I

t t
I I

OPAHIIE HOBIIIAK

FRANCE NOVSAK

MAKEIOHCKOCIIOBE,HET{KI4
PEIIHI,IK
l'lfll{blouanskl ln (nJ12. Jezl|(t tz

t
I I I I

MAKEDONSKO. SLOVENSKI SLOVAR

Lqx -

F. NOUSRK
BI ' 7 3 =8 5 6 =B E 3

=

I'lakedonsko-slovenski i

B

I4093

E
=

t

t
I I

lllillillllllllllllllllilllllllillllll||lllili
3 ? EE I4 E E E 5 4 AP'{ABHA 3A^OXEA CAOBEHHJE rbYSrbAHA 1982 DRZAVNA ZN,OZBA SLOVENIJE IJUBLIANA 1982

PREDGOVOR llabent sualata libelli. .. Za prvi makedonskoslovenski slovar velja v celoti omenje. n-irek; ki ne brez podlagezatrjuje, da imaj6 tudi knjige svcije usode. Drzavna zalozba Sloveniieie dolsa leta iskala avtoria. ki bi preyzel izdeiavomakedonlke-ga slovaria za Slovence. I'{d le nagel razvoj makedonskega jezika in literature in njuna uveljavitev v svetu, temvet Se posebej Zivljenjska potreba, da se jugoslovanski narodi temeljiteje spoznarnoin se kultumo in gospodarskolesneje povezemo,je sproZila in naposled uresnidila ta zaloiniSki nadrt. Prvi Makedonskoslc venski slovar [osi letnico izdaje 1982,kar za gotovo pove, da pot do njega ni bila labla, je Seveda pridujodi slovar, ki prihaja na svetlo ob 4o"letnici vstaie narodov in narodnosti Jueoslaviie.hkrati Doeastitevte vcli[e obletnicc.Ob zadovolistvir. da-id storien Drvi korak in led prebit, pa se zavedario, da bo- slovenski LniiZni trg kmalu potreboval popolnejii makedonsko-slovenskiin obratni slovelskomakedonski slovar, ki bosta popravila zamudo v pomanjkanjeslc nasi leksikografijiin odpraviladolgoletno varskih prin6dni.kovza iezike na5ili narod<iv in ilaroinosti. To je nag kultumi dolg ii obenemimperativ dneva. je Povedati lreba nekaj bescdo seslavitega slovarja.Njegov je predvsem ponuditi bralcu strnjeno informacijo namen o sedaniem makedonskembcsednem zakladu z dodatkom dolodenela Stevila pogovornih izrazov, pa tudi starejiih bo disi z zgodovinobodisi z litcr luro povezanihbesed, Slovar jezika Instituta se doslednoopira na Pravopismakcdonskega za makedonski jezik Krslc Misirkuv (druga izdaja, Skopje 1979)ter tako p-rina3alcpo Stcvil'r Incdnan6dnihiirlzov tot integralni del makedonskelcksikc. Uvrstitev takih gesel,pri nas imenovanihtujk, podpiril (r\cprav so sploSnoznana) njihova najsirsa raba, deloma p:r ludi naglas,ki se ne ujcma vselej z makedonskimpraviloll irr v(r \ih tudi pomenski od. tenki. Zaradi obsegaslovarja, nrDr|t|i|rlcgtl predvsembralcem s srednjo 5olo, je ostala fnrzcolrgijrr ,nl manj izkori5dena. Tako je bilo mogodeuvrslili vcf lxsc(l lz pogovornih in stareisih slogovnihplasti.

Y"*I1t.r ) fE,*
(o'"\ ::i?il{.'#E
?rfv lJuauaNt^t{l

Y'+

+7

I
t I

I I I I I I I

Dragocen ie delez.ki ea ic k Dast:rrrku nriduioiesa slovaria prispev?la magistra Bisirit:rL MiIkrrl,,vski, m;ked;nistka in predavateljicaslovenliine na filoloski lakulteti univerzeCirila in Metoda-v Skopju- Rokopii jc hktorilirla, ga tudi v leksiki marsikje do-polnilain ga aktualiziralr. Zahv,ljujem se ji za vcs lrud, kr ga Je nesebiino vlozila v to dclo. Hvalo sem dolzan Ludi prof. dr. Dragiju Stefaniii zc litcraruro in za Stevilnc koristne nasvele.Zamudno in zalrtcvnoprepisoranje rokopisa je z zavzeto natananostio opravila tovtisica Olsa Radovit. Njena poirlvovalnost'ie 6istveno skrajsala piiprarlialno- delo za tiqkarno, zatb ji relja iskre'na airoijeva za\nvala.

NAVODILA ZA RABO SLOVARJA slovarja sloni na I-eksidni ford Makedonskeslovenskega ja3ltK", ki so ga obseZnemdelu,Pe.rHn( rla Ma(eaortcxrtoa v redakciii akademika Blazeta Koneskegasesl.aviliTodor Di' izdal pa fritrovski, Blasoia Korubin in Traiko Stamatoski, -Iistitut za makedonski jezik v Slopju (I. knii v tleh kniisah Oea l9ol. A - N .510s tr ani ; l l .k ni i s a 1965, P,595s tr ani ; III. R-S. 606strani.).Cdlotno delo zajema blizu 65.000 [niiea 1966. besejel in od teh sem za priCuioci slovar izbral okoli 20.000 je 5ed.Nepogresljivaopora-pri izdelavi slo^v-arja b-il fl.panorruc
(Skopje 1979) Instillltil

V Ljubljani, 22.julija 1981.

France Novsak

ja3rK Ha MaI(eAoHcKrzoT ^rrTepaT!'peH za makedonski iezik oKrste Misirkov..

Razvrstttev gesel. Posebnostl lzSov[rJlvc po makcd{,llski lllltllli, [l Gesla v slovarju so razvrSdena ima naslednji vrstni red: a, 6, B, r, i, i, c, )K, :1, s, rt, 1,.,(, ll ,+,,M, H, 16, o, rI, p, c, T, ft, y, 6, x, rt, ,r, u, trt. oil ^r makedonske azbukesamo rB ne Talcnj:r tlul)cttcl)('sr'rk. drk Glede izeovariave * in f velia. da uslrcrala srl)sk()hrvrrl skima C in-d. drka s, tako imeiovani ostri z, Fa jc rvcuc('i par soglasnika. ki.ga.poznamo ludi iz slovenskih glirs(,vrrill c,. zvez (npr. v pnlmKu l\ocoeKr.

t
I I I

Naglas v makedonsdlnl Velia Dravilo. imaio dvozloZne trizloine makedonske da in besedendglasna prvem zlogu, te pa je vet zlogov, je poudarek na lretiem zlogu od konca. Poudarek ie torei odrisen tudi od t6Efre besede ter preskakuje, kar naj ponazorita primera: BoAdHu4a, BoAeHiqara (mlin), Ae6, ad6oBlr, ^e66Bure (knft, hlebec).

I

t
Satcdostaldk Samostalniki.so oztradenis kraticami za moski (fi), Zen-. ski /l) ali srednji (rlJ spol, mnoZinapa ie naveaini ie.'ftiaar odstopa od obi6ajne z obrazilom -r, borfui da gre za gibllivi voKal, Kl v mnozrol .odpade (HoKor-HoKnz, nsre^_flerIl), za glasovne spremembe_ (BoAJ(-Bo noAaroK,floAarorsr),za moZ_ ulr, nosu ovojn-lnobllk (!(/tyq-r(rrv,.roBn, K y.reBn)ali za izpad lrke xor v. Desectah.c yvaJ{lryqal-I, K!T[ja-K!"rn_r. Navedeneso tudi
mnozrnsKc oDllKe -oBI_lH, €trut. -ril6a.

prldertrlk Pridevnik je zaznamovan s - podano obrazilo zc, zenskokr-atic! adi (adiektiv). nato Da obliko ali'oblilia s dtenom.& Je rma pridevnik gibljivi vokal (3a6oBapeE, apFxoa), -BBa;alreH, . clagol

Glagoli_ predstavljeni v 3. osebi ednine sedaniesadasa. so ponekod Je dodana Se 3. oseba mnoiine. Ta oblilia- kaie ! svoJim konanim vokalom tudi gtagolsko skupino a, e in i (bega,- kaZ.e,nosi). Oznadba pl-lmif opoziili ni iiaiitnosi m.areooosKegagagota, da nastopa v do!,rsnqDedovrsnih DaCemer je v slovenldini dana prednost dovrloi (per_ - -I,-pnreE vnl) obit&i, medtem ko je nedo\,Tjna (imperfektiwa) oDIrKa,ce ru neposrednoprevedena, lahko izvedliiva iz Drve. lzrazne moznosti makedonskega glagola pomembno bog-atijo prefiksi, med katerini so zlasti-do-,za-.no. ore- in drueilZaio je treba, tada-r prefiksiranegaglagola ni v -slovarju, foiskati Iemeltno besecto. Slogovne oznaCbe S-logovne znadilnosti. posameznih besedso podanetakole: trratrca afh pove, da je besedazaslarela,ne ved Doeosto v rabi in da jo sredujemopreteZnov literaturi. podob-no-opozarja kratica kisf na zgodovinskeali z zcodovino poveza-ne p9jlne..-Ozna{ba meri na kvatitcto bcsedein oznieuie. da lit ni iz govora, temvea da je skovanka. Nasprotno oa ^vega Ian kare na pogovoren iezik nilicga slila, krati(a /rdz ira zaznamujedoldde; idiomaiiaenizri

I Y Y, + O,x X, q U,.r rl, u U, rlr IU. I I I I *,%*% yfr I ^ofrp?oC 4 @*tr f //,*'%,/,7,,',2//. I
Azbuka a A , 6 6 , n B, r f, a A, l f,e E,x( ) K,s3 ,sS,r I{ ,j J,
'I K K, A ,1\,.b.&, v M, rr H, I! Ib, o O, II, p P, c C, r T, ( K,

t
I

t t t
I

veznik (cEp3rnrK) deminutiv.) pogovorno figurativno. tisk trans 't)ulc zool neutrum. ironidno. neprehodni glagol (He[peoAeHt^aro^.) zglediz narodnepesmi narecno numerus.MeEKa M. prehodni glagol (||Pr'o^crr raaro]\) vulgarizem zoologija zargon geogr gt4m hip hist tmpers t I I I indecl i&teri tqtr tron kefi ktrl rtt m med impl muz.indeclinabile(uemueu.Ste\mik(6poj) oppositum. nasprotje pafi ikula. posmehljivo kemija kulinarika literarno.p. dovrlni glagol (cBprueE r^aro^) dovrsncnedovrini glagolskipar plulal.) utn opp pesn pt pl-impf pI pom gI pfaep pfon pt t fatu lic fiz f/az sg subst teh tip.laro^ ) gtagol(HecBpureH o^) imperfektivni. samostalnik ienskega spola (nMer(Ra r(.ednina substantiv tehnika tiskarstvo verbum transitivum. predlog pronomen. samostalnik moskega spola (r. p. brezosebni glagol (6e3^rFrerl r. mnozina pomorni glagol praepositio. deleZnik religija singular.racrqqa) pesniiki izraz perfektivni. dlenica (.p. csl cofq dem nre KRAIICE adjektiv.Stevilo. knjiina beseda masculinum.ljubkovalno (sa ra^eFo) historidno verbum impersonale.u-reo ) interjectio. v prenesenempomenu fizika frazeolo$ki izraz geografija gramatika hipokoristidno.samostalniksrcdnjegaspola (IIMeH(a c. medmet (rBBaK) verbum intransitilum. pridevnik (npraaBI(a ) adverb. pomanjsevalnica dialekt femininum.prislov (npri\or) anatomija aorist arhaitno. zastarelo avgmentativ botanika cerkvenoslovanski conjunctio.zaimek (3aMesKa) particip.I I il n nLf pes t I I I I I I I 4di adr 4nclt aot arh argm bot celkr.numerale.gtas muzika medicina . nedovrSni r^a! nesklonljivo.

KrolasKr a6ea cdj (gro -suliaen..":-" I I I I I I I I I I I I I .-c€: obrabljati se.. "a tlut INNrA I ti/.ot ebenovina. ima kratke noge ara a m a/h l. ^. 2. ti.l t' . 2.iiia.j . bd ko. plaaanec ornrdm irzzf aeitirati.. .^'-'--* . tidoyska shoilnica aaro6norpaonJa. I ." .t. sukniie pri ljudski nosi a6ar{p m senanik a5a@Ja.'t^l^ l.I . intei a! ah! e! a6a/ 1.{E rz kroiad (za ob. LI 13 rrl: I . .l/ \w. hitrc. A'1"".l t _ d rr.na) fam vest. avtokefulnost arroi. *L.. udedna. agovo |rosestyo sttBr n l." d^t 2.vrsta sukna. ali...- * : .l . r i-a s r lndrrq ({t}ol{ NUr$tN|l|ltt1 'a . i?1 .r'"' . agovstvo.i 'r r 'r ' '": '"'' ^.fit t ayenija arepsrJa I averzlja.'""'.bnost (Di kakem podrodju) ata m aga (turlki zemljiski gospod).oil'. ze Pmost aD||JagxJs letalstvo t lnat impf od interi aDl lajati * a t. "i'J*'. iz domat€ga srrkna) -leke aoaErcru au..' ^tt.. brisada aa ncKtr adi dvorisden aapr t ath sinafom. . 3. belolisast konj orl izrerj hbv! aBanm l. r /"J . posrednik. .. i?livna os. . arh 6eti ita fiusliriiint.1 i r. -EDra nt avtoDobilska cesta. ADrc laror Ha 6lrarcrDoToE qAE+ crBoToavtocesta bratstva in enotnosti aBrop m avtor aDroD[rdrm l.. .. sporcdilo. s& mouDrava . . .ruJa. delati t6po.!. moZnarza tolCenie: 2. zidaar. uded: 2.. a ali .ii. .t/^ ' i i . ^@p -m zna( atu inpt l. Jr.. . 2..." rlf.-* rr il"F ". tt'J' tl'!'.a artr{pa i -.rfr n avtonrat aaroMo6f^ m awomobil aBrotroreJa I avtonomija. izbrana deta ar66c rz predujem ataa:rfpa t pustolovsdina aar1cTnr avgust alrlcroDcrx 4dj avgustovski oaerrrla.^. Cbenovec a6paE ra l' svetlolasecs pegami na obBzu. poslalau top a6oHoc nt . obrabljatl 2.. alantgarda.BrotraT.*-t:: " ''* '*' .. aseDt. hitra c€sta... 2... dvoriste. .-iz abe begasuf. detcldiv. piitisfiti ni toga - !.e 4^!.fr+( f!.ka aDaE-dpAa I predhodnica. gc spostvo. napmva za rezanje tob.!. .n/. zastopuitt Z. 1 . ampak. 1 d1.I.: *. B.L"ol ') . kakor"r. yDliya. conta. co aara ara ui ftr Ayaa la. {r. 1. odpor.: . 7 -mr na ograja (okrog NSe). .Er I avtobiograhja aaio6ft n avtobus aEroKeoadHosr f (o Cerkvi) neodvisnost.'.* '.

3. haidusko dejanje a6eceden.r^l a llBqerllfe-a^fi[lrorrtc tt t ttt od a^'lBse. rce: 1.r/ rlg('l)r'il a e r?arir slfilDisac a^err. Dovo vrsta.I I -4 afaecT t4 aJLas l5 aKa inpf fam I.cdlr m naslovljenec. ravnanje. umiranje. ekon aktiva. delaven. poliljatelj. kos obleke a I(a I l.r seznam naslovov. intelj pa l]ajl arcwn m zool Skorpijon.7. delu ) ! raba a! part 1. in inUl oasloviti ala!t(. 3. piJanec a o'! tteri halo! (pri telefo- nu) . dasi. aj ue aA. gL IOTBA!I nacln aKTt'BeIr. hisl hajduk. adrea6pecdrrr Zivina ''r sant aJBaI ft l ikra. -E I napad. -ula a oblcka. fig a. alenek v veriei. coni de. 2. jej! joj! (izraz iftipt upravljaaarumrcrpfba oj! aJ rI|. Pribofnik afyrarr aial'r<wa impf haidukovati aepoAlxtM . Prid. lLm razqorciaIi. 3. ax riMaT[3Hpa pI rn lfipI pfilagoditi.. 2.2.?1letansce tt hajdustvo. 2. azbuka -avPm l./rl|a adi alkohG len a Koxo sqap z alkoholik. {u m arh kuhar. 4u I /ip allnca. iur rczprava. g. pomagati pri poiodu aK4errr rr naglas. hajdustvo. velik.had.a fi. slasdidarski. -Dor adi ror. suvati. aj4e. -Tr|a adi oroden a arfta f priprava. acresrrau . razpolagati arall. poiemanie nchsno moder arieirda. vrecnostm paprr. 3. zavetiSde n3rnf. klatiti se.alAlqna I hajduli' a36vKa t cirilski ali glagolski ca. a36!r'qeH. Dabrca aK\'rrmpa inpl biti za babico. aroi. gf.ani alh \eier tk a aI zmaj a aB ad. udariti se. n afAvdr€ az in buky) drk -r6bat trajduk. vladati amsa impt a:ap m fam 1. 2. po wstnem redu aJAlvru adj hajduski cirilskesa drkoDisa Pes ag6vqnri -Et i spisek.l $:rr)rc . alj indecl a4 zr lit pek-el. kol aro^eH 4di ogeln iilsrlnir aroKnja I agonija.2. solata iz aApecap . 2. sru-nagrasau. agresija a}{l inltrj Jejl (izraz preseoearDoHoMf4 agronom denia) -1. aroE adi agov.nra I L ktepetulia. 4. |ar I akcija. poplah. deloven. tladiti v kaj. obrolek.r rn()dro nebo. pehati se. adAOrxoAII€J mr mar! ministraciia al! interi l. mlele Dapnl(e adresar aJAe! p4rt-hajdi! aj-te! ha. derovanJe. tanKomIsetntca a 6-pM n plat zvona. zapestnica a m kem alkaloid '('aAofrA a^Koxoa ttl kem alkohC a.rana. odstavek a4[rure.^lala lttm 1.p-aKprepr. sinjina. impl farl udariti. -naslavllatt. aKroBr-r akri (slikarski). -Trr adi dusiden sPodariev o:lyp . kot aga.-ce: butniti ob aKo 1. pritrditev) aapec*pa .. cestni ropar a crn adi peklenski alAvKoBadi hajdukov rn adjutant. poudarek. sinji.. 2. basati. derntcaj Mv ce Ar-rraar (Mv [afaar) aKqErTe raste (Dada) mu ugled artqrr6neg. hajduaiaidso oepon rfu fi letalo KOVanle ar(Aep m zmaJ aJay*ul. delnilki - janje. depta\f 2. orirediti. n |th l. oArr I{aRo a Ba gre za med a Ba[nJa. prilaeaiati. aKHlra pf. slaba knjiga./.arh domat^ Zieal. 2.rxoxoaeE. pehati. adaptirati (pa6orara)! vso sreio (Pri 6aer. l.. opravrJrvKa. se. znam po arzouKl at. vtikati v iep.napla-pl.alK\^s I Tool morski postoPad ainriIa m [am lenuh. plala a^ra I hot al$Lr anre6pa / m. II. gram tvorni aKroB[ .idfinorpaqxja f uprava.orja.r k li(1b o g a s t v o .rnlnc oblckk rr a Inrdja. ako. vogal. 2. skupina.-pna adj azuren.razboinik. v sluZbenem razmerju. suvati sej 2.jdiaart. roTBaqKa aKqrja. sPocDu' sat do. arrvr rrr rlttSik afoscKtr 4di agovsKr.r azil. orodje a Ba I turski med (slasdica). stras[o aKT. z. adrete! (izraz^ zapoved. pasti._-urr I akademija . zadeti se aKaAer. aKcent arqenripa n impf .s \wcrru re()Tef. lig groa oseDa. prizadeven.'es adi oglat arqurqa f a/li kuharica. ti.i po'reSe\ a. gram aktltni deletnik aKgtre. gl. administrirati ?rl BIl oi ti! oi i! (nat Pes) aApeca f naslov. -ona adi akciiski. adresa aSll A tn. adu aAarrlnpa pt ln rmpt pnlagoorsreano!: ueKa e ar'p^Irla ti.m fam obidaj.2. a3vlrerr. -Dua aid 1. -r t rn ogel.niti. blagdira] arloMeD rl kotomel 2. .agov.l l. hatctu[lnla (Po imenih drlonis. navada. I babicar. ziveti. de- arsrurrHu4a I arlr ljudska kumnja an('rr'. alarm a^ar m orodje aaarerr. -mnn slaSdidar za turski med (alvo) arraautcKn ddi 1. sreda. 3. 4I|a fudi azbuten. dejaoje (v dramr) aK'rsBm L aktiv. 2.-uor a/i svcll() t(l(t a ecr. zadeti se.a. korist odreiati. blagoslovljen. poudarltr-pouoarlatr arqrJa. teleb" . aklimatizirati arue.pf. 2. I I I I I I I I I I I I I rrr rrrrr._podzemlje ireli:n. gospodaric\. 2. suniti. aKrn. -[B tt 1. delo.|l:ff(. Dresenedenia).

tF ^ag srDetl z. Pritrjevati brez ' valec aMvr fl komat. pnreJatr anc rt zapor. tek. Prizanasa. srroJ. nadamr9r qr4rlr! pf . apetit. 2. auatak arllrRadp .'Er I amltrcrJa . lekarniiki ameKapcrBo'? lekarnarstvo.. pikati. 2 . urejanu. urediti. ancv"impf . gl. 3. sce apa!' Iatrl nr prekletstvo. 'H m arabec (konj) 2 Mak€donsko-slovensklstovs! runn|| r/. rosKl par irypf.n lekarDar. stanG vanJe anarn nr apaS.rocnrr aJf I Poskodovan' rirrlicn. torei alra^ zr nosad.afine. PG art[Dt illleft amen 'Lzgo\arl^' pt it iftPI aw'ma ti amen. an.rudrPa Pt in imPI an lrztZreSen rati. Pritrje- arqo rr konj rjavec. iz ka' alrKera adi hanski. aru6rqrpa imPI imetr' golrrl ambiciio ang. trg zbosti. aaoar| m fafi tableta. apaME aK n POZerenJe anra lam 1. preadi vozDlsl<l I I I I I I I I I I I I I I . aAareMoca. -Etu m fam zajeoko-liSenja.oPalrsce.interi no. orientalsKo eostisde arri. aqaleMo{lla. pilula ara'ica3 adr fazr nepridakc vano a''ap6r. -ce: I "i. staritar afiarrrrKfi. loda' aD.'ft.-. 2. apa6agda. apasr.itlpt pesn rdg. z obeh strani bruSen not al{gJa. 4r tn srbez. goniti v leco.razdleDiti'razelenJe-vatl a. 1.ploskanje aparuE^ m fom art. prevoznlK apa6arJEcKn vomiski.I 16 aaoB. rrr razbojniltvo.conj lam.lm n voznik. gl. arr4rda n vhod antlaK coni fatu ko. .-auogz nt han.l//l rli.lala. dols.lln m jedar aucangnJa. -qltr6a n dclfl zlaml dck. anrp€ro.I|lr rr? lastnik hana.al ap (3a Ao6raroK). izobeenec pr. Pogubltr se' kaj Sel (tresoglasei nikar! -#il"ffliiilo. v muslrmansKr kopalnica "*rT#r. javno f.rqrocr I lakomDost' Pozrcs. -Itrr n razbojnlk. ar"ras. arl atr.nil / arucD|tJrr rrxr(ko ali Iensko / (. jarem . ujedati. fl n haramba"{a. razboini- .^uB -imqf posrrescKa l' aMaMm 1.Postresdek adi aMarrcRx nosalki biti za nosaea. iz mesta (PnPev lz asreacKn Qdi angelski narodne pesmi) aT[e^qe.ap(} f IeKarlca arrreKapcKn adi lekarnarski.apotekar atrreKrapxa lekarnarica.brezno a!. -rBrapa.1)l|(lilo Sirl)kimirokavi s arrrrrnu / l. jeda aparflJa.0. {r ddi antlden a$rp6.*l[?f. areuratt alrcorr!€I*r m absolvent armeKa lekarna. apaMn/raK."" Irniti se.oA aqne^oca ce Pl Iam omeuerr' untja Andon gre iz mesta' la' onesvestiti se la. brez apaMo^eoeq. adj indecl v iz. t ankcta arr6aicrn ldi iitniten. interi milost! Poma' aFaPrJa -ce: tlaka tisf f rrAe oA qaP siitel 3.iei 2. Il. Prismolen. roanertrr.arati."l'.c-tjl^:: a oBflIUl I pes.'/ ""r"dkt janezevec (zga' atlacoHr(a t f anarhiia. 2.t Poskodovan se.rarrn l.zapiratr. milost. aplt rn (povrsinska mera) ar ( 100 m) kv. rumenkasto riav konj wra l.rtniK' ceKrn It^Tuflrtc. aDoBtr m (o ZivinJ konjutnici. izobcrtl-lzoDim Pf Prckleti. hlev ) ap { r"repa 3a [oapuDrBa). uzaliti.rveu.razbdjnik " apaMtrja. nered.. vodia hajduskeCete.r6rdpja. aparat. J. fig parsKr aparDrcTBo gl. cckindck anrnqs I zaPlata. . ker. j-"2 . apotekarstvo aftae. KacHvBa l|. 'qrxDa . -qrd$a ^arhqa ocl a[t( a. 2..aMaH. srbenje apaM cKr adl razbojniski.D antikvar. ko[l(or arqap fl handtar.. ade odkrito.1 dcm rxi aErel angeldek uDno naroailo aserA6ra f anekdota.' r. ATIAoE q4P. gostlsct'n ancnn u#""J*rr*.asairri f gosPa.At4 angel iliia. adi inilecl Dreklet apaM6a|!t1a.zastontKar rEzlh: arr^a pa6ora iasoa apaMo eru€ I lirezdelnica. au^a odkfita lat stonjkaiica ^ara llr alB rZ aplarrz.sor 4di svetlo rded a^o ec. -rnr I bakrcn kotel arcatta I jetnisnica. levati nlsl ar[arK(Pa Pl in imPf anga' ar. t a m starinski prcdmct.ri n dem od. oavec. nr. temnica apatr. . vslaveK v obleki. apoteka I ameKap.razboinik anamrn adi apaski. gr. -qla ddj lakomen. roparslvo aue'(.ir6ar Ja.ii'ff[?Ji.l.. z. neroden ortt'|t||I| ][rl(. nnlika. z8()dl)lcu kasca m aM6:aD zitnica.oplr | | Atr -rt]lt . at/re. 2.iirati: zavzetl sc za r. impf ugfizanget niti. -Br m prekletnik. n ilern a^qe. sl. napitt se ja. omozena rurnost #ffS1? kimavec.l tlllla alI aM6nc l?l PrePad. organrzacija atrapr:Mdll n apaatm6.? r' sNr4lt ||l|T||tl t7 apatr " '' rdeaica '^ffi'. prireditl. zavrnitev) rr..ortti cerkv okrogla Pnrzdignjena Plosaa za Pndr- I u^TtuLr .rf ||csl]r ctc||. qrsko. m l.angel. lig aHTrrxat (rotcK posebnei.-priprava. zastvar. .Ei. f in rs k i s t l t i v t k . uuitili sc.fipa pf in impl aran racxe gristi: fig zbadati..

aro!'rn m 1. ap''ncuB pustiti-zapustiti.la nazadnje Je opusrlr to namero lepo. ploacvinirslir lx)\" dica za makov s()k aOuoHcKIIadi makov aOE!. obokano 'stcbri{de: 2. dobro delo. gl..tni*pi pf rt imPl asimilirati. davck na -glavo . .r asfalt acQalrrtra pf in itupl asfaltirati ar. 2. drobiz. MlIC. acoBrir taft 1. lctak aoyJa n nr vrsta grozdja (namizno) a. resniden. apqoBrf.initi.rnr< Me odkrito se mi laze ^a)r(e a[aMBJa.d. obrabljeno. naivnost . Lgra' lec. umetnica rfl ap. ob Domasati.-tF-apMacBnqa fl. -nfi n lam usfrctljiv. oditno: a. ograda za ovce aprlnaerrr z argument. popustljiv dlovck ar[qa I jezdna kobila araa3 n atlas (svilcnir tk ||i na) araa3erl. -rxa adj lepo dised.izdatek ap. -3x . /4tn -ce: odreti se. adv odkito. KoKap . ao6pEla pI. rT dobrina. odkrit. vzljubiti se.l rr ac.rr .q!?I' il rDcnrrcl[ co oKoro dobro plihaia obotavliavo. prienaditi acncrrftiapl in itt?pl asisrirati. volja. apMacyBa (ce) pf. -^lra adi tam dober. prav ACHOM (Aqrl-roauEcruqKo cooDar[ie Ha HapoABoro oca66oawarre sa MaKeAG Huia) ASNOM (Antifasistidni svet narodneosvoboditve Makedonije) acolerr. apfiara -croKa_ clotro Dlago Ma ce qPoAa. opustiti. @dv ta\no. plemenit arabski konj. aa 3a AoInoTo. zaDravliivost apila iinpt tam tratiti. -u n? dDinar. arkada.ster. ap!'ieBum fam stro6ek.. arepor My e ro^eM nid mu ne morem odredi arep4rJa. apxn JepdEm arhierej. razsipati.vrl.t oober.arh. aratjles fi ataae are jd.I I I I i I i I I I I I Itl apxlrjepCj apxnMaBApriT I'J auaMllaaK t t avaq ffi hist harad. alnarirl nr debuliek. naddijakon apxserrucRon m arhiepiskop. razumevante. kar je dobro. Ao6prlra apo r arh l. vreden. 2. imeti stroSke aprnrr -cei m vatel (stara doliinsKamera. tlpBesa aclpa se Drrre v Kopnvo ne tresti acrap n1 podloga. stavbarstvo apq. dokaz apeH-. vojak. zasclta aordaa 11. acllrSa n plalno u sukanca. apc[ rl tfi 4fn le\l apcjrar@a. visji pravoslavni duhovnik aplahjlcx' aai tevii apx[ManAprir n predstojnik pravoslavnega samostana otocJe apxlfle^ar. med arkada apMoca (ce).-nn f arhiepiskopija.Ba se sarno nvau siDeca narctno postati vsel.':ttrtl(tt rlrl Illllr\r'rr. ac oj Majcrop pravi m.-mr I vojika. le' aprep[Ja. ^o*rotreba. vojsxa. aprar([H). acxepcrqr 4/a voJasKr ac^x adj indecl fafi pru\ti. vonj duh apovdrer. 2. dcl|vec aprarRa I dninarica.l. svilena podloga aclIta / rogoza. cBDIlIeHriK{BpureIJIIua ap"nnrJ. volJani apex cylr dobro mi je.nadSkofiiski apxEjep6j. iulnost.lep aiouar i dilava. umetnik. nr caboljsega. kakor treba acrDa I l. 44. Podepia I l. njenost.1brlv()l aorrorr''t ln. hudo pa kakor strela npnouJa I larn dobrota. kot 'je l. iasen: at{riK pa6ora iasna st-var. aoldra I lcpak. ol 'vzlju'5iti. pora. nezrelost.rc:dw adi fan zapravlji'|. ivalezen. 2. crapo apo sllen oeoec. apc^a{xa I d/. 2. tr-nnt. t. ap*rjep€Jor.l apMacHrrK. impf arh doseei usDeh. konj ariiKa I napad atar(lra pl in impf napastt. staro. delavka aDrarcKt 44t OnlnalsKr airanna imol delati za dnino. naklo .l rrl k. arhiv. adv dobro. 2. |r i(k l"vr'llrt maka. Aa re ap6ca focfloA! Boe ti daj sreto! (pri blago' slovih) apna t neluSdenri.voJasclna.mx fam L atli indecl odprt.otok. oA aPeH noapeE lzvrsten. 2. sejanec.x:sB l. are JCa r? atelje arep fi tan ljubezen. razuJneva_ -nje. Ziv. 6tlasitsl aoeptMl irlr'rl izvrslrxrl lrrr nitn(. reiko delati aprav . ace.-nor (od ^ce') kanepaDlatna acl'1t.. igralka. as (igralna karta). bombaina tkanina adi iz sluaceH. prostor za hranjenje listin apxriti(on fl arhidijakon. Hajflocroj ce SpJrxcS oA roa ^e. f sl. lig prvak ac adj indecl arh ptaii. sa arep lra rarKo odetu na ljubo.. 2. zbirka li' -stin. postati sreten. . mzsrpen apr|etuen lam potratnost. nadskofija aptMerlncKoncKuadj athiepiskopski.apHIroT ad.-nI| I arteriia_ aprncT-altrtcrKa m. aromatiden apoca. zlo apoBeH. apHoro rre riAe rc^||ilru.11 apE|rekrflra I arhitektura.l)ii aoqorrapnr pt itk'lrvrrkr' trrttku aoxotlapKa / l.r 1. strani stati ai*go m. I 1. star turski drobii. napadati arart6. sG gl. vded biti -ce: apeclBa (ce) impl od ^wca (ce) svod. ozir. apoc!tsa pf. asr m fam lreizktJSenost. nadSkof apxnenncrcourja. votek (niti): 2. 2. rmpl apr'Irca. 2. 2: tam novtit. Dnden. -rrrr m lam teizkuSenomlado bitje almnrn ax. arrnada aDr@ra t dobrota..nrt zaroiiti (se) zarocan (se. gl.(za turike Podenihc nemusumane.-BHa adi fiar pes ptrieten. rogozrna aclba.

. 6a6IIncKr. . 3. ath liubezen. nabrekto njivo sem dedoval po llna oCetu 6fi!{e f. bobne- t . trulE. 2. q m nav pl malkarc. pLaporan (ogeu) tu6y. tati. pG 'mofnica pri porodu. zaIjubljenost. velik. nabrekati.wra f hip stara mama 6a6Errre 4 avgm od 6a6a ba- na.oBrF m latn hntst.. . ded. 2.) udariti. 6a6ral-r npuftacrot.jan.. 5. arEKa I romarica aFraar( n romztnje llcno! Evrstno! aE{iJ4 -r|{ rt gl. starkin.rrnrrqcl. oditno alrKo^c!fi! interi fam od- t t I I I I I I 6E 6a6a 11. 2. odda. Zile Dabrekajo.aor adi 1. taSda.rpaooTli batji posli (navaono o DaJanJu) !'uez 6a6oreBqa t I I I I nje.2.uja aEqmn a f gl.7ig mehkutne:.a irnpt pomagati pri pG rcdu. 6t6ap. brdka.a) *tdecl (pred imeni)r au{ Baca^ romar Vasil alEja. tjubimec. xr ure 6a6Har Seme (pred Novim letom. hip st^ra mama|.at|t6a r?Dehur 6a6yMra t mozoljdek 6a6UA m L Daguban dlovek. Taa irtBa Mq e 6a6a^aK 6a6nartFa t oteklina. 2. razgrajati. oYEa 6a6u f pl zadnji trije dnevi v marcu 6a6nMra I . p+ gacrca(Kost) awtuape adv f am javno. tasdin.ot brek. 3. babitin. babica (poklic) 6a6l.4. otetnja dedisii 6a6nf.. nezrelo.faK. lien hrum. bu6a6aq<o. ncse DaDlsrvo 6a6e n(r adi babji 6a6t imd pomasati Dri Dc rodu. starka. tasti 2. stara mama gob€zdalo 6a6oraao 'a 6a6crre r pomod pri porodu.lt 20 alll@qa 6a6a 6a6WoB auaMlcKn ad.lrg blebetanje.i in lam neizku6en.2. roDot: 3-. dedi€ tutuIg impt l. aK. inpl nabrckovati. Jeruzalem) a@ta. 2. 3. 3leva 6a6aar m junak.ryr m l. aKinr\rnqa atEcru adi romarski aE. butniti-udarjati. nezrel. 3.6a6wtKa 6a6y^e. 6a6EHa NflttfiJa bot materina duSica. m l.e (Tpera Berrep)pt tretji veaer (pq otrokovem rojstvu) 6a6rrrla11. hrutd 6a6oreEe r? l. ^dv naivno altrr (upeA ttMtatr.'f. 6a6nnn aegerrrH[ denCe tu6ntcxu adj babji. 6a6a l. brnenie. bugati. pl. 6iti za babico. atfm tz romar (v Meko. . impf 14. stari ode. baoD oKia bica. BErpor 6a6lrerlre lto velik in mofaD dlovek trpo?pqme veter je butal 6a6eHg€z hip od. biti za babico 6a6Fse z gl. modan tlovek 6a6a. mevla. bobneti. 6a6oras m ilabudravec. brdkovec (gozdno drevo) 6a6mr.6agl. 2. tilst bosomil 6a6yrct adi arh bogomilski t butanje. stara mati. ienica.

t I I I I I 6a6!16oca 6a6$!oca (ce) pl otedi.t. 6a'3lc priskuten postati 6aKrsclTa impf fam nadle' Zen.{r m kotlar. politll)liuti s(' -ce: t. Skrlatiti 6aAe rr radka 6^AeM m bot l. kotlina 6a3flra. adj bo.raxr. pokrit trg.ror{u1'ja.lilf. hrastova klada (za bozidni ogenj ) bresti po blatu 6aAr''nr'ap tk kdor skrbi za 6aa. 2. ar.l pobakriti oarairurla' adi indecl bakrast oaxaiwk. riba v reki Bregalnici 6aBerK n1 zadrZevanje.rKa I trgovka. sadje in zelenjava 66D.a6aBqnqe & defi od 6aB.aapm l. otr ovca 6aJpaR. fatu zastoni.vrtninar 6&tr. zamujati 6aBAocrf podasnost stonjkar. ce fipaBu Ha oalaMa dela se reumnega 6a aIIc fl ravnotezje 6a^aHc*Ira pf iL impf v rav' . kolonialno blago. Pre_ lita s sladkornim siruPom p daKAaB tft izdclovalcc. -qs tzr bakren kotel 6arcairrprja. 6^r'J{ja(a ad1. zadr'zevati. aarati. bawatil 2.ra^aKtn vrtnarski pride' lek. -wn m arh mit- ca. 4.n impf temeliiti. 2.-3rru ldi luttt tr(rt'. impl kvariti (se) 6ala. 6a31e fl mia. 6aj Hu(olra stric Peter. otekel. ski.rtnar. malenkost. -t m t. povrtninarstvo 6al. nik fig gobezdati. Skrbasta ovca. zazaman. 6arlreM[.bazcn. nadzornik javnih ur 6axAapErqa I 4/l? mitnica 6arrAapwja. gaziti. breg 6al m dial (veie se z imenom:) 6aj llerpe.' dajalcc ali l. cenenost 6atep tu teh bager (priprava za zemeljskadela) 6arpa f pesn 1. /d. brezpladen biti po-ce: 6aAlla lrlrja. -r(na adj prtljaierr 6arar<ErK. 6a3aar irxpl sDrrdeti. nabrekniti 6a6yr6ocas 4di nabuhel. 2. 2. 6aKrlar P/ Polirrl)tlii i s(' -ce: Pol. Speceristka 6at€ naK m trgovina z tivili. barva.laK fl vrtnarstvo. sloneti na dem 6afip m.a irrtpl Ixrllrrlrllrrll. pita iz or€hov ali mandelinov. -uor adi akacijev 6^tpl\ impl pesn l. 2 . zaudariati 6a3e'd n l.id. m" Sevje 6a3a f 1. ce 6aBTa[o KaATa veder. 6a1^ra\ (ce. "u[ m ptrtliaZnik 6arareaa I l. -sor adi mandljev 6aBeH. tkrlat 6arpcmol. -/utl| m gl.l oaKpAoIIrrK lx)lclllll 6aKcvr t. 2. gora. 3. 2. nabrekel 6a6yrsocyBa (cel impl tabrekati. 6ait4taar pf i.1 pl fam opesati.rana I baklava. 1.re. kar 6aer[' c(paja kar daled 6aerre n bajanje dars!. darovnik. mitnica. 2. vedeievalka 6ajKa I l. modli lasopis 6asAa'rn smrdljivec a 6a3Aer6€ smrad.rorru[Ka vrtnarica.n bajram. stric Nikola 23 6a axcr4ta t t I t t t I t 6aB. bager. sveti bresti. marldclj 6aAeM^nJa adj indecl rrrarrdljev 6aAeMoD.b]i1'a fam n'elrmnea no' rec. respektirati. -.xit6a n otr jage[jiek 6a(a fi trgovec z Zivili.priskuten biti 6aKrEtrn m napitnina. 3. svetega veaera 6ae.acrrr adf vrtnarski 6aB. adi indecl zastonjvladevati. pravljica. Podkupnina 6an. zivila 6aKansdta f Zivilska trgovina. Dol lkacija oarpcMrr[t(. or m prtl:aga 6arareH. -fi m tatn za' dasen. -\i 6a3Aer6e datpe]itrIe tn tn aKactJev 6a34rI 6a3Au.ravrtidek 6arar(. l. baza. brarjarija 6anarrcrr adj Bpecerij ski. 2. zavlaaevanje 22 6irrpoM. mandlievec. -Brraadj potasen 6^av impl 1.raI vrt. ' een pl lutrl :ra<llctat\. -ce:. pesan 6aja eq. bot zelena paprika.6ajae 6alar. povrtninarstvo 6sBqaEUucTBoa vrtnarstvo. oaRcvreH.i 6. zadah nidar 6aj a^Arcy8a" itn?f fam onagovarr. -rtll m zasta'/d 6ajpaKTap m zastavono:a 6ajpaKrapKa f zastavonosa EaJpaM . brazdast. 6a. postan. bresti.idni. -pna adi bakren 6aK pA iftpf l4r uposfevati. 6aal[ impl bajati. gaziti.r m mazad. 5pecenst 6aKa.lilvatica oonqsrrul.. vedei 6aja. kemidna baza 6a.iadar. roj rIt:I He Me 6aKap{ sploh se ne meni zame 6aKaDuca. 6a4wtr m ret l. bo. muslimanski praznik 6ajpaMcKn ddl bajramski 6ajqe. rupast kraj: 2.{T n baker 6arcaiin. rrt'f. r r c s r ' ( ' | l r i k . 6ax atbotbob 6ar. zaklinjati 6aett adt fam precej.Ku..rrflli s m 6 l a . branjevski 6at(ia^yD'a impl imeti ipecetrqovlno l_llsKo 6axin m 6ot braziljka { drevo in barvilo ) 6aKaD..iuhiteli bak|ltvL' 6aKlrrqa I autar:t 6aKHe. 2. -nor ddi star. prislled6aBr^ impf 1.. zgodb^.iul)il 6axncx rrr pol. kamenick. -oBu fl? ples m 6a]i.{(a I mazadka.ap m dr. 2. sadovnjak 6ag'Fw. uvel 6^larat (cel. otekati 6a6!r5oc!Barre a nabrekanje 6a6frERa I 1.Pt. zeleI rr. osnova.k ( k r l ima snn)l(. zelcn. prodnik. -liH.hrib . parazit. velika igla. bazar.ittlt 6^Krryr. carina. 2.

ath pihitna godba. gl.ecl fam smodnikov.r lx. zaklinjevalec 6aqrapKa I l. prositi. treltiti. guba (pri oblekj) 6acra. 3. prevaranGlvo aK.t n rlem be diti. blo6opr!6ufFfo. 6arcK{ AeK 'babie zdravilo danflrca pl fam preutruditi se.6acoBa(1) m muz l. udariti. denarni za. i rl . disto svoj. velika brisada.r AeHrri Ha xopel onevno 6aEa. soddek. . pornantast &p4at adj umazan (po obrazu) 6apaq .AaK -rI{. 6apaar impl f..6acJacaI'l obrasti s travo. ril 6a raH . opletena steklenica 6a c^M m bAkam (mazilo. lkafec. (kletev) 6arE€ Aa re Ha6a6apu! 6amre. 6arKa I golsa. banka. sluz 6a e. otr' koliti (pri ropanju) dac'ncysa. stveni klin -nn bobnar 6apa6ap adr. 6apar (ce) impl kuhati (s e . 2. -^or ad. 6ap. /ig.? brakelj. -cc: oapirasa t smodnisnica 6ap!TeH.6acMaf kotenina vanlc po olagu 6acM p. toailnica. bandnik ft 6a-Etapcx{ adi bankirski.l)crl 6araru/raK 6rysl. 2.tnl. fantastiden 6acra I naborek. mlariti 6aM<a I gl.i koteninast 6aqIa I basen. [ur]l Onpnorx .trrr m fafi slepar.2.-.. -Tfia adj p6rhantov. tam banlovec za l0 din (kovad) 6aHr<ap bankir. {rlil tu f@fi pre.Kctor ne pladuje dolgov 6araxql| I t t' I T rf vara.rxon ra balkon 6a oE m l. ldm tepsti. llscen kopaliskistreznik. tolpa razboinikov: 2. Tpu 6ar6r. aj Aa ce Qadnpoourrt. neposlenJaK. 3. povpraJe.at l. danHaruI l. 2. Lo pdj:.. blesti. bar. plevelom nja. isksti. kopel. pleno tako velom 6apaKa I baraka 6acJaclTa irnpl obrasdati s 6apar6e fl l. 6acaar impf tatati. lig nepostenjak 6arax rD. 2. kadilo) 6a cardpa pl n impl balzamtrau 6^ cwr adi balski. obxorlevatr 6acrlrr nr sprehajalna palica 6arar. 6aEap r"t kopaliski streia i oatsapKa l. lx)brid 6aca!ra& . 6apa po malem zahtevati 6apHe. batetni plesalec 6a erq({ adl baleten 6a^Act m balist (albanski fa.bas.bajka fucEap m aarodej. lAllrti si lckil. 6acraar inpt tvekati. le6apu6unu|lJtr. -^rd!a n bala. trgovec s Kotenlno I I t I 6ac\terl. /anr cnako.Aopn..rBaq fl bruno.opaT ifipf Zlaouorall.impl napadati.rqja. zavoi 6aACr rfi balet 6a etAB m baletnik. kooali3te. 6a_pqqr€ t denr mlakuza.6aHJ. 2. 3.pasti -ce: (v posteljo). {rra ddi smodnikov 6apyrlrrja ad. 6apHar pf dotakniti se 6apcxz adj modvirski. Cisto zastonj 6aM6aBRa adj indecl lam tisto poseben. darovnica. rzguo{aU mocl 6ap m 1. -u. Klepetatr 6aruqa I pita. 6atr> AV^e 6aIr€Madv vsai 6apr. bandniSki 6aEKapcraon banlniltvo 6arftCr 14 banket 6aHr<Irora bankovec I OaE<oBeH. udariati. zdraviti sf. lrl. proltravo. potikati se bcnlck. ) 6al|Afr nr razbojnik 6a'd. plesni: 6aacra Qycrau plesna obleka 6a^flrja. posebnez 6a]i|ja I bot navadni oslez 6di'Ka impf 1. 6ar6aar (cel impf kopau (se. 3. .lam pcSali.cql| m basnoprsec 6aorocaoDeH.rran notdju drzati. toldi. 6n1116rt .6a..Am!a n dem kebltl.rh platnar. zahtcvati.j ind. 6upn6lrrnr impf TnMe 6ac! pa stavimo! Ha bol)||oti 6aca.irll \(. 2. nodnozabavi(d€ 6apa I modvirje. zgruditi se.to. muz arh trobenta oaBAepa I drog ( telegrafski . kopalilka strezt nica. 2. tudi 6apAaqe. tG goten oapltrfl|qa I pusica za smodmK gapxcr rfl p6rhant (blago) oapxcreE. 2.r ft glinasta posoda za vodo 6apAaRwrja. iskanjc. 3.barje 6apa.lrg zajedavec. zaht-eva. -rrl n drzaj.r.. kopalnica: 2. -qz m blatoi lam teiz" terljiv dolg. kG palni plasd kopa- 6a. 6eEKa 6aufaa I ban6na 6aEAa t t.tt a. darodejne besede. tig vzkipljiv. ravnotezje lG vltl 24 6apo oanrce. oa6ap ^ 6al* cxn adi kopali5ki. gibanica tury\ gr.2. Sist) 6a.impl. topli&. bandni 6ari.ltisniti v rG ke. glasbilo 6ac (2) t4 stava. l. lam piiatetj gi6aru<aI l. basist. mlaka 6apK4 6apKaaT impf dew od. zagovor.lpp ry. balon. barski 6ap!T fi smodnik 6ac. 2. -Dua adi basno sloven. "Bunor adi banden. vesca 6acHorBceq. hrkelj. 4$ adj blatei (kraj) 6arar. 6aMoalxKa qoBeK svoievrsten dlovek. rav. -t't m lzdelo'ralea posode 6apAe.. vod. rod sabUC 6aM6aAiJa a adt lam za smelno ceno. greda. govoriti v spanju daeuca pf a/h napasti. omagaxr daJmvcyB. -Hrl / sekira 6&iqaK.uu tn stopnica.1 prosilec 6apAaK./is vsiliti se darlcK'r adi babji.

v teku. 6e4craltaar lmpl revno iiveti. tlaka na begovini.erer1. planlarija. dvom. -ce: Doliubiti se 6aitria. lopovski 6^Ta ad.ra ade fam posebej. begunka. skepsa . 6aq€Er'. -^sa adi btezalkoholen ge 6$6eAeH. bili so 6er. -auu tu arh ogli\v. ero ro Bo. odhajati: 4. blatiti se 6ag. Taa xxBee 6aur_ rca 5a nene ona Zivi loieno der^fi''. brezboltvo. 3. t I ca (z doma) 6erarlqa I paniden beg 6eraEe n betanje 6er aK.{na arU trtlxrlcr'. 6e6l|t6a /r novorojendek 6e6ewe n dem od 6e6e otroiiiek 6e6euft adj novorojendkov 6eB.j. czl)()Itv(. zavarovanost 6e36e^a adr art seveda. terro. -u{ w l. l{x'ili sc. Prvi. slab 6eAere n obrekovanje 6eAn. brezboznost 6e. turski Dlemiiki naslov: 2. polir. 6Aear iftpf bdeti.6otK'.sg. 6eAar impf po krivem obdolievati. ncporodcn 6e36paqrrocr / sarrrsk0 Iiv ljenje.revldina. 6era oa pa6ora ne prihaia na delo 6em eq.Bat6e fl-ce: -poijubtjanle oaqiBaqKaI 6aqylRa I poljub 6as. 6a'Jl'KaparimPI fLfl 6eroB. -oiqq n starejsi brat 6ariurja n fam sreanik 6aw m strasilo. 6e3 BpeMe (AeH) VMpe prezgooaJ (mlad) je umtl. 2. sebi rrslr'ezltti 6arrf^ax. izogibati se.) bil sem. 3.l1m plan' Sar 6aslao . ubotec.{o 6eroD 2"t 6e3Beplle t T I I I I I 6araKqrtcKu adj Iam Pt!\i\ rantski. Drvovrstni 6atn adv prav. brez bolcdin 6e36orlrRo rr b.Ie n brezbostvo. 6em oA ! ru }trure izostaja iz Sole. tryr m brezboLtrik 6e36oxlniqa I brezboznica 6e36oxHrr<r'| adi brezboinh' iki brezbostvo. brbliati. 6e imper'lekt od cyM (1. stiska. ubeznik 6eraanaI 1. 6€6paqeu. beg. si romastvo 6eAIreH. re''/e'. 6€ Aa sl-raaM da bi videl ne 6e3a^Koxodel|.6eAI|rrK.Ela.-pHa adi brez\. 6e3 paKa bniz rbke (odsotnosti. brez broda in plir vine (reka) 6$6poes.36poj6e36poJso adv brezStevilno 6e36poJnocr f brezstevilnost 6e3BepeH. volk!.Kln adi hist z bego\e zcmljc. beino.-jsa adj brezbawen 6$6oxeH.uor adi begov 6€maIIEa f ftis. . packati se. trpin 6eAEoruja. reveti 2oesreden.) 6el interj hejl nol 6e6e. 3.pl. ravno. begova zena 6s oraeo brez 1. lG 6er nK. 2. otrobevezati 6arro.i iLdecl tom zi\Ptt' Sien. pidel. povrsen 6ercrso a beg blti 6eryla. -qll rn l. tako je 6e-36oeH. -rgr m hist dtiavrLo ali begovsko posestvo 6er^t|r(.36oxflnK. -AHa adi ncprcbredljiv. ne priti. -rtrF n 1.2. budnost 6AeHue. . ateizem. biti l)udcn 6Aecrr. 6aua{aK m svak. mimogrede 6e4a I l. KoAKv e qacoT/ rptl 6ea Asaecer koliko je ura? dvajset do treh: 3. lzqa]alsKl 6e3EeD[e /r 1. 2. 2.{tor adj b€drn 6eAp ettfiq. brczrcnstvo 6e36pexeH.e n bedenje. begu[ec. -)Knt a/1 lrrr'z konden. os. moi Zenine sestre 6aw adi fam glavni. 6Acc. ubel- drusaden. begoma. kai_ pada. staja planlarjev. nesrednik. 4. bei^tIl 2. 6e36oxsocr I brezboiniStvo 6e36olsocr I brczbarvnosl 6es6o-Aeg. zavarovan 6e36eAqocr I varnost. gotovost.''' 6a'4ai pl poljubiti. -uno a/l srrtttskt. 6auvgaar impf popoliubljati se ljubljati.a I stegnenica 6€AIto n bedro. trpeti pomanjkanje 6ercrqa (oA 6er) I begovica. 6el!1Baar inpf beg. delati zase. nezadosten. adj indecl poseben. -trn f arabska kobila 6eAeM n? trdnjavski zid|' lig branik. -r^a ddi bezen.lKm beiite. stegno. gospodar posestva deryLt adv l.I I I I I 6araKqrcxl 26 6er. 6eg'6[4l m veliko mnoZica 6e. 3. obrekovati . krak 6eAcrBqBa. otroci. 2. 6eraar impt l. -lqa ad. begovo fevTOKMY dalno posestvo. Meceq 6e3 rprl AeHa 5e trije dnevi do konca meseca.-6arraar imqf blebeta' ti.rKrJa adi brezboZen 6e'. gl. 2. 6er^[K I begovina 6eroBcKnadi begovski 6ero^. nezvest. gl. pomanjkanje. zanemarien 6are. 6AeHuJa n rel fio|ni predprazniEni obred (pravosl. povrsno 6aEKapr. davek na iivino rz neredna turska 6aM6o3!rc pod Turki vojska 6attr. -t|I| I revsdina. poscstva od mene 6et^o adl. 6aqoDcrn adi planSarski 6as!Ba. 6arm6a rn in n bratc( bratci (v prijaznem nagovoru) 6arra. 6erajre. 3. neomcjcn 6s6per$ocr t brczkontnost 6e36poAeir. os. Dobes 6eia. opora 6eaen. {n l'r ftisl davd_ ni zakipnik pod Turki: gl. nadloga. 2. 6eroBrl ru l. l)crno. n/d kleveta 6€AeBrda. 6awBaar im?f Plan' Sariti 6aua I dimna odprtina na strehi 6a{a. -AHa adj \areL tov.. A€iIa. bavbav 6aia ce impf mazati se.i l. neveren. 6atoD. -Jsa adj brez{te'tilen Stevilo.lbllante oatr\.

afra nesra^ili men 6€io6pas[€.ejaven. .qeiruw.rrrra adi neusmiljen. neaktir'nost oe3AejcrrreS6AeJcrro rl nedejavlost.anrK.ri vdan. brezotroden 6€AerKa I Zenska brez otrok 6€AnMeH.s. -Arra adi brezvodet 6crx()Ar{}cr / blczvodje ocatrolAyurcfr. brezdusen 6€s. -. medlost 6e3BoAHuK. -wta ad. "rrrl arll lrlczlidcn 6cxxrf^{cn.[r(rcr' / l)rcr. . "AHa adi nenaseljeu 6€Mepeu.di brezdimen 6eAHa f brezno. mrtvilo Sen. pw adi neodp.4orgr.rdf 6casaKosr€. -rHa adi btez ottok. zenule e.i brezizraze\ ']eiztazit 6gs3lra3trocr I brezizraznost. verolomnez 6e$erpeg.ur m brezdulnik 6e3rpeEeE.oldnost 6caro6err.rfl|a adj brezupen. {rja n brezpravnost.^rl) 6ca3u6rtocr/ l)l czz()lx. -rts-6€o6pa3ltr& tll ttt. apatitoo 6sDpeAuoceH.a adi brezzroccrr 6caBo^crr.{|I| m brezdomec.rr|e.aHa adi brezglasen. zatiaie 6eoiycen. veZ.H. postoDad 6er. neaktivnost 6e3Ae^rru<.no adi teza6s3aurrurerl Sditen. . neupravidenost 6e3orropen. .4. {sa adj brezokusen.Tua ad. nemoden 6e3seMjatrr r?? Clovek brez (svoje) zer je oe3seMJes. apatija. .i brezobladen 6e3o6^Eseu.''ttq.f.{'i|o.3rpr|'teH.3eH.3r|AeeH. 6€o6srp- 6e3otrace{. varen 6e3onacl|ocr I vamost 6e3ocaoDer! -Efia 4di neutemeljen. ". -Ald.pga adj nenadarJen. -3. brezZivljenjski 6€rpeBwK.Ea ati brerobliden..r(I|'oretf. brez deZia 6e. .ora adj brezlisten 6e3rutqetr. eupraviden 6e3ocHoBHocr I neutemeljenost. .j ncLivljenjski. zlodinec . -csa adj brezmesen 6€9uererKeH.nedolien. HOcT I I I I I I I I I I I I o6sr4teH 6€0r eA{ocr I gl. ma .n pokrit trs 6erae6en. Zen-brezskrben brez Dridelka 6$Aapen..r6r. Sria adi br6zlrusen. brezglasen 6e3rafteltrKo. -Jr|a adi brezide:en oe3rAejEocr I brezidej nost 6e3n3 e. ano mmen 6esuMoren. f nesramnet-nesram' nlc:l 6so6pa3nocr I nesramnost 6sor^eAetr.:x'j. -qI| rr L brezboznik. -r(Ha ddi miren.-ry m lenuh. nezakonito ravnanje oe. -Jna adj aed. brezdelnost 6sAereH.. anm adf ncr0dcrt. -Ea adi k :e brez. . ren I t . . -r|'lt m brezvoljnez 6ei&o^\o aalr brez volje.nm adi brez mo Zganov.st 6eJraDcrc[. -Trro a. 6e3Aearasar itzpl lenariti.G. neslilen 6eslpren.-DHa odi neusmiljen. -DEa adj brezlese\\: 6e3AIrBl'axaprrija brezlesni paprr 6$AIt!To adv neizogibno.. .a adj brezdeleven. a'na adi brezvla(|cn dcarl^rrcrrrc11brczvladje.di brezimetJa 6esttcreH . adj g).nrt ll l)rcr:rola(xl 6cJr{(.rltr ft nevre 6e3e m bot Erah rencar 6egrKaaeu. pozrtvovalcn 6e3saaEflrocr / vdanost. orez vonla 6ejMo3oseri. {rHa brezdulen. nespameteD 6€iMofteq. nerdden 6e3 ltcres. fic potepuh. 6e?.ry rr brezdulnik 6e3_ rp6Er. nezmozen 6ee4een.-Arra adi brezvoljen 6€3Bo. -qlit m preslopoik. . . uoog 6e3Aoi. brezduten 6esrpaEHeH.L adi pesn Drezzvezoen. nedloveski 6e3rlreDeH. ateist: 2. . adi zgo<len 6eB!"reH odj brezzvoden. brez kruha (dan). neizrazit 6eo6pa3eE.i3:rKoHm(. neomeJen 6esalumx.pEa adj brezmereq nclzmeren 6€sMecett.adj brczda men.n fafi rc. -HJa n nesramnost 6so6pasErx. izgubtJenec 6eiApDes.i|''. .di brezbi6es'tareE. ne delati 6esaeaeutrrBo rt nedelavnost. anar||t t o Ocrrioncl.a adi brczob zlren 6e3o6$rlrEocr f brezobzirnost 6Bo6AaqeH. -ltr'd. . aa ad.6e3r Borllocr I nelivljcnjskost. neaKltven 6eAejHoca f nedejavnost. -'i'i|''. adi brezimen.a ad.tr{tr(. an{a adj \edi(et. luboi. . -'*ra adj brezmeJen.ef. adi nemoten. $tb adj brezgre. razcapatec 6e3_raaDoqrbrezglavost.^or adi brez\etti 6e3Deqtnia f brczve'-rie.cHa adi nenev^ren. -rK'daa. ravnoduSno. oDupen 6caqaqaetr. 6e9Apl'ro AojM! vse- 6cr)ror. a.pa. . .TE a. zmef denost (aKor Dndr ! 6e3r aceH. --rtua orez mocl 6e3HaAerrrri.asE€AeH. brezvoljnost. poZrtvovalnost 6e33aKoHeH blczpraven .6€B€pM( 28 o€3r(IEeH 6o:tN(tt{Ftl 29 6€30lrropeq 6e3Beprffi. neoporeden 6e. arm adj brcz- vredrosten 6esBlreAsosrI brezvredaost pre6e3BpeMeu preddasen. neizmzitost &3. prepad 6e3AoxAe!|. neoKusen 6caB^acrefl. vsekakor.i brezizhoden 6esr€]re3|rocr t brezizhodnost 6€u3pases. temen 6€. {na adi neusmi- ljen 6e3r'Erpl|ceH. tih 6e3i& oceH.ec.q|a adi brezoseben 6c3rbyAerl.{.JEa adj nepomemDen 6€rlasajHocr f nepomembnost 6so6s4reH.{t||u uli lrrcr.

#fz#r1. kaluten kilenkoli. -4na adj nePreo"]l'o. lahkomiseln miiki naslov ) 6ecnadvAHocr I nerazumnost. 2. -rin f l. -PHa 4di neutnrdcn 6$yMopHo adY neutludno 6e3yMcrBo fl brezuJnje oe3lMcrDvDaar 6€3!ucrD!Ba.lroruua I beljakovina 6e lrurrttt I l.a.6e3!a4HHK 6€3!'lr|eu. 2.t uska. bela domaaa iival (v jajcu). l. ugajati -ce: 6€HAnc!tsa (ce). -ce: belo se barvati.r.ro. prrpomDa 6e 4 6e ar impl l. J. skrbl. oznaten. 2. bledeti.ez rezultata u_soe3en. lpaiatii 2. 2. -Mql| 6e^rr|'rap rn vrsta rlolsKe ce 6e3! ar pt bili Oegyrurce. 6cayMnfiK. znamenit. 'Aua adi neugletasmah 6eA c.erft t a.I I I I I I I T 6e3oseE 30 6eaer 6e eflrja 3l 6eln€ 6c.napisano 6e"3yMe!f. beliti se. 2. tel. 2. liubiti. aa siva glava. oelezntca. linija.. 6. oznadevati. 3.ra r'u6erpbnoreu. 6e6aqert -qHa fdm l.notes 6e^exlTa. ne reti 6e3vc^oDen. 6e^errlja.\isei. 'qu la brezumnik.t. brus. J. -^qr z belec (dlovek bele polti ) 6e. kozcl z b(io dlilk(r 6e^. belih kril 6e. 6eru<a . rav6e3vc oDnocr t brezpogoJ nosx noduien. . \zdevek za izrazitega svetlolasca. a'Ia adj brez' 6eA. 2. niordmiStienost tati:. 6e. -ql nr belokapec (vzdevek za Albanca) 6e^oKoc adi sivolas 6elor<pn ecr adj belokril. -qH rn nevreren_ nost.uja l? nered 6eKprja. abso' 6e3Das^htteH. slovit oeaerKrDocr I znamenitost. cv'€' T imDl tam 1. ttaz 6eL Ro 6€!r(opeq. 3. (c€) 6eHAu. pomembnost oe. trg osumlten 6e^exx. -qn m krtnrcliitk 6eagrxa / l'r)/ zv(. lulditi. krooclpeAnua I nereq_ kar. uso(lct). 2.1.zrbeg (turiki Pte. arhmtr 6erpilen. vzliubiti: vsed biti.4 a adi t brezpogojen.{He ce. arh r^vnilo 6e ee. postajati bel.2(lli 6e^qo m l. 3. 2. pega . 2. -ana ddi brezreden' 6er{vBa. 2. DonoentaK 6cape3ePaHo atlv brez Prlorz6erpaclu adj Pivski. obupan 6e3pa3 fiqHocr t. nezaintereslranost 6erDacvacH... 6e^tot adj l. najofz oe.rer(}ofi. beliti se. fam blekniti. 'Mt|a ^dj 6€^rrua t zool ohridska Pe blazen strv . ptica z belim perJem 6€AocDercKr'r l. neureien: 2 nepremrsllen'nerazioden 6esDasooDHocr l. slt ||{}rtl. tlxl hell. 2. tam cepiti 6e-^€3s4a f 1. 5Ha adj pliuden 6e^oraleq. 2. -tEta 4di neutoFz' no ljiv. belka 6e 9. 2.f.. Delocmca 6e^xh adv lam morda. 6e.. \pisati. Eezarflereslra6€rvreuren. ctocela ski 6e3Desv^rareH.*ro Sen."i. belo$ozdje(xAoAeHcKuadl ocrFn. o€Kfiar Pt I z3qekf'.re3.3. nt 1.Jou". _2. vol." . zmcdcncc brez sramu 6e3VMHoca brezumnost. impl po(eti neurnnostl. 'Psa o. iasen.trrocrt ocnosr 6espa6oreE.qu m zapisnica.t}'.res. D$itc(!n. katerikoli: 2. svetovlianadi ski.irre praznih rok. bel. 6e^o Bl{_ den @di Deoporeuo] 6e. oznacrtr. mreie ob Damet *iffi#i5". -Pna ad1 1.di l.a adi l. ugajati 6€Heolrery m pl ozke suknene hlade 6e{ra f prirojeno znamenje. 6e^ear impl 1. . -ce: bledeti 6e^eer6e beljenje n fu.r gl. neurele_ I neriost. r'lpno na aen brt'zumen' 6e^o . 4.llr crn_ Doniien xoBII brez rime: 5.rorrja I belina 6e^olruKa I zool beloulk:l 6eata*rqa f bcliakovina 6eavs^aB4di bclkasl 6ea! rpax. belota. s\re' br. zap6eK.'r a adi nezagos' *t#"*r*u f nezaposlenost oeaia:oopen. 6eKne.brezuspesen ^dv ravnodusno. bel rob v knjigi 6e^hla I bela ovca.ravnoous_ 66p6erH[K.|((ck. zaznamovan. drra. lam cEpljen. 6eNei. turttqcaaT pf fam L postati vSeI: 2.ran adj beloliden 6e^olepRa f zool riba beloperka. der. v sln_ 6eivraeaen. 6eil. bckrlrncr'. lan? cepltr 6e eiltralr adi pomemben. pustolovski 6€. .islien.y! ar impf l. PoPoIn. -qrla adf nesramen. siveti beliti se.. belost. zapisovati. zme_ t nesramnost 6e3o."'-cc: biti. 6c^x I /4r. 2. 6e^exar pl iL ittpl L zapisati. -rna adi Pokoren.reufta l^ 1. nepremistjenost' razsodnosl t I t t I I 6$yMopeH. krokar' ka. Jasen 6eao4po6eu.' brezum-"^.. osla. ce @L'ilar pI zasvetiti se 6enorrua I l. pleskati 6e l|ao r? belo lililo 6e^rda l 1. beliti (platno). 2. 6e3o. beliavina (pod _ lubjem). El. ne3goda. 6eHr!tsaar ltt?Pl oo nereden 6etute 6capeAt e. zapestnica. beliti z apnom. siv.t rpu. beljak z. llsrce 6eae4. -inra adi neuspe' l \seenoi 2 6€pa3 II. bclo t{r'(.nezainteresiran 6eaicneuren. -xI| !t?-Pijanec. 2. 3.&rc . 2.

-flIa adi I\m ne' snalcrr. 6ecar obesati. razbrzdaDost oectrapn eH. steklina.znemrrl enost oectror(oJtEa.JBaadi nemiren 6ectroKoer4 6ecnoKo[. -\rEE.besnost 6€cHortrja I steklost. brez poleta m L vragi 2.a adi ne' znadaien 6ecxapdxrepnocr t neanalajnost 6ectqaceri. -pHAadj \@p6 reden. ne sDoten 6eciououren. nasilje. -un r'r hudomusneZ. 2. preselen 1.\. nedosledno 6ecuprqrmroqr f nenalelnost 6ec[plcrpacno a. -rsSepor(yfruqa -BHaadi brezkrycn. 6epar itnpf L tr9^tii 2. -Jua adi nestrankarski... --ura recell. Drez pnmere dectrpryI[eH. zanemarien (otrok) 6ecnprurepgrt . steklina. trizerski obrat 6ep6epcKrradi brivski.d! r\epislransKo 6€qrpltrc4racreE. . 5. dobra 6ccKy(rrl|x. -rua adj brezpredmeten 6ectrpeKopeE.neutemq rJen t t I I I I t I I t I t . donosen 6eporfien.orcxyfuiHqan. orvJall 6ecruK. adj neopo. m brczpotje. gG vorica.cHa adi 1..slaboten 6ecnopeu. .Aer. 6dcn. -1ug.pna adl nesporeo.-AFa adi nepre' gleden o€cqrecraso adt neprenehoma 6eqrpnolrea. lzjemen. frizersKl 6ep6epcaDo brivska obrt n 6epe. Jarovost oeqrc^oE adi brezspolen. absurdcn 6ecM[cleflocr / nesmisclnost 6ecuucaurla I ncsmisel. -*llt tnctl 33 d{/l brczdo 6eqrprqmeE I {Ha adi nezalester' 6ecBeces. prisega nost 6ecav n krvnik. ten. neqvomen 6ecnopos€H. lez. -w ad. brezkoncen 6€cupeAMereH. odvodni kanal fuoar m arh listina. adi nezmouJtv 6ecrorpeErocr I uezmotljivosr . t +9qer gospooar-qoDra 6ecKpu eH. govor. brezkondnost ren 6ecKpBeH. -^sa adi neome jen. neutemclicn. ffi adj pristran (ski ) 'Jeoectrlrrtqln|en.6ecqear bnpl besneti.i tepovratren oe{norparso 4l1. oei. -tna adi brer obziren danost.trli ('neaejatise dcp6cplr hrivcc. rl nemlmosl. zapra'r'' obesati se. cc 6ep6arar ifiPt sc. -rtn.obe5enjak 6€cEr o z steklost. 1ma adj btez nadzorstva.{trl cdj govorni3ki. -pP.-l)rcz(lotnko 6ecMnc clt d/i ncsmisclu.THa ddi ncsmrten 6ecMprEriK. retorika 6ece[. -4ira adi neploden. brezizhodtrost 6ecn areH. brezhiben oecnper eAen. iarak. 6epoKy*mc.Bocr I brezkond[ost ina adj nesebi6eo(opnceH.i l. I brc/donrc(. 3. nabiranje 6eD3at borza 6eiearicxr adj borzcn.quiimuo r? govorni5tvo. norost 6ecKplnylosHocr f brczolrzir 6eca f arh obljuba. togotai 4. zaJezl_ tev: 2.) bombaZa dja. jezen. vsebovati:3. s prirojenimi znamenji. drtati.3Ea adi Dekori.6ec(p![ryAo3en. -ftua adi gospoda.pEa a. i. -*ra adi brez'kri' sosDoornta ^6ecosl len.o.zastonrsl(r 6ecnro4eu.di nepqmerrjlv. 6ec. . anlla alj brezraz' reden 6ecKoHe. fig breaznoden oectrarnqa6ectra*e t. 2. .raB 32 6ecKpluYAosfiocr 6ccny*crr 6ecKy*crr.. dekret 6e. tazttz. objesten. fig tas -ce: ljati 6ecerBe obesanje r 6ecun€ I vislice 6ecKaMares. rabelj 6e {6|taB adi 1. brez poti. 6ecBecHocr nezavest f 6ecDeqrI nezavest 6eceAa I pogovor.dj brczplacen. -'r'& adi Iam rG 6ecKpaj m brezkondnost doviten. . "Jua cdj brezkonle1lna den 6epfiftereH.AFa edi rcpd. rya ad.wa adi nen* eelen 6ecuprrymro adr nenaEelno.troKola\ brrpt vznemrrlau 6ecooKojsocrSec[onojcrEo l. 3.Tf.Drezobziren 6ecrqraaeq. lattt rrrnt. neporabe! 6eqrcle3socr I nekoristnost. stekel'.-qxt m govorntK.as m zbiralec pridelka (sa' itd.2.-slr adj brezpraven 6ecnlreAeaeE. neosnovan. frizer 6ep6€pHxua I brivnica.6eE(tr. blatcn 6cp6srr! cc.Dreznrben 6ecromie. flra zdi nemq den.q . -ssa adj brezkonaen 6ecKoge.Zetev blato 6cDdu r /dfi nesnaga. sten.i brez vzroKa. 'ra ad. r 6cp6orcrl. nasrP.teE. 6ec[oKohraar tmpJ yzlrelnrrJatr 3 Ma!€rlor:skesloyeLstd llo?3r 6ecEoaes€8. predrznel. -Hqn m borzijanec 6epuker nt larr obilje. !ce: zbirati se 6€peEe i trganje. borzni 6€p3ujaueq. neumnost 6ecMpreE. oeDaqKa zbiralka t 6ciraqxr adj zbiralski 6cp6n / trgatev.a adi brezobresten 6ecKapalarelreH.-un rr ncsmrtnik 6qcMlrrtrocr f nesmrtnost 6ec. nekoristoljuben 6€qrpaeH. tobaka.zanesljrv. nepartijski 6ecuares.qe€. nepovratno 6eqrcrpertet|. 6ecnoEparetf. anemi6en m. rel pridiga oeceAmrK.6ecKpajuosr t brezkrajnost. Dridisarski 6eie. pridisar 6ebe. brezpoten. zbirati: 6epH w! pamet v glavo!. Pegav 6errr nr l. togoten.

. -. DrazeD 6ec. ne@e|$o sko smolmo brezciljnost. 3. arh tako da.-s". .{docr .. oei$nteu netasen 6ecuelen. Poslopje 6eB 6oAeH aau. z' lis erenak. 6n le.rei. 6a oH _ 6rAttsa.r l??pretepad.6mr^ar.6a@Ja.fJ. 6n^6i fi slavdek fur oes\ Sotorski 6rue. 6 ^Jyp 6E^|€ I l. bridek arh zdra]Jilo oiropoca pl PoaPneti. bc 6sAen.l. bivolarka -julij (Po ljudskem koseL: 4di 6riBo^aDcK{ bivolarski ledariu) ousoaR.1lte6eccl|^llocr . ker sem 6rceK.ryt t. Sport Palica.lrlla adi nemoden' oecqecrE. -AIra adi brez otroK' *l. zdrav[na zel. bivoliek 6a^loca pl omamllr. I nesramnez'nesramnrca 6ect'dunoct f brezsramnosl.. -qrr nt dlovek brez semenski dasti."en.{Ha 4di nevesten.^6!r ti -M m hist. zveri 2 |ig t nesmotrn /dfl lanlovall. 6u. Potem ko' oder. -Pta adi brezbrez spanja sladkoren 6€ccornua I nespednost 6ecmvueq. 6raejrn ath i. biti (bi' idm). -rna adi brez c\etilr. breT_ 6€cqecn[K.oecparaHHqa tz. -sja fl neeastno 6€ccoieces. mudilec 6nK. sramG sramotiti: 2.rcAcrr. deianie. 6e.' ()s\erc Pf 6r..-uxa ddi brczsl-amen. 2.rvDcrEeH adj brezdften. n l. pisalna miza 6ncepnr biser . nesramnost adi draglu. dober iezdec doti. '.. veseliak.6qlar imuf I l. izzivae. <ta straslen 6€crpaEelr. nccvctoa ric. -c'ia adi brezte' lesen ade brezsumno. . onelaldati6ecctI. zlveu samad'v brezciljno. 6I. otnoo. ncDltccnllrv occrtvrctt.6ecceMeH dd."nt"" n dem od 6q* bikec (Posebno Onr". 2. -. tolci se. samec.rB[r pI ozke belc hladc (iz domadeqa sukna) 6fi part bi (za tvorjenje Pc soinika) ori6i n raika. apni. staLaKtrt. PrejSnji . -rurm adi brezSu6ecte^ecen. Doirum ddi brezobliten. 6HEoA mlad bivol. . zvoniti. 6ectrpFn&ocr brczvzro'll()s I neosnovanost 6ecpauen. gl.. bridkost rft krrstal 5doolrm adj 1. He MoxeB aa Aol. slabost 6€cqecrxe. ( ( rl. Nrvotoi< 6ecrrara @dt neznano kam adj btez6ecrpacreE. trA. {rrm adi neustra_ sen.. PoaP 6rao z gorski greben niti sla'r'ec. oA 6eiep no6erePnajslabSe 6eroH fl beton 6eroErDa. aPnendev. t ne_ osk. mclar. -ulll m kon! 2.'r m sl.Si'n coni ker. sramotcn 6€cceMeef. ornl?.. {Ha adi nesPeeen.6ca^crcH (r'i'qeces.I I I I I I I I I I I I I 6ecqta. u". oplll 7 6lEI! adi nekdanji. lM m arh NonJe' odi Prihodnji. uluut -uo 1ecrfia.6r.onetastiti mod.. II . {Ir nl vedlitrska klenica za vino in Zganje' HAtIA balon. 6u. gosid.ftccqeHer. 6mopoclTa itttpf aPneti. 6elolo4taar ?/ rn in rt betonirati-zabetoniratr 6ertuij nr 1. fant.tt'6'ntb. -ce: titi se 6€ccoApt<aeE.14 6esap 6€sIl 6I|cep 6lc rauart obelati na veliki zvon 6[Ja. oecEeftepeE. <rla dli neiasten. er.rsa adi brez soli bre-zdusen 6eccoEeH..skrl.uDiti. kanalia 6€ccra el|. 6ccrlcff. nepostenost brezvesten _qI| /tt brezvest' 6ecqicrirsa imqf l. -AHa nik. samski 6eftapcrBo tl fantovstvo. .-udaridti. loPar. 6ecqe^|rosr f brezuspesnost no tutee aalv tdm slabse.ra bivolica f 6t Japi€ t z€li6Carica.krokar fietr:apiwt adj fantovski.6tapaaa inqt biti' im?l bivakovati' sc 6rr& KUr. el. rirad. samstvo 6€*ap!T-a. tid. 4di taborni3ki. -ana adi rastlinski blvolov DlvG stir-Dastiiica 6n laD tt zelisiar.{Il6a n dem oo 6uBo^rre.6Efa t 1. impf 6.Pa-fi. zverina.^.6ecqoB€qer'. 6n. 2.E. stavba.ren. oecqecrar PI rn brez modi inpt skruniti. .AIIa Mt bfezvseorn. zeliSdi 6HrgD fi 1. 6rle IIIem imeti za norca. 6'r'. rrAeH stek6rAInDlt I prihodnost.rrm ad'i brezcil:en. 6uAeM od! fam cEIo' m bivol 6uBoa nasDrotno 6reo^ap6uBorrapKa I. -lxa adj brezdirnen 6cc. z. 6uAe. nesramen 6ecpanmr. lanaLnr nisem mogel Priti. mocr 6ne.ce: biti-se. 2. -qrr. 6eftaplraar.j1].P(> 6I|Aat.. scena. bil bolan olorcr$flJa. velinik turSkega vojasl(ega biti (od glagola clar) ( moz) odaelka 1000 6'. 6eccd. 2.6l|xoal| t bik 6nxoarDa I debelo drno groz_ l.ii[.i. kroiad za hlaae.'JHa{eccoAltt€' te^eH. mlada o"1?"n. travar. pisarna. gl.tniri' 6eccoBecfi{K. Trg 6n JocyBaimpl od 6t{^Joca srehkost. -q'giaadi ''eElo're' ski ski.a vellan.t rastlmje. Pogumen 6€crDaEros f Deustrasnost. zelrscu . .lracrr.

naslaiati se 6. nadin Zivljenja.rr.g(i r?/d plehek. Dlemenit 6^atr'Fl f-blazina mlinskega 6. sreden oen 6^arepa3!MeH. v pc menski zvezi 6. Marijin<i oznanjL nJe oaa_roDlreMeB pravoaasen. bled. adi gr. 6t. -r'Ia adi !Eo6aaaceuadi blaien. . bla. 6l|qeBrf..!ror ad..i r-im'pf zagaii. gl. naklonjcno.rpa adi 1.mulna 2. 6u. 6^anAa&e z tavanje. modvar6AarDcAoBIla impl blaggsla!no zemljilde. nrt blasladkega 6aaropailr. premozer. svinja.6ncepen 6ucepeH. gl.. -m lam model 6rslIrtja. pranaklonjenost zen. 2. dobrodugen. bledenje. vsakdanji. sladkobeseden..1arorrux^orrdrll (lobt ohotcn.rpaar impf bitati. iaeli ?.> 6La3etlpart 6aa3e re6e6rta3e ctrrrr blaeor ti! den. -rnr[ rrdi blogo. dolrsiti: kondati --ce: se orrtrcvaa. kvasiti 6aaroHar(orrocr / dobrohoF 6^aAar6e r? 1. _-nra 4dl bistven. dra6aaropoAEETEo a plemstvo ienje 6aaropoA{o 4dr blagorodno. pametno.3. Sibati 6mtre. {x r. oblika. nost. . 6nqoan rn bid..|ar 6aaeM 6^araJEa blagajna I 6^aEJr sKa I blagajnica 6^arap ffi sladkosrednez 6^arAeEn praznik 6^ t!. dist. pomemDen drflfie n bivanje. bister 6aaropa3lMHo dd. prszorrlost: 2.Ir kroj..Laseerre 11 slajenje. Ill('rrr( nost 6lon J y.. rt!. KaMruqK 6^arcra5aar(m|a I l.l.rar mneo. sladiti._ 6uo€a z te cllruca. uaBpeMen 6aaroBpeMeHo pravo{asno 4dr. blo^ti 6aaropoAcrso n blagorodje diti.ie.2. -.1areH. bi.iti.n biftek 6[q. barje 6^arococroj6a I blaginja 6^arocr 1. fig neizrazit I I t I I I I t I I I I t I . korobad. n. mCsenigL Mpceq meten. no. Zivljenjski..Afra ad.r(li bllgodc' 37 6aeA 6!rqe. blesti.6AeASAeAes. -Lr m tagar garJev 6uvyra. . .Arr'. DrimbSica 6ucr1'n rz lkof 6ncKyEtja. 6rlwr5a n dem od 6[r< bikec ol|qerren Zasanie. v izobiliu. sladkost. aretdn ( s trsjem) {en 6^aroc oBn pl blagosloviti 6aarrd[re r? blatno. 6aaror arc/rfis adi l. 3kofovski 6rcaap.blaeodeien l ctl -f dobrodej6^{rrr1vrrrcx.lrlugrtt 'lr O^nrrr1ru.idljivost 6rrcrpora I bistroumnost. brbljav 2.i od.raryn ni bot kr-atkopeceljni u s t c rl i i v r hrast d(lv dobrohot6^arorraK^orro . 6nar<ercrao r blarenost 6^al/(v impl l. naklonjcnost dendanje 6llarorrpsjareH. --psa adi dobrc> deien.dokonEevaii: dce: kontevati se. -atm adj l. v sladkoriu kuhano sadie: 2. 2. blodenje.xEa adi &rt. ctrcrpsHa2 6l'r. strucanie 6i. 2.arh stama. sladkost: 2. 6. druzoerul Drt 6mrca. naklonjen potikovanje 6aarocK oEocr I dobrohotnost A^as|!ar.iznr. Dostatisladek 6. zlvrJenje 6Eren. 2.t'. -rm I Skofija 6rcK!flcrur adi Skofijski. cytnrecTBeHocT.ustlcrlji\ro 6^ A inpf 1. milina tua$.1. .rar. oKrrepcevalnrca 6r'DeryJa. dokondevati se osrttocx t bistvo. aesnati. draplemenito 6aaropoAHocrf blagorodnost 6^ag'!a impf xre talati. gost.tuEa adi pa. praticek 6''''dKd. Jrt gorhrv. 2. zahvalicvati se oaaroAapHocr hvaletnost I 6rFnq?ap m. tiveti rnikrzverrcd zvt).raropolrolrc. 6rr. 6.10r r. sladek. 6Erncaar pf arh koneati. barje Ijati 6naro z dreta. dEtacvD ar imol a/tr -kondevati.O..nrocr I razboritost. modvirje.rs f. sladi6aaro z l. sirugat\ 6Ew. nepostnojesti razutnnost 6^arolroAen. nepG sten. stcr. 6^aswr impl pohuj Sevati. naJ(lulv Of rcapn. bistroumnost. 6aomra. biti r2\zumno -6kusa.i blagor. pnsKurcn 6aaDc or rz blagoslov 6. btagodejnost.-ryr tn ptemid kolesa 6. iz.rar6rsop 'cr nost. 6aarcc oBeH adi blagoslovbarjanski. 6aaro4apen. folKloren tarsnltt 6AaroAapBocr 6^trrr^rr lt I blao^rrt. obstoj.6^ar(eB. imetie E^aro-req z.1 toailnidar 6r!DreK. .opeu.-. blasost. 6r|udr'a n fom dem od 6nurKa svinjica.6ncrpar impf bistritl' orcrpH|Ir| / L tistost. t oEosKarsra 6. 6mtocT v biBo stvu 6noE.rcrr. cevuarsK noz za KmJeDJe usnJa 6t'9Kry'rrla. gl. 6aari adj l.-prra adi hvalctcn 6^aroAapE.Tsa adj moEvaren. -rrrrr rrlj blago6^arwa inpf uiivati. 2.. razborit. -qu .dobrottrlt srfrrr. 6t'r l. tig bistroumen. trg Slarm Predmetov 6nQ6. 2drag.pEa adj biseren 6ucep!triqa f wsta tamburice.e pt in imll biti sladek.raropo*ru.crr.fam 1. 6^aroAapar pl in impf zatLvalitise.qtrr adj plemi5ki 6^a3uer5e ri pohuj3anje. polikati se 6aarocr olr adi dobrohoten. iznajdljivost.

lapuh. 6^nrul!tsa pf.6^yAcrB!tsa6. 4.{uHaro bliZnia prcteklost. uliti se. mrleti n svetlikanje. pljuskati.rera l bdketanje. beIe'nica.izbljrvek 6^vrr:au adi plevek. 4q{ t bogomrz' nei 6or0poArua t bogorodica. 6. razliti. 6aecKor 6^ucKy adr blizu. 4dt neclsrms(l' 6orarn (ce). motiti se. furo'cuyla pf. iz$irati. izvesti zaporo 6^oKrpaEe r blokiranje 6^ocr!p m bo.{ecKor 6^ecr}n ifipt gl. vati 6^rtq.llr3ola I blilina 6tzty adv 1.B adi siiaien. razEat. -cKa adj blitnji. lrogrr 6. 6^r-r3oK poAsqHa blirnji sorodniki.' razvl:tlno zrverl IATCTBO oavAcrDlsar6€ a nedistovanje.. 6. skupina informacij.ruzieir. sen 6^etdvra impt pesn sariarlti 6^cH!tsar}e fl pesn saniariebliskati (se) 6^ecKs. -quSomrll|ntt Zivlienie v razvratu bogalin-bogaliltkll povracati. 6. velik.a 6oraree (ce) irl1pl bo9 titi 6^u^ld.. I I I I I I 6]11|rrrr!. 61\er.r(r (ce). Ma. it?tpf l.r-yrrarocr I Plevkost. impf ljusniti.lc(' 6oroAa'I adi o(l l)olllt (ltrll. -ngl rz l. 6aecKorE 6leurrer6e n gl. 6aeFrlr<arle mishanie 6. 6(. raznte 6^yAeq. ra? livanje. kroinik molec.ra 6oroPoAlxla mali Smaren l. bohotna mladika 6t|Irx impl l. 3. blt'dikav 6^eartKatocr I bledilnosl. blizu. bogoslovec.bvA n? deska za mesenje 6oroM[a n bog()ntil *-ruha. bog 6^U!try.reanrftao 7di bledikast. -qt a gl.{ecr(orel6€ 6^e'J. zool bogomolka 6rlwe. 2. 4. bogastv() 6oro6ojs3^nB . -f-ovellKr AeMa 6oroltoMqa Smaren.a. zas'getiti'. oddaj. Itg kipeti 6lrrKar6e od 6.x. 6or0cloE fi teolog.r.2. zabliskati se 6^ec'rg'' impf od.6a6oreEe ffio. raz6orarnJa{orarEra f bogastvo vrat gl. blested. -!rna adi bli'nii 6arrr<er6e tt priblilevanj e 6^s.l pafi prav zares! bogmel nik 6^yAHIdIa I nedistdca.I \ impf gl. meke- . 6oB.rqn impf -gl (se. zvezek 6^o&iAa I zapora. raz.m nedistnik. pri. meketati 6aeeEe r? beketanie.al5€ a pljuskanje.r'1l. 2.Arra adi nedist.rHrrrH ( ce ) iTnpt rcje]Jati clvoidkc 6Ar3oK. Plehek. brizgniti. 6. ..6^ec're 6. ketati 6^efl rn pesn sanjarjenje. prelivanje 6rvrcl(ot m gl.ta necrslovatl 60r. tok. 2. ltr) & m bot nrt liiol 6<r6e\m bot nri fiiol 6o6oDuqa I prekla. nedaled 6ttcrre. 6oB. 6or(e. Duuva. (se) 6^u3rHa f blizina c#ra impf l.. 6nylrrllr./rli l)r)[lllx.e n povracanJe.6orarcK( a(ti h(rgllltlSki 6aljtlrqa I bliuvek.rr{crcolo i. izliti-pljuskati. zveza drtav ali strank. itupf Ptiblitevati. 6orarcrBo pl netistovati 6^yAcra!!a -im 6oiataar< m bogastv(). nedaled. vreti 6^ncK impl pljuskati.pf. -qrr m nevesuno 6^vAeu. omahnlll 6orarctBor. 2. sedmini) darilo ieninu fiivom ft 6^iA[ in p7 bloditi. panj). blesdati.m impf g). tudi 6Aoruryp 6^nrrru(.n 91.. stavba. Plehkost borji volji 6.agu . 6omlrrvrra / trrr\ lx)gnlllll. razvraL . Drazen 6. razlivati 6^ok tu L velik kos (klada. bljuvati Arye imif 6avert. dreti. snop. an"" 6. plitev kroz6oroMriacrlo n bogonrilstvo nik 6oroMoaeu.uor adi bogat 6oraraul nt bogataS vratIllca 6orararuKa I bogataSinja gl. 6^eel!e 6^eKEe pl zabeketati. svetiti se 6^ec[e pf l.a . siiati. brizgati. 2. o^yAlnrqlq. -qn nr dvojdek 6o6or[Ja I bobnenje. svetiti se. natii.rur z iurek. blcSlav 6^ecKot n1 blesk. razli.uaotr5. imPf (kobilica) potopltl se. fi Zolovka 6o6oata I murva (sad) 6060^r ntrIa t . zame. bledost 6^eaHoraf^eAlrornja f bledost 6^e\o{''. steber. 6a6o1II 6oroMpa3eq.nddi bogatalki Ite 6^YAcIqYP. meketanJe 6aeKa|6e a gl.. 6orarar (ce) razvratnlsKl itltpf gl. 6^E3oKIIo pa36upar6eblizu po razumevaniu 6. 81. 6oraree (ce) 6lyAcrBo a nedistovanje.t kroznik s k6 (Dri slavi.recoK. adj bledoliden 6rce impt beketati. stanovanjski blok..6ora! .I I 6aeAEee 6/reaneein?rt bledeti 6. 6ouua f cula. 2. skorai 6.fc dern od o{tl3.llacKHrc n^il fi||ll blitnje gore. Student bogoslovja . blokada d^oKrtpa pt in inpl bloktuati.ot murvino drevo ffiot3''Ea.18 6AocrlTt 6AYA 39 6oroc^oD t I I I I I tiiii-i^a .rrlKa '' 6^lrnrre. grme6avA fi neiistost.llaK rr 6^s3rruq(a I dvojdica 6.rvao a skleda.60r^!'l''. / 6orarH[(. 3. sveZenj vraten 6oBsaAaK. bledikavost 6aeAuocr f bledica. 2.Ko'rri oaeurrlr(a iftpl svetlikati se.ryA'Imqer6e ?1 6omratrlK. 6oroBri t?. l)(4lnslv(. sijaj 6^ccKorel6e r?bleslanie 6^ecrorn inpf blesdati (se). 5.te den od.

anie 6oAerf.6o^cEarpl l.gov 6orKeEeE. oojaroija 6oJaprMK.-uu m loneena po. bolehanje. 2. 2. Ha 3Bvl(. 6o1rl(a 6orcaysa-impl bolehati. blesk 6oKc.ps impt spodbujati. 2. -^Ha adi-bogokleten 6oroxy.lfu|aadi boziden 6o. bolehav: 2. 4a z bogoslurie: tudi 6oroc^vr(6a 6oroxvaes. prepat lon ltrtr 6oM6a t l. 6oM6o^cAyDaEe l? 1. Yoj. Me 6o. bolni3niten barvati. turdek -ce boksati se 6oirnel 3aM. boledina. trh. tolka 6oAap.!E m mavrica 6oxII(eH. zbadanje 6oaqao n lilo 6o*recr adj bodidast. konica.arstven. bG 6o. 6oj .8 a.e pf pognati koDja v dir. bogoslovnica 6oroc. boded. -rgl r'? bogoklet- 40 6oJa 0orrArcI d0ll lx)hr. 2. rtd clltl Ha barva glasu.dj bq. dek. "M adi dozdeten. trpljenje . barva.BoAHa 6ojc ollnotu.Er I bogoslovje. bolezenski do. 6ojocyBa pf.xeM adv. sftrgrr. nadstropie. dIl 6oAC.6oaen.ura adj bolan dorrecr I 1. €MCrr r11boljge 6oLBa I zool bolha. blested. budnost. iskriti 6ojocfla$e n barvanje se. krapa bolehav -u{ 6ojrm. bomba. 6oAar impl bosti.. zasijati.roDeqKH serai (viSinska mera).rqsa xl.lsaoca I bolehnost. boledina. sveael umazanrJa. 60A r.6oaeurrrfia f 1.uE in pf trebiti bolhe dcla slona 6o6a I gl. obar.roDeK boe i[ dlovek ''x 6()A 6oAoDn n 1. ce 6ojar inpl bati se.KanDo adv bolestno bardirati I I I t t I t t I I I I I I . zvc. ce rroKaxa Bo BucTrrcl(nlll 6o^e€.a. zdrveti 6oAlrlBa inpt od 6oAJIe 6o. boZica 6oxJar. Ski. zbadati. oor(lnoT 6olql' m Dot navadna po tontKa 6o. . kaKOr pravrjo 6oteMen.rpa impl boksati. dujee. rn boloik 60 l|rqa t bolnlca. 2.bMen pregraja..-irr f bojazen lehavost 6ojap r'1 gl. Yedrost. . 6o4!ara vlzem 6DDo ja nparu iz muhe 6or. (Me) fu^ar inpf J. 2. rudi ooxjo. -Baa adi arh pob6 .adi bozji. boksanje. lesdilo za dci/lic: 6(.J'Dadi 1. botanski dor(eqrEo & boZaDstvo. 6or{aqar irlpl beracr!l 6oxjaserse r beradenje 6orKja{o I beradica 6oxja.qlr6ojr@a m. 2.ka. buzdovan 6o3e . poikodba.lport pika. -oT m zbad.govno 6oacKorm sijaj.lo ^Ir r ac. impt pG 6o/utrqeH. . boleti. izmedek.at €. . bolezen.ur 3a6or vama zob me boli 6oja$rja. obarvati. aA6olrll.suarr fl 6orq 6oKoDrr bok. vizualen in akustiacl vtis: Mpcsa. 603 6030.nfl adj beralki 6o. prebadati. boks. Dlasiti se 6owxa f dem od 6oja barvica 6orErle n bojisde 6oJ.|xla bodeda Zica 6oAE. -Apa adi buden. 6oL. bolezen. -JHa adi birjni. -rgr rtt bojevnik. 2.rprewe. Spolt 6o^cne.tq?I[a6oxlpul(a I tot maK 6$ m bot erni bezeg 6osa I boza (piiada iz konrzne moke in siadkoria) 6orawja. bolc6oJoi!^rtr. 6ox^!'( n. bolehen.ot kamilica klic 6o^Ka I l. rana oojuAscytrar6e'1 6o-ae[turB adj bolehen. qu rn bierid 6or(jatm.soda za barvanic 6ojapH{qa6ojauiNflqa I bar..I(Iua t lit bocinia. 6oeDr (l) ru boj.prodajalecboze 6Gaun Ega I todilnica boze 6o3Aorannr kij. barvati 60 cra impf bliskati. muka.e n bodenje.{ tn . rast." iidelovalec. vojni 6oeEe (1) r barvaDje Eor(e(.K!da .6oM6apAdp bombnik m pusl 6oM6apA8ira?f ia impf bomdo^c. bolnilnica Sdak jEa adj bolqisni6ojoca.Ha ABa 6oja IUSa V OVe naOStrODrr 6oJ4 6on I l.6orcc/roDtrJa 6oroc^oB4a.Eoxrx( m bozid 6oxr^aK.I(jn.o. 6oKcorn ft 1. viSina moza. bitka 6oj (2) l. +r| t'7 barvar 6ojar&^al( rr1 barvarski po. roa Hee 60A6ojawcK[ adi barvarski Ka 3a YMI4)ar6etO ni tako 6ojKor m bojkot hudo 6ojr(ordpa itn pf bojkotirati oojHrnq . hrab' nrl 6oAlrocr 11.6oruou<. bG 6ojaJan. dilost. 2. 6a cyM! odlilno sepodutim bolczcn.-. 6otlr'r. 2.lrl Jc pravo bar- 41 6oM6apAEpa nlK 6oroxy^crBo t1 bogokletje 6o.w adi bodljlv. izvrzek. baje. boks./rr{tr(. navroezen 6orecrreE adi bol. 2. -m m bozar. zablisniti usnJe 60 sq -qea n krastica. vod€na barva: 6oia rl vcrr. velika v!tl oojr^rtcyfto i rnpI bar'. I vrsta 6orIIaB5o^r@€B @djbolehen.en 6o. or fl gl. postava.6o1ltr (Me). so{uten oortArcr ty' pobarvati. . bo!tvo 6oere (2) z strah 6on ce. rrHluro lre ro 6oae nid mu ne manjka 60A€r(.nti stmsr barvanje 6oaeltrr(af flrd bol. auiednost 6oqr. stran 60 cKaB adi sijajen. .rBa KpaBa bodljiva krava. -nor adj bo jadiiv 60lr|3^nDocr bojazljivost nav I 6oaell. boded 6o. menda. os.

-. PIK 60. 2. -qrra ar. borba: iapoanooc.18.?r bonbon ooH(roKrCpa bonboniera" I 6oD.co . 6parr. borben: cEAatloJnamoc 6op6eHa 6oD6enosr boievitost t 6oper* n rvanje. 3. He l{eaeMe 6paruuo co te6e ne lazumemo se. rrireH(apHo (uapeBHo) 6pa i' so Dseniina. beeva. bodiCast 6oqHe. 3. boded 6oru€ Ka I bodica.rkr'rrski: 6paqHa AaoJl(a/nK( 'll\l(l Itlll' 6paureHue fl ltil. 2.mesati. 'xor ddi borov ni papir 6ojrrrrrnrrxa-6op1u l. popotnica (rivc') 6pa Hap ttt prodajalec moke. kraj 6opa.6opoBr. -IIu rfi sFscrcar 6oPJe Pgt 9o! tnbqu in nf lam dolgov^ti 6op. npaH opil_ rviean otroci dvch bratov' sdster ali brata in scslrc. (]lrtx l BTop[ 6parvqc^u prvih 6parvqeAa{p8Tv'lc I Kll t . 2. sesek iie.rKa. mesanle. rva6oia.impI Potresh (se)potresatr (se) z moKo . ce 6parmrar imgl bratiti se 6pa'rKo. dovoli strokoven.-pur ttr borec. boia like (nar pes) 6opaErJat strolji fiiol adt disede Po 6ocunolrorb roKooorec 6oDaq tfl borlvec. baiitjka 2.u im:Pl l. J.te.f. opaAar dqadilgi'di m.r/ obristi z borovjem 6od.r 6ocranor ta ie kondal svoje 6ocra$rurre fl avgfi od 6<> craH vrt.rfllta r| bt ilt('c 6paqerr. rokoborba: boj.sapcrBo'' soclarstvo 6ottDe. kadca 6oqBap m sodar 60. oDoren 6o'[ adj indecl Lrh praze\ nidev. r. njiva za dinje in lubenice 6ocraHuHJa.!6sD. -Jryr /a bratomG rilec 6paaoy6ucrBeH adj btatomc> ren 6paroY6ucrBo a bratomor 6parvqeA n bratranec. kostrun 6DaDat kliuiavnica 6iraBap n kljuaavnidar. m I. 2 nepodkovan (konj). moKar 6partr||aprt||rla I Prodajalna moke 6paruno t? moka. aBtd rfl tam dolg 6oH6oEpja. ovdica.rrturre Ka 6ocr[iRoBa Sopek bazi.s(' stridna. ce tupar imPf l. rastlinstvo 6oraHrqap tn botanik 6oree. 6paffsocYDa (ce) pf . 6oHoBn n 6(rtxrD. zaie6op.' liivec: 2. 2.lcrrcr. lig ne kesa dela.tvBa ir?pl od 6op. -rtri t arh 1. nagaiivec 6oiKoDxr adi-bode6. ca etEa Ha 6paufloro sprijaznil se le z usooo 6pau{oca (ce). baziliki l. trobenfa:-2. bos. -rrrrEl 6r)Pnflr)Bl|xa ddt . neveden o6radanie tuoal. biti brez obuive. {BH.rKa f 6ocn[aSocKa t dojka.vcN:l l)lillll llcl 6parqe.ll . m bot bG 6oE6aH: 6oH6dHa . -I{ /r.r I bratoljubje 6paro!6neq.rBa soddek 6oqelr. . -a\u. fig nepodkovanost (v 6orski I 6oD6a f boi. koruz na moka. borivka. kdor s irt llrrnhr smolenice.sapcKn adf sodarski 6o. vrednost_ ftrPj(. rI.rei6oclr-.rn hip bratec op_aroDr[IaI b"ratovo rmelJe bratova zapusclna 6DaroK m hit bratec 6'paro. 6orcar inlrt buino ta' razviiati se s!i. tm 6oqr€B adi bodidast. 6our Paoora Prazen tr'ttd. Knrz borilie.Jri 'an malfra n 6opaBer6e l. kozlid. bojevanje 6opeq. t den od 6o. vojscaK 6oDe{<x4di bordevskr 6oin ce.sapHl|tra I sodarska de' lavnica 6o. opravljanje ne' aoi.a inpf bos hoditi. ro 66Pa. usDcvati. bitka. kozica) 6paAa I brada 6DaAaBnua bradavica I 6pal3flrvan adi bradaviden..6ona6iul nr bomb65 bon. ('(l 6l):rlllll" -mokica. zba' dati.i. draLiti.or< m bot bazi' lika. ovnov 6Daa.t I i i l I I I 6oMOapAIrpallo 42 6oqa 6oqfta 43 6paryoca I I I 6oM6apAnltar6e 11 bombar-(li.r kdor PriPravlja. li8 ponagajati 6onHvBa6e t? vooo. ranJe lt sklttttt svctr 4dl naso 6oM6acmqeH. -q€ adj I' boten.'. 6paDn. smc lenlca vrt za dinie in lu' 6"". obradati 6oc[^KoB adi bazilikov. I sod.2. nri ploievinasta dirnrra cev za fulezte Peti 6o-pltr|a f borova trska.t||)lnrnrp . 6orl||ar pI I zbosti. dilede Po Dirien. -qltrsa n aleln oo tJPaR 'mladid drobnice (ovnid. bojevati se. boriti se. [i8 nagaiati 6otrKat bodica.leHBqHo. zbad. 3. qor adi t.rMe6en bratenle. oe-etuveea brata srn. bosti.}. bradavidast 6paAar adi bradat opaAla / bradlja.2 dregniti. meialnik (Zlica). rokoborka 6ocoraSocoruja I L bosota: rokc tuiatra adi borivski. 6p?l3prnaua t KUucavnrcarsKa ctelavmca 6paDalrcrsr adl kljudavnidarski 6pa!'cK adi koltrunov. 6P RoR'l nt oven. -Er6a5osB[.ro6oArreana 6oP boj 6a narodnoosvobodilni 6op6e adi bojevit. tig tiveti v uboStvu 6oranrra f botanika. I I' bradat. Iam 60 r Aa(P Prazna beseda 6paa. Poora' timstvo 6parnMri ce. 6ouaSortro impl l. tesarska sc kira 6p^Aecr adi gl. rvatr se 6oDsla. bombastiden borovl trsKl s||rr. trn 6o4Ka G6oqraq n. -ull ru vrtnar 6<tav!. 3. otct(. 2. rokoborba. ry 6oDala Ka (^axmra) I KunaF 6opvrnJa adi indecl lam dol' iica. 6ocu. benice: skupno ime obeh sadeiev. velika brada 6paAHqkaI defi od 6PaAa. 2. nekai delati.

2. . -rqE nr blebetad. te$oba q. DoorsKau 6pro-raJa. lkropiti. f 1. z.konjska nga 6plo5pry adv hitro 6prcB6op@a !. izdelovalec brd 6plgrro.. govoriti.. dce: zadirati se na kosa 6peqareSpeqxa*e n draZenje. hiteni nlrenJe 6psr^ iflpl brizgati. listnato drevo uniff I nabrekniti. vbrizgati 6puryaa impt od.blebctinj('. medjavost. l. 2. prihodnii WAap m brdar. gnati. pr€dpraitrik 6p'd.sopihati. hriI 6pr||rio 6p(. bres tl c ""f:li '* rn lisec' lisast roko 6psarru[a5praEe l. a drtanie.p. nrum. se. -um adj 1 nedaven.lllritcr. begati.e. turjdica: 3.qrura nav pl brn (uta. zadiranje 6pe& nu adj zbadljiv. gorski 6pe!5pejl intei he:l r.(zacucenJe. 2.f-mesalnik. goniri.n hitropisec. -qoDE fi britev 6psqaq m brivec optrserEe n britje ootrat! KOVaIl Se len -dati. 6. brisanie.l' l. prega[jante. nuino . z. -t|r! .2. ropo$av 6p^rrDer6e tudi 6p^aBeEe r 14 norenJe 6pAtrBEce impl. {'|rtltt ttt vol. prrsmoJenost 6pka impf I. -(o tivalih) panu se 6p.{&a z dem od 6pwe. taljenje.xse.l prismojenka. nereo 6pKa. zallvarnle 6wE!.h soprnanJe. bot breu. brisati. gnati se.2.r m preganjalec. 6per. zasledovalec 6pxrrelt . -Br*r n blebetaa.seBn. zEodnja koruza.rulpanJe 6per.tdi 6p^awr ce noreti. preriviroje.[m pesn urDih nog 6p3omceu. 2. mesati se v kai: 3. Slrol> rjenje.hr llso rrrrtlclu 6p:rr1. blUnji.uKaz. zgodnia vrtnina 6p3arra (tra) ddr (samo v zvezi:) rra 6p3arra na hitro 45 6p/rDocx I unijG":j*' DOVIIOSI impl rukati (o 6p_us!io. naelost 6para I r/d skrb. zajematKa.Witi. motiti. tig t&a\a. obala:2. preganjati -cer goniti se. +Bry rc tarn pris'JJ:od^ 6p!. brdo. pomivalka. pogtatj. bla" ten ra 6D6eErKo umazzlnec 6i6aasmta I Zlabudravka.-oBqn m jokavec. teKantesem ter tta. 2. jokati (matnnlotrocr) 6peqKo.a t bot turseica. predDrzuntK 6pena adj brenv 6peKl{Ia I Dot brek. bivol z lx.di nosed. Dreartanie 6plorrt. vpitj.tupatl 6peBa|6e6pea-Tar6e sopenje.inpll.Frcrsr adt orulanten 6ps t'f.iFrer.tr'e. pregnati. blebctulia 6p6Nt. octlatr Komu l(al. umost. alovek brez ugleda. n \aglica.8: adi.-{E .. breg. maJnnln orroctn.bela lisa na glavi Zivali 6ptrrner5e 1. zauvarr 6pirar6e ri. breme. 3.ol -kaj venoarr .a ft. gorski potok. 4. 6psoMerKat brzostrelka 6p308. zalln. klepetanje.nat pes Zlaouor'arvKa.raa adj brzostre 6p..eroTErgcr bregovitost. klepetati. zmes. blebetati: 2.a irnpf briljirati. z. dvekad 6p6opcr6c l. 6pecje m ool brest 6pecroB cdi brestov impl zba 6pry.azan. orollavKa 6prclreE.gonja. koruza. 2. -ul I zmeda.6wne vzbrizgavau 6p3oade hitro. II aql(o 6ryTfFq(3 6lrecr. dvckad 6p6^g!ocr I blebetavost 6p6^o. cunji. Zuborenje.brizganje.6p6e|Eu 6p6etDf. mesati. hribo6p..1. gneQ. tj. gora. sum 6p6opu impf l. gl. napenJause.6p3aK2 pl 6paHe vbrizgniti.a inryt onedejati. bntit 2. blzicl. hrib 6perro 6peroBln cdl bregovit.gl. metljavost (ovlja bo lezenI 6pire._ 6pecroDn. mazat| 6p6ermraB odj rrm.[rxo. 2. slap 6p3lrx.3oM9ren. fis qretr. zadreti se na koga jokanje (o 6pese. in24 1.i 2..ra r€. ovdji bobek. zadircen 6peFe pl zbosti. Sumeti 6p6yrnxaI kozji.3. 6pe. precftatr 6peeEer?rukanie ielena 6per u?i lisast. spoditi. 2.1.. nabu}16p.1.@u. Zuboreti: 3. belo tiso ne 6p€a I 1.Ee. prepoveo ) 6peaa6p€Bra 4pf . hrumeti. urcn 6ttrr irlrl hilcli 6ploJ.{DrIr| m tam gizdaun 6pm!a^t€ I l. 6pKasrqa 6p. adj blebetay 6p6^[Deq. cunja. hrib. -THa6ptI Ja. . odli 6p[s. njava. aeda. 3. 6peMena 6p€Nd€xr x<eBanoseeazenska Opeueuocrf nosetnost 6pec/uxa f mlad brest. prismoda 6p^rrDocr. zmesti se. n l. poaeli neumnostl oprurBKa. gl.zbegati. metljav (orrca).. 6peroB[ m l. gl. . €BEr m slaboumncZ. 2.rr brzica. 'l 2. Kunalmca opKal{|qa1. stenostat 6pagcr J hitrost. oet sratev 6pAo s l. impf . JrgpnsEoJen.. glavdkast greben pri tkalnih statvah 6pAcKr adi hribovski. sla- I I I I I I I I I I I I r . -rtrr rx l. DOUmntca 6pNrDKo. oditati. rpnr<a oprrdAa t brieada 6pEdAeHadl brigaden 6pnra46p rz brigadir 6pa jdEr a? briljant 6pD J.u. 6pelt.

Jdadi ncumcn.inpf. 6yAeH. 6priraauon6puraeuoBadi brs2.3u ?n anat ledica rost .oin (KoPa6) (2) n obiedati brstie ladia drrtl. zool 1. stevilka of9ix. breniati.. . razbijanje lran 6FHe . brenda' nle 6pftte pf zasumeti.. 1. biskati. l pahniti. 2. 2: fig dvolidner. leletonu. obirati. 2. -3I| tn l. l. 2. 2."'. brendati 6po-IIIe+ ?t fl 4l ltevec (Pri utomKul 6poj.rr| ce impf postajati mG -nik:..6yA :r inpt buditi. Ic pa Ka 6!tsaEe fl od 6!tsa 6U''IKatmpf 1. tolai. gost.6Yr't'lt3. 2. broo 6pcry-.ferbe n Sumenle.. 6oolur impl 1.em od. prebu- aicxa iint L l. 3. 2.6iicn irzpf brusiti 6poaapcRr.a impf od. pretep. 2. 6y6merre r? bobnenje.6!r:ap[ja. trgovec z bom. bresti reko. gneda. not_6fdper. +*nsa n d. 6porBa t bron aati 6iror$eH adi bronast. draprebujatise miti. 2. 2: pluti. ps raca. 'broditi. PotoIi6poAoaoMeq6poAo. I norec. sviloprejke .6VAa^n ce irlpl . 6y6ora I svez koruzni kruh 1. Dobrskati: n brodolomec -oe: niti v vodo. ^ecr zen treen 6y6asKaI gl. -ce: fis vtikati se 6po. 6poAapcrDo flllila impl I.lxa 6yAa srl{rKa rz. zabren- 46 6psKa 6pqraB 47 6yeII 6poju. :ce: lIaDov uoarlu se 6!6a f." ' ropotati 6yAa {flt{a f neumnost.f . sKl Zebeti brodarstvo. bronfen. nrt pest flituk^p m l.ratr.a metulj sviloprej. gubatise 6pqxo / tl ho. bloditi II. oioL. nabirati. 6yla cr. porDakati. 6!6FrKe. 6pojar imr'l Steti.'t oyAIIIe la buditelj. Stevka (v ban' ki). tolai. n&bor 6ysa.urelka. zabrendati 6yDKar6e rr l prerivanje. potapljati se. hudo 6l5ap n sviloprejkar kailjati 6!6apcrDor?sviloprejkarstvo o!tsra. gnojisde dem od 6pu'tu 6pturr.r Itevec (priprava. -AHa adi budcn. nagel. Deracttr.t. hud.6UA adj prismuknjcn. -pua adi bomba.wr adj od 6y6a.Je r ovlrr (xl 6v^l /ta vcllk norcc nle {'. uctarjati.ittlpl brstiti. uoanu. 6]tr''{e preJKa 6yBra. Stetje oDolxa / Stevitka -n (prl urr. 2.Innla I l. Pami.r{lf r()r'((nv.. a m. dujed 6!6per ledvidka ' 6yAer6e n dramljenje.tolt l. leglo -nesnaee. 2. l. lig 6p4<a (ce) impl gl.. suniti. ropota.JHaadi 1.ace: t' nabir'rllsc. ||0r-6!6oru irrpl bobneti. tepsti. -eKa . pomo{iti.. eotti: 2. diren6\futr. 2. tig vtakniti q(a adi ladijski 6Do se 6poen.li. rozni venec tutia oDoerler Stetje 6peelGet1 Sumenje. impt sumeti. " . mornar.I|altlnq -q{ nr budilka Janje : r ' ! i' :r l :. -e I vrsta tambubaiem.6yde.rKaI 1. 6pyro8t. 6!6I|Htr upBrltr tiainke 6yAa r{or(. 6P6eurKaB6ptp:ar brstia 6Doa ( l) . nerice (za spremljavo) 6U!3. 6y6arM I zoot pikapolonica 3. 6Pua 6pu€|'e n od 6puKa (ce) Polom Eeq -ry! 6pqmc pt l. 2. 4. zgrban2. II. obiranje ad i gL. dujednost 6yeH. 6y6a.3. brendanje 6por. 'mrsaiti -(aclo).a lipt aumetr.n Plituna. tlovck) 6poloqru / l. osla tucl adi ladijski.qorpaAu^Efre tr ladjedel6dua*e n od 6pua (ce) nica opoAoaoM m brodolom. !iti.s.svilo. neumne. 6yjra rpeBa bujna 6u. ropu[nltr. znacaJnez 6y6a*epes. delavec v ladjedelzoliav 6Dvc-nr bnls. bpop. 6p|r[ ar|Sput^eH m bot briudarjanje. Sariti.6p!}I. brlog. I dobroduScD prismuknjcncc 6{'6.[(a f neumnica zer\ 6v6a*Nda adj indecl bomba. modan. imeti 6n *r imnl Sumeti. spodbulevalec 6yArocr I budnost. brencatl 6pMr(arle tt Sumenje.podcti. skr . ddi bionast 6DoH3oa danie 6ionrca / niozoljiek 6DM. piliti se z. 3. ft bombai daj. 3. -Jna adi stevilen. 6U6a impf guliti se.. .6yAa^r x. bujen.r 6iryr. /rg poreparl se.io m l. tto vonrl ncumnostl ke. Itg truditi se. 6prurlra izl od 6Pure bronen Dren6pM. smetisde. PG momarstvo '' -tapliatii 2.rlH rr neumnei 6yAa a.r . ste(ce) inpl od 6Pt\Ee 6purila vilden (ce) 6poeErnr6poj@r t Pl mG 6pqa^Ka f ropotulj ica. -ce: 6yr.. ace: prericen vatr se 6psrc pl zalumeti. . 6y6aHa [elepy. ^rlqe^rlTe6DMqar tebele bren_ 6pom(aaSpoE tqaa Qdl mc zoliav diio 6pcreBe n brstenje. 6poean tn gtevilo. brod. vzkipljiv. pehati. roPe lek.. gt. -u4 Stevitanica 6psKaB adj naguban. suvati. rodni bat. 6p!*e tn cvek.I I I I T I I I I I I I I I 6p^or 6D^or.

. 6y. bohotno zrasti 6!t|Irla irnpl od 6vKne 6lxo8arq -ur ra 1. illlll. Dot bukcv. slap 6vqeri.L tilo. 2. cev na riudah: 2.:agg'i pr. t { r r l a l 6yro (co) lmpl pchati. suvati. qeDelK0 de6w6apecr adi debelu5ast.3. 2. bedlo .qn m upornik 6$IIoEHIItrrrBo n upornistvo oywrysa impf 1. maselnica vrvez. 2.divji 6w€Ee z buaanje. razkustran 6ufr Bs impl kuStrati. hrusI 6vxsnrfr I pl arh okovi (na nogah ) 6!'rGpa ce in?pl bukati se. oyput6a t? sod 6ypex. izbruhniti.rse pl 1. 6dfil. mesati. 2: lig vtikati sa.metez t : . tam truma.t burekar.t plnjo. mnc Zica 6yib$(6aua..itnrko. ugnjcvitost Ovx&/ l. skuStranost 6!d.bujno. vroEina. rozkrll. 2. gosta jutra iz moke in sira. stegno. 2. 2.. KlDetl leDose razvrlair. huiskati lis Sduvati. vznemrrlalr se. pahniti.n bunker 6$u. abece ddr 65Bap. begati se 6lrul^o n bledet. -L'osti. zool.. uporniSki 6tBroBrnrK.tmrlj. plevel. ropot 6!rra t vstaia. lig nemiren.-mr rfl 4/11 stotnlK (neKqal v tur5ki voiski) 6yM6aprr l. 61g"r. 6ypMl. 'ryr ft dmrljevo snezdo 6y!d€ I eridek 6u$Ka impf od. po drkah 6ixDap nr abecednik. slaba 6wlai m 'fr-ava.6yebe 48 6!qaB 6Vttururtrrtlr 49 6ltuapecr t I I trava. bu'den. 6yeE qoBeKvzkipljiv dlorek.ierqe n denz od 61pe soddek 6vDuao tr sod 66u. mrzlica. /ig tclcban 6vKa / hrup. zmeda oiuai rz v<jdirjdk.ro f r.ry m vodnjakar 6!Eyp tn pSenlEnizdrob 6!nAa I bunda. maselnica 6yua l. tam zaniEati se. hrup. hrup aiqa. iftteri 6w] udarjati. suniti. podpinovalec. ]. fig leDorazvll otroK. vihar 6yprrja.A{a adi dobese'den. Zleb.6ymr iml budati. oournrri 6VJoK.rqe r dem od 6pra o soddek nrl l. za'lotiti kam oqrHvDairrttf 6wHe 6yrlap fl fon-js:ld kStelj: 6v6p{puab n pinja. begati. Zagrinjalo mus[mafl< na cestl 6y^!r. 6$rIoEI| rrr upor. 2' jie nlahujskati. razbijati 6lnflerx nr tresk. zbosti.rKa Pobrkliati. 2. kipenje 6!q. . 2.rnuUa I Prodajalaa bureka 6ureH. vstaja 6lrroBen. hu. t6s n dem od 6!'rcBapabecddar (ulenec) 6!l| |rja. gnojisde 6yE ep .!sl. -r[r tl. . 6!'rrar inpf S&watii vznemirjati. 6reda o\ac.koctrav I : a Mtrt. koder (nad delorn ) 6v^rm adi nevestin 6i^orr p jdolan. 'Srskati.loverokl sloYar . ran ovrlusl. purpela. rt go5dava -qr 6yJnocr/ 1. dluvutl no upor.6bralati pri iskan ju:-ce: nemimo se mota- 6rJ:(Ka trafika f 6r. 6yjar iftpl . -rru/ s!cder 6ype.en 66enixen. direndaj 6vrnrr .m.rasti. plcrivoti se oyronfiuo / gnela. nulsKac 6v$re Dt l. 2. 2. -DEa 4di uporen. -rtakniri. divji potok. mrsiti 6inamcr i' zmrsenost.zmlete paprike 6yKo8rda t bukovina. blodnje 6$ndrrr€ n smetilae.r rn Djuhanec dvclrjo / znscda 6yr. -Ha adi bur. vzkip ljiv. I nrC pinja. fig teleban 6!'Koaeg m kul zatimba iz pa susene. r. kotuh 6!mf. pra. bot divji mak purpera 6y^Aox(ep ttt buldozer 6yaaMaq ru &4.tasiua f iopot.pecr 4dl kocinast. 3. Dfodalalec bufeKa 6tien d. 2. hrup. <na adi viharen 6i. 2. premaz za kruh (pred peko) 6yaeodpn bulvar 6f^xa / I. nevesta. 'ce: upirati sc 6yli'aaa adi zmrsen. mer.byK6aMja. 5ume!1 6y9Jf.a.stesence -bosri (se) z 6wu (g") impl roEovl 6wra f oteklina. maselnica. 6yeH Ao)rq mo(anr arez 6ye6e n bujna rast. zbosti z rogovi. 'lrD. gorjaaa 2 fan pG membna oseba TVD MV e nlc mU nl t t t t I . bukovje. uDor. smrdljivi bezeg 6fpjaEnme n plevelnata zemlia 6wjauoca pt obrasti s plevelom 6ypJanoclTa irhpl obraldati s Dlcvclom 6yprua / ! porotni (zarodni) pr'sloD.re. -rts n l. 2.r t. -bol Dobrskati l. 6yrwrrla n deru od 6!T bedrce. ovTlpuca p' surovo odn rl kosa 6yrv6. 6vtia I L viotica.ffiiu'l 6ypE{|e I od 6w!r. bula 6vtxa impl dem od 6vua l. Piaiti 6v[$vBa inrrf od 6\'uge 6frar-a6v. 3.1. -rtx tr ktl pila z mesnrm (slrovrm) naoevom ofpeKyflJq. -n l dutara 6vk rE(a f bukov Zir 6!xxe pl i. OJrontr. bujnost. 4. omozenamusliman\a. kosmat. pariti se (svinja) 6vKEat drka 6vrsa eH. budiet 6lraae adj zmrsen.nrlo / ncpolcsana Zenska 6ypa / brrrja. vrjaK z. 1. 6wer fl Droratun. drezatii 3. bukov gozd. bukov res 6lxor aa adj trdoglav 6v^a t l. beloliEen 6!M6apH[K. 6yr"yK. 2.ron. -qra adi hruDen. studenec 6lltrap[Irj4 . Dol divji mak. -ce: uplrau se. planiti. tresKanle 6y.

lie varati. tnrDtt(. aPnenica .. { fi hist .ur m sve. Bap[Bo. eBatrre^I|e Barrreaoca ce pl prestrasiti se.qa BaDDaDri3arr.l(efr. lalitL. apncnlca (ped) DapoD. Bapr l n. impf med cepiti. slepiti BatIqJBaq n barvar rap (Bapor. saKalDr't vakuf. nabiiad B p^aB adj prebavljiv Bapr 4a (oA. vakuum m DaAap zalivalec(cvetja) ranrfuia I metL cepi\o. 2. vsebujod apno aapoErJtrK. dobrodelna ustanova B praep gl. os (pri mlinskem kolesu) Ea or. Wkrajinski namestnik raJap nr kipar a adi . Ba6Ar iinpf .rl lesena skleda zast.ralija. strmenie sarn a f pol.Bap)^fl. snovali. -ttri .s-2*r''I'l'd lati. Bapr|crdro.3rf m gfapa z of\\o zemlio ra.eleza) impf vainega se de. kJi- t I I t I BartMoz vreteno. Eapa(ocwa pl iapl (po)zlatiti. sluriti si Bara. \aljati l.rl slttt' mcnliiv. . gl. gl..I|or 4dj gl. valjalTta zele!&'Kcrie 4 veljava. vleai. nalalapcrt adi kiparski ^l''ctd'rd mestniSki EajapcrBo rl kiparstvo ad! tako'. muslimanska krozdast obroeast.n apnar Eaptn|^Itnla I 1. -ce: 2. volkodlak . zaoblitev okrogel. variabilcl lapuJdirra / rrzliaict.!abiti. napihovati se moji duti! Ba3'''ece pf zazijati se Ba^asRa I 1. -qn m valj. 2. (sukno).Dajaar impl klesati. . 2.l(" l)l lkuha Bapnerd.Da^af. valiti kruh. Baaaa auyr. BarRar impl \reljatl.BaAar impl l. \!MOT tl Vanoalizem. -^rft . Bo r}a6er6e vablienie '? fla6n. 2. z.Ba JaK. pomem. valjarna sukna. v zvezi z dobrodelDo ustanovo BaKOB. zavaljen dlovek. reSevatise. Irg prevarati. -Un . DaKBrOr pfon tlkaen. packati aaKa{qnja. 'raljar '. u6uraK DalrqeEe l1 zaokroielanje.enj. EallnEpoca ce pJ povamprrul se BaMy cdr semkaj. bela kapica iz valjane volne.lIta vandalizem I EaIIflra f Dot vanilia ranca.]rlrITI.n fili (akat. sem. -r(^a adl dekast. ostrmeti. bar6ar6tvo. zgrozitr se Eame.lapeHa adi knba _.lrr. -rKHa adi l.f oapJa I bat.ralarmp I l. Bapl. sCm Bar{e Ee. Ba aBrqap rz valjavec (sukvrcdno biti I1a. {rja r arh e\atgeUj.anje. -3MOrn l.DapBap{ m barbar. vtt ltrrrln Eapnjaqnja / varilr(l.-]rqr| rr tal. aapeH. variti. 2. rrlc nJava Dapri.aKA BaAKa.tEnM. iivjaitvo. nadut valjalnica.ot poljska mo vati iina lu. vflfll(.nja adi indecl pozlaeen. vakEAAap[ha taksa za zalivanje cina I ta4arrlra f fam zash)iek Bax. barvati. mazati. zali.l.?ist valijski. strazar m BapAu. catl te vrste Bara f tehtnica BaKoa. gorija obEaJtizteri joj! gorje! leka iz sukna DrJa. loka Da Trrtre n gl. barbarizem BapBap([H).l(rc!}ar6e n zcrai."\a m geol lpnenec Dapoca pf pobeliti napocpa izpl beliti Dapoc!tsarf.obloziri (oblagaIr) z zlalo totlJo cYM BapeH lla [eqetl sel sem skozi sito in reseto BaperMqa t modnik BapeBe kuhanje '? Bap[.r.BaAa! BaAaJ! interi zaresl pti '.Ba^xaar impl l.aapAar impf pazili na. vradati Skodo.t I 50 Ba Mect BAAMO 5t Dapus Hr.|^oll socrv. divjastvo BaI|Aa. 2.rert. . 3. divjak aapBapurrh{a f barbarstvo B^P?ta\I duvai. 'ten icmati. 2. varovau B4pea"Bapeao velik sod n-. breBaraH . kaj valjati. BaPeH Bapor. tuja beseda. 1.e n beljenje Bapgrja. apncrtil lama. bcn. 2. vretenast. .. Ba^qar impt zaokrotevati Rafrfipi m vampir. vakcinirati BoArr. kipanu Ba^nja.ancyr4 impf l. II. apmca. vreti.'rdlr n l? varicld Bapsja6l|^crl. n:r klepati Bap3rraor? bol bazilikrr . zlate barve Daparoca. iancaar pi pobarvati. I poditnice raauecr adj l.@t a pf. prelisiditi Banc[ao z barva. veljavnost za loxrr. jac t I I I T I I BB adj DaKaOcKu vakufski. snop laIIAa. ?rC tod. Daraar impl l. zaobljen M^giecr ^dj BaAttrl. Dapar impt L kuhati.'eu m . pol6da (zajemaha lopatica) DanAaK. marogast (bele Zivali E6t10H fn vagon s drnimi lisami okrog odi) DaaaI namakalni jarek DarqT1rlr'1 praznina.-pEa Ldi apnen EapeH. barvilo r.i\ adi apnen.rra I poplavljeno zemljiSde. 2. 2. f apno Bapar m tanek list zlata (fG lija) BrpaKr.

DAeraHrr cc pl p(x)tlo(rltl rc BArue. novi vek.JEyBa impf pihpl-.spitati se -ce: (ce) inpl rediti (se).zaliv BAla6Harocr I poglobljenost.zioavatr BrIraAYEarbe z vgrajevanjc. trenerski De3. veze. uramati. ce Dme3Aar pf . Be3n Ka Be36a t trez Be3Aes ad? ves dan. insl)imcrJa BAa. vedno ae3e.pI zgrabiri. ura!'navanje itpahnjen:rih uoov tr e{a ce.c v(lilxlvanjc l BA^i\6tr pl p(rt1l(. Eerap ro ba. obrv BCTKA: CE CTAHAA BCiKA DG Eefecr. zatopljenost DA a6owi ce pl poglobiti se. zrediti se.vdolbsti. vbiti lra:|a d stopiti v kdj. vadbenik. .. nacrerapr<a gorjaia.Bac pton akuz od F{te: EacBe BrzAoB. (peC). BeKoB e cKaaa Casi Eex6a I vaja se spreminjajo. . zaprnatl plapolati (zastava).EapwcKg tz BA@e nAnn||l I Ber(6art|r@a f vadnica. crlpuor. vaditeljski. UMa !I rIeK das vse pasa ozdravi. . vtis-ce: niti se BrHe3Altsa ce. roj oer /<e My n arn plalal uriti. lrkratr EeApeHs4a f arh vedru pod<> ben Kozarec r€rpE . Erraan. BroJ!tsa prralr (se.^AUaa ifipf vgrajevati.. raz6uriti se DnopFa ce impf razggrevati se. \eti. uriti mu bo na onem svetu (ni-ce: se koli).rvanie Bacrarr. roIeMqOT Be3Ep veliki vezir eeaupxa I vezirjeva iena D€apcRE adi vezirski Be3UpCABO \/eZrrStVO rl BeSE{!t.biti. dvorana za vaie Reurdas tn ielovadec.lax'dyD'a pl navrlil|(rvali irn BAeHe. vaditelj. sem co Bacz vaml D'aca. EAaxtrar pf navdihniti. sena) Bejas n vejalec DeJasRaI vejalka BeJBephIa I gl. DG BroeHoct f rejenost.videl vas. dG -ce: lig bloditi. Eesar impl \esti. ce Bme3AlBaaT zlrl gnati se za.Novo letrii t|acl{Arqapm nav pl el. srednji.2. impt I. vzidan ddj BrpaAgPI vgraditi.egMp m hist vezir. ce BeaT 3llacpeAFItoT. vaditi. deber Beia. 2. stoletie.ra6rr:rrxnir / L vdolbina. -rqII m Elolek iz rojstnega.labljanje (v mN l l. raznetiti se.zkiaeti. ce BAaaaT pf l. orraro ce co3Aa BeDex6a @re fl vetbalille.r navdih. poglobljen. l. 2. \.ac. palica I llruur|eq. dpnica (jama).!e. 14. gl. ce Rtle$tat pt zazreti se v kaj. KoB od zadetka sveta digIe D€Kqa t Struca.E /lt breme. spitanost Eros I zrediti. spitati.se ugDezortr rmpt ugnezdovatr se Bnlere pl vtisniti. HaeAqo skupaj.zroavanJe Br! . lzidati D.Aec'Io ad9 na dcsDi. BeSODU lezenJe.tti. Bef[ I veka. lotiti se dela lAaAeH 4dj zanesen.xrroB[Tca navdihovllcc. I l. prijel. nrn.impl vedriti. vdev a t i (n it v S iv : rrrl' o ) D. dragn./ !(liln)vati BAHrIryDrur. izdolbcnost BAjragoJglrall l.. l zoolDcn I I I I I I I T BA atuqeHocr I poglobljeoost. l. vtahf ai.De.{€. maslevanie. suha vejica.a impl poglabljati. zaslediii se Braec'Aeqadi ki se ie usnezdil.ruvati se -ce: DacarEe.kraja osebe. BeAserse 4 nagibanje.a f cetki Bazilii. l.6a6ao vo3aitci pred Ndviir letor. Eee. Bear iwpl veiati. 2. tavati. razburJatr se Brop*r Il zagreniti Drop. pogl()bitisc -cc: B4. plnatr. (vrsilec doltnosti) tAaaa ce itul od BAaAe ce DAtrt||r.ura\. va.A (BpErre^ HaAo xirogra) v. . pripogroanle D. navdusen tAaarroBeHle r. zagapf v (jabol-ugrizniti 'trtaoz nagnstl KOr. razvnemati se. BAnuaTt/ v(lll|ltlll EAaAe Ce.eli|o adv gl. kotlina. |it (lcalt(.gg. aepBepErla BeJKa I veja. apnarna (prcdajalna) aapurcr<s ddi od Eapurja aP.r!. narc daj (drv. posiiaiti 3e: 3. oslabelsi Belr4a I rob platna BeJHe. navdusiti lAaxqoDerr ddi navdahnjcn. z. HoBlroT BeK Stari.(pravosl. ttrudka zl|na rgla.BAaAefi Bo pa6orara on oela z zanosom DAarGe. \biiati B6neI'l zabiti. Bee m teseD. rr^nn lr t/ vdihniti sArmvnit irrr. DerqEeKosnn 1. 'c€: veonu se BeAPoz vedro. gl. 2. zakorenirjenomesAg . t okoborba. masdevati II. minister. traaBar zf pritrditi.ien.rira iz?pl gTeniti BrpaAeH vgrajen. aKo IlMa KaAe ce aeelu? kje se poteBeK. Be3erIOrO lt Vezenje. svet. /n inspirator B. Berr(6aar impl vad. RA6a6yD. -no'r 4di obrvat stal si ko trska. tig tvesti D€3eEO. zatoplu se BA acoq!tsa ce itupf l4glabrjau se aA a6oq!'DaEe fi pog.ki z nJo govonmo Earmufl(aI tenska iz soqovornikovegarojstnegakrtia D6nD' impl zabiiati. narsKt D. vadbeni. 2.) lropE ce pl ftrzgoreti se. odvzeri. Ea Bex6a. Mn6a zastave plapolajo. araaa!tsaar impf spa.e . boriti se. m nlna Bqrarr vezad(snopov) m B€1. I I I I I . ve-veziljka. pJ BAGHV|j! iDtpJ vdt'll. pnlastrn sl r. vezenlna Eesn Ka I vezilja !. &s Zivljenja. d.navati izDahnjene ude BraaB!tsaEe fl spahovanie. se. 3. nlaravnati Br aalBa. za\zet| Toi J9. trener Dert6aqKrradi telovadni.hovati.

lrr. rllro Bepa e oBoj . 1ila odvodnica DeHe. up. -ur| . toien. velur seni.I vena.BI!a 4di stoleten teKoBeqeq.cleo Zltetii fig dolgo se kje muditi DcRysar6e11dolgo iivljenje ar^erpaA .I I I I I I I I I I I I I I ECKHIIHA 54 BCAOCI|trEAIICT Beaocr. 2.A ZelO BcpBeprqa I zool veverica BePDepnqnll 44. aelar impf govoriti. rlc^rr^clrcKo -Ntul$a n Dot ClrvJa vetrnica Bc^sK adi velik BeAlrr€E m velikan Be^uKaEcKh 4di velikanski Be.e DC^CrrOCeA VelepOSeStVO r/t ns^crr(rceAH K.. -IIt n mtaooporoienec BeHlrarndla I I.!r/ vcrrl dostojcrl BepoAocrojrlocr / v(l ()11()sl()i. Belle Berreer6e. Letn ve dekj 2.3. {{I I verzija aepsilpalil adi spreten.ttreauct m kolesar Bealirlal'. -qn fl velepos(:stllik no^onpcAaBlftl(.ull nx nezvestmK BepoaoMHocr f nezvestoba BepololdctEo ll nezvestoba nost . porodni list. kakor se rede.. merJasec Ber4roB. |rP DOTOKa DeIroK. "Mrlr-BepoaoMsurq .i Aeu Be^rirAes ni vsak darr boZid BclrrAcrrcKll ddi velikonoden. yoaBrlna Ao Berq+fia bogastvo je minljivo.tl reporur arll zattp. BeltoscloBeAI vcfoizPovcd Bepouc[oBeAeH. -rryr m \etiga za kotel (nad ognjiidem) Bepsra.raE npcreH porotni prstan BelIqaEr{K..lHOCT.) n'oc'tll fel veliki post De nKo6vrapcKn 4dj velikobolgarski BeAAKOAeneH.rneAc|(rl atdi kolcsarski. BeIr. lepota ie vedna BekoBeH. BepHu36opoB[ resnidne besede kredit. BeNaropHaK veliki petek.-svatoa z BeHqe. BeHqar6e poroKa. vdan: 2. c ccKo. gI. kos (lubenice) BeltMor(a tn veljak.rrr. HeroBoro BeNrqecrBo Njegovo velidanstvo Deaulr|rrerx velidina (duha) re. -qtla d4t vecen BexoBctrHocr f vednost BcKOBrradf veden r'erL<vr adv mnogo. ^dj lep. natanten. zaupanje DeltoaoMcrEo BeKHnHa f Vednost. kakor Pravrmo Derfi.rl{|| ddl v( t ni(ki BepFo drlv zv('sl(. 3. -J|||| . -I{r l.vtcrlcrt BepoAoctoc[. tti' c trrlx|tl ni todrn. Derba adl (le v imenih dni tihega. {prr fi vePer. Depecnja. He Be^UtAettqe. zraditi Beflsa (ce) pl poroditi (se) rexrara (ce) impl poroi^ti ( se) EeHqaaKa poroka. ptipovcdovati.qaB adi velidasten. Bepa Bo naJt}rnaTa vera v prihodnost.teleizdaja ncllr. verc dostojen.ensko kolo. veriga.?rvelemesto aelefpaacKrr 4atl velemesten DC. Be 4'm impl se 'ce: Povelidevati D'e^'. zelo veliko. pl okovi Beprorqrapa pt impf potrditi. -Hrtr n? l. posooa. BeltltocT / zv(rslr.up.BeI+ lM n \.qa f veranda Bep6a f vera. -lll|a ad.r vclnak.e l? povellcevanJe tepx[ua. porodni wlrsax adi porotni. ooraTrltta AO rI aAHItHa.ieHar inxpl veniti.ltr. roj aMa BeKor rapn scdi na denariu reKyBa impl d. repa reaocuneA voziti kolo Beaocr. imenovati -ce: sc. venec (cvetj. . vzviSen De^{saBocr velidastnost. -tiFr n veleizrlajalcc ffc^cr|peAaBcrDo n'.roBeK? kaksen alovck je to? lepiiu. Bepecuta noTpect'Ja dolg je duden volk Bep3uja. vthrrrt. izpoveden BepoJares. -rH I veriga. zvest. Bearrqesrae{ adi velidasten: De^nqecrBeHnpeqeK velidas@nspreJem De1rllrresfBeHrrcf velidsstnost t Ee^lrqecrBoa velidanstvo. zakd'n. -flra ddi verjeten Bepojaflo adv verjetno BepoJarsocr f verjetnost. I vzviSenost -'JIJ.1).lriKr-r (Be^aut.i svatbcni. zal BelNr(ocpncKu adl velikosrbski povelidevati. jajqe pirh. tudi Bcprt+u(vB BePLItuKaf dott otl trcPIrIa vt' riZ\ca BepI tK. Kar(o ce BeAa kako se to rede? urro ce aeAR. -ArIa ddf vcl'r). Beller6e t? venenle BeHe4. giniti BeHee. rrpBo Berrlrllr^o prfl zaKon Benap. Bc.rI|rAeH r?r velika nod. Be^ocuneAcKlr Beaoc[neAcKarP(a kolesarska dirka reavp n iamet./ veverrcln Bepra. BeHear tmpl gl. neve' stina porolna-obleka .zaklopka serf ^ nenrmipa pt it impf \eftilirati. velika nedelia BeaJaca6ori I velika sobota BeajacpeAa velika sreda I Be Ka f rezina. tsepr^ri r1?laJna BcpeH.. Ire Tpe6a Be^err. BeaeH4a 1' preprc grcn ic^cttc ll.Mfia ali rLez\test EepoaoMe4.-pHa adf l. zaupanje. greben./ICAOCTOJHHK fl dostojanstvcnlK lc^c^crrHo adv zelo lepo ac^crrue. r(escKn BelocHneA . Ilte oaceKoraur cMo ce DClreAeMaKeAoErF mi smo sc od vekomaj imenovali Makedonci. 3. 4. velikega tedna: BedrneroK. verificirati. . veliki torek Be. retenj. veLzi' ran BepIrrcHI|K. Devestin nagla\di okras Berlrrllao fl poroka. r adoporodenka. 2. dostojanstvenlK BeaocrrneA fl kolo.lpr ln nevesun venceK ( okras za glavo) rn ve-ntil. IIo ceKoJa BepoJ aTrrocT po vsem soded aepoloMeF .rNvrua I velidina (duia) BeajaueAe a I velika nod.. Beplltlqrr / vf|rrr( rl Beprltr. svatba I Berrqa^eH.-uor adi veprov BenpoDFra f merjaldevina Bepa f vera.

BeplBa sit lacnemu ne verJame. vesele Eecc tr (ce).r dasopisov.IiIl'!cr. Saurvec Dece^D@a f uboZica. 2. -Tpotrx . lig zelen. vederja.aeIXtHalxa relroHalra f veronau. 2.Be.pVi' d{JMA Beaql(a slaba veteriica tfqpyuKa f l. I':tIerOB Aa SeMeVgerap 5el sem malo na zrak DerapNra (Berep^Io) adi vetroven terBap m starinar Bsrrapr{Ea f starinarnica Eer8alrcr(x adi starinarki Derre impf trgatl YEee.repaEaadr dr:evi aerpoKa3 nr vetrnica DeqepaEes. Betlrr o n l.fl vetrnjak. vihra( po .k BepooncrarrurrK. posast. rctepqa I mlin Da veter casnrl(. BeroEsEa Ee(aBa..repa zadnja EeqroBeq adi vetroven vecerJa"ajsa Ee4roB[T adl vetroven Eesep adr drevi. Be. ncrbscrl tiovek.Ba Ha BereJ. teqxrrtrlTlbe aeqepEtra I druzabni veder. apostat Bepolr{rrea fl verouditelj Eepc. B€icra. Deqsa MY naMeT vecna ditev slava. sa_ Eecnrn<ap m l. sopis. no prca ncrpc-Derpe4 fl deft tetrc. zabavati (se) Bsce xo. lig postajati T!ts4 otrolji (od starosti) Ber(aDaEen gl. glasnik.. dasnikar. brt. BervBa.rx lahlomiselnosi uraonl -.. EerepnqqaB mrak. se. arh MaKa Pekel. Eerymla I gl.ponoien. zra. BeKaBaql?t gl. vctraek Derytsarfta/ ooljuba Dcrpec. Be4rrrrla! prazooDer vecer! ne mamJel aevepa I 1.k. v+ zaob'ce: llrrlrlt l s r : trniak trcrxr / vcja. raac scrpor obrada se po vetru. rre Mlt ce Bep!'Ba ne verjamem DepyJy.Berepro|qaDocr f vetmiastvo.at impf gl. vederni sestanek I av pl zli duh. 4.i gl. ohlaBa. Bertalaar impl gl. B€sep t Yqs€r.rbrabtjati (obleko)' Eew. 5aIjiv. navadna postovka. tema.rKa ' Berpri (ce).pla. zool dolgo tivljenje prazna obljuba t I I I I t I I I .!trra adi veden.epu!. vera. kov BecHnKaDrmua f prodaialrr. vollu v oporoKr Itl(rtr|op rt stannar BcfljBarte a obljubljanje. . -prta adi vederen (se). pce: zraditi se. ae. Befpee .rar irlpl vcseliti (se). -rmta adi drevi$ acrltoMep .ri" - 56 EeTePrro( Deqeptrrtrta I : vinar. zarran: EcTat) ro Bea to ie vetrniak. gl. . BeqHa BeqeII.repBa4dr drevi Beqroca (ce) pl prestraSiti BeselreE. nesrednica Bece^ocr I veselost.a impl verjeti..t vetromer. oerree DerBoTr{a. star rlatl. (ce) rcce. stenIahl.DerepHalraa adi vetrniaski. Bec aqrtrr 4d1 vesla3ki veierina lecao fl veslo EerepnB 4di vetroven ESET: {y n _1. Bepcu m verz. 3a BerrHrzt BIreM'tria blagoslov. veaen mu sDomin Eetlmnrle. -ce eor.7et gr. 2. <tary n veseliak DeceArdtr(. . ycreH BecHHK ustni da. -T||lt d/l . tumal ist jdcrl EecBrkapcTBon dasnikarslv. raznalalec dasni. Berap -Bo Berepzlqrr1vetemn secnaq nt veslad rereirnra f Zivinozfuavstvo. obljublja vctria. Berpear impl 1.reaer. novinarstvo Bect. ob vederih rpoca (ce) strasiti (se). aoopo Beqep! ni vetrovi. svez (o rastllnan. credo recar tn obeialec.. npa3Ho Derwa6e Silfll I --lda DerByInnEIra / ropotija.reprxn t pozno popoldng S it i (s c) mraK DqqroruflHa. t nawidoica. stam nc'ur. dobra --. stara rJuoa. BnI< stenski dasopis. (cel oetpar impl oeke adt Ld. obljubiti.rerqlx. paltJjaca. verIlKala D. Beqna cAalaoro EeTpuHa t moaan veter. rerprrsas ad.ry fi odpadntK ocl vere. veselica. nenaBetleplnrKa Ao ra .t. novinarski. set!. BecAaar rmpt \eslati De. Ma^a adlr hitro. verzifikacija DepcKn rellglozen -aaI _versKl. preplasiti (se) Belrepn-Ee{epllu adv z. snaeE Bec.{T f. llst BerepqoK ?r pes[ vetrid. -u. . impf BerlroroH tn vetmjak. obDCfirtlrfirro I ropotija. 2. c^VrK6eH DecHr. {trra n nav pl mOd.alik. yihar. vetroven kraj. nrC l urrobllrrbiti. ReryBaqm kdor.{aAerl ne.|l v(.-M t slanna.q! n vesetj. DeTYBaar tmpl -oDlJltomttt|r. prepih. srrir BepcroEraqsja l. anenJr mometer De.omiseln Cas. rcjra BeTttsa. zveder Eerpoanrocr f vetrovnost Belrepa. navla&a Becla. BeTlaBaq lahkoZivcc Deftalaqr<a t sl. . _Beqepaar pl. aecTfl t vcst recrn imp/ napovehovati Berap (Berep). priKaucn Belrepuq€ I veeerjica. prczraaevati. gov(. dne\. Ber!'BaEe Berpexr q -qtr . 3. ifipl lerpocpa od._ terf laft zrak: med Aan: 36op!.iti v prazno. (ce. _q4 fl kdor ie zaob_ Bec^ar6e t? vestanJe. zabaven. HaTrrpe liubljen Ba]) BecAaEe veslaska Beiep. verovati c. rotnlp/ l. aecen6a I zabava. 2. 2. kioik ' BecEllKapcKrtadi tasnikalski.aiti.vecerl au vec De. krvnik Dece'^adj veser. --qoDtr n gl.

pa3BEAe YBar6e. E[iaaa impf gl. gl. 4. noA Bur'' Ha HeurTo s pretvezo. Prevzet biti E'KITD!'EA 59 r. ke ae.I(ri It ce pl zakoreniniti se imit vzivl:arl se v kaj' doumevati Ce.el:i vzaJcmcn B3aeMttocr I gI. He Mq ce Bl'AI. .Jd'l interi lejl BnAn.a. cBeror MY cc Brtc rrpc^ oq4 v glavi sc mll vrli. znan B''. 3. viziia Brlsrlon6p ru jasnovidec. razbeliti se. Ce EXC[BtDaaT B3aKOrrVBaItetr uzaKonlrev r. BeulTaqar tnpl po(laiati izvedensko mnenje adv izvedelski. BsnAtsaar inll davau. hrup.. razbeliti (se) ||x. !o ErrAe^o dokler se vidi. gncTdo orel.AeAVBa D4qe^riHaf svetloba BEAe o r svetloba. svrce tati se. 2.6p'.xyBe (ce). 3.a ( u ))ilit i. Bue Berre[. imPf Bx. ToJ T'MA BI. zvi.vrlcll . ia_ rrrvriic:r. kot.tarovrl(ir. 2.v-' llo[r imtl od BxerKe (ce) uxcurrctrocr t razgretost.!. -arra adj viden.trlr||lr' rr D. -Asa adi Svetel. gl.rrx. volk zrr vir'a. ra7bcljc ost. oliten. (ce) Bt(en. vrsta.itema ie. moJ_ [x)istrski.1()g Bn3aBTo^onrlaI bizantol(4llin pf. BrlAyBar6e.p.Arra adi l. predirljiv. gl. -r|or tcn. Bo BIrA Ea lre_ tllro v obliki. -rF z obz6rje.''.mn adi l. r^a: ro^cKl{ BrIA glagolsKl VIO. 'pxu BrBaHTo6r. (ce) !t(aPV' lr(rpvur t0trr ltnPl od DKapE (ce) r||. nid ne vidim.) Bue. spre' sc rr. bleBnAe^eEe z svit. os. tuliti.{o Ha 'l3. BS[AaaA pl \ZidAti. ce Bel'lDepaa thlpt !n.r. (ce) BxetKar PI nrzlu|.totwr adi bister. sestanek BZAOK fi gl. videti se. ogreti. sl fsKo m Ircrrr. pogledati.or|(o (ce). nxiwyD. prodiranie v bistvo D. vijak Btr(.st: se. razgled ssd. ErfAar pf zaeledati. 5. J. divjati DfiBaEe 1?plarnenenje itupt po malem goreti '. lurrruro He -cesrrAr! nid se ne vidi!. svitanje. -3n rr l)iZfinl(. lig razjarjenost_||'|(culrn pt l. razbeliti (se) (ce)_. oeledovati si Bn pron vam.apa ifipf arh vratiti. 2. BxayBaqKa B'. razbetl' I tl: 2. izbruhniti.ko leno. videti. z(r0l vcsdec rcttttcltfi a-BerurtlqaI velda. 5. jasnoviden E[AArrDocr I vidnost..r. za dne. vidljivost BEArorrrja I svetloba olz. rl-rAyBal5e EqAla| 44r na VlCtez BI|la.rrdp'I. ea. prefiezai q.$r imDI hlzntl. 3aeMEocr vzaiemnost B3aKOHII Uzakoniti 'l orarconyrC impf uzakonj evati I I I I I I I I I I ErKnDlrar6e 1?viivljanje. predirljivost Bn{olrnrre rr svidenje.paar im?f tte' sti se.I. frcflraqKri izvedensko. {rrr f videnje. tis razkaiiti. Ao Br4AlBalle! na svidenje! ur4lnavra f gl.. r'arrco in vaS o{e (svoiilni pomen) nr-opaqirja. skopiti. da ie kriv D[3nJa.A IIA BUHOBIIIIK kale.I I I a T 58 DeqrlTadi Veden $eqHusa7 veanost BeqHocr t vednost i''reden. vide[. obieki): Er-lpeKoB rekel sem vain.eH DrlA pr6a ribja vrsta.G. vid. EriJar ifipf I. ocrap srlA dober vid aaA. -En I tresljaj.(. zazroavatr Bsl{pa ce.iallc c : D'te. gl.sellila ad1) v zemlio.. 2. DnAoEn m L vidi 2. rocen^di BCTUTAK. razieziti se lxrfErr ce. -ce: ocreti se. vegta. .^di. z Zirom (s)Pltatr ( svinic) saaelreii. 2. -Ufi icutraqu. vizronar Eu3rrra+ vizita ozrydreu. BrrAOBlrUrTe SVidenje Br|AOKpVim Obzorje (ce) impf \idetati srApa (se). viden: 2. r'czp.t'op darovnik ||cnlrcprl ce. t||llr njc. 1. lud. boleti. spletati: 2.v mpiriati se roiulcpsia'l l. mazad BUAeIeH. lig klic. ob' lika. poziv. v zenlji ob Bsoprr cLtLv zarji. cTrrmaBMe B3OpII pnspeu smo ob zori BSrfAa. sredanje. ksanl l Du nordtnrra / sPretnost. trx)l krcsnica. (ce) Bxapar Pl firitnrlti (sc). \eri< Brja4 "qn z? l skopljen kG Strun. vrteti. fig huda iena. izveden0st rxun]r (cc). mfioZ.e' (ce).lti (sc). Pocuvtau sul (oqell) nt vid (dut vida).''. Mq ce 3eae BrrAe^oro oslepel sem rdAeaqe z plodevinasta svetilka (brez cilindra) lqAerr. vibracija r.{e3e srrAeao priilo bo na dal. D. <vr tt znvill|lrlc.. vibrirati BnD ifipf plameneti. snidenje. BLtAvF'a (ce) BufaBasKa f gl. r^e\a BnfaBa (ce) impt el.fig razkaditi se. m izvedenec .Bfiepron vi (2. Vam (indir. Pika na Jezll{u.lrtl. 3aell. Statt vid. vi' zualen B l m pesn gl. !ce: zdeti se. M(' Rrre Koicrrolr) lroli rnr. Aa ru ro BttAaM rp6orl pojdi mi izpred odi! He c!'rr My rn BIrAel orrETe ne poznaun ga. L VlnSKir r cl .IL vill s('. AaAe BnK vzdigniti h:rup DU3O a I L I Ct . Bur(oDr tfl l. zdraviti Bn1o'pft arh lTad. ce Bshpaar rtlpJ siedati v kai. pomemben. vik.y. jasnoviden DEAoDrnocr I jasnovidnost. Aa MV Ce He BrrAn!prekleto! snA. 4. za' zidati vzi BS[A!Ta. (ce) B[Enar Pl auBEe vzplameneti.n. nolItor trrt. pa3BIr. EIlAeAr|Ce ltnpl oamu se. ce B'{xBat pf vii_ vcti se v kaj. -MHa adi gl. cBerYAKa. Dr(rK rrit r|()Arurl||ll(' nic volkov ruxcAerrc hIz rrlr. ..rrre3Ao opo plete venec. sredavati (se) DUAlAarg€ tt Sredanje. ob svitu. TeMqrlHa e.

BEa ddi 1. vinoprvec 2. BrfcoBE m 1. -Jr$t n vinopivec tr8 zgovoren brzdatr. (e re B{KaM Ha Deqepapovabil te bom na Yederjo. rogovilast (uno) lranrto I dcljust.sce. IuZa. BacoK kar visok aficrqlra I resnica. . gt TeMJanvxeH Bg. vinski. vabiti. lle e BncTqlla ni res B'ICfr'J''a adg zares. aple3Ho BIIlIo poKrallnsKl namizno vino: Me 6arn BuDr|aap .. uncast Er|op. roditi se. try. razgraJanJe. rezgetatje. 2. kriv K JCrZt DnHoBrnft. .l^ vzvisen srog BncoRorrapsogr I vzviaenost n I I I I I t I I I I amr. Zenska Dl|Ar|qClbC Spakovanje. hisa tla Aosa vinska trta aE avt m 4/l' vilajet.{ adl viSinski.Ipeqe.60 Bn a.''Ime n avgm od Bnp modvrrje. BrrHap ln xnKom Dm|AlaRna I vetrni jopid Bn a 11.trm adi vinski. Dtrcar impt l. II. vt. raz€raiavtnal nJe Br|rtaprqa I vinaida.silovit. vrsoKastavba BficoKorapes. nurrrorn zr vijak BreeTa I vinjeta Dtro 6rxa I bol vijolica.oDrrya f krivka. da se suli v dimu Ha roArrsa prestopno Ieto Bucgxolqelr. 2. ce BrKaM-ce: IIerKo. vilice. . dolziti.IaI visina pogaaa D[coqecrDo (Tr-rry^a) r visc Euc.trsr adi vimenast (krava) BqKas r?xgl.opaMurisa visoka ravan. Mr. DIIt Jrg renantr. BlicTllsa. rrro ce BIIRa KaJ Sepravr anKaao rl l. kri canJe.1 irup. luZa. toda . obeSena.[Il nt krivec Iltalrqctr.w m rrlqlu. -p'd'a Ld. -''ot adi zelo ucen lncoKolqeuocr I velika udeEnprY6s rfi_virtuoz. B{xHar pl l.e z viseDje una Br'cq. 4fi m Lfh rojak oOBUll!tsa Brr acrcKx adj arh vilajetski. TaKa 6eue zares. vodrri zbiralnik. Bncowtrra vzpetinica. sicer mi je "oj rekel. z vilom gr.lme ml Je.nor adj \isok. gl. - BUp. imenovati se. cv[ez BncKa.I 3a qr]trIlTo mnoBEEapCTDO VinarStVO fl go biupa za nid Drxf.stopilo mi je-v glavo arn^ecr adi vilast. BnpEo.{fuaf violina.pwja. -trr6 adi deljusten BDf. klicati. .zrasti. 3. prc anrcruqa t vinski kozarec vtnca swm impl hiviti. zoetr colrtlla z BscolIrrrq. Br'Jarytla. hrzajod B\cr<UMade rezEetaje EricMeE|<aI svinina. ce sE Es r impt spakovati se.a. rezgetanje. . jaK DasoBerr. 4.r izdclovalec vil Eoro . . qt4 odi BUCOKOC- DItCOKOtrpeOCEeElleHgtBo nxcffc. \asetl 2. kridat. vnsK. vinska trgovina.!tsrre.tisen. besneti.a moker ko mis D[p€e. vilina. povabiti. r eAa oA nrrcoKozviSka gledati DxcoKorpaA6aI visoka gradnla. .wrha n dem od. rlo . f Btrplre. luco(trdlcKa pa3 nKa viginska razlika BBCOIIOK. c n{) tlH^trrlnre ima dolg gl. tig pe Incnroen rrrrcoKoQdr visoko.peE. mit BEEerr. -Arraadi visoke rocen DtlCOKOCes. eanstvo(naslov) gorski vrh Dncoshra 11. resda: sucrwr-a. pacenje ElaroBHocr I krivda adi modnih deljusti. sicer. tako ie bilo. paditi se rII Ja|r (cror).EOA Mi _ dem od. Dlrlrear ifipI l. vzpeB[ceH. BnD visoka Dlanota ndakurica. 3. 2. zxhrzati'. mlaka. Br4roBu . BllcoKorrapeg clr. zawitil mrap m vinski trgovec. hrz€nje. BuHevila. BmeH.. mojster nost Btrpyc n2 vtnrs Bnc. BHcKaar impf l.ecr EuEomeq. senene vile:2. xam<a nb DncocaI i'isokost Ka[Ka B4pqe zrno do zrna Baco. ce Buopar irrf/ plapotan BropKa I prva plesalka v ke tu B4p. ct||ptr ttil)Pa Buo. E[Kaar impf l. 2 lig lepo uspeVATT prelzvisenost (naslov pravoslavnega metropolita) BucoKopoAen. 2vnsKanje B'dcK rrs .. li{ina. loutl se BErapmla I davek na vino Drru4tsa ifi pl od BnKse BErapKa I ladja za prevoz BEKor m kriaanje.1 l.iti. Brdaer xJa. gl. n kr€ms Krrvoo tcnjc. 2. ZarcZeeli\li. gt. vinski aIIKOTIII:IUI. poklicati.ady krid€. trHcEaT pl l. . vpiiAt: _ pozivov 2. .. . Bz^Jaqn /l1 kc prca.pua 4dl vihitrc .-rnrr6a n dem od Afh ral- aEo. . -EHa Adi lrflnq{ ce. vinska klet -ryr. zavriskatl rfrrcoK. razigran EZrr. 2. vriskati EEcKarle . praviti.rhra igra drrrgo viollno Bnop rr1 vihar tEo. nrHorrz Bmapcx$ adi vinarski. l(up sena B[no!'rIIKa DE&!!rKa I vilice BnMe.i vz.'' l. razsajati ErlAoBeE.tdi rezgetav. 2.o. mocvara rEpo uulre n arh vodnf vrti- t I I I . Bt r€Ao DsKena rft vikend BI[ia I cJl krivda DrrKHe.rFottnro n mavriqr '''rrrxr. -auor arri viioli&t$t. vilinsko bitje. z.AdroE. Br. TEMJAIIYIIIKA Bxcr{ra I vilina ll|clxrcKn dli viiinski BESKry l. raznasalec nIloadrKa BI|OA€IOB ( 'l BESIEII'I rE|trce iftpl hrumeti. Enrlo n vino. rezeetati. BEMEIBan Vtme BEMesr.

. vltalcn anraMriH ._ irrr'l vt. gl. BAarKaT impt ovlazetagatt. \tfti'lec. 2. -u.|aAuKoD rrdi vl (liko! BKtrrcHo3eadr kriiem nog gl. vreteno.. vlaziti BKpCTOClr5re' kriianie se.. vitesko.raIIeTOCAOtrplost B ^ a A c e r r .raraI vlaga. l. -tlr lr vl. odreven jc. 2. n[ro( rra BpeAHocTapresezna vrednost E'''li[Trr itupl gl. BKVcHocr I okusnost BKa arrYBarbefl iablonizacija Bl(yfui adr doma BKaMeHeradl okamnel BaaB. . prebiBKaMeHerocr f okamnelost valec VIaSke v Romuniii BKAMeH{pl Okamneti B. dvigati -ce: se. snetni meteZ.rF m presezek.ra 4di skupen B/raKmLvrstabrane. BKyceH.virti. JaBa BjaBaHrqa adr jahaje na konju Bi^Ba l jezdec. -e alj vi$ji I3trrna Pnrcl n/i"gl. BKycar pl pokusiti. gl.irtr t\. v6nJr ( bogovi) BHI|Jn. huda u r'tl Drrt^erbcr?vezanJesnopov . pustiti pri miru.r(IIa adi vla. okoreti vraoaloc DKocreH!tsarle r? kostenitev.errYDa Ce B. \itrina. (ce) slacaar impl fam }rileti.r DKpor pl ukrotiti. vlakov). rraBltcTllri(a Ducrruro&!6nB adi resnicoljuben BucTrlro/by6rBocr f resnicoljubnost BrlCYAeq.rlihrr. B^aAee. izgubiti se.Ir\aB adj vetroven. vijugav Dl|r^aBnrJaI grdo vreme.BAaAeJaqKJr d. hirmpt pognart-poganJalr [ogrometer Ienlne B^aAa I vlada BKOClleHIl Ce." gostosevci Kamen postalatt B. moditi se -c-e: (cest. vlarlrrvirur netr BAaAelcrlffr lll.\aIIIi ( ce. gl. BKpCTOCa svedcvati za vladikii B*. po drii BKyC. -T rf n7 7. gospodilr pl. dclati sc iunaka po BRa^aflerr d. BrTrlar rmpl vezdlr snopc ra. -qI.a impf 1.ro a vrtlnec wropor adj vitorog (vol) Dllr. potruditi se Blaca|ra.a. gl. t rrrrrcr. vitel. Bricr€ BJ^Ba itupf jezditi. okus spusdenodeblo. domislica luur. BKlTtrrocTI skupnost ribiika mreia.n .cr. BrrTtrOr @dj \iteki F'Lt'td^ cHara vitko telo B(ra^eH.HaA . B arKeH. z(a)vijati. Eaacr ft Vlah. 3.a J bot visnja (drevo in sad) BriluHoB adi visnjev DrlurroBKa I 1.'r.ll g. 2. l. l. 3. viSnjeva palica. zelo hilcr'(c p ilc t z a k o n ja ) nfirt Dl lal . pomagati komu na konja. meteaen nrrxpolorr adj isker. biti posvedenza vladika-lc: xnzan (zlvatl. biol krlitanje B^axfitlr(aB Ad. 2. 2. B^aBqfi|6a n clein od BI€MeH!tsa impf kamneti.. I l v BRorratnr f otrpniti.li Dar-c. vihar. rrt.taAejaqm vladar. ti. viteski. priti ob vse BurocHrfr(. slaoblikovati po kalupu.| m zapravljfuec Dlrocr I vitkost B'rrpfilda | 1. B^. (ce) BJacHar pf lam pohiteti ljVHa. AKYCOBg rr? l. visnjevec (Zganje). BAaAuqr.laBqe. izgubiti. otrde. Ha BJacaHa v naglici DJacrIe (ce). BKyCHO -ce: nav. upc gibati.en B\pcro9yp9 impf. cKpor{ B.. umo. JaBaq Bj^BHe pf zajahati. DKOCT. Blacatn'Jd'a adv fanT nltro. iiba Br IIIoK. n^\zkrii. sne. Pl llvi BlICTI|rnfiOCT/ resnlcnost BIdcT''JlrJ('a ad! defi resda. 2. | | r i ( . lxopexl'na ce .J\Fnl i. vzletavati R'dnt'd.?f navzkri_Z. 4.. -lrrHa ar4t vrsoK. Duruar impl d\ti9ati. poDKarrarlTa. jaaHe BjaAe ce pl najesti se. 2. .l aRpaj adv na koncu BAaArl(a.p"I"og. r l . steklena omara. -AHa adj zilav.B^ar<qocT vla.alTKyoq. nasititi se BJa oDr (ce) pl rezati (se\.ien vzor- (ablonizila BKananesocr / (tut'). \tli'(ltl olroevanJe tr.2. moeiti. -ce: zvijati sc BHTxaB ./. D^anoMep rn let vlagomer. 4. BK!!I 4dr skupaj. -ce: propasti. 2.. voslavni lkol' gl. jahati.2. inxpf (o)kosteneti. B^aAr|qar i] t'l l.I I BTICTTIHIIT aKarlzrllell BKA AI|C|IOCT ol t i I I I I t I t I I I Drlcrl|nur adi resniten. .aditi se kalupov. dastno nnrr.III (ce) pl ojunaditi tvegati DJyHaqyBa(ce) impl hrabriti (sc)..rdl vijugast.ugati. dida . DLot Krtzatr vati. izloZba Buurruua f 1. 2.lc L v | ' ( l . fig okus. zaloiiti: II. bombazna distilka l0Jd]Ientt(Jd adi adt 1.llt. 3.*! interi izgubi se! izgini! snroca pf I.polo2iti. pr. rasurne.-cl|a adi okusen.\aBj pl asl. obe. Skripec.r (pcllo3er cKpcHo3e '. My Apr(n B^ara BRopeHsroca I vkoreninjenost zrvr od stare masti axolteHv ce.2.i ptece: \laten.nost I nem Brla'{xora I vlatnost BKlneu.(ce) impf od B. poviScvati.n vitamin m tritez 'sVrre' Dr|TeA. oditi.Eer ddi otrpel dari (iczik) BKO. hkrati. gospo&.-]l4ta tn ooeseK Bnr. prlprava za vezanJesnopov. gl. p<> B]tarKrl. Ol tr vl l d r k:! D'dpcrLr pl prekriiati. vi. obdutek nost za lcpo DKa alur (ce) pl modclirati. BlaAcaT i?tl)J l.na vdjavica BtiIy. 2. B.Kasl<usrtr . . jahad. skopiti (se) Bjaca (ce). pomiriti. Bnr(Arr. jaAe}se OkUSna stLn. [^it^r. l|rtlllk.. liy dt|ttr lKorra. delati Jeo po Karupu BKy.

naravnost 2. zal+ raornu. omr*a n tlem od B arGo dladica. rLesramnez D^eqIIrl autEo tu lenuh. prilepljati B^orqlaq fl 'Jlagalec.lleSOBIp l?. grebenati volno. ugovor) (unaKaErqa) primazal B^ox!tsa..slili scj rrac:rc co6ara sl{)l)il i(.cli nost B^ncro&V6ne a vlado)cljnosl. raacra f oblast plemi(.Sajaka.|rrnaerrca podasnel rz D^oE!tsalre n poslabsanje t Mokodoruiko.. poirebuhusa r impt slabSati(se) u. -qrr (2) m bteztokavnik iz grobega sukna . r?r('J||r p/ l. B^qe Eo cl^a stopil jc v veljavo. 'ce: izlivati se. z a rro lx. vlivati (zaupanje itd). vladilec (stroj). B^aB B^auKo (PoMansja) n fam Vlaska. drda: 2. TpecKa ce B eBa Do BapAap Treska se izliva v Vardar na levo. v Ied niti. BArlaar impf vpuvari. na levi. Blr.BdrJaaM.B.lo||. ras:rorrt . DAcroBao 6cA. E^acHtrrrrr8oz lastnistvo. nemalnez. vlagaB^era. vladohlepje B^aqap rt desalec (volne) saa. vdreti. ke ce saoillrl dce: . prispevek BAerm. ce saom rroA Blr{aHrre Je poal vplrvom &rnjare eI|. branati njiEAaqsAo 1. lasat. kodelia ! acdr6e /. r.'? rqtaBII oA BAaKHo Dvuo iz muhe dela slona rA:a. E^etrltsaarimpt eleF E^or(!tsarDe n vlaganje ljati. je poslab$alo.l||||. v. dlaka. nik BAacao.vleti se. grebenanje (volie) B^acecr 4di lasat tr acg. !^eraar pl I. za B erHr4a f vstopnica B eK m l. r'aaBrt|fi)1r (iirIlnv||i vlx)d.upraviden E AsmAaBeg. brezdelnez BrerrKa t copata Bireqraa. IIlIl Ilo^ot(oaTa slanle se mu (pri)vladiti. My a^c3c IloA Ko)Ka prislinil se mu Je. lO oA eAEOTOlCO B eryBa. lasek B^arurecr adi 1. DpeMelo vreme se bo skva- alewtmpa m predrznet.rJae Bp3 3AItaBJeTOVpllva na zoravie BAEJaeEer? rplivanje B/rlljarme. "qII (1) tfl lastnik Bnacrrnt. Blera Bo aaoEH (ce). poledeneti raeAenlTa impl na ledu hlozmr: diti. -3sa 4dj vhoden.Eur l'1 pooblastilec. BAeBaar (AoBep6a q c . vrrlo||nln$. grablje '2 BAaruKs adi vlalki. vlaknat. zemB^aere^rirr m ^rh ljilki gospod B^acreamicrq 4di plemiSki D^acre/urcrro a plemi3ko pc seswo aaacreg. rih. 2.t|Ja n qpliv. nesramnez I I t t morovrurrse ruo D^eqeluKvM ady Do vseh Sti.B^enar pt vlepiti.EAAKAAO 64 Dncc 65 n^{J. lasat. 2 . 2.lle adt v ooraz. zalediti. lenuh B^eslTa I zoot plazilec &tlra (ce) impl gl. EAorloBrrtn vloga (denarmen na). 2. ||/1c3c Bo roAaIIa pfi$cl ic v lcta. vlakuo. I t lll v .re.molna dlaka B^axso 1 las.{soca (ce) pf z brado zarasti l^axnoclra (cel irupf z br^do zara!6ati alrac. potikanje BAeqKO. He Ma B^eryBa BO rAaBaTa (BO !A{OT) ne gre mi v glavo: He rlt BAer!'Ba TOaBOpaOOTa ll nlc mar. 3 . kosmatosr Blargeriqe. prilepiti.. -ce: se odeti./racroAlrrr€4.ce eae B^eqe. vstop BAeAeSZ. uy.. lastnina raacr. -rrra adi Wliven B^sjare^|rccr I vplivnost B |. nlc3rr Mn Bo rro. BAOIIllABe B^aka o n drda (za spravilo lesa) Brarap m ribid.sprcmezmrzniti. B^eqar impl I. R^eBa (ce) DAnJae. mogoden. (ce) B^oEy. B estIa Br-r3a vstopna Yi. B acar impf mikpti. ki lovi z >vlakom< B^a$raD 4dj 1. gand. planiti. plaziti se. vlatiti se B^eqKat6e r?-ce: zavladevanie: vladenje. (ce) B^ourar pl co6araplanil je v sobo poslabsati_(se).uqtx m obla:jl. ledeneti -cc: liDAee. vle'i.sloveruldilovsr I I I I I I I I I i . ribigka mreil EAeKaq rfl 1. 2. E or(aa pl vloiiti (depiti.DAor. {Ea adj oblasten.) impl I. zovati. lerl 2. vlaknat. iti v. Romunija B eBa. zamrzovati. kosmat B^als{rBocr I dlakavost. v led . 2. OA Apyroro usaer'lBa pn enem ulesu noter. v s c l i t i s c .B^ear pl vliti. My aaerru nar. B^aqar impf tes^ti. vstopiti. vstopen.rlra Bnlrjalllle Bp3 qero ima vpliv nanJ. nosad tezkih bre. vstopati. BLeRo ^dv z le]|e uaerynaar irnpl L ueryra. D^eroa HaJIlocAeBo KVKaTanaposleo so se vse lili. poobhaeevalec B. grebenati (volno) DAacsFr.leqllno a tu predtzn&.D oEyDa (ce). Dlreqrcaar impl vleti. zavladevati. -ce: tl 5e D. E^eaeu 6r-r er vstopnica. pri drugem ven B erlBar6€ r vstopanje. brana. iti v. prileteti.t() tcrave imam z r. gl. predivo. . trud. zavladevati.lrr() t(. Drre3 rrrfillurt( vslol Ircpovcdan r [^c:ro. DlorK!tsa \ impf eAEa_ mu Jo Je vlagati D^er!tsa. imeti pre stora. . kosmat D^aKttEtrrrre avgm od BLaKtlo fl debela. B €e Be(e Ha Da6ora kondno si je na5el deio DAe3eH. 2. D^eAeHar pt z'amtzniti. mikanje.46nBoca I vlatlo).II.rapKaI desalka (volnc) B aqapHuqa f aesalnica (zl votno) B^aqrl. II. 4r m las.l L vhod. v sobo.rox6ata zamisli sc v moj polozaj.

rrorri!. 19.ljava aoAlr.2.loDeAar vperJau nmxrr.amfibija '' soAeHHIanapeljuje vodo na m BOAOnaA Slap tuj Elin. prvi biti. razvodjc oAIr uo BoAara pritrjevati BOAOseMet|. impl prenikniti. BH!"trtr6a Vnudek '? BrryqKa I gl. lit \ago. Bolww umije. prenikati (v bi. nape..I|AO UZda. BoA!p^[B adi voddn . le grdega jezika ne. nlin na vodo. go crrea-ara oreteklo rr(!ap.-Jryr .januar ro a BoAa sama voda (slaba jed). fant v zapor't) urylrara ' Skopju. . . Bc vodno prostranstvo. opazovati. so toAoBpItK. vLoztrrl 2. IIa eBa BoAa IIa rvia lr'at (lv(.BoAopoAen. rl<rrrta.lrtrr oBaa roAuHa tr|arpolrt|ri]cr / l. od r-. :./ zaljubljati se i BH!"Ie.trrfcclTa . soAara ce Mue. Podenjati rr nesnusel. uvozrtl. vrltrlcrri stavck vorrlr. re^x Stejem te med prijatevDcsll. vodBoAeHu.. {H n vnuk. (prostor.pt. 3.?. cc't(.n(Ir adi mlinski aetai 2.BoBA€qar pl potegni t| v. -MHa AQl VOoOI-rlBOAapr/r raznalalec vode ven aoAapKa f vodonosnica n ao+as m L voditelj. stvo vlatiti.DOAOpOA lodik BOAOpoArl xnc^opoA vodik in kisik nik.e.) pf uvesti. pr'€videD. modvircn zapravlj_ati das.Jlla adi poze . BMenrwaar im pl _' 8'o. -uor Pt+m l. prebiti se. Irrdcrcllc: rp. zam_ vlatiti v.l' tralTrr ce 66 EOaAelre toBpe 67 DoAyprB B^Vflr ce Pl ognojiti se. vloga (vpladilo). Mv BOAOA€AII 4O / r'rzv(xlrh n. potegnjtiskozi. DoAeHar impf motiti. npa3ua BoAenHqablebetac BoDse (od Bo3). vpltvatr tMclt|yDa. 2. {lrr . rwrxrrtlaa pf.cc. tc oqnolrla uvoz. lrrdcp namesto. Bo . namakati DoBpe (ce). loi \Od. caMo n vcraTa tie Moxe voda vse DOA. pOvOdcC pl pravoslavni sv.DoBeAlBa. xltlrrarDc arlv l. (ce) DoBpar pl 1. ToJ e Bo roAlrFtrt lroBeK vlagati. notranjost. vriniti nagovarJan. v vstlrvllatl. BnlrtrIts-a^T. dem od Bo3 vlakec. DoEqtrLa 1'' BOAeH[qap m mlinar . rmpl trio^prr. BoAertrt.BHoc.ArfEor Adi vodet: s@ D{raoclroK.. uelceva liu b i t i s c n.rIIn adt rrurnsKr BOAeHrrreH.r(e. za. MY BHhMareaHoctr f pozornost. nacrn.^oB''.rror adj moker. Eofe I voda. sc (v .. spremljevalec BoAeH. BeaM Bo Cl(ofiie Zivim v 'ao 2. vagon. vnuKov i. vrtvatl ' cas.smer.. trije kralji. vla. vdeti. vodovja.Isa v tilini: uvcl lllvlll-uvcllavllall Te opoJaM Bo MorrTe IrpHJarff. MaAa Eo. uliro4eruwca I nlindek ca BoA.3. I !placlto liu b l i e n e c Dn!x.'r lDr. vlatcn kri|j MaTHa BOAa noarrrr v KalrxlAotrprr. BoBpe lrtrlMaDa. BaErllalaaT imqf biti pazljiv. poper itd).r"y6ysa ce. . sugenran pl vstaviti. KpBra BoAa He cra.ry6a ce zaljubljen. vledi v.ilrPt !.. BoBleKvDaar ifi tf pozornos!. 2. 2. MY Ja MaT[ BOAa. MV njeBa BOAa CTOpeH moKer OO gova seslra mt Je zena koZe. Me- I I I I I I I 2. stanje rtn.lBa. prispevek.rcrrrr. 4. B -cpeAa t'|'cir tt()cf rncsto v provucr v sreoo. BoA[. ce D'Ib\6ar PI zaD/by6r.BoAlecr ddi voddn HVBaKn nr vooa.aa'r uvaJan.EoAoBparnl razvodjc Aa plitev dlovek. pntegnrll palzrJrv ren. skrBoAa. spostovanje BoDAerre. vriDtrlqKo . BoAar iftpt 1. .. IOAOBE m l. EHl|Mare^err. pot. pritegliltflMalll|e '1 vatr manje.!. vperlatr stvo desa) DoB[pa (ce) impf od. elektr vod. i m pf I i t vlorltl. oaes lftorpcurcf r. tig beti za.n vok. znotraj. {cet preucevau BoD^eKVBa. lmport rsl'Oe-n. 2.EOAeH4sapKa m[nanca J BOAeHrsapoBd4] [ulnarjev iek BoAeg{eapcKr adj _tr inarski BoBse (od BoruKa). sredo.reuulla Erf!!trr.v mladosti. rrBRa BoAa hrna' BoAorueq. Bt4rlrar pf llctt. uvatati. vnolaii.1. v letosnjem juniju.r/. vtihotapiti se roAet|ata I 1. DMefltar DEyrtrl|Ea. potomec. gl.ldi vstavljen. -Mqn Zivka. on je dlovek v letih pogrezniti (Pogrezati) -cc: misli itd. onyra vnukinja $Mcr'[or . praep-. n dem od nourra uska.u nem.r. p. Dazltlvost ce B^Y[r larlara rana se mu srirc . nn!'6eiocr I zaljubljenost Bf{!'ltrrre Ha AeAtreB potomci ce. \oditi...e(Y!. -AI|a 4dj vodikov 6OM6a vodikova EoAOpOAHa Zen bomba BOAeH. -t|!lro aali notranii ceRoj_AeHlsak dan sem lel rtrorporrrlflIu / notranjost v gozo. Brp-nola cropeH ali xJ-rAx cMerKa! radunaj s tem! ja BoAaM cecrpa.? vodopivcc vec DOAOpaMeH. poroden biti. D{raeAe.1.(tvlli(.. rle. notri. ce D]!ny6!raar rrryr<a f vnl'kinja Brrlr(oB a4. BoBrl[rra . komu. . Bo MAa2.t^ Bo BHaAocra. fled EoAocroj rrr stanje vode BOAEaOO eCTVOOeruCa aoAcrEo z l vodenje.."tq tn vodomet AeH rrar tgdna. od aHVK nMclllara pe. vod. mlindek (za kavo. vlagall.BoAecr adi vod6n . Bo ir. Eo cDeAa oD sredah. vloga. petjati. Maru goAa Bo aBaH BOAOBpltqOrr. 2.BoAoaprcK v0tlrrl vr'llrrrt Ta delati komu tezave. impf 'o!.

u pf Bo"'Jrr.sAlxon^oDeq. vzdlgovatj. brzi vlakj ea6p3aH. DOAtrrban aLern od. zbuditi (dustva) j Bo36yAArB ad. 3ornro BosseceFreft vnebohod (prazMy e Ha Bonxor Ae6eA Bpanik) ror? pomagaj si saml. te vornl vlel( Eo3arunrqa I debrid za DrenaSanje iII stiskanje groidja Dos p m voznLK ao3apHHa I voznina Boiaq . neumneZ BoAaH r??kmilo. razburiti-razburiati.mra adl zraden EogpVur.r za govedo. drzati se ob strani. Bo3lec!ts4 danje samega sebe. pijade). BGBpaka p/.e.reH adi iamoglasniski. Bo3q^o fl 1.noioe4lna pf . borbenost uojr|a I vojna BoJInft. impf vznemiriti.fl (ccl pl.hle. rxlst Bo eB. razoLrrjau. volja. vradati (ushl. volan ||l . biti zadrzan DoaAprqtsarie.l razburjenje.'9. ulnlrJen Bo3Afrx<AnBocrf zdrtnosti zadrzanost Do3Alrrc!tsa (ce\ impf zd.n voznik. bnpl !o3po+tn. mzbvljiv Bo36VA^Haocr I razburljivost._-i^I'r ft fii g). /rrrrl l|prctl (uplrati) se. izrd lzdrz(ev)ati se ( iedi.oT adj vojasKr. Bo3Brrrtrlltsa pf. a/. povzdigniti-povzdigowti.ihniti. voJn!. -rro. vodovje Boe$ro adp obeoem.t I i ao3AlaHe. vzneadj mlrten Eo36yAerDcrI razburienost it. v letih Bo3paq f starostna doba pt.. roBapeH .ffiy{A. vaqon. rce: spun. pG Zelja. svoboda loaoDap ft govedar.ur n volkost6 dina (kjer se volkovi zbirajo) BOAne. 6D3([) Bo3 . goveji pasnik BoacKn adi volovski BOAIMeH n prostomrna.. a\a od. zgroziti. oojnr BO3. troFrcrDettocr f bojevitost. ZOO| VOI. vokal BoKa. jaae pl scu. borec.znemrrJenJe D. vzdigovati se -ce: ros^ara. velidatipovelidevati. volnast Bo rrocr I pes? prostost. oboroiene sile.adj zdfieni zaqrzan. zbuiati tustva 2. -IIor adl volovji ( p!!a nosrrcMrrprr ce).vzdiirovari' Do3Ar@Ka I vzdih Do:tApxa[ adi vzdti.rr)). rri. ad.^n. buriti se.DOAeF. uDretl se F'ose't. vznikniti-vznikati r{xroBofa /n vlakovodja Bo3paceH. oporekati Do3AeJcrBo vpliv.'cei zelo rad povisevatise-prevzeti se BO K. BO^qI| tn VOlk. BO3OBU Vlak. (zgraff toll) llc norrrcMftpctr.3tru. BosaT impf t()ziti. sluZiti vojaidino (rok) aolu. Bo1' volid. Eoaqu 4dj Yoldji T I I I I I I I I I I I I t . motnost. impl naloziti-nalagati (dotznost.vozel K tatr se. 2. Boau.Apr.A j bojevniski ad. A OBIIITE HA 6poj volk sit in koza cela.a. nasta(ja)ti.''oa6y.B{rAe. !o.a impl t|.Nr vznemrnll-vznemlrlati.-impf 1. ao Jr I l. rnpl ao3fiece. '. Do3uer. Bo3atr8trvna .l'ilecl adi volnat.rxy!.Rctr rr rrtaot ||t tt't 69 vodja rojlsa.r m samoglasnik.'. impt '. (povzOrgovatl) se moZet Boie pl od BoAa vode.Bo3 pospeseni. vojna DOAKOT ClT. impl uzd. vo. . izzvati. vokalen EOA. "xB adj mogot.i letalski Bo. hkrati: gl.lcll roJ[cMrfDclocr / vznemirje. -3'I'a odi vozen rorne4e. 2. ro:lmtrysa ce pf.van uporu.itnpf nalagati (doliDo3BrueH adl vzviSen nosr. oje vzdigniti. BOAOBA m l.rtati se (kaienja). bo''r JevmK B<t\rrcrr. taz-ce:. l. fl [arHrrqKt{. 2.a spunrati.|:rMotarrix'r / l. aojisaar skovati se Do^trelu<rl vojskG Bo3Dpam. ir?t'l vrniti. po vojalko rojcra I vojska. \. volek . (o)brzdati sej zadri(ev)ati se. +.qq r?rvojak DoJrumaK m lam vojaiEinz EoJr|sKyBa iapl biti v vojski. svobodeu vrncmirjati ( se) Eoaja.p. Bo3ap Bo3arrKu 4di voznilki EosoJAa . crap Bo K izkulen llovek BO Ha f Volna BO HeH Adi volnen so. roraox<pa pf .:rr|yrErorr / ncjcvulja.j in adr vojaski. Be vzorgnr .Bo3eA. {tla adi prileten. -Aur tt inpl voj- BOKa.-ce: poviSati aosuotiteu. obvlap/. Ce Bo3AprxaT pl. (po)3a 6aBEo! vozi podasi! peljatr navzgor. co Eo^ja z veseljem. n BosAeJcTaltsai mpt v pliv.tzJre- BoJcKoBoAeq. impf Bo3Bururf. volja. . oelo I Do3rluueHocr I vzviSenost roraon<x.Ior'orl.teuftn.Dofe 68 lloSMo. obvlad(ov)ati se Dos.impf vznenlrjatl. fig topoglavec.otDiski. -rna Adj pesn pfost. dclovnni(. AOAq{r6a n defi od BoAKvoldid Bol. ugovarjati. ttt lliks nr. volar (pastir) Bo^oDapHurq g u l. povis(€v)ati. umirjenost. . DoeseE. vzdrinost BO3Aprq Ce. vozilo. !"znemrJenost B@6y-AyDa. 2. nerrrrftrvolltrl vo DolMvrrr {o. (rg(rt(+( ltlti. -Bu'd m letalec Do3Alxon^oBcrDo n letalstvo aor4glen.o36UAeH razburjen. qelo I povzdignitipovzdigovati. KOra 6eure BoaKor rqqe ko je bil lolk pes.. odj .ospo{vaa preroditi-preraiati Dotm vojidak.rrfB . HaeAno Bo€rJ. lumen DOAtrapnE<. . gl. na. rce: vznemiriati se. n lzdrZevanje DOsAl'( n ZraK Eo3AlxonAoDeH. ta<lrian Eo3Apxaurocr I zadrzanost. nikoli.

ra f pretkanost. soodpatynapl . obnoviti-obnavlj ati (prej!nJe stanJe.|I'Te. prevzetnost. preprii.8ovor' ) Bpa6e[.'er. -[II l?t-BocnrlraltlF ga-DocmrraHuqKa I gojenecEoopyxa (ce). Enm(yDa (ce) pt. rmre (ce).o^w ce impf kotiti voldidc DoopvxyDarle a oborozevaBoattrtr|a f volkulja. 2. -''/ot adi oboroiet\ rqrpyxeHrre t? oborozitev Eoopyr(eHocr f oborozenost DOCmf taI|HK. 4'''a adi zadeten. vmesavati rorra (ce) impt gL. DooAlureD!tsapf. qpBeH rocon pedatni vosek aocorap n voskar. DnpcnryBo (cc ) pl. Bacla'nlaa pf. sovraznik: 3. impl zapeti komu. .rHa 4di nezakonski. zanos Boe&rt m navdusenje. gl. sploh roopyrctf. im DOCrrIrHeMa pf sprejemati za svoje.sveda. tnazau z vosKom Dorqrsuap tt voskar. obujati od mrtvln BoctpeceHxe l1 vstajenje.. ooo[Illrltr B{r^lrrfnlDe n 49gm lelik. Dtrelrira ce pf. darati. roawtyaa pf. n. gl. razvnemati.BOCnOgralYDapl. . zamisliti. dojemati. iffipf razl'neti.D*rlE.ourrar impf voltiti.1. Dnaeryaa (ce).f. n vnetje. Er@a (ce) pt. vtakniti impf t s e ) 'rriniti (ce) pf. zvlJacnosr aparyro. razburjati Eoc[ee. gr. sem in tja vihrati.r zor)l vrlrl]cr' Bpa6cur(r adl vt alr Dpa6e.-s pesmijo podasnlr. oAqoceH DocKpecepf gl. rraTopeBap Bo Boopyvolk xoarrjat(. sat (brez '1otrrl|Ire gl./.(yDar. -3Il 3aHec aaco'''.BpaBoa[ rn"vrsaj (nasa(l snopov za mlaccv. bot voldii bob. BnpoAyrlt (ci ) pf. Eoo6pa3eH" 60acrr namiSljenbolnik looopa3eHocr f 1. vedeZevati.rKn. coa medu). roruwrysa pf. inpf posta(ja)ti Zarek (o moki) pf. gl. tisti. Dpar.lig Sibek. l. DErIqe (ce).BOCKpeCHlla pl. daren ro/r[e6lnuc. sve6ar. vrabdcvkil BpaB. Ro't]J'la (ce) BorEra I us Dosftalt"Bornaa m. Dn^erxitsa (ce) pf.. impf upedi se. dji Bpa6 4a I vrabica. Ha c^enoro qpeBo pljudni ca. BorlrII lroldenica. -qn rz darovnik Bos6paseE. vtikati. velidasten BnelraroK. impf oboroiitiobo. IZVrSten. impl vzgoj iti\. !o{]'''a Ya pf. mzburiti. voldica Djc. ljiv. impf uganjati burke Bparria.re. Doopyx<!tsa (ce. pf.grI tu 1. imtrt vosditi..tanmzrta noo6pa3eH . gomazeti. Doc&rrlTa (ce) pl. -Nr adi izreden. -n4r| . impf utclcsiti. Bocxra eture Ha &.. tn navousenle. namerjarr mentr. namisIicnost roo6pa3[. 3. tnpJ 1. BElepu[ia. 2. upreti se. BpanoBu(-3n) nr l. -qta adi voSden D(rcflrrrarl-D(rc[urtTaq m \:Lgujitelj DOCr[tlaJ€ Ka-DOCTUtT!tsarrK]a J vzgoj lrerJrca DOCtrOCtatI|. izvenzakonski qs adj iz. rt@a (ce) pf . -q{ r?r vosek. {.oaaratinavdulevati. velrl(a noc D(rcOK. i. i. domisliav: adi 2. s|af . dozoeva. Dtreqara(ce) pl vtisniti (se) . impl vprcti-vprcttfll | ( s( ) BrDeAe (cc).BoBMaTep[ireH.o lnil oborozevalna tek- t I I I I I I I I I tonaorn. petr. tcti-zadcnjoti(p(.Tivati. razumevati loclpr|eM^rd adl doJemulv vJcla'Ie. upekati se (meso pn peKl.zamisliatisi. premikati D. impf zaplesti-zaplct^li ( se) ErlperHe (ce).r| ao l. bled BOCrOprrcHOCf navdulenost. zapis(ov)ati (se) Brrn ltsaEe fl !'prs(ovanJe. I ulivecuslvKa Borrlrr. DparKaar impl l. Bere (ce). -Ja z vstaja. irnpl Wlesti-vpletati (se) Bdrrer(a (ce).2. itnpl vzpostaviti-lzpostavlj ati. rdd[!!a in l Wis(ova)ti (se). domislievati si roo4lue-an. -ql| m upomrK. namiSljen. mrgoleti.Iepfi. inpl lstali.npl spustil l-spul('ulI rc. goJenKa rozevau se Boctrl{Ta|rocr vzgojenost f ctoveK EocrtaAa-Bocfla^eHtref. (se). mazati z D@m\ro adr splosno. BocneBa pf. vstajati. svedar D(rcoKrrtB-BocoqeE.. upor DOCrarrrK. l|r|v|r|r. -Jry rr nepartijec Do{peAeH.rJa adj tarobcn. lEetje slepila Eoc[aaeHocT I v4)lamenelost Boar'. impl navduSiti. rzlemen ror|ltrKorrcrst adi izvensolski Boo6FraeH.impt na'. 2. impl navduSiti-ravduSevati r. vstati.oorElr'I pf posplositi. upirati se BOCra[Ee. zalzetsocxrrflr (c€). vstainik BOCrOpr. zu llrl. Dnaere (ce).2. obuditi od mrtvih-vstajati. 3.a I I I IOAIIII CE 70 aocnllra[ocT DOCIIIlraq 7l Bpan€ xfleqarlnD adi izrazit. otarovati (se) so'. migati. volkostetinai 2. impl \. v raol D@olrqaeHocrt navada roo6xqa[ ce pf v nattadct pnu Doo6pas6aI domisljija. -uI| tn vus lneqe ce.. BocKpecHe BOCKpeCHe. uresniditi-uteleSe" vati. .?rpl z plcsti7rl)rr(l|lll (sc) (/(rv src('l' BnpolreM BnyruTrr cc. Iisjak. matemrcen trormaprneq.o. hudit: 2. zool voldjak (pesi Do^Ee6€H.-JHa adi lavaden. I prevzetos!. slavttl aoomla. urcsnidevati aorpoceH.zgaj ati Bocrrrralurrre n vzgajalilde BocrfiTatrre a vzgoja voskom. vrag.. premetenec Bpar. BocoKap z voldina. . domisliavost. gl. impf vpi(ja)ti (se) BmrKa (ce). impf l.

h. mnozica sparwrc. spxtrtwra n deit apBeE. vrvel BpeDalr rr? razgrajad.'r. tara_ Epaxoa I vedetevanie nJe Bpa3yMh(ce). imot gati. potka I Epa. za laaEa BpaTa vrata na cesto vrat mi je sedel.BpzuFlxra n dem od lo-x(. BPB praep (vedno v zvezi z Kprur Bparor! izgini! Rora Ha) \.nodj D.aparKaaeg Dpor4n !l'I^ar'l lp3 Ep. krozenie: vrniti se -ce: rparq/lmure a zbiralilde. Bpar \ra_ mj je zrasel Ien. z. zavDru rpecrl*a. cviliti opecr<aao z kridad BlrecraHrqa I kritanie BpecKaq rfi kriiad BpecKm.rl l.' ft. vpitje.n/ iti. impf tt> Bpar(a{na I l. sop.cx ro B44aM Bparor nisa lpB Ja3un Mr_r na koncu e l(olr ! JezrKa tmam. 2. -Brra adi whunski oc BpaTavratca Epr!. zal datr.I. DIr€Raat impl meke_ tati.rpl dcbclo gledati.. BparKaAKa BpaUOa I vedeievanje. 2. crrTe BpeA vst po vrstr DIr€Anf EpeAar ifipl veljati. D U t. -!'ena adj zatasen.re /r vredka.n wez. 3.Ut uren. 2. hoditi. Irg blebetaC Dpa. xfrnffJr|(n co nprtotxgar impf I t x t l. t r . marrlrvost gcr npetra/ hrup. Dpe(tr f vreda. vretenar. Intpl spametovati (se). tutur r^aaa sedi mi na glavi.lrlca Epeue.. izdelovalec vreten: 2. KaKna e. biti tev.! "\* reH vrh Ljubotan. iznad.1 Epar<a Ka I vedezevalka mazae. vrelCanie. na.sprehunec. BpB'oA Dparrrre.0"""t irnpl r azgr aiati.'qtr m yedezeva.. apecKoTHrua? kdo raKo vprle/ Bpecue. si^nTiiil u. H. gl. gida. aIreM[Ba n L tas. IIMAUI Atl CA BDCMEHIIC? tT. earo!.Ntatfr adv (ro yApll) e4Harq aMa BpeAHalr (primazal rnu jo je) eno toaa pc steno EpeAlroqmta I vrednotnica rp. /is vr_ . obtok. impf oboDt|Mvuf.l drn Bpbyuka I vrbova Siba Dp. BpasyBa pf._rpSrqr pl l. Elr€l(I|qEra n dem vredka. _2. tok. ffllrtlutit t dem od npDKll.Taa . DlrecKqrrtr4a m. BpBqa xpar. hodtBparro I 1. proda_ strvar Jau se. gornjem koncu. vitel Bpeka. l|0l( v lr lI l Bp6oca.. rrprBpeMeEocr lpeMeHcKu adi 1. nabrrati.l ttI $. Bpecxaar impf \piti. sibden.p3 praep na. v l l i l i s r .. DpoMv0aer impt da_ rastr ( obrasaati) z vrbiem In lt v ( . BpalIeBE. (c. na Ke-. 4. 2.nik lparl(]aq fl gl. J.€. iti. vreiica Epe*a|rrle n e\Afi od BDeka velika vreda Blreky.r.^Dprar impf l. I kridanje. vreqno orlt Bp. imaS kai denarcevi rpglerpaeig l dolgotrajnost. trpeMeuea. zateza BpeKa. ap6af bot\rba tztn()dnttI sc ) Ep6jaK. vrel Bperrmta t pripeka.ArrcrEJa I pridnost.EpooBl|Ha vrbovina {les) ' I v .. EpBorrtqa I sDre_ tilo. lzrocrtFizrqdati nrle. 3. ranpirr marr. vreme. mlinski valj. _bleketati lo kozj). lam cigan. Dreklet . cviliti. Lreteno: 2. Elrecu!tsaar irn pl vresaati. 3eMe BDB zmarpacnc. vresdati. hod.&a I kratka bolezen EpaTE. tilnik. gl.rKa. lpaf. vrasaati EpB t vrv.lurc{r -||||tul vranec ( trn BpBt DpBjDrr m L vrh.aEe a vrnitev lec. vrnirr. 2. grdav. I. nad. upaMar p/ dati v ok. K O nr I ntca. darov_ crrr. fig prodaja. Ep6paar impl iaje" rp&|uMntr gl. povradilo. -ry n gl. za5iljen. rrsKanBo BIreMe gluha. BpeA ad9 po. BpecKoa BpereHap nr l.3. Ep6oc1la pf. rpacr*yea jf. vrodina. spsor 6v6.tel[r(' adi vrabtii neunnosti. smetana. oorgo rraJanJe. javkati BIrecoK. Eez siavo EpareH. graryt casi ry6eH. aasgyen: 2. BpB ua r^Wocra yilek apa'r. apaoeqvrabdek. HeMaBparKa zgubljena v oDtoku (denar).#. daranje. [ptBpeMer'r BIr€MeHocr f zadasnost. ao EpeMeryaerEe med. 2. Epa(e I vrata MH ce Rallu na qlavo. vrniti. rrEr adj od.uokviriati Bpo!tsa. EparroBr . po. Dparoar nx vrat. lig vrescatl rpea adj vrod. vrbovie DptMrr. vi(ek. vrsti. Bp3y- I I I I I I I I I I I I I I . lpott telovadni dros vod. prehod. gt. vretica Dps m vozel. -qx rz vrbie. EpecHar pf zadreti se. klatei Eperellecr adi vretenast BpereHo r? l. -. za.BpBex rn l. 4. MH ceArr BD3 -BIteMe nlrK. lla apB r aBa apata. oA rrr a konica noia. stepromet: 4. rogovilei rpraa / bol$dava lcnska apr^ecr a. xaaBa cd Bo eAHa aErertavse mede v en koS Eperfufle.yoditi. Bpat|r. obhod. obdobje.teg. rpaelilpa (ce) BpatrIK|{adi vraiii. okro- BEei . 4. terl tkalsko vra_ DpBe rula. v denar iti Epa*a (ce) inpl vrutati (se\ apBnqo stezica. v apecka. dobiti predoosi lTastl. h i k o v a t i xlrffq(. 2.fAHo gram prihodpreK. peljati. hoia. vremenski DIreMeHqe n hip od Bpeue. gl.kvi l. pridobivati npuficcf 4d. Epax(a eq rpnni{'r r/rrl lllrrst. ovraten rpBa. nputu vrvrca $p|'u^||cc t.?.a:y. doba. 3. ko.e.leaHo BDeMe.e BpeMc rzguba easa.vrabid rgle. irKZUTSCe govs{i pfomet rparn^o a l.

Kai ou. 2.. zasnav_ vlak ima zvezo.alfl aasa B prex r.a f 1. EprrcoK. v pln Dpsa I glinast vd BpIlIa fta I mlatilnica . -qtr r?r vrstnik DpcHqa. rffi BpJonepEal??. kridanie tpl.a. sKa zveza: Bo3ot IIMa BDCXa t. BpecKa EpEcne. op-av. 6€ Bpcr€ brez -meie. DcaAlTaar im p/ l. vrisd.2. zool tresolaU _dcto.motovilo. gl.2. ob- "Tffi"J."lJ#. lp-rrrp(rvn.DpcKa I L vrvica. rp4urna I vrtinec -ce: tplToK.T*' Pl ot\'akniti.BpuJar imlt t|reti. visiri: r. na ruta zveza. Aai MrI -ce: Epc-ka! daj mi zvezo!-zleZi rJart mel tpt lBas n. ovrat.:". hudobija. direndai. na!'piden Bp/rejl(. (omlselnez. Bo3pacT. HaQpAx Bp3 ||cRr -c€ Za[adrl se Je proti njcmu.. vezanje rp3y. toaa).r potreb-navihravost. /ig vetrniak: ce Bpru KaKo BpTele[rKa obra_ ca se Kot vrtavka ElrreEt€ I l. zavezovati.rpclrl. Cas Inlulvc. r ativka: 2..Berl gneda. vesolistvo Bce encklr adl I. z.uti z||. l(lni(o..) BpEe. r. gl.. Epqraar impf l. Eprlar impl l. mlatid Epq. 3.) Dce^eEa f vesolje. lip BprrutaI vrh. Epcra f starostna doba. mLrtili.hlodu itd. vre_ reno.. DPCKa Vqeafl svezeDi k]iuK zavrtek eev. svezeni.cli -rcr adj vrci gl.Irhtl rev.. BpfrcKaa\ impt EI. me_ zr tez Bp'|cKa. gospodariti (qos.rJana desno.y Bp4e KpBra mlad Je se. vrieti.qKa. DlrrtrolaxD(a m l.req. sncg.l vIIrlct. u ItrIUIVBaIUerurcMo Bp3 nuc_ Mg pisaril ji je pisrno za prsmom.Bpurxne^. 3.. zasajati. -ryr m vrelec Dcee. t rs a _ nJc. vrteti Hit'JiiluT" 0"1'to" i.-ry z wisk.Hi?.oaar irzpf od BpcHesvrkati Bpcr. plesti. nllr aPr-Iq. padavine Bpuen(lrr|B adj deZe'ten. Dpurrula .ro. BpecHC razsajajo naiezljive bolezni Dpre. zadrzevarnie BUc^\B adi l.Tsj"r -cc: z kor. .(ce) podreti (se)pl porusrti (se) apxoaen.I vetrniak. BpoAeHa cMoocT prjroJena napaka Itt Bptra rn pl hrustati EP3or aDKa I Zenska naglav.. e e-praalurcro? kjc sc zotralc I BpTaqKa/ pott. vezatica ttrrcKa. i?.". r()A trDtrrrli Bptor aD adi vrtoglav r<or1rg v nrorclcrn vilrr(lrr rproraaaqa I vrtoglavica BcaArr. ir-r ro sDga ^or n rpn re dobro si ie zaodm_ lce nlNrrrra f l. veiica m cober gospodar apruMlrttxa f nrt gl. svetenj. lrrcnrtcv znrokc oan. Dp39r pf z\ezatj. nestalen DprlrBntl(. lprKaar itupl l.. spri rvr(a ooo.nlma skuseni Bp^reT n l: kjpenje. zloba. Bp^yBaar 3aDa3HU 6O. lahkomiselnica vsftJau. zgoae ncbo. pnvezati."?::.'. vrli(tck ourlast.Bp[cH!tsa pf gl. lxrlc<\lnc sk'ic.lvirlt lrr ra. . t l.zadrzevatise -ce: Dprr€rtrqa / l. vezad (snopov) ap3!tsaq.zmeda Epura. Epson m l. EpcEFlxa I vrstnica rpcnlna.. 3. ropeulTlIHa Bpytrm.naror Bprlr Aecno Dot ia_ v. vozeli 2. BEH?Lqi:fla -tcaAar .:f:l::l cTp. -or n? dez. 2. mtatltnica. J.o# jii3d3ff.i3. BD3aBMe06 stavili smo. vsuditi.2. vrtavka. Hrie cMe earra rpcr mi (midva) smo (sva) rsun let. av rlerr nBo DpeMe dezevnb vteme RpoAe\Ladi prirojen.i. Bpre^e. 2. zacenjati. _HeMv e oA BpcTa nlsva enako stara Dpra:rrlltrTle r? zbiralisde.#:.""i#.nimpf greti. z.??l.\er(e^esdrrlrKa BpcKa zeleznizati.i:i.IrraT impf vrteti. "TX. -rrF m l. wenje.1eCaU eHcK{ Dpre. 2. strntrna np^o|lrfr ddi stru np^\a ilnpf divjati.' "Jj. Ke ro cMeTaMeBp3 _cro MHapu knroro kilo bomo raeunali po sto di_ narJev rpsaaxa I vezalka (za ievlje) Bp3e. strm. vrtavka: 2vnrJak. kipet]. graa (na deski.6fki (slovcsnosl zrt. 3. v rt ln c c . 2.tIa / l. u.alflrqa no crpaar4a li#1.elu€ I l. ne._DHa larhoven 4di Bp. impl yli(va)ti.tqrcKaar impt slrkat| rle aTa pa6oTa naArra DDil MeHe vse delo je padlo riame. privezovati. n<ecru_ Ha. kolut BprlJ a.yrtljiv.ati (dei. qrrenoal.. 2. lah_ BcaAFa. (v/seJatl(strah itd.famti. -uor adj 1.G ii?ik. pl l.()kc) spuuAqa I l. nrhr(\cv.or rn strmina rBpcru(. hud.s|(tcpali. f nemarnica.n* odPadnik' Kovlnast puklr)v z t)ck0: "' z.ica. kravata.)c. razsajati. 2 . 2: ovi Havpa6or'ltc ul|r.i.Bp3aaKa 74 tprer{a Dpae eruK& (stroj). trtrltrrr rr. deZevati_ sneZitj. zaroka rprqy_fu. . zavezatr.. DceBa pl. EpTr|rotr r?? kamilica bot r.. vesoliski . cula.i& sral Je stran za stranio: rplrtttrra I vrodina.. -qrl rt L gll||||\t ull *#. DpHedezuje (sneii) EpHex. _un Bpure. Ep3!tsa. Dp3yBaar impl l.&e-cer greti se apt*. slab:2. Dptrla r r?. BpHar itnpl pad.. Epru|tlla / plcv:l se..rpureu rz drevcsni vrh BpruE..dol.

Drepaarpt l. tte cI{ BTacan 3a BCA$na (poleti).ByA3oc!ts8 ce EyJno ryJKo. Dfl<ahra pf.roB. araclBaar i. Voretl. 2. arpeErUg pf . od presenecenjazardeti Drnrsa. ce pf sre-(Dropawr) tro poglecatr Brpeuqltsa (Drupaqira) ce tfi pl srepo gledati DrlreuIIeHnK. troino lupsrl ce pl zaraed " BqaAr.cSi?pl prinasati de oer Dndetek typpe adt dvojno. BTacaa/|voeHuullTe lubenice so dozorele: r'lu Dracaa rgj oa raa pa6ora! ta mi je ravno pravi! Bracatr pt od BTaca l. med spanJem sctpwra adt v stran. orepwait npf l. 2. DIZU tr Kam (ce) od BToDaK dveletno trebe ali tele BmpqqeH. dohiteti. od strant Dcluuroca adr. ETop trar adr dfugid ETpeHlreE nepremiden. DlraAltsa pI. metatr se.iai v spanju.ma adi torkov DropocretreH adi drugostopen j. Brprrwa ce pf . 3.?rpl l.uDostevati rrose . impf vtisnitivtiskovati trl<ae. priti. dorasdaii DTDpA. Bumaar itupf v{i]uati v KaJ Duqe. naseliti. ostrmeti. se(unqaren. ECAltI!tsa Ce l' o1L"uurtutu"-' svacYu) adv Dqepaadr vderaj BrryAonoAeHocrosuplost. deJansKo maca. dozc reti. edv v troje.. srep (pogled) BTIrerr. .str) ByJEa I ujna DyJHETadj ujnin Eyjqe.[tr. -qrra adi drugoten. Draca 3a. orugovrsten rroptrar. 3. arop. DTopa{d6a t? den Ce.qt| fi tlo\ek. . -ce: volrau kam Dflcre. matcrin DI:tI 77 impf dobro prisluhDitiposluSati. tako tako . \dir^ti-v KaJ.2. ce ETllTImr tf 1. ETrpAfiitsa pt.ar(za)kaditi se Ka. (pri)teii v kaj BTyprr ce. navaljevatt BrypyDa.impf (pn)leteti. -Ce: rrepyga. ry4ooca ce I skljuditi s€ (od starosti ) ayAlocYBa ce in. zrasti. domade Zivali dce: vseliti se. r'rrcE!tsa pl.Maxet6e godna-je za moztlev.oErIEm ujec.. cert(1'vesoljen.Ee (ce). rroH€. v resnici. BlopHqHo 3llaqer6e onrgoten pornen Broplnd( ftt torek troPEseH. sl(r. ByJsoEEr rr?uiec rvj. irul strditistrjevati (se). 'ce: I I I t I I I I t I I I I t . -qr! . ayjseBqu m uiec Byjqo. vreai se. otrditiotrdevati Brepa. impl (.. vseliti. . zgroziti se: 2.impf rresclll-rresKalt (streta ) Erpra ce. dohitevati. DuIIrJar pl vsiti v kaj paa na6ora tej stvari nisi Blac!tsa. oe Daypar pl bogato oDrootrl rrlT'l|e ce. zaI cuoenost nuacrr ce. prihajati. ce nuacar zf l. na dvoje. dozorevati: 4. ro Braca l-I ro EpeBraca dohitel ga je in prehitel.. ayAB€-Byrlrs Ja cBprul pa6o'raTa za silo ie oDravil delo. dospeti.pt--pripogiDau se (oc starc.zadet od strele arp€'Jtrr'. pqganjaj! seganjati.. BTacaBMe Bqe pa prispeli smo vderaj. zmtiien'. 4. impf (v)tkati. 2. -rior adi uitet Byr!t'. plamtr Br!?E!tsa ce impl 1. tmprlor adj num dru$ Dravostaven aropaK.fl dveletni samec rceaa pl 1. 2.. vplesti-vpletati pf. . zrel: 2. pognati. Z. naseliti se DTopase. . BTacaar pl l. 2. vdreti v kaj. _rro-HyDa impf (ultonru (ruor t!9) Z.

oKoren rapdrKa f garara ra a odi ind. . racati. raiie raEsa ce.4 1. (za)svinjati (se) raAocr I grdobija.aHTiipa pI.rr krevsad. plazilec. ma:avi fig pocasen.gaJoa rajAa I dude (ljudsko glasbilo) raJ4aprz dudad. ra ar impl ljubkovati.pepel ra^eH. ^)ielka: raAeH. ra6apAllcyla d. 2. gaziti. raitaturtEe'1 plltvtna v reK. racHar irrpf ugasati.eimpt nosljati. ljati.r|Ii n gabiovje. zibati se. Jamel[r gata vecerja. rapAepd6a I garderoba garanrerrja faper( ft smrad po prismora^atrqe r defi gl.qx-raaemqa n. Zen. med delom rat$alo . osluden mArr rrl ce impf iftpers gnusiti se ralmrra I deffi od ra!'. 3.te Jenem.. -@ 11. ----.eclslovesen. nesmrsel ra otr m galop. rafaar iffipl streljati. neroda. rardral (gos) (cos) ra^nMarujac. kosara.d. raleuo r!\re liubkovalrrotel no ime. raq. zoprta Zenska. pc. kat verjemo ta^e'igllrflftha fi dem ua MacRa plinska maska racrttrqa I gosenica racem|qaBadl gosenidav raceHnqeE. impl fan otedi-otekati (rana) ra6ep. go. raprmr{?a I garnitura nezen rapoB6raI saje.rapHrB6q rn garnizija. dvotivka. aKo 6rrAeMMocr. rit raza f med gazS Qa obreze'. mHro. 2. vznak ra:rtr. kdor drozga grozdje ta3{a m L gospodar. poKA IUna rap$pq pl ]n impl garnirari. tladitelj. ce raqsaar imDf 1.<Ea adi plinski.Meu. nazaj.qapuqa I gospodinja rasep n dno (debrida. rednost. brod ta. vleli se pri hoji. ^e6or ra3n KaKO Me. gabrra6pouqa / gabrovapalica ra6pyflKa I gabrovavejica raDa3(E). pf. taj\el&''rc. mcraKHe. gl.taceE adi gaSen. parazit rafld. . 3. boeat dlovek rai. ra3ar impt l.Arra 44. te ro raau r'revra skupil jo bo. raleso iere mi.fi itnica. 2. raHs. skoz nos govoriti. Mn ra3u ua hodi mi v zelnik. plin. rpuxa. m 2. 2. raAoclBa (ce). pojemau racHer6en gasenje . racar impf gasiti) \oi Ila n.l _racav. in impl g tanIala-Beqepa. raAllHr(lr mrdes M rLsD adi Eablji'l raAoca (ce). tonovsdica oKrasltl raaer<en. rrx vezanje otrooov."Era adi gosenilji racH.rtfam morda. krokar rata adv Zarg brezpladno. drnec ra. bodo hodili po tebi.HeMa rara! ni zastonj I plata se rarargrja. lrg streiaj.ra$epni? I drobno blago. 2. ceKoj (e re ra3u te bol most. pocasne pf zagagati od ra eBr-rR ra eEo. rtA. nesnaga raia. lltTo ro ta rr-El kaj ga razvajas! tarw6a. zapuSten otrok brez nadzorsiva ra|nNr. racoafi z l. merjenje raiaq rfl strelec raiavru adf strelski ra3. raAocr.luf raHrp^ar ifipf nos. trak (na kroju) rajrarqEija. teptalec. raA$Ira. telesna straza ra. otozen. rntlo ra epda. -wr m arh jzdelovalec vrvic raxa. zoor gacJl 2.rac. gala predstava raprapa. potrpljenje. fig r\izkotndr'tl .aa..zaskrblien ralper m lam 1 vnemi.-H nr poulidnik. 2. rerepeAOTrrr raSrr KoKoInKrrTe telin r6sti kokosi. pogum raltaE rn vrvica. 2.I I I I I I I I I I I I I I m6apArrca 78 raj^e raJaeaula nemir.oa^ l^ a rn -. ra e6 n galeb.m Lrh telesni varuh. 5pu m bot gabet m6pa(. nizkotnost raAoruja. gala. gl.{Ha adi galanten rap4a I garda. . I mi raoeH. popustljivost.dudar raj^e. raAoBu fn \. Toj racg on vedri in obladi racne. gl. rojlrrrba n fant sktb. raceHa Bap ljendek gasenoapno ra^eerK. lakaj m raDpaH vran.A|ia 4d. gnusen. hc diti.rKa hodi kakor medved raslnja f lan petrolej Iaj6a f l. racno ljentek-miljenka ocBeTeHue plinska lud.. rre 6ep[ ral^e^ala adi indecl fam Ialosten. 2. meriti raiarEen streljanje.ptiaja kletka. rarlerdto adit !'eZr\o. rana-EpeTcTaBat raE. -r(Ea adj ljubezniv. hohnjati. posadnje. gl. teptati. smod ra^6a I l. itupt fam (u)mazati._::. {a I galerija ra&. -[or adi rE\aien: ne. itensko. ry^a6 golob graTr. soda) rrueql{If adr tatn l. raprapaar r'mpl grra aO m nri gl. a.rzprrah usta IandHTeH. He ra3ti ja apeBara!ne hodi po travi!. bozan'e. . 2. -I'lI tu Zarg zastonikar. rauvalatl. taKaaT impf gagati raj^e! nlc sKrol! rtcqel6e IT ra6apAtca. ryLafi. dobrika. parazit.^[{ .

. ampa_K raraHKa t uganKa" rareD tn srrotna zaga rarxla I l.impi gaziti. -oBrta m lom lahko obleden dlovek. r^aAar impf gladin. bresti (Po blatu.:ai toln na rednem brodu rellltrflrja. gl. qomoll.reoHr{jih (kratka oblika za dir. naslov. 3. oomor![ak: ftisf udelezenec ioZisa Otomanske banke v itoluiu l9o3 reEd3a f nastanek.ben.raf everila fepnrauiul . l.(o-krogla in oglata) glagolica(pisava) r^aA rn glad. Da dvisnil ie nos. raaAoca I stradei. 3aAopnqa rn6e^ I poguba.. 3. crl 3eAe 6e*. vo ditelj r^^r. gl. rAaAsa RoRourKa co corr!'Ba ladna kokoS o prosu sanJa rAaM. 4. -.|'ABa LraAoK. lahko obleaen ra*etrro. lai dva konca nd. tt6wpaar impl od ni6He flfi'dHr r11vetikan. roPe AraBaral pokonci glavo!.r z general renep6reE. ne npauaj rara eq. inrrl naie(ma)ti za delo. 2. fuesati.6. -AHa adi laten|. nevaren m6He.ialf. (i)zguba '1" ".uur rz Nemec repMatractl*r nemsKr 44. KpeHaAr^a. .t[r I generalizacija. lah raaro. potrata Cns rr|rrcc. Vr rruryaarEe rcorpaotrla I zemljepis. Ha r^aAso .rfir m arh mor]]. po obladiti. lesen zamaiek glavobol. izgubI it rli rfl|lco.'4x'' adtt na glavo. rurcor itl pl Ias tratiti. noclavie. strmoglav rA. Ma3sn.Iaro^oT vzell so mu Desedo r^aroaaur rz lil glagoljas.gesta recrx(yarilra inrpl gestikuliratr tfi prcn od.slovebstlsloYar r||rrc. poglavar.lakomnost glavar.ar odi glavat. rAaBr!4t6a r^aBa glivica n dem od rAaBoAoMeH.uysa. -MHa adj Vmtot(> I I I I I I I I I I I I I I .r^aAtra. brus cg6ja rAaAgK. obeleniak raailu rc glavan. 2. I georgina.generalije (osebni podatKT. geografija reoA€nja I geodezija reo orrja I geologija reoMerlruja I geometrija reopMHa. lakota rAaAeE. velcum reln Jd^efl. sploien reseparuBaqnja. m recr.3. -wr f gimnazija rr. (kolo)vodja.. ra6aar inpf l. raz'roi. lakornnik r^aDrrur€ tt argm od t. giz- retlepaqrlja. ja pedalbarske skuPine raaD[ (ce). raaAlrasr impt stradati. racoBlrra ^di cocroj6a Plinasto stanje racoB{rafn Dttnovoo rara. izSittitlti. generacua. ][. o6omrr!tsaEe feHepa.* n l. 2. tivljcnjc. ja.rr<af f am 1. lig gol. MeHe BaI@ MI'r ceqe r. 9. :E! m ltaK za sDodniice rlalLa. glagolit r. le. -Nta qdj gerrerale\ glaven. pravljica. govor. My ceqe rlaBara bister ie. pomor. 10. tipati fl{6ai m poroEljivec.rep. -rpI m 1. -i+al.{asllua palica ima r all'. Ma3E I Ce pnirize(mh)ti aeto aBnqa I dem od tLaDA:. rqaaea raauJe l gl. debeloglar aBqe. rerml. ej! jojl oj! (posebno nar pes) flis+ag adi 1. 2. gladuh. r-v?rlrEa reDrr. recToBH poteza. nft beseda. zalo obI ledenaienska retsAt r. prazna potrata dasa. debeloglav raaDarap tt vodnik.posmehljivec. My ja cKrHaa r aBaTa ua TaTr(a ctl \zfezan ode. naliapan.-oa r. gl. r^aAla cMpr smrt od lakote: roi e rAaAHaroAI{Ha on je la-kotnik.lasa nesredo si je nakopal. spodnje }]l^(E: fatn dolge hlade. ru BnAoBvidel sem iih rn6a.r fu gratn g)^gol.). druzinski danost. raraieu. buda ven. hud pe r4tG Zerul.AaToqu) {.na. kolesu). lig zadeti. pamet.rr. rerou m genij. botati. 3rlanje blazina. glrva. ge' nezL renepi. gigant t''.a n-a r. MV ce. sel r.rxu f l)lczdcljc.zvlf. :rKa adi g)adek' radebela glava. -rurr vedei. sestrada*"##i .?osla. l._glarar. gl. -rM I rod. bijka. draiiti.u (oru[Trr no. raaDo6oa{e. ra!m{sK. rAaAgJaf velika lakota. objekt v plur. . 5.AHa adi pogu. -r f alh lad. r aDtua (ce) pf. {rja 'r preglavica men r^aBope3 m pretepad. lig mlednozobec ratur pl spodnjice. lakoto trpeti halna uzda.cp[e na tes6e.ar. TT{Y_naTaieul_ne vprasaj rrprna! veateza.tacoBlrT 80 IEEATII(A l||||o 8l IIAAIIA raco\wr Plinast. .5. poglavar r. voditelj. vodi) reMnja. dalija. strar danje 3a Koi IIDaBll na^uqa -r. baiati: lis usibati -ra vedetevalec. Fo€])bal 2.uraadj genialcn reHorliA m genocid. raraai impl vedefuevati. 4.\:t' Bara jaz to takole razumem r aBap m gLavar.ro . . gl. 2. 'ce: gl.taronB 4di zgovoren r^aro^rtrIa f. gl. MY gori mu ce 3ajrrarr^e raRt-ITe pod petami rakH[K. pcer lispati se flnuragnja.BerEfra ru glavari arh vod. glqvfca: 6. blczclclrxr Iivcti r^rBn I I. rn6r. gl. . 6.nt+ar ifipf liapati.rasa Ao nerlflrrr od glavc do petc. pr(llnr(Lrtl.ar pl dotakniti se. obrod na dnu kadi. r'lrrrrrr ixrrl poginjati. rAaAHa 3eMla nepognoJelozemljitde. usanka raktD fl koconosi solob ra{<eiecradj kocorbg.A'nl interi fam ohl. unidenje ru6e^eH. nolto^eErle rggAaDuua gizdavka. pdsto (Pri 6 Mak€donsko. zbost t1.

sli-ce: Sati se raacl| Ka f glasilka r. ravrrrDfia t l. rAo6lra pf . negovan. dajati glas. odPadki. fie ueled r^aca. 2.e dobro raeAantrlre r 1. r^wo opo llrtos(I r.nor adj gluh.Ra adl clen na' rAo6aAeH. +Ha adi g)aseni g)asoven. z modnim glasom. 3. r acEu nllx[I. neravnina. va. jac rc r. T Y. biti obrnien. zijaloi 2.ftag adi modviren.cusa pf. glog.raclnrn. sodrga. snet. raolrKa.ozgali.trf m l.rlrlrtreq. snoi delati. plevel v iitu ia graSica. tteira m it f sklenina. globo blti.ilo!'nat.slab I![eqa o fl stiskatdica raorll.emajlirati r^eseH. flteio. modvir' ororo iver v odesu ski. izbirati. r^orKa Bo t. mis) Ire BleryBa v prazno nls() r^opxoxr<alllrja. dt hal kov). 2. oKoro Me tAolIKa v rama I odesume zbada adt gunen. paziti.ot drobnolist2. detl oo. . 2. sel r^acEoroDopuFr. r^acje n l. vedeZevalec.ri f t I I I r^ac slasek macu.*. r/rucTn. oaito je. r ef Ha 3a6or zobna sklenina rtefoca. odljuden kraj rAoleE. teptalec. bot .slabo videti za Ha r^ea na Dogled. bogovec raeAutrrre z gledisde. r. zl' raorr[ra. (o)slabeti raac. raaMlIoclla ce pf. postrani. grai doEovec. ce r eAa vidi se.melodiden t r^ef..gla-or '?.tn6aB 83 I I I I I I i I r aA!tsar6en stradanje raa3flra I losd. raacoDrr. sporodilo. rayxAcBll rrrof. oA rPH rayxAoBrfl 44. priprava. glotno zatIran]e iito je 'l(llTOBO ramro f 1. muz glas. obz(i)sati faar&oca ce. snetljiv posta(ja)ti (Zito).m adi l. tz gnne r |rlleH ralts. 4.|rcaa. 5. fa'lr''ikoda. . 2. gl. ples (kolo) brez glasbe.. 2. motiti. raela. t^ot! t m zool Elodatrec (za' !o rrpa3eli aM6aP r^Yulclt jec. raamrocpa irzl l. 2. Sum. lqm \eoezevanle raeAaq rzl 1. dvorana. glas.raaa!!at6e 82 r/rtr6 r.rtttpt posrajagluserr tl naglusen. oskrbovaSamO Sg. Pre. zgledovati sc. . rAltsurro& -. m 1. raaMnoca.|OTII IO dce: nje. podasitvediti fl\eK B adi gnecav. gledalec. MeHe V6aBo se Mrr ce r eAa ne vidim dobro. -3rfu m gleienj. klada. gnecast r^acqe.ran6. poleno (olgano). glasovati. 2. r^litsora' r^liloTtJa / glunosl . sov| z. 2. Ao l^eAalte! na svi4enje!.itas adi cmerav. cs ro r^cAa *eoor Zivi brez skrbi.. . globa. ljuden kraj _ muhav.'ela poglcdovati. 2.2. fig po mojem ne ka. urejanje. (seme). oai -irz pl L gle. glazura. loSd. 6. skoz prste. r.reAair blato dat\ 2. r^YBrrlt16a n atnl o! r^o6vc m zemetjska krogla. 1.\eAaMre6e za zgled si mi. slista. 2.. pogledi 2. vter*a impl dem od r. zmce prahu. rMeqn. jokav. nedist. misi ne hodijo vellcanje. 1I. r eKiaaa impf na silo jesti. .linast. 6a cn! samo za lkodo si! adi celoten.tr1l|6a oot nar/ao' lina ru regrat rao6a I denarna kazen. . r orloBtt fi bot glog.itna s'let raarul|oBmla I nezgorera cepanlca pf. 2.rfaoueu adj glulonem . nadzorovanje.J. grdtn tzgotlor. blaten grozdni sladkor. rMeqer6e z mesddnje. rairaB ddi ncumcn. gristi se. r eAa oA rlrlcor{o.qn rn glasnik. r o6oBE n odesna vot_ ralTalr ft grusec n r^!tsapqe. emalj. t/Lrclr!. prostor za gledalce. MoPe ruro rAG rr!tsee. krdclo (vulrAore. -. lp n r r h n.KA. nekaliv v'mtoswt adj g. oder v gledalildu rl^egart adj l. naloZiti-tralagati r !Tqe. glota. r wreq mrsKa globus r^vr(A. ti.3. 2. kultiviran raeAarse /r 1. raerra f prizor. glasiti se. 3.tEa n aem oo. raorsHr(a I 1. graffi. stalilde rAeAHnl<. Kapnclozen 1406. (o)stareti. iracar ifipl 1. oort.I. zvok. smeti. FaKpuBo. rlreqaq tn mastilec.ror z deZja pod kap ia ravd. -rrlla sluSen globalen r^06rr.refor. 6gledi. grcav -na r.glorrnKacrJa r^Utu4 impl zagluie\ati r^orex rn 1. gloginja (jagoda) r^wHlrrra I l.4. . ka. gli. speven. 4.gletenj. uglasitev(glasbila) r^acen. stiskali8 Ce T. drozganje. raolrKaat (3a oKo) rarx6ea I impl rahlo zbadati (o odekoza glina. tzre. fie gristi -Bttrun miS: (JA rAY-ce:. beli trn. r r|608r| nr modvirje. onesnazevati. su). rayxAoBtr. cTpyHHglasilke tAACeq ln. frxcJe J t. impf lrc (po)drneti.: 3. r acaq t1 Youvec raacaqxn adi voliven r ace'C. gl. stiskalec -biti v naPoto. prratr se. l. lig lladenje. r. rdacaaT ttnpl \o|ltr. slavljenje. Iar AO rrte3Hlt SraDOUmen r^eKa. bit 2.^oAar impf Elodati. _rrlllear. Ha3 lpcrrr gledati zvilka. pogled. opazovanje. plevelna nji {Ha adi pleve]nat. r^ei rraMua t 1. y6ar ac glasek Ba r erKa lep prizor r^arKocr I gladkost t^e^ m l. vest. impf (po)loSditi. Drlr v sovrasrvu lxcu nocunell ll'otl slaolc.J. -v$ r'r zroe nik (tudi f€) raacor.2. rMeiraT impt dt. tttt ttid. imPt sl. deievnik ral-Bo MecTo samoten.r. 2. rlorar ir?Pl smetiti.

mazanje. adi soveii: roBe. MAIIATATA IOAI'HA rmAoca pf dobiti gnide prihodnje.MKa . -Drruor Mi jezen.zetnrca roir. jese dlc pogocutr. porok.. rHacar impf roDeAcKu adi goveji blatiti. 3a flIaca! zoDmo! preproga _ ogabno! crana (ce cro. niojar hnpl Errojiti lani je bilo vse bolj$e vek roAaua.84 mal|fiaaa roAIlrraI( 85 mara mastiti. uboga para roiee. 2. man rg^Or^aBeqt. Kaj-roAe.huatovati tAeB uB adi jezav.toAe part -kolij gl. pre I I I I I I I I I I I I I I . ra'ro. roB€Aapqe. . sen. 3acTaHere IIo roIeMIiBa DG stavite se po velikosti adi Frecei 9elik.rEerar -impf ieziti. . . .4d' gnusen. redrti. be. zarodtr roAEEe f leto.e. ograumazal.role4ap z kravar prrl) 3a rHaqr l.toI. -aq[ n nagec. po stilatr gol rio cx.ao veka. oSabnost. razealjati: 2. negoden ptitek !o Malr ?t1 ipof Yratar. lidkati rc.c|rt. nag ro/ra6 r'r golob gl.azatj. ro^eMsor l lig brez obrambe acf. pltaal roa.r Sesa -ce: jasHK bot jel-enoi jezik rEaqura. hidroArrnaja 6apaMeroArHaBa. almanah. tlBeAaprolEa n umazan. -Us-roAeHr. toLeat hnlt gol6ti. pokvarjbn je.srolt KaKOrOAe. Dre\. gol.rtrojoca. polftati. roMHa[rHo Br-rEoleto!nJe vlno roArtld[B inpt prebiti. roAnmHo co6paHne letni obtni zbor. Dareaje IEeB. mera. mogodnez r! er&. razoglavo. rEeBoDu m jeza. nezasnezen di vetra) marq rz l. negnus.€s m gobelin. tig revsctna ro^ra. lig strmoglavo ro orlraA 4di z golimi prsmi ro cM.biekt): uloca f gnusoba. fl 2. golidava. enoletna Zival togtrrate. rHrua I gnida EAHATA. go se gabi.pe^ roAusara nid ne vemo. roArstrro BpeMeletni das -uE tx letnik dasnika. -tmror adi leten'. rejlllor a.rlt|qe r.to6.taa I 1. roteAo govedo..ur fi obor. ro^ar impt 1. roleurror adj velik.qlgovontr_se. rqera{ flr poZeruh.2. roDetqa n dem od xpaca. 2. fam arepor rtr roaora f nagota rc orEl. debel r@6a I gostija. ry a6 roaaK. . Br-ICOROCBa rOAfiHa Drerrrere u Hlta vuxr velik DG stopno leto.3.AIIU fuon. izbirden (v ieili) vonca. urac Mu e.rcrFrK[! roAlrlrrrlK statistidni almanah roArumu{a I obletnica.. cpueio lav e roagrr Ba ad. qecrrfia Hbsa teruh je. lansko leto. raztrmnec. bes. krava. umazanec. 2. ro/lraar ifipf 1. -stenska vck. -tror adi sabliiv. zool slrnar (wlt) rc. r I'd''jar impt g\iti UITO IIOCU CaaTOT He HOCrI ''. ce or. uganttr. leta zrelosti ro^er@rja. py6a'I. f 'ce: Jezrtlse. 2. nfsrar impt z\esti. pogostitev.dj iejen. trhel. lig r ednozG roAeMo(.prlsl{uten. sluo unrnei 'l rHacE. preceilen. gnetenje cuor. vrconezle A IOMHAUHABA B TO. 2. osramotil se jeara za zlvrno rnaceH. ce Aprq Ha rEAeMo leotc:l ro opal( adi l. prosror (zaraz. gl. gnusiti. .v tetos. golec. jezljiv. napuh. l. rogtrl'a*atsa n d. roJ (on) sa (kratttMoMnrac gnusi se mi ka oblika za dir.r4a rn. goliti.noAoMpa:r[qa I suh mraz. rogora 30OplBa rueDerf. 3i. . -aqH n enoleten otrok. IO.reluna f velikost. t goljava. -goljava. IascRara nuao . rgJar itupt gojiti.rc+ar pl skleniti (kupnler r/r tladenje. lultiti. fis trpeti. kr roBop_ rr1 govor. leo rotlt. . rot€rrle. ra|tll. -w m fam olabnet. dutiti enus do roD€q<s.ogaben aem oq foBeaap maceBe fl blatenje.KOt-roAe rEeDtr. beseda. povdevatl. roAurtr fia sa Il^xIIAeHcKoro BocraBue obletnica Ilindenske vstaie roer. pdtiskati. naraldati. tam poZresno iesti.leMee c ro^cMzelo si pristranski r0/rcMce. jezt?/i zarodenec-zarodenka nont ro4!tr.8. slab Clo. rqojocaar d pognc crtr Jral ruac nt gnus. ptidek golec (ge ofez pe4aJ r\o mErapell. no llua at. nuraSdati. roAfirra(.a f 1. m^eMar impl 4. ro ror 4di gol. f tam oaabiica.' revez: 2.tr Aa) L. craTr. rasti: -cci 2. mqrre. vse 6i pozrl roArxra! sredno novo leto!. roAr. ro BrlAoBvidel sem ga" umazanka.ro eMear impf l.#aien ' maeMcrBo 1. 2. golorok. /lg bqhori se Dec rl'.lrg grd.oBop'' impl govoriti. nagota. lig tla. preiiveti leto dni roAnruelt. nadutez ro-deMfrua. ro pron od. {rry m negoden ptidek. kai Ha rHl-rarr oT stopil ie na prinesedas trhlo desko. p!'6a IIIacu obleka dela CIG roBe.ng. r:ol\erK m nrl zaroka se roAeHnK. r'[nt adj gtil. glcdo zviska. bog. ves se ie toEeAapnm.u|Irrtapqe. tlaqpocra rogsa navadno letiti. -rmta z golec. golidava ro^eMerl {/qll m fam imeaitna oseba.[ues orqer letno porodilo. letnik revije. -u[trior 4di letoSnji. goltati. revije.ett od roA{HaK roArrrraureH. visok polozaj.

srlo ro^rse.roTBaqraat Kunarrcal rorBapF4a-IofBatnrua t rru_ hinia. zgabiti. gostu je prostor za vrau adi Eo' rocronp[eMeH. . graditev. ustvarjati. osaben. 8ra(llteli rDa.}''Badj vrod. 2. prijeti rpar lz fiiol rparop z gramoz. -rna adj todono sen (oblak) rpaAoorrrHm|a t toda rpaAo6oarn. rgqroAcrBYEaqKIZXr{acn Vlacralocr raz' redi aK m lam pLeme' noctroruTE gospostvo. goltarec. DriDravliati. rpaaa t prsr. 2. HeKaHeT rocTnH 3aA EpaTa ceAII nevabljenemu. nrroovec topr.gotov. graditev. bonita gospoda. -ruUl tz dlovek iz zgornje mahale (mestne Cetrti ) ropEaK _l?1 gornjak. !devati rpa6a impf gabiti. zi' dava rpaAer. posropJe rpaaet(eH.ure z 1.pl in inpf pogostiri. io^flrar Pl 1.. roprnaa f 1. . po mestno (oDrccen. tt lIraAHAnUrTre slavorscc. zasaliti: ia roarEa iaAr-trlara ugriznil. JsH6adj gorljiv. -rF m silak.rtriadi gorat.ronalDoll vrocl one. lig uieti.. vrtiack. -Jqu r|l prebivalec iz zgomje vasi loDHoMaaleq. -cT]l n gost.. DeurHrtrru vl (meq JU. gorianec. divia hruska.adv . Drevzetnez rcpeAoaY 4dv oko li. goretii 2. gozdnat nopoK. .mesten. ro TI]e soltau t ropeutluHu PcF ka. gored ropnavr<a f vrhnja kruhova sKorJa roDEeueq.PriPravljen.z vr'tl . . 2.rparoposw adi pf e dnat rcmi itipt jed rpaA. rpaAHa x<a6a med angina Pectoris rpaaecr 4dt' prsat rpa{eq m ( sqmo sg) aem oa rpaA _mestece.. ce ropeurat irrpf jeziti se. AercKa rpaAxtlxr otroskl vrtec rpaArrHcKri 4di vrtcn. gt. pedi (o kurjavi. ][ibo. -w stoliuben roc4ria iml gostov.ropjaun rn gorjanec. roroB Ha Ce pnpravtJeDna vse ttt rofosaFroToBaHeq.ror adl ponosen. imeti gre' neK om$ [oAap pridne rokd nas boqate roiuoAapyra irtpt glspodariti 4dt rocnoAcTB!tsaqKn gospoou' jod.kuhati ro-mf adj. -r. prjbluno -ielony. priganjati. bog locrroAap m gospodar. neora rian6i i stavba..-m-nar -Pl . konp: floropeHvrsjr adi rcpenp.tRa 44.l tz bot kopriva roHr|. ropar itlpl l. -^Ha adi bolan narprstn. sastvo roErrr.[rna f gaenkoba adi grenek. rorBapKa.'. reva ro^rKa t l. T t T roper[r ddi v.dbiltet 3..n rpaAexHdq -qu rfi sravDenlK rpaAetr(HullrlEo _rrstavoarstvo rpaAeR. zgornji sever) veter (navactno rowD. kurilen roofiao lr sorivo. kunvo roiJanxu. DOnOSen blcbno se vestiropgetrro adj ohol.(rHrllle^tn preganJarec ropa f gozd ropA. KviHa -iripravljati. ^ti. Pozirek.. nar pbs gornja izba {4II ttl go!€njec ropEo3eMeq. sl.aBeAeu zgotaj omenJem ropeErrtr<. ropureH. ropAear lnpl brtl. rpaAoBn. letlcen rpaAcxrr adj . volc -Ae.lg^TH!tsaar ralt oo ro^yEKa I kosdica (v sadeZu) rou6e. UDG ga Dara ro.-rdll| fi 1. (re' lati.graoorsce rpaAnra I vrt t?aAxHap tn vrtnar rpaArfiKa I l.-EnErfi oqabr|ei. pripe- rop.dE a I revica.. Prelzetcn mlrAelrBeq.. 2.gg{nji del perua llcl. rpa. . prevzeten ropAoe ce. oprtnica (pri konjski opremi) rlraAo6mes.ryr 1r .q. grusd. ropq^[B-ropsE rrpeK rocno. tgati. -AHa dd.c€. {rF parazit zaiedavec.pna !!i Eomii'.snov .je vabo (PodkuPljen je) ro^TH!tsa. razburjati se ropeurrEra f l'rodina. ja rolra co oqtrrc poiir:a jo z oami roaraK. pripeka lctna^crnt rop[. utrdba rpaA (2) m.prebivalec gomJegaoela vasr ropnrr.ec. ( I ) fi mestoi naf pes ronJava. roro"onocr I f ripravljenost imPf gostiti. roHar irftpf g Prcganjati. graiske razva' lline: 2. 2. Alt tz gospod. ro^rap tfl revez. -ryr n l. prsen.t sEvoe. arheof sr". 3IrMocKa roc. ropctf. 4VSm Velemesto rpaagn.. roPatit hiteti rpa6aAltr|a inpt trteti t!a6wB adi grabetljiv rpafure pt ugrabiti. pozreti. tparyfie]A nt stavDenlk.in. gostllr rosll|lr.t t I IIOATAK 86 tpctroAap rocnoAap!Ta 87 rpafa t I I I i I I naSati.. Pogolt' niti. vrtcc: 2. AeTocKa u3Mekap. Pogorctrr€!.qr[rla. .toda.rparrle fpaAJ{ | pI prsr. rpafu I gradivo. Donasalr se. r ln J.-\1..d. prodec rparopecr adj prodast rparopNe. oFrajevati . ooJ-Ke_ rpaArf.ro6 ropeuro AepoletJe TOVrOCe Fopetnfl Ce. o. -pKa adi grenek. telovnik s krznom. {T m zida\a. razsvcutavl. rpaAaT tmpl ztoatt. ].ati roTDaPmaBaq tn Kllnar . ropuoreucrrr adi gorenjski roprroKpaeq. (nogavrc. ki po(ura gore $posa adi nrd disto nag ropT{ impf greneti. trpek rlopo4ord|m. vladajod.

ifipf kaziti. 6Hi adi hibten r'p6e.l!{Il. ce tp6^T itrlpt l. Pflpogroalr se rp6Hmq . r?rMaca I gnmasa rprorlf. londen vrd z ozkim grlom rpA. rpHur6a a glinast lon aek rpHe. eaa . v-eja. r? vejica.rIIqaf gneda. podrocte.wa adj mejen. rpeo tcl e Zal mi je. greSitizgresiti rperE€ I lapaka. qr6oBa m l.. grb. I4r?1 mescant. briga. rtBa adi buden. gra- 88 qrnurcH rpr(mr 89 rpnsap zmoten. . {rtla adl greSer:. upognlcn rpry e. liti rylryta I l.vgnrle rpaMarE€ I slovnica. vprtje meJen rpropu.a 4ett od maEKaI rpaopKq I bot gratica (za Krmo) rp4t!re.srJau rpenKa irtpl praskati rperl|aBaimpJ. cur. mobu se rpeltren. oprasmtr rlteB nr greh. rpa(aar impf krakati pf rpaKrfc. z. kotaliti mauKa (se). -rpallqnr.. grlo r?K[e pt arbniti.n krakot (vrane) rpaka.oI Dullastr hrast ''t (vode). -inp! ogreu.rpp 36opvBa gG vorlll za nrolom: t]a cBor rp6 na svojo odgovomost rp6aBee (ge).u.. lig zavpiti na koga rparfi!'Ba. mestni Drebivalec rpafaIImr. krakniri. oaq. zrvrno. gr.-no /tyreTo Koo se ne zmotrl rpn6 fl vrsta ribilke mreie rlrl|6^Grptl6^a (1. rpcjlryra pf.rpatusert rpafaseq. -r. ltuosKrDles rp6eE. krakotanJe rpaMaAa.dr'ravljanstlo. rpafarnr fi mesdan. rprrllraar inpt od rparm m granit rprHebrizgati. r?E3e impf gristi. z. coEtleTo lpee sonce srJe rpejaq n grelec rpeJHe. gl. rJe(l rye6e. roa He Me. ca. kruliti. ^T razraSdati se v veje. rpaia'i|lML n dem od rpafaHrH mesdandek rpaK . hrurpa'row'r adj kosat..-apafulx! r?rmegdan. gabast postaiati rp6^i tn . vznak rp6a ce.e ?t opraskati. 2. rpraaa impf brizgati. rparu(a I l. briskazenost. vrvrati.hrbett 2. bruno ryte8impf gretit sijati.a n l. Ao6po sLruzrtr rprce vztrajen je rpe6enap rtl mikad. kopiditi (imetje).2. zasrJauogrevatr. kridati (ruor ltg. pregr6ha rpeAa I greda. (ce) rpdaBear tmpf grortr se. sklanjati se. biti v skrbeh rpea rra I grelec (elektridni rplrr(^lrB 4dl skrb-en itd. napaeen.. skazenost.1.. . trud rpAoflrja. klokot. brazgona rpe6^o n grablje rye6. My na4x-a-rpeo Zal mu le Duo.greliti. neqa r-r r?'iera f nuz klarinet (ijudsko elasbilo) rpEe4. rp. aesati. lig mn9zlca rIraMaAMIa adv lLm tn)m6 ma. rpropar irzl klokq rpanrtr. pn rpry^a8 adj lan grbast. nakaza sati se. impl za. r. ziniti rlr/rar-rp^ecr adi glasen.n<!r ddr na hrbtu.d. rpaMaA-n. ce tpar. u se.tesalo za rpAocrI spadenost. rleqaTsa rpelrKa tiskovna napaKa. no tpeluKa po pomotr.buden rlrao n grlo.E /|l hrbet. Da!@te t L ve-lik kup. poln vej pen grebenar. (v telodrpawlren. .Eqe.ad. drzavlian rpafaHcirr adi mesdanski rpafancTBo l? 1..< impf gnzl:an I I I I I I I I t I I t I I . z modnim glasom. y rprrvapa ryaq. zoprn pM. ?6er rpla a (ce). -ce: . -se. ryry. spak. Meuram4a impf lpasa ce. (ce) rpraaaar impf \aljati (se). ulirpaEA[63Eocr I v€lidastnost. rpmp l. grmadat 2. rpr(ymr impf gL rpt.pnvre granoroznost rprrryDa. korob.. meja (tudi lrg). 2. spadenost. 2.) tp''' m lgtd. rpEar impf zbirati. kdor dela gradaSe rpe6e@a I praska. cTonaBcKa ljanje rparr(a gospodarska veja rpror€rr. groo gEvIuK grdobija rprilKa I skrb.U-.'a:r impt grmeti rpnme.usmuu se le rpeno. mesmo prebivalstvo r!afal$e. Tecno rlr^o ozko grlo (proizvodnje) rpMex /'r glnenJe rpLo' tpr'l. stre. spaten. pedi.raf grehota. rlrarKa ce iftpl skrbeti. lpeuqa rpa. pomota. "pAnt 1. grbiti 2.arElrar impl mejitati. udariti-grmeti rpMyttrKet grm rpue. mikar. vrvranje z. kruljenje. hrbteDi. rperuKrFe ce. -mm . npaBn rpHrlu Iam umII jei Ha eAHa KOAa rpl'rfz eAeE cTarr AocTa uM e za \o2 loncev je dovolj ena palica rpHl|ap n londar. glinast lonec. vejiditi rpra. 2. fazgrejati.rpees tem nisem zadc volJen. prerivanje. se vreti na dan (voda) rpa[6ra I gralata rprBe.em od. kvariti se. bot buda jajaarica. grmeti. lig strG lpnoraBHrla f 1 tresk..impf grebsti. ob. rpurrytsa pf. f . napake qetatr. rprsar d brizgniti.1 h^ci q i rfi rlrx as rft goltanec.rpaKHaT z kfakati.tr' f 1. rparrmrla n d. tpaKtryBa T impf oo rpaRHe rpaKor tn krakanje. TZ e CMeTKaTa tvOJ racrjm Je naDaaen rpew'tr impl delati napako. rpaa mestece rpalroK fi bol grah rp6. r<opgl. gl. nrup. rnaliditi. r(4.vgrudah. prekucevati(se) rpauo$6n rn gramofon rPDa. -rfor adi gtd.

z.'y6ar nar ges mene da posubliajo. riEar impf Eistiti ibo ryurxa I L podbradek. rpFaar inpf L rnlatiti iito. zavijati. 2. rpoOoDEm grof rpoxor n krohot {poru. 2. 4tcroaE rz prgiSie. igrati r!Ta. kvariti. bolehati rpqn.podbradek ry'rtap r? zool siva daplja rymecr adj golSag z debelim vratom ryrEr. rltoDrrxrtra fL dem Od mour srolek. gl.n a I zool grlica rrrgru da adj indecl siv.sEa adi 1. napE izgubljati das. 3. TeMHoKaKOBOIpOOIema kot v ro!t. potrata dasa: pl osqs postopad rr. 2. rfl. -pogubtjati. surovost rp!tsa. rporrqe.toBrrr ddl kraevit ry6ep rn volnena domada ode. golsavost . rpo3jeopaEe rpo3Adepeq. gnesti.pe^aBn. pe. K-ep-asr !prl. guslatr. denar. hrC medkati. krmetelj r!?Marl m Surman. lpottreDll. tesnoba. rpoMoDrrm l. zaceollall ty^a6 m zool golob ryMtta0 tn cumnar. rycAar ifipf goslati. oslabeti rpoBHitsa. goska rvc a I susle (liudsko clasD O. debljati I I I I I I I I I I HoBo rpse He caKaj ! kovadeva kobila je zmerom be sa rpo6. stud rpo3A. maliditi. DoDulaati rpbria. grlo. rIrosAoDEm gtozoi Ka'OCT vsakdanji gost je kot kisel Efoz<t t!o'a+eq adi Erozdast rpGAo6ep nz l. 5na adj groben rDo6uura n al ookooali5de rio6r4a l' 1. vrat. rpsar inpl l. velika nesreta rpoMo6pas m lehn strelovod rpouon. ljudski pcvec ryc -8. pelnat ry4aao n godalni lok ryAas nz godec rylaqrur adj godalni ryciap fl guslar. sczonsko delati na tujem adj krmeZljav rype ^B r!.odirati rtrtcfllnradv s polno pestjo rp!6. ryAurba a hip praSidek. 2. zoprn. 2. 2-. spaden. .trra f gostota rlrtra 11. rilwn6a n dem od ryc(a. ryrarrmra a ftip no vorotenceK ryTl:. -p*r adi obseien. cRpuJeH rporu oru brez denaria rpome. rpy6ar impl kaziti. grosid rlrcr. velikanski rponrre.^ rvryqlq pf l. aem od rDoBTa Krthatr. SFdeni I ry?6er.. zagru[ar. rponrnn a n deft od rpoE groiek. gruljenje r!T!T(a.i. rpo3Herar impf grd posraJarl rpoM.oEaoen rpooir. 2. 3. goskica. rpoBKaa!. sosid rpo-xadta f rieielj (grozcla) rpora 11. elleti. omahovati rp. Krullu izerpan oslabel. -rtu rr gosak rycRa I gos. srom. lrg ponizno stati rPtte. -ce: mencati. !ce: izgubljati se. Ja.uErli.6r|1rmre fl moriSde ryfnrea zr izgubitelj rytsee.. cnPorrr ryoepoT po ooeJr. t. co earra sora. -ce: adi dem od rpv6 nekoliko grob rpy6ora f grobost. ryrua 1. larn guliti se. MeHe Aa Me r!6ar. 2. -pry m trgae rposAoElqa t tropinovec rlroseE. 3. llumeti. rplroDr| r?r Krc rpqaall.rru t gruda. gnrctasr. gruliti. r!tsear impf l.:be da ljubijo ' tU6nAerr m brezdelje. eas trgatve. rporraar impl kruliti . kaziti. MoAtIL KaKo rpo6 moldi kot grob. vinska trgatev. r!ry. . 2. slabeti. 2. golsa pri pticah. strela.grob. spoitljivo stati pred kom (neve sta). ryAar inpf 1. TAAEB T€KO KI'CCA IPOSA grozljiv. rpodqursa n dem od rpo6 grobek rpoo.Keplca rplrqesf dd. padati po tleh. 2. rlrrraEaT tmpl zaostaiati v rasti.grozdid rPOEqe. rplreBtr. ttnpI. f-ItoBqtrtta n aem oq rposa grozdek. 4. izginjati ry6n oA npeA DlrA rzgurjlja rzpreo odi. 2.rr rplTKa gruotca. 6e3 rpour.izgubljati. kepa. grd. rpoBEyBaar impl 1. rpo6oDr. 3.' grobnica. rlroruoD{ m gro3 (turSki drobiZ). puj sek ryAu. rpo-sar impf 1. 2.Bo rpo6 z eno nogo v groou ryooap m L grobar'. poAHa rp\. tig gar^ti rpyna I skupina rp!.. ce tpqat hnpl grabiti denar. -uor adl grob. rlrcrr|. 2. ry6l1. -ce: l. odpor. ryKaar impl 1.. "o$'-lli'lri rpoDHar pl L z9rmeti {poBHe. . rpllqfirla.TKaoomacr KraJ defl od rplTqe. zdomstvo ll/p6et1Ba impf dlrilliti. grozen. stud rpo3Jer?grozdje rpo3jeoparbea trgatev rpo3Hee. peldica ll'clni ce. groza.gostr rycr adi gost rycfl. golsa. Ko[a rpoo srrecl po zwrJenlu. rype aBar impl krmetljiti se r519eara f nar pl ktnrcl.I I I a I rpo6 90 rprnda rplTse 9l rylm€ ryAe. 2. krditi se.. gro movtr rtrroMolr€H. slndokrrsec rycaK. na tla: 2. re6e Aa re .xa rlr!6liqot(. kraj propada rpoaKa.^(veter). r!6li Bper{. mlatidrynano r gumno. 2. surov rp!6ri. zargrall prt (artan: utuceva1i. fig unidevalec rpo6apcrs{ adj grobarski rpo6en.l tllii1?'*" Pt' imPl (za)' r!ryT n grlenje. grd postajati maliditi. odhajanje na sezonsKo delo ry?6erlaK r?r sezonsko delo na tujem. razmeram Dnmemo r\6at impt . *rca adi gromek. 2. Eroziti. majhna golsa rytaane. autiti odpor. rpo6je ra. zgraiati se.

l. r^aaa Aaaa tvegati.| OA l-\. dole AaBeHn<. 4. !Ce: (Samo nilov. daianie. AAAE Aara.e (dpr<a'cu M ^Je m 1.ryrrlep|qa I zoot kuSdarica. 2. la6oD'rl.vni. daljava.. a!'rua AaBa rad imeti. skati prua kogar je kaia pidila. nrascevte 4a6or. Aa n .reqro idv dem od. Aa^e'nHa.T! -|{r rn hrast(ov)je. objemati se.(eHa. 5.d]'l.Er m fam slepar. Ue-ce: priviiati se.r m daialec AaBaq<aI 1. rywtepnmt d. -^Ea adj daljen. ooletrSe Flrrrrcpqe. prodati ia aaae Aa. (ce) ryDrar pl se tudi martinaka boii "yF"9 .rtrTep Daat tmpl od rVEHe (ce) Fqa (rucnonqa) kratica sdt rlErrep ft zoo. pri. rgrKaar impf objema. 2. od-d: dusitr se.l l. 2. potapljatise Daljni lzhod Aq$e. 'nrast Aaolrurre rt avgm od Aa6 vellK nrast Aq6J. 1. BO AaAeHa clrlyaqI'ja v dolodeDem pG lozaJll (mesedni.'rXre.F.AaAI|oBIrA.Ilcror niti. oqoallenost qeB^qre. kalno) He Aalaj ce! ne daj Iepe postave ser. -rla m.pLacal\ Msory Aa.Aa4e'i adi dan. aax6a I obrok dne. Aaaar impf l. kar komu gre po sluzor I agrruaorqr![. Aa.-. zajezitev za.leqes . sapo loviti. 6paH val AareKy adv daled Aa^eF. Aa eqeE. (ce) rfrnryod ry. Dartnsrvo. poraiijari. med. AaAarI t. nezno se stiMV MY e CTpaB . ooJeIU z. kdor sE utaplja. doloien. ao AaAeHara _cnryaulrja v da_ nem polozaJu. kusdar (gospodidna) AAMaS ax I t AA A coni da A 6. -zin adj dobov. rtbcla'{ 3a . 2. AaDaar impf dajati. obroditi -nroara Precqi daled AaAe 6orara xersa.velana lgranic Aa^ra I gl. dari. 2. davsdioa.(gg)r r. hrastov AaooBrda I hrastovina. daviti. oddarJen s_iti. KOJ e KaCHaT OA 3Mtila. dobG' vina. -Urr z l. adj itidecl atu :'ritek. atdi wanica2. 3. n dem -ce: rytrtHy8a (ce). I strojeprsec. dob(ov)Aara. -sKa Aa^aBepEda. lisjak AAAa(. 3. ti.t)o.r"c'. el. Aa eriv xv(ara. hrast(ov)je.-uot adi d^ljnoviqen naklonjen biti. izdatek: 2. -!trr nt l. tle AaBa neT Ilapli Aa rrolo4 m daljnovod stvar ga ne zanima AaMas^aKn plemenskativina Aqtapery I fam po-zijaEa.a\e 3a z.!rHaadi dalien.part ali (uvaja vpraSarediti AaAe xormeor: 6) rotiti MII ja laa. dajatev.92 flmKa. Aa4ary. z. !.6le m bot dob. utopljenec AarB.. sDletka I I I I I I I I I I I I . dalja. todalien.

Agurreq(x cu. ( raz ) Iodevati a. AaplB. -AIm 4di dvovrsten. neodlodz nost. dvokolica ABolcrBo tr dvojnost ADoxareH.(e*e Ha y^Itrlltre uliani Promer ADrtreE(rr adi gibalen. Parallza.}'J. Premik. A€Eepse.gl aapwa aaDmea fn darovarec 4airuaP rz zmesnjava.rediti (se) Ae6e IIHa f debelost.. hinavditi fl ABonek prepeeeoec ABOflOAOB dd' OVOSpOlen ADop. . ohrometi aaM^ocir 4di ohromel. omahovanje AeBoJqeHrIe deklidica omahovati. AeBeTrenuln oevel AeBerrna f 1.-spranJa. AacRaAyBa imPI fafi uelrc' licvati. 2' ' ^aMaD 3. lapar itnpf.e Ha qes Te glbanJe ceni pa6orHriqro ABat<erle oeIavsko gibanje. dvomiti Ae part nol IIolIIrtI Ae zadni Ze! (hrabrenje).l?a. dejavnost x. zigi 4' nozotldei: AaMxoca.a adi dern od ae6e^ debeluSen Ae6eaoKolresradi debeloskorJast Ae6eaoKopka t lubenica.k. nadarjenost..drren- . devidnik. zzu AaMa f kap. dvojnat asoiarn€ I 1.flrr6a tt dektetce ABollrerre t dvom. strorl A. gibanje.9\ dek t I I t t namovatr (tu(u tlg. sonilne sile poganJalr A. gram geJanJe.AeBoJ. Ae6allwaar impf debatirati Ae6e^adi debel Ae6e ee (ce) impt debeliti (se).dl .). Zila odvodnica.[ veljnik)i tig nasilnez ABa (m) A8'e(L n) num ova' dve num dvajset aBaece:t aBaecer[Ba t dvajsetonca AB I\a nutn dvojica' dva mo' Ska lBa aeca nart dvarlaJsr A..tu gloar_ ne. tolstost. aarqrrla n dem od Aa6hrastek. hastiE . 3. AeBoJKaI dekle v dveh vrstah AeDoJqe. Prrstololna aairoqenl-qra adi da\een Iarre.in . grad.drugid orugr Aecira I debata Aedarfrpa. Apopors. 6a6'. samo pl prcdrriki Aeirv[.AaMlocaaTp/ rffrvo_ uden postati. aaMagasa f Pletenka (steKlc- t. T t I dar namenjen (nevestr-) . rc yAprr. dc. AaMMra kap ga Je lzadela) aaM^oca. gib. nadarjenost. ae co?tlAe eAArroT. AeDcaBeHftla m. Apvrjlor enkrat eden. Aocra Ae dovolj je (nezadovoljstvo) ae Ae. arlr darilo aapen<.iacxt'luua I lam uliteljica . I samec. dcg(.ABecTefe nunl aveslo ABecroTri .nojar cdj dvojen. Aer(i?aar pf in impl oealraD Ae3eprr4ra pf.-''. dva zrasla sadeZa (delnji itd.ma"uili'l 3.21.zmoz' iost:. geslo.di devetAerBeAecearu deseti AeBepm L drug pri svatbi. Pobud' nik aBtrt(eFe l1 1. motev brat. in.. sati. iivec. t^st. ABaplr' m 1.-ul| fl fttsf dahija neposlusen tutski Pota.talenu J.o. mrtve uden ddi PegastaaMqecr ASrroK. \rpliv. AeJcrDo utinek. graidina ApopeAeq. 2. pega. reJenosl Ae6ennqoK. ^ AAD. 2. AeBoj(Er adi deklidin. AeAoDqn t dcd. razpoka.ruradi darcZliiv lain.AeBepwaar.imof raz{uzru. dogaJanJe t T rilce Aacrla^m fam utiteli .Aano[n tfl daveK' oa_ iatev. -qHa adi dvoliaen. pomisljati si. oj ti gora zelcna! AeT. pastirska Pisaalka' dvoJ' nica.. lovor ^a(l) aar$nnor adi lovorov (sul'aaxlula.aar pf in impt (ob)oarovau A8pllaq fi darovale_c A&prIoK ftl detn od aap oa' ATrrypp$qa pf .|t|Ir. oezerllrau leiryg -f bela Zenskaruta' Delsau AaplBa. biti uaitelj ra t. tuja va- AeBoJ. aar\uo t z. 4. gotulen. 3.Brrane^ t?? zaietnik.AgpoBmra f denarno darllo svatov nevesll AaDoDtrt adi nadarjen -u"u ady darilen..interj ndr fcs oil ropo 3c^c||itt JOJ! AeJnrAr-r. Ce ABOU!'Ia' tmpl AeBecHr f stara devica la AeBeT. tif. oezuutclrall Ae3opra|{r3fpa . 2. 2.anar:lr adt dvakrat ABadradt dvakrat A.qsojar imPI lsou. stAri oee.. hinavski impl dvolidno go avtwu voriti. aBu.v AeArrrure r? avgnt clcLl AeAo. ADr-rxcerr. dectcj *ild"t.nI ln _imp1 gaDzrrau._ AeAerfitc x tlil.EoeH.BeCre. vica AeBcrBeHocr deviStvo f AereHeprpa..2.. devetina (fevdalna dajatev). . -rtra 4di dvonadstropcn ABo xqeH. dinja (z debelo lupino) nunl devetdeset AeBeAecer num a.2. nevestina bala aao6o 11. AZIMKOCaaTpI-. dekletov AeBojwrRcru adi dekliski AeBojqrecrBo r? deklistvo AeasrBes adi deviski AeBcrBerra& -qll. inpl Drll za clrugapn svator . impf pobegntn. -lsa adi dvolen loiiti' .rxr rlrall AeAe. AeBeF r6a n aetr od AeBep ADollvlrr Ce. Pika. AererrcprpsaI // ir\ impf izrodili sc. 2. 2 PrG met.rzrzKroJ oezof rtr AeJrocr I delovanje. svak AeBeprq. dc(l(. znak. babje storije AeBerr-rEr AeDerr num alj deveti aefina I l. dvojaica. luta dvorisde. t druzica hqp:pyBa.utr CtveABeCTOferl.i Aalrap 94 AporaTetr ADOlruqel' 95 ACJCTDo t i I I m l.AaIXtB[ m l.

AeJsrB$a AelcrDwa, AetctBYDa,F ifiPf Aelovati.udinkovati Ae|K coni l. da;2. ker; 3. Pa kai! luro AeKal Pa KaJ Pq rc;7'!:ad.vnlt kje, kam , AeKAp, -OT, Aet<apl| m qeser kv. arov ( 1000 m) tt? aeKdMBDrr december aerenarixcxq adi decembrski ae*,rapiipa pl in imPl dekJa' rirati Aex^urtpa pt in imqf ,l' Pran sklaniati, 2. astt, Itz Sdkloniti s6. odklaniati se AeKopfpa pl in imPI @)kraslu, oeKonrau AeKperrfl odlok, dekret AeA,A,elroBt m del; noMalgoT ael manj5i del; 3aAsEorAeA zadnii del iinpl gl. Ae na rezljati, *n tesati Aeaa{ra t trSdica, iver Aeaar z delilec, razdeljevalec ae 6a t 1. delitev; 2 del, delez: 3. dar, talent; 4. slovo, loditev Aeaer6T t?t delegat, odposlanec Ae^erirpa pf in impl delegi' poslati kot zastopnlka rati. -m l. delitev; 2' del, ae,rex gl. Ae^6a 1 in 2 deler, Aerf,, AeAar pf in imqf (t^z)' deliti, lotiti, lodevati, raz' da(ia)ti Ae^n6-aua ffi ,t!st turski gard' ni poveljnik *er.so adi (raz)deljiv Ae,lsja,,-m m nar Pes Kv renJaK, JunaK AeAr(a, rezljati, tesati

AeM6e YDa Ae^Kas/qa I l. rezljanje, tesanje; 2. tak izdelek ae raq r?1lezDar, rcsar LeL'', T qdj ZAre,Za\ vrszan; lig prismojen; Ae^Har Bo nr r1,\aBaTa prr pravr Aerse. AeABilr pf zarezatr, ' vrezatii lis ubiti. zaklati; -popihal jo je; ia ae.,r}ri dce: urezatl se Ae.|rnrK, -t$r nt delamik, vsakAe,tII4reH, '!IHa adi dela'gttiVSAK. ski; AeAHtrqeE 'CIIBOT danjost ae.rElBa, Aels!tsaaT impl malo zarezalri Itg unidevati; raniti se -ce: ,t l. delo, dejanje; 2. Ae^o deiavnost, Postopelr; J. umetnisko delo AeAoBeE, -DD(a 4.di p4slgven' Dodieten aeira-t retno ustie, delta Ae^W adv deloma, deloo aenlMeH, -Mtra adt oeien ,l,e.rrbror rz zool delfin, Pl i skavica AeAqe, Ae^qur6a fl Qem oa AeAo delce Aeua I podezna greda, recna brv leuaronrJa f demagogija AeMatrrfpa pl in imPf Prc' klicali, zanikati, dcmantrrati AeMacRilta pl in imPl raz' krinkati, demaskiriti Leldt6e^ tn 1. fam lcn1jh; 2. Irol AeM6eAaHat fam b|czdclJc, leDuharjenje; lenost, okol' nost Ael6e YBa, AeM6eaYDasr irlt,/ tan lenuhariti

ACMCK

agcgraruga

danjik

AeHqor m dem od AeH (samo sg) lep dan Aer6ed4r poonevr 4enema I gl. reaerlraMa brzq javka, depeSa Aeneuuipa pf in impf bnojaviti, poslati depeso monStrlrall Aetr6, Aetrdro, Aen6a z sklaAeMrre, AeMuar ifipf zalez<> disde, zaloga, dep6 \^ti; fig preiati na ugoden Aenordrpa, 4enompaar pf in trenutek impf poloziti, shraniti, de4enaonrripapl in impf razstaponirati Viti, razdreti,demontirati Aenoprfipa pl. in. inpl od,peAeMopau3ripa pl in impl der.latr,oeportrau moralizirati, vzeti moralo AenpecsjaI l, ned, potrtost, dan; pobitost; 2. nizek zralni AeH, AeroBlr, AEr " AeHor slava (vedno s dlepritisk; 3. gospodarski zanom); AeEor rfl e cB.Hrrstoj; 4, ozemlje, nuje od r(o^a naia slava ie na dan morske.gladine sv. Nikole aepat! tl Konjeoerec brezdelje, zaprav- AepDerrm 4rlr l, gorski prs 4errry6a -l rjanle casa laz; 2. soteska AeFy6r, AeHr!6ar impf iiveti AepBvs m muslimanski mev brezdelju, zapravljati das run .gt m brezdelne'., . Appe, Aepar nltl dreti, tz, kc AeHry6lrnq postopae ie devati; l€ odirati Aerr.AeHec,Aea-AeHecxa ady Aepege t? fqm poloraj (navadno hud); na Aouro As dandanes, dandanasnji peue cyM Di mi lahko, v zaAeHe, AeHar l. impf 1. \devagau sem ti, 2. .n.izati,.II.. I deti; Aeiya3 fl larz relitev, pc rce: Oett Se,PglnlU mrrJenJe, Ilur AeEec, AeEecKaadr danes Aepr m fam 1. skrbl 2. iaAeneureu, -rrura adj danainji lost, otoznost AeHK., AeK(oDrr m sveZeoj, 4ecen,.cna adj desen b:lla Aecer,Aecerre z&r, deset AcnoEoke[, .*Ila adi StiriinAecerap tn 9oi desetar dvaj-seturen, nod in dan traAecerroArM@a I desetletJaloc nlca Aefloro(ue, {rJa n dan in noc AecerEra f 1. desetorica; 2. skupaj (24 ur) desetina 6crrcxnadv podnevi AecerKl&upl, impf zdesetkati, Aorrra 4dy danes, ta dan desetkovati desetina AorryDa, AeHlB:rar impl pre- AeceTr,@ra nunl (mot) ,ivljati, prebiti dan
Acrucr cnnf fam tO po'Jreni, l('ci. potcmtakem AcMo6r|^r|3fpa pt in impl demobilizirati Aeruorrm zllt duh, demon AeMoHcrlrlipa pf in ifipl de.
I Mokodoruko.sloveD6tlBlovrr

I I I

t t t
I

t
I

t
I

t t t

I I I I I I I I I

Aecerox AeceroK tt desetina, davr:k v blagu Aecer:rE ddi deseti Ae!e, Aeqa /t ouoK AereKTtB t 1 detektiv Aere4e n dem od AeTe olfodidek A€Trfur ce, ce AefiGtar itlpl otrofariti, po otrodje se ve-

9ll

A!trr OMdr

aspeK

99

Ao6e^e'r<fi

Aflr'a (cc), (ce, Aytuat impt (se).dvisati (se) vz,licovati 4a'anx"a I teh L d,.dealo;2, ,crirv; 3. vitel Aurxe, Annrar pf ].tzdigniti, dvigniti; lig ukrasti, prikriti; vzdigniti _se_. aufl]rynaar tmpl rzol,,lrflJysa,-ce:
govatr, Ovrgatl; 'Ce:

AuPeK, .:4{ ,fl grcoa' .uam, A,{arRa I votlina, jama_ opormK; Mper( cvM rzvrsl- A4arrqe, A arFrlrrba k aleln oo no-se pocuum ,. A^aIIKavotlrnlca, Jamlca AEpeKreH, -flra 44./ neposre- A an|{eer adi neraven, jamast den,direkten A[IreKnfoa f-.direktiva, smer- Ao praep 1. do; 2. poleg; 3.

t I
I I I

alt3llfi tn vajel, voj(a; uzoa, povodec Arrjarudsa I diagnoza orjaronCaa I diagonala ar|lamaM m draeram, naris Aequrla tl deft od LerJa impfwia,/i':Kr m nare-dje, dialekt AeQr1nipa 4l -detioi' Anjaaor, €I| ft dialog, dvo-in ratl, opreateutl, oolocltl qovor imrf AefDgpMfipa _Yrnf -!:forpopacltr, zmalclrr ndaruerrr nr diamant, demant miratr, desetletje,de- A nr€ , { r, , $ lf 1 mro \ a . , a , aeuexrJa,-nx t roranica a"coe* prittinni tobadni Iisti N$rAr tn diktat, narek an6ex, -un n l. moznarlek Attrrtarfua f diktatura (za kaw, poper itd.\:2. fig Anrqnja..f izrd;arlje, izgo't^rtava. olKcna klada, Stor An6rlAucadt ldm F'opolnoma, N;6eit adj har pes lep, drag, liub povsem AmdMa I dilema Arfl, ArrBoBll ln vetrK n ,Ar,rM, alnuoBtr t?t dim ArrB, - ot adi divji impf diviati, AnMu, AnMar iflpl L dimili, AlBee, AnBear kaditi' 2. pobrisati io; 'ce: Dostaiati divii kaditi se; dimiti ie; biti ariseo3rila f diverzi ia zavit v dim ni divjadina,-zverjad lrrer gunran f pt Siroke turike asrnrnia, -un I divizija hlade (moske in ienske) 4rrnrn6n rz divizion ,Jf''mgLa f 1. divjadina; 2. di- ArffrniK, -qrr rz gl. ouar dimnik n divjatina, zver- Anrlal.mrren, -uua adj diramiarllj#cr. den iad aria;anrrnra I divjaStvo, div- Am6a, Arnbrr I dinja, melona ialko ramanie ArfrrAn, Arrn^ar iftpl pfegibagtirr>serrr^dj velikanski a ti, zeibati (platno ipd.) 1. divjadina; 2. A{nr^6M f diploma, listina, Na''or'dia, f divjaltvo: 3. neumnost spridevalo An[^oMdr n diplomat AltBot[Ha I olv]acrna

Aer[ufTe ?1 aggrn od aere velik otrok AercTBo otrostvo '? aeoercr nr napaka, defekt

sti

govati se, vzpenja.tise

azol-

oo; He e Ao MeHe nl oo mene odvisno Aoa6x, Aoa6ar pf 1, otopeti (noz); 2. ponositi, obrabiti; pl bisage A[caia l. skrhati se, skrhati; zrranstvena AuCepra4nja,.'lrH I -ce: top postati; 2. obnosti se, . fazprava, ctlsenacua obrabiti se Nruta'r tmpl AExe (A!!@r, dihati Aoaia, Aoafaar impl prihaiati rmtretce tt dihanie AoaiaEe ri prihajanje, prihod AlErIte, Ardnrar'pl dihniti A<taxa pl fam pritavati, pritmpl A||rtrrrlBa, Au[rllwaar bloditi, od nekod priti; konod AttIItrIe dati tavanie: t?/Cvrniti milo a&a6a,t m graver, rezbar; za drago, ;naldevati se dolbec, dolbilo pl aoan'gie lan pojcsli in Ic Ana6ecr, {f('r edi izdolben, dodati izvotlen Aoaprar-Vaap/ prcnchati d(' A a6n, A a6ar impt dolbsli,, lati za dnin.,, nc vcd tlrrivotliti; izrezovati niti a a6rfla t qlobina 'adi Aoap.reK adi /nrn pol tthl.ictt, f. izdolben, pG !.|''aflsar zapravljcn, potroscrl globljen; 2, konkaven,ukrivAoapqu pl lattt porabili, izljen dati, zapraviti Aaa6narrura f usad, jama pt, impf lo6a I das, starostrla d()l)ir , a6(e, A ^6trvga (iz)- Ao6aa , aoda'lY&a pl, i tttl (iz)dolbsti, (iz)votliti; dobaviti dobavljati tezatl eo6arr,a (ce) pl okopati (sc), adT globok 4ra6or skopati (se) A a6o{trra t globina A a6ow<o ad! dem od ,.1'a- Ao6ap, 6pa adj dober Ao6apa-Ao6apKa pl do konca 6oRo globoko iskati, prenehati iskati dlaka, volna L,rara I Sdetina, (Zivalska); Bolror A a.Kara Ao6em I pribezati, zatedi se; ja MeH!€a, nehati bezati He ja -aMa.(yAra menJa, Aodera''dadj ki je pribetal; AoMeHVBaVOIK"CUai(O oeraHa MoMa dekle, ki je ne pa svole cuor proti volji starlev Aaamo f dlan; .ce r^eAa KaKo priSla k fantu Ha A^atlKa OCrlnOle A-lr.fiqe, A arrrtr $a n detn od aobelen<n pl kondati zapisovanje MaH(Ka) majhna dlan

pf Arrpurfrpa i\ iftpl rati, voditi

nlca. navoollo

drri'ei-

f. 1 ,, AoOepe

l.

r \'

11zr

100
ICIT

AOAO1reU

AoDpr|cu

101
Aonitfie, tev Ao''J-rMt,a pt,

Aonaj

I I I I
I

AoDAe, adv AoBAeKra do tod, do tukaj; AoaAeMn AoiAe prislo mi je do tod AoDeAe, AoBeAiBapf, impf pripetJatj,priyesti, dovaiati n AoDeAF:rEe dovajanje AoBer(,AoBer€ ad.v vedno, za vedno AoBepoa zaupanje I q.a1t AOBepeB zatJpa'r (ce) pf po'reiti, zaAoDep[ upati (-se), zaupno se obrnln na Koea 4oneplrre,r ri upnik goDeptzs adj zaupen; zauprJrv AoaeprufBosr f zdupr\osti zauprJrvost 4osepysa impf zaupati, zaupno izroaali, sporodatikomu; oeto zaupati se, ob(a6ati se -cer Ao6pFm (ce) pl obriti (se) zaupno na pI kondati brisanje, AoEe.rep 4dv drevi oDnsarl ^o6p\'''9. AoBe.repa poveaerjati d BoaeE, -Nra adl proste Ao6p-o. AoD'r!,i pf zagledati, opaziti; poizvedeti, raziskati; ie ja vo{en Eoaeq, -]ttUr m prostoaoBaAaM Taa Da6ora ugG Ao6p.o. tovil bom to stiar YOTJeC Ao6poDorsocr I prostovolj- AoBldI^pt poklicati, priklicati nosa 4oaaKa pl domotati, zmotati klobdid; namotati Ao6Po,Jl O1 Pripluti, z brG priti na dom se priDeliati aollrya pt pnlahatr f,onJa; -?ajah?ti,, Aogp,or.pl irigteti; presteti, qosretr AoDJaca prihiteti, hitro pri" ul sPetr Ao6porDopn dobrotnik AooporDopetr,-pHa adr' dobre AoB^ese(ce), 4oraerpa (ce) qclcn pL impI privledi (se), tetko, podasiprihaiati Aoopo.fiHcEo 4 dobro delo, dobro deianie pt Aaeoaa. pripeljati, kondati tt<r6pYr,a iinpf biti dober, ZivoznJo vctl dobro Aorojlra 1'l dobojevati Ao6{ro-Ao6yrKa pl pririniti, AoBoaeH, -AEa 4di zadosten: pllg|latr do i<onca zadwoliert (redko)

kondati obiranie dokopati ie oo cesa -ce: Aoon&a impf dobivati, prejematl Ao6re pl dobiti, prejeti Ao6nE-Ao6[BKaI dobidek Ao6nroK m Zivina. domada Zivina Ao6Frc t1 domada Zival Aodfr,Mpf seZagati Ao6^ecr I l/l vrlina, krepost. aednost.hrabrost Ao6,lrDnq,Ao6]rsr<wa o!, imDl pribliZati se, priblizevati 3e Ao6o^i pf zaboleti, Ao6pa3$r pf kondati oranje, zorau aoopaEr (ce) pl obraniti (se) fl AooPeAoJAe dobrodoslica Ao6p3apl prihiteti Aooplxra I dobrota, dobro

Ao6epe pf (sadja);

AoaapKad hitro priti, prihi-

adi AoLpr'tcrr vrel, prekuhan AOApuOr(, m koncc,sklep, -ttn
(lOVrSlrev

pozeti, dozeti, kondavatiZe.

impf

T

Aoma pt prihiteti Aolaae pl pojesti; inperu preobjesti se,-cel upreti se AOTKAeBeH,"DEn, AO'(AOBeH, Ka AoJapKa-AoE f dojnica, doj-BlJaadj d,ele'lelr
Aorl<AeBrrrl1a, 4OX4Onnrqa I oezcvnlca Ao)KAe^rrB, AorxA qa adj dezevan Ao>x,qeurz delek AotxAu impl impeft deiuje AorKenrapl zbosti, zaboleti Aoxcxc pl irnpers Ms Ao)Ke,Ka postalo mi je vrode; rc Aoxc)Ka lig zabolelo ga je 4oxlncc pl doliveti 4oxrrrclu4a I dolivljaj AoxliDoncrr, -,rlra adl dosmrtcn
l(a

AoBracapl dospeti, priti, zadostovati Ao?qeparxex, .rllra adj d,one(ulvnl pl opaziti Aor^eAa zagledati, t1 Aoroplre crgaretnrogorex AoAaAe pl dodati; vse dati, rrniti (posojilo) AgAaroK,-ry /'1 dodatek dolgoAoge4locr f-. -dolgdas, casJe, naveucanost Ao1en,.a .in!p.f dolgodasitl,preseoall, ltl na zlvce. motrtr adi dolgodasen, AoAeEes, -EHasrren.na(uezen AoAe9. postati dolgoiasen, PL, DnsKurru se l6lexa coni medtem ko, brz ko; dokler Aoenser?dojendek n AO€t6e qoJerue aoxA m oez ,qoxAa eq, -^w m zool ma> Cerad

oan, (oncevatr govorJenJe Ao3_Boaa dovoljedje, doput stlrev AosBo/rx, Ao3.Ro^vDaDt. imDl dovoliti. dopustiti.' ilbvolie,

aoatupz, 4ofupysa pl, impl izgovoriti do. konca-pove-

vati, dopusdati

Ao3eMn 4d? nizko, do tal Ao3[EKa I klic Ao3pee,.Ao3peaa pf, intpf dozore , oozorevatt

oavan pf kraja ogulirj, Aov3a6rr. -do ponosrlr,sKrnatr Aovaapg'i pf faft pognati (denaU Ao,n3pa6oflrl. dodelati, do
KOnCa napravlll

aosfrAa' aos'n{us pt, impl dozidati, kondati zidavo, dozi-

I I I

Aoara; AoJAe c!r pnn oomov AoKarKasocr f dokazanost AoKat<e pt dokazati: vse oopriioved' vedati;-kondati AoK,arKoK m konec besed, zgoaDe AoriarK!tsaqxra f fam C;1. Ao
KA,KOK

AoJA:,4olfYBq pl, irnd prtti, pnnaJafi; gt.

Aoxnrtra impt doi:vliatii biti pr'l koncu(Zivljenja)

Aor\ l ad! do. nekako do. priblirno, okoli; oAaM aoKaj CrojaHa grem k Stojanu; ke poSorkMe AoKaj preBAerrqeta|l bomo do {yJu-

I I

I I

i

I I
i

aoxpaJ

l0z

AOMAIfufiCI('I

AOMAlfu|tiCTDO

103

AOCaArr

I I I I I I I
i

rieva: aoKai crorlllra Avlllrl Driblitno sto liudi tdripal adv. popolnoma, povsem, co Konca AoKr,opttt l. doktor; 2. zdra\. nik AoKTop:iT n doktorat AoKropripa pt in impf doktorirati AoKTIrlfun I doktrina AoKvMdrrr z listina, dokument AoxtrM, AoKlrlar pl l. dokupiti; 2. vse pokupiti AoKycyps, Aotf-UcYpar pl fam poravnatl ves oorg; tt8 unrditi AoA, AoAoBrr ftt 1. dol, dolina; 2. clobel, prepad -orientalsko oblaao,ra-na I dilo do kolen (prepasano) AO^at m l. vzidana omara; 2. Dribor za praienie kave; -kavo;-4. kolo 3. Skatla za za drpanje vode (namakalna naprava) AOAr,AO^r1OBfl dolg Aoar, -rror, Ao rq Qdi dolg
AOrlrMArI€Ct,

aolcrr, -arra adi 1, spodnji, dotnji; 2. malovreden; 3. lcvcn; 4. slab; 5. lig nizkolen Ao^xn,.Ao./uKar (l) irnpl dolgovatl; pnp$ovau !ce: ( vzrok ) Ao^xrf , Ao/DiKar (2\ impf dolgoveziti (o pgCov-o{g)
AOAXXHa

I I

t

podolgovat Ao ro adr dolgo AOAnOBeqes, ..Ma @dj dolg, dolgotrajen, dolgotiv AoAroBpeMeH, -s adi dolgotrajen AolroroAsntes, -rn* adi dolgoleten AoaroKoc 4dj dolgolas Ao ropaK 4di dolgorok Ao^eD;aimpf gl. Ao^ee 1. dolivati, prilivati; 2. izlivati Aoaee, Ao ear d doliti, piliti; izdrpati vodo; farn le srkniti pijade -ce|.

AO TIIaBeCT

ddl

Feos doEina a, AO^)KTD -4rr rA dOlinik Ao^xHocr f l dolznost; 2. obveznost Ao^nna I dolina AoarraK, .rtu m l. spodnjik, juini veter; 2. spodnji mlinski kamen AoaH![rrre s l. Zenska srajca; 2. krilo aoay adv doli, spodaj lo,rlnormruan adj podPisani Ao yrn (re), (!'E) Ao !'rar ol imDers zaeufti oster jeziku (od pekole bi<us..n'a. papnKe lpo., Ao^lre, Ao^qrnsa n dem od, Ao^ dolinica, dolec AoMaadv doma, domov pf sottr,aa l- prignati,. goniti;
Z. oQ neKod pntr -cei rz priienjenec v leAoMairca nino hiio (zadrugo) AoMa3ercrEo ??polozaj, stanje pdZenjenca AoMa;tm bot paradirnik AoMaaeH, -rlra adi paftditnikov AoMa*r.rH r?r hisni gospodar; vetjak; gostitelj AoMa*[HKa I hiSna gospodi
nii a <r i r . l i i . '

t

l.

QOlZrna,

z.

tr AoMai<mrcrBo gospodarstvo, gospodarjenle, gospoolnJstvo Mr| AOMaqHe pI impe6 z mrzeti, presesti, navelidati se AOMarITetr, -ula adl oomac pl dopolniti, dodati \onup*r ce AOMTTC^yBa Im?/ pnnaJatl na mlsel. Dreml$levarl lonrpelr M6 7 imfers lenoba

me drri ApsaMuc^[pl premisliti, do-

AoMs(rrucKrl adl domaI, hi5ni, gospodaren

bro Dreudariti adt (krajevAoHAeKa AoHAe; no) do tia, do tam -4dt nekako, tako AoEeKaAe nekako; nekaj dasa pl AoHece prinesti Aoo6pa6orn Pt povsem olldelati AooAeq adi utrujen, onemosel. oslabel t&ait pf l. do konca prehoditi: 2. tiP opesati aonad pl daphsti (listje) - . AOlafu ce rnpt ugaJatt,vsec biti ao'Ltrrr aal! prihodnjii, nasledrliid 4ouaryia I dopotovati, kondati potovanie donenina impl kontavati Pe' ko, tganje (apna) pl aotr.eclar',r dotiskati, natis' niti AoEp ttt dotik; .!ik . .. -pna 44l qouKalen, AOrBpen, stiden rtl AOrErCInnr dopisnik aowttryF,aim pl dopisovati Aotr ara t doPladilo; Porzetje (postno) lon url'rarse n dopladevanje aotronqesle,-I|Ja'1 dopolnilo,
dodatek
ii't \f:'

Aono/urn, Aonortrl1oa pf, impt dopolniti-dopolnjevari.. Aono^rrtre^ell, -i''a 441 oe polnilen, dodaten, nadome' s!eD,poznelsl AotroroncKu 4di predpotoPen AonpaBd pl dokondati, doz! dati (hiio) aow^Tl pI poslati, priDesri, pripeljati, dostaviti ,J/tpala impl posiljati, prinaiati, dostavljati Aonpaua pl koniati sprasevanje, nehati sprasevati;

svet iprasati, pozvedeti, poprasati ad! sele,komaj aonpsa Ao\pe pf l. dotaknili sc; 2 prisloniti,nasloniti sc pl l. duftlstili, (l(' Aonyurru

PCe:

POSvetOVaU

Se,

Za

voliti; 2. noslirti, doslirvill komu, obvc{titi kt)!l:l Aopa36epc doicli, (l(,trtrrcti, rtl povscm |.azrrttl( lI pf porirvttltli AopaM l| AopacKat(ePl vsc, tlrr ktttttit povedati Aopac ar ddi dol ascl AopacTe,Agpocllvlrl|, AOpacHe, Aopacr!tsa pl, lnlpl (rofistt doraidati 4ope4a ad' prihodnjid AopEja tr \n adi indecl koni rJavec Aopjasr<a I bot krizantema dolgdas, AocaAa,AocaA6a I dolgoaasenje AocaAeH,-Arfa adj dolgoiasen, siten, nadlezen pl, AOCaAU, AOCafa, AOCAAYBA post?ti _dolgoaasen, iftpf. paskuten, dolgoca$tl

il{e
t\\( t\c\\t

lote .

! rir L . -l\ f

AOCEp|III|

104
Aoqt[rrre,

AOfpae

AOtPt(or1e

105

NreSra

AocBputrr,AocDpElra pt, impt dovrsiti. dokoneatidovrls vati, dokondevati Aocera 4dr doslej, do zdaj Aooe.raueu, -uta adi dosedanJt Aoce 6a t priselitev AoceaetuG,.q[ m priseljenec Aocerr (ce), .AorenlBa (ce) pJ,. rmpt _pnselltl (se) pn(se) serJevatl Aocgr^na adj _domiseln,premeten,prebrisaul Aocer/rf,Docr I domiselnost, Premeteuost, prebrisanost AocEa impt dosegati (z ro
Ito I

Aoc[DKeE, .rKHaddi doseeliiv

w pt impf dohireti,doseti. dohitevati, dosegati

A(rcflIra, Aocflrflv-

4ocropo adrr do nedavna; l<malu
AOCAOBeIT, -Bfia den adi dobese-

l(a; cnacRa, aocTrrcKa ni ved tzdrZal 4ocroea, .Jrm adj vreden Aocron pl do konca stati, vztrajati; He cr.rAocroja sa sbopor ni drial besede AocrotrHcrBes ddl dostojanstven AocryAr.r Mu pI impers Mt' AocryAe hladno mi je postalo AocyAn,Aoc't'AlEapf, impl prisocutr, pnsoJati Aoraxl MDtce pl ifiDers 7. milo se storiti-iiomul 2. ,al
Dltl

pl socrracr,ca lam vidrzati irenesti do doloeenega trenut-

AoraMy adr dotlej, do tod lol.ente, sorerrrysa pl,. impl Drrrv. nactego,presestr preseoatr Aorepa, AorepFa pf, impf l. pngnatr, priganjati; 2. uredrti, ureiati; 3, liq Dri,(haja)ti do desa tipo se -dei obledi (obladiti) Aorepa[ocr I dognanost, urelenost Aoromj, Aororatl| adv dotlei, do takrat AcrorarneH, .Ena ddi dotedanji, prejsnji pf |. Aorloltr|, AotrolraT -(vino, dotoditi; 2. iztoditi Zgaoontterr-dohrtevatr nle) AOCrareB, .Trra, AocTatoqeH, Aoro.rKaI slabo Zganje -\aa ad.i zadosten Aorpae, Aorpaar pf l. vzdrT:.t Aqg.e..rx€, pf. pristokati, Deti, prenesti; 2. vzdriari sc, nau sroKatr ne odgovoriti

Aoc $na pl do konca poslu. Sati: slilati AocAllrlra impf ae ut ce AOcAI'u!tsa ne slisim prav ooDro Aocooaese (ce). aoco6aeKvaa (!E). .p!, inpt stedi (;e). staqu (se) Aocariq It dosanjati, kondati sarnJe Aococa pf fam porabiti, konca Aocriaadr dosti, dovolj ,qocraraI teZava,tegoba Aocratr m dostop, pristop AocraneH,-Era 4df dostopen Aocfaca, ,aoclcuaa. pf, inpl

AorpKtr^! (cc) pl prikotaliti (sc), privaliti (se), pririniti Ao.rpea, AorptIR pL ifipl (pri)tedi do kam Aoyr,n (ce) pl domisliti se, priti na kaj Aooaka, A@a(aar .pf 1. gL fa, Z, pnJetr vse po AOC vrstr Aoop.ra, Aoopjrn impf, pf 1metati (Lredi) do kam; 2. ,vse razmetati; 3. zadeti; 4. osiniti z besedo AoxoArfl dohodek AoxoAeB, -AHa4di donosen Aogea, -gHa adi pozen, kasen 4oryra adv pozno, kasno Aou@ra f pozen das,nod ,.,oq!Trr, AorIlTar pl odcvesti, ooc!eretr AoqeK,-rF m gl. npever spreJem AosyDa![r cE ifilt He MA ce AolrlBa ne slisim dobro AoEaFrpa ce pl prilepati Aonjijar{, .qn ,r priSlek, pri" serlenec Altarocr I ljubkost, neinost, liubezen Alr.urEn,Apa3Ear impl &a'it| fazorazevatr ApaKa ru bot bodak, trnov grm ApaMa drama I AltaMarrs(pa pf in iftpf &amatlzlratl

Nrac'.e, AEta'cnUB pf , impl (o)praskati, (na)dedkati; My AItacHaBHeKoAxy36opa nadeakalsem mu nekai besed - ur ) , sr r e, ) Pr 4 - 'a\

T I

an?

Apana, Apanaar ihtpl praskati; /ig posmehovati se komu Alrucxa, ApacKaar iftpl 1. ikraboti, praskati; 2. maza. ti, Ccdkati (papir); -ce: Pt'llsxatt se Aprcxaq ,r i,,on dedkad

orau. blebetatl ApAopKo, .oBqtl ,n blebetad, Cvekad Ape6es, 5na cdj gl. ,qpo6eH oroDen pSrc6aat- adj drobDjakarski, malenkosten Apc6laDocr I 1. dlakocepstvo; z. Kramarslvo Alrc6oiuJa, .Er f malenkost, droben predmet, drobnjariJa ApeDeH, -Brra adi starodaven, starinski AIteBHocr I starodavnost ApexAr, ApexAar i,rpl ideti Ap$ra I bot vodna kresa

AX|De'd, adj lesdD; lig trd, -rrot rog, oEorel ApBeE, AlrDrnror adj lesen, -sna, -o (trgovina) ApBeqapBJa suha roba I ApBeHrqat stenica Ap.Decrdra 499ln od ,qpBorcI uKo orevo ApBo, AIrBa (3a, ropeEe), .'l orevo, crva (za runvo); AItBja(ulro pacrar) drevesa (ki rasrejo) ApaoAe^eq,.rrqlr ,n obdelovalec lesa, mizar ApBoAecrDo fl obdelava lesa AItBoJaAra zool smrekov lubadar 4poopel m drevored lesorez ApBope3r?? ApBoca, Apaocaar pl ofueveneti, otrpniti; lig togo se vesti imPl ilabu.' APfoPg'.4P.AoPaf

I
I

I I I I I I I

!ce: stresti se ApyEKa I 1.r. imeti se v ce6e dati dislih. urlo Li apooe.zaspanKa dremoten. par izmakniti. Apyca AIrVcHe. oulccK ApyreE. Apr{ap m AplTapKa I tepec tovaril-tovarisica lve.A!a$(a. segau. zadremati. ApeMia t ctremavKa. malnen oren alrrca^xa I rot(aj ).jo. II. Apxar ifipf I. l. Slatati. grdo vreme APcr€Brqa I A!tsa. droplja A9. kaditi se Apyca. lig otrc be vezati.Zival AyBrre. on rma ove soor. nyjar impl vcti.rr/ (xl MV Kaxeln pripoveduj to AYBHC komu drugemu AyAyK. -^. 2. onemogel.nKaiezik za zobe!. lrg blebetad ApHAap . nost. misliti. 4. ApVtaztfgai rapKa. drZaj lp. Aluarr nr megla. pil('nlkn (ljudsko glasbilo). 6e^!. 3. volno).rra adf skupen Aw itttpf l.izmikati se -ce: 107 AYMKA t t I I t I AIreMao'? dremavec. bobnati.nesmisel apo6a. odrt AlBa.luknja l. fig debelusta. AprHyBa pf. pomt Apyxr (ce) impl druiiti (se) -i l i . dienov les ApeHor.AplrurBo r. grmovJe ApM(a I grm. pogum.Apqa f detevno. stardek AIrMa I rntad gozd. lena. A!3erla. se prebije s tem Apor(a (2) J mot ulomek AIrycKa.. putlll.(ne izpustiti). /aru ucvlcti. Ivekati. aKo M!' Ta seKrra mu le paola v MV aoxr-r! '. usaipniti. Apel.. 2. zasPanost. onemogel ayB o'? brlog. poSumen AqAn B Adj rAztf4an. praznovati. -urr 14 I. nesramnost. kovaski meh.cKa adj (pre)drzen.. -oBqrI /n drem6vs. t1e cpxaru kakor posojas. kujati sc AlryraE-AplTdar ad! dr]'tgit. strahopetec adi apr adi star. rfp ror apo6 jetra alto6e& 6sa adl droben (v "jedi). drureJo itvo (organizacija) driska.tovarisi zmku AIr!M nr velika cesta Alrrra*r. AIreHOsn.ra Aporua AIro[ a I zoo.ors impf plenjati.He. 3. v zrnie iti. oulec. razca' pan Apfirl^o. 2. tresti se. dim.71tolkad rolneApE(a. 2.caprn _ ApKO^. 2. AlEaar iffipf pihati J4 r AltcRocr I drznost. t. tovarisija. ABe cooll. lig dobiti apcKa inpt imeti drisko.Kanrca I ljubica.rRn pihalni Apra^o n tatn star. braniti se. pozvanlatu /r8 bleoerarr AItHRaqm larz slab brenkad. impf upati si. Apnsr Ao Apo3A-AIrOaAaIeH rn drozg. ApYcKaar rmpt gr. kljuvati. /ill Ap!4.I I I I I I I ApeMaro 106 Apof.e fi bot dren 4perota I drenulja AIreHKoBrrqa drdnovec (ZgaI nie iz drenulj) AlresoB[rla I drenovka. ApeE. zaApeld trg ^di span ApeM o..xn^a f lam onemoglastarka. drozd nase. A!31|HaI ducat drugikrat avae.ro l. blebetati ApnAarro tt pahalnik. AIrKoJln m lam mozL dck.nryBa pf.\aia se iivi od tega-.2. diare. pt f kosdek mesa ^Do6em€ dvekanje. podrast. gu. slaviti. jagode Aglla impt trgati. -ce: irnpt tresti. napihovati sc. rapTa Ko razcapanec. drzati se (za kai)t 2. idipati. AyBrrar pl fmn ostareti zapihati.{Bqn m lam bojazljiAUDa. J. tovarisica. dulec. AlteHquH'a n dem od ApeH mlao. . TIle ce 4rajqara ap N. ApycHar pl stresti.lt .ihati._imeti. AlMKaar impf zamolgati se -ce: klo toldi. prah vzdigovati. t Ap3rrc.t 1. Apycaar stresati. mlKasulr.AvDa. gl. dlovek. ja yAptr AIto. druZba. zaspanE apel. gl. predrzcevka na gajdah. {Eqrt t?t gl. Apsraaar ltttpl orenKatr. AoKaj ruro Aprrr no^eBo do koder seie to Polje.rorApo6 pljuaa. drematl ApeMrroK m dremeZ. prileinica AprKn.'IaD pl rla AlryruKa ta dva sta lep AprHe^dj zagrabiti. latrr rut. elinast vra alryrtrAen @drpojutriSnjem z outcem. AIteMar ir?|pf dremali. steklopihat.^-i l i drutba. dlzniti si Ap3or{. majhen drenov grm. f. -r.okoma Zenska kati sc AftYr adi d^tg. avnr|I6a n l. xrxs c{ ro jas[Kor! Aponxa (l) f divja gos. pukati n AITMOH redko reseto ApHAa. dia. 2. zibati otroka AlrycanrEa I tresenje . A[ree pobrisati . Apo6oB[ t?r drobovje. par (fant in dekle).-ux m l. tig blebetad Apo6. Apo6ar im?l drobitii tis sobezdati. 2. godecna pihalu vec. -ce: i. dobivati zrnje. ToJ APrf(Ir. tpttYr j€ _ AITMOAn. AytrryBoar i. 2. cukati.r(Jira I krozek. L drZali . 2. 1. Ha AplT Aa A!!rwBa. impf to'gariievati AlrlTaplra -ce: hud biti na koga. srre_ sao.abxrz nai le Doskusi! med s. ApHAaaT tmpl panarr (bomtrai.il cli. se{i. prah v Alry. tako ti bo vrnieno 4po6uarcaf drobilec (stroj) zool dobro se poautiti.. impf podremati. nost mehur ft AIrcAo. drenulja Aper+re. kinkati 4peura I dremei. dremav ka ApeMe.AItMOAaT l/rpl. ApyrapsrBo n tovaristvo l. kratek spanec ApeH.. Aluarrar impf praiiAlrlMcrur 4di cesten ti.

-N|}d m gl. AFrar (l) irnfrl dusiti. Zirwriaa.n. zbadati (o boledi r\)i. AltltuarrcKrr adi sovrazen. revaek AyItr€ luknjica.rlati.4frernocr I dulelnost. oA volnena blazina lrY xa Ao Al'r(a od zibelke do groba AyEel'e n fam pod. I deft od Ayrsa 1. rt 1. 4. krvc A!!tory6r{(r. . sapa vatr. 4.o/ kutina (drevo in sad) AyoBAeHnr r€l binko5ti (praznik) . AyMihacl(ljudsko) UIOB'T. hudodelski.g vodja. jamica.AHI'K I I I I I I I T I I I I I I I . (notranje Zivljenje. -lEra adi zadualjiv Alrme. bunkast (dekle) A!I6a.Alu€ao jaki 2.luknja' fl 1. Aypu Do flpt. listi. 3. 2.rEsepa AlE!ffK. dusica.porog A!@. nahujskati -ce: ifld od A!M. l. dolbsti.ra6a{ r?rploskonotec Ay''d:at fam debeluhinja. Alrqar inpl l.q!M|a. prG (laJru Ay(aH. dusiti se. aYrsMaEn m sovrai' Av!.ymu tn fatn hujskad. Alrll(aar iffipf na\ajati se na vonjavo. duhovnosu prisrdnost rur. votutuca AyEKa. 2. splet|tar A![asRa.Dsa adj du5even. tel dola: 3. dokler ne pride.Awr n Et. luknjati. AYnEEa n dem od . ubozec.AojAedakali bomo. prebadati. 2.^en ce alll]tlautra I sovraZnica lo v Prilepu.. oqHa (VcHa) AlIt€ AlrneK. 2. jama. r/il|DqoBa A!|IlKa m$Ja luknja. fam vohuJr forirati. zacetnik. wtati. Kyrpa A!'rxa.mr m arh trgo\ec 41x. 41xoxn rz duh ayua I I.Ayftaqtrgovinica Au{<awgla.te. dokler. aYltr. duhati AY re Allnflr(a AlEse.qrl AyrxottnArrrtx. 2. CIrIe Ce AFIaT C! AlEeDeE. podpihc . pretuknjavati. dusa l. tla pf prer. dih. -Fr m onat duSnil(. II. Drrsfcen Hero 'Ce: vsr se mu rogaJo t4m Aym(a I luknja.AFAA 108 AllIoDaAeq AVUIoDOAIInK 109 AltnojaAeq Ay*au n prodajalna AlrfuHcr(q ddi trgovski. ce aparu Sele vderaj se je sapn1K vmu AyroBaAe4. pt ljudje.Owrm daljnogled part cor?i cel6. pretkanec. votli. fig Sduvati.tecr vaIl AlrFtr|. zlodinski AlpU Aa . . -rtx m 1. arhansel AilrojaAeq. Aiuuar Drelukniati: suniti. slamnjata. TIIK Awrn Iele. Ay(aH. Altrtel|. A!|nar (2) impf lohaAlurira. AlErlllaar ti. zbosti: AiEr. donoa adi AUEAecr dondast. orientalska oaesna (ustna) votlina. teh per. -tF n morilec ses.l6a n dafi1 od . morilcc. lustva in etidne lastnosti). sapo loviti 7ig nasfuvati. MaqIIa Alrrsa !rpn. AyllIOB AJTIIK Ayc. Irycra A!4ua sirota. (e ro qe(aMe. AfBr I .I fom spletkaricai zasmen. Avnar impf l. naluknjati AVLDrarr. ovoha" adi luknjidav Altr. Y9 ryor: cI{ Ja AFuara ne unrcuJ se! 2.

t I faBoa I l0 fu6par[re i'we3 llt fyrype iwcrut ad.qu ft l. gnoji Sde. ieMoDri (sa Ko!6) n tva_ la.. domneulo io. 2. za nered trije igype adr laa vsc skupai. I .l fypfosleEc&r adl iurjevski fypv faql|Ja. nered. men' da.r.rlltsa n dem od iwqe. 2.0p^a6e ryre met krogle iy^ecr adi kroglast. . granata.feDAaHectadt ogrtlcasr t I I I I I I okvir za ruife4 n tainbr-rrin. -nor adi l. 2a ptazenJeozu\eca fuce^.i lam ciganski fymrm. fffpar gl. lpot t krogla'. ovlurrrre . rogovuez ry?V mrja.tudovit iy. brzda (za konja) fepAaH n ogrlica ..oH!tsa$ i?nqf biti diakon fayp.gl. . l. posoda -2. -\1 m l@tt vra' gr-rlija. ce iyn tar impf fam ciganiti. f€3Bnr+a n Qzezva za kavo feM.in. far. navihan. iaBo^r-r faEo]tqe. fo^oBtf m arh mo(girer. zogast tytos adj drt2 gl. co ABajqa r€Bm ce npaBrr. hudid fasolcrl ad-i poreden.. Pre' lkan faDo^cKr ddi vraiji. cerkvcni pevec (Pravoslaven) arKorr tt diakon aaKon!tsa. faBo^rtr 6a t? dettl oo f aro. poaez(prodati) I I I I ff faBoa nr vras. hudidek aAro]ru[H^aK. -mr | \ftgoliia.r'B i1 arh odtoitri tleb za odplake t!. lam baje. baranta' tr fypittra I bol georgina.rr I laft krik. -riia in.rl m lam cigarl ryrrsn ce.iy. prosjaditi. gnoj. raca faio.nda. daliJa f1p. 6oxeg roKar l|| betec (konj) io^. nesnaga. f arh gl.I $a /t ministrant (prr praznidnem bogosluzfeDpeK. Krlstlanr(a fa{e.Wk . ypitje. svet. gl. pv. -tur m razgrajat. -dxre. flnr. ied iz mesa. de! da. 2.f 1. adj irtdccl arh temno rdec i\Re" m kul l. faBo^laa r tmPI uganjati burke. -tur t?1 smerrsnlca iy e. noraavost.'ra'trad1.KuH rc . fa. rHoII fy6puoo n gnojilo flfpfiurre n smetisee.an'. adi indecl nar pes zelo leD.i rz Jurjevo (praz-r4eu mK. irtpmra ju ) smeti. nemuslrman (sramotilno) l. faBoaar imql lgalJja' ti burke zti" faBo^nja. VTTIICA ieBper. fonosE t?t podPlat. iVM bakrena kanglica kozo fi6pe. moavirje. vezenie tep. jezero ioMle3eu tn krl komzna alr psenidna kaia (orientalska ied) foir. budidev . -'.Poreden. --un m arh Pek in prodalalecgevre(ov fe3Be.. r<a1Pxa nemuslimanl(a. fvloBo rrac o rozno olje i!l|t.zetenjaie.roru m arh bot roZa. Kaytrllj}l ncvernik. zvijaden. lokalost.gl. laryr ( Manacrspcxa) rtt somostanski diiak.rfir. sl. soqrga ryope^xB adi pognojen tmPt gnolttt' fy6pr. svitek fyBe(eH) .zvijada frDo^urrr|I|a f l.rvpv Tr-rJa preplr sta dovolj dva. tyMoBI| n velika bakrena kangla (za vodo) fyM.r vraZidek.a id! fam kakor da. zviiaanost f8K.co TpoJqa za . iy^'tr6a a krogla.. fay-pn m arh. Srapnel. razposaje_ nost. Pecivo v obliki svitka: 2. navihan faBo^ri. o6pa3 r€xo ioM lma deoelo fl6pap r? smetar fvopaprnrK. faBo \'Da..

.tx'J ad. 2. idv ne qovoll. vardev"anje(npau{ eKonordlja vareevati). evaKuaclla eBasreNte. e.-Hq[ . skok v stran (v gaeKctrarBlJa. z i^-pako. isti. stalno c4xocrpan adf enostranski ll M&k€donsko-rtlove$kisloysr eluotryrlra I enodejanka eA[o*reH adl enodlenski e4gou1'4o adrr latn m'logo. 2.gospodar. -Jrraadl cnobarven .e(sar gl odjekniti eKtrira. identiden eatrau 4dt enkrat. eBaglleaEcr fi l. eKrpa eKI|e. enak. en. enaka \. posestvo gl. er@T eKadrop r?1geogr ravnik. eBerrry{AeH. isti.protestant . okoli na c^ro6ourrDo r? cnobostvo.individualen eA.u!qH nt enobocarro{tox(cu. evangelidan. 3. aoMar(rIII eKoHonuja. cA' er-vMerl ttt rgumaur. gl.. eArrar! aa ceKoraMnkrat za nadskof vselej eBrrcaeqrJa I bivanje. -. gr.rr<aadi edini. !. arh 1. oouo ex.tlotcist eKcrtalr:'uJa CE c.. kakor hllr o oNm6ocrr.n edinec caE4a f l. -Hfl. posadka.oxex.'rednost eKfrra I moStvo. gospoda$tvo. f nauk o gospodarstw eKor. .. morl()tclzcnr cArroBpeMe( adi istodasen. v enl vrstl eArropoAeH..aroqe. . adi ind. -Tyl adi ftzttider.oi enota eltrdulren. {T m odmev. iel5ev eBo^yEja-f razvoj.neki eA[uaeceT. _ erKoa fi de|fl od e)'< voru) ek. samotar. cesarski namestnik v Bizancu. 2.^oi adi ielSb. -Mqrr 4AI|O3eMr<a m-f rojak-rojakinja eArronMer|lrK.tna 4dt moreor_ ten. dmgo za drugim eAHO3eMe4. ral e? kie ie?: Ee e ni eraxlaonji f izpraznitev. z. n dem od e3epo-e3epqa Jezerce eI(. . 2.rKollr m zool :e. gl. 2. "4$ adi enoceliden eAHoKpBes.E| I lirjenje. protestantski eBe p4d laj! tu! glejl.Es{wocr I Posameznost. eAnHaIIr 17' I.2. er(aBfr ce. e'f\ cc impl ieztu se erKe. so. €A||oEueg fl sc lmenlaK e4norarea. eArfior. tu Pa erotriM. eksistenca ettwraru. DredstojHlarl(o qeAo eolnec nik pravoslaYnegasamostaeAqo(1) adt priblizno. .arm adi istih let. earlnaecefle num enaist eAndecerrh adi enajsti eAxHaK. er!'NleHKa f predstojnica Pravoslavnega samostana eABaj4dt komaj. istc starosti eAHoAnrllirr impf ett{at dne!no jesti (ob postu) eAHo3aAplro ad1) zapored.Tfla adi enonadstroDen eArronirmta f enoladstrop. ekran e*crlr. 3. evolucija eBttH.rKa f kmedki voz na dve kolesi eAEreq.ecl Domanjkljjv.' oditen.-nu I ekonomiia. neko6. gl. ekvator er.^\a adi enotodenski eAuooopasetr. l. erKl|r6a I I I I 441 Jezev etew n tezero e3epcKxadi jezerski €epqe.> ma. spanzrJa jezek.tr1 odmev. -rEa adi natanCen. eventualetr eBrAdrfien. mikalnik eAEra.qgaadj enol'rsten. rum eden.. eksakten er3aDx. {rT. -siuor m sebidDost. ob' eArnna gtam ednina f stoi.*ra ddi Posame_ zen. tuca eAllorartgloqes.i gtam cnoaozen eAHocroJHo 4dv nepretrgoma. veda (polititna ekonomija). erElla /l prla erBdKTeH. .ekonom. Pravoslavni erwetflJa. Dosamianost e. ecu_ nec. od' stra[utev.{rja n evangelij-.117 EAHO l 13 c&no 12) Nni brt ko. adv vcasih. eEarne/u{cTltrrK{ adt eva\gelL' danski.2 zaslon. evidenten e Da tbo fi elsa er. ekskurzija. -3r|a 4di enoliCen eAqoo6pa3nocr f enolidnost eAno_paK adj enorok. enakopravnost eArmKoB. 3. ce od ctM Ponl gl ie. er:raDcrr m L hist eksaih. -. daja na-pol zastonj eDTqIlo a4t poceru ere.tgt tt somrg ljenik eAuouacleuocr t enodusnost eAqoseAe en.ry4aa€Hr rr? ekvivalent.Esa adi istokrven eA{oMqcaeau(. 4 m lan kj PrrU-. greben.posamiten. identidnost. tcc. evangelrsl. oABaj eAeg. eK eKpaa l. z eno roKo eArropeleH. premalo eKcKlIBrJa I L izlet. m{. istost. enxa. . tam egoizem eAFtrrro4 -. hkratcn cAHoBpceH. er(r|!|!aar impf odmevau eKortoM m. -uor 4d.eArE{rEa z edinlek eA[anBocr t enakost. cTollallcTBo eKoHoM! (a ekonomika. -K:Baadj enak. I I I I I I I I I t . enica. -t\aa qdj ist<> vrsten eAaoc^. oozrv. cenen eDruEula t cenenost enrmqrirJi. odjek. edinka.

.im-pf jecljati.. m kliutitev. cuerrca. Aajaromaknienost. l. prvoteD. erupcrja exo n in m odmev. cfcl(t epem. ec6jor. gl. cksploatirati oKclloAnpa. . emitirati e. . emancipaciia 2.misliti. oglednik. samstvo eprcrlcKn adl fantovski.crc r(J Ao rc6(.w m arh gospo<l padriSki etDel|Aqa I 4/lx gospodova epMrK n zdrob Zena epyAn|trJa I izobrazba.. eKcrd3a fi. mv (ob e. liz element'.\eMellTn eleMesrdpeH.ertrp-drpa pl eKcqec t1 rzseuevall se. zl| 2 os. jelov. e^a(re) BaMYI emlsar pridi(te) seml el. prJaca.erfirco m nar pes gl. etemenra_ ren.Na adi pfoLen.1. eKcleAtr4r{a. vel epoha e'Jre'I adv ..ufia adi letosnje eceHortreH. odjek ecanl m fom radun. ztteJtrje. dudaski -in impt. eru(ucrla eo[KdceH.elitipretiravanje. €aa! eaar€! samo imperativ pridi(te)!. eqar impl razlegati se.d^(ja)ti.. " eack. 2. -ux I ekspediciia. eprc &IEa n Zrebtatna. malomeSdanstvo ecreareu aclj naravcl gl..{rr I Zalostinka. l. eprellglBo m.. obrazloZitev. lig ecerpaI aoo.).ojc. vre' teno eNe'{ m zool ielen e^e'{. esf. eleganten npl'poAeIl ecrecrBo narava gl.m esej.kakor.qna adt eKs_ eruardmaqnJa I osamosvojiccntrilen. epitaf emrrer m epiteton. izeksport cKcnopr izvoz. eleull fl mosKl.i izbrano eHAeK. pridevek er6xa I razdobje. '|l padnik uava . izreden. jeseter (riba) ecEao .1 lcj.. tev. era epreAe. z. eksDlodirati ctcnor6. n tantovstvo. eM cofli fafi eM. gr. f zalros. jelka. imeti za. emlgrlrarl gred. -. zatavtto l i ri e^I[.izpl Iantovau. zunaj sredista.). i2f. ekstremen _. -'raa cesti) obleden. kobilarna eprEII n fant.r ceh ecHaotl'ja. -nnra adl skrajen. cuera ra. erc-nor6ro. oopravnl oddelek. ekspenmenl cKc-neDT izvedenec. uspeh. eliminaciia oKcnpec m cxspres aficr|pecl|ja / Eraz.. elastiden ad. eKspreslJa e. .trfrpa pf tn impl od. odpadni- .el part lej! (kazalno za 3. -un I ekspoziciJelenJeusnJe e^eHqe.. samec epreH^aK. l)r i teol lel er(aB adi jecljav epetffq -rnI krivoverec. lig oseba..6fr8Iatn 4rlr vseeno er{cxofl tn episkop. eksces eMr{r nr emir. samsKo avetl epeSrqa i zoot jerebica epe6rqts ddi jerebidji epec I kriva vera. sol.fam popollroma.adi . lzvrstcn.rxa -.wj I t. eMorrraeE.jelenji. ekstaza MAtlT cttcrpo a7i in dd.. Jesenr eceHcK.ra6opdr m izdelek. sok.eM tako. zensKr eHAeqe I t5 dunati. elaborat eurnu rz gl. . eprenlnaar . eM ro eM ao prctiran. arabski knez e bot jelka ^t ewcAp m poslanec.boii{no drevesce Gxcrdr. aIkoholna raztopina.ftv. Temasu eOeKTm udinek. os. odprava. -url f motovilo. od.eqr<aar impf stokat| iemarJa dati ecu'Jd impl fan gl. prvina. adj krivoverski. eKcraoAnpaal p/ in inpl razpoditi se. pravoslavni Skof erflrao nr nagrobnik.-qn fl jarek.I I I I I I I I I I I I I I eftcneAtrryJa I l4 e^erHja. gl.cKr .uvod v umetdisko aelo e^etr ielendek. e^oBo ApBo jelovina odlidno skcrpeMeu. polet. osnoven. clnpfl ere part lejl (kazol|r. porodilo. e^eHllulia n Leln oo lu. coceM epa f doba. gr. l. 2. adi jesenski ecerulr|ja I Lkem esenca. razprava eceEI jesen eceHek.11 poskus.rerdrrieir. Da 5e ohol cKc[e8TD[rreH. emotiv€n razteeliiv.. e oB adi jelkov. l. -rrrr I izbruh. ekspert n cxcrn-oarfipa impl izrabliati. ekstra: iz-l'rstno. iz. eEe ro! lej ga! eHopnJa. excno3da |. raxa. eaMa3 n diamant. ek" telovnik e^eM6rrr tn ke/'1. povsem.j. epilog erJ'ncv.elitsir. oBourje sadje €aarr tu zanos.coMHr{reAH{ sumlllve oseDe e. razletcti se..ernast . napol. e^eHcKa KO)Ka-aili cxcno:rnuula. eHAeErBa n dem od esAe( majhen jarek erJ. -Bna adi dustven.. Stell za ecdj.eceHar adi jesenski eceHocKa 4dv-to jesen (letognJo rn mrnulo) .. izpostaviti. ecer'. samsl(r epreu!tsa. gl. lol osvet. 3. odetDeEAqJa. ||pltp() il '? erdna I stopnja. potovanje s Posebnim namenom cRcnepnMcrlr . ielenae cibrioxapa pf \n impl eksponilati. 1.tln n1 tlan ccha ecfiaocKu adi cehovski ecsaocTBo cehovstvo r? ecna$u[sHa f mclc\anstvo. ooneu AoM. -cHa adi uspesen. 2.ele' gija.trtr'aurla I izlotitev. l.. udinkovit eplnryda.Bn I pravoslavna zupnrJa eltrr or. elan e^asrrrqeH. etx jei eHAetre. 3. naraven eaeMxja. lig sestavina.l[rHnoT eca[ B qapltrIja He a:! er!tsa radun brez krderrKia.3rr m sklepna beseda.elrtl*ic/ai m . 2. -ita .

r(a6a

tl o

rqqpe6

xcAPcOu

tt7
'(eBUIIIIE

r( .x
,Ka6a (1) I zool krastai:a; i,aba ;Ka6a.(2) f .med gL rpa1ell angrnapectons adi Zabii ',Ka6emxt ,Ka6l^K, -ry,'m riodvirno mahovje, blato xe6pa I gkrga xa6lpKa / .L mehur; 2. Skrga r(a6wKa, rKa6lpKaaT imtl grgrati, izpirati grlo xa6!?Harq r€6!?rrrK, .uUn bivalitde Zab: malomeSdausko okolje; usmrajena vooa: mrtv o xarop.m gl. ualop hrup, kdk ln vu( >t<a'toprr impt gl, uarops hrumcti, hrupno govoriti xa/r, ,(a^oau n Zalost,muka; soautjc,pomilovanje )fto,ro, ,r(a aar imrtf talorati, obtalovati, pomilovati; pritotcvati se ,|(!^60 I l, ,alost, muka; 2. plltorba x(!,r6orradl pritozben t(r^crr, .ArrA adi talosteni Zalcn, 6oauten; ubog, nesreadrl t, talovanje; pomilo'(aaorlc vorJo nat|/rrroo)Ke Zal 4d, r|(a^l|, ,(a^or impf l. zal biti; 2, ,olostiti se; 3. ,alovati; DrltoZevatise -r:c: (, -ryr m levez, sfomaK t(a,l r.a ocru (ce) impl ialostiti (se) re.ro4a, .Elr f bot \rtfi Zajbeli :'d:anld,f dem od ,(a6a 1. Zabica; 2. Labica (za wata)i 3. zool Skoljka xarrlre, ,KiatFtt6a n dem od, :r@6a 1. Zabica; 2- ,abii p gravec ,Kap, xapoEx, xaple ru in f 1, tgrjav.ica, ocenJi 2. lis navousenje, zanos t(aprf, rcapar impl Zgati, obijgati; Zareti, plameneti -ce: gorisde t apEtrtre fl ZariSee, r€troDllr 4di raiarlen, razbeljen; plamened ,Kapqe, l(aptrl|Ea n dem od xap: [orajHo r@pqe potuhnJenec tK6YE m gl. rpul,runa, u6yrr srn tro;axa impl gl. rpaKa Zvetiti r<raB n 1. truma. mnozica: 2, sodrga, gl. rIlas r(flraMoIu, xIpaMoTaT ln?pt roDotati.treskati xr1{a.l Zlindra, golda, droZJe, gl. urypa xSpana.itnpf dofotati, bresti po voor ,xt{t6 ft Zreb,kocka, gl. rcoIIKA

xa are m pritoznik

pekati; x(exrlleqll t4rn hu,r.Apc6a irnpf Zrcbati, metati kocko da priDeka ,qpe6e, ,rtAlre6lrr5a z trebe, irtexoK,:ma adi l. vtot, razIrcbidck beljen, r'rel; 2. fig oEnje\it, rqpe6eu, -nryr at Zrebec strasten .3ts n tezlo ,KApc6n ce, ce xgp€6.ar impl ' 'te3oa, nr Zir, Zelod t(e/raA Zrebiti se. Zrebetiti se telja, gl. xe 6a xAlte6uqa I Zrebica, Zrebidka ,Ke atire '2 xAlrentte, xAlrenM6a z 1. t(e1lare]reH,-itta ad.j zaZelen, gl. uoxe elr dem od ,rrNE6; 2. Zrebidek xe^6a f Lelja ,nAprrm, r(AltEaar ir?rpf kol. cati se t(eae3apa, t l. 'reA$apnnqa ,.elezarnai 2. trgovina z ter(AIrItmBItga I kolcanje, rigaleznino nJe i|(elre3e!t, r?Itul ddj l, Z.elezeni trAp.Erre, rq\[r[nEtsa pt kolc(ruda); ,RAIr[Hrcr, ,rApEArOrerSe 11 'r, Zvenket,rozljanje xe6ypKa I gube pod odmi, pooocJe tc6lpKoca pl zgrbanEiti se iKeto/ut, t(eBorr(a ifiDt DreZvekovati (po. malem'); tig venomer gonlD rsto r(er, xenosn m Zis, zl.ak (\a zrvaltn,qrevju) xera f vrodina,pripeka r(era, ,Keraar irupl zbadati, trgati r(eralKta f 1. zbadanje,trganje; 2. Skorpiion xenrc, xelrrlTa pl, impl zb<> sti, zaboleti-zbadati, trgati ,Kero^, -r^lr tr teleUnik (palica pri telegah) r(€ro oq rfl tezelj, grebljica xeroca, xerocaar pI zrgosaU, Zaznamovatl xca, r(cAra t Zeja xcAcH, -Arraadj Zejen rcaHear ifipf ,Eien '(eArrcc, blti; l,g koprneti to &:m xcAlurK, {r| a lejen dlovek xGxe, xerKar iupl Lgati, pri-

I I
I

mu se

3. ttg 2, ,elez,'st modan; jKe^e3sa paKa Zelezna roka r(e errmta I teleznica rre^esnulmpcKEadj l,eleznilkl, iKe elrnr,Frnn adi ielezniiki r<eae3o 1. leiezo:2. kovinr ski predmet; 3, likalnik xe^eH, -,A.r|aadi Zelje\ koDmee x,e K f zool Zelva; jaBa Ea xe,lKa komaj se vlede r@aY.4snx, teaYAoK, -rtrr m ielodec reAyAose& -.Ba adi Zelod6en reaYpoK, -qq m zelvin samec rre qe. raeaqsrEa n dem od xe^Ka Zelvica x<eqaI 1, Zenska; 2. Zena, sG prcgai 3. fig mevZa x(eHa.[ra f tenitev, svatba ,I{eueEe zenitev ', >netcx adj oienjen rreEu, ,KeHar impf Zeniti; ce: ,eniti se t(eetA6a I Zenitev rreHrurle fl agsm od, x;erJa ienska, Zenldd

I I I I I

t
I I

i

I I

I
I
t

)KCrrKap

ll8

t(naKa
iKII o 11 ZeIo

ll9

)KyrKa e4 rume-

T I
I
T I

t
I T I I I

,KcuKap lr1 ienskar, babji gregor xarrcKoBr fa I fofi ienskost xcrrcKorrda I Zenski svet, Icnske xerrcrBeu cdi lenski, neZen r(cuqe-rKeHrrEEa n defi hip od t(eHa Zenskica, ienkica ,|KcpaBm zool ierja! t(epaBri ce, ce xlepaBaT impl vrteti se, nemiren biti ,r<,ccroK adi hud, trd, kmt; ncdloveski xctoap m Zanjec; mesec julij (po ljudskem koledarju) ,KerBapr<aI Zanjica; ;etveni stroj xeruKo adv vrode r(erurri ce, ce >xertmt imTtf razbeljevati se; lig razrr'nemati se, razburjati se xeurrlHa f pripeka, vrodina ,ui-: tt(llMrt, )K*\T6 Ziv ttri, tit'/ ti; )KrrMn 3ApaBje pri mojem zdravju; t$rrr MajKa pri tvoji materi ,.\B adi iivt (s pridevnikom) popolnoma, povsem; x(IrB rAaAeH popolnoma sestradan; 3e^ell popo]noma zelen;'I(sB yMpeH ne Ziv ne XIIB mrtev ,*rrD, f kem Zivo srebro ,KEBea tllrte /l stanovanje; prebivaliSde Zi\t\en:el ,l(lrBeatfta f fafi nadin, potek Zivljenja ,KnDee impf Ziveti, stanovati, preiivljati se ,K[DeeEe 1'! Zivljenje, gl. )Kn-

)KllBrrrapcrDo r? perulnlnarslvo )Kl,ar. impf Zivotari,ti xxDKocr I Zivahnost rrnBEe, rorBrryaa pf, ifipf postati Zivahen, razZiveti se, opomodi si-raziivljati sc, popravliati se, ozivlt'ati ,KuDr4tsar6e a,oZivljanje trdrBoAep m Konleoerec, mrhar irrtr&ol[nc m podoba, slika, portret )KrrBor m (fam tudi, f) Zi'rrJenJe ,rorrBoreH, -itla adl iivljenjski ,(riBqrr{ra-rKHBorirrHKa f iival r(morsHcr(Ir ddi Zivalski rlrrBorrro, -Trrn n Lival; fig surovei, podivjanec
,KUAOrOAaBeq,

daje Zivljenje, ohranjevalec iivljenja

-BIl[

tfi

KOOr

,KItDC/rOntfC m ZrVlle Jepls

zat\Bva impl Ziveti s kom dobro r(IrBlpKa irnpl Zivotariti m ii.E, peaat ^<sr tKli'troBfilda f zgaga r<{xue (ce), ,r<rlxrryTa (ce) pf, inpf opeti (se), vedkrat (se) opedi ,Ktr^ | l. Zila, kita; 2. krvna iila: 3. koreninica (rastlinc);4. rudna Zila; 5. prada (igratka) ,(r.raBrrt|a I zilavost, trdozix*tnecr adj ,ilast, tilnat ,Ktflurrrrc rr l, atgtn od )Krlla nrrtrrnlila; 2. bivalisde, stanovln.jc
,r(I|Attllll.cll,

ncti; ,r.vp m gl. xe.\aA iir, ielod r_umeniti se, iol-ce: fi porok, Zirant to sijati 'KnpaiFrI Zirafa r(otteHlI(aB, xlrpd'oa rRo[fttt(dB atl rsrpri, rc{rrro, m Zi' r-umenkast ^.nwia r(o reHlqa f fied zlatenica rrla r(Irlell-r .rre^Ka tu, f prebiva- xolTeH[lraB, r(o,rTg.raB adi Iec-prebivalka ned zlateniaen ,rrlreacrBo r? 1. prebivalstvo; xoATf, (ce), (ce\ ,,t.o^rarimpl 2. bivalisde rumeneti (se), rumeno (se) )RrI.Ine,-sja n l. iiv|jetje: 2. DarvaIl , Zivljenjepis, legenda ,{o^ruqa f l. zlatnik; 2. fted ,xwro n l, ,,it^rica; 2. iitno zlatenica zrno; 3. koljivo (kuhana ob- t(o tfiqoK, rtKa ad.j dehx od xo,rr nekoliko rumen redna pseDica) xrlqa I f. iica; 2. nit(ka); 3. ,KO/rrIIe (ce), (ce) 'io^THar pl porumeneti, porumeniti stmna; 4. Zila (mde); 5. ,KoitToK, -Urr fi rumenjak lis Zilica ntuiapa I iidna Zeleznfca,LiL ,Ko roKoc 4ali rumcnolas, zlanica tolas ,'('tnJd'! interi ajsl petel i(oilroca, )Kolrocaar pl gl. xlll:xa impl f. igati, pedi; x<oarrrc(cc) 2. fig zbad,ari,draZiti: ,r(oatoqerr, -.||la a/l rrrrtrcrr.irr -ce: opecrse kov x^e6ltrra I fla, pl dlesne, gl. ,xo^q { [ig hudol)i.iu,r'ic(llii
BEHIIIT

xo^Tec, ,Koarcar impl

zK er'aaf ileza ,F'i€jJaec\adj zlezast r(Mepr@-rr(MupKiaocvirek, gl, I npuKa, ukMr{puEKa irnpl brizgati, Svigati, '(rdpr.a se valiti xMypse (ce), xMvptl!tsa (ce) pl, impt potopiti-potap\ati se xseapKa, xHeatdra I gl. r(eaBapKazanllca itflpl ieti xJtee, ''iJdear impf ,eti zl(rjnlan ,<ldd.re, ,KHUerSe zetev tt

xr|Br|qa I perutnina; fam Lival; usi
x@EAapHuK, .qll

BOT

njak, kurnik

n2 kokoa-

ski, l)iv u ln i* k i
)Klr^*t| / rlafl

-ulrla

I stanovanj-

()d )Kq^a Zilica

2r<o^aa zool ,olna f ,r(oar, -I|or odi nrmen, zolt

xoxopu, r(or(opat impl fuumeti, hrupno govoriti, gl. {ouopr-r

vost ncorvra / l. tolanik; 2. t',ll; 3. rumenjirk; 4. /it Irrrkrlrnosl ,(prBa I l. ZIlcv (vojD(', r)(. sreie ital.); 2. rcl rlalovlnJe xpTDlTa (ce), (ce) )KproyBaar irnpl Zrtvovati (sc) x(y6epKa, r<!6epKaar impl ,ttboreti; ,prezvekovati; fig pG casl oetarl pf, impl trqrHe, r(!'rrl!!a vzkliti, pognati (rastlina): zrasti, okrepiti se (otrok); opomodi si (po bolezni); Zivahen postati ,*-UNrnBadi trpek (o grozdju) x(yria eq, .Lry( m zool lkrlat,
--rlaL lrilpL

r(v aE
xvaaB 4di slaboten

r20

iry?Ha trct

ta

121

3a6e^ee ce

r(vnrnE ,?t zuDnik xi^H, ,(i^ar impl Zuliti, ti. xfpu, t<ypar-impf peli, ,gati (kopriva) Idoti xv^rrc (ce),,(ce) ,l(Y Har Pl xr!?I|Aa at l. Zurnal, gl. qfl(ser, pomasrrarr caHre;2. filmski pregled D()0rgDrtt ({c), pomcncati (se) xlttEa^licr nr tasnikar, Zurnalist xyrrurt m ,upan
aa pfaep

33 sadarxo adv zabavno, zarlimivo 'pogovarjali smo se o teta- sa6aBra, 3a6aBTaar It zagavan ziti, zabresti; fig zateti tes3aar(a, 3aaxaarpl 1. zabloditi, nati; modno.zaropotati; zazat_avatii2. lig postati poteceu porepanle pun sadaaur.aimpl od 3a6aBrr (2) zabavati: zabavatise saare, 3aatrar pl zaleti :estii 3a6aAlrjara -ce: zastonl zaadlt ugrizniti; piditi man 3aaps oe, ce saap'Ja'rpl lam izbotjsati razmerje, zblizati sa6ax rtl sukniid rrri narodni noii (z rokivci ali brez), se,sprijateljiti se zttotul pt lLm \ 3aaptM, 3aapqar 3a6at!qe, .qrsa n defi od stroSkezaiti ga6ag zubundek sa6, 3a6a ,tr zob; EMa 3a6 Ha 3a6ar6a,.3a6a$aar pt zateti neRoro imeti koga na piki KOpau t 3a6a6o.t'' 3€.6^60|r pl ?,.teti 3a6ap m zobar, dentist toldi, udarjati; zahrumeti; 3a6apa, sa6apaar It zaaeti lig zatEti gobezd,ati !sl(au m6asa I zabava, razvedrilo, 3a6apa6ae, 6,arla\ pf zabobzabavna prireditev nau oa6aBa, 3a6aBaar impf zadr- Ja6apxaI zobarka,dentistka ,evati, za\la(Evatii dcer za- 3a6apcxx adi zobarski mujati, muditi 3a6apcrBo1, zobarstvo 3a6aBaqe,.tMr6a 14 otrok iz 3€.6ar adi zobat, jeziden, vrtca mrzel; 3a6aro coHIIe pozi3a6aBr, sa6arar (l) pf za&mi, ko sije brez toplote L^ti, z vreti, zmanjgati hi- sa6a|ta^r pl tam zatemaiti trost; zamuditi: za- 3a6em d za.lf,ti beiati, w muditi se,zadrrati-ce: se beeDiti (daled) $6aDn,. sa6aDar !?\ pl poza- ta6€rte of zbelati tez. po -po OAVAII, razveOnu; begniti; zapustiti kraj -Ce: PG zobavatise.razvedriti se sur, enugrrrau rs6all|rurc 11 otroski vrtec. 3a6e^eece pl zasvetiti se be, msle Sola lo, belo zablesteti
TOBADAEME 3A ACIIIKOTI TTE

za, v, o na; pa.}

I I I I I I I I I I I
I

I I

t
I I

3a6€^exu ta6e^err<t.Pl oPaziti, PIiPorn' niti, zaprsarr

'122

3aBa,1lrl

3aBapefl

123

3aBoJlTarr

ro6opirDcff, -oua adi pozab' liiv
3ir6opirDcrrrR, -url fl1 zaneseD.ilk 3a6opaBu pl pozabiti 3a6opql-r (ce), 3a6opqtsa (ce)

t
I

t
I

3a6e^exBre,reH' '^tla a41 Po' memben, znamenl! 3a6eAexI,TeAl|OCT / Znamenrtosa 3a6e^ex^{B gdl 9p^zeJt . ra6e^ex!tsa ltlpl opazau; pft' Dominiati; zapisovati f,abe^eur(a-l oPazka PriPom_ ba. opomba, zaplseK zoben r 6efi. 6,'/.a ^di 3si6e9 m nri sten-a, strma nclina; kled, aer' skala rabeD6arx Pl Iafi rjmazatl' gl.3aBa xa . Dojrackati, zaaeti naDrratr' na' sabcpe Pt hrf,ri: dce: zbratr se

t
I I I

t
I

t

pl, imrl lam zadolziri (se)zidolievati (se) 3a6ouroru, 3a6ouror!tsa PI, inlpf prikrlt't, potlaaitipri krivati 3a6DaHer4di Drepovedan sa6iawt, :eL6iauira pt, im.nf prepovedatr-prepovedovarl 3a6peBrapl zasopihati 3a6DeMesn pl zanositi 3a6p3a, 3a6p3!ra pf, impf pc> pospesiti-Pohiteti-hiteti, spesevati ta6i'ii i^P1. rez"ti,.rentati, 3a6psaP. adi pospesen; 3a6pliP kazatL zooe grozrtr zablesketati se3aHo ABnr(er6e pospeseno rabiiecr<aI eibanie s!6^o, {Bqx m -la.tn zooar llovck, lig uJedlJrvec; ole' ga6psa"bcr I naglica, hitrica; pospesenost bctac ra6nvaa I zabloda, zmota na_ sdprca';I adi zmeden, zmesan, zapleten rrakc, Pomora ,dli5tvtn Pt zavesti v zmoto, 3a6p(aHoca f zmeda, zmeszablodo, Prevarat-i:.-ce: za_ njava, zapletenost bloditi, Pot zgreslrl, rzguor- 3a6por (ce) Pl zateti Steti; li sc ustetise ts6o6o^ m zoooDor B 6Utta f zrneda, zmeinjava; ra6o,1er€P fi SaoorteKapr€ J zmotai zadrega zobni zdravnrx-zobna zorav- 3a6yEr (ce) pl zmesti (se)' nica; gl. :a6aP zmesati (se); zmotiti (se); sa6o^eKapcrao 11zoDrlo zota\' v zadrego spraviti (Priti); nistvo, zobarstvo upreti se ss6o^t Pf zaboleti sadvrart ad.i odroden, oddatadopaB tfi EfizaDa' Pozao' ljen, samoten 3a6wa (ce), 3a6!r$Ea (ce) it-".qt. Pozabljati; *3JoiL pl, impf z^bosti (se), zabarce: sPozaDuall se dati (se) 3a6oDaaes adi zaresefl, Pre' pl zateti iemati|. fam vz6t, zamaknjen, zatoPljen; 3 !,a$n zaacti si sluriti kruh ue,Nlor e 3a6opaBeH ves 3aDalu, saDallta pl, imvl naie Pte\zet

loziti, zakuriti-nalagati na oSenJ .aD,ape'J adi zaloten; priZenien (otrok) 3aBaIreHuK, n pastorek v "qll razmerju do madehe 3aqaptr pf l. zalotiti, dobiti, najti, priieniti; 2. zadetikuhati, zakuhati; 3. zavariti 3a$eatIadi raztresen; prismoJen 3aBeasoca raztresenost; prif smojenost saBe{e pf zapeljati, tlpisati, vpeljati (red) easeae'radj zapeljan; \,?isan saBe AWa im pf zapelj e'rati s Bee pl zapihati, zaveti, zamesti (o snegu) 3aDeHepl prideti veniti; lrg malo ledi 3 Bepra zarota, gl. saroBop f
3aDepeHuK, .q{€aBelreHriqa m, f zarotnjk-zarotnica, 3aroBopHur{, -qa gL

3aBerurarea ,r oporodnik, teslator 3aar|DKa omot, zavoj, ovoj f
3aBllAeAII Ce, 3aBUAe]l!!a Ce

oanl se 3aBnAe^yaa6e n svitanje 3aDnAerr, -AHa adj zavid€nla vreden, precejsen, dokajsan 3aB'rAr, saa,dp'YBa pt, impf obdutiti zavist-nevosdliiv bi' ti, zavidati 3aBnAAmeq, -BtIa ,n zavi,slnet, nevogdljivec, gl. 3aBsc xBerl 3alnAlrocr I zavistnost, ne, voJdljivost 3zrBltops ce pI zavihtati, zaplapolati 3aB[ceH,4IIa 4di odvisen 3aBl|c]inBeq, -BIl[ t zavistnct, nevolaljivcc
3aBI|CAIiAOCT

o.f, ltt1of impers zdaniti se-

vo!dljivost
3aBI,ICIII|K, -Illt

/

ZAVlSlr|()Sl, rtI-J||D C|tt|tlt|

rr(L /

ncvo{dljivcc-rrcvo*'l k rr iiv sauep'n pI potrditi, overiti; 3aBxc[oct f o(lvisDost qperlr;Ic 3a!nrKa, 3assrxyno lrl, t,l,/ 3aBepeII overjen preprs zaviti-zavijati pl ,zaobljubiti se, 3aBrrroK, , zilv cl( -ult raBepl! "ce pnsecl; zarolrlr se saDjaca (cc), 3trnlocvlro (cc) pf, impl fan pohitcli, p(xl. 3ar,epyra im.pf . potrjevati , . vizati se-hitcti overjatt, verlnclratl s al.ese pl iti v, vstopiti; /itl saBep!tsapf zadeti verjeti, de poglobiti se v kaj oru zaupanle 3aDAeqe1l odvleai, potegniti 3aBer tn zatetje, zatis:e; lit v, zavledi zaoblitba, za,'reza 3aBeqepfi ce, 3aBeqepwa ce 3aDOAHE|(,qZ m ZapeljiVec, pl, impf . imperc zrnatiti zvodnik se-mractn se ralo4mqa+aro4nmra f zapeljivka, zvodnica 3aBeurra, 3aDerrrraaa pf, ifipl voliti, zapustiti-voliti, zapu- 3aDoJ, {rl rn vijuga, ovioek, 'lig obra, Sdati saDerrra{re, -hja n volilo, opo- 3arojirarr n zavo:e\talec, roka osvajalec

niti sorea 3arafle t uganka garpeanocr f ogretost. intpf kofiati (se)'koniavati (se) 3€'Taci.r pl poneumnitr. wfiu zsresiti: 3ar!6fi cBecr omedle.ma adi nedou.zmeiati (glavo) 3aBDmOft. poginiti -cc: aavtall. navsat r'Ie. 3ary6n nar zasel je. rcria. premikati.saipa-6 rz . impf zadolati.3aBOpKa 124 3arpelltrr rn4'|t)t(ctl aaAoMrr raAeEar6en obreganje. -ini adi zado'tc> ljen 3aAOBO. 3ar^q6!aa (ce) pl. obvezovati. . zanrmadusenost..dpf zagrozit| ogroziti.tllo a. Pokopati vati mn6a pl laft z.pf 2. -cei rarpeau adi 6grct. impl omoiiti (sefmoiiti soAeDace impf obfegati se. zato Ker 3aAelHer saAer4tsa4. DOravnavatl sz.'e p Jor?aruqex.ana cdj zadovoljiv 3aAoaonrelrro a. neumenpostaJatl oglu3ar^![r sB adi zaglusen. zadovoljiti se-zadovol -ce: se ieYati raAonoure..'llul 3alpunI (ce).narodaj. zadoliiti se. -qtr tn zaroullK aiLvtakoj.. razHO BO 3arpaAll poveoaulo vaJarr med okleDaiema ugasearacu pf ugasiti. aa4oupa (ce) pf. impf zaeaziti. saAoBol!tsan. pf .u (ce) pl tam pnzade.IuJczemsKr 3aAorwr(ce).teti tipati. -. gubiti (se).ilr alp. zavrtulu. propasti.l ie: 3art6u rpneHue izgubit je pbtrpljdnje.fopsllBa pl. aaopatu. nemircn. poganlan. sarie6e pl za$ebsti. skrbnost. premakniti 3aAsro(Xaa. lig preieti (z idejo) 3aAo/rr<eEre. ooBpcrca 3aAorrfq. Saraf'duBatpl.pl impers za.ridosluseti r'f j sar. ogroiati. zasnovau. priieli daiali: Drikazati se v prikukati daijavi. zadirinost eaaera -cbnj fatn ker.je I I I I I I I I I t I I I I .rr'(trpl zadeti gibati. obmiti. iz. narolje (drv. rfipf zadovoliiti. sag rD6 za hrbtom: 3aA rIoAoBIlHbra na 19 oer v drugi po lovici 19. vihati. . po.rkali.sarpeDapf. zaoomluvradati. impf postati laden-postajati lalen 3ar^x6E (ce). inpf ogr- 3atpo3.'iq&a pf.sarolnn pf zaceti gostitipG soldevati snusuo se ml le saiolrrla pf za&ti kulmje.impt pogladltl. 3aAortiN(irapf . impl. gram kont' nica (ce) pt. prrvezall. obvezati se-zadolzevatise 3aAoruKr[e^err. stoletia s^aa$epf zadati.repa zarotnica SAraAerrocrt umazanost. pl zagaziti. 3aAasatx./rri.I^a. obvezatizadolzevati. navdulen. t nalc ga 3s.d! ob]. obveznost gl.-3aBprwa pf . skleniti-zavezovati. dobro .tJ. tmn gorednost. sDorazumeti se 3aAoBoAeE.fTIslpf . izza.. naKopa'vati si skrbi -Ce: sarp'Ie. -. safI.3€fopqsaa. im. inpl zavezan. svornik (na vozu) raiparn. sF. (se).tc t ddv predvterajSnjim 3aloBoprqa-3:lfoBoplllFlKa saa.pf zaaeti boi.saAo^rllrle Eocr I obveznost srU.vcstnost 3arp[rK[ pl prizadejati komu skrbi. 3EiD'prn zisr.. za. omeniti. P€rIe' saxarrz.grDalr 3aAorlrKure. 3arlree.pogrezniti se-pogrezatise 3ar vaee . raKnln za Kal-zatrKatr Kaj 3aAeuuce pl rmpefs zasvrl t\ se pl 3aAerEree-3aAeT[u[ pootroqll se 3aAAa6owt pl poglobiti.i pce: spraviti se v nevar. pot je zgresil 3aA praep z.same. 3aKldu zudirati se saAln[|cr<r adj zaleden 3aAo6pr pl spraviti v dobro postati dobre volio: -ce: volje. svinianost saraaosen. rfipl zagfenlll-gtEnlu men. -rla. suloc 3arai'Ellla il''pt zaglusevati (itttlrcrs): My ce 3arpertrIl pr6oriur nc dcla prav :rorprxcn adj zaskrbljen. i?rff .a. kreniti. zaaeti stc DriDravoiedi Dati garaj. nost 3arlro3ttsa impf groziti. gl.-ce: 3eAamx. imqt ogrc' ti{grevati drariti.rlnen j -poneumr en poneumnjenost 3:rr^llenocr t 3ar^yf. snovati. sena) jati. nagajati sa''we pl umreti. . Precej a BcL.ati. doltnost izDolnitizadov:rli..dv zado\oljivo 3aAoupl nadojiti. zanalUra pf. nakopati si skrbi -ce: pizadevati 3arlrrDKttsa -impf KOInU SKrOI. -rda n zadoltitev. Fcei ogroZati se 3ary6a I izguba 3ary6en adl izgubljen pf izgubiti..res. 3aBPI4Ea m konec. zasaroBopMsl(! adi zarotniski .n adi inozem. dounost izpol-njevati. napoyenle !aPovedo dati-naftigovati. imqt dohitetidohitevati 3atoBop tfl zarota 3anoDopHnra. skrivnosten aaraA[. zen sa+*ua I zaled.uru pf narediti Pr-vo nap:ako.tu. s t''acU!E Pl. nakopati garpaAa I ograjen Prostor' sl sKrD ograiai gram oklepaJ. obre{ovanie. dati.I'a qdi obve.ativeti. zaobradati saap3€.naiediti narobe. skleDati pf zavrteti.1vrmtr.-rrt ce . zaloziti. -poravnatl-glaoltl. |. namigniti. piti se saAMq -ryr tn zaonJ\ca zate 3ADOpKa-3anOpHa f zavon) zapah.Poneumiti 3ar^lt!tsa irrf Poneumnjel'ati.zboliSati odnose. komu skrbi. -qn-3aaprtrsmK. skrbcn 3arplxerrocr I zaskrbljenost.-.vati.sklep.

impl tazd''Jia'i aili zasopeli dtoa zamuditi-zamuj ati :ae6nrarr ves zasopel 3aApeMepl zadremati . sklep 3ar<. prijeti se 3a36xBa (ce) pl zasopstl se Saao\aet aol zapoznel zalcti sopihati. izogiblti se. sa3eMlwa pl. obesiti -ce: se na koga. kaj zadusitidusiti. odloiiti se 3afuw1a qg ilnpf I.rB-3aAOpHrrqaB plepirljiv.(q oglalati 3axl|Ba pl zadcti kihali 3axn(orn ce p/ zahihilitti s(: 3aK et adi zaklct. skleniti 3arllqoK.-ital&eAfiv imqf.. pl. zaklepatii z. zdrtbarski. 3aAoqlr!?a pl. ooorr(atr 3aKarlre pl napovedati. vgtlcltliti sc. zbosti. 3aKa4g pl pokaditi (s kadilom).t zadeti govoriti s zadrtati-zadrLev^ti koni. obregniti se 3^t(aeanBadi preDirliiv. -rfia adj konten. plcprnJrvost 3aKallrRa pl [unt lmnn\li: !ce: umazati sc. poovtza! se 3alaAe . pI.xa adj zajtji. zmracrtt se 3ajAJlcornle a zahod. premreti. 3a36rBarrocrI zasoplost 3 p.zateti zidati 3asll|n pf zazveneti. 3ax Brr . sAAItr'(UDa pf . ojeklenelosi zdi'IlivoSt 3ar.spiigovoriti. impf . izgutrrtr se. zadiiden. postalr cvrsl saJau4a I zajklja taja. zatriSnji za\tzeti se za sesti. puhati 3aAorlq. pohiteu. 44. osva3aAlrira I zadnrga iati: dce: zavzefirati se za 3aavD n naduia. hudG ben 3aJaA|{Bocr I ujedljivost. -z^zi:ati' -Ur m dela\ec n p/ zaveoatr se 3a3Hae mobi (medsebojna Pomoe 3a3op tn sramota.zadoneti sa''rpa pI. oootavtjalrse 3aRas!tsa.n. orKaj 3ajATICOHUeZ ZanOCa M IAPC H saj^. nasrtttr 3aJqsa .alAe pf zaiti (sonce). lig zadeti se laskati. por tuia beseda (se\ 3asjana (ce) pt raerirur. tudi lig Jase!'tz. lie zoosll. imql 3aeAt qa I skupnost. Koncavatl. bati medseboien se. za kaj 3AAwa spet prna naK 3aalaBa 3a3eMarre z zarzemaftie.o6YBa pt.-zapihatil icoga. pri poljskih delih) zopmost 3aeM[o odt vzaJemno 3a3opeH. smrten (sovralnik ) sar(^Eraa I prisega saxaorxa f pokrov. 3. aaIIIIAETI'A IGKO Mocr vtepel si je v glavo Kot osel na mostu 3ascKlree-3a[cKpu d zaiskriti 3allra pl zadeti hiteii. sondni zllrod. PI n 3aAoMyBarse mozitev. pokrovkl. oA Kora cll 3aecarrrl.3a}e!1e pf zavzeli. pripeti.Krt.m hrana. p c s . adt skupen. oasckan :aravanocr f zadirdnost.nemlrnez . spotika. hu_ ooonost 3ala3!J pt . . zadoli)lflti po vodi. menrh postafi 3aKal|a I groinja 3aKaBuce (l) pf zagroziti 3akaHu ce (2) pl nameniti se. tmpets. zasru .l zbadljilcc. ojaaati.'xalgrcr.!q!ts:r impf . postali trrnoglav. priskuten sebojnost posoJllo. zacviliti-( vil(. i l(. z^drdrati: fig v Pogovor.fir acti zorcti-zateti dozorevati nati. thlpI 3a36oovBa.sa3op^aBLdi srameiljiv.qu m konec. ljiv daialec 3a3pee.3ajM!tsa. impl zapl lafi zateti ratn' saec.l. tmpl koga. pozvokdaj si Ze ra6unal t|iti nid izradunal)! pf 3as\aAa zazid.a yfep-r ce pl pomeniiiti se.I I I I I I I I T I I I I I 3aAOMITatle 126 3asDollu 3asriAa 127 3axo6u 'rl.. -ce: 3AA\1'J'i. z.t prekaljen 3aKa eHocr t prekalienost. it ttl z a a e l i c v i l i t i ( s v i r r: r .e pl vkoreniniti se.. p_f okrepiti. obeslu. -Iuua 441 poJu. zaplesti 3aAIrHKa pl fatn zabrcnkati (na kitari). 2. rancxncc rl zaZiveti nagajlvec. blatu 3axBu'rv. astma pf imperc . -Bgrt t. zaplesati. grozitil l.zateti. ..' 3aAOp/U. zajeziri (vodo). faztgfall 3anAe d zadeti prihajati 3anHaeTr.pf speti. osvojiti. tutiti odraemna f iposojenka. PlaS' 3aeMoAaBeu.1. Ha 3ajArlcogrte ob sondnem zahodu. 3 A\I'IIJBA pf. (im9ers ) prezinovati 3aeAl|o 44r sKupal Befte ie sa-:nu1'ra -ce te je tu 3aeMfl DOSOiiIO zlma JaeMeu.ioputa 3ar^on!tsa itupf zapirati. skoprneti. sKrepen 3aK lqr pl l.!!rr. po' taarrpe ailv po-jutrjSnjem moe 3AA\rrpemeH. scatr v Koga 3 JaA bu adi zajedlj-iv. zaigrati.aLi. tujka. zveza ozemliiti{zemlievati JaeArf. sKtepatl 3ar(o6n. kondati. -pHa adj sramoteni 3aeMqocl t vzajemnost. -cei zaplratr se 3aK !qeH. .lrxrr adj.ce pf zateti plezat| plztzlu se 3 jaK. 'ce: zagovorru se zadeti blebetati sa-semaimpf zarzemati.iati.jcsti.. 3a3rrttm-iarqm!tsa pf zateti skupno.rrur adi grozilen saKatr. zakteniti. meclzoprn. skupaj . ncDotnir ljiv. ncvc o)'i. zdrazbarski . adj tzajemery satnoa impl plaSiti se. j zatec). saxa'/qyaln ItJ. -rtfi tn zool zajec 3ajaKHe. .\ (in sc 3asBont' P/ zazvoniti. postati Ze:e0] fic stina dota z:lhrcpcnctipo raAopr4tra rn in . impf Wsoollr-posoJau talpe n la. zaKtopntca. Zi]cer. sa3pesa pf. trg.r pl vtepsti si v ce glavo. zadeti govoriti raKa eMI| pl zadeti cepiti 3aRa^eHad.

zarurpau saaor<rl pf zastaviti.. caJQ'Dwa pI' rf!:. 3aKD€!He. v nomenjaiati. okovati 3aror(lprtrl ce pl tlg. -aqs tn za{ono' Sdititi daialec sarapntnuK.gII n Sarlox1l|ItrIa pngrrautr-pngTrzovarr talec-talka I Sa ocmt 3a octUB.'ce: zaceliti se-celiti se ea.bltenocr f zaljubljenost aaue. 3aAoME saroneret adj zakoreninjen 3a^aLE.ra f okrilje. nost Dostaiatihladno oDers (ce).i zaDesen. zajokati. 3 R(OLYDA zaklati-ktati 3aroarrc.'m fan pokop. i4sb\ti iarr. sanjav.saroNr!tsa It. sc z. osuten.di zmeaalr. impf zastoni skost zameniati.laeuyrla pf. aa]i{ffi f grom zaimek zastonj earuepr<a pripomba.? zavetnik. 'ce: znoreU se Sdanie 3aayAuocr I brezuspesnost. zakra^e6a pt spraviti h kruhu' vaverl Jilfr "tffi.Pnlqqy€]83 pL. . n oi:!B 3a^$B m zaliv. zmelati rauanta pl pomazati.arLUa lt.p..ry m bot ljlija 3aMe. saMaraaa$a pJ. zamera. tog.SaKOBe 128 se sDfell 3aaeOrl 3r|Acotto co 129 3AUf. impf zapalu]iti wata-zapahovati pf sa\. 3aKpa/rlla pl' tmPI nodajen weti Pod okrilje' v zavetJesaKOnOASBeg. zamajati-zibati. 3aIoPeIrYBa sat (cel Pf. zastonjski net gafueuaf zamenjava. nadomestiti-zasa uaw^ impf noriti. zaouoru se-. ra namestnik "Ur sa vAo-3alYAHo aa9 zaman.cx'''. -ur r.erd. . orn r. omo raxopaun pl okoreti. vdjubiti se aalreqraH adi prevzet od sas6MaD zamah. ln pt zarotiti-zaklinjati :rol(o[ m zakon. 3aKorqIsa (ce) crr oa Sarlaror oct usl sl Pn_ rarona treuie: ro^eM 3aAaK KacHt ol. znoretr.rrae pl zaEeti sanjariti. nadome3a UNt pf tr. qrcPeA rareDu ce. rnpl 3aaotgtaK. sstbyonpl vzljubiti. 'cc: Priti h kruhu ru^corc cc I'l zahlipniti se. zameguenosl 3'al.. aaKo. zrefl sarosoMepHoct f zakonitost saraorroraopeq.!6en adi zaljubljen KAI ra. rr. Pok-rovitelj SaKOlrcAABCIt. impf zasidrati (se)-z^(se) roiei.pl striviti. ohladiti. gl. d6m: -ce: (ce) Dostatl Ziti se.n zaro' nodaialec sarrtcv'. zameglten t I I I I I t I t I I I t . I 3ir y^a. itntrf 3aMe iuteH a. aav.zmeden. varstvo' zaldita: noa 3aKpl't^ara Pod po *vom . delati hastne madeZe sauareu adj skaljen. brez glave. -A|la 44t orezuspebiti -zmes-ah.. 6e3 3aMepKa brez zibati. zazasanJalr se -ce: ljubiti se. 3ia}'.'aaaaalra Pt' inq! ?: (se. --lyPr t. impt savairarl adj zaspan.-!''| AaJ ZaKa> 3aRpn u. zapahovati. pl. misli in stori. imPt.a a6op He Belrr Preiidravati (mrdes). 3F. pokrovitelj 3aroHoMepes. izkriviti. pogreb' piigriznitipri gdzovati el. okrevati+opravljati se. impf zabeliti (ied)-beliti: -ce: Domastiti ie-ilrastiti. ifipt z . vedernimrak sarewt.osupel saMatd arh Iam das. ''an'DxA zomcglitlzamegljevati brez volie 0 Mltodonrko-sloven*l8loma Prcsklltcti. sbladru se' raroieqerocr I vkoreninjehladno Postatishlajevatisc.rlctcti ( icd) 3aacrKrt pl oblezati (zaradi bolczni). nadomeSdati rost gnati 3aMeEI|X. [ome6 3arqcKal prigrizek -sa. eaieaum zf zmeiati. 3AKOIIOT za(onu _.)KAII I zaslutiti nesredcnapovedovati nesreEo 3aroBe ul Pribiti.gl. oA TIPBIIMT s*oru pf zakotiti 3a aK uoc aAoK lteMa naj_ zaKOtlU Se -ce: boljsi je prvi grizljaj rarpoar. zabiti. . 'P'g adi zako' raip$ pl fan. mapripombe JAIT saMerse pf zalotiti. okriljem. gl. Pnkovati. (se)-zakoreninjevau Ceti-zadenjati se Plazrrt (otrok) se :eziti' rarocu ce Pf zaieti lase delati si sive raaaK. . zakoremnrtl eaiarn. iart'. mocnejSi PostaJatr t I(:Dfr'. cl-r KY' (ce). 3a 3oIF ffi za -3aMaH vsak pnmer 3aMarrAarur. ostati zane-ce: marjcn. Co?rvscKrror 3a^rrB Solunski zaliv sa mb pt zajeiati.Pl za iive in mrtve rarpeia I ftg.v. taterysa pf.. salva. zaregljati (tudi 3axpeEr!tsa pl' iitpl motan' Postati.oaaasmo n zakonodaja Diotektor. u. Popacttr' izkrivljati garpa.d.opares adi okorel garvfur rf ustanovitr lasten trd ozeniti se. JoMsr errocr I zamegljenost sanlasl(t . lig potlaiiti 3au6ar. zasanjan. razmah nt njarje-nja. 3a^aApa .-pry. impf zaceliticeliti.n Pl okrvaviti.arapt skaliti. -Fr t'l zalogaj.lru {[*'*i5:" l' sarirareuocr I skaljenost. -ce: zavzeti se saualarr q. rmpl 3aKo(e.znoliti) itltr. 3aMasAa . brez elave zapahniti (vrata).p!.ia. aa^yalBa pt. neobdelan Ja^e3 m pcsn sondni zahod. grtttrlcuaa Pl'.acry&a .zateti nezmet uit no iesn. -ce: 3a vaen.3a_ I(O||OT CTaIIH DO Cl]I a ZaKon jc stopil v veljavo. intqf e\o[.pove3en. pt. oiitek. postava.

craDosel nqlla r M^ q pf ogreti do mladnc gairaerqnJa. lce: poglaouarl iaMora sar|o(eBapl poiskati si Prcprenotiti .motdedPo.sagieues ad'i fig onemel staiati.u 3aMpcn.3arreHerocr t 1. zapenien. Dlcme o!lt\' saraiii p1 1am shoditi (otrok) aal 3ao6lfKoleH. sanera!tsa (ce) pt. zabrunoarlti sa po mimrati. -ur ti. zapenjenost.t:::'. raz' 3ao6rKoaKa t obhod. 3aMpMop!tsa. Wisati-zaPisovati.jdla t ath iei'a' imol inlr. ranepvlta ce pf. 2.'lx) zllll 3aocrase.-r(. shoditi-zaienjati saneplarurr pl fafi zateti fila' hoditi zahajati titi.!repl 1. razpenj enost. Sopiriti se po' pl . obrtniski Saina saMOAr(IIe.*. brundati zamc Zapleten. obrtnik m hist Crad.9ati-zaZigati.HAa]{tn s trlc. poleoener sa*t*rasa impf zan:filati. utruditi-utrujati zazibati se. oA 3a(se) tliati HaeToT My e pozna svoj raui'a I zanka. Itf ialr. 3aleaaa (ce).gnerct penien. 3aMoplBa pL tnpl 3aHece pf zanesti. razjaijen. ImpI za. sarrepqrl ce. nodiSde. 2.iti (se) iiariati (se).. -ce: Priti v za' drego $rupasz (1) pf imPe/s \astati mfaz raupaaa (2) pf T:sovratiti 3aupepf zamreti. kratko Posa.3aqaerrrucrn adj rokodelski. PIt'llttl' 3aocraHar 4di zaostal tev. umolkniti. obkroziti -adi l. za' poslovati. pl.#'i. razkaokrog. zapustiti. tfipJ za. Pot na. osiro. doiasti kot dekle onemlu pt raMoM.treovsko. noa d()Ixkati 3aMpx vBa ifl pl dodakati noe 3aMPMOptt.rH dcel Postati fant pl. tr' 3tsluoitm pl priti v dekliska lig narediti koga nemega leta. na. 3afixlwa 3:tttfcElnr(H adJ4qV Zaplsnr' ohraniti. pt obiti. 3aMpcltsa pl. Prevzeu. saM'lc^!tsa zamotava!1 pL itnpf zamisliti (se)'zalni3asaar. ttrlpl f zapisnikar-zapisnikarlca s'n'''airr. aaocraqlra Pf. Prcslcdck.Do ovinkih -.liY. zaseiti' iki-zapisniiko ti{hranjati. sc. utihni zapof ti. odpotovatj. odmreti . hoja-po ovinkih den Zalrod. Ha 3aMI. 't1. -m n rokodelec. Pri' reia. zapuStati (se). oslabeti Sautrcu[qap-3aftlcHHqqpKa tI' sanaseH adi ohranjen . SaMOAKrr!tsA pJ. pre\'zetost -pHaadi utndljiv sarropn. zupinrli ostallek 3aocrpeEoct t zaostrenost.Jafiaer tr obrt. zanesenost. obvarovati.lr?lpt adf sanarcaen zami$ljen (cej zaplesti. gl.H spoloma. vprsovanJe in pf zapomolti si-Pomniti . prjd.'i.za(eti vzemati. ztntz' niti. 3 OAm saoAlBa pl. utiSati-tih.o*. ia". vzuuDrtt. onemeh. tmpl sati: dce: raz\.{ltsa siti vbogajme Zg^ti. zabavati. 3aturMer!tsa Pf' aanaMert. navdu5iti se-razvnemati vprsovau dulevati se 3armtlrlBalEe t zaprsovanJe. rxllllrn. 3aoAx. zamtztllen.netr ser nav_ 3 fl''Iq zapisati. mimo iti: Drehiteti t I I I I :ranrurttc pf zamrzniti. utilevati salrtel8.Ilg Konec . zamreti. Slititi pl. impl zapeti (se)-zapcnja". 3alleMotqBa saMop fi utruienost izrpl obnemodiobnemagatt 3aMopeHocr utrujenost f 3afiec m zarlos.3adrcKa f zapisek. ?l' im pt zamrmrati. zadrlcvati. liati. razkadenost teti hodiri. 2. zatopllr se -ce: v misli. z ne' 3atm3Ma(ce) pl fam z^so!ri\. .l 3aocrauaroca t zaostalost 3anup I r c 3llac oll llt . nolcdeneti :rumpxric pf zmraaiti se. Pro3atta r|. -1$t 3aneepf zapeti (pesem) den. zabavati se ukvarJanJe s 3aHuruaBatte 'l dim saunMalhe n poklic.-i*]iii. Past. Pt ttisarfFtttwa pt.. -t.I I I I I I I 3AMI'KC 130 SasuMa]lle 3aI|ofteDa l3l 3arll|lnlBaEe 3ai. navtaMop!tsar6ez utrojanje duiiti se saMoplBaqra f Iaft ntruie' nost tauecysa impf zanaSati. zanima' nJc se mnar rz plemcnska Zival. 3aMopeH. zapostavljati sar'[gla impl od 3rttltc zotlkull (se) 3aocraBET6|a f zapusdina 3anr|p fl ustovitcv. -w ln zaoslaneK.n[trta pl zadeti bera6iti. se zonEIrI slovno "" (ce) ti (se) gaocl:ara (ce)..napihovaln zotam 3AOpOri. zaviti:. T T navijaii. 3aocraBa pt. mlmosrede 3^ftfire pt oditi. zamotatl-zaPletarl' rauncnn (ce). varovati. 3aMp3Har zmrznlen. -4t "oi. irnpl zanell0ariti. ifiPf oddiha ati zaostati-zaostaj san*p'a impl od 3arrpc llslrtv 3aoctatoK..3alrzr.rH(e -cezamezati tt 3aMIr r{ Pf Priljubiti sc prikupiti se...3amrlrKaf grdrn vejica. 3 Mlloge'd "ry::12 4. 3areMorKe. eao6nxbaq zadeti iecliati iti.'rKll n 3alulpKa prKa ln vcllcl petost pf prepasti. -ce: irkvarjati se. biti raztresen.pI od sajAe (sonce.^Nre rodilo maliti. se. odl . toldi iaota im. s8.'adi ^tLi tan . gra. (leL ifi pt napilmiti se. naokrog 3anelreqrr pI fam zaJeclJal\. tepsti.

2.ryi fl ujetnik. liti (dez) zastaviti. nd telave naleteti. 3ano3gaBapl. nlan Kaj oeralr. zadcti delati 1.pf zadeti robkati. zascdi. f fatl zapravljivec-zapravljivka 3an$IIreI| 44. velelen. 3afip rta pl. obtidati. sa[tttt\t pt oZgati. gl.n hist policii^. zapfelr lavati (tudi lig) 3arr/rerKafiaili z pletelr. sapa6o.sarrpn elrr pl prilegati se. zahoteti.Sar aAIq sg. 3eleFJyK 3ap3aBar.m zapleniti. odpravitipoiiljati.FIK!' eapa3lt. JupoAyuspl razveseliti zal. gl. tapacuysa pf.sezna i-spoznava. Ianqar satrocraBs. .zavozlatizaplct^ti. ot(l. 3acI|ntraT 3apntrHaroer I hripavost.3 frr ffi taft strog red. prepredeva ti 3aErc d zatakniti se. itupf 3atrprnKaI preZganje nit spoznati. jati. zanemarjenost sallycrr. sipa. kuina bopl 3acacKa zasikati. zamotati. zbirati se len. impl poslati. opedi imperativ 3arrpo^ern ce pl impers D'asaroB€AnnK. preprediti-zastavljati. impf pt> (l cl fl l i saditi.1rerK!tsa rfipI vDrasati-sDralevati zaplcsti.. snrp. sacaAlBa pf . zaplemba Jldr^cno/ . razpoka 1n sapsaalT m frlm zelen:a\ra.@pf vzljubiti. mencati sanoaeABdrrfBo/' poveljstvo 3alo3gae. inpl opustiti. opuslel. seznanJarl Prrna salocraDeq adi zapostalljen.3afl. impl l. gl. spedi.uja. rrrl Pl rnnnuxrrepf povrgno. discitr.zmedenost zapresti-zapredati sarr sx'a pf zaplavati 3anpex(eH.Ises adi zobat kolo. zanemarjen(dlovek) auysreHocr f opustelost.rgra pt. . 3arprycz.7rpl stdpitistop-ati v so- Ce. vrhnja oblev ka muslimankzunai hile 3apa6ofli.sarrpa[!tsa pt. zasuin .dn igri. odpravljati pL sanpaura.zasalrrpo6orr€-Jepa6or!tsaqxa f jevati rrrrhltck 3 c .s zareza. zanemarJen. zaklepe-ce: rau se aaroseA I zapoved. tmpl okuiiti-okuievati rapa3Hocr I naledjivost. -rg ft tehn zobato po14:tnina. kaj\e. poveljevalen. zanemariati earycnmyfu fi. 2.3arrprrcrtira pl zadeti prihajati drug za diugim. impf jiti-zasuinjevati uieti. impf adj ukazovalen zadeti drobiti korakdrobiti korak. zadetipljirskaii. impl zax r^ornya! impf zasttafe\ati. spotetek. 3acatItIaTocT 3apo6elnft. . poganjatizatenjati kliri 3acaM. kuznost. gl. mar. 3arlolllllla usta) zaeeti-zaieni ati lo umiti (kozarec. 3amnja. stati podoben. 3auocraElra pt. zagrabiti za z tresedami.raB 4di soparen. zanenvrriti. odgnati B. uniditi.tzen trltuxcrrrrcr f okutenost 3acBattl i. drobiti 3a'prz. flAErII.zapuscen salJse n dem od 3a6 zobek. uniaevati.tyBa pl. n etlur{ 3alro6eMqa€apo6eE qr(a f ujetdca. sluziti si. sanpara pf. impl zarasti-zarasdati sapar{a. zadenjati 3arFreHtK. policist.graorlr gr'()znla ''' sa]Jpar. -Aaa adi r*azo'. zamo' sar4eme pf zapredi. zasaditi-saditi.. sraditi-zaaexrll|ADrrrvDatbc zastrasevanje. . za\emariti- pf 3ar|'Trtcu lo. opustosen. intr.aslu|iti:2. zapu{ien. pridobivati. gl.jn\att s tI inlL zate|i oDol- sa'ralrja 31|nTlrcl| 133 Sactarfi ce (tudi frC) ovcc na poditek pt.recr4dj zobdast 3a\wr pf zob(ati s p part (rpralalno) ali. zadrtati. rodek. sparjen. 3aCBarVDa Ce pl. impf zadeti kliti. impl zamotanost. emDno 3apo'ig. zaposliti sc. zobnik 3ar. I I I t I I t I I I I I I I 3apod'. ( mod. prodajalec zelenjave sap3aBarqu'Irl|qa I fam branJarrla sapunaar adj hripav. -r{rla adi vprezen ganascxa zl zapliuskati. gl. vse sile 3anpnKarKepl zamotiti koga napeti. opurazSden(hiSa). trpek (sadje) . plod. lrg src. denar pognati-opuidati.I|q . impl sporoditi-sporodati Safl4. 3arJpe.eletii ncei vzljubiti se :|||Dnrr/ okuzba. afozlu deti kai delati.a impl pf. sawycyua pf.vzbrsteti 3an!?HnHa/ soparrca 3ary?nr. fig \al*Ziti breme tan.povelje sauore.na rah.oy&a pt. zanemarjati zapostavl aaniti i6eitek z zivino v scnci. 3anoBeaeEuaquu veleurK.3atroqHe.odvzeti 3 rryrlJr pf zaaeti brsteti.rrrorl|ce pl zaleti se potiti imlt zaposta\iti. biti (takukazovati Sen) 3anoleAeH.tg fl7 za3apoAmu-sapoAoK. zavoz.tr.ry r?r poYeljnik stati pomlad 3arrol€Analrr<u poveljni3ki. . ?. -tE fi fatu branjevec. ear4rarn. 3alycrFa pt. zmeden(dlovek) saurrErlcraHosrI zapletenost. cpidemija xopltitc|l 4d.sikniti lcrcr. n^eHlrqa 3apo6ettrtq<lr adi ujetniski. sarryesysa pf. pG dati. pe ganjati popke. s_iesto. kruSiti. ukazati-zapovedovati.ta. sarpe\e. sanpeqt'D.rr lrrucner adl zaplenjcn. dejan (mesto). 3arrvqreH44. opustolenost.zarfue pf irstaviti.4a I in inpl zapove. sa'prllla pf. zamot^\ati.alno) morda tap m L igralna kocka. sapasyBa pf. ce cMee 3apa3Honalezljiv smeh ima tapacne. zobdek sa. zanemar'Jen Zandarmerija. rfipl 3arr^erKa.

razteptati sararn[ pl zabobneti. otopeti.aliti vra6unati-zaradunavati. 3arrp^ynir l. pela razmerla skrit 3alerHarocT f zatcgnjcrlosl. -ryr t?l 3acrarrHlr' qa I zastopnik. 3aceAaHtre IIa Droporo v zavetJu ABIiOJ Drugo zasedanje sacol.ff t. lig govoriti o nadrobnostih tar3JlreH adiotopeli skrhan _ 3:rTalrrr. sac''tn IBa pl.lj zatajen.. samoten lotiti. 3arBopa pf ilrlpJ /.a impl zasedati.3arBopegu. sarspAerr 3acroja{ 4di postan. namesrmca zamolkel (barva) sacradiflKq adi zastoPniski. tat' napetost. sareltlaTll o^r|()cIr I lll 3^rae'd a.1. kritjc. zastanek 3acroj m . uzaljen zasmejati se-smejati se. t T T I I I T I i. Prideti kgniri. na mesro drugega. /ig raz6iriti. steptati. 3acBetKvDapf . -6Ha odi Poseben. 3areqlla pf.r/rf izpridati-izpridevati r||cncrKa.al. -I|t adl 7Aljcr()sl straievalen.r. skriti. 3arBopeu[tq ../. (oga. lodeno. imeti s codvpa pt za(eti zbiati. .Postavltlse 3acraneri adl zastopan 3acraneHocrt zaslopanost sACTa'llI pI Stopltl. 'r'. 3 a r B p A c n o c r 'r/r l t i r r r r .nedostopnost :acrapyna impl zast\re\ali. 3acBo(wa pL lmpl ()l)okati. impf osr'lur()lili. itllPl zastekliti-zasteklicv.\oa ttc ro 3acela lo se njega 3 c^eIJerr oili zaslepljen nc tide. skriti se. Pc iadevati hripav 3ACll r..l?kje tidis? 3arKa I zamalek 3ara|I. otopevati 3aranKa pt z-acepetati. 3acBeAoq!tsa pL scrtili. zagrZAlzeIl Se Za KOga -Cei meti 3actarrHlrK. razvleti. I ril hati pet. uial jenost s C.i sesrjen aalJ Zas\cerr SACWretl 3acnreHocT zasiaenost f 3acrrrx. utrdili... treDul 3acllrfiar 4li okrcpiti. Ziiovati. .i rIIP dv. grozed 3aDrp^u.rti 3acrarr€. posebej.iorars za zmerai zmetorn. . zavlnatt_sul(atl. delati topo. utajevatl saregieR zaloten adi sar.impf za' ustaljcvati sukatr. ifipf roccrHe . oMe. uspaddv vali "o".3acra(lYn ll.a4 zapoLnlsKl I pl zapnost. sram postati. ?-amenJatl. impl zaden.Ba pL l?npl eacunuar:ocrf hripavost 3acrr te. 3acl'eryBa pf. tt5llrlj(rr. 3arBop l?1zapor.!Mn 3ACTAI(AII |]s I T Iodstveno razmerje s kom z mozitvijo ali ienitvijo r||c eAolltr.zastopmca. tidati. molcec. pritajen.zallnan uslirlilirlrlcvirIr.lg:1". 3aco^trat adj skrit. 3acxTlBa pL rmpl za' sitiri. 2. dotakniti. 3arera pl. 3a:r^rKlr pf za(eti toLlti. l . zrslepiti-zasendevati. xfipJ 3acTa( rl. vc Ja'rer'ilal adj zatcg je||.3arerepaBr ce pf opotedi se jevati. laDjlati. zamaSevati-zamaSiti 3araHTlI. zikloDisde zaffatena pot za rcdno. napeti. prjtajiti.les Jncc6rro ctl1. zastopstvo.-. zaslcpljati 3 Cvtirj. impf zavati. vedpnzaoerosr' JOCCnlarocT / krat se zasmeiati vznemirienost. krhati. pl maiiti. iftpt ce ko vznemirjen. Kaj cu ce samga. pce: obiale 3arerEe. 3acro_ 3alnpAcr r l lr l) ilr i( r t r r \ l: lll( r r : l praksir laHa BoAaposrana vocra 3acrojaHocr I postanost .I t t I l||rcltcAorru t3 4 3acp.tKH. iacpaMrr. zadovoljiti. ooro3areqe. spravitisaceAu ce pl zasedeti se. u. naj ti-zalotevati 3araliTq ce pf lig zabiti se.tutr'ictl. zadcti. eraditi oboke j[cc6err.Preza t dunavati tscc. zateti. poiaaiti+repiti. mol 3aTDoperrocT telistvo dednost. :rrrcrroa . zadeti raiunati. namestnik. zasuKan. pritajevati.l. to ni \ zvezi z 3ac^!Ta f zasluga gacualu pl prismoditi Djim :ucclr|ar adl prizadet. ifipf AVNOJ umakniti. . Scdaj shujian xrccra (ce) ifiPf tikalit . napenjati.. spravljen. 3aco('iyBa pt. tC. nasititi. 1? zastopnt3acTamlgtuTBo Stvo. r r d Jd u 3acr4rerr 4d. zaradunati.3aralryTa pL ltllpl olopiti.3acMeece. irrrtt 3acvKaB 4d. Pokrovi. zapora . gl. .3acMeDa pl.tff:Iev acll zavrzen. 3acltdMyBapf. tmpl zirsvctlikati se-zadenjati sc svctlikati :urcDrIrKa zazvizgati Pf xtcrroAen4di obokan xlcsoAerrocTf obokanost . spravljati. 3arse impf. zadeti . eaiena I i podrtim drevjem zaslon. stareti zadeti pl zastol€ti preti-zapirati 3acreur€ _zestoj. -trja . tmpl n!\' selili. scPrrrtno. 3ac!fia. DO. oAAe^rro r[ccra adv za sedai. satallTa pl.? zasedanie.l/. 3acpaMcxocr f osr-amodenost JACe!r. hripav-Po9l'.|lr pl stanjlati.Jte. zadovolievati 3ai^a6efl adi malo oslabel.qr_ n 3atDopenamestniSki uuqa / zapornK-zapormca . nasiievati. utajiti-zata. zaostrenosl nati.3acea!'Da pl.' 3acrparlrrreleH.3acyKlTa pf. nastaniti-naseljevati.era. skrivati !o biti kie 3aco III|lurc r zavetje. 3arBolr[.za siaevati. zeZalovati vleii-zategovati.. stoprtl. sclc nabirati :taceaaH[e. dolumikati. globo. im?f z ' z \late\rali tajiti. vra:ruceAa zaseda. tlstaviti sc.pf obstrti. zadutiti Zalost.tl se starati. naslanJevau sr'i rr)r()!i: rl c s 3aceHpa pL tmpJ 7a3aceHu. 3aaa{. ze 3^cn'''e lf l zaspati. . " 3arBopeH d41 zaprr.

pl. prihraniti. skriti-zakrivati. biti. rasuc yD pL impI vltisati v register. -''d adi zateten. 3a!M!ra pf. zaeeti Jsrrccrc[ ddi pogosten tiho govoriti J|rrrcsreHo4d. nasititi-nasidevati . obse6i. obraSaati se s travo Aeqara otroci so zadeli ho3arpeBotqr. nlevaq pnpomtrlu-pomnrtl. skriven zasut z opravki pf.3atpye pf zastrupiti ti.samoten 3a!Dpesocr I odrodnost. deliti zauSnice . otrpgininiti. preganlan. hoditi v Solozaae:arpeawa pf . -cetmpl lam srcpo se zalluDltrzaliubliati. one-pf srecrtl 3aqpqa pl zaleti po malem plrr. sacl!raJyaa pf. 3aEeMeTitsa dostovati. aaq(EvDa rt. zasuti-za. sarEpcryaa pl. 3ar eBa pf. zadelati.3atrteMgrl|. 3a9 e$!Ba pf. tz@t?sutisatitih saroqeHuuaI pregnanka. narediti osupitiosupljati korak 3aEetrors pf zasepetati. toplo poslajati Jllr(rqct|l|e n pregnanstvo. omeniati.l|rodck 3au[eAa I prihranki raQp^crr adi zavrZen.3alrm(|r I pl med. pogosto.sarpUIIa'J ad. 3a!nr{. 3arpaDa pf. -r|Ir n zadetek. /ig zadeti slabetizaEeti zakriti. mumps pomeUikniti. zajemati. pregnati. zatelebatl se Jappcra.lig napredovatizade- saserotreE. iztre.saiDar n poseg sarpdno trepetati"l sa+ai. saqllawa pJ. ifipf urftull-uLrrevatr $qe^DA pI poljubiti. otrpel. -c'la adi zakruli.i preobremenjen. sarpeBo:rqra pt diti v lolo tlnp! zateti lznemirjati-za. saqlalDa pf. brez ztvtlenla 3aslraeHocr' uvelost. biti pe 3alTpe d4r gr. 3a't&6$ri pf . po. 3aA!'rpe trebno salfm. zakaspraviti-spravljati koga v zalenost dudenie: zaduditi se3aiaA8 ce pl zadeti se kaditi..rapl zakotaliti deti.oddaljen. 3o. upostevati.fu. r r tr i n . saSyuyna pf.ce.3auertepeH adi sladkan. zarooen sary'cl'I.aewr. velila postenosr skrb za koga ali kaj 3aoarE. 3a0a(a pf.{rura. tig fan -ce|. aa!"{rja obrasti. impl zateli 33f[pea-'.samotnost 3aop^tf.skritlcti vatr Jltl1ooadv zato 3^ryra pl zateti udarjati. osladizoacti pogosto se dogajati. utilevati gnanl(a sau3{fl' saysauBa pl. impf zasejatrEavOzaSeVaU. pogt€aiti se. Kau nutek. zajeti. t odrevenelost I I I I I I I I I I T t I I . (o svetil[ii za6rleti sas. uniditi.sarcKpae. spomniti. Drjgosto Ji{sroK. zardeti 3a4pr'.a pl impl ihtr izgnanec umolkniti. vloZenv sladkor novno xo{ccr[. prikljuiitiwisovati v seznam. saTcKpnDa impt tlcti. troriti SDflnStVO SArOqCttuK.i zaseden. seznam. t!e3 . !ar^ce. zamreti. 2. za3arlreceRocr f vdanost. impl zag?nJaq. obseg. spoErr3arlrae. ves ren preoan 3aibarqrccr f zasedenost. pristeti. podmiti. 3arl'tritsa zatladiti. u: oorevenevatr 3 y?:n fni uvel.tac ad. srKau ga saqlrtr. za tre. nenadoma saltreMsrErradj zmelag brez 3arreKa. zasu. klica.v v trenutku. t i /cr. odrc acn.dovolj biti impt zmeAati-metati. impl l(al FeKll t zadutiti potrebo.En4rm pl zagaziti. 3alq$Ba d. l. impf zatcti takati.giniti. }a*Ura. tmpl ea.raTRY 'aCeH t36 3aopAaee Joop^crr 137 3artrteAa 3ariloflr pl zatopotati sa(opE . zateti poljubljari 3agpBeHrpl pordediti. 3artopFa pf.recrltsa pt inpf saEe(epr I sladkati. zavzeti zadenjati.otrplost. impf njati na kai. iz. ti. 3aycryla pt. se uditi. -r|II r?1 pregnanec. tie raqeKopn pf stopiti. 3ar<patfiIBa itllpl pf. obkoliti: tom za. za. gl. utiSatiutilavati zamisliti sezamisljati se pf s€iryte.earlarrma f prostornina aaoprrarbet zarnetav sipati anje a\fo'J^rrt 3aroniwa pf. ceniti. zatreti. rz- lurKY^r|ceH. zapos3arpea-e[adj v skrbeh za. impf rarptra.zaloziti-zametavati ta$yw. drZati 3 rr\lBa'Ioal onranJen ..rspostovanje 3a. impf rref imetati: zabudati-butati (veter) saxpatts. zabresti. ir?rrf zaSkiliti. obvarovati. ntatl c'veten 3aqyA. odreveneti-stareti. impf vdlaniti-vdlanievati savmae. ifipl 3a!oqlr. ifipl ogrcti. prepaden 3aqefilra pl.e'r ad. nowFa 3atlrfar6e r. 3arlrKa. postajati. impl zavredi. zasuzpomniti. impl odDltl pretiodpiiati usta (da bi aarl4. otopliti{grevati. lig osupel. inpl ostareti. omeniti. 3^*ryry!. impf z. luditi-se -ce: zakaditi se (ped) 3atEaxa pl zd(€ti bretiti. impf zacveteti.vitevati u.oayqrs.a) s qyB pl ohraniti. oddaljenost. oslcjen.ri4euocr I osajenost. inpl za.mra impf spoltovati. -ce: umolkniti. vloziti v sladkor storiti 3arn ara pf zadeti klofutati. wetje obcenlatl lzner rtall uiesne slinavke. zavzemati: lotiti-lo3arpYeti zastrupljen ^di tevati se desa -ce: pf.njitiiz. scn. glave. 3aop^a pf. saroqvBa pL lmpl uobrzdatiabrzdavati gnati.'ce: njati hoditi v Solo.

jnla ad. vrh.ar adi preSeren. -4n-sropF a m. poklicu. zagrabitignati. ca 3eAe s66rym poslovl se je 36op n beseda 36opa!*' ce imPI irnPers slabo postati (v Zelodcu). sestevek 36xpcrr. gl. 36orar!tsa (ce) pl. odroden. zmeSanost 36p^xBu pl ponodti. npf zbegati-begati 36V'''^vB adi ki se hitro zmede $grav adj zavrZen. ogreti se. i.dogodiv$tirrl 3!oAeu. zgib amo6eu. lni mercn. poslanstvo 3BareAeH.6u!. posvetovatise.6na ad1 sklepen ar^o6u. zmedkan.ii. rLrlrlll. 36a6ap{ (ce) 36p.. 3t aEHqK.. poklic. 3atuT[tYDa pL tmpl zavarovati. 36!ryBa pf.pogoooa j 3roBopeE.I].|l. uresnidevati se r6. 36a6apeH 36wer adi zbegan. spalatr 3rMe. 3ro^eMu.t<a pl naSubati. starati se r6epe. t gornja Zenska obleka JroptrEra t por. zbe. tB['rd Pf zveneti 3B!|fuuK. cu !o YMor! pamel v glavo! 'J6ec''. 3DaEe 11Uraonl nazrv v sluzbi.s:6^pel{ adi zgubanden r6a6apu ce. -pHa ad. inpJ zbliZati lse)'zbli' icvati (sc) c6orarn ice). . njl. zapoditi koga. megafon 3Dllrrocr t ZVOCnOST sra4'r ce pf zagnusiti. 3rasrrlra pl.klepetav s6opasBocr I zgovolnost' go_ stobesednost 36op$e. kompaktnost 36'gp tn fiLt vsota. pf. zascllJ obramba 3aruftireH. osupiti. -zgoditi se. povrsen Jropetflrl pl greti. rce: orIl. zmedkati. stavba f .i<aE adj zguban. lig modno -ce: se razburiti sroplnrK. . 2. rropa lla ce. Polzetr. 36yTana V I'qa odrodna ulica 3aaHadi poklican. slo'e]o rroaopu I do konca povcOaU. poditi. pogreti. komprimiranje. obramben. oese' dcsovoriti. in_pf obogatiti se. impf stopiti na.a impf sopsti. {Br /rr ZVOk 3D!qeH.os. gostc beseden.a pl.l'la adj \elelenl 3Bare Ha OopMa velelna oblika (gatu) 3D$<. 36op!tsaEe -. 36^r|}I(!!a (ce) . OSUPmII -Cea 36p^oxr pl tam z. Ponorctr. povrh.t?. -rE m-SB I po'Juqa vabljenec-povabljenka . . zmedenost 36!rnr. impl (samo 3.-Arraarrl lr(l(.1te ce pf dogoditi se. vabljen 3Bar{fr<. 3arrreA!3a Pf. Ira celo 3fopa za namedck.soglasnost.itrlpt . sl(} vo. 36upa pL imql zbrati' zbirati. oogajztnle 36r|A{e ce. zaSelcs:reti (liafje) rc. zasdititi"varovati. impl zgrbaniiti se. oddaljen. pomiriti se 3r9Bopuocr I sloga. -. zbiir6^n)l<rt (cc). -AHa @di strm r6pK s adi zmeden. naguban. s6optr[Ba Pf.) izpolniti se. zgosdenost. zagnusiti se s6op ecr adi zgovoren. lam oPravuatr govorJenJe.t zgoraj.zaienjati govoriti 36opYsa impf govoriti. Postagubast Po' rati se-zgrbaneen. lig zdrosro''apa impf pogajati se. komPakten. priiclcrr (f!r vek) BroA pJ l^lcti. oogovor. 3nolreu. razuzdan . razcn tcga. puhati !6n!. pohoditi-stopati. -TliIA Adi \lafrto' sten.miriti sprte 3noBop fi sloga.'rlina 3rpa6t. godck.. 3r^ea!tsa ce pt itnpl spogledati se-spoglede vatl se arao6 m sklep. 3rpa6!Ta pl. -qlr. besediti. sopihanje. . ilfif[ prihranitip rihranj evati. Dogaren 36orgDa ce lrJpl recl (omu zb6gom (ob 3lovesu). Tre!ed 3f eAa ce. nujli. soPihati.e}J. slornost sroAa I udobnosl. 5e. hoditi po 3tdct e. zmcslr se. stajati. i?npf !gasniti-ugaiati 3taETyD.j. Povzematt -besedo.T t t I t t t I 3aruTeAr{ l3tt I-Cn 36paor ! 36pqKa t39 3rpaAa t I I I I I 3aurreA[. varstven saruruTn. -ce: v zadrcgopriti 36p. grabiti 3raaEKaI sklep Ozate.tlrl povcdirti-p()vcdcvrl i zropa ail.esti. povrsrnsfr. impf 'favrs. impl zateti zbadati. 'grr tn tehfl zvoanik. \tall vrsno ..UIl fi t ^-^. trgatt (v kolenu) gauvMoan Pl zasumeti. (oIuTO-3arUTO sA tTO CQnt za smeino nizko ceno JarufpeKa. postaviti se. unlcrll pogoditi se. obogatetrbogaotl se. lig loditev 36ot\M adv zbogoD. pristu" diti se 3ra3II pl poteptati ara:fie. razposajcn. zmeden 36lseaocr I zbeganost.a ce impl dogajati 5e i6nBar6e & 1. zgosden e6ueuocr f strnjeuost. Saurnra t varstvo. zgubati. 3ropa-3ropa f().pHa44i gornji.-pf sflenrE. lcp. 3aDrTpeKlEa. Po sloviti se 36orFaH. od zgr)lt. MeHe Ms ce 3oll o je zadela nesreda me 36'8ie't adi strnjen. 3. 36epd.e tr poslovitev. v zadrcgo_ sPravlu. braniti Ker. imPI spregovoriti. zbegall se.aF\tsa ce Pl. naleteti. guli. $acrnlBa lt. pognati. skuPen. impl pr> grabiti. zmesan 36p(aEocr f zmedenost.-ilresniditi se-izpolnjevati se. gl.. spoJr -sKepatr..|x.. -qlra adj zroi. lig zmeden.{xpf-zmelkati. &a6aPYBa ce Pt. stiskanje. Sporazumetl Sc.3r^o6Ys'a . fam oolavllanle s6opue'n din od 36oP beseotca r6parttrwr (ce) Pt Pobratiti ( se) 36pAeq. s6F. 3ro^cMy$t lrl.-. zgrabiti-grabiti 3rpaAa Poslopje. (rulktt) tlo.

pundica 3Aoro6HrK. sc.zelilti {rf sem se-dolsodasime 3euu impf jetuati . razvprt skr 3aor acnocr I raz \.s4pieaoci I togost. neizkuSen 3N.qa m zlob!'eZ. 3Jame pl zag)edati. izguba tnlorn pf tan biti na Skodi.dj zelen.csa adi na slabem 3cll'cr. zelenilo. dihanje. -rtxt tn zlomi$lMrt]tlra€rfMHtrqa t ozimnica. 2. :l: porofid se.agII poljedelec laro 3eujoae^cxtr adl kmetijski. zppytxysa pf. zadihati. -ann m prebivalec 3Enlop. rmpJ ae' gelrir m olivno olie 3AeHe.Etrrt.nkrgo pridelkoe za tH. uskoditi se -ce: rezetlttani zorzen iryct|c (ce).Mua adj zi'l]rski.BEa adi dolgoiasAoAeEeH. selnik.e osupiti skriiti iriqlr pl skrditi. J. -rtu n kdor nare'r m l.3sMoBrrETe n prezimovalilde. modan. -r+r 3cMjarr-3cMjerr trdi lonten. aei{a f zemlja. se. ru rojak v en. 4.3AerryBa aejnornja adj indecl olftto tidevati v kupe (seno) zelen dih. zeleno (nezrelo) sadje sen: siten. zlato siseMJoMep ft tehn zeml:emejati -ce: rec. pokra' Zensko kri. flrC hudid .rxa Zl i. nesreda. galsllla ce pl. 3rycHlBa(ce) d. zemliiski suM!tsa in pl prezimovati. -. spedati oae. eD.Bm od 3fpaaa poSkodovan vellKoposlopJe . -MHa adi zemeljski. odreveniti. mcljski zimovaliide :teMjatrllr. 3rpatrEt p/ zagraoru z vso 3ADaD(>XrlBO 11DOZoraV adi tog. ba. vzeti.A8Ae ce It. -q{ fl klet 3lorlacext. grpaAa irnpl spajdatiti se. razumen. tlq nerodnost sestrse. nadleinost lie Dlesasta slava 3AOAee Mg Oe. odloliti se. tr pita ?.tl ad. zadr'ati srilanu ce Pl Prihuliti se. be3eMJonoceA t. zazijati seY 3eMjoAe^crDo r? kmetijstvo. se h komu stisniti drustvo. otrdelost. m cekar od spodaj 3€Me pt l. 6. . 3eMJaK. otrPiipsq mocJo !ten.'pitost 3crrl|rlaI zenica. sKrKntuse 3ArpDqpl otrditi. hlusl(! posestnlK doben 3alrjoca ce Zl postati prstdne 3^6s impl hud. 3AOnJrrrK. ki ga nckc delclc raoo zebe remJama I zemljanka.veleposestniski 3Jana^o a-sjanao. ne3rpaAaune n a!.slab gospodaruiMoDo adr to zimo sraoa gospoctlnJa auM. . cel. tt2 nerooen tulgf azanJe 3rpdrlBal6e 3rpl. Drsren dolnii del tenske obleke.JKaI zelie.n potres dobnet 3eM|{rK. otrdel. sitnost.tutepf zini-t-i. veleposestnik 3!ae |fipl zrlatl seMjoD^aAeacKs zemljiskc ddj sia[a impf zijati posestniSki. . 2. preeeuJurure n zernljiide zlvllau zlmo 3eyjoB^aAele4 -L ti m zemlli3.pl s€srrtl se. se.ig prapozrllven. pridelali nJl . zaprt.{!rn. .Nr s1o^a ade doli. kupiti. . sAlttqra pL ltrlpI (sc) zdriati. -rctua adj zemlji3{MoEeH. ds ouaMepen. 6Ha adi zloben. barvati oddahniti si se e& o tr zelenje. hudobija 3eMjotroceNmr. pokrajingra.r+I m€AO E qa f 3eMeH. stav' 3Alrnr Ce. impt dihati (ce) impl zelenet\ seAeHee s4loarre z dihanje se^ew pl zeleniti. -I!ma ddi tozimski Sden. 3Aprru. gAlrxa{.-.a ade pozimi r|rMcft.zxedjatit |ig fam se se-Daidasiti opraviti kaj tezavnega . odpe" 3Aoaeg. hudo.l.. pod neCim. 5. b]seMjorpec .tt$ nx ziseMjoAeaerl . m-3^oK!*r qa t zapravljivec. odpreti usta Ski posestnik. pl. zadah r4p z se^er| a.ryr m zemljisAo6eu. 3ao_ro6qocr I zloveilnost. impl impe6 navelital 3er. zdravt 2.rRa rojakinja minila ali iele pride) I 3eMjrefes. zlG slutnost trpcti Skodo Jrr^ls J arh za\ist t^oKy*rflK. zelnata glava. pozladevapolJeoerslvo ti. impl posrecllose mu Je 3AaAe zdrutiti-zdrutevati sta@e. ze.b.mcaeH adi zlomiseln utcll 3aoMuc enrlx. 3AOAeAa Mrl Ce reaj! z Spinaia (maslena) pf. zveza MV ce . zlovestDik 3'nl0n m :am lkoda. Let\in znanja nesreao. bled v obraz 3Ao6r|rtr(. jama aEMoplnDosr-3rMopsrlraBocr f 3eMJapD{a I zemliarina. nadlezen ae^emKaa adi zelenkast 3AoAeDnocr f dolgoiasnost. deiela.^Ea adj dolnji. dazmrzlrvost ved od zemlje 3r{!ocKa adv to zimo (ki ie 3eMJa. i mpI zgostiti (se)-zgoseevati 3Alrxa{ocr f zdrznost . selll6l. sApy*renne..nja rr zdruZenje.-adj zadrian. . . zemljiska poda sest r^o6a I zloba.siu.adj zmtzljlt. -. .fr|Ir ce.ir. zlatiti se.to jina 3AIr.o Zeleti barve. spodljati. gl.pna adj slabomo nameren I I I I I I I T I I I T t I . -r|Jaz poslopje. ozL 3ao!. geomeler s^o n zfo.aB adj l. adi skrdetr srpqeH ti. 4. zet.imqels tpByxrt.grpaAl|r[Te 140 seMJaK sCMhrr 141 3AOI|AMEDEll krepak.E. zeleno Pog*nue pf dihliti.j deZelni. taru impf zlatiti.

drag. -4'r m k^Eie g ez' do stJLaeim?f znati.uo adj zloraben $Mcx-!MeJ. -un-eo6mua n. Prcplch 3ourro drtv zakai 3paK.un ttt arll rrirsilic. -'dv'ra ft zid su4a impl zidati sr'Aar6e r zida']'je. ivenket sBeKue. -Argr n1-3Mejqe n 3HaMerroceq.roirulocr f lao("ropHxK. I sBe3Aa adj ittdecl lam ^nja l. lrg pocasne seHsaEe n majanje.r l l . I zob' nica. lig vodnik voditelj. ta adj hud(oben).rryt m arll astrolog saer<nx zven. Poznati. zijari. roillarr sBep fti zver.'r'cll. oves 3ia6aimpl zobat\ so6He ri pozobati :o6rui. trg neresno surpr.t. praporsdak. morilec-dotinnu I k .Mope.dozorevatl. sosupapf.. mil. cen sB'es$e'{ad. . detu od s}raMe zastavica. ptasno se ozlratl uepnarmr<.liolnMepllosr t42 3!?aa sBe3Aa t4l srrAatI>e tAotruMepnocr f slabonarner' tlOSI jen t tttttsa. I otroSka ropotullrca sBe. 3vl.getati sBncHe pl zarezgetati sBucs!tsal6e a rezgct sDoHm pes.fl in pl pomeniti . 2.4m slran' respekt. veldak.ua I svakinja. -qrr n _3^(rcTopHll' -zloainec. ni natr sensaro /l lanr kdor se med hojo ziba. pl-dolge voluenc spodnle nlace svA.adi Skodozel jnost Skodozel r.n par volov za oranle se]lr'le impl zebsti.tr m zrTamenle' znal(. 3Haer6e tt Pomavanle 3HaK. -cllrl .iubek..i z\rczdnat sBezAecr adi zveT"dast saesAll4a-sBe3A[rlrl(ai d. oB . sopr m_ I. znamcnle 3rraMemle 1.krivica riaiu(rD ar rrtl rrasilneZ stla sBrBaK.rbynorpe6. pomemonost 3sa. cE inpers -ce: 3Hae znano Je. -. ce impf buljiti.lej ga huorcKa(navlnanca): sBep!. cBeAe. livar. vednost.L i m rf zlorabiti-zlor abIj ati :r. ZveDketatr sBeqKa irrpl tatl roiljati. tam iivali hip fg. qPeoAHo 3HaMes_ qe prehodna zastavica znafien\t. zverinski.lre[. znamKa 3rla. -JHa ^di znanje. 3saMenne'. slab 3o. TOa Ce 3IIae tO Se razume z a\.esAa zvezda. fig zade' tek neaesal)ozltrvnega 3opHda I das pred zarjo 3Op. -ItJa n predznak.l(sadcl)i 2.rpr ra zverinjak sBep_rrmre z argm od sD'ep veuKa zver sBepxa f zverina. -oBl| lfl zma] adi zmaJ' iMcjcKtf-3MeoDcKx sKr.M impl zveneti.ric. simpati. 'rut rrx dveleten oven ali kozlidek sBrcKa I dveletna ovca ali koza sB cKa hnpf rez. sevatr 3pcc i. sS sE..?t zastavnik.i tx) dobno ien' lirlsk() IilIrl() l l v MOvA . zvonjenjc sBoEap n zvonar.li f. tibati.lrr|rr znalec. lan fig isoKa. guganje. 3r{aqtlTe^eF. noa oltnT 3tIaMetIaTe. l l l (' l l l l al . zv(. nedlovelki sBepcrBo 11 zverstvo. rrriscl.Pomemben ro'6 f b6t zdb.liC _ tlmctnost tlovcli.--q[. zvonec sBoErecr 4di zvonast seBrap . Zvenke- : t I I dlin od zna\1(. vp[vT)a oseDa sBepcKrr a/ri zverski. zmalevsfl lMclvlreu. zverinstvo sBep'IrruEa f fatu zverinstvo sDelra GsDeqlta r. Pozrjan 3Haeri. morilka rlocroDrrrtqKnadi hudodelski l^ocro. mozeva seropa I 1.l/r/ 7.sBeKtIlTa. podlaga.. podasi krevsa. poznavalec '11 3rraMe zastaYa 't 3HaMeHare^ m mLt imenotra' lec.. poztoavanJe. imPl za' vreti-vreti 3or]! b rn arh ikonoPisec soi.roinorire6n. 3qateH.pf. zar:a'. zobalnica.Furi r?t zvoncc saoltrr r:nrpl zvoniti sBoH za adl zvonek sEoH^reocr f zvonkost sBolto r?zvon.mpf zazvenKelau-zvenKetatt sBeKor m Zvenket. i..i 1. 3DecrLc zor'c.tu. zmrzovati sewerce rz zmrzovanie seHsa-iftipl majati. dolga kada rMlrja I kada rMnJapEfK.dozorevanJe '' sDcna. skupno podlago DreceiSen. sBepy!. 4F. Poznau se. fig graditev or :ryp n. zmaiink rMHecaadi kadast tvruwr adj kalji n den od 3M{ja ka'lwtr*te aica tMru rre z atgm od zuuja velika. rozljanje ssexorm itnpf tvenketati.I porsKalr demu skupni imenovalec.-II'| ni Tarck tpauu im pl izraicvati. ilrovnorlte6lla t. nlKar sBoHerl. -TI{a ^di usleden: pomemben tualaluo ailv pomembno 3Haqer6e tt pomen.crBo n hudodelstvo r^ovnoiDe6a zloraba t r. torba z zob' -IlEil AdJ Znatel]' roi?ne. z.etn od sBe3\a z\tezdica ( tis k ) sBe3Aoqareq. vedeti. .

Jsa ddj ide-jen.Ara {_d. KOri nlen oce -ce: A. rlrla uurja. qr rrAar oA rpaA prihajajo (vradajo se) iz n6priK. Dravostavnega svojilnim Taa. utedi ||rYM!H m YOSEVnega Samoslana.qap saAap fl zid_ar.ples. Krstnika.. vodo. tmn lgmu. resiti se.raditelj auAapcKlr 4d. cerucu. igrlilast kovalec rl3a6n I oguliti.pnlo(rnll EBarrAeHcKtradj kresni. plesalec se -dd: E6aB{reA{95aaruK. malik I|f eH alj iglin rAo^onor< or I(.teraqnost ka pledvka. ozreti se lU sYptr 9E'/EJI!. iglica.rKa I igraCa. dc€: Plesa'lrP ti lfipa [rure n igriSJe rtrpaEKa t ples.e izpoljubljati rl36aea pl okopati kolu predstojnik Pra. s iKa impf moleti snpKa t razpoka. ozirati se sUM impf zl'ol]. Sent. .iti slEqa I mavrica: bot Prava rdeda jagoda 5!r rB 4dl zvonek slII rrBocT zvonkost f slpeEe r?zijanje sypr irnd buljiti.r(a / iglica leko)..t^a f iela.rgu.r nr idol. tE-drflrte 4 avPm \ellK.I|36era d pobegniti. ponositi (obIlrae. tlr^a rr. tig butec mesta oomov \6pn\*M fi svilena nit . odretiti urpaq ra igralec. potw'Ie kukati. zl(l -kukati.pryr n plesalec v '[adax. Hrpoopel.rl|r I predstojnica u corli in. ga nov6aBa riAqr. odreSen Efia&tr. . .sll. Po kukavati.{.ra za lipso prifiod. pletica slo. inpf gledati na. lentjanzeYo. plesni ven- . pnnoo janiev_ski xAEda I prihodDost. pf vse po rrsti po lenkost ljubiti. reSiLi.. aek II. qahaiati domov.. Strleti.lig g.a J rver runa v orihodnie.]'iO COnl Ceprav. otopiti (not) Dravlrl m6a f klet uz6uiex adj relen. oasFavno domov.Eloaer'3&l sloear I I I t I I I I I I I I I I nrpa I igra. utekcl man l0 ltak€aloffko. tn reI[parltrta t igralka. -!'ra aAl SretrsKl . fiaes. odresiti.uAeEe fl pnnajanje.t zloarsKr ssaalrcitso z zldarslvo. gprarja pI pogleoatr na.4'ueacrn adi igumanski 9 -pomenom: prirrAe impl prihajati. Bo natrBepl. Sala..{Ka Sivanka. pt I.^eAL m ideal HDanAeE m Draznik Janeza rAeen.w6eraa adj ki je pobegnil. kres uAeE. plesalka Sitelj malrpa. mrl|qe n-m ll. ry. zijati E6€rax nw ur!'Met{rja. vradati se sl. rttv m maJrnr^ecr adj iglast.. tudi samosrana 4 pt'on v peKoBreKer sem jr. -qu n batren vrd za kavo.

ll tt3aare]tcrao. t$AaDaqKa adj zaloinitki. impf opralititi opraviaevati(se) usB''!ju. zirkrtlirII sen.lrs!'ldttrwa pl. .-psa adj volilen rl3bopflocr f volilnost w6oreas adi oslabel. lr I zdeti se skrbeti. olikati loH{ ka. rrs$ rfry$ pl. niSko podjcl.36. \a- pL impf izvledi-izvladiti nsRoA tu iz'vleiek. premeriti z oimi. U:tDleKlBa 147 uSArrrsc pf.caj pt zaklicati. oolowD€rD. zaloziti-izditiati. neKl. dajateljski n3AaAe. DrisluZiti II. prezraditi./. obriti. pregnanec-izgnan_ lig otesati.ce ul ponoreti. [3BaA!tsa pf. izvledek riBaja pl sklesati rr3Ba I(a pl umazati n3se!. ro wrPa4t. povzdrgovatl strastnouuolu 10' . -rryrft idiv (dustva) rB6op rn volitev. l. ifil. sklep ursoA. 4.star r€aeEraj.vxll. nat od. to8otcn.rr.rlxr. r. /.j ponosen. razjasDjevati pt E. izbira. razjasniti. popeljati. pregnanKa rl3Aerrry6r pf izgubiti.postaviti. voliti.r6p3a8ocrf prenagljenost pf . slab. dobiti uarHaEuq . izbriti. preoratr r|36ttparea m volivec t. van. -g{ m izqisek. ven ncsti. izbirdnez.e pf odpeliati. 2. odstranltl sc ne4gnnc. pL.ateti. intPJ vzdigniti. -un rt lr(htlcl premeril ga je s Pogledom r!3Aaor|. izbor r€6olreH. obregniti se t:6psaa adj prezgoden.dRnf?. prebiralec E36npa{ r cdj volivski t'. '. tbirek dobi tna6Bcjr!. ri3AaJHnI(.3. impl pobeleti. PriPe. usBOpeH. tezave mec. fam My v3BaNaja saAYIrJa dati sedmino [3BaAoK. powdigniri-vzdiSounlclrr.llnll. lole). pc slau pnsmoJen nJ6\B^t B adj lig -eksploziven. lBaeceH.s. ljubezenske vzdihovati v. izdih. zunanja podoba.Itrl od glave do peu Taa ru I izloaiti-izbdcvrl a3r^eAa AeqaTaona Je zre. nstpatlf''a Pf.eu ad. znn" muk melut den od ljubezenskih usropu pf pokuriti. graditi. izdrpan t fio. privreti na 'd36'.. izpuliti. tz izvidnik. . ljubidihniti. nagle Jeze rt3raAn.rgpeR adi zggrel.q[.ti' r'F. re- loviti lf. dvigati.36. Pozga.u3AeM[e pf z k)tlll. Koj rpem 6apa. . obnoferat BsB. 3. vzpenjati vzklik. u:tArrBa pl. razgled.Lt r opravidilo. 7nlo.J lr'.t:rrpeB-r$rpejco4e rr.va\nt.-odnesti. jatetj it.Ltfire. lzvlr. ttttpl t/dati. izhlapeti m.If€ pt oveneti.jr: }I T CAA OA IAABA AO ITCTI UI u3Aarox. r pr rr rt:ttoBop m zgovarJava. iz(lir. t]. imlt izbirati. rzreqen a:tBoHlreA|rocr I urectnost lfrBop l'.-aJu rr lzrlrr. izvesti -. izpisek. ki fig lom ljubezen. an6rc5g1sa pf. {H:t 4d. impf L l.. spoditi B6It4?Du.rtAtBHe. fig iz:Inv. opravljati rBracHe pf ugasniti nsma$re f sestradati se. vzgojiti. naia Ha '€6uporor kdbr dolgo izbira. dila otroke uieti a*l^eAa impl dozdevali se.e I. vzdihniti-izdihovntl. ustvariti-zidati. gram kJi. 2. nrlijcrsvsa pl izposl(. iflpI vzdigniti.1u. ustvariati narpalyiaq m graditelj t. upanje r€raeaa pl 1.rr. pripeljati.tct. visoko se -ce: dvigniti-dvigati. -rlu-I{JAaltr1|tttr / krl izdajalec-izda. opravltl-rzpolnlevati. tfipuw. leu wt$aBa'{ ftL zaloinik. Ja oprosdenje n3Brtrnl (ce). dvigniti-vzdigovali. impJ 'd. Oonlr Se 'Ce: m6pKa d odpoditi.-ogorelt.e izbluhniti dan: LB6tIpa. s()Dinl vznod !|3r!rltKa pf vse po vrsti (]l).. -ar rr porodilo. dobiti:4.?graditi. vzdill rarop rz huda vrodila.{36erl|e 146 EIDIITIIIi trirB eqe ItI:lDAeq€.bistriti. rninflll. rx|rrmHlqa tfi.f*n" tl3rEK. grdo pogledati nsDruetrre. t.e'Jilra.Iga-tte.t[Qol( izbirek.defire.te't adi izumetnilen a3aeltlralrel|ocr I izumetnidenost u:reumr ce pf izuriti se uirE[Ba ce impl zvi:ati se. vrr .8 setagati rB6AeAHee. rzgo_ viti ias vor r$ArrB rfi dih. E apflvBa. 6. ifipl razbistriti. zbledeti l|36ep6arlr pI lam umaz^ti.f zadretl se.soerldwa se izogniti se-izogibati t''r6€^ee. 2. zrediti. I riiAe. Jtg clogorett.dar adi pomemben. itnPl sezidati.6palrrl\a f izvol jenec-izvoljenka rr36per[le c. zavpiti. rI3BmyDa (ce) (se)pf. r€6parnft. -Afia adl. 1.volivec.irl rr3AalcrDorr izdll. .cli iz. 5. 2. odpustiti (iz sluzbe. r|3AaDa pl..t i rk. '.. ogled-qr-t tn klic.g uniditi pl priti. [].prla ACll rzVter\ / 4sBOpHOCr Uvrrnosl r|r3Bprlll|. odkriti se. DOKlICatr ncinrurui ce pl spatiti se ke mu.36''rpas m 1.tIlpl rzpolmtr. izgnanec. \6e Wa pl. r|lABoJvDq . prenagljen u.ra-rBAeAKapl fu. \'r.iuB adj izvedljiv uero4arcocr f izvedljivost l|3BoJlTa pl izbojevati r4fBorrpeAeH. ltlr' Aalrcrao B3Aa^eqBcc t)/ (xl(hrlllll rt.wofrcrpvr6 pf . impt zbledeti-ztlede'rali rrfi^'IK. zladniti se rBraaaHer adi sestradan EtraaAnerlocr f sestradanost rJraeA n pogled.

a prevarati.Malcrcp'ica pl lam izmoistrovati. a3Mp3Nrlra pl.o. aio6[salvDa ce ntllcnr4 trwerrr1oa pf .l'. trud ruMoqa tl pomoditi. oozatl impf presenetiti. -3rra adj izhoden.. rurajaAlEa pl in nrruegansocr f iivost tmpf naiesti (se).!^a(\t. . obilici jnti (se) n3o6f. znasati. pnti.4pl vzdrzati. lig izviti se. smetiSde opecr se.ec^Eu adi ie5d.i^a6yaapf . zilanoolscen vost ns.rr ce.PTY?a impf prena(ati. utruditi se z delom usEacnu. slepiti. Df.otrrpy ..IF{SHeAeDl|SUa n. i mpf -E'€Iliasu.3n4l4g.tro''du'a 31. mojstrsko (zvito) slepilo. f nezvestni k-nezvesinica pf yrntli. t.ce pt natrpeti se./l[Itror(.rnnroKpil'a pf. placatr z gavo xsMerKapl zaplesti. unu se EsJaAocace fi najeziti se. premestiti. .yTL ce pl oguliri se.e. po rl3HegaAu. adi ozdravliiv n3Apxllarle n preiivlianie rr3^|fietl adi ponosen mDlu se t|]3:/rrrrueH. po Dranju pooreptuca lstraslAtr ce pl Daauditi se EMe&apcK{.Er^er!tsa pL impl itj.pt tam prevarati. 2. uKana [gMaueE. iz'a{pr< u3Alrxlrltsocr I tfpetnost. ogoreu . impl niti. ww'I.l|3A aoeHocrI izdolbenost lda. vzlratatr prihajati sB adi trpeten. pl ogoliti se w!Ag'.e [:meBe. -tija pojasnilo v3lacrat.Aaree ogoliufati prelisiditi. izDeIl za Kosa '. naleZati se-loleZaviti. ft izsiljevalec I|$ropn (ce). napor.i'ts.a lzenacrtl-lzenacevati rrteAEK.j:ati iz navaoe . pr€. . izlzoolDsll-colbstr Ero6rqal| ce I [3AIro6E ce pl iig u.izpostaviii. !r3EyA!Bar. nalnrcvantr-fam se r|3jaqrewe. prenesti. mrmtr ven nesti.loititi'se z oelom. impl pn6-pr1+l. pt. rBueaepa I nezvestoba poq_reprusKt n3EeBepHltK. nasititi xlMer n fam utluga. rr3Mer uslugo napraviti.. imol '/€. vriek. . tmpf ratrEl se-rzurJaU se.ltrHa adi nepotfeoen. lig pripc tzm. ''a. .s'r.aal'.opesati *lp-.pa pt. . omagati. titu{tc[ vla ol " ittpf posilitiposiljeiati r|3Racn^vBatf. iftpf vatl zmrzniti.. razid Ziti-razstavljati. rB. . cg pl. tilav n3^eseH.''8Eu(uB& pf. impf nrny4lpa*e z izsiljevanje zmoclu (s€.e'cr. umiti. izvrtek rBuekap nr fatu sluZabnjki laz prisklednik. podrepnik l'arMekap'' impt fam sluiiti.ndra adi goljufiv l'J. -qn rz Preseiek.adj hlapdevski. vzdihliai naA a6eHadi izdolben ..lew pl ozdraviti.DoZre5en naxe4rnI I utejaii se r!3)xeru pl pozeniti xssen@e premrzniti. Enenaavra 'nsn'''' tf. orDltatr lqlAe.isltfizmiSlj. ef Wa pf izljubkovati.orra ce-!f poteliti ieljo ueuetiapxa f laft slur^bnica.:. -ce: ozcravetr zlvlJatr w^ewo. zvit roden.uan'rll. oqvecen rI3 gryocr / nepotrebnost.UBa pl zahtevatj adi izveden. m4agatr pf prevarati.rpe'i lokav. /n slepar tBnafia.-qtr-Erccr|E(. premak- namucltl se rrsna?ra ce pf fam \adelati se. preDrtek ant m idoiba ''ato4 [3aox(6a I razstava u3rrox6en adi razstaven uS ort\. gl. imDl n. sprcmcntu. impf rr|Hec€. splavek. '. oprati.qn r|3Mal|ttnua.EisanalrE ce-pl l1S opariti se. rI3 erKu ce. zamenja. iznasati. iz. ogouulau toldalr!tsaq{a f f am muka . nastati-izhaiati. skrpf iznajti. menJatr. ||3..qan ce.qx ft DOZerun E..ret(vBa cc t'l_ irnpf. prinesti. npaall (se. alimentacrra vs{Urs ce-pt izZiveti se.'. izme6ek..tii r|3qaEarl| . za'l]ot.vsota rl:rMrlrap.E{'''Ra 148 rl3Maq!tsatrKa t|:tMc||tl r49 It3ArEtr(af r.!a ot.t prerivljanje. najti.cFy&a pf. izhod. . ra rr3MeTKa KOHII'Ue Zme- t I t I I I I I I I I I I sal je raaune rtrMem!. n3. impf lzsulu-zsrtrevatr rfrMoKprf.qpx. B:tMucrul'n3Mrrc r. (pucar. n3E€repwaro H3M{a uKarull so ga unpf r?a\everrtt-rzlrev iati -pl. poscati lBMplg I pomakniti. impl wwme.iztrebek.presenedati pf. znesti. premrzniti r|3MeH^la sDremediiv adi -spremeril r!3l|aJale. zafiterzrnAKNIfl SE niati-spreminjati.. E. itniSl ji veoovatl vau trtrl(rc tn z-nesek. u3S.ti. rrNtna]|'[. oqvecnost rGl..imot prinalati.zdih.iesle. r4rr.aq r??razstavljalec. EEeclra In mlmo. impf poJasnru-poJasnJevatr tts af.r3Mlr3He.auaw'. pt. znesti qse{e pl pojesti ra3E.e n posilstvo uirracTotl ce rf nastati se nlaDcevatr nena. ob- razstaviti. jaizpo3tavl pf zgraditi ''3s'i'Aa irn E3. rr:It Mp3Ee lenunantl ns^$ tn.iti-varati. u_kaniti.pn. rr3.ou. raztasatec natredrtl u3MiMa f preyara. mtsllxt norere pl p6mesti lt3HaoAu ce d nahoditi se t3Mernurre n f. varljiv. inpl lr3ApAopr pl izZlabudrati. ukaniti. BuoplBa (ce) Eo6z lBa irnpl imeti desa v |'t irrl utruditi (se)-utruobiliu. rBieqtErya I izmillj otina tig povedati-nositi.ryutpyEa .ce. plafitati . -rrt m iurctek. sDreten.

rl3ynE.rMerrre^ z1 tuat ifirc't'o. [rialVsa (ce) p/ razveseliti urona f ikona. -nr I investicija. impresija peKos rekel sem iim.:11.Tqa ddi mogo videz den."utlt^ pl.LtoA6epe. larn Eod. imPl -Jipillti.J. -3Aa adj izrazen: izhA l0o<:'/ ( iazit r|rpa3n (ce). 'to. ka..rr .Tr|a-txttaE rB adi gl' @a3rrJa. rxrAEo. rme.i. banke dinarjev vec za 1000 r JaAe{.valec zalo weura f gram samostalnik mrlronlydarrocr I individualnost adv namred. siccr aMarre n imetje." #:: oiTffi:t*pu6oryu """ ^pt. I|MaI|qe /' gl. -lcl m lam s. :'" :: ..-AHaadj tisodi (del).. izrek.. p6ravnhti-zravnavati.. tig nai. clnrgntrcrr.j .'rlspoauBa izclmrtlse' izpustili. tisoaen u JaAnlq ddr na tisoae.variii.h3poAtrr izrodek. nrlgra n indigo. izdelek h. prera3tati ":l'. -\z m zamuda. $3o61rxq!Ta p/. gl. -urr t lt ltlrrt. I i-razreddeva ra zredai^3l.l. lrspoaeEacll rzrojen. / i"ptiaiti. 'rltr|a ddt trsoalctcn impf [MeHyBa. kljt|b(} valnost sel ie bil urraerq cc... dege' neracua izDriiati Dohuisati. -Hun n udelezenec Ilindcn$kc vstaje r^taAa / lisod: tisodica -. 'tdr I vdor. dela izdrpan. impl r|Fpo. rnwo3iiHeH. impl izrazitl (se)-iaazati 1 5 sj'.roa a/. invcntar. ltpacrrgsa pf. li3wfia' Pl' tmpl birati si ''. . . 2. imaginacija [HaeFfliJa. rmprovlmen. stalnik.-aHa adi posre. izrajati oiusdati t"*. tivina kljubovanje EuareH.faL+4n nalen . svetniika pe i'.? imam.'-:.rrpeve p/ izreli.n3pexy&a pl' tttlpJ paditi vsperev. z. v tisodih uaJaurja.. barva ravencxs cdi Eram l. reklo impl izretatrimpl zmalititl spaditi.posestvo. Elija (Ilija). lll||lx)vlrll fantazija.) z n con i a li u ur(a.f pentlja. ItrtpoAeHocr izroditev.rrqA4peKreH.spnfl{Da popaden. . I|Mx]6a r l.1j' nizraldnje". ska.ll{ fl lmenJaK. pralza' '{i/rc'llo zlasti prav. na?editiizdelovatf (se ) . x^JaAoroAxrxelt.rMarue AojAeEo pfl.bJ'!.zbir'ati. nolluaKoD domada Zival wtany atLvdrugalc.lrz' nsbcra.u||ra izrastek rr Nangipra (ce) pl zdelati (se) E:tD]es izfez m ncpe3ox.tmp.. rrMeHKa vloEa rarren4eu rn god rmleic z indeks.sprevreai.staja makedolskega roda L avgusta lvuJ nlrlnaeHeq.izrojenec . razglasiti p. y^t".rMoreHpremozen. brtr zabiti-pozabliaU. pl. seznam. farfl tnnogl vili. zamuditi ne Driti.{ r|JDaseH. sarmo' 2.zsoil6upa pf. u:pra *VtPyel o.E€ .\:""iti' doba m tlraoHaprnlK. inpf pie. rmelJe. fig sloves.j konci ien. tmpl Po' "rott""l. gt. B3peKaI rek. impl nrpaMrn. Ilijevo.rnanjihov ode pnplave nareolrr.. r-in. ziavnati. izpriskoiiti'skakati na noge. .. ''l(oP'e:IMA t hisni ikonostas (s svetniSkimi podobami okralena stena..":: . .. -wr I iluzija..tr r .nndrlroBlrrtrpa pl. pokvarien iz. tatxo (svojilni po. -ryr m izrezek. impl zrasti.premozenJe I|MoreH. inventura 4. \adevek. rcpasyDa (ce) pf.':Jr'' r. ziti-maliditi. obiekt od Tne oni: I'M [MnpecnJa. imek. rmcriuor.ra-pacror. roditi. cc nrrocrnr ltlp/ rnaannrawja..r. izsek "i. imenski.* ir').''j wpiiue. izrastr. 5. r^litLl rrM[eprda.-revara. utarr€ f. (Dasita) gumbnica IllirdrAeg nl Elijevo.0. t-rMaaojAeHo prl' uMrryac rr impulz. impl rrpourrcap/ izbrskati. {fl t vtis. gt. muslimanski slavcc duhovnik nn-arol. uMtron*pa impf zbujati spo. velidasten ri ycrparyrja. pfl_ Inserrfdp nr f. praznik sv.Er I ilustracija. sverem1\riz.erqYB t i .. izbrati. oegene' Driienosl.n"bniti"ttoc"i popadenost. I|r|arer6e a trmoglavucnjc. nomi. r|3palory8? pl. spoclbrrda ni 3el ie. ttl.traet n fam trma. invazijs r.. cesarswo R llrja. bogat nrsartA n invalid rsre. t5l IIHAHpexI\etl I I I I I I I I I rt3o6rrzwr. -ce: ob Pamet manikanie rBpa6SreH.. zttarl impf imeti (ttldi pomoz-'{I'ta glagol). -'d f domifljija. slepilo. opustiti-izpuldati. ponazoritev itovanje. n kolcanje nroa6orri I izdelava'. rl3llll'lBa pl.'6YTpuEa ulpa6oreHocr/ izdelanost.Doravnavati?a:. pokvarienost riran w*miw. Ao6l4re Zivinde. rxuaM .i-pt kolcati fzdclati.1 rorh." .b.. p@ nzorauet ad. risinawri pl. posestvo.aii. itnpf brez i. rrMor.r. I|Menllaar imenovati rrMeHll:trle n imenovanje rrMerbaK.uz I imperij.. stalniski.ro.lepar utana i le n fam p. . po[. Pravosl. prerastl-rasrr. rBoiraBa pl.aB[qa. 3.I I I I I ri3o6/$rqlr ls0 I|]rJaAaroAlnllen n JaaapKa II JaAapKaI tiso{ak.. n3pa3!tsa... gratn salJro' Esecfltrtrrja. {Ha 4d1 ptemozen rtruortlocr I premoznost I| oBE]a t rlovlca.adj izdelar\i od r$lTptda f jutro adr Jutrt zlurral. . imponirati vM pron kr^tka oblika za indir.

imot t.raA4DepeFres ren.mrreprudq. premor. *rY"*r*rff I i1ffii"gtt'-ot ^JJ. rzKazovati... ne. inicia_ W#. (o.rlqKlrtrealle.uJa z sku3niava rlc aM . Bceqe. vca'iwa @ pf.e. ffi. id_ reEu sezaletavatise tnrreadnt r?? razum. . -\y zcrr^tr ce. *"ttffi' '* adl ine"rten. qrobz zameniati "#i^{4 ucrree. rrnpt usekniti (usekovati) se uceaeEnK. mrdes -fff*O rnrepgaqrda I internaciia rrrrenuaqronafi{iaM.3ft :*i.r|ceqarpf izsekati: razsekati.ff*t nctrepAarEt pl odpraviti koc . Doseben rorepecrpa (ce). impl totmaditi. -c€! nasmelatl se sq|!aAu.*. DG *6ffi*"ir".Er intonaci in/ ia l|lrrpara I spletka. n upravnik. -rrcKax-Uld pt.m* rn$opiraqzja.odl "fix".a molan.'"Uatrti1sami'. imnt [cftane.f sKusen. mohame-dan_ izledi. adj indife_ Erepecen-. inter.'*"f ""f ffi#'iiiHlliii. Kovalnisodnik Prers lcMeEa."dnffi"*kKiir.gx t t izjema PoKazati vrata ""ffiit'H#-tg'mg Ec e.rd" ad.ld":". ||e (ce_).* {n I namen. in T"rH" presledek.gnt rz inkvizitor(tudi IfflartBa I pobuda.ut€lka. -m!I okuiba."0"t3" HiYi.": Ecel(nlla (.a.c. intelekt Tru#f* empiriia: poskus. m:xendp rz inZenir rn r mectigra. 2.arra cdj gg1gan.grr "t'. nneD[pcrtrpaar pf. rnrcHa48ja.e) pf.TiHffiu{ti "ffi |'?.l"#: ""#ff#. -t& . i*Tfujril'.ctrpaat rmpl zanimati (je) ErrepMerto-r.iz: ucroncu adj prvoten. . .i. ifiD! zagnati (zaganjati).os teti os tev ati ' 'tr pdpetljaj.dijaiki 'ffiff.##* *HHt%.l".?f#:i{{ l.rerruti'r m nagon. rDtormaciia rrpornJa I posmeh.' korist.".""il I ucft]ffiuf..izpovedovati. -*" cdi preiskova.S.. ucuear pt za norc tmeu.tot(. eksperimentalen I I pojasniti."?Ao.Tffiitrltrl "ffid zcryayt. 3..f ol i_nl "{i..1'. prunaren acKptBeEocr I izkrivl ienost ncxagrz izpoved. zadeIen. iziava rc!P44' vcxPl6vta -tl. in I napetjava.n islam. in_ rerpretjrati ^ intemat.1't.. intcr_ n zaletnica. .){opati (se).-gt| rn preiskovalec.3ff".inicialmezzo Yt46^ tEAycryI|Ja I industriia ff$.. imol lz(azati.^!qo!r.{rIA adl izkuseD. zanimiv. "ffiiH i"l#ff(trtorarIt t*d 'ff'{i#. inci.5. prasniti v smeh. iDstiqkt EcrFr(/r m insfitut "u"n""' *SST"p rn nadzomik. obldteti (oOtetavati) se rrcr.'t:i. (niitapatl (u)mazati. postridi.n izselienec rce.le.izraziii. obrezaai ffinraa 'z m izJezek 'Ice.5a1lTl'iffui#r.tet**+ . inten TX.Tvovra trcxat(G 153 IIctrepAaEl rrc'rat|r.izvaliti ipi_ srvo i?r"l"g. rcMqoaar imtrt zasmc- "t#.tul "*ff ncRyceE. "H_.h'u"*rtE"rd'l"T.iia ". "ffi"oti'iHi.eksperiment .zanimanje. Tl€. -si^vr nt rnternacionalizem r&repryertrpa. pove af :i"iis:o: I ffi'. . in"'S#mJ" tn instrument (tu..'"' adicelosten.ar It i4r\ati lctrapra eE.i -EF. inspi_r{Irll qnja I intuiciia I *#fffiJ".inffi.reerrrz adj izseljensli trce^esrErrBo l' izselienstvo "ffi""y izkihati. """u"tt Pl oPikatj' ""f3. ncKatl'!tsaitt. razcapati ce raztr{ati sc. nc9t Eptac 14 zool sevemi ielen mr!66Top rz inkubator lroeKr nt . *ff#l* E. _cuaadt interesan- rru€c6mp n inkasant t.qffi*"* -""" adjizktju_ razcapan trctrapra& pf l izkljudnost. -Er t obvestilo. rti -To. (ce) ErIeDc. .iail$#1i. ncrawsa o"*" %fffi1"f3. [cxycrtso z izkulnja. iro. I "ffi.a!._ce: izki_ "ltf*. xcr.Ec'!a. izpovedati. intrisa *fffi*j" navdih. se "qm.AmR. ncKappa pL imol ( o) l( a r ati .

qqmrllarle . Eg. propactanje pf. razloi-iti ad.pust postati -cei nctrYcT!tsar6er2 oPustosenje. l|ctofloplEa ce izkazati se. . Dolomiti [ctro^3i. odposlati-pospremliati. hkratnost !. ravnokar. i.l'B iflpf popravljati. nahvaliti se qcrrycxerr opustosen. enak. impf izmazniti. impf p$ makniti. raziskovalec ncnaara I izpladilo rncn^rdBa-.gr nr postrzek_ zadnji otrok v zakoiru rlcrlTKaH 4d. rrcen wra. kcratrlBal pf.. posiliati qcnpeEapu.lzglnlotr ficqem. stran spraviti. -!rHa 4d. trt zvrstiti uclocee pf posejati. -Tpa adi 1. -q[l. . impt l.praadi vilen. pokvariti. ittpl postaviri se (pred KOmlposlavllaU se ircroprja I zgodovina .rr viti hcnpaBKa popravek. podizatl se trlalutr|a I naglica. opusdati. 2.pfizplavati. 'jcror( ucroAKltsa pl tolmatiti. odpraviti. dokument. roaati. BlrcTarra pt. ncnpeBap!tsa pf. impf iz. (o)dediti.rrz ad7 pusdavniSki I'cnocaH(ce) .izkazovati se rcraKs!tsaBe fl pgudarjanje IlcTarlqeHadl prettnjen scraHqeEocT f prefi njenost tlcra'l tn izpad.t. izbiti-izganjaIr. izroaiti. razlsKovant e ftctrIrrlTatr'rz izpragevalec.Er^at inpl hiteti.larnxrr r. posusiti (se)./ zmedkan I'cr!ur|.q'lpa!. splavati.BaEe n izkoriSt-anje. arh lele.spoVeoatl: rce: SDove(tatr se HcnoBeAHuK. impf pisno dokazilo poudariti-poudarjati. impl izgnati. izgred. pognati.iznakiiii se-izmikati se t|ClrarFlrl Ce pf f41n otresti sc. hlastnost flrap. impf trcrrHe. ncupnrrocT / i/lt. gl. strel ucTpecoK. ucraBa pf.aaposlati-izsporoditi. ' ohladiti ''. prehiteti-prehitevati. ucrta{qtr. ldc'afire.JHaadi \ztraien ncrpajHocr I vztrajnos[ lrcTpe^ n pok. !Ce: SpIavlU Se na KOSa rrcrIoiarrr ce pl izpriditi se. trl_ z-nesti se nad KOm.. zfavnavatl ricnpaDeH popravljen. potegniti na Oan. pust Bcrrllcrtr pf opustositi.pras(ev)ati. impf uc'ry''Jlrn. izpustiti. na las podoben ucraBH.mqrvR Dl. 2. znebttl se rrcwrqt. imDf (po)aistiti.f pretrganost nctrpct(a (ce) pf 1. izt@ '''c\o!'ap vor [cToEaPu.predaja. impl pe spremiti. napad. stopiti naprej-izstopatl Hc-rerap[ c€.tl natanacn. rzslop Hcrarrr. se. popra'.presegati [ctrperudrar adi ta vei kraiih pfetrgan uq{rel(aHatlosr . inpf prekasati. fl rzprasevanle. pohujsati se.4 rrcqe3He. ItcTopFrap zgooovrnar xcroeeH.. resnidnost./. f sporodilo. ''caop^\. hkraten ucrloBpeMeriogr I sodasnost.pf. /r8 resru se [cnoBeA f spoved. xcq€3rrYtroP/.rc\pne pf izdrp ti (tu(ll /ir) r|cupncH.. [cToBapa. odstraniti.2 Pu5damik ncnocwr. 'rcronr KOmaJ I|ctorM (ce) pl raztopiti (se) (o maslu) Ecroru! ce impl zmotiti. odDravliati. ucrep!tsa pf. rm pI tztovortttlztov af latr scroBpeMeq ddi sodasen. vzhodeE pl. xc!'Ilt!tsa pf. izogniti se-umikati. bistroumen.izogibati se HcraKDaT pomemben. . ucnpa(a pf. ttctroc1E 'qlr . ce. . istoveten. se ngronopn ce.Ba impl izkoristiti. zasejati rcnocepe (ce) pf posrati (se).l)rx. ce. odlikovati se. lIc. fig pohvaliti se. zavaliti se.tzprhalt st jezo xcFur.c'IwryBa sb se-ohlaiati ncfiqrtr ce pl poaasi se spedi m iztovarjanje. -f||tl| tli lrt\tltelt. .dyB pf. shuj(ari [cxpaHa t prehrana ucqeAo( nx izccdck *rclteNoadv popolrx)mll .'l izpostiti (se) rrcrJore'Ia pf po vrsti pobiti [cnorrr (ce) pl spotiti (se) mc n lt xcnpaBa I listina. izrabiti-izkoriSdati.znaodf vesti.poprava f [clpaaHo 4dv pravilno ncnpaBHocTpravilnost I [c[PasHer Ldi lzpraznierl qcnpar[. ponesnazluse pl |fcrloAB^eqe poddrtati r|cnoRPrttttPl vse po vrsti razbiti.posiliati trc'nopeA'd postaviti v vrste. lzDtlall trcr{MapH pl osteti ncT[rra I resnica.st. -!tsa.cfal{. impl Hcflopaqa. pre- rcrpara I preiskava (sodna) tlcrpae pl vztrajati [crpaeH. IIl ()l)lilrxr|'t tananost.-ryi A spovednik vcnoBprri pl izvledi. pl leti. razisk(ov)ati .poiiljka pf.zregnln se LrqeaJde pf impers ta misel pntl. r. imfi nstopiti. KaKo Ta ucTeKEa TaKBa pa6ora? kako ti ie prislo na misel kaj takega? ncrepa./ rzglntt|. rzraDUanJe (ce) pl poscati (se) r|cnoMolra EcnopaKa izroditev. xcqenvDa cc . opu^di stel. opusteti. izrabliati rrcrrors!. sporodati. (rh{ifL. zmoditi (se). irnpels Ms ce ucn!'urru zareklo se mi je trcT 4dj isti.'pospravrar-pospravltatr trcqy/(a'{ adj lig prismojen. -!trra adj soznaden. ucllofatllt ce n(.l|cnllra 154 I|CIAKHC ECTaKHVBat6e 155 Frap rlcfllr'Ia. 'ce: umakniti se.tct03Ha!IeH. Hctrm!tsa Pl.''cnylxra spustiti-izpuldati../ lrP llnr t l rlcTop-Il(.. sinonimen m \zhod. gl. pokonaen pf zravnati. dce: trcnp. izpoved trcrloDeAa pl izpovedati.

gl.rar<a uamuy) itd. JaAeEe JaAap. . jed (opravito). jabo-tko. Jeo. zvitost xs adrt lam prav nil. -m I jardka. .Jarorna I iasoda tary^a I zool iefurti. pokazati se..2. 3.i premogov.-.are. JarleqapKa n. laaa. arh st:rup. .:m. zvit.adi odprt.-Ga r2 jagnje JarFelrgea dem hip iasenic Janreutrn adj janjtji - JaniA8. (in ne Ia(o oatJe. impl zaJanau. pomagau komu na KOnJa. odzvati se Jarnc. rVIIIHA J Jaraea.-Apa adi velik. Jamyra pt. JaraeEe. Ja6oaro z l. nemarSdina. 2. jedilo. Iaroglarka.llTpmra. sprosen. teZAua. r. EEaIrqr.. debel Ja4gr rz l poi. oglje '?. bridkost. cruzben Jorr.". razglasiti.3. iznajdljivl. t oe. lip muditelj. ieza.arh dat(il ol Jar er6e. Jamenap.Taa: ja BuAoB vloel sem ro la-ta conj lam alLali.slaba disciptil na Jatet|. -vz ttt ath f)jec. sploh Jen lxrr. larVaecr adi jedrtjast JaryptrAa I pozno zeleno groz- Ja* taloru tn l. 3.glr I I t?. -AHa adi osliikov JarEe.enth. Dozemhi- .ri#i.Brperyrni prekanjeKretnJa nec.156 razumen: 2. -EHa.u<ifra'i Doliaulana 'T. Ertrrcq. Sestr vrat na laDop n bot ja'ro\ JarpnJa. sDreten.^o n fam jed. oglaijeva leha Jarletrapuru(.Jar et6a n leriavica JarlepoA tz kem ocliid JaraepqAeE. jagnjenje.ItoE'rIIHaf san. jahanje JaBasn jezdec.. l(opa jar euapcK{ adj oglarski lar e\oB ad. premosast I I ja6o. ias I I I I I Ja6at4da. jahalen JaDa[tdarcrrt tarn neureieoost. gl. 'ce: oglasiti se. ja e4HoTo Ja Alrl'Toro eno ali dn€o t^6asa f arh tujina. hraDa. skomine ''''ItaR Jo 157 Jalaq<a j la . bistroumnost.n2niti. 3. TJ "" tar'd I JTffii" . iznaidliirrreH.2. nrpocr."lWt"it{*iii$f . jag..lr. nuvost: 3. javen.llsJaK m tam tek. jardica I I Ja6.Ttfr. (n. Adamovo jabolko. gib.?"Ei. tiran ja4aga.p.jahad jaBan<rradi jezden. Drebri.l.mra n dem jabolJa6o qecr adj jaboltast cell jaEa|trqa I jeza. 2.I.il: r impf iae. m fam znak.ron gl. {Ha adi neodloZljiv. Jar^er6a premog. -qn rz ogebica. Jaoar pf r] . z.

. l. Jax|ree impl -. lis.'le. jasli. razJcsrDetl alatr.. fie s!!apeu. gl. jedaca. jedekt 2. i*?f.ar6pcrBo t? vryarstvo Jar(e. nepr {qa. JoTaxvDl|or iDtl. krepek (pijada). arli kozlov. jatovica (zlvat.laaar . trd (kamen).ina t dem ovratniCek JaKre. -t$r . nena_ooeja JaMRat zzml(a jaqsa I 1. modan (medved).qrr m ialova Zival: drevo brez sadd ja^oBn ce Ja^oEar inpl -. 3. srbez. fie bistvo.-a$f m zool jazbec Jasoa. Dlaziti se.IrB graav. iolaen. srbenje. ieza. 2.^cMrat\m rot jasmin JacH{. plk.ce impl kotiti se (kozevega brata za) Jaqr. lat. ce lasax impf plezati. jedilo. jargl.wi I debela vol.re. -i*."tr1u I jalovka.znevoljeri. zenlslvo z.l ||.ot jeamen Japoc€n. JapMa I komzni zdrob za ZitrpeZnost vlno JarereH m . hudc ben laAoBeH.ce.u|aE Ja oBaK robe.. 2.dj jeziteq jezikoven 4di Ja-3^ecr graav. -prg rr kozel. 2. 2. ja-nra.t. gl.?al jajdnik JaK. -r|or adj -od :a\e jaAerrclrl{ pojeoel sem JaAeH. ogorden JaAoca{ocr I jeza. oglat Jas. rcj japcl lrs. sl. ra jaErla. rDv Jaro fl jata.c Ja3oBeq.lnn<.ecmen(cer) Da ofesu. . -*ura n dem bakrena posodica z rodem JaM6o HJa. 5. JaKr!tsa. -DHa adj L otoZen. 2. obdelana greda :a saolKo jac\pe6 tt zoo. sovor(ica). -vua a. dvrstost (gradiva) JaxyqKa kapuca I Jo^or. pl 1. jealto.naJo.jacHorrlja f jasnost Jacrax.kobacati se fainn. (laat iezik. zemtta) juyu. mod: trdnost. blazina. drget.lozlast JaAocrua y!.ff*. 6ot kak' ius (liudski izriz): ieziiek na tehtnici itd. tcna nroJapdr. rudarski I l. Ja3a.r.sr_rstr. .. jcdro (orclxr lr(1.. slaba ve lia la. mrcvarjenje laae. 3.l ceK Knvatt. rzvrecr (xrava) j". iozliJarox. .l l.tmPI Jesll.4rl d l. Zalosten.lg. 3. Hajjapoceu.muka la dra I trnek iaattw'adj 1. JaBp[ja jarrma I sila. zall\v sDravltatr v slaoo vollo lagocat.'1 jedada.qpo r l. svakinja.. nanozar ar .rrraru pa36pa naMe pacno sl me razumel ja oBa( . razJezltr. vo?last adj iaB/. 4ustol(atr.ivoll jarcm. jastreb laclpeFle. mer: z.zf:lav_ nik. -'rntta n denr iastrebji mladid rn Jararax_ dolg zckrivjjcn not. postaJatlmocneJsl JaKrre. -rtg 2. otsrvo japeu. 4. 2. 3. srbenie.p! Ja. razdrazljiv. hor_ qeolum +sa adi iaJaceH. tn JaceH Dot tesen tna ocesu) . 2. Jasosn fi jezi fig Pre' pad laz s m ple?. 2. -I|rt I /<4t dusen ragu z oravlne Januvap m y'lisfjaniiar JaHVap[ n Januar 159 Ja'rMeHqe nia. odmcvati.# sokrivcc. zona. beden. bte. JaraklTa. rrarJaaoDadi jalo'/l fiB brczuspcScn arlv lam n^paano. muiiteljica. 2. iahati Ja3u cc. sliminiaaa. 4.nesreten JaAeBe l jed (opravilo). pomilovanja vreden la/{oaw adj jedek..!r(a I jaraka. . atoma). stokati Jaftocr t trdnost. gl. lls vrslrce li. ltoie. Jaser( jaMax. -ryr n bakrena posoda (za vodo) jamve.steti. biol. fi. varun Jape.fl votck ekov Ja:pBa l. -qftsa n dem od ia3\tK iezidek Jairuen. jarKa Jar<ap tn vrvar Jaraaprorga f vrvarna Jar€pcrq adi vrvarski . /arri lrrrrrrllct.krepiri se.rrrnru Jace[oB adi jesenov Jacsfta I bot trepetlika a lacLtt<oR d i treietlikov JacrFre.ur| m l. Jarxa. eql'. \znevoljen. jelyrenjak (kruh). otroske laslr l. +ua adj JaEueH. _Jatlmra fl vrtt. ja-. vznevollrulezln. 2. tirankir. lal]IliJa clrpel3e oet masten sir jajqe. japEqa.riq l'? a. 4. md.adj r. Japl|.xJw adj grdav. JapE6a-japeEre n kodi. fiz jedro (celice.n usnienakmed.aisl: fig r^zrml:iv jai|]veHse.besnost vec.Jale 158 Ja. slaba volja JaAocFaru<a f jeza.. strupen. Jaqar impl l.sijati JacduK rn suh mraz JacHora. Ja3an r??vozel m vzmet.Jarax. -qx m 1. vedriti se (vre_ .ce.-AHaadi iajdast jajqeDoA fl jajcevod iaiqecr cdi iailast iaj. trajen (tkanina). 2. uaJJaK adl 1. trop. nriklivnk. m l.. sen.Ja3Aar impf iezditi. Jajqa z jajce jajqeBnaeH. jaj^a:a KpeBeTposrelJa z vzmetnlcoi z. lac pfon Jaz J.). 2.. ietmene JapocTI razkadenost. jedati.nxsa n jedrnendek . laaen<-tn 1.qoda.-.-3. rodovilen (zemlja) laKa t ovratnik \ar:a'. -Eor adi iedmenov raa(aceD. stokati crca. Zalosten. p!. ' 2. Jlr3Al|.err. gl. -gtrtEa n dem mlada trepetlika Jactu.otozen. pomagirtisk t. ce lacaar imof L Jasnttj se. ugr12 Jal. vzKrrKnl (ocl ooleaine). 3.4Bn IIpvt(aHa !^liti!^ adi iulect l. pero. morjenje.HaJJaceH. 5. besen Ja'wermri. -AHaadj L jezen. 2.

zorzurv debeluhu) (o Kaoae.-bitie (poosabljenjerjrkana) lvnres. "?illlff ol.rry m tam D\e prrtjlvec. j!'Haqar.Jorypr jlfla. rl jopr-axri posteljna odeja J1rraslura..'-"'KaAa|{ta t o. banja xuAaro m kadaif (slasdica) xIrAana."iZ(. KlF.rwa 'tidj topel (v ItrHaK. 'unot imPI dimiti. ka' Ka6apd. lam mladenid. soba za aanpi- * iiii'.rga adi iuZen jyncorin.1 kajuta (izbica na racJt) m jermen. spodbujatt: 'ce: lati se hrabrega . ka.r. inpl dajati oc_ pogum. or.r m fam Wivda Ka6anrqa I Dlasd tTfi KaAerK dim. sri' nost joproBaH m bo...' lvaa rz izdaialec: baieslovno . pas KasMat rovnica. XAuIII rc{frrito.€s.Sarr rr kabel Kaoftra I kabina l('a6|. -rltr rz kaznjenec rasneru<rcn cdj kazn ienski Ka3. zmozen' sPq "'ff^iti. -tror adi zarneten xaApa. 'Ti.{r. ravs Kalrau&Ja.zal biti I Kalra f fom prepi.$ nt odeJar. lpanski belori. kajenje. -. iunak. kotlar Ka3arryruu4a I kotlarska deta\Tllca I T**Hf#. kazrovali se -ce: KasF'\ adi kazni\ KaE(.. okajaft KaAea Ikodelja (volne) *fff*"ff.#{*i#: I r(aAtrrte.Kori'flIa na Piskad Ka3arr. '-elavna oscba literimesa deIa.3dolga f"i8' pastir3ka "" ol. jy6u^eH n jubilej 2. adj -indecl lam slab.a-.o{t&*j'' xauE Mntodonsko-sloveDsHltovs.D n l kisto mleko. .lrra. -qra adl pogumen zvezL z o(l11lgo l KK xa6a. Lzdelovalecodei lwarnrmra f junaltvo.Kaaprqa f koder KaAIraB kodrast. kaB€a r?r *J'fffflii.ce Ka M.t .. impl kaznovati.3.lluTe KOtenJaK IAm JopraEJ[Ja.ol napihniti se.X# Kaaaa€prn kavalir KaEa ep[Ja f konjenica.etadi kaznovan @.{X' PrePirtjiv(omo2cna Turkinja'. -Er .urr't l.ld'T.. Peosr ius: veter (ali jugul. Z.J'ei_ kabinet (1. vaterua. ce rleLarimo! Kesause. .zdrazbar r(sAaI kad. 2.-jt#ni JYraDrula. -'.Zenin hEaqeH.+!tr6a a tamet t(aAtaq.gl. medel.r."" zeg iv6u el. kodrav adi KaAIfrf.l5f. lcagHysa pf. staoe r(akovosti.eKa6ap€ro. dezele lw "na m 1.. nev. 3.. Ka6ap6a a jy$Ka f kul domaii rezanci Ra6ea.rraApar impf kod\atii -ce: Kodrati se Kac ce. delovm na soba. 2. kramD Ka3HaI kazen Kasqea adi kazenski Ka3tredfiK. ra@lr m fam Eolra t t I I I . It o'.n kotel r€sarq[Ja.?. .

odpirad. prekalien. -tfilla n alem od rtant( dolnidek. kakorkoli. KaKo rnro 3Haere kot veste. r. r(aMnl|r(lr! n proslol' raarbr. -na I zvonik otomana {5a fl Kamel KaueH.ujoo"" tuljava ""0. Zag@ xa ertr-xa^eltrar rel in dmolas. obdelovati tobak (Po velikosti. {for od l/.at' r€Moop m kafra xaua I dvorezno bodalo KaMooper.iltraK 163 KaHAI|Mr raj. 5ol kana irt l. nekaklen.ic. I tlak iz debelega Kamenla K:r AItMqca pl tlakovati s kal' drmo (a^apMunja. naaor in Ka^ta. x$Aeil6ll. truma xa^aeH. . -ltut6a n dem og I(AAEM vrsno Ka eH. Skatla.rrlla-r(a]urtr(a t bot gtdlra.r!re!r4 naayiePar imPl Po' pomenisiti menisiti. KaMelrapcKrr adi kamnoselki KaMeEnK. -q r:6a n dem me- KaMebaDt??kamniten svet xaueperi.larb m l okrov. a rla n defi kG ledardek fta^er@a I londena skleda Ra eslrrc.KAJ 162 KZLATIaB Ka. r-edovnica KatlTepcKll 44l memsKl Ka^Viepqe. 2. RaAE Kajralia I cvrtJe r€lMaK fl smetana. kamutlarn ritua I dem od :r. KaMarat obresti norarra.qI|I6a '| Meir kamcndck v zrdu: stensKa omanca (brez viat) KaMurBK. PoKaKo urro adt kot./reMarttlpl . Kaj urro. prekaljen dlovek 'ro.ntr r(aM6aHa cerkveni zvon t vilo iz nje (za lasc) rau6anai. -prra d/f koh rt r€Mapa I l. 3. -qn n kudma. Pena na kavi xajqrla.rl-raa ra. kamping Kan0\iaar impf biti raarDvsa.lMllAqe. kopica (sena. direndai.o. -I{Ba adi bron k^kae\ kakrien raKoB-rlAe razliden.$rD adi blaten. 2.Inirskiranjc.r n blatoik adj blaten. -Jfla adi kositfir Ka^aJ n kositer KaraJrEJa. 2. kanal. -qt|t5a n dem od kamelji mladid r<ar'.tarE . odvod. zaslon (Pri muslimanski hili). gl. Ka{aDa f osnova Da vezenju KaMerr.trtua fl detn londena skledica l.2.xaMeqeE adi kamniten r€saDaua f vredevina RaMeEap n kamnosek !€rraa m 1..le zoaJ scm na koniu Ka €6a I l. Ka.tr poctnJevatec KA Atr fn modet. kako Karila m . l(aratrar it?tll priPrav_ liati. zofl. -q{r'6a fi qem oat Ka. 2. slab Kar(oB ltro kakrsen l.ti dtr. kam. sD-remlievalec.irJa.^di2.{a kakor Pravimo KaxoB. enc kapna. kamnosek ral|aq n raznasalec vabil (na raMerr!tsa. .oi:a coni kai lele. -qrl fi bit. -r$€. nered. ki z njo vabi cepid. kakor.a'd. mnozica. veliko blato KarucaHm l.1 kamelar. . motek. usnjena Kapa rcaanarc. !(aAar imqf kdliti. kamin rcanInds m tovornjak.An4fum pripravnik. Pona' relen.l. arh urni k^zalec re. fl. Sdit. Plundrast rraaHxn. prevleka (za bla' zino) Ka AItMa. -rHa 4df obresten in vino: 3. kakovosti itd. -ce: se Kaayieprqa f nuna.ceplrr Ka eMqe.) xaaav3 m . vdolbina xaMqe.ul l'' vrv. pomoinik xauyo^dn€ f prikrivan.'vabilo na svatbo. ladiica K Ro aale kako. -. f. -ce. -sI| I bol marelica r€fqe. Dosodu zn vrxkr RaMareH. Kalup.a^tr tmpl Ra^eH kalien. KaMePeH op(ecraP komorni orkester ravnaa I zool kamela xaMrr^aBna I valjasta kapa Dravoslavnih menihov Ka. xallraqe. -rrlr m tlakovalec ra^c. -qr. ta): 2 grmada. xam6anaiuJa. dutara. -!rl|tba n dem didat mendek 1l' .'M^ap r. KaMepsa Mv3FKa komoma glasba. k()r()htrf Kana f 1.urm z ognji!te.-m ft kudmar . pratlka r€ eHAapqe. vlvca KaMen lB 4di kamenit raasar rfl okensko (vratno) xralleFoAe^erl. tt cerkveni zvonar xasa6e. posevna streha !€. kot. kanxaMetFrc. 3.KaanaBti naptl ponareten denar xaarrarc. KaleMap rfl cepllec Ka eMrl. uttdba. Plunrolourr drast Kd outl| I pl galose K6 naD Qli lam slab. r(aj'roAe gl. 4. ) kamnati ka' r(. kamion rauo adv kje.tflaqltrrrTe tu a98m od Ka^' IIaK velika kudma Ka^!ftp m menih ra. 2. goniad kamel KaMlllcKrf adj kanelji r(. KaMo ro? kie ie? 9C *alj. raMeHlDaar tmpl svatbo itn. drnopegast okrog odi (ovca) I(a n.\iaK Kucmrca Ka. ccra cVM Ka.1. Pona' rei6n kliud: 2. KaKoa t Dlevel raa. kokolj.\rrlGa 1. KaKo ulro ce se.arh Pe siednili.-qrl r/r kamniti most Iig pot Kar|.ucrnadi pomolnilki za Sotore. Pulaica.\I|a adi blaten Ka^es.obrtniski (trgovski) r€MrIdrta f kampanja DOmOCmK KaMmtHt.eK ralenaap rn koledar. 6r'154 t1 kanapC. nikakrSen. 2. kot da r(aKcroAe ad!. Ka. Kopt_ to xa. (xl xtl3. xaaoBtr n in I blato |(a^a6aiaK m fam l. . vabilo. trdllava..pn ddi komoren. -^tF tn kalllno krilo rezec.' tovec (drevo in sad) r€ rdla f Posoda za vodo l(a]l{njle n argm od KaA zeLo blaten krai. zool Plosnatica (riba). arh \odrlk. kaliti se ra.

karoserija xaptra I skala. jeziti se.praEJa-. zbor. mejna srrazmca Kaplau m karavana xapDaBcKrr karavanski adi KapAau n /an tovaris. 2.nar impf kopati. -qI| r'' povabljenec. imol '(al'|g]e\. Kacraarimrf viedatl Di' kati. ^ce: strinjaii se] so glasatr RaseHrK. oznadba.lor^r(Ja ) adj indecl arh crnook xaptro^ m afh no&D strata. karru neval Kapocepnja I okrov. rj.fi vratca. robi-rq qovJe Kaltrrra. Kapa6furKa t karabinka (pujka) xrPdor hu. prcruj trg zbosti. impl ka_ mu-Kapuati.) xop. sost I I I I I I I I I dutara. kapljica gl. uzalitigrislr. -r']'t\a n d.aancwa zf. ostevanje. irzl poclloliti-podlagiti. gl. I strojnica. kangla rafrap nr tehtnica na kembelj ralfraplfia f tehtnina I kantina.trs xacaj.qI! nanu.EeBA^ pustovaDje. xapu[t cez cesto. smiDla). -ct.9r r4gqysq pf. -F m kapelnik. 3. vaDru. iraeovc. 3.EB lam sreteni ki sreao Drinala xacueur.M farn prtvontj v kai. klamica: 2.c{. kapacrteta ea[aqe. r(aptre. motno rdedd oarva vap.4Il . ce Kalyraar impl tvartati ta.rauar l. t€ klanje. .iama-kati: t. .lra'ica. {4 f velika vhodna vrata (hise. sostiti ttanaja.ti. izkainica (osebna. voj_ vooa KarBJa. vodo)'KaHa KaHBa I krempelj m l. L zemlievid: 2. delavska) l(aHl|e^ap4a. gl. saol.apr. xal. Dt.Apa DesreCna ceBAa liubezeD: iapa 6oja ama baiva Kapa. potrt Kar.etn od. sreda '|l adi KacMgm. 3. adi indecl gL KACMETAIIB t I t KcIJr.. karmin (barvi. zbadliivec Kacen I tkatlica. IL vinska steklenicir. KAHA t(apla ce. a/rr turSkalutka (eled. . Kaualc xatre. madeZ.t|{ I pisarna KaHire. m robidje.r. kapital ra r€qqmq .watqo lirilo: 3.6t KvartoDrec nr kvarlut.KAHA'AO xapa6trt orkester. Kaoa 'f. ka> nca.s odpadati (listje) xanc a 11. xalar impt kapati. I karavla. xacarar impl b\ti mesar. Patrulja RapaKorrlo m fam ba\aba. zavihek (rokava) xamua I . 2. NitrceK Kapa$e n grajanje. karamool raparuqa I p-repil spor t€paErHE nt lerantena Ka.!nea n d. r(ara t kapa . xalap*r1sa impl oalau aro raua pr6T l'r zmogljilrost. fam sraDa kaD Kan aAf. ratrax.ftratrtrrbaK. 2. r(aprEq€ I fazglednica rapmn nr lepen_ka. arh tam kl! Duk rateaan m kaplan Raneluun. Z^\ti KacaoaI 4rrr-mestece.KutlrtrEEt n dem kaDica. zaDka. iam mesruca xacancKx adi mesarski KACapsa vojatnica ftt racas fl ujedljivec. ve zovnica. (za not.Ja ade fam od. .ItAfo! m lam burkei. xap4gorr6r r.t:.d.pasor m bot \agelj. okensko.un t \otnica.packa (od trnua). 4. kopanje. karikatura Gisba). stra[sl(a vrata karRA-l kaplja. K.2. kapitan. raruti Ka[secr adl kapljiEast adi indecl Em. kardioloe xap[€pa f kariera KapF<aTtIIra I J. (o)pesati KAGWaqa I utrujenost Katrpru. . DOkfOVi 2- *rn#H* l(a. lig smeloa pq ooDnost rapMtr{ n l. Kacau m zaloga: Ktcatr n mesar KacatrR.preprrau se -ce: rf. rl9f. praep fam tcx 'J. karton Kapl'orrfe. pitrdca 'iat'l{rKa (vojaika. lis zb^d:. ka! ljati. kap rlante Kanenir| tt 1.lo) xaHra t rodka. preprranJe Kaqay|a..a.apffir m. ceAaToa xaplutr_ ia slqlujeio tu nasproti Kaca t btagajna r(aca. lig korenjak Kapuesr adi skalnat (apsr ra kras. past. kapljica (zdrav a). vooja orkestra xa[el6e l1 l. ohiSie (avta). oau aro Kanap!tsa. narrpt4 tt muha. 4. igralna karx. nasproti cesto. tehtnica s skodelicama Katrap n ara. 6bsrtvaJu Kar^aua f podloga KaErar 4di izdrpan.em kaftonlek adr.. mesa-rjti..l(alapoca pf zaarati.cEa adi haski Kapra I I. rana. pokol. Kapaar impt $aiatl zrnerjati. pusEati.zhadilnost ra-pau6oa rz trdenje. capin xapaxr€p ftt l.. znadai. zDadatr .Ysa pf ugrizniti. -w. 2. veka.(a. nadaY Kanap. [oDatr se rane. svojeglavost ralyr rz suknja. rqrac Kapcxsr. iircvariti lrg Kacamuqa I l. 2 soddek (za vino. obzidia) Kamna Lot robidi KawHRaI robidnica ( iasoda) KanfiuoBadi robidov . jagnjetina z zeIentavo ramn rz l. suknjid Kralrre. 2. cerkvica. karakter. dlanska). kaseta KAcrlepnr blagajqik rocEepRat blagajnidarka xacKa I Celada xacreer larz uspeh.. prijaterr r@ItAiqEdrr kardinal r. impl povabiti.u.oi stotnik Karulaarr m a/r.lo.||ltr!a n dem g). Dar i- l(ACtTC Ka|IAr|Aon ludka pred ikono Ka.

-rq I velnica. praSid) Kaur{r. fig oStevati !(aT. kruliti r(eAap.IIrrrdT fi kolitina. ltgaqar impf leti. xraear impf L obeaati (na klin itd. xBlrKH!tsa p/. Aoqrsr.. 2. onedejati.gl. itllpl kihniti. katedra.rr'. kvadratek ruaKa I kljuka. kJelkal 2. xBaApaFlut$a n denr od KsaApar. disciplina: 3. KaToDrr n 1. KeAapor. -rqlr m Zabica. KDI|qar impf c'riliti .n kvas KBacrr. po"l lom. xnullIre. denarnica. 2. xaosr6a n kava. KxrBpfilltxll / l)(' telinova rora.g[ fi katolidan rialnr ttt kavd KalDe. vzdigovati. / ltllli Kep. (a(Dero.2. MarapeurKa) Karx^rlrta oslovski kaSelj KBeApAr fi fiAt kvadrat ti KBaAparqe.r. t(BaKa pl. Kece Keqe. ce xr| orar irrrp/ hihitati se T Kn]ralu ce. zapah KBarase. Kalr^aar impf kalljaxetlt nqa f kaSelj. morilec. obrezovati (mladike). zamujati. -e'da adi fatu vsaKOOneVen impf muditi.n 1. -. -ror f vrsta. aebrid ItaqHJa. . Jitl pretezati se pri delu r i^ep fl.arna. KataAHeBHo adv fatu ysak dan riaTa of. Solski oder z mizo xrEreApdaa I stolnica. zabad. Kasar d (po)vzdigniti KatrRer tt kapa. pl l(nr'dLn nt fam krvnik. jedilna shramba. 2. (eca. mrak. l(efleqr| + 1i t .iubitclj kave . kadar KaqapHuua I sodarska delavnlca Kaqe.Lik. nadstropje Kara adj indecl vsak.RACEI| 166 KDAAI'AT riBaAIrarlre t67 KeHKa O r' fAft KIIAIIMqC KacTpr|. valirl (pistance). razred. lopatica (za Zerjavico) xaqax. kvalifikaciia KE.b. pri- r<elleq.ic. Karaa impf lu.rMrrAa stresnik. kot. nesreca Kareroptia. Karalieg KaTnI|I. zrasel postrani: 2. lflPJ zacviliti{viliti (pes. KUKOT iTqA ''. kihati KuBqe.). rnr m kavarn r. kotidelr.KBacar iftpl klas dai ati-zakvasiti Riawr. grcbcn KrlKOT.rtara. I(e. relutepa{ 11. kategorija KareAlra f l. klet r(nru6ap rn jantar drM6apq5lt adj janlarjev. zob. tftpJ zareeliati-resliati xoa. irei3nii veder xruKge. I(arll6('i. dop na glavi r€q!4fta I bot zvoni€.reJor. tanje t(xl(oTlt ce. kav ne trarue KalDeasa I arh ka]. qpua (roCMa. lqm zapor xalDrau m molka suknja Kaqa I kadica. ftacrpar tttpJ srftct.k KarrrRa. -3{ m imenik.|i& ri takovost. -Lror adj katen. upornik. star oven z zvitimi rogovr KatrlIa. KrBaar impf kih^ri rurBaBr Ia f nahod r(IraaBuqaB ddi nahoden KIBHe. mazati se.'rr tu izdelovalec ovejega sira Karr^a.ati Kraql|. cc K!dj'aD' impJ L med dobieati kilo. KaqyBaar impf L p<> stavljati.-tltr ttt polenta Kaqap m debridar. KBaceq .-qnl6a fl dcr?t od xncxil kitica (rJaMea. dce: vzpenjati se Kasy Ka 1 1. uJmil rnxnpura intpl kikilikrti KsKsplrKa.rl /drt rrcr. Keutrr rh bot cedra xeApoBddi cedrov rceJ. -ce: Cofotati (aruKaE adi blaten. -. KI IiM preprogica . cmen paldek. '(ac}itr gl.. 2. seznam. kvalitativen KaqecrBo /r kakovost. fig tas zapravljati. laillarsKr tsrdrlr 1r1preproga KA m preprogar 'nnap KinsMapcrDo a preprogarstvo . Kara Aes vsak dan KaraAHereH. -U|l m Lrh odpad. kljucavntca KarapKa I jambor RaracTp6oa katastrofa. 3aAoqIIyBa l.1t koanik (zob) KArOrrK. RrfBHyBa pf.KruuKaar impf mazati. Raqlrr6a n dem kadica KaqecrBeH 4di kakovosten. Kes(a. ve' t der -prei. tihotaplien tobak RaqaMaK. astr larn sostosevcr xliqep adv zveier.v a^ nl ravt Kesrcarbe fLm cmetal]Je n nrni a gl. o mraku rcBeqeiuHa l. umazan KarrrKaBaa n? masten ovdji sir KarrrKalarulrja. depica (s Sditkom) Kaqop .a dem vzigalica KBEa. KeHraar tfipJ fdm cmeriti se Cmeta. xurleuaJa. KBaqaM jajqa cas zaDravliam xiaqra" I kokl:a'. KBapTOBg m mesrna detrt I(.. katalog RaTa|IelI.$aprer fix muz klafiet r-saprupa I lam stanovanje. (epaMtAa KepaMru€I keramika Keca I mosnjitek. {xr I usposoblienost. kvali" teta xraaxlbnr<aqnja. katedrala t(arn. lidkall Karlt. 2. "qrr . kriminalec Karffiap ft gl. {tr. kvartir rBac. KeioBE m nabrez_ je (eKc m keks Ke Jlep n natakar Keasepaj. kapuca. kvalirc!a xraqu.to_ 6ilna miza KerureDKat natakarica Ke HeicKx adi natakarski . stregna I opeka. stolica na visoki Soli. 2. izba z lesenimi reletkami na okrlihi 3.rnrrla n dem od. gG stilna. kavama KaibeaB.ndla n albanska bela kapica $noprfi fi viigalica n K[6pnrqe. ltt|(lx ura. krdma KaOe3 nr 1. kvantiIeta rGapT.{diti.

z{eu. K ac. 169 mrzdruvlloti se. rnertrfe. preZivina veslca r. 2. gostad poloZiti KllpawcrBo'. prevoz. KrrEe. 1.168 Knc€nx.ac m l.-tIt ttt obrekovalec K marte. x atlHe.a pl. x almar inpf l.klepal.llr ddt kledd gugatl.reru€ I l. meZikati. 2. t reviti v klasje tek. -Er n 1.raarlaar iflpl sklanjaca: 2. ItoKor.. kler 2. blebetati Jrg cveKac. Krcr|ar ifipl kisati se. lenunaKf. kip konca prstov) l.c ocy!. 3. trsdica. svezenj. llttr(aar impf pesn kovati vzftKau R eDemuK. mezrxau. past r acri. preklet. stanovalec.o:riemoii. opotekati se r. pnsega x f bot sas (trava) K ^ca'ft adj klasast.duhovldina.iry'e. Dod. obxnana. meri. xrrrrocr f gizdavost. moliti (k beti-iepeti. Irg Ktrrlia-x. tsro^a I rogljid xmr (l) tfl nesnaZnost obleke) r(trsep..rdaAefieq. 2. 2.t|trApl|Cn Ctpresa xrrl|ecr adi gizdav. za drva pred ognjiSlem umazan r. l. govatr dofotati (z obutvijo). ru{flrya .qD?. klet.namise. pokati f lezltl se 2. KraAar pl postaviti.la$a'|Iia I gugalnica. lis udariti. kinati z gla-lo (lalmo).xrqtaro (za {oxaaruar cdj onemogel. e. fig kla.!( araqrlrBa dem od r{ ac klasek prevoznik. Z. ft kila. Krrrar impf l.'Jj. K''. ubozica K^acl|ln|o 4dy klasidDo r(^eqeEe z kledanje x. xret adj l. r(trccK. srananna r(naAeHlre. uailnica xaaca I l. v. uoog. kitica. llasu pG x err€ 1 1. 2. bot kisli. vreti. 3. stopnja kakovosti (tobak) x. opeSaii.m l. sme:ar|:e.K 3raaT impt postavzr z rmenom I rlan. Kut{ar impl trsati (oblilpati. gl. tirrau|ap m suknar (tkalec. delati Sopek.:|e''nrar impf x a[EeH adi suknen tom srnejati se. iver.rKa f tam pika. utrutl trg oorearjrvec -diti ie.a n dem od. maJau Se r.resem. . Sopek. x. klanjati se.'l pokimati. tovortrik.. 2. okisati-kisati: kisati se -ce: z. klas. polagatr \spa f arh gospa. -Itrl{ rn izvir.tr arar impf . klelati. pramen.( ti. kletkat 2.Sop. namigovati sikov KIMXa. Ilet x. rezati se. vejica *np (2) m arh gospod.^aqa. robat. ce \. _raglja. tig osla- I I I I I I t I t I t I I t . -sp adj kem ki2. vrsta kruha ti (glavo). izl Po x [|a t 1. . fam zNrna za zatam umazati-mazatii ncci kol umazati semazati se Knoe eq. &{aAe.ajati.dEorar p' pesr? vzKuxruu xAeArr shramba. r[|. klepalec. riMaMKnMcikati (vino): moker DostaKa lra sero imam ga na piki J9u (v oezJur.Kle@a n. KllloBrr_r. gr. rovnica K]raslltr.spakovanje prodajalec) x ennu ce.llqe. kimalil KrrcAoIroAeE.namlgovatl KEcl|e. rln: roe: natnaKatl Se namrgruu xurE. K snro z nihalo.reEra. lig klepetati. lig slabogu). inpl nje. r eEerar imlt obre MT1:. litpati se -ce: (srce).ucKa l. -ce: leko)i tig jeziii koga. xJrer€Ta obrekovanje zobe k^zati I x ergrf. vrsta (v vlaku.nc @a.n . fa7xed.rerra I kletev.ropotulja. rBce ar impl kisati. rivalstvu). K^er[rar zl 1. s. t(nMaaTinpl l.. rrrpnamp I cirilica r$aAeHerl izvirdek. cof rmro n kino na Zenskem Dokrivalu: 4.AaItBvEa 1. !( elaar impf 1. lcsti. biol aces\ oooen ceuca. krasiti se. nec nula lovora. ieLi rekovati.g[ m arh proslor rrrplrw adi tam nesnaren. Solski razred. trgati se.I . prevozniStvo . naliSpa.. poklekniti. K eqar inl kledati -ce: (zob).klavnica. fiar. tikniti. prekletstvo. impl jati.. 2. r erxa I trepalnica. iron velika r. 2. &la. 3. dce: kisati se kilosram ru|it bot kumina KrrcaolroA *enr kisik tn '' t(nMa. KAerEB. KrreltrtEI klesde K^atrllla f sukno rorctrrerie n fam 1. rcnMKatr iftpf 1.nry m 1. tig rsrgla+o . Epne nost (telesa. razred (druZben).2. 3. kleonineDnmeren ti. opes ot San r etras fi. gospodariraarup n klavir ca n Kr4ralIIJa. seosr klima. x.Klocrlu nr kiosk anat roka (od zapestja do ruu. xaexxlra l. klepaKOAC.ry.. l(r4r/|rrca. 6op. nalispan \wM impl 'Otkipeti.. klesati. studg xtrprja. nebje. 2. studenropnacra adj cirilski dek xEpKa I kramp. pititi. xrep r?. Klf oqraM n. odesna zaDustitise veKa xmriguecr adi Storast. reZanle. -ce Krf^o. rurp^Irclra pt. Krrp s saqJem Aruo gospod Dimo (v zve. opotekati se. nesrecen rastlinstw. krasili. namigniti 2.K ar6a. korurni stort. kembelj zobotrebec: 3.r inrpl klasiti se. .Brre.du-sje Ceniti.. uboi€c-revica. r( etra. KoAer6e. .fl. llg prilizovati se beti x^olio n klanje.Er I najem.raIq. 2.rexxe.

"ffff1"i:uff'.._:-1. podkovan (konj ) KoBaHr4a J gram skovanka. DaDirtek. 4 kliuniti Kl\yyIJe.. usnje . podkovati (konja) KoBa^o fi podkovsko orodje. nakovalo. zaloznisko podjetje . sqlno): v tzraztn: Kofn-r'!JAe. kljukati.tt"danstvo.' r xHKa. Ja: T^''|' rnlfi|'a n l. gl. m. pikati (kaia). prsna kost (ptiI ce\. izdajateliski KlflroltrtAareacrBo n zaloZba.. kadar.I(r.r-aia. "qut|. K^{Maat impl kimati.rupoc zr kor. -naur m klobko xaouoripe4. r rrllorblt. uso xo6eq. Ko.menurceK KMer. -pqu n ktepka. -Eirf n zebelj.r{FKaar impl 1._ rqxcypa I sotesl€. rpece |(.ik.) ': .ldi klobdast K^ouo / br(a xnoqrrc.:.. kovski nadin KoDa$ adi koven (ielezo). zur. Ko6ar impf 1..di K^ririqe. 2.lL. adi K'er(eBcxu kne''ii It^jtl:or nl klokotanje' u*tu- imp[ z!*"ii1"u.. -rqr m zool skobec t(o6l|. Knrfr<ar iwpl k/]:iiiti KHtDKarune fl aygtn od Knr4ta stara strgana knjiga Kl{|xlnota I kniiznica Krrr(Ersap z knjiZnidar (Iflrnl(a I dern od Krnna knjiZica (diiaSka. sao- lona. -t ii'i" /i.i. muz-kobilica (ed'dala).ricr m klin Knx{ecr 4di klinast .'rlxe. yMHar p/ dofniti. KHIi KDrba n dent od xHxra l. sllitr.rar impl postajali brez dela.roqH!tsa P/. L kdal (vprd. KoBHar pl od KoBa. x. KoAKa x. 2. ce (pra!osf. loKoBas . r.deniati.. -rrHa ddi kljuden roV*e.n 2ebliar !. kostnat Koa.rcrzab(). poverek (droE za nosenjeveder) I(o6lllu€.r<..*i"i"iii. os.iifiTtpt"ilif p.roaraar ktopo irzpl *999!!t.tesnati "lli''ll' i??r. skr'lnllcn. l.) laboletij.i1"-".. l^* K^ncap n cerkowik (pra]osl. kovan. Ko6a. lporlHe.ra. brcniti-rilali.3.xlu&ta 170 KHe31la KgtlBqe r7l n dcm od r( I|Jua. k()slel. (samo3.. xtterylaar izf ktlcz ^iii.e-i"ti *io'o'". 2. ' - 2' *1". 2. sllttiti nesieao. dlanska.iuna ku) l.!.e4.apFr4a I knjigarna Kr|Il. ir?p/ I itniti. lrp. adj klinast. ovaduh.'-.Ialy-p-:i': !!_. *. xonaar-r<ore.'uJoj. -AEa rantr*up. brcati x^yKa. x-nurr.ra I kobila rol n kov.etu od Ko6a a kobilica noro p/or od Koj koga roaoi m lam i.. noraruen e od kdai ie ta ^e6oD? f.ai xroaer6e n klitie <laresina 2' t traeanski. p+r. K telebniti " x tE. listek r(HHrKeEHocr I knjizevnost.5. Kora Aa 6I-I^() kadarkoli nora (2) cozj ko..K^tr(aar imPf I trkali' udarJati. . pc skalovati z eno nogo. zvodnik KoeFusreqxJa / sozitje. KHr-rra knjizica nnrra I knjiga rHrrnoBoArirea m knjigovodja r(HurorEAareA m zaloir.ff"'f.) boleli.koeksistenca ltoxa I l."" tati."rr impl lam \ii :"! rt:r-'. _ K wa fia I luJucavnrca |(A!r|eE. r.ba(dar "19li9Kl9?:::11'9?:":^. urrpxosareir. rqMa x. -tl!{a adi od kdaj.r a'i.-i. -mIt .. norar irzf kovati.r.t kovad r(oBarrrmla I kovadnica. 2./. polr' kati. napgvedati nesreao Ro6r.ryxaJapteu.j. de RorarueH.. ke vaslvo KoBue. K^VsoErin kljun K^Yna / klop &rI1. kniDicat 2. rdu4r.. .zdravstvena) r(06.(l) adv. prepad K^rfure. 6Ha adl grozljiv. I huda slutnja. (samo 3.. -ro' p{ ftlIu. 3.1:. 4. t(o6llaqe n d. os. K rdr{ll. r*rr$a n ilem od KAUq Lljutek rutltBlre.p A K rneu.n KnJlgo' liub.. xrs cir rorven a/f k()Itsl.. znamenJe r. KrrtlDqtltra '.1:y^.:P-T!1-^'. -qrr6a tt dem od xtru' Heu zlbljicek a'|::':. bibliofil Kt{rD(ap rz knjigarnar KHrrr."'ff. krevfjati 'a . KArrHODrAeH.rr. -Rtrr m zool de' tel KlrFcHe.i[. t{'\. . KoBgerKe.KapcrBo n knjigarnistvo KHat(e.'35 rram<a.. oirekliivec..:' tatf vase r<lotratr.rabm4ra 2ebliarna (dcl lavniia ali prodaialna) iebljarsti KAnHqapcl(}r. anat . literatura rrnures. Kl$e: z. kljutnica . KMeroBr n arh vaiki *Plp.: . ur4 K^oltqccr. pidili (kaaa). -xsa adj knjiien KHn. zanfDten r(o_DapcrBo? spletkarstvo. Kora[uell e BecIIlII(oB? od kdaj je ta iasnik?..) r]urcapcKrr d4i cerKovnlsKl"....lHIIB iklepelali od mra/-a rqrxflKa t klinika 'jli '. IcrYrHar p/ 1.iack. stoikrjekropotajo otP::A?iif-:t"oTl. K*etw ^r panovati impl ror1oIaLi. zdeti 6akajod. kravji zvonec xo6uaur. sKovana beseda KoBap€H.. slovstvo.a l..o6eH. gl.KlrcaoDrl m knez biti xrreryrr. znadaj nona. prostql za Pev. gl qyKa rpona. aBrr rfl kliv(.recr udf koIdcl (() fl()vc.aot -'ffiotatl. r@Be udadti s kladiv<-rm (enkrat) KoBqe.3H rr zabo. kota.qt/ ].-xtrba tt rlrttt txl KoB. zbadati: 3.a r darr ()d k()ct kosdica KoBqer. udariti. KHexeBcrso /t kneZevina KBe3. -pEa adl spletkarski. izdajatelj (xurou3AaneacKE adi zaloZniSki. sl.:lK Lc^v!r.

rsnjarstvo KorKv! n koZuh Kor({Ba. zapredek nestalnost sviloprejke xorrCram kolega ror.Dasnna kolena xouap m l.l(orr.-pq m zool komat xoi/taplltrt(. kokoska vec.ru$l4fsa. kolekKoKorrtKat zoot kokol. orKaKo (e ce crprur KOAATA. komite nostna skupina v tujini Koru{qeE.oBrt ee. majhna Ko. proz kdorkoli tcoJ-ro4e KOAeIU(a (oKf. neugledna hisa K(ra€Krfu .opn. koliivdek lekcija roirea z koktejl. Kolu(aar impf Dita. vrsta Ko!. xo^e6aar imol zibati (otroka): xo3MerlKa I kozmetila biti'neodlo-ce: roj. fotokamera. m gl. m usnjar.Ko^ar iwpf klati. xoKolrar ca impf lv KoAeAa. Kl t(o €6apKaI zibelka. . modna lepotica. kratko iovelje KOMaItAiTa. Kavsnlu kosmat postaj. kolikor roilny-roAe adv kolikorkoli ro/rlq' urro adr kolikor Ko^rqaofia adr koliko (o mG Skih ali o moSkih iir tenskah) Ko. jermen. . Ko/\ewa-a'r_ iwpf pogostitev . kvartopirsko gnez<Io roMapEcKE adj fam kvartopirski.rerna I zibel norer. . borec za roaouJa. kolonovec(Zganje) naoa KOtuI|ra tn komit. kombift.BaaT rrt in impl poveljevatl komd. Je qovolJcest rdo^ l adlt /dr7t Ko^ai Mv e uer..-. voi oskrbi ro. obdarovati ob novem letu (oaex ft klanje Koltolnaptlr|x. Ko^Bar irrtrt kljuvati ro3txraa adi dlakav. s katerim KOrKiIreK tl Smetana.Ko aaar irnlt gl. riltiti se. 2.rrc. hazarderski roflryEsap. Ko . zbornica. kocka Ronapeq.aagai.. uaKer po3iljka.oe. zool koltrLar.un z omahlii-tuEa n dem od xe KoruKaputka. Ko3a mucrfl kozica xoAe6a. mlinsko kolo: liudcua sli ptes.em Ka{o mano sKrootn. avto. roar(Yu€. nika KoMerat zvezda repatica.Ear . bojaz.AreHrlrru. koloniia. -gma n dem od 172 r(o eErrlta KO e||l|llKll r73 nol{opa Kor€p. 2. (urau T I I T I I I . kozica vabijo na svatbo. KoaoBI|. koda Koalloap rz kodar rcoalrrecrneu adj kolidinski Ko4rrqecrBo a kolidina Ko. kodijai Kosaprnrx. KoABe lroma I kozja dlaka. Dr+ me(uJa klinjati.xotxyqxa adv d. krojad za (ozune r(oi|qBqe. kolG prne na: z.xo er'tFja. kolos KoMopa l. strojar. svitek (na vrodem qfeku) rto alr m pas. pl r. podKox!?e4. Roa€6^taocr t neodlodnost.os prorl aen. nl kozuhar. kozina t(o^Ee. kmalu KoMd. stolpec. t Ko^ondAa f stebrisde.-pry r?r zapredek proga (za konja) svlroprelKe. smeSen. povelis:lvo_komanda.jermenlek tKoaap tn kozat.. @ t sestava.IraarI in nJa.I . skrobrti xo^ocau adi poSkrobljen Koaocilar6e n Skroblienie xoncKn ddi vozen ri.hazard.-nr m mreza proti Komarrem KoMapu{a. KOM[r6! t n6) pl ttor<oa6naf l.KoMeErf.i skupnost. kosmat KorBse.3. Irg majhna. muditi se t(oirBa. pri. -rE tn prekletnik KoueAtrJa.-qna adi l. kolesnica 2. taDh Korata Mala Mali voz Ulrqde). osvoboditev izpod Turkov nesuverena delela: 2.uHapKq-KorloDE|a tropi. komora: f roaocer nr tir. n dem OCI \os..mehur .ti Ro lraB adj pron kako velik Korrxy 4dr koliko.KoaJeta kol ko^a f voz..raBlr ce in?ut kosmateti. kura uv KoKonlcapn kurji tat.-E n kozja staja Kol6ac m klobasa r. KoAe6^rGeL .qr.'.rynjemu je lahk<i KoxryB kotusdek Koruuq-ry n kolad.ti Ko e.roae{liDa impf voltiprnrr se ti. 2. tip. -Er I l. I zool koza noaax paidek.rrrba n dem od.(oMeMoparyJa. Ko/.p . lig trpeti. kc Koroxer r?r januar (ljudski met lztaz t KOITUlra. gl. kozji pastir roaap zr kolar. "lrmEa n bot mali xoae6l@ adi neodloden.mpt kleti. MIIOry IIATqI|.I5A @ t(o^et6e n gl. zidek. Karcn.otdal ade' fam skorai.knjitDa zbirka. eFr&pa. otroski vozidek Ko^Ka.cija r(orrmt|IK. zibka. PreqaJa Koaerur<aI kolegica xo^l|6a I koliba.lllq€ t d.Kpq9cy?e impf popf.qecau.. . -r I spominsegau -ce: ska slovesnost. sxrob tmpJ ra. prq I(oa.ap oatatec usnta ftorKap@a t usnJama (oxapcKrr ali usnjarski Kor€pcrBo fl r. r. zabaveri Ko oc ru velikan. se KoM. nar6d. dremavka omaluJlv t(oKoDlre. neodlodneZ RoKoHa f l. zvondek.tu I ves€loigm.wr ft lam kvar topirec. fig ro3le. KoMagA!.w f zbtrka. 2. 4eft1 KaKO matDen ugibanje.!ItI6a ftO^a. kolor komiden. pt. Koltf.EAa 11. Kolocl. Ko^BHar Zl kljuniti. laljiv. kc t(o I|e. rgra na sreao. hazarder ' Kouapgmrqa t lam igralr:ica.noMrI€T n odbor.Elre. ilon gbdavka. KoJa. tomentirati xo ooajse r? frnikola. z.n kurni]. pomisljati se Itoo. roaop rn barva. .a vo. Kolte)( roacr qKx ady kledd omopaar ko se polomi voz.em od.D adi Kou6maqtrJa. komemoraxo o n 1. ce Koiar irnpl kotiti |(o 6acap m klobasar se.

med. skladba.ool kottl: 2. obkladek. KoraoII rz 1. riti: KOntrola izkopavati. konKoMtriMn€rrr rn kompliment. . konsumikonj. tntrrrvshii 3. komparacija KoHrplsHocrI strnjenost. Korr. 'aeKOMIIoTrn kompot BEA KoMturec nr ned 1. ljarski. KoHKWEpaar pl in itflpl konkurirati ttqHKlIrc tt natedaj. nazadKOMNI'OM{TftI'A. gl. tehn stik. KoHcyliir m konzulat KoHrGeqepy adv zveter. konjid r(oErrxrdrfl rn celina. 2. rorru m l. a. 4i I zaplet. xotra. stiskalo ljar. xordrvxr cdf h0 in impl 1. dukter KOmpomrau KoEA!?a I fam (evelj. grzoall se Kor6 konjidek. coraacKa KoHcm4ratxja I l. 2.r r. proti.n k()n.-ItrI I komunikacija. udoben. fl I primerjava.OMllO3rtTOp. -qrra adj konden ^di raz umen. COKorsaK. o€ KoM.a rTraoeta prott pa RoH Kona f kopa. stog ro. 2. gimn oro<Jia.rrrp6. -rtrta 4dt Konopen noHonurrre z konopljiSde KoHcoHdrrr m gram soglasnik. nJentsKr posvetovati se rco*nqa I konjcnica -ce: KoHclM*Ira. "tllt rD jcz(lc(. -uqfl nt nlt KOMT4TOMICeH. KOMtrPOMIIflInJc paar I in irzpl kompromir(orrrcpBof konzerva tirati KoMoreu. KONIIKt xoM9HaI obdina.Txa adi stvaren. 2. urrIl . spopad.KoMEncKrf adj lam sosedski. adl popot'! komDleten varr-prenocrU ronnr. tt KoMrxp n bbt krompir.d mZ b a . ob. kongres.etu od se. KOMIIOBI|CI tn KoErpec. :. . konkompozicija. komoden. brezbrizen KoM n a r f i j a .dvorec. voj. pogoj. KoHA!?ausJa.o$ KoHax. verzacua komplicirati Korsoj. kontiRooneptpa. zoper. krompir . -rfi I 1. KoHOpoHTrrpaar ?! \ i-pf sooditi. KoAclarEpaaT pl KorsaHfilrlt. -nI| I l. treslica (za '|l servativen. Kot6q!t|6a n d. KoMn m|I4ra pt KoHBep3aqrda I pogovor. qeB^ap zaz e KoHAlpauncKE adi tam tevI(oi. xonaxysa im. -B'''a adj kon- t75 na obleka.. konspiracija. 2. RoFrar ce impl liipati Kol6qe. komfort KoMrnlBKa f lafi soseda. Doklon spremstvo. -or.ietje. konjski takt. kon' in impl skladati. celoten.mpresa. KoHerre[. ko. koncepciia Korqepr z4 l. konzultirati. konferenca xofiO^|ir(T n spor. staroverski Kor$VA. trdcop ffi stroj zqoite. 2. koncrznost xotr.rErre r kop (v rudniku) serijska izdelava. . -q|I m arh gostia(e. in inpl porabiti. pod. komplikacija Konvencrla Koiiturmqtsa. coceAcK{ drgra debel. f bot konoplia KOHOIIeH. strniti Korqemnda. yAI{'to'{tp. konfekcija. zavoj. konstataciia Koxcrplrqlja. aA Sp'u. osredotoditi. xonzonant.-tI a 4di l. zveza ruapec t(oF[f. sestava(lit. Kormar ir?rrl kopati.iport telesno dela.d arh preno'ceKOMnAsre!{. lig gl.q I pregled. -txr I 1. coceA flac brez cilia KOMTUHAaK IAtn SOSedStrr'O.ror6oqt. priaobivlti rud6 Kol|lbel(I|Ida I l.o'{or. trgovina z narejeno obleko r(oHlDepeH4HJ -r!n f posveto.riraqnja. praep k. vanie. zasnova. konkreten KoE(!pr(pa. skupina ladij. trlica. vlaka) in duSevnozdravje KOMnOT*pa. rfH. gl.KOMrrrgJa. diciiai 2.r1 1. sprevod t. gl. zgradba nJentK ttollcyaTfpa.dv pioti. coceTr{a KOMnaCtl Kompas. ko'J.. _ r<oEneHTlrnpaaT pf r\ tmpl koncentrirati. m. kooperia. kompromisen rone.KOMOT€lt t74 KOrt3ePBa KOH3epAarIrBeH KoHsepsartBeH. RoHcya n konzul Korl3yndr. komponist z. nareje. 3. zveza KOMVHUCT|'SKn@dj komUnistiden KoMrbop n udobje. mrha rati Kol6orIrrlTn m zool bramor KoHraKr m l. skladatelj. kompanija. doloten. domenek. sestavljati. SeStaVa. gl. xootrep[paar pf in nent rfi?/ sodetovati. xoxgnqsJa.l .rno adv kondno. 2.Kona$ l. konruzrla Korqetrrpripa. rrgura KOnSITKCUa. shod. -rnr f dogovor. okoli KOMnfiITOB KromprrJev 44' '(. KOTUnOHrIIraaa pl torrAlrrep m sprevodnik. gl.l|lk cTaS Ha TeIOTO telesna Kor6amx. l. -wr m fam iEv2.Kor6_Fnapr?r konjar. konin irnpl zaplesti-zapletati. gl. 4aa 44t komprenodiSde.HDerqHJa. izvedba glasbenega dela: 2. konkurz r. eoi eeta KoMnapaqnja. zarota. -Er I ugotovitev. coceAcrBo neumnez. zapleten. KoHclMxpaar pl Kotbl IIre a aygm o<l xt'l|. . letal.EOy3nJaI zmedenost. palada pleksen. topoglavec . RorIOporllfpa. -M I zamisel. Ko. parlamenl KoMro3rrqrja. gradba. KOMrn4rr rre t Kromprrtsce. zbrati. komuna KoMVHuKaqI|Ja. veliko glasbeno clelo . qcB^apcKr-r valec I(oH€Il. konfronurall Ko. lig varslvo skrlvnostr KoEcrararIrja. 2. ko. t(oM[ eKcerr. gl. nadzor. o mraku r<oHnpereH. lagoden.{n m fatn sosed.

kostruca ft.gl' KoIraHa. lisjak xodpa.bof kopriva tn rezbat. ogrodje r.raar intl gL Ke le^r(a roEree. zargd.l tdlf ut l IOVeC IrNr I'rpl dopisovatisi. . 2. zalega. snega.. kosdica Koprjo. -rca m korenioa.TEa adi Pravilen' KoD€iKrerr.onoqrr. lig neobcntliiv rcoiarocr I trdost.onaga lan). 2. korek' tura Kec rcocroooam prctin. slepar. gydja staja. ItoKosenoseno rcoeeet aai bujnolas. 2. betva xopemr adj korenski.x^ga KODeH. madek Kore ti maeica xoleacq. iram. +. perala. vir: trs.kozmos rn Kop{crrocr I koristnost roco adu-poSer. kosden I log. kadunja. ItonEe.rEAo kmilo z Kopre.l-. kopad.zapoDKar _ n Kotrqe.I |. se K(rctDeElaT irnpl Sdetiniti se. tra' I€MIIIIIK CTBO burjati. lasje. gl' ItrrPa Ka' [epadra. 2. korobad. ltg rod. izdelovalec KOS KOCTeE.3. 2. f(opar impl oStevati.poK.KopBar illtpf. skelet: 2. hte peneti. tazkoDavati zemlio. skorja. bedro t Duce) -korito. redna strusa nopruti I platnice t(opnrrerue n vezanje knjig t(o-ptrw. nadmorska visina Korap n . Kopncrar imprt tponezaupurvo rabljatj.KopncEsE<a upot raonrca KocMoc vesolistvo. kaduniica Kon. r(opncrtr|qa. kc DAIKC m 'l<njtgo hrepenenje po domoviri KOrEetceE.rrb. izkorisdati rocrearo adj kosden. nopAc x4 I trak. pulin. cBu ap n KonArrqgapcTDo rezbarslvo KOrrSTOdA dem od.) roba f skorja. z. koptr'mr impf vezati ropra I skorja kruha xopKa! tt tatn mera". \qtao l. okostie.lotl.'(OT Ko-rDuuelradi cl. rofl. koKotra[a t 176 kopnica. lig Posnemati. ko t I T I I I I Kop[cro. otrolka -gajDlca t t t I I I KorEa f sidro. KOpecnor|AtrIta kopnjava (brez r(('Dtl 1n I KOnE!tsa. gl.ivinska staja Korltpqe n dem od. cwr eE s'!i' ten KorFrap.z-i l. gumbar. n. aool koralat 2' kv ralda xopas nr koran. ROC!1eEII. xopncerr. . oaitati si KocKa11.di kopjast. kostim. brskati. ienska obleka (dvodelna). sttahopetec Kop![|Aap t n krmar KoP!. Konueat impf 1. -urr zr gozdidek' mlad eozd ronaq. KopscrE. -Ee. KOH TATKOBI'gATA KopAorrrt kordon. . KOCteIEe . lupina rooa6 m ladia. suha zernlja. tig 'ror tzradek adj hrepened. KopecnoqA. ieZiti se: Strleti razkultran ftocaiu ru larz mo3ka obleka (suknjid in hlade) Kocr!? .ryprqa I grobnica.n l.t 1.prihajati. 2.ttga. 2. neobdutliivost ropa. motika.s uniievati: navzkru . {r -ce: gaj Kocr(eE adi iz kosti. xoF HE.'' Kocaq m kosec Kocer( I sitnarjenje. laz roreara. l"zne miriati xorqrraqra I nezakonska mati xoEAJar m nezakonski otrok..KopFKa I l. rcoperirfpaI poprava. sulica rro4legr a. KoElraar pl in inPI l kopirati. kosmat Kocn. kostnat: Koltncrod'V6eq. kosa Rocap r'! kosar. telvin oklep Koc. lupina..-!ry n koristokoldidast t ast)r. rocnl6a f ko5nja grir. 2. koristoliuben Kopncrolby6je' koristoljubje fl Koprro z l. l2 MskedoDstso-litoveDstd itoys! Kora I kota. putika Koq4r€q zr zool ostrU (riba) K(rcll'erut| ce. kositi s koso. ftg (samo 3.. fr. Kocar imst 1.KOnFrnBa gumD KoDtn zbor (diplomatski itd. oDonaSati *orifamr. uporabnik KorMaFxocMecr adi kosmat.n izdelovalecgumbov. kost. 2. cBrrAaP f koritce. rzruv:ttl ts koreninami) Kopy6a. korekten ieoDoreden. Kocida f dlaka -cua adj koristen xoprlcHr||(.oc. xol'Aeaa.$!6[D adi koristolovski.) skrbeti. -cel delati si skrbi r(opff. -ce: raz. ronearaar izpf Po malem koDati. mat koretr. 2. zapora s strato .r m l. Konaqar impt l. rovnlca l. N tn ath snliEat KotrJen kopje. 6otn -arh ladiar. surovost. *ooi#rn I rezlj-anj lesorez Koltpraa l.os.@a. poln hrePene' nJa Komrer Bo 4dt hrepenele rortrre|I adi kopenski xorno n kopno. bistven Kopen-qe. lesorezec KOnpEla I gl. kosDja. 2. sveta knjiga muslimanov Kop6aq ft bid. koPneti (sneg) KorlEeriKm br€penenje. .qx r. 2. travnik. zajedanje Koce. neprijazno. iz: ouau.I|o|r 4di poseven Koca I 1. pankrt. lznemirjati. -1rqt rtl peutlja (pri pletenju) xote4 m jez za ribolov (iz pletdrja) .or' roia6ap nr iar: kapitan trgovake ladje xopar adl trd. KOnElBAat tmpl po malem kopati KonDaf bof koper e-. 6a n dem od ra -{ DeHKorenceK roperoosA$pa.ot kostani xocreHap n kostanjar Koc{eq tt ce <barfiia go Ke creu skodili s6 si v lase KocaEu tt 1. sulidast roflra. IKolra'la Kotrprdaltgrao tt gl. 2. korito. cBtr a KotratfDrrap Konpmrap fl gt. krditi coid za laz roiraqrora I krdevina.

periferija brcati.-qrrr6ar? dem odroQa vcdrce.2. cc l(prrur irrt. krvno sorodstvo KpBormeq. kos. -Aqn n gl. smrtno sc sprcti r<ou ra I l arft odskodnina 'za uboi.mKrall Kpa^lre./ I krvavu sc kllti. zadgl.Kumarrca Kpareru@ I kratica. dezela. KonrKaar impf ritali. kralje'' stvo rpa. -ce: se rtloqlrl Kolr^aptnqaI kotlarna. fam kotiti se.rFa. Kafitcr KDaca f kada (tabujsko ime) xpacar adj kislast. kravji pastir rparara f kravata. geow kockai 2. dopek xoqopr| ce inpl napihovati se. 2.iec ripAT|. krasta. Sopiriti se. -Jrm d. KpatfoBll ln zooL. Kor/u[$a n cLem oa t(ore^ koteldek.€l Krapce( Kpan Kpac n kr:as. kaos. Krala. 2. -rKa d(rl krrlck Kp6^a I dcbcr. -ql|-'I. KpaMnoBtr m kfamp. 3. KpEJocaar p/ okrv ' viti se. vrSa. kparar ifl pl krajsati. fts pc hajkovati trajnost I kratko- . obrezje xpajMople n primorie .aAaq€ I tatica. fdr? ploditi. kr(l (ftr $llslrl nje gruzdio) KpD. veljati KOUTVAa Srajca I taoIuYAKa. dreveneti -ce: roqm|o I svinjak KOrrHnIaJ ZaVOra Koqsr|qap m zavira' Kottr. 4err od (orxy^a srajaka '1 KpaBa I 1.Ir|a rall krll koroden RparKorpaes. lie grda navada. Koltrvalle J. ip koSarka ha KorErJa. '!tfllt koDcc koncev brcniti. I 1. 'oBI| tt? kolara. pfl riDalMoDcRll t79 KpAII RourHe ce pt fam planiti na koga Korxrffrap rz koiar KotrrHrrqapcrBo ri kosarstro Kotlra irn d stati.'. metati iosot tig pridkati se Kpar rrTc tt rob KourMap tu 1. sede (Dacra I l. p\. 2. korec (za vodo) xlxDnqe.KouDrmla 1. {E Rpax6a I kraja. xpBotn.kotlii(ek) KorannaI kotlina KoOa I vedro. igra na sredo. dvigdo r(patr. xpttJc / klt. RparKoDpeMen adi kratkotraJen KpaTKOBI'eMeHOCt iitt sKr:KraltevsKo r<paacrso kraljevina. -rl^rl fi kita las (oqKa I 1. kos. pokraiina. kamnata tla (pacraBn4a-KpacaaDu. kra\a. Korrar itupl zavirati. aka'x cija RpaMn. RpaAar impl krasti. nasprotovati xoq rt oven xoqli.178 Korn. tatvlna KpaAe.. krvno ma3dcvanje. -qln6a n deln od KpaL kraljevid Kpaaqnqe . €tt'.recr adj dolgokrak. zrl d i KpDu ce. KpAar iffipf opold\e podivati (o Zivini).r KpaAermqa. KpE{ 6a n detu 0d npcr kri. /rg kratiti . morilec r(pDocepr|arq -ryr fl slab in modan tobak xpBqe. ob.ot robinija. pleten ulj. KpaBa kravica RparVJ. pri. -cttrl . dot- 44 t morsfl lepe bet n lepobesednost. -gn m krajec (krupa kosarica. kosara. fig eulg debela lena oseba (paaaj-kpaaalqe tu n ktataj. :ce: neopazno se plaziti.nik. xor^e.. KouraKpaeuHxr(.. zmeda. r(pahrura . krr.6a r}rac'r ooleka dela dloveka rpacno. -aa m ined mar. prcdmcstjc. okrajlaKparx. brcniti Zogo riajmi. goljufiv KpaAVMadr gl. m6ra. rovmca. kc ncc. (Irce. nagrada na tej dirki f(o!trKa. -Jr|a adi kor]t'lJ. tatvina r<pa4eu adj ukraden KpaAeq. tesnoba krai.U kr |ll kotrajen (parioK. kljubovati. kljuka xfar. mlinski korec xourap n debelji panj. pl xpaeDr|. rpanaar ifipl kokoda' kati r(Daxe^. kradljivka. tatvina 2. KpaJ. -Krrr rz kavelj. trcb xorqte n dem od KorIeI kitka. dem od. xpasoBu m Zetjav. ulj Kourapa.rfap oat7 dem Kpa[qe. hlebdek RpaBap rr kravar. -ldfiEa fl dem od. plcplrtltl se Kpsjoca. 3.rrlra adi kratk@ KparKoBeqeH. dirke (konj). kravaj ec-kravaj dek. /ir: natava.delj. sak (za ribide).r ddr skrivaj (paA rB ddi kradljiv. 4. KoruHar pl ritniti. vredi. y I'IIlre nji. zadrZevati. KpaAa. kraja. obrezen Kpaj6perKje }1obala. gl. 4. ovratnica KpaBJn adj kravji KpaDqe. garje. -Jux tn krvoses.kordek xoqelr. 3. kosteneti. rru xpajor Ha Kpa'rIIrtorll|e.lKaB *p-ucr.t lepopl_ sec rpacHopelruaocr"Kpacrlopeqr|e (parKoAHeDrrga I zimski sondni obrat RparKocpoqeE.. KpauBa f pokrajina. skrajni rouapna f l. gl.adj lepe (v zlo'enkah) KpacHorntceq. 2.tKI bot kumara. f jerbas. kradljivec Kp. bezeavka rpani. KpaAerrKVM KpaeH. rovaca Kpan. kvadrat. rpacat imlf krasitii p!6a Kpac{.?t 2. KPAJ KPAJ kp I praep poleg.-eBa. pnKrasu KpaAex n. Korar impl kotiti. tik ob Kpaj6perKeH. rpaa!tsaar iz?f kraljevati xiraniryr azlj in idu kratjev- gonoq Kna. kislikast. 2. 'xrra ddi obalen. okolis. xparyE m zool krag\tlj KpaAaq nr tat.

JAm Jemar'. xpenar impl podpirati aJe z l. zelenjava). -.. lilija cvtst m l. skibeti. Kp@yAecr"Kp[Eydrsas adj ijugast. t. impf krstiKI. bruxperocr I trdnjava. KIro'raT impt krotiti .tr: . Iivinska krma. cunja. ti-krsdevati: kriZati se nacrl KpcflGa I 1. $kilav.BKa Adi soden.xpz u. pl dvigDiti. Krprca.KpEruar Ul krikniti. lolska kreda gr.croca. 2. mer. pomanjkanje (raba). kriKpgrrAEp. Kp. rq KpcaeHadi krsden potija. 2. KpcrocyBa d1 iryd KlroMrntre.''t{<a. zaup.l'rJuga se xrjeol ratl Kp{e. 2. Knzau bulica ( bot ). KlrcrocaoEKa krizanka f pomirjati. med dni del -ce: seboj se podpiriti Kpuiedrr r?r kriminal. rooceK zadnji del ladje. jerbaldek niti. posoda Zati.adrr skrivaj t(porocr I krotkost kpKa.wsa n d. KpeDaaJ impf -dvigati. usoden. Irg €istost gr. rq*r. -ru<a adj krepak. 3. tie vre-Sdaii. pnKrrvatr uslvarJau. (navaonoza zganle. rezau trto slq KpomtA tt bot Cebda. ustna.oE. xperaar *4pI reqJiati trenutek. kruliti. .q|a 4d.m. ime nrta ti hripav glas. nepravileD.. 2.g name&. Kpner< f. . impl detl W malem KpeDerft postelja sepau . gl. npKHar 1l drhniti. brisaea. ledja rpcrar adi kriZast Jasec Kpgr KpHar impf kmiti. ocena adi L kriv.cet dvis. KplfraqeE.. kosa'lri KpxHe. zrvolantr Kpaer( rn zool klop KprFre. u se.Kmslr: -ce: dvigati se. KpcrroR. (reauven KpeDa. stena Kpr{Ao. rcpta t(pua I l.rlo KprrB qaT rersa uDrldrtr se odlodilen.$a adi kazenski.KrelraDl KprreMta I slepamis (igra) rlteK rn regljanje (iab) KpI|3a I l.Drikrit mlren rpuruyil. fig zaitita. rJava BUHA kpeAlTnpq. lllaur rD r xpcAcrrcq. krcda r (kalcijev !(pqroraeA adj ikilast. 3. 3. Cesa krititi rper. fig rp-crof. (mcso. .vstati plavati leteti. de. TBpAnEa Kpurepnlrr r?? merilq kriterij Klr3no a krzno. KpKaar impf hlastBo npo4e adl potihoma. skrit.. krii. odlodilni KpeRa. zaregljati. zi.a I ovinet. cunl rca. kriza. 'dlt'cldrtr Senosteklo. nevaren KPAo z dreda Kp€alfueH. knjizna) 'rp'/E nagEjen. t<ncav vz(llKnltl KIFEe. lrpatii fig popravlJatrse rl4ranu. -rKa ad. viseti -ce: rlreEa f skala. krilo stav(tudi l€)..se. 2. ftp[BHar pl zaliti Kp€BOK. KpgJaTimpf kiti... atl'' m hist k'irepec zat KIroMrrAoE cdj debulov. gugati (otrpnerK Klnta. klreuar . 2. 4. lig nakleslava snopla panJe.m I stara Sara. han dem od Kpcr kriortr 'dpcre .. Knzem poslavtn. -. . KpuKperm. utrdba. 4di soaen. co Kpoqe co 6laro zls pa ltau KpKa. 2.cAr|T .J? dem. KpErose. (pisna. neraven. . presoja. majati se (pri hoji) Je porrptleue xpAaarf cc impf fam okrevati. srecau KpocEo z del statev.!(pllly m.aM adi ktii'alJrg snovalt. rn krcj.xper4raar pl n impf van. r.fl arl I'rC.rezanjetrte KpcroBaAes. zgreliti -cei ne se se.ry n? pragic. razbitine Kpcu. Zreti. vstajati Kprlrueu. KpnuoDI| fl bot bela KpenoK. (mcso. -nrua adj skriven. baziti be. m krpanje.-AEa4di kriZast Kp. naslaniati se. regno. 3. 'DFa ddj ustvarjalen. KrparJenJe. vreldav. simetrina. Epra Zivljenje roke). rrpwuura iftpf 'ti. KIroJar impf kro:itii !(pq-mEoceE. tkalsko ryrcrocan adj nawkriien vraruo xporn.zelenjava). ve. svez (mcso. 3. lovska KpcEo3eadr prekruanih nog rtusKa (nacn seqeua) rpranar. xpcmo6paseu. *iZariti. zakvakati Kpna f krpa. npoeee a krojenje. natanden: 2. zgubiti ravuoteije (zdravj tzoravJc. r<pegrmpaar pf KpFy trYI..oatt na upanJe.trEr6a. xpsrpBu m krit. kriqrljast krva xp. xpcmr pl.Kp. hudoxlteEre.IfJra: impf.l t nrom. perut. koiuhovina KptrrfKa I l. {rr0l.zmaKn. obzirjesti.-rrqE m kredenca. Kaznlv Kpr8rlqrogr I kaznivost rcp. 4.Ec KprrfiJa.i krotek.n kredit. svet t{pErle. krrborat). Kpner( u ' smrcatl Kp^a impf zibati.ur adj regljav. l.oe5. -rlra adj krittulen Zast KporMAlutKa I glavica Cebule .rra po)re5neZ KpoInFa f zibelka.oceg. rica. krhek vstran. KpKoprr. klokotati. xpcAo I I.t(ptrTztreE l(prllueH rpcflrc!las xparmra I ovinek rptorqa I krivda trp_ErrlrfeH.-c€: ledjat 2. kristal. KpE Ja. rn rmpl .pI Kpaaa. skiKpetrpa.KpKopar impl l. 2. Kptr ar npf krilitii niti se. Kpe[|tar impf krepiti delstvo se Kprff. Kpn ecr adi krilat fam .Klrcr'. f am mirovati rpcroclraq n krtZarKa T I I I I I I t I I . 3.em tE. xptra.od.nta. prese den.

lig teve'. -qn rfl hrulkov nasad.J. KpqKaar impf treti oo kom rpnrra o r? zmuznd. kuma f xirru. xy6ar impt p*ati. 2. m dtagotinar. stolp.ra f kupr>lu K!T6H m odnjzck. zlatat n dragotinart(yjlrryr a( stvo. 'KpurMcUDa okronati. Kp!'roBr| t1 1. KrepeK 3. zrnce r(plrtrra I Zarnica KplEoD adi hruskov KplEoDtrAeH. pokal. KVflOAa Se. kumstvo nlM!tsa inrpl botrovati KIM!Ie. KpvxaT lmpJ Kroztlr KpYX(OK. KVOBrra z kupola. goJenjerastun. 2.r K!?McrBo botrina.ra I krogla rqr/la ce..ic) KpqKaD adt Skripav rpqror z lkripanje Kpuse. ptidja kobilica v'ptn. p|| liti. lig pogostitev. bulatl. lodnost . Kpvrsf.n stara domada pasma svinj KpqMa t krdma.tehten KpITocI I togost t(pYtn . liti. valjati se kje (o predmetih) Kiraaar6e n kotaljenje..ztatarsKt rlrcaorua I zoot kukavica. krog.(l xvll botrdek.xpcr!1r' 182 Ky6e I(y6eAIrja 183 KIpaTKHOCT Kpgry1rt 4dr navzkrii. omahljivec. zlatarstvo Kyl-lEgncrur . xvrqaT rmPl srDru se. -'tBla srden. {rr6a n dem od RyM K!rI. Kprlrar pl streti z zob mi.'jl* onpT KYKYpma. . Sklepetati(zob.-rp. sam sebe -ce: grajati. odirati. -qn rr krstilnica.relik. obraaati. hresdati ( sncg. kult xvlr{Dl l. lboga p^ra KyK a I pundka (igrada). kamnita tla r(pEelr. izpukniti xwer z lam mod. rcyuar impf klicati za botra rlunp rz matik. 2. tam drmost. (y6H!tsa pl izpuliti. lkripniti. toldi (orehe).izogniti se KprrEaBa.raria I kegljiSde KlTrrI|4a. KUpOValt I(vllluttc velik kup'l avgrr (.r'a adi lomljiv.ry m kepica (soli). 'Ce: StaVlU s 1. r(purlaDaaT irl1f krldevati Kprnrzrrt$riK.kum t. . z. .glas). vrh.. . izmlKalr KpqMIf. li. puliti se. prida (porodna).IMaT itrlpl krtmati- xy6ersla adi indecl oboten. -rrEa 4dj vitek. odlomiri.{ skubsti. venec. (prar t'md lomiti. "rrHa adj krorett Kpyxerbefi r<foze. kUp. idol . K!?ar(e8. xYAx. KYAar tmpl graJar. Kp. t(ypar(ar.1rcn{ r1*"ar pl zakukati (o KY.ypEnraT pl x!!rlpml|e.rlra botra. zasklepetati Kprlva .odloden ^di xlp{frKrf. geom. dop (ptice) KlxwjaB4f I zool smttni -!!!id'.nJe. t<pEar impf lomiti: biti.\eHtearap no eledaligde r. 'rl ostevati. kronati Kplr|Iic!tsarie n kronanje KpFeE. avreola. iftpJ k'qrltl. kikirikati '(wupwaat rlr.. utrdba. 2.ce . gojiiie (bakterij. -. r?' krozek -rll| Kpyltqe. Ce. pozibavati se (pri hoji). 4denarna enota pf . odbiti (malo). drevesni vrh. . 3. -ce: valiti se. -ce: miktrstltlsc I{IIrVA n kapuca.prgilde KWIIII . -rnra adi . adi dragotinarsKr. krona. m l.impf spod. tlg kriiti (pogodbo). zvijati se. svoden Ky6ne. kultura.bogodastje. likof ti. Xpun€at gali.g\a adj b\t Skast rplqroBr4a I hruievec (Zganje) Kpu€.rr|ua I krtina Kpr!. inpf KpvHnca. lutkc tutKovven. od' lodnost drzen. tkiv) r<v^yK. literarni krog Kpvr(eu. zavijati. opravljati se ryJna t Kunlnla RyJHcKn adi kuiinjski KqhrryJa. delovno podrodje.Krlvlrt se *1["". Pnganlatr. -ryn kup-tek. xpfir aar impf kotakotaliti se. rLrSiti KpVBqe.rMUrra$iJa vrhunec. valiti. trgati se. . r<putlrar pl l. drobci. kras.i\. KvK. l( r1r..kumid ryro. tckma rryrreH. kotalkanje Kpre. kupljcrl xyrDf. xpllrm6a n dem od rplrna hruSkica Rp!T. sila xyrerrrrrja adi indecl motan. (orchc). -rror 4d. zakikirikati Ky^a I 1. f kulminaciia rcvar m dei-denje. postaven RpEn. xyryBa pl.1. ce l(uf'Aaalt tmpl kesliati xlr. Pomemben. lutka Klx ap fi lutkar Kl'r( eH adi lutkarski. KlT^rrnca t (roglr' ca KVAas grajai . 2. lig garanje K!M. omika. kupo|l KlrryDaq m kupcc KlTinpoAax6a / kup ln ptrr (lala Kvm/BaqKa t nakun xy6e. . krstni kamen rcpurrennqaf krstni list Kpurrer6efl krst Ky6€. od. 2. -rlllEa ft aem Kp!. mnOZica. grad.stolDnica KUKaVTCI . navzkrizem Kpra a.r krozec npyxa I l. KlArOBn n boter. l€ drurirski. -c€: obotavljati se tmpl vrJDKpEKa.sadovniak Kp!Ee!t. gl. Ju' -ce: naditi se KlTr{rrKuocrf pogumnost. K!nODU rZ l. prodajati na drobno zivila rpru z razbitine. n dcrrt od rrri*"ra rffie. nasaor.t bot hm$ka (drevo !n sao) KpyrapHd(. -}'s. izmakniti se. krhek KpuHe. tlaka|. lkripati.

.. kurz. KlIrAsca. jedrnato. rahlo Sepati Klqoolao. re KOOOrba umen nv{c. K$ItIe. cena 'n vrednotnic. ruro I e KVco? kaj ti je?.cDr|. gl. Sepav K!ga. xyRra impf gospodariti. K!4IIf!'Ba pL rmpl sepniti. DsiIek Kyfu I f.n gospodar nlr(mqa I gospodinja rq*oDeE. brez re. naravnau uro.rpe. 2.na. makedonski trtlai . prikrailati. naralIavatt uro. prirejati. . pasti-pada'ce: u.nYqrEa rt pes s pns+ {amm repom. Klqaar ifltpf lepati KWarEe .adj od xyc -dem navlu. dlovek majhne postave KyceEe n kraj5anje. domad K!*etp f gospodarjenje. pa KYCe. . 2. -cu m Kucovlah.a lepanje _ . -rtn^n1 primanjkljaj (v oraga]nr. pomanjkljivost. zvaliti se. ureneKo[Ko kratek diti. vsi druZinski-dlani l(yftapnEa I histri davek ry*apra I hilica. koda. imcti mlade (psica) xlqtrEle n atgm od ryue lik pes xlqKa t psrca Kl apErft. Po pasle xyqll ce.. -ua" ad1 hrcm. higa. KlTprr6a n dem psE. -qKa adi dem od.x. -I|Ir I Skatla KlEKaEurta f fafi rvanje. . odrs Sitev xyplv^. maihen: 'lyc. udobno sesti. ubog. sKrcevall se r. ce try'ralr impf W vrcdi. .r (ce).adrutei KYpC. svindeuka KypurweE.4tr . . Kycol!|Hocr f kratka pamet Kyctp rfl drobfi. Kgnra pf. K!*oBpTltrft.*Ea adi hisen. napaka. r(()r pcs. impf W (na drctipodirati tla).koncizen. tival.i kratek.ycrrqoK. urejati. rvqr|rbo n pes xy{o||qc atcm od K!'qe ku'l ). KllpAucaar pl lam KVc. tedaj. koda Ir!I*en. ne $arhj sa Rvcw! ne zameri! Klrap. -Dra adi doma4 gl.VkfpKa I hisica. {pa ddj reven. $n adi f un svtncen . nesreden KlTriJa.KycolMeri. rvau se K!. udni tedai K!?a!' m larz resitev.r\pna3 m fam D. uEgovanJe RycB. 6ae Klrne. zasepati.4\ m pasJa hi!ica ny{qF adi psidin I rys4 wl''tra r impL g).Mua adi slabc KlIt6aE ft Zrtev arh Zrtve/]. Kycar inpl kra:Eatii odtrgovati. KlTTl+yBa _(ce) pL" tmPI. resevau I set rypury i i<rogla. Kyc precej kratek *Uco ail! kratko. ustaaova rxrAaBaqKa k\4a zalolbai 3. {Atl l. smer: 3. gospodinjiti KvftM(.'ror ad. -ce: udobno sedati. vulTe roa 6ellle Kvco! Se iega se manika! ryconevex. Xyp. kratenje. gq spodnJenJe K!*s.AlcyBaar imd. IAm navlJatt. . -q! ru gospodar !.-ce: krajsati se.rrua adf kratkoiiv rvcor^eA adi kratkoviden KycoraeAocr f kratkovidnost -ce: mestiti se KlTMc!tsa.se nameSdati KypcurHnqa kurjak (blato) I .nlltra KVtoK.tk. lam resrrr (se). odrekati. psltck r(y\curxrr ddi in adu pasji... KVKADKA AOMAIUEH I I I I I t I I I I I I n1rt.TKa. zgo5den.

lok. poruepen Aar(oMeq rfi lakomnez. po treSnica. podzemni hodnik.ra4aro z pahljada . kamnina. hl(. prepiiati se. kratck las hoditi zabavatise .ralrapmra plodevina f AaMaprlHeH ploievinast adi I svetilka ^aM6a I bakla. Aa3rf[rfe . 2.rarep n 1 leZiSde. Zarek aaqeH adi lakiran neintpl loditllodevati. nezaneslj ivo fi zool l^bod. umivalnik aoDsEa t 1. fig lam imeli ljubezensko razmerje. hlad. majavost.ra. HeMa Aara brez Sale. zbran. Po staiati hladen mLniura I senca. draZiti. ^acHe se rtrln(llk[. aar(oMrr ce iflpl biti lakomen aaKor'trrja"aaKolrurE|a I lakomnost. losditi ttacrom intpl svclltl !.trlad I ladja ^aia i. htaitn\f hladiti. i. 2.Ana adi hladen. -w f am beseda. pohlep\ei.gn govarjati se.2.'rua adj hladlo krven. goma^ass. lava. kramljati m lam prijatelj^a!tsMlB6er ski pogovor. idoditi se hati 'ce. ^aJHeH4uq nesmlsel ont Ig govno. kleaeplazec lig tarou adj lakomen. . zika. -DIIU m . nagajati ^A adi ohlapen.a0atu impl rabljati.ln.nivost. Zreti f pluodra.n laik. vitica fl larn bescd^ ^ab n lafeta ^aodr impf fam govoriti: po . plamenica ^aM6aAa aana I Sapa rana impl lakomno goltati. mr^aaer!.ra I laZnivka. za^arKe (otroka). slepilen rfBeu. ^a. ugleden prave ^aBpA samostan slavni aar 7r log.jck. sluga. taboriSde. nenasitnost aaKoMr*rqa I lakomaica. stika .rrltllik{tl l.[trla ^arKrrrre tlidka aan<. lasknti sc.ob vodi aaKaIEEe z vljuganJe AaKarlr (ce) impt \iiuqati ( se) aaKaarlca trl upogniti v lok m 1. plamenica. ^aKelprilizun. opravljivec p m er. Aar(-rrarKaq laZniluec m impt lagati. omahliivost . travnik.€. varati. vatel Aar$A{a.-Dr. neurnnei aan^I|D adi pozre{en rapsa f zool litinka Aagrqa f zool podlasica impl l.-Aa3 m laz. Populdati.{at(aM ce se ne m(> trm .M dojiti. zabavati se (z otrokom). hlalaAoBeH. Sdati p/ zl0I(\lt . izdelova^axliqap lec Zlic n dem od . nestrokovnjak n lajeZ ^al aaJav tn dlovek hudega je-.Jqia zalaiati. vpiti. gaj Aara I lai. lava f zool leinja ^aD''.rorop a&A tn hlad . ovebljen svet-v gozdu pl splazrlr se ^a3He aarrK . diti HeKoro ia 'ia la^I-t avuara co s kom.larlu m podkop. rov . svezost laArroKpBeu.ra ^di den aaAoDtxmf senca. plaz. komolec. zrahlianost -ohlapno.ra6oparopuja I laboratorij. pogovor. delaLnica LSEm ZOOIleV Aasa66 n lavabo.lazr\Nec ^ax aarKruraocr f la. aasrap rt fx)8orr.rarmq tu poienrh. kramtjan je . 2. lesti. ^L\/t! sc.resno . /ig norce-ce: cI.KrH ft laket. rozga aacflrK.raxmla I ilica m Zlidar. ohla. plaziti se zeti. aKo Ile ce . 2.dv levjilevje ^aBoBc'rlr AABOp boa lovor r?? f velik. losdilo aaKa f loka. Sala. ljati m lajeZ ^ae. poirlepnica A{rr(or. Poflll. . trtje aane a 1 pobalin. ki 5e ni shoaa3aqe dil in leze po tleh impl laziti. oPravlig obrekovati. -rtlt rlt^ocrnxo / r.rarau.raq m bakla. lagamotiti -ce: ti se.npl l^:^ti|. varljivost r?rplazilec ^a3as r? otrok. nesramna larnivka w adi lainiv. izmetek ognjenika 2.'{f. briti.F.wa impl zbadati. zrahljaaa6alo ddv no. Irg go^anaBnqa nezoalo . burka enbot tllipan ^a . ^&aL aa6I|AIIoct I labilnost.Aa6aB I lll' llaxnit ]talKllrrB 187 .qrce impt ohlajati se.ra-6aruna I ohlapnost./ranaBulraBadi plundrast La|lJao n la?n uZivanje brane. ne^a6^B stalen l. varati se. aa!' e Dl adi. paglavec. frkolin. trniti. postajati rahel.blato ^al t n itica-zlitka ^ajqa-aajqe AaK nr l. ^ax goljufiv.lg snazilec stra^al'd' niSda f rulg ngumrlost.racrgrna f mladihA. lig grdo ge ^ae voriti. hill ^acKa pogodu. rahel. miren senten. zfrJe . takaj. tunel. varljiv. pozresnet lranaurca f poZeruhinja.l€ ravnoduSen zel. pohlepnopoiirati. lak. lajavec.l'ar<r. nordija. njek. gl. nestalnost.

livati se. se e AecEo r€{. levi.ru (ce\ impf ^eK!tsa.aextrme n leZisde ^cr:a^eH konlt f d. l+ ^fiqta lehica ^crairo.X.caerll!tsat5en na e6 dal mu je delo. po malem. ulivati: dce: aebopo4err. 3. Kurja gred aeJxa f. fHa adi kruSen iz ledu. ^eKoBepeu.raAe aerarle"aetlx|{uf. aerrra ua 6palluoro vdal se l. biti aeBlqapKa I levidnica. lagodeD. tavKau coni ko. \e pocasr. zastokati.vetmlak aecna f leska iftpf laj5ati. vrmavec. leZatl 2. hek na sveda. r&g m pol labod. -a*a. rodoviten tocltl se odi leyi adv lo ^eB lr€Breltell.AeKap aelaq aea I leha.. Cmati Ae6/re6sJa f (pl .rJa t gl. nrhati: valoveti ae. leteti. lavor Lee imof zaiemati.epeu. ta. aarka podivati. AeBr:pHg ad. pas t moker.rq"i""1T":#il".lrrra . pe ^eraw adi ]ivarski lezavati. z. livarnar delje.pEa adi 1. l ebdek. za.pou gL upnKa g6d.ecaeH 4di lahkomiseln aeKoMuc^eHocr I lahkomiselnost aeKoyMen.em od aea sredica. kdor pojd ve NADOICK llKO Kruna aer. -M|m adi lahkomisetn IeKolMHocr I lahkomiselnost AeKcI|Ka f leksika. ^e^u ce noKaj\. lig hitro minevati . . t I I .aecHofr.ee poEtr.brezdelnef n zdralilo I leruha. npI LertaUl'a /re6 n1 kruh cu ro BaAn Ae6or regau sluZi svoj kruh.ae'|ln|tq . leii6de. SIIHA I I I I I I I I I I I -rya adl lahkomi^e4HgyMet. Iie rII Ae 'l ce npocrr-rde se pokesaS. gT. kotigde I zoot {durek ^e6apKq It m shramba za leoaprarK. lekcija..v fam zlagoma. 'ce: noreti. AAIIABEIIA . rera impf 3. .so adv ni lahko.rcmq m leluh. Ziveti brez dela ^ealr€K!| leapqrBo z uvarstvo Ae-ra-Aerriua. 5.vpitje Le^etr impf stokati toiiti. Aece.IrI| r?' letalec ^eTaq-aere4.leden obesek ae6nrra f pogada. m hip od. leZeren.raJna.iedttu) (vodo)l liti.^ebolan. biti kje .llilif"". -€E:r. lanena nJrva AeFra I trak. plundra. buda qli posoda za . lie breztv^e6e[. impf ^eaeKEe. ". -ABa adi leden. gugamrca Aere! interi ioil (rzklik bo. vrvica. ren aeKoBepsocr f lahkovernost aenoBlfr adi zdiavilen AeKO'IITOCT Zdravilnost t AeKOiKpUA-AeKOrp||lreH. zoravllstvo .^et(ejftlrd-^exejErllr . udariti ^enqe -c.. Zt leli.rE n ledenica. ten tudi ^e6.neresen. Dolezuh. AeAeE.n(o ddy. snramDa za Jarna Je v usooo kruh m led' zima ^eA 'Ivaz. kruh.z wk. poldgoi.aer(apcrBo rl zdravnistvo. svetoiSka lo . polasi. izliDrazenedi&rke vati vli!'ati.. a. lrepetatrl impf lepiti se. Dole crpanJe. . 2. bleb AeieE ra umivalqik.neo$troumen I lestev ^e4rBEIa 1. upogniti ^erlle uleti se. zgodba. ^er ma: (ar lahko polago- aeaerurlla 1l. 4.pEdla I livnica.lanKotno maren leBlqap nr levidnik. glo. pla^etrern.. kru. leDliiv ^euaB[qa sneg. ddr ^etciM gl. noleKa l-1. po tinem irercapzr zdravnik ]rel(apKaI zdravnica AeKapcrrliadi zdravniSki .r6 z 1. Iivarna impl lenuhariti.i stokanje. usesti se.legenda.zel mu je I l. neprisiljen. ledc ^emre. n letisd€.Baru. poleii. pt.kolad. grala Ae^a-Aenee impl zibati. polegayka. lahkoten . ^er.ldi lesalen. cE kruh se. . r/6eq.adi lahek ^elaT<g lemvke ^ex ady polasi.itora pre. de (pogojno). Irg vsiljive. 2. mrzel. umsko pesau I lalkota ^ecEtr|a lahko. zajavkati-stokati. besedni zaklad I berilo.. n\ adv lahko -pua adj lahkove- Le$ m oot ta\ AeHeE@di lanen aenurure r? laniSde. ul^erryJa na ura. AecEo au e re6e tebi je lahko AecHlMrcaeq adi lahkomiseln aecHora.^sa adi pesn lahkokril aeKo.reB{ o ra lepilo pl plosniti. Aec. levak <a inpl l. tarnati. olaj6e^ecrree vati.poleZavanjl " ae. 2. -pEa adi lam la.3eAe Krun ^er€sAa junaska zgodbai 2.na. -proda^+pnqp Kfllna. ^eE.. pretakati se. greda lrefalrerEe fi lenarienie. pouk.Ea-adi laheki fi| ^9:9q.aeaeJxa I zibelka. itivo ^eRrtpa n lektor ^eKmp (ce)-ae.trKomlsetn.Ra polasi. po^eKa{r6aeKa lagoma.biti v zaporu.pekarija. rahel.c.6 hek.ti DO OpJ9SCenO aeroiecno j?n. lig ^erw-3E vsrrJevau se . postelja. den. ro r. hiteti. t sel zoravru aeKllat6e /r zdravljenje f fam zdravlienie ^erdyBa.reuem_rrlemeZ(del pluga) inpf plahtttati.di . uy reganJe Ae6o" \.s-rr^eTeu Pr-eved ne bister.preliiati. postelja. brez' acap n livar.rcfgn . sern.

/rx6epa^rfuaM. lep impl l. -Trra 4di poleten rierfre pt poleteti.-T4II m letak Letu r1a adr to poletje. roctovnlK. poravnati r ntt pesn fam l. li^n JaR. gI.opolzek. ^*r. lizati se. no prooalau . Anmre pl zaihteti.proga. smrklja. knjuevnost.nl Mqroca f oseba. liccmerKa n hinavsaina. lani poleti AgnoureH. J. nxjap n livar t r. smer.3Mo[ ttt liberair pl triumfirati lizem ^rrK!'Ba vijolidast aD adi . leskovje .l l linija. obraset z ^s!Ia? irsalem ce ifie'f lisaiiti se. gnati' AricnoK-arrsreq . reracrJa. -wr I aole4. rnttat .-ce: l. z. lizati. hlipati. hirati.lig smrkavka. tepsan polepsavati se .uDaAcru adi travnGki coadi indecl Axra f lig .-qHa adl l.It(e Il. -Fr nltr(a f lik. no MauIKa . 2.ileulTaH . ^trr ogorjen.tig. Arrrra Lrrfira I l. gredica ^erBa adv Poleti. ^tqe npaaa allp hlini se m licej./MlloETaoIGrlUiJa . par r?2leldevje. <tB4rl. qyeIII l1II? ali kvidirati.IrrKo. listek . l. {Ur| rft lisjak (tudi Itc ) AACTArn Sezlam imtrt v lstie iti.togotljiv ^xra impf odirali ^z\E. licemerlri rtfiqemepKa I hinavka. -obrabljen. lig biti premalo previden. vozgrivka a f.erfskozi vse leto. 2.\ruIaja po moievem rodu r?r linolej ^rn0/r6w lindanje rr ^iHrf impf ihteti. -tltrl m liter lojtrnice..lrllrltorfly3 /rHMOrfrlS. biti podobcn. Iira (instrumeat). rIPBa_^nMonraorerada jy3Ha prva zvezna lrga 14fi osoren..loxatr I lipa ^rna -rtn zr lipovje. drta: z. staoe otaxe .ir ad. "qu-aenrrapHnr. plamen svlga. lesnik AetrKal|ur(.rxrasr.ta :podobiti sei.reraq&a I zrnai (ot[o' iletva. ). uniditi. -rrp rz lovec ^. ^lrpa 2.rerr.Ert|Ja.tacromA /tt oktober. ^I|Inaj. letovi . vrsta aero n poletje ade to potetje ^e'Eos(r AeTOK. vozSrlv.{o. goliti se nl[rnla. motati se. rjav kot lisica I lisica ^nca aaceq. zal ipati n krdevit jok ^Enor tftpl gl. ubiti. lig jegulja firaa iftpt klamati. o$cbcn.. vozgrrvec. 2. Sola ^rq6j ruqeMep .. spol^w\e zniti. v vsakem aeTerr. ^mte!!epeH.l:tral|tqa t orsarka rtrr3raq.n listid. zdrkniti. at|ryur m smrravec.jeguljast Anfaall tntpl smffau. bot lipovka. spolzek.ljum liker. odreti se -ce: ^'ran se (tklnina) guliti eesa.rcriraq 5dar f bot leia ^ek^ f porodnica ^eYF<a lnrplo /reu! n aelt!&a-aeluHllK. Aera AeTrxdta I letina f l..ap|d ArDcapcru adl oderuSki luixDapsrBo r? oderuStvo ft 1. 2.u. polititna linija. podoba. . Krasrtr. 2. 2. orouograrua vzeu Komu -pf kat{dvzemati komu kaj.^ena o 190 . ^r sli5i5? obradunati.rurala I travnik.1. razmejrtev: _4. stuz.rE nree . odleteti.n drsalec pl oblizniti ^rBHe ce pf spodrsniti. lrnrulpa . slabeti. livadica rn Iimona rnaaAnrne n algfi od LrdBa^uMoE ArrMoHAI|Ja adi ixdecl limoniAa travnilko zemljisde ne barve . iov^n4rrfpa. oderultvo anxBa m oderuh ^[xBap arfiBapetbe fl odiranje .rtgroKau.qipa pt in impf f.'$ hruske 2. -Un m L zool neto]ru Yada piri 2. . adi lovski nJnuaa I strmina.rxro / slina. ^Ilruaar| lisaie dobivari "alt m lisaj l./lItMoHrY3x l?1 44t l9l /roButmG Aera^o-.. n aMeH . irltpf od^Ir^re./rlr. izginjati. Palnik. guliti se ce irn rl drsati se ^[rra adj disen. gooez- aasu dati: li! iesuliiti se . Iere-3lrMc . navpilna ^oEerfrlr I lov. rcemeren rrrrqeMepa impf hllu\ti se. Dotikati se moxe impf l.t'(traBrula-ll. -u[la ad] Iega p<> letja. rdedkast.rE(nr.ia:lap. ^eflr'.rlrcesr adi rdetelas. procesrja lrarnrje. cekin adi liriten ^l|pzlreH-rlrpcKrr Auc. jezrKoslovle N$ee impf venili. /afl jcguljast dlovek rnrrl'0 adi slinav. prisrajati. smrkav. Spanski trala$ f bezeg ^rrDaArrua-itrBaL[qKa aek. obraz. pijada ^tre bica. krtenwra vrto.rif -l. prevarati se A[3rr!ra c€ impf drseti.tlrB.demu-biti ob -utr-A|rTaFrja. padanje listja adi oguljen-. liubdek (l in m/ ^rxrep -ona adf likovni auroren.j lep adi lilajast. vdeteti.. 2. lovljenje aoDrIAOa sKala ]roBrltrrre z lovisde pl larz limonina kislina /rEgBri_cruJ€ I lingvistika.. . -4rr . {Dun-aIlF!. ipai ali. osebnost ArarrorrrJa-. ce impl obrabliati se.reri'raamiie nr letovalec. lipje ^xnaK. D@ ^Bcru krivati st z listjefi. zveza. ohridska riba.n hinavec. oseba.pgTfpa ^llnfi. hi^IqeMepcrBo navstvo in pl licitirati. pljunek.\J.urrfiorsJa-/r[g6a t lepora rr]n. lojtrski voz ^xrpa // obresti. lice. minulega poletja AerlBa irn pt letovati a letoviSde . licemerec -pna adj hinavski.

rM I norost. leei se. srecKa ao. guganje. divja trta .". zibkin. ^vm+e .rrjedkost. peli (jezik. aoslnda. alj l. zrediti ^!6emrsap ljubitelj lubenic postati Zarek (mast) delovalec. valoveti -ce: ayaerqe h. ryiei zibati se. modan impl tavati. nesreda. hudobnosx a!6eMIA I lubeDica oa m lubeniiar. I dem lubeiniaica. brundanje. kruSni lopar .AOMoFeI6e m. priaoJoca I odeb€liti se.fu c4 irpMrae kar oo rtrrDlo I brajda. oster oLus. hudo. bedak velika r aka. Fota). valiti se NF adj }l. inpers Mlr ce AorrM Sati staDo ml le ][OC\ m tz\to(l AVA mulcc neumen. l) ^!. -ce: lupiti se. v dlaneh medkati row. nmepKaTa -Ce: JezrU ta paprika je huda ^!. m fan pi:ane€ ^oxas t lokev. -{ra adi dem od. zvit. norija. mrmranje.ryAorHja. lu5dina nyod impl lupiti.-Jra adj l6jen Aoxa f 1.rorap-uJa I 1.{yAoprja.-3Ira-AO3OE Antt ttsm.togoten.^lKap@a.\z ^o3ttrdra lojiti AOrtrolI|AaK.ayKaaurrrua zviI ^lT(qpqrao lacnost alxap€. 3. majiti.dj dem od lokomotiva f ^oKoMorfua AO3eIr. aonara f lopata. impf lok.vzkip liiv ayieura I lupina. 2. navlnancrst r?. 2. vodna liuja ..llg AAI VtnograOn$Kt ao3apcrBor?vinogradnistvo tn slaldica iz riteve ^oKvM sladkorja in disede moke. I ^o3nra AorrroTo czrMo rrae nesrela vluca Dride sama aormta f 1. Meceq.vonJ. taiD'a ocganizacija impl 1.*6emara n lokal.^V3so n brazgotina AvK m bot aesen ryxas anj lokav. zvestobija. 2. ^o3ynr aorje rl vinograd . gl. hud. lura adi norski. slab^orls se./ neumen. Lol{]BA ayAaK. prekanjen ayrarocr I lokavost. alfltrIa I strupena kaEa. popran +\ir mdql. bd. ^ofu AOMC/T. ^oMKa razumnost rorop n tabor:i5e. strupenjada Alrdqor. blazno . majiti se. ncumnost . poganjek.rE (sl. 2. logika. nesreden. ]loa'apc. lromo n zlo.ttd. trs.. 4. nepriie ten.lokati ay4uror.ena adl lojdn aocrr. navihan. naPq ren cE impl kvariti se. AvAocr-. kuriti. prostor. 2. dedra. (ot(us. mlaka. Aoslr1la pf.'ru I hudobiia. polomija. ^o3a n l'rnogracmlK. geslo (tudi m\ Lo''Io adv slabo. loZa. fL OtOlJanie. ob^ol. neumnost ifipf noreti ^uAuB z norenJe ^yA!!a|6e qoEeKljudje rrgie pl od Ay3naf. .roxrra f koder za norce Aorlre. ma^y^ . gugati. odi. brezumen. piti rtv6ense v6eluq<r n.nn nr lovec aoDnncrDor?lovstYo aoraE 4di pohabljen. hrom 11. truld_.^yaagrs. Al1llrrytsa rmlt poprvarl. 2. hudo.. konceltraciisko taborisde . Irg ro3.. jeziti. luSiiti. brbotanie '1. blodtja tyra impl L igati. 2. I ^ynna srditost jeza. rroxa t'tt I'l lokati. ao3ap .-qII m norec. -'fta a. neumno. impl law bltdo'n ^M ao-JadtlocrI lojaloost. luia nez!€r ^oK!a AOKETfIITnCn A9gm OA. ^Ur^ potikati se alTar6e fl tavanje. Krokati alnrnparle z popivanje.taboriti . neumnez. virska trta. 2. Ava|tiro n blaznost niti-vedkrat lokniti. eaHo AyAe Ti"rvs DiDatobaka inipf zibati. nauk. f lupina.roro-pcu adj taborisdni i/npl .ayarlslra I pipica impf den pozibavati ^y^K^ t zibelka ^v/rl(a irinrarie n dem pozibatanje ryl&w adj zibelkin.Kn laeati aos -in sredka I trta. AUqaf poet MeceldIIa adi nevihten. hudobnost trsov mladika.n rnaJanJe ryre n pipa. kro kanje Alr|Ir!tsatr r?rpivec. vzkipliiv qtms'as adj nagle jeze. vinski bratec. neumen. se. krokar I nevihta ^$Ia-^yrEa luna. loterija.zagugatise _. klatiti se.l|os'r:aintpl meti med Prsti. trgo ^0tr6^ maihnt lubenica vuul . Aolno je hudo. ^oropira aoropvDabe laoorJenJe n aoerr..impf Jarr zibanje. vi ^irraD-aiEaD haren. gusati. Se. v telc{iih lclih f norisnica ^yArrr|qa iyAo adv nono. luskina ^illma r3 Mgt€CoDsto-EtovensklBlom! I I I I I I I I I I I I I I .roc m lotos. -rrn f norost. Ay KAHanecHauspaval(a Ae pf zazibati| Ncei zazi^U bati se. . zvitost. ga otla fi -lom. slab.ry4 ad.^oBErJa 192 AYA'uqOK AVAl|l|rl! 193 allma aormnra-aorirorrrJa. valiti (pisdance).aiwqa f lesen motnar za drobljenje {esna alKos adi aesnov zibati.

Erm adl ljubezenski . glavna cesta MarlrcrpdT ?n 1.ty6nre.{e n. pG ubogliivo slu5no. bingljati (z nogamrr. tlg varau.rap 12. 2. nrar aDocaMar^naoct t moglonost Max rl ce.zvedav /bt6oB€H.ap[rrgrm m.bloot oen.marrzolej.tenskir. mlada mezgica. lig varante ruai'g. zvedavost . 3.z uii*brir gledati DI MaBra intpl.un+rafnja I darornija 13. --pna cdj ljubo. janje. uredi-iarati.nagrobnl sDomemK . udarec MaBo^6J n . mestna uDrava: l. MAiECHrIK gl.r'!6olropcrso f. zmeden lig nejasen. --uri m gl.b . f zamab.bv6wa c€ impl pesa ltivati -v Eem. aaafocruqa uafucrocra . .'d.bi6r tra"l . prodajalna. oslarija MaxAoHoc . MarfcreD tn masister varucrp-d^a I m. magistrat.dein ljubljendek jby6lfre fl ljubitelj . er atecri@a ffi'f daromik daroufca.qu . lig Prcslepiti. babji elieeor.rv6rana7i liublien rZ sumen .tlSomrcrro l. tb uM Maalo r?4/t2 mestna detrt ua2a. . uo adv ljubeznivo. ure kati Maiecm.!.4aasat adi prismojen.gistrala. doveden. neumen pf waF. uamocYra co 2/.. !Ce: UmaKnll Se . 3. kembelj. mlad mezEg v€fa3ha m l.qn Maf. niharje.i 2. gl.. n radovednost. 1bt6oswKa f zapeljivka.impf 1. vaiencyaa pf.&y6oBHIFTAD MarlroHEqap n1 aarovnik. zveoav . lju.rod' nlca rbv6oMoDaliubosumnost I llUO lU Se . poljubljati.. 4.ty6oallrc.bt6rqruIa f bot . udariti.sy6e3eH. /bv66rKa t liublienka n liubosumnost. zaDetllvec ri-ooirmia. mahniti.'-Miur li ublienec . -3Ha adi l:sbezni\.r!6oD t ljubezen . Irg ukrasti. f oslovstvo. 2. z.b!6e3en t94 lbY6!!a ce 195 Mafecrm( . impf zameglie\atl 8c :uarar*a f dem od uor.n ljubdek. skladilde. ilustriran aasoDis uarape n zoo! osil Marapeqe n dem osli6ek ManapeEru adi adv oslovskikot osel iraraprqa I oslica Maxaprunle n qvgm velik osel MamprrlrB aK. mesrna hiSa: 3. 3.rcrrb .. ma. imPl zadarati. pritazno /bt6€Hocr I lj ubeznivost.bv6rrre^ka t liubiteliica . odstraniti.ot peterSilj ttt uarzJ4 .pokimati.di vrarawfg. nihalo MaAIrcMaaIry adu mirno.b!6oMrc:r!y!a inTpt biti ra. zamahniti.e l..riooruroiren. 2. pretentati ruamero!!6u z magnetofon Ma e n afiat modo. mahanje..tijolica . toldi.O a: ..ljlbiti. klatiti se -ce: MarBrat6e 1. tudi Maiocnur. Drllazen .bi6e:. Marl|oHr|Irap&a I larovnica. pozibavati se. liuba t .liubosumie *itrwt/. . mahati.v6oBErua liubica.r'!6oMopHocF.en dem od MacKa mezgica.ln meglica ManulrlEre n dem od Msrntl gostamegla irar oca pl zameguti. uafenca.r'y6ornu. 'urtl Maaar*eMaaa!fta n.mahati. ljubileljstvo tl6oirrrrocr.t-y6rMeq. drlavna slulba v starem Rimu Maraa I meela uaraai-uara-ro adj mcglcn. nordav. tr. pritazDost .

.omoziti (se) vati. mojster. krokamadkast. MalotroceAMq {$+Ma otr('ceADobalin w1a m.I ostroga KA -. prav nid l rrr |laiMa. -qs m mladolet lrasacTnp e prrsmoJen Je nik MaEmp fi drrt nekdanji turMa o erErnta.dt itnpf lagati komu. f sla. ma2a MaJranrf ce impf tam .IIIHKA MS/rxrop! 197 Mar|Aaprfu|a Mae ce impl muditi se. oy^I(4. malta vec. rrajr I| adi materin lJuoKolau. Ma eqoK. opidja sar. uaJnarcru adj materinski las(alt se Komu MA3Etrr(m l. mamiti. I I I I I I I I I I I I I I . neznaren nje.MqJMlEecr-adi L opitast 2. manlif lrcrlco(puSka) Mraxv /. novall se.ft b-ot mak. falot. MaJMls_ zool opica.MaJcropsja. a+soH.wr m lam {aljiuaJrauwrJa. soprog. lrg priliznjenec. tminditi MaairdcKrr adj rDanjsins*i. slenost.i!6f 1. {Ka{tatelrxaa. t omet.|(eH. lulaK mlc:l M. Majuirn(a I opidka. adj goljufiv.Mae ce 196 MA. izvabljanje MaaoDarKr|(rcr t nepomembMa]|. napor I HrrHl-r masaobe MaKEe.rma 4di slabou. zdelaSaanstvo. omet MaBAaao zapah n pt.su I 3i5ka.uauqlucru 4dj malopriden. larniv. opidnik. f mali posestnik MaFFaptrJa.(kruh v*jed) zunKa v Kap aqttonl vsaj.pFa-lraMllr^rD dat po. men pobalinski Ma/roilureMaaolur|ogr fl. zlata Maree-. l'? Zevati se. 2.uaaaep[clra (drevo in sadet) iftpt omet6tiometavati meSdan. dlove&k llrdcrop n mojster Marr(er6eMa)KaqKa f mo'i. . vrsta gibanice: MajqucrBo n materinstvo 2. falotarija. peronospora.uKe-MarKAe dem od. krnalu. .lv malo.. uaIJTIOHAAHO MA]IIIIIHCTBO NA. muoenJe nuoomusen JanJe.uua f -polenta. 3a Ha m MaaolerEur. majcen M. komzni zea\cl uaiex{anreruua m. qera. MA:k. lepsatr.ManoaerEnqKa f ski novdid: ueMaMHE MaHr adoletnica rap nimam niti prebite paMaAOAerEOCr.filister Ma orpafanKa I malomesdan Ma or?afagEtl. neMaaoaereE.prvr maj osnutek MqJaI kvas Ma adl majhen Majacoa n? hemoroidi. skoraj.rnna. c€prav. 3a Ma xV molodane. petolizec Max.J. omoren po spanju MarourafaEqro 4 malomeMaMyp aK rz madek. zadr.. rvraNltluc rrpaBa manlslnKrr ske Dravice MargErcrBo z manjsina.Jrr.A Adi tepre!na. vaeno adv gladko detudi Ma[{ra f maja. posmehljivec.MajcropaaK-MajcropcrBo r? aen. ql rrpaaT MaJTa[ co 6aI|I'IIa priliznjelec-prilizlafi nordujejo se iz 'lero nJen{a nJega uagroo n mazilo. majica MaKap6Er m pl makaroni. tnrd.ljiv. napaka./rrflepK. . 4''. -xtr I malopridmala posestnica nost.malce Ma^o6poer. goljufamemoen. izvabljati Ma^orpMcKtr adi malomesten Ma$ a.rKv uaaxfqi<aadv majdkeno.Arepn malta. nezDatnost piti koga. ukvar.ptua I bot mandarina MA^rep[ca. moiat moJstrstvo MaxecrBeHocrI moskost MaJsropBnKa fl? mojster skaza Maruf (ce) pf. uaaEr(. filistrski nJu. mamljenje. norce bntr s kom gl. -tar I mojsttovina. -JHs odi malostev en Ma^o6pojnoq t maloStevilnosr Ma rperfpa imPf maltretirati. impf pomoMa3'Jn4a t priliznjenka. mama. Ma3Ha nje. . strupemozen. diti-pomakati. pobalinstvo MaaollrreB. n. li. maD.m-li moz. model.odloten. 3. gl.tKsa Adi Depouaueie a slepljenje. zdelan Sdanski.uaw'yrte n dem od Maur!'n boumje-sLaboumnost pobalindek MA. mojstrn''a2xog mo'ev adi sKo (lelau Masm o z zapah M JTa\ m zasmeh. lda$!€. MaAorpalascKrr adj rJralome. -3Haadl gladek. rev mojstrsko delo. teMaJ n maj. feveD rur rosa. likati: fie ureJarl.!|arOA€rqgo L tt re mladoletnost r{afi\d tt malopridnez. croveK.. impf mo'iti MaJcroptrc!tsa inrpt mojstro(se). stara Zetra(spoitliit'o) AaEadi majdken. . mati. t lai. npa$ -rK Ha Tpystemne Aor .rta^eF mati. filistrstvo nost po krokanju MaAOIMOT€g. mamin rrar@€ t malina (jagoda) rodna mani5ina MaMa. priYlaten MaMilMaMYsam.posneMa3qJa. izmisliotina MEAOBA. ukvarjati se oplcjI samec ltraeEe & zdrievanje. norievaMa3eH..porcglji vec uatwr impt eladiti. uana ce impl manjsati tila tse) uaJKa I 1.trI 4di materin. spretnost Mar{ecrDcnadf pogumen.uaMlles. deiarek.. biti.IIpBE Maj praznik MaKdra f maketa. uErlrapKa .Maka pf.Im m malc MAM(a t Vaba MS^r|xopn.Ma.rsa 4di mladole beskamana ten M. 2.dg'acrtrp samostan. I mast nav pl Ma3MaKA muKa. MatK Majop m major n moiidek. sr. oo)K!?uKa ua.

marl. klopotec (jajce) Maroprnla I svrnla. usedlina MareH. maikarada MacKaperbe z far.postati mnoZiden Macr f maslo. praslca MaryDn ce irn?f lam Posta' iati otrolii.ro npaBl MacAaaT Hero nrhce se ne zmenl aDar fi f4n1 zanj.e /. zapravliati I vola5ka' dutarica ^raraDi{a kalivec miru. rruprrrrr rrxrr-rrrrica / rlrirprnrcxrr l/(li pomorski. ctelaven MapMa aA-MapMeaA m marmelada. -THa odi moten. surovo maslo.' MaClrOCyBa impf pf. kaj koI ist i nrapfiOcr^aK.'. gl.Ltd&'dJa adj indecl gl.sprelllOSI. blago . -. senilen -iratura. maslen ^d.s4 I nav pI mast. Mar€ MaqopoK. ravnati. lncz gica. lig ljudstvo. MapK$n nr natega vaprs adj marljiv. masa.I MacKapa ozmerial sa . nle' sati. zrelostni uirfpa f izpit nraftea I madeha Ilajna im.datek t1 arrcrDaiDeH. gl..ivila visoke hranljivosti pt r''acoBz?'firpa in irnpl posploSiti med mnozicami.kot hudita ie Macrap:iia -f karneval. prebiralec M$[a f mapa za papir. krinka mczgal. irlrpl lam sramotiti (se) Macxr4ra(ce) pI 'rn ifipl mt skirati (se). -L. ugnetati Maclrre-MacllrKa n. spletllraraq r??' kar. madkon MatreMaqemle fl ilem od MaKa madica. sKa KOCa MasApaFda.ixE\a'm maldat.l1paBrl MaT .l dem L D.aca'''tre}I barve Mac nHecr adi olivne barve. -\i m fam spte|D. mnozica Mac.leH. 2.antur adj defekten. {rt I kuta (meniSka). z oljkami zasajen [€c^o 1. matica (pri v. znamka. killen MaroK. MaTeprrua I malermca Marep[qeH. ga ne jemlje resno nraclap rr oljar MacLeH olinat. olje. tuTo Maprrrlul krj pomaga. -rwa adj markanten. planlal.Ia tintelr. n MapruMn IIIAME'IE " r)D (.. varati lig MacHonrja. ro lla. lig prevarati-pomasaevati. grmada MacnDeH. 2.3MoT r?'r marksizem MapKlq. lrrtli:r. focc11 M|!|ruaI jed rfffuda. Ilovck. pomankljivostmi Motr rrBocr f defektnost r. m plaid Murryd. mast Mac[rAeH.?1plansar lraueaprtpa impf mane. z napakami.uli. inJpJ flm prevarati (sL ) varall [se) MaHAIraI plansarija.]rsa ddf manualen. besnost Marrtdy^rtra impl mafip.MAIIAAT t9l1 Macurrc rrrr.ln troserrje nacrpa$l ce itnpl trositi. madkica MaJq&. InaMuJa [. tlP varati uarmra 7 L matica (tcbcla): 2. pomastiti.. podstrelno stanovaDle Monrrrja. motiti. -qr! l?1 gosda. 2. sutana uurrair. p(> ^dj packan s drnilom MacrnNnrqa I drnilnik Macrrno /rr dmilo Macrlrao rr'r l4rr stroSck. Pool)hsli lo MalrAoariqaI mandolina (glas bilo) pl.fi (se). rrOlstrstvo.i lainivcc.omotilipbmak. lepo vedenje M:uuribecr(rpa pf in lmpl man| lestuall v. .\1. talar. denatna enota MapK{$reH. tezaK. priden. 2. uB MoHcdpAa I mansarda. iz. t dem 0d Maca mulca r ol xrl l D c rracKa f L zool lDczcg. osredniedrustv() MarKaq . gradivo. Porabliati.wlKrr4tl j mudeniski MaqeuiKn4di madji . znak tovarniske izdelave. mezga MapT m marec n/. lig spretnjakar MapKa I 1.. ^di tezak. robdek. mula. lig lretazlimlji \' rvarepflJa I 1. maslo '. 2. vlada pod l(|.-r|Il m muaenik Maqellfiqa f mudenica M'ase'/. gmc ta. strast.jaku) 3.jevid [rpaMa I Zenska naglavna nr| : gl. drgniti. obrr ]|lac$a MaqetltKlI :I. prikriti (se) Mac^aat-Mac opravek. zapisovati Map(crfi3aM. I gosca. izrazit. gost l'acirya i?npf masirati. ster. -Brra iz celega. llg lainivec Marerx-Marer{ . marioneta.$paMqe r rutica. podstreSje. olivne 'I'. -!rEa 44. -rllt-Maqop m zool madek. delo kupdija. mtterija. 7aprtek.rrfuati . 3.zvijaia .r [dlrt zna je. zaznamovati. pomemben !.roca. maSdoba.ap'trrrn 1.. slcprr nlrar'ilB adi malo molcn. ujedljivec. -rql . kal. slrKOI se . umucen MaqeHr'K.. opravljati delo MaHdp t'l manira. sramotenje ilacKapd (ce. koratnica Maptrraa r?2marsal Maca 11.ur m.Au m fam moj^fapr|Oerqlija.aptrlrpa pl in impf markirati. sklop.umazati (se). MaHAOC!Ta( ce ) n Mrpraprftq margarina (rastllnskatoliaa) urpraprrrKa I marjetica prfsa-uaprEnia f.frfl adi muaen. llrrac.iin lv l)liv o I |r Mifpr{rc'r .2./ marclnteen Mrar'dimpf kaliti. olika. mortrrrtik i i NnDrrr)rrdrriu/ 1. . -r[f m fom izbirtIct. . kal. 2.rnujstrstvo. vojaSko kG rakanje.irKa I masaza Macvb m geogr gorski masiv. snov.Ma'. zeml. muloloMacKap dec MacKapa r? fam ncsramnei. MaHAOCa(Ce). miza.rrr 2l rnalginalije. ravnatl Ma rja I manija. meglcn. nejasen.i Mac^nfla-Mac^irHKa bot olika f adj oljien. 2.rati.

prizadevati -6e:2. ukreD llleplt.rztu MepRac€ impl kazati se MepLtrB adi merljiv MepMep marmor rr1 uepuepen. muditi se. zatohlost M.utr u p. lig lalnivec nr ualrllln(.uzrv. trebuh Zelodec 2. vzajemen rreiyce68ocr I medseboinost.r'rKo. za dir. lo- I T I I I I I I I .i vlazen.200 ri'at{r impf l.ue iV Hac raxaHo med nami reaeno Mei!tspeMen meddobje MeryTpaAcr.m fam .MeKYulra I me (uznrca ue. Eram sklonljivost Me'ryBa. sec MecEinrpl mesiti nnecmttr m DredDust uecuocr I kiaj. nezen MexyutaBKa-M-eKgrAaDKa.eerz impl pigrdovati sKost Ire'( adi 1. Ma(ea Dalatalen ue pton me (kratka oblika !./leM-MeEA€H m arh lo. urejati. pasmK e.uzlvac Mcpat(AEcrf. kotiii (mafka).qaBuocr odloiilnost.2.gran spregatr Menllla. kovina MeraErJa. zdravilo vea{ B.a medmesten adi Me. strast Mep.rurja.n l. p.ra. kraj. mel. slaooten.r'B a. premescatr Mecm a prostor. spomenica MeHa l_ spr€memba (lune).ro<o.tolrtgodmjati dati. {rBux rfi meh- Mc^c3qbc rr dcgeneracija ce ifipl deqenenratj. m lam ljlubiDlletl cesa. mera. stroi. -nu. tminditi: 2. gostilna Merse pl zameketati.n mesednik Mecerrapcrtso a mesednost. fdm adr ljubiteljsKo.MeKocr-MeKora-MeKor[Ja !r4 I Krcmanca mehkost.. t mecltt se krtmar. menJavau. lrr(I! n mo5ki.. uu se uartrtlrllrxre fl mudilisde Ma. ledina. medkati.qr. 2. vmesno nadstropJe Meflroa 4dr medtem vese z prigrizek ue3e^ak.d. -wr f teiava. beketa.'boj MeaoDlll|a t meoca MeAOrtOCeH..rer6e mletje. -B'J.risrizek lu. lokomo tiva.n.pfpokazati se. -rgt r?l trDrn Mawrqa I tlpinka uaru|uqKll adi trpinski MalrlrorrtJa.uue._blag.Kyrtr MeKlttrxo. mehek. krizanec xeHal. objekt od jac) tr *rca'd' f ath krdma. porelenJe.m I cloboko obredno priklanjanje.pl:a. -cEa adi kraieve^. priti preo ocr (za nlp) . 4. skladba MeM a I vlaga.uzrvasko Kalen MecreEqe n defi od.e:.pa+.ar. trohnoba.d. menza. spo mlnl imlf mrmrati.eH. muditi. zamenJava uenreue z primoi Mer(ra. mannornat MepHe ce-. 3. meso.r menjalec '|| tueqlraqKa f menjava.aimpl gledati. I srojnost Mepuaszr koralda Mececa 4di mesnat.uJa I melanholija. sa caMoTo lrecTo na kraju sa" mem l'ecro ptaep tamesto Mera ft m€tal. m arh trs. . 2. MeaIIIrJa.. (uzen.Mear{. slab.tr.inpl spreminj ati. MeMopdqAF mmemorandurn. Doliana. mestece. mera. vmes. mCsen Meceqap. DG lje. zatohel MeModjru m pl memoari.rHa ddi odlodilen. . gtam 3. a.gocr t spremenliivost.e€ . trg sreprtrEoga MaloKaq mazaa.inpt postajati mehek./l€ra impl meketati./urrqa-p m rnlinar v mlinu na vo{lo Me^oArrja. trohne ben. b-oji5-te.qu m meinik.gl. pteglavrca Masopoa4di madkov Maulrr m oslajena sadna mez_ ga. mehki del sadja irl zelenjaye uesl. zamenljivolt.pna adj marmoren. prostor. {rra mddovden(cvet)' mazi- gdi meh. vzaJemnost Meryqrpar r?. lig dlovdk avtomat MalRn 4di-adr moSki-mosko v. pri. . mletev l! MeaHnR. kc si. Maerea I madeha. gostilnitar. 8". prrstoJen ruepo.er. ^fe^crrr.lestvr ft Mep(at l. MecTo Tajleg kraj.. zabekc MearcKrr 4di a/ft krdmarski. opazovati. zdravilni siruD MaI|Ia I klesde za ieriavico r|aEtr{ra I l.tr4€ .ryAIrrKaBeH. brun''.n€-MaqrIIe xa m. pokrajina "I Meco m 1. MepoAab€E. {. 4di medovnat. tati (jagnje) gostilniSki MeuJ'. meias Mei\ praep med. fant [autrocr-MarE(oruJa I mouetu I meja Men|u|(. napev. rahel.''. ZveEiti Meae3 m polutan. sprememba Melta I. f merilecmeruKa Mepaqq adi merilen MepAnDeH stopoice. uaEKYAaE a I moiada neZen. I mui:r telj'mutiteljica $at'Ka . prosrorcek Mecr8 irapf namesdati. zame nJava. 2. globok pnKion Mepaq-!@pas(a |fl.i medorzaven Meil1(ar fi vmesno nadstrop- e/lctctto 241 MetaHuJo JE MeflsapoAeH. otozoost. sc rodrtr Me. Dotrtost Me e impt lliteti. skupna obedo valmca ueror I spremeniti Meulrra ?dj spremenl:i\t grum si < l onl | l v . KIJ:Znez '|eB meh Melyjra&MexyE^aD Mef. merilo. somnambulizem Mece(mra-Meceg t r luna. -Atta adi medr\arooen MefylreK m Eedredje Meilceoert -6Ea adi medsebojen. -4!! n mlinski kamen uearuua I rnlin Me. i md mazati. mehloba Me6e^m pohistvo Me.or I meiodiia.

distiti. bogala deditna . drag Mrr ti. f milosten. Dolagatl razstrellvo. sloga. ljubkovaI nte. p:rsant MnulTarrra l_ mimoidola.Dozanle impi tjubkovati. li8 podkoPavatr. I mete6rologija n''eT:K iffipf metati. pf in impf 1. 2. -3Moa ft militarlzem MIraaquJa I milica [d. lig opravljr Li. IlgnoAdp rz milidnik Mn^ja I (doliinska mera) mirJa Mr|aK]a. kubidni) Meraq r?t snazilec.q in_ruetoAa m. usmilienie runrocr-I 1.vati a41 l\ezr Mur(aD-MntrallItaaB kav MrrxAltrKa"ME*rrarapa I sle pa mis (otroska igra) v. medvedka-medvedar Itoxeeqxx Mc. -qt! m umivalnik !fidaar 4a f umivalnica Mfija. trenutek. mile sdina. ljubezniv twr o.li sahialki )ncrrys:rcc i. impl ili mimo. pomilovati Mraes. {Duri-Mellr^o. -lv m l]emtfrrcz. Pomeiikniti lr. usmilienie ruu. neI stalnost mnra I mina (vojaSka) tt Mfi'dLape minaret.M6II ft milijon MIl mapri3aM.I I I I MeraHucyDa 20) mc. Zurj MrBa rta-MnBKa I cunja.'dz(eiftpt mezati. pometad MeraqKa I snaZilka Mere impf Pometati. 3. ljubljc||ccljubica.ejjevati. mitati Mnr a I zaspanka Mlr*.t spletkarski lteFexHrrr(. mehurdek.sc klaniati pred sveto Pocloboi suzeirisko se Plaziti Prcd kom MeraD. 2.r(ap t fl medved. si l l l l :l c. . . rzust. slast. ljubek. -cHa adi blagoglasen Mr' O3D!qeH. pomlvalka Mm m mig. mrmoloocr.anMurraroroAElleH. zal.r'rr. . -TDH n meter (dol. nestalen MlMoaerrrocr minljivost.rrrrr arlf rDcdvedji. 4fltlI tfl minister OCpAHOCT A.f. 2.?.rr:rrcacr. kvadratni. 3. ^tE]a mezikati Mnrqe pl migniti.yuwr.lKa t I t t t I I I I I MerasuclBa irn Pl globoko. meds:urjarija. Pomigovati. "' prebivalecv kraju. medidek Merrecr-Merl^ecr 4di trebusat MerlleqKll adr na trebuhu. rad imeti MrrMoaeren. ljubezen... miniti-minevati MrfitrMvM tr? minimum mw*pi. draga oscba nl.po^ortrj. 'ce: prevradati se Mer^a t metla Mer^aFMerlapKa m. lcp MUAOCTIrTI(. blazinjak M{He. Mevnaa ddi mehumat pI in impl meha' ueiausripa nizirati Merla-Meua{a f medvedek Meq rfl mec Meqe-MetreEle n deu 'Jiedle' dek adj medvedji naeveruxa Meqr6-M€. sanl avec MII. mir.e l? dobrikanje.UpKa impf rnezali MrBep[Ja I mizerija. ski M{uAep m slamnjaia. poloiiti.-rHa adi minljiv. odvrecr. -Atllr d. trebusnik MeuroBrrradi mesan . siromaslvo Mlljarrlnff.. .Keeqr(n 203 adv mciti llrrlaocpAl|e-Mll MttPa3il. 4[ zemlia Merporiola f metroPola. -urn adj miloglasen MUAO3eH. krajan MeluvHxa I slroK ur -pron mi (kratka oblika za indirektni objekt).. lx)icvirli sc z ntcecm ucr a irrp/ mc{ali.lrrK ali zal.urlla a41 . impl dobrikati se.[o. f MaHlBa xrtre I nren94 . stolP Pri dzamiji MrrHarror. trebuhar. zamotavati.rp/ mcdevati se. {Duu m zaspanc r!fi. f metoda. MdnlBa pf. lig oprav_ liivcc . rosovileZ. s p lc t k u r mciue n 2. l(rIl( . nauk o nadinih dela tn samostanska Metox. {rtll Mr| O3rlUB-MnrtOCriI|A adi sten. po trebuhu MeurIlH tfl meh MetuKo. -^Ira adi mil.??.' razmetavati. -r(Ha ad. blazenost.rl. zmeda.'/. M{Erytsaql?1 pesec. vejavica MelIr r'1 mehur. skozi. motati se.rpxa .itc r. M[AoBuAeH. Mcrlt.. hoditi mimo. bala MUDasrUr(a I Arh nevesta z d'oto. snaiiti MererK m metez.in_ ski. glavna driava Me(aBa f sneini metez.a ti.roc-rnqa milosaina. PasantKa: prenoo Ml8ipm l. vbG I saime rui. smukati se..-rara adj prctekli. ce ifipf dobrikati se.usmiljen. MeIUTaqAU.g rri li Meuaq . Prestblnica.mirira' tr. t pomivavec-pomivavka (posode) ME ee inpl delati ljub6. 4. rt'r pegereKeimr Je.-qa zz divan. tren (odesa) inpf migati.{-Mnjaq(a .mil. ce ovonn M nkall. minuli Mrdaro rxPreteklost _. f fietlarmetlarka pl MerHe-. bozatvlnius. zapletati. nered MeTer(eH.m od MeB trebuStck. razkoije MI|./ mcg:tlcc. -![tl-MXAO CllX\U ljubdek. beda. -aEIl OOmaCln. uPor. uDomik. unlcevau MI{ Crep.trfHoBeH trenuten 4df nii/e ifipl lurni. blazina Mr taeplraR. splctkar Mere.vredi. blag mile -3Ha-MrlAOCeH. pn[zovau se vmujCpaa I milijarda MIt]rrIHa I milina. -N|a ^di lep lruaoraaees. milost. pokoj Mr4ra3 m dota. treniti. 4Bgtt llt trebuhad. (svojilno). rarr<o ua moj ote.sanjarmt-rr:r/ :./ si||tjarru M C r| ' | l tl c^ . dvorJenJe lrdr^|re pl pobotati mil. rad jmeti. splavlu rrero.

IB adi diSea. meniti. DA Mapa^& n strojnica !0f4rono nr m mitropolit vrmrra I roka. pamet MqoryBEaqeH. . ga-MoApYrru(aB 44. 'ce: ' aen u. .rc (paTr. tg lepo oen ureJerE stvar unoryro4ruer. -ura 4dj miseln gtmlsel MECAa. ./raqururle a modvirno zemlii!de. disava. txa adj dem mlad purandek.Io-4x. mlahav. gomila. duh t1 llnpvc . morebiti. ten duh. hoteti MnIrE3eH.miroliuben lorpcrl| adi posveten uuppa itzpl mirovati r'trrpyArja.pq pl n impl mo- l{grye I l. -w t bot koperi zadimba.pra adi pomjrjevalen. oseba. uoi pron M/1a3tz cureK M alrcH.AnBAaIt porasel s puhom I I I I I I . ailj medel.Ja. impf di{ati. nall .JI}r adi ki se lahko zadised. I '}jit-baieslovle Mtlro r 1. "Er I ometada.sinjeti. roj e Bo cenoja vop6a uupy4nja on se povsod vmesava M|rca I mala Mrc4a I l. sinie. Ilen@ ima dar. mladen u.Muc^erbe misljenje. Jrt|a adj dolgoleten nltrIorylrarEadr mnogokrat Mqoxecrao n mnotina.w m arh dedit) M''cKn adj dised. mleko. mozoli: mensKl 2. dela2. m mah. poslanstvo.-Apa adi Doder. moder.-uJan mnenje. 2.rUIi fl miroljuben dlovek Malro. uoe.pHa a.-2.d moderen. l'g um. purica cdi mladosten ^aAo]rIiK MoAap. vedleten zeg..UI| mnosc kotnik. prvi lasje MO'.Moilanlr zt mozaik./|aAoallKoct MOJ Mrrpacqf.4ocr I mladost lrrrorlKpares. Mttpnca ua MleKo nezrel MAIIBo .noA MrrruKa pnjel ga le poo roKo MjalrtEe.fl!pWW. nnDcex oulztmu { se I mos f. dehteC misli. duh. povoMnpHqrsla f mirnost !0rpo fl sveto olje rd4roraeA n pogled na svet !. lrg medel.trrcEpxrs Mrfcrpqe n dem od. MoJa. u aAer( tn mladenid. qrta adi velpc lfoio^-Mo3o na m. modvaren svet M eJ'ta impt mlaskati M eKraIr-MeKapKa fi.poeE.l n moZEai| m6 -um cdj mno goleten. m! srca. -]rlra adi mnogosmJr.. sKnvnosl MtrcrpEja. -!Ha adi reakcijski ( pogon) M^a( adi mladen.mlev. modro MEOryarOAssK. meljava. zelo MoApeeiml. zm6lnost miSljenla Mrc^oB€ri.Jaa adl m-uogo srevlten lldo. -TEaadj ve(kraten MtIOryAeTeH. neprije.4rori. odmi$ stvo ljen ttrgn impl miriti.rslune. uo3oK. carina.. Adj LMq. modnl(ast Mlrjry6.naloqa ti se r adega xncnp rri zool p$aq lig r\e.! vocto 'I!otda. impf ogrevati do mladnez M aKocr t mladnost l''tatu impf ogTevati do mladpostajati mlanosti. . smrad. mitnina. sok r. duhati.'ttrI1eA mNlec Mfic.. 2.cHa.rurpacsuja u aaotrtK M. InnenJe Mrrcrur rmpt mrsllrl. dehted moz. Mjay(a pf. _-ql.sodba.grob. kurje okti MEqryxarHriqa I yelnadstrop. 'cei modro se sve. . lrosolreE. nu rdory6oxneifiory6oErEo rt mnogoboitvo rroAl'l(aB-.'deimpf moti uEoriBoAerr. -Nra adj bogat z uoxeMolr(e6n ad. Skofovska ka. postajati Mnory"aMeE. -ru I misterij. pofigon 'tl barEti. j slEtlsce socoben wory adt tnlrtogo1. povecevau se MHo3ltr|a-ndtof!!trtrra ddr mno_ go MI|osI|I|cKtr adi vedinski iltrosrlsqrao z vedina I I I I I I I I rgqpll|3*.C M!|creprija. I mlekarmrcKanca M ero. Mrtcl'tr}xa M aA.MiAlrllr. ploditi se. misija. model. ..Ir. lzoiec.fipo/by6eu. M a. Iig lam podk'upnina itrtrpa I mitra.. kalup. mogoCe iiqgrla af. MI|C.raAon[r<ocrI rrladostnost uaa.q a 4di moZeanski ruca MoJ. zamislj. rl l. puh. . fant umncz r|xcnpKa t zool p]ux^i fiE btt. sinii MoAeA rn l. tulj. ki se priteni na pose. MiIQtrrc. zidarska Zlica rdrrapexe a goljenje (ptic) Mnrapu ce impf gollti se (ptica) Mrrr--Mnro^oruja m.otrrD adi gostobese.flcaa t misel M'Lc^eaa.iy urpnc n vonj. -3Ea{. neodloten. ki pozira turlemrKu rargryg. pomirjevati r? norplI36aI vonj.dj pojmoven./rlrre^cKn adi mislelev: ki vonatr Mrfp[ceH. nadlahtje. -ce: mnoziti se.uaaAex( I mladina ulaAernK[ adi mladeni5ki tasta Zenska M aA['r rr?mladenid adi purji !. MoAepeE. . I(oten modro se svetiti -cet l. dehted Lwpviclgiepl poduhati. mnozica rnraoxg impl mnoiiti.qa -ce: MVCeMrrpocaarKocKllre rurJ mu bo lahka zel}rlj^ (izraz hvaleznosti umrlemu) leporDopeE. zadah Zeleti.w m maa- rmpoc pt maziliti. Zito -r! za mlette ua'trtas. f 1. impf zamijavkati-miiavkati M^aA 4di mlad M^aAee impt pomlajevat\i dcc: pomlaievati se.b!6re ra miroljubje tfEpotrouaSaIlx.rr impf modriti.

moriri.l mokt cl|.{. mota. motr. molitve. sljuda. l€ gibalnC mot.rr.MoAqe MoEdra t denar.-pna ddj Mopnap n momar modvaren. irleri molk! MoMvBar6e deklistvo. MotrsoroonlKr Te tlani clruzrne. . hip dem MOMCTIUC-MOMUqeH4e oe' klctcc. dekliMoaKHe Pt umolkniti ska leta 'r vroliK e impf vledi. fant lati.. Mor(a ce impf gI..osr'neaiL! zelo polt. t! !'ro^3e imqf molsti.zahteva stre:aieek. temen. moji. -osqrt. rfi monolog. godna.t ce itnpJ ntoCili.ot korenje MOSlTr]rI|B-MOq!?eH.r I sed. mravljinci MOHCTIII1i| monslrum. bankovec ded za' MOIrOrpaM m monogtar! MOAqaA. motocrkel nezClrav Mo( I mod.lTtlpt MoHarcrsa f nuna o^cHe. sila MopetraoBe4. nravnost.Eteq.MOKpU 206 MOEOTOmJa MOI|CTpYM 207 TrG MpaBoJaA moj. u' Ietih sina: 2. mraaen.iuqna I deklica. svetiti (se) tt MortattrrTBo menistvo -. norMoneAn moped cevanJe MoF. mlaMoacKor tt? blisk.. moja. sinjina MoruD. -B4r'MOAqe/rJ|Beu' detne drke imena . lam zasmeh. motor. . lig motovjljenje. Ao3jeTo MoMlrrrre t? ar)gm od ]ldoM. opestroj.aBa f zool llrra'vlja MpaBjadtrur. dekletov uounrtcxN adi dekli5ki _dekliStvo MoMnlrcrBofl fiOLJ M ZOOI MOACII. sij. va se. MoHono rlsApa pt in imPI rK) olr MOAiILtroArlI]I le pottlrnje_ norrolizirati nec reZenj.MoraErua t namotana preja.t:fl* Mocrpa f vzorec uora impf motati (klobko). spadek.Molrfttr adi ProSnJr. |IB dd. vzorec vezenrne. varati. mladenilka leta MoacKorieH.potrtost !{ocr tt most MocrapEra f mostnina rlocro6pal| n mostisde Tffi.Bm n molaecD*. motoviliti 'ce: potikati se. 'r sast.a Mo rrrBa f deklina. mravljin- . razlog.ro^qarl'IB.ic.I{B m svrnclrlK molitev. lig izkorintec Saati nor. kurja M. postavvrteti. {a f frolarhija bleslea. porikanje.rl-yoyopn r'ftpl .donda He caKa MoAJ{TBa. prvih dvanajst nec. MosriirKa I montara. sa_ moldednica mogovor roj . dobrovoljnosti) uorop tz 1. gl. Prosec $o^exi'dg tdi Prosed .. sae.uouaun<rr adj menilki skati se. poscancck dm avgusta (po njih ugiMoqvp n modvirno zcrnljisdc bajo vreme za nasledniih Moslllrure-MoqlTrJaK.tpiDojaA r?r zoo.n modvirje Mop(oB r. napetjati se. enoten I OAqAAIIBI(A-MOAIIEAIBKA €tt MOHOAOT. motiv. Pol odraMo^[ imPf Prositi slo dekle MO.u(o. molk. sestavljanje. ljanje. Monapxrja. poflonski Moperr. {Ha adi bleldav. hlapdek mqtil(o. . -rgt rz mladenid. sijaj denistvo.lffn** ^di ''. stra- Mqu:o:. Mopatt fl morala. . prleli (oez). 3.interi samo za l. J.MgpaB adi temno moder. n rtikar (izmotidka.rr l. gl. e Mo^'ur iflPf moliati. 2. Moqa(ce) Mo^6af Proania . -!fn rz mravljisde MopHuqaaocr I grozljivost. zasvetltl-olr.enJe. spomenrK \.scati i'opl{ impf utrujati. lig briti norce iz koga Morr!tudlfr tn monument. opesanost. lidnost.urin Mopen oBcrBo fl pomorstvo Mo. blested MOBaX. enc MoMa f dekle.xrsctt.AqI. fante. mladeqe nid. zamlsel.zuooreu(vooa ) lrq. MopEn p. tezko degl.nr /arz .uien.qu. . trpinditi MoqKa. fig iavladevati MoMqe n dedek. r"rora (ce) nja. 2. obaudoya. deniSki ceKa MoMrreruTaott fantovstvo. modviren n'op'd'@'n m pl zona. dvanajst mesecev) .'| p(} n'optn! .l(. .kHa adf modarr !dak Mo. dcklidica *oMiwr adi deklidin. gl. . Mogarre.MoMqaK. pobrtnost. groza.rav' MpaBKa f derr mravljica !.. muditi.. motidica raz groznie. L. MoMlrPoK t?t tzi. motcec_ MoHoa/TreH.Mo(eII. tenin adY molde Molr(\nn-MolJ(oMa Mouqemre fl deiek voaxa-uoama I blisk mlavlo^cKa imqt bliska se. scanKa MOpe! Mo. ptelemne zavest Mope /r morje Mottrqe tt dem od MornrG \4opl interi za m. fant. utln. MoMeeun adi fantovski. molcanje.-pHa adi utrujen. moje. Mo]rC ltsa zabliskati se.TVKV MG MoMoK od MoMoqe 11 dem THKa vinograd ne . trenutel(. spaka adi grozrjiv..I MoMcrr dcklica MoMdrrr rr moment. s_cr| | I. rezina Morrorounlot monotonija. mo.veli6astna stavba. amPak "impf biii v dekliikih MowB MOAKnl l. 2. ieze. San. Moralr rr? motalec vtJol|cast Morar(a I motalka MoIaBr&a f modrina. MoAcKor impf ble(l^ti -CIl n menih pt. {Ha 4di monoli_ nez ten. lulati. imqf I mottti Moron {ce) (sa). . -Bqtt ltt Domor. strasnost MopHocrl -utrujenost.t scc. dolgoaasnost (kruha) .

renooa MpqKa o rl izmikanje MpqHe-Mpqto.upErYEa. f impers biti ledena sveda. adi moteD. Mv pron mu (kratka oblika rjoveti. veselo novico) My3a I muza. fi fLm vm. splesneti-plesneti umazanec. nesnag . MyKGMyKa. impl mrhovinar zamukati.oDn rt led. zarjoveti-mukati.izvijanje. nazadnjak.j mfazen. uoar<66ecie. ny4peq m modrijan MyApocat moorost MyAlroarEra I modrost. zaruKrnosl lryAap. osudek. premakniti MprEarmrga f mrtvalnica se. 'stvo.pKo. mraz. temen (lTeme) dostopen. packati.6 impt lIIrcVA m smrkelj se. truplo.eto. smrklja aav Mpcyrxo.UEeq. za' ldry. obsku' zopm. . sovra. 2.!qn m mdie MproEerrK[ adj mrtvaSki Mp.*rpsrra I lenivka .rd. cc im?t mrgoditi se.ik v nekdanji tur3kiupravi 14 lIrtsedonskodo98lskl silol'lt mprncc impl ramreti.''qu'MItaB!'IsaK m zamreZe\ati. mrziti. uPcv. mrhovina.Mvcanaf jed: r. tema.{r|Ta l. MycSKa . zmrzovanje upazn impl 1. impf MurraE adi irnopolt MrpAap m tam l. MvAlra [ofoBopKa Mylnf.mrorr. MIr3/r.obskurant ti se (ovca) 4di 1. . mrcina. Potemmn MpMOpKaI gOOmJaVKa upaqr Gupa'ma tt. oBrE tn smrKavec MpAEepf . mrestt se. 2.e. masten postaiati . tig mladic prrlaleljsKrpogovor Myrdnja.MpaDYAln|K 208 rupaBaq@a uFr!6o 26 ulcrxr I MpaBYryllK. neprosvetl ienost <tEU[ lenun <rDq{-MD3AO. zganru se MixaBei adi kartonski wylraer adj indecl lam p<> zoten. zlovolien.Ip'l[ Ce rmll mrKau se. 4.a lesno propadel ebvek muSica uluacmr cdv drh Primerno. duser. boginja pesniStva MY3€J. mraden. Mpa3. . svitanje zzrnemarJenost. Mrrpa t svit. Idptetysa impl lenariti. ugodno. Irg gglota. cTopu ce neznaten MyKaer 3a roa glej na to. nese jasen. nagota. rrlKxysa pf. onedejati Mpua I mrhovina. oarlrl se zrma ledenicat ledar. meteu. pl.ur ad. nazadnjastvo.r+ri6ornia m.q. upnxe ie gf irnpers stemniti MDaqen 2. goqrnJaYs [pDa-MIrDKa drobtina I uprlaF. rmpl pomlgnru. lenobnost Itvo.71 toraa' MlrSf. tswlt4u _ stajati iDraden. seLljano Ntrrtnro arh m meso z zelenJavo. mrSditi se moder rek okraini nadel. 2.zanemarjenec Mirocepxa t muljak M!?ArpraK.teman. bati zopm. mulec (saTarry My uJegov oce (svc mec) jilni pomen) ]Mry^e zool dern od M rape n MU 6-et lf. -Apa adi mode\ pa. lenobnost. oBrE fi fam tepec Wp m arh peaal upAoca. biti brez tivljcnjo MproE adf mrtcv irproEcrl. orglice MVKaBa t Karton t I I I I I I I I I I I I .godba. glasba. lzognlrl semrgau. .7ig sutenjski MlnropE-MtrMorrr impl rrrmra. l' Zi\ila i' iasen (vreme) ^soke h-ranilie vri:dnosti migati.zvijaaa MyAlrlra iftzl modrovati MyxAe n nagrada (tistemu. MiB a I plesen ustrezno. mrzel.er*er zmfzovanJe MDaroo€ctua. ]i. MlrrtroJaAer|. hladen xB{tcT I le_ . zmrzovati. n muzej +tr uysrrKaI muzika.rasadi slinav. drtiti. .el'xr -itnpt mesllevau mravlt$ce rupecir-. -1tqir-r4ta3Y ttl. priporodtjivo Mr!^rE adi plesniv Myr rtsja I municija. prezelqtrernes. lenunanrl sovrariti.domislek. t tema Mprro.rren. nemlt !'. fig. oH.DIIU-Mp3AHBKO.fir I l mumija (trutr ltriEa I zoot muha lo).MIrseAXBOsr-Mp3 Mlta:rer6e nost. ce inPl . telo.ry m zoprae'. -cHa 4di neposten.r[Bodi len . +la r'r mradnja. premikati uri. 'Ce: zmrzouatl rantstvo . tenistvo. MIra3qH.11. lena nuh Adi Dtrzel.Wre inpf postajatirftmrzek.rg lcnun.rF . jak. sibati se *pmi*" J Jc.. lig jokati za indir.migniti. leden. ugaw ce impl mraditi se' . oB4 tz mrmlae . Mpcerr. drtenje. ne. MyiaR. -AF m mrhar. -3Ha Mp3eriuB-MP3.rzrgravanJe iokati se vtpw r adi prismojen. smrkav uircvaagu & impl smrkati. llg su.no in teMyBr|qxa t dem od MYE.Mpecrl|AEre ] drstisde Mpasapr@a I MIBa I lenost. . suh.e' rrDcn irn rf neDostno iesti MprAaEr ce impt uirco. oDT. 2.tig sveeaPod l'p3g re iflpl zoDrno nosom Mlrata m mrak.Pq !r. norrupcyaxa I smrkavka. zloben. pan . -Ar|a adi mthojeraarrnaj s teln den iIUe e\l interj ldn moltil upuojaAeq.drstiti se. mG drcvanje. -rF rn zoo. mraden. strelivo Mir^rBoer I plesnivost Mlrjlo. -u|r|a adj mrzek. ulB^ocira pf. beda upruaa adj slab. nrp*-. 3. Kanle. pust. lzltllKart se tnptra impf mazati. objekt od roj. ki prvi prinese dobro. te' leden mernez xa MpaSvaeq. izmi. tarn kramljanje.azarTost.pazo!.

rta6peg\. nagubati (obleko. lI. Ha6o6pyDtn t4. nate.ft praep ta (izraia kraj.. bister. nazu-ce: bati se. nahitro. lig naklatiti se rra6a6apn ce zabuhniti. Diianec ruvqne p/ l. na6etudi -ce: pe. I rntsica. -att adi ptcnikav. nabrati (sade. IU.vrl I oglcclovali.r(r|. misiaevje. l.) aa part fta. pogostc''.iiv Ha6nnvAarelnocr / opilzovtl. kupec. zadutiti l)()lf dinemalo boleti adv pogosto.. Dlod): 2. pf. oskr'radaav preskrbeti si.omara za posreunme spravrJzrnJe liUclr ce impf gl. I musliman-muslimanka Mycraft. natikan #* i^rl nabadati. it ll sa6o^ . '. zagodrnjati. impl zadreti se-zadirati sc (na koga) Ha6pKa pl 1. beti. muskulaturir MYC tdrdrlMyc uMdln(a m. prcglc(l(.Mja-Mycra(A^J^ adi ifldecl brk^t Mvras m odeia iz kozie volne nri.n 6po.jYr. natrpati. v kratkem a 6pega. poskrbeti. nabava r|a6ar!?aq m nakupovalec.]lt(Ialru musaka iz melancane MycarrAlraf. ias.. vzrok.VAyBairrp/ ()l) r(. zbrati se (ljudje)Ha6euree oe pl nadivjati se Ha6er(apyBace pl nau. {u .a pf poSkropiti (z vodo) da6AyAareAeH.ri dar.tt t'l nabrekniti. impf priblizati se. nabuhniti pl 1.a6^v3y ad! blizu. lig nahomotati se z obleko. nate EaaKapl I. impl Ha6pqKa. da-tivne in genitivne odnose itd. sffatt . godrnjati. godr' n i3vs: 2.. nabiti. impl nabrekniti. prcdirl."rt!t*"^.u" n1 1. Fa6o6He. Ha6a6H!ts^ pf.'a6o^yBs malo zaboleti. Ha6epVBa Inrrlr:rlr. naznadevati. preskrbovalec ra6eAr.rKa.n6pry je. Ja. fantovania Ha6^l|..t.a6pol. telo).byAeruc. -v. veliko nabrati.a pf. itnpf po krivem obdolzitiobdoDevati ga6eaerKn.raaruja zr. L ra(t PlU.r m lam zastonJKar Wrtpapl in impl mutirati nasteti. II.MYCa{AIta 210 Mltrreprda Ha6P'n(a oA MOAItri lraT. linolei uyuren i r nabadanje."uur. nedaled rra6rter. nr najvisji mu{x slirrrrrrrski duhovnik v poh rajini Mt4Ku / tivalski gobec. i. naletati se (v igri) -ce: }E.iti se mladosti. modno se zaviti v obleke ua6a6qe. staviti (tipogr). kvaliteto.. tmpl naznacfi\ zaznzunovati. HH . -qu-Mycra* m brki. prenikavost Ha6. -nJn rr oprrzovrr nJc IIa6. -ce: oskrbeti si rra6aBKa I nakup. natikati mlrrruvaa 7 neiplja (drevo in sad) MlltrTepnja. vzdevek za brkada Mycrar. smrMyqxu irrpl 1. y!. 36p.ftpa pl. nagnesti. otedi. Ila p it i s c MVrulMa rr povosteno Platno. Ha6.r[r(!tsa pf .8 pt. nabrckirli pl.izdelovaiec odej iz kozje volne MfraryJa I mutacija nryd)auJo. dce: natrpati se. primakniti se blizati se li'. vzidana. 2.rexlta pl. dotoditi. iabuhovati rratu6p'n pl napeti se. rubrhlrit i nnlr(' kati. itttttl nabrckniti. rtaoodrryli rrJ. impl gl. nabuhniti-nabrekati. inpl 'ratuplBa I. pognati.'prn ce MycKYl-MycKyaaT!?a nt. narodilo. Ha6p. dolodati rla6epe. nabuhovrii Ha6o6pE. nastevati . od" jemalec MUilre adt Iafi zastonj r'qoretE. spoditi. nadin. Ha6eAyBa pf.!xli.

imPf za vedno. zaliti (rastline). pregledati w.-AE a. noDcljati. Orazrn. aCel l?zlVAll. nad (prcstor.. dotutvKreoer. brez koristi kot pravijo naD. lig zadolrravtaau. neprijetno doziYetje ti v svoj prid. 1. povabiti goste. lraDro(rrltsap[. poveievati. pl stopiti na kaj. vselej prodreti-vstopati. frar!ar'g_.are'd adj 1. prrrecr (solze) pf obesiti se. rrabpeK|rallo ddt uiroropn pl nagovoriti.asa{Y'€' pf. spu'daa'. -rqr-HaDuKa navadi HaBrIrrar adi navajen naal| a p' zakrilati.v'. taspw. razvelrtr seHararl| qe Zl naljubkovati se. dozoretr: (za zaHarpaAa t l. ne novo (kupiti) hitro roko. naglasiti.spotoma se oglasitise uxtuvltl.di oditen.tfipl . menda.cac stiti se rraBncoKo dd9 zvilka HaDucrrrra 4dl zares.srdito -cel zbosti. naroAno adv baje. namD taal m. ratr' KaBIraf. stor.J'r pf deti seno v kuPe. Aojpnsel sr s ro!J|.'. impt I. nqgl_ usnost . AeEor vezati-navezovati ce naro^eull oan se Je popoparjen.lra ce d naziveti se Drodirati adr vsekakor.Avr& obiskati koga. 2. a toAUB pL impt . podartati HqIp$eHocI t pokvetenost. HaDaMV na to stran.artsrn pf DasrDetiti. zasarcpuEreEaroprwa n. naga' iati logouJlvo.p adv zaman. napad t ddv l. osorno.f xaDtlx.. Ziti koga z nalogo nasaditi (grablje) EarpAeu adj pokveden.HaIIree oe I nageti s€. imPl H Ds. poiasen. tparrfBa pf.rar.. zavtctl r|orpcA! / talitev ||!!pcAtr. povesiti (oai). kier dlovek lahko dc 3.o adv obnoseno. omagati (Pri hitenju) r|aa aKa t prevleka (pemice. paznik.pf podsiti. skloniti -ce:tudi: Hase: (ce) DeAHe [aler'ysa. HaEErse. ''. napeljati. lnpf utoliti-raliti rlarpearl*r adi lalji. lig nanesti. 2. Kianec qonltetr spetl. tmpl privajati navaditi-navajati.rpl poveaati..aur 2t3 fl 8 A'' E. naspnat adj daljSal z dolgim nosom taspra pf nameriti. 3. zgrinjati_se. pf.ad. . nauarp4n I nakaziti zoren (pouk) saraeaEocr I nazornost (pou. Jp napad no. 2. Davkreber.rm adj okoren. HAseAHlraiftd pripogibati. resnii' no. pripraviti. '{a'ra3'r na leteti lmpt na{oprclu satarerrc adv ljubkovalno.fr nagraJatr rurgmon. pot aaarac _pf tary prlspeti. za vekomaj. govoriiati 'f]aapatn {araeAlra{ n nadzornik.HaroaeMlsapt. zastonj.d^ sluge). Sem. za\Piti na koga.HarpaMaau. HaBnIrn pt napolnru. t'arfiepa pf vriniti.ivi. nakaZe\ uarrtaca pl urediti.4y navzgor.nasaAlr 2r2 tlatpaflr r. txrt. po vsej Hi.2./'natoliti l. impl adv takoj HaEtrac ''Arpr{v'. . prostor.e!K od! vedno. mlahav t''. pripoclniti se. semkaj.navejati. nagnJen HaBaa€Hocr nagnjenost f |IaBarH .plada napolniti rl. sklanjati. v tej smeri nasala f 1 naval. globHSDepno verjetnosti lle t'aagt'. zvijati.vtarpn adt navznoter. nagniti HaBaanqa naval.ustaviti sePri komobiskovati koga. 2. prmesu HaaeEnrnez 1. ustreli.a. podplesti.2.na"govarJau. Pto. l|rBltcAlla p/. duvaj r'. -ce: veliko izvledi rarara adv sem. v naglici rraDpar tn krat. Dritis(oeenl). . nabosti na vile lla!. navipl pokazati Pra10 (mehanizem). deiansko Haajaca-ce pI faffi opeaati.pf . od tedai rnBapu pf nakuhati traDeEtl zamet HAr€Aepf pripogniti. -c'e: sklanjati se IIaBeed. prihajati .strmo pobodje. 2.a impl vreti. izvzpenlaloc se polniti. a IoDapa ... Ha HeKoAKY aaDstep aalv zveter HaBDatu vecKral !{aE.kaj nevSeenega. dopolniti.a ljubko. natrcati. Da. kvrsku obrniti naropcrt -pBa adj navzgornji. impf .t I I I I I I I I I T I I T t . ureravno Dravi aas jati. ueoditi. naKazenosr Har eAeE. skloniti.vry.. paziti. potrt. ^agr. nili. vzkipeti.et'.. t strroliti gl.{qrr tt Kup sena taw. [ocBprur -cet mina. ve liko izvledi II. sagrqurF. pl 1. ogretr se ka) narpEe pf mgristi HarleA!tsa irnpf tadzoro\ati. zbirati se. BarpartaaYla pf.Al.Ae roKMv HaBpee urediti. zotra) rlir. rrrrfrc p/ navreti. 3a HaB€K rgla''t&. napadalen. 2. navaliti.'EA impf l. a. ustavliati se Dri kom nairliar adv na videz pl EaEse naviti (uro). natre siti s prihom (oii) HAr !t adt naglusen E ralrocr l.rTGraDpAdUrIa Cdt na ljeno. 3. HaDp3e. kjer veter dela zametei 2. |taIope. razvejevati se nauZiti se liubezni E6tp6a pf oprtati. . navijati za mostvo v Sportu pf. namlatiti.A proep 1.Haroaelrrr. ustrezati HaDpeMefioca pravodasnost t Haap3Fa pL tmpf na. HaE[Aerl.ponagajati [sapeMe4dr pravoaasno.. 'naas. u&ter. vstopiti. priliznjeno nareolu veJe.

ruJ HaADopeursocT f vnanjost. naza. m adt prrslojen -t rra^Acrorocr f pristojnost ntrllllLcr adj napubnjen. ime rraifr^"tr pt 1. poravnati. preKasarl fia4'lorKe. skrivaj ne impf pokukati.ailv obenem. desno stilo. visje-prese -ztasti gau po vrsmr rraAB{rp 44? ven. superl: jYHaK IIaA il+raru iunak vseh iunakov. . -Arraddi nazadnju$kl. nazrediti. naJemDca rraeMarecKn adi zakupniski. oto'''atli. zmagau. nenadoma uae+to . -qI| ftl nadomernAecrro 4d.ial i rra:raAHocr nazrdn.qrqqa I dnevni zasluiek. HAAMIIIIIIBA fi. navzdoljni. na 'H'ae4n. rakovo pot tra3aAeH. [aAlran!tsa ce pl. superl Hajnaja1 najbolj zaoaj. to jesen. norce briti uaapacue pf prgrasti (udite lja).anrM nad trideset let. HaABxrUpa pf . f navzdolje.I|AAABA l|aAomKMt! daAlra3rrn 2 t5 uasupa$a I T t I I I I prLhitetL. lig zavohati. Dajemnlna Ha€Marea-HaeMatrelKa f za. narasi?ti ( reql-"9]3:9l"ti.en HaiiKaaeHocr I oZaloidenost. zunanll. razzalotdenost Hat(a.impf prerasti. kupnik.. duvai . . togotljiv rraAyeBocr I olabnost.zaautiti \ai\6prr. strmiHaaer( I nada. podraZliti. togotljivost llaAyrt'r.rmAono^rDr p/ dopolniti.H hf6pyra pf. osabnost.. -qra 4di Pladilen priti (o. prelisiditi na. zu.mera).r/. zvest [aAoMecroK. (se). ttt HaAr eA\. invazija. nadomestek pl malo vzdigniti. tmpf r(> das. imenovati. n. vrh' 'raAo]leH. oznaditi. napad qaeM m najem. na dva dela HaAEeAece pf nagniti se nad kaj tmpl rraABtre. H AywlBa pl.rn (ce) pl razialostitl. HaAoKpaJ adt nazadnje. rrasaAnY[n . zunaJ HaAEOpeH_. naJemet Haer4oAaBeq. zmagovatl xalu. talenuran uaaBe adrt na dvoje. -ce: domcstiti moii si. 3. zltI ostalost eM adv v Posoiilo 'dias Ha3AparBrrqa ludi rr^p trtrrtu I zdmvica uasAlraBo adv trdno aah. sprejeti v sluZbo pf B. -MIIa adj zakupen. crsto zaqaJ Ra3aAra3lM-Ha3aAeqa adv riI tensko.rpa46af nadstavba.as'o6]a nazobati. izstopen nia stavba rraiera cenaAee ce imqf uPati Eaaoauu[rTeHaAolHnra n. 'dasw videti jasno nasr4rarae z kukanje . rEnJosr rlaAr^aca. ponagajati r HaAyepl napihniti B'a{\eH adj oiaben. up. nalnne opo. osornost. . zmaqovatl adj nadmorski na.prekositiprehite vat|. KaAoJAvsa ifipl pr. I prcScrnost IIAAMIiNC. sKupaJ Haer(aDrr pl najeziti se. tasotysa posuti-posipati Ha3oplnr td. naval.ir$lv().ha:ati b ved liudeh). 2. lig presedikaj rraAlraqr!'Da iftpt preralfatii prekalati lrg presegati. naApeflr ce. vz€ti se uMa BAacT HaA I1erO rma oblast nad niim: 4.-pna{aaDopellgtrf snt adt vnanJt. prekaniti. zanesljiv. o5abcn.-rcHa adj ki vliva HaAo^y 4dv navzdol zaupanje.ge pl lam naspati se.DryiHaeMoAalclr ft naiemodaialec naepreripa ce pl nauiiti se tantovanja Ha€ceEddr jeseni. impl lam narogati se. v premodi naAMvApn pl premodiiti. na nactzormK. na tlch. preseren rraAMcrrocr napuh. 3.j) ||rrobe.ia pt pre-kridati. narastr (o reK.txuBr|Da g.qap(a I dninarica HaArfi.p. rraATpqAecer . inpl n jetinajenatl HaeMeH.a z. izenaditi HaAlra3rfl pl nadraziti. osoren. IMPI pristoritl. zakup. letosnjo Jesen eH adj talosten. furrr/ zaostatizaosla. navzad. impf nasotz. Preslasitipre' ka) E'asrvd r. zaostal Ha3aAfle. upanje na HaAciKeH. naenkrat.uopcxr (visina) Ha Moi( I premoa sa. oblast rruArituece pl nadihati se ||lrAAc)KcI|. Ea auorKuBa pl.arfi mah. lm pl premagati. inpl k fam nagovoriti. saAraacvBa pf. Dace srsiti se naesAa f vdor. zmagati-premaeovatr.nofia3^A liolj zadaj. pa6orari saA peqsm6r delo pri slovarju naaapa impl dodajati HaaaleKv 4dr na daled naAapeu-adj nadarjen. vca koli 2. dnina HaArnrsap fl dninar HaArtr. napuhniti se. Da tla 'IaseMtn Ha:MS nr nzrziv. vzgojiti. nalemmsKl EaeMeaaeMa pl. spodbosti demu-spodbadati HaA{p$r. -fura adi moinej Si. razdraiiti rraAlranace. moi. hkrati.qnaotus.Baq koncu paznik. prevpiti HaAAUnr[. navzdolica. !ce: nazobati se pf. nalezause rraAlrm-HaA!ruxa pf za\ohati. ca. impf pognolrtr-gnojrlr aih. najemnik-zakupni. ved ljuna4oJ4e I delr).talrcKr adi dninarski traAErs€H.AHa adi nauzdolew ua-4. dalostiti (se) rt s A adv Lazai: zadai: kor11p.pl izzvati. nijvedjilunak. prerraAqroKMrr y'l nadomestiti.

Dreved -ce: piri. pf. odrniti tIaxoIgp. na'. sKraJen kaz. vati.naloiiti.9f 1. imDl naEajlfaxpal adv rLa?adnie.Im adl kond€n. npno HAM HII IIa oxxnx. na_ Jezen uaKogrpeueEocr f nasrgenost. Dltl l|al|aq&a mtrAc. ko- *jff"*o koncu.rmJnpro nai-ad! prej. -Tx m Dodkovski kovad r|a eBa. naravnati. zadaj. blizu.rrarapKa t|aaaeE. nagniti ienaivc{ii iunak' nagroause 'p/ naJoapn l. 2.napla\aU.t|ta t nakovalo Bltolor1u adv najved.lryc zacnje.Lie: namazati se z vsemi marami. skupDo I|axvco odr na kratko Haryqyaa tml ral o Sepati Ha^at(ru cre.l nagnjenje. /rs imeti teZave. naskoCiti. fig Dobrisati jo.novati.rJe. naJezenost HaI(oCTIIeTE Ce. mKMrrtrreEadi namrsden.rOEVDa CCtf. nadenabasatise. s're ra ce l. naptavljati.raa4e aall dal je nam.i pt obloliti. irarasti. nazaonJe. poIem pa vam ||?!rar{g'r c9 pt gladko se pG c. (s)krajlati SAMAiM^ Dt. gladko se potesati sa trauz pt izsmrkati. 4. p< klen (grozdie). Eas. zl ash EajcerHe adr. tzlniZiii ti& no). dovoij 'se klat|a$9rgreB adj po krivem ooooEen t|arlro|I ft lagib. naskok rtan€t ftt fam prekletstvo sa 6a pf. r-ir(e ce.iz'vabliati va& 'J'.r\pwr. v stvarnosu N\t pan naj (za superlativ): ttajWaD najlepsi.^o[a ce pf lam nafueti pl t. impf pl ol(rnruoKmrevatr t. preprost.pl. 2.. naklo! rraxlouer-adj naklonje& nagnlen K cemu taK.na. natrgati. za EaJEoEeke ade gl. HaRocaDcruv- vau I prilernik-prilernica Ha. narreti se -cer Harr6aT-Ea^6ar[t. euy!3. pomeriti Ha/uEroer t razpolozlj ivost zvabiti..imt w rurKuucJu pn natetelr.j nai\en. menll se nau3Mcutrr€H.'raca! itLpf !.simpatija AeHoTHajaApe dan je zrasel uaft. lta ee impt. nuinost " -4r. giz-Ha oavo se oDlecr HaMartr.alK?. prdsoditi. . nauaavaa rt irrrf KA)KAI A IIOCAC IAM (z)haniSati. f. -stitfi nalog. opreti se rr. napraviti ovitek. HaRpettrDa n ce uf. preskr. biti obreme njen Earrsr ftt nalet. pL imol zavaliti 'ia. dobiti.rlaa . Ea\ow ol. srdito Ha yrE ce pl razjeziti se t. gl. izvabiti-zvabiiati.l podkev. vsiliti. -. kontno adt najPrei. I I I t I I t I I I I I I I najprej je povedal nam. najesti-se -ce: EaroA.lua cdi neosi_ ben. . pro. proti. naleteti. vedinomasd rabi ob kratki obliki).. impl rarocratr-l(odrati ltaxax(e. nr. roou praep k. !. na Koncu f. naliri. nuj6n uanorKEtre/r.Eocr neodloflii_ I vost. .\w pf nameriti. spitati se (o sunJr. naiti. sestati se.otrodji stosrden.ax pron oama. -EEala. precvsem. napu|ltr. obr€6i.rnat. vzeti v usta pl najesti se. totiri. podobno obuvalo Ha aIqDJa. uu impt skloniti se. naroditi. 4.na oxI|IrIIa ttt. coklar Ha^a.nas{ubstr rsxyA|| pl pograjati Haftytr ade skupaj.8KaAlrn. pritisiiii. na koDcu naJnprm.Ha aKTvra ce tfimpl nasloniti se-iraslan iiii ' se ua komolce pl xaaarq rz coklam '''aaa'd. postati ied.. impl nasrsiti se. .. I'Flvra{v&a gf. ogrditi. izgarr 44tog.esau. noxy6. gnstr-nagnzovati Fanpra i lam nasititi kosa: [ar aAe I'' nametati. nasproti naKFErmce.Ea lokniti. Har. nalizati se: 2. uarqrren.zadnJr. -!rEa adi razpololI rI na.. preskrse.. stalisee Haaoxrre etr. napolev l|alqcrperlet| adj nasrsen. napiti se .'iaiZinati 3zalivati. '(Al saKatrece Pf nakopati se rftlpl nasloruti se. mraaiti se EaipaeE. popihati j<i.rarpq adv \ivzkr.iti.. 'rlts adj iane nlcen lnroMe'll|qaocr I izmenidnost l| r.rur. Da kovati-vedkrat ilkovaii..a_ nasttntatr se 'ra'r^. .l.net''It\a se. osli.iror-pf 1.nr| n izdelovalec cokel.rsvct ddr drh na Damet . neodlolljiv.nat6diti '' Ha/reroadt levo sa ef.(. HajjyDaK r||xp'|rl . itlDt EAXoAorqrpf fom o\aditi. Io. imol HatdA]t'fi. naroe o w^o'. Eal<tAlryra pl. prelrlreu -ce: nauaw<a I namazati. HajMHory e adu najpozneje. zamrgoden tedi se tlarola./rorrocr t naklonienost. r'siliti svG -ce: Jo voljo.testr se ''. Bar ara t/ naleteti.3aA! adv nazaj. rra'(P|tUE6. nara.rne ce impl l.lox(Ir |rBo n prileiniStvo ra yAHnqaB prismojen adi xa yAnnsaaocr I prismojenost Ha yAlBa ce pl nanoreti se rra fmr tf nalupiti Ea lTeno adr jezno. Da nao Kom 'faKpal . najbolj @'iore.d. zalet. neogibnost. naceiati Se. podkvica na cev{u E t^ot. na.najpozneje. spopasu se Eaaelo ad? poleti Ha r p4rl kajne Harr.e pgti.Do na_ ktjudju najti. n"'livati.p/ napukati.rtrl''E'e odv v resnici.. naiiiCiti se.r(vDa rt. naizbrati.1am pr'ftiSzlti's6 plaep poleg. nam (dolqa oblika za indirektni obielt od Hue rni.y ce Zl nalopiriti se ruuezltl se naroco ady po5evno.roueroca I nagnjenost tllll( (rlIl C€. 2. imol namu.

namera. pretepsti Ranepq{ ce. ocuocltr-nameD Iau. nategniti-napenjati.. !ce: naprU se qarrKa pf poriniti.HaMeUryla Ce pJ. sauacry(. nahajanje HaoKoay4d? naokoli HaonaKvadr narobe: zadai. rmpl osaoen postatr-detatt se pomembnega HaIIrrBI<a f pijada. zapasti (sneg). HaMtrpt! tlaj/Jlpwa pL tmpI pripraviti. nasDrg haiati se. umazati ffii\it z mastio nana(op rn lam hudobtei. . ropk)(l. napoJ Har e pl napiti.. . /r -poYrlnik.ryr rn skulnjavec. urediti. grdo. nllgrHanaAHe . impl oboroziti (se). lig zasne vati-postavljati. nesreda : peti. irn l. HaMeillraa d. pritisk rraoA najdeldek H*.. imlf wanlaxe. imPl namenltr. priSlec. opiti sc nanapa I grenka izLuinja lJaJatar adi napet.. lig olaben nadlernez.traMexiqe 2r8 sao6aarltl ce 2. inpt D:astiska. pf napoditi. -uI| tt? lamestnlK HaMecgurlaB adl ki se najde tu Da tam HaMeira ddr tu pa tam. izpl namignitl-rramigovan HaMrfHYBar6e'1 namigovanjq H tl|l'Ie. 2.aAe'4 -N'a napadalen samrc rz ilanek (v lasniku) -adi rranaA n napad pf 1. zamisliti: 2. HaM|lra. odlodati IlaMePa f narmen. davek pelerina r€Meraao.qu z vsiljivec. nanretuyra 1. na hr:btu. zadovoljevati. natladiti. izpladati se.najdendek. (se oborozevati ) uaocrpu pl naLnisiti . potuhnjenec naM(ope'rKn adr potulDjeno. ustrojiti koZo komu HaMelteH.fMsc rr. rmpl zmehdati-mehdati. nadloga. nalkoditi lidinka HatraKyra pl podtakniti. .f napotoyati se vati se.gost.nakana. ar. HauoraEI| HaMeriHe. napisati. /ig nrhprerzeti (o spancu) budrati se Ha''^ek'i adr na ht. tu pa tam tegovati. Irg snovall HaMecro 4dr namesto naMer fl 1.EaMeKlr!tsa pf. flanutrm pf. HauarE oe pl namuditi se. H. uma- . nanos. nahraniti-poravnavati. namrgodenost uaMycli ce ?l namrsditi se. na. . nagnati. Haflepqltsa. 'rarla4l{ nanaaran ad. p||narQprtr-na{upovatr Skropiti HarraftocrE I prizadeti komu da&\yDKa I zapljunck. naHan^ycKa ce pf fam nakrcstprtiti ti se. izvid (zdravni(ki) HaoAtIcc nahoditi se.odpraviti KOga. unpl spotoma se ustaviti. vmcsavati se |raMrrrrre. oSabno se nanatrpeti se. HaMesr!ts^ pL lmpl postaviti.l obiokan spoditi Han^acKa pl namclatl. premisljeno HaMecFlK. vtakniti Haorrre.rrf pasti. natrcati. hi> t€.rh nakljudje HaMepAa pf f@m pretepsti.ati hrbct Hatraias n napadalec rran^rlBace pl nnplov. napeti se. 2.poKnu{grlnjatu 'Ce: vsiliti s-eogrinj se. sDomniti se uawonru p' razm_noriti.rrpl vmelati se. napitek. namrgooen HaM!?Tn ce pl namrgoditi se Eqr. navaliti. sitnet uanHarocr t napetost uanacr f skuinjava. urejati. malopridner.. vsiljeati vati se Hanusmrx. irnpl IIan ncKa pf obrizgotl. scA 'dne.htu.nauziti se uaola pl nahajati. HAMetKa t ocesna mrena nanrelrm adj vsiljiv naMerrEocr I vsiljivost na-uerne.19 HaoAn? najdenec. -psa adi rrameren. DOKflII Se. maditi. napasti. nategnjen. nadelati se.najti saoiar6e r'.t namleti HaMe a7 namen naMernt.em od. zmc-ce: hdati se-mehdati se HaMele . napuh salepAaunr pl fcnr. Haltrfira pl otipati qarurp nr naval. zamet. namrgooru se f bat PoPIgva meta '''a'{a ct{ adr nazaj. b la t o rrao6^oq[ ce pl naobladiti se uanepra pf Iam \agnesti. . HaMqrE!ts pl. opiu. namnoiiti se riaMoMFa -ce: I nauziti se lece Dote dekliskih let giawpasz pf trans zaso\raZiti pf zamastiti. mamica pf. c-e pl. vsi Ogmltr Se. ki pride po nakljualu *ill. vriniti. po nekod saMecrteso adv narejeno. -ce: nategniti se. naKrepen HaMeprrirK. nategoHanaryla se . -tIJ{ m arh . llenec rraMcartxqa ysiljivka f rraMC[rOCO. ogla.sa'JaSapyr pf .'rrlfiI8a n. muli. HaMfic1ryBapL tmpl 1. sa|rHe. po strani (poeledati) narulprer adl namrlden. napojiti.ri?reribcr I namrleenost. ploditi. veliko pretrpeti pihniti-napenjati se. ogrnrtr. i. prisuJeno saMecreHocr I narejelost. poravnati. tawtnyoa nanizati-nlzati HaHUS nlz m Hasoc nI naplavina. kaj hudega. vplestl se. t|rl s nai^ impl napad. HaoFrIlEa n d. (ce) Haopyr(yHaopyr<a B pf.lig napadno Haopa l. f€ . osabno se postav- rlau uartorary trl onesnaliti. poKauatr Komu dG mov. napuhadj nJen sarepqeAocr I oiabnost. piisiljenost rraMecTl|.lll so &a'la3ap''. siti-ustavljati se . urediti. vzvratno tilaril IlaIIe f mama. nasaratz adtt vaasih.epxio adrt namenoma. fig napokati se xauepuar-ce: osaben. hostija (v pravoslavnl cerKvl) (ce).

g m izrastek.A!& zdi deden H.xaryue pl napokniti. llasIl srecen. nasititl koga. nap€nJatr se nost. lig delati-ce: prese HAt|OrrCK|T napetosten 4di vec pametnega HanopcAHo 4dv vitric. rrarqfe pI ozmerjati. temperameDt rlapaRBrqat rokavica f. vzdigniti se BapoAroocao6oAraeteE.ce: nare nazmerjatis€.CA€A! pt podedovati. zgraditi. na. vzpc tlarr-y-Ka .atne ob-opraviti reoe. Dakmiti: 2. nasi. zaltrl(ovati PraryqTaEp n zapusaanje.trIra3Ho4dr zaman sapaoorn ce pl nadelati se. drug za onrglm trapeAes. ljudskost. n usojenec Halrewqa I rojenice. .sKana||ocr nagnitost. Iotiti se llapa6ila irnpl obrobljati cesaz veselrem rrapa6lra*e n obrobljanje Eatrp€ra dcer uapaB nt Cud. valiti. usDesen: Baullt€rKHa napaerlor._ tracerytsapf .opiti se sace 6a I naielie.streai z_zajtrEarrycro 4lt gl. iz. prevamtr. p0 vsem runoay 4d? na pol HarycroK. -c€: rzporruu. po srranl !|alry[|{aryrlrn| fr uzbrsteti. spominjati. nafava. namvna lauit -iml-napenjati. odEapaunEx. 'Iape4n urediti. daljiti se. narodnost.asa I 1. naselbina nacelen adi naselien llace ettrle fl prebiyalstvo |laseaertl|x. velevati. v sldbo. poiiti ccz. MaKeAoHeuno HapoAltocr Makedonec po narodnosti rrapoAprri adj ljudski [aporreH. ned rmq(opo adr kDalu [acreAetr. pf .t|8trO ItO napacfi't rBpacyra Ilac GAI{llt ra!. ukazovati.lzman Sobiti se. na rarDe vnapreJ. izrn pa6ora!-dobro sprivit raslek ti{menjati. potegniti koga. raniti BarpeApKr? napr€dek Eattpex adr prej Brpacae pt narasti. priprava. posiliti IlaclmeHocr I nasidenost. sDomir minjati na kaj r|lnolr rr napor.aape pf oprtati.zavohati-slutiti r|acerytarEe a slutenje. -ce: Ha[(xoKt| 4dv na slepo sreao opuscanJe.rf skoditi na noge. naslednikdedidna. ukazati: 2. udoben HaprE e{apfyle n orientalska prpa uapes .xauFtrreHosr t zapuaaenost. .napsovatise diti se (bol&ga) n p h bot _granatovec. utruditi se z delom vreai se na kaj. |IrftopKa I brazgotina. pocez nal4xrcro adr kratko in malo r|anpoflB 4d9 nasprotno ade po prstih (hq ''a\pg. prcmiSljen rrapyqs pl dati komu kosilo. 2. zasi.apa'e lig dcet lotiti se Cesa -Ag'a dobro razvit. graszws'0 adv rxfavnost. zrasti. 3. povpr€ano.prekrliti poAHooc o6oMTe HoTo aBII- na'pra ce pf Iam naEar"lli se rlac pron nas (dolsa oblita za-dir. napetost. spredaj.ry m breme. . {r rft naprstnik raanprrlrpt nalobiti. naslednica . qetava: J. tlallpa3llo xom. .rFHacaeama m. naobddovati se rrlpyurx pl zmotiti.aqrentaTocTI napetost qde naprcj.etii EanIreAeE.rre Hac poklical nas je vse HalaMaIrHpl speljati koga na led. objekt od-me. t|aparasqap rn rokavidar ''. . Ka ur{Ka ovinkov \apfia pt obrobiti (obleko) f. impl l. ama ddi nameren. nak6siti -ce: se. qr fi naselienec Hace Vaa*e n naseljevdnje Eac-errf. natroh. spomniti omeniti. . . zanemarJanle f. slediti za Kom HacaeAlenacaeAcrro n dediSdina. raba vedinomas kratko obliko nd). omenru. i xerle narodnoosvobodilno gibanje napoArrocr I l. bfez namo JabolKo.Ana adi narodnoosvobodilen Ha. Dripravljati. vdeleR zanemarJ€nost nanparn I larediti.4rra. Eacn 6a I nasilje |raq|lrx I prisiliti. trhI lost dacekaAe 4dv Dovsod I t I I t I I I I I I I I tracKanece zl nagniti. navzpon. Cenost Ha. prlmeren.opc ti{meniati. u_reiati.adv po vrsti.tu d l tr I Hrpyqre^-HapluyBa.nadelati se. zdrav (otrok) I|apale€ f !'16. dedinja. doEarpexeH. ^rcn[r\M opornnrspomnru" Ilatrpertr|o 4d. ni Br{KHa cr.r lec. Baqraflr ce pf navaditi se. nm. nahraniti. 'Ce: nasesti. gt.razjeziti. r|apeqHma. spmviti v red. slutnJa ad! s silo. I dediC.a. siloma '. oosecr. sojenice. ifipf FErroL@.o rc ad! popolnorna. prcJ v. 2.qdj pripraven. napr€dovati. nameidati . usotenka lrqpnar|mi. veleti. na. naJezru nc(lno tanopevrn-rmnopxr adv po. dedovanje racaeAlqrq . adi Dapredeni ''. r84t€AlIocr f naprednost titi.xra cdj prejsnji.-Ana adj prihodnji.qf. molu@ m krsi- HapaqeH.acfi^a. urezati se sacauo adrt na samem Hacarltn| 1zl namiliti sacDerRaqe pf fam \akresati se. nagnjapl yllr. povprer. impf zasrutrtr. r. nageonll HalreAetrocr urejenost f pf 1. trg rcdaj (dw) ulipeu EA!6wr pf l. -tE n nagobdnik Hapr|na.aTe. ki se nosi Da rall[ aonpeAEepl oditi naprej. skaliri (tiSlno). praska pognati popke |mlopyqa pl po. 2.oDjokovatl wapeaym.

nasmc5ek n cl.. porogljivec Haco6epe pl zbrati. COqyr'A pt. 'ce: nasmeJall se. na stran. nabrati I|acol(a t smer. naravnavau uac[oMeue It omeniti.Hac eal|ogt 222 IxrcrpaAa sacapa$a u3 aarorn 1. naravnatr-usmer_ Jatl. predmetni uditelj. l. t napravrna. opompripominjati.1. uan4arwa of. ohrabriti-spodbuiati. napotek nacone ady v sanjah . . na rr[cD6a cc .SIACOWT. prevesiti se. z visjo strokovno izobrazbo I|acraaHr|. -r'J'ta ad. neogiben xarancev adi radalosden. lig speljati koga na led rlaroK!&r pl uediti. postati.ra pl. Yy lo Ililtnlllr lloc{. -urHa adi vsakdanii (krxl).. posmehurv. domlstiti se lrareMrurr. lig poDoraevati se. zasluriti sl z oelom Hatrope ddr gor. prignati narere I otedi Har aK. prihajajod uacraca. !''affrBYga pf.rAa adi nastopajod. napad (bo tezt\\ ) Hacratres. 4. HacraBHuqa-HacraBHr{qKta ucrt teljica. nastati. DOrOg HacMeur rlB 44. aacracysa pf.qrr r?r Predstojnik. impl i[trcti. uialoSden riam)rIr d razialostiti adv gl. nau|lrllt l -ce: sc adv stran. na\. pladati z glovo. tekmovanie. preseei nanrpe8.IaKa naraara ce -p1 dovolj se klatiti. 'ce: nasmihati se HacMeBKa f nasmelek.. posku!ati Hacrotirane fl prizadevanj e Iracmjqr|E ddj vztrajen.rtf-naraaKa t2r. rt usmentr. 2. -rrna adj navzdolnji. Jal scm ga raarp9lla pJ fattt lig tttrl>lcltcrau se Ha-4aprr.qJDcr f vzporedrost sactrIxrrsBa ad! iez ceslo. upravitelj HacrohTa impl pizade\ati si. dogoditi se Hacragor< /4 nastanek Hacaart.|(lr adi uiiteljski Hacrau rr dogodek wactaae pf 1. . . navzgor. \ zameno HartrIrercqe I gl. preKoslu. 'ce: postati ooore volte Hacrpoj6a f razpoloietje. satan rarepa . ihtpl prehladiti seprehl4ievati se rlacn I| c€ pl nastati se. opremiti. hrabriti racrana f lolski pouk rracraDKaI l. spomniti. dolgo stati HacroJHI|K. inpl yr llll-potvatl HatpanHfl K. impl dohiteti. it tpt HacMeH€. uaraMv ''. uacMeBHyBa ce 4l. nadr. naprtiti si. 3. ttfl pl spt'clbuditi. -ryr nx uditeli..navzdol qa$aa I znanost. irrrp/ vreai dalje. . 5.Dq[ m posmenljivec. dvigniti se. preKasatl: tekmc -ce: vati HarrtrpereK tu-ad\. vnaprej Hareruaro adu prisiljeno Harenrarocr I prisiljenost HarexHe pl otetiti.t 4orgnll scm mu n()s.gnit t it oll. lig prek(} sl u-preKasal l trariapB ce pridobiti. nadaljevanje [acraB[HK. nastopiti. natrpeti se.ie'ia impf v smeh pripravljati koga. pe cutJe Haclrtreu. . omenlfl. veda Halnr adr na pamet . tekma. Eanos ratraw Ftl naplaviti. lrg trdo priviti KOga Hargr. uarrfp. oskrbnik. in pl nasmehniti se"smeh' llau se a cniee pf koga v smeh. (ht! i-D nlrr.rn nastop. !ise.Harypa pf. dozoreti. ittlpf . teK za l(at nacrpoen adl razpolozen sacrpoeq[e.i m pl prehitevan. ''.ce pl dobiti voljo. predmetna uditeljica. poravnau narrlpnl. -pra adj navzgornJr nayAolen. priti.(.apyna . nasmehniti se. zaDoslenost -pl Hamsaplr nalotiti. imof preplacati-preplaievdti qarnlreBap m tekma. v tei smeri.pripravltl. sufiks. potepati EaTaM!'-araraMo adr tam. postati tezji. vsiliti Harpar lrD adi vsiljiv uarpauannocr f vsiljivost rz. vzporeden naqrcpe. naslcdstvo prislulkc itnpl Hac^iu!tsa vati HacMeas4di nasmejan HacMeB r. rrarrpeBapa uarrr[rapoAeH. smehljaj.. uditelj z visjo strokovno izobrazbo. -ttla k razpolv zel]e uacrpon pf__spraviti koga v Oobro volJo. natoiiti.N$ ad.acrpare malo ukriviti. gl. pnponrnrtr.i nadnalaven rcTparu pl naleteti. nujen. zasmeh. naliti.. grLm ko\anica. plitl v ncsredo.ur n hudid.zdolen uayAoay adr.. naptav. odraSdati nacrau z prehlad s crt''de. zrncdkrti Harpue. tekmovanJe HarDpcBapH pl prehiteti.. polaliti se EacMeultsa pt. ' naonNlu narnaatll./urBeq. opomniti a ctropeA plLep po. ||acpqltsa pt. cflG peA [actrolreAes. I vsiljivcc-vsitjivkn llarpar'I pJ stcptati.. nagniti se pod teio.a. oDominiati naciremcri I posmeh.. '''acTpa'''a oo stranl pf nagniti v stran. smehljaj rracMeBHe ce. HaTpHaapJ. 'c€: nagniti se HacryBlr.Ge yf pf impers spomnln se cesa. Dorosliiv gacMeur. -tltt-l|aT-pafllxuu HacleAriocr f dednost. 2.)l nasrkati se uacDq|. nanesti HalroDapeHoqr t obremenjenost. dozorevati. dalje. KVISKU EalTopeu.Z[tct. odrastidohitevati.f prisiliti. nitiomenjati. odrasti. trden facrojq[Docr I rztrajnost racrpa4a pl biti oskodovan. smernrca. 2.2.

iflPf lllv. 'xsa adi ne pt rtatnaaKa sklofutati zvest zakonom. im?f HarnerFe.sigmr. -qx m nezvestnik. never:l lkropiti. pG diti se zorno orisluiniti Haoyr.l{ tral&3aM. Hat[TIr6u pl okrtriti. izvedeti.t@ namyrw. Dodakati HaY'[rocr I znaDstvenost. -r|Ha \di netJgleden. . EaruraD[Pf ueooen teosti ta'''ire adv saDEe cPqe na ne6iaro. nepripraven adi Heaoln. -^aa a.jeziti se ne\etHeBeltojat€n.Er I nacija ti E rgror|d^cs. saErlrKa pt naskropiti. nevljudnost /r ne6o. a. ski. naSkoditi-!kodovati tt rezstevuen pl uSdipniti uamrmre adj nekuhan..nekazen: neviden HO CTOpr AeH@Ka slaDo sl \e'. imt nasrsiti se. opravliati dolinost naHaYqeII 44' navaJen 6elnika u!!qerf.. . rojak-rojakinja xa4lrreE. -ry n nadelnik I|aqa o n zaeetek Halraacrxo nadelstvo. namrcoditi narypqo ce pf f.anmncKn llau|lrp ueBEE aglle 8at}f. se_ga nadimiti: d. qHa adi znanstven |mqac odv takoi Esy. Projekt narmlors I ob3iv pt narisati. -rna adi ne. inff ''aqpe' nadrniti. napolniti. _-tlH tn znanstYenik narera "pl dotikati.asaar s sajami umazati iezika ue6. -pEa adi Skodljiv. -:MoT tn nacrzem nau6apa pt 6tipati. adi nedolt'elr ae slabo mi je Postalo serurocr f nedollnost. Pobnznesep6a{eDepue-f. nametati.deBeErrma t neizvedenost v6k).D.di \la'ci'G. inpt na.nemarHat|IfeAI|. !ce: naZreti se ul namrsditi. odlomiti staviti. HaEapn pl skaziti.z dvom.tftas adi nepovabljen. okrnjen. nepooerjen(r(u_ po5kodovan. tipaje nai Hagtda. iz naSe detelei nateia jezika op$na geomelnJa pt nadimiti. glavarstvo '' HAVCTa 4d' UStnO Earlrr cralra impt biti nadelnayrpo adv zjutraj nik. postrcati. nasega ''. pooarvatl rlalIrosa rr3fpa pt in impf nanahera-na rera adv v tali.rsopes. naurlpKFyDa pt rrereprd.rcoMerp4a serrqFcKa qdi naS. rraffre. omenjati naimurnr.. seDuuMa|lse n nepazurvosr. -DHa fam slab (elo. obiekt od EenecKa. gsnutek. nemaren. disharmoniia KO nedraroua4erien.He6eca nebo taytup allv v tirino. '*jo!'/Na f. a dvom.presen ani krn.slaboten EeErfAeE. imPf ^di leren zasulliati.. -cq narnertepupl sLadkati mesiti se-smeSitise na4pa m nadrt. .n.larosrluJe z neubranost.un nasrkati nirypn I s sajami umazati.lly|8 Pl. uclll: navaqln omahliiv. lat besen. ttg Pre. HEBuAe HeBecranevestica Hea njo (dolga oblika za dir. kaniti. nadrtati. zakaditi. natladiti.a'4E!. vororPrylo Pf. za clonallzlra Salo pl nadojiti. prva a l|ao. raztresenost. privaraevativarHe6Dexffosr nemarnost t devati uarier4 uagtrteryrA Pl.neltet. -HeaP.HAIIM n4 f. EAUtnHCKnAlr nas. najeziti seneverluK srsiti se. He6a&roA8pHocr t nehvalet nenozomost.nebeski Hert(tcEocr f Deokusnost. lotevaii se Cesa saop^n pf navreai. HeDenrr adi nespreten. po 'HaqacH[r(aB adi nestalen. naiu (kratka nevem oblika za dir. -x. HArrnapa opras u uaqve . Ha[rleAlra zt. rce: navditi. ne ravnal danes. pomanjkljiv runla.raroupfuJareu. sesau se nasaliti se l'. DoCrniti{rno maprisepniti-prisepetavati oszati: obre-kovati.Earllc@yEa Zt. skleniti: omenitinameravati.ne6. I skicirati na5 dlovek. negau veren. {Ea adi nallterLi oprsen.flf ce. HeaPHo Mrr e ooklican slabo mi je. (za)Selesteti ueirep6a-reoepae l. HsilIlra pl. ueoapen aamtp6ei EeBapoca[44. nalen prsatro -nadeakati. na Silo' 15 Mak€doDskGBlo!€otikl slovt)l I I I I I I I I I I I I I I . EaqprEa.orezonzen prihraniti.ag. ucenareio z nadelo. Iotiti se desalIalera.g skicirati.a&a*^ ce ?f . Drostodusnost He6ecKrrne6ece[.arlnne[. preHe6ape adv kakor da Drostost. rfipJ ^a' (Psa) nezanesliiv Stuvati-Sduvati ustrojiti. t'.princip nost EAqertr I prvi pridelek.EelecrurrKa det od t vidtl nasje Hxemi). neresDlcen EaE|fpKse.f od daled slilati zakaditi se v koga. pl fanr nabasati koga s hrano.sa adi . neugoden tesde HqperrcH. lllra adi te se'Ducrma i neresnica.EIE-||aEXl|ra fl. imPl ne6buseq adi neobrit ue6ioe-u adj irestevileD. buriast |tlyqnnK. dolznostim. natrcati ca. pl nautiti. neapuo adj latn slabo. ab gton nas. Po uesep6a-sesepae n dvom.{a. nost neirstretljivdst.ana-cc: EaEertra c4 I poSaliti se. Haurrlla pl. odlorDiti f. neizobiekt od raa oaa) najdljiv. bblan. priiakalnYqr|o Qdr znanstveno ti. pf nadeti. neaPHoMn AoJ.|rtri6a Ul tarr Dabiti. pf stridi z u5esi. Harrecroadr pogosto pt f. naras"siN.impf Drireia sklcniti stavo. rla.

elocrx[. nenabogljen.. -qI|-He3HaJIn4a Dr. +tm adi 5ibek.-r.-pEa 44t neutruden Itesarta rrB adi nevnetljiv.razum H€Aopa]!fier adi nezravnan nedorasel. negoden uoog. nezadovol i stvo volJr t|eB{r. nehoten HeBOArrnK. ncvcdnost E€najrrrK. 'ileD. p. neodloanost tne{oUq.'I adj nedorasel. ne..'& Adi neZAd. -E|a Adi nedOStOpen qeAogral1oK.ueAaAeKy'adr nedaled. -pfia adi ncprcnchen. HeroAqoca f neprimemost " IIeBO Jrrltrrsr 44.di nenavaden den. neznan I|e3anoMHsr ddi ncfx).r6e. nezanimiv He3a6eaer€Il 4di neopazen tfe3a6opaleE. -Bva adj negativen.41 rrezmozet\ EeAeaeE.oodqae'J a.qeH. -a'a adi nezadosten deaoc. slaboten. nepremrE. neutrt. nena. potreba 3a Hero od njega. 4r'a adj iegotov. biezpravnost He3zrRpenHaradi gl.eE. nejevoljnost HeAEE'€ri. r neznanec-neznanKa Ite3HaJl|osr f neznanost. nepoznrmost. ubozec-nesredninjegova dndina. geBlreMe a nepnmeren cas. ren.-9 .Atra adl nepristo pen EeAOIraArtB dAt nevsecen HeAopa36[paEe I latu nespG ..HeAoafuEe r? izostanek. nedojemljiv rreaolMEqa I dvom. 2. ..BHa adl nujen. v rabi s kratko obliko ro): ro rlraoa nero videl sen scm njega. co HeIo. negotovost uessatlaeu. -fp!r tn amec zaupljiv t|erapl<a f drnka [eAoBep^EDocr f nezaupnost t|elapcr(n adi drnski neAoBereH. nedelja.nepremakljiv. -flra adi nedosegrlrv HeeABartoBddi neeiak ae3a6aBerl. nczodovoljen ias rteDHlManeAeH. z njim. neBoopyr<enoqr f neoboroienegrt en qeABocMricaes ddi nedvoumen nost HeBocrr[TaEocr I qgvzgojenost HeAe^aI 1. -I'''a adi ']eple. neodloilj iv. s predlogi se t|eBoaa I nadloga. samostojen. memben .RHa adi \epzaben neeanncen. 'F. prou mqlno.ls /' He3HaeI6e neznanje. nezno' orr. raor sam: oA IIeIo.Ira adj neobvezen He3a3AIraDeH nezaceljen adj Heiajar. .f. nesrecen ueto{ysa impl izraiati tejeadv nehot6. pomislek.a}d HeBp3as adi nevezan lig za dloveka) HeDpHe. nedozorel. svoboden Ee3aracra 4di neugasen He3aAoEorrreaeH.Har adi 3ibek. slabotnost rae3ar(oH[e. -ulf ttt leqmK nJe oezJa HeAe^o fl hudodelstvo EeBpcreH. . tedenski nepravi trenutek adi neotesan (tudi Ig..a imrzl zmanjkati-manikati H€A(rcTrfr@n. [enavoljo. negibljiv.rnr m pomanjkanje. ncustrct- treAoAe^Kraxodj neotesan. ato pron od rojou (dolga leobrzdan. He3aMOpeH. revSiina pl. . 2.e$e^x. -rK. -. godrnjati . HeroBnre nesreanik. Ire3alaMeTeg 44.xeAolep6a f nezaupanje 'llesr len Adi nezanpen.azljiv. stiska. nczo seden HeroAeH. znaten tlel[tDeoeH. HefoA!tsaEe fl nelevolla. surov t'IeAor(aat(arr lam nedoto^di sen. -A''a adi rlezadovoljiv 15* He3aAo^r{freleH. raztresen. 2. vzkipljiv oblika za dir. nezamenljiv .. peteti 2.U-'net4epribliZno. nebogljen H6ajartrarocr I Sibkost. nesreda. [eroaeH. teden HeBIre. neustrezen ue3rprDKeH adi ncprcskl lt ljen adj Deznan '. .r$a adi neHe3rmq{reAes. porrckod ail i nedotaknjen llw 'raflrrtlsr rarlrptt pf in impl negirati. nerazhojen . o HeBOAeH.. rreAoEo^Ctr. nJem ubog.jc||. susa. objekt od rojHeBO3MOt(eH. napaka seAocramqeH. uboZica EeEoAIrIlqaB adl nesreden.-Nra 4. slaboten. mernost. nepoJmutv He3alupeH. nekaj. -L'. neodrasel vzodoost c. ze.rtcn. nelos6vA I|B adi nerazburljiv ochckatiodredi [eBo3AprdrrB adi Lezad. 2.ua adi l.Kfla nede ^dj segljiv.. nesreden./urosr f nehotnost.'. rreAollacuar adi rrezfel HeAocralerr.$eBo['ifiqa m. nagel. -'dra 44. -AHa ddi ncprinrcren. nikalen rrcAoDcrnocr f nedomiselnost adr 1. okoli stcn. blizu . nepretrgan Irera|ro3Har adi Dcscznan.!Er tt pomanlKljivost. brezzakonje. -Ar|a 44t nepnmeca. neuresnidljiv. . IleAOCrErHe. nekod.a Adi nemc> god.e3'Iae'I.onJlro z neJevorlo. -uJa r nezahonitost. nedoitudirar {eAo4areH.HEBHIiMAT1EAEII xeAoBo eH -Atr adi r\t' neAoaer\KaH 227 He|i3raSeIt rcrAc-roAe 4d9 tu pa tam. nedeljski.imljiv He3acerHaradi ncdolltkn lcrl He3aoareH 4dj pro$t. He3ajaKHAT se3arMen^xB adi nenadomestljiv. +na adf neodvisen. \eHeAOBepAnB serap. reven .I rIeroB adi njegov. pomanjkan seAe1rH K.e'I adj nedololan. nedorasel HeAoaoB^nBadj nedoumljiv n treAoHoBqe-HeAoEocqe nedonoiendek ueAooAeF. -AHa Adi 1. . . nedoloden ne!:rras€!| 4di nesteptan. -flIa adi nedomiscln tilet d@etir.

slabost. seora cu IIpaIIIa ! kdo ve.-JI|a adi nepridakc van neprekosljiv n*avrar adj nenadet. poreotuca Helo|pllorlIja f nemirnost sB adj .a3rme^eE. neielcnost. -t<[a adi neod.. +aa adj n. z veznikom Aa zanika Drihodnje dejanje: yrpe s6ua Aa AojAaM Ha pa6ora jutri ne bom prisel na delo:3.. n-evajen . lakota taelte pron od raa. net ma Zenska qeMarllrr|ja-FeMartrrlrHa revf sdina. neige ri peKoBnjej sem rekel \eltttr' adj tdelAe irupf 'rie'i f. nepoprsen HeonpaBAaq adj neopraviden. netzmereb. umazan 'Iew. m fam !maz nec -Bu'I uer.tllma nekacuer rn tarz nesreta. osolTazen uesaAe€rr. db-..ej(au ne hoteti. DOkIlCan |leM! 229 EeolllottrLSII t I I Hen3jacEer adl nepojasnjen. v rabi s kratko obliko iI). neuDravlcen HeonfoEapex adi neobremenJen l'eo. nepravilen nerafc. zatohd ben. "uFrreMnpwa z?. os. slabi rluote t|e/r. neoprsen. fitm adi nedavni. toiljiv. -[It|a 4di nepremoIen. HeoryllaE 441 . adi n€omejen rreoaaMga 44y Deoavno. nepnJazen EeM 1. ob''etnv iekt-od roj. jekt od ma. preprr. vlaga.EB adj nesprimenrJrv trerr3MneH neumit 4di nerr:|lrqp. -AEaneusmiljen Helfarucr. nesposobnost He_KaAe nekje.eizkulen.pna ddj nesporen HeoqEapen adi neuresniden HeocrsaPrt@ adj neuresnialllv t t I t t I I I I I I teorn part lcz kdo ve (milejsi izraz za dvom). biti brez rreMarma 1. nJe lpct. brczkonden.rpen \elaAex adi la(cn sejaAeEe r? slab tek.ctroiB!tsar| adi Deizrab Iten xeicuparen. ved ljudi treKolreKTeu.fia(rcpAeH.-rKlra adi nepotreDen.. adj neizl. -BHaadi neizogit)cD. ne biti. revliina:2. nepoorren Heorparflqeu. neMoj. nerazloren.Lrila adj \eizrre[tp. -podcenjeva. nespreten. v imperfektu z veznikom ddl rreM[HoBeH. HeMerrnxE 44t nespremeruJw.eH.HyxeH. Preru€rJen Heo6opnrB 4di nepoiusen. ne marati (1.leEsJacEgr 228 part naj lizraia teljol 'deK Eer€AapHocr I nezmoznost.ubog. nemod neuouren.: ce App(n co se(aKoB c{ HepaHE-MaiKo dnrZi se z neliim oolvariencem HeKaIIeradi nepovabljen. neraziskan rrerlcrrnrtrfi adj neizpisan. nesklonrlv aot Deurrr.!6es€8. nepoprsan. slara mama rrcEsDnKHar Adi 're/]:avaien rcHasr|cr f pq:. razpruJa izraLa pogojnik: aa i 3nac! AeKa crl rn ryfKa He varuc' 4a 4oj4au ko bi vedel.ne. -B'I a41 \erzogLDen rreMEpsnl. vaasih xeroraueu. orezKoncen IleorrxoAerr. nedopovedliiv neEcKpetr4di hinavski l|euqrtr:rilE adi l. neizrekljiv ||el|MauteH. mollef F.raa 4di nekaksen: s dlenico cr| kreokeie izrazi ratuoduinost. ona niei (dolga oblika za indir. grzrn nepregiben. l|e rllr namrpoden cloveK Dron oo Tol.beda rte!'eetfnpl nemetr. ne bi Drisetj4. -runa adj bolan seMorurrqa f gl. pered. Iler(oraEr Ite(oarY 4dr nekoliko HeKo/lt(lrtlxra-EeKo. nepomlr{rv Her4DAeH-A|la 4di neDreeledcn. n@prsan. uboren l|eacKareimr adi neizrekliiv./ula. ara. tt trohnoba. oH. raba obenem s kratko obliko My) [eHa I mama. adj nespravljiv.flell EeMtlesxo. gluho nem.. no€em) lam "T3S5::fj' adi indect HeKEr adr predvderajlnj im neKoraE ady nekdai. 2. -AtIa adi neogiben. {Ea cdj nekorekten. nujen ad i neobdutlj iv 'rercar ^nB neocrrepxer all neoskrunjen Heocrolr€H. neizpraSan: 2. poredneZrazposaJer <a. molded. . nevljuden. neopredelien Her€^e@ 4di neozdraYi iiv He_n3Mes.ren adi nepremilljen. siroma5en.er''a impt impers 1. slabost uenaour I bolezen. sovrastvo.-3na adj neljubezniv. f razposajenec.rc. 4Ba mrzek. nebodiietreba nekaj motkih.Itoaae!. faztt r|cl|rpa3ar|B-r|erl3pa3|!lr neddi izrazljiv. ni bilo lne}'a impl ne imeti. \ii 2. neustrelljiv. reveri. zatohlost. neko6.motcau. pl fl neljudje. -Tna adj neobsegrlrv. oovecen ueo6li. adj nem. skorajSnji rre{rA^or(eH. nujen Heor rreri. vlaten.oDvczcn . da si tukai. Kmalu HeoAaMdenreH. osa.i zoprn.<am EexarrcTocx f nekaznovanost EeKa3E|aocrI nekaznivost HeKaroa. nebodigatreba. -urm cdy nekdanji He|(ojnar 4dr gl. -osa adi nepravilen. ^d. neQdy . neoKrnJen He. pretirano tih. pL seMojre adr nikar! nikarte! (prepoved) neMo( f nemod. nekod. trobno'ier. velilianii< i rtclrtocraBen. on ntemu (d-olia oblika zit indir-. ae si vprasal! HeorriarK]rr|8 adi nepreklicen HeoTnoBsKaq nepreklican 4di . nereden: defekten rrenc4pneH.nenapisan [euctrAaaeqadi neizpladan lfef. HeMour fi mraden.

ooiektiven adi nesprejemxenpu4ataro ljiv aenpr. brezdelen Hepa6orr$K.!e'' neobstajanje. ki ni zaitrkoval xenoro. nravno clst EeuocrereH adi neposveden. nepopustljivost. neosvoJrJrv. nejasen. malopridnost j HeqponqceH. neseznanjen te'. -3Ha ddi nekoristen. -^ad adi \ezai.r. neDoikodovan qe. Hero AeuaTa rre[apa fo cAYuraar nj9g3 otroci bolj malo Doslusato uemire4 -pria 4dj lih Hemnurar adi nedotaknjen ueno6eAes.r rz sovrainik HenpujarE^cKrl ad. ncbtll Hepa6oreHadj ncobdclrur HepaooreH. nepouden. svojeglav laeprdu Aerl adi neprebujen rfepa:lraBeH adj terazholen (tevelj ) . uenoctrleEr. stalno. ki ni bil pod rplivom HenoDpeAerr adi neranjen. -N!a ^di ven nepilagonetrpscdocooeH ^di len ne' 1gE. nedosegljiv rrenqg. nepodjeten uenorrroNr adi nepopoln HenoqIraBllel|erlolrulllaEe fl jen. -i|(ua 4di nepre_ miden. -AEaadj neugoden.qla adi neoporecen. f lensh. 'Ieo$e. EerpaBAa-Ae4paBAqqa I Kfrvrca HenpaBeAeH. -rIt-leflpoxonc rillnu.. neprecemJrv.1eH.ave\. zakrnel Her4ro6o€H. omahljiv EenorerallD ali len. liiv l|enpellra3lnB a41 lrepfelroen. zastonjski. vsiliiv Heorciai tB adl nepopustljiv lreolcratr [Bocr I nepopustljivost HeorcralHo adr neprenehoma.re6nrm adj neomajen Henoae3€H. nepreklicen l|etro|Io. ven. nepredpisan. [etrplcrpacreH. nlcvreoen HefpoKoncafi rfi(. nepovrnlj iv.o4reA^B a. neDredviden r|eorl]rerell adl neposkodovan HetraPa ne Prered. neDrimeren HenoroAga t nepnlKa. t malopnonez..odi krividen ueDpe3eM^rB 4d. zoren. neotvanJe HenocrojaE 4di nestanoviten. sur-ov.J'er ^di HeoqesrurB 4d. brezuspeSen EetroMareH all neskaljen EetroMpaseH adi neskaljen r|etroErrnErtliD adi neunidljiv. -Jna adi nePrebo cu) Eeno3Har adf neznan EerojaAerr adi brez zaitrka.rr adi nePrimeren.en HenpoBerpes ddl nePrezracen (prostor) senltoBnAes. -p'{ adj nePrtG. vztrajno {eorcranEocr I \ztrajnost.. spotaKlJlv. nepremostlllv adj nepredelan "iipepaobreu -t[ra adt neusanFetrpecFueH.a ftt. neoDrezen nenpubpax adi neurejen. nepremaklj iv. nepnpravltcn rrcnoAeAeHadi nerazdelier\ rrcloAMaqKaH adi tenamazan rrcnoAMfiT^nB adi nepodkupI iiv rrerroAsocanB 4di neznosen rrenoApeAeHadi ngureJen Herror(e]rerr. ki sc ni poslovil HenpocrrrM adi rcodptrslliiv nenyurav m nchadllcc Herlq€nncbovuslih ueltqeHddj ncbcn.roer. nepoklican Henor^nJas adi nevplivan. okoren. neuposteva-M adj nepriza"#1"-r"o". lezavzetelr Hetrpexa^eH adi neprebolel HelpeoAoanB adi. bolj malo. nezaseoen uetropolreH. -@di pflstranskl. . -ttma adl nezmotlllv netroAaiND 4d j ner ado dar en neloABrDKen. -nsa Ldi \ztfaict).ptKocuoBesocr I nedotakliivost uettpn tn".. neproseven HenpbxoncaH adj lam malc pnoen. -AHa ad. vsiljivost Heorcrp{lrr^rrBadi neodvrnljiv neocenjen . temd) HenpoBepe8 adj nePrever. orapocen neoqei!tsalr adl nepridakovan. nesljiv. pfavrcen.geotloDrlKAllBoca 2. negiDen erroArlptaH adi nevezan (knjirrcrrcAmTaeH 44.elen nespostovanje. neoosroJen rre4rEryAeE adi neprisiljen' naraven nenata' etrpr{roAeri.t0 HeMqllaHrle HetrourreAeH 231 Hepa3raS€H IreorrroBHr( riBocr f neprcklic_ nost EeorcraEeH. -AHa.i sovra'el HenpsK(rcHoBe{ adj nedotakliiv ne. . neprediren (oklep. neusmiljen. nepnjetnost.KI|a adi nedoseien. -AIIa-Heno6€AAtB adi nepremaglji1' uetroluxal! odi nepovabljen. nepremagllrv.i neprc zoren (steklo) Hetrpos4pea. neprlosoJen.xar adj zaostal v rasti. -r!gn ^dj naddlove!ki HenocpaM€Halj neosramoEen HenocpeAcrBeu 4di neposr€oen Henocr[rKeH. nepowaten neDonoAeH. pridanid-malopridnica HenpoKoncaKrcT-HerrpoKorlc[Ja I lar?. 6na odi nezmoien za delo Hepa36[p nB adi nerazumljiv rrepa36^axer ad i net azr edtea (vino) nepa36pal| adi nespamete& nerz\zumen. +aa ad. {In-Hepaoorlmqa n.Arrer adj nelnpolnjenl nelzpopomten. zanemarlen. nemaren (v ooladenju ) l1efipr!3tlare.. nestalen. podasen. -II|In adj nehvaleZen Ireqrrljare. -raa adl ncdch. delomrzncr-del')mrznica Hepaoomcnoco6ea. nepravilen HenponvcTrrB Qdi ncprepusten xenpocreren adf ncomikan Henp(rcTefl ddi nc$dpuldcn.dj netarljiv rrenoDrop xB adi neponovlj iv. nezgoda qeuorpe[leH.

xecrporeu alf neukroden L neenaK Hecxpo'ratls adi qeukrofl iiv HepaMHo 4dr neenakomemo HecKpr&MB adj nezlomlii v uepaMrioMelreH.ost enaKopraven HecMacea. neubra.-r||a 4di neobduten. ne- xeitrorpe6. HecMnclleEadi l. adi ne.. raskavost rast nepar@uaJKA. nepospravljen EesecHo 4dr nepoiteno Becoar^tD 4di neuEljiv. grd. oditnost vosl HecoHqa f Deslreanost. ne..neobsojen l|eqeeeE. breznJe 'JeqyBe. -TEa adi ne- \ezsovo"T"Tlf" adi nelasten. . neroonost. adi nesonezaveden. StG hrapavost.af nesrela seqeaecooopa3Hoerf nesmoHecracaa adi nedospel.nepc. nost nesl(laoanre trecDecnaqat nezavest: omo. xecle4am ady nereduktiven spanJe . rrccnpaleAltrr adl nepraviden.I nerodovitnica. -L'Ia adi nevost obdutliiv. tecy4eu ad. Ee4e^ecoo6pa3eH. zanikrnost. razsu)Drk moteD [epactroaox6a I slaba volia. oDttu m tam ma'l'oz.-Mna adi 7.flJ. nesporen.uo adi neuporaben IteycereH. -N nocDeceu. pl. EecoDpEeH cdi nepopoln omahliivost necoDpEencrxo n nepopolnost nepo'n€. nesmiseln: nejevolja.i tezalesten. neolesanost pridnez.i bfez\e_ nepBElra iftpl biti tvden sten HeItquIrTCAelI. MaJKo. nerazumno Jenosl. He. . adi l. prida[ecMe(asaq ad7 neoviran. zaostalost ustrezen t|ecr€cT I nezavest. obiekt od I .pna adj neso.ED 4di nestrpen.EeH 4di nedovrsen (glanerazlozen got) HeDaMeH.IracraopfiB adi \eraztoPHeqroceE ddi neznosen qecoEecer|.d.a ad.ssa Jrg neuravnovesenost smotm uecpe*.Dalf adi gron brez serptre_rrrDocr I Dest'pnost. zemtja) tov. Dern. ialc adt neatvomen. He Vi€ m neHey6^D adi nelep. oditen a. Et pron ndma. ne lleqecrr|B|ror adi hudid poJmrjrv He. t neprepncevalen nealovetnost. IIecBp. clena netolerantDost HCqoBeK.rrecnoro46a-1nesporazum tica secnoKoes. -se.t neprilagc hanidno. <fl urv a. nekogarsnji (na delu) Herrnqrofl{a.p'da adi ne. neravet:. tih popr. neusoien. slab.na: 2. neravni. . pl -E''. neJasen xefaeJa-cner cdj nepojasnjen. 2.Itlaa ddi neutolaZnost rJtv [ecpa3Mep-[€cpasrrepa f ne. gG 'leco[Mef vica (iival. lok_varj eDec.ue@olleraocr I neujemanje. -Jaa adi nesliSen.me Hecoo6pasenocr. ne. qecoo6pa3en. neroden. z. nehumanost' l|€!6eA rDocr f nepr€priCljilfeslBcmtrre/reH. am. nedc IrnOSI raset adi nerazcveten Hecrlrr! ra ali nestnren 'Ie'4yTelr HeqeltrIar adi nedotaknjen. . HeqoEeruTBo-HeqoDevrwa n.nevzgoJen HecpeAerrccr I neurejenost. nespreten. brezCuten EellarKaaatte fl neupostevaad. Clovek. -D'ia adj ne. . .t|elqro ddy nevajeno. nenakleDjenost2. neHepalsoupases. -^\a adi neodrecoB^aAeB adi neprena$ar\ loCen.EBocr I neizprosnost.neizkurazmeren Seno. -BJa.zaostal glasen. nevesde llecpeAe||. 'rec.rrec@ABetgE.ap^w rrecDstprrEocr I neprebavljinespornost.I pnmeren nepepen adl neprepriCan Hewo^. {ua adl neposten.lsrurv Heqlro p/ora nekaj r|elr/lo^. s*ry.rls I nesnalnoit : Eerlrrer. sorazmerJe sodelovanje [ecparMelrsH. liiv vezan. {rary-HepansHecMac8ocr I l.frnadi zavednost.ineprebavljiv HecoMueHocr I nedvomnost. nerrecupeuencdj nepripravljen (log[an HecnpeMtrccr I nepripravlje. skladie. nezaved. uecFpaaetFEeclpeAcu adi neporryarJen urejen. nepremislien rie. -qra adi nedloveru rcpo ski. umazanija toleranten Ee: eE!. neskladen xecDecHo4dr nezavestno. pron fieron tt srebm ZeDski nakit ocl nef.HePasmlop]rE HecnoKoeH uccr|opcA^l|t rccnopcA^ro adi neprimerljiv.ryeH. brezsrden Eey6eA^E adi neprepriCljiv. oga. neusl alenost rrccr€csocr I nezavestnost.ne.HelqesrBo tu neudelezba.rre:T-etuetr.j rteloc.d.@. tig \eadi nevljuden. zanikrn.adj neizprosen. slab alovek roa e HeyOaBapa6oTa to HeqoteqeE.cHa ad.4di neurejen. HepaMH(rcT f l.j nezaslisan.JHaadi nemiren sepa3Ae eE.. nenrc. ne nesnaga.LE.IIeq(pE r[ocr I nezlomljivost enaKomeren HeclaraBe n Eeuiemanie. 233 *H.ornahljiv uecoBpeMe[ 4di nesodoben Eelrerltrfre Hocr f neodlodnost.oar adi nevezan. neopazen DrlstransKr IrelTBpAeu adi neutrjen.j l. nepri''1eY9ru6 uravnotezen Jazen. nam (kratka nepopusrulvost oblika za indir. nenacet nesojen.

r(AaI potreba. -KTrr n noht.B}lpa HlpHe ce rrjirn (dolga oblika za indir. nlcvreoen rroDopoAer*rc a novoroj endek noBoceaert. -nrHa adi nocojsnji l|outrr4a I spalnasrajca ryF . be. ubijati. {Ja.. nikamor HgftaKBeII-HI|KaI(Bt|R. cua. zrasti.uredtti HopMarriB fi normativ.a'J*r impl merili Eur[ecre n Skrobova moka a'dnrn.-r(Ba Adt noben. tfiuz notai 2.e. -AHa adi noben. im pl 'unitev ati. rrr. nobeden.l|ann3arlllja f normalizarrrrMpron od Tue.. pron nJun. po.a. lllcltl HopMad€ipa nl j. na tla fi'dttra itupl zibati.KHocr I nujnost.i Lizek HrraFca f niansa. s Stevilko zaznamovati qypeq. r|I|KOAKY prav nid 4d? vodilo. Hrxrr!tsa pt.i nlino- . -rrEa ad. dosezek dela lruKyaeq. tltnttro opp EerttTo pton rit.ri'rati. impf po gnati. nobeden.. -IIr I noia f l.agn z klica. vrstiti 'd''tKe praep skozi. HaB Aa He r rn6au . Hrd[roBerr. cq Iu utlIIIa Ho3eTe zvoni z nogami.aKa ad. naprej. nov (poloZai) HoraBrqa I hladnica adv nikdaf.Tednei HnKaKBuqa malopridnica I rtl|Ka(o 4dr nikakor HIKaKOA. nuJen r{yxrrlfiq -Igr /r.. enotno doloditi socda. kimati.ot'r) rllrcftoddv nizko.rfiJ. ! rabi s kralko obliko rr). norma.'t3oK .-rera adi nideven. dolodilo. -rrtl pt'on Di' kogarSnji ru. ustavrtev malopridneZ. neoavnl pnse4enec rroBoco3AaAeu4di nedavno nastal. zapisek: '|loTa 3. znrSiti Se llosI I|lIBeI|. HurV. kal uop. nid\. Hrrepror? mi (midva) HseAerr. rasti -Wr m sten Huurror<eH. normaltzlratl. mize nikoli rpc. polapliati sc H&aAe adv nikjer. o adj De soxrq I pt akarje ben. Hokec(a ddr nocoj HokerueH. objekt od rve. napotek rroprw\pa pl in impl \otmirati.-^r!E n prillek. Hr|Kora-rfltKoratlr Hora Ka I noga (stola. HOpMa^I!3aqrrja HOpMaAr. .niti uu. Bo rrtt(oe Ho3Apa f nozdrv.ne vtikaj se vanje H[Ba I n]rva -BHa-IIrB.eD.. na zo. 2. neizogibnost Hy a I nidla qyaeB 4di nideln Hgrueptipa pl i\ ifipf rL'ufilr. ce p[. nid rle dela HnuraAop n salmijak HI{Inarl n znamenje.j poteben. poudarek v glastl . nosnica EpeMe neprimemem aasu. pravilo. nikakSen rrKue.yniti..xI . prek. zaprsatl llo(. bingljati (z nogami). razlidica. -'. AeAo Hlr (svoiillo) naS dedek HnB Pron od Tue oni (doltla oblika za dir.234 Hue mi). rce: zvrniti se.rRoca pf podreti na tla.) rflKoJ p/oz nikdo IlodMBpu r?. lig nizkotno rrucxocr f nizkost. odIENEK HtlqKyM 4dt na obraz.e. njmov HITJAe-HtrAeKaad. -B. aez 'iln3 utLga t liz r. pravilo. stiska. c"opu Iiaer skleniti impf rrlzati. impf .objckt od rne. nikjer. ni. nastati-poganjati.uslatttt. Kamol.n. nikaksen tfireT fi latu namen. predlagad Hy. uravnavati.!*pf ponujati. oJa.rornp3 pf in impf noLirati. oll*4'. lig nizkottrrrry part corf niti. EOKOT. 'BtIa 4dl. diplomatsko sDorodilo: 4. strEnisde I{y. nakana. inJrJ 'lypKa potopiti sc. kremv pozna ponoai pelj ruftojllar adr nikoli HopMa / l.Ha ad. -Uu fi zool ponrrek uypKaq m potapljad H!?ue ce. november nnroJ. revsctna rryx{qH.. -rtui I nod uoke adv ponodi impf prcnotevati 'do/(.. gugati. osu niima. tarta nwJJ.

obradati se. o6AeHlEa ce p/. /am prostor. prcseneaenja. oqeAprlpa pt.o6eMHere ce! Droletarci vseh detel. ovekovs clu se o6ecrr^oAE. razum. ovekoveliti: -cel postati nesmrten.06€ er(ira pf. znacaJ o6e^e\ adi siv. obsltl-obesatl zlmost o6ecKlttarR[.ooerc num n\ t.odsrrtt .Ee r?sterilizaciia o6ecnoKoeH@TI vznemirjenos! o6ecn^oAx.Zgati.o6srnua pl. radosti. ma. opedi-smoditi. obiskati o6rd(oaer! -^Ea ddi ovinl€n.pobeliti gum o6eu nr obseg. imrl .o6ec&roAira pt. oouAlra pt. o6€cxpa6pyra Ul. I dolinost o6raeAyBaEe a ogledovanje. ooaqva ooara. I I I srmsru-Jeman pogum.Brf'vD. lig prijetna sam6ta o6at'4ara num oba. o6eqtrreTv8a Dfstiti se.fi znamenje. obvijati.gL.kletvi. o6s6eAyDa pf .o6Bp3itsapf. pokrasti. iiif ob. 2. Deai o6ipue.stra. preDizko ocdnjeo6eMHocrI obseznost valr o6epe.roptr. o6epila pf. o6e3U!dl. zmeden. zdruZite se! o6€s6€AeH odi zavargl'a']i za. o6ecueHvEa Dl nlna impl p)renizko oceniti-ooi.n ozir.o. o6ecqegrvsa rtrati. o6pnrpa pf.pl pripraviti-pripravljati koga ob pamet. oshr_rnitil rarl. tura. imol izdrpati. o6ecK!?axira o6sElra ce impf ozitati se. zbledel o6e^a.o63eMe. tmn oornnt se.zbledeti: beimpl \zeti-jemati komu po lo pobarvati. domiti kAAa fti razveUavitijemati -koriri moa. o6e4ranera napo4r-r zdruieni naroot bcleti. ovoi. posiveti. !?.. impt odel'Iter adj zdruien. preizl. zlnesrl o6el'^I''{rr pl zatreti v kom osebnostobrezosebiti o6sEaAex ! pl vzeti koEu upanje. impf oE Jeu{oJemau o6Aer ce. oOeMeH. Dlenrtr one6atlati o6ecreirn pf . iftpf iffipers zdaniti seda. tmpf sterurzaatr o6ecnaoAlr. . rog. zmeden.iti.o6-i:cym l. -l!rr!aadi obsezen cenjevati.a . o6ecrurerz. Saavi.1P1 vzElr pogum. upoStevati. pozornost.ati se 06rA m poskus o6nAe. preogtedovati. o6ectr oAyDs. krotiti o6no. oDracanle. impl prelopridnei{beieniakinia. o6$rpare z oziranje. poskusiti.M . trpo^eTep{ oA csre 3eMjn.odvzemati Komu Pamet. impf obe. ozfanJe of.oznadoa.obiti. Dri zapovedi. izgubiti upa-c€: n ie razoroziti-razoroUevati o<irltyner adi brezumen.malooridnici oqropllar6e l' svitanie o6ecerfiqrq adr' opesenjaSki. .236 o6eM 237 o6np oo ol interj ol (izraz zadudenja. zelerucav pu. impl po- o6epd-0r.rxa I obhod. oaza. o6e^!ra pl. obiskati-hoditi naokros. oviidti ooDrfieEe. boledinc. gotovljen o6es6eAT|. ggspEltsa ce pf. pravno vamost o6eccr| etr adi zlomlien.omedleti izl od5kodovati.. obiskovanie. impt l. oviti. ozir. oboje. po ovinkih o6frIiotrr. impf zaznarmovati. zagotavljati oosr^aBes adi 1. zavoi o6Ene. na.. o6sllg: o-6q|||yDapt. gr 3aaolrr(are^err o6Bp3e. preizkusiti-Dosku!ati. lrg razveliavlien ooeccnrrx.ulati. dbletavanje (deklet) o6up ru kraja. I poravnavati Skodo obeseniak. impf obvezati.mn vzetr-Jematlkomu pravlce.obe o6BExa / omot.spsaraadi bbvezan. ukradene stva. maloDnden zrdauobzrdavati o6ecu. impt ob_ Davtnan. pazislu o&cugtra pf narediti kai nesmrtno.oe: onesve. obvezovati o6DIrcKa obveznost.naloga.2.o6ecqeFu. n obadva. obedve. 'ce: biti ob pamet o6e^er<rr. izropatiobiirrl onedastiti.' obtofiti. oznaditi-ozna" aevati o6e/re'tje. o6ecrpallTa /f. impl za\arovati. obhoditi-hodiii naok'. impf ob. zagotoviti-varo vati. turneja oonxo^llart€ n hoia. lig razvelj avljati ooccxpa6pr. odtopUBa pl.biez gtav-e o6e3r^aDn pt obglayiti. Yzeti-. sprehajanje. pl. p_ritrje:vanju) oa3a t l. ih. nol obiti.. zbegan pf otuy. n u t t t t t I I I I I I . obelavlien: 2. -ryr-o6ece Hmfa m.o6B@a pt.Te^ iavni toilei of. dolZen. {Ja n obtoZba o6B@tr.vzetr. brez moti.o6eccn vDa ot.o6ecqecrE. naloziti obveznost.-ovrnirio6eceEd(.zaJetl-prevzemati vihanka. -pt rnpt vznemlnu-rzDemrriati o6ecnpaBesocrI brezprarrdost o6ecnpaEl. pros-nji.Zalosti. obradanJe o6:pE9 qg. o6'wio vaa tt.. navihanec.]i. kroten sprehod. obtotevati" "f o6Btnrl. o6. ozr€ti se. impf ozgati. niti se ooAerrllalle r? svitanje zarttzrtt-zQnJzevalt.

uoarlalr r$par lr obraz. itrrpl oblotiti. iftpl oblili. pripraviti. -rxa adj objektiven. raben.1oxelrrte. se (konj). -arr rn obidaj. oojacHrfre^eF.r fi obdelovalec o6pse pl obrniti liu sl.r. tI r t'l - o6pl|e ofrxrxVt| it r. ( . rxttr'( (nxxr . lig obubo.naznaniti-oglaSati. '/l|Ia 44. ti. impl preudariti-prepremisliti.cl]a adi pokrajinskr o6^erHe. mradno razpolozenje o6lar<Tn ce. t.(l(. mtr ) o6oco6eHadj izloten pce: obrnili sc na konir o6oco6eHocr f izlodenost obradati se o6oco6n ce itnpl izlotevati o6paq tn obrod se-postati posebna enota o6peA rr obred. polivati ooaeKao6lexro l.T I I o6lrpa 238 o6troBlralre ' 'l'||i 'v||{. barvati o6pa3oBa[ocr I izobrazenoit o6onETH. inttl t'l'l utemeljiti-utemellievaii (pozonrost ()l)rillrti. izobraposploiiti-posploteviti ziti-izobra. korist. motivaciia memDil ooocHoBaHocrI irtemeljenost. pojasnjevalec. obleka o6^era. o6perg{Ba ce pl oooelan{octelovatr tmpl obregnttr se. o6paTerr. pritisKau o6^e€. impl prisloDiti. l Vl ct( ) tt( . -uja ? utemellrlev o6pa$oxeHocr I utemeliel)t}a. zgradba. razlagalen o6jacHlTa6e /r tolmadenje. impf nasloD'i\ti se-naslanjati se na komolce o6aacr m L pokrajina.l|i(. 6^o Kwa pf. dobidek o6^ampoA{. plemenititi o6^axtr.c rr vcclcnjc. impt obo6pa6or. 2.r(. zadirati se lovanle o6peqe. gram predmet. obarvatj..B adi obdelovaleo ljubitiobliubljari. objekt o6jeKrfiDeH.Irj'. o6^era pf.. itttpt obledi{blaaiti o6. lry spoduiiati o6p€cHe. predmet. srrod_ o6pacHamca lf ol)rasl()st biti-podirari. oop&crvttlt pl. naslanjati. politi{blivatj. 2. inpf oglasiti.evati: sestaviri2. oblizovati 06^113r ce pf roditi dvojEke. podrotje. Sega Ooltqelr. -rgr fi oblika o6runqtsa ilpl oblikovati o6^xK!tsaEe n oblikovanje o6. ki se da pojasniti o6Jaovaocr I razloZljivost. impt nost j. adl polnih lic. skleniti stavo o6M[c^r. o6^aroltoa!tsa pl.r lrtr|| / r. 2. -uja n pojasnilo. debcloliien.us'a pt. polarsnilen. o6o-p m ograda za zivino. -3n . vc(ki (l() liucli oorftrcv$l|cc irrlp/ vcsti sc (fi ilcvrn . impl ooperpre ce. lice ofrlra3eq..rKa I kraja. o6l'ex!tsa . kradenje o6FfaeH. ljitev. o6reBa pf. razlagau o6tacs B adj razloZljiv.Ba pt. imp[ o6ocrpaHocr I obojestranost oDrezatl{Drezovatl o6pa6orrr. okroglina o6aor. zadretj o0. iutltl zall gr. neprrstransKl. pridkanje o6jacH!'sa. -jsa adj na.{aden. itttltl ofuclj ce pt ostati bos. stvar. i r i l | t ( . o6onrsryBa of. impf pe rasel oretr na tta: lrsovreai.pf. navada. opaziti{blagati 06^0'. ret. o6pj3^orKlBa pl.rl)r.1i. \podbuJeti o6pas^oxtt. o6ojlca pf.. intpf oblizati. upanja. impl obleteti{bletavati o6^eqe. stvaren. -qu m L oblak]. razloziti-pojasnjevarr.-Trra ((/l (. o6opyB4-pt. -.o6par . o6Mfica!tsa pf..(e. splosen o6rqaj. obloga o6^o. -xia n uteme. impl osladiti.t.e.oAep m nebotidnik o6. imDf o6pa3\tsa pf in impf l. impf slaviti.6^ rliwa pf. delovno podrolje o6^acreE.? prr.I| ce. . ()ooclt alll/ Darven -sp(|(rrrrr(trr In?p/ utemeltitiutemelievao6o.1.()l)r'lt. tazla$a odlacldtr.Ku. 3. t 1 I t I I I I I t I o6tpa i. odatr. ritual o6ocrpall adi obojestranski o6p€re. o6. trdo\pysa pt. ohrabriti kc ga of.Bd pf. ob- o6HaAexr pl vliti komu poguma. lig tezko. tudi od o6pa6or lBocr I obdelovalpeK!tsa nost o6pHAaBa pl umazati o6pa6sryEa. impl nanizati naokrog-nizati naokrog o6rtosrl...r .stavba. {qr| m vzolec. o6aota!1a ce pf.pa6o1Ka I obdelava. tatvina. ibooDrasl obrrqdlrli l siti. mouvrranost nasprotctl o6ocHoBe. o6^eryTa pf.\i. o6jaDlBa pf..6p 6or\. o6ocoElTa tl. 0.l'l:'tc. irnDf o6parn. o6iacxr\.o6pactrV||a Vl. . impl fobaro6pa3oDar e & izobrazevanie vatt. 2. sestavljati nlev oopacEar pf od o6pacrrc obo6oFr. o6aa(Tila c€ pl. neoseben o6^am I prid. podpreti /iA spoltovati.np| el.o6pacre. li ' . komentator o6let<r m L objekt. sladiii ooaar.r stava o6aora I ovitek. sladkati.. pritisniri prislanjati. obdese-obregovati se. impf obnoviti. o6epe o6Hpa.xana itntl 1 obozevati. mo6no liubiti o6pa3oBas ad i lzob r aZen o6ou.r ri. itn pl oplemenititi.'lo'rKva pl.paorc o6ocHoBatMe. debeluSast o6lra3.IHa 4di navaden o6[qHocr I navadnost o6jaBn.u. oslajevati.rar.Altt. . ./ vr. naznanJau oojanry ce pl ojagniti se o6lacHerqe.. obnavljati o6HoDirar6erz obnavljanje tr6pa3lecr. nasloniti.'f.El. o6pes!tsa pf. o6soswa pf . o6pa*a pJ. ot.feqtsa pf. impl pojasniti. raziiSdevanje. razlagalec. c6. obde- . roditi se kot dvojdek o6^!IK. s|r1. polizati.uda I oblina.

lec. o. ob noselost pf .ororapav znopravljivec di (pred Zedtvijot orc^ee p/ o_goleti.pna adi nepre oglasiti. draziti se. impf pooblastiti-pooblasdati oBlacrrreaoB. narcditi so. orau orapeeorayrne pl ogluleti ot|U![ pt ogluSiti koga.-rnia adi tukajinji oBAoreepf ovdoveti pf. -xrr nolt pl obutea o6yer adi obut oswNr. isker. IeKOVaU ratr. oEanaorllla imgl ovekovetiti. bude.0(a I fam jetika. 2.pt zagospodovatl-gospoqova-[r oDlacTeErr(. izuriti. oDep!tsa pf. dce: oSle orc r Il ogoliti.. objaviti.obrzdati. -rtr . imol oEoomopen. ODllCHlla 241 orpa6!Basrr- I o6poAn. ozreti se lo.z -ce nosttl se (obleka) oEECHe.postati gol. -rmra adi letosnji oBo:tMottE. impf mare. o$alrlysa pf. i"lpt obesiti seobelati se na KG pa oricrmq ce pl uresniditi se oD^aAee. b'djekniiigoren. 'lg n sadovoEepr. razkaditi se poneumnru orpa6f. oBqapfirrK. prodajaoreHe. or lrlra pt. omogocrrev oroj.ras adi vrodiden -:nfor. to. obi. liubitelj sadia niti. o6poAyBa pl. namanjati. onu.E. -nroB[ (tuol: otllH.oBprairr d izbuljiti oei.ro onn|^o r?ognjilo. oropati-pleniti. -tFr hl ovanjak. orp. Zarildej ianlK. uPr+ nika) ti Doeled oBec m oves oDeceE.uezgorljiv oglasevati. obtok o6y-e. impf pa ntal( trditi. obrok (posojila) o6pr n l. obrekovati oraeA rz poskus: oglEd: 6sle.'o6y.qwr.fyBa pL imqf nauaiti. made ognjilde. rJrvec tI neumen orpa6ynaqq ad.n l. ogoleti. ti oBeRoDettrt.Veni2. dom. vaditi o&a'4j/la ovacija.oropreu ady' ogirlen. -ce: pnsrudrti se ovcJaslaJa orH€H ognjen. ljg urr. saoen Dadalnoorodie oDoEJe n sadje olenar adi uvel oEom(a t sadno drevo oBeHarocrf uvelost osoErap m sadjar. ob ooetr.postati neumen. o!. poopremtl. oBo3Mo.'n adi nauden. razKacen seu orcp|n!. ompq!tsa pf. impf obroditi o6poK.tc. oDaa. -mm 44.l. . razdraziti. potrjevati. tuberkuloza ovr'fl{o.orpupa omlatiti-mlatiti (Zito.i sts. ulloveaitidevati utelelevati. itnpl wo.Af ZOOI OVC3. imd omogotitiomogotatioEogMorqtsaq-e. grajati. 3e dna oruapctu adj kurialki trstovl(a ne naredi Domladi oruacrl pf utrazaii. obrat. impl or lnee p. co easuJoc rra oBua 6aq[ o He 6lA!tsa ornap m kurjad cnaov-ca ni planSarija. razkadi.rz el. o6yaa pf. oglu.do golega op-ie ogledovati se. z omogocanje. oroH. vzklikanje.. o6waue pl.<Ha adi od oBec ovsen ponolen. navaicn o6!q8.or^eNIBa impt ogpt. ovekove impl lit utelesiti. lig or eAaaonr zrcalo. -Ana adj poskusen oron.rKo) qxpetre ovdji sir o[Itrqa t wodina (pri bolezni ) or?I. . dc or^aB-or anrqutq w m ogJav. izurjen. onedediti: orrap rn ovdar umazati se.. 2. impt l. navaditi. povoclec mica (za_*ronpir.B adj lam jetiden.[uotna.oEoltreH.tuberkulozen oE. impl obuzdati. n ogenj. zele) postatipostajati lalen or[oMgT r'2 Oglrjem€t ot&ac\. veniti oDoErapEtrx. oralhaBeHosr f poneumrje. BOAX(yT r o opocrtur-eoBrlr jaAe volk or+qtrlE adi zaglugen. impl ponJenJe neumniti-poneumnjevati ko. oaa. razdrazen. kresilo (oB. .snope) owr. inpf obluti. pooblaSEenje oEr|eml<n adi or. uaiti. oB. obrok (jedila). . I glasnopozdravljanje oBASBAeKia 4dr tU.r m ropar.ponositi se. oB€E!tsa1tl. postati sol..o6pono 240 pf.lovski oD{roAr@eEt.. brzdati odyKaI pouk o6y. ta. orlaAYaa pt. pleor^yttrt.. oRllacrpBa pf.^*rlaow''rJ.nrolu. 'Ja. obnooBer!'eri ^di ten. ogledalo oouoozanre oraeAeH. dati se (v zrcalu).se pton ta.sEevalec oB^acr!tsatse fi pooblastilo.razgaliti. -EHrf m 1. Postati neumen-postaja. oBaraotE. grabd_ g3.oroE pa rqtpf opravljati. nosI tti Z. star olemer|ocr f ponosenost.omieadi oDrrapcrro a reja ovac vrt oBlrn{rBlrKlr adi oveji. rgparski l! Mst€rloffikodovenskl slova.{Btt) on|Irr[Ie fl ognjisde. .a pf. r lLeA^. ozirati se. overiti. ullovetevati oBefi. od. uriti.^asv!. t t I t t I t t t t I I I .ragr!tsaq m pc obla.orpaotBa pt.|atla pJ.a6ira. impl orprfui. -rlr n pooDlasce nec oa. oqsevau nag. pt. ogluJCtUql presteteovce. omirrapcxa adj sadjarski overiati oB{rrralrcTlo n sadjarstvo or€pltas r? overitelj (zapis.postati neumen. lttl. roneummtr pau oray|teHocT I poneumnjenost orpa6lrar6e z ropanje. oouvau o6yrxa. dce: ogorditi se. nag. la obubozati om !tsaEe n razgaljenje. or. tukaj oEAeEeE. ttg obubozau rcoallOgledovatr. zagnusiti.. razor ltraal| pf. zavrtljaj. ogorcru. oBeKoBelrlBa zJ.

ogreti.orpaAa 242 oApese oAEes!!al6e 243 OAAEAII orpaAa I ograja. oA6aERa adr tam posebej. pl. o4!^exUBa.Ea adj . razlesitev oADerlraEe . m odvod. tok oAa f oda.pf ograditi. oA. .rlr odvledi. ogaben n. . irftpl pobegniti. itupt od- peljatiodlarati. pnorzeK orl. pora@ati dols oA6opqllat6e. odtujiti{ddaljevaskuten. f iz.impl ^eqr.Dosvc&r-ry. o4tatuyBa pl. mrt%ski) sovorniSki. razvezati. -. prelteti-odStevati. impl izdati. odvaditi (kajenja){doADe3lBar6e od:c n aij. . del vrniti.. zrediti-vzgajati.oAAB eqet|ogr I oddaljenost diti-loievati oAA oAAa eqyB pf.n!ua ad.orpannl'aa. korak. stranska ve.ni e vradati.zasveutl orpejcoHqe z sondni whod. iq.tE!o3EVBapf. oa6tpat<66apauxa m. impl ztv odvaditi-odvaiati oAracrr ce.oAroBopHnK. pf. odpeodvrniti.pl. zrcmolavau Jau oABUr[e'|. oABoAH!tsar6€ osuSevanje fl ti se oABO€rr tocen 4d. iftipf . oADpru. tek. Orp€trIyBA pf. oAre3lBa pf.te.AflUA pL inpl xnvatl nedra osuJiti-osuievati (modviren oAAaAe.l odgovotrxl nost)-vladiti stran. ograjeraDje. impf odvesti. odvrDiti (pozor. razresiti ueankGugibati. odviti{dvijati (viiak) oomevad pf.odpotovati ljev). . zasuau.grajenvrt ograd.-rg{ABrrKa m. vziti. zaluKavatr oArarKa f uganitev.. inpl l?. odvzgojiti. tr 1.^Atr... -impf preKrcau. oAreAITa pf.Epa(a impf od. oge eH. impl 1.'!le Wa pl.vati. oAr eAyDalr vzgojitelj. i?npf o. odoAaErHe. I izdajavec"izdajavka oA -Aar'f arh izba. razKnll ncdtfi r'Il7 onl/t$M. .. odpeljati-voditi od.ce pf. oAD'rt'rKa. oalpqsa pf. povrafilo dolga oA6paBat obramba oA6patr6esadi obramben oA6parn. odpihativejati. l. velKanstr orpy6[.urEA 44' Oavnl oA6iecorq -ry m odblesk. oA6pa$Fa pf. irnpf pt. hnpf odSteti. oAAaaexy ad? od daled oADoeHocr lodenost o44aaeveu cdj oddaljen I oADou.e \.oArp.oApprlra pf. o4derlJVDapf.o$!aAyn's plr i tttl ja.r? lam oddoliitev.lig dc) razumevanJe JemanJe.. oAaAe. oorutevarr pf. oAlo. soba ^.q. loditi (od prijate-ce: llatr se.razvezovau. -Alttr rz oder (igralski.oAr^acy\? . otsijati. posamrcen odgovarjati o6rp*. impf od. impf u4pI ooJeKlllrr{dJel(ovatr. vzhod oIPetnH Ce.^ rrr 6ddelek. posvclltl o+Bo4firrs. poddrtati-poddrtavati o4depe pl izbrati. m prevodnik se demu-izkazovati. oA6e erqira pl. rnlp/ pregreslu se-gresru orposr''n. od zgomj o4wp.pl. impl odveoAree.MEa ddi ogromen. -jHa 4di odbojen oA6opEr ce. oADpareH. odpouganKe veo. rrnpt omeJru-omejevatr . or?asrneu 44. svlt. kurjava orp€ra irnpl ogr€vati . o. oAI^eAUa pf. o4apr. orpv6ElBa Pf. hod. postajati grd orpoMcH. mladika oogmrlr.trt]D€.omeJen orpaEEqenocrt omelenosl orpaEFnr.k\.poseber.zati.u-DrasKatr oDrasKa orp-er n kuiivo. zauu[au-pr€kllce. odgovori iodvratati. odvajati oAeeMr. . o|AaBa lzcraJalr oAasErK. doumeti.f od\ada oAtr^ac rn odjek. soolca oa wa adt zdawa: oAap. OABAHT'I vau. ozna6iti<tznate.. inlt postati grd.apaimpl odgovarioti. svet) zati (priznanjc).sprG oAAeaettosr I lodenost.oAAeae&e.UBa impf oAxAeAa. na ugantti. lig obvarovau orpaA!tsatle. impl obraniti-braniti oa6po . razvoj. DreStevati o4ial adr komaj.-rna adl odbijajod oA6npaEe n tzbiradei. I posamezen. oflteBar6e r1 ogrevanje. loceno o[6erse.{goAarMta ft. odpihovau oADc3e.utedi. sprostiti razred (v osnovni Soli) oovezovau. lig omclrlev. 2. iftpf Cl. impl fam oddoliiti se. oa&^e. impf ogseryrym adv naenktat. orlraErrr!tsaEe r? omeJ ltev. .a. iiva mcja. odmotati-odvijati.oABoJlTa pf. oAueIUD. ola..cezmeren o4roD.unuK ( Desedel oryarue. . Sele oAPeAe. orpe6lBa . sveiana pesem pt. r'. grd oA ptqep od. fla fl oddelek.o6. oaalte n. z og m hoja. izogniti sebezati. izogibati se oAftrer(Ir. vzhod (soncaali lDeseca) orpeBerr. impf lo.zmna' oABfrryBa pf. odmev.. .. rcjcc n presezen. oovarau -oAEeDa pf.qaja izbica.dem od o.'4.impJ postati-postajati groo. razumeti o46aaeu. razre5evatius. .-EHa adj za kurja'to orpee?l. nepridakovano oAEn<.oMaDa pl. jati. g. omelevanJe orp€6e. oABnrdrlp^ pf. . orp!6Ee. oABwrr. odsev.T prgklic. refleks oA61rnsy-oA6^acKy od. lig dojeti.J. bliaht zu oA6oeH. itnpf ustrezall ..-'r'k adj zoprgprioddaljiti. oiltegooseba r?tr oArope ad. ve.nko mah. oA6opqlra ce pf.j odve6en. orstancrr:rnJ oomtKanJe e. razscau cepljenost o{Dpxge. oAapar{. s./r. oA6polwa pf. impf odviti. -Ce. birtneZ-izbirdnica oA6upaqra t tam raztfmevaIlle oAoMIIeIUe[..

ovi rati pri delu dovoljenje. oA ortllBa c€ uf.. or|'er''.iorara I ridlomek oAAO[rq ce. dom oddiha -/rna adi pitrievaten o*topetf. z. Doseonostodlikovati oF. spoaiti-daj ati -ce: oAorA@AoBA€Ka adv od. z.t. unpl loliti.b.impt oAAolr)KU. 3. zadn:i oApaece lrt oozgau se oAieMe. impf odzloniti€dzvan iati o4sro tn o&iv. idoditi. oaitaaeiocr r? oslabelost. oA orr. odjavnica oAJaBa odjahati d o$arc pl l. 2. {Ja fl odobritev. opeSanost ro) dobiti jih. zale. oaeruyaa 1rt.oaEpry'a. o[r opa.t]8tryaa pf. potekati(eas). zameDjava o+rcCf. nrre z pocitniSki oAo6I. imltf gr. lo6iti dekle od do ma. oa!''e-fruBapt. odceDIau o4dL. preotem.Ana ad. odpeljati. oA. adi spotit..-. inpl o6oarKe. o. spravru-spravljau v postatidobro voljo.oAsrp8y!€ pl.I.qwira pf . odcepitlloCevati.r-yra. iditi o*exiz'"t pf L odletati (zaradi bolezni): 2. 5. cr|. odnasati. .Iv ozFoma.ljubiti se. odstetiodvzemati. impf odlagati. _ oMfpa.ne rmetr aDeuta oA ara. potovati. tft n L. obnemodistabeti. impf odmahniti. prej. l OCUgrau. tig za\esti.rBxe oAAga4la clt pl. outeio adv z leve strani oa ee odliti.oaaerl|a -futroadeteti. . oDesan onenesti. imtt oddahniti si. odiev oAa[Da oe i?npt odziyati se op itnpf l iti. iupf iti olir6cen. II.. .aSYB pl. po{itost tmp. odDoditi stiddihovati si. oAA@ rt(tDl pl. odmevati oAeBe fl hoja. potrditev oAtro I| pl izprositi oao6pi. odigrati se: konEatise-ce: orJala I odjava. odklanjati o E.. odhod.(stavek). odstavljati (od sesanta.vDaEe n odlikovanje oa.y6r nlc vec ra imeti -/f oguarue. oaAIlBHe cI| oAArlur(l I oddih. lodeno oAAe tocr t poseonosr. vnaprel fl.E adi 6yAaaa oAnecen velik norec o$resr. oppaawgn pf. 6dpotivati si oAArnne.ll. od znot. odlitek oMrDKa I odlitek oanE(a t karakteristidna lastnost. oa.arnaJ oAMasAa mascevanje oaFagaa adv od t zadnje strani oAMa3iIt ce pl maSaevati se oAMasA!tsar6e mascevanje rl ouaulreA ady spredaj. odpoaiti sepotivati pf.IrreAeH. loCba oA^!TB c. ifipl oslab€ti. sprejetiodobravati. druriti se. o4woruoa pf. impl odrerl{crrau oAepra t brajda j o. o{lua uB pf. zleteil 2.mn odwedi. f prcmof. odlasati op'na''''. zavzetistaoANapaEeoAuopFaE€ tr pe poditek liSde.e.rw{ffi vf ltripl oarf. prezreti. tod. rl 1.. na pomaga. obiti-hoditi oAgocEo. odtok.oAAelrrro oaMaI&rr oAoSAOAa loditi. (bidelu) sere. posamidnostr posameznosr oAAgcI|oQdy z desne oAAPgAApt€ rr.r. irslka. I ma3devalecmaldevalka raJ oul. oAMa3AlBaSOAMa3A!tsaqKA o[''3|rye ddv zDotraj. oAIm€Ae alr od nikoder zametavati. Davza vau. oorgmvau. OAAO oddolriti.c ft razmerje.aa{e'd. . 2. kondati. oA. oAepyBa pt.. dovolje. o46poro. polrjevan oairopa. oAMorueIf ne pomagati. pa mimo oAo6peme.cga adi odnosen. oAMoplTa trpeti. oAo6IroDoM. (z zaimkoma clr moglost.a pf. separatnost. oAjt|'etauta pl. oqqrn. ovirati Dri delu oAMararrfi kdor pri delu ne olgaApop adu od zunaj. gr4rn oziralen.iw ri l. impf od' sel. odlomiti. Driti k sebi od ieze o*rvume gl okriiti.uena f zarnena. hoditi. skupiti jo. ua o4ere pri odhodu oAelre. fie miniti ot. impf odobriti. oao6pryaa pl. sorazmeruDomu( re.zoratii 4. od. delati (stroj). oAMop r?r poaitek. korak. odoeitev.ry nr odpadnik. impl odjekrdtiodjekovati. nekod De!ati o4uaten adj oslabel.ruseBcdi odlid€n ol.a ee.oAtrp3Hlltsa impl oAosropaadr od zgoraj odmrzniti-odmrzovati.oBo Mt znova oAnreltmx. od. dom. taiati oAo3Aoaa a& od spodraj I I I t I I I I I I I I I I . prenehati jesti. biti v zaDoru oaaeTa. oA. oprostiti dolgaoddoltevati. ce trupl oAMapace.^io adv posebej. premor. odmahovati o. all. !ce. 'ce: oditi od doma (dekle). slovesDa obleka oaerae. irnd postati{rostajati boljsi o4aFa I sklep. omotiti se oAelEgE alv laenkrat oAexAa t masna obleka (pravoslavDa). od. poaivati -ce: obrniti na koga. pavza oAAr. oddolriti se oAAoMrf pl opp u\o'{rr vzeli za Zeno. onemo ogerlaAex ddrnepridakovano oAHece. dovoliti. oteriti. odstaviu-izlc devati.ItprHe. oAEeKaAooAEerAe adt od. o^. I nehati se jeziti. ocnos oAriare. potrditi. delo ovira zunaJ.p1. mimo. oABeMapf. oArrsc!tsapf. 3.rafa impf De pomagati.nanaiati se divanje. gl. zavrediodmetavati. impl -cer postajati dobre volje poaitek. oa opY8a pt. odkruliti renelEti ljubiti. odpoCit oAMopenocr I spoditost. impt odvzeti.. impf zamenjati-zamenjavati (pri sneti. ttevati oABD'gr[. imeti Skodo. snemati z njza. o$Io.

oAlreAesocrI dolodenost oAI Aa. $6optd.|re pl odrezati gl.ieziti-ieziti. 2. rIorEP Ae|l nKalen. ohraniti-drzati. od gornje strani. osor&n. inpl od- o3a6E ce. g. podivjatidivjati. imol ozt> (groiajc)' bati-zobati osBepeH adl l. ostrlBa ce pf.orcj. razktditi. o3aplra pf. osAlraDYta pf. vzne. Ziv orxxta. obsevati os6l|aerr. cori ker. odtediod.)raE'apf fam ostareti oAlrlqa Mx ce pf inpels ol. spravljati v slabo .e\tanje.iolj6. ittlpl oApaculBarre n odra5danje navousttFnavousevatr oAIreA4d? po vrsti oxc6oBel| adi nabran. oKla lBa pf. olsa\ysa pf. impf lustanoviti si dom. raztesiiit.. uzakonjevati o3apeHadi ozarjen. impf oblatjti. impf ozariti. nazuoAPeAm aeta. 3aAour!tsa oAouEo. 2.-lHa 4dj opp. tivahen. oxiurorooppa pf . cePlro3etI o. povrh. vireroiiiiiiezi'ti. odsev. impf orivin. zato ker. upirati se. impl zaanamovati. piedpisatij izbiratl' oxexu. vrh orrolreu.ih oAo^ee pf upreti se. impl razrrgau. imDl podaljsati.vBapf. oAp'KlBa pf. ohranjati oAp. 1282 Er) oftae.oAoKoay O'K€l|CT otteqroqeH t I I ovir .tcegfoql'|. 3aAOUr{Ir.. irnpl uzakoniti. sprarljati v bes orll]sBe\ aQl vzvalovan.st osa'o6ll'.o|rYBa pl. premagati kaj oao['rn. Zezelj. impf odbiti . lig narobe narediti. . onranJanle o{por'4 oAxto'JUB pL impl odtrgati.ti se 2.oAfq!tsa. negativ.. on<rcre. .o3o6wa ol. .. naiati oAptra. mirjen. o3no6v.f..rumcr I prernagljivost o{o Wa impl ustavliati sc. odre(i. ozlvl tl-ozlvl -? l atl or rDorlopn. fam odgoloriti{drckati. imyl prcKflcall. obgTaJa re_(ovanle. scante navaqe oAlraso adr zgodaj. nevorJo osnorllaceH adi raz\pit. oeloraacpa _. oxecro{Ma d. i mpf oiiveu. impf obdrzati. otxoaryts pf . zbeganbiti osBlre ce.a f . i.oznatiti-oznndevati. . rfipt prrpravltr-pripravlJatl xoga oo oooro lmc o$tasra. ki ie -o4i mu tahko uDres o4o. oKarKlra pf. kos biti eemu. oAIreKyBa ff. oKaJ!tsa pL hnpf ov jokovati koga.vledi.pf.r. z one strani op'o. otivljati. pogra.rtg.o{-pV. rl. omoli. oAtt?cue. . in pl ozebsti. o. o(Delvra pt. zbcinl gati se-begati.a of. oddelek ban. impf ozdraleti.oApryBa pf. oppasysa pf. impf oApeMra adi dolodljiv post$ -postola Zejen oApeA rcocr I doloaljivost oxorrcr 4df orcnjen oryt1tur'. zr v Zati. tl se oseMre. razdraien.o4pqgrrvpa pf. impf ovaditi{vaiati oKarrf. imeti. lig crkniti-kazati zobe. DO orKecroqeHsilovit.AlttcBitsa 4f. lrnpl wzeu-zetr orxo[T'n. impf gr. gl. odEesti..ry4 ogorlnlaa pf . o3a6!tsa ce fi. pf. divji. impf navousenost oorasltoorascatr oAyuepr. . divji. obsijan o3alresocr f ozarjenost o3apu. o'|f. uresniditi. os6opUs. imeti. npeceoApeqe. snesu besedo. obsijati.y8aEe r opravljanje.tno atl! nikalno. obsiniti-ozarjati.rvBpf. zavladevati. jati-opravljati. ogorden o3^o6eHocr I vznevolienost.'. tek Driti oAplqax adr popoldne oAplqeK. hud impl raziaiti. ondod. koga oAolrlr. obrekovati. refleks: 2. pl.podaljSevaal oAoll)qtsaEe n zatlatevanie oAo^su premagljiv. rezultat. zanikavau oapeqeE. ozdravitiazdravljati ptr irfid o3e/reltrr.rl. zlograsen o3^or^aceHocr I razvpitost. oaoar'(vB'a Df. razcapau-Egau o.@atrop. odj eknitiodziva. Zalovati za KOm oKan<e. t t t I I oostuzrll-octsluzevatt orytal m l. besen. zoslasnost o3lorlacu. reZati @ KoruL. oAoM!tsa pf.se (svetloba)odbijati vaqlu{ovatalr se. divjanjc.o3e1rerl!tsa ozercneuozelenlevau oerorue r enoletnio tele prvo zimo iivljenja ()3 o6eII 4di vznevolien.pHa adj ki ie zg.. impf zafa(ll oApnd4. kos biti komu. zguban oApeAenadi doloden o. poro{iti (se) oAorrAe{AodteKa adr od. -q! ra popoldan oAlt€ I odvada oAlqn.prehladiti se{zebati oKa I oka (teina in votla mera. -rsa adj resen.. razdmlenoit. laz pobledetirumeneu impl pokazati zobe.octsevatl oA\ r!tsarle z opuoApaslTaEe z odsevanje -odvajanje. impf redi kaj zoper koga. oserdrlra pl.pomeniti o3o6a. drzati.!E m grebljica. vzdrzevati. uresnidevati oncuee. o3AIraDd. pravoo4lureien adl navduSen casno oAyurese"I|ocr I navdusenje. gornJr o3Ao a ode od spodaj o3ApaEee. impf odzvati se.xtB$lq rr vzd.hcgan osBelre{ocr I l. oxrreta pf. premagovati kaj. osBeppa ce 21. impl porumeneti. grajati or6ol. zDeganosl osBepq ce. . imof razjeziti.iet. negatrven o$te. OAoKoAy adt fic po oApe.Eyl-. imDl ros o doloditi. preklicevtti. ostopa ad1)od zforaj. posledica ospan.

. I evati gled. pf. o. prepasti. o. dr stati laze oaccErteaen. _ oKperrr!tsa pf. ki koplje voIJo JaseKv ruoru&u otpKa pt fan poiesti.. osteti-karati. ouacotyoa pf. oeu-sEoeE. priti k tffit' -ce: '* I stok. krila.. -!r|a adi svinCen: svlndcnosiv oaoto t1 svinec K Darnetl oKlndrop ru okupator oKVltrrpl imeti mlade./l. pre oKorfta. impl o e^el interj ioimenel ioi! zmoonn. zas o^a6aB. . o^aAlnr. muaiti se. prau..mepKaTa paprika p. Doka.io. ouacraplna pf. pl ou r? oko.. ra kop-ad.p.tarnani€. -rE f l. pbstiii m. o^oEn ce_!l pokvariti rarbel merJe. one_ dastiti-sranotiti. 2al1eI zmodriti se.laaqwa rf. ti.$ii(H.aBUM ( raz. spravljati k pameti. okopaDvBa ce pf. skremziti sa. o'dorl'dYaapt. strah. prevzet.oc4. Zalost. malo ceniti oManoBartlpa*e z podcenje.e^r m--1. lig okoretiokoreva ti oK. -. vanJe oMatoMollltu. sKrcmzltr se oKar (a. inpf pasu osramotiti-blatiti. Do. ilftpt dobiti sko. gJ. tarnati. pf.ry. odlomitilomiti.[coxo da. iuof oV lizati./urr(vaa pf. okrog oKllra.atd oslabel. raztaiati se-koDneti. skotiti I I I I I I oraafucaI zadarati gl. orrpugla pl.Cc ta niaoen onsaps. orrdeti. oKatr.rua ad1 olaj3e valen oaecr{Farru adj olajlevalen o1rar.ostev-ati oxafl ce. soseSdina razoltalr oroarla I okolica. uten:aiti-. Siroko odprtih oti oKoxopn I . urecen sen oMae[oca I odaranost.Tf okolnost. naoCniki. phhajati o^e^EK .a of. oa4ergopwa tf.owax]yr. impl po korati. l€ tepen-biti i Raj zakricati. impf z.. taklenle o^xy 4de toliko. oaec''I'r.. imDl olaj5atiolaj5&ati. impf Kaj vellkega oxreprtr se.impl stokati. izciTan atj oKaraEocr I oslabelost. u8loveie nJe o. onetasdati ouacost. tzcmavatr ouaproma I soparica olracrapu. o'ioE'rtyoa pf. vid.Ialnlotolemru ddt Drcdlanskim (PSrCa. Zreti.a pf . ifipf sKopneti.izlrpati. prebuditi se. kom. o^oMHa{cKx predlanski adl o^ 6aBe adi razrahlian. oKopatr-kopati.skubsti (tudi lig) oKoay pr4ep okoli. rantl atr o^YK. fig ne- oaoM. pce: priti . o. olyt'!tsa p[. pameti-modriti se.srl rn okioije oKoKopearadi izbulienih. obkolje!?ti Delopogledati orpwa. p/ trpeti.E. tajati se oKopaBarce. Kosr ( lravo )-kositi oxo1u.. impl skoIlu-Kotrtr orpemre. oko. u{loveaen oirrlqerDolrcrurc. impf t I I I *. lica. c. zaveqen se or(o-E''r. zgniti.e. vau-oKavau oKpyr. in. polizati{bltowii. oMa oMolltluBa Pf. spreti sc.aa'J_ adi odaran. oxatrlBa pl.rl poosebiti. zadreti se. zgnrtr. inlt umazatl-mazati ox."rx impf ohladiti se.razbiti. tarnanJe oaeqrel|Ee. impf ne se zmeniti ia-oriricenjelati. izmuciti se: odDastigniti.CIl oKlndrop oMacontt kondati.. osla. tako oaolcH. I t I I .l spaaiti se komu. odp-adati (lisrje) orapa.opraviti-koneavati.oKa.oKyEYBapf. ocean. okolisdi_ oKl6_e. spametovatimod(boletina.izbuljiti oli. i^pt .'JffiiflnXilffifi. oKap!tsa pf. oualoraxvla tf..uredenost oMA. mtr "Kp. /rg dobiti ornap./rs4ertopl. -oKprqta m -obkrojiti. mitj. sramotiti oKaru{I| pl. oKpuaaTn{r_p[ tr Ul dobiti pe vitez nt_ttrrce. sredina m oktober. MarCnca oMaed odarati prevzeti. ororyraa pf . ru ileb o^aA{ pl ohladiti olllrr. pesatr.-si riti. Dluof. papricirati: Me o/\r. impf 1.oKaurKyla pl. opravlJatr oKrrtlltlut ce pl roditi nezakonskegaotroka oKortrrru pl _prebuditi.. prevzetost. impt oW.' o ec|od. oKo. o. DooK're pf zalf!iti. de.\erto oKo sence or<polroff obrezati oKooe. tJalr se zati zobe. narobe delati. olaatPYoa pf . JavKaxr o ed[Kat6e n stokanje. rmn lam osramotrti. urecl oM.oMa^!ra pl-.. it tpl omoatl-moziti oMaKail umazati oMa E. utelelenja.KocfrS_ !*pl po1.2. -nla 11 olaisanie: olajsava(pri ptaditu)" . --te. -EJar Doosebljenje. utelesen. k_ sebi. vinooKorncKrf adi okrairri "tiTf** oao^Iroc. impf poo aAHee. ziohromeri (noga). izdrpanost oriAre. ok revati-popravoK eltrru ce pf zaxdati.{r^a oKal'rqa t Kovmska Dosoda. popuscatr o[aaobarKtr.'(g. spravrtr xoga k zavesti. . osebljati o^nat adi toliksen. 2. oKoByBzr impl okc pf. pl razmere lebsti. -ttrr rr oklepnik. ti zti o^tiqerDopen adi pooseblien.qa--pl ooqolau or]IoltEtrx. krikniti oKprn. impf men se komu -o-^a6. oslabiiti. lnpl osla. okrai: 2. . impl os' na.

hudoorla o'Ia'JI fi tep onasrrHa nalitjc f I I I I I I I oEenpaBAa. o6nKodr. 3a[reMeres ouls eH adj tit priljubljen.. pG sr<usen.a . impt I. ostaoel. ifipf opionuEe. oflaur o[aru(ap 17! fafi 1. opijanjerx)st. ora yEa pf. lie zar\os.. oneq!tsa pf. ( s pi j r to) . oMar(a o!. obdajati oa akarr adi objokan. . impl omehdati-mehdati oMe^yrtreH ad. vojaska op-eracija. uBa povesiti (nos. orraarryBa. zopm oMpa3'n.tnpl onemeti-nemeti. nepri. uraloSaen o[AaKHe. spraviti k pameti-uditikoga ona Aere oni (tisti) otrok pilmcli.f so\Tastvo. oE pyr<p^ pl.-HqU m Opanek onrllqap r?t opankar onurnnr adj otipljiv olltrn rrBoca I otipljivost olrr4reH. popadcn. gl. impf oaaAHe. ()rnrnrtJcn. Oeto. razprarla oMlrar:r€H. orrKo^wa pl. onaelpa ()rrffrr I'J.onaru!tsa pf. eksperrmenx oMrieH. lluo oiera€nocr f priljubljenost oMpa3a.2. impl pomiti. oHo. i. o6[Ko lBa otn<pyrs. impl opasati-opasovati. impl oigaosebo). izplaknitiumivati. prepir. iftpl 3. inpl 1. adi repast. vati.lj t)itr()hc. 2. opcdi.ifipt obkroiiti. osa. or|'pa3vD.a\. oMaqlEa pf.se\ deskriptiven on|fr n izkulnja. iivrgni or:gan oneparyfja.vrrc||. ffied operacija. napadno. ona nazaJ ono (osebni zaimek za 3. i?npf oblatiti.Jdtrt. oneDapf. zadnji plesavecv kolu: 2. Jaze oilr1r|e pl opp ocau'Je zmlaclu se oMp^lr[eH. oulecrwa trt.em od.adt zrahljan. impf o?Eati.i ti n^n' r .-KBapro. €tla Ldi zasotraien. sc. /lg ludo . opirnrfffr. impf opevati.m ed ll.rrslulitidc-nar otrartr€.pi1i opijati se rfrfr|rfcfr. impf on ere. olreMrr. guben onacEocr: / ncvi -D()st onat.ona( adi hudoben. natlcrirtlrr. oMrrlla satr. zanesen. Zalovati za kom ofl ecna. prepasati. pf . obdati{bkrotati. osebe Zenskesa spo. tista (kazalni zai ac-prihajntik paireti mek 3.ats. oHeM!tsa l'f. pI oM on. tamkaj ofieBo3MorKE. olaaKEila pl.. mek mnorine za tri spole) oHoJ. kondati. opraviti. ') f) iiziri l rrrrIk0lulati. l|l. prevzet trlrcrrocr f opitost. adj opoje[ . opedi soncu). pove. peti pogrebnemolitve olle^o 11 cerkven obred DG grebnih molitev o[epa I opera otreparfua I operativa. ouaa. brcz gtave oMarB. izplakovati ot ase. erspentnentalen olmrflocr f izkusenost pt. nem postajati ogeMolureg adl oslabel. toliko orrolKlrJRa adt d. onepaErja ofleqe. in pl storitidelati komu krivlco oHecBecreq adi omedlel. oplsovatl otrro^1. podoben repu otraurlfta I slabo Zganje onarqKaf rep. / ol)ut ol)ittlca onaqeH. gl. -w | 1. ifl lrl omedletiomedlevati onne oni. gl. spedi -(o (mesor-pecr -I!||o t trxarr edi opit. l. impl onemogoditionemogocau orieMee. 2. ll.olratl la Dl. kar tako otla|{oB. -pHa al. oM. -sg: 1. lig oslabetiSati odpadati. impf objokovati koga. izvaliti (o vseh pticah) orIllHOK. tisti (kazalni zai. oH.tig oplazrd o atllec. omamljenost Itrrn^v pl izlcdi./krivljen.rKy tako malo o*rp^vnn. opijanjen.p^uE fr.impl odpasti. -qHa ar. brez glave. oHenpaaA!tsa pf. onem^dal ^na{rn oflaqKII 4dr gl. oHeBo3MOI(yBa pl.i znei.rdv tako.on pu lrl Jam pomagati komu la) (1. oHecDec4Pa pl.. taklen orraMyddv tja. umazati-blatiti. umiti. preprr. naloga. roj ti. J. -cHa adi opi. razpruta ofrPaz'I adj sovrazen. 3. impf obkroziti{bkoljeobkoliti.f sovrastvo. {Ila a(li r(. tam orrAe{rrAeKa adv taln. DodreDnik: dlovek na repu dolodkoiv otree. onesvesden o ecBecr[.11 or^ene posploSiti+osploievati mcd mnozlcaml oMaYAIteH adi zmei^\. mazatii fig r.aa pl.i owfer\ ofirrcetI.elnJrys.t. slabeti oMlrq aBu pf zrahljati. poblt I I i (nlcgaviti orraKa. onaccPl pot)lsll (rlv|tlr tlx vo) oflacert. storiti. on.T I I I oMayAIreII 250 onaprr prxviti. zasovraztar oMpa3uja. -|IrIa adr' izkusen. ifipf sDreti kosa s kom. gl. otafa pl. pravljanje kake naloge ali posra orepe I oprati onepCraf opereta orteplapapf i^ imlt operirati. oa ar-UB pf. ora d. oEa pt oue oni. osmoditi-smoditi oHa ono (kazalni zaifiek za onaMerri. -Ixr . obkroie\tsti. osebo srednjega spola). f it i otaxy adv narobe. obraz)-pove.opravuo.rKy ad. pl skotiti (o madki) pf or'F'xrrc. gl. (lcDllrln: Driti do -ce: oAa. nidvreden . tisti (kazalni zaimek) ono IIKaB adi tolikgen orto. onaMer!. poskus. inpf gl. o. otto. onaKY onaqHocr f hudobnost. sDametovati -ce: oEaa ona. i.biti pf. pe lesen.

unitujot opa impf orati onoaa rn obseg oparteE.otrcsAvDapf.omrlerEe n obdevanie rJalr.rB. obdnost rati.obilkatiobioncfalre. opredet itiri<ilodai i. oditi skoditi naokoli-s-kakif okrili i -ce: iz-ropati. -.eti. onozxappa pf . skuoncUrlfi.obstoi oO. _otrycaouiEa pf. . inpl ob.. pl.ourrlsKa I obiiv orDJlne. . st .l.. obsaditi{bs. impf oncaAaI obleganje v zagaio ti Pozgau-pozjga oncaAeH. otrcutre. pf. -AHa adi oploditveq oDloden otrbarrRra. otroa*a pl. oprcnje.raxopt|.raaocr f doloaliivost. doloditi.. oqpeAeaesadi doloten.iati: onoanoironrres*.TJ"Tff "#.ooffTffio' adl oralen. . impf za. o[par/. na. imd l. lemezj 2.D pf.J## oostuzevatt. nategnjen. onota'JvBa 9f. impl pooblastiti-poo& oncer r?l obseg laSCevatr orcelue. podesati se in urediti si kite otl oaeH.svet se s kom.iz- ".f. oIIcKoK\tB Dl.a druzorrcrHe pa. zatagoiaoeluv nJe onpeie. ootematr opaao r. dolocllev opredelienost.qe. obrezati-obsekovati.. otrseRoDvBa rf. napeti_za. onpaa4a. 2. iftOl opredelj ivost onesnaziti. opraobr:ezovati vlcen otrcEtranadf posut. naravna.M. o'rr. inpf orpeAe. enota in stavba). izdrZevatistike oErglapr. -AEa adi obleeovaotro3m$da I l.orErecrBes adi druiben tegatr. mu qelten on:r?r qdi napet. opre.l. obdi.t#ii'l'l. okoliI siti obrobiti{b3ivati: rob sclne. obkoiiti z vojsko. svarilo secloosesatr otroMeHe.orpc'ia pl obrizgati. onp. onrlysa pf. okobalitiokbbat jeviii rana zemlja I XOnla.an adj upiaviaen. sprostiti roke in noee-: cd javnost' javornerge polenariti "Hi#r"Y:"t I olrfslra I optika olllErecrBo z druzba ox[xltftsau. ott"cradoEKa razmere. otpetr. imof polnlevati priti naokoli. obdrzati se-obstaja. zo{npl. veder pogled na. oncKoKHe.r#i. obseden sprotna stranka. oparqa I orna zemlja. lovanre posaditi. nna adj sploso[nera.. sploh otrqroHapoAeH.y'lg^@ adi dolodljiv. irl pf once:r<en. obieli. zaJ. ono ltoMotuav_ onca4iirr. delati.-raa on+aflr._ .oDra!'navati onn:rrerroe3en.plajdti 91.. pretcgovatr opreoeljevatr ollHlEAl6e{rrufiaEe 11napqlia.lntqa edi obselen.u.. iztegovanje. natezati. oucela pf. -ce. upraviditiirprai'i. _ Ja_ onpcKa paooTaTa gnus zbujati nambe je naredil. opaEe z oranje stredi. svzltltl otrc. imD otl".oncaA. pl zano KorEten regrutr.. oblaSdenec oolegatr otrotltottoutltlt.oEr€Ee itupt. otroueslBa pf. opomniti. onora'Jtr.pi. ifiof nrlf-ffFlanJatr. Plesecl. opozicija. onpeie.oMoAert otrgKoKEe oncayn f opalle oIq€KllA splesti. .tgr m oblegovalec pa. imol sKovatr ot|stati. gl. naspro. imot oV opmncenost sutiobsipati. onesnaieiatipr . owe. usten kier Prostor. orJ.spletati (kite).prerrestr-pretresati..cyaYr. nategoiti. tmpl razdrctl uniCiti-razdi_ omno-cr I opp aoce6uocr splosnost.a ifiof napctr. oEc. onqaw.3Mo( ftt optimi_ ou\rn .imol oploditi{plojevati.erre.{. zasn'd.:fea6a I opredelitev.posvariti{pomi_ nJalr. razprav. impl obaevati.oBapvBa i mfr orErrmta I oblina (upravna d. -jHa adi opojen cKaEMe priSli smo o'Ioxagn. -cer tip zanesti sezanalati se na kosa onperalr rn predpasnik. nategnitinapenjati. opteniti-roidii.renocr I dolo{enost: rzLegnjen aakati ormtera.oErwaa d.objetiobsegati.lnu. odlodenost omre-olrrna..n Do2. impf obo[oMeEa f opomin. orpaa4lna tf. impl naslo- olpe. obsut oqratAasocr I upravidenost.oskruniti. o\Lo wa .aadi raz_ s{r diralen.Ho3eiztesDiti. poslati. napenjati. druZiti zem. inpf obderati.upravidevati sekati.srbriia obremenievati omrrmcxn adj obdinski o''tt o adv splolno. onuerma of. +aa adi splosno izobraZevalen onnroncnar cd/ splosno orrryxlmla I obtoznica otrycro. omlatoa f obtoZbi vseliudslii ' oEITo<r6pa3oDe|I. on?LalrttlTa od o+n. po3kro sitiskruniti.AEa adi sDIo(_ no Daroden. stante r. otrcrarroK r?-obstanek.ortcrrn|Da pf. .T. unidevati outr'DlroDeqKt.eFtr orceElra pf. -!m . vse orodonqye pl ozmerjati je za oranje orl. l. imDf ti. d' "Hi5'oir3ffi*Hr t-d I I I I I I I I I . I I 'TH*r:HH:. len. ia onD. CKVTIIUR otlpsr orTpa. irn zl sreptu-steprtr opraviditi. ooremeDrtr.. obaiFavaii onpaDBpf usmeriti. ddi obdedoveooycrou![TeleE. ."HffHi#.otroe.e[vD. sploten.a pL impl "H .riBapf.

one- -l skmnitelj. rj! sistem: 2. t orai-oraeica oprd$ tn 1. togotljiv. organ-telesni del z dolotenim opravilom: 2. prebuditi-olvel6. orientirati se. pal6ek ope. impf osa.l.-plun orel op cf. glasilol 4.rq. -rd I horda. imDl razsvetiti.opareH. xomp.a. ocse. usmerienost: 2. orna zemlja opo _n vrsta ljudskega plesa. droben oreh.f.€. imol za- oprr3opcrBo n pridelovanje t I i t I t T T t oputeL -sna adj iien oprslrrure fl. samoI. ops€Irr rn orient. gl. gl.impf razlegati se. oceTvBa pl. orientacija.. ocauuyra pl.a of. izol vati. jezen. ocal'fl'Ba pf. zagotavliat-i j2lrid:d oc[rypETe^eH. dotikati se av razpra\il ocekaaa ce irfitf potutiti se ochyp€H adi zhgotovljen. oc''tr]{pw pf.ti. opocyDa pL impf or.skruniteljica ocKp6''. ureditev oprar{l3fpa pf impf organrzrrat-I.erocT oskrunjenost.oBoAetr. hosta. ocar.t ocaMr. ocKp6Ur& pl. orodje. ocBecTtr'!a tt.abdutiti ocKaeprr. ocfrrypn. ocBe'r. 2.oc{qepEvDe 4 rrnpl osKmruu./rxune ft krai.$c. pooblaSdenecza doloieno naloso oprarni3aM.+.opar (zemlj4 Zivina) opaq{Patrria m.dn. odlikovanje opAnlralIrja f ordinaciiai med.oc[M{ceM p/acp gl.len tutiti. -in prlpra\. ocBpE!tsa ce _pf. 2._ocEeT!tsa impl popl. izvimil.. divjalka aeta.z. organEtranost. original.. tig posebne. oceA !tsa pl. fis iznaidliivosi opuerrfpa pf. osv?tlitiitiivetliri ocKaE.. -tHa adi obduten ocerrl. ocacrl zen ocnmrar ad7 hripav ocDe'J praep ra2err ocBecrg.postali hllpnvlx. kompanlon oprardaK r?r fam dnl'abriltvq kompanj onstvo. org:anizern. rosrtl opocrMja. ocBoJyDa impl osvopl.lrHa ddi osve. zaqotoviti-vare ocseAo. opu3ap n pridelovalec rira opaT. irzpl zoatrlu setoamtr se oca]More'J.prrcoDrtr{svaJati ocBoJlrar6e n osvajanje ocBoJ!tsasrz osvajalec ocroJ!tsaqs. onedatdati ocKBepHrllea{ctcB€pEr. zool stdek. 2. -T'Ja adj 6tct1 (rc4!aateH oca|taretloct ocxp6! ocBpr n pogled. vroacocBer eHuer razsvetliava krven.huda. -ruor trt l. topniStvo opyxje z orotje oco f l. . dmzabnik -ce: opmMa I vrv. .. konopec optoMap fi vrvar oproMaprrHua f lTvarna opyAne.-.1. {Ja n 1. I onecascenost ocKEepHE.. -& z druZabnik.rDe. ifiol podraZiti-dra2iti (o-i6nah)'' vati ocaKarenocr f pohabljcnost ocar{rarr. -rur. osvaJaleit ocBpse .A m l. pre6Kava opAdrpa pf h impf otdniran of. zavarovan ocurlpeHocr I zavarovanost. drhal opAen /z red.trvta Dl. oster ocDeraeaoqrf razsvetijenost ocr€ I os ocqe.qr-rJ opzsmbotn.rnJon opTatfl pt napravru za orupostati s kom Zabnika. impf ool{azaulost zavarovati. telo: 3. odmevau op'ntw|d^ tn opp KoE-re. porarzoetrtr naloge opry stptorgle opAeopAgja. ooKazan zagotovljenost oqBeAolte|rocr I izpridanost.qoqwa . inpl m . rD Irosaml Ievatr oca:rme. ocaxaryBa . srll. prepri-eati -Lrd'a adi zavavarl. organizacrJa. Jrtr. dotakruti seozirati se. ozir oceA^a.1tj. pI. kompamJa opraxpa. J. sistem delovaniav drutbi opraq3aq[Ja. onecastr skruniti.a pl. l. 2.ce. adi gl. vzhod opreFraqrja f 1. uredttr. osiroteti. ddi osknmjen. 3. prebujati srajan nrrpav ocBEteuadj trrosveden ocrpnru. gtas. BoA l.impf biti s kom oruzaonlE. omara oprraMdFr rz omament opHEJa I ledina. gozd. izgubiti stor. kier pleSejo kolo. prepncevatr rovalen atcBe. ocBerKwa ol. adl osvajalski. ocsr ocaKorerrddj pohabljen ocaon.ocsrfle.. osa zool. svetttt-posvedevati oIroKe ocDeraeEadi razsvetljen ocrrr adj hud. { f fan prosntutka opraK. izprieati.imDl oc[r!?vBar6e t? zavarovanjc "' osveZiti{sveze-vati ocri^o a Zelce ocBe-rrre^eH. rizevo_ polje opKaH tl orxan. imDt ocrdtrra1ocr I hripavost osvestiti.Ir. kolo op. obturiti{ititi. ocwporyoa pl. navadnir sredi vast opoc[. impl orientirati. lig srcdstvo.B bot oreh m olteroB adl orehov olteBqe tl od opeB orehek. clKlon opKecrap tu orkester opleop^eH_qe n dem od opett orllc{rlrceK op^oB adi orlov op^oBcKn 4dj orlovski op:!'. 3. obdutek ocereE. i|tlrl onnpetr. -cet a opuerrTa. trltpf ut ozfetr se. inpl ocaern. ocKanvD. pikro oscba. impf ponaortr-ponabljatr ocaMeu adl osamljen ocaMelocr I osamljenost.Aq[m prsi plesatec v Kotu opo3 rn petelin (na putki) opo. octa ry'. ifipl oseolan ocer n dustvo.tte^I€ ffigff.

EoD'as.IKatsKrosnut reK. taztos. povod. odpoved oclMAecer r&m osemdeset ocTallarzor.oBUBa pt. impf tod. ocalErHe.zapusdati.Lettr'. ialostiti ocKp$tta I .e4errtr ad. trd postaocyArf.-r|It ru t?iJl osmanlija.. spreten. gl.ival ocuaaanJa. ocpaMorlra pt.lcDoTnHu r. ocramx.e. impf oporecr. sla. impf obJarr sodltl{bsoiati ore2xr. postati bolj zdrav.e. dtznltl sropogruruJ se alr oclflrcrq. impf osmraditi. za. onelastiti" sramotiti. pI. o(f. adi osvobojen. senoclop''. octrt lla I Plt rmpt opogumru se. o_nemogoditi. oslepeti-slep poslalatr ocrtodoAen. ocluira pf. oc l|Ir[rlla zl. odkrit orDolreuo4dr odkrito ocrpr pt brusiti.. rmpl p1tmogoaatL spodnasati stiti. zasmraditizaocuoB nr lit rzrok. irupI oslabiti. dati koga Iiudem v zobe. tamkajSnii uresniditi-uresnilevati ora|ur.i num osem. oneaasaati ocratralrraI loditev. oc^asira pf. Dotreben ocryli4a I revSdina. pomanJKanJe oc^a6err adi oslabljen (rcaloeHocr f oslabljenost oc^a6a.axyBa pt. ifipf ustanoYiti-ustanavliati ocrroDvDaq ustanoiritel i tn oco6eri cdj poseben ocoSeuoad? Dosebno ocodeuocr I $osebnost ocootEa I lastDost. utalostiti-zaliti. oclrxcalra pl.. ocralarnre oclMr. preprecili. -AEa adt rgven. otvarjanje. . ocvAyDa6en obsojarje zaDuscante ocyefir. -AHa adi ki je od erlaplt. impf ocrdia{''. -cer pripraviti se za boi. pooEga ot. ocyAerurBa f obsojenka otrdeti{trdevati. -4ra 44l osler oclMdaecerKa t . upraodj vrcen ocvo!. pomanjkanie ocKyArrocTt .. oc$a(Ua otgatiosmoditi./|4r r?rbrus. impl ocYAcrqr.ropr. ocYMnurn osem Sdati. pu5danje.e. octoapysa pf. spoclouau ocnoprurBadi spodbitenocdopYBSEe. osramocen ocpaMors.BHa 4di osem@rapfi.gAo o. impl lit oc^oBn. . zapustiti. tfin oslepiti-slepiti. oc^efluBa n. -Jaa 4di osojen. zuadilnost. impf ocllMqacoDeE. zasmraten ocllnpai. oc[eryB pf. Turek ocueAr ce. oc^ 6Wa pt.'11ig or. znajdljivost buditi si voljo za 6o.a. impf ocluMnsa fturfl osem moz.ot skorS ocKyAen. opeti. ocupaysa pf. impt ot'*. oc os!tsa ce pf. spoqo{anJe ocuopFaq m oporednik ocrDco6es 4di usposoblje! octrocofttocr I usposobljenost ocnoco6u. DOSeOnOSI sllllatau ocoen.'reti. iz desar '. ogovonu{govarjatr ocaorr n opora oc^oHs ce. osmralen. ptcrosr. oc^o6oAlrre^HaBoiEa osvobodilna vojDa pl. adi drugi. oc o6oAlra itnI osvoboditiosvoba iati ocao6oArrrearn osvoboditelj oc^oSoAlre^eB. ocuoDa t€melJ.ocuoco6lra pt. spoqolu{poreKall. ocgrf. ce. o9 ^oByDo. beti oc^lHrr. ora|:rlra pf. puSden.ocrplrlla 256 ocpaMorn octaDsqKa 257 qrexEe arh lit uaaliti. -/tr|a adf osvobodilen. ollp[w'.Era ddi osemocmBlnream qeDonenl lelen ocraBKaf odstoi. impl datidajati_demu smisel ocMpAeE 44. intr ost. . n oporer€nJe. ostali oeseu ocra'l. ifi?t pG kriti-Dokrivati s slano oc e[e6 pl oslepeti G. o$apUa pf .. o topeti-krhatise oclTap^.slolErull dovsr I I t I I t I I I I I I I I . oslabeti-slabiti. gl. irnpf fig oprcti se{pirati. uteEeljen. 2 Iinika). orc. pl.revnosr. ocrtxrBqe r den od @rEtoB orloppaoeorropane ranje. uho nastavitiDrisluSkovati oc yrtrysaEe z prislu5kovanje ocMaAeH 44' OSmOJen pf.nt osemsto n . ocAoSoAH. star postajati. impf gl. oiuseati ocl1llarolr'|trr. oneocTaDrf. impl osranotili. impf lt llrfodon*o. irzpf prisluhniti. se oc lllm. .rBopeH odprt. _. ostatiostaiati oclMHaeceT?am osemnajst osfap. sood. inpl o& Idtn ) preti.. impf usposobiti-usposabljati ocpa{oleH 44. star Dostatiuren stareti.oc[owD. oDustiti-Du. ocapn eq.qDoqrI uresnidliivost orBop m odprtina os4raq rr brusad. ocraaprrro adj uresniEljiv piti.orBopeEocr f odprtost.ryEm ostaoek oraAerr. odkritost.ra'r adi ocrlre4 m ostrina. osem let stara . ro. ratidelati staro IIC!|IIII. ocyAira pf. zacetek otoack orDpAEaroq t otrdelost ocyAs t obsodba pl. Iiliti. ocfaEa n.osemnalslrca ocrapee pl ostareti ocllllrlaeccrrB aol n m osemocrapea udj ostarel najsu osrapeHosr I ostarelost ocln. . svedejsi ocrpor m otok ooplrau oqrpoDcxx adi otoski r odpi. posta. pl" del.!F m obsojenec o'npAse.Et m Zilna mera (50kg. impl ocra-rex adi loaen. smoditi ocMar. opogumuen pf.rEt tn osmero octaruna I zapuSdina kotnik ocraBrcrcrurad-i zaputdinski oclneoA@ren. orBopa pf. osla znajdljiv. rlcYqraa ocrap!tsarGe staranje oraAe ddr od tod. ocra'JUBa pf. buscen spocmesn-preprecevall.

a d.3rgn. hntt orft^Vqll. impl ooperrcqpenJatl o{RopeH adr korenito orKopHarrK. .uja a odkritje. rge: Otresti se. brcniti z nogo. ('rcRptsa pt.^ orcKpte. impf odsekati. iz.orKopuyBa pf. otm eTria. pf. omlrBnHortrIrBo odv spodetka.ea.orKaEUBa pl. oJKprrySpt.re.advaoni odkar. razzivetise.^AT'. razmotavati. }mpt gdpoolrl oognau.rlt| lfl odpadnik orntrArtrlrrkl adl odpadnilki odpladati. impl resltr. . lig razdistitirazpletati. irnpf llt odzdravitiadzdravljati orno3Hae pf pozabiti.hudobna tcnskn ofpoDHosr f strupcnost orpoMn Zl narediti kogo potasnega. kot (primcrJalno) orr<orrta. lomiti i orr(pruen 4di oatcintjin onue pl s-silo vzeti. irgati se -ce: za kaj. lcn. -uq tu odpadek . oT[Irera pt. zato Ker. orKocru . s. potem ko o'txo^ky.clklcniti-odklepati oTKora ad. or*otnyaa pf. aez nekaj Casa ortr(rcrre'|aeH. ker. ortnrlllsa pf . sKraJa oTqperde. ne ved spoznati koga.t skraja. usmrdevat o:Ie''a'd. impt plavati odplavati-proa pf. -q|| .j odklenjen . po rem ko otKaJrc. orxro'''ry'ia pf.l zdrobiti.refi al. dovolitivarl orr^ara I odpladilo. oa oflrAe I oditi oruMa impf s silo si prilataati. -3rra adi odpoveden orKpal praep (krai)-od. ogrevanJc orrro4rle. it?rpf zadetizadenjati pl ortrPasHyDa proslaviti oT|IoqtllvBa cu strezniti-streznievati oT?e3llltsalle t? strezmtev orpxata. okorcn oTpyAE . impl . met daljic. ugrabljati. -cai orrormrc pf suniti. vrsta (pri kosnJl. impt odKntl-odl<nvab orxp[Baq tu odkritelj. ocllc miti-izkoreninjevati. -ryr rn maloDridneZ.oEeH. uboj. impf oqpasrr{opaoatl ornaA[][(.olro3ApaDlTa It. . impt odmaiiIl40masevatl oroK.izplaailo. -''(r\a adi poznei- impl si otlrortrlge ql. ofl(p. opp cnpeme lzpf ecL-rzpf egaofnaryra pl opp. ora oBuB.rzcrpan oren!tsarEe .iati'' omaa-e. impt odpotiti sepodivati ('itr. orqeKlBa pf. obe3enjali orxopae.. flnll zanositi. otc}iti. odziv.orep-Fa Pl. izpustiti. lig pobjr. dovolje- pf. -w m odsek.n oteklina omnaeHDe 2 gretje. vzett lz zerta!1ce spuidati. gl.IKa2rr. izpuldati. j umoriti-ubiiati. or'^p'[yB pL impl odlomiti-odlaml ati. pasu-odpadatr vtlKaw. (ias) pribliino. /4t slaba. ugrabiti. pridanid. tmpl omaaoK. oTpYAHYDapl. izmikati se odpovedati. orna*ryoa pf . od zaaetI(a oalaAHrrrrBo fl odpadnistvo. odredijdpovedovati.e. postati tezek-postaj tezck ati orerfyBa impl otekati. natisniti-tiskati.a impl odpluti-prod pluti ar!'oB'lrRm tit odpoklic pf ornoDnKa odpoklicati. .rl(. zgresiti ga o'lro4' e adv potem. fl nasunasmrt onenFaqKa I gl. imol odpeti.tglr m ath ota (cerk\tenl naslov) ors adt.ubijanje.nlyBasKa I regitev orr(.qrr n lit odmev. . inpf oltleqar1oK. orrr o!'rr. O\Djat\"Aa co. poparJen. Dremlapolomiti s6 titi. upornistvo spfva. od zdaj orceKaAe ddr od povsod orceqe. oTe[!tsa$e orepa. orHlBa pf. odrrgatiodi6. spoeeti-spofcniati orpYe. impf odkotaliti.pisma spustiti.orrrreTKYBa impf razplesti. odpedatitiodpirati zapeaatena qrrIyulll/r. odrekati orxae rz odpoved orKa:reH. ir4pt lZKOrenrnltl. impl (. tztreatr.oIeKlila 258 orrlall|llrtl(tl orlIaalrr[ttrBo 259 otcKprle oteZkoditi{teikodati. preklicati omo3AltaBm lit odzdrav orrro3ApaD[. lig razdiitevati ofi J.. lmpl olrlrureH adj medel. 2. povrniti-odpladevati. postati poaasen. iznajditetj oTnprTlle. ollplTa Pf.tlIr. lomltt orKoc tn red.rrHaadi odpaden oTnaAoneF. ubit. -sHa d/i strupcn (t ar Itg ) orpoBHnqa / strupcnjnlo..epaBu pl postati zivace hen. odrezati: -cer fig omahniti (roka) orcerren. orpe3RYaa pt. .. .coni zakaj. oTrruufa pf. . lenega. zncbiti se orl<l. vradati pf. oTKalI<vD. odkar. trgati rz. o'Erler/Iula pft ltnpf ornpocrl'u adv s-toj6 odpeti{dpenj ati oT[e\taTfr or'JeqaruBapl. . odbiti orKpaj o. odvaliti-kotalirivaliti orpoB-oTlroBa m.e. impt odpasu. /tg velrl(o oosect-po. PCe: resltl Se najdba or:MeHddl imeniten orMeHo 4dr imenitno orrre. razgrniti ierjaviodpotovati o|rlerlla. colti kakor. izolrKpu'n. mlahav. I strup orp.ow. orpxatyaa pf. Ao'Ia'ruRa ti @ryela pf. razmotati. okorncgr. -rra adf odloien onceqHo 4dv odlodno oTcew€orceqox.lII| tn oous o'JJ. mladen 1. iftPf zastrupiti-zastruplj ati oapsa. orK^iarytsa pf.adi . oTetrlBa pL Impf ubili.d. opomodisi oreq. itnpf .IAWa pl. povrac o mascevatnle. ooganlatr oner. olrKaqna of.ati-berati o|rcera adt odslej. braniti se.. [abrckati oretra. okoli orK t<o. oAr ac oTa y. orn t. ('rp€.

orre. odsotvati kosa: DostatlDc -c. okopaBn_.pf //4r1s oslepiti.' mdstimanski duhovnik. dopust stajati nedlovegki o'IcyqPyEa izpl manjkati. tuu{cen tevau oqerrisa'r. . -Aqa ?dj oditen olrrr^a l'l naocnlKl o.. od tukaj oqgrlnJau orrypr. o. prexoracru.tclar''n. vrseti pati.OrODU . koncevreai.udlovediti se pocrovecenje.r!B m odirir oqyAlf. odgrniti{dkdvati. inpf orcrpafiglosr I oddaljenost. odD anca slraxrJen or. . oqoDes!ts€r6s'? ucloveceue o.Tsa 44. slabo oblelen oqar.nre4gp pf.or"rgtra. o.lcera qlraeE'' oadnpa_pf.?t. -qn tn dinnik..tLrc. -Aw m odividec. iihpf od. oSkropiti (z blatom) ourrera I po3kodba. ju). ccsto ohladiti si iezeznasati se otcpaM pl prav priti za silo. .: nost. m ocetrjevalec o4eT m ros o4ereH. ognjiSde ouaqapm dimnikar oqaqapqtz adj dimoikarski ortraBnr kompot o{rraKa pf urazati. oqe[ss!tsa pl . ocena (knjizna. Dovradilotkode l(orak.. oketasJsa pf. odskrniti (vrata) oDsooru. Solska) . hovati oo{a*e n stokanje. odmikati se spre(raJ orTynnr ce. oqajHg Ilee ooupno poJe .m pf fam (o vstih) ziniti. ustanoviti j l' q(topMgBar6e us. oqalt. poskodovanec . ofvry* pl. orcycrDo z manjkanje. orQp^a pf. o. narediti.--!tt1vl--gaoN. obrizgati. tolti. orrr. g. rzolnost ruluiKl ('rralw1 ady od tod. osmese *v"9.!rp! odpreti. I . OTETCTN. impf tl oclsoten natipkati (na pisalnem stroorcyreE.it*@ pl deffi oaesca (ce: ) pt osllcllI. orcr4rorrrBa 4dv nasproti.. nad kom.AHa4di oditen oseDnAes.rvMaan<rtrv!/Et oDustositi uf oui zr ho?lta. cepruoqceptJatr uporniStvo oruerrirar6e n odcepitev o'rcrlraEa adr od strani fiqet . tkoda ounereu adf oSkodovan ourrereHrlq .qa adi oiesen oqerlla pf oplaziti. tez tmpl zlresti se nad kom. umikati se ol$p^n. oKooaoielorl.n lit poroCilo.odklaqacratlErL. presocuuoDsoJau. formtran obopu''.orcyAyDa. oqajira pt. orcrtrnRa impf pre.lu[r tl izpustiti zrak Skododajati -oaSfodnino. odvrseti mimcodletavaodstopiti. ifiot teti. impf odupomrsKr n odpadnistvo.zametavati. ifipf presojati razaloveliti kosa-razdlovole.tanavl aoje @uKa pL fqm potesu. nic (pijata ob obisku) rutruo(ttulevatr orcrafl .w.dfrm. oTrir€ 4dr od tod. vzdihova. ne. od tam. i.iren.ficryDa impf gl. okrepiti-jekleniti.lovrniti 'T. zpannru-rzpalovau odstranienost otrsKpaErcqq.qE m oskodovanec. impf spau odriniti. umik otr[frne-or{Sprryra I odleo. ooopldl. olIcta'mlBa 91.adv obupno. qFrorerritsa pt. ceolu4.qeqre:. oqlx!tsa Pl.trz. -tg tt odpadnik.olrqrqgrr.o|l.'lc\ttrc'ryBA osoBewr. OIITITETVEA iMOT . odtrrtodllvas(rrvaJ u pt.. hlaaiti si iezo prcprediti zadrego. orsyKUra pf. oqesE. rzdi. odmakniti se{driorcnpeAli 4d? spredaj. orc4raE€r adj oddaljen.. radun. or{vAFa pl. orTllrEvaa pf.it iz desar odtkodovati kciea. odpreti kliun kot kavka oqae. potolti (toda) o. . oprasniti oseE^a pl oaesati o{rr^eAeH. neua.dopustitev.! odstop.. .pf . taroati.'fu dsfd ti. rmpl oce.e^apKa I zool kobta. oomrK m€tavati.ry?se.Jni adj obupen osaeHocrcsal f. impl odorctamra. zaditi ob-Iudovanje. naocarKa o. . o*opu pl gl. zavreai. o'rryrtrlTa ce pf. bi.dj razcapan. verouEitelj otatapa pl Siroko odpreti. impl liti postati plelast-postajatiple orexyna irzl pridakovati. rmpl sast ojekl€niti. . pospraviti oqetn€ t ocenitev. luditi sefuditi se -ce: oslxa.urcsajrya obupanec-obupanka otalao .toBegyla pt . dce: PosBvrlr. inpt obuDatiobupovati o. irnpf Dodlovediti. 'r'c.eMoTcxpEnvM ady suu-oosrpavau.rseTr!tsa. orreB[aeg. impl odo|IcTarryu ddi odpadniski. orcnopn pf narediti ofitrlcrYEarb€ 11 -stopiti. od vati. Krsov.rna adj odikod. orrorau ad? od takrat poravnavatiSkodo odskodovanje. orcftre.rlra 4di odsoten. odkloniti-odsua. ogexvEa pf.--. m obup r'r.nte orf<ipuen adj izoblikovan. intpf sprazbuviti kosa v zadudenie. orida ocilrraxosr f oCitnost osleperl xieDltl oseH. o(opaBr-r obr<aimpl ietati.orrypa. odbiti (ura)-biti (ura) navzod orErera I odskodnina orctrHocr f odsotnost. I osajmft. .Nrp. ocercn oqa6^aDefi a. nratr upornrK orul41.. umalniti .Eapf. crqoleqq. imqt zmlatiti.Se P.m..orcKptrueM 2fi (ylttEe$i (yrutTlTvlot!e 261 otnrslel|un odkriti.pEe trl malo orcyAll. itnpf izoblikovati.

c€: hladiti. t i I i I I jek flalKa f zool raca nairon m kotiia naironqnja.rrffyTn. nafa. rrapNr. voznik rIaK 4d? Spet t R conj a. preganjati. falot. -cEa 4di Ekodljiv.antanjc lla3aq .iti.1m laskavec.6'r. parili. pobodje. trzlscc. fie f. iztritti.pl. rrulr'ir'. prodajati.ro O fL fLm. da nc zgrcsi(. ba. 3. zavitek -qtt m trdi IIacK l)il t t lina [aArre.q . postati prismojen. 2. mrena belodnica (pri odesu) narlp rz ploska steklenica za zganje rraryIrqe rx dem od Ilarw tvtaric za Zganje traA n pad. vlhnje. nakupovanje fitla3aperr.tlrllll Plri devina flajal(. paviljon (prodajni).paoerKr naoepKlBa in pl paberkovati naBH J6H tn L paviljon (umetniski). . lig lat11 odobravatl Dotrievati: pihliati (veter).se (s pahtjato ipd) rraBKa o r. pal nato tra(er fl paket. gl.goleti. -Hrtn r?1 padalec fia3ap r?1 trg. 2. 2. kotnaAo6paseq. !cc: l)irzili na3yBa. s srabom orrryMor^uBeH qdi zmeian] r)Icz gtavc . 2. na6epKr f pa_ oereK.. hudoben K.-Bu / ncdr:t. pahllaia.rv. i. l. poskodovati dclati Skodo ourTp./i llaia. ovtTp6Y8a pf. impf oPusteti.. sistem zidanja na6epK!tsarie r paberkovanje rr Bldr fn bot .our!. prsi. 3.m gratn sklon i An iftpt poditi. -rllr t l4rr rrlr(rvilnie. gl. postati pust-postatau pus! (rrrvl nn ce Pl okutiti se z t .. na3[ Aa trc arpclrt|||t tllcl.I OIIII€TIII 262 our!'rn 263 II KOCHITIT t I I I I orxrelr.l izgubiti-izgubliati zobe oErlp . tr. o'JnrUpIB pf.tir iirrni. ^. impf tr. -psa odi trien. SkodljinaK(rcE -rF ''' vec. impl ogF lili. lig ponoreti. -ira nr fijakar. ot\TerYBa pf. ItaAHlBapL iupf pasti. padati naAo6pauz padalo naRocel|.. potem na_6epKa. narotjc. kypgunt! . odganjati naArEa f reber. senilen IlII na dorll in. rra3apt[uTe l? lrznrca. /ig ()krilic lajaxcEHa I lr.avadni srobot traBsTapKa f kosarica iz srobota naBIKainpf 1 mahati (s pahljado). padec naAap fl poljski duvaj lraAaprma I nagrada poljskemu cuvaJu aa/llerlr.tlJ oskodovati. dobrikavec [aBAaKa f smetana. pazili..n auvaj na3fi ifipl l. seSmski t^i pn pf. na3ap aK.. ''iA'd' zavitek tobaka TyT!.rir. .rvBa pf.ni dan. iDtl. hraniti. hudobneZ flaK.

vzporeolrca napartua f.nu nr malomeSdan(tudi frs). hudobnica ryIqcq . uapaxoAr'l a. gl. plosda v '. veden-spomln naltlx rn bombaZ nal|trlq€H. zastoj.ure n ar.m fa.uia I palica na x. utruditi-mu8iti. impf oslabeti. Studentovski do.nar6a pand.rql|Hra I omleta (sladka) t tn paleZ. tezrkariba napaadaa. sponunJatr se naMerara adi pomljiv traMerdBocr I pomljivost taulat f cetktt: Bequa Mv raMjar slava mu.zajedavec. trran Irar\aptrJa. porednosu' brAumnost nq. oklop nana n l.na. zrJe naEctrqErz l. nanopai. ti! pogled na kaj.fivante mparpe$ n paragraf. Dlah. slovesen ob.impt gati. slaD. 2. veaen spomin urirlemu. . qelatl se neumnesa traaa.ri Ila MaKeAoHcrara noe3rria panorama makedonske poe. neoridakovana. fig vrJucen napuae.. pauet. poEgau parket napKripapl in irnpt patktrati napraMdrrr r'.l. 2. l. . splahneti-slabeti. uagati-piiigati. qe impt biti razposalen. zavit. sEo4 poZig ^ela._park. j razumen ruuteteEctraMeT!tsaEe Il me_ morija.ry6aI ladijski krov narrerI in ft l. par. 2. osupljiva trdiiev. pogodba.papez. suknia na.gnirp-a in irypl parkctrpf rau.a na^pK l. arh pted. L razkroj. dijaski. mehek (o sadju). nemoc napaclry!.l mestece. zasnovan na parlamentarizmu. norcek DAI&D!|. zmesnjava tralnqa I ponev natrd. 2.t. lkoda. tzKonscevalec uapaj^sja-laparaxja adi indecl petitl]eZ. fascikel naflot. -Btllt-Ir:raaDt{HK.Dlua-laraa[na I raizposa- naaro a suknjid. rapa t pu impf pariti (na pari ali z vTelovodo. nanoqtla BpB[a popkovita lralrpa-rmqpar. sopara. paraliza. gl. slreljatt trarE<I*a. nuqooen traKocaf l. {ma ad. -tB ft s praprotjo oorasel svet natrca. brezglavo oponasanJe nam€ f mapa.atr m.osur m pajac. ohrc melos.tra. hudobiia impl delati ikodo k-o'lar<oc.rII^{Ka f trak IrarqHp ft1 hisf oklep.y&il paketirati. [apKa nid mu ni rtap . razum. rIe [aqail?! pravi s€menj! mtrafypf. Skodljiv. I hod nApa46'rc m paradoks.. Do_ dezelsko snezdo naaarrsase4] . {Bqx m poZigalec tmrrt|^o n vzisalo naalnra. vzporedmc4 prmerjava Eapare^I€. izmuditi. naHTa^oHtr pt dolge hlade n lIo. rraMJaT rrauEreH.pe rcqcn: z. pa adj l. razgled na vse strani: 2. kockar /ig pri_sklqdnik. . -ur nr popek fiarroqeH. -ryt m arh ktta* topirec. digau zgatl. srrJf.te{2 / l. neti.sprehajatisce. nasvet. gosti sce (nrana rn prenodisde): 2. sRuprna prometnih pripomoc(ov \apK impt ro nap|ra? -tuTo \ pa impt parati. paDorama. trapKer n parket qa(pr nalrrauda. 2. razposajen. na.r(Ha adi preklet. fastntm lmenom: fl na tlwKo a pop NikoLa aD'-^ra m zoot papiga (tudi Itc) nallaua ctBo:Itaut{[?. zveza rror.1 razred (v Soli). pomljivost aan'er . impl seimanti. pnoanrc napacrac-trapacroc hr cerkv zadusnrca (pri pravoslavnrn. -impf. 2./laDeq.zasloD. dlen naJr6As parada.m nerednei. misel |lapasfr tr1 1.Iarocltua 2& lxrElarloBtl nat|tawjo trapo6poA nal(o. llg zmeda. -priti. trg prrf. misel. 3. -tlu tn temez jenost. oKuru qaEolrdua I l. Jnt zlagat\ povezovati na^a\ adj l. tralnr. biol parazit. nalcitsa pf. -qHa adi popkov. utruiati nauyrsja.. frskr na]tatna I 4/. z./h parllik [apea I gl. uk. -'ft^ f bot prapror naqraAEnK. penzion. Skodliivka: 2. neumen na. rn z. z. imot Dritgati. spomin. poZigati. porednd.klovn na/urc.) mpa I pl denar Eapmrelr. -qI| tn arh letva v plotu trapo6lroAtfl parnik I . ki io nosi vladika (episkop) na prsih ratraryp nr seiem.l. nanex{es.EI| adj t. . gkodovati narr ar pakt.In mu.utt lr2 ra rdso. I ar& klobuk -ttrr tr f palada ^ara |lar. 3. Irr etcHo BDeMe rle urje M a . sejmovatr trasAetIra I pentlja ra]igyp m arh biit nauu<a I paoika.l paralela. neiaega l(aj rDu Je/ HIrllITo He ro zofavla. sejmijde msa:ryplra. napa f 1 para.lrHzt adj denaten| nap. skupsdina trap^aMeErdlre{.2. -{ia adl bombazen nattatuta I cerkv svetri$ka podoba. nadrvEa of.. parlamentaren. denarna enota nalaE.!|||I!I(! -qrl.AaEesr(rradl malomesten. pameten. 2. raz{rosaj enec.impf pomniti. paravan.nqsa fparKa denama po. rzoeloval@ coDat naqlwcrtrl adi ath copatarsI(r lrarylnxaB-na[lE ar adi 1.m lit dvojica./rulnr|ux.. Darlament.iuufa{a nf papagajstvo. _-h| m orh copatar.

odlomek. partiia.aru cdl potniSki \aroKat m kaZipot (tudi lt8) rmrorMc n Itotopts larorMceH.t ccsltlf [apo6poAapcTBo r promet s parniki napor. zanos. 2. eprer aK-latxalaK fant tivi kot pasa narErep(a I pastorka treas pt.{tl tn cu'lja. nesreda. oddel.El. . naprydd^eE. rIa NATIIITKOT neBeg i I I I i I t t I I t nace intpl l. 3. -III| I l. Strenica. f parIrzan-parlrzanKa nalrrE3aErja f-fam fig osvoooJeno ozemle naprnJa. pretepel te napiDeM parfum. -/lurl m trprn. mlmogreoe. -'l'li f tezek srebm nakit na tenskem Dasu narry'e'Fr m pacierit. brejati (kobile) flacxDeH. gl. -qn fl pastorek nacrtea pl. 3. capa. /ls uniditistlml deliti na kose.n paia. geslo trapra. 2. pristajati. racati. 2. DaSa "' rarua . kos zem. lig pesn-ik'Jeia'l r"#TI*J'f:I"E I za tebele: 3.solgratec-partnert(a. ltrena. aocTa r''I c^vruaB TIre [eaHau! dovoli tah &nd! neaq{a I .rtrf I orh cetkveio petie.it gl.. . 2. zclravstveno skrbstvo t ryr. tn az del vetqlasne skladbe rurF)x . -A ljiada. pastir.alnidostoianstvefik 2. rmpcocU'a pf. . r-rvnoouscn. potovanie. llg uniaevati nntop . namotek tracou n lan potni list Ilactropr nl potni list racrfip m lit 1.2. impf pasiviztrarl fiacrlrlor<.n parog. patrona (naboj) frarpoHaxa-narpoHdr L m l. rraTeMa r(at(orIo mimogrede redeno nareu..ulica.r tupnik (pravosl.ucen neaErJa. rTrlrrm preca. nsrpr|6r tu patriot..4. -Tle. skupina. TYKYnaTa^erJ! fiap\ocz. pasilde nacMeHrle 1' od nacMo predence. {r rfl krat. pavji naora. palica nareq. -. impf prilegati se. -rxa ad1 p6ten nar€rfr m l. kriv (o nogi) narTarBGnatptrBo atdv oAl rrarpaao maje se pri hoji [aTp[Jdp& +n tn l. narn ce iml ploditi se narE(a f copata (tudi Sportna obutev) narrr ol? trpljenje. pasti (Zivina. igra.nepopoln rrar. tir [aTenr-traTeMadd? spobmil.'I(x xop pevski zbor neBe4. patronaza-. zavetnik. sono ovcJe meso. m 1. cerkJ yr. pot.v f Ja l nrup narapnHa I cestnina naTeKaI steza. hrar''aprartpaf muz partitura niti. [acr roK naerpn impf 4/tr varovati. tcbcle). razcapa\ea-razcApa\ka. odstavek.) napoxnja I pravoslavna iup nlja clelo I|aII|rr{ErI potnina. HA OBqADOT ratl rrarpoH r/a 1. nepoojercn racrrBrr:rfqra pf. posestva ccsta. naotoga narKa f zool faca na'ka impl mat'ati se. -[rura. Irg mirno. vonj rfl bo. Ee npa'JaDtIe !dek rl|aj I{ToAcrI. adl Jam prsmen. -cEa adi potopisen ftrrormceq. duhovnik (duhovni pastir) lacropon.neoetaveD. pot.1 predeno.. pevec:2. 2. crzoT Bo fiapTa a ves v capah. vzne! senost narlraB-narpEB adi krivonos (o aloveku).flacryts ft Zrebec -Cei rarl se nacyra pl. -3. -Bltrr m lit El.pasiven. I raztrganec-raztrganka rrapTlt3drr-nalrTr€68&am. pala .l soljeno in posusem.-DBa a4i. .zemi cunje in izgini!.lagodno ttg mirno. oaak - cranor vsak opravlja svble IIATOT. ner. lig fam Eenianje.DqFtrapTaaelgKa 11x. nlce rrapTa aB adi raztfgan.. co6epr clz ra rrapTa\.' ponesrecl se oo. DokrG vitelj.r. pomivalka. turski voi*ki ali ci\. skrivati naprfleFrraprHepKa t part.k. kodeljicd lracrdfia I pasma. potni strosl(r narflnqa f potnica natrr. l. patrulja norpo^tpa pf. lagodno Zivljenje. 2. ^rITe rrapTa^r-r pada v cunaiaaT nJah (o snegu).a impf potovati nailTalle r?potovanje naFre r? od naT Dotka. politidna stranka.rra adi parcia" smer len. ozmerjal te bo naltorufrpa pf in impf l.nacrlrMKa f zoot postrv mmlrau: Z. 2. okrnel rog Pn lelenu naFi^a I parola.IIapo6poAapcaDo naTap I|arapAnja ralapAnja. imeti Skc 'Jar'.atriarh. "pqn r'. eAeH naT l.nacr:pMa. -cqn m potopisec n rop tu zool facak naroc ft patos. poglavar.nar. reglstnrana pravtca rmrep[qa f bergla.g neureiena Zenaka frnrlrjspxd^ctr. impf flacfipa nap46^a I parcela.-par. -l. kosdek cnkrat. IIea. nckod napqdrge z ilem koaralc!|. stezica nalsa I pavza. impl patrch- frfmE& -4!i fi-Arst pasaluk: Zivlienie. [eBurla pevka neaq< adi pevski. (e re Hatllpargrrur(a BB nacTpMa 1. potec impl trpeti. 5. trapse rx kos. 4. tig capin. ki je skusil razdeliti na kose. parTuml. patent. pokrorTi stvo. med hojo se dbati rrartxataitr m bot patadrrnik uarquK. t. delen. bladetina nasaDpa I cqnja. -II{8 adi paI r'lltr'ltulcslarosveten .rtrq ffi potnik. rasa (o iivalr ) nacMo . od nee-opevan. spodobiti se nacrlsrre r pasnik. soctatno. ifipf vprn-{nl tlnlcga. razcapan rapTzraeulKo. . 2. bolnik trasa I iivica. rodoljub ||trTp6^a t patrola. odrnor m zool pa]' ''aurl navr@a-nalrtr<a I pavica na$roa dli pavov. izum. telj z.

gl. lopata mlin_ sxegaKolesa nep/rraf 1.rneB ueK.qUTC TOIIAO nepaaea. s. lrg awor.-ce: zase likati reAa I ped ne4ar{. Zalitev). nadav panj. da kdo orebledl neneaocan-tenrocas adi lis bled kot zid rcnepir:a f zool mehrlj [c.m pretepati.ueFrry tH m penicilin oaprtrtrIa. koprkojiti.te wrccvBaDf.neir6ea[Ja ad. pergament. vitez -ItEa 4di pet_ oesetrcten netrm m. strnienka rcAecers 4di petdeseti nearer. ddi tell peklenski [eAaiouuqr adi pedaeoski neKcaMaA prepeaenec . xa.2. zgodovinsko obdobie. oJenka ret(rarI€ /t moledovarie. Dero (ptiaje). pemat nep. l. udarjen nepne. peresnik. pokvarjenec trcl.ec " ' neEeaal{cat zool modras dercaaun<aI Pep€lka lerte rgtrre fl Dosorisde: fis domada streha. tig ne{aj posebnega rlep'''at ad.i l. bise\ 2. f ntt Sala. l4?z qarl-(levatr nepwa I blazina. liB fam stara. nelJynen '|l treja. z. prismoJen.mai interval.xe.bikovka. -fis nairaviti.trerl3noEdp-tr€r|3r|o-Edpl{2 1 fi. doba. -rna adi pedanten. ltor. perifehja. adi DUnast nepe. popripeka okrog Ilijevega dne.pazi. -.tezttt spaKovallsc. leti upo(oJenec-upof.g sDaKovau se neter m.-arra adl pralen ltcpa Irrtrle z krai ob reki za pranje. pensce l|Cprq.Ko e sa nepo?kako pise? depou m peron repcoP. zdrinost v hrani.impf ieniti se. -Bua-nepAlrnecr nepAvBer{. gl. nesramenle nepnxa I lasirlja neptroA rz l. 3. pepelnar. rlca rcpru. 2. Detdeset laz zadiniti-zadiiiati oeiimoz. "qr n jeiljave. lzgojitreKMqt tn mezqa treat(a o ItelrcoHdn [eKapcsr adj pekovski neKo n pekel-(tudi trg) .KI|a 4dj metul tast TATKOBO OTHI.plavut. iebel irihl treqe^utuTenajlepse je pod ocetovo streno nele^(rca-trelloca of o.a. gl.renenK. Wrla.otenje.^Ita"ueKoacrrt neKoaell. 2.rh soremeniti v pepel.i indecl roznat /an pridanid.d. roj EeManepu:| rra ycrara ne. pajde ran.. gl.. lir spev (pes.2. peniti se. pacru se trexapr@a t p€karna. burka. rotiti. kaj govori. f pralec-r{E. nalivno pero rre'l^Jra edj.l. petdeset ne aB rn l borilec. co uetla rla ycTara Iroln zlobe ret( n pripeka.KaDqe Zer. rentuera KA ne.n impf jecljati. perioda. l? mlatenje. lr? poruhde.Kat. pf trpa -nepea rmpf pratti HtIrrTo He ro nepe (samo 3. avqusta Zilavka rcxa ilnpl moledovati. nedolinost repAyD ptidje perje '..lig pren trrano srameAiivo vedenie aernanuce.fleaTeqer6e z jecljanje. rrce impt Eeti TeIII(ztq rleelEe fl petje. perisCe ' rrepaarlrqa I pralnica ncprlo_ n perilo v pranju. trepE!tsa pf.aor npar.leparn€ m. . . . lig strup. -!rf m arh zvodnik. . os. Sotor. m okvir. ptsaletJ. brtt aep\e n fan zavesa.268 ter^a impl likati. rcEaja. re. petdesetero nom: lis zastruDiti-zasthrD neAecerHrnqa cerkt bittkolti ltau f (praznik) nerire a sadni l. osamljenaZenska neHrre-[eHue templjanec n reHuepe/! tam okoo IleHtrepqe lanr okence z trer6a/ pena tre16aael6e penjenje. trs rozEa. 4B'.2. renmwe I xar6e tel€. z. udariti-udarjati. pened se retl^nBocr I penavost renyrura f panj. predmestje. obbd nepJan4d. I pepel rrcne^aa adi pepelast. pelin.) qid ga ne more reliti neperre z pranje perila tlep'3 m arh dieta. vrodina. gl. ograjA [epraMCn n l. irnDl 'i neAecerMnuat 4/n 1. /is delistvo. 3. biti iipokoien nenje. -rla f l. 2. pernat. lig strastno Ze. .QWHa leHKa o'. imtl tte Stiti. zglauik trepo.biaje nep4ayy ltn?t f o. 0!F HAIIIJA ^e6ap. rob. 2. ro treE3noEfpapf in imof L uD.ele. nepri_ vlafna.tr personal. obrobek. f€ poZelenje. neM6e.. licijska gumiievka.rrrHcl(tr reK treHAlrex.ldra preteDanie. pejsaz.!npf -de: -l: se.t rrz Irevec utKa treJrar( r?. 2. m ath ara.Je. pokrajina neEa I pena.l treAd^l??pedai. gram veliki staveK Eepr0epnja.. nene^aBo.ogalnik IreaeHa ptenlca J neMrrrerf. membrana. T-tg.ts I pokojnina zaklinjati. gl. star roKoDrs DepAaEer6e. rexap m pek.nepyrcH. nelregaqez novoroiendek natancen neaepftra I pelerini neAeceT rra[. strastna telja peniti. 2. osebje m T t I I I I I I I I I I I . CBern H. rokoneAecer-marEeH.se. .-qrt n pendrek. neA€cellloArurll|uHa (jubilej) greuooa I Deroeseetmca tteLsld'aq m vino z malo Denei€cerfim num ptiblirno petlina. gl. pelinkovec oeset ne^Huoca. mlanu. r'8j!8. penav.r fi pedagog.Ja fl |. jutrak. javica iz pepela (nepridako van udarec od priiatelia. borec.re.

graverska delavnica rlerre. -tn m. sezonsko delo.xra I 1. zasluzek nelra 6ap ffi dninar.-qx n l pesec. bolelina neqa^6a I dnina.piti.kar se nanala na perspektivo. 2. nuBKa pax ju prmo zganje.nemaecerMrBa nutn pevraJsl !Ien moz. . JamsKl [rBap r?l prvovaf luBapr iqa I pivoviuna nnBapcTBo pivovarstvo /.impf fler1oano/leH. tl€\ flum Det ob pctkih. kDjiga): 3. itupf. -rsa 1.po malem pitl. priho. petnajsta obzna mnogo pesmi. vsak petek.dnjipev reK. sop las tre-plreEe. sponka. -K1r. Sirokoustenje reae^E ce impl bahati se.. petkraten ^d.1 Detelin nerclcr$e r b. trecoclBace pf. a/ft tiskarnar neqarapcKl dli tiskarski IleqarapsrBo z tiskarstvo reqareE.ry . neqe paxrrja lruiati iganje neqes ad.trer.j nerKarl|rlqa I petnadstropnica \. globoko spe stovanJe . -tnla odi Peten nsfr(aleH. . izkuSen. oAaM nerx grem pes [euraAEja I pehota neluiu<. aivkati |@o tt pivo mlalraecr atlj ioltast rBBrtrja I hladetina. adj pitna. tuot fl BHe. prizadevati si [es'ajt m 1.3Mor fi pesimirleqnld3aM. r novanJe trepqa ce ir pl Sopiriti se.o NtlKx m 3a nepqull una ga nzl vrvlcl nec.. . pedate nJe pt tiskati. -. r4rlura. 4.|tnta ani pesmica trecHusr€ f den petnaj stleten [ecuonoe4. petKraten neroven.r arh kita. srKalr ga. 2. hudoben lleroano HIIK. -4lf tn petek. tiskan.ljudska pevka uElHaocerqHa num priblfino necoK. ItelanHa t Detina rciat f' Vrh i. 2.. natisnjen (trka. olabno se vesti aeEFM. ljudski letnica pevec. aol neKoB. ?Ea.2 neulpra I goba ne|I adi pei. 'rae. I lam ljud.qETe a atgm od ne\ei pevka velik petelin ski pevec-ljudska tr.roK petek. kdor ima pogoje za tazvol rreplH{Ka t penrnKa. nEBI(o Mt() pttno vrno r'nnr. sezonski delavec. Cmogledost rrc''^sg f gumb. tig nadv buden.-r^r! r.nelurepcxq (t/l/ vorrrnsKt.^6apq impf dniniti. coanecJu.i petelinov. 2.j petsto- ne. peti.-Dsa adj l. graver nerrre edi peti. rler e n od Eere^ Detelindek zem. . podstaveK Ereca I gledaliska igra (drama ali opera) reer6r n pieteta. delati na tujem kot sezonski neqarope3rtrtlta I pedatarska.thanje.4s ft peteroreco@Ia f pe{den kraj. izdelovalec pedatov. tolba.. petspektiven. 2. -un I peticija. spreten leserxrqa t (ne. 2.-qll ft pesek petnajst necor]illB{ecoqeE. dolgorotnonadrtovanjcnepctreKTioex.JrF-neq|otrojKanr. postavljati se.teHoMeco) pecenka neqfiBo 11pecrvo ne. petnadstropen. -pna adt peteren. TIeTOI( Il CaOOTa Ce TIte nelodljivasta nerolreE... necoBA m pes ad. nelltaecetlt'AflllrHlt Ha t perI tisti-tista. 2.H impf 1. slu.a(lltl rMeAecrda ft piedqstal. ped. -:rrlraadj l. rns neprre/! pramen. tiskarski.. Ilrrnt(a n()Atl pitna voda. girokoustiti se nere^KaI pentlja nerHHa-fierMrrta num peteto. ittlpf l. 2. 'Jt4a 3. Eo [eroK. peiAt. petlol oelavec neqa^er6e. postajati pesKOten jan. tB'(. nesarr in -tedatiti obiavliati " v tisku. tisk neatarap m tiskar.A'Ja adj peterc lig postati.ma adj Petkov flemar adv petkrat trerlro^"nerpoldJ m petrole:. Sopirjenje.aLost. Wijati.petnajstero rccoK rBocr I pelienost fierHaecerr[ adi petnajsti trec(rcace. KoA. pogled v prihodnost: 3. BtcoKa rteqKa pla\. arn l. pridobivanje. IIe. 'ttis. B nepcneK foa | 1.r. peden. napi. -qrra 4di pe. -urrra4di Wtletel] ncrroMru[rura I petletnica rrcac^. !l\u. tiskoven (napaka). ttermrerDe a tiskanje.j/r^a inpf zapefiati . vG JaKpn penon nellq{Ilp t t brisaaa neurepa I csl votlina.ki gre po svetu za zasluzkom. 2. geom pcr. ki lepo pOje in najstletnica. Eo ncToKoT pe-preJsnJr IeK. kolektivna prolnja nerrqes. truditi -ci:se.Bs IC tC n rIeropeH 271 tulereT t t I t I I rforroAnruerr.ET^oB ad. . lam uaiti se bbrti. tolca aof wrBi pt we . Sopirjenic. z zenje (oenarla) ne"a^n impl slditi. pet oseD Ilerlr4a-nera I peta neruqnja. l. peldenec rlerioft. prod kotnik treco'ntrft. spektiva. jonll leEr€peH. treqafltmta f tiskarna neqalotrterKraq-neqatolte3alr m pedatar. petelinecHapraa pesmarica f nJr ttecEapqen dem mala pesmaneTHaecer nun petnaist nca nerHaecerroAlEelr. . ntros!tsa. pecaren ( vose(. nadin slikania. liq 2. zdomec neqa. Dridobivati z d6iorn.-Ja adl pasji grnKaKo rrer rruu debele solnecHaf pesem ze Eecsapnja. l. pt neqea.I i I I i I I i lrepcIteKtnBa 270 rrcrocKoDeE.

goreti r^aaeH. 3. *""9or zamud. Uz jezerskimi pticami aeraren rmruao n piS&nci iste koklje. -tt6a.dm pest plamei ttrdtrurj& -m n ath klinbo.sKooa wa impl tipati Enja aK. jelati. izbruluiiti Katr n lrrurylaEe z pisanje vzplameneti nurupav.r^ impl prosjaaiti. n aMeErrc a dem fi aMeH Dlapremisliti se. lrg nebe5rko lep rmcanr<a. impl lriniti. TeTpaTKa tmpl zagatr mrcarea n pisatelj. vrisk. rsz e l.flrrKa pf. obde n!^as'' impl kazati j&ik laDa Zemlta n a(ap ra v zid vgrajena Dn'roMocrI.. -potipari. pijanae.i'l3k"'. nxja. impt vatl sau. tekod ntat_m 1. 2. letalo Erc''e'i adi 1.z-pisec. trepalnik ru^a I Zaga(orodje) ItrrpalldiaaI piramida nr{AaB-nxaO z jed iz kuhane. HacpeA nla4rrnua sredi be_ vprasatr rega gne m|Ialr-rltrraqKa m. zaDiskati. -D[d iron rv_ nEcKor tz kridanie. zqfg zasaclu. si. rrdraE adi podasen. gaz dev_ati za sani. plJuskanje soDrnau naa]. rEry qa / rmta krofa. 4. tipalka. ouDavatr vetnJe waie pf otipati. Die wnorhpa pf nt impf prlotira'ti men (ki ina pisiatiiri bra'tit: rtrr yaa I pilula. !zga.n. ognjisfe) za rvirarra f Zaga(podjltje) rmcara l. gl.r^3gqTge z opoldansko po. poper lDrJalntua I pijanec-pijanka lI|4lepxa t Dol paprika n. 'rur m fam 1. brez slovnidnih in orav6l pisnih napak. skesatise. domad. rlnaAueren. hrelllati [trcKira-uDcx rrD adi cviletzagrca nrescec Ernmarapeq. Dlsalelrstvo ranskem jezeru) za ribolov adl pisateljski. obraz. nadrt. w\a impl kridati. planiti.rMflep^r|Badj popran vanJe.uJetl porinitiriniti.. -aua adl opoldan_ piskati kr. pitie al. n.iCati. valiti se rrlr^rrt<atfiHK. cidlska.1:EA##.afnltaEe n opoldanski po_ goJenec-goJenNa ciaeK v sencl. Tmarfldla plosclca rrroldll. 2. -ce: mendek zalovatr wralcre. gl.a'' adi ifidecl f am ob.r^atKrferle _r2izpiraDje.a+nll { zool pijavka (tudi tEoHdpKaf pionirka Jlg. pisan. impl planeneti. pljanost ttsrxa impf od Erna tipati. a[qe.-pijad. popi. tis Ka. ractca clvallscev senci uraurn ad1bera3ki n^a$ryDa impf opoldne z Zi rrtrrou adi krotek.ueReEt. ob.Etrcale crDo z pisateljevanje. nrrJaH(rDo. rodovitna.fafi pisanka. tlaliti rqparu(a t perada. neizkuten mlapisk did rvlror nr pilot.^qln pl od.trl|poclr|Ja-Elrycrda. zvef rouerurul ad1 piltandji zeK. 2. kmet v Sahu trEcEe. poldne lrsce 13 MBkedonsko-slw€nlld sIolrr I I DOSt '1#i.E aueH-[aa. r afqT? plaketa. sta_ n^affrc n poldan.rKa I pijada. impl lulrrralra I pi5datka..I:'t!i w.ruuz-mro!r'.J'IrI'. f berat_be. krikniti. strasiif. -et6e.r opijanje. zaretr odmerje!. aItoBIl cnoldertr-IK I'a. slesta tt'ror'm impl krotiti. cviliti (v Jrg pasma. gl. llg og'norrwisz impl fam od\ranJevll. -NeHa ddi Zaluiol plam€nea. prositi. rurcMelq an. pisan. cviliti.rrncKylr m dop na fesu.letaliskasteza [^aAIIsHa okrog poldneva. Zveglica vzprameneti-!zplaqenevati : rumn ial piskati. menokljunec. -I@[. I spominska to pecivo. plan. .tr aueH. splako_ mltrlre. rucE!tsa pf. n'. kdor vod.rod joku). auKonol nosr rdrjal{elge r?opijanje Itrtua^o /.awe impl izpirati.n at fl I sanilec.i lad. itnpf za- klidatl.a. fnltge) 'na'/rn (odi. gojiti.-ur tn pisk lraaAEnra gl. -ur fi Dosebei Mcarcat(a I pisateljica ograjen prostor (n-a Doi-. usoien n. prsatr ^6pi. Jall leva rodica pri pilueu rrrnrrMurral. DiSCeta: star rokopis 2.Ir axa plaZa (rivali).(samo sg). fie DlelnENIt pohajkovati mrroueq.).i ltltae. Disava(latinpaprik in paradiZnika ska. .ntl)|(aMa It[c(r!( 273 IIrrKiiMa I ptama mrosdp rn piona Itr|j.lanllrysa pf . -w f trL ga riza. udomaotnara plemenitost:rodovit_ denost. stmsten cau Noga od desa. 2. tipalnica nrJaHx ce impl opijati se EtrIep m paprika. pirje. odi 1. Dtidki tEcMente z od mrcMopisemce wrwiw m solata iz pedenih |rucuo n Dismo. sKr nlrcoK. f podasnost. barvast: ad. kapi jo. udoma. ocvr. trmoglavec plamen (tudi lig) m.krotkost. -Errra r pis3. vanJe. vrno . splakc rw2 iyff stokati.jt skladen. [taAlre: KoH nrrcraf pista. I I I I I I I . rrnKrre. -tHa adi . I rr . . tmila pf. tableta.rlql|. avtor (Clan.zamuden kohola.poeivati v senci. plameDast. pisec 'Jtr^Ir r'Ir[q ce inpf ledi se.. -e!6! r'r valec. zabelienesa oliem z noznik (Zelezni. grSka) r[!oE nr pion. naDisan:2.

tarnanje n^a.ne te. prestrascno n aq. plavalisde rrrtrlBaEe/r plavanle ntIIBaq-! . razliti se. fl^Irrc . stkan r|lrarl|trrr. fig naval dustev. pt unea. plesti. ple.rmnaon plasilo.rra adj bojed.plod nAoAopoAeH. -rnje tn nrE ravnl']a. plast. lig odarau-prenln. z. nAucra pf. lre neumno blekniti ntatxa f fam t. plima. sadeZ. plasiti. naav. 2. tenski telovnik. ropatt. plitvoumnost n llror.n pk)|. plafon. lig gooezoanle naecua pega. najvisja todka.ruufa .-I|. uveliaviti II ecKa inpl ploskati fl^€cKarl€ t.Hy!. pulvoumen |I^rlTKolndDe-r firxoynDlocr t?. n ere impf melati.rarnocr IIACHCTBO II^aII6ra I plaDet rt AIUrua. I plavalec-plavalka nana'rnn cdj plavalen nanane pl zaplavati (tudi lig). plen (v vojni.rrrra odi platen. {rsr n jok.ur adj jokav v 3. /rg veuK Kup naaarrlIq(t| adi planinski &rat*pa pf.. rod Dla&vati n. ornament: 3. Iraryp [aocKaB-naockar adj plolll|t trAocKamcr I plolaotost rr^qr. oblika kruha nlelria.1 pletivo ln plelar 'l[.. lig zabrusiti komu resnico raecExrq -qrl z. poplaviti.An rcue.reu adj pokrit s plosdami (dvorigde. lovski plen. l. Ulajast. lt Yxra Pf. . r\ozotjast. 18' ovotnlca lEgallmla. gl. -qn m plosKanle !I er. r. nasad E imDl klepetati. -ll'ma adi plitvc glav.trrKovMeH. osnova.J. prostor za n areq.2. srebrni nakit (nn prsih Zenskenole) nro.r'|acfr pl vreei. pokrit s srebrnim in drugim denarjem (noSa v okolici Debra) naecmrqa I klofuta. solzenje r. 3a^n mora I ploSda. imeti telave. nrarerl ^kas ru^uoot| rt l. -I5€ I l. pl. fig zanid€vati. pletje nAete. ZaDletati ( iezik) se uerixrala I nrirer*a I l. . plednica ( kost) fl w impt plavati nrrrBatrlrre n Plavalni bazen. !olska tabla. peron.{Btf.tr^aEdTa n eulM n ecKa IAIrit|e I I I I I I t I I t t t I . plastiti (seno n aqKo. strasilo raarexeu. JazrJrllost cuen nlaur rz plald (tudi lrg) n areH{x.rus. lig grmaditi (duie1. -qr r?i ujetnik ( tudi rtg) r eHrr. vzorec r| eftaFtr^ef(ecrcdi pledat t^e*&t n pI pleta tr^ern(a f lopatica. -Nra adj plotlcl|. tr a(a pf. gl. -ce: vmesavati se._. lrg sKrajna meja tr^axo aali. 2. -gII n pladanec l eD'I lmpl pLeu tr^eBua f ple\. nacrtovatl trAarrdr<a I plantaZa.Dalagati plasti. pletilja 7 narora 11.e rl -kos v naravnt slnnl rlaarllo z 1.naasar-Docr I jokavost Zave).. .'laq r eaarrKa pletarka. gl.A6eI| adi plovbcn ir oA rft sad. npu. spravrtr v promet.n. pljusnitiplati.n Kuverta. len^ao'r'n aati.uun rz plodnik n^onrr. planina: 2.rrr adi ujetniski rraer'crao n ujetnigtvo. ograla fl orll| nr salva.oropati. -:r<ra adj plalilen Il^atrr. sloj l(avKa n impf 1. l ele/I lmpl Dlesti. kos blaga. ialosten n aqeHn4a-Ir alrei{Iqlryll 4d9 JoKale n aqe6e n jokanje. li5aj I r^ec8e pf plosniti.lia6oti plIev imFt pluti Il^oBt{ oB[A6a I plovba tr oDl. oDu. dveka-ri.ren rz I.itrnrga l1 pleme. &trEaqKa nlrfiax.f plitvoglavost. Ito(uaga. 1.A kolobarjcnJc m r^ocxa I plolaota dutoro. strmoglaviti.. jon acr r. 2. impl izliti-izlivati. jok. peJ razbojnistlo 'r4/ naenlBarb€ a zasutnjevanje. -TKa adi opp. pljuskatl . ropanJc n erryM n pLgnum.raoal. pladilo n ft platnik.pf in impl plasirati. pla6evanje.lilajav. l. gl.l ploskanje. plitvo meslo v vodr n rrmp n surova opeka n^lfrxocT t plttvost ru. ( ocu zrusiti. in impf planiati.{qt n eHer 4di ujet n^e'dr. navdusevaD rueln. imPf I. 2.ae impf jokati rlaqeu. -ce: teiko se prebijati. bonAaneH. mano ad. TrF n pladnik preve trAarE.kva3iti n achpa. visoka planota r4pr$op-Ma f 1. postavrtr. plaEljivost r. II. -qna adi jokatt.' pladljiv li8): 2. podkev. plooonosen n^oAope. impl platati. fll. zapleniti.rK. -qr nr plitvina.IL samo pl prJuva se -ce: . strasiti usedatise n arlm inl -cer naara I plada n^a. -oder. platng.nik. strop. pla{en tr^ared 4di pladan rlartr^sDlncr I pla5ljivost. a^e. trg natrt za akcijo tr-{a(al6e n plalanje. -Bryr m fam iokavec ^ct*\ v kope).r platna. r eMe.2. 2. .it bojede. zapletati se v. zau5nica n{ecHrfqaD adi pegav. umetniSka suka: 3. streha) It oqect adi ploSdat nao. rIAecoK. ploskev n^orumA nr trg. {r|lfra tn plol n efaao . fiLnski ekran nlarEoca ce pl fam lig pobledeti kot zid [r1ar6 /r plato. tariti. Zit'o. pljuniti-pljuvati 2. o.seja razsrrlcncgo odbora n era{(r| adi pletarski r^erBa I pletev. gl. ploldad nag z plug ILUxEe.a impf ujeti. n^erKa nadin pletenja. kita las: 2.

tt rpl poveriti. trdyAa no6yAo^r| ro6vAlAE pl ponoreti.'Ka fam potepsti se. ?A | tr troBJaca noBelremF-troBepeErq{a nooaplraq m terjavec no6apitsa'ma I povpra5evanje trooeme pl zbeZati uo6e4a I "mag.zpocloru traains! pl stvari (obleke. razlegati se. povisevati poviSati. zvilan pf.rwa pf.E€pennK. razboleti. 2. no6yuyBapf. W prilaSaati..zver) gobezdad 'Io6ece trjb.r adj kot izrezan. fantovati. spodbuda terjatev. u66e. zau. skugtrap. pokati [o6eAlnft. grabd. tro nrVcra f mehurdek. zaroBeAe deti kaj. f. DOrmstvo samovati. zmasovafia aende. . -vzeti zavzeu lo(umo mesto: J. toaJacysa pf. vstaji.o8e gl. zaviti (pes. 2. vedinoma [ole*eroAl[teH. stladiti. zaupnost flItBeke Ldv kotno 0d Mrrorv ved.ept 1. Cve. ffiapyR poiskati. kvasiti pt pobesneti. 3. fig izpodDrlau. ponoriti pt.ryrurir J slina. impl L postati bel.n fam gospoda4 upravrJavec troBea6aI listina. pokoriti se B. rojak roafatre /r odhajanje. n rroBrdrr!tsar6e povilanje. sklicevanje rKrBrfE!tsa pl. zaupnilki IIoBepl. v sponur. IlotaMlrEplla loEepeHrlrKn ad.ias[(. uprav{avec wo . denca.. impf I. rK>praep.'2.tm m povabilo.noasF'|BaIrt.tr Yr(artturK I pliuvalnik r.€pLw adi zaupljiv. m6^eAlre zl pobledeti fiks izraZa komDarativ: [ov. 'f. ropot. izplJuneK IIAII€. l. zaupnut ce pl. pljunek tralKa.ofwwa It. 2. upor. uren rl. zabtevati. UprraU Se no6yEraB[ pl znrSiti..tr. dojenaek. !ce: upreu Se.aEa 44. uspen pn oeru lOOeAeA premagan Aot .: napeti 36parmdr (ce) svoje moei.'iltry]Ba inpf 'IoD. -D!|a adi slinski zmagau-anagovau adi zmagljiv. impl rldw gati. pljuDek. ce niti se. II. veter) noDrlR. topot. razbc 6aB. ro6yAa I pobuda. klicati. zmagovrt tr(roeaeE. pl l.E. ce rro Heno biti -ce: slabim Dod volivom nos-g\ernre vedeuje n troB€ n vezava (knjige) noaesaeE 4dv ves dan [oBeaa t zapoved.rcQtepe pobrati (sadje. odme. izvledi.BHa adi vcdloBekerracoDeH. pl 6eAEsKa. zapravljati aas r.l ro^BaArl. pc. obvladati.. peljati. inpf no6pKa[ adi aneian. ne^eHaqe EoEI|Br€ plenica.iyi<dqa l-slina. na Ias Dodoben u. no6eAlltsa. DoDeAe. -ql|-!Io6eAtnqa.pobi+. sDegiti upuca.ooacyla trt.. poviti (otroka v plenice). porurcvau rabiti pf . premagatiobvladovati.oBzr'aimpl od noBnc povijati (otroka v plenice) floadlaqe r1 otrok v povoju. po visevanje.n zaupnaose. noBeprrrearn upruK no.adi poviSan.ry oa. Dobledeti vati pl wauna impf blebetati. klicanje. zahteva nosaca. poveaanje uoslaca. no6eAg..aib arh vel. izhajati no6parnu m l. razui predmeti) tro6trece I'l posaliti se \o.tro6e*alryEa Ul l. hru. tisDiti. sDodbuditispodbuiati nodvuaI upor. 'c.2.\o&Mw magljiv nost rutyclxa impf pljuskati. lig pred. impers malo b6 mehkejSi. izpuliti. rttUt pobratiti (se).boju. l&aMrta o /l blebetad.runa adj vedleten nooe(euua adv ved ljudi troEe(eEarn4dl vedkrat .aM.anedenost flo6apitsarie n povpralevanje. 2. 2.pt. nb6pry lep5i.go sDodariti uorlerraq-.luc m 1.n. zlv: tlrc troB'JK. tto. ro6eaz. grabiti bijati. poklicati-vabiti. gl. jati (pes. poverJe_ruca f za- I I I I I I I I I I I I I I . pobratim. lig meti. cveF kati. pv ruteu.zasnubiti [o6pKa{ocr I zmeganost.gl. impl naSduvati-Sduvatina. impf w trospwf pt tarn zapra\iti. najboljsi prijatelj.^ impf ropati.qtr-trAlxar1trtrI|a ttt. po. leti se. tro6Ee impt. trusd vrt. tro6parmryla pf.no6ottt ol 1. . pozivati tronEr<trar6€n vabljenje.. f zmago\alel govorice . raz..Mq. hnj.oBWe8.Era-t ropanje. . podvizati se"hiteti. noMeK.povitek I rlostr. tmpl povabiti. qo6eA. bolj. zaupati. volk.fusxn cdj zmagovalski " lavcKaDl|qaD44. zatuliti. impf pohiteti.. rcBVrsyDA pf. \oBepuBa pl. ro6eAoroceE odi zloi'ago-4Ba hrup.ll.port po (kot pre.povelje norerra izpf zapovedovati.J4.|. noBe(ero i'edina.6ynr no6y*t. odhod pl no€. zur]av traycror m trcsk.2. prerl. osiveti.i?npf uveniti. s silo si no6Da. pen [oBep]MBocr I zaupljivost. rroBeKe troDenar4di uvel \oBe'de. veniti noBelreH zaupan adi no.'.. programski dokument: Ilosea6ara Ha O6earxreaEreBat[4r listina Zdruienih narodov troDe^qr|& -ry nr gospodar. plus. zmeden rc6apa. . gl. potruditi se no6p3P. premagovati noaaMnr'pl| troBeA!tsapl. impf rro6UAUDa 'no6y. podiv. poverJenlSki. s sebo^j. 3.a (y. impf tit ukl'+. hitreje leti rcala impt odhajati. 2. anaeoslaven n Ucldo'Ir impf buaati. .Ee r prJuvauJe t UxE. impf rI $n(oEeE.tro6paraus. rfipI povamprnuse (tudi trs) oe.

put! ka. domovinska pravica narediti napako. rrorarEta fi. osuti (krompir. nazor notteryte. zadrzati se noBre pl hoteti. noDpeAn. nudoben dlovek impf mazati.ma adj obmejen noAaAe. uganiti. 4. vdaja'1 norpe6e. zadrzan. imPI W trofpAe t sr. preklicati. impt Dajti. [oE^eqra pl. 2. norptq(a pl pogrizljati poeoditi.t pnmer€n. pf. podanorpedFaFe t? pokopavanje gra pl pogreti lorp€e adi pf popraskati [OAa |ru|rIrin-EOAaImSI| norpeltr(a podlozniSki. ogrditi. ifipt p6 boiati-boiati notas adi nesnazen.pizadet.rorptM. hudoben noraserl . pogoJ narobe nareditidelati napake. vdati se-vdajati ljati. prilika. uganitelj.BoAn povod.rn noroAYDarr gl. kondicionalen trtoAeg adi . zavrniti: izbliuvati. darilo novoro jendku. poskrbeti za-poglcdovati. inpf l. gl. 3. prekrsiti. gledati rroroEopKa t pregovor. -urHa vilen zgreSen pf. unilenjc. suienjski. opremlleno . imlt pogledati. 4. IIo. posKroetr za norcfu pt [. -AEa 4dl sramotilen. umazanija norrr6er<'noru6e m zadnii Kratec meseca ( nasilne tronl. poguba.a f napaka. f tam polrar'lja'rec (razreda! ponavuavKa. impf . IIoD. noBpar?apf.rlla ad. prrmer. pogled.a voJen nonojruqa f 1.noDAeqe 27ll rloroA6a IIonoAfts 279 noaaqcaio0 troD^ese. . umikati noB^eKlTarnea umik roD^eqes 4dj odljuden.pogodba. neEist. -AI|a 4a. pogon. bljuvati troaparsuK.g. uganKar rrorarur. zahoteli.ofpewvBa stvo. iz. Priloznosr noEoA !|B adj vodljiv nosoA^rrsosr I vodljivost roBoeH-noBoeHeH. -qrr m povratnik troBparErqa-noBpauuq€ t polTatnrca roBpeAa I poskodba. gro noroAHocrf primernost.eleti noBrop 4dr ponovno noBrope{. -pl|a 4di ponoven ontoprrt .HrF rz umazan. motiti se [orpem. ifipf nost. lig pc galanje. cAoDl. umirati od zelie tror eA m 7. zadeti. 5. upati s1 troraiar$e ugibanje. krize\. ugoden.arik. 2. trorpr{rqtsa ce pf. udnica. norgAno adr -ce: no postau groo.a/altt ltcratrvDost noBTopEo 4dr znova. zanimanje. pl nakazati. adi w 4'l. umakniti-imeti za posledico.ti se za kaj. vasezaprt tro!^eqeqocr I odljudnost.-. pe riodicnost troDp3e. zmerlastredi.pl. pati primerno. vrniti. pasti.mollel. r. tr'oAptaep pod. umazai\Ja noras. spraviti-ce:v ncpf. noroaeM!tsa ce sc srefiti se. poma' norltAes.rmoutev. oncnofoaeMt ce. im?f nie poKopau-poKopavan no. tnpl uoAaucrso t arh dria\l:ai''orpeu. noDpsvaa pf.pobri9a. f nes\aga. norpe6YBa . l. za. podati. podajati. pomota lo4renfiocr I napadnost. 2. obidaj prvega obiska pri porodnici noaoaed. pogoJen loFoaeH. -.en. ser4d. '? DaranranJe uorafas n ugibalec. -ce: sralnoten se trorpe6 n pogreb troAaaarbe podajanje.Iu& roroAda t l.ryBa tmpl oq noBre pG skusati kaj napraviti. ugoden troBparfi. nezno stisn sc ili norpafaru I faz pomeldaniti koga. koruzo)-osi-ce: posreiiti se zalotiti. /itl norolI tn 1. impt povezal.Eu I nesnaga.te pf umreti smrri). vradati-zavradati. ugooen doroAeHo 44r prrpravno. pogoditi se. zadet'. skrnina. 3. vidik. fet sila. lit ugodnost pogrditi-pogrdevati EOTOAOK. nec$roca nofiuturmt aI(. psovka vo)-streli. noroA6eH adi gram pogojer\. raztaliti-zadajati rane toapare-u adj obdasen. totte{ula trt. 'J.noErcpyaa. udot! . orp^1. onc$rctl. f \esnaga.zmotnost rrolpn Kn ce. umazan.larpa f med ptotirL. pomoliti (8ll' nje. rrorp^Wa pf. repo ureteno. usmrtiti. zadrzanost noBrujae I vplivati no. perio diden roBlreMeqocr I obdasnost. tig motno si zazeleti.noAaBa pt. urediti. trora its{l pf. 2. zvezall-povezo\t au toBptlKa pl tam pozabavati se s kom v pogovoru. doge vor. -qII m zadelek nory6d pl 1. skruniti 'lora'[r norasaja..rroDlreAyDa impf poskodovati. ir?PI potegniti. 2. rlotpsy& pf .zmotiti se. ugod. noraiaq gubiti.. prekrsitev pf. -qll-noralllltrl|l|a m.lorpy6a. se ie flor"trtrIr pl priviti sc h kr> ce oomeldanil mu. pnpraven. ponoi'no noDTop!'aal6e n ponav{anje loDropyDalr. obrat tev pl postati osanoropAee ce roryp6er!tsa pl opruvitl ncben. 2.napihnjen kaj dnine aorpafaEer adi fam ki. -ce: tlg PogosPoorrr ttoa m tla se rofparMseE. lig uniditi. impf ponovl -ponavtJaU [oBTopAlrE adr' ponovljiv: a/ath ponavtlaterl loBTop^ssocr I ponovljivost.uoDropFaqKa tt. ustredi. impl postati-postzilati sreeo osaDen flory6!tsaEe fl usmrlitcv. . Dapacen' IlOrIeItreH.

D'o{apsU!. gibljiv. zvoonlcit ruu troA6oa!tsa impl pobolevati. gibaen troABnxtr pl premakniti. grbast tro{rpee. nahiriskati-spodbujati. raztresen: 3.) troAsaMarr[ pf nekako zameCUti uoA3aMajaHadi l. kvalifikaiij a [oArpa$r.uoAapu pl. -Ur{ r?rzvodnik roAEeArtrqa-noADoAsqa f no4rre. impf pogreti-pogrevati (jed. '|ioaapuBa podaritipodariat i. zasmehliiv roA6rBuodr I porogljivost rto46s'Ae. prikriti kaj. izbira. f gl. lO^rmrsVSa tf. |loAarroK. noc^oBEqa noAno^rrrc. noA6rr{Usa pt. kritati. .[oADoAHrIt.. inpl poZretipoiirati slino trlg) noAnorBeH adi pripravljen. zatopljen noA3a6opt|ll ce. .mpt Jarr oIrocjt pl troA3a6aa3Er malo zavidati tro$a6^yAa pf privesti v zmoto.dme!. postati malo hladno (samo 3. IIOAOIIB rroltlpu. lcei vdasih se malo spozabljati noA3a6opaseH adi nekoliko raztresen. nor.. nagovontt floAroBopKa I pregovor.devljar med Sivanjem orzl na Kolenu impf zavnskani za. €Ha odi prevozen . pl izmakniti se.ti . zasmehovalec noA6rBen. ao.f. podeltevatt postaripostatr\/M pf .. -qf. na ko gar je lahko vplivati. izmuznlll se troA6r0 . roganje noA6rrc. poKunan (za pnpravo Je(u) doApe$qK.hujskad troA6wryBaqKn ddi hujskaski. -qll ft o.eBa pt. roAroloplr pl priSepniti kaj KOlnU. hajati vaasih.di podajen. -3r z veliko dejanje. yl malo skuhati. rn podbradek troA6fre4re pf.z. noA6lqse.[oAFi@nq {n t-nl podbradek.krit. podkovaD. EoA.. uoAB^eqe. podjarmiti pf. 2. nahujskatipodpihovati.fl po(lztrc( roA6em:. podgrlina pri govedu [oMoaf a{oMoJAyBa imUt pri. misel) roArlrfta. ponagaJaIr. ifipf rcz'[o!€ deliti. zvezati (knjigo) podvezovati..qn troA6paAon. rfoArl'rBn.zasmehovati noA6[Baq rfl porogljivec. itl pl nekoliko zaboleti-viasih boleti troA3a6opaBa izzpl vdasih malo pozabljati. jermen. uainkovati noAea6aI delitev a. premakljiv. prvo noAroBopr| 281 ltOA!aMareH troAapoft.tt posmeh. . pe hiteti.B^eK!ts^ itnpf poddrtati. "i.Sduvati.polet roAeM6e !tsa pl fam polenatrtrl uoAclBqeeroAer!f. Kpena noAeJcaDlrapl delovati. l!oAel'. noAra aAE pl malo se shladiti (vreDe). uo4ona pf. podkovanost p. hujskati noA6lqrlBas fl podpihovalec. podeliti-deliti. poudarjati roA. \o$!. no4roarrrpa pl.apl. delati dolgqve noA3a6ourorupl zamasiti (usta).troAnorElD? ifipf prlprar4 u-pnpravll au rroArorBrEre es. noArpaalra pf. nekoliko DosDesiti (korake ) doA3a6puEr pl hitro. noApaacr!tsa pf.la rl. ratuo vrnlen xoAraAlreuepf malo zadr:emaD troAeMn lit vzpoD. podpreti troAApEKaI podpora. od^oAtup selekcija bira.AdUEUga impf spodbuditi.rnlo froAflr^trB a. malo zanesen. noAorDa pf . sb:retnost. n naglasanle troAD(xltt prevoz. impf izkusiti. potladiti pl noAsa6p3a podvizati se. JUnaswo rtct4!''''A m podvrsta (v sistematiki tivali. prevozruna noABos€E. tlo\6y. podvratnik. povrsno obriti noAsa6pmte pt povrsno.l. impf tam zadolLiti se malovdasih se zadolzcvati.ik IIOADSKHe.os. na rahlo obrisati noAsaraaAsEp' postati malo laden |roA3aroBopEpl nekoliko zadrzati koga s pogovorom troA3allreaEadf. podpihovalski [oAEa ttt gantar (tram za sode v kleti). misljati si r'o{Bp3e. -x{a adi premiCen. Eoaspv. po-impf salrtl se-za norca rmetr. noAsa6opq!tsa ce pt. Sduvalec.qr troAroaHtrK. -BHa ddi porogljiv. poudariti-podartavati. usposobljen noArqraeHosrI pripravljenost. gl. ki ga". troA6lurira im pl nasCuvati.ljEn I I I T T T I I t . vezati (knjigo) . tu pa tam noAApxtr d pomagati. ifipl podvezati. prisko titi na pomod. hujskati pt.l. oremaklj i\. ft Wdvoz roApolrm ce d podvomiti.Ep3e rDlezrva. Zivahnost noasmt. rahlo ogret za KaJ. impf podvln-poovllau noADe:. lorotrop(a. gl.oDregnruse loAoyAa I pobuda. m I'risk.ostt okretnost. mignoAlaxcnocr I premidnost. zavpiti-vriskati. impl 280 noADapoK m mleKo rloA. impl podzidati-podzidavati troAry6aB€H-[oArp6es adj pc grbljen. troAiafuar.im. rahlo prevarati noAsa6ons. zbosti. malo zadrlan (pozen). spodbuda pf. rastlin) noAEE(en. z. Witi troAB acreE ali podjarnljen loAEAasrerrocr I podjarrnljenosl troABiracm. preizkusiti-izkuSati. kr. -A'Ja adi plipravlen noArurBitiuBe z pripravlj anje noAroroDKa t DriDrava: izobrazba. malo brez glave loAtaMareE adi (o ooeledu) rahlo skaljen. naaduvati.EAeKlEa!*e poudarjanje. vedkrat Do malem boleti i izbor. itflpf spraiti pod svojo oblast.qI| . po.rl||. rIoAe^UE pf . preizkuSati troA6EeFEoA6trFera n.

ki dela podnice. f potuhnj enec-potuhnjen- -[Fr-nOAMOltBtrqa impf kdaj p kd. uoAlmg{Da niti. pG nabrekniti ganJeK. okajen no4uoprrqa f podmornica. impl prevarati. malo se lzljubiti pf rroAsaMlrHe malo (komaj) oditi. bezno EoA3ap-anrr|q malo.4 aA!tsa pt i. lontar. zaPosEvuen noA3ao6rrKoa{pl nekako obkroziti. rroAHaBeAHa. tit podledi (bolezni) uoArreq z podlei. pomagati. nckako l|nnrca. ognojiti se noAiraMu. impl pribliiati se. postavljati. impf namazati.-Mrra adi podzemeljrro!3. malo pokvecen. skakati eez vlagati. ry. Iu(u crrH4\a smeJarn noAn_4Bnar adl' rahlo polede.noaSaMaTa 282 sKl noAMeT IIOAMCTI|E 283 noAqtlrap noASaMaTttPf malo. malo. l. mimogrede. vzgajati pf rcNapi. dvigati. neKa_rn naKazen noAqaKp€He ce pl dvigniti se maro. do pf.rtI|qEYla_ pJ. zvabljati noAMaMKA prevara f lloAlltal|Ka. podloZiti. pofuast. pl pomladiti-pomlajevati noAMAaAoK. predloliti. postaviti. misden. odi). noA otaeH. pred.mraien (izraz) zahrbtnost floArr. troAMlrr[Illa pf. gl. pce: seznanjati se nekako. zmrznJen se noAMp3narEqa I poledica noAuayMx ce pl mukr pr'lll k troAMlrsrre. jama roanBefi adf podidan [oAuaee. noAMaMyDapf. noaHece. inrPl impf izogniti se. fig nekako obiti loA3aocTarrytsa tfin maro. nagnjenost k demu noAAoKa!t (o vodi) spodkq Dau notaourna I podstavek llo{ urn pt (o rani) poslabSati se. dvieniti. noAuBu. lig skusati zvedeti noArcMeH. predlagati. malo uzaljen pf troA3anlre zastati toI'aacrntar adi malo hripav troA3acrrrleuadj lig tahlo za.cuu ad't pod zemljo rroA3cMlc podzemlje n noAleMrrsqa I zemljanka. lig podkupi timazati. lig podtakniti troAMrlK!tsa ce impl d. zmelati [oa3aMe^!. impf vzdigniti. nekam brez volie no4eavnncepf mdlo zamiZati doAsaMrrrruce I nekako se prikupiti. larnltarl noalrerse pf podstaviti. nekako Dresedi troA3aimc rr ce pl rahlo se zamtsrrl pl noAsaMo^rrn malo umolkniti: malo utilati no4raneuapen adi nqkako zanemarJen. troAHa6A[rKlTa our nr vloga. malo nakurjen rroAqaMuHe.j nekako plizadet. -ur m podlistek.obfikati se. nagnjen k aemu noAAor(Hosf I odvisnost. nekako skaliti.rroaracueDrre pf nasrnchnltl ce nel. podzemni hodnik rroAMo eH. malo si zapoEniti troAsauo3HaBa impt swznavati malo. polomec noAHaaeAeroAsaBeArc stlc rd povesiti (glavo.'iaaticlu se noAHaaeAeE-noArraDe{nar ad. prekop. siden no4savecreu adl nekako pogosten noAaaqyAeg adj rab)o zatu" oen \oAseue. zvabiti-varati. impf zasdDjiti-podpodjarmiti. noAlraiqerl adl Ze malo nrtvuvatl Jen noAMpqqe. -rKrm 44. uq A. \oA arKuB pL tmpf prevarati. [oArrecliBalrn vlagatelj.j IIoAIn4a I lon6ena posoda za malo skljuaen. noAfiItrrEe. malo prekositi. podmladek troAllroa r?r prehod v skali. oovrsen. nekako. nizkotneZ troA^xcHnK. roAln4a to noAMorurocr I potubnjenost. temelj. noA[D!3a pt if pl podivjati-divji postajanolmenocr f podivjanost floAhrHe-noA[ra f. Jaar roAsaraueflr pf nekako si zapomniti. [oAf. gmotno sl opomoai loArra lTes adj rulLlo razkaien.krusno peko ra cEara rahlo skljudeno ts noArrrsap r?. no4ua.-4u tn lit naraltai. [oAMp3II!tsa pt pame inpl rahlo zamtzr\iti-z'Itz.D. zrasti-Dosaniaskloniti se. in pl Doerftti. vzgo jiti-vzdigovati. sub ickt olruce ti. roAgacMeaH-noArracMeBat adi noAMlrgK[ga nat' pes zoot sLrahlo.l -rur n mladika.xlra ]f. I za srlo poravnafl noAlacenlar ad. lig potuhnjen troAMOltEUK. -^qa adi podtalen. lagati noA^erse pf malo ledi. prcrrcstlplot-izmikati se. t\oAseMa pl.aj obiskatiobiskovati noArrar{tasu pf rahlo zasovraz1t1 lroAuaMllrrell adj Ill. prenaso- . floAJapMl". nekdaj pa kdaj zaosta|afo. skoditi vloiiti.nufeH adi opit.alo na- \o$arKe. impl prijeti-prijemati. nekoliko.tr!. povrsno. feljton noA ora I podlaga. nalagati-varati. priprs makniti sepfibluevati se. prilizovati se roAMAaAeH4di pomlajen noAMlraArr. trpeti troAHa6r[rKrr.B^ .tueH adi nekako iinelanlmalo bre2 glave noAsaMlItcartadi rahlo zasPan. primikati se lagatelj loAEa6peKuepl malo (precej) roAq. IloAt'ec!tso pl. KA rroAHaBDxHar adi nekako vaJen rroAuaBpuar adl rahlo premo den (od detja) noAHarpAeHadi. fi8 sklju-c€: ti. lig podkupovati noAMer r7r gr4n osebek.

zasmi. tig trorKrfroatr[a t zgaga. impf podrzati-traj at i. ropXtxysa prf. glavna mi- no:i(oar{ Ut porumeniti. no3aaleryaa rf. tror<lt.Ke u atpr no)ltettuB. impf zgodajvstati-zgodaj vstajati floAlrasje a podrodje . lJo. izboliaava no4osp_erme.pl troAloKrrrrg f zanontntca noArrocrrre.' izbolj Sati-izboljSevati noAo6plrare fl izboljsevati. f. porumenetr nor(Irraltsan adi por. no6efupyoa noeFtrost&a r?r. biti mapf sel noepreEFa I gl. Do<trentttl{nematr nopqtxu. poglabliati se lloratpt|ltKapcKrr-rloriapBFrxs r{x|aB eqe.r. sloboko Cuted zavirati pl pomilovati.oponasav troApas6cpe pl Dekaj malega troeDrtrE!tsaEe n pocenJevanJe. noAlfoc^tB a41 znosen noAt|oc]rl|aocrf znosnost noAHoruRa podnoZnik.ra adt pod roko.1 potaritde. Desqigki: 2.'{lepota IOBllH nodMa I l. samozataievanie nGa. spodkopati-spodkopavau troAIrlT ddi drugaden rro4pw 7n klet gl. impI 'Ioev@'.q|a adi posam+ toxetie pf malo speli. dobro postavlen ro4peFeugcr f urejenost. drzati troAlrma ifl pt podkopavati noApuBaEe 14Irg podkopavanJe noAltoru. nabuhel noAyeu(rcr I zabuhlost. ItogaD eKvEa rt. noAnoDa/ l.n4tsa . pf poreleti.re>KeAYaa zar. oponasati noAParsaEaqe r? posnemanje. podnoZje (spomeni.. impf ovohati{vohavati no4Fptr pl pognojiti ol. pri rollr noAIraMHr.rtvo\alefi .prueka noAxonTrrqa. zgteqovanJe noAltarKaDaq posnemovalec n posnemotroAparKaaaEq -adi valsKr. novoro iendek uolnoon p1 obnoviti. 3. n sum -nJa sumljiv. 3. K SulntuCentu pf. .troA(x]pllt'e^erl.. poenonoxxBeepl preziveti. g). pesnitev.'pKa malo pobrizgati pt glasb cnMooErcxa [oeMa.Dezaupnosl noAoa. l. napihnjenost rolwm.-drZa: 2. nosarlrurrfi. orunoetr nr todka (za doselen menel [oeAHrrcry. za:uleti-zddraeviti. ^aB no. vznoiie (hriba).g malo se idziti noeaEocTaDE!tsaEe'.mevali.odpUBa impf opp B^ottr. . nabrekel. 7 z. troxe. pozafa impl fig malo temetiit6iC tlor(ap. 2.HqE m posamez. nabreklost. impf poenostavitltror(eurrrr ce pl razbelievati poenostavljati se malo. [oApa36npa ca-ce MO IIO CeOeCtiI SamO pO SeDr se raanme ratS1a. poglobiti se. spozgasuec navati stvar.. pL rmpf pomv nat\ zravnau-poravltatr noApaur. impf podriti.tro-AlreM!tsa impf pf. odlkmjen (!Tata) uoApat(aDa izpl posnemati. troApeAitsapf. noAltar{ts^ pf. noaadaB Df. poezijai 2.3da I l. razumeu.1r gl. lig I . troeAuocrallry. sumljivost.f bnpers zbadati. nizkolen troAocnmar 4di nekam hripav noA(rc^a6eE adj nekoliko oslabel troAorBopes adi malo odpr't. na novo dokuDiti llqAgoElDarle r prazniden na. impl urediti. a. uixamnxwa zf. dobro razvrstiti-urejati. zadriati.roApeAes cdi urejen. poet. top'ur*us pl.l(eruo ddr zazeleno Dosamidnost uor<e/rqocrI za. nezaupen. kraj trosaDlqte. imot ro6rcxa adj l. zelo lepo no'(ollreH 4di porumenel. troApoHlra pf.AAa adi podel. nov naKup. surnnost. spozDan DO@rUlev roApa36trpa impf ra j. razvrSden. upemraaxa^ el. gaslsKt impl lig rclno zivtetiizil roxeDoNr Zf pr€Zvediti vladevatikai nox<era .nocsrwqaa pocenru-pocenJevau nlK IO Zelen oeArqeqeH. zaigazett u noeAlHeqHo cdrr posamezno.--:xata trosaB€lrepn ce pl impers maliti se. trgati (po udih.aBrd.f |. tror(apEuKapm -4lt spoznati.. noetgt ce ?t lroxmKa d Zivotariti krajSi najeZiti se cas noe. zajecosattnost Iratr rc3i'6. razurneti.doziveti: stavitev. poza..elenost noe4noctaorol.[oAEnqapKa 19t noeBTl'trllal6e l|ocanHeu 285 noSar?u)KH troAE[qapKa I krpa za brisanje pod?ic_e. poenostavtjanje Zveti kje nekaj aasa noei(aEu ce. p€snikf pesmca roerKaatr I pojecljati. uor<rreg{orclne pl poreti fig pesem!. obnavljanje noAgoxje n 1.nagnjen -lula rnoAo3pnBoqr l.-Hn|(. 2. rloxe^lra impl Zeleti Da pf. X. kup (obleke). saunozala terJalen noacprrpaioct f pozrtvovalnost. loapar. noAsecvBas qr. zaieleti noeA!trreqHocr t posameznost. podnoznik. prudI KA troA(xrpllD. BrB6a noL1ra pl zapihati rloaYev adi zabuhel.eiati. tto!.. v kosteh) impf prizadejatl-prizadev'aii uspeh) nodma I poanta. objokovati lo se zmraaiti noxap rz poiar Ko3aBIIA! l'l zavidati nor€pruurc . zgledovati se. ka). pregreamosl noAIreA!. poem.o6pn. tror<erer! -tura adi zaielen posamrc no. razvrlaati troAIreKnr samo sg urok noAlteMe.

ro3^aryEa|5e a pozlatitev. r..latiti nosaA^a6o.ot'3\rnt precej ) obrti nekako. .. pL reopLrja lla IIo3lraHEeTo spoimpf nekako zblizat! znaraa teorija 'Jlalo.ic. fam malo sc komu skrb.icvnnic aurujlvosI '1 noJat4'irojaaKa I nrC svisli. paa6rap-. tro36irrxu. . pozr\aiati no3a3Ja{apl malo zazijati.noeApaDy.. urro xMa 3u IoitlAV. -MIIa ddi pojmoven vznevourtl [o[MeHnrret].taD.aApaB pozdrav. poklic ponoreti lo3rrliBen.mahati au cesa noa^ara I tenek zlat sloj rror|. noJaB!tsad.p.i^-j. impl lig globlje prcnik. pobrigati-skrbetiza koga .pf sklati.rg norragne zf malo Dohoditi: no3o6a pozobati (za konje. prizor ( gled.ia.anKa drugam obrniti pozornost rlo3Haane.noKaJnxlKr -qu n1 skesanec. r zJla'ec"zlf.pne. pomiriti: postati 'Io'[pa. rroa6^ntKyB. malo obatati. izgubiti pf adrtr se za neK4l casa trorlsllaqyAu rorcqefta pl malo polrtaditi. ki pozaesa no zon ro3aKar(e pl zadeti malo pripovedovati o dem Ilo3HaJItr|It. nourara impf poznati.v pozf. pt troEo /l iti. nifi-n ran iLq ri do3aAorlHrr. tro36orarytsa pt znanec-znanka ifpl malg. nos3Hore}t ddi malo ponosen. 2. zavanJe zevatl ln poznavalec [o3a3Haepf rahlo se zavedeti 'lo3'.lprecej. pokvaiiii. s. spmvlrr Kogamalo-v piti !ce: DeKaKO fam d. nekaj dasa noroSaaeq. -qn-no3rlajHmla fl. .nojaAyBa impf zajtrkovati: skl rxro nojaAvaaru o6n. impt nce:. -qII n kostanj.ziti]Jen nortluaDa pf malo pretepsti pozicija.toSuajro ad! znano oovoutl-oovottevau no3[arocr f poznanost do3aoalBzule z dovoljenje osto ad. ra. rorMeEqvBa tf. Precel se spre_ va. uoaroalra . inrpl noroary adv drugade poKazalr-Kazatr nonc lEa It malo.f los6orara.D'r''aadj ll8.-ana adl poll|rljiv gl. liq odnos do koga nor€MaBHyDa impl malo zamahovoti.llo3HagqfBo tt poznanstvo u-Dogatetr rlo3tmr adi znan noaroG. -lln f 1. pc lpgary.izginiti. razum. klonica noErraerE cenoliqart ce tf roJAe. poplesati. kosilo iD Ilor|^o z napaialilde vecer]a nol'M rfl pojem [ojaAoca. rloJa3uce pl plczoti..nor€3eH. _ce.n gtam sub. uvlzlran eaoe kaj jc za zoitrk? llo'lMeHqH. dc vou se nacuortl sKnacltl rlol|3satrlera ce p/ dovolj se [ojaBa I pojav. postati bolj prebrisan no36 t 1..nouc. nekalo obogate. KaJ qrvJ spokornik . [o[Merr. impt . Bojrluq(x 'Ctl: m nornBerlrr I obrabiti. rres$oF.iftpf pf flousrrrp[ ce pl malo se izuripozdravitipoz&avljati ti.uo nr]en noriu rrBocTf pojmljivost. oseba.\rtxo3tl tIrl$ t11. oditi lam malo se spridkati [oKae ce pl pokesati se nonsaKoB adi drugaden noraxe. -ce: prcdrago kupiti-pozlaievati. arta adj poimey]. -al|a zdi gtatn kazamru Koga nozclpelapr pl malo prehitroKajalr adj skesan telr ttoraja$re. pl tro3aaarKe malo pretentati. 1.) roJaBE. ponono3ApaBsalutiranje siri (obleko) trorAlraDn. postanaspfenajatt.I|Ja t? spoznava. zbliievati |rqrHaaux. thlpJ rtllcrtltl zlatcnje. plorltl s(l intpl substantivizirati malo [onMerMlBat$e. . -ary m kazalec posrusatr (prst) noncr4rarn pl nekoliko pospre.noJacHFre^en.E.ptrpl rahlo pomiriti no'I itnpf napajati (konje).lrosaAAa6oqlr 2E6 rroh3Haaetgr ce I!or('HacfllIt€ 287 noKaJrn|R (po)zlatiti (tudi fig). vedeti. nonMerlqes adi glam substatu zaJtrt(.Be-qepa zajtrk. nekako 2.MaMr|pl malo pretentati no3 aren 4di podaden _ ronlrraaorrlr cc p/ dovolj se troSLATtr. l.. se usAviti puce no. -ull m zajtrki pfia pf izuditi se (malo. noiaA aooqyDu pf. zamu'ce: no3EaaaEe n poznanJe.a . pL impf se zblizati. lo. Jear dneva. scepiti (ne. no[M!tsaEe n pojmovanje steljnik. noraxyna pf. poigravati. pWeK ''. pf.aiali komu ooDro VOIJO. norrrpUBa. [ojaAoK.art n@Hae pl prepoznati rro3Hal(.not]laryDa pf. nol|r VArt ce pl malo. -rrja n cerk! keno[crrtrre ]rf malo se ohladiti sanJe n2r4cye''. pozladevauie no. navadno zajtrkujeS po rmenu nojaA!tsarbe a zajtrkovunic.f nekoliko izDriditrojaAepl zajtrkovati ti. pokolcl. poznatr se impl tualo zamuditi.E3rracrriHepl preccj se prc. 2. . no3aAoqHlBapl. . rod.pl ra] o razjeziti. poziv (uraden). malo botjsi kot prej polgrau Se S Crm rK. stanuvlzl rzrnje narascaJ rIoI|M B adi poimliiv.nojacHyBarEe pojasn. poJaviti se-pojavliati se ooraotlen noJaB!tsar6e poiavlianie r? rlonirorraqE .[oJac m pas.Ito? kai noriMeBrrrHo ad? poimensko.reeue. pohujsati' loJaAoK.

.(nat pes tito.. zamarica vetnik. 2. prt. ponupoKonu. ItoxnoElBa pf. priklon.n zoolanat polt.ryqa. kosatiti (v sveden skri\. poleteti lo^e-rapqe n godnjadek. -surra z polie. el.ij rre. no.r(rn|qf poleierlo -1.noKproalr .3YBaiftpl koristiti: izrabljati.l.trl3ra ce ]. Ko. Aa3aq no^B'. polz v usesu rtollKaBqe r: od rtolt(al polzek troaia f korist. .1i7 pel. KG porrcaJ prlcBo troaJaK. varuh noK/romr pf pok. polagorajnik. povlsau-Yz(lrgatr. f rroKpoge ad.zemljisde. mravljinnoxaculBa . . odeja. noxapa lonappa pl irrl maUDOSatr -Ce: Io pokarati..npl In.Hry-no^Jarrror.fta I ronoxporftc. tro^JaEeq..-3Haad. kurja polt. polagoma ro^e^6J. impf laziti.q!tsa pf-pustovati. plaziti se. -ru6a. pznr) tecaj. polagoma no^'KaE .ll1r m pregrinjalo mar. Jtg otametralno nasDrotie no^a I l. el. zavetnistvo. 2.ICCH tro x!dJ. i!.r(^orrxa I pokrov. -rl'" adl poln poleta.f podrsati se llecelstvo no/lrx mrt.ob(vojske). 2. zid tro^era pl zleteti.re3no ady koristno. krstiti. norryAUEa pf. noi<aaAes. maro. genemcua norrajmrqr<rladl spokorni3ki noKopn lit sramota.oe zadeve) pf rror<oaeoa omajati trioxpcryB pf. gl.rloKop!tsa. spol.edynu roKpaj kljub.ryKail trkaj noKojttrr.. dastilec lz KOZte dlake noraomata-nox-loml. prid troasas rr1 plazilec. krilo. 2. nG Ilzlrau rypa. polegati-(tudi 'o no 3yDaqnr uporabnik. nora4a I L polica (stenska). spotika. c!?oBr{Ua Ilo^ecox. mrtvasl<l Drt uoKAounrr. poCasi. -&f t 1 stresna opeka na ztdani ograii. norpamrcxr cdj pokrajinski DOVlSeaatr noftpal praep poleg. st. 3. pf. troaeKaadp poiasi. de l-ati-(i_zpit).rryt fi 1.literaturi. premik no.jqr nr no. porabzrtu ) mk noieae/raenoaeAecTD{.aruo Erdeq.. varuhinja [o.cv:etni pran no^ekKa-[oaeEo f. 2.csloveNtt dovsr .-EJafl romanje ali troK oru.noKolrltr. lmpf troKoAe6arlddl omajan 'IoKpcrx. tenarJenJe ) gl. Mr ce impf rad cl no. rovJu. . (tada. Docliart at l jati. rajnki-rajnica m3. pf. goden Dtraek "*.noroJmp m. varustvo noKoJMq . mi ti-podj arml. vaDr ponu(ut!-vaotu. vabilo sramotno dejanje aonawr. pusten lorpene I vzdigniti malo noruaAn I pt pust norper ftl gibanje. sl. poklonitev no..ra oA BpaTala vratnica rlo^Na iftpl l. naydic sten.r m poklovitelj. tloxaEa I povabilo. zraven. krolo..r. I pr-va obiskovalKa zJutmj pf plaziti se po malem 'Iotasu lo. zavetnilki noxaonre a derz pokrovdek rloKlxrlrrre srso n pokroviteljrioKoeH. J. lcrg po Sopiriti. no-{qoE fti odeja.kultui.ff.zja n pokolenje. norlrreu adj krSren.. odhod im najarr pustnr oan noKpI|Bt. roKoae6anocr f omajanost lanlevan uore4*a adv od rroleKa po_ casr.n 1. toraavoa ?f.rarnl adl predlanskim troaaqcarr adj predlanski noaecKa pl podobrikati se roiie.aase. 2.(pEetl."trJan pokritje trtooann-pooarjau. gl. . ravnina. cerkv r<> noxpoleq. geog (se_ vernl. impf pograjatr-grajati noKltHrrHa I pohistvo no^ m. -e'r rz velik le-stenec v pravoslawri cerkvi tro eMfiKaf polemika. dajati na kai (rudr ltg) nona4n pl hladiti noaaoaI prvi obisk ziutrai nola3eurtK. ostevati zona.rKuadi rajniski trl1o! noKoKopu c-e pf malo se na. 3. oivajiti. noKpoue . -qx rrr prvi obiikovalec zjutrai no.pl uoKocrnqn t rati. . -rtu m poljski duvai tro e3t|osr f koristnost. ir?rpf EoKpneH pokrit Eo!(pl|alre. polica v skano e3erl. ^*if. pokrovno(por[rercKtr adi pok0vi KA teljski. 2. z.paor. gio ia!rre. roo. zavafovalna Dolica KODI. opravliati. -Ce: prikloniti se-priklanjatise . 3. pokristjanitipokrist. okorisdati se -ce: Eo^JyBar6e porabljanje.^otr tn l. (tuiti iis resn. it"g urSi)*ariti I I I I I I ro Makedord. DreDir @aeu m bot pelod. nonaqy*-a pt. politi se oAlIrE€ I politika -ce: rojrc.. -EEa4di strelen nor oseHEe.xparma-roxpaJrmta I porrona.K^l. poovrect.ritit fig zagonoKpoarirerftia f pokoviteljivonu ca. rob obleke.eAe^cKu adi poljedelski troly{MlFpa impf (iron) potito^ee pf L politi. spe KOrnlca 288 [oKpcTr| noKYlqa 289 noajaHeq noKoreH{e. -artr| pllcllogr fi ra!'ninec rloxyAa I graja o'ry{rr.ttt. 2. (ralula -imft vzolgnrrr.tpf _ .a I poliklinika no. vzpeniati se v sportu. zaletnica.qu. streha nor. -Jna4di rajni stvo.. . gl. fl pO_ no.imot rabuanje 'Io&er'i\ait m€lo ledi.noKocruE.noKaJu4a rro-KaJrqa I skesanka.. koristen. upe n rlo^etBe. ostetimalo ka. -4na adj 1lr. dari. m poleno. .

d4lpolorosf.orllro.tro Zdu oolno. hreDened nouano pf zmelati. stanje mrlcv. noroxur nlcn adj polozel.lllllqoK do vrha poln. poljana tro^Jal|cKs d/j ravninski.nrMaI krusna mati 19" . iffipf skaliti. na pol ponosen.x\a ntak. pokvariti-kaliti. polovidna resnrca.zrvol. gl. tr'o!'' |IuB pf. rorce briti s kom r. ki izpoveduje islarn noMaMat besnost. pokvarJen IJ. rroMa3aElfe. kvaaTfTtr ani kmetki.rsoqel|ocr f polnovrednost tmpl znofllt. Detdesetleten noaymCtmra l. -'!tJiI adi poou-. nidb nolvDeKoBes.rjal*ra f ravnina. . -!. rre^-u*rB adi poldivji. lahke Zivi svet.ri'romca f geogr polobla. proti volji rro^vKpF. n Zivljenje. im hemisfera pomakniti. poln. -.impf it. tro^yAee. noMecru. neutesno hrepenenje IOMaMerf. navdati z neutesnim hrepenenjempobesmamiti. K aAe.pomuditi se. demi-monde no Yce a|Ie4. -rpr rfi poobla. hoditi mimo. obilica. laden laSden rro^lT^ac.'a4p. nabito Doln no. pas noay3HaeEe a polovidno znanoaoBhra 4dr Dol: Ilo^oBrlra nJe qoEeK oslabel-. {Et| tfl. -''E adi polle' pooblastilo ten troA||ora t polnost. nag- flo^oxrrrocr I pol6inost.EEr(. znoreu-nonn. poresnlcat lIOriIlOllaCeH.wp adi Falmestiti-premikati. oEr m polkrog troAoD. 2. vmcs ttoaycoHtn polsen. nagnlenosr noanar adv na Pol Pota no caaTadt v Dol ure no.hopetgg. -nr I pomije z JenJe nond6^lBa pl l.rpalEe n pomilostitev noMa3ar 4a I cerkv 'Jj. {BIr ft gtam polrrontoMornnnR. mrnevaurje roMajrarru ce pt Iaffi potorIevati se.rlTo4gmo alv polletno preobilica noalro4gEre z polletje uoauort I polnod troalTo'roB adj polgotov noaxoften. -EHa adj obnogen.premcSdouren ti no.re. maziliti po trebuhu *lia n cetkg ma.star tlovek: noa${at. 2. no^oD adi spolen noreti noaoDes.r por plsno^$rucMeH 4d. glasnik.Makedonec. tih glas scenec no vtoAl|e. -(ra adl polnoien uoayaeu adj ponorel trorrHogeuddi polnovreden pT. polspaoje noM€ern pl prigrizniti noAlTexoR. -ce: neti tloualrfirosr t besnost. poZeljiv. IoMa3annq -4'I ln cet'K9 ma' Domilostiti zilienec uolru.rlT./urtrroK. -atKa adi sport noMeE rr.aHE tn polkmet loMaK..azil:eri.raAeH. prltro llrsl|a-noa!'rrl|rsa-noall'rf.premdkniti. -trKa 4di poln. noalTeMrmra{o^laeMnqa J omeneK portema fioMepen ddi premaknjcn. nadin Zivka tlenla.ttac m4td! Itol we pl. not. 'na adj na Pol ro orc6a I poloiaj.rvx6lri adl poluraden nofieiy praep med.wnegno nao_ @ rroioBrrHa YcTa My peqe mezanrn SIrOpJe..mera 2a ztto xnozen noa-onrirqa f ueua ru napa rrn rro^oBmrua nima niti podc. no V-q4 riti DO[<mecKl roMaqr ce pl potruditi se noivcer*a I polsenca no.yxus adi na pol tiv. no^!no. krii.rabljen.. ro. cerkvcno opruvilo pottetek v spomin rajncSa. no pol tiv rlo. polianski noajoAeane-lo^JoAercrBo n poliedelstvo rrci'd adi 1.^yKtyxeH. -M[a acll oesen. . polovidcn ukrep nega grosa no oBo 4dr sDolno Ito^yMproE. Irg cel. -BrIa dd.oward.ro-Mm. noaYocrltoBcKrr. celoten uoarer 4dj polnjen [o. -qI| n Poturdenec. skozi: DinitinoMaj. -Clt:l{OtIIOMaCneIl no^lBpeMe r? sporl poldas no. norost rloll.rcru adi pollski nonrpox ni itr. veliko noruroBarKe. -xcia adl polno ve{aven no^oxr| pl poloziti. norost.uJa z polletje TOAIIOMOITIB(}IIOAJIOMOIITqE'? noAIFloAI|UeH.omcDllcv.apf cerkt loMeqrae noMeltreq(u adv na trebuhu. polsrc noAl1|e.Afh pOIOVadi polno. .u'a adj n pol adi polnomasten (sir) no rloMorueH. ifipl loMerHe. lepol mrtev oJa.prcnoAlqacoBeE. rlowlrysa pf.. troMetHlta noMae ce pf.Ilo^YMcpKr f Polovidna mera.aren adj skaljen.3aBupes.ric. troaYAYBa Eo. pclbotati:. noMesryss. CTABI! lronlnllproB IIOAVIIE3ABUC€H 201 troMIlHe leten. rovuJa. noalaE. vabiti. nerad. 4'ra aLl n Dol neodvisen troayo6pa3oDas adi na pol izobrazen noavo6pa3oBasocr f polovidna izobrarenost noayocrpoB fi polotok -. . na men m Seom noAlIIpeqHEq -\t -DOtmer rorrycrecr I polzavest no^ycBer nx lit polsvet. neutesrlo divji. obrabljen otvu Eo oDI| ittpl deliti na pol noj.ttr m. pJ. splaviti-splavlj ati ukvariati se pf malo posanjariti noMaxd pt w!.qa smoJen t Dolovlca rIoMepI| pl zblazncti ce nd. na ro+gDrgm I polovica.noajarnra 290 ITAMCCTI]I.

ven rJona{'d pf prinesti bolniku darove (hrano in pijado) nonarara-noaarauy adu dalje rroHaraMotueH. nekako opravicrtr<.. {rrl| f pomod troMorrlen. gl. namen.q1 notrpIrBEKHe I minevati.. qdv na potrebo. parfl sant no^rnHpaqna I l4n . izDOUSanJe: OKrevante nonparaq ft popravlj avec [oup€El(a t popravrlo. pomor rlor'opr. poopretr . pravosraven po'l(t'I svetni du}ovnik nortaA.podez. darovi bolniku v .r{t:gxa u. B troFeAe^rruK v ponedeljek. noMrtca!tsapf.(prefiks Stevilnih nedG vrSnih glagolov.malo pozaDltt llorrlreuEaqupl malo.zeua flrnxc^lr. nekoliko okrevati no(rcMe^soe pl malo. skujati se. duhati no. r@Lea'IUr.. ta ponedeljek: BO [OHeAeAI.rr{rK.' ao!d'opr&a.Ysp[Te^en. nekako. noMor(e pl pomagaujromocr. 6S . uniaiti noMopeq.IglC VSak DOne- illga ddi na- deljek.misel.oravrcevatr rootpaiu pf nekoliko urediti. posamezno uooAr pl iti nekaj easa w eqfi. popova zena notrapa I poparjen kruh tr. nonparltsa-nonpa&a pl.|tpaxl| . tu pa tam troue4e. vasovanje v dmrbi predic tro.noifrIe ce 292 troonpaaAa r|(x. impl poyohari. presiliti se ro trt€crpannr ce pl nekoliko se znebiti strahu-mani se bati [otrIr€rKa I g[. rloMr|pncila pf.AHa adi moden. totba non^aKvDarse pritozevanj e /t nortoaeKa dlv podasi.apl. pomrrurv troMr|pvDarse n pomiritev./laK. tu pa tam nose(oraut ad? vdasih noseKoJ. po noMoAeH. -rrea ^di znelst notrqftar(e pl nekaj malega po tihem redi. rahto predrugaditi non1rerprtreqadj tig Zc \ekl*Iiko v letih notrp€cr| n tr' preutruditi se. trorleBapf.-qrI-Ilol^aKa r?r. flohe^axe ne Iagati toliko kot prej. noor!fli cie. noqreAoK uonpeql:rtr d nekoliko odcveteti. {r pron nekateri. nekako se opogumiti rroocTase. noleKa nonoMl|He pf flonoc]re44t pozneJe p6 notrocler<eH. ift pl pospremitipospremlJau nonpeAor. spnjaznlenle (z usoco) noMxcaa l.HaAa.$r n pomodnik. kaksen: tu Da tam kdo troueKoJnaradv vdasih. troocfar{lla pt tnpt malo zaostatizaostajati pri noJr. spremtuca [onparE.noHsslra pf. poplava noEroEeHadi poplavljen pl. lig preplavitipoplavljati nol|. zl.urHa 4di pomozen troMortrsutr. -nI|a adi spfa!rJlv. skesati premisliti si se. /ri ponedeljek. ponuditi. sprava. .orlacnlrm mala jutranja pasa Dreo moEo trotre. -ce: nommryra irnd delati popis. daljnji roue.. irnpl malo zapeti-malo peti notru[tMaBrf pf tam o&jrniti koga od desa. ponujati noHyAlrar6e r?ponujanje noo4r5errsoadr lodeno. ABYBA impl 'nOA 'rOT poplaviti. pridkati. n^vaditi-Drivai ati trotrpliBrr(FlBa .rlJa. postredi. malo popraviti. ob ponedeljkili. nekako se odtujiti-odtujevati tn pop. podulati-vG hati.-uja z sprava rloMr'pelrocr I pomirjenost fio'nnpu. impl malo. impf prtvaditi malo.I pntozba. nositi IroHVAg ponudba f rlo'r:tlaYaa pL iftpf 'lo''lla''. popisovanJe rcdtrnlBas nr popiso\ralec lto[ a&trorraaBa I povodenj. noHe3Hae znati tone liko kot prej.nOHeAeNIUK nekega poneoetl Ka. odcvesti q6 adi pol.pt.ezen. norerdnene piti toliko kot prej [orrefAe-noHerAeK]a ad! Dotekod. "ur BO eAeH. rco[paDAlra pt ilyrpl malg. prisepniti rrorrorKlreHe pl privzdigniti ce se mato DotrpaBarler popravljanje. iivljenje lroMl|peH44. {qa ddi spremen [onparBnqa I spremno pismo. popraveK troIrytalo odr pravzaprav [onpares. polagoma. -nr-lotraAsr€ I pG povKa. Pomrrjen lloMnPe|Ille. povpredno florrpHBlxne. notrpe_qer4 precen nonpeqr€ ce pf malo se prerekati. pomagae [oMoutHatra-noMornErrKa t pomoCnica no. mool noMop n mnotiEno unidevanJe. posaluc. ao pretekli pG noHeAe^Hr. -qII nr preja. poprsovau nonmuirarb€ n popis. pomislek. impl pomoriti. impf pomislitipomisliati Itolmr irupf pomniti_ noMof$e.spraviti-pomiriati aroMlrp[ca. imeti se.-pqlr n momar.rKor nedeliek noHe(aAe4dv ponekod. !c€: malo sc razvedriti (vreme). I I I I T I I I T I I I I 6o^Kara ne boli me ved toliko kot prej (o bolezni) MIl IIoIIoMxBa pf. prenapeti se. s pomenom ne toliko kot orei) nose6apa ne zahteviti ioliko kot prcj. nekoliko olaj3ati{lajaevati: inpers ce: lale -uu postati-postajati nooupalAa. troulrpuBa pt. inpf ponesti. iroMl|I|oK r?1 IroMuH rroMrrr|yDaq mimoidodi. odnesti. tu pa lam noHece. pc morsdak noMopnenoMopje a podrocje oD morJu [oMortl. impf pomiriti. zbadati nonpeqro 4dr. zabavati se ttoMr|I|ece pf _umreti gl.Il nekoliko preooten. nooaF!tsa ce pt impf malo.f nranr rn p{acr aoE. Anol.

-Etraddf sctvorl roprya pl pozajtrkovati. izna. itnpf za. . "qII posrnov'. raMa e- Eorplrlp![r ]rl nekako koDaati. na. impl W 'Iopa6I'E'a. \ocaatrlB ad. ropa3r. -ul|-noceArrllus ttt. sDorocatl [opa'rKa t nargdilo lopa!ftyBalr n narodnik tropeBa ce impl opotekati se nopeA-tro peA ady po vrsti tropeA6a I pimeijarta.nolllrrDpunI 294 [oltoAII^EsM |Iopoeu nocEleuEI( Ianzlratr . noplqruq -qq m porodnik zbrana drutba. AanoK trope3smq -'{''n m davkar. na zahtevo.4uptaep zatadi nopaA!tsace d poveseliti se rrepafa i. adoptiora. trata. nopacr .[oc€rau{-noceaaHw! kmetiti no blago) rlopqe^in tu porcelan (snov. rast twpaqa . po . popoldan. topi6aryaa pf.^'la m.--qe: roditi:.lly^aputftpa pf. nastati nopas-!tsepuj'f nekoliko pre nopoAn^en.razpotiti.J1 Pf pomagati porodnopasorn4e ce p/ malo. naraldai ftalg razmrgatr. izjaviti kot ropojqnqa I hudoumik pnca-prlcalr nopoK.aqa adl poroden prrcatr neKoga o nasprot.tlocgtrtre^{IoceT?:re. nocDera I posveti-lo madez. gl. malo pomiriti: nekoliko se reSitiskrbi -ce: r@pfrq.i. preten. nalet. -r I ljud nesreta. gl. 2. impf poqJarmrtl-pojarmliati 'IopodlD. 1!r 11 hudournik. poseslven ' gresnost -tlz .{ adi posveden v kaj. impl popuHtte lrclll.irpAa.!f noclA!tsq pl. razvrstiti nolreAoK. poslojiti-posvajati. obisk pf polropxer ft p6rhant (bombai.pa:gfEa.. uocDeAotllTa pf. tlocaKlM 4dr arh posebr|o. nastalatr EOpa:. nojaAo( no. plo.gl. crropeAoeH ttoPeLPpf l. pf. rtocerlla pL impf obipes posoda skati-obiskovati noca{. poDularen. hotd nopojtnlK w pesn ploha.pf. malo streliati: 2.. -jqa ad.i gratu svojiqopoqrocr I grehotnost.qrcryg pl Se malo bol i prllegmtr qoqylrlgqe pl 5e malo bolj pnusru!r nollpnl[re n til torisde non!'Ka pl l. nopaeup4ym pf.mlt porajari.nzen ratl troprperipa. fig lit p. tev impf zardeti-zarde\at loceBeH.tllr. no. ftrc'''. skoraj dovrsiti norp.yDa pf. gl. nekonrcr.'IuBa pl. -qrr m vasovanjc. caK.i pomararrtev. drititi (r<oga. . gl. impf narocltt. gl. napaka.t zazeleti. bolj zgodnji oparlo adv bolj zgodaj nopacoHx ce Pl na pol se pre_ d l a ml tr IIopaB m . posadkai 2.ropoAfi nurr€ n porodni3nica notrycr^B alj popustljiv norYcr l|Bocr I popustljivost aclv zaman 'JoIJucTo troElrtrra irnpl populdati norr!'Erra pl popustiti rcp.> liko se raziti (irLnoticlt vzrocttl.oooro seznaDlen -rfia adl grehoten.in itupf portre. liv impl izpritgti. nocera. trocma. nolreK n veter. ki piha vzdolZ re[e fiopecK\ adj davden. gl.. gl. rn l. IIOJaAe Do!yse]{.pvc€x adr popoldne. pregresen [ocBoeH. nar ltocerlr. gram stopnjevanje pridevnika.irgubiti prepridanje nopaxo I sporodilo.ljt nagon.n. qrepenenJe trepo6. tropoqeH. samo sg itflpl posedi-posegati. nopas6lrra I neKouKorazgnatl (gnedo) dolta3rJa. razgr_ rropoAa I pasma lmP! oau-razglDavatr nor'o. 3. z. impl nolrroRa oD ad. nagel od drugih rc.-cHa adi poste izdelek) nocera I obisk nocaAa I l. jeziti.nopa'f. 2.pf lat4 nekako ro sru sKrbt. -ry . trooeH.. primeriti.a?rw?. nocefHe. priljublien 3.nocBeAolM.grehota rlocBere. II(rcI|geHuK. pf . rojevati. AaI|c qeE AArIOqIIIIK inpl pos('di-poscgati noceA . razurnljiv. nopyueupa pl. Jtoscvck: sctropwetnr. zaprcsiti (dekle) ljenec ropoeH. impl neKal casadeiati nopa. narodilo rrcpaderues. otroci.poJ.. neuspeh no. nauv reano. zaJrrK. preja. zahtevati.m poraz.a nopoS{Tea{opo6Ysai m zasuznJevalec Katastrora [olxrA n potomstvo. Sirdko z-nan. gl. na no. -JHaadi hudourniSki. nekoliko spreme. -ce: rrit. Ito za[aeva cerse [ocar(a ll zateti.ilreH. -psa ddi l.i ki rad zahteva kot hudournik. Jenec glavna vhodna rarata nocBoeEaqa I iul posvojenka noproi(aa m bot pomaranda rrecno4 nocnolyta pf. flony^. -qn z hiba.nocBonrea-nocBojlBaq ft p{)urau ( ruor Jtg) svolrtelJ nopii:a f porog IlocDojqe a posvojcn oln)k noplTa pl porogati se noceB l'1 poscv.rotnlcr fi popust. / lit posestnik-poscstnico KOSIIU troceAoK. crrolleAoa flope(tuv-ad j primerjalen. \zDorediti. I saaun-zasalevau obiskovalec-obiskovalka noa K tn nri zahteva. sporoaiti-narodati.n lit red trope3 /r? davek. noccnrvnu lrl.?rporast.nocnflte. mortr-Dombltati topatui1.n juf pos\gropta f nopra m dnri. -unra adi oreis nji.n poscst noceAlrrrK.

BeH adi postavljen nocrBr. brali-zbirati.. imFt malo zbrati. pesanJe.oB?ill. tn pl nocru ae m 1.'e prsmo meheatr-mehdati nocae ad.E-.. [ocr8[e. impt drugo za drugim dosedi n donopTqTa podloga (pri ob. 2. lit ooonexorrko skrajsati_skr-aj gumiti se. -qu n pladeni Ra pf .rati nocMarlraq m lit opazo\alec [ocMarlxtlrxr a. 2. gl. pc r? strezLra trocMar. -1. -t'da ad.j l.Krcta'tr . potlocrtHar(rcT I izdrpanost. cev{l testa (za otroka. rrocrllr.i izarpan. ooslenoooprr pl nekoliko pomiriti. smejati se komu. omentatr nocua4ne. 4Or troclaB. gl. neKalcasadraziti ||ocxpaja 4dy bolj strao. preprc mogiost. rrocouyta pf. impf pnnestr-pnnasati sramoto: !ce: sramovati Se nocpeA-nocpe. rrcc"n{u!tsa pf. trocHmE n postivectr(rc erceE. pozeta red zrta. poloZai v slu.no:pqlryEa pf. inpi posrrecl. trocrfrfE. ihpl nocnrrrre. motiti noc. malo se -ce: spretr locr(oK. oosect{oSesati n*rwta impf pregriniati.oDe_ gnnJanJe (postejje. rroc^JxlDa il. pas. noc[erofvEa rt_ noc/ral|ue. .uo adi dosegljiv nocr. (rcpeAlfirrKa ft. npaoeq noco'*t. irzpl nekoliko zmeheati. pnstal te.preutrujanie trocmtra xa I folkl pogab. onemo gnnjati.Ae praepadv ste(u.rlrKEe c€ pl gl. izzpl 'Ioc'aaU'. impf neKottKo zmanjSati_zmaniSevan nocMarpa impl opazo.qrf m zool modras nocr<ollorKta malo posdegetati.Zbi I I I I t t t I t I I I I I i. preprogo. konsekutive-n se malo trocae{Dar.l. [ocK!'ct!a d. flocTerreso nocTdrrrocT I poslopnost. ravnanJe nocra'lldo ad! postopno.streci roc y. oosreden. zau (glas) placenta n('cEu(. opesan nostr al*e a postiljanje. clrca umrnu ftx eAtrlreH. gl. nocTeneH .draritev aoc'( pa.t vzl tuortr lloqreAlrtta I nasledek. impt (po vesti) ravnatt 'roc'IamlBl nocranKa I postopek. t zaonlstvo noc^1Drur._ -ryr rn privrienec. slu. ki )lz nocraneH.aMn.AHa adi l. oocreIIeHocT n(rcrapa. nekako se "ffi. iti izdrpati se. sukcesiven. posvetovati se nocoxa f smer.N(ltsal$e sluZenje..trocdkpa-noco6eDv.te nazadnie EoclrrDAtr ce I -4di nekoliko se -A''a Poslednji' priljubiti komu.ce pl pobrigati se.nocrunryu pf. poledi crna) nocrnra.pf. pf tt(> c^a^ pf pogrniti (pdstelio. -r''ra adj prego_ tr(rc[otr[qa adr kot snop (pa_ vor€n su . podrazitev. irnpf pooraztu-poctrazevati Docroafittaue n podrarevanie.i posteljica.di opazovalski stranl [ocuee pl l. ftrcf. 2. pG sropoma nocrerreEocr I postopnost n pf nekoliko se umiri'cTtrBrte (glas. po[nrdrtl se nocre a I postelja nogTeae. srednji (brat) trocpeAlrE<.'.teso-aaretett. ..opeaanost ge..nocKraqtsapt.cIY!8 Irocluaaq nog4yla. nocrta yDa pf. DOSI: 2. {Drt rfl l. posredovalen noclrcA!tsa inxpl posredovati EocpeA!tsar5e[ocpeAcrEo 4 po_ sreoovanJe trocra t postat. postiljati get. impf posrnovrn-poslnovljati nocr€ltru..go"'' . boleti. veter.qu . do:le qen Eq:rnp$rijtrocHr€r pI malo znitr(rc eAoK.fRrradl puaaavniski nocaoBqa f pregovor trocEo odr postno noc^oE[qen.za_ poreden. vrsta. trocooepe. vmes [ocpeAeH. impf ltr pofazati. postreZba. osmrtnlca trgan. -"aa adi sfam nocMparru ce pl zmratiti se poslediden.r!rytsa sluZiti kie kraiSi pl aas nocjryr€t8Hrfl<. -nJa a poslanica. t'md za norca imeti. leha nocr. maio pravosiavnem bogostuZiu -ce: se smejati. postopen.trocmyaa pl. postni dnevi ' nJr.|I{rcIn|tI 296 roco&p€ I|ocof. spraviti koea nocrl'l'a I pjeniien kruh v malo v smeh.ti osramoaen l(rcpaMeHocr I osramodenost nocp. omenitikazati. oslabeti-izdma_ vati se. pf.nocttralBe-tocrnrrlzane I sezeK.-iNura adi posled_ pusdavnik.. -rura adi lit postopen. 2. gl. -rl.. .. zacnjr trocln|.ycl|.5411i'. .rn&trocpetE4a. Ilocr(. ctosega Iext. . postG poma. 2.lEocr I doseglj ivost i@raDl|. potem: xocMe(raEa pl biti malo v naDoll(rclte malo pozneie.qupa-noclaia pJ.v pozneje. rcclaqllla l. neDre_ nocMlrrsEta I mrliski list. pogrinjalo. t posredc vatec-posredovalka nocp9Alorqtq adi posredovalsKl. porreclata8r ad. od troc. rmpl malo upasti_upadati rloclr acHe pf malo splahneti nocpaMes 4. pf ozmerjati. drzniti si StDOCIteKHe.) trocre^etr.p. nocna. slabeti nocraHitsarle r? izdrpavanje. malo pograJatl. uaipoto. nekako -ce: sc zbratizbirati (ne vsi) lo-coDeryla pl svetovati komu kaj. -/rlla pdstelien nocrcEeE ali postopdn trocretreHo ddr postopno. nocMpaqa spoznaEbc.

poteptan. impf tr'(Ucn.floctllat(a 29lt dorxaAlr IIOTKA. noroMoplBa pf.u. Dodrezatipo<istridi.r m ovaduh. olva' nie. notraarivB? inlp! priti pod pl'-pl. prisepniti. rrerepwa pL tmn Dosnati (dredo).m pl ostriti.fir. zmanjSati no'rKoD n? podkvica (na tevnorKoBeI'f podkovati. tladen nor[cHarocr I tlaaenost rorrcHe pf iritisniti.vrste nocr?rm ce p/ malo potrperl nor. pof moc. sedanji rocroeEe 11 oDstaJanje. iftpl podkupiti-podkupovati norK!! |!B adi podkupljiv norK![r^fiBocr I podkupljivost noTKyrytsaq ft podkupovalec pl. . pomod Kat casa r. obstoj troctou pl malo stati. napotnltt. . Potrditcv notxaAn pf pokaditi (od spq trorDpAerr. izuditi se za poklic 'ce: trorKp_ena podkrepitev. flo n wa Dl. postajati leto starejSi. -ry rc/rlrcHrfK. norr{rtlrenoca f l. m . nomoMot(e. Krevau.ocr I stalnost. rmerr sKoqo nocrp.ocrpojYsa pf' imPf uraditi. vzkliti. drobna redna naptavrna nornaAue. lepetalec v Soli rorr{acrprr pl klestiti (drevo) s sDodniestrani.{. brezno noroHcKr. imDl podkuriti. praviti. okaditi. tepsti neKaj rrorena tasa: tie tam rce: stePstr ro iaBolor Ayprr Aa ro Mr-rHe[r Mocror pokadi hudicu. norKaM norBpAn. -3n r7rpoteza (tudltlS) norcfrrc. Dostaviti v vrsleurejati. eksistenca. posniku.i panj). IIoT In|cHI|qKa rr. prisvo Jru-pnKrrva \o\os m 1.mulj. pf. impl skuDttr to. rr('rfiofi\. skrajsati'Iot|dycyB utrgati-krajiati. ootastl-spactatr pod srolnost rrornaln. odcJa pl'cnocTrrl\Ka t -pogrlnjaro.lig fain. Pouctanrr pf tolai.ritrditi-potrjevati. stc bitj v drueo starost (leto).. norlrurvBa pJ. troraMv-normraMy norKa I l.ifipl L podloZiti-podlasati (oblcko). flornaia.popravru se-popravljati se noftilr n podkupnina troflq'ueH adj podkupljen Ilotrsurw. Dnlrtcvatl noiupnilo adv pritrdilno IrorapaH(rcrt trotnosl t'i norDlra!tsarG€porollev_. n&rp4a I potrdilo.. oJDt.o\ryaa potopiti-potapliati noro. toniti no{onlr. 2. pomocr-pooprratr tromoMarar6e a podpora. proga za rczanJe n plenlca nocttraor(. obstajati. 2. votek 2.orepa f 1.r [oraMI|IIa 4dt na slepo sreco _lllHa_rroHaraMo_ no't''ntretn adi lit pgtrt [otaMorleE.Mrlu m potomec trqroMoprr.impf spopolniti-spopolnjevati. v Soli prisepetavati souaencu pri spra5evanju norxax!tsa. meja na travDOtem niku.1 podpis l|ornt|cHllK. 2. posiavljati v. utrgovau noaoa adv potem noroI<un pl pripraviti trqroMoK. norrraaryBa pf . dokler ne pride! Iez most norKaxre pl ovaditi. potoniti-pogrezati. stal{)crojaacrBo '? novltnost trocrpaAa.rroIera. postati (Dostoiim) rciros {mpf bivati.aa pf .a f ponikalnica nororar. vlr. eksistirati nocrojaq-nocrojases. -tll'. pf. -Ta t znoj. Itg poskrivnosten tladiti. vcljaven. stanovlrno rcc:ojas. impf 'lo'. halo gnati svojcpoganjati.potnrtl riornororrrKa f zool ptepdica noTnouorEe. zatreti m volrliaa noraJflIlK. co nor no6^ara e BeqePara v Poru zasluzena vederja je slajsa nekaj notarysa pl talovati dasa potlditi. nocrpaA!tsa pJ. -lHa adi obstojed. tmpl pogrezniti. skrivaj redi.ll Itomuc . na_ stanek norelrq-fipa pf in imqt P -oten' cirati.priezati. Pot. kolia. lofDpA!tsa pL rmPI urn ) . lil preganralec.'ana adj stalen: stanovlten [ocrojarro adY stalno.odpravuall se nore( o t rod. notRperM. . ade skrivaj troralHo gl. stanovltnosl vztmjnost.namigniti noTxrarKlEa nfin ovaJatr. nottroMara pfr inpf padpreti.!!!Pt . pregon noTepa.t potrtost Fer| adi nadaljnji rorr{ulrl| pl lit potreti adv dalie. norcr. VEIerlBa. rzvor. prcganialci (nar pes) .'a impl po malcm ga srKaIt norrrrixa-rornuKtte lr/ vrinil i kam koga norlrfiparr m opornl(. pritiskati..zasleoovalec nor6pn*rua I tiralica preganJanle. llofo'IuBa.noTrlflcrlrrua. .podneriri:ietiti' lorllaa!tsaq fi netilec impf po tihem popc'Iortlesa vau nol'. ltg pri. tladiti norscsar adi potlaaen. poopora pl. wtTltcrcaimpf potiskati.4di kleten troTo'Je.-AHa ddi prilrdilcn da. klet: 2. {. Donikva (kjer voda ponikuie). I po(lplsnlK-pooplsnrca lornnure. po9on.malo somtt svoto noigp_nnr<. [oTep!tsa6e e zasledovani '.t$ m lit tlatitelj.toy lrikdti. podkupit'i-podkupG vatt lorllolurlf. -l4rt groba\ lnat troiroell. brusiti n+ norourua l.EorKpeu!tsa ir?1pf podkrepitipodkiepljevati o. stoPnjevatr. ittttrl pooptsarr-pooplsovatl rlorrr ara I podloga (v oblcki) trorl^arrr.nmerEYBa PJ impl potegnitii odPraviti sepotezati. . rlorKuwla pf.|tC 2qq notIIoMafauge preqtoga za lezanje.

tro'ncaoH lit zavetje. 2. nerzpomlen torytae pI l.n lrapHTe pognar -[oTpyca oenar Je norcDecr I podzavest norcBeceE. nofirrlmtvDa rf. pr-etresen. odvre. okrepiti se ItoTfropirmft.o.noqetryBatre r podcenjevanje tikati t$r{.troytuAa. 'Iorqt'deT vrzen pritisniti. pognati.a biti potrebno po tem. impf prenizko oceniti. 2. imFf nekakoustredi. noUFeAUBa impf pf. po' rabliati rorpoir. aor troTrryrea. stresti. zasledovanje rorpajlra-uorlraBa ifipl od norpae pomoldati !0ry€5a I potreba.rm spodbuda DOdVlZenOSt lorgrpertrHuK.ugoditi-ustre z ti troyeAuarrnpt ize totav^titi. opomtro4rcnepq It zatrepetati nitispominjati. morala zgodbe pl l. pomoldati. pc ro4rorul*arre '1 raoa norpo[r!tsaq m potrosnik norpot lrarrr. inrpf norcrorHe pl malo pobezati podartati poudariti-poddrta.-ruHa4di potrolen.skriti no!'aepfi.t|qrqrl|:nle 1l speljati na led. ponoret. Dorabnost potrosnja.E adj 1 potresen.pregon. malo hukati (v 'lo\. nien mal. noYesiti trolxa t nauk. -tut m podpq rocnlK noTllpar[a pl previdno !praSati. slabo hraniti rcrtryt*4 fio &rlUra pf. trotxpamt. prelres trorcHpr pl usiriti (mleko) rJorpece pI potresti. presuruu norcKo. Kau notes.-q{ m poskok prelresu. ifipt 5ek. trorcftoK. malo upogniti sKl norcMersq m posmehovalec norcMeaHe ccnorcMee ce pf L posmehniti se komu. cToKrI3a rur4)oKa rlorpotu!tsaqKa blago za Siroko DOrabo rcrlpouryravxx adj potro5nirlorpUca pt zapraviti. impf fam impt malo usdeniti. nJen spodrsniti (tudi lig) trqqr€ccrl. trOlCeKa'oryef. norcKo. opornik. po rKvrcuen.p_riar adi tig odilnien. loTc^!'use ct trorEMpKEe. Irg hitro in visoko zrastl norcMeBat6e norcMcBgrl 301 novaaBeH norpoBrx.it gl. priviti. 4Ea adi pretreslj iv. IIo4coIIIlIIa.-nolBeplBa pf. norpolulEa pf. tralau uorpara I iskanje. pourorqraHe pf malo vstati. impl spomniti. podvrelipod rejarrorrmr. napuid podrediti. pomoen norpoErf. nortrp'IUR pf. r. ta pf. poraoa. noryits. drog. impt potrotiti.(ogenj). opominjati rorpenKa pl nekoliko meZi. ItoTco[. n prl Je rwtyre'E adj 1.iprisvojiti si-prisvajati si tuti-malo adipati kdai pa kdai no*yrr. prihuljen. potuh. nei<akoprepritati-prepncevau ntrynn pf na pol ugasiti. porabiti-trositi. ifiul poskoaiti-poskakovati Doryec. noYoeAt aoy. priviti DorrruRsr(rf I podrejenost. impf malo smrkniti-malo zavtzet smrkati norrilrHarocr f odrinjenost noTllrtu[lte. ganjen. spodbuditi (pogG vati.noTtlYeu' gt. DOdcenlevatl rybp.c'I adi podtaknjen.vzdigdarien.M. nasmennlu se norcMeurAnD adi posmehljiv norcMerualrBo adv posmehljinoTcomIe. -4r.300 I4lurnop. -qtr n nadstre. podrrorcr€rfle d Se malo stisniti. posmeh. noU^alcr adi ki je ob pamet. norrm4ra pf. poudarjati vor) troruprar| adi podtrtan.pf .tr{}IcsrrfuR.impf zrediti.zrejati.isdiD.t:fw|I pl podtakniti. impl gr. nolllopaq|lla pt itupf malo odrasti.aocr I uporablj ivost. lig opora trornopa I lig podpora.n .o4z. 2. zasmeh rn malem posmehG norcMena. naglalen nl se odi podrejen. streha n1 presunJen nad glavo troft1r€c€Eocr pretresenost trorcalrtrue I od daled sliiati t norp _or. tloUro4yla pf . 2. opora nomopacEe. fioltaparyra pf .n steber.ur adi uporabljiv. pogon.pta. vau se Komu l(onzumen [o'rcMeDar6ez posmehovanje HWa pt inlrf spotakniti-spo. llorrpe^ pl podpreti.vzgaiati.a I potrosnja.ka 2.rcrpoa cdl malo. privit (o svemolaati-malomoldati tilki). -qI| . zDegatr I I I I I I I I I I I I I t . D.rlBazf. presu.o'Itfiy!. ce ifll rKrrpoEerr. [orcrpeK u. ocenjevati. nasloniti nompeTceAaTea tn po<tpfeqsednik nor[psrceAar€acra[ adi podpredsednitki trof[pr(I|e Zl malo zaprhutati (s krili). potrebSdina pf zadutiti potrebo EOICeTll. &ECeI!tsa. rokovnik xorpec tt poues.noflrMpxrryBa pf. -\l m belez\ica.+ua adj pod?aaesten norcDecsoadr podzavestno norcDrrpHe pf poixiigati komu (z usti) norcDnfl<a pl spodviti (kolena).'.pozanimati se pt rrofirpe.noirmn. poqJarlniJatr IIo. vzgojiti. skovikati roke). norcrper. noi1i4'ra pf. pridusiti. norr!.

Pri' i-emati: ne nooaKaj! ne dG iikai se! noxoa rz pohod noqprs pf polrnit i.pl ujeti.'-.10. uottgawa pl. tla (Pod nogami) nosF. navduse' vati se trocve pt duti.1 npaKca t t t i t t I I a rlovlaaa . opsovarr. 2. zasroziti n@Tfy. spraviti-spravljati koga v za. rrltaSruHa. -w pravokotnik lpaoo6parurea n pravobranec npaao^rlreeH. ius. Ilovc^orKE!ts4 PJ' impt lil nekoliko zaplesti zatietati.IK. npaBrrHa r4ta[3Bop . npa:lHoTa{pa3Borrt" lcs delati se.-I!Er Zadete-n .'a ad. svobo5dina. navvati: duaiti -ce: se{uditi se. pc Gdi se nekoiiko novqet|. Pouditi o Kogas aem. napraviti Eogadiijega. -qu m prcjezik qpaxca-[paKanKa I praksa. rrpaBErqr(Ir adj pranitki nolrr!?n /r/ lx)||()r'r. tnn ''oJwAJ4. lis. pogostiti. ortograIrJa. Zalosti) ronlftr(t|o pl izginiti. 'Jpal€'I. norrtMv|rrl rrl. podeti.ic npasocYAcrBo1? prag (tudi fig) npar r?1 pra. Po' tlkotl sc ncl<aj Casa rros Hlar adi ttt rajni. terenski noqeKapt malo poaalati . umeten narju por prodaja (jajce ved narrelenkot Dutave) npaser.r!6Bocr-npaBAo/r. ptavlccn npar4a f pravica. {BqI| '?l Cleo trpaAeAoBcrur-trpeAeAoBca adj rDEIIIITIK DT VICN!K Dradedovski npiseAmqa. stvaren npaBAriBocr I lit objektivnost. Ja f fig prazl)ota rpaeuysa impf praznot ati leti kai: Mu ce rrDaBs Krr(a rao Dl sl sezloal nrso npastrllBarne n prazlovanje trpaBtrIm I pravica.cerkv opp t|pnlrnvK||. r pogozditi pogozd(rvuli "/rrl norula|lBar6e Potl()zdovtlnJc -n rrpaD r?r.rpcBrrYKapravnut klnlu nttono . oe pl Premisljevati nekar casa novuoin rf nekoliko utmditi noinaiu lf napotiti.me.|IIlroK tfl Poditek I|olrtrr. Ponoreti noYrt{ d _prek-tett'. osramotiti. trpa3eH. Dnletl (za oelo. -L46 t fartl Lth izraz spoatovanja z spo_ tosl|Tallgnoqlrrllar6€ dtovanie nowrarda n sDoltovalec noql|rarelu(a t :postovalka no. qpaBorurcoa Ha MaxcnxTeparypeH JaAOITCrI]rOT 3IIK. ponorctl t|outwDa ce tl vladiti se. 2' Po' dastiti trorrgren. za vsako ceDo rromrvKHar adi zbegan. in pl nekoliko Poenosta!1tl' poenostavlJatr novcaorKnlt.lnl m zatetek pJ.I I I I noYAaau 302 troturYpa ce noruTyP'l . izgubiti sc. lil rcsnica qpalAa ce pl lit opravidevati se. prav. umreti-Dodivati: lil umirati noqrflKa. -IUI m Zacetnr{ noverrua-norermxa f za_ detnica noqerln|qKn 4di zadetniski [oqerHutufBo r1zadetnistvo [otrerot(. gr.nesmiseln (tudi fig) npaae4. pravr. iBEa cdj jurididen. spre' sled tro-ru're^Il.seznanrtr rrolTltocrn.!6ae LpgBAoeV6Je l. noDreA!tsa pL ifipf Drizanesti-PrizanaSati no'*t"n". 'Iovtn. nrrvuen. ua 6asqa!lupaDeAEocr.di postni 4dt za smesno noulrosa[lto nizko ceno. npaAeAo-trpeAeAo. raztoll rrp0Do ady l.o. naraurost.3. €Ha adt pratzen.m . komplicirati. norrefl{I. praven seden. pran . seEi.. -odrniti norsa t tIa (za rast[ne). lo. neza.tt .i prcm<> Crten . r&i*a impl dotikati se. 6opeq 3a rroBeirKu npaBArr'rr borec za dloveSke Dmvtce rrpaBAo/r.r l. pravo. noFpocTFa pt. nontl noruyuen adl pogozrlcrr_ noEYMIf.l'. . zem_ lia'. prevzetost .elladi zemljilaen. zadutiti EoqyAen 4di zaduden noqyAeuo 4dv zatudeno noq!'AeHocr f zadudenost.. geoft npaDoarorHrfK. troqecr t aast (zltnanll traz soo$tovan ) ia i/oieq'tr pf i. navdusiti-navduse zatuditi se. -qHa 4di poulen noiira 6a t Dohvala rorDaaeu. ltnFJ na|l''Ile. praur'u fl]talIurla TlIrKa pravrca gore npa[cKoHcr<{-rrcKorrcKrr 4di li t premrKa zaeeten. resnicoliubnost npar4mra-nparnxa-npal6g t pravica.makcdonskcga rtnJrznegaJezrKa llpaBocMll€AKa.pravopis .ll.otipati. v sestavi rlpaDOaTo HIIKrtn. 2. praprvoten r4raaETe crBo n afh lit vlada npaJasnK. .rlpaaocMyxaqKa f te.| cerkv praitrryratiRaBorrrr pl zool prativaJi nlca frpa3 m bot por. a pravicor4rare4eu.t znoriti.n pravr. -Tra I spostovanje " noqlra-novxryBa tt?lpt sposro vati noqr{rafulre. navdusenost.vorrD 44t pravtcolluoen IIpaBAo. pravh t. nortrr!tsa pL tmpt zaieti-zaleniati troq!tscrDlTi pf lit obbttiti. resniden.e.hvalifi se: 2.. dudenie. umrli moeen np-aBorrscfi pravoprs. brez pamcti( od skrbi. sli Sati'Prisluhnili (hekoliko) nourrapuHa I postnina noErreAa I Prizanasanje. -4xa adl praviten trpaBeAl|ma. lil Preminiti. pravi[no. -\D . !Mt| ce: . . novtaaotlot ut pomlntr. pravidnost I uriJa npa3 My npoAaDa vrtAAt IAtn nenamven.JuBa odpoditi se.t npaB 44t ravcn.iqaadi pohvalen norbanqof Dohvaliti: rce: I. sesalecza prah pravosod. o[paBAyBace rrpanaus adj lir objcktiven.DJI{ rr2smer npar'ld impl delati. osKnrnrll rrol?t|[.

z. arh nar pes ukaniti. prekositi.pre(lperr 20 Ma. prevesti trp€BeAlaaimpf preva. l. z rzgovorom trpeBe3YDaEe prevaz2ru.prvakinja (v oPeri. ponpqreErK. lam ntEnec r slla. sprva.Je n trpeDnA rfi spregled (pri gahu) npeoirag pl doZiveti.n_ poslanstvo. prekuhati. 2...trpaKtrllreg 304 trpDrilla 305 rrDtrrrqc Drvi obisk starsev . v Sportu). dek. impf pt> roienec s lat l uprdera I. pretrgati. debela moka npe6ojaA[ca.e fig prjvreti na -pf dan. -sraen. Dnmarnost nplne pl od npBa zaprhutati. leki n4r pes prvo oeKle. sKi fig trepetati |Ipaa. zadeva Epalnmla I prah _ npal[lt'B 44. -qrr ^di den. Dl Dradedi nparuoR. . znova pobarvati. adv prvid. npedorlr.razreda osnovneiole rrparn. Siba.npe6aeAnee PrePf bledeti npe6^Rrf. izbirCnica npeSrp^B adi izbirden npe6. zacetek vpawyra impl sprasevati npapoAnre^[ pt prastarsi npa[rYMaI pragozo. npeti.d. npama impf . 2.il prvotnost.izkusen rpaMajKa I pramati rpaMarepnJa I prasnov npaoreu.reAa. -mp tfl l. ozungE npacKa bot breskev (drevo Ep8. prvem na mestu trpBlT m prhljaj ponpna adi okreten. v ostanki (slovesno) pr|ll ITSII trpaq€ I prot. po (s krili) s[tnsKr qrEalre a od EItEaKprvorojentrIrareE tnrDo.prai pri' rca I deteK-DrvI saoezl qpaqorex.ot ricinus sDrveqa trpa. -flllr fi lit pfaote upe6on pl. ogoljufati. prvr rpj. {ll npararKoBnHa f pmdomovina r. nt l. prvr.j^ti trpeDeAyBaEe'.upBo preqvsem. ''pavE trpax m.qrafta pf .uro adt vpialujote Ilparrlas(a f lit Wrasalnica. J. 2. rrrorau. prvo zganJe. zgoonlr.npeEalrcrlm geogr preval. lir spregledati. pri glagolih najved ponovipc tev dejanja: r4ter-I36spa novno izbirati tl. grarn vptaiaj Drvi fant opravtjanje poklica. pajdolan.t prasen . npacKoB 4di breskov lig najvainejSi. ^politiki) slanec IlpBar6e prnulan]e.plm adi tam predober.HaJ-f ln sao) flpB) l. -pqu m kraguljdek tp npaflorreTor. 3. trpalua. -BHaalj prvi POSUIa nlrBerr{rpD[rr adr (nowBe'I. -AEa vpragu.. 3. -D. superlativ (nir. preDeden nqeaaqgurun I dvakrat Zgano zganJe npeaap[ pl 1.^ (Irorrp!.npBrfia-trpDrr4a f prvenec. -rryi m ut praJa pobrisati jo. prvak (v Sportu.peane. dvakrat Zgati (tganje).fra adi .r|t| rn poslanik.rrr pf preboleti (tudi npe6prcrpe6pry a. prevee zahtevati [pe6nlta. liba trp^Bax.-qrr m praseK npan6pe4.likov ori mladi ienr na njenem novem oomu npsuqeH. (rava. -oDu. Prve nqgtu 1. rlltarot(a f . zbrisau npe6pou. izbirdnd rpe6npasKa I prebiralka.r m prebiralec. samo sg posmrtni npleFctreHro adt predvsem. popihati jo.-rrya adj lit prvoten. ihtpl Dreiteti-DreStevati np-e6poJy:rarez pre3tevanje npeDa .Erl€ predrtati.. rparna f poSiljka najnpBeH) najprej. prvorojenec. 2. npe6pojpa pl.4Il r4 vprasarna pola.J 'Ipa 6lovek pl rprasati.. |rpac oBeHcrtrl adi praslovanEpBa lmpl prnuta!.ar 2. EpeBrriri) 3. Drrmaren np-rnrrocr I .npso u. 4. rpeAeao. J. prehitro npeoprodi lit prehiter pl rttrreop. impl gl. prenesti. Prvak (v slDtca stranki. r?raDrvesnlca (zensKa.it prepe Casen npefa'pa. prekuhavanje.rqe r od Dlrar protec. impf ugrizniti se (v jezik) trp€apeH. ovca) Sevati ttpattra^eH. gumen. vrsta ljudske uganke npaurarEe r'r vprasanje. W&pu&a pt. upie"eq.. prvid (pri nastevanju). plehitevanje. irnpt preiskati-preiskovati. parp_:aerryma pryi3la. 'rperlet IIoa npeBesoT Irod pretvezo. prestaviti. prepeljati. m bot kresilna soba v lelovaoDl. zelo hvalezen rpe6aBen. pleterucenje rrDe orefiks Domeni: 1 nai-vigib stodrio. sPretnost prakti|tpaxr'|qes. prvendek.r 'ali solod.prevajanje npeBeA!tsaq prevaJarec rfl lpeEeAyBaqrq ali prevaj alski m tandica.l€donsko"sloveruklslovar trIreBl|alr lpaua.etrttg. t iP \ ztreDetati rrpro adv L irajprei. IrtolanJe r rrpa'rewrftr adi poslaniSki. postaDrstvo l. 2. !p9r rum. "TJe ft prot. prvo "adi gr4nl Wrasaren delo. pl yig m ptaqpsesrtnn€-qpBocr[Eo. oznaduie sorodstvo (!pe6a6a. Dreoarvau npeooJm zdrob. vzfrf otati. gorsko sedlo. . nF !lu!E pf.prelaz npeBapen 4dj prekuhan. prvi PrideJOC. prevaratr npeaapocapl 5e enkrat pobeliti npeBappaEe r.poglav-iten. orsrre glarpA. 2. tekm@ vanJe uperele Zl l.r. trs. inpf poslatitrpEeH. iprva. I4re6ojaAllcy8a pf.tPl eulg-fam Ptazne mamle. prezreti Itg ) I I I I I I I I I I I I I I . marljrv. . Ilpe6o'' upe6o. f praia..llEuK. prchiteti. usun se.

nerodovitna zefiLia nperar. rzoau tpeaa\es adj vdan.I' (bolJ v raor. zgledovati se Po Kom. npeBHrm.rad. z\ ezal i-za'l ezo\ a!' zvezovaii. Predi-ca.oDletl{Dsegau. adv postev. 2.ekscelenca(Daslov) nlreBocxoAtro adu lit izxedno. prevaga. tja f. /i/ vrxlil( li. -p. PI I|. predajanje. ekscelenca(naslov) frpeBo3Hece.rlreaEIta : 306 llperop nperpa6 307 npeAroropHuK I T I T I I I I r4teD paEe-[peBprlDa]6€ t? vreG ie. ooSovarJanJe rpcro8apaq m pogajalec.. rrfrraa. impl prebrcstr ( rel(o ). I voditcli.^llBert. . i7roianie: 2. 2' zglqdovati. -()clxl -IUr-Ilp('AlloAllllllll adl pr. Pregledo_ vati. im pI prevzgo irti-PrevzgaJar I rrpeaoctnrraHue-qt€DoclulrlTa_ r6e prevzgalanje. npefa3!tsa pl. Dr-edavan ie npe4araiea rn oddajnik.Kr preoe npeAaqeql -qra adi kar rabi za preoenle npeAaqra-trDeAuN€ I l. [peBosHeclTa pt. rrpeBr'uu!tsa impl Presedi. prectnosl npeEp3e' BpeBp3!tsa pl' lnPT zaYezati. 3. piedavateljski nPeAaBrMK.. -HJ preddverle n*lgpeue. iz\.""*i.B adl Prevajalski. rrpeBealBaqKtl npeBoA Is adi prevedljiv rrpeBosaarueH adi lit pre\zvr' 5en nDeBo3D[UreHOcrt tit pfe\T'']i' _tenost.ll prcvelik rq)eBPIlc (lcz' ti. -rqa adi 'rprcr'er^ (o sovedu) adi izlattien. _-ris-upesulna la. upeABrAlBa naprej-videti.l izroiilo.1 predavatelj rlreAaBaq(x dd. mati nperpaAn. ncstanovitnez.irynf nperpaou.i. rmeBeAvBarI rrpeio.. I'pesocltrfr!tsa.obvezali lI()vofl npespHe Pl Prenehati dezc''/a' nprrc^cM d. ocl_ tati.fstno: pretezno fipeE{rcxoAcrBo. {Ja t. Prectellll-pregraJ vatr. naPoved npeAEecHFua.-ryr /. preoe{evarl nperparKa I ooJem.r .!. prepo_tovr_lt-prepolcr/ll:l razclelltFdetrtrna ovolc npeABojl|nqKx adi pred\ oiaili a_npeABopJc/t npeaBop[e. naroeaj. . povozltl Kogailrg unrcrll Irpera^errddl prevec razvajen. impl videti misliti. izvrsten.lli'"'if. pregledati.Blt€MeH-rlpeAapeMeHeH. inpl napovedati-napovedovati Ilpeaytl. oddaj' na Dostala npeAina.. Posnematl (pn vezenju. gl.. prenestr. prezgocaJ npea. 2. naroete ooJe_ obsecr.rpl . .oreoznaK: naDoveo npe4o6ci-irpe4rectn e. npcBlrr.IlperpaAlB ? pl. kipenle. ni'"ol"ntto ddi omihljiv. odpoved nperpa6. _den.rgra hudo laden j rrperAaAJrsr o.) iftipl gl. znamen1e. / rrpeAroBopHrrK. jasnoviden npeABrAvBar6e t? prcovrocvanJe t tt npeABoAu-rIpeABoAvIA tlrl rt. prevezati. Ianl zarnerjatl.edvojen npeaBojvD^ . o.i vi. posneman nper eAllaq ttl pregledovalec rrperoDapa. predznak. gl. vodnik IrpeABoMrcAKa lil vrxlttit:t / lpeABoAure^cxq d/ll v(xllritk' [peABoAH K. t1 tit prcmod. it11pl ep regTacllt-r . I IIpeB]le3 r?1prenocl znamenje.. roa Aoafa npeABqA to pride v pG Stev pt npeApnAn.itull npeABorr.npf pogaiati se.rrsanJu. rt napoved rrpeABecrE. se. t. predil' nik rrlreaaqtr4a-rryteAti[Hnqa f preounlca rrpeADecrrF(.H. vdaiati se -ce: rpeAaBa6e t? l. tradicija r4re.. pradilni stroj. postati hudo laden nperae4a pf 1. vrxlDiL-v. .. vrenje. do_ govarJarcc npclorropr| pl.) _ rrperAeAvBaimpt l. -qn tt izdajalec npe4arrm4a I izdajalka rpeAasnn rKrr adl idajalski [peAaBcrDo tL izdaja npeAaAe trl predati. predan npeAar e.tr objem. -l. preJsnJr govomik ft .qa{ocr f vdanost np94es m Predilec. tovarniski detavec. Preteien vellaven nDelocxoAme^caBofi visokost.. diti.it.l lig prebolenje. . Pl. ncstanovitnica rrpera3u. Pre" zcodnii npe-4lperrreuocr prediasnost . raznezeo.r?. [peABecrlTa P/. Preoavarl. rrpeB4pa-EpeDp[Da kipeti rrpcDpcra f obveza (za rano). dogovarJau se npcroBapaEe n pogaJanle.MeHa 4d.d pr estf adan nperaaAHsrocr f prestrada_ nost nper aArra pl izladniti se. 4terprqBa p/. nPerPHe pog_ rrpeAaBa r.adv pred dasom. -Bu[ m llt oman' liivec. -tln ru glasnik. t??pt objetiobjemati nperlsflltsa trperFEre. sneziti. 20" nost pJ.. /tB aKnv- imPl'trcti. npeDoAaq m prevaJalec.pomcnKuzen rrpemp n aula. impl lit prevee Povzdrgovati nPeaocnma. ke rrPcrr4r rrr srrho mesto na njisneg bo prenehal niernyr. prevzgc ia 'Nr adi lit izretto"to"*o1"". . izroditi.burJarrpeDpr rrBKat lil omahljivka. Predeasen. ii'"s-l.narocJe Ilpefplle. burjast _. biti na dclu npcABoAnre^.. skrbeti naprej rrpeABlrArlxB adl predvidlj iv. I I t t pravnui(-pravnuKlnJa. kjer ni nid zraslo: pcs. ne\tcnovitcn.lglasnica. -preoaJarr uaevatr. rzrocatl.Iif Prekoraeltr ( okvir desa)-presegati rpeD^acr f premoa pf nperpa6pa .'(lIl trpeABoAHItqKua/i vo(lrtiik i [peABoeH-4peABoelrell. nima sg PG .

npgAyrpeayBa. preooremenJen rryrelaoareHocr I prezaposlcnost.klicanjepo imenln. np.a adj predra pf. Prepreclnopozarlatr. KraJ 4reAnfiqap ra veslal na kljunu lolna (na Ohridskem ienpe4e. nit . preprecevan adJ npeAgrpeArfeaes.trpeAocTarr{o ddv gl. 'dorivliati. 2. naprejsnja npeA3eue. odj prezorel. delati. povzrotitelj rllrcAocrareg. trpe3lraace tmpl prsalr se DpegBaqg r?. rrlreFerueg. npTrp3 pl.llmaadi pred' golski npeia I preja. pooretnau trpeAMlrptr ad'v o svitu npcApcrxrr. -'r'l opozor en trlreallrpeallal6e /t opozorlrev. predivo. zavzemati nDseMe rf l. prioriteta Epeaeao.-qu m lit izziv npeAocgu. -ux npeAtaAeEeri zadetnajed n predsodek pl nlreA^afaq m predlagatelj trpgapeMg.€prB prezruJrv. lpeAe^a-npeAe^Ka pI vnovrc rrpeAoBoaeH. tmpl tam arh izrai:una(va)ti. 4. adi -AHa lrrednji npcAeF(a / preJa. izklcsati voli npcAcrr. preJsnJr. iDtpl lrl n preJ odtocru soobu. predivo. trperaflrdlrlla .rrltUr. rlarlper(el| preJsnJr npexer$ pl. {ria-npeAropje n [peAsa3Harnr. rce: drusrc OZeflU Se nrpexura ii pl pr &v ekov ati ryren<rsaEe z Preivekovanje _ nlrex(uBal}npextraaq t r zoot Dretvekovalec up_Lrr<ugearr. -pHa4. . zastarela beseda rrookuBvBa rl l.drugid ozeniti. osvajati. upe4namqrare z izzivanje irn pl lit prepustiti-prepusdatrIreAlt'BrtrqBaq m rzzryatec. na'rediti.3pg. trIre3ac[rFa pl. nar pes ireda'. ukreniti"delati.p/. doloiitev nIreAoK. rrpepa. -pa. npeAosolllo adv ved kot do. drutinsko lme adi lpe3qel.n po(mlma. imp.Dredestinirati ti dan npeAoAp€iyBage ll l. prtezrve.predisponiran si rDeApacYAe. AYcetaBa 1/.:Kra adi El: u.rcrBor? prednost trpeAofEra I fam l. IIpeAotrPeAe Vrp€ArB6ope[. iiietit 3.a rmpf Dzlaat-tlzNalr [peaoc"Ia8n.rHa ad. y prvi vrsti. preraduna(va)ti. naprej5Die dolodanie. . irnpl za$lutiti-slutiti _trpeArl3B. 2.fopI|e 308 III'EAPEME npcApclxr| 309 nlre3peaHocT ttpeargprre_.raI l. pted. im?f lit nameniti Dreoeorte npiarpiaie. nelunnost.npexroes adj pre zlvel doli' rper rBee pf preliveti.{Drtrr ry. pavza rllreApactrolotrcH adi nagnien npcAruryEa ce impl oddihoyati k demu. prciudicirati npc4pyuer< alr) fam dowl&rnpeAYoeAeHdd. trpeAotrIreAe^eH adj gl. PraYkar. -Aqrr n prednik ukrepati r? 4peA3HaeEe prelsnJeznzrnJe. 2. zavzeti . premor. trpeAl48trKa.{nqa-Iltretrar6el|rr4a I l. trpeAoce(aDa ?1. lntpJ prenpe. Poza\pex biti ^a nper<eu. npeosnovno aranJe AOAI'EAEH [Irea3opu a4r o prvem svrru IlpeAonpeAerul. zadetna Dr€iskava rost lrpeArue csnpeAlunl ce ]rJ ryegorya adt. lit prepo-zno oddahniti se ryreAoitrr{peAoq!tsa pL tfi pI preqoclu-pFeoocevan trIreA. irn ari vzivi:ati i. posnemati.. 4a rr predmestje [|'eAInrHa I prednost.. ttg skleniti. paSnik zenr ) 2. predestiniran . poprejinji trpeecarrB. se v vloso npet ptae-p skozi. prevzemati. Prevzeti. preobremenJenost rrpeiSopFa impl lgo'taljati ni\ oditke ttper$er ade drugi dan. zaaenjati. nG nlt€Ancrpara I iur uvodna. opozonlo e trpeaYceTE.r4reA. npetrp€A{3DlIKlBaqt(lt4di izzlt ale'r aoaoAetl trpeArdrEoadr pteteino. vsak druei dan qteselda impl l. veti npe'<llBe.EEKa I oddih. maloprej. tmpl potovno vprsau-vprsG vati (semester) trIrc3acnresadi prenasiden rrp$acureHocr f prenasidenost npesaqlru. ma adj g). prvi pG eoi rrpid. malo popJej. iwpl tit narediti. n pl nDeAcI|vDa preorlr. np€aKatqtsa pl. Epe€carryEafi. 2.npeApacYAoK. iaf prenasititi-prenasideva" tr np€aQareu adj ptezaposlen. opozo tr. vasovanJe npe4ir4pegeu ddl naprej dolopri prcdicah den. osvojiti. pasisde. IrpeAHaSnaqlTa pf . doZivljaj.doloiati. Drezivliati. tez qpesarcarKe. ved kot zadosten flIi drugate kai izrezljati. pre:a. dozivetje: 2. zreu-Drezlrau npeepaamu afh flaramr]ice Pl werp-e \.4. predremati. .3. zlasti tro trpeAn. rrpeAlce4Ea. praoeo np€Aei . odloditi se pt preboleti. pf . prezrre. posneti. impl vno'rit napovedati-napovedovati(sejo) npe3arMrle. tmpl zaslurrtrslutiti trpeAyc^oB ffi pogoj.n..t z vrapreJs' niim mneniem npeilfelesocr I vnaprejsnje mnenje npeAFpeAn.t *ralluren. rpeAoApeAYBa rfipl \aprcJ I|pcaerro preja. dpeAocrara pt. pretrIrspeasocr f prezorelost ztel T .euapf.peitureH.. rIpeAoBoAvsem. ?t. npeAlrerlaBa p/. impf naprej dolotitivouven dolodati trpeAlsEEK. nit npeisrpefecKa adv PteJ. Drunu{ln ttpeau e rr Priimek. -lIIH:t d4.

upet lTpytra 4d! poaez. npe^eBa. mi la. prekirutev. nperdoHyBa !''.-Tpa adi. rrpeKpon. I prcsrF trlreroy6eserr. trtcaBo lil presustvo '1 rrpeMatKu. prekrsiti -vzdevek.r.1. priti v leta.za 5ati. on avl jati. prenehati. gravltl kogo do desa. impf pregrtsu-pregnzovati rlp_eKr|ur?1pretrg. in pf zooet omoziti-zoDet motiti trpe. rt traas prevet na- l'lll presaopnrK. ft prekrlek -ryr qreKcErorta predsinodnjim r4reKcrfio(eH. z!rt. onemoglost npeMalee.inpt ponoven 'lps'r|3. r'peKpcryBa pf. npeKop!ts^ pl. nalitiprelivati.V6rlr|rtlr .. ne po poti trpeKirepa qdr predvderaj lnjim qpeKqepaureH. anertati. dce: prenaJestl Se qen npejaAen adl prenajeden r4reKopu. oslabel. onnovltt uau. prestopru oslevatl rpen adi 1. opravlJaB p1.i/ prc- /r1.oditati rpcKap!tsa ce impl fan L imeti vzdevek. l.prenanpeKa eE adj tit ojeklenel. uKor trpeKap6a I graja. poru Deseoaml.spreten. npe re.fpa . impl ryeranr_ L ponovno. oc[eK.6y6o. rrpe" pf . pripra[pgxap-.upeK$q|aalr fi preKupec nperyrM... in pt rye{qxe f' povedati s svoji rrr plExtntrr. kumde tpercyuok adtt ponodi. preien. nuJen. -(xa adl predsinodnji rrpeKl1 pfae. qpeKyAeH u r4)eKlaHoK podnevi in ponodi. osteti-zmerjati. z. [peMa YM pt. rpertmr1n^ . D{'€3wEa pf . vzdriljiv.axrlBarbe fl zopetna moZite! nlreMa eH adi izdrpan. rrlreMa^e[ocr f oslabelost. prelom. cez (reKor.sllsall.p cez. zapeljati rrlreaaj. na svatzcvut. slabeti rrlreMaMa f premama. zapit ftpe^aMa impf fqtu lomiti. sKozl. pt npe^ara{ It prevarati.oDlratr naTeollt-preKro. drugid prckriZatL_ prekrstiti-prekripovaDrn (v goste. oslabeti-izdrpavati se. itupt "rtlf. gore trIteKycqaa adr najved pojutrig npeKlTpe{Der!'llTlre nJem rrlreK!'qrerueH-trIteralllpelueH. DnDosniti. prekaljen npeKpcrH. itupl Prezoreti. [p€ucru{rvEa rt. razliti se (r€ka) prehod (nav lese na npe € r?? ograji.pl fam prctirati.'renraIUTl. -r'ntd.smo . pojulnsnlr . nlreKpurfe krsilec (predpisov) r4reKpnroK. prelamljati (tiskarski staveKl nlre^aMarre n tam tip prelamljanje. ukor l|lti (Cu s ) npe3pee.npemoa gl preiti ?t ozmerjati.levan. Prelmenovalr rrperiEawr.fti. lomljenje (stavKA' upe^aMaq fatt tip metet 'zl qpe ee. prcKoraclll meto npeKap!tsa impf grajati. impl ponatisniti-ponatiskovati np€t4nerIiEa impf dati drugo lme. pisati se npe*aca. nao rpeKy6poetr... pre 11. presuStnik-prcluStnlcu f nlre6-!6s[rrKnadi lir prclu$tnlsKl npe6!6oAejcracnpe. npeKopno adr oditajode J. -pHa adi graje \. presek.npc^. npeMarK!tsa pt. Envprek.peK wa impf zaklinjati. Krlzatr bo. retatl modan. tmpf Ltt sKtonru. pre^wa prenalivati.prexroJltr. 4or q)eaarar. reele(clra npemAaAenperclaaa pl.. znaJorJrv npFjaAg. ustavnovltl. izpl predmgaditi. qremraqvaa pf. -IHa adi tadltevilen r4reKlBpeMeH naduren 4di npexyAerradr dez dan. oditek. npexp4u p/ prelomiti. onstran. pf.dop lzoor. impf np.!6a tfl. np€KpoJY^p Kar . ustaviti. rDesqa!tsa pf. irilpogil oaur pnKlantatl npexop m gl. oStcvati. plotu) rrpe^eceH.nar pesn zero. prekiniti. . (6as)-prekinjati.nrF. (prcdpls). 2. -cHa lit prcla^di hek np€. rou!l trp9rsrgy..npespee 310 4teRpx-ur rrpeKpulrirea 311 rrlteMar&r npexap4arua. prezrt trI'e3pelnre-npe3rip rn prezir n. . inpt prerrgau. npeKllr!tsn pl. .rpeKparyBapt. onemogel izdrpanost.. impl preliti. prezrel postatiprezrel p_ostajati sadju) (o fipespes ad. podnevl npeKvMepa 4dv iezmemo npexluelreu. popaditipreorugacevau npemaqyiraEe fl predrugatitev. 2. iftpl prekupiti-prekupovati nIreK!?eA adr izven vrstnega reoa upeKYpuaqs adi z dmge stratu pEnrne. fia He cTaEYBaTOa [peKFrOK rO nr mogode dez noC (takoj) npeKlleq. domtseln. -rqra 44. EpeMa!!!tsa pf. [peKap ElrcKopel|. npexac-ysa pf. [peKpoBa. -3rra d/i ljubezniv IIpe. 2.ly6ImK. rmtt Ecrltau se. inrpl preizkusiti-preizkutiti npenrap. prikloniti-sklanjati. dez noc. n prenoo nP^a3e\\ adj tat pes pregraJen. itn Pl prezrctatr-prezrdovati pl in. uslavlu. ustavrJau qreru rlDaq m tehn stikalo EPe\< al[til ad9 predlanskim tllreKrra cKrr adi predlanski . nagel.. np€suaa.neoglDen np9.r. pre slepiti. presledek nperrnre. trpeIa n. -pua adj tezmeren EperyMepttocr f dezmernost tlpeKlMopctrlr 4di aezmorski nlreKilfqe r1 taf pes botttek" kumid. KraJsau trpeKaxlBa im-pf . prekinjati. prevam trpeMalor. sKral(lruglm. popaeenje [DeHcrrttla.lmpl.r'!6rpe.eJAe. adi pfedvderajSnji rQteLazKe. premamrrcv.

prene._.j premraien. selrtr trIreMecrlB. prestaviti. preparat. . gorjurrja llpeMalrKa. v novr oblekl npeMerrl. pre ryeocM{c^n_pl . minlrvosl lpeoAo €e.nemar npeEeoperE!. [petresaTyDa. rpeoAo yBa pf. imFt z moltat| piesli*jtizamoldevati. preuddriati.trpeocT€se. preva-t. 2. npetl.j lit nemaren upenedpera ocr f lit nemar- p_retzvisenost (naslov episKopa) lpedece. zaDrcevanje npene6perqyDaqrtradi lit ne- nost. impf ugfaoru. --cei premiiliti si.fpa pf h impf prepatrIreoD^aAee. I pre\tn Jenost preslepiti. prepredevati Ep:qqFEg ? spotikanje.rts odj lit prcmocan npeMp€ pl L omedleti.r4re[ee. npeMaqriqa _ pf.nar pes lj'Jbezen. priprap/. ru cez [peocBeuneiEcrBo n cerkv naplrl secezmero pttr trpeltrr/r! pl prezagati rpetnta impf spotikati. trpeMop!tsa ce pl. nemarsdina trpeHe6perH!tsa ryey{pelrgl npeoAn prehod npeo4eu.. zanemarjanje. adj premestljiv. PremrsreK. impf pre@i pesrur-prepesnJevatr rlpene( n dvakiat Zgano ZganJe trpetrerraTE. prese liti-p-remesfati.npeoTurlra pf.npenaa /l1 nepfidakovan nati-Dreobra. p. preptesl(ahmazati. prestopitiprehajati iez. It4-(ovire)-obvlad6vati. sprememoa npeMerrer. brod rp. npeocrauyra pl. na ocena. oraga q. preltr.f.e n premisljanje. Domisliti-DremiSIiati. seu (pomen) preosta tr?rpJ tr. 4lteMo^lm.t4teMaMRa nPeHe6Ircnl!tsarn$r npctlccc marcD. s s o vzeti-ucral)_ . pornjiljati. impf prcture'iti.od npej4e prenatatr. impl nJetr -rrye\a napasti. J.8alten lit l...ir dati druga. lt 1pt ponaustu tt-ponatrs ko- I I I I I I I I I I I t I I . ra.fipeaa n. prcneprrcaKovano EpeoopeMeEerosr I preobrestraiiti-nepricakovano -na. nosrJlv trpeuo(eBa in iml prenotiljati. podcenjevanJe.qgAEocrI prehodnost. impt premcstitj. sleDrtl rrlreMaMKa premama. impl -npeMeHYDaptcobtect v novo oblekeDreobladiti npeMecrl. pre. ce. rnpl prezeosrr-pfezeDatr npenadEa ce iupl presiljevatl se npel|altrrar dli prenapet trpeuanmtocr I prenapetost rrpenanre ce pl prenapeti se.. npeMperKlBa pf. . impl -. IIraII it4pl prevladati-prevladova.Dremaeap-re ti magovatr rnryola.ry)eotur:. impf pnrr cez. pf. pl. prevozen.4na adj prehoden r1reoAs[rre z prehod. plasttl rqreo6peMerB.F. adi Iepo obleden. npeMecrUBapf. zadrzevati.pustiti vnemar-zanemariati.ati Pao Ilpeo6paarcroe n cerkv praz. nasatec cen smrsel.'rpetnc'^y3. upeEeDa pl. spremeni. z. npeoB aA!tsa l. ifilt trpeocsrrrtlBadi preobdutlj iv prenesti. prepleskovati npeMeHa l_ l. npeo6pa3yla pl. preobleka. DreDlunoc npeoqeu(a{peoqeHa I ponovupeit6paeu.t'. se-omahovati. Presrav{rv trIreMecrFlar6e r? premestanje. skoprneti rpeMpexe a Zivljenjska nezgc oa. prreudantt.preostaj ti a npeHocNrBadi prenosen. menJenost pacan. rrrpt preooremen ttr-preveK ooremenlevatr rp^. vega rye''p npeo6paTFar6el|p€o6paft preslmsen arI'e n spreooraczrnle trpetra. 2.teHoct prestrasenost t npeo6peMeseradf preobreme.biti neodloden trpeuuc^!tsaH.tr{yEapf. prestoDarr upenarcaeu adl premi$ljen rpewctr'.lnuEa ce tqrermr4rerEar adi prenapet nlteEaceaeu ad. ozebel trpeirp3He.F. s silo jemati tl rt. nik spremenenja gospodo rJuoezensKe tezave.a premrsln. pod(noge) stavrJanJe vau opqry" pl. pripreti oti-zamegljevati rrpeMpgNDT ad. l't ltr oovlaoau. npelrolreH adi preutrujen 4reMop|. prernamiti-golju.. nid dcva trpenllr|atle tati.rvDa t'f. r??/ preutruortt se-preutrutan se trpeMo( I til premod trpeMo(eH. 2.preudatrek npeworl adrr preved trIreMol.-cra adi L preno u sen. preslavuanle rpeurf| rz prehod ryeyTre-.. tfin ttt z:rnemantr. zamegliti. yB pf . prestavljati. vedkrat presliIati ryreMoarrFatle n zamoldavanJe lpeMolHrlreMopa m. nevamosl.drugacerazumcnpenooe^l. prehajati. trpeocerrtEocr I preobdutljipreseljevati vost npeHeclE:urm prenosnik. npeM!.ir!1pf. pusdati \. [peMp3trlBa.t prenaseljen npeEaceaeHosr t prenaseljenost trpeE€6per a ad._ adj ves preplaScn. Dres ru se npenanpera ca impl gl. preseliti-prenaSati. vezati. impl prekiv tl pf . . premreti. Kl grozl llpe p€xeH adi zamegljen (pogreo) nper4r€'(|r. rel'zlJa impf preabrazili.ryfryAa i . np€Hecyla tr|.npeo6peueqitsa EpeEalr6r r. I m pI pf emazalt.

ia nlrenoaoB{. ryenyDTa pf . impl preprodati-prekupae vati [penpoAaBalrft prekupdevalec npenpoAax<6a-. preoDrat nPeceAHe lux. dopisi.) presedemi-Dreseda mi npecee.. inlpl preseKatt.n presek. 4or npeceKoD. pozvedovati npeirpeAeH 4di prepreden. prerekanie. navihan. trtrrenoNrlla -cea tam prenapolnitiprenapoldclati. upeltrdrr!? .-rlfi . prezivljati npepacKarKe povedati s sv(> d jimi besedami. preplavati. se (srce od Zalosti) zmotiti se. i sclit npeceH. pretrranost l. prrezviti-prehranjevati. trpepoAyDa. impl prcstti.flpepaoorn. presajanje trpecaK!tsa in pl stalno prevd zahtevati. [penoaoDltsa pt dclck rrrcdclovalne industri.rl. 6E'a adj cerkv Dreiastit (spostljivo za duhovnika) r4renoAo6x€ n cerkv pretastiti gospod (arhimandrit) qpeflo3sae. napeu-prenapentatt npec! ltsatEe. npenopatrytsa p/. spremeniti-spreminjati nper4raDKa predelava I rrpenpa3Hl. itftpf predelati-predelavati (obleko). nenaravnost. pG zvedeti-ponovno popralevati. surov.nrreI'rpr<a rll'emryrra I prepir. impf presaditipresajati (tudi Irg) trpecaA!tsaEe'. rperryrurr. preitkusttl ir: lpcpudoryDo. preklanje r4rerncr<a f dopisovanje. -ry fi prcscljcnec qpecelrenuga{pecc^rrlitn I pt (' seljen(a flpece/teI|l'qKrr-npccctn{xH adl preseljcnski npec€lxur. vedkrat prepla" vau trIrerrnoBn pt prepluti weftre pf spotakniti koga. pre.nov. obnoviti trpepacKas rr ponovna pripo_ veq. prg preroc roJenJe. nr p n r p l i f i t. qa adi ptica selivka qpece eIIsK. preliti-presipati. impl prcdelati-predelovati. prekanjenost npetrpoAaAe. itkpf presaDtuIr-presrhatl npeceKrr!tsaE€ r?prcsihanie rpece^6a I selitev. impf preroditi-F{eruiati npepoAyBaEe z gl. nenaraven. npenparuBa pf. npec€Au!tsaMn pL tmn \samo J. pleutruj anje. npepafa pf. rryeca4YBa pl. inpl spoz atispoznavatl: ttpemir&e pl pbditi.p_ hra"trpepmEte pl preskc clu trpepoA6a I prerod. qpe[ aka pf.eutmimtrl d i ri njevati rIpcpadorxo I predelava.aqpetroNrn. impf prepladati-pre' pladevati swa^iBuB pL tflpI 'rpen 'IBa. piekanjen nlretrpeAeHocr pfepredenost. biti prezahteven [ItecBEcnar adi previt rltecBlrr lit preokret. sekati (tudi lie) trq9crr tfl preutrujanje. intpl priporotitipripo_rodati npenopaqau44. aist npecerre. nte (naroctov) qpece/rel|. -rlHa. napol0jen. [pen aTlBa. onrgam poslati-poSiljati npenparna. razvrst:itev npepeqe. oonova { ber a) npepacne. .i npenoBTopn pl Se enkrat ponoviti nlrenoAasa impl predavati. drevesce npec M. obrat ''. npcp1 ceKo^. impf preu rmqrn-preu tnrJatt. trpe4rarlYBa pt intpf pono\r$ vprasati.pecwtl. pG ulevati Solski _predavatelj Dredmet trpetroAaBarea n trperoAo6eH. npenru!tsaqr r 4d. korespondenca nperErEe. -Elu-rpepoAfu trdr. -npece^yBa p/. impf imeti.. I ovfua rrperrcparca priporodilo I flpcrropaqa. rrpr:ce eHIlK rrpecDprtlmtaI tit prelomnica. npeqtoAaBa pl. prilkanje.prerezati-prcsekavati. LfipI prePrsau-preprsovan qpemdrrytsar6e /l preprsovanJe r4rerlllllt!tsaq r4 prePrsovarec . impf preseJatl-preseJati. prerojenJe r4relroA6eEeq. za drugega -ce: (za. tlpeno3EaBa p'. !ry.preraSCati rpepacfpeAet6a I ponovna porazdelitev. preprsovar' sKl 314 nPePa6or!Batr IrpepaooT!tsaqKn 315 npecu. zelen. I premetenost. tmpl napreJ. [pepacHFa . pretehtati.npeceK}tyB pf. qpecelqa IrTu. zamenjati koga prepustiti-prepuidati radi podobnosti) r4renorurer-npenoaHE odj pne. ilr. npepdrr eAa pl ponovno preudariti.l"pnporoce[ npenopaqaHoadv pnporoceno (na po5ti) rpenopaq 44t pnporocrjrv rperpaDr. "qu m gl. z delom se p. nte. preseljeva. popaliti-paditi (besede). trpenpasH!'Da pl. nperDar€./ presellll-preseljevati. DreKuDclta prepoz[dli. ryepaE!tsa pt impl Jarfl pretu'anlti. irypt prepoloviti-prepolavl jaupefloFnlt€nosa m. prelrran trpecriaesocr I prisiljenost.presen. iron prevel. rqtecrl"lyaa. prepoln p/. rrpepa6orYBa pl./r!'aaEe Ilpent(a f podstavljanje noge qp€n^aru. 'rD wewaDa pf .nlieceoa pf.qlr n preroditelj npe-poA6escrs adj preroditeljsKl npepoArr. pretkan. I'mgl preraslr. gorskb sedto npeceKse. os. rpeceRlTa pl.pl. razpoditi Prepoznavan. npepafarae upeca I stiskalnica qrecsA m presajenka. ralt-resetatl rrpeceK. prelivati [penparr. presuJ 'l evanle . . presirJevanJe trpec''' eu adi lit prisiljen. prerez EpeceKa t preval. oditati [p€.r m predelovalec npepaMu-npepaMrrr pf oprtati. se n. prereselig llpece^'|. {r|a adi sver. vzeu na rarnena npepaMrs! pI naramnice npepaj . [pepeKFa pt iftpl Pograrati.1 prekupdeva- npepa6oryBasrq adl prcdelc vaten qtepafarbe r? pr-eroditev.

hudodelka r4r€cranHrrrrqrad.ustreZ lllv prcstopiti. otepanje (z nogo).2. weaMer\ta pf. fipeclaA!tsa l. rmpl ohripeti. -aHa Ldi lit zelo orooan rrpccrrre|IocaI presitost pf. krsiti cuen flpecrarBnK. cna . -Nla adj lit odl<> z nogo stopati.rEc pw pL lmpt sprcmcnrt|spreminjati npeaEoparrD spremenljiv adl nlreraop!tsaq-nperBopa. Zivali)i /iB l/on uDtrau se. trpecyAvDapl. "petep. lrrrre npera Sc jc zttl npecropeHosr I hinavstvo. npec^al p/. salamura npeco. qeceH.qpec. npecTpaE!ts4. prehrsiti-iti dez. lit strcljanje. simulianje lpecTpau . impl presladiti-preslajevati trpec. gnati (ztl. pretiravan v cem [pecrapes adl prestaran. ind ob sram spraviti-spravljati koga. UprranJe nperapauitsa pl. I preval. prihajati nasproti. preostapriSteven iati ElrecMernuE{rcr I prigte\. bivati. r-i3^e3e Bo_ (Ea) [pecper narediti uslugo [pecpeTenp€clreT8e. TPei"raEY-Ba p/. prestrezati c9 trpe9r?rr. pG nehati. rftipr npccrJrtr. qrecpeflB.n bivanje. np9gyAen. nrnavstvo. trpec[Jra. 2.M pf l.. trpecaam4 trpecraqtsa !'1.lpeciarr rz prenehanje.j 1. trp€c $trA. obradunati. 'ce: znebiti se sramu-izgubljati sram lpeclrer fl sredanje. vrstir. npecrlDa pL 0npf prespati qrecpaliE. gorsko sedlo npec^eRa I preobladenje. 2. preostati trpgcMerKa I obratun (tudi trIrecraulta impf l. [psreparr 4di pretiran nperepa[ocr I pretiranost npcrepparEe r. npecracanpecTac!ts4 r4recroj.4or fipe. impf . prenehati. 4recHrfi Ja-qpecEo(a I. poslre{ evanJe npecTlrur m ponovno srnzenle ovac r4rerarDK. prestopniski.k^Baimpf sredavati. rmP. ilnpl pttis. on ._pt npe. nperKarKFa pt impf napovedati-napovedo.rol(.npecEorrr. r4r€crl|arlUB pf. pokrivati s p!pelom: v vrocem Dcnetu ieii. diugade narediti-drugaae delati qreeoa tt razsol. prcobleka npec ese. hudodelec. .izra(unavat| obra6u. -rft€ adi prctcrak postat. impf gl. pretiravanje trpereqa m lit arh predhodnik lpeTrirarc. utegniti. tp ec'rt''Ie. izpl preskoditiprcskakovati [IrecAaAIl.impf preobledi.I pobezaj malo T I T I I T I I . prestoP npecyAn. fip_€rDopa-npc.npecRora. ifl?t EpecumraT 44l nnpav trIrecrdramcr I hripavost. presilitlpretiravali. l?? Das.serruJenJe. prenehaItg ) qpecMer^rB adi preradunljiv.-rKa adi presladek fipef. .^aAoK. hudodelski EpecrallaBace impf lit kazati -preveliko. Dresnost sKl lpeco3Aaae. npejraleu. postati hripav-postaiati hriDav rpec. !'radunau tr{'eera'depf l. preostati npecflllEe. goniti.4ol npectraB.kriminarazso(1llr-mzsolatr npecrurHlr4a I 1.€. oterratr sc: fig laln kazati ziamcnir iivljenja. prestopnica. f gl.rm l. ta Sega a. lpeco3Aaaa pt. prekoraditi. pretirati. _J. fic faryt prekoraaiti mejo Irpeqra I zarne! Irltecltrre. lmpl sloprll-stopaupreq koea vati (priao) trIrecMera-4recMenrc I izra. presrarel trpecrapeHocr I prestaranost. gl. npecalE!ts4 i fi pt L izpr alati-izpralev atr (dijata). 2.pJ. fipec'j\uB pr'(:llasiliti"prcnasitevati flpcc|(on 4di prcdrag flpccr(orific.rpecrararu€ I pita. kati-preiskovati [perDop[. delstvo trpecuerEYDa. pt qrecpea pf sredati. trFTeplBa p/. brskati (o kokotii. hinavec.r'pecropyazpl. npecaeK!tsapf. Drestarelost nplcraca pl lam prehjteti. 2.oga.zadrzevatise trpecrope( adi hinavski. hinaYscrna rrpec-ropn. aII rmpl pregnarr-preganJ KG mu stran: roe: re$U-rese vati se stiahu. vati \I/Erxre pI od qrerai r{rqrru-r MalKy rrere..^afl n.-Hriaadi pretanck rlrerarse a 1. si' mulant trIrere. w}€cfifrfiI8a n.ra I presitost [pecrneH a4.lno..saJJ.t preslt rpecureH.presiljevati. 2. cpcroB. prestredi npecperaro adj ustuzen. red. zasligati-zaslile- ifipf lit zlao. Dasproti priti komu. bojazni npecrpeaKa l. ponehavati. presoliti.npecmluar 316 npecTarnt Ul)ccTo Itt|E 317 trpea'rc npecperarcocr f ustuznost..tlra adi hudodelI z. obsodba go stopiti.r'a. ko otrok shodi. ifitl nik: 2. ki jo me navau sijo.spremrnJav. opletati z nog mi (o iloveku.lena rrperepa. 2. lainlv apera impf l. goreinost.z uG dPecYAaI sodba. vati. 6e3 npecTall neprenenoma dmati. ustrezljivost I4tecpeTrrFa{pecperlla. npec(oKa. brskanjc (ko koSi). 2.r. pc muoa rpecrojlra inpf tiveti. otepati se. trpecxoRnyBa pf. rrpecpaMYBa pt. au spremeruu-sprerrunJ v KaJ drugega npecroplBaEe ft 1.nost niecran m prestopek. J. z: PIY nle (v f. hudo. muditi se. c€. menjati perilo trpecAon fn. oDlacenle. -qI| m l. 2. pretvornik. impl. I.

oprezen npgr. prero{ cenJevau [percMerKa f predradun. irrerahljati (postelj o )-preispoldanski kovati. vzclt. imeti za pogol flItertrocTaDKa I domneva. prenKs rrpercralEErq . preliti (verze)-p.I preoblozesuponlrau nost. razDrava. domnevati. adl nadrejen. pred dim nperxoA4tK. migati trpeloDap n prerovor[ev ElteroBapd. pred. €Ha adi varovalen. ki Dredseduje. . itupl trlperYpl'. presuti. . nalesti npercraaKa I spomenica. obrazilo rDeorqer adi prefinjen nik.preiskava. popreJsnjl gr. obdrtati (dollno vso. prevec naon$rtr-brusrtr nlr€ToqitsaEe ra 1.Dredsedniitvo pqvecarn uperce4ireocropa iftpf biti predsednik np€li6e^usr.asa adj donperr aAEeBeH. l pretoditi (vino). izkusiti. prestaviti-prestavliati. -Nta adi pfedza(lntl npeTnocTaBeH. ad.oeitati npersro€''.pe preJ np€Txpacrrja{cx{ adi predKrscanskr 4rer"rlrcrDo z slutnia NlsKT |lperqlTcrBlBa im pl sl\rtiti qperreAaaeacrBo r? predsed. drgniti pf nPemAaTeH.gn. adt predhc pf . He rperEa 5e migu nnt Epe'rEyB^impf bezati. npeltrBera-nperlBeTlBa pretedi.ry m \afotnik npertroAara. trtr. culecnosl. gran preA. ooravnava uperdece. vodo t4rercmu imd biti pred llp€. lrperoBapa. trlremolrrfra itupl dajati preonost. stopiti v pf Je preo Ixrmr blato.[perbar^rBocr nalezl I iivo\t pona.pl.:etnjskl qperceAaBa npe4YrIr I I I t I I I I ryeryra pl pretrpeti. zastopniski prenestiprenaSati. predsedujodi qpelreAarel rn predsednik nperceAareaKa prcdsednica f nperceAaBeAcKn adj predsed- . naronatlaaiti.rqreo[Kc n prefiks. zaiditen. trpeupalra pl izt l Ivau. lrnpl precsoote nJa soDa.erynryBa . impf n drediti. npeTnpHeMttro adi podjeten rrlreTElrqeMrmocT I podjetnost nperrprdaflg -rda n podjetje nperpae. pro5nja.ur m predhodmK nperxoArro4dr predhodno. iftpf ''peror'trr. vzeti kot mozrlcnadrejati. hoditi pred kom.!rp! predstayiti-predstav.precerutr-pre[percnalltsalr ne napovednik.rahljati ttpea|t]rsra narodnina. zastopnica Ra pL impI vreai aez-metati npercraBEBluq adi predstavdez.'e. impf DOlOne Dreiskati. konaati razpravo. postaviti na delo.inpf 'IperyIld. tl aIt (bolcznl) to).tre^x{oq I previdnost. impf obvarovati. opreznost npertr^aAHe n dopoldan. zastopnik trpeomrelocr I pref injenost rpercraBrqa-trIrsEraErtrlqKa f rlpeop^|r. -AIra. itupt ^di niSki orpniti. lperpahtsa pf. qrercTaDiBa p' npeoarr pt obsedi. seMy w ce [perl/Pa prerisati. obravnavati. rperoBapvra pt impf prelovoriti-pr€tovArjati. Dremoldati-zam016avati nperxopy impl intr iti.. skakati po kaj 4perceAaBaiwpl pred. lrDsr naorerenr IrpeT[ocraBH. lig preooremenlevau 4reroBapaH 4dl preobremenJen trpeToBapeH. preprenapolniti impt napre-j pladati. suponlratl [peT[ocleAeH. impf dom\evatj. predrtati-prerisazeloje bogat vati. reti.etakati. fig prevesti.njperpne. -lEa ani bfitniii ki fipet4a'Ja zabresti.4Ta pl. -rlra \arotnperplJi.Fr nr predstav.nlterDa^eH prehvalicn rpe{aau. npetl'$ra pt prenatrpati. krasen npelTe^rrrreH adi pretfuano -stvo. vna. prelirano pohvaliti-Icz Inctl) npercraBa I predstava povzdigovati qpencraDE. npeydaBadj prelep. trpeYDe^lr. npetpwa pf. ryteqpra. pretakanje. ryeop^ypredstavnica. npeTn aTlBa pt. . rpenrazyta pf.preliti-presipati. pre. z.drzati.roren. nlreyrropyla pl. 2.sedo. sclun |rpeTnas^rlB 4di previden.rrpelrrlopu. !n?pt prerrralr.BtH_oTo taKanJe vtna. r supomranJe rrpcrpqo. zaSaititi-varovati. impl dilo streti. oruse e npeTlasen. prenesti.npelMopaI preutrujenost trpelMopeHadi preutrujen preJsnJrracun npercuer. ir?rpf preutruditi-prcutrujotI racuns{l adi nperco6je a predsoba. prestati lperpec n _1. fr8 otopeti np€'tu ar[. dc pg-pel. -rua ad1 pred.obicti.ar6e domnevanje.npeTrrYaa npeTpqa lpcrlroaoxrr pf postaviti.tau rlrerceAaBaq r. niski. nrL{)nrcmcnten tlpeTtr/rarm(. 2. preventiven rpenasu. predrtavati rpgrxoAea. npe[rocTaBlTa. stedi. cru-narocau npcrp1narr adi preobloten. nper?Vnanocr. nper}aapa 21. fipernocraBa pf.npeoar^nBadtse nalezliiv resa. npeop^a. zdrgniti-treti. lig prevajati. wert'pa pf. impf 'Iperyera.itnpf preIrpeTollvBalse lJa. nperpecyta pf. napla. duJec.erlf!. redi. adi pretovo-pHa ren (postata) npe\osllla pf. prcobrcmenjenost (z dclom) rrpeTnoaaf. skoditi-tekati dez. podmena. 'IpeqyryBa oen. odcveteti'odcvetati odcvesti. raisi imeli npeanlrneMarr n podjetnik rp-errprfeMaqru adi pod. znl. impf zamoldati. rrperpqyEapt.

EpEoEoptr. dForrnarn netooovlllut zemimpf (samo 3.as lit poklican. rpeqeKopFs preKoractll-preKorace Inpl valr rrt/i. ry. nptrrntesrra zf. amn privezati. motiti nperrcl*e_n oviranje.ifipf sprejeti. pripravljati trIrmoAlja. biti v napoto. rade 'volje -kaj spreJematr rlpvA m. npEAotrecYEaPl. 2.-r|Ea 44.ry. pnregnrtr-pnvlatiti.zlpo adv dozdevno. motenie npcqKa t ovrra.. prihajsti. zbrati se npt6npa impf zbtrati. tr. ry@rqfyBa.teht spre leEtru( (mcutsKu npn€u!@ adj dorrzeten trpBeMt@ocr t do\rzetnost trplrr6oprrc n . sPrelemeD wae$ w qdi sprejemliiv trp3erdsl . udobie npmo4io adr o priliki tl. 2. pr€c€J neuDen. -qra adi privladeD npulrre. povrh. impt poskrbeti za koga (v bolezni.. potegniti arto upeqrr[K. gl. trprKa @a-. rrprDsAg ce.rptrnoDapa impf pograj atidelati oiitke.'rr -cet hudo se muditi videznost wfr^r. zraven Bpl. navaditi-pri. rtupl zaprsatr-zaprsovan nptr6€^eEKaI zapisek nprftpe .. nanpxe|nqa I prateDo meso vloezno impf pratitii fam npnr|AHocr f dozdelEost. npnpeqrqa trD. . poiakati-sPrejemati.aapt. naw.. narAl'B trpE lrocr f naglusnost. I adiektiv nprUaucrn ddi gam pfide\niski. izgotavlj ati nprfpaatr.'.pwsl8vr€ pt. npeqxa ce rnpl prrcKa! se. os. ponev.qinoenre. Skoljka npr(afica t kozica.AEa adi prllo.. rmpt pnspevau. ti.qa I udobnost.. trpl|6e/rer|(yBr pt. prcpirati se npeqKPTa pl precrtau.reklo. pnmeren tr. 2. . -ry m pi\rtenec nprlBp3aHocr privrtenost I nprBp3aErqa f privrze+q [rytKBp3e.privid.gwo un pf. Dreskrtretr-DresKroovart impl privaditi.it reCeuica. skriti: -ce: domov. TomJ_3 . umazana ruSa !PIIBtrKEC npl|DAcrrc 321 rpuSDau plibetati. narasdati(o vodi) nprAdDKa t pridobitev trpnAojAe pf l. umrlell npa6pdirocr f urejenost.E.320 4reqer. [p€qeKop[. grajati trprlorop n 1.ctt impl ovirati.t ltg zaormLlena. p9 kad kozica. pt|tect. ratr l( -ce: zavesll npnftrpas rn zbiralec trpr6paEadi urejeni figzbran. trpEAlryxYra pl.loasu'p pt.itnpf r|pnEurH€. Cakati npeqeK xa 4d. navezati (na kq ga)-privezoYati. varovati se -ce: rlrrrBep!tsa pf nar pes nekako zauDau qprcnnes. impf vajati rrprtrae{c. diameter lpes!'acranre eH.. EpurpaAvsa Z'... r4teqeKlr^ pl. graja upno. priti.p'[o{'. prualJatr. ugovor. rrcen nprrnrelrtr.a\iti npnAaBKa g/arfi pridevnik..a. ani npi6psas prezgodnji nps6psaqogl t prenagljenost trproapAtr pl paziti-popaziti (otroka).. tJpr-'trptr!'-Da impl pf. pnpomocr npnApfT6a spremstvo. -^E adi lit Dreobdutl iiv upirye pf preslifati npeqYxa pI ponovno zaoru (zebeli\i pretipkati: tan prelomiti z udargem npeltaeB tt vrele[ce [Irertr^eHesr ali vretentast lpell eEq(u adi vretenski np:raJra I 1. impf prirediti. dota. inl zmedka ti-metkat i pf. udobje. vzeti pod o-diti Strelio. 2.i gosto4uonos-t qregeK^[DocT t-gostoljuben pI. narasti (o vodi) Ep[Aosec rn prispevek Ip. impl npwsprm4 'pwpwyaa dokondatidokondavati ' upm^eAa. pobrati..a!ff. Prevlefi s 6rto. n. pria hanuctnacrl Kazen.r.-nJ.. i n pf prizidati-prizidavati nplrrpaAcKu4. -m t udobtrost. pnsronu. spametovati se.. starosti). bala. komodi Petetrten I I I I I I I .'F. m. navriek. r'rft spremiti-spremljati I lpl|eM tz sprejem. {a fl geoln pfemer.pf zad. vezati (na KOga. adv 1. popazitiskrbeti za koga. F.r5r'rr.pwor&\. dq daiati npsioEta impl l.) zazdeti tja sedozdevati se ali prazen rtrprftet{ rpl . zbranosl. -ana adj dozdeven.sAogece. dobrc doslica trpeqeKa.f zbrati. adiektiven -tpuaata pf impf rysaaie. pritegovati npnrletren. poli. navidezen np-EtrAeme-. Har^vEoct.lloslen. ooteu: raoe vol]e sDrereuobjemati. -4r rfl sprejem. priloznost lrpnroAeu. gl. trprotrKE{8a zf. 2. pridati.np4(e^Ea t slu!. pnmesren dp. trpnlrlu 44. trI'EtrAYDa Ce Uf. tmp. oCitek. zatoclsce qru6e e'(I|. gl. izgotoviti-pripravljati. -a*a m polbrat Ev 6p3p. Dotecniti k sebi. pohiteti-prenaelievati se prenagtjen. ponev. dodatek. -n. dogodek. pf. umrrjenosa qrE6par.ry rz spremljevarcc trpzAlryr<r. bnpf 2l MrkealoDlko€lovsEldslom pripraviti.'Ie. pospravzDralr se. wl. dodatipridajati. raxtwpsuBan.rHosr I privladnost npulpeMeH zacasen ddi npHBpeMeHocr I zaaasnost rlprDp3allBx.. I sDremlrava upri41lfximl .y. pripraviti-prir€ja. paziti oa !<osa ry{riyE adi naglu5en. nprelr. trprrraeAlDapt. trpt|eMes. zateei se h komuzatekati se npnoer rEre n pribeZalisde. 4 . trD86!aU'€ pL impt prenagliti se.

zsleden ryfuepo& -q! . nprKarKe. npfi erKtfl liud gl.K!tsarl t? pnpoveoovalec: ocenievalec mente: z. npuoa. primaren.n izvod (knjige) nprr![a. prijtajati.. -raba nplMeEer 44.je spreletela zona (Proza. impf npu(ar(yBar6e 4_prlpoveqovanie.en npI|rreE xBocT t uporaDnosr tr ItD[MeUVBatGe uDoraba ninnep-rn l prider. utripajoC (uli6na svetilka) _ uPmgqr(yB3 rrpFndu?KE. pnurcna rxsa IrD[3er{ ce ..r. f prij atelj-prijateljica npnJareacru adl prij ateljski rlpEjsreacrBo n prij ateljstvo rlpdar€A lrda f fam pi ja. telistvo upujireu.r-npnJateaxa rz. pl prikovati.'pYBa t mpl . . qpr. npl|note. et . -wo adi tit Vecey Sen odv lit precEj.jemati npanorrKan4di na pol zaprtih odi.n sprejem.M]ra d4. lkilast. . 2. prvorcn.PravlJlca.atr.slupaj.i prijelen npxjarso! adv dober tek!.. prikrit np[Rp[€Hocr I skritost. te-Ep'. -paa^adj .. spodobiti se. z. +illa n lit cst KU npurpal alv ol't kllju.Privid nrafi. prisp+ vek. pribitiirn I tertt Priklopnik rtprro^(! rrprMepeH. nq n priloga. 2. dokupovati Wu et m prilika. I preIemmK-pretemnlca np-uMasm l: prejemoik (blaea. pl. mraz). 'Ip-s np[Aer(eH.pt. Driden. iizma. pt. -rF tfl prikazen. IIpuMII [pnMapel. gl. 2. sprejemati. povest. Prrpc trdilo veoKa.yav ali spodoben. zadeti srbeti: ro Ilpniaae iacrg-IKor nenadoma ga. skrben npizaexiocr I marljivost.raa ad. krmar in ve. priloznost. razmere. nui<re. trpnr€3ln4a-Eplrr<a3gl|rfta deffi. bitl prlmeren..privabljati . napra.w.trpru. zgled. PflPovedmca rlpn3fiallnqa f pobotnica. np[KD€q]epuua naveder pred I DrazntKom rpn<aale. z_go!orca frpssops ah. trporab. fig 'IeLlkav.I pnzenln se 322 npnxoaKa npuKpaJ 321 rlpuMnpje Drtr-Dr ul|au npluranarr Zdj sla\. nenadoira drlbiti tek -ce: upr{are.YlI!l'D. Iep sDrehod!itd. prrmalntllv. Drivabliiv upnruaEe. obesrtr -pl. He My e Ea rrp[Aer De spc dobi se mu. Itg spravru v Skripce rpt. PredstavniugMa I i.na kimi Iolna (Ohridsko jezero) nptdneHa I uporaba.1. pf . uprsnpa pf. -Irp-rrK " imrl DnKl Iucrtr-prrKtlucevati :'dolionditi-dokbndavati 'offfi#f".mbien trpEtrllp€Eocr f . -.IlpIir(a. kdor se s kom ujame. llpErat(!tsq ?t.. mak.qx-trpruoxrEqa r''.ldd. trpuxoD!ts4 p1.'J..€n . ocenl' ii-pripovedovati. 2. ob rrrbu (cestc). nprua n..pJ. pr'lDUqu rl .Ae samo 3.nraocr I nalezlj ivost [IrFAccHo adr lah. slmptom npnxanqri<ca I !.imof Priri.. npnofa. ob trpnKacKa t gl.nIrrsa!l. ob zarji. dopnmeren sroJen. impf Dnravrtr-Drltavltau npnjiryna'i d prijavitelj pl nptr. traz ljiti. f darovalec-darovalka 2t rrprlaoluKlf adj gtam prisLovcn nprtMarKAI krulna mati.it pomirjenost rrpru[ePE. pnvaDrrl-prlmamljati. oKollsclne np{rrrrren.ftAiqefirre. .-ocenjevati staliSde nprla3ae. i. rprjarEocr I prijetnost npnjAe. hip od.. /.p/ pI rt71 pnpretr-pnprrau ocr npm@petf adi lit pc. "pua ailj vzoten. zna. impt pe kukati-Dokukavati npnJannnpnJar$a . klet trpurcacrnrrr-?t uSdeniti. npl|I(a3tt-a svitu . .Jo. np{3BYK. imPt -dodati..ii). maacha npa-marm.prilozitidodajati.pridruriti ( drustvu) fip''Kp'deld@diskrit.n tehftprr- nrrl|xota. ni mu podobno rpt en impf biti podoben. za.. ne crl My qpudtKa z njim nista.. inpl prrmamrtr.-qrr }r?prizvok. zmozen trp. BplaHarq.kotno rtpnrlqB n prtma npnamca 11.KaquB tmpl nprBpaK. rfipl Dovedati: Dredstavrtl. naJvaureJsr Irpuluapllyc nr pnmaru r4rnuare-a-np[Mare^ra nr.'a a4t marlJrv. os.rr| koncu npuKper pl pritrditi. kar 'rpw\aqro trpraor. Pri' laEati npnt re4 rz shramba.rrPHKa3{a Po hvalernost vestlca. pnlllcen nDl|3eMel|. Disma): 2...m l. . piPoveorryneuirore.npuuauyral. tlzof dosodlvsctna a rll'Ilr(irn|. . IIpr€eMJe fl pritlitjenpu3eMrrr0la t. predstavljanle. wwrAaaa pt. DprrMerrltsa pl. pe 'lp'dl KaJ-pnpepripeti.'K. prikritost npERprft ce pf lig z^ rckaj dasazamasitiluknje v Zepu pL nptrlrllEr. zgoooa rynluar adi pri?lgn / nprxlEaTe^HocfI |tt pr|znarrJe. korist. privezati (k zcml. tmpf spfeietilzeti. pridnost skrbnost t4rnAetr ftr nrt zool netopi nptr etr B adi naledjiv npn reu. dlanek.rep allv me5e\ o mraDrzlqatl-prlzloavarl lspa pf. -zja' rt priznanje ka. Pristo- 4iuspe. viti za podloZnika. pc.i. nrlpl uporabi t i-uporablj at i rrpnMer$rE 4d. prid. ooesau tmm upEsnAFa. ocenJepnznau-prrzinavau vanje pnznan npn3HaeE 44l trplrs'. npE$sAa. pt rrlrr|MtrIruca zavonau [pr epJe I premirje . nprrKa3|ra t ..straSilo. . uporaDen lpn eHr. Pritisntti (ob ztd).pL porunu-ponurJev. rrlrrMaMrtlIB 44. gram prislo\ |lpE or{aHnrt. trpuRlurlra r'ftpl dokupiti. Sast.

pl -umreti. CC IIDIICAAMIM -[sa 44.qF{P3 /t. resnianost iskreDost. nprrpoKoD 44...resnlcen ?1. ce. inpf (e si zareleti-Sesi Zeleti: trpllcrEfl|e t I nprnnl16eH.r. adj prrredrtevati se (problema) teliski qptrorEnu. dopis (predmet) pritiskati na. pl prejemki. pt (samo J. lotrptrpeAlDaqxf. -rllga adi prisluIlltEgraflflga tkovalen I. prlsre pen. prima( u se rtlr-rxree ce pf impers zapel Ma ot rpsneK.. pridobiti. tmtf Dnu.pnqoDlvau |ltraAl|e. gl. npllcraHe.. Drikl iuditev uprcoeir. Stuliti se kam pot. lmpl pnslopru K. npucnoco6yna au Itft rt Druagoqllt-pruagal impf (samo 3. trpnpeqa I reklo pn&Jucevau. domiSljati se rlPEdolUOrEe.1ua adj prisojen.pristuli(iz bolniskepostelje). rrpHuoMHn spohDiti se aesa.iastedL trptfpoAoEalirc[. .anpmapu l'f nav. . r4rrcMer n? posmen. slovesnost rIrEoAeE. DreDros[ rpEnilri I Zanka.) treDa ml Je na vooo rryrlMlraK t'' somraK. qpEcrurat.-" ti se kam-vsilievati se kc na koga.-t'd (zaimek) nirucojiqa iilen. ce mrrrcetr(a8a pL tmn g. DnsDe'JsB tit dofriieri. prcdlkot . //. -!4 . ripEpoAeE.krotiti ItrpwKa npt tekati.. hitro in labkotno teei rrpf. trpr.prihajati. zecunrlev.Eptr wwrecwa n. prikljuditi. nesti-prispevati trprEoBa-rp[HoDqeL fl novorojenaek. 7n pr[ocnrK pllnq pnncesa -qI| nprpeA6a t prireditev. trp4tact t?l pnrasteK (preolvalstva) upmy4go cd' prisiloo [p@r. iluga. pokukati. npr{riMerrn impl lit pipadati rpl'rraA^ex.prirastek . [p[ceHrr ce. {EE rn tr'p''!@ea f trpEpalreu. k He RpncaKItBaM I*rIlrTO ne soncuoornten telim nidesar ved adi gram s\@ nDacol.n pripeka (samo sg)" zelo pr-rsoJen KraJ I4rrrafe Mu ce pl tmpers facl bi kaj popil npErrrroMu. npnciocdSen adj prilagojen trpacnoco6esocr f prilagojenpncjn.pla. 4at1 . . Dnsvorltl sl. Dosesiven l' zocil navadni sad nizcaoi. Dnlastlll len. trpdcras!tsa pI.-4!. lprmABlBa. doslopen nDncavir(HEK.-AEaadi pristopen npapeAlTaq tt prireditelj Eprcia inpt prihajati k. dre. -qra actl llt "oaKmonost srcen.. lptrpoAooqatae n tqm plir(' dobivati borjastne napade.|trg. pristop va. 2. cY- ttp"iop. . pnoelek nptrE(rcurel m prina5alec lfrmyAa t prisila.pnKrJucrn' zecunJeval!pruqJuce!':ru qrtrcoeAlEllar6e'.. trpsce|{llra ce pl. [prqroco6 . prisiljenje trpmyAeq. -un m grom poYedek.j. os. trp[ctauEurre pnsranlsce mu. zabarproA t?t dohod. upnpola t narava pf.npncmen. uspavaloc si piilaldgvati si frisvljati rn npacaoJ!tsas P. omedleti.Itpn&rrdBeH 324 trpEpoAoBalqer| xpr|Dor rfplpoK. vcsce [prcaKia. vzdigniti se"vstajati obeiiii se'na-koga. tttpl vstati.r4rtrIroAgocrt naravnost dobiti niti na ( kruh ){medlevati.BHa Qdj primitiven. . EpuceTltsa. lmvt l4rz vsluu se. trpsoMrira ut rynp-€ nr doklada (dav6na) izl.-!t|p/ zgoiorn.aaa cdi uspava. . impf l.. nltrlHoc tn pnspeveK. -rna adj priroCen trpspa.trpEgTr|F nt. qPUNOMTIIIA t I t I nle t t I t I I I prislulko- npscaamocr f dostoprcst all preceJ sBr. omeniti.[prltoAotrcmrarea. inpl posmebniti se-Posmehovati se npucnocr f odkritosrtnost. opomcI-I niti. obesati ie lptrcrar. dohod.. pripasti. rtnpl pnsKodn na poDoc-pomagau _ . {tr ni prisoie rpEcDoeE.lsKren. npicuoco6pa*e n prilagajanpnclaMlru ce.rt9yaJalsc.rl|El<. npHcoe4s. impl sl.Ilpacraf. EIt[cMeEa ce Pl. alohite- vati t . omenjati. -Asa adi prisilen otrDnlll MDAK.rloA n prireja (iivine) IlprlnoMtlu PI spomnrrr. omedleti. trpEcaauqwa npnqrye adv k srcu ce tt.Mq 9e..' sarDostanskihla. kar komu pripada Ilplt|rcce. r?r dostop.n Sluzab-nik. nprrcar<lr^ pl.pt'ic vati Yla\Ra impl qPI'NOMIIB. ltlt!. Prlwiqap leten rrpEcTEme.. trPttrloMo. rmPt pnsmo(uu-smoou . lig past npEMosa. opominjati. npqcrauyEapJ. -ABaadi DaraYen 'afa botjasten Dapad. louaxa ut. gt'am po\eskov npnpyqe lri ce pf iupers k6su ol r4ficaA m presajenka. lmpf prl'|e^. ukrotiti-udomalevati. domisliti n1rraromrira impl spominjati.pnstopDlca r prislulkolpucalrlilalie vanJe rplcr'r9Arr qFgMaArT3.t|ocr f lif pristojnost. Pt fipmrccorr.ce. prNtop nptrc^rBoca ce pl taft gl.) zazdeti npuciriio6a6 adi plilieodse-zdetise liiv lrpEcefl.trpntoAosapripadati lqEr|rq {F tl tEmvosrovec rputraAHxfas adi bor.rlpncBolgBl pf . zaceu-pnsroPapec Ir. z negacijo mvosloven tPrYAgr prrsrulr-pnsulevau IpECMee Ce.. os. zacenJarr npr|calllrcE. EpncTatrreH. s'rcqe. rpurroMrrvaacs spomrnJau se. rrprMmMyBa pt impl udomatiti. CAMDAK priblitati se. {trfr. zasmen ''.

trpucrop!tsA ce \o (samo J. Droseven nfru4rirue.) .lcso. tesnobnost vranrcnl pnsaq.MIlt klapasta usesa rmo6eci sl ptrstiti. trrPt rrpoBeAe. ttg presunlllvosr rpo6re. da npnrecEerocr I utesnjenost. -jHa adi gJ.kplsitl se (mozolji) ptt imPf. tlak razjcda. -qri l'1 izdajalcc. taval se. sg upuQaranrocr I til sprejemzaaeti zebsti. npr|rorMlra p/. navaden. utre' ti-piebijati. vznemtnlo ti se nplQarlr. mrmo. Preizkusati npoEeprca pregted. sl. bingljd.td vdreti. . /rg presunrJrv rpo6uBuocr f Prebojnost.1 Preblisk "pp6*"-o. 6Ha Dieizkusen npo6ecen adj _pove5en. Do6ei{.-m semslisal nprxur p4tc. da kaj 'visi. rylfrerglg.r" rrpKxe. 2. np.I rrpltcToeH 326 trp! roca ce IlpKHe 327 npoDtrAeI|Ee I I I I I t tl I t I 1 I T qpl|cr.sKoz. ca impf. t kontrola n1roleplraq rt preglednik. -cHa \di tit YJitl' Doiiramli ati:DrekleDetJati DOValen nioaueq iw6i*usa'pf .-ce: prebiti se.. dramiti r4r.1(letI rprftx dota gl. npr'Jtrr. spomti prisluh.{ant pf prijeti (da ne padostojnost dc). flpueM l{Bocr zacelome re zeLrstr rry 6a{<:i impf pdjemati.se-dozdevate pnteto. rrprrcyerBo r iemati: Hero vecro ro IIpLrilar<a njega velkrat drzi navzodnost (slaba lolja) dprcycrslpa iffipf biti zraven. zabli.rrime n sprejemalir4rncrpaceE. navzoa.(6r'Ae. Po' rmoi6o6oou. zaprralr kavzalnost rprrercqDa itupf lit tmeti (1/ nDr|lruHcKlladi \zro6et nlnvya. n-r. . HeMVMV e roa rpr. mozoljnprroa adr pri tem cust.a pf. tr rpoafa^r4a"lpoafa rmonal.[put[ruocr I til rzrodnost. imPf vte biti. vlom.arunpl|cropu ce. uspetr-preDuatl se npo6Epas n prebiralec. pttatr.J. Tx. os. PG BetI hutati. rrprc atl qx ce oosroten trpucrojEocr I spodobnost. pripreti (vrata.prepeljatr. rz' vestr.nleizku'tM sitiDoskusati.^ kaDriciozen posesrtuK npnvye nrn ce pt impe6 imenptrreKlle-d. gl. brezno adj Poskusen. inpf zazdeti.JHa adj spodoben.Kocelf. pridujod np'Ixoa m opp pacxoA dG np[clTeH. Drelroo 'tit unidiii. npuwna f vzrok. prelzKtrslrl. m lit imeLnik. npo6^ecua so rAaBaTaposvetuo se mu Je v elavi '4r l.ap'd pf zavrcti. . prezraditi-zraditi.preJ Premrsnl rzbmn lognlenlKa.sarl]o3. uulre t. neposesu. oAoltPaq. povzroCiti.ne zale' npbgaagI vdor. rzpeuatl-vooltl.neKalga pf. prikriva. np!/.TIm adi pritujoa. -nPo6eceIII. .. tf. radog rlf. Podretr. 3oa r4tl. zozd tl rrpoDa^grlK. {n i snati-prhutat IlDC6lIB npioc rz lil kljubovanje. zbosll-preDaoau. preveJavatl _ trpoDeAYaa plt. upH stiska. vlomiti. Kon_ irol-irati-pielledovati. os._ spreje^ti. predramfr-preouIIp^e r?oslieek. preizkus.npavecrn _. \pEtF.npl. inpl ptcpihati. p-reb. nporera pl. izvaiati uporepyra l.^r (tuor /tg. hodek navzoa npntrocaa-nplqecr f cerkv obhaiilo W\cUmr adj tit lasten. -DEa adi Prebojen.t noo6iecse -tY zasvetiti.rpH. sprepridujodnost. trpolerps. Poskusni (zemlja)i lit doziveti Po vzorec: ekspenment.mu . PrerzKusatr qroBaAEJa. tlfo6l. npiorcpu. t36roa. cyuro njemu je to lastDo Drje\. nPg69cu^ Ho3ere DOgl mu DrngrJara rrpo6@ ft preboj rDo6@en. vzKrtrl. pl 1. Drosolen. vlomilec \poP.1 cerkv obhajati. Prcpelievati mimo.pooo-Avry PI! itll?J '{. npurpyca ce pl gl. m preboj.Etatrrpl zadr'ati. kontrolor ripoBerplBa pf. -Aruaadi prozotet. npmoop rz pripor zazoeuse trpETBopetmc. bizaren. trpo6rDa Pf. vsi: ririrsote izklepetati. .uo adi rit a. gt. I prepad. He Tpqal Ka(o iati.- larl Dreeledatr. muhast.z rel previdDost (bozja) .'nlsllfea fi povzroditelj tuK trpsrruarrrerKa I povzroditeljinpnTBopri.lllrr lpErscoK.Preimut zradevati trpoB4eu. !ce: udreti se nio6a I poskus. Ilpo6oj. prrprrau. *ce: potajiti se. np]|I||roc! cc pl dobiti ture.oe!. oredreti.nlteA Marapel . Mu ce npFrv zdi nltt se se cesa semi. pG nareoltl tuhniti se [ptirrrrur ce pf samo 3. ti. os. malo fx> kuhati nposeBnr lit prcpih nforee.os.zapr' npo6oeu. gnojcn qpnoKlrrr. prevejati-prcpihovotl.t -skati se. -ryr m pripor. tipiaeD. Irprrd. -npK? poletetl.Cir na Zelodcu [prrrKa I prekla.-vpad.rda5ki. skoz..ol!I.nprrcryAe liivost. ind pripravitlpripravljati ul. in:pf npr<ocniral tljubovati . natid t|gmutaD adj prisdav.t na hitro marsinos 'kai-.\e. -qn n pritisk. tatu).rq npyo. preDuqtr.-cHa adi pristran5de sKt np-roarN{B adi lit sprciemrrprrcTpacsocrf pristranost Il l v JrpscrU$r pf samo 3. izbirdnez.opy!.. vala lom npo6a pl potkusit! .

' iroizvo upcroDe. izdelovalen.r'rn stis_ pt pl nru€trskatr kai skozi trPo-r+eAa sprEgledati. zehavica oAu -cel se. va trpqE aTt -f m geogr zemelj_ sKa ozrna trpoD^eqe. zavledi-raztegovati. fl | mat projeknpo4a:r6a f prodaja clta npgAa'teE. spregoJon povzeti q-o. priti.osraiii nlroxDee. tr. zavladevati [porlelreu adi zan:krrLo oV leaen. eloDrtr np-o.. .U-.i ptozoren. trlrollHeHrnr.npoAlxoBr. zdeobiika: postoDek nau npolpa. rmpl zo.lpoEsleAe. zdelovati. apolaB . repra presoJen rrpoKtrcHe. dan oranja (zemljiska qelovante mera. npo-supeq. _ . razodeti-kazati.bivanje.povzetibesedo.l|.Kctla Wtosoprr q. sko klicanje (v Soli)valen. rzgnatr-pregarJen DJaU. -ce._trpoEBeA!tsa pl. (gtas) raztegnjen npo.t. pf. sprePl vroetr nporoDopn. npoAyllr. pncelovati nponorreExqaI lir pregnanka.AyxoEerr odj lit podthovrr. nanec.eganjal.pre ad.. izdelovanie.-pqr ra okno npgrlsloAcryo a pridelovanje.gKrqta. impf rlro6Krop rn tehn projektor proqalr. .or pl po- trpoAo&KyBas n lit nadaljeva_ iec j Podar Ttrffi{':ffi rz sanje. vdelovanJe. pregnatt.oxasaI ti.izKaxo nposeBKl oa vcTa Ha raZati se ycra zChavica ie nalezliiva. !mpl.itelovai spregovoriti.t. polju6npo3opqe dem od. rrpouiBoAlflea nr pridelovalec.rotm. 2. trpoaoan$Ba rl. Dotekatiimeti svoi zadetek IIpo3paGocr I presojnost.rrpo3trBa impl Dopf. npo3op.izgon. -tpoldrysa pl. preseven izvirati. svojevoljnost. ?r do. bri oral. 4roroaapa pl. pre. da. podkutr -$r npoAaxtroer I .l.anitr ctanitise proqu.it pregnanstvo rt npo4anarrn prodajalec nIroeKT tn projekt.AyxoBeHosrI tit poduhovnporoHme n. . npojasa I ilovesno razelaSasevnost nje. k. gobavost. ryoroEyBa pt tmpl nlp.podaljSati-poda:ijf evdti. pr9oalatr npo. izhaiati. nadft.Asa adi Dridelofl. impl produci. ryroMa6!tsa tfin pogtablJati npoAo r|(ete|e. proizvajalec np@opeq. -Tra 4di presojen.l96oxyoa.r6r|c|r rJlVeC rtt'oxreKTrpa 329 trIroKncI|e nlro4yK! m L produkt. impf tziti.npo6rqn6ueE.2. leP rpolgDHe ce pl zeluaiti. rn ti. rrpo3trBKa I poimen. nevezata bese. rmerun izdelovalec. tr. -pry m nar pes Jau r[m oKno tH:ifffl" rn teh taw f6 I T I . proizvodnja. [poSeBaqra zdhavec razodevati. fam pI 3:::$rro""". -[Ja fi nadalievanje. f trIroAaaa{xEadi prodajalski projektant-prcjektantka' upo4aoen. gledati skozi np.nlrorr3DoAeu. uporzcryra pl npoxe5$pa pf.. . povzemari avua rezultat. rtuoen 3ope( veuto ol<no rqr6rt3noatrocr I lit samovoli. Spranja(v zid'u. pridobivati. izraziti sekazati se.di prozoren. podluplji_ vost npo. 4roxtrDlla rrl.poduhovlii: nlroroEcTBot2 . rpoJ4e pl gl. podali5ek trpoAouKu. pG np(\roperl-g-naegmodfip. Dri_ nporc_q l.npoA a6o.Na adi lit pod. se. zdeh_ rozen nlu nlroKarKer@q-tg m lit gobar. den klicati. npoAykqrJa I produkciia. projekj Knpll lv cllsKl lpoBrAEocr t prozornost trpoBuAg ce It impers: Mv ce trPoBHAe spregledal je trpoBnAlEa ca impl impers My ce [poBrzA]tsaspr€gleda. Irg dolgodasje tmpl pndelati.IITODEAEOCT 1 ta npoerqr. npoaydplr pt. npoAytr!ts^ pf. . ziaeti -s. prorzvajati.presevetr moJotjen. izdelek.trI'ol3aoreH.sti). 3. trposopcxl| 4di okenski Dost. rntd.ona ad. impf projekn_ trI'oAa8Eqa I prodajalna rau npopa5e. inpf nposeDa&en zehanje pokazati. lrposela ce npl zehdti. rzgnanec -izdelovati.''pi impf kukati (skoz Spranjo). rzg€Utlatr nlp.po_ -govoriti zalenjari govori ti vrsevatl nposBB. izdelati. svojevoljen. naoanlevatr rposzpra I maihna razpoka. poviSati-pr..ura cdj prodajen npoeKrtrpa pt. gobe.Inpp.po. impf predva. sprevideti pe dase) (resru@) np@a I proza. vrtati rqro. zamisel. Epon^eryBa ol<ence 'r ot.^sa ad. tmpt raztegrrrti.Bpe. pre.a impl pt.a trpo3opvBa-cepf.ticati pb priirirE}.s6opy.i lit sasoJen. razodevanie (zav. uune zeh gre po ljudah rlx narKes adi lit gobav. trg predlog npo4aBau<aI prodajalka rrpoerran+upoerrderra a. qroD^eKpa pl. Eposp-epl lit tlav-fig spretttM preziveti-Drerivliat i (legleoan (Jramere).. llpolHpetr.A|?q. trDoalrxoBwa rfKa iazl poduhoviti. DriDraviti rrpo36Eps.Aaxrntrr. tr ttt lit pregrati. IJtrJofipe! nost qpo[sne3e. ulx)3paqes. pregon.npoE[_pa.. ifipf lzenanta prevnatr.it Dresaoialec rJenosl rp-oDoHrre lia I ltt p. Dokazati rpoEerKa t zeh.

impf zapeti.volilnica za prehod IlpotrYcr nr opustltev.uoi m med driska. lep_o v?gojena. gl. t2um nponry pf zaeeti hoditi.npor(rraMripa 330 III'OH JAOK nposaJAYaaq trponajAyBa. srjoa razvaoa npoacr.udobi-ia.na navalatl kal shbega: -oe: se" desa -stabega. tll.. 2prati-prati. rlpo-a'eryta. po preoplsln npomcxo adr v skladu s predplsl. puscati. -va. p/.egjq I prekletstvo. pravilo npotryclnnla I prepustnica. krajsi ias Sepati trporyAa t fatn grda navada.vuuoen. skozi. gl. ittlpf predpisati-predpisovati rporoBeAf pridiga (tudi. iftpl preietiprenikati. uposajAYBaqKq. malopridne. en.ti. uspeti v Zivljenju 1l1roKotrcalradi lam priden.r npoHaoiaqrx 4dj iznajditeljski gr. imqt Fulctetl mrmo.-nr| I prop()zlcl. razglaslrl np_orrreradj preklet. pomraoen. pl navaditi na kaj moryg naslabeqa-razvaditi: -ce: vaditi ie Eesa slabega. rrfia 44. pI npoKolurar PreKten. razsiriti-raznasati. di. gl. zamujati npopa6o . ja. rpoMetrira.prc.rerCpKa f Proletarec.zloDa zafila'kali noora6rinan m fom h. qronaAEt izgiBt . oDustipustiti ii. razporek . sKozl. zadeti beraditi ryrodrme. ODratovau m.trg nesralnosr rrpoMernr promet npouncaa f lit previdnost. predirljivo-st npoHnriHaT aal prezet. gl. izkopati npororca pf fafi prebiti se. nrcvreoen npor<oocarqr.ill i sprememba. toniti-pogrezati toniti uponacr J prepao.opuldati.rl'riry1 adi iznajditetj- trpo[ar!tsa pl prepotovati [trxrnee. lt?tpl ponevefltr-poneverlatl rrpoHeDeprlTea-nltoHeBeplBaq ru poneverlj ivec.ryBa pl. larovlna npoaeiocxa aZr to pomlad npo^errotueH. orezno. lpomrnr!tsa pf .ryJ. trpotrK5YEa prenikniti. 4or. ryopa6o. prehod.do biti srde navade npoxyi. npqtroleArrrrqxx adl plidlgnr'skt nIXr[oDeAH[nrrBo'' pridigotstvo. spc mladi nporcta. rzpn(uu. rov nporcoaa7f prekopati. !Tl. zaslutiti kaj hudega ItpoKo/rHe. nponafa. obtaCitinbvo obleko nIroMeHMEadi spremenljiv. hudoDen rpgq . defr. zamakati npolce. ls m izr. prcDusl r4ronycrant adi prepusten 4toEYer^rBocT I prepustnost nporluE pl zaleti kaditi pf.lam levo vzsolen. premimo. d(. shoditi eorardsAa I propaganda. fig nestalen npoMeE/rl|Boqr f spremenljivost.ltg) rpono. Drezemati np-ooa rz prehod [pooAeH. vlluoen cloveK. -Aga adi pre]roden npooAeH!rc n otrok. [potreDa pf.pt. impf pre(strbp)-motiti se. rror maloDnaten. /n prlolgilr -u'l (ruol trg.l"^. npofiaJAe npoHaofaq t?? lznal(utelj. nporreBeppa. 1n ry. pomlaclansKl npoaer6p m-rpo. Droletarka npoaendia I pomladanska setev. vljudna .arf jr . dobivati srce razvaoe preoblleka. prodreti.r? priitadid.rimo.pf.ajdba. zaietizaten:ati delati. zamuditi-iuldati r. lepo vzgoJ . nponeppa l. zateti nesti (jajca) rrlroHrrn IrB adl prenikav. zloba no'oi<aercrro n Drekletstvo nporo6n pl n-apovedati. hudoLrra.. p!! itlr ?f oDresDremenltt-spremrniatl. zamuda.krqrdp.F vrsucatml r4rop$ fl prerez.Itl tLll le pomladi r4ro-Ae(e a nu pes pomlad.impf proKlamtrau. impt . za' 'godrnjatii inalo krikiriti. skozi. uumlleusKt npo'&aoia inpf izumljati. napaka. spregatev npoueneradj lepo obleaen npoMeur. Zenskaj ltg tton malopnc[xca npoKpnBl| pl zaaeti Sepati. skopati. trpoKonca@a I lafi vrla. pesDtr cenJarr nporepe.. rrponaAEar a4t ptopaget. rfipJ raznesti. liti-Drelivati npg. nporreBepa J poneverDa npoHeBepfi. pogoreu. po preoplsrn trpoltrict|ocr f predpisnost npomra I postati berad. impf rpryuta 'Iporygfm. predirljiv (duh) rrlxrHnK nBosr I prenikavost. npoHajAyBa. pJepas. npope3 impf zmotiti se. diareia nobrovoru ol zamoroliati.ptr. najti npomJAoK. /!g i/. Pt rlpoKolrfllEarne fl preKlnjanJe npoKotr n prekop. jarek. irzpl preprati. zaaeti peti. gtam skTanjatev. ruu. poguba rpotrarli pl pretrpeti sKt. skozi. {Ea adi predpisen.r flr EUrrlIIEII 331 iznajditelj. pesnitizapetr.mimo. raziirjati. pose. ki je sho dil npo. vprijen rqronaAEe. til razmik med '. EpoHec!ts4 pr. lartna. impl . . npo ena pf. nltoEuxlte.urs adj nagnjen h srolm razvaoam u$rpyra impf nava:ati . izpirau npomrc ce pf zapiti se rpotrac /n predpis npoEroeH.[poKo^naa.BeArxR. npoBr4qeHne npoMoEfpa pl in itnpf prom<> viratl uporsjAepl iznajti.-rra I pl trpo erlf pG rnlad.avdant r4ronece. prodirati. bistrost. za- menja*. ietetiletati preletavati npb^erap[Jdr ft proletariat rpo^ereH. prevzet npoHm(rrarocr I preietost pt. kot adt pomladi. lzumitelj. bister. lrpo^er np-o.cerkvcno covorniStvo nponoBeAlBaimpl pridlgall Epono3l|urja. -D.

proucevau rtpoTtrE3apa3eE. nasprctni trpoorr m ryron|altept(a I -1. -prostodilnost.{r|a ddi. ugovor rrporor(oa tt? l p rotokol.. gl. npocJ aK. -$a adi W liuden. prostastvo.rorNuocrI nasprotjc. fl f prostor. sv(> raven DOCnO. rmn obcsiti (Derilo). tlpopoKYEatmn pretoKovau . clviliziranost npocIeM.orroEri|l. olaglnJa razcvet. na. nporrBrer<a I protiuter.ocBeflrreNr Kr6na. pregnatF vanJe. nasprottc Je r1pro slovJe. 2. s_pron. lig hudobno ziniti lpocan .ErrpaBes.. 'ce: poslovru se. proslasKl npgcflr !'l oprostiti. . pre-ded: cenik.it dolea iiroka ulica.-[pory. impf imetl. apoyqra pf. trpoTtrBcTaBt r trpocrpe. npormno ad? naspr0tno rr4pt gr. ulre. rrpocTo[rja npocrpe. rrpor'. korist nporrormr. nasprotJe preganjati.pf lil lig spreleteti. prosvc ta npoclereE adj omikan.. slaven. .u Msni+rja brata prosvetitelja Ciril in Metod EPNex. pL impl nztegniti. Sznain: 2. trpofanapoAerr.. grcbijan -. rel datovaI nJe(pn rnasu IIIIraqKa ljen. impf 11t llpocrpe npocape'If 4poEEA'l rrpocacKapl sikniti. pokonci.[Irorl4npEpoAerr adi protin ravnost..korist nasprolnrca upoolw. odpusti tr. I protagonist. . le. Iaru (samo 3. !a. DrosDekt. sprouu strup tmn zac:llrtru. impl 4roTr+sraBllar6e n nasprote rzgnau-uganlan. omt(au. *x / profeslJu.. pretegnitiraztezati. lDocaq. -qx m geogr morsku nnrIr.x adi nasprotni-rgra l. nezvedenost: 2.trpolroK trpopoK. trpoporn@Te r l?tsr preroclSCe npopoqcr qdi preroSki trpopo-urrao r? prerostvo. 4. -TUa adi lit na\aaen.-tn|a adi prolirporarornicr. z. dce: nasprotovatisi . rg .Prosveten ttpoc.nt preroK . impf 1.Ee. npoTerryaa trpornpe{rj9. preDrn ozlna npo|tecl /z protest.vo npo[rDtrr€qn impf nasprolovirvoditeliica ti. prostaStvo npocror&rar.A'''a adi pr'a. nizkotDost. navprcnr prerezi 3. narediti: dobidek.ltocro aalv preproslo.-w stodujen. popreenost lpoce$ocr I trtrrocqJa beraaeDjet trpocla$. rll|Taq vzKllu. . pravilo ccrc npor@err. sprotna utez gnati na straD.. ren npoT.ditelj-igralka. Deukost.. rxtos. -4tr m prerez. prostak. PreProst. spremljati. nevednost. nporr@Ireqrocr I protislovnost Siriti npqepa. [pou!. cBeTaupocroTa sancla srmoucrras npocroraja t 1. prosto.n& cdi bera5ki. rporurn ce i/rlpf upirati se DOkllc trpofn&re& {Br! m nasprofiro rlil}eropnpo{ecopKa m-l protesor-prolesonca zoravuo pogled s s-tranl. liudski npocrop i.aeresocr t omrKanost. aasaen trpocaaDlDar6e a prosEvuanje trpocAeA!.rfpa pl. . .). urod. r^zliiti. preprDstost.. itn PI crvuzrratl. ruraq upocla. roEoa npo'pr'/. npocTalrKtr a4.igralec. (ndrilo). razprostreliobesati' nasprolovanJ e pregrinjati.41 m fAm gr. 4porerEe[poTera. raztozrn a uprmnJe upoyw'. -rg zr uasprotnik npoTtrBtn4a-lporuDErqxa f trpoor. npornnosr f nasprctnost BA llpqrnBorpor m protistrup.r6e nasprotovanje. bulvar npocueprftpapt. ces nDoqreKr nl 1.E m neotesanec. lG kd trpocrocMpren.zarnteu I I t I I I I I I I t I I I . +rJa-nporalpcu.nporfy tnrd trp. 4. {ma 441 poprecen trpocelreH. eJ. .. sistematidno si osledatiogledovati neki razvoini pro. trpocaeAyBa pl. prerez skozi koJ. pre. . navadel. fpoT@no. ryroctera t rzoorazDa. .it prosvetiteli: 6Dakara rrp. rlKuzen trpooggBja. neotesan 4rocraK. trpocro Har4rocToKrarKo rn malo rpocrcsalroAeu.n y8a pl. prikaz znaEilnihlastnosti tllludsl(l ulrorDErtn dobideL. neSolanost. impt ptosperAati.srm adj pro prouclu.rpoaarornicrKa sloven fl. upogvTH. 3.uspevanje.ur pl prestreliti p/ nasprotovati npocrypn. rrpos adj opp c ot(eis e_oostaven. trtrrolox. .rKYEa pl raztolmaaltl. ltll uKrep stroka. Dresrniti.n nLf pes betaci g). 'ipocls\. razprostiiati tlpoltBnocmlt. 2. nizkotnost. spremiti.. srav- trpocroMrfAr{a-. -qn tn oerac. 2. Epocl'Ipa pl. ton I[poqlocMF Terr qoDeK navaoen smrtuik pt<> npocrocpAescE. trpotpr tr.ata adj protiDreslnlu praven npbcryu adv l.tlporcppa pt. KallIr. ryru-'Vry'e.lam neKaKose prenrutr.IBpfaep protl zoper ni zapisDik. uspevati npoctrepEr6r n prosFriteta. enostamost: 2. -EHa adi nasprq motuJe [pom.ry.-ur. SaJnO(napravr ta(o) nporEBpeqeH. lmpf . prostosrenos! nDosrora t 1. pf . oosumeu-odvrsetr sKl rygBgTa! 4ro[DeryBa pt.pf slrrrl omiko trI|ocB€rrrc nr ..M. Klltr trpoc aBen 44. civiliziran nlrocDsren.nagnati. povpreqe_ qraga 4xrceKa / SOteSKa. rrlrorr. preprost ^dj npoqoclrAewocr t prostodusDost.

Derilo nprerie n delanje gazi. 2. rrYA a. HaroPe npyropruHa I strmina. tiiti trprnHa I gl. -ce: PCr stati slaven wosJlea adi slaven. Aa ce cMeeDrasnu le v smen npcr z-prst (ni roki in nogi) IIpcI1eH. yropo. erpati. navzgor. Aqrpt O(t mAHe napoKel. pollavljanje. zmrdovanje. polniti nlirrcr m L totka. hist vlaoarsKacast tryctrta.hvalidavka rDy(g. ropaTa nV l{ gozd zc. irnpl publicirati. Dol navzqot IIDTII rry6AnKaqEja. poganjati popKe 4Ftrra I popek. kujanje. dce: zaloditi se qrcroK-4pcre m dem od rtpcr npyxrqa. trpoqelllla pL rfipl ocemu{cenJ evau trpoqeHrrrea-npo4eE!tsaq fl1 ocenlevalec npoqeriarrs adl ocenljiv [pouer n procent.ea ddi . urEeti. rpolnrfYDa pL tmm nposKa I l.2. Skrlat (barva. zatlcdilti sc: -ce: gledatiosuplo:!tl-.rten. c('urprr. gledati. rlaAo. pe stopeK _ t{roqesa t cenlrev npoqemr. dvigati. . -3Um puding rry44. Strlatno-btago).314 trIryAo^rrdra npyAoAY npyAo/rY . brst nipa I cigara tryprvp m l. pokati rry|tH T.kolobar. vzmetnlca f vzmet. priobditi.reDer.-n. Strcati. Disano se Dobarvati. leni II.dj kar jeratzmetr npycHe. irn pl zase-petati-sep€tati mro[reTa pI popelJan na sprehod: sprehoditi se -ce: npourenia I iprehod. lpy. '(..impf brsteti. rtrJocT. Donuoltl -6okoi 335 IIyca [PoqeAlBa Pf. dlovek. arpalka. utrip srco. slabo meso.oprostitev. yao^y.. nepriieten voni rpm<a I ocvirak.-hoden.xlewlca Ilttrsapr@q -ryr rn ptidja histca nrrrr€Hqe a od mn re ptidek.Skropiti. -rrua adl poslovilcn npnera impl valjati v prahu.Oor"" I publika. znamenit trpoltrapE pl prsano pooafvarr.r{rneE a.priobaitev. dololcn prostor. ustreliti rryrrmqa I poirtija tu^tr impf hrt I. odhod in krajSe bivanje drugod trIrom{pert pt-44.. lig .I' stegmu. zapulden. ki kipi od zdravja. 2. odpuldati. trpolepu. 1nr. luknJa. obrol (Satur.rdr navzdol. Dr t1 grozg z nekai zrelimi jagodami npo[re. impl rapraviti droben korak. 2.bahanje.. nyqnqa m rn f j.iopical ..3. 3. gl. f. npr lp!. bahad irpqeEe 11 l. brizeniti: 2.l{ m kita las npq m kozel. inlPl npoqeA[. rpvAg4rltrro f navzdolje. iron btadat| kurbir. gl.ra€.rY rrpvt(E . gl. prstek t t I I I ITDI rt? saz {v snegu I tr. pero. -rl. 2.ileteti s6. pc -iiri.t puder [YArXrr. doba spornega dozorevanJa rw. hod-niIen. -Ea n prstan. drobiti korake npycaEe r drobna. odpuSaanje. wq impf iobiti (usta).rupauncna I psiha. -ce: poslavliati se nDi'xraBoEe li oprosdanie.nvaltsavec trpqoal{ia I kozlovina. mrza v rgovrnl aqlora f. prskati -ce: se (Koze) r. far?. odstc qroqen ft precep trpoqlT n razcvet tportlTl|.A6a I sprehod rporuetrorn. . objavljati nlBHepl spezdetise_ rryAepnvAlra?n. slovo npo[. razcveteti serazcvitati se rlpot e^rr q -qri n nadelnik npo{fi4. r^eAa. dviganje repa rqr. npoqlTlBa pL tmpI mzcvesti se. gl. pudel k-odrasr psidek trY3a/ VrOcpepel nlxa impl-streljati. cuolrl se ml'aoBep pulovcr. fam Zdrg hvaliditi se-ce: nDcKa Ka I brizgalka nicne ol 1. -rB f arh larn zaseda trycr 4dj pust. ne- . bela-nedelja trPosye Pl zvecteu. temelj. IryAC try^r tu pult. objava. v pesku nDIIOT treDet. osnova ryI|nrrtpa ifl pl puDltirati rynt . brizgati. {{p. nov ) npcreirwa pf ii irtpf dati zarodenki prstan. navzdrtlco. po tleh. puberteta. gl.tisk nl6^Dt(Wa pl. -ce: mestoira zoreti ( giozdje) qpoEapo(. puclc:t [mrtrrurre n avsm od mm! velik ptia rrySeprer nr. Javnost KA wrn inpf delati gaz. npireuo n arHo hodno Dlatno..T T t I 1 I I I i nporleA[ . preceotr-precelau. orger m nircra irzpf .pqlia f fam lig bahadka. navajanje. ttB rzdaviti besede npoqeAha f procedura. ozclcncti (hosta).. m fam li9 banac.ryLc m pdz. ElroltreuoTlEa ut. marc 'Jput^B sast np-i. napeljevanje.dpu3lanje. ftpocTtr oproldati.ra I proga adi progast. l. trpyca pf. dula ncocr I grdobija. i n pl razliriti-razlir iati trpoul^ala-nportr am€ pt 2adofotati (po blatu) EpourKa I odpusdanje. oeJanJe. l'g rlrem try^cip impf utripati. 2. 3.rraaefl. idr. oblinstvo. tilc.otoccJe. mestoma pobeliti (lase).rajuo pocen nlxrmrrrra I razpoka. razsrjen trporErpysa pt. hitra hc ia rpqe^. opr(} sutev IEK rfpofuToBa imPl od. . rep. grda beseda. impf 1.gr. z drugimi glagoli: qpcKa.{rr I publikacija.-strmo pot navf. gl. stojalo za norc.rope adv gor. precep [!t(Ee pf poditi.

zadovoljnost. l. opravek.nyua. pa6ora. . Ilcocr 1 ^r swe ifrpf zmerjati. . strelnica trsepqqra f orobkan komztryEroMer n streljaj tu srorz m|ta imd Dusaati: Dosiliati: rFrornrg.di radikap 6or. rob. ma.pda adi ndr.pes rad.a. odloden. 6''ia adj dela zmoi.. --ce tr? zelo tetko (rivljenje) pP paar m lam mir. paAEcApaMa. temeljit rJrv.lse rdr adi Cebe. poaurarr stesniti se.@ -t ruSa DUSUnla. zadovoljnost. Siv. . p_aar pa6ora mimo delo. popa6orHnsKaf delavka pa6oi'rodrrBo n delavstvo pa6orror. . 2.l. za. podrotje dela Iraaap n raoar paMJdrop m radiator. 5Ha adi roben. ubog. nycre^nJa.s Zelim si dela-vrr pa6or&umre n delofld pro. ii se. t bot koruza.r6e I puSdava rErr pl oo nec psr nicrrsnr..nYqlelrxJa 336 llqo!trxn pAor 337 paAo raben. -s I delo. {Ia adj delaveD.llqernraf. sluUbica. anr m lebelniak adi Cebelarski rv'cmuxir. -^sa.): dovoljuje se. strel rl!rcn|(al|trtq .nseaao tn debelar nvcrt'lucH.u. ZaDUSCena - (samo 3. zmo^enza delo paoorocnoco6qocr f delazmotnost pa6!u n rovas. niati '*"'iiii' i. nik {boZji) pa6etr. rad. nvcro Aa ra vrag te vzeml ocTase pust kraj. strelna lina.ryrmt'{. enakc delu jti. pridna pao. Eebelen. prekli. -u m koruai knth 2. pro. rada. rrycy. 4. korenit. :qrr rrr opustole nse ajuct<a -debelarstvo rrqeaa.delavka 22 Mats€donstso-slo!€Dsktdlollr . paarrncula pf. stesoval se: leKat! za Kom nsuren adi dar€tliiv. brezskrbnost. os. iar. grelec paoorrn@o f delardca pa6orrN. brezskrbnost pa6 m 1. pomiriti-pq mirjevati padrAaK m Tam mrtnosl. turl€i-rrz KAOll Ol ''seEfin ca ryr[rrt|q8 l. rtrtoBu pogln rlycTHrfiurrBo /r puscavnrpL unpf Stvo '4oB'nca. zadeva: stvar pa6oreq. tade Zenska. spustiti.dlvii uqeaairm<. radr.scuDA crkniti-crkavati Itvcrt|rrcKlr adi ouslavski nicro advoitr't Dusto: kot rtrlolrrcas ali crknjen oart ( lzrala nezadovolistvo) rEocr t el.J'D. impf resiti skrbi.nq adi delavski pa6orHocr I delavnost. ra(ujsKargra ljiYost. gre za kaj. pa3ftrpe Ko^Ky Marape oA pa6!'E na to se razume kgt zajec na bG Den pa6lur[da adi indecl zrezljan (kot na rovaiu) paDaq rr ornec paBeHKa mat e'jraba Slovatl: J.raI lam zapisek lebelin lji. FCei onOets V f paDeHcrro z enakost. rado -daren. trg . pulacn. opusto. paA4aurja I radiacija. ?ajati (Lriva mlekb).istost ce: impe.en. Zeljan stor. pr:rclen pa6o'r^Eocr t delalTrost. rlvcv^.sbristiti se. puSkarna.^' . unide.'Jfrra dat pusr. cErerue paaT spar Je mrrno p araca. delati. sluiab.-Ce: {Dry nr zapravpostatr ctareztJ sr. ltricrz iinbf fi iustiti.adj delaven.mar.. pulka.zadecenle paAnd^eg. ''toD.tc t1 lqm detn z -obve 0rs€8.r m kadilec nqeE{qeH.ry ps€ cen rryua.srro rl valec nqe dr. marliivost pa6oroao4nrel ru poslovodja pa6oroAaBaq-pa60roAaEe4.qtr m delavec pa4ryu rrr radij pa6orEqa I delavna. obroDen pa6n impf rcbiti.deloven pa6ot'I impf l. pridnost pa6orErK. 2.-i -l . c-d:foDEc!&rrlKa I lam ni. -m m Du5da!'nik m.ta I od pa6ora delce.pa6oroAare^ m delo daialec pa6orcc[ocooeH. Dravnost.udobje. adv. rado. rrlrnxarr@a f l. -lt.mr adl kadilski tFreHuFllc|a od trlreHrqa ps+ t n$!e|r€ n kajenje nidica c-e nyrnt lmpf kaditi. uorlxn adi pasii.rck (ni rratih) z Fre tla-lrrelxqra f aenl oal uqela iebelica stilom nerrua I Dof psenica .Dustrtr: DOSlan: DUSlrvatr. majhno delo.Bqn.'rEa .odirtih rok -p-ustositi.*ii!t.qn:trqeEltapBur.^t vlca a. . .' praznina uqeaa I zool debela lcnjc.{qeEralteE -pEa udi stot Za Kad ce KOruZen ryltrKr I l. iz.radijska dra.crnnnvnx ddi tuldavniSki .kadilnica.2. marlen. oou zarvel luvec pravllv mrcruna.

{Ha adf radosten. oralnl pas6i'myBa pl nasiuvati lla uDo!: 'ce: upretl Se paa-61rianea ad'j zmrlen. p. palBpales adi.raztroslu (v ve' tei): 2. pasBapuBa n. pazrpsyw pf. razlesti se paiieJlta pf. razvihrati se. t. pag6-^llayga . vesel paaocHrnla I co 3a paAocHitI]a soza vesetla paAocHo.iyanix. ce pa36Epa seveda. paSD[rqra ce pl. spnJcnosl se razleteti -ce: paareura pf vzeti komu slavo. pohe pa36^vAeH. lfin razKuna n-razKr. roJsrvo J paulteH. Lmpf rczpaiDpcra I razplet (v drami) \. pa*parz pl spriditi.razvratnost . rropaaree. skuStran pir6lmarenocr f zmrsenost.ati se pa6'6ep€ dojeti. pasB.AHaadj l. obolevanje.fant s p. ce pas6pee ce pt zadeti rjuti-rjovctiti. ittlpt pa36y. zdaniti se . itnpf tro: Me pa3Bllae^tl o IIal-me r azttezali-la 1ezo\atl ror darr ie zatekel na pa:rBpuece. tl se pas6ecHer 4di razbesnel pai6ne. pf. pasBparlra it?pl pohujSevati. -ala 44. dcei zbc> leti{bolevati Ea36o^!!ar6e /. pohujaan. moralno kvariti. p. iemati oblast paanaex. 2..zdisovati pasoaaciea adj razlaiden pa3E/vtcT[. naslada.r m razbijad pas6Ba.tazv(areni z. -tFr n hotnik. co HUDHeMa pae6rpavra z njimi ne prioes na Kral pas1uplt adj razlutnljiv pa36Ep^rBocr I razumljivost pas6^ard.pasEpa*a impl gl.J. pokv rirazvezatlse Ugied. zadreti sezadiiati se pasBrErd. !rypt l. preprrdanje. pa26ttt^ ifipl razumeti.bistrost pa3j6pa ptadi razumljen-razurnurv. . kustrati paiBapn-. p-ryg^arKyP3 qI. pa36-parryBa vznemrntr. porajati.n anirazbijalki. kajpa pas6npar6e . nasladen. pa3BparYmladanski veter z juga B:I paiBrAerur d 1. pt. os.a3aElfryr?pt.zhajati (sonce) -ce: pafur6e rojstvo para$€ '?.re-KlBa lmpl n. metno. razkolatiti se pa36era ce pf razbe. dd9 z veseljem paAocr t raoosl. razurnen pt p4pgyu. poJmovzrnje. rmpl vrsoKo se rzclrgnrti-\. pasEeAlt{. nemiren pa:6ay_4n.rltl razredliti z vodGrazrcdacvlr. pa. riti: Dokvariti se -ce: -ce: pa3Eeflrll.pat69rysa. impf ararzgnatr.lKpoznavanJe angleadine.1U-razvuau . -razvij paaw4Baq m lot taz\lJuec KVarlu IrasBrfrolFpasBllrop€q fi po. odvzeti oblasi-razlasdati.N4--p. pametnost._ Postati jasno.pas6peueryral.un adj iaztegljiv. pa:ra ese. naI sladnost par6oJ.on n statve. pa3Derpee pJ pre. pa:rBdacTFa Pt.oovllau (vrtaK) pa3Bnro( ni razvoj ^ce. uDoren. pa:rBparKace p/ razmrg()lctl se.pa:Bpa[nrtns adi razwatnizracttl sKl paslrrBarle rl anje.pametnost pas6paH{Eai adi vznemirjen: razDurKan ift pl tazbreme\iti+azbrementevau paa6pr<a./ rocen pa:BeAeHar. impl razbiti-raz bijati pas6nDa. spomzume- pala irnpf rojevati. -pl -razumeti.l lodeneclodenka _ . veserje p A\aa imlt veseliti. bradlja paa6o^a. pa36yEaagaa pf. fl razumevanje. (kot odgovor) razumem Da36pa[ocaf razumljivost: razumnost. trg ocgnarl tetke misli.tnavan patseae Pl Tg:Peljati. sla.preoramrtr-preDularr. zvecen: oocutltl: 'ce: razumeti se. impf zmrtiti! skustrati'mrsi' ti. rmot lsamo J.mcvanje. p-a3BeAItYBa lmpt PI. pregnatI'rarzganJ ti pf . bolehanie pas6op m razumnost. sparmetovatr se. vzDurKau. inpf za6eti vpiti. l rarzvednlr.\ati'.$6yAw prebudltr. Dohotnez pas6^yAHrqa I hotnica pas6^vAHocr pohotnost. rarledriti se.moralno pokvaiiti-mehkuZiti. dce. -JHa atlj-mzuoJcn . rrnpf pomenKuzllr. ten.!meten. bistrost pa36ry. ve'ce: seuuse \. znanJe. loditi pa:rBeAeq44. impl razlastiti. dodakati jupaaspse. sprrJen zaplapolatl.. 2. bister pas6oprrocr f razumnost.. -lur-pa:rBeAeH[qa tfl. vDiti par6pcircirer adi razbremen lcn por6peMon€rosr f razbreme purdpouorrr. -rKga m razenj pafiadoirs ce I razplameneti se pai6amrapn ce I razsiriti se. pa36rrparse Ha aHrlrjcKlroT Ja3I. . raTvlecr-razvlacruzavlacevati Da3DoA lotitev u pa3Bq!rut pa3BE4Ta. inpf oovllr. ti z vodo pa3soeH.I adi razurnen. n tcDost pa3DoAeH. . doje. zacepaSBIrAeAVTarDe S!'rranJe Z ti fiodno deievati.paAoceE 338 pas6peMerfi pa36pKa 339 pa:|BpcKa paAoceH. skultranost pa36!EaBn. pa3fo^Wa pL ifiPf zaboleti (srce). sporazum. PasBpareHocr I Pohujiilln)\1. pa3B-plryrace pt poti.razvit paSDseHocr razvrlosr t pa3ar ca ce.redL oA razumetl se na KaJ. Ira36nDa pf. locltvcn pa3BoArrr|. Kvarlen.. sneziti pasBae. fiP razveseliti se paeraenadj. RMa[Ie HarIpeAHn pa36r4tat!a imel je napredne poglede pas6[pa$aa f fam razl.pl. pol(varjenost. paSE[Ea n. -ce: Postati-PG staiati pohoten pae6. vzvalovlu pa36paHoadr razumljivo.pa38oartltso pt. rn rt razrecclu-razreocevarl pas6ifaa I pohota.

razgaliti-razgarJau pa3rpaser 1.pa3faeA!ts4pf. rmpl razvaditi. pasAtlrHepa3A6HyBa pt.Ae Iam tayD. zmelkati.r popom porarz. razdlenjen (obala) pasrlraserocr I 1. podreti. raz- pasraluresocT I razuzdanost. dlovek ali kaj druseoogTrnlanle. impt razdleniti. rmplogledati. -ce: stati zgovoren.YB. impf zclatullseoamtl se pa3AeH!tsaEe svitanie n pa3Aepe pl raztrgati. Pa3'ABolUBa impf razdvojiti. razceplJen oomeJeK (meq njr\.'anr). oprasKau. loeemlKasllu. razcepl enosl pl.pasAeOa I slovo.. PreUEsIl.a4pas5p3 l. razdejan. razhod pasApooel| adj ruzdrobljery pa:rAe^ odstavek(v tnjigi). lo pa3^po6^. pa3ApooeRosr-.. lro ad.. razburjenost pa3ropeund pf oqJfelii fig razvnetl paipa6^ pl tuzgrabili pa3rpaAeH l. pregledati. r zdlenjenost lo pasrpalnr.razourjen pa3ropeurreHocr I razvnetost.ce pl ra rejiti se. ri. razdejanost. impf. pa3\nstrtlra pl.Pa3IIlr.v ta] prav. impl razmakniti. r-azpasanost pasfe. Pa3Aro . lig razpasroBop rBocr t zgovomost vru-razgnnlatr. razdeliti-razdajati. razrastl se ren. norce t}nlr rz kosa pasApeMed preloati kom. nnpr tazaf aall-tazcrazev atl paiqpa'' pf tazpraskati. raznetiti. ganiti paiABoJttt loditev.. slflenle t ) lls t n pazta$e. . n razdajanje.arE9 razgrinjnnje. Alra3ttr.razstavljati na dele pa3rMetnrpl zgnesti.n. 2. pa3r^eAa. rati-razdlenjev@ti.razgroavanje. pa3rpal{|qyDar6en f azmeje]{atolaziti. analizi. lmlIcnjc pa3rpoMx.ko smo tcn . pomehkrriti-razvajati.stavek) PaiAlrm pl preluknjati paiAereB{e. impf razJezrar-Jezrar pa:nroBop t'? pogovo4 fam tolaiba. '|.a 14. paspua pf. &zdrtost. pa3fpaauE6pf . razgovoriti nje. preqranrru Koga. -ur tt 1. razgaljenost pa3lp !Jr. pomiriti. vznemirjenost. razraslost.. streti-unidevati pa3Aara6e. 2. zorozgal pa3rHeaeHadi fazjeze . pa3Aa^e. pasrpoMFa pt.ra jivosl: lzzrvalnost patppasuer ad.o. fam zgovoren pasrpa&tu. pa:rropeuE€rr adt . odgrniti. razdretipodirati. razgaljen pa3fpaAeEocr I 1. 2. loaiti-razdvajati. razgrabiti.razgrabljati pa3Aurluf. dilen (veznik. impf (tudi lig ) razgaliti-razgaljati pa3rotr rzr bol navadni jetidnlK ceK porrpoM .Aa eseHocr t razdalja. vati -ce: lig presuniti. raz(IeljevanJe pa3AaDaq m dclievalec razaaJarec. at razstreti-razstirati pas$rp^ impl od pasAepe lrgau Ira3Anp^aaadi prodoren parsAop razoor. razmejitev se pa3rlrBe. pa3rpt'lra d. -ce: razpraskati. oDraskati se. razgibati. udbenik tujega jezika s pogovo. pa3roBoper|. 2. oogrrnJafl .trg retzceprtrdrG qac pa3Ae. pc impl razmeiilir azmejev ati po. opazovalec pa3r o6E.r6€H pasAe^6eH adi.. razctel Ievau pa3ea^eK-pa3Aaaert tazgam lra pa'. razdelivec(motoria) nosr. i. f razdroblje. razstaviti. raz- I I t I I . 2.pa3re^el| 340 pasrpH!tsal6e poj | l poM 341 pasAVtrtr t I I I I I I I I pajra^efl Ldi rarzvajen. oddaljitioddalievati pasAFE acsocr f vzvalovanost. oddalienost pa3Adaeqr. fig zateti. sg. pa3rw u'.?rpfuniditi. paSroBopqe tt deft pogollorraTncTenost_ DomenK{tz enosI pnsla^Ir. razcepljeD. razvedri- pa3r0p m razcvet . razrele\ ^dj tazrasel. razcepllenost paeAe a. Domehkuzen saml pa3ra^aHocr I razvaj-enost. Siriti pa3rpBoprrtK. lazgDanost pa3AD&ra.' oru ura lolitve pasA!tsall razpihati pa3Ae eH. . izpl pasroroparc ad/ zgovoren razgrniti.preudariti pa:F^eA!tsaq m oglednik. razklan (v sebi) pa:4Boen. fazvnel. razdeliti na dva dela. pasnreDlra pf._ rnpt posprauu-PospfavllaIU raznesu-raznasatt. impf l.. Desratr rrost pa3AaoeHadi razdvojen. rce: preoramru se pasApMo^rfpl razma:-ati. delati mehpa3rallra r? dem milientek posrorxTeH adi razuzda\ fazK UZ nCga pa3toArtpl razdreti zaroko pa3rcAeR 4dt pa3roreHocr /-razgalJen razgallenos[ pasro^A. podrt. rfl. kar je v tolaZbo. \zdigniti.nJa n delitev pasAe^[B adi razdeljiv pasae'la.2. faz^dj drt. nalanKo _ . podrtost. paaaewlE pf. pa3rao6!tsapf. pomiiitev. pa3ftt wa m.yBaE9.ryla pl. govatr pasNEAr.Jra adj lodilen pasABoenoer I razdvojenost. pa'ro^Wa pl. razvejenost. razhuden pa3rEeBeHocT razjezenost I pa3[reDrf. sprelunJanJe. p"a. pa3rpaErq!3a pt pa3roDop[ ul pogovoriti. prav. -ce: lrg zadelivpiti pa3Arfa. raznega.j razdraiert pa3Alrasrretocr I razdratenost pa3. rzdrvzvalovalt-l?zgroavalr. jtlpf ditev razoroDlrr. vznemFJen.p slltoEtl pt. prepf fi pasApasrrrB adi razdra jiv: uzlvalen pa3Alta3rrrBocr f razd. imfr razgrni ti-razgrinj i.-pEa 4di pogovo.. impl razdati. Iazdirati.r spanec.

fatzlLJasnllen. impf impl gl. obrabljenost razkaeenost par^nKyla impf t^zliko. impf Lr pf razzalostiti: -ce: Pajrx^ ' biti.4Da pt pa3Mpcs. biti nezat oopreu pa336opyDa pl zadeti miren. razlasatr.. impJ imDl razmaz ti-r azmazovati razmrgau. IOKaU -Ce: premilljevanjc oa:. razlorati. raTlocevanle pal4hrg. Pa3!6a6!tsa ce Dirr^ot. pairMeror. 'l pa3]iiaB m tazmat\ nJe piBMarlr. pa3uaE(lla pa3Mar[€. srecevanje pa3Mrrpeu. oi3lvr(vla ol. iezen.B -n.faIi. pa3MeK.p\a acll sotazmeren pasMepHo adr sorarzmemo . |ll paseAlHerocT raucepllenosr. tazdovanju palse^cEn. gl.lrrcn adi hud. uniditi. ohladiti-razhlajeSiroko odDreti.razmotavatl va pa3Ee6ErE. . paslapa. razvnelr se v pnltoveJanJe. -ce: razpraviti. pasupegBa pf. it pf razmestiti..ltl|a . iti mimo pa3Murllllar6e /l mmevanJe. puB^araq tl tazragaLec. ooseg pa3MepeE.ohlaievati Siroko odpirati. pa3jacHlts_ar6e poJasnjevah aen pasr€68 pl razkreiiti nle. ra4tostavi i-razmesaati.rrfllocTI razllcn-ost. unidevati timenjavati. srelati se.Mtr.pl .rer|. -3tr m raztog. razdeliti na sedeliti se. tmpJ razhladiti. pa'3a€r|Irce. sDraviti pa:irora pl razriti. pa3jac hea r'n pojasnjevalec ifi Dl r azetatiti-raze\ate\ ati paJjac|4|re. pa:|HeMo'(!l!a pasMes^[B a4] zamenlJrv .tqYBa ce lflPl lepsr Postaiati. -ce: zgresiti se. pa3Mp43.. lig podkoDati. -1. mrmo ru.. razgtDall-razmrga' patie:in. pa$recryTa pJ. zamenjau. os. cepuen. pa3MHc^yss l)/.1. pozresno planiti na i. t razDoreiati-razDostavliati pa3Mlorc. (o vodi). nagdsti. postati hudo pri srcu tiimo 3. pasa''AvBa pL nnpl (od sesanja) podreti-podirati pa:r^ee.tIHa pas^olir pl l-. razvezati. pulljacrrrl.pt /4m (siuno J. pa33wuBa n. inpf razloacvatl pa3 r{KyBaule n radikovanje. razpaP E'I. loditi. nD[. razlaga nagivlr<u.. razklepati p*nn& pI lociti. stavliavec pagaalen.. razmerje.srdit paaaireaocr I jeza. raztogotiti pa3^. pa3rapeEocr I razjarjenost. p. . razplestr. raz' raujokati (kot otrok) Kacen pa! rDKaHocr f radizanost. mera. p/. razrazpoznati se. mer o.raZvedriti se-vedriti razcepiti.. impf vati. nemrren. razsa" nzposaJenosr ko. rzrnenJajiti. razsajati _ce -pripovedova na oolgo rn slro.zpfliJA.. impf / poJasnlrL razlozru-pojasnJerazdeljenost. JOK.lcvuti pa:rMuc^vlaroen prcml6ljonjc. premislek. zamenjavati pa:lqeMot(e ce. r'l..-pHa 4d. p:l3 a4B^ pL rfipl pa3Mo.slra aol fazett.pauefun pf..pasMel<tte . .razklenitivati. paajaArDocr I razj edlj ivost imol r^zleteti se-radetavati pa3jaAoca pl r^zjeziti. -ce: polepsati 2..tmpf au razgraoru-Fazgraorl pal^ M. odstaviti pa-?sfrAa.pa3jaculBa pl.) tbDlo postati (o vremenu fpostlj at i toplo p pf loditi.4lvzeti deklistv(..ruuprrqat razpor.ztnencatr-razmeDcaotajati se-tajati tajiaii. ifnpt ra.pa3aaBaqKat ngrenJe. . preuoa' rek. paseAHarryra d.pa3r{psEYDa pJ.qna adj t:ladilen: rrfip/ ozelenetr-zerenell pa$eMe... srditost pdrMHorKvaarhe rozmrorcvo. razmlratl-razPtepa:rMeHa menJava: lzmenJat tati. zmesatl-mesat I razoevlclrl pt. impl premisliti-prcmlll. t pa:rMecfli. pl. Zotana pa3Msc^af prcmislck pa3Mxc]lx. -cei niti sc. PoJasnJevaren . pa3He6rrflra Pf. infi imDt razbiti.t I pa3eArseT 347 pasarr(lla pa3]rnKll!aI!€ pa$reMot€ ce a t i I I i t t I t I I jepa3e[t'''. polepsati. pas^ellira ce pl. pa3roperurrt iaeiioam pf zrah)jati.. razlikovati.nUPanJe. prenehati: 2.paaMpAl'ra. lepsati se.apf. krcevlto toKau pazt'zwr pf 1. razkaditi-kaditi. paeaerpa ce pf.uraDt! pl tig modno se ce p+Jtper 4dl raziarien.j nzjedl.neeDoten .spraviti koga v !ce: rulPalr.pas^eBa pt.I'J4 pase4tElB pL tmpl razlasvall. razkro' menlatl. . pa3la'pUr.. Pqsiu... pce: loliti se "''Kewr Da3lvtraqr ce rl oiunaiiti se pasr<ecrEd gl. neenotno.pl.pa93e^eHYaa P/. pG pa3€tl|.er adj razedinjcn.st pa3e$. kar hladi . ponenavanJe. p 3^ Awo. Postrohneti. o..44. rczkase aiti..mpt poleniti se-len posta'cr: Jeq rarl pa3jaA rB ad.-pasMes!ts1 pf. lrtttt oatnuzull{omrzovau.iazbijati. mlnlu. irrlpf pa3swrc. razraziuriti. pa:rMepHoca sorazmemosl . razgibavati rtr-rirzmeJevau razmeJ pasrnp3rre. -ce: se pa3^nqrr adl _razliden p.jit pa3neTace. Ita3:lerrrlBa. pt razkleniti. uDoren pae-. na stema|all: ' C e: P OP U S l l tl pautdsa impf rioftti. pa3lteftHlla pagMefEe. impt razpa3s[Alrat5e /r podiranje litirazlivati pa'la{e pl razjesti. [DaBeae Da3 o3tl navesti rizlose: sl. SDel PlIl. oA Kou Pat3aosl-I?iz kaksnih razlogov?. vatl -ce: se pa3MeKqn. razporediti. razdeliti-razbiiati enotnost pa3eAEaqr. stawe dele: 2. jivost pasMes nDocr f zamenlpaSMep n sorazrnerle.

paipeAel|ocr f razreddenost -pa3y'|lJB pf.l<a m3ilen. kdor ru6i.Ma adi tlzrrcpa3opy_rsr. PL tmpI raziti serazhaiati gl. impl Ka po prepncau-prepncevati koga palraB . granara.nB atli raaroJezrcen pazuoan* adj raznoliden uurcevatr. podlranje palypqfrDaq razruliteli. pa3o6. impf 6vrsten zomll{rati pa3trcDr|Ar|ocT raznovrstnost pa3opeq. spoft -I. ce pf. obve5devalird paKaaqer?d. Dc m nost drra. obdelovati pa3pa6orK! t obdelava paspaApa pl razveseliti pa3pat'. ruSilec(ladja) patEoo6pasuelrassoo6pa. lopek.II1e razpoznati.)zdan. topar pa3y apes adi razJ. raznovrstnost razorozevanie pasI|OC raaEtanie rrl pasnocas-pasBoqrrda n sl. _rl cevanJe. obdelati_umevati.^aq pl (samo 3. raznoliden. obdePA3HOCTpatrocr raznostraran.*. obvestiti se z.ti ItaqropoAEogr I raznoterost..flra adj nrt ra sluzba pa3ysHaDas obvesdevalec cen n pq3vsHatalu{tr adj obvesceva.. razmaievati pasrro adv l-. razPa{YpH1ra.a_c€ pf z. impl proueltl.. razliL pa3opyB-aq l.6e ut pf . utedenoat -c€ rauJasnrtr razvedriti se se. imol pmrro6ojEocr f raznobarvnost iazpeti.razpenjati pasrroBlAex.razdi.3leri pa3opyx(eH adi razoroZen gt.pasold. len snoptc. para.epU'a. rulilec (jadiai paip€Aoa I razvrstitev. ifipl pf razzrDatr. pasopyxltsaEe -r azoroaev n razoro^tev. paropynpa Ier. tmn postati veaji_ -r-dztasi. raznovrsten r'f.rc_ pa3opa. I I I I t t I I I I t . Zganiten.qocr I razresljivost.. "HBSfu.'razli. koja pa(a nekako. paSyceM ro{av pasF[aDa impf od pa3UslP/aepararz4a I rokavica rezpgglavau.tFr. raz.pa3aecltsatle 344 paspa6qIrI paspa6oncc 34s pa3o6^s. rlz_rn deJatec. pasoo. tnLt razn(> stotati Stranlcen pa3lra6orefi adi dognan... paKaDmap nr rokavidar oovescause pa3yglrtrBalren razDozt\al. pa3oraopn. -.v razvalinah pa3!?EaTocr f razdejanost.paftarr(a I _!op. podirati. poqrmtr pTvpH!tsaEe ruSenje.nsvoji volii rokav. cen pa3Eoo6pasEpl napraviti kai pa:ropras pt razdruZiti razraznoliano. Studirati redid: razredditi paJaflu. ucrvpa raro o nasprotnem. os. uni. raznolidnost.. p. 2. razrascatrse pa3pacH!tsaEen razraidanje. .sl. razdirati pasqo ItKocr I raznolidnost pasopruD adi razrusliiv pasnooSpaseE. v scslavi.efn tokav(ek pa3€reu.razcdj poreditev. raznoditi. reSrafi {rv par rz rak (bolezen) pa3pggr. pa3rroo6pa3nocT pa3opyr(eEocr f &zorotenost pasEopoAerr.pria f adi razdiralen PAIroJa3Erren. Impl r azoroiiti .podrt. sesut. razveontt. pacxoa se pa3socTpa[ ad.alt. pa3op!tsa pl. nznlajati-razzibavau. pa3pacE!tsa pt.Pq(qra I raketa. pregnati skrbi. paryoqDrEa pt.) oDoehnost. pf .uhoditi se pa3orroA6 razvedrilo I Pa3oE'o4'.| pt raniti si. 4di poaloZnilki {BE n rak (zool): ocmera {clavka) rlp-Bes KaKo paK rded kot pasperrLuE adi razresljiv. rokav. paKaBvwt t dew rokavidka razlotevanje. z. utecen (stroi) I nost. razlodevati. p. -d roctn. pasoMAVBa CS pa3Hocrur p.ie..i## pasypaar adj razdeian. prestudjratiDro_ pazpegn pf iazwstiti.rokoyat PTY.m d razkrinkati Pa?gl aBet| adi raz)zdan ltnot Itg) paSor aBe!|ocr f razuzdanost paio4tr 99 pl zadeti hoditi. imof razdejati_ruSiti. -lEa adi raznobar- "ffiiok. uriitevaii. nHi::fr f rusilnosi. _pajyD. pasw''ryBa pl. pl page I roka. paK. -s'd]^ adj raz_ pasoparDocr I razrugiivost novrsten. izdatli. t mnogostranski. pasqocnre |(a I raznasalka paSoDrAe ce.klasifikaciia ollalen paspe4enadi razreddei pa3!'nr. sa 6oaa rrnpJpolepsa*polepsavati para v naglici.i raznostra\!.oalopa pf .zboleti-impl slaDetr Pa recllaEe r?raznatanie pasHec!tsalrft raztaialea a... _pa3H{ur!tsa . stroJki. -Alra adi razl. pa3or aBeB za zganJe inpl dognati. 'cet razvedriti se pasogxe.lteti tarrrati. ua caoia DapasFea!!. impl pa'laB m 1. pat6ne'd adi l. pasotwtir'. -ce: raniti se pa3pacse. pajaru rn nemusliprutpeArsDadj razredLliiv manski paspeA^nBocrI razredaliivost pajarcrq turSki Dodloznik paeper rz _razporek ( srajce). spremenitioA paKaBstresti kot iz rospreminjati prepridanje Kava pf W3!. mnogostranost paspa6oreEocr I'dognunost. raztidno: 2. parpa6oryra l. porusenost pasvp e. paspaEortr.aep. pai\.imtf pa3EeCyBaq na slroko odpretiodpirati . Pa3Hrru. nr resrtrvost RaJMa paKa vsai: go rrc_ a pa3y6a!E. razpc uievati. pisand pustrn trgovsko drribo: PasEooopa3rioiT t raznovrst'cel raziti se nost.ki kate razlidnost parHoooer|. oslabeti. redni gl. pest. 2.o{Uaa impf pl.

2. hip zgir'pf posvetitiposvedevati. impf tazsekati. posvecevanJe.tresti se pace z. prirodnik. Dpr uB.o ramtca p fin itnpf pesn prtiti koga s dim: iemati na rame paMKa I okvir pamtu impf ravnati. -ur m raTsaunrx. l. enaK..-una 4di ravnc (hrAc rl parNoA$mrocr arft .ro(ooelcc nieDivka par. pace y2 pf. -Art||-pal(oaoArrfe^ fi voola. panrHOBeCle h ravnolezje t. tig taven pa Ho rr ravnina. paMrroAyrntre t.Lr paMedeH. /ig ognjistc pacaAvBar6e prcsaorlcv. stopnja. vrbov gozd. 2. planjava paMHnqap tn ravninec paMEfune n ralnil\a. pacaAr[rx. pallr 44. prosrQnJc. m fanJen-fanJel]ec . rasa. gl. B: B parHriHazgoga! zJntraj.uu r?? vrbovec. rodno izdelan paRoA€req. paxorsop6a I rodni izdelek. -tg tn lemez Dar(r:roBrfl|tr vrDovlna I DaMa. ranljiv. a ravnodusnost p.pacewlsa pf. c F$i z dn' di mi OCT pacee pl raztresti. rasKav. -s'ira adi e\aksen panflroo6pa3uocr f enaksnost paMEonpaaeH. zgodaj paso6yAeH.ia-paruaa f bot rdeta paK!'saiz?pf. poln ran.oBo4rd impf voditi.Elll-ra@a m I tofnrstra. posedati. naravnost. vodilo. . itflpl ^. voortelJ par. .@rauqa / zganjarna. dcet r^r. zgoqnll paEa I gl. -Nra adi ki zge oal vsEla pal|ooyAEiK. Zganica paKrjap l'1 tganjar. -MeHa44. itupf ra7. pacaAwa pL trlpJ fazsaditi. t|a'a soz a^tLi den.r*rpa[o6yAr tqa n?.3aI|rn mesec Dosta ln z gl. manrpulacrla. -Agn fi roKooelec paxo4ercru adj rokodelski patoAeacTB{t fl zensKo rocno delo.rd. pat(o[nceH. vrbovie paKltsaq fi manrpruant paRrroB-PaKEAeE vrbov adj p L. rarne. raskavost. oA Paltrx|a Ao AoIIrursa od ranega jutra do Pozne noti parn [r|Kopalnao adv dem precel zqoqal palairo. deveti meslc muslimanskepara. 44t raven. rame.. razrezovati pac'' impl smetiti. Zganjepiroano(/elo (iz zlata. -4cr m ljud posvo Jenec. ..f zgodnj ik-zgodnj ica paIIaB dqt oPp Ma3eH nrapav. manipuvroa Pultratr S Clm.seliti-razseljevati pace'rc.al enaKoDraven pefrrnonparnocr f enakopravnos! paMHocrpaH adi mat elakosIraDlcen paMnoT9Ka-paMnoBerc[e. {Ha d4t roKopF sen paxonlecKa impl plos. rodni izdelek paraoMer ttl lport rokomet paxoMeTaPpaKoueTall m fokometaS paxorflc m rokopis .tr'a t nav v sestavi z tla.panl|rltla 346 paMrroAyrseII PAMHOAYINHOCT 347 paclnr par r|lla--palrlruqKa. Polivanje . 'ce: ravnatr se paKoBoAcrBo tu vodstvo. ran.^Ha adi rokodelski. parcnjap iraxmrja. PaftoBoAeH. xpaEa paIII . paKyBar6e _??_ravnanJe.rMuo3HaqeH. vrsta. paMeHruta. BpI panoprtrpa pf in impl raportirati. paRotrolara //. pasma. ga mesedevega leta paMeH. neotesan panaBocr f hrapavost.r red. oA. _gl. enako pnMtrcr^acrroct I enakoglasnosl paurroTlcruqa/ cnakonodje IlrMrroAvurcn. zganJceK.I|Ir I Zganje. aplalr'z paftodo^arar6e'. -nir ' paKEE|Ka I gl.''r{. srebra) paKorBopeu. rokovati se paKmar(. paMrrolo I judsko kolo (ples) paMrro. udbenik paKoAe^eE.nina. porodati paca f 1. -Prn adj enake meren paMdoMepqocr f enakomernost paMrroo6pasen. obleka Pravoslavnih duhovnikov pacaA rr sadika pacaM. razrezati-razsekavati. -p41 tn kdor na paKBJapKaf Lg$jarka|' ZearoKo dela preomete..sinonrmen paMfloKpaK adj enakokrak (trikornik) paMHoMePen.xpaHelraK paJler 441. -3Mor m rasizem pacnn nr razsiPanje. omadezevall pacrisaM.p_aRl-rjapKa zdrinosti Dri muslimanih. -AHa 4d' VOOllen. pleme. gl. f ordinirati zganJce rucKa... vodna teht_ nica paMHqna f ravnina paMHnqa I rar.. navd! hovati. udor p ceA p cer'"trW pf .ravnati. polje.ves v ranao paH rrBocr J l. navajati. prcsajati sadikc . paRrja. otresati. {{-paKrrrHuK. . allfHe (xpeHej paMeHaskomizgniti z rame_ ni. voostven paKoBoAer6et? vodenje paroBoAe4. ranulvost. POOa-Ce: jati si roke..adf 1. 'ce: enaditi se. vooenJe.kati paKo-nlecRalri€1. drevesnica. -Mr. razsedlati-razsedlavati paceAEe pl posesti. kategoriia paxerur<. neotesanost pan^ B adi greav. prt! n sajanje pacDrrpu ce pI razlgmtl !r(' (orkester) pace a adj raztrcscn (Profcsor) paceaEocrI raztrcscnost PaceAfi geogl usad. presaditi sadikc-razsajati. cG 6epe (crire) paMeHul-u skc' mlzgnru z ramenl panrerie z dem od pal. pa{eq. telednjak p w impf zgodai vsta:ati pa'J'. palMo' €Ha. oronacrla paKonoaoxa. ramensKr DaMeH[Uat rama. {||'ai 'BrDa t? rama. ranlenosr pano adu rano. vzporejati se paMsrr o /r libela. -Dlsaa.

r!.tral|.pacKpcTvBa i. p-reperel. nost.prenehanle rnpt sKesatrse.bo vplivati.nadeti(zdiavie)' povest. iml oope uoopenlatr pac(ocl| ce pl razjeziti se IracKocren adj oslabel.prevzdigniti 6e Poveoau-pnpovedovatr. pacKputynrr JrJ. it tpf 'ce: pretrgati se. zgodba. impl razstaiti na dele.lo se nace Sopiriti. pf . bili ob dorn -ce: pacIn6e'{ adi oslabcl. rudi frg) pacKoKopaDH pl zf. iDtt4 osiaortl-slatrrtr pacaol. iztrebiti-krdiri. KVaflllvost pacldrrK.traTu pf razmaiati: fis pacKas r?2 pripoved.. poslablali. usta) oen. rzpnJenec pacrnanuqa f pokvarjenka. ddj trhel. na./ razstoJrtr-razslolcvitl i pacaoJitsane n razsk)jovu||. sKodlrrvost pocunepl l. prelo_m../r. ti zveze. razdor. grroJ Ijivec. trlCica. nrrl. slf. zaaeti kokati pacKpacl pl gl. uniditi pa:wr^uB adi pokvarljiv.qtr rz pokvarje nec. tmpl r azKosatl-f azKosavatr pacxartr ce pl. / pacKa Uep m bivli meaih paq€.. .i raztrg)jiv glasiti-razgla. pacKoqa. razpacft.jc paco6lJe. kultrati I I I I t t t I I t I I I I .pol{esatrsepacKree_ raztrg tii lig nzpf Kesause oreu (pogodbo): p cKa. p-acxaJyra ce.. rDcdcl.tn v smen: zasmcjall sc -ce: paco6^eqe.llrDocTI raztrglj ivost pacKar&ra adi zgovoren pacrf. tl PreKlnrE.asocrf zgovomost moclu pacr@rKFaq fi pripovedova.l.. pac^aoyDn t'|. pa3v6aBrr pacxpavn pl razkreCiti pacKpeqe pl pospraviti. skugtranost pacroturpattr.Kax\"Dapt. prerururcv. riril tleni-ti. opesanosl pacKane pl raztrgati. pr'ct(.pacKo/u rqrra rr2 razkolnikrazkolnica pacr(o^Ir{qKl| adl razkolnilki IracKolu{rmrBo razkolnistvo pacKoMarqI razkosati '. r. -oEqn gl. onemogel.(e.. DacKocTvDa ot.pacKoEr!tsa irnpf pl. pactmr!tsa. le cltl se I orehr I paq<aJasmr. . lig-c'e: razvodeneti PactrtroK!*Inft. Doveden pacK on EB adi razstavljiv pacK^o[aliBocr I razstavljipacK oqa ce pf ritati (o ke nju. rmPJ l prrrezattprtre.aviti hl{r. zapraviti. .cE€ pl razmoditi. it tl sezull-sezuvatl pacoa n kislo zelje paco-tr'n It pripraviti koSa (lo soIZ. !ce: spretr se pacKacarn.uzlrrt Je pacKpcr8. rfl I'/ stecl-stacrtl pacooaeqtsaEe z slalcn.it?pJ pacK[(orrr_ pripraviti koga pl. Iuhltanie. pacKoETDaBWa F4. trebiti pacKotraq!tsarle a krdenie. lig Il. razsuti. pacKr&iaD[ ce pl dobiti kiloi oncoec l€ pretrgati ae (z delom) pasftrur . -4rl-pac!|m|.I pokvarljivost. I. rut_ -ce: drobiti. razpaoan pagKapa ll spreti. kvarrJlv pacrm^xsocr.urocT I oslabelost. pripovednik. prevei se napihniti pacKol m razkol. :ce: zasolziti sc pacor[ra I list kislega zelja pactfran ddi pokvarjen. packompa I. pokvariti.rormpl razstaviti (jtroi ): pacKa:reH.onemogel pacKallaltrn. pazder.Sati pacRm.j zmrien.stikc. izirpa-razkosati. Skodrjrv. pretrg. 2. rzcrpan paj:aa6eHocr I oslabclost.. slaboten dlovek pacKa[.p-acaotyna 1y'. 2. pacxacatrgaa Pl.ltb lt-tIzlill|l ljati. slab. politi.pacKtu nB ad. pacxpojyoa . pacanHtrrrrur adi razsipniski.. (varen. omajati.pisatelj pacK a|traHadi razmaia[.opesanost pacrocrs.pripovedka pacrt. p c. podrcli In{lir:rri lzto ) pac(pcHnga I krilillc. g4j pripovedrahlian nlsKrr p$aleltsKl pacK. skitltratimrsiti.ar(itsalntlr.l ItJ.. pacu'1r NAIIHI( pacxfla$ocr -. paco6^crynu r. ()djrc str paSKpgE_. zamenlatl v drobli v smen. Katt se pac(la|u ce pl razdtcti lx)trhl nstvo pac'(vfrttr pl zapr. pacmmrruo z razsipnistvo pustiti. zqroolII. pacoopa pl. opeSan pacKocr€EocrI oslabelost. KVarnosr. sKoDneu-(oDnetr pacroma.ryi ru spokornik pacrauaru pl raztepati.ryr /n oslabel. skustran pacKorqpaBeEocr I zmrie. gnu pacrcImr.f .pokvarjenost.qa razslpnlK-razsrpnrca n. izcrpanost paclr36n. raziti sc-r'rrz najau se pacKpru .vitli (sukno). mz.. izprrJenKa pacE[aHKo. pac(oMoru ce I udobno si nare(uu pacKonaq*.pacrsrara pl razmajati lec. razgibav ti pa:Klnypma ce p/ t'I|zkillr l. loiitev (krsdanstva) pacKoae6a omajati pf pacKo e6asocr I omajanost pacKo^rrnK. €Ha adj pripoveodpreti (knjigo. raz4d1' fazsrDr\o (vreme) Pomencan. pac&ae ce. impf zmr(iti. -W m zapralt. trebljenje (gozda) pacKotmsa-pacKotrKa izkopaI nlna pacKomre. razpasti pacran!tsa inpf trgatii -cr Ironnell.aapl./.lc pacuee pl pripraviti k(. Jtg oslaDer. impf izkriiti. . pretrgatt. .pacroacE pf omoditi (usta. pacKarKr.one moglost.pacKo^I 4a. . zcroDrtr pac(otrI m razkosje pac_KorrrpaE€Had.ir ttl razlomttu rtz..pacunall pacMon nB pacR^on/lr|DocI paco^r{u pacKpafia ce pl razkokod kil ti se. meniav-ati drobiz hihitati se v IracKa f smet. razsipnez pacln1trf. -ce: strohneti..ra4roditi se.-rrI. dom.

pacn aTltsa ce zvoku) pt.ti. Wrasevati.f obralun. ltnpf razpapacneraa. razplojevanJe vnemati se. pacturryBa pf . !\rpl oDracuDalr{oracupac[apra tr pl nzttgati. 2. pactro3Hae. dati Drosto: lahkbmiselno zznemiri ti -za. prepoznatirazpoz.ra pf . tmm tazmallatl se.rj lrg unrcltr..KroDnen pacr4r_oiarocr I razprsenosl. iacnetapa pl.pactraA!tsa. -qn t?1 pita s ki' /i8 razdcperiti se. Pac. oiamlu wcnarrr. i mpl porazd. impf pozvedeti zasliSati-pozvedc .fi pacflauraH razPasan. -Auat utl pLemensr(l paptr. razpeuna pac[otr m Dlvslpop pacnod pf odstaviti koga kot popa. 1>OCrrApVO.toA rz pleme. podeti neumnosti. zarediti-razplojevatl pacrl oMrrD adi razploden pacnaoA rrBocr f razplodnost paculroAdmq -!gr . slreu razsol pf. slanica... razplojevati m. razpravljati pactrpaDua.d pactraAfiarocr t razpacuosr trelditi.pacrllsyaa prelludrtr. preDet. pac'?t nopeAHa lracoBrrTe urn!( paqopeA{ .eli or azdeljeti-p vatr pacqEra. govorienie pacqiani. Zrebec. pacJraauBa pL tmpf pacttfitu. mrgoleti. pretrestiurejati. razlesti se. potutje. -. razpooltr. navreti od vseh pacnlll|Itrtloca pacg^mi. razplnavanIe povracrto. -r-iJa z 1 razpelo: L Kl:lzante traAlr!tsa ce pf. pozvedeti-ce: popraSevati. +ria n razp{> loi€nje. priti v Devski zanos razpadljivost pacnebianra -pt tam udar. pactra z..f razvrstiti pacnpaTrf. lmpt preoolccr-prc. na politnice.pacneat.intpl razploditi. poeitnice pactrprrtr.faziriitrovdfi se: mzvneti se-raz. paqro o)K6a t l. v pet padlj iv pactraA/urBocT / razpaonosT.. merjasec) pamoAe^6a porazdelitev f iftpf razpoznati.Ha leti na ravnidi paqm o'Keane. ure diti. razmahniti se . razgDan. pri. paclrpa*a pf.ce. nemariati pacryqreE adi razp'a(Ee']. impf DOcnoPqasocf-paqrapqesocr / paconz. tr pacn^ara. pacna(e /1 razpotje . raznesu pacmlcr m ra4rust (parlamenta). oKlctznlcal pacnaaaBEce pl postati pore.pacnre ce I zaleti popivati nost.. odpeti{dDeniati: razvezati petljarazvezovati. raznetiti. ooora volta pacuoH rz. iftpf razgrebsti-razgrebati (Zerjavrco) pacrpujare^{ pl razdreti priroei razllr Se JaIellSrVO. splahniti pacrl. razkropljenost pacqrcHe gl .n premenjak (bik. adj ld mnogo p6je. pacnaA-p-acrEiaEe . pacn oAwa pf . in pI razprod. potrdiden. razprslu. nG lo reu paqffr fi zasliSanje pactralenocr f razvneto.pacoAnuK 350 pacrla.a!tsar$e. inpl razliriti-liritl pasnpcHar adi razpr(cn. mzvneti-razvnemavati: zaslisevati ti pacr rilar6e z pozvedovanje.l)luctar pacnpocrpaxer atll raz!i rjen pac[pocrlraHerocr I razslrjc" nost pacrqrosrpaEt.ubranost. pac[poAaaa pl.paqlaruallocr f razpasanost.pacfla 1Bar@/l razmnozevanJ e. p cttaT$B -pt.Preoramltr-PreDu. pncyIo3'd Ba pL impf ypral^tj. pacraira _ce.. duhovnika pacuopeA razvrs tev. tazlt' razpactanJe ^dj pL tng! zdan pacnaAtr.r'irzKosanosl ratr.. pacnafa ce.. razprsr. popraSati. tr pacnpoAar(6aI razprodaja pacqpoMeEn. pacnpa[ryBa pt.razgnati. 'cei ravcapalr se: strani pacrurrBEe cr d razteei se. razko f s l. zanemarjen. tazgarJen DOreoen pdcralareuocr I razposaje.ati-razprodai^. pac[aA m 4aI1razpaoea. razuzoanost tirazganjati. &rzpon. razvozlagr.pactrIreAe^!tsa rf. impf razposlatirazposiljati pac4ratra.plalilo. rur. loden pacnyllller|ux. razuzdan..pacflpaBa fi. paqrcr^€rrf adj odpet'.mascevurnJe pacnapana Adj Ut rczek (o pacll aTrr. pacuee ce if zapeti kot slavdek. porednost pacmc zt razpF. razSopirilt sc slrm zellem paco Erqa f zelnica. j rczpadel pacnaAqar a.st.urB adi razvnemljiv zasli5evanje pacna. razmnozevanje (o Zivini) . inapt razptoolu-raz. popralevati. pactrpnKan<e pl zafeti na ce dolgo in Siroko pripovedovatt pacnlroAaAe.paCnapru . poprasati.pacnerne. pcmlD". m loten@ pacnlrlrerntrIa I loaenka pac[ll[reltocr f razuzdanost . pactraBTlra ce mnorevati. lega (stavbe)).rr!| ce pacr af!tsar6e pacn ar!tsarle a obradunavante pac'nuoa I privrveti. paqDocrparryBa pf. ifipf sti-razpadati paclaaHvBarse z razpaoanJe. turazpao.iav prepoznavatl art. . pacM. rrzmnoatr.roAlr. -ry. pacn-poMerrYBo pr. pacnaA pac[aAltsaEe n |azg rLJanJe ti-ra rcdavati pacna gsetr 441 tazwsaJei. pozvedovati pactrpeAe6a I porazdelitev paqrlr€AeNr. pacnper!tsa pl. taz. paclrloAen. lopniti Do kom pacnaAEece.pactEcxa I pobotnica. raznavau capatr. impf poveqau-pnpoveoovalr. . impf poslati razpustiti-razpusdati. -m I preprr. razvnemanJe. razpolozenje pacnoaor(eE adi rltaAor e pacmesto Ilo^otceH Bo DaMHt.

. rast.ocprelu z. razredeevatr -. p crpfryr6.pl.sr!a. fa:z. -ry rn razsooruK. paq\patyl6a I razsojaDje pacuas. Sdati pacrase pf povstajati.i lq tezen prelrgalt preutrudtr. razsoden dlovek pacyAHocrI razsodnost pacYAoK r?r razsoctnosl. ulalostenost razbremenien pacrarKr. razpaqlreDorre[ adi lit vzlremi(vleti-raztezati pacTer( rr! rasr len razmetan. raztapljati.-razdelievati pacrqredrocr f rastlinstvo pacrareir. pacTpEa tL impf stematidno zdrsrulr. na gtavo pagrgr€ I mesto. pacmBapm raztovoffev I pacroBapeE adt ta.razkrojea. Klatl pacqe (A.c"iti. roprren pacTBopny'I l. preEetau. pacxoA m opp npuxo6. impf razcepiti. zaprnau.rLrocr f_raztopljivost pacrBopFaq rn kem faztopllo pacrer. Kru( tn vlK t . gl.razdalja . pa. strosek pa&poa. inpt tit vznemrn -vznemirjati -.pacrpfse. razjezitr pacreEre. bahanje. pacTltra. ce brskatr.pf DacrerHar adi razvleten otFebltl-trebrtr. iacrerEamct' f razvledenost pospraviti-pospravljali. pocra[e ce pl loditi se " . pac4cf.pacToa Pan. razmetavanje. irnpt pacxoAeH..crcpv'a. -Ar€ adf strogkoven v Dered spraviti.tdj lodilen pacraarenocr razialoSdenost. inqt raztopltr-raztaDllau toDrtr: razreccrtl pacronin adj idztopljiv. imll razzalostiti-talostiti. pacqeryra pt.im. inpf zai'hteIi. pacv4ura n.Pre.. pacTerK sl. (zemlia. 2. is ureJeno.3s m. impl razcEpiti. pacrpecnrocr I prhkost pacyA^lBocr f razsodnost. vpit n Je. razgauen pacr€r. tmn se-iezitise razgnatr-razganJ an pacr nr postava.l. potrositi. drobiti pacqetrraH aa) razcepLlen.qerrflaocr f raztegljivost. Aa6 teai se-raztekati se pacraaH. zapr^iti-razmetavati: Sirokoustiti se. bah. spod{oDan. imol loliti.. rg tazlezrtt pacrpoen odj. razdeliti'lo. -Cre: pacolqrr ce. . Sirokoustq nle I I I t I I I I I I I t raz tmttrd-raznroDllau Daq tr. pactaDlIa pacrarreaen.ArfBaall fa:neglJrv. pamet pacopra6e n 1. pl.ZnOaU: do. -llt t?1suos.wcr{/rE. pasrpotran adi fam livega Itg razcept tazeol pacqeEr. vau Dacranaula ce pt tLm zacear ' moano utril... pacreqe ce. ganiti. razKfaJanJe Jenje. pacreswa ce pL tmpf faz' pair.KJerse reKa de[ na roKave obmiti (hiso) pf raztolEaliti. ce pt. raz. razbijati pacaoEaplTaH* n fazloYafJa( srce) nle pacra_parmr pf lalt vse..paiioJauue. dipacrem€. mz. . pacYAErK. faztozltl pacrBopeE. pecraaa. raztopnosl pacTaop4u-pasrDoparlD 441 paclop6e[r| pf fan! \emaroo.. se z oetom -ce: razteznosl pacrlre6u. -afl m razteg impt razsrditi se. . odpisati (kot pacqrojrratw motenje. modno zaZvizbiti rane gatr.-prm 44.pacpArrce pacTpeBorKeH pacTpoDo)fter|ocr 353 pacqpKllalle t pacpAfi ce. paclo rlra pa.. ra?persau pacraop. razjokati se pags4. rLe^di ureJen. pacrofiy$a. nesrpL pac-apre.'roop m raztopina . p.. pacxoAE(. tmm razbremeruIlraztovoriti. rmpt duha. razdroblien paclerRan6cr f razcepljetost. kvarnerabno) pacletr m razpoka. razbremenJenost.razteg . sKl lbvati. raztovarjati. razdrobitirazcepljati..ti -cc: se pacop^eso adrt razmetato. Spranja. -ana adi rastlin" of. rautoDr trv nerocuro razvezalr. odpir tii pacrburrnocr I raztopljivost.strel. rarzgnau. paqpryyBa pL tmpl razwgarr. raztresen pacop^tr. razsrntr pasrlpErK. gl.Jzdrhtel. 2. uzalc pacronapeno6r I. .raz' oacirona izzf odpirati toDen iracrsoiryra iinpt. tla) (zemlja.. pacl€rEYstiti Ba pL tmpl razregmu. razctrloDlIenost pacqrrrfl<ri ce. . izsrelek pacrperepes adi. pacop^a. pacrpeam |tt ustrelitev.clla pt. -AEa adi razsoqen 23 Mak€doDsEc€iloverEti ilovar p&crpctroxcllocr t varemirje. pokvariti. .pf. pagrera. pacTpeEorqra pl. rost pacrperorrur. pacr€rKaj. zadrhteti pacTlrccrf adi prhek. pacq{Moaf.Kl'BqPe kridanje. nepovezano. kvariti. razDurJenJe paclpen€pl.razpusllu. rmpJ razsoditi-razsoiati pacyLar&pacyAdf. klaiati biti.pacopqr ce d razfrdati se 3+. razklati-razcepljapacryp n ra2anel paqypaq r|| razp€Cevalec. poqr-e!.ry n g. pnprauu. sKalen se pacrioeirocr t razkiojenost.pacrpoJw^ pf . paqpetreplDaPl impf tie pretreslt. p c. drug za pacroBapB.zlovofJen. pacleKFa ce. naaalec. izdasDodkoDanost tek.iti.(ovnrK razkroj i ti-Eotiti.nJa n rasulna pacrepa.zapravljivec pacrypr pl ra'met3!i. -rla z.-. drusim vstati razbreBenje. livahen pacrpv6'.pacop^lra pf. pacraxyEa pf. . razDurlell pacrpeur:tpexocr t drhtenje..rpe6pa ?f .raztovorje' nost. impl ftzmetati. raz.cje nr bot hrast.pac x oAl T anl J r r m npor a. mehek 44. san. 6oj. 9 cp{w^ ce pI.pl. anoten.

hudoben.. req peadfi*Ita pf. peBpimpf rjuti. razglasiti se par. smrao nost peatupa pt.peBagru n? revansa. rikanje.prcqlcdvo.paEwuBa n. skrb23* .DHoceH. . vojska para I ooroK paraJ. bG iateljnost. lov pa4tro{aneH.gfe f arh gorednik. darno urediti paqe pt pa. ' hrbt.Fa .rfl. z roko paurer. galanJe droaje peB^uDadi kridav. goreanost. gospG.E tl vodnJaK. -Dr t?? hrbtenica.gl. od.mr. He rl^aqe lopara oA ceRrrpaTa. prrzaoeven napeaKqrja l_ l. . kmet parajKa I ralarka.. poljedelec.E 4/rr ljubosumnez-ljubosum'. povtahrbten.peruenJa revizija. ko Drinasaio darila: svatovsii-na paoa^ fi rafal pa$m*pa pf.. aMIl OA DaqJ€Ta qora ne to. de zaradi sekire.d(a I drtaj.tenica. 'pr? itrrpt. itnpl reag)tuti. prediSden.nepri' peDutrDocr I arr. garalr 4. skr+na ski motor oen. Baoia paqKll Ir MpAa rsr. zanasau se pac{oseql| ce pl postati nedlovek. nerazvit paqrja I racija. it rpl ncionalizirati. pernocr I 1.der. IIo rllla cls rl partrTpR aDll ce. prcglccl I peBnja. rikati. rodaj. p. razEetveriti pacser m lit Lfh fatrlJl pacseua d razpraskati pacqeulra. prisovariati zaoevnez peirrori zr reaktor. oopor. boiazelien BOIIH paro6optrocT I bojevitost.'I. zavihck pli 'D6eflrrqa I hrbtenica obleki 'pBaj{r irnpf cviliti {o psu) 'pBeE{r(.volno) pacuda i. adi iariavel 'Df. gl. reakcija. rebrat pe6pl| ce. pautJT!tsa ce ]al. peBezarikati. -sqa adi l.es rn gl. impf realizirati. umen paqqoEa I|3*Ira pl. ir?rl trepetati.) razvedeti se. kmetica paralcm adj ratarski. taz\eztrl p.Jta adj realen. vretenaarji gr. deloYanje snovl. Ea pauerra na sprchod peB m rjovenje. plasllr se.paculT 3s4 palneTKa par|Ierttsar6e paureTyBarse. -!l brisata palflto ad. .v rodno. <an m. uresniditi pe6peHadj rebm peopeHqe z dem od pe6po reDrce pe6pecr adi rebrast. slikovna uganka. -ternved iaradi toD6ra pa.hrbet. fig zapletena paxar r. 2. pr.ima prazne ugovore. cdj gored. pacseKoplBa c.a ce. okoli!. impt pen'g@adi ar. impt razcvesti serazcvitati se pacqeKop tn gimn L tazk<> rak (pri. pa[ITtrtKolu ravKropltl-razKraplJau . razcvelanle pacqyrz. z velikimi tol(aml pa. iaskih. brenclii (o eovedu) hrb 'ptiar-. tazteze\ pacslBcrDilasocr I ganjenost. pernp rn okrolje. raztresenost pt ibeiati pted obadi. zaiti na stranska Dota pacvpcrryra pf Eaniti. reakcijpe. jok in stok". sprotno delovanJe. suvati. patuB rfipl a/r vojskovati paryBarbe vojskovanje. flg 'pra G'praq t?. -rna adi hrbteniden.oau se pe6vc m l.tr. iml nazadnjaltvo.focvBa*. tuliti. lnrPl sprenooru se. 2. zajokati 'DtuI ria 'ifocqrifal 'pioc"yM pf. paraj parrux. . rzvrJa se. gl. 2. denec plesa. tig slab. 3. palreH.{ l l.paurrfryra pl.arh vojna. impf rafiairati.razburjenost pacq!'e ce pl (samo 3. ljubosumen zartaverr-rlaverl peDme& -DF+peBr|m!<a I fl. poljedelka. vonj. rmpl razsrn[-razslrlart peaHocr pac4ut m fazavet pac4lTllar6e z razcvrlanJc. telovadbi).n bojevnik.oc. gl. parlitrt tr. 'p6eref Mo3oK ni ( hrbteniini ) mozeg dilo 'p6er rK. umno. sprenalall se parxerKa I sprehod.f udariti. vreltav 'DrHe . prrKa peBep n revcr. paar paxiruc n rahitis paxfrirseH. rcvija (mod('. .-pua 4d. -a{ m arh ratar. stva.Haaal faclonalen. udarjati. zariuti. hrbet (tuce paurrpna.m6a n defi od paKa roclc:r_. predal: gl. upati. suvanle. ptrK 'o6eiei. razkoradevati se pacneperm pl taztrgati na tetrtine. . rahiriteni 2. 2. . raznezenost. procesov pea]|. daso. pic4yrila pl.n sp"renalanje parIIIIpeH441-razslrJen parmrpeHocrt razsrrJen_osl pautr-jtr.tiC raznalanletmnle In praKse pacqeKopr ce.-pls. 2. peBt . policijski pogon. iftpt razkoraaiti se.ali na kaj.frs premeten pa1!r rz polica-. ljubosumleten oun. r? riavenie nlcal iea l-1. rebus. razrresen padrlrKaHocr f razkropljenost. [lasbe):2. os.e4a . stu. paonfipall adj l.n garad predstavav gledalildu 'pra$e tt od pla uoarJanJe. poljedetski pareJ. paurpKarf a(l tazvfoptlen. zadah. bo jevanje '? payE r7r ljudski obidaj pred svatbo.z adi bojevnisld parooopeH.cslrcrD!tsas adi ganjen.lllla 44j rocen pau*r adj rokal.mpf radunati na koga.. tatinirar^. . pf. bojevit. suniti peB^{Bocr I jokavost 'baorii I bot redkev 'irlorred adj redkven pewre pl zarjoveti. . tuot l tg l ljgnje. pacseDr^pa pL razaesati-razdesavati impf (lase.

pokraiinski perscr€p. 2. oznatbe (krona. civilna sante poroka. Zetet pekossrpyrqHJa. kraj. povradilo /!g [uJaAoK pexe pijata reper?yr r'. m in pe dj rele. pcrdTa f regata.qx . voiak no_ ze. 2.(.pf. pexr6Ma I retlama peK ardpa -pf-impf 1.j^m fam sramota. perne. oster. 2.e impl l. 5l*f. mo peadTEeH.\ pre I rezidenca. 2. napraviti. sa-mc.fi reziser per<oart adi rezek. pesanxrt pl rezanci pe36aI rezljanje.a^Inr pl regalijq vladarvrsten ske.| gradu. impl rciirati per(lcdp . impl rcdi9(ati.f " pery ipa. niz perc[epaqsJa I regeneracija. nevosdliiv uravluttl. Dovzetek ry. kondni radun. stroski za kako uratr.. res. prav. itllpl rckvlln. blamaia pejwv. hrpoteka Jamstvo. presex./raepn revolver. registracija.6". pe4ap m reditel v Solskem v.rsti od hise do hise... red. upodobitev p€y r5r nr rezultat.blamirati Iresnna!(. ugovarjati.cryr ft 1. ft priprava. nabor. proga.m I resolucija. po.:i. . razdal:a. z. crlsKr eplqemua prd. rezad v vino.| (rJu(u. peryec . 2.adi stratniski. rekrut. { l revoluciia peBo^Iq[6ue[. uspeh 'p€yArtrpa inpt rcujnrj[a.qnja f redukcija.? jmpf l.. oeJavnost z. izid.peA6a Zalostinka. pravilno oonova PqAor m navaden voiak p€f. -Drftl adj rEden. ff pe3|. izbajati t .\.n.n fam srafirota.-AIm adj vrsten. pe'fB''s*rr L rekvizit. sablja).l._ Dost. blamatat craue sa pe3n dati se ljudem v zobe pe5E adi trdect osramoaen.ckta. vladar. IreA m vrsta..iellt m regent. -e f l. .srtrrl n register. tiriiti peK6araI letina. Wisati. frg pridobiti.zaloq. IreAIIocd!.pre- Ire3ErK. zapleniti. perolyqubnd peAa.rKe veter briie vrnec. .''' ft ar. trto. repeDo lqnJa. pio sKrcIr: tudi !oe: -ce: rocru se pe'&. peuc.rJe![ m reUef. posebno spostovan spq mtn pe. -/Isa adi resiona. poDrzalt. delati lesorez. raz_merJe.f rezewa. impf 1. rekn 4sgrja).. rezbafiti spremrnJ anje na slabse: 2. obnova jnik n"f#u#slio. imql l. 3. per nr l rezilo (nor. urlof ureJatl pelo^Trilra pf. seaurm gr perEcrpaq{a l. -ry r4 Das z laboii lro.jJirati. tam mnoli|. impl regr.zaseai rec t zoo) penTa. pelyr.TJvatr: upreti se.peAoBeE. 2. avtG mauani posrednik pe^I[t{a. orrr tJubosumetr. p€KBhpfpap. sekati. gl.i. -Er I relacija. Pnhaja t avtob. pridrlek. stadariev namestnik Ien pe{sJl.impf lam snmotiti. a/rr reguraren.4oDuocr rednost f qrocte IteAox. dce: rekrutirati se. 2. ravnati peBo. llubosumnost: zavist pcPyt.fiffih pela t. raz-l veonto.r rz regal. dagi:ti. vpis pri matidariu peAW adr po vrsti peEcrptpa pl. oster (o vtnu. . .4rf tu obrezana trta. reka. . impf izzvati. na_ slabem glasui HarIpaBIl (crcpu) pe3n^ osramotiti.sadolnjaku. Zezlo peAetrft. Klluka t&4pra. oomor sIruKClla. lar formlliri T. 2. bnpf reducirati. lesorez pe6ap rz rezbar. BeTep pe. upirazreclu:straznik mu se -Cei n"$ft:fiH. vla. drevesa). lesorezec pere n zapah na wa-mqjhen rln. .pexru n rerim JavtJatrse w ftpa pf.B p€so-^vuda. sb:niena vsebina. pc Ir€. narek I ge IreAsE.m I resija. mlrau. poniian.?fr.prerez pe3ar{<aI kos.ALOga elementlistine pseq.. trg zadetnik perrnJa I l.. zmani-l vprs v register. . retija (delo rep€rpyrfpa pf.DHaddi relativcn_ odnosen. svetinja-. izvirati.6ril1ff. Sramotiti se pe5''rd6 m -ce: rezime.predsto n"ffiuori r€zek.peKrrqKa f od pcxl f. verpe. tekma tra Tam aKazovatil razvrsCati voot pelr1a I vrsta. rezina. zapo_ per. r.{(aI bolezen.r1 opp nporyec l. odoa4enost petd.En I religija.2. polica za knji. oziralen pe arFJa. obvestiti-priDorodtlti.ul<lnja. {r€ adi gL p€ru..".a-yeMa rfi poglavur musllmanskeverskesk-uono_ sti v nasi drzavi pejc m tam redni avtobu$: KoIa 49qry p+or oA Err. Krnell I I I I I I I I I I I I n?"ffi . rEzati (kruh. Ireaoar fl revolta.909.sletniski ostanek. {Ka adi redek perzori{aen.1ot""i3. raarstitev kres (tatn arh) peAarrftpa pf. skleD peaodpa irzl rezonimti. prizadevoost.ki gre po peu-peEoVttucKr 4di revolupo.. reienj. strirati. relikviia. lrczmca p€oK. pe$r impf urejati.PeAocaeA zaDovrstnost n Ien.w{vfiw pt. -nn f rckonpeK6pAI rekord. orodi.h zastavek. naivedii dG seZek peKp€auda rekreacija.pedrila pexr4ra pcr(trc6p pe^Jed) pe. 2.v.

n . predstawistvo. ostrina f p€ra I repa (bot).l. . lig sredstva reracla za reprezentanco peMe!(-Aelo'? mojstrovina pe.?jokavec. sred. recepcija.f.odtis.rKa-pe.rerclirprz. impf recititrati. peqEe IiA peEolrc6p m r€pertoar. Salni stavek pelreq{qeH. obrabljati (zaveso. q!. penoprdpKa m. pgteza.spostovatr pecraDpfipainrpl restavrirati. medsebojen.t m redek gozd reoporocevalKa pe[p€elraqlJa. ponovitev peMeE. pcpexa'6nunipa pf. gI.-E I ponavljanje.r m rentgen peny6^. pG pesnc'll adrt tako rckod.ponavliasposrovanJe pecreKTtipa iln pl respektiati. pusultyBa ruzrrau.. vzpostaviti pern{a-petm bot repa I petro. gl. resa peE4oca. t restavracua roeilo pecfpq pl viri.preure. -qga-peqeHqrn(E adi stavden. -tturor tn revmatlzem peoepd m referat. sito. peuEDa. gl.fiqa I den otl pc(a redica peq|IrK. ribe. poganjati madice.zr lam leksikogrdl. obvestiti. bcscdniak pevrrurap. preosne pernq on je napravil krir. stavkov peseHo 11 fam tsoda. pc mxltn pe(bopM*pa pf . tradnica. clslaU. z peEca iftpl cmeriti se Iesaml pec'i pl arh predrtati. trdilni. pesAoqtsa ]al. peiMart3aM.. 3. kii! Dapraviti. f resrva porter-re-porterka.prdrKa I reportata. aworDatidna ieakciia orsanizma perp. rajda -6r I r+apiIrtacrJa. porodilo (ustno ali Disno) peilep6uAp -m ljudsko glasc vanle.og peMes Jerrnen.uiaquJa. -Hn I l.aHa 4di rentabipeEr"a6r^eH. impl rcform\BO. glas peEra I renta. ponovitev. sPreJem. peqKa I arta. proga.perKocr I redkost prezentanca. ugled. oce u pe'qlefrrc m recepis. porol4vaperxa.pecropdHr. -roj peHcarle oetlje ca Ja pecri^ xuBoTTa pery<a*e r rezljanje peqHe It zarezati. peqKa peq t oeseda. 2. ki hrusta) peum._ ir?rpf (na obleki) pecaD-peceri.pepEa pedica I Zen. vzajemen pe\lnt{L m solistiden nastoP umetnilta pewrrlrya pf.. ifipl dem od. govor peqe . prenoviti. pJ. -qn n slovar. pe>xe . rgre -jermen.pecrrc pl enkrat zarezati gI. impf renovirati. npauua Ha DeqeHlxra nikahi.AaAO peqnHa IIe. re.sojenice. peul ad. sKusn ta obnoviti. impf rcbabilitirati.. spored pecrreKT._nape.preprogo) Peclntaliezilekvsrlu KOV pecKa. preop$. odsev.pJ redi. "4u tn gt. usposobiti peuerBelll tn recenz€nl. peqrrocr I zgovofnosl.}. refleks. sk(> navllanle pexa6ria.ana adj teciPto den. peMeE penpoAlrqgrja. prepeEcaao .. tez Ziv{enJe pect lnpf l.Ja.i zgovorcn. [11. pre_soJevzuec pL lmpl recenperleBtpa zrratl. pet'{c n dem od peq vrstica zastopnistvo.tca petq ce 359 pelMa. presnovatr.pecKo4dt rezko. oa peqeHoro rie ce oera usool nihde ne ubezi peqlfia f gosto reSeto. dislanje. peEYBa pr.obtatl -sra adi fesast. dohodek iz obresti ali pratnih zahtev- pe ca.rpiba I repriza. per'. peqoBuTocT peqn. odsevanie: 2.rHnua peqqulre n dem od pe\tsxK slovardek peuuw<u adl slovarski perroDntl 44. pet. sKootlatt. zareza pe\A rmpl dem o1 w''de rezliati ustlosobltev qOBIIT peqea m sladka pijada iz medu: marmelada peqernqa I stavek. zgovoren DeqoDrlocr f zgovomost leru adj dotiro-zapeden (kruh. cmeravec kraati. oonosen pecKaE€ z rezljanje. napraviti re4jaj.. nje. posDetek.. guliti. rezrJau. relerenqum peoeidm-peQepdrrncaz. spreJemalsce PerpflPoqerf.dukcija. oblii. perfl{ur. strgada peca I matica (vrbe). -ltrr 11. repropey-qe n-. osKoorJarr.i"iii+ -u" I dv p. 2. impl reorga. Dascek oDnovrtev perwb. obnoviti perroM6 n2 renome. oApeqHa. 2. ceK. pe pecropdH. vrniti ugled. ipra. pripev. stovarntK pe*lrapcrcl adj lam leksiko srafski pewmopcno n fam leksik.reflektor.r.Ce IIOCrl ratl ne noslmo vode v sltu peope-y 4 refren. impl refetirati' porocau peQaerc ru l.zem. rojenice.pcr{r cc lmpl redaiti se cmeranje '. I referent-referentka peoepirp. peuKa len. . peEer€l..pecMpa iftlpl_gl. Prev. gl. na_ voollo peqdma I lig nasvet peqeEtsja l. Zaro met peQ6pua I reforma.o&irpa pl.pe.2. pt. rezerve.lig dodatekiri iedipetrerqr. pspprdp. peqpeon n rajon KAISE Peq'Ia'fr3frp^ pf. wnrlev ugreoa. oce njevalec.. pa. noTBpatla.Z Sponnaeki. mostvo. d. -r6en pas -r. potrdilo pe4e[r m lecept.respekt.rrKa republika I peHAe 12 skobeli. -pecropaurrJara.ostro (utr PecKoca rezkost. sloves.

pl-anrna 'ptrgEe + rezgetanje.corcx! adi nsji. pl-po6owr.n posestniksuznjev poooBAaAercacr adi surn:e. slama nnD. ragetav.rF-'pxerm(. . . plentu.IreaeE. izbljuvati-bljuvati puAEra .nMa t"ima. z nmaml prn[ri!trM..tegan.. gorski va we tmpf nu aa. . -rdi m arh prosivec 'pr<a[npJ smrcatr 'pxaBEIA I smrtanje 'pKralrn smrcavec 'pxFe. pnAJe.aKanJe pErarr n sKa(ac ptltnrn<a I skok.t!nr n ritem pvfta.t. reweta. 'p'1( | bot r.yra pf.. riziko. t fival. riskiranje bfu. rieaa nji. 'pKEyDa pl. ce. mupz6e'n..E(rIB impl tvegati.turllr.zarlgalt. brcati. 'po.. prnecT urTo(pcnasro oEgo 'pt<4fi-'pr(etr ddi rren .n den od pu6a ribica. 2.zool ris.polteDje arh vrl. po6ujau po6jarE<x gl.. rezisrran na.gnoj) lopato (sneg.qrr m ribnik pE snqap r?rzakladnik ptr6alrcKl adi ribiski pral6ro n tiiota pr|6apgllo rz ribistvo pta( nr rjovenje. nozow po6. rot ec nle.gr-mct! (topo. rau -ani Dmvtcen prr3EqlaEe /r tveganje. p[ra pf. gl. fl 'p4arryaJpxerqa I rzena pnA. prlrve pIqra I a/rr prosnja pttrJaEJa. a rildek.n. nDl -Ar|a adi podoben pHrqre-pnKa.qtra adi I. drta. cpe(a Joc (gras) p''. spodrivaC PeutrTe H(rcr I odlodnost.. impl kolcorti'pxattrft. kr}ralnik pare tm odmetavati. wrqa I suznla go6lat4 m gl.'Ja-po5. skakanje pnl(a t dem od pu6a ribi CA p||Ba izrl skakljati p@e I skoditi pwtve . po6u-a(i-a!v JauKn 449 {Ot KaZnJenec pooJaErqa I gl. -aHa 4di odloden. odlo{itiodlotati: skleniti.po6}Ba-um je lahko gospocar rn suzerrJobenem IrogyEa. rovati z rilcem pwta impf garati. iistiti z Ee irnpl lopato (sneg. tudi BprerII(a plm a I plosfa na Stedilniku. -Er I tezka jeta Iro6EJar{ fi kaznjenec po6qjaurrl dli kaznjenski pooujaErnrqa I kaznilnica po6. r DOSeStmsl(r nordoB aAerelcrxo fl suznjepc sesuuswo I I I I I I I I I I Ba.-Bq[ n ribid peuerKaB 4di reletkast p[6oaoBcrBo a ribiitvo p€rrtr.impl ritati kdaj pa gl. tvega)ryp nje. stik I pnryBa pl. !a{.qtp1 suzenJ. -suinjevati.r n vrtiljak. Irooec pr!!l:ap.l€ I gl.pusgepa. den. tekneomaien. rivelik kos krrha sKlranost pn6ap m ribid pErruIa t zakladnica pn6aptnfi. DnDcef. r. orezec pE. poteza I psrccr adi pfogast. drtk4 IraK. -rDl rn l. ruapcevau.pmm. risovsxl P{ra. po6je. po6ja m sr]lzenl po6rr. polten. nalrTaaoHn Ha psrrr Fnr rBocT I redljivost progaste hlade Perm(a arta. roDau poua. inpf hrkniti. 2. gnoj) plnfta impl kopati.uaadi ribii lvlnle.no I suzenjstvo. rencanle pf. pu6oBrrAeE p[6o oBe4.p[Aa t ruta. skle panje. mera za papu pEcolpf. riski. vr).6flrr. . brskati.'oas.6. plrrll!ts.| riviera.puacxtr adi hribovski.'Ef'. ptrBa I nabrezje (ob morju) p[M^-pE8d^ra n. 'p" Dla. drtast. rigorau (vrnograd) pu^ecr adi rilast. tullenle. kos.gora. arh sreda.resrtev peurtrocr I pripravljenost. gl.. ptlAmrre zMbovit. Knoqace pErEe ce. KOaJ.AeEadi -r. odlodanie peDraraqrx adi odlotile\ peEerue.ezgetati. blaF cevstvo po. jed z rIDo p[6oEsAen. neten.. ris. poditniskl omajnost kraj ob morju Peut rB adl resljiv ItEa_ f proga.ati. 2. impl zarJove . rien kruh kolcati. rovati. -E m pmire.'dem [4. velik hrib 'pxrmre ri rZiStF. impf zasurnjevati. x ouHe ce ptrrydr z ritual. irytpf rimati prrMvBa[ adl runan. kopatj po!fft adi slaboten. rezeni: roaeua pu6a ae6 pnlqrmocr f tveganost.vM qapy- t I I I .odlodilen peurnre^Ho 4d? odlodno mec. brcniti-ritati. gorat go od pI-Ia velika 'plxg' -in!4 rencan ltuclt ttg. \ta fi arh aast.IteluaEaEe 360 pntoEr4a JOt pottrrocr prI6o Er adi gl.-aptr ffi zool floe pl ilcaru p. ce /t inpl rittiti. tezko de Iau pma imd skakati gl. zavltanle pno''{ adi fihii purarnira lbslovski l&Seli izpt reiiti-regevati. puxnyw pf. ne. zavllau(vrnar) ptr \ i\npt. obrednik Pry:e .skleDati peruaaaEe r1 r€sevanje_. kosdek. iptr6a I 1. rezinica (kruha) Ir'dwr. odloCDa. zasmriati-smrfati 'pHKa-'pEsf t nar pl nosiica. impf !dantt-uqartau pEs-nqell. reta. rlenjak. ra.lrtu-po6os^aAerea.suimpl riti. rd. mehek IroBurocr t slabotnost biti Vo6U"sa . kopati. . po6sialuHUIIA po6oB^aAeleu. trobast pual(a-ptl o l. 9p^Jr pmtre Aa Qarrm xpg:rlse daj malo. da dobis vec! pw n l. rukanje. cKoKa plllalle n sf.!|. zaglrng u-rjun.od pxA grice{. .re fl avg velika riba pr|6Eo z ribja jed. od- pr6zqra I dem f. ibica: 2. rilec. {Ja r sklep.riba.

'pd@ 'pr m zool brt (lovski pes) roD K atnlct 'vl'd inpf kliti. iivo prostitutka roec (zarja) po(xrdcw adj lam vlatugar. soaor ce Bp3!'Ba 3a poroBr. roZen.kaldek poHKapKaI metla porlKrrqKa f dem poEKa dtobpv6a t 1.a adi suteniski. poxAecTDo n cerKy ttozlc ki pot(eE.a.vetra) poMo r+poMorrr| ittrpt ruborcti. porr ce rmn to}rlr poAglxa t porodaica poA. poganjati (tupown impf robkati. I sorod. poMo^ poMopfi inrpl gl. slab. gl. lig n tresk onemogel dlovek ?cKo. xnrio Maclo roZoo olje treti pv'(rlrfa I 1.kl sc po sipa (ol)rcljcoll strmina) poHqT(q{ slroj za robkanje. kal Ka majdkeno.adr sorodstven.o. hlapdev. oje aevski ponsrao fl suzenjstvo.ubored. kogoomjanja potr'cr. sipkost. nMor m romantika poMol-poMoH nr Zuborenje. obilai obpars adj drobljiv. gl. trhlost_ pollof m go(rr'nj anJe. rojec poK tu rok. 2. pohleven dezek. 'pcsa impl hrustati.rrure z porodnGnica zanje . sorodnost poAgrr-poAoM ddv po rodu. pot na delu n1k pocr in Fl rositi pyes. ustvaritev -. 2. cocroj6apoAr pl roditi. rar.p!tso r obleka. rornat. nevestiutuca na oprema: 3.. 2. n rodoljubje poAo. mladid. rirehko kuhan (jajce). sedporaql|ja t l. oe3 ponoT orez -ce: p\^ adi l. tazvalina. Sumliati poMorrllrD adj . nezen IroBKalocr. tumpoMop rn gl... rozin. . -re I fam t.Aes poAerr. travt poEraer6e gofunjanje.4ra f domovina. otrok suznja pyarrz*n adj rudni3ki poca I rosa. trhel bo poH . crditi se mrrnranJe. zmeriati se. -rdedkbit. obleka.porrocr f mehlost. .toman poMaHca t romanca poMadrf3aM.'pry eq.poaJi.JEa adj nar pes ntjen pocErja. hrskati.ato.qoBe- liSau) ni starosta.poi. rooovrlen: IroxHtrga t rozenica poBoe adi 1. das.JpcsiBa pf. eArra pos. sorodstvo po$'trreI{a adi.rJn I vloga (v gledapoMafl tn . €Bq m roJ pojaK. druZina. Ta He . Yrtnica. dem od p\^< ro'pct€B adi hrustav Zica. pyAoKon-pyArrdq -ry m r1d. kaze Dorodiden poi!. gl. kru5ljiv: darovinja Zeninapred svatsipek. {r. -qra adi hrustanden ppra I l.r. malce 'prv qe fl defi 'DTvAe[ kli. rozen domad (olje). mrmmk py Agqal ov c as k odr as to ranle 'r pousa ?L dem od po6 mlad volno suzenj. .dica. nost poAocloBte-poAocloEJe 12 ro dosloyie. . rdeti rati pYA. -r[r rfi nladi roj aeTOBTIHA poAarel rt roditelj.sorodstvo IroAoacru adj rodoven po4o&y6eq. okenska napoA^n adl rodoviten poAr@ocr I rodovitnost voinica poArnrra.ne rz. hmstati. tiskarski stroi puraecr ad. kruS. lanena oprava Ijivost. 2. genealogija poAcaDeH adi sorodstven. -. di fie) drobiti. -^qa m klica.AHa 44. irnpf hrustniti.-. rotacija. ruda. fi izdaJavec poAocKDepHareEe z Krvosram.'prKaI brtica lig slabeti -ce: poHKa f drobtina. 2.rqa z suha veja p\rKmr adi rozin.lM e l'o3oBa n]rnovo stanje ni roz. py. l(or soroonlK. 362 poMopIr porrofl||lu 363 pYln|a nik. Elovekaza iezik poa '7.trcKaB[. doba starsev poreaHa f roleta. p\\a impl zmerjati. . (q vinu). rojsten r.isker(konj).-sorodni lig delo. pt poroBu n rog. poAoorcranuuK.Ysa planinska jasa. prhek.latuga. IroAEreN€ I roditeljica. rahlosl (zemlje) poE!|e n aefi oct poB rovrc. mati poAlrrcacKlr ddi roditeliski.@ ra rodoljub po4o. 2.j rorast 'pnaaeq.PoBJa DOB!(aE-DODOK.pU'ra f bot roza.soro(urlsKo IxrArrrrucTBo'. os. kruSiti.tolm(aI rodoljubka poAoHaqa lld(. grditi. lig ustanovitelj -!F tn rooov- I ir iod 'pcHe.pu{ee hnpl samo 3. vrtnica skl p\xTint pripravljati. kodrolas pyAa t 1. hlapdrav. Aarri co poroou velike laii. kodrast.trDocr f drobljivost. se roden poAcrBo z sorodstvo. Sumljanje (vode. 'prKra. vrtelart KonJa nje. lig slabe ten.'r6d. mrm. -wr. paia poAll^erf. ode bel pru'Jte t dem od poj rojdek.pvAap nr nrqar pyAapcr:Bo rudarstvo stvo: uietnistvo n ponrae iinpl godrnjati. strela me-EKa ddt . 2. -^I|a adj poroden.hak (sneg zemlja).re[. poMo^I| poEja I giom. sad. rencanJe. sorta rdede ga vina 'pcKaErga I hrustanec py3MapnEm bot torIl\afirL ?c(arusaB. po rojstvu poeEe fl oq pon ce rojenje XOT 3Zl la3ITtK VOIa drzrmo pox6a f otrok.r potramqo/ zcurllo. za roee.r16ro adj rodoljuben IroAo/blfnBocFpoAoA-yoe f. jamica por.tclta 44t rozen pt-adi rojen. .

posoda.-xs m (stara d(tZinska mera) serenj. bakren krotnidek czar m fam ura..zmesnjava. mooa pu't^ pl. Siniti. dra' .ja. nruSC KOIOOOCrla. svetel (o laseh). volas pyrt ce impl podirati se. \ov v. hoteti. caarrlre t.potaknjenec cda.. . vsako soboto. kosmat /nac \.Ef m fa?n poscs. podrniti-tr' diti. nwrrBerqrr^aK m lam ooo. caaroa oArr salpeA ura prehiteva. ca pa6ore^ ^ero vse poletje je delal.torba za trg czxa impf 1. plavolas 'Dfo iinDf smriati. 'DKar6e oa 'pw smrdanje. -rFr-P!qoK.4erL dem od caA l.fr I saje cafaB adi sajast caterKa f dma ovca ali knrva cafoca. -rlrl . L^lar /r p h \ pycraJ. semenj ca€McK[ adi sejemski carKeE. pJIe pt. podlralr se: tlg vati. !vigniti (ogenj)-rjoveti. {ti4aa. valill caABrn(a4aAtr f..a\ zlata ura. Bo caoora ob sc botah. ca roAnna 6o^eAyBaa vse leto je bolehal.pYtx tpa 364 'pqKa 365 caKa p@pa pl in irnpl pokondati. khltra cas ft bot trst.THaadi soboten cara'all a. n otfoK v povoJu pY.Ati.Ku' povapj. ro ocTap oA caoJa lezlK nule useka kot med ca6Jecradi sabljast ca6jsqe+aojtr{a t. zaxncatl. pocf. rprl caaTr-rtrl ure. ca -Hok He cn'lea vso noc nl spal caarr rr bakrena skleda. Bo ca6orara prejsnjo soboto ca6oreE. pos()dica ca4e qdy fqm samo. iila (atutl. f den saE-' lJtca ca6jrmre z altgn od c.z sadilec c.Bg. dmiti caert n sejem.ci adj rdei. er-m -f-am Pod' kuplenec.l od caag bakreua skledica. treti puc adi rder. z sostim runom pYEo. obeoovan plireK. dotikati se sl. nol(oBrr. unidepynm impf podirati. sl. itnpJ r sajami umazati. ba- kren kroznik re Krzllo p16i'i&-. Sifi)koUstni rogoz cala.n fam 1. zanesljiv. B csoora v soboto.le caAeEe/l sajenje. potten. nurrrc- I I I I I t I I I I I I I I . gospooar cajMdtrae r2 sejmiSde caK m mreaa za ribolov.cafl{a. roznat plnne ee impf rdeti.dj fam zdra. lc Zenie. onzgnru. sIlAeII caaT stenska ura: ue6eH caar Zepna ura. ruiiti se pu0et. 2. -AIg+pY^qem. sadovniak caAaq.-jaasKor e. gl. rdeda barva. na) caar pol ure. postajati roec plMeHu^Gp$reHrfia n. ki Podira. 6^l^e nad! fam jrutro<tb jutranji zarji ca6ja I sablja. zarja pll|'eHKaB adi rdedkast pweAocT I gt.wmlaflrEar caattncrn adj f4m urdski ..rerl -Aqflrr ffia?a\i. . pla. nagajiti.. obed podkuDnina pynoer"izj a.praniti na.a6ja velika. saditcv. dober. kr> Sara. 2.zatic. tet:ka sablja ca6ora I sobota. pYMeHrio pulleq aqt nrnlasr.cnska obleka brez rokavov caj6trJa. Svigati_ pY eK. brizgati: vreti na dan.zm. bot).t. ovlpiEtrs adi kocinast. -'Jld tu kosilo. f fi&ica. trstiko.71 L-o-i'i'ut"ti piiii?'i p!tra irnpl hrustati..nograd(d() treh let).. velr. obleka. ovaja koza.'1 s$dilrl o klin caAlnqa I mlado drcvcnc. crpe^r€aa sa caaror kazalec na uri ea. uplJrvec . caiocpa pl..l'rik.z..arqia.e (dajanj'e in sPrejemante. -ce: unidevati se Dvutnrea n alovek.11runo. m cvrvDeu pw.. prlconoc adj svetlolas. 'pxa 'osr(laimol law zbadati.eda..ledi. sadika. cc ca pron ves (o dasu). svetlo rdei. uniditi pyr. 3^are{ ca. krifati. in ittpl kositi. nrnav. ifttpl . Yrl ca4 rz 1.valienie catgimpl s-aditi.

otrok) gram ca ousrlre6vDar6e n samorT./ pohabljati. nri zahtevati. ljuba noma sam canacxa f fam butka caaanrvoa f razsol caaaulrja. le: c Mo'adv-gart<oni enako.io n ialo. caK^erlca.caMoE Ma![l ce. Domp ljivost caMo3auTrrraf samoobrllnrl)rl caMoErpaA6a / samovzgo.r PonaDlJanle cax rn irrl. cax. t l4rn vznemiricnost."jsa 4di ljubiteljski. cr IJ. -DIta saki Zivi sam zase:sebiden. liar napiej.A. ljubiti. m afn Evgarnlca arllax. caxoT||Hx. Sele: ves.. cs ja caKa pa6orara svoie delo ima iad. caMoDacrtr[ace. tetava. 3. ruro cara EeKa 6rLAe! [ITo ca(a^o 6a^o! kar ie. samouuoJe catnoBoel'.e. -qrl n samovorl- caMou3Tpe6!Ta16e ravati.a a.. caMAvBa pl. gl. pf.dj treblienie samoglasnilki. oddailddaliitiitdpravliati. biti potrebno. caAe caaaMaHAep. 367 cErMaR. caMol|3rpuavBa cE pl. canDdra f servieta. impl \zgoiitic. niso pazili nanj c L adt tam samo.rnJa adj fam ki ima rad razkolie.? samooblastnik. odposlati. nJe samega seoe fieL caMotitAPI[Ka I lastno vzdrcaMosoarntua. adi samoziv. vokal caMoAeeH. sam (brez drurbe ) ljubdek.. zaielen ca'. ieleti. ru caKaMce iajv6aso Zelim ti vse najlepse. p(rrx l' r. oA ce cpue caKaMiz vsega srca telim. slinavka caxrarAuca. caMoEolut trt. siiaj.4. tlnpl tan odoraviti.ll]r ll1 ponaollenec caxarllfi to I pohabljenka caKarocr / pohabljenost caK cr{oKaAMa tn. varati sam sebe czlMo3aaax!tsa[I'e n varan.ia'd. car. .irl caMolxtrpaaE ce. namenoma. caKa AqcvBa pl.b. -qri n ljubimec. caKa r-tlej(eu ho&l nodeJ. avtonomen.rEar tn tam razkobje. -ce: nosefte se ce ca(aar nimata se ved rada. 6€ Aa caKa nehot6.ao Ka e ves je blaten. gl. sviniska mast ca^T. td. amaterski caMoAeeu. "[*t . caM co ce6e 36op!. -ce: Cutiti teiavo.caMoBoargqxa f Zevanje samovoljnica calMoll3MaMa f samoprevara. c xurcrllr . caMraMer4roK popolca. caMon3MaMYvzgajati sam sebe Ba ce. caMolr3M€lqY_ ca.^v auKa. 6<illreua cararo ni bilo na_ prtidek menoma cam pron-adi l. nista ved Pri' jatelja caramJa I konjska smrkavost. morati. bre.ti si. zahtevati. caMoBacllltrv' samoslepuo sa ce pl.tc( cairifuiar. rad imeti. m samec -qll caMaP_tr . caKa^Mca{aKa Alr' cvBa caxisla. . . moliuben fi caMosa6opaB samopozaba ce. . ca.1 klobasar. nepoklicnaumetniSkadeiavnost cauoAelen. iel: ruro caralu rrl i'rirre? kai se hode!: 2.l intet lam njkakor'! caMor acKa I gfqtn satnogLasnik. impf slepiti sameceMoBacr ml|tre /l samo\zgo_ ga seoe la ft kdor ti. DoSiliati ca. itaniii se caMrrvBarbea svitalie 'samo. naieziti se' ieziti se cirarr adi liubljen. caMo BoiAa cylll ves sem moKer canaoonaaf mit gorska vila caMoB^acr[tK. r. impf izmuditi-muvi. ieziti ko6.ddj sedlarski csMe!tr(a44t samsKl caMEe. iskati. biti treba.Basam s seboj govori. HllIIIa^xa caaara f solata catqe adv fam gl. slepljenje samega scbo caMo3arra I|B 4di sam()v cl' lllv caMoSanaaEBocT I srmovll(l- -]ltla{aMoAe. <ta a. iolSda. me (Itg) caMapes. skrbi sam zase (brez diti samega sebe tene. zgolj. He caaiDdra. domade izdelave caMoArBaf ruit vila caMotrcnBeH. ljubi 3. ca-Ka Aa Aa ce JaAe. -Ill.caKarlrJa 366 curul a/f. Mrr ce caKa se-ce| -tm-Pets: rad se imeti.airiti se-svit. no)l 2.. pomp cauo canal|a 4dt IIa caKaHa ho_ canre adv fam gl.\er ur ! tctko (mulno) mi je . caM<aMr-l' car€rlqa t ljubljenka. .tovomo sedlo.t B caKcltjani rastel v-cvetlidnem londku. -aHa d4.w ca.vokalen . impl zd. -su t cvetlidni loniek: ne pacre.1. caAe_ caaa'Ic . impf slePiti.-pE9 dat_seoe[u ca:lIap''. ml noce. itn pl gl.jc. ca(AeTuclaa pJ. pohabljen.reB^apor cro axHapn cev' MV CalRata ljdr je od njega zahteval sto dinarjev. mu je radunal sto drnalJev. vendar.di safiro. tig fanl \or' tevali se iz koga caMapwja. ce IIse lreoa ie iesti: caKa Beke aa c 6aar't moram ze itii 5. -wr . .tMoBMaME cle. anl. Ie. 2. tmpl vzgolrtr vtgil jati samega sebe caMon3AlrrKlTar6e n vzdr-Icva. samodrzec caMoBlacren.. samovc lien canroroaxe.ioraviti-siravliati ko6bcutitiea1' teiavo. ljubir{o!i. oblasten.tmpl oseohtl s lovor_ nim sedlom. /. lK lrv . samodrStvo caMo/bv6esocr I samoljubnost. caMo3:raatKe caMo3aaaxvsa ce pf. "Aptr t r zool tno- adj doma narejen. Dalasd. imol tam razieziti.-jrF ru amaterski delavec v kulturi caMoAejuocr I delo na lastno pobudo. ce pf.t tfi sedlar za tovoma seoE caruaPgBc&{.-cuEan. -$r la.caMor acen. lievati.rrouaurx. -nJa z samovolja. sam (osebcaraI|IIK. ljubiti se. si' iai. suve_ caMoBracTlre & samooblastje.

porredovanje.Jq[ ru samomorivante samesaseDe lec csrroolpeAeAoa I satnoootoccauov6ucrEe{ 4di samomo oa rifsli caMooqpeAe ce Uf sam se rr caMo!6f.obsebe caMbcr f samota. vederni mrak.{F+al||otlrqa ttt. potrditev.ur n gl. ifipt opazovau samesa seoe clrMorraAean ddi samozaverovan caMorra4earocr t samozaverc! vanost caMonsK.loDate) can pl kn' (konislii) dcvirnjc. kakor Draviio caqipji.carrygeH carryree adj milast.milarstvo samouDravlanle 44. mrreq caruo0aritarnrJa. sanke can<a ce impl sankaii se caEKrlcagftIfM adt KTSIA cauourirna t lLm su\ota.ro_!'Aersie craMonolrErI samospostovzlnJe caMocEesr samozavest t caMocrecn ce pf zavedeti se sam sebe(narod) calfoco! aAlrarse n Samoob vladovanje. caMo. satira DesniSko zvrit. baie. sar(ulut c pA'. €I| fi sarkofag. zdraviliSde carAax.f nar€diti santrev momor caMqrnpaDAeBrref opravide. 2. satelit.rnracen catfiIDa tmn samovau.csMOlElr(VDarEq n poniteva. rfnrl namutu-m rlr lastna hvala caMoqeAeH.cdMo!6eAe8adi prepriian \anJe se calrpoAl'. caMocr se cuooA6parrat samoobramba caMorrrtrt(.n 1. toiba sarnega sebe c€. . . tmpl samega seo€ poniZatiponizevati nle caMotrorKprBlBa{ogr t samo. zvezda spremljevalka. -q{ m kar samo Dozene.c pal.kutmC-iz sobolievine cariaropnlu m sanatorij. liC prl preznrK.ca. so. urediti.raxz sedlarstvo caP46.catrlsHqa J m[ruca dosten.bo dica carflcihKEja.r samoooDoveoova. sam sebi namen. na pol svile[a tkanina carsDa f 1. Dozrtvovalnost nJe samega seoe caMItaK tu brez p. obkroziti. omarica. samozatajevac4 pl. satan. caMoo6rrd!'. 2. osamlienost caDaq fi seohr cabaq.-Itrtl| m samoljubiez caMoHa6&vAerfi e'caMoEa6/b_!'SamOOpaZOVanJe Allalle '2 caMor|atrbyAlBa ce. caMo salnotar-samotarka caMorHrqKr 4di samotarski npeAe r-rce caMooupeKYEarBecarrooAltetf cauotysa impl samotariti YBatse r.groonrca capua I sarma (jed) capon m lam pijanec. cauoo6B|M . sardcla. crMoYr r(Ir ce_. !. impl larn obkoliti.fi?J sam cauooop_a3yM ce -pJ. -!rHa44. caMooaacfEo ?L samohvala.draziti c ralg. impf obtoriti.saunolec mila carrbynpllparte paooT-HrrtlKo canlr|apHtnla I milarna upravllanje. -AqI{ 1ll samonvalcavec caqlrmca. zagotovilo. . milnat Aeu.carfronbuomI samopomod T ABTiIIK caMonocalTa f samopostretcaMo-1b!6eq. gl.n zaboj. €rr fi dvor. va.caq'rr rrr milo caryqap rz milar. caEAarre z derc od caa€K zabojdek. I I I t I I da.nJa a obcaxoo6rfuepre.cw pf. skrinjica cjart!. ":IMOI tn Saruazem. . zadoscenje. .caMoKDac r?t kislo 368 caMol1txrKiraEe caMovrtn0rlYleil€ 369 caFa I caMonoxrtHsl adi nepovablren.iYeti caff!? r?2 zoot soboU caMw^uJa adj fudecl iz socaMvlFr{a.uraK bolievine.pt sanirati. caMoTgla coMovl[ urvDSl6e /l samouDl_ can n rodai (sekire.resiti car*a I iani.rltE rn centimeter 24 Mskealontkcsloltnsti sloYar ram men- .. . calqa t sal'na. zavarovanje zaKOna caEuo|Etap.samomst . -us I sbnkcija. .crao z sarnomor odloliti caMgocyAat obsodba samega canrolrepea adi prepriaan Yase. kamnua ratrev. zbadljiva Sala. cavona6.ua adj svojeroCen ca. zbadati.. hudobneZ catatEarop rrr mesatrica care^fr. porostvo. potrdilo. / crMooApeA! ce pI gl. { l satisfakzadostitev cija. obdat_i.-caq!'rfic'!tsa pf . -iBa adj samoza. -Ed{aMoOa. samounidenje caMolnpaB!tsr ce rr71?Jsamo. somrak -. uoravliati se tl. :JEa adj samostoien caiuo{aJaf gl. ozdraviti. samopremagovanle E ce pf. cawEqerr. samotariti. ograditi oster zasmeh capKoo#. cap4r. Sluvati.ra-caP4mra/.llocaec€s. skrilja. sobaljevka. izdelova.rA. {Ira 4dj samozavesten caMo(rcMaTlraEe n sarloopazovanje. sam . se ]'zobrazrtr-xzootazevall cauoorlrau{q{ ce pl omejiti DA caMorrperop nr samozatajevanJe caMopaqeH. fi l. hudil.caMo!6xe ce .caMo!6ueq.rqlal6e n samoonm. caMol. palata capao n menjalecdenarja se zaDrt I I I I I I I cairocroes. pomagac careH{artrEgr m saten. kro Kar cacna irupl laz hujskati. z vero vase seDe cslro$trrt(YEa caMoorKarKlla&€ fl samood. finska kopel CapKagAM. osamljenost tozevati samesa q.ryr . satnozvan mleko iz presnega mleka ceMorq*rqK.npaDlrarse qeEvsKo cauYlrapq(Iradi milarski caryTapcrDo fl .

. svetoven MarypcKo cBr4AeTe.ex-'ad.cEe(a rmK.i svetel. skotaliti-valiti. Dodatek coe-.aimpf posvedevatibla.2.svetlikav crerarma I svetloba. zvezek cBeasoaiLv zd\estno cDecsocr f zavestnost. cBeKaF IIIllK crewrcH . duhovnistvo.e. ittlpl stopiti. ifipf osvestiti. zvederiti se-mracru se cBeqeplM 4dt zved€r. luI.. na cBEAere^crr!tsa impf g).ro adj.a.lruron svetisde cBeKpDlfH. 5.rK. reducirati cBeA€rr. dist. f cBeEarlrcrt uvelost. liudje. hitro cDrrA! oe. cBer/. svetlikati se cBerKaBadi svetlikav cD'erKaBrqa t blisk cBerKaa[rrcH. cDesep!tsa ce zl. izdelovalka) 2. posve.be fi. -qn f caersrea m svct dlovck. O prvem mraKu cBeruHttR. gl. veniti . prazTI1K cBeAegze. svctilnik. Sibre . f€ z4rav.raa ali svetel c'. impf uveniti. gl.cauAltarre+rniane a ugajagoslavljati nle a. zabliska- cBefl^ra / svctilka.cDa rqtsa pf..ki se da skraiti ali zmanjiati.. posve- .di slovesen. -r|Hu rfl sla\a. Zar. CBEA. cre(apra f svelarka (proda-r|r| jalka. sklc f cBeA[e.migljati crn4aurocr I vSednost cDe(a t sveca cBek^r.. mozev ole cnexpaa ta5Ia_. os. cBeAoK cBeTosef. reduktiven opravljati cerkveno opravrlo cBerrllleHqrao. impl ugajati. drulbeno Zivljenje cler adj l. cBeceE. t rrpf zasvetiti. svakinja. zavednost cDecrI zavest crecrir.DaA6YDa inpf napraviti svatbo. inpf ztl]ratiti se. gost na svatovLini.I a. r i c F ' {. i^p! pt. 2. {tltl m svetnik crercqrrl 4.sveZ. 2.'n i r i duhovgdina cDerr|rrQ -rrr t4 svelnik tri.fiocr f bliskovitost cDe[K]a6e z od caerKa bliskanje.r/ svctnlSki cDefirimpl svctiti. biti pc crerylrl€ I zool kresnica godu-postati vSed c!€IU^ka impl svetlikati se. 2.zaveqen clecrta f l.te-. cDaToqBa ce pt. o mraKU. z cBeAorrrTlo prlcanje. sijati cDctrr^t. svetlikanje crgt^ ifilt gL cger'. ten.prebuditi seosveSdatise. svatovati je. t pti. r? cDaA6lBar6e svato_van cBarRa.enitnicBaA6a svatovSdina.cBuAerr. sla\" nosten cB€qeHocr I slavnost. Posveaen. znizati. posvetiti. 3.uirnpf pridati. slovesnost cBeqepr ce.ItEad. d .IIi .Prebujati se. tmpl z\aliti.i l. "da n orh ob\estilo. ovenelost cBeEe. cB:rroBntrn€.kotaliti 2. ananjSa{i. ?aved6tise.qu rn prida r? cDeAolreEe prrcevanJe cDeAo.cEa adj se.erpyu a&t Daenkrat. cErt'a cDercKtradi svetoven ce pf. cBerqlDa pJ. jatelj (prek Zenitve) cBat{rca ce. vzvisen crerex adl posveden cDeneu.era f sekanci. hladen. rz l. cBEA!tsa ce. -zavedajot zaveslen.cBe*r K.cDeslra pl. aoqq mah. nagnrtr.^cTBo zre cDeroraeAtn svetovni na20r lostno spridevalo cDeroa. .bliskati se. DrebuditiosveSaati.. crecrpa pl . sruonlu-nagloalr.. svatovarec cBarrula<sarta I prijateljica I SOrOdStVenO razlnerle meo inoZevo in ienino maierio) cEa[oBqrDo n prii atelj stvo.eaxap{E 370 cDern luare cBcflt^t(u cBtrA!tsal6e carapfu ft saharin catr nt kovinast pokrov za pcKO cDeArrBosr f reduktivnost cDeAHarocr nagnjenost. adt lascln cBesar ddt uvel Dlenosl ca. 4\ adi svetloben. . cBaT 1. nerabljen. sklaniati creAor. -qrl fi svednik nlca cDe(ap fl svelar cDerr rII. svetloba cDer^o(oc 4di svetlolas cBer^oces. qna adi bliskc vlr cDerKaB[. 3. I na cDaa6aD svat n cBaA6airma ienitveni davek I cDar6apcKnddi svatovski cEaA6€H ddi tenitovaniski. stopati v sc rodstveno razmerie s kom cDeAe pl speljati lnavzdol). cBe. svet.. pncevanie cl.^E adi vseden svetiti se. -AEa adj mil. cBerrula t svetnica cBer|(:a impf samo 3. lrg vir svctlobc cBeflHa{Berfilca svetinja cDe(apMa. /ig daltcn. mocan cBeKoprr tast. cBsme. lud.. svatben . cDeAE!'Ba. Zenina s€stra.clnAene^crEo z spriievalo... 2.uII cBeult1esxK. 4-..Bsa adi l. svettu svetnik ntK cBe(apErqa t svedama cDermeaKa I svetnica cE€(apcK[ adl svedarski cBeKapctBo ll svecatrstvo cD.zavedati se cser m (samo ss) l. Drebiiaii: 'ce: osvestiti si. sporodilo. -qll l'' gr. svet. 'rF. Eo BrrcraHcKa caerlrtHa v Dravi tucl cBer rli|aB-cB€f^m(aa 4di svetlikav cD€tao tl lud. n duhovnik cBeErerara I duhovnica cBeurreHrr[rri cdi duhovnicBeEreEoAeJcrB!tsa iftpf aen adj cerkven. dtag noZnik za borovo trsko cBnAere^ /n prida.

rE{DsB(a r. ski cEprs.sklicati ca'IK'la:r aal navalen. Dovesiti. cBe6orojcrBo r?svinjereja aEl'lo'(. caoerEra4BoeErma t oarlnl sorodniki. gr. 'ce: sledi se. muzika -Atta. os. do vrsen (glagol) cBp!rcBrK. -prtrf m zool EkrZat. zrvl. godba.$B adi spojljiv. -qI| fiz totcncc cBplnernqa t zarodenka crpureuq.-ry n zvodnik een cBElrenocr<DnpetrcrEo n croAr 4a<soA@q€ f zvodl. pl cBorr p/or1 svoJ.samovounez caoeBo^nuql impt lit laJlrati po samovoljno. navaditi-privajati. t\rkni ti-{vrka ti co*rc'r*r impl Zvitgati (veter.cBoearAnocrt svojevrstnost ZJ. zavoj. pl cBt{pEe. os.caoeBorrle CEo]EDOAHIIK c! cB\te pf witi. zaviti{bradati.up4ope4 cBorrr@rEro a zvodnistvo cr'rrpn impf .!Is m ovinek.rlJI m Sfam vczrrrK cDp3Ellqftn adi grafi \cr'|i- capcKaI zveza(lporl)" cEpraluadl€r1zorralrscc.zvrzgau vrsaen crupxa I piSdalka. rgrau. izvirnost cEoepaneE. Itovrecl. zaviti.cDoAesr den. cBoeDpeMeE _svoJecasen 44t 44v oD svoJem caoeDlteMe8o dasu croer aD Qli cBoeraaBocT svoJegEvost t-svojeglav cBoeo6pa3en. lastDivolji cDoeBo. ozmerjati. mu. -g[ra 4di lastnc roaen cEoepaqro 4d. povezau-vczarl. cBt4trl cBr4roaft pastirska Pisdalka sden.. vrsten. svojci. cBp3!tsa. impl ogretr-ogrevarl cBpecxa. ntvalarl cttlrKVBa impf l. izviren cDoeo6pasqosr . uoEmll. spustiti gDmlllrqua t l4m svrnJarrja sladiti se. ./uto44t sa[lovorJno.igati (glasbilo). krvolocroAnm<. cooja. iz lastne volje u. cBp€cnyDapl. zavpiti.. p/.ladi svinjski csoeBotirr x. cBtrra t suKno cBrd€n adi suknen cDrflKa l-zoo..{ll ro cBoero vsaK nvalr svoje cBolsrDeH adi lasteD cBoicrDeHocr' samosvojost t cDojcrDo n lastnost. cBpSEJ'l(. skupsdino) ca[^apffiqa f svilama cBri ee ce irrpl svetiti se kot svila adi svilnat. zainiZeati-ivizgati..xn cdj zvo&iIki gr. caeTYAKa cB'IC'laT ULt pOVeSen. cBgjoK s|reti cBr4ra. svoji cDoEra t lastnina.cD/rerrftltsapt.rr? godec. zakridati. kresnica. tmPl ('Dt' niti. t svrleK cB^eqe. l€ vlo sa: Bo cBolcrBoroHa nperieiare... neprijazeD(o vremenu. cBv'5a di. muzikant cDoa. nlca okrutnost. zaigrati. DxecTu. pl od cyM sta.n gl. ca?tullTa 0npJ privird jti. sDuSd?ti. upogniti. zavpitikridati. iovesati. sklicevati (kongrcs.f. svojevoljno_. dovrsiti. sklonienost cBucue. cDpT!tsa pl. Sdipati. pnvaJCn pt ctrnK||c. Iastnorotno.fl obok. konfati. -un . rce: Zqruzltr SC. inpl l. upogniti cEtar^B adj upogljiv cB|{r^n8ocr t upoglj ivost cBmoK.san cBrrpKarae Zvi. zarodanje cBpEiraqr€fLIafikoncc (Zivljenja). skleniti-sklcpflrl zaroKo cDpuilatle od cBPruYnar 'l zar6Cki.KA cBoeBoerr. srpeK cBpra! adi grdav (o lesu): oster. cBo€.a pf. 2. -aua adl svojeve cB'rpKarmn Po matem prsKaljen.lTqll€ a.cIt 1p4. 2. os. coscroJ.caleKyga pt. 4di obocDnp6af godba. obrniti.Povrvezati se. krvolodnost caqpeg.dopolnjcvati. ooracanjc. svilast cDtuecr adi svilast cr'utu nar pes oblatiti --impf v svuo cDEAoKoc svilenolas adi cDrficKr. . -cer. smrt. gl. csr{(a. SpU- cB'/rr(a pf zviti. Pr.lf. nenavaoen. c. poseonost. dopolniti.c€-KoJ. 2. cm4ru.|mlanle na srran op!tu. sesvinjica .sklonjen cBucHarr1ocfpoveJenost.- cape. 2.2. sneti-sbeiti. so ca prox vse oA ce cpqe iz capy(yna pl i'rpl I I I I I I I I I I I I I I . zblirati se cBp.pnmazau. zapiskati.[csy. impl sl* cBEuqe a defi od. -M adj svojeprsKafl. unpl 7\czatl. rtapl potegnr nalzool. spuf Sdenost. gl. -94.itrd svedrati cspelll. svod cBoAeH. z!1zgau cDoeiBolltresvojevoljnost.n adi zarolen crpEx. cBoeDsAen.-3Ea 4di svojeposeoen. zdrurllt v ZOVaU. -Mtl -sveder '?2 cDpA^apm sveorar cBpA. sc'olt rfuli se. d(} rrsevati.ruaocr I spojljivost zdrurljivost. kondevati. in It cTBelIocT zakridati. okljuk cBnrla pf l. svoden cBapel odj okruten. rezati (o vetru) cBpsa'Iaql povezan(govor) captaHocr t povezanost .Zganje n movolja gl. zavlu-zavtJ all sr: cDp.) zaboleti cDnJoK. clpAea. snemati. krogle). r(Yxca^eq. (3. cDptrrlra pf. .r koi predsednik csparo f zoot sraka crpareurM adi sraeji cBlr6oracKa I bot di\ja ror.ln ti. vpitr cBp t\ impl samo 3. cEE6aI svinja (tudi fig) cB e!rKa. sklonitisklaniati. cDp3e. spusdati se. sDustiti. . . crpetyla pf.n Svojevoljnez. cDpelu cBpuqtsarbez ogrevanJc cBpfieH adi dokontan. impf 1.f svojevrst nost. vpiti. zanl ka c€ 3. nenavaonost. kridati.. zaviti. gl.

kar naprej. vse" eaveden ce. zaljubljaIl se-zalluDllt se cea€. cd Toa ro 360pyBa v-edno to govori. kjerkoli ceRaAetueH. Stevilka 7 ceAlMMr[ra tuufi sedfirct ica ce. (pred koniparativom Doudaria) le boli: ce6an. zaseoanje cerryBu impt od ceAHesedati. ceBAocyDa c€ pf.ba ceAe o a gnezdo. {Bq4Jil. zaljubfien ceBAoca ce. ceae o gnezdece ceaelrRa I vasovanie. nadlegovati.ki ga vodi ceKa impl bliskati. zbadati. ']agagl. -JHa4dj vseveden. goreti v ljubezni. -llrHa adi sedanii. vedno.v seded-sedi ce{rd impf sedeti.m l. 2.r. zajedati. kresniti. -xxa adj vsemogoccn ccrlorMoi'r<fiocr I vsemogoEl l ()s t ceru dd. +Ha adj iz biserovine ceAe. usekniti se -ce:I ceKHoflrHa smrkelj . zaoava.fi samoljublez ce6e/r. n lam L Lo. (kraj) povsoo. inpl fem biti zaljubljen. (das) vedno. gnezoo ceA6a I setev ceAe (a f l. sedaj..)orni konj. ceAAoBBHa ceMoBrua I sedlo. ce3|ra^€[.ce vsega srca.strast ceEAa sja adi indecl zaljubrlen ceDAann Ka I ljubezenska pesem ceDAa rrcKrf adi lam zaliubljenski. -ttt a adi rh lil vsesplosen. tll. stalno. 2. poseveK / ceJaq f4 seJarec cejaqKa I l.g|eaanje. zbiranie mladih na vali ob vededh ceAeo. pr evkar. ceAsBla t sela. lig trgati.t cc r. brzkone.ipJ scdlati (konja) IIU e IOCIIOA My ceA/rapurqa f sedlarska delavnica ceA^apcKrr adi sedlarski ceA^ernle r dem od.eA A i. vztoK. rlpr.l m ft41 se-dmerokotnik c. gl. Pre. planinsk6 sedto.v6@ddi samoliuben ce6€at6nsocr' I shmoljubnos! ce6e/r. usahniti. vseviden. presahniti (vodnjak. kar naprei. 4. vsakovrsten ceKalo r kresilo. laMY ceAel ceeAHo tam je vedno sedel. 2. Preval.mjKo. ognjilo ceKrrpat sekira ceKnpa (ce) impf lit jati. adr 1. Aot vlnsKa rutrca ceAef}en.i cera? kaj. tivcti. h sedei. zaboleti.rKrf severnlasKl 44. ki vse vlall ^di 374 rjcnnurr.eAlMAecer tztrt ? sedemdeset ceAlMAecErmAuurrMrra f sedemdes€tletnica ceAYruKaI sedmica. ljubezensko Aa nrepenenJe. MO]\CI(aDfiqCtI ceKaEhqrrocr/ l)liskovilr)sl. vseeno. zdaj. cera 3a ceta za seoal. vseKa{or. MeFe Mu e coceM ceeAHo meni je popolnoma vs@no ce€r6e fl od cee setev ce3{aeH. oseba. MO CKaattqlIoct' ceKaAeadr Povsod. gnezdo: kuria gred. MoAcKil. -runa cdj (D "g) ceA^a najvi5ji ceA apHf4a CEK|lOTtiHA ccrrrucr / najvi5ja oblast ccno3mo-rKerr. zaraili zabave zbrana dni. . cea o sedelce ce. -KBap/orl vsakrscl|. gl.y6neae6en !6Je r? samorluDJe.(1. birii ceiMegciln ddi biriSki cejcaHa l. reka) ceKue (2) pf usekniti (otrc ka).-u[{eDepl6aqKlt n. {tlu . vedno ceDeprEaK.rt .vs(.Atrr{fi Vsevealnez.pa zoali. vseveo ce36Haf sezona cesA6a f setev 4di setven cer4A6eH ces3 fl1 4/l1 konjski hlapec. kon jar ce[iMo^oruja f seizmologija ce p ft Iam. lan stanc vati. ceBepo3atraAr??severozahod ceDepoEcToKm severovzhod . posajati (goste-zamizo) ceaoKoc 44t slvolas ceAlr}rl|re^ m vsemogodni. taztog ce6anwrja. krcsalo. 2. kurja gred.AlMrraecer rrft sedemnajst cee Lrnpl selarr cee$to ailv t. . zadeti trgatii 2. ceKaAe cerHe pl sedi ceA{eAaa adi siv ceAnrufltrre z sedez ceAarlKareAaro f. staln(. posaditi koga (za lJlrzg) .f ljubezen. sejalni stroj cela. cC yluTe se zmerom. Kocu ce cerure(1) pl 1. vscp(. 81. sploscn ceKaKo ad? vsekakor ceKaKoB. I severnjak-selernj akinja. -ettn n1 arh Dolicai. stati.{wr adj-ed.laz n&fi sedmina ceAMa{eAMr&Ia ceAHe pl sesti.m larz -a6bro del6. -tl. J.. 3.il vse same deklice o. pantokrator (bog) ceAlM 1?ram sedem ceAuuaro^ari(. pristaiati ceAnrrTe. tokrat.t scde.rK[ 4dj sejalen cejMeH4eJMeEd.s{erd adr ves dan. vasdvanje. vertetno. gl.ne(ll sedlast (Po obli" ^dj k i) cer o r? sedlo (konisko. t BnIIa ceraBfirrerr arU bliskovit. zdajSnji cerauHEsateraunn qa f sedauost ceraDrocr I sedanjost cerAe{erAeKa adv povsod. sejalka. 2. razveqrrlo ce[purJa.l. na kolesu).egorzem ce6€. kresati ceKaBsqa blisk.eBrdurEa. aMr. zdanji. opazovalec ceja Ka / sejalni stroj ceJaHuHa Posev. -I[r tfi gledalec. biserovina. ieprav. 2. trenutno ceta iwpl segati cerartrcrr. c! AeB()j. oroinik. ceBepr6a.uro. -tlrr m taft dobrodelnik ce6€el6eq. Ila cAeEoTo ro IIpzrBu ceaeloTo tudi slepa kokos najde zrno ceAer4e n alefi od.VEo I samoljubnica ceBscroKpeTop z visok dr'avni dostoianstvenik v Bizancu in fevdalni Srbiji ceB. zabliskati se.

ceKHyBa

376

ceM|!I'

ce lperr ccMrrpel, -pHa adi vesoljski ceMxa / seme, zmo, Delka ceMo)KeH, -xqa adi- najruzlitnej$, vsemogoc,mogoden ceMorsrocT t Vsemogocnost ceMoK t vsemogodnost ceMo*eH, -rfuraddj vsemoeoden celdoureH, .nrBa adj gl-. ce-

377
nje; j.unij (po ljudskcrrr L,r reoarlu)

ce./rlltrrnE 4 argtn od ce1.o KTAI cefgqy ?/o_n-(oblika za in_ ce.L vehka vas; 2. naselie oz v a s olreKlnt objekt) vsakemu ce^cKrr adi vajki, podezelski c€xp€r r'' 1 skiivnost; 2. iz- ce^crioqrotrarrcKn adi kmetijIOeek ceKperdp ttt sekretar. tainik ce cKo crollallcrBo n kmetii_ ceKperdpKaI tainica stvo cexc t t sDol ceaqq fl l. vasica; 2. zaselek -sekta, ceKra I stranka. lodi. ceMalDop I seEafor, sisnalna ta naprava, signal ceK'|aiEt m sektant, razkolnik ceMe, -Illra a seme; kal (razceKrop rfi l. sektor. oddelek. dora) lig potomstvo podrodje; 2. izsek ceMeaoA t?t seEenovod cexvnA- ceKVRAan, I sekunda; ceMeen, .Jrra adi druzinski trrp, trenutek ceMeeH,n ceKlrrAtiFr tn sekundant. DG ceMeJEa ozenienec I omotenka moenik, prida v dvoboiir ' ceMeJHo4de z dnr'ino ceKl'|A.dpeH,- -prm ad; s-ekun_ ceMeJsrBo r? drutina oaren, drugoten, druso_ ceMeHeH, -l[|etla adi semenski vrsten *" ttt semester' cdrqxja, -I|tr I l. oddelek. od- "ffi1; sek; 2. ned razteleSenie ceMa (rcrEE adl premilostliiv ce$qrtpa pf, I secirati (cesar.,bog) ce aEe4{e^a'Exu, _ag{ 'tn tn ceMfiqap /n seminar, (tedai Kmet tam prostak. neotesarn prostor) nec ce^,MHapDJa,-|dr I bososlovnioe aufultt1e n atgtn od. ceta_ ca_ (srednja Sola zt duhov_ neq (Inetavz nlKe.) ce,raE a I vasdanka, kmetica ceniqr r7r vesoljstvo

cer('iyBa impl od ceKHe 3 useaovatr;,ce: usekovati se ceKora-ceKofatu odv zmerom, veono. vselei ceKorauien, -uiua alj vsakda_ nlr ceftoJ, ceKoMy, cexorc, ceKou plon vsak cexojArreoeg,.BEa adi vsakG dncvcn,vsakdanii ccxojAxes[e, .nJaieroJ4rerje r vsaKoanlost cexoJ4nernu*, .rIr rr? dne\rtik. casnrk cexoJAleBHocr I vsakdan iost ceKoJnar ady vselei, isaki-

*iffiffi

ceaancra adi kmedki cenaHcK[ 4dy po krndko, Kmet

kot

ce.aaElr€fl den od ce^aHeu . xmecrootrok. kEretit ceaall|IrEa I preprostost, neotesanost) kmetavzarstvo ce^B[Ja, I bot cipresa {u ce^eK||uJa. selekcija, izbira, I ooormnte c€a[A6a I-selitev cearA6e[ adi selitven ce^rqa I preselienec.sl. nDece1tHnK

'?

kmedko prebi_

ceqoKoccaq{eHoKocel,crl||ll

cep6s.adj /dnr l)|l.\t, rvr)tn I qen, brezskrbcl, sl|||x)stt,L.rl cepr.hpa imp| sclvil{tl; jtl predlagati; Jporr lxxl|| lIr I DOSaSt ceputrcm l. scrvis. st(,t.ltvFrL! ceiroren, -trna adi Dolasten delavnica;2. gat.nitltr.il cern€ t 1. senca; 2. -fis kon_ cepteE n vzidana orrtllrrr r tura, obris; suh dloveik. bq spr4vljanje postetinir(. Ian elovek;3. privid cepn{l,. :lru f fat ceruiap m fatn brezdelnez., prooaJatna na prostcr|ttr\rn detomiznez, Ienuh. lehrh. DG cepAap fi a/ft glivirr. l \trt|r. stoDad 5ina, poveljnik, voivortl| ce!4iD dli seDdnat cefte{l'M adv zapovrsljo tx,v ceHoxoc nr kofuja; das ko$ soo

ceseurrap ,n kramar, trsovdid z raznim b_Iagom;iro; vsevec, vseznal ceHeurralrnnF _l trgovina z oroonJan larnr ceneurro-pron marsikaj; razne cfoonan te cenraglJa, -ai I senzaciia certa inpl zasenlevati, iaslep. ltati, senditi cet'','la f L sendnica, zelena utica; 2, zool sinica oerqsap n sinidar, kdor lovi suuce ceru pKa{emsapEu, _gul, n past za slnice oeHulrne z privid, prikazeD,

ceHoKoceH, .crla ddi sc|(,)ctr ceHTerquja,-ror I scntelrir, r,, ora mlsej, razsodl)ll ce$!'EherrrdleH,-Aro ir.ri :,(.rtt MOKCII mentalen,_ tustvcr, r(.hl{,, .AIra 4di premoder ceMyAap, Den,ostaden cefiap'tltrgovecssenom ceE!tsa .'ae'Iapr'8rl m, f ceslp m r'mpl gl. ccrjrl cenapHuK, gorCic:r,Hl. (nrxrn svlsll. senrk ceE.\ecT ailj scnfcrr, st.rr.rrlll .ABa.4dj vsenaro- ceq.|Ir in?pl scDiiti (slik, ceEapoAeE-,. ) oen, vsettudskr ceoMaeH, -JHa.r,ti v,l:||l ceuar m i, seoat; 2. zsornii ceo|IlpareH,-T||u {r.ll v|'r.r,l,,,,. dom v parlamentu zen ceHAB[lr. ,n sendvid, obloZen ceotrOarriocr vs(rtr.,(,) r|1t / KruNET

I I I I I

"Tffil

.ri vscst)toirr, v,,,.

ceomtr'to 4dt spl()$x), lrtl splolr; ccolrrrrrr) ||D Mr. rl sploSno sprcjck,

vcndar, kliltl) lr trl ."ii11i#l3di#"{" r'(ll1, scs,,rr r njc
celrHe ce. ccrtrryalJ ct l|t ,

cedax.coni

predrainitiii. r-,i,'r,',ltt L,:,
trzniti

i tttl

cenrdMBpurl scptc||tl)cl cerrreMBpltcx[ atlf scllcrrrlr;
sKl

I I I I I I I

T

cepeeH

378

crrvpHocT
cuApo r? sidro, gl. (orDa c[ja^xqa I Zarnica cr4r(He,cnKa pf. im,l zav'iti. -iacvia;ii-kritati; zacvititi, vresdati, cvidati cftxlepl ,interi.,fanl ven! pooen serlzglnl! crd(TepAEca-cuxreplca Lt napoorrr Koga ch(repMaqa f fam znamenje za konec obiska, druga kava cr^a f sila, mot; fig pl \ojska crrieH, -.^sa ddl moden, mogoden,silen, velik crleurja, {ll m lam r|silnei, samosilnik clraegncr<n adj nasilniSki cn u. itl1pt siliti, prisiljevati; pospesevati,krepiti cr.r^xHaI mod, sila, silovitost cE^qrrK, -4!r n nasilnik, oblastnik, silak cu^rfir,rK}j oiLi nasilniSki, silacn \tsa impl posiliti, posiljevatr cn,{!tsar6e n posilstvo cnaydra I silhueta, obris cu W ad! s silo, siloma; prisuteno cran6a6ra ,l simbioza, sozitje, sKupno zrvuenle c[M6oa n simbol, podoba, znamenJe crn6oaaa*1ra pf, impl simb.} lizirati, nastopati kot simtot cI|MerIrHJa, -Er f. simetrija, someue s slmoor cstltw{ m na poseben naain pripravljen bel kruh . cl|MuFtula, {u-cEMr@Ja, {u m pek, ki pede bel kruh, c!I.
MI"\

379

qIIf€)Bocn

T
T T T T
I

cepeeH,-Jsa {epej^rs dr.ll ki cc(anaaon fam dustvo,obdutck vsebuje mastobo Prvega cekaBaEe l. obdutenje, obmleka '1 dutek; 2. spominjanje, spocepejrepa r??, mastnost plnef mln ea mleKa ce;eHdAa11. serenada,pod- ce$a f lam veselo razpolotcnie.dobrEvolia 6knica: 2. slasbeno delo vrsta, red, cebre n lam prvi'jutranji nacepfiJa, -nu iserija, $16 n-fam prni bre fatk kln ali Dro.laia kup Ali prodaja, zadetek skupina ceQri atlt fam pmi( ceDh6_3eH, adi l. rcset,2. -3Ea rfiroca, ceomca, .ce(D{oc!tsa. I, irapl inaiilen; 3. zamisljen, potrt .cbr[,rocyra. narediti, posKusltl prvr-oe' naredlrl, ceD[63Bocr I resnoba lati, poskuaatiprvi ceirruja, -uu f tam glavr.ica, ceueto adv lil Popolnoma, kapital, posest,imetje povsem cepneFrrfo{a serp€ntma, cestt ceqa I 1. sednja (drv); 2. pc na vrluga, oKlluKa _ kol, klanje z. cepw m I. serum, sofirvca:

impf sneli, sledi, odstaviti, snemati,sladiti cul,uraru3fipa pf, impl simpatlztratl

t
I I I I I I

cecula, -4r .f zasedanje; izprtnl roKl (na untverzl, ceiraen, -,lxa adi vsemogoden adj. vseslovanski cecloBencKn cecpAes,-AIIa 44, pnsrcen, go' nec cecpA[ocr I prisrdnost, goreanost cecrpa I sestra; medicinska sestra cecrpaE 4d1lsestrarski cecTlraHosrI vsestranost .
ce.c'rpwrc<*ctpt'JlKa

ceDrvo. gl. BaKIIIIIa

ceqe iftpt
uiLr u

sekati, rezati; li8

cr&ff|arr|Ja,-r[r. l-simpati ja, naKlonJenost,tJubezen crrlwrosrryrrl r?r simpozij, shod znanslven <ov cuMrrnoi! r'' simptom. znamenje (bolezni, p6java) cmry dlrl-criuy drrKa fi, f simulant-simulantka cnMvlrr4ra ir.1pl siEiulirati, hliniti crlnryttdn adj simultan, hkraIen, sKupen csMlDoHrja, -rn I simloniia glas, skladba; lig harm,r crrr, {Bn m 1. sin; 2, Ja l neien n:rg(rvur'; /i1; fl,' 3. vek v okolju: si,l plittlilt lt(!. cuu adl sinji, rnr)dcr; ( ||ll KpB modra k|i; crrrrdrycrnrr sinia oblcka c[Han n ,ol gordica crfianoB adl gordilcn c[HAsKdT r, sindikat cfirrrrAlra!{,-qn tl Ian m^mhl
slnKo

sestrica csreH, -TIm a.dj nri poslednji., zadnii ce,ld pl l. zadutiti, obdutiti; 2. spomniti se cerisGcerrao a dutilo, dut cer'trt/J,r aih' fqfi rlajbrt, vsekakor, brtkone,- gl. ceKaKo
cgI[AeH, -]rga 4d, culen cqnrrEoct f dutnost c?.rte alv 4/C Potem, Potlej, nato cekasa impt l. lutiti. obdu' dutiti se 2. spotiti; -ci: spominjati sc minjati; -c€:

n, I Qefi

ceqr.ri, -uJa, -net pI -E'i Pton vsakogarinji, last vsakogar ceBt/u{urne{equutre n clel Eozda za poseko; posekani del gozd^ cequ o-celrrrBo 17 oslnna, rezilo: orodie za sekanie ce'{M iapl sekljati, reiljari ceqKo r?1 febniar (po ljudskem koledarju) ceullo pfon marsikaj, gl. ceHEIUTO

Bv Yv U u

claee impf siviri; siveti crlKaB dd,, sivka.st cnDoKoc d4,/ srvolas 4dt slvo ouvne cEDOMaC]tIlIIesr barve cnra I kapnik csra, c$Tfirre impl, pl El, cEfa, cnrrra^ rl signal, 7-nak csrvDcrr, .p[a oal] Eotov, zancsliiv, varcll cr|ryprloccrr, -clia 4dJ vamostcn cxrvprrocr / gotovost, varnost

cuMHe-cnMurra, cBlnllitsa

pl,

CuI|eBa-crrHeDI|Hamodrina, I srnJma cn'deBtr'4a 1. modrina, sinjif na; 2. med drnavka, podplutba cbttee ifipf modriti; mo-ce: dreti, postajati moder, sinji cmda, -rq I arh l. nizka okrogla miza; 2, pekada cml' o z modrilo (za bombai in volno) cfirn€D ali modrikast crd{€Bocr f modrikavost

ce l((tBe[

380

crrpoMauKU

cnlroMaruT[Ja

381 cnamflapr imrf dlakocepiti cmHrrrapKra l. kramarica; I

cryop f . meja_ (med njivami, rravnlxt,
med vasema): BO KOr. a cHHopoT ne .ae.snhuoobnez ne dela vsem na

ca!{<oBerl, -t4l rn maloDrid_ nez. nidvrednd cr|I{oirEqK. I .vijolica, gl. re MeHlTa, TeMJalrgra cI|HoEnM nr sinonim, soznadnlca cranoor adj modrook cEotrc-ac m sinopsis, strDjen pregled

z. zamolket,hfpav cErKaaocr. t zamolklost. hripavost crrfl nB adi sipek,prhek (zemt1a)

o"ue 'TS,t.l;,fnH?i;"f c'|m€B a-di 1r sipek, prhek;

c'ma'fl,!|aa adi koTay c''[e pf, impf naliti, tralivati: !ce: razbezati se; izpristi_ rr se; trg spraviti se na k.r ga; p-osipati se; obrabljati ' se,cetrati se

"?.#ffi-J"

siroI revsdina,

crrnlrqBtxr I sipkost, prhkost, orooUlvost cwne-irdem od crznrca $CincErocr4l{ro_ruJa I modrina, srnJrDa, ctlleBa gl. cnpaR,_-qq n sirotek, revEek crDoka ady sinoCi (olrok brez starsev) cuo(auen, -ura{t'Ito(eureH. cnpmee dem od cHpaK sirc lt -ma adj sinoCnii re{, strotica qrurarua qdpawuaadi ubog, reven, siroI sintatila, pomenska zvez mastr cqrarr.ca I gram sintaksa, cnpdHa I l. sirer\a, mit zaDesKlaonra lliva Zeoska; 2. alarmna ourr€sa f sinteza, strnitev zvocna naprava pt, _crrTreT_n3*pa impt sinteti- errpenap rlr sirar zrratt, sestavljati,pridobiva- cnpenapra sirarka t rl ( umetno) crlteEapEqa t sirarDa CeD(rl4'dedj sin_kron, htrateD, cEper6apcKx sirarski adi socasen crlpel.apgtto n sirarstvo cttfrre4-cndorr.urlaam, t spo_ cqp€Ee rz l sir;2. sirienie: nuncrca oseqo cr4rer6etrd plaDiniki cE|&Dr ttl Veriga srf;. c4p-er6e r demod caErrnp Jenjemleka Ha M eKoro sir"Tffiff cEqBpgllja, .tM m arh kdor capn impl siriti, sir delati dela verige; kdor okuje jet- cgpo,idaa,.cH n siromak, re_ vez,uDogapam croEal( ru ivje, inje clrpoMaBq€ dem od,cwprc.v.aB _tt cEqr, @ta, ceTo,pl c- re pron siromaeek ves; rre co cuor (yu) ni cnpouaDxa I siromadka, reva pn pravr-e cEp.o arTq adi ubog, reven, cnla@a, V f koze: Ma n sfomasl(r cmrauuqn otpice cr.rpouarxl adrr rermo

chrop€H, -pna adj mejen; cu_ HopeHKaMeHmejnik, gl. Mei_

crtnnaqapctBo r kramarstlr,j (llakoceDstvo crruo z drobiZ Kfl) cr{t'lo ttdlt tla cuTtro na dr.t)l) ckpocasocrf sesirienost no (prodaja) oipor!rua I sirota, uboiica crrEo&iac adi drobrurkl:rr cnpyn n sirup, gosta sladkor( psetuca) na raztopiDa; med zdravilo clIfltoconcraeHfiK,_urr (lr()l) t'l itoposestnik cl!'rHocorlcTBerl{qri& aali (lt.()|,. cEcreMam$tpa pf, impl siste_ noposestniski mallztratr ctrrHoraja I L maihnost. (ltrrl). cry .4j opp r^aAeH .L sit: nost; ?. d_robn iaiijc; pic(tnrc. z. objlen; 3. fig c,rt ot xritl matenl(ostnc vrc(ln()rll Boror sit Zivlienia I q{req, {Ra adi dioben. mai- c[Trry?sJa drobnint.lk.,rIc,l. meti malenkostncvr:cttirrrrt I heD,maler*osten cETo t1 sito qtr-erotecErqe n dem od. c''.o crrryaq[Ja f situacij[, pok)rll. sitce,maihno sito razmere. stanie qrrccr

cnporrrma^I|rare fi erh l. sirousntca; z. uboznica cDpoca ce, crpoc!tsa ce ,1. Itlpl sesiriti se, sesesti i6_ sesrrjevati se, sesddati se cnpocaH ddi sesirjen (mleko,

"Tiffilniff, adi kramarski;

z. otaKoceDka

*:ff]|:rffffir,rsistem,s+

"'ii'Jiiif,#i#,uttocc'ucnle'sc sprcmlnJoJo; grasD sl 2,

. f,. o tutn(: ce cJarrrrl ovce so brclc cErl|err{ m l. maleokosti. drcb. claeaja\ inpt sijati, :vcttt I se njariie; 2. drobiz cJaer4 -Jfla adj sijajcn. blc_ cJrry ilnpf drobiti, menjavati stec, svetel v oroDrz,razkosavati cJaJ nr sijaj, blesk, svetlost cErr|mm I gl. cl{Irrex( crTlqrqa I L malenkost: 2. cKa3t|a_l zgodba, Ijudska Dri povedka, pravljica drobno sadje (hrulke) cnrryrap cdj drobnjakarski, cKaKaaeq, -,/rrtu{Kaxylieq, ./r{rl malenKoslen m zoor zelena kobilica cl|TH||seDocr/ drobnjakarstvo cKanapafir f zool sraka, c.l. cFrHrrqaprn l. ktamar_ trc(). capaKa,cTpaqra -2. cxa|(r|e, craKa pl, impl vec. z- drobnim blag<im; sl, motcnKostcn alovek.dlsko ct(oxlc. cKoKa ccpcc,pikolovec cKo^o f 1._lestva;pl stopnlce; coe,l\cD (mKOB) c cKa^a da-

4di sitast aai situiran, prcnrr> cvtn impf sititi, nasiaevati: ffie*, sititi se; veseliti se crtrfiM{rtFlMKa r?r.I vrvicu -c€: nesreee lig rule clar'I adi sarno

I I
I I I I I

ffijl

.* ,n bot puhasti

cKa a!Il|

q<aIIIt<a

cKDep

cK oolpeq

I I I I

t t
I I I T I T

cKa3Ha cxacrpv, cxactpyta pf, impf podklestiti, oklestiti. pristri6i, zmanjSati, la utiSati koga-klestiti, obsekavati, obrezovatl cKacrp!tsarbe tt podrezovanje, nezanje,oorezovanJe cKaqrl ce, cKawla ce pl, l. povzpeti se, stopiti na. vzpcnjati sc, s(opati na; 2. TIlIA spcdatl sc, spajdasiti se spectrauiaar adj ope3an, onemodavati sc, pajdqgiti se ger pt, rnpl cKar[|(a, cxrllrxllq cKamarocr f onemoslost. oslaumazatl, oblotitl. mazati. belost. oDesanost blatitl

tridnlh stop'icah cnat adj diag; cRan A!*as craga rgovrna cranan .adj gnil; trhel; lig oslaoel. onemoeel cxarapufa t ft gniloba, trhlina; lig slab udenec cKiarruroqr f gnilost, trhlost; oslabelost cKare, cKa[!Ba. pf, ilnpt zglri. ar, pogrnru-9ruu, crKavatt qratreq, -rflm z hrib med dolinama cr<a.uja I draginja, gl.- cKalo-

cranHe, cKarila pl, impl 9ry4gau, rzcrpau se, poglrutlpesati,crkavati cKalauu, cKaAaqtsa pf, inpf omagovati, modelirati, delati po kalu- cKamr!tsaqKa opesanost,oslat DU belost,onemoglost crtarrecr ad.j r?ri skalnat, ka- cKanornJa f opp eBTwrrrJa menlr dragmja cKa-^rl o r? stopnica; lig stop- crcanorleu dragocen adj nJa (razvoJa., cKaloqeHocr f dragocenost cKar.Btra-cKarnqKaI dem od, craqtsarse gnitje, trohnje'1 cKa^a lestvica, stopnidke nJe;cr{avanle, propaoanje cl(a lll]tre n atptn o<t cKaia cl(alr.nrJa,{I| r'' lam skopuh stopnisde cKa\tq'dKa fafl skopulja, skG t pusKa cK.r lr|{Ka^ltrr€ m, I pgrl lig dolpin cKapaI resetkastiraienj; mectoMa I milnica, gl. ca[yso na raznru cnapa, cxapfra pf, impl spre','|'tTa cKaMeHer adi okamnel ti, ozmerjatidelati razprticKaMeHerocT I okamnelost Je, zmerJao; -ce: preprratr criaMel|x ce, cKaMeuvBa ce tt. se, spreti se irrpf okamneti, po;tajati *;: cKrapeA€H, -Arra ad.i lit arh men neprimeren, nespodoben, c\awla, .wr f arh Solska klop gro, zopm cK.EAarr- rn, Skandal, spotika, cKapeA[osr f lit arh nepfim€rnost, nespodobnost, ItonuJ sanJe, sramola cK itfl pt skandirati, pG rrlnazanost ''AIrp^. uoarlatl. lzgovarlau Do me- cKaprar[tra f med lkrlatirF 3. tri skala, gl.

cKap!tsa.na I prepir, spor cKacKaI baika, pravljica, gl.

KA

cK,/.Ce,Jr, .CKnCe UM pf, impf sKtsau-Krsau crwa ce impl potepati se, nltl klatiti se creae rz zidarski oder; brod, cra[Taleq, -r!ry-cKlrTalr ,n podoln, splav tepuh cKe^er m okostniak. okostie: cKhaarse .r potepustvo, potep, skelet(stavbe),-ogiodje " POrepnJa cRelre[rrja,-rxr rfl brodnik clorraq{u-cRrflHr,rqKn 4di Do' cKe euzcKn adi brodniSki tepulki cKenca skepsa cxnllJe pf potepsti se, izgubiI cKeq rfl veseloigra, enodejanrr se na Potepu q(l{rltrmlTDo'1 gl. cl(lrralle. ka cKwrpl (sg craja) smudi cKIIlgItK, -ry{KtfTE{4a n, t pG cKlnlace itnpf smudati se tepuh, potepuSka cru{arbe n smudanie cKr.rga nadrt, osnutek, skica f crurja'r m smudar cx^aA ,n l. skladisle, magac\rlta,$a adi smudarski gaztn:, vMa Ha cKlaA tmetr crurMHe, cKltMHYBa. iUlI v zalogii 2. tit skladnosl, Pf., samo J. os, sg srnlt! v glaubranost, sklad vo, na misel priti, posvetiti cK aAerr, -AJ#r adi lit ubt.\n, se skladen, harmoniacn cliJn'''r alj raztrgan; lig one- crs{aArrpapl in inrpl uskla(li. mogel, opesan Sditiuskladi!dcvati cK aAr4raEe usklaclildccKnrrErrocr I razt\ganost: tig '1 nje, uskladiidcvanjc onemoglost, opesanost cKllrre, cKErlEa pl, impf !az- cr< aAuurerr, .ruHa adj skluditrgati, odtrgati, presekati, cK ena, cr etryBA p/, irrpl prekinjari; izdrpatitrgati, zmasiti, povrSino opravltl lBt. crKavall; unrcr0, undelo q(^ep&a I skleroza, otrdccxmrllBaqKa .1, izlrpavajode, tosr unrculoce oelo cx eqKa ce, cK ettrqtsa ce pl, cKlnm, cKr[ryTa pt, nnpf \rkimpf swLati se, spaidatiti peti'vzkipevati (tudi fig\, tzsespeaavati se, pajdaSiti se Dnttuuu cK €rrreH ad.j tkJelEen, zac'r''J''ie,. cKrmryBa. pf , impf orgnJen upalsll, usabnrtt (vooa); cxrerureHoqr I ukleSdenost, utrniti, usasniti-upadati. usizaorglj enosl hati; utrinjati, ugalati cx etrIlr|, cx.1rerlrTvaaDl . imDl cKl'cE.ar qdj fig. vznevoljen, ukle5ditj-ukleStevati; iidrg; sraoe voue, poDrr, poparJen, vau; zvl se-zvuan se -ce: polrr v klobdid cKrrcHarocr I vznevoljenost, crdo6lperl, .prgr m zradni mepobitost, popaijenost hur na vodli oovriini

cr.Bep n majhen park sredi trga cKBepHaan{xDep8u impt sktu-

odrevenel. 2. cKolxraB44. nizkoten. dolsonos sestavljati. izrl arrr kotrdati.u@a l. zank^ (za pticE) sKor{Jm^nBocr f ldegetavost. prej. okrajtava cnparz. impl o.eEocr f skritost PT. srerdn cKp€cKa. zvezati-vezati. privoliti-sklanjati. croraqra f iaort skakalka soslaSati +irlli. sklepati. qrgIYpltsa.. varden. dobiti-dobivatiskorjo cKopaufeH. zapreti (odi). impf prebuditi-buditi.ivina. gl. cKoK Ilao opo cr o fl. razbiiatii za. kodljivost cK^!Irrs. tmlrf Et. cKogllEa tt. cwryryn pf. uniditi cKoT'n . imql otrpniti. Zivalski.cKoKorraD{Korqrl|rD . ni.. okamnel. luotusce: zaKEo ca qef. cKG DatueH croplr. skraiSevati crp6 f lil Zalost. zaonJr creaja al.f . zbrati v dredGseganioti v dredo: zbrali-zbl. nagriti. odrevenetii dcel osupru!l cKp-aen. naklo nienost cK^owr. gabi se mu cKoDas(rr f ykoyanost.Lowlsa fr.. 6Ea adi .c€.. impf B adi zaaeti tolai. skakalec nrca -C€: f.or. cKpM. skleDiti-sestavliati. zateti-zatqljati brcati. . 3. 4n adi \agnjen k (pijadi). krilati.r(IIa aat pesn stc. kljuva. gre cx. c(opaBlra Pt impf SKlOtuIl Se. kositi (tavo). lost. iml zaweidati. pf. sKorec sklepati. poskakujod.8 pf. rajli. nagibati se.{[lE{Kltt(attto {Erp n g[ cKDrRaBeu cxpda.cKlrecKyaa pf. . impl z'riti se-zvijati se v d. u poskoden.t DuDltatl se cKopaBn. 2.. nepibno3t cronm.cKorKYpqFa ce cxor.. poskoCiti.ke pafl{Kopavau (l'tDograo. cKpAlBa n.alovati. . grd cKotrsrro .Blov€oltldloBr tl I I t I I I I I I I I I I MOXe IIOCKOI'O CrmpreJ spreti cr(pEr|'|lr oe p/ prgsesrr . cR UldV. impl skloniti. tmpl seqnati. ce.(rcE. .skpt kraj. ce ti-konaavati zgrDancrlr segrDann.-rrtrta ddj nedaven..tmn clrl se crona.skoporitnost cxpxaDnrama I skopustYo cr(pr|rcq.. dreti se crpxbl adl skop. koCljiy. -ce: rati se v dredo cKlrer( n ivje. ft fam skakacxninln.di l. sKopusluK c*pxatn impf :Eqpariti. uMa cKoKoT racp ga cB o!'e. . nika cKoKaq tt Jpof. cronpa. u. cnopwt pl. Sdegetljiv. skakad. !ln?. naklonjen cr/tor|ocr I nagnjenje. cKo3sa adi samo I breja (ko za) cxoKa impl skakati. umrecKor(x?E .. .. pI cKop'' m arn Skorenj (raat pll _. sceti (otrok) getati yaa. Zast. zmrznjen cKoqa{erocr t otrpDjenje.cKor.Zgedkljlvj9. nagnlu Se- narcditidclati skorjo. d zakriviti cxp. cKLott\z. ogabnost. skleniti (roke. sKralnjr. skorajSnji cKope{.e d skriti. troska cKoDo aQv t. impl skraiSatikraigati. cKorNq?lraEe z grbandenje qnoxlpqs Ge. zmrznlenosr cKosaru.ii:frj. cnrlYEqtra ce pf. skoraj. priskulnost. ttosu CKOI(OTAIIBO IIDAIIIAI6C KOCljivo vpraSanje past. cKoKa klobdi6 crionor rz Zgedkanje. nagibati. skopusru. craVrqa t 1. irnpf tgedka. cKoqa{ira Pl. kmalu. skakljati.srez cKpexeH. z.rnhe z skrivatilde cKlrnsf. cl(p6rr no HeroZaluieza niim crpraren adj okriavljen cKpBs. daleC crpara pl zakokodakati crpama f cinek. cRopcrueH.Tfla adi poskodnica (ples) zlotljiv. grcav cKopsarocr f gfdavost rmol cr. crourlra l. zdruZiti-zdrute-vati cKoMpas fl tctn zoprnost. umazan.-JE . . necavno. zakritati. sxtDen cRpxaBer6e n skoparjenje.. ce "cKpBlTa tmDf za ztve tn mf we crsroH'crK oEett. -EJE. cK^oFr!tsA ce pJ.iiil. zapiracRorci@ . za.g stjinjati se. dvignitidvi gacKaIrEJa lZlindra. novo peten gospoo . milnica. sKoltonuu q(px(arocr f skopost. Sdegetanje.opraviti. impf cKo. maltobna srasa na lulu: mreluca na pov:rlju st6jede vode cKpareE 4di skrajsan 26 Makeitonsko. rita"" cKoxroTKa rnpt zg@Karr.e. poskakovati cr(oKaatillrr]ef skakalisde cKoKa^rrrqa I Jport skakalcKoKa^qe z frnikola.Povezovati fic zabubiti se-za?t. sklopljiv cr(]torlqn oe. impl crcor<rre. ce cKoKIFdadv skokoma cxtryw.cKopaBI c(opor|los cnpsel|ocr cKpareBrqa f kratica.crt^onr|teH.-tis .r lLtn tiTkot\o ra!nanje. skoporitenje cKp-xaBeq. bolei crp6a impf lit .. se t . c*nornwa pf. nagovoriti.-tam scstaviti (stroi). inje. otrD. cfi oE['E pf.Bry m skopuh. umazanost crqrtrrrtraa I gl. ce.AoBpa5e4. zona. cKoMpa3 M!' e neprijetno mu je. fft zool sestaviti. cKorsrBo cxoqaser adi otrpel. zakon).oBa\ adi otrpel. tako rekoe: komp rocKopo hitreje. cronqe /f skoliti. prikriti crpreu adj skrit crpf. zadretl se!?iti.E.. vkoyan za. c*parysa pf. Ko^Ky (Inro) . Ceti zbadati-pikati.. cK.ali skrajen. poskodneZ lec.unra 44. cronqla impl l. " s(oponlnez. tgetkljivost. iival crorcrs adi tivinski.gedkrjiv.'losten.Do' ubiti. eq adi dolgokrak. odrei'enelost. boledina cKp6en. grdobija. skopuSnost..gr m ut lnwecraopo€rDeq. ototen. povzpetnik.

mu Je 3. skuhati.'runa adj malo duten c a6oAvunocr I maloduinost caatucr. majhen.' caatra I slana calll|oca. 2. zeDotrebno skromnost. -TRa 6.snaha. sten cnalocr f gl. cxycttsa. zaskrtati. pnKrltosr crpSIII!M+. slap liubneZ. -irysL adj lit slapremagovatr .sladitev ctiay.sau.pt. 6na adi Skroben. praznovati. My cKp-uKa co 3a0v zagrozr\ cKvr tt l. -n lomljenje. razolr. pozgatic^aBnqaf pipa paoau c^aso6!6eq.i I. gl. lig sladkati se. ponos. noge. cKpFeg. brez kakovosti in kolidine. val. -utt tfi slaboum- c^aAocTpacTle n sladostri_ stje c aAlBaB-44. cKltul4'Ball e Ha Aesvet Ien BOZavlanle na levo cKpHaDrrin pt gl. crlnrn ce pl zviti se v klobdit. nri pipa c aMrrnr.4. crp4xysa vati. pasnlk polomljen cta6 ad. razbijati cKprur (rcr t sl(rrvnost. . c^a6aK caa6ovimrK. shujc'lprm.pryparre r krpanje.cKpotuBa pL.zool skuia.c^anollc^arKapKa m. pf. plehek. oA caaDaI l. potreben.ruHlIBarben ootaeanJe. cKprrytsa pt. KvMoDa c^aMa Rimska cesta c aMapnqa I slamnjada cLaMeHadj slainnat. kroiSati. naroaie. 3. shujian. skubsti io komu cK-poMl|lrqlf ittlpl kazati r.. . 3. kamnivrJanJe. (obleko)i 2. gl. omejen cKDOmreA m Ktoluec crq'AoluHocr I lit slaboumcrpomreara I krotilka nost. polomlu-lomiti.Jtrt . c^aMapuqa. vleika. bilka. plevek.\a f. cxlro{KlTrtHr. clla}Itf.ukrotljiv cKvKa Il ce. delati lian ie skromnega cxy4uocr-cryAocr I rcvldina.Aen.' impl l. skrpucati-skrpavati. tmol lzDuLtlr" tlg osKuorrl.cj\aMt{x'( caa6!'r6aB4di slaboten claMeHu4a t s slamo poKrtla crra6irsasocr' I slabotnost c^a6iuraBa :a6nKaBadl slahi3a. utrgan Komu KaJ. droban. -rura adj skriven. m pfedcKprseE pt zlomuen.pt. koda boten caalr(a I slamica. tmpl zlomrtr. -vz. neodloden. pnti) kraiSati ga v aem-skrajsepf.sa adi reven. c^aMer K cnareJcruradj slavdji cras.. cKvKaivBa ce cKlroT rDocr J uKroturvosr . brez okusa. tig slast. spodnii rob obleke.a ddi slaboten. cKsepHaDi. ouliti.cnVaei. naslada c aAEIrKaBadi osladen.j 1. cKpDE!ts4 p/. cr<vtiaq-m faz oden-rh lkrobov crlorceerpaa f _. taJcKprr[re. €u m L zool slavec. -ddi sladek. tmPI.av . . cr. Sibkost. crcvlowds. slabid. -qr rn slamnjada. zavtu orugam-ooraeati. impf skaj. tmpl DomantKaulle uKrotrlr. srlica canje cKpcEo3e adr krizem nog.cKp. -^. Dosuaiti se pati.utrgovati zalkripati. lrtiPJ nost. pnrezatr rn seslu crly6ne.|. 5. 2. . -ulr r'1 slamnjatr. tf. crpoJ!tsA PL.Kprttl|eM{rapr|rle! Ma adt sl(nval obrnro.fi latn sl^doledar . c( yrlwr ce prekrizanih nog (sed€ti) cKvnurrn8a t skupstina cxpcfi'. impl skljuliti se. krpu. slabenie caa6eqorc.e.r-m adl. maihne modi c. f slaididar-sla5didarka nica c arKapErqa f slaldidarna caar{rrir'r[re 12 skladilde cft|rarr n drkostavec caara'rror adj drkostavski caara.. -q<a-cla6tlrroK..tlniqa f drkostawica c^areEe z slaienie. n*rlnna moc c^a6onrla I slabost. cKpq^[B adj Skrip. slabeti caaoeers€n slabljenje. boumen. norodaj. cKpcryBa pf.slacaaaocerl. impf siaditi.ra6dcntiocr_ I slabotnost. gl.cr{rnlrnxcrir ski Ke.t: uiezau.uzivati -ce: c^aMHa t sladkost. c anctta trratRa slamntK e. crvrva-eu adi skliuden krDati cr. suh. slava. izkazovati spoitovanje itnpl (o slani) pasti. krilo. zoprnost Dlehkost. prekri Zevati (ro.rhanmagocr I osladnost. razolu. cliy6Ey8a. praznovanje taknil se bo ob bilko (nad c^aBel. prazerr c.[aMeHrrK. slab. cn16e. c aMHa.\ar c^aAo^errnrja. razcr<pupaire cKDo6 n Skrob ollante crio6eH. 6. vsako nalenkostjo) sla\tek. impf crcpiya. clraAHuKaB c^aMa t slama. omeJenos! crpor. premagau-Krourl. 2. tftpl sKr!ati. 2. -na. zellen. -I5e I lakotnica c^a6uRcKlr adi lakotniden caa6q stabo -.crraadi sladek.'qra adi slaboten caa6irrasocr I slabotnost cla6una. c^aMapu4a. c^aut(rcwa pl.cKpuuletl 386 cryra caa6 387 claTraplllqa cKprueH. c^alltKa ke ce DpeIrHe spo2. c'aaoK. tmpl aai skupslinprekrizati. -p.(v sestavl) caaooAFtreH. . prgisdc. zagosti uitijpukati. zacKpKa f nerod6viten.slavoblepneZ caisonelKa+. .ralon6jKa I hval. malo . ubog. nez gI. Pit-el. -Itrur t?r slavc caan tz 1. -un trr slabid c^a6eecra6Hee impl slabiti.. cKpoflr.popularnost.crvnrinla. zavijati . gl. ki crpo6n impf-Skrobiti prdo ravna s lasco cKIroE. gl.rqll Dl Keprca ( sG cKycr. 2. nedelaven caa6ar. cKprryBa pJ.

dj sloievit. postala srep. naslednica: c^e\Ee . slulbcn I I I I I t I I I I I I c^oDecHocTt atth litera''.no adj sladkobesesleDid den c arKopeir{Bocr I sladkobeseonosl c^a: I: fi opp. tig kdor nem simpu vkuhano sadie ne vlql. ath svobod.BHa adi grum zlt. soritie: 2. -nglr m slepec c^enerrKl adi siepdevski. prodajalec suv. grah zlog. Prrvrzc|[a c/r-aDar. inpt sladiti. za sleDce caen6rryr.rn3..t tl zool clerKope. c earuror ma Diihodniid c^eas. gl.r.roooAapcKrr. sklt.a. sla"t olce c^arKo z sladko.-. srao{ost. tliti (v celoto) c^se pf sestopiti. c orcvBa pf.impf zar.r<Ha adj l. -qn nr 1. stuvrJenle(usr(.ttlqeH. svobodnja-adi sKt. splrI slenost c^orr.fotografiratic^xxap . sestavljcrrklr caox<eHocT zlozcnosl. c^aArxra. c. prosr c^o6oq. slc JevorJnost c o6oAry'aa^odo4gwra f d. pf.j stro. tavkatl CAHXA 389 c. Kar Je ocltno.em ftip od cao6oAasvobodica c o6oAo. bonboni. zapletenosl. zleteti.. I dem gd clrrKa Dodobica carrr<osrflqaf slikanica crluHKaf slina c^rrcarr ad..lU.ota adi podoben cjrrl{rocr f podobnost cao6oAaI svoboda c^o6oAapeq -pqr&fif c. J. privrZenost caeAerr.imol ooDOtetavatr leteti. fam sliltorgi- c^-ro ar sotodie. ropsnao slast. osupel. poveza\\ c^eanocr f zlitost.rdxen irar' zk)trrl pot c^o)KeEn4a{aotKerl|ta I lir l zloZenka.clraTr(apcKu 388 c^e^ee. 2. c€.'. 'Ce: SpOOrSmtr: ZmOttS titi se. Jan neplsmen slasen c^eflaK. vica. poslaviti (Cr'ke). -w f l. os. sloj c\oM tn zlom c oMtl pl zlomiti c^oum ce. trp stavek caora t l.statipostajari slah.) slubii postati-slabo postajati. 2-. hlr. leha.. impf.d. impl pognatl unrcrtr. o. sropanJe c^eAg I sled. vor. . tarnatl.?r slikar. c e ejFa.. llnJvevell (del niive med brazdamc): 2. samo 3. <B t?t plast.B^p m slivar. 6yrrac^or r? l. 3. -r. privrZenec caeA6er{qKa t l.. os. Dodoba: sled:rtiAkiDrizor: fotosrafiii cntxa itipt slikati:. -Aua adi naslednii. stopiti s.r adv slepo c eloo. inpl tlr Ziti.. zd(uzevanJe.ren ii'i. gotvoren(drka r) c^oeBwt a. zliv { dveh rek i c. pec c^lTapKa I pladenj za strcrbo c^l'rma€/rlrltrlKa I sluzkinjo c^vTglrtre n detn od c. impl l. rpara c/reA6e|IrK. ogon. s(:s lov f ljenost. ipraviti (spr'te. deipljica. slepr c^etre[. naslednik. go. sovodeni. ulitost. 2. zbesan cnucrll.svoDoootruben cao6o4g1rcrro -z svobodnjaslvo c. caoutvBa cc rrl. c/reA6erurarao a nasledniStvo. clulrctyoa pf .a ce irfld drsati se c^\*aB adi spolzek (tudi ftg) car€ra ullnp z drsali$de c {srar6e a drsanje crnete.lrYr(6€Ir caarKapcK[ 4di slasdidarski c^arKapcrDo n slaSdiiarstvo c aTtql"cAarKlrltt rn slaldi.zavatovattpozrDavau pl c^eaeKa zaleti stokati. slediti. DriDadati c ee I uliti. ilediti cacAoaateauo{aeAcrae[o cot?i torej. v sladkor. c^aaogr caasmra f gl. 1. prevelika svoo. . besedb.rt!tsarre z zlaganjc. spajanJe caerpatse /l sestopanje. i aiari. bodoumen c oDeces. hrrooDen c lTa ft sluga. slepeti.zapra\.em od c sga sli. slulabnik. sestaviti.oarue.. c ol.r. sestavljen. samovo{nost. -qt{II|BapHrlIq . rg poosra!1ll Komu. k()mplicranost c^orKrf. lam fot.ntrrua t sencE c^etropoAeE adi sleporojen clenorEja-c^enora f slepota c\eI m zlet crera.ttntvysa. zgresiti.i zaduden.Jna adl sla<iko calrrKotroerr-.rvlqrxtl slutkinjica clrlFltsaq m lam slluga orym6en adl uraden.seslavlJanje.fis zaInisliati. slog I I .o-..o(ur. plastnat cAoeDETocTslojevitost.Itd plaiiii ira. c^aq c^ea'd a. rima cnuxo I slika. potemtakem c^eNIDa.impl spreidlati. ar. branivec svobode c. (samo 3. sladkordki. 2. trgovec s sllvaml clrrlBapsrBo t slivarstvo c^\DK f d.lIa (umetniSka in ljudska) croDo a arka. sesravl|enost c esar6e z zlivanje. srat canrrqe-canrxqta a. iz. impf l. c. sllvov nasad c1. -qra adi literaren.e'd zloteq sestavli(. pobotati. 2. zamaJatl... " ari sklad drvcloroBeH. -ry4{eD'a. c^ervBa pt. impl zazroau. clo.nra ad.i zlit. kompliciran c oxeH. gl. -ce: slaclU se caeKlBar6e z sladenje z. c^oxl]r-r 6Darta slorni bratie. nogo..q{ /tr strvntK. po. slolcrr. gt.pf. impf lEabfiti c^o6oAere n hrabrenie cao6oanJa.d. nria"pgo e Aa ce c^I€serll co uora oaG Irrro co 36op bolise ie soo drsniti z nolo koi z bese-do c n< n stik.ro6oAap fi svobodniak.-Atta adl svoboden. pismenka.slep. c.y6Eradi svobodoljuoen caoooAolateE.. z: rzsloDltt caeluna-clegenra I vranica c^eKUr. slosa.ro6oAeE. z.c.j zapleten.prostost.

cMaJ!tsapl. siuzast clysoroxra I sluznica c^!rM. zmanJsanJe. kloKa m. zmotiti-kaliti. 6VHr r. roanost. gr.umirja.re.narediti. adi sludajen. .omecltev cMeA 4dt pogumen.. skrpucati. ovira. Ilpe(trca pl cn. z. smetjd cMer^ impf radunati. -mn nt fant l. na hi. zagosti jo komu. cM€^!tsa pt.aj. cluanAopyBa__pt. zaprtek.Dehdanje. smeh. -af .lam zurJ. omehdanost pf. cW sya. fan umiriti. T t I I T I I I I I qenost cMa tr. cMa !tsa pf.poslutati. pnpraven po . smeJanle cMea{oda. jajcih) -pokvacllmalaa-c. {|l| fi latn la|:ivec cuerxa fpesz nasrneiek. smeti cMeja. -qn usluibe -m nec" cetkt m\saL caY.rUune. biti -cei oD sapo cuaJauadj osupel cMaJaHocr osuplost. pnloznosr.'e'(. prepa/ cM'ag'Kart adj neugleden.*9yPa impf sluzltl sluiboyati. poituSa'ti' cMardf ce.. preradunl iiv dlovck cMeJraaurcl<rfadiadv ratunarsKl-preracunano cMerKoaeE. K lluc t e twpl fam uxatutt. f pc porec. izmena. smo cMea{MeB f. moiiti c^lEa. za. p. J.t'y6oD disti r-ufrtrrl .irn zl skutiti se stiSati.pyD. CMaTI{OCIIDa Ce rr. impf zmanjsati. zamotati-zaplctitti. . mnenje. 2. menjati. impl impl zameguti se-zameglje zdrobiti. c Yruare/l+allrare -rtrr m. cen. iflpl c!{eK. l.rlrnaanqa f prerlu se-kvanb se oavatnrca cMarorc.t I I I I caYr(6er K c yttoetrrK. dober radunar cueravr<a f 1. itnpl znplesti. zamenlava. dobra radunarka. posluh. cMeH!ts:ure fl menjavanje. namestitidaiati..iaJio adv sludajno. sluginja c^v3ecr 44.k^f fam motnja.. pomanjsatizmanlseva cMzllltaIr'e.. zapreti sapcosupljati. 3. naKUucen. 'cei smejati se. zmesti aMeresadi zmesan.cMecaf mesanica. nedoloaen.eK.r -pt. 7!rmotavatl cMerKa{nja. sprememt. . neka. irastaniati. ttltc1a cMcrr(tr.r6eruqKa I usluzbenka c^yt(oeruFrKH adl usluzbensk i c^yti6oAaDeq. ljaj cMee iftpl 1. omencanJe. imtl (o.r ft smejavec ct. namesdanie. zen crte l. cl. orzen cMe oca f pogumnost. c. lsamo J. -BrF m slu. tl zln.. -BEa 4di radunski cMerKoBoAe[.i smcti{dc. gl.ry:xa lan. otuscrn. spravljati koga v smeh.erc 1. ztnzevanje cMarrAopu. cMacrrocr spretnost. utisati.rvtrvaace pf.etjal'a. namellati cMecr!tsar6e r namestitev. po nati. inpl zmleti-mleti cMe !tsaEe r mletje. sllsan: t4tn stuzrtr pl. cMeHu. ubogacMaTKOCa C€.tutl radunar.zmeden KA . dogodek. slusateliposlusal'cmawr ce trf samo 3. rft smeh. c''ecrUB trf. 2. I znaJItse prrpravnost c. cMar. radunanje. a zmanjlevanje. duh po orgacMoAerr. mletev cMeHa I zamena.ry'i zmehiatimehdati cMeKrr!tsaBe z ".. -rna adj nejasen.ifipf zmecl(atr r.rlvra I nakljudje. srrecl c yrKIIreA4^yxrrTeIKA c. -JEa . sg ka: sluSateliica slabo postati. Da- cMae. k()rist. spremem_ba. pl prez od. imol skac^lqlBar6e a dogajanje liti. cmavra. govonce c^!qaeq. gl.rlrpa inrf slufi. cmauxysa pf. namcrir. c. 2. 2.ITe. cMaren.. zasmen. car. 2. -!!npf "t"pru. osupniti-strmeti. zlomiti. re primeriti se-dogajatise.?. Prid. itttpt c"v. "W tfi lit zmedcnec cMererrocr I zmedcnost. gran palatalizirafi cMeKHarocr I zmehaanost. os.d'aradj mehkejsi. menJavanJe cMec.rFa ce pf. posmeh. imeti cMera Ka f raiunalo cllterawcat lam ratunica (5olcMerarse a 1. presesti. posmehovati se.cMerryDa pl. os.porog cMeaqra J J4r??smen. c^yr ce. os. blag. drznost cMeAe.pngocen c^yq. pric. nastanitev cMer n smeti. -sua adj ratunovoosKt cMetl<oloAarea ft radunovodja cMerKoDoAcrlo n raCunovodstvo cMsmopacn[cr(a I tam pobotntca. sfrremeniti-menjaIl. zmcSanost cMerrrruTe. spremlntall cMeE(a l. ifipt dati v.a pt.nakljudju biti navzod. pospraviti (jed) vau se sluga.ilrrna rrf.dobri prijatclii cMerKa. cM6ceH.pofvarjeno Jalce slusalec. PJ:m"qr.bodaialec 390 |lCnl cMa!u(a CMAqKAII 391 clrefta cMaA t?r smod. porrolto pometanje cMerpaEe '1 cnd. tro kaj . cMarvsa Dl. cMen\iaa pL lmpl za.cHa qdi spreten. radunalo. zl]rzanJe. cMera - cMereEIlK.meglen vedno se irdimo cMarr. raaunstvo (v 5G I. spraviti pod streho.. c^!rqB. dogodek. impl osvpiti.oluDlu c4x tn sluh.e. pomesti. Aolra . zmes c!'€rt'n. moceKa c^vqKa 3a IIavqKa ten. nastaniti. iv6pn[nc cMerKa I radun.AHa adi smoden. cr|'a/. cMeraq tL raEunar. duti.a.int pl . napLahtacay.) oogoatlttse. smldcd po oiganem cMaArrim pl smoditi cuaAltrt. zmazati. zmotiti.

na- KOga cwMopv. cM"crxrrrrK. 2. cHeMot<!tsa pf.Fa a.l. cwctv!. csata sMa. potesen cr&rpes. -pHa adi skromen.qc oB€8.ifipl vznermnu. ovirati. -irua adj smrten. 'cKa 4di nizek cHxME.f. Znestl-nestl I I I I I t I I t t I I I I . cHokyB _9P pf. cMo^r(l\.di smrtw nosen cMproBHEIa I mrliski list cMlrtrr[eH adi namfSden cMlrmeHocr I namrldenost rrrpl prjkrasti se. imol izmisliti. cMlEWa p. ift1pt oslabeti. cEriMarpf. impl zrne. cruorrryua. Kr mu grave grc na smch cMIr lrsenocr I zmesanost.m lit zmeda. snopid cHoceH. motovititi liti. b "ggecyry.. smegnica ztnrauD. figovo qrevo cMoaa f smola cMoarue.crrert8sa culTrr CMITIITCA cHo!r(ttr cxekata impf motiti..m. -r'\ I fafi . cuypryra ce l. gl. cMoKDaI figa cMot(oBlrnlla f figovec. mrK (ruot o vTemenu) cll/ryt. pohleven clrl|p€lHocT I pomirjenost.sllrvosl cqiBa.se cMp^lqreq adi zmeiai. pomen cwctts.taqtna tf . cxenra.luf n nfi snubaf za drugega cuaxa I telo (tloveka). cMeTe 2 suniti (denar). sn()vnnje (pri tkanju). cw^ytrryBa cutrn m bot smilje. mrk. +rta ft arh podG Da lz sanr clno[' impf ttezati stopjc csovqe n den od cnorl snG pec.n€ f sneini plug cHervaKaf sneZinka cnefa pl imanjkati. sneti. cMlut!tsa ge.zmanjSati-znilcvr I i.. spletkarka cMIruHe ce. lig unidevalje. . pf . lie osidbeti. poreoenelosl seznaniti cluprlae. c*rpwrysa pf.!pr-e se-vznemrrlau se. impf cMer||KaI Sala. Jtvuq&e .a pf.ci''p3Ear 4di zinrznjen. sklefuti: siomnif seizmisljati. skrbovalec cna64lrane z preskrbovanje ct''a6tI intrt fl/i snubiti za drugega.posredovatipri Zenitvi cEa6EfK.KEa adi lepo razvit (telesno) crrarKHocrI krepkost. . preskrbeti€skrbovati. namrgditi delo. izginiti cHeMoxe. impf 'oskrbeti. n+ rec cMlTeH.do[+ tevati. zmaullsevall cHrsoK. fl lit smejavec. nlLumlrtatl l(teDztnre cJ'ra.J' cA 6Aye pf.. nlca poleoenel mrznJen. z mrzllttl-zmtzocMcutxa ce impl smehljati se.ncepa ne (uganka o recHarKerr.ira adi arlt vljuden. {DE tu zool gd. cueuryra pf. cnrro(a cn. pomeaati..rlra adj lit rremj]|en.. uprrau se wrywra.orEtr. . zamtzovati muzati sc.. uporen cM!"rr. pokroviteljski cHucxoAFlerl|ocrcfirrcxo^Atf Bocr t prijaznost.-E|Ia adi smiseln cMf. Sati. preskrbljen cHa6AeHocrpreskrbljenost I ca 6.ce: vznemlntl se. prizfln(. cMora pf zviti. prijazen. znosnost ct|o(Il ce.. pripravliati za tkilltlci lrg ino-tati se. cHoDa pL impl s Nluti. pt. {aIE nr sneteni m{)t pl. nalagati cMeypfJa. . . yapl po. impl znotiti sanoctu se adi sinoanji.. zboleti. impl nicttxrKtr.. tav{nJe cHoBtAeH[e. brezglavost -uH satltvcc cHp^!m. pf . in?f vmi.iEoqr t iznajdljivost cHaotu ce impf gJ. nahrgodenost c{ypTr ce. shujsati -ce: o|rrcaa f smisel.srau. propac cMpren. cMpl. zamesati. poteSenost crf{pr|. cuaj\e ce ct|eBecer. namrgocten cMlTTeHocr I mradnost.ec9.-ora ddf til znosen cuoc lBocT I li. vznemrJatr. pl primanjkovati.qmjAlra pf. znajti se cuaoa sD-ce: izaa:dljiv adi cHaoA.. cugoRalrclt ctJ. preskrbovati cHa6Arrre^{Ea6Alrai m pre. telesna razvitost cEarrrtadi snahin cEaJAe. ti cM!?res gdi mraeen.E pl uzalostiti se cc ctetap m xool ltinkavec cgero'flcra. brez cuclu^trD d. -.. gt. zadevati.cu. lig srizrnoten cMlrroFoceH. .. 2. hoditi sem in tia: -cc: hoditi sem in ti. pogreti do tiriatnosti cilorrae-.smesnastvar. zoranar cMyrmeirxa I ti.3lltp:llysa pf . svakinia cta64en adj -oskrbljen.resela cMIreKa smreKa I zgodba. cMyrflne^ n lit spletkar. glas)-snemilti cHI]lMaII€ Snemanje cmiMarea '? snemalec n cErMKa t Dosnetck cwcno itdv nizko cHrtcxoAtre^err. irupf cqertrKo. smelav.neEati koga-mesati cMlllitsa ce 1l usmiliti se c'ln'rpe'I a41 pomrrJen. se. . sme!.impl KOKOST. triplat ampl zf. impl zmocr. . skri!'aj rnpl pnkrastr se prebiti skozi cuaa 11. obnemoei-biti onemosel claevryB impf od cneMa ima. +.Ba r'f.{Ka t tkalsko vrntilo cHoDaqro f snovalka (pri tkunJu) cEoBe. ponilen. ct[IoKeE. plizancs ljiv. snovanje. fic biti v napoto. tovflriklatiti se cHoBet6FHoBar6efl l. nemir. mrkost. impl pr'sncti (sliko. cs{rrlra Zati. snaha. imol ogreti. \ati. gl. ./r8 obetati.. zmotati. doleteti.IgpyDa pL irnpf zamrlnralr cMlrr f smrt. r'mrf sledi.cMlrrEarocr I zamrznjenost. impl zadeti.mrko sleda. ceHRa qeMa telo KT'.edr sinodi. bratova lena.posraJaumracen. nakle pau cl. snolBti. zmagovatr clfoK. crislrlBa pf . cEor(eBa ce.

adj posverovaten. zavesten co6y.ncru-i adj some5danski corpeut. ograditi.. zasedanja co6paHne.E.JHa adi vsobi sko bogat 2. soD O IC V nTK svernlsl<l coaeroAaBerr. vseDovan gram enih misli. -psa adi zbiralen (leda).-sporazumevati se.j sezut coDa Krat tkalski dolnidek . rateliski co6rpek. Zati se. -an 4/. co6opa. uvidetiagledovall. bina impf sporaz]umeti se.stolen co6opeq. co{peulBa pL lmpl se-sreliti DresreSiti coaa-1.konzonanten coAprcaweuJa l.r m zbiralec. coBecHocrt vestnost coBecr f vest coDet .u(a n. coB. coAepFa pL r. raztrgati-odirati. gl. popom. HacraH co6trqe{o6l|. z skupsaina -nla co6yAes adj lit zavede\. co6. ki 'rrB ga je moa ob.oropan cob'nesocr f razgaljenost. t??lpl zgraditi.potrt co praep: s.r n pohujslj ivec co6^aq!tsaEe z pohuj Sevanje co6^er<lratEa I slalilnica co6aeryraEe n slaienje co6^eqe. premagati. coAltvxlpa ce pf. shod. rl podiranje.. . ujeti se-ujemati se.sploSen. dog. -aEa. cof^aceE. irrpf postatipostajati otirZen. sprostiti-sprosleti gati EOBpEren ad.PG coBlreMerfiqa4oDpeMerfirrKa I moc soctoonlcat coAejqBlBa impl sodclovatl.-c!6. (konstrukcija namesto que co re6e veznika jaz in ti. -tIla n 1. podirati co6opxure n " zborovaliSde. ze. inpl podreti.zl co 3ApaBJer zDogom!.fig f.potrt crrqrKAeuocrI otoznost. odstaviri{dstavliati.e. li€ oskuben. L zbor.coApr€JHocr I bogata vscbina Iulnosl coNrr'KA itupl vsebovati. semenj co6oparr. pri. -ce: di se. sleii se-sla-ce: lili s c co6op r'. oogcoAupa im pl gl. zbiren. impf zd. uzugatiobvladovati. proStcnje. n ttsecof acE ce. 2. impf sezutt sezuvau co6yes ad. impl . adi razgaljen. svetovalka coaerrr[qr(E ddi svetovalski. lmpI . futh cot^e. sodavica coAejcrBo11 sodelovanjc. coroN. povsem coDpmeHocr f popolnost. odstav lI a nI c coOopeir. -Eqtt . l4n popolnoma. tr'ti.^dawa pf. p(! trtost 'if cHvr(An ce{HvxAlra ce pl. 'i<) co Map(a ti rre in Marko co6epe. brezhibno: coAlrriaeH. imrf skul)it i. skuDadinski.er?premagovanje. sobana co6aaralt. obvladovanie lit arh coBMecreH.sieti. osolelost cor6arr. {la n arh dogodek. I defl od.. impf opp snelt-snemau co6zp zn zbor. impl sleci.alm adl pohujstjiv co6raamre. se. coApronra-coAproJ. zbll. coAepe nan coBpureEo adv l. kraj zborovanja. soda (natriievesoli).ain osKuDstr-slacrtr. coAlrr(rdrcKnadi vsebinski slnnJau se coAlrr(rre^ m mat rttTrogokratnik coraacr(a f g/arn soglasnik. -aHI|ln somescan corimfarrr<aI some3danka corial. svetovalec corerrqa+orerrmqca I svdtnica. Itg ldm co6Aas'iB. . -ce: posvetovati se coBerlaa^Illut1e z lrosvetovalnlca coBeTllalse rr pOSVetOVanje co6operrRradi sobojevniski co6opr. co6ila pl.co6.'ra pl. skladen.. c'o6'UAy!' pf . skladati se cosnafarse ujemanje. konzonart coAlry'(n ce.zbiratelj co6rpaqru adi zb:Ltulski. coraaclta ce pf. n ic. strinjanje coeArrEedae. coBnara ce pJ. coBpeMeHocr f sodobnost pomagatr coDpse. obcoBpEeEcTBo tl popolnost segati. . m."azgalit-i. oropati. co6lesvr.sezidati. bgoliti._-rE nr sodobnik zagledati. soglasen. co0^a4a. co or^eA rra glede na. co6a sobica codnurre n avgm od. -q{ n sv6tnik. inpl prebuditiprebujati zavest.-asa ^di obdi skupen. coBp3!!a pl.r1 soglasniSki. zborovanje codzpa^mre fl zbomi prostor.J4.0loadi Zen.sprijateljiti se trjevanje. spoznavau cororcs. skrrp{rtirrski zbor. co6Hpa.La9E\t t f. pregraqrar comaraHrq. -. ifitr I . codepFa pL impl zbrati. 2.. coatraaHece. nabiralen co6rmfe. coraacltaEe n soglalanje. 2. zbiralisde co6r4rar6en zbiranje co6[pa.rel(lBa.nt iti se. i/zpf dogoditidogajati se hkrati. cotae(uBa pf.vladati . svetovalen corero43ierl. coaaaMnDocT premagrlrvost / coB^aA!&rlr. 3. 'ce: biti obseZcn. -bna qdi zborovalen. nabrati-zbirati.-pqu m soborec. legna. zbi.co6^as|a I pohujsanle pohujSati-pohuiSevati' co6^a.cHa adi vesten coBecen.ttPl vezatiodvezovati.. naolratl co(la. co6a velika soba. premagovati coD^aA ddj premagljiv. lig sleoskubsti.ecyr pf .2 svet coBerarr(.oo' coAepe.diniti . t az\ ezova' odreti. cotupFa pf. zaveqnost co6ye. pf. skla'r danje adv coaDeMe pravocasno corieruenadi-sodoben corieruem. ogolel. cotpa(uBa pt. ogoleti corpa{s. inpl obvladati. lig vredi.a.CIIYXAEII 394 coEgrvaarEe coB/raAa 395 c{reArueEue ctryrKAerr lil ialosteD. <sa Qdj l.c'.fl svetovalec coBer!tsa tn pt svetovati.

DUlatl coKpaTv. _driati s kom.. cKvc'I (tudi its) -l<]llt co l.. zomltr co3€Mepl 1. Irg zakladnica coKpnra.r qogovonu se qlrtau za zenskamr cosDlqeE.potomrn. coxo. impf lit co3far1grrr 4di ustvarjaleD.44t. t krajan. zdru. -!gr m somisljenik. pomi @r(a rraocr I soautnost. nareditiristvarjapati zvezo oZiviti-oZivtiati oX.Da.inrpt opazi. coKprrya pl. resen. pomuovzunost corKaaltsa6e. /ig trosili @r('dde. razDrJall corutdp rn solitdr.f. delati.lrfivlu. os.rK.. cojlBysa pf..rri I ustvarjalka. so. uvtdevanle c.rpa pf. kem sDo na coepiaer adj zedinjen.r!Ta.. hamoniien col^Ala adj indecl fam iz co3Blqje ri sozvodje dobre hi5e (dlovek)j dobre @salIllrocr pasme (Zival) sozvolnost. su- listka (tudi tis) dvom. BpeMeTo co3Aar! . -qr| rft solnica..ti. co uAeH.rzrzumetr. -Bqn zn s0lzivct: coKaqapcKrr poce(plin) . 'ce: stopiti.impf mltl zromlll.-qrl fi zaveznik coj ysurqaroh3rtra.o3rrae. Tn. zdtuiiteq 2. -lula adi dvom.a . ?t. coc{rrryBa pt. . _ stvariteli: rel stvarnil< cor4are.coxBreN€ m. ljiv. IIC-CKIIrytsA ralr Koga coK^acBriK. das ga je naredil "raKos taKsnesa cos4arael -uJa n arh ustvaritev. prt.Iam sten DocesrnlsKl ca^3tr impf solzeti (oko). sKraJsau-KmJsall. .. iti lt.lilrl cor(o^6A f lil pomilovanje. tI soSolec den. t skladnost.lcoltia\6 -n alem od co(aK uliziti se. .soautje. sg) zell ooDlu-coorvatr -3. fl dojemanje. usmrtJen coMtl oqr I . itupl zcdiniti.Soja.r. sumlucenle coMqeHEe. krrtl coKoaette z hrabrenje. odrrala pf. tt mlll.co^trcT{o licTKa m. sumliiv . so- coKlxrBrlrre n hrh lit ba> gastvo.tti.colrel[tr|a f slanost ue-cKarryBa colsa I solza. zomDrlr. vzjveti se vrivljati se v kaj c. vzlv{anJe cor(rre^. pornift> vanJe. coK!4g. ztunevanJe.Beq. -48 tt souaenec. gl.\ ft fam rasai pasmai roq cojaAe irII ce+ojaAlBa Mq ce co apEut(. ustvariti. sc-sm tal sc -ce: cox. coMe^!tsa pf. cKnren. p() sooa za sot nlca coaapErqa I solni rudnik (kacoJyrmrrxt adl zaveznilki mena sol) cojy3Hnrtlrao n zavezniil'lto coAen adi slan (rudi /ig) coKaK. imol sa zidati. bitje cosAarea m drft ustvarialec. pf . co''Kwu'a Dl.sna adj zvezen ustvarramost cohBtr. sAaAer dlovek je tako ustvarJaren. bujanje co'(oL'' .raranka con<ni:e<ontrue pt seZeti. qoDeKor e raKa co. pl tu. in|/ zmleti: fig. cKa.aaw adj sotulen. inpf sKnll-sKrrvatr. coJxmradj Sojin skladen. coJleen. rojak iz istega lrraja. z$adlti-zid. porskatr zrlvctlc coMeae. coKEE\. prxlpi. tel< co36op[ ce{€6op!tsa ce pl cljKa I zoor. <aEraadi sozvoteo.. videti. pg- ti. -uH ttt ulica codeHunaDadi slankast. !ce: nastati-nastajati. mzKlatr.coKparuB d.innf coJlBtr cojylllr|lr( croMl{Ere]tcrr pJ. impt de sp!€Jeu. impf kljat pretepsti-pretepati. povezati'lrovezovativ zvg slvaruen zo.. pes tazbiti. g[.coeAuuet zcdinitev.cn coaNrir . ifiql kom v zvezol skleniii-skle. solzicc zensKa.a pl.adiu coqre. 6pKa cojrs. u.eth kolia od coRo^ som Zool sokol spodspodimpf cKpa- coKoa.) spraviti v. ugleoa od ctalec col. 2. sol. zbrati modi.{IIa adi p'nnil(F vaten. -6: veri{Zivljati. 2. l. cosupa pl. razDltr-loqoMlleBalne. zdruliti-zedinievati.(saho os. I $olisl-$r) coJy3rr[r(.r coKaqapKa. tic pogBvllno coaasa I solni rudnik. -I|Ja fl dvom. sr.rl.@rreaerr. a. shtrcoKane. imPf hrabriti. co.r.lig volrrrrrir r. izf itt'r'liLi sodutie-obzalovati.le. stvantel|lca cd4pq6g.irnff. cgKPlc3 . stvar. Irg ooletl coMlraoceH.3. co3aa!. kem spo5itispo.impf co^[AdpeH. zancsljiv coxlacrmvna f soudenla.drutcvati. ce. zbrati se: za-cs vedeti se. puS6ati dica coa3^nB adl solzen corarrr adj uliden co^|{ impl soliti.'Ds. sDoznati cosuAa.hirmonidnost calY3 ft zveza c@Ag8a+€-. coKanllB pf. pomllovaul le coiK@ee ce pl vliveti se v kaj. stolpnlclt co^ne ce.. ra.cdssav!.(samo sg) l. 4B.rKa f za\ez- I I t I t t I I I I I I I I {olka coK e n d.pl.lo. -pxa a/l solitl:rrarzEgan.oxtloltsa&e z otivljanje. zativetis dim (jo. sum co. zdrobiti. ustvarjaDje. privrZenec cordicaeltrrqa f somisljcnic coMnule n atgm od coM velik som coMEera ce impf dvomili. gt. r obzalovanje.Kr zanemarla dom co 3a. zasmiliti lx)rnilov. delo. sum. impl zaKnn se.ooumetr. stopati s ca34a.l fan porestnica. (samo 3. 3a Smarnica. opomoCi si cdlrrallalEe.. -4ra ddi solidcn. usm|llen je coM[c^eI|I|K. s()cutrc ctrxrrr[.

skupaj z. Drometni milidnik coo6pa(aJ-m promet lil coo6pa(ajqa I lir prometaa . dremav .ce: ustaviti se.il nasDfotnik.iti naJmanJ.. skladati se coomrlreq{e. ustavliati se. razsodno6t. coccqyBfl PJ. usrediti cocraB tt sestav. obvestilo.t. {rja r? sporoailo. comoa n ce zf. drerEvec coE/ltlBrrqa. . -uu . . fri. cotrocraBvBa tf. coceM ue caKa Aa qye nid nole slilati coceA"cocerKa rz. coiatrnr<. -mi ft lastnik co. €n n soprog cotrpyra I soproga conpy:rcrm. COCIII|Ba MIl ce pf.lati se coflrpaqxa I za\tora. prirlvniti-prllagajiti. DG coclme vsqm. sondna lud.r rsckitli. sen. 'MII ce se mr san]a coH E 4di zaspan." coHllulla..vest cdrnrmr. primemo. uskladiti.adj lit nasprotni- cor<rc n dem od co6a sobica.n. spis cocraBeH. cTzul conepqtu(. sumljivost colir'loIm znmet coMoreE. rrrr zeJo. coruI\.. zakon cotrc"Be[ adi lasten coucraelm<. spetl (Konju nogo)poqsravlJatl nogo. con[Ha. coaartyaa pf.. . obstati conplT. spremljevalka conarrnrqK[ 4di sopotniiki corl. sondni svetloba cotrrerqe /r dern od couJqe sgndece cossor^eA fi bot sol]l.a coHac^eAHru(. coceKlTa. razsoden.. son-cei clu se €oHqaHmla t sonEarica collsar6e 12sondenje cottqe n tLem od cotl rahel sen.nolell conzpa impf ustavljati. soocrtr co4nb a&t najprej. v skladu z. spanje.pogubljati. tekmica coneprqqetEe r? lil tekmovanJe. -ce: zadrZe. rezmk copa6orxaI sodelovanie copaoorHuK. zapreti. Jnik-alno) nid. sladko spanje cotllnteB sonEen. vinjak.Ta tf.lit opravljati Dromel. coFre coo6pa3eE. coHA[Deu. z. lig milo bitje corrsa itupf sonditi. (""y" 3. upuslusiti. palica.r/ lil DritaEoditi.os. domiselnost coo6DasHo adr lit lstrez\o. nvatsKl copa6oryra impl iodelovati coru6 uu ce. sondna roza couqoraeAoa adj sondniden corrroK r?r deffi hip od.coMuure^goct 398 C{'IaItrC co[epH K 399 tzotc coglaBrl coMrrurerurocr t dvomljivost.octaaa. sestava: se_ stavek. 2ipresu.oArercralla im pl rustrezati. copaoorytsarGen sodelovanie ifpf. sDoqrsavalr collocraBl. tig ovira com<a / spona za noqe (Dri Zivini). tmm sporoditisporoaati coomrllIB:rr6e /t sporocanJe.. v skladu.lnocr I lit uvidevno. coHlTa pf. domiseln. vinoraz. impf odpasati-odpasovati gt.-utl tn sooeolc cotracaeAl'Ilqa4oHacrleAl|lrrrKal sodedinja coEdT r?' sonet coBrr. irapy' postaviti. intpl zasIlsan-zasltsevati coc[a I zamet Ae6e x clrexo t cocrE visoki sneZni zameti MII Ce.cou1rlrBKa t zaspat ka. tt _ sno coclln€. predvsem cotrpe pf ustaviti. catr samo sg gl. mertau.atne. ir. -laa edi lit ptometen coo6pakaeq. prtr nKral 7 coce ageq.a sodeLavec copa6ortnt4a{opaoonuu<a I sooetavKa copa6orErtrq adi sodelavski sKl. sesekliati coc''. . -ryr rr sopotnik. priravnan c(xr6poil|. umdevati.c. SpotaxnrJrse-spotikati -ce: se. saurje. zadrZevati. tekmec co[epHrtrla{olreprlnqKa I lit nasprotnica. iftpl. -Bq ?n zaspar\e. pust. silonrit. pogubttt. Itnpt sesekati. podstaviti nogo.! srtr cocmuJa f fam ufitetjc coc/rlEa. obtiaati. podstavljanjE n<ige coIIIIe. spreElj evalec conars{qa-coEaTErqfta f sG potnica. kakor coo6pa3lqar6e n lit prilagaiacoo6part.I'iIa qdj ustrezen.a adt s silo. izpl.g. -Br|a dll sestaven c. sonaev ^di coHrreBrqa I sonce. Koncentrirati.nica. {x r'? zakonec corpyxmrrur adj zaftonski conpYxsntrrrBo n zakonsko Zivljenje. obvesdanie coocHoDaq tit soustanovitelj tt cona I drog. . spenlati. dremavka cor4e z sonce. coo6pa3!tsa pI. nasDrotovatl conepmnuor. sonaroonJ Inl. sq slasnost co-. inpf .Dr-rralnavall cobooaruieaen. zaspan postati-horeu spatl cocpeaotroqu p/ osredotoiiti. sani^tr se. intpf. -uFcoce^a{Ra t?t. cocHn-yaa p/. gorjaia. cocavuritsa pf.aadi lit nstrezen.lrli'd ft lit ptometnik.F. f soscd-soseoa cocerrunr adf sosedin coceqe.ila cooABertE. pfaep s. I sovaidan-sovaidanka catceu adv popolnoma.sg) zalu.nasprotovanJe conepHlFrn ir?rpf tekmovati. coomnTlla Pl.vozrtl cob6pa*abu. -tHa-coMorcl(u adi Zameten coMqr m lar?1 hleb belega kruha cotl oA nec. uskla.Dameten coo6oiirre.EcrDeErxlaio[crBeErsKa I laStmca cotrcrBern|qKn adi lastniSki concrBeru[rrBo r? lastnistvo cotrcrDeHocr I lastnina cop z _kosir. . imDf sestaviti-sestavljati-''' .nasprbti. sonarodniak coHapoaHlrqa-coHapqA*.:. zadriati. rcvnlr. -qI| r4 . prtmeren cooABerqrBor? skladnost.+? I ar< rolaLrnJa. cErlrura spa- coH HnlrrTo noclaTr<o mc n1 slajSegaod sanj coHapoAlrr4 -q|| fl roJaK. -rwa adi lit rrvidcvcn. ixr'/ unlctu. c@TawDa pl.

poaEvalec cneqaj&reH. r?rsestaneK -!ul cocrorryaarre'? sestajanje ftEl cow tmpl pokazati. slrrrrl pecrna crtr|aecr ddi skalnat c/I. -rEa adi specialen. pasti. spadati. pl..izjemen ctreudairu3*trra pl. gl.pridobiti. pl. izvedenec ctreqltja 816r m specialiteta. pozgau. stkati-tkati Sati.rp. pesnikovati cneKrap rfl speKlrum .e n fam urejanje.IrY8l pt. cot{|ll!/aa n.rpf sestati. zalkmet iao.. . rmpl zasluZiti. zanik|]r.nakazati cocrlrqrr. posebnost. odre:ilnost. cocrallwa ce zf.soulentacraana I . strc kovnjak.qd adj relilen. re Sevalen c'laf.iri JaIr v rasu cfles'e'I ali krzljav. zastoj. tmn spremeniti v pepel. sestavljati . pospravljanje. DokonBa. caelle[n. oslareu{le. vtakniti.f i*4 .[[.rr. fig predelati (gracocvr!rlects. HeMac rp ni krrca. craarryla p. naorqono poplsatl. hutla rrln. impf 1.Ba ce 'ot. lasten creqrros. zporeti cnelam alj Cuda3ki cnepa[rosr t dudastvo c!'eq m fam (skrajlano iz spo cialist) mojster.iav. selivati coftae. pohistvo soSolka za spalruco collrecrao soudeletba. stena. pocrstrnurejati. ct wfri€ pt. plitlikavec qret lpqeu adj kr'l. cneryra pf. crla. cnaAHyiffirt sttet:t. irnpt laft pog\ar:. tmpl festtt. kloj. zarrikmost.c r?staranle delati. .l (nav. posebnost.napovcdovo Ikn cE|^a I skala. zveliaaven cnacEre^KaI resiteljica cnacrursadi re3liiv cnacoHoceu. corma . impl d\tl v kaj.stareti cocToPYBorr. iti po sredi colwem<. ctacrpa | 14fi ufeJenosr (oG ma) cnacrpfi.s|a adi specifiden. roj e Bo corrllEcrBed adi lit soauten. ctreqa !ts4 p/. .Iildenje .r\.sestopiti cotroua m satan c'Iai?. crmK!tsa pl.at fam miza. zaostal cnerrlpwr ce pf gl. f ctrjaK{Ba.Dom[ovall c(rclrurecrBira impf lit k@kc.. (rDpers)oremasc nlr.2.. zvelidarmost cfiacrrpas. izdelati. zaostal ctreqeHosr I krlljalost. cmc-T.je.ul) titi cfluxep. svojevrstnosl c[e!m. snezni metez. c[acrrrpa.zaspant qflxra. .sla!i. v zvczi) rqr[l crllrJa prv! spancc cll|jas r?rspavaa. adj ski cocra|re ce. padati. naDoditi cn-ee. slu_titisi zakriljati. spakiralr. colxat\M pf . collteicorilpa.uniditi. Dokon&vati -pf.uDarsen lit sotit je-. f spikcr. ooiMee{olFdeaa impf tit natandnoizpolnjevati zmodi.tf. cousaKpa pf. i. koeksistenca divo) cornEe. sobiva. posrediti se-zmagG ctra3Ma spazma.pripadati daii:unidevati. obvaro irlli vati cocrojoa / stcnje. -qlla 4di soden (tudi cocTatroK. coudaartgrr|q(f. lig hrana. f zaspanka vati se. zmanlu.n Pesn odmor. plundral cfleqe ce. . cneq!. zaostalost cflesoK.{EtF m ttm zaspa d cooa f zofa.colveruwca m. nopovedovalec.*Pt sistirati. impf crlaAr|e.M. odrcScnje.tmDt j. vrsten. sobivati seivediti. rn lrl ureort!. poseben. znitati.cqar|r. corpYaa pt nizati. . c'fiP . sestavni ' atel impl lit collrlBcrRyaa tmpl L sodustvovad. spalnica. cl'€tsd pt lit driati se desa.pfpospraviti. -ptia. rcScvati cracrre^ rn resitelj. odreSenik.lrrra adi reSilen. so cocroj6a c bili zmoren. sesta. sestavitilirti staro. so'? cuanaK{trauak m bot apinaEa lalje colqecl!yla impf so]u:delete.n|ocr / specifianost.otDaxa. .raa cdl socialen cnac{rracc[ue m afh relite\r" zvelidanje. I I I I sDansem cmie pt impers mu cc crnt pll bi cErerre n spanje cErJa. upasti..it spesniti-pesniti. ifipl lllrtcurlr staro. satje col'ElratrKinf farn ! Ee\anje ti. clele/truEa n. cracFa pJ. 6e3 cflrp brcz odrrlotx I I I I I I T I I I . nikrn. odresilen crracoHocHocrt relilnost. ".tl1 cc cru43 f neurje.. . impl spccincrrau. sodelovati cnaaRo. zvelidar cracrireaeg.l. zn.t(. impf specrauarau cneqnjar*cr tn specialist. . trg sKunau xomu KaJ souaenec-sololec.n ltt a\tor cocrofl cc i. e n tQm z spant. . upadati. qapEEa I soparica crmpruHaatrapEortrJ f gl. posebeD. distitic[ac!tsarEez resevanje ctracvBarr relevalec nr cuaclra*<r 4di reSevalski. na!teti cflerFonqeH. c[aAne.cartE ''jre'I co.colndaf. tmpl ut narediti.Ba pf ohraniti. diva! ctrapeE. cnac[.imenitnost 26 Maleatolsko-slovet8u sloY6r caelqg*tqina. nagnati.-pEa 4di soparen @Qp. een irrpl scstati se-sestajatise coqnoao[rja f sociologija coqer|. pozmozen ie to napraviti milovanje cocaojxa I sestaviila.c<tcrapwa pf. lmpf selic{/r m sat.coclral!alr cnapr|Ifia cooc cItrrp corpJaarieau. -Fr rn krlljavcc. Jeo ^ p''. Domilovalen cocroj6a Aa ro naqpaBrr coq!tscrBo r? lif sodutje. odrelilen. -un co.n. qtagKo cwrc impl . -3Mor ru socialicocraBlBaq ft sestavljavec zem cocTaBlrBaqKa adi sestavljav. vriniti. impf .la coryJdAerr.krd I vati. crc.

j primerjalen.AdBocr I primerlj iv.ad. polastiti splahnetiplahn?ti: -'iroasti-popustiti-poplsta.crloMeH\iBa . 2. cntacnloa prf. itnpJ fam (nav z zaimkom Jn) pobrisati jo. sr atJrvr.ep w. impf qror.Ioqa clloMeHuK 403 cnpeMa cr^ort|l d. cno4anen adf zadulen. jiti zvezatispajati. brod ctro4o6t pf ath spozt ti.str||icnost. primerjati. se. k(! tanec cErpr n Spirit. I Sportnik-gportldca 26r proti. clflc(vBa Dl imDl z!strohneti '' kridali.Hocr I brejost pri svinlan cnpaurTlf . pobegniti qryrera. cnoroAoaI sporarzum ukrodenost clrurioMu. M lmpl pomocl..l.qtoMafa.cnoroAu ce. cnoKoJctEoz tntr kan. krotiti.. cltrfaKa. -ul rz l. -!q m sezn m nlosniti. potcnic cnpaBa I priprava. pridutek sen pl ctroAaBq zaduJiti. tost. ctrojpa pf.cru. zme cnorrene. . cnaycrlra pl irrl crtrtcoK.-JHa a. impf UIIII. cnoMuna pl. posrransKega pomena.ctrocn.cnotaa.y. cloMeEmrla t. My. iypl den.. preptasitiplaSiti nn$Ke. drobec.. 2. naganJan. ganJarr crrnroMeuocT I udomatenost. impf cnoroA6eH adi sporazumen udomaditi ukrotiti-udoma. ploliit. zamotati. cnaasgwa tf. spodbadati cnorlfe ce.cr. Dlo{da cloMHe crr. zaoovollnl zoDje. qroTlllla l. 402 ctroMeII-E. spG *E::"^. . zzuecl rrK preq. vezen. trpe. clx)lcn..trE adi primerljiv ctrope. zaoovouen. cnoTepa cyIIII'IHaOat mU le Velra clonre-crroruHa. clctr ecKa I sploSliti. neDrsrveno cnopeNrcqr I stranskost qlope'I.aep. o ti se deiju). spomrnlac\^''cr.uliti ._.strniti.I vprega (tivine). potunnltt SeS(flvatr. crropeA M€rre po molem mnentu cnbpe46a.peMapr.poganJarl. zaDloskati-Dloskati cErroMeH adi udomaden. ctr0repyaa pf.j stranski cx'ope$r. impl . vibt. crloMeHe. zmazati cuoKoJrrcsrf mirnost cr ecKas adi sDlosden. cn^orF cmcarfue.r. spodbadanjc.krikiiti cnaycra.pJ. I\. . pl. naloliTl Sl Dreme..cnenajysa.zporejati. nctcn. pL impl crroMararo 4 pomagalo. pognau. zdmzen. AeAeHrr Kpl|IIrust ated. -Ce: potaJevau se cnorepa.lenar. pl . ctoprr lt4lf lam tr^i^tr. primerjanje crdope6eE. cnorxyra ce p/.rov6oBra c[peMa rar(oBr. q ecryB. -Jr|a adj spojen.kompakten crr^orcrrocr/ zdruzenost.do.cmlpa a cmpd^a I spirallr. aparat clpaaeA IIB ddi praviacn ctrpaBeAnBocr I pravilnost cnpac. spomenik crocobeu. cloMorEv. tmn vzporeqru. popihati io. ostru.potiti sc qrorHlBar6€ r l. .primerjava..kompaktnost pl. strnjeD. fig p@ cnoMeH-[ oqa t spominska gna (. rodomik ctroco6-aocr f sposobnost. naplflvn. impl sptclispregati (Zivino). pnmerrlr. upadati. prispodabljati ctropeAr.lil minsko odlikovanie ctroru{e. gl. impf spc-. ctrpem pl. lig zbemozllo sredstvo gau-zapletatr cnoMeH tn sDomin cnrerrarr adi zmesan.lro. napeu mocl -Ce: qropr m spon cnopnicr. l.dj mien. pozaplesti.{Ha ddl Spiritcn. i/ipf spotiti se. imPf p. tzoDtazDa BOAr-rC[peMa ce^oTo pot pelje proti vasi. rttlPt spomnrtr se-spomrnjatr se cnoMome. c[opeA qlocoosocrllTe Do zmoznostih. nagnati-na. spo. potuhspomrnsKaKnJrga. cnlaBrre{n aBlr!tsa croru. {Ja dasopis. cnopeA 3aKOlroT po za{onu. impf aen napoditi-poditi.cnoprf crt(a tfl. potuhnj enost clroMrrHar6e omenJanje.a pf l. (samo 3. po. impf detidevati v kopice (seno) cno.i. gl. ittlpl cnoKoiHu 3a6z razdel iene prestrasiti. cnouox<1ea pf.sncen ti.e n faft traiaije crroMeHrK.n{rrlrr mrnJzrnJe'1 sKnlr-pnl{nvan. cr@a -ce: I trldica. crIoIIa aaFa ce pf .kulturni. qan preq. skri. !panovrJa cnperHe. u.cuoE nB ali spojljiv co. impf podnetitl' spodbosti-netiti. odjenjati{dieniavati cwrtere. (nagrobni. cnodpxysa fl. devati.nagnalr. za cnaarne. cnoMH!ts4 cq.li zgosaen. cnbueupa pf.Ra. impf gL ctr0raeqocr f prikritost. pnspG dobiti-\.i('. crDrroM!tsapf. ukrocio6prca. zmoznost prikrit. -cnaecr6u noc c\o^al fam (izraz hval&nozmedkan nos: c[AecKarra!{rsti) hvala: cno^ai 6orv! Itr ja plosdat kroznik hvila bosui ct ecrld. KOmDarauven c'rcpefe& -pa ad. naToT cryeya t priprava.IDTEH c[^oru. W stan Drrsmoren cnowa prq. spomenica. lllrurpr cm4YieH. cnoroA!tsA ce pJ. zediniti '' vlla cnrye ce pf lam pogirriti.Koes. .ost cnopeAHo 44. dobri priiatelii spraviti (kosilo). jezikovzmoTetl ni): 2.poma-pL satl cr6no:n9. oprema. fig po' sti raluni.tnpf ponorctt-noteti. 6Ha adi sposoben.rHara ljube .os. ponorel omenrtromenlan.cttacryoa pf.cnowa!.zmed. imtl vrednega. rczdmtiti. .vezati gt. 2. Vprect Se. lig faftl \zge ir?rpf sporazumeti se-sporazumevatlse ostati krotek iiti. impf pomoq-pomagau qtona aDn ce. cnpaur!tsa pJ. zadaviti cu aB fl splav.

pM adi sorazme cnpgDlre. osmmoeen cpaMer6e. moka\. sra'. -M a 4cI1 p pmvlJen cnp€Mx.r. tig izvajati cpa6otri.pl. opravitidelati. sredilden cpeArurrrert sredi5de .taffi cpauornja f clreAeHocr t urejenost sramota: srarnni deli telesa. !'Mpe cr4reMa Be r. ki ga iz sramu noae cpeAeH 4dj urejen cpeAeH. premactrpoBoAflux. cr44[ra pf. cpaMeH cpaMer6e cpeAn cpAeqeH.zarost.w n Iam stamota cpaMlBa.cpacH!ts4 cpeM.veUkost sprevodnik. movanle cpaw. cnpHrrlF(lla p/. -ona adj nasproten c4pcrfrrBu .|. nasprotje qDra ?f zadrhteti. spravrtr-spravljarlv sramovalr Se Zadrego. f sorazizvajalec. zadrlati-braniti. 2.rraeH. 2. -uJa z prinerjava prevoden(o tici. r[poDeAfEa pf. cnyp!tsa pt. zateti-zalenjati pokatos! n. srcen qrAe. cnpe|rllBa pt. diveti se v kaj-zlratdati let se cpeAoDelnr(rcrf srednja slrF cPacHFar6en zrasdanje.elreAoBeqeH. preptrau se -ce:_ crype[. 4n4t sramen. zatasel srednjesolka cpacHarocr I zraslost cpeAHo KoncKn adl srcdnjr' cpacfle. oZgati. iwra 4di sle(k) I I I I t I I I I I nagota. -/rqrr-cpeArnrItrIrotu(a m. prevodgati. sprenarediti. lmn potefFttr skozi. dizenterija cpAn itzpf. -futa aJj polr.aMexafDKq -BqrI m $ameL arpornna ad. impl cnwMra f soparica spnertutr.umrl je . porucqpoao^rB odj izvedljiv sen crtrpoDoA. cqtafiorysa pf." den cpeAHoEraoaeq.srarnotenje. c-panqra pl.grpgDr_Da cpasMepeE. .'B adi togoten. kot cflporr-r BeTpor Pq. voo oDravlratr c[IroEoA€s. impl vati se sprcti'dclati razprlije. impl spaclJp^u pl orgati. pbbggniti pred straho. radr'rcvati pasti na tla-premeta-ce: cnpctxa.!nra adj prisrlen.n spremstvo. poravnali-zrav. cpaMg{qe n ostaner Jeqt v cpeA6af sreaanjc. Iolski sti se. tmPI |trcpl6a+plex f. merje. My ce cpNI cpA. ovel sprcu sc. ifipf ulr niti. nihde pospraviti 'AHa adi srcdrii cpauora.-rlqlr m gl. uresniaevalec:3. -DqI| m sramez. impf spuljaviti-spremljati.. qrperre lltsa pl. napelje. cpeA3rffes.cnyEflr. napeualu trg uve.pa6ora. -r/tr|a adi l. cpeA!ts4 pJ. podreti na tla-podirati. cfiIf. srInost cqporxaeH.. cpasMelr{paSMepa tn.aePsredi.lsl( (|-DEa ntevesKr cpelno(+peAeno( / polnod cpeArro(eg. infi srcmo-tltl. cpaiuerire.cEpoBtrpa. opedi. oA. cpcABoB€KoDeH. -urtra adj osrcdn ji. -'Ce: -osramouu se cD M EB atli sramezliiv jivka ciaxamra i srameZl cpaMruDKo. cpAeruEfqa I lam EriLa.adj lil uniden.. sra. se. rz srd. rascanle cpeAollocell. poKatl crypr. 4tra 44. spremljevalec . HeMa cpaMoravsaKooelo Je casrno cpaMorn^aK.-rF ?z l. rmpl q!pne^a. oveinl pl . opari. scst:rrrcl\ skledi. cllpofl{a!tsa ce PL rrnpt upfetr se-uplrau se crqrornaHocr f nasprotnost.n.cpaM4paMer( zl sram. Primeriti. fk pretresti nik (elektrike. cpeAo[ocfin sredpost cpacse. cpattrIyBa pL tflpl 1. cpaME - cpeAnEe[. vzporeadj dctn srLcpe6penr(as diti-primerjati brast cpauMq -ut ftL nesrarlurez qteA Pr. . cqrcvryua 7f.ce.impf pripravru-prrPravuan. .ctrpeMerl zen do domovine. s. uK Dreo vetlKo nocro cupeMes. impl cnpoBoA .v dez.clrdfie vsak po svc un mocen cp..ma adj srcdnlilr ti. impf gl.l. nelo€liivo se poveza.i src(lp(tsten cpacre.. sra'Irc- ten.srditi. vdevati. zravDati.-Asa adi spremen.katerlm sr nevestana svatol zakriva obraz cpaMvaeu. zgtbati.. jeziti kog. obseg.mocr I prisranost.Bocr izvedlj ivost I cpasa pf lit poraziti.. winiti-vlaliti skozi. streti. ren n.. mcd cpalllltr4a / nesramflca. oA cTpaBce 6era.fl rocTt pnpravllenos! cnpcqerrocrt zadrzanost tau cnpcl||r.. proti.preap nasproti. cpacuar adj zrasel.rxaI robec. prcbiti se. -uJt n7 arlt st<brnik navati. ard. vcld cpa3Mepuocr I sorazmernost tj (nit). srcdnja leta . tl ranlu qrpoBeAe.cnpeMa. na drugi rJrvec slraru cpaMerr.€Ir adj sparjen. jeza zlmsKl I I t I . cpt^cwlBa imlt zraI. -cei Jezrse nanJ Jezltr. oA Dreb au se cpaM rre ce 6era laiie ie t$o. f srednicsolcc.. ipacrlra pt. .cpe6peHuK. naglc ze cpdpee iflpf srebriti sc lltvec cpe6peeEez srebrenjc ciiu*oocr I srameZljieost cpe6perradi srebm cpai@. vztrepeclrpci. srtn-sDuscatl vati. . riti. -ce: mota. ctrypesocr I sparjenost. oveneti. -pHa 4di soparen cnp[nYKa.TprHa preq sramolo set Je prolr vetru: ceKol cpaMerRrrBadj sr ameZlji't cllpoflr.. cevi) cpa38'v. 2.

srrzen. cpAeurHr{qa cpqoDeH. dvisati se: 2. sreda. -cql| tt steklorezec cralsrope3eqr(H 4dj stekloresK l cTaAeH. rusiti. ru-Siti. stae.|_ce.rqra pl.pry m zool poogana cran m palica. fig zaqreu se cp-mre.posta\. odstavck (v knjiei) craDyaa ce ifipf fam sesta. .prostor za tekme. porozltt.cpo4nnrKa I sorod. inpf skoclu. impf razKopati. saaten. jucprtebretLe. raven. oogovorjen cpoKoDrtrrK. standa. impf standardizirati. -qrra adi postajc cravra f lit pavza.. -EIra adj fam srten. uaiteljski) cra ellKt 4di stanovski cra^or€H 4di umirjen toceno mero cra. cral!tsa pt.!'Da. cTa^o. stan. lig hladen (Dosled) crax. impf prlkriti. Jau sc. biti. lig tir bistio cpqen4e dem od cptre srte_ '? cpqa I laft steklo cpqeH-cpeecT adi fafi steklen. -AHa+lar]rocr adi steklast craKlope3eq. sropnla craMoH trl stad. -4!r n srednik cpetutrqa I srednica cpx I mozeg strzen. pogurnen cPuga I gl. zgoditi se crarmua I postaja craHrrqeH. postati.ion. glcdi sce crarroAaBeq. lig faw (ablona. oalatl craBII ce pt f4fi sestati se craBrfia f krii. cprK!tsa pf. Koprca clroAmr4a. creqen crall{rpa impt stagnirati.*yf ' dati. dobtvati se. spraviti na docTaq l?t stanovanje.-. impt stabilizrratr. cltiEl|Da pf. impl zarezgetati. crartavBa Dl. craK aDHl||. cpqern 6e srane bolezni.2.*. sedez(poveljstva) cra'rap . craK^opeHuga I steklorez ! era erK m stan (uradniSki._ cpe*aEar."r'3jft. odmor craHoBnr{aaMetI adi tt dc . drutiti craAnj-craA[$'r rn stadij. vetost.trden cra6rrarrrarryJa. imDl stanj5ati-tanj5-ati.unidevati ' cpap+pnra impf trkovati. stanovanJsKa natemnlca craHapcKlradi stanovalski cra'l6e'{ aldi stanovaniski cran4ap4 * 1. sredanic cpekeH. utrdilj.cpmr!tsa pf . -4ua ad/ srdast cPUeB[Ha t mozeS. postava. Pce: potaiiti se crari ce. ncprenrllkljiv. Irg pogum. it lpl usesti se (tekodina). postaven sraBrrlocT I stasitost. jedro cpxr. merilo. cTaMelI (cTarrorrlrT) r(ilMcll Kamen osamctcc craHoarruTe r? slalillc. lrg oslaberislabetr craolrcaaopeq.-Dqa{IXtqeH. obrazec crauAapArB*Ira pf. .-rfum4di sreden cpetuu|K. -ryr m zoot smiak cpuemxrr adl srnj i cpol. DG stajeti. impl cprleln4en. rt?tptsrecatr-sfecavatl cpeftaI l. umiriti se crar ap ft steklar crax^apnja I steklenina. cpoArxfr. stanovanJsr(t DajenrnrK crarmpRa.sra_Ba snopia pt. stava. --cpo-A!IBa ce pf. lz steKla cp'aKa I lafi griia. oprJvltatr cperse. vzivet.ilrlec cra[oAaBKa f stanodajalka crarryDa impf od craHc l. pripravniska sluzba. r. brati Crko za diko cE'daI zool sfia cp'dmr(.&r. yAap srana milica. pnorzan craexocr f prikritost. poJemau craaorrcHocr f umirjenost crar o)(n.-Aqa dd. zra\rnati zemlio. potaj€-nost crax' m stai.d. zareiati.la t sleKlarsKa trgovina. impl podretr.rF tz sorodnik srava. bergla crana^Ka I stopinja. stekleni izdelki craK apKaI steklarica. enotna mera. koDica snopja na polju crat. cpA6a. jata er^etd.t:??. vZi. stalen.1ti. vsrajanje cra$. 2. qdj pikrit. -AEaadi soroden cpoAesocr I privajenost... -rrlta adi stabijen.'l lit bitie srca cpgeo adj srten../. trgoiina s steklenino crar< aIrcKr adi steklarski cmK^aDcrBon steklalstvo crarurci ad. ctaEn. 2.postavljarr.do l. crahra ce pf.e -ce: cpam. spustiti s.a'c{ impl svetiti se kakor steklo cra&ro n steklo ctarloBtAeH. po. -BIln m staDoda. zadriati zase. vstati. ustalitev cra6rdf3ripa pf. sorodnost cp'oA. cpAer( craor er|.m adj stasit.ev adj privajen. umtrjart stab. neslilen.t I I I cpetlie 406 cTaavBace cTarulpa 407 clalalxa t I I I T I I I I diti. {n| I stabilzacrJa. ' ' -cti stanjsati se. -r la ddi obroten.i steklen. postav_ nosr craDr(a / postavka (tarifna).igrisle cr6Ao r?dreda. cpmrlra pf. vstaiati. uniditi-Dodirati. sraika. dvrst. bivati dogajati se cfallllatlgcTaH!tsatnra t ''. kitD t nlca cpE$trdl''i'' qdi sorodniski clroABoqr f sorgdnost cpoAcfBo z sorodstvo cpoK ru rok cItoKoB€H. rast. dvigniti se. stopalo . skakatr cpqc".sluzbenaleta cran.utrditev. gl. cpefl.po dasu doloden.t srce.depf l.tmpl umlnu. I stanovalka. narcditi s(:. opraviti-urejevat i. porusiti. povezan sorodstveno cpoAeH. cp4eB ^ccrH Mycry^. trgovski.-qll m rckovnik cpr ni hrbet cpytrn. rfipI spnJazniti se.rha spoznati craBa l sta_s. zastala .n stanovalec. rce: stabilizlratr se "'3i"u?*. vziveti se. krdelo.

stenografiran tekst creqorpaoEpa pf. nelKao cranrmpl|. vanJe (pndevnrkov) pes oridobicrer . pravil4ik craQnAA pt posuieno grozdcr D. .'r steblo.sa of. -ulr z kroinja crco^errlte h dem od.iffi pl ctn m L slog. izpiliti srog cm. dobltr.crerp4tdMa ru. ntt. impf srepsu se. . yuoAcr6!rHe. crauqltsa cr€ria ce. 3. ..debelce cfto^ecr ddi rogovilast cre6^o . pritisk. poteo se cr'drd! ode dovolj!.gorjada craca. impl gl. podoba. crflBll!tsa p| impl p. pl . odtegovati se crerK.em od. fig roq. spelr. nesprcnr(rr rJrv. Ha craTllla ulodnlk stopiti.. uredba. crecHira d. cyUITCCTBO crc6^oft.slarye Il crarlT fl statut. tlnpl prrcrrm{-a t .pIl\4Jall. I stenogram. crap. -rq f (nar pes) forsk. postati tezek. -ma adj stcrrr. ifipl l. braniti se.]rlra adi 1. cmc!tsa pf. crarl dera sara bolapalica. star! xaveea oDraza ctapodar n pri Zenitvi druga pnca.mati.doseti d<iiperi 2. stati cmrsJl(i I dem od crawrja crarFle.r jutijanski.jdrr^ pf.ro z nalivno pero. dohitevati.rr cdj skalnit creHo4rdM. splet. 3. -priooDrtr.spodbosti crEueraaee . prctcp:l nJe crepeoEfuelr. qreErrlra pt. cre'r. dosti! ctnrae-grnra. crarnrca. ft precep. rrl. stena. koincidenca crrd. stopinja creneHira im pf stopnje'v ati cTereHlBaEe. fig P!. pra\. t ea. 2. cratryDa pL iftpf st. sestaviti.criera. otrdelost. caven cralroarK adi starikav.Je. zasluzek.osupnln sKrpres caafln4aI past. zaarmeii: tig . starezaJ. . deblo. ti.ode.crEuapltsa pL imp! pocesau (Konla): urediti. inpf stenograllrau creEdsa I stenoza. spodbujati.crm 4di starosten cmrEl.ustaljen.E. brerklidciri . 3. stoplca. creRo pl gl. zotiti.r I OKOllSCTn I ula. d..uoo coDlvau crr. poDrtviti besedilo: 3. impl oteziti. oozoretr.orualevatrse clmeHAtrpa iml Stipendiralt sKr t(oledar crtrnca f galun. 2. starsi vprtr cralrare r?t skrbriik crarya I statua. fam cler f. clcx tIE crEHe.zmesUse.i fi DreDlvalec qaprqa f starka clrapl|s!€ I hip od cTapaJq:a starka crapnqoK. impt stisniti.J'a ad. crapcKo opo ljud-ce:.q< adj dem od cTap preceJ star cafpoDpeMc-Krr 4di starinski. gt. stisniti sreqe p. zid cret(a irzrrt stokati cleHrtal6e i stokanie crenou.lncrc liaica ctanrrl1 ctarw. co3MAe (ce) caapA[ar adi strjen qt'BpAqarocr I strditev.n.? stopalo: sloDnica: crapoceAe^eq. cretrFa ce . dlovek. cr€rHrua l'l. zanka crapyArrJa. n 1.E$ prvotD. avtu. pncoDlvau.. pritisnrn-strsKau.J-^ cTalrocTI starost plu-slopatr craporo . . kip. Dracralree&e fl staranje vila.a. impf orrqllr. cflnFvDa tf. osupiti.len. priviri. cre6Lo stcbclcc.. -D. vlr crera. gl. prelepatr se cretreH m stopnja. lig pr:r zen. !ce: pnprautr se na pot.raovca craTYc fi status. impl stitrrulirati.2. sttrr len.a adi star|+. stopinja.uu I ilan_ek.rrapEosr I resnidnost. trda disciplina cTerl|e." mrrrtl se.-ug m gl. gl.ew'rld ani tit starCevski caarFoMp r?r stacionar (dispanzer z bolniskimi posterJarnl. po crrcDr KOpuu crep[ eq. sriltzirati.). naza. jalov. cTarrtlu.Tri polo. realnost crBop nz bitje.i breja (kra!a) caeHa f skala. .Dretehtatibcsedilo. crapcr<^ aLi startevski.CTEIAAO 408 gllpAHC cre0asK 449 cflc|l||t cTapm€q. pf.korak_. prezivelo zbegati. inrl croopu (ce) p/ ustvariti. imof cnapsor. metoda. slan sval crana^o . orez zanush ctecHcrocr f utesnjenost. umiti (otroka) crmryntrpa pf. gl. crarurtra pt. pohoditi.-tM I starina. crastopnica_nailaku... lls odstopiti. zozitev cterllE|.p impf starati se.r1 grarn stopnje. creRE!Ba. srcd. stiska. gl. trg Koprrzrn. neploden.impf str jevati se. kamen. umakniti se moder. cTart Dacl. kisraparetcrEo n skrbnistvo pec snapaqKra sta. otrdeti-otrdevati: strditistrievati cre.igro. stacaonhrure n avgm od. sovpad.. gregoriiancfl|^n3*pa pL inpl l. Braca. fam ote. pnnsKau. crarnclra -zriretaii.craparacrapnre /4rt zabotneti.l. 2. prikrojiii irles. . koledarskoStetie: qraD.pen. posralarl tez4K creullarle tu pretep. vdali se pod t-eto-oteikolati. nelcu.idyDa pl. otrditev cr8p4xe.. caMoDtr a clerure. rll ska crecr$. obrestna meBTaCVBa ra cramJi..?r L nar -dobiz'ek: tev. ir xl'l utesniti. crapare ra f skrbnica sona cralrareacrs adi skrbniski crarydTna f dem statueta. IZ Stamn casov crapoApeBen.rEerI sropnJa(razvoja) crapoceH. t'rzof staro.. fig lam skc> pun c"rcEar adi skop .

SOVna prorzvoonla ra crsxuja vodna stihija.cTo^6eq. MI. soha.Tp6!'ruKa cToMatoaor.ddj .skr'pi. se. cToantr. !ce: stopiti se. drog.pf.roKa zrvlnlca cTpaD ft stralr. rar|.3a6ap ctoMaqe r? der?i od cToMaK Zeloddek. koiat (drevo) sroeHRaraadv tam sbje cTorrtr r?zgl. -AHa-cTo 6o6Daten 3eE.rr.. c. ziG miti.:131-^'"dirtivin. ce croprl! velja! drZi! sklenleno! croplipa . pomelati se croErpa. lig na hitro kaj naredrtr croMar. sto. zagostr cll|coK. -nja*loperuJa. kladausde stopnidka.HItR.o!. verz croI(oDlta xlxa olagovruc_a: crhxxja. izginjari. impl pogreti.lysa cir. ctoarryaa .l.ctIicrraTocT ctoMaK cI0Matlo. €n l11 stomatolog. -qr| trprn -Ir$+CTlraaanEtrr. I jenje. altl7 l.a iwpf trpeti. hodulji'? cT()Ka l. pt stopiri. drog sre- izpf stisniti-stiskati.-dogajanje pl storiti. lestvica cror t?? kopica sena. crol6 croerse n I. . skopariti . -THaadl stoti cro. stotica. J srclavirca vard-stevardesa cro^apqo adi mizarski crc num l. nl opn l. (lmc. a jaBaj ro avluMasc( hrani konia KOr D-r. stalisce croja Kaarojarqe f. pasrr. aek cT. blago. bojazen crpaBoreE.1lor crpaAa erl crorupar. otopiti-ogrevatr c'tot vRa impt od cTona sta6 ljaai. -una adj skla.? ustavljanjq StoPanJe crottjrtt.r-3BoAcTBo otalovanje naravnih sil. crot6 Sae stebridek ql. -ql| fi . velilio. uDrclu. -{ra adj Zelodden cToMarflIrrEe h 49gm od cT(> MaK velik ielodec. oarstvemk crollatlcrBemqKE 4di SOSpOdarstveniSki cr{rtraucmo n gospodarstvo. 2.a sto.l storiti. ogreti.e . urecrrr. z ottibulont: 'I''. xpaHH ro I<olloT cToIIeMcKn. lis nedc cToaapcfao /t mzarstvo lodno Stevilo. a Janaj ga Kot sovrazmK cTotra[gfEe. st() teren crora f stotinka cToreq. cro^ m stol. dobil iem vtis. Dl. stottca crorKa I stotak cmrrap m Zivinorcicc cTacEaToct skopost. slepodccTot{oBrro npor. stopnice. gospooarlca. lrg steber. -vna cd/ iivinlki croiniqa I dem od c.pf in impl storni. mule m crpa. I crlz dogodek.blagoven. ki izdelu-Je vTceza vooo croHolatrKa+aoHorl(rtua I zoot stonoga cTotratl-cm[aHrlH. ^er<x stati. izginiti.cTor6o&rAeH. stiskastvo crltcHerrlcua. lastnik. preKttcatl crogrplr{ 4dl stokmtcn. rasmrca. MeB. latu soprog.cao^6rqa I d. d in izl ustaviti. raz. croprrl.paoa lestva cnoBapHueH. razolu (upe.1. strahoten crpaBornja. KrneuJsl(oposestvo clonaflt adv stokrat ctorm_. narediti.f storiti.r6mtrre n stopnitde cmroAErrreu. narediti. Zivina / cr(xMx. -tnfla adi stole. {m _ r.em od. stoDau crormpcrBo n Zivinoreii croven. . pogubiti. -rF n? gospc.stapljati mesatr se qop9rnr9. napravrtl. gospodar. n? gosPodarstvo.a$i m 1. v:rrlrvati. cTllco( l() Ha paqe. stojicrorurtrc z dem od.apwa pf. zmazat\. kot lastnik.Apu. ciqlipl"q'7a7iiui norc t i is crpaAa e4.. -EHa. imeti skG do i "Tl?P.i kelihast (kozacroABqapra I stotak rec). sto: 2. 2.trebuidek croMaqeH.I ce croDr zazdelo se mi je. . otroska stajica za vajo v ol l I I t i I i i I I di gumna. -IlIl m sI6K. -ulr / strahota crpaBorHocaI strahovitost cT'F.cr. mizarpoezrJe ska obrt crHrorBop6a I pesem cro^apHurla I mizarska decrJvaPA{rJYapA6ca n. -ce: .'. cToKMyla . croalwa pf . Ilarn stokrat-veliko nrDrenrca.oaqe. cTo€q(aTa croeql(rl odr cTo^ae 4 defn od cToa stolcror|(ep rr? sioZnik. . pribliZno sto crorurla-grotstrqa / sloli o. snopja cro.ro^6a.1t. prectorolAllruHr|I|a-ctonoAn|!lHnqa stol t stoletnica cr<t^os!trt ad. gospoornJswo cronancrx adj gospodarski cTona||cKE 4dr kot gospodar. zobozdravnik gJ.rra.o^aptrja I mizarstvo. ittlpf zdrobiti. opc qou impl opp cENr. unidevati.aA pesfl trpljenje. d(. stotrk. irllpt nflprav|lr. moz cnoniruuc!tsa impf pidobivat1 croftlrrftcilarle a pridobivanJe cmtra}I{lla{m[al{xa I gospoornja. -IrrII stihija.-3HaAd' Stebrast crior-oArrrtlElrq -qI| m stoletcrloaeTtre"sroaerje rl stoletje nlK cro^rtr la I prestolnica.THa 4di strahovit.elodeci !te_ buh. crID( l?t snn. cro cToa6 m steber. Ze'la cDoltaHrat(. 2. BoAna. -rry n dem od cro^6 stebridek croBapuurne rz skladiSde. 2. stanje. cr. biti qojarunqre fl stojiSde. gl.Ha sto liudi cToMFa I '?&r4 vrB za vodo londen croMrap n lontar.-stisk rok cr()r<oBeH.. razbiiati. ttg opora croB. velik trebuh caortr. ithpf cro^6a I stopnica.a/t prestol elementarno delovanie cro[ P m mrzaf crlrxo36rlrplta I zbirka pesmi.

ki v njej ztatarii distiid predmeteiz zlata in srebra: 3. crprmqrr| adi krvoloaen s.JJec crpam impl zavijati s poti. 2.eg..grdoba. steblo.n betva. -t. {qrrcTlraBrr(.r adi trpinski.2. tip tam antinti. rena odetovega brata. prizadevanje. -qrl tn .. lig dom. crpnaalsa pf.fi adi tuj. poganjanJe za KaJ crpeMeEe l? l. -aryr m strasliivec crlraE rD adi ltragljiv. Doslov_ Ilatr v vrste. izogibati se komu. rigolanje.Brfre n strasilo. -ur ft velik mrxlirrr dlovek c'pot adi strog. muke srovatnle crpoActr. crpaxyaa impl bati se. oddaljevati se. formacija. rpajrror.aqa I stran. lig pameq razsodnosti r ala-ra ni se s pametjo srecal crp. stridkov crpl|rla t 1. n(} sta\. nle zaroKe crpojErK. paziti Sast. slr: mrna.j strilev. DaIl se crlrerr m zrigolana ledina crp9rlex. 2.rpauranreg. onn rn sklcpa. lig postranski. urejati.. {eBr nr l.lakomnost crpBeH.crl. 2. {rvorocen. reber crpr*ru. p()tel.-3ra -1.crpaAarrltr|rlA cTpeaKa cTpc/tlle cqrojoca crpacr 11.-ce: kazati se.drhtecTlretrerr. i. c4rea. -uja crpaxono\orr rt globoko spon trpljcnje. stridek (sDostliivo v na-govoru staiej5egalloza veka) tieMa HU KaIlI(a cTpetrI Bo tl KOpatl crfarrrre. crpelrrure n strelis6e pohotnez sladostrastnez. stratarlli. cllretreTila pf. impf pce: zadetrzaclevatlr Iafi pripetiti se-dogajati se crperu tn l. gl. ttg pozresen crpar4a stran (knjige). postavliati drva crprmos ad.clifn. impf oo\)tserr cem (oko) na crpe oBnr adi bliskovit. skladnost. c.ea adj gl. trsek crp. uglu{r. slavoa. crlteMu ce impf tei. zamejski c4rcAaq tl stnelec srlraEsrro r? tujina. zi(lnni(. zamej. ogenj popotovati crlre^eerad.nost.. impf zatrepetati-trepetati. tetk4 te. Itg me\na crpxarra. modno austvo. . uredttcv.l. irrrf/ I I I t I I I I I I I . skladen.arer. imnf pomez[fi tr-mezrKatr. crpetreplra pf.c4re l|rnta f detu vL po tujih detelah Sdica ctpacEnr(.previdirost. ZeliCn crlrncruc i/4pl impers bati qipat m Tool sraka (samec) sc crpaq€ I zoot sraka crpaxap[ ifipl l. . oDreznost-du. €Bry-crpB^o. skl sKovooja. 2. rovati.. trg vooja cTpaAar$eQrh srpaAaHue. gnati se.au&ra-crpau^r{aRa strasI glpaAaAHIlr!KrI{TItaAar. sl|uklutl| j crpoer(oT _Ha jalrrxor . crpavrmr adj sradji onravliati stratarsko dolr. voialkir vrsta. mudeni. 3. 2. ircditev crpoJ. oaetov brat.2. zidnri. lig poirelnei crlra&qeE. cTeEeprr{T[renepyBa ctpetxa. tuvati. osler crpoerK r? graditcv. {eDtr. impl gr. oolecnost c"pa. {ir! I streha. 2. +rqn+. maghotnica netna isla crpen<a impl dem streljati z capaqrocr I strastnost betvica.iti za tim. puSaiaast crpaulTys? po rulm oezerah -i{rgf sflreaetrK[ cdl strelski cr?altq!!!tsaEe'? poporovanJe cTlre 4a. jednost. <tBrB m pozrelnez. -[tr|a 4di strm crpllerl n zahodnik na Ohri(l.r.crparuEr. prF staven. 2.I mrhovina. nagnjenje. idodevati se. poieruh mandeljni.capeaartrrao/r strelstvo srvo crpe^6a I streljanje. -oBqrrm stric.m strira. .crpe..crpennpa Of. cTDeMet( crper:u . zlctanic crpo'r impf l. orugo\rTsIen zaveqe c'paBc.tn!tsa 4. strahocrpaK .rre r strniSdc. graotn qrporrre^eq.prizadevatisi crperep'r. bojed crpalulr. po mallau se cTperufe.transki. striZenje (ovac) cr?trKo. voj-^H. Sdica.slab6st ?fi strateg.qHa Qdi boden. -Ana adj trpinski.!rta adj grabe jiv. ry teZnja. pG. strina. |praex(ell s4roj. bilka. cfpBre.impf rigolati. kazalec (ure). crpelr!(a I dem od ctpe^a pucrpacrnqa I strastnica. -Jfia adi L stasit. teznja. stebelce. cTp€dUB pf . po.rrr .nBocr t stralljivost. mrnoJeqeD.rr crpoerte urejanjc. s{o tau tr-Kotall t I crplreH.uBr-rqll mesojedec. sKem lezeru srpM!tru|a I strmina c"IrMl'lIETe tt strma pot. treperatr /i{ . postuvrJanJe '1 v vrste. stasitost. ubranost crlrojocacrlrohca p/ dolotiti zar6iki. -qE rr? strastnez.icn. stranicai Lrh aEzava crpaseq. gl.icziliovna stmktura crpoeH. rozga cr?. treDiti z oeesom crgeoti. 3. --ce: Furririrati se. sklepati zarok()_ snubiti za drugega. lig poierustvo. ta trs. rrbst. groza.l nlrva crpoojaK. -ryr rz snubad zq qrugega crpojm4a-crpojro{wtua I snuoacKzl za orugega cqrojqocr I l. cTpaKlre tt oem ocl cTpaR l n v ka crpaAanHrqa I trpinka otmi. strast.oda. dogovoriti se o za- tica (spottljiv nagovor). hiter kakor strela ctpe^lru[ ce impf trepP'tati. crpBHmq -!F n mesozerec. ncusmil. t crpE^a I poireSnica stranica crpa@n pl Lnat bezgavke. kritizirati. . mrcina.

-ce: sesuti se crpynqc ll den od crpln krasticl. nedosezen. poledica cyoBorrapel.. cr. suhota: 2. strsnltl. vrelec cr. crpyraEqa g. spustiti se v tek. znanstveno delati - ce).. r. sklad JrraculoJe. . . zvratati: zrutiti sc. zmeikan: 2. od Zivali razsre.jo. tur cryAnja. Ft. Studija. rzpuscaJ cUrcprtp^. irnpf postaviti se-postavliati se crpoutrr p' zdrobiti. pust. irnpl.izgublien erlfy { pl zmedkati. ctpyalsa pf. pomanjkanje. okuzbe za tloveka.yaerd adj neroden.snubiti c.pf. vsrljevati c$ecdae_H. neodvisen.em od c!ts sul iat (o aloveku). razmetanazemlia f<ot kraj. skrditi se. skobelj.r}ora I suhost. vladar. panju zakona. tokava. kopenski cwosnAl|ria I neometan zid c!tsoMpa3n[a I suhomrarica. ad. prihuliti se-ce: cryn<at adj l. zmeden.neomejen cUBrnrAB adi detn od. razposaJenec cryA tn mraz. f mraz.frl. s-tisnjenj 3.Je rr? krasta. nav pl skobuancl. suho drevje. elek. slabo igrati. suhosl. 2. -qHa adi strokoven crpvrrlocr I strokovnost crpler6ax. lig ikripati.^nq3 I globel.I Prnvrnrlr.revldina cyaoryBa ifipl rer.. B99pa MHOcrpyrta I f. delnik v srari Turdiii c!6jeKr n subiekt. pullG cryAeEe. sul jad ta. struna rl. natandno kai delati. .aB. fig fan obitii !Ce: crpyrrlru adj krastav. svealen.n studenec. ustroj.'l'rva . crprfiltsa nnpl prrbczati od vseh strani crp. 2. lrg oollKovatl se crp[re .cryf€t*. inrpJ zadeti-zaleniati tolii.J.("ryTfr. Ziveti revno clloryla|se a slabo hranienje.f. gl. cxpyq impl teai. 3. zbmti se -ce: crplr!ts4. sesta. revno Zivljenie cFape{lTapse fl iamie ali kozlidek.tAe''d't..p^ impl 1. oprrKrcTlrl|rapHl'4a t zaga cTlrlralrcKn 44' StrugarsKr ctpyfie pI l. zebe. crPYr|o^'r. razbijati crlxrtropa ce.3. okoren.i pomralen. 3. babje p5eno c!r'pe6 m 1. crplno^YBa_. Mnory MtI cryzlmnar ax zelo me zebe crpF. . l4itrJav cryAlo cryAro:reH 415 clTpe6 roki. cTpolop!tsa cc pf. suh(> zltl cryule'c ad. suh mraz..Aerue vderaj je bilo $p-v'Ie'{ adi iz Zime.kica. rlutrti. temen. pl.I[nI| m zoot srie\'. mrc!tsqqoK.-3sa adi Studijski. precej suh (predmet) c!tso.ryloua.j prijetqo !lacen. Dru. neroden. 2.sMoT'n sub. oseba: gram osebek c!6JeKrEf3aM. crplna. inpl cryrctUB zatopotati. TpecKa crpyKTfpa f struktura. sun JareK clBo3eMeH. timen. mecKatl. jektivizem. ucvreti.l qyAeHsirocryAeHma n. 2. precel htaden nlf. -Rsa adi zool crpyjoKa3 rft kazalo toka mrzlokrven capyjoMep n tokomer. -qr(a ad. kopno. kroiiti hladnost. Strleti. malo postmtiti.i d. . zvrT[Ir-pre. sl. -BHa ddi sugesti. trlrdek crpyqcrr. -rltl rr strokovnjak. skrditi. crlTK!tsa .rr'pllven clrpaArqa f sodra. suhozemski. mrjav cltsnKraBocr I suhljatost.-impf.paK cryAeEr|qa I vrodica. stisniti se. pocepetalr{epetalr crpe adi ki dobro rodi (o sadnem dreviu) crypfi ce. . podreti se. flft strgati. cvB suhliat. drg- ODrtd Se di lie ) eryr.-cryAdHTl(a m. fig taft pobrisati jo. imeden cryry1pJ zadeti urripati(sr- cUBar m arh planinski palnik.topotati. dolgoaascn clTonapqocr I suhosl.Itt4L4rItIlreH. strlati. crpfraHqa. napolniti.im. cTpo'IyBa pf. 2. crplrra I stroka rca. sugerirati. mrz.model. l? suha zemlja. zvaliti na rame cryAEo r?1studio crpyror@a I gl. pf . crvIIwDZt Ce itnpl poobladirile. -pna a.itnpt oogarooorodltr (sadje) cryrka.qu rz suha veia. topolatt crylwfl. zelo ruaono. namrgoden qungsocr f mradnost. -MIIa adi suhozemen. -Hq{ . impf impers mraz je. posredovati pri skl(.ll suh.cc d. suveren. lig t4zzatosuu se ckeaaBl| ce I'l postati plesast cYfuE'a m arh policiiski na.ru. stisniti: stisniti se. . strugati. zmrviti crpflr ce pl potrpeti crpd @ adi potrpeiliiv crptr lBocr I potrpeiljivost c':prl1/!a ce impf biti potrpeZliiv.q. hladen (tu- cryAu63eH. izvlr. iuliti. Studirati (na univerzi). bena. Zima. struja crlAeHoKpBeu.. narancen cry. -n f l. crypyBg . t Stvtridni Stevec oent-stuoentKa crplR rn gl. cellna cftso$o. air.no in slabo jesti. Ven. plamna clterllp fl spominek c!tsep6H nr adi l.p! zmecKaE. crDrM ce crflr -nr strdnica. susa cyBorhJa I l. hlad cry$e'J adi mrzel. osebnoeledanie clr adi suh cpapaK. 4. lig rat'nodulnost crpyja f tok. va. namrgocenost qrylun ce.rpUrl(e impf l. dirav. 2. lzvcocnec crpqa{Tltrrlle pl stedi. cry. . tG c!tsocr{!. smrdati. impl s. fig poredner. vrr. -cei pdhuliti se ba cryOrcapl zadeti tarnati. 2. ki se zadni-i iodi 1. samo tt StuqrJ nakopiaiti.crpona 4 t4 l|rfrv.

.a d. grob.obstoi. sDoDastrse. preseznrK clrdrqa-cutrrqKa f detn od cVIIa ]un1ca cUn. g). ittpl :'rsl. testa Do meseniu cvA l'1 sbdisae. sutiti /i8 hirati. .-sodba cyA6a{yA6rNa I usoda cyA6'tncKn adi-ad! u'soden usoqno cv^dorroceH. ()sluc!'try. cycBaTVBacc |/. .4u l'1 klobasa iz Bo.jalclj Po zeDltvl cycnenafrpa pf. ureiati. mrsav.eksistc cu betl cyAErqa f sodna dvorana ciApn c. lig ubiti clrrpauura I vroi pepel c lrrcra$qa-cFcraEFja f substanca. kopno cUtJIn impf l. cvAc[.ne. poleno.tnr f fam treda. cUp4. praznota clrrcH. tcei susiti se cltEtr4a I suiilnica cltqEocr I bistvo. za sllo cwoa adj surov (nepeden. -cna adi usoden ci^6orrocrrocrf usodi-rost cytrar atlj soien. cy^o'Kwa pL tmpl poloziti. jedro. unlclu. svaljki umazaniie. pokukati.ti se. mnogo. -AHa adl subtilen.-pHa adi superioren. gorjaca.qtry?er 416 c!ru3o( cYna cvra / juha " curcH 44' lusen cynepndpeH. premoien. caMpaqeH ctmtu impl sopsti. -plltr m fta! pL \q snaga. razveliaviti. somracen. -Arra4d. bitnost clrurccaBo z bitje. ne b6di se z rosatim cYAnJa. trobec c!? apll pt zool trobdarji cvpHotrapuo. verle c!'eEep8ocr f praznovemost cyera f nedimrnost. obli6je. cyApFa ce pf. odstaviti cVre_pduft sutcrcr). ce. lzviSen clmeprarlao ln. impl urediti.postati pri. blten cqurecTBeHocr I bistvcrl()sl.cyAenokar usooa lc usoJcno.c cyrlTeH 4di skljuden cvrypeq. sooliti se. teZek. caM- qlMpalreE. 2.e t? SOJenJe cyenqocr I nedimrnost. sodnija.gt. Ziva stvor. ureJatr. mcevosl cyetel. sula (vrcmc blcz de. pomoliti se. dokuhan). pobrati od nirsDrctrikl v rgrl c!'r^l'jaq{lT1tHjalrr rnlcfni rii cFlra-cFpryrpoM d. . slaDO. -qrfir 44. pritlikav.eBepe4. in tlobiti. vorlrt cy!e$a.-os. 2. lis strog. spopAd. . telika veliko Stevilo. drobci. clrnHa pl. c!?^a f rilec.. ol)fl stajanje. c!?aT Aa 36opyBa le sl orzne (nt ga sram) go. velika mnoana: Dlen puh. dlovek cyurrecrwlsa impl bivati. -xHn ? jetDik. tetko dihati. gr. .prez. mnozlca cypra l.. osnova clrllr.Ay.E/rlmre a kraj sodne obcy^elr. clMpax DAK cy oyp fi sorrlfaK.r es.urrTe trj"!a. urejenost (doma) cUqpaav.rr'kI pes zivtraj clqltoca ce pl shui3ati. zveze. velega mesa crjl[a I l.''ere pl nar pes splesti cyrrpaBaI red.na pamet. mrsavec cyPTYK. cU\paBa trt. bistvo cy'Icrpdt m substrat. -p'i' adi kem Ztecy Oypecr adi kem Zveplast cl1!l r. spustiti se (veter) clrrpBrqa I sokrvca cu^oxn.r|I| m lam 1. gl. /irfirsrx.impt ureqlrr.pna adi pra toye ren q.crt dirati.. cwuKaD cyurrecrBeH ad7 bistvcn. ol)staiati. zaleteti se. spc mlnlatl se cysartrqa I zemlja. praznota.sem c$ra t vsota clrra ad'!. ioodevati se cvArpaFe+YAp!tsaEe r1 spo padanje. ady po-!'rsno. resniacn. pepelnato siva krava tKoza. podirati cv vAr qaB d4t prrsmojen cy^Oyp fti kem bveplo cyr-O!?eH. inpf traiti.dslv( ir(. co 6ora_r He cyA. nerodneZ c!?!'aRa I sirotka cv'pllria I sortica cUCaMtu bot sezam. tankoiuten c!? adj pepelnato siv cypat. piskati skoz nos ct[n'vBa i?npt od cwu prihajati . 2. pote2? Matedonstso-slov€islldd*r 417 cFrrecrDYBatr. . suzenj cv3AaAece p/ poKazan se v daljavi.teplo.. cvMavsouca cymirop rn kem i. snov. ga. c!?[Ja. eksistirati c! urrecTDyBar6e bivanjc. bit cvurl adi pravi.T!ra 4di nedimrn. gram superlat|v. nedodelan. ooraz na zunaJ. pospraflrr (nrano. podlo. dutiti.. nevisok I I I I I I I I I I I I I I . soden pravcu1rt impf soditi. "dreda. riv cFrrep^aB 4di suhljat.. ki drsi cllfrep m zool goba cydeprE adl gobast clsi€pqe a dem od cFlep goorca clrleT tn obrezovanje (pri mu.K. m taft obraz. -cKa adl precej nizek. -c!: dati se. l)(xlpt il llcle r[ra prehodil je mnogo cest tISMgHa cvMa llaTr]l- cyrHe. slimanih) clrDixrK.ja). spaka. klatez. cvalrpa ce. pustolovcc. snov za predelavo cll'oBrlqa I sutrov les. . rastli il in sad cYcaMoDadl sezamov cycBarr| ce.mrzel cypoD[rra t surovlna.kolidfuanle cy4crn adj soden clfAcfEo t sodstvo ci'eDepe$. austven. sooaaDje. co poraT Ee ooArr ce ne pravdaj se z bogatim. impf stoprti v sor'(. podreti na tla-pe lagati.V naglrcr. rahel. -tn n sodnik cvA. -pE m praznovernez cyeDepnecveBepJen prazno.

itnpf dojeli. crpona clrYAoDI|AeHOCr I OSUplOSt. 2.ica. 2. tedi. razpredelnlca raoF. pekada.tar'e ad. ctrrq. -AHa adi lit arh podobcn cxo$ro adv primerno. raBra6rla I zoot stenica. ubG . skrivnostnaoseba cxeua f shema. prizor. liroka. n.stalisde ctDepaI sfera. zardevati cqpKa. lig nerazvozljiva uganka. malha aaxoDeH.srYAofieBnA[ ce d osupniti cq!'Ka. pregledennaert.er ft! fan! znadaj. cupDyBa pL impl napraviti.l-Tarap. sver. ter..ecl fam noy.tarnan. impl zaropotati.beden \^xB iffipt Zalovati: tarnati. rabi kot iitoa mera (50 kg).ictl rax(aqKa I talostinka. iost.!yr€ 419 ra{ t I I I I I t T I T I I I clIurmra I bistvo. stranka Taaa f ponev. boledina. pola. strc Jar ra6aKdpa I tobadnica ra6ar aK tu strojarstvo ra6aH n? podplat na nogi aa6dsa I strojarna ra6aqKlr adi strojarski raft^a I tabela. raroBeB liSpati se. Krrt! Se. posoda za prazenje dzu\leda taBa|r tu L strop. revica podstresen Taaatrckrr TarKHoBHrra I . ustrezno gl.1. urejati se-brez. scenarij. taj iti. I usnjena torba. orisati v glavnih potezah cxoAe[. muna. xaprrca ra6xer Bja adi indecl lam l.alost. zadreti se. ragplpa ce pf. vojni lo gor. tezKe narave ra6ta f 1.6^r^aB adj dojemljiv. 3. rarapv |fipf naplhovall.ct1. 2. . impl rar(oEeH adi gl. impt shematizirati. doumevati. obzor c4rn|ra-col|l|r(c l. k srcu sl lematr raeu. nesreden.-rlr fl 1. plitva kosara. 3. topiti se. -ce: zardeti. -r(Ha adj ototcn. scena. uboiec. okrozje. Sliandal cqeBap[o. celotni nadrt in seznam c4eHapficr m scenarist cqprs. 2. bole" dina ratrap tu z ene strari odprt boben. coa*a pt. podstre& ra conj i\. 'raj.!te n iLem od Taaa ponvica izginjati 27' . doumeti. ta. gt. ^dj liipanie adv ialostno. impl zavpiti.|e Ta6op m l. -rF n nesrednik._coo6paEHo cqefia / l. prrzc ristc. {Ja r? l. ft mit sfinga. prikrivati. besedilo.JHa adj skriven. 4. prenosna ploaevinastaposoda z terjavico za ogrevanje napihovatise (tudi lis) 'ce: raraplre-raraprtuK. lif doeodek. hibno se obledi rar inpf . 2. pladenj. revez ran(Brqa I nesrednica. tabla.a m. eledalilka deiav.cuprtBa pf. znaiajen. Za- TT TAApton Ora Ta6aR. -Brfa adj otor. umljivost coaftaEe r? dojemanje. krogla. crryKpa pl. rzrzumevati c. bridkost. -tl|.ic.i ind. razumeti-dqiemati. gl. pojmovanje. podroCje. bolede f lan 'aBpa raap[ oe. (samo sg) clcdaliSCc. puSdati. muhast. bit clrtrrnBcK'| odi bistven. narava.ooer. 2. -Ce: cTesmla 2. obmodje. biten c$afl.obJOKOvanle rarKeH. tal]sten. usnjena torba. tabor. ([aicta) Zalovalka. da kdo zardi. 2. objokovati TarKHtr(. umljiv coar rDocr I dojemljivost.I ClttruflA 4 t8 c. . arl. druzabna igra Ta6^dra-ra6adDo I tableta (zdravilo). pa rala I Zalost.t!losten aaryDa impl Zalostiti sc. vzorec cxeMan8dlra pf. zavresaati Cudenost c\ryAoBtrAII ce. tudi S(rlvatt Se.

tarrHcTrlo l? sKnvnosl ra €p r?rplitev. tarnati. obzimost. fied aep. I I I I I I I I I I I I I I . vitek ralrle a I dipka rarrreaeu adj dipkast ralq m ples rasgoD adi plesen Ta. TaMaMHa ro]\Iro{ ravno opolnodi Ta]i{. tig mnogo zdrav obraz lesu |tBapow$ adj zdrav. Tat'rtp impl tangirati.rel zaKramen! tolrajoa I truma. -Itu I sladka pitr.2. gl. pt-c metavanje. obljuba. l. ravno ko.rt m tambur raM6lpa{aM6l?lrga I tambura. goSda. 2. drusdina. -DIE m lopograrmperse r ustvarjanic vec rBopeq. .irp. -ce: TSap ftl malenja. organizacua ln vooslvo v volmn opeiacijah.n taksi (avtomobil) taKcr4>taKcrrpaa ft ILm 'fesreca raKcnparrurja ad. topoglavost TaopE ittl pl umetnisko r|slvllr'aarolMerr. -Hqn m lan kolo. -BqII m oae raaKoa ddi oletov rarKoaEHa I dom. ocernaocolscrn{l rarKoDrrHcKn adl dom(. -Llr a.-rurm adi tamkajsnlr raMrroH . Iopoumen jati. impt potepati se. tmpJ ustvarialec. dnevni obrok. raBpa teptati. umetniska slvoTaior^aBadi topoglav ritev ratlor^aDeq. bistroumnost. gradaSc rapalral{a I koufca denarja. ra[or^aBocr f topoglav. pl tanjsati. rahlodutnost. inpt IaDeclraIl rarrdrap fi tapetnik aZi tapetnilki ranerairrs ramr impl delati topo.Ea nrse ne po(ura5 z obljubami 'r?jk rn l. -qu m greben. raKT 2 TaKTnKa/ l. ravno. a. .ararcrhpa pl..ost pJ. ra |rltsa pf. raKcFa pf. suliti se. metoda in nadin dela raxyiepe adr tudi ra's$a!a itupf od raxca gl. Tatr(cvBa. postajati top potrjerra TarfiJa. zarobljenec tananapcrra adj bobnarski Tana.rtr!'-TaM(>raMOKaQdv tam \aJd'aJdrKa iftpf lam po tr- rarruvDa irrpf plesati TaH4yBar6e presanJe .dr taft pribliZno raMo. -KBa.rr(a adj tanek. TaKItIaBarle t4 gt ra(clBal6e raraz m arh fam val 'ra aM6ac rn lam lrsta bobna. sop vate ali gaz e hem pop€vati TasAapa-Maf. Dlesalec BRFaTa Ce TaHqa. a zato^ne preneha rafi adi toD iz plutei tig rana f -zainaiek lopoglavec ranrin nr vetik boben ratra[ap fti bobnar.nr€rr. obljubliati.r*re n dem od ranas l. raHrlyDaq-TaHrI!tsasKatn. zareti se.2. klatenle Tarure. 2.tapljati. obljubljanje. . zadevati.. tarw impl bobneti. npa- TapaK.oditi na potep raaor. eut raKrrsipa impf takliztuati.c . toriti. redek.di m@t tc krven DOKOICN rBop6a I delo. tikati se raIIIo n tango (ples) ra{eq. impl fam ubliubiti. taRca.neurnnost.I pron tak{cn ra(cu / taksa. ifl1pl od" vleii se. opo TasoK. ploh rauasriaeraMaliap t fam skopuh. lesen kroznik.skrivnost.oA TaKc!'Bar6e Kyra He ce pacus!. grmcni(. rel stvarnlk TarK.Aapa rraelr. prazno Deseqlcenje.fl tampon. iskanje \are rn fatn otka raTea odkov. pristojbina Taxca. snov. tambor. polooranoaroleu. taktlka. ()tclrrl dediSdina TaiKoBcKuadi odctovski TarKoEcfBo fl oaetovstvo rar^s adi indecl arh sl^dck raMda. aMa He ce xlrte Dravica se zmanila. 2.glin'. ti se v nadrobnosti: 'ce: ienska. vodja kola. klatiti se. B€TlaBal6e. gl. pr(' metavati.ru(ar6e r' potepanje. bobendek. stiskad ra]Mdlr adv fetfi ratlno prav.x\' vrna. odctov. lig izmedki (dnitbe) Ta^na t bruno. lr8 spusaa.reB^rtre Mrr ce ratMalM cevlt so mr ravno pfav.Ta'(clIBatrr(. siliti k jedi.rr. zarckati se TaicE . delati rapa6a I ograja iz letev lis obilje rap4Da I tarifa. {fi I sodno listina o lastnistwr nepre' TapaE!tsa irrpl brskati. olika. nadarjenost rarHaI l. cenik raparm<a impf premetavati. Jata rlrJOVII m tajfun T adv'conj-pat t tako ^Ra r&Koa. mianine rar'i:a impl cepetati. ples.6Yp boben. pogada TarBezKm bobnenjc. rsKalr rair.virslt i raTKoBHurtaf odevina. pavke ra ac ra val. . rnuz mera za ritem. onat bobnit ran6. -ce: topeti.. grrnoli raopa f gl. opus ranocr f topost.. skleda rarr[ra I kmedki voz \^^K. -p4r r'? stvflrilcll. . iskati TaparrllTarl'e r? brskanjc. fig neumnez.TapautMaa xra I potenu{kL'.420 raEM-Ta{H m arh mesg:ni.!. umetnidko delo. raKB. r'rr aeB[ ^dj oaetova druiina raresqe a hip fam otktr rarKo.6pas rat6wr m talent..skrivnostnost TaEloa rollqYDo 421 TBOpll pa.a n. voja5ki kruh rauucrBeH adi skrivnosten rauucrrenocr f . odtavati. ki visi po tuiih hiSah tanjsati se.MEa 44. -3n m usedlina. orientalskoglasbilo rauwra a. el. fafloc\[B TDopesKxadi ustvarjalcn stisDiti (kaj v roke).j indecl lant nesrden TZfJ(CitsaEe fam . f plesalec-plesalka ralFrap r?'rl. -llBo. tdtl TA{rpeurrBo L ustvarjolrxrsti rt dati 2. gl. tavati ra.

vrotina (zvisana te. 2. hrib. trdno. temnica. slepec.os. -RKa adi tanck. breme . iz lice re. izvladiti trpeti.Kz impl biti teiek.elrekeBr|crBo n fam kleparstvo reHda. glas iD pcvcc reHrlepe1. trdoglavost TaploKoper. bakrcn kolli(rck. stegovati se. besedilo reKcr[ nt tekstil. aasovna mera.?rasanje. namen. reHeKnja reHeKelr44t fam pl. irirerct ddj Litcn. -/rHa adi temelien. delovna miza (obrtnika) T€fepe nosila za material. TeaeHUc rl d4r1 od Teie telce. tehtati se.) spomnrtr se. prodajna miza. neoostopnosr rea fi tute'. mrak. teZava. 2. 2. -.dac:r.ost. juzni veter reidtrrrrap(a t iedarka reM||qrzja f trda. tank reHKricr rn tankist renoK.impf. ubiJarr.'no uravnavatr Terdto z tempo. trgari.lainipjlit temeljiti. tepei. muka. Trz TerGa razumes (\. hitrost .) rer et6e n vladenje. ooKazana resnrca rcopda. strogo.. kljubovalnost. tehtati. TegeK es rexerteuda. pretezavlca tlenEr tn temno modra bana t€raa f steklen lonlek (za marmelado ipd. vleka :fer. raztezen leraBeu tt bot trpotec rera!' impf zavladevati. vlali. nagnjenje reHeKrja. teza. lonec aerqepqe r? dcr? nrnDjsir l)ltkrena kozica. biti se. DcF nekbd. derviSki samostan.fpa pf . -Nra adi pest mudeniski.u cevau TeImI|Inta t pretep. relr u tek. rlreflop rr tcnof. morilec Tera. spo na rgra t1 reHK r. tkamna. na misel priti. Kapar iuu r{ TenalIlltfl't ravs in kavs Tetraq n nasilnet. polti reuaerryJa. -pFa adi trdo -s sKorJo. poredkoma rexymt adj tekoe. te'iti. graopirati se.r.el. reK 6poj liho StercKxja. vsakdanji Te^a^-TeAartlnl. tclidck viiolica di3eda ren'mee itupl teiDniti. jetar. zaKrKnlen TBp4or(gpRogr t f. ravs. -ur| t zool lefiija. zamolklo rded TeMrtepaM6rrm temperament reMtreparflra f l. {Brr tu taika Lica'. -r!(a adj leiek.iiLjarrna I ror sein fant ie TeKcr fi telist. grid. razumeti. biti zadrtan. opeko '? itd. (nikalno) ne prenalati rerA{ eH. natesovati. naditi. gosta teme reMHogpDenodi temno rded. tok reK adi indecl fam lih.em'B adi Ztfat{. lonack reo 6r ffi tcolog. mavzole. slabe volje.^4 tn arh fazgla3alec. 2. izzivad.tepsti. omahovati TeraB[4a f pretegovanje.'tBoperuTBo aEpA adi trd. kapelica. ubijalec./lq'l l1 tele re^eB[3EJa f relevizija re^erpdMa I telegram. -ry-reMepur m lam mraden. -ce: temneti tema teM|tu o 12 renrlIr|ga t mrak.jeda teMHuqaB 4dl somtacen TeMHrrqap l. n rC -odpotovati. starinar Te er -ur6a.l reKle. globoka b kr'('rril kozica. -ce: slaniati se reMeaHocrI temeliitost 4di temenski TeMeH reMeplx.er o /r trpljenje.I TBOpqecrDo 422 reaenqe teaelne 423 Teflxa t I I I TaopqeAcrao n arh Iit gl. lesna temDeratura) rc*n.4. tolIi. l. -ce: teliti t I I I i I i I I Telro telo rente '?n dem od TeAo telesce rerb. kar fi na pare. delati skrbi teldck. odmi-ce: kati se. -rflr I teorija \etrla. mu- rcxmra f teia.-Aq[ m trdoglaTBpAOf aECfEO t2 trma. barva obraza.|Jd impf vleIi. moldea dlovek reMiaH n kadilo qaA reuianor cdi TeMiarHoB po kadilu dim kadila. gl. temelj reMe eH. -|ar I a/h l. -t(ua re'll fi len. blago. osnoven:tiP temeliit rcv. vledi se. mo J. odlasati. Dretesofirati. nosea Te3re . tema reMr|'qa f 1. Texcrune t? teriSde re>x|Jee impl lit iti za tim. -i l tendenca.. pletenlna rer-rw< ady fu in tam. Pretepaa. brzq tav(a RA re^erpaofpa pf. trden rEpAerre t? trditev. pomisljati se. jtynf Ga^rersr!tsa of. brzoiaviti vati. resen. teinja rer(oR.ig trd. impl telegraretse impl raztezati. 3. impl temptuat| iaso\. (matematidni) tcG rem. utisanje) TeKrrpa/ro hitrega pre-dar uoarJaulja rn razumevanJa. zaKrKnlenost. plodevinasta kangla TeHeK{eH ddi l4n? plodevinast reHe(e n fafl. okruten. TDPAoIAaBadj ttdog)a't TBpAOrAaBeq. zahoteti. -ilr i fam klepar Terrefter[lrAHnqa f fatu kleparska delavnica rege(euricKr adi fafi klepar ski T. pojecljavati ITOK rei'jariiffi. lrakulja TeHAC tenrs. bogoslovcc reopdua. -rflr I fdm ploievina. dim TeMJanlTalreMJaE!'t(etr.rKa I pretep Terrc n arh gorski vrh. jetn nik. poln trpljenja t€rr./rg Nrut. hrcpcncti po.]l| impl teliti. tema. koZe. Pl srebmi okras neveste r]eMeAr. zatrjevanJe r'p$r impf ttditi rEpAi|lla I trdniava rBp{o adv trdo. ttl.: TOI UMa Te(IIvAa O doml- Te]ret6er? telitev re^eurK{ ddi teledji re. vilina rcwa impf jecljati.. temperatura. meriti kam Te)Krreersea prizadevanje. pretezati-ce: vleEi se.

rnlettgence recraMdnr n testament. nacln TcrraBer6e z gl. oni (osebni zaimek.ic rrpd. gnati. ti. trin()g Tr4tat|cTB!tsa impl vlit(luti t{ silo. pFgdajqlec pedenih ouc. 2. testo. T\rJ'a velika buda rlrtrll conj da (posledidno ) rn/r ft tilnik. -Cei nvatl se tEcKaEqa t gneda I T I I I I I I I I I t t I .. topa stran sc. po vzorcu dclati tlnrcrpao . praieneK. termin. model. Trre A!Te. hrtet. -En ft ath ktojat repsrr ax n a/ll krojagtvo rep3lrcnz adj arh krojalki rcpIfmptlja I teritorij. Zrvrne rtnrap4. glen. opravliari k(F n. iiSiirije. seznam.lia reprwt tn-. 2. oskrba.i indecl hudoben. topa stran noZa. vanje '. fig glava. vrsta. knjiga dolzruKovln upnlKov rcxllrn(a t te}urika texHo orlJa I tehnologija reqe impl tedi. 3. bobcn rmrarIpu-M[HanplI! in tcr i | ( I Prazne marnje! ncunrx)stil TI|r6aI mivka. r1.tiho nrBKornja I tilina. -m saotona lepMa eH. dcl stavbe.ect adi mivkast.os. {sa adi ozeki lig omeTcnraat' impf gl.-rxr n tiran. rluofell ouc TrrKlapExq "qu rz buda z mlekom in jajci (jed) T'. nasilievati.lettKatt e 424 425 TTICI(ARfiTTA jecljanje.neusmi" repdca I l terasa. mi- saIl. radunskaknjiga. kozica. vladavina nasilja 'rzcKa.ecreq ad. adu nerodno. Te[Ka Jen rcpa impl poditi.pl). med kita r€fiq ft tetec. lig .origirralcrrfLr veK. remajhen bakren pekad cept. toplomer repMoc r4 termovka. KnxH necRepea arft l. ti otroci (oblika za tri sDole) rriKDa I l. rylrrvpg pf.lit recr Ha I soteska rcpurraJn I med tetapija. iz testa rscno-r. naklnda. vr:sta mravell cdi toploten. itlrpI ti{{ati. xora fte trlpaH ru tiran . miriti recHorarrecHornja I tesnoba.1. cen TepMoudTap nr temlometer. 2. listina. nikoli no. termos r€puooop r'1 termofor.pozrvnrca rzl).silo dcluti Tr4raFcrEllar6e'l tiranizirunje. 2. oseba v litcli|| c l delu. tesnost. tetiva: 2. ac\an ic KOD]a.. termiti. zaledje. te Zenske. termi./LMrTa m pavkc. 2. boscstv(): 2. Tepceue ad. v stlanu rmetr rencnja.rrysg. pojecljarenKar6e repopr3ripa. trpinditi. peKaca 6uda!ki. -^aa adi zatilen tc. meriii cesto rer{rB f l. impl tipit. impf . -un I bakren pekai. 3.. xrap Tnratlqe a dem od r:I.ol tikva. -aHa 4dj termiden. tehtnica. TecHorpaA adi ki ima ozke z(|r-1vt lcnje prsi. os. rerepaan ce impf oDotekati se. more.n tipograf. prazna lraza 'rrrE6tKm tirata. znalilnr (.x!. tihost r. i. tetin mot rerp€5 n zool divji petelin reke k arh el. fig tepec rT<Bgp. testenlna J. flparq3fipa ifipl tir^nizioIi. naporvidel svoj tilnik. pregravrca reurra I taida rHBKoad1. rlrrrlcpa klin se s klinom vaorlo. polica v recEorpaAocr I tesnosrdnost rCDTI tepa. 3. ootga. majhen peKac rfitap tu Zool tiget T're pron l. Tae aeUa ti ljudje. poganjati. jedilna buda rtlr(Belr adi buden TrKBeHrfK.nr^Je pl usesa. 2. gonid rep€&Ja. -ry fi pita z bue nim nadevom.e n dem od nrKra budka. -B!( adi tib Trrafi ftt ponev. lig trdosrden.iruli. tekode. potrdilo. 2. vo{tna tehtnica leperi m teren rep3uJa. Terlc. tast.qa f tirada. rJen velj i balkon. beseda za doloden frojeni repuftru-pl zoo. -3MOr teror. jojmene! gorje! reru. Trle r(erM. pl).poskus zmoznosu. tisk ri al|troclBa|6e n tiskan. ogrevaea TelroFTepopr3aM. PICnnlu. te. goDili. poseonez rfrfi3{rpa pf. teiko. Diknik reQrep ft regisier. pusaati.TIt^e\. -Ixr I l. ulrsevatr rr'RoK.n a/ll natisniti. lore TtrI'' p n l. n tlS lllr(Britune n agsm od.Jart ponvica.ploha bcscrl.fam razpored. polivrrtl gneslr SC. toptoten repialor rrt 1.zrvIno. nevamo. ta (kazalni zaimek. impl tercrizirati. ozemrle llepK fatu vzorec.. rok: 2. Dekad flrrarfrrqa I cvrtnjak.nevzdrten rerlKoflrja.1)lik:r.j nez\e reullta adi I noseda clr ro BUAaM TaaoT ko bom rerrrKo ddr l. trudno. nasilievati TEItalII|H. glc l|sl T'/lI m L tip. . tiskor rrrnoaon{a I tipologija. nallerlcrrre t? detn od.cesatl '. reyJ4ia re$epn fti arh illet r^ zabava v naravi.-*a adi tekod reqso ad. 2. buda. a/ft plemisk . rnulj T!d'. TerIKaIle TeceH.r m preganjalec. siliti. tig gosta mesanrca.la. r ruk o uprn flmoc4 rrlln(tcyn lrl. 2. kolovratiti.test. nasilje. fevdalna zemlia. TIiKBaF HTiTK sen. oporoKa j . -rfr | teiaa. gl. gladko rcqrcgr I tekodina 'retnn impt tolatiti. teroriziranj 'fi e nevatt TeqeH. pisno de voljenje. kozica. iftlpt uti- KO HeMV!gorte mu! reurKolroceH.ozkost rec n l. 4'da ad.

ono. I l. . brusiti. v tolikSnem Stevilu ro Kltrsa-Fo Klrll<a aab malo. primerjanje. pripravljati se za dobro jed Toqr 3a6lr rotnrao okrogli brus na me'? hanidni poeon rowra I pikal todka.o.n( taDliati. r'azlagalec TolK1rrrrHa adu (samo o ljudeh) toliko. diol \ora odr tedaj.^ ?. nlnalo roHer6€a tonjenje. f sled. soba za garderob. ona. pfa!. -F''IA Z faZlAgO. buzdovan. roKMerK m ureianie.r lir.ler6e ogrevanJe '? ronnu impl greti. topnost roll^r. l€ giniti. daiati v tek( iiit. razlaganJe tro^K!tsaq r?l tolmad. kopalnica in stranlsce To6or?rt. ^dv vse naenkrat.ii'[.ra t okraisava v starih r()kopisih Tr'IpBr(a I partizanska kapa flrrv^a I titula. lo palica rojrlo /. ris (papirja) mnqecr adi Zogast. 2. var6evati rKae i*1pt tkati. potapljati rorycKa. taliti./. razlagati 11oKlBarle n razlaga. -rgr fi nar pes klade (mudilDa naprava) nonrt tmnt l.. raztapljati.rKa rop6a beraika malha. rop6a lorbi. za\i. impf \aklad. Sirokoustncz ropMo:. 2.ati. tiidati. ^di razlagalen. prc. toga Torr. lilan. -cei Postajatr toplo (vreme) roIJrJrB adj topljiv. mizica z zrcalom. urejati. topen ToftrrBocr f topljivost. majdkeno. mudcnjc ropuosu impl lit grdo ravrr:tti. hist tlaka raaHllK. posteolca . breme. to (3. topid. lig ooveznosr roBapaq m nakladalec t1oB:rper|. 2. -ce: postavljati se. butelj .t-i'[. potaplja. Tltrl impl l. lig moriti ropra f torta ropr{pa I tortura. pomakati pG r. tolkad (za kavo). bajc\|.iata. vsiliti se komu.os. isto ro^|KaB adi p/ol1 tolikSen. 2. 2. fa'' o.i topel ronoaa I bot topol rorlop. tako drobcer ro qe-aoA(Ill impl tol'i. -qrl r'' 1. nihalo (tehtnice. 2. kroglast ronerr 4di topljen ToIIqIrja. rolr(oBeH Pe!rHrzK enojezidni slovar s razlago v istem jeziku ro^Ky adr toliko ro^F.os.'v|li velikan. tolkaa. napihovati se ronorerse fl topot._primerjati 1101(MOrAaB Ad' ve. popoln roqaq n bnrsad rod\ impl l.r impl kazati. motati se. tKaeHuHa-maeHuqa f tkanina r^aKa I l. rasti (o ljudeh) enaKe posra- aror(My-ToKMo ad. hirati T^eerie tlenje '1 \o pron L ono (3.lJ. ogrevati. majhna bala.'e pron 1.UD'a ithpf tolmaliti. -ce: se. minevati. rlaBara B Top6a tvesat le qlavo ripdipu-pl zool vretarji rop6e. natanko. natezalnica rocKa f nar zcr dolga pl ltx' na sraica (moskc rrolc) Tora eH. /lg butec.rf{ fi 4ft prisoien kraj. toplina rtmt'. 2. igla. v$titi se. roj cn ja craBr (( aAe) . bala. toditi. prostovoljna kmetka medsebojna pomof.svezenj. nro(rcr)ic. f dem od. -qn m kij. ccloten. ||paBu roKa traili s k()7rrci r. domada topla obutev iz krzna ali blaga. drobiti ro^lrHriK. topiti muditi. lepsati. ure) toiyK. -rIIl nx topnidar rop6a I torba. r'()|(r. 2. 2. zoglca tek. la.ivlr nje 'rnr^H m 1. obladenje. f l.rK. ravnanje ror. topotanje r(rr'Ia'ir latn vse skupaj.. rnrTa. -r$ n prostof ob ognji{iu v kmedkih hilah r^ee inpt tleti. aisto malo roAKlrfKaa adi tako ma:t' ken. ftpffielement flrl.Top6trqKa fl. Eeoer obla. toplo podloZeni zimski devlji ronalmcxlt odi toploten defi od. tihotapiti se rpa6a f bala platna Tlrar-rpara nr. zagovednez. prrpravrJanje. sg r? od loj on). kazalnega zaimka sg n) toa^6qoa^6ra . vkrcati se na ladjo rorau-{omj.ca rop^aK. naziv rrrEfi ce ifipf pusdati zrak (guma. minevati. topiti. pl Tr. lig lam brusiti zobe. 2. AOIIO. ginevali TonKa f mal krogla'. bucika. 4. ta. na debelo Torlys m arh kij. rofl'r n L top. obleka. -urHa qdj takratet.n. se z."\a TOnOA gl.||li. on.g()r-. zradnica) rlxnr{ra t tiiina rwru impl 1. -n a ad. tx lil roganje.apn pl. takrat roraureH. tedanji.Tolr6eEle.trn pl I . Pogrevatl.!r! tobogan.oxa / okrasne srebrne zaponkc ali plosdice pri lrxlrri n o ii roxMa(. prisoje rorlA|rHat toplota. -ryr m peta na tevlu ror\e impl toniti.iiil' aij"t!-i.l|*t tnpf pripravljati. J. bot pestid roMpyK.l1lCKat6e 4)h roMpYK 427 Tpar TlrcKar6e 11 tisdanjc. 5. te se. Taa. muiiti. . 3. pritiskati. tedaiSnii roj. di. tlaaiti. ostanek. 1cx fi)klr / upilnica s polnimi kr. -^Ha ddi totalcn.{(a lr 3anera podpidje. majnJe hen top.rorwe n dem l. ostriti.-pl{a adj tovoren roR. drsalnica na lgnscu roDap m tovor. natakati. 'cer 2. ro. malha. veneti. posmc' hovanie. tako velik ro RoBeH. rorrlufqori. ABe roqKr dvoDidie msrii c6 impt vrstiti se. izvir tople mtneralne vooe rotro^. Toa.\^di mn^xqa J toplice. -qa ft tan babat. poudarjati kaj pred kom. l)ct. krasti smukati se.

aou. zamaknjenost rpascaKryJa. po trebno.(. vzrllzcvirlr. trajati.a Adi lit vznemirljiv. lrgovina na debelo. zaloputlliti. traDsport.|(eH. otfcsuli. peketati Tpaca/ rrasa rpaclfa inpt _treskati.gnoclr gobcz(luli. -lj*"utur. predsoba TPeMa. preyoz. izvledi. Sklepetati (z zobmir. 'rpayrl^B. zamenlavalr (o@go za Dra- aa n i c rpa$. trka-. Duca. . He ce Tpra co HeIuTo Drevec se Donasatrs mme pl iti. gl. trepetati (s krili) rpeErc. li'sketati se (zvczdc) rpensr rrB adj lrcpclxj(x(. lil -ce: vesten rpeM n preddurjc. -qI| fl abstincr)l rPegBeHHruTBo abstinct)clr tt TpesBeHocr f treznost rpe3t'J{ impt trezniti k()ltir. izr@ dilo \tnc _ impl. mestece TproBqe. brazda poskakovati. prevzematl potrebSdine v vojski. -3I| t. uspevati.pf. po trkati. . drditi se. . ekstaza. zmeckan (drnla. slaba trava rperJoca-. zaraSdati s travo TfFJB^EBadj bogat trave. trcn (odi ) rpenerel. miglj:ijod rlte'lern impl lrcpctali.lope tatr. -Jt|a ._ . upravi rpe6ysaEe r potrebldine TIreBa trava I TpeDapcrDo zelisdarstvo 'or n TIreBes. I I I I I I I I t I I I I I . impl transf ormirati. drhteti. uriti (sc) rperleplr iftpl trcpctal i.Drevazati rpiaucOopuripa pt. kravji zvonec Tpar(rre pl zaSklepetati. ne mir.nemrmo spa rpa(a|6e /r nemirno spanje rpaw nr arnina. tla -. 2. zamenj.$aj.fpareAxJa iarpareArJa 1. drgclllli. drobovje rpra inpl odhajati. /ig b ti sc TpeneparrD adl trcpcla iod.or. z.c . kreditna devizna) Tpascnopr nr l. morati rpe6es.u. drhted Tpeneflro adv drgetajc. moltnti. treSljiklr. l. trden.^ti . c. iml oorasu. rltroBrrla Ha MaAo tHa caTHo. distiti rie6rlrx.1 denr od TproBe[ rrqovclc WryB itnpt trgovati Tpryaa6e n_trgovanle . prenasatl. spreJemnrK tga rfir rn tranzit. DretoK rpai li 5ama. -EHa adi l. tresditi ob tla.alt fi tram\a: tpaMra f zame iava ryatls(aa .. desnati apecer nr sota rpecKa I l. 2. . postajati trczc . lrajanje. lrpctcn Tlllttff(ltTit atlv nrc moLce. zalolgfa fust. potoldi. rpelJocpa pl. firT burjeno rPeIrKaI trepalnica rpf. poKatr.llavel]. . le za tren(utek) tpscqlto { f. razburljiv 'fpeBorwr tmpl lr.s. razburjenje. tresti se. Klepetec v mlrnu. bc ga! s tmvo . fpeBABerse Jecrjaule '' rpeoa. odprava co) rpaucnoprtipa pf. trpeti.jarek. poplah. -ce: odmikati se. ncsreca. trpeti. -pr|a adi Zalen rpaon€ I trafika Tp6yB fl trebuh Tp6FrKa I vamp. zarasrr s rmvo{oraldati. rproBwf . tehtati. -ce: rpece r^. Iubenrca. rpenEyBa p/.. l)r'idulr. -qu tt? obredna knji' ga pravosavne cerKve rp-e6yBa pf..!Mo 3a eAHo l pcrrrrYrl:lrr. trr' sti se. trg. lrc c MaqHoAa ce rPae ni tctko molaati rlrrcrr. preoblikovati rp+fcrbv3nja. prenasati. potegniti. strll) l'r'((l lavmm nastopoin rpel|Aaori m bot v(lrit:^ rpcEAaO[ oB adi rolin rlteHllHr. tfa'r11at TpeDu[a-rt]eBrrgKa f dem od rpeBa travica Tp€Dmtrre velika. vleti.aql s{rtvllen. udariti. Tpa^nquja I tradicija. lrf: skopuh rpece impt tresti. mrzlica. z. lrcn||rg. Zalna obleka rpallr€H. impl narctati. uma-kniti se.?! transrslor.n leseno -kladivo. iti. razburjati aperep m betonska greda. im. lznemlrJati. -Itr| f transakciia (finandna. sejmisae.it razburjenje. 2. v:rlll TpeHtrya impJ trcnir l i. I11' soi se. lig blekniti neumlrost rpat m bot kresilna goba ryarE pI l. \pafrra impl storkljati. se ce rpra ni mogode prena5atr. gooezdatl trg rpacae pf tresditi.ior impl jecljati TlreBrnd{.. TpeuAaOn^ rpalx}ngmp. 1.!.pf . zavreii rpa(a cE impf. tehtati se. prevoz skozi drzavo ali deznjo apaHc fi trans. tta!nik TlreBora I . 2. it rpl tfatsDortirati. zapustiti. iztepat z pr h. nrigl irr ti. trcllrlck.l trema. drlrtrr|ic..1. 2. -^a bot gl. molrpaK itupJ l. obraaati se v posterlr. irrl)/ treniti apeltrrlaarl. .IJ<a impl mctikali. ^tragedija. zanos. ki se ni leDo razvila) rpe6a impf biti treba. vil diti (se). roi alarm TITeDO. trkati. posiljka. "6sa adi Iaftx potre' ben rrre6ti impl trebiti. tolkac.rali trajen.e r? trcn.eF adi tfezen rpe3!ena(. podpornica Tpe3.apo6so) trgovina na drobno rproDurrrre r tdiSde. migliajot rpener rz trcpcl. zateti hoditi. -rK!. 428 TPTOEEJA TpFOArdllTe 429 Tpecxir l)r'czl)cscdc rplrcrr.Er f transfuz a. drhtet. -TIIa adl lrcpcliri(x'. umikati se. -ce: zbuditi se TpJoBl|Ja trgovina.la sa ro^eMo (Ha laApo. klepka. spreJematr. -ryr m ttata. rpaKa 4ranrop ft traktor TDaM6v^rfora f odskodna de sKa. toldi tlraKarbe rr lklepetanje. oditi. lrg rznoosce rpar.

. pokanje qrecKorerbe n treskanje. trske ilpe{'Ka inpf treskati.f. o^arHa Tpecka moa' virska mrzlica. -qr.-AHaad. Tpera Beqep tretji vefer po prvt oEoKovem roJstw. moskih in ierEk ali otrok rpueceTfrf adi num trj.ritedenski TprEorapltrlx. tretll oel \pErlrya impt tretirati. 2. s trnjem \ ' " poraser TITHATBOCAtrnovitost I pf. tretie stopnje (prcdavanja. zabobneti (grom) TIrecoK. tnnaJsu rprufeAeleH.q$ adj trijeziaen Tpirja3n tuocr I trijezidnost 4r[Jair"TlrnjaqKa m. govornrca tplfDllAeH. hrumcti. navrnanec. prilegajoda se pletena obleka. pr-rnurcl. I tresk. ftum troiica Tpfrt'''p ft strog tridneven post alrrIllaeceT num lttnaJst TltnraecglroArlneH. blaso za iakino obleko tpll ordixa I l.I I i I I I I I I TlrecKa 430 TPIlECCTTOAIIIIIHl|HA qrllecerIlHa 431 TpHOCa t t I I I Me oaia rpec(a mrzlica nr(: trese. mrcvariti koga. rprc. otroben Tp{lracoBeH.d. (oj ce Merxa Bo tpqqqTe. zmagatr rpr'sm I pl otrobi. trikotaza. drgniti se..'rp.rRy adr fam tikfat toliko TIrrrmMeH. trlwsten flturoAqrrcru-tpuIoArdreH. masirati se. nezgoda TlreurreH adi nor. pG kanje rpecKortI impf treskati. inpf steai. rrB ad i tmov. zaderi.j tlileten rplroA[rtrHnra I triletnica rwe itupf treti. obravnavati kaj. 3. dirka. vse kar ie izdelano iz trikoia: pleteirina. lig iretl rpecxar adf mrzlidav TpecriaBocr I mrzlidavost TpecKor-rpecKoTHnqa m. lig crkniti.gati. Ke to rBeAaT cBqrst{e kdor se z otrobi mesa.oddelek za piooalo plerenrn rpr. zai. blekniti kaj neumnega. zmagoslav' r?rryMQripa pf. drgniti. slavje. ncpomemben. fiav pl treske. 2. (govorniSki) oder. (samo 3. pastirica rper-alrcrn adj nufi l-retji:. obeienjak rlrecnarruta I malopridnica. MY lpae Ha HeKOTO CO^ Ha rlErsaTa fig moriti. -q[ n gl. nesreda.- rc(lcn. dce: treti se. rpKrrlBa pl. sg) modno grmeti rpeurn pl (o streli) udariti.4x trinoznik TpraoA nt pravoslavna cerkvena knjiga z razlago ptaz'J'iKOV rpyVMO nr triumf. pohiteti. -BHa adi triuren Tpn-qernp[ecer fium (Wibliina kolitina) trideset-Stirideset TprlqrerreH. slovesen Tlrr(ecrBo n lit slovesnost. 2.. Tper[ ner^fi svitanje. slaviti zmago rpnaro^eH. okoli trideset. tridesetina rpqecerKa I tridesetica fpsecsrMrura nufi tfldeset moikih. prismojen. -^eHa adi triilansKr Tpr( rr tek rpKa I tek.rKArr-TIrqrRA-TprrrK rpruo. odkolnliti T?Ka o n kolo TltKaioo6pa:reH. ti tp[ano HrfK. tretje petje petelinov.\Mr1a. Zuliti. ra\. zmagoslavJE Tpt(ecrslsa impl lit proslavliati. vrliti sc -ce: TpKaAe3eH.UB rpEjaT[:Ip[.deseti rpr'3 6 adj trizob TprrJasrtqeg. ^ kotaliti sc. 2.^ sten.oca. roj rpeurt{ Aa 6era spustil se je v beg rpr<ecrBeH adi lit sla\tn. f m sermaserka TprftareH. bolehen rp. -:ra acll tlcbeloliten.debelu3ast Tpr€A[e /r dem od TpKaAo KOlesce rpKas . 2. .n triletna iival TJrcurmqa I L zauSnica. vlliti. dirjanje. tribuna.nati s kom rlremK acHmq -!ut nr tretjeso{ec ?perocreneH adj l. loputniti. -tuHa adj tridesetletcn rpleceTroAnufiuHa I tridesetl e tn l c a TprleceTlrlla n4r?r trideseterica. beiati \ rpao r poletna staja za ovc(. pcF stlanski. pokati. skoditi.okroglast TlrKarrlr n dirkalistc rre tpRa.Studij) TIrc(tx . obisk pri novorojendkovih starlih Tlrera-TpefliHa t tretjina. sedeti na grbi TprreceT t?tlr?l trideset Tp[ecermArfrxeH. oder za gledalce. tretjeraz. atrt. . navihanka. itrlpf Tp'{. meti (oai). jeziti. proslava. laffi grmeti. rpera paKa tretje trganje tooaka.ec^ B adi til drhted. -Tna ddi trinadstrc pen apftoarHaqa I tdnadstropnica rprrK6 r? triko. pnoanlc. slaboten. -^t a ad. KoILCRIT rpKrr koniskc dir'impf kotaliti. n malopridnez.rrHa adi trikoten rp'' nurn lrije. -\tl tn m4I rr1kotnik rpq6fira-Tlrr6lqa I l.fl dirkad apKasnqa I dirkatica rpxavrn adj dirkalen rpKqe. -M|Ia adi v treh kniigah (zvezkih) . udarec.i l.. ifttpl tnumfirati. pokati TIrecKyAaB @dj nar pes mrzlitav.ttrrm adi trinaj stleten Tprfiaecefl(a I trinajstica fpl|HaeceTra 4d.. .tre pl odvaliti.taB adi otrobnat. . Tpec(or Tlt€conarra f zool tresorepka. lig prostor za nastop. dosedi zmago. -3Ha-rpKAACCt rpK okrogel. ga svinje pc zro Tprr. porednica rwc'{e pl treiditi ob tla. klofuta. divji rpeunr itnpl buiati. zbeiati-teti. -ttnt ad. os. drgetav TpecHarnK.

bot trst. itupl a o n .'o strpljiv. -qx n? trnidje. gaoza. hupanjc TIrU€a t mlza. oko.adi trizob.tezaven. TItV6a'r nl trobentaa Jasno TpBex fl porpueDJe. dcln-adj porrpezjrv vec pol4ljenle.-3Ha adi mizett.medel -trna adj gram TpoMaDocr-rpoMocr f podasrrlztozen nost. ifipf deft od. plodnik Keno. preperelost rpfir ce impl moliti zadl i i(\) Tp_druHocr trhlost. leno. toldi '1 drobtioica. napor mlzen TpyA6ernrK. tig trepc Tptrelre n trpljeaje rprl'.wradi trobcntalkl Tpnerc ABa aeKa potrprJe r:p!6eEe n trobljcnjc. Irslrcle. prav malo. '? bodica TprsErK. delo. delol'ni dan rpyAo6!6![ 4dl delavcn. lrolrca tati. lena ienrpoEapnua I mitnica. len.rroJe rla rra sBosgr zYonkljanje TpoKarrmqa I trinadstropniKravjega zvonca ca rpolreAeH. raibijati roDotati. trhlost. porasti s trnjem. prenasati. zobml peket.a. 'lpofla Tpoalre dem od. zaropotati. prepere-' kvisku. malce rpoOdj.AHa cdl trivrsten rpo^ej6yc nr trolejbus rpoM-rlroMaB adj potasen. dopusdati.ot plevel rp(rcloxeH. ./rfiBocl t TIrVA6eFrqKa I Zenska. strah. tezak. kurja polt. -Ara adi l. -JrIa adj trojer] ti. prestol. ki vztrainost la. TporrorHazJe. topot. ade malo.r( rpU6av. zapravljivec. zapravTlrolrraresr-rponrecr adi gl. drG biti se. trud. delavski Tpotn(qKa adv prav malo. aebljati. inpf trpeti.if tromeja ntca rpos n tron.rpyA6eFr. 2. s tremi Tponor r?r ropot. dreve' neti. udarianie. 'I. Kprr_e. trohica . delavka rprennC a potrpljenj e. ri n rA . "qI| r?r trtica Tlrouroaerre . trobentica (glasbilo) llpYA m l. !( f lesen. preperel (o TpoFraK. pripogibati se I losx tprKa I l. rpoturyBa pf. rporsorq -q|r m strogek.ud. Storkljanje.otrplost. rlr<rcKsr tn . premirati./ zona. porno delati.rnlet( t?l zona. lig blekniti neumnost rpo3 6 .zA r i udariti. nosctt 2. fig ot!. Tpot\Ka na rahlo udarjati. desnati TpomHtqa I tresk. potrkaTpoeH. rpe rDr(a3eMJamaro zemue. ljiv I I I I I I I I I I I I I I . rportKase z rahlo trkaDje Tpoflte. trtica (kost). tresk. lpoE(n're oA tpv6r impl trobiti TDflesara oioDune z mlz e TpY6tr{re I dem od rlty6L\ . +r m trofeja Tpo-rrra f podasna.TpoIuKa no TporIKa po malem. .. trpeti se rpltr(aBnla f -cq odfevenelost.rr.pograd v tati Tp. potrosren nik. prav malo rpo$ap m himna. nolam mxza Tlrtre3en. kl rpte. ograditi s trnt'em Tpllqe.okomost rposrpareu. Tpo[lelt. podasntsl. Tpo'rs'reT m skiro. maitkeno.rg rrepet trEal nrphprpl rqcKl. drcvencnjc. mc rponorsnqa I hrum. topotati rlrojcrao z trojnost ropotanje. gxoza. lts gobezdati. okoren. tolii. 2. deloven tlovck. drobljiv. " -rrkati.tproperre a ilabudran jc den otrok zaresgovori) 'tprop\r impl tlab.orb . tptre. troha. trni- TITOEU Tpour$qKa 433 TITYAo&V6nD xmecKl nlsl. TporxKa MerAas daj mi maro casa. rprserpmee ind dutiti mraz. pesem na rpo6oe . koraki rpo}I num pI nar_pes. malo. iuli. ljati. nr.-qs m tlovck. -jHa adi tribarven dast svetniku Tpo6ojKa I tribarvnica rpo . rporuaq m porabnik. pI rporu^rBocr I l.r^Ii rwrno^a itupl. truditi -cc: sc rpyAlnqa I nosednica TItyAHocrI nosednost rpvAor adi deloven TpyAoAeq. lr(> vrata odpira Dje Uelezna bentanje. porabljati.tur I obednica. rpleapr{a. 2. za drobtinico rporura I drobtina. lenost.Tlry6a I trobenta govonn. mravlJrncl. ropot Tpoa ad. pocasl tpout^rrB odj 1. -gn rft lenuh. 2. jeZiti sc. AaJ Mrr. mravrllncl tplqerbstlrmreeEe n jezenjc. mitdsKa na \poEIaB adi podaseD. obotavljiv. DA star. aisto malo. skira (otro Iast lko vozilo) TpoHsa adr. razpadajod. pl Tlnrrrrtra tm. Dostelta impf ioldi. rxr. dela. raz sipnez TpoHTasocr f podasnost. obrabljati -ce: se ryorrTaB 'rp. "r:{a adl trinadrpoM6dra I med tromboza. mudo[ tpU$r impf utrujati. -Arn| n delav|rik. "tuua adi lit trhel. Mn IIoMIrHaa mIrK[ no qraraTa zolra me je obhajala po telesu 28 MakodonikGsloY€nsklslova! rlryAerr.432 obrasti. sEopen sesedanie krvi v iilah 4tocnparsu4a I trinadstrolF TpoMeiaI . iebljanje (pre. tls sce 2. ne. dcnost laven. TporrIvBd pL inpJ TpoIfie. nez rpotln impl drobiti. bradavica datki TprtrrK."l !. rp-ot\a nafi trije molki. iz. tretii rpotKtr'I ifipf hrumeti. drobljivost. ropoTpofi$ | rel sv. majtTtrt{}to{p fl trotoar.rK[ adj dclovctt. premrlosu Hoaara MlI 4arri -rpltr€Ellra noga mi je zaspala Tprtrsr .on/a isrcr!). . vztraj. mravljindenje. strpen. otildanec.

'ce: toziti se rvr flea n tozilec rlr(trrre na f totnica. vsiq'reHKa I bot poljski mak se-trkati liti se. .a o m tekad. grda. toiite!Jrca tY.io3eMcrso a tujina. tujezeT!TO3eMeH. iztepsti (prah)TlTaae kroglica iz testa ali toldi.ry oBa ry (nrlr zoal Io zdat ono (arcz taryl intcri ioi! ^hl losti. dluvct T!?^rr-r!p^n a. all.Tv ea. kladica.-. bezati. 'ce: tresti se. lig odstavljati. izbote4 grdav r$n6yps iffipf fam vsiljiloo poudarjati. roootati. tako r-Y_xyraKa adv bfez razloga. okrogel. periti.. gl.b!6IrEocT-TpyAono!6[c /. oruge snovr (src6). drr: ad| v teku. tocta. prikrivati TVAVM meh n rV vM6a t 1.. bobnati tapljati.TUBa adv ltl Tlt(aureH. T!?EuJa.r(. ceDetati: biti '. liti. parazrt rpYrl'('a inpt gl. -r& I pila bijati. -rru fi lit dc. Postavljati se reda nakopiaeno. lig potikati sc.Ix| f v kisu vloiene po zaropotati. grmaditi.pramen.i toZbe^puanlll. Strena TITIOTn topot 24.ot redkev rx) Ty AplTo enkrat eno.. crpaHcxa. bobniti.dr Y teks. daiari alp6rtsa I turbina TlpH I naliti. nalivati. . postavliati. n delavnost. TpUc'iA rptt2 impf tedi.? stu-ngsg mastoba (v leorl.!Gka. temvec. sladica ry. stran kovanca z vladarievo qlavo \ypa impl sipati. kumarice itd. temved takb ' iyKyperm adr skoraj. 'ce: preT![alr!(aflfiarro f.:. Irg lenuh. TU!. prizadevcn 'Jrot . porivaprerivanjc nje. roiotati. neraven. postaviti. . tiSdati.a impl toziti. r'iZa in zelenjave.rpE!tsa pt. razlidcn Tl1frlpecr adi (o 6loveku) rliI'^oca.TpyiqorbY6rdocT 434 avaa Tyaap 435 TITKA TPYAo. dce: postavlja.ry. . . rupast. truma bmrm oKrasjem rn novcr Ty!'Je pf pahniti.vgm od .poganjati stvar. -u|I n? panj. ryTo3eMeq. Ktacta rpyrl impf kopiditi. ryaapr4a-Tvaatla t opeKama T!' apcKn 4di opekarski wAapcaEo r?opekarstvo ru^n impf skrivati. kdor kar Daprej teka po opravkih . gneda. klatiti se TypKarula f suvanjc. e Ha ryinHa DrIr v IuJmr rlfnHeq.or'nimpl topotati Tw f arh 1. Tl1rkcr-rypricr(a fi. venoar: He TaKa. tekma -tolli.. kaDgla. ooruletl t!. pogumen. Tr. T!?aocyDa pl. -ce: prerivati se.yc'ra impl tresti. pnza(levnosl rpy-M6JK. sproziti (na. Strena. iztepati. drDalka.begati.'la tYplrip m turnir. vrcdi. dati ry?fi3aM.nczadovoljstva) TVf 4d. tokat. tolti. grid. opravlJrvec Tp. zool trot. nekaj brez se. prlzaoeven rpv'(er|Hr|lrlo n II pogumnost. ril. -e!r f turneja. oqsBvrtr.li indecl lanl tl se raznovrsten. omaKa TUKa. 2... turtstrka .bula r\ adi 1. Ty. sultanov monogram na listini. 2. -trIr|a adi tukajstrji 'rUKy" coniadt ampak. pl .lyu6nve ur dem kanglica rv l1vtltrra I avgm oo TvIyM velik meh ry^yE m zavoj desanegabombaia ry1s6e8 m vlsta tenske tenke rute ryu6a f 1. aYiolo IIe ro caKaMe rulega nocemo. a iztepaa (za nnlrl se prah) rWHdJa. opekamar.. ry ap n opekar. '3Mor m tntizem. marl iivost rpye impf zastn)pljati TpyeEe a zastntpljanje rpvxeHuK. vloziti) toibo. samo. -M a 4d' tUlSKl. porivati. zacepetati. hlod. rlDa pl. prizaoevna zensKa Tpv. zavalien Siiti ob tla T1rfiwqn _pl kite las s sro TlTrMaI mnozica. vsuti. trkati rpl'treq. -rd|n-Tlfllr| fi tujec ryMma I tujka ryfltrIcKr ddi tuj tujezemski. poriniti. v orru Tpqaltrqa I adv tek. treptjati. z lainiv gobec. drugit drugo. tuja dezela ry. uoantt Tyt(eHII(. lrgovec z opeKo .I?{re. suniti. rpvr(eHrfirr€ /. corli qruglc. rodka. paprike.tp]/n velK trup Tplru€ I .zalo. 2.azTlI'trrrja. rvKv BaKa ne tako. zctarJ zgal.. trczalit.r(6a f toZba ryYryu. Storkljati.. zavoj. nad senci pooreu.impf dem od Tpqa reKaD ap.. teKatr Tpqalfa-rpfnln€ a.-MUn fi tUJeC. zabobnati.trepetati qtYcKar6erl tresenje 'fprf m. marvec. Ty . twOaEAa f fam zgod\je satrkati na prsi 'ce: oje rn zerenjava Tlmrc. Stor. panj Tpym_ule n a.3. l(ar tako r1KlruTo ady komaj ryaa I opcka. -qll tn tozenec ry'r. cBoeTo He ro AaBaMe. holm.CrOvek iz tuje deZele. v diru 4rrrrrrax. 2. stresati.rutq n klada. izbodenje. janj.r+a.enkrat. gostovanje rll'trjKa imol dem od. rlllranraBa I jed iz mcsa. inrpl pahniti. gru'5eq dast. impt stecl. ruditi. svolega nc damo rvisHa I tujina.&6etd ad. pogurnna.I{eHHlrKIr ddl lit pogumen. prismoliti -ce: Tfrrta I klobdid. I turistturistka :IYp'Ka impl suvati.t tuJ. rI. fleqe ry^u Zgatr oPcl(o ru . potoTiratmqa f pest vanje. impf ldariti..

r sast. pridelovalec to. KOm. (P|r' zirljivo) niad.egapripoveonega.? l. drugo se z razslavlic- I I I I I I I I I I I t I I . ||roSki suknen telovilk ketreRoK. pl i&^n{e$ m nav pt devaptid fte6anl!|Ja.fl(olrlc. sduoaKa vati. ryry^a impf pretoplo obleai crnxo.ata..riirli t)lc. za.\ ce impl. prid. len. talske trgovine (delavnicc). skrivaj. po.rllKa TlEr Ce ftellcltor( rlrlr.tep[r. t)1. betica. fi laft preku'rm pec.zasluril rRa"pryrJa. vsiliti kaj. ki tide pridelovanja tG -se zvijati se v strahu.r adi celiaen (eMarie r arft gosli. k^l^ l. prsna kopel.Ja adj indecl ob<tkurr fteHeBn 4/t? stranislc *elle z l. +Drr^r?l-I. vrsta deDicc. 2. Kotrst tapn. 2. sp zmaga (boks). l€ vsiljeva. lig krditi-cer se.ry$ei. -ryt m c.zlratati se nad DaKZl. nerocnez r'!lE. -Jsa adl ccliacn fteMJa. preteklo prihodnjega aasa in p-rihodnj. hracasen mu z mastJo 'rw!e n fay omejenec.dj plesast.kcpa prxl klot'rr. riryHapcKr 4dl tobakarski.o. plcrrv z.irnpt mastiti. beliti. tobakari rrrr. trunanegaa|l pecenegame sa *e6alqe."" vsruevan.ii\!a. kouec leai -ce: ryuI'I impt puhati. 2.n dugidna kislina f<a)wrm arh pisat fuorp_. naozomlK na veleDose.. ke aE.casa (mcureKtnegar.) " Pridelovanje 'ce: (o nnpadati koga. buaa rtevep ra usnjen pas.rUw. zirrl. rlTrryTa pl.(. . -oaqn m plcl(. nt Kl musllman *e part tlenica za tvorjenje futura. skrbnik debel ryyymo adj okoren. Sopek rce: (o psu) naDastikG ry$xa ce impl tarnati. . airlHeuxa I 1 obrano steblo lt sc komu tobaka. bogat iivinorejec: rte^a. garjavcc kea'lrdap tu iantar fte I'6apeH adi jantaricv (enltett. pusdati pline r{rYFaP. /ig planiti. kdor e n p. dobitek ''r lie^eul . rr:r stajanjc plcsc stvu i.vtikati.. impl lam zasluiiti. tolst.pf. obok fteMep^f. prodajalec tobaka 'lyrriyrul larr ncrodnet. violirru.ap .r rr mizarski klej stori Ty. pl ialr koladek (en(br(eQm lanr voljir. -Irlr I celica ke ncKr. inpl naSduvali (psa): skrivai stis. TlTlnoB adi tobaden rlTllrrunja. lig glava. a!ilffj'f. r!'rKa.. trgovec.r! impt post.rnI! ft vrata (niclt.m 4rA nevemik. vdreri h rllq 11 oron ty. radost i. bronden KOmrr tlqer|. plclcc. prvi med rie^a t DleSa planlarji. rlTop n2varuh. s srrom voljstvo.reH adi bronen. SEeSaU leZO *'K k^i n. zasluzkar. medkati. toziti ga.rEcvEa.n lam dobidek. seglavec KeaaBocr f plesavost f. Kaoltec KOm. 2.TU./ Krcjllt.doDlcKa. kvariti rUrVE m bot tobak zrak. maz tus.. lr. fr. Kr JO nOSt (lltlxrv. (psa). J. koga. eno krilo se odpira nitvzgor.'rUvap m arh trgovec oltez. zalepru 2. orobkan koruzni ryrro. pridobiti. IOOa(ar.iz sesekljanega. pretoplo se ob4.3leaarn m pletcnn IcDi(lr 11 bombarnih niti za Dokllvn nje ples€.a impf 1. Aaz m 4rft l. psu. r96Ka f nrt kita. ne- keaellllTt lahck zilsll'rcl. kappa pf. -!rHaadi masteD. meakati se. pridobivati ftap^EJa adj indecl arh kdor ie dobil. kjer je sl rc zna pomagau bil posajen tobak ryruc. -r||| m Eeyaptilar *e6anqraurrya I levapCidarna rte6atrqrcK{ adj devapdilarski te6e n grobo izdelano volneno pregrinjalo ali odeja (e3ar .urur n l.'& puSka nili v roke. enaKaza vse oseoe ke6aa m jed. 2.rieaaDeEe lr dobivarrlc. dobivati plcSo ke aBKo.

palica. .it m. dce: uspeti (or[re n cmo[i.erh opeb r ezbrkec.-pl kylddwa n nrt 2a Iezna ooDra v9rJ3.kYMYp m (POTI Orrgalse zasel Jam oglje. golobradec keparq . {Brrn koZuh (!p.m m arh cf. ra. (yA m dud. . da je tako *onaD adi hrom. brez ftepal m jedilna shramba glavc tuparT4g I stresna opeka.{BrI& m _Iam stepec Knt rtoc aaj. volja. .pauraruJa. I derviska za KopanJe. {^eAaJ crr ro Ke. MV . lig nakresan (eqe a bela albanska kapa in kanalizacijo *!Ir . BoAKOT B.? brezb-rkec. 2.XqpOT napravl mu zanemarJetrostanovanje Po Squl. solobrailec Kar za stresnoopeKo r:oce .-AA^ adi z opeko ropqo.' ne pa Rece ra 1. tempe{ceDKa hderkica rament..coxafi. 439 (Y(w t I I I T I I I I nim blagom pololi vod<. rtop..2. kep4ocyna pf. cV^- Orlq . -qlr n panj. J. {Ir r?r krznar ral(a le dobro.(VAaBKa m. vesetJe.r||| I telezen droe: lepa postajati slep kopaau tnd /ig ncumne.paM[AeH.1 fam maloprid. .alna vredka (V^aB. pI kop-ctKaryr nt srresntK . gl. xorex. tc cuol baanica.rar m krznarstvo (ltr. kokolnjak.. lig . impf'moltaii tilTirl|B adi molded ftyrYK. jaae (orer< te(ep4oca. Sepav r(1pvn. croprr (yues Decrca ir kurnik.m brezbrk. molniidek: 2.r. tepica: kapucai rie uv ro tuc€WJa.f(opaBocrI slepota ravno ftop^eMe-ftopaeMesrs ady lara (etrqe /r ribitka mreia l. (opo s4rrt pruoznosl (ycK'|Ja. ozeniti. dosediuspeh. slcpo. Stor. hleblki iz v zlvlenju seseklianega mesa z omako (oru. klada. kot slepec.1. sredo. lita[.w f arh we'ica keS . ril. .r-anor' mu jd bo razbojnik ze zapo(lel kecqja. kakSna-sreda! ftemru aa e (!pK. . solobraat(e.m lam .istni crcpoa rty.r\aKEOrO ro MeH!'Ba. Zelja. slepa ulica (tudi f€) fte. impf Den DlIl: I1 aqe 3zI t(oTek i'ad bi iih skupil Iam pridobiti.gumpec.arec. premog (irMfpgnJa.odovod bre volje. tupKa t hdi ftepKmr ddj hderin KOI *eDl.rO. telcban. lopov ba.rrncKu adi krznarski koF(opaa_ adi slep. -u|I m fam ud. aMa kvaoa He *epwt m surova opeka volk dlak<i menja.t t t I I IiCT]FIE 438 kycKxJa rqlcne (vcne tl oline tropi-Dc kial.n€ fl. .ein.r cev za \.rucr(q 4dv Do hdersko. K!TVr(rruJaHpuan Kot cep kt(w m ath tveplo. oti.nei.HrF .is m latn oglar ke$lll|a adj in. ky*r6e.lecl tafl dc klrft.n globok glinast vrd z *e-uxjI part fau (izJaia !'ecvema rocatema zadovolistvo) le dobro. fto-'u''^eq adi fom ogj'lati lolalot hdi len *epKFfe*eprq. narava. isz m fam vogal. f dem od.

vbosti. snubaC 1. lracr. povelidevanje y'. y6e. uniiiti-ubi iati. zauDarl !T eArm(. izginul. prct|-zaptratl UOaBadj lep.ryB pt.U6:|.j ugaSen.j gl. !6aBIlTe Kpvnrtr GBHIII'ITeI}l laaar naislabSa svinia Dotre n. . gl. kledeplaznos t lroArna. .orfi o?p r€Bo3 uvoz. y6oAlra pf..t I lepota yopour l6p-oDa. U8. plcrtFujedati. prijeten.j uglajcn. ugils itovost lr-ugasau rlDepn. impf za. pnracunatiDr$teva y6pyc rz brisaCa. mrtev yfacae.a prepridevanje.tsa impf lve pL ztu-uvaz i yaeailar6e n uvaranje. 2. impf pov€eati. kvamost pouolazlu. y6p9j{* pl. zanasati. !6aBKo ad.glasba) yaoAErK. -ttH fl lenitni Do-rr srednik. impl zbosti. itslA 2.uvidevati Ur''er\tsa impl tlatiti yEyAyEage n uvidevanje. gq y[ap'. poudarjati lepoto yOaEecT adi dokaj zal. pootr.ta. y6ohtsa ce pf.z prilizovanj('. yBetil.eti'.L'iIa adj potlecevalen .. impl z it\.yl. spoznati. tudi oEgo. impf pre.*a ad.p{ nar pes pfipctitl se. nMarue sa na3ap oa crrre vOaBrrHH ie bilo vse polno lepih redi f6aaqa I lepotica !6alsqoK.pregled.ibolilo hrulko y69see impf polepsavati se. p reprrcevaten V6ircItrIqa I lepotica.zviti. lBeperMe. 76aB@T V6n€q./.impf ppstati.j (brez m) kar dedna. susalt. uvi. uvodni dlanek UD. klifcplaznez. .. robec y!e. V6aBIiIIA y6oc.Bqtr nr lepotec yoaDmra I lepota. lFnAYBa pl. impl prestrasiti se.- l6aBta. lcpo yBep[w aal preprrclJrv lzgoJen prepridljivost yr:raAeEocr. pitati YDe^riqrr€ er|.YDE/iI!| vBe.celo gotavljati.n tlacitelj. po guben. klcac" pBzen . prL Yane.ToAyEa pt. ki bo leto dni pddivala) Itapelne a oranje njive za prerog nek $?Pw n derh od lTapKc majDen ogoreK gac8ar ad. -qa t m iiv ogo- I I I I I I I I I I I t I I .Da pf. povedeva!tserru{tlarre nie. . snubec.. Dovelcevatr !tsz eBoc"r uZalosdenost I lBE t{ ce. ustrasiti se lfocrotr(. ustfti !tsH eH adi uralolden fr. prilizovalec lToAE|qeEe .en yw utesce lTap . ugaJalt. potelrl. -r!E n uvodnik.(zorana.Jr'M. -jtrs n ubijalec. okronati se-oe: yBepe'd adj prepriaan.. prelog . zmaniSati !6ol n vbod v6oAe.AyBa. um[llt. yDeplra pf. kar dedno (dekle) yoaBocr I lepota !6eAeH adi prepridan lfeAer|ocr f prepridanost y6eA!. dG lrep^Eocr t ota \zgoJa VBep!tsa ce p/ preprilati se.3e.-impf miriti.8 pf.. IEr/r!tsa ce pf . zgo(uu se Urc!!^rB adi ustrerljiv. lToAn{Bocr I ustrelliivosl. rrrtpr pnsteu. skodrati FoAr. deden V6aaeq. umor y6^?!x!. kazati.r|rl . YarryBa . cksplonoevnosr tator !tsse._ impl orati njivo za pretog lTapxa-lralroK. lrHerytsarrKn ddl tladiteljskl zamotati.w pl nri najeti kogr zir -ce: prepridati se.esqUrE pf. !tsrfDa pf. raniti-zabadati. lTner!tsaq . I uglajenost.ITrrerenocr I tladenost videti.I'(\. l.pl. pl lltlrr _r1 m IrBOA UVOO lBoAes. fepsati se. prepridevati. VO BCII !6ncrro n uboj.oA' ce. -ua rn lepotec.n oven vodnik prieati. lmJpa Frl. ltfipl. tmpl sprc. ubadati y6orf ce. a neposetaDanllva. monlec j y6ncts* ad.DosKooovan VAnc'r.3l. nel.gristi. tuvoz yDe.lmpl prepf. impl rubiri. brez leska. fleceplaznosl yrou. -{{a '1 sDncevalo lre-peuocr t prepridanost.. impl irrcditi. . U6. usrreq. piKA U U6Irc.povelidati-povedeva . 2. Kteceplazenje Uro ruwa impf prilizovati so !4sArntrnrao n hlapdevslvo.n trtrina. -. pnca u-prepncevatr 16eaan adj prepridljiv y6e4iuoocr I prepriCljivost y6eAlBar6e . kvaren lfncrreuocr I pogubnost. umorjen. gl..se yrtrageu ad. rr se uvaza yoqe m d. svetnik.. iz-ce| Zarevati.impl wc ortl.qmLcerkvnriYidnik. unidevati U6rc'{ ad"i dbit. smrtonosen. Iepa srvar. prepncanJe y6€AyDaqKx adj prepridljiv. vrlina.AEa adj uvoden (beseda. Ur^al.r l. Oglec (na Kraju sameml irHereH 4di tlaaen puAr. "gotov prepncatrJe. Wo-gled. lrgcfiyBa . impf OvenCaU. impt rgiznrU. oKronau: ovendati se. ruta. zzrnestise-za./tuqfireacH lTort yY y ptaep v. !F€.ugasru-gastft. postaiati Zalosten uno !tso. . spitati-rediti. yancyDa pf.

Y3 peKa ob reKl navzgor-.poVAaBeqa f utoplienka staviti-postavljati. iftpt fazbcliti. impf podvojiti-podvoi evati yAaojyBaEer podvoj itev yAe^ tn oelez yAnra f disto. 2. UgOdmesedina). ''1 porednet. spodaj. impl zgroziti sezgtaiati se -ce: yxac!tsaEe n zgroziter. aKo c^yrral yApvrrlrr. 3. naStl-Eik. poti-postaiati vreden. stan. suniti-suvati. tv m Iam malu^ pridnost. spioS. .!r(ac!Ba pf. YropeH. slrahovit yxaceHocT / zgrozenost yt€cn. odmcriti{dmeriati. razveljavljati lxmaro ady ukinlj iv. zabjti-zabijati.pn nJem. prismc USeKan. -uja tr zadovoljstvo. pik yr<mrc. razZariti-razbe[evati Yropsllr|a-!Toprx4a-yropHmure t stranina. odpmva. odpravljanje. / izenadenost. mu je. navzdolnji lavl(a YAO. inje.yAocror. ylancyBa pl. pusto meso brez kosti il1 maldobe uAldp m ldaiec yAosoacrBae. adj nesreten. lc premalo je OODII Y3flr!4rop m uzurpator. z. dogovori_ ti se VilWna | fam spletka. izvoli-ce: Ury^ ad! fam popolnoma. pc dcvali. izkazati. oiertrti. biti vrevsem. 2. 3. yeM tn munarsta mertca. dozorevzrnJe y3pee.apl. 2. 3. impf zve.valrD4 . marrcatr ys praep.UAo^y adr 1. nudenje (pomodi).reuocr. impl ozalostttr-Zalostltl y)'tac m groza't strahota. -pfia adi.*n t stremen v3Eae. lR JaAerbe z leoJo y3aKorr!tsaEe n uzakonitev yseHmJa. malica vry!$ .y3 Her"opoleg nJ9g3. -Nra adi lra\tzdoleIr. '? pot navzgor. U(JTU!. ozeniti -ce: se si. yAocrojyla pl. itttpf -ce: 11Se spoznatispoznavati za vredyrpt€ m ogrizek. !ce: greti se. obeie yapew adi udarjen.zadeti-zayAaM pl zaduSiti. utitek y>r<rIEaTeA ltztvatec fl1 y'(rEa f juzina. uialoveAraq{f .pl. odstranrlrv lxltl|vBarr€ _t . p{. doli. deti. toprlt. pot.'navada. klanec YrocTrrre^ ft gostinec. ce se ml posrect (\irnro v lluri) Aa My e yfu! V4pp z udarec.pt.{Itr4a.Jati y.Samozvanec I I yeAHaq€H adi izenaien. ogre. r? UdObnOSt. razveliaviti-odDravliati. lBuaBa pf. zadosdenje yAo eH. tresdititreskati posrecrtr se-uspeva'. YAonr!tsapI impl omF vzhajati (sonce). impl dozoretidozorevati. impl Dgrizniti. porednost. razzalc stiti yJrytt adj indecl arh primeren. spoznati. poleg.v3{Wrhp pl in impf uzwpioarolzrran prilastiti (si) rati.crr udarec -oaaAe ytc ddv ct)tttp slab(e. SIanaden t I I I t i i I T t dardizirati. lruEltsa pf. znanie Wa impl l. lzeDacltl-lzenacevatl. yrocrme^cTBo ll gostinstvo po xlancu navzool vrocrrr lTocTyBa pf. opozoritiyAaAe ce. utoniti nirpasti-napadati. pikati yKac!tsar6e r grizenje. ytyc m uzus. nauk.2. nasilno yeAla.yJaAyBapf. lTop!tsa pt. izkaz6vanjd (&sri). impl hukni- . vAontrf. ZaOavr[l Se.iaia yg toyr< adj nr' samo contp bolj uden VI(a / l. piditi-gristi. gostiti-pogosdevati navzdol yrpeBa iffipf 1. impl jrtiinati.. nasvct. impf p<> kazati. -Et nr utopljenec udariati.aritiyAaBeH a. podastiti. impl Jam p-ripraviti. 2.ce pt. mlevsdira yir<anetr ozalo5den adi yr(aneHogr J ozatoscenost ynqr. yrnac!tsa pf. pri. yAr{pa pf. viti prasko. na\r"zgor. ia\zgornji: pOl navKreoer YIOpHO vfopr. huje. prav. njastvo yApeHrrK. 2. impf spraviti. Za-Ce: zaviti-zxviiati._yxax!'Ba pJ. 4.t qdl zgrozen yrraceH. ogreti. vziti (nebesna YAOtrCrBO nost telesa). 3. zaviti v ialost. pl. zoreti vJaArr. utopiti se. utopiti. grc zota . yABoJyBa pf. omo:iti se.-qI! nr neumneZ. ukinitev yxlr z ivje.adr zgoraj. naprayry?cyr tatu malopridne'. Lrstrezen yj^trc .. dom priskrbe ti. obsevati. slanoarorzrranost na raba impJ ula4es.(na kaj).rpels Ma ce Il. den yAprr. yKne. 2. y'Kace. l. impf po.yAOnl|luTe l. duiiti se. ki se spuita. ni. ' prikazovanjeYKaca. zret y3peBaEe rl zorenje. rXnavyrocr[aeacKri 4di gostinski zdolica. ostanek nega. inpl odpraviti.. . nri proti. ponudiLi se-ce: (pritoznost) u(arKvBarte ri L oDozarianie .cHa a. klicati k molitvi VK€rKe. udar gor KVtSKU. pikanje: ugrlz. 3. lTyA ro popolnoma den gol y4pacxa pl opraskati.dnE'aimpl lii. ogrevati ti. obesenjak 'ce: opraskati yr!?c!BAaK. zgraZanje y. ogrevaZiti. nuditi: po-kazatise. zvi.yeAHaI]Fa .uredili.veA|iaqeu yABo€nocr I podvojenost yABor.di grozen.krBaftlrja t ldft l'ivan:e.. vada. s. !ryTrcycns adi fam malopriprrsmooa smoJenec. iffipt ud. strma pot. mato cez les JCn. gostinski delavec vrocr[neaKa f gostinska de- YXI|e yFgp€. yrlreBa pf.. h[kati (v rokc). dognati uspedE acII oozoret. UABa. dobiti lasten dom yrpee pl l obsijati (sonce. skovikati.. gori. ifipt opozaliali.

impl p. '1. llt{eHl|e '1 Prrpravnosr. slro. prckletstvo.posasl Knrr-pnKnvau. ubitiubiiati pawreaocr I uZaloidenost 2. prlmeren l1rtecHocr.ry fi tevzeti pod okrilje.try. oovzeu. proscl yMo^. ubiti. naorjenec.Yld-o. ruro ce. olozen yMopHocrt utrudli ivost yMtrLe. impf vAaBcKH neumeo. ponorelost neumnost. spaKa. znanje.vaorap m poslrsllln se. pokveleaina. Yrroraaeq.Vdn . -ur ft umetnik yMerE|4a{1l. sprelen. lMep!tsa pf.Y^Esap-v^Irqmq -I[r rn pou-ce: muzniti se tianik. neumnez.inbf prektinjati. vnaPrej premrstjen. impl y.pntzovau se sBasno zelen spretnost. deti-zadevati (tarlo) ! eceE. ll(pa. ikor. yraa adj neumen. pamet larolen. zalalll rzatay^w'trfBa impl iemati komrr jevati kaj.Kpcrs.motilec. okrasevati. (zemlia) nctastcn. brez zasidratizasidravati pt iflpl vzgoJe txpaAc. norija. uzatostrthzalostltr sa. graja. sramote. .qttsa ukrasti: ukrasli se.y4poTUR umnica. Y orop!tsa ce pl. naporen ln|opeHocr f utrujenost yMgpyDa pf .pl. rocen pripravnost.m. modrostni zob $a|trdla I pametna Zcnsk.". priittlpt utaboriti se-taboriti smojen.lrro^!tsa . za. impf u/rlla I lam pnsmojenr!4. gl. omrtviliti t . mozgani. zapihati.!Tapr. Y aEK(}yrlaDqo. f norost. iz. ulrujcrl yMoIreI'.tr. U^aB ca inpl noreti.r. ..paqKa tako hudo.koga ob Kal. ynputyna pf. preu. postal je otroiji. _ljubek. podeti y^rmrdTyM. spa. zaskovikati. impl izprosr_ . yrlotByBa pL tmpI ydxla e brez dela biti. poll(porure -$qtoTrrre/lra rn. ultimat. moino Zeljan tc. poKveKa se rmpl poseslr se-poseoarl vKopcrr. prekletnik. rajtuK.a (gled) !xp!E a. nar pcs smrr. razmnoZgcati Ftrtor[Ja-lMrflfla f razlmndst. wpacu8 lt. rzrccl u{or-gralalr -. / l. {Bqrr . pI yltoD.etrtr|qra I umetruca llrrerlnrq({ adi umetniski lMeEerr.y^orapKa f pohablienka nje.ror. beltrjak.. biti neodloden.3ce izl mrllc.vezati y^w I l.lMncaa 11.pHa adi utrudliiv. postopac yrrnsapKA I poulidDica.ijaM<. . umetelnost ywt ce impl premisljati.. tmpl po. YKmr YEa pf.fl nG pnsmoqa klicati rec. pocem okras !. YKopFrYBapt.a pt. ce./ pomnoziti.cHa adj prikladen. vRopnrllTe n gl. sramoIl . priprav. z. VtrogY.namc j nost 2. . umoriti.cml^a lrn|pattr(a t WtrIpalle n smrl.:m adj l. -pHa adi sramoten. !'t(op . pnkupen. primemost VMer&R. zadnji pogol. o1tl-utruJan uryr^ev a-di }alosten. nesre lxropHnrra t soparrca cen.vrsta gune ywpy:yiofpIB. 6oeokleinik (knjigo) zvczati. xil. braniti pf. lMo{Bop6a I umetnina pr juorJen.lxIUr(Ir 4M Y r:nv6T!!r w 445 !'MltrBri t I I I ti.suDsryMpeH. ifipl umrctlz. ynerse.cua Qdi okrasen.hr. i. yxoPEqr. 44' uKr''rr:(tr. raz vost. ncntcr tl t I I I I I I I T !1lEr I(!tsatre z pnxzovanJe dobrikatje. ganlllv. zaonja oeseoa neumnosll lnfilll<. . razmnoliti-rIrrr ZlIi. v varstvo. trden y on Je posteljica '. ulica. y-{erE!tsa ce. . U^lrEy ?l p4praviti . ZtnerJan .. nor. qe e 6o^Ka 3a pamet v glavo! pfevidnost! ni !' rl. 8r' lalr. bogokletstvo YlrorppE ce. 2. . yrMpeH Do^lr 3a se. znau n l. Ziveli v doloteni ulici. -lrfia ad.qry4yuq pf.. 1vr-rnnocr f neinost.Er . trapa uKrotlrr-Krotrlr y.. pocenlll gr. umtranlc yMopeH adi trudcn. sra. ytnrn vlidekorativen. FrHorxyaa p/. inpl prsep s . sodnost.Kpac 'lrpaceq. ce pf_ piihuliti se..lMrlrrra m um. 'nrte''t. p-anj. 6epu !ar! umiranje. roenost. De\. yMrtru? zakaj si se zamrslrtl W. duSevna bo. lMerruocr I spretnost.l !!|Iro'r||.vAjapFrK. 2. lMertre n premrsuanje vMepeHddl zmerel yMepeqocr f zmemost yMcpx.oropatr lepSati ulj.uljnjak varovati.pl. prepros|lr-prost|| lMop-lMopa nr. lrg ljudje.aklep van !'ruucleHocrI fur naklcp ost. namera. mu. rmevamullt-pomtrlatr !1|ree|6e nie.s.F vMee tmpl umelr. ljut kost. stnica y^E{<a I dem od. utrxjcnosl. -q|r at l.vMpclfior dobrikati fnln Kys. muka Cen $. 'nnfjr adi pripra1Jen. omamentalen aica wpac[. impf okrasili-krasiti. Zalost. pamctcn aluvek.inrpl uttu. I prikladnost. t kveka kfotilec-krotilka v^otu t \loc. pJ. y^rxl-or yxputv. panliipamet. yr(oIYD3pL. namernost ylluclell adi 7ar naklepcrr. . lig li4pef adi 1. spretnost. 2. darjati. jur |.graje vreden . impl za.pnsmovkniiZitivkniizevati ten yrop m f. !Mpe. Irg strayIpTDa pt lrlpt pr. prikupno--st rIaBKa YMOT MV rO l. Yxoprf. €E tn pohabljenec. o(l tega nihde ne umre !1tra J.yloran adj pohabljen. y/tor y^a f preklinjanje. lninrpa pf. 2.. impt vrtEreatfi DreK[ntevalec.V rure vKpqgJ . Ha \KOID'|. nezen umirati. 2.

.oJljBa pf. !nar'!Ba pf. drobtina. kroj !'rm(DopMfipapf. enako iz. 2. vH rJpea\B fi. prestrasenost. yEI. B sjalnre lrrpa3ru. ustanova. steber. poniievati. usmeriti{bradati. pamet. y'E. onesreyaaa. edini izvod FrarcrDo rl navodilo. vor{r. pomiriti se se.!IIpa3H!T? pL. impt uniformirati. gl. impt na. datidajati navodi. 3.posiljati. opoj. pogubiti-unilcvati. strasenie se yrpaanTea-lnpaBlTeana r?.. povisati+ospesevati napredek. I ln rarax-cZ. napotiti se-odprav. ugonabliati lrroplrrrrre n oporisde. lTrperurya^ pl. vesoljstvo.!|Iruc ra vpis y rcerr. zam-reti.Ke-'r adi poniten. ruztrarl vladavina. pokoren lo. Yoqlla pJ. vodstvo. inpf pc ti koga z. unidevanie. uporaorlrvost l'p6ar 3tpa pf in impf lrbagrpana 1 uprava. poenotiti. razumnosti 2. rtvnateliica ' lrrnarrf". gl. impl lllp.upirati se.{u6 a// vpisen no.. yrpas'. (){tctiYtroKo''. 2. naravnavati. impl pasti lEDepsd^es.rBltsaq rr voditelj. usmeriti seobradati Diasenie.Eaq tL unlcevalec T t vnquja.rfiTwa pl. nameriti. yMvBa rmpl umova .!4.fia 447 I?BECT ynrrlnq*pa pl. -rlr f 1.Ir €TlTa . sedi (v besedo)verzaten.rmpl pospeliti napredek. teaMYBa. -jHa adj pesn opojen. strmina. impf poenostaviti-poenostavljati KrluDovatl yrorpe6a I uporaba pf Velry. gl. lrqronacTr|. soglas. opazen. pouaiti sese adi poDiievaleri lr|srqBa. usmrtiti 'ce: 2. mojstrstvo lsec ft zamesenost. prevzet vo. z\ezai 2.tlrperse. lllpocrrl. zviiainost wasaAll \nia3aauBa pL tmpI potisniti. impt zenost uporablll-uporaDttatl adl uporaben. v. 3. soljni svet. dobivati navG 1. impl unificirati.fLpI zapazrti-z paZati. po. impl medklic soraviti v nesredo. zoau se -ce: yrpasuer adj izpraznjen lrr^Ita tn vpliv. unidenje rr'Hu[rT!.nati. lTraflf. trden. 2. um. melina 9rrga. unidevati ynr rrrarrB adl unidljiv n !'Hut[rvBar6e 1. dudez. prevze- 446 llrECEH I'II|CHl. . strmo pobodie.!. -ce: !n aD r strah. tmpf lfa\'rfotezttt-rlfayuporaoulv noteZevati lrrorpe6tr[Eocr I uporabnost. seznani!rtrrr(u. YnponacTYrh r)/. Vnala pf. lig drti cnako obliko. J. usmerjati. \. modrovati vMrnrnHa f l.lnafau z napadalec !IxrBdp3!1!t . -q{ . 2. pf yr'€cpekt .. sDtosen vpadati. pr! poseonosl tlikavcc yr'ecotIo adt unisono. obr. zprazmn-upraz cvatr zanosen lmlteK. ozmcriati. potiskati nazaj: zadrzarro!1rau razvol: oegraorrall lrtasaA!tsar6e n za\ ranJe naPreqKa luaqreAlr. vlsevau wep m ath 1. v. impf vplacatr-1. trdovraten im pf unit iri. impf zmeriati. niiati se-poniievati -ce: se liati-ce: na pot. utisati. niti se. unda (29. redkost. lneqor. f'npocr!tsa p/. impl d^u-oatatr v oKvlr 4Ha adi uporaben ForpeoeH.lltacevaIr ltrpaBr K. prepaden. trmoglaviti. upravllarr lttrallleqocr I prestraienost yt awn. hist zveza !trn|ja I dila grlkokatolilke cerkve lrrarnnqa I nakaznica yrn'rKdr ru unikat. umiriti-pomirjati. 4. . trohica .izenaditi grx|6pua I uniforma.r univerzum. ureditev. rrapG kakega dela tck yr{rKyy tn unikum. vpeljati v'uvajati pG niZati.8g). enako obleli. -rIt-Fp:tBu[FrKa mynaaurm adl vpladliiv I upravnik-upravnica VnaarH[qa.rvBa (Zivec). . . zbujajot ditionesredevati pozomost lEeq(a f vrsta predpasniha -^Ha ddi uni. vpisni . trdnost lT{rocreHocT I poenostavlt'e'? nost lrropcrBlBa impf lit biti vztrajen. opaZatl uo\AnB aql zapazen. itnt'l vzetost oditati. ytut'.rwaEe l? oDarurnie ilnai m l. ubiti se. ravnateliupraviteljica.. opazljivos! IOSI wecett adi zanesen. nara\.aBWa pf . ottevati pomiriti. Un anrvBa pf. dudo. 1. lrorpe6!tsa llr-aMrrorexeHosr f uravnote?t. lpBa f prepad.'napad.ur nr krtljavec.l poloznica lIIIraBIIn rKH adi upravniSki !l| alreH dd. graia y'Jol m pesn zanos. oDazliiv yovaroirr f opaznost.lTaAHe. pl. lrsrK!tsa pf. 2. lTorpe6-ar4 !?aMsoTerdr.a impf voditi. potiti. vpad. impl melrnast lrmcnxra f vpisnina f'nucnrqa f vpisnica. enoglasno obr-rriti. jen.lo upraviteli. napeliati-napeliavati. .rI ar(aE vfrpaBU!.lti \rrttnrrs. impl uniditi.. BCe^et'a navajati. -pHa-lrropnr adj vztra.tr pouaevati se. segati (v besedo) wuBep3rrrer m unuletza ve. uBecpekUra . opora lrrpolacr!tsas n unidevalcc yrropIIocr-FopnrocT-!TopsrBo 'llrrpocreH 4dl poenostavljen l.i. lpaMsoTerK!tse pf. pomiriti.?r oditek. Uno. upravprestraSiri. ynorpe6n.taz. za. objok"an ynara I vpladi. planiti. impf lnoeH. Frponacrex a/j unitcrl umlrJalt lrrpo[acreKocr / unidcoost FtopeH. ZaKOn ypRec' adi strm. spretnost. prestrajiti uavec se.lrln adj opazen. poslati.n uprave. vztrajnost.

ycenjsi . ycaerorYra . -nHa cdl le. omejitiomejevati s pogo. uniditi-podirati. YcrafoAF pltmn YclraroAn. nastanievatise ycsr m aut.ycry. 2. kompliciranost . scnYCAOr'(HerAd) Opp. vpc^ll'|E.r 29 Mr. raziariati ycroe!nd(. jezik. Kompltycol. ureoltev Yp. reonost VPeAVDa imPt urePf. . aa n osoje (vlarcn i|l ciran hladen kraj brez sonca) yc.epa zunanjost.rexne. zaaarati ycalreu adj osamljen vcaMeEocrt osamlienost ycanlE. ycra6armja. hruld lpEe6eceH. muaen vcnrt.r4r rcono. tis ustna. ycer(l4Da usekniti-usekovati (komu usekniti se-usenos): kovati -cer se vce^v. 2.rannere lc oDel| 44. YctreBapl. slurcnte ilceru. YcrnDa n. pomirjajod ycpaMn. iti Do sreti ba. yIlpocre scHOCT Zapletenosl. . sprauu v reo.uspavanfa ltlv vcrluBqa uslutnost. usta (pri dlovcku in iivali). irospesiti. Jem. I lrrc(lnik-urcdnica ypcAlrrqKB alj. stanievati: -ce: nast-aniti se-vseljevati se. unidevati wuelrec rz hrup.di uspeh.EBalt m unidevalec. spati. podreti. impf vse' liti. ypovyna pf. ycwpl1 a pf.Da. lmpJ ooscyc. porusiti spustiti. +Ha adi hrupen lIrEeK. -oe: yc !'d tn . zamoEu. -ltx . odprtina. fjq \gh vceTa/ slutnta. nperaca vcHltre ugnznlu se v vcra I l.p.e fl l. ureditcv: 3.a pf.rt cen zapleten. !c€: soomniti se desa. zacuu. . uredba. 2. poor. us e reKe ycHo adr ustno ycra I bor odolin. Iepo gralen.n spopotnJcvayciornocr I pogojnost nJe. c{ ry. napenjanje ycEAerr.osupniti. pogojen yc.tl. tmp[ !sp^vcavxruoocr . vcn vsa pt. uc&oBua't FL tmn pl. siriek .pogoJ.yuwea. yc^oruq. uspavatise ycrbror.mpf uniditi.us-treZliivost I lrono zc_ vatr koga. o lt I lt r c t at l wrsc . pl. ycpaMofl. vqasvta pl. impf vto ii.l. ycBoj!tsa vl. ucnelr ustnica.ljevdti.pospesitise .1on(||erocr 'J opP. ycsllilla. impl okre . inryl osrecrtr{srecevau ycHa t ustnica.wEa. zoor vlsla nost. postovalnlca. . adi usmiden. . bovelati hitrost: !oe: razmanruU Se. rusilec (tlovek) ypMa I . llovek.ea adj.-E n posvojenec.ssa adj pog6jen yc^oDeEoc'T pogoJeno. vceAvBa of.uspavolcn. zaslulru{utiti.1. vcllerttl cor^acl(R usuucnlKl na.oBfr. . pl. rati-zaDletati mraden. pomisliti na kaj-spominjati se desa vcrl 6a f napor. MeqeurKayclyra medycnexi .flIaa adi nasmejan.spopornrtev vcoeH. xomprlcl_ ycojur|.roren. adj necHa. to ycaoa m pogoj. /ir ltu_ dobnalenska-kala zaplestl.ftzbeljen. opazati. vzetl za svoje. narrrava adi !'pcAeH urejen. ruSiti. vodi. reden vpeAerrccr / urelenosr. -FlYa. spraviviti v zadregq dati kogo liudem v zob€: zaacti -ce: se sramovati. Zared. lpnaflx|a / razvallna.sl t . ul(rolllr. posvoiiti vcBorrriea oosvoiiteli tn icsol^xs adr'soreierfi iv lcnojaurocr f lprl'jemijivost . zamota.itnf crKnlu-crKavau zlvaln. posrediti sc'uspc1 vati. sDustiti yp<iw. vToc yctwtn. yrr[oqe. srcda vedja usluga z ycayxn. osojcn.fiIa adi tapore\. Ce. navseliti se.cu-rz uspeh. rn pt vcrrrrDar6e uspavanJe vcrlrEaq tl uspavalec nareatllt{elatl ustuge yc -i'x^xB ddi usluzen.. ycnoroJyna pl. DOSlnOVltenec ycBor. uredrtr. ttla YpH-e. uci|. vema stran. spopornJen vcoBp[esocr / spopouJenosr yqa6arna. posDraviti vetarm.hladen. uslugi. zaquslll umtnu-umlrlarl yctrol(ol|te eH.pf. -impf pomlrlu. Postrez.uredniSki vpeAlo . impl r zbeliti. impl osladiti.nie.-l|I|a I I I I I I t I I I l\.. nastaniti-vs. brtr . dati se v zo.. VcoDptrI!'Da irrpf spopolniti-spopolnjevati. govor. znuati. senana. yc/raq!tsa pf. . impf osamrttosamlrau uca''tr. zarnotan. . dusa: 4. 5. ustret. yq re. labi6len.piti. impf . -vcI|oKG ycpe(et|ogr I osreaenost ucpek4.{6a I l.raztariti-razbel ie vati. opazlll..JHa adi osojen. sme Se JaJOC Ce. zaleteti se.e*wa. YCMeBHe yCMeEtrVEa rr7lpt nasmeuuu-srnerxjatl se komu ycllltpu'. wmcuBa n. o.kedonslGslovenstllilolll t I I t .. impf . irnpl skladna oDrKa yc4FeH-. 2. urejanje. ureJeno ypeArrocr I red ypeAcirr pisarniski ^di YpeAYBaH.nepriictcn vcaor<siBarte r komplicira_ . I smehljaj. Yc^oxrf!tsA. impl spr+ letl. fi. slutiti.-.|aB 4di l.or datetj -.$tr adi pomirjevalen.ycoDprul.. narediti bolj slastno yc. ustnice.ycoJnrqa 1. YpeA m urao.2. osoje. k6mplikaciia Ycnee. ostrmeti 3. nasmeseK ycMe. lepe zunaniosti yorea-ycygar<a nr. YPgAtf. teZak. lnstaEclla vpe. impl osramotiti. iftpl podreti. skladen.YcaytqBa pt. ycpaMYDe pl.povaocltlDOVZTOCaIl YcoBpuriratne. naDrava. wrrva pf. pf. pL lflpt YCeKqe. 0!!p! struoene kaie: 3.4rr-ypeAEsrr(a m. l.zajdjausta ycoDpEeH44. ycaMyBapt.YPAA 448 YCAOEn yc]toBHocT 449 !rcra6au|s VpAat skuta.r"qra 1. . ugonobiti. -F m ath \zorec .impeis -pokriti-pokrivati s slamo YCAaqr.

.Ureqe I pf nar pes uteai. umestiti. tolazljiv lTeru^rB adj utolazljiv it'fta.zgresin-zgresevarl. -^A adi tolaiilen. konstrukciia. gl. . uTo.. jutri zveder lTpeBerrep ade ucoem( yrpe4eara adt jutrisnji dan yqe6Hrfi(apn sestavljavec.jarek na upren-uDrrauposled v kai: rel<1(za rrDolov. izsiljcv rjc. jutri fe. zlurraj K f fam zgreien udarec.rLavna oblast. be. organizirolazlten fatr lTeutriaea rfl tolatnik lrernar.mojstrstvo VcTafloBeHocT dolotenost. !'TeKa pl in impf !"roHe.Jsa adi utajen.neroda yrle.taviti. impf lta:iti. navajen yqeyde. udomaden.rr. r:. impl uteSiti.Terlr!tsa pl.uvcsti lTpo6a f trebuh. pomu oegnrn ycrpoo. likati. potolatiti-tesiti. . i?rpf !'reKa.e^eH. lToroi.laa ot(tr..2. sen rdrlTDapu pt I naboini.ia rrfijditcv. fig nezmoiliti se.cer pomlntl se. srucllj. itl1pl _ natandno dololi tina tandno yqeFltsaq ft rzs tevalec dolodati lqerlyBa. obredni predmeti. umolkniti UcTpea m vrag.rperuHuHaI jutrisnji dan.jez-itev. yla oxlr8a Pf. urediti.u! ycrpeu!tsa. udomaee.rt "t1x_laft zmoznez. impf zrn<> ki ujame zlotinca aitimoditi.yrpos. namotiti-namakati lrJelnr.!Tu4a f zool sova. zaFortr stanovrten.^zgodnje. qeUcrar adi z _velikimi usti. topoglavec. tolariti trojrl!-potrojevatr lTlrotrrex. notrani leina Ur^euca.YCmD 450 lT€ItrU yrcrulllca '{ 451 ligeH[qsr ath gla:JTi mojstcr. oavrsnjr.. tlrrrosnlr sluzba lfDor tn. pnnoonost Vrpmla I l. vajelapetrtes. !"romja.. opravllo v pravo.'a'.okrepiti. !1tpeE ddi jutranji pgudevanje. ycrpm4ra pl. ugotavliati . impl yrerue.ycrpnrre. bbrniti se proti ko. impf po]lrtca . intpl ir. siliti-izsiljevati ocl koga. yueuyDa pl. -viati se .' uelrtor e vTon do kore je premoden VqeHaI l.uslrol ycTaB rn l. irzpl skrla {.re n ilem od ycra tudi noce polno mizo usteca YCTnqe !"m impl skovikati yra I predpasnik. I udeslavm cerkvr nec-udenka. Pomlrl : . ycl?ojcr8o r. -mra-lTtrDracKnad. r'||zpisana nagrada zr lislcttir. dobro prenaSati dce: skriti se. prikrivati . I ugotovlienost. OdreveDeti. vaSkipa5nik neumn6Z.ce: zviti se. devocionaliie yctpeaaro 4d. ustaljenost impf 7. ustje. gl. {* ucenje.) pladti. navdusen. impl zdr. ludi \|re. 2. irupl pir. ustaljan ycy^ m fam nadin.rKx ad. lrrevr<a Ycrlre. ycaohEa pf.rxajlTa pf.viti. !. 2. tolatba. -qn rn udna knjiga.ilrditi. vstaviti. .r{rTp[v. d. MV AojAe llevau se r(aKo Ha lrroT dobil je brez tmda in nepridakovano. doloiiti. izsiljevalski !qe6ell.-zomica.Da pt nost. maiu.lrTrflf. zameycTa$o-Btr.. ifipf lrbo n iirir-o vtkati. s6vji !'(!{!tar m arh drta'. YroetryBa pl. ti.n€ n. hitro kot strc !TBPAaI trdniava. uprava. uteha Fexa -c€: koga.t vTDerK KvKa tte Dasec ucoenlKov rlr kar daires lahko stofiS..usta. do ona. vam. prikriti-uta jevati.nez.ce: usta. siti.. {Ha adi Solski yrpe adr jutri !qe6l{dt.I utopija.duk. 2.yryojyBa pf. ime nekate. lTonlTa pf. lznemiriti se. vod. jurmJrca.. .jgtro. polet ugotovrtl ycrpelr. 2. FaJyBa pl. lahkota. rnpl ustanovitiustanavliazavihati se. splctnost. -IlHa adi f*m da'rianJ1 Vrcl('r adi sdvin. YcraHoB!tsa pl. slrel lutranlr.ll.. usotoviti-doic l!8 shujSati dati. zlaDuclrav Ka. gen adj udbeni5ki ne odlasaj na iutri yueu adj L uden. izmisljen razpisati.tIPniti. -[rHa adj utesljiv. lrorrlTa !.yrpwrarA adv to jutro. -rE{a q4i jutriSnji.razpisovati nr!Ir:rsvel.Ir8 pnnodnlr msl(r omejenec. neUrn'. pivTpe'|i .w m zool sova.MHa adi navdah. Ut^eucw'^ pl. utrdba la. intd VrtpAUa njen. . zavihati. lTerr!|t.organizacija.teE|I(.ne zaqeu lToKa 11. ran tazrla oe na glave . zaspaycrasoseH adl dolotcn. udomaiiti se. priknt wa! Vcaotr.. stnrktura. KaKO yTOT brez dela y(.tonoelai'ec. . fig zgovoren. mehanizem.l 1.. navdusenje lTDpAeEocr I utrjenost ycrpeMeE. ucrpoiUBa pf. yqtrFeH. drob. impf fan zlikati.ycYqc.pJ.akutnih bolezni: kap. rana ura. pl. Ycw!. zgradcelra t):t. -Br-lqe|trr.l'rar. dolotiti.gpf. st.vajenec-vajenka ytewtxn adj dijaiki.. hudid.sja r4ustje (reke) Yclrffa-Vcrrufta I steklenidin yraeE. leolna. nauK UtpeRa f cerkv. poled se rih . v. ye4reMesoct f razmah. volkodlak.. / za. vcvKYBa. Ugoli (o u d ih ) tovljen. iffipf nqr pes rzplu-lzprlarr. ustava. pos. L trata.a. bliskovito yrapAeu ddi utrjen ycrpeM m polet. poslopic drzavne oblasti Yxa'! interi dal scvcdal (rrxx'neie poudarja) utonltl lx^e6se fl lit dobrit.poln poleta . r/TDeH '' lERae. izliv.

ahvala rbaa6aI l.-EHaadi fakultativen. pupoqprsu. tehn faza pri generatorju.pl Vwntry mKal 0@ OaKe^. 2. fabuJa.fi rfuaaa adv ldm pre\ei. !'nrre rre se ne. Dlamenica.lqeruiEtTBo 452 YIIIIET iDrOpnKa 453 lDarrerqa lllrctsulrao n dijaSka. yvnreacruyia i mpl ltiteljev a2. kroj. sneteK rbqrr. oelansKr rfariorpaguJa f faktogratiir'.faktum. oDrssamo oerstcv (Daircp rfl dejavnik.lql|r adj vljuden oa. !ueH. .hvalidavec posoJana oorestl.fie poscbrxr znarcllllv cloveK rlaxcrimi m faksimilc. -ryr m l.ruHa adi Solski !|orrp -lqrre^r.z fakt in. sodelovati tri sel. ne rH ce nlnrlroM ilajtuc fl fajansa. razvojna stopniai 2.grornla. !tsqe yqerDopr pl poaetveriti .r€e so ibaK ujel lba^€rf. garea adj iroa hvaljen rbar<m l. kurir. (rokoprsa. zr fam. -. miljenec. udelezenec. oqenm Oa 6aM(a I bahadka. lrKo.Krol cemu.. I bakh. i falanga.iE uSecdolgouSka diti v 5olo.4a. favorizirati.gl. udetei. lasoDlrarl n-amala.a fi. lzmilliena zgodb6 OaBops3*pa im pf . udililde lqu RrrreH.r6iaia.. f uditeliuaiteljica y'''. razvoj I cogooKov v zgooDli z. tez mero lba3oH . ra. elektridnem toku o]asa'i m zool faz. oddctek vseucrlrscmn stuorl +a/r. uditi se: -ce: uditi se.. a m.odpa -pt.oeJstvo Janle.? 11. tn. VuIIe KaKo 5e kako.Eqx-!E uSesen e. pa rba 6eE adi pohvalen venoar (ba asra.. +[+a. ho. ltisc. taza. . dc' resnrci. vak $aa f l.cc. prevrsta. uditi_poudevati. hvala.reHnq6p ''r bahad. f dolgF ltudirati. I fam prid. faso- I I I I I t{|n^t|:qrre s Sola.r&ra 4di u\h impl l.E|a+a6pnqKtt ddl 'tovamrsKl Oapy^a.r€crBo sodclovanje.. privajati se na f'utrsK-y@Ka.misnica. hvaOaiAr[a+ajAssra f detn od lidavka Qaj4e majbna korist. delnidar ti. 3. vajeni. KDaCTa I$Ina nvala . 'p{u Oas. fglii. obrest qt OaJAe. ude. pohvala: 2. trojnu fuJpou.faty kdor Oa 6aEda. .w f fla! pl b^htnle se le v pasr iba6pma I tovama Oa6pFreE. Dast za .c impt dati oV Sa. pavza. r'G yrrccaBttsdrre n udeletba. po izbiri axvatdr nr fakulteta. clajatrPreonosl OaBopsr rr favorit. ogleduh. sc hun dclovanje ltue n usesce.yyrercSu . pncaKovanr PrlJuDUenec. . (porcelan) sa 0a^6me ne bojim sc n. Jrg sozalje lqrBocr t vljudnost lqecrBiBa impf udeleaevati !Eat(.ErJa. s-. biti uditelj tra( za pnyezoval|recHr4a-$recElrq(a t l. 1.n oblika.-I. Oa51uvel. cc !'urTe Se vedno lmrnn m lunin krajec I'AV ptVnU I I I I t I t I I . fig strnjena vrsta mor konec oela ptice. podp[atr. astt me a'.trra adi faktitcn.ainitclj OaKrfpa I faktura iDaKqararrfoe{. k6 ibaheoajae tvojih grozenj rist. sDoznaveti:2. svetilnik tis Sirrp.!qx!? '14 lezenka: 2. delnidarka nje spodnjih hlaa . .re adv Se. gdi-adv uaiteljski" sKa rcta KOtUcrlerl lqectuK.uf m arh glasnik. . tr+a&ra n.

menalen. ladja za ^ irevoz iez reko. llg vt(lcz JOCI'Ba volDc . +ar'n OaEe a I farn 1. svetilka. 4. 2. napaden.berru<i rt l. -3Mm m rcmrnF zem ilesep nt laterna. feniks. zavzetr. do-mai. hi. boOapuc6J. 2. r?. -ce: loviti se rbar(al6et? lovlienie. lai.aru ia ae. nagnjen k fantastiki fantastika.ali bombaza. lig hinavec OapMa farma. si. nesreden usoden. domi$Ijija. OanracrsKa I umish'enost. hist tarisej.3Mor r'.J pravljeneg_a.stoletju OaqarfuaM. prikazen. umetnik. Prijeti. Donareien: 2. druZina. izmislek. Zivalstvo kaKegaxraJa 6^$a I tam kos odrte koZe. dosedi kaj nemogodega. rmprovlzlratr. -'. napadno Qa^w. re.ocl Koo le onurna Oapa6H r?r faraon.drn d4 te do deniLrja. laZniv.ar n l.te d€rfl laternica .ur'lB. grozenje. -.a l. fantazirati. . Oa. KVCYP ve.-I|rt l??arn svetu^ niiir ( skrbi za jaw. lazniv. ceHrrrlTe m Oe..ea xvcvp! ne zameri mu! oaaa ta 6oqsa 6a(a cro ^BrPa sod drz:i sto litrov. ukana. -sfia ad. hinavsko. lu- Pi3:!:l"iil. sijajen ibeoAfl gl. neresnidnost Oalrractr'qefi. OeMnHi3eM. lotiti se. _HeMa Oar . 4a(arbe _ Ha 6ac stava. za' erabiti.I mrtvouclnost dar pf l. mrtvo. znan po slabem OaqapEdr ft hist fananoti. Pr! pravnost. 6eHeDutla. prezet s fantastiko.fudo' vit. domjSljati .!"roH feljton. inpl Ialirati. ro q.po*otu naPa$elepnuen. fig oseba z iz' r'ednimilastnostmr 'ar|a adi fenG ib€HoMeHii^eH.-sua adj tamozen. Oarrcnouqipa pf.dek pojav. 3. fa}.. slavilec Oatrqen.di 1. za$araieti. po svetu znan. pr(r pasrr. faHr(a1a doumel le prijeti se.den. z\eza pl. 2. OareHocr.o razsvetliavo) . 'rma adl z ko. 2. omamiti.."El oJi#i "iputu. -! l kos kruha (De^Ka f na tcnKo oorczar gl. avtomobilski Zaromet Oapa I lam rod.v 19.. sveienj nstln aqwfipa pt. gluma OqcdAa. prodelje. z mrezo rz k6zie dlake dez obraz d*o9i6ot m feribot.#Y. ujeti se. nabor. omozenKa (fanaoeeu.it hvalivec.predstavljati sr. Ickarnarstvo rlapca I farsa. vstopatr v teoeracl_ *Jf. naborek Qa ttr mad|ade 1.j z tapako.-er I vita Oe^a I wsta zet o"ilT:p-. neiskrenhinavski. laZnivo.rxa adj fatalen. ro (l. kar ne obstaja v resnici.. 3.Edr m falzifikat.ni ptid. 2. -ru t federacija. delati brez priprave Oqc4traa I fascikel. -rln I farmacija.Pntr do desa. OareH e so paiere nid mu ne gre od rok ohromelost. fantazija.rozasalil ga je Pri deianiu: ro daru IIPBl'lorBo3 iriei -priiel vlak.kos risriia za opanke daurfieau. -ce: hvaliti se. strast. navsctna lbaMr1r. slepa pr:ivrtenos! pf +atd..Bopaooraranerodenle ibira]ren. irnpf falzificirati. 2. -. naPoaiti. Me dat{ ie prvi me je kra. velikanski. ibareH. 2. burka. migiden. Daraliziran. pomanlKllrv Oe^uji.auor nr faSizem 6eooviipt n februar ii*nipurxju. fanatizem. OevA rbepeuefl dolg in Sirok -ogrl' niad muslimank. jopica.e ftC el. gl. (DeAep*pa itllqf ()).1i8 Prercjenec ibeHoMdHtft L fenomen.Jr. l.ro.groznla $au impl l.11# l"r n Oeflep. znamenit. ma:ica iz Qartrr. sanjad OaHra3nja. impl tascinlrati. fanr manlKatl t I I Oanl|rea . -ce: stati 6^ka imtt loviti.fanfara. oseba z razvito Iantaziio. po ziu l[| Oa cno. ponareoeK t i i t t t t I Oa^cso[K!tsa.n L svetilnik. oseba. 'driati.oapae kaksnegarodu Je.I Oa etre 454 OacliAa Oac4ur a 455 oeplxr t I lfarerue.sklePanjesta_ zamera. .Gra. naz skladba svo bodne oblike a}Irmhpa ifipl l. ro mq ndror od5el je.non"imlt (2) biti PrriD€ja. sanlarrfl._ hvaljenje. 3.I fasada. prevara. pulover $arnas6p m fantast. spretnost. odarati.'tastiden. 66ja I +ap6^ impf barvati. tamrqa rDaid lljdpeH. ponarediti Oa^TaI guba.3. Oarlrqnrocr f tainivost. s hibo il""nP? !1. . naslov eciDtovskihvladariev Oap-6a barva. Podlistck . groziti] 2. bajeslov' . adi ohromel. le iSvna J fawa.gl.r arh zoravn. Oar(ar6e zamerlanle 6artac iz irdor kaj lovi. -\ttt I dfittna. ujeli.rnja.ogromen OarrroM m fantom. nenavaden. t l. morje llepEr pl poditnice cKa . nasprotniki preroda v Makedoniji. ki teli 3. sanjarija. pisatelj. den. Prevzeti Oar rfl od rlaru Prijem.B adj l.subst oren:enec.. . neresni. $au![apa I . 6aru naPu Prilel je do oenarla.federirati. ue da(aj uY. nepravi. irapaden (ghd pn perlu.gl. hvaliti. oA Koja . pihalo za svecane slgnale Q^p . -pna adj druZinski. Prijemati.<!aru u3 lruerae ujel ga je nepnMv . 2. 2.'cr | 1. 2. Grki iz carigrajske detrti Fanar.n . 2. kmetija I QapMaqrja.

izguba tete.impf .npl. rdcaa turska kaDa <lrccflud.fam spostovati. telesna vzgoja. omejen. fetijizem.3. pisdalka. Ia rn ta OE lotr m 3pol1 zadnji del hitrostnetekme. uajron Olx#l|c financar. bolczcnsko kotilte Oo-^.podjetje I rlrpnaJc n fimeZ Qry.. sklep glasbenega. adi l. krpa. denamo podpirati Omrdca f finesa. f(! kus. strah prcd 6im Qora I zool tjuleni Qoryc z 1. 3. lrr. tudi Q^ejrricr flavtist ' O^e_r<a 1. predmet.n nadev $naantpdn fl filantrop.rcne tisniti I udariti. 2. doltrtcn. tkanina) mven. oblika I $opua. Dolitnigki Qip*ta . lig meriti koga. pri- lbiro6eprn flobertovka narocoDrsle iborr.Skrnicelj OEITGRAaI(. z. davkar nJaKar '?' OtddcKo .rI va nrd z uporabo tekoain olvtra l4 1..o'^ T I I T I I t I I I I I I zauv O^asea m flanela t^acrep n L obliL. -ryn m l. srediSde. -oblikovcn. droben. ozek morski nootll $.hladnoknmez b^elra I glasb flavta.{Izqe pratna teramega dela. pt. I forlnl ( denar) lDopMa forma. fizilen. impf iormi'. slavnoit registrirati. ja. 2. zunanlt ilopuirrr zl formant. mladika. leDeofi OH 4ll uarr skodelidica za kavo bwb. gre(ulu OnKrEBeH. $maucfpa pf. -eMor nr 1. slasovnaDn/inc icziks {orcrm<a I fonetika.!n fam izmilljotina. kar bn.f ikcija. -ur I filiala. neuspeh. malik rDera[ribaM.i^a.qa !.hltirati. nale. lo.. resDeKt rlepueue n moski ali Zenski telovnik feri" (v sestavi kemid. kar se nanaia na dlovekovo delo: 4. rezen/i m lDoHeM{oHeMa m.1 fiasko. 2.reu. 'DepG nih izrazov za telezovesDoiinc) Occ rfl fes.em od +t rreK naDotceK rlJop-a -rz fjord.iDeptrJa. in-tpf. (zunanja) ot lrka rz.rnnIen. I enoletni Oqastuaarn<a poganjek. iDo6nja I fobija.ttr rfl stenj. tudi udbenik fizike rfllrnouom. rahlost.{Ha[paBE) uniditi. 3.rtti. pripona.okolje. mislec d^ o 6r m filolog. fig lepsati. -lura adj for. rastlinstvo k keea kraia O^or.?rsifevd Oqf-p--a I figura. lig ob. nevlclna snov O^yopeodpa inpl fluorcscirati. tanek. nalen (vezenina. ladievie r[^o. za. ncuk o glasovih ![omaua I fontana. drobno (zlatarsko) delo $m!rj. 2.Drxquja f. SrttAt m l.raqnJa flotacija. izmislica (Dta .-rHa adj fiktiven. I ''r Plata adi popacan m _fltt. patrona. knii) u oblika.ozkosrtentlovek $uiur z film Or osdo r?rfilozof.rl|ryaH m filigran. naboj. BoNxe6Eara-rbaavra d^eira larobna piSial.an plon indecl fam neKOO. preceortr-preceJatr Qnrysa impl polniti. tekodina.preddveric . DalKa impt latt ir. v katerem kai nastala rDoaA fond. Sportne tekoset!a me 113:ePm kodija. vodomct iDopm$+opr$ra n. krasiti iDErrapMor Ja I filharmonija +t ry. upadek. nadevati.n d. fi. I floia. gl. kalo $tpalr adj indecl finparn cropu. osnovnabarva: 2. im-ete se nanaSa na fiziko: 2. vredka.rop z l. natanden: 2.ar ft skodefca za kavo brez rodaia: ottrr (bu^uattrr velike. na Dllrcortcv rlrerni lr fetid.inpt impets motto pihati OtrpMa fr'rma. dlovekoljub Qa.nexn plemenit. 2. lrg konec OroKa I predal. fic siten. velikost boprtupa pl. vtgalna vTvrca OrrEeK. obrurl. oblikovati diloi. folktoro. 2. vera v fetis. dolgoaasen alovek O^erMa I flegna. plemenitost llKa cesa postave dAaEre fl den stebelce ELe a tenki rezanci Qasmra f fizika.E?. hladnokrvnost. tendica. 2. zapisati. I foncnr. folklor. Sport Ourtrs. fin. {rpl| rri filister.. svetlikati se rDoajd foaje. dvorjenje. -qx fi nabojnica ( torbica) !!Hueve.navidezen OnKyc r't bol fikus . . flor. madet. impf hnancipolom rati.miznica Qrroprw ?n ait folint Orpa I unesek. T . jeziloslc +z rpi.kondnica $optrtu m format. -aua adj ferialen. liiur: +vzwtKo . ki mu kdo Dripisdie darobno mod. fo. sadika OuAaltooj^aja ddl ki je vitke rDeprjd^eH. uelaien.pleme OacKy rgpa I fizkultura. fluid. namislien. sklad. rahel. 2.miltiatl o. nezdoloaiti. nost.!crl 456 ibnreca OIr'tr|ut 457 tlopMirpa Sw adj l. fig . lju- O^r. resDeKtrratr rpepuarse n lara spo5tovanje.r m fcstival. pripenjati. fig srepo Ktantante lleyA n .'. neren: 3. sklep. pripr'. 2. pooruznlca (br xcrep. goriCde. utrditi. zacasno slvau Qzc m lam bratstvo. konec. ztak lalovanJa Oaopa I flora. telesen.rJa I L fiziognomi. tanka tkanina. ugG bupKa. zunanji izraz. 1.

sliKana na presm ome! OpunsrA€p zr friZider. impf latn skrtaditi. rzguDtlenec OyrHe pl l.srkati . frizerka Opr69pa I frizura. {r m fam pek OypHap n furnir.uiti Ov0ya zr greben. prideska $pna impf bliskati se. Oopripa pJ. obvladati Qopre adv glasno. blebetati Opa( . -xa I tunkcija.iparsini rz fragmentl odlo mek. primazati Oparap.Io bezati (das). de narna enota Opar|4q^a ltruca t fpanftpa pl. fz ltevilo ponovitev Opener:FreH. -2. OyrrKrja ro HanpaBrr zdrobil ea ie na drobne kogdke . besediiiti.Iq I frakcija. odfrfotati. Itg oaJati prednost. . reklo. 3.SU-Ce: niti se. dlanica fronte OprIKa (ce) impl lam pc> staiati nezvest. prhati. petelinova \oza Qlqeire z soddek yua impf ZviZgati (veter). lig vdreti kam OyHAaMdrrr m fundament. lic jeziti se. Aa rri1crrr lpcA cc6e dai. r?/Clodevanic. podlaga. boginla mascevanja. l. hud strah. slu. opravliati. bezati. vsruevalu t. Icted 6p^ impl l. pristojna oblast rlocna fosil. strnitev.rxy drp. zli IJe. 2. tovorni . rrapoAcs (ppofir rtuosKa tronta OpomoBaK. odrezki. hladilnik Opn3ep+pr$ep(a tu. impl 1.petolizec Oypxera I lasna igla. 6lan frontefrontovka. vrsta \relena za prejo. zaKlJucena slasoenatema ilpa.Deseoa. funt. udariti.leteti OpKHeI l. srtru. trgati (po udih). delati O!'Irra I t. 2. drobec 6paep m fam avanturist. modno. viharen. O$(apaf.rep f razer.l rnoena ta. preslica. zmerjati se QUw'j'' x\ [ lan sod OVEI(. temeli $1xrurja.r'r Jronta. 0p6a_ lppefara I lregata.npf udariati.Sypga I fam l.iir vcd k nam. 2. nraner.rrr r(aMcrt sac no r)c zllrl|. -B4u-Opor[oBKa n. pri 1fura 11.tt\ impf l. fig priliznjenec. konjske fige. dobi{. sodilde. de lovanje. <lrp. izmuzniti se. I frizer. presenetiti +pac m med 1. 3. lig razburjena oseba O!?Ka I l. drob. osnaiiti-krtaditi.zaieti trgati OpKoBar{pKar adl ki lahko leti. suniti. nrC zaplrstiti (Zcno).ilopMy^a 458 . forstati. vzdihovati. +p^n 3aA ce6e. 3. jesti l€ pozresno m.r3 I formula. lG ditcv Opaaqm mctalec Op^aqKaI metanje. I(o. 4.> nirati. prhati. fraza. {Bn. -ipr| fi redovni brat. pihati (konj). -. bidati B. . denar OlT)arK.etiden. zaprhutati. po "rorrnlu navljanje. pihati (dlovek.z. naslaniad . 2. 2. snaZiti OyA6a^ /'r nogomet by3'dia | . buren.bp^r Oporfl 459 ![guruJa 4opmy. mctanie (tudi --sport). 2. -qtr r'l frontnik. oplatica. zastavav tej igri do{d^la I foteli.n frak.metati. nevrnra oripvlr. konj ). forum. I frontovec.rc loacv-anje.ba OyH(quoHdprn funkciotrar Oporfi ..rja I lam gnoj. J.. da. pekarna O!?HaFija. ooJna lao6jln I frekvenca.tttzii^. I dem od Opqa krtaika Qptoca. -ryr rft frank. redovni impl srebati. ti{ nap. del kake skupnosti tbpau(. $ptocysa pf. 3. fqrija. navdu5en ilpet\K m farn kljudavnica OpecKa I freska. kateri se daie zalogi 2..a? kako je r<xlilir rrjiva? bursnezna O#ivua. slabo blago Oyprja.SpoJrtev QyKa i. 2.I. zaboleti. uteZnamera. podoba. vrnar.loailcv ilrp^aqK[ali 3port metalni Qpira pl vrcdi.fiB p6 zrear. 2.tdor: -tn.? krma O!?roa r? furgon. tepsti. ittpt trapirati.utrJeva- <[paore pl opiliti. spodnjekrilo Oucrafi m Zenskaobleka Oyra I predpasnik Oir(!|e ce pl skrivaj pobegniti. jeziti se Opwrqe4psurnra n. obrazec.opravilo.kvasaa. uporaolla vellto praznrn Desed +pasirp itrlpl frazirati. voiak s fronte OpoHToBeq.J. . krdi (otroskaboziast) $pacna impl sibati. okamlina '?? druZabna igra. udariti.fam. ialaf trg pri Rimljanih. forte lDolrnqrfaryja I L fort. suvati. rzprrlenec. odpadki. osvrkati. revei. . usekati. 2.Itrr I l. mahniti. udariti. menih Oparapcxrl adl meni3ki. suknja OpaKTipa I fraktura prelom OpaKunja.rtC loaevatise od zene ibD^arre tl l. 2. prazna. osiniti. vzorec oesedlto. iviigati (veter). rorrrlKaclla. utrdoa. Uqarrll Se. nesodnik Op-a3aI -1.rrr lrrna. lasnica O!?Ha I krulna ped. oplat Oycaa f lafi iensko krilo. pospravrrr I mnogo .t rz 1. odletavati. zastavljeni predmet.M adi fte'f. 2. skakati aez ojnice bpq'a I fam krtala O!'Hrq|loMpa impf hinkci. utrinjati se.

-@ f halucinacija.gtrl n konj. artrI xereMoHrja.i. t ke.Slen ski xu6pu. junaxea€por€Hadj heterogen. xqrertr€p tn hotelir dolgotrajen xorcrrdpcrDo/! hotelirstvo xoga rz hodia.um adl kronidcn. -al|'.naDad xajrg: i. or. gl.ura adl kaotiden. vzdrzevati se xpau{Te . sled xapMoE{a I harmonija.n harem. ovorzma xaalqr&raqaJa. m honorar. nezgoda.najljubSazabava. Itg moaan dlo vek..rfrr rz 1.tt vera.n hot:el xpo[alreH. au ru heroj. pa" prmat xaprsja. voditeljstvo. strast xoA&rn. rcclnica xpauneaeH. -!rE I hegemonija. mrnovrnar. -e I papir xapTsJKa. -h. -qlr ft hodnik xoa .aHa aatl Prc. DE rodu5en xepMernrrrn.fllpf lif preklinjati. nahq den xprBaFrdMa f bot ktizantcKONSI ma xopHaf muz rog xpscrlrjat{dr. hiDloza.patleHlrqc rr. razvrstitev po stopnjah xrnoa f himna.qm hibrid. +ca adj hermetiaen. lopa.Ja. zool hermeIin. redilen xpar$r€ruocr-xpaMBaocr I redilnost xpaxonpoBoA poZiralnik rz xpeMa prehlad. . vestibul xotateu ad. krizanec rsrrCna 11.Bja t kemija xeMrllra.).JaHs rt kristjan xottcrKt adi zboren.f dem od xapraja paprrceK xapiDa f harfa xaf6qa I havbica.atlet xepud. grlki junak. posvoJen- I I I I xx xa6fl^I{raqnJa.-rin f habilitacl ta xaDaprija.r ret:nec. xq Ilrc -xv. lopa za tg tala xaoc m kaos. kvar. tvegana icra xajKa I hajka. tmtul| . pe gumen mouIt xpaM fi cerkev. vcra xrpMoHrrrda-Mysrrqe guce xapryq n narpuna \ prFeg adi iz papirja. tenski oddelek muslimanske hile xapmfa t zool slanik.IIuKo a samostan je inel slavo na dan sv.I hranilec. 2.nrt I poskodba. dutna prevara xaErap fi nangar.xpaErrle Ks m. -. posvc JenKa xlra.?l Klnln xYrlrca 6I-rA CB. krzno in platd xepMerFreE.xivoloK rqepapxtrJa I hierarhija. . klinjevalec. -is m kirurg ro{pWII|Ja I kirurgija xqplTru(Ir ddi kimrski xrrc p.neprepusten xepoj.xa6nrr[aryJa 460 XIMNA 461 xnrnr6ga 11. slomoteqje. 2. lig modan rptiv xrdloAp. hinavswo. nauk o zdraver. . muslimanski xu^a t lit preklinjanjc.xprcrnJaucrn ad/ krSdanski s(r xptrql|JaHcrBo r? krsaanslvo xopcra adv v zboru.nahod I xpeMas 4di prehlajen. . gl. istovrsten.j homogen. raz. lov. brodolom xasapA ftt hazard. usDavalo. AsqeMePcTBo xmror63a I hipoteza. 2. pladilo. .'ce: hraniti se./ig ropar.7t prccerkvena slava (pravosl. 6pa adj hraber.|6a adj }rermetiden. nagracul \atp m.-MHa-{roMo! adi kr()mov zastava s Dodobo xpoEt{€ I kronika xorea . higiena. rednik-hranilka.sDitan xpaiz ithpl hraniti (dniati jed).n adj kemijski. -ru f kemikalila t xewcr. . junak xepoJcxn cdj herojski.zoof xopu:rosr m oozorJe xopEcr ' 11pev ec v z D or u. reJenceK. xpo[ ffi kern kfom hkrati xopyrBa I bandero. svetitde. zmeda xaolEtre[. domne va xElrlTrr. sKo dlrKalsce xEroKpmrja I hipokrizij a. gonja pogon.top xarp rnaect (prec rmenomj hadzi Tomo. soglasje. neprepusten. zivljdilju.qll .ot hmeli xofln m ii h konji-dek. kemicen xeMnsaFxelssapKa rr. snaga xnena f zool hijer4i. hramben. DOI'I. verouCitelj xy^u . smxpa6ap. ki sodeluje Dn nalKl xaia I hlla (tovarniSka). Itg dajati sredstva za vzdrzevanje. cerkvena xpoMeH. ztneoen xalreM . sramotilec. skupaj. mik-kemiCarka xep6aFxep6spu!'ir m herbarij. zbirka posulenih rastun xepKy (ec) rn Herkul(es). zborov. tisti.if.ipodrom.Eelse hranjenje r \pa6er part pas adi hranjc'l: reien. bogokletnik ua MaIIaCTqltOT XParrrOT MY I t I I t I I I I .prevlada xei.NBr(. enorcn xo'aopfp. Nikola xpafia I hrana xpaE€iunx.sktadnost xapModrfra f harmonika. bogokletstvo duhovnik.n arh trdr\java x op m ketn klor x opoBoAopoAtu kem kloto'{ vodik xMe/bn . . sveaana pesem xpanermF I rejenka.

uBetrTI.di s\etel. davek \!. lrg postati lepSi cvetnjak.nonce rtBekelrge n dem od \Bekc majhen. zazvoniti pl tq'B. \ pUBa irnpl carovati. . tanje sid) uRp'(.uapeuapeseH. ft sirotka iz kislega mleKa pl i tr zai\enkli^t| \swtre klekniti. UapeBrro 6pallltlo koruzna moka qapeara I bot kotuza gapeBKoBurra t koruznica. fig tarneii. qarGyDa pL iftpf (za) cingljati.462 xlMaII adi human.carina. bresti. mazati. -eBa. teptati. cesarstvo. svet'{'B'trr^ se likati rIBnt^vD a. Sdebetati Sdebe- .er'de pesn razcvesti se. droben cvet impf cvesti. gapu. -rH I rajska deklica. dofc tati. 5opeki 2. koruzna stama rlapeBrtr|r|a I koruzni kmh qapee. humus. -oBu tn cesal \apeB odi cesarjev. Sala xlMyc r?. (za)ivenkljati.tBtr\ impf c\'lliti (pes... o n bot rdeda pesa qBeKse pl zaivenkljati llDelet{< n? pesn raz$tet tek. vladati gaprbaM. de2ela svobode xypdja. droben cvet qBrK.-ur. lig udafi ti-tiktaKatr Aana impf gaziti.i zabresti ti. cBeTy r{a impf svetiti se. cvet. 4/y'. nebcska lepotica qE qaKHe.rK. rodovitna prst rypqJa M3 qBpKoa x!?rrcr t t fam svoboda. -qn fl cverllcnl vrr I$emurryt pl cvelna nedelja qBeKap tn cveutcar qDe(apKa I cvetlidarka urer(aprf. l. dajatev za qaprtrTrrfa f fam carst\o. brcsti qap. pra(o pticah) qDpKor n iivkanje. gl.ta. svetlikav . u rrors ifipf gaziti.elf. rfl cvernjak. zagaz. Uau -t Pl. kralievati. zavijanje 4BItruIe. cvctje. tloveski xlMop m humor. dmica. impf tivkati.. rpq^6a I cviljenje.''e'ra di tie) D\OZ \l\ tztloz J. cesarski koruzen:.lig larn pocenlau neuitnostl qalla. umazati. --BHa BeH eO Kortrznl Krun.m menstrurcija.rKa f stopinja ganHe pl stopiti na kaj. Zalovan 4Br|:rKa I zool kresnica. cesarovati. "3Mor m carizem qapr{ra.. (za)brenkati. JAm OSplCe. cverllcn laK rlaeftapHn4a I cvetlidarna Ee(apcKrr adi cvetlidarski qDeiapcrBo t cvellidarstvo uBe(e a l. cveteti (tu'!. impl zacviliti-cviliti.

-rEt rrl uslnK cisare.zalavkalr. vedkrat po malem scsniti uor e r1Dodzidek qowaa i cokla. sesalci \We n dem od qrzqa sesek qrqeH. valo: voialki devel i qps. uen lJuoru-polluDlJatl qepeMoruJa.ep4 ce irnpf ard smejati se. !ce: Kapla.ulDoK. celost.irek. vodilen tl tlefi ftt reza. trd. sDosrovanle \Bpci qni dvrst.ddj. cepopoln huda zima. zacvl_ aati cnxadua I ciklama. hud losten. laota urnilg. TVAAtlA (za ilbtoddn uditas)i njati se. ^IIMOsaAa qrj'pa I ltevilka. vodntax. ketd plin ciklon n ciklostil. ueMeuT t. rElaq. m cenik -rg qelrfap.t cement tleHa J 1. trden. rFapa ax. rce: postati civiliziran rtu]rm|llAD. -Tprr rn center. liad junij ln iulii gp-DelimaD rdedkast adj . diz-enteri- rcrla z civilist qxBnAEtrpa pfl irltVf citti-1. postajati pathlepen. tidnjava ryruda n citat. trgati. Spranja oaRllet(oiut\. -3Mortn cinizem rwr I l.gep. glaven. centrala. cirkus. stiskati. sc' rdeti. xroan l. -rEa adi cElote'r qeqa UeroKlmocr t celotnost .qBpKolr qnDr&rlxlripa qltaKa IIPDESNKAB gea@s rn celofan ge lr rz pesr poljub qe V 63a I celuloza. TYaa qrflaap fit opekar qIII \aiE|r|a I opekarna. cilinder. anat dimlje.!trf m na9 pl sesatec.c6njeD. gl. drvar qeKuu tl ceKtn ueflermta-Ietrartrrqa f poleno. koAca. rezervoar:z.cepenrca. osrednji. celota..qa I citronada gl. c€na.''/foateu. -rI|a adi sesen. impl cirkuliralr. . zradni vrtinec. tazpoKa qef-qefa tn|l|a f lug Ietra. Cl.sarst celota goved. razdvajati tm uertrB^aKBon dlakocepec ueaecoo6paiHoqrI smotmost g.-Je. IIEAIZBA lo TIeEoBEAK. . qe I cilj.\eZi fig fan dolgin. qewl tmpl cenru.impf rdediti.-qpsn m lrv (tudl adj rdef.e\Ka irnpl dem od. nEa adi smc ue^€coo6paa€n.J. fic wlrKyc -ft veoenJe nespodobno 30 Mat€doDsto€loftruikl sloY3r ur#aecr adi prsat rgrlle. n bot qeMcxoAdocr t smotmost cer. cisterna.r impf hlipati. pogoditi-ce: dese za \itcr6prr I l. lesovina qealrle. celoten. ciklt' Cen. rdcdelilen rlpBeFeece impf rdelitl. -Ce: rIpDeE{K r.' . oBs.. gl. rle^t aEe. ledina.. \e @di \es. -rM m f afi skopulr. oru{au. irnPf 4ac\iliti' zavresdati.?1. 2.ryr gl. rlienica rppaAa-qepdAaf nePremodjivo poKnvalo ullpKlLlp . 2. c€piti. 4emmr:nra I razpoka. vrednost. krolen. dodatek za kavo bombaia) ryr4a impf sesati.JilL.. -rta ad. naklati uelufaH€. cepiti qe erKa f zrC poljub. ge^lBa gl. krog. ihteti rldsau. 'vna ati l..cisaniti qnrapa I cigara. navedek qErpa I citre za uprpoid.la. 2. wuirltga pf .-ADEttl 1. pokrivalo unr6aa n cimbale rllMer rz cimet wruo. doika ryqa. q. trg zanadet. tudi taksna tehnika IIrn yc m. zardevati wBer. cel. neKauanlca. vihar. sredisde oetavnosu rlc. tmpl po uenlEKa-qema I gl.ra I citadela. W6pr'da f IIIrAZ [DplKa inpJ fan? po malem plu. kai tvori-ciklus IIIrx oH ltt t. ki sesa . Iupiti. srKauga qdj fam malo pija\ \rp\ull v rozlcan uDpqHeUl fam napraviti pe . qnqtllr >]( ea3Au sesne zteze rgxja. neobdela. rdeCo ZarOeVaIr Darvatl.ponavliaiodse. . 2.r rr sekalec. cic (tkanina iz qmiHe-qrxa Pf. zvrniti kozardek ueBKa cev t ueAa Ka t cedilce qcan irrpl-cediti.a"t gitgeEAaiecr I I I I I I I I I I I I I I . tis tzrabliati ruiua. namen DreKla qe ep m bot zelena qtirm impf klati. 3.oorec qe f l. civkati (misi) qrllral+rlr se impl fan bararr' tati. opna.rqeqrllajqe n dojenlck: n adidek. KrepeK. leseno obu. poihtevati. llertIlBa n . cigareta. -cqa adi celoten. tle^rrBr(a . llzrau. 2. stiskad qaqKa-Erqa f lenske prsi. 2: dei stroja. venec.l sestrica (obraaanje ru| srareJso sestro) 4eaoceH. trCost. na zemlia rezau se -Ara adi smotrn qepKa. intpf scsniti. ocentevan Cvrstost ueHI| rf naieti kosa za delo ' wp'(o'ta inpt UBDKA fig gl.m t ceremoni qe. -le f. oDnrsttr. spostovan tlBpcr1|Ha f trdnost. \ BKa irnpl l. sreorsce qeHrlr{^a f.aBKa qeEre pf nacepiti. ffi h katun. \en\a qe^q irnd meriti (s pugko) drobno klati. ciklon. f iam grira.yneE. gl. zorrKa rttrIropl|ja I Dof cikorija.j centralen. vsesavati. vrsta.kordek rfoourseu. ciklus. raztltrx^ociE ' mnotevalni stroi.ai . awrel'i 2. hrast qe^ol. ' vatj. ciqarete qm^'a I opeika. scsek. ce qep'n impl arh zdrayiti 'IIa lotnost: 2. tivkati (Pislandki): 2. neomalen 4erier. -fig strogo lzolmll. opolKa gl.

. nltl{rKavatl.-gl. -pHa 44. zajeti qpra I drt-a.r L ctlna barva. uDeRaHrua -certievi 2. pozeruh wreaBe n dem od qpeBo 6revesce q. cesnJev upa.rxs adi drnski. drtalo za ustnice rpB^w adj drviv. trgovec s crevl lpeBapstso fl e. drepinja rrperura I velika londena po Kiuna krovka za poKrlvanje peko med upeura I deSnja (drevo in sad) {peuraK. oskroDiti qpen "rn giinast ivetlidni londek. rtrroBlrca qpKoBeH. impf crkr-rprcrre. vpga impl rtrc sesatr. postatr-poslaJatrcrvlv. iar na neou.ic zagorclost. f c\et qyreT ? Pesn razc\Iet.. -ce: ooliubiti se. uxua in qapuKa upqopeu.deinievec 4peulp zt prodajalec. pozrDavatlna KG lenu uvpalKaI flrf uhan uviai. .ree impf trneti. upH[Kaa upHxxrla I crnKa ttplro3eM rn_ arna Prst. oprsovarl qpraEKa I risanka Ilprarse n rrsanJe qprall r?.poteza . -UIrFr W roeceKOZeC gpBeHoKoc adj rdedelas trpBeHoflrja I gl. drpalka. -aqu . dmec upxe. vreSdati qpeKa^o r kridad.meja.a impf po malem arpati qpnne pf nadmati. zajemati. rce: zarOevall. 2. Dleiemati qp'nxi-qpna^ra / zajemalka. imih odi in las . gt. bogcjixra f i. Zalovan.. skakljati lqwu^ m zool smrdokavra.e impl drpati.barvati.-'pqI n -zogt sv. 6aKHe \1'ntrr^ impl olroJfto poljubIiati. 6arposkakovati uunka impf lat ?_ pri plesu. n3enln. Po kapliah tedi uvavQ. gl. lrg poclrr-pokati.qpBocIBa -pL. upTa tmpl nsatr. gwe rIY4Ka'4lrIYNo f dop (pri ptici). piskav qpB^xB{rcr I drvivost. ljubirnaJ telj deienj. zaKrlcau. piSkavos! rrpBojaAEna I drvojedina. aeravra HVBA . skica qprrqa-upt[qKa I efilca. nsar upra. dobivati iz aesa. razcveteti se ry1gez pritilikavec.uat bot murva (drevo in sad)i arnc prst. witi.l t .el. ttg nasedetise qpBocar| adi drviv.IeoB d. rIpBeHuKaB 4pBer| -Brlrr r2 crv qpeKHe l.ivlienie gpryias'ad j rjavkast. 'Hrlrr r?. lePOUCrIr se gpBe o z rdede lidilo. rdede . drnkast upHv^ecr ddi lrnkast. vrisd.-Brraladj cerkven qpKoBrrocaoBeHcK[ adj cetkvenoslovanski qpH adi drn qpma ecr adi drnopolt qpHeau4a I drnoba. ilovica upseanaa_ 1. impl drniti. arnka. lemai nesreeno .r|Ir nr delnjev nasad. temnolas qpnoKourv^e4. Sminka. cveteti 4Ynrle pf razcvesti se.r"ca+ ttp'{op'j tmpl cvrcau. zavlescau. zenica upHKalecr. trnolasa in "irnoolc iensko. lrniDa.revarstvo 4peBeH. lig talostiti se qp eq. \pe(a uDRa|Irttla t sl. ltpsopr€e4. drvojeden 4paorowna I frvojedina wgqe n dem od qpB(ell) trvidek tlpeBap m drevar. paltek. zavpiti. kier ie nekod stala cerkev.w'F'a iftpf dreti se. dmica qpnorcoc adf trnolas. -rv m Jese Clovek. zemlja qPAl.rKa I risarka uDra{(rl adi risarski uirrex m iisba. vdab qyqy. drnina. vpijat gpeKars4a I kridanje. upHoTxja-qpEocTt cma oar_ va. _nacrt. izvheid. zamorski \ptdu.2.. qpeua qnE'z impt. . zagorevati (od sonca).1l urvin rlDrtuqok. vrh hriba uUaKa impf t?td Poskakovati. crrcau cvrketati. rjavkast spr. -Bsa 441 Crevesen qpeBo r1crevo 4lperolToAl|n. po malem.srl upBemrla I L med Sen: 2' rdeda Drst. 2. gl. olrajEn prostor okoli cerkve. sorta debelozrf -nate Dsenice. rjavolas. -lig nesrcino iivljcnje. qpsesaHa qpBerry3 aB-rIpBeHltr&€B adi gr. cerKveno cvonsce qpKHyDa pf.re r? dem od uvpajKa ulrandek \WrtyaKa tu.l " se. grdo govoriti o kom. -1. dmina up. tmpl trpBoca. brizeniti.-qKa adl dem cfo uonxa I l.dmesec drevo uperaruara_f -de-Snjevo rypedoB44.-zadreti . gl. {q.a inpf gl. rdeda barva: rdedilo za ustnice rlpBer@ra.upBeHsao 466 upr*naaB qpHnAo 467 qlqYrlura rtpBer|uo n rdeaica. lig talostiti IlpnnKaDadi drnkast qpeuffa I gl. vDltle ltpHrlo . poliubdkati tluwa' iniol fl/i poliubliati. '-ie: poljibljati 3e. lir. CrnG polt. lig prazna glava wal/. I rdedica. aas cveaenJa u!Tn-u!'rKa ifipf defi clresti.rlrla I zmaj (otroska igrada).ddi €1. z. rdete vino qpreuo6palecr adi rdedebrad 4pBeHOKOXeq.. 3. italijanski -fasist qpHoMlpeE. z lt e n o s l. oPaupr|Iua / l. sluzie adi cErk upxreir-gprnrurcrn ven qpKB[sKa-rlpKDuqe f.t arnosrajtnik. arna zen ta (bogata organsKm snovi). qvavrDrl tu nae pl koder \y}de pf wi poljubiti._a l n i o o l e K a up'1'n. 4 detn od upKBa cerKvrca rlpKBXrEre-qpKoDullre /r KraJ.

zool lakal. izhod.ta^liar adi Drismoien. qar{IaD . inllJ lan (o . . -rM m arh godec. 'cei kaditi se. qaA. zape 'sap. I arh \eLika vinska aasa v. sajast. drobenclja. za trenutek qacoBHmg -qrr ?h ula (rocna. izprijenec qarrl(an^aK m fam lig fi\alopridnost. sul(na qaB(a kavkica ea aM m fant lirokoustenje. qaM{aka3 vapr< iz kolo.iglasto.. ponoretr qaDrue adi kavkin. cati (iogo) prekajevati. osmo 'raAoptnja m deLnikat diti (pri likanju). za trenutek. impt Sotor porumeneti.listnica qaHqe.qa6aa 468 qatute 469 varrrm I. saJast lnslrumenr.'aKa m 1. lig pridanid. drzi se ga se mteKo. vitel.raura 1. qac rlo MareMart(a tlr. vlllre Mv lleTa vMoT no qaBKfiTe. v dimu susen s[oKousrnez ea r^ impl udarjati. spo. pc pasti qanlrlKa t gl. denarposlo\di svet qac m !ra.n torbar . 2. poganja kolo. brsaldl impl kaditi. qaJ?. . . . pl qzurrfirEa fl l. . VAp{ qacor Pt'i- .rq . qaE!tsrr pf . -!M tt pokrit. rraMoB[Ha qaTMa-Eefrt I I I I I I I I . pc qa6yFqa6ypa ft. iardake (ganke) v nadstropju qapAau darda$. palnik neti ual. streha qarEca.Beffi pl tofi obwi. osmoditi se'.nik.rgFvcev / . sla ie ura tepna) stenska. ugrabiti.igalno krcsilo. tcs iglavcev (smrekovina.l dica. postopad. 2. -wr m lanr bahat. dimiti se 'raaraulja. muzrlianl . zobato fi ltlrll Kololonlla (smola iz islavcev) kolo.ralxe pl modno brcniti (tokockah go) du. hojkov . zadimljen. lracoBduKap. zdravilo les. qaPK 3a PcxerEe [ITI. torbica. z. kavdji" " qaxnlllpr! pl hlade iz debelega traaqe. 2. v trcrltltku. obtgati. sajp n arh gJ. .) qaltra l l.ra ecr adj rogovilast q rs impf . -r|rr t arh l.lrtl uarua I spojni prelni dlog na leseni konstrukci ii qarMa.fa^rrja. naprava.(r6rx r. '. vatruqua ce pl. boro-vina) qaMeu..{arar m rogovila !'ia.rarre. 5ivatr. ta trc" nutek . varr<a yMor My ro Hcnx^a pamet mu je opesala (od starc str).Ale nt dim samohvala.hodnik v nactslroplu. smrekov. trenutcl(.!l't'B adi dimen. v trcnutku. ho jev. trgovsko-obrtniSka .2 ' zanje desk qapulao n rjuha. ki drobi.lel(4.urr I trg.alo. iglavec.(l/ sajav.JrIa 4dl aajen meneti.god. qaran(a trarrqe vrI.oDs. da5az rodem qaram€ f parkelj (pri govematematike. zagrabiti. vzigalnik \aK'''ar a. z. 2. konj. 'ce: oruqaeH.-Mqn ntrcoln s r oR aili iz lesa iglavcev. bahaStvo qa*ajrguja. -uu f lesena strcSna konstrulcija.s\ra lraflJa. . eape udarien. prcdanica.drevo (smrexa. prt vladuga razuzdanka.racrlu ad9 takoi. ila{etl adj prekajen. lopataslaroKa qaala. obegenjastvo. tolli.n urar llacoBtluKapcKu cdt urarsKr qacoBl|qKapctDo rl urarsrvo qacoM-qacl1|! ad? takoj. korec (pri vodnjaku) . dim delati. trznic:r. liivost trapAaK. -^Ea 4di prodnat YaKa^ecr adi prodast sa$xja.ki i..pr I it m aar. pl qarrrt|rsa n detu od aetrt.' qaqaK. musaAoanra I duh po dimu traAop n deznik.raKa eII.aDKa I zool kavka. korec. ovci. usnienatorba. sondnik. &i les qaj-Eekep m fam sladkor v . jsf zool tdplja rranl(a|l-qalxlE m lant l. pl taesu m taj saaMa f platnen ovoj okoli fe. -rur I Zepni noz qaKMaK nr Iam yi. kozi) qanapaa I larn velika. pt qalqn6a n dem od. godoa. KA O(4ITE HC CII T'! EAAAT irnpl postati-postajati privrana vrani odi ne izkliuie smojen.preosoDa qapAax6oja f ntmena barva za desdenatla 'fapAaKNfja adj indecl ki lma dardak. \ta a''cyBa pf. zblazsanp m alh tral. sklevanje. daSa z roEem. arl q L4''ca.r$ m taisa pri muslimanih. jclovina. lraruc!tsa pt.vh EJ.ptnfi|Ir-qajlurK.di prismuknjen. rIoloBtrua qac pol ure.r . omeJen traKr[ca ce. nor. -Ult t? lesena skleda. ooesenJastro zlven irarme. qapntl|ia. turban n< . . zt^ldene nad nosom I t I t I : . qaBKa co qaB l (: t nr ) cl .Iqu orod]e za lctorilo (za papriko itd. neresen je. oor). nerodna. madZarski ples n lam pomod. slepar. borov.izpnJenosr qartratlvBa impt fam malc> pnono. rc"ipe sitev.krojadu) sc{iti. impf !je" ti. jelov. sredstvo. zobnik.

maccli. ostra resa na klasu. 4. kretiti noge. rllory? qelrqe. zdrav. izkazovati dast. ca qeKax-qeI<qq m kladivo. hrepeneti. pogosto kaj poEeti qecTIIEa t sosto sito .t dent od . pl qetrM6a. arh svet. mlad g. seclrrrrr qape! presvetli cesar! . qeII fl dep. l. vrl. napa qepen m l. ciganski trepfl{qe n defi od qepra iotordek qelreBns nt bot lam zelena. destitati. rver rapKne.urr rz jeklo qeru-tqal|a I jeklarna. osmoditi. spakovau se. plaht^'. bridrreAo!6neq. pl sarEdra-qalueHqe r? weropn impf korakati. dndina. rjuha. larr iloi'ek. qelnfqBa pf . pogadica (v kolenu). korak zdravljati qarlle.bezati qe[Ka^rcaI zobotrebec lrerrKa^o /r 1. deltek:2. Z{eb. strup. 2. daStenje '{ecfit iftpl gostiti. kljuka !|et'3 m ath nevestina bala rfeHrrrja. bririlec. ciza ses'J. pt qeBrtEsa'qeB^eEle. partikula lrecron !6118 4di dastiljuben qecro.. redko. rezati.r .lnu n. -Aqtl rfi zrnce prahu. ocena prav dobro qerBopKoaa I detverovprega. pogtenost.a koradevati. ki povsod vtika svoj nos.urKaI l. (o deLletu) devi(ki: 2. impl veniti.ce: kretiti nokozartek qa. qe(MeiKe-qeKMeue 4 lam sKft- qetrafl 47r qgrBoptaoAa nja s predalom. poddastnik v nekdanji turSki vojski.resa I dvokolica. 2.4u m nrc ote se^ycr f deljust qeAm[|a I rra mati qe^VcreH.ri oslna. pt qeBpurla r? s srebi. -Il m arh eoso(> did.napenJau se qelepoK.lr dakalec. 2. izgubljaee].izigravati wenxa impf lan brskati. qeMelreH. sPoStovanje rrecr 4di l. detomorilka adi qeAo!6acrBo r detomor oeK. predal .tecfifio'! idv sredno! (pG.spbd cl q e Be. 2.'pte. lig muaiti sepel|ltla f nri delnja. kai pridakuje qex ac . sok u mesa. pogostitev. trgati na aetrtine. vtikati se. 2. "gI| rr ped . gl.. 2. {Htt nt iesnov strok qeceH. . presvetel arh. gospodek.? aemer. -q{ n ped.ica'.terBd ce iftpt f atu rzmikatl se. Stirje. telefonskem drogu snel. kozardek. Skripec lica.-cua adi l. -qrr m tam t''tYtina. praskati. pogosten. pf. pr seprteBrfit a n latu okvir (oken. vtaeh.-pEa grenek. aetrt qepeH . naologa KOS!. z otroki. cemeren qeMepnKaf Dot aemerika .rera. ciganka qeplapcKu adi potepulki. cigan qeprapKa I Sotornica. 2. Stirikraten qerBoprula nuft atirje moZje. qroDec. I detomc> gofle.2. otroci v dn Zini. spoStovan rrecro odu poiteno. po kapljah te. impf pobezati. pogoslo qecroTa I pogostnost qErBoIreH.3. poroddi |ie) no darilo se^n M impl :ekhti.. vrat) qeceH. -iry m. lrerstrcrr. {Ha adi teljusten qeAo t? otrok qeMep.edi qepqeBe. gost ( gozd) . -pHa adi detveren. rogovrlienolroK. svetel. telesni varuh.gati. veJnat. podrezati. gl. dastiti. n4. porcelanskiizolator na veKv1req. lesen zamasek nadejati se KpeBa (Mra.tecrwr adl l. lit drepinja. qepm I l. osinjc. polten. kakor je treba uecxocr f vrlost.b!6nBocr f dastiljubje qecronaafi-qecTo 44\. kalil: qeArmK. bat . 3. iTdpfa\t4 za desanje volne qerrlre. strazar. a/d cvetlidni londeki. pridakovati. 6avreteno. praviden.qalrlun! . daSa.e impf izginjati. lreKpeK-qeKpR. gl^hl dlenek. pl veroan zt dek plesalka in pevka c€Ka impl dakati.qar-rrar \a\44T 470 qeKa^rn-qeKa HHqa I nakalni. Sdebetati.btrt tn larr omaka. sreden. domadi fam oi. srebm nakit. bot cvetna daSa. no nitjo vezena ruta.reBe^ develjdek leKta qelpe.kelih.' peJ pogostokrat kam hoditi.. postenje. -Hn I r?/i dreda gov. qe ep qepeK. predem od. -qqa 4dl ieklen (tu. rrecrap n gosdava qeqaerBefl l. tl se trperl qertre^ m kavelj. domadi po malem. malo posusiti seAaAnja I fam tlani drlutine asp'{opn impl l. resje. qeB^ap r?' devliar ki se nosi na kudrni. ponjava. ru pa tam. nasraqeB^apcrsr adi devljarski da za junaSko dejanie qeB^ErpcrBo n devljarstvo ve. 4 dem od qen depek \epD. zalostcn. dotakniti se.n nastrelje nad odprtim ognji$dem. looanla \eper''{ hnpt deliti. imFf qe aA f samo sg 1. kdor na kaj daka. {I| f arh zabavi(tna uer.izvijati se. IIue) qarlla na- qelJafl ifipf Siroko odpirati usta. qellepoK qenoponrKa I rogovila qery? n cev.qe e6ufa. majhen ciganski Sotor qeprap ru Sotornik. dlovek na poloZaJu qarlla f kozarec. . srpli'iuBa. Ad! latu l. gl. 2. izraz dobre Zelje) qecrnqa I l. qeclsra HoBa roAnsa! sredno novo leto! 2. gl. 4pe[Ia qepnja. nekaj malega iialru. skodelige i. detvero qer8oplta I ltirica.Bn Ir m develj lre^esKa f 4/r. drepinja. tovama lreDAe. Stirivprega pravi6nost qesr t dast. -rryr fi itel.reKop r?. 2. qauJ. oplaziti qe[opecT 44..

mroDHn xlt adi uradniSki lrBBoBHrrrurDo/r uradnistvo lrllll-qaraB adi zavihan (nos). . prepirati se.\\r qerqe.AeKa izgubiti se. secelt serEmt tn adi indecl tafi vrsta. 'lIr r4 uradnik qrEoBH KtBa impf biti uratlnik. snazenje KOAKV ql{Hrr Uanr\aBa? koliko 3tane ta klobuk?. qrier[ro. 2.medlo (i' quj. qerlla lta qesre. set. . clgava.mllrja. qerllxr qoaeK svoievrsten dlovek qeruKa ce iLem od .mcrt impf snaliti. Ma qtrHa ae hodem. stopnja. za c6cenje.upraB lnl3M{qKa f dem od llpl3'ua vrmaDo adt nepopolnr'.va adi tetrtKOV. dopid. snaga.. tevljar t T T T I I I I I t t I t . ikorenjdek -slabo. 'iU8. -Jr|a adi Stiribarven lrertrpuroAtrueH. krtada. -AHa adj Stirivrsten rrert4r[clornE! nrrfi stiristo qer4pnroseu. tonski qerKa 11. iebelj. K. tistiti.-cer tako . raKa Aa 36op!BaE ni treba snaziti sc. glavnik: 2. lmp crr. . -rrrHrf tu nri gl. kva(l|alcn . in Zensk ali drugih osebkov qe\$fwecerrv ad.trt'Iwte.qe z dem od.rerrro n berivo. ql-IBt-rja 'rtlBrlja qvKa klin se s klinom izbi ia queMaI Skorenj qfirvap m Skomjar. gl.a uditi se rckodelstva pramen. lektira.8 skG gav. oa re ni nihie videl.li actrti qerBprr.$p impl biti vajencc.rHa I detrtina. Saebetati wpirm z devljarsko lepilo 'au''I irnpl delati. lesen ktin.tr impf praskati.ttwqe n detn od . krtadka.r[paK. snatilka. vse slabsi clslosa '{e''t'''e impf trgati. qr. CeKOJqeTBpTOqeH .ql'crq-aurure z lit vice Ka rreMarrr[paBo mislim. -$r fi 1.xIIllI metati. cn ro qeIIIa jasIIKoT govori neumnostr lrertla. qtrHulu. gr..]ro f. ravnati. ae-ce: ^ satr se qeEMa f vodovod. potohati se. akt. po. biti treba. krolnidek vrxroBlmr. set oseb. pt rttrn'frta Streoa. format tobak^: fi z detrtinka rrerBproK. da rn|crmra I jasa. -EIta 4di !tiiileten qeqrqroAl[lrlrxtra t Stiriletnlca qEflDuecer zrrn Stirideset qerr4rf.2. Cohati se \eut imd desati. brskati.{I€-qetlra. aM e. razJeoa. 2. priprava rattrIrr globoko se klanjati. moti. iskren ApyrEre imel se je za bolj pametnega od drugih: oA AeH rltcmcpAelrEocr I odkrilosr aHa aeH ce flo. ce:uza pipo. uwl.rerBproqe[. -' f CetrtololecdetrtoSolka . l€ varati. nu?n ltii qerHlrq6o€H.govoriti. . 2.|.retsta ce praskati se.ttrr I skleda. h tesalo za n dem od lrerualie n praskanje qerltelr.\olll ce qlrHerue nost. velja.te'. gl. rr[jruro. -fla 4di stiri naoslroDen rrerDolropeAeH.tu . topidek rre\tKaimpl bezati. pc srncNon arh Stevilka. {&ra ft 1.rm<a izpl tivkrqttr€p . wna . hoteti. -rur I Zelezen. ecsrnoAlnreH. predeno '1 wupaunwa n clent qrrs h1 1._pl valenceK dejanje vupar<a. pl wst wa n deftt skledica. spreminjati. . ralrlo. gl. sluiiti kot uradnik wtrroirrrlqKa f uradnica . ustnik za cigarete qrlonja.rerBprn ar. imeti za.4u t?2 vajenec v obrti poskusimo! . pipa . . -AHa 4dl stiri. odtrgavati ri[6YK. aKo qr|crer6e n disdenje.qrtcraq n snarilec. Pron 'f.K'l interj nrf pa dajmo! pa . .lracHl|rrra n.rltHar*t ae. goljava. ltirideset moskih .reuMeH adi vodovoden lremre ce tr'l popraskati se. rie . -waa ad i !tLidesetleten qeat4rnecetloArrrtEEra I Stiridesetletnica qerr4ruecermta num Etiride.\ glavnidek rrertreH. detrti del.nfiLa IICIIKA krtade (na steni) m torbica za qerKa 1.qn detrtek '?'r lreTapToKAacgut(. odprto polje. lteTl(a 3a BaDocwaEe eopid za belienjd ver'ra impf krtaditi. . -tF-rretlpm.. postajati. -xrra adj stirizloZen (beseda) qeraopocalraH adi Stiristraniden (piramida) tierBpa tn eetrt qcrBprecr adi Stirioglat. qecka ce set moi. oua adj Stiri. dio. vrslen qErBopoc^oxes.i Stirideseti lrerEpnKarHrnla I Stirinadsrropnlca trenpruraecea rrlr1 ltirilajst qerripruaru ade Stirikrat qernp[peAerr.Aes vsak letrtek qete impf zrC brati. :!Ierne. l. goljufati qerKap fl krtadar . ltevil(). ce qmrca rloyMelr oA q[crocpAelreE. trHc'r'rr ce! Doberi se! Hr{KOlHe Te BUAemlslrs. ti. '|fil. priblizno ttiride.!!a.n bot platana ti. quHn KaBra delati prc pir. 'mpaue. crgavo patP gujatrrro. Stiridesetina qeftapqtlK. turdek dce: zdeti se. 6poj stati. .qeTBopo(areH.impf stiskati. pt qer. obvezno Solsko branie qerEra I Sdetina serr ecr adi Sdetinast qerfrpa. gl.qra adi odkritosrden. gl. pomctad qacra'rKa l.Irpu. sna)c jc .tve'. preprostost qlicroraqncroTnJa iz dneva v dan je postajal I snag^. kroinik .r|p dirdek.. qrrp Bo cro rtl't tJJIIopfon crgar MaKor ulkus \'.rHaMe. distost nimas prav !ce: ce quHtt zdi se. vcdriti se.

orca vreuecr adf dlenovit .rhrarel-qBaarr (a I bralec'll.N.te.4$ m ljudo mrznez. juhasr.tllae impl giniti. gospooaf cop6awqrr ddr' bogataski.xrpruu|e pl zaskripati .q. -rrIE n tlovekoljub. zavestno izgovor.'ltrria dem od qopar nogavidka qop6a I juha 9cp6a^'^K m skleda za iuho. prodaialec sukna rroKaxrre frakeli za Zsanie. llca . 0p4a. slaDa Dogavrca qopanqe.ra rra9Tt i. ltrceli.rxopr<lt / dcnr majhen Stor . ltordek. lovska dvocevka. dvojica eqor vr$re. junar qop6auH rfi rok od qop6aurrja gospodar (stoji pred lmenom ) qopoawja. dloveSki{loveSko lroBelrHo datg dlovelko. pc. koprneti quaj m pesn tesnoba. izdelovalec. iitlji vost . 3. pl rto!'eqtut a n dem dlovelek. nratKa q'|aoK.:ra[rKa c+ impt otropridevniku k sAmostalniku. {Br| r'1 ioln rroMA€K nr dulen ragu iz goveolne qopa'l tn nogavica. pt goltatn. q^errysaHa vall Koga rfrIraB ad. $p.uek. 96 BeK velik moiau Clovek qoBeq(I| adi-adv tlovekov. -3n nx I . . {rI' tn gospodar difliga par. Orru6a z l. reoeK . fevdalno posestvo. ovtar qoEarfta f pastirica qo6aucR[ adi Dastirski _qo6arfirfiba .rEfto ddv ditljivo. i-etrt miaseiica . mlzantrroD qoBeK. spantr-pa.samostansko posestvo kmet. 2. -^sa adi artikuliran. ditalnica .roKo^riAaI dokolada \to^aK ad. dlgvegtvo qoBeruTflrax m fqm ebye'nost. ilroclTa q el{ra I dlanica pt:iltpf zqruzIll v pare./C troBerreH. pomeZikniti .-Bqu r?rstric 2. punzem ttlfta impf bratl. dlen. nesrbdna duial qoBeqeq! uboga K!'rproT pam! qoBetflilllre n tvsft od. . pl x<eudvtsa n lam dlen (spolnik).nriBocr I bralnost. pl ^!fe ljudje. zenica '.ro6anqe.i..a nta. zdrav truTar[rure ft arh kttlt1. xamoajrzem qoDeKo/bv6eu. oste- 11 natandnost.rx$ma I krn. lkrtati (z zobmi) \K\^ B adi pohabljen .j indecl fam i*tallid . Suitenje vrpra impl tkripati. "ipiiiii ti. IIl?UHA qop6mta humanost.skripa. dlanski. ditalnica qllrartl|a-rmra]rltrtqa I bralnica. humano qoBe.6()r iiiit tkrrari. MaBrJar co qopartr-rni pri pameti nopanap n nogavidar qopalapcKH adi nogavidarski {opaneH. numan qoDeqeq fti dem hip samo sp ubogi reveZ. ditljiv lrrr. jusnat. iz vrsr gospooarlev rrop6aErla f bogataSinja. [ekdai Jen tladan na spahiiski zemlii: wrcwcvtt adj l.rKa samostalnik s dlenom . -4tr ql|cT(ytlllllla tl- 474 !a eEvBiln 475 riMer. Skripcnje.ro6au rh Dastir. pi ri defl od qo6aH pastirdek {oBeK pl ft Elo. 2.oy6Beq.s^eHlTa pl in inpf l.rKop^an adi suh. trd. Sklepetati Drez ene roke qo H. . gl.rxopr(l l.. humanost qoeHadi od qoia suknen qoja I slkno qojap-qojaulrja. lig krvolodnez.ini dom s knjiinico. tudi moz.nHa cdj nogaviden vopalMuTe n atgm \elika. {nI| . vziga- rrKp^ta itnpl Sklepetati. skorlav qKopqe. -rfl r'2 bogatas. (o koniu. delavec na diflizu '?? wro^rrtrrja.trtocr I dlovelnost lroDernrDo 4frr tit qoDeqetrrrBo r? dlovedanstvo.roi€KoB adi ilovekov qoBeKojaAeq.lrrgliotaqll ! tgIttIE{K.ru$re.q^eHopasAeneE.bv6r{e croveKoljuole J.rKolr. trcbuh. vitr))l). medlenje. . kmatijski delavei spolnikov . lig stara darovnica lr(panse f zasklepetati. -!trra adi dloveski. -Aqn n ljudoierec. pusdobnost . tobodra \op6ap m ljubitelj juhe. oseba . vooen. -rKa-lr|rr t'B adj bralen.ororoca-. Zalost.7t Stof . Clenek.flOq{a. l7l txopuu*a d.rop6[qa-rrolr6Esr@ | dem hip lunrca qoBelErltrra I dloveinost. kati. bitl tovegabrata) dlan organizacije. qaelrgrBo/r dlanstvo p. -Jun ra ubijalec ltuau voreve.em od. poznati. -u{ m suknar. 2. filantrop lro-BeKoby6riB adi dlovekoljuDen 90Ber(oIov6lrBocf-qoBeKo. Darbar qoBeKojaAcr-ao-. 'r1pl . -Iltr n 1. pl 'MseBrg ft stridek. 2.trrsKo. ltula q^es /n 1. zaSkrtati. stridkovi (drurina ode. kmer. a ljudoZerslvo. gram spolnik (doloani. 2. redka ied. kmetijsko posestvo z naiemnimi delavci. nedololni) q efiaplIl|a l dlanarina. bralno lnaDal|r. -xFtruoanKcaj6nJa. udnina oslu). 2.rK_q m Skrtanje. preivekovalr)rk .kanibal.r qoEeKoMpa3e. ska lmgforHrlltlTBo vtprau iiapl Skripati . r.ito lulati vaexynax adj gram ki ima qKeM6e. ud.j ves. cel. n osminka litra. Skrtati: pomezikovati qKpanja I zool Skorpijon.rKpr m Skrip. drustva. qoBe- I snazenmoiki-snaina ien. gospodarrca sop6ecr ad.. Dostaviti-Dostavliati alen qurua ce.

pritisnjen q!'r(ge..tfyqr. ti: Ce . trtiti. arh nenavaden osupniti. gl. nesolldno delo.ryAorBopEocr f dudodelnost . -4u tn poseDnez.reii s^lcc. potrkati. . rr gobcc. hfa-nitte (knjig.. 6vuraBKa qop_aaD 4d. zrnaT.qop6rtrure rfop6su[e n a1'gm slaba jE" ha. 2 snaho imate..riocrsrEa in pl lustvovati.-tuden. frop^o. aarovati. prepaden svel v gomn vyvanr adj usekan. ntec .rVA[ IIITO Aa IrpaBrl 2. udarjen. Haln"t flpaBe^ rrHory qvAa sv.ti.fyrajAbseg.iudovita lCDota qvaeH.. uoartall se-trKau se -ce: . t()qeK.nepogleocn . traA syptr itttpl kaditi. rezan. -ce: nrt posln' v mislih vrta. ogenj). aii mar. oblutnost qwcrBo ft dustvo.ryJEocr I sliSnost qyK m bat. obduten I poiastnost. tam aqirit. (nos ) neKal cu(lovlteqa . me tati (drva na.rva^ inpl l. 2. ql|Iraae qYp rn dim g1. -cua adi dudovit. obautje . te gl. postatl prlPOCepnru-pocepatr vlvyaura-qvypaua I zool sr(4ancef qlle<a I 1. lobodra \topi^ t tam razkustranka gl. lut. qvaecelr. ru n l(omu ttg .ryK kladivo. pl qu. celrlBo. dajatl.' vrtati. macelj. se.TocyaapL 1 pl m (Ptico. qfiLrp. obdutek ka. brezuh qyne. 6vuraDoc't lryAoBrrurell rI!'AOTBOPEH qlt|ftap I rlyBcrB!tsa6e n dustvovanje. paziti se. 2. nri postusanje den q!tsaPqtras{lTaAap m va. qy{qla uoaflu se. --ce:irelep. lig Pobledeti. slisati qyAn o ri nekaj dudnega. -!trr rr? l. Naum je !rytsaprca-q!tsasRa I vanrmnla. kladi" . konidast \. cra' duvaika . paooTa slaDo.a . -pHa alj dudode len qyAorlopeq. slab. qvAHo ^elo oBa dudovito je to Poletje skatlica viigalic rrvAerEe n. veliko.-AHa ddi l.tvfl f nfi dekle.rvlasKx adj tudaiki qvAa!!trTBo tudastvo fl qva6a I l.fatu. strok (graha). zadreso -ana adi dust.t razkuStran.. --Eu-tiTt]-. . stidziti. ". uajAe ce so qyAo priti v rriscrgeqocr I dustvenost qircrsqrelren. {rpEraB-tlf4tTaB adl za!\nar\ 'rvAe-clriaj -:'rt. -rrF m zool detel q!'I(a o n trkalo na vratih q$r'a'd ... zabiti.rve pl slisati. Cg. raztnrscncc -4. kai bi storil Sati.-tr o f. Daxazen. gl. nenava' 'Zenie. r€stnlan qlxap fl kamniten. -rsqa ad1 posa_ . gl.rvlecnbcr I tudovita lepota wan pl spraviti v zai4denje. poKveria.rvlo zaduditi se. nenaruh. . imp! slqre. qvasrBrrrelHoct t dustvenost. Sdebeta.. kakor da. pomanjKrJrv. --cer' paziti tirditi se.as adj kratkou-h. 2. rokopisov) na ree rrvBarBez l varovanie.rvlosnurHocr -ven. trkati.a. -njc'nje. premisljevati. cu' dak . vredi. -sq[ fi 14fi k:j:l1-ra']ec. siiaien. dudo.ry^o n lit dutilo. -jna adj sliden .z kratkouSec. tudoi adi zelo.top^aBocrI razkultranost gl. dudtrvsaauurre l1 shramba. 3. tolii. duvar. conj nri potem ko ryn re.rlMoca ce pI fom zboleli z KUgO t q!'H iolDid .ma n dem od I T sYna^e n nrd d.Th .' 3HaK 3a lryAeM qnHpToca.Errre.L-. duti.impf pf (o zasdebetati-Sdebetati pt! can.. gl. 6uvai qr. MOMA ryn doln rrtro<{-q!{ftrM fatu L pafl kakor. dudenie. .Ee: i6iutitl se sten. naobautljiv.rpiopi impl cvrdati.iW'U'r adi . y' mislih 1. 2. stra.ry^\ iwpl stridi z uSesi vo qeKa}I lry_AorBopeH. Drezusec . trebusni ples iJyAHacEaa uMare eudovrto rroqcqKnddi plesalski e qnrltro 4 l. 2. postati prismoJen.. lig kot irl€ri tryja stisim! .t dudet. 3.. qerasqe. klicai nasatiti. rrvAaK. kastrirati. ari -dudez.r!ra I krn. sklatiti: -ce: udariti se.em gl.'rauuna f flasrada za hra. slluce(.rryAsoDarocr f dudnost. (ryAo8rflrr€H. 4. kaditi se qypua(a-q!?. prismojeu. Preparirati Zivit). skoDiti. pf . rog. pt qeKar+rur6a nY nr l<oDJsKa ooeja *1.uy4romr adl duden. iudoait.Bq[ .{V'd n dem od. storif Fnogo tude)ev.rvAo n tudez. sUpU.eK qYpyrr. poKvarJen. klatiti (sadie z drevesa).pryr rr dudodelntK . lig spabbdutliivost.'MK. rezati. tuhtavaiovati . prestrasiti se . brelep.rvscraerr adi dustven ue Ha . nal€za.ryen. udarjati.AeBojKa. Kuzen . primazati._qwYK. 6vrxaB . 2. 2. dev. obdutek. kaznost tryAoBnrtrre fl po$as-t. varova--n duvanje je. tfebusni plenrt zatvden: itrdeien: qyAHa pa6ora dudna..em pluntka qlneq$reqe n nri d..adi skopljen. ceTIrAo qma I kuga talllaD 44. trcru. qixrr!tsa pL impf vdariti. arc papfiKa qirrKap m flrC ljubitelj paprrKe t I I I I I I I I I u1rypa I dutara .

-ryr m dokat. v curl<uPnu'eu.. lig pritlikavec rmxria imot metati. impt l4fr \aR hrupno govontt. uarrAapm f ay-n uanAlr^8 441. zavaljen dlovek u6$ru6!|rtr(a tu.lJ. ufir|xa f vrsta majhne kokoSi. impt zalaiati-lajati ual.-rM t1. me:tati se Da koga. vreti. oditi elllfl|.o''la adi indecl lafi iz' biidn. zabavljati. izlolba: 2. gl. go' lazerr 479 u$|r a \rpal'.2.. Zivljenje mojel (vzklik v liubezenskiDesmi) uarrripar.imol tam l. cKl lTsta drobne slive \ap'd ce impl buljiti. ra_ beljstvo tterleFue vrup inpl tarn t^vati' bl. vesel. Pragozd tnlrpg r6a a unrepqe. 'skotiti v vodo. -qII m fan I Yitri' na. SiDa:2.. -r''.. 5sa ddi Zepen.2. u6aDa u6nran.qEcKr| adi steklarski vartr m arh duSa. blebe' tati Uarop n hrup. li€ pritlikavec. rabeliski ueaaicrso n krvnistvo. jopica.daiati. lgracxa Drekletnik w\a iftlpf brizgati..ua6e 478 sBpH urag m svojat. iziezen s srebrom in svilo Uau6a3 fl artt trgovec s koDii. . vreti na dan uesaprrKa t bri' ueBeM tn fam ath PeKeli upFre.ti. Pulover [r0e. -oBrr m velikan.$t{truca. m fan steklar lar. -4n m arh kragii- 4 tilKa f iandar. -c€l diriati.fgm. praskati diti. uenarre 6vrlr delati hrup. Dot si1r1a. . -ce: stopati i vodo.4g. zagnati. deti. zmedo municiia rrrnr6vu. bula cu) UyMra^e. {lal. -ce: iofniti waxa impl | . gl. konjski megetar uaM6acKtradi meSetarski [aMnja. nadlegovati DaKEe rf Dozvediti ri"aao ri't. pl ua. vati. tipaje iskati u6apHe. ropotati. zmeda. ueaar m xrvnrK. vik in krik tl lazz 'let ueire ri diezva. duua'gLal{ iica!. vtakniti. I frnikc -st la. razgr'aJarr ua.uoapslra . tc6er.urlan -lam cesla.rpna za' 'bava: 2. ue6Ho IIraMIIqe tepni robec vesa t fam hiuP.esreLnei'. upuHlDa pl -imqfueHeM 6aru !kvragu! zgniti. v curku gl.'gra". de6. I arh kratko kopje a urdr{r fi metalno kopje (za igro jezdecev) .tr otroSko qeHaoet . raoelJ ue^arcKa adi krvniski.skati.lM^nla adi i4decl lam steklen. neb€sa tedi uel{arMelt t?t lmenlanlK uvM6lTr m fam I hrr. pl dem na! pI (prazena) jetrca l. bu' u'/gttag m zool \faoec !kast qP}| umep [rn€p 4 ietra. okno uau_alarr m a/ft telovnik v liudski nosi (albanski). -IM I diamija. veseliak uerlnrja.preplrlllv uarl4lt^rdocr t preprrulvosr bot cibora. uv*. Zvetitit 2. I grm. paje polsKart. . uauar-rja.a. oklir za okensko steklo [F. uxMlrp{qKa J ocarreK wtjf. qaBlrvDa pl. vpitje. gobec. delati trusd uale. vtikati. nairadati. dlovedek ltrrl|oBcr(rr adi velikanski urnropo3 tt1 vrsta majhnega peGlina. gr. ie:oe ue3oBadt jazzovski . sodrga.*^ uu zastorri \a6e ^dr uaBHe. izrastek.oi:A itni)I klebetati. uerd6oclBa ce P/' impt lam izgnblti se. smesen: 2. vredi se na koga. potikati se U. pl_. nika ja. goveji me!etar q€M nr marmelada ueM6oca ce. lig lan imeti drisko TPMVIIII(A govec z livino. .li gfiav. krik in vik. ropotullrca. Skropiti. uenqe.a. [aaKa.P!.!^P! otrpatr. stekJo. kvasiti. za_ gnati se u[uau 4di otrosko l e p ( k o t . [PaEn UYMtuenm Lep ri lant arh streljllo. stedi. -premetavati. spustiti se za -cei kom. isk. lrusa \arops ifiPl hrumeti. nrt lelce v$pKa inpl brizgati. jetra. {rDtt fi fatu l. uafiKa tedi. gl.i I 8ista.. liq dvekati.cr a.e6tfi zep ue6eu. muslimanskamotilnica uaM^ar. bolstati.fiA m afn lf- I I k vrazu igradka) uervnep-nriemper.ivljenje itteri dusa moja!. Pnue[er fl Art raj.-laliiv. hrum. pI uenqr&a n dem od uen Zepek laliivec. Storkljati.rrf a adi indecl m '1. siten (pri jecii) lJuu. rDarBe(ce) t*rfirc pf lam vredi.fi arh r.^ impl nerodno hoditi.tlrt I lanr hudobna zensKat hruPeli. alau v6apa impl tipati.lePat . razgraiati. nadna_ ravno bitje (po muslimansKr vefl. Oe^UsrepPlluca u!'Hr a I dtungla. tofotati u6wqe pf tam igaod vtakniti-rok<j v kai. uraKl rfipl CtvKatl (o vmD.

J'. biti ponlzan rra{Aaro r? zapah.iz Sirijc fi bot trst. tr'Cen. up^llBa KorrDuBa Dekoda koDriva trvue. . pt [lrryAE6a n Dot nrmeru narcls (zereff aoa."t? . kkt. vzorec.!'Evryi6a r priilikaGa. pdaeik.aMacr{: uarBapu hlade iz Danrilskr..Hry n OkOp rtlatrra ce irnpt opotckati sc. He 3gae 3:t urara ne Dozna Sale. olu ne' zvest [raBEe. na sprchodi fatfl skoditi dez plot uaBallrnaMar( m bot togoz.hrom uaEraEoct I 1. tryPHe. III BA ifipt biti razposajen.neruren. fon_ lana EaeK.a MV Ce CKpUTU rlalroT lla llc- t I . aMap futa. pce: tmn opecr s KOPnvO.{es Dlat'g m zool sokol (dresiran za lov na ptice) uajqr. 3.Skrat uyuecr 4di pritlikav III ttta6lort tn Sablona. rDaJKa rnalKawcruf adi fam razbo:niSki uaxa f Sala. 2. Sepavost. -mr t tenska naglavna ruta aMr|qe. K6!o izgfbiti ugled. gl. Sepav.syl4r!'e 480 glTecr !na6jroa 481 ltlaErltaD u!r4Y e. 31 M!&edo6ko-sloYedE slovs! trs tica. 2. tepati w*rlas adj 1. Zgod. ocraBlt ja uar-ara! Salona stran! uraxaruja. -rF m gl. dotn. Piemikati se. ruajaR lnaeqxl| adi gl. s koDrivo oDedise [l'ni^aa adi p6kod (o kopri- vi). p()rednost rua Bapn pt I Siroke tur(kc hlaae. Demiren. Marl^arsas. pohajKovatl.2. prismojenost. trs. . oditi na-zrak. slovcs. I&?He. ugled. dober glas. Daja.. tolpa razboinikov Ealrasa I voja3ka kapa brez Sditka EaJKarEJa. prismojcn. eJ.qanm svednik !naEe4.a!'a impl . lkratec. gypEYEa pf.. -qra adi suknen Daira f 1. trsjc 'I'at''a'K tu r?rC zauSnica. IIIaM 4.moske in zenskc utaNrlra I ken soliter rqarrs:rpeH adi solitrn rrraMuaM. Zebel:i. tepni robec utas.. rtraBBlra pl. pl [taM|llrlltla h rll- I I I I I I I I I I t t EaApDarrttt art vodomet. In aKallsqa rlaMqja. im?f micniti. ruaural tl.arh retna hdjica. premakdti se. majati se. -r$ n vrsta grobega suKna lraja.-w m fam rczbo:J nrk.di razposajen.orvlatl tlra^asosr / razposalenost. pore Da ^B Zivahen den.d. lraM-Kaicnia marelica iz Domaska. gl. gl. hromost pao adi gl. -mr z Saljivec a. sypKa. ^Brr poreoeD.tfl ath l4tfl dostojanstv(t.prgati. cloveEek. model l.reg.

seMHrror [rap njava. Skilav. v glavnih potezah orisati IneMamrert. porc.vtacru se. vuan iarnir. ute'in{yr. r poroEljivost. 3. kitenje-.-qn m poreonost. nri iaga last.j indecl fam zelooslajen.^ t arh sablja wapa f L vzorec. . -rnqa adi Sestleten rrlecfl(a I Sestica rtreqr nHa naln sestorica. preme. ris. Zoga. tiho Sumeti lueuorarrD adi Sepetav. -Jsa adi Saljiv. v glavnih drtah lreMea m vrtoglavica treMereg. priSepniti. posmehliivec Dorosliivec. 2. preglede!. iest do sedem (priblirno) Erec{eavMAecgr tltln sestde (priblii set ali sedemdeset no) tueqrano eE. zapreti sapo. sKuavosr oKraseK t\aur.zbita koliba lla ulam(a Ira HeKoro sne.Sepetati. tihotap ti dez ojnice. na prsanosl rJuDrmKalt.nezvesl [rapeHeece tnpl prsan posratfln rnantapNrca. 3.so Dosmehliivost urerorrll aZl Saliiv rleroB[rocr f Saljivost gl. pest tuell|e. zme!krogla.. tu pa tam. n dem .n parkljevka kdaj. pl gati.triurnfirati se.3um Stenje 11 utetroTeH. zadrega. ruaropcnu adj Sotorski mar-nar ady vdasih. satani 2. rleoeK.. urctrI|rra. urBa^ep.m. de bre volje tlretra I Sapa. roka s prsti. prisepetavati rrrggf{f:no:(po} fi latn opra\trueflC/r Sepet. Zennost sKar.koze rueBrt siv EapKo n lisast pes IneBeII. okrasevagalr se ti.ant adj nar pes \esel. -Jrgr .1 orJe nJanJa E'arr. z.lnpt lJanJe.e sepeEnle fietr. I ruefpTcKlt4di valensKr sallrl se. glavi. iz desdk ca (sro{J maKa. zdeti se pisan urapAI. Sestero . perzijski vla(lat.---r h^. 5ah.p.ruartrpa ce ttra}ItPa ce iftpf 482 rneraEJa ureroS[eu 483 ltlecrM|llta gl. zberuanqe. pisana ov. 31. uratrIrnc!tsa trg. norce briti lol. rtraur ssocr I krivogledost. gl. urelpr fl vaJe. paca. vlacufiap'l impf krasiti. tedai. kdai Da uran . brezasta.-ce: pri'Ji!aw*t*a kapica.obris. $raE\ jati. . redko ' Itra[ra I kapa. hudid. zvitost llepErcKr. Sestnai stleten nrecsaecerKaI lestnajstica xlecrraec€Trr 4di Sestnajsti urecnafl odv Sestkrat olecreAyM narn Sest ali sedem. sest moskih.aropm zool r\cak rueravra I Saljivka Earop n Sotor. -qga-IneMarcKE 4di urepeT^ara. ornament. -\$ Sestdesetleten rueecerroArrrtrHnuaI Sestde setletnica rtreecers[a flum-f priblrilro Sestdesetina Sestdeset: Sestdeset meeoel1!|ulli trtt mo3kih ali molkih in iensk Eeecerrtr adi Sestdeseti rnel rn arh r?rdred. razliden. EraurMa zemeljskakrogla at url(.urga 44t shematiden. driroon-c.apf. -DHa adi Siven ntap aras arft rastlinsko uera l. 4. biti.{n m laljivec urero6uen. ti-Sibati.ra. sKllav Eap6a I kraSenie z risbami.rrap-m l. kroiiti. I fam zmeSnjava. vzorec.2. uau<apcrrr 4di klobudarski rxalllapArclTa uramapcrDo /r klobudarstvo pf. v luBpr(Ee. malenkost. rzguDl[ glavo . fie navihanec. Predmet sreitarr tz ar& 1. barva. 2. zauapeu adi pisan. norItrarrlur adi radii acvati sc. skamica. -rrra adi \ttgg)a\ ce impf fatn zabavati 'Jerf{ veselitise. temeljedih na koranu Itrecsaecea ?r sestnajst n luecHaecefnoAllrreH.ory impf Sepetati. hudomuSnost. / prsa. iarg ljubimec. odpice.uarpa I l. ruer&-[eq. MY crjMrr.lie Sum. ]'Jatlra. ce 'npl ce brttl ir?pl Sepniti.. naklesti. orega mesarn. pisanost.lrrafl/r. Skisba.m-B. begati z oami. EBpr{aYDa oal tavl pl. wII)aK ltrerpTRa vaJenrQ .Irrepq I drna borza. okrasek.^tta Qdi lestero koten rtrecrap n sestilo [recrriAmeu. adl prekanjen.prsyE-a Se" iftpt ja-rg .:e. Sotor. -rlrr rrt arh opic. kazenskih in civilnih norm.sladkan ueper n preKanjenec.sala. prekanlenost. Prebrisanec rtlelrancKn ddf satanski rseMaI shema lreMaraiBpa pf in impl shematizirati. podoba. stvo 'ce: trepetati pred oami. risba. noruerytsa.drob'.. neokus.an hramp+pn rtreDnlarrft zbirka muslimanskili verskih. DaDll gregor ruapeHrr4aI krideda.nec. weg. utDpKa. nrallapMa I fem zmeda. [rarKapruqa I klobudarna [IAIU/{'IB rnanapAtaca. rgra ruanrap zt klobudar lrraltr€pKa I klobudarka ttrarraB adi gkilast. itftpl lam zmesti. uapra 11.deznik trIeraurrja.uB adi krivoeled. E*nrYca. Sepetajod ruepoer t'1 sladka orientalska Diiada ruipiierauJa ad. skaka. cence rrca6a f nar pes sprehod meecer lestdeset '14m adi uteecgrroAnuteE.fl Saljivec. koza. pl. bidati vezi 2.. itfl pf osvrkniti.a f zool raca I'leraqrrce irapl Saliti se. klobuk.waqpajJ w bot Zafuan mati klobuk Drcd kom rual zr^ !. kriiariti.cYBa ttrapee^Gtlaperala n. gl. p<> nordav rosliiv. klobudek Ir v zaorego.

oste& ^ecr koniden t|rlraeg. tilnik. debcrmrc6yc ttl Sinobus. EErEe. kdor se Dovsodvtika uizlrt n volnena blazinica za sedenie w^sle. srvarnJe rwla. sprehajalka.e impl Sivati. pl urEroDn. tE|rtrr(r.tr-Iia ie isto to mlar. unDaq mja1rq.M f bot brcsKev.IjubiteU ledl lz drt bovlne uxeu6aplrqa I prodajalns drottovrne meM6e n vamp.t omarn nr rI! rr. no u. na liroko. El|prdra. -qr m Cftivek i modnim vratom.l u. kolesni lllnlll. palica rry6Ee. trmoglavec !. w'dle m uKaose. pl EKarDoEr. nav. 3..roaeKvidel sem svet ueTansrla-ureTarse I.f 1. Sipek. neizmertrost. 3. obrobek.*tt adj kroja5ki. dati. i. kje Siri rucraar|rur€ 11sprehajalisEe fiera'I ad.Dr'af'boi 1. pl tu exm6a /t l.-ol w r&'tr*dfi dem od ruraei. zviDiti si. Zarg biti v dem mocnelsu ro IIIul?|M lac Hefo Bo roa v tem sem moanejsi od njega. udariti se-teDsti se: -ce: lig fam vnniti se-vrinjati se nrxsa. pana stezaj Soan ![rrT{e. krojadica tmarr<r adj Siviljski. sreoren IttUAen gl.|r I skodla (za streho) m4pa nica. z sprenoo.. cdi eleganten um<a.pEa adi sladkoren E9ft9pKa I sorta sladkih jaDOll( DA Ee*.brizgati.rc pl z]ti ti. uupytt gdy Sirom. motomi linko vlak nrrao. fig iron pretegniti se -cei z delom nrmm(a I Siska. 3iva.-ena adj 5i. spremeniii ie v sladkor Ee(epse. siriave ruill'a t vinski most m(eM6ap n? drobovinar. raztezati ''''trp'n I Sirina (zemljepisna.Eta 4di sest uren impf sprehajati se. enoletno jagnje. bon bondek Eekep^f. sDrehod ruCnta ce impf dem od tneTa po malem se sprehajati . opornica za domtelezen rareni ljen ud.{esr utxpAes m l..trEcn uffx a sl. jac clu ureTaIl . leseno lilo !n{ eryqr adi od enoletnega lasnlem: lltr-r^eurxa Kot(a inlada iagnjedja koia muru imot giliti. [rl|uiroDlt nt obroC.ft 1. !trrTr€. suun. slrlava rJtrr rt tfipl gl. m I vrat. . rfi. '. od urKao omanca mirp t. pl lunmeDl|. ki se zadnjeojaglji N adi koniaast.Bocr I tanr debelost. 2.r!utrrltrrriKx!) figo de Ces! tnryoca pl pozlatiti. z. polnost [rrruEr. wj. cilinder na petroleili 'trId8. obisk-ovati.n debeluh. dober okus.epireMen sladkordek. livilja. "Bryr. . krojalica. Itrruapna t aeiarek. mrulplu adi indect zelerLiinpf \reti-met^tii liq frrtr. -tlatiti. pl !r'KaQM& n dem . ry6. poln DlaS. Drcruti. . suho dato. m pesz lirina.. KOV. drobovina rEreM6e EJa adj indecl lam trebusat I I I I I I I . posrebri\@(locaE adi pozlacen.. 2. ostriti unr. usao Silce. po.rnle ntcras n! sprehajalec ![eraqKa I l. Sipkol? jagoda. w ml a msl a !diaar !!e*epE Erqa f fam ath slaSdidama me(epuncrx adi slasdidarski nreore trja. [uEemle dem od 'r steklenidica 'JlnlJJe steklenidka. SerlrlBa pl. jagnje. mE. barvni obsivek (na obleki) trEDor adi lirok umporo r Siroko (vetcr) MpoKorpaA adi Sirokosrdcn tunpoKorpaAocr I Sirokosrlnosr umpoRoo6pa3en. prostranstvo. vrh.era peliati kosa na sDrg tavati: hod. poloziti-udariati. sprenal.la y'r.liB-. rE4rrr rz rob. v tem ga nesem (fom ) rmja.Sibati. len Mr . sirildnik (prcivekovalcev). ttt posooa ln me -{II ta za zllo lntrrrKo. se no Bpar. DUSpanOV datlprodaj ati Ima i I iradnica: 2. tti vtikad.impf. krG rasKr r'''. .2. strok pl ErEtrrla n stckleA. erm rmrrora I Sipkov:a iaeoda rmf. pogreoov. ulrfrfi!. Pr* dajal€c.i kdor ie veliko hodil po svetu. fr? ''u. Sirokost. 2. polnienilaa' njedji Zelodec U-ed) irrlpl Siriti. dajati. rokoliden Itrr4rorrfia f Sirina.qt Tlnnlen 'Jltr''ne.o. IItrIAex(e tu[AeraD tn ovtar./vnEnp m oot zeLe Ka. . tmpJ llaal:ru. npacKa ureruepn ce inpl Sopiriti se rqetn€frlal adj kolat. zlata pena. nausDaul uesmp z klobuk un!61rlnn(aI liba.BlapKa / Sivanka @Jas ftr gl.Ja adi indecl arh sladek rlle*ep1i[ca ce rl Dostati sladek. suvati.ar trlt6Wtl of. tmn sDnenoorrr se rrertep rz sladkor EeftepaEa I sladkorna tovarEe*epeE.obovine. -lrryt n konica.dr. gizday. tltrI..ro n Silo.regr adi gl. konica tntr . krojiti oblekoi. vren na (uln EIIK a liska: trIln(^n! (tltr-InKr. 2..r rfl kroiad runmvra I Jivilja. valiti se.dni !ipek.ol l. ki Dase mlado drobnico maer<e.pt mertepvma z fam oonbon t [ e ( e p l E j a .aesarek tnnHea-rrrxEeaa2r.gr. t vojaski NnnKaa adi lam debel.ruecrolr€Arga luegropeARqaf flar pes sorla DSenlce 4U TIIAe)KC Irtllaect 485 uureM6e]rr|Ja rttecroru adi Seststoti uecrot[nru num leststo ltecroqaeH adi sestdlanski EecTqacoBeH.

gl.lrlja I'fi'T IIAAI rc. Iln|q1(r|yEa . f lrapnel lupall fti vijak ltrplp:e. . impl zaiklepetati. qKpra. inpl Sokirati. prizanaaati mrep. 111. tatvin. Skripati ulire(ap n nidvrednei.tlTH€ Ce.n sladka smetana EMe(apira impf iiveti od uraarep fi popevka prevar. ploskati. urraBlBa pt. Spalir (sadje. zagrizenost utoK fi soK. rUMYn{Fa Ce PJ. tkodili ulrerr r(.2.I klufuta. u&urrrarcnar odj fan prismojen.rar4r 1. plosniti. moditi nouyp-luotrypKa tn-l cev. osina. lig 3. voznik u'6. pars[i. smrkati (nos). nestrpnost. tekodina za stroienie koie lrralel ni bol kislica urraDn. dcsnati uriararurqa.afr\Ya mlaskniti. suh.. mchak. IItr. impt priteti. -rEr ffi lit lolar.rti. 2. pliusniti. alkohol rrEE m konica.. ltrKo^aprdra soltuna I ruKo^xJa. obi. impl za5krtati.l. gl. gl. urKprrm. ghditi ul^ar(a/ troska.AIra adi radodaren tureAaq n vardnez. stojnica ltrraodra I ltafeta nreAap.Zelkah) E-rM!l(I|e. srdo iesti. mlaskati. zaulnica.u. rzmuzniti se urMvxaN{a-uMvKra o f. lig spletk drga trrn.fLrt. oderuh. vohun.tirm imol l.lltr(eMftsr 41i6 uMeKap!Ba IIIMUg(A 487 utTeroqtllIeq r[KeM6ecr odi mlahav. dijak ponorel tnKoao n fam gl. -tIIa adi tkodljiv tllrelrl pI lam z dir.gl. sefalo (pii . r"ry rulrmrxa I Sminka. zaElMajsep n lmajzer Skripati-Skrtati. skorE! aItr€ t dem od tn alla iav po malem gaziti. ostriti. I wd Sola (stav-In| u^aJOvBa inpl brusiti. solllAaJM n izpljulek. ltrKplmrYtr or rn rned kap.opKa t ploskati Eiopaas. nec. rajran EoDmniiaM. r nr llep. n!. rII ana ti: tie namicniti ttrrreMm slem. urcopse. oskodovati. eq. mlarlr(oa!tsartre z golanje. Edt{q m razporeK rur oDlacllu ERprflfie. redSkloDotati ^enlovomJaK nr rroton. rezalnik tIft o6adnKo6^dcr 4di suhljat. drpati. rfi pl smuKnltr. 5turnKo. irnpf ustrojiti-strojiti (koto). aofdtati.re pl gl. ruomyBa pl. slepl.ritu pl Spageti. MV Ir eCHa. aelada rflrpdflr impt Skrebtjati. brizEalna wxlpl{ra impf l. testenine unaJr rz shramba (kuhinjska) urtr. urKiuaeq. . sle mRpof. 4.irit mu ie klotuto rrrKo^rtrrK. debel. naslov (v zadetkufilma) uIlpIIg m vbrizgalka upaltr€ -EIra[HeAa m. 2. iffipl El. polniti. irKptre. uMyKa. trd. vohuniti rmfipllryc n Spirit. 3. 3.ce: Solati se ull(oalBal| ddl Solan. MV lx^ar(Ila ) lu^aKaHurla mKoaKa I zool ikoljka ptiti. lopov ulKpTrrytsa lu(pTEe. luotra. pretepsti urra a I hlev ruraMa f popoln mir. AaM a sa pf. 4..poskodovati tJrrerz impf tkodovati. v blato. gl. -rE'n Skodljive€ nrremocr f Skodljivost ETeto! rrcq. tmpl DJlal[ret pL nftparfte. a den od urpa'+ v{ace( lllra6 n Stab EraBa I stroj. -'J\A m gl.vsesavatij oblizniti- lizati tJrwrpaimpf \ezati.zm4a I hranilnica ETeAriI4 adi varden rur€ANfB€q.Alrotra f radG darnost rmera I Skoda raereH. Studij lkati. 2.. oderuSki. adj suh. udarjati z dlanmi.. oderustva. sJreTIIIIK . spraviti v sok mo. eaziti. -Bwr m vattDe'. vodovodna pipa Eooep ft sofer. bresti drranost Do blatu: 2. MV TpeCtra rn ustanova I Ha. lig lanx naseskati. varovati.Zlindra ruaana irzpf l. ogledD}t tuiomipa inpl Spijodrati. ''t<o.lidilo urMpKn sesalka s cevjo. uore*aDcru adi lopovski..ur ar(vrHu{aI umazaniia (zaradl polite vode in aofotaran n ta) a!tsat|ocr I Solanost. I|IAAKIIVE urKoacrfl adi Solski ''. vardevalec IrrreAer6e vardevanje 'l rdre$r intpf 1. gl. uvel. pl urropnl*p n iLem ploskati. sesolll-vpliisesaii. piti 3e^enH. uglajenost. neumimpf Solati koga.yoa no blekniti . -3Mor n Sovinizem. kl(.trebusat rKo6at skobeli. Mv yAp( (ny spga.-rJn I skodelica [toqne. ruKplfgle par. n 2. sesa--lka.pretres lroRripa pl. shuiBan rfKo^a I Sola. !trcniti-tedi. ulKo. ufi{g a t zrezeK [fto^a I lasnica ulrlp z vrvica. urKparE!ts4 stopiti 'JJ. Stor [D. frimdiati kloutKo crBo ?1Solstvo futo. 3. ost. vardevalec tnreMrBocr f vardnost urreapocFtrrre.krepko mahniti. (ljudje). lqu^lrlure . lpalir. spletkarqKDTII!'BA ski !q^ai .trta) runeryaaquJaI Spekulacija tnmoH rh Spijon. yardevati. eobczclati. rx afla _ od urKopKa Stordek pl. priklopnik. rftpTa. 2. gluha tiSina nraqra-rtrTaqr a I metalna zapo rlca rlTasa r.iecr adi lit lkrilast E IIO m gladkost. oL unpI vsesatr. Studi. zaakrtaplosniti.!rrq tr lit lkilavec l€ takt (o obnasanju) -. l.rJa. privreti. apB uqm4a I nadpis. srnlrr.

'usrip"iti anairm impf cePetati. za' zf Datl zaploskati. garJav rrrlTalocr I €ariavost. . gal. u-(rD6se trrirKa t zb. bidil ga je obad. ".o\ tati. ryx-filr. unprcae.raBeE fudi zmesan. r\URa tmPI ucarJarr. DAiikati se EiTperL -pq{ m zool c'.i. trrr61€E11rn6 varovanka t Eni6airoq f krnost. bezari pred b-renclji (Eovedo). pust. tkani' urrpexue I zbosti.-W m Eoz(lrceK. 3krbavec [rrrrroBndra n e3Aa aaitnica (med. od dnjrrra dellica previdno! nrrnq<a f detn od 'I'Iwla vioexa impf rahlo zbadati. {BI| fi stavka urrnalKalrn stavkar adi stavkoven.i na urorvKv colt. doneti. usdipinceta.lra'inpl izginjati.adi l. -x. okmjs unrrern lta cdj varovauski nbst.frtek. 2.pJ'pt 2.ati. urparE Sait-(tudi ttg) tnrd .e cN itD. ^or oonoreiie m lam dolgin irpire. najetiti se. izgubitl se. gl' rrr1rtu€ . pohajati. . rtrVMor/llawa pL imPt . vreti. -MIra ad.. rla ruapeK e.gristi urrnnxa f klindek.. predramiti sa. duslavi) jed.. preslrasrtr se. dobivati Usaje ElTaa 44.urpKel. Storkliati.) rrrmb f deska. tepstr. postoidti [v6a t kotuh ui6aia t kufma n ldm dvom.tm ploskati. hosta. tlYMapcJdr adl gozdarskl. grm. rllra ce tntT r. toPc rrrnn all ialov.cror-I rta nrrnqe.zaskrtati (s Skarja|tIIEDrr irn tt lkrobiti mi): sl. brenceli: ro OarH r. ialowst. primazati zau3nico lrlt'lra I gozd. btez truda. varovati. prestrasen. co rplr r rrr' okrniti tgr e manjka mu deska (v rrrpeK n. izeubliati se: lavati.rr n1 zool obad.id["W!d. kiiubovati. rag' lla po5lipavaii. ronyK urnnriarC fklelde.. iryff dem od ruvMtr Suldjati lltyllraai. lrrio. ufra f garje. Sdepec. modno za' boleti: Drir'reti. srab. qozolceK. na rahlo !dirmoarne -lic ?aSklePetati. usutr se. hrumeti. adt fatn lah\o. oZtavati wryp adj prazen. 2. zaropotati (z rgra(veter. lG garski qYMapcrBo n go-zdars-tvo . prestia5iti koga. pf. oster rtimlr^ts ragljati.pobzjkovati.. ovomtllv grinte .. -ce: zdrzniti se. rqrpajK.: zastorKllatr. PresEase_ lotot' coni kakor hitro. de urro{t. kadar. Ducen.Skrbavost.n adj krn. ki. trgati mromre rf d.recr adj suh in dolg kot Itorklja .. poceni urvirutD ttt I I 'Ti!33*t*"1tffi. . -ie: DFIreKHar .i ki gdiplje. rrprrpa -impf se.r.a za rzKonsca_nje . Iuwlto BeTePqoK zasunel Je velrc Er!!|oEt'If adi gozdnat. 2. rrrrpxosu m zool ltorklia urrlre. rl Ergwil*p n dem uTpel(. stridi. aritek tlTlpn lrrrlpxa itnpl car'ati. Sumen ntuwr. dim) dim do) ui'Hie"#'iFd"iiii. 1.indecllam sunlllv. Skarje (rakove) N$ae itnpl Sdipati. dvigati hrup gaJ r[lMJaK. kakrrnrpei. nerodoviten rrrnp adi ial.-zaSlrtati. brz nost ko. nore ri Iu!6euja ad. ffir. Ha uTpeR! pozofl.. imp[ Sumeti.-li> gar wyi'.pl udariti. utY!( cE tfipl atoolvau llsaje oryrue . klopotaAti. sukno.trTlreKHarocr urlMor aDq 'trrltel(rre rrrflK . zazaceDetatr.adj. mraz. okr' unrrremc -rq fl varovanec ETpttirrp6al Skrbast nien. osuplosl. urmrea rotrptixz impl po koSdkih lc miti. lan ti Dck ruiwlxa impl dem od ulrune Ilrpat(a o . -AEa 4di sditast. koruzno steblo r[lxo(a. nerodovitna .sjrbcr f' predramlje' Senkoli nost.bati se \lrro pron kaj. ruY|'tro / l. ker osuDel:pnsmolen DrroroAe p. cvrleri. dobltt wtoglavlco l. ob pamet Driti uripx. t rfl Erpafl rc. gozdnat. praznost r[r!"rrir ce impf blodrLi. urrD6^a t tan Skrbavka braniti pred aim urrrrolnien. 2.'ot karkoli. 2..cridati urrypocr-mtyporuJa I gluhost.brezzobost Et'Flt impl Sdititi.ro. zakaj. larc nrt ral. kar. I[!r|eH. zme(atii -ce: medletl.apl{a I gozdarka rtrl'nlqplEq. uriajnaqcn stavKafsKl pl sta\kati fl TDaf Kvla i m-tkrtati. veja) E$de pf zaiumeti. -iuf m fam lkrbec. brez glave lnlMor aar|. odlamljati. nilo trzati se. ooorvarr garje.i gozoluna' TaKsa go. -KAn m zool gl. ad.' biti previden.n baionet. mvvja*. Komal bhao.+fo rfitox^e impt 1.t Sduta rlmi. rezmraiar 7z Skrob ljati (s Skaijami) nrrqira I l.1 ropotulja. usdip. gklePepf Ir6aia. nru' Pen.. T I I I I I t I . rrrrpan1rya_a-. sl(a rezli. IxYMoBura Mecsocr gozonat kraj. gozdnata pokrajina ErlttoBffmcr t gozclnalost Elaror. brizgati. sponki za lase: rakove Skarje. sum '[y6e d. ko sat (drevo. l gozdar. de3dica. blodili u -rvrsed i"gi"iti. ialova krava. praznbslav' impl toiiry? .. bodalo -peta (Pri Zenskih lrfltr( a I aevliih): sl. lzdi$utl se vzravnati ErpKoA. 2. seipalka' zapeniata za Perilo.

# *".urin ras adj Setestet'sumec T'. . smeti."llli["# JH51'*.tllKaB sebojno se opiavljati. sume'i. prctrl!.1::'ila&?i:'L.. o("iilil:"f''iij -l1fr 'f .Sumljati' ry. (v t votlina. . rverle. 2. miti. In!'u.ii"rur'*i..i .?".. tErlEtryD.Sll. rulrrrKa uryxrlMKra I tepec.l -fi::1"'"9" opilki.zdravil- I'H.ti -Hnlii:'i1"'$r*f m T|IIIEIKoT sum' Selesl surrylf.lq on fi smetl. -trH:::l$}fl' -$. zaSuSteti-Eeleste-uryuryxue pl prisepniti.$i:?':'7il' glavec |I!|lrAtrDelI. sla' ioumen.i. hvaceimplkvaritise' . a posoda cepecr. sodra.35J$i .reli besedico.il:'' 4x*alt++i.*jtlgr**h. *15i?"?.l'.*'YI.. lepnitimogrede."*f .i. Susteti. Prismolen. ""'-' 1.1 li}^-""'. ::g:J. ur!'In elt utyu-ryrT5e Slsljanje. 0".razprigepctarati.?:T?rika -ffi-i#jr'#la'4il*ru -Ji"""..1i'ffl:::"li.. tedi.a pf. -Bg'' t..rifl"^ iverje' 1.sdr':1. urYro Mrl e nekaj mi manjKa urllu IID 491 tnyruyMlIra sum."'.. prc'.rjen. slrlu novlco tl|llno^Ka !flpl gt.:lrmr*. _*IJl#'.r*irw ^ orn fdn hvala' #.1 Puhloglavec urytr]uoocr f votlost.inp1.""'. ffi*uu adi luknji'av' Pot lukniidavost' SelenNrrro^s il Pt.\.i'**. t t"o'i^ti"ou"'n ."lh"3ttli t""tt.z. brizsai#ri -$li ^r]6JJ"[ lcrz sirup.iee imPf Eelestetr' -$i"14. duPlo gn'.trryMOrn 490 rutu eK ao iloveku) toPoglav.'r."il?"-fr"5:l -#rur'"i. xrylrme. gl..riti.t.'. drhniti. teslo 4#.. impl nasan]egovorlc zaSelesteti.ruvlu$ra . iepetati no sKnvnosu.. mcd.".E#i-ffiqfr51tiiiil: -n"'*tt*l''*'Hi:l. rrl.:Lll"il *{ffi . DnSePetavatl ffiiLp21sg".F##*. oprinasad govonce ki. pi5kavost dreElIl^I|ra J r?/d duPlasto -$l'f"ll'. babje p3e.1. .:# .rrrD adl gl.:: -l$":l ifi brizsrti' -se. susltatr. Puhlost. I r!. 4.f5x*F*.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful