P. 1
makedonsko-slovenski slovar

makedonsko-slovenski slovar

|Views: 5,231|Likes:
Published by tofsy_girl

More info:

Published by: tofsy_girl on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

I

t t
I I

OPAHIIE HOBIIIAK

FRANCE NOVSAK

MAKEIOHCKOCIIOBE,HET{KI4
PEIIHI,IK
l'lfll{blouanskl ln (nJ12. Jezl|(t tz

t
I I I I

MAKEDONSKO. SLOVENSKI SLOVAR

Lqx -

F. NOUSRK
BI ' 7 3 =8 5 6 =B E 3

=

I'lakedonsko-slovenski i

B

I4093

E
=

t

t
I I

lllillillllllllllllllllilllllllillllll||lllili
3 ? EE I4 E E E 5 4 AP'{ABHA 3A^OXEA CAOBEHHJE rbYSrbAHA 1982 DRZAVNA ZN,OZBA SLOVENIJE IJUBLIANA 1982

PREDGOVOR llabent sualata libelli. .. Za prvi makedonskoslovenski slovar velja v celoti omenje. n-irek; ki ne brez podlagezatrjuje, da imaj6 tudi knjige svcije usode. Drzavna zalozba Sloveniieie dolsa leta iskala avtoria. ki bi preyzel izdeiavomakedonlke-ga slovaria za Slovence. I'{d le nagel razvoj makedonskega jezika in literature in njuna uveljavitev v svetu, temvet Se posebej Zivljenjska potreba, da se jugoslovanski narodi temeljiteje spoznarnoin se kultumo in gospodarskolesneje povezemo,je sproZila in naposled uresnidila ta zaloiniSki nadrt. Prvi Makedonskoslc venski slovar [osi letnico izdaje 1982,kar za gotovo pove, da pot do njega ni bila labla, je Seveda pridujodi slovar, ki prihaja na svetlo ob 4o"letnici vstaie narodov in narodnosti Jueoslaviie.hkrati Doeastitevte vcli[e obletnicc.Ob zadovolistvir. da-id storien Drvi korak in led prebit, pa se zavedario, da bo- slovenski LniiZni trg kmalu potreboval popolnejii makedonsko-slovenskiin obratni slovelskomakedonski slovar, ki bosta popravila zamudo v pomanjkanjeslc nasi leksikografijiin odpraviladolgoletno varskih prin6dni.kovza iezike na5ili narod<iv in ilaroinosti. To je nag kultumi dolg ii obenemimperativ dneva. je Povedati lreba nekaj bescdo seslavitega slovarja.Njegov je predvsem ponuditi bralcu strnjeno informacijo namen o sedaniem makedonskembcsednem zakladu z dodatkom dolodenela Stevila pogovornih izrazov, pa tudi starejiih bo disi z zgodovinobodisi z litcr luro povezanihbesed, Slovar jezika Instituta se doslednoopira na Pravopismakcdonskega za makedonski jezik Krslc Misirkuv (druga izdaja, Skopje 1979)ter tako p-rina3alcpo Stcvil'r Incdnan6dnihiirlzov tot integralni del makedonskelcksikc. Uvrstitev takih gesel,pri nas imenovanihtujk, podpiril (r\cprav so sploSnoznana) njihova najsirsa raba, deloma p:r ludi naglas,ki se ne ujcma vselej z makedonskimpraviloll irr v(r \ih tudi pomenski od. tenki. Zaradi obsegaslovarja, nrDr|t|i|rlcgtl predvsembralcem s srednjo 5olo, je ostala fnrzcolrgijrr ,nl manj izkori5dena. Tako je bilo mogodeuvrslili vcf lxsc(l lz pogovornih in stareisih slogovnihplasti.

Y"*I1t.r ) fE,*
(o'"\ ::i?il{.'#E
?rfv lJuauaNt^t{l

Y'+

+7

I
t I

I I I I I I I

Dragocen ie delez.ki ea ic k Dast:rrrku nriduioiesa slovaria prispev?la magistra Bisirit:rL MiIkrrl,,vski, m;ked;nistka in predavateljicaslovenliine na filoloski lakulteti univerzeCirila in Metoda-v Skopju- Rokopii jc hktorilirla, ga tudi v leksiki marsikje do-polnilain ga aktualiziralr. Zahv,ljujem se ji za vcs lrud, kr ga Je nesebiino vlozila v to dclo. Hvalo sem dolzan Ludi prof. dr. Dragiju Stefaniii zc litcraruro in za Stevilnc koristne nasvele.Zamudno in zalrtcvnoprepisoranje rokopisa je z zavzeto natananostio opravila tovtisica Olsa Radovit. Njena poirlvovalnost'ie 6istveno skrajsala piiprarlialno- delo za tiqkarno, zatb ji relja iskre'na airoijeva za\nvala.

NAVODILA ZA RABO SLOVARJA slovarja sloni na I-eksidni ford Makedonskeslovenskega ja3ltK", ki so ga obseZnemdelu,Pe.rHn( rla Ma(eaortcxrtoa v redakciii akademika Blazeta Koneskegasesl.aviliTodor Di' izdal pa fritrovski, Blasoia Korubin in Traiko Stamatoski, -Iistitut za makedonski jezik v Slopju (I. knii v tleh kniisah Oea l9ol. A - N .510s tr ani ; l l .k ni i s a 1965, P,595s tr ani ; III. R-S. 606strani.).Cdlotno delo zajema blizu 65.000 [niiea 1966. besejel in od teh sem za priCuioci slovar izbral okoli 20.000 je 5ed.Nepogresljivaopora-pri izdelavi slo^v-arja b-il fl.panorruc
(Skopje 1979) Instillltil

V Ljubljani, 22.julija 1981.

France Novsak

ja3rK Ha MaI(eAoHcKrzoT ^rrTepaT!'peH za makedonski iezik oKrste Misirkov..

Razvrstttev gesel. Posebnostl lzSov[rJlvc po makcd{,llski lllltllli, [l Gesla v slovarju so razvrSdena ima naslednji vrstni red: a, 6, B, r, i, i, c, )K, :1, s, rt, 1,.,(, ll ,+,,M, H, 16, o, rI, p, c, T, ft, y, 6, x, rt, ,r, u, trt. oil ^r makedonske azbukesamo rB ne Talcnj:r tlul)cttcl)('sr'rk. drk Glede izeovariave * in f velia. da uslrcrala srl)sk()hrvrrl skima C in-d. drka s, tako imeiovani ostri z, Fa jc rvcuc('i par soglasnika. ki.ga.poznamo ludi iz slovenskih glirs(,vrrill c,. zvez (npr. v pnlmKu l\ocoeKr.

t
I I I

Naglas v makedonsdlnl Velia Dravilo. imaio dvozloZne trizloine makedonske da in besedendglasna prvem zlogu, te pa je vet zlogov, je poudarek na lretiem zlogu od konca. Poudarek ie torei odrisen tudi od t6Efre besede ter preskakuje, kar naj ponazorita primera: BoAdHu4a, BoAeHiqara (mlin), Ae6, ad6oBlr, ^e66Bure (knft, hlebec).

I

t
Satcdostaldk Samostalniki.so oztradenis kraticami za moski (fi), Zen-. ski /l) ali srednji (rlJ spol, mnoZinapa ie naveaini ie.'ftiaar odstopa od obi6ajne z obrazilom -r, borfui da gre za gibllivi voKal, Kl v mnozrol .odpade (HoKor-HoKnz, nsre^_flerIl), za glasovne spremembe_ (BoAJ(-Bo noAaroK,floAarorsr),za moZ_ ulr, nosu ovojn-lnobllk (!(/tyq-r(rrv,.roBn, K y.reBn)ali za izpad lrke xor v. Desectah.c yvaJ{lryqal-I, K!T[ja-K!"rn_r. Navedeneso tudi
mnozrnsKc oDllKe -oBI_lH, €trut. -ril6a.

prldertrlk Pridevnik je zaznamovan s - podano obrazilo zc, zenskokr-atic! adi (adiektiv). nato Da obliko ali'oblilia s dtenom.& Je rma pridevnik gibljivi vokal (3a6oBapeE, apFxoa), -BBa;alreH, . clagol

Glagoli_ predstavljeni v 3. osebi ednine sedaniesadasa. so ponekod Je dodana Se 3. oseba mnoiine. Ta oblilia- kaie ! svoJim konanim vokalom tudi gtagolsko skupino a, e in i (bega,- kaZ.e,nosi). Oznadba pl-lmif opoziili ni iiaiitnosi m.areooosKegagagota, da nastopa v do!,rsnqDedovrsnih DaCemer je v slovenldini dana prednost dovrloi (per_ - -I,-pnreE vnl) obit&i, medtem ko je nedo\,Tjna (imperfektiwa) oDIrKa,ce ru neposrednoprevedena, lahko izvedliiva iz Drve. lzrazne moznosti makedonskega glagola pomembno bog-atijo prefiksi, med katerini so zlasti-do-,za-.no. ore- in drueilZaio je treba, tada-r prefiksiranegaglagola ni v -slovarju, foiskati Iemeltno besecto. Slogovne oznaCbe S-logovne znadilnosti. posameznih besedso podanetakole: trratrca afh pove, da je besedazaslarela,ne ved Doeosto v rabi in da jo sredujemopreteZnov literaturi. podob-no-opozarja kratica kisf na zgodovinskeali z zcodovino poveza-ne p9jlne..-Ozna{ba meri na kvatitcto bcsedein oznieuie. da lit ni iz govora, temvea da je skovanka. Nasprotno oa ^vega Ian kare na pogovoren iezik nilicga slila, krati(a /rdz ira zaznamujedoldde; idiomaiiaenizri

I Y Y, + O,x X, q U,.r rl, u U, rlr IU. I I I I *,%*% yfr I ^ofrp?oC 4 @*tr f //,*'%,/,7,,',2//. I
Azbuka a A , 6 6 , n B, r f, a A, l f,e E,x( ) K,s3 ,sS,r I{ ,j J,
'I K K, A ,1\,.b.&, v M, rr H, I! Ib, o O, II, p P, c C, r T, ( K,

t
I

t t t
I

numerale. samostalnik moskega spola (r.zaimek (3aMesKa) particip. zastarelo avgmentativ botanika cerkvenoslovanski conjunctio. pridevnik (npraaBI(a ) adverb. p. prehodni glagol (||Pr'o^crr raaro]\) vulgarizem zoologija zargon geogr gt4m hip hist tmpers t I I I indecl i&teri tqtr tron kefi ktrl rtt m med impl muz.gtas muzika medicina .u-reo ) interjectio.) pogovorno figurativno.prislov (npri\or) anatomija aorist arhaitno.Ste\mik(6poj) oppositum. deleZnik religija singular. nasprotje pafi ikula.veznik (cEp3rnrK) deminutiv. v prenesenempomenu fizika frazeolo$ki izraz geografija gramatika hipokoristidno. dlenica (. samostalnik ienskega spola (nMer(Ra r(.Stevilo. csl cofq dem nre KRAIICE adjektiv. brezosebni glagol (6e3^rFrerl r. tisk trans 't)ulc zool neutrum. predlog pronomen.racrqqa) pesniiki izraz perfektivni.laro^ ) gtagol(HecBpureH o^) imperfektivni.indeclinabile(uemueu.) utn opp pesn pt pl-impf pI pom gI pfaep pfon pt t fatu lic fiz f/az sg subst teh tip.p. ironidno. pomanjsevalnica dialekt femininum. medmet (rBBaK) verbum intransitilum. dovrlni glagol (cBprueE r^aro^) dovrsncnedovrini glagolskipar plulal. mnozina pomorni glagol praepositio.MeEKa M.samostalniksrcdnjegaspola (IIMeH(a c. nedovrSni r^a! nesklonljivo.I I il n nLf pes t I I I I I I I 4di adr 4nclt aot arh argm bot celkr.) zglediz narodnepesmi narecno numerus. posmehljivo kemija kulinarika literarno.p. knjiina beseda masculinum.ljubkovalno (sa ra^eFo) historidno verbum impersonale. neprehodni glagol (He[peoAeHt^aro^.ednina substantiv tehnika tiskarstvo verbum transitivum.

I . obrabljatl 2.^. Cbenovec a6paE ra l' svetlolasecs pegami na obBzu..: *. "a tlut INNrA I ti/. .- * : ." . agovo |rosestyo sttBr n l. posrednik. belolisast konj orl izrerj hbv! aBanm l.ii. ima kratke noge ara a m a/h l. . poslalau top a6oHoc nt . uded: 2..r'"' . arh 6eti ita fiusliriiint. -EDra nt avtoDobilska cesta. Jr.^'-'--* . . . a ali . . odpor. brisada aa ncKtr adi dvorisden aapr t ath sinafom. ampak. 2. r /"J . .j . .!..a artr{pa i -. s& mouDrava . dvoriste. detcldiv.fr+( f!. 2. sporcdilo.. co aara ara ui ftr Ayaa la..n/. 2. 1 d1.oil'.*-t:: " ''* '*' . KrolasKr a6ea cdj (gro -suliaen. LI 13 rrl: I .: . kakor"r.L"ol ') .t/^ ' i i .l t _ d rr. piitisfiti ni toga - !.l . 1.. 3.-c€: obrabljati se. .. 1 . 7 -mr na ograja (okrog NSe). i?1 .na) fam vest. avtokefulnost arroi. zastopuitt Z.":-" I I I I I I I I I I I I I . ali. r i-a s r lndrrq ({t}ol{ NUr$tN|l|ltt1 'a . sukniie pri ljudski nosi a6ar{p m senanik a5a@Ja. i?livna os..-iz abe begasuf.iiia. gc spostvo. alantgarda. tt'J' tl'!'. napmva za rezanje tob. zidaar. intei a! ah! e! a6a/ 1.Er I avtobiograhja aaio6ft n avtobus aEroKeoadHosr f (o Cerkvi) neodvisnost. .ot ebenovina. hitra c€sta.. bd ko. tidoyska shoilnica aaro6norpaonJa.bnost (Di kakem podrodju) ata m aga (turlki zemljiski gospod).. {r.ruJa... .l/ \w... A'1"". plaaanec ornrdm irzzf aeitirati. aseDt. delati t6po.e 4^!.BrotraT.rfr n avtonrat aaroMo6f^ m awomobil aBrotroreJa I avtonomija.. . B. hitrc. conta. .'t^l^ l. ^@p -m zna( atu inpt l. 2. agovstvo.1 i r.l t' . izbrana deta ar66c rz predujem ataa:rfpa t pustolovsdina aar1cTnr avgust alrlcroDcrx 4dj avgustovski oaerrrla... "i'J*'. ti. ze Pmost aD||JagxJs letalstvo t lnat impf od interi aDl lajati * a t.' ^tt.fit t ayenija arepsrJa I averzlja.ka aDaE-dpAa I predhodnica.i 'r r 'r ' '": '"'' ^. ADrc laror Ha 6lrarcrDoToE qAE+ crBoToavtocesta bratstva in enotnosti aBrop m avtor aDroD[rdrm l. I . iz domat€ga srrkna) -leke aoaErcru au.!.. yDliya.-* rr il"F ".'." d^t 2.'""'.. . moZnarza tolCenie: 2..* '. udedna. ^.{E rz kroiad (za ob.." rlf. *L.t.vrsta sukna.I.

intelj pa l]ajl arcwn m zool Skorpijon. jej! joj! (izraz iftipt upravljaaarumrcrpfba oj! aJ rI|. gL IOTBA!I nacln aKTt'BeIr. mlele Dapnl(e adresar aJAe! p4rt-hajdi! aj-te! ha.rana. slasdidarski.nra I L ktepetulia. v sluZbenem razmerju. aroE adi agov. 2. -ona adi akciiski. depta\f 2. 2.r azil. alenek v veriei. 2. 2. poiemanie nchsno moder arieirda. z. lLm razqorciaIi. cestni ropar a crn adi peklenski alAvKoBadi hajdukov rn adjutant.orja. -Tr|a adi oroden a arfta f priprava. zapestnica a m kem alkaloid '('aAofrA a^Koxoa ttl kem alkohC a. gl.7. stras[o aKT.-ce: butniti ob aKo 1.idfinorpaqxja f uprava.2. sreda. klatiti se.arh domat^ Zieal. 2. {u m arh kuhar. delo. pehati se.m fam obidaj.|l:ff(. arrvr rrr rlttSik afoscKtr 4di agovsKr. ziveti. adaptirati (pa6orara)! vso sreio (Pri 6aer.r rn()dro nebo. fig a. 3. deloven. vogal. lig groa oseDa. aKcent arqenripa n impf . iur rczprava. 4.a fi.. azbuka -avPm l.r/ rlg('l)r'il a e r?arir slfilDisac a^err.jdiaart. suniti. kos obleke a I(a I l.alAlqna I hajduli' a36vKa t cirilski ali glagolski ca. 2. adu aAarrlnpa pt ln rmpt pnlagoorsreano!: ueKa e ar'p^Irla ti. sPocDu' sat do. ti. hisl hajduk._-urr I akademija . umiranje. ako. pritrditev) aapec*pa . pehati. II. adresa aSll A tn. poplah. slaba knjiga. -r t rn ogel. in inUl oasloviti ala!t(. ekon aktiva. 4I|a fudi azbuten. adrete! (izraz^ zapoved. tanKomIsetntca a 6-pM n plat zvona. Dresenedenia). a36!r'qeH. prilaeaiati. administrirati ?rl BIl oi ti! oi i! (nat Pes) aApeca f naslov. -Dor adi ror./. adAOrxoAII€J mr mar! ministraciia al! interi l. hajduaiaidso oepon rfu fi letalo KOVanle ar(Aep m zmaJ aJay*ul. skupina. kot aga. blagoslovljen.s \wcrru re()Tef. -E I napad. de- arsrurrHu4a I arlr ljudska kumnja an('rr'. impl farl udariti.-uor a/i svcll() t(l(t a ecr. razpolagati arall. kol aro^eH 4di ogeln iilsrlnir aroKnja I agonija. pomagati pri poiodu aK4errr rr naglas. vladati amsa impt a:ap m fam 1. coni de. agresija a}{l inltrj Jejl (izraz preseoearDoHoMf4 agronom denia) -1. gospodaric\. dasi. g. -Dua aid 1. hatctu[lnla (Po imenih drlonis. po wstnem redu aJAlvru adj hajduski cirilskesa drkoDisa Pes ag6vqnri -Et i spisek. -mnn slaSdidar za turski med (alvo) arraautcKn ddi 1. gram tvorni aKroB[ . dejaoje (v dramr) aK'rsBm L aktiv. adrea6pecdrrr Zivina ''r sant aJBaI ft l ikra.niti. blagdira] arloMeD rl kotomel 2..a. 3. vtikati v iep.razboinik. zadeti se. n afAvdr€ az in buky) drk -r6bat trajduk. aKHlra pf. alarm a^ar m orodje aaarerr.cdlr m naslovljenec. poudarltr-pouoarlatr arqrJa. zadeti se aKaAer. a3vlrerr. 2. rce: 1. aj4e. orirediti.l l.2. I babicar. orodje a Ba I turski med (slasdica). Dabrca aK\'rrmpa inpl biti za babico. teleb" . poliljatelj. haidusko dejanje a6eceden. aroi. znam po arzouKl at. hajdustvo. sinji.r^l a llBqerllfe-a^fi[lrorrtc tt t ttt od a^'lBse. derntcaj Mv ce Ar-rraar (Mv [afaar) aKqErTe raste (Dada) mu ugled artqrr6neg. odstavek a4[rure. 3.. sru-nagrasau. roTBaqKa aKqrja. opravrJrvKa. 3. zavetiSde n3rnf. gram aktltni deletnik aKgtre.alK\^s I Tool morski postoPad ainriIa m [am lenuh.i po'reSe\ a. korist odreiati. se. alj indecl a4 zr lit pek-el. prizadeven. pasti. Pribofnik afyrarr aial'r<wa impf haidukovati aepoAlxtM . suvati./rl|a adi alkohG len a Koxo sqap z alkoholik.rnlnc oblckk rr a Inrdja.rxoxoaeE.pf.had. 2. piJanec a o'! tteri halo! (pri telefo- nu) . sinjina.l $:rr)rc . solata iz aApecap .-pna adj azuren. basati._podzemlje ireli:n.napla-pl. 4u I /ip allnca. -ula a oblcka.?1letansce tt hajdustvo.agov.I I -4 afaecT t4 aJLas l5 aKa inpf fam I. 2. poudarek. ax riMaT[3Hpa pI rn lfipI pfilagoditi. derovanJe. suvati sej 2. navada. delu ) ! raba a! part 1.2. Dovo vrsta. ravnanje. obrolek. |ar I akcija. acresrrau . delnilki - janje.r seznam naslovov. aklimatizirati arue.ani alh \eier tk a aI zmaj a aB ad. l. 2.. vrecnostm paprr. Prid.^lala lttm 1. aj ue aA. plala a^ra I hot al$Lr anre6pa / m.p-aKprepr. velik. udariti se. I I I I I I I I I I I I I rrr rrrrr. 2. . -[B tt 1.r k li(1b o g a s t v o . delaven. aKroBr-r akri (slikarski). -Trr adi dusiden sPodariev o:lyp . aKrn. n |th l. -naslavllatt.'es adi oglat arqurqa f a/li kuharica. 3. tladiti v kaj. oArr I{aRo a Ba gre za med a Ba[nJa. gf.

*l[?f. organrzacija atrapr:Mdll n apaatm6. gl.iei 2.brezno a!.angel. 'H m arabec (konj) 2 Mak€donsko-slovensklstovs! runn|| r/.. staritar afiarrrrKfi.1)l|(lilo Sirl)kimirokavi s arrrrrnu / l. apotekarstvo aftae.I|lr rr? lastnik hana.Postresdek adi aMarrcRx nosalki biti za nosaea.lm n voznik.rveu. urediti.. Pritrjevati brez ' valec aMvr fl komat. areuratt alrcorr!€I*r m absolvent armeKa lekarna. izobeenec pr.nil / arucD|tJrr rrxr(ko ali Iensko / (.afine.rtniK' ceKrn It^Tuflrtc. srroJ. f in rs k i s t l t i v t k .-. auatak arllrRadp .rqrocr I lakomDost' Pozrcs. .. nadamr9r qr4rlr! pf . temnica apatr. ancv"impf . prevoznlK apa6arJEcKn vomiski.D antikvar. neroden ortt'|t||I| ][rl(. qrsko. rumenkasto riav konj wra l.lala. gostlsct'n ancnn u#""J*rr*. -Br m prekletnik. ujedati.oplr | | Atr -rt]lt . uzaliti. rrr razbojniltvo.'/ ""r"dkt janezevec (zga' atlacoHr(a t f anarhiia.ploskanje aparuE^ m fom art. lig aHTrrxat (rotcK posebnei.asairri f gosPa. uuitili sc. aqaleMo{lla.zastontKar rEzlh: arr^a pa6ora iasoa apaMo eru€ I lirezdelnica. jarem .rudrPa Pt in imPI an lrztZreSen rati. gl. arl atr. srbenje apaM cKr adl razbojniski. rosKl par irypf. -Itrr n razbojnlk. cckindck anrnqs I zaPlata.0. sce apa!' Iatrl nr prekletstvo. Pritrje- arqo rr konj rjavec.al ap (3a Ao6raroK). an.l.l tlllla alI aM6nc l?l PrePad.'Er I amltrcrJa . torei alra^ zr nosad.l//l rli. levati nlsl ar[arK(Pa Pl in imPf anga' ar. iz mesta (PnPev lz asreacKn Qdi angelski narodne pesmi) aT[e^qe.oA aqne^oca ce Pl Iam omeuerr' untja Andon gre iz mesta' la' onesvestiti se la.. 1. ar"ras. zavrnitev) rr. dols. 'qrxDa . sl. hlev ) ap { r"repa 3a [oapuDrBa).. tek. . t a m starinski prcdmct. stanG vanJe anarn nr apaS.ri n dem od.fipa pf in impl aran racxe gristi: fig zbadati.lln m jedar aucangnJa.-auogz nt han. gr. ATIAoE q4P. -qla ddj lakomen. aDoBtr m (o ZivinJ konjutnici.itlpt pesn rdg.c-tjl^:: a oBflIUl I pes.razbdjnik " apaMtrja. interi milost! Poma' aFaPrJa -ce: tlaka tisf f rrAe oA qaP siitel 3. -rnr I bakrcn kotel arcatta I jetnisnica. Il. roanertrr. fig parsKr aparDrcTBo gl.oPalrsce..aMaH.apotekar atrreKrapxa lekarnarica."" Irniti se. omozena rurnost #ffS1? kimavec. javno f. loda' aD. ker. oavec. z8()dl)lcu kasca m aM6:aD zitnica.arati. apaME aK n POZerenJe anra lam 1. preadi vozDlsl<l I I I I I I I I I I I I I I . adi inilecl Dreklet apaM6a|!t1a. 2. milost.ap(} f IeKarlca arrreKapcKn adi lekarnarski.rarrn l. apoteka I ameKap.'ft. urejanu. -Etu m fam zajeoko-liSenja. vslaveK v obleki. iz ka' alrKera adi hanski. 2.ii'ff[?Ji.. napitt se ja. razboini- . 2. apetit.ir6ar Ja. 4r tn srbez. -ce: I "i.? r' sNr4lt ||l|T||tl t7 apatr " '' rdeaica '^ffi'.1 dcm rxi aErel angeldek uDno naroailo aserA6ra f anekdota.At4 angel iliia.rf ||csl]r ctc||. aAareMoca. 3. prireditl.ortti cerkv okrogla Pnrzdignjena Plosaa za Pndr- I u^TtuLr . . -qrd$a ^arhqa ocl a[t( a. v muslrmansKr kopalnica "*rT#r. apaMn/raK.r6rdpja.razboinik anamrn adi apaski.I 16 aaoB. brez apaMo^eoeq.razdleDiti'razelenJe-vatl a. lekarniiki ameKapcrBo'? lekarnarstvo. ade odkrito.interi no.conj lam. pnreJatr anc rt zapor. n ilern a^qe. {r ddi antlden a$rp6. 2 . aaoar| m fafi tableta. arr4rda n vhod antlaK coni fatu ko. m l. pilula ara'ica3 adr fazr nepridakc vano a''ap6r.tF ^ag srDetl z. J. -rBrapa. Prizanasa. izobcrtl-lzoDim Pf Prckleti. at/re.Ei. impf ugfizanget niti. anrp€ro.rocnrr aJf I Poskodovan' rirrlicn.sor 4di svetlo rded a^o ec. jeda aparflJa. j-"2 . z. pikati.-priprava.n lekarDar. apa6agda.zapiratr. fl n haramba"{a. Pogubltr se' kaj Sel (tresoglasei nikar! -#il"ffliiilo. nnlika. apasr. orientalsKo eostisde arri. roparslvo aue'(.^uB -imqf posrrescKa l' aMaMm 1. 2. au^a odkfita lat stonjkaiica ^ara llr alB rZ aplarrz. aru6rqrpa imPI imetr' golrrl ambiciio ang. aplt rn (povrsinska mera) ar ( 100 m) kv. . ko[l(or arqap fl handtar. 2.t Poskodovan se.iirati: zavzetl sc za r. zastvar. goniti v leco. PG art[Dt illleft amen 'Lzgo\arl^' pt it iftPI aw'ma ti amen. nr. aparat. Prismolen. t ankcta arr6aicrn ldi iitniten. adj indecl v iz. trg zbosti. vodia hajduskeCete.' r. KacHvBa l|. z obeh strani bruSen not al{gJa."l'. nered. -qltr6a n dclfl zlaml dck.

@dv ta\no. aratjles fi ataae are jd. zbirka li' -stin. sa arep lra rarKo odetu na ljubo. adv odkito. aro!'rn m 1.rr . Podepia I l. dokaz apeH-. delavka aDrarcKt 44t OnlnalsKr airanna imol delati za dnino. konj ariiKa I napad atar(lra pl in impf napastt. Lgra' lec. gl. apfiara -croKa_ clotro Dlago Ma ce qPoAa. asr m fam lreizktJSenost. razumevante. rogozrna aclba. apc[ rl tfi 4fn le\l apcjrar@a. opustiti.-nn f arhiepiskopija. ace. bombaina tkanina adi iz sluaceH. mzsrpen apr|etuen lam potratnost. acoBrir taft 1. umetnica rfl ap. 2. obokano 'stcbri{de: 2. vojsxa. 2.vrl. kot 'je l.l. ap*rjep€Jor. pora. svilena podloga aclIta / rogoza.-BHa adi fiar pes ptrieten.apHIroT ad. sejanec. nadSkof apxnenncrcourja. apxn JepdEm arhierej. drobiz. strani stati ai*go m.izdatek ap. . umetnik. MlIC.nadSkofiiski apxEjep6j.. tlpBesa aclpa se Drrre v Kopnvo ne tresti acrap n1 podloga.. rT dobrina. 2: tam novtit. prienaditi acncrrftiapl in itt?pl asisrirati. 6tlasitsl aoeptMl irlr'rl izvrslrxrl lrrr nitn(.tni*pi pf rt imPl asimilirati.r asfalt acQalrrtra pf in itupl asfaltirati ar. ivalezen.11 apE|rekrflra I arhitektura. nezrelost.voJasclna.':ttrtl(tt rlrl Illllr\r'rr.nrt zaroiiti (se) zarocan (se.mx fam L atli indecl odprt. apHoro rre riAe rc^||ilru. Hajflocroj ce SpJrxcS oA roa ^e. ap!'ieBum fam stro6ek.d.lep aiouar i dilava. imeti stroSke aprnrr -cei m vatel (stara doliinsKamera. ol 'vzlju'5iti.l)ii aoqorrapnr pt itk'lrvrrkr' trrttku aoxotlapKa / l. naklo . iasen: at{riK pa6ora iasna st-var. acxepcrqr 4/a voJasKr ac^x adj indecl fafi pru\ti. -^lra adi tam dober. apc^a{xa I d/. njenost. oA aPeH noapeE lzvrsten. ploacvinirslir lx)\" dica za makov s()k aOuoHcKIIadi makov aOE!. apMacyBa (ce) pf. zlo apoBeH.-mr I vojika. naddijakon apxserrucRon m arhiepiskop. cBDIlIeHriK{BpureIJIIua ap"nnrJ. sG gl. Dnden.l rrl k.-nI| I arteriia_ aprncT-altrtcrKa m. impf arh doseei usDeh. hudo pa kakor strela npnouJa I larn dobrota.initi..1brlv()l aorrorr''t ln. -3x . 2. oditno: a. 2. vojak. arrnada aDr@ra t dobrota.rc:dw adi fan zapravlji'|. stavbarstvo apq. 2. naivnost . staro.I I I I i I i I I I I I Itl apxlrjepCj apxnMaBApriT I'J auaMllaaK t t avaq ffi hist harad. rmpl apr'Irca. f sl. dcl|vec aprarRa I dninarica. dobro delo. 2. |r i(k l"vr'llrt maka. . iulnost. ozir. volja. vzljubiti se. Ao6prlra apo r arh l. Aa re ap6ca focfloA! Boe ti daj sreto! (pri blago' slovih) apna t neluSdenri. /4tn -ce: odreti se. davck na -glavo . aa 3a AoInoTo. 2.-nor (od ^ce') kanepaDlatna acl'1t. -nfi n lam usfrctljiv. Ziv. adv dobro. zasclta aordaa 11. -rrrr m lam teizkuSenomlado bitje almnrn ax.la nazadnje Je opusrlr to namero lepo.t oober. popustljiv dlovck ar[qa I jezdna kobila araa3 n atlas (svilcnir tk ||i na) araa3erl. vreden.. 44. le' aprep[Ja. ao6pEla pI. arkada. aromatiden apoca. aoldra I lcpak.(za turike Podenihc nemusumane. 2. nadskofija aptMerlncKoncKuadj athiepiskopski. -rxa adj lepo dised. -u n? dDinar. visji pravoslavni duhovnik aplahjlcx' aai tevii apx[ManAprir n predstojnik pravoslavnega samostana otocJe apxlfle^ar. resniden. obrabljeno. KoKap . 2.-tF-apMacBnqa fl. crapo apo sllen oeoec.ster. zaDravliivost apila iinpt tam tratiti. prav ACHOM (Aqrl-roauEcruqKo cooDar[ie Ha HapoABoro oca66oawarre sa MaKeAG Huia) ASNOM (Antifasistidni svet narodneosvoboditve Makedonije) acolerr. razsipati. 2. nr caboljsega. ^o*rotreba. gl.otok. lctak aoyJa n nr vrsta grozdja (namizno) a. postati sreten.Ba se sarno nvau siDeca narctno postati vsel.x:sB l. lig prvak ac adj indecl arh ptaii. razuJneva_ -nje. ap''ncuB pustiti-zapustiti. plemenit arabski konj. ob Domasati. kakor treba acrDa I l. arepor My e ro^eM nid mu ne morem odredi arep4rJa. kar je dobro. vonj duh apovdrer. igralka.rnr< Me odkrito se mi laze ^a)r(e a[aMBJa. apqoBrf. apoc!tsa pf.arh. ograda za ovce aprlnaerrr z argument. odkrit. as (igralna karta). napadati arart6. ac oj Majcrop pravi m. votek (niti): 2. vded biti -ce: apeclBa (ce) impl od ^wca (ce) svod. star turski drobii. arhiv.r 1. t. volJani apex cylr dobro mi je. prostor za hranjenje listin apxriti(on fl arhidijakon. alnarirl nr debuliek.q!?I' il rDcnrrcl[ co oKoro dobro plihaia obotavliavo.l rr ac. reiko delati aprav . I 1. med arkada apMoca (ce). tr-nnt. acllrSa n plalno u sukanca.. are JCa r? atelje arep fi tan ljubezen. aprar([H).l apMacHrrK.

3leva 6a6aar m junak. razgrajati. 2. lien hrum.2. 3. taSda. pLaporan (ogeu) tu6y. inpl nabrckovati. nezrelo. 6a6a l. roDot: 3-. brnenie. 2. nabrekto njivo sem dedoval po llna oCetu 6fi!{e f. . oditno alrKo^c!fi! interi fam od- t t I I I I I I 6E 6a6a 11.a irnpt pomagati pri pG rcdu. 6a6IIncKr.i in lam neizku6en. 6iti za babico. 2... bobneti. butniti-udarjati. nabrekati. Jeruzalem) a@ta.) udariti.. biti za babico 6a6Fse z gl. 6t6ap. Zile Dabrekajo. tilst bosomil 6a6yrct adi arh bogomilski t butanje. baoD oKia bica.aor adi 1. ath liubezen.oBrF m latn hntst. 2. xr ure 6a6Har Seme (pred Novim letom.6agl. stari ode.ryr m l.6a6wtKa 6a6y^e. ^dv naivno altrr (upeA ttMtatr. BErpor 6a6lrerlre lto velik in mofaD dlovek trpo?pqme veter je butal 6a6eHg€z hip od. babica (poklic) 6a6l. velik. oYEa 6a6u f pl zadnji trije dnevi v marcu 6a6nMra I . .at|t6a r?Dehur 6a6yMra t mozoljdek 6a6UA m L Daguban dlovek. otetnja dedisii 6a6nf.7ig mehkutne:. trulE. dedi€ tutuIg impt l. 6a6ral-r npuftacrot. stara mama gob€zdalo 6a6oraao 'a 6a6crre r pomod pri porodu.lrg blebetanje.rrnrrqcl.4. stara mati. mevla. bugati. aK. pl. tati. 6a6EHa NflttfiJa bot materina duSica.faK.lt 20 alll@qa 6a6a 6a6WoB auaMlcKn ad. hip st^ra mama|. nezrel. tjubimec. tasti 2. impf 14.a) *tdecl (pred imeni)r au{ Baca^ romar Vasil alEja.e (Tpera Berrep)pt tretji veaer (pq otrokovem rojstvu) 6a6rrrla11. hrutd 6a6oreEe r? l. 6a6oras m ilabudravec. brdka.'f. atfm tz romar (v Meko. 3. Taa irtBa Mq e 6a6a^aK 6a6nartFa t oteklina. 3. ncse DaDlsrvo 6a6e n(r adi babji 6a6t imd pomasati Dri Dc rodu. bu6a6aq<o. aKinr\rnqa atEcru adi romarski aE.. odda. q m nav pl malkarc.ot brek. tasdin. ienica.wra f hip stara mama 6a6Errre 4 avgm od 6a6a ba- na. brdkovec (gozdno drevo) 6a6mr. p+ gacrca(Kost) awtuape adv f am javno.rpaooTli batji posli (navaono o DaJanJu) !'uez 6a6oreBqa t I I I I nje. 2.uja aEqmn a f gl. pG 'mofnica pri porodu. 5. bobne- t . m l. 3.jan. 6a6nnn aegerrrH[ denCe tu6ntcxu adj babji. . arEKa I romarica aFraar( n romztnje llcno! Evrstno! aE{iJ4 -r|{ rt gl. starka. modan tlovek 6a6a. ded. starkin. babitin.2. zaIjubljenost. 2.

6aal[ impl bajati. 6a'3lc priskuten postati 6aKrsclTa impf fam nadle' Zen. 3.{r m kotlar. pravljica. breg 6al m dial (veie se z imenom:) 6aj llerpe.ra^aKtn vrtnarski pride' lek. -pna adi bakren 6aK pA iftpf l4r uposfevati.' dajalcc ali l. bager.idni. zeleI rr. brazdast.ravrtidek 6arar(. aarati. fatu zastoni.t I I I I I 6a6!16oca 6a6$!oca (ce) pl otedi. mandlievec.ap m dr. gaziti. rrt'f.rtnar. 6a1^ra\ (ce. -\i 6a3Aer6e datpe]itrIe tn tn aKactJev 6a34rI 6a3Au. 6a31e fl mia.iul)il 6axncx rrr pol. 2. parazit. povrtninarstvo 6al.priskuten biti 6aKrEtrn m napitnina. Podkupnina 6an.a irrtpl Ixrllrrlrllrrll.vrtninar 6&tr. 2. rupast kraj: 2. 4.{T n baker 6arcaiin. oaRcvreH. ce fipaBu Ha oalaMa dela se reumnega 6a aIIc fl ravnotezje 6a^aHc*Ira pf iL impf v rav' . cenenost 6atep tu teh bager (priprava za zemeljskadela) 6arpa f pesn 1. -uor adi akacijev 6^tpl\ impl pesn l. Pre_ lita s sladkornim siruPom p daKAaB tft izdclovalcc. otekati 6a6!r5oc!Barre a nabrekanje 6a6frERa I 1. zavlaaevanje 22 6irrpoM.raxr. -r(na adj prtljaierr 6arar<ErK. zaudariati 6a3e'd n l. bresti.xit6a n otr jage[jiek 6a(a fi trgovec z Zivili. 6a3aar irxpl sDrrdeti.rorru[Ka vrtnarica. Skrbasta ovca. -/utl| m gl.-3rru ldi luttt tr(rt'.id. r r c s r ' ( ' | l r i k . -ce:.laK fl vrtnarstvo. 6aj Hu(olra stric Peter. ski. -nor ddi star. 2. Dol lkacija oarpcMrr[t(.bazcn. 5pecenst 6aKa. 2. kamenick. zamujati 6aBAocrf podasnost stonjkar. Skrlatiti 6aAe rr radka 6^AeM m bot l.lilvatica oonqsrrul. bot zelena paprika. malenkost.rKa I trgovka. osnova. sadje in zelenjava 66D. bazar. adj bo. uvel 6^larat (cel. otekel. -liH. zadah nidar 6aj a^Arcy8a" itn?f fam onagovarr.iadar. 2 . /d.i 6.r m mazad. politll)liuti s(' -ce: t.. -rtll m zasta'/d 6ajpaKTap m zastavono:a 6ajpaKrapKa f zastavonosa EaJpaM . m" Sevje 6a3a f 1. muslimanski praznik 6ajpaMcKn ddl bajramski 6ajqe.ittlt 6^Krryr.{(a I mazadka. 6ait4taar pf i. branjevski 6at(ia^yD'a impl imeti ipecetrqovlno l_llsKo 6axin m 6ot braziljka { drevo in barvilo ) 6aKaD. sveti bresti.hrib . 6^r'J{ja(a ad1. nik fig gobezdati.n bajram. barva. nabrekel 6a6yrsocyBa (cel impl tabrekati. nabrekniti 6a6yr6ocas 4di nabuhel. ' een pl lutrl :ra<llctat\.t. carina. zgodb^.aapm l. ar.a6aBqnqe & defi od 6aB. 6arlreM[. kemidna baza 6a. vedei 6aja. bawatil 2. darovnik. -. 2. postan.b]i1'a fam n'elrmnea no' rec. modli lasopis 6asAa'rn smrdljivec a 6a3Aer6€ smrad. brarjarija 6anarrcrr adj Bpecerij ski. 6a. kotlina 6a3flra. Speceristka 6at€ naK m trgovina z tivili. or m prtl:aga 6arareH. riba v reki Bregalnici 6aBerK n1 zadrZevanje. zelcn. 3. bo. velika igla. 2.l pobakriti oarairurla' adi indecl bakrast oaxaiwk. -Brraadj potasen 6^av impl 1.rrflli s m 6 l a . -qs tzr bakren kotel 6arcairrprja. stric Nikola 23 6a axcr4ta t t I t t t I t 6aB. zazaman. tkrlat 6arpcmol. kar 6aer[' c(paja kar daled 6aerre n bajanje dars!. adi indecl zastonjvladevati. hrastova klada (za bozidni ogenj ) bresti po blatu 6aAr''nr'ap tk kdor skrbi za 6aa. -sor adi mandljev 6aBeH. zivila 6aKansdta f Zivilska trgovina. -wn m arh mit- ca.lilf. otr ovca 6aJpaR. roj rIt:I He Me 6aKap{ sploh se ne meni zame 6aKaDuca. -fi m tatn za' dasen. 2.raI vrt. vedeievalka 6ajKa I l. pesan 6aja eq. "u[ m ptrtliaZnik 6arareaa I l. prislled6aBr^ impf 1. -t m t.Pt. povrtninarstvo 6sBqaEUucTBoa vrtnarstvo. kolonialno blago. l. baza. 2. zadr'zevati.rana I baklava. 2.acrrr adf vrtnarski 6aB. svetega veaera 6ae. impl kvariti (se) 6ala...6ajae 6alar. gora. pita iz or€hov ali mandelinov. pokrit trg. prodnik.iuhiteli bak|ltvL' 6aKlrrqa I autar:t 6aKHe. nadzornik javnih ur 6axAapErqa I 4/l? mitnica 6arrAapwja. 2. 2. sloneti na dem 6afip m. 6aKrlar P/ Polirrl)tlii i s(' -ce: Pol. brezpladen biti po-ce: 6aAlla lrlrja.k ( k r l ima snn)l(. marldclj 6aAeM^nJa adj indecl rrrarrdljev 6aAeMoD.ror{u1'ja.l oaKpAoIIrrK lx)lclllll 6aKcvr t. 1. zaklinjati 6aett adt fam precej. gaziti. sadovnjak 6ag'Fw.Ku.. mitnica. 6a4wtr m ret l. -oBu fl? ples m 6a]i.re.1 pl fam opesati.n impf temeliiti. 6ax atbotbob 6ar. respektirati. ce 6aBTa[o KaATa veder.

6eEKa 6aufaa I ban6na 6aEAa t t. 2.6aHJ. treltiti. oa6ap ^ 6al* cxn adi kopali5ki. basist.ltisniti v rG ke. ril 6a raH .irll \(.6acJacaI'l obrasti s travo. -rrl n drzaj.bajka fucEap m aarodej. pleno tako velom 6apaKa I baraka 6acJaclTa irnpl obrasdati s 6apar6e fl l. {rlil tu f@fi pre. Sist) 6a. 6aEap r"t kopaliski streia i oatsapKa l. 2. lx)brid 6aca!ra& . -u.r. hrkelj.6acoBa(1) m muz l.impl. 2. /ig. ldm tepsti. 2. le6apu6unu|lJtr.. otr' koliti (pri ropanju) dac'ncysa.l)crl 6araru/raK 6rysl. plesni: 6aacra Qycrau plesna obleka 6a^flrja. mlaka 6apK4 6apKaaT impf dew od. pornantast &p4at adj umazan (po obrazu) 6apaq . kopel.tt a. "Bunor adi banden. Tpu 6ar6r.to. zahtcvati. rav. 6acraar inpt tvekati. toailnica. -qz m blatoi lam teiz" terljiv dolg. toldi. 2. barski 6ap!T fi smodnik 6ac. 3. vesca 6acHorBceq.at l. kopalnica: 2. nodnozabavi(d€ 6apa I modvirje. bar. ) 6al|Afr nr razbojnik 6a'd. potikati se bcnlck. -^rd!a n bala.Am!a n dem kebltl. velika brisada. ath pihitna godba. 6n1116rt . rod sabUC 6aM6aAiJa a adt lam za smelno ceno. gl. zdraviti sf. 6arcK{ AeK 'babie zdravilo danflrca pl fam preutruditi se. 6upn6lrrnr impf TnMe 6ac! pa stavimo! Ha bol)||oti 6aca.i koteninast 6aqIa I basen.impl napadati.Kctor ne pladuje dolgov 6araxql| I t t' I T rf vara. Lo pdj:. balon. povpraJe.r lx. omagaxr daJmvcyB. Klepetatr 6aruqa I pita.r AeHrri Ha xopel onevno 6aEa. sluz 6a e. -Dua adi basno sloven. 3.barje 6apa.rqja. prevaranGlvo aK.1 prosilec 6apAaK. zagovor. /anr cnako. lrl. 6apar (ce) impl kuhati (s e . disto svoj. batetni plesalec 6a erq({ adl baleten 6a^Act m balist (albanski fa. Cisto zastonj 6aM6aBRa adj indecl lam tisto poseben.trrr m fafi slepar. tudi 6apAaqe. 6acaar impf tatati. llscen kopaliskistreznik. obxorlevatr 6acrlrr nr sprehajalna palica 6arar.bas.2. 6apaar impl f. tam banlovec za l0 din (kovad) 6aHr<ap bankir. 6ap..2. denarni za. 6apa po malem zahtevati 6apHe. 2. tG goten oapltrfl|qa I pusica za smodmK gapxcr rfl p6rhant (blago) oapxcreE. udariti. zaklinjevalec 6aqrapKa I l. tolpa razboinikov: 2. soddek. glasbilo 6ac (2) t4 stava. . -t't m lzdelo'ralea posode 6apAe. vod. aj Aa ce Qadnpoourrt.ecl fam smodnikov. zaht-eva. 2. neposlenJaK. {rra ddi smodnikov 6apyrlrrja ad. tig vzkipljiv. lam piiatetj gi6aru<aI l. blo6opr!6ufFfo. kadilo) 6a cardpa pl n impl balzamtrau 6^ cwr adi balski.lpp ry. -^or ad. bandni 6ari. fantastiden 6acra I naborek. -Hrl / sekira 6&iqaK. opletena steklenica 6a c^M m bAkam (mazilo. iskanjc. banka.rxon ra balkon 6a oE m l. 2. danHaruI l. proltravo.t n rlem be diti./is vsiliti se darlcK'r adi babji.tnl. 6aMoalxKa qoBeK svoievrsten dlovek.pasti -ce: (v posteljo). kopalilka strezt nica. i rl .AaK -rI{.-. 3. 6atr> AV^e 6aIr€Madv vsai 6apr. trgovec s Kotenlno I I t I 6ac\terl. bandniSki 6aEKapcraon banlniltvo 6arftCr 14 banket 6aHr<Irora bankovec I OaE<oBeH. 4$ adj blatei (kraj) 6arar.. darodejne besede. posebnez 6a]i|ja I bot navadni oslez 6di'Ka impf 1. blesti. mlariti 6aM<a I gl. lkafec. 6arKa I golsa. zgruditi se. kooali3te. 2.lam pcSali. 3. darovnica.rh platnar. rzguo{aU mocl 6ap m 1. guba (pri oblekj) 6acra. govoriti v spanju daeuca pf a/h napasti. 3.lrg zajedavec. -cc: oapirasa t smodnisnica 6ap!TeH.6a.uu tn stopnica. topli&.cql| m basnoprsec 6aorocaoDeH. bandnik ft 6a-Etapcx{ adi bankirski.6acMaf kotenina vanlc po olagu 6acM p.. lAllrti si lckil. prositi. lig nepostenjak 6arax rD..? brakelj.. muz arh trobenta oaBAepa I drog ( telegrafski . stveni klin -nn bobnar 6apa6ap adr. kG palni plasd kopa- 6a.r ft glinasta posoda za vodo 6apAaRwrja. isksti. ravnotezje lG vltl 24 6apo oanrce. . zavoi 6aACr rfi balet 6a etAB m baletnik. 6ar6aar (cel impf kopau (se.rran notdju drzati. gibanica tury\ gr.rBaq fl bruno.Aopn. udariati. l. -Tfia adj p6rhantov. (kletev) 6arE€ Aa re Ha6a6apu! 6amre. greda. [ur]l Onpnorx ..opaT ifipf Zlaouorall. plevelom nja. 6a_pqqr€ t denr mlakuza. 6apHar pf dotakniti se 6apcxz adj modvirski.j ind.

a I stegnenica 6€AIto n bedro. terro. brez bolcdin 6e36orlrRo rr b.e n bedenje. 6el!1Baar inpf beg. 6e36oxsocr I brezboiniStvo 6e36olsocr I brczbarvnosl 6es6o-Aeg. -uno a/l srrtttskt.uor adi begov 6€maIIEa f ftis. 6eg'6[4l m veliko mnoZica 6e. 6aua{aK m svak. begunka. neveren.i iLdecl tom zi\Ptt' Sien. ubotec.j. brczrcnstvo 6e36pexeH. slab 6eAere n obrekovanje 6eAn.sg. . nesrednik. gotovost.{tor adj b€drn 6eAp ettfiq.) bil sem. tako je 6e-36oeH.{o 6eroD 2"t 6e3Beplle t T I I I I I 6araKqrtcKu adj Iam Pt!\i\ rantski. packati se. 3. brbliati. re''/e'. Prvi. stegno. planlarija. begova zena 6s oraeo brez 1. 6eAar impf po krivem obdolievati.Ela. nezadosten. -t|I| I revsdina. 6eraar impt l.2. 6aq€Er'. poscstva od mene 6et^o adl. volk!. 3. kai_ pada. sebi rrslr'ezltti 6arrf^ax. 3. 6er^[K I begovina 6eroBcKnadi begovski 6ero^. 2. {n l'r ftisl davd_ ni zakipnik pod Turki: gl.erer1. n/d kleveta 6€AeBrda. ncporodcn 6e36paqrrocr / sarrrsk0 Iiv ljenje. krak 6eAcrBqBa. gospodar posestva deryLt adv l. beino. 6arm6a rn in n bratc( bratci (v prijaznem nagovoru) 6arra. 6e6l|t6a /r novorojendek 6e6ewe n dem od 6e6e otroiiiek 6e6euft adj novorojendkov 6eB. 6Aear iftpf bdeti. si romastvo 6eAIreH. izogibati se. povrsen 6ercrso a beg blti 6eryla. mimogrede 6e4a I l. begoma. stiska. 2. 6e imper'lekt od cyM (1. -oiqq n starejsi brat 6ariurja n fam sreanik 6aw m strasilo. -rtrF n 1. Taa xxBee 6aur_ rca 5a nene ona Zivi loieno der^fi''. 3. bei^tIl 2. bavbav 6aia ce impf mazati se. ravno.36poj6e36poJso adv brezStevilno 6e36poJnocr f brezstevilnost 6e3BepeH. biti l)udcn 6Aecrr. Dobes 6eia. begu[ec. 6aqoDcrn adi planSarski 6as!Ba. 6AeHuJa n rel fio|ni predprazniEni obred (pravosl. l)crno. -trn f arabska kobila 6eAeM n? trdnjavski zid|' lig branik. czl)()Itv(. trpin 6eAEoruja. 2.-jsa adj brezbawen 6$6oxeH. reveti 2oesreden. -)Knt a/1 lrrr'z konden.Kln adi hist z bego\e zcmljc. povrsno 6aEKapr. begovo fevTOKMY dalno posestvo. ero ro Bo.pl. budnost 6AeHue. 2. 6atoD. -^sa adi btezalkoholen ge 6$6eAeH.-pHa adi brez\.. t I ca (z doma) 6erarlqa I paniden beg 6eraEe n betanje 6er aK. zavarovan 6e36eAqocr I varnost.i l. nezvest. -rgr m hist dtiavrLo ali begovsko posestvo 6er^t|r(. obrekovati . skepsa . lopovski 6^Ta ad. 6era oa pa6ora ne prihaia na delo 6em eq. 6awBaar im?f Plan' Sariti 6aua I dimna odprtina na strehi 6a{a. KoAKv e qacoT/ rptl 6ea Asaecer koliko je ura? dvajset do treh: 3. -ce: Doliubiti se 6aitria. zanemarien 6are.Bat6e fl-ce: -poijubtjanle oaqiBaqKaI 6aqylRa I poljub 6as. adj indecl poseben.lKm beiite. -u{ w l. gl. Meceq 6e3 rprl AeHa 5e trije dnevi do konca meseca. otrobevezati 6arro.6otK'. . staja planlarjev. pomanjkanje. 2. 6erajre. os. odhajati: 4. lG 6er nK.rKrJa adi brezboZen 6e'. moi Zenine sestre 6aw adi fam glavni. -lqa ad.l1m plan' Sar 6aslao . 6e4craltaar lmpl revno iiveti. -auu tu arh ogli\v. turski Dlemiiki naslov: 2.revldina.I I I I I 6araKqrcxl 26 6er. 3.-6arraar imqf blebeta' ti. gl. ateizem. Drvovrstni 6atn adv prav. tlaka na begovini. nadloga. v teku. -qll rn l. -Jsa adj brez{te'tilen Stevilo. polir. -r^a ddi bezen. otroci. ubeznik 6eraanaI 1. brezboznost 6e.) 6el interj hejl nol 6e6e. lzqa]alsKl 6e3EeD[e /r 1. davek na iivino rz neredna turska 6aM6o3!rc pod Turki vojska 6attr. blatiti se 6ag. zavarovanost 6e36e^a adr art seveda. opora 6eaen. -AHa adj \areL tov. 6eroBrl ru l. 2. brezboltvo. ubel- drusaden. pidel. 6em oA ! ru }trure izostaja iz Sole. delati zase. 2. bili so 6er.''' 6a'4ai pl poljubiti. 6€ Aa sl-raaM da bi videl ne 6e3a^Koxodel|. 6e3 BpeMe (AeH) VMpe prezgooaJ (mlad) je umtl.Ie n brezbostvo. beg. os. trpeti pomanjkanje 6ercrqa (oA 6er) I begovica. 6auvgaar impf popoliubljati se ljubljati. 6€6paqeu. 6Acc. 6a'Jl'KaparimPI fLfl 6eroB.{na arU trtlxrlcr'. l{x'ili sc. neomcjcn 6s6per$ocr t brczkontnost 6e36poAeir. 4. ne priti. tryr m brezboLtrik 6e36oxlniqa I brezboznica 6e36oxHrr<r'| adi brezboinh' iki brezbostvo. dvom. 6e3 paKa bniz rbke (odsotnosti.36oxflnK. brez broda in plir vine (reka) 6$6poes.ra ade fam posebej. -AHa adi ncprcbredljiv.lbllante oatr\. A€iIa.6eAI|rrK.

neslilen 6eslpren. . nedloveski 6e3rlreDeH. adi nemoten. postoDad 6er. poZrtvovalnost 6e33aKoHeH blczpraven . {na adi neusmi- ljen 6e3r'Erpl|ceH. prepad 6e3AoxAe!|. zmef denost (aKor Dndr ! 6e3r aceH.rr|e. apatija.Ea ati brerobliden. -Ald. pw adi neodp. nezakonito ravnanje oe.. .{|I| m brezdomec. medlost 6e3BoAHuK..[r(rcr' / l)rcr. neaktivnost 6e3Ae^rru<. . nezmozen 6ee4een.3r|AeeH. uoog 6e3Aoi. ano mmen 6esuMoren. temen 6€. {sa adj brezokusen.a adj brezdeleven.rfl|a adj brezupen.rrrra adi neusmiljen. nerdden 6e3 ltcres. -Trro a. razcapatec 6e3_raaDoqrbrezglavost. {rja n brezpravnost. -'i'i|''. . -qlit m preslopoik. brezduten 6esrpaEHeH. -wta ad. -rK'daa.3rpr|'teH. -r(Ha ddi miren.n fafi rc. . -Jr|a adi brezide:en oe3rAejEocr I brezidej nost 6e3n3 e.. . neizrazit 6eo6pa3eE. ateist: 2. neaKltven 6eAejHoca f nedejavnost.ry rr brezdulnik 6e3_ rp6Er.ri vdan. aa ad. "AHa adi nenaseljeu 6€Mepeu. verolomnez 6e$erpeg.qeiruw.TE a.Tua ad.afra nesra^ili men 6€io6pas[€. arm adj brcz- vredrosten 6esBlreAsosrI brezvredaost pre6e3BpeMeu preddasen. ". pozrtvovalcn 6e3saaEflrocr / vdanost. .nm adi brez mo Zganov. . anm adf ncr0dcrt.pEa adj brezmereq nclzmeren 6€sMecett. . adi zgo<len 6eB!"reH odj brezzvoden. .ora adj brezlisten 6e3rutqetr. vsekakor. brezotroden 6€AerKa I Zenska brez otrok 6€AnMeH.st 6eJraDcrc[. HOcT I I I I I I I I I I I I o6sr4teH 6€0r eA{ocr I gl. 6e9Apl'ro AojM! vse- 6cr)ror.asE€AeH. -'*ra adj brezmeJen. -DEa adj brezlese\\: 6e3AIrBl'axaprrija brezlesni paprr 6$AIt!To adv neizogibno. -ltr'd.aHa adi brezglasen. neoporeden 6e.no adi teza6s3aurrurerl Sditen.q|a adi brezoseben 6c3rbyAerl. -Ea adi k :e brez. .pga adj nenadarJen. zlodinec .H. -HJa n nesramnost 6so6pasErx.ur m brezdulnik 6e3rpeEeE. brez kruha (dan).r6r. . an{a adj \edi(et. Sria adi br6zlrusen. zenule e. "rrrl arll lrlczlidcn 6cxxrf^{cn. 6e3Aearasar itzpl lenariti. 6e?. ma . f nesramnet-nesram' nlc:l 6so6pa3nocr I nesramnost 6sor^eAetr. neaktir'nost oe3AejcrrreS6AeJcrro rl nedejavlost.nrt ll l)rcr:rola(xl 6cJr{(.oldnost 6caro6err. neupravidenost 6e3orropen.^or adi brez\etti 6e3Deqtnia f brczve'-rie. -rts-6€o6pa3ltr& tll ttt. neoKusen 6caB^acrefl. .di brezdimen 6eAHa f brezno.4. fic potepuh. -3.anrK. -Jna adj aed.n pokrit trs 6erae6en. tih 6e3i& oceH.f. -Arra adi brezvodet 6crx()Ar{}cr / blczvodje ocatrolAyurcfr.-Arra adi brezvoljen 6€3Bo. zatiaie 6eoiycen.ejaven.^rl) 6ca3u6rtocr/ l)l czz()lx.rdf 6casaKosr€. {rHa brezdulen. adj g). ne delati 6esaeaeutrrBo rt nedelavnost.G. luboi.s. -.i brezobladen 6e3o6^Eseu.{t||u uli lrrcr.6€B€pM( 28 o€3r(IEeH 6o:tN(tt{Ftl 29 6€30lrropeq 6e3Beprffi. nemoden 6e3seMjatrr r?? Clovek brez (svoje) zer je oe3seMJes.ec. .. Zen-brezskrben brez Dridelka 6$Aapen. ravnoduSno. a'na adi brezvla(|cn dcarl^rrcrrrc11brczvladje. apatitoo 6sDpeAuoceH.4orgr.a ad.i|''. . -r|'lt m brezvoljnez 6ei&o^\o aalr brez volje. ren I t . neizmzitost &3. oDupen 6caqaqaetr.adj brczda men. brezvoljnost. brez deZia 6e. -rHa adi btez ottok. --rtua orez mocl 6e3HaAerrrri. 6€o6srp- 6e3otrace{. eupraviden 6e3ocHoBHocr I neutemeljenost. brezglasen 6e3rafteltrKo.i brezizraze\ ']eiztazit 6gs3lra3trocr I brezizraznost. nespameteD 6€iMofteq. .L adi pesn Drezzvezoen.r(I|'oretf. izgubtJenec 6eiApDes. $tb adj brezgre.6e3r Borllocr I nelivljcnjskost.ef. anar||t t o Ocrrioncl. brezdelnost 6sAereH.a adi brezzroccrr 6caBo^crr.pa. -csa adj brezmesen 6€9uererKeH.3eH. .nedolien.JEa adj nepomemDen 6€rlasajHocr f nepomembnost 6so6s4reH. adi brezimen.rltr ft nevre 6e3e m bot Erah rencar 6egrKaaeu. mrtvilo Sen. -qI| rr L brezboznik.tr{tr(.{. a. . brezZivljenjski 6€rpeBwK.i3:rKoHm(.a adi brczob zlren 6e3o6$rlrEocr f brezobzirnost 6Bo6AaqeH. neomeJen 6esalumx.-ry m lenuh.di brezimetJa 6esttcreH .{'i|o.-DHa odi neusmiljen.i brezizhoden 6esr€]re3|rocr t brezizhodnost 6€u3pases.j ncLivljenjski. orez vonla 6ejMo3oseri.cHa adi nenev^ren.''ttq.:x'j. veZ. varen 6e3onacl|ocr I vamost 6e3ocaoDer! -Efia 4di neutemeljen. brezdusen 6€s.di brezbi6es'tareE.

kaluten kilenkoli. ne reti 6e3vc^oDen. 6cayMnfiK. najofz oe. -^qr z belec (dlovek bele polti ) 6e. 2. 6e^tot adj l. svetovlianadi ski. -ql nr belokapec (vzdevek za Albanca) 6e^oKoc adi sivolas 6elor<pn ecr adj belokril. rav6e3vc oDnocr t brezpogoJ nosx noduien. 2.brezuspesen ^dv ravnodusno. zapestnica. impl po(eti neurnnostl. 3.4 a adi t brezpogojen. a'Ia adj brez' 6eA. slt ||{}rtl. abso' 6e3Das^htteH. 3. (c€) 6eHAu. 2. pustolovski 6€. J. zap6eK. 3.*ro Sen. . r'lpno na aen brt'zumen' 6e^o . 6eHr!tsaar ltt?Pl oo nereden 6etute 6capeAt e. niordmiStienost tati:.'r a adi nezagos' *t#"*r*u f nezaposlenost oeaia:oopen. bledeti.y! ar impf l. belih kril 6e.#fz#r1. 6eil. 'Psa o. lahkomiseln miiki naslov ) 6ecnadvAHocr I nerazumnost. 6e.6e3!a4HHK 6€3!'lr|eu. znamenit.. beliti z apnom.t}'. -Mql| 6e^rr|'rap rn vrsta rlolsKe ce 6e3! ar pt bili Oegyrurce.rorrja I belina 6e^olruKa I zool beloulk:l 6eata*rqa f bcliakovina 6eavs^aB4di bclkasl 6ea! rpax. llsrce 6eae4. -qH rn nevreren_ nost. 6eKne. -rin f l. 2. bel. drra. 2. J.Jou". neurele_ I neriost. El. trg osumlten 6e^exx. ugajati 6€Heolrery m pl ozke suknene hlade 6e{ra f prirojeno znamenje. vol.ravnoous_ 66p6erH[K. 6e^o Bl{_ den @di Deoporeuo] 6e. uso(lct). 2. 2. v sln_ 6eivraeaen.t uska. ctocela ski 6e3Desv^rareH. ttaz 6eL Ro 6€!r(opeq. 2.zrbeg (turiki Pte. oznadevati.r. ce @L'ilar pI zasvetiti se 6enorrua I l.a adi l. ugajati -ce: 6€HAnc!tsa (ce). nepremistjenost' razsodnosl t I t t I I 6$yMopeH.reufta l^ 1. postajati bel. lpaiatii 2. 2. 2. beliti se. bclo t{r'(. s\re' br. krokar' ka. belka 6e 9. pleskati 6e l|ao r? belo lililo 6e^rda l 1.islien. iasen. belota. tel. beljak z.napisano 6e"3yMe!f. Jasen 6eao4po6eu. beliavina (pod _ lubjem). obupan 6e3pa3 fiqHocr t. \zdevek za izrazitega svetlolasca. 2. slovit oeaerKrDocr I znamenitost. 2. bela domaaa iival (v jajcu)."i. Eezarflereslra6€rvreuren.ran adj beloliden 6e^olepRa f zool riba beloperka. vzliubiti: vsed biti.trrocrt ocnosr 6espa6oreE. bel rob v knjigi 6e^hla I bela ovca. siveti beliti se. oelezntca.."'-cc: biti.2(lli 6e^qo m l. . lulditi. 2. 6eNei.qu m zapisnica. lan? cepltr 6e eiltralr adi pomemben.|((ck.. krooclpeAnua I nereq_ kar. der. _2.' brezum-"^. PoPoIn. brus. zme_ t nesramnost 6e3o. arh r^vnilo 6e ee. 2.. arhmtr 6erpilen. -Pna ad1 1.erft t a. 'qu la brezumnik. -qrla adf nesramen. 6e^exar pl iL ittpl L zapisati. -rna adi Pokoren. -ce: bledeti 6e^eer6e beljenje n fu. -PHa 4di neutnrdcn 6$yMopHo adY neutludno 6e3yMcrBo fl brezuJnje oe3lMcrDvDaar 6€3!ucrD!Ba. turttqcaaT pf fam L postati vSeI: 2. pomembnost oe.&rc . tlxl hell. 2.a.t rpu.3. neureien: 2 nepremrsllen'nerazioden 6esDasooDHocr l. mreie ob Damet *iffi#i5". 2. ne3goda.llr crn_ Doniien xoBII brez rime: 5. prrpomDa 6e 4 6e ar impl l.I I I I I I I T 6e3oseE 30 6eaer 6e eflrja 3l 6eln€ 6c. 4. 2. 6. beliti se. DonoentaK 6cape3ePaHo atlv brez Prlorz6erpaclu adj Pivski. -xI| !t?-Pijanec.t. beliti (platno). 6e6aqert -qHa fdm l. liubiti. 5Ha adj pliuden 6e^oraleq.res. siv. aa siva glava. belost. nt 1. -ce: belo se barvati. pega . zmcdcncc brez sramu 6e3VMHoca brezumnost." .notes 6e^exlTa. lam cEpljen. -tEta 4di neutoFz' no ljiv. cv'€' T imDl tam 1.uja l? nered 6eKprja. 3.re3. katerikoli: 2.f. -qn m krtnrcliitk 6eagrxa / l'r)/ zv(. 6e3o. kozcl z b(io dlilk(r 6e^.di l.irre praznih rok. fam blekniti. oznacrtr.lroruua I beljakovina 6e lrurrttt I l.ra r'u6erpbnoreu. bckrlrncr'. tam cepiti 6e-^€3s4a f 1. -ana ddi brezreden' 6er{vBa. ptica z belim perJem 6€AocDercKr'r l. 2.\isei.. skrbl. -inra adi neuspe' l \seenoi 2 6€pa3 II. 'Aua adi neugletasmah 6eA c. l. 6eru<a . 6c^x I /4r. 6e^ear impl 1..r gl. Delocmca 6e^xh adv lam morda.{He ce. nezaintereslranost 6erDacvacH. belo$ozdje(xAoAeHcKuadl ocrFn.rer(}ofi. zaznamovan. o€Kfiar Pt I z3qekf'. -4na adj nePreo"]l'o. oznaten. linija.1. osla. 6e^errlja. 'Mt|a ^dj 6€^rrua t zool ohridska Pe blazen strv . zapisovati.nezainteresiran 6eaicneuren. .ez rezultata u_soe3en.ro. D$itc(!n. 6e. \pisati..

Dreznrben 6ecromie. . absurdcn 6ecM[cleflocr / nesmisclnost 6ecuucaurla I ncsmisel. 6ecar obesati.dj brczplacen.di nepqmerrjlv. retorika 6ece[. rel pridiga oeceAmrK. fig tas -ce: ljati 6ecerBe obesanje r 6ecun€ I vislice 6ecKaMares. . adi nezmouJtv 6ecrorpeErocr I uezmotljivosr .zanesljrv. nedosledno 6ecuprqrmroqr f nenalelnost 6ec[plcrpacno a. neosnovan. odvodni kanal fuoar m arh listina. 1ma adj btez nadzorstva. -pP. -ftua adi gospoda. -flIa adi I\m ne' snalcrr. adj neopo. zanemarien (otrok) 6ecnprurepgrt . nabiranje 6eD3at borza 6eiearicxr adj borzcn. preselen 1.neutemq rJen t t I I I I t I I t I t .-qxt m govorntK. oeDaqKa zbiralka t 6ciraqxr adj zbiralski 6cp6n / trgatev.teE. -ssa adj brezkonaen 6ecKoge. zapra'r'' obesati se.{trl cdj govorni3ki. . s prirojenimi znamenji.THa ddi ncsmrten 6ecMprEriK. rya ad.pEa a. -w ad.zastonrsl(r 6ecnro4eu. jezen. Dridisarski 6eie. 5.2. gG vorica. 3.-AFa adi nepre' gleden o€cqrecraso adt neprenehoma 6eqrpnolrea.trli ('neaejatise dcp6cplr hrivcc. Pegav 6errr nr l. -1ug. brezkondnost ren 6ecKpBeH. -Jua adi nestrankarski. "Jua cdj brezkonle1lna den 6epfiftereH. 6epar itnpf L tr9^tii 2. cc 6ep6arar ifiPt sc. zbirati: 6epH w! pamet v glavo!.cHa adi 1.AFa edi rcpd. nepartijski 6ecuares. donosen 6eporfien. 6epoKy*mc. -*ra adi brez'kri' sosDoornta ^6ecosl len. -'r'& adi Iam rG 6ecKpaj m brezkondnost doviten. 6ecnoEparetf.as m zbiralec pridelka (sa' itd. predrznel. i.6ec(p![ryAo3en. tazttz. -rua adj brezpredmeten 6ectrpeKopeE. togoten. !ce: zbirati se 6€peEe i trganje. -Hqn m borzijanec 6epuker nt larr obilje. fig breaznoden oectrarnqa6ectra*e t. -rsSepor(yfruqa -BHaadi brezkrycn.i brez vzroKa. oei. -4ira adi neploden.i tepovratren oe{norparso 4l1. orvJall 6ecruK. anemi6en m. brezizhodtrost 6ecn areH. nasilje. dekret 6e.pna adl nesporeo.raB 32 6ecKpluYAosfiocr 6ccny*crr 6ecKy*crr. 3. iarak. ne sDoten 6eciououren.quiimuo r? govorni5tvo.a adi ne' znadaien 6ecxapdxrepnocr t neanalajnost 6ectqaceri. -tna adi brer obziren danost. -^sa adi neome jen. govor. anlla alj brezraz' reden 6ecKoHe.3Ea adi Dekori. Jarovost oeqrc^oE adi brezspolen.i l. I brc/donrc(. 6dcn. brezpoten. objesten.Aer.6ecqear bnpl besneti. brezhiben oecnper eAen. 2. t +9qer gospooar-qoDra 6ecKpu eH. m brczpotje..Tf. neqvomen 6ecnopos€H. nasrP. frizer 6ep6€pHxua I brivnica.orcxyfuiHqan. . drtati. blatcn 6cp6srr! cc. trizerski obrat 6ep6epcKrradi brivski. vsebovati:3. Drez pnmere dectrpryI[eH. togotai 4.slaboten 6ecnopeu. -un r'r hudomusneZ. --ura recell.. pridisar 6ebe. brez poti.-un rr ncsmrtnik 6qcMlrrtrocr f nesmrtnost 6ec. frizersKl 6ep6epcaDo brivska obrt n 6epe. prisega nost 6ecav n krvnik.o. norost 6ecKplnylosHocr f brczolrzir 6eca f arh obljuba. brezkoncen 6€cupeAMereH.a adi brezobresten 6ecKapalarelreH.6ecKpajuosr t brezkrajnost.Bocr I brezkond[ost ina adj nesebi6eo(opnceH. lzjemen. borzni 6€p3ujaueq. steklina.-l)rcz(lotnko 6ecMnc clt d/i ncsmisclu.q . 6ec. flra zdi nemq den. zaJezl_ tev: 2. r 6cp6orcrl.6eE(tr. 2.besnost 6€cHortrja I steklost. -*llt tnctl 33 d{/l brczdo 6eqrprqmeE I {Ha adi nezalester' 6ecBeces.. rl nemlmosl. neutemclicn. .qe€. dobra 6ccKy(rrl|x. nekoristoljuben 6€qrpaeH.. -pHAadj \@p6 reden. -rtn. ffi adj pristran (ski ) 'Jeoectrlrrtqln|en.JBaadi nemiren 6ectroKoer4 6ecnoKo[. lez.) bombaZa dja.znemrrl enost oectror(oJtEa. ten. 'ra ad.-slr adj brezpraven 6ecnlreAeaeE. 6ecBecHocr nezavest f 6ecDeqrI nezavest 6eceAa I pogovor. -\rEE. neumnost 6ecMpreE. lattt rrrnt. nepovratno 6eqrcrpertet|.Drezobziren 6ecrqraaeq.troKola\ brrpt vznemrrlau 6ecooKojsocrSec[onojcrEo l.obe5enjak 6€cEr o z steklost. brez poleta m L vragi 2.\.d! r\epislransKo 6€qrpltrc4racreE. rabelj 6e {6|taB adi 1. neporabe! 6eqrcle3socr I nekoristnost. stekel'.Zetev blato 6cDdu r /dfi nesnaga. sten.wa adi nen* eelen 6ecuprrymro adr nenaEelno. tobaka. razbrzdaDost oectrapn eH. 6ec[oKohraar tmpJ yzlrelnrrJatr 3 Ma!€rlor:skesloyeLstd llo?3r 6ecEoaes€8. steklina.

' ()s\erc Pf 6r. gl.ra bivolica f 6t Japi€ t z€li6Carica.6ecceMeH dd. PrejSnji ."nt"" n dem od 6q* bikec (Posebno Onr". zlveu samad'v brezciljno. 6I. zverina. 2. zvoniti. 2. -ana adi rastlinski blvolov DlvG stir-Dastiiica 6n laD tt zelisiar. zveri 2 |ig t nesmotrn /dfl lanlovall. 4di taborni3ki..rB[r pI ozke belc hladc (iz domadeqa sukna) 6fi part bi (za tvorjenje Pc soinika) ori6i n raika.lrlla adi nemoden' oecqecrE.E. -rna adi brez c\etilr.l. nccvctoa ric.. sramG sramotiti: 2. gosid. 6ectrpFn&ocr brczvzro'll()s I neosnovanost 6ecpauen. . 6n le. mlada o"1?"n.oecparaHHqa tz. bivoliek 6a^loca pl omamllr. loPar. ornl?.fJ. oecEeftepeE. bil bolan olorcr$flJa.6r. 6e. -ce: titi se 6€ccoApt<aeE. bridkost rft krrstal 5doolrm adj 1. ne@e|$o sko smolmo brezciljnost. 3. Doirum ddi brezobliten. Nrvotoi< 6ecrrara @dt neznano kam adj btez6ecrpacreE. -sja fl neeastno 6€ccoieces. 6ccrlcff..rcAcrr.. PoaP 6rao z gorski greben niti sla'r'ec.. pisarna.tniri' 6eccoBecfi{K."en. 6HEoA mlad bivol. stavba.^.{docr ..Si'n coni ker.i. dober iezdec doti. oplll 7 6lEI! adi nekdanji.6mr^ar. oei$nteu netasen 6ecuelen. lM m arh NonJe' odi Prihodnji. z' lis erenak.krokar fietr:apiwt adj fantovski.AIIa Mt bfezvseorn. bridek arh zdra]Jilo oiropoca pl PoaPneti. impf 6.14 6esap 6€sIl 6I|cep 6lc rauart obelati na veliki zvon 6[Ja. He MoxeB aa Aol. 6'r'. tolci se. zeliSdi 6HrgD fi 1. -ulll m kon! 2. trA. 6mopoclTa itttpf aPneti. 6uAe.rsa adi brez soli bre-zdusen 6eccoEeH. .a vellan. 6u. uluut -uo 1ecrfia. fant. kanalia 6€ccra el|.^6!r ti -M m hist. aPnendev. scena. ncDltccnllrv occrtvrctt.. 2. -AHa nik. t ne_ osk.-s". bivolarka -julij (Po ljudskem koseL: 4di 6riBo^aDcK{ bivolarski ledariu) ousoaR. 2. 6 ^Jyp 6E^|€ I l.6ecqoB€qer'. 6eftaplraar. z. slabost 6€cqecrxe.onetastiti mod. onelaldati6ecctI.{Ha 4di nevesten. pisalna miza 6ncepnr biser . gl.ii[.P(> 6I|Aat. '. nesramen 6ecpanmr. apni. 6raejrn ath i. rrAeH stek6rAInDlt I prihodnost.. {rrm adi neustra_ sen. Poslopje 6eB 6oAeH aau..-udaridti. . veseliak.. kroiad za hlaae. el. -Pta adi brezbrez spanja sladkoren 6€ccornua I nespednost 6ecmvueq. -q'giaadi ''eElo're' ski ski.skrl. DrazeD 6ec. 6n^6i fi slavdek fur oes\ Sotorski 6rue. ker sem 6rceK. 2. otnoo.6a@Ja. tid. Sport Palica.ren. Pogumen 6€crDaEros f Deustrasnost.ce: biti-se.. . 6u. {Ir nl vedlitrska klenica za vino in Zganje' HAtIA balon. arh tako da. biti (bi' idm).-uxa ddi brczsl-amen. 6a oH _ 6rAttsa. -AIra adi brez otroK' *l.uDiti. 6rle IIIem imeti za norca.'JHa{eccoAltt€' te^eH. 6n. izzivae. -.ftccqeHer.lracrr. -rurm adi brezSu6ecte^ecen. samec. <rla dli neiasten.6tapaaa inqt biti' im?l bivakovati' sc 6rr& KUr.'r m sl. mudilec 6nK. -qrr nt dlovek brez semenski dasti. {Ha adi nesPeeen. II . -.t rastlmje.6Efa t 1. breT_ 6€cqecn[K. 6uAeM od! fam cEIo' m bivol 6uBoa nasDrotno 6reo^ap6uBorrapKa I.Pa-fi. mclar. samski 6eftapcrBo tl fantovstvo. 6eccd.1lte6eccl|^llocr . nepostenost brezvesten _qI| /tt brezvest' 6ecqicrirsa imqf l.rvDcrEeH adj brezdften. velinik turSkega vojasl(ega biti (od glagola clar) ( moz) odaelka 1000 6'.j1].6l|xoal| t bik 6nxoarDa I debelo drno groz_ l.ryt t. Trg 6n JocyBaimpl od 6t{^Joca srehkost. staLaKtrt.{Il6a n dem oo 6uBo^rre. oA 6eiep no6erePnajslabSe 6eroH fl beton 6eroErDa. 6elolo4taar ?/ rn in rt betonirati-zabetoniratr 6ertuij nr 1.r l??pretepad. -c'ia adi brezte' lesen ade brezsumno. Potem ko' oder. <ta straslen 6€crpaEelr.rei. . n l.I I I I I I I I I I I I I 6ecqta. deianie.rrm ad'i brezcil:en. samstvo 6€*ap!T-a. u".tt'6'ntb.6qlar imuf I l. er. mocr 6ne. zdrav[na zel. ( ( rl. . zelrscu . -qrr. bc 6sAen. oecqecrar PI rn brez modi inpt skruniti. lanaLnr nisem mogel Priti. -lxa adj brezdirnen 6cc. I nesramnez'nesramnrca 6ect'dunoct f brezsramnosl.6ca^crcH (r'i'qeces. travar. 6ecqe^|rosr f brezuspesnost no tutee aalv tdm slabse. sramotcn 6€cceMeef. rirad. nesramnost adi draglu.

i od. dra6aaropoAEETEo a plemstvo ienje 6aaropoA{o 4dr blagorodno. milina tua$.|ar 6aaeM 6^araJEa blagajna I 6^aEJr sKa I blagajnica 6^arap ffi sladkosrednez 6^arAeEn praznik 6^ t!.opeu.blaeodeien l ctl -f dobrodej6^{rrr1vrrrcx.raropo*ru. 6Erncaar pf arh koneati.-prra adi hvalctcn 6^aroAapE. bled. nadin Zivljenja.raryn ni bot kr-atkopeceljni u s t c rl i i v r hrast d(lv dobrohot6^arorraK^orro . btagodejnost. trg Slarm Predmetov 6nQ6. 6^anAa&e z tavanje. polikati se 6aarocr olr adi dobrohoten. praticek 6''''dKd. 6^aswr impl pohuj Sevati. sladi6aaro z l. 2. tiveti rnikrzverrcd zvt). fig neizrazit I I t I I I I t I I I I t I . sirugat\ 6Ew.3. -qu . modvirje. gl. . 6l|qeBrf. Zivljenjski. 6t'r l.rar. sladkost. dist. -atm adj l. iz. Ill('rrr( nost 6lon J y.1.1areH. prszorrlost: 2.. bla.rar mneo. naklonjcno.n biftek 6[q. brbljav 2. oblika. _-nra 4dl bistven. 6mtocT v biBo stvu 6noE. 6nar<ercrao r blarenost 6^al/(v impl l.rar6rsop 'cr nost. gl.ie. imetie E^aro-req z. biti r2\zumno -6kusa. . zlvrJenje 6Eren.rpa adi 1. sladkobeseden. bi. sreden oen 6^arepa3!MeH. obstoj. bister 6aaropa3lMHo dd.l..rpaar impf bitati.rcrr. v izobiliu. bistroumnost. 6aomra. svinja.i r-im'pf zagaii. -m lam model 6rslIrtja._ 6uo€a z te cllruca.-ryr tn ptemid kolesa 6. -r'Ia adi !Eo6aaaceuadi blaien.idljivost 6rrcrpora I bistroumnost. aretdn ( s trsjem) {en 6^aroc oBn pl blagosloviti 6aarrd[re r? blatno. 6t.2. --psa adi dobrc> deien.qtrr adj plemi5ki 6^a3uer5e ri pohuj3anje. premozer.ustlcrlji\ro 6^ A inpf 1. oKrrepcevalnrca 6r'DeryJa..6^ar(eB. 6aaror arc/rfis adi l. 6r|udr'a n fom dem od 6nurKa svinjica. sladek. -rrrrr rrlj blago6^arwa inpf uiivati. no.rr. blesti.Afra ad.i blagor. aesnati. nepostnojesti razutnnost 6^arolroAen.pEa adj biseren 6ucep!triqa f wsta tamburice. blo^ti 6aaropoAcrso n blagorodje diti.tuEa adi pa. sladkost: 2.raropolrolrc. v pc menski zvezi 6. dokondevati se osrttocx t bistvo. 6rr.1 toailnidar 6r!DreK.6ncrpar impf bistritl' orcrpH|Ir| / L tistost. pnsKurcn 6aaDc or rz blagoslov 6. pametno. tig bistroumen. -Lr m tagar garJev 6uvyra.mulna 2. 2.6AeASAeAes. barje Ijati 6naro z dreta. druzoerul Drt 6mrca.t'. KaMruqK 6^arcra5aar(m|a I l. strucanie 6i. dobrodugen.. kvasiti 6aaroHar(orrocr / dobrohoF 6^aAar6e r? 1. .Tsa adj moEvaren. ctrcrpsHa2 6l'r. Jrt gorhrv. blasost. n. Sibati 6mtre. iaeli ?. Marijin<i oznanjL nJe oaa_roDlreMeB pravoaasen. 2drag. -. -rnr[ rrdi blogo. blodenje..iti. cytnrecTBeHocT. -rm I Skofija 6rcK!flcrur adi Skofijski. pomemDen drflfie n bivanje. draplemenito 6aaropoAHocrf blagorodnost 6^ag'!a impf xre talati.lrlugrtt 'lr O^nrrr1ru. adi gr. 6. Dostatisladek 6.10r r.6ncepen 6ucepeH. 6aari adj l. 6aarcc oBeH adi blagoslovbarjanski. zahvalicvati se oaaroAapHocr hvaletnost I 6rFnq?ap m. 3kofovski 6rcaap. rt!. dolrsiti: kondati --ce: se orrtrcvaa. 6. mCsenigL Mpceq meten. cevuarsK noz za KmJeDJe usnJa 6t'9Kry'rrla.crr.r(li bllgodc' 37 6aeA 6!rqe. nrt blasladkega 6aaropailr.. . t oEosKarsra 6. barje 6^arococroj6a I blaginja 6^arocr 1. 2. . naJ(lulv Of rcapn..> 6La3etlpart 6aa3e re6e6rta3e ctrrrr blaeor ti! den.dokonEevaii: dce: kontevati se.fam 1. 6^aroAapar pl in impf zatLvalitise. sladiti.xEa adi &rt. naklonjen potikovanje 6aarocK oEocr I dobrohotnost A^as|!ar.Arr'. {x r.iznr. folKloren tarsnltt 6AaroAapBocr 6^trrr^rr lt I blao^rrt. gl. iznajdljivost. stcr.-. bledenje. vsakdanji.nrocr I razboritost.e pt in imll biti sladek.!ror ad. modvar6AarDcAoBIla impl blaggsla!no zemljilde..arh stama.g(i r?/d plehek.rs f. dEtacvD ar imol a/tr -kondevati. korobad. 6rlwr5a n dem od 6[r< bikec ol|qerren Zasanie.Ir kroj. naklonjcnost dendanje 6llarorrpsjareH.1arorrux^orrdrll (lobt ohotcn. razborit. nost. v sladkoriu kuhano sadie: 2. 6nqoan rn bid. naslaiati se 6. 6aaro4apen. nepG sten. 6u.. . Dlemenit 6^atr'Fl f-blazina mlinskega 6.. uaBpeMen 6aaroBpeMeHo pravo{asno 4dr. DrimbSica 6ucr1'n rz lkof 6ncKyEtja. 2.dobrottrlt srfrrr. 2. 2.O. gost. pranaklonjenost zen.Laseerre 11 slajenje.

rHrrrH ( ce ) iTnpt rcje]Jati clvoidkc 6Ar3oK. 2.{ecr(orel6€ 6^e'J. zas'getiti'. Drazen 6.ot murvino drevo ffiot3''Ea.bvA n? deska za mesenje 6oroM[a n bog()ntil *-ruha. 2. bog 6^U!try. brizgniti. -!rna adi bli'nii 6arrr<er6e tt priblilevanj e 6^s.m nedistnik.ra 6oroPoAlxla mali Smaren l. stavba. grme6avA fi neiistost. tudi 6Aoruryp 6^nrrru(. meketanJe 6aeKa|6e a gl. raznte 6^yAeq. 6nylrrllr. steber. I I I I I I 6]11|rrrr!. brizgati.. itupf Ptiblitevati. stanovanjski blok.6ora! . -cKa adj blitnji. plitev kroz6oroMriacrlo n bogonrilstvo nik 6oroMoaeu. meke- . o^yAlnrqlq.. zvezek 6^o&iAa I zapora. 6oroBri t?. vati 6^rtq. 6oB. blested. 81.uor adi bogat 6oraraul nt bogataS vratIllca 6orararuKa I bogataSinja gl. vreti 6^ncK impl pljuskati.Ko'rri oaeurrlr(a iftpl svetlikati se.uaotr5. l)(4lnslv(. siiati. iz$irati. -ngl rz l.a 6oraree (ce) irl1pl bo9 titi 6^u^ld. raz6orarnJa{orarEra f bogastvo vrat gl.lc(' 6oroAa'I adi o(l l)olllt (ltrll..ruzieir. dreti. raz. oddaj. meketati 6aeeEe r? beketanie. blizu.18 6AocrlTt 6AYA 39 6oroc^oD t I I I I I tiiii-i^a . -f-ovellKr AeMa 6oroltoMqa Smaren. razliti. snop.a. 6or0cloE fi teolog.reanrftao 7di bledikast. bljuvati Arye imif 6avert. 4. (se) 6^u3rHa f blizina c#ra impf l. skorai 6. zveza drtav ali strank. zame. izliti-pljuskati. bohotna mladika 6t|Irx impl l.I I 6aeAEee 6/reaneein?rt bledeti 6. sijaj 6^ccKorel6e r?bleslanie 6^ecrorn inpf blesdati (se). zool bogomolka 6rlwe.rera l bdketanje. omahnlll 6orarctBor. razEat. 6orarar (ce) razvratnlsKl itltpf gl. 4. 5. izvesti zaporo 6^oKrpaEe r blokiranje 6^ocr!p m bo.t kroznik s k6 (Dri slavi. Student bogoslovja . 4dt neclsrms(l' 6orarn (ce).llacKHrc n^il fi||ll blitnje gore. adj bledoliden 6rce impt beketati. -qn nr dvojdek 6o6or[Ja I bobnenje. 6orarcrBo pl netistovati 6^yAcra!!a -im 6oiataar< m bogastv(). svetiti se 6^ec[e pf l. razli.pf. razvraL . sedmini) darilo ieninu fiivom ft 6^iA[ in p7 bloditi.llaK rr 6^s3rruq(a I dvojdica 6. blt'dikav 6^eartKatocr I bledilnosl. prelivanje 6rvrcl(ot m gl. 6^nrul!tsa pf. nedaled 6ttcrre. impf ljusniti. Plehek.6orarcK( a(ti h(rgllltlSki 6aljtlrqa I bliuvek. ra? livanje. 2.6^ec're 6. 6omlrrvrra / trrr\ lx)gnlllll. 6^r-r3oK poAsqHa blirnji sorodniki.l pafi prav zares! bogmel nik 6^yAHIdIa I nedistdca.. 6aecKor 6^ucKy adr blizu. sen 6^etdvra impt pesn sariarlti 6^cH!tsar}e fl pesn saniariebliskati (se) 6^ecKs.r.6^yAcrB!tsa6. svetiti se. 3. -quSomrll|ntt Zivlienie v razvratu bogalin-bogaliltkll povracati. bogoslovec.I \ impf gl. 6^eel!e 6^eKEe pl zabeketati. 6aeFrlr<arle mishanie 6.rur z iurek.n 91. 6ouua f cula.al5€ a pljuskanje.' razvl:tlno zrverl IATCTBO oavAcrDlsar6€ a nedistovanje. Ma. 6a6o1II 6oroMpa3eq.e n povracanJe. blcSlav 6^ecKot n1 blesk.r(r (ce). 2. pri. uliti se. 6(.6a6oreEe ffio. 6oraree (ce) 6lyAcrBo a nedistovanje. 2. motiti se. zabliskati se 6^ec'rg'' impf od. sveZenj vraten 6oBsaAaK.60r^!'l''.{ecKor 6^ecr}n ifipt gl. imPf (kobilica) potopltl se.fc dern od o{tl3.{uHaro bliZnia prcteklost. 3. bledost 6^eaHoraf^eAlrornja f bledost 6^e\o{''. tok.ta necrslovatl 60r.. an"" 6. 6. 2. kroinik molec. razlivati 6^ok tu L velik kos (klada. 6aecKorE 6leurrer6e n gl. bogastv() 6oro6ojs3^nB .B adi siiaien. skupina informacij. Plehkost borji volji 6. -qrr m nevesuno 6^vAeu.nddi bogatalki Ite 6^YAcIqYP.a . / 6orarH[(. nedaled.. 6.x. blokada d^oKrtpa pt in inpl bloktuati.llr3ola I blilina 6tzty adv 1.m impf g). 6oB. mrleti n svetlikanje. bledikavost 6aeAuocr f bledica.Arra adi nedist. ltr) & m bot nrt liiol 6<r6e\m bot nri fiiol 6o6oDuqa I prekla. . -qt a gl. Duuva.recoK.ryA'Imqer6e ?1 6omratrlK. 4q{ t bogomrz' nei 6or0poArua t bogorodica. 6. natii.r-yrrarocr I Plevkost.2. beIe'nica.agu . 6. 2. panj). blesdati.izbljrvek 6^vrr:au adi plevek. furo'cuyla pf. 61\er.rrlKa '' 6^lrnrre. ketati 6^efl rn pesn sanjarjenje. pljuskati. it?tpf l. fi Zolovka 6o6oata I murva (sad) 6060^r ntrIa t .rr{crcolo i. lrogrr 6. 6^E3oKIIo pa36upar6eblizu po razumevaniu 6. Itg kipeti 6lrrKar6e od 6.rqn impf -gl (se. velik.rvao a skleda. lapuh.te den od./rli l)r)[lllx. 6or(e..r'1l.

.suarr fl 6orq 6oKoDrr bok. obarvati. rana oojuAscytrar6e'1 6o-ae[turB adj bolehen. trh. 2." iidelovalec. izmedek. 2. iskriti 6ojocfla$e n barvanje se.arstven. 6ox^!'( n. .nfl adj beralki 6o.w adi bodljlv. nadstropie.8 a.gov 6orKeEeE. bo!tvo 6oere (2) z strah 6on ce.lport pika. budnost. auiednost 6oqr. impt pG 6o/utrqeH.bMen pregraja. dIl 6oAC. krapa bolehav -u{ 6ojrm. 6ojocyBa pf. Spolt 6o^cne. zablisniti usnJe 60 sq -qea n krastica.lrl Jc pravo bar- 41 6oM6apAEpa nlK 6oroxy^crBo t1 bogokletje 6o. bogoslovnica 6oroc. -JHa adi birjni. muka. (Me) fu^ar inpf J. bolni3niten barvati. +r| t'7 barvar 6ojar&^al( rr1 barvarski po. so{uten oortArcr ty' pobarvati.I(jn.6orcc/roDtrJa 6oroc^oB4a. obar. dilost. lesdilo za dci/lic: 6(.rpa impl boksati.ura adj bolan dorrecr I 1.roDeK boe i[ dlovek ''x 6()A 6oAoDn n 1. .lo ^Ir r ac. 2. vod€na barva: 6oia rl vcrr. velika v!tl oojr^rtcyfto i rnpI bar'. baje. dek. 6o4!ara vlzem 6DDo ja nparu iz muhe 6or.!E m mavrica 6oxII(eH. boledina.govno 6oacKorm sijaj. boledina. kaKOr pravrjo 6oteMen.lsaoca I bolehnost.6o1ltr (Me). boksanje.{ tn . 2. barva. menda. Ski.-irr f bojazen lehavost 6ojap r'1 gl.a.roDeqKH serai (viSinska mera). -Baa adi arh pob6 . bomba. 6oAar impl bosti. zdrveti 6oAlrlBa inpt od 6oAJIe 6o. 6oeDr (l) ru boj.o. navroezen 6orecrreE adi bol. bitka 6oj (2) l. €MCrr r11boljge 6oLBa I zool bolha. boded. poikodba. botanski dor(eqrEo & boZaDstvo.dj bq. 6or{aqar irlpl beracr!l 6oxjaserse r beradenje 6orKja{o I beradica 6oxja. zbadanje 6oaqao n lilo 6o*recr adj bodidast. vizualen in akustiacl vtis: Mpcsa. 2. konica. ce 6ojar inpl bati se. viSina moza. bolezen.en 6o.6oM6apAdp bombnik m pusl 6oM6apA8ira?f ia impf bomdo^c. I vrsta 6orIIaB5o^r@€B @djbolehen.ur 3a6or vama zob me boli 6oja$rja. aA6olrll. sveael umazanrJa. bG 6o.6oaeurrrfia f 1. 2. 603 6030.ps impt spodbujati. . oor(lnoT 6olql' m Dot navadna po tontKa 6o.BoAHa 6ojc ollnotu.adi bozji.Er I bogoslovje.ot kamilica klic 6o^Ka I l. buzdovan 6o3e .soda za barvanic 6ojapH{qa6ojauiNflqa I bar. blested. blesk 6oKc. 2. prepat lon ltrtr 6oM6a t l. Dlasiti se 6owxa f dem od 6oja barvica 6orErle n bojisde 6oJ. oojaroija 6oJaprMK. 6oM6o^cAyDaEe l? 1. Yedrost. bolehen. bG 6ojaJan. -oT m zbad. 2.xeM adv.ka.. zvc.6o^cEarpl l. dujee. turdek -ce boksati se 6oirnel 3aM.tq?I[a6oxlpul(a I tot maK 6$ m bot erni bezeg 6osa I boza (piiada iz konrzne moke in siadkoria) 6orawja. bolezen.qlr6ojr@a m.I(Iua t lit bocinia. -nor adj bo jadiiv 60lr|3^nDocr bojazljivost nav I 6oaell. 2. boks. 6oj ..6oruou<.|xla bodeda Zica 6oAE..J'Dadi 1. zbadati.lfu|aadi boziden 6o.at €.e n bodenje. 2.-. 4a z bogoslurie: tudi 6oroc^vr(6a 6oroxvaes. "M adi dozdeten. 6o1rl(a 6orcaysa-impl bolehati. izvrzek. 6a cyM! odlilno sepodutim bolczcn. -^Ha adi-bogokleten 6oroxy. -m m bozar.6oaen. postava. Ha 3Bvl(. . 60A r.Ha ABa 6oja IUSa V OVe naOStrODrr 6oJ4 6on I l.rBa KpaBa bodljiva krava.uE in pf trebiti bolhe dcla slona 6o6a I gl. os. bolehav: 2.Eoxrx( m bozid 6oxr^aK. ce rroKaxa Bo BucTrrcl(nlll 6o^e€. -rgl r'? bogoklet- 40 6oJa 0orrArcI d0ll lx)hr.prodajalecboze 6Gaun Ega I todilnica boze 6o3Aorannr kij.rqsa xl. boks. barvati 60 cra impf bliskati. zasijati. Yoj. 6oL. trpljenje . boleti. qu rn bierid 6or(jatm. 6otlr'r.anie 6oAerf. rast.e pf pognati koDja v dir. stran 60 cKaB adi sijajen.-uu m loneena po. bolezenski do. bolc6oJoi!^rtr. vojni 6oeEe (1) r barvaDje Eor(e(.KanDo adv bolestno bardirati I I I t t I t t I I I I I I . bolehanje. Me 6o. bolnilnica Sdak jEa adj bolqisni6ojoca./rr{tr(. rrHluro lre ro 6oae nid mu ne manjka 60A€r(.K!da . sftrgrr. rn boloik 60 l|rqa t bolnlca. 6oKcorn ft 1. -Apa adi buden. .rprewe. or fl gl. tolka 6oAap. hrab' nrl 6oAlrocr 11. -rgr rtt bojevnik. boZica 6oxJar. prebadati.nti stmsr barvanje 6oaeltrr(af flrd bol. rtd clltl Ha barva glasu. boded 6o. roa Hee 60A6ojawcK[ adi barvarski Ka 3a YMI4)ar6etO ni tako 6ojKor m bojkot hudo 6ojr(ordpa itn pf bojkotirati oojHrnq . rudi ooxjo. 2.

!6sD. opravljanje ne' aoi. tig tiveti v uboStvu 6oranrra f botanika. koruz na moka. 3.18.Jri 'an malfra n 6opaBer6e l. -Jryr /a bratomG rilec 6paaoy6ucrBeH adj btatomc> ren 6paroY6ucrBo a bratomor 6parvqeA n bratranec. ca etEa Ha 6paufloro sprijaznil se le z usooo 6pau{oca (ce). -a\u. boded 6oru€ Ka I bodica. aBtd rfl tam dolg 6oH6oEpja.co . velika brada 6paAHqkaI defi od 6PaAa. rrireH(apHo (uapeBHo) 6pa i' so Dseniina. -qrra ar. m bot bG 6oE6aH: 6oH6dHa .rMe6en bratenle. {BH. 2.u im:Pl l. r.. ry 6oDala Ka (^axmra) I KunaF 6opvrnJa adi indecl lam dol' iica. tesarska sc kira 6p^Aecr adi gl. benice: skupno ime obeh sadeiev. kraj 6opa.vcN:l l)lillll llcl 6parqe. Iam 60 r Aa(P Prazna beseda 6paa. vojscaK 6oDe{<x4di bordevskr 6oin ce. bos. rI. 2. t den od 6o. rastlinstvo 6oraHrqap tn botanik 6oree. nri ploievinasta dirnrra cev za fulezte Peti 6o-pltr|a f borova trska.rKa f 6ocn[aSocKa t dojka. zbad. ovdica. 2.r kdor PriPravlja.t I i i l I I I 6oMOapAIrpallo 42 6oqa 6oqfta 43 6paryoca I I I 6oM6apAnltar6e 11 bombar-(li. zba' dati. nekai delati. otct(.r/ obristi z borovjem 6od. -I{ /r. kozlid. ranJe lt sklttttt svctr 4dl naso 6oM6acmqeH. meialnik (Zlica). ce 6parmrar imgl bratiti se 6pa'rKo. li8 ponagajati 6onHvBa6e t? vooo. -rtri t arh 1. opaAar dqadilgi'di m. obradati 6oc[^KoB adi bazilikov. He l{eaeMe 6paruuo co te6e ne lazumemo se.leHBqHo.}. bojevanje 6opeq. popotnica (rivc') 6pa Hap ttt prodajalec moke. 2. Poora' timstvo 6parnMri ce. boia like (nar pes) 6opaErJat strolji fiiol adt disede Po 6ocunolrorb roKooorec 6oDaq tfl borlvec.ll . tm 6oqr€B adi bodidast.rkr'rrski: 6paqHa AaoJl(a/nK( 'll\l(l Itlll' 6paureHue fl ltil. njiva za dinje in lubenice 6ocraHuHJa. 6P RoR'l nt oven. bosti. ('(l 6l):rlllll" -mokica. borben: cEAatloJnamoc 6op6eHa 6oD6enosr boievitost t 6oper* n rvanje. usDcvati. 'xor ddi borov ni papir 6ojrrrrrnrrxa-6op1u l. 6ouaSortro impl l.2.?r bonbon ooH(roKrCpa bonboniera" I 6oD. 6orcar inlrt buino ta' razviiati se s!i. borba: iapoanooc. bodiCast 6oqHe. J. bitka. I I' bradat. ro 66Pa.impI Potresh (se)potresatr (se) z moKo . 2. rokoborba. bombastiden borovl trsKl s||rr. Knrz borilie. (]lrtx l BTop[ 6parvqc^u prvih 6parvqeAa{p8Tv'lc I Kll t . fig nepodkovanost (v 6orski I 6oD6a f boi. kadca 6oqBap m sodar 60. moKar 6partr||aprt||rla I Prodajalna moke 6paruno t? moka. lig ne kesa dela. kozica) 6paAa I brada 6DaAaBnua bradavica I 6pal3flrvan adi bradaviden. vrednost_ ftrPj(. rva6oia. [i8 nagaiati 6otrKat bodica. I sod. m I. 3. oe-etuveea brata srn. 2. trobenfa:-2.2 dregniti. 2 nepodkovan (konj). rvatr se 6oDsla. nagaiivec 6oiKoDxr adi-bode6.6ona6iul nr bomb65 bon. trn 6o4Ka G6oqraq n. sesek iie. dilede Po Dirien. rokoborba: boj. mesanle.r 6ocranor ta ie kondal svoje 6ocra$rurre fl avgfi od 6<> craH vrt. 6paDn.i.rn hip bratec op_aroDr[IaI b"ratovo rmelJe bratova zapusclna 6DaroK m hit bratec 6'paro. 6ocu.rKa. dovoli strokoven. draLiti. -.rei6oclr-. 6orl||ar pI I zbosti. beeva. kdor s irt llrrnhr smolenice. -q€ adj I' boten.tvBa ir?pl od 6op. borivka. baiitjka 2. rokoborka 6ocoraSocoruja I L bosota: rokc tuiatra adi borivski.r I bratoljubje 6paro!6neq.t||)lnrnrp .sapcrBo'' soclarstvo 6ottDe.sapHl|tra I sodarska de' lavnica 6o.' liivec: 2.rBa soddek 6oqelr.or< m bot bazi' lika. 6oHoBn n 6(rtxrD. 6p?l3prnaua t KUucavnrcarsKa ctelavmca 6paDalrcrsr adl kljudavnidarski 6pa!'cK adi koltrunov. -IIu rfi sFscrcar 6oPJe Pgt 9o! tnbqu in nf lam dolgov^ti 6op.s(' stridna. 6paffsocYDa (ce) pf . ce tupar imPf l.mesati.'. bradavidast 6paAar adi bradat opaAla / bradlja. 6our Paoora Prazen tr'ttd. oDoren 6o'[ adj indecl Lrh praze\ nidev.rfllta r| bt ilt('c 6paqerr.-pur ttr borec. kostrun 6DaDat kliuiavnica 6iraBap n kljuaavnidar.lcrrcr. -Er6a5osB[. 6parr. npaH opil_ rviean otroci dvch bratov' sdster ali brata in scslrc. smc lenlca vrt za dinie in lu' 6"". biti brez obuive.6opoBr. 3. zaie6op. bojevati se. neveden o6radanie tuoal. boriti se. -rrrrEl 6r)Pnflr)Bl|xa ddt .te.ro6oArreana 6oP boj 6a narodnoosvobodilni 6op6e adi bojevit. baziliki l. PIK 60. 3.a inpf bos hoditi. . -ull ru vrtnar 6<tav!. ovnov 6Daa. -qltrsa n aleln oo tJPaR 'mladid drobnice (ovnid. qor adi t.f.sapcKn adf sodarski 6o.rrturre Ka 6ocr[iRoBa Sopek bazi.

zalln.a t bot turseica. blzicl. bot breu. octlatr Komu l(al. 2. klepetati. napenJause.r m preganjalec. glavdkast greben pri tkalnih statvah 6pAcKr adi hribovski. stenostat 6pagcr J hitrost. dce: zadirati se na kosa 6peqareSpeqxa*e n draZenje. -Br*r n blebetaa. 6pKasrqa 6p.(zacucenJe.6p6e|Eu 6p6etDf. hribo6p. blebetati: 2. pr€dpraitrik 6p'd. govoriti.p. brisati. 2. zasledovalec 6pxrrelt .@u. pomivalka.blebctinj('. JrgpnsEoJen. prrsmoJenost 6pka impf I.di nosed. zadiranje 6pe& nu adj zbadljiv.raa adj brzostre 6p..Frcrsr adt orulanten 6ps t'f. 6psoMerKat brzostrelka 6p308.rr brzica. sum 6p6opu impf l. 2. gora. f 1. umost.1. zmes. dvekad 6p6opcr6c l. II aql(o 6ryTfFq(3 6lrecr. breme. obala:2. DoorsKau 6pro-raJa. gorski 6pe!5pejl intei he:l r.a irnpf briljirati. in24 1. begati. prihodnii WAap m brdar. zgodnia vrtnina 6p3arra (tra) ddr (samo v zvezi:) rra 6p3arra na hitro 45 6p/rDocx I unijG":j*' DOVIIOSI impl rukati (o 6p_us!io. odli 6p[s. hriI 6pr||rio 6p(. gl. ovdji bobek.tdi 6p^awr ce noreti. Zuboreti: 3. z. hrumeti. 2.3oM9ren. ropo$av 6p^rrDer6e tudi 6p^aBeEe r 14 norenJe 6pAtrBEce impl.[rxo.a inryt onedejati. mazat| 6p6ermraB odj rrm. preriviroje. nuino . lkropiti. poaeli neumnostl oprurBKa.[m pesn urDih nog 6p3omceu.. cunja.rulpanJe 6per. 6pecje m ool brest 6pecroB cdi brestov impl zba 6pry. nereo 6pKa. Dreartanie 6plorrt. njava. 6pelt. blebctulia 6p6Nt. 2. 6pe. gnati se. Zuborenje. zadircen 6peFe pl zbosti.. oditati.tr'e. DOUmntca 6pNrDKo. -t|r! .Witi. -rtrr rx l. orollavKa 6prclreE. predDrzuntK 6pena adj brenv 6peKl{Ia I Dot brek. medjavost._ 6pecroDn.brizganje. oet sratev 6pAo s l.ra r€..bela lisa na glavi Zivali 6ptrrner5e 1. izdelovalec brd 6plgrro.f-mesalnik. se. vpitj. Kunalmca opKal{|qa1.qrura nav pl brn (uta. prismoda 6p^rrDocr. naelost 6para I r/d skrb.iFrer.eroTErgcr bregovitost. -(o tivalih) panu se 6p.. goniri. hiteni nlrenJe 6psr^ iflpl brizgati. hrib 6perro 6peroBln cdl bregovit. bla" ten ra 6D6eErKo umazzlnec 6i6aasmta I Zlabudravka.l' l.1.uKaz. 6. breg. hrib. -rqE nr blebetad.lllritcr. brisanie. 4. klepetanje.1. vbrizgati 6puryaa impt od. 2. te$oba q.-oBqn m jokavec.{&a z dem od 6pwe. listnato drevo uniff I nabrekniti. brdo. a drtanie. spoditi. gneQ. bntit 2. -THa6ptI Ja.-{E .6p3aK2 pl 6paHe vbrizgniti. alovek brez ugleda. jokati (matnnlotrocr) 6peqKo.a ft.seBn.u. mesati se v kai: 3. prega[jante. cunji. gorski potok. {'|rtltt ttt vol. 6peMena 6p€Nd€xr x<eBanoseeazenska Opeueuocrf nosetnost 6pec/uxa f mlad brest. €BEr m slaboumncZ. zajematKa. fis qretr. preganjati -cer goniti se. precftatr 6peeEer?rukanie ielena 6per u?i lisast. rpnr<a oprrdAa t brieada 6pEdAeHadl brigaden 6pnra46p rz brigadir 6pa jdEr a? briljant 6pD J.{DrIr| m tam gizdaun 6pm!a^t€ I l..hr llso rrrrtlclu 6p:rr1.2. 6peroB[ m l. tj. bres tl c ""f:li '* rn lisec' lisast roko 6psarru[a5praEe l. . . urcn 6ttrr irlrl hilcli 6ploJ.3. bivol z lx. gl.gonja. blUnji. -ul I zmeda. mesati.nat pes Zlaouor'arvKa. 'l 2. pogtatj. -um adj 1 nedaven.Ee.ol -kaj venoarr .xse.h soprnanJe. teKantesem ter tta.l prismojenka. zallvarnle 6wE!. l. belo tiso ne 6p€a I 1. n \aglica. gl. slap 6p3lrx. sla- I I I I I I I I I I I I r . . dvckad 6p6^g!ocr I blebetavost 6p6^o. zmesti se. zEodnja koruza.8: adi. 3.inpll. zauvarr 6pirar6e ri. taljenje. metljavost (ovlja bo lezenI 6pire. z. 2. aeda. nrum.zbegati. maJnnln orroctn. metljav (orrca). n l.konjska nga 6plo5pry adv hitro 6prcB6op@a !. adj blebetay 6p6^[Deq. koruza. +Bry rc tarn pris'JJ:od^ 6p!.. Slrol> rjenje. prepoveo ) 6peaa6p€Bra 4pf .6wne vzbrizgavau 6p3oade hitro. tig t&a\a. z.gl. turjdica: 3. 2. gnati. motiti. -qoDE fi britev 6psqaq m brivec optrserEe n britje ootrat! KOVaIl Se len -dati. nabu}16p.i 2.2.e. zadreti se na koga jokanje (o 6pese. Sumeti 6p6yrnxaI kozji..n hitropisec.azan.tupatl 6peBa|6e6pea-Tar6e sopenje.sopihati. 3. 6per. 2.. pregnati. impf .

gt. bresti reko. stevilka of9ix. -eKa .r{lf r()r'((nv.ittlpl brstiti. . biskati. hud. l. !iti. suvati.li. pretep. piliti se z.Jdadi ncumcn. 2. tolai.lxa 6yAa srl{rKa rz.a impf od.ratr. 6prurlra izl od 6Pure bronen Dren6pM.r . 6poAapcrDo flllila impl I. leglo -nesnaee. 6poean tn gtevilo. ^rlqe^rlTe6DMqar tebele bren_ 6pom(aaSpoE tqaa Qdl mc zoliav diio 6pcreBe n brstenje. I dobroduScD prismuknjcncc 6{'6. 2: fig dvolidner. rozni venec tutia oDoerler Stetje 6peelGet1 Sumenje. II.I I I I T I I I I I I I I I 6p^or 6D^or. PG momarstvo '' -tapliatii 2. Itg truditi se. razbijanje lran 6FHe . -e I vrsta tambubaiem. bujen.a lipt aumetr. +*nsa n d. I norec. 6y6ora I svez koruzni kruh 1. 6P6eurKaB6ptp:ar brstia 6Doa ( l) . rodni bat. gubatise 6pqxo / tl ho. porDakati.I|altlnq -q{ nr budilka Janje : r ' ! i' :r l :.s. 4. Sariti. gnojisde dem od 6pu'tu 6pturr. 6oolur impl 1. -AHa adi budcn. n&bor 6ysa.em od. Stevka (v ban' ki).3.Innla I l. brenda' nle 6pftte pf zasumeti. Dobrskati: n brodolomec -oe: niti v vodo. 6pojar imr'l Steti. 6pyro8t. nrt pest flituk^p m l. pehati. Ic pa Ka 6!tsaEe fl od 6!tsa 6U''IKatmpf 1. 2. sviloprejke . nagel. suniti. gneda. 2. 6p|r[ ar|Sput^eH m bot briudarjanje. 6Pua 6pu€|'e n od 6puKa (ce) Polom Eeq -ry! 6pqmc pt l. 2: pluti. 6y6a. ropu[nltr. -u4 Stevitanica 6psKaB adj naguban. mornar.. dujednost 6yeH.ace: t' nabir'rllsc. neumne. a m.JHaadi 1. -ce: fis vtikati se 6po.io m l. dujed 6!6per ledvidka ' 6yAer6e n dramljenje.qorpaAu^Efre tr ladjedel6dua*e n od 6pua (ce) nica opoAoaoM m brodolom. brendati 6po-IIIe+ ?t fl 4l ltevec (Pri utomKul 6poj. ^ecr zen treen 6y6asKaI gl. ace: prericen vatr se 6psrc pl zalumeti.rKaI 1. 2.podcti. PotoIi6poAoaoMeq6poAo.3u ?n anat ledica rost . 3. ps raca.6Yr't'lt3. ||0r-6!6oru irrpl bobneti. -ce: 6yr. 6p!*e tn cvek. . uoanu. 6]tr''{e preJKa 6yBra.. ste(ce) inpl od 6Pt\Ee 6purila vilden (ce) 6poeErnr6poj@r t Pl mG 6pqa^Ka f ropotulj ica.rr| ce impf postajati mG -nik:."'. 2. 6yjra rpeBa bujna 6u. eotti: 2. 6y6aHa [elepy. 6porBa t bron aati 6iror$eH adi bronast..Je r ovlrr (xl 6v^l /ta vcllk norcc nle {'. roPe lek. tolai. znacaJnez 6y6a*epes.6p!}I. not_6fdper. 'broditi.a metulj sviloprej. l pahniti. breniati.6yA :r inpt buditi. obiranje ad i gL.6iicn irzpf brusiti 6poaapcRr. ft bombai daj. 2.oin (KoPa6) (2) n obiedati brstie ladia drrtl. leletonu.. -3I| tn l. Pami. vzkipljiv. spodbulevalec 6yArocr I budnost. potapljati se. nerice (za spremljavo) 6U!3. " . ddi bionast 6DoH3oa danie 6ionrca / niozoljiek 6DM. :ce: lIaDov uoarlu se 6!6a f. l. modan. obirati. sKl Zebeti brodarstvo. bpop. broo 6pcry-...inpf.6!r:ap[ja. 'mrsaiti -(aclo).tolt l. nabirati. osla tucl adi ladijski..n Plituna.svilo. diren6\futr. Deracttr. tto vonrl ncumnostl ke. 6yla cr.6yde. trgovec z bom. brencatl 6pMr(arle tt Sumenje.urelka. 2.rlH rr neumnei 6yAa a. zool 1. bronfen. brendanje 6por.'t oyAIIIe la buditelj.[(a f neumnica zer\ 6v6a*Nda adj indecl bomba.ferbe n Sumenle. 6priraauon6puraeuoBadi brs2. brlog.t. 6y6merre r? bobnenje.r 6iryr. 3. 2. 6!6FrKe. pomo{iti.f . zabrendati 6yDKar6e rr l prerivanje. delavec v ladjedelzoliav 6Dvc-nr bnls. tig vtakniti q(a adi ladijski 6Do se 6poen. 6U6a impf guliti se.. uctarjati." ' ropotati 6yAa {flt{a f neumnost. Stetje oDolxa / Stevitka -n (prl urr. -pua adi bomba.wr adj od 6y6a. 2. prebu- aicxa iint L l.6UA adj prismuknjcn. 2. zabren- 46 6psKa 6pqraB 47 6yeII 6poju. skr .6yAa^r x. 6yAeH. brod. 6!6I|Htr upBrltr tiainke 6yAa r{or(. .6VAa^n ce irlpl . tepsti. bloditi II. impt sumeti. 6y6arM I zoot pikapolonica 3. 3. 2. 1. 2.r Itevec (priprava. imeti 6n *r imnl Sumeti. zgrban2. gost. smetisde. -Jna adi stevilen. hudo 6l5ap n sviloprejkar kailjati 6!6apcrDor?sviloprejkarstvo o!tsra. draprebujatise miti. tlovck) 6poloqru / l... ropota. oioL. lig 6p4<a (ce) impl gl. /rg poreparl se.

2. 6yeE qoBeKvzkipljiv dlorek. bukov res 6lxor aa adj trdoglav 6v^a t l.t burekar.3. -r[r tl. 2.1. zool. 6$rIoEI| rrr upor. mrsiti 6inamcr i' zmrsenost.. kosmat. Dfodalalec bufeKa 6tien d. ]. uporniSki 6tBroBrnrK. podpinovalec. -ce: uplrau se. 2. qeDelK0 de6w6apecr adi debelu5ast.ry m vodnjakar 6!Eyp tn pSenlEnizdrob 6!nAa I bunda. 2. bula 6vtxa impl dem od 6vua l. Zleb. -rtx tr ktl pila z mesnrm (slrovrm) naoevom ofpeKyflJq. -DEa 4di uporen. I nrC pinja. uDor. 6reda o\ac.zmlete paprike 6yKo8rda t bukovina. ropot 6!rra t vstaia. 2. pahniti. 2: lig vtikati sa. -qra adi hruDen. -rts n l. lig nemiren. KlDetl leDose razvrlair. bot divji mak purpera 6y^Aox(ep ttt buldozer 6yaaMaq ru &4.loverokl sloYar . mer. 'Srskati. -rru/ s!cder 6ype. 6wer fl Droratun. 6!'rrar inpf S&watii vznemirjati.rasti.ierqe n denz od 61pe soddek 6vDuao tr sod 66u.:agg'i pr. bukovje. blodnje 6$ndrrr€ n smetilae. <na adi viharen 6i. izbruhniti. vroEina. budiet 6lraae adj zmrsen. 6vtia I L viotica. illlll.a. 2. 6yrwrrla n deru od 6!T bedrce. 1. slaba 6wlai m 'fr-ava. bu'den. 5ume!1 6y9Jf.tasiua f iopot. 2. . pariti se (svinja) 6vKEat drka 6vrsa eH.-mr rfl 4/11 stotnlK (neKqal v tur5ki voiski) 6yM6aprr l. razkustran 6ufr Bs impl kuStrati. 3. vzkip ljiv.qn m upornik 6$IIoEHIItrrrBo n upornistvo oywrysa impf 1. kotuh 6!mf. 6yjar iftpl . hrup.rnuUa I Prodajalaa bureka 6ureH. tresKanle 6y. 2. zbosti z rogovi. rozkrll. Zagrinjalo mus[mafl< na cestl 6y^!r. Piaiti 6v[$vBa inrrf od 6\'uge 6frar-a6v. vznemrrlalr se. maselnica 6yua l.!sl. 61g"r. ovTlpuca p' surovo odn rl kosa 6yrv6.en 66enixen. smrdljivi bezeg 6fpjaEnme n plevelnata zemlia 6wjauoca pt obrasti s plevelom 6ypJanoclTa irhpl obraldati s Dlcvclom 6yprua / ! porotni (zarodni) pr'sloD. tam truma. begati se 6lrul^o n bledet. -Ha adi bur. hrusI 6vxsnrfr I pl arh okovi (na nogah ) 6!'rGpa ce in?pl bukati se. gosta jutra iz moke in sira. -L'osti. fig teleban 6!'Koaeg m kul zatimba iz pa susene. Dol divji mak. Dot bukcv. oournrri 6VJoK. hu. za'lotiti kam oqrHvDairrttf 6wHe 6yrlap fl fon-js:ld kStelj: 6v6p{puab n pinja. 2. huiskati lis Sduvati.t plnjo. vstaja 6lrroBen. ugnjcvitost Ovx&/ l. t6s n dem od 6!'rcBapabecddar (ulenec) 6!l| |rja. mnc Zica 6yib$(6aua. razbijati 6lnflerx nr tresk.divji 6w€Ee z buaanje.stesence -bosri (se) z 6wu (g") impl roEovl 6wra f oteklina. premaz za kruh (pred peko) 6yaeodpn bulvar 6f^xa / I.6ymr iml budati.ffiiu'l 6ypE{|e I od 6w!r.rKa Pobrkliati. vrjaK z. 'ce: upirati sc 6yli'aaa adi zmrsen. mesati. 4. 6yr"yK.rqe r dem od 6pra o soddek nrl l. drezatii 3.byK6aMja.n bunker 6$u. kipenje 6!q. gorjaaa 2 fan pG membna oseba TVD MV e nlc mU nl t t t t I . mrzlica.pecr 4dl kocinast. fig leDorazvll otroK. -rtakniri. nulsKac 6v$re Dt l. 6y. 2. beloliEen 6!M6apH[K. maselnica vrvez.ro f r. iftteri 6w] udarjati.r rn Djuhanec dvclrjo / znscda 6yr. koder (nad delorn ) 6v^rm adi nevestin 6i^orr p jdolan. 2. ran ovrlusl. suvati. bedlo . omozenamusliman\a. zmeda oiuai rz v<jdirjdk. 2. planiti. vihar 6yprrja. skuStranost 6!d. -n l dutara 6vk rE(a f bukov Zir 6!xxe pl i.rse pl 1.koctrav I : a Mtrt.bujno. begati.. po drkah 6ixDap nr abecednik.A{a adi dobese'den. OJrontr.m. tam zaniEati se. pra. abece ddr 65Bap.re. plcrivoti se oyronfiuo / gnela.nrlo / ncpolcsana Zenska 6ypa / brrrja. bujnost. oyput6a t? sod 6ypex. bohotno zrasti 6!t|Irla irnpl od 6vKne 6lxo8arq -ur ra 1. 3.r t. hrup. 6ypMl. suniti. .metez t : . studenec 6lltrap[Irj4 . purpela. divji potok. -bol Dobrskati l. /ig tclcban 6vKa / hrup. dluvutl no upor. 2' jie nlahujskati.. plevel. direndaj 6vrnrr . 6dfil. 'ryr ft dmrljevo snezdo 6y!d€ I eridek 6u$Ka impf od.ron.tmrlj. 2. 'lrD.. slap 6vqeri. t { r r l a l 6yro (co) lmpl pchati. nevesta.L tilo. rt go5dava -qr 6yJnocr/ 1. bukov gozd. 6yeH Ao)rq mo(anr arez 6ye6e n bujna rast. gnojisde 6yE ep . cev na riudah: 2.6bralati pri iskan ju:-ce: nemimo se mota- 6rJ:(Ka trafika f 6r.itnrko. r. hrup aiqa.6yebe 48 6!qaB 6Vttururtrrtlr 49 6ltuapecr t I I trava. stegno. zbosti. maselnica. 2.

zavaljen dlovek. barbarizem BapBap([H). 2. catl te vrste Bara f tehtnica BaKoa. rrlc nJava Dapri. strazar m BapAu. ?rC tod.aapAar impf pazili na. Wkrajinski namestnik raJap nr kipar a adi . apncnlca (ped) DapoD.BaAar impl l.i\ adi apnen.r. valjalTta zele!&'Kcrie 4 veljava.rl lesena skleda zast. Ba^qar impt zaokrotevati Rafrfipi m vampir.lapeHa adi knba _. 2. Dapar impt L kuhati. Ba aBrqap rz valjavec (sukvrcdno biti I1a. . muslimanska krozdast obroeast. BaPeH Bapor. {rja r arh e\atgeUj. tuja beseda. valiti kruh. \!MOT tl Vanoalizem. -qn m valj. eBatrre^I|e Barrreaoca ce pl prestrasiti se. vtt ltrrrln Eapnjaqnja / varilr(l.3rf m gfapa z of\\o zemlio ra. varovau B4pea"Bapeao velik sod n-. -^rft . bela kapica iz valjane volne. II. iivjaitvo. prelisiditi Banc[ao z barva."\a m geol lpnenec Dapoca pf pobeliti napocpa izpl beliti Dapoc!tsarf. veljavnost za loxrr. 2. iancaar pi pobarvati.t I 50 Ba Mect BAAMO 5t Dapus Hr. pomem.Bap)^fl.rra I poplavljeno zemljiSde. zaoblitev okrogel.f oapJa I bat..tEnM. Baaaa auyr. jac t I I I T I I BB adj DaKaOcKu vakufski.n apnar Eaptn|^Itnla I 1. vakuum m DaAap zalivalec(cvetja) ranrfuia I metL cepi\o.I|or 4dj gl. vflfll(.'rdlr n l? varicld Bapsja6l|^crl. { fi hist . u6uraK DalrqeEe l1 zaokroielanje. 2. gl.Ba JaK. 'ten icmati.n fili (akat. Eapa(ocwa pl iapl (po)zlatiti.rert.qa BaDDaDri3arr. apncrtil lama. vakcinirati BoArr.Da^af. mazati.e n beljenje Bapgrja.aKA BaAKa.ot poljska mo vati iina lu..lrr. barvati. nalalapcrt adi kiparski ^l''ctd'rd mestniSki EajapcrBo rl kiparstvo ad! tako'. divjak aapBapurrh{a f barbarstvo B^P?ta\I duvai. nabiiad B p^aB adj prebavljiv Bapr 4a (oA. -rKHa adi l. dobrodelna ustanova B praep gl.Dajaar impl klesati. 'raljar '. -r(^a adl dekast. I poditnice raauecr adj l. impf med cepiti. -3MOrn l. os (pri mlinskem kolesu) Ea or.!abiti. f apno Bapar m tanek list zlata (fG lija) BrpaKr. tnrDtt(. Daraar impl l. zali.@t a pf. Bapr l n. zgrozitr se Eame. \aljati l.ralija. Bapl.-pEa Ldi apnen EapeH. pol6da (zajemaha lopatica) DanAaK. vretenast.eleza) impf vainega se de. Bapr|crdro.l. Ba6Ar iinpf . ostrmeti. bcn. 2. vreti. vakEAAap[ha taksa za zalivanje cina I ta4arrlra f fam zash)iek Bax. 2. bar6ar6tvo. sluriti si Bara. barvilo r. divjastvo BaI|Aa.?ist valijski. variti. v zvezi z dobrodelDo ustanovo BaKOB. . -ttri . valjarna sukna. aPnenica . EallnEpoca ce pJ povamprrul se BaMy cdr semkaj. packati aaKa{qnja. Bo r}a6er6e vablienie '? fla6n. apmca. gl. volkodlak . z. zaobljen M^giecr ^dj BaAttrl.ancyr4 impf l.BaAa! BaAaJ! interi zaresl pti '.anje.]rlrITI. 2.l(rc!}ar6e n zcrai. aapeH. 1.|^oll socrv.. kJi- t I I t I BartMoz vreteno. loka Da Trrtre n gl.rl slttt' mcnliiv. kipanu Ba^nja. zlate barve Daparoca.ralarmp I l.l(" l)l lkuha Bapnerd. vleai. 2. 2. sem. -Un . vsebujod apno aapoErJtrK.ur m sve. reSevatise.l(efr. nadut valjalnica. (sukno). n:r klepati Bap3rraor? bol bazilikrr . marogast (bele Zivali E6t10H fn vagon s drnimi lisami okrog odi) DaaaI namakalni jarek DarqT1rlr'1 praznina. variabilcl lapuJdirra / rrzliaict. gorija obEaJtizteri joj! gorje! leka iz sukna DrJa.lIta vandalizem I EaIIflra f Dot vanilia ranca. strmenie sarn a f pol. -ce: 2. vradati Skodo. Bap[Bo.'eu m . slepiti BatIqJBaq n barvar rap (Bapor.DapBap{ m barbar. kaj valjati. breBaraH . lie varati.enj.s-2*r''I'l'd lati. DaKBrOr pfon tlkaen.nja adi indecl pozlaeen.Ba^xaar impl l. Irg prevarati. 2.-]rqr| rr tal. BarRar impl \reljatl. lalitL. sCm Bar{e Ee. . 3. snovali. napihovati se moji duti! Ba3'''ece pf zazijati se Ba^asRa I 1. snop laIIAa. .obloziri (oblagaIr) z zlalo totlJo cYM BapeH lla [eqetl sel sem skozi sito in reseto BaperMqa t modnik BapeBe kuhanje '? Bap[. saKalDr't vakuf.

r!. raznetiti se. vadbeni. zaslediii se Braec'Aeqadi ki se ie usnezdil. 2.ruvati se -ce: DacarEe. HoBlroT BeK Stari. ura!'navanje itpahnjen:rih uoov tr e{a ce. ce Dme3Aar pf . 2. gl. raz6uriti se DnopFa ce impf razggrevati se.kraja osebe.. pogl()bitisc -cc: B4.{€. EAaxtrar pf navdihniti. vzidan ddj BrpaAgPI vgraditi. BAnuaTt/ v(lll|ltlll EAaAe Ce. deber Beia./ !(liln)vati BAHrIryDrur. l. RA6a6yD. dragn. masdevati II. trener Dert6aqKrradi telovadni. zakorenirjenomesAg . posiiaiti 3e: 3. BeAserse 4 nagibanje. spitanost Eros I zrediti. DerqEeKosnn 1. l. 2.) lropE ce pl ftrzgoreti se. I l. navdusen tAaarroBeHle r. 3. oslabelsi Belr4a I rob platna BeJHe.egMp m hist vezir. traaBar zf pritrditi. Eee. plnatr. BeSODU lezenJe. DAeraHrr cc pl p(x)tlo(rltl rc BArue. 2. 'c€: veonu se BeAPoz vedro.2.c v(lilxlvanjc l BA^i\6tr pl p(rt1l(. dpnica (jama).(pravosl. d. poglobljen. prijel. nrn. Eesar impl \esti.!e. vaditi. impt I. .ien. UMa !I rIeK das vse pasa ozdravi. vaditeljski. Bef[ I veka. pJ BAGHV|j! iDtpJ vdt'll. suha vejica. narsKt D. roIeMqOT Be3Ep veliki vezir eeaupxa I vezirjeva iena D€apcRE adi vezirski Be3UpCABO \/eZrrStVO rl BeSE{!t.JEyBa impf pihpl-. vtis-ce: niti se BrHe3Altsa ce. DG BroeHoct f rejenost.De. (vrsilec doltnosti) tAaaa ce itul od BAaAe ce DAtrt||r. uriti mu bo na onem svetu (ni-ce: se koli). trenerski De3. ce BeaT 3llacpeAFItoT. zrediti se. Ea Bex6a. z. ce Bme3AlBaaT zlrl gnati se za.r navdih.zaliv BAla6Harocr I poglobljenost. orraro ce co3Aa BeDex6a @re fl vetbalille. odvzeri.Bac pton akuz od F{te: EacBe BrzAoB. \biiati B6neI'l zabiti.xrroB[Tca navdihovllcc. I I I I I . BroJ!tsa prralr (se. crlpuor.EapwcKg tz BA@e nAnn||l I Ber(6art|r@a f vadnica.Novo letrii t|acl{Arqapm nav pl el.tti. Bear iwpl veiati.vdolbsti. apnarna (prcdajalna) aapurcr<s ddi od Eapurja aP. HaeAqo skupaj. Be3n Ka Be36a t trez Be3Aes ad? ves dan. nlaravnati Br aalBa. /n inspirator B.labljanje (v mN l l. svet. pnlastrn sl r. vtahf ai.pI zgrabiri.zioavatr BrIraAYEarbe z vgrajevanjc.. dvorana za vaie Reurdas tn ielovadec.rvanie Bacrarr. razvnemati se.gg.hovati.ki z nJo govonmo Earmufl(aI tenska iz soqovornikovegarojstnegakrtia D6nD' impl zabiiati. |it (lcalt(. va. veze. aKo IlMa KaAe ce aeelu? kje se poteBeK. ttrudka zl|na rgla.videl vas. (peC). \eti.ura\. nacrerapr<a gorjaia. Be3erIOrO lt Vezenje. Erraan.zroavanJe Br! . sem co Bacz vaml D'aca. izdolbcnost BAjragoJglrall l.spitati se -ce: (ce) inpl rediti (se). Eerap ro ba.se ugDezortr rmpt ugnezdovatr se Bnlere pl vtisniti. vdev a t i (n it v S iv : rrrl' o ) D. araaa!tsaar impf spa. spitati. ce BAaaaT pf l. Berr(6aar impl vad. lrkratr EeApeHs4a f arh vedru pod<> ben Kozarec r€rpE .biti.BAaAefi Bo pa6orara on oela z zanosom DAarGe.E /lt breme. navdusiti lAaxqoDerr ddi navdahnjcn. . vedno ae3e. pripogroanle D. -no'r 4di obrvat stal si ko trska. zatoplu se BA acoq!tsa ce itupf l4glabrjau se aA a6oq!'DaEe fi pog. ce Rtle$tat pt zazreti se v kaj.Aec'Io ad9 na dcsDi. sena) Bejas n vejalec DeJasRaI vejalka BeJBephIa I gl.zkiaeti. lotiti se dela lAaAeH 4dj zanesen.lax'dyD'a pl navrlil|(rvali irn BAeHe. zaprnatl plapolati (zastava).impl vedriti.e . vezenlna Eesn Ka I vezilja !. t okoborba. tavati. gl. BeKoB e cKaaa Casi Eex6a I vaja se spreminjajo. Bee m teseD. insl)imcrJa BAa. &s Zivljenja. uramati. aepBepErla BeJKa I veja.a f cetki Bazilii.eli|o adv gl.navati izDahnjene ude BraaB!tsaEe fl spahovanie. se. obrv BCTKA: CE CTAHAA BCiKA DG Eefecr. m nlna Bqrarr vezad(snopov) m B€1.ac. minister.ra6rr:rrxnir / L vdolbina. 14.6a6ao vo3aitci pred Ndviir letor. Mn6a zastave plapolajo. lzidati D. -rqII m Elolek iz rojstnega. tig tvesti D€3eEO. 2. . vbiti lra:|a d stopiti v kdj. narc daj (drv. kotlina. vaditelj. maslevanie. boriti se.rira iz?pl gTeniti BrpaAeH vgrajen. vadbenik. l zoolDcn I I I I I I I T BA atuqeHocr I poglobljeoost.a impl poglabljati. l. . zatopljenost DA a6owi ce pl poglobiti se. palica I llruur|eq.^AUaa ifipf vgrajevati.. KoB od zadetka sveta digIe D€Kqa t Struca. novi vek.A (BpErre^ HaAo xirogra) v. razburJatr se Brop*r Il zagreniti Drop. roj oer /<e My n arn plalal uriti. srednji. dG -ce: lig bloditi. stoletie. ve-veziljka. rr^nn lr t/ vdihniti sArmvnit irrr. zagapf v (jabol-ugrizniti 'trtaoz nagnstl KOr. za\zet| Toi J9. \.

izpoveden BepoJares.raE npcreH porotni prstan BelIqaEr{K.lrr. HeroBoro BeNrqecrBo Njegovo velidanstvo Deaulr|rrerx velidina (duha) re. zaupanje.. IIo ceKoJa BepoJ aTrrocT po vsem soded aepoloMeF . gI. Kar(o ce BeAa kako se to rede? urro ce aeAR. 4. -ur| . natanten.rI|rAeH r?r velika nod. vdan: 2.rrr. Bearrqesrae{ adi velidasten: De^nqecrBeHnpeqeK velidas@nspreJem De1rllrresfBeHrrcf velidsstnost t Ee^lrqecrBoa velidanstvo. zelo veliko. Devestin nagla\di okras Berlrrllao fl poroka. kakor Pravrmo Derfi. Beplltlqrr / vf|rrr( rl Beprltr. greben. zal BelNr(ocpncKu adl velikosrbski povelidevati.e l? povellcevanJe tepx[ua. 2. BeIr. zaupanje DeltoaoMcrEo BeKHnHa f Vednost. aelar impf govoriti.?rvelemesto aelefpaacKrr 4atl velemesten DC.i Aeu Be^rirAes ni vsak darr boZid BclrrAcrrcKll ddi velikonoden. He Be^UtAettqe. venec (cvetj. -lll|a ad.ensko kolo. -Hrtr n? l.-uor adi veprov BenpoDFra f merjaldevina Bepa f vera. BeaeH4a 1' preprc grcn ic^cttc ll. BeHqar6e poroKa. merJasec Ber4roB. BeltltocT / zv(rslr.-pHa adf l.BI!a 4di stoleten teKoBeqeq. r adoporodenka. -qn fl velepos(:stllik no^onpcAaBlftl(. porodni wlrsax adi porotni. jajqe pirh.ull nx nezvestmK BepoaoMHocr f nezvestoba BepololdctEo ll nezvestoba nost . vthrrrt. Depecnja. Derba adl (le v imenih dni tihega. rlc^rr^clrcKo -Ntul$a n Dot ClrvJa vetrnica Bc^sK adi velik BeAlrr€E m velikan Be^uKaEcKh 4di velikanski Be. Beller6e t? venenle BeHe4. yoaBrlna Ao Berq+fia bogastvo je minljivo.teleizdaja ncllr. verc dostojen. up. Ilte oaceKoraur cMo ce DClreAeMaKeAoErF mi smo sc od vekomaj imenovali Makedonci.) n'oc'tll fel veliki post De nKo6vrapcKn 4dj velikobolgarski BeAAKOAeneH. tudi Bcprt+u(vB BePLItuKaf dott otl trcPIrIa vt' riZ\ca BepI tK. kakor se rede.up.tl reporur arll zattp. zakd'n.BeI+ lM n \. 3.i svatbcni. pl okovi Beprorqrapa pt impf potrditi.rl{|| ddl v( t ni(ki BepFo drlv zv('sl(. zraditi Beflsa (ce) pl poroditi (se) rexrara (ce) impl poroi^ti ( se) EeHqaaKa poroka.roBeK? kaksen alovck je to? lepiiu./ veverrcln Bepra. svatba I Berrqa^eH. . porodni list. verificirati. {prr fi vePer. Bepa Bo naJt}rnaTa vera v prihodnost.e DC^CrrOCeA VelepOSeStVO r/t ns^crr(rceAH K.!r/ vcrrl dostojcrl BepoAocrojrlocr / v(l ()11()sl()i.ltr. repa reaocuneA voziti kolo Beaocr. BepHu36opoB[ resnidne besede kredit. ptipovcdovati. Bc. -tiFr n veleizrlajalcc ffc^cr|peAaBcrDo n'. Be 4'm impl se 'ce: Povelidevati D'e^'. 1ila odvodnica DeHe.. -rH I veriga.rneAc|(rl atdi kolcsarski. -ArIa ddf vcl'r). ^dj lep. .-svatoa z BeHqe. {{I I verzija aepsilpalil adi spreten. veLzi' ran BepIrrcHI|K.ieHar inxpl veniti. dostojanstvenlK BeaocrrneA fl kolo. imenovati -ce: sc. BeHear tmpl gl. BeltoscloBeAI vcfoizPovcd Bepouc[oBeAeH. vzviSen De^{saBocr velidastnost.lpr ln nevesun venceK ( okras za glavo) rn ve-ntil. Be^ocuneAcKlr Beaoc[neAcKarP(a kolesarska dirka reavp n iamet.vtcrlcrt BepoAoctoc[.zaklopka serf ^ nenrmipa pt it impf \eftilirati.qaB adi velidasten.. -IIt n mtaooporoienec BeHlrarndla I I. lepota ie vedna BekoBeH. c ccKo.. tsepr^ri r1?laJna BcpeH. veliki torek Be.I vena. tti' c trrlx|tl ni todrn. BeNaropHaK veliki petek. Letn ve dekj 2.I I I I I I I I I I I I I I ECKHIIHA 54 BCAOCI|trEAIICT Beaocr.lHOCT. kos (lubenice) BeltMor(a tn veljak. velika nedelia BeaJaca6ori I velika sobota BeajacpeAa velika sreda I Be Ka f rezina. ooraTrltta AO rI aAHItHa.r vclnak./ICAOCTOJHHK fl dostojanstvcnlK lc^c^crrHo adv zelo lepo ac^crrue. r(escKn BelocHneA . toien. velikega tedna: BedrneroK. zvest.1). rrpBo Berrlrllr^o prfl zaKon Benap. retenj. veriga. -J|||| . Bepecuta noTpect'Ja dolg je duden volk Bep3uja.lriKr-r (Be^aut. roj aMa BeKor rapn scdi na denariu reKyBa impl d.Mfia ali rLez\test EepoaoMe4. Ire Tpe6a Be^err. -flra ddi verjeten Bepojaflo adv verjetno BepoJarsocr f verjetnost. velur seni.rNvrua I velidina (duia) BeajaueAe a I velika nod.. 3. |rP DOTOKa DeIroK. -I{r l. "Mrlr-BepoaoMsurq . neve' stina porolna-obleka .cleo Zltetii fig dolgo se kje muditi DcRysar6e11dolgo iivljenje ar^erpaA .ttreauct m kolesar Bealirlal'. -rryr m \etiga za kotel (nad ognjiidem) Bepsra. rllro Bepa e oBoj .qa f veranda Bep6a f vera. 2. I vzviSenost -'JIJ. giniti BeHee. posooa. -qtla d4t vecen BexoBctrHocr f vednost BcKOBrradf veden r'erL<vr adv mnogo. Belle Berreer6e.3.A ZelO BcpBeprqa I zool veverica BePDepnqnll 44.

-prta adi vederen (se). Beqna cAalaoro EeTpuHa t moaan veter. ... . ReryBaqm kdor._ terf laft zrak: med Aan: 36op!. stam nc'ur. nrC l urrobllrrbiti.reprxn t pozno popoldng S it i (s c) mraK DqqroruflHa. Berpear impl 1.7et gr. (ce) rcce. 2.q! n vesetj. -ce eor. rctepqa I mlin Da veter casnrl(. anenJr mometer De. (cel oetpar impl oeke adt Ld. lig postajati T!ts4 otrolji (od starosti) Ber(aDaEen gl. Ber!'BaEe Berpexr q -qtr .Berepro|qaDocr f vetmiastvo. preplasiti (se) Belrepn-Ee{epllu adv z. BeTlaBaq lahkoZivcc Deftalaqr<a t sl.pVi' d{JMA Beaql(a slaba veteriica tfqpyuKa f l. nenaBetleplnrKa Ao ra .rar irlpl vcseliti (se)..pla. zarran: EcTat) ro Bea to ie vetrniak. stenIahl. verIlKala D. -rmta adi drevi$ acrltoMep . obljubiti. sa_ Eecnrn<ap m l. lig zelen.ry fi odpadntK ocl vere. --qoDtr n gl. veaen mu sDomin Eetlmnrle. npa3Ho Derwa6e Silfll I --lda DerByInnEIra / ropotija. EerepnqqaB mrak. 4. snaeE Bec. gov(. paltJjaca. BecAaar rmpt \eslati De. verzifikacija DepcKn rellglozen -aaI _versKl. glasnik. zra. zool dolgo tivljenje prazna obljuba t I I I I t I I I . t nawidoica. _Beqepaar pl. aoopo Beqep! ni vetrovi. stara rJuoa. DeTYBaar tmpl -oDlJltomttt|r.!trra adi veden.t. vetroven kraj. -u. Be4rrrrla! prazooDer vecer! ne mamJel aevepa I 1. {trra n nav pl mOd. sopis. ycreH BecHHK ustni da. I':tIerOB Aa SeMeVgerap 5el sem malo na zrak DerapNra (Berep^Io) adi vetroven terBap m starinar Bsrrapr{Ea f starinarnica Eer8alrcr(x adi starinarki Derre impf trgatl YEee. veselica.fl vetrnjak.. vera. vctraek Derytsarfta/ ooljuba Dcrpec.{T f. B€sep t Yqs€r. raac scrpor obrada se po vetru. impf BerlroroH tn vetmjak.{aAerl ne. krvnik Dece'^adj veser. BervBa. tumal ist jdcrl EecBrkapcTBon dasnikarslv. ae. 3. navadna postovka. se. 2. set!. posast.k. tema. -Tpotrx .BeplBa sit lacnemu ne verJame. vihra( po .iti v prazno. rotnlp/ l. zabaven.Ba Ha BereJ. vederja. 3a BerrHrzt BIreM'tria blagoslov.repaEaadr dr:evi aerpoKa3 nr vetrnica DeqepaEes.epu!.at impf gl. star rlatl. arh MaKa Pekel. zveder Eerpoanrocr f vetrovnost Belrepa.ri" - 56 EeTePrro( Deqeptrrtrta I : vinar. Deqsa MY naMeT vecna ditev slava.DerepHalraa adi vetrniaski. obljublja vctria.aeIXtHalxa relroHalra f veronau. B€icra. BeKaBaql?t gl. ncrbscrl tiovek. dne\. no prca ncrpc-Derpe4 fl deft tetrc. Be. _q4 fl kdor ie zaob_ Bec^ar6e t? vestanJe. vollu v oporoKr Itl(rtr|op rt stannar BcfljBarte a obljubljanje. . rcjra BeTttsa.t vetromer. ohlaBa. svez (o rastllnan. kov BecHnKaDrmua f prodaialrr.rKa ' Berpri (ce). 2. obDCfirtlrfirro I ropotija. vederni sestanek I av pl zli duh.repa zadnja EeqroBeq adi vetroven vecerJa"ajsa Ee4roB[T adl vetroven Eesep adr drevi.. oerree DerBoTr{a. . zabavati (se) Bsce xo. priKaucn Belrepuq€ I veeerjica.vecerl au vec De. (ce. prepih. teqxrrtrlTlbe aeqepEtra I druzabni veder. ifipl lerpocpa od. Bepcu m verz. Betlrr o n l. gl. 2. navla&a Becla. BnI< stenski dasopis.rbrabtjati (obleko)' Eew. vesele Eecc tr (ce). Befpee . prczraaevati. Bertalaar impl gl.rerqlx. yihar. dobra --. 5aIjiv.reaer.ponoien. raznalalec dasni.alik. 2. BeqHa BeqeII. verovati c. novinarski. . dasnikar. HaTrrpe liubljen Ba]) BecAaEe veslaska Beiep. rre Mlt ce Bep!'Ba ne verjamem DepyJy. brt. rerprrsas ad. c^VrK6eH DecHr. Eerymla I gl.r dasopisov. Bec aqrtrr 4d1 vesla3ki veierina lecao fl veslo EerepnB 4di vetroven ESET: {y n _1. aecen6a I zabava. srrir BepcroEraqsja l.omiseln Cas. BeroEsEa Ee(aBa.repBa4dr drevi Beqroca (ce) pl prestraSiti BeselreE. v+ zaob'ce: llrrlrlt l s r : trniak trcrxr / vcja. -T||lt d/l . novinarstvo Bect.IiIl'!cr. <tary n veseliak DeceArdtr(.a impl verjeti.i gl.|l v(. aecTfl t vcst recrn imp/ napovehovati Berap (Berep). llst BerepqoK ?r pes[ vetrid. kioik ' BecEllKapcKrtadi tasnikalski.aiti. nesrednica Bece^ocr I veselost. apostat Bepolr{rrea fl verouditelj Eepc. pce: zraditi se.rx lahlomiselnosi uraonl -. Berap -Bo Berepzlqrr1vetemn secnaq nt veslad rereirnra f Zivinozfuavstvo. Ma^a adlr hitro.k BepooncrarrurrK. credo recar tn obeialec.Be. ob vederih rpoca (ce) strasiti (se). 2. Saurvec Dece^D@a f uboZica.-M t slanna.

BLtAvF'a (ce) BufaBasKa f gl. mfioZ.. 3aeMEocr vzaiemnost B3aKOHII Uzakoniti 'l orarconyrC impf uzakonj evati I I I I I I I I I I ErKnDlrar6e 1?viivljanje. zdraviti Bn1o'pft arh lTad. BS[AaaA pl \ZidAti. BxayBaqKa B'. lig razjarjenost_||'|(culrn pt l.el:i vzaJcmcn B3aeMttocr I gI.Bfiepron vi (2. izveden0st rxun]r (cc).^di. pa3BIr.r. 2.lti (sc).G.Jd'l interi lejl BnAn. {rrr f videnje. lurrruro He -cesrrAr! nid se ne vidi!. izbruhniti. BsnAtsaar inll davau. oliten. 2. <vr tt znvill|lrlc. Ao Br4AlBalle! na svidenje! ur4lnavra f gl. Bue Berre[. za dne.v mpiriati se roiulcpsia'l l. ogreti. . 3. Pika na Jezll{u. BrrAOBlrUrTe SVidenje Br|AOKpVim Obzorje (ce) impf \idetati srApa (se). -Asa adi Svetel.or|(o (ce). -MHa adi gl.I I I a T 58 DeqrlTadi Veden $eqHusa7 veanost BeqHocr t vednost i''reden. moJ_ [x)istrski.fig razkaditi se. spre' sc rr. videti. -3n rr l)iZfinl(. viden: 2. lig klic.y. -arra adj viden. (ce) B[Enar Pl auBEe vzplameneti. z(r0l vcsdec rcttttcltfi a-BerurtlqaI velda.Arra adi l.totwr adi bister.sellila ad1) v zemlio.. -Ufi icutraqu. BeulTaqar tnpl po(laiati izvedensko mnenje adv izvedelski. gl.. M(' Rrre Koicrrolr) lroli rnr. cBeror MY cc Brtc rrpc^ oq4 v glavi sc mll vrli. TeMqrlHa e. razbetl' I tl: 2.apa ifipf arh vratiti. oeledovati si Bn pron vam. rocen^di BCTUTAK. -ce: ocreti se. pogledati. z Zirom (s)Pltatr ( svinic) saaelreii. (ce) !t(aPV' lr(rpvur t0trr ltnPl od DKapE (ce) r||.) Bue.I(ri It ce pl zakoreniniti se imit vzivl:arl se v kaj' doumevati Ce. da ie kriv D[3nJa. 1. J. D. 2. vid. vizronar Eu3rrra+ vizita ozrydreu.{e3e srrAeao priilo bo na dal. ToJ T'MA BI.n. obieki): Er-lpeKoB rekel sem vain. v zenlji ob Bsoprr cLtLv zarji. r'arrco in vaS o{e (svoiilni pomen) nr-opaqirja. 3aell.6p'. Mq ce 3eae BrrAe^oro oslepel sem rdAeaqe z plodevinasta svetilka (brez cilindra) lqAerr.I. gl. 3. He Mq ce Bl'AI. vibracija r. ce Bshpaar rtlpJ siedati v kai. razbeliti se. ia_ rrrvriic:r. fig huda iena.st: se. vegta. predirljiv. ce Bel'lDepaa thlpt !n. jasnoviden DEAoDrnocr I jasnovidnost. ra7bcljc ost.A IIA BUHOBIIIIK kale. vrteti. videti se.rrx. predirljivost Bn{olrnrre rr svidenje. boleti. EriJar ifipf I.(. lud. . razieziti se lxrfErr ce. sl fsKo m Ircrrr. !ce: zdeti se.iallc c : D'te. gl.lrtl. zazroavatr Bsl{pa ce. ce B'{xBat pf vii_ vcti se v kaj. za' zidati vzi BS[A!Ta. !o ErrAe^o dokler se vidi. snidenje.$r imDI hlzntl. 5. -rF z obz6rje.xyBe (ce).eH DrlA pr6a ribja vrsta. trx)l krcsnica. ke ae. vrsta. rl-rAyBal5e EqAla| 44r na VlCtez BI|la. frcflraqKri izvedensko. vide[. pomemben. 2.''. poziv. BrlAyBar6e. 'pxu BrBaHTo6r. spletati: 2. Vam (indir.rrdp'I. vijak Btr(. Ce EXC[BtDaaT B3aKOrrVBaItetr uzaKonlrev r. volk zrr vir'a.r.{o Ha 'l3. gl. viziia Brlsrlon6p ru jasnovidec. m izvedenec . 4. sredavati (se) DUAlAarg€ tt Sredanje. EIlAeAr|Ce ltnpl oamu se. 2. bleBnAe^eEe z svit. vidljivost BEArorrrja I svetloba olz. cTrrmaBMe B3OpII pnspeu smo ob zori BSrfAa.IL vill s('. pa3BEAe YBar6e.itema ie. sestanek BZAOK fi gl. os.a ( u ))ilit i. Dr(rK rrit r|()Arurl||ll(' nic volkov ruxcAerrc hIz rrlr..''. Aa MV Ce He BrrAn!prekleto! snA. E[iaaa impf gl. mazad BUAeIeH. t||llr njc. divjati DfiBaEe 1?plarnenenje itupt po malem goreti '. kot.AeAVBa D4qe^riHaf svetloba BEAe o r svetloba. sredanje. skopiti.paar im?f tte' sti se. nid ne vidim.ko leno. prefiezai q. (ce) BxetKar PI nrzlu|. vi' zualen B l m pesn gl. r^e\a BnfaBa (ce) impt el. vik. noA Bur'' Ha HeurTo s pretvezo. Bur(oDr tfl l. zvi. Prevzet biti E'KITD!'EA 59 r. ErfAar pf zaeledati. cBerYAKa. \eri< Brja4 "qn z? l skopljen kG Strun.tarovrl(ir. znan B''.. svitanje. L VlnSKir r cl . (ce) Bt(en. Aa ru ro BttAaM rp6orl pojdi mi izpred odi! He c!'rr My rn BIrAel orrETe ne poznaun ga. 5. razbeliti (se) (ce)_. nxiwyD. -En I tresljaj. razgled ssd. AaAe BnK vzdigniti h:rup DU3O a I L I Ct . jasnoviden E[AArrDocr I vidnost.p. 4.a.1()g Bn3aBTo^onrlaI bizantol(4llin pf.. r^a: ro^cKl{ BrIA glagolsKl VIO.rrre3Ao opo plete venec. r'czp. . razbeliti (se) ||x. ocrap srlA dober vid aaA.vrlcll . hrup. svrce tati se. Bo BIrA Ea lre_ tllro v obliki. prodiranie v bistvo D. tis razkaiiti. DnAoEn m L vidi 2. Statt vid. -r|or tcn. ob' lika. Pocuvtau sul (oqell) nt vid (dut vida).trlr||lr' rr D. (ce) Bxapar Pl firitnrlti (sc).v-' llo[r imtl od BxerKe (ce) uxcurrctrocr t razgretost. ksanl l Du nordtnrra / sPretnost. tuliti. imPf Bx. gncTdo orel.mn adi l. ea. vibrirati BnD ifipf plameneti.t'op darovnik ||cnlrcprl ce.!.e' (ce). nolItor trrt. ob svitu.

sce. z. BrfcoBE m 1.a. aple3Ho BIIlIo poKrallnsKl namizno vino: Me 6arn BuDr|aap .r izdclovalec vil Eoro . 4fi m Lfh rojak oOBUll!tsa Brr acrcKx adj arh vilajetski. raznasalec nIloadrKa BI|OA€IOB ( 'l BESIEII'I rE|trce iftpl hrumeti. ce Buopar irrf/ plapotan BropKa I prva plesalka v ke tu B4p. besneti. n kr€ms Krrvoo tcnjc. mlaka. B{xHar pl l. 2. BmeH. BllcoKorrapeg clr. 2. 3.{ adl viSinski. Bt r€Ao DsKena rft vikend BI[ia I cJl krivda DrrKHe.rhra igra drrrgo viollno Bnop rr1 vihar tEo. toda . resda: sucrwr-a. . Br'Jarytla. sicer mi je "oj rekel. BacoK kar visok aficrqlra I resnica. vinski. eanstvo(naslov) gorski vrh Dncoshra 11. kridat.. BrrHap ln xnKom Dm|AlaRna I vetrni jopid Bn a 11. II. BlicTllsa.!tsrre. Bz^Jaqn /l1 kc prca. kri canJe. rezgetatje. -auor arri viioli&t$t. loutl se BErapmla I davek na vino Drru4tsa ifi pl od BnKse BErapKa I ladja za prevoz BEKor m kriaanje. hisa tla Aosa vinska trta aE avt m 4/l' vilajet. ce sE Es r impt spakovati se.trsr adi vimenast (krava) BqKas r?xgl. zoetr colrtlla z BscolIrrrq. 2. li{ina. TaKa 6eue zares. mocvara rEpo uulre n arh vodnf vrti- t I I I . roditi se. -trr6 adi deljusten BDf.iti.Ipeqe.silovit. gl.trm adi vinski. . IuZa. . vpiiAt: _ pozivov 2. . \asetl 2. Zenska Dl|Ar|qClbC Spakovanje. -Arraadi visoke rocen DtlCOKOCes.60 Bn a. imenovati se. vt. 2. Mr. vzpeB[ceH. tako ie bilo. Br. nurrrorn zr vijak BreeTa I vinjeta Dtro 6rxa I bol vijolica. pacenje ElaroBHocr I krivda adi modnih deljusti.tdi rezgetav.-rnrr6a n dem od Afh ral- aEo. 4. klicati. vriskati EEcKarle . - BUp. poklicati.o. da se suli v dimu Ha roArrsa prestopno Ieto Bucgxolqelr. kriv K JCrZt DnHoBrnft. razsajati ErlAoBeE. zawitil mrap m vinski trgovec. rlo . nrHorrz Bmapcx$ adi vinarski. try. rezgetanje. praviti.EOA Mi _ dem od. qt4 odi BUCOKOC- DItCOKOtrpeOCEeElleHgtBo nxcffc. razigran EZrr. vilina.pwja.I 3a qr]trIlTo mnoBEEapCTDO VinarStVO fl go biupa za nid Drxf.i vz. ce BrKaM-ce: IIerKo. . vinska klet -ryr. lle e BncTqlla ni res B'ICfr'J''a adg zares. ct||ptr ttil)Pa Buo.a moker ko mis D[p€e. f Btrplre. zavriskatl rfrrcoK. vinoprvec 2.oDrrya f krivka. 3. povabiti. -p'd'a Ld. obeSena.'' l.[Il nt krivec Iltalrqctr. luZa.peE.. paditi se rII Ja|r (cror). vabiti. xam<a nb DncocaI i'isokost Ka[Ka B4pqe zrno do zrna Baco.IaI visina pogaaa D[coqecrDo (Tr-rry^a) r visc Euc. .stopilo mi je-v glavo arn^ecr adi vilast. vinski aIIKOTIII:IUI.lme ml Je. Bncowtrra vzpetinica. dolziti. 2. Dlrlrear ifipI l. .rFottnro n mavriqr '''rrrxr. jaK DasoBerr. vnsK.wrha n dem od. -Jr$t n vinopivec tr8 zgovoren brzdatr. vinska trgovina. vilinsko bitje. razgraJanJe. cv[ez BncKa. Enrlo n vino. r eAa oA nrrcoKozviSka gledati DxcoKorpaA6aI visoka gradnla. rezeetati. Br4roBu . hrzajod B\cr<UMade rezEetaje EricMeE|<aI svinina. gl. prc anrcruqa t vinski kozarec vtnca swm impl hiviti. mojster nost Btrpyc n2 vtnrs Bnc.tisen.nor adj \isok. ZarcZeeli\li. Dtrcar impt l.opaMurisa visoka ravan. gt TeMJanvxeH Bg.l^ vzvisen srog BncoRorrapsogr I vzviaenost n I I I I I t I I I I amr. BnpEo. . vodrri zbiralnik.ady krid€.1 l. hrz€nje. sicer. raz€raiavtnal nJe Br|rtaprqa I vinaida. rrro ce BIIRa KaJ Sepravr anKaao rl l..ecr EuEomeq.zrasti. mit BEEerr. 2. zxhrzati'.''Ime n avgm od Bnp modvrrje.pua 4dl vihitrc . 2 lig lepo uspeVATT prelzvisenost (naslov pravoslavnega metropolita) BucoKopoAen.e z viseDje una Br'cq. senene vile:2. tig pe Incnroen rrrrcoKoQdr visoko. BEMEIBan Vtme BEMesr. BuHevila.w m rrlqlu. BnD visoka Dlanota ndakurica. vrsoKastavba BficoKorapes. DIIt Jrg renantr. Brdaer xJa. . gt.. luco(trdlcKa pa3 nKa viginska razlika BBCOIIOK. -EHa Adi lrflnq{ ce. 2vnsKanje B'dcK rrs . z vilom gr. l(up sena B[no!'rIIKa DE&!!rKa I vilice BnMe. (e re B{KaM Ha Deqepapovabil te bom na Yederjo. vilice. . TEMJAIIYIIIKA Bxcr{ra I vilina ll|clxrcKn dli viiinski BESKry l. trHcEaT pl l. E[Kaar impf l.1 irup. -''ot adi zelo ucen lncoKolqeuocr I velika udeEnprY6s rfi_virtuoz. . c n{) tlH^trrlnre ima dolg gl. BHcKaar impf l. rogovilast (uno) lranrto I dcljust.AdroE.{fuaf violina.BEa ddi 1. uncast Er|op.

Eaacr ft Vlah. Duruar impl d\ti9ati. potruditi se Blaca|ra. 4. dvigati -ce: se. . -tlr lr vl." gostosevci Kamen postalatt B. -ce: propasti. l|rtlllk.laBqe. liy dt|ttr lKorra. gl. B^aAee. hirmpt pognart-poganJalr [ogrometer Ienlne B^aAa I vlada BKOClleHIl Ce. gl. [^it^r.aditi se kalupov. (ce) slacaar impl fam }rileti. 3.\aIIIi ( ce. Bnr(Arr. -u. Ol tr vl l d r k:! D'dpcrLr pl prekriiati. sne.ro a vrtlnec wropor adj vitorog (vol) Dllr. vitesko.. .. \itrina.a J bot visnja (drevo in sad) BriluHoB adi visnjev DrlurroBKa I 1. poviScvati. \tli'(ltl olroevanJe tr.ugati. l.. | | r i ( . 2. 3.r DKpor pl ukrotiti.n . umo. (ce) BJacHar pf lam pohiteti ljVHa. zelo hilcr'(c p ilc t z a k o n ja ) nfirt Dl lal .a.li Dar-c. steklena omara. skopiti (se) Bjaca (ce). t rrrrrcr. B^aBqfi|6a n clein od BI€MeH!tsa impf kamneti. bombazna distilka l0Jd]Ientt(Jd adi adt 1.ra 4di skupen B/raKmLvrstabrane. pustiti pri miru. obe. B^. n^\zkrii.lc L v | ' ( l .I I BTICTTIHIIT aKarlzrllell BKA AI|C|IOCT ol t i I I I I t I t I I I Drlcrl|nur adi resniten. jahad.taAejaqm vladar. BlaAcaT i?tl)J l.. viteski. delati Jeo po Karupu BKy. l. My Apr(n B^ara BRopeHsroca I vkoreninjenost zrvr od stare masti axolteHv ce. zaloiiti: II.r (pcllo3er cKpcHo3e '. pomiriti. Pl llvi BlICTI|rnfiOCT/ resnlcnost BIdcT''JlrJ('a ad! defi resda.|aAuKoD rrdi vl (liko! BKtrrcHo3eadr kriiem nog gl. -qI.Kasl<usrtr .rF m presezek. odreven jc. meteaen nrrxpolorr adj isker.2. vijugav Dl|r^aBnrJaI grdo vreme. Ha BJacaHa v naglici DJacrIe (ce). BK!!I 4dr skupaj.B^ar<qocT vla.*! interi izgubi se! izgini! snroca pf I. gl. vlarlrrvirur netr BAaAelcrlffr lll.-cl|a adi okusen. Blacatn'Jd'a adv fanT nltro. domislica luur. JaBa BjaBaHrqa adr jahaje na konju Bi^Ba l jezdec. l. BKlTtrrocTI skupnost ribiika mreia.ll g. prlprava za vezanJesnopov. izgubiti se. poDKarrarlTa. gl. upc gibati. fig okus. BKVcHocr I okusnost BKa arrYBarbefl iablonizacija Bl(yfui adr doma BKaMeHeradl okamnel BaaB. obdutek nost za lcpo DKa alur (ce) pl modclirati. vi. r l .Ir\aB adj vetroven. izloZba Buurruua f 1.. visnjevec (Zganje). I l v BRorratnr f otrpniti.na vdjavica BtiIy. -e alj vi$ji I3trrna Pnrcl n/i"gl. jaaHe BjaAe ce pl najesti se. pomagati komu na konja.. dastno nnrr.en B\pcro9yp9 impf. vreteno. 2. B arKeH. -lrrHa ar4t vrsoK. gl. z(a)vijati. rraBltcTllri(a Ducrruro&!6nB adi resnicoljuben BucTrlro/by6rBocr f resnicoljubnost BrlCYAeq. jaAe}se OkUSna stLn. BAarKaT impt ovlazetagatt.llt. 2.nost I nem Brla'{xora I vlatnost BKlneu.polo2iti.-]l4ta tn ooeseK Bnr. -AHa adj zilav.raIIeTOCAOtrplost B ^ a A c e r r . ti. inxpf (o)kosteneti. 2. 2.(ce) impf od B. 2.l aRpaj adv na koncu BAaArl(a. 4. nasititi se BJa oDr (ce) pl rezati (se\.cr.Eer ddi otrpel dari (iczik) BKO. n[ro( rra BpeAHocTapresezna vrednost E'''li[Trr itupl gl.virti.irtr t\.i ptece: \laten. BAaAuqr.rlihrr. D^anoMep rn let vlagomer.?f navzkri_Z. 2. \tfti'lec. moditi se -c-e: (cest. slaoblikovati po kalupu. 2. lxopexl'na ce . okoreti vraoaloc DKocreH!tsarle r? kostenitev. BKyceH. dclati sc iunaka po BRa^aflerr d.2.2. prebiBKaMeHerocr f okamnelost valec VIaSke v Romuniii BKAMeH{pl Okamneti B. voslavni lkol' gl. DLot Krtzatr vati.III (ce) pl ojunaditi tvegati DJyHaqyBa(ce) impl hrabriti (sc).\aBj pl asl. priti ob vse BurocHrfr(. -ce: zvijati sc BHTxaB . p<> B]tarKrl. iiba Br IIIoK.'r.J\Fnl i. snetni meteZ. -T rf n7 7.| m zapravljfuec Dlrocr I vitkost B'rrpfilda | 1. 2. vzletavati R'dnt'd. 3.raraI vlaga. BrrTtrOr @dj \iteki F'Lt'td^ cHara vitko telo B(ra^eH. . vlaziti BKpCTOClr5re' kriianie se. gospo&.BAaAeJaqKJr d. viSnjeva palica. vihar.rdl vijugast. v6nJr ( bogovi) BHI|Jn. . 2._ irrr'l vt.errYDa Ce B. huda u r'tl Drrt^erbcr?vezanJesnopov . AKYCOBg rr? l.HaA . izgubiti. Skripec.ien vzor- (ablonizila BKananesocr / (tut'). BrTrlar rmpl vezdlr snopc ra. cKpor{ B. .. gospodilr pl. dida . biol krlitanje B^axfitlr(aB Ad. jahati. DKOCT. po drii BKyC. BKycar pl pokusiti./.r(IIa adi vla. otrde. rasurne. biti posvedenza vladika-lc: xnzan (zlvatl. Bricr€ BJ^Ba itupf jezditi. B.p"I"og. BKyCHO -ce: nav. okus spusdenodeblo. JaBaq Bj^BHe pf zajahati. hkrati. rrt. vlakov). B^aAr|qar i] t'l l. vitel.a impf 1. BKpCTOCa svedcvati za vladikii B*. oditi.n vitamin m tritez 'sVrre' Dr|TeA. vltalcn anraMriH . moeiti.. pr.alTKyoq.

BLeRo ^dv z le]|e uaerynaar irnpl L ueryra. Dlreqrcaar impl vleti. rLesramnez D^eqIIrl autEo tu lenuh. 2. plaziti se.l||||. zavladevati. vstopati.. D^eAeHar pt z'amtzniti.uqtx m obla:jl. 3 .B^enar pt vlepiti. My aaerru nar. v Ied niti.rlra Bnlrjalllle Bp3 qero ima vpliv nanJ. ugovor) (unaKaErqa) primazal B^ox!tsa.. zavladevati. 2. IIlIl Ilo^ot(oaTa slanle se mu (pri)vladiti. lerl 2. lO oA eAEOTOlCO B eryBa. E^acHtrrrrr8oz lastnistvo. B^qe Eo cl^a stopil jc v veljavo. {Ea adj oblasten. vstopen. potikanje BAeqKO. prispevek BAerm. grablje '2 BAaruKs adi vlalki. imeti pre stora.cli nost B^ncro&V6ne a vlado)cljnosl.sloveruldilovsr I I I I I I I I I i . nlc3rr Mn Bo rro. prileteti.Sajaka. I t lll v . kosmat D^aKttEtrrrre avgm od BLaKtlo fl debela. zamrzovati. drda: 2. gl.D oEyDa (ce). vlaknat. brana. mogoden. B^aqar impf tes^ti. 2. -3sa 4dj vhoden. lastnina raacr. kosmat B^als{rBocr I dlakavost. 4r m las. -rrra adi Wliven B^sjare^|rccr I vplivnost B |. vstop BAeAeSZ. zovati.vleti se. nik BAacao. nemalnez. BAOIIllABe B^aka o n drda (za spravilo lesa) Brarap m ribid.. gand. vstopiti. predivo.upraviden E AsmAaBeg. Drre3 rrrfillurt( vslol Ircpovcdan r [^c:ro. . z a rro lx. 'ce: izlivati se. nesramnez I I t t morovrurrse ruo D^eqeluKvM ady Do vseh Sti.slili scj rrac:rc co6ara sl{)l)il i(. vlivati (zaupanje itd). vle'i.BdrJaaM. ras:rorrt . vdreti. vlatiti se B^eqKat6e r?-ce: zavladevanie: vladenje. !^eraar pl I. kodelia ! acdr6e /. (ce) B^ourar pl co6araplanil je v sobo poslabsati_(se). nosad tezkih bre. grebenati volno. raacra f oblast plemi(.) impl I. r.lleSOBIp l?. pri drugem ven B erlBar6€ r vstopanje. zal+ raornu. DlorK!tsa \ impf eAEa_ mu Jo Je vlagati D^er!tsa.'? rqtaBII oA BAaKHo Dvuo iz muhe dela slona rA:a. vladohlepje B^aqap rt desalec (volne) saa. r'aaBrt|fi)1r (iirIlnv||i vlx)d. "qII (1) tfl lastnik Bnacrrnt.rJae Bp3 3AItaBJeTOVpllva na zoravie BAEJaeEer? rplivanje B/rlljarme. He Ma B^eryBa BO rAaBaTa (BO !A{OT) ne gre mi v glavo: He rlt BAer!'Ba TOaBOpaOOTa ll nlc mar. B acar impf mikpti. R^eBa (ce) DAnJae. ke ce saoillrl dce: ./racroAlrrr€4.. vlaknat. dlaka. OA Apyroro usaer'lBa pn enem ulesu noter. grebenati (volno) DAacsFr. omr*a n tlem od B arGo dladica. lasat. Blera Bo aaoEH (ce). v led . r?r('J||r p/ l.B^ear pl vliti.l L vhod.t|Ja n qpliv. vrrlo||nln$. trud.rox6ata zamisli sc v moj polozaj. Romunija B eBa. E^etrltsaarimpt eleF E^or(!tsarDe n vlaganje ljati.t() tcrave imam z r. ||/1c3c Bo roAaIIa pfi$cl ic v lcta. naravnost 2.lle adt v ooraz. vlakuo. (ce) B^oEy.rapKaI desalka (volnc) B aqapHuqa f aesalnica (zl votno) B^aqrl. lasek B^arurecr adi 1. iti v. vladilec (stroj). poledeneti raeAenlTa impl na ledu hlozmr: diti. -qrr (2) m bteztokavnik iz grobega sukna . 2. v s c l i t i s c .lrr() t(. je poslab$alo. rih. zalediti. mikanje.EAAKAAO 64 Dncc 65 n^{J. poobhaeevalec B.B. ribigka mreil EAeKaq rfl 1. prilepljati B^orqlaq fl 'Jlagalec. 2 . za B erHr4a f vstopnica B eK m l. grebenanje (volie) B^acecr 4di lasat tr acg. B estIa Br-r3a vstopna Yi. na levi. prilepiti. lasat. 2. ki lovi z >vlakom< B^a$raD 4dj 1. Blr. D^eroa HaJIlocAeBo KVKaTanaposleo so se vse lili. v sobo. uy.lo||. . DpeMelo vreme se bo skva- alewtmpa m predrznet. TpecKa ce B eBa Do BapAap Treska se izliva v Vardar na levo. DAcroBao 6cA. zemB^aere^rirr m ^rh ljilki gospod B^acreamicrq 4di plemiSki D^acre/urcrro a plemi3ko pc seswo aaacreg. II.|rrnaerrca podasnel rz D^oE!tsalre n poslabsanje t Mokodoruiko. BAeBaar (AoBep6a q c . brezdelnez BrerrKa t copata Bireqraa. kosmatosr Blargeriqe.{soca (ce) pf z brado zarasti l^axnoclra (cel irupf z br^do zara!6ati alrac.DAor. BArlaar impf vpuvari. My a^c3c IloA Ko)Ka prislinil se mu Je. B €e Be(e Ha Da6ora kondno si je na5el deio DAe3eH. v.re.II. ce saom rroA Blr{aHrre Je poal vplrvom &rnjare eI|.46nBoca I vlatlo). B^eqar impl I.molna dlaka B^axso 1 las.ce eae B^eqe. vlagaB^era. E^eaeu 6r-r er vstopnica. -ce: tl 5e D. 2. lenuh B^eslTa I zoot plazilec &tlra (ce) impl gl.sprcmezmrzniti. planiti. branati njiEAaqsAo 1. EAorloBrrtn vloga (denarmen na).leqllno a tu predtzn&. E or(aa pl vloiiti (depiti. ledeneti -cc: liDAee.Eur l'1 pooblastilec. B^aB B^auKo (PoMansja) n fam Vlaska. poirebuhusa r impt slabSati(se) u. iti v. -ce: se odeti.

Bo MAa2. modvircn zapravlj_ati das. soAara ce Mue. vrltrlcrri stavck vorrlr. sc (v .DoBeAlBa.) pf uvesti. BaErllalaaT imqf biti pazljiv. Brp-nola cropeH ali xJ-rAx cMerKa! radunaj s tem! ja BoAaM cecrpa. ce D'Ib\6ar PI zaD/by6r. od r-.aa'r uvaJan.rcrrrr.rror adj moker. Irrdcrcllc: rp.v mladosti. MY BHhMareaHoctr f pozornost. p. onyra vnukinja $Mcr'[or . -Mqn Zivka. nape. uelceva liu b i t i s c n.n(Ir adi mlinski aetai 2.. potomec. {cet preucevau BoD^eKVBa. vodBoAeHu. DMefltar DEyrtrl|Ea. vod. le grdega jezika ne. vdeti.januar ro a BoAa sama voda (slaba jed). vodovja. spostovanje BoDAerre. stanje rtn. prispevek. D{raeAe. so toAoBpItK. ce D]!ny6!raar rrryr<a f vnl'kinja Brrlr(oB a4. za. loi \Od. pntegnrll palzrJrv ren. .BoAoaprcK v0tlrrl vr'llrrrt Ta delati komu tezave.2. vtihotapiti se roAet|ata I 1.cc. BoAertrt. vledi v. on je dlovek v letih pogrezniti (Pogrezati) -cc: misli itd. 4.?. fled EoAocroj rrr stanje vode BOAEaOO eCTVOOeruCa aoAcrEo z l vodenje. rle."tq tn vodomet AeH rrar tgdna.lBa. impl prenikniti. vnolaii. pot. gl. vnuKov i. rrorri!. rrBRa BoAa hrna' BoAorueq. trije kralji. -AI|a 4dj vodikov 6OM6a vodikova EoAOpOAHa Zen bomba BOAeH.? vodopivcc vec DOAOpaMeH.DOAOpOA lodik BOAOpoArl xnc^opoA vodik in kisik nik.ilrPt !. rwrxrrtlaa pf. v vstlrvllatl. {H n vnuk. 19.1. . IIa eBa BoAa IIa rvia lr'at (lv(./ zaljubljati se i BH!"Ie.reuulla Erf!!trr.BoAecr adi vod6n .loDeAar vperJau nmxrr. 2. re^x Stejem te med prijatevDcsll. rmpl trio^prr. vagon..lrtrr oBaa roAuHa tr|arpolrt|ri]cr / l. dem od Bo3 vlakec.3. ToJ e Bo roAlrFtrt lroBeK vlagati. vperlatr stvo desa) DoB[pa (ce) impf od.. BeaM Bo Cl(ofiie Zivim v 'ao 2. n dem od nourra uska.ldi vstavljen. opazovati. vLoztrrl 2.. stvo vlatiti.trrfcclTa . vloga. razvodjc oAIr uo BoAara pritrjevati BOAOseMet|. go crrea-ara oreteklo rr(!ap. DoAeHar impf motiti. uliro4eruwca I nlindek ca BoA.. nn!'6eiocr I zaljubljenost Bf{!'ltrrre Ha AeAtreB potomci ce. prvi biti. Eo cDeAa oD sredah. spremljevalec BoAeH. BoBpe lrtrlMaDa. sredo..amfibija '' soAeHHIanapeljuje vodo na m BOAOnaA Slap tuj Elin. petjati. I !placlto liu b l i e n e c Dn!x. 2. vla. elektr vod. B -cpeAa t'|'cir tt()cf rncsto v provucr v sreoo. oaes lftorpcurcf r. tig beti za. (ce) DoBpar pl 1.. :. Dazltlvost ce B^Y[r larlara rana se mu srirc ..r/. prebiti se. BMenrwaar im pl _' 8'o. potegnjtiskozi. namakati DoBpe (ce). BnlrtrIts-a^T. (prostor.Jlla adi poze . 2.BoAlecr ddi voddn HVBaKn nr vooa. vriDtrlqKo .e. Bt4rlrar pf llctt.r"y6ysa ce. v letosnjem juniju.pt. tc oqnolrla uvoz. KpBra BoAa He cra.EOAeH4sapKa m[nanca J BOAeHrsapoBd4] [ulnarjev iek BoAeg{eapcKr adj _tr inarski BoBse (od BoruKa). \oditi.t^ Bo BHaAocra. notri. BoBrl[rra . EHl|Mare^err.BoAopoAen. pritegliltflMalll|e '1 vatr manje. MaAa Eo. -t|!lro aali notranii ceRoj_AeHlsak dan sem lel rtrorporrrlflIu / notranjost v gozo..-Jryr ..ry6a ce zaljubljen. prenikati (v bi. MY Ja MaT[ BOAa. notranjost. BoBleKvDaar ifi tf pozornos!. .e(Y!.Isa v tilini: uvcl lllvlll-uvcllavllall Te opoJaM Bo MorrTe IrpHJarff. DoEqtrLa 1'' BOAeH[qap m mlinar . impf 'o!. Podenjati rr nesnusel. uvatati. fant v zapor't) urylrara ' Skopju. Me- I I I I I I I 2. xltlrrarDc arlv l. vlatcn kri|j MaTHa BOAa noarrrr v KalrxlAotrprr.smer.r(e. pOvOdcC pl pravoslavni sv. praep-.ljava aoAlr. caMo n vcraTa tie Moxe voda vse DOA. lmport rsl'Oe-n. poper itd). nlin na vodo.(tvlli(. Bo ir. uvozrtl. Mv BOAOA€AII 4O / r'rzv(xlrh n.l' tralTrr ce 66 EOaAelre toBpe 67 DoAyprB B^Vflr ce Pl ognojiti se. i m pf I i t vlorltl. zam_ vlatiti v. vloga (vpladilo). poroden biti. komu. cc't(.'r lDr. lit \ago. znotraj. sugenran pl vstaviti. BoA!p^[B adi voddn . Bolww umije.rIIn adt rrurnsKr BOAeHrrreH. Bo .BoBA€qar pl potegni t| v. lrrdcp namesto. vrtvatl ' cas.^oB''. skrBoAa.n vok. IOAOBE m l. 2. pr'€videD. BoAar iftpt 1.. BH!"trtr6a Vnudek '? BrryqKa I gl. .1. vpltvatr tMclt|yDa. {lrr .u nem.r.EoAoBparnl razvodjc Aa plitev dlovek. vlagall. od aHVK nMclllara pe. nacrn. -uor Pt+m l. mlindek (za kavo. Bc vodno prostranstvo.!. rl<rrrta. Eofe I voda.I|AO UZda.BHoc. vriniti nagovarJan. BoA[. MV njeBa BOAa CTOpeH moKer OO gova seslra mt Je zena koZe. . Maru goAa Bo aBaH BOAOBpltqOrr. 2. npa3ua BoAenHqablebetac BoDse (od Bo3).ArfEor Adi vodet: s@ D{raoclroK. 3. -MHa AQl VOoOI-rlBOAapr/r raznalalec vode ven aoAapKa f vodonosnica n ao+as m L voditelj.

svobodeu vrncmirjati ( se) Eoaja. izrd lzdrz(ev)ati se ( iedi.sAlxon^oDeq. (po)3a 6aBEo! vozi podasi! peljatr navzgor. "xB adj mogot.a impl t|. BGBpaka p/. A OBIIITE HA 6poj volk sit in koza cela. Bo1' volid. DoeseE. l. !o. -IIor adl volovji ( p!!a nosrrcMrrprr ce). drzati se ob strani. volek .Apr. fl [arHrrqKt{. zbuiati tustva 2. odj .a spunrati.3tru. ugovarjati.rrfB .itnpf nalagati (doliDo3BrueH adl vzviSen nosr.-impf 1. na.A j bojevniski ad. volan ||l . \.van uporu. impf vznemiriti. n BosAeJcTaltsai mpt v pliv. razburiti-razburiati.Ior'orl.-ce: poviSati aosuotiteu. vzdlgovatj. goveji pasnik BoacKn adi volovski BOAIMeH n prostomrna. Bo3lec!ts4 danje samega sebe.vzdiirovari' Do3Ar@Ka I vzdih Do:tApxa[ adi vzdti.ur n volkost6 dina (kjer se volkovi zbirajo) BOAne. co Eo^ja z veseljem.. vokal BoKa.ospo{vaa preroditi-preraiati Dotm vojidak. Bo3q^o fl 1.e. Bo3atr8trvna . vokalen EOA. borec. volja. ulnlrJen Bo3Afrx<AnBocrf zdrtnosti zadrzanost Do3Alrrc!tsa (ce\ impf zd.ihniti.fl (ccl pl. ao Jr I l. bnpl !o3po+tn.:rr|yrErorr / ncjcvulja. !"znemrJenost B@6y-AyDa. povzdigniti-povzdigowti. vaqon. vzdigovati se -ce: ros^ara. povis(€v)ati. oje vzdigniti. dclovnni(. volnast Bo rrocr I pes? prostost.oT adj vojasKr. vznikniti-vznikati r{xroBofa /n vlakovodja Bo3paceH. sluZiti vojaidino (rok) aolu. izzvati. . BosaT impf t()ziti. velidatipovelidevati. qelo I povzdignitipovzdigovati. '. pijade). Be vzorgnr . vradati (ushl.noioe4lna pf . razoLrrjau.otDiski. rce: vznemiriati se. vojna DOAKOT ClT. borbenost uojr|a I vojna BoJInft.j in adr vojaski. biti zadrzan DoaAprqtsarie.DOAeF. BO^qI| tn VOlk. 6D3([) Bo3 . brzi vlakj ea6p3aH. oojnr BO3. impl naloziti-nalagati (dotznost. vodovje Boe$ro adp obeoem.'9. (rg(rt(+( ltlti.mra adl zraden EogpVur.rr)). Boau.adj zdfieni zaqrzan. uDretl se F'ose't.|:rMotarrix'r / l. 2.znemrrJenJe D. KOra 6eure BoaKor rqqe ko je bil lolk pes.reH adi iamoglasniski. lumen DOAtrapnE<.Dofe 68 lloSMo. v letih Bo3paq f starostna doba pt. jaae pl scu. ad. rce: spun.r za govedo.hle. Eoaqu 4dj Yoldji T I I I I I I I I I I I I t . nerrrrftrvolltrl vo DolMvrrr {o. 2. buriti se._-i^I'r ft fii g). AOAq{r6a n defi od BoAKvoldid Bol.o36UAeH razburjen. nikoli.. {tla adi prileten. rnpl ao3fiece.p. roBapeH . impf Bo3Bururf. . nasta(ja)ti. mzbvljiv Bo36VA^Haocr I razburljivost.Nr vznemrnll-vznemlrlati.ffiy{A. (zgraff toll) llc norrrcMftpctr. -rro. volar (pastir) Bo^oDapHurq g u l.Rctr rr rrtaot ||t tt't 69 vodja rojlsa. zgroziti.t I i ao3AlaHe. impl uzd. BO3OBU Vlak.a. (o)brzdati sej zadri(ev)ati se. .Bo3eA. ttt lliks nr. 3ornro BosseceFreft vnebohod (prazMy e Ha Bonxor Ae6eA Bpanik) ror? pomagaj si saml. fig topoglavec.i letalski Bo. rri.vozel K tatr se.r m samoglasnik. .n voznik. svoboda loaoDap ft govedar.B{rAe. n lzdrZevanje DOsAl'( n ZraK Eo3AlxonAoDeH.^n.tzJre- BoJcKoBoAeq. hkrati: gl. voJn!. neumneZ BoAaH r??kmilo. ZOO| VOI. a\a od.Bo3 pospeseni. ir?t'l vrniti. motnost. impt '. Do3uer.l razburjenje. BOAOBA m l. vozilo. roraox<pa pf . vo. Ce Bo3AprxaT pl. 2. vzneadj mlrten Eo36yAerDcrI razburienost it. oporekati Do3AeJcrBo vpliv.. rxlst Bo eB. -rna Adj pesn pfost. obvlad(ov)ati se Dos. volja. zbuditi (dustva) j Bo36yAArB ad. vzdrinost BO3Aprq Ce.rtati se (kaienja). (povzOrgovatl) se moZet Boie pl od BoAa vode.teuftn. oboroiene sile. 2. bo''r JevmK B<t\rrcrr. Bo3Brrrtrlltsa pf. a/. oelo I Do3rluueHocr I vzviSenost roraon<x. crap Bo K izkulen llovek BO Ha f Volna BO HeH Adi volnen so. taz-ce:.rxy!. te vornl vlel( Eo3arunrqa I debrid za DrenaSanje iII stiskanje groidja Dos p m voznLK ao3apHHa I voznina Boiaq . HaeAno Bo€rJ. DOAtrrban aLern od. obvlap/.impf vznenlrjatl. po vojalko rojcra I vojska. gl.qq r?rvojak DoJrumaK m lam vojaiEinz EoJr|sKyBa iapl biti v vojski. umirjenost.'. -Bu'd m letalec Do3Alxon^oBcrDo n letalstvo aor4glen. troFrcrDettocr f bojevitost.l'ilecl adi volnat.''oa6y. /rrrrl l|prctl (uplrati) se. -3'I'a odi vozen rorne4e. ta<lrian Eo3Apxaurocr I zadrzanost.lcll roJ[cMrfDclocr / vznemirje.'cei zelo rad povisevatise-prevzeti se BO K. pG Zelja. +. ro:lmtrysa ce pf. aojisaar skovati se Do^trelu<rl vojskG Bo3Dpam. -Aur tt inpl voj- BOKa. u pf Bo"'Jrr. Bo3ap Bo3arrKu 4di voznilki EosoJAa .

BpaBoa[ rn"vrsaj (nasa(l snopov za mlaccv. domisliavost. zool voldjak (pesi Do^Ee6€H. l|r|v|r|r.(yDar. obujati od mrtvln BoctpeceHxe l1 vstajenje.2.?rpl z plcsti7rl)rr(l|lll (sc) (/(rv src('l' BnpolreM BnyruTrr cc. tcti-zadcnjoti(p(. Bacla'nlaa pf.2. BpanoBu(-3n) nr l. vtakniti impf t s e ) 'rriniti (ce) pf. impl navduSiti-ravduSevati r. -3Il 3aHec aaco'''. -''/ot adi oboroiet\ rqrpyxeHrre t? oborozitev Eoopyr(eHocr f oborozenost DOCmf taI|HK. dozoeva. dji Bpa6 4a I vrabica. Dtrelrira ce pf. velidasten BnelraroK. BocneBa pf. ooo[Illrltr B{r^lrrfnlDe n 49gm lelik. I ulivecuslvKa Borrlrr. tnazau z vosKom Dorqrsuap tt voskar.'er. DparKaar impl l. vstainik BOCrOpr.. goJenKa rozevau se Boctrl{Ta|rocr vzgojenost f ctoveK EocrtaAa-Bocfla^eHtref.. . Dnaere (ce). upreti se. -qta adi voSden D(rcflrrrarl-D(rc[urtTaq m \:Lgujitelj DOCr[tlaJ€ Ka-DOCTUtT!tsarrK]a J vzgoj lrerJrca DOCtrOCtatI|. pf. upirati se BOCra[Ee. velrl(a noc D(rcOK. upor DOCrarrrK. inpf posta(ja)ti Zarek (o moki) pf. namisIicnost roo6pa3[. im DOCrrIrHeMa pf sprejemati za svoje.Iepfi. -Ja z vstaja. petr. DooAlureD!tsapf. Doc&rrlTa (ce) pl. i. Iisjak. vrag. gomazeti.BoBMaTep[ireH. impl \.oaaratinavdulevati. impf vpi(ja)ti (se) BmrKa (ce). Enm(yDa (ce) pt.o lnil oborozevalna tek- t I I I I I I I I I tonaorn.Tivati. Dtreqara(ce) pl vtisniti (se) .-s pesmijo podasnlr. oAqoceH DocKpecepf gl. BorlrII lroldenica. {. BnpoAyrlt (ci ) pf. gr. hudit: 2. Er@a (ce) pt.8ovor' ) Bpa6e[. itnpl vzpostaviti-lzpostavlj ati. voldica Djc. n vnetje. preprii. roawtyaa pf.f. bot voldii bob. upekati se (meso pn peKl.. rraTopeBap Bo Boopyvolk xoarrjat(.BOCKpeCHlla pl. rmre (ce). migati.. soodpatynapl . -q{ r?r vosek. urcsnidevati aorpoceH. otarovati (se) so'. 2. zu llrl. tisti. -qn rz darovnik Bos6paseE. imtrt vosditi. impf oboroiitiobo. -uI| tn vus lneqe ce. DnpcnryBo (cc ) pl.rKn. ./. sploh roopyrctf.zgaj ati Bocrrrralurrre n vzgajalilde BocrfiTatrre a vzgoja voskom.sveda. gl. iffipf razl'neti. dojemati.npl spustil l-spul('ulI rc.BOCnOgralYDapl.ra f pretkanost. -n4r| . i.1. impf utclcsiti. Ha c^enoro qpeBo pljudni ca. Dnaeryaa (ce).impt na'. impf zaplesti-zaplct^li ( se) ErlperHe (ce). lEetje slepila Eoc[aaeHocT I v4)lamenelost Boar'.o^w ce impf kotiti voldidc DoopvxyDarle a oborozevaBoattrtr|a f volkulja. -ql| m upomrK.|I'Te. premetenec Bpar.zamisliatisi.r zor)l vrlrl]cr' Bpa6cur(r adl vt alr Dpa6e. (se). Eoo6pa3eH" 60acrr namiSljenbolnik looopa3eHocr f 1. IZVrSten. vstajati.rJa adj tarobcn.. DErIqe (ce).D*rlE. daren ro/r[e6lnuc.lig Sibek.grI tu 1. n. uresniditi-uteleSe" vati.tanmzrta noo6pa3eH . prevzetnost. premikati D. sve6ar. -Jry rr nepartijec Do{peAeH.o. I prevzetos!. v raol D@olrqaeHocrt navada roo6xqa[ ce pf v nattadct pnu Doo6pas6aI domisljija.. tnpJ 1. roruwrysa pf. razvnemati. zalzetsocxrrflr (c€). . vmesavati rorra (ce) impt gL.re. izvenzakonski qs adj iz. obnoviti-obnavlj ati (prej!nJe stanJe. impl navduSiti. zanos Boe&rt m navdusenje. gl. BElepu[ia. -[II l?t-BocnrlraltlF ga-DocmrraHuqKa I gojenecEoopyxa (ce). vstati.-JHa adi lavaden. 3. obuditi od mrtvih-vstajati. domisliav: adi 2. razumevati loclpr|eM^rd adl doJemulv vJcla'Ie. rt@a (ce) pf . impl vprcti-vprcttfll | ( s( ) BrDeAe (cc). BocKpecHe BOCKpeCHe. l. zapis(ov)ati (se) Brrn ltsaEe fl !'prs(ovanJe. 3. bled BOCrOprrcHOCf navdulenost. sovraznik: 3. rzlemen ror|ltrKorrcrst adi izvensolski Boo6FraeH. razburjati Eoc[ee. zamisliti. Dn^erxitsa (ce) pf.ourrar impf voltiti. inpl lstali. volkostetinai 2. !o{]'''a Ya pf. sat (brez '1otrrl|Ire gl. Dpar. impf l.a I I I IOAIIII CE 70 aocnllra[ocT DOCIIIlraq 7l Bpan€ xfleqarlnD adi izrazit. Bere (ce). -Nr adi izreden.rHa 4di nezakonski. gl. s|af . mazati z D@m\ro adr splosno.. namiSljen. mrgoleti. 2. ljiv. BocoKap z voldina. Bocxra eture Ha &. coa medu). impf uganjati burke Bparria. . gl. 2. mzburiti. vrabdcvkil BpaB. zvlJacnosr aparyro.oorElr'I pf posplositi. tn navousenle. irnpl Wlesti-vpletati (se) Bdrrer(a (ce). impl vzgoj iti\.r| ao l. domislievati si roo4lue-an. impl zapeti komu. qpBeH rocon pedatni vosek aocorap n voskar. impf upedi se. Doopyx<!tsa (ce. darati. sem in tja vihrati. vtikati. 4'''a adi zadeten. namerjarr mentr. svedar D(rcoKrrtB-BocoqeE. rdd[!!a in l Wis(ova)ti (se). vedeZevati. matemrcen trormaprneq. Ro't]J'la (ce) BorEra I us Dosftalt"Bornaa m. slavttl aoomla.

gl.I. [ptBpeMer'r BIr€MeHocr f zadasnost. BpecKoa BpereHap nr l. Elr€l(I|qEra n dem vredka.e BpeMc rzguba easa.h. t r . impf tt> Bpar(a{na I l.yoditi. na Ke-.0"""t irnpl r azgr aiati. tok.. I kridanje. I. BpeA ad9 po. ko.'r. v apecka. vreiica Epe*a|rrle n e\Afi od BDeka velika vreda Blreky. apecKoTHrua? kdo raKo vprle/ Bpecue. zavDru rpecrl*a. spsor 6v6.e. terl tkalsko vra_ DpBe rula.rpl dcbclo gledati. BPB praep (vedno v zvezi z Kprur Bparor! izgini! Rora Ha) \. Bpar \ra_ mj je zrasel Ien. biti tev. spxtrtwra n deit apBeE. impf oboDt|Mvuf. gida. klatei Eperellecr adi vretenast BpereHo r? l. ovraten rpBa. gt. _bleketati lo kozj). crrTe BpeA vst po vrstr DIr€Anf EpeAar ifipl veljati. MH ceArr BD3 -BIteMe nlrK. darov_ crrr. gl. vretenar. oorgo rraJanJe. dobiti predoosi lTastl. BpasyBa pf. 2. sibden. po. 2. Dpe(tr f vreda.. 3eMe BDB zmarpacnc. l|0l( v lr lI l Bp6oca.n/ iti. mnozica sparwrc. (c. vremenski DIreMeHqe n hip od Bpeue. ranpirr marr. smetana. 4. BpB ua r^Wocra yilek apa'r.. HeMaBparKa zgubljena v oDtoku (denar). zateza BpeKa.p3 praep na.rl l. EpBorrtqa I sDre_ tilo. imaS kai denarcevi rpglerpaeig l dolgotrajnost. javkati BIrecoK. si^nTiiil u. BparKaAKa BpaUOa I vedeievanje. doba. -qx rz vrbie.. gl. EparroBr . povradilo. BpB'oA Dparrrre.EpooBl|Ha vrbovina {les) ' I v . Bpecxaar impf \piti.leaHo BDeMe.l ttI $. vrvel BpeDalr rr? razgrajad. Eez siavo EpareH. oA rrr a konica noia. v denar iti Epa*a (ce) inpl vrutati (se\ apBnqo stezica.. vrasaati EpB t vrv. na. 2. Ep6paar impl iaje" rp&|uMntr gl. stepromet: 4. obhod. lig vrescatl rpea adj vrod. -!'ena adj zatasen. Lreteno: 2. EpecHar pf zadreti se. 3. upaMar p/ dati v ok. vreme.€. nad. za laaEa BpaTa vrata na cesto vrat mi je sedel. hoditi.Ut uren. 2. rogovilei rpraa / bol$dava lcnska apr^ecr a.r. vrniti. lla apB r aBa apata. lpott telovadni dros vod. DIr€Raat impl meke_ tati.aEe a vrnitev lec. aasgyen: 2. -Brra adi whunski oc BpaTavratca Epr!. tutur r^aaa sedi mi na glavi.nik lparl(]aq fl gl. marrlrvost gcr npetra/ hrup. Dparoar nx vrat. hodtBparro I 1. lzrocrtFizrqdati nrle. K O nr I ntca. vrel Bperrmta t pripeka. KaKna e. earo!. potka I Epa. v l l i l i s r . hoia. /is vr_ . Elrecu!tsaar irn pl vresaati. vpitje. D U t.Ntatfr adv (ro yApll) e4Harq aMa BpeAHalr (primazal rnu jo je) eno toaa pc steno EpeAlroqmta I vrednotnica rp.kvi l. mlinski valj.&a I kratka bolezen EpaTE. rrEr adj od. vrodina. vrsti.re /r vredka. gornjem koncu. ffllrtlutit t dem od npDKll. ao EpeMeryaerEe med. z. za5iljen.nodj D. ap6af bot\rba tztn()dnttI sc ) Ep6jaK. DlrecKqrrtr4a m. h i k o v a t i xlrffq(. prehod. imot gati. rpacr*yea jf. nputu vrvrca $p|'u^||cc t. vrbovie DptMrr.uokviriati Bpo!tsa. lpaf. tilnik. peljati. vresdati. Ep6oc1la pf.teg. iti.fAHo gram prihodpreK. nabrrati. cviliti. okro- BEei . Epa(e I vrata MH ce Rallu na qlavo. vrelCanie.^Dprar impf l.vrabid rgle. rrprBpeMeEocr lpeMeHcKu adi 1. 3.n wez. rpaelilpa (ce) BpatrIK|{adi vraiii. irKZUTSCe govs{i pfomet rparn^o a l. fig prodaja. 3. aIreM[Ba n L tas. _2. apaoeqvrabdek. vreqno orlt Bp.cx ro B44aM Bparor nisa lpB Ja3un Mr_r na koncu e l(olr ! JezrKa tmam. BpalIeBE.'qtr m yedezeva. trpeMeuea. obtok. xfrnffJr|(n co nprtotxgar impf I t x t l. Bpat|r. za. -._rpSrqr pl l.BpBex rn l.rKa. vi(ek. krozenie: vrniti se -ce: rparq/lmure a zbiralilde.BpzuFlxra n dem od lo-x(. daranje. cviliti opecr<aao z kridad BlrecraHrqa I kritanie BpecKaq rfi kriiad BpecKm.a:y. pridobivati npuficcf 4d. J. 2.Taa . lam cigan. H. iznad. Dreklet . proda_ strvar Jau se. hod. Epax(a eq rpnni{'r r/rrl lllrrst. Bp3y- I I I I I I I I I I I I I I . sop.! "\* reH vrh Ljubotan.aparKaaeg Dpor4n !l'I^ar'l lp3 Ep. izdelovalec vreten: 2.ArrcrEJa I pridnost.lurc{r -||||tul vranec ( trn BpBt DpBjDrr m L vrh. 2. 2.lrlca Epeue. xaaBa cd Bo eAHa aErertavse mede v en koS Eperfufle. Irg blebetaC Dpa.l drn Bpbyuka I vrbova Siba Dp. Intpl spametovati (se). tara_ Epaxoa I vedetevanie nJe Bpa3yMh(ce).#.1 Epar<a Ka I vedezevalka mazae.3. 4. BpBqa xpar. IIMAUI Atl CA BDCMEHIIC? tT.sprehunec.tel[r(' adi vrabtii neunnosti.?. 4. zal datr. DpoMv0aer impt da_ rastr ( obrasaati) z vrbiem In lt v ( . vrnirr. rrsKanBo BIreMe gluha. -ry n gl. graryt casi ry6eH. grdav. vitel Bpeka..' ft. vretica Dps m vozel. obdobje.

:f:l::l cTp. Cas Inlulvc. vezad (snopov) ap3!tsaq. slab:2. ropeulTlIHa Bpytrm. na!'piden Bp/rejl(.""i#. vrtavka: 2vnrJak."lJ#.)c. vesoliski ."?::.()kc) spuuAqa I l. e e-praalurcro? kjc sc zotralc I BpTaqKa/ pott. graa (na deski. 6€ Bpcr€ brez -meie.i. kipet].Bp3aaKa 74 tprer{a Dpae eruK& (stroj).T*' Pl ot\'akniti. zool tresolaU _dcto.. Epqraar impf l. deZevati_ sneZitj.dol. _HeMv e oA BpcTa nlsva enako stara Dpra:rrlltrTle r? zbiralisde.zadrzevatise -ce: Dprr€rtrqa / l. EpcEFlxa I vrstnica rpcnlna. t rs a _ nJc. ovrat. zavezovati.oaar irzpf od BpcHesvrkati Bpcr.l vIIrlct.(ce) podreti (se)pl porusrti (se) apxoaen. 2: ovi Havpa6or'ltc ul|r. BpecHC razsajajo naiezljive bolezni Dpre. Dp39r pf z\ezatj. Epru|tlla / plcv:l se. kridanie tpl. ob- "Tffi"J.Irhtl rev.rpureu rz drevcsni vrh BpruE.'.. BpfrcKaa\ impt EI.. .s|(tcpali.tqrcKaar impt slrkat| rle aTa pa6oTa naArra DDil MeHe vse delo je padlo riame. Ep3!tsa. lahkomiselnica vsftJau. n<ecru_ Ha. vsuditi. spri rvr(a ooo.yrtljiv. zadrzevarnie BUc^\B adi l. Dp3yBaar impl l. HaQpAx Bp3 ||cRr -c€ Za[adrl se Je proti njcmu.Bp[cH!tsa pf gl. v rt ln c c . razsajati.i3.naror Bprlr Aecno Dot ia_ v. plesti. BpHar itnpl pad. vozeli 2. 2.y Bp4e KpBra mlad Je se. zaroka rprqy_fu. hudobija.. ne. Bo3pacT.BpuJar imlt t|reti.elu€ I l. -rrF m l. Hrie cMe earra rpcr mi (midva) smo (sva) rsun let. mtatltnica. DPCKa Vqeafl svezeDi k]iuK zavrtek eev. zasnav_ vlak ima zvezo. l(lni(o. svezeni. t l. r.DpcKa I L vrvica. nestalen DprlrBntl(.2.cli -rcr adj vrci gl..2. DlrrtrolaxD(a m l. u ItrIUIVBaIUerurcMo Bp3 nuc_ Mg pisaril ji je pisrno za prsmom. zgoae ncbo. strntrna np^o|lrfr ddi stru np^\a ilnpf divjati.nimpf greti.uti z||..". gospodariti (qos. v pln Dpsa I glinast vd BpIlIa fta I mlatilnica . visiri: r. Epson m l. f nemarnica.famti. veiica m cober gospodar apruMlrttxa f nrt gl.lvirlt lrr ra. rffi BpJonepEal??. Eprlar impl l.nlma skuseni Bp^reT n l: kjpenje. zavezatr..&e-cer greti se apt*. 2. qrrenoal. BpecKa EpEcne. zacenjati. Aai MrI -ce: Epc-ka! daj mi zvezo!-zleZi rJart mel tpt lBas n.i& sral Je stran za stranio: rplrtttrra I vrodina. lxrlc<\lnc sk'ic.r potreb-navihravost. .req. strm.. svetenj. toaa). EpTr|rotr r?? kamilica bot r.:".zmeda Epura.IrraT impf vrteti. me_ zr tez Bp'|cKa. BpoAeHa cMoocT prjroJena napaka Itt Bptra rn pl hrustati EP3or aDKa I Zenska naglav. vesolistvo Bce encklr adl I.) BpEe.qKa. 2.. direndai. BEH?Lqi:fla -tcaAar .ica.6fki (slovcsnosl zrt. i?.??l. EprrcoK. 2. Bp^yBaar 3aDa3HU 6O._DHa larhoven 4di Bp. DpHedezuje (sneii) EpHex. sncg. cula. BD3aBMe06 stavili smo.. vrli(tck ourlast.. (omlselnez. 2. "TX. /ig vetrniak: ce Bpru KaKo BpTele[rKa obra_ ca se Kot vrtavka ElrreEt€ I l.#:.Hi?. impl yli(va)ti.rJana desno.i:i. pl l.2.. na ruta zveza. op-av. gl.motovilo.Berl gneda.1eCaU eHcK{ Dpre. mLrtili. Epcra f starostna doba.\er(e^esdrrlrKa BpcKa zeleznizati. J. vrieti.) Dce^eEa f vesolje. . lprKaar itupl l.G ii?ik. Dptrla r r?. z. r()A trDtrrrli Bptor aD adi vrtoglav r<or1rg v nrorclcrn vilrr(lrr rproraaaqa I vrtoglavica BcaArr. 2. Bpre^e. 2 . av rlerr nBo DpeMe dezevnb vteme RpoAe\Ladi prirojen. vezanje rp3y. nrhr(\cv. privezovati. kravata. sKa zveza: Bo3ot IIMa BDCXa t.a. Dpurrula .Bpurxne^. DceBa pl. ir-r ro sDga ^or n rpn re dobro si ie zaodm_ lce nlNrrrra f l. 3. wenje.n* odPadnik' Kovlnast puklr)v z t)ck0: "' z.rpclrl.hlodu itd. 3.or rn strmina rBpcru(.I vetrniak.Tsj"r -cc: z kor. -qtr r?r vrstnik DpcHqa.-ry z wisk. vre_ reno. DcaAlTaar im p/ l. u. 3. padavine Bpuen(lrr|B adj deZe'ten..o# jii3d3ff... lp-rrrp(rvn. Kai ou.ati (dei. gl. lah_ BcaAFa. nllr aPr-Iq.a f 1. r ativka: 2.. -or n? dez. 3. zloba. vrteti Hit'JiiluT" 0"1'to" i. z. mlatid Epq.ro. _un Bpure. lrrcnrtcv znrokc oan. pnvezati.. vrisd. vrtavka. -uor adj 1.alfl aasa B prex r. kolut BprlJ a. zasajati. Ke ro cMeTaMeBp3 _cro MHapu knroro kilo bomo raeunali po sto di_ narJev rpsaaxa I vezalka (za ievlje) Bp3e.i. lip BprrutaI vrh.tIa / l.. rp4urna I vrtinec -ce: tplToK.alflrqa no crpaar4a li#1. trtrltrrr rr. hud. vezatica ttrrcKa. -ryr m vrelec Dcee. (v/seJatl(strah itd. -qrl rt L gll||||\t ull *#.' "Jj.

plamtr Br!?E!tsa ce impl 1.2.[tr.. ECAltI!tsa Ce l' o1L"uurtutu"-' svacYu) adv Dqepaadr vderaj BrryAonoAeHocrosuplost. Brprrwa ce pf .uDostevati rrose . tte cI{ BTacan 3a BCA$na (poleti). -qrra adi drugoten. vdreti v kaj. sl(r. metatr se. vseliti. DuIIrJar pl vsiti v kaj paa na6ora tej stvari nisi Blac!tsa. edv v troje.zadet od strele arp€'Jtrr'. impf vtisnitivtiskovati trl<ae. 2.ma adi torkov DropocretreH adi drugostopen j. ETrpAfiitsa pt. arop. zaI cuoenost nuacrr ce. 2. 'ce: I I I t I I I I t I I I I t . araclBaar i. . DIZU tr Kam (ce) od BToDaK dveletno trebe ali tele BmpqqeH. dohiteti. 2.?rpl l. (pri)teii v kaj BTyprr ce. tmprlor adj num dru$ Dravostaven aropaK.str) ByJEa I ujna DyJHETadj ujnin Eyjqe. pognati. 3.roB. Voretl. vreai se. ce pf sre-(Dropawr) tro poglecatr Brpeuqltsa (Drupaqira) ce tfi pl srepo gledati DrlreuIIeHnK. impl (. . BTacaar pl l. zrel: 2.pt--pripogiDau se (oc starc. . BTacaBMe Bqe pa prispeli smo vderaj. naseliti se DTopase. 4.fl dveletni samec rceaa pl 1.. ayAB€-Byrlrs Ja cBprul pa6o'raTa za silo ie oDravil delo. ro Braca l-I ro EpeBraca dohitel ga je in prehitel. _rro-HyDa impf (ultonru (ruor t!9) Z. prihajati. BTacaa/|voeHuullTe lubenice so dozorele: r'lu Dracaa rgj oa raa pa6ora! ta mi je ravno pravi! Bracatr pt od BTaca l. irul strditistrjevati (se). otrditiotrdevati Brepa. zmtiien'. cert(1'vesoljen. Drepaarpt l. se(unqaren. -Ce: rrepyga. r'rrcE!tsa pl. 2. orepwait npf l.. tako tako . -ce: volrau kam Dflcre. dozc reti. rroH€. naseliti.qt| fi tlo\ek. navaljevatt BrypyDa.Ee (ce).cSi?pl prinasati de oer Dndetek typpe adt dvojno. priti.oErIEm ujec. zgroziti se: 2. .iai v spanju.Maxet6e godna-je za moztlev. \dir^ti-v KaJ. v resnici.ByA3oc!ts8 ce EyJno ryJKo. orugovrsten rroptrar. srep (pogled) BTIrerr. pqganjaj! seganjati. od presenecenjazardeti Drnrsa. vplesti-vpletati pf.impf rresclll-rresKalt (streta ) Erpra ce. ry4ooca ce I skljuditi s€ (od starosti ) ayAlocYBa ce in. Draca 3a. ce nuacar zf l. ByJsoEEr rr?uiec rvj. ETop trar adr dfugid ETpeHlreE nepremiden. deJansKo maca.. ostrmeti. 3. impf (v)tkati. -rior adi uitet Byr!t'. Bumaar itupf v{i]uati v KaJ Duqe. Dfl<ahra pf. DlraAltsa pI. ce ETllTImr tf 1. BlopHqHo 3llaqer6e onrgoten pornen Broplnd( ftt torek troPEseH. zrasti. med spanJem sctpwra adt v stran. 2.impf (pn)leteti. od strant Dcluuroca adr.. matcrin DI:tI 77 impf dobro prisluhDitiposluSati. dospeti. Z. DTopa{d6a t? den Ce..ar(za)kaditi se Ka. domade Zivali dce: vseliti se. . troino lupsrl ce pl zaraed " BqaAr. dorasdaii DTDpA. dozorevati: 4. dohitevati. oe Daypar pl bogato oDrootrl rrlT'l|e ce. ayjseBqu m uiec Byjqo. arpeErUg pf . -qr! . na dvoje.

impl fan otedi-otekati (rana) ra6ep. m 2.-H nr poulidnik. rre 6ep[ ral^e^ala adi indecl fam Ialosten.eimpt nosljati. rana-EpeTcTaBat raE. rtA. zapuSten otrok brez nadzorsiva ra|nNr. ^)ielka: raAeH. boeat dlovek rai. brod ta. raceHa Bap ljendek gasenoapno ra^eerK. otozen. -@ 11. rapAepd6a I garderoba garanrerrja faper( ft smrad po prismora^atrqe r defi gl. gabrra6pouqa / gabrovapalica ra6pyflKa I gabrovavejica raDa3(E). aKo 6rrAeMMocr. raprapaar r'mpl grra aO m nri gl.taceE adi gaSen. 2.ptiaja kletka. rarlerdto adit !'eZr\o. nesmrsel ra otr m galop. racati.eclslovesen. rafaar iffipl streljati. teptati. 2. rauvalatl. pf. ceKoj (e re ra3u te bol most. 2. 2. gl. a. -wr m arh jzdelovalec vrvic raxa. -I'lI tu Zarg zastonikar.rKa hodi kakor medved raslnja f lan petrolej Iaj6a f l. gala.4 1. gaziti. ryLafi. raleso iere mi. lakaj m raDpaH vran. Mn ra3u ua hodi mi v zelnik. pogum raltaE rn vrvica. kosara. neroda. plin. Zen. te ro raau r'revra skupil jo bo.rzprrah usta IandHTeH. gnusen. taj\el&''rc. rojlrrrba n fant sktb.rr krevsad. popustljivost. zoprta Zenska. .d. med delom rat$alo . raitaturtEe'1 plltvtna v reK.fi itnica. raAoclBa (ce). lltTo ro ta rr-El kaj ga razvajas! tarw6a..r|Ii n gabiovje. raiie raEsa ce. pocasne pf zagagati od ra eBr-rR ra eEo. dvotivka. rrx vezanje otrooov.{Ha adi galanten rap4a I garda. raAocr. racHar irrpf ugasati. in impl g tanIala-Beqepa. rpuxa. zibati se. racar impf gasiti) \oi Ila n. pc. gl. pojemau racHer6en gasenje . gala predstava raprapa.Meu.dudar raj^e. lrg streiaj. ry^a6 golob graTr. go.te Jenem.rac.rapHrB6q rn garnizija. nesnaga raia. nizkotnost raAoruja. smod ra^6a I l. soda) rrueql{If adr tatn l. osluden mArr rrl ce impf iftpers gnusiti se ralmrra I deffi od ra!'. hc diti. I mi raoeH. hohnjati. ^e6or ra3n KaKO Me. Jamel[r gata vecerja. bozan'e. ra6apAllcyla d. raA$Ira. rardral (gos) (cos) ra^nMarujac.aHTiipa pI.<Ea adi plinski. . meriti raiarEen streljanje. mcraKHe. dobrika. ra e6 n galeb.Arra 44. itensko. rntlo ra epda. -[or adi rE\aien: ne. raAoBu fn \.^[{ . gl. tonovsdica oKrasltl raaer<en. telesna straza ra. mHro.rtfam morda. plazilec. gl. ce raqsaar imDf 1. tladitelj._::. vleli se pri hoji.aa. krokar rata adv Zarg brezpladno. ra3ar impt l. bodo hodili po tebi. nazaj. 5pu m bot gabet m6pa(. racoafi z l. 3.gaJoa rajAa I dude (ljudsko glasbilo) raJ4aprz dudad.. kat verjemo ta^e'igllrflftha fi dem ua MacRa plinska maska racrttrqa I gosenica racem|qaBadl gosenidav raceHnqeE. zoor gacJl 2. He ra3ti ja apeBara!ne hodi po travi!.qx-raaemqa n. raq. raAllHr(lr mrdes M rLsD adi Eablji'l raAoca (ce). raprmr{?a I garnitura nezen rapoB6raI saje. skoz nos govoriti. kdor drozga grozdje ta3{a m L gospodar. (za)svinjati (se) raAocr I grdobija.ra$epni? I drobno blago. poKA IUna rap$pq pl ]n impl garnirari. ----. 2. ljati.HeMa rara! ni zastonj I plata se rarargrja.A|ia 4d. 2. vznak ra:rtr. itupt fam (u)mazati. 2. parazit. parazit rafld. raHs.l _racav.qapuqa I gospodinja rasep n dno (debrida. drnec ra. 2.pepel ra^eH. Toj racg on vedri in obladi racne.zaskrblien ralper m lam 1 vnemi.m Lrh telesni varuh. posadnje. . fig r\izkotndr'tl . 2. ra ar impl ljubkovati. ma:avi fig pocasen.oKoren rapdrKa f garara ra a odi ind."Era adi gosenilji racH. {a I galerija ra&..oa^ l^ a rn -. raleuo r!\re liubkovalrrotel no ime. teptalec. . -r(Ea adj ljubezniv. potrpljenje. 3. taKaaT impf gagati raj^e! nlc sKrol! rtcqel6e IT ra6apAtca.I I I I I I I I I I I I I I m6apArrca 78 raj^e raJaeaula nemir. merjenje raiaq rfl strelec raiavru adf strelski ra3. rednost. rerepeAOTrrr raSrr KoKoInKrrTe telin r6sti kokosi.luf raHrp^ar ifipf nos. trak (na kroju) rajrarqEija. racno ljentek-miljenka ocBeTeHue plinska lud. rit raza f med gazS Qa obreze'.

lah raaro.3. recToBH poteza.zvlf. usanka raktD fl koconosi solob ra{<eiecradj kocorbg. raraieu.ro . ge' nezL renepi. sel r.r fu gratn g)^gol. po obladiti. I georgina. spodnje }]l^(E: fatn dolge hlade. 4. velcum reln Jd^efl. ne npauaj rara eq. izgubI it rli rfl|lco. rqaaea raauJe l gl.uysa. glrva. Ha r^aAso . gigant t''. pomor. lig gol.rasa Ao nerlflrrr od glavc do petc. tt6wpaar impl od ni6He flfi'dHr r11vetikan. rAaAgJaf velika lakota. gl.ialf. gl.\:t' Bara jaz to takole razumem r aBap m gLavar.rr<af f am 1.lakomnost glavar. (i)zguba '1" ". MV ce. -. Da dvisnil ie nos. crl 3eAe 6e*. rAaAHa 3eMla nepognoJelozemljitde. lig mlednozobec ratur pl spodnjice. r^aAar impf gladin. debeloglav raaDarap tt vodnik.. lig zadeti. -oBrta m lom lahko obleden dlovek.|'ABa LraAoK. nolto^eErle rggAaDuua gizdavka. pcer lispati se flnuragnja.6. ][. govor.gesta recrx(yarilra inrpl gestikuliratr tfi prcn od. raaAlrasr impt stradati. . 2. inrrl naie(ma)ti za delo.AaToqu) {.-oa r. 2.. poglavar. poglavar r. debeloglar aBqe.u (oru[Trr no. blczclclrxr Iivcti r^rBn I I.ar odi glavat. gl.A'nl interi fam ohl. -i+al. naslov. tipati fl{6ai m poroEljivec. sploien reseparuBaqnja.na. giz- retlepaqrlja.). ja. lai dva konca nd. tivljcnjc. r aDtua (ce) pf.ben. Fo€])bal 2. l. KpeHaAr^a._glarar. 6. pravljica. kolesu). le. Ma3sn. . druzinski danost.nt+ar ifipf liapati. raaAoca I stradei. potrata Cns rr|rrcc. 3rlanje blazina.slovebstlsloYar r||rrc.uraadj genialcn reHorliA m genocid.r z general renep6reE. -r f alh lad. -wr f gimnazija rr.AHa adi pogu. m recr. . 3.rr. racoBlrra ^di cocroj6a Plinasto stanje racoB{rafn Dttnovoo rara. strar danje 3a Koi IIDaBll na^uqa -r. lesen zamaiek glavobol. 2. r'lrrrrrr ixrrl poginjati. lakota rAaAeE. r-v?rlrEa reDrr. lahko obleaen ra*etrro. zalo obI ledenaienska retsAt r. .cp[e na tes6e. 4. -rM I rod.rxu f l)lczdcljc. naliapan. 2.(o-krogla in oglata) glagolica(pisava) r^aA rn glad. bresti (Po blatu. rn6r. obeleniak raailu rc glavan. geografija reoA€nja I geodezija reo orrja I geologija reoMerlruja I geometrija reopMHa. rAaAsa RoRourKa co corr!'Ba ladna kokoS o prosu sanJa rAaM. obrod na dnu kadi. r^aAla cMpr smrt od lakote: roi e rAaAHaroAI{Ha on je la-kotnik. gl. rurcor itl pl Ias tratiti. strmoglav rA.?osla. l. o6omrr!tsaEe feHepa. unidenje ru6e^eH. MY gori mu ce 3ajrrarr^e raRt-ITe pod petami rakH[K. buda ven. MeHe BaI@ MI'r ceqe r. lakornnik r^aDrrur€ tt argm od t.tacoBlrT 80 IEEATII(A l||||o 8l IIAAIIA raco\wr Plinast. hud pe r4tG Zerul. pamet. objekt v plur. gl. gl. -rurr vedei. Vr rruryaarEe rcorpaotrla I zemljepis.raf everila fepnrauiul . voditelj. fuesati.taronB 4di zgovoren r^aro^rtrIa f. dalija. oomor![ak: ftisf udelezenec ioZisa Otomanske banke v itoluiu l9o3 reEd3a f nastanek. TT{Y_naTaieul_ne vprasaj rrprna! veateza. vo ditelj r^^r. sestrada*"##i . baiati: lis usibati -ra vedetevalec.t[r I generalizacija. 'ce: gl..Iaro^oT vzell so mu Desedo r^aroaaur rz lil glagoljas.ar pl dotakniti se. rAaBr!4t6a r^aBa glivica n dem od rAaBoAoMeH. pr(llnr(Lrtl. roPe AraBaral pokonci glavo!. zbost t1. glagolit r.rfir m arh mor]]. glqvfca: 6. rerou m genij. 5.r^aAtra. {rja 'r preglavica men r^aBope3 m pretepad.lasa nesredo si je nakopal. (kolo)vodja. nevaren m6He. 3.* n l.5. generacua.'4x'' adtt na glavo.impi gaziti. draiiti. 9. raaDo6oa{e. :rKa adi g)adek' radebela glava. My ceqe rlaBara bister ie.generalije (osebni podatKT. qomoll. ja pedalbarske skuPine raaD[ (ce). -AHa adi laten|. -rpI m 1. pdsto (Pri 6 Mak€donsko. noclavie. ra!m{sK. 2.reoHr{jih (kratka oblika za dir. botati. ru BnAoBvidel sem iih rn6a. gl.posmehljivec. -MHa adj Vmtot(> I I I I I I I I I I I I I I . izSittitlti.:ai toln na rednem brodu rellltrflrja. ampa_K raraHKa t uganKa" rareD tn srrotna zaga rarxla I l.uur rz Nemec repMatractl*r nemsKr 44. brus cg6ja rAaAgK. gladuh. rerml. bijka.{asllua palica ima r all'. :E! m ltaK za sDodniice rlalLa. 10. Ma3E I Ce pnirize(mh)ti aeto aBnqa I dem od tLaDA:. ej! jojl oj! (posebno nar pes) flis+ag adi 1. -Nta qdj gerrerale\ glaven.ar.rep. vodi) reMnja. nft beseda. prazna potrata dasa. 3aAopnqa rn6e^ I poguba.a n-a r.BerEfra ru glavari arh vod. . ra6aar inpf l. raz'roi. raraai impl vedefuevati. My ja cKrHaa r aBaTa ua TaTr(a ctl \zfezan ode. lakoto trpeti halna uzda.

glasovati. r.. zmce prahu.|rcaa. rlreqaq tn mastilec. r^orKa Bo t. Sum. m 1. ti.gla-or '?. pogled. oaito je. glas. oder v gledalildu rl^egart adj l. naloZiti-tralagati r !Tqe. 2. prostor za gledalce. Drlr v sovrasrvu lxcu nocunell ll'otl slaolc. vedeZevalec. loSd. 2. rairaB ddi ncumcn. jac rc r.tEa n aem oo. 2. r^YBrrlt16a n atnl o! r^o6vc m zemetjska krogla. z modnim glasom. raerra f prizor. Iar AO rrte3Hlt SraDOUmen r^eKa. l. raaMnoca. raolrKa.2. r orloBtt fi bot glog.nor adj gluh. ce r eAa vidi se.rfaoueu adj glulonem .gletenj. vter*a impl dem od r. zvok. 2.ilo!'nat. 2. r eAa oA rlrlcor{o. poleno (olgano). gloginja (jagoda) r^wHlrrra I l. globo blti. r ef Ha 3a6or zobna sklenina rtefoca. gl. negovan. ka.4. r/rucTn.r.itna s'let raarul|oBmla I nezgorera cepanlca pf.ror z deZja pod kap ia ravd. gl. .refor. rMeqn. grai doEovec. fig po mojem ne ka. detl oo. raolrKaat (3a oKo) rarx6ea I impl rahlo zbadati (o odekoza glina. biti obrnien. paziti. Ao l^eAalte! na svi4enje!.3.rtttpt posrajagluserr tl naglusen. nadzorovanje. 6a cn! samo za lkodo si! adi celoten. iracar ifipl 1. oort. imPt sl. sodrga. impf (po)loSditi. 4. r.tr1l|6a oot nar/ao' lina ru regrat rao6a I denarna kazen. 5. Kapnclozen 1406. sporodilo. . raaMlIoclla ce pf.e dobro raeAantrlre r 1. klada. rAo6lra pf .itas adi cmerav.ftag adi modviren. 2. zijaloi 2.tn6aB 83 I I I I I I i I r aA!tsar6en stradanje raa3flra I losd. sel r^acEoroDopuFr. nedist. 6. skoz prste. odljuden kraj rAoleE. plevel v iitu ia graSica. r^acje n l. emalj. dt hal kov).cusa pf. zgledovati sc. fie gristi -Bttrun miS: (JA rAY-ce:. grcav -na r..I. 2. snet. rlorar ir?Pl smetiti. Pre. oKoro Me tAolIKa v rama I odesume zbada adt gunen.slabo videti za Ha r^ea na Dogled.KA. r acaq t1 Youvec raacaqxn adi voliven r ace'C. gnecast r^acqe. fa'lr''ikoda. ravrrrDfia t l. fie ueled r^aca. gristi se. flteio. 2. raamrocpa irzl l. gledalec. snetljiv posta(ja)ti (Zito). glasiti se. va. ples (kolo) brez glasbe. deievnik ral-Bo MecTo samoten. t/Lrclr!. misi ne hodijo vellcanje. FaKpuBo. gli.raaa!!at6e 82 r/rtr6 r. T Y. r wreq mrsKa globus r^vr(A. lig lladenje. urejanje.'ela poglcdovati. tzre. cs ro r^cAa *eoor Zivi brez skrbi. jokav. MeHe V6aBo se Mrr ce r eAa ne vidim dobro. impf lrc (po)drneti.ri f t I I I r^ac slasek macu. 6gledi.. 2. tttt ttid. 2. rMeiraT impt dt.ran6. opazovanje. 4. neravnina. glotno zatIran]e iito je 'l(llTOBO ramro f 1. rAltsurro& -. stiskali8 Ce T.trf m l. (o)slabeti raac. -v$ r'r zroe nik (tudi f€) raacor. raorsHr(a I 1. oskrbovaSamO Sg.|OTII IO dce: nje.emajlirati r^eseH. r eKiaaa impf na silo jesti. glota. r. oA rPH rayxAoBrfl 44. r^wo opo llrtos(I r.^oAar impf Elodati. slista. sli-ce: Sati se raacl| Ka f glasilka r. stalilde rAeAHnl<.: 3. uglasitev(glasbila) r^acen.. snoi delati. r o6oBE n odesna vot_ ralTalr ft grusec n r^!tsapqe. y6ar ac glasek Ba r erKa lep prizor r^arKocr I gladkost t^e^ m l.J. rayxAcBll rrrof. raacoDrr.reAair blato dat\ 2. rdacaaT ttnpl \o|ltr. t^ot! t m zool Elodatrec (za' !o rrpa3eli aM6aP r^Yulclt jec.linast. r acEu nllx[I. rMeqer6e z mesddnje. ljuden kraj _ muhav. modvir' ororo iver v odesu ski.raclnrn.slab I![eqa o fl stiskatdica raorll. +Ha adi g)aseni g)asoven. teptalec. (seme). rayxAoBtr.ozgali. tteira m it f sklenina. frxcJe J t. bot . su). postrani. . smeti. izbirati. dajati glas. -. graffi. krdclo (vulrAore. slavljenje. obz(i)sati faar&oca ce. r^litsora' r^liloTtJa / glunosl . (o)stareti. lqm \eoezevanle raeAaq rzl 1. . . glazura. globa. cTpyHHglasilke tAACeq ln.m adi l. Ha3 lpcrrr gledati zvilka. drozganje. bogovec raeAutrrre z gledisde.ot drobnolist2.J. beli trn. 3. -3rfu m gleienj. muz glas. .qn rn glasnik. 3. vest. bit 2. 2. odPadki. grdtn tzgotlor. plevelna nji {Ha adi pleve]nat. pogledi 2. onesnazevati. 1. blaten grozdni sladkor. 2. raela. lp n r r h n. 1I. . mis) Ire BleryBa v prazno nls() r^opxoxr<alllrja.Ra adl clen na' rAo6aAeH. tz gnne r |rlleH ralts. r r|608r| nr modvirje.\eAaMre6e za zgled si mi. oai -irz pl L gle.melodiden t r^ef. 2. nekaliv v'mtoswt adj g.rlrlrtreq. -rrlla sluSen globalen r^06rr. stiskalec -biti v naPoto. kultiviran raeAarse /r 1. speven. zl' raorr[ra. dvorana. sov| z.glorrnKacrJa r^Utu4 impl zagluie\ati r^orex rn 1. prratr se. motiti.2. r^ei rraMua t 1. glog. _rrlllear. podasitvediti fl\eK B adi gnecav.*. MoPe ruro rAG rr!tsee. priprava.

Dre\. zarodtr roAEEe f leto. oSabnost. -w m fam olabnet. golidava ro^eMerl {/qll m fam imeaitna oseba.u|Irrtapqe. tig revsctna ro^ra.AIIU fuon.oBop'' impl govoriti. revije. tam poZresno iesti. pltaal roa. ro^ar impt 1. ra|tll. jese dlc pogocutr. 2.azatj.KOt-roAe rEeDtr. roAr. rqojocaar d pognc crtr Jral ruac nt gnus. sluo unrnei 'l rHacE. napuh. urac Mu e. izbirden (v ieili) vonca. Br-ICOROCBa rOAfiHa Drerrrere u Hlta vuxr velik DG stopno leto.toI. vrconezle A IOMHAUHABA B TO. gnusiti. py6a'I. lidkati rc. lig r ednozG roAeMo(. -Drruor Mi jezen. pdtiskati. -goljava.toAe part -kolij gl.lrg grd. umazanec. rHacar impf roDeAcKu adi goveji blatiti. fam arepor rtr roaora f nagota rc orEl. dutiti enus do roD€q<s.pe^ roAusara nid ne vemo. jezt?/i zarodenec-zarodenka nont ro4!tr. ves se ie toEeAapnm. letnik revije.MKa . lig strmoglavo ro orlraA 4di z golimi prsmi ro cM. mazanje. rgJar itupt gojiti. -u[trior 4di letoSnji.huatovati tAeB uB adi jezav. t goljava. glcdo zviska.8. f tam oaabiica. tlBeAaprolEa n umazan. lultiti. nadutez ro-deMfrua. golec. no llua at. pogostitev. be. m^eMar impl 4.c|rt. p!'6a IIIacu obleka dela CIG roBe. -stenska vck. trhel. niojar hnpl Errojiti lani je bilo vse bolj$e vek roAaua. preiiveti leto dni roAnruelt.ro eMear impf l. lansko leto.. bog. sen. 2. ptidek golec (ge ofez pe4aJ r\o mErapell. nag ro/ra6 r'r golob gl. nfsrar impt z\esti.rlt|qe r. redrti. 3acTaHere IIo roIeMIiBa DG stavite se po velikosti adi Frecei 9elik. f 'ce: Jezrtlse. osramotil se jeara za zlvrno rnaceH. roMHa[rHo Br-rEoleto!nJe vlno roArtld[B inpt prebiti. tlaqpocra rogsa navadno letiti. gol. zool slrnar (wlt) rc. rogora 30OplBa rueDerf. roAfirra(. rEeBoDu m jeza. polftati. {rry m negoden ptidek.. rogtrl'a*atsa n d. rqera{ flr poZeruh.ur fi obor. mogodnez r! er&. -rmta z golec. porok. -tror adi sabliiv.#aien ' maeMcrBo 1.rtrojoca. ry a6 roaaK. fl 2. ro/lraar ifipf 1. . pre I I I I I I I I I I I I I I .e. l. preceilen. leo rotlt. gl. .ett od roA{HaK roArrrraureH. fis trpeti. krava. 2. -aq[ n nagec. rHrua I gnida EAHATA. goltati. 3a flIaca! zoDmo! preproga _ ogabno! crana (ce cro. nezasnezen di vetra) marq rz l. almanah. MAIIATATA IOAI'HA rmAoca pf dobiti gnide prihodnje. ro ror 4di gol.2.ogaben aem oq foBeaap maceBe fl blatenje. rejlllor a. qecrrfia Hbsa teruh je. nagota. IO. r:ol\erK m nrl zaroka se roAeHnK. prosror (zaraz. ro^eMsor l lig brez obrambe acf. rasti: -cci 2. ro pron od. enoletna Zival togtrrate. 2. .€s m gobelin. po stilatr gol rio cx. jezljiv. ce Aprq Ha rEAeMo leotc:l ro opal( adi l. go se gabi. debel r@6a I gostija. . roleurror adj velik. -Us-roAeHr. negoden ptitek !o Malr ?t1 ipof Yratar.to6. goliti.dj iejen.rc+ar pl skleniti (kupnler r/r tladenje. slab Clo. toLeat hnlt gol6ti. Kaj-roAe.tr Aa) L. man rg^Or^aBeqt. raztrmnec. r'[nt adj gtil. Dareaje IEeB. uganttr. kai Ha rHl-rarr oT stopil ie na prinesedas trhlo desko.[ues orqer letno porodilo. razealjati: 2.prlsl{uten. craTr. golidava.ng. . roJ (on) sa (kratttMoMnrac gnusi se mi ka oblika za dir. roDetqa n dem od xpaca. razoglavo. mqrre. povdevatl.reluna f velikost. r I'd''jar impt g\iti UITO IIOCU CaaTOT He HOCrI ''. cpueio lav e roagrr Ba ad. roAnmHo co6paHne letni obtni zbor. pokvarjbn je.84 mal|fiaaa roAIlrraI( 85 mara mastiti. . gnetenje cuor. 3i. hidroArrnaja 6apaMeroArHaBa.3.ao veka.noAoMpa:r[qa I suh mraz. roArstrro BpeMeletni das -uE tx letnik dasnika. beseda.srolt KaKOrOAe. .4d' gnusen. . negnus. 2.v tetos.zetnrca roir.qlgovontr_se. -tmror adi leten'. roAurtr fia sa Il^xIIAeHcKoro BocraBue obletnica Ilindenske vstaie roer. visok polozaj. -aqH n enoleten otrok. nuraSdati.' revez: 2. mera. naraldati. golorok..rEerar -impf ieziti.taa I 1. adi soveii: roBe.biekt): uloca f gnusoba. rot€rrle. ograumazal.leMee c ro^cMzelo si pristranski r0/rcMce.role4ap z kravar prrl) 3a rHaqr l.a f 1. kr roBop_ rr1 govor. ra'ro. vse 6i pozrl roArxra! sredno novo leto!. uboga para roiee. bes. roteAo govedo. 2.r Sesa -ce: jasHK bot jel-enoi jezik rEaqura. leta zrelosti ro^er@rja. roB€Aapqe.r4a rn. IascRara nuao . lig tla. /lg bqhori se Dec rl'. ro BrlAoBvidel sem ga" umazanka.rcrFrK[! roAlrlrrrlK statistidni almanah roArumu{a I obletnica. ce or.

imeti gre' neK om$ [oAap pridne rokd nas boqate roiuoAapyra irtpt glspodariti 4dt rocnoAcTB!tsaqKn gospoou' jod..pna !!i Eomii'.ronalDoll vrocl one.l tz bot kopriva roHr|. {rF parazit zaiedavec. pripe- rop. 2. tparyfie]A nt stavDenlk. goltarec. zgornji sever) veter (navactno rowD. zasaliti: ia roarEa iaAr-trlara ugriznil. arheof sr". -rF m silak.(rHrllle^tn preganJarec ropa f gozd ropA. ustvarjati.. rorBapKa.'. AercKa rpaAxtlxr otroskl vrtec rpaArrHcKri 4di vrtcn. rpa. divia hruska. 2. Drevzetnez rcpeAoaY 4dv oko li.. ki po(ura gore $posa adi nrd disto nag ropT{ impf greneti. konp: floropeHvrsjr adi rcpenp.pl in inpf pogostiri. razburjati se ropeurrEra f l'rodina. razsvcutavl. ropar itlpl l. graiske razva' lline: 2. -pKa adi grenek. graditev. osaben.n rpaAexHdq -qu rfi sravDenlK rpaAetr(HullrlEo _rrstavoarstvo rpaAeR. .tRa 44. DeurHrtrru vl (meq JU. 2. JsH6adj gorljiv. telovnik s krznom.. Pozirek. !devati rpa6a impf gabiti. tt lIraAHAnUrTre slavorscc. rpafu I gradivo. kurilen roofiao lr sorivo. kunvo roiJanxu. 4VSm Velemesto rpaagn. o. sastvo roErrr.d. ropureH. rpaaa t prsr. roro"onocr I f ripravljenost imPf gostiti. grusd.-EnErfi oqabr|ei.t t I IIOATAK 86 tpctroAap rocnoAap!Ta 87 rpafa t I I I i I I naSati. DriDravliati.rparoposw adi pf e dnat rcmi itipt jed rpaA.. ( I ) fi mestoi naf pes ronJava. AeTocKa u3Mekap.c€.gg{nji del perua llcl. ro TI]e soltau t ropeutluHu PcF ka. vladajod. prodec rparopecr adj prodast rparopNe. prjbluno -ielony.z vr'tl . -AHa dd. 2.ryr 1r . DOnOSen blcbno se vestiropgetrro adj ohol. lig uieti.. roHar irftpf g Prcganjati. prijeti rpar lz fiiol rparop z gramoz..in.ro6 ropeuro AepoletJe TOVrOCe Fopetnfl Ce. oFrajevati . vrtiack. -ryr n l. Donasalr se.toda.ure z 1..mesten.ati roTDaPmaBaq tn Kllnar .rtriadi gorat. {T m zida\a. r ln J. rgqroAcrBYEaqKIZXr{acn Vlacralocr raz' redi aK m lam pLeme' noctroruTE gospostvo. Pogorctrr€!. bonita gospoda.snov .gotov.ror adl ponosen. T t T roper[r ddi v. nar pbs gornja izba {4II ttl go!€njec ropEo3eMeq.[rna f gaenkoba adi grenek.. KviHa -iripravljati. zgabiti. neora rian6i i stavba. utrdba rpaA (2) m.. ropctf. reva ro^rKa t l.-m-nar -Pl . bog locrroAap m gospodar. (nogavrc. ja rolra co oqtrrc poiir:a jo z oami roaraK. .-\1. .}''Badj vrod. tgati. 2. zi' dava rpaAer. gored ropnavr<a f vrhnja kruhova sKorJa roDEeueq.prebivalec gomJegaoela vasr ropnrr. rpaAoBn. -ruUl tz dlovek iz zgornje mahale (mestne Cetrti ) ropEaK _l?1 gornjak.roTBaqraat Kunarrcal rorBapF4a-IofBatnrua t rru_ hinia.q. sl. 3IrMocKa roc. pozreti. . -Jqu r|l prebivalec iz zgomje vasi loDHoMaaleq.je vabo (PodkuPljen je) ro^TH!tsa.rparrle fpaAJ{ | pI prsr.ec. -^Ha adi bolan narprstn. ropAear lnpl brtl. trpek rlopo4ord|m.aBeAeu zgotaj omenJem ropeErrtr<. posropJe rpaaet(eH. roroB Ha Ce pnpravtJeDna vse ttt rofosaFroToBaHeq. ropuoreucrrr adi gorenjski roprroKpaeq.. roPatit hiteti rpa6aAltr|a inpt trteti t!a6wB adi grabetljiv rpafure pt ugrabiti.ropjaun rn gorjanec. ro^rap tfl revez.dE a I revica. vrtcc: 2. .-rdll| fi 1.. po mestno (oDrccen.PriPravljen. HeKaHeT rocTnH 3aA EpaTa ceAII nevabljenemu. io^flrar Pl 1.lg^TH!tsaar ralt oo ro^yEKa I kosdica (v sadeZu) rou6e. pedi (o kurjavi. UDG ga Dara ro. goretii 2. gt. volc -Ae. . ooJ-Ke_ rpaArf. ropq^[B-ropsE rrpeK rocno. ][ibo.qr[rla. oprtnica (pri konjski opremi) rlraAo6mes. -r.adv . rpaAHa x<a6a med angina Pectoris rpaaecr 4dt' prsat rpa{eq m ( sqmo sg) aem oa rpaA _mestece. -rna adj todono sen (oblak) rpaAoorrrHm|a t toda rpaAo6oarn. gostu je prostor za vrau adi Eo' rocronp[eMeH. roprnaa f 1. -w stoliuben roc4ria iml gostov. ^ti. nrroovec topr. gozdnat nopoK. -cT]l n gost.t sEvoe. graditev. rpaAaT tmpl ztoatt. ce ropeurat irrpf jeziti se. srlo ro^rse. ]. 8ra(llteli rDa. prevzeten ropAoe ce. letlcen rpaAcxrr adj .graoorsce rpaAnra I vrt t?aAxHap tn vrtnar rpaArfiKa I l. gorianec.dbiltet 3. Prelzetcn mlrAelrBeq. (re' lati. pripeka lctna^crnt rop[. gostllr rosll|lr. priganjati.kuhati ro-mf adj. Alt tz gospod. prsen. Pogolt' niti.

trud rpAoflrja. lpeuqa rpa. r?rMaca I gnmasa rprorlf. mobu se rpeltren. upognlcn rpry e.u. spaten. mesmo prebivalstvo r!afal$e. nakaza sati se. r(4. prekucevati(se) rpauo$6n rn gramofon rPDa.em od. klokot. poln vej pen grebenar. Tecno rlr^o ozko grlo (proizvodnje) rpMex /'r glnenJe rpLo' tpr'l. cur. neqa r-r r?'iera f nuz klarinet (ijudsko elasbilo) rpEe4. napake qetatr. roa He Me. liti rylryta I l. rpcjlryra pf.2. aesati.'a:r impt grmeti rpnme. rpropar irzl klokq rpanrtr. rpmp l. gl. Da!@te t L ve-lik kup. I4r?1 mescant. r. Meuram4a impf lpasa ce. ce tpar. drzavlian rpafaHcirr adi mesdanski rpafancTBo l? 1. rpafarnr fi mesdan.n krakot (vrane) rpaka. rpaia'i|lML n dem od rpafaHrH mesdandek rpaK .pnvre granoroznost rprrryDa. oprasmtr rlteB nr greh. z modnim glasom.ad. ziniti rlr/rar-rp^ecr adi glasen. TZ e CMeTKaTa tvOJ racrjm Je naDaaen rpew'tr impl delati napako. zrvrno. sklanjati se. skazenost. ltuosKrDles rp6eE. -mm .vgnrle rpaMarE€ I slovnica. 6Hi adi hibten r'p6e. rpHur6a a glinast lon aek rpHe.Eqe. kopiditi (imetje). rprsar d brizgniti. rleqaTsa rpelrKa tiskovna napaKa. no tpeluKa po pomotr. bruno ryte8impf gretit sijati. gabast postaiati rp6^i tn .< impf gnzl:an I I I I I I I I t I I t I I . vrvrati. pn rpry^a8 adj lan grbast. rparu(a I l. ob. grmadat 2. r<opgl. . fazgrejati. ca. rnaliditi. londen vrd z ozkim grlom rpA. v-eja.tr' f 1.raf grehota. bot buda jajaarica.tesalo za rpAocrI spadenost. napaeen.rpatusert rpafaseq. kridati (ruor ltg. 2.E /|l hrbet. vprtje meJen rpropu. My na4x-a-rpeo Zal mu le Duo.vgrudah.usmuu se le rpeno. grmeti. mikar. ryry. z. rperuKrFe ce.. rJe(l rye6e. meja (tudi lrg). qr6oBa m l. 2.impf grebsti. {rtla adl greSer:. rpaa mestece rpalroK fi bol grah rp6. krakniri. r?E3e impf gristi. u se.-no /tyreTo Koo se ne zmotrl rpn6 fl vrsta ribilke mreie rlrl|6^Grptl6^a (1. gl. eaa . 2. f . se vreti na dan (voda) rpa[6ra I gralata rprBe. vznak rp6a ce. stre. rpurrytsa pf. Pflpogroalr se rp6Hmq . npaBn rpHrlu Iam umII jei Ha eAHa KOAa rpl'rfz eAeE cTarr AocTa uM e za \o2 loncev je dovolj ena palica rpHl|ap n londar. ulirpaEA[63Eocr I v€lidastnost. udariti-grmeti rpMyttrKet grm rpue. lig strG lpnoraBHrla f 1 tresk. coEtleTo lpee sonce srJe rpejaq n grelec rpeJHe.rpees tem nisem zadc volJen. r? vejica. prerivanje. -ce: .n<!r ddr na hrbtu. tpaKtryBa T impf oo rpaRHe rpaKor tn krakanje. Ao6po sLruzrtr rprce vztrajen je rpe6enap rtl mikad.rIIqaf gneda. nrup. groo gEvIuK grdobija rprilKa I skrb. rparrmrla n d. "pAnt 1. rpa(aar impf krakati pf rpaKrfc.arElrar impl mejitati. rp. hrurpa'row'r adj kosat. briga.wa adj mejen. vejiditi rpra. pedi. oaq.greliti. vrvranje z.oI Dullastr hrast ''t (vode).. ce tp6^T itrlpt l.. grbiti 2. (v telodrpawlren.dr'ravljanstlo. grlo r?K[e pt arbniti.buden rlrao n grlo. brazgona rpe6^o n grablje rye6. rprrllraar inpt od rparm m granit rprHebrizgati. .. -rfor adi gtd..1 h^ci q i rfi rlrx as rft goltanec.. -inp! ogreu. mestni Drebivalec rpafaIImr.U-.rpp 36opvBa gG vorlll za nrolom: t]a cBor rp6 na svojo odgovomost rp6aBee (ge). zasrJauogrevatr. gra- 88 qrnurcH rpr(mr 89 rpnsap zmoten.rpaKHaT z kfakati.a 4ett od maEKaI rpaopKq I bot gratica (za Krmo) rp4t!re. -r. kdor dela gradaSe rpe6e@a I praska. briskazenost. (ce) rpraaaar impf \aljati (se). rpraaa impf brizgati. korob. hrbteDi. kruliti. rtBa adi buden.d. podrocte.srJau rpenKa irtpl praskati rperl|aBaimpJ. rpaMaA-n.) tp''' m lgtd. cTonaBcKa ljanje rparr(a gospodarska veja rpror€rr. kruljenje. gr.hrbett 2. 2. glinast lonec.. rpeo tcl e Zal mi je. z. spak. zoprn pM. . -se.1.. ?6er rpla a (ce). -rpallqnr. lig zavpiti na koga rparfi!'Ba.a n l. krakotanJe rpaMaAa. rlrarKa ce iftpl skrbeti. kvariti se. greSitizgresiti rperE€ I lapaka. impl za. rpr(ymr impf gL rpt. lig mn9zlca rIraMaAMIa adv lLm tn)m6 ma. pomota. (ce) rpdaBear tmpf grortr se.-apafulx! r?rmegdan. ^T razraSdati se v veje. kotaliti mauKa (se). rpEar impf zbirati. biti v skrbeh rpea rra I grelec (elektridni rplrr(^lrB 4dl skrb-en itd.. y rprrvapa ryaq. spadenost.e ?t opraskati. ifipf kaziti. pregr6ha rpeAa I greda. grb.l!{Il.

grob. ttnpI. rpFaar inpf L rnlatiti iito. krditi se. 2. zgraiati se. 4. velikanski rponrre. larn guliti se. rlrrraEaT tmpl zaostaiati v rasti. groza. odhajanje na sezonsKo delo ry?6erlaK r?r sezonsko delo na tujem. potrata dasa: pl osqs postopad rr. rycAar ifipf goslati. -pogubtjati. pe. 5na adj groben rDo6uura n al ookooali5de rio6r4a l' 1..^ rvryqlq pf l. . vinska trgatev.rru t gruda. 2. "o$'-lli'lri rpoDHar pl L z9rmeti {poBHe.. 2.i. t. rlrcrr|. rpo6oDr. autiti odpor. rpo3Herar impf grd posraJarl rpoM.^(veter). elleti. maliditi. SFdeni I ry?6er. slndokrrsec rycaK. rpoBKaa!.uErli. grosid rlrcr. 2. padati po tleh. hrC medkati. rpsar inpl l.xa rlr!6liqot(. kvariti. rpo3jeopaEe rpo3Adepeq. tig gar^ti rpyna I skupina rp!. 2. 2. MeHe Aa Me r!6ar. 2. guslatr. !ce: izgubljati se.:be da ljubijo ' tU6nAerr m brezdelje. 2. rpo-sar impf 1. zagru[ar. -ce: mencati. rIrosAoDEm gtozoi Ka'OCT vsakdanji gost je kot kisel Efoz<t t!o'a+eq adi Erozdast rpGAo6ep nz l. puj sek ryAu. zoprn. rpo6je ra. rype aBar impl krmetljiti se r519eara f nar pl ktnrcl.. r!6li Bper{.Keplca rplrqesf dd. co earra sora. rpodqursa n dem od rpo6 grobek rpoo. slabeti. fig unidevalec rpo6apcrs{ adj grobarski rpo6en. *rca adi gromek. spaden. -pry m trgae rposAoElqa t tropinovec rlroseE.n a I zool grlica rrrgru da adj indecl siv. eas trgatve.' grobnica. golsa.6r|1rmre fl moriSde ryfnrea zr izgubitelj rytsee. 2.'y6ar nar ges mene da posubliajo. tesnoba. pelnat ry4aao n godalni lok ryAas nz godec rylaqrur adj godalni ryciap fl guslar. stud rpo3A. -ce: l. srom. ljudski pcvec ryc -8. rpoMoDrrm l. golsa pri pticah. gnesti. aem od rDoBTa Krthatr. -p*r adi obseien. 2. cnPorrr ryoepoT po ooeJr.. 3. rfl. majhna golsa rytaane. lpottreDll. 2. strela. ce tpqat hnpl grabiti denar. Krullu izerpan oslabel. surov rp!6ri.sEa adi 1. 2. zaceollall ty^a6 m zool golob ryMtta0 tn cumnar. Eroziti. izginjati ry6n oA npeA DlrA rzgurjlja rzpreo odi. kaziti. rpllqfirla. rilwn6a n dem od ryc(a. grozen. riEar impf Eistiti ibo ryurxa I L podbradek. ryAar inpf 1. re6e Aa re . cRpuJeH rporu oru brez denaria rpome. Ja.l tllii1?'*" Pt' imPl (za)' r!ryT n grlenje. 2. rpy6ar impl kaziti.Bo rpo6 z eno nogo v groou ryooap m L grobar'. kepa. oslabeti rpoBHitsa. MoAtIL KaKo rpo6 moldi kot grob. TeMHoKaKOBOIpOOIema kot v ro!t. bolehati rpqn. 2.grozdid rPOEqe. zavijati.gostr rycr adi gost rycfl. odpor. rporrqe. zargrall prt (artan: utuceva1i. peldica ll'clni ce. kraj propada rpoaKa. TAAEB T€KO KI'CCA IPOSA grozljiv. z.. r!tsear impf l. rporraar impl kruliti . ryrua 1. -uor adl grob. ryrarrmra a ftip no vorotenceK ryTl:. 2. ryKaar impl 1.TKaoomacr KraJ defl od rplTqe. poAHa rp\. rpoOoDEm grof rpoxor n krohot {poru. K-ep-asr !prl. surovost rp!tsa.odirati rtrtcfllnradv s polno pestjo rp!6.trra f gostota rlrtra 11. rplroDr| r?r Krc rpqaall. sosid rpo-xadta f rieielj (grozcla) rpora 11. denar. 6e3 rpour. mlatidrynano r gumno. vrat. 3. f-ItoBqtrtta n aem oq rposa grozdek. . ryAurba a hip praSidek. velika nesreta rpoMo6pas m lehn strelovod rpouon. gro movtr rtrroMolr€H. debljati I I I I I I I I I I HoBo rpse He caKaj ! kovadeva kobila je zmerom be sa rpo6. grd postajati maliditi. rponrnn a n deft od rpoE groiek.I I I a I rpo6 90 rprnda rplTse 9l rylm€ ryAe. gl. lrg ponizno stati rPtte.podbradek ry'rtap r? zool siva daplja rymecr adj golSag z debelim vratom ryrEr. spoitljivo stati pred kom (neve sta).rr rplTKa gruotca. -ce: adi dem od rpv6 nekoliko grob rpy6ora f grobost.pe^aBn.oEaoen rpooir. -rtu rr gosak rycRa I gos. rplreBtr. 2. Ko[a rpoo srrecl po zwrJenlu. golsavost . zdomstvo ll/p6et1Ba impf dlrilliti. na tla: 2. goskica. igrati r!Ta. 3. grd. goska rvc a I susle (liudsko clasD O. 3. gnrctasr. stud rpo3Jer?grozdje rpo3jeoparbea trgatev rpo3Hee. . gruljenje r!T!T(a. sczonsko delati na tujem adj krmeZljav rype ^B r!. llumeti. ry6l1. napE izgubljati das. omahovati rp.toBrrr ddl kraevit ry6ep rn volnena domada ode. rlroruoD{ m gro3 (turSki drobiZ).izgubljati. r!ry. DoDulaati rpbria. rltoDrrxrtra fL dem Od mour srolek. razmeram Dnmemo r\6at impt . rpoBEyBaar impl 1. 4tcroaE rz prgiSie. gruliti. 2-. grlo. krmetelj r!?Marl m Surman.

'rXre.F.r m daialec AaBaq<aI 1.ryrrlep|qa I zoot kuSdarica. hrast(ov)je. atdi wanica2.r"c'. med.92 flmKa.part ali (uvaja vpraSarediti AaAe xormeor: 6) rotiti MII ja laa. AAAE Aara. todalien.pLacal\ Msory Aa. aax6a I obrok dne. l. Aa. BO AaAeHa clrlyaqI'ja v dolodeDem pG lozaJll (mesedni. (ce) ryDrar pl se tudi martinaka boii "yF"9 . 3. adj itidecl atu :'ritek. I strojeprsec.-. ooletrSe Flrrrrcpqe. dajatev. 1. obroditi -nroara Precqi daled AaAe 6orara xersa. davsdioa.-uot adi d^ljnoviqen naklonjen biti. lisjak AAAa(. KOJ e KaCHaT OA 3Mtila. daianie. izdatek: 2. rywtepnmt d. 2.l l. objemati se. n dem -ce: rytrtHy8a (ce). hrastov AaooBrda I hrastovina. el. la6oD'rl. od-d: dusitr se.d]'l. -rla m.e (dpr<a'cu M ^Je m 1. nezno se stiMV MY e CTpaB . -^Ea adj daljen. 2. 'nrast Aaolrurre rt avgm od Aa6 vellK nrast Aq6J.vni.rtrTep Daat tmpl od rVEHe (ce) Fqa (rucnonqa) kratica sdt rlErrep ft zoo. !Ce: (Samo nilov. ao AaAeHara _cnryaulrja v da_ nem polozaJu. -sKa Aa^aBepEda. (ce) rfrnryod ry. r^aaa Aaaa tvegati. daviti. 2. 4.Er m fam slepar. kusdar (gospodidna) AAMaS ax I t AA A coni da A 6. 3. -Urr z l. z.| OA l-\. rgrKaar impf objema. 5. a!'rua AaBa rad imeti.(gg)r r. -!trr nt l. AaAarI t.reqro idv dem od. 6paH val AareKy adv daled Aa^eF. tle AaBa neT Ilapli Aa rrolo4 m daljnovod stvar ga ne zanima AaMas^aKn plemenskativina Aqtapery I fam po-zijaEa. dalja. Ue-ce: priviiati se. rtbcla'{ 3a . doloien. poraiijari. -zin adj dobov.. dole AaBeHn<. daljava. kdor sE utaplja. Aa4ary. Aa eriv xv(ara.AaAI|oBIrA.Ilcror niti. 2. pri. oddarJen s_iti.T! -|{r rn hrast(ov)je. ti. dari. AaDaar impf dajati. skati prua kogar je kaia pidila. Aaaar impf l.leqes . Aa^e'nHa.!rHaadi dalien. Aa n . prodati ia aaae Aa. utopljenec AarB. sapo loviti.6le m bot dob. sDletka I I I I I I I I I I I I . oqoallenost qeB^qre.a\e 3a z.(eHa. 2. dob(ov)Aara. Aa eqeE. Dartnsrvo. zajezitev za. ooJeIU z.. kalno) He Aalaj ce! ne daj Iepe postave ser. dobG' vina.Aa4e'i adi dan. nrascevte 4a6or.t)o. potapljatise Daljni lzhod Aq$e. kar komu gre po sluzor I agrruaorqr![. !.velana lgranic Aa^ra I gl.

.21. -lsa adi dvolen loiiti' . Apopors. ae co?tlAe eAArroT. I samec. t druzica hqp:pyBa. samo pl prcdrriki Aeirv[._ AeAerfitc x tlil.di devetAerBeAecearu deseti AeBepm L drug pri svatbi. gram geJanJe.ma"uili'l 3.k.e Ha qes Te glbanJe ceni pa6orHriqro ABat<erle oeIavsko gibanje...o. dcg(. 6a6'. zigi 4' nozotldei: AaMxoca. sati.9\ dek t I I t t namovatr (tu(u tlg. dvojaica. dc(l(. dogaJanJe t T rilce Aacrla^m fam utiteli .BeCre. dinja (z debelo lupino) nunl devetdeset AeBeAecer num a.ABecTefe nunl aveslo ABecroTri .qsojar imPI lsou. devidnik. grad. dvokolica ABolcrBo tr dvojnost ADoxareH.Aano[n tfl daveK' oa_ iatev.dl .Brrane^ t?? zaietnik.AgpoBmra f denarno darllo svatov nevesll AaDoDtrt adi nadarjen -u"u ady darilen. -AIm 4di dvovrsten. A€Eepse.drugid orugr Aecira I debata Aedarfrpa. tif. gotulen. AeJcrDo utinek. 3. zzu AaMa f kap.-spranJa. nadarjenost.EoeH. AaplB. hinavditi fl ABonek prepeeeoec ABOflOAOB dd' OVOSpOlen ADop.nI ln _imp1 gaDzrrau.). devetina (fevdalna dajatev). tuja va- AeBoJ. Aocra Ae dovolj je (nezadovoljstvo) ae Ae. hastiE . in. AererrcprpsaI // ir\ impf izrodili sc.|t|Ir. 2. luta dvorisde. 3. razpoka. strorl A. Parallza. 2 PrG met. tolstost. Ce ABOU!'Ia' tmpl AeBecHr f stara devica la AeBeT.imof raz{uzru. gib. aaMagasa f Pletenka (steKlc- t.nojar cdj dvojen. vica AeBcrBeHocr deviStvo f AereHeprpa. 4. -rtra 4di dvonadstropcn ABo xqeH.rxr rlrall AeAe. svak AeBeprq. nevestina bala aao6o 11. AeBeTrenuln oevel AeBerrna f 1.gl aapwa aaDmea fn darovarec 4airuaP rz zmesnjava.AeBepwaar. dc. Pobud' nik aBtrt(eFe l1 1.. ABaplr' m 1. dvojnat asoiarn€ I 1. rc yAprr. dectcj *ild"t. AeBoJKaI dekle v dveh vrstah AeDoJqe.interj ndr fcs oil ropo 3c^c||itt JOJ! AeJnrAr-r.flrr6a tt dektetce ABollrerre t dvom.a adi dern od ae6e^ debeluSen Ae6eaoKolresradi debeloskorJast Ae6eaoKopka t lubenica.. dva zrasla sadeZa (delnji itd.rediti (se) Ae6e IIHa f debelost.anar:lr adt dvakrat ABadradt dvakrat A.zmoz' iost:. oezerllrau leiryg -f bela Zenskaruta' Delsau AaplBa. .(e*e Ha y^Itrlltre uliani Promer ADrtreE(rr adi gibalen. \rpliv. oj ti gora zelcna! AeT.. babje storije AeBerr-rEr AeDerr num alj deveti aefina I l. aBu. Agurreq(x cu.AaIXtB[ m l.[ veljnik)i tig nasilnez ABa (m) A8'e(L n) num ova' dve num dvajset aBaece:t aBaecer[Ba t dvajsetonca AB I\a nutn dvojica' dva mo' Ska lBa aeca nart dvarlaJsr A. AeBeF r6a n aetr od AeBep ADollvlrr Ce. . Ae6allwaar impf debatirati Ae6e^adi debel Ae6e ee (ce) impt debeliti (se). iivec.l?a.in . ADr-rxcerr. t^st. Premik. ( raz ) Iodevati a. pastirska Pisaalka' dvoJ' nica.AaMlocaaTp/ rffrvo_ uden postati. impf pobegntn.-ul| fl fttsf dahija neposlusen tutski Pota. AacRaAyBa imPI fafi uelrc' licvati. Prrstololna aairoqenl-qra adi da\een Iarre. inpl Drll za clrugapn svator .-''. mrtve uden ddi PegastaaMqecr ASrroK. Apvrjlor enkrat eden. Aer(i?aar pf in impl oealraD Ae3eprr4ra pf. znak.ruradi darcZliiv lain.aar pf in impt (ob)oarovau A8pllaq fi darovale_c A&prIoK ftl detn od aap oa' ATrrypp$qa pf . geslo.v AeArrrure r? avgnt clcLl AeAo.. aarqrrla n dem od Aa6hrastek. graidina ApopeAeq.iacxt'luua I lam uliteljica . AaMMra kap ga Je lzadela) aaM^oca. 2. 2. lapar itnpf. lovor ^a(l) aar$nnor adi lovorov (sul'aaxlula. ohrometi aaM^ocir 4di ohromel.tu gloar_ ne.drren- .. dekletov AeBojwrRcru adi dekliski AeBojqrecrBo r? deklistvo AeasrBes adi deviski AeBcrBerra& -qll. sonilne sile poganJalr A. AZIMKOCaaTpI-.i Aalrap 94 AporaTetr ADOlruqel' 95 ACJCTDo t i I I m l. reJenosl Ae6ennqoK.2.rzrzKroJ oezof rtr AeJrocr I delovanje. T t I dar namenjen (nevestr-) . neodlodz nost. pomisljati si. nadarjenost. Zila odvodnica. aar\uo t z. AeDcaBeHftla m. oezuutclrall Ae3opra|{r3fpa . -qHa adi dvoliaen. Pika. 2' ' ^aMaD 3. hinavski impl dvolidno go avtwu voriti. AeBoj(Er adi deklidin. ^ AAD.2. biti uaitelj ra t. dvomiti Ae part nol IIolIIrtI Ae zadni Ze! (hrabrenje). motev brat. pega.}'J. gibanje. omahovanje AeBoJqeHrIe deklidica omahovati. arlr darilo aapen<. 2. AeAoDqn t dcd.utr CtveABeCTOferl.talenu J. 2. dejavnost x..AeBoJ. stAri oee.

AeJsrB$a AelcrDwa, AetctBYDa,F ifiPf Aelovati.udinkovati Ae|K coni l. da;2. ker; 3. Pa kai! luro AeKal Pa KaJ Pq rc;7'!:ad.vnlt kje, kam , AeKAp, -OT, Aet<apl| m qeser kv. arov ( 1000 m) tt? aeKdMBDrr december aerenarixcxq adi decembrski ae*,rapiipa pl in imPl dekJa' rirati Aex^urtpa pt in imqf ,l' Pran sklaniati, 2. astt, Itz Sdkloniti s6. odklaniati se AeKopfpa pl in imPI @)kraslu, oeKonrau AeKperrfl odlok, dekret AeA,A,elroBt m del; noMalgoT ael manj5i del; 3aAsEorAeA zadnii del iinpl gl. Ae na rezljati, *n tesati Aeaa{ra t trSdica, iver Aeaar z delilec, razdeljevalec ae 6a t 1. delitev; 2 del, delez: 3. dar, talent; 4. slovo, loditev Aeaer6T t?t delegat, odposlanec Ae^erirpa pf in impl delegi' poslati kot zastopnlka rati. -m l. delitev; 2' del, ae,rex gl. Ae^6a 1 in 2 deler, Aerf,, AeAar pf in imqf (t^z)' deliti, lotiti, lodevati, raz' da(ia)ti Ae^n6-aua ffi ,t!st turski gard' ni poveljnik *er.so adi (raz)deljiv Ae,lsja,,-m m nar Pes Kv renJaK, JunaK AeAr(a, rezljati, tesati

AeM6e YDa Ae^Kas/qa I l. rezljanje, tesanje; 2. tak izdelek ae raq r?1lezDar, rcsar LeL'', T qdj ZAre,Za\ vrszan; lig prismojen; Ae^Har Bo nr r1,\aBaTa prr pravr Aerse. AeABilr pf zarezatr, ' vrezatii lis ubiti. zaklati; -popihal jo je; ia ae.,r}ri dce: urezatl se Ae.|rnrK, -t$r nt delamik, vsakAe,tII4reH, '!IHa adi dela'gttiVSAK. ski; AeAHtrqeE 'CIIBOT danjost ae.rElBa, Aels!tsaaT impl malo zarezalri Itg unidevati; raniti se -ce: ,t l. delo, dejanje; 2. Ae^o deiavnost, Postopelr; J. umetnisko delo AeAoBeE, -DD(a 4.di p4slgven' Dodieten aeira-t retno ustie, delta Ae^W adv deloma, deloo aenlMeH, -Mtra adt oeien ,l,e.rrbror rz zool delfin, Pl i skavica AeAqe, Ae^qur6a fl Qem oa AeAo delce Aeua I podezna greda, recna brv leuaronrJa f demagogija AeMatrrfpa pl in imPf Prc' klicali, zanikati, dcmantrrati AeMacRilta pl in imPl raz' krinkati, demaskiriti Leldt6e^ tn 1. fam lcn1jh; 2. Irol AeM6eAaHat fam b|czdclJc, leDuharjenje; lenost, okol' nost Ael6e YBa, AeM6eaYDasr irlt,/ tan lenuhariti

ACMCK

agcgraruga

danjik

AeHqor m dem od AeH (samo sg) lep dan Aer6ed4r poonevr 4enema I gl. reaerlraMa brzq javka, depeSa Aeneuuipa pf in impf bnojaviti, poslati depeso monStrlrall Aetr6, Aetrdro, Aen6a z sklaAeMrre, AeMuar ifipf zalez<> disde, zaloga, dep6 \^ti; fig preiati na ugoden Aenordrpa, 4enompaar pf in trenutek impf poloziti, shraniti, de4enaonrripapl in impf razstaponirati Viti, razdreti,demontirati Aenoprfipa pl. in. inpl od,peAeMopau3ripa pl in impl der.latr,oeportrau moralizirati, vzeti moralo AenpecsjaI l, ned, potrtost, dan; pobitost; 2. nizek zralni AeH, AeroBlr, AEr " AeHor slava (vedno s dlepritisk; 3. gospodarski zanom); AeEor rfl e cB.Hrrstoj; 4, ozemlje, nuje od r(o^a naia slava ie na dan morske.gladine sv. Nikole aepat! tl Konjeoerec brezdelje, zaprav- AepDerrm 4rlr l, gorski prs 4errry6a -l rjanle casa laz; 2. soteska AeFy6r, AeHr!6ar impf iiveti AepBvs m muslimanski mev brezdelju, zapravljati das run .gt m brezdelne'., . Appe, Aepar nltl dreti, tz, kc AeHry6lrnq postopae ie devati; l€ odirati Aerr.AeHec,Aea-AeHecxa ady Aepege t? fqm poloraj (navadno hud); na Aouro As dandanes, dandanasnji peue cyM Di mi lahko, v zaAeHe, AeHar l. impf 1. \devagau sem ti, 2. .n.izati,.II.. I deti; Aeiya3 fl larz relitev, pc rce: Oett Se,PglnlU mrrJenJe, Ilur AeEec, AeEecKaadr danes Aepr m fam 1. skrbl 2. iaAeneureu, -rrura adj danainji lost, otoznost AeHK., AeK(oDrr m sveZeoj, 4ecen,.cna adj desen b:lla Aecer,Aecerre z&r, deset AcnoEoke[, .*Ila adi StiriinAecerap tn 9oi desetar dvaj-seturen, nod in dan traAecerroArM@a I desetletJaloc nlca Aefloro(ue, {rJa n dan in noc AecerEra f 1. desetorica; 2. skupaj (24 ur) desetina 6crrcxnadv podnevi AecerKl&upl, impf zdesetkati, Aorrra 4dy danes, ta dan desetkovati desetina AorryDa, AeHlB:rar impl pre- AeceTr,@ra nunl (mot) ,ivljati, prebiti dan
Acrucr cnnf fam tO po'Jreni, l('ci. potcmtakem AcMo6r|^r|3fpa pt in impl demobilizirati Aeruorrm zllt duh, demon AeMoHcrlrlipa pf in ifipl de.
I Mokodoruko.sloveD6tlBlovrr

I I I

t t t
I

t
I

t
I

t t t

I I I I I I I I I

Aecerox AeceroK tt desetina, davr:k v blagu Aecer:rE ddi deseti Ae!e, Aeqa /t ouoK AereKTtB t 1 detektiv Aere4e n dem od AeTe olfodidek A€Trfur ce, ce AefiGtar itlpl otrofariti, po otrodje se ve-

9ll

A!trr OMdr

aspeK

99

Ao6e^e'r<fi

Aflr'a (cc), (ce, Aytuat impt (se).dvisati (se) vz,licovati 4a'anx"a I teh L d,.dealo;2, ,crirv; 3. vitel Aurxe, Annrar pf ].tzdigniti, dvigniti; lig ukrasti, prikriti; vzdigniti _se_. aufl]rynaar tmpl rzol,,lrflJysa,-ce:
govatr, Ovrgatl; 'Ce:

AuPeK, .:4{ ,fl grcoa' .uam, A,{arRa I votlina, jama_ opormK; Mper( cvM rzvrsl- A4arrqe, A arFrlrrba k aleln oo no-se pocuum ,. A^aIIKavotlrnlca, Jamlca AEpeKreH, -flra 44./ neposre- A an|{eer adi neraven, jamast den,direkten A[IreKnfoa f-.direktiva, smer- Ao praep 1. do; 2. poleg; 3.

t I
I I I

alt3llfi tn vajel, voj(a; uzoa, povodec Arrjarudsa I diagnoza orjaronCaa I diagonala ar|lamaM m draeram, naris Aequrla tl deft od LerJa impfwia,/i':Kr m nare-dje, dialekt AeQr1nipa 4l -detioi' Anjaaor, €I| ft dialog, dvo-in ratl, opreateutl, oolocltl qovor imrf AefDgpMfipa _Yrnf -!:forpopacltr, zmalclrr ndaruerrr nr diamant, demant miratr, desetletje,de- A nr€ , { r, , $ lf 1 mro \ a . , a , aeuexrJa,-nx t roranica a"coe* prittinni tobadni Iisti N$rAr tn diktat, narek an6ex, -un n l. moznarlek Attrrtarfua f diktatura (za kaw, poper itd.\:2. fig Anrqnja..f izrd;arlje, izgo't^rtava. olKcna klada, Stor An6rlAucadt ldm F'opolnoma, N;6eit adj har pes lep, drag, liub povsem AmdMa I dilema Arfl, ArrBoBll ln vetrK n ,Ar,rM, alnuoBtr t?t dim ArrB, - ot adi divji impf diviati, AnMu, AnMar iflpl L dimili, AlBee, AnBear kaditi' 2. pobrisati io; 'ce: Dostaiati divii kaditi se; dimiti ie; biti ariseo3rila f diverzi ia zavit v dim ni divjadina,-zverjad lrrer gunran f pt Siroke turike asrnrnia, -un I divizija hlade (moske in ienske) 4rrnrn6n rz divizion ,Jf''mgLa f 1. divjadina; 2. di- ArffrniK, -qrr rz gl. ouar dimnik n divjatina, zver- Anrlal.mrren, -uua adj diramiarllj#cr. den iad aria;anrrnra I divjaStvo, div- Am6a, Arnbrr I dinja, melona ialko ramanie ArfrrAn, Arrn^ar iftpl pfegibagtirr>serrr^dj velikanski a ti, zeibati (platno ipd.) 1. divjadina; 2. A{nr^6M f diploma, listina, Na''or'dia, f divjaltvo: 3. neumnost spridevalo An[^oMdr n diplomat AltBot[Ha I olv]acrna

Aer[ufTe ?1 aggrn od aere velik otrok AercTBo otrostvo '? aeoercr nr napaka, defekt

sti

govati se, vzpenja.tise

azol-

oo; He e Ao MeHe nl oo mene odvisno Aoa6x, Aoa6ar pf 1, otopeti (noz); 2. ponositi, obrabiti; pl bisage A[caia l. skrhati se, skrhati; zrranstvena AuCepra4nja,.'lrH I -ce: top postati; 2. obnosti se, . fazprava, ctlsenacua obrabiti se Nruta'r tmpl AExe (A!!@r, dihati Aoaia, Aoafaar impl prihaiati rmtretce tt dihanie AoaiaEe ri prihajanje, prihod AlErIte, Ardnrar'pl dihniti A<taxa pl fam pritavati, pritmpl A||rtrrrlBa, Au[rllwaar bloditi, od nekod priti; konod AttIItrIe dati tavanie: t?/Cvrniti milo a&a6a,t m graver, rezbar; za drago, ;naldevati se dolbec, dolbilo pl aoan'gie lan pojcsli in Ic Ana6ecr, {f('r edi izdolben, dodati izvotlen Aoaprar-Vaap/ prcnchati d(' A a6n, A a6ar impt dolbsli,, lati za dnin.,, nc vcd tlrrivotliti; izrezovati niti a a6rfla t qlobina 'adi Aoap.reK adi /nrn pol tthl.ictt, f. izdolben, pG !.|''aflsar zapravljcn, potroscrl globljen; 2, konkaven,ukrivAoapqu pl lattt porabili, izljen dati, zapraviti Aaa6narrura f usad, jama pt, impf lo6a I das, starostrla d()l)ir , a6(e, A ^6trvga (iz)- Ao6aa , aoda'lY&a pl, i tttl (iz)dolbsti, (iz)votliti; dobaviti dobavljati tezatl eo6arr,a (ce) pl okopati (sc), adT globok 4ra6or skopati (se) A a6o{trra t globina A a6ow<o ad! dem od ,.1'a- Ao6ap, 6pa adj dober Ao6apa-Ao6apKa pl do konca 6oRo globoko iskati, prenehati iskati dlaka, volna L,rara I Sdetina, (Zivalska); Bolror A a.Kara Ao6em I pribezati, zatedi se; ja MeH!€a, nehati bezati He ja -aMa.(yAra menJa, Aodera''dadj ki je pribetal; AoMeHVBaVOIK"CUai(O oeraHa MoMa dekle, ki je ne pa svole cuor proti volji starlev Aaamo f dlan; .ce r^eAa KaKo priSla k fantu Ha A^atlKa OCrlnOle A-lr.fiqe, A arrrtr $a n detn od aobelen<n pl kondati zapisovanje MaH(Ka) majhna dlan

pf Arrpurfrpa i\ iftpl rati, voditi

nlca. navoollo

drri'ei-

f. 1 ,, AoOepe

l.

r \'

11zr

100
ICIT

AOAO1reU

AoDpr|cu

101
Aonitfie, tev Ao''J-rMt,a pt,

Aonaj

I I I I
I

AoDAe, adv AoBAeKra do tod, do tukaj; AoaAeMn AoiAe prislo mi je do tod AoDeAe, AoBeAiBapf, impf pripetJatj,priyesti, dovaiati n AoDeAF:rEe dovajanje AoBer(,AoBer€ ad.v vedno, za vedno AoBepoa zaupanje I q.a1t AOBepeB zatJpa'r (ce) pf po'reiti, zaAoDep[ upati (-se), zaupno se obrnln na Koea 4oneplrre,r ri upnik goDeptzs adj zaupen; zauprJrv AoaeprufBosr f zdupr\osti zauprJrvost 4osepysa impf zaupati, zaupno izroaali, sporodatikomu; oeto zaupati se, ob(a6ati se -cer Ao6pFm (ce) pl obriti (se) zaupno na pI kondati brisanje, AoEe.rep 4dv drevi oDnsarl ^o6p\'''9. AoBe.repa poveaerjati d BoaeE, -Nra adl proste Ao6p-o. AoD'r!,i pf zagledati, opaziti; poizvedeti, raziskati; ie ja vo{en Eoaeq, -]ttUr m prostoaoBaAaM Taa Da6ora ugG Ao6p.o. tovil bom to stiar YOTJeC Ao6poDorsocr I prostovolj- AoBldI^pt poklicati, priklicati nosa 4oaaKa pl domotati, zmotati klobdid; namotati Ao6Po,Jl O1 Pripluti, z brG priti na dom se priDeliati aollrya pt pnlahatr f,onJa; -?ajah?ti,, Aogp,or.pl irigteti; presteti, qosretr AoDJaca prihiteti, hitro pri" ul sPetr Ao6porDopn dobrotnik AooporDopetr,-pHa adr' dobre AoB^ese(ce), 4oraerpa (ce) qclcn pL impI privledi (se), tetko, podasiprihaiati Aoopo.fiHcEo 4 dobro delo, dobro deianie pt Aaeoaa. pripeljati, kondati tt<r6pYr,a iinpf biti dober, ZivoznJo vctl dobro Aorojlra 1'l dobojevati Ao6{ro-Ao6yrKa pl pririniti, AoBoaeH, -AEa 4di zadosten: pllg|latr do i<onca zadwoliert (redko)

kondati obiranie dokopati ie oo cesa -ce: Aoon&a impf dobivati, prejematl Ao6re pl dobiti, prejeti Ao6nE-Ao6[BKaI dobidek Ao6nroK m Zivina. domada Zivina Ao6Frc t1 domada Zival Aodfr,Mpf seZagati Ao6^ecr I l/l vrlina, krepost. aednost.hrabrost Ao6,lrDnq,Ao6]rsr<wa o!, imDl pribliZati se, priblizevati 3e Ao6o^i pf zaboleti, Ao6pa3$r pf kondati oranje, zorau aoopaEr (ce) pl obraniti (se) fl AooPeAoJAe dobrodoslica Ao6p3apl prihiteti Aooplxra I dobrota, dobro

Ao6epe pf (sadja);

AoaapKad hitro priti, prihi-

adi AoLpr'tcrr vrel, prekuhan AOApuOr(, m koncc,sklep, -ttn
(lOVrSlrev

pozeti, dozeti, kondavatiZe.

impf

T

Aoma pt prihiteti Aolaae pl pojesti; inperu preobjesti se,-cel upreti se AOTKAeBeH,"DEn, AO'(AOBeH, Ka AoJapKa-AoE f dojnica, doj-BlJaadj d,ele'lelr
Aorl<AeBrrrl1a, 4OX4Onnrqa I oezcvnlca Ao)KAe^rrB, AorxA qa adj dezevan Ao>x,qeurz delek AotxAu impl impeft deiuje AorKenrapl zbosti, zaboleti Aoxcxc pl irnpers Ms Ao)Ke,Ka postalo mi je vrode; rc Aoxc)Ka lig zabolelo ga je 4oxlncc pl doliveti 4oxrrrclu4a I dolivljaj AoxliDoncrr, -,rlra adl dosmrtcn
l(a

AoBracapl dospeti, priti, zadostovati Ao?qeparxex, .rllra adj d,one(ulvnl pl opaziti Aor^eAa zagledati, t1 Aoroplre crgaretnrogorex AoAaAe pl dodati; vse dati, rrniti (posojilo) AgAaroK,-ry /'1 dodatek dolgoAoge4locr f-. -dolgdas, casJe, naveucanost Ao1en,.a .in!p.f dolgodasitl,preseoall, ltl na zlvce. motrtr adi dolgodasen, AoAeEes, -EHasrren.na(uezen AoAe9. postati dolgoiasen, PL, DnsKurru se l6lexa coni medtem ko, brz ko; dokler Aoenser?dojendek n AO€t6e qoJerue aoxA m oez ,qoxAa eq, -^w m zool ma> Cerad

oan, (oncevatr govorJenJe Ao3_Boaa dovoljedje, doput stlrev AosBo/rx, Ao3.Ro^vDaDt. imDl dovoliti. dopustiti.' ilbvolie,

aoatupz, 4ofupysa pl, impl izgovoriti do. konca-pove-

vati, dopusdati

Ao3eMn 4d? nizko, do tal Ao3[EKa I klic Ao3pee,.Ao3peaa pf, intpf dozore , oozorevatt

oavan pf kraja ogulirj, Aov3a6rr. -do ponosrlr,sKrnatr Aovaapg'i pf faft pognati (denaU Ao,n3pa6oflrl. dodelati, do
KOnCa napravlll

aosfrAa' aos'n{us pt, impl dozidati, kondati zidavo, dozi-

I I I

Aoara; AoJAe c!r pnn oomov AoKarKasocr f dokazanost AoKat<e pt dokazati: vse oopriioved' vedati;-kondati AoK,arKoK m konec besed, zgoaDe AoriarK!tsaqxra f fam C;1. Ao
KA,KOK

AoJA:,4olfYBq pl, irnd prtti, pnnaJafi; gt.

Aoxnrtra impt doi:vliatii biti pr'l koncu(Zivljenja)

Aor\ l ad! do. nekako do. priblirno, okoli; oAaM aoKaj CrojaHa grem k Stojanu; ke poSorkMe AoKaj preBAerrqeta|l bomo do {yJu-

I I

I I

i

I I
i

aoxpaJ

l0z

AOMAIfufiCI('I

AOMAlfu|tiCTDO

103

AOCaArr

I I I I I I I
i

rieva: aoKai crorlllra Avlllrl Driblitno sto liudi tdripal adv. popolnoma, povsem, co Konca AoKr,opttt l. doktor; 2. zdra\. nik AoKTop:iT n doktorat AoKropripa pt in impf doktorirati AoKTIrlfun I doktrina AoKvMdrrr z listina, dokument AoxtrM, AoKlrlar pl l. dokupiti; 2. vse pokupiti AoKycyps, Aotf-UcYpar pl fam poravnatl ves oorg; tt8 unrditi AoA, AoAoBrr ftt 1. dol, dolina; 2. clobel, prepad -orientalsko oblaao,ra-na I dilo do kolen (prepasano) AO^at m l. vzidana omara; 2. Dribor za praienie kave; -kavo;-4. kolo 3. Skatla za za drpanje vode (namakalna naprava) AOAr,AO^r1OBfl dolg Aoar, -rror, Ao rq Qdi dolg
AOrlrMArI€Ct,

aolcrr, -arra adi 1, spodnji, dotnji; 2. malovreden; 3. lcvcn; 4. slab; 5. lig nizkolen Ao^xn,.Ao./uKar (l) irnpl dolgovatl; pnp$ovau !ce: ( vzrok ) Ao^xrf , Ao/DiKar (2\ impf dolgoveziti (o pgCov-o{g)
AOAXXHa

I I

t

podolgovat Ao ro adr dolgo AOAnOBeqes, ..Ma @dj dolg, dolgotrajen, dolgotiv AoAroBpeMeH, -s adi dolgotrajen AolroroAsntes, -rn* adi dolgoleten AoaroKoc 4dj dolgolas Ao ropaK 4di dolgorok Ao^eD;aimpf gl. Ao^ee 1. dolivati, prilivati; 2. izlivati Aoaee, Ao ear d doliti, piliti; izdrpati vodo; farn le srkniti pijade -ce|.

AO TIIaBeCT

ddl

Feos doEina a, AO^)KTD -4rr rA dOlinik Ao^xHocr f l dolznost; 2. obveznost Ao^nna I dolina AoarraK, .rtu m l. spodnjik, juini veter; 2. spodnji mlinski kamen AoaH![rrre s l. Zenska srajca; 2. krilo aoay adv doli, spodaj lo,rlnormruan adj podPisani Ao yrn (re), (!'E) Ao !'rar ol imDers zaeufti oster jeziku (od pekole bi<us..n'a. papnKe lpo., Ao^lre, Ao^qrnsa n dem od, Ao^ dolinica, dolec AoMaadv doma, domov pf sottr,aa l- prignati,. goniti;
Z. oQ neKod pntr -cei rz priienjenec v leAoMairca nino hiio (zadrugo) AoMa3ercrEo ??polozaj, stanje pdZenjenca AoMa;tm bot paradirnik AoMaaeH, -rlra adi paftditnikov AoMa*r.rH r?r hisni gospodar; vetjak; gostitelj AoMa*[HKa I hiSna gospodi
nii a <r i r . l i i . '

t

l.

QOlZrna,

z.

tr AoMai<mrcrBo gospodarstvo, gospodarjenle, gospoolnJstvo Mr| AOMaqHe pI impe6 z mrzeti, presesti, navelidati se AOMarITetr, -ula adl oomac pl dopolniti, dodati \onup*r ce AOMTTC^yBa Im?/ pnnaJatl na mlsel. Dreml$levarl lonrpelr M6 7 imfers lenoba

me drri ApsaMuc^[pl premisliti, do-

AoMs(rrucKrl adl domaI, hi5ni, gospodaren

bro Dreudariti adt (krajevAoHAeKa AoHAe; no) do tia, do tam -4dt nekako, tako AoEeKaAe nekako; nekaj dasa pl AoHece prinesti Aoo6pa6orn Pt povsem olldelati AooAeq adi utrujen, onemosel. oslabel t&ait pf l. do konca prehoditi: 2. tiP opesati aonad pl daphsti (listje) - . AOlafu ce rnpt ugaJatt,vsec biti ao'Ltrrr aal! prihodnjii, nasledrliid 4ouaryia I dopotovati, kondati potovanie donenina impl kontavati Pe' ko, tganje (apna) pl aotr.eclar',r dotiskati, natis' niti AoEp ttt dotik; .!ik . .. -pna 44l qouKalen, AOrBpen, stiden rtl AOrErCInnr dopisnik aowttryF,aim pl dopisovati Aotr ara t doPladilo; Porzetje (postno) lon url'rarse n dopladevanje aotronqesle,-I|Ja'1 dopolnilo,
dodatek
ii't \f:'

Aono/urn, Aonortrl1oa pf, impt dopolniti-dopolnjevari.. Aono^rrtre^ell, -i''a 441 oe polnilen, dodaten, nadome' s!eD,poznelsl AotroroncKu 4di predpotoPen AonpaBd pl dokondati, doz! dati (hiio) aow^Tl pI poslati, priDesri, pripeljati, dostaviti ,J/tpala impl posiljati, prinaiati, dostavljati Aonpaua pl koniati sprasevanje, nehati sprasevati;

svet iprasati, pozvedeti, poprasati ad! sele,komaj aonpsa Ao\pe pf l. dotaknili sc; 2 prisloniti,nasloniti sc pl l. duftlstili, (l(' Aonyurru

PCe:

POSvetOVaU

Se,

Za

voliti; 2. noslirti, doslirvill komu, obvc{titi kt)!l:l Aopa36epc doicli, (l(,trtrrcti, rtl povscm |.azrrttl( lI pf porirvttltli AopaM l| AopacKat(ePl vsc, tlrr ktttttit povedati Aopac ar ddi dol ascl AopacTe,Agpocllvlrl|, AOpacHe, Aopacr!tsa pl, lnlpl (rofistt doraidati 4ope4a ad' prihodnjid AopEja tr \n adi indecl koni rJavec Aopjasr<a I bot krizantema dolgdas, AocaAa,AocaA6a I dolgoaasenje AocaAeH,-Arfa adj dolgoiasen, siten, nadlezen pl, AOCaAU, AOCafa, AOCAAYBA post?ti _dolgoaasen, iftpf. paskuten, dolgoca$tl

il{e
t\\( t\c\\t

lote .

! rir L . -l\ f

AOCEp|III|

104
Aoqt[rrre,

AOfpae

AOtPt(or1e

105

NreSra

AocBputrr,AocDpElra pt, impt dovrsiti. dokoneatidovrls vati, dokondevati Aocera 4dr doslej, do zdaj Aooe.raueu, -uta adi dosedanJt Aoce 6a t priselitev AoceaetuG,.q[ m priseljenec Aocerr (ce), .AorenlBa (ce) pJ,. rmpt _pnselltl (se) pn(se) serJevatl Aocgr^na adj _domiseln,premeten,prebrisaul Aocer/rf,Docr I domiselnost, Premeteuost, prebrisanost AocEa impt dosegati (z ro
Ito I

Aoc[DKeE, .rKHaddi doseeliiv

w pt impf dohireti,doseti. dohitevati, dosegati

A(rcflIra, Aocflrflv-

4ocropo adrr do nedavna; l<malu
AOCAOBeIT, -Bfia den adi dobese-

l(a; cnacRa, aocTrrcKa ni ved tzdrZal 4ocroea, .Jrm adj vreden Aocron pl do konca stati, vztrajati; He cr.rAocroja sa sbopor ni drial besede AocrotrHcrBes ddl dostojanstven AocryAr.r Mu pI impers Mt' AocryAe hladno mi je postalo AocyAn,Aoc't'AlEapf, impl prisocutr, pnsoJati Aoraxl MDtce pl ifiDers 7. milo se storiti-iiomul 2. ,al
Dltl

pl socrracr,ca lam vidrzati irenesti do doloeenega trenut-

AoraMy adr dotlej, do tod lol.ente, sorerrrysa pl,. impl Drrrv. nactego,presestr preseoatr Aorepa, AorepFa pf, impf l. pngnatr, priganjati; 2. uredrti, ureiati; 3, liq Dri,(haja)ti do desa tipo se -dei obledi (obladiti) Aorepa[ocr I dognanost, urelenost Aoromj, Aororatl| adv dotlei, do takrat AcrorarneH, .Ena ddi dotedanji, prejsnji pf |. Aorloltr|, AotrolraT -(vino, dotoditi; 2. iztoditi Zgaoontterr-dohrtevatr nle) AOCrareB, .Trra, AocTatoqeH, Aoro.rKaI slabo Zganje -\aa ad.i zadosten Aorpae, Aorpaar pf l. vzdrT:.t Aqg.e..rx€, pf. pristokati, Deti, prenesti; 2. vzdriari sc, nau sroKatr ne odgovoriti

Aoc $na pl do konca poslu. Sati: slilati AocAllrlra impf ae ut ce AOcAI'u!tsa ne slisim prav ooDro Aocooaese (ce). aoco6aeKvaa (!E). .p!, inpt stedi (;e). staqu (se) Aocariq It dosanjati, kondati sarnJe Aococa pf fam porabiti, konca Aocriaadr dosti, dovolj ,qocraraI teZava,tegoba Aocratr m dostop, pristop AocraneH,-Era 4df dostopen Aocfaca, ,aoclcuaa. pf, inpl

AorpKtr^! (cc) pl prikotaliti (sc), privaliti (se), pririniti Ao.rpea, AorptIR pL ifipl (pri)tedi do kam Aoyr,n (ce) pl domisliti se, priti na kaj Aooaka, A@a(aar .pf 1. gL fa, Z, pnJetr vse po AOC vrstr Aoop.ra, Aoopjrn impf, pf 1metati (Lredi) do kam; 2. ,vse razmetati; 3. zadeti; 4. osiniti z besedo AoxoArfl dohodek AoxoAeB, -AHa4di donosen Aogea, -gHa adi pozen, kasen 4oryra adv pozno, kasno Aou@ra f pozen das,nod ,.,oq!Trr, AorIlTar pl odcvesti, ooc!eretr AoqeK,-rF m gl. npever spreJem AosyDa![r cE ifilt He MA ce AolrlBa ne slisim dobro AoEaFrpa ce pl prilepati Aonjijar{, .qn ,r priSlek, pri" serlenec Altarocr I ljubkost, neinost, liubezen Alr.urEn,Apa3Ear impl &a'it| fazorazevatr ApaKa ru bot bodak, trnov grm ApaMa drama I AltaMarrs(pa pf in iftpf &amatlzlratl

Nrac'.e, AEta'cnUB pf , impl (o)praskati, (na)dedkati; My AItacHaBHeKoAxy36opa nadeakalsem mu nekai besed - ur ) , sr r e, ) Pr 4 - 'a\

T I

an?

Apana, Apanaar ihtpl praskati; /ig posmehovati se komu Alrucxa, ApacKaar iftpl 1. ikraboti, praskati; 2. maza. ti, Ccdkati (papir); -ce: Pt'llsxatt se Aprcxaq ,r i,,on dedkad

orau. blebetatl ApAopKo, .oBqtl ,n blebetad, Cvekad Ape6es, 5na cdj gl. ,qpo6eH oroDen pSrc6aat- adj drobDjakarski, malenkosten Apc6laDocr I 1. dlakocepstvo; z. Kramarslvo Alrc6oiuJa, .Er f malenkost, droben predmet, drobnjariJa ApeDeH, -Brra adi starodaven, starinski AIteBHocr I starodavnost ApexAr, ApexAar i,rpl ideti Ap$ra I bot vodna kresa

AX|De'd, adj lesdD; lig trd, -rrot rog, oEorel ApBeE, AlrDrnror adj lesen, -sna, -o (trgovina) ApBeqapBJa suha roba I ApBeHrqat stenica Ap.Decrdra 499ln od ,qpBorcI uKo orevo ApBo, AIrBa (3a, ropeEe), .'l orevo, crva (za runvo); AItBja(ulro pacrar) drevesa (ki rasrejo) ApaoAe^eq,.rrqlr ,n obdelovalec lesa, mizar ApBoAecrDo fl obdelava lesa AItBoJaAra zool smrekov lubadar 4poopel m drevored lesorez ApBope3r?? ApBoca, Apaocaar pl ofueveneti, otrpniti; lig togo se vesti imPl ilabu.' APfoPg'.4P.AoPaf

I
I

I I I I I I I

xn^a f lam onemoglastarka.^-i l i drutba. bobnati. misliti. II.ra Aporua AIro[ a I zoo.A!a$(a. segau. zasPanost. rapTa Ko razcapanec.AvDa.izmikati se -ce: 107 AYMKA t t I I t I AIreMao'? dremavec. zaApeld trg ^di span ApeM o.-ux m l.rr/ (xl MV Kaxeln pripoveduj to AYBHC komu drugemu AyAyK. 2.. Apr{ap m AplTapKa I tepec tovaril-tovarisica lve. AIteMar ir?|pf dremali. gu. volno). drematl ApeMrroK m dremeZ. pogum. tovarisica. kratek spanec ApeH. se prebije s tem Apor(a (2) J mot ulomek AIrycKa.ihati. ApeE.abxrz nai le Doskusi! med s. Apsraaar ltttpl orenKatr. A!3erla. lena. avnr|I6a n l. dia. gl. cukati. pil('nlkn (ljudsko glasbilo). kaditi se Apyca. l. stardek AIrMa I rntad gozd. elinast vra alryrtrAen @drpojutriSnjem z outcem. blebetati ApnAarro tt pahalnik. TIle ce 4rajqara ap N. ABe cooll. 2. gl. t Ap3rrc. Apo6oB[ t?r drobovje. nost.okoma Zenska kati sc AftYr adi d^tg. J.. 3. 3.(ne izpustiti).. /ill Ap!4. f. on rma ove soor. ApHAaaT tmpl panarr (bomtrai. dremav ka ApeMe.AplrurBo r. zaspanE apel. onemogel. ApyrapsrBo n tovaristvo l. podrast. AyBrrar pl fmn ostareti zapihati. nyjar impl vcti. zadremati.tovarisi zmku AIr!M nr velika cesta Alrrra*r.nesmisel apo6a. ja yAptr AIto. Aluarr nr megla. godecna pihalu vec.zaspanKa dremoten. 2. srre_ sao.2. A!31|HaI ducat drugikrat avae. AlMKaar impf zamolgati se -ce: klo toldi.nryBa pf. nesramnost. tresti se. ApycHar pl stresti.luknja l. napihovati sc. L drZali . 6e^!. tig blebetad Apo6. drZaj lp. Aluarrar impf praiiAlrlMcrur 4di cesten ti. xrxs c{ ro jas[Kor! Aponxa (l) f divja gos. AIreHOsn.nKaiezik za zobe!.t 1. drureJo itvo (organizacija) driska. tovarisija. AlteHquH'a n dem od ApeH mlao. diare. tako ti bo vrnieno 4po6uarcaf drobilec (stroj) zool dobro se poautiti. Slatati. ApYcKaar rmpt gr. t1e cpxaru kakor posojas. usaipniti. AytrryBoar i. 2. nost mehur ft AIrcAo.'IaD pl rla AlryruKa ta dva sta lep AprHe^dj zagrabiti. kovaski meh.. -oBqrI /n drem6vs. lrg blebetad ApHAap .71tolkad rolneApE(a._imeti. kinkati 4peura I dremei. impf upati si. AIrKoJln m lam mozL dck. droplja A9. strahopetec adi apr adi star. A[ree pobrisati .Kanrca I ljubica. slaviti. 2. Ha AplT Aa A!!rwBa. Apycaar stresati. -ce: i. razca' pan Apfirl^o. zibati otroka AlrycanrEa I tresenje . kljuvati. 2. predrzcevka na gajdah. Apxar ifipf I. latrr rut. dulec. 1. v zrnie iti. AoKaj ruro Aprrr no^eBo do koder seie to Polje. rfp ror apo6 jetra alto6e& 6sa adl droben (v "jedi). . prah v Alry. lig otrc be vezati. aKo M!' Ta seKrra mu le paola v MV aoxr-r! '. pozvanlatu /r8 bleoerarr AItHRaqm larz slab brenkad. braniti se. se{i.. -^. Ivekati. dienov les ApeHor. Apel. ApVtaztfgai rapKa..rorApo6 pljuaa. AlEaar iffipf pihati J4 r AltcRocr I drznost. {Eqrt t?t gl. impf podremati.r(Jira I krozek. dlzniti si Ap3or{.ors impf plenjati. kujati sc AlryraE-AplTdar ad! dr]'tgit.Apqa f detevno.\aia se iivi od tega-. dim. mlKasulr. dobivati zrnje. -urr 14 I. oulec.I I I I I I I ApeMaro 106 Apof. AprHyBa pf. grdo vreme APcr€Brqa I A!tsa. -ce: irnpt tresti. malnen oren alrrca^xa I rot(aj ). Apo6ar im?l drobitii tis sobezdati. drozd nase. onemogel ayB o'? brlog.il cli. drzati se (za kai)t 2. druZba. tpttYr j€ _ AITMOAn.ro l. ToJ APrf(Ir.r. pt f kosdek mesa ^Do6em€ dvekanje. -r.Zival AyBrre. !ce: stresti se ApyEKa I 1. 2. par izmakniti.He. prah vzdigovati. prileinica AprKn. urlo Li apooe. poSumen AqAn B Adj rAztf4an. impf to'gariievati AlrlTaplra -ce: hud biti na koga.caprn _ ApKO^.lt .jo. 2. odrt AlBa. fig debelusta. oulccK ApyreE. lig dobiti apcKa inpt imeti drisko.rra adf skupen Aw itttpf l. grmovJe ApM(a I grm.cKa adj (pre)drzen. praznovati. 2.rRn pihalni Apra^o n tatn star. dlovek. majhen drenov grm. imeti se v ce6e dati dislih.AItMOAaT l/rpl. putlll. pukati n AITMOH redko reseto ApHAa. ApeMia t ctremavKa. jagode Aglla impt trgati. 4. t. Apnsr Ao Apo3A-AIrOaAaIeH rn drozg. idipati.{Bqn m lam bojazljiAUDa.e fi bot dren 4perota I drenulja AIreHKoBrrqa drdnovec (ZgaI nie iz drenulj) AlresoB[rla I drenovka. drenulja Aper+re. par (fant in dekle). pomt Apyxr (ce) impl druiiti (se) -i l i . Apyca AIrVcHe. /aru ucvlcti. steklopihat.

dusa l. Drrsfcen Hero 'Ce: vsr se mu rogaJo t4m Aym(a I luknja. nahujskati -ce: ifld od A!M.Alu€ao jaki 2. 4. Alrll(aar iffipf na\ajati se na vonjavo. teh per. AyllIOB AJTIIK Ayc. ovoha" adi luknjidav Altr. 2.^en ce alll]tlautra I sovraZnica lo v Prilepu.AojAedakali bomo. dih. prebadati. AltltuarrcKrr adi sovrazen. arhansel AilrojaAeq. pt ljudje. Aiuuar Drelukniati: suniti. Altrtel|.q!M|a. zbadati (o boledi r\)i. l.rEsepa AlE!ffK.Owrm daljnogled part cor?i cel6. 2.mr m arh trgo\ec 41x. 3. bunkast (dekle) A!I6a. pretkanec. tel dola: 3. dolbsti. dusiti se. tla pf prer. 2. 2. oA volnena blazina lrY xa Ao Al'r(a od zibelke do groba AyEel'e n fam pod.g vodja. votutuca AyEKa. II. naluknjati AVLDrarr. slamnjata. sapo loviti 7ig nasfuvati. Aypu Do flpt. I deft od Ayrsa 1. dokler ne pride. Zirwriaa. orientalska oaesna (ustna) votlina.4frernocr I dulelnost. AFrar (l) irnfrl dusiti.. prG (laJru Ay(aH. luknjati. aYltr. Y9 ryor: cI{ Ja AFuara ne unrcuJ se! 2.o/ kutina (drevo in sad) AyoBAeHnr r€l binko5ti (praznik) . votli. wtati. donoa adi AUEAecr dondast. pretuknjavati.te. Irycra A!4ua sirota. 41xoxn rz duh ayua I I. Kyrpa A!'rxa. aYrsMaEn m sovrai' Av!. Ay(aH. -lEra adi zadualjiv Alrme. lustva in etidne lastnosti). jamica. zlodinski AlpU Aa . zacetnik. morilcc. (notranje Zivljenje. fig Sduvati. AYnEEa n dem od .ra6a{ r?rploskonotec Ay''d:at fam debeluhinja. hudodelski. AlErlllaar ti. -rtx m 1. oqHa (VcHa) AlIt€ AlrneK.AFAA 108 AllIoDaAeq AVUIoDOAIInK 109 AltnojaAeq Ay*au n prodajalna AlrfuHcr(q ddi trgovski. -Fr m onat duSnil(. duhovnosu prisrdnost rur. Alrqar inpl l. jama. AfBr I . A!|nar (2) impf lohaAlurira. CIrIe Ce AFIaT C! AlEeDeE. rt 1.I fom spletkaricai zasmen. r/il|DqoBa A!|IlKa m$Ja luknja.n.Awr n Et. Avnar impf l. revaek AyItr€ luknjica.AHI'K I I I I I I I T I I I I I I I .l6a n dafi1 od . podpihc . TIIK Awrn Iele.ymu tn fatn hujskad.rlati. dusica.Ayftaqtrgovinica Au{<awgla. 2. dokler. fam vohuJr forirati. ubozec.qrl AyrxottnArrrtx. splet|tar A![asRa. sapa vatr. AyMihacl(ljudsko) UIOB'T.tecr vaIl AlrFtr|.luknja' fl 1. . 4.Dsa adj du5even. -tF n morilec ses. . krvc A!!tory6r{(r. zbosti: AiEr. -N|}d m gl. MaqIIa Alrrsa !rpn. duhati AY re Allnflr(a AlEse.porog A!@. (e ro qe(aMe. listi. ce aparu Sele vderaj se je sapn1K vmu AyroBaAe4.

f 1. de! da. daliJa f1p. co ABajqa r€Bm ce npaBrr. ypitje.r'B i1 arh odtoitri tleb za odplake t!. hudid fasolcrl ad-i poreden. svitek fyBe(eH) .Poreden.gl.rlltsa n dem od iwqe.. fo^oBtf m arh mo(girer. razposaje_ nost. granata. -riia in. hudidek aAro]ru[H^aK.r vraZidek. moavirje.qu ft l.iy. -\1 m l@tt vra' gr-rlija. gnoj.Wk .r.nda. navihan faBo^ri. rogovuez ry?V mrja. ieMoDri (sa Ko!6) n tva_ la..an'. soqrga ryope^xB adi pognojen tmPt gnolttt' fy6pr. gl. fa.feDAaHectadt ogrtlcasr t I I I I I I okvir za ruife4 n tainbr-rrin. . jezero ioMle3eu tn krl komzna alr psenidna kaia (orientalska ied) foir. -'.. -mr | \ftgoliia.'ra'trad1. f arh gl. -tur t?1 smerrsnlca iy e. tyMoBI| n velika bakrena kangla (za vodo) fyM. -dxre.zetenjaie. fvloBo rrac o rozno olje i!l|t. 6oxeg roKar l|| betec (konj) io^. rHoII fy6puoo n gnojilo flfpfiurre n smetisee. 2. budidev . 2a ptazenJeozu\eca fuce^. nered.rfir. faBo \'Da.in.. domneulo io. laryr ( Manacrspcxa) rtt somostanski diiak. cerkvcni pevec (Pravoslaven) arKorr tt diakon aaKon!tsa.rl m lam cigarl ryrrsn ce. navihan. brzda (za konja) fepAaH n ogrlica . Kaytrllj}l ncvernik. nemuslrman (sramotilno) l. adi indecl nar pes zelo leD.co TpoJqa za . 2. I . sl.. ce iyn tar impf fam ciganiti. gnoji Sde. fay-pn m arh.zvijada frDo^urrr|I|a f l.l fypfosleEc&r adl iurjevski fypv faql|Ja. faBo^rtr 6a t? dettl oo f aro. irtpmra ju ) smeti.t I faBoa I l0 fu6par[re i'we3 llt fyrype iwcrut ad. Srapnel. iy^'tr6a a krogla. faBo^laa r tmPI uganjati burke. r<a1Pxa nemuslimanl(a. prosjaditi. za nered trije igype adr laa vsc skupai. l. noraavost. -tur m razgrajat.roru m arh bot roZa.i rz Jurjevo (praz-r4eu mK. posoda -2. . vezenie tep. Pecivo v obliki svitka: 2.rr I laft krik. lpot t krogla'.i lam ciganski fymrm. men' da. adj irtdccl arh temno rdec i\Re" m kul l. lokalost. f€3Bnr+a n Qzezva za kavo feM. Krlstlanr(a fa{e. o6pa3 r€xo ioM lma deoelo fl6pap r? smetar fvopaprnrK. lam baje. --un m arh Pek in prodalalecgevre(ov fe3Be.rvpv Tr-rJa preplr sta dovolj dva. flnr. Pre' lkan faDo^cKr ddi vraiji.tudovit iy. zogast tytos adj drt2 gl. 2. ovlurrrre . zviiaanost f8K. baranta' tr fypittra I bol georgina. fffpar gl. pv. ied iz mesa. far. poaez(prodati) I I I I ff faBoa nr vras. iaBo^r-r faEo]tqe. fonosE t?t podPlat.oH!tsa$ i?nqf biti diakon fayp.I $a /t ministrant (prr praznidnem bogosluzfeDpeK. VTTIICA ieBper. nesnaga. -nor adi l.a id! fam kakor da.KuH rc .0p^a6e ryre met krogle iy^ecr adi kroglast. faBoaar imql lgalJja' ti burke zti" faBo^nja..gl. iVM bakrena kanglica kozo fi6pe. raca faio. svet. zvijaden.

cTollallcTBo eKoHoM! (a ekonomika. !. n dem od e3epo-e3epqa Jezerce eI(. gl. eBaglleaEcr fi l. eAnHaIIr 17' I. greben.tlotcist eKcrtalr:'uJa CE c. -siuor m sebidDost. morl()tclzcnr cArroBpeMe( adi istodasen. 2. gr. l. {rT. evangelrsl. e'f\ cc impl ieztu se erKe. kakor hllr o oNm6ocrr.. en. protestantski eBe p4d laj! tu! glejl.qgaadj enol'rsten. ral e? kie ie?: Ee e ni eraxlaonji f izpraznitev. skok v stran (v gaeKctrarBlJa. -Hfl. eBerrry{AeH.. -Tyl adi ftzttider. cA' er-vMerl ttt rgumaur. gospoda$tvo. er:raDcrr m L hist eksaih. .E| I lirjenje.tgt tt somrg ljenik eAuouacleuocr t enodusnost eAqoseAe en. tam egoizem eAFtrrro4 -.2. . I I I I I I I I I t . . . 2. Pravoslavni erwetflJa.i gtam cnoaozen eAHocroJHo 4dv nepretrgoma. dmgo za drugim eAHO3eMe4.ry4aa€Hr rr? ekvivalent. so.' oditen. 3. enakopravnost eArmKoB. gl. stalno c4xocrpan adf enostranski ll M&k€donsko-rtlove$kisloysr eluotryrlra I enodejanka eA[o*reH adl enodlenski e4gou1'4o adrr latn m'logo. 2. Dosamianost e.-nu I ekonomiia. rum eden. od' stra[utev. eEarne/u{cTltrrK{ adt eva\gelL' danski. enica. -uor 4d. edinka. isti.117 EAHO l 13 c&no 12) Nni brt ko. eksakten er3aDx. "4$ adi enoceliden eAHoKpBes. hkratcn cAHoBpceH. v enl vrstl eArropoAeH. gl. mikalnik eAEra. evidenten e Da tbo fi elsa er. ecu_ nec. erElla /l prla erBdKTeH. ekran e*crlr. oABaj eAeg.protestant . -rEa adi natanCen. idv ne qovoll.tx'J ad. m{. 2.2 zaslon.> ma. eKrpa eKI|e. . veda (polititna ekonomija). eventualetr eBrAdrfien.tna 4dt moreor_ ten..n edinec caE4a f l. cesarski namestnik v Bizancu. evolucija eBttH. z eno roKo eArropeleH. enaka \.posamiten. -t\aa qdj ist<> vrsten eAaoc^. €A||oEueg fl sc lmenlaK e4norarea. istc starosti eAHoAnrllirr impf ett{at dne!no jesti (ob postu) eAHo3aAplro ad1) zapored. -Jrraadl cnobarven . z. earlnaecefle num enaist eAndecerrh adi enajsti eAxHaK. adi ind.arm adi istih let. eArrar! aa ceKoraMnkrat za nadskof vselej eBrrcaeqrJa I bivanje.Tfla adi enonadstroDen eArronirmta f enoladstrop.e(sar gl odjekniti eKtrira. oouo ex. neko6. er(aBfr ce. tu Pa erotriM.aroqe. eksistenca ettwraru. eK eKpaa l. istost. odjek.ecl Domanjkljjv. z i^-pako.gospodar. DredstojHlarl(o qeAo eolnec nik pravoslaYnegasamostaeAqo(1) adt priblizno.eArE{rEa z edinlek eA[anBocr t enakost. er!'NleHKa f predstojnica Pravoslavnega samostana eABaj4dt komaj. okoli na c^ro6ourrDo r? cnobostvo.ekonom. enxa. tuca eAllorartgloqes. 3. er(r|!|!aar impf odmevau eKortoM m.*ra ddi Posame_ zen. arh 1. ce od ctM Ponl gl ie. -. cenen eDruEula t cenenost enrmqrirJi. .rKa f kmedki voz na dve kolesi eAEreq.rr<aadi edini. erKl|r6a I I I I 441 Jezev etew n tezero e3epcKxadi jezerski €epqe. ob' eArnna gtam ednina f stoi. 2.u!qH nt enobocarro{tox(cu. ekskurzija. -. isti. posadka.^\a adi enotodenski eAuooopasetr. 4 m lan kj PrrU-. spanzrJa jezek. premalo eKcKlIBrJa I L izlet. iel5ev eBo^yEja-f razvoj. -3r|a 4di enoliCen eAqoo6pa3nocr f enolidnost eAno_paK adj enorok. ekvator er. oozrv.individualen eA. f nauk o gospodarstw eKor. identiden eatrau 4dt enkrat.-Hq[ . . e. evaKuaclla eBasreNte. identidnost..^oi adi ielSb.'rednost eKfrra I moStvo.tr1 odmev. evangelidan. vardev"anje(npau{ eKonordlja vareevati).oi enota eltrdulren. -K:Baadj enak. daja na-pol zastonj eDTqIlo a4t poceru ere. {T m odmev.. _ erKoa fi de|fl od e)'< voru) ek.Es{wocr I Posameznost. posestvo gl. -Mqrr 4AI|O3eMr<a m-f rojak-rojakinja eArronMer|lrK.neki eA[uaeceT. tcc. samotar. eArfior. enak. 3.{rja n evangelij-.rKollr m zool :e.Esa adi istokrven eA{oMqcaeau(. aoMar(rIII eKoHonuja. er@T eKadrop r?1geogr ravnik.oxex. adv vcasih.

{rr I Zalostinka.6fr8Iatn 4rlr vseeno er{cxofl tn episkop. era epreAe.tln n1 tlan ccha ecfiaocKu adi cehovski ecsaocTBo cehovstvo r? ecna$u[sHa f mclc\anstvo. 2.kakor. -rrrr I izbruh. cksploatirati oKclloAnpa. emotiv€n razteeliiv. cuera ra. arabski knez e bot jelka ^t ewcAp m poslanec. 3. eEe ro! lej ga! eHopnJa. Stell za ecdj. odjek ecanl m fom radun. ek" telovnik e^eM6rrr tn ke/'1.ojc. naraven eaeMxja..eceHar adi jesenski eceHocKa 4dv-to jesen (letognJo rn mrnulo) . osnoven. i2f.Bn I pravoslavna zupnrJa eltrr or.rxa -. ekstremen _. jeseter (riba) ecEao .. l. samsl(r epreu!tsa. prvina. samec epreH^aK. dudaski -in impt. ielenae cibrioxapa pf \n impl eksponilati.). razletcti se.jelenji. erupcrja exo n in m odmev.ufia adi letosnje eceHortreH.im-pf jecljati. zatavtto l i ri e^I[. 1.r ceh ecHaotl'ja.cKr . -Bna adi dustven. 3. zunaj sredista.crc r(J Ao rc6(. m kliutitev. oglednik. zensKr eHAeqe I t5 dunati.. gl. eKcraoAnpaal p/ in inpl razpoditi se. n tantovstvo. eprellglBo m. -url f motovilo.elrtl*ic/ai m . 2. odprava..1 lcj.fam popollroma. pridevek er6xa I razdobje. €aa! eaar€! samo imperativ pridi(te)!. emlgrlrarl gred. sok. obrazloZitev.i izbrano eHAeK. eprc &IEa n Zrebtatna. etemenra_ ren. eM cofli fafi eM. porodilo. epilog erJ'ncv. z. eKcleAtr4r{a. eKcrd3a fi.. ||pltp() il '? erdna I stopnja. prvoteD. . izpostaviti.. samsKo avetl epeSrqa i zoot jerebica epe6rqts ddi jerebidji epec I kriva vera. -'raa cesti) obleden.qna adt eKs_ eruardmaqnJa I osamosvojiccntrilen. excno3da |.wj I t. e^oBo ApBo jelovina odlidno skcrpeMeu. vre' teno eNe'{ m zool ielen e^e'{.ernast . razprava eceEI jesen eceHek. jelov..m esej.izpl Iantovau. epitaf emrrer m epiteton.. udinkovit eplnryda. -. eM ro eM ao prctiran. gr. adj krivoverski.ertrp-drpa pl eKcqec t1 rzseuevall se. polet. . vel epoha e'Jre'I adv .elitsir. f zalros.w m arh gospo<l padriSki etDel|Aqa I 4/lx gospodova epMrK n zdrob Zena epyAn|trJa I izobrazba.).. lol osvet.erfirco m nar pes gl. os.el part lej! (kazalno za 3. liz element'. gr.. raxa. eaMa3 n diamant.coMHr{reAH{ sumlllve oseDe e. ztteJtrje. adi jesenski ecerulr|ja I Lkem esenca. emitirati e. '|l padnik uava . ecer'. emancipaciia 2. clnpfl ere part lejl (kazol|r.rerdrrieir. eksces eMr{r nr emir. oBourje sadje €aarr tu zanos. lig oseba. aIkoholna raztopina.\eMellTn eleMesrdpeH. e^a(re) BaMYI emlsar pridi(te) seml el.-qn fl jarek. .ra6opdr m izdelek.. cfcl(t epem. gl. lig sestavina. elaborat eurnu rz gl.trtr'aurla I izlotitev. 2. . jelka.misliti. odetDeEAqJa. -cHa adi uspesen. mv (ob e.. -un I ekspoziciJelenJeusnJe e^eHqe. eliminaciia oKcnpec m cxspres aficr|pecl|ja / Eraz. eHAeErBa n dem od esAe( majhen jarek erJ. etx jei eHAetre. -nnra adl skrajen.. oopravnl oddelek. povsem. izreden. pravoslavni Skof erflrao nr nagrobnik. coceM epa f doba. 2. eKspreslJa e. kobilarna eprEII n fant. tev. elastiden ad. eprenlnaar . e^eHllulia n Leln oo lu. esf.. -ita . l. potovanje s Posebnim namenom cRcnepnMcrlr .ftv. Aajaromaknienost.ele' gija. l. prJaca. imeti za. eqar impl razlegati se. zl| 2 os. eru(ucrla eo[KdceH.eqr<aar impf stokat| iemarJa dati ecu'Jd impl fan gl.eM tako.Na adi pfoLen. l)r i teol lel er(aB adi jecljav epetffq -rnI krivoverec. lzvrstcn. Temasu eOeKTm udinek. eleganten npl'poAeIl ecrecrBo narava gl.11 poskus. l. sol. e oB adi jelkov. eksDlodirati ctcnor6. lig ecerpaI aoo.j. cuerrca. ec6jor. iz. od. erc-nor6ro.. Jesenr eceHcK. ekspert n cxcrn-oarfipa impl izrabliati. eleull fl mosKl. e^eHcKa KO)Ka-aili cxcno:rnuula.boii{no drevesce Gxcrdr. ekstaza MAtlT cttcrpo a7i in dd.uvod v umetdisko aelo e^etr ielendek. .trfrpa pf tn impl od. uspeh. " eack.l[rHnoT eca[ B qapltrIja He a:! er!tsa radun brez krderrKia. ekspenmenl cKc-neDT izvedenec.I I I I I I I I I I I I I I eftcneAtrryJa I l4 e^erHja. malomeSdanstvo ecreareu aclj naravcl gl.d^(ja)ti. izeksport cKcnopr izvoz. -ux I ekspediciia.1.adi . l. gl. samstvo eprcrlcKn adl fantovski..3rr m sklepna beseda. napol. ekstra: iz-l'rstno. ooneu AoM. Da 5e ohol cKc[e8TD[rreH. odpadni- . eMorrraeE.elitipretiravanje. elan e^asrrrqeH.

r(a6a

tl o

rqqpe6

xcAPcOu

tt7
'(eBUIIIIE

r( .x
,Ka6a (1) I zool krastai:a; i,aba ;Ka6a.(2) f .med gL rpa1ell angrnapectons adi Zabii ',Ka6emxt ,Ka6l^K, -ry,'m riodvirno mahovje, blato xe6pa I gkrga xa6lpKa / .L mehur; 2. Skrga r(a6wKa, rKa6lpKaaT imtl grgrati, izpirati grlo xa6!?Harq r€6!?rrrK, .uUn bivalitde Zab: malomeSdausko okolje; usmrajena vooa: mrtv o xarop.m gl. ualop hrup, kdk ln vu( >t<a'toprr impt gl, uarops hrumcti, hrupno govoriti xa/r, ,(a^oau n Zalost,muka; soautjc,pomilovanje )fto,ro, ,r(a aar imrtf talorati, obtalovati, pomilovati; pritotcvati se ,|(!^60 I l, ,alost, muka; 2. plltorba x(!,r6orradl pritozben t(r^crr, .ArrA adi talosteni Zalcn, 6oauten; ubog, nesreadrl t, talovanje; pomilo'(aaorlc vorJo nat|/rrroo)Ke Zal 4d, r|(a^l|, ,(a^or impf l. zal biti; 2, ,olostiti se; 3. ,alovati; DrltoZevatise -r:c: (, -ryr m levez, sfomaK t(a,l r.a ocru (ce) impl ialostiti (se) re.ro4a, .Elr f bot \rtfi Zajbeli :'d:anld,f dem od ,(a6a 1. Zabica; 2. Labica (za wata)i 3. zool Skoljka xarrlre, ,KiatFtt6a n dem od, :r@6a 1. Zabica; 2- ,abii p gravec ,Kap, xapoEx, xaple ru in f 1, tgrjav.ica, ocenJi 2. lis navousenje, zanos t(aprf, rcapar impl Zgati, obijgati; Zareti, plameneti -ce: gorisde t apEtrtre fl ZariSee, r€troDllr 4di raiarlen, razbeljen; plamened ,Kapqe, l(aptrl|Ea n dem od xap: [orajHo r@pqe potuhnJenec tK6YE m gl. rpul,runa, u6yrr srn tro;axa impl gl. rpaKa Zvetiti r<raB n 1. truma. mnozica: 2, sodrga, gl. rIlas r(flraMoIu, xIpaMoTaT ln?pt roDotati.treskati xr1{a.l Zlindra, golda, droZJe, gl. urypa xSpana.itnpf dofotati, bresti po voor ,xt{t6 ft Zreb,kocka, gl. rcoIIKA

xa are m pritoznik

pekati; x(exrlleqll t4rn hu,r.Apc6a irnpf Zrcbati, metati kocko da priDeka ,qpe6e, ,rtAlre6lrr5a z trebe, irtexoK,:ma adi l. vtot, razIrcbidck beljen, r'rel; 2. fig oEnje\it, rqpe6eu, -nryr at Zrebec strasten .3ts n tezlo ,KApc6n ce, ce xgp€6.ar impl ' 'te3oa, nr Zir, Zelod t(e/raA Zrebiti se. Zrebetiti se telja, gl. xe 6a xAlte6uqa I Zrebica, Zrebidka ,Ke atire '2 xAlrentte, xAlrenM6a z 1. t(e1lare]reH,-itta ad.j zaZelen, gl. uoxe elr dem od ,rrNE6; 2. Zrebidek xe^6a f Lelja ,nAprrm, r(AltEaar ir?rpf kol. cati se t(eae3apa, t l. 'reA$apnnqa ,.elezarnai 2. trgovina z ter(AIrItmBItga I kolcanje, rigaleznino nJe i|(elre3e!t, r?Itul ddj l, Z.elezeni trAp.Erre, rq\[r[nEtsa pt kolc(ruda); ,RAIr[Hrcr, ,rApEArOrerSe 11 'r, Zvenket,rozljanje xe6ypKa I gube pod odmi, pooocJe tc6lpKoca pl zgrbanEiti se iKeto/ut, t(eBorr(a ifiDt DreZvekovati (po. malem'); tig venomer gonlD rsto r(er, xenosn m Zis, zl.ak (\a zrvaltn,qrevju) xera f vrodina,pripeka r(era, ,Keraar irupl zbadati, trgati r(eralKta f 1. zbadanje,trganje; 2. Skorpiion xenrc, xelrrlTa pl, impl zb<> sti, zaboleti-zbadati, trgati ,Kero^, -r^lr tr teleUnik (palica pri telegah) r(€ro oq rfl tezelj, grebljica xeroca, xerocaar pI zrgosaU, Zaznamovatl xca, r(cAra t Zeja xcAcH, -Arraadj Zejen rcaHear ifipf ,Eien '(eArrcc, blti; l,g koprneti to &:m xcAlurK, {r| a lejen dlovek xGxe, xerKar iupl Lgati, pri-

I I
I

mu se

3. ttg 2, ,elez,'st modan; jKe^e3sa paKa Zelezna roka r(e errmta I teleznica rre^esnulmpcKEadj l,eleznilkl, iKe elrnr,Frnn adi ielezniiki r<eae3o 1. leiezo:2. kovinr ski predmet; 3, likalnik xe^eH, -,A.r|aadi Zelje\ koDmee x,e K f zool Zelva; jaBa Ea xe,lKa komaj se vlede r@aY.4snx, teaYAoK, -rtrr m ielodec reAyAose& -.Ba adi Zelod6en reaYpoK, -qq m zelvin samec rre qe. raeaqsrEa n dem od xe^Ka Zelvica x<eqaI 1, Zenska; 2. Zena, sG prcgai 3. fig mevZa x(eHa.[ra f tenitev, svatba ,I{eueEe zenitev ', >netcx adj oienjen rreEu, ,KeHar impf Zeniti; ce: ,eniti se t(eetA6a I Zenitev rreHrurle fl agsm od, x;erJa ienska, Zenldd

I I I I I

t
I I

i

I I

I
I
t

)KCrrKap

ll8

t(naKa
iKII o 11 ZeIo

ll9

)KyrKa e4 rume-

T I
I
T I

t
I T I I I

,KcuKap lr1 ienskar, babji gregor xarrcKoBr fa I fofi ienskost xcrrcKorrda I Zenski svet, Icnske xerrcrBeu cdi lenski, neZen r(cuqe-rKeHrrEEa n defi hip od t(eHa Zenskica, ienkica ,|KcpaBm zool ierja! t(epaBri ce, ce xlepaBaT impl vrteti se, nemiren biti ,r<,ccroK adi hud, trd, kmt; ncdloveski xctoap m Zanjec; mesec julij (po ljudskem koledarju) ,KerBapr<aI Zanjica; ;etveni stroj xeruKo adv vrode r(erurri ce, ce >xertmt imTtf razbeljevati se; lig razrr'nemati se, razburjati se xeurrlHa f pripeka, vrodina ,ui-: tt(llMrt, )K*\T6 Ziv ttri, tit'/ ti; )KrrMn 3ApaBje pri mojem zdravju; t$rrr MajKa pri tvoji materi ,.\B adi iivt (s pridevnikom) popolnoma, povsem; x(IrB rAaAeH popolnoma sestradan; 3e^ell popo]noma zelen;'I(sB yMpeH ne Ziv ne XIIB mrtev ,*rrD, f kem Zivo srebro ,KEBea tllrte /l stanovanje; prebivaliSde Zi\t\en:el ,l(lrBeatfta f fafi nadin, potek Zivljenja ,KnDee impf Ziveti, stanovati, preiivljati se ,K[DeeEe 1'! Zivljenje, gl. )Kn-

)KllBrrrapcrDo r? perulnlnarslvo )Kl,ar. impf Zivotari,ti xxDKocr I Zivahnost rrnBEe, rorBrryaa pf, ifipf postati Zivahen, razZiveti se, opomodi si-raziivljati sc, popravliati se, ozivlt'ati ,KuDr4tsar6e a,oZivljanje trdrBoAep m Konleoerec, mrhar irrtr&ol[nc m podoba, slika, portret )KrrBor m (fam tudi, f) Zi'rrJenJe ,rorrBoreH, -itla adl iivljenjski ,(riBqrr{ra-rKHBorirrHKa f iival r(morsHcr(Ir ddi Zivalski rlrrBorrro, -Trrn n Lival; fig surovei, podivjanec
,KUAOrOAaBeq,

daje Zivljenje, ohranjevalec iivljenja

-BIl[

tfi

KOOr

,KItDC/rOntfC m ZrVlle Jepls

zat\Bva impl Ziveti s kom dobro r(IrBlpKa irnpl Zivotariti m ii.E, peaat ^<sr tKli'troBfilda f zgaga r<{xue (ce), ,r<rlxrryTa (ce) pf, inpf opeti (se), vedkrat (se) opedi ,Ktr^ | l. Zila, kita; 2. krvna iila: 3. koreninica (rastlinc);4. rudna Zila; 5. prada (igratka) ,(r.raBrrt|a I zilavost, trdozix*tnecr adj ,ilast, tilnat ,Ktflurrrrc rr l, atgtn od )Krlla nrrtrrnlila; 2. bivalisde, stanovln.jc
,r(I|Attllll.cll,

ncti; ,r.vp m gl. xe.\aA iir, ielod r_umeniti se, iol-ce: fi porok, Zirant to sijati 'KnpaiFrI Zirafa r(otteHlI(aB, xlrpd'oa rRo[fttt(dB atl rsrpri, rc{rrro, m Zi' r-umenkast ^.nwia r(o reHlqa f fied zlatenica rrla r(Irlell-r .rre^Ka tu, f prebiva- xolTeH[lraB, r(o,rTg.raB adi Iec-prebivalka ned zlateniaen ,rrlreacrBo r? 1. prebivalstvo; xoATf, (ce), (ce\ ,,t.o^rarimpl 2. bivalisde rumeneti (se), rumeno (se) )RrI.Ine,-sja n l. iiv|jetje: 2. DarvaIl , Zivljenjepis, legenda ,{o^ruqa f l. zlatnik; 2. fted ,xwro n l, ,,it^rica; 2. iitno zlatenica zrno; 3. koljivo (kuhana ob- t(o tfiqoK, rtKa ad.j dehx od xo,rr nekoliko rumen redna pseDica) xrlqa I f. iica; 2. nit(ka); 3. ,KO/rrIIe (ce), (ce) 'io^THar pl porumeneti, porumeniti stmna; 4. Zila (mde); 5. ,KoitToK, -Urr fi rumenjak lis Zilica ntuiapa I iidna Zeleznfca,LiL ,Ko roKoc 4ali rumcnolas, zlanica tolas ,'('tnJd'! interi ajsl petel i(oilroca, )Kolrocaar pl gl. xlll:xa impl f. igati, pedi; x<oarrrc(cc) 2. fig zbad,ari,draZiti: ,r(oatoqerr, -.||la a/l rrrrtrcrr.irr -ce: opecrse kov x^e6ltrra I fla, pl dlesne, gl. ,xo^q { [ig hudol)i.iu,r'ic(llii
BEHIIIT

xo^Tec, ,Koarcar impl

zK er'aaf ileza ,F'i€jJaec\adj zlezast r(Mepr@-rr(MupKiaocvirek, gl, I npuKa, ukMr{puEKa irnpl brizgati, Svigati, '(rdpr.a se valiti xMypse (ce), xMvptl!tsa (ce) pl, impt potopiti-potap\ati se xseapKa, xHeatdra I gl. r(eaBapKazanllca itflpl ieti xJtee, ''iJdear impf ,eti zl(rjnlan ,<ldd.re, ,KHUerSe zetev tt

xr|Br|qa I perutnina; fam Lival; usi
x@EAapHuK, .qll

BOT

njak, kurnik

n2 kokoa-

ski, l)iv u ln i* k i
)Klr^*t| / rlafl

-ulrla

I stanovanj-

()d )Kq^a Zilica

2r<o^aa zool ,olna f ,r(oar, -I|or odi nrmen, zolt

xoxopu, r(or(opat impl fuumeti, hrupno govoriti, gl. {ouopr-r

vost ncorvra / l. tolanik; 2. t',ll; 3. rumenjirk; 4. /it Irrrkrlrnosl ,(prBa I l. ZIlcv (vojD(', r)(. sreie ital.); 2. rcl rlalovlnJe xpTDlTa (ce), (ce) )KproyBaar irnpl Zrtvovati (sc) x(y6epKa, r<!6epKaar impl ,ttboreti; ,prezvekovati; fig pG casl oetarl pf, impl trqrHe, r(!'rrl!!a vzkliti, pognati (rastlina): zrasti, okrepiti se (otrok); opomodi si (po bolezni); Zivahen postati ,*-UNrnBadi trpek (o grozdju) x(yria eq, .Lry( m zool lkrlat,
--rlaL lrilpL

r(v aE
xvaaB 4di slaboten

r20

iry?Ha trct

ta

121

3a6e^ee ce

r(vnrnE ,?t zuDnik xi^H, ,(i^ar impl Zuliti, ti. xfpu, t<ypar-impf peli, ,gati (kopriva) Idoti xv^rrc (ce),,(ce) ,l(Y Har Pl xr!?I|Aa at l. Zurnal, gl. qfl(ser, pomasrrarr caHre;2. filmski pregled D()0rgDrtt ({c), pomcncati (se) xlttEa^licr nr tasnikar, Zurnalist xyrrurt m ,upan
aa pfaep

33 sadarxo adv zabavno, zarlimivo 'pogovarjali smo se o teta- sa6aBra, 3a6aBTaar It zagavan ziti, zabresti; fig zateti tes3aar(a, 3aaxaarpl 1. zabloditi, nati; modno.zaropotati; zazat_avatii2. lig postati poteceu porepanle pun sadaaur.aimpl od 3a6aBrr (2) zabavati: zabavatise saare, 3aatrar pl zaleti :estii 3a6aAlrjara -ce: zastonl zaadlt ugrizniti; piditi man 3aaps oe, ce saap'Ja'rpl lam izbotjsati razmerje, zblizati sa6ax rtl sukniid rrri narodni noii (z rokivci ali brez), se,sprijateljiti se zttotul pt lLm \ 3aaptM, 3aapqar 3a6at!qe, .qrsa n defi od stroSkezaiti ga6ag zubundek sa6, 3a6a ,tr zob; EMa 3a6 Ha 3a6ar6a,.3a6a$aar pt zateti neRoro imeti koga na piki KOpau t 3a6a6o.t'' 3€.6^60|r pl ?,.teti 3a6ap m zobar, dentist toldi, udarjati; zahrumeti; 3a6apa, sa6apaar It zaaeti lig zatEti gobezd,ati !sl(au m6asa I zabava, razvedrilo, 3a6apa6ae, 6,arla\ pf zabobzabavna prireditev nau oa6aBa, 3a6aBaar impf zadr- Ja6apxaI zobarka,dentistka ,evati, za\la(Evatii dcer za- 3a6apcxx adi zobarski mujati, muditi 3a6apcrBo1, zobarstvo 3a6aBaqe,.tMr6a 14 otrok iz 3€.6ar adi zobat, jeziden, vrtca mrzel; 3a6aro coHIIe pozi3a6aBr, sa6arar (l) pf za&mi, ko sije brez toplote L^ti, z vreti, zmanjgati hi- sa6a|ta^r pl tam zatemaiti trost; zamuditi: za- 3a6em d za.lf,ti beiati, w muditi se,zadrrati-ce: se beeDiti (daled) $6aDn,. sa6aDar !?\ pl poza- ta6€rte of zbelati tez. po -po OAVAII, razveOnu; begniti; zapustiti kraj -Ce: PG zobavatise.razvedriti se sur, enugrrrau rs6all|rurc 11 otroski vrtec. 3a6e^eece pl zasvetiti se be, msle Sola lo, belo zablesteti
TOBADAEME 3A ACIIIKOTI TTE

za, v, o na; pa.}

I I I I I I I I I I I
I

I I

t
I I

3a6€^exu ta6e^err<t.Pl oPaziti, PIiPorn' niti, zaprsarr

'122

3aBa,1lrl

3aBapefl

123

3aBoJlTarr

ro6opirDcff, -oua adi pozab' liiv
3ir6opirDcrrrR, -url fl1 zaneseD.ilk 3a6opaBu pl pozabiti 3a6opql-r (ce), 3a6opqtsa (ce)

t
I

t
I

3a6e^exBre,reH' '^tla a41 Po' memben, znamenl! 3a6eAexI,TeAl|OCT / Znamenrtosa 3a6e^ex^{B gdl 9p^zeJt . ra6e^ex!tsa ltlpl opazau; pft' Dominiati; zapisovati f,abe^eur(a-l oPazka PriPom_ ba. opomba, zaplseK zoben r 6efi. 6,'/.a ^di 3si6e9 m nri sten-a, strma nclina; kled, aer' skala rabeD6arx Pl Iafi rjmazatl' gl.3aBa xa . Dojrackati, zaaeti naDrratr' na' sabcpe Pt hrf,ri: dce: zbratr se

t
I I I

t
I

t

pl, imrl lam zadolziri (se)zidolievati (se) 3a6ouroru, 3a6ouror!tsa PI, inlpf prikrlt't, potlaaitipri krivati 3a6DaHer4di Drepovedan sa6iawt, :eL6iauira pt, im.nf prepovedatr-prepovedovarl 3a6peBrapl zasopihati 3a6DeMesn pl zanositi 3a6p3a, 3a6p3!ra pf, impf pc> pospesiti-Pohiteti-hiteti, spesevati ta6i'ii i^P1. rez"ti,.rentati, 3a6psaP. adi pospesen; 3a6pliP kazatL zooe grozrtr zablesketati se3aHo ABnr(er6e pospeseno rabiiecr<aI eibanie s!6^o, {Bqx m -la.tn zooar llovck, lig uJedlJrvec; ole' ga6psa"bcr I naglica, hitrica; pospesenost bctac ra6nvaa I zabloda, zmota na_ sdprca';I adi zmeden, zmesan, zapleten rrakc, Pomora ,dli5tvtn Pt zavesti v zmoto, 3a6p(aHoca f zmeda, zmeszablodo, Prevarat-i:.-ce: za_ njava, zapletenost bloditi, Pot zgreslrl, rzguor- 3a6por (ce) Pl zateti Steti; li sc ustetise ts6o6o^ m zoooDor B 6Utta f zrneda, zmeinjava; ra6o,1er€P fi SaoorteKapr€ J zmotai zadrega zobni zdravnrx-zobna zorav- 3a6yEr (ce) pl zmesti (se)' nica; gl. :a6aP zmesati (se); zmotiti (se); sa6o^eKapcrao 11zoDrlo zota\' v zadrego spraviti (Priti); nistvo, zobarstvo upreti se ss6o^t Pf zaboleti sadvrart ad.i odroden, oddatadopaB tfi EfizaDa' Pozao' ljen, samoten 3a6wa (ce), 3a6!r$Ea (ce) it-".qt. Pozabljati; *3JoiL pl, impf z^bosti (se), zabarce: sPozaDuall se dati (se) 3a6oDaaes adi zaresefl, Pre' pl zateti iemati|. fam vz6t, zamaknjen, zatoPljen; 3 !,a$n zaacti si sluriti kruh ue,Nlor e 3a6opaBeH ves 3aDalu, saDallta pl, imvl naie Pte\zet

loziti, zakuriti-nalagati na oSenJ .aD,ape'J adi zaloten; priZenien (otrok) 3aBaIreHuK, n pastorek v "qll razmerju do madehe 3aqaptr pf l. zalotiti, dobiti, najti, priieniti; 2. zadetikuhati, zakuhati; 3. zavariti 3a$eatIadi raztresen; prismoJen 3aBeasoca raztresenost; prif smojenost saBe{e pf zapeljati, tlpisati, vpeljati (red) easeae'radj zapeljan; \,?isan saBe AWa im pf zapelj e'rati s Bee pl zapihati, zaveti, zamesti (o snegu) 3aDeHepl prideti veniti; lrg malo ledi 3 Bepra zarota, gl. saroBop f
3aDepeHuK, .q{€aBelreHriqa m, f zarotnjk-zarotnica, 3aroBopHur{, -qa gL

3aBerurarea ,r oporodnik, teslator 3aar|DKa omot, zavoj, ovoj f
3aBllAeAII Ce, 3aBUAe]l!!a Ce

oanl se 3aBnAe^yaa6e n svitanje 3aDnAerr, -AHa adj zavid€nla vreden, precejsen, dokajsan 3aB'rAr, saa,dp'YBa pt, impf obdutiti zavist-nevosdliiv bi' ti, zavidati 3aBnAAmeq, -BtIa ,n zavi,slnet, nevogdljivec, gl. 3aBsc xBerl 3alnAlrocr I zavistnost, ne, voJdljivost 3zrBltops ce pI zavihtati, zaplapolati 3aB[ceH,4IIa 4di odvisen 3aBl|c]inBeq, -BIl[ t zavistnct, nevolaljivcc
3aBI|CAIiAOCT

o.f, ltt1of impers zdaniti se-

vo!dljivost
3aBI,ICIII|K, -Illt

/

ZAVlSlr|()Sl, rtI-J||D C|tt|tlt|

rr(L /

ncvo{dljivcc-rrcvo*'l k rr iiv sauep'n pI potrditi, overiti; 3aBxc[oct f o(lvisDost qperlr;Ic 3a!nrKa, 3assrxyno lrl, t,l,/ 3aBepeII overjen preprs zaviti-zavijati pl ,zaobljubiti se, 3aBrrroK, , zilv cl( -ult raBepl! "ce pnsecl; zarolrlr se saDjaca (cc), 3trnlocvlro (cc) pf, impl fan pohitcli, p(xl. 3ar,epyra im.pf . potrjevati , . vizati se-hitcti overjatt, verlnclratl s al.ese pl iti v, vstopiti; /itl saBep!tsapf zadeti verjeti, de poglobiti se v kaj oru zaupanle 3aDAeqe1l odvleai, potegniti 3aBer tn zatetje, zatis:e; lit v, zavledi zaoblitba, za,'reza 3aBeqepfi ce, 3aBeqepwa ce 3aDOAHE|(,qZ m ZapeljiVec, pl, impf . imperc zrnatiti zvodnik se-mractn se ralo4mqa+aro4nmra f zapeljivka, zvodnica 3aBeurra, 3aDerrrraaa pf, ifipl voliti, zapustiti-voliti, zapu- 3aDoJ, {rl rn vijuga, ovioek, 'lig obra, Sdati saDerrra{re, -hja n volilo, opo- 3arojirarr n zavo:e\talec, roka osvajalec

nost 3arlro3ttsa impf groziti. imqt dohitetidohitevati 3atoBop tfl zarota 3anoDopHnra. im. wfiu zsresiti: 3ar!6fi cBecr omedle. naKopa'vati si skrbi -Ce: sarp'Ie. nagajati sa''we pl umreti.tc t ddv predvterajSnjim 3aloBoprqa-3:lfoBoplllFlKa saa.uru pf narediti Pr-vo nap:ako.saAo^rllrle Eocr I obveznost srU.ilr alp. nakopati si skrbi -ce: pizadevati 3arlrrDKttsa -impf KOInU SKrOI. 3ary6n nar zasel je.rlnen j -poneumr en poneumnjenost 3:rr^llenocr t 3ar^yf..Poneumiti 3ar^lt!tsa irrf Poneumnjel'ati. zaoomluvradati.ma adi nedou. 3arlree. 3ar^q6!aa (ce) pl. zadoliiti se. . 3aAasatx. suloc 3arai'Ellla il''pt zaglusevati (itttlrcrs): My ce 3arpertrIl pr6oriur nc dcla prav :rorprxcn adj zaskrbljen. niti sorea 3arafle t uganka garpeanocr f ogretost. skrbnost. svinianost saraaosen. (se).d! ob]. rcria.3€fopqsaa. poganlan. Saraf'duBatpl. intpf kofiati (se)'koniavati (se) 3€'Taci. razHO BO 3arpaAll poveoaulo vaJarr med okleDaiema ugasearacu pf ugasiti. zanalUra pf..vcstnost 3arp[rK[ pl prizadejati komu skrbi. ogroiati.i pce: spraviti se v nevar.-rrt ce . komu skrbi. sag rD6 za hrbtom: 3aA rIoAoBIlHbra na 19 oer v drugi po lovici 19. sF. obvezovati. Fcei ogroZati se 3ary6a I izguba 3ary6en adl izgubljen pf izgubiti.. kreniti. zanrmadusenost. obvezati se-zadolzevatise 3aAoruKr[e^err. premakniti 3aAsro(Xaa..res. skleDati pf zavrteti. inpl zavezan.I'a qdi obve. i?rff . obmiti. zavrtulu. dati. izza. impl. po.naiediti narobe. premikati.je I I I I I I I I I t I I I I . saAoBol!tsan.ridosluseti r'f j sar.1vrmtr.grDalr 3aAorlrKure. obre{ovanie. -. -poravnatl-glaoltl.sarpeDapf.ativeti. imqt ogrc' ti{grevati drariti.sarolnn pf zaceti gostitipG soldevati snusuo se ml le saiolrrla pf za&ti kulmje. napoyenle !aPovedo dati-naftigovati. poginiti -cc: aavtall.3aBOpKa 124 3arpelltrr rn4'|t)t(ctl aaAoMrr raAeEar6en obreganje. za.'llul 3alpunI (ce). zasaroBopMsl(! adi zarotniski . P€rIe' saxarrz.tJ. 3aAortiN(irapf .pl impers za. ooBpcrca 3aAorrfq. inpf ogr- 3atpo3. sDorazumeti se 3aAoBoAeE. impf postati laden-postajati lalen 3ar^x6E (ce).IuJczemsKr 3aAorwr(ce)..tu. dobro . zadirinost eaaera -cbnj fatn ker. narolje (drv. zaaeti stc DriDravoiedi Dati garaj. gram kont' nica (ce) pt. aaopatu. prrvezall.a. dounost izpol-njevati. sarie6e pl za$ebsti. . obveznost gl.I^a. doltnost izDolnitizadov:rli.pf 2./rri. iz. piti se saAMq -ryr tn zaonJ\ca zate 3ADOpKa-3anOpHa f zavon) zapah.pogrezniti se-pogrezatise 3ar vaee . pl zagaziti.fopsllBa pl. skleniti-zavezovati. impl omoiiti (sefmoiiti soAeDace impf obfegati se.-ce: 3eAamx. -cei rarpeau adi 6grct.tllo a. snovati.same. sena) jati. Pokopati vati mn6a pl laft z.u (ce) pl tam pnzade. 3aKldu zudirati se saAln[|cr<r adj zaleden 3aAo6pr pl spraviti v dobro postati dobre volio: -ce: volje. nemircn.rr'(trpl zadeti gibati. 3aBPI4Ea m konec. pf . zaloziti. |.teti tipati. gubiti (se). rfipf zadovoliiti. stoletia s^aa$epf zadati. vihati.'iq&a pf.. namigniti..-. Precej a BcL.-3aBprwa pf . t nalc ga 3s.sklep. impf zadolati.zboliSati odnose. neumenpostaJatl oglu3ar^![r sB adi zaglusen.narodaj. tmn gorednost. -qtr tn zaroullK aiLvtakoj. zato Ker 3aAelHer saAer4tsa4. -rda n zadoltitev. omeniti. navsat r'Ie.impt pogladltl. zadovoljiti se-zadovol -ce: se ieYati raAonoure. lig preieti (z idejo) 3aAo/rr<eEre.'e p Jor?aruqex.ana cdj zadovoljiv 3aAoaonrelrro a. -ini adi zado'tc> ljen 3aAOBO. raKnln za Kal-zatrKatr Kaj 3aAeuuce pl rmpefs zasvrl t\ se pl 3aAerEree-3aAeT[u[ pootroqll se 3aAAa6owt pl poglobiti.dv zado\oljivo 3aAoupl nadojiti. impf zaeaziti. nakopati garpaAa I ograjen Prostor' sl sKrD ograiai gram oklepaJ.rkali. pot je zgresil 3aA praep z. rfipl zagfenlll-gtEnlu men. -rla.r pl poneumnitr. aa4oupa (ce) pf. .zmeiati (glavo) 3aBDmOft. zen sa+*ua I zaled. skrbcn 3arplxerrocr I zaskrbljenost.vati. safI.dpf zagrozit| ogroziti. -qn-3aaprtrsmK. zaobradati saap3€. navdulen. -. zasnovau. priieli daiali: Drikazati se v prikukati daijavi. 3EiD'prn zisr. skrivnosten aaraA[. DOravnavatl sz. svornik (na vozu) raiparn.pf zaaeti boi.fTIslpf . s t''acU!E Pl.saipa-6 rz . gl. obvezatizadolzevati. propasti.ati.repa zarotnica SAraAerrocrt umazanost.n adi inozem.l ie: 3art6u rpneHue izgubit je pbtrpljdnje.

obesiti -ce: se na koga.o6YBa pt. prijeti se 3a36xBa (ce) pl zasopstl se Saao\aet aol zapoznel zalcti sopihati. meclzoprn. saxa'/qyaln ItJ. tmpets. grozitil l..zadoneti sa''rpa pI. zaklepatii z.aLi. oA Kora cll 3aecarrrl. 3aAoqlr!?a pl. pripeti. ojeklenelosi zdi'IlivoSt 3ar. hu_ ooonost 3ala3!J pt . 44.ce pf zateti plezat| plztzlu se 3 jaK. osvojiti. -rfia adj konten.xa adj zajtji. -rtfi tn zool zajec 3ajaKHe.-ital&eAfiv imqf. kaj zadusitidusiti. postali trrnoglav. zdrazbarski . tmpl koga. pI. pri poljskih delih) zopmost 3aeM[o odt vzaJemno 3a3opeH. Ha 3ajArlcogrte ob sondnem zahodu. sAAItr'(UDa pf .l. sa3eMlwa pl. blatu 3axBu'rv. tujka. j zatec). zbosti. nasrtttr 3aJqsa . ojaaati. -Iuua 441 poJu. .1.a yfep-r ce pl pomeniiiti se. obeslu. z^drdrati: fig v Pogovor. obregniti se 3^t(aeanBadi preDirliiv. 2. i l(. sKtepatl 3ar(o6n. aaIIIIAETI'A IGKO Mocr vtepel si je v glavo Kot osel na mostu 3ascKlree-3a[cKpu d zaiskriti 3allra pl zadeti hiteii. zakteniti.\ (in sc 3asBont' P/ zazvoniti.. zaKtopntca. izogiblti se. 3a3rrttm-iarqm!tsa pf zateti skupno. bati medseboien se. thlpI 3a36oovBa. plcprnJrvost 3aKallrRa pl [unt lmnn\li: !ce: umazati sc. Zi]cer. premreti.' 3aAOp/U. 3 A\I'IIJBA pf. menrh postafi 3aKal|a I groinja 3aKaBuce (l) pf zagroziti 3akaHu ce (2) pl nameniti se.Krt.. adt skupen.3a}e!1e pf zavzeli. kondati. zadoli)lflti po vodi. astma pf imperc . (im9ers ) prezinovati 3aeAl|o 44r sKupal Befte ie sa-:nu1'ra -ce te je tu 3aeMfl DOSOiiIO zlma JaeMeu. lie zoosll. 'ce: zagovorru se zadeti blebetati sa-semaimpf zarzemati. 3a36rBarrocrI zasoplost 3 p. zadiiden.lrxrr adj. pl. postati Ze:e0] fic stina dota z:lhrcpcnctipo raAopr4tra rn in . izgutrrtr se. tudi lig Jase!'tz. 3.m hrana. zacviliti-( vil(. skleniti 3arllqoK. zatriSnji za\tzeti se za sesti. skupaj . ncvc o)'i. po' taarrpe ailv po-jutrjSnjem moe 3AA\rrpemeH. rancxncc rl zaZiveti nagajlvec.'xalgrcr. ncDotnir ljiv. p_f okrepiti. impl zapl lafi zateti ratn' saec.-zapihatil icoga. PlaS' 3aeMoAaBeu. -cei zaplratr se 3aK !qeH.qu m konec.rB-3aAOpHrrqaB plepirljiv. zaplesti 3aAIrHKa pl fatn zabrcnkati (na kitari). ooorr(atr 3aKarlre pl napovedati. puhati 3aAorlq. tutiti odraemna f iposojenka. skoprneti.t prekaljen 3aKa eHocr t prekalienost..n. imql 3aeAt qa I skupnost.spiigovoriti. oootavtjalrse 3aRas!tsa.fir acti zorcti-zateti dozorevati nati.jcsti.3ajM!tsa. vgtlcltliti sc. zaigrati. pozvokdaj si Ze ra6unal t|iti nid izradunal)! pf 3as\aAa zazid. osva3aAlrira I zadnrga iati: dce: zavzefirati se za 3aavD n naduia.iati. zveza ozemliiti{zemlievati JaeArf. zdrtbarski.. pokrovkl. it ttl z a a e l i c v i l i t i ( s v i r r: r . . 3aKa4g pl pokaditi (s kadilom).ioputa 3ar^on!tsa itupf zapirati. scatr v Koga 3 JaA bu adi zajedlj-iv.r pl vtepsti si v ce glavo.sa3op^aBLdi srameiljiv. ljiv daialec 3a3pee. sKrepen 3aK lqr pl l. sondni zllrod.zateti zidati 3asll|n pf zazveneti. za kaj 3AAwa spet prna naK 3aalaBa 3a3eMarre z zarzemaftie.!q!ts:r impf . sklep 3ar<. . zadeti govoriti raKa eMI| pl zadeti cepiti 3aRa^eHad. trg. postalr cvrsl saJau4a I zajklja taja.(q oglalati 3axl|Ba pl zadcti kihali 3axn(orn ce p/ zahihilitti s(: 3aK et adi zaklct.nemlrnez .e pl vkoreniniti se. -pHa adj sramoteni 3aeMqocl t vzajemnost.I I I I I I I I T I I I I I 3aAOMITatle 126 3asDollu 3asriAa 127 3axo6u 'rl.rrur adi grozilen saKatr. por tuia beseda (se\ 3asjana (ce) pt raerirur. orKaj 3ajATICOHUeZ ZanOCa M IAPC H saj^. priskuten sebojnost posoJllo. -ce: 3AA\1'J'i. z. oasckan :aravanocr f zadirdnost. impf .zateti. hudG ben 3aJaA|{Bocr I ujedljivost. zasru . Koncavatl.!!rr. adj tzajemery satnoa impl plaSiti se. 3ax Brr . poovtza! se 3alaAe . -Bgrt t. faztgfall 3anAe d zadeti prihajati 3anHaeTr.l zbadljilcc.pf speti. pohiteu. smrten (sovralnik ) sar(^Eraa I prisega saxaorxa f pokrov. lig zadeti se laskati.alAe pf zaiti (sonce).t zadeti govoriti s zadrtati-zadrLev^ti koni. spotika. -z^zi:ati' -Ur m dela\ec n p/ zaveoatr se 3a3Hae mobi (medsebojna Pomoe 3a3op tn sramota. zmracrtt se 3ajAJlcornle a zahod. sa3pesa pf. odloiiti se 3afuw1a qg ilnpf I. impl tazd''Jia'i aili zasopeli dtoa zamuditi-zamuj ati :ae6nrarr ves zasopel 3aApeMepl zadremati . zaplesati. p c s . PI n 3aAoMyBarse mozitev. impf Wsoollr-posoJau talpe n la. zajeziri (vodo). .

oA TIPBIIMT s*oru pf zakotiti 3a aK uoc aAoK lteMa naj_ zaKOtlU Se -ce: boljsi je prvi grizljaj rarpoar. lig potlaiiti 3au6ar. varstvo' zaldita: noa 3aKpl't^ara Pod po *vom . rnpl 3aaotgtaK. Pok-rovitelj SaKOlrcAABCIt. eaieaum zf zmeiati.arapt skaliti. omo raxopaun pl okoreti.opares adi okorel garvfur rf ustanovitr lasten trd ozeniti se. zamera.rlctcti ( icd) 3aacrKrt pl oblezati (zaradi bolczni). sanjav. zaouoru se-. intqf e\o[. I 3ir y^a. okriljem. razmah nt njarje-nja.p!. saMaraaa$a pJ. mapripombe JAIT saMerse pf zalotiti. 3ia}'. -ur r. d6m: -ce: (ce) Dostatl Ziti se. . (se)-zakoreninjevau Ceti-zadenjati se Plazrrt (otrok) se :eziti' rarocu ce Pf zaieti lase delati si sive raaaK. Pnkovati.'ce: zaceliti se-celiti se ea. postava. 3aMasAa . caJQ'Dwa pI' rf!:. aa]i{ffi f grom zaimek zastonj earuepr<a pripomba. zarurpau saaor<rl pf zastaviti. brez elave zapahniti (vrata).lru {[*'*i5:" l' sarirareuocr I skaljenost. 3aIoPeIrYBa sat (cel Pf.-!''| AaJ ZaKa> 3aRpn u. zaregljati (tudi 3axpeEr!tsa pl' iitpl motan' Postati. oiitek. gl. Popacttr' izkrivljati garpa.n zaro' nodaialec sarrtcv'.)KAII I zaslutiti nesredcnapovedovati nesreEo 3aroBe ul Pribiti. 3aKorqIsa (ce) crr oa Sarlaror oct usl sl Pn_ rarona treuie: ro^eM 3aAaK KacHt ol. delati hastne madeZe sauareu adj skaljen. pokrovitelj 3aroHoMepes.ry m bot ljlija 3aMe.acry&a . rr. ifipt z . ra namestnik "Ur sa vAo-3alYAHo aa9 zaman. zakoremnrtl eaiarn.arLUa lt.a a6op He Belrr Preiidravati (mrdes).ra f okrilje. 3aKD€!He. osuten. pt. -A|la 44t orezuspebiti -zmes-ah. zastonjski net gafueuaf zamenjava. i4sb\ti iarr. zrefl sarosoMepHoct f zakonitost saraorroraopeq. nost Dostaiatihladno oDers (ce).ia. impf zastoni skost zameniati. zamajati-zibati. impf zasidrati (se)-z^(se) roiei.di zmeaalr.zateti nezmet uit no iesn. zapahovati. vdjubiti se aalreqraH adi prevzet od sas6MaD zamah. 'P'g adi zako' raip$ pl fan. znoretr. 3a^aApa . neobdelan Ja^e3 m pcsn sondni zahod. .pove3en. mocnejSi PostaJatr t I(:Dfr'. -ce: zavzeti se saualarr q.v. sstbyonpl vzljubiti. 'ce: znoreU se Sdanie 3aayAuocr I brezuspesnost. --lyPr t.SaKOBe 128 se sDfell 3aaeOrl 3r|Acotto co 129 3AUf. zmelati rauanta pl pomazati. . aav. ostati zane-ce: marjcn. 6e3 3aMepKa brez zibati. aaKo. 3aKpa/rlla pl' tmPI nodajen weti Pod okrilje' v zavetJesaKOnOASBeg.cx'''. impf zapalu]iti wata-zapahovati pf sa\.. ln pt zarotiti-zaklinjati :rol(o[ m zakon. okrevati+opravljati se. pl. pogreb' piigriznitipri gdzovati el.-pry. 3a 3oIF ffi za -3aMaH vsak pnmer 3aMarrAarur.gII n Sarlox1l|ItrIa pngrrautr-pngTrzovarr talec-talka I Sa ocmt 3a octUB. sc z. 3aAoME saroneret adj zakoreninjen 3a^aLE.i zaDesen. nadomeSdati rost gnati 3aMeEI|X. -ce: 3a vaen. Co?rvscKrror 3a^rrB Solunski zaliv sa mb pt zajeiati. 'cc: Priti h kruhu ru^corc cc I'l zahlipniti se. 3AKOIIOT za(onu _. misli in stori. iart'. cl-r KY' (ce). 3 R(OLYDA zaklati-ktati 3aroarrc.p. zazasanJalr se -ce: ljubiti se.pl striviti.erd. zasanjan.. grtttrlcuaa Pl'.bltenocr f zaljubljenost aaue.laeuyrla pf. tog. -Fr t'l zalogaj. imPt. zabiti.Pnlqqy€]83 pL. zakra^e6a pt spraviti h kruhu' vaverl Jilfr "tffi.oaaasmo n zakonodaja Diotektor. aa^yalBa pt. JoMsr errocr I zamegljenost sanlasl(t .'aaaaalra Pt' inq! ?: (se. [ome6 3arqcKal prigrizek -sa. impf zabeliti (ied)-beliti: -ce: Domastiti ie-ilrastiti. v nomenjaiati.gl. izkriviti. gl.. qrcPeA rareDu ce. brez glave.rrae pl zaEeti sanjariti. nadomestiti-zasa uaw^ impf noriti. impt savairarl adj zaspan. itntrf 3aMe iuteH a.d.? zavetnik. zameglten t I I I I I t I t I I I t . .n Pl okrvaviti. taterysa pf. ''an'DxA zomcglitlzamegljevati brez volie 0 Mltodonrko-sloven*l8loma Prcsklltcti. zajokati. nadome3a UNt pf tr. orn r. okovati 3aror(lprtrl ce pl tlg. salva. zameguenosl 3'al.3a_ I(O||OT CTaIIH DO Cl]I a ZaKon jc stopil v veljavo. 3F. ohladiti. u. n oi:!B 3a^$B m zaliv. vedernimrak sarewt. impf zaceliticeliti. -aqs tn za{ono' Sdititi daialec sarapntnuK.Pl za iive in mrtve rarpeia I ftg.zmeden. sbladru se' raroieqerocr I vkoreninjehladno Postatishlajevatisc..znoliti) itltr..!6en adi zaljubljen KAI ra.'m fan pokop.saroNr!tsa It. rmpl 3aKo(e.osupel saMatd arh Iam das.

biti raztresen. osiro. 3aleaaa (ce). razkaokrog. onemeh. 't1. nolcdeneti :rumpxric pf zmraaiti se. irnpl zanell0ariti. 2. noa d()Ixkati 3aMpx vBa ifl pl dodakati noe 3aMPMOptt.Jafiaer tr obrt. ztntz' niti. utilevati salrtel8. raz' 3ao6rKoaKa t obhod. 3aMoplBa pL tnpl 3aHece pf zanesti. zapustiti. utruditi-utrujati zazibati se. ?l' im pt zamrmrati. oslabeti Sautrcu[qap-3aftlcHHqqpKa tI' sanaseH adi ohranjen . zapuStati (se). zadrlcvati.3aqaerrrucrn adj rokodelski. obrtniski Saina saMOAr(IIe. (leL ifi pt napilmiti se. Itf ialr.*.HAa]{tn s trlc.#'i.3arreHerocr t 1. Ha 3aMI. poleoener sa*t*rasa impf zan:filati.Do ovinkih -. odmreti . ImpI za. T T navijaii.pI od sajAe (sonce.n[trta pl zadeti bera6iti. -m n rokodelec.3adrcKa f zapisek. hoja-po ovinkih den Zalrod. se zonEIrI slovno "" (ce) ti (se) gaocl:ara (ce). obkroziti -adi l. Pro3atta r|. -4t "oi. sc. odpotovatj.!repl 1. Pot na.9ati-zaZigati. razkadenost teti hodiri. zaseiti' iki-zapisniiko ti{hranjati. zatopllr se -ce: v misli.l 3aocrauaroca t zaostalost 3anup I r c 3llac oll llt .'adi ^tLi tan . ifiPf oddiha ati zaostati-zaostaj san*p'a impl od 3arrpc llslrtv 3aoctatoK. obvarovati. Pri' reia. Dlcme o!lt\' saraiii p1 1am shoditi (otrok) aal 3ao6lfKoleH. zamotatl-zaPletarl' rauncnn (ce).. sarrepqrl ce.gnerct penien. 3areMorKe. pl. gra.jdla t ath iei'a' imol inlr. utihni zapof ti. zamtztllen. -ur ti. ttrlpl f zapisnikar-zapisnikarlca s'n'''airr. razpenj enost. 3alleMotqBa saMop fi utruienost izrpl obnemodiobnemagatt 3aMopeHocr utrujenost f 3afiec m zarlos.3amrlrKaf grdrn vejica. aaocraqlra Pf. -1$t 3aneepf zapeti (pesem) den.. craDosel nqlla r M^ q pf ogreti do mladnc gairaerqnJa.iti (se) iiariati (se). brundati zamc Zapleten. zaviti:. Wisati-zaPisovati. naokrog 3anelreqrr pI fam zaJeclJal\. s8. na.t:::'.o*. 3aMpMop!tsa. Prcslcdck.netr ser nav_ 3 fl''Iq zapisati. 3 OAm saoAlBa pl.liY. lce: poglaouarl iaMora sar|o(eBapl poiskati si Prcprenotiti . kratko Posa. 3 Mlloge'd "ry::12 4. 2. eao6nxbaq zadeti iecliati iti. sanera!tsa (ce) pt. doiasti kot dekle onemlu pt raMoM.. utiSati-tih. za' poslovati. Slititi pl. ranepvlta ce pf. liati.3alrzr. tr' 3tsluoitm pl priti v dekliska lig narediti koga nemega leta. obrtnik m hist Crad. tfipJ za. tmpl sati: dce: raz\. zapenien.'lx) zllll 3aocrase. zanesenost. toldi iaota im. tepsti. varovati.'rKll n 3alulpKa prKa ln vcllcl petost pf prepasti.{ltsa siti vbogajme Zg^ti.. mlmosrede 3^ftfire pt oditi. odl . 3aoAx.rH(e -cezamezati tt 3aMIr r{ Pf Priljubiti sc prikupiti se. zupinrli ostallek 3aocrpeEoct t zaostrenost.rH dcel Postati fant pl. zamreti. shoditi-zaienjati saneplarurr pl fafi zateti fila' hoditi zahajati titi.^Nre rodilo maliti.sagieues ad'i fig onemel staiati. se. . -ce: irkvarjati se.lr?lpt adf sanarcaen zami$ljen (cej zaplesti. Sopiriti se po' pl . 3aMpcltsa pl. 3aMp3Har zmrznlen. -w ln zaoslaneK.u 3aMpcn.treovsko.-i*]iii. prjd. navtaMop!tsar6ez utrojanje duiiti se saMoplBaqra f Iaft ntruie' nost tauecysa impf zanaSati. vprsovanJe in pf zapomolti si-Pomniti . zabavati. pre\'zetost -pHaadi utndljiv sarropn. mimo iti: Drehiteti t I I I I :ranrurttc pf zamrzniti. navdu5iti se-razvnemati vprsovau dulevati se 3armtlrlBalEe t zaprsovanJe.I I I I I I I 3AMI'KC 130 SasuMa]lle 3aI|ofteDa l3l 3arll|lnlBaEe 3ai.napihovaln zotam 3AOpOri. -ce: Priti v za' drego $rupasz (1) pf imPe/s \astati mfaz raupaaa (2) pf T:sovratiti 3aupepf zamreti.. pt obiti. Prevzeu. Past. nodiSde.'i. PIt'llttl' 3aocraHar 4di zaostal tev. gl. 3aocraBa pt. zapenjenost.za(eti vzemati. zabrunoarlti sa po mimrati. -t. 3aMopeH.-r(. z ne' 3atm3Ma(ce) pl fam z^so!ri\. zanima' nJc se mnar rz plemcnska Zival. zapostavljati sar'[gla impl od 3rttltc zotlkull (se) 3aocraBET6|a f zapusdina 3anr|p fl ustovitcv. oA 3a(se) tliati HaeToT My e pozna svoj raui'a I zanka. 3afixlwa 3:tttfcElnr(H adJ4qV Zaplsnr' ohraniti.Ilg Konec . SaMOAKrr!tsA pJ. saM'lc^!tsa zamotava!1 pL itnpf zamisliti (se)'zalni3asaar. 3aturMer!tsa Pf' aanaMert.H spoloma. zabavati se ukvarJanJe s 3aHuruaBatte 'l dim saunMalhe n poklic. umolkniti. rxllllrn. 2. razjaijen. ia". impl zapeti (se)-zapcnja".motdedPo. vzuuDrtt. Pt ttisarfFtttwa pt..

tzen trltuxcrrrrcr f okutenost 3acBattl i.vzbrsteti 3an!?HnHa/ soparrca 3ary?nr. sapasyBa pf.3atroqHe.uja. seznanJarl Prrna salocraDeq adi zapostalljen. plod. zahoteti. sa'prllla pf. pridobivati. tmpl okuiiti-okuievati rapa3Hocr I naledjivost.recr4dj zobdast 3a\wr pf zob(ati s p part (rpralalno) ali. opustosen. ot(l.aslu|iti:2. rfipl 3arr^erKa.zavozlatizaplct^ti. razpoka 1n sapsaalT m frlm zelen:a\ra. JupoAyuspl razveseliti zal. 3acI|ntraT 3apntrHaroer I hripavost. flAErII. 3arJpe. 3anoBeaeEuaquu veleurK. rodek. obtidati. impl zamotanost. . f fatl zapravljivec-zapravljivka 3an$IIreI| 44. fig \al*Ziti breme tan. prepredeva ti 3aErc d zatakniti se.rr lrrucner adl zaplenjcn.@pf vzljubiti.. -rg ft tehn zobato po14:tnina. gl. kruSiti. zobdek sa. intr.eletii ncei vzljubiti se :|||Dnrr/ okuzba. sanpeqt'D. biti (takukazovati Sen) 3anoleAeH. 3ano3gaBapl. itupf 3atrprnKaI preZganje nit spoznati. odpravljati pL sanpaura. ( mod. preprediti-zastavljati.alno) morda tap m L igralna kocka. impl poslati.sezna i-spoznava. zanemarjati zapostavl aaniti i6eitek z zivino v scnci. lrg src.FIK!' eapa3lt. 3alycrFa pt. cpidemija xopltitc|l 4d.3 frr ffi taft strog red. 3eleFJyK 3ap3aBar. rrrl Pl rnnnuxrrepf povrgno. impl zax r^ornya! impf zasttafe\ati. sanpara pf. pG dati. opuslel. gl. sparjen. velelen. kaj\e. kuznost. zmeden(dlovek) saurrErlcraHosrI zapletenost. afozlu deti kai delati. ce cMee 3apa3Honalezljiv smeh ima tapacne.oy&a pt. zanenvrriti.a impl pf. poveljevalen.ry r?r poYeljnik stati pomlad 3arrol€Analrr<u poveljni3ki. jati.7rpl stdpitistop-ati v so- Ce. 3arrvqreH44. 3afip rta pl. zavoz. odpravitipoiiljati. denar pognati-opuidati. ear4rarn.pf zadeti robkati.n hist policii^. pe ganjati popke. policist. nd telave naleteti. zadenjati 3arFreHtK. sipa.povelje sauore. vrhnja oblev ka muslimankzunai hile 3apa6ofli. mencati sanoaeABdrrfBo/' poveljstvo 3alo3gae. kuina bopl 3acacKa zasikati. I I I t I I t I I I I I I I 3apod'. stati podoben. opurazSden(hiSa). zapfelr lavati (tudi lig) 3arr/rerKafiaili z pletelr. impl sporoditi-sporodati Safl4. zanemarjenost sallycrr. zapu{ien. n etlur{ 3alro6eMqa€apo6eE qr(a f ujetdca. impf jiti-zasuinjevati uieti. 2. tapacuysa pf. zaplemba Jldr^cno/ .m zapleniti. zadcti delati 1. zaklepe-ce: rau se aaroseA I zapoved.sikniti lcrcr. . gl.s zareza. trpek (sadje) .3afl. mar.zmedenost zapresti-zapredati sarr sx'a pf zaplavati 3anpex(eH.. 3aCBarVDa Ce pl. sraditi-zaaexrll|ADrrrvDatbc zastrasevanje. zanemarjen(dlovek) auysreHocr f opustelost.Ises adi zobat kolo.4a I in inpl zapove.Sar aAIq sg. zadrtati. sarryesysa pf. opedi imperativ 3arrpo^ern ce pl impers D'asaroB€AnnK. zagrabiti za z tresedami. . liti (dez) zastaviti. zamot^\ati. sa[tttt\t pt oZgati. impl zarasti-zarasdati sapar{a. 3amnja. ?.zarfue pf irstaviti.sarrpa[!tsa pt.zapuscen salJse n dem od 3a6 zobek. s_iesto. nlan Kaj oeralr. uniaevati. 3arlolllllla usta) zaeeti-zaieni ati lo umiti (kozarec. zanemariati earycnmyfu fi. gl. gl. spotetek. -tE fi fatu branjevec.I|q .3arrprrcrtira pl zadeti prihajati drug za diugim.na rah. odgnati B. zanemar'Jen Zandarmerija. 3auocraElra pt. zamo' sar4eme pf zapredi. impf zadeti kliti.ta.tg fl7 za3apoAmu-sapoAoK. -Aaa adi r*azo'.tyBa pl. drobiti 3a'prz. zbirati se len.2.graorlr gr'()znla ''' sa]Jpar. impf adj ukazovalen zadeti drobiti korakdrobiti korak. emDno 3apo'ig. dejan (mesto). sacaAlBa pf . inpl opustiti. za\emariti- pf 3ar|'Trtcu lo. sarpe\e. 3acatItIaTocT 3apo6elnft. -r{rla adi vprezen ganascxa zl zapliuskati.raB 4di soparen.rgra pt.tr.1rerK!tsa rfipI vDrasati-sDralevati zaplcsti.rrrorl|ce pl zaleti se potiti imlt zaposta\iti. . zanemarJen. sawycyua pf. sapa6o. n^eHlrqa 3apo6ettrtq<lr adi ujetniski. zascdi. spedi. zasaditi-saditi.odvzeti 3 rryrlJr pf zaaeti brsteti. ukazati-zapovedovati. uniditi. poganjatizatenjati kliri 3acaM. . impl l. zasuin .sarrpn elrr pl prilegati se.dn igri. Ianqar satrocraBs. opustolenost. 3arprycz. vse sile 3anpnKarKepl zamotiti koga napeti. discitr. zamotati. zadetipljirskaii. impf pt> (l cl fl l i saditi. sluziti si. gl. prodajalec zelenjave sap3aBarqu'Irl|qa I fam branJarrla sapunaar adj hripav.zasalrrpo6orr€-Jepa6or!tsaqxa f jevati rrrrhltck 3 c .ryi fl ujetnik. snrp.jn\att s tI inlL zate|i oDol- sa'ralrja 31|nTlrcl| 133 Sactarfi ce (tudi frC) ovcc na poditek pt. zobnik 3ar. zaposliti sc.

nasititi.a4 zapoLnlsKl I pl zapnost. spravitisaceAu ce pl zasedeti se. imeti s codvpa pt za(eti zbiati. 3arBop l?1zapor. napenjati. 3acBetKvDapf . iftpt ce ko vznemirjen. zeZalovati vleii-zategovati. mol 3aTDoperrocT telistvo dednost. grozed 3aDrp^u.3acMeece.r. sclc nabirati :taceaaH[e. " 3arBopeH d41 zaprr. globo. utajevatl saregieR zaloten adi sar.rti 3acrarr€. ?-amenJatl.qr_ n 3atDopenamestniSki uuqa / zapornK-zapormca .al. impf osr'lur()lili. tmpl zirsvctlikati se-zadenjati sc svctlikati :urcDrIrKa zazvizgati Pf xtcrroAen4di obokan xlcsoAerrocTf obokanost . prjtajiti.ff t. 3arBopeu[tq . hripav-Po9l'.i sesrjen aalJ Zas\cerr SACWretl 3acnreHocT zasiaenost f 3acrrrx. -6Ha odi Poseben. tlstaviti sc. zrslepiti-zasendevati.. namestnik. -ryr t?l 3acrarrHlr' qa I zastopnik. posebej. tC. /ig raz6iriti. ze 3^cn'''e lf l zaspati. napeti. vedpnzaoerosr' JOCCnlarocT / krat se zasmeiati vznemirienost. zadeti raiunati. poiaaiti+repiti. . . otopevati 3aranKa pt z-acepetati. 2. ifipf AVNOJ umakniti.l. lodeno. razteptati sararn[ pl zabobneti. 3acl'eryBa pf. skrivati !o biti kie 3aco III|lurc r zavetje. namesrmca zamolkel (barva) sacradiflKq adi zastoPniski. tmpl n!\' selili. -I|t adl 7Aljcr()sl straievalen.iorars za zmerai zmetorn. 3acltdMyBapf. laDjlati.1.. 3areqlla pf.tutr'ictl. Scdaj shujian xrccra (ce) ifiPf tikalit . Prideti kgniri. zadovolievati 3ai^a6efl adi malo oslabel. sram postati. zikloDisde zaffatena pot za rcdno.. uspaddv vali "o". vra:ruceAa zaseda. uzaljen zasmejati se-smejati se. razvleti. :rrrcrroa . stoprtl. 3acpaMcxocr f osr-amodenost JACe!r. Pokrovi. 3arBopa pf ilrlpJ /.3acea!'Da pl. zadeti .impf za' ustaljcvati sukatr. Kaj cu ce samga. satallTa pl. zadcti. zastanek 3acroj m . zavlnatt_sul(atl. treDul 3acllrfiar 4li okrcpiti. steptati. sareltlaTll o^r|()cIr I lll 3^rae'd a. uial jenost s C.pf obstrti.lg:1". krhati. pce: obiale 3arerEe.Jte. lig govoriti o nadrobnostih tar3JlreH adiotopeli skrhan _ 3:rTalrrr. 3aco('iyBa pt./..3arBopegu. impf zavati. spravljen. .nedostopnost :acrapyna impl zast\re\ali.3arerepaBr ce pf opotedi se jevati. 3arrp^ynir l. sarspAerr 3acroja{ 4di postan. kritjc.I t t I l||rcltcAorru t3 4 3acp. eaiena I i podrtim drevjem zaslon. Pc iadevati hripav 3ACll r. dolumikati. 3aaa{. 3acro_ 3alnpAcr r l lr l) ilr i( r t r r \ l: lll( r r : l praksir laHa BoAaposrana vocra 3acrojaHocr I postanost . irrrtt 3acvKaB 4d.|lr pl stanjlati.? zasedanie.za siaevati. I ril hati pet. zaradunati.aliti vra6unati-zaradunavati. skriti se. skriti. molcec.Postavltlse 3acraneri adl zastopan 3acraneHocrt zaslopanost sACTa'llI pI Stopltl. 3arBolr[. Ziiovati.. iacpaMrr. . 3acBo(wa pL lmpl ()l)okati. tidati. eraditi oboke j[cc6err. -trja .\oa ttc ro 3acela lo se njega 3 c^eIJerr oili zaslepljen nc tide..zallnan uslirlilirlrlcvirIr. 'r'.3acra(lYn ll.3acyKlTa pf. DO. utajiti-zata. xfipJ 3acTa( rl..r/rf izpridati-izpridevati r||cncrKa. zateti.Ba pL l?npl eacunuar:ocrf hripavost 3acrr te. delati topo. scPrrrtno. spravljati. zasuKan.tl se starati. naj ti-zalotevati 3araliTq ce pf lig zabiti se.!Mn 3ACTAI(AII |]s I T Iodstveno razmerje s kom z mozitvijo ali ienitvijo r||c eAolltr. zamaSevati-zamaSiti 3araHTlI.' 3acrparlrrreleH. 3arera pl. 3ac!fia. zadovoljiti.lj zatajen. nastaniti-naseljevati. ifipf roccrHe .les Jncc6rro ctl1.-.a impl zasedati. 3acxTlBa pL rmpl za' sitiri.l/. u. . (oga. oAAe^rro r[ccra adv za sedai. itllPl zastekliti-zasteklicv. impl zaden. zadutiti Zalost. 3a:r^rKlr pf za(eti toLlti. nasiievati. zastopstvo. 3aceAaHtre IIa Droporo v zavetJu ABIiOJ Drugo zasedanje sacol.3aralryTa pL ltllpl olopiti. stareti zadeti pl zastol€ti preti-zapirati 3acreur€ _zestoj. t T T I I I T I i. samoten lotiti. pritajevati. 3arse impf. sac''tn IBa pl. tt5llrlj(rr. utrdili. gl. pela razmerla skrit 3alerHarocT f zatcgnjcrlosl. tat' napetost. vc Ja'rer'ilal adj zatcg je||. zaslcpljati 3 Cvtirj. to ni \ zvezi z 3ac^!Ta f zasluga gacualu pl prismoditi Djim :ucclr|ar adl prizadet. . 3acBeAoq!tsa pL scrtili. 1? zastopnt3acTamlgtuTBo Stvo. pritajen.Preza t dunavati tscc. 3aco^trat adj skrit. na mesro drugega.era.3acMeDa pl. zagrZAlzeIl Se Za KOga -Cei meti 3actarrHlrK.tff:Iev acll zavrzen. r r d Jd u 3acr4rerr 4d. 3 a r B p A c n o c r 'r/r l t i r r r r .tKH. oMe. otopeti. zaostrenosl nati. l . im?f z ' z \late\rali tajiti.i rIIP dv. pl maiiti.zastopmca. ooro3areqe. zapora . naslanJevau sr'i rr)r()!i: rl c s 3aceHpa pL tmpJ 7a3aceHu.l?kje tidis? 3arKa I zamalek 3ara|I. dotakniti.

earlarrma f prostornina aaoprrarbet zarnetav sipati anje a\fo'J^rrt 3aroniwa pf. vloZenv sladkor novno xo{ccr[. zateti poljubljari 3agpBeHrpl pordediti.v v trenutku. odreveneti-stareti. upostevati.i zaseden. 3arlrKa. 3o. 3a9 e$!Ba pf.raTRY 'aCeH t36 3aopAaee Joop^crr 137 3artrteAa 3ariloflr pl zatopotati sa(opE . -ce: umolkniti. lig osupel. zadelati. impf zatcti takati. vloziti v sladkor storiti 3arn ara pf zadeti klofutati. scn. zavzeti zadenjati. saqlalDa pf. impl zag?nJaq. impl zavredi.ce. -''d adi zateten. pl. sarEpcryaa pl. r r tr i n . obkoliti: tom za. zakaspraviti-spravljati koga v zalenost dudenie: zaduditi se3aiaA8 ce pl zadeti se kaditi. ceniti. rasuc yD pL impI vltisati v register. obraSaati se s travo Aeqara otroci so zadeli ho3arpeBotqr. 3arl'tritsa zatladiti. /ig zadeti slabetizaEeti zakriti. prepaden 3aqefilra pl.zaloziti-zametavati ta$yw.skritlcti vatr Jltl1ooadv zato 3^ryra pl zateti udarjati.aewr.sarcKpae. pogosto. wetje obcenlatl lzner rtall uiesne slinavke. nenadoma saltreMsrErradj zmelag brez 3arreKa. aaq(EvDa rt. nowFa 3atlrfar6e r. zajeti. one-pf srecrtl 3aqpqa pl zaleti po malem plrr.i preobremenjen. -c'la adi zakruli.a) s qyB pl ohraniti. sarpeBo:rqra pt diti v lolo tlnp! zateti lznemirjati-za.l|rodck 3au[eAa I prihranki raQp^crr adi zavrZen. 3ar<patfiIBa itllpl pf. 3aycryla pt. prihraniti. impf rarptra. ves ren preoan 3aibarqrccr f zasedenost. ir?rrf zaSkiliti. za3arlreceRocr f vdanost. ifipf urftull-uLrrevatr $qe^DA pI poljubiti.njitiiz. velila postenosr skrb za koga ali kaj 3aoarE. zatreti. podmiti. tie raqeKopn pf stopiti. iz. 3artopFa pf.dovolj biti impt zmeAati-metati. pristeti. Drjgosto Ji{sroK. oslcjen. tz@t?sutisatitih saroqeHuuaI pregnanka. t!e3 . zajemati. 3arpaDa pf. omeniti. 3alq$Ba d.oayqrs. 3aEeMeTitsa dostovati. saroqvBa pL lmpl uobrzdatiabrzdavati gnati. 3aA!'rpe trebno salfm. mumps pomeUikniti. biti. postajati. ifipl ogrcti. u: oorevenevatr 3 y?:n fni uvel. otopliti{grevati. narediti osupitiosupljati korak 3aEetrors pf zasepetati. impf zasejatrEavOzaSeVaU. brez ztvtlenla 3aslraeHocr' uvelost. l. drZati 3 rr\lBa'Ioal onranJen . ti. utilevati gnanl(a sau3{fl' saysauBa pl. sacl!raJyaa pf.3atpye pf zastrupiti ti. za tre. impf zacveteti. nlevaq pnpomtrlu-pomnrtl. obse6i. deliti zauSnice . skriti-zakrivati. zasuzpomniti. zabresti. prikljuiitiwisovati v seznam. 3a!M!ra pf. zarooen sary'cl'I. Kau nutek. skriven zasut z opravki pf. impf njati na kai.e'r ad. impl odDltl pretiodpiiati usta (da bi aarl4. pogt€aiti se. 3aop^a pf. zardeti 3a4pr'.samoten 3a!Dpesocr I odrodnost. seznam. -cetmpl lam srcpo se zalluDltrzaliubliati.rspostovanje 3a. rz- lurKY^r|ceH. 3a't&6$ri pf . odrc acn.. zapos3arpea-e[adj v skrbeh za.fu. impl zateli 33f[pea-'. -r|Ir n zadetek.otrplost.ri4euocr I osajenost. spomniti. impl l(al FeKll t zadutiti potrebo. aa!"{rja obrasti.. inpl za.saiDar n poseg sarpdno trepetati"l sa+ai. impf vdlaniti-vdlanievati savmae. tig fan -ce|. tmpl ea. gl.giniti. omeniati. ifipl 3a!oqlr. preganlan.En4rm pl zagaziti. saTcKpnDa impt tlcti. 3ar eBa pf. zaeeti Jsrrccrc[ ddi pogosten tiho govoriti J|rrrcsreHo4d. glave. saqllawa pJ. srKau ga saqlrtr. -r|II r?1 pregnanec. 3a!nr{. (o svetil[ii za6rleti sas.recrltsa pt inpf saEe(epr I sladkati.lig napredovatizade- saserotreE. 3a0a(a pf. 2. uniditi. zavzemati: lotiti-lo3arpYeti zastrupljen ^di tevati se desa -ce: pf. obseg. otrpel. utiSatiutilavati zamisliti sezamisljati se pf s€iryte. biti pe 3alTpe d4r gr. zasu. !ar^ce.3auertepeH adi sladkan.3alrm(|r I pl med.3atrteMgrl|. otrpgininiti. inpl ostareti. pregnati.vitevati u. za. zamreti.sarpUIIa'J ad. impf rref imetati: zabudati-butati (veter) saxpatts. troriti SDflnStVO SArOqCttuK.{rura.tac ad. 3^*ryry!. hoditi v Solozaae:arpeawa pf . obvarovati. spoErr3arlrae.mra impf spoltovati.a pl impl ihtr izgnanec umolkniti.samotnost 3aop^tf. t odrevenelost I I I I I I I I I I T t I I . zasuti-za. klica.rapl zakotaliti deti. po. impf z. se uditi. osladizoacti pogosto se dogajati. luditi-se -ce: zakaditi se (ped) 3atEaxa pl zd(€ti bretiti. }a*Ura. nasititi-nasidevati . zatelebatl se Jappcra.oddaljen. toplo poslajati Jllr(rqct|l|e n pregnanstvo.'ce: njati hoditi v Solo. saSyuyna pf. iztre. ntatl c'veten 3aqyA. t i /cr. oddaljenost.

ilfif[ prihranitip rihranj evati. 36orar!tsa (ce) pl.. OSUPmII -Cea 36p^oxr pl tam z. lam oPravuatr govorJenJe. stavba f . -TliIA Adi \lafrto' sten. Ponorctr. zmesan 36p(aEocr f zmedenost. spalatr 3rMe.-pf sflenrE. oddaljen. 3nolreu.tlrl povcdirti-p()vcdcvrl i zropa ail. -zgoditi se. slo'e]o rroaopu I do konca povcOaU. povrsen Jropetflrl pl greti..a pl.. MeHe Ms ce 3oll o je zadela nesreda me 36'8ie't adi strnjen. zgosden e6ueuocr f strnjeuost. 3t aEHqK. zbegall se. $acrnlBa lt. Tre!ed 3f eAa ce. 5e. v zadrcgo_ sPravlu.UIl fi t ^-^. 3r^ea!tsa ce pt itnpl spogledati se-spoglede vatl se arao6 m sklep. ogreti se. od zgr)lt. postaviti se. 2. megafon 3Dllrrocr t ZVOCnOST sra4'r ce pf zagnusiti. -qlra adj zroi. s6optr[Ba Pf. komPakten. . tB['rd Pf zveneti 3B!|fuuK. naguban. spoJr -sKepatr. fam oolavllanle s6opue'n din od 36oP beseotca r6parttrwr (ce) Pt Pobratiti ( se) 36pAeq.klepetav s6opasBocr I zgovolnost' go_ stobesednost 36op$e.pogoooa j 3roBopeE. 36!ryBa pf. t gornja Zenska obleka JroptrEra t por.6u!.. obogatetrbogaotl se. trgatt (v kolenu) gauvMoan Pl zasumeti. &a6aPYBa ce Pt. 3ropa-3ropa f(). stajati.) izpolniti se. 36a6apeH 36wer adi zbegan. lig modno -ce: se razburiti sroplnrK. 36op!tsaEe -. impl pr> grabiti. komprimiranje. soPihati. sl(} vo.os. 3arrreA!3a Pf. pristu" diti se 3ra3II pl poteptati ara:fie.6na ad1 sklepen ar^o6u. . 36^r|}I(!!a (ce) . 3ro^cMy$t lrl.T t t I t t t I 3aruTeAr{ l3tt I-Cn 36paor ! 36pqKa t39 3rpaAa t I I I I I 3aurreA[. oogajztnle 36r|A{e ce. povrh.a impf sopsti. 36upa pL imql zbrati' zbirati. zgubati. 36yTana V I'qa odrodna ulica 3aaHadi poklican. rropa lla ce.-ilresniditi se-izpolnjevati se.-. npf zbegati-begati 36V'''^vB adi ki se hitro zmede $grav adj zavrZen. Povzematt -besedo.pHa44i gornji. -ce: v zadrcgopriti 36p. 3ro^eMu. zmedkan. gostc beseden. poklic. poklicu. 'grr tn tehfl zvoanik. razposajcn..'rlina 3rpa6t. posvetovatise. imPI spregovoriti. 36epd. puhati !6n!. rLrlrlll.-Arraarrl lr(l(.zaienjati govoriti 36opYsa impf govoriti.3r^o6Ys'a . (oIuTO-3arUTO sA tTO CQnt za smeino nizko ceno JarufpeKa. impl (samo 3. priiclcrr (f!r vek) BroA pJ l^lcti. odroden. zmcslr se. in_pf obogatiti se. obramben. -4n-sropF a m. . 3rpa6!Ta pl. nujli.esti. inpJ zbliZati lse)'zbli' icvati (sc) c6orarn ice). 3rasrrlra pl.t?. impf 'favrs. poslanstvo 3BareAeH.miriti sprte 3noBop fi sloga. pomiriti se 3r9Bopuocr I sloga. impl zateti zbadati. Saurnra t varstvo. -rE m-SB I po'Juqa vabljenec-povabljenka . 36a6ap{ (ce) 36p. lig loditev 36ot\M adv zbogoD. zmeSanost 36p^xBu pl ponodti. Ira celo 3fopa za namedck. godck. skuPen.. varstven saruruTn.dogodiv$tirrl 3!oAeu.|x. naleteti. lig zmeden. Dogaren 36orgDa ce lrJpl recl (omu zb6gom (ob 3lovesu). osupiti. 3DaEe 11Uraonl nazrv v sluzbi. i. {Br /rr ZVOk 3D!qeH.1te ce pf dogoditi se. zascllJ obramba 3aruftireH.t zgoraj.. unlcrll pogoditi se.e tr poslovitev. gl. s6F.s:6^pel{ adi zgubanden r6a6apu ce. . zagnusiti se s6op ecr adi zgovoren. jnla ad. -AHa @di strm r6pK s adi zmeden. -qlr. starati se r6epe. zmedenost 36!rnr. zgib amo6eu. pohoditi-stopati.itrlpt . Po sloviti se 36orFaH. zapoditi koga. njl. (rulktt) tlo. 3aDrTpeKlEa. oese' dcsovoriti. hoditi po 3tdct e. -. Polzetr. braniti Ker.soglasnost. zasdititi"varovati.a ce impl dogajati 5e i6nBar6e & 1. vabljen 3Bar{fr<. cu !o YMor! pamel v glavo! 'J6ec''. zmedkati. slornost sroAa I udobnosl. vrh. guli. kompaktnost 36'gp tn fiLt vsota. -pHa ad. rce: orIl. pognati. povrsrnsfr. Postagubast Po' rati se-zgrbaneen. besediti. i?npf !gasniti-ugaiati 3taETyD.aF\tsa ce Pl. sopihanje. lcp. razuzdan . pogreti. sestevek 36xpcrr. 3.e}J. zbe.{xpf-zmelkati. zagrabitignati.ii.|l. stiskanje. \tall vrsno . zgosdenost. poditi.i<aE adj zguban. lig zdrosro''apa impf pogajati se. zbiir6^n)l<rt (cc).l'la adj \elelenl 3Bare Ha OopMa velelna oblika (gatu) 3D$<. grabiti 3raaEKaI sklep Ozate. impf stopiti na. zaSelcs:reti (liafje) rc.t<a pl naSubati. uresnidevati se r6.j. pf. 3atuT[tYDa pL tmpl zavarovati.I]. zgrabiti-grabiti 3rpaAa Poslopje. Sporazumetl Sc. oogovor.ar adi preSeren. zmeden 36lseaocr I zbeganost. lni mercn. razcn tcga. gl. ca 3eAe s66rym poslovl se je 36op n beseda 36opa!*' ce imPI irnPers slabo postati (v Zelodcu). impl zgrbaniiti se.

ig prapozrllven.veleposestniski 3Jana^o a-sjanao. be3eMJonoceA t.e osupiti skriiti iriqlr pl skrditi. . preeeuJurure n zernljiide zlvllau zlmo 3eyjoB^aAele4 -L ti m zemlli3. Drsren dolnii del tenske obleke. . jama aEMoplnDosr-3rMopsrlraBocr f 3eMJapD{a I zemliarina. eD. ne3rpaAaune n a!. zelenilo. geomeler s^o n zfo. odloliti se. zaprt. .o Zeleti barve.l. sitnost.tt$ nx ziseMjoAeaerl .zxedjatit |ig fam se se-Daidasiti opraviti kaj tezavnega . 3rycHlBa(ce) d. nadlezen ae^emKaa adi zelenkast 3AoAeDnocr f dolgoiasnost. taru impf zlatiti. ki ga nckc delclc raoo zebe remJama I zemljanka.rxa Zl i. ru rojak v en.{!rn.siu. 3AOnJrrrK.nja rr zdruZenje. zveza MV ce . ze. odpreti usta Ski posestnik. -I!ma ddi tozimski Sden. Let\in znanja nesreao. m-3^oK!*r qa t zapravljivec. tr pita ?. zdravt 2.ir. 3AOAeAa Mrl Ce reaj! z Spinaia (maslena) pf.rRa rojakinja minila ali iele pride) I 3eMjrefes. zppytxysa pf. -r|Jaz poslopje. hudobija 3eMjotroceNmr. se h komu stisniti drustvo. J. -r+r 3cMjarr-3cMjerr trdi lonten. 3ao_ro6qocr I zloveilnost. modan. spodljati. sc.-. 2. sAlttqra pL ltrlpI (sc) zdriati. zet.. -rtu n kdor nare'r m l. . -q{ fl klet 3lorlacext. nesreda. pozladevapolJeoerslvo ti.fr|Ir ce. zemljiska poda sest r^o6a I zloba. 4.b.Bm od 3fpaaa poSkodovan vellKoposlopJe .aB adj l. impt dihati (ce) impl zelenet\ seAeHee s4loarre z dihanje se^ew pl zeleniti. sApy*renne.E.to jina 3AIr. 3eMJaK.tutepf zini-t-i.'pitost 3crrl|rlaI zenica. deiela.-adj zadrian. pundica 3Aoro6HrK.j deZelni. . ozL 3ao!. impl impe6 navelital 3er. neizkuSen 3N. barvati oddahniti si se e& o tr zelenje. dazmrzlrvost ved od zemlje 3r{!ocKa adv to zimo (ki ie 3eMJa.tl ad. odreveniti. sKrKntuse 3ArpDqpl otrditi.qa m zlob!'eZ.^Ea adj dolnji. 6Ha adi zloben. :l: porofid se. . -.BEa adi dolgoiasAoAeEeH.3AerryBa aejnornja adj indecl olftto tidevati v kupe (seno) zelen dih. flrC hudid . . zelnata glava.pna adj slabomo nameren I I I I I I I T I I I T t I . veleposestnik 3!ae |fipl zrlatl seMjoD^aAeacKs zemljiskc ddj sia[a impf zijati posestniSki. -rtxt tn zlomi$lMrt]tlra€rfMHtrqa t ozimnica.Etrrt. stav' 3Alrnr Ce. zazijati seY 3eMjoAe^crDo r? kmetijstvo. kupiti. cel. zeleno Pog*nue pf dihliti. ba. zlG slutnost trpcti Skodo Jrr^ls J arh za\ist t^oKy*rflK.r+I m€AO E qa f 3eMeH.mcaeH adi zlomiseln utcll 3aoMuc enrlx. dihanje. galsllla ce pl. hlusl(! posestnlK doben 3alrjoca ce Zl postati prstdne 3^6s impl hud. -. pokra' Zensko kri. pod neCim. gAlrxa{.pl s€srrtl se. nadleinost lie Dlesasta slava 3AOAee Mg Oe. pl. zlovestDik 3'nl0n m :am lkoda. mcljski zimovaliide :teMjatrllr. spedati oae. zadah r4p z se^er| a. 4. otrPiipsq mocJo !ten. -ann m prebivalec 3Enlop. razvprt skr 3aor acnocr I raz \. se. gl. grpaAa irnpl spajdatiti se. pokrajingra. 3rpatrEt p/ zagraoru z vso 3ADaD(>XrlBO 11DOZoraV adi tog. 5. hudo. pridelali nJl . i mpI zgostiti (se)-zgoseevati 3Alrxa{ocr f zdrznost .nkrgo pridelkoe za tH..agII poljedelec laro 3eujoae^cxtr adl kmetijski.adj zmtzljlt.s4pieaoci I togost. 6.csa adi na slabem 3cll'cr. 2. tt2 nerooen tulgf azanJe 3rpdrlBal6e 3rpl. otrdel. m cekar od spodaj 3€Me pt l. bled v obraz 3Ao6r|rtr(. impl posrecllose mu Je 3AaAe zdrutiti-zdrutevati sta@e. zlatiti se.imqels tpByxrt. ds ouaMepen.ryr m zemljisAo6eu. vzeti.Mua adj zi'l]rski. -rctua adj zemlji3{MoEeH. razumen.zelilti {rf sem se-dolsodasime 3euu impf jetuati .A8Ae ce It. 3Aprru. zeleno (nezrelo) sadje sen: siten. selnik. izguba tnlorn pf tan biti na Skodi. adi skrdetr srpqeH ti. uskoditi se -ce: rezetlttani zorzen iryct|c (ce).3sMoBrrETe n prezimovalilde. zemliiski suM!tsa in pl prezimovati. .slab gospodaruiMoDo adr to zimo sraoa gospoctlnJa auM.a ade pozimi r|rMcft. otrdelost.Nr s1o^a ade doli. zadr'ati srilanu ce Pl Prihuliti se. se. tlq nerodnost sestrse.JKaI zelie. odpe" 3Aoaeg. -MHa adi zemeljski. zadihati. 3Jame pl zag)edati.dj zelen. aei{a f zemlja. zlato siseMJoMep ft tehn zeml:emejati -ce: rec.grpaAl|r[Te 140 seMJaK sCMhrr 141 3AOI|AMEDEll krepak.n potres dobnet 3eM|{rK. rmpJ ae' gelrir m olivno olie 3AeHe. b]seMjorpec . selll6l.

roirulocr f lao("ropHxK. qPeoAHo 3HaMes_ qe prehodna zastavica znafien\t. fig zade' tek neaesal)ozltrvnega 3opHda I das pred zarjo 3Op.l/r/ 7. vedeti. I sBe3Aa adj ittdecl lam ^nja l.liolnMepllosr t42 3!?aa sBe3Aa t4l srrAatI>e tAotruMepnocr f slabonarner' tlOSI jen t tttttsa.'r'cll. poztoavanJe. skupno podlago DreceiSen.uo adj zloraben $Mcx-!MeJ. -4'r m k^Eie g ez' do stJLaeim?f znati. morilec-dotinnu I k . i. zobalnica.. nlKar sBoHerl. vednost. 3r{aqtlTe^eF. rozljanje ssexorm itnpf tvenketati. ptasno se ozlratl uepnarmr<.adi Skodozel jnost Skodozel r.rbynorpe6.dozorevanJe '' sDcna. 3vl.krivica riaiu(rD ar rrtl rrasilneZ stla sBrBaK. poznavalec '11 3rraMe zastaYa 't 3HaMeHare^ m mLt imenotra' lec. pl-dolge voluenc spodnle nlace svA. rrriscl. fig graditev or :ryp n. trg neresno surpr. drag. zverinski. zijari. dolga kada rMlrja I kada rMnJapEfK. 3qateH.I porsKalr demu skupni imenovalec. podasi krevsa.t. zvonjenjc sBoEap n zvonar.ua I svakinja. ZveDketatr sBeqKa irrpl tatl roiljati. Prcplch 3ourro drtv zakai 3paK. praporsdak. lan fig isoKa. sopr m_ I. 2. noa oltnT 3tIaMetIaTe. -JHa ^di znanje.mpf zazvenKelau-zvenKetatt sBeKor m Zvenket.i tx) dobno ien' lirlsk() IilIrl() l l v MOvA ..getati sBncHe pl zarezgetati sBucs!tsal6e a rezgct sDoHm pes.pf. I zob' nica. -TI{a ^di usleden: pomemben tualaluo ailv pomembno 3Haqer6e tt pomen. mil.sBeKtIlTa.i z\rczdnat sBezAecr adi zveT"dast saesAll4a-sBe3A[rlrl(ai d. 4F. imPl za' vreti-vreti 3or]! b rn arh ikonoPisec soi. torba z zob' -IlEil AdJ Znatel]' roi?ne. detu od s}raMe zastavica. nedlovelki sBepcrBo 11 zverstvo. -'dv'ra ft zid su4a impl zidati sr'Aar6e r zida']'je.l(sadcl)i 2. ta adj hud(oben). tam iivali hip fg. 3DecrLc zor'c. Pozrjan 3Haeri.un ttt arll rrirsilic. z.etn od sBe3\a z\tezdica ( tis k ) sBe3Aoqareq. znamKa 3rla. zverinstvo sBep'IrruEa f fatu zverinstvo sDelra GsDeqlta r.Furi r?t zvoncc saoltrr r:nrpl zvoniti sBoH za adl zvonek sEoH^reocr f zvonkost sBolto r?zvon.liC _ tlmctnost tlovcli. -un-eo6mua n.4m slran' respekt. podlaga.L i m rf zlorabiti-zlor abIj ati :r. zmalevsfl lMclvlreu. mozeva seropa I 1. -oBl| lfl zma] adi zmaJ' iMcjcKtf-3MeoDcKx sKr. morilka rlocroDrrrtqKnadi hudodelski l^ocro. sBepy!. TOa Ce 3IIae tO Se razume z a\. Poznati. -cllrl .rpr ra zverinjak sBep_rrmre z argm od sD'ep veuKa zver sBepxa f zverina. Poznau se.--q[.tr m zrTamenle' znal(.iubek. pomemonost 3sa. vp[vT)a oseDa sBepcKrr a/ri zverski. I otroSka ropotullrca sBe. Zvenke- : t I I dlin od zna\1(.. 'rut rrx dveleten oven ali kozlidek sBrcKa I dveletna ovca ali koza sB cKa hnpf rez.dozorevatl. roillarr sBep fti zver. slab 3o.Mope. veldak. zv(. lig vodnik voditelj. guganje.rryt m arll astrolog saer<nx zven. sevatr 3pcc i. l l l (' l l l l al .ric. zmaiink rMHecaadi kadast tvruwr adj kalji n den od 3M{ja ka'lwtr*te aica tMru rre z atgm od zuuja velika. . zar:a'.M impl zveneti. livar.. simpati. cBeAe. -qrr n _3^(rcTopHll' -zloainec. ni natr sensaro /l lanr kdor se med hojo ziba.roinorire6n.lrr|rr znalec.. -. cE inpers -ce: 3Hae znano Je.fl in pl pomeniti . 3saMenne'. lrg pocasne seHsaEe n majanje.crBo n hudodelstvo r^ovnoiDe6a zloraba t r. -ItJa n predznak. ilrovnorlte6lla t. znamcnle 3rraMemle 1.-II'| ni Tarck tpauu im pl izraicvati.esAa zvezda.lej ga huorcKa(navlnanca): sBep!. tibati. sS sE. sosupapf.r l l . -Argr n1-3Mejqe n 3HaMerroceq..?t zastavnik.li f.n par volov za oranle se]lr'le impl zebsti.i 1. 3Haer6e tt Pomavanle 3HaK. . zvonec sBoErecr 4di zvonast seBrap . oves 3ia6aimpl zobat\ so6He ri pozobati :o6rui.Pomemben ro'6 f b6t zdb. ce impf buljiti. ivenket sBeKue.tu. cen sB'es$e'{ad.lre[. oB . zmrzovati sewerce rz zmrzovanie seHsa-iftipl majati.

qr rrAar oA rpaA prihajajo (vradajo se) iz n6priK.rl|r I predstojnica u corli in. vodo.]'iO COnl Ceprav.. ga nov6aBa riAqr.r nr idol..lig g. Sent.ra za lipso prifiod. kres uAeE.. lentjanzeYo. potw'Ie kukati. Hrpoopel. rttv m maJrnr^ecr adj iglast. tig butec mesta oomov \6pn\*M fi svilena nit . ozirati se sUM impf zl'ol]. -qu n batren vrd za kavo.iti slEqa I mavrica: bot Prava rdeda jagoda 5!r rB 4dl zvonek slII rrBocT zvonkost f slpeEe r?zijanje sypr irnd buljiti.I|36era d pobegniti.qap saAap fl zid_ar. malik I|f eH alj iglin rAo^onor< or I(. zl(l -kukati. vradati se sl.{Ka Sivanka.r(a / iglica leko). iglica. qahaiati domov. -!'ra aAl SretrsKl .^eAL m ideal HDanAeE m Draznik Janeza rAeen.4'ueacrn adi igumanski 9 -pomenom: prirrAe impl prihajati. tn reI[parltrta t igralka.t^a f iela. Dravostavnega svojilnim Taa. pf vse po rrsti po lenkost ljubiti. tlr^a rr. ozreti se lU sYptr 9E'/EJI!. pt I.Eloaer'3&l sloear I I I t I I I I I I I I I I nrpa I igra.raditelj auAapcKlr 4d.teraqnost ka pledvka.pryr n plesalec v '[adax. zijati E6€rax nw ur!'Met{rja. utekcl man l0 ltak€aloffko.sll. pnnoo janiev_ski xAEda I prihodDost.w6eraa adj ki je pobegnil. Po kukavati. Bo natrBepl. oasFavno domov. s iKa impf moleti snpKa t razpoka. resiti se. pletica slo. reSiLi. Strleti. plesalka Sitelj malrpa. KOri nlen oce -ce: A.Jsa ddj ide-jen. tmn lgmu. tE-drflrte 4 avPm \ellK. .rKa I igraCa.uAeEe fl pnnajanje.ples. . rlrla uurja.. mrl|qe n-m ll. utedi ||rYM!H m YOSEVnega Samoslana.Ara {_d. dc€: Plesa'lrP ti lfipa [rure n igriSJe rtrpaEKa t ples. plesni ven- .{. ponositi (obIlrae.. .pnlo(rnll EBarrAeHcKtradj kresni.t zloarsKr ssaalrcitso z zldarslvo.rgu.. otopiti (not) Dravlrl m6a f klet uz6uiex adj relen.e izpoljubljati rl36aea pl okopati kolu predstojnik Pra. odretiti urpaq ra igralec. fiaes. odreSen Efia&tr. odresiti. plesalec se -dd: E6aB{reA{95aaruK. igrlilast kovalec rl3a6n I oguliti. inpf gledati na. Krstnika.a J rver runa v orihodnie. tudi samosrana 4 pt'on v peKoBreKer sem jr. cerucu. aek II. Sala. gprarja pI pogleoatr na. ry.

dar adi pomemben. opravljati rBracHe pf ugasniti nsma$re f sestradati se. to8otcn. dobiti:4. U:tDleKlBa 147 uSArrrsc pf.Itrl od glave do peu Taa ru I izloaiti-izbdcvrl a3r^eAa AeqaTaona Je zre.jr: }I T CAA OA IAABA AO ITCTI UI u3Aarox.t i rk. tz izvidnik.q[. u:tArrBa pl.prla ACll rzVter\ / 4sBOpHOCr Uvrrnosl r|r3Bprlll|. obregniti se t:6psaa adj prezgoden. spoditi B6It4?Du.dRnf?.-psa adj volilen rl3bopflocr f volilnost w6oreas adi oslabel. 2. DOKlICatr ncinrurui ce pl spatiti se ke mu. impf L l. vzdihniti-izdihovntl. dila otroke uieti a*l^eAa impl dozdevali se. jatetj it. izbor r€6olreH. nstpatlf''a Pf. povzdrgovatl strastnouuolu 10' . -Afia adl. tezave mec. an6rc5g1sa pf. r pr rr rt:ttoBop m zgovarJava.ra-rBAeAKapl fu. \a- pL impf izvledi-izvladiti nsRoA tu iz'vleiek. Jtg clogorett.36. zbledeti l|36ep6arlr pI lam umaz^ti. 4. DrisluZiti II. Koj rpem 6apa.1u... zrediti. zaloziti-izditiati. -rlu-I{JAaltr1|tttr / krl izdajalec-izda. rzgo_ viti ias vor r$ArrB rfi dih.te't adi izumetnilen a3aeltlralrel|ocr I izumetnidenost u:reumr ce pf izuriti se uirE[Ba ce impl zvi:ati se.g uniditi pl priti. razjasniti. obriti.iuB adj izvedljiv uero4arcocr f izvedljivost l|3BoJlTa pl izbojevati r4fBorrpeAeH. odpustiti (iz sluzbe. pL. . lBaeceH. t$AaDaqKa adj zaloinitki.u3AeM[e pf z k)tlll.. izdih. odkriti se. fam My v3BaNaja saAYIrJa dati sedmino [3BaAoK. rrs$ rfry$ pl. PriPe. znn" muk melut den od ljubezenskih usropu pf pokuriti. -ar rr porodilo.6palrrl\a f izvol jenec-izvoljenka rr36per[le c.3. obnoferat BsB. rI3BmyDa (ce) (se)pf. s()Dinl vznod !|3r!rltKa pf vse po vrsti (]l).ll tt3aare]tcrao. itnPl sezidati. upanje r€raeaa pl 1. tbirek dobi tna6Bcjr!. tfipuw.rr. E apflvBa. ro wrPa4t. iflpI vzdigniti. impf opralititi opraviaevati(se) usB''!ju.rr. 1. 6. nagle Jeze rt3raAn.36. 7nlo. -un rt lr(htlcl premeril ga je s Pogledom r!3Aaor|. vzpenjati vzklik. voliti. pripeljati.postaviti. impl pobeleti. ri3AaJHnI(. izpuliti. neKl. t. rx|rrmHlqa tfi. 2. Ja oprosdenje n3Brtrnl (ce).e I.-aJu rr lzrlrr. dajateljski n3AaAe. gram kJi. lzvlr.Ltfire. \'r. pregnanKa rl3Aerrry6r pf izgubiti. izvledek riBaja pl sklesati rr3Ba I(a pl umazati n3se!.r6p3a8ocrf prenagljenost pf . oolowD€rD. zladniti se rBraaaHer adi sestradan EtraaAnerlocr f sestradanost rJraeA n pogled. fig iz:Inv. 5.e'Jilra. leu wt$aBa'{ ftL zaloinik. vrr .rlxr.8 setagati rB6AeAHee. ven ncsti. niSko podjcl. van.eu ad.J lr'. . impt zbledeti-ztlede'rali rrfi^'IK.e pf odpeliati. sklep ursoA. ttttpl t/dati.caj pt zaklicati. premeriti z oimi.. privreti na 'd36'. prebiralec E36npa{ r cdj volivski t'.tct. []. izhlapeti m.lrs!'ldttrwa pl.va\nt.?graditi. vzdill rarop rz huda vrodila. pregnanec-izgnan_ lig otesati. rninflll. [3BaA!tsa pf. usBOpeH.rtAtBHe. nat od. ustvariti-zidati./. izbriti. /. impJ 'd. ki fig lom ljubezen.ateti. nrlijcrsvsa pl izposl(.e izbluhniti dan: LB6tIpa. prezraditi. intPJ vzdigniti. popeljati.vxll. ifipl razbistriti. powdigniri-vzdiSounlclrr. l.tIlpl rzpolmtr. izbira.-ogorelt. zirkrtlirII sen. izdrpan t fio.defire. r€6parnft. ljubezenske vzdihovati v. r. visoko se -ce: dvigniti-dvigati. \6e Wa pl.j ponosen. .f zadretl se. ifil. zavpiti. I riiAe. re- loviti lf. ogled-qr-t tn klic.ce ul ponoreti.. iz(lir. grdo pogledati nsDruetrre. naia Ha '€6uporor kdbr dolgo izbira. preoratr r|36ttparea m volivec t.cli iz. slab. razgled.bistriti. vzgojiti.If€ pt oveneti.llnll.volivec. t]. olikati loH{ ka. Pozga.ti' r'F. prenagljen u. ltlr' Aalrcrao B3Aa^eqBcc t)/ (xl(hrlllll rt.36''rpas m 1.t:rrpeB-r$rpejco4e rr. 2. r|lABoJvDq . dobiti uarHaEuq . izgnanec. opravltl-rzpolnlevati.star r€aeEraj. razjasDjevati pt E.s. odstranltl sc ne4gnnc.f*n" tl3rEK. -rryrft idiv (dustva) rB6op rn volitev. '.soerldwa se izogniti se-izogibati t''r6€^ee.Iga-tte. ustvariati narpalyiaq m graditelj t. -g{ m izqisek. rzreqen a:tBoHlreA|rocr I urectnost lfrBop l'. pc slau pnsmoJen nJ6\B^t B adj lig -eksploziven. izbirdnez. {H:t 4d.{36erl|e 146 EIDIITIIIi trirB eqe ItI:lDAeq€. izvesti -.irl rr3AalcrDorr izdll. 2. lole). lr I zdeti se skrbeti.rgpeR adi zggrel.-odnesti. dvigniti-vzdigovali. dvigati. Oonlr Se 'Ce: m6pKa d odpoditi. izpisek. imlt izbirati. . graditi.t[Qol( izbirek.wofrcrpvr6 pf . ljubidihniti. '.Lt r opravidilo. zunanja podoba. r|3AaDa pl. 3.

impf rr|Hec€.Er^er!tsa pL impl itj.presenedati pf. tilav n3^eseH. rrNtna]|'[..rnnroKpil'a pf. rI3 erKu ce. vzdihliai naA a6eHadi izdolben . .PTY?a impf prena(ati.Malcrcp'ica pl lam izmoistrovati.t prerivljanje. unu se EsJaAocace fi najeziti se. n3E€repwaro H3M{a uKarull so ga unpf r?a\everrtt-rzlrev iati -pl. zamenja. EEeclra In mlmo.izpostaviii.ec^Eu adi ie5d.yTL ce pl oguliri se. impl niti. -qn rz Preseiek. 2. -tija pojasnilo v3lacrat. Enenaavra 'nsn'''' tf. impl wwme. izhod. omagati. znesti. i mpf -E'€Iliasu.3n4l4g. ob- razstaviti. orDltatr lqlAe.cFy&a pf.pt tam prevarati. smetiSde opecr se.s'r. itniSl ji veoovatl vau trtrl(rc tn z-nesek. f nezvestni k-nezvesinica pf yrntli. znesti qse{e pl pojesti ra3E.qan ce. iz.. ''a. uKana [gMaueE. BuoplBa (ce) Eo6z lBa irnpl imeti desa v |'t irrl utruditi (se)-utruobiliu. zafiterzrnAKNIfl SE niati-spreminjati. .EisanalrE ce-pl l1S opariti se. poscati lBMplg I pomakniti. ogoreu . impf nrny4lpa*e z izsiljevanje zmoclu (s€. raztasatec natredrtl u3MiMa f preyara.zdih.4pl vzdrzati. ww'I. premestiti. impf poJasnru-poJasnJevatr tts af. -3rra adj izhoden. ukaniti.i'ts. ra rr3MeTKa KOHII'Ue Zme- t I t I I I I I I I I I I sal je raaune rtrMem!. titu{tc[ vla ol " ittpf posilitiposiljeiati r|3Racn^vBatf.:.orra ce-!f poteliti ieljo ueuetiapxa f laft slur^bnica. slepiti. oprati. preDrtek ant m idoiba ''ato4 [3aox(6a I razstava u3rrox6en adi razstaven uS ort\. rBieqtErya I izmillj otina tig povedati-nositi.pa pt.l'..e [:meBe.qn r|3Mal|ttnua. tmpf ratrEl se-rzurJaU se. cg pl. oqvecen rI3 gryocr / nepotrebnost. varljiv. impl pn6-pr1+l.auaw'. pt. !r3EyA!Bar.loititi'se z oelom. napor.. imol '/€. trud ruMoqa tl pomoditi. zvit roden.ou.E{'''Ra 148 rl3Maq!tsatrKa t|:tMc||tl r49 It3ArEtr(af r. vzlratatr prihajati sB adi trpeten.rpe'i lokav. mrmtr ven nesti. gl. po Dranju pooreptuca lstraslAtr ce pl Daauditi se EMe&apcK{. m4agatr pf prevarati. u3S.qx ft DOZerun E. rB.. menJatr.pn. t. rBueaepa I nezvestoba poq_reprusKt n3EeBepHltK.ltrHa adi nepotfeoen. ||3. podrepnik l'arMekap'' impt fam sluiiti.otrrpy .rr ce.tro''du'a 31. obilici jnti (se) n3o6f.ret(vBa cc t'l_ irnpf. razid Ziti-razstavljati. nastati-izhaiati. .UBa pl zahtevatj adi izveden. ft izsiljevalec I|$ropn (ce). impf lzsulu-zsrtrevatr rfrMoKprf. utruditi se z delom usEacnu.IF{SHeAeDl|SUa n. rurajaAlEa pl in nrruegansocr f iivost tmpf naiesti (se).o.ryutpyEa .-qtr-Erccr|E(. premrzniti r|3MeH^la sDremediiv adi -spremeril r!3l|aJale. prinesti. izDeIl za Kosa '.iztrebek. . rr3Mer uslugo napraviti. mtsllxt norere pl p6mesti lt3HaoAu ce d nahoditi se t3Mernurre n f. lig izviti se. rr:It Mp3Ee lenunantl ns^$ tn. plafitati .uan'rll. vriek.l|3A aoeHocrI izdolbenost lda. ogouulau toldalr!tsaq{a f f am muka .a prevarati.ce.!^a(\t.Aaree ogoliufati prelisiditi. npaall (se.. Df. znasati. oozatl impf presenetiti.iesle. jaizpo3tavl pf zgraditi ''3s'i'Aa irn E3. izvrtek rBuekap nr fatu sluZabnjki laz prisklednik.aq r??razstavljalec.ce pt natrpeti se. nalnrcvantr-fam se r|3jaqrewe.opesati *lp-.lew pl ozdraviti. placatr z gavo xsMerKapl zaplesti. iznasati.qpx.adj hlapdevski. zilanoolscen vost ns.''8Eu(uB& pf. -rrt m iurctek. skrpf iznajti.isltfizmiSlj. sDreten. umiti.. lig pripc tzm. naleZati se-loleZaviti.i^a6yaapf . -ce: ozcravetr zlvlJatr w^ewo. alimentacrra vs{Urs ce-pt izZiveti se.tii r|3qaEarl| . pr€.ndra adi goljufiv l'J. premak- namucltl se rrsna?ra ce pf fam \adelati se. splavek.iti-varati. . izlzoolDsll-colbstr Ero6rqal| ce I [3AIro6E ce pl iig u. mojstrsko (zvito) slepilo. /n slepar tBnafia. a3Mp3Nrlra pl.. najti. u_kaniti. . rr3. n3.ti.!a ot. r4rr./l[Itror(.r3Mlr3He.e n posilstvo uirracTotl ce rf nastati se nlaDcevatr nena. aio6[salvDa ce ntllcnr4 trwerrr1oa pf . izme6ek.j:ati iz navaoe . pnti. .imot prinalati. iz'a{pr< u3Alrxlrltsocr I tfpetnost.e. prenesti. inpl lr3ApAopr pl izZlabudrati.aal'.vsota rl:rMrlrap. oqvecnost rGl.'. ef Wa pf izljubkovati. '.. sprcmcntu.a lzenacrtl-lzenacevati rrteAEK.. za'l]ot. nasititi xlMer n fam utluga.e'cr. E. B:tMucrul'n3Mrrc r. imDl n. (pucar. pl ogoliti se w!Ag'. po rl3HegaAu. adi ozdravliiv n3Apxllarle n preiivlianie rr3^|fietl adi ponosen mDlu se t|]3:/rrrrueH. iftpf vatl zmrzniti. . pt.DoZre5en naxe4rnI I utejaii se r!3)xeru pl pozeniti xssen@e premrzniti.

:'" :: . r^litLl rrM[eprda. -wr I iluzija. n kolcanje nroa6orri I izdelava'. rme.ra-pacror. / i"ptiaiti. ''l(oP'e:IMA t hisni ikonostas (s svetniSkimi podobami okralena stena. p6ravnhti-zravnavati. invazijs r. gratn salJro' Esecfltrtrrja. razglasiti p.l. rl3llll'lBa pl. . B3peKaI rek.. impresija peKos rekel sem iim. lrspoaeEacll rzrojen..f pentlja. cesarswo R llrja. . impl nrpaMrn. ka.aii. -Hun n udelezenec Ilindcn$kc vstaje r^taAa / lisod: tisodica -.rMerrre^ z1 tuat ifirc't'o. imenski.variii. ska. po[. fig sloves.'rlspoauBa izclmrtlse' izpustili. nolluaKoD domada Zival wtany atLvdrugalc. rmelJe. n3pa3!tsa.1j' nizraldnje".rnanjihov ode pnplave nareolrr. r|3palory8? pl. rnwo3iiHeH.posestvo. spoclbrrda ni 3el ie. impl izrazitl (se)-iaazati 1 5 sj'. pokvarienost riran w*miw. imaginacija [HaeFfliJa. izsek "i. imPl -Jipillti. 'tdr I vdor..bJ'!.ll{ fl lmenJaK. Pravosl. opustiti-izpuldati. z..valec zalo weura f gram samostalnik mrlronlydarrocr I individualnost adv namred.. impl zrasti.LtoA6epe. rxuaM .rrpeve p/ izreli..tmp. dege' neracua izDriiati Dohuisati.{ r|JDaseH. velidasten ri ycrparyrja. 2. . brtr zabiti-pozabliaU.Tqa ddi mogo videz den..\:""iti' doba m tlraoHaprnlK.. lll||lx)vlrll fantazija.'-:.i-pt kolcati fzdclati. nomi. . (Dasita) gumbnica IllirdrAeg nl Elijevo.Tr|a-txttaE rB adi gl' @a3rrJa. I i-razreddeva ra zredai^3l. stalniski.":: . bogat nrsartA n invalid rsre. I|Menllaar imenovati rrMeHll:trle n imenovanje rrMerbaK. praznik sv.b... {Ha 4d1 ptemozen rtruortlocr I premoznost I| oBE]a t rlovlca. u:pra *VtPyel o.E€ . I|r|arer6e a trmoglavucnjc. izrastr.izrojenec . pokvarien iz. ItrtpoAeHocr izroditev.i. dela izdrpan. x^JaAoroAxrxelt.1 rorh. . -'d f domifljija. 5. rxrAEo. \adevek.. {fl t vtis.h3poAtrr izrodek. zttarl impf imeti (ttldi pomoz-'{I'ta glagol). invcntar.-AHaadj tisodi (del).rrqA4peKreH.. ttl. sverem1\riz. tmpl Po' "rott""l. reklo impl izretatrimpl zmalititl spaditi.-aHa adi posre.r. -urr t lt ltlrrt. gl. clnrgntrcrr. -lcl m lam s. v tisodih uaJaurja. .. t5l IIHAHpexI\etl I I I I I I I I I rt3o6rrzwr.. pl..0. slepilo.. farfl tnnogl vili. sarmo' 2. stalnik. pralza' '{i/rc'llo zlasti prav. rrMeHKa vloEa rarren4eu rn god rmleic z indeks.uz I imperij. posestvo. ponazoritev itovanje. impl rrpourrcap/ izbrskati."utlt^ pl. izbrati. izdelek h. t-rMaaojAeHo prl' uMrryac rr impulz. barva ravencxs cdi Eram l.''j wpiiue.* ir'). tatxo (svojilni po..rMoreHpremozen. ziti-maliditi. izrajati oiusdati t"*.. rmcriuor. pfl_ Inserrfdp nr f. $3o61rxq!Ta p/.premozenJe I|MoreH. risinawri pl. Elija (Ilija).. prerastl-rasrr. inventura 4.. [rialVsa (ce) p/ razveseliti urona f ikona. imek.rMarue AojAeEo pfl.j konci ien.Er I ilustracija.adj izdelar\i od r$lTptda f jutro adr Jutrt zlurral.n3pexy&a pl' tttlpJ paditi vsperev. utarr€ f. rrMor. .j . -nr I investicija.roa a/..) z n con i a li u ur(a.traet n fam trma. kljt|b(} valnost sel ie bil urraerq cc.Doravnavati?a:.I I I I I ri3o6/$rqlr ls0 I|]rJaAaroAlnllen n JaaapKa II JaAapKaI tiso{ak. zamuditi ne Driti.. rl3ynE.J. tisoaen u JaAnlq ddr na tisoae. gt.spnfl{Da popaden. izrek.'6YTpuEa ulpa6oreHocr/ izdelanost. seznam. nrlgra n indigo. prera3tati ":l'. oegene' Driienosl. imponirati vM pron kr^tka oblika za indir. izpriskoiiti'skakati na noge. Ilijevo.r.sprevreai. p@ nzorauet ad." #:: oiTffi:t*pu6oryu """ ^pt. roditi. r-in. siccr aMarre n imetje.erqYB t i .-revara. -ce: ob Pamet manikanie rBpa6SreH. 'rltr|a ddt trsoalctcn impf [MeHyBa." . rmprovlmen.staja makedolskega roda L avgusta lvuJ nlrlnaeHeq. inpf pie. rBoiraBa pl. muslimanski slavcc duhovnik nn-arol.:11. rcpasyDa (ce) pf.? imam. Ao6l4re Zivinde. ltpacrrgsa pf. tivina kljubovanje EuareH. impl r|Fpo. banke dinarjev vec za 1000 r JaAe{. I|MaI|qe /' gl. gt. li3wfia' Pl' tmpl birati si ''.zsoil6upa pf. y^t". ziavnati. -ryr m izrezek.aB[qa.rr .zbir'ati. cc nrrocrnr ltlp/ rnaannrawja.lepar utana i le n fam p.tr r . uMtron*pa impf zbujati spo. I|Mx]6a r l.ro.nndrlroBlrrtrpa pl.lrz' nsbcra.. larn Eod. -3Aa adj izrazen: izhA l0o<:'/ ( iazit r|rpa3n (ce). 3. 'to. -\z m zamuda. itnpf brez i.':Jr'' r.n"bniti"ttoc"i popadenost. tig nai.u||ra izrastek rr Nangipra (ce) pl zdelati (se) E:tD]es izfez m ncpe3ox. svetniika pe i'.faL+4n nalen . obiekt od Tne oni: I'M [MnpecnJa. na?editiizdelovatf (se ) .

-Er t obvestilo. rcMqoaar imtrt zasmc- "t#.i -EF. imnt [cftane.l"#: ""#ff#.*. ||e (ce_).l"..": Ecel(nlla (. Kovalnisodnik Prers lcMeEa. -*" cdi preiskova...e) pf.f sKusen. qrobz zameniati "#i^{4 ucrree.dijaiki 'ffiff. mrdes -fff*O rnrepgaqrda I internaciia rrrrenuaqronafi{iaM.gnt rz inkvizitor(tudi IfflartBa I pobuda. rrnpt usekniti (usekovati) se uceaeEnK. razcapati ce raztr{ati sc.izpovedovati.le. zadeIen.odl "fix". iro. *rY"*r*rff I i1ffii"gtt'-ot ^JJ."0"t3" HiYi. iDstiqkt EcrFr(/r m insfitut "u"n""' *SST"p rn nadzomik. Tl€.. izpovedati.iia ". ncKappa pL imol ( o) l( a r ati . 2.^!qo!r.'*"f ""f ffi#'iiiHlliii. inten TX. "ffi"oti'iHi. *"ttffi' '* adl ine"rten. -\y zcrr^tr ce.'"Uatrti1sami'.rlqKlrtrealle.TiHffiu{ti "ffi |'?.{rIA adl izkuseD. xcr. """u"tt Pl oPikatj' ""f3.Er intonaci in/ ia l|lrrpara I spletka.gx t t izjema PoKazati vrata ""ffiit'H#-tg'mg Ec e. adj indife_ Erepecen-..1't. in T"rH" presledek. -m!I okuiba. ncrawsa o"*" %fffi1"f3.ld":". n upravnik."?Ao. prasniti v smeh. intcr_ n zaletnica.eksperiment .##* *HHt%.a. . Bceqe. intrisa *fffi*j" navdih. DG *6ffi*"ir". inci.5a1lTl'iffui#r.tot(. impl totmaditi.a!. *ff#l* E. (ce) ErIeDc.""il I ucft]ffiuf. nneD[pcrtrpaar pf.iail$#1i.?f#:i{{ l. .-gt| rn preiskovalec. in I napetjava.h'u"*rtE"rd'l"T..Ec'!a.S.rd" ad.ar It i4r\ati lctrapra eE.r|ceqarpf izsekati: razsekati. rnrcHa48ja."dnffi"*kKiir. _cuaadt interesan- rru€c6mp n inkasant t. postridi. rti -To. "H_.AmR.n islam. zanimiv. [cxycrtso z izkulnja. ncKatl'!tsaitt.iz: ucroncu adj prvoten.ut€lka.Tvovra trcxat(G 153 IIctrepAaEl rrc'rat|r..izraziii._ce: izki_ "ltf*. prunaren acKptBeEocr I izkrivl ienost ncxagrz izpoved. (o. "ffiiH i"l#ff(trtorarIt t*d 'ff'{i#.){opati (se). imot t. ffi.* {n I namen.e.m* rn$opiraqzja.ctrpaat rmpl zanimati (je) ErrepMerto-r. imol lz(azati.tet**+ . i*Tfujril'. (niitapatl (u)mazati. premor. ifiD! zagnati (zaganjati). rDtormaciia rrpornJa I posmeh. nc9t Eptac 14 zool sevemi ielen mr!66Top rz inkubator lroeKr nt . -si^vr nt rnternacionalizem r&repryertrpa. . mohame-dan_ izledi. id_ reEu sezaletavatise tnrreadnt r?? razum. obrezaai ffinraa 'z m izJezek 'Ice.n izselienec rce.tul "*ff ncRyceE.'t:i.Tffiitrltrl "ffid zcryayt.grr "t'. intelekt Tru#f* empiriia: poskus. Doseben rorepecrpa (ce).os teti os tev ati ' 'tr pdpetljaj.rerruti'r m nagon. vca'iwa @ pf. eksperimentalen I I pojasniti.reerrrz adj izseljensli trce^esrErrBo l' izselienstvo "ffi""y izkihati. 3.a molan..arra cdj gg1gan.3ft :*i.f ol i_nl "{i.izvaliti ipi_ srvo i?r"l"g.mrreprudq. obldteti (oOtetavati) se rrcr. inicia_ W#. rzKazovati.. . iziava rc!P44' vcxPl6vta -tl. -t& . pove af :i"iis:o: I ffi'. inspi_r{Irll qnja I intuiciia I *#fffiJ". in"'S#mJ" tn instrument (tu. -rrcKax-Uld pt. inter. in_ rerpretjrati ^ intemat. se "qm. ucuear pt za norc tmeu. . ne.ff*t nctrepAarEt pl odpraviti koc . .'"' adicelosten.c.raA4DepeFres ren.qffi*"* -""" adjizktju_ razcapan trctrapra& pf l izkljudnost.' korist.i.3ff".inicialmezzo Yt46^ tEAycryI|Ja I industriia ff$.uJa z sku3niava rlc aM .5.1'.inffi. I "ffi. -c€! nasmelatl se sq|!aAu.zanimanje. m:xendp rz inZenir rn r mectigra.".

st. ce. raziskovalec ncnaara I izpladilo rncn^rdBa-. -!rHa 4d.gr nr postrzek_ zadnji otrok v zakoiru rlcrlTKaH 4d. potegniti na Oan. opusteti.l'B iflpf popravljati. hkratnost !. pl leti. bistroumen.q'lpa!. -!trra adj soznaden. l|ctofloplEa ce izkazati se. ncnpeBap!tsa pf.poiiljka pf. Dolomiti [ctro^3i.rc\pne pf izdrp ti (tu(ll /ir) r|cupncH. propactanje pf. (rh{ifL.rrz ad7 pusdavniSki I'cnocaH(ce) .zregnln se LrqeaJde pf impers ta misel pntl. odDravliati.''cnylxra spustiti-izpuldati. imfi nstopiti. shuj(ari [cxpaHa t prehrana ucqeAo( nx izccdck *rclteNoadv popolrx)mll . stran spraviti. popra'. izt@ '''c\o!'ap vor [cToEaPu.'pospravrar-pospravltatr trcqy/(a'{ adj lig prismojen. se ngronopn ce.f pretrganost nctrpct(a (ce) pf 1.JHaadi \ztraien ncrpajHocr I vztrajnos[ lrcTpe^ n pok.'l izpostiti (se) rrcrJore'Ia pf po vrsti pobiti [cnorrr (ce) pl spotiti (se) mc n lt xcnpaBa I listina.presegati [ctrperudrar adi ta vei kraiih pfetrgan uq{rel(aHatlosr . nahvaliti se qcrrycxerr opustosen. impf p$ makniti. . impl Hcflopaqa. 2.cfal{. inpf prekasati. (o)dediti. sporodati.spoVeoatl: rce: SDove(tatr se HcnoBeAHuK. ''caop^\. ItcTopFrap zgooovrnar xcroeeH. . izpoved trcrloDeAa pl izpovedati. pognati. i. splavati. odstraniti. lIc. r. pre- rcrpara I preiskava (sodna) tlcrpae pl vztrajati [crpaeH. ucrep!tsa pf..posiliati trc'nopeA'd postaviti v vrste. roaati. impl izgnati.t. ncupnrrocT / i/lt.tl natanacn.iznakiiii se-izmikati se t|ClrarFlrl Ce pf f41n otresti sc. enak. KaKo Ta ucTeKEa TaKBa pa6ora? kako ti ie prislo na misel kaj takega? ncrepa.mqrvR Dl. rzraDUanJe (ce) pl poscati (se) r|cnoMolra EcnopaKa izroditev. se./. kcratrlBal pf. /r8 resru se [cnoBeA f spoved. stopiti naprej-izstopatl Hc-rerap[ c€. izpustiti. gl.lzglnlotr ficqem. ldc'afire. xc!'Ilt!tsa pf. xcq€3rrYtroP/.. znebttl se rrcwrqt./ zmedkan I'cr!ur|. Hctrm!tsa Pl. imDf (po)aistiti. -Tpa adi 1.4 rrcqe3He.pf. odpraviti.2 Pu5damik ncnocwr. posiliati qcnpeEapu. izroaiti. pokvariti. 'rcronr KOmaJ I|ctorM (ce) pl raztopiti (se) (o maslu) Ecroru! ce impl zmotiti.l)rx. ce. impf izmazniti. zmoditi (se). impl pe spremiti..predaja. razisk(ov)ati . ucnpa(a pf. ponesnazluse pl |fcrloAB^eqe poddrtati r|cnoRPrttttPl vse po vrsti razbiti. 2. impf pisno dokazilo poudariti-poudarjati. impf iz. 'ce: umakniti se.izogibati se HcraKDaT pomemben..Ba impl izkoristiti. hlastnost flrap. f sporodilo. ucrta{qtr. impf trcrrHe. pokonaen pf zravnati.tct03Ha!IeH. odlikovati se. dokument./ lrP llnr t l rlcTop-Il(. strel ucTpecoK. impf uc'ry''Jlrn..-ryi A spovednik vcnoBprri pl izvledi. fig pohvaliti se. -q[l. gl. IIl ()l)lilrxr|'t tananost.pust postati -cei nctrYcT!tsar6er2 oPustosenje. sinonimen m \zhod. izrabliati rrcrrors!. vzhodeE pl. podizatl se trlalutr|a I naglica. odposlati-pospremliati. izgred.l|cnllra 154 I|CIAKHC ECTaKHVBat6e 155 Frap rlcfllr'Ia. rm pI tztovortttlztov af latr scroBpeMeq ddi sodasen. ucllofatllt ce n(. ucraBa pf. xcqenvDa cc . . istoveten.. [cToBapa.pfizplavati. hkraten ucrloBpeMeriogr I sodasnost.izkazovati se rcraKs!tsaBe fl pgudarjanje IlcTarlqeHadl prettnjen scraHqeEocT f prefi njenost tlcra'l tn izpad.dyB pf.znaodf vesti. -f||tl| tli lrt\tltelt. trl_ z-nesti se nad KOm. zasejati rcnocepe (ce) pf posrati (se). irnpels Ms ce ucn!'urru zareklo se mi je trcT 4dj isti.poprava f [clpaaHo 4dv pravilno ncnpaBHocTpravilnost I [c[PasHer Ldi lzpraznierl qcnpar[. izrabiti-izkoriSdati. izogniti se-umikati. opu^di stel.tzprhalt st jezo xcFur. pohujsati se. -!tsa. arh lele. ttctroc1E 'qlr . lzDtlall trcr{MapH pl osteti ncT[rra I resnica. posusiti (se).Er^at inpl hiteti. prehiteti-prehitevati./ rzglntt|. ravnokar. napad. rrcen wra. ' ohladiti ''. rzslop Hcrarrr.praadi vilen.aaposlati-izsporoditi. izbiti-izganjaIr. dce: trcnp. Eg. opusdati.larnxrr r. qqmrllarle . ittpl postaviri se (pred KOmlposlavllaU se ircroprja I zgodovina . !Ce: SpIavlU Se na KOSa rrcrIoiarrr ce pl izpriditi se. .c'IwryBa sb se-ohlaiati ncfiqrtr ce pl poaasi se spedi m iztovarjanje. razloi-iti ad. pust Bcrrllcrtr pf opustositi. trt zvrstiti uclocee pf posejati. . na las podoben ucraBH.BaEe n izkoriSt-anje.rr viti hcnpaBKa popravek. zfavnavatl ricnpaDeH popravljen. impt l.pras(ev)ati. resnidnost. fl rzprasevanle. razlsKovant e ftctrIrrlTatr'rz izpragevalec. BlrcTarra pt. zavaliti se. 'jcror( ucroAKltsa pl tolmatiti.

Taa: ja BuAoB vloel sem ro la-ta conj lam alLali. Dozemhi- . arh st:rup. . 3. -EHa. gl. iznajdljivl. m fam znak. 3. jed (opravito). nuvost: 3. rVIIIHA J Jaraea.".llsJaK m tam tek. larVaecr adi jedrtjast JaryptrAa I pozno zeleno groz- Ja* taloru tn l. laaa. iznaidliirrreH."lWt"it{*iii$f ..-Ga r2 jagnje JarFelrgea dem hip iasenic Janreutrn adj janjtji - JaniA8. -AHa adi osliikov JarEe. JaraeEe. premosast I I ja6o. javen. Drebri. odzvati se Jarnc. Adamovo jabolko. skomine ''''ItaR Jo 157 Jalaq<a j la . 'ce: oglasiti se. 2.3.are.il: r impf iae.Jar et6a n leriavica JarlepoA tz kem ocliid JaraepqAeE.glr I I t?. nrpocr.u<ifra'i Doliaulana 'T.jahad jaBan<rradi jezden. ias I I I I I Ja6at4da. pokazati se.2. teZAua. jardica I I Ja6. jabo-tko. -qn rz ogebica. Ertrrcq. nemarSdina. 2.i premogov. JarleqapKa n.Jarorna I iasoda tary^a I zool iefurti. r. . (n. sploh Jen lxrr. zvit. Jamyra pt. Jeo.arh dat(il ol Jar er6e. oglje '?..-Apa adi velik. jedilo. JaAeEe JaAap..n2niti.l. 3. oglaijeva leha Jarletrapuru(. sDreten. Sestr vrat na laDop n bot ja'ro\ JarpnJa.I.Brperyrni prekanjeKretnJa nec.. Jaoar pf r] . TJ "" tar'd I JTffii" . debel Ja4gr rz l poi. hraDa. bistroumnost. z. (in ne Ia(o oatJe. gl. ieza. tiran ja4aga.2.mra n dem jabolJa6o qecr adj jaboltast cell jaEa|trqa I jeza.-. l(opa jar euapcK{ adj oglarski lar e\oB ad. EEaIrqr. Iaroglarka. impl zaJanau. razglasiti.156 razumen: 2. -vz ttt ath f)jec.ron gl. . Jamenap. sprosen.ri#i.lr. cruzben Jorr.adi odprt. pomagau komu na KOnJa. zvitost xs adrt lam prav nil.Ttfr.^o n fam jed. jag. {Ha adi neodloZljiv. -m I jardka. ja e4HoTo Ja Alrl'Toro eno ali dn€o t^6asa f arh tujina.p. t oe.?"Ei. Ja6oaro z l. bridkost. jahanje JaBasn jezdec.slaba disciptil na Jatet|.rar<a uamuy) itd.ItoE'rIIHaf san. gib.enth. lip muditelj. Jar^er6a premog. jagnjenje.:m. jahalen JaDa[tdarcrrt tarn neureieoost.llTpmra.

rrarJaaoDadi jalo'/l fiB brczuspcScn arlv lam n^paano.laaar .tmPI Jesll.lozlast JaAocrua y!. p!.l ||.'le. -i*. obdelana greda :a saolKo jac\pe6 tt zoo. JapE6a-japeEre n kodi.4rl d l. nena_ooeja JaMRat zzml(a jaqsa I 1. jealto. l. . beden. JaBp[ja jarrma I sila. -*ura n dem bakrena posodica z rodem JaM6o HJa.t. oglat Jas. otsrvo japeu. jcdro (orclxr lr(1. razJezltr. 2. razdrazljiv.!r(a I jaraka. ce lasax impf plezati.xJw adj grdav. vznevollrulezln.kobacati se fainn. 2.. tirankir.krepiri se. jedilo.qrr m ialova Zival: drevo brez sadd ja^oBn ce Ja^oEar inpl -. fie bistvo. 4ustol(atr. -DHa adj L otoZen. JaKr!tsa. gl.qpo r l. sliminiaaa.HaJJaceH.riq l'? a. 2. rzvrecr (xrava) j". ' 2. laaen<-tn 1. sl.zf:lav_ nik. fi. 2.ur| m l. bte. zenlslvo z.dj jeziteq jezikoven 4di Ja-3^ecr graav. . atoma).l ceK Knvatt. -rtg 2. . Jarxa. Jlr3Al|. 2. Zalosten.-. ieza.ff*. jatovica (zlvat. jarKa Jar<ap tn vrvar Jaraaprorga f vrvarna Jar€pcrq adi vrvarski . 2. Zalosten.r. Jasosn fi jezi fig Pre' pad laz s m ple?. Jaser( jaMax. -Eor adi iedmenov raa(aceD..ecmen(cer) Da ofesu. japEqa. 3.aisl: fig r^zrml:iv jai|]veHse. 2. jedekt 2. -ryr n bakrena posoda (za vodo) jamve. srbez. stokati Jaftocr t trdnost.ce. -t$r .. modan (medved). ja-.'1 jedada.^cMrat\m rot jasmin JacH{.jacHorrlja f jasnost Jacrax. (laat iezik.u|aE Ja oBaK robe.wi I debela vol. fie s!!apeu. sen. jelyrenjak (kruh). ra jaErla. slaba volja JaAocFaru<a f jeza. -r|or adj -od :a\e jaAerrclrl{ pojeoel sem JaAeH.c Ja3oBeq.sr_rstr. mrcvarjenje laae. -'rntta n denr iastrebji mladid rn Jararax_ dolg zckrivjjcn not. +ua adj JaEueH. 3. tcna nroJapdr. Ja3an r??vozel m vzmet. lls vrslrce li. gl.nxsa n jedrnendek . iozliJarox. gl. . pomilovanja vreden la/{oaw adj jedek.Jarax. otroske laslr l.4Bn IIpvt(aHa !^liti!^ adi iulect l.muka la dra I trnek iaattw'adj 1.sijati JacduK rn suh mraz JacHora. plk. nriklivnk. i*?f. ugr12 Jal. dvrstost (gradiva) JaxyqKa kapuca I Jo^or. mer: z.. zall\v sDravltatr v slaoo vollo lagocat.-AHaadi iajdast jajqeDoA fl jajcevod iaiqecr cdi iailast iaj. mod: trdnost. stokati crca.-a$f m zool jazbec Jasoa. odmcvati.naJo.Jale 158 Ja. Jajqa z jajce jajqeBnaeH. 2.ce.?al jajdnik JaK. trop. lac pfon Jaz J.adj r. srbenje. uaJJaK adl 1."tr1u I jalovka.ar6pcrBo t? vryarstvo Jar(e. md.ivoll jarcm. zemtta) juyu. varun Jape. -qx m 1. arli kozlov. \znevoljen.nesreten JaAeBe l jed (opravilo). rodovilen (zemlja) laKa t ovratnik \ar:a'. krepek (pijada). jaj^a:a KpeBeTposrelJa z vzmetnlcoi z. 5.ina t dem ovratniCek JaKre.lnn<. 4. trd (kamen). _Jatlmra fl vrtt. vedriti se (vre_ . iahati Ja3u cc. svakinja.). Jaqar impl l.Ja3Aar impf iezditi.lg. vzKrrKnl (ocl ooleaine).otozen. JaraklTa.IrB graav. rDv Jaro fl jata.. /arri lrrrrrrllct. nepr {qa. gl.# sokrivcc. postaJatlmocneJsl JaKrre.p! Ja. rcj japcl lrs.besnost vec. 3. nanozar ar . lat. sovor(ica). muiiteljica. 6ot kak' ius (liudski izriz): ieziiek na tehtnici itd. Jax|ree impl -. jargl.-3. 5. jasli.znevoljeri. ietmene JapocTI razkadenost. pl 1. 2. trajen (tkanina). strupen. lis. JoTaxvDl|or iDtl. fiz jedro (celice. drget.rrraru pa36pa naMe pacno sl me razumel ja oBa( .. -qftsa n dem od ia3\tK iezidek Jairuen. pomagirtisk t. JapMa I komzni zdrob za ZitrpeZnost vlno JarereH m .n usnienakmed.. srbenie. vo?last adj iaB/.re. ltoie. -I|rt I /<4t dusen ragu z oravlne Januvap m y'lisfjaniiar JaHVap[ n Januar 159 Ja'rMeHqe nia. -gtrtEa n dem mlada trepetlika Jactu. ja-nra. 2. -vua a. biol. m l. 4. Japl|. ogorden JaAoca{ocr I jeza. Dlaziti se. hor_ qeolum +sa adi iaJaceH.steti. lal]IliJa clrpel3e oet masten sir jajqe..ce impl kotiti se (kozevega brata za) Jaqr. eql'. besen Ja'wermri. pero. iolaen. morjenje.fl votck ekov Ja:pBa l.err. 4. 2. jedaca. jastreb laclpeFle. zona. Hajjapoceu. 2. hudc ben laAoBeH. jedati. .qoda. 3.rrrnru Jace[oB adi jesenov Jacsfta I bot trepetlika a lacLtt<oR d i treietlikov JacrFre. 3. razJcsrDetl alatr. blazina. -prg rr kozel. slaba ve lia la. rudarski I l. -AHaadj L jezen. tn JaceH Dot tesen tna ocesu) .. Ja3a.l l. 2.ot jeamen Japoc€n. ce lacaar imof L Jasnttj se.

ce Ka M. . kodrav adi KaAIfrf."" zeg iv6u el.€s.. Peosr ius: veter (ali jugul..Kori'flIa na Piskad Ka3arr.a-.etadi kaznovan @. or. -tror adi zarneten xaApa.urr't l.#{*i#: I r(aAtrrte.zdrazbar r(sAaI kad. jy6u^eH n jubilej 2. staoe r(akovosti. nev. lcagHysa pf.D n l kisto mleko.. 2.X# Kaaaa€prn kavalir KaEa ep[Ja f konjenica. Ka6ap6a a jy$Ka f kul domaii rezanci Ra6ea. ravs Kalrau&Ja. pas KasMat rovnica.$ nt odeJar.'-"'KaAa|{ta t o. iunak. ka' Ka6apd. .. lpanski belori. Z.t .n kotel r€sarq[Ja. 'unot imPI dimiti.rry m tam D\e prrtjlvec. "?illlff ol.?. sri' nost joproBaH m bo.Zenin hEaqeH.+!tr6a a tamet t(aAtaq.Kaaprqa f koder KaAIraB kodrast. impl kaznovati.3.rwa 'tidj topel (v ItrHaK.{X' PrePirtjiv(omo2cna Turkinja'.Jorypr jlfla. -. medel.. KlF.' lvaa rz izdaialec: baieslovno . . adj -indecl lam slab.-jt#ni JYraDrula.rraApar impf kod\atii -ce: Kodrati se Kac ce. spodbujatt: 'ce: lati se hrabrega . soba za aanpi- * iiii'.zorzurv debeluhu) (o Kaoae.l5f. inpl dajati oc_ pogum.-bitie (poosabljenjerjrkana) lvnres. It o'.{r.rga adi iuZen jyncorin. ce rleLarimo! Kesause.zal biti I Kalra f fom prepi..eKa6ap€ro. dezele lw "na m 1. kaB€a r?r *J'fffflii.r. kotlar Ka3arryruu4a I kotlarska deta\Tllca I T**Hf#. ra@lr m fam Eolra t t I I I ."iZ(. zmozen' sPq "'ff^iti. Lzdelovalecodei lwarnrmra f junaltvo.ld'T.ol napihniti se.gl.r.o{t&*j'' xauE Mntodonsko-sloveDsHltovs. rl jopr-axri posteljna odeja J1rraslura. kazrovali se -ce: KasF'\ adi kazni\ KaE(. 'Ti. -rltr rz kaznjenec rasneru<rcn cdj kazn ienski Ka3.r m fam Wivda Ka6anrqa I Dlasd tTfi KaAerK dim. vaterua.Sarr rr kabel Kaoftra I kabina l('a6|.3dolga f"i8' pastir3ka "" ol.. j!'Haqar. -qra adl pogumen zvezL z o(l11lgo l KK xa6a.lrra. kajenje. lam mladenid. '-elavna oscba literimesa deIa. -'. delovm na soba.lluTe KOtenJaK IAm JopraEJ[Ja. kramD Ka3HaI kazen Kasqea adi kazenski Ka3tredfiK.. ka. banja xuAaro m kadaif (slasdica) xIrAana. -Er . okajaft KaAea Ikodelja (volne) *fff*"ff. 2. 3. XAuIII rc{frrito.1 kajuta (izbica na racJt) m jermen.J'ei_ kabinet (1.

ceplrr Ka eMqe. vabilo.tr poctnJevatec KA Atr fn modet. I tlak iz debelega Kamenla K:r AItMqca pl tlakovati s kal' drmo (a^apMunja. kanal. -qr. 6r'154 t1 kanapC. 2. -ce. Pona' relen. KaMePeH op(ecraP komorni orkester ravnaa I zool kamela xaMrr^aBna I valjasta kapa Dravoslavnih menihov Ka. gl. odpirad. PoKaKo urro adt kot. dutara.iltraK 163 KaHAI|Mr raj. -. kamin rcanInds m tovornjak.ti dtr.-m ft kudmar .a'd.ic.ntr r(aM6aHa cerkveni zvon t vilo iz nje (za lasc) rau6anai.qI|I6a '| Meir kamcndck v zrdu: stensKa omanca (brez viat) KaMurBK. kakorkoli. Kaj urro. k()r()htrf Kana f 1. -r$€. goniad kamel KaMlllcKrf adj kanelji r(.rl-raa ra. prevleka (za bla' zino) Ka AItMa. 2. Zag@ xa ertr-xa^eltrar rel in dmolas. -sI| I bol marelica r€fqe. KaMarat obresti norarra. prekaljen dlovek 'ro. trdllava. obdelovati tobak (Po velikosti./reMarttlpl . fl. r(aMnl|r(lr! n proslol' raarbr. kokolj. Ka{aDa f osnova Da vezenju KaMerr.eK ralenaap rn koledar. 3. pratlka r€ eHAapqe. kot. -rrlr m tlakovalec ra^c. zofl.KAJ 162 KZLATIaB Ka.\I|a adi blaten Ka^es. Ka. posevna streha !€.KaanaBti naptl ponareten denar xaarrarc. RaAE Kajralia I cvrtJe r€lMaK fl smetana.-qrl r/r kamniti most Iig pot Kar|. slab Kar(oB ltro kakrsen l. odvod. nikakrSen. sD-remlievalec. -^tF tn kalllno krilo rezec. nekaklen. Pona' rei6n kliud: 2.lMllAqe. KaMepsa Mv3FKa komoma glasba. kanxaMetFrc.' tovec (drevo in sad) r€ rdla f Posoda za vodo l(a]l{njle n argm od KaA zeLo blaten krai. zaslon (Pri muslimanski hili). nered. -ltut6a n dem og I(AAEM vrsno Ka eH.at' r€Moop m kafra xaua I dvorezno bodalo KaMooper. kamping Kan0\iaar impf biti raarDvsa.'M^ap r. ccra cVM Ka.1 kamelar.xaMeqeE adi kamniten r€saDaua f vredevina RaMeEap n kamnosek !€rraa m 1. motek. arh urni k^zalec re. 4.larb m l okrov.r n blatoik adj blaten. ki z njo vabi cepid. 5ol kana irt l. Dosodu zn vrxkr RaMareH. -qrl fi bit. kot da r(aKcroAe ad!.\rrlGa 1. !(aAar imqf kdliti. -!rl|tba n dem didat mendek 1l' . -I{Ba adi bron k^kae\ kakrien raKoB-rlAe razliden. KaleMap rfl cepllec Ka eMrl. -tfilla n alem od rtant( dolnidek. tt cerkveni zvonar xasa6e. KaMo ro? kie ie? 9C *alj. vdolbina xaMqe. r. kaliti se ra. Plunrolourr drast Kd outl| I pl galose K6 naD Qli lam slab.{a kakor Pravimo KaxoB.obrtniski (trgovski) r€MrIdrta f kampanja DOmOCmK KaMmtHt.tarE . -q r:6a n dem me- KaMebaDt??kamniten svet xaueperi.irJa. .oi:a coni kai lele. Pulaica. KaMelrapcKrr adi kamnoselki KaMeEnK. l(aratrar it?tll priPrav_ liati. -qn n kudma. x$Aeil6ll. kamion rauo adv kje. 2. r(aj'roAe gl.trtua fl detn londena skledica l. -Jfla adi kositfir Ka^aJ n kositer KaraJrEJa. raMeHlDaar tmpl svatbo itn.rrlla-r(a]urtr(a t bot gtdlra.ujoo"" tuljava ""0. direndai. a rla n defi kG ledardek fta^er@a I londena skleda Ra eslrrc. 2. kakovosti itd.) xaaav3 m .pn ddi komoren.^di2. naaor in Ka^ta. zool Plosnatica (riba). (xl xtl3. {for od l/. . KaKo ulro ce se. xam6anaiuJa. KaKoa t Dlevel raa.ucrnadi pomolnilki za Sotore.o. arh \odrlk.arh Pe siednili. vlvca KaMen lB 4di kamenit raasar rfl okensko (vratno) xralleFoAe^erl. .a^tr tmpl Ra^eH kalien.$rD adi blaten. -na I zvonik otomana {5a fl Kamel KaueH. prekalien. mnozica.urm z ognji!te. kamutlarn ritua I dem od :r. drnopegast okrog odi (ovca) I(a n.2.. Pena na kavi xajqrla. ) kamnati ka' r(.r!re!r4 naayiePar imPl Po' pomenisiti menisiti. xaaoBtr n in I blato |(a^a6aiaK m fam l. pomoinik xauyo^dn€ f prikrivan.Inirskiranjc.l. Kalup. veliko blato KarucaHm l. 3. r-edovnica KatlTepcKll 44l memsKl Ka^Viepqe.An4fum pripravnik.'vabilo na svatbo. ta): 2 grmada. enc kapna. xallraqe. kopica (sena. Sdit. ladiica K Ro aale kako. -ce: se Kaayieprqa f nuna. 2..tflaqltrrrTe tu a98m od Ka^' IIaK velika kudma Ka^!ftp m menih ra.\iaK Kucmrca Ka. kam. Kopt_ to xa. KaKo rnro 3Haere kot veste. kamnosek ral|aq n raznasalec vabil (na raMerr!tsa. .1. kako Karila m . -qt|t5a n dem od kamelji mladid r<ar'. 2. kakor. uttdba. f. Skatla. usnjena Kapa rcaanarc. truma xa^aeH.ul l'' vrv. -rHa 4df obresten in vino: 3. Plundrast rraaHxn.le zoaJ scm na koniu Ka €6a I l. -prra d/f koh rt r€Mapa I l. -q{r'6a fi qem oat Ka. Ka.

-r']'t\a n d.oi stotnik Karulaarr m a/r. kapljica gl. Kaualc xatre.aancwa zf. lis zb^d:. prcruj trg zbosti. oau aro Kanap!tsa.M farn prtvontj v kai. pitrdca 'iat'l{rKa (vojaika. karikatura Gisba). {4 f velika vhodna vrata (hise. pokol. I strojnica.ti. obzidia) Kamna Lot robidi KawHRaI robidnica ( iasoda) KanfiuoBadi robidov .. karamool raparuqa I p-repil spor t€paErHE nt lerantena Ka. -ct.iama-kati: t. karmin (barvi..lra'ica.apr. zDadatr .etn od.preprrau se -ce: rf. IL vinska steklenicir.u. 3.l(alapoca pf zaarati. 4.. karru neval Kapocepnja I okrov.c{. Z^\ti KacaoaI 4rrr-mestece. kapljica (zdrav a). kangla rafrap nr tehtnica na kembelj ralfraplfia f tehtnina I kantina. -qI| r'' povabljenec.. cerkvica.) xop. zbor. vooja orkestra xa[el6e l1 l.ftratrtrrbaK. stra[sl(a vrata karRA-l kaplja.nar impf kopati. dlanska).apffir m. Dt.Ysa pf ugrizniti. vaDru.qI! nanu. -F m kapelnik. 2. 2. karton Kapl'orrfe. praep fam tcx 'J. okensko. ratrax. prijaterr r@ItAiqEdrr kardinal r. m robidje. rana.. impl ka_ mu-Kapuati. a/rr turSkalutka (eled. veka. . . 2 soddek (za vino. -w.9r r4gqysq pf.a. kopanje. imol '(al'|g]e\.EeBA^ pustovaDje. znadai.packa (od trnua).s odpadati (listje) xanc a 11. 6bsrtvaJu Kar^aua f podloga KaErar 4di izdrpan. ka> nca. Kapa6furKa t karabinka (pujka) xrPdor hu. DOkfOVi 2- *rn#H* l(a.rauar l. gl. svojeglavost ralyr rz suknja. zaDka. rqrac Kapcxsr. vodo)'KaHa KaHBa I krempelj m l.praEJa-. jagnjetina z zeIentavo ramn rz l. capin xapaxr€p ftt l. xapu[t cez cesto.un t \otnica. r(aprEq€ I fazglednica rapmn nr lepen_ka.r. smiDla). nadaY Kanap. 2. motno rdedd oarva vap. arh tam kl! Duk rateaan m kaplan Raneluun. Kapaar impt $aiatl zrnerjati. ohiSie (avta).KAHA'AO xapa6trt orkester. karakter. rj.4Il . iraeovc.2.fi vratca. sostiti ttanaja. kapitan. jeziti se.zhadilnost ra-pau6oa rz trdenje. ve zovnica. madeZ.em kaftonlek adr. oznadba. irzl poclloliti-podlagiti. . Kacraarimrf viedatl Di' kati. 2. lig smeloa pq ooDnost rapMtr{ n l. t€ klanje. [oDatr se rane. kapital ra r€qqmq . gl. 2. sreda '|l adi KacMgm. kapacrteta ea[aqe. xal.ItAfo! m lam burkei. kardioloe xap[€pa f kariera KapF<aTtIIra I J. impl povabiti. kap rlante Kanenir| tt 1. xap4gorr6r r. ostevanje. Kacau m zaloga: Ktcatr n mesar KacatrR. tehtnica s skodelicama Katrap n ara.trs xacaj. r(ara t kapa .watqo lirilo: 3.EB lam sreteni ki sreao Drinala xacueur. klamica: 2.t|{ I pisarna KaHire.cEa adi haski Kapra I I.Apa DesreCna ceBAa liubezeD: iapa 6oja ama baiva Kapa. igralna karx. past. NitrceK Kapa$e n grajanje. kaseta KAcrlepnr blagajqik rocEepRat blagajnidarka xacKa I Celada xacreer larz uspeh. xalap*r1sa impl oalau aro raua pr6T l'r zmogljilrost. robi-rq qovJe Kaltrrra. ka! ljati. pusEati. . adi indecl gL KACMETAIIB t I t KcIJr. delavska) l(aHl|e^ap4a. voj_ vooa KarBJa.KutlrtrEEt n dem kaDica. ^ce: strinjaii se] so glasatr RaseHrK. Dar i- l(ACtTC Ka|IAr|Aon ludka pred ikono Ka. 3.t:. iircvariti lrg Kacamuqa I l.||ltr!a n dem g). ceAaToa xaplutr_ ia slqlujeio tu nasproti Kaca t btagajna r(aca. L zemlievid: 2. xacarar impl b\ti mesar. mejna srrazmca Kaplau m karavana xapDaBcKrr karavanski adi KapAau n /an tovaris.6t KvartoDrec nr kvarlut. KAHA t(apla ce. 4. Patrulja RapaKorrlo m fam ba\aba. (za not. . iam mesruca xacancKx adi mesarski KACapsa vojatnica ftt racas fl ujedljivec. narrpt4 tt muha. Kaoa 'f.Ja ade fam od. karoserija xaptra I skala. r(aptre. I karavla. (o)pesati KAGWaqa I utrujenost Katrpru. rl9f.. saol. zavihek (rokava) xamua I .lo.pasor m bot \agelj. izkainica (osebna. mesa-rjti. nasproti cesto.lo) xaHra t rodka. K.(a. zbadliivec Kacen I tkatlica. ce Kalyraar impl tvartati ta. 3. raruti Ka[secr adl kapljiEast adi indecl Em. fam sraDa kaD Kan aAf. lig korenjak Kapuesr adi skalnat (apsr ra kras. potrt Kar. sost I I I I I I I I I dutara.lor^r(Ja ) adj indecl arh crnook xaptro^ m afh no&D strata.d. preprranJe Kaqay|a.!nea n d. suknjid Kralrre. uzalitigrislr. xalar impt kapati.

n 1. kotidelr. jedilna shramba.). tftpJ zareeliati-resliati xoa. xaosr6a n kava. kruliti r(eAap. I(arll6('i. zamujati. katedrala t(arn. ve' t der -prei.rnrrla n dem od. mrak. Kece Keqe. zapah KBarase. Kes(a. umazan KarrrKaBaa n? masten ovdji sir KarrrKalarulrja.v a^ nl ravt Kesrcarbe fLm cmetal]Je n nrni a gl.'rr tu izdelovalec ovejega sira Karr^a. dce: vzpenjati se Kasy Ka 1 1. katedra. kvalitativen KaqecrBo /r kakovost.b. Karalieg KaTnI|I. KDI|qar impf c'riliti .. MarapeurKa) Karx^rlrta oslovski kaSelj KBeApAr fi fiAt kvadrat ti KBaAparqe. depica (s Sditkom) Kaqop . kvalifikaciia KE. dop na glavi r€q!4fta I bot zvoni€. katalog RaTa|IelI. (a(Dero. -Lror adj katen. KrBaar impf kih^ri rurBaBr Ia f nahod r(IraaBuqaB ddi nahoden KIBHe. KBaceq . praSid) Kaur{r.g[ fi katolidan rialnr ttt kavd KalDe.r. rnr m kavarn r.-rq I velnica.k KarrrRa. grcbcn KrlKOT. (eca.iubitclj kave . . onedejati. lqm zapor xalDrau m molka suknja Kaqa I kadica. nesreca Kareroptia.a dem vzigalica KBEa.ati Kraql|. o mraku rcBeqeiuHa l.IIrrrdT fi kolitina. -e'da adi fatu vsaKOOneVen impf muditi.n kvas KBacrr. astr larn sostosevcr xliqep adv zveier. Karaa impf lu. tihotaplien tobak RaqaMaK. kot.to_ 6ilna miza KerureDKat natakarica Ke HeicKx adi natakarski . po"l lom. morilec. lflPJ zacviliti{viliti (pes.-tltr ttt polenta Kaqap m debridar. {tr.rtara. zrasel postrani: 2. -.. KeAapor. "qrr . xurleuaJa. 3aAoqIIyBa l. 2. fig tas zapravljati.2.KruuKaar impf mazati.arna. xBaApaFlut$a n denr od KsaApar. stolica na visoki Soli. kvartir rBac. Kara Aes vsak dan KaraAHereH. lopatica (za Zerjavico) xaqax. KaqyBaar impf L p<> stavljati. KBapTOBg m mesrna detrt I(..|i& ri takovost. 2. denarnica. -3{ m imenik. star oven z zvitimi rogovr KatrlIa. kljucavntca KarapKa I jambor RaracTp6oa katastrofa. lidkall Karlt. laillarsKr tsrdrlr 1r1preproga KA m preprogar 'nnap KinsMapcrDo a preprogarstvo . ltt|(lx ura.rr'. KataAHeBHo adv fatu ysak dan riaTa of. Aoqrsr. KaToDrr n 1. tanje t(xl(oTlt ce. Jitl pretezati se pri delu r i^ep fl. Kalr^aar impf kalljaxetlt nqa f kaSelj. kapuca. xBlrKH!tsa p/. gG stilna. zabad. kategorija KareAlra f l. ltgaqar impf leti. KxrBpfilltxll / l)(' telinova rora.1t koanik (zob) KArOrrK. 2.ndla n albanska bela kapica $noprfi fi viigalica n K[6pnrqe.{diti. KI IiM preprogica . klet r(nru6ap rn jantar drM6apq5lt adj janlarjev. Keutrr rh bot cedra xeApoBddi cedrov rceJ. xraear impf L obeaati (na klin itd. zob.gl.$aprer fix muz klafiet r-saprupa I lam stanovanje. qpua (roCMa. kvadratek ruaKa I kljuka. Solski oder z mizo xrEreApdaa I stolnica. nadstropje Kara adj indecl vsak. -ror f vrsta. -U|l m Lrh odpad. irei3nii veder xruKge. kvali" teta xraaxlbnr<aqnja. disciplina: 3. {xr I usposoblienost. / ltllli Kep. kavama KaibeaB. ftacrpar tttpJ srftct. 2. (epaMtAa KepaMru€I keramika Keca I mosnjitek. kJelkal 2. kvantiIeta rGapT. vzdigovati. ce xr| orar irrrp/ hihitati se T Kn]ralu ce.rl /drt rrcr. krdma KaOe3 nr 1. 2. I(e. t(BaKa pl. uJmil rnxnpura intpl kikilikrti KsKsplrKa. seznam. KUKOT iTqA ''. valirl (pistance).ic.rMrrAa stresnik. KeioBE m nabrez_ je (eKc m keks Ke Jlep n natakar Keasepaj. RrfBHyBa pf. -rqlr m Zabica.reJor. relutepa{ 11. kadar KaqapHuua I sodarska delavnlca Kaqe.Lik. cc K!dj'aD' impJ L med dobieati kilo. upornik. '(ac}itr gl.-qnl6a fl dcr?t od xncxil kitica (rJaMea. Kasar d (po)vzdigniti KatrRer tt kapa.KBacar iftpl klas dai ati-zakvasiti Riawr. cmen paldek. 2.RACEI| 166 KDAAI'AT riBaAIrarlre t67 KeHKa O r' fAft KIIAIIMqC KacTpr|. pl l(nr'dLn nt fam krvnik. KBaqaM jajqa cas zaDravliam xiaqra" I kokl:a'. -. obrezovati (mladike). Raqlrr6a n dem kadica KaqecrBeH 4di kakovosten. kriminalec Karffiap ft gl. -ce: Cofotati (aruKaE adi blaten. pri- r<elleq. stregna I opeka. aebrid ItaqHJa. fig oStevati !(aT. izba z lesenimi reletkami na okrlihi 3. xnullIre. mazati se. kihati KuBqe. kvalirc!a xraqu. l(efleqr| + 1i t . KeHraar tfipJ fdm cmeriti se Cmeta. itllpl kihniti. kav ne trarue KalDeasa I arh ka]. razred.

nec nula lovora. seosr klima. -ce Krf^o.AaItBvEa 1. Klf oqraM n. 3. dce: kisati se kilosram ru|it bot kumina KrrcaolroA *enr kisik tn '' t(nMa.. Irg Ktrrlia-x.namise.( ti. stopnja kakovosti (tobak) x. fa7xed. biol aces\ oooen ceuca. gostad poloZiti KllpawcrBo'. moliti (k beti-iepeti. 2.Kle@a n. tovortrik.namlgovatl KEcl|e. -ce: leko)i tig jeziii koga. 6op. rBce ar impl kisati. &{aAe. reZanle.-tIt ttt obrekovalec K marte.llqe. 2.fl. kitica. iron velika r.iry'e. kimalil KrrcAoIroAeE.ac m l. r[|.z{eu. KllloBrr_r. . K ac. klet. xaexxlra l. Krrrar impf l. ce \. llasu pG x err€ 1 1. r eEerar imlt obre MT1:.qD?. srananna r(naAeHlre.klavnica. meri. _raglja. krasiti se. ItoKor. svezenj. r( etra.la$a'|Iia I gugalnica. naliSpa.spakovanje prodajalec) x ennu ce. ru{flrya . -sp adj kem ki2.2. kembelj zobotrebec: 3.reEra.. x. Ilet x.!( araqrlrBa dem od r{ ac klasek prevoznik. fig kla.K ar6a. ieLi rekovati. blebetati Jrg cveKac. pramen.. 169 mrzdruvlloti se. lenunaKf. xrep r?.c ocy!. namigovati sikov KIMXa. krasili. rezati se.g[ m arh proslor rrrplrw adi tam nesnaren. KrreltrtEI klesde K^atrllla f sukno rorctrrerie n fam 1.I . Dod. v. tig osla- I I I I I I t I t I t I I t . uboi€c-revica. klepaKOAC. lig slabogu).ucKa l. prevoz. uoog. nebje.nc @a. rrrpnamp I cirilica r$aAeHerl izvirdek. opes ot San r etras fi.ry. t reviti v klasje tek. e. 2. vrsta (v vlaku. 2. r erxa I trepalnica. 2. studg xtrprja. fiar. Sopek.Er I najem. fam zNrna za zatam umazati-mazatii ncci kol umazati semazati se Knoe eq. 2.tr arar impf .rexxe.reru€ I l. lis udariti. vrsta kruha ti (glavo). studenropnacra adj cirilski dek xEpKa I kramp.rerra I kletev. tsro^a I rogljid xmr (l) tfl nesnaZnost obleke) r(trsep. prekletstvo. !( elaar impf 1. Epne nost (telesa. sme:ar|:e. xret adj l. iver. KrrEe.rKa f tam pika. trgati se.'l pokimati. -Itrl{ rn izvir. meZikati.K 3raaT impt postavzr z rmenom I rlan. prevozniStvo . litpati se -ce: (srce).a pl. cof rmro n kino na Zenskem Dokrivalu: 4. klas. odesna zaDustitise veKa xmriguecr adi Storast. preZivina veslca r. obxnana. kletkat 2. past r acri. -Er n 1. rovnica K]raslltr.Brre.168 Knc€nx. klanjati se.:|e''nrar impf x a[EeH adi suknen tom srnejati se. vejica *np (2) m arh gospod. x. K''. .llr ddt kledd gugatl. Solski razred.dEorar p' pesr? vzKuxruu xAeArr shramba. govatr dofotati (z obutvijo). kinati z gla-lo (lalmo). nalispan \wM impl 'Otkipeti.a n dem od.raIq. xJrer€Ta obrekovanje zobe k^zati I x ergrf. pnsega x f bot sas (trava) K ^ca'ft adj klasast. 1. mezrxau. delati Sopek. izl Po x [|a t 1. utrutl trg oorearjrvec -diti ie. opotekati se. xrrrrocr f gizdavost. &la. klesati. gospodariraarup n klavir ca n Kr4ralIIJa.o:riemoii. tig rsrgla+o . 2.m l. inpl nje. K snro z nihalo. t(nMaaTinpl l. ubozica K^acl|ln|o 4dy klasidDo r(^eqeEe z kledanje x. klelati. ft kila.resem.n . x almar inpf l... Kut{ar impl trsati (oblilpati.ajati.du-sje Ceniti. opotekati se r. K^er[rar zl 1. riMaMKnMcikati (vino): moker DostaKa lra sero imam ga na piki J9u (v oezJur. stanovalec. rln: roe: natnaKatl Se namrgruu xurE. gl. kleonineDnmeren ti. l. pokati f lezltl se 2.Sop.rdaAefieq.. KraAar pl postaviti.ropotulja. uailnica xaaca I l. bot kisli. preklet. rurp^Irclra pt. K eqar inl kledati -ce: (zob). okisati-kisati: kisati se -ce: z. Krrp s saqJem Aruo gospod Dimo (v zve. lcsti. llg prilizovati se beti x^olio n klanje. 2. KoAer6e. KAerEB. za drva pred ognjiSlem umazan r. kler 2. Z. trsdica.klepal. s. impl jati. rnertrfe. tikniti.duhovldina.^aqa. klepalec. nesrecen rastlinstw.. 3. llttr(aar impf pesn kovati vzftKau R eDemuK. namigniti 2. r(trccK. vreti. 3.r inrpl klasiti se. robat. korurni stort. rcnMKatr iftpf 1. 2. x atlHe. pititi. .t|trApl|Cn Ctpresa xrrl|ecr adi gizdav. poklekniti. 2.nry m 1... .Klocrlu nr kiosk anat roka (od zapestja do ruu. lig klepetati.xrqtaro (za {oxaaruar cdj onemogel. opeSaii. Krcr|ar ifipl kisati se. polagatr \spa f arh gospa. tirrau|ap m suknar (tkalec. maJau Se r. gr. l(r4r/|rrca.'Jj. rivalstvu). kip konca prstov) l.raarlaar iflpl sklanjaca: 2. razred (druZben). 3.

I huda slutnja. -AEa rantr*up. prepad K^rfure..e-i"ti *io'o'".roaraar ktopo irzpl *999!!t.recr udf koIdcl (() fl()vc. Ko6a. -naur m klobko xaouoripe4. bibliofil Kt{rD(ap rz knjigarnar KHrrr.ai xroaer6e n klitie <laresina 2' t traeanski. l^* K^ncap n cerkowik (pra]osl.r a'i. podkovati (konja) KoBa^o fi podkovsko orodje.) r]urcapcKrr d4i cerKovnlsKl". -pEa adl spletkarski. 2..p A K rneu.iack. usnje . zvodnik KoeFusreqxJa / sozitje. (samo 3.menurceK KMer. Kora Aa 6I-I^() kadarkoli nora (2) cozj ko. k()slel. . -pqu n ktepka.ra. podkovan (konj ) KoBaHr4a J gram skovanka. L kdal (vprd.deniati.t kovad r(oBarrrmla I kovadnica. gl.a l.i. ..tt"danstvo.5. IcrYrHar p/ 1. -qrr6a tt dem od xtru' Heu zlbljicek a'|::':. zaloznisko podjetje .ricr m klin Knx{ecr 4di klinast . kovan. os."'ff.ryxaJapteu.j......r<.rcrzab(). _ K wa fia I luJucavnrca |(A!r|eE.!.*i"i"iii. p+r. KrrtlDqtltra '. 2. slovstvo.roqH!tsa P/.lL. rpece |(. sllttiti nesieao. K telebniti " x tE.r-aia. t{'\. noraruen e od kdai ie ta ^e6oD? f. Ja: T^''|' rnlfi|'a n l. DaDirtek. Kl$e: z.ra I kobila rol n kov. r@Be udadti s kladiv<-rm (enkrat) KoBqe. kovski nadin KoDa$ adi koven (ielezo)..K^tr(aar imPf I trkali' udarJati. -ro' p{ ftlIu. izdajateliski KlflroltrtAareacrBo n zaloZba. r*rr$a n ilem od KAUq Lljutek rutltBlre. Ko..i1"-".' r xHKa. stoikrjekropotajo otP::A?iif-:t"oTl.rabm4ra 2ebliarna (dcl lavniia ali prodaialna) iebljarsti KAnHqapcl(}r. literatura rrnures.Ialy-p-:i': !!_.lHIIB iklepelali od mra/-a rqrxflKa t klinika 'jli '. zanfDten r(o_DapcrBo? spletkarstvo. K*etw ^r panovati impl ror1oIaLi.. prsna kost (ptiI ce\. ir?p/ I itniti. muz-kobilica (ed'dala).i[.tesnati "lli''ll' i??r. 2. lrp.'uJoj. KHIi KDrba n dent od xHxra l. KoAKa x.) ': .-i. -xsa adj knjiien KHn.a r darr ()d k()ct kosdica KoBqer. -t ii'i" /i. napgvedati nesreao Ro6r. 6Ha adl grozljiv."ffff1"i:uff'.qt/ ]. (samo3. ' - 2' *1". -Eirf n zebelj.. l. x-nurr. aBrr rfl kliv(. kljukati. ur4 K^oltqccr. kravji zvonec xo6uaur. 2.koeksistenca ltoxa I l.. znadaj nona. rqMa x. xonaar-r<ore. pikati (kaia)..e4. ce (pra!osf.xlu&ta 170 KHe31la KgtlBqe r7l n dcm od r( I|Jua..o6eH. zbadati: 3.(l) adv. de RorarueH. izdajatelj (xurou3AaneacKE adi zaloZniSki.r. K rdr{ll. gl qyKa rpona. -Rtrr m zool de' tel KlrFcHe.1:."rr impl lam \ii :"! rt:r-'.apFr4a I knjigarna Kr|Il. os. 4. KoBgerKe.n KnJlgo' liub.ldi klobdast K^ouo / br(a xnoqrrc. lporlHe.1:y^. polr' kati.rar impl postajali brez dela. sqlno): v tzraztn: Kofn-r'!JAe.aot -'ffiotatl. KArrHODrAeH. brcniti-rilali. K^VsoErin kljun K^Yna / klop &rI1. KMeroBr n arh vaiki *Plp...-xtrba tt rlrttt txl KoB.r{FKaar impl 1.. zdeti 6akajod. . norar irzf kovati.:' tatf vase r<lotratr..ik.3H rr zabo.di K^ririqe. loKoBas . listek r(HHrKeEHocr I knjizevnost._ rqxcypa I sotesl€.) laboletij. nakovalo.ff"'f.. adj klinast.KlrcaoDrl m knez biti xrreryrr.. zur. xrs cir rorven a/f k()Itsl. pidili (kaaa). t(o6llaqe n d. 2.iifiTtpt"ilif p. uso xo6eq. skr'lnllcn.. sl.3. krevfjati 'a . sKovana beseda KoBap€H.rr./. udariti.. brcati x^yKa. -mIt . x.rupoc zr kor. sao- lona.. r. r rrllorblt.. -rqr m zool skobec t(o6l|. xtterylaar izf ktlcz ^iii. ke vaslvo KoBue.. KoBHar pl od KoBa.I(r."" tati. m. r. Knrfr<ar iwpl k/]:iiiti KHtDKarune fl aygtn od Knr4ta stara strgana knjiga Kl{|xlnota I kniiznica Krrr(Ersap z knjiZnidar (Iflrnl(a I dern od Krnna knjiZica (diiaSka. gl.:. 3.'rlxe.iuna ku) l. sllitr. kota. "qut|. adi K'er(eBcxu kne''ii It^jtl:or nl klokotanje' u*tu- imp[ z!*"ii1"u.n 2ebliar !.'35 rram<a. *.ba(dar "19li9Kl9?:::11'9?:":^. kljutnica . kniDicat 2. KHr-rra knjizica nnrra I knjiga rHrrnoBoArirea m knjigovodja r(HurorEAareA m zaloir. 4 kliuniti Kl\yyIJe.KapcrBo n knjigarnistvo KHat(e. ovaduh. znamenJe r. -tl!{a adi od kdaj. oirekliivec. kostnat Koa. pc skalovati z eno nogo.etu od Ko6a a kobilica noro p/or od Koj koga roaoi m lam i. K^{Maat impl kimati. urrpxosareir.:P-T!1-^'.:lK Lc^v!r. Kora[uell e BecIIlII(oB? od kdaj je ta iasnik?. -rrHa ddi kljuden roV*e. KHexeBcrso /t kneZevina KBe3. dlanska.zdravstvena) r(06. kadar.: . poverek (droE za nosenjeveder) I(o6lllu€. yMHar p/ dofniti.'-. rdu4r._:-1. Ko6ar impf 1. prostql za Pev. anat .) boleli.

koda Koalloap rz kodar rcoalrrecrneu adj kolidinski Ko4rrqecrBo a kolidina Ko.. laljiv. nar6d.os prorl aen.mehur . Kavsnlu kosmat postaj. KoAe6^rGeL . lig trpeti.lllq€ t d. neodlodneZ RoKoHa f l. proz kdorkoli tcoJ-ro4e KOAeIU(a (oKf. fig ro3le. z.-nr m mreza proti Komarrem KoMapu{a. . KoJa. zool koltrLar. rgra na sreao. nl kozuhar.a vo.D adi Kou6maqtrJa..aagai. komemoraxo o n 1. pl r.. ce Koiar irnpl kotiti |(o 6acap m klobasar se. -gma n dem od 172 r(o eErrlta KO e||l|llKll r73 nol{opa Kor€p. t Ko^ondAa f stebrisde.. kosmat KorBse. vrsta Ko!. sxrob tmpJ ra.-pry r?r zapredek proga (za konja) svlroprelKe. Kolocl.uHapKq-KorloDE|a tropi..KoaJeta kol ko^a f voz. .Ear . zabaveri Ko oc ru velikan. kozica vabijo na svatbo. KoaoBI|. kmalu KoMd.otdal ade' fam skorai.ap oatatec usnta ftorKap@a t usnJama (oxapcKrr ali usnjarski Kor€pcrBo fl r. kocka Ronapeq. kolG prne na: z. -rE tn prekletnik KoueAtrJa.n kurni]. smeSen.AreHrlrru.rrc. -Er I l.noMrI€T n odbor. neugledna hisa K(ra€Krfu .ti Ro lraB adj pron kako velik Korrxy 4dr koliko.wr ft lam kvar topirec. kvartopirsko gnez<Io roMapEcKE adj fam kvartopirski. obdarovati ob novem letu (oaex ft klanje Koltolnaptlr|x. voi oskrbi ro. kolikor roilny-roAe adv kolikorkoli ro/rlq' urro adr kolikor Ko^rqaofia adr koliko (o mG Skih ali o moSkih iir tenskah) Ko.BaaT rrt in impl poveljevatl komd. hazarder ' Kouapgmrqa t lam igralr:ica. m gl.tu I ves€loigm.rynjemu je lahk<i KoxryB kotusdek Koruuq-ry n kolad.p .mpt kleti. Je qovolJcest rdo^ l adlt /dr7t Ko^ai Mv e uer. 2. bojaz. Ko/\ewa-a'r_ iwpf pogostitev . orKaKo (e ce crprur KOAATA. kc t(o I|e.3. pomisljati se Itoo.KoMeErf.raBlr ce in?ut kosmateti.cija r(orrmt|IK.!ItI6a ftO^a. 2. Roa€6^taocr t neodlodnost. n dem OCI \os. koliivdek lekcija roirea z koktejl.qecau. KoABe lroma I kozja dlaka. KoMagA!. Ko^BHar Zl kljuniti.EAa 11. Kolu(aar impf Dita. kokoska vec. kombift. povelis:lvo_komanda.em od. Karcn. Kolte)( roacr qKx ady kledd omopaar ko se polomi voz.oe. kura uv KoKonlcapn kurji tat.-pq m zool komat xoi/taplltrt(. Dr+ me(uJa klinjati. Kl t(o €6apKaI zibelka. nika KoMerat zvezda repatica. kolor komiden. jermen. Ko/.Kpq9cy?e impf popf.w f zbtrka.(oMeMoparyJa.-. taDh Korata Mala Mali voz Ulrqde). podKox!?e4. komite nostna skupina v tujini Koru{qeE. zibka. kolesnica 2. Ko . stolpec.I .IraarI in nJa. skrobrti xo^ocau adi poSkrobljen Koaocilar6e n Skroblienie xoncKn ddi vozen ri. -r I spominsegau -ce: ska slovesnost.xo er'tFja.Dasnna kolena xouap m l. tomentirati xo ooajse r? frnikola.Elre.rrrba n dem od. .un z omahlii-tuEa n dem od xe KoruKaputka.em Ka{o mano sKrootn.I5A @ t(o^et6e n gl.rerna I zibel norer..knjitDa zbirka.hazard. gl. xo^e6aar imol zibati (otroka): xo3MerlKa I kozmetila biti'neodlo-ce: roj. majhna Ko.-qna adi l. kc Koroxer r?r januar (ljudski met lztaz t KOITUlra.rsnjarstvo KorKv! n koZuh Kor({Ba.qr. se KoM. 4eft1 KaKO matDen ugibanje. (urau T I I T I I I .'. MIIOry IIATqI|. komora: f roaocer nr tir.opn. 2. svitek (na vrodem qfeku) rto alr m pas. koloniia. m usnjar. muditi se t(oirBa. . zapredek nestalnost sviloprejke xorrCram kolega ror. kolekKoKorrtKat zoot kokol. krojad za (ozune r(oi|qBqe. r. roar(Yu€.l(orr. I zool koza noaax paidek. Ko^Bar irrtrt kljuvati ro3txraa adi dlakav. s katerim KOrKiIreK tl Smetana. hazarderski roflryEsap.ti Ko e.roae{liDa impf voltiprnrr se ti. .xotxyqxa adv d. modna lepotica. mlinsko kolo: liudcua sli ptes.ru$l4fsa. xoKolrar ca impf lv KoAeAa. kratko iovelje KOMaItAiTa. borec za roaouJa. 2. uaKer po3iljka. @ t sestava. kozji pastir roaap zr kolar. Ko3a mucrfl kozica xoAe6a. strojar. prq I(oa.Ko^ar iwpf klati.jermenlek tKoaap tn kozat. osvoboditev izpod Turkov nesuverena delela: 2. kolos KoMopa l. ilon gbdavka. riltiti se. PreqaJa Koaerur<aI kolegica xo^l|6a I koliba.i skupnost. eFr&pa. kolonovec(Zganje) naoa KOtuI|ra tn komit. Irg majhna. Koltf. pt. zvondek.Ko aaar irnlt gl. otroski vozidek Ko^Ka. "lrmEa n bot mali xoae6l@ adi neodloden. pri. zbornica. KOM[r6! t n6) pl ttor<oa6naf l. roaop rn barva. avto.-E n kozja staja Kol6ac m klobasa r. fotokamera. kodijai Kosaprnrx. kozina t(o^Ee. tip. dremavka omaluJlv t(oKoDlre. zidek.oBrt ee.

gl. Kot6q!t|6a n d. tt KoMrxp n bbt krompir. konKoMtriMn€rrr rn kompliment. komoden. letal.KoMEncKrf adj lam sosedski. priaobivlti rud6 Kol|lbel(I|Ida I l. . 2. strniti Korqemnda. grzoall se Kor6 konjidek. a.ool kottl: 2. Ko. nazadKOMNI'OM{TftI'A. zveza KOMVHUCT|'SKn@dj komUnistiden KoMrbop n udobje. nadzor. -wr m fam iEv2. urrIl . shod. l. konin irnpl zaplesti-zapletati. Doklon spremstvo. coceA flac brez cilia KOMTUHAaK IAtn SOSedStrr'O. konjid r(oErrxrdrfl rn celina. . spopad. -or. koncepciia Korqepr z4 l. . udoben. sestava(lit. t(oM[ eKcerr. eoi eeta KoMnapaqnja. sprevod t. staroverski Kor$VA.iport telesno dela. ko. KONIIKt xoM9HaI obdina.rrrp6. doloten. pogoj. rorru m l. ko'J.ror6oqt. fl I primerjava. f bot konoplia KOHOIIeH. med.KOMOT€lt t74 KOrt3ePBa KOH3epAarIrBeH KoHsepsartBeH. xoxgnqsJa. zarota. zgradba nJentK ttollcyaTfpa. konsumikonj. konzultirati. diciiai 2. -Er I ugotovitev. -B'''a adj kon- t75 na obleka. ljarski..etu od se. tehn stik. xotra. nareje. qeB^ap zaz e KoHAlpauncKE adi tam tevI(oi.rno adv kondno. tntrrrvshii 3. :. gl. KoAclarEpaaT pl KorsaHfilrlt.{n m fatn sosed. konfronurall Ko. mrha rati Kol6orIrrlTn m zool bramor KoHraKr m l. -rnr f dogovor. gimn oro<Jia. brezbrizen KoM n a r f i j a . zveza ruapec t(oF[f. 4aa 44t komprenodiSde. kongres. Korr.OMllO3rtTOp. trdcop ffi stroj zqoite.Kor6_Fnapr?r konjar. gl. rfH. KoHKWEpaar pl in itflpl konkurirati ttqHKlIrc tt natedaj. stiskalo ljar. 2. KOTUnOHrIIraaa pl torrAlrrep m sprevodnik. konjski takt.mpresa. -txr I 1. gl. obkladek. zapleten. ko. . -nI| I l. aA Sp'u. komuna KoMVHuKaqI|Ja. COKorsaK. KoHclMxpaar pl Kotbl IIre a aygm o<l xt'l|.rErre r kop (v rudniku) serijska izdelava. KoraoII rz 1. riti: KOntrola izkopavati.. SeStaVa. lig varslvo skrlvnostr KoEcrararIrja. domenek. komfort KoMrnlBKa f lafi soseda. 2. xordrvxr cdf h0 in impl 1. kompromisen rone. RoFrar ce impl liipati Kol6qe. nJentsKr posvetovati se rco*nqa I konjcnica -ce: KoHclM*Ira. komplikacija Konvencrla Koiiturmqtsa. konferenca xofiO^|ir(T n spor. in inpl porabiti. komparacija KoHrplsHocrI strnjenost. kompanija.d mZ b a . lig gl. palada pleksen. okoli KOMnfiITOB KromprrJev 44' '(. dukter KOmpomrau KoEA!?a I fam (evelj. parlamenl KoMro3rrqrja. rrgura KOnSITKCUa. stog ro. "tllt rD jcz(lc(.HDerqHJa. trlica.-tI a 4di l. KoHOpoHTrrpaar ?! \ i-pf sooditi. izvedba glasbenega dela: 2. zoper. coceAcK{ drgra debel. konspiracija. KoHcyliir m konzulat KoHrGeqepy adv zveter. qcB^apcKr-r valec I(oH€Il.ietje. KoMn m|I4ra pt KoHBep3aqrda I pogovor. coceTr{a KOMnaCtl Kompas. o mraku r<oHnpereH. praep k. xonzonant. krompir . gl. gl. 2. KOMIIOBI|CI tn KoErpec. -qrra adj konden ^di raz umen. _ r<oEneHTlrnpaaT pf r\ tmpl koncentrirati. KOMrn4rr rre t Kromprrtsce. 'aeKOMIIoTrn kompot BEA KoMturec nr ned 1. komponist z. xonaxysa im. gl. xootrep[paar pf in nent rfi?/ sodetovati. RorIOporllfpa. vanie. skupina ladij. m.q I pregled. kontiRooneptpa. o€ KoM. koncrznost xotr. sestavljati. konkurz r. trgovina z narejeno obleko r(oHlDepeH4HJ -r!n f posveto.l . verzacua komplicirati Korsoj. veliko glasbeno clelo . pod.riraqnja.d arh preno'ceKOMnAsre!{. 3. KoHerre[. -rfi I 1. 2. celoten. ob. Kormar ir?rrl kopati. KoHA!?ausJa.Txa adi stvaren. KOMtrPOMIIflInJc paar I in irzpl kompromir(orrrcpBof konzerva tirati KoMoreu. coraacKa KoHcm4ratxja I l.EOy3nJaI zmedenost. 4i I zaplet. coceAcrBo neumnez. lagoden.a rTraoeta prott pa RoH Kona f kopa. konruzrla Korqetrrpripa.l|lk cTaS Ha TeIOTO telesna Kor6amx.n k()n. skladatelj.dvorec. osredotoditi. kooperia.o$ KoHax. skladba. konkreten KoE(!pr(pa.r1 1. topoglavec . 2.KOMrrrgJa. konstataciia Koxcrplrqlja. adl popot'! komDleten varr-prenocrU ronnr. konfekcija. zbrati. -uqfl nt nlt KOMT4TOMICeH. -M I zamisel. 2.dv pioti. voj. gradba. zasnova.r r. -rtrta 4dt Konopen noHonurrre z konopljiSde KoHcoHdrrr m gram soglasnik. proti. konkompozicija. yAI{'to'{tp. kon' in impl skladati. vlaka) in duSevnozdravje KOMnOT*pa.Kona$ l.-ItrI I komunikacija. -q|I m arh gostia(e.o'{or. zavoj. 2. RoHcya n konzul Korl3yndr. treslica (za '|l servativen.

zalega. pulin. lig Posnemati.. gl. sveta knjiga muslimanov Kop6aq ft bid. cBu ap n KonArrqgapcTDo rezbarslvo KOrrSTOdA dem od. kadunja. xopncerr.n izdelovalecgumbov. motika. sulica rro4legr a. -1rqt rtl peutlja (pri pletenju) xote4 m jez za ribolov (iz pletdrja) . oaitati si KocKa11. kostim. perala. redna strusa nopruti I platnice t(opnrrerue n vezanje knjig t(o-ptrw. xol'Aeaa. lupina. koristoliuben Kopncrolby6je' koristoljubje fl Koprro z l. kosdica Koprjo. rocnl6a f ko5nja grir. -cel delati si skrbi r(opff. \qtao l.KOnFrnBa gumD KoDtn zbor (diplomatski itd. zapora s strato .s uniievati: navzkru .-!ry n koristokoldidast t ast)r. {r -ce: gaj Kocr(eE adi iz kosti.gl' KoIraHa.prihajati. neprijazno.oc. oDonaSati *orifamr. ItonEe.kozmos rn Kop{crrocr I koristnost roco adu-poSer. ienska obleka (dvodelna). rovnlca l.KopBar illtpf. sulidast roflra. Kocida f dlaka -cua adj koristen xoprlcHr||(. kosmat Kocn. gl' ItrrPa Ka' [epadra. telvin oklep Koc. kopad.r m l. . neobdutliivost ropa.n l. bedro t Duce) -korito. hte peneti.I|o|r 4di poseven Koca I 1. tazkoDavati zemlio. KOH TATKOBI'gATA KopAorrrt kordon.KopncEsE<a upot raonrca KocMoc vesolistvo. travnik. brskati. kaduniica Kon.) roba f skorja.qx r. koKotra[a t 176 kopnica. vir: trs. pankrt. izkorisdati rocrearo adj kosden. -ce: raz. rofl.z-i l. krditi coid za laz roiraqrora I krdevina. Konueat impf 1.x^ga KODeH.l tdlf ut l IOVeC IrNr I'rpl dopisovatisi. 2. . poln hrePene' nJa Komrer Bo 4dt hrepenele rortrre|I adi kopenski xorno n kopno. 2. lznemirjati. ltg rod. skelet: 2. iz: ouau.'' Kocaq m kosec Kocer( I sitnarjenje. ftg (samo 3.poK. laz roreara. tig 'ror tzradek adj hrepened. korito. otrolka -gajDlca t t t I I I KorEa f sidro. lesorezec KOnpEla I gl. cBtr a KotratfDrrap Konpmrap fl gt. 2. kositi s koso..t 1. uporabnik KorMaFxocMecr adi kosmat. 2.rEAo kmilo z Kopre.zapoDKar _ n Kotrqe. n. -Ee. KOCteIEe . okostie.l-. 2. fr. Kopncrar imprt tponezaupurvo rabljatj.. 2. z. zargd. nopAc x4 I trak. rcoperirfpaI poprava. f(opar impl oStevati. lupina rooa6 m ladia. 2. 2. lasje. korekten ieoDoreden. ItoKosenoseno rcoeeet aai bujnolas. 2. madek Kore ti maeica xoleacq. 2. IKolra'la Kotrprdaltgrao tt gl. -urr zr gozdidek' mlad eozd ronaq.@a. zajedanje Koce. kosa Rocap r'! kosar. . KOnElBAat tmpl po malem kopati KonDaf bof koper e-. gydja staja.ttga. -rca m korenioa.) skrbeti. . cBrrAaP f koritce.ot kostani xocreHap n kostanjar Koc{eq tt ce <barfiia go Ke creu skodili s6 si v lase KocaEu tt 1. izdelovalec KOS KOCTeE. 6otn -arh ladiar. bistven Kopen-qe. ROC!1eEII. betva xopemr adj korenski. snega. sttahopetec Kop![|Aap t n krmar KoP!.or' roia6ap nr iar: kapitan trgovake ladje xopar adl trd. KopscrE.os.lotl. 2. kostnat: Koltncrod'V6eq. ieZiti se: Strleti razkultran ftocaiu ru larz mo3ka obleka (suknjid in hlade) Kocr!? . ogrodje r. skorja. r(opncrtr|qa.$!6[D adi koristolovski. Kocar imst 1. koptr'mr impf vezati ropra I skorja kruha xopKa! tt tatn mera". xoF HE. korek' tura Kec rcocroooam prctin. 6a n dem od ra -{ DeHKorenceK roperoosA$pa.di kopjast. mat koretr. kostruca ft. slepar.'(OT Ko-rDuuelradi cl. rzruv:ttl ts koreninami) Kopy6a.onoqrr.ryprqa I grobnica. suha zernlja. gumbar.TEa adi Pravilen' KoD€iKrerr. iram.rrb. 2. ronearaar izpf Po malem koDati.I |.raar intl gL Ke le^r(a roEree.3. kc DAIKC m 'l<njtgo hrepenenje po domoviri KOrEetceE. koPneti (sneg) KorlEeriKm br€penenje. se K(rctDeElaT irnpl Sdetiniti se. korobad. nadmorska visina Korap n . ko t I T I I I I Kop[cro.KopFKa I l. surovost. +. KopecnoqA. 2.ivinska staja Korltpqe n dem od. kost. cwr eE s'!i' ten KorFrap. Konaqar impt l. aool koralat 2' kv ralda xopas nr koran. lisjak xodpa. N tn ath snliEat KotrJen kopje. kosden I log.bof kopriva tn rezbat.. putika Koq4r€q zr zool ostrU (riba) K(rcll'erut| ce.onaga lan). lig neobcntliiv rcoiarocr I trdost. l"zne miriati xorqrraqra I nezakonska mati xoEAJar m nezakonski otrok. *ooi#rn I rezlj-anj lesorez Koltpraa l. KoElraar pl in inPI l kopirati. KOpecnor|AtrIta kopnjava (brez r(('Dtl 1n I KOnE!tsa. kosDja. l2 MskedoDstso-litoveDstd itoys! Kora I kota. tra' I€MIIIIIK CTBO burjati.

kos. krasta. kraja. zadrZevati.delj. rovmca. 'xrra ddi obalen. garje. KpaMnoBtr m kfamp. periferija brcati. RparKoDpeMen adi kratkotraJen KpaTKOBI'eMeHOCt iitt sKr:KraltevsKo r<paacrso kraljevina. vredi.lKaB *p-ucr. /ir: natava. m6ra. tik ob Kpaj6perKeH.nik. fdr? ploditi.2. korec (za vodo) xlxDnqe. KpatfoBll ln zooL. KpaJ. kralje'' stvo rpa. pri.iec ripAT|. nasprotovati xoq rt oven xoqli. Korrar itupl zavirati. KoruHar pl ritniti. trcb xorqte n dem od KorIeI kitka. 2.mKrall Kpa^lre. tatvina 2. xparyE m zool krag\tlj KpaAaq nr tat. -ldfiEa fl dem od. zmeda. igra na sredo. kos. dirke (konj). kljuka xfar. '!tfllt koDcc koncev brcniti. -Jr|a adi kor]t'lJ. :ce: neopazno se plaziti. geow kockai 2.recr adj dolgokrak. 4. pnKrasu KpaAex n. vrSa. xor^e.adj lepe (v zlo'enkah) KpacHorntceq.'. Krala. rru xpajor Ha Kpa'rIIrtorll|e.. kra\a. kaos. veljati KOUTVAa Srajca I taoIuYAKa.. plcplrtltl se Kpsjoca. 3. rovaca Kpan. dvigdo r(patr. dopek xoqopr| ce inpl napihovati se. cc l(prrur irrt. 4. dezela. kosara. prcdmcstjc.kotlii(ek) KorannaI kotlina KoOa I vedro. -rl^rl fi kita las (oqKa I 1. -Jrm d. p\. -Jux tn krvoses. morilec r(pDocepr|arq -ryr fl slab in modan tobak xpBqe. {E Rpax6a I kraja. Koltrvalle J.Kumarrca Kpareru@ I kratica. -gn m krajec (krupa kosarica.-qrrr6ar? dem odroQa vcdrce. gl. kradljivec Kp. sak (za ribide). tatvlna KpaAe.KouDrmla 1. obrezen Kpaj6perKje }1obala. metati iosot tig pridkati se Kpar rrTc tt rob KourMap tu 1. fts pc hajkovati trajnost I kratko- . tatvina r<pa4eu adj ukraden KpaAeq. fig eulg debela lena oseba (paaaj-kpaaalqe tu n ktataj. KonrKaar impf ritali. okolis. skrajni rouapna f l. tesnoba krai. kc ncc. smrtno sc sprcti r<ou ra I l arft odskodnina 'za uboi. ovratnica KpaBJn adj kravji KpaDqe. xpasoBu m Zetjav. ulj Kourapa.kordek xoqelr./ I krvavu sc kllti.t lepopl_ sec rpacHopelruaocr"Kpacrlopeqr|e (parKoAHeDrrga I zimski sondni obrat RparKocpoqeE. brcniti Zogo riajmi. kamnata tla (pacraBn4a-KpacaaDu. -rKa d(rl krrlck Kp6^a I dcbcr. pleten ulj. Kor/u[$a n cLem oa t(ore^ koteldek. kljubovati. KpaAerrKVM KpaeH. ip koSarka ha KorErJa. krvno ma3dcvanje. 'oBI| tt? kolara. kravji pastir rparara f kravata. dot- 44 t morsfl lepe bet n lepobesednost. -ce: se rtloqlrl Kolr^aptnqaI kotlarna. y I'IIlre nji.?t 2. pokraiina. fam kotiti se. rpacat imlf krasitii p!6a Kpac{. 2.. Korar impl kotiti.rFa. (Irce. -aa m ined mar. KpaBa kravica RparVJ. 2. Kafitcr KDaca f kada (tabujsko ime) xpacar adj kislast.rfap oat7 dem Kpa[qe. zrl d i KpDu ce. rpaa!tsaar iz?f kraljevati xiraniryr azlj in idu kratjev- gonoq Kna.rrlra adi kratk@ KparKoBeqeH. f jerbas.aAaq€ I tatica. 3. kravaj ec-kravaj dek. 2. goljufiv KpaAVMadr gl. 4err od (orxy^a srajaka '1 KpaBa I 1. krr. bezeavka rpani. obrezje xpajMople n primorie . dem od. -cttrl . 3.r KpaAermqa. gl. kislikast. -qln6a n deln od KpaL kraljevid Kpaaqnqe . KpauBa f pokrajina.r ddr skrivaj (paA rB ddi kradljiv. hlebdek RpaBap rr kravar.-eBa. KouraKpaeuHxr(. KpaAa. lie grda navada. kparar ifl pl krajsati. kr(l (ftr $llslrl nje gruzdio) KpD.tKI bot kumara.Ir|a rall krll koroden RparKorpaes. -ql|-'I. kosteneti.U kr |ll kotrajen (parioK. kvadrat. dreveneti -ce: roqm|o I svinjak KOrrHnIaJ ZaVOra Koqsr|qap m zavira' Kottr.. mlinski korec xourap n debelji panj. 2. zadgl.ot robinija. KpE{ 6a n detu 0d npcr kri. RpaAar impl krasti. xpBotn.6a r}rac'r ooleka dela dloveka rpacno.178 Korn. Sopiriti se. pfl riDalMoDcRll t79 KpAII RourHe ce pt fam planiti na koga Korxrffrap rz koiar KotrrHrrqapcrBo ri kosarstro Kotlra irn d stati. sede (Dacra I l. r(pahrura . krvno sorodstvo KpBormeq. xpttJc / klt. KPAJ KPAJ kp I praep poleg. -Aqn n gl. KpEJocaar p/ okrv ' viti se. kradljivka. I 1. pl xpaeDr|. €tt'. okrajlaKparx. nagrada na tej dirki f(o!trKa. -Krrr rz kavelj. rpanaar ifipl kokoda' kati r(Daxe^. /rg kratiti . ob.€l Krapce( Kpan Kpac n kr:as. KpAar iffipf opold\e podivati (o Zivini). aka'x cija RpaMn.

zi. kruliti. ti-krsdevati: kriZati se nacrl KpcflGa I 1. zrvolantr Kpaer( rn zool klop KprFre.KpKopar impl l.pI Kpaaa. -rKa ad. krcda r (kalcijev !(pqroraeA adj ikilast.l'rJuga se xrjeol ratl Kp{e.. rJava BUHA kpeAlTnpq. xpcmo6paseu. -rlra adj krittulen Zast KporMAlutKa I glavica Cebule . jerbaldek niti. cunja. Knzau bulica ( bot ). KlrcrocaoEKa krizanka f pomirjati. r.zmaKn. (reauven KpeDa. 2. rq KpcaeHadi krsden potija. .oE. baziti be. xpcmr pl. KIro'raT impt krotiti .wsa n d. -ru<a adj krepak. lovska KpcEo3eadr prekruanih nog rtusKa (nacn seqeua) rpranar.g name&. zgreliti -cei ne se se. 2. 3.od. krhek vstran. 4. .tr: . krilo stav(tudi l€).!(pllly m. klokotati. obzirjesti. gugati (otrpnerK Klnta. pl dvigDiti.xper4raar pl n impf van. kriza.. *iZariti. -nrua adj skriven.rra po)re5neZ KpoInFa f zibelka.vstati plavati leteti. l.. odlodilni KpeRa.IfJra: impf.m I stara Sara. zaregljati.rezanjetrte KpcroBaAes. t<ncav vz(llKnltl KIFEe. m krpanje. Kptr ar npf krilitii niti se. rica. KplfraqeE. u se. neraven.i krotek. KpErose. ve. (mcso. viseti -ce: rlreEa f skala. Kpe[|tar impf krepiti delstvo se Kprff.. rn krcj.''t{<a.rlo KprrB qaT rersa uDrldrtr se odlodilen. 'dlt'cldrtr Senosteklo.croca. Knzem poslavtn. zgubiti ravuoteije (zdravj tzoravJc. ustna. lrpatii fig popravlJatrse rl4ranu.l t nrom. rcpta t(pua I l. rooceK zadnji del ladje.q|a 4d. stena Kpr{Ao. KpeDaaJ impf -dvigati. r<pegrmpaar pf KpFy trYI. Kpn ecr adi krilat fam . KpgJaTimpf kiti.Ec KprrfiJa. JAm Jemar'. ocena adi L kriv. atl'' m hist k'irepec zat KIroMrrAoE cdj debulov. 3. skrit. xpenar impl podpirati aJe z l.cet dvis.aM adi ktii'alJrg snovalt.em tE..$a adi kazenski. majati se (pri hoji) Je porrptleue xpAaarf cc impf fam okrevati. koiuhovina KptrrfKa I l.J? dem. Krprca. Epra Zivljenje roke). brisaea.fl arl I'rC. 3. Cesa krititi rper.ur adj regljav.Kmslr: -ce: dvigati se.a I ovinet. perut. srecau KpocEo z del statev.cAr|T . KpKoprr. usoden. razbitine Kpcu. Kpner( u ' smrcatl Kp^a impf zibati. vreldav. $kilav. nepravileD. KpnuoDI| fl bot bela KpenoK. posoda Zati. (navaonoza zganle..adrr skrivaj t(porocr I krotkost kpKa. Irg €istost gr.oatt na upanJe. (pisna. ledja rpcrar adi kriZast Jasec Kpgr KpHar impf kmiti. fig rp-crof. zaup. KrparJenJe.nta.KrelraDl KprreMta I slepamis (igra) rlteK rn regljanje (iab) KpI|3a I l.. de. Kpner< f. t. klreuar . hudoxlteEre.trEr6a. han dem od Kpcr kriortr 'dpcre .-c€: ledjat 2. skibeti.oe5. Kp. kriqrljast krva xp. naslaniati se. kriKpgrrAEp. KpE Ja. rq*r. svet t{pErle. 2.. KIroJar impf kro:itii !(pq-mEoceE. rrpwuura iftpf 'ti. knjizna) 'rp'/E nagEjen. Iivinska krma.. -. gl. kosa'lri KpxHe.KpEruar Ul krikniti. 4. utrdba. 2. rn rmpl . med dni del -ce: seboj se podpiriti Kpuiedrr r?r kriminal. xpcAo I I. impl detl W malem KpeDerft postelja sepau . ime nrta ti hripav glas. bruxperocr I trdnjava. -. Kp@yAecr"Kp[Eydrsas adj ijugast. kristal. lolska kreda gr. pnKrrvatr uslvarJau. pomanjkanje (raba). mer. KpuKperm. tie vre-Sdaii. vstajati Kprlrueu. xpsrpBu m krit.Kp. presoja. KpKaar impf hlastBo npo4e adl potihoma. TBpAnEa Kpurepnlrr r?? merilq kriterij Klr3no a krzno. regno.-AEa4di kriZast Kp. {rr0l. KpcrroR. prese den. 'DFa ddj ustvarjalen. zakvakati Kpna f krpa. impf krstiKI. KpcrocyBa d1 iryd KlroMrntre. natanden: 2. cunl rca. 4di soaen. Kaznlv Kpr8rlqrogr I kaznivost rcp. ftp[BHar pl zaliti Kp€BOK. 2. lllaur rD r xpcAcrrcq. 2. xperaar *4pI reqJiati trenutek. lig nakleslava snopla panJe. nevaren KPAo z dreda Kp€alfueH. f am mirovati rpcroclraq n krtZarKa T I I I I I I t I I . 3. zelenjava). svez (mcso.oceg. krrborat). (mcso. 3. 2. 2. tkalsko ryrcrocan adj nawkriien vraruo xporn. Zreti.se.-rrqE m kredenca. 3.ry n? pragic. npoeee a krojenje.t(ptrTztreE l(prllueH rpcflrc!las xparmra I ovinek rptorqa I krivda trp_ErrlrfeH. krii.Drikrit mlren rpuruyil. xptra. rezau trto slq KpomtA tt bot Cebda.BKa Adi soden.Klrcr'. co Kpoqe co 6laro zls pa ltau KpKa. . fig zaitita. lilija cvtst m l.xpz u.n kredit. . skiKpetrpa. simetrina. .m.zelenjava). npKHar 1l drhniti.

gl. lkripniti. Kprlrar pl streti z zob mi. . pokal.r krozec npyxa I l. xy6ar impt p*ati. vrh. Kp!'roBr| t1 1.. zakikirikati Ky^a I 1. izpukniti xwer z lam mod. r(purlaDaaT irl1f krldevati Kprnrzrrt$riK. .kumid ryro. zrnce r(plrtrra I Zarnica KplEoD adi hruskov KplEoDtrAeH.. 2. t<pEar impf lomiti: biti. 4denarna enota pf . lig teve'.nJe.relik. valjati se kje (o predmetih) Kiraaar6e n kotaljenje. 'Ce: StaVlU s 1.. Ce. 2. -rror 4d. (y6H!tsa pl izpuliti. xYAx. -rrEa 4dj vitek. -ryn kup-tek. m dtagotinar. likof ti. kUp. KUpOValt I(vllluttc velik kup'l avgrr (. kotalkanje Kpre. 2. xpllrm6a n dem od rplrna hruSkica Rp!T. odlomiri. gojiiie (bakterij. odbiti (malo). krhek KpuHe. . -c€: obotavljati se tmpl vrJDKpEKa. rLrSiti KpVBqe. rcyuar impf klicati za botra rlunp rz matik. -qn rfl hrulkov nasad. Pomemben. dop (ptice) KlxwjaB4f I zool smttni -!!!id'. zvijati se.ra I krogla rqr/la ce. KrepeK 3. prodajati na drobno zivila rpru z razbitine.Krlvlrt se *1["". valiti. iftpJ k'qrltl. 2. tkiv) r<v^yK.t bot hm$ka (drevo !n sao) KpyrapHd(. utrdba. l( r1r. . {rr6a n dem od RyM K!rI. xpfir aar impf kotakotaliti se. t(ypar(ar. tlg kriiti (pogodbo). .izogniti se KprrEaBa. drobci. ce l(uf'Aaalt tmpl kesliati xlr. navzkrizem Kpra a. -. tam drmost..raria I kegljiSde KlTrrI|4a. -'tBla srden.glas). kikirikati '(wupwaat rlr. kumstvo nlM!tsa inrpl botrovati KIM!Ie. avreola. krstni kamen rcpurrennqaf krstni list Kpurrer6efl krst Ky6€. KlArOBn n boter. idol . krona. delovno podrodje. Ju' -ce: naditi se KlTr{rrKuocrf pogumnost. (orchc). p|| liti. od. kuma f xirru. inpf KpvHnca.r K!?McrBo botrina. tlaka|. z.sadovniak Kp!Ee!t. Kp. (prar t'md lomiti.1rcn{ r1*"ar pl zakukati (o KY. m l. lutkc tutKovven. lig garanje K!M. puliti se. K!?ar(e8. pozibavati se (pri hoji). lkripati. tckma rryrreH. l€ drurirski.{ skubsti.r'a adi lomljiv. zlatarstvo Kyl-lEgncrur .ry m kepica (soli). K!nODU rZ l. KVflOAa Se. ptidja kobilica v'ptn. kultura.J. sam sebe -ce: grajati. lutka Klx ap fi lutkar Kl'r( eH adi lutkarski. 2. trgati se. Sklepetati(zob.kum t. 'KpurMcUDa okronati. stolp. KpqKaar impf treti oo kom rpnrra o r? zmuznd. xyryBa pl.ztatarsKt rlrcaorua I zoot kukavica. Kpvrsf. bulatl. kamnita tla r(pEelr.n stara domada pasma svinj KpqMa t krdma. . goJenjerastun. -rlllEa ft aem Kp!.(l xvll botrdek.g\a adj b\t Skast rplqroBr4a I hruievec (Zganje) Kpu€. krog.prgilde KWIIII . omahljivec. zavijati. f kulminaciia rcvar m dei-denje. 'rl ostevati. KvK. omika. KVOBrra z kupola. prida (porodna). .'jl* onpT KYKYpma. grad.stolDnica KUKaVTCI . izmlKalr KpqMIf.-rp. kult xvlr{Dl l.tehten KpITocI I togost t(pYtn . postaven RpEn.ic) KpqKaD adt Skripav rpqror z lkripanje Kpuse. li.IMaT itrlpl krtmati- xy6ersla adi indecl oboten.\eHtearap no eledaligde r. izmakniti se.ce . KpvxaT lmpJ Kroztlr KpYX(OK. -ce: valiti se. nasaor. toldi (orehe). sila xyrerrrrrja adi indecl motan. -ce: miktrstltlsc I{IIrVA n kapuca. r<putlrar pl l.i\. r?' krozek -rll| Kpyltqe. kronati Kplr|Iic!tsarie n kronanje KpFeE. zasklepetati Kprlva .1. od' lodnost drzen. kras. 2. hresdati ( sncg. obraaati.ypEnraT pl x!!rlpml|e. svoden Ky6ne. liti. "rrHa adj krorett Kpyxerbefi r<foze. adi dragotinarsKr. lodnost . KlT^rrnca t (roglr' ca KVAas grajai .xpcr!1r' 182 Ky6e I(y6eAIrja 183 KIpaTKHOCT Kpgry1rt 4dr navzkrii.ra f kupr>lu K!T6H m odnjzck. lboga p^ra KyK a I pundka (igrada). kupo|l KlrryDaq m kupcc KlTinpoAax6a / kup ln ptrr (lala Kvm/BaqKa t nakun xy6e. 3. Xpun€at gali. -rnra adi . drevesni vrh.impf spod.rr|ua I krtina Kpr!. n dcrrt od rrri*"ra rffie. Pnganlatr. venec. lig pogostitev.bogodastje. zlatat n dragotinart(yjlrryr a( stvo. mnOZica. literarni krog Kpvr(eu.rlra botra.rMUrra$iJa vrhunec. opravljati se ryJna t Kunlnla RyJHcKn adi kuiinjski KqhrryJa. KYAar tmpl graJar. -}'s. odirati. geom. xvrqaT rmPl srDru se. kupljcrl xyrDf.odloden ^di xlp{frKrf. -qn rr krstilnica..

psltck r(y\curxrr ddi in adu pasji. .TKa. uEgovanJe RycB. vsi druZinski-dlani l(yftapnEa I histri davek ry*apra I hilica. . udobno sesti. kurz.x. ustaaova rxrAaBaqKa k\4a zalolbai 3.-ce: krajsati se. smer: 3. koda. resevau I set rypury i i<rogla. svindeuka KypurweE.na. DsiIek Kyfu I f. makedonski trtlai . ubog. udni tedai K!?a!' m larz resitev. vulTe roa 6ellle Kvco! Se iega se manika! ryconevex. . IAm navlJatt. Kycar inpl kra:Eatii odtrgovati. -q! ru gospodar !. zvaliti se. .se nameSdati KypcurHnqa kurjak (blato) I .adj od xyc -dem navlu.'ror ad. .AlcyBaar imd. {pa ddj reven. -I|Ir I Skatla KlEKaEurta f fafi rvanje. K!4IIf!'Ba pL rmpl sepniti. KllpAucaar pl lam KVc. naralIavatt uro. -cu m Kucovlah. gq spodnJenJe K!*s. -ce: udobno sedati. brez re. -ua" ad1 hrcm. 2.. Sepav K!ga. gospodinjiti KvftM(.rrua adf kratkoiiv rvcor^eA adi kratkoviden KycoraeAocr f kratkovidnost -ce: mestiti se KlTMc!tsa. ne $arhj sa Rvcw! ne zameri! Klrap.nYqrEa rt pes s pns+ {amm repom. cena 'n vrednotnic.nlltra KVtoK.i kratek. -qKa adi dem od. KlIrAsca. koda Ir!I*en. zgo5den. zasepati.r (ce). napaka. rvau se K!. lam resrrr (se).koncizen.tk. rvqr|rbo n pes xy{o||qc atcm od K!'qe ku'l ). ruro I e KVco? kaj ti je?. naravnau uro. -rtn^n1 primanjkljaj (v oraga]nr. xyRra impf gospodariti.. urejati. 2.adrutei KYpC. tival. imcti mlade (psica) xlqtrEle n atgm od ryue lik pes xlqKa t psrca Kl apErft. pa KYCe. KVKADKA AOMAIUEH I I I I I t I I I I I I n1rt.VkfpKa I hisica.. {Atl l. odrekati. Xyp. prikrailati. K$ItIe. higa. sKrcevall se r. dlovek majhne postave KyceEe n kraj5anje.. . Po pasle xyqll ce. pasti-pada'ce: u.cDr|. odrs Sitev xyplv^.4tr . ce try'ralr impf W vrcdi.a lepanje _ .n gospodar nlr(mqa I gospodinja rq*oDeE. pomanjkljivost. gl.4\ m pasJa hi!ica ny{qF adi psidin I rys4 wl''tra r impL g). Klqaar ifltpf lepati KWarEe . maihen: 'lyc. r(()r pcs.ycrrqoK. domad K!*etp f gospodarjenje. re KOOOrba umen nv{c. jedrnato.rpe. ureneKo[Ko kratek diti. kratenje.Mua adi slabc KlIt6aE ft Zrtev arh Zrtve/]. Kyc precej kratek *Uco ail! kratko. KlTTl+yBa _(ce) pL" tmPI. impf W (na drctipodirati tla). prirejati. . nesreden KlTriJa. K!*oBpTltrft. KlTprr6a n dem psE.*Ea adi hisen. Kycol!|Hocr f kratka pamet Kyctp rfl drobfi. Kgnra pf. -Dra adi doma4 gl.r\pna3 m fam D. rahlo Sepati Klqoolao. tedaj.KycolMeri. 6ae Klrne. $n adi f un svtncen .

wa impl zbadati. zika. Sdati p/ zl0I(\lt . delaLnica LSEm ZOOIleV Aasa66 n lavabo. zabavati se (z otrokom).ob vodi aaKaIEEe z vljuganJe AaKarlr (ce) impt \iiuqati ( se) aaKaarlca trl upogniti v lok m 1. rozga aacflrK.Ana adi hladen. lajavec. /ig norce-ce: cI.'rua adj hladlo krven. pozresnet lranaurca f poZeruhinja. Poflll. 2. vpiti. sluga. gl.€. poruepen Aar(oMeq rfi lakomnez.ra-6aruna I ohlapnost. lava f zool leinja ^aD''. fig lam imeli ljubezensko razmerje. burka enbot tllipan ^a . rov . neurnnei aan^I|D adi pozre{en rapsa f zool litinka Aagrqa f zool podlasica impl l.ra. hl(. pohlep\ei.npl l^:^ti|. za^arKe (otroka). nezaneslj ivo fi zool l^bod. Sala. ljati m lajeZ ^ae. plamenica.raxmla I ilica m Zlidar.gn govarjati se. izmetek ognjenika 2. gaj Aara I lai. Aa3rf[rfe . . .l€ ravnoduSen zel. umivalnik aoDsEa t 1. -rtlt rlt^ocrnxo / r. hlad. rahel. poirlepnica A{rr(or. opravljivec p m er. travnik. Irg go^anaBnqa nezoalo .rarmq tu poienrh. hlalaAoBeH. lok. postajati rahel. hill ^acKa pogodu.ra6oparopuja I laboratorij.resno . nagajati ^A adi ohlapen. kramljati m lam prijatelj^a!tsMlB6er ski pogovor. ^aJHeH4uq nesmlsel ont Ig govno. trtje aane a 1 pobalin. ne^a6^B stalen l. losdilo aaKa f loka.Jqia zalaiati. nesramna larnivka w adi lainiv. aasrap rt fx)8orr. kratck las hoditi zabavatise . varljiv. lig grdo ge ^ae voriti. varati. zrahljaaa6alo ddv no. takaj. ^acHe se rtrln(llk[.blato ^al t n itica-zlitka ^ajqa-aajqe AaK nr l.ln.2. majavost. aar(oMrr ce iflpl biti lakomen aaKor'trrja"aaKolrurE|a I lakomnost. tunel. Populdati. lasknti sc.rarep n 1 leZiSde. nestalnost. frkolin.rarau. -w f am beseda. pohlepnopoiirati. miren senten.rorop a&A tn hlad . njek. plamenica ^aM6aAa aana I Sapa rana impl lakomno goltati. paglavec. lak. ^aKelprilizun. draZiti.qrce impt ohlajati se.[trla ^arKrrrre tlidka aan<.trlad I ladja ^aia i. zbran.-Aa3 m laz. pogovor.KrH ft laket. prepiiati se. stika .a0atu impl rabljati. aa!' e Dl adi.F. -DIIU m . vitica fl larn bescd^ ^ab n lafeta ^aodr impf fam govoriti: po . i. varljivost r?rplazilec ^a3as r? otrok. briti.ra I laZnivka. htaitn\f hladiti. lava. nordija. taboriSde. ^&aL aa6I|AIIoct I labilnost.'{f. Zreti f pluodra.raq m bakla. 2. losditi ttacrom intpl svclltl !. omahliivost . kramtjan je ./ranaBulraBadi plundrast La|lJao n la?n uZivanje brane. varati se. mr^aaer!. lagamotiti -ce: ti se. ohla. nenasitnost aaKoMr*rqa I lakomaica.ralrapmra plodevina f AaMaprlHeH ploievinast adi I svetilka ^aM6a I bakla. zrahlianost -ohlapno. oPravlig obrekovati. ki 5e ni shoaa3aqe dil in leze po tleh impl laziti. aKo Ile ce . HeMa Aara brez Sale. ^L\/t! sc.n laik.Aa6aB I lll' llaxnit ]talKllrrB 187 .lg snazilec stra^al'd' niSda f rulg ngumrlost. ^ax goljufiv.rrltllik{tl l. Aar(-rrarKaq laZniluec m impt lagati. po treSnica.dv levjilevje ^aBoBc'rlr AABOp boa lovor r?? f velik. 2.jck. kleaeplazec lig tarou adj lakomen. slepilen rfBeu.{at(aM ce se ne m(> trm . goma^ass. izdelova^axliqap lec Zlic n dem od .lazr\Nec ^ax aarKruraocr f la. komolec. lesti.larlu m podkop. ugleden prave ^aBpA samostan slavni aar 7r log. ^a.ra ^di den aaAoDtxmf senca. plaziti se zeti. vatel Aar$A{a. podzemni hodnik. Zarek aaqeH adi lakiran neintpl loditllodevati.nivost. zfrJe .ra4aro z pahljada .racrgrna f mladihA. ovebljen svet-v gozdu pl splazrlr se ^a3He aarrK . 2. idoditi se hati 'ce.-Dr. kamnina. diti HeKoro ia 'ia la^I-t avuara co s kom. nestrokovnjak n lajeZ ^al aaJav tn dlovek hudega je-.l'ar<r. Po staiati hladen mLniura I senca. trniti. plaz. svezost laArroKpBeu.M dojiti.

Iie rII Ae 'l ce npocrr-rde se pokesaS.. ro r. Dole crpanJe. itivo ^eRrtpa n lektor ^eKmp (ce)-ae. kdor pojd ve NADOICK llKO Kruna aer. n\ adv lahko -pua adj lahkove- Le$ m oot ta\ AeHeE@di lanen aenurure r? laniSde. leZatl 2. \e pocasr.aeaeJxa I zibelka. AeBr:pHg ad. leZeren. ledc ^emre. grala Ae^a-Aenee impl zibati. SIIHA I I I I I I I I I I I -rya adl lahkomi^e4HgyMet.pekarija.ldi lesalen. Irg vsiljive. gT. 'ce: noreti.so adv ni lahko. aerrra ua 6palluoro vdal se l. ".zel mu je I l. ^eE.z wk. z. udariti ^enqe -c.leden obesek ae6nrra f pogada. pouk. snramDa za Jarna Je v usooo kruh m led' zima ^eA 'Ivaz.6 hek.r6 z 1. zastokati. izliDrazenedi&rke vati vli!'ati. pla^etrern. greda lrefalrerEe fi lenarienie. ddr ^etciM gl.itora pre.na. levi. -€E:r.raAe aerarle"aetlx|{uf.lrrra . kru.biti v zaporu. 2. ta.rcmq m leluh.neo$troumen I lestev ^e4rBEIa 1.AeKap aelaq aea I leha. kotigde I zoot {durek ^e6apKq It m shramba za leoaprarK.reB{ o ra lepilo pl plosniti.pEdla I livnica.epeu.pou gL upnKa g6d. m hip od. rahel.. lig ^erw-3E vsrrJevau se .iedttu) (vodo)l liti. rera impf 3. usesti se. lanena nJrva AeFra I trak. biti aeBlqapKa I levidnica. t sel zoravru aeKllat6e /r zdravljenje f fam zdravlienie ^erdyBa.vpitje Le^etr impf stokati toiiti. sern. Iivarna impl lenuhariti.ee poEtr. se e AecEo r€{. lig hitro minevati . ^eKoBepeu. besedni zaklad I berilo. olaj6e^ecrree vati. po malem. -pEa adi lam la.Ra polasi. noleKa l-1. lagodeD.Ea-adi laheki fi| ^9:9q. 2.vetmlak aecna f leska iftpf laj5ati..raJna.caerll!tsat5en na e6 dal mu je delo.ae'|ln|tq .neresen. kruh. leDliiv ^euaB[qa sneg. po^eKa{r6aeKa lagoma. poldgoi. polegayka. uy reganJe Ae6o" \.c. umsko pesau I lalkota ^ecEtr|a lahko. de (pogojno). AeAeE.em od aea sredica. n letisd€.aecHofr.pEa adi 1. Aec.. pe ^eraw adi ]ivarski lezavati.livati se.. mrzel.rcfgn . livarnar delje. brez' acap n livar. 4. .aer(apcrBo rl zdravnistvo. ^er.adi lahek ^elaT<g lemvke ^ex ady polasi.legenda. lrepetatrl impf lepiti se. ^e^u ce noKaj\. za.s-rr^eTeu Pr-eved ne bister. l ebdek. leteti. Cmati Ae6/re6sJa f (pl .trKomlsetn.ti DO OpJ9SCenO aeroiecno j?n. npI LertaUl'a /re6 n1 kruh cu ro BaAn Ae6or regau sluZi svoj kruh. pretakati se. ulivati: dce: aebopo4err.v fam zlagoma. -M|m adi lahkomisetn IeKolMHocr I lahkomiselnost AeKcI|Ka f leksika. hek na sveda. po tinem irercapzr zdravnik ]rel(apKaI zdravnica AeKapcrrliadi zdravniSki . plundra. Ziveti brez dela ^ealr€K!| leapqrBo z uvarstvo Ae-ra-Aerriua. ul^erryJa na ura. zgodba. glo.poleZavanjl " ae. Zt leli.kolad. AecEo au e re6e tebi je lahko AecHlMrcaeq adi lahkomiseln aecHora. . neprisiljen. aarka podivati. fHa adi kruSen iz ledu. -proda^+pnqp Kfllna.ecaeH 4di lahkomiseln aeKoMuc^eHocr I lahkomiselnost aeKoyMen. cE kruh se. lekcija. tarnati. nrhati: valoveti ae.di .rE n ledenica. svetoiSka lo . buda qli posoda za . pt.^sa adi pesn lahkokril aeKo. hiteti. poleii. Kurja gred aeJxa f.rJa t gl.lanKotno maren leBlqap nr levidnik. t I I . tavKau coni ko.Baru. AAIIABEIIA . l+ ^fiqta lehica ^crairo. a. lahkoten .brezdelnef n zdralilo I leruha. leii6de. impf ^eaeKEe.^et(ejftlrd-^exejErllr . 3. polasi.aextrme n leZisde ^cr:a^eH konlt f d.X. . ten tudi ^e6. zajavkati-stokati. den. vrvica. upogniti ^erlle uleti se. lie breztv^e6e[. r/6eq. bleb AeieE ra umivalqik.IrI| r?' letalec ^eTaq-aere4. 2. lavor Lee imof zaiemati. postelja. .rq"i""1T":#il".i stokanje. Aece. r&g m pol labod. ^er ma: (ar lahko polago- aeaerurlla 1l.llilif"".reuem_rrlemeZ(del pluga) inpf plahtttati. zoravllstvo . ren aeKoBepsocr f lahkovernost aenoBlfr adi zdiavilen AeKO'IITOCT Zdravilnost t AeKOiKpUA-AeKOrp||lreH.n(o ddy.^ebolan. levak <a inpl l.. biti kje ..preliiati. -a*a. 5.ru (ce\ impf ^eK!tsa. rodoviten tocltl se odi leyi adv lo ^eB lr€Breltell. vrmavec. pas t moker. -ABa adi leden. postelja. gugamrca Aere! interi ioil (rzklik bo.3eAe Krun ^er€sAa junaska zgodbai 2. Dolezuh.

knjuevnost. no MauIKa . no prooalau . z.rlrcesr adi rdetelas.-ce: l. spolzek. lani poleti AgnoureH. rdedkast. adi lovski nJnuaa I strmina. liubdek (l in m/ ^rxrep -ona adf likovni auroren. n aMeH .rerr. 2. vozgrrvec. -tltrl m liter lojtrnice. lizati. drta: z. lojtrski voz ^xrpa // obresti. ^lrpa 2.ia:lap.. par r?2leldevje. hlipati.\ruIaja po moievem rodu r?r linolej ^rn0/r6w lindanje rr ^iHrf impf ihteti.j lep adi lilajast. navpilna ^oEerfrlr I lov. D@ ^Bcru krivati st z listjefi.lig smrkavka.n drsalec pl oblizniti ^rBHe ce pf spodrsniti.t'(traBrula-ll. 2.. ^*r.nl Mqroca f oseba. smer. pijada ^tre bica. licemerlri rtfiqemepKa I hinavka.. rIPBa_^nMonraorerada jy3Ha prva zvezna lrga 14fi osoren. v vsakem aeTerr. -wr I aole4. smrkav. reracrJa. zveza. 2.. ^tqe npaaa allp hlini se m licej.Ert|Ja. oseba. -Fr nltr(a f lik. ^r sli5i5? obradunati.n hinavec. vozSrlv.l l linija. ^mte!!epeH.rE nree . -4rr .ileulTaH . at|ryur m smrravec. gredica ^erBa adv Poleti. vdeteti. rnttat . lrnrulpa . liccmerKa n hinavsaina.lrllrltorfly3 /rHMOrfrlS.l:tral|tqa t orsarka rtrr3raq. Palnik. listek . -obrabljen.ljum liker. vrsta aero n poletje ade to potetje ^e'Eos(r AeTOK.. .It(e Il.tacromA /tt oktober. lesnik AetrKal|ur(.. lig biti premalo previden. poravnati r ntt pesn fam l. Spanski trala$ f bezeg ^rrDaArrua-itrBaL[qKa aek.demu-biti ob -utr-A|rTaFrja. ubiti.togotljiv ^xra impf odirali ^z\E. plamen svlga. lep impl l.loxatr I lipa ^rna -rtn zr lipovje. zdrkniti.erfskozi vse leto.uDaAcru adi travnGki coadi indecl Axra f lig .u. bot lipovka. ^I|Inaj. <tB4rl. /afl jcguljast dlovek rnrrl'0 adi slinav./rlr. li^n JaR. cekin adi liriten ^l|pzlreH-rlrpcKrr Auc. uniditi. 2. lovljenje aoDrIAOa sKala ]roBrltrrre z lovisde pl larz limonina kislina /rEgBri_cruJ€ I lingvistika.'$ hruske 2. podoba. hirati. prisrajati. odleteti. {Ur| rft lisjak (tudi Itc ) AACTArn Sezlam imtrt v lstie iti. gI. Arrrra Lrrfira I l. iov^n4rrfpa.rxrasr.rif -l.-T4II m letak Letu r1a adr to poletje. {Dun-aIlF!. pljunek. roctovnlK. gooez- aasu dati: li! iesuliiti se . "qu-aenrrapHnr. smrklja. rcemeren rrrrqeMepa impf hllu\ti se.urrfiorsJa-/r[g6a t lepora rr]n. procesrja lrarnrje. hi^IqeMepcrBo navstvo in pl licitirati. stuz. Aera AeTrxdta I letina f l. prevarati se A[3rr!ra c€ impf drseti. minulega poletja AerlBa irn pt letovati a letoviSde . J. lizati se.pgTfpa ^llnfi. qyeIII l1II? ali kvidirati.rurala I travnik.-qHa adl l. razmejrtev: _4. Krasrtr. motati se. letovi . nxjap n livar t r. goliti se nl[rnla. ^Ilruaar| lisaie dobivari "alt m lisaj l. lice. . 2. slabeti.\J. izginjati. gnati' AricnoK-arrsreq . Dotikati se moxe impf l. -u[la ad] Iega p<> letja. licemerec -pna adj hinavski. guliti se ce irn rl drsati se ^[rra adj disen. jezrKoslovle N$ee impf venili.proga..rxro / slina. lipje ^xnaK. o$cbcn. 2. ^trr ogorjen. odreti se -ce: ^'ran se (tklnina) guliti eesa. krtenwra vrto. biti podobcn. zal ipati n krdevit jok ^Enor tftpl gl. polititna linija.rtgroKau. 2.IrrKo./MlloETaoIGrlUiJa . padanje listja adi oguljen-. orouograrua vzeu Komu -pf kat{dvzemati komu kaj. -Trra 4di poleten rierfre pt poleteti. vozgrivka a f. rjav kot lisica I lisica ^nca aaceq. spol^w\e zniti. obraset z ^s!Ia? irsalem ce ifie'f lisaiiti se.rcriraq 5dar f bot leia ^ek^ f porodnica ^eYF<a lnrplo /reu! n aelt!&a-aeluHllK.n listid. ce impl obrabliati se. obraz.1.{o. ohridska riba. Anmre pl zaihteti. Sola ^rq6j ruqeMep .ta :podobiti sei.rE(nr.reraq&a I zrnai (ot[o' iletva. irltpf od^Ir^re.tlrB. /rx6epa^rfuaM.ap|d ArDcapcru adl oderuSki luixDapsrBo r? oderuStvo ft 1. oderultvo anxBa m oderuh ^[xBap arfiBapetbe fl odiranje . tepsan polepsavati se .jeguljast Anfaall tntpl smffau.3Mo[ ttt liberair pl triumfirati lizem ^rrK!'Ba vijolidast aD adi . -rrp rz lovec ^. ipai ali./lItMoHrY3x l?1 44t l9l /roButmG Aera^o-. ). leskovje . Iere-3lrMc . .opolzek.ir ad.^ena o 190 . ^eflr'. staoe otaxe .reri'raamiie nr letovalec.. lig jegulja firaa iftpt klamati. osebnost ArarrorrrJa-.qipa pt in impf f. -Un m L zool neto]ru Yada piri 2. Iira (instrumeat).tig. l. livadica rn Iimona rnaaAnrne n algfi od LrdBa^uMoE ArrMoHAI|Ja adi ixdecl limoniAa travnilko zemljisde ne barve .

lromo n zlo.ena adl lojdn aocrr. Irg ro3. loZa. odi. -ce: lupiti se. Se. 2. virska trta. kro kanje Alr|Ir!tsatr r?rpivec. 2. priaoJoca I odeb€liti se.n rnaJanJe ryre n pipa.rE (sl. polomija. lura adi norski. Al1llrrytsa rmlt poprvarl.\z ^o3ttrdra lojiti AOrtrolI|AaK. klatiti se. inpers Mlr ce AorrM Sati staDo ml le ][OC\ m tz\to(l AVA mulcc neumen. neumnost ifipf noreti ^uAuB z norenJe ^yA!!a|6e qoEeKljudje rrgie pl od Ay3naf. Aolno je hudo.fu c4 irpMrae kar oo rtrrDlo I brajda. -{ra adi dem od. navlnancrst r?. rroxa t'tt I'l lokati. 4. modan impl tavati. se. impl law bltdo'n ^M ao-JadtlocrI lojaloost. Ay KAHanecHauspaval(a Ae pf zazibati| Ncei zazi^U bati se.ry4 ad.ryAorHja. zrediti ^!6emrsap ljubitelj lubenic postati Zarek (mast) delovalec. piti rtv6ense v6eluq<r n.^lKap@a. 2. bd. ^vm+e . slab^orls se. hudo. norija. aoslnda.'ru I hudobiia.lokati ay4uror. . ryiei zibati se.nn nr lovec aoDnncrDor?lovstYo aoraE 4di pohabljen.llg AAI VtnograOn$Kt ao3apcrBor?vinogradnistvo tn slaldica iz riteve ^oKvM sladkorja in disede moke.zagugatise _. ob^ol. nesreda.-3Ira-AO3OE Antt ttsm. leei se.ttd. -rrn f norost. brundanje. ^oropira aoropvDabe laoorJenJe n aoerr.impf Jarr zibanje.aiwqa f lesen motnar za drobljenje {esna alKos adi aesnov zibati. gusati. ma^y^ . hud. slab. (ot(us.l|os'r:aintpl meti med Prsti.taboriti . f lupina. luSiiti.-qII m norec. majiti. hrom 11. gugati. zvestobija. zibkin./ neumen. ^ofu AOMC/T. luskina ^illma r3 Mgt€CoDsto-EtovensklBlom! I I I I I I I I I I I I I I . kuriti.. prekanjen ayrarocr I lokavost. Aoslr1la pf. oster oLus. v telc{iih lclih f norisnica ^yArrr|qa iyAo adv nono. mlaka. I ^ynna srditost jeza. ^oMKa razumnost rorop n tabor:i5e.rorap-uJa I 1.vzkip liiv ayieura I lupina. konceltraciisko taborisde . brezumen.AOMoFeI6e m.rM I norost.ayarlslra I pipica impf den pozibavati ^y^K^ t zibelka ^v/rl(a irinrarie n dem pozibatanje ryl&w adj zibelkin. krokar I nevihta ^$Ia-^yrEa luna. truld_. prostor. 2. v dlaneh medkati row. ao3ap . neumen. m fan pi:ane€ ^oxas t lokev. hudobnost trsov mladika. ^o3a n l'rnogracmlK. poganjek. alfltrIa I strupena kaEa. srecKa ao. brbotanie '1. -'fta a. taiD'a ocganizacija impl 1.roro-pcu adj taborisdni i/npl .Kn laeati aos -in sredka I trta. loterija. alj l. Krokati alnrnparle z popivanje. strupenjada Alrdqor. eaHo AyAe Ti"rvs DiDatobaka inipf zibati. geslo (tudi m\ Lo''Io adv slabo.^yaagrs. Ava|tiro n blaznost niti-vedkrat lokniti. guganje. hudo. hudobnosx a!6eMIA I lubeDica oa m lubeniiar..togoten.. AUqaf poet MeceldIIa adi nevihten.*6emara n lokal. lu5dina nyod impl lupiti. luia nez!€r ^oK!a AOKETfIITnCn A9gm OA. nepriie ten..rrjedkost. ^o3ynr aorje rl vinograd . 2. impf lok. nmepKaTa -Ce: JezrU ta paprika je huda ^!. valoveti -ce: ayaerqe h. vodna liuja .". mrmranje. kruSni lopar . Meceq. naPq ren cE impl kvariti se. majiti se.roc m lotos. valiti se NF adj }l. ga otla fi -lom. vi ^irraD-aiEaD haren. valiti (pisdance). gl.vonJ. blodtja tyra impl L igati. I ^o3nra AorrroTo czrMo rrae nesrela vluca Dride sama aormta f 1. vinski bratec.roxrra f koder za norce Aorlre. vzkipliiv qtms'as adj nagle jeze. blazno . zvit. 3.-Jra adj l6jen Aoxa f 1.ayKaaurrrua zviI ^lT(qpqrao lacnost alxap€. nauk. bedak velika r aka. Fota). 2. neumno. divja trta . 2.{yAoprja. 2. . trgo ^0tr6^ maihnt lubenica vuul . fL OtOlJanie. popran +\ir mdql. trs. aonara f lopata. I dem lubeiniaica. navihan. neumnez. zvitost.^V3so n brazgotina AvK m bot aesen ryxas anj lokav. ^Ur^ potikati se alTar6e fl tavanje. logika. jeziti. Lol{]BA ayAaK. dedra.dj dem od lokomotiva f ^oKoMorfua AO3eIr. ]loa'apc. nesreden. peli (jezik. AvAocr-. ncumnost .^oBErJa 192 AYA'uqOK AVAl|l|rl! 193 allma aormnra-aorirorrrJa. l) ^!..

gl.qn Maf.. lig Prcslepiti.t-y6rMeq. Irg ukrasti.riooruroiren. zaDetllvec ri-ooirmia.{e n.bloot oen. bingljati (z nogamrr. -3Ha adi l:sbezni\.bv6wa c€ impl pesa ltivati -v Eem. klatiti se -ce: MarBrat6e 1.n ljubdek. liuba t . 'urtl Maaar*eMaaa!fta n. uamocYra co 2/.ot peterSilj ttt uarzJ4 . /bv66rKa t liublienka n liubosumnost. babji elieeor. uafenca. 2.dein ljubljendek jby6lfre fl ljubitelj . mlada mezgica. tb uM Maalo r?4/t2 mestna detrt ua2a.bi6e:.4aasat adi prismojen. mahanje.tlSomrcrro l.impf 1. 3.marrzolej. kembelj. mestna uDrava: l. uo adv ljubeznivo. oslarija MaxAoHoc .r!6oD t ljubezen .mahati.un+rafnja I darornija 13.r'!6olropcrso f. lju. mahati. mesrna hiSa: 3.b .!.b!6oMrc:r!y!a inTpt biti ra. pG ubogliivo slu5no.. nihalo MaAIrcMaaIry adu mirno. 4. vaiencyaa pf. 3.rcrrb . ma.v6oBErua liubica. MarfcreD tn masister varucrp-d^a I m. . impf zameglie\atl 8c :uarar*a f dem od uor.rv6rana7i liublien rZ sumen . magistrat. toldi. z. prodajalna.en dem od MacKa mezgica.tijolica . doveden.Erm adl ljubezenski . zmeden lig nejasen. pritazno /bt6€Hocr I lj ubeznivost.zvedav /bt6oB€H. f oslovstvo. 3. pritazDost . !Ce: UmaKnll Se . tr. imPl zadarati. glavna cesta MarlrcrpdT ?n 1..di vrarawfg. tlg varau.bv6rrre^ka t liubiteliica . zamahniti. --uri m gl.z uii*brir gledati DI MaBra intpl.sy6e3eH.b!6e3en t94 lbY6!!a ce 195 Mafecrm( .qu . mlad mezEg v€fa3ha m l. 2.i 2. udariti.nagrobnl sDomemK .pokimati. f zamab.ljlbiti.bt6rqruIa f bot ..rod' nlca rbv6oMoDaliubosumnost I llUO lU Se .&y6oBHIFTAD MarlroHEqap n1 aarovnik. drlavna slulba v starem Rimu Maraa I meela uaraai-uara-ro adj mcglcn.r'!6oMopHocF. MAiECHrIK gl. zvedavost .e l.r'y6ornu.ln meglica ManulrlEre n dem od Msrntl gostamegla irar oca pl zameguti. skladilde. lig varante ruai'g. 1bt6oswKa f zapeljivka. n radovednost. pretentati ruamero!!6u z magnetofon Ma e n afiat modo. niharje. uredi-iarati.'d. 2. Drllazen .'-Miur li ublienec . odstraniti. ure kati Maiecm.ty6nre.O a: .ty6oallrc.liubosumie *itrwt/. . Marl|oHr|Irap&a I larovnica. tudi Maiocnur.. --pna cdj ljubo. zveoav .. nrar aDocaMar^naoct t moglonost Max rl ce. nordav. er atecri@a ffi'f daromik daroufca.ap[rrgrm m. neumen pf waF.gistrala. mahniti. . udarec MaBo^6J n .tenskir. ilustriran aasoDis uarape n zoo! osil Marapeqe n dem osli6ek ManapeEru adi adv oslovskikot osel iraraprqa I oslica Maxaprunle n qvgm velik osel MamprrlrB aK.rap 12. aaafocruqa uafucrocra .bi6r tra"l .. janje. ljubileljstvo tl6oirrrrocr. poljubljati. pozibavati se.

prav nid l rrr |laiMa. uaaEr(. maD. novall se. omet MaBAaao zapah n pt.lv malo../rrflepK.prvr maj osnutek MqJaI kvas Ma adl majhen Majacoa n? hemoroidi. f sla. MaAorpalascKrr adj rJralome. zadr.ljiv. goljufamemoen. diti-pomakati.A Adi tepre!na. filistrstvo nost po krokanju MaAOIMOT€g. napaka. gl.IIIHKA MS/rxrop! 197 Mar|Aaprfu|a Mae ce impl muditi se.MajcropaaK-MajcropcrBo r? aen. tnrd. zdelaSaanstvo. mojster. zdelan Sdanski.dg'acrtrp samostan.IIpBE Maj praznik MaKdra f maketa. moiat moJstrstvo MaxecrBeHocrI moskost MaJsropBnKa fl? mojster skaza Maruf (ce) pf. MalotroceAMq {$+Ma otr('ceADobalin w1a m. f mali posestnik MaFFaptrJa. MatK Majop m major n moiidek. deiarek.uaaaep[clra (drevo in sadet) iftpt omet6tiometavati meSdan. . filistrski nJu. 2. oo)K!?uKa ua. I I I I I I I I I I I I I I .I ostroga KA -. sr. nezDatnost piti koga. peronospora. dlove&k llrdcrop n mojster Marr(er6eMa)KaqKa f mo'i. neMaaoaereE. Ma3Ha nje. biti. 3a Ha m MaaolerEur. falot. larniv. qera.Arepn malta.wr m lam {aljiuaJrauwrJa. mamin rrar@€ t malina (jagoda) rodna mani5ina MaMa. komzni zea\cl uaiex{anreruua m. t lai. neznaren nje.MqJMlEecr-adi L opitast 2. uana ce impl manjsati tila tse) uaJKa I 1. impf pomoMa3'Jn4a t priliznjenka.posneMa3qJa. men pobalinski Ma/roilureMaaolur|ogr fl. . soprog. likati: fie ureJarl. -xtr I malopridmala posestnica nost. adj goljufiv.trI 4di materin. krokamadkast. model. lepsatr. mojstrn''a2xog mo'ev adi sKo (lelau Masm o z zapah M JTa\ m zasmeh. falotarija. posmehljivec. ma2a MaJranrf ce impf tam . stara Zetra(spoitliit'o) AaEadi majdken.. uaIJTIOHAAHO MA]IIIIIHCTBO NA. MaJMls_ zool opica.!|arOA€rqgo L tt re mladoletnost r{afi\d tt malopridnez.uaw'yrte n dem od Maur!'n boumje-sLaboumnost pobalindek MA. croveK.pFa-lraMllr^rD dat po.su I 3i5ka. lda$!€. . feveD rur rosa. napor I HrrHl-r masaobe MaKEe.ft b-ot mak. -3Haadl gladek.filister Ma orpafanKa I malomesdan Ma or?afagEtl. l'? Zevati se.m-li moz.malce Ma^o6poer. rvraNltluc rrpaBa manlslnKrr ske Dravice MargErcrBo z manjsina.rma 4di slabou. izmisliotina MEAOBA. n.rKv uaaxfqi<aadv majdkeno. malta vec.rsa 4di mladole beskamana ten M. mati. izvabljati Ma^orpMcKtr adi malomesten Ma$ a. . zlata Maree-.. majcen M. 3a Ma xV molodane. mamljenje. ukvar.ptua I bot mandarina MA^rep[ca. uErlrapKa .uua f -polenta. norievaMa3eH. slenost.uaMlles.dt itnpf lagati komu. lrg priliznjenec. krnalu. c€prav. priYlaten MaMilMaMYsam. pobalinstvo MaaollrreB. 4''.i!6f 1.rta^eF mati. skoraj.Ma. a+soH. npa$ -rK Ha Tpystemne Aor .Jrr. tminditi MaairdcKrr adj rDanjsins*i. rrajr I| adi materin lJuoKolau. ql rrpaaT MaJTa[ co 6aI|I'IIa priliznjelec-prilizlafi nordujejo se iz 'lero nJen{a nJega uagroo n mazilo. omoren po spanju MarourafaEqro 4 malomeMaMyp aK rz madek.ManoaerEnqKa f ski novdid: ueMaMHE MaHr adoletnica rap nimam niti prebite paMaAOAerEOCr.uauqlucru 4dj malopriden. vrsta gibanice: MajqucrBo n materinstvo 2. mamiti. teMaJ n maj.. izvabljanje MaaoDarKr|(rcr t nepomembMa]|.Maka pf. petolizec Max. MA:k.J. ukvarjati se oplcjI samec ltraeEe & zdrievanje. oy^I(4.(kruh v*jed) zunKa v Kap aqttonl vsaj.tKsa Adi Depouaueie a slepljenje. norce bntr s kom gl. opidja sar.. 3. uaJnarcru adj materinski las(alt se Komu MA3Etrr(m l. -JHs odi malostev en Ma^o6pojnoq t maloStevilnosr Ma rperfpa imPf maltretirati. -qs m mladolet lrasacTnp e prrsmoJen Je nik MaEmp fi drrt nekdanji turMa o erErnta. Majuirn(a I opidka..omoziti (se) vati.rnna.Mae ce 196 MA. li.|(eH. mama. I mast nav pl Ma3MaKA muKa. manlif lrcrlco(puSka) Mraxv /.MaJcropsja. strupemozen. impf mo'iti MaJcroptrc!tsa inrpt mojstro(se). majica MaKap6Er m pl makaroni.odloten.uKe-MarKAe dem od. vaeno adv gladko detudi Ma[{ra f maja. spretnost Mar{ecrDcnadf pogumen.Im m malc MAM(a t Vaba MS^r|xopn. -tar I mojsttovina. muoenJe nuoomusen JanJe. opidnik.porcglji vec uatwr impt eladiti. lulaK mlc:l M. t omet. . rev mojstrsko delo. {Ka{tatelrxaa. 2. Ma eqoK.

olika. surovo maslo.uli. MapK$n nr natega vaprs adj marljiv. praslca MaryDn ce irn?f lam Posta' iati otrolii. varati lig MacHonrja. zapravliati I vola5ka' dutarica ^raraDi{a kalivec miru. mezga MapT m marec n/. -!rEa 44. z napakami. tlP varati uarmra 7 L matica (tcbcla): 2. rrOlstrstvo.2. slcprr nlrar'ilB adi malo molcn.rnujstrstvo.wlKrr4tl j mudeniski MaqeuiKn4di madji . vlada pod l(|. talar. klopotec (jajce) Maroprnla I svrnla. sutana uurrair.rrr 2l rnalginalije. krinka mczgal.ixE\a'm maldat.]rsa ddf manualen.ur m. gl.' MaClrOCyBa impf pf.antur adj defekten. zrelostni uirfpa f izpit nraftea I madeha Ilajna im. lig prevarati-pomasaevati. maikarada MacKaperbe z far.. denatna enota MapK{$reH. zaznamovati. ^di tezak. maslo '.jevid [rpaMa I Zenska naglavna nr| : gl. podstreSje. uB MoHcdpAa I mansarda. sklop.Ltd&'dJa adj indecl gl. pomankljivostmi Motr rrBocr f defektnost r. rruprrrrr rrxrr-rrrrica / rlrirprnrcxrr l/(li pomorski. ujedljivec. p(> ^dj packan s drnilom MacrnNnrqa I drnilnik Macrrno /rr dmilo Macrlrao rr'r l4rr stroSck. zapisovati Map(crfi3aM. pomastiti.MAIIAAT t9l1 Macurrc rrrr. grmada MacnDeH. motiti. lig ljudstvo. -rql . maslen ^d. mula.. izrazit. InaMuJa [. obrr ]|lac$a MaqetltKlI :I. -THa odi moten. . 2. olivne 'I'. lncz gica. tuTo Maprrrlul krj pomaga. planlal.roca. 2. 2. meglcn. -L.rrfuati . muloloMacKap dec MacKapa r? fam ncsramnei.l1paBrl MaT .. I gosca. delo kupdija. vojaSko kG rakanje.Au m fam moj^fapr|Oerqlija. zeml.leH. ravnatl Ma rja I manija. ctelaven MapMa aA-MapMeaA m marmelada. opravljati delo MaHdp t'l manira..s4 I nav pI mast. matica (pri v. priden. mortrrrtik i i NnDrrr)rrdrriu/ 1.aptrlrpa pl in impf markirati. lepo vedenje M:uuribecr(rpa pf in lmpl man| lestuall v. miza. gmc ta.ln troserrje nacrpa$l ce itnpl trositi. -Brra iz celega. pomemben !. blago . iz. slrKOI se . besnost Marrtdy^rtra impl mafip. kaj koI ist i nrapfiOcr^aK. Pool)hsli lo MalrAoariqaI mandolina (glas bilo) pl.. spletllraraq r??' kar. -qr! l?1 gosda. 2. n MapruMn IIIAME'IE " r)D (.jaku) 3. gl. gradivo.l dem L D. maSdoba.rati. masa. killen MaroK.zvijaia .3MoT r?'r marksizem MapKlq. gost l'acirya i?npf masirati. focc11 M|!|ruaI jed rfffuda. Mar€ MaqopoK.e /. t dem 0d Maca mulca r ol xrl l D c rracKa f L zool lDczcg. lig spretnjakar MapKa I 1. MaTeprrua I malermca Marep[qeH. {rt I kuta (meniSka). 2.postati mnoZiden Macr f maslo. tezaK.frfl adi muaen. kal.kot hudita ie Macrap:iia -f karneval.ivila visoke hranljivosti pt r''acoBz?'firpa in irnpl posploSiti med mnozicami. -\i m fam spte|D. ugnetati Maclrre-MacllrKa n.iin lv l)liv o I |r Mifpr{rc'r . snov. 3. madkica MaJq&. sKa KOCa MasApaFda. .ap'trrrn 1./ marclnteen Mrar'dimpf kaliti. -. kal. . koratnica Maptrraa r?2marsal Maca 11. ster. sramotenje ilacKapd (ce.irKa I masaza Macvb m geogr gorski masiv.fi (se).i lainivcc.umazati (se).ro npaBl MacAaaT Hero nrhce se ne zmenl aDar fi f4n1 zanj. umucen MaqeHr'K. znak tovarniske izdelave. lig lretazlimlji \' rvarepflJa I 1. marl. -r[f m fom izbirtIct. llg lainivec Marerx-Marer{ . osredniedrustv() MarKaq .'. drgniti. madkon MatreMaqemle fl ilem od MaKa madica. prebiralec M$[a f mapa za papir. 2. ga ne jemlje resno nraclap rr oljar MacLeH olinat.sprelllOSI. marioneta.-r|Il m muaenik Maqellfiqa f mudenica M'ase'/..i Mac^nfla-Mac^irHKa bot olika f adj oljien.aca'''tre}I barve Mac nHecr adi olivne barve. 2. nle' sati. mnozica Mac. strast. olje. podstrelno stanovaDle Monrrrja.?1plansar lraueaprtpa impf mane. z oljkami zasajen [€c^o 1. irlrpl lam sramotiti (se) Macxr4ra(ce) pI 'rn ifipl mt skirati (se).Ia tintelr. ravnati.I MacKapa ozmerial sa .\1.Ma'. senilen -iratura. inJpJ flm prevarati (sL ) varall [se) MaHAIraI plansarija. mtterija.datek t1 arrcrDaiDeH. prikriti (se) Mac^aat-Mac opravek. llrrac.$paMqe r rutica. Porabliati. Ilovck. -rllt-Maqop m zool madek. -rwa adj markanten. robdek. ro lla.omotilipbmak. MaHAOC!Ta( ce ) n Mrpraprftq margarina (rastllnskatoliaa) urpraprrrKa I marjetica prfsa-uaprEnia f. usedlina MareH. 7aprtek.r [dlrt zna je. nejasen. m plaid Murryd. mast Mac[rAeH. znamka. lrrtli:r. MaHAOCa(Ce).

sprememba Melta I. pri. fdm adr ljubiteljsKo.rurja. objekt od jac) tr *rca'd' f ath krdma. slab. zdravilo vea{ B.r menjalec '|| tueqlraqKa f menjava./l€ra impl meketati. uu se uartrtlrllrxre fl mudilisde Ma.a medmesten adi Me. -wr f teiava.pna adj marmoren. skupna obedo valmca ueror I spremeniti Meulrra ?dj spremenl:i\t grum si < l onl | l v .n. beketa.tr. muditi se. zabekc MearcKrr 4di a/ft krdmarski.ryAIrrKaBeH.Kyrtr MeKlttrxo.eerz impl pigrdovati sKost Ire'( adi 1. vzaJemnost Meryqrpar r?. MecTo Tajleg kraj.''. MeMopdqAF mmemorandurn.i vlazen. mehki del sadja irl zelenjaye uesl.200 ri'at{r impf l. i md mazati. mannornat MepHe ce-. -B'J. fant [autrocr-MarE(oruJa I mouetu I meja Men|u|(. zatohlost M.pl:a.d.r'B a. spo mlnl imlf mrmrati. .aimpl gledati. -cEa adi kraieve^. mletev l! MeaHnR.er. rahel. skladba MeM a I vlaga. 4di medovnat.qaBuocr odloiilnost.qu m meinik. vmes. ledina. Eram sklonljivost Me'ryBa.r'rKo. brun''. meias Mei\ praep med.m I cloboko obredno priklanjanje. priti preo ocr (za nlp) . porelenJe. 8". 3. . zatohel MeModjru m pl memoari.m fam .MeKYulra I me (uznrca ue. zame nJava.. -4!! n mlinski kamen uearuua I rnlin Me. opazovati. trg sreprtrEoga MaloKaq mazaa. {rra mddovden(cvet)' mazi- gdi meh. Dotrtost Me e impt lliteti.lestvr ft Mep(at l. -nu.i medorzaven Meil1(ar fi vmesno nadstrop- e/lctctto 241 MetaHuJo JE MeflsapoAeH.uzlvac Mcpat(AEcrf. pasmK e. p. tminditi: 2. vzajemen rreiyce68ocr I medseboinost. I mui:r telj'mutiteljica $at'Ka . MeaIIIrJa. 2.e€ .tr4€ . lig dlovdk avtomat MalRn 4di-adr moSki-mosko v.MeKocr-MeKora-MeKor[Ja !r4 I Krcmanca mehkost. sc rodrtr Me. Maerea I madeha.ar. MepoAab€E. pteglavrca Masopoa4di madkov Maulrr m oslajena sadna mez_ ga.eH. {rBux rfi meh- Mc^c3qbc rr dcgeneracija ce ifipl deqenenratj.uzrvasko Kalen MecreEqe n defi od. urejati. Doliana.gl..2. prizadevati -6e:2. sa caMoTo lrecTo na kraju sa" mem l'ecro ptaep tamesto Mera ft m€tal. otozoost. muditi. kotiii (mafka). kraj./leM-MeEA€H m arh lo._blag. gostilnitar. menJavau.risrizek lu. mera.n mesednik Mecerrapcrtso a mesednost.inpt postajati mehek.uJa I melanholija. mel. globok pnKion Mepaq-!@pas(a |fl. mestece. 2. -rgt r?l trDrn Mawrqa I tlpinka uaru|uqKll adi trpinski MalrlrorrtJa. DG lje. trohnoba. t mecltt se krtmar. lokomo tiva. vmesno nadstropJe Meflroa 4dr medtem vese z prigrizek ue3e^ak. -Atta adi medr\arooen MefylreK m Eedredje Meilceoert -6Ea adi medsebojen. m arh trs.pfpokazati se.d.. I srojnost Mepuaszr koralda Mececa 4di mesnat.gran spregatr Menllla. prosrorcek Mecr8 irapf namesdati. gostilna Merse pl zameketati. lo- I T I I I I I I I . medkati. prostor.rer6e mletje. lrr(I! n mo5ki. .tolrtgodmjati dati. KIJ:Znez '|eB meh Melyjra&MexyE^aD Mef. slaooten. zdravilni siruD MaI|Ia I klesde za ieriavico r|aEtr{ra I l.utr u p.rHa ddi odlodilen. za dir. trohne ben. a.n€-MaqrIIe xa m. (uzen.gocr t spremenliivost. {. spomenica MeHa l_ spr€memba (lune). gtam 3. trebuh Zelodec 2. mehloba Me6e^m pohistvo Me. mCsen Meceqap. kovina MeraErJa.or I meiodiia. lig lalnivec nr ualrllln(. f merilecmeruKa Mepaqq adi merilen MepAnDeH stopoice. m lam ljlubiDlletl cesa.n l. ukreD llleplt. napev.uue.ue iV Hac raxaHo med nami reaeno Mei!tspeMen meddobje MeryTpaAcr. nezen MexyutaBKa-M-eKgrAaDKa. zamenljivolt. somnambulizem Mece(mra-Meceg t r luna. stroi. premescatr Mecm a prostor. mera./urrqa-p m rnlinar v mlinu na vo{lo Me^oArrja. 2. prrstoJen ruepo. krizanec xeHal.pa+.ro<o.rztu MepRac€ impl kazati se MepLtrB adi merljiv MepMep marmor rr1 uepuepen. strast Mep. kc si.qr.ra. menza. ^fe^crrr.e:. Ma(ea Dalatalen ue pton me (kratka oblika !. mehek. zamenJava uenreue z primoi Mer(ra..inpl spreminj ati.Mear{. 4. pokrajina "I Meco m 1. ZveEiti Meae3 m polutan. sec MecEinrpl mesiti nnecmttr m DredDust uecuocr I kiaj..'boj MeaoDlll|a t meoca MeAOrtOCeH.uzrv. meso. b-oji5-te. tati (jagnje) gostilniSki MeuJ'. merilo. uaEKYAaE a I moiada neZen.

Dozanle impi tjubkovati. {rtll Mr| O3rlUB-MnrtOCriI|A adi sten.-rara adj prctekli. ljubljc||ccljubica. ^tE]a mezikati Mnrqe pl migniti. 'ce: prevradati se Mer^a t metla Mer^aFMerlapKa m. Mevnaa ddi mehumat pI in impl meha' ueiausripa nizirati Merla-Meua{a f medvedek Meq rfl mec Meqe-MetreEle n deu 'Jiedle' dek adj medvedji naeveruxa Meqr6-M€.lKa t I t t t I I I I I MerasuclBa irn Pl globoko. rad jmeti. li8 podkoPavatr. rosovileZ. f fietlarmetlarka pl MerHe-. 2. uDomik.{-Mnjaq(a .li sahialki )ncrrys:rcc i. motati se. milost.??. lig opravljr Li. pn[zovau se vmujCpaa I milijarda MIt]rrIHa I milina.urlla a41 . -aEIl OOmaCln.. -3Moa ft militarlzem MIraaquJa I milica [d. zamotavati.. kvadratni.rl. rarr<o ua moj ote. PasantKa: prenoo Ml8ipm l.'dz(eiftpt mezati.trfHoBeH trenuten 4df nii/e ifipl lurni. odvrecr. blag mile -3Ha-MrlAOCeH. si l l l l :l c.yuwr. trenutek.vredi. vbG I saime rui. Pomigovati. f milosten. 4. kubidni) Meraq r?t snazilec.f.m od MeB trebuStck.[o. rzust. p:rsant MnulTarrra l_ mimoidola. "' prebivalecv kraju.. Prestblnica.' razmetavati. (svojilno). Pomeiikniti lr. lcp MUAOCTIrTI(. ljubezen. mehurdek. neI stalnost mnra I mina (vojaSka) tt Mfi'dLape minaret. mitati Mnr a I zaspanka Mlr*.itc r.a ti. rt'r pegereKeimr Je. -Atllr d. lig oprav_ liivcc .rrrrr arlf rDcdvedji. tren (odesa) inpf migati. mile sdina. hoditi mimo.r'rr.. pomilovati Mraes. . vejavica MelIr r'1 mehur.lrrK ali zal. t pomivavec-pomivavka (posode) ME ee inpl delati ljub6. 2. ljubkovaI nte. l(rIl( . ljubezniv twr o. rad imeti MrrMoaeren. -qt! m umivalnik !fidaar 4a f umivalnica Mfija. usmilienie ruu. skozi. blazenost.anMurraroroAElleH.rpxa .r(ap t fl medved. bozatvlnius. zal. splctkar Mere. 3. ljubek. po trebuhu MeurIlH tfl meh MetuKo. distiti. -urn adj miloglasen MUAO3eH. krajan MeluvHxa I slroK ur -pron mi (kratka oblika za indirektni objekt). miniti-minevati MrfitrMvM tr? minimum mw*pi. blazina Mr taeplraR. M[AoBuAeH. draga oscba nl.po^ortrj.-rHa adi minljiv. nauk o nadinih dela tn samostanska Metox.?.Keeqr(n 203 adv mciti llrrlaocpAl|e-Mll MttPa3il.roc-rnqa milosaina. M{Erytsaql?1 pesec. IlgnoAdp rz milidnik Mn^ja I (doliinska mera) mirJa Mr|aK]a. dvorJenJe lrdr^|re pl pobotati mil. mrmoloocr. 3.mil. MeIUTaqAU. 4fltlI tfl minister OCpAHOCT A. -![tl-MXAO CllX\U ljubdek.M6II ft milijon MIl mapri3aM. splavlu rrero. snaiiti MererK m metez. pf in impf 1. minuli Mrdaro rxPreteklost _. ce ovonn M nkall. zapletati. siromaslvo Mlljarrlnff. razkoije MI|. bala MUDasrUr(a I Arh nevesta z d'oto. impl dobrikati se. uPor./ mcg:tlcc. -lv m l]emtfrrcz. slast. treniti.vati a41 l\ezr Mur(aD-MntrallItaaB kav MrrxAltrKa"ME*rrarapa I sle pa mis (otroska igra) v. sloga.UpKa impf rnezali MrBep[Ja I mizerija. 4[ zemlia Merporiola f metroPola.in_ ski. lx)icvirli sc z ntcecm ucr a irrp/ mc{ali.sanjarmt-rr:r/ :. ski M{uAep m slamnjaia. f MaHlBa xrtre I nren94 . {Duri-Mellr^o.I I I I MeraHucyDa 20) mc. mir. {Duu m zaspanc r!fi.ejjevati. nered MeTer(eH.mirira' tr.. poloiiti. . unlcevau MI{ Crep. trebuhar. 2.t spletkarski lteFexHrrr(. pokoj Mr4ra3 m dota. impl ili mimo. stolP Pri dzamiji MrrHarror. smukati se. -cHa adi blagoglasen Mr' O3D!qeH. -N|a ^di lep lruaoraaees. -TDH n meter (dol. pomlvalka Mm m mig. bogala deditna . . Dolagatl razstrellvo. sanl avec MII. Mcrlt. Zurj MrBa rta-MnBKa I cunja. trebusnik MeuroBrrradi mesan . glavna driava Me(aBa f sneini metez.e l? dobrikanje. nestalen MlMoaerrrocr minljivost. medvedka-medvedar Itoxeeqxx Mc. MdnlBa pf. pometad MeraqKa I snaZilka Mere impf Pometati. zmeda.sc klaniati pred sveto Pocloboi suzeirisko se Plaziti Prcd kom MeraD. usmilienie runrocr-I 1..q in_ruetoAa m. -r(Ha ad. -^Ira adi mil. drag Mrr ti. medidek Merrecr-Merl^ecr 4di trebusat MerlleqKll adr na trebuhu.g rri li Meuaq . .usmiljen. 4Bgtt llt trebuhad. ce ifipf dobrikati se.'/. f metoda. I mete6rologija n''eT:K iffipf metati. beda. meds:urjarija.rp/ mcdevati se.-qa zz divan.rr:rrcacr. blazinjak M{He. s p lc t k u r mciue n 2./ si||tjarru M C r| ' | l tl c^ .

meljava. zm6lnost miSljenla Mrc^oB€ri. smrad.mlev.MiAlrllr.rr impf modriti. I '}jit-baieslovle Mtlro r 1.Jaa adl m-uogo srevlten lldo. nnDcex oulztmu { se I mos f. -ura 4dj miseln gtmlsel MECAa. mlahav. dehted moz.miroliuben lorpcrl| adi posveten uuppa itzpl mirovati r'trrpyArja. . kalup. -!Ha adi reakcijski ( pogon) M^a( adi mladen.raAon[r<ocrI rrladostnost uaa. hoteti MnIrE3eH. -]rlra adi mnogosmJr. lrg medel.rurpacsuja u aaotrtK M.. j slEtlsce socoben wory adt tnlrtogo1.'ttrI1eA mNlec Mfic.sodba./rlrre^cKn adi mislelev: ki vonatr Mrfp[ceH. Ilen@ ima dar. nadlahtje. -Nra adj bogat z uoxeMolr(e6n ad. I(oten modro se svetiti -cet l. MI|C. MoAepeE. zidarska Zlica rdrrapexe a goljenje (ptic) Mnrapu ce impf gollti se (ptica) Mrrr--Mnro^oruja m. qrta adi velpc lfoio^-Mo3o na m. duh t1 llnpvc . I mlekarmrcKanca M ero.. mnozica rnraoxg impl mnoiiti.Muc^erbe misljenje. lzoiec. ki pozira turlemrKu rargryg. ten duh. uoi pron M/1a3tz cureK M alrcH. zadah Zeleti.grob. disava.pHa a. postajati Mnory"aMeE...cHa. pamet MqoryBEaqeH.sinjeti. . sok r.b!6re ra miroljubje tfEpotrouaSaIlx.rc (paTr. . DA Mapa^& n strojnica !0f4rono nr m mitropolit vrmrra I roka.poeE. nall . . neodloten. morebiti. povoMnpHqrsla f mirnost !0rpo fl sveto olje rd4roraeA n pogled na svet !. _-ql.. Adj LMq. f 1.flcaa t misel M'Lc^eaa. ailj medel. 2. gomila. moder. rl l. roj e Bo cenoja vop6a uupy4nja on se povsod vmesava M|rca I mala Mrc4a I l. ga-MoApYrru(aB 44. lrosolreE. Mttpnca ua MleKo nezrel MAIIBo . mladen u..d moderen.4rori. neprije. mleko. meniti.w m arh dedit) M''cKn adj dised. dehted Lwpviclgiepl poduhati.-Apa adi Doder. M a. 'ce: ' aen u. Iig lam podk'upnina itrtrpa I mitra.AnBAaIt porasel s puhom I I I I I I . duh.'deimpf moti uEoriBoAerr. MiIQtrrc. sinie. m mah. zamislj. -3Ea{. sinii MoAeA rn l. -ce: mnoziti se. txa adj dem mlad purandek. duhati.qa -ce: MVCeMrrpocaarKocKllre rurJ mu bo lahka zel}rlj^ (izraz hvaleznosti umrlemu) leporDopeE. uoe. m! srca. -w t bot koperi zadimba. tulj.Ir.JI}r adi ki se lahko zadised.naloqa ti se r adega xncnp rri zool p$aq lig r\e. Mrtcl'tr}xa M aA.Io-4x. dehteC misli. Zito -r! za mlette ua'trtas. ki se priteni na pose. dela2. mozoli: mensKl 2. InnenJe Mrrcrur rmpt mrsllrl. mogoCe iiqgrla af. modvaren svet M eJ'ta impt mlaskati M eKraIr-MeKapKa fi.uaaAex( I mladina ulaAernK[ adi mladeni5ki tasta Zenska M aA['r rr?mladenid adi purji !. modro MEOryarOAssK.C M!|creprija./|aAoallKoct MOJ Mrrpacqf.otrrD adi gostobese. 'cei modro se sve. u aAer( tn mladenid. sKnvnosl MtrcrpEja.rslune.trrcEpxrs Mrfcrpqe n dem od.pq pl n impl mo- l{grye I l. Skofovska ka.iy urpnc n vonj.4ocr I mladost lrrrorlKpares. poslanstvo.fipo/by6eu. carina. 2. puh.-2. pomirjevati r? norplI36aI vonj. tg lepo oen ureJerE stvar unoryro4ruer. "Er I ometada. ploditi se. Mjay(a pf. purica cdi mladosten ^aAo]rIiK MoAap./raqururle a modvirno zemlii!de.rUIi fl miroljuben dlovek Malro. l'g um.pra adi pomjrjevalen.l n moZEai| m6 -um cdj mno goleten. modnl(ast Mlrjry6. prvi lasje MO'. uo3oK. .noA MrrruKa pnjel ga le poo roKo MjalrtEe.IB adi diSea.Ja.UI| mnosc kotnik. . -ru I misterij. vedleten zeg.dj pojmoven. oseba. misija.w m maa- rmpoc pt maziliti.Moilanlr zt mozaik.-uJan mnenje. pofigon 'tl barEti. . . mitnina.fl!pWW. MoJa. impf zamijavkati-miiavkati M^aA 4di mlad M^aAee impt pomlajevat\i dcc: pomlaievati se. Jrt|a adj dolgoleten nltrIorylrarEadr mnogokrat Mqoxecrao n mnotina. model. odmi$ stvo ljen ttrgn impl miriti. zelo MoApeeiml.! vocto 'I!otda. impf ogrevati do mladnez M aKocr t mladnost l''tatu impf ogTevati do mladpostajati mlanosti. povecevau se MHo3ltr|a-ndtof!!trtrra ddr mno_ go MI|osI|I|cKtr adi vedinski iltrosrlsqrao z vedina I I I I I I I I rgqpll|3*.q a 4di moZeanski ruca MoJ. kurje okti MEqryxarHriqa I yelnadstrop. impf di{ati. -TEaadj ve(kraten MtIOryAeTeH. fant umncz r|xcnpKa t zool p]ux^i fiE btt. nu rdory6oxneifiory6oErEo rt mnogoboitvo rroAl'l(aB-.

tezko degl. sila MopetraoBe4. temen. sijaj denistvo. .. rezina Morrorounlot monotonija. ptelemne zavest Mope /r morje Mottrqe tt dem od MornrG \4opl interi za m.a Mo rrrBa f deklina. opestroj. gl.AqI. postavvrteti.zahteva stre:aieek. mraaen.n modvirje Mop(oB r.. -B4r'MOAqe/rJ|Beu' detne drke imena . mlaMoacKor tt? blisk. prleli (oez). imqf I mottti Moron {ce) (sa). hip dem MOMCTIUC-MOMUqeH4e oe' klctcc.-pna ddj Mopnap n momar modvaren.MoMqaK.xrsctt. 2. mo. r"rora (ce) nja. . mladeqe nid. amPak "impf biii v dekliikih MowB MOAKnl l.. J. sestavljanje.Mo(eII. Moralr rr? motalec vtJol|cast Morar(a I motalka MoIaBr&a f modrina. scanKa MOpe! Mo. napetjati se. sljuda. vzorec vezenrne. deniSki ceKa MoMrreruTaott fantovstvo.I MoMcrr dcklica MoMdrrr rr moment. va se. -!fn rz mravljisde MopHuqaaocr I grozljivost. San.u(o.interi samo za l. Mor(a ce impf gI.r I sed. groza. zasvetltl-olr. motor.Eteq. MotrsoroonlKr Te tlani clruzrne. motr. fant.'| p(} n'optn! . mladenilka leta MoacKorieH. dolgoaasnost (kruha) . .ic. varati.tpiDojaA r?r zoo.MOKpU 206 MOEOTOmJa MOI|CTpYM 207 TrG MpaBoJaA moj. trpinditi MoqKa. godna. molk. kurja M. lidnost. hlapdek mqtil(o. enoten I OAqAAIIBI(A-MOAIIEAIBKA €tt MOHOAOT. fig iavladevati MoMqe n dedek. Mopatt fl morala.osr'neaiL! zelo polt. s_cr| | I.MoAqe MoEdra t denar. MoHono rlsApa pt in imPI rK) olr MOAiILtroArlI]I le pottlrnje_ norrolizirati nec reZenj.veli6astna stavba. motocrkel nezClrav Mo( I mod. lulati.uouaun<rr adj menilki skati se. MopEn p. ieze.MgpaB adi temno moder. u' Ietih sina: 2. trenutel(. 2. lam zasmeh. mravljinci MOHCTIII1i| monslrum. lig motovjljenje. obaudoya. motcec_ MoHoa/TreH. MoAcKor impf ble(l^ti -CIl n menih pt. sa_ moldednica mogovor roj . gl. 'r sast. Pol odraMo^[ imPf Prositi slo dekle MO. muditi. fante. stra- Mqu:o:.l(. . enc MoMa f dekle. motidica raz groznie.{.TVKV MG MoMoK od MoMoqe 11 dem THKa vinograd ne .rr l. spadek. dobrovoljnosti) uorop tz 1. utln. lig izkorintec Saati nor. . {Ha adi bleldav. e Mo^'ur iflPf moliati.l mokt cl|.Molrfttr adi ProSnJr. -osqrt. poflonski Moperr.ro^qarl'IB. modviren n'op'd'@'n m pl zona.lffn** ^di ''.. svetiti (se) tt MortattrrTBo menistvo -. Ao3jeTo MoMlrrrre t? ar)gm od ]ldoM. moje. -Bqtt ltt Domor. MoMeeun adi fantovski. porikanje. dekliMoaKHe Pt umolkniti ska leta 'r vroliK e impf vledi. fant lati.kHa adf modarr !dak Mo. mota. moriri. strasnost MopHocrl -utrujenost. L.rav' MpaBKa f derr mravljica !. nravnost. 2. Prosec $o^exi'dg tdi Prosed . .iuqna I deklica. rfi monolog.. -rgt rz mladenid.enJe. molcanje. prvih dvanajst nec. spomenrK \. sae. {a f frolarhija bleslea.I{B m svrnclrlK molitev. molitve. spaka adi grozrjiv.t scc. irleri molk! MoMvBar6e deklistvo. |IB dd. MosriirKa I montara. {Ha 4di monoli_ nez ten.urin Mopen oBcrBo fl pomorstvo Mo.t:fl* Mocrpa f vzorec uora impf motati (klobko). sinjina MoruD. l€ gibalnC mot.rl-yoyopn r'ftpl ...donda He caKa MoAJ{TBa.t ce itnpJ ntoCili.rr. Moqa(ce) Mo^6af Proania . MoMlrPoK t?t tzi. razlog.MoraErua t namotana preja. 3.lTtlpt MoHarcrsa f nuna o^cHe.potrtost !{ocr tt most MocrapEra f mostnina rlocro6pal| n mostisde Tffi. . Mogarre. ljanje.ot korenje MOSlTr]rI|B-MOq!?eH. Mo]rC ltsa zabliskati se.scati i'opl{ impf utrujati. Monapxrja. zamlsel. dvanajst mesecev) .aBa f zool llrra'vlja MpaBjadtrur. t! !'ro^3e imqf molsti. moja. norMoneAn moped cevanJe MoF. pobrtnost.Bm n molaecD*.uien. mravljin- . dekletov uounrtcxN adi dekli5ki _dekliStvo MoMnlrcrBofl fiOLJ M ZOOI MOACII. lig briti norce iz koga Morr!tudlfr tn monument.zuooreu(vooa ) lrq. motiv. n rtikar (izmotidka. bankovec ded za' MOIrOrpaM m monogtar! MOAqaA. opesanost. moji. poscancck dm avgusta (po njih ugiMoqvp n modvirno zcrnljisdc bajo vreme za nasledniih Moslllrure-MoqlTrJaK.qu. sij.-pHa adi utrujen. gl.nr /arz . . blested MOBaX. dcklidica *oMiwr adi deklidin. motoviliti 'ce: potikati se. tenin adY molde Molr(\nn-MolJ(oMa Mouqemre fl deiek voaxa-uoama I blisk mlavlo^cKa imqt bliska se.

MIra3qH. t tema Mprro. strelivo Mir^rBoer I plesnivost Mlrjlo.rren. ce inPl . Mrrpa t svit. fi fLm vm.*rpsrra I lenivka . nese jasen. impf MurraE adi irnopolt MrpAap m tam l. fig. mrcina. MiB a I plesen ustrezno. zloben. tema.ik v nekdanji tur3kiupravi 14 lIrtsedonskodo98lskl silol'lt mprncc impl ramreti.r+ri6ornia m. Idptetysa impl lenariti. MyKGMyKa. tig mladic prrlaleljsKrpogovor Myrdnja. tarn kramljanje. veselo novico) My3a I muza.zanemarjenec Mirocepxa t muljak M!?ArpraK. zarjoveti-mukati. rrlKxysa pf. -Apa adi mode\ pa. Potemmn MpMOpKaI gOOmJaVKa upaqr Gupa'ma tt. impl mrhovinar zamukati.Pq !r. premikati uri. oBrE tn smrKavec MpAEepf . l' Zi\ila i' iasen (vreme) ^soke h-ranilie vri:dnosti migati. ]i. adi moteD. oH.11. 3. 2. n muzej +tr uysrrKaI muzika. -cHa 4di neposten. -Ar|a adi mthojeraarrnaj s teln den iIUe e\l interj ldn moltil upuojaAeq. llg su. boginja pesniStva MY3€J.rd. -rF rn zoo. bati zopm.godba. ugodno. truplo. zganru se MixaBei adi kartonski wylraer adj indecl lam p<> zoten. pust. sibati se *pmi*" J Jc. lig jokati za indir. MycSKa .eto. 'Ce: zmrzouatl rantstvo . .MIrseAXBOsr-Mp3 Mlta:rer6e nost. duser. -u|r|a adj mrzek. suh. mrestt se.no in teMyBr|qxa t dem od MYE. splesneti-plesneti umazanec. packati. priporodtjivo Mr!^rE adi plesniv Myr rtsja I municija. seLljano Ntrrtnro arh m meso z zelenJavo. . oBrE fi fam tepec Wp m arh peaal upAoca. ugaw ce impl mraditi se' .oDn rt led.DIIU-Mp3AHBKO. pl. lzltllKart se tnptra impf mazati.!qn m mdie MproEerrK[ adj mrtvaSki Mp. . MvAlra [ofoBopKa Mylnf. Irg gglota. . MIr3/r. lenunanrl sovrariti. goqrnJaYs [pDa-MIrDKa drobtina I uprlaF. 2.mrorr.Mvcanaf jed: r. lena nuh Adi Dtrzel. Mv pron mu (kratka oblika rjoveti.domislek.Wre inpf postajatirftmrzek. 4.teman. neprosvetl ienost <tEU[ lenun <rDq{-MD3AO. smrkav uircvaagu & impl smrkati.el'xr -itnpt mesllevau mravlt$ce rupecir-. upnxe ie gf irnpers stemniti MDaqen 2. -1tqir-r4ta3Y ttl. beda upruaa adj slab. lenobnost..Ip'l[ Ce rmll mrKau se. telo. f impers biti ledena sveda. MyiaR.6 impt lIIrcVA m smrkelj se. ny4peq m modrijan MyApocat moorost MyAlroarEra I modrost.izvijanje. lzognlrl semrgau. prezelqtrernes.pKo. leden. zmrzovanje upazn impl 1.j mfazen. mraden. norrupcyaxa I smrkavka. +la r'r mradnja.r[Bodi len . osudek. za' ldry. sovra. MlrrtroJaAer|. orglice MVKaBa t Karton t I I I I I I I I I I I I . temen (lTeme) dostopen. Mpcerr.rg lcnun. masten postaiati . . -3Ha Mp3eriuB-MP3. tswlt4u _ stajati iDraden. cTopu ce neznaten MyKaer 3a roa glej na to. mrSditi se moder rek okraini nadel. renooa MpqKa o rl izmikanje MpqHe-Mpqto. meteu. mrzel.{r|Ta l. nazadnjastvo. cc im?t mrgoditi se.azarTost.zvijaaa MyAlrlra iftzl modrovati MyxAe n nagrada (tistemu.Mpecrl|AEre ] drstisde Mpasapr@a I MIBa I lenost. premakniti MprEarmrga f mrtvalnica se. lenobnost Itvo. onedejati Mpua I mrhovina.''qu'MItaB!'IsaK m zamreZe\ati. Mpa3. ne.migniti. mrhovina. obsku' zopm.71 toraa' MlrSf.rF . zmrzovati. oarlrl se zrma ledenicat ledar. . te' leden mernez xa MpaSvaeq. oB4 tz mrmlae . glasba. rmpl pomlgnru. zaruKrnosl lryAap. mrziti.rasadi slinav.MpaDYAln|K 208 rupaBaq@a uFr!6o 26 ulcrxr I MpaBYryllK. 'stvo.7ig sutenjski MlnropE-MtrMorrr impl rrrmra.drstiti se. 2. mG drcvanje. nemlt !'.a lesno propadel ebvek muSica uluacmr cdv drh Primerno. biti brez tivljcnjo MproE adf mrtcv irproEcrl.e. drtenje. ulB^ocira pf. nazadnjak. nagota. ki prvi prinese dobro.upErYEa. mulec (saTarry My uJegov oce (svc mec) jilni pomen) ]Mry^e zool dern od M rape n MU 6-et lf. drtiti.UEeq.obskurant ti se (ovca) 4di 1. svitanje zzrnemarJenost. uoar<66ecie. objekt od roj. jak. tenistvo. mraden. nesnag .ry m zoprae'.er*er zmfzovanJe MDaroo€ctua.ur ad. izmi. 2. zlovolien. smrklja aav Mpcyrxo. -AF m mrhar. nrp*-.e' rrDcn irn rf neDostno iesti MprAaEr ce impt uirco. mraz.q. Kanle.fir I l mumija (trutr ltriEa I zoot muha lo). oDT.rzrgravanJe iokati se vtpw r adi prismojen. hladen xB{tcT I le_ . pan .tig sveeaPod l'p3g re iflpl zoDrno nosom Mlrata m mrak. uPcv.pazo!.

a pf poSkropiti (z vodo) da6AyAareAeH. spoditi.jYr. vzdevek za brkada Mycrar. naletati se (v igri) -ce: }E. misiaevje. impf priblizati se. II. zbrati se (ljudje)Ha6euree oe pl nadivjati se Ha6er(apyBace pl nau. Ha6.'prn ce MycKYl-MycKyaaT!?a nt. dolodati rla6epe. nastevati . kvaliteto. staviti (tipogr). iabuhovati rratu6p'n pl napeti se.u" n1 1.omara za posreunme spravrJzrnJe liUclr ce impf gl. natikan #* i^rl nabadati.. IU. Ha6a6H!ts^ pf.n 6po. Ha6o6pyDtn t4.a6pol. {u . ias. nazu-ce: bati se.a pf. beti. modno se zaviti v obleke ua6a6qe. -att adi ptcnikav.byAeruc. nadin. preskrbovalec ra6eAr. rubrhlrit i nnlr(' kati. rtaoodrryli rrJ. inpl 'ratuplBa I.iti se mladosti. impl nabrekniti. Ja.raaruja zr. nabava r|a6ar!?aq m nakupovalec. nabrati (sade. dotoditi. linolei uyuren i r nabadanje. pf. L ra(t PlU. fantovania Ha6^l|. nabuhniti pl 1. l. kupec. nate. Fa6o6He.MYCa{AIta 210 Mltrreprda Ha6P'n(a oA MOAItri lraT. nabrckirli pl. nedaled rra6rter. nabuhniti-nabrekati. vzrok.. nabiti.ftpa pl.vrl I oglcclovali. na6etudi -ce: pe.. nagubati (obleko. naznadevati. telo). -ce: oskrbeti si rra6aBKa I nakup.r m lam zastonJKar Wrtpapl in impl mutirati nasteti. muskulaturir MYC tdrdrlMyc uMdln(a m. godrnjati. oskr'radaav preskrbeti si."uur. i. vzidana. 36p..!xli.) aa part fta."rt!t*"^. -qu-Mycra* m brki.izdelovaiec odej iz kozje volne MfraryJa I mutacija nryd)auJo. 2.ri dar. y!. itnpf po krivem obdolzitiobdoDevati ga6eaerKn. zadutiti l)()lf dinemalo boleti adv pogosto. natrpati. Diianec ruvqne p/ l. nahitro. itttttl nabrckniti.'a6o^yBs malo zaboleti. impl gl. natikati mlrrruvaa 7 neiplja (drevo in sad) MlltrTepnja. Ila p it i s c MVrulMa rr povosteno Platno.. Ha6epVBa Inrrlr:rlr. veliko nabrati.t. Dlod): 2. od" jemalec MUilre adt Iafi zastonj r'qoretE.VAyBairrp/ ()l) r(.n6pry je. -nJn rr oprrzovrr nJc IIa6.rKa. it ll sa6o^ . sffatt . zagodrnjati.r(r|. HH . prcdirl. prenikavost Ha6. Ha6eAyBa pf. lig nahomotati se z obleko. tmpl naznacfi\ zaznzunovati. rta6peg\. poskrbeti. smrMyqxu irrpl 1. -v. narodilo. nagnesti. pogostc''. primakniti se blizati se li'. da-tivne in genitivne odnose itd.Mja-Mycra(A^J^ adi ifldecl brk^t Mvras m odeia iz kozie volne nri. bister.r[r(!tsa pf . lig naklatiti se rra6a6apn ce zabuhniti. prcglc(l(.a6^v3y ad! blizu.iiv Ha6nnvAarelnocr / opilzovtl. pognati.tt t'l nabrekniti. I musliman-muslimanka Mycraft.8 pt. dce: natrpati se. '.. godr' n i3vs: 2. I rntsica.ft praep ta (izraia kraj.]lt(Ialru musaka iz melancane MycarrAlraf. nate EaaKapl I. nr najvisji mu{x slirrrrrrrski duhovnik v poh rajini Mt4Ku / tivalski gobec. impl zadreti se-zadirati sc (na koga) Ha6pKa pl 1. nabuhovrii Ha6o6pE.rexlta pl. Ha6p. otedi. lI. impl Ha6pqKa. v kratkem a 6pega.

ureravno Dravi aas jati. za vekomaj. zbirati se.na"govarJau. skloniti -ce:tudi: Hase: (ce) DeAHe [aler'ysa. povabiti goste. rrrrfrc p/ navreti. ratr' KaBIraf.ivi. zavtctl r|orpcA! / talitev ||!!pcAtr. skloniti. lnpf utoliti-raliti rlarpearl*r adi lalji. prostor.-AE a. ne novo (kupiti) hitro roko. dopolniti. brez koristi kot pravijo naD. dotutvKreoer. osorno. naspnat adj daljSal z dolgim nosom taspra pf nameriti.tfipl .asa{Y'€' pf. nakaZe\ uarrtaca pl urediti.ustaviti sePri komobiskovati koga. impt I. od tedai rnBapu pf nakuhati traDeEtl zamet HAr€Aepf pripogniti. zastonj. noDcljati.4y navzgor. . kvrsku obrniti naropcrt -pBa adj navzgornji.a impl vreti.Avr& obiskati koga.are'd adj 1. nagniti HaBaanqa naval.t I I I I I I I I I T I I T t . u&ter. namlatiti. pl 1. Kianec qonltetr spetl. govoriiati 'f]aapatn {araeAlra{ n nadzornik. priliznjeno nareolu veJe. a.. [ocBprur -cet mina. Sem. navijati za mostvo v Sportu pf. po vsej Hi. 1. zaliti (rastline). tparrfBa pf. razvelrtr seHararl| qe Zl naljubkovati se.lra ce d naziveti se Drodirati adr vsekakor. 3a HaB€K rgla''t&. sagrqurF. lig nanesti. t'arfiepa pf vriniti. namD taal m. mlahav t''. Da. potrt. navaliti. . Pto.v'.plada napolniti rl.A proep 1.pf podsiti.2.'EA impf l.rTGraDpAdUrIa Cdt na ljeno. prrrecr (solze) pf obesiti se.. -c'e: sklanjati se IIaBeed.a ljubko. zvijati. stor. Ha HeKoAKY aaDstep aalv zveter HaBDatu vecKral !{aE.kaj nevSeenega. ''. naroAno adv baje. aCel l?zlVAll. globHSDepno verjetnosti lle t'aagt'.{qrr tt Kup sena taw.a. nabosti na vile lla!. impl adv takoj HaEtrac ''Arpr{v'. prihajati . zotra) rlir. deiansko Haajaca-ce pI faffi opeaati. HAseAHlraiftd pripogibati.rpl poveaati. izvzpenlaloc se polniti. nad (prcstor. razvejevati se nauZiti se liubezni E6tp6a pf oprtati. HaBnIrn pt napolnru. paziti. pripraviti. HaDaMV na to stran. kjer veter dela zametei 2. a toAUB pL impt . poiasen. pl stopiti na kaj.aur 2t3 fl 8 A'' E.Haroaelrrr. v tej smeri nasala f 1 naval...d^ sluge).strmo pobodje. imPf za vedno. 2. '{a'ra3'r na leteti lmpt na{oprclu satarerrc adv ljubkovalno.e!K od! vedno. Dritis(oeenl). Jp napad no. HaDp3e.o adv obnoseno. t strroliti gl.HarpaMaau. ustreli. Orazrn. vstopiti.vtarpn adt navznoter. omagati (Pri hitenju) r|aa aKa t prevleka (pemice. 'naas..HaIIree oe I nageti s€.nasaAlr 2r2 tlatpaflr r. kier dlovek lahko dc 3. nagnJen HaBaa€Hocr nagnjenost f |IaBarH . napeljati.vry. Davkreber. a IoDapa . ustrezati HaDpeMefioca pravodasnost t Haap3Fa pL tmpf na. ve liko izvledi II. 2. ogretr se ka) narpEe pf mgristi HarleA!tsa irnpf tadzoro\ati. . spu'daa'.cac stiti se rraBncoKo dd9 zvilka HaDucrrrra 4dl zares.. pripoclniti se.. dozoretr: (za zaHarpaAa t l. . 3. ^agr. Ziti koga z nalogo nasaditi (grablje) EarpAeu adj pokveden. vzkipeti.di oditen. napadalen. navipl pokazati Pra10 (mehanizem). naga' iati logouJlvo. HaEErse. l|rBltcAlla p/. lraDro(rrltsap[. HaE[Aerl.2. rrabpeK|rallo ddt uiroropn pl nagovoriti.ad. natrcati. imPl H Ds. txrt. povesiti (oai). za\Piti na koga. menda. zasarcpuEreEaroprwa n. 3.rm adj okoren.p adv zaman. duvaj r'. semkaj. resnii' no. v naglici rraDpar tn krat. nqgl_ usnost .rar. tmpl privajati navaditi-navajati.navejati.J'r pf deti seno v kuPe.spotoma se oglasitise uxtuvltl. ustavliati se Dri kom nairliar adv na videz pl EaEse naviti (uro). nili. -rqr-HaDuKa navadi HaBrIrrar adi navajen naal| a p' zakrilati.artsrn pf DasrDetiti.. 2.fr nagraJatr rurgmon. lig zadolrravtaau. natre siti s prihom (oii) HAr !t adt naglusen E ralrocr l. |taIope.ponagajati [sapeMe4dr pravoaasno. napad t ddv l. poveievati. paznik. 2.pf ./'natoliti l. podartati HqIp$eHocI t pokvetenost. frar!ar'g_. prmesu HaaeEnrnez 1. taspw. naKazenosr Har eAeE. Aojpnsel sr s ro!J|. BarpartaaYla pf.. pf. -ce: veliko izvledi rarara adv sem. sklanjati.HaroaeMlsapt. podplesti. vselej prodreti-vstopati. naglasiti.et'. AeEor vezati-navezovati ce naro^eull oan se Je popoparjen.Al. neprijetno doziYetje ti v svoj prid. nauarp4n I nakaziti zoren (pouk) saraeaEocr I nazornost (pou.'. pregledati w. ueoditi. zgrinjati_se.f xaDtlx. 2. pot aaarac _pf tary prlspeti. impf .srdito -cel zbosti. 2.Ae roKMv HaBpee urediti.

togotljiv rraAyeBocr I olabnost. zunanll. navzad. oto'''atli. n.DryiHaeMoAalclr ft naiemodaialec naepreripa ce pl nauiiti se tantovanja Ha€ceEddr jeseni.-pna{aaDopellgtrf snt adt vnanJt. I prcScrnost IIAAMIiNC. napuhniti se. izstopen nia stavba rraiera cenaAee ce imqf uPati Eaaoauu[rTeHaAolHnra n.pl izzvati. -fura adi moinej Si. impf nasotz. dalostiti (se) rt s A adv Lazai: zadai: kor11p. na nactzormK. skrivaj ne impf pokukati. visje-prese -ztasti gau po vrsmr rraAB{rp 44? ven. izenaditi HaAlra3rfl pl nadraziti.rn (ce) pl razialostitl. -qra 4di Pladilen priti (o. m adt prrslojen -t rra^Acrorocr f pristojnost ntrllllLcr adj napubnjen. oznaditi. narastr (o reK. vca koli 2. talenuran uaaBe adrt na dvoje. narasi?ti ( reql-"9]3:9l"ti. HaABxrUpa pf . HaAoKpaJ adt nazadnje. 3. nenadoma uae+to .Baq koncu paznik. impl lam narogati se. razzalotdenost Hat(a. upanje na HaAciKeH. zu. zltI ostalost eM adv v Posoiilo 'dias Ha3AparBrrqa ludi rr^p trtrrtu I zdmvica uasAlraBo adv trdno aah.qnaotus. [aAlran!tsa ce pl. superl Hajnaja1 najbolj zaoaj. sprejeti v sluZbo pf B. to jesen. inpl n jetinajenatl HaeMeH. na 'H'ae4n. nalemmsKl EaeMeaaeMa pl. oblast rruArituece pl nadihati se ||lrAAc)KcI|. .en HaiiKaaeHocr I oZaloidenost. rrasaAnY[n . hkrati. IMPI pristoritl. vrh' 'raAo]leH. osoren. togotljivost llaAyrt'r. osabnost. lm pl premagati. spodbosti demu-spodbadati HaA{p$r.H hf6pyra pf.prekositiprehite vat|.zaautiti \ai\6prr.talrcKr adi dninarski traAErs€H.impf prerasti. impf pognolrtr-gnojrlr aih. preKasarl fia4'lorKe. dnina HaArnrsap fl dninar HaArtr. nadomestek pl malo vzdigniti. najemnik-zakupni. prelisiditi na.nofia3^A liolj zadaj. naJemDca rraeMarecKn adi zakupniski. vzgojiti. navzdolica. Dajemnlna Ha€Marea-HaeMatrelKa f za. zmagau. 'dasw videti jasno nasr4rarae z kukanje . . -MIIa adj zakupen. osornost. 3.ha:ati b ved liudeh).a z. ved ljuna4oJ4e I delr). nazrediti. naenkrat. o5abcn. rEnJosr rlaAr^aca. kupnik. navzdoljni. pa6orari saA peqsm6r delo pri slovarju naaapa impl dodajati HaaaleKv 4dr na daled naAapeu-adj nadarjen.txuBr|Da g. rraATpqAecer . ponagajati r HaAyepl napihniti B'a{\eH adj oiaben.ir$lv().. crsto zaqaJ Ra3aAra3lM-Ha3aAeqa adv riI tensko. letosnjo Jesen eH adj talosten. poravnati.-rcHa adj ki vliva HaAo^y 4dv navzdol zaupanje. lig presedikaj rraAlraqr!'Da iftpt preralfatii prekalati lrg presegati. -ce: domcstiti moii si.ge pl lam naspati se. naApeflr ce.AHa adi nauzdolew ua-4.as'o6]a nazobati. KaAoJAvsa ifipl pr. ttt HaAr eA\. strmiHaaer( I nada. zaostal Ha3aAfle. razdraiiti rraAlranace. f navzdolje.r/.rpa46af nadstavba. inpl k fam nagovoriti. HAAMIIIIIIBA fi. tasotysa posuti-posipati Ha3oplnr td. prekaniti.arfi mah. zvest [aAoMecroK.mera). up. Dace srsiti se naesAa f vdor. moi.ailv obenem. nalnne opo. saAraacvBa pf.rmAono^rDr p/ dopolniti. nalezause rraAlrm-HaA!ruxa pf za\ohati. lig zavohati. naza. naval. zmagati-premaeovatr.qap(a I dninarica HaArfi. 2.ial i rra:raAHocr nazrdn. imenovati. norce briti uaapacue pf prgrasti (udite lja). v premodi naAMvApn pl premodiiti. desno stilo.uopcxr (visina) Ha Moi( I premoa sa. vz€ti se uMa BAacT HaA I1erO rma oblast nad niim: 4.j) ||rrobe. zunaJ HaAEOpeH_. ca. tmpf r(> das. rakovo pot tra3aAeH. naJemet Haer4oAaBeq.anrM nad trideset let. duvai .I|AAABA l|aAomKMt! daAlra3rrn 2 t5 uasupa$a I T t I I I I prLhitetL. sKupaJ Haer(aDrr pl najeziti se. zmaqovatl adj nadmorski na. furrr/ zaostatizaosla. -Arraddi nazadnju$kl. zakup. ruJ HaADopeursocT f vnanjost. Preslasitipre' ka) E'asrvd r. prerraAqroKMrr y'l nadomestiti. preseren rraAMcrrocr napuh. !ce: nazobati se pf. H AywlBa pl. Ea auorKuBa pl. Da tla 'IaseMtn Ha:MS nr nzrziv. napad qaeM m najem. zmagovatl xalu. na dva dela HaAEeAece pf nagniti se nad kaj tmpl rraABtre. . podraZliti.p. na tlch. invazija.. prevpiti HaAAUnr[.qrqqa I dnevni zasluiek. zanesljiv. superl: jYHaK IIaA il+raru iunak vseh iunakov. (se). nijvedjilunak.ia pt pre-kridati. ime rraifr^"tr pt 1. -qI| ftl nadomernAecrro 4d.

.rtrl''E'e odv v resnici. -stitfi nalog. I'Flvra{v&a gf. s're ra ce l.rJe.na. naleteti. pritisiiii.iti. najbolj @'iore..9f 1. HajMHory e adu najpozneje.najpozneje. neogibnost.raa4e aall dal je nam. Dltl l|al|aq&a mtrAc. HajjyDaK r||xp'|rl . na. naskok rtan€t ftt fam prekletstvo sa 6a pf. Da nao Kom 'faKpal . uarqrren. gl.p/ napukati. Dreved -ce: piri.. impl nasrsiti se. vzeti v usta pl najesti se... totiri.rne ce impl l. nasproti naKFErmce. Eal<tAlryra pl.rlaa . napolev l|alqcrperlet| adj nasrsen.lox(Ir |rBo n prileiniStvo ra yAHnqaB prismojen adi xa yAnnsaaocr I prismojenost Ha yAlBa ce pl nanoreti se rra fmr tf nalupiti Ea lTeno adr jezno. Io.alK?. impl rarocratr-l(odrati ltaxax(e.nat6diti '' Ha/reroadt levo sa ef. nalizati se: 2. naiiiCiti se. prdsoditi. nadenabasatise. kontno adt najPrei.Do na_ ktjudju najti. -EEala. -Tx m Dodkovski kovad r|a eBa.rsvct ddr drh na Damet . zl ash EajcerHe adr. dobiti. preskrse. r'siliti svG -ce: Jo voljo.simpatija AeHoTHajaApe dan je zrasel uaft. 4. gnstr-nagnzovati Fanpra i lam nasititi kosa: [ar aAe I'' nametati. v stvarnosu N\t pan naj (za superlativ): ttajWaD najlepsi. Har. imol HatdA]t'fi. imol namu.l podkev. podobno obuvalo Ha aIqDJa. na_ Jezen uaKogrpeueEocr f nasrgenost.pl.testr se ''. napu|ltr. najesti-se -ce: EaroA. 'rlts adj iane nlcen lnroMe'll|qaocr I izmenidnost l| r. naliri. naskoCiti.Eocr neodloflii_ I vost. opreti se rr. Bar ara t/ naleteti. naiti. popihati j<i.1am pr'ftiSzlti's6 plaep poleg.napla\aU.imt w rurKuucJu pn natetelr. itlDt EAXoAorqrpf fom o\aditi.i pt obloliti. nagniti ienaivc{ii iunak' nagroause 'p/ naJoapn l. uu impt skloniti se. irarasti.net''It\a se.Ha aKTvra ce tfimpl nasloniti se-iraslan iiii ' se ua komolce pl xaaarq rz coklam '''aaa'd. Eas. nara. mKMrrtrreEadi namrsden. coklar Ha^a. npno HAM HII IIa oxxnx.nas{ubstr rsxyA|| pl pograjati Haftytr ade skupaj.\w pf nameriti. euy!3.naloiiti. menll se nau3Mcutrr€H.novati.otrodji stosrden.Im adl kond€n.a_ nasttntatr se 'ra'r^. naJezenost HaI(oCTIIeTE Ce.j nai\en. pomeriti Ha/uEroer t razpolozlj ivost zvabiti.d.l nagnjenje. na Koncu f.roueroca I nagnjenost tllll( (rlIl C€. roou praep k.nr| n izdelovalec cokel. p< klen (grozdie). naroe o w^o'. HaRocaDcruv- vau I prilernik-prilernica Ha. zamrgoden tedi se tlarola.l. . (s)krajlati SAMAiM^ Dt..y ce Zl nalopiriti se ruuezltl se naroco ady po5evno. naizbrati.^o[a ce pf lam nafueti pl t. Ea\ow ol. skupDo I|axvco odr na kratko Haryqyaa tml ral o Sepati Ha^at(ru cre. napiti se . gladko se potesati sa trauz pt izsmrkati. izgarr 44tog. na koDcu naJnprm. pL imol zavaliti 'ia. noxy6. blizu. nuinost " -4r. .lryc zacnje. naklo! rraxlouer-adj naklonje& nagnlen K cemu taK. natrgati. 2.. podkvica na cev{u E t^ot.r(vDa rt. vati.Ea lokniti.rarpq adv \ivzkr. naceiati Se. f. fig Dobrisati jo. vsiliti.(./rorrocr t naklonienost. tzlniZiii ti& no). nazaonJe.rrarapKa t|aaaeE.rnat. stalisee Haaoxrre etr. . lta ee impt.iror-pf 1.Lie: namazati se z vsemi marami.r\pwr. zalet. HaRpettrDa n ce uf. prelrlreu -ce: nauaw<a I namazati.. r-ir(e ce. narreti se -cer Harr6aT-Ea^6ar[t. precvsem. biti obreme njen Earrsr ftt nalet.ax pron oama. ko- *jff"*o koncu. giz-Ha oavo se oDlecr HaMartr.'iaiZinati 3zalivati. 2. zadaj. nam (dolqa oblika za indirektni obielt od Hue rni. dovoij 'se klat|a$9rgreB adj po krivem ooooEen t|arlro|I ft lagib. pf.e pgti. /rs imeti teZave. preprost.esau.na oxI|IrIIa ttt. '(Al saKatrece Pf nakopati se rftlpl nasloruti se. mraaiti se EaipaeE. na'. obr€6i. za EaJEoEeke ade gl. -. nauaavaa rt irrrf KA)KAI A IIOCAC IAM (z)haniSati. nr. sKraJen kaz. preskr.zadnJr. . nuj6n uanorKEtre/r.. naptavljati. !. napraviti ovitek. postati ied. -!rEa adi razpololI rI na.lua cdi neosi_ ben. spitati se (o sunJr. neodlolljiv.rOEVDa CCtf. . Da kovati-vedkrat ilkovaii.'raca! itLpf !. odrniti tIaxoIgp. proti.8KaAlrn.. imDl naEajlfaxpal adv rLa?adnie. pro. osli. naravnati. izvabiti-zvabiiati.rmJnpro nai-ad! prej. ogrditi. vedinomasd rabi ob kratki obliki).t|ta t nakovalo Bltolor1u adv najved.rur. I I I t I I t I I I I I I I najprej je povedal nam.iz'vabliati va& 'J'. srdito Ha yrE ce pl razjeziti se t. sestati se. 2. rra'(P|tUE6. naroditi. spopasu se Eaaelo ad? poleti Ha r p4rl kajne Harr. poIem pa vam ||?!rar{g'r c9 pt gladko se pG c. n"'livati. impf pl ol(rnruoKmrevatr t. 4.3aA! adv nazaj.

llenec rraMcartxqa ysiljivka f rraMC[rOCO. t|rl s nai^ impl napad. izpl namignitl-rramigovan HaMrfHYBar6e'1 namigovanjq H tl|l'Ie. napojiti. zadovoljevati.odpraviti KOga. flanutrm pf. i. piisiljenost rraMecTl|. HaMeillraa d. hostija (v pravoslavnl cerKvl) (ce). po strani (poeledati) narulprer adl namrlden. H. potuhnjenec naM(ope'rKn adr potulDjeno.fMsc rr. imlf wanlaxe.rh nakljudje HaMepAa pf f@m pretepsti. tu pa tam tegovati. f€ .nauziti se uaola pl nahajati. urejati. namrgooru se f bat PoPIgva meta '''a'{a ct{ adr nazaj. naHan^ycKa ce pf fam nakrcstprtiti ti se. ogla.l obiokan spoditi Han^acKa pl namclatl.f napotoyati se vati se. nadloga. ploditi. HaoFrIlEa n d. ocuocltr-nameD Iau. grdo. nanretuyra 1. nahraniti-poravnavati. nategniti-napenjati. sDomniti se uawonru p' razm_noriti. impl oboroziti (se). vriniti.rrf pasti. uma- . urediti. na hr:btu. premisljeno HaMecFlK. imPl namenltr. opiti sc nanapa I grenka izLuinja lJaJatar adi napet. HaMtrpt! tlaj/Jlpwa pL tmpI pripraviti. nasaratz adtt vaasih.namera. nategnjen. nalkoditi lidinka HatraKyra pl podtakniti. !ce: naprU se qarrKa pf poriniti. pretepsti Ranepq{ ce. davek pelerina r€Meraao. nadelati se. Haflepqltsa..ryr rn skulnjavec. c-e pl. navaliti.sa'JaSapyr pf .. osabno se postav- rlau uartorary trl onesnaliti. (ce) Haopyr(yHaopyr<a B pf. irnpl IIan ncKa pf obrizgotl. -tIJ{ m arh . . namrgooen HaM!?Tn ce pl namrgoditi se Eqr. nahajanje HaoKoay4d? naokoli HaonaKvadr narobe: zadai. pf napoditi. HaMesr!ts^ pL lmpl postaviti. b la t o rrao6^oq[ ce pl naobladiti se uanepra pf Iam \agnesti.lig napadno Haopa l. lig zasne vati-postavljati. maditi. priSlec. nesreda : peti.t namleti HaMe a7 namen naMernt. napuhadj nJen sarepqeAocr I oiabnost. mamica pf. HAMetKa t ocesna mrena nanrelrm adj vsiljiv naMerrEocr I vsiljivost na-uerne.ati hrbct Hatraias n napadalec rran^rlBace pl nnplov. napasti. zmc-ce: hdati se-mehdati se HaMele .HaMeUryla Ce pJ.htu. izvid (zdravni(ki) HaoAtIcc nahoditi se. HaM|lra. zamet. muli.qu z vsiljivec. ogrnrtr.najdendek. nllgrHanaAHe .ri?reribcr I namrleenost. opiu. veliko pretrpeti pihniti-napenjati se. nanos. sitnet uanHarocr t napetost uanacr f skuinjava. HaMqrE!ts pl. napoJ Har e pl napiti. ar.poKnu{grlnjatu 'Ce: vsiliti s-eogrinj se. HaMfic1ryBapL tmpl 1. scA 'dne.najti saoiar6e r'. namrgodenost uaMycli ce ?l namrsditi se. HauoraEI| HaMeriHe..lll so &a'la3ap''. vplestl se. HauarE oe pl namuditi se. po nekod saMecrteso adv narejeno. napisati.EaMeKlr!tsa pf. namnoiiti se riaMoMFa -ce: I nauziti se lece Dote dekliskih let giawpasz pf trans zaso\raZiti pf zamastiti. kaj hudega. natrcati. (se oborozevati ) uaocrpu pl naLnisiti . unpl spotoma se ustaviti. siti-ustavljati se . p||narQprtr-na{upovatr Skropiti HarraftocrE I prizadeti komu da&\yDKa I zapljunck. ropk)(l. poKauatr Komu dG mov. urediti.gost. hi> t€.em od. fig napokati se xauepuar-ce: osaben. izpladati se. umazati ffii\it z mastio nana(op rn lam hudobtei. 'rarla4l{ nanaaran ad. malopridner. napeti se. prisuJeno saMecreHocr I narejelost. Irg snovall HaMecro 4dr namesto naMer fl 1. sa|rHe.'rrlfiI8a n. . ki pride po nakljualu *ill. . napitek. vmcsavati se |raMrrrrre. rmpl zmehdati-mehdati. natladiti. tawtnyoa nanizati-nlzati HaHUS nlz m Hasoc nI naplavina. vsi Ogmltr Se. nategoHanaryla se .. napuh salepAaunr pl fcnr. . odlodati IlaMePa f narmen. oSabno se nanatrpeti se.traMexiqe 2r8 sao6aarltl ce 2. pritisk rraoA najdeldek H*.19 HaoAn? najdenec. DOKflII Se. inpt D:astiska. lig olaben nadlernez. zapasti (sneg). naKrepen HaMeprrirK.rrpl vmelati se. . ustrojiti koZo komu HaMelteH. Haltrfira pl otipati qarurp nr naval.epxio adrt namenoma. nagnati. zamisliti: 2.aAe'4 -N'a napadalen samrc rz ilanek (v lasniku) -adi rranaA n napad pf 1. na. /ig nrhprerzeti (o spancu) budrati se Ha''^ek'i adr na ht. -uI| tt? lamestnlK HaMecgurlaB adl ki se najde tu Da tam HaMeira ddr tu pa tam. sauacry(.. /r -poYrlnik.nakana. 2. irn l. vsiljeati vati se Hanusmrx. -psa adi rrameren. poravnati. rmpl osaoen postatr-detatt se pomembnega HaIIrrBI<a f pijada. nasDrg haiati se. -ce: nategniti se. 2. vtakniti Haorrre. vzvratno tilaril IlaIIe f mama.

sojenice. omenru. nageonll HalreAetrocr urejenost f pf 1.tu d l tr I Hrpyqre^-HapluyBa. gt. nahraniti. nafava. raniti BarpeApKr? napr€dek Eattpex adr prej Brpacae pt narasti. objekt od-me.oDjokovatl wapeaym. namvna lauit -iml-napenjati. velevati. temperameDt rlapaRBrqat rokavica f. drug za onrglm trapeAes. sDomir minjati na kaj r|lnolr rr napor. Dakmiti: 2. daljiti se. napetost. lig delati-ce: prese HAt|OrrCK|T napetosten 4di vec pametnega HanopcAHo 4dv vitric. vdeleR zanemarJ€nost nanparn I larediti.rf skoditi na noge. I dediC. veleti.a. tlallpa3llo xom. na. ned rmq(opo adr kDalu [acreAetr. ni Br{KHa cr.streai z_zajtrEarrycro 4lt gl. praska pognati popke |mlopyqa pl po. naslednikdedidna.nadelati se. impf zasrutrtr. slutnJa ad! s silo.qf. na rarDe vnapreJ. prevamtr. Eacn 6a I nasilje |raq|lrx I prisiliti. povprer. Baqraflr ce pf navaditi se.t|8trO ItO napacfi't rBpacyra Ilac GAI{llt ra!. zrasti.rre Hac poklical nas je vse HalaMaIrHpl speljati koga na led. raba vedinomas kratko obliko nd). vzdigniti se BapoAroocao6oAraeteE.4rra. povpr€ano. odEapaunEx. narodnost. natroh. zgraditi. nagnjapl yllr. . naJezru nc(lno tanopevrn-rmnopxr adv po. napr€dovati.apa'e lig dcet lotiti se Cesa -Ag'a dobro razvit.-Ana adj prihodnji.aape pf oprtati. zaltrl(ovati PraryqTaEp n zapusaanje.trIra3Ho4dr zaman sapaoorn ce pl nadelati se. . 'Ce: nasesti.r lec. doEarpexeH. usDesen: Baullt€rKHa napaerlor. |IrftopKa I brazgotina.xauFtrreHosr t zapuaaenost. prcJ v. valiti. prcmiSljen rrapyqs pl dati komu kosilo. siloma '. slediti za Kom HacaeAlenacaeAcrro n dediSdina.o rc ad! popolnorna. ama ddi nameren. dedinja. r|apeqHma. n usojenec Halrewqa I rojenice. prlmeren. 2. MaKeAoHeuno HapoAltocr Makedonec po narodnosti rrapoAprri adj ljudski [aporreH. adi Dapredeni ''.opc ti{meniati. naobddovati se rrlpyurx pl zmotiti. ljudskost.prekrliti poAHooc o6oMTe HoTo aBII- na'pra ce pf Iam naEar"lli se rlac pron nas (dolsa oblita za-dir. trhI lost dacekaAe 4dv Dovsod I t I I t I I I I I I I I tracKanece zl nagniti. usotenka lrqpnar|mi.Ana adi narodnoosvobodilen Ha. nasititl koga. spmviti v red.aqrentaTocTI napetost qde naprcj. spredaj. iz. llasIl srecen. i xerle narodnoosvobodilno gibanje napoArrocr I l. molu@ m krsi- HapaqeH. impl l. p0 vsem runoay 4d? na pol HarycroK. qetava: J. -tE n nagobdnik Hapr|na. r. zanemarJanle f.adv po vrsti. spominjati.ry m breme. -c€: rzporruu.sKana||ocr nagnitost.zavohati-slutiti r|acerytarEe a slutenje.xra cdj prejsnji.atne ob-opraviti reoe. qr fi naselienec Hace Vaa*e n naseljevdnje Eac-errf. bfez namo JabolKo. 3. na. dedovanje racaeAlqrq . ukazovati. nak6siti -ce: se.aTe.asa I 1.razjeziti. udoben HaprE e{apfyle n orientalska prpa uapes . vzpc tlarr-y-Ka . poiiti ccz. graszws'0 adv rxfavnost. . trg rcdaj (dw) ulipeu EA!6wr pf l. .opiti se sace 6a I naielie. urezati se sacauo adrt na samem Hacarltn| 1zl namiliti sacDerRaqe pf fam \akresati se. ^rcn[r\M opornnrspomnru" Ilatrpertr|o 4d. {r rft naprstnik raanprrlrpt nalobiti. Iotiti se llapa6ila irnpl obrobljati cesaz veselrem rrapa6lra*e n obrobljanje Eatrp€ra dcer uapaB nt Cud. naslednica . Cenost Ha. ukazati: 2. navzpon. r84t€AlIocr f naprednost titi. Ka ur{Ka ovinkov \apfia pt obrobiti (obleko) f. -ce: Ha[(xoKt| 4dv na slepo sreao opuscanJe. .xaryue pl napokniti. utruditi se z delom vreai se na kaj. pf . v sldbo. 2. skaliri (tiSlno). rrarqfe pI ozmerjati. nameidati .napsovatise diti se (bol&ga) n p h bot _granatovec. naselbina nacelen adi naselien llace ettrle fl prebiyalstvo |laseaertl|x. ifipf FErroL@. pocez nal4xrcro adr kratko in malo r|anpoflB 4d9 nasprotno ade po prstih (hq ''a\pg. Dripravljati. posiliti IlaclmeHocr I nasidenost. .rFHacaeama m. po srranl !|alry[|{aryrlrn| fr uzbrsteti.A!& zdi deden H. .qdj pripraven.CA€A! pt podedovati. nasi.ce: nare nazmerjatis€. zasi. spomniti omeniti.etii EanIreAeE. u_reiati. ki se nosi Da rall[ aonpeAEepl oditi naprej. priprava._ tracerytsapf . izrn pa6ora!-dobro sprivit raslek ti{menjati. oosecr. g m izrastek. nap€nJatr se nost.lzman Sobiti se. 'Iape4n urediti. nm. 2. t|aparasqap rn rokavidar ''.acfi^a. zdrav (otrok) I|apale€ f !'16. potegniti koga.

zaDoslenost -pl Hamsaplr nalotiti. pe cutJe Haclrtreu. nujen..ur n hudid. 'ce: nasmihati se HacMeBKa f nasmelek. posku!ati Hacrotirane fl prizadevanj e Iracmjqr|E ddj vztrajen. pnponrnrtr. -tltt-l|aT-pafllxuu HacleAriocr f dednost. preKasatl: tekmc -ce: vati HarrtrpereK tu-ad\.. .Z[tct. odrasti. polaliti se EacMeultsa pt.navzdol qa$aa I znanost. nanesti HalroDapeHoqr t obremenjenost..(. it tpt HacMeH€.|(lr adi uiiteljski Hacrau rr dogodek wactaae pf 1. dolgo stati HacroJHI|K. nau|lrllt l -ce: sc adv stran. opompripominjati. smehljaj.SIACOWT. hrabriti racrana f lolski pouk rracraDKaI l. dvigniti se. (ht! i-D nlrr.IaKa naraara ce -p1 dovolj se klatiti. lrg trdo priviti KOga Hargr. nastati. ||acpqltsa pt.ce pl dobiti voljo. opomniti a ctropeA plLep po. vnaprej Hareruaro adu prisiljeno Harenrarocr I prisiljenost HarexHe pl otetiti. lig speljati koga na led rlaroK!&r pl uediti. smernrca. naravnavau uac[oMeue It omeniti. 'ce: postati ooore volte Hacrpoj6a f razpoloietje. impl i[trcti. Dorosliiv gacMeur. vsiliti Harpar lrD adi vsiljiv uarpauannocr f vsiljivost rz. nastopiti. nadaljevanje [acraB[HK. veda Halnr adr na pamet .ra pl. omenlfl. upravitelj HacrohTa impl pizade\ati si. dozorevati.. 5. ittlpf . KVISKU EalTopeu. uacMeBHyBa ce 4l. satan rarepa . !ise. zasluriti sl z oelom Hatrope ddr gor. I vsiljivcc-vsitjivkn llarpar'I pJ stcptati. . potepati EaTaM!'-araraMo adr tam. dalje. uditelj z visjo strokovno izobrazbo. COqyr'A pt.1. zrncdkrti Harpue. priti. 3. v tei smeri. predmetna uditeljica. plitl v ncsredo.t 4orgnll scm mu n()s.rtf-naraaKa t2r. Jal scm ga raarp9lla pJ fattt lig tttrl>lcltcrau se Ha-4aprr. DOrOg HacMeur rlB 44. preseei nanrpe8.N$ ad.zdolen uayAoay adr. posmehurv.pripravltl. !''affrBYga pf. -r'J'ta ad. tekma. uan4arwa of. poravnau narrlpnl. teK za l(at nacrpoen adl razpolozen sacrpoeq[e. nadr. nasmc5ek n cl. l..i m pl prehitevan. -urHa adi vsakdanii (krxl). napotek nacone ady v sanjah .rAa adi nastopajod. 2./urBeq. porogljivec Haco6epe pl zbrati. naravnatr-usmer_ Jatl.qJDcr f vzporedrost sactrIxrrsBa ad! iez ceslo. impl dohiteti. tekmovanJe HarDpcBapH pl prehiteti. nasmehniti se. trden facrojq[Docr I rztrajnost racrpa4a pl biti oskodovan. HaTpHaapJ. gl. spomniti. pladati z glovo.. HacraBHuqa-HacraBHr{qKta ucrt teljica. natrpeti se. naptav. naslcdstvo prislulkc itnpl Hac^iu!tsa vati HacMeas4di nasmejan HacMeB r. postati. prevesiti se. ihtpl prehladiti seprehl4ievati se rlacn I| c€ pl nastati se. na\. sufiks. oDominiati naciremcri I posmeh. 'c€: nagniti se HacryBlr.i nadnalaven rcTparu pl naleteti.rn nastop. 2.apyna . lig poDoraevati se.a. '''acTpa'''a oo stranl pf nagniti v stran.. cflG peA [actrolreAes. aacracysa pf. nitiomenjati. postati tezji. tekmovanie. -pra adj navzgornJr nayAolen. smehljaj rracMeBHe ce. odrastidohitevati. navzgor.qrr r?r Predstojnik. oskrbnik.Ge yf pf impers spomnln se cesa.Hac eal|ogt 222 IxrcrpaAa sacapa$a u3 aarorn 1. uaraMv ''. -ryr nx uditeli. natoiiti. ttfl pl spt'clbuditi. inpl yr llll-potvatl HatpanHfl K.gnit t it oll. prignati narere I otedi Har aK. -ttla k razpolv zel]e uacrpon pf__spraviti koga v Oobro volJo. nabrati I|acol(a t smer. uarrfp. irrrp/ vreai dalje. nagniti se pod teio.2. na rr[cD6a cc . rt usmentr. naliti. t napravrna. ohrabriti-spodbuiati. neogiben xarancev adi radalosden. odraSdati nacrau z prehlad s crt''de.. rrarrpeBapa uarrr[rapoAeH. . . . imof preplacati-preplaievdti qarnlreBap m tekma. lig prek(} sl u-preKasal l trariapB ce pridobiti. napad (bo tezt\\ ) Hacratres.. dozoreti.ie'ia impf v smeh pripravljati koga. opremiti. domlstiti se lrareMrurr.)l nasrkati se uacDq|. z visjo strokovno izobrazbo I|acraaHr|. predmetni uditelj.. grLm ko\anica. naprtiti si. vzporeden naqrcpe. \ zameno HartrIrercqe I gl.f prisiliti. in pl nasmehniti se"smeh' llau se a cniee pf koga v smeh. uialoSden riam)rIr d razialostiti adv gl. -rrna adj navzdolnji. ''. 4.Dq[ m posmenljivec.acrpare malo ukriviti. Eanos ratraw Ftl naplaviti. Yy lo Ililtnlllr lloc{. prihajajod uacraca. preKoslu. ' naonNlu narnaatll. na stran. zasmeh. dogoditi se Hacragor< /4 nastanek Hacaart.Harypa pf. 'ce: nasmeJall se. 2.

nemarHat|IfeAI|.deBeErrma t neizvedenost v6k). seDuuMa|lse n nepazurvosr. na Silo' 15 Mak€doDskGBlo!€otikl slovt)l I I I I I I I I I I I I I I .rcoMerp4a serrqFcKa qdi naS. odlorDiti f.. imPl ne6buseq adi neobrit ue6ioe-u adj irestevileD. inpt na.slaboten EeErfAeE. . .He6eca nebo taytup allv v tirino. im?f HarnerFe. preHe6ape adv kakor da Drostost. Dodakati HaY'[rocr I znaDstvenost. never:l lkropiti. nepripraven adi Heaoln.a&a*^ ce ?f .nekazen: neviden HO CTOpr AeH@Ka slaDo sl \e'. neizobiekt od raa oaa) najdljiv. obiekt od EenecKa. -cq narnertepupl sLadkati mesiti se-smeSitise na4pa m nadrt. zakaditi. nevljudnost /r ne6o. priiakalnYqr|o Qdr znanstveno ti. Iotiti se desalIalera.ag. natrcati ca. gsnutek. lat besen. Haurrlla pl. (za)Selesteti ueirep6a-reoepae l. rraffre.. skleniti: omenitinameravati. ueoapen aamtp6ei EeBapoca[44. napolniti. nadrtati. namrcoditi narypqo ce pf f. EaruraD[Pf ueooen teosti ta'''ire adv saDEe cPqe na ne6iaro.princip nost EAqertr I prvi pridelek. Po uesep6a-sesepae n dvom. -DHa fam slab (elo. nost neirstretljivdst.f od daled slilati zakaditi se v koga. rce: navditi.jeziti se ne\etHeBeltojat€n.orezonzen prihraniti.presen ani krn. -rna adi ne. postrcati. buriast |tlyqnnK. 'xsa adi ne pt rtatnaaKa sklofutati zvest zakonom. adi nedolt'elr ae slabo mi je Postalo serurocr f nedollnost. kaniti. negau veren. HeaPHo Mrr e ooklican slabo mi je. inff ''aqpe' nadrniti. {Ea adi nallterLi oprsen. izvedeti.ne6. Drostodusnost He6ecKrrne6ece[. pG diti se zorno orisluiniti Haoyr. ucenareio z nadelo.neltet. t'. lotevaii se Cesa saop^n pf navreai. -pEa adi Skodljiv.rsopes. uclll: navaqln omahliiv.nebeski Hert(tcEocr f Deokusnost.sigmr. bblan. pf nadeti. imt nasrsiti se. imPf ^di leren zasulliati. ski. !ce: naZreti se ul namrsditi. -r|Ha \di netJgleden. ttg Pre.ana-cc: EaEertra c4 I poSaliti se. pl fanr nabasati koga s hrano. privaraevativarHe6Dexffosr nemarnost t devati uarier4 uagtrteryrA Pl.impf Drireia sklcniti stavo. pl nautiti.di \la'ci'G. ab gton nas.asaar s sajami umazati iezika ue6. qHa adi znanstven |mqac odv takoi Esy. raztresenost. opravliati dolinost naHaYqeII 44' navaJen 6elnika u!!qerf. EaqprEa.D. Harrecroadr pogosto pt f. glavarstvo '' HAVCTa 4d' UStnO Earlrr cralra impt biti nadelnayrpo adv zjutraj nik. sesau se nasaliti se l'. -:MoT tn nacrzem nau6apa pt 6tipati. vororPrylo Pf. neapuo adj latn slabo. neresDlcen EaE|fpKse. HsilIlra pl. neugoden tesde HqperrcH. -ry n nadelnik I|aqa o n zaeetek Halraacrxo nadelstvo. naurlpKFyDa pt rrereprd. ne ravnal danes. tipaje nai Hagtda. iz naSe detelei nateia jezika op$na geomelnJa pt nadimiti. Ha[rleAlra zt. naSkoditi-!kodovati tt rezstevuen pl uSdipniti uamrmre adj nekuhan.Earllc@yEa Zt. a. Hat[TIr6u pl okrtriti. DoCrniti{rno maprisepniti-prisepetavati oszati: obre-kovati.anmncKn llau|lrp ueBEE aglle 8at}f. naras"siN. Pobnznesep6a{eDepue-f. nepooerjen(r(u_ po5kodovan. naiu (kratka nevem oblika za dir.larosrluJe z neubranost.t@ namyrw. rfipJ ^a' (Psa) nezanesliiv Stuvati-Sduvati ustrojiti. -qx m nezvestnik.a'4E!.l{ tral&3aM. prva a l|ao. neaPHoMn AoJ. najeziti seneverluK srsiti se. Projekt narmlors I ob3iv pt narisati. HeDenrr adi nespreten.|rtri6a Ul tarr Dabiti. -^aa a. omenjati naimurnr. saErlrKa pt naskropiti. disharmoniia KO nedraroua4erien.g skicirati. . nasega ''. nalen prsatro -nadeakati. '*jo!'/Na f. _-tlH tn znanstYenik narera "pl dotikati.arlnne[.. a dvom. dolznostim. nemaren. He6a&roA8pHocr t nehvalet nenozomost. iflPf lllv. natladiti. HEBuAe HeBecranevestica Hea njo (dolga oblika za dir.lly|8 Pl. -HeaP. nametati. rojak-rojakinja xa4lrreE. se_ga nadimiti: d. pomanjkljiv runla. po 'HaqacH[r(aB adi nestalen.un nasrkati nirypn I s sajami umazati.n.Er I nacija ti E rgror|d^cs.EelecrurrKa det od t vidtl nasje Hxemi).. okrnjen.z dvom.flf ce. odlomiti staviti.EIE-||aEXl|ra fl. EAUtnHCKnAlr nas.{a. rla. -x. I skicirati na5 dlovek.raroupfuJareu.tftas adi nepovabljen. HaEapn pl skaziti. pf stridi z u5esi.sa adi . lllra adi te se'Ducrma i neresnica.HAIIM n4 f. pooarvatl rlalIrosa rr3fpa pt in impf nanahera-na rera adv v tali. za clonallzlra Salo pl nadojiti. HArrnapa opras u uaqve .

nepoJmutv He3alupeH.oodqae'J a. \eHeAOBepAnB serap. slabotnost rae3ar(oH[e. ncustrct- treAoAe^Kraxodj neotesan.nepremakljiv. porrckod ail i nedotaknjen llw 'raflrrtlsr rarlrptt pf in impl negirati. -rK.e$e^x.qeH. -flIa adi nedomiscln tilet d@etir.. uboZica EeEoAIrIlqaB adl nesreden. nepremrE.e'I adj nedololan. neodloilj iv. nczodovoljen ias rteDHlManeAeH. prou mqlno.-pEa 44t neutruden Itesarta rrB adi nevnetljiv. neBoopyr<enoqr f neoboroienegrt en qeABocMricaes ddi nedvoumen nost HeBocrr[TaEocr I qgvzgojenost HeAe^aI 1. . +tm adi 5ibek. . v rabi s kratko obliko ro): ro rlraoa nero videl sen scm njega. nedoloden ne!:rras€!| 4di nesteptan. nagel. samostojen. teden HeBIre. tedenski nepravi trenutek adi neotesan (tudi Ig. ncvcdnost E€najrrrK.. nikalen rrcAoDcrnocr f nedomiselnost adr 1.a}d HeBp3as adi nevezan lig za dloveka) HeDpHe. -I'''a adi ']eple. nedorasel HeAoaoB^nBadj nedoumljiv n treAoHoBqe-HeAoEocqe nedonoiendek ueAooAeF. -ulf ttt leqmK nJe oezJa HeAe^o fl hudodelstvo EeBpcreH. nedelja. [eroaeH.xeAolep6a f nezaupanje 'llesr len Adi nezanpen. biezpravnost He3zrRpenHaradi gl. reven . 'ileD. nekaj.imljiv He3acerHaradi ncdolltkn lcrl He3aoareH 4dj pro$t./urosr f nehotnost. -uJa r nezahonitost. -Bva adj negativen. He3aMOpeH. nenabogljen. 2. -L'. nesreda. HeroAqoca f neprimemost " IIeBO Jrrltrrsr 44. nesreden. slaboten. nebogljen H6ajartrarocr I Sibkost.a Adi nemc> god. neutrt.ueAaAeKy'adr nedaled. nesrecen ueto{ysa impl izraiati tejeadv nehot6. 2. rreAoEo^Ctr. objekt od rojHeBO3MOt(eH.onJlro z neJevorlo.'. Ire3alaMeTeg 44.f. godrnjati . -pfia adi ncprcnchen. +na adf neodvisen. r neznanec-neznanKa Ite3HaJl|osr f neznanost. nena.HeAoafuEe r? izostanek.r$a adi neHe3rmq{reAes.$eBo['ifiqa m.Kfla nede ^dj segljiv.RHa adi \epzaben neeanncen. ne. potreba 3a Hero od njega. IleAOCrErHe.-9 . -fp!r tn amec zaupljiv t|erapl<a f drnka [eAoBep^EDocr f nezaupnost t|elapcr(n adi drnski neAoBereH. [enavoljo. -qI|-He3HaJIn4a Dr.-r..41 rrezmozet\ EeAeaeE. 4r'a adj iegotov.elocrx[. znaten tlel[tDeoeH. nedojemljiv rreaolMEqa I dvom. slaboten. okoli stcn. nezadovol i stvo volJr t|eB{r. 2. . neznan I|e3anoMHsr ddi ncfx). revSiina pl.r6e.!Er tt pomanlKljivost. -a'a adi nezadosten deaoc. nJem ubog. nepretrgan Irera|ro3Har adi Dcscznan. nezanimiv He3a6eaer€Il 4di neopazen tfe3a6opaleE. HeroBnre nesreanik. . napaka seAocramqeH. neustrezen ue3rprDKeH adi ncprcskl lt ljen adj Deznan '. nczo seden HeroAeH. -Ar|a 44t nepnmeca.Har adi 3ibek. nehoten HeBOArrnK. nejevoljnost HeAEE'€ri. -AHa ddi ncprinrcren. HefoA!tsaEe fl nelevolla. ubozec-nesredninjegova dndina.. svoboden Ee3aracra 4di neugasen He3aAoEorrreaeH.ua adi l.rtcn. geBlreMe a nepnmeren cas. raztresen. z njim. blizu . ren. raor sam: oA IIeIo.'I adj nedorasel. surov t'IeAor(aat(arr lam nedoto^di sen.-Nra 4. ze. nezamenljiv . mernost. . -flra adi nedosegrlrv HeeABartoBddi neeiak ae3a6aBerl.eE. stiska.. nezno' orr.. rreAollacuar adi rrezfel HeAocralerr. brezzakonje. negoden uoog. -'dra 44. nekod. nerazhojen . neodrasel vzodoost c. susa. .ls /' He3HaeI6e neznanje.jc||. 2.razum H€Aopa]!fier adi nezravnan nedorasel. neuresnidljiv.rnr m pomanjkanje.di nenavaden den. 'F. nelos6vA I|B adi nerazburljiv ochckatiodredi [eBo3AprdrrB adi Lezad. pomanjkan seAe1rH K. s predlogi se t|eBoaa I nadloga.I rIeroB adi njegov. -AHa Adi 1.a imrzl zmanjkati-manikati H€A(rcTrfr@n.'& Adi neZAd. peteti 2. -A''a adi rlezadovoljiv 15* He3aAo^r{freleH.Ira adj neobvezen He3a3AIraDeH nezaceljen adj Heiajar.. nedeljski. memben . vzkipljiv oblika za dir.Atra adl nepristo pen EeAOIraArtB dAt nevsecen HeAopa36[paEe I latu nespG . He3ajaKHAT se3arMen^xB adi nenadomestljiv.azljiv. pomislek. o HeBOAeH. .. nedoitudirar {eAo4areH. nedozorel.e3'Iae'I. -E|a Adi nedOStOpen qeAogral1oK. negotovost uessatlaeu.HEBHIiMAT1EAEII xeAoBo eH -Atr adi r\t' neAoaer\KaH 227 He|i3raSeIt rcrAc-roAe 4d9 tu pa tam.U-'net4epribliZno. co HeIo. negibljiv. -. . p. ato pron od rojou (dolga leobrzdan. neodloanost tne{oUq. nepoznrmost.BHa adl nujen.

adj nespravljiv. neQdy . mollef F. z veznikom Aa zanika Drihodnje dejanje: yrpe s6ua Aa AojAaM Ha pa6ora jutri ne bom prisel na delo:3. DOkIlCan |leM! 229 EeolllottrLSII t I I Hen3jacEer adl nepojasnjen. nepoprsan. osolTazen uesaAe€rr. db-. lakota taelte pron od raa. siroma5en. toiljiv. poredneZrazposaJer <a. molded. ona niei (dolga oblika za indir. neoKrnJen He. slabost uenaour I bolezen. n@prsan. nereden: defekten rrenc4pneH. pl fl neljudje.pna ddj nesporen HeoqEapen adi neuresniden HeocrsaPrt@ adj neuresnialllv t t I t t I I I I I I teorn part lcz kdo ve (milejsi izraz za dvom). nJe lpct. nebodigatreba. pered. -AEaneusmiljen Helfarucr. skorajSnji rre{rA^or(eH.nenapisan [euctrAaaeqadi neizpladan lfef. l|e rllr namrpoden cloveK Dron oo Tol. grzrn nepregiben. biti brez rreMarma 1. nespreten. v rabi s kratko obliko iI). -AtIa adi neogiben.-JI|a adi nepridakc van neprekosljiv n*avrar adj nenadet. vaasih xeroraueu. ne marati (1. trobno'ier. Kmalu HeoAaMdenreH.Itoaae!. neige ri peKoBnjej sem rekel \eltttr' adj tdelAe irupf 'rie'i f. -podcenjeva. nepoprsen HeonpaBAaq adj neopraviden. uboren l|eacKareimr adi neizrekliiv. nesklonrlv aot Deurrr. neielcnost. fitm adi nedavni. slara mama rrcEsDnKHar Adi 're/]:avaien rcHasr|cr f pq:.raa 4di nekaksen: s dlenico cr| kreokeie izrazi ratuoduinost. ne biti. neMoj. HeMour fi mraden. nedopovedliiv neEcKpetr4di hinavski l|euqrtr:rilE adi l.eH. nujen ad i neobdutlj iv 'rercar ^nB neocrrepxer all neoskrunjen Heocrolr€H. umazan 'Iew. raba obenem s kratko obliko My) [eHa I mama.tllma nekacuer rn tarz nesreta.ren adi nepremilljen. faztt r|cl|rpa3ar|B-r|erl3pa3|!lr neddi izrazljiv. osa. 2..flell EeMtlesxo.rpen \elaAex adi la(cn sejaAeEe r? slab tek. neuDravlcen HeonfoEapex adi neobremenJen l'eo. -runa adj bolan seMorurrqa f gl.HyxeH. gluho nem.!6es€8. nekod. nepomlr{rv Her4DAeH-A|la 4di neDreeledcn..fia(rcpAeH.-rKlra adi nepotreDen.-3na adj neljubezniv. 4Ba mrzek. adj neizl. net ma Zenska qeMarllrr|ja-FeMartrrlrHa revf sdina. netzmereb. pL seMojre adr nikar! nikarte! (prepoved) neMo( f nemod. seora cu IIpaIIIa ! kdo ve. n-evajen . HeoryllaE 441 . orezKoncen IleorrxoAerr.ej(au ne hoteti. slabi rluote t|e/r.. ne bi Drisetj4..i zoprn. pretirano tih. -t<[a adi neod. razpruJa izraLa pogojnik: aa i 3nac! AeKa crl rn ryfKa He varuc' 4a 4oj4au ko bi vedel. ^d. "uFrreMnpwa z?.beda rte!'eetfnpl nemetr. slabost. ni bilo lne}'a impl ne imeti. on ntemu (d-olia oblika zit indir-.leEsJacEgr 228 part naj lizraia teljol 'deK Eer€AapHocr I nezmoznost. \ii 2. vlaten. ved ljudi treKolreKTeu.ubog.a3rme^eE. no€em) lam "T3S5::fj' adi indect HeKEr adr predvderajlnj im neKoraE ady nekdai.. velilianii< i rtclrtocraBen.eizkulen. neizrekljiv ||el|MauteH.<am EexarrcTocx f nekaznovanost EeKa3E|aocrI nekaznivost HeKaroa.ne. oovecen ueo6li. nebodiietreba nekaj motkih. -osa adi nepravilen. jekt od ma. brczkonden. ae si vprasal! HeorriarK]rr|8 adi nepreklicen HeoTnoBsKaq nepreklican 4di . nepnJazen EeM 1. tt trohnoba. revliina:2. nemod neuouren. da si tukai. neraziskan rrerlcrrnrtrfi adj neizpisan. adj nem. nevljuden. Preru€rJen Heo6opnrB 4di nepoiusen.rc. neizpraSan: 2. -B'I a41 \erzogLDen rreMEpsnl.Lrila adj \eizrre[tp. +aa adj n. os. . Iler(oraEr Ite(oarY 4dr nekoliko HeKo/lt(lrtlxra-EeKo. -BHaadi neizogit)cD. -urm cdy nekdanji He|(ojnar 4dr gl. neoprsen. neko6. m fam !maz nec -Bu'I uer. {Ea cdj nekorekten. zatohlost. reveri.er''a impt impers 1. v imperfektu z veznikom ddl rreM[HoBeH. ob''etnv iekt-od roj. nesposobnost He_KaAe nekje. -Tna adj neobsegrlrv.ctroiB!tsar| adi Deizrab Iten xeicuparen. sovrastvo./ula. HeMerrnxE 44t nespremeruJw. poreotuca Helo|pllorlIja f nemirnost sB adj . neustrelljiv. zatohd ben.: ce App(n co se(aKoB c{ HepaHE-MaiKo dnrZi se z neliim oolvariencem HeKaIIeradi nepovabljen. -[It|a 4di nepremoIen. preprr. oH. nujen Heor rreri. f razposajenec. vlaga.oDvczcn . adi n€omejen rreoaaMga 44y Deoavno.EB adj nesprimenrJrv trerr3MneH neumit 4di nerr:|lrqp. neopredelien Her€^e@ 4di neozdraYi iiv He_n3Mes.motcau. ara. nepoorren Heorparflqeu. nepravilen nerafc. nerazloren.

liiv l|enpellra3lnB a41 lrepfelroen. nedosegljiv rrenqg. svojeglav laeprdu Aerl adi neprebujen rfepa:lraBeH adj terazholen (tevelj ) .. nepodjeten uenorrroNr adi nepopoln HenoqIraBllel|erlolrulllaEe fl jen. uenoctrleEr. vztrajno {eorcranEocr I \ztrajnost.ptKocuoBesocr I nedotakliivost uettpn tn". ki sc ni poslovil HenpocrrrM adi rcodptrslliiv nenyurav m nchadllcc Herlq€nncbovuslih ueltqeHddj ncbcn. negiDen erroArlptaH adi nevezan (knjirrcrrcAmTaeH 44. nepreklicen l|etro|Io. nepremaklj iv. nepredpisan. -i|(ua 4di nepre_ miden. neoosroJen rre4rEryAeE adi neprisiljen' naraven nenata' etrpr{roAeri.en HenpoBerpes ddl nePrezracen (prostor) senltoBnAes.roer. sur-ov. nestalen. omahljiv EenorerallD ali len.geotloDrlKAllBoca 2.t0 HeMqllaHrle HetrourreAeH 231 Hepa3raS€H IreorrroBHr( riBocr f neprcklic_ nost EeorcraEeH.dj netarljiv rrenoDrop xB adi neponovlj iv. nepovrnlj iv. neprediren (oklep. nepoklican Henor^nJas adi nevplivan. neotvanJe HenocrojaE 4di nestanoviten. spotaKlJlv.xar adj zaostal v rasti. neoDrezen nenpubpax adi neurejen. .re6nrm adj neomajen Henoae3€H. neprecemJrv. neprlosoJen. nesljiv. neDredviden r|eorl]rerell adl neposkodovan HetraPa ne Prered. nepnjetnost. +aa ad. -N!a ^di ven nepilagonetrpscdocooeH ^di len ne' 1gE. Hero AeuaTa rre[apa fo cAYuraar nj9g3 otroci bolj malo Doslusato uemire4 -pria 4dj lih Hemnurar adi nedotaknjen ueno6eAes. vsiljivost Heorcrp{lrr^rrBadi neodvrnljiv neocenjen .. f lensh. orapocen neoqei!tsalr adl nepridakovan.KI|a adi nedoseien. nepremostlllv adj nepredelan "iipepaobreu -t[ra adt neusanFetrpecFueH. neuposteva-M adj nepriza"#1"-r"o". temd) HenpoBepe8 adj nePrever.r. brezuspeSen EetroMareH all neskaljen EetroMpaseH adi neskaljen r|etroErrnErtliD adi neunidljiv.i neprc zoren (steklo) Hetrpos4pea. zakrnel Her4ro6o€H. zastonjski. neDrimeren HenoroAga t nepnlKa. -ttma adl nezmotlllv netroAaiND 4d j ner ado dar en neloABrDKen. brezdelen Hepa6orr$K. -p'{ adj nePrtG. -AHa ad. t malopnonez. -raa adl ncdch. [etrplcrpacreH. podasen. nepnpravltcn rrcnoAeAeHadi nerazdelier\ rrcloAMaqKaH adi tenamazan rrcnoAMfiT^nB adi nepodkupI iiv rrerroAsocanB 4di neznosen rrenoApeAeHadi ngureJen Herror(e]rerr.o4reA^B a. neseznanjen te'. zanemarlen. 'Ieo$e. pridanid-malopridnica HenpoKoncaKrcT-HerrpoKorlc[Ja I lar?.r rz sovrainik HenpujarE^cKrl ad. EerpaBAa-Ae4paBAqqa I Kfrvrca HenpaBeAeH. stalno. nepravilen HenponvcTrrB Qdi ncprepusten xenpocreren adf ncomikan Henp(rcTefl ddi nc$dpuldcn.ave\. nepowaten neDonoAeH.elen nespostovanje. nravno clst EeuocrereH adi neposveden. neusmiljen. ooiektiven adi nesprejemxenpu4ataro ljiv aenpr.!e'' neobstajanje. neproseven HenpbxoncaH adj lam malc pnoen.. ven. -nsa Ldi \ztfaict).. okoren. -@di pflstranskl. -^ad adi \ezai.. neDoikodovan qe. nejasen. bolj malo. zoren.qla adi neoporecen. ncbtll Hepa6oreHadj ncobdclrur HepaooreH. pfavrcen. nepremagllrv. delomrzncr-del')mrznica Hepaoomcnoco6ea. ki ni zaitrkoval xenoro.a ftt.rr adi nePrimeren. 6na odi nezmoien za delo Hepa36[p nB adi nerazumljiv rrepa36^axer ad i net azr edtea (vino) nepa36pal| adi nespamete& nerz\zumen. vsiliiv Heorciai tB adl nepopustljiv lreolcratr [Bocr I nepopustljivost HeorcralHo adr neprenehoma. malopridnost j HeqponqceH. -AHa. nezgoda qeuorpe[leH. {In-Hepaoorlmqa n. nemaren (v ooladenju ) l1efipr!3tlare. -rIt-leflpoxonc rillnu. nlcvreoen HefpoKoncafi rfi(. neosvoJrJrv. ki ni bil pod rplivom HenoDpeAerr adi neranjen. -r!gn ^dj naddlove!ki HenocpaM€Halj neosramoEen HenocpeAcrBeu 4di neposr€oen Henocr[rKeH. -Jna adi nePrebo cu) Eeno3Har adf neznan EerojaAerr adi brez zaitrka. -AEaadj neugoden. -AIIa-Heno6€AAtB adi nepremaglji1' uetroluxal! odi nepovabljen. nepouden. -3Ha ddi nekoristen.J'er ^di HeoqesrurB 4d. .1eH. nezaseoen uetropolreH. -II|In adj nehvaleZen Ireqrrljare. nepopustljivost.i sovra'el HenpsK(rcHoBe{ adj nedotakliiv ne. lezavzetelr Hetrpexa^eH adi neprebolel HelpeoAoanB adi.odi krividen ueDpe3eM^rB 4d.Arrer adj nelnpolnjenl nelzpopomten.

zaostalost ustrezen t|ecr€cT I nezavest. uecFpaaetFEeclpeAcu adi neporryarJen urejen.pna adj neso. 233 *H. -se.p'da adi ne..@. nespreten.ap^w rrecDstprrEocr I neprebavljinespornost. adi ne.HelqesrBo tu neudelezba. oga.j nezaslisan. neroonost.nepc. neusoien. nehumanost' l|€!6eA rDocr f nepr€priCljilfeslBcmtrre/reH.uo adi neuporaben IteycereH. nesmiseln: nejevolja. nam (kratka nepopusrulvost oblika za indir. liiv vezan.IracraopfiB adi \eraztoPHeqroceE ddi neznosen qecoEecer|. He. He Vi€ m neHey6^D adi nelep. .oar adi nevezan. neHepalsoupases. oditen a. clena netolerantDost HCqoBeK.rrecnoro46a-1nesporazum tica secnoKoes. nesporen. -qra adi nedloveru rcpo ski. ialc adt neatvomen.ryeH.frnadi zavednost. xecrporeu alf neukroden L neenaK Hecxpo'ratls adi qeukrofl iiv HepaMHo 4dr neenakomemo HecKpr&MB adj nezlomlii v uepaMrioMelreH. -BJa.IIeq(pE r[ocr I nezlomljivost enaKomeren HeclaraBe n Eeuiemanie. ne- xeitrorpe6. neopazen DrlstransKr IrelTBpAeu adi neutrjen.d. Clovek. . nevesde llecpeAe||. 2.ssa Jrg neuravnovesenost smotm uecpe*. -TEa adi ne- \ezsovo"T"Tlf" adi nelasten.ED 4di nestrpen. .i bfez\e_ nepBElra iftpl biti tvden sten HeItquIrTCAelI. xecle4am ady nereduktiven spanJe . Dern.ne. -Jaa adi nesliSen.d. -L'Ia adi nevost obdutliiv. ne nesnaga.JHaadi nemiren sepa3Ae eE. obiekt od I . nekogarsnji (na delu) Herrnqrofl{a. breznJe 'JeqyBe. EecoDpEeH cdi nepopoln omahliivost necoDpEencrxo n nepopolnost nepo'n€. -N nocDeceu. adi nesonezaveden. nepri''1eY9ru6 uravnotezen Jazen.cHa ad.na: 2. Et pron ndma.ost enaKopraven HecMacea. tecy4eu ad. nost nesl(laoanre trecDecnaqat nezavest: omo. skladie. Ee4e^ecoo6pa3eH. -^\a adi neodrecoB^aAeB adi neprena$ar\ loCen.flJ.zaostal glasen. zemtja) tov.I pnmeren nepepen adl neprepriCan Hewo^. slab alovek roa e HeyOaBapa6oTa to HeqoteqeE.neobsojen l|eqeeeE. HepaMH(rcT f l. zanikrn. StG hrapavost.t|elqro ddy nevajeno. HeqoEeruTBo-HeqoDevrwa n. neravet:. ne.-Mna adi 7. MaJKo. ne lleqecrr|B|ror adi hudid poJmrjrv He. pl.EBocr I neizprosnost. nepremislien rie. lok_varj eDec. .i tezalesten. s*ry. zanikrnost.-r||a 4di neobduten.t neprilagc hanidno. nenacet nesojen. prida[ecMe(asaq ad7 neoviran.ornahljiv uecoBpeMe[ 4di nesodoben Eelrerltrfre Hocr f neodlodnost. z.j l.nevzgoJen HecpeAerrccr I neurejenost.rre:T-etuetr. nenakleDjenost2. neJasen xefaeJa-cner cdj nepojasnjen.lsrurv Heqlro p/ora nekaj r|elr/lo^. tig \eadi nevljuden.. pron fieron tt srebm ZeDski nakit ocl nef. oditnost vosl HecoHqa f Deslreanost.EeH 4di nedovrsen (glanerazlozen got) HeDaMeH.ue@olleraocr I neujemanje.4di neurejen. oDttu m tam ma'l'oz. qecoo6pa3en. nepospravljen EesecHo 4dr nepoiteno Becoar^tD 4di neuEljiv. 'rec. neolesanost pridnez.I nerodovitnica. nerazumno Jenosl. brezCuten EellarKaaatte fl neupostevaad.ineprebavljiv HecoMueHocr I nedvomnost.a ad.me Hecoo6pasenocr. tih popr. brezsrden Eey6eA^E adi neprepriCljiv. .. HecMnclleEadi l.rls I nesnalnoit : Eerlrrer. nenrc. rrccnpaleAltrr adl nepraviden. <fl urv a. neroden. raskavost rast nepar@uaJKA. adi l. umazanija toleranten Ee: eE!. neubra. t neprepncevalen nealovetnost. nerrecupeuencdj nepripravljen (log[an HecnpeMtrccr I nepripravlje.af nesrela seqeaecooopa3Hoerf nesmoHecracaa adi nedospel. . neskladen xecDecHo4dr nezavestno. pl -E''. slab.HePasmlop]rE HecnoKoeH uccr|opcA^l|t rccnopcA^ro adi neprimerljiv. am. razsu)Drk moteD [epactroaox6a I slaba volia. IIecBp. {rary-HepansHecMac8ocr I l.LE. neusl alenost rrccr€csocr I nezavestnost.Itlaa ddi neutolaZnost rJtv [ecpa3Mep-[€cpasrrepa f ne. ne. -D'ia adj ne.j rteloc. neravni. sorazmerJe sodelovanje [ecparMelrsH. nedc IrnOSI raset adi nerazcveten Hecrlrr! ra ali nestnren 'Ie'4yTelr HeqeltrIar adi nedotaknjen. grd. {ua adl neposten.neizkurazmeren Seno.rrec@ABetgE.adj neizprosen.Dalf adi gron brez serptre_rrrDocr I Dest'pnost. nezaved. gG 'leco[Mef vica (iival.

r(AaI potreba.. -nrHa adi nocojsnji l|outrr4a I spalnasrajca ryF . nastati-poganjati. zrasti.a'J*r impl merili Eur[ecre n Skrobova moka a'dnrn.. pravilo. nobeden. normaltzlratl. -KTrr n noht. nlcvreoen rroDopoAer*rc a novoroj endek noBoceaert. stiska.a.niti uu. tarta nwJJ. cq Iu utlIIIa Ho3eTe zvoni z nogami.eD.yniti.xI . november nnroJ. -rrEa ad.Tednei HnKaKBuqa malopridnica I rtl|Ka(o 4dr nikakor HIKaKOA. enotno doloditi socda. nid rle dela HnuraAop n salmijak HI{Inarl n znamenje. neoavnl pnse4enec rroBoco3AaAeu4di nedavno nastal.. nikamor HgftaKBeII-HI|KaI(Bt|R. EOKOT. prek. zapisek: '|loTa 3. nuJen r{yxrrlfiq -Igr /r. napotek rroprw\pa pl in impl \otmirati. nikaksen tfireT fi latu namen. AeAo Hlr (svoiillo) naS dedek HnB Pron od Tue oni (doltla oblika za dir.uredtti HopMarriB fi normativ. cua. naprej. tfiuz notai 2. ubijati. polapliati sc H&aAe adv nikjer. Hrxrr!tsa pt. c"opu Iiaer skleniti impf rrlzati.ot'r) rllrcftoddv nizko. {Ja.agn z klica.i nlino- . diplomatsko sDorodilo: 4. 'BtIa 4dl. r|I|KOAKY prav nid 4d? vodilo. uravnavati.Ha ad. ustavrtev malopridneZ. odIENEK HtlqKyM 4dt na obraz. mize nikoli rpc.ri'rati. o adj De soxrq I pt akarje ben. vrstiti 'd''tKe praep skozi. ni. HaB Aa He r rn6au . oJa.n. zaprsatl llo(. lllcltl HopMad€ipa nl j. -B. kremv pozna ponoai pelj ruftojllar adr nikoli HopMa / l.j poteben. -IIr I noia f l.. -Uu fi zool ponrrek uypKaq m potapljad H!?ue ce. ce p[.!*pf ponujati.. s Stevilko zaznamovati qypeq. Kamol. revsctna rryx{qH. osu niima.rRoca pf podreti na tla.uslatttt. pron nJun. HOpMa^I!3aqrrja HOpMaAr. pravilo. po.KHocr I nujnost.e. nobeden..e. dolodilo. kimati. neizogibnost Hy a I nidla qyaeB 4di nideln Hgrueptipa pl i\ ifipf rL'ufilr. -'. be.. nikakSen rrKue. nid\. dosezek dela lruKyaeq. 2.-^r!E n prillek.-r(Ba Adt noben. strEnisde I{y. njmov HITJAe-HtrAeKaad. . oll*4'.rfiJ. HurV. Hokec(a ddr nocoj HokerueH.ne vtikaj se vanje H[Ba I n]rva -BHa-IIrB. impf po gnati. znrSiti Se llosI I|lIBeI|. impf . Hrrepror? mi (midva) HseAerr. na tla fi'dttra itupl zibati.-rera adi nideven. nov (poloZai) HoraBrqa I hladnica adv nikdaf. lig nizkottrrrry part corf niti. -rtui I nod uoke adv ponodi impf prcnotevati 'do/(. -AHa adi noben.B}lpa HlpHe ce rrjirn (dolga oblika za indir. im pl 'unitev ati.aKa ad. nosnica EpeMe neprimemem aasu. bingljati (z nogami).'t3oK . nikjer.) rflKoJ p/oz nikdo IlodMBpu r?. razlidica. kal uop. poudarek v glastl . nakana. norma. aez 'iln3 utLga t liz r. ! rabi s kralko obliko rr). rasti -Wr m sten Huurror<eH. Hr|Kora-rfltKoratlr Hora Ka I noga (stola.rornp3 pf in impf noLirati. rce: zvrniti se. rrr.234 Hue mi).objckt od rne. predlagad Hy. tltnttro opp EerttTo pton rit. lig nizkotno rrucxocr f nizkost.i Lizek HrraFca f niansa.. gugati. Bo rrtt(oe Ho3Apa f nozdrv. objekt od rve. inJrJ 'lypKa potopiti sc. Hrd[roBerr. na zo.l|ann3arlllja f normalizarrrrMpron od Tue. -rrtl pt'on Di' kogarSnji ru.

zagotavljati oosr^aBes adi 1. p_ritrje:vanju) oa3a t l.o6Bp3itsapf.o6srnua pl. o6s6eAyDa pf . Dlenrtr one6atlati o6ecreirn pf . izgubiti upa-c€: n ie razoroziti-razoroUevati o<irltyner adi brezumen.o6-i:cym l. 2. obiskovanie.ooerc num n\ t. ovekovs clu se o6ecrr^oAE. o6ectr oAyDs.Te^ iavni toilei of. lig prijetna sam6ta o6at'4ara num oba.zbledeti: beimpl \zeti-jemati komu po lo pobarvati. iiif ob. oouAlra pt. zbegan pf otuy.kletvi.malooridnici oqropllar6e l' svitanie o6ecerfiqrq adr' opesenjaSki. preDizko ocdnjeo6eMHocrI obseznost valr o6epe. Saavi. obiskati-hoditi naokros. . ozir. obtotevati" "f o6Btnrl.]i.naloga. oqeAprlpa pt. Dri zapovedi.Brf'vD. n u t t t t t I I I I I I .n ozir. sprehajanje. o6'wio vaa tt. zelerucav pu. I poravnavati Skodo obeseniak. boledinc. naloziti obveznost. gotovljen o6es6eAT|.o6ec&roAira pt. obedve. obvezovati o6DIrcKa obveznost. impf obvezati. upoStevati. obhoditi-hodiii naok'. domiti kAAa fti razveUavitijemati -koriri moa.pl pripraviti-pripravljati koga ob pamet.zaJetl-prevzemati vihanka. odtopUBa pl. ggspEltsa ce pf. pokrasti. 'ce: biti ob pamet o6e^er<rr.' obtofiti.iti. opedi-smoditi. I dolinost o6raeAyBaEe a ogledovanje.stra.1P1 vzElr pogum. oaza.a . pazislu o&cugtra pf narediti kai nesmrtno. Deai o6ipue.oznadoa.Zalosti. preizkusiti-Dosku!ati.Zgati.. zavoi o6Ene. ovekoveliti: -cel postati nesmrten.o6eccn vDa ot. obsltl-obesatl zlmost o6ecKlttarR[. kroten sprehod.mn vzetr-Jematlkomu pravlce. o6epila pf. o6eqtrreTv8a Dfstiti se.odsrrtt . prcseneaenja. n obadva. zmeden. zdruZite se! o6€s6€AeH odi zavargl'a']i za. obelavlien: 2.236 o6eM 237 o6np oo ol interj ol (izraz zadudenja. ovoi. o6ecrpallTa /f.. impl po- o6epd-0r.06€ er(ira pf.o6ecqeFu.spsaraadi bbvezan. turneja oonxo^llart€ n hoia. o6AeHlEa ce p/. trpo^eTep{ oA csre 3eMjn. imol izdrpati.vzetr. ih.obe o6BExa / omot.roptr. pozornost. imrl . obradati se. tmn oornnt se.o6B@a pt. oviti. obiskati o6rd(oaer! -^Ea ddi ovinl€n. o6€cxpa6pyra Ul. -pt rnpt vznemlnu-rzDemrriati o6ecnpaBesocrI brezprarrdost o6ecnpaEl. zmeden.. navihanec. nol obiti.ulati. maloDnden zrdauobzrdavati o6ecu. .oe: onesve. oznaditi-ozna" aevati o6e/re'tje. razum. preogtedovati. impf ozgati. impt odel'Iter adj zdruien. impf ob. o6e3U!dl. oboje. ooaqva ooara.odvzemati Komu Pamet. dbletavanje (deklet) o6up ru kraja. dolZen. zagotoviti-varo vati. pl. zlnesrl o6el'^I''{rr pl zatreti v kom osebnostobrezosebiti o6sEaAex ! pl vzeti koEu upanje. izropatiobiirrl onedastiti.o. preizl.2. posiveti.-ovrnirio6eceEd(. impl prelopridnei{beieniakinia. oshr_rnitil rarl. obvijati. -ryr-o6ece Hmfa m.M .o6eMHere ce! Droletarci vseh detel. o6ecueHvEa Dl nlna impl p)renizko oceniti-ooi. impf oE Jeu{oJemau o6Aer ce. impt l. pros-nji. krotiti o6no. obradanJe o6:pE9 qg.biez gtav-e o6e3r^aDn pt obglayiti. oOeMeH. na. oDracanle. impf obe. zbledel o6e^a. rog. impt ob_ Davtnan. lrg razveliavlien ooeccnrrx. ozfanJe of. o6ecK!?axira o6sElra ce impf ozitati se.pobeliti gum o6eu nr obseg. {Ja n obtoZba o6B@tr. niti se ooAerrllalle r? svitanje zarttzrtt-zQnJzevalt.gL.ati se 06rA m poskus o6nAe.o6ecqecrE. /am prostor. znacaJ o6e^e\ adi siv. Yzeti-. ma. tura. !?. o6sllg: o-6q|||yDapt. po ovinkih o6frIiotrr. brez moti.rxa I obhod. o6e4ranera napo4r-r zdruieni naroot bcleti. ozr€ti se. o6ecrurerz. pravno vamost o6eccr| etr adi zlomlien. -l!rr!aadi obsezen cenjevati. tmpf sterurzaatr o6ecnaoAlr. o6$rpare z oziranje. oviidti ooDrfieEe.Ee r?sterilizaciia o6ecnoKoeH@TI vznemirjenos! o6ecn^oAx. impl za\arovati. iftpf iffipers zdaniti seda.. lig razvelj avljati ooccxpa6pr. I I I srmsru-Jeman pogum.. poskusiti.obiti. o6e^!ra pl. o6ecqegrvsa rtrati. impf zaznarmovati. ukradene stva.omedleti izl od5kodovati.fi znamenje. o6pnrpa pf. gr 3aaolrr(are^err o6Bp3e.o63eMe. radosti. o6.

raben.cl]a adi pokrajinskr o6^erHe.B adi obdelovaleo ljubitiobliubljari. debcloliien. nasloniti. razlagalen o6jacHlTa6e /r tolmadenje.t.{aden. pripraviti.I| ce. lig obubo. kradenje o6FfaeH.. itrrpl oblotiti.-Trra ((/l (.r fi obdelovalec o6pse pl obrniti liu sl.. o6ocoElTa tl. pritisniri prislanjati./ vr.stavba..Irj'. 2.\i. polarsnilen. tazla$a odlacldtr. delovno podrolje o6^acreE. o6. -. zadirati se lovanle o6peqe. razloziti-pojasnjevarr. irnDf o6parn. srrod_ o6pacHamca lf ol)rasl()st biti-podirari.()l)r'lt. pritisKau o6^e€. 6^o Kwa pf.evati: sestaviri2. iutltl zall gr.6^ rliwa pf. tatvina. itn pl oplemenititi. oop&crvttlt pl.IHa 4di navaden o6[qHocr I navadnost o6jaBn. raziiSdevanje. obleka o6^era. itttltl ofuclj ce pt ostati bos.. o6onrsryBa of. impl nanizati naokrog-nizati naokrog o6rtosrl. mouvrranost nasprotctl o6ocHoBe.np| el.l'l:'tc. obde- . impf obnoviti. ob- o6HaAexr pl vliti komu poguma. ibooDrasl obrrqdlrli l siti. mo6no liubiti o6pa3oBas ad i lzob r aZen o6ou. imp[ o6ocrpaHocr I obojestranost oDrezatl{Drezovatl o6pa6orrr. stvar.1..naznaniti-oglaSati. impf nasloD'i\ti se-naslanjati se na komolce o6aacr m L pokrajina. o6paTerr. impl ooperpre ce. 0. odatr.1i. -rgr fi oblika o6runqtsa ilpl oblikovati o6^xK!tsaEe n oblikovanje o6.T I I o6lrpa 238 o6troBlralre ' 'l'||i 'v||{. polivati ooaeKao6lexro l.'f. -uja ? utemellrlev o6pa$oxeHocr I utemeliel)t}a. impt obo6pa6or.oAep m nebotidnik o6.l|i(. .us'a pt. -jsa adj na.. inpf oglasiti. l Vl ct( ) tt( . plemenititi o6^axtr.(e. adl polnih lic. intpf oblizati. tI r t'l - o6pl|e ofrxrxVt| it r.pa6o1Ka I obdelava. lry spoduiiati o6p€cHe. korist. ritual o6ocrpall adi obojestranski o6p€re. o6pj3^orKlBa pl.. -qu m L oblak]. o6^aroltoa!tsa pl. o6^eryTa pf. roditi se kot dvojdek o6^!IK.uda I oblina. pojasnjevalec. {qr| m vzolec. sladiii ooaar..Altt. sladkati. o6o-p m ograda za zivino. lice ofrlra3eq. 2. -3n . Sega Ooltqelr. ti.6p 6or\. stvaren.Ba pt. oblizovati 06^113r ce pf roditi dvojEke. itttpt obledi{blaaiti o6. o6pa*a pJ. politi{blivatj.r . iftpl oblili. t 1 I t I I I I I t I o6tpa i. o6Mfica!tsa pf. -xia n uteme. polizati. izobraposploiiti-posploteviti ziti-izobra. i r i l | t ( . impl osladiti. oojacHrfre^eF.'lo'rKva pl.r stava o6aora I ovitek. o6opyB4-pt. podrotje.Ku. o6pes!tsa pf.r ri.u. impl obleteti{bletavati o6^eqe. dobidek o6^ampoA{. ot. gram predmet. o6l'ex!tsa . ohrabriti kc ga of. . '/l|Ia 44. impf slaviti. o6iacxr\. 2. ki se da pojasniti o6Jaovaocr I razloZljivost. debeluSast o6lra3. obloga o6^o. pridkanje o6jacH!'sa. obarvatj. \podbuJeti o6pas^oxtt. o6ojlca pf.o6par . navada. oslajevati. -uja n pojasnilo. skleniti stavo o6M[c^r. zgradba. obnavljati o6HoDirar6erz obnavljanje tr6pa3lecr. rxttr'( (nxxr . upanja. trdo\pysa pt. impf pe rasel oretr na tta: lrsovreai. motivaciia memDil ooocHoBaHocrI irtemeljenost. se (konj). tudi od o6pa6or lBocr I obdelovalpeK!tsa nost o6pHAaBa pl umazati o6pa6sryEa. ljitev. inttl t'l'l utemeljiti-utemellievaii (pozonrost ()l)rillrti.? prr.feqtsa pf.rKa I kraja. neprrstransKl.. ( . splosen o6rqaj. o6aa(Tila c€ pl. impl fobaro6pa3oDar e & izobrazevanie vatt. impl pojasniti. sestavljati nlev oopacEar pf od o6pacrrc obo6oFr.rl)r. naznanJau oojanry ce pl ojagniti se o6lacHerqe.c rr vcclcnjc. komentator o6let<r m L objekt. impt nost j.(l(. li ' . o6reBa pf. impl preudariti-prepremisliti. objekt o6jeKrfiDeH. imDf o6pa3\tsa pf in impf l. o6epe o6Hpa. 2. o6perg{Ba ce pl oooelan{octelovatr tmpl obregnttr se. neoseben o6^am I prid.pf. o6^era pf.o6pacre.r. razlagalec. mradno razpolozenje o6lar<Tn ce. c6.e. lig tezko. . 3. t. barvati o6pa3oBa[ocr I izobrazenoit o6onETH. o6soswa pf . uoarlalr r$par lr obraz. .Bd pf. zadretj o0. o6jaDlBa pf. mtr ) o6oco6eHadj izloten pce: obrnili sc na konir o6oco6eHocr f izlodenost obradati se o6oco6n ce itnpl izlotevati o6paq tn obrod se-postati posebna enota o6peA rr obred. s|r1. -arr rn obidaj.rar. ret. vc(ki (l() liucli oorftrcv$l|cc irrlp/ vcsti sc (fi ilcvrn ..r lrtr|| / r.El. predmet.1oxelrrte. -rxa adj objektiven. o6aota!1a ce pf. impl prisloDiti.o6pactrV||a Vl.paorc o6ocHoBatMe. okroglina o6aor. obdese-obregovati se. podpreti /iA spoltovati. razlagau o6tacs B adj razloZljiv. ()ooclt alll/ Darven -sp(|(rrrrr(trr In?p/ utemeltitiutemelievao6o.r(. opaziti{blagati 06^0'. naslanjati.xana itntl 1 obozevati.

impl orprfui. ta. -rmra adi letosnji oBo:tMottE. obrok (jedila).. impf pooblastiti-pooblasdati oBlacrrreaoB.fyBa pL imqf nauaiti.. -nroB[ (tuol: otllH.|atla pJ. ullovetevati oBefi. onu.<Ha adi od oBec ovsen ponolen. razKacen seu orcp|n!. n ogenj.or^eNIBa impt ogpt. navaicn o6!q8. obnooBer!'eri ^di ten. made ognjilde.uezgorljiv oglasevati. or lrlra pt. uaiti.. -mm 44. razkadi. objaviti. ozreti se lo. obrekovati oraeA rz poskus: oglEd: 6sle.E. nosI tti Z.ro onn|^o r?ognjilo. BOAX(yT r o opocrtur-eoBrlr jaAe volk or+qtrlE adi zaglugen. ti oBeRoDettrt.{Btt) on|Irr[Ie fl ognjisde. uPr+ nika) ti Doeled oBec m oves oDeceE. inpf obluti.Veni2. oouvau o6yrxa.0(a I fam jetika. liubitelj sadia niti. grabd_ g3. oBo3Mo. namanjati. lig or eAaaonr zrcalo.sEevalec oB^acr!tsatse fi pooblastilo.do golega op-ie ogledovati se. 2. obtok o6y-e. kresilo (oB. oDaa.. oEanaorllla imgl ovekovetiti. o. oqsevau nag. rgparski l! Mst€rloffikodovenskl slova.orpaotBa pt.oEoltreH.oropreu ady' ogirlen. pt. vzklikanje. ob noselost pf . orlaAYaa pt. veniti oDoErapEtrx.l.omieadi oDrrapcrro a reja ovac vrt oBlrn{rBlrKlr adi oveji. ttg obubozau rcoallOgledovatr. . o6yaa pf.rz el. oralhaBeHosr f poneumrje. razor ltraal| pf. oRllacrpBa pf. ogledalo oouoozanre oraeAeH. -EHrf m 1. imd omogotitiomogotatioEogMorqtsaq-e. nag. -ce: pnsrudrti se ovcJaslaJa orH€H ognjen. oBaraotE. 'Ja. oaa. impf obroditi o6poK. potrjevati. povoclec mica (za_*ronpir. navaditi. -rlr n pooDlasce nec oa.razgaliti. obrok (posojila) o6pr n l. o!. z omogocanje. o6poAyBa pl. Postati neumen-postaja. 3e dna oruapctu adj kurialki trstovl(a ne naredi Domladi oruacrl pf utrazaii. -tFr hl ovanjak. dati se (v zrcalu). pooblaSEenje oEr|eml<n adi or.pna adi nepre oglasiti.qwr. rJrvec tI neumen orpa6ynaqq ad. ogluJCtUql presteteovce. .postati gol. razdrazen. tuberkuloza ovr'fl{o. prodajaoreHe.Af ZOOI OVC3. . . oglu.'o6y.orpupa omlatiti-mlatiti (Zito.se pton ta. . omogocrrev oroj.'n adi nauden. bude. Zarildej ianlK.postati neumen. o6waue pl. impf pa ntal( trditi.n l.a6ira.postati neumen.tc. razdraziti.^*rlaow''rJ. t t I t t I t t t t I I I . dc or^aB-or anrqutq w m ogJav..obrzdati. overiti. -rtr . dce: oSle orc r Il ogoliti. oropati-pleniti. ODllCHlla 241 orpa6!Basrr- I o6poAn.tuberkulozen oE. co easuJoc rra oBua 6aq[ o He 6lA!tsa ornap m kurjad cnaov-ca ni planSarija. omirrapcxa adj sadjarski overiati oB{rrralrcTlo n sadjarstvo or€pltas r? overitelj (zapis.rKo) qxpetre ovdji sir o[Itrqa t wodina (pri bolezni ) or?I. uriti.B adj lam jetiden. onedediti: orrap rn ovdar umazati se. saoen Dadalnoorodie oDoEJe n sadje olenar adi uvel oEom(a t sadno drevo oBeHarocrf uvelost osoErap m sadjar. brzdati odyKaI pouk o6y. oroH. obrat.pt zagospodovatl-gospoqova-[r oDlacTeErr(. i"lpt obesiti seobelati se na KG pa oricrmq ce pl uresniditi se oD^aAee. dom. obi.ororapav znopravljivec di (pred Zedtvijot orc^ee p/ o_goleti. b'djekniiigoren. od.oroE pa rqtpf opravljati. lec.[uotna. lttl. ulloveaitidevati utelelevati.oBprairr d izbuljiti oei.-rnia adi tukajinji oBAoreepf ovdoveti pf. 2.snope) owr.z -ce nosttl se (obleka) oEECHe. IeKOVaU ratr. oDep!tsa pf. dce: ogorditi se. 'lg n sadovoEepr. izuriti. postati sol. isker. poopremtl. orau orapeeorayrne pl ogluleti ot|U![ pt ogluSiti koga.r m ropar. star olemer|ocr f ponosenost. impl ponJenJe neumniti-poneumnjevati ko. zele) postatipostajati lalen or[oMgT r'2 Oglrjem€t ot&ac\. izurjen.. impl or lnee p. oBeKoBelrlBa zJ.^asv!.lovski oD{roAr@eEt. itnpl wo. zagnusiti. ogorcru. vaditi o&a'4j/la ovacija. impf mare.o6pono 240 pf. oB€E!tsa1tl. zavrtljaj. -Ana adj poskusen oron.nrolu. ozirati se. ob ooetr. orp.a pf.ras adi vrodiden -:nfor. la obubozati om !tsaEe n razgaljenje. ovekove impl lit utelesiti.ragr!tsaq m pc obla. impl obuzdati. grajati. r lLeA^. roneummtr pau oray|teHocT I poneumnjenost orpa6lrar6e z ropanje. I glasnopozdravljanje oBASBAeKia 4dr tU. ogoleti. -xrr nolt pl obutea o6yer adi obut oswNr. or. ompq!tsa pf.. tukaj oEAeEeE. pleor^yttrt. razkaditi se poneumnru orpa6f. oBqapfirrK. imol oEoomopen. impt l. oB. draziti se. o$alrlysa pf. to.i sts. ljg urr. narcditi so.ponositi se.

urEA 44' Oavnl oA6iecorq -ry m odblesk. impf od.sprG oAAeaettosr I lodenost. oAAaaexy ad? od daled oADoeHocr lodenost o44aaeveu cdj oddaljen I oADou. 2.apaimpl odgovarioti. odpihovau oADc3e. tr 1. I izdajavec"izdajavka oA -Aar'f arh izba.impl ^eqr. . vzhod (soncaali lDeseca) orpeBerr. oalpqsa pf. -impf preKrcau.ni e vradati.zati. postajati grd orpoMcH. o4derlJVDapf.utedi.razvezovau. mrt%ski) sovorniSki. pora@ati dols oA6opqllat6e. razumeti o46aaeu. orp!6Ee. impf lo. mladika oogmrlr.oApprlra pf.T prgklic. oAapar{. orlraErrr!tsaEe r? omeJ ltev. izogniti sebezati. OABAHT'I vau. . impl odveoAree. velKanstr orpy6[. vziti.ce pf.pf ograditi. odmotati-odvijati. -jHa 4di odbojen oA6opEr ce.Epa(a impf od.unuK ( Desedel oryarue..orpaAa 242 oApese oAEes!!al6e 243 OAAEAII orpaAa I ograja. o.. razlesitev oADerlraEe . iq. orstancrr:rnJ oomtKanJe e. rnlp/ pregreslu se-gresru orposr''n. razKnll ncdtfi r'Il7 onl/t$M. oAr eAyDalr vzgojitelj. .Ea adj . inlt postati grd.. g. izogibati se oAftrer(Ir. orpv6ElBa Pf. odoAaErHe. zasuau. s. grd oA ptqep od. rrnpt omeJru-omejevatr . -Ce.. impf odviti.oArp. oAI^eAUa pf. irnpf pt.impJ postati-postajati groo. lig omclrlev. omelevanJe orp€6e. . o4apr. oA.. o4tatuyBa pl. razvezati.-rg{ABrrKa m. o|AaBa lzcraJalr oAasErK. lig dojeti. od zgomj o4wp.ogreti. del vrniti.{goAarMta ft. oovarau -oAEeDa pf.f od\ada oAtr^ac rn odjek.trt]D€.. zaluKavatr oArarKa f uganitev.^ rrr 6ddelek. refleks oA61rnsy-oA6^acKy od.-rna adl odbijajod oA6npaEe n tzbiradei.'4. i?npf o.dem od o. impl obraniti-braniti oa6po . oaalte n. impl 1. oAreAITa pf.n!ua ad.pl.oAroBopHnK. ogaben n. itnpf ustrezall . odgovori iodvratati. oAD'rt'rKa. razresiti ueankGugibati.zasveutl orpejcoHqe z sondni whod. impl izdati.rlr odvledi./r. . posvclltl o+Bo4firrs. oADpru.orpannl'aa. oABwrr. posamrcen odgovarjati o6rp*. povrafilo dolga oA6paBat obramba oA6patr6esadi obramben oA6parn. odvrDiti (pozor. oAaAe.vati. impl fam oddoliiti se. prelteti-odStevati. odvzgojiti. impf u4pI ooJeKlllrr{dJel(ovatr. oADpareH. odvajati oAeeMr. odpihativejati.. m odvod. odviti{dvijati (viiak) oomevad pf. oA6aERa adr tam posebej. doumeti.omeJen orpaEEqenocrt omelenosl orpaEFnr. irftpl pobegniti. ola. na ugantti.. oAlo. pnorzeK orl.. sprostiti razred (v osnovni Soli) oovezovau. soolca oa wa adt zdawa: oAap. razscau cepljenost o{Dpxge. iiva mcja. pf. inpl l?. fla fl oddelek.Dosvc&r-ry. Orp€trIyBA pf.l odgovotrxl nost)-vladiti stran. zrcmolavau Jau oABUr[e'|. hnpf odSteti. odvaditi (kajenja){doADe3lBar6e od:c n aij.grajenvrt ograd.cezmeren o4roD.e \. -Alttr rz oder (igralski.oMaDa pl. razre5evatius. soba ^. l. oiltegooseba r?tr oArope ad.k\.zmna' oABfrryBa pf. ve.r? lam oddoliitev. ..o$!aAyn's plr i tttl ja. z og m hoja. korak.lig dc) razumevanJe JemanJe.^Atr. odsev. svet) zati (priznanjc).u-DrasKatr oDrasKa orp-er n kuiivo. oA6e erqira pl. svlt.AflUA pL inpl xnvatl nedra osuJiti-osuievati (modviren oAAaAe. nepridakovano oAEn<.poseber. impf ogseryrym adv naenktat. I posamezen. poddrtati-poddrtavati o4depe pl izbrati. zrediti-vzgajati. lig obvarovau orpaA!tsatle.pl.qaja izbica.a. or?asrneu 44. . loditi (od prijate-ce: llatr se. oflteBar6e r1 ogrevanje.j odve6en. tok oAa f oda. tek. oa6tpat<66apauxa m.-'r'k adj zoprgprioddaljiti.-EHa adj za kurja'to orpee?l. zauu[au-pr€kllce. oA6pa$Fa pf. bliaht zu oA6oeH. stranska ve..q.tE!o3EVBapf. oABoAH!tsar6€ osuSevanje fl ti se oABO€rr tocen 4d. impf odvesti. oa&^e. iftipf .oAAB eqet|ogr I oddaljenost diti-loievati oAA oAAa eqyB pf. m prevodnik se demu-izkazovati. impl ztv odvaditi-odvaiati oAracrr ce.nko mah. odmev. odtujiti{ddaljevaskuten. odpeodvrniti.J. . orpe6lBa . odpeljati-voditi od.oAAeae&e.odpotovati ljev). oA6opqlra ce pf. loceno o[6erse. ozna6iti<tznate. sveiana pesem pt. oge eH. . -. vzhod oIPetnH Ce..o6. oA6polwa pf. otsijati. hod. o4!^exUBa. razvoj. birtneZ-izbirdnica oA6upaqra t tam raztfmevaIlle oAoMIIeIUe[. ograjeraDje. r'. jati. rcjcc n presezen. Sele oAPeAe.MEa ddi ogromen.te.oABoJlTa pf. DreStevati o4ial adr komaj. itupt od- peljatiodlarati. . iftpf Cl. . oorutevarr pf.'!le Wa pl. oABnrdrlp^ pf. oAre3lBa pf. f iz. oAueIUD. pl.oAr^acy\? .UBa impf oAxAeAa. odpouganKe veo. kurjava orp€ra irnpl ogr€vati .

odstavljati (od sesanta. tod. ovirati Dri delu oAMararrfi kdor pri delu ne olgaApop adu od zunaj.iorara I ridlomek oAAO[rq ce. 'ce: oditi od doma (dekle).zoratii 4. ovi rati pri delu dovoljenje. oAMop r?r poaitek. z. 3.E adi 6yAaaa oAnecen velik norec o$resr. cr|. odDoditi stiddihovati si.nanaiati se divanje. odstetiodvzemati.. zameDjava o+rcCf. zleteil 2. oaAIlBHe cI| oAArlur(l I oddih.oAAelrrro oaMaI&rr oAoSAOAa loditi. oA ortllBa c€ uf. impl odrerl{crrau oAepra t brajda j o. unpl loliti. odmevati oAeBe fl hoja. zavrediodmetavati. odcepitlloCevati. poaivati -ce: obrniti na koga. hoditi. oAMa3AlBaSOAMa3A!tsaqKA o[''3|rye ddv zDotraj. dovolje. polrjevan oairopa.a pf. odoeitev. oAMoplTa trpeti. obiti-hoditi oAgocEo. impf odobriti.rw{ffi vf ltripl oarf. 2. oteriti. odigrati se: konEatise-ce: orJala I odjava. gr4rn oziralen. impf od' sel. premor. tft n L. od. Davza vau. preotem. prenehati jesti.rafa impf De pomagati.cga adi odnosen. idoditi. spoaiti-daj ati -ce: oAorA@AoBA€Ka adv od. omotiti se oAelEgE alv laenkrat oAexAa t masna obleka (pravoslavDa). oA orr. sprejetiodobravati.c ft razmerje.. oABeMapf.ItprHe. dom oddiha -/rna adi pitrievaten o*topetf.(stavek). odnasati. potrditev oAtro I| pl izprositi oao6pi. pa mimo oAo6peme. or|'er''. lodeno oAAe tocr t poseonosr. odlasati op'na''''. .. oAjt|'etauta pl.arnaJ oAMasAa mascevanje oaFagaa adv od t zadnje strani oAMa3iIt ce pl maSaevati se oAMasA!tsar6e mascevanje rl ouaulreA ady spredaj. skupiti jo. oa!''e-fruBapt.aa{e'd. oDesan onenesti. irslka. odhod. snemati z njza. (bidelu) sere. o[r opa. oA.. l OCUgrau. oaeruyaa 1rt. na pomaga. odlomiti. . oaitaaeiocr r? oslabelost.a ee. imltf gr. mimo. biti v zaDoru oaaeTa. potrditi. ocnos oAriare. 2. odpeljati.qwira pf .. korak. vnaprel fl. oa opY8a pt. oorgmvau. odtok. oa. Driti k sebi od ieze o*rvume gl okriiti. impf zamenjati-zamenjavati (pri sneti. oAMorueIf ne pomagati. .oAsrp8y!€ pl. ua o4ere pri odhodu oAelre.-.t. odjavnica oAJaBa odjahati d o$arc pl l. nrre z pocitniSki oAo6I. prej. po{itost tmp. druriti se. odceDIau o4dL. slovesDa obleka oaerae. . oddolriti se oAAoMrf pl opp u\o'{rr vzeli za Zeno. loCba oA^!TB c. obnemodistabeti.iw ri l. gl. f prcmof.oAtrp3Hlltsa impl oAosropaadr od zgoraj odmrzniti-odmrzovati. separatnost. odkruliti renelEti ljubiti. nekod De!ati o4uaten adj oslabel.uena f zarnena. o4woruoa pf. 5.I. ce trupl oAMapace. oAo6IroDoM. zadn:i oApaece lrt oozgau se oAieMe. {Ja fl odobritev. od.oaEpry'a. impf odzloniti€dzvan iati o4sro tn o&iv. oA.y6r nlc vec ra imeti -/f oguarue.Ana ad. o$Io.. impl odjekrdtiodjekovati. odklanjati o E.ry nr odpadnik. odstaviu-izlc devati. spravru-spravljau v postatidobro voljo. dovoliti. oao6pryaa pl.impt oAAolr)KU. taiati oAo3Aoaa a& od spodraj I I I t I I I I I I I I I I .rBxe oAAga4la clt pl. Doseonostodlikovati oF. !ce. onemo ogerlaAex ddrnepridakovano oAHece. o{lua uB pf.r-yra. o. rl 1. dom. zavzetistaoANapaEeoAuopFaE€ tr pe poditek liSde. 6dpotivati si oAArnne. 3. tig za\esti. delati (stroj).oBo Mt znova oAnreltmx. impl -cer postajati dobre volje poaitek.mn odwedi. odmahovati o. opeSanost ro) dobiti jih. od znot. o46poro. impf odmahniti.aSYB pl. lo6iti dekle od do ma. irnd postati{rostajati boljsi o4aFa I sklep. sorazmeruDomu( re. imtt oddahniti si. iditi o*exiz'"t pf L odletati (zaradi bolezni): 2. adi spotit.t]8tryaa pf. oAA@ rt(tDl pl.. impf odlagati. posamidnostr posameznosr oAAgcI|oQdy z desne oAAPgAApt€ rr. od. I ma3devalecmaldevalka raJ oul. impt odvzeti. oAEeKaAooAEerAe adt od. iupf iti olir6cen. odpoCit oAMopenocr I spoditost.Iv ozFoma. potovati. odlitek oMrDKa I odlitek oanE(a t karakteristidna lastnost. kondati.oaaerl|a -futroadeteti. oprostiti dolgaoddoltevati. inpl o6oarKe. all.ruseBcdi odlid€n ol. (z zaimkoma clr moglost. o^. prezreti. I nehati se jeziti. II. oArrsc!tsapf. oAIm€Ae alr od nikoder zametavati.ne rmetr aDeuta oA ara.ll.r. outeio adv z leve strani oa ee odliti. potekati(eas).p1. zale. odiev oAa[Da oe i?npt odziyati se op itnpf l iti. z. oA. ifipl oslab€ti. OAAO oddolriti. odpoaiti sepotivati pf. ttevati oABD'gr[.^io adv posebej. _ oMfpa. imeti Skodo. oAepyBa pt. delo ovira zunaJ.e.b.ljubiti se.vDaEe n odlikovanje oa.IrreAeH. oppaawgn pf. oqqrn. fie miniti ot. pavza oAAr.

impf lustanoviti si dom. spravljati v slabo . o'|f. imDl podaljsati. in pl ozebsti.oznatiti-oznndevati. imyl prcKflcall. osBeppa ce 21. oKaJ!tsa pL hnpf ov jokovati koga.-lHa 4dj opp.r. oppasysa pf. impf zafa(ll oApnd4. gl. oserdrlra pl.oAoKoay O'K€l|CT otteqroqeH t I I ovir ..e\tanje. gornJr o3Ao a ode od spodaj o3ApaEee.a of.pHa adj ki ie zg. zguban oApeAenadi doloden o. os6opUs.|re pl odrezati gl. otxoaryts pf .ieziti-ieziti. zavladevati. 3aAOUr{Ir.o|rYBa pl. poro{iti (se) oAorrAe{AodteKa adr od. $6optd. vzne. obsijan o3alresocr f ozarjenost o3apu. o3aplra pf. obsevati os6l|aerr. obsijati. tek Driti oAplqax adr popoldne oAplqeK. zDeganosl osBepq ce.)raE'apf fam ostareti oAlrlqa Mx ce pf inpels ol. premagati kaj oao['rn. podivjatidivjati. rfipt prrpravltr-pripravlJatl xoga oo oooro lmc o$tasra. . pl. besen. omoli. naiati oAptra.o4pqgrrvpa pf.a f .podaljSevaal oAoll)qtsaEe n zatlatevanie oAo^su premagljiv.ih oAo^ee pf upreti se. o3AIraDd. o3a6!tsa ce fi. osAlraDYta pf. razktditi. rl. ozdravitiazdravljati ptr irfid o3e/reltrr. Zezelj. impf odzvati se. impl razrrgau. vzdrzevati.vledi. povrh..pomeniti o3o6a. sprarljati v bes orll]sBe\ aQl vzvalovan. odj eknitiodziva.octsevatl oA\ r!tsarle z opuoApaslTaEe z odsevanje -odvajanje. nevorJo osnorllaceH adi raz\pit. o. . . uzakonjevati o3apeHadi ozarjen.hcgan osBelre{ocr I l. jati-opravljati. imeti. impf obdrzati. zoslasnost o3lorlacu. cePlro3etI o. impf navousenost oorasltoorascatr oAyuepr.ry4 ogorlnlaa pf ... negatrven o$te. o3no6v.oApryBa pf. kos biti eemu. vireroiiiiiiezi'ti.@atrop. ozlvl tl-ozlvl -? l atl or rDorlopn. pogra. .ti se 2. impf oApeMra adi dolodljiv post$ -postola Zejen oApeA rcocr I doloaljivost oxorrcr 4df orcnjen oryt1tur'.!E m grebljica. z one strani op'o. vrh orrolreu.Eyl-. fam odgoloriti{drckati. ohraniti-drzati. -rsa adj resen. ki ie -o4i mu tahko uDres o4o. OAoKoAy adt fic po oApe. imDl ros o doloditi. zlograsen o3^or^aceHocr I razvpitost.'. zbcinl gati se-begati. zr v Zati. posledica ospan. od gornje strani. piedpisatij izbiratl' oxexu. razcapau-Egau o. nazuoAPeAm aeta. lig narobe narediti. on<rcre. odEesti. otivljati. irnpl uzakoniti. odsev. cori ker. ostopa ad1)od zforaj. divji. oKarKlra pf.iolj6. g. rIorEP Ae|l nKalen..prehladiti se{zebati oKa I oka (teina in votla mera. i mpf oiiveu.o3o6wa ol. oAlreAesocrI dolodenost oAI Aa. npeceoApeqe. razdmlenoit. impf redi kaj zoper koga.y8aEe r opravljanje. lig crkniti-kazati zobe. ohranjati oAp. reZati @ KoruL. razdraien. zanikavau oapeqeE. obrekovati. o(Delvra pt. ogorden o3^o6eHocr I vznevolienost. odre(i. 1282 Er) oftae. tivahen. laz pobledetirumeneu impl pokazati zobe. oxiurorooppa pf . obgTaJa re_(ovanle. kos biti komu. impl zaanamovati.f. imol ozt> (groiajc)' bati-zobati osBepeH adl l. pf. oAoM!tsa pf. inpl od- o3a6E ce. obsiniti-ozarjati. oAp'KlBa pf. . impl porumeneti.xtB$lq rr vzd. grajati or6ol. raztesiiit. upirati se. oaoar'(vB'a Df. impf ozariti. koga oAolrlr. . impf ovaditi{vaiati oKarrf.o3e1rerl!tsa ozercneuozelenlevau oerorue r enoletnio tele prvo zimo iivljenja ()3 o6eII 4di vznevolien.orcj. impf orivin. scante navaqe oAlraso adr zgodaj.tcegfoql'|.rtg. rezultat. imeti. mirjen. 3aAour!tsa oAouEo. hud impl raziaiti. drzati. odtediod.se (svetloba)odbijati vaqlu{ovatalr se. t t t I I oostuzrll-octsluzevatt orytal m l. zato ker. ittlpl oApaculBarre n odra5danje navousttFnavousevatr oAIreA4d? po vrsti oxc6oBel| adi nabran. impf gr. onranJanle o{por'4 oAxto'JUB pL impl odtrgati. 2. preklicevtti. pravoo4lureien adl navduSen casno oAyurese"I|ocr I navdusenje. oAtt?cue..oAfq!tsa.. oxecro{Ma d. negativ. Zalovati za KOm oKan<e. oxrreta pf. uresnidevati oncuee. olsa\ysa pf.pf. ondod. ostrlBa ce pf.AlttcBitsa 4f. refleks: 2. oKla lBa pf. premagovati kaj.rvBpf. impf ozdraleti. impf odbiti .o{-pV. zbeganbiti osBlre ce. Ziv orxxta. DO orKecroqeHsilovit.rumcr I prernagljivost o{o Wa impl ustavliati sc. divjanjc. divji. uresniditi. oeloraacpa _. -q! ra popoldan oAlt€ I odvada oAlqn. i. impf oblatjti. oAIreKyBa ff.rl. oddelek ban. tl se oseMre.iet.tno atl! nikalno. imof razjeziti. . osor&n.st osa'o6ll'. lrnpl wzeu-zetr orxo[T'n.vBapf. 2.. snesu besedo.

gJ. pl ou r? oko. odp-adati (lisrje) orapa. urecen sen oMae[oca I odaranost. oKopatr-kopati. ti zti o^tiqerDopen adi pooseblien. ra kop-ad. opravlJatr oKrrtlltlut ce pl roditi nezakonskegaotroka oKortrrru pl _prebuditi. o^oEn ce_!l pokvariti rarbel merJe. iuof oV lizati. c. vid. krila. oko. ouacotyoa pf. spametovatimod(boletina.. narobe delati. spravrtr xoga k zavesti. impl po korati.Ialnlotolemru ddt Drcdlanskim (PSrCa.razbiti. tarnati.e^r m--1. ki koplje voIJo JaseKv ruoru&u otpKa pt fan poiesti.-si riti. oa4ergopwa tf. ziohromeri (noga). DooK're pf zalf!iti. p/ trpeti.2. polizati{bltowii. papricirati: Me o/\r.laaqwa rf. orrpugla pl. Kosr ( lravo )-kositi oxo1u. u8loveie nJe o. pameti-modriti se. osla.l spaaiti se komu. fig ne- oaoM. pf. impf t I I I *.[coxo da./l. prevzetost. spravljati k pameti. impf Kaj vellkega oxreprtr se. obkolje!?ti Delopogledati orpwa. u{loveaen oirrlqerDolrcrurc.e. -nla 11 olaisanie: olajsava(pri ptaditu)" . -oKprqta m -obkrojiti. impf men se komu -o-^a6. tajati se oKopaBarce.. Zreti. oslabiiti. ru ileb o^aA{ pl ohladiti olllrr.rl poosebiti.'(g. o'dorl'dYaapt. sredina m oktober. MarCnca oMaed odarati prevzeti. i^pt . vanJe oMatoMollltu.$ii(H. popuscatr o[aaobarKtr.a pf . dr stati laze oaccErteaen. rantl atr o^YK.atd oslabel. sKrcmzltr se oKar (a.p.. skotiti I I I I I I oraafucaI zadarati gl. vau-oKavau oKpyr. oKpuaaTn{r_p[ tr Ul dobiti pe vitez nt_ttrrce. o. o^aAlnr. impf z. izmuciti se: odDastigniti. -ttrr rr oklepnik. imDl olaj5atiolaj5&ati.skubsti (tudi lig) oKoay pr4ep okoli. impf 1. Do. de. pbstiii m. -EJar Doosebljenje. naoCniki. okrai: 2. orrdeti.aBUM ( raz. o'ioE'rtyoa pf. skremziti sa. Zalost. ti. Doka. urecl oM. -!r|a adi svinCen: svlndcnosiv oaoto t1 svinec K Darnetl oKlndrop ru okupator oKVltrrpl imeti mlade. sramotiti oKaru{I| pl.io. oaec''I'r. ilftpt dobiti sko. zgnrtr.oKa. oxatrlBa pl./rs4ertopl.. olaatPYoa pf . --te. Siroko odprtih oti oKoxopn I . strah. impf poo aAHee. lica. . zgniti./urr(vaa pf.uredenost oMA.Cc ta niaoen onsaps. k_ sebi. prau. pre oKorfta. utelelenja. pf.E. inlt umazatl-mazati ox. ocean.{r^a oKal'rqa t Kovmska Dosoda. uten:aiti-. izdrpanost oriAre.izbuljiti oli. ok revati-popravoK eltrru ce pf zaxdati. in. ifipf sKopneti.. impl skoIlu-Kotrtr orpemre. one_ dastiti-sranotiti. pl razmere lebsti. 2al1eI zmodriti se. onetasdati ouacost.'JffiiflnXilffifi. impl o e^el interj ioimenel ioi! zmoonn.qa--pl ooqolau or]IoltEtrx. mitj. inpf pasu osramotiti-blatiti. /rg dobiti ornap. raztaiati se-koDneti. impf ne se zmeniti ia-oriricenjelati. Dluof. priti k tffit' -ce: '* I stok. krikniti oKprn. 2..oKyEYBapf. prebuditi se.ostev-ati oxafl ce. ororyraa pf .impl stokati. oKatr.izlrpati. mtr "Kp. pce: priti .rua ad1 olaj3e valen oaecr{Farru adj olajlevalen o1rar. odlomitilomiti. oMa oMolltluBa Pf."rx impf ohladiti se.aa'J_ adi odaran. o. tarnanJe oaeqrel|Ee. osteti-karati. o.oc4.CIl oKlndrop oMacontt kondati. JavKaxr o ed[Kat6e n stokanje.opraviti-koneavati. zaveqen se or(o-E''r.. olyt'!tsa p[. zadreti se.srl rn okioije oKoKopearadi izbulienih. malo ceniti oManoBartlpa*e z podcenje. lnpl osla. izciTan atj oKaraEocr I oslabelost. oKoByBzr impl okc pf. pesatr. I evati gled. . -rE f l. oeu-sEoeE. .ry. impt oW.mepKaTa paprika p. it tpl omoatl-moziti oMaKail umazati oMa E. prepasti. utelesen. spreti sc. kom. o. -. oKo..tarnani€.a of. rmn lam osramotrti.oKaurKyla pl.. I t I I . okolisdi_ oKl6_e.KocfrS_ !*pl po1.Tf okolnost..' o ec|od. ouacraplna pf. tako oaolcH.. prevzet. soseSdina razoltalr oroarla I okolica. _ oKperrr!tsa pf. impl os' na.oMa^!ra pl-. okrog oKllra. osebljati o^nat adi toliksen. o^oMHa{cKx predlanski adl o^ 6aBe adi razrahlian. . oKap!tsa pf. vinooKorncKrf adi okrairri "tiTf** oao^Iroc. phhajati o^e^EK . oualoraxvla tf.\erto oKo sence or<polroff obrezati oKooe. tJalr se zati zobe. muaiti se. taklenle o^xy 4de toliko.owax]yr. lig okoretiokoreva ti oK. okopaDvBa ce pf. l€ tepen-biti i Raj zakricati. tzcmavatr ouaproma I soparica olracrapu. zas o^a6aB.

taklen orraMyddv tja. pravljanje kake naloge ali posra orepe I oprati onepCraf opereta orteplapapf i^ imlt operirati. J. podoben repu otraurlfta I slabo Zganje onarqKaf rep. spraviti k pameti-uditikoga ona Aere oni (tisti) otrok pilmcli. mazatii fig r. zopm oMpa3'n. prevzet trlrcrrocr f opitost. gl. ifipf sDreti kosa s kom. oH. sDametovati -ce: oEaa ona.i owfer\ ofirrcetI.aa pl.. l|l.on pu lrl Jam pomagati komu la) (1. Oeto. opijanjerx)st. izplaknitiumivati. oEa pt oue oni. impf o?Eati. i?npf oblatiti.biti pf. ostaoel. impl onemogoditionemogocau orieMee. obraz)-pove./krivljen. pG sr<usen. in pl storitidelati komu krivlco oHecBecreq adi omedlel. popadcn.m ed ll. €tla Ldi zasotraien.-HqU m Opanek onrllqap r?t opankar onurnnr adj otipljiv olltrn rrBoca I otipljivost olrr4reH. oHo. ora d.tnpl onemeti-nemeti. osmoditi-smoditi oHa ono (kazalni zaifiek za onaMerri. poskus. zasovraztar oMpa3uja. kar tako otla|{oB. iftpl 3. ') f) iiziri l rrrrIk0lulati. oa ar-UB pf. inpl 1.. ifipf opionuEe. orrKo^wa pl. adi repast.t. i. impf oaaAHe.impl odpasti. impl pomiti.tig oplazrd o atllec. razpruta ofrPaz'I adj sovrazen. pf .T I I I oMayAIreII 250 onaprr prxviti. gl. umiti. otafa pl. ona nazaJ ono (osebni zaimek za 3. onem^dal ^na{rn oflaqKII 4dr gl. olaaKEila pl.olratl la Dl. prepasati. impl omehdati-mehdati oMe^yrtreH ad. napadno. uBa povesiti (nos. l. o.p^uE fr. o6nKodr. onaKY onaqHocr f hudobnost. impf on ere. brez glave. mek mnorine za tri spole) oHoJ. /lg ludo . osa. razprarla oMlrar:r€H. adj opoje[ .rdv tako. nem postajati ogeMolureg adl oslabel. 2. -pHa al. opirnrfffr. oulecrwa trt. orraarryBa.-KBapro. inpf gl. slabeti oMlrq aBu pf zrahljati. osebe Zenskesa spo.rKy ad. osebo srednjega spola).ifipt obkroiiti.a\. DodreDnik: dlovek na repu dolodkoiv otree. -Ixr .vrrc||.ona( adi hudoben. izplakovati ot ase. impf obkroziti{bkoljeobkoliti.se\ deskriptiven on|fr n izkulnja. oneDapf. gl. ()rnrnrtJcn. oM.f so\Tastvo. Jaze oilr1r|e pl opp ocau'Je zmlaclu se oMp^lr[eH. onepaErja ofleqe. brcz gtave oMarB. hudoorla o'Ia'JI fi tep onasrrHa nalitjc f I I I I I I I oEenpaBAa. / ol)ut ol)ittlca onaqeH. eksperrmenx oMrieH. pe lesen.. umazati-blatiti. oE pyr<p^ pl. obdati{bkrotati. f it i otaxy adv narobe. olreMrr. 3a[reMeres ouls eH adj tit priljubljen. -cHa adi opi.i ti n^n' r .rrslulitidc-nar otrartr€. oneq!tsa pf. on. izvaliti (o vseh pticah) orIllHOK. erspentnentalen olmrflocr f izkusenost pt. nidvreden . or|'pa3vD. 2. impl opasati-opasovati.. gl. oMrrlla satr. {Ila a(li r(. oHeBo3MOI(yBa pl. gl. storiti. -qHa ar. nepri. naloga. zanesen. ouaa. opraviti. peti pogrebnemolitve olle^o 11 cerkven obred DG grebnih molitev o[epa I opera otreparfua I operativa. ifl lrl omedletiomedlevati onne oni. prepir. onaMer!. -|IrIa adr' izkusen.f sovrastvo.rKy tako malo o*rp^vnn. sc. i. lie zar\os. tisti (kazalni zaimek) ono IIKaB adi tolikgen orto. opedi soncu). o6[Ko lBa otn<pyrs. pove. toliko orrolKlrJRa adt d.elnJrys. vati. ( s pi j r to) . onesvesden o ecBecr[.onaru!tsa pf.ats. .Jdtrt. opcdi. impf objokovati koga. oHenpaaA!tsa pf.lj t)itr()hc. tamkaj ofieBo3MorKE. Zalovati za kom ofl ecna. omamljenost Itrrn^v pl izlcdi. oMaqlEa pf. tisti (kazalni zai. oHeM!tsa l'f. ora yEa pf. oMar(a o!. -sg: 1. lig oslabetiSati odpadati. onaelpa ()rrffrr I'J. impt I.i znei. opijanjen. guben onacEocr: / ncvi -D()st onat. pl skotiti (o madki) pf or'F'xrrc. impf opevati. impl oigaosebo). uraloSaen o[AaKHe.a . natlcrirtlrr.em od. roj ti. oflaur o[aru(ap 17! fafi 1. vojaska op-eracija.opravuo. oHecDec4Pa pl. tam orrAe{rrAeKa adv taln. oplsovatl otrro^1. iivrgni or:gan oneparyfja. otto. pI oM on. lluo oiera€nocr f priljubljenost oMpa3a.11 or^ene posploSiti+osploievati mcd mnozlcaml oMaYAIteH adi zmei^\.2. obdajati oa akarr adi objokan. preprr. (lcDllrln: Driti do -ce: oAa. ffied operacija. obkroie\tsti.adt zrahljan. onaccPl pot)lsll (rlv|tlr tlx vo) oflacert. ll. poblt I I i (nlcgaviti orraKa. -w | 1. spedi -(o (mesor-pecr -I!||o t trxarr edi opit.pi1i opijati se rfrfr|rfcfr. 3. tista (kazalni zai ac-prihajntik paireti mek 3. kondati. zadnji plesavecv kolu: 2.

oparqa I orna zemlja.omrlerEe n obdevanie rJalr. orpaa4lna tf.pi. inpf orpeAe. veder pogled na.. imot oV opmncenost sutiobsipati. irl pf once:r<en. .TJ"Tff "#.upravidevati sekati. gl.orErecrBes adi druiben tegatr. oIIcKoK\tB Dl. mu qelten on:r?r qdi napet.srbriia obremenievati omrrmcxn adj obdinski o''tt o adv splolno. naravna. on?LalrttlTa od o+n. usten kier Prostor. sploh otrqroHapoAeH.t#ii'l'l.. natezati. poslati. imol sKovatr ot|stati.. enota in stavba). _ Ja_ onpcKa paooTaTa gnus zbujati nambe je naredil. obdnost rati. onuerma of.D pf. impl pooblastiti-poo& oncer r?l obseg laSCevatr orcelue. onqaw.obstoi oO. ifiof nrlf-ffFlanJatr.. imD otl". onora'Jtr. druZiti zem.l.lnu. zatagoiaoeluv nJe onpeie. obkoiiti z vojsko."HffHi#. ia onD. nategnitinapenjati.oEr€Ee itupt. obsut oqratAasocr I upravidenost. oblaSdenec oolegatr otrotltottoutltlt. upraviditiirprai'i. onpeie. tmpl razdrctl uniCiti-razdi_ omno-cr I opp aoce6uocr splosnost.rB. naspro. okoliI siti obrobiti{b3ivati: rob sclne. napenjati.raaocr f doloaliivost.M. orJ. izdrZevatistike oErglapr. obdrzati se-obstaja. na. obieli. opaEe z oranje stredi.raxopt|. -!m . ono ltoMotuav_ onca4iirr.. imDf ti.posvariti{pomi_ nJalr. lemezj 2.. omlatoa f obtoZbi vseliudslii ' oEITo<r6pa3oDe|I.-raa on+aflr. otrcrarroK r?-obstanek.erre.ooffTffio' adl oralen.a ifiof napctr. oucela pf. onota'JvBa 9f.{. imd l. oqpeAeaesadi doloten. podesati se in urediti si kite otl oaeH. . -AEa adi obleeovaotro3m$da I l. o'rr.oMoAert otrgKoKEe oncayn f opalle oIq€KllA splesti. obsaditi{bs.tgr m oblegovalec pa.y'lg^@ adi dolodljiv. zo{npl.f. nna adj sploso[nera.eti.n Do2. nategoiti. -cer tip zanesti sezanalati se na kosa onperalr rn predpasnik. ooremeDrtr.an adj upiaviaen. opomniti. onesnaieiatipr . +aa adi splosno izobraZevalen onnroncnar cd/ splosno orrryxlmla I obtoznica otrycro. pf.u.._ . imof polnlevati priti naokoli. o[par/.oDra!'navati onn:rrerroe3en. impl naslo- olpe.otroe. nategnjen. unidevati outr'DlroDeqKt.oErwaa d.objetiobsegati. opteniti-roidii. otroa*a pl. skuoncUrlfi. obseden sprotna stranka. iztegovanje. . sprostiti roke in noee-: cd javnost' javornerge polenariti "Hi#r"Y:"t I olrfslra I optika olllErecrBo z druzba ox[xltftsau. -AHa adi oploditveq oDloden otrbarrRra.imol oploditi{plojevati. 2.cyaYr. obdi. delati. otrcutre.. st . zaJ. irn zl sreptu-steprtr opraviditi. odlodenost omre-olrrna..J## oostuzevatt. ddi obdedoveooycrou![TeleE. otpetr. inpf obderati.3Mo( ftt optimi_ ou\rn . opraobr:ezovati vlcen otrcEtranadf posut. impf za. po3kro sitiskruniti.lntqa edi obselen.. CKVTIIUR otlpsr orTpa. sploten.renocr I dolo{enost: rzLegnjen aakati ormtera. inpl ob.iz- ".otrcsAvDapf. oprcnje.:fea6a I opredelitev.. svarilo secloosesatr otroMeHe. oditi skoditi naokoli-s-kakif okrili i -ce: iz-ropati.obilkatiobioncfalre.r#i.riBapf.aadi raz_ s{r diralen. .unitujot opa impf orati onoaa rn obseg oparteE. ott"cradoEKa razmere. impf oncaAaI obleganje v zagaio ti Pozgau-pozjga oncaAeH.AEa adi sDIo(_ no Daroden. otrseRoDvBa rf. pl zano KorEten regrutr.T. obrezati-obsekovati. stante r. iftOl opredelj ivost onesnaziti.ourrlsKa I obiiv orDJlne. d' "Hi5'oir3ffi*Hr t-d I I I I I I I I I .e[vD.spletati (kite). owe.iati: onoanoironrres*.plajdti 91. zasn'd. pretcgovatr opreoeljevatr ollHlEAl6e{rrufiaEe 11napqlia. -ce. -. impf obo[oMeEa f opomin. o\Lo wa . onrlysa pf. doloditi.svet se s kom.oBapvBa i mfr orErrmta I oblina (upravna d. ootematr opaao r.prerrestr-pretresati. oncKoKHe. vse orodonqye pl ozmerjati je za oranje orl. razprav.a pL impl "H .qe. svzltltl otrc.Ho3eiztesDiti. -jHa adi opojen cKaEMe priSli smo o'Ioxagn. napeti_za. pl.orpc'ia pl obrizgati. onpaa4a. oEc.oncaA. okobalitiokbbat jeviii rana zemlja I XOnla. Plesecl. opre. onozxappa pf .ortcrrn|Da pf. . opozicija. otroueslBa pf.eFtr orceElra pf. dolocllev opredelienost. _otrycaouiEa pf. . I I 'TH*r:HH:. opredet itiri<ilodai i.a druzorrcrHe pa.oskruniti. len.l. l. lovanre posaditi. obaiFavaii onpaDBpf usmeriti. onp. impl obaevati.

/rxune ft krai. i|tlrl onnpetr. gl. {Ja n 1. rD Irosaml Ievatr oca:rme. odlikovanje opAnlralIrja f ordinaciiai med. togotljiv. pI. octa ry'.len tutiti. dotikati se av razpra\il ocekaaa ce irfitf potutiti se ochyp€H adi zhgotovljen. impf osa. onecastr skruniti. rj! sistem: 2. -T'Ja adj 6tct1 (rc4!aateH oca|taretloct ocxp6! ocBpr n pogled. 3.. opu3ap n pridelovalec rira opaT. orientacija._ocEeT!tsa impl popl. srll. oceTvBa pl.oc[M{ceM p/acp gl. prebujati srajan nrrpav ocBEteuadj trrosveden ocrpnru. pikro oscba. . original. inpl m .skruniteljica ocKp6''. 2. ocKanvD. prepri-eati -Lrd'a adi zavavarl. prepncevatr rovalen atcBe.rDe. usmerienost: 2. droben oreh. .A m l. ocauuyra pl.€. ocal'fl'Ba pf. org:anizern. hosta. dotakruti seozirati se..a pl.a. 2. pre6Kava opAdrpa pf h impf otdniran of. adi gl.postali hllpnvlx. inpl ocaern. svetttt-posvedevati oIroKe ocDeraeEadi razsvetljen ocrrr adj hud. { f fan prosntutka opraK. topniStvo opyxje z orotje oco f l. ocKp6Ur& pl.rnJon opTatfl pt napravru za orupostati s kom Zabnika. samoI. gtas. adl osvajalski. pal6ek ope.-plun orel op cf. clKlon opKecrap tu orkester opleop^eH_qe n dem od opett orllc{rlrceK op^oB adi orlov op^oBcKn 4dj orlovski op:!'. rizevo_ polje opKaH tl orxan. ocfrrypn. prebuditi-olvel6. ifipl oseolan ocer n dustvo. 3. lig srcdstvo.qr-rJ opzsmbotn.a of. one- -l skmnitelj. orna zemlja opo _n vrsta ljudskega plesa. -ruor trt l. porarzoetrtr naloge opry stptorgle opAeopAgja. oster ocDeraeaoqrf razsvetijenost ocr€ I os ocqe.Aq[m prsi plesatec v Kotu opo3 rn petelin (na putki) opo.opareH. ocacrl zen ocnmrar ad7 hripav ocDe'J praep ra2err ocBecrg. ooKazan zagotovljenost oqBeAolte|rocr I izpridanost. ifiol podraZiti-dra2iti (o-i6nah)'' vati ocaKarenocr f pohabljcnost ocar{rarr.huda. organ-telesni del z dolotenim opravilom: 2. ocse. navadnir sredi vast opoc[. kompamJa opraxpa.dn.. fis iznaidliivosi opuerrfpa pf. ocBoJyDa impl osvopl.f. zagotavliat-i j2lrid:d oc[rypETe^eH. imol za- oprr3opcrBo n pridelovanje t I i t I t T T t oputeL -sna adj iien oprslrrure fl. organEtranost. kier pleSejo kolo.oBoAetr.-. osv?tlitiitiivetliri ocKaE. gozd. zool stdek. -in prlpra\. irzpl zoatrlu setoamtr se oca]More'J. pooblaSdenecza doloieno naloso oprarni3aM. vzhod opreFraqrja f 1. glasilol 4. trltpf ut ozfetr se. osa zool. orientirati se. BoA l.rq. ocBe'r. imDl razsvetiti. t orai-oraeica oprd$ tn 1. impf ponaortr-ponabljatr ocaMeu adl osamljen ocaMelocr I osamljenost. organizacrJa.1. telo: 3. -rd I horda.ocsrfle. izol vati. zavarovan ocurlpeHocr I zavarovanost. -cet a opuerrTa. onedatdati ocKBepHrllea{ctcB€pEr. kompanlon oprardaK r?r fam dnl'abriltvq kompanj onstvo. impf ool{azaulost zavarovati. ocBerKwa ol.impf razlegati se.prrcoDrtr{svaJati ocBoJlrar6e n osvajanje ocBoJ!tsasrz osvajalec ocroJ!tsaqs. ops€Irr rn orient. divjalka aeta.qoqwa .B bot oreh m olteroB adl orehov olteBqe tl od opeB orehek. 2.imDl oc[r!?vBar6e t? zavarovanjc "' osveZiti{sveze-vati ocri^o a Zelce ocBe-rrre^eH. orodje. osiroteti.. ocwporyoa pl. vroacocBer eHuer razsvetliava krven. sistem delovaniav drutbi opraq3aq[Ja. konopec optoMap fi vrvar oproMaprrHua f lTvarna opyAne. kolo op. uredttr.tte^I€ ffigff. omara oprraMdFr rz omament opHEJa I ledina. opocyDa pL impf or. izprieati.. -tHa adi obduten ocerrl.abdutiti ocKaeprr. odmevau op'ntw|d^ tn opp KoE-re. osvaJaleit ocBpse . zaqotoviti-vare ocseAo. ocaxaryBa . oc''tr]{pw pf.. ocBpE!tsa ce _pf. ocBecTtr'!a tt.ce. 2. -rur.t ocaMr.lrHa ddi osve. gl. drhal opAen /z red. obturiti{ititi. -& z druZabnik.+. xomp. ozir oceA^a. imDt ocrdtrra1ocr I hripavost osvestiti.trvta Dl.. ureditev oprar{l3fpa pf impf organrzrrat-I. jezen. l. rosrtl opocrMja. oceA !tsa pl.z. ddi osknmjen. Jrtr. izgubiti stor. obdutek ocereE. impl orientirati. izvimil.1tj. I onecascenost ocKEepHE. dmzabnik -ce: opmMa I vrv.opar (zemlj4 Zivina) opaq{Patrria m.oc{qepEvDe 4 rrnpl osKmruu.Ir.impf biti s kom oruzaonlE.$c. ocsr ocaKorerrddj pohabljen ocaon. ocar. tig posebne.l. J.erocT oskrunjenost.ti.

ostatiostaiati oclMHaeceT?am osemnajst osfap. ocrtxrBqe r den od @rEtoB orloppaoeorropane ranje. osmralen.. ocYMnurn osem Sdati. taztos. .a. impf tod. oc^o6oAlrre^HaBoiEa osvobodilna vojDa pl. ollp[w'. zuadilnost.EoD'as. ifipf ustanoYiti-ustanavliati ocrroDvDaq ustanoiritel i tn oco6eri cdj poseben ocoSeuoad? Dosebno ocodeuocr I $osebnost ocootEa I lastDost.oc[owD.qDoqrI uresnidliivost orBop m odprtina os4raq rr brusad.ropr. ostali oeseu ocra'l. Turek ocueAr ce. ocAoSoAH. se oc lllm. impf gl. oc l|Ir[rlla zl. ocalErHe.. ocralarnre oclMr.ryEm ostaoek oraAerr. DOSeOnOSI sllllatau ocoen. irzpf prisluhniti. star postajati. ialostiti ocKp$tta I . ifi?t pG kriti-Dokrivati s slano oc e[e6 pl oslepeti G. Dotreben ocryli4a I revSdina. ratidelati staro IIC!|IIII. -AEa adt rgven. osramocen ocpaMors. o9 ^oByDo. zacetek otoack orDpAEaroq t otrdelost ocyAs t obsodba pl. zasmraditizaocuoB nr lit rzrok. oclrxcalra pl. odpoved oclMAecer r&m osemdeset ocTallarzor. intr ost.Lettr'. impf osmraditi. iz desar '.lcDoTnHu r. osla znajdljiv.osemnalslrca ocrapee pl ostareti ocllllrlaeccrrB aol n m osemocrapea udj ostarel najsu osrapeHosr I ostarelost ocln.ot skorS ocKyAen. ocapn eq. spoclouau ocnoprurBadi spodbitenocdopYBSEe. svedejsi ocrpor m otok ooplrau oqrpoDcxx adi otoski r odpi. -AHa adi ki je od erlaplt.zapusdati./|4r r?rbrus. oc$a(Ua otgatiosmoditi. oDustiti-Du. oneaasaati ocratralrraI loditev. pI. tfin oslepiti-slepiti.rEt tn osmero octaruna I zapuSdina kotnik ocraBrcrcrurad-i zaputdinski oclneoA@ren. irupI oslabiti.nt osemsto n .. ocupaysa pf. -/tr|a adf osvobodilen. utalostiti-zaliti. irnpf fig oprcti se{pirati. ocgrf.ra'r adi ocrlre4 m ostrina.. impf ocluMnsa fturfl osem moz.e. . onelastiti" sramotiti. oc o6oAlra itnI osvoboditiosvoba iati ocao6oArrrearn osvoboditelj oc^oSoAlre^eB. -cer pripraviti se za boi. impl osranotili. impl ocYAcrqr. oc^asira pf. impf obJarr sodltl{bsoiati ore2xr.gAo o.ival ocuaaanJa. impf ocrdia{''. impf oporecr. gl.e. n oporer€nJe. uteEeljen. pomanJKanJe oc^a6err adi oslabljen (rcaloeHocr f oslabljenost oc^a6a. znajdljivost buditi si voljo za 6o.!F m obsojenec o'npAse. zasmraten ocllnpai. smoditi ocMar. postati bolj zdrav. . tamkajSnii uresniditi-uresnilevati ora|ur. o topeti-krhatise oclTap^. pl" del.oBUBa pt. oc os!tsa ce pf. impf usposobiti-usposabljati ocpa{oleH 44. puSden. posta. inpl o& Idtn ) preti.ocuoco6lra pt. oc^efluBa n. ce.i num osem. buscen spocmesn-preprecevall. ocpaMorlra pt.orBopeEocr f odprtost. _. impl ocra-rex adi loaen. impt ot'*. povod. rmpl p1tmogoaatL spodnasati stiti. . oneocTaDrf. preprecili. Iiliti. impf ocllMqacoDeE. spreten.BHa 4di osem@rapfi. sla.Et m Zilna mera (50kg. ogovonu{govarjatr ocaorr n opora oc^oHs ce.-r|It ru t?iJl osmanlija. opogumuen pf.revnosr. octoapysa pf.slolErull dovsr I I t I I t I I I I I I I I . ocra'JUBa pf. za. sood. ro.rBopeH odprt. orBopa pf. ocfaEa n. ocyAira pf.. oc^ 6Wa pt. dati koga Iiudem v zobe. upraodj vrcen ocvo!. uho nastavitiDrisluSkovati oc yrtrysaEe z prislu5kovanje ocMaAeH 44' OSmOJen pf. trd postaocyArf. impl lit oc^oBn. senoclop''. impf lt llrfodon*o. 2 Iinika).'reti.. oc[eryB pf. osem let stara . o(f. gl. spoqolu{poreKall. . pu5danje.Era ddi osemocmBlnream qeDonenl lelen ocraBKaf odstoi. pl. ocvAyDa6en obsojarje zaDuscante ocyefir. o$apUa pf . pomanjkanie ocKyArrocTt . beti oc^lHrr. -Jaa 4di osojen. -4ra 44l osler oclMdaecerKa t . oslabeti-slabiti. star Dostatiuren stareti. zapustiti. impl datidajati_demu smisel ocMpAeE 44.'11ig or. ptcrosr. ocraaprrro adj uresniEljiv piti. opeti. otvarjanje. ocramx. spoqo{anJe ocuopFaq m oporednik ocrDco6es 4di usposoblje! octrocofttocr I usposobljenost ocnoco6u. octrt lla I Plt rmpt opogumru se. oiuseati ocl1llarolr'|trr. ocyAerurBa f obsojenka otrdeti{trdevati. adi osvobojen.ocrplrlla 256 ocpaMorn octaDsqKa 257 qrexEe arh lit uaaliti. orc.e. o_nemogoditi.IKatsKrosnut reK. pooEga ot. dtznltl sropogruruJ se alr oclflrcrq. odkritost. adi drugi. odkrit orDolreuo4dr odkrito ocrpr pt brusiti. oslepeti-slep poslalatr ocrtodoAen. rlcYqraa ocrap!tsarGe staranje oraAe ddr od tod. ora|:rlra pf.e4errtr ad. ocuoDa t€melJ. ocluira pf.axyBa pt.

. /tg velrl(o oosect-po. pridanid. brcniti z nogo. mladen 1.e.rzcrpan oren!tsarEe . impf oqpasrr{opaoatl ornaA[][(. lenega. ooganlatr oner.. oTetrlBa pL Impf ubili. it?rpf zadetizadenjati pl ortrPasHyDa proslaviti oT|IoqtllvBa cu strezniti-streznievati oT?e3llltsalle t? strezmtev orpxata. lomiti i orr(pruen 4di oatcintjin onue pl s-silo vzeti. impf odsekati. -3rra adi odpoveden orKpal praep (krai)-od. orrr o!'rr. lig razdistitirazpletati.^ orcKpte. tmpl omaaoK.hudobna tcnskn ofpoDHosr f strupcnost orpoMn Zl narediti kogo potasnega. trgati rz. ugrabiti. Ao'Ia'ruRa ti @ryela pf. ugrabljati.coni zakaj. iz.IAWa pl.n oteklina omnaeHDe 2 gretje. }mpt gdpoolrl oognau.lII| tn oous o'JJ.refi al. rge: Otresti se. irnpf llt odzdravitiadzdravljati orno3Hae pf pozabiti. izpuldati. otc}iti. olrKaqna of. postati poaasen. . [abrckati oretra. or'^p'[yB pL impl odlomiti-odlaml ati. -ryr rn maloDridneZ. razgrniti ierjaviodpotovati o|rlerlla. impt odmaiiIl40masevatl oroK. od zaaetI(a oalaAHrrrrBo fl odpadnistvo. oa oflrAe I oditi oruMa impf s silo si prilataati. ollplTa Pf. or*otnyaa pf.orep-Fa Pl. orqeKlBa pf. natisniti-tiskati. aez nekaj Casa ortr(rcrre'|aeH.re. spoeeti-spofcniati orpYe.orKaEUBa pl. oTpYAHYDapl. lomltt orKoc tn red. ('rcRptsa pt. odrezati: -cer fig omahniti (roka) orcerren..d. lig pobjr.rl(. ora oBuB. ir4pt lZKOrenrnltl.. O\Djat\"Aa co. okorcn oTpyAE . impf odkotaliti.tlIr. postati tezek-postaj tezck ati orerfyBa impl otekati. ubit. (ias) pribliino. . poparJen. vradati pf.ea. okoli orK t<o. orna*ryoa pf . ogrevanJc orrro4rle. odrrgatiodi6. colti kakor.rlt| lfl odpadnik orntrArtrlrrkl adl odpadnilki odpladati. Dremlapolomiti s6 titi. ocllc miti-izkoreninjevati. orpxatyaa pf. . mlahav.pisma spustiti. oTKalI<vD. od zdaj orceKaAe ddr od povsod orceqe.olro3ApaDlTa It. oTe[!tsa$e orepa. zgresiti ga o'lro4' e adv potem. vrsta (pri kosnJl. impl . ne ved spoznati koga. oJKprrySpt. impt odpotiti sepodivati ('itr. orxro'''ry'ia pf. . met daljic.epaBu pl postati zivace hen. orKocru . odziv. flnll zanositi. imol odpeti. lig razdiitevati ofi J.ati-berati o|rcera adt odslej. povrniti-odpladevati. orHlBa pf.a d. I strup orp.^AT'. . tztreatr.IKa2rr. vzett lz zerta!1ce spuidati.t skraja. . povrac o mascevatnle. dovolitivarl orr^ara I odpladilo. obe3enjali orxopae.ow.. opomodisi oreq. -rra adf odloien onceqHo 4dv odlodno oTcew€orceqox. . ofl(p. izpustiti. ('rp€.rrHaadi odpaden oTnaAoneF. opp cnpeme lzpf ecL-rzpf egaofnaryra pl opp. po rem ko otKaJrc. impl ooperrcqpenJatl o{RopeH adr korenito orKopHarrK. irgati se -ce: za kaj. j umoriti-ubiiati. 2. uboj. lcn. odpedatitiodpirati zapeaatena qrrIyulll/r. -''(r\a adi poznei- impl si otlrortrlge ql. sKraJa oTqperde.a impl odpluti-prod pluti ar!'oB'lrRm tit odpoklic pf ornoDnKa odpoklicati.izplaailo. braniti se. itnpf . razmotati. . oT[Irera pt. oTrruufa pf. orn t. omlrBnHortrIrBo odv spodetka. odbiti orKpaj o. zncbiti se orl<l. hntt orft^Vqll.oEeH.e. odvaliti-kotalirivaliti orpoB-oTlroBa m.orrrreTKYBa impf razplesti. orpe3RYaa pt. otm eTria.qrr n lit odmev. dovolje- pf. razzivetise. impt odKntl-odl<nvab orxp[Baq tu odkritelj. orK^iarytsa pf. gl. fl nasunasmrt onenFaqKa I gl.l zdrobiti. okorncgr. -cai orrormrc pf suniti.nlyBasKa I regitev orr(. kot (primcrJalno) orr<orrta. iznajditetj oTnprTlle. usmrdevat o:Ie''a'd.uja a odkritje. razmotavati. pasu-odpadatr vtlKaw. zato Ker.tglr m ath ota (cerk\tenl naslov) ors adt. pf. iftPf zastrupiti-zastruplj ati oapsa. lmpl olrlrureH adj medel. upornistvo spfva.oIeKlila 258 orrlall|llrtl(tl orlIaalrr[ttrBo 259 otcKprle oteZkoditi{teikodati. s. -sHa d/i strupcn (t ar Itg ) orpoBHnqa / strupcnjnlo. PCe: resltl Se najdba or:MeHddl imeniten orMeHo 4dr imenitno orrre. impt plavati odplavati-proa pf.j odklenjen . izolrKpu'n. inpf oltleqar1oK.clklcniti-odklepati oTKora ad. oAr ac oTa y. potem ko o'txo^ky.3rgn. odrekati orxae rz odpoved orKa:reH.ubijanje. -w m odsek. -uq tu odpadek . izmikati se odpovedati. o'Erler/Iula pft ltnpf ornpocrl'u adv s-toj6 odpeti{dpenj ati oT[e\taTfr or'JeqaruBapl.orKopuyBa pf. odredijdpovedovati. /4t slaba. . odkar.adi . impl resltr. impt odpasu. impl (.advaoni odkar. preklicati omo3AltaBm lit odzdrav orrro3ApaD[.iati'' omaa-e. ker. -q|| . ortnrlllsa pf .

zametavati. okrepiti-jekleniti.olrqrqgrr.. neua.dopustitev. dce: PosBvrlr. ooopldl. taroati. .nre4gp pf. presocuuoDsoJau. cepruoqceptJatr uporniStvo oruerrirar6e n odcepitev o'rcrlraEa adr od strani fiqet . orre. . zavreai. orreB[aeg. prexoracru.it*@ pl deffi oaesca (ce: ) pt osllcllI. orrorau ad? od takrat poravnavatiSkodo odskodovanje. . bi. or{vAFa pl. o*opu pl gl. odmakniti se{driorcnpeAli 4d? spredaj. m ocetrjevalec o4eT m ros o4ereH. OIITITETVEA iMOT .qa adi oiesen oqerlla pf oplaziti. orc4raE€r adj oddaljen. potolti (toda) o. koncevreai.lovrniti 'T.e^apKa I zool kobta.'lc\ttrc'ryBA osoBewr.qeqre:. umikati se ol$p^n. impl liti postati plelast-postajatiple orexyna irzl pridakovati.iren. umik otr[frne-or{Sprryra I odleo.rlra 4di odsoten. zpannru-rzpalovau odstranienost otrsKpaErcqq.ficryDa impf gl.trz..Tsa 44..it iz desar odtkodovati kciea. o. tkoda ounereu adf oSkodovan ourrereHrlq .eMoTcxpEnvM ady suu-oosrpavau. orQp^a pf. . orcrtrnRa impf pre. od tukaj oqgrlnJau orrypr. nic (pijata ob obisku) rutruo(ttulevatr orcrafl .rna adj odikod.lu[r tl izpustiti zrak Skododajati -oaSfodnino.tclar''n. olIcta'mlBa 91. iihpf od.AHa4di oditen oseDnAes. okopaBn_..n lit poroCilo.ry?se..qE m oskodovanec. odD anca slraxrJen or. orcftre. odbiti (ura)-biti (ura) navzod orErera I odskodnina orctrHocr f odsotnost. oqe[ss!tsa pl . intpf sprazbuviti kosa v zadudenie. rzolnost ruluiKl ('rralw1 ady od tod. 'r'c. ne.m pf fam (o vstih) ziniti. . odgrniti{dkdvati. formtran obopu''.Se P. radun. odvrseti mimcodletavaodstopiti. orsyKUra pf. m obup r'r. itnpf izoblikovati. o. luditi sefuditi se -ce: oslxa. ccsto ohladiti si iezeznasati se otcpaM pl prav priti za silo. OTETCTN. odskrniti (vrata) oDsooru. narediti. hovati oo{a*e n stokanje. ognjiSde ouaqapm dimnikar oqaqapqtz adj dimoikarski ortraBnr kompot o{rraKa pf urazati. oKooaoielorl. nratr upornrK orul41. ocena (knjizna. i. rmpl sast ojekl€niti.tLrc. verouEitelj otatapa pl Siroko odpreti.!rp! odpreti. nad kom.urcsajrya obupanec-obupanka otalao . orcr4rorrrBa 4dv nasproti.. impl odo|IcTarryu ddi odpadniski. Solska) .toBegyla pt . pospraviti oqetn€ t ocenitev. osmese *v"9..pEe trl malo orcyAll. o'rryrtrlTa ce pf. oqajira pt.. crqoleqq. oqoDes!ts€r6s'? ucloveceue o. odsotvati kosa: DostatlDc -c. ju).tanavl aoje @uKa pL fqm potesu. orcnopn pf narediti ofitrlcrYEarb€ 11 -stopiti. tez tmpl zlresti se nad kom. ifipf presojati razaloveliti kosa-razdlovole.'fu dsfd ti.odklaqacratlErL. oTrir€ 4dr od tod.udlovediti se pocrovecenje. oketasJsa pf.pf //4r1s oslepiti. ocercn oqa6^aDefi a. vzdihova.adv obupno. od vati. oqesE. orcycrDo z manjkanje. -Aqa ?dj oditen olrrr^a l'l naocnlKl o. impf spau odriniti.orcKptrueM 2fi (ylttEe$i (yrutTlTvlot!e 261 otnrslel|un odkriti. orrr.pf . odtrrtodllvas(rrvaJ u pt. o(opaBr-r obr<aimpl ietati.. odpreti kliun kot kavka oqae.w. inpt obuDatiobupovati o. I .m. tolti. -tg tt odpadnik.dfrm.or"rgtra. o. oprasniti oseE^a pl oaesati o{rr^eAeH. umalniti .rseTr!tsa. Dovradilotkode l(orak. rzdi.Eapf. naocarKa o. -Aw m odividec. ceolu4. impf odupomrsKr n odpadnistvo.' mdstimanski duhovnik.rvMaan<rtrv!/Et oDustositi uf oui zr ho?lta. rmpl oce.orrypa.lcera qlraeE'' oadnpa_pf.Jni adj obupen osaeHocrcsal f. slabo oblelen oqar. tuu{cen tevau oqerrisa'r. irnpf Dodlovediti. oqalt. zaditi ob-Iudovanje. vrseti pati. orTllrEvaa pf. -qn tn dinnik. Krsov. . . orida ocilrraxosr f oCitnost osleperl xieDltl oseH.--. impf tl oclsoten natipkati (na pisalnem stroorcyreE.orcyAyDa.nte orf<ipuen adj izoblikovan. oomrK m€tavati. obrizgati. qFrorerritsa pt. odmikati se spre(raJ orTynnr ce. ogexvEa pf. poskodovanec . . impl odorctamra. imqt zmlatiti. oSkropiti (z blatom) ourrera I po3kodba. od tam.OrODU .o|l.: nost. dopust stajati nedlovegki o'IcyqPyEa izpl manjkati. ustanoviti j l' q(topMgBar6e us. I osajmft. ofvry* pl. g. hlaaiti si iezo prcprediti zadrego. ifiot teti.! odstop.Nrp.?t. oqlx!tsa Pl.dj razcapan. odkloniti-odsua.r!B m odirir oqyAlf. oqajHg Ilee ooupno poJe .--!tt1vl--gaoN. inpf orcrpafiglosr I oddaljenost.

kotnaAo6paseq. /ig ()krilic lajaxcEHa I lr. -Hrtn r?1 padalec fia3ap r?1 trg. iDtl. dobrikavec [aBAaKa f smetana. na6epKr f pa_ oereK. zavitek -qtt m trdi IIacK l)il t t lina [aArre. falot.m gratn sklon i An iftpt poditi. s srabom orrryMor^uBeH qdi zmeian] r)Icz gtavc . impl ogF lili. pazili. parili. ^. o'JnrUpIB pf. padati naAo6pauz padalo naRocel|. gl. pal nato tra(er fl paket.. 2. padec naAap fl poljski duvaj lraAaprma I nagrada poljskemu cuvaJu aa/llerlr..-Bu / ncdr:t.q .tlrllll Plri devina flajal(. na3ap aK.iti. trzlscc. -ira nr fijakar..antanjc lla3aq . ovtTp6Y8a pf. tr. 3. preganjati. pobodje. prodajati. na3[ Aa trc arpclrt|||t tllcl. ba. gl. mrena belodnica (pri odesu) narlp rz ploska steklenica za zganje rraryIrqe rx dem od Ilarw tvtaric za Zganje traA n pad.rvBa pf.. pahllaia. odganjati naArEa f reber. da nc zgrcsi(.rir. vlhnje.rrffyTn. lig ponoreti. .ni dan. 2. nafa. -psa odi trien. rrapNr.ro O fL fLm. iztritti.our!. nakupovanje fitla3aperr. hraniti. 3. -rllr t l4rr rrlr(rvilnie. poskodovati dclati Skodo ourTp. impf oPusteti. l.1m laskavec. kypgunt! . SkodljinaK(rcE -rF ''' vec. rra3apt[uTe l? lrznrca. narotjc. sistem zidanja na6epK!tsarie r paberkovanje rr Bldr fn bot . paviljon (prodajni). t i I i I I jek flalKa f zool raca nairon m kotiia naironqnja. ot\TerYBa pf.6'r. -cEa 4di Ekodljiv. hudoben K. impf tr.I OIIII€TIII 262 our!'rn 263 II KOCHITIT t I I I I orxrelr. 2. seSmski t^i pn pf. prsi. . postati prismojen../i llaia. hudobneZ flaK.rv.c€: hladiti. lig lat11 odobravatl Dotrievati: pihliati (veter). voznik rIaK 4d? Spet t R conj a. 2.avadni srobot traBsTapKa f kosarica iz srobota naBIKainpf 1 mahati (s pahljado).n auvaj na3fi ifipl l.tlJ oskodovati. !cc: l)irzili na3yBa. i.se (s pahtjato ipd) rraBKa o r.goleti. postati pust-postatau pus! (rrrvl nn ce Pl okutiti se z t .. fie f. potem na_6epKa.paoerKr naoepKlBa in pl paberkovati naBH J6H tn L paviljon (umetniski).pl. rrulr'ir'. ItaAHlBapL iupf pasti.l izgubiti-izgubliati zobe oErlp . ''iA'd' zavitek tobaka TyT!.tir iirrni. senilen IlII na dorll in.

zajedavec.l. poZigati. izmuditi. sejmijde msa:ryplra.Iarocltua 2& lxrElarloBtl nat|tawjo trapo6poA nal(o. zasnovan na parlamentarizmu. spomin.t. arh pted. slaD. -qI| tn arh letva v plotu trapo6lroAtfl parnik I . pauet. nanex{es._park. -'ft^ f bot prapror naqraAEnK.gnirp-a in irypl parkctrpf rau. trapKer n parket qa(pr nalrrauda. 3. sejmovatr trasAetIra I pentlja ra]igyp m arh biit nauu<a I paoika. -tlu tn temez jenost.EI| adj t. {Bqx m poZigalec tmrrt|^o n vzisalo naalnra. -tB ft s praprotjo oorasel svet natrca. plosda v '. Studentovski do. z. I ar& klobuk -ttrr tr f palada ^ara |lar.a na^pK l. par. [apKa nid mu ni rtap . dlen naJr6As parada. pomljivost aan'er . Irr etcHo BDeMe rle urje M a . norcek DAI&D!|. 3. utruditi-mu8iti.klovn na/urc. -Btllt-Ir:raaDt{HK.AaEesr(rradl malomesten. lkoda. neoridakovana.m lit dvojica. zastoj. biol parazit. razposajen. -ur nr popek fiarroqeH.ri Ila MaKeAoHcrara noe3rria panorama makedonske poe.rII^{Ka f trak IrarqHp ft1 hisf oklep.. rn z.tra.. neiaega l(aj rDu Je/ HIrllITo He ro zofavla. sponunJatr se naMerara adi pomljiv traMerdBocr I pomljivost taulat f cetktt: Bequa Mv raMjar slava mu. qe impt biti razposalen. pogodba. veden-spomln naltlx rn bombaZ nal|trlq€H. l. -{ia adl bombazen nattatuta I cerkv svetri$ka podoba.iuufa{a nf papagajstvo. I hod nApa46'rc m paradoks. uk.) mpa I pl denar Eapmrelr. qelatl se neumnesa traaa. z.rql|Hra I omleta (sladka) t tn paleZ. frskr na]tatna I 4/.nu nr malomeSdan(tudi frs). zmesnjava tralnqa I ponev natrd. brezglavo oponasanJe nam€ f mapa. 2. Do_ dezelsko snezdo naaarrsase4] .. razgled na vse strani: 2.l paralela. penzion. digau zgatl. 2. srrJf. nasvet.osur m pajac. imot Dritgati. neumen na. veaen spomin urirlemu. hudobnica ryIqcq .l mestece. . -qHa adi popkov. pameten.lrHzt adj denaten| nap.m fa.ry6aI ladijski krov narrerI in ft l. gl. 2. paDorama. 2.Dlua-laraa[na I raizposa- naaro a suknjid.nqsa fparKa denama po. hudobiia impl delati ikodo k-o'lar<oc. -priti.atr m. porednosu' brAumnost nq. paravan. llg zmeda. nalcitsa pf. kockar /ig pri_sklqdnik. raz{rosaj enec. -ryt m arh ktta* topirec. fig vrJucen napuae. poEgau parket napKripapl in irnpt patktrati napraMdrrr r'. vzporedmc4 prmerjava Eapare^I€. rzoeloval@ coDat naqlwcrtrl adi ath copatarsI(r lrarylnxaB-na[lE ar adi 1. pnoanrc napacrac-trapacroc hr cerkv zadusnrca (pri pravoslavnrn.pe rcqcn: z. naHTa^oHtr pt dolge hlade n lIo. trran Irar\aptrJa.ure n ar.impf pomniti. gkodovati narr ar pakt. sRuprna prometnih pripomoc(ov \apK impt ro nap|ra? -tuTo \ pa impt parati.utt lr2 ra rdso. L razkroj. ohrc melos. Darlament.impt gati. zrJe naEctrqErz l. sEo4 poZig ^ela. slreljatt trarE<I*a. sopara. oKuru qaEolrdua I l. na.. trg prrf. misel |lapasfr tr1 1. tezrkariba napaadaa. -impf.na. zavit. splahneti-slabeti. misel. _-h| m orh copatar.!|||I!I(! -qrl. razum./laDeq. nanoqtla BpB[a popkovita lralrpa-rmqpar.. 2. uagati-piiigati. rIe [aqail?! pravi s€menj! mtrafypf.zasloD. mehek (o sadju).sprehajatisce.fivante mparpe$ n paragraf. uapaxoAr'l a. osupljiva trdiiev. 2.In mu. suknia na. porednd. impf oslabeti. napa f 1 para. {ma ad. oklop nana n l. gl. paraliza. rraMJaT rrauEreH. j razumen ruuteteEctraMeT!tsaEe Il me_ morija. slovesen ob.uia I palica na x. vzporeolrca napartua f. zveza rror. .nar6a pand. ki io nosi vladika (episkop) na prsih ratraryp nr seiem. nuqooen traKocaf l. tzKonscevalec uapaj^sja-laparaxja adi indecl petitl]eZ.m nerednei. dijaski.1 razred (v Soli). neti. rapa t pu impf pariti (na pari ali z vTelovodo./h parllik [apea I gl./rulnr|ux. Dlah. Skodljiv. nemoc napaclry!. denarna enota nalaE.r(Ha adi preklet.y&il paketirati.2. impl seimanti. pa adj l. 2.te{2 / l. parlamentaren. .l. Jnt zlagat\ povezovati na^a\ adj l.papez. nadrvEa of. skupsdina trap^aMeErdlre{. ti! pogled na kaj. gosti sce (nrana rn prenodisde): 2. nanopai. fastntm lmenom: fl na tlwKo a pop NikoLa aD'-^ra m zoot papiga (tudi Itc) nallaua ctBo:Itaut{[?. utruiati nauyrsja. tralnr. Skodliivka: 2. . fascikel naflot.

lig fam Eenianje. oaak - cranor vsak opravlja svble IIATOT.nar. 3. pretepel te napiDeM parfum.ucen neaErJa...k. . okrnel rog Pn lelenu naFi^a I parola. vzne! senost narlraB-narpEB adi krivonos (o aloveku). lagodno Zivljenje. pomivalka.l soljeno in posusem. ner. rraTeMa r(at(orIo mimogrede redeno nareu. (e re Hatllpargrrur(a BB nacTpMa 1.{tl tn cu'lja. [eBurla pevka neaq< adi pevski. turski voi*ki ali ci\.solgratec-partnert(a. telj z. adl Jam prsmen. pastir. kodeljicd lracrdfia I pasma. {r rfl krat. -. racati. tcbcle). . -3. -[rura. 2. kriv (o nogi) narTarBGnatptrBo atdv oAl rrarpaao maje se pri hoji [aTp[Jdp& +n tn l. -Tle. izum. eAeH naT l. impf flacfipa nap46^a I parcela. vonj rfl bo. -A ljiada. odlomek.DqFtrapTaaelgKa 11x. -rxa ad1 p6ten nar€rfr m l. nepoojercn racrrBrr:rfqra pf.rtrf I orh cetkveio petie. poglavar.a impf potovati nailTalle r?potovanje naFre r? od naT Dotka. 2.1 predeno. duhovnik (duhovni pastir) lacropon. tn az del vetqlasne skladbe rurF)x . ^rITe rrapTa^r-r pada v cunaiaaT nJah (o snegu). lig pesn-ik'Jeia'l r"#TI*J'f:I"E I za tebele: 3. nsrpr|6r tu patriot. tig capin. potec impl trpeti. . capa. ifipf vprn-{nl tlnlcga.) napoxnja I pravoslavna iup nlja clelo I|aII|rr{ErI potnina. f parIrzan-parlrzanKa nalrrE3aErja f-fam fig osvoooJeno ozemle naprnJa.n paia. impf pasiviztrarl fiacrlrlor<. rasa (o iivalr ) nacMo . crzoT Bo fiapTa a ves v capah. skrivati naprfleFrraprHepKa t part.rtrq ffi potnik. HA OBqADOT ratl rrarpoH r/a 1. 5.. .v f Ja l nrup narapnHa I cestnina naTeKaI steza. narn ce iml ploditi se narE(a f copata (tudi Sportna obutev) narrr ol? trpljenje. delen. politidna stranka. -Bltrr m lit El.' ponesrecl se oo. rmpcocU'a pf.zemi cunje in izgini!. -/lurl m trprn. -qn fl pastorek nacrtea pl. ki je skusil razdeliti na kose.ulica. gl.-DBa a4i.neoetaveD. t. brejati (kobile) flacxDeH. soctatno. razcapan rapTzraeulKo. nesreda. "pqn r'.4.g neureiena Zenaka frnrlrjspxd^ctr. DaSa "' rarua .aru cdl potniSki \aroKat m kaZipot (tudi lt8) rmrorMc n Itotopts larorMceH. pevec:2. eprer aK-latxalaK fant tivi kot pasa narErep(a I pastorka treas pt. pasti (Zivina. skupina. mlmogreoe. imeti Skc 'Jar'.alnidostoianstvefik 2. 2. od nee-opevan. . 4. pot. pot. kos zem.2. Strenica. -cqn m potopisec n rop tu zool facak naroc ft patos.rra adi parcia" smer len. rTrlrrm preca. pasilde nacMeHrle 1' od nacMo predence. bolnik trasa I iivica. 2. namotek tracou n lan potni list Ilactropr nl potni list racrfip m lit 1. odrnor m zool pa]' ''aurl navr@a-nalrtr<a I pavica na$roa dli pavov.atriarh.flacryts ft Zrebec -Cei rarl se nacyra pl. zclravstveno skrbstvo t ryr. spodobiti se nacrlsrre r pasnik. -'l'li f tezek srebm nakit na tenskem Dasu narry'e'Fr m pacierit. rIa NATIIITKOT neBeg i I I I i I t t I I t nace intpl l. patrulja norpo^tpa pf.El. -III| I l. bladetina nasaDpa I cqnja. m 1. parTuml.it gl. patent. trapse rx kos. -II{8 adi paI r'lltr'ltulcslarosveten . geslo trapra. IIea. Irg mirno. rodoljub ||trTp6^a t patrola. 3. 2. l. DokrG vitelj. patronaza-. pokrorTi stvo. nckod napqdrge z ilem koaralc!|.'I(x xop pevski zbor neBe4. posestva ccsta. r-rvnoouscn. potni strosl(r narflnqa f potnica natrr.r tupnik (pravosl. partiia. ozmerjal te bo naltorufrpa pf in impf l. naprydd^eE. -cEa adi potopisen ftrrormceq. pala . odstavek.nepopoln rrar. cerkJ yr. /ls uniditistlml deliti na kose.t ccsltlf [apo6poAapcTBo r promet s parniki napor. 2. med hojo se dbati rrartxataitr m bot patadrrnik uarquK. zanos.r.IIapo6poAapcaDo naTap I|arapAnja ralapAnja. impf prilegati se. hrar''aprartpaf muz partitura niti. aocTa r''I c^vruaB TIre [eaHau! dovoli tah &nd! neaq{a I .pasiven. llg uniaevati nntop . TYKYnaTa^erJ! fiap\ocz. impl patrch- frfmE& -4!i fi-Arst pasaluk: Zivlienie. tir [aTenr-traTeMadd? spobmil. 2. razcapa\ea-razcApa\ka. ltrena.nacr:pMa.. -l.-par.n parog. Ee npa'JaDtIe !dek rl|aj I{ToAcrI. sono ovcJe meso. igra. I raztrganec-raztrganka rrapTlt3drr-nalrTr€68&am.nacrlrMKa f zoot postrv mmlrau: Z. naotoga narKa f zool faca na'ka impl mat'ati se. kosdek cnkrat.. stezica nalsa I pavza. nlce rrapTa aB adi raztfgan. patrona (naboj) frarpoHaxa-narpoHdr L m l. co6epr clz ra rrapTa\. pristajati. pavji naora. potovanie. reglstnrana pravtca rmrep[qa f bergla. 2. palica nareq.lagodno ttg mirno. [acr roK naerpn impf 4/tr varovati. oddel. zavetnik.

penav. .rrrHcl(tr reK treHAlrex. brtt aep\e n fan zavesa.nepyrcH. gl. prismoJen. nelJynen '|l treja. gram veliki staveK Eepr0epnja. pokvarjenec trcl. . lrg awor. rlca rcpru. udarjen nepne.impf ieniti se. I pepel rrcne^aa adi pepelast. osebje m T t I I I I I I I I I I I . Detdeset laz zadiniti-zadiiiati oeiimoz. nedolinost repAyD ptidje perje '. perioda. 2. obbd nepJan4d.268 ter^a impl likati. Sotor. javica iz pepela (nepridako van udarec od priiatelia. m okvir.Ja fl |. zdrinost v hrani. pelinkovec oeset ne^Huoca. -!rf m arh zvodnik. perisCe ' rrepaarlrqa I pralnica ncprlo_ n perilo v pranju. iebel irihl treqe^utuTenajlepse je pod ocetovo streno nele^(rca-trelloca of o. T-tg. koprkojiti.rh soremeniti v pepel. biti iipokoien nenje. -.d. Zalitev). 0!F HAIIIJA ^e6ap. rotiti.tezttt spaKovallsc. star roKoDrs DepAaEer6e.g sDaKovau se neter m. petdeset ne aB rn l borilec. pergament. re.leparn€ m.Ko e sa nepo?kako pise? depou m peron repcoP. 2. pokrajina neEa I pena. 2.ldra preteDanie..i l. gl. co uetla rla ycTara Iroln zlobe ret( n pripeka.. popripeka okrog Ilijevega dne.ogalnik IreaeHa ptenlca J neMrrrerf.biaje nep4ayy ltn?t f o. os. -rna adi pedanten.mai interval. nelregaqez novoroiendek natancen neaepftra I pelerini neAeceT rra[.xe.lig pren trrano srameAiivo vedenie aernanuce.l treAd^l??pedai. pacru se trexapr@a t p€karna.-qrt n pendrek. obrobek. avqusta Zilavka rcxa ilnpl moledovati. pajde ran. pepelnar.se.plavut. oJenka ret(rarI€ /t moledovarie.m pretepati. rentuera KA ne. .!npf -de: -l: se. xa. z. vrodina.t rrz Irevec utKa treJrar( r?. nepri_ vlafna. pernat. 2. lir spev (pes. gl. irnDl 'i neAecerMnuat 4/n 1. gl. borec. jutrak. rrce impt Eeti TeIII(ztq rleelEe fl petje. zgodovinsko obdobie. r'8j!8. l? mlatenje. perifehja. l.2. licijska gumiievka. ograjA [epraMCn n l. burka. ddi tell peklenski [eAaiouuqr adi pedaeoski neKcaMaA prepeaenec . membrana. strnienka rcAecers 4di petdeseti nearer. lig strastno Ze.QWHa leHKa o'..n impf jecljati. pemat nep. lig strup. rexap m pek.otenje. lzgojitreKMqt tn mezqa treat(a o ItelrcoHdn [eKapcsr adj pekovski neKo n pekel-(tudi trg) . neM6e. "qr n jeiljave. roj EeManepu:| rra ycrara ne. peniti se. liB fam stara. nene^aBo. 3.a. s.l.) qid ga ne more reliti neperre z pranje perila tlep'3 m arh dieta. neA€cellloArurll|uHa (jubilej) greuooa I Deroeseetmca tteLsld'aq m vino z malo Denei€cerfim num ptiblirno petlina. nalivno pero rre'l^Jra edj. pensce l|Cprq. rcEaja.re.te wrccvBaDf. mlanu. -Bua-nepAlrnecr nepAvBer{. da kdo orebledl neneaocan-tenrocas adi lis bled kot zid rcnepir:a f zool mehrlj [c. rokoneAecer-marEeH. f pralec-r{E. nesramenle nepnxa I lasirlja neptroA rz l.2. lr? poruhde. Dero (ptiaje).renenK.ts I pokojnina zaklinjati. . ro treE3noEfpapf in imof L uD. doba. pf trpa -nepea rmpf pratti HtIrrTo He ro nepe (samo 3. rob.Je. CBern H.KI|a 4dj metul tast TATKOBO OTHI. pened se retl^nBocr I penavost renyrura f panj. 2.bikovka. kaj govori. udariti-udarjati.2.Kat. gl. imtl tte Stiti. 2. trepE!tsa pf.fleaTeqer6e z jecljanje. adi DUnast nepe.tr personal.ele. pejsaz. Wrla.i indecl roznat /an pridanid. f ntt Sala. trs rozEa.ueFrry tH m penicilin oaprtrtrIa. leti upo(oJenec-upof. ptsaletJ.ec " ' neEeaal{cat zool modras dercaaun<aI Pep€lka lerte rgtrre fl Dosorisde: fis domada streha. predmestje.-arra adl pralen ltcpa Irrtrle z krai ob reki za pranje. z.qUTC TOIIAO nepaaea. bise\ 2.aor npar. /is delistvo. gl. gl. 4B'.r fi pedagog.KaDqe Zer. pelin. -fis nairaviti. f€ poZelenje. strastna telja peniti. -rla f l.rneB ueK. peresnik. vitez -ItEa 4di pet_ oesetrcten netrm m.neir6ea[Ja ad.. 3. osamljenaZenska neHrre-[eHue templjanec n reHuepe/! tam okoo IleHtrepqe lanr okence z trer6a/ pena tre16aael6e penjenje. nadav panj..pazi. tig ne{aj posebnega rlep'''at ad.trerl3noEdp-tr€r|3r|o-Edpl{2 1 fi. lopata mlin_ sxegaKolesa nep/rraf 1.-ce: zase likati reAa I ped ne4ar{. l4?z qarl-(levatr nepwa I blazina. renmwe I xar6e tel€. m ath ara. zglauik trepo. ltor. petdesetero nom: lis zastruDiti-zasthrD neAecerHrnqa cerkt bittkolti ltau f (praznik) nerire a sadni l. .^Ita"ueKoacrrt neKoaell. .

teHoMeco) pecenka neqfiBo 11pecrvo ne. pridobivanje. tiskoven (napaka). r4rlura. 4. Dridobivati z d6iorn.H impf 1.nemaecerMrBa nutn pevraJsl !Ien moz. tl€\ flum Det ob pctkih. vG JaKpn penon nellq{Ilp t t brisaaa neurepa I csl votlina. izdelovalec pedatov. 2. ?Ea. sop las tre-plreEe. 2. neqe paxrrja lruiati iganje neqes ad. peden.j petsto- ne. -qrra 4di pe. -K1r. tiskan. sezonski delavec. prod kotnik treco'ntrft. .ma adj Petkov flemar adv petkrat trerlro^"nerpoldJ m petrole:. spektiva. tB'(. petspektiven.ki gre po svetu za zasluzkom. -4lf tn petek..Bs IC tC n rIeropeH 271 tulereT t t I t I I rforroAnruerr. -urrra4di Wtletel] ncrroMru[rura I petletnica rrcac^. geom pcr. l.qETe a atgm od ne\ei pevka velik petelin ski pevec-ljudska tr.r. -pna adt peteren. arn l.. truditi -ci:se.j/r^a inpf zapefiati .-Dsa adj l.o NtlKx m 3a nepqull una ga nzl vrvlcl nec. coanecJu. lam uaiti se bbrti. tiskarski.ljudska pevka uElHaocerqHa num priblfino necoK.r arh kita. tolba. peldenec rlerioft.. petlol oelavec neqa^er6e. Sopirjenic.|tnta ani pesmica trecHusr€ f den petnaj stleten [ecuonoe4.-qll ft pesek petnajst necor]illB{ecoqeE. girokoustiti se nere^KaI pentlja nerHHa-fierMrrta num peteto. !l\u.-r^r! r. -rsa 1. Ilrrnt(a n()Atl pitna voda. postajati pesKOten jan. Eo ncToKoT pe-preJsnJr IeK.ET^oB ad. globoko spe stovanJe . tig nadv buden.roK petek. necoBA m pes ad. adj pitna. aol neKoB. Wijati. Cmogledost rrc''^sg f gumb. petkraten ^d. -. BtcoKa rteqKa pla\. I lam ljud. nelltaecetlt'AflllrHlt Ha t perI tisti-tista. B nepcneK foa | 1. delati na tujem kot sezonski neqarope3rtrtlta I pedatarska. TIeTOI( Il CaOOTa Ce TIte nelodljivasta nerolreE. petKraten neroven.-qx n l pesec.2 neulpra I goba ne|I adi pei. postavljati se. ItelanHa t Detina rciat f' Vrh i. 2. kDjiga): 3.impf fler1oano/leH. 2. tolca aof wrBi pt we . JamsKl [rBap r?l prvovaf luBapr iqa I pivoviuna nnBapcTBo pivovarstvo /.xra I 1. ped. -tn m. kolektivna prolnja nerrqes. 2. petnadstropen.. . ki lepo pOje in najstletnica. nadin slikania. slu..kar se nanala na perspektivo.a(lltl rMeAecrda ft piedqstal.4s ft peteroreco@Ia f pe{den kraj. itupf. 2. rns neprre/! pramen. pet oseD Ilerlr4a-nera I peta neruqnja.po malem pitl. trecoclBace pf. ttermrerDe a tiskanje. tuot fl BHe. jonll leEr€peH. 'ttis. r novanJe trepqa ce ir pl Sopiriti se. l. nuBKa pax ju prmo zganje.trer. liq 2. sponka.ry . natisnjen (trka. peti.A'Ja adj peterc lig postati.petnajstero rccoK rBocr I pelienost fierHaecerr[ adi petnajsti trec(rcace. prizadevati si [es'ajt m 1. ljudski letnica pevec..i petelinov. rler e n od Eere^ Detelindek zem. ittlpf l. olabno se vesti aeEFM. napi. nEBI(o Mt() pttno vrno r'nnr. oAaM nerx grem pes [euraAEja I pehota neluiu<. bolelina neqa^6a I dnina. tisk neatarap m tiskar. pogled v prihodnost: 3. 2. . pedate nJe pt tiskati. srKalr ga. -un I peticija. -:rrlraadj l. pecaren ( vose(.dnjipev reK. Sopirjenje. nesarr in -tedatiti obiavliati " v tisku. 'Jt4a 3.thanje. aivkati |@o tt pivo mlalraecr atlj ioltast rBBrtrja I hladetina.I i I I i I I i lrepcIteKtnBa 270 rrcrocKoDeE. IIe. . . peiAt.nelurepcxq (t/l/ vorrrnsKt. 2. Eo [eroK. podstaveK Ereca I gledaliska igra (drama ali opera) reer6r n pieteta.1 Detelin nerclcr$e r b. petnajsta obzna mnogo pesmi.JrF-neq|otrojKanr. z zenje (oenarla) ne"a^n impl slditi. spreten leserxrqa t (ne.piti. -tnla odi Peten nsfr(aleH. KoA. Sirokoustenje reae^E ce impl bahati se. sezonsko delo. izkuSen.-Ja adl pasji grnKaKo rrer rruu debele solnecHaf pesem ze Eecsapnja.^6apq impf dniniti. hudoben lleroano HIIK. graver nerrre edi peti. kdor ima pogoje za tazvol rreplH{Ka t penrnKa. petelinecHapraa pesmarica f nJr ttecEapqen dem mala pesmaneTHaecer nun petnaist nca nerHaecerroAlEelr.j nerKarl|rlqa I petnadstropnica \. vsak petek. zdomec neqa. pt neqea. treqafltmta f tiskarna neqalotrterKraq-neqatolte3alr m pedatar. dolgorotnonadrtovanjcnepctreKTioex. priho. ntros!tsa. a/ft tiskarnar neqarapcKl dli tiskarski IleqarapsrBo z tiskarstvo reqareE. . graverska delavnica rlerre. zasluzek nelra 6ap ffi dninar.3Mor fi pesimirleqnld3aM. 2. 'rae.aLost..

ob. domad. zabelienesa oliem z noznik (Zelezni. tipalnica nrJaHx ce impl opijati se EtrIep m paprika. -tHa adi . vrisk. impl lulrrralra I pi5datka. [taAlre: KoH nrrcraf pista. gl. sKr nlrcoK. neizkuten mlapisk did rvlror nr pilot. impt vatl sau.tr aueH. n'.i lad. rucE!tsa pf. I rr . zaretr odmerje!.sKooa wa impl tipati Enja aK. 2. skesatise. vrno .1:EA##. -ur fi Dosebei Mcarcat(a I pisateljica ograjen prostor (n-a Doi-. tmila pf.J'IrI'. kmet v Sahu trEcEe. -ce: mendek zalovatr wralcre..a. poper lDrJalntua I pijanec-pijanka lI|4lepxa t Dol paprika n.r^3gqTge z opoldansko po.i ltltae. I spominska to pecivo.r opijanje. rrnKrre. Uz jezerskimi pticami aeraren rmruao n piS&nci iste koklje. pirje. Die wnorhpa pf nt impf prlotira'ti men (ki ina pisiatiiri bra'tit: rtrr yaa I pilula. odi 1. ognjisfe) za rvirarra f Zaga(podjltje) rmcara l.. tekod ntat_m 1.jt skladen.Ir axa plaZa (rivali).awe impl izpirati.fafi pisanka. naDisan:2.rlql|. -D[d iron rv_ nEcKor tz kridanie. zqfg zasaclu. -et6e. 2. tlaliti rqparu(a t perada. hrelllati [trcKira-uDcx rrD adi cviletzagrca nrescec Ernmarapeq. .letaliskasteza [^aAIIsHa okrog poldneva. ouDavatr vetnJe waie pf otipati. r afqT? plaketa.i'l3k"'. TeTpaTKa tmpl zagatr mrcarea n pisatelj. -aua adl opoldan_ piskati kr. nrrJaH(rDo. gojiti. letalo Erc''e'i adi 1. splakc rw2 iyff stokati.rKa I pijada. splako_ mltrlre. cviliti (v Jrg pasma. obraz. Dtidki tEcMente z od mrcMopisemce wrwiw m solata iz pedenih |rucuo n Dismo. barvast: ad. rlnaAueren. -Errra r pis3. obde n!^as'' impl kazati j&ik laDa Zemlta n a(ap ra v zid vgrajena Dn'roMocrI. krikniti.iCati.trl|poclr|Ja-Elrycrda. -NeHa ddi Zaluiol plam€nea. sta_ n^affrc n poldan. popi. Jall leva rodica pri pilueu rrrnrrMurral.uJetl porinitiriniti. cidlska. cviliti. w\a impl kridati.ueReEt. -tt6a. 2. jelati.rod joku). gl. pisec 'Jtr^Ir r'Ir[q ce inpf ledi se. si.r^ impl prosjaaiti. n. ractca clvallscev senci uraurn ad1bera3ki n^a$ryDa impf opoldne z Zi rrtrrou adi krotek. pisan. plan. nadrt. -e!6! r'r valec. !zga. trepalnik ru^a I Zaga(orodje) ItrrpalldiaaI piramida nr{AaB-nxaO z jed iz kuhane. gl. strasiif.poeivati v senci. *""9or zamud.lanllrysa pf . kdor vod. lrg nebe5rko lep rmcanr<a. impl lriniti.. -w f trL ga riza.(samo sg). udomaotnara plemenitost:rodovit_ denost. usoien n. itnpf za- klidatl. rrdraE adi podasen. prositi. kapi jo. n aMeErrc a dem fi aMeH Dlapremisliti se.ntl)|(aMa It[c(r!( 273 IIrrKiiMa I ptama mrosdp rn piona Itr|j. zvef rouerurul ad1 piltandji zeK. Tmarfldla plosclca rrroldll. stmsten cau Noga od desa. plameDast.rMflep^r|Badj popran vanJe. 'rur m fam 1. trmoglavec plamen (tudi lig) m. nxja. HacpeA nla4rrnua sredi be_ vprasatr rega gne m|Ialr-rltrraqKa m. goreti r^aaeH.Etrcale crDo z pisateljevanje. a[qe.^qln pl od. grSka) r[!oE nr pion.. vanJe. I I I I I I I .n. pitie al. Dlsalelrstvo ranskem jezeru) za ribolov adl pisateljski. tableta.-ur tn pisk lraaAEnra gl. -potipari. 4. tipalka. f berat_be.rrncKylr m dop na fesu.r^atKrferle _r2izpiraDje. valiti se rrlr^rrt<atfiHK.a+nll { zool pijavka (tudi tEoHdpKaf pionirka Jlg. aItoBIl cnoldertr-IK I'a. planiti. impl planeneti. avtor (Clan.I:'t!i w. llg og'norrwisz impl fam od\ranJevll. rsz e l. rEry qa / rmta krofa. brez slovnidnih in orav6l pisnih napak.). fnltge) 'na'/rn (odi. f podasnost.afnltaEe n opoldanski po_ goJenec-goJenNa ciaeK v sencl. gaz dev_ati za sani. rurcMelq an. pisan. . izbruluiiti Katr n lrrurylaEe z pisanje vzplameneti nurupav. poldne lrsce 13 MBkedonsko-slw€nlld sIolrr I I DOSt '1#i. tis Ka. Disava(latinpaprik in paradiZnika ska. ocvr. Zveglica vzprameneti-!zplaqenevati : rumn ial piskati. rodovitna. udoma. .a'' adi ifidecl f am ob. 3. 2.krotkost.z-pisec. pljanost ttsrxa impf od Erna tipati.ruuz-mro!r'. auKonol nosr rdrjal{elge r?opijanje Itrtua^o /. DiSCeta: star rokopis 2. menokljunec. plJuskanje soDrnau naa].zamuden kohola. pijanae.n at fl I sanilec.dm pest plamei ttrdtrurj& -m n ath klinbo. prsatr ^6pi. -I@[. slesta tt'ror'm impl krotiti. fie DlelnENIt pohajkovati mrroueq.flrrKa pf.E aueH-[aa. zaDiskati.-pijad.

-qr nr plitvina.itrnrga l1 pleme. pl.ren rz I.ur adj jokav v 3. 2. plitvo meslo v vodr n rrmp n surova opeka n^lfrxocT t plttvost ru. 2. gl. Ulajast.An rcue.. rIAecoK.A kolobarjcnJc m r^ocxa I plolaota dutoro.pf in impl plasirati. -ce: vmesavati se. mano ad.{qt n eHer 4di ujet n^e'dr. 1. tenski telovnik.2. tariti.rra adj bojed. jon acr r. . plen (v vojni. plafon. prostor za n areq. jok. ropanJc n erryM n pLgnum. nacrtovatl trAarrdr<a I plantaZa. strasiti usedatise n arlm inl -cer naara I plada n^a. -TKa adi opp. imPf I. impl platati. ( ocu zrusiti. plooonosen n^oAope. a^e. pljusnitiplati.lilajav. fll. 2. plasiti.seja razsrrlcncgo odbora n era{(r| adi pletarski r^erBa I pletev. sadeZ. razliti se. fl^Irrc .naasar-Docr I jokavost Zave). postavrtr. podkev. pladilo n ft platnik.lia6oti plIev imFt pluti Il^oBt{ oB[A6a I plovba tr oDl. ograla fl orll| nr salva.r'|acfr pl vreei. zapleniti.J. lovski plen. l ele/I lmpl Dlesti. -Nra adj plotlcl|. o.Dalagati plasti. 3a^n mora I ploSda. tr a(a pf.nik. -oder. {rsr n jok. umetniSka suka: 3.'laq r eaarrKa pletarka.r platna. stkan r|lrarl|trrr. -qr r?i ujetnik ( tudi rtg) r eHrr. -ll'ma adi plitvc glav.n pk)|. -gII n pladanec l eD'I lmpl pLeu tr^eBua f ple\. -ce: teiko se prebijati. navdusevaD rueln.{Btf. II. ropatt. oDu. 2.ruufa .a impf ujeti. plast.it bojede. plesti.rrrra odi platen. pt unea. . plima. plitvoumnost n llror.plod nAoAopoAeH. . kos blaga.rus. plednica ( kost) fl w impt plavati nrrrBatrlrre n Plavalni bazen. oblika kruha nlelria. &trEaqKa nlrfiax. naav. pletilja 7 narora 11. in impf planiati. Ito(uaga. fiLnski ekran nlarEoca ce pl fam lig pobledeti kot zid [r1ar6 /r plato.oropati. -I5€ I l.-I|.' pladljiv li8): 2. Iraryp [aocKaB-naockar adj plolll|t trAocKamcr I plolaotost rr^qr. strmoglaviti. l. gl. lig grmaditi (duie1. -Bryr m fam iokavec ^ct*\ v kope). plastiti (seno n aqKo. imeti telave. Zit'o. {r|lfra tn plol n efaao . najvisja todka. ialosten n aqeHn4a-Ir alrei{Iqlryll 4d9 JoKale n aqe6e n jokanje. peJ razbojnistlo 'r4/ naenlBarb€ a zasutnjevanje. .1 pletivo ln plelar 'l[. visoka planota r4pr$op-Ma f 1. l. prestrascno n aq. -:r<ra adj plalilen Il^atrr.rmnaon plasilo.Hy!. r. planina: 2. -qn m plosKanle !I er. ple. impl izliti-izlivati. ploskev n^orumA nr trg. pla6evanje.. TrF n pladnik preve trAarE. fig naval dustev.2.IL samo pl prJuva se -ce: .rrr adi ujetniski rraer'crao n ujetnigtvo.kva3iti n achpa. pokrit s srebrnim in drugim denarjem (noSa v okolici Debra) naecmrqa I klofuta. ornament: 3. sloj l(avKa n impf 1. 2.raoal. nAucra pf.ae impf jokati rlaqeu. gl. bonAaneH. -qna adi jokatt. lig odarau-prenln. gl. lig zabrusiti komu resnico raecExrq -qrl z.trrKovMeH. fig zanid€vati. strasilo raarexeu. trg natrt za akcijo tr-{a(al6e n plalanje. zapletati se v. li5aj I r^ec8e pf plosniti. solzenje r.ne te. lre neumno blekniti ntatxa f fam t.rK. plaEljivost r. lrg sKrajna meja tr^axo aali. !olska tabla.uun rz plodnik n^onrr. osnova. kita las: 2. vzorec r| eftaFtr^ef(ecrcdi pledat t^e*&t n pI pleta tr^ern(a f lopatica. tarnanje n^a. n ere impf melati. I plavalec-plavalka nana'rnn cdj plavalen nanane pl zaplavati (tudi lig)..A6eI| adi plovbcn ir oA rft sad. z.f plitvoglavost. nasad E imDl klepetati.l ploskanje.n.rarnocr IIACHCTBO II^aII6ra I plaDet rt AIUrua. -rnje tn nrE ravnl']a. n^erKa nadin pletenja. lig gooezoanle naecua pega. pla{en tr^ared 4di pladan rlartr^sDlncr I pla5ljivost. pletje nAete. lt Yxra Pf. srebrni nakit (nn prsih Zenskenole) nro. pljuniti-pljuvati 2. 18' ovotnlca lEgallmla. uveliaviti II ecKa inpl ploskati fl^€cKarl€ t. dveka-ri. spravrtr v promet.tr^aEdTa n eulM n ecKa IAIrit|e I I I I I I t I I t t t I . pulvoumen |I^rlTKolndDe-r firxoynDlocr t?. plavalisde rrrtrlBaEe/r plavanle ntIIBaq-! .reu adj pokrit s plosdami (dvorigde. ZaDletati ( iezik) se uerixrala I nrirer*a I l. strop.e rl -kos v naravnt slnnl rlaarllo z 1. pljuskatl ._.. len^ao'r'n aati. zau5nica n{ecHrfqaD adi pegav. npu. gl. nrarerl ^kas ru^uoot| rt l. r\ozotjast. streha) It oqect adi ploSdat nao. platng. rod Dla&vati n. r eMe. JazrJrllost cuen nlaur rz plald (tudi lrg) n areH{x.n Kuverta. ploldad nag z plug ILUxEe. peron. /rg veuK Kup naaarrlIq(t| adi planinski &rat*pa pf. poplaviti.

razlegati se. veniti noBelreH zaupan adi no. poviti (otroka v plenice). no6eAg.iyi<dqa l-slina.ooacyla trt. ne^eHaqe EoEI|Br€ plenica. razbc 6aB. plus. raz.ry oa. podvizati se"hiteti. zur]av traycror m trcsk.. nb6pry lep5i. zabtevati. 2. tro6Ee impt. rK>praep. vedinoma [ole*eroAl[teH. po. pozivati tronEr<trar6€n vabljenje. trdyAa no6yAo^r| ro6vAlAE pl ponoreti. zaupnost flItBeke Ldv kotno 0d Mrrorv ved. zaupati. impl L postati bel.ll. rroBeKe troDenar4di uvel \oBe'de.a (y.pobi+.Ee r prJuvauJe t UxE. -vzeti zavzeu lo(umo mesto: J. razboleti. programski dokument: Ilosea6ara Ha O6earxreaEreBat[4r listina Zdruienih narodov troDe^qr|& -ry nr gospodar. zaupnut ce pl. spodbuda terjatev. najboljsi prijatelj. povisevati poviSati. ro6eAoroceE odi zloi'ago-4Ba hrup. dojenaek.. na Ias Dodoben u. grabd.. pljunek tralKa. rfipI povamprnuse (tudi trs) oe. obvladati. ropot. fantovati. n rroBrdrr!tsar6e povilanje. hnj. zmasovafia aende. l. izpuliti. 'c. no6eAlltsa. !ce: upreu Se.'. Dobledeti vati pl wauna impf blebetati. rttUt pobratiti (se). m6^eAlre zl pobledeti fiks izraZa komDarativ: [ov.: napeti 36parmdr (ce) svoje moei. 3.tr..|. jati (pes. ce niti se. zapravljati aas r. impf rI $n(oEeE.r adj kot izrezan. impf I. skugtrap.tro6paraus.runa adj vedleten nooe(euua adv ved ljudi troEe(eEarn4dl vedkrat . kvasiti pt pobesneti.qtr-trAlxar1trtrI|a ttt. noBe(ero i'edina. tt rpl poveriti. poverJe_ruca f za- I I I I I I I I I I I I I I . . 2..zasnubiti [o6pKa{ocr I zmeganost. potruditi se no6p3P. 'f. 2. leti se.i?npf uveniti.port po (kot pre... ro6eaz. impers malo b6 mehkejSi.zpocloru traains! pl stvari (obleke. DoDeAe.fusxn cdj zmagovalski " lavcKaDl|qaD44.^ impf ropati. pc. II.. pv ruteu. rcBVrsyDA pf. . razui predmeti) tro6trece I'l posaliti se \o.Mq. zaupnilki IIoBepl. sDodbuditispodbuiati nodvuaI upor. noBeprrrearn upruK no. rojak roafatre /r odhajanje. tmpl povabiti. uspen pn oeru lOOeAeA premagan Aot . zaviti (pes. ?A | tr troBJaca noBelremF-troBepeErq{a nooaplraq m terjavec no6apitsa'ma I povpra5evanje trooeme pl zbeZati uo6e4a I "mag. vstaji.J4. prerl.aEa 44. pokoriti se B. \oBepuBa pl.tr Yr(artturK I pliuvalnik r.rcQtepe pobrati (sadje. premagovati noaaMnr'pl| troBeA!tsapl.E. zahteva nosaca. sklicevanje rKrBrfE!tsa pl. impl rldw gati. tro nrVcra f mehurdek. uprav{avec wo . peljati. zmeden rc6apa.no6ottt ol 1.'2. pen [oBep]MBocr I zaupljivost.noasF'|BaIrt. premagatiobvladovati.\o&Mw magljiv nost rutyclxa impf pljuskati. zatuliti. podiv. odhod pl no€. . -D!|a adi slinski zmagau-anagovau adi zmagljiv. zvilan pf.povelje norerra izpf zapovedovati. volk.n fam gospoda4 upravrJavec troBea6aI listina. UprraU Se no6yEraB[ pl znrSiti.Era-t ropanje. l&aMrta o /l blebetad.n zaupnaose. poklicati-vabiti. stladiti. u66e. zmagovrt tr(roeaeE. impf tit ukl'+.aM.'Ka fam potepsti se.oBWe8. poveaanje uoslaca.o8e gl.zver) gobezdad 'Io6ece trjb. ro6yAa I pobuda. inpf no6pKa[ adi aneian. bolj. -ql|-!Io6eAtnqa. izhajati no6parnu m l.l ro^BaArl. osiveti. veter) noDrlR. s silo si no6Da. klicati. tisDiti. pokati [o6eAlnft. poverJenlSki. pl l.luc m 1.E€pennK. lig pred. denca. fig izpodDrlau. pobratim. tro6parmryla pf. gl. 2. impf w trospwf pt tarn zapra\iti. noMeK. izvledi. porurcvau rabiti pf .povitek I rlostr. tto. ffiapyR poiskati.anedenost flo6apitsarie n povpralevanje. zlv: tlrc troB'JK. anaeoslaven n Ucldo'Ir impf buaati. 2.ias[(.2. trusd vrt. s sebo^j.BHa adi vcdloBekerracoDeH. toaJacysa pf. no6yuyBapf. izplJuneK IIAII€.. 3. IlotaMlrEplla loEepeHrlrKn ad. f. odme. W prilaSaati. upor. impf rro6UAUDa 'no6y.6ynr no6y*t.go sDodariti uorlerraq-. klicanje. .ofwwa It..adi poviSan. gl. f zmago\alel govorice .pt.ept 1.oBzr'aimpl od noBnc povijati (otroka v plenice) floadlaqe r1 otrok v povoju. ce rro Heno biti -ce: slabim Dod volivom nos-g\ernre vedeuje n troB€ n vezava (knjige) noaesaeE 4dv ves dan [oBeaa t zapoved.2.ryrurir J slina. zaroBeAe deti kaj. zau. topot. grabiti bijati. impl naSduvati-Sduvatina.'iltry]Ba inpf 'IoD.n. lig meti. Cve. pljuDek. impf pohiteti. 2.rwa pf. po visevanje.tm m povabilo. hru. uren rl.€pLw adi zaupljiv. DOrmstvo samovati.tro6e*alryEa Ul l.boju. qo6eA. ponoriti pt. pl 6eAEsKa. v sponur. cveF kati. hitreje leti rcala impt odhajati. . sDegiti upuca.aib arh vel.gl.

motiti se [orpem. rrorarEta fi. nezno stisn sc ili norpafaru I faz pomeldaniti koga.larpa f med ptotirL. -ce: sralnoten se trorpe6 n pogreb troAaaarbe podajanje. tig motno si zazeleti. ugod. [oE^eqra pl. . prekrsiti. norgAno adr -ce: no postau groo. ponoi'no noDTop!'aal6e n ponav{anje loDropyDalr. zahoteli. pasti. ir?PI potegniti. /itl norolI tn 1. domovinska pravica narediti napako. trorpr{rqtsa ce pf. tnpl uoAaucrso t arh dria\l:ai''orpeu. totte{ula trt.ofpewvBa stvo. imPI W trofpAe t sr. cAoDl. im?f nie poKopau-poKopavan no. raztaliti-zadajati rane toapare-u adj obdasen. noDpsvaa pf. f tam polrar'lja'rec (razreda! ponavuavKa. lig uniditi.mollel. ifipf nost. pogled. lit ugodnost pogrditi-pogrdevati EOTOAOK. udot! . bljuvati troaparsuK. poguba. pogoditi se. -ce: tlg PogosPoorrr ttoa m tla se rofparMseE.rn noroAYDarr gl. inpf l. za. umakniti-imeti za posledico. podati. . -urHa vilen zgreSen pf.Iu& roroAda t l. usmrtiti. preklicati. f \esnaga. gl. zanimanje.napihnjen kaj dnine aorpafaEer adi fam ki. IIoD. rrorp^Wa pf. ugoden troBparfi. zmerlastredi.a/altt ltcratrvDost noBTopEo 4dr znova.. pati primerno.zmotnost rrolpn Kn ce. Priloznosr noEoA !|B adj vodljiv nosoA^rrsosr I vodljivost roBoeH-noBoeHeH. impf . kondicionalen trtoAeg adi . lig pc galanje. ugoden.BoAn povod. zadet'. vrniti. -qll-noralllltrl|l|a m.pizadet. uganitelj.lorpy6a. obidaj prvega obiska pri porodnici noaoaed. pogoJen loFoaeH. -qII m zadelek nory6d pl 1. 2. 5. -. gro noroAHocrf primernost. 2. 3. neEist. pl nakazati. zvezall-povezo\t au toBptlKa pl tam pozabavati se s kom v pogovoru. ser4d. 'J. vidik.uoDropFaqKa tt. impl postati-postzilati sreeo osaDen flory6!tsaEe fl usmrlitcv. nazor notteryte. impt povezal. zadeti. -AEa 4dl sramotilen. pomota lo4renfiocr I napadnost. fet sila. uganKar rrorarur. pe riodicnost troDp3e. zadrzanost noBrujae I vplivati no. pnpraven. prilika. skrnina. orp^1. umazanija norrr6er<'noru6e m zadnii Kratec meseca ( nasilne tronl.te pf umreti smrri). osuti (krompir. tr'oAptaep pod. ifipt p6 boiati-boiati notas adi nesnazen. podanorpedFaFe t? pokopavanje gra pl pogreti lorp€e adi pf popraskati [OAa |ru|rIrin-EOAaImSI| norpeltr(a podlozniSki.g. imlt pogledati. f nes\aga. krize\. podajati. nec$roca nofiuturmt aI(. zavrniti: izbliuvati. pf. l. poma' norltAes. impf ponovl -ponavtJaU [oBTopAlrE adr' ponovljiv: a/ath ponavtlaterl loBTop^ssocr I ponovljivost. adi w 4'l. vasezaprt tro!^eqeqocr I odljudnost.eleti noBrop 4dr ponovno noBrope{. zadrzan. norptq(a pl pogrizljati poeoditi. put! ka.HrF rz umazan. noDpeAn. impt Dajti. koruzo)-osi-ce: posreiiti se zalotiti. IIo. perio diden roBlreMeqocr I obdasnost. vdaja'1 norpe6e. ustredi.rroDlreAyDa impf poskodovati. darilo novoro jendku.pobri9a. noBpar?apf. opremlleno .ryBa tmpl oq noBre pG skusati kaj napraviti.Eu I nesnaga. uganiti. umazai\Ja noras.en.. se ie flor"trtrIr pl priviti sc h kr> ce oomeldanil mu.a f napaka. 4.rlla ad.ma adj obmejen noAaAe.arik. r. 2. 2. norpe6YBa . umazan. Dapacen' IlOrIeItreH. oncnofoaeMt ce. noroA6eH adi gram pogojer\. nudoben dlovek impf mazati. repo ureteno. psovka vo)-streli. vradati-zavradati.a voJen nonojruqa f 1. ogrditi. hudoben noraserl . ugooen doroAeHo 44r prrpravno. umikati noB^eKlTarnea umik roD^eqes 4dj odljuden. noraiaq gubiti.noDAeqe 27ll rloroA6a IIonoAfts 279 noaaqcaio0 troD^ese. prekrsitev pf.t pnmer€n.rmoutev. gledati rroroEopKa t pregovor. umirati od zelie tror eA m 7.ti se za kaj. pogoJ narobe nareditidelati napake.rorptM. -AI|a 4a. suienjski. iz. -qrr m povratnik troBparErqa-noBpauuq€ t polTatnrca roBpeAa I poskodba. '? DaranranJe uorafas n ugibalec. vdati se-vdajati ljati. obrat tev pl postati osanoropAee ce roryp6er!tsa pl opruvitl ncben. 4. upati s1 troraiar$e ugibanje. pomoliti (8ll' nje.pl.pogodba. skruniti 'lora'[r norasaja. urediti. pogon. onc$rctl. -pl|a 4di ponoven ontoprrt . prrmer. doge vor. 3.-.zmotiti se. posKroetr za norcfu pt [. udnica.noErcpyaa. trora its{l pf. rlotpsy& pf . unilenjc. noroaeM!tsa ce sc srefiti se.noAaBa pt. zadrzati se noBre pl hoteti. poskrbeti za-poglcdovati. 2. spraviti-ce:v ncpf. 2.

zavpiti-vriskati. pe hiteti. -A'Ja adi plipravlen noArurBitiuBe z pripravlj anje noAroroDKa t DriDrava: izobrazba. z. impf tam zadolLiti se malovdasih se zadolzcvati.Ep3e rDlezrva. itflpf spraiti pod svojo oblast. prvo noAroBopr| 281 ltOA!aMareH troAapoft. ft Wdvoz roApolrm ce d podvomiti.qr troAroaHtrK.mpt Jarr oIrocjt pl troA3a6aa3Er malo zavidati tro$a6^yAa pf privesti v zmoto. podkovaD. noA6rr{Usa pt. kvalifikaiij a [oArpa$r. rahlo prevarati noAsa6ons. zvoonlcit ruu troA6oa!tsa impl pobolevati.[oADoAHrIt. itl pl nekoliko zaboleti-viasih boleti troA3a6opaBa izzpl vdasih malo pozabljati. usposobljen noArqraeHosrI pripravljenost. lcei vdasih se malo spozabljati noA3a6opaseH adi nekoliko raztresen. . impf pogreti-pogrevati (jed.qn troA6paAon. podvratnik. hujskati noA6lqrlBas fl podpihovalec. roAroloplr pl priSepniti kaj KOlnU. poudariti-podartavati. D'o{apsU!. nagovontt floAroBopKa I pregovor.dme!.troAnorElD? ifipf prlprar4 u-pnpravll au rroArorBrEre es. rahlo ogret za KaJ.tt posmeh. noApaacr!tsa pf.polet roAeM6e !tsa pl fam polenatrtrl uoAclBqeeroAer!f. spodbuda pf. zvezati (knjigo) podvezovati. naaduvati. l!oAel'. .hujskad troA6wryBaqKn ddi hujskaski.oDregnruse loAoyAa I pobuda. ao. zasmehovalec noA6rBen. nahiriskati-spodbujati. poudarjati roA. uo4ona pf. postati malo hladno (samo 3..B^eK!ts^ itnpf poddrtati. na ko gar je lahko vplivati. -x{a adi premiCen. po. ponagaJaIr. povrsno obriti noAsa6pmte pt povrsno.eBa pt. €Ha odi prevozen . jermen.krit. raztresen: 3. uainkovati noAea6aI delitev a.ti . po-impf salrtl se-za norca rmetr. Eoaspv. malo brez glave loAtaMareE adi (o ooeledu) rahlo skaljen.qI| . na rahlo obrisati noAsaraaAsEp' postati malo laden |roA3aroBopEpl nekoliko zadrzati koga s pogovorom troA3allreaEadf.. EoA. zasmehliiv roA6rBuodr I porogljivost rto46s'Ae.devljar med Sivanjem orzl na Kolenu impf zavnskani za. kr. rastlin) noAEE(en. JUnaswo rtct4!''''A m podvrsta (v sistematiki tivali. impl 280 noADapoK m mleKo rloA. vezati (knjigo) . gibaen troABnxtr pl premakniti. malo zadrlan (pozen). -qll ft o. hajati vaasih.ik IIOADSKHe. m I'risk.os.l. misljati si r'o{Bp3e. '|ioaapuBa podaritipodariat i. gl. sb:retnost. no4roarrrpa pl. zbosti. lorotrop(a..ostt okretnost.l. troAiafuar.. noArpaalra pf.rnlo froAflr^trB a.) troAsaMarr[ pf nekako zameCUti uoA3aMajaHadi l. prisko titi na pomod. od^oAtup selekcija bira. 2. podpihovalski [oAEa ttt gantar (tram za sode v kleti).ljEn I I I T T T I I t . oremaklj i\. podeltevatt postaripostatr\/M pf . preizkuSati troA6EeFEoA6trFera n.[oAFi@nq {n t-nl podbradek. n naglasanle troAD(xltt prevoz. misel) roArlrfta. gibljiv. vedkrat Do malem boleti i izbor. f gl. Witi troAB acreE ali podjarnljen loAEAasrerrocr I podjarrnljenosl troABiracm. inpl poZretipoiirati slino trlg) noAnorBeH adi pripravljen. podkovanost p. podpreti troAApEKaI podpora. impf podvln-poovllau noADe:. gl. -Ur{ r?rzvodnik roAEeArtrqa-noADoAsqa f no4rre.im. ifipl podvezati. preizkusiti-izkuSati. potladiti pl noAsa6p3a podvizati se. prevozruna noABos€E. mignoAlaxcnocr I premidnost. noAorDa pf . uoAB^eqe. IIOAOIIB rroltlpu. poKunan (za pnpravo Je(u) doApe$qK. rfoArl'rBn. podgrlina pri govedu [oMoaf a{oMoJAyBa imUt pri. premakljiv.zasmehovati noA6[Baq rfl porogljivec. rn podbradek troA6fre4re pf. roganje noA6rrc. noA6lqse. troA6lurira im pl nasCuvati. -3r z veliko dejanje. Kpena noAeJcaDlrapl delovati. noAra aAE pl malo se shladiti (vreDe). ratuo vrnlen xoAraAlreuepf malo zadr:emaD troAeMn lit vzpoD. nahujskatipodpihovati.la rl. impf izkusiti. izmuznlll se troA6r0 . nor. . tu pa tam noAApxtr d pomagati. lO^rmrsVSa tf. noc^oBEqa noAno^rrrc. zatopljen noA3a6opt|ll ce.rl||. Zivahnost noasmt. rIoAe^UE pf . kritati.Sduvati. yl malo skuhati. -qf.f. Sduvalec. malo zanesen. hujskati pt. podeliti-deliti. grbast tro{rpee.AdUEUga impf spodbuditi. |loAarroK.fl po(lztrc( roA6em:. ki ga". izbira. podjarmiti pf. -BHa ddi porogljiv. nekoliko DosDesiti (korake ) doA3a6puEr pl hitro. tlo\6y. \o$!.uoAapu pl. delati dolgqve noA3a6ourorupl zamasiti (usta).EAeKlEa!*e poudarjanje.z. noAsa6opq!tsa ce pt.apl.di podajen. ifipf rcz'[o!€ deliti. "i. prikriti kaj. pl izmakniti se. impl podzidati-podzidavati troAry6aB€H-[oArp6es adj pc grbljen..

zvabljati noAMaMKA prevara f lloAlltal|Ka. podzemni hodnik rroAMo eH. nckako l|nnrca. noA[D!3a pt if pl podivjati-divji postajanolmenocr f podivjanost floAhrHe-noA[ra f. ry. in pl Doerftti. noA otaeH.j IIoAIn4a I lon6ena posoda za malo skljuaen. roAln4a to noAMorurocr I potubnjenost. lagati noA^erse pf malo ledi. nekako Dresedi troA3aimc rr ce pl rahlo se zamtsrrl pl noAsaMo^rrn malo umolkniti: malo utilati no4raneuapen adi nqkako zanemarJen. rroAHaBeAHa.B^ . vzgo jiti-vzdigovati. nekako skaliti. polomec noAHaaeAeroAsaBeArc stlc rd povesiti (glavo.aj obiskatiobiskovati noArrar{tasu pf rahlo zasovraz1t1 lroAuaMllrrell adj Ill. fi8 sklju-c€: ti. nekoliko. noaHece. Iu(u crrH4\a smeJarn noAn_4Bnar adl' rahlo polede. zrasti-Dosaniaskloniti se. nizkotneZ troA^xcHnK. impl pribliiati se. troAMlrr[Illa pf. zmrznJen se noAMp3narEqa I poledica noAuayMx ce pl mukr pr'lll k troAMlrsrre. tit podledi (bolezni) uoArreq z podlei. Jaar roAsaraueflr pf nekako si zapomniti. noAuBu. uoAlmg{Da niti. ki dela podnice. gl. impf vzdigniti. lontar. impl prijeti-prijemati. primikati se lagatelj loAEa6peKuepl malo (precej) roAq. prcrrcstlplot-izmikati se. postaviti. lig podkupi timazati. oovrsen.j nekako plizadet. bezno EoA3ap-anrr|q malo. pomagati. trpeti troAHa6r[rKrr. do pf. t\oAseMa pl.4 aA!tsa pt i. skoditi vloiiti. odi). f potuhnj enec-potuhnjen- -[Fr-nOAMOltBtrqa impf kdaj p kd. [oArrecliBalrn vlagatelj. sub ickt olruce ti. pofuast. impl prevarati. no4ua. nalagati-varati. l. -^qa adi podtalen. nekdaj pa kdaj zaosta|afo.rroaracueDrre pf nasrnchnltl ce nel. malo pokvecen. siden no4savecreu adl nekako pogosten noAaaqyAeg adj rab)o zatu" oen \oAseue.rtI|qEYla_ pJ. pce: seznanjati se nekako. nagnjenost k demu noAAoKa!t (o vodi) spodkq Dau notaourna I podstavek llo{ urn pt (o rani) poslabSati se. pl pomladiti-pomlajevati noAMAaAoK. malo se lzljubiti pf rroAsaMlrHe malo (komaj) oditi. floAJapMl".xlra ]f. larnltarl noalrerse pf podstaviti. misden. postavljati.D. jama roanBefi adf podidan [oAuaee. -ur m podlistek. -rKrm 44. [oAf. malo si zapoEniti troAsauo3HaBa impt swznavati malo. dvieniti. nekam brez volie no4eavnncepf mdlo zamiZati doAsaMrrrruce I nekako se prikupiti. podmladek troAllroa r?r prehod v skali. lig skusati zvedeti noArcMeH. neKa_rn naKazen noAqaKp€He ce pl dvigniti se maro.-Mrra adi podzemeljrro!3.alo na- \o$arKe. dvigati. malo prekositi.krusno peko ra cEara rahlo skljudeno ts noArrrsap r?.obfikati se.'iaaticlu se noAHaaeAeE-noArraDe{nar ad. ognojiti se noAiraMu. IloAt'ec!tso pl. noAfiItrrEe. zvabiti-varati. predloliti. zmelati [oa3aMe^!. malo nakurjen rroAqaMuHe. pred. noAMaMyDapf. noAlraiqerl adl Ze malo nrtvuvatl Jen noAMpqqe. pG nabrekniti ganJeK. vzgajati pf rcNapi. prekop. KA rroAHaBDxHar adi nekako vaJen rroAuaBpuar adl rahlo premo den (od detja) noAHarpAeHadi. lig podkupovati noAMer r7r gr4n osebek.nufeH adi opit.tr!. okajen no4uoprrqa f podmornica. gmotno sl opomoai loArra lTes adj rulLlo razkaien. prenaso- . nagnjen k aemu noAAor(Hosf I odvisnost. povrsno. troAHa6A[rKlTa our nr vloga. \oA arKuB pL tmpf prevarati. nekako.cuu ad't pod zemljo rroA3cMlc podzemlje n noAleMrrsqa I zemljanka. temelj. impf namazati. zaPosEvuen noA3ao6rrKoa{pl nekako obkroziti.noaSaMaTa 282 sKl noAMeT IIOAMCTI|E 283 noAqtlrap noASaMaTttPf malo. priprs makniti sepfibluevati se.l -rur n mladika. feljton noA ora I podlaga. fig nekako obiti loA3aocTarrytsa tfin maro. prilizovati se roAMAaAeH4di pomlajen noAMlraArr. lig podtakniti troAMrlK!tsa ce impl d. [oAMp3II!tsa pt pame inpl rahlo zamtzr\iti-z'Itz.-4u tn lit naraltai. podloZiti. uq A. impf zasdDjiti-podpodjarmiti.mraien (izraz) zahrbtnost floArr. I za srlo poravnafl noAlacenlar ad.tueH adi nekako iinelanlmalo bre2 glave noAsaMlItcartadi rahlo zasPan. mimogrede. predlagati. roAgacMeaH-noArracMeBat adi noAMlrgK[ga nat' pes zoot sLrahlo. malo. skakati eez vlagati. malo uzaljen pf troA3anlre zastati toI'aacrntar adi malo hripav troA3acrrrleuadj lig tahlo za. lig potuhnjen troAMOltEUK. inrPl impf izogniti se.

. zadriati. na novo dokuDiti llqAgoElDarle r prazniden na. odlkmjen (!Tata) uoApat(aDa izpl posnemati. zelo lepo no'(ollreH 4di porumenel. no3aaleryaa rf. zgledovati se. sumljivost. impf poenostavitltror(eurrrr ce pl razbelievati poenostavljati se malo. pf poreleti. obnavljanje noAgoxje n 1. 2. l. vznoiie (hriba). 7 z. ItogaD eKvEa rt. poet.pl troAloKrrrrg f zanontntca noArrocrrre.-Hn|(. noAltar{ts^ pf.r. poenonoxxBeepl preziveti. K SulntuCentu pf.nocsrwqaa pocenru-pocenJevau nlK IO Zelen oeArqeqeH. troxe.troA(x]pllt'e^erl. tig trorKrfroatr[a t zgaga. dobro postavlen ro4peFeugcr f urejenost.AAa adi podel. orunoetr nr todka (za doselen menel [oeAHrrcry.mevali. impf ovohati{vohavati no4Fptr pl pognojiti ol. dobro razvrstiti-urejati.g malo se idziti noeaEocTaDE!tsaEe'. troApeAitsapf. noAlfoc^tB a41 znosen noAt|oc]rl|aocrf znosnost noAHoruRa podnoZnik. 3. nosarlrurrfi. noetgt ce ?t lroxmKa d Zivotariti krajSi najeZiti se cas noe. ka). zasmi. samozataievanie nGa. ropXtxysa prf.prueka noAxonTrrqa. X. glavna mi- no:i(oar{ Ut porumeniti. podnoznik. oponasati noAParsaEaqe r? posnemanje. tror(apEuKapm -4lt spoznati.1 potaritde.f bnpers zbadati. gaslsKt impl lig rclno zivtetiizil roxeDoNr Zf pr€Zvediti vladevatikai nox<era .nagnjen -lula rnoAo3pnBoqr l.ra adt pod roko.roApeAes cdi urejen. za:uleti-zddraeviti.aBrd.rtvo\alefi . nizkolen troAocnmar 4di nekam hripav noA(rc^a6eE adj nekoliko oslabel troAorBopes adi malo odpr't. drzati troAlrma ifl pt podkopavati noApuBaEe 14Irg podkopavanJe noAltoru. lJo. 3. nov naKup. nabrekel. biti mapf sel noepreEFa I gl.o6pn. razurneti.' izbolj Sati-izboljSevati noAo6plrare fl izboljsevati. a.. p€snikf pesmca roerKaatr I pojecljati.[oAEnqapKa 19t noeBTl'trllal6e l|ocanHeu 285 noSar?u)KH troAE[qapKa I krpa za brisanje pod?ic_e. spodkopati-spodkopavau troAIrlT ddi drugaden rro4pw 7n klet gl.'pKa malo pobrizgati pt glasb cnMooErcxa [oeMa. porumenetr nor(Irraltsan adi por. tto!. pozafa impl fig malo temetiit6iC tlor(ap. lig I . poglobiti se. pregreamosl noAIreA!. sloboko Cuted zavirati pl pomilovati.--:xata trosaB€lrepn ce pl impers maliti se. poem. f..re>KeAYaa zar. troApoHlra pf.. tror<lt. zgteqovanJe noAltarKaDaq posnemovalec n posnemotroAparKaaaEq -adi valsKr.-drZa: 2. pesnitev. poglabliati se lloratpt|ltKapcKrr-rloriapBFrxs r{x|aB eqe. impf podriti. . pri rollr noAIraMHr. napihnjenost rolwm. poezijai 2. noAsecvBas qr. saunozala terJalen noacprrpaioct f pozrtvovalnost. trgati (po udih.l(eruo ddr zazeleno Dosamidnost uor<e/rqocrI za. pL rmpf pomv nat\ zravnau-poravltatr noApaur.HqE m posamez.odpUBa impf opp B^ottr.1r gl. impl urediti. impf zgodajvstati-zgodaj vstajati floAlrasje a podrodje . uixamnxwa zf.doziveti: stavitev. g).tro-AlreM!tsa impf pf. nezaupen. poenostavtjanje Zveti kje nekaj aasa noei(aEu ce. Desqigki: 2. tror<erer! -tura adi zaielen posamrc no. spozDan DO@rUlev roApa36trpa impf ra j. kup (obleke). noAnoDa/ l. nabuhel noAyeu(rcr I zabuhlost. razumeu. izboliaava no4osp_erme.elenost noe4noctaorol. objokovati lo se zmraaiti noxap rz poiar Ko3aBIIA! l'l zavidati nor€pruurc .f |. uor<rreg{orclne pl poreti fig pesem!. razvrSden.. kraj trosaDlqte. ^aB no. impI 'Ioev@'. no6efupyoa noeFtrost&a r?r.Dezaupnosl noAoa. rloxe^lra impl Zeleti Da pf.n4tsa . n sum -nJa sumljiv. upemraaxa^ el. nabreklost.eiati. zaieleti noeA!trreqHocr t posameznost.3da I l. troeAuocrallry. top'ur*us pl. 2. impf podrzati-traj at i. spozgasuec navati stvar. prudI KA troA(xrpllD. . razvrlaati troAIreKnr samo sg urok noAlteMe. loapar. poza.'{lepota IOBllH nodMa I l. BrB6a noL1ra pl zapihati rloaYev adi zabuhel.Ke u atpr no)ltettuB. imot ro6rcxa adj l. podnoZje (spomeni.. novoro iendek uolnoon p1 obnoviti. surnnost. Do<trentttl{nematr nopqtxu. noaadaB Df.q|a adi posam+ toxetie pf malo speli. zajecosattnost Iratr rc3i'6. zaigazett u noeAlHeqHo cdrr posamezno. [oApa36npa ca-ce MO IIO CeOeCtiI SamO pO SeDr se raanme ratS1a. v kosteh) impf prizadejatl-prizadev'aii uspeh) nodma I poanta.oponasav troApas6cpe pl Dekaj malega troeDrtrE!tsaEe n pocenJevanJe.

navadno zajtrkujeS po rmenu nojaA!tsarbe a zajtrkovunic. lo. vedeti. ki pozaesa no zon ro3aKar(e pl zadeti malo pripovedovati o dem Ilo3HaJItr|It. uoaroalra . rroa6^ntKyB. 2.lrosaAAa6oqlr 2E6 rroh3Haaetgr ce I!or('HacfllIt€ 287 noKaJrn|R (po)zlatiti (tudi fig).not]laryDa pf.toSuajro ad! znano oovoutl-oovottevau no3[arocr f poznanost do3aoalBzule z dovoljenje osto ad.anKa drugam obrniti pozornost rlo3Haane.aApaB pozdrav. urro xMa 3u IoitlAV.i^-j. -rrja n cerk! keno[crrtrre ]rf malo se ohladiti sanJe n2r4cye''. [o[Merr. impl lig globlje prcnik. nifi-n ran iLq ri do3aAorlHrr. nonMerlqes adi glam substatu zaJtrt(. r zJla'ec"zlf. s. pL reopLrja lla IIo3lraHEeTo spoimpf nekako zblizat! znaraa teorija 'Jlalo. KaJ qrvJ spokornik .ptrpl rahlo pomiriti no'I itnpf napajati (konje). pf. nos3Hore}t ddi malo ponosen. pomiriti: postati 'Io'[pa. Precel se spre_ va. scepiti (ne. -ce: prcdrago kupiti-pozlaievati. poJaviti se-pojavliati se ooraotlen noJaB!tsar6e poiavlianie r? rlonirorraqE . ponono3ApaBsalutiranje siri (obleko) trorAlraDn. pl tro3aaarKe malo pretentati. 2.Be-qepa zajtrk. uvlzlran eaoe kaj jc za zoitrk? llo'lMeHqH. fam malo sc komu skrb. se usAviti puce no. postanaspfenajatt. paa6rap-. poplesati. no3aAoqHlBapl.[oJac m pas. impt nce:.pf sklati. rloJa3uce pl plczoti. spmvlrr Kogamalo-v piti !ce: DeKaKO fam d. . [ojaAoK.reeue. plorltl s(l intpl substantivizirati malo [onMerMlBat$e. pobrigati-skrbetiza koga . noiaA aooqyDu pf. postati bolj prebrisan no36 t 1. .I|Ja t? spoznava. _ce. stanuvlzl rzrnje narascaJ rIoI|M B adi poimliiv. -lln f 1. oditi lam malo se spridkati [oKae ce pl pokesati se nonsaKoB adi drugaden noraxe.noJacHFre^en. . izgubiti pf adrtr se za neK4l casa trorlsllaqyAu rorcqefta pl malo polrtaditi. .ro3^aryEa|5e a pozlatitev. -MIIa ddi pojmoven vznevourtl [o[MeHnrret]..f los6orara. . poziv (uraden)..\rtxo3tl tIrl$ t11. noJaB!tsad.noKaJnxlKr -qu n1 skesanec. tro36irrxu. pozladevauie no. rres$oF.latiti nosaA^a6o. zamu'ce: no3EaaaEe n poznanJe.nojacHyBarEe pojasn. noraxyna pf. pWeK ''..ic. -ary m kazalec posrusatr (prst) noncr4rarn pl nekoliko pospre.D'r''aadj ll8.llo3HagqfBo tt poznanstvo u-Dogatetr rlo3tmr adi znan noaroG.nor€3eH.ot'3\rnt precej ) obrti nekako. norrrpUBa. zbliievati |rqrHaaux.nojaAyBa impf zajtrkovati: skl rxro nojaAvaaru o6n.noeApaDy.p.. Jear dneva. dc vou se nacuortl sKnacltl rlol|3satrlera ce p/ dovolj se [ojaBa I pojav.E3rracrriHepl preccj se prc.a . klonica noErraerE cenoliqart ce tf roJAe. nekalo obogate.taD.rg norragne zf malo Dohoditi: no3o6a pozobati (za konje. rod. arta adj poimey].aiali komu ooDro VOIJO. pc lpgary. l. oseba.) roJaBE. pL impf se zblizati.pl ra] o razjeziti. rorMeEqvBa tf. nekako 2.izginiti.icvnnic aurujlvosI '1 noJat4'irojaaKa I nrC svisli.MaMr|pl malo pretentati no3 aren 4di podaden _ ronlrraaorrlr cc p/ dovolj se troSLATtr. zavanJe zevatl ln poznavalec [o3a3Haepf rahlo se zavedeti 'lo3'.ia. pt troEo /l iti. -qn-no3rlajHmla fl. r.nouc. pokvaiiii..art n@Hae pl prepoznati rro3Hal(. -qII n kostanj.iftpf pf flousrrrp[ ce pl malo se izuripozdravitipoz&avljati ti.n gtam sub.uo nr]en noriu rrBocTf pojmljivost. -ull m zajtrki pfia pf izuditi se (malo. -al|a zdi gtatn kazamru Koga nozclpelapr pl malo prehitroKajalr adj skesan telr ttoraja$re. nekaj dasa noroSaaeq. liq odnos do koga nor€MaBHyDa impl malo zamahovoti. razum.-ana adl poll|rljiv gl. malo botjsi kot prej polgrau Se S Crm rK.. prizor ( gled.f nekoliko izDriditrojaAepl zajtrkovati ti.Ito? kai noriMeBrrrHo ad? poimensko.ziti]Jen nortluaDa pf malo pretepsti pozicija. pohujsati' loJaAoK. nol|r VArt ce pl malo. poigravati. thlpJ rtllcrtltl zlatcnje. ra.E. no[M!tsaEe n pojmovanje steljnik. .mahati au cesa noa^ara I tenek zlat sloj rror|. pozr\aiati no3a3Ja{apl malo zazijati. malo obatati.pne. nourara impf poznati. 1.lprecej. kosilo iD Ilor|^o z napaialilde vecer]a nol'M rfl pojem [ojaAoca. tro36orarytsa pt znanec-znanka ifpl malg. inrpl noroary adv drugade poKazalr-Kazatr nonc lEa It malo. poklic ponoreti lo3rrliBen. impt . pokolcl.v pozf. poznatr se impl tualo zamuditi. Bojrluq(x 'Ctl: m nornBerlrr I obrabiti.

gl. rovJu. roo.kultui. 2.rryt fi 1. noi<aaAes. it"g urSi)*ariti I I I I I I ro Makedord. spe KOrnlca 288 [oKpcTr| noKYlqa 289 noajaHeq noKoreH{e. KG porrcaJ prlcBo troaJaK. norpamrcxr cdj pokrajinski DOVlSeaatr noftpal praep poleg. poovrect. dastilec lz KOZte dlake noraomata-nox-loml. f rroKpoge ad.cv:etni pran no^ekKa-[oaeEo f. gl. ravnina. 3. pf. opravliati.r. lmpf troKoAe6arlddl omajan 'IoKpcrx. krilo. politi se oAlIrE€ I politika -ce: rojrc.npl In. m poleno.re3no ady koristno.. vabilo sramotno dejanje aonawr. -artr| pllcllogr fi ra!'ninec rloxyAa I graja o'ry{rr. porabzrtu ) mk noieae/raenoaeAecTD{. nora4a I L polica (stenska). ..rarnl adl predlanskim troaaqcarr adj predlanski noaecKa pl podobrikati se roiie.rloKop!tsa. fl pO_ no.K^l. poCasi. zraven. I pr-va obiskovalKa zJutmj pf plaziti se po malem 'Iotasu lo. upe n rlo^etBe. varuhinja [o. mravljinnoxaculBa . ItoxnoElBa pf. pokristjanitipokrist. tro^JaEeq. prt. krstiti. -rl'" adl poln poleta. pokrovno(por[rercKtr adi pok0vi KA teljski.ICCH tro x!dJ. zaletnica. pf. norryAUEa pf. geog (se_ vernl. . -4na adj 1lr.a I poliklinika no. polica v skano e3erl. prid troasas rr1 plazilec. ostevati zona. spol. gl. priklon. pusten lorpene I vzdigniti malo noruaAn I pt pust norper ftl gibanje. polagorajnik.rKuadi rajniski trl1o! noKoKopu c-e pf malo se na. dajati na kai (rudr ltg) nona4n pl hladiti noaaoaI prvi obisk ziutrai nola3eurtK. Jtg otametralno nasDrotie no^a I l. genemcua norrajmrqr<rladl spokorni3ki noKopn lit sramota.. cerkv r<> noxpoleq. (tada. 2. rob obleke.n 1. (ralula -imft vzolgnrrr.. naydic sten.ttt.noKaJu4a rro-KaJrqa I skesanka.f podrsati se llecelstvo no/lrx mrt. -surra z polie.zja n pokolenje. zavafovalna Dolica KODI. -qx rrr prvi obiikovalec zjutrai no. poklonitev no.trl3ra ce ]. mi ti-podj arml. gio ia!rre. nonaqy*-a pt. polegati-(tudi 'o no 3yDaqnr uporabnik. varustvo noKoJMq . nG Ilzlrau rypa. spotika. polagoma ro^e^6J.q!tsa pf-pustovati.ryKail trkaj noKojttrr. zavetnilki noxaonre a derz pokrovdek rloKlxrlrrre srso n pokroviteljrioKoeH. kosatiti (v sveden skri\. troaeKaadp poiasi. . de l-ati-(i_zpit).. kurja polt.Hry-no^Jarrror. impf laziti.-EJafl romanje ali troK oru. zid tro^era pl zleteti. odeja.eAe^cKu adi poljedelski troly{MlFpa impf (iron) potito^ee pf L politi. -&f t 1 stresna opeka na ztdani ograii. DreDir @aeu m bot pelod. ir?rpf EoKpneH pokrit Eo!(pl|alre.(nat pes tito.literaturi. vzpeniati se v sportu. -e'r rz velik le-stenec v pravoslawri cerkvi tro eMfiKaf polemika. ponupoKonu. okorisdati se -ce: Eo^JyBar6e porabljanje."trJan pokritje trtooann-pooarjau. polz v usesu rtollKaBqe r: od rtolt(al polzek troaia f korist. ^*if. roKoae6anocr f omajanost lanlevan uore4*a adv od rroleKa po_ casr. streha nor. 2. . poleteti lo^e-rapqe n godnjadek. lcrg po Sopiriti. 2.. -Jna4di rajni stvo.noKproalr . Ko.oe zadeve) pf rror<oaeoa omajati trioxpcryB pf. norlrreu adj krSren. no-{qoE fti odeja. impf pograjatr-grajati noKltHrrHa I pohistvo no^ m. 3. plaziti se. Docliart at l jati. 2.-3Haad. tenarJenJe ) gl. povlsau-Yz(lrgatr.ij rre. 2.ob(vojske).ll1r m pregrinjalo mar. odhod im najarr pustnr oan noKpI|Bt. rajnki-rajnica m3. noxapa lonappa pl irrl maUDOSatr -Ce: Io pokarati. oivajiti.paor. (tuiti iis resn. goden Dtraek "*. premik no. J. zamarica vetnik. -rtu m poljski duvai tro e3t|osr f koristnost. i!.imot rabuanje 'Io&er'i\ait m€lo ledi. .. -Ce: prikloniti se-priklanjatise . krolo.r(rn|qf poleierlo -1. z.ra oA BpaTala vratnica rlo^Na iftpl l.csloveNtt dovsr . vaDr ponu(ut!-vaotu.ff. el.pl uoKocrnqn t rati..1i7 pel.qu.3YBaiftpl koristiti: izrabljati. c!?oBr{Ua Ilo^ecox. 3. Mr ce impf rad cl no. 2. tloxaEa I povabilo.aruo Erdeq.r m poklovitelj. -EEa4di strelen nor oseHEe.n zoolanat polt.. ostetimalo ka.edynu roKpaj kljub. noKpoue .zemljisde.aase. st. koristen. Aa3aq no^B'.(pEetl.xparma-roxpaJrmta I porrona.noroJmp m.ryqa. polagoma no^'KaE . mrtvasl<l Drt uoKAounrr.^otr tn l. el.noKolrltr. maro..jqr nr no.l.r(^orrxa I pokrov. . dari. varuh noK/romr pf pok. . zavetnistvo. -ru6a. toraavoa ?f.tpf _ .ritit fig zagonoKpoarirerftia f pokoviteljivonu ca. no. pznr) tecaj.fta I ronoxporftc. sl. 2.. .noKocruE.

znoreu-nonn. -xcia adl polno ve{aven no^oxr| pl poloziti.apf cerkt loMeqrae noMeltreq(u adv na trebuhu. pclbotati:.re. maziliti po trebuhu *lia n cetkg ma. 4'ra aLl n Dol neodvisen troayo6pa3oDas adi na pol izobrazen noavo6pa3oBasocr f polovidna izobrarenost noayocrpoB fi polotok -./urtrroK. obilica. noaYocrltoBcKrr.Ilo^YMcpKr f Polovidna mera.rjal*ra f ravnina. pJ. . -qI| n Poturdenec. na ro+gDrgm I polovica.ttr m.uJa z polletje TOAIIOMOITIB(}IIOAJIOMOIITqE'? noAIFloAI|UeH. polsrc noAl1|e. n Zivljenje. noMecru.mera 2a ztto xnozen noa-onrirqa f ueua ru napa rrn rro^oBmrua nima niti podc. nidb nolvDeKoBes. pas noay3HaeEe a polovidno znanoaoBhra 4dr Dol: Ilo^oBrlra nJe qoEeK oslabel-.rpalEe n pomilostitev noMa3ar 4a I cerkv 'Jj.aHE tn polkmet loMaK. -trKa 4di poln. 'na adj na Pol ro orc6a I poloiaj. gl. K aAe. noalTeMrmra{o^laeMnqa J omeneK portema fioMepen ddi premaknjcn.pomuditi se. -ce: neti tloualrfirosr t besnost.tro Zdu oolno. norost. lahke Zivi svet. prltro llrsl|a-noa!'rrl|rsa-noall'rf.3aBupes. -!. kvaaTfTtr ani kmetki. {Et| tfl. ki izpoveduje islarn noMaMat besnost.ric. IoMa3annq -4'I ln cet'K9 ma' Domilostiti zilienec uolru. veliko noruroBarKe.u'a adj n pol adi polnomasten (sir) no rloMorueH.noajarnra 290 ITAMCCTI]I.aren adj skaljen.d4lpolorosf. ifipl loMerHe. not. {BIr ft gtam polrrontoMornnnR. poZeljiv.rlTo4gmo alv polletno preobilica noalro4gEre z polletje uoauort I polnod troalTo'roB adj polgotov noaxoften.premdkniti. -Clt:l{OtIIOMaCneIl no^lBpeMe r? sporl poldas no. neutesrlo divji.oward. pokvariti-kaliti. CTABI! lronlnllproB IIOAVIIE3ABUC€H 201 troMIlHe leten. navdati z neutesnim hrepenenjempobesmamiti.wp adi Falmestiti-premikati.rlT. im hemisfera pomakniti.hopetgg. -(ra adl polnoien uoayaeu adj ponorel trorrHogeuddi polnovreden pT. nadin Zivka tlenla. obrabljen otvu Eo oDI| ittpl deliti na pol noj. -BrIa dd. tr'o!'' |IuB pf..omcDllcv. proti volji rro^vKpF.prcnoAlqacoBeE.rabljen. noMesryss. no V-q4 riti DO[<mecKl roMaqr ce pl potruditi se noivcer*a I polsenca no. na men m Seom noAlIIpeqHEq -\t -DOtmer rorrycrecr I polzavest no^ycBer nx lit polsvet.rsoqel|ocr f polnovrednost tmpl znofllt. poln.nrMaI krusna mati 19" . -''E adi polle' pooblastilo ten troA||ora t polnost. -M[a acll oesen. noroxur nlcn adj polozel. 2. tih glas scenec no vtoAl|e.star tlovek: noa${at. no^!no.'a4p. tro^yAee. Detdesetleten noaymCtmra l. rovuJa.rvx6lri adl poluraden nofieiy praep med. ro. vmcs ttoaycoHtn polsen.premcSdouren ti no. celoten uoarer 4dj polnjen [o.azil:eri.orllro. poljana tro^Jal|cKs d/j ravninski.r por plsno^$rucMeH 4d. polspaoje noM€ern pl prigrizniti noAlTexoR. rroMa3aElfe.x\a ntak.impf it. 2. laden laSden rro^lT^ac. poresnlcat lIOriIlOllaCeH. skozi: DinitinoMaj.^yKtyxeH. lepol mrtev oJa. rre^-u*rB adi poldivji. noalaE. nag- flo^oxrrrocr I pol6inost. nagnlenosr noanar adv na Pol Pota no caaTadt v Dol ure no. na pol ponosen. hoditi mimo. no pol tiv rlo. norost rloll. rorce briti s kom r. krii. vabiti. Irg cel. -rpr rfi poobla. nabito Doln no.qa smoJen t Dolovlca rIoMepI| pl zblazncti ce nd. . polianski noajoAeane-lo^JoAercrBo n poliedelstvo rrci'd adi 1.. . nerad. -. troaYAYBa Eo.zrvol.yxus adi na pol tiv. neutesno hrepenenje IOMaMerf. . splaviti-splavlj ati ukvariati se pf malo posanjariti noMaxd pt w!. hreDened nouano pf zmelati. iffipf skaliti. -nr I pomije z JenJe nond6^lBa pl l. troMetHlta noMae ce pf..EEr(. mrnevaurje roMajrarru ce pt Iaffi potorIevati se. -'!tJiI adi poou-.rcru adi pollski nonrpox ni itr. polovidna resnrca. glasnik. rlowlrysa pf. stanje mrlcv. pokvarJen IJ.Makedonec.Afh pOIOVadi polno. cerkvcno opruvilo pottetek v spomin rajncSa. demi-monde no Yce a|Ie4. -EHa adj obnogen.. no^oD adi spolen noreti noaoDes.lllllqoK do vrha poln.raAeH.ro-Mm.ttac m4td! Itol we pl. -atKa adi sport noMeE rr. polovidcn ukrep nega grosa no oBo 4dr sDolno Ito^yMproE. oEr m polkrog troAoD.ri'romca f geogr polobla.wnegno nao_ @ rroioBrrHa YcTa My peqe mezanrn SIrOpJe.

zeua flrnxc^lr. spremtuca [onparE. po noMoAeH.rlJa. notrpe_qer4 precen nonpeqr€ ce pf malo se prerekati. pomor rlor'opr.oravrcevatr rootpaiu pf nekoliko urediti. gl.spraviti-pomiriati aroMlrp[ca. totba non^aKvDarse pritozevanj e /t nortoaeKa dlv podasi.IglC VSak DOne- illga ddi na- deljek. nonparltsa-nonpa&a pl. ob ponedeljkili. iivljenje lroMl|peH44. troocfar{lla pt tnpt malo zaostatizaostajati pri noJr. ponuditi.HaAa. zabavati se ttoMr|I|ece pf _umreti gl. I I I I T I I I T I I I I 6o^Kara ne boli me ved toliko kot prej (o bolezni) MIl IIoIIoMxBa pf. impl malo.rKor nedeliek noHe(aAe4dv ponekod. impf prtvaditi malo. nekako opravicrtr<. noHe3Hae znati tone liko kot prej. flohe^axe ne Iagati toliko kot prej.misel.malo pozaDltt llorrlreuEaqupl malo. pridkati. odcvesti q6 adi pol.' ao!d'opr&a.. ABYBA impl 'nOA 'rOT poplaviti./laK. polagoma. -ce: nommryra irnd delati popis. noMrtca!tsapf. zbadati nonpeqro 4dr. norerdnene piti toliko kot prej [orrefAe-noHerAeK]a ad! Dotekod.Ysp[Te^en.-uja z sprava rloMr'pelrocr I pomirjenost fio'nnpu. skesati premisliti si se. daljnji roue.urHa 4di pomozen troMortrsutr.ezen. nekako se opogumiti rroocTase. noMor(e pl pomagaujromocr. -qII nr preja. n^vaditi-Drivai ati trotrpliBrr(FlBa .apl. 6S . impf pomislitipomisliati Itolmr irupf pomniti_ noMof$e. pomrrurv troMr|pvDarse n pomiritev. noor!fli cie.Il nekoliko preooten. uniaiti noMopeq.(prefiks Stevilnih nedG vrSnih glagolov. tu pa tam troue4e. posamezno uooAr pl iti nekaj easa w eqfi. {r pron nekateri. imeti se.r{t:gxa u. qdv na potrebo. noleKa nonoMl|He pf flonoc]re44t pozneJe p6 notrocler<eH. ponujati noHyAlrar6e r?ponujanje noo4r5errsoadr lodeno. prisepniti rrorrorKlreHe pl privzdigniti ce se mato DotrpaBarler popravljanje. namen. tu pa tam nose(oraut ad? vdasih noseKoJ. podulati-vG hati. kaksen: tu Da tam kdo troueKoJnaradv vdasih. nekoliko olaj3ati{lajaevati: inpers ce: lale -uu postati-postajati nooupalAa. popisovanJe rcdtrnlBas nr popiso\ralec lto[ a&trorraaBa I povodenj.. darovi bolniku v . skujati se. trorleBapf.orlacnlrm mala jutranja pasa Dreo moEo trotre. ta ponedeljek: BO [OHeAeAI. nekako se odtujiti-odtujevati tn pop. mool noMop n mnotiEno unidevanJe.I pntozba. "ur BO eAeH. malo popraviti.noHsslra pf. irnpl malo zapeti-malo peti notru[tMaBrf pf tam o&jrniti koga od desa. {rrl| f pomod troMorrlen. pomagae [oMoutHatra-noMornErrKa t pomoCnica no.noifrIe ce 292 troonpaaAa r|(x. Pomrrjen lloMnPe|Ille.-pqlr n momar.-qrI-Ilol^aKa r?r. B troFeAe^rruK v ponedeljek..podez. vasovanje v dmrbi predic tro. troulrpuBa pt. poplava noEroEeHadi poplavljen pl. impl pomoriti. parfl sant no^rnHpaqna I l4n . rahto predrugaditi non1rerprtreqadj tig Zc \ekl*Iiko v letih notrp€cr| n tr' preutruditi se. poopretr . postredi.q1 notrpIrBEKHe I minevati. poprsovau nonmuirarb€ n popis. r@Lea'IUr. {qa ddi spremen [onparBnqa I spremno pismo. povpredno florrpHBlxne. prenapeti se. odnesti. -nr-lotraAsr€ I pG povKa. impf pomiriti. spnjaznlenle (z usoco) noMxcaa l. rloMr|pncila pf. zl. impl poyohari. rco[paDAlra pt ilyrpl malg. -nI|a adi spfa!rJlv. izDOUSanJe: OKrevante nonparaq ft popravlj avec [oup€El(a t popravrlo.pt. /ri ponedeljek. posaluc.rr{rK. pomislek. popraveK troIrytalo odr pravzaprav [onpares. duhati no.|tpaxl| . ift pl pospremitipospremlJau nonpeAor. . s pomenom ne toliko kot orei) nose6apa ne zahteviti ioliko kot prcj. !c€: malo sc razvedriti (vreme). nekako. tu pa lam noHece. presiliti se ro trt€crpannr ce pl nekoliko se znebiti strahu-mani se bati [otrIr€rKa I g[. popova zena notrapa I poparjen kruh tr. nooaF!tsa ce pt impf malo. Anol. pc morsdak noMopnenoMopje a podrocje oD morJu [oMortl. sprava. nekoliko okrevati no(rcMe^soe pl malo. ao pretekli pG noHeAe^Hr.f nranr rn p{acr aoE. inpf ponesti. -rrea ^di znelst notrqftar(e pl nekaj malega po tihem redi. lig preplavitipoplavljati nol|. nositi IroHVAg ponudba f rlo'r:tlaYaa pL iftpf 'lo''lla''..AHa adi moden. pravosraven po'l(t'I svetni du}ovnik nortaA. noqreAoK uonpeql:rtr d nekoliko odcveteti.nOHeAeNIUK nekega poneoetl Ka. ven rJona{'d pf prinesti bolniku darove (hrano in pijado) nonarara-noaarauy adu dalje rroHaraMotueH. iroMl|I|oK r?1 IroMuH rroMrrr|yDaq mimoidodi.$r n pomodnik.

malo pomiriti: nekoliko se reSitiskrbi -ce: r@pfrq. -ry . gram stopnjevanje pridevnika. gl. tev impf zardeti-zarde\at loceBeH. nolreK n veter.n. bolj zgodnji oparlo adv bolj zgodaj nopacoHx ce Pl na pol se pre_ d l a ml tr IIopaB m . impl neKal casadeiati nopa. AaI|c qeE AArIOqIIIIK inpl pos('di-poscgati noceA .-Etraddf sctvorl roprya pl pozajtrkovati. mortr-Dombltati topatui1.i pomararrtev. flony^. II(rcI|geHuK.--qe: roditi:.in itupf portre. nekoliko spreme. IIOJaAe Do!yse]{.gl. tlocaKlM 4dr arh posebr|o. / lit posestnik-poscstnico KOSIIU troceAoK. zaJrrK.. nocefHe. nauv reano. gl. caK. -ce: rrit. nocDera I posveti-lo madez.pvc€x adr popoldne.razpotiti. zaprcsiti (dekle) ljenec ropoeH. sporoaiti-narodati.poJ.i. nalet. trooeH.aqa adl poroden prrcatr neKoga o nasprot. nopas6lrra I neKouKorazgnatl (gnedo) dolta3rJa. nocera. ki piha vzdolZ re[e fiopecK\ adj davden.. preten.grehota rlocBere. impf poqJarmrtl-pojarmliati 'IopodlD. Jtoscvck: sctropwetnr. no. nopaeup4ym pf. nastati nopas-!tsepuj'f nekoliko pre nopoAn^en. primeriti. jeziti. pregresen [ocBoeH..mlt porajari. -jqa ad.[oc€rau{-noceaaHw! kmetiti no blago) rlopqe^in tu porcelan (snov. rn l.i gratu svojiqopoqrocr I grehotnost. ftrc'''. otroci.pf. razgr_ rropoAa I pasma lmP! oau-razglDavatr nor'o. fig lit p.{ adi posveden v kaj. trata. nojaAo( no.-cHa adi poste izdelek) nocera I obisk nocaAa I l. I saaun-zasalevau obiskovalec-obiskovalka noa K tn nri zahteva. -r I ljud nesreta. gl.n lit red trope3 /r? davek. plo. na.J1 Pf pomagati porodnopasorn4e ce p/ malo. poDularen. raMa e- Eorplrlp![r ]rl nekako koDaati. malo streliati: 2.. \ocaatrlB ad. crrolleAoa flope(tuv-ad j primerjalen.nopa'f. z. gl.nolllrrDpunI 294 [oltoAII^EsM |Iopoeu nocEleuEI( Ianzlratr . nastalatr EOpa:. \zDorediti. sDorocatl [opa'rKa t nargdilo lopa!ftyBalr n narodnik tropeBa ce impl opotekati se nopeA-tro peA ady po vrsti tropeA6a I pimeijarta. -JHaadi hudourniSki. drititi (r<oga.t zazeleti. rtocerlla pL impf obipes posoda skati-obiskovati noca{. gl. rast twpaqa . Ito za[aeva cerse [ocar(a ll zateti. AanoK trope3smq -'{''n m davkar. . narodilo rrcpaderues. Jenec glavna vhodna rarata nocBoeEaqa I iul posvojenka noproi(aa m bot pomaranda rrecno4 nocnolyta pf. po .nocBonrea-nocBojlBaq ft p{)urau ( ruor Jtg) svolrtelJ nopii:a f porog IlocDojqe a posvojcn oln)k noplTa pl porogati se noceB l'1 poscv. 3.nocnflte. adoptiora.a?rw?. tropoqeH. razurnljiv. nopyueupa pl. nopacr .tlocgtrtre^{IoceT?:re.!f noclA!tsq pl. gl. samo sg itflpl posedi-posegati.n juf pos\gropta f nopra m dnri.m poraz. "qII posrnov'.nzen ratl troprperipa. noccnrvnu lrl.oooro seznaDlen -rfia adl grehoten. topi6aryaa pf.?rporast. nar ltocerlr. gl. qrepenenJe trepo6. .irpAa.i ki rad zahteva kot hudournik. posadkai 2.4uptaep zatadi nopaA!tsace d poveseliti se rrepafa i.ilreH.^'la m.rotnlcr fi popust. hotd nopojtnlK w pesn ploha. naraldai ftalg razmrgatr. razvrstiti nolreAoK.tllr.pa:gfEa.nocBeAolM. impl popuHtte lrclll. popoldan. 2. preja. poseslven ' gresnost -tlz . impl nolrroRa oD ad. impf narocltt.. -psa ddi l. obisk pf polropxer ft p6rhant (bombai. -qn z hiba.pf lat4 nekako ro sru sKrbt. crropeAoeH ttoPeLPpf l.lly^aputftpa pf. nagel od drugih rc.ropoAfi nurr€ n porodni3nica notrycr^B alj popustljiv norYcr l|Bocr I popustljivost aclv zaman 'JoIJucTo troElrtrra irnpl populdati norr!'Erra pl popustiti rcp. pf . poslojiti-posvajati. skoraj dovrsiti norp. uocDeAotllTa pf.a nopoS{Tea{opo6Ysai m zasuznJevalec Katastrora [olxrA n potomstvo. rojevati. neuspeh no. impl W 'Iopa6I'E'a.qrcryg pl Se malo bol i prllegmtr qoqylrlgqe pl 5e malo bolj pnusru!r nollpnl[re n til torisde non!'Ka pl l. napaka. na zahtevo. liv impl izpritgti.yDa pf. nekonrcr. 1!r 11 hudournik. -ul|-noceArrllus ttt.ljt nagon. priljublien 3. itnpf za. -unra adi oreis nji. ropa3r. Sirdko z-nan. na no. zahtevati.n poscst noceAlrrrK. gl.irgubiti prepridanje nopaxo I sporodilo. trocma. -qrr m vasovanjc. 2. izjaviti kot ropojqnqa I hudoumik pnca-prlcalr nopoK.'IuBa pl.> liko se raziti (irLnoticlt vzrocttl. izna. pf. noplqruq -qq m porodnik zbrana drutba.

ce pl pobrigati se. gl. potlocrtHar(rcT I izdrpanost. ihpl nocnrrrre.'e prsmo meheatr-mehdati nocae ad. . pf. omentatr nocua4ne. zacnjr trocln|. oosreden.E-. po[nrdrtl se nocre a I postelja nogTeae. trocooepe. . preprc mogiost. impt drugo za drugim dosedi n donopTqTa podloga (pri ob. -t'da ad. -rura adi lit postopen. npaoeq noco'*t. pogrinjalo. (rcpeAlfirrKa ft.rn&trocpetE4a. irzpl nekoliko zmeheati.draritev aoc'( pa. pas.uo adi dosegljiv nocr.BeH adi postavljen nocrBr. 4Or troclaB.rati nocMarlraq m lit opazo\alec [ocMarlxtlrxr a. t'md za norca imeti. 2. .i posteljica. vmes [ocpeAeH. brali-zbirati. [ocr8[e. vrsta. nocMpaqa spoznaEbc. ravnanJe nocra'lldo ad! postopno. t posredc vatec-posredovalka nocp9Alorqtq adi posredovalsKl. -r''ra adj prego_ tr(rc[otr[qa adr kot snop (pa_ vor€n su . oosect{oSesati n*rwta impf pregriniati. pnstal te.go"'' . neKalcasadraziti ||ocxpaja 4dy bolj strao. spraviti koea nocrl'l'a I pjeniien kruh v malo v smeh.nocrunryu pf.Zbi I I I I t t t I t I I I I I i.qupa-noclaia pJ.r!rytsa sluZiti kie kraiSi pl aas nocjryr€t8Hrfl<.'.Ae praepadv ste(u.preutrujanie trocmtra xa I folkl pogab. ftrcf. rrcc"n{u!tsa pf. neDre_ nocMlrrsEta I mrliski list. veter. -rl. -1. noc[erofvEa rt_ noc/ral|ue..oB?ill. postni dnevi ' nJr. malo se -ce: spretr locr(oK. postopen. ctosega Iext. impf pnnestr-pnnasati sramoto: !ce: sramovati Se nocpeA-nocpe.nocttralBe-tocrnrrlzane I sezeK. 2. postG poma.. lit ooonexorrko skrajsati_skr-aj gumiti se. slabeti nocraHitsarle r? izdrpavanje.t vzl tuortr lloqreAlrtta I nasledek. iti izdrpati se.rlrKEe c€ pl gl. {Drt rfl l. drzniti si StDOCIteKHe. .nocKraqtsapt. pesanJe. [ocK!'ct!a d. sukcesiven...qrf m zool modras nocr<ollorKta malo posdegetati. omenitikazati. pozeta red zrta.. 2.l. podrazitev. -qu n pladeni Ra pf . do:le qen Eq:rnp$rijtrocHr€r pI malo znitr(rc eAoK. pG sropoma nocrerreEocr I postopnost n pf nekoliko se umiri'cTtrBrte (glas.trocdkpa-noco6eDv.) trocre^etr. izzpl 'Ioc'aaU'.p. uaipoto. postreZba. rcclaqllla l. flocTerreso nocTdrrrocT I poslopnost. postiljati get.i izarpan.. impf ltr pofazati.AHa adi l.qu . osmrtnlca trgan. opesan nostr al*e a postiljanje. motiti noc.N(ltsal$e sluZenje.teso-aaretett. slu. od troc. konsekutive-n se malo trocae{Dar. rrocrllr. pc r? strezLra trocMar. oocreIIeHocT n(rcrapa.fRrradl puaaavniski nocaoBqa f pregovor trocEo odr postno noc^oE[qen.v pozneje..trocmyaa pl. gl.di opazovalski stranl [ocuee pl l. posredovalen noclrcA!tsa inxpl posredovati EocpeA!tsar5e[ocpeAcrEo 4 po_ sreoovanJe trocra t postat.. imFt malo zbrati. rmpl malo upasti_upadati rloclr acHe pf malo splahneti nocpaMes 4. leha nocr. poledi crna) nocrnra. . t zaonlstvo noc^1Drur. smejati se komu.cIY!8 Irocluaaq nog4yla. nocrta yDa pf. Ilocr(. 2. -"aa adi sfam nocMparru ce pl zmratiti se poslediden. irnpf pooraztu-poctrazevati Docroafittaue n podrarevanie. -nJa a poslanica. gl. maio pravosiavnem bogostuZiu -ce: se smejati.te nazadnie EoclrrDAtr ce I -4di nekoliko se -A''a Poslednji' priljubiti komu.ti osramoaen l(rcpaMeHocr I osramodenost nocp. gl. -/rlla pdstelien nocrcEeE ali postopdn trocretreHo ddr postopno.ycl|. malo pograJatl. rrocouyta pf. impt (po vesti) ravnatt 'roc'IamlBl nocranKa I postopek. ki )lz nocraneH.|I{rcIn|tI 296 roco&p€ I|ocof. nekako -ce: sc zbratizbirati (ne vsi) lo-coDeryla pl svetovati komu kaj. trocrfrfE. cev{l testa (za otroka.opeaanost ge. tn pl nocru ae m 1. porreclata8r ad.-iNura adi posled_ pusdavnik.pf. oslabeti-izdma_ vati se. nocTeneH .5411i'.no:pqlryEa pf. preprogo. ooslenoooprr pl nekoliko pomiriti. trocHmE n postivectr(rc erceE. clrca umrnu ftx eAtrlreH. pf tt(> c^a^ pf pogrniti (pdstelio. posvetovati se nocoxa f smer. pf ozmerjati.j l.streci roc y.lEocr I doseglj ivost i@raDl|. onemo gnnjati.aMn. impf posrnovrn-poslnovljati nocr€ltru.oDe_ gnnJanJe (postejje._ -ryr rn privrienec. boleti. potem: xocMe(raEa pl biti malo v naDoll(rclte malo pozneie. DOSI: 2. srednji (brat) trocpeAlrE<. 2. poloZai v slu.. zau (glas) placenta n('cEu(.Krcta'tr . inpi posrrecl. rroc^JxlDa il. nekako se "ffi.za_ poreden. nocna. impf neKottKo zmanjSati_zmaniSevan nocMarpa impl opazo.

norKaM norBpAn. rrerepwa pL tmn Dosnati (dredo). rlorKuwla pf. ltg pri. kolia. izuditi se za poklic 'ce: trorKp_ena podkrepitev.ocrpojYsa pf' imPf uraditi. potoniti-pogrezati. 2. stanovlrno rcc:ojas. flornaia. skrivaj redi.popravru se-popravljati se noftilr n podkupnina troflq'ueH adj podkupljen Ilotrsurw. -ry rc/rlrcHrfK. lepetalec v Soli rorr{acrprr pl klestiti (drevo) s sDodniestrani. -Ta t znoj.vrste nocr?rm ce p/ malo potrperl nor.impf spopolniti-spopolnjevati. norr{rtlrenoca f l. obstajati.nmerEYBa PJ impl potegnitii odPraviti sepotezati. I po(lplsnlK-pooplsnrca lornnure.toy lrikdti. na_ stanek norelrq-fipa pf in imqt P -oten' cirati.. pomod Kat casa r. Dostaviti v vrsleurejati. impf tr'(Ucn. norcr.ifipl L podloZiti-podlasati (oblcko). nottroMara pfr inpf padpreti. co nor no6^ara e BeqePara v Poru zasluzena vederja je slajsa nekaj notarysa pl talovati dasa potlditi. stal{)crojaacrBo '? novltnost trocrpaAa.u. utrgovau noaoa adv potem noroI<un pl pripraviti trqroMoK. iftpl podkupiti-podkupovati norK!! |!B adi podkupljiv norK![r^fiBocr I podkupljivost noTKyrytsaq ft podkupovalec pl. imDl podkuriti. po9on. posiavljati v. nocrpaA!tsa pJ.namigniti noTxrarKlEa nfin ovaJatr. rr('rfiofi\. tladiti norscsar adi potlaaen. VEIerlBa. ootastl-spactatr pod srolnost rrornaln. skrajsati'Iot|dycyB utrgati-krajiati. {. napotnltt. ade skrivaj troralHo gl. . -3n r7rpoteza (tudltlS) norcfrrc. 2. norrraaryBa pf . .fir.aa pf . flo n wa Dl. lofDpA!tsa pL rmPI urn ) . n&rp4a I potrdilo.odpravuall se nore( o t rod. posniku. tladen nor[cHarocr I tlaaenost rorrcHe pf iritisniti. poteptan. podkupit'i-podkupG vatt lorllolurlf. pof moc. brezno noroHcKr.1 podpis l|ornt|cHllK.noTrlflcrlrrua. vcljaven. poopora pl. .'ana adj stalen: stanovlten [ocrojarro adY stalno. oJDt. pf. impl skuDttr to.{. klet: 2. obstoj troctou pl malo stati. zmanjSati no'rKoD n? podkvica (na tevnorKoBeI'f podkovati. proga za rczanJe n plenlca nocttraor(.t$ m lit tlatitelj. drobna redna naptavrna nornaAue. votek 2.m pl ostriti.-AHa ddi prilrdilcn da. prcganialci (nar pes) . tepsti neKaj rrorena tasa: tie tam rce: stePstr ro iaBolor Ayprr Aa ro Mr-rHe[r Mocror pokadi hudicu. llofo'IuBa. halo gnati svojcpoganjati. tmpl pogrezniti. dokler ne pride! Iez most norKaxre pl ovaditi. Krevau. notRperM. -lHa adi obstojed.r [oraMI|IIa 4dt na slepo sreco _lllHa_rroHaraMo_ no't''ntretn adi lit pgtrt [otaMorleE. lil preganralec. stanovltnosl vztmjnost. Dnlrtcvatl noiupnilo adv pritrdilno IrorapaH(rcrt trotnosl t'i norDlra!tsarG€porollev_.malo somtt svoto noigp_nnr<. nomoMot(e. stc bitj v drueo starost (leto). meja na travDOtem niku. pomocr-pooprratr tromoMarar6e a podpora.rroIera.lig fain. toniti no{onlr. Pot. . noroMoplBa pf. postati (Dostoiim) rciros {mpf bivati. ittttrl pooptsarr-pooplsovatl rlorrr ara I podloga (v oblcki) trorl^arrr. prisepniti. stoPnjevatr.4di kleten troTo'Je. prisvo Jru-pnKrrva \o\os m 1. v Soli prisepetavati souaencu pri spra5evanju norxax!tsa.EorKpeu!tsa ir?1pf podkrepitipodkiepljevati o.ritrditi-potrjevati. Pouctanrr pf tolai. pf.mulj. praviti.a f ponikalnica nororar. okaditi. -tll'..zasleoovalec nor6pn*rua I tiralica preganJanle.r m ovaduh. [oTep!tsa6e e zasledovani '. impf 'lo'.t potrtost Fer| adi nadaljnji rorr{ulrl| pl lit potreti adv dalie. m .'a impl po malcm ga srKaIt norrrrixa-rornuKtte lr/ vrinil i kam koga norlrfiparr m opornl(. Itg poskrivnosten tladiti.floctllat(a 29lt dorxaAlr IIOTKA.|tC 2qq notIIoMafauge preqtoga za lezanje. eksistenca.orepa f 1. Dodrezatipo<istridi. wtTltcrcaimpf potiskati. norlrurvBa pJ.priezati. IIoT In|cHI|qKa rr. troraMv-normraMy norKa I l. pregon noTepa.potnrtl riornororrrKa f zool ptepdica noTnouorEe. Donikva (kjer voda ponikuie). zatreti m volrliaa noraJflIlK. vlr. postajati leto starejSi.i panj). vzkliti. odcJa pl'cnocTrrl\Ka t -pogrlnjaro. rzvor.. rmerr sKoqo nocrp.ocr I stalnost. sedanji rocroeEe 11 oDstaJanje. brusiti n+ norourua l.podneriri:ietiti' lorllaa!tsaq fi netilec impf po tihem popc'Iortlesa vau nol'.o\ryaa potopiti-potapliati noro. pritiskati.ll Itomuc .!!!Pt . notraarivB? inlp! priti pod pl'-pl. 2. -l4rt groba\ lnat troiroell.Mrlu m potomec trqroMoprr. eksistirati nocrojaq-nocrojases. olva' nie. . Potrditcv notxaAn pf pokaditi (od spq trorDpAerr.

pomoldati. nien mal. trOlCeKa'oryef. D. 4Ea adi pretreslj iv.impf zrediti. 'Iorqt'deT vrzen pritisniti. llorrpe^ pl podpreti. malo upogniti sKl norcMersq m posmehovalec norcMeaHe ccnorcMee ce pf L posmehniti se komu. pogon. posmeh. pridusiti. -qI| . malo hukati (v 'lo\.rm spodbuda DOdVlZenOSt lorgrpertrHuK. aor troTrryrea. presu. ifipt 5ek.noflrMpxrryBa pf. rokovnik xorpec tt poues.tr{}IcsrrfuR. spodbuditi (pogG vati. nasloniti nompeTceAaTea tn po<tpfeqsednik nor[psrceAar€acra[ adi podpredsednitki trof[pr(I|e Zl malo zaprhutati (s krili).o4z. imFf nekakoustredi.rlBazf. norcrper. slabo hraniti rcrtryt*4 fio &rlUra pf.-nolBeplBa pf. prelres trorcHpr pl usiriti (mleko) rJorpece pI potresti. [orcrpeK u. -qtr n nadstre.p_riar adi tig odilnien. opominjati rorpenKa pl nekoliko meZi. ponoret. &ECeI!tsa. impf fam impt malo usdeniti.pf . norrm4ra pf. nasmennlu se norcMeurAnD adi posmehljiv norcMerualrBo adv posmehljinoTcomIe. Kau notes.o'Itfiy!.troytuAa.t|qrqrl|:nle 1l speljati na led. opornik. noU^alcr adi ki je ob pamet. privit (o svemolaati-malomoldati tilki).300 I4lurnop.vzgaiati.ur adi uporabljiv. Irg hitro in visoko zrastl norcMeBat6e norcMcBgrl 301 novaaBeH norpoBrx. porabiti-trositi. DOdcenlevatl rybp. pr-etresen. noryits. 2.skriti no!'aepfi. po rKvrcuen.M. streha n1 presunJen nad glavo troft1r€c€Eocr pretresenost trorcalrtrue I od daled sliiati t norp _or. pourorqraHe pf malo vstati.ugoditi-ustre z ti troyeAuarrnpt ize totav^titi.noqetryBatre r podcenjevanje tikati t$r{.o. potrebSdina pf zadutiti potrebo EOICeTll.E adj 1 potresen.n steber. nJen spodrsniti (tudi lig) trqqr€ccrl. loTc^!'use ct trorEMpKEe.n .n lrapHTe pognar -[oTpyca oenar Je norcDecr I podzavest norcBeceE. nofirrlmtvDa rf.a I potrosnja.isdiD. prihuljen. -tut m podpq rocnlK noTllpar[a pl previdno !praSati. vzgojiti.c'I adi podtaknjen.'. priviti DorrruRsr(rf I podrejenost. pc ro4rorul*arre '1 raoa norpo[r!tsaq m potrosnik norpot lrarrr. fioltaparyra pf . naglalen nl se odi podrejen. -4r.noTtlYeu' gt. potuh.zrejati. trorcftoK. cToKrI3a rur4)oKa rlorpotu!tsaqKa blago za Siroko DOrabo rcrlpouryravxx adj potro5nirlorpUca pt zapraviti. lig opora trornopa I lig podpora. Dorabnost potrosnja.noirmn. impt potrotiti. nei<akoprepritati-prepncevau ntrynn pf na pol ugasiti. pomoen norpoErf. poqJarlniJatr IIo.vzdigdarien. zasmeh rn malem posmehG norcMena. stresti. pognati. ce ifll rKrrpoEerr.(ogenj). opomtro4rcnepq It zatrepetati nitispominjati.pta. napuid podrediti. nerzpomlen torytae pI l. skovikati roke). zasledovanje rorpajlra-uorlraBa ifipl od norpae pomoldati !0ry€5a I potreba. impf prenizko oceniti. drog.pregon. ocenjevati. trotxpamt. impf malo smrkniti-malo zavtzet smrkati norrilrHarocr f odrinjenost noTllrtu[lte. morala zgodbe pl l. r. -\l m belez\ica. noYesiti trolxa t nauk. okrepiti se ItoTfropirmft. impl spomniti. presuruu norcKo. ItoTco[. norcKo. tro'ncaoH lit zavetje.ka 2. podrrorcr€rfle d Se malo stisniti.+ua adj pod?aaesten norcDecsoadr podzavestno norcDrrpHe pf poixiigati komu (z usti) norcDnfl<a pl spodviti (kolena). zDegatr I I I I I I I I I I I I I t . 2. impl gr. nortrp'IUR pf. ifiul poskoaiti-poskakovati Doryec. poudarjati vor) troruprar| adi podtrtan.-ruHa4di potrolen. inrpf norcrorHe pl malo pobezati podartati poudariti-poddrta. 2. priviti. norpolulEa pf. norr!. noYoeAt aoy.-q{ m poskok prelresu.iprisvojiti si-prisvajati si tuti-malo adipati kdai pa kdai no*yrr.a biti potrebno po tem. opora nomopacEe. noUFeAUBa impf pf. vau se Komu l(onzumen [o'rcMeDar6ez posmehovanje HWa pt inlrf spotakniti-spo.t:fw|I pl podtakniti. tloUro4yla pf . odvre.pozanimati se pt rrofirpe. IIo4coIIIlIIa.rcrpoa cdl malo. nolllopaq|lla pt itupf malo odrasti. n prl Je rwtyre'E adj 1.aocr I uporablj ivost. 2. poraoa. ganjen. ta pf. tralau uorpara I iskanje. noi1i4'ra pf.it gl. podvrelipod rejarrorrmr. po' rabliati rorpoir.

'a ad. noFpocTFa pt. zasroziti n@Tfy. terenski noqeKapt malo poaalati . gr.e. in pl nekoliko Poenosta!1tl' poenostavlJatr novcaorKnlt.. podeti. -IUI m Zacetnr{ noverrua-norermxa f za_ detnica noqerln|qKn 4di zadetniski [oqerHutufBo r1zadetnistvo [otrerot(. o[paBAyBace rrpanaus adj lir objcktiven. -odrniti norsa t tIa (za rast[ne).ic npasocYAcrBo1? prag (tudi fig) npar r?1 pra. r&i*a impl dotikati se.n pravr.pl ujeti. !Mt| ce: .i prcm<> Crten .r!6Bocr-npaBAo/r. troqecr t aast (zltnanll traz soo$tovan ) ia i/oieq'tr pf i. noDreA!tsa pL ifipf Drizanesti-PrizanaSati no'*t"n". -4xa adl praviten trpaBeAl|ma.seznanrtr rrolTltocrn. spraviti-spravljati koga v za. navduse' vati se trocve pt duti. ortograIrJa. €Ha adt pratzen. -L46 t fartl Lth izraz spoatovanja z spo_ tosl|Tallgnoqlrrllar6€ dtovanie nowrarda n sDoltovalec noql|rarelu(a t :postovalka no. ltnFJ na|l''Ile. napraviti Eogadiijega. . Zalosti) ronlftr(t|o pl izginiti.rpcBrrYKapravnut klnlu nttono . pravo.makcdonskcga rtnJrznegaJezrKa llpaBocMll€AKa.ll.vorrD 44t pravtcolluoen IIpaBAo. .t znoriti. za vsako ceDo rromrvKHar adi zbegan. . qpaBorurcoa Ha MaxcnxTeparypeH JaAOITCrI]rOT 3IIK. -qu m prcjezik qpaxca-[paKanKa I praksa. lis. prav. v sestavi rlpaDOaTo HIIKrtn. r pogozditi pogozd(rvuli "/rrl norula|lBar6e Potl()zdovtlnJc -n rrpaD r?r. pogostiti. Dnletl (za oelo. prevzetost .hvalifi se: 2. seEi. pravh t. lo. svobo5dina. rrltaSruHa.-I!Er Zadete-n . osKnrnrll rrol?t|[. rrpaBErqr(Ir adj pranitki nolrr!?n /r/ lx)||()r'r. raztoll rrp0Do ady l.lnl m zatetek pJ.tt . 2' Po' dastiti trorrgren. novtaaotlot ut pomlntr.I I I I noYAaau 302 troturYpa ce noruTyP'l . resniden.l'. 'Iovtn. Ja f fig prazl)ota rpaeuysa impf praznot ati leti kai: Mu ce rrDaBs Krr(a rao Dl sl sezloal nrso npastrllBarne n prazlovanje trpaBtrIm I pravica. navdusiti-navduse zatuditi se. naraurost. tnn ''oJwAJ4.r l. a pravicor4rare4eu. npa:lHoTa{pa3Borrt" lcs delati se.. umreti-Dodivati: lil umirati noqrflKa. pran . resnicoliubnost npar4mra-nparnxa-npal6g t pravica. umrli moeen np-aBorrscfi pravoprs. pravidnost I uriJa npa3 My npoAaDa vrtAAt IAtn nenamven. dudenie. norrefl{I.DJI{ rr2smer npar'ld impl delati.pravopis . nontl noruyuen adl pogozrlcrr_ noEYMIf.10. praur'u fl]talIurla TlIrKa pravrca gore npa[cKoHcr<{-rrcKorrcKrr 4di li t premrKa zaeeten. pravr. pc Gdi se nekoiiko novqet|. sli Sati'Prisluhnili (hekoliko) nourrapuHa I postnina noErreAa I Prizanasanje. 'Jpal€'I. spre' sled tro-ru're^Il. oe pl Premisljevati nekar casa novuoin rf nekoliko utmditi noinaiu lf napotiti. zem_ lia'.| cerkv praitrryratiRaBorrrr pl zool prativaJi nlca frpa3 m bot por. praprvoten r4raaETe crBo n afh lit vlada npaJasnK. stvaren npaBAriBocr I lit objektivnost. norrtMv|rrl rrl. geoft npaDoarorHrfK. opsovarr. 6opeq 3a rroBeirKu npaBArr'rr borec za dloveSke Dmvtce rrpaBAo/r.JuBa odpoditi se. ptavlccn npar4a f pravica. umeten narju por prodaja (jajce ved narrelenkot Dutave) npaser. -Tra I spostovanje " noqlra-novxryBa tt?lpt sposro vati noqr{rafulre.1 npaKca t t t i t t I I a rlovlaaa . osramotiti.!6ae LpgBAoeV6Je l.'-.3. izgubiti sc..cerkv opp t|pnlrnvK||. 2.me.IK.elladi zemljilaen. -w pravokotnik lpaoo6parurea n pravobranec npaao^rlreeH. npaAeAo-trpeAeAo. -qHa 4di poulen noiira 6a t Dohvala rorDaaeu.iqaadi pohvalen norbanqof Dohvaliti: rce: I. lil rcsnica qpalAa ce pl lit opravidevati se.t npaB 44t ravcn. ius. Ilovc^orKE!ts4 PJ' impt lil nekoliko zaplesti zatietati. komplicirati. navvati: duaiti -ce: se{uditi se. nrrvuen. trpa3eH. 2. zadutiti EoqyAen 4di zaduden noqyAeuo 4dv zatudeno noq!'AeHocr f zadudenost.m . lil Preminiti.|IIlroK tfl Poditek I|olrtrr. ua 6asqa!lupaDeAEocr. {BqI| '?l Cleo trpaAeAoBcrur-trpeAeAoBca adj rDEIIIITIK DT VICN!K Dradedovski npiseAmqa. navdusenost.nesmiseln (tudi fig) npaae4. Ponoreti noYrt{ d _prek-tett'. sesalecza prah pravosod. npaBrrHa r4ta[3Bop . Pri' i-emati: ne nooaKaj! ne dG iikai se! noxoa rz pohod noqprs pf polrnit i. tla (Pod nogami) nosF.o. -\D .di postni 4dt za smesno noulrosa[lto nizko ceno. ponorctl t|outwDa ce tl vladiti se. Pouditi o Kogas aem. uottgawa pl. brez pamcti( od skrbi. pravi[no. neza.otipati. Po' tlkotl sc ncl<aj Casa rros Hlar adi ttt rajni. nortrr!tsa pL tmpt zaieti-zaleniati troq!tscrDlTi pf lit obbttiti.rlpaaocMyxaqKa f te. iBEa cdj jurididen. praven seden.

Prve nqgtu 1.-rrya adj lit prvoten.izkusen rpaMajKa I pramati rpaMarepnJa I prasnov npaoreu.llEuK. prekositi. oznaduie sorodstvo (!pe6a6a. prvo "adi gr4nl Wrasaren delo. sprva. f praia. W&pu&a pt. J. r?raDrvesnlca (zensKa. prekuhati.prelaz npeBapen 4dj prekuhan.. zadeva Epalnmla I prah _ npal[lt'B 44. -rryi m ut praJa pobrisati jo.ar 2.d. impf pt> roienec s lat l uprdera I.r m prebiralec. prvr rpj. Drrmaren np-rnrrocr I . pleterucenje rrDe orefiks Domeni: 1 nai-vigib stodrio. J. superlativ (nir. -AEa vpragu. npe6pojpa pl. tekm@ vanJe uperele Zl l. I4re6ojaAllcy8a pf.Je n trpeDnA rfi spregled (pri gahu) npeoirag pl doZiveti. prvem na mestu trpBlT m prhljaj ponpna adi okreten. zelo hvalezen rpe6aBen.npBrfia-trpDrr4a f prvenec. z rzgovorom trpeBe3YDaEe prevaz2ru. izbirdnd rpe6npasKa I prebiralka.fra adi . z. zbrisau npe6pou.reAa. lir spregledati. 3.prevajanje npeBeA!tsaq prevaJarec rfl lpeEeAyBaqrq ali prevaj alski m tandica. po (s krili) s[tnsKr qrEalre a od EItEaKprvorojentrIrareE tnrDo. adv prvid.rrr pf preboleti (tudi npe6prcrpe6pry a. popihati jo. leki n4r pes prvo oeKle.j^ti trpeDeAyBaEe'. npedorlr. postaDrstvo l. prvr.razreda osnovneiole rrparn. znova pobarvati. 4. (rava.r.prvakinja (v oPeri. t iP \ ztreDetati rrpro adv L irajprei.likov ori mladi ienr na njenem novem oomu npsuqeH. ihtpl Dreiteti-DreStevati np-e6poJy:rarez pre3tevanje npeDa . inpf poslatitrpEeH. prvid (pri nastevanju). prenesti. orsrre glarpA. {ll npararKoBnHa f pmdomovina r. trs. irnpt preiskati-preiskovati. prestaviti.it prepe Casen npefa'pa. grarn vptaiaj Drvi fant opravtjanje poklica. parp_:aerryma pryi3la. rparna f poSiljka najnpBeH) najprej. -pqu m kraguljdek tp npaflorreTor. prvorojenec. l. vzfrf otati.poglav-iten.-qrr m praseK npan6pe4. vrsta ljudske uganke npaurarEe r'r vprasanje.npeEalrcrlm geogr preval. pretrgati. npacKoB 4di breskov lig najvainejSi. prehitro npeoprodi lit prehiter pl rttrreop. 2.^ (Irorrp!. -D. zacetek vpawyra impl sprasevati npapoAnre^[ pt prastarsi npa[rYMaI pragozo. . rrrorau.t prasen . -qrr ^di den. liba trp^Bax.npso u..4Il r4 vprasarna pola. "TJe ft prot. 2. izbirCnica npeSrp^B adi izbirden npe6. prevesti trp€BeAlaaimpf preva. 2. IrtolanJe r rrpa'rewrftr adi poslaniSki. pajdolan.etrttg. npama impf .r|t| rn poslanik. nt l. samo sg posmrtni npleFctreHro adt predvsem. -sraen. |rpac oBeHcrtrl adi praslovanEpBa lmpl prnuta!. ''pavE trpax m. prevaratr npeaapocapl 5e enkrat pobeliti npeBappaEe r. gorsko sedlo. Ilpe6o'' upe6o. pri glagolih najved ponovipc tev dejanja: r4ter-I36spa novno izbirati tl. prchiteti.HaJ-f ln sao) flpB) l. Prvak (v slDtca stranki.qrafta pf . prvendek. v ostanki (slovesno) pr|ll ITSII trpaq€ I prot. m bot kresilna soba v lelovaoDl. 'rperlet IIoa npeBesoT Irod pretvezo. sKi fig trepetati |Ipaa.prai pri' rca I deteK-DrvI saoezl qpaqorex. 2.Erl€ predrtati. v Sportu). Dl Dradedi nparuoR. sPretnost prakti|tpaxr'|qes. Dnmarnost nplne pl od npBa zaprhutati. Siba.l€donsko"sloveruklslovar trIreBl|alr lpaua. impl gl. impf ugrizniti se (v jezik) trp€apeH. . !p9r rum. -mp tfl l. preDeden nqeaaqgurun I dvakrat Zgano zganJe npeaap[ pl 1. pl yig m ptaqpsesrtnn€-qpBocr[Eo.. gumen.npe6aeAnee PrePf bledeti npe6^Rrf. dek. ponpqreErK. 2. -flllr fi lit pfaote upe6on pl.il prvotnost. . -BHaalj prvi POSUIa nlrBerr{rpD[rr adr (nowBe'I. prevee zahtevati [pe6nlta. ozungE npacKa bot breskev (drevo Ep8.rqe r od Dlrar protec. prepeljati.. trpalua. usun se. marljrv. lam ntEnec r slla.uro adt vpialujote Ilparrlas(a f lit Wrasalnica..tPl eulg-fam Ptazne mamle.peane. ^politiki) slanec IlpBar6e prnulan]e.e fig prjvreti na -pf dan.plm adi tam predober. ogoljufati. nF !lu!E pf. upie"eq. plehitevanje.trpaKtrllreg 304 trpDrilla 305 rrDtrrrqc Drvi obisk starsev . Dreoarvau npeooJm zdrob.r 'ali solod. prezreti Itg ) I I I I I I I I I I I I I I . rpeAeao. debela moka npe6ojaA[ca. prekuhavanje. iprva..n_ poslanstvo.upBo preqvsem. arh nar pes ukaniti.. 2. 3. EpeBrriri) 3.ot ricinus sDrveqa trpa. -oDu. zgoonlr. prvi PrideJOC. npeti. dvakrat Zgati (tganje). prvo zganJe.pre(lperr 20 Ma. ovca) Sevati ttpattra^eH. prvak (v Sportu.J 'Ipa 6lovek pl rprasati. rlltarot(a f .

) iftipl gl. prectnosl npeEp3e' BpeBp3!tsa pl' lnPT zaYezati. preJsnJr govomik ft . prevezati. upeABrAlBa naprej-videti. . ke rrPcrr4r rrr srrho mesto na njisneg bo prenehal niernyr. mati nperpaAn. nerodovitna zefiLia nperar. z\ ezal i-za'l ezo\ a!' zvezovaii.B adl Prevajalski. prevzgc ia 'Nr adi lit izretto"to"*o1"". ocl_ tati. it11pl ep regTacllt-r . prezgocaJ npea. I IIpeB]le3 r?1prenocl znamenje. izroditi. prepo_tovr_lt-prepolcr/ll:l razclelltFdetrtrna ovolc npeABojl|nqKx adi pred\ oiaili a_npeABopJc/t npeaBop[e. Prectellll-pregraJ vatr. izvrsten. predan npeAar e. Predi-ca. nPerPHe pog_ rrpeAaBa r.. Ianl zarnerjatl. t??pt objetiobjemati nperlsflltsa trperFEre. _-ris-upesulna la. vdaiati se -ce: rpeAaBa6e t? l. pradilni stroj. ooSovarJanJe rpcro8apaq m pogajalec. prevaga. t1 tit prcmod.d pr estf adan nperaaAHsrocr f prestrada_ nost nper aArra pl izladniti se. nima sg PG .narocJe Ilpefplle. preoe{evarl nperparKa I ooJem.rad. piedavateljski nPeAaBrMK. /tB aKnv- imPl'trcti. vrxlDiL-v. o.'(lIl trpeABoAHItqKua/i vo(lrtiik i [peABoeH-4peABoelrell.MeHa 4d.rlreaEIta : 306 llperop nperpa6 307 npeAroropHuK I T I T I I I I r4teD paEe-[peBprlDa]6€ t? vreG ie. ncstanovitnez. predznak. / rrpeAroBopHrrK.lli'"'if.. Pl. ekscelenca(naslov) frpeBo3Hece. tradicija r4re. posneman nper eAllaq ttl pregledovalec rrperoDapa..^llBert.oDletl{Dsegau. im pI prevzgo irti-PrevzgaJar I rrpeaoctnrraHue-qt€DoclulrlTa_ r6e prevzgalanje. . povozltl Kogailrg unrcrll Irpera^errddl prevec razvajen.r?. I voditcli. tja f.it. znamen1e. Predeasen.i. burjast _.irynf nperpaou. -qn tt izdajalec npe4arrm4a I izdajalka rpeAasnn rKrr adl idajalski [peAaBcrDo tL izdaja npeAaAe trl predati. predajanje. npcBlrr.rpl . -Bu[ m llt oman' liivec. roa Aoafa npeABqA to pride v pG Stev pt npeApnAn. Pregledo_ vati. impl prebrcstr ( rel(o ). ii'"s-l. 3. vrenje. Preoavarl.itull npeABorr.lglasnica. biti na dclu npcABoAnre^.l izroiilo. 2.. pregledati.1 predavatelj rlreAaBaq(x dd.rrsanJu.""*i. t. ne\tcnovitcn. -p..edvojen npeaBojvD^ . . [peBosHeclTa pt. inpl napovedati-napovedovati Ilpeaytl. .ekscelenca(Daslov) nlreBocxoAtro adu lit izxedno. odpoved nperpa6. se. -l.i vi. /i/ vrxlil( li. [peABecrlTa P/. -preoaJarr uaevatr. I I t t pravnui(-pravnuKlnJa. sneziti.Iif Prekoraeltr ( okvir desa)-presegati rpeD^acr f premoa pf nperpa6pa . npefa3!tsa pl.IlperpaAlB ? pl.fstno: pretezno fipeE{rcxoAcrBo.ll prcvelik rq)eBPIlc (lcz' ti. Posnematl (pn vezenju.adv pred dasom. 4terprqBa p/. -tln ru glasnik. 2' zglqdovati.. naroeaj. impl lit prevee Povzdrgovati nPeaocnma. i7roianie: 2. rrpeB4pa-EpeDp[Da kipeti rrpcDpcra f obveza (za rano).qa{ocr f vdanost np94es m Predilec. _den.npf pogaiati se. postati hudo laden nperae4a pf 1. -rqa adi 'rprcr'er^ (o sovedu) adi izlattien.!..oreoznaK: naDoveo npe4o6ci-irpe4rectn e.H. ncstanovitnica rrpera3u. I'pesocltrfr!tsa. adv postev. rzoau tpeaa\es adj vdan.-ryr /. . 2. dogovarJau se npcroBapaEe n pogaJanle. naroete ooJe_ obsecr. iz\.pomcnKuzen rrpemp n aula. vodnik IrpeABoMrcAKa lil vrxlttit:t / lpeABoAure^cxq d/ll v(xllritk' [peABoAH K. PI I|.. rrpeBealBaqKtl npeBoA Is adi prevedljiv rrpeBosaarueH adi lit pre\zvr' 5en nDeBo3D[UreHOcrt tit pfe\T'']i' _tenost. 20" nost pJ. npeBHrm.burJarrpeDpr rrBKat lil omahljivka. predil' nik rrlreaaqtr4a-rryteAti[Hnqa f preounlca rrpeADecrrF(.tr objem. gl. prenestr. ni'"ol"ntto ddi omihljiv.Kr preoe npeAaqeql -qra adi kar rabi za preoenle npeAaqra-trDeAuN€ I l. gl. do_ govarJarcc npclorropr| pl. Pre" zcodnii npe-4lperrreuocr prediasnost . {Ja t.. zgledovati se Po Kom. kipenle.I' (bolJ v raor. oddaj' na Dostala npeAina. kjer ni nid zraslo: pcs. skrbeti naprej rrpeABlrArlxB adl predvidlj iv. npeDoAaq m prevaJalec. rmeBeAvBarI rrpeio. jasnoviden npeABrAvBar6e t? prcovrocvanJe t tt npeABoAu-rIpeABoAvIA tlrl rt. -HJ preddverle n*lgpeue. rrpeBr'uu!tsa impl Presedi.Blt€MeH-rlpeAapeMeHeH. diti.obvezali lI()vofl npespHe Pl Prenehati dezc''/a' nprrc^cM d. tovarniski detavec.) _ rrperAeAvBaimpt l.rgra hudo laden j rrperAaAJrsr o.r . . -()clxl -IUr-Ilp('AlloAllllllll adl pr. impl videti misliti. naPoved npeAEecHFua. rrfrraa. Preteien vellaven nDelocxoAme^caBofi visokost. rt napoved rrpeABecrE. rzrocatl. Dr-edavan ie npe4araiea rn oddajnik..l lig prebolenje. raznezeo..

?t. predivo.doloiati. iwpl tit narediti. pre:a. IIpeAotrPeAe Vrp€ArB6ope[. zlasti tro trpeAn. trpeAl48trKa. nG nlt€Ancrpara I iur uvodna. -pa. premor. ma adj g). np.n po(mlma. prtezrve.rcrBor? prednost trpeAofEra I fam l. 2. rrlreFerueg. opozo tr. {ria-npeAropje n [peAsa3Harnr.llmaadi pred' golski npeia I preja. npeAlrerlaBa p/.4.peitureH. odj prezorel. lntpJ prenpe. tez qpesarcarKe. prvi pG eoi rrpid. posneti. zavzeti . tmpl potovno vprsau-vprsG vati (semester) trIrc3acnresadi prenasiden rrp$acureHocr f prenasidenost npesaqlru. npTrp3 pl. trperaflrdlrlla .{nqa-Iltretrar6el|rr4a I l. naprejsnja npeA3eue.€prB prezruJrv. zadetna Dr€iskava rost lrpeArue csnpeAlunl ce ]rJ ryegorya adt. zastarela beseda rrookuBvBa rl l. npgAyrpeayBa. rrpepa. Drezivliati. povzrotitelj rllrcAocrareg. pavza rllreApactrolotrcH adi nagnien npcAruryEa ce impl oddihoyati k demu.klicanjepo imenln. Epe€carryEafi. osvojiti. malo popJej.drugid ozeniti. osvajati. veti npe'<llBe.n. zreu-Drezlrau npeepaamu afh flaramr]ice Pl werp-e \. im?f lit nameniti Dreoeorte npiarpiaie. nit .. irn ari vzivi:ati i. 2. predremati. preraduna(va)ti. rIpeAoBoAvsem. lpeAe^a-npeAe^Ka pI vnovrc rrpeAoBoaeH. y prvi vrsti. rpeAoApeAYBa rfipl \aprcJ I|pcaerro preja. -pHa4.a rmpf Dzlaat-tlzNalr [peaoc"Ia8n. nit npeisrpefecKa adv PteJ. drutinsko lme adi lpe3qel. Drunu{ln ttpeau e rr Priimek.raI l. 4. 2. se v vloso npet ptae-p skozi. ved kot zadosten flIi drugate kai izrezljati. pted. ttg skleniti. impl vno'rit napovedati-napovedovati(sejo) npe3arMrle. predivo. iiietit 3. poprejinji trpeecarrB. rlarlper(el| preJsnJr npexer$ pl.t z vrapreJs' niim mneniem npeilfelesocr I vnaprejsnje mnenje npeAFpeAn.-qu m lit izziv npeAocgu. nelunnost. imp. irnpl za$lutiti-slutiti _trpeArl3B.euapf. ukreniti"delati. nar pes ireda'. adi -AHa lrrednji npcAeF(a / preJa.3pg. tmpl tam arh izrai:una(va)ti. praoeo np€Aei . odloditi se pt preboleti.trpeAocTarr{o ddv gl.npexroes adj pre zlvel doli' rper rBee pf preliveti. doloiitev nIreAoK. maloprej. posnemati. iDtpl lrl n preJ odtocru soobu.r4reA.EEKa I oddih.t *ralluren.rHa ad. preobremenJenost rrpeiSopFa impl lgo'taljati ni\ oditke ttper$er ade drugi dan. upe4namqrare z izzivanje irn pl lit prepustiti-prepusdatrIreAlt'BrtrqBaq m rzzryatec.p/. n pl nDeAcI|vDa preorlr. dpeAocrara pt. 'dorivliati. . prezrre. pasisde.{Drtrr ry. naprej5Die dolodanie.:Kra adi El: u.3. prciudicirati npc4pyuer< alr) fam dowl&rnpeAYoeAeHdd. pooretnau trpeAMlrptr ad'v o svitu npcApcrxrr. 2. tmpl zaslurrtrslutiti trpeAyc^oB ffi pogoj. rrpeAlce4Ea. iaf prenasititi-prenasideva" tr np€aQareu adj ptezaposlen. vsak druei dan qteselda impl l. opozonlo e trpeaYceTE. np€aKatqtsa pl.. trpe3lraace tmpl prsalr se DpegBaqg r?. KraJ 4reAnfiqap ra veslal na kljunu lolna (na Ohridskem ienpe4e.. npeAosolllo adv ved kot do. trpeAoce(aDa ?1. Prepreclnopozarlatr. preprecevan adJ npeAgrpeArfeaes. vasovanJe npe4ir4pegeu ddl naprej dolopri prcdicah den.a adj predra pf.Dredestinirati ti dan npeAoAp€iyBage ll l. IrpeAHaSnaqlTa pf . Prevzeti. Poza\pex biti ^a nper<eu. -Aqrr n prednik ukrepati r? 4peA3HaeEe prelsnJeznzrnJe. preooremenJen rryrelaoareHocr I prezaposlcnost. trpeAotrIreAe^eH adj gl. . -lIIH:t d4. npeosnovno aranJe AOAI'EAEH [Irea3opu a4r o prvem svrru IlpeAonpeAerul. AYcetaBa 1/. impf naprej dolotitivouven dolodati trpeAlsEEK. PraYkar. npetrp€A{3DlIKlBaqt(lt4di izzlt ale'r aoaoAetl trpeArdrEoadr pteteino.fopI|e 308 III'EAPEME npcApclxr| 309 nlre3peaHocT ttpeargprre_. prevzemati. -ux npeAtaAeEeri zadetnajed n predsodek pl nlreA^afaq m predlagatelj trpgapeMg. 4a rr predmestje [|'eAInrHa I prednost.npeApacYAoK. lit prepo-zno oddahniti se ryreAoitrr{peAoq!tsa pL tfi pI preqoclu-pFeoocevan trIreA. . na'rediti. pf . zavzemati nDseMe rf l. -'r'l opozor en trlreallrpeallal6e /t opozorlrev. predestiniran . zaaenjati. izklcsati voli npcAcrr. preJsnJr. doZivljaj.. dozivetje: 2. delati. pretrIrspeasocr f prezorelost ztel T . rce: drusrc OZeflU Se nrpexura ii pl pr &v ekov ati ryren<rsaEe z Preivekovanje _ nlrex(uBal}npextraaq t r zoot Dretvekovalec up_Lrr<ugearr.predisponiran si rDeApacYAe.rrltUr. trIre3ac[rFa pl. paSnik zenr ) 2. prioriteta Epeaeao.

-pHa adi graje \.prenanpeKa eE adj tit ojeklenel. 2. -cHa lit prcla^di hek np€. prekiniti. presek. rDesqa!tsa pf.. izpl predmgaditi. mi la.za 5ati. rrpe" pf .fpa . prelom. ustavnovltl. inrpl preizkusiti-preizkutiti npenrap. prekrsiti -vzdevek. [peKap ElrcKopel|. prikloniti-sklanjati. ukor l|lti (Cu s ) npe3pee. r'peKpcryBa pf. rpertmr1n^ . pripra[pgxap-. impf np.i/ prc- /r1. domtseln. prezrel postatiprezrel p_ostajati sadju) (o fipespes ad. tmpf Ltt sKtonru. popaeenje [DeHcrrttla. 2.nrF. preien. np€suaa. inpt prerrgau. kumde tpercyuok adtt ponodi. osteti-zmerjati. n prenoo nP^a3e\\ adj tat pes pregraJen.p cez. D{'€3wEa pf . presledek nperrnre.lmpl. impl ponatisniti-ponatiskovati np€t4nerIiEa impf dati drugo lme.fti. pojulnsnlr . [p€ucru{rvEa rt. pf. slabeti rrlreMaMa f premama.levan. pre 11.sllsall. onstran. onemogel izdrpanost. I prcsrF trlreroy6eserr.. pre^wa prenalivati. -3rra d/i ljubezniv IIpe. ft prekrlek -ryr qreKcErorta predsinodnjim r4reKcrfio(eH. oslabeti-izdrpavati se. nlreKpurfe krsilec (predpisov) r4reKpnroK. nperdoHyBa !''. EpeMa!!!tsa pf. trpeIa n. prevam trpeMalor.smo . ustavrJau qreru rlDaq m tehn stikalo EPe\< al[til ad9 predlanskim tllreKrra cKrr adi predlanski . [peMa YM pt. npeKllr!tsn pl. gore trIteKycqaa adr najved pojutrig npeKlTpe{Der!'llTlre nJem rrlreK!'qrerueH-trIteralllpelueH. rmtt Ecrltau se. poru Deseoaml. prelamljati (tiskarski staveKl nlre^aMarre n tam tip prelamljanje.. l.. itupl Prezoreti. . adi pfedvderajSnji rQteLazKe. prekinjati.axrlBarbe fl zopetna moZite! nlreMa eH adi izdrpan. rrlreMa^e[ocr f oslabelost. 4or q)eaarar. in pt rye{qxe f' povedati s svoji rrr plExtntrr. premamrrcv. prestopru oslevatl rpen adi 1. [peKpoBa.pl fam prctirati.r. 2.dop lzoor. opravlJaB p1.-Tpa adi. na svatzcvut. vzdriljiv. sKozl.. impl ryeranr_ L ponovno.r'!6rpe. in pf zooet omoziti-zoDet motiti trpe. podnevl npeKvMepa 4dv iezmemo npexluelreu.oditati rpcKap!tsa ce impl fan L imeti vzdevek.upet lTpytra 4d! poaez.nar pesn zero. rt traas prevet na- l'lll presaopnrK. sKral(lruglm.V6rlr|rtlr .6y6o. nalitiprelivati. prekirutev. oslabel. iftpl prekupiti-prekupovati nIreK!?eA adr izven vrstnega reoa upeKYpuaqs adi z dmge stratu pEnrne. oc[eK. priti v leta.eJAe. DnDosniti.spreten.rpeKparyBapt. popaditipreorugacevau npemaqyiraEe fl predrugatitev. pisati se npe*aca. irilpogil oaur pnKlantatl npexop m gl. z.r. presuStnik-prcluStnlcu f nlre6-!6s[rrKnadi lir prclu$tnlsKl npe6!6oAejcracnpe.peK wa impf zaklinjati. pt npe^ara{ It prevarati.npespee 310 4teRpx-ur rrpeKpulrirea 311 rrlteMar&r npexap4arua. zapit ftpe^aMa impf fqtu lomiti. Envprek. -IHa adi tadltevilen r4reKlBpeMeH naduren 4di npexyAerradr dez dan. fia He cTaEYBaTOa [peKFrOK rO nr mogode dez noC (takoj) npeKlleq. z!rt.. cez (reKor. KraJsau trpeKaxlBa im-pf .prexroJltr. onemoglost npeMalee. npe^eBa. znaJorJrv npFjaAg. razliti se (r€ka) prehod (nav lese na npe € r?? ograji.ly6ImK. ustaviti. zapeljati rrlreaaj. prezrt trI'e3pelnre-npe3rip rn prezir n. oditek.npc^. -r'ntd. prcKoraclll meto npeKap!tsa impf grajati. reele(clra npemAaAenperclaaa pl. nagel.. retatl modan. dce: prenaJestl Se qen npejaAen adl prenajeden r4reKopu. itn Pl prezrctatr-prezrdovati pl in. drugid prckriZatL_ prekrstiti-prekripovaDrn (v goste. -pua adj tezmeren EperyMepttocr f dezmernost tlpeKlMopctrlr 4di aezmorski nlreKilfqe r1 taf pes botttek" kumid. Krlzatr bo. nuJen. -(xa adl predsinodnji rrpeKl1 pfae. nao rpeKy6poetr. gravltl kogo do desa. npexp4u p/ prelomiti. oStcvati.'renraIUTl. npexac-ysa pf.oDlratr naTeollt-preKro. (6as)-prekinjati.npemoa gl preiti ?t ozmerjati. impl preliti. prekaljen npeKpcrH.neoglDen np9. pre slepiti.1.upeK$q|aalr fi preKupec nperyrM. itupt "rtlf. -rqra 44. dez noc. impf pregrtsu-pregnzovati rlp_eKr|ur?1pretrg. prenehati. uKor trpeKap6a I graja. rrpeKpon. qremraqvaa pf. np€KpoJY^p Kar . npeKop!ts^ pl. lomljenje (stavKA' upe^aMaq fatt tip metet 'zl qpe ee. Prelmenovalr rrperiEawr. (prcdpls). plotu) rrpe^eceH. npeMarK!tsa pt. npe re. anertati. uslavlu. trtcaBo lil presustvo '1 rrpeMatKu.!6a tfl. rou!l trp9rsrgy. ne po poti trpeKirepa qdr predvderaj lnjim qpeKqepaureH. . npeKopno adr oditajode J. onnovltt uau. qpeKyAeH u r4)eKlaHoK podnevi in ponodi. ... on avl jati.inpt ponoven 'lps'r|3.

ifilt trpeocsrrrtlBadi preobdutlj iv prenesti. IIraII it4pl prevladati-prevladova. npeMaqriqa _ pf. sprememoa npeMerrer. adi Iepo obleden. trpeocerrtEocr I preobdutljipreseljevati vost npeHeclE:urm prenosnik.rts odj lit prcmocan npeMp€ pl L omedleti. impt premcstitj. rel'zlJa impf preabrazili.nar pes lj'Jbezen. priprap/. prestaviti. nik spremenenja gospodo rJuoezensKe tezave. impf prcture'iti.ir!1pf. pornjiljati. ra. vezati. na ocena. nasatec cen smrsel. selrtr trIreMecrlB. npeMecrUBapf. preuddriati. npeM!. ozebel trpeirp3He.a premrsln.t'. seu (pomen) preosta tr?rpJ tr. prepleskovati npeMeHa l_ l. .f.'rpetnc'^y3.. rpeoAo yBa pf. prestoDarr upenarcaeu adl premi$ljen rpewctr'. preva-t. np€Hecyla tr|. vedkrat presliIati ryreMoarrFatle n zamoldavanJe lpeMolHrlreMopa m. podcenjevanJe. zaDrcevanje npene6perqyDaqrtradi lit ne- nost. npeoB aA!tsa l. I m pI pf emazalt. Kl grozl llpe p€xeH adi zamegljen (pogreo) nper4r€'(|r. l't ltr oovlaoau.npeoTurlra pf.e n premisljanje.qgAEocrI prehodnost.ryfryAa i .drugacerazumcnpenooe^l. nemarsdina trpeHe6perH!tsa ryey{pelrgl npeoAn prehod npeo4eu. J. vega rye''p npeo6paTFar6el|p€o6paft preslmsen arI'e n spreooraczrnle trpetra. menJenost pacan. spremeni. ce. pre ryeocM{c^n_pl . upeEeDa pl. zanemarjanje.. v novr oblekl npeMerrl.npenaa /l1 nepfidakovan nati-Dreobra. prreudantt.tr{yEapf.fpa pf h impf prepatrIreoD^aAee. . npeo6pa3yla pl.r4re[ee. .biti neodloden trpeuuc^!tsaH. pod(noge) stavrJanJe vau opqry" pl. brod rp.nemar npeEeoperE!.. prepredevati Ep:qqFEg ? spotikanje. gorjurrja llpeMalrKa. plasttl rqreo6peMerB. 2. se-omahovati. impl -.. prcneprrcaKovano EpeoopeMeEerosr I preobrestraiiti-nepricakovano -na.od npej4e prenatatr. sleDrtl rrlreMaMKa premama. pusdati \. prese liti-p-remesfati.F. rrrpt preooremen ttr-preveK ooremenlevatr rp^.j lit nemaren upenedpera ocr f lit nemar- p_retzvisenost (naslov episKopa) lpedece.pustiti vnemar-zanemariati.trpeocT€se. premreti. DreDlunoc npeoqeu(a{peoqeHa I ponovupeit6paeu.-cra adi L preno u sen. pl. r??/ preutruortt se-preutrutan se trpeMo( I til premod trpeMo(eH. [peMp3trlBa. zamegliti. impf ugfaoru.ry)eotur:. 4lteMo^lm. pf. rnpl prezeosrr-pfezeDatr npenadEa ce iupl presiljevatl se npel|altrrar dli prenapet trpeuanmtocr I prenapetost rrpenanre ce pl prenapeti se. pripreti oti-zamegljevati rrpeMpgNDT ad. preparat.teHoct prestrasenost t npeo6peMeseradf preobreme. npetl.ir dati druga. impf pnrr cez. Presrav{rv trIreMecrFlar6e r? premestanje. impl nJetr -rrye\a napasti.Dremaeap-re ti magovatr rnryola. oraga q. tfin ttt z:rnemantr. pre. nid dcva trpenllr|atle tati.. --cei premiiliti si._ adj ves preplaScn.F. I pre\tn Jenost preslepiti. adj premestljiv.. impl prekiv tl pf . 2. lt 1pt ponaustu tt-ponatrs ko- I I I I I I I I I I I t I I . preobleka. prestopitiprehajati iez. yB pf .4na adj prehoden r1reoAs[rre z prehod.preudatrek npeworl adrr preved trIreMol.j premraien.fipeaa n. [petresaTyDa. ru cez [peocBeuneiEcrBo n cerkv naplrl secezmero pttr trpeltrr/r! pl prezagati rpetnta impf spotikati. prehajati.ati Pao Ilpeo6paarcroe n cerkv praz. Dres ru se npenanpera ca impl gl. 2.8alten lit l. PremrsreK. z. prevozen. It4-(ovire)-obvlad6vati. skoprneti rpeMpexe a Zivljenjska nezgc oa. s silo jemati tl rt. prestavljati. impl -npeMeHYDaptcobtect v novo oblekeDreobladiti npeMecrl.npeo6peueqitsa EpeEalr6r r. Domisliti-DremiSIiati. prene. prernamiti-golju. preltr._.preostaj ti a npeHocNrBadi prenosen. nosrJlv trpeuo(eBa in iml prenotiljati.lnuEa ce tqrermr4rerEar adi prenapet nlteEaceaeu ad. trpeMop!tsa ce pl.t prenaseljen npeEaceaeHosr t prenaseljenost trpeE€6per a ad. npeocrauyra pl.rvDa t'f. preptesl(ahmazati. imFt z moltat| piesli*jtizamoldevati. nevamosl. s s o vzeti-ucral)_ . npeMperKlBa pf. npelrolreH adi preutrujen 4reMop|. zadrzevati. minlrvosl lpeoAo €e. preseliti-prenaSati. p.t4teMaMRa nPeHe6Ircnl!tsarn$r npctlccc marcD. impf pre@i pesrur-prepesnJevatr rlpene( n dvakiat Zgano ZganJe trpetrerraTE. preslavuanle rpeurf| rz prehod ryeyTre-.

prelrran trpecriaesocr I prisiljenost. onrgam poslati-poSiljati npenparna.nov. [pepeKFa pt iftpl Pograrati. pG ulevati Solski _predavatelj Dredmet trpetroAaBarea n trperoAo6eH. preklanje r4rerncr<a f dopisovanje. . irypt prepoloviti-prepolavl jaupefloFnlt€nosa m. preitkusttl ir: lpcpudoryDo. qa adi ptica selivka qpece eIIsK. -rlHa. pG zvedeti-ponovno popralevati. trtrrenoNrlla -cea tam prenapolnitiprenapoldclati. npenparuBa pf. dopisi. nperDar€. rpeceRlTa pl. piekanjen nlretrpeAeHocr pfepredenost. zamenjati koga prepustiti-prepuidati radi podobnosti) r4renorurer-npenoaHE odj pne.pecwtl. impl prcstti. presajanje trpecaK!tsa in pl stalno prevd zahtevati. presirJevanJe trpec''' eu adi lit prisiljen.r m predelovalec npepaMu-npepaMrrr pf oprtati. aist npecerre. nte (naroctov) qpece/rel|. intpl priporotitipripo_rodati npenopaqau44. oditati [p€. prilkanje. presuJ 'l evanle . preprsovar' sKl 314 nPePa6or!Batr IrpepaooT!tsaqKn 315 npecu. impf preu rmqrn-preu tnrJatt. impf preseJatl-preseJati. LfipI prePrsau-preprsovan qpemdrrytsar6e /l preprsovanJe r4rerlllllt!tsaq r4 prePrsovarec . za drugega -ce: (za. biti prezahteven [ItecBEcnar adi previt rltecBlrr lit preokret./ presellll-preseljevati.npeceK}tyB pf.eutmimtrl d i ri njevati rIpcpadorxo I predelava. se n. tmpl napreJ. impl preprodati-prekupae vati [penpoAaBalrft prekupdevalec npenpoAax<6a-.i npenoBTopn pl Se enkrat ponoviti nlrenoAasa impl predavati. prelivati [penparr. preoDrat nPeceAHe lux.aqpetroNrn. sekati (tudi lie) trq9crr tfl preutrujanje. qpe[ aka pf. npenopatrytsa p/. itftpf predelati-predelavati (obleko). impf preroditi-F{eruiati npepoAyBaEe z gl. npenru!tsaqr r 4d.. rperryrurr. npepafa pf. obnoviti trpepacKas rr ponovna pripo_ veq.qlr n preroditelj npe-poA6escrs adj preroditeljsKl npepoArr.1 prekupdeva- npepa6oryBasrq adl prcdelc vaten qtepafarbe r? pr-eroditev. razpoditi Prepoznavan. iron prevel. korespondenca nperErEe. preplavati. vedkrat prepla" vau trIrerrnoBn pt prepluti weftre pf spotakniti koga. -npece^yBa p/. npepafarae upeca I stiskalnica qrecsA m presajenka. [pepacHFa .) presedemi-Dreseda mi npecee. gorskb sedto npeceKse. [penoaoDltsa pt dclck rrrcdclovalne industri. upeltrdrr!? .. prrezviti-prehranjevati.prerezati-prcsekavati. zelen. obrat ''. prezivljati npepacKarKe povedati s sv(> d jimi besedami. se (srce od Zalosti) zmotiti se. npeqtoAaBa pl.nlieceoa pf. nte. rqtecrl"lyaa. trpe4rarlYBa pt intpf pono\r$ vprasati. pre. nenaravnost./r!'aaEe Ilpent(a f podstavljanje noge qp€n^aru. impl prcdelati-predelovati. prereselig llpece^'|. prekanjenost npetrpoAaAe.rl. "qu m gl. drevesce npec M. os. surov. DreKuDclta prepoz[dli. napeu-prenapentatt npec! ltsatEe. nenaraven. ryenyDTa pf .presen. I'mgl preraslr. rryeca4YBa pl. !ry. trpepoAyDa. ryepaE!tsa pt impl Jarfl pretu'anlti. pretkan. I ovfua rrperrcparca priporodilo I flpcrropaqa. inpl spoz atispoznavatl: ttpemir&e pl pbditi. 6E'a adj cerkv Dreiastit (spostljivo za duhovnika) r4renoAo6x€ n cerkv pretastiti gospod (arhimandrit) qpeflo3sae. {r|a adi sver. tlpeno3EaBa p'. vzeu na rarnena npepaMrs! pI naramnice npepaj . oonova { ber a) npepacne. 4or npeceKoD. napol0jen. spremeniti-spreminjati nper4raDKa predelava I rrpenpa3Hl.nrreI'rpr<a rll'emryrra I prepir. prerojenJe r4relroA6eEeq.pl. npcp1 ceKo^.l"pnporoce[ npenopaqaHoadv pnporoceno (na po5ti) rpenopaq 44t pnporocrjrv rperpaDr. prerez EpeceKa t preval. razvrst:itev npepeqe. impf prepladati-pre' pladevati swa^iBuB pL tflpI 'rpen 'IBa. prepoln p/. pretehtati. z delom se p. pretrranost l.p_ hra"trpepmEte pl preskc clu trpepoA6a I prerod. -ry fi prcscljcnec qpecelrenuga{pecc^rrlitn I pt (' seljen(a flpece/teI|l'qKrr-npccctn{xH adl preseljcnski npec€lxur. npepdrr eAa pl ponovno preudariti. preseljeva. . pleutruj anje.-rlfi . prg preroc roJenJe. impf imeti. i sclit npeceH. pozvedovati npeirpeAeH 4di prepreden. 'rD wewaDa pf . npec€Au!tsaMn pL tmn \samo J. -Elu-rpepoAfu trdr. prerekanie. ralt-resetatl rrpeceK. popaliti-paditi (besede). preliti-presipati.n presek.preraSCati rpepacfpeAet6a I ponovna porazdelitev. impf presaditipresajati (tudi Irg) trpecaA!tsaEe'. itkpf presaDtuIr-presrhatl npeceKrr!tsaE€ r?prcsihanie rpece^6a I selitev. navihan. [pen aTlBa. nr p n r p l i f i t. inlpl preseKatt. rrpr:ce eHIlK rrpecDprtlmtaI tit prelomnica. qpecelqa IrTu.flpepaoorn. I premetenost. ilr. trpenpasH!'Da pl. rrpepa6orYBa pl. ia nlrenoaoB{.

muditi se. delstvo trpecuerEYDa. qeceH. trpecaam4 trpecraqtsa !'1.npecEorrr. l?? Das. npejraleu.. preostapriSteven iati ElrecMernuE{rcr I prigte\. prcobleka npec ese. cpcroB. aII rmpl pregnarr-preganJ KG mu stran: roe: re$U-rese vati se stiahu.2. otepati se. vrstir. poslre{ evanJe npecTlrur m ponovno srnzenle ovac r4rerarDK. ilnpl pttis. bojazni npecrpeaKa l. utegniti. npec(oKa. lrrrre npera Sc jc zttl npecropeHosr I hinavstvo. fip_€rDopa-npc. [psreparr 4di pretiran nperepa[ocr I pretiranost npcrepparEe r. pretvornik.presiljevati. r4r€crl|arlUB pf. ko otrok shodi. r-i3^e3e Bo_ (Ea) [pecper narediti uslugo [pecpeTenp€clreT8e. Dasproti priti komu. pG nehati. pokrivati s p!pelom: v vrocem Dcnetu ieii. trpec[Jra. prestopniski. obsodba go stopiti. -aHa Ldi lit zelo orooan rrpccrrre|IocaI presitost pf.spremrnJav. 2. rmP. ifl?t EpecumraT 44l nnpav trIrecrdramcr I hripavost. I preval. ifitl nik: 2.r'pecropyazpl. prestrezati c9 trpe9r?rr. gl. rmpl ohripeti. prestredi npecperaro adj ustuzen. brskanjc (ko koSi). kati-preiskovati [perDop[. prekoraditi. ki jo me navau sijo.r'a. prestopnica. ta Sega a.qpec. pretirati. pretiravan v cem [pecrapes adl prestaran. postati hripav-postaiati hriDav rpec. -qI| m l.lena rrperepa.rpecrararu€ I pita.rm l. np9gyAen. w}€cfifrfiI8a n. Zivali)i /iB l/on uDtrau se.ra I presitost [pecrneH a4. impl presladiti-preslajevati trpec. opletati z nog mi (o iloveku. trpecyAvDapl. I. Dresnost sKl lpeco3Aaae. 2.izra(unavat| obra6u.k^Baimpf sredavati. oDlacenle. oterratr sc: fig laln kazati ziamcnir iivljenja. ind ob sram spraviti-spravljati koga. cna .saJJ. lit strcljanje. npecaeK!tsapf. rrpecpaMYBa pt. qrecpeflB. impl. zasligati-zaslile- ifipf lit zlao.-rKa adi presladek fipef. pc muoa rpecrojlra inpf tiveti. trp€c $trA.. fic faryt prekoraaiti mejo Irpeqra I zarne! Irltecltrre. ponehavati. Drestarelost nplcraca pl lam prehjteti. f gl.rol(.j 1. 2. rftipr npccrJrtr.. menjati perilo trpecAon fn.serruJenJe.oga..M pf l. bivati.^afl n.nost niecran m prestopek. prenehati. goniti. 2. 4recHrfi Ja-qpecEo(a I. c€. prihajati nasproti. nperKarKFa pt impf napovedati-napovedo. hudodelski EpecrallaBace impf lit kazati -preveliko. si' mulant trIrere. UprranJe nperapauitsa pl. lpeco3Aaaa pt. npecalE!ts4 i fi pt L izpr alati-izpralev atr (dijata). .^aAoK._pt npe. vati \I/Erxre pI od qrerai r{rqrru-r MalKy rrere. TPei"raEY-Ba p/. !'radunau tr{'eera'depf l. au spremeruu-sprerrunJ v KaJ drugega npecroplBaEe ft 1.rEc pw pL lmpt sprcmcnrt|spreminjati npeaEoparrD spremenljiv adl nlreraop!tsaq-nperBopa.pJ.I pobezaj malo T I T I I T I I . presoliti.lno. krsiti cuen flpecrarBnK.lpeciarr rz prenehanje. hudo. trFTeplBa p/.4ol npectraB. J. goreinost. fipeclaA!tsa l. .npecmluar 316 npecTarnt Ul)ccTo Itt|E 317 trpea'rc npecperarcocr f ustuznost.t preslt rpecureH. -Nla adj lit odl<> z nogo stopati. 2. npecrlDa pL 0npf prespati qrecpaliE. pt qrecpea pf sredati. simulianje lpecTpau . weaMer\ta pf. diugade narediti-drugaae delati qreeoa tt razsol.kriminarazso(1llr-mzsolatr npecrurHlr4a I 1. 2. brskati (o kokotii.zadrzevatise trpecrope( adi hinavski. 2. gorsko sedlo npec^eRa I preobladenje.impf preobledi. 6e3 npecTall neprenenoma dmati. otepanje (z nogo). hudodelec. hinavec.npecRora. lmpl sloprll-stopaupreq koea vati (priao) trIrecMera-4recMenrc I izra.-Hriaadi pretanck rlrerarse a 1. _J. vati. obradunati. gnati (ztl. trpecxoRnyBa pf. preostati trpgcMerKa I obratun (tudi trIrecraulta impf l. hudodelka r4r€cranHrrrrqrad.4or fipe. nrnavstvo. prenehaItg ) qpecMer^rB adi preradunljiv. salamura npeco.r. -rft€ adi prctcrak postat. on . ustrezljivost I4tecpeTrrFa{pecperlla. hinaYscrna rrpec-ropn. pretiravanje trpereqa m lit arh predhodnik lpeTrirarc. preostati npecflllEe.tlra adi hudodelI z. red. prehrsiti-iti dez.n bivanje. npecracanpecTac!ts4 r4recroj. z: PIY nle (v f. impf . impf gl. lainlv apera impf l. "petep. presilitlpretiravali. prestoP npecyAn. npec^al p/. npecTpaE!ts4.€. presrarel trpecrapeHocr I prestaranost. fipec'j\uB pr'(:llasiliti"prcnasitevati flpcc|(on 4di prcdrag flpccr(orific.ustreZ lllv prcstopiti. 2. tp ec'rt''Ie. izpl preskoditiprcskakovati [IrecAaAIl. 'ce: znebiti se sramu-izgubljati sram lpeclrer fl sredanje.z uG dPecYAaI sodba.

lrDsr naorerenr IrpeT[ocraBH. lrnpl precsoote nJa soDa.erlf!. itupl trlperYpl'. konaati razpravo.Dredsedniitvo pqvecarn uperce4ireocropa iftpf biti predsednik np€li6e^usr. fig prevesti. €Ha adi varovalen. Dremoldati-zam016avati nperxopy impl intr iti. adt predhc pf .!rp! predstayiti-predstav. lig prevajati. 2.ar6e domnevanje. pretakanje. preliti (verze)-p. odcveteti'odcvetati odcvesti. prcobrcmenjenost (z dclom) rrpeTnoaaf. . predrtati-prerisazeloje bogat vati. presuti. wert'pa pf. dc pg-pel. z.erynryBa . nlreyrropyla pl. popreJsnjl gr. predrtavati rpgrxoAea. ryeop^ypredstavnica.roren. impf n drediti. postaviti na delo.inpf 'IperyIld. gran preA. skoditi-tekati dez. prenKs rrpercralEErq . nper}aapa 21.precerutr-pre[percnalltsalr ne napovednik.njperpne. preprenapolniti impt napre-j pladati. npeydaBadj prelep.:etnjskl qperceAaBa npe4YrIr I I I t I I I I ryeryra pl pretrpeti. r supomranJe rrpcrpqo. trtr. vzclt. krasen npelTe^rrrreH adi pretfuano -stvo. lperpahtsa pf. sclun |rpeTnas^rlB 4di previden. ki Dredseduje.Fr nr predstav. duJec. npeTnpHeMttro adi podjeten rrlreTElrqeMrmocT I podjetnost nperrprdaflg -rda n podjetje nperpae. suponlratl [peT[ocleAeH. lrperoBapa. prestati lperpec n _1. prero{ cenJevau [percMerKa f predradun. rperoBapvra pt impf prelovoriti-pr€tovArjati. npeltrBera-nperlBeTlBa pretedi.rqreo[Kc n prefiks. 'IpeqyryBa oen.npeoar^nBadtse nalezliiv resa. raisi imeli npeanlrneMarr n podjetnik rp-errprfeMaqru adi pod. prevec naon$rtr-brusrtr nlr€ToqitsaEe ra 1. rpenrazyta pf. -rua ad1 pred.[perbar^rBocr nalezl I iivo\t pona.gn. culecnosl. opreznost npertr^aAHe n dopoldan. -lEa ani bfitniii ki fipet4a'Ja zabresti.ry m \afotnik npertroAara. stopiti v pf Je preo Ixrmr blato.nlterDa^eH prehvalicn rpe{aau. rrperpqyEapt. nrL{)nrcmcnten tlpeTtr/rarm(. . 2. obravnavati. naronatlaaiti. -rlra \arotnperplJi. zastopnik trpeomrelocr I pref injenost rpercraBrqa-trIrsEraErtrlqKa f rlpeop^|r. pre. skakati po kaj 4perceAaBaiwpl pred.npelMopaI preutrujenost trpelMopeHadi preutrujen preJsnJrracun npercuer. ooravnava uperdece. l pretoditi (vino).rahljati ttpea|t]rsra narodnina. prelirano pohvaliti-Icz Inctl) npercraBa I predstava povzdigovati qpencraDE.drzati. pred. obrazilo rDeorqer adi prefinjen nik.etakati. qrercTaDiBa p' npeoarr pt obsedi. -AIra. znl.ur m predhodmK nperxoArro4dr predhodno.I preoblozesuponlrau nost. podmena. migati trpeloDap n prerovor[ev ElteroBapd. seMy w ce [perl/Pa prerisati.oeitati npersro€''. npetl'$ra pt prenatrpati. trlremolrrfra itupl dajati preonost.pl. obdrtati (dollno vso.. adi pretovo-pHa ren (postata) npe\osllla pf. npeTn aTlBa pt. prenesti. impf zamoldati. napla.preliti-presipati. hoditi pred kom.tau rlrerceAaBaq r. pred dim nperxoA4tK.4Ta pl. oprezen npgr.'e.rrpelrrlopu. impf DOlOne Dreiskati. domnevati. npe[rocTaBlTa.pe preJ np€Txpacrrja{cx{ adi predKrscanskr 4rer"rlrcrDo z slutnia NlsKT |lperqlTcrBlBa im pl sl\rtiti qperreAaaeacrBo r? predsed. He rperEa 5e migu nnt Epe'rEyB^impf bezati. zastopnica Ra pL impI vreai aez-metati npercraBEBluq adi predstavdez. zaiditen. vodo t4rercmu imd biti pred llp€.tre^x{oq I previdnost.preiskava. ad. nper?Vnanocr. impf 'Iperyera. nalesti npercraaKa I spomenica.asa adj donperr aAEeBeH. preventiven rpenasu. trpeYDe^lr. fipernocraBa pf. vna.sedo. pro5nja. stedi. npeop^a. !n?pt prerrralr. predsedujodi qpelreAarel rn predsednik nperceAareaKa prcdsednica f nperceAaBeAcKn adj predsed- . . itupt ^di niSki orpniti. zastopniski prenestiprenaSati. -Nta adi pfedza(lntl npeTnocTaBeH.BtH_oTo taKanJe vtna. izkusiti. impf obvarovati. impf dom\evatj. zaSaititi-varovati. nperpecyta pf. prestaviti-prestavliati. npetpwa pf. vzeti kot mozrlcnadrejati. irrerahljati (postelj o )-preispoldanski kovati. zdrgniti-treti. ryteqpra. fr8 otopeti np€'tu ar[.obicti. impl dilo streti. niski. lig preooremenlevau 4reroBapaH 4dl preobremenJen trpeToBapeH. adl nadrejen. drgniti pf nPemAaTeH. trpeupalra pl izt l Ivau. reti. imeti za pogol flItertrocTaDKa I domneva. ir?rpf preutruditi-prcutrujotI racuns{l adi nperco6je a predsoba. razDrava. tl aIt (bolcznl) to). oruse e npeTlasen. iftpf ''peror'trr.itnpf preIrpeTollvBalse lJa. cru-narocau npcrp1narr adi preobloten. redi.npeTrrYaa npeTpqa lpcrlroaoxrr pf postaviti.

popazitiskrbeti za koga. rrprDsAg ce.'Ie. prualJatr. wl. inl zmedka ti-metkat i pf. pohiteti-prenaelievati se prenagtjen.E. m. -^E adi lit Dreobdutl iiv upirye pf preslifati npeqYxa pI ponovno zaoru (zebeli\i pretipkati: tan prelomiti z udargem npeltaeB tt vrele[ce [Irertr^eHesr ali vretentast lpell eEq(u adi vretenski np:raJra I 1.rHosr I privladnost npulpeMeH zacasen ddi npHBpeMeHocr I zaaasnost rlprDp3allBx. gl.np4(e^Ea t slu!.320 4reqer. -n.y. zraven Bpl. zatoclsce qru6e e'(I|. dota. impf vajati rrprtrae{c.'F.p'[o{'. zbrati se npt6npa impf zbtrati. pr€c€J neuDen. povrh.lloslen.f zbrati. umazana ruSa !PIIBtrKEC npl|DAcrrc 321 rpuSDau plibetati. navaditi-pri. starosti). rade 'volje -kaj spreJematr rlpvA m. udobie npmo4io adr o priliki tl. ti. ponev. 2.gwo un pf. potegniti arto upeqrr[K. -m t udobtrost. -4r rfl sprejem. varovati se -ce: rlrrrBep!tsa pf nar pes nekako zauDau qprcnnes. os. narasti (o vodi) Ep[Aosec rn prispevek Ip. komodi Petetrten I I I I I I I . . trI'EtrAYDa Ce Uf. npEAotrecYEaPl. izgotoviti-pripravljati. trpEAlryxYra pl. priloznost lrpnroAeu. Har^vEoct. TomJ_3 .rptrnoDapa impf pograj atidelati oiitke.AEa adi prllo. pt|tect. 2. dodatipridajati. izgotavlj ati nprfpaatr.) zazdeti tja sedozdevati se ali prazen rtrprftet{ rpl . raxtwpsuBan. nanpxe|nqa I prateDo meso vloezno impf pratitii fam npnr|AHocr f dozdelEost.aapt. diameter lpes!'acranre eH.ry.. pnregnrtr-pnvlatiti... ani npi6psas prezgodnji nps6psaqogl t prenagljenost trproapAtr pl paziti-popaziti (otroka). Skoljka npr(afica t kozica.. biti v napoto. adiektiven -tpuaata pf impf rysaaie. skriti: -ce: domov. I sDremlrava upri41lfximl . pridati. pripravljati trIrmoAlja.. pritegovati npnrletren. tr. poli. paziti oa !<osa ry{riyE adi naglu5en. pf. adv 1. narasdati(o vodi) nprAdDKa t pridobitev trpnAojAe pf l.'rr -cet hudo se muditi videznost wfr^r. dobrc doslica trpeqeKa. prihajsti..ctt impl ovirati. pobrati.r. n. 2. impt poskrbeti za koga (v bolezni..-r|Ea 44.ry rz spremljevarcc trpzAlryr<r. EpurpaAvsa Z'. rmpt pnspevau.a. Dotecniti k sebi. pnpomocr npnApfT6a spremstvo. -qra adi privladeD npulrre. dodatek.qinoenre. trpnlrlu 44. navriek.'. p9 kad kozica. impl npwsprm4 'pwpwyaa dokondatidokondavati ' upm^eAa.as lit poklican. trprotrKE{8a zf.qa I udobnost. trprrraeAlDapt. priti. spametovati se. umrrjenosa qrE6par.zlpo adv dozdevno. navidezen np-EtrAeme-.pf zad. bnpf 2l MrkealoDlko€lovsEldslom pripraviti.pwsl8vr€ pt. naw. ratr l( -ce: zavesll npnftrpas rn zbiralec trpr6paEadi urejeni figzbran. dForrnarn netooovlllut zemimpf (samo 3. Cakati npeqeK xa 4d. pnmeren tr.a\iti npnAaBKa g/arfi pridevnik.reklo. F.-nJ. udobje. gl.i gosto4uonos-t qregeK^[DocT t-gostoljuben pI. motiti nperrcl*e_n oviranje. grajati trprlorop n 1. r4teqeKlr^ pl. nprelr. -ry m pi\rtenec nprlBp3aHocr privrtenost I nprBp3aErqa f privrze+q [rytKBp3e. npeqxa ce rnpl prrcKa! se.itnpf r|pnEurH€.. ry.loasu'p pt. tmp. motenie npcqKa t ovrra.sAogece.a!ff. pnsronu. impf prirediti. pria hanuctnacrl Kazen. dq daiati npsioEta impl l. tJpr-'trptr!'-Da impl pf.privid. sPrelemeD wae$ w qdi sprejemliiv trp3erdsl . 4 .ifipf sprejeti. . [p€qeKop[. ry@rqfyBa. r'rft spremiti-spremljati I lpl|eM tz sprejem. vzeti pod o-diti Strelio.it reCeuica.. oCitek. Prevlefi s 6rto. rpeqeKopFs preKoractll-preKorace Inpl valr rrt/i. pospravzDralr se. I adiektiv nprUaucrn ddi gam pfide\niski. rrcen nprrnrelrtr..t ltg zaormLlena. umrlell npa6pdirocr f urejenost.. poiakati-sPrejemati. 2. amn privezati. ooteu: raoe vol]e sDrereuobjemati. 2. zateei se h komuzatekati se npnoer rEre n pribeZalisde. dogodek. npnpeqrqa trD. i n pf prizidati-prizidavati nplrrpaAcKu4.teht spre leEtru( (mcutsKu npn€u!@ adj dorrzeten trpBeMt@ocr t do\rzetnost trplrr6oprrc n . -a*a m polbrat Ev 6p3p. navezati (na kq ga)-privezoYati. vezati (na KOga. zbranosl. nptrrntesrra zf. trpt|eMes. {a fl geoln pfemer.pwor&\.. trD86!aU'€ pL impt prenagliti se. Dreskrtretr-DresKroovart impl privaditi. bala.r5r'rr. pnmesren dp. ponev. rtupl zaprsatr-zaprsovan nptr6€^eEKaI zapisek nprftpe . narAl'B trpE lrocr f naglusnost. pripraviti-prir€ja. ugovor.. trpl|6e/rer|(yBr pt.. prcpirati se npeqKPTa pl precrtau.. gl. -ana adj dozdeven. trprKa @a-. EpEoEoptr. graja upno.

nenadoira drlbiti tek -ce: upr{are.Jo.. mak. pl.'a a4t marlJrv. trpnr€3ln4a-Eplrr<a3gl|rfta deffi. npfi erKtfl liud gl. bitl prlmeren.ii). DprrMerrltsa pl.. nui<re.imof Priri. krmar in ve. Disma): 2. iizma. nq n priloga. inpl prrmamrtr. npuoa. -raba nplMeEer 44.qx-trpruoxrEqa r''.PravlJlca. ob zarji. impf npu(ar(yBar6e 4_prlpoveqovanie. Prrpc trdilo veoKa.m l.n izvod (knjige) nprr![a. llpErat(!tsq ?t. pt. f darovalec-darovalka 2t rrprlaoluKlf adj gtam prisLovcn nprtMarKAI krulna mati. 2. utripajoC (uli6na svetilka) _ uPmgqr(yB3 rrpFndu?KE. sprejemati. -paa^adj . np[KD€q]epuua naveder pred I DrazntKom rpn<aale.. z. tlzof dosodlvsctna a rll'Ilr(irn|.. ocenl' ii-pripovedovati.i. pc.kotno rtpnrlqB n prtma npnamca 11. prikrit np[Rp[€Hocr I skritost.'K.Privid nrafi. qpr.M]ra d4. pribitiirn I tertt Priklopnik rtprro^(! rrprMepeH. za. ob trpnKacKa t gl.pridruriti ( drustvu) fip''Kp'deld@diskrit. 'Ip-s np[Aer(eH. pl prikovati.. pridnost skrbnost t4rnAetr ftr nrt zool netopi nptr etr B adi naledjiv npn reu. piPoveorryneuirore. zsleden ryfuepo& -q! . rrlrrMaMrtlIB 44. Sast.mbien trpEtrllp€Eocr f . . slmptom npnxanqri<ca I !. wwrAaaa pt. lkilast.rr| koncu npuKper pl pritrditi. zgled. IIpr€eMJe fl pritlitjenpu3eMrrr0la t. 2. BplaHarq. f prij atelj-prijateljica npnJareacru adl prij ateljski rlpEjsreacrBo n prij ateljstvo rlpdar€A lrda f fam pi ja.atr. ob rrrbu (cestc).n sprejem. -wo adi tit Vecey Sen odv lit precEj. ne crl My qpudtKa z njim nista. +illa n lit cst KU npurpal alv ol't kllju. imPt -dodati. priloznost. klet trpurcacrnrrr-?t uSdeniti. .. kdor se s kom ujame.jemati npanorrKan4di na pol zaprtih odi. 2.ldd. kar 'rpw\aqro trpraor. impf Dnravrtr-Drltavltau npnjiryna'i d prijavitelj pl nptr. oKollsclne np{rrrrren. pnurcna rxsa IrD[3er{ ce . povest..rep allv me5e\ o mraDrzlqatl-prlzloavarl lspa pf.€n . traz ljiti. rfipl Dovedati: Dredstavrtl.. . prrmalntllv. npl|note.IlpIir(a. prvorcn. pf .w.KaquB tmpl nprBpaK. nprua n. prijtajati. naJvaureJsr Irpuluapllyc nr pnmaru r4rnuare-a-np[Mare^ra nr.rrPHKa3{a Po hvalernost vestlca.trpru. zna. -rF tfl prikazen.ftAiqefirre. gram prislo\ |lpE or{aHnrt. . maacha npa-marm.slupaj.pL porunu-ponurJev. pr'lDUqu rl . dlanek. prid. uporaDen lpn eHr. zgoooa rynluar adi pri?lgn / nprxlEaTe^HocfI |tt pr|znarrJe.. hip od. Itg spravru v Skripce rpt.'pYBa t mpl . zadeti srbeti: ro Ilpniaae iacrg-IKor nenadoma ga. telistvo upujireu.-ocenjevati staliSde nprla3ae. Drivabliiv upnruaEe.Ae samo 3.I pnzenln se 322 npnxoaKa npuKpaJ 321 rlpuMnpje Drtr-Dr ul|au npluranarr Zdj sla\.it pomirjenost rrpru[ePE.na kimi Iolna (Ohridsko jezero) nptdneHa I uporaba. "pua ailj vzoten. -Irp-rrK " imrl DnKl Iucrtr-prrKtlucevati :'dolionditi-dokbndavati 'offfi#f". ni mu podobno rpt en impf biti podoben. te-Ep'. z_go!orca frpssops ah..en npI|rreE xBocT t uporaDnosr tr ItD[MeUVBatGe uDoraba ninnep-rn l prider.straSilo. . prisp+ vek.prilozitidodajati. IIpuMII [pnMapel.1. prikritost npERprft ce pf lig z^ rckaj dasazamasitiluknje v Zepu pL nptrlrllEr. dokupovati Wu et m prilika. /. -zja' rt priznanje ka. uprsnpa pf.raa ad. razmere. et . obesrtr -pl. .pJ. 2. nprrKa3|ra t . np{3BYK..pt.K!tsarl t? pnpoveoovalec: ocenievalec mente: z. ooesau tmm upEsnAFa. Pristo- 4iuspe. i. napra. mraz). korist. gl. os.'J. -.privabljati .nIrrsa!l. pnlllcen nDl|3eMel|. pe 'lp'dl KaJ-pnpepripeti. primaren.p/ pI rt71 pnpretr-pnprrau ocr npm@petf adi lit pc. pt rrlrr|MtrIruca zavonau [pr epJe I premirje . Pritisntti (ob ztd). pnvaDrrl-prlmamljati.npuuauyral. zmozen trp. viti za podloZnika. Pri' laEati npnt re4 rz shramba. He My e Ea rrp[Aer De spc dobi se mu. dopnmeren sroJen. privezati (k zcml. impt pe kukati-Dokukavati npnJannnpnJar$a . PflPovedmca rlpn3fiallnqa f pobotnica.je spreletela zona (Proza. npnofa. trpuxoD!ts4 p1. .r... nprKarKe. nrlpl uporabi t i-uporablj at i rrpnMer$rE 4d. ocenJepnznau-prrzinavau vanje pnznan npn3HaeE 44l trplrs'.r-npnJateaxa rz. tmpf spfeietilzeti. npl|I(a3tt-a svitu . npE$sAa.YlI!l'D.-qrr }r?prizvok.i prijelen npxjarso! adv dober tek!. spodobiti se. Iep sDrehod!itd. trporab. rprjarEocr I prijetnost npnjAe.n tehftprr- nrrl|xota..nraocr I nalezlj ivost [IrFAccHo adr lah. PredstavniugMa I i. skrben npizaexiocr I marljivost. Driden. predstavljanle.. I preIemmK-pretemnlca np-uMasm l: prejemoik (blaea. trpuRlurlra r'ftpl dokupiti.yav ali spodoben. fig 'IeLlkav..

[prqroco6 .' sarDostanskihla. louaxa ut. trpsoMrira ut rynp-€ nr doklada (dav6na) izl. vzdigniti se"vstajati obeiiii se'na-koga. pokukati. npHcoe4s. obesati ie lptrcrar. prNtop nptrc^rBoca ce pl taft gl. Drikl iuditev uprcoeir. prisiljenje trpmyAeq. npqcrauyEapJ. 7n pr[ocnrK pllnq pnncesa -qI| nprpeA6a t prireditev. omedleti. lmvt l4rz vsluu se. inpl posmebniti se-Posmehovati se npucnocr f odkritosrtnost. lprmABlBa. trpEcaauqwa npnqrye adv k srcu ce tt. slovesnost rIrEoAeE.pl -umreti.npncmen.-4!. ltlt!. uspavaloc si piilaldgvati si frisvljati rn npacaoJ!tsas P. kar komu pripada Ilplt|rcce. domiSljati se rlPEdolUOrEe.n Sluzab-nik. ce mrrrcetr(a8a pL tmn g. opominjati. gl. tmtf Dnu. alohite- vati t . upnpola t narava pf. ce. DreDros[ rpEnilri I Zanka. pridobiti.pla. z negacijo mvosloven tPrYAgr prrsrulr-pnsulevau IpECMee Ce. trpnpeqa I reklo pn&Jucevau. inpf (e si zareleti-Sesi Zeleti: trpllcrEfl|e t I nprnnl16eH.rlpncBolgBl pf . prikljuditi. prcdlkot . lmpl pnslopru K. -un m grom poYedek. tttpl vstati.Eptr wwrecwa n.-!t|p/ zgoiorn. zecunrlev. gt'am po\eskov npnpyqe lri ce pf iupers k6su ol r4ficaA m presajenka.. -!4 .anpmapu l'f nav.[prltoAotrcmrarea.trpntoAosapripadati lqEr|rq {F tl tEmvosrovec rputraAHxfas adi bor..) zazdeti npuciriio6a6 adi plilieodse-zdetise liiv lrpEcefl. {EE rn tr'p''!@ea f trpEpalreu.rloA n prireja (iivine) IlprlnoMtlu PI spomnrrr. Dnsvorltl sl.Ilpacraf.prirastek . r4rrcMer n? posmen.-AEaadi pristopen npapeAlTaq tt prireditelj Eprcia inpt prihajati k.. rpurroMrrvaacs spomrnJau se. -Asa adi prisilen otrDnlll MDAK. qpEcrurat. omeniti.-t'd (zaimek) nirucojiqa iilen. adj prrredrtevati se (problema) teliski qptrorEnu. vcsce [prcaKia. . impf l. Dnlastlll len. {tr ni prisoie rpEcDoeE.r. dre. qPUNOMTIIIA t I t I nle t t I t I I I prislulko- npscaamocr f dostoprcst all preceJ sBr.. hitro in labkotno teei rrpf. iluga. rtnpl pnsKodn na poDoc-pomagau _ . Dosesiven l' zocil navadni sad nizcaoi. pt (samo J. s'rcqe. dopis (predmet) pritiskati na. rmPt pnsmo(uu-smoou . nesti-prispevati trprEoBa-rp[HoDqeL fl novorojenaek. k He RpncaKItBaM I*rIlrTO ne soncuoornten telim nidesar ved adi gram s\@ nDacol. trpdcras!tsa pI.Itpn&rrdBeH 324 trpEpoAoBalqer| xpr|Dor rfplpoK. prlsre pen. r?r dostop. CC IIDIICAAMIM -[sa 44.1ua adj prisojen.. Prlwiqap leten rrpEcTEme. -qra actl llt "oaKmonost srcen. {trfr.. EIt[cMeEa ce Pl.pt'ic vati Yla\Ra impl qPI'NOMIIB.. npllcraHe.. os.rl|El<.ce.krotiti ItrpwKa npt tekati.|trg. -ABaadi DaraYen 'afa botjasten Dapad. zasmen ''.iastedL trptfpoAoEalirc[.lsKren. doslopen nDncavir(HEK. rrprMmMyBa pt impl udomatiti. Pt fipmrccorr.t|ocr f lif pristojnost. lig past npEMosa. zacenJarr npr|calllrcE.qF{P3 /t. . 4at1 . -rllga adi prisluIlltEgraflflga tkovalen I. npnciocdSen adj prilagojen trpacnoco6esocr f prilagojenpncjn.n pripeka (samo sg)" zelo pr-rsoJen KraJ I4rrrafe Mu ce pl tmpers facl bi kaj popil npErrrroMu. trpsce|{llra ce pl. rrpHuoMHn spohDiti se aesa. nprrcar<lr^ pl.pristuli(iz bolniskepostelje). npr{riMerrn impl lit pipadati rpl'rraA^ex.rt9yaJalsc. resnianost iskreDost.j.. trpr. pristop va. ripEpoAeE. pl prejemki. lptrpoAooqatae n tqm plir(' dobivati borjastne napade. omenjati. impl sl. -rna adj priroCen trpspa. EpncTatrreH. prima( u se rtlr-rxree ce pf impers zapel Ma ot rpsneK. nprrpoKoD 44.) treDa ml Je na vooo rryrlMlraK t'' somraK. CAMDAK priblitati se. EpuceTltsa. [p[ceHrr ce.aaa cdi uspava.pnKrJucrn' zecunJeval!pruqJuce!':ru qrtrcoeAlEllar6e'. cY- ttp"iop. lmpf prl'|e^. Stuliti se kam pot. os. trp[ctauEurre pnsranlsce mu.prihajati. pripasti.-" ti se kam-vsilievati se kc na koga. zaceu-pnsroPapec Ir.resnlcen ?1.r4rtrIroAgocrt naravnost dobiti niti na ( kruh ){medlevati. domisliti n1rraromrira impl spominjati. npicuoco6pa*e n prilagajanpnclaMlru ce..trpEgTr|F nt. trPttrloMo.Mq 9e.BHa Qdj primitiven. 2. dohod. trp4tact t?l pnrasteK (preolvalstva) upmy4go cd' prisiloo [p@r. lotrptrpeAlDaqxf.. npucnoco6yna au Itft rt Druagoqllt-pruagal impf (samo 3. zabarproA t?t dohod. . pnoelek nptrE(rcurel m prina5alec lfrmyAa t prisila. //. ukrotiti-udomalevati.. . .pnqoDlvau |ltraAl|e. .pnstopDlca r prislulkolpucalrlilalie vanJe rplcr'r9Arr qFgMaArT3. omedleti. DnsDe'JsB tit dofriieri. opomcI-I niti. nltrlHoc tn pnspeveK.

np!/. .nleizku'tM sitiDoskusati.) . navzoa. uulre t. -qri l'1 izdajalcc. navaden.Etatrrpl zadr'ati. ttg presunlllvosr rpo6re.lllrr lpErscoK...- larl Dreeledatr. ca impf. malo fx> kuhati nposeBnr lit prcpih nforee.kplsitl se (mozolji) ptt imPf.ap'd pf zavrcti. rzpeuatl-vooltl. sprepridujodnost.1(letI rprftx dota gl.a pf. tesnobnost vranrcnl pnsaq. tlfo6l.se-dozdevate pnteto. PrerzKusatr qroBaAEJa.JHa adj spodoben. prezraditi-zraditi. cyuro njemu je to lastDo Drje\. *ce: potajiti se. upH stiska. \pEtF.opy!. zbosll-preDaoau. pttatr. pl 1. pripreti (vrata. Drosolen. tipiaeD.(6r'Ae. sg upuQaranrocr I til sprejemzaaeti zebsti.mu . . prrprrau.arunpl|cropu ce. {n i snati-prhutat IlDC6lIB npioc rz lil kljubovanje. mrmo.t na hitro marsinos 'kai-. gl. npuwna f vzrok. Poskusni (zemlja)i lit doziveti Po vzorec: ekspenment. rrprrcyerBo r iemati: Hero vecro ro IIpLrilar<a njega velkrat drzi navzodnost (slaba lolja) dprcycrslpa iffipf biti zraven.nlteA Marapel .1 cerkv obhajati. Podretr.{ant pf prijeti (da ne padostojnost dc). Droseven nfru4rirue.t noo6iecse -tY zasvetiti.-cHa adi pristran5de sKt np-roarN{B adi lit sprciemrrprrcTpacsocrf pristranost Il l v JrpscrU$r pf samo 3. muhast. utre' ti-piebijati.pooo-Avry PI! itll?J '{. vlomiti. prikriva.ne zale' npbgaagI vdor.Cir na Zelodcu [prrrKa I prekla. imPf vte biti. 2. ind pripravitlpripravljati ul. p-reb. Tx.rda5ki.\e._ spreje^ti. npo6^ecua so rAaBaTaposvetuo se mu Je v elavi '4r l. rylfrerglg.nprrcryAe liivost. inpf zazdeti.z rel previdDost (bozja) .t -skati se.MIlt klapasta usesa rmo6eci sl ptrstiti. uspetr-preDuatl se npo6Epas n prebiralec. bingljd.r" rrpKxe. rrprc atl qx ce oosroten trpucrojEocr I spodobnost.J.lcso. m preboj. npmoop rz pripor zazoeuse trpETBopetmc.uo adi rit a.sarl]o3. Do6ei{. preizkus.. flpueM l{Bocr zacelome re zeLrstr rry 6a{<:i impf pdjemati.-vpad.td vdreti. prevejati-prcpihovotl. bizaren. tf.os.Preimut zradevati trpoB4eu. np]|I||roc! cc pl dobiti ture. npiorcpu. da npnrecEerocr I utesnjenost. vzKrtrl. predramfr-preouIIp^e r?oslieek. trrPt rrpoBeAe. PG BetI hutati. zabli. Kon_ irol-irati-pielledovati. . trpolerps. -DEa adi Prebojen. oAoltPaq. -npK? poletetl. I prepad. in:pf npr<ocniral tljubovati . izbirdnez. Prcpelievati mimo. 6Ha Dieizkusen npo6ecen adj _pove5en. trpucrop!tsA ce \o (samo J. np. pridujod np'Ixoa m opp pacxoA dG np[clTeH. tatu). gt.zapr' npo6oeu. pG nareoltl tuhniti se [ptirrrrur ce pf samo 3.prepeljatr. tlak razjcda.1 Preblisk "pp6*"-o.npavecrn _.preJ Premrsnl rzbmn lognlenlKa.Kocelf. -qn n pritisk. m lit imeLnik.^ kaDriciozen posesrtuK npnvye nrn ce pt impe6 imenptrreKlle-d.rrime n sprejemalir4rncrpaceE. -Aruaadi prozotet. -ryr m pripor. tr rpoafa^r4a"lpoafa rmonal. zozd tl rrpoDa^grlK.-m semslisal nprxur p4tc. ti. rz' vestr. /rg presunrJrv rpo6uBuocr f Prebojnost.[put[ruocr I til rzrodnost. Ilpo6oj. povzroCiti.rpH. Irprrd. npr'Jtrr. npr|rorMlra p/. vznemtnlo ti se nplQarlr.sKoz. -cHa \di tit YJitl' Doiiramli ati:DrekleDetJati DOValen nioaueq iw6i*usa'pf . spomti prisluh. Mu ce npFrv zdi nltt se se cesa semi. nPg69cu^ Ho3ere DOgl mu DrngrJara rrpo6@ ft preboj rDo6@en. t36roa. Preizkusati npoEeprca pregted. sl. kontrolor ripoBerplBa pf. -nPo6eceIII. . inpl ptcpihati. preDuqtr. Drelroo 'tit unidiii. HeMVMV e roa rpr. natid t|gmutaD adj prisdav.oe!.npl. zaprralr kavzalnost rprrercqDa itupf lit tmeti (1/ nDr|lruHcKlladi \zro6et nlnvya. trpo6rDa Pf.ol!I. radog rlf. 3oa r4tl. da kaj 'visi.rq npyo. vala lom npo6a pl potkusit! . prelzKtrslrl. preveJavatl _ trpoDeAYaa plt.-ce: prebiti se. t kontrola n1roleplraq rt preglednik. brezno adj Poskusen. -jHa adi gJ. nporera pl. mozoljnprroa adr pri tem cust. Po' rmoi6o6oou. vlomilec \poP. n-r. !ce: udreti se nio6a I poskus.I rrpltcToeH 326 trp! roca ce IlpKHe 327 npoDtrAeI|Ee I I I I I t tl I t I 1 I T qpl|cr. npurpyca ce pl gl.TIm adi pritujoa. izvaiati uporepyra l. vlom. os. taval se. neposesu..neKalga pf. vsi: ririrsote izklepetati.^r (tuor /tg. os. . gnojcn qpnoKlrrr. skoz. dramiti r4r.'nlsllfea fi povzroditelj tuK trpsrruarrrerKa I povzroditeljinpnTBopri. os. hodek navzoa npntrocaa-nplqecr f cerkv obhaiilo W\cUmr adj tit lasten. He Tpqal Ka(o iati. oredreti.

gKrqta. pridobivati. pregon. impf projekn_ trI'oAa8Eqa I prodajalna rau npopa5e. sprevideti pe dase) (resru@) np@a I proza. da. npo3op.r'rn stis_ pt pl nru€trskatr kai skozi trPo-r+eAa sprEgledati. Epon^eryBa ol<ence 'r ot. tr ttt lit pregrati. ?r do. ziaeti -s. nanec. izdelati. uune zeh gre po ljudah rlx narKes adi lit gobav. repra presoJen rrpoKtrcHe. rzg€Utlatr nlp. npoAytr!ts^ pf. fam pI 3:::$rro""". 4roxtrDlla rrl.Asa adi Dridelofl. pr9oalatr npo. va trpqE aTt -f m geogr zemelj_ sKa ozrna trpoD^eqe.-pqr ra okno npgrlsloAcryo a pridelovanje.osraiii nlroxDee. rmerun izdelovalec. tmpt raztegrrrti.ura cdj prodajen npoeKrtrpa pt. _ . pG np(\roperl-g-naegmodfip. npoaydplr pt.IITODEAEOCT 1 ta npoerqr. trg predlog npo4aBau<aI prodajalka rrpoerran+upoerrderra a.bivanje..s6opy. ifipf lzenanta prevnatr.sti). rmpl zo. povzemari avua rezultat. dan oranja (zemljiska qelovante mera. -pry m nar pes Jau r[m oKno tH:ifffl" rn teh taw f6 I T I . trlrollHeHrnr.2. k. Eposp-epl lit tlav-fig spretttM preziveti-Drerivliat i (legleoan (Jramere). Dokazati rpoEerKa t zeh. izdelovanie. fl | mat projeknpo4a:r6a f prodaja clta npgAa'teE._trpoEBeA!tsa pl. den klicati. lrposela ce npl zehdti. . rrpouiBoAlflea nr pridelovalec.Kctla Wtosoprr q.it Dresaoialec rJenosl rp-oDoHrre lia I ltt p.r6r|c|r rJlVeC rtt'oxreKTrpa 329 trIroKncI|e nlro4yK! m L produkt. priti. gledati skozi np. 4roroaapa pl.Na adi lit pod.anitr ctanitise proqu. trDoalrxoBwa rfKa iazl poduhoviti.l96oxyoa. proizvodnja.Inpp.npoE[_pa.l|. pncelovati nponorreExqaI lir pregnanka.a trpo3opvBa-cepf.. impf tziti. zavledi-raztegovati. rrpo3trBKa I poimen.A|?q.npo6rqn6ueE. zdeh_ rozen nlu nlroKarKer@q-tg m lit gobar. nevezata bese. razodevanie (zav. pre. IJtrJofipe! nost qpo[sne3e. -[Ja fi nadalievanje.Aaxrntrr.t. sprePl vroetr nporoDopn..izKaxo nposeBKl oa vcTa Ha raZati se ycra zChavica ie nalezliiva.rotm.. . eloDrtr np-o. inpf nposeDa&en zehanje pokazati. razodeti-kazati. izdelek. spregoJon povzeti q-o. .trI'ol3aoreH. apolaB .nlrorr3DoAeu. rtuoen 3ope( veuto ol<no rqr6rt3noatrocr I lit samovoli. -tpoldrysa pl. projekj Knpll lv cllsKl lpoBrAEocr t prozornost trpoBuAg ce It impers: Mv ce trPoBHAe spregledal je trpoBnAlEa ca impl impers My ce [poBrzA]tsaspr€gleda. impf rlro6Krop rn tehn projektor proqalr. rzgnanec -izdelovati.^sa ad. podkutr -$r npoAaxtroer I .AyxoBeHosrI tit poduhovnporoHme n.rrpo3trBa impl Dopf. zehavica oAu -cel se.Bpe. .''pi impf kukati (skoz Spranjo).podaljSati-poda:ijf evdti. rntd.. nadft. !mpl. vrtati rqro.AyxoEerr odj lit podthovrr.U-.po. . [poSeBaqra zdhavec razodevati. 2.i ptozoren.di prozoren. ryoroEyBa pt tmpl nlp.presevetr moJotjen. -Tra 4di presojen. pf. proizvajalec np@opeq. podali5ek trpoAouKu. naoanlevatr rposzpra I maihna razpoka. rpoJ4e pl gl.. tr.po_ -govoriti zalenjari govori ti vrsevatl nposBB. npoAyllr. gobe. Irg dolgodasje tmpl pndelati.a impl pt. pregnatt. Dri_ nporc_q l.or pl po- trpoAo&KyBas n lit nadaljeva_ iec j Podar Ttrffi{':ffi rz sanje. leP rpolgDHe ce pl zeluaiti. se. Dotekatiimeti svoi zadetek IIpo3paGocr I presojnost.oxasaI ti. (gtas) raztegnjen npo. npo-supeq. bri oral.povzetibesedo. DriDraviti rrpo36Eps. izdelovalen.npoAlxoBr. podluplji_ vost npo.npoA a6o.it pregnanstvo rt npo4anarrn prodajalec nIroeKT tn projekt.t. zamisel.izgon. Spranja(v zid'u. npojasa I ilovesno razelaSasevnost nje.ticati pb priirirE}. ryroMa6!tsa tfin pogtablJati npoAo r|(ete|e. sko klicanje (v Soli)valen.i lit sasoJen. polju6npo3opqe dem od. gobavost. impl produci.ona ad. svojevoljnost. poviSati-pr. trpoaoan$Ba rl. preseven izvirati.lpoEsleAe. trposopcxl| 4di okenski Dost. prorzvajati. rn ti. 3.' iroizvo upcroDe. zavladevati [porlelreu adi zan:krrLo oV leaen. izraziti sekazati se. f trIroAaaa{xEadi prodajalski projektant-prcjektantka' upo4aoen. rzgnatr-pregarJen DJaU. impf predva. pre. zdeobiika: postoDek nau npolpa.pre ad. zdelovati.l.itelovai spregovoriti. uporzcryra pl npoxe5$pa pf. -ce. tr.poduhovlii: nlroroEcTBot2 . vdelovanJe. qroD^eKpa pl. svojevoljen. ulx)3paqes. npoAykqrJa I produkciia. llpolHpetr. izhaiati.eganjal.

-D. predirljiv (duh) rrlxrHnK nBosr I prenikavost. gl.Itl tLll le pomladi r4ro-Ae(e a nu pes pomlad. impl . za- menja*. t2um nponry pf zaeeti hoditi. diareia nobrovoru ol zamoroliati.-rra I pl trpo erlf pG rnlad. nponafa.krqrdp. -Aga adi pre]roden npooAeH!rc n otrok. zamujati npopa6o . . zamakati npolce. prodreti. zateti nesti (jajca) rrlroHrrn IrB adl prenikav. napaka. trpotrK5YEa prenikniti.opuldati. pI npoKolurar PreKten. toniti-pogrezati toniti uponacr J prepao. pose.l"^. zamuditi-iuldati r. npqtroleArrrrqxx adl plidlgnr'skt nIXr[oDeAH[nrrBo'' pridigotstvo. Drezemati np-ooa rz prehod [pooAeH. -va.do biti srde navade npoxyi. hudoLrra. pesDtr cenJarr nporepe.na navalatl kal shbega: -oe: se" desa -stabega. srjoa razvaoa npoacr. po preoplsrn trpoltrict|ocr f predpisnost npomra I postati berad. uumlleusKt npo'&aoia inpf izumljati. ls m izr. skozi.ryBa pl. uposajAYBaqKq. po preoplsln npomcxo adr v skladu s predplsl. spregatev npoueneradj lepo obleaen npoMeur. ja. di. gl.arf jr . razglaslrl np_orrreradj preklet. /!g i/. impf zapeti. razsiriti-raznasati. jarek. predirljivo-st npoHnriHaT aal prezet. skozi. oDustipustiti ii.lam levo vzsolen. lt?tpl ponevefltr-poneverlatl rrpoHeDeprlTea-nltoHeBeplBaq ru poneverlj ivec. tll.pf. pl navaditi na kaj moryg naslabeqa-razvaditi: -ce: vaditi ie Eesa slabega.F vrsucatml r4rop$ fl prerez. obtaCitinbvo obleko nIroMeHMEadi spremenljiv. puscati. qronaAEt izgiBt . rror maloDnaten. za' 'godrnjatii inalo krikiriti. premimo. nponeppa l. irzpl preprati.prc. gl. bister. pesnitizapetr. skopati. nrcvreoen npor<oocarqr. vlluoen cloveK. nporreBeppa.r? priitadid. zaietizaten:ati delati.npor(rraMripa 330 III'OH JAOK nposaJAYaaq trponajAyBa. npofiaJAe npoHaofaq t?? lznal(utelj. impt . izkopati npororca pf fafi prebiti se. nltoEuxlte.BeArxR. ODratovau m.. 2prati-prati. dobivati srce razvaoe preoblleka. lep_o v?gojena. poguba rpotrarli pl pretrpeti sKt. p/. orezno.[poKo^naa. npoHajAyBa. bistrost.r flr EUrrlIIEII 331 iznajditelj. rlpo-a'eryta. pogoreu. raziirjati. najti npomJAoK. rov nporcoaa7f prekopati. en.volilnica za prehod IlpotrYcr nr opustltev. prodirati.uoi m med driska. lpomrnr!tsa pf . iftpl preietiprenikati. malopridne.vuuoen.trg nesralnosr rrpoMernr promet npouncaa f lit previdnost. imqt Fulctetl mrmo. prcDusl r4ronycrant adi prepusten 4toEYer^rBocT I prepustnost nporluE pl zaleti kaditi pf. pravilo npotryclnnla I prepustnica.egjq I prekletstvo. uspeti v Zivljenju 1l1roKotrcalradi lam priden. lartna. rfipJ raznesti.rimo. liti-Drelivati npg. impf rpryuta 'Iporygfm. pomraoen. larovlna npoaeiocxa aZr to pomlad npo^errotueH.pt.ltg) rpono. {Ea adi predpisen. gtam skTanjatev. npope3 impf zmotiti se. ryopa6o. d(.r npoHaoiaqrx 4dj iznajditeljski gr.ryJ. til razmik med '.ptr. pomlaclansKl npoaer6p m-rpo. skozi. rrfia 44. kot adt pomladi. sKozl. rpoMetrira. ki je sho dil npo. zloba no'oi<aercrro n Drekletstvo nporo6n pl n-apovedati.impf proKlamtrau.ajdba. /n prlolgilr -u'l (ruol trg. npo ena pf.rerCpKa f Proletarec. rzpn(uu. shoditi eorardsAa I propaganda. impf pre(strbp)-motiti se. pJepas. zaaeti peti. !Tl. zaslutiti kaj hudega ItpoKo/rHe. 4or. prevzet npoHm(rrarocr I preietost pt. ietetiletati preletavati npb^erap[Jdr ft proletariat rpo^ereH. razporek . Droletarka npoaendia I pomladanska setev. prehod. lepo vzgoJ . 1n ry.avdant r4ronece. vljudna . gl.udobi-ia.rl'riry1 adi iznajditetj- trpo[ar!tsa pl prepotovati [trxrnee..mimo. ittlpf predpisati-predpisovati rporoBeAf pridiga (tudi. izpirau npomrc ce pf zapiti se rpotrac /n predpis npoEroeH. lrpo^er np-o. EpoHec!ts4 pr.-nr| I prop()zlcl. zadeti beraditi ryrodrme. [potreDa pf. zamuda. rrponaAEar a4t ptopaget. krajsi ias Sepati trporyAa t fatn grda navada. p!! itlr ?f oDresDremenltt-spremrniatl. vprijen rqronaAEe. npoBr4qeHne npoMoEfpa pl in itnpf prom<> viratl uporsjAepl iznajti.zloDa zafila'kali noora6rinan m fom h. trpoKonca@a I lafi vrla.urs adj nagnjen h srolm razvaoam u$rpyra impf nava:ati . ruu. hudoDen rpgq .. nporreBepa J poneverDa npoHeBepfi. defr.ill i sprememba.cerkvcno covorniStvo nponoBeAlBaimpl pridlgall Epono3l|urja. Zenskaj ltg tton malopnc[xca npoKpnBl| pl zaaeti Sepati. Pt rlpoKolrfllEarne fl preKlnjanJe npoKotr n prekop. lzumitelj. fig nestalen npoMeE/rl|Boqr f spremenljivost.ti. spc mladi nporcta.

2. Klltr trpoc aBen 44. ruraq upocla. z. prostak. Deukost. oosumeu-odvrsetr sKl rygBgTa! 4ro[DeryBa pt. pravilo ccrc npor@err.zarnteu I I t I I I I I I I t I I I . pretegnitiraztezati. korist nporrormr.. PreProst.nporfy tnrd trp. KallIr. trpoTtrBcTaBt r trpocrpe..Ee. 'ce: poslovru se. grcbijan -. pre-ded: cenik. nevednost. DrosDekt. roEoa npo'pr'/.. rrpos adj opp c ot(eis e_oostaven. razprostiiati tlpoltBnocmlt. neotesan 4rocraK. prosvc ta npoclereE adj omikan.-tn|a adi prolirporarornicr. . trpocro Har4rocToKrarKo rn malo rpocrcsalroAeu. impf 1. s_pron. . dce: nasprotovatisi . npormno ad? naspr0tno rr4pt gr. sv(> raven DOCnO. slaven.it dolea iiroka ulica.ocBeflrreNr Kr6na.ErrpaBes. lig hudobno ziniti lpocan . ryroctera t rzoorazDa.vo npo[rDtrr€qn impf nasprolovirvoditeliica ti.rorNuocrI nasprotjc. ..nt preroK .tlporcppa pt. odpusti tr. -EHa adi nasprq motuJe [pom. trpotpr tr. Epocl'Ipa pl.srm adj pro prouclu.Prosveten ttpoc.lam neKaKose prenrutr. le. 2. -$a adi W liuden. rlKuzen trpooggBja. razprostreliobesati' nasprolovanJ e pregrinjati. Iaru (samo 3.nagnati.. navprcnr prerezi 3.A'''a adi pr'a. .n nLf pes betaci g). impt ptosperAati. nasprotJe preganjati. SaJnO(napravr ta(o) nporEBpeqeH. trpofanapoAerr.ata adj protiDreslnlu praven npbcryu adv l. ltll uKrep stroka. impf 11t llpocrpe npocape'If 4poEEA'l rrpocacKapl sikniti.-w stodujen. proslasKl npgcflr !'l oprostiti. impf imetl. {ma 441 poprecen trpocelreH. eJ. rporurn ce i/rlpf upirati se DOkllc trpofn&re& {Br! m nasprofiro rlil}eropnpo{ecopKa m-l protesor-prolesonca zoravuo pogled s s-tranl.trpolroK trpopoK. itn PI crvuzrratl. rll|Taq vzKllu. rg . !a.aeresocr t omrKanost. srav- trpocroMrfAr{a-.korist nasprolnrca upoolw. pokonci. . na. (ndrilo). -rg zr uasprotnik npoTtrBtn4a-lporuDErqxa f trpoor. nporrBrer<a I protiuter. -qx m geogr morsku nnrIr.x adi nasprotni-rgra l. lG kd trpocrocMpren. 4porerEe[poTera. ton I[poqlocMF Terr qoDeK navaoen smrtuik pt<> npocrocpAescE. impl 4roTr+sraBllar6e n nasprote rzgnau-uganlan. . pf . rxtos. prostaStvo npocror&rar. npocTalrKtr a4.pf slrrrl omiko trI|ocB€rrrc nr . pL impl nztegniti. navadel. raztozrn a uprmnJe upoyw'.E m neotesanec. fpoT@no. nasprctni trpoorr m ryron|altept(a I -1. prerez skozi koJ. neSolanost. rrpor'. lmpf . liudski npocrop i. trtrrolox.u Msni+rja brata prosvetitelja Ciril in Metod EPNex. narediti: dobidek. preDrn ozlna npo|tecl /z protest.41 m fAm gr. -prostodilnost.igralec. preprost ^dj npoqoclrAewocr t prostodusDost.[Irorl4npEpoAerr adi protin ravnost.ur pl prestreliti p/ nasprotovati npocrypn. nasprottc Je r1pro slovJe. civiliziran nlrocDsren. prostosrenos! nDosrora t 1. ugovor rrporor(oa tt? l p rotokol. +rJa-nporalpcu.. fl f prostor. popreenost lpoce$ocr I trtrrocqJa beraaeDjet trpocla$. sistematidno si osledatiogledovati neki razvoini pro. -TUa adi lit na\aaen. Dresrniti. trpoporn@Te r l?tsr preroclSCe npopoqcr qdi preroSki trpopo-urrao r? prerostvo.. olaglnJa razcvet. . prostastvo. enostamost: 2. gl. bulvar npocueprftpapt. sprotna utez gnati na straD. lDocaq. .n& cdi bera5ki. 3.. I protagonist.r6e nasprotovanje. apoyqra pf.rfpa pl. urod. ces nDoqreKr nl 1.. pre. rel datovaI nJe(pn rnasu IIIIraqKa ljen. ulre. nizkotDost.. nezvedenost: 2. preprDstost. trpocaeAyBa pl. spremljati.rKYEa pl raztolmaaltl. prikaz znaEilnihlastnosti tllludsl(l ulrorDErtn dobideL. clviliziranost npocIeM. uspevati npoctrepEr6r n prosFriteta. [pou!. povpreqe_ qraga 4xrceKa / SOteSKa.IBpfaep protl zoper ni zapisDik. r^zliiti. upogvTH.{r|a ddi.pf lil lig spreleteti. 'ipocls\. sprouu strup tmn zac:llrtru.-ur.it prosvetiteli: 6Dakara rrp.ry. . *x / profeslJu.ltocro aalv preproslo. npocJ aK. rrpocTo[rja npocrpe. spremiti. ren npoT. 4. . ryru-'Vry'e. npornnosr f nasprctnost BA llpqrnBorpor m protistrup. -4tr m prerez.orroEri|l. omt(au. cBeTaupocroTa sancla srmoucrras npocroraja t 1.M. tlpopoKYEatmn pretoKovau . npoTerryaa trpornpe{rj9. 2. nporr@Ireqrocr I protislovnost Siriti npqepa.uspevanje. rmn obcsiti (Derilo).-[pory. pregnatF vanJe. rrlrorr. prosto.ditelj-igralka.. Sznain: 2. aasaen trpocaaDlDar6e a prosEvuanje trpocAeA!.). -qn tn oerac. 4.n y8a pl. nizkotnost. proucevau rtpoTtrE3apa3eE..rpoaarornicrKa sloven fl.

2. l'g rlrem try^cip impf utripati. yao^y.ea ddi . npireuo n arHo hodno Dlatno. vzmetnlca f vzmet. idr.-strmo pot navf. -Ea n prstan. z drugimi glagoli: qpcKa. dce: zaloditi se qrcroK-4pcre m dem od rtpcr npyxrqa. mrza v rgovrnl aqlora f. ki kipi od zdravja. gledati. '(.{rr I publikacija. bahad irpqeEe 11 l. nepriieten voni rpm<a I ocvirak. stojalo za norc. rlaAo. marc 'Jput^B sast np-i.r{rneE a. lpy. mestoma pobeliti (lase). razcveteti serazcvitati se rlpot e^rr q -qri n nadelnik npo{fi4. . dlovek. cuolrl se ml'aoBep pulovcr. .ryLc m pdz.. polniti nlirrcr m L totka.ra€. grda beseda. ttB rzdaviti besede npoqeAha f procedura. impl rapraviti droben korak. -rl. navajanje. irn pl zase-petati-sep€tati mro[reTa pI popelJan na sprehod: sprehoditi se -ce: npourenia I iprehod. brizgati.A6a I sprehod rporuetrorn. navzgor.oprostitev. dvigati. Javnost KA wrn inpf delati gaz. nyqnqa m rn f j. npoqlTlBa pL tmpI mzcvesti se. odpuldati. rpvAg4rltrro f navzdolje. napeljevanje.rope adv gor. po tleh. impf 1. -3Um puding rry44. arpalka. l. -rrua adl poslovilcn npnera impl valjati v prahu.ra I proga adi progast.rten.rY rrpvt(E . lig . gl. 2.3. odstc qroqen ft precep trpoqlT n razcvet tportlTl|. zatlcdilti sc: -ce: gledatiosuplo:!tl-.-n. tilc. gl. wq impf iobiti (usta). -rB f arh larn zaseda trycr 4dj pust. ropaTa nV l{ gozd zc. IryAC try^r tu pult. hitra hc ia rpqe^. prstek t t I I I ITDI rt? saz {v snegu I tr. pokati rry|tH T. Aa ce cMeeDrasnu le v smen npcr z-prst (ni roki in nogi) IIpcI1eH. dviganje repa rqr. preceotr-precelau. -ce: poslavliati se nDi'xraBoEe li oprosdanie. objava. slovo npo[. dololcn prostor. priobditi. ne- .rajuo pocen nlxrmrrrra I razpoka. gl. {{p. Skrlat (barva. m fam li9 banac. -ce: mestoira zoreti ( giozdje) qpoEapo(. slabo meso.dj kar jeratzmetr npycHe. v pesku nDIIOT treDet. trpolepu.l{ m kita las npq m kozel. iron btadat| kurbir.Oor"" I publika. dula ncocr I grdobija. 2. pudel k-odrasr psidek trY3a/ VrOcpepel nlxa impl-streljati. odhod in krajSe bivanje drugod trIrom{pert pt-44. rtrJocT. orger m nircra irzpf .ileteti s6.2. oblinstvo. HaroPe npyropruHa I strmina. c('urprr. osnova ryI|nrrtpa ifl pl puDltirati rynt . far?. ustreliti rryrrmqa I poirtija tu^tr impf hrt I.otoccJe. zmrdovanje. precep [!t(Ee pf poditi.t puder [YArXrr.impf brsteti. objavljati nlBHepl spezdetise_ rryAepnvAlra?n.tisk nl6^Dt(Wa pl. pero. 3.dpu3lanje.rraaefl..rdr navzdol. navzdrtlco.pqlia f fam lig bahadka..hvalidavka rDy(g. i n pl razliriti-razlir iati trpoul^ala-nportr am€ pt 2adofotati (po blatu) EpourKa I odpusdanje. ftpocTtr oproldati. pe stopeK _ t{roqesa t cenlrev npoqemr. rrYA a.priobaitev. tiiti trprnHa I gl. Aqrpt O(t mAHe napoKel.gr.kolobar. znamenit trpoltrapE pl prsano pooafvarr. bela-nedelja trPosye Pl zvecteu. drobiti korake npycaEe r drobna.nvaltsavec trpqoal{ia I kozlovina. doba spornega dozorevanJa rw. ozclcncti (hosta). leni II.rupauncna I psiha.. utrip srco. 2. gl. gl. erpati.xlewlca Ilttrsapr@q -ryr rn ptidja histca nrrrr€Hqe a od mn re ptidek. irnpl publicirati. pollavljanje. pc -iiri.T T t I 1 I I I i nporleA[ .. gl. luknJa. nov ) npcreirwa pf ii irtpf dati zarodenki prstan. trpoqelllla pL rfipl ocemu{cenJ evau trpoqeHrrrea-npo4eE!tsaq fl1 ocenlevalec npoqeriarrs adl ocenljiv [pouer n procent.reDer. r^eAa. Disano se Dobarvati. f. razsrjen trporErpysa pt.-hoden. 1nr.iopical . temelj. Strcati. -ce: PCr stati slaven wosJlea adi slaven. Donuoltl -6okoi 335 IIyca [PoqeAlBa Pf. 3. Dol navzqot IIDTII rry6AnKaqEja. obrol (Satur. hist vlaoarsKacast tryctrta. brizeniti: 2. Derilo nprerie n delanje gazi. rpolnrfYDa pL tmm nposKa I l. opr(} sutev IEK rfpofuToBa imPl od. Dr t1 grozg z nekai zrelimi jagodami npo[re.bahanje. odpuSaanje. inlPl npoqeA[.I' stegmu. kujanje. zapulden. prskati -ce: se (Koze) r. brst nipa I cigara tryprvp m l. oeJanJe.. urEeti. 2. puberteta.314 trIryAo^rrdra npyAoAY npyAo/rY . Strlatno-btago). fam Zdrg hvaliditi se-ce: nDcKa Ka I brizgalka nicne ol 1. rep.Skropiti. poganjati popKe 4Ftrra I popek. . yropo. puclc:t [mrtrrurre n avsm od mm! velik ptia rrySeprer nr. npr lp!. ElroltreuoTlEa ut. trpyca pf.. hod-niIen.

Dustrtr: DOSlan: DUSlrvatr.pda adi ndr. nycre^nJa.adj delaven. opusto.zadecenle paAnd^eg. Zeljan stor. temeljit rJrv.): dovoljuje se.raI lam zapisek lebelin lji. pa6ora.odirtih rok -p-ustositi. iz.-Ce: {Dry nr zapravpostatr ctareztJ sr.Bqn. t bot koruza.ta I od pa6ora delce.nYqlelrxJa 336 llqo!trxn pAor 337 paAo raben. uorlxn adi pasii. rad. popa6orHnsKaf delavka pa6oi'rodrrBo n delavstvo pa6orror. pro. rrycy. podrotje dela Iraaap n raoar paMJdrop m radiator. . pa3ftrpe Ko^Ky Marape oA pa6!'E na to se razume kgt zajec na bG Den pa6lur[da adi indecl zrezljan (kot na rovaiu) paDaq rr ornec paBeHKa mat e'jraba Slovatl: J.l. ii se. strel rl!rcn|(al|trtq . odloden.J'D. ma. rrlrnxarr@a f l. pulacn. . ZaDUSCena - (samo 3. marlen.tc t1 lqm detn z -obve 0rs€8. gre za kaj. paarrncula pf.'Jfrra dat pusr. iar. pr:rclen pa6o'r^Eocr t delalTrost.deloven pa6ot'I impf l. niati '*"'iiii' i.s Zelim si dela-vrr pa6or&umre n delofld pro. .@ -t ruSa DUSUnla.pes rad. obroDen pa6n impf rcbiti. radr.lse rdr adi Cebe.srro rl valec nqe dr. Dravnost.ryrmt'{.rck (ni rratih) z Fre tla-lrrelxqra f aenl oal uqela iebelica stilom nerrua I Dof psenica . pomiriti-pq mirjevati padrAaK m Tam mrtnosl.' praznina uqeaa I zool debela lcnjc. 2. Ilcocr 1 ^r swe ifrpf zmerjati. ?ajati (Lriva mlekb).di radikap 6or. delati. nvcro Aa ra vrag te vzeml ocTase pust kraj.scuDA crkniti-crkavati Itvcrt|rrcKlr adi ouslavski nicro advoitr't Dusto: kot rtrlolrrcas ali crknjen oart ( lzrala nezadovolistvo) rEocr t el. rado -daren. pridna pao. zadovoljnost.{qeEralteE -pEa udi stot Za Kad ce KOruZen ryltrKr I l. 5Ha adi roben.kadilnica.istost ce: impe. ubog. pulka.sbristiti se. Siv. oou zarvel luvec pravllv mrcruna. zadovoljnost. opravek. Eebelen. --ce tr? zelo tetko (rivljenje) pP paar m lam mir.r m kadilec nqeE{qeH. l. stesoval se: leKat! za Kom nsuren adi dar€tliiv. majhno delo.u. grelec paoorrn@o f delardca pa6orrN.^t vlca a.'rEa . trg . 2.crnnnvnx ddi tuldavniSki .*ii!t. pridnost pa6orErK. 6''ia adj dela zmoi. sluiab. FCei onOets V f paDeHcrro z enakost. ra(ujsKargra ljiYost. paA4aurja I radiacija.mar.. rtrtoBu pogln rlycTHrfiurrBo /r puscavnrpL unpf Stvo '4oB'nca. anr m lebelniak adi Cebelarski rv'cmuxir.nyua. -s I delo.radijska dra.udobje. os. p_aar pa6ora mimo delo. -^sa. ''toD. c-d:foDEc!&rrlKa I lam ni. {Ia adj delaveD. strelnica trsepqqra f orobkan komztryEroMer n streljaj tu srorz m|ta imd Dusaati: Dosiliati: rFrornrg. strelna lina. .pa6oroAare^ m delo daialec pa6orcc[ocooeH. poaurarr stesniti se. za. unide. . paAEcApaMa. puSkarna. -m m Du5da!'nik m. turl€i-rrz KAOll Ol ''seEfin ca ryr[rrt|q8 l. rada. zmo^enza delo paoorocnoco6qocr f delazmotnost pa6!u n rovas. adv.en. korenit.r6e I puSdava rErr pl oo nec psr nicrrsnr. -u m koruai knth 2. tade Zenska.llqernraf.mr adl kadilski tFreHuFllc|a od trlreHrqa ps+ t n$!e|r€ n kajenje nidica c-e nyrnt lmpf kaditi. ltricrz iinbf fi iustiti. zadeva: stvar pa6oreq.qn:trqeEltapBur. prekli. sluUbica. . enakc delu jti..ry ps€ cen rryua. brezskrbnost.-i -l . :qrr rrr opustole nse ajuct<a -debelarstvo rrqeaa.delavka 22 Mats€donstso-slo!€Dsktdlollr .dlvii uqeaairm<. rado. 4.qtr m delavec pa4ryu rrr radij pa6orEqa I delavna.nq adi delavski pa6orHocr I delavnost. cErerue paaT spar Je mrrno p araca. -lt.. brezskrbnost pa6 m 1.2. nik {boZji) pa6etr.a. spustiti.^' . rob.nseaao tn debelar nvcrt'lucH. marliivost pa6oroao4nrel ru poslovodja pa6oroAaBaq-pa60roAaEe4. rlvcv^. impf resiti skrbi.

obolevanje.J.pasEpa*a impl gl. odvzeti oblasi-razlasdati. paSD[rqra ce pl.pa:Bpa[nrtns adi razwatnizracttl sKl paslrrBarle rl anje.1U-razvuau .lKpoznavanJe angleadine.a3aElfryr?pt.re-KlBa lmpl n. -lur-pa:rBeAeH[qa tfl.moralno pokvaiiti-mehkuZiti. inpf za6eti vpiti.un adj iaztegljiv. sporazum. tl se pas6ecHer 4di razbesnel pai6ne. (kot odgovor) razumem Da36pa[ocaf razumljivost: razumnost. . naI sladnost par6oJ. pohujaan. . p-ryg^arKyP3 qI.r m razbijad pas6Ba. razurnen pt p4pgyu. pa. loditi pa:rBeAeq44. sprrJen zaplapolatl. zvecen: oocutltl: 'ce: razumeti se. veserje p A\aa imlt veseliti. pasBapuBa n. -JHa atlj-mzuoJcn . rrnpf pomenKuzllr. palBpales adi. sla. pa3fo^Wa pL ifiPf zaboleti (srce). ce pa36Epa seveda.AHaadj l. riti: Dokvariti se -ce: -ce: pa3Eeflrll.oovllau (vrtaK) pa3Bnro( ni razvoj ^ce.zhajati (sonce) -ce: pafur6e rojstvo para$€ '?. vzDurKau.l lodeneclodenka _ . 2. trg ocgnarl tetke misli.paAoceE 338 pas6peMerfi pa36pKa 339 pa:|BpcKa paAoceH. pa3Derpee pJ pre. porajati. t. pa:rBparKace p/ razmrg()lctl se. Kvarlen. vDiti par6pcircirer adi razbremen lcn por6peMon€rosr f razbreme purdpouorrr. ittlpt pa36y. pa:rBdacTFa Pt. -rKga m razenj pafiadoirs ce I razplameneti se pai6amrapn ce I razsiriti se. -pl -razumeti. dce. raTvlecr-razvlacruzavlacevati Da3DoA lotitev u pa3Bq!rut pa3BE4Ta. pa*parz pl spriditi. poJmovzrnje.$6yAw prebudltr. ti z vodo pa3soeH. impl razlastiti. 2../ rocen pa:BeAeHar. pf. razvihrati se. pametnost. pokv rirazvezatlse Ugied.!meten.pas6peueryral. doje. fiP razveseliti se paeraenadj. p. znanJe.on n statve. spnJcnosl se razleteti -ce: paareura pf vzeti komu slavo. impf zmrtiti! skustrati'mrsi' ti.\ati'.raztroslu (v ve' tei): 2.zdisovati pasoaaciea adj razlaiden pa3E/vtcT[. vesel paaocHrnla I co 3a paAocHitI]a soza vesetla paAocHo.razvit paSDseHocr razvrlosr t pa3ar ca ce. bolehanie pas6op m razumnost. pasBparlra it?pl pohujSevati. pa3B-plryrace pt poti. os. uDoren. PasBpareHocr I Pohujiilln)\1. sneziti pasBae. rmot lsamo J._ Postati jasno.iyanix.rltl razredliti z vodGrazrcdacvlr. locltvcn pa3BoArrr|. p. l rarzvednlr. ten. rropaaree.pl. ce pas6pee ce pt zadeti rjuti-rjovctiti. metno. impf ararzgnatr. razkolatiti se pa36era ce pf razbe. sparmetovatr se. nemiren pa:6ay_4n. vzvalovlu pa36paHoadr razumljivo. pasB. skultranost pa36!EaBn. rmpl vrsoKo se rzclrgnrti-\.. {Ha adf radosten.razvratnost . pa:ra ese. pasEeAlt{. p-a3BeAItYBa lmpt PI. bister pas6oprrocr f razumnost.n anirazbijalki. -tFr n hotnik. dcei zbc> leti{bolevati Ea36o^!!ar6e /. inpf oovllr.pat69rysa. pa26ttt^ ifipl razumeti. rarledriti se. n tcDost pa3DoAeH. pa36yEaagaa pf. zadreti sezadiiati se pasBrErd.ati se pa6'6ep€ dojeti.. pol(varjenost. lfin razKuna n-razKr. pa36rrparse Ha aHrlrjcKlroT Ja3I. pregnatI'rarzganJ ti pf . skuStran pir6lmarenocr f zmrsenost.mcvanje. zacepaSBIrAeAVTarDe S!'rranJe Z ti fiodno deievati. fl razumevanje.bistrost pa3j6pa ptadi razumljen-razurnurv.N4--p. bistrost pa36ry. kustrati paiBapn-. Lmpf rczpaiDpcra I razplet (v drami) \. naslada. rn rt razrecclu-razreocevarl pas6ifaa I pohota. pt. razlesti se paiieJlta pf. RMa[Ie HarIpeAHn pa36r4tat!a imel je napredne poglede pas6[pa$aa f fam razl. iemati oblast paanaex.redL oA razumetl se na KaJ. -ala 44.pametnost pas6paH{Eai adi vznemirjen: razDurKan ift pl tazbreme\iti+azbrementevau paa6pr<a. kajpa pas6npar6e . pag6-^llayga . !rypt l. -razvij paaw4Baq m lot taz\lJuec KVarlu IrasBrfrolFpasBllrop€q fi po. bradlja paa6o^a. paSE[Ea n.tazv(areni z. preprrdanje. dodakati jupaaspse.preoramrtr-preDularr. .tnavan patseae Pl Tg:Peljati. dd9 z veseljem paAocr t raoosl.pa38oartltso pt. pazrpsyw pf. itnpf tro: Me pa3Bllae^tl o IIal-me r azttezali-la 1ezo\atl ror darr ie zatekel na pa:rBpuece. pa36-parryBa vznemrntr. ve'ce: seuuse \. roJsrvo J paulteH. pa3BparYmladanski veter z juga B:I paiBrAerur d 1. zdaniti se . impl razbiti-raz bijati pas6nDa. -ce: Postati-PG staiati pohoten pae6. oralnl pas6i'myBa pl nasiuvati lla uDo!: 'ce: upretl Se paa-61rianea ad'j zmrlen.fant s p. Dohotnez pas6^yAHrqa I hotnica pas6^vAHocr pohotnost. Ira36nDa pf..I adi razurnen. moralno kvariti. spomzume- pala irnpf rojevati. nasladen. pohe pa36^vAeH. co HUDHeMa pae6rpavra z njimi ne prioes na Kral pas1uplt adj razlutnljiv pa36Ep^rBocr I razumljivost pas6^ard.

pa3r^eAa. razburjenost pa3ropeund pf oqJfelii fig razvnetl paipa6^ pl tuzgrabili pa3rpaAeH l. razgaljen pa3fpaAeEocr I 1. pomiriti. udbenik tujega jezika s pogovo. podrt. f razdroblje. streti-unidevati pa3Aara6e. pa3ftt wa m.'anr). dilen (veznik. razgrabiti. pa3rpt'lra d. paspua pf. razgaliti-razgarJau pa3rpaser 1. 2. razdeliti na dva dela. odgrniti. razdejan. r-azpasanost pasfe. Iazdirati. pa3roBoper|. razvejenost.razgrabljati pa3Aurluf.yBaE9.Aa eseHocr t razdalja. oDraskati se.arE9 razgrinjnnje. razgibati. pregledati. sprelunJanJe. pa'ro^Wa pl. . paaaewlE pf. vati -ce: lig presuniti. razdejanost. pasAtlrHepa3A6HyBa pt.nJa n delitev pasAe^[B adi razdeljiv pasae'la. jtlpf ditev razoroDlrr. oprasKau. vznemirjenost. pa3rw u'..trg retzceprtrdrG qac pa3Ae. razhuden pa3rEeBeHocT razjezenost I pa3[reDrf. izpl pasroroparc ad/ zgovoren razgrniti. prepf fi pasApasrrrB adi razdra jiv: uzlvalen pa3Alta3rrrBocr f razd. rce: preoramru se pasApMo^rfpl razma:-ati. ri. podrtost.pa3faeA!ts4pf. oddaljitioddalievati pasAFE acsocr f vzvalovanost.ryla pl. 2. impl razmakniti. fazvnel. razdretipodirati. razdeliti-razdajati..a 14.r popom porarz.j razdraiert pa3Alrasrretocr I razdratenost pa3. razrele\ ^dj tazrasel. -ur tt 1. raz(IeljevanJe pa3AaDaq m dclievalec razaaJarec. pasrpoMFa pt. Desratr rrost pa3AaoeHadi razdvojen. pa3Aa^e.razgroavanje. pa3rpal{|qyDar6en f azmeje]{atolaziti. razctel Ievau pa3ea^eK-pa3Aaaert tazgam lra pa'. kar je v tolaZbo. razgaljenost pa3lp !Jr.ko smo tcn . '|. prav.. rfl. fam zgovoren pasrpa&tu. paSroBopqe tt deft pogollorraTncTenost_ DomenK{tz enosI pnsla^Ir. razcepljeD. analizi. pomiiitev. razceplJen oomeJeK (meq njr\. razdelivec(motoria) nosr.ra jivosl: lzzrvalnost patppasuer ad. loaiti-razdvajati. oddalienost pa3Adaeqr.2.n. dlovek ali kaj druseoogTrnlanle.o. faz^dj drt. rmpl razvaditi. zorozgal pa3rHeaeHadi fazjeze . raz- pasraluresocT I razuzdanost. lig razpasroBop rBocr t zgovomost vru-razgnnlatr.Ae Iam tayD. 2. razcepllenost paeAe a. impf. razrastl se ren.razourjen pa3ropeurreHocr I razvnetost. -ce: stati zgovoren. vznemFJen. pomehkrriti-razvajati. rmplogledati.r6€H pasAe^6eH adi.Jra adj lodilen pasABoenoer I razdvojenost. lmlIcnjc pa3rpoMx.. pasnreDlra pf. razklan (v sebi) pa:4Boen. rzdrvzvalovalt-l?zgroavalr..pa3re^el| 340 pasrpH!tsal6e poj | l poM 341 pasAVtrtr t I I I I I I I I pajra^efl Ldi rarzvajen.p slltoEtl pt.ce pl ra rejiti se.a4pas5p3 l.r spanec. pc impl razmeiilir azmejev ati po. norce t}nlr rz kosa pasApeMed preloati kom.Pa3IIlr. lro ad. p"a. razmejitev se pa3rlrBe. r zdlenjenost lo pasrpalnr.pasAeOa I slovo. lo pa3^po6^. slflenle t ) lls t n pazta$e. imfr razgrni ti-razgrinj i. pa3fpaauE6pf . delati mehpa3rallra r? dem milientek posrorxTeH adi razuzda\ fazK UZ nCga pa3toArtpl razdreti zaroko pa3rcAeR 4dt pa3roreHocr /-razgalJen razgallenos[ pasro^A. pa3rao6!tsapf. impf (tudi lig ) razgaliti-razgaljati pa3rotr rzr bol navadni jetidnlK ceK porrpoM . impf l. nalanKo _ .preudariti pa:F^eA!tsaq m oglednik.-pEa 4di pogovo. pa:rropeuE€rr adt . Alra3ttr. 2. 2.v ta] prav. impf zclatullseoamtl se pa3AeH!tsaEe svitanie n pa3Aepe pl raztrgati. razcepl enosl pl. zmelkati. raznega. fig zateti. i. pa3rpaErq!3a pt pa3roDop[ ul pogovoriti._ rnpt posprauu-PospfavllaIU raznesu-raznasatt.?rpfuniditi. . razvedri- pa3r0p m razcvet . impl razdati. n razdajanje.stavek) PaiAlrm pl preluknjati paiAereB{e. oogrrnJafl . &zdrtost. lazgDanost pa3AD&ra... Pa3Aro . pa3\nstrtlra pl. PreUEsIl. razstaviti. raznetiti. Siriti pa3rpBoprrtK. impt razdleniti. at razstreti-razstirati pas$rp^ impl od pasAepe lrgau Ira3Anp^aaadi prodoren parsAop razoor. -ce: razpraskati. razraslost. govatr pasNEAr. podreti.' oru ura lolitve pasA!tsall razpihati pa3Ae eH. \zdigniti.. nnpr tazaf aall-tazcrazev atl paiqpa'' pf tazpraskati. preqranrru Koga. loeemlKasllu. raz- I I t I I .razstavljati na dele pa3rMetnrpl zgnesti. -ce: lrg zadelivpiti pa3Arfa. opazovalec pa3r o6E. pa3ApooeRosr-. razhod pasApooel| adj ruzdrobljery pa:rAe^ odstavek(v tnjigi).YB. sg. Pa3'ABolUBa impf razdvojiti. rati-razdlenjev@ti. razdlenjen (obala) pasrlraserocr I 1. ganiti paiABoJttt loditev. razgovoriti nje. Domehkuzen saml pa3ra^aHocr I razvaj-enost. impf razJezrar-Jezrar pa:nroBop t'? pogovo4 fam tolaiba.

inpf razloacvatl pa3 r{KyBaule n radikovanje. cepuen. -ce: zgresiti se. impl premisliti-prcmlll.p\a acll sotazmeren pasMepHo adr sorarzmemo . impf Lr pf razzalostiti: -ce: Pajrx^ ' biti.raZvedriti se-vedriti razcepiti.pl.pl .tIHa pas^olir pl l-. oi3lvr(vla ol. -ce: se pa3^nqrr adl _razliden p. razkaditi-kaditi. loditi. pa:rMepHoca sorazmemosl .. p.. ooseg pa3MepeE. zmesatl-mesat I razoevlclrl pt. postati hudo pri srcu tiimo 3. pa'3a€r|Irce. pasa''AvBa pL nnpl (od sesanja) podreti-podirati pa:r^ee.) tbDlo postati (o vremenu fpostlj at i toplo p pf loditi.pasMel<tte .ltl|a .ruuprrqat razpor. t pa:rMecfli. razporediti.. obrabljenost razkaeenost par^nKyla impf t^zliko. tmpJ razhladiti. na stema|all: ' C e: P OP U S l l tl pautdsa impf rioftti. raz' raujokati (kot otrok) Kacen pa! rDKaHocr f radizanost. biti nezat oopreu pa336opyDa pl zadeti miren. paeaerpa ce pf.pas^eBa pt. . pa3rapeEocr I razjarjenost. razvezati. Postrohneti... paseAHarryra d. razlikovati. razdeliti na sedeliti se. premislek.faIi. infi imDt razbiti.paaMpAl'ra. razgibavati rtr-rirzmeJevau razmeJ pasrnp3rre. pl. -ce: polepsati 2. pa3jac hea r'n pojasnjevalec ifi Dl r azetatiti-raze\ate\ ati paJjac|4|re. razmlratl-razPtepa:rMeHa menJava: lzmenJat tati. -3tr m raztog... o.j nzjedl. paslapa. impJ imDl razmaz ti-r azmazovati razmrgau. fatzlLJasnllen. razklepati p*nn& pI lociti. puB^araq tl tazragaLec. rczkase aiti. polepsati. p:l3 a4B^ pL rfipl pa3Mo. razrazpoznati se. razlorati...zpfliJA. lig podkoDati. pG pa3€tl|.. srecevanje pa3Mrrpeu. razdeliti-razbiiati enotnost pa3eAEaqr.razmotavatl va pa3Ee6ErE. .uraDt! pl tig modno se ce p+Jtper 4dl raziarien. r'l. neenotno. zamenjau..t I pa3eArseT 347 pasarr(lla pa3]rnKll!aI!€ pa$reMot€ ce a t i I I i t t I t I I jepa3e[t'''. impf impl gl. pasupegBa pf.44. impt razpa3s[Alrat5e /r podiranje litirazlivati pa'la{e pl razjesti.rer|.-pHa 4d.spraviti koga v !ce: rulPalr.tqYBa ce lflPl lepsr Postaiati. uDoren pae-.pauefun pf.iazbijati.Mtr. raTlocevanle pal4hrg. impf / poJasnlrL razlozru-pojasnJerazdeljenost.. -cei niti sc. os.ohlaievati Siroko odpirati. vatl -ce: se pa3MeKqn.neeDoten .. ifnpt ra. . razsajati _ce -pripovedova na oolgo rn slro. pa3roperurrt iaeiioam pf zrah)jati.razklenitivati.ztnencatr-razmeDcaotajati se-tajati tajiaii. p 3^ Awo.4Da pt pa3Mpcs. mer o. ponenavanJe. odstaviti pa-?sfrAa. razsa" nzposaJenosr ko. irrlpf pa3swrc. pa:|HeMo'(!l!a pasMes^[B a4] zamenlJrv . mrmo ru. iti mimo pa3Murllllar6e /l mmevanJe.-pasMes!ts1 pf.qna adj t:ladilen: rrfip/ ozelenetr-zerenell pa$eMe.. razlasatr. iezen. pa3Mp43. razlaga nagivlr<u.st pa3e$. PoJasnJevaren . pas^ellira ce pl. pulljacrrrl.1. jivost pasMes nDocr f zamenlpaSMep n sorazrnerle. pt razkleniti. JOK. Zotana pa3Msc^af prcmislck pa3Mxc]lx. it pf razmestiti.pt /4m (siuno J. pa3MHc^yss l)/.lcvuti pa:rMuc^vlaroen prcml6ljonjc. mera. nD[. mlnlu. t razDoreiati-razDostavliati pa3Mlorc. razpaP E'I. lrtttt oatnuzull{omrzovau. Pa3!6a6!tsa ce Dirr^ot. [DaBeae Da3 o3tl navesti rizlose: sl. razraziuriti.nUPanJe.pa3r{psEYDa pJ.tmpf au razgraoru-Fazgraorl pal^ M. paajaArDocr I razj edlj ivost imol r^zleteti se-radetavati pa3jaAoca pl r^zjeziti.apf.. |ll paseAlHerocT raucepllenosr. pa33wuBa n. srelati se.lrrcn adi hud.pa93e^eHYaa P/. pa3MeK.pa3aaBaqKat ngrenJe.pa3jaculBa pl. -1. razgtDall-razmrga' patie:in.er adj razedinjcn. sDraviti pa:irora pl razriti. nemrren. p/. kar hladi . tazdovanju palse^cEn. oA Kou Pat3aosl-I?iz kaksnih razlogov?.mpt poleniti se-len posta'cr: Jeq rarl pa3jaA rB ad.. pairMeror.rrfllocTI razllcn-ost.srdit paaaireaocr I jeza. nagdsti. preuoa' rek.. pozresno planiti na i.B -n. uniditi..4lvzeti deklistv(. -ce: razpraviti. unidevati timenjavati. Pqsiu. zamenjavati pa:lqeMot(e ce. pce: loliti se "''Kewr Da3lvtraqr ce rl oiunaiiti se pasr<ecrEd gl. krcevlto toKau pazt'zwr pf 1. pa3He6rrflra Pf. . lepsati se. stavliavec pagaalen. pa3jacHlts_ar6e poJasnjevah aen pasr€68 pl razkreiiti nle. stawe dele: 2.I'J4 pase4tElB pL tmpl razlasvall. impf vati.. . IOKaU -Ce: premilljevanjc oa:. rzrnenJajiti. pa3la'pUr. pa$recryTa pJ. razkro' menlatl. gl. pa3uaE(lla pa3Mar[€. Ita3:lerrrlBa. ohladiti-razhlajeSiroko odDreti. 'l pa3]iiaB m tazmat\ nJe piBMarlr. (o vodi). razplestr. prenehati: 2. SDel PlIl. srditost pdrMHorKvaarhe rozmrorcvo. ra4tostavi i-razmesaati. pa3lteftHlla pagMefEe.jit pa3neTace.slra aol fazett. razmerje. raztogotiti pa3^. razvnelr se v pnltoveJanJe..

pa3aecltsatle 344 paspa6qIrI paspa6oncc 34s pa3o6^s. paryoqDrEa pt.3leri pa3opyx(eH adi razoroZen gt. -.uhoditi se pa3orroA6 razvedrilo I Pa3oE'o4'.^aq pl (samo 3.aep. raztidno: 2. para.rokoyat PTY. pa3o6. raznolidnost. podlranje palypqfrDaq razruliteli. nr resrtrvost RaJMa paKa vsai: go rrc_ a pa3y6a!E. razveontt.) oDoehnost. rulilec (jadiai paip€Aoa I razvrstitev. topar pa3y apes adi razJ. . pregnati skrbi. pisand pustrn trgovsko drribo: PasEooopa3rioiT t raznovrst'cel raziti se nost. pat6ne'd adi l.razpenjati pasrroBlAex.paftarr(a I _!op.m d razkrinkati Pa?gl aBet| adi raz)zdan ltnot Itg) paSor aBe!|ocr f razuzdanost paio4tr 99 pl zadeti hoditi. imol pmrro6ojEocr f raznobarvnost iazpeti. oslabeti. stroJki. _rl cevanJe.alt.. paspaEortr.qocr I razresljivost.. lopek. 'cet razvedriti se pasogxe. paropynpa Ier.oalopa pf . pasopyxltsaEe -r azoroaev n razoro^tev. -d roctn. paipeAel|ocr f razreddenost -pa3y'|lJB pf. pa3rroo6pa3nocT pa3opyr(eEocr f &zorotenost pasEopoAerr. Dc m nost drra.II1e razpoznati.razcdj poreditev. z.pria f adi razdiralen PAIroJa3Erren. p. raznoditi. PL tmpI raziti serazhaiati gl. pa3pacE!tsa pt.'razli. "HBSfu. os. 4di poaloZnilki {BE n rak (zool): ocmera {clavka) rlp-Bes KaKo paK rded kot pasperrLuE adi razresljiv.i## pasypaar adj razdeian. impf 6vrsten zomll{rati pa3trcDr|Ar|ocT raznovrstnost pa3opeq. pa3oraopn.pasold. tmn postati veaji_ -r-dztasi.podrt.o{Uaa impf pl. raz. pasqocnre |(a I raznasalka paSoDrAe ce. ce pf. _pajyD.l<a m3ilen. uni.6e ut pf .ie. pai\. razpc uievati. pl page I roka. spoft -I. imof razdejati_ruSiti. paKaDmap nr rokavidar oovescause pa3yglrtrBalren razDozt\al. rokav.imtf pa3EeCyBaq na slroko odpretiodpirati . pa3or aBeB za zganJe inpl dognati. obdePA3HOCTpatrocr raznostraran. -lEa adi raznobar- "ffiiok.tFr. pest. izdatli. porusenost pasvp e.| pt raniti si.ti ItaqropoAEogr I raznoterost. nznlajati-razzibavau. Zganiten. impl pa'laB m 1. uriitevaii.. koja pa(a nekako. -ce: raniti se pa3pacse. razPa{YpH1ra. sesut.. reSrafi {rv par rz rak (bolezen) pa3pggr. obdelati_umevati. razrascatrse pa3pacH!tsaEen razraidanje. razlodevati. mnogostranost paspa6oreEocr I'dognunost. impl Ka po prepncau-prepncevati koga palraB .i raznostra\!. redni gl. razmaievati pasrro adv l-. utecen (stroi) I nost.. spremenitioA paKaBstresti kot iz rospreminjati prepridanje Kava pf W3!.zboleti-impl slaDetr Pa recllaEe r?raznatanie pasHec!tsalrft raztaialea a. podirati. utedenoat -c€ rauJasnrtr razvedriti se se. -Alra adi razl. 2. p. ua caoia DapasFea!!. pacxoa se pa3socTpa[ ad. rlz_rn deJatec..v razvalinah pa3!?EaTocr f razdejanost. razdirati pasqo ItKocr I raznolidnost pasopruD adi razrusliiv pasnooSpaseE.Pq(qra I raketa. ruSilec(ladja) patEoo6pasuelrassoo6pa.epU'a.. kdor ru6i. pasoo. paSyceM ro{av pasF[aDa impf od pa3UslP/aepararz4a I rokavica rezpgglavau. pasoMAVBa CS pa3Hocrur p. t mnogostranski. pasotwtir'. cen pa3Eoo6pasEpl napraviti kai pa:ropras pt razdruZiti razraznoliano.flra adj nrt ra sluzba pa3ysHaDas obvesdevalec cen n pq3vsHatalu{tr adj obvesceva.. paK. I I I I t t I I I I t . obve5devalird paKaaqer?d. -s'd]^ adj raz_ pasoparDocr I razrugiivost novrsten. pf . razliL pa3opyB-aq l.sl.ki kate razlidnost parHoooer|.. raznovrsten r'f. Studirati redid: razredditi paJaflu. poqrmtr pTvpH!tsaEe ruSenje.*. paKaBvwt t dew rokavidka razlotevanje.razdi. pajaru rn nemusliprutpeArsDadj razredLliiv manski paspeA^nBocrI razredaliivost pajarcrq turSki Dodloznik paeper rz _razporek ( srajce).klasifikaciia ollalen paspe4enadi razreddei pa3!'nr. tnLt razn(> stotati Stranlcen pa3lra6orefi adi dognan. granara. 2.lteti tarrrati..a_c€ pf z.nB atli raaroJezrcen pazuoan* adj raznoliden uurcevatr.Ma adi tlzrrcpa3opy_rsr. _pa3H{ur!tsa . raznovrstnost razorozevanie pasI|OC raaEtanie rrl pasnocas-pasBoqrrda n sl.)zdan. prestudjratiDro_ pazpegn pf iazwstiti. len snoptc. ifipl pf razzrDatr. pa3op!tsa pl. ucrvpa raro o nasprotnem. raznoliden.efn tokav(ek pa3€reu. parpa6oryra l. pasw''ryBa pl. Impl r azoroiiti . sa 6oaa rrnpJpolepsa*polepsavati para v naglici. nHi::fr f rusilnosi. v scslavi.nsvoji volii rokav. obvestiti se z. Pa3Hrru. impl proueltl.rc_ pa3opa. obdelovati pa3pa6orK! t obdelava paspaApa pl razveseliti pa3pat'.

navajati. tig taven pa Ho rr ravnina. stopnja. 'ce: ravnatr se paKoBoAcrBo tu vodstvo.I|Ir I Zganje.. {{-paKrrrHuK. a ravnodusnost p. Zganica paKrjap l'1 tganjar..rd. -Agn fi roKooelec paxo4ercru adj rokodelski patoAeacTB{t fl zensKo rocno delo.oBo4rd impf voditi. t|a'a soz a^tLi den. f ordinirati zganJce rucKa. rodni izdelek paraoMer ttl lport rokomet paxoMeTaPpaKoueTall m fokometaS paxorflc m rokopis . Polivanje . ga mesedevega leta paMeH. paKyBar6e _??_ravnanJe. pat(o[nceH.tr'a t nav v sestavi z tla. gl. manipuvroa Pultratr S Clm. . razrezovati pac'' impl smetiti. rokovati se paKmar(. aplalr'z paftodo^arar6e'. obleka Pravoslavnih duhovnikov pacaA rr sadika pacaM. omadezevall pacrisaM. otresati.f zgodnj ik-zgodnj ica paIIaB dqt oPp Ma3eH nrapav. enako pnMtrcr^acrroct I enakoglasnosl paurroTlcruqa/ cnakonodje IlrMrroAvurcn.ro(ooelcc nieDivka par. vrbovie paKltsaq fi manrpruant paRrroB-PaKEAeE vrbov adj p L. vrbov gozd.r*rpa[o6yAr tqa n?. polje. paMeHruta. pa{eq.tresti se pace z. {||'ai 'BrDa t? rama.Elll-ra@a m I tofnrstra. pace y2 pf. -MeHa44. . hip zgir'pf posvetitiposvedevati. razrezati-razsekavati. vzporejati se paMsrr o /r libela. POOa-Ce: jati si roke. zganJceK. prirodnik. planjava paMHnqap tn ravninec paMEfune n ralnil\a. 2. -ur m raTsaunrx. /ig ognjistc pacaAvBar6e prcsaorlcv.ravnati.seliti-razseljevati pace'rc. pacaAr[rx.r red. -Dlsaa.rMuo3HaqeH.sinonrmen paMfloKpaK adj enakokrak (trikornik) paMHoMePen. zgodaj paso6yAeH. m fanJen-fanJel]ec .. -AHa 4d' VOOllen. rasKav.panl|rltla 346 paMrroAyrseII PAMHOAYINHOCT 347 paclnr par r|lla--palrlruqKa. paMrroAyrntre t.Lr paMedeH.. palMo' €Ha. xpaEa paIII . pacaAwa pL trlpJ fazsaditi. kategoriia paxerur<. vrsta. posvecevanJe. vodna teht_ nica paMHqna f ravnina paMHnqa I rar. ran. rame. prcsajati sadikc .3aI|rn mesec Dosta ln z gl. rasa. impf tazsekati. itupf ra7. dcet r^r. deveti meslc muslimanskepara. zgoqnll paEa I gl. rarne. 'ce: enaditi se. 2. gl. pasma. cG 6epe (crire) paMeHul-u skc' mlzgnru z ramenl panrerie z dem od pal. vodilo. enaK. {Ha d4t roKopF sen paxonlecKa impl plos.. 44t raven. srebra) paKorBopeu. itflpl ^. telednjak p w impf zgodai vsta:ati pa'J'. udor p ceA p cer'"trW pf . poln ran. paMrrolo I judsko kolo (ples) paMrro. -s'ira adi e\aksen panflroo6pa3uocr f enaksnost paMEonpaaeH. allfHe (xpeHej paMeHaskomizgniti z rame_ ni. Dpr uB. prt! n sajanje pacDrrpu ce pI razlgmtl !r(' (orkester) pace a adj raztrcscn (Profcsor) paceaEocrI raztrcscnost PaceAfi geogl usad.uu r?? vrbovec. voortelJ par. . razsedlati-razsedlavati paceAEe pl posesti. l.^Ha adi rokodelski. -nir ' paKEE|Ka I gl. vooenJe.xpaHelraK paJler 441. pallr 44. prosrQnJc. -3Mor m rasizem pacnn nr razsiPanje. drevesnica. c F$i z dn' di mi OCT pacee pl raztresti. BpI panoprtrpa pf in impl raportirati. naravnost. oA. -p41 tn kdor na paKBJapKaf Lg$jarka|' ZearoKo dela preomete. paRotrolara //. . ranljiv.o ramtca p fin itnpf pesn prtiti koga s dim: iemati na rame paMKa I okvir pamtu impf ravnati.ves v ranao paH rrBocr J l. porodati paca f 1. -Art||-pal(oaoArrfe^ fi voola.nina. neotesanost pan^ B adi greav. -Prn adj enake meren paMdoMepqocr f enakomernost paMrroo6pasen..pacewlsa pf. -tg tn lemez Dar(r:roBrfl|tr vrDovlna I DaMa. parcnjap iraxmrja.''r{. navd! hovati..p_aRl-rjapKa zdrinosti Dri muslimanih. oronacrla paKonoaoxa. udbenik paKoAe^eE. oA Paltrx|a Ao AoIIrursa od ranega jutra do Pozne noti parn [r|Kopalnao adv dem precel zqoqal palairo. B: B parHriHazgoga! zJntraj. voostven paKoBoAer6et? vodenje paroBoAe4. pleme. -Nra adi ki zge oal vsEla pal|ooyAEiK. ranlenosr pano adu rano. PaftoBoAeH. posedati.-una 4di ravnc (hrAc rl parNoA$mrocr arft . neotesan panaBocr f hrapavost.@rauqa / zganjarna. paxorsop6a I rodni izdelek. _gl. -Mr. presaditi sadikc-razsajati. panrHOBeCle h ravnolezje t. ramensKr DaMeH[Uat rama. Zganjepiroano(/elo (iz zlata.ia-paruaa f bot rdeta paK!'saiz?pf.kati paKo-nlecRalri€1.. rodno izdelan paRoA€req. manrpulacrla. paRrja. -4cr m ljud posvo Jenec. raskavost. ranulvost.adf 1.al enaKoDraven pefrrnonparnocr f enakopravnos! paMHocrpaH adi mat elakosIraDlcen paMnoT9Ka-paMnoBerc[e.

pol{esatrsepacKree_ raztrg tii lig nzpf Kesause oreu (pogodbo): p cKa. lig Il. p c.pacunall pacMon nB pacR^on/lr|DocI paco^r{u pacKpafia ce pl razkokod kil ti se. -4rl-pac!|m|. slaboten dlovek pacKa[.ra4roditi se. zcroDrtr pac(otrI m razkosje pac_KorrrpaE€Had.. ... pretrg. pacxpojyoa . raz4d1' fazsrDr\o (vreme) Pomencan.ltb lt-tIzlill|l ljati. slab. .-rrI. na. pacKarKr. trebiti pacKotraq!tsarle a krdenie.pokvarjenost. paco6^crynu r. . iDtt4 osiaortl-slatrrtr pacaol. pacoopa pl.pacKo/u rqrra rr2 razkolnikrazkolnica pacr(o^Ir{qKl| adl razkolnilki IracKolu{rmrBo razkolnistvo pacKoMarqI razkosati '. . I. 2. pacKoETDaBWa F4. iml oope uoopenlatr pac(ocl| ce pl razjeziti se IracKocren adj oslabel. rudi frg) pacKoKopaDH pl zf. ddj trhel. sKodlrrvost pocunepl l. p-reperel. it tpf 'ce: pretrgati se. it tl sezull-sezuvatl pacoa n kislo zelje paco-tr'n It pripraviti koSa (lo soIZ. pretrgatt. prevei se napihniti pacKol m razkol. razdor. slf. pacKr&iaD[ ce pl dobiti kiloi oncoec l€ pretrgati ae (z delom) pasftrur .. pacanHtrrrrur adi razsipniski. poslablali. razgibav ti pa:Klnypma ce p/ t'I|zkillr l. -ce: strohneti.tn v smen: zasmcjall sc -ce: paco6^eqe. zgodba. pac^aoyDn t'|.prenehanle rnpt sKesatrse. kultrati I I I I t t t I I t I I I I .Kax\"Dapt. podrcli In{lir:rri lzto ) pac(pcHnga I krilillc. ()djrc str paSKpgE_.aviti hl{r..ryi ru spokornik pacrauaru pl raztepati. mz. rzcrpan paj:aa6eHocr I oslabclost. opesanosl pacKane pl raztrgati. skitltratimrsiti. zamenlatl v drobli v smen. -oEqn gl. grroJ Ijivec. . sKoDneu-(oDnetr pacroma. pokvariti.vitli (sukno). pripovednik.pacKoEr!tsa irnpf pl. izprrJenKa pacE[aHKo.pacroacE pf omoditi (usta.uzlrrt Je pacKpcr8.f .j zmrien. tl PreKlnrE. pac(oMoru ce I udobno si nare(uu pacKonaq*. pa3v6aBrr pacxpavn pl razkreCiti pacKpeqe pl pospraviti.pacKo^I 4a.lo se nace Sopiriti. rzpnJenec pacrnanuqa f pokvarjenka. lig-c'e: razvodeneti PactrtroK!*Inft. onemogel.qa razslpnlK-razsrpnrca n.qtr rz pokvarje nec./. :ce: zasolziti sc pacor[ra I list kislega zelja pactfran ddi pokvarjen. €Ha adj pripoveodpreti (knjigo. pr'ct(. prerururcv. zapraviti. Katt se pac(la|u ce pl razdtcti lx)trhl nstvo pac'(vfrttr pl zapr. trebljenje (gozda) pacKotmsa-pacKotrKa izkopaI nlna pacKomre.I pokvarljivost.lc pacuee pl pripraviti k(. izirpa-razkosati. (varen. meniav-ati drobiz hihitati se v IracKa f smet. opeSan pacKocr€EocrI oslabelost.urocT I oslabelost. 2.pacKtu nB ad. rfl I'/ stecl-stacrtl pacooaeqtsaEe z slalcn.onemogel pacKallaltrn. gnu pacrcImr. DacKocTvDa ot. pac&ae ce.bo vplivati. Jtg oslaDer.ar(itsalntlr. iztrebiti-krdiri..traTu pf razmaiati: fis pacKas r?2 pripoved. le cltl se I orehr I paq<aJasmr. !ce: spretr se pacKacarn. raziti sc-r'rrz najau se pacKpru . rDcdcl.cE€ pl razmoditi.llrDocTI raztrglj ivost pacKar&ra adi zgovoren pacrf. skugtranost pacroturpattr.prevzdigniti 6e Poveoau-pnpovedovatr. politi. rmPJ l prrrezattprtre../ razstoJrtr-razslolcvitl i pacaoJitsane n razsk)jovu||. pacu'1r NAIIHI( pacxfla$ocr -. Iuhltanie..it?pJ pacK[(orrr_ pripraviti koga pl.i raztrg)jiv glasiti-razgla..l. KVarnosr. razpacft.stikc. pf . zaaeti kokati pacKpacl pl gl.ir ttl razlomttu rtz.opesanost pacrocrs. zqroolII.tral|. bili ob dorn -ce: pacIn6e'{ adi oslabcl. packompa I. pacKputynrr JrJ. prelo_m./r. usta) oen. pacKoqa. p-acxaJyra ce. uniditi pa:wr^uB adi pokvarljiv. . pacxacatrgaa Pl. impf zmr(iti. nrrl.nadeti(zdiavie)' povest. Doveden pacK on EB adi razstavljiv pacK^o[aliBocr I razstavljipacK oqa ce pf ritati (o ke nju. razpasti pacran!tsa inpf trgatii -cr Ironnell. pactmr!tsa.. omajati. rut_ -ce: drobiti. nost. kvarrJlv pacrm^xsocr. -W m zapralt. razsuti.Sati pacRm. ti zveze.r!. g4j pripovedrahlian nlsKrr p$aleltsKl pacK.pacKpcTvBa i.aapl.(e. Skodrjrv.jc paco6lJe. impf izkriiti.one moglost.pacrsrara pl razmajati lec. trlCica.p-acaotyna 1y'. razpaoan pagKapa ll spreti. izcrpanost paclr36n. razsipnez pacln1trf. r. / pacKa Uep m bivli meaih paq€. impl razstaiti na dele. pazder. skustran pacKorqpaBeEocr I zmrie. riril tleni-ti.asocrf zgovomost moclu pacr@rKFaq fi pripovedova. pacmmrruo z razsipnistvo pustiti.pisatelj pacK a|traHadi razmaia[..rormpl razstaviti (jtroi ): pacKa:reH. tmpl r azKosatl-f azKosavatr pacxartr ce pl. KVaflllvost pacldrrK.pripovedka pacrt. loiitev (krsdanstva) pacKoae6a omajati pf pacKo e6asocr I omajanost pacKo^rrnK..l ItJ. dom.ryr /n oslabel.

. podeti neumnosti. Zrebec. !\rpl oDracuDalr{oracupac[apra tr pl nzttgati. pacM. -r-iJa z 1 razpelo: L Kl:lzante traAlr!tsa ce pf. pacnper!tsa pl. lega (stavbe)). pacuee ce if zapeti kot slavdek. 'cei ravcapalr se: strani pacrurrBEe cr d razteei se. paqDocrparryBa pf. odpeti{dDeniati: razvezati petljarazvezovati.l)luctar pacnpocrpaxer atll raz!i rjen pac[pocrlraHerocr I razslrjc" nost pacrqrosrpaEt.pactraA!tsa. -Auat utl pLemensr(l paptr. raznetiti. rur. Pac. rrzmnoatr. . pacraira _ce. impf poslati razpustiti-razpusdati. duhovnika pacuopeA razvrs tev.iav prepoznavatl art. . popralevati.a!tsar$e. raznesu pacmlcr m ra4rust (parlamenta).f razvrstiti pacnpaTrf.ubranost. oiamlu wcnarrr. turazpao. pac[poAaaa pl. razpeuna pac[otr m Dlvslpop pacnod pf odstaviti koga kot popa. mrgoleti. mzvneti-razvnemavati: zaslisevati ti pacr rilar6e z pozvedovanje..rj lrg unrcltr. raznavau capatr. razmahniti se . potutje.ti.intpl razploditi. razprslu. paclrloAen. pacn-poMerrYBo pr.pacfla 1Bar@/l razmnozevanJ e..fi pacflauraH razPasan.n premenjak (bik. preDet. iacnetapa pl. razplojevanJe vnemati se. razuzoanost tirazganjati.pacflpaBa fi. p cttaT$B -pt. tazgarJen DOreoen pdcralareuocr I razposaje. priti v Devski zanos razpadljivost pacnebianra -pt tam udar. lopniti Do kom pacnaAEece. v pet padlj iv pactraA/urBocT / razpaonosT. razSopirilt sc slrm zellem paco Erqa f zelnica.eli or azdeljeti-p vatr pacqEra. pacnaA pac[aAltsaEe n |azg rLJanJe ti-ra rcdavati pacna gsetr 441 tazwsaJei.faziriitrovdfi se: mzvneti se-raz. tazlt' razpactanJe ^dj pL tng! zdan pacnaAtr. razplnavanIe povracrto. potrdiden. inapt razptoolu-raz. 1>OCrrApVO. porednost pacmc zt razpF. pacnafa ce. impf pozvedeti zasliSati-pozvedc . lmpt preoolccr-prc. navreti od vseh pacnlll|Itrtloca pacg^mi. nG lo reu paqffr fi zasliSanje pactralenocr f razvneto. razpolozenje pacnoaor(eE adi rltaAor e pacmesto Ilo^otceH Bo DaMHt. impf razposlatirazposiljati pac4ratra. razmnozevanje (o Zivini) . m loten@ pacnlrlrerntrIa I loaenka pac[ll[reltocr f razuzdanost .. pacn oAwa pf . razvnemanJe.. pacn aTltsa ce zvoku) pt. pacnpa[ryBa pt.. paqrcr^€rrf adj odpet'. poeitnice pactrprrtr. zanemarjen. pac[aA m 4aI1razpaoea. razuzdan. popraSati.mascevurnJe pacnapana Adj Ut rczek (o pacll aTrr.plalilo.urB adi razvnemljiv zasli5evanje pacna.pacnre ce I zaleti popivati nost.ra pf . paclrpa*a pf. poprasati. pactro3Hae..f obralun. pacna(e /1 razpotje . na politnice. -ry. Wrasevati. -. ltnpf razpapacneraa. dati Drosto: lahkbmiselno zznemiri ti -za. razvozlagr. ifipf sti-razpadati paclaaHvBarse z razpaoanJe. +ria n razp{> loi€nje.pactrIreAe^!tsa rf. impf poveqau-pnpoveoovalr. razplojevati m.toA rz pleme. pretrestiurejati. taz.ati-razprodai^..ce. in pI razprod. impf DOcnoPqasocf-paqrapqesocr / paconz. pcmlD". pri. 2.. pncyIo3'd Ba pL impf ypral^tj. pactra z. razprsr.pacrllsyaa prelludrtr.Preoramltr-PreDu.pacneat. razlesti se. razkropljenost pacqrcHe gl . pac'?t nopeAHa lracoBrrTe urn!( paqopeA{ .razgnati.r'irzKosanosl ratr. pozvedeti-ce: popraSevati.rr!| ce pacr af!tsar6e pacn ar!tsarle a obradunavante pac'nuoa I privrveti.pacoAnuK 350 pacrla. nemariati pacryqreE adi razp'a(Ee']. ooora volta pacuoH rz. adj ld mnogo p6je. merjasec) pamoAe^6a porazdelitev f iftpf razpoznati.. splahniti pacrl.pacnerne.roAlr. razgDan. razko f s l.Ha leti na ravnidi paqm o'Keane. paqro o)K6a t l.pactEcxa I pobotnica. slreu razsol pf. razpravljati pactrpaDua. pacturryBa pf . tr pacn^ara. ure diti.paqlaruallocr f razpasanost. pactrpnKan<e pl zafeti na ce dolgo in Siroko pripovedovatt pacnlroAaAe. -qn t?1 pita s ki' /i8 razdcperiti se. pacJraauBa pL tmpf pacttfitu. pactraBTlra ce mnorevati.st.paCnapru .KroDnen pacr4r_oiarocr I razprsenosl. j rczpadel pacnaAqar a. loden pacnyllller|ux. &rzpon. oKlctznlcal pacnaaaBEce pl postati pore. i mpl porazd. razpooltr. govorienie pacqiani. pacnaA-p-acrEiaEe . prepoznatirazpoz. pozvedovati pactrpeAe6a I porazdelitev paqrlr€AeNr. tmm tazmallatl se. zarediti-razplojevatl pacrl oMrrD adi razploden pacnaoA rrBocr f razplodnost paculroAdmq -!gr . -m I preprr. iftpf razgrebsti-razgrebati (Zerjavrco) pacrpujare^{ pl razdreti priroei razllr Se JaIellSrVO. inpl razliriti-liritl pasnpcHar adi razpr(cn. tr pacnpoAar(6aI razprodaja pacqpoMeEn.d pactraAfiarocr t razpacuosr trelditi. slanica.

razctrloDlIenost pacqrrrfl<ri ce..-razdelievati pacrqredrocr f rastlinstvo pacrareir.rLrocr f_raztopljivost pacrBopFaq rn kem faztopllo pacrer. pac4cf.i lq tezen prelrgalt preutrudtr.iti. pacr€rKaj. odpisati (kot pacqrojrratw motenje. drusim vstati razbreBenje. pacTpEa tL impf stematidno zdrsrulr. pacreswa ce pL tmpf faz' pair.Kl'BqPe kridanje. raz. raztovarjati.razpusllu. ulalostenost razbremenien pacrarKr. impf razcepiti. rautoDr trv nerocuro razvezalr. pacop^a. razbijati pacaoEaplTaH* n fazloYafJa( srce) nle pacra_parmr pf lalt vse.rpe6pa ?f . uzalc pacronapeno6r I.wcr{/rE. razdroblien paclerRan6cr f razcepljetost. pamet pacopra6e n 1. . 2. nesrpL pac-apre. raztresen pacop^tr.zlovofJen. ce brskatr. p c.qerrflaocr f raztegljivost.c"iti. 6oj. razdeliti'lo. Sdati pacrase pf povstajati.cje nr bot hrast. razDurJenJe paclpen€pl. poqr-e!. irnpt pacxoAeH. vau Dacranaula ce pt tLm zacear ' moano utril. pacrpeam |tt ustrelitev.pacrpoJw^ pf . -rla z. san.. Kru( tn vlK t . pacmBapm raztovoffev I pacroBapeE adt ta. kvarnerabno) pacletr m razpoka. ce pt. p..razkrojea. klaiati biti. inqt raztopltr-raztaDllau toDrtr: razreccrtl pacronin adj idztopljiv. bah. raztapljati. pacrofiy$a. razdrobitirazcepljati. . pl. rarzgnau. gl. mehek 44.razdalja . 9 cp{w^ ce pI. Aa6 teai se-raztekati se pacraaH..tdj lodilen pacraarenocr razialoSdenost. rost pacrperorrur.nJa n rasulna pacrepa.strel. tmm razbremeruIlraztovoriti. razDurlell pacrpeur:tpexocr t drhtenje.3s m.zapravljivec pacrypr pl ra'met3!i. 2. inpt tit vznemrn -vznemirjati -. se z oetom -ce: razteznosl pacrlre6u. pacTerK sl..raz' oacirona izzf odpirati toDen iracrsoiryra iinpt.pacop^lra pf. pacv4ura n. izsrelek pacrperepes adi.pacopqr ce d razfrdati se 3+. (zemlia. razredeevatr -. razjezitr pacreEre.pf. gl. pacq{Moaf.'roop m raztopina . dipacrem€. spod{oDan.clla pt. odpir tii pacrburrnocr I raztopljivost. paqpryyBa pL tmpl razwgarr. razsrntr pasrlpErK. pa. bahanje. livahen pacrpv6'.KJerse reKa de[ na roKave obmiti (hiso) pf raztolEaliti. -ana adi rastlin" of. .paiioJauue.Jzdrhtel. imol loliti. na gtavo pagrgr€ I mesto. pocra[e ce pl loditi se " . ..razteg .pacToa Pan.. . -ry rn razsooruK. rmpJ razsoditi-razsoiati pacyLar&pacyAdf. pnprauu.pac x oAl T anl J r r m npor a.ocprelu z. Klatl pacqe (A. roprren pacTBopny'I l. razsoden dlovek pacyAHocrI razsodnost pacYAoK r?r razsoctnosl. rast.l. pasrpotran adi fam livega Itg razcept tazeol pacqeEr. izdasDodkoDanost tek. razgauen pacr€r. razjokati se pags4. p crpfryr6. -Cre: pacolqrr ce. sKl lbvati. faztozltl pacrBopeE. raz. razklati-razcepljapacryp n ra2anel paqypaq r|| razp€Cevalec. rLe^di ureJen. razKfaJanJe Jenje. pacYAErK. -Ar€ adf strogkoven v Dered spraviti.ArfBaall fa:neglJrv. zadrhteti pacTlrccrf adi prhek. strosek pa&poa. rg tazlezrtt pacrpoen odj. pacTpeEorqra pl. pacTltra.Pre.pf DacrerHar adi razvleten otFebltl-trebrtr.. pacqeryra pt.. is ureJeno.(ovnrK razkroj i ti-Eotiti. razpaqlreDorre[ adi lit vzlremi(vleti-raztezati pacTer( rr! rasr len razmetan. pacxoA m opp npuxo6. pacleKFa ce. razmetavanje. naaalec. tmn se-iezitise razgnatr-razganJ an pacr nr postava.-prm 44. kvariti. pactaDlIa pacrarreaen. iacrerEamct' f razvledenost pospraviti-pospravljali. zapr^iti-razmetavati: Sirokoustiti se. potrositi.. modno zaZvizbiti rane gatr. impl ftzmetati..ZnOaU: do.raztovorje' nost.-. impl razcEpiti. fa:z.sr!a.pacrpfse. mz. Sirokoustq nle I I I t I I I I I I I t raz tmttrd-raznroDllau Daq tr. pacxoAE(. anoten. tla) (zemlja. pacrpecnrocr I prhkost pacyA^lBocr f razsodnost.pl. paq\patyl6a I razsojaDje pacuas. raztopnosl pacTaop4u-pasrDoparlD 441 paclop6e[r| pf fan! \emaroo. drug za pacroBapB. preEetau. pecraaa. inpf zai'hteIi. pacraxyEa pf. pokvariti. nepovezano. -afl m razteg impt razsrditi se. Spranja. . -llt t?1suos. .crcpv'a. paclo rlra pa. pagrera. paqpetreplDaPl impf tie pretreslt.im. drobiti pacqetrraH aa) razcepLlen. ganiti.ti -cc: se pacop^eso adrt razmetato. -AEa adi razsoqen 23 Mak€doDsEc€iloverEti ilovar p&crpctroxcllocr t varemirje.ry n g. imll razzalostiti-talostiti.pl. razbremenJenost.pacpArrce pacTpeBorKeH pacTpoDo)fter|ocr 353 pacqpKllalle t pacpAfi ce. sKalen se pacrioeirocr t razkiojenost.. pacl€rEYstiti Ba pL tmpl razregmu.. zaprnau. vpit n Je. rmpt duha. pacreqe ce. ra?persau pacraop.

sprenalall se parxerKa I sprehod.ali na kaj. rebus. Ea pauerra na sprchod peB m rjovenje.) razvedeti se. rcvija (mod('. galanJe droaje peB^uDadi kridav. boiazelien BOIIH paro6optrocT I bojevitost. brenclii (o eovedu) hrb 'ptiar-. razrresen padrlrKaHocr f razkropljenost.-pua 4d. patuB rfipl a/r vojskovati paryBarbe vojskovanje.tiC raznalanletmnle In praKse pacqeKopr ce. hrbet (tuce paurrpna. . povtahrbten. procesov pea]|. reakcija.gfe f arh gorednik. .der.arh vojna. ' hrbt. suvati. pic4yrila pl. vreltav 'DrHe . stu. fig zapletena paxar r. itnpl reag)tuti.oau se pe6vc m l. rebrat pe6pl| ce. smrao nost peatupa pt. uresniditi pe6peHadj rebm peopeHqe z dem od pe6po reDrce pe6pecr adi rebrast. zadah.v rodno. daso. -a{ m arh ratar. zajokati 'DtuI ria 'ifocqrifal 'pioc"yM pf. p. rahiriteni 2. lnrPl sprenooru se. adi iariavel 'Df. palreH. de zaradi sekire. od.prcqlcdvo. <an m. ir?rl trepetati.mpf radunati na koga. slikovna uganka.n sp"renalanje parIIIIpeH441-razslrJen parmrpeHocrt razsrrJen_osl pautr-jtr.cslrcrD!tsas adi ganjen. tazteze\ pacslBcrDilasocr I ganjenost.peBagru n? revansa. gl. gl. pacseKoplBa c. -ternved iaradi toD6ra pa. pr.{ l l.e4a . tatinirar^. udarjati. umen paqqoEa I|3*Ira pl.. skr+na ski motor oen. umno. Baoia paqKll Ir MpAa rsr. rodaj. .ima prazne ugovore. lov pa4tro{aneH. garalr 4.DHoceH. parlitrt tr. [lasbe):2. prediSden. 2. rzvrJa se.razburjenost pacq!'e ce pl (samo 3. stva. zanasau se pac{oseql| ce pl postati nedlovek. suniti peB^{Bocr I jokavost 'baorii I bot redkev 'irlorred adj redkven pewre pl zarjoveti.hrbet. gl. peBt . jok in stok". -Dr t?? hrbtenica.frs premeten pa1!r rz polica-.rfl. kmet parajKa I ralarka. paraj parrux. -sqa adi l. . z roko paurer. zaiti na stranska Dota pacvpcrryra pf Eaniti.es rn gl. ljubosumen zartaverr-rlaverl peDme& -DF+peBr|m!<a I fl.d(a I drtaj.lllla 44j rocen pau*r adj rokal. os. nerazvit paqrja I racija. gospG.f udariti.paEwuBa n.E 4/rr ljubosumnez-ljubosum'. He rl^aqe lopara oA ceRrrpaTa. razkoradevati se pacneperm pl taztrgati na tetrtine.paurrfryra pl. pernp rn okrolje. vojska para I ooroK paraJ. poljedelec. it rpl ncionalizirati. rmpl razsrn[-razslrlart peaHocr pac4ut m fazavet pac4lTllar6e z razcvrlanJc. pernocr I 1. ptrK 'o6eiei. -rna adi hrbteniden. suvanle.Haaal faclonalen. impt pen'g@adi ar. telovadbi).z adi bojevnisld parooopeH.n bojevnik. cdj gored. . -!l brisata palflto ad. prisovariati zaoevnez peirrori zr reaktor.a ce. pa[ITtrtKolu ravKropltl-razKraplJau . deloYanje snovl. 2. impf rafiairati. razcvelanle pacqyrz. 'pr? itrrpt. vretenaarji gr. razglasiti se par.paculT 3s4 palneTKa par|Ierttsar6e paureTyBarse.'I.E tl vodnJaK. ko Drinasaio darila: svatovsii-na paoa^ fi rafal pa$m*pa pf. rikati. .nepri' peDutrDocr I arr.m6a n defi od paKa roclc:r_. skrb23* . razEetveriti pacser m lit Lfh fatrlJl pacseua d razpraskati pacqeulra. . darno urediti paqe pt pa. okoli!. upati. req peadfi*Ita pf.focvBa*. goreanost. pf. . prrKa peBep n revcr. z velikimi tol(aml pa. iaskih. prcglccl I peBnja. poljedetski pareJ.oc. prrzaoeven napeaKqrja l_ l.volno) pacuda i. 3.peruenJa revizija. tuot l tg l ljgnje. peBezarikati. 2. 2.. tig slab. rikanje.tr. paurpKarf a(l tazvfoptlen. 'p6eref Mo3oK ni ( hrbteniini ) mozeg dilo 'p6er rK. hudoben.. paonfipall adj l. iftpt razkoraaiti se. impf realizirati. taz\eztrl p. denec plesa. policijski pogon. predal: gl. sprotno delovanJe.Fa . aMIl OA DaqJ€Ta qora ne to. raznezenost.Jta adj realen.-pls. zariuti. pautJT!tsa ce ]al. zavihck pli 'D6eflrrqa I hrbtenica obleki 'pBaj{r irnpf cviliti {o psu) 'pBeE{r(. oopor. bojevit. impt razcvesti serazcvitati se pacqeKop tn gimn L tazk<> rak (pri. poljedelka.tenica. iml nazadnjaltvo.. bG iateljnost. pacseDr^pa pL razaesati-razdesavati impf (lase. r? riavenie nlcal iea l-1. reakcijpe.gl. . plasllr se. tuliti. ljubosumleten oun. raztresenost pt ibeiati pted obadi. kmetica paralcm adj ratarski. bo jevanje '? payE r7r ljudski obidaj pred svatbo.mr. vonj. flg 'pra G'praq t?. paar paxiruc n rahitis paxfrirseH. 2. peBpimpf rjuti. IIo rllla cls rl partrTpR aDll ce.n garad predstavav gledalildu 'pra$e tt od pla uoarJanJe.

polica za knji. delati lesorez. avtG mauani posrednik pe^I[t{a. -Er I relacija.fi reziser per<oart adi rezek. narek I ge IreAsE. orrr tJubosumetr. proga. sb:niena vsebina. napraviti. trg zadetnik perrnJa I l. oznatbe (krona.l.i.En I religija. raz_merJe. pe$r impf urejati.1ot""i3. oster (o vtnu. trto. vla. 2.rJe![ m reUef. 2.srtrrl n register.\ pre I rezidenca.pre- Ire3ErK. prizadevoost. Ireaoar fl revolta.| gradu. raz-l veonto. dagi:ti.w{vfiw pt.f rezewa. po. pridrlek.e impl l. Klluka t&4pra. obvestiti-priDorodtlti. lesorezec pere n zapah na wa-mqjhen rln.iellt m regent. . urlof ureJatl pelo^Trilra pf.. p€KBhpfpap.:i.DHaddi relativcn_ odnosen. izbajati t .. impl rcdi9(ati. pc Ir€. . pe'fB''s*rr L rekvizit. reka. svetinja-. orodi. dce: rekrutirati se.impf lam snmotiti. upodobitev p€y r5r nr rezultat. -nn f rckonpeK6pAI rekord. res. tam mnoli|.m I resija. poniian. oomor sIruKClla.prerez pe3ar{<aI kos. niz perc[epaqsJa I regeneracija.zaloq. stadariev namestnik Ien pe{sJl. . povradilo /!g [uJaAoK pexe pijata reper?yr r'. rekrut. impf 1. 2. presex.n. {r€ adi gL p€ru. pesanxrt pl rezanci pe36aI rezljanje.rsti od hise do hise. tiriiti peK6araI letina.sletniski ostanek. Sramotiti se pe5''rd6 m -ce: rezime. pexr6Ma I retlama peK ardpa -pf-impf 1. .qx . -ry r4 Das z laboii lro.m I resolucija. zapo_ per. a/rr reguraren. seaurm gr perEcrpaq{a l. per nr l rezilo (nor.pedrila pexr4ra pcr(trc6p pe^Jed) pe. ft priprava. Zezlo peAetrft. obnova jnik n"f#u#slio. lrczmca p€oK. posebno spostovan spq mtn pe.zaseai rec t zoo) penTa. Wisati. IreAIIocd!. upirazreclu:straznik mu se -Cei n"$ft:fiH. uspeh 'p€yArtrpa inpt rcujnrj[a.(. tekma tra Tam aKazovatil razvrsCati voot pelr1a I vrsta. llubosumnost: zavist pcPyt. mlrau. rezad v vino.''' ft ar. .-AIm adj vrsten. . gl. . 2.. zapleniti.h zastavek. crlsKr eplqemua prd. verpe. 2. pcrdTa f regata.4oDuocr rednost f qrocte IteAox. izvirati. drevesa).4rf tu obrezana trta. oeJavnost z.v. skleD peaodpa irzl rezonimti.a^Inr pl regalijq vladarvrsten ske. frg pridobiti. sablja)..fiffih pela t. prav. rEzati (kruh. nabor. hrpoteka Jamstvo. { l revoluciia peBo^Iq[6ue[. . naivedii dG seZek peKp€auda rekreacija.pf. impl rciirati per(lcdp . Dovzetek ry.. rezina. nevosdliiv uravluttl.6". peryec . pio sKrcIr: tudi !oe: -ce: rocru se pe'&. raarstitev kres (tatn arh) peAarrftpa pf.. blamaia pejwv. impl regr. zmani-l vprs v register. rekn 4sgrja).qnja f redukcija. bnpf reducirati.ul<lnja. -Drftl adj rEden. vladar. impf izzvati._ Dost. perolyqubnd peAa. registracija.B p€so-^vuda.. 5l*f.adi stratniski.ALOga elementlistine pseq.a-yeMa rfi poglavur musllmanskeverskesk-uono_ sti v nasi drzavi pejc m tam redni avtobu$: KoIa 49qry p+or oA Err. pravilno oonova PqAor m navaden voiak p€f.TJvatr: upreti se. {Ka adi redek perzori{aen. m in pe dj rele. lar formlliri T.r1 opp nporyec l.sadolnjaku. kraj. poDrzalt. 2. r.PeAocaeA zaDovrstnost n Ien. 2. relikviia.peA6a Zalostinka. red. z. kondni radun. razdal:a. 2.. imql l.n fam srafirota. itllpl rckvlln.?fr. IreA m vrsta. oziralen pe arFJa. vpis pri matidariu peAW adr po vrsti peEcrptpa pl. lesorez pe6ap rz rezbar. -e f l..ckta. Zetet pekossrpyrqHJa. mo peadTEeH. strirati. blamatat craue sa pe3n dati se ljudem v zobe pe5E adi trdect osramoaen. civilna sante poroka.ki gre po peu-peEoVttucKr 4di revolupo. 3. izid.peAoBeE. peuc. ravnati peBo. odoa4enost petd.peKrrqKa f od pcxl f. retija (delo rep€rpyrfpa pf.? jmpf l. pokraiinski perscr€p. sekati.909. BeTep pe. perne./raepn revolver.{(aI bolezen. sa-mc. ff pe3|.6ril1ff. rezbafiti spremrnJ anje na slabse: 2.blamirati Iresnna!(. 2. na_ slabem glasui HarIpaBIl (crcpu) pe3n^ osramotiti. oster. pelyr. reienj. ugovarjati. Pnhaja t avtob.2.f " pery ipa.| (rJu(u.". voiak no_ ze.pexru n rerim JavtJatrse w ftpa pf. pe4ap m reditel v Solskem v.\.predsto n"ffiuori r€zek. stroski za kako uratr. Krnell I I I I I I I I I I I I n?"ffi .rKe veter briie vrnec.cryr ft 1. repeDo lqnJa..r rz regal.jJirati. -/Isa adi resiona.j^m fam sramota.

ponavliasposrovanJe pecreKTtipa iln pl respektiati.og peMes Jerrnen. tez Ziv{enJe pect lnpf l.. Prev. govor peqe . gI. . peEer€l.. 2.pecropdHr. 3. pe pecropdH. sito. pa.lig dodatekiri iedipetrerqr. ribe. pet. sKootlatt.r. zareza pe\A rmpl dem o1 w''de rezliati ustlosobltev qOBIIT peqea m sladka pijada iz medu: marmelada peqernqa I stavek. spreJemalsce PerpflPoqerf.uiaquJa. posDetek. gl. pripev.?jokavec.rpiba I repriza.. I referent-referentka peoepirp. proga. zgovoren DeqoDrlocr f zgovomost leru adj dotiro-zapeden (kruh. odsevanie: 2. ki hrusta) peum.pecMpa iftlpl_gl. aworDatidna ieakciia orsanizma perp. peuKa len. ponovitev peMeE. sloves.aHa 4di rentabipeEr"a6r^eH. peEYBa pr. pG pesnc'll adrt tako rckod._ ir?rpf (na obleki) pecaD-peceri. preosne pernq on je napravil krir. -tturor tn revmatlzem peoepd m referat.fiqa I den otl pc(a redica peq|IrK. noTBpatla. f resrva porter-re-porterka. sKusn ta obnoviti. vzpostaviti pern{a-petm bot repa I petro. bcscdniak pevrrurap. peuEDa. spored pecrreKT.zr lam leksikogrdl. pgteza. . oce u pe'qlefrrc m recepis. guliti. ostrina f p€ra I repa (bot). peqoBuTocT peqn. obvestiti. peul ad. -ltrr 11. impl rcform\BO. pJ.rerclirprz. Salni stavek pelreq{qeH. rojenice.. poganjati madice.AaAO peqnHa IIe. -qga-peqeHqrn(E adi stavden. impf recititrati. rezrJau. oce njevalec. oa peqeHoro rie ce oera usool nihde ne ubezi peqlfia f gosto reSeto. Zaro met peQ6pua I reforma. penoprdpKa m. potrdilo pe4e[r m lecept.. ceK. ponovitev..pe. peqrrocr I zgovofnosl. per'..tca petq ce 359 pelMa. prenoviti. gl. peMeE penpoAlrqgrja.reflektor. trdilni. peqpeon n rajon KAISE Peq'Ia'fr3frp^ pf.zem.Ce IIOCrl ratl ne noslmo vode v sltu peope-y 4 refren. gl. rgre -jermen. lig sredstva reracla za reprezentanco peMe!(-Aelo'? mojstrovina pe. re.sojenice._nape. sPreJem. rezerve. ugled.rKa-pe.-E I ponavljanje. impl reorga. -qn n slovar. pt.rrKa republika I peHAe 12 skobeli.ostro (utr PecKoca rezkost..obtatl -sra adi fesast. porol4vaperxa.rHnua peqqulre n dem od pe\tsxK slovardek peuuw<u adl slovarski perroDntl 44.t m redek gozd reoporocevalKa pe[p€elraqlJa.Ja.preprogo) Peclntaliezilekvsrlu KOV pecKa. Dascek oDnovrtev perwb. prepeEcaao . pusultyBa ruzrrau. pre_soJevzuec pL lmpl recenperleBtpa zrratl. pe>xe . wnrlev ugreoa.pcr{r cc lmpl redaiti se cmeranje '.ana adj teciPto den. impf rcbabilitirati.pJ redi. vrniti ugled. presnovatr. repropey-qe n-. 2. 2.f. relerenqum peoeidm-peQepdrrncaz. mostvo.2. strgada peca I matica (vrbe). glas peEra I renta. d.i"iii+ -u" I dv p. peiMart3aM. kii! Dapraviti. cmeravec kraati. usposobiti peuerBelll tn recenz€nl. dohodek iz obresti ali pratnih zahtev- pe ca. tradnica. peqKa I arta. ifipl dem od. obnoviti perroM6 n2 renome.pecKo4dt rezko.respekt. nje. pspprdp.prdrKa I reportata. sk(> navllanle pexa6ria.r m rentgen peny6^.. na_ voollo peqdma I lig nasvet peqeEtsja l. sred. stovarntK pe*lrapcrcl adj lam leksiko srafski pewmopcno n fam leksik. vzajemen pe\lnt{L m solistiden nastoP umetnilta pewrrlrya pf.perKocr I redkost prezentanca. ipra. impl refetirati' porocau peQaerc ru l. perfl{ur.preure. dislanje.pecrrc pl enkrat zarezati gI. porodilo (ustno ali Disno) peilep6uAp -m ljudsko glasc vanle. osKoorJarr.n . z peEca iftpl cmeriti se Iesaml pec'i pl arh predrtati. refleks. pesAoqtsa ]al.i zgovorcn.o&irpa pl. t restavracua roeilo pecfpq pl viri.odtis. peqEe IiA peEolrc6p m r€pertoar. "4u tn gt.}. [11. pet'{c n dem od peq vrstica zastopnistvo. napraviti re4jaj. npauua Ha DeqeHlxra nikahi. predstawistvo. -roj peHcarle oetlje ca Ja pecri^ xuBoTTa pery<a*e r rezljanje peqHe It zarezati.l. -pecropaurrJara. stavkov peseHo 11 fam tsoda. recepcija. impf renovirati. obrabljati (zaveso. peqKa peq t oeseda. oblii. -Hn I l. rajda -6r I r+apiIrtacrJa.pepEa pedica I Zen.Z Sponnaeki. q!.spostovatr pecraDpfipainrpl restavrirati. oApeqHa. preop$. clslaU. pc mxltn pe(bopM*pa pf . odsev. resa peE4oca. -r6en pas -r.dukcija. oonosen pecKaE€ z rezljanje. medsebojen. pcpexa'6nunipa pf.

reweta. x ouHe ce ptrrydr z ritual. zaglrng u-rjun. gorski va we tmpf nu aa..-aptr ffi zool floe pl ilcaru p. . riskiranje bfu. impf zasurnjevati.odlodilen peurnre^Ho 4d? odlodno mec. pl-anrna 'ptrgEe + rezgetanje. rencanle pf. vr). plentu. mehek IroBurocr t slabotnost biti Vo6U"sa . ne. ragetav. 'pKEyDa pl..no I suzenjstvo. odloCDa.impl ritati kdaj pa gl. tvega)ryp nje. -E m pmire.re fl avg velika riba pr|6Eo z ribja jed. brcati. rd. rigorau (vrnograd) pu^ecr adi rilast. . obrednik Pry:e . rukanje.aKanJe pErarr n sKa(ac ptltnrn<a I skok. skakanje pnl(a t dem od pu6a ribi CA p||Ba izrl skakljati p@e I skoditi pwtve . rezisrran na. zasmriati-smrfati 'pHKa-'pEsf t nar pl nosiica. rezeni: roaeua pu6a ae6 pnlqrmocr f tveganost. inpf hrkniti. roDau poua. kr}ralnik pare tm odmetavati. . den. rovati.. cKoKa plllalle n sf. nozow po6.ati.gora.yra pf.gnoj) lopato (sneg. gl. ra.| riviera. po6ujau po6jarE<x gl. t fival. izbljuvati-bljuvati puAEra .tegan.AeEadi -r. ris. drta. rien kruh kolcati. orezec pE. drtast.n. odlodanie peDraraqrx adi odlotile\ peEerue.pusgepa. !a{.. gnoj) plnfta impl kopati. pnAJe. 2. p[ra pf. ptrBa I nabrezje (ob morju) p[M^-pE8d^ra n.riba. kopati. skle panje. rezinica (kruha) Ir'dwr. ce /t inpl rittiti. . 9p^Jr pmtre Aa Qarrm xpg:rlse daj malo..puacxtr adi hribovski. slama nnD. -Er I tezka jeta Iro6EJar{ fi kaznjenec po6qjaurrl dli kaznjenski pooujaErnrqa I kaznilnica po6. tezko de Iau pma imd skakati gl. rilec.resrtev peurtrocr I pripravljenost. cpe(a Joc (gras) p''.. irytpf rimati prrMvBa[ adl runan. iistiti z Ee irnpl lopato (sneg.-Bq[ n ribid peuerKaB 4di reletkast p[6oaoBcrBo a ribiitvo p€rrtr. \ta fi arh aast.'oas.turllr.6flrr. polten. rot ec nle. prlrve pIqra I a/rr prosnja pttrJaEJa.po6}Ba-um je lahko gospocar rn suzerrJobenem IrogyEa. arh sreda. z nmaml prn[ri!trM. . ibica: 2. tekneomaien. wrqa I suznla go6lat4 m gl.p[Aa t ruta.qtra adi I. plrrll!ts.t. trobast pual(a-ptl o l. mera za papu pEcolpf. nDl -Ar|a adi podoben pHrqre-pnKa. brcniti-ritati.n posestniksuznjev poooBAaAercacr adi surn:e. velik hrib 'pxrmre ri rZiStF. poteza I psrccr adi pfogast.'Ja-po5.IteluaEaEe 360 pntoEr4a JOt pottrrocr prI6o Er adi gl. iptr6a I 1. 2. puxnyw pf. ruapcevau. DnDcef. prnecT urTo(pcnasro oEgo 'pt<4fi-'pr(etr ddi rren . riziko. ptlAmrre zMbovit. impl zarJove . fl 'p4arryaJpxerqa I rzena pnA. spodrivaC PeutrTe H(rcr I odlodnost.vM qapy- t I I I . 2.r n vrtiljak.nMa t"ima.uaadi ribii lvlnle. a rildek. da dobis vec! pw n l.qrr m ribnik pE snqap r?rzakladnik ptr6alrcKl adi ribiski pral6ro n tiiota pr|6apgllo rz ribistvo pta( nr rjovenje. . po6je. neten.pmm. -suinjevati.zool ris. stik I pnryBa pl. po6u-a(i-a!v JauKn 449 {Ot KaZnJenec pooJaErqa I gl. poditniskl omajnost kraj ob morju Peut rB adl resljiv ItEa_ f proga.od pxA grice{. odlo{itiodlotati: skleniti. pu6oBrrAeE p[6o oBe4.. 'p'1( | bot r. tullenle.rF-'pxerm(. kosdek. KOaJ.zarlgalt. rau -ani Dmvtcen prr3EqlaEe /r tveganje. -rDl rn l.. Knoqace pErEe ce.IreaeE.skleDati peruaaaEe r1 r€sevanje_. od- pr6zqra I dem f. ce.ezgetati. reta. r.E(rIB impl tvegati. Irooec pr!!l:ap. brskati.suimpl riti. impl kolcorti'pxattrft. kopatj po!fft adi slaboten. nalrTaaoHn Ha psrrr Fnr rBocT I redljivost progaste hlade Perm(a arta.l€ I gl. -aHa 4di odloden. rieaa nji. pl-po6owr. 'p" Dla. -rdi m arh prosivec 'pr<a[npJ smrcatr 'pxaBEIA I smrtanje 'pKralrn smrcavec 'pxFe. rovati z rilcem pwta impf garati. kos.lrtu-po6os^aAerea. jed z rIDo p[6oEsAen. zavltanle pno''{ adi fihii purarnira lbslovski l&Seli izpt reiiti-regevati. po6sialuHUIIA po6oB^aAeleu.qtp1 suzenJ. rlenjak.n den od pu6a ribica. rivelik kos krrha sKlranost pn6ap m ribid pErruIa t zakladnica pn6aptnfi. blaF cevstvo po. gorat go od pI-Ia velika 'plxg' -in!4 rencan ltuclt ttg. po6ja m sr]lzenl po6rr.!|.gr-mct! (topo. r DOSeStmsl(r nordoB aAerelcrxo fl suznjepc sesuuswo I I I I I I I I I I Ba.'dem [4.6.polteDje arh vrl. drtk4 IraK.'Ef'.t!nr n ritem pvfta. mupz6e'n. riski.. gl. tudi BprerII(a plm a I plosfa na Stedilniku. {Ja r sklep.corcx! adi nsji. 'po. risovsxl P{ra. zavllau(vrnar) ptr \ i\npt. impf !dantt-uqartau pEs-nqell.

nezen IroBKalocr. 2. strela me-EKa ddt . trhlost_ pollof m go(rr'nj anJe. -rdedkbit.pvAap nr nrqar pyAapcr:Bo rudarstvo stvo: uietnistvo n ponrae iinpl godrnjati.o. IroAEreN€ I roditeljica. hlapdrav. rojsten r. fi izdaJavec poAocKDepHareEe z Krvosram. otrok suznja pyarrz*n adj rudni3ki poca I rosa.a.poaJi. . mrmmk py Agqal ov c as k odr as to ranle 'r pousa ?L dem od po6 mlad volno suzenj.sorodstvo IroAoacru adj rodoven po4o&y6eq. lig ustanovitelj -!F tn rooov- I ir iod 'pcHe. oe3 ponoT orez -ce: p\^ adi l. 362 poMopIr porrofl||lu 363 pYln|a nik. vrtelart KonJa nje. sorodstvo po$'trreI{a adi. 'prKra. rooovrlen: IroxHtrga t rozenica poBoe adi 1.r16ro adj rodoljuben IroAo/blfnBocFpoAoA-yoe f. p\\a impl zmerjati.'pry eq. €Bq m roJ pojaK. os. kodrast.Aes poAerr. lig slabe ten. lanena oprava Ijivost. kruSiti. soaor ce Bp3!'Ba 3a poroBr. (q vinu). tumpoMop rn gl. -qra adi hrustanden ppra I l.pu{ee hnpl samo 3. 2.j rorast 'pnaaeq. oje aevski ponsrao fl suzenjstvo. ode bel pru'Jte t dem od poj rojdek.-. -^I|a adj poroden. jamica por. rirehko kuhan (jajce). Sumliati poMorrllrD adj . Elovekaza iezik poa '7.. tazvalina. genealogija poAcaDeH adi sorodstven. 2.rqa z suha veja p\rKmr adi rozin. pt poroBu n rog. pot na delu n1k pocr in Fl rositi pyes. .pU'ra f bot roza. obleka.isker(konj). ustvaritev -.tclta 44t rozen pt-adi rojen.p!tso r obleka. irnpf hrustniti.'r6d. Yrtnica. rar.dica. hlapdev. 2. doba starsev poreaHa f roleta.r. pohleven dezek. kaze Dorodiden poi!. 2. mladid. po rojstvu poeEe fl oq pon ce rojenje XOT 3Zl la3ITtK VOIa drzrmo pox6a f otrok..4ra f domovina. rojec poK tu rok. xnrio Maclo roZoo olje treti pv'(rlrfa I 1. . rozin.-sorodni lig delo. 'pcsa impl hrustati. kru5ljiv: darovinja Zeninapred svatsipek.latuga. vrtnica skl p\xTint pripravljati. zmeriati se. {r. di fie) drobiti. tiskarski stroi puraecr ad. slab.poi. druZina. . pyAoKon-pyArrdq -ry m r1d. das. poAoorcranuuK.adr sorodstven. sad. Ta He . cocroj6apoAr pl roditi. I sorod. grditi. kal Ka majdkeno. gl.'prKaI brtica lig slabeti -ce: poHKa f drobtina. py. lig n tresk onemogel dlovek ?cKo.r potramqo/ zcurllo. rahlosl (zemlje) poE!|e n aefi oct poB rovrc. -r[r rfi nladi roj aeTOBTIHA poAarel rt roditelj. porr ce rmn to}rlr poAglxa t porodaica poA. se roden poAcrBo z sorodstvo. hmstati.kl sc po sipa (ol)rcljcoll strmina) poHqT(q{ slroj za robkanje.ne rz.@ ra rodoljub po4o. poganjati (tupown impf robkati. rornat.JpcsiBa pf. sedporaql|ja t l.rrure z porodnGnica zanje . mrm. paia poAll^erf. malce 'prv qe fl defi 'DTvAe[ kli.toman poMaHca t romanca poMadrf3aM. gl. crditi se mrrnranJe. poMo^ poMopfi inrpl gl.PoBJa DOB!(aE-DODOK.ubored.soro(urlsKo IxrArrrrucTBo'. -^qa m klica. rencanJe.re[. Sumljanje (vode. gl.hak (sneg zemlja). trhel bo poH . 2. rozen domad (olje). -wr.lM e l'o3oBa n]rnovo stanje ni roz. rdeti rati pYA.AHa 44. . nevestiutuca na oprema: 3. nost poAocloBte-poAocloEJe 12 ro dosloyie.trcKaB[. 'pd@ 'pr m zool brt (lovski pes) roD K atnlct 'vl'd inpf kliti. iivo prostitutka roec (zarja) po(xrdcw adj lam vlatugar. poxAecTDo n cerKy ttozlc ki pot(eE. prhek. travt poEraer6e gofunjanje. n rodoljubje poAo. -. sorta rdede ga vina 'pcKaErga I hrustanec py3MapnEm bot torIl\afirL ?c(arusaB. za roee.JEa adj nar pes ntjen pocErja.porrocr f mehlost. sorodnost poAgrr-poAoM ddv po rodu.. okenska napoA^n adl rodoviten poAr@ocr I rodovitnost voinica poArnrra. l(or soroonlK. kogoomjanja potr'cr. dem od p\^< ro'pct€B adi hrustav Zica.ato. poMo^I| poEja I giom.Ysa planinska jasa.rJn I vloga (v gledapoMafl tn . eArra pos.kaldek poHKapKaI metla porlKrrqKa f dem poEKa dtobpv6a t 1. Aarri co poroou velike laii. nMor m romantika poMol-poMoH nr Zuborenje.vetra) poMo r+poMorrr| ittrpt ruborcti. -re I fam t.tolm(aI rodoljubka poAoHaqa lld(. sipkost. hrskati.qoBe- liSau) ni starosta. ruda. rotacija. mati poAlrrcacKlr ddi roditeliski. . roZen. kruS.a adi suteniski. 2.trDocr f drobljivost. kodrolas pyAa t 1. obilai obpars adj drobljiv.

saditcv. .t. nol(oBrr. ca roAnna 6o^eAyBaa vse leto je bolehal.praniti na. -AIg+pY^qem. iila (atutl. ca -Hok He cn'lea vso noc nl spal caarr rr bakrena skleda. na) caar pol ure. postajati roec plMeHu^Gp$reHrfia n. er-m -f-am Pod' kuplenec.l'rik. zaxncatl.a\ zlata ura. ki Podira. ifttpl . unidepynm impf podirati. ovlpiEtrs adi kocinast. khltra cas ft bot trst.Ef m fa?n poscs.dj fam zdra. kr> Sara. nrnav. nruSC KOIOOOCrla. ovaja koza. Sifi)koUstni rogoz cala. pJIe pt.zatic. 2... podlralr se: tlg vati.71 L-o-i'i'ut"ti piiii?'i p!tra irnpl hrustati. valill caABrn(a4aAtr f. gl. hoteti. caiocpa pl. m cvrvDeu pw.e (dajanj'e in sPrejemante. -'Jld tu kosilo. !vigniti (ogenj)-rjoveti. rprl caaTr-rtrl ure.4erL dem od caA l. ba- kren kroznik re Krzllo p16i'i&-.nograd(d() treh let).-jaasKor e. posoda.zmesnjava.'1 s$dilrl o klin caAlnqa I mlado drcvcnc.. z sostim runom pYEo.cnska obleka brez rokavov caj6trJa. bot). bakren krotnidek czar m fam ura. caaroa oArr salpeA ura prehiteva. -rlrl . .ci adj rdei.torba za trg czxa impf 1.potaknjenec cda. dober. \ov v. -ce: unidevati se Dvutnrea n alovek. Bo caoora ob sc botah. f fi&ica. podrniti-tr' diti. 3^are{ ca. B csoora v soboto. cc ca pron ves (o dasu).. Siniti. sIlAeII caaT stenska ura: ue6eH caar Zepna ura. 2. ruiiti se pu0et. uplJrvec .Bg.z. treti puc adi rder. crpe^r€aa sa caaror kazalec na uri ea.ledi. pla. Bo ca6orara prejsnjo soboto ca6oreE. tet:ka sablja ca6ora I sobota.THaadi soboten cara'all a. n otfoK v povoJu pY. krifati.cafl{a.eda. mooa pu't^ pl.rerl -Aqflrr ffia?a\i.. brizgati: vreti na dan. -rFr-P!qoK. kosmat /nac \... zanesljiv. Svigati_ pY eK. trstiko. {ti4aa.n fam 1.zm. sl. ro ocTap oA caoJa lezlK nule useka kot med ca6Jecradi sabljast ca6jsqe+aojtr{a t. sadika.Ati. gospooar cajMdtrae r2 sejmiSde caK m mreaa za ribolov.Ku' povapj. L^lar /r p h \ pycraJ. nwrrBerqrr^aK m lam ooo.. prlconoc adj svetlolas.arqia. svetel (o laseh). pos()dica ca4e qdy fqm samo. 'pxa 'osr(laimol law zbadati. dra' . Yrl ca4 rz 1. dotikati se sl. plavolas 'Dfo iinDf smriati. obleka. in ittpl kositi. pYMeHrio pulleq aqt nrnlasr. potten. 6^l^e nad! fam jrutro<tb jutranji zarji ca6ja I sablja. vsako soboto. ca pa6ore^ ^ero vse poletje je delal.valienie catgimpl s-aditi. obeoovan plireK. nagajiti. semenj ca€McK[ adi sejemski carKeE. volas pyrt ce impl podirati se.a6ja velika.-xs m (stara d(tZinska mera) serenj..le caAeEe/l sajenje.. roznat plnne ee impf rdeti. velr. dmiti caert n sejem. sadovniak caAaq. rdeda barva.pYtx tpa 364 'pqKa 365 caKa p@pa pl in irnpl pokondati. onzgnru. nurrrc- I I I I I t I I I I I I I I . itnpJ r sajami umazati. f den saE-' lJtca ca6jrmre z altgn od c. caarrlre t. obed podkuDnina pynoer"izj a.fr I saje cafaB adi sajast caterKa f dma ovca ali knrva cafoca. uniditi pyr.l od caag bakreua skledica.wmlaflrEar caattncrn adj f4m urdski . 'DKar6e oa 'pw smrdanje.11runo.. pocf. svetlo rdei. lc Zenie. zarja pll|'eHKaB adi rdedkast pweAocT I gt.z sadilec c.ja.

rad imeti. sviniska mast ca^T. caMol|3rpuavBa cE pl. skrbi sam zase (brez diti samega sebe tene. caMon3MaMYvzgajati sam sebe Ba ce. caMraMer4roK popolca.tovomo sedlo. caMo3:raatKe caMo3aaaxvsa ce pf.tc( cairifuiar. m afn Evgarnlca arllax. -aHa d4. caKa^Mca{aKa Alr' cvBa caxisla. gl. samodrStvo caMo/bv6esocr I samoljubnost. vokal caMoAeeH.-jrF ru amaterski delavec v kulturi caMoAejuocr I delo na lastno pobudo. impf izmuditi-muvi.jc. iolSda. /. caAe caaaMaHAep.w ca. impf slepiti sameceMoBacr ml|tre /l samo\zgo_ ga seoe la ft kdor ti.di safiro. r.. ljuba noma sam canacxa f fam butka caaanrvoa f razsol caaaulrja. c xurcrllr . Dalasd. caMAvBa pl. slinavka caxrarAuca. varati sam sebe czlMo3aaax!tsa[I'e n varan. impl \zgoiitic. -DIta saki Zivi sam zase:sebiden. biti treba.e. biti potrebno. zaielen ca'.1 klobasar./ pohabljati. Sele: ves.rrouaurx.t tfi sedlar za tovoma seoE caruaPgBc&{.b.a a. nri zahtevati.caMoE Ma![l ce. anl.ll]r ll1 ponaollenec caxarllfi to I pohabljenka caKarocr / pohabljenost caK cr{oKaAMa tn. caKa AqcvBa pl. iskati. ml noce. odposlati. "[*t . itn pl gl. caK^erlca. .rEar tn tam razkobje. ljubiti se. ljubiti. m samec -qll caMaP_tr ."jsa 4di ljubiteljski. zahtevati. caM co ce6e 36op!. -wr . zgolj. -ce: nosefte se ce ca(aar nimata se ved rada.^v auKa. "Aptr t r zool tno- adj doma narejen.4. 6<illreua cararo ni bilo na_ prtidek menoma cam pron-adi l. . cr IJ. naieziti se' ieziti se cirarr adi liubljen. p(rrx l' r.irl caMolxtrpaaE ce. -$r la. 367 cErMaR. car..A.io n ialo. morati. domade izdelave caMoArBaf ruit vila caMotrcnBeH. iel: ruro caralu rrl i'rirre? kai se hode!: 2. ca(AeTuclaa pJ. samouuoJe catnoBoel'.? samooblastnik. -su t cvetlidni loniek: ne pacre. ruro cara EeKa 6rLAe! [ITo ca(a^o 6a^o! kar ie.tMoBMaME cle.. adi samoziv.t B caKcltjani rastel v-cvetlidnem londku. slepljenje samega scbo caMo3arra I|B 4di sam()v cl' lllv caMoSanaaEBocT I srmovll(l- -]ltla{aMoAe. sam (osebcaraI|IIK. 2. nJe samega seoe fieL caMotitAPI[Ka I lastno vzdrcaMosoarntua.1. avtonomen. impl zd.. td. itaniii se caMrrvBarbea svitalie 'samo. <ta a. oA ce cpue caKaMiz vsega srca telim. ljubir{o!i. oblasten. oddailddaliitiitdpravliati. cax. samodrzec caMoBlacren. caMolr3M€lqY_ ca.caMor acen. . me (Itg) caMapes.r PonaDlJanle cax rn irrl.ia'd. caMoDacrtr[ace. tig fanl \or' tevali se iz koga caMapwja. moliuben fi caMosa6opaB samopozaba ce. ru caKaMce iajv6aso Zelim ti vse najlepse. ljubi 3.. ca-Ka Aa Aa ce JaAe. canDdra f servieta. namenoma. pomp cauo canal|a 4dt IIa caKaHa ho_ canre adv fam gl. caMoBacllltrv' samoslepuo sa ce pl. si' iai.airiti se-svit. pohabljen. tmpl vzgolrtr vtgil jati samega sebe caMon3AlrrKlTar6e n vzdr-Icva. -qri n ljubimec.l intet lam njkakor'! caMor acKa I gfqtn satnogLasnik. ca. Domp ljivost caMo3auTrrraf samoobrllnrl)rl caMoErpaA6a / samovzgo. 6€ Aa caKa nehot6. niso pazili nanj c L adt tam samo. caKa r-tlej(eu ho&l nodeJ. tlnpl tan odoraviti. sam (brez drurbe ) ljubdek. -nJa z samovolja.reB^apor cro axHapn cev' MV CalRata ljdr je od njega zahteval sto dinarjev. pf. HllIIIa^xa caaara f solata catqe adv fam gl.\er ur ! tctko (mulno) mi je . -Ill.caMoBoargqxa f Zevanje samovoljnica calMoll3MaMa f samoprevara. samovc lien canroroaxe. vendar. t l4rn vznemiricnost.rnJa adj fam ki ima rad razkolie. impf slePiti. .-cuEan. mu je radunal sto drnalJev. caMo BoiAa cylll ves sem moKer canaoonaaf mit gorska vila caMoB^acr[tK. tetava. ieleti.ti si. le: c Mo'adv-gart<oni enako.Basam s seboj govori. He caaiDdra. Ie.tmpl oseohtl s lovor_ nim sedlom. bre. caAe_ caaa'Ic . no)l 2.-pE9 dat_seoe[u ca:lIap''.ioraviti-siravliati ko6bcutitiea1' teiavo.ao Ka e ves je blaten. -ce: Cutiti teiavo. otrok) gram ca ousrlre6vDar6e n samorT. caxoT||Hx. ieziti ko6. Mrr ce caKa se-ce| -tm-Pets: rad se imeti. lK lrv . amaterski caMoAeeu.caKarlrJa 366 curul a/f. ce pf. gl. nepoklicnaumetniSkadeiavnost cauoAelen. . DoSiliati ca. lievati.dj treblienie samoglasnilki. ce IIse lreoa ie iesti: caKa Beke aa c 6aar't moram ze itii 5. liar napiej. suve_ caMoBracTlre & samooblastje.vokalen . cs ja caKa pa6orara svoie delo ima iad. imol tam razieziti. .ddj sedlarski csMe!tr(a44t samsKl caMEe. -qrl n samovorl- caMou3Tpe6!Ta16e ravati. nista ved Pri' jatelja caramJa I konjska smrkavost. caMoEolut trt. caM<aMr-l' car€rlqa t ljubljenka. 3. siiaj.

ifipt opazovau samesa seoe clrMorraAean ddi samozaverovan caMorra4earocr t samozaverc! vanost caMonsK. omarica. !. hudil.ra-caP4mra/. sobaljevka. cap4r. porredovanje.Jq[ ru samomorivante samesaseDe lec csrroolpeAeAoa I satnoootoccauov6ucrEe{ 4di samomo oa rifsli caMooqpeAe ce Uf sam se rr caMo!6f.carrygeH carryree adj milast.samomst . satnozvan mleko iz presnega mleka ceMorq*rqK.ur n gl. tmpl samega seo€ poniZatiponizevati nle caMotrorKprBlBa{ogr t samo. -!rHa44. . caMocr se cuooA6parrat samoobramba caMorrrtrt(. kakor Draviio caqipji. osamlienost caDaq fi seohr cabaq. ograditi oster zasmeh capKoo#. 2. so.r samoooDoveoova. urediti.loDate) can pl kn' (konislii) dcvirnjc.resiti car*a I iani.f nar€diti santrev momor caMqrnpaDAeBrref opravide.csMOlElr(VDarEq n poniteva. -q{ m kar samo Dozene.carfronbuomI samopomod T ABTiIIK caMonocalTa f samopostretcaMo-1b!6eq. kamnua ratrev. hudobneZ catatEarop rrr mesatrica care^fr. zvezda spremljevalka. zdraviliSde carAax. satelit. impl larn obkoliti. :JEa adj samostoien caiuo{aJaf gl. na pol svile[a tkanina carsDa f 1.. izdelova. calqa t sal'na. caMoTgla coMovl[ urvDSl6e /l samouDl_ can n rodai (sekire. sanke can<a ce impl sankaii se caEKrlcagftIfM adt KTSIA cauourirna t lLm su\ota.obsebe caMbcr f samota. impf obtoriti. Dozrtvovalnost nJe samega seoe caMItaK tu brez p.draziti c ralg. porostvo. z vero vase seDe cslro$trrt(YEa caMoorKarKlla&€ fl samood.kutmC-iz sobolievine cariaropnlu m sanatorij. samopremagovanle E ce pf. uoravliati se tl. vederni mrak. cauoo6B|M . samotariti. . Sluvati.bo dica carflcihKEja. caMooaacfEo ?L samohvala. baie. caMo salnotar-samotarka caMorHrqKr 4di samotarski npeAe r-rce caMooupeKYEarBecarrooAltetf cauotysa impl samotariti YBatse r. -AqI{ 1ll samonvalcavec caqlrmca. zadoscenje. toiba sarnega sebe c€.. crMoYr r(Ir ce_. va.fi?J sam cauooop_a3yM ce -pJ. pomagac careH{artrEgr m saten. . -iBa adj samoza.rnracen catfiIDa tmn samovau.ryr . .rqlal6e n samoonm.-Itrtl| m samoljubiez caMoHa6&vAerfi e'caMoEa6/b_!'SamOOpaZOVanJe Allalle '2 caMor|atrbyAlBa ce. potrditev.crao z sarnomor odloliti caMgocyAat obsodba samega canrolrepea adi prepriaan Yase.{F+al||otlrqa ttt. samounidenje caMolnpaB!tsr ce rr71?Jsamo.caq'rr rrr milo caryqap rz milar. sam . 2. €rr fi dvor. .pt sanirati. skrilja. milnat Aeu. kro Kar cacna irupl laz hujskati.llocaec€s.ua adj svojeroCen ca. ":IMOI tn Saruazem. gl. satira DesniSko zvrit. fi l.catrlsHqa J m[ruca dosten. sar(ulut c pA'. zbadljiva Sala. somrak -.ro_!'Aersie craMonolrErI samospostovzlnJe caMocEesr samozavest t caMocrecn ce pf zavedeti se sam sebe(narod) calfoco! aAlrarse n Samoob vladovanje. samozatajevac4 pl. -us I sbnkcija. cawEqerr. se ]'zobrazrtr-xzootazevall cauoorlrau{q{ ce pl omejiti DA caMorrperop nr samozatajevanJe caMopaqeH. skrinjica cjart!. sardcla. .uraK bolievine. satan.raxz sedlarstvo caP46. rfnrl namutu-m rlr lastna hvala caMoqeAeH. caMoo6rrd!'.groonrca capua I sarma (jed) capon m lam pijanec.n zaboj. caEAarre z derc od caa€K zabojdek. mrreq caruo0aritarnrJa. liC prl preznrK. zagotovilo.nJa a obcaxoo6rfuepre.milarstvo samouDravlanle 44.ca. obdat_i. sam sebi namen. obkroziti.iYeti caff!? r?2 zoot soboU caMw^uJa adj fudecl iz socaMvlFr{a.caMoKDac r?t kislo 368 caMol1txrKiraEe caMovrtn0rlYleil€ 369 caFa I caMonoxrtHsl adi nepovablren. cavona6. -Ed{aMoOa.cdMo!6eAe8adi prepriian \anJe se calrpoAl'. zavarovanje zaKOna caEuo|Etap. finska kopel CapKagAM. palata capao n menjalecdenarja se zaDrt I I I I I I I cairocroes. {Ira 4dj samozavesten caMo(rcMaTlraEe n sarloopazovanje.caMo!6xe ce . €I| fi sarkofag.npaDlrarse qeEvsKo cauYlrapq(Iradi milarski caryTapcrDo fl . caMol. I I I t I I da.cw pf.rltE rn centimeter 24 Mskealontkcsloltnsti sloYar ram men- .rA. / crMooApeA! ce pI gl. { l satisfakzadostitev cija.saunolec mila carrbynpllparte paooT-HrrtlKo canlr|apHtnla I milarna upravllanje.caMo!6ueq. . osamljenost tozevati samesa q. ozdraviti. caMo. potrdilo.-caq!'rfic'!tsa pf . zbadati.n 1.c pal.

e. impl ugajati.^E adi vseden svetiti se. -r|Hu rfl sla\a.. n duhovnik cBeErerara I duhovnica cBeurreHrr[rri cdi duhovnicBeEreEoAeJcrB!tsa iftpf aen adj cerkven.Prebujati se.rK. cErt'a cDercKtradi svetoven ce pf. "da n orh ob\estilo. zvezek cBeasoaiLv zd\estno cDecsocr f zavestnost. sla\" nosten cB€qeHocr I slavnost. Posveaen.'n i r i duhovgdina cDerr|rrQ -rrr t4 svelnik tri. cDaToqBa ce pt. Eo BrrcraHcKa caerlrtHa v Dravi tucl cBer rli|aB-cB€f^m(aa 4di svetlikav cD€tao tl lud. ananjSa{i.cauAltarre+rniane a ugajagoslavljati nle a.di slovesen.DaA6YDa inpf napraviti svatbo. f cBeEarlrcrt uvelost. {tltl m svetnik crercqrrl 4. 2. aoqq mah. ifipf osvestiti. hladen. svctilnik.cBe*r K. z cBeAorrrTlo prlcanje. dist. svet. lud. svatovati je. cBer/. svetlikanje crgt^ ifilt gL cger'.. sporodilo.. posvetiti. r? cDaA6lBar6e svato_van cBarRa. biti pc crerylrl€ I zool kresnica godu-postati vSed c!€IU^ka impl svetlikati se. pncevanie cl. ?aved6tise.lruron svetisde cBeKpDlfH.. stopati v sc rodstveno razmerie s kom cDeAe pl speljati lnavzdol). izdelovalka) 2. d .te-. crecrpa pl . cB:rroBntrn€.cEa adj se. zvederiti se-mracru se cBeqeplM 4dt zved€r.Bsa adi l.sveZ. vzvisen crerex adl posveden cDeneu. impf uveniti. -AEa adj mil. cBerrula t svetnica cBer|(:a impf samo 3. t rrpf zasvetiti. cBeAoK cBeTosef.zaveqen clecrta f l.enitnicBaA6a svatovSdina. -qn f caersrea m svct dlovck. 2. svatben . zavednost cDecrI zavest crecrir. os.era f sekanci.be fi. I na cDaa6aD svat n cBaA6airma ienitveni davek I cDar6apcKnddi svatovski cEaA6€H ddi tenitovaniski. hitro cDrrA! oe. svetloba cDer^o(oc 4di svetlolas cBer^oces...ItEad. lrg vir svctlobc cBeflHa{Berfilca svetinja cDe(apMa. cDesep!tsa ce zl.. reduktiven opravljati cerkveno opravrlo cBerrllleHqrao. /ig daltcn. . posve. liudje.a. ittlpl stopiti. 4-. Sibre . 3. tmpl z\aliti. reducirati cBeA€rr. ovenelost cBeEe. prazTI1K cBeAegze. gost na svatovLini.^cTBo zre cDeroraeAtn svetovni na20r lostno spridevalo cDeroa. O prvem mraKu cBeruHttR. ten. mozev ole cnexpaa ta5Ia_.fiocr f bliskovitost cDe[K]a6e z od caerKa bliskanje. Drebiiaii: 'ce: osvestiti si. sklc f cBeA[e. gl.clnAene^crEo z spriievalo. Zenina s€stra. svakinja. sruonlu-nagloalr. rz l.zavedati se cser m (samo ss) l. sklaniati creAor.raa ali svetel c'. . mocan cBeKoprr tast. 3. Zar.I a. gl. inpf ztl]ratiti se..cEe(a rmK.migljati crn4aurocr I vSednost cDe(a t sveca cBek^r. 4\ adi svetloben. svetoven MarypcKo cBr4AeTe. . svetlikati se cBerKaBadi svetlikav cD'erKaBrqa t blisk cBerKaa[rrcH. -qrl fi svednik nlca cDe(ap fl svelar cDerr rII.erpyu a&t Daenkrat. jatelj (prek Zenitve) cBat{rca ce. svet. svettu svetnik ntK cBe(apErqa t svedama cDermeaKa I svetnica cE€(apcK[ adl svedarski cBeKapctBo ll svecatrstvo cD.i l. qna adi bliskc vlr cDerKaB[. cBerqlDa pJ.IIi . r i c F ' {. drulbeno Zivljenje cler adj l. dtag noZnik za borovo trsko cBnAere^ /n prida.prebuditi seosveSdatise.cDa rqtsa pf. cBaT 1.bliskati se. -qll l'' gr. i^p! pt. cBsme.uirnpf pridati. adt lascln cBesar ddt uvel Dlenosl ca. skotaliti-valiti. 2. DrebuditiosveSaati.r/ svctnlSki cDefirimpl svctiti. 5. Dodatek coe-.uII cBeult1esxK. luI.2.eaxap{E 370 cDern luare cBcflt^t(u cBtrA!tsal6e carapfu ft saharin catr nt kovinast pokrov za pcKO cDeArrBosr f reduktivnost cDeAHarocr nagnjenost..ki se da skraiti ali zmanjiati.ro adj. f€ z4rav. cBe. nerabljen..cDeslra pl. posve- . cBeceE. cDeAE!'Ba. znizati. o mraKU. cBEA!tsa ce.. sijati cDctrr^t. 'rF.ex-'ad. veniti . zabliska- cBefl^ra / svctilka. slovesnost cBeqepr ce. cre(apra f svelarka (proda-r|r| jalka. cBeKaF IIIllK crewrcH .cBuAerr.i svetel.qu rn prida r? cDeAolreEe prrcevanJe cDeAo. duhovnistvo.kotaliti 2. t pti. -zavedajot zaveslen.svetlikav crerarma I svetloba.aimpf posvedevatibla. svatovarec cBarrula<sarta I prijateljica I SOrOdStVenO razlnerle meo inoZevo in ienino maierio) cEa[oBqrDo n prii atelj stvo. 2. na cBEAere^crr!tsa impf g). nagnrtr. CBEA.

zavlu-zavtJ all sr: cDp. zaviti. cDpelu cBpuqtsarbez ogrevanJc cBpfieH adi dokontan.dopolnjcvati. upogniti cEtar^B adj upogljiv cB|{r^n8ocr t upoglj ivost cBmoK. sneti-sbeiti. skleniti-sklcpflrl zaroKo cDpuilatle od cBPruYnar 'l zar6Cki. lastDivolji cDoeBo. zavpiti. svojevoljno_. os. d(} rrsevati. cDpT!tsa pl. sesvinjica . Sdipati. snemati. os. iz lastne volje u. os. neprijazeD(o vremenu. . sklicevati (kongrcs. cBv'5a di.cD/rerrftltsapt. kondevati. krvolocroAnm<. rtapl potegnr nalzool. -94. (3. cooja. zrvl.lTqll€ a.cIt 1p4. impl ogretr-ogrevarl cBpecxa. vpitr cBp t\ impl samo 3. coscroJ. so ca prox vse oA ce cpqe iz capy(yna pl i'rpl I I I I I I I I I I I I I I .ruaocr I spojljivost zdrurljivost. nenavaonost. zaigrati. l€ vlo sa: Bo cBolcrBoroHa nperieiare. pl od cyM sta. -M adj svojeprsKafl. pl cBt{pEe. clpAea.cDoAesr den. cDp3e.. navaditi-privajati. sDustiti. zavoj. nlca okrutnost. pnvaJCn pt ctrnK||c. zakridati.sklicati ca'IK'la:r aal navalen. upogniti.n gl. poseonost. sklonienost cBucue. zarodanje cBpEiraqr€fLIafikoncc (Zivljenja). smrt.caoeBorrle CEo]EDOAHIIK c! cB\te pf witi. . cBpSEJ'l(. . z!1zgau cDoeiBolltresvojevoljnost. svoden cBapel odj okruten.xn cdj zvo&iIki gr. cEE6aI svinja (tudi fig) cB e!rKa. cBtrra t suKno cBrd€n adi suknen cDrflKa l-zoo. crpetyla pf. . zapiskati. muzika -Atta. -cer. SpU- cB'/rr(a pf zviti. ski cEprs. ooracanjc.san cBrrpKarae Zvi. kresnica. p/. sklonitisklaniati. izviren cDoeo6pasqosr . zavpitikridati. ca?tullTa 0npJ privird jti. kridati. Dovesiti. srpeK cBpra! adi grdav (o lesu): oster. impl sl* cBEuqe a defi od. cm4ru. impf 1. gl. unpl 7\czatl. 4di obocDnp6af godba. povezau-vczarl. nenavaoen. DxecTu. muzikant cDoa. rgrau. gl. inpl l.samovounez caoeBo^nuql impt lit laJlrati po samovoljno.a pf. sDuSd?ti. cBp€cnyDapl. . rezati (o vetru) cBpsa'Iaql povezan(govor) captaHocr t povezanost . konfati. Itovrecl. 2.. -qI| fiz totcncc cBplnernqa t zarodenka crpureuq. zanl ka c€ 3.rE{DsB(a r.c€-KoJ.r koi predsednik csparo f zoot sraka crpareurM adi sraeji cBlr6oracKa I bot di\ja ror.KA cBoeBoerr. in It cTBelIocT zakridati..rlJI m Sfam vczrrrK cDp3Ellqftn adi grafi \cr'|i- capcKaI zveza(lporl)" cEpraluadl€r1zorralrscc. skupsdino) ca[^apffiqa f svilama cBri ee ce irrpl svetiti se kot svila adi svilnat. zdrurllt v ZOVaU. r(Yxca^eq. krvolodnost caqpeg.caleKyga pt.) zaboleti cDnJoK.n adi zarolen crpEx.ln ti. cBt4trl cBr4roaft pastirska Pisdalka sden. -g[ra 4di lastnc roaen cEoepaqro 4d.lf. zaviti.. caoerEra4BoeErma t oarlnl sorodniki. cBp3!tsa. zainiZeati-ivizgati.- cape. csr{(a. dopolniti.. c. -Mtl -sveder '?2 cDpA^apm sveorar cBpA. izvirnost cEoepaneE. krogle). cBoeDpeMeE _svoJecasen 44t 44v oD svoJem caoeDlteMe8o dasu croer aD Qli cBoeraaBocT svoJegEvost t-svojeglav cBoeo6pa3en. tmPl ('Dt' niti. mu.f svojevrst nost. -aua adl svojeve cB'rpKarmn Po matem prsKaljen. uoEmll.-3Ea 4di svojeposeoen. vpiti. ozmerjati. t\rkni ti-{vrka ti co*rc'r*r impl Zvitgati (veter.. Iastnorotno. do vrsen (glagol) cBp!rcBrK.{ll ro cBoero vsaK nvalr svoje cBolsrDeH adi lasteD cBoicrDeHocr' samosvojost t cDojcrDo n lastnost. 'ce: sledi se.fl obok. t svrleK cB^eqe. 2. gr. gl. zblirati se cBp. svod cBoAeH. Pr. zaviti{bradati..Povrvezati se. caeTYAKa cB'IC'laT ULt pOVeSen.zvrzgau vrsaen crupxa I piSdalka.igati (glasbilo). spustiti gDmlllrqua t l4m svrnJarrja sladiti se. sc'olt rfuli se. dovrsiti. cBoeDsAen.pnmazau. -prtrf m zool EkrZat. spusdati se. svoji cDoEra t lastnina.|mlanle na srran op!tu. spuf Sdenost.Zganje n movolja gl.up4ope4 cBorrr@rEro a zvodnistvo cr'rrpn impf . svojci.itrd svedrati cspelll.cBoearAnocrt svojevrstnost ZJ. iovesati. okljuk cBnrla pf l. godba. 2.-ry n zvodnik een cBElrenocr<DnpetrcrEo n croAr 4a<soA@q€ f zvodl.ladi svinjski csoeBotirr x.$B adi spojljiv. vrsten. cBe6orojcrBo r?svinjereja aEl'lo'(. pl cBorr p/or1 svoJ. 2.sklonjen cBucHarr1ocfpoveJenost. cBgjoK s|reti cBr4ra. -un .n Svojevoljnez. svilast cDtuecr adi svilast cr'utu nar pes oblatiti --impf v svuo cDEAoKoc svilenolas adi cDrficKr. ntvalarl cttlrKVBa impf l.!Is m ovinek. cBo€.f. cDptrrlra pf.rr? godec.2./uto44t sa[lovorJno.[csy. rce: Zqruzltr SC. obrniti.

gnezdo: kuria gred. staln(. MO]\CI(aDfiqCtI ceKaEhqrrocr/ l)liskovilr)sl. cea o sedelce ce. aMr.eAlMAecer tztrt ? sedemdeset ceAlMAecErmAuurrMrra f sedemdes€tletnica ceAYruKaI sedmica. (das) vedno.-u[{eDepl6aqKlt n. 4. pristaiati ceAnrrTe. zaraili zabave zbrana dni. sejalka.uro.fi samoljublez ce6e/r. cd Toa ro 360pyBa v-edno to govori.t scde.ne(ll sedlast (Po obli" ^dj k i) cer o r? sedlo (konisko. zdajSnji cerauHEsateraunn qa f sedauost ceraDrocr I sedanjost cerAe{erAeKa adv povsod. ceae o gnezdece ceaelrRa I vasovanie. birii ceiMegciln ddi biriSki cejcaHa l. sedaj. zaljubljaIl se-zalluDllt se cea€. kon jar ce[iMo^oruja f seizmologija ce p ft Iam. 3. planinsk6 sedto. -ettn n1 arh Dolicai. vsakovrsten ceKalo r kresilo.AlMrraecer rrft sedemnajst cee Lrnpl selarr cee$to ailv t. ceBAocyDa c€ pf. 2. vscp(. ceAAoBBHa ceMoBrua I sedlo.ba ceAe o a gnezdo. kjerkoli ceRaAetueH. Preval.laz n&fi sedmina ceAMa{eAMr&Ia ceAHe pl sesti. 2. gl. tokrat. ieprav. ki vse vlall ^di 374 rjcnnurr. -runa cdj (D "g) ceA^a najvi5ji ceA apHf4a CEK|lOTtiHA ccrrrucr / najvi5ja oblast ccno3mo-rKerr. vseeno. .m larz -a6bro del6.eBrdurEa. vseviden.i cera? kaj. poseveK / ceJaq f4 seJarec cejaqKa I l. kresniti. oseba. vertetno. razveqrrlo ce[purJa. zadeti trgatii 2. -llrHa adi sedanii.s{erd adr ves dan. cC yluTe se zmerom.pa zoali.m l. rlpr. pantokrator (bog) ceAlM 1?ram sedem ceAuuaro^ari(. stati. stalno. Kocu ce cerure(1) pl 1.f ljubezen. sploscn ceKaKo ad? vsekakor ceKaKoB. kresati ceKaBsqa blisk.mjKo.{wr adj-ed. zdanji. zaljubfien ceBAoca ce. gl. goreti v ljubezni. MeFe Mu e coceM ceeAHo meni je popolnoma vs@no ce€r6e fl od cee setev ce3{aeH. vseKa{or. laMY ceAel ceeAHo tam je vedno sedel. I severnjak-selernj akinja.VEo I samoljubnica ceBscroKpeTop z visok dr'avni dostoianstvenik v Bizancu in fevdalni Srbiji ceB. usahniti. na kolesu).strast ceEAa sja adi indecl zaljubrlen ceDAann Ka I ljubezenska pesem ceDAa rrcKrf adi lam zaliubljenski. ognjilo ceKrrpat sekira ceKnpa (ce) impf lit jati. zdaj. zajedati. Aot vlnsKa rutrca ceAef}en. zbadati. J. -KBap/orl vsakrscl|. -xxa adj vsemogoccn ccrlorMoi'r<fiocr I vsemogoEl l ()s t ceru dd. MO CKaattqlIoct' ceKaAeadr Povsod.y6neae6en !6Je r? samorluDJe. ceBepo3atraAr??severozahod ceDepoEcToKm severovzhod . t BnIIa ceraBfirrerr arU bliskovit.v6@ddi samoliuben ce6€at6nsocr' I shmoljubnos! ce6e/r. posajati (goste-zamizo) ceaoKoc 44t slvolas ceAlr}rl|re^ m vsemogodni.egorzem ce6€.il vse same deklice o.ki ga vodi ceKa impl bliskati.Atrr{fi Vsevealnez.rKrf severnlasKl 44.vs(. ceAsBla t sela.l m ft41 se-dmerokotnik c.ce vsega srca. tivcti.(1. presahniti (vodnjak. -JHa4dj vseveden. Ila cAeEoTo ro IIpzrBu ceaeloTo tudi slepa kokos najde zrno ceAer4e n alefi od. opazovalec ceja Ka / sejalni stroj ceJaHuHa Posev. +Ha adj iz biserovine ceAe. 81. {tlu . lan stanc vati. Stevilka 7 ceAlMMr[ra tuufi sedfirct ica ce. zaoava.)orni konj. 2. oroinik. ']agagl. gl. vseveo ce36Haf sezona cesA6a f setev 4di setven cer4A6eH ces3 fl1 4/l1 konjski hlapec. -tl. ceKaAe cerHe pl sedi ceA{eAaa adi siv ceAnrufltrre z sedez ceAarlKareAaro f.r..rt . n lam L Lo. 2. sejalni stroj cela. brzkone.. biserovina. kar naprej. krcsalo.eA A i.v seded-sedi ce{rd impf sedeti. -tlrr m taft dobrodelnik ce6€el6eq. (kraj) povsoo. posaditi koga (za lJlrzg) . taztog ce6anwrja. 2. vedno ceDeprEaK. reka) ceKue (2) pf usekniti (otrc ka). ljubezensko Aa nrepenenJe. adr 1. kar naprei.g|eaanje. usekniti se -ce:I ceKHoflrHa smrkelj . c! AeB()j. -I[r tfi gledalec. trenutno ceta iwpl segati cerartrcrr. {Bq4Jil. pr evkar. .t cc r. (pred koniparativom Doudaria) le boli: ce6an. lig trgati. vztoK. zabliskati se. ce3|ra^€[. Pre. h sedei. zaboleti. vse" eaveden ce.l. vasdvanje. 2. inpl fem biti zaljubljen.rK[ 4dj sejalen cejMeH4eJMeEd. vedno. ceBepr6a. nadlegovati. MoAcKil. kurja gred. zbiranie mladih na vali ob vededh ceAeo. gnezoo ceA6a I setev ceAe (a f l. zaseoanje cerryBu impt od ceAHesedati. -ttt a adi rh lil vsesplosen. tll.ipJ scdlati (konja) IIU e IOCIIOA My ceA/rapurqa f sedlarska delavnica ceA^apcKrr adi sedlarski ceA^ernle r dem od. cera 3a ceta za seoal.

ceKHyBa

376

ceM|!I'

ce lperr ccMrrpel, -pHa adi vesoljski ceMxa / seme, zmo, Delka ceMo)KeH, -xqa adi- najruzlitnej$, vsemogoc,mogoden ceMorsrocT t Vsemogocnost ceMoK t vsemogodnost ceMo*eH, -rfuraddj vsemoeoden celdoureH, .nrBa adj gl-. ce-

377
nje; j.unij (po ljudskcrrr L,r reoarlu)

ce./rlltrrnE 4 argtn od ce1.o KTAI cefgqy ?/o_n-(oblika za in_ ce.L vehka vas; 2. naselie oz v a s olreKlnt objekt) vsakemu ce^cKrr adi vajki, podezelski c€xp€r r'' 1 skiivnost; 2. iz- ce^crioqrotrarrcKn adi kmetijIOeek ceKperdp ttt sekretar. tainik ce cKo crollallcrBo n kmetii_ ceKperdpKaI tainica stvo cexc t t sDol ceaqq fl l. vasica; 2. zaselek -sekta, ceKra I stranka. lodi. ceMalDop I seEafor, sisnalna ta naprava, signal ceK'|aiEt m sektant, razkolnik ceMe, -Illra a seme; kal (razceKrop rfi l. sektor. oddelek. dora) lig potomstvo podrodje; 2. izsek ceMeaoA t?t seEenovod cexvnA- ceKVRAan, I sekunda; ceMeen, .Jrra adi druzinski trrp, trenutek ceMeeH,n ceKlrrAtiFr tn sekundant. DG ceMeJEa ozenienec I omotenka moenik, prida v dvoboiir ' ceMeJHo4de z dnr'ino ceKl'|A.dpeH,- -prm ad; s-ekun_ ceMeJsrBo r? drutina oaren, drugoten, druso_ ceMeHeH, -l[|etla adi semenski vrsten *" ttt semester' cdrqxja, -I|tr I l. oddelek. od- "ffi1; sek; 2. ned razteleSenie ceMa (rcrEE adl premilostliiv ce$qrtpa pf, I secirati (cesar.,bog) ce aEe4{e^a'Exu, _ag{ 'tn tn ceMfiqap /n seminar, (tedai Kmet tam prostak. neotesarn prostor) nec ce^,MHapDJa,-|dr I bososlovnioe aufultt1e n atgtn od. ceta_ ca_ (srednja Sola zt duhov_ neq (Inetavz nlKe.) ce,raE a I vasdanka, kmetica ceniqr r7r vesoljstvo

cer('iyBa impl od ceKHe 3 useaovatr;,ce: usekovati se ceKora-ceKofatu odv zmerom, veono. vselei ceKorauien, -uiua alj vsakda_ nlr ceftoJ, ceKoMy, cexorc, ceKou plon vsak cexojArreoeg,.BEa adi vsakG dncvcn,vsakdanii ccxojAxes[e, .nJaieroJ4rerje r vsaKoanlost cexoJ4nernu*, .rIr rr? dne\rtik. casnrk cexoJAleBHocr I vsakdan iost ceKoJnar ady vselei, isaki-

*iffiffi

ceaancra adi kmedki cenaHcK[ 4dy po krndko, Kmet

kot

ce.aaElr€fl den od ce^aHeu . xmecrootrok. kEretit ceaall|IrEa I preprostost, neotesanost) kmetavzarstvo ce^B[Ja, I bot cipresa {u ce^eK||uJa. selekcija, izbira, I ooormnte c€a[A6a I-selitev cearA6e[ adi selitven ce^rqa I preselienec.sl. nDece1tHnK

'?

kmedko prebi_

ceqoKoccaq{eHoKocel,crl||ll

cep6s.adj /dnr l)|l.\t, rvr)tn I qen, brezskrbcl, sl|||x)stt,L.rl cepr.hpa imp| sclvil{tl; jtl predlagati; Jporr lxxl|| lIr I DOSaSt ceputrcm l. scrvis. st(,t.ltvFrL! ceiroren, -trna adi Dolasten delavnica;2. gat.nitltr.il cern€ t 1. senca; 2. -fis kon_ cepteE n vzidana orrtllrrr r tura, obris; suh dloveik. bq spr4vljanje postetinir(. Ian elovek;3. privid cepn{l,. :lru f fat ceruiap m fatn brezdelnez., prooaJatna na prostcr|ttr\rn detomiznez, Ienuh. lehrh. DG cepAap fi a/ft glivirr. l \trt|r. stoDad 5ina, poveljnik, voivortl| ce!4iD dli seDdnat cefte{l'M adv zapovrsljo tx,v ceHoxoc nr kofuja; das ko$ soo

ceseurrap ,n kramar, trsovdid z raznim b_Iagom;iro; vsevec, vseznal ceHeurralrnnF _l trgovina z oroonJan larnr ceneurro-pron marsikaj; razne cfoonan te cenraglJa, -ai I senzaciia certa inpl zasenlevati, iaslep. ltati, senditi cet'','la f L sendnica, zelena utica; 2, zool sinica oerqsap n sinidar, kdor lovi suuce ceru pKa{emsapEu, _gul, n past za slnice oeHulrne z privid, prikazeD,

ceHoKoceH, .crla ddi sc|(,)ctr ceHTerquja,-ror I scntelrir, r,, ora mlsej, razsodl)ll ce$!'EherrrdleH,-Aro ir.ri :,(.rtt MOKCII mentalen,_ tustvcr, r(.hl{,, .AIra 4di premoder ceMyAap, Den,ostaden cefiap'tltrgovecssenom ceE!tsa .'ae'Iapr'8rl m, f ceslp m r'mpl gl. ccrjrl cenapHuK, gorCic:r,Hl. (nrxrn svlsll. senrk ceE.\ecT ailj scnfcrr, st.rr.rrlll .ABa.4dj vsenaro- ceq.|Ir in?pl scDiiti (slik, ceEapoAeE-,. ) oen, vsettudskr ceoMaeH, -JHa.r,ti v,l:||l ceuar m i, seoat; 2. zsornii ceo|IlpareH,-T||u {r.ll v|'r.r,l,,,,. dom v parlamentu zen ceHAB[lr. ,n sendvid, obloZen ceotrOarriocr vs(rtr.,(,) r|1t / KruNET

I I I I I

"Tffil

.ri vscst)toirr, v,,,.

ceomtr'to 4dt spl()$x), lrtl splolr; ccolrrrrrr) ||D Mr. rl sploSno sprcjck,

vcndar, kliltl) lr trl ."ii11i#l3di#"{" r'(ll1, scs,,rr r njc
celrHe ce. ccrtrryalJ ct l|t ,

cedax.coni

predrainitiii. r-,i,'r,',ltt L,:,
trzniti

i tttl

cenrdMBpurl scptc||tl)cl cerrreMBpltcx[ atlf scllcrrrlr;
sKl

I I I I I I I

T

cepeeH

378

crrvpHocT
cuApo r? sidro, gl. (orDa c[ja^xqa I Zarnica cr4r(He,cnKa pf. im,l zav'iti. -iacvia;ii-kritati; zacvititi, vresdati, cvidati cftxlepl ,interi.,fanl ven! pooen serlzglnl! crd(TepAEca-cuxreplca Lt napoorrr Koga ch(repMaqa f fam znamenje za konec obiska, druga kava cr^a f sila, mot; fig pl \ojska crrieH, -.^sa ddl moden, mogoden,silen, velik crleurja, {ll m lam r|silnei, samosilnik clraegncr<n adj nasilniSki cn u. itl1pt siliti, prisiljevati; pospesevati,krepiti cr.r^xHaI mod, sila, silovitost cE^qrrK, -4!r n nasilnik, oblastnik, silak cu^rfir,rK}j oiLi nasilniSki, silacn \tsa impl posiliti, posiljevatr cn,{!tsar6e n posilstvo cnaydra I silhueta, obris cu W ad! s silo, siloma; prisuteno cran6a6ra ,l simbioza, sozitje, sKupno zrvuenle c[M6oa n simbol, podoba, znamenJe crn6oaaa*1ra pf, impl simb.} lizirati, nastopati kot simtot cI|MerIrHJa, -Er f. simetrija, someue s slmoor cstltw{ m na poseben naain pripravljen bel kruh . cl|MuFtula, {u-cEMr@Ja, {u m pek, ki pede bel kruh, c!I.
MI"\

379

qIIf€)Bocn

T
T T T T
I

cepeeH,-Jsa {epej^rs dr.ll ki cc(anaaon fam dustvo,obdutck vsebuje mastobo Prvega cekaBaEe l. obdutenje, obmleka '1 dutek; 2. spominjanje, spocepejrepa r??, mastnost plnef mln ea mleKa ce;eHdAa11. serenada,pod- ce$a f lam veselo razpolotcnie.dobrEvolia 6knica: 2. slasbeno delo vrsta, red, cebre n lam prvi'jutranji nacepfiJa, -nu iserija, $16 n-fam prni bre fatk kln ali Dro.laia kup Ali prodaja, zadetek skupina ceQri atlt fam pmi( ceDh6_3eH, adi l. rcset,2. -3Ea rfiroca, ceomca, .ce(D{oc!tsa. I, irapl inaiilen; 3. zamisljen, potrt .cbr[,rocyra. narediti, posKusltl prvr-oe' naredlrl, ceD[63Bocr I resnoba lati, poskuaatiprvi ceirruja, -uu f tam glavr.ica, ceueto adv lil Popolnoma, kapital, posest,imetje povsem cepneFrrfo{a serp€ntma, cestt ceqa I 1. sednja (drv); 2. pc na vrluga, oKlluKa _ kol, klanje z. cepw m I. serum, sofirvca:

impf sneli, sledi, odstaviti, snemati,sladiti cul,uraru3fipa pf, impl simpatlztratl

t
I I I I I I

cecula, -4r .f zasedanje; izprtnl roKl (na untverzl, ceiraen, -,lxa adi vsemogoden adj. vseslovanski cecloBencKn cecpAes,-AIIa 44, pnsrcen, go' nec cecpA[ocr I prisrdnost, goreanost cecrpa I sestra; medicinska sestra cecrpaE 4d1lsestrarski cecTlraHosrI vsestranost .
ce.c'rpwrc<*ctpt'JlKa

ceDrvo. gl. BaKIIIIIa

ceqe iftpt
uiLr u

sekati, rezati; li8

cr&ff|arr|Ja,-r[r. l-simpati ja, naKlonJenost,tJubezen crrlwrosrryrrl r?r simpozij, shod znanslven <ov cuMrrnoi! r'' simptom. znamenje (bolezni, p6java) cmry dlrl-criuy drrKa fi, f simulant-simulantka cnMvlrr4ra ir.1pl siEiulirati, hliniti crlnryttdn adj simultan, hkraIen, sKupen csMlDoHrja, -rn I simloniia glas, skladba; lig harm,r crrr, {Bn m 1. sin; 2, Ja l neien n:rg(rvur'; /i1; fl,' 3. vek v okolju: si,l plittlilt lt(!. cuu adl sinji, rnr)dcr; ( ||ll KpB modra k|i; crrrrdrycrnrr sinia oblcka c[Han n ,ol gordica crfianoB adl gordilcn c[HAsKdT r, sindikat cfirrrrAlra!{,-qn tl Ian m^mhl
slnKo

sestrica csreH, -TIm a.dj nri poslednji., zadnii ce,ld pl l. zadutiti, obdutiti; 2. spomniti se cerisGcerrao a dutilo, dut cer'trt/J,r aih' fqfi rlajbrt, vsekakor, brtkone,- gl. ceKaKo
cgI[AeH, -]rga 4d, culen cqnrrEoct f dutnost c?.rte alv 4/C Potem, Potlej, nato cekasa impt l. lutiti. obdu' dutiti se 2. spotiti; -ci: spominjati sc minjati; -c€:

n, I Qefi

ceqr.ri, -uJa, -net pI -E'i Pton vsakogarinji, last vsakogar ceBt/u{urne{equutre n clel Eozda za poseko; posekani del gozd^ cequ o-celrrrBo 17 oslnna, rezilo: orodie za sekanie ce'{M iapl sekljati, reiljari ceqKo r?1 febniar (po ljudskem koledarju) ceullo pfon marsikaj, gl. ceHEIUTO

Bv Yv U u

claee impf siviri; siveti crlKaB dd,, sivka.st cnDoKoc d4,/ srvolas 4dt slvo ouvne cEDOMaC]tIlIIesr barve cnra I kapnik csra, c$Tfirre impl, pl El, cEfa, cnrrra^ rl signal, 7-nak csrvDcrr, .p[a oal] Eotov, zancsliiv, varcll cr|ryprloccrr, -clia 4dJ vamostcn cxrvprrocr / gotovost, varnost

cuMHe-cnMurra, cBlnllitsa

pl,

CuI|eBa-crrHeDI|Hamodrina, I srnJma cn'deBtr'4a 1. modrina, sinjif na; 2. med drnavka, podplutba cbttee ifipf modriti; mo-ce: dreti, postajati moder, sinji cmda, -rq I arh l. nizka okrogla miza; 2, pekada cml' o z modrilo (za bombai in volno) cfirn€D ali modrikast crd{€Bocr f modrikavost

ce l((tBe[

380

crrpoMauKU

cnlroMaruT[Ja

381 cnamflapr imrf dlakocepiti cmHrrrapKra l. kramarica; I

cryop f . meja_ (med njivami, rravnlxt,
med vasema): BO KOr. a cHHopoT ne .ae.snhuoobnez ne dela vsem na

ca!{<oBerl, -t4l rn maloDrid_ nez. nidvrednd cr|I{oirEqK. I .vijolica, gl. re MeHlTa, TeMJalrgra cI|HoEnM nr sinonim, soznadnlca cranoor adj modrook cEotrc-ac m sinopsis, strDjen pregled

z. zamolket,hfpav cErKaaocr. t zamolklost. hripavost crrfl nB adi sipek,prhek (zemt1a)

o"ue 'TS,t.l;,fnH?i;"f c'|m€B a-di 1r sipek, prhek;

c'ma'fl,!|aa adi koTay c''[e pf, impf naliti, tralivati: !ce: razbezati se; izpristi_ rr se; trg spraviti se na k.r ga; p-osipati se; obrabljati ' se,cetrati se

"?.#ffi-J"

siroI revsdina,

crrnlrqBtxr I sipkost, prhkost, orooUlvost cwne-irdem od crznrca $CincErocr4l{ro_ruJa I modrina, srnJrDa, ctlleBa gl. cnpaR,_-qq n sirotek, revEek crDoka ady sinoCi (olrok brez starsev) cuo(auen, -ura{t'Ito(eureH. cnpmee dem od cHpaK sirc lt -ma adj sinoCnii re{, strotica qrurarua qdpawuaadi ubog, reven, siroI sintatila, pomenska zvez mastr cqrarr.ca I gram sintaksa, cnpdHa I l. sirer\a, mit zaDesKlaonra lliva Zeoska; 2. alarmna ourr€sa f sinteza, strnitev zvocna naprava pt, _crrTreT_n3*pa impt sinteti- errpenap rlr sirar zrratt, sestavljati,pridobiva- cnpenapra sirarka t rl ( umetno) crlteEapEqa t sirarDa CeD(rl4'dedj sin_kron, htrateD, cEper6apcKx sirarski adi socasen crlpel.apgtto n sirarstvo cttfrre4-cndorr.urlaam, t spo_ cqp€Ee rz l sir;2. sirienie: nuncrca oseqo cr4rer6etrd plaDiniki cE|&Dr ttl Veriga srf;. c4p-er6e r demod caErrnp Jenjemleka Ha M eKoro sir"Tffiff cEqBpgllja, .tM m arh kdor capn impl siriti, sir delati dela verige; kdor okuje jet- cgpo,idaa,.cH n siromak, re_ vez,uDogapam croEal( ru ivje, inje clrpoMaBq€ dem od,cwprc.v.aB _tt cEqr, @ta, ceTo,pl c- re pron siromaeek ves; rre co cuor (yu) ni cnpouaDxa I siromadka, reva pn pravr-e cEp.o arTq adi ubog, reven, cnla@a, V f koze: Ma n sfomasl(r cmrauuqn otpice cr.rpouarxl adrr rermo

chrop€H, -pna adj mejen; cu_ HopeHKaMeHmejnik, gl. Mei_

crtnnaqapctBo r kramarstlr,j (llakoceDstvo crruo z drobiZ Kfl) cr{t'lo ttdlt tla cuTtro na dr.t)l) ckpocasocrf sesirienost no (prodaja) oipor!rua I sirota, uboiica crrEo&iac adi drobrurkl:rr cnpyn n sirup, gosta sladkor( psetuca) na raztopiDa; med zdravilo clIfltoconcraeHfiK,_urr (lr()l) t'l itoposestnik cl!'rHocorlcTBerl{qri& aali (lt.()|,. cEcreMam$tpa pf, impl siste_ noposestniski mallztratr ctrrHoraja I L maihnost. (ltrrl). cry .4j opp r^aAeH .L sit: nost; ?. d_robn iaiijc; pic(tnrc. z. objlen; 3. fig c,rt ot xritl matenl(ostnc vrc(ln()rll Boror sit Zivlienia I q{req, {Ra adi dioben. mai- c[Trry?sJa drobnint.lk.,rIc,l. meti malenkostncvr:cttirrrrt I heD,maler*osten cETo t1 sito qtr-erotecErqe n dem od. c''.o crrryaq[Ja f situacij[, pok)rll. sitce,maihno sito razmere. stanie qrrccr

cnporrrma^I|rare fi erh l. sirousntca; z. uboznica cDpoca ce, crpoc!tsa ce ,1. Itlpl sesiriti se, sesesti i6_ sesrrjevati se, sesddati se cnpocaH ddi sesirjen (mleko,

"Tiffilniff, adi kramarski;

z. otaKoceDka

*:ff]|:rffffir,rsistem,s+

"'ii'Jiiif,#i#,uttocc'ucnle'sc sprcmlnJoJo; grasD sl 2,

. f,. o tutn(: ce cJarrrrl ovce so brclc cErl|err{ m l. maleokosti. drcb. claeaja\ inpt sijati, :vcttt I se njariie; 2. drobiz cJaer4 -Jfla adj sijajcn. blc_ cJrry ilnpf drobiti, menjavati stec, svetel v oroDrz,razkosavati cJaJ nr sijaj, blesk, svetlost cErr|mm I gl. cl{Irrex( crTlqrqa I L malenkost: 2. cKa3t|a_l zgodba, Ijudska Dri povedka, pravljica drobno sadje (hrulke) cnrryrap cdj drobnjakarski, cKaKaaeq, -,/rrtu{Kaxylieq, ./r{rl malenKoslen m zoor zelena kobilica cl|TH||seDocr/ drobnjakarstvo cKanapafir f zool sraka, c.l. cFrHrrqaprn l. ktamar_ trc(). capaKa,cTpaqra -2. cxa|(r|e, craKa pl, impl vec. z- drobnim blag<im; sl, motcnKostcn alovek.dlsko ct(oxlc. cKoKa ccpcc,pikolovec cKo^o f 1._lestva;pl stopnlce; coe,l\cD (mKOB) c cKa^a da-

4di sitast aai situiran, prcnrr> cvtn impf sititi, nasiaevati: ffie*, sititi se; veseliti se crtrfiM{rtFlMKa r?r.I vrvicu -c€: nesreee lig rule clar'I adi sarno

I I
I I I I I

ffijl

.* ,n bot puhasti

cKa a!Il|

q<aIIIt<a

cKDep

cK oolpeq

I I I I

t t
I I I T I T

cKa3Ha cxacrpv, cxactpyta pf, impf podklestiti, oklestiti. pristri6i, zmanjSati, la utiSati koga-klestiti, obsekavati, obrezovatl cKacrp!tsarbe tt podrezovanje, nezanje,oorezovanJe cKaqrl ce, cKawla ce pl, l. povzpeti se, stopiti na. vzpcnjati sc, s(opati na; 2. TIlIA spcdatl sc, spajdasiti se spectrauiaar adj ope3an, onemodavati sc, pajdqgiti se ger pt, rnpl cKar[|(a, cxrllrxllq cKamarocr f onemoslost. oslaumazatl, oblotitl. mazati. belost. oDesanost blatitl

tridnlh stop'icah cnat adj diag; cRan A!*as craga rgovrna cranan .adj gnil; trhel; lig oslaoel. onemoeel cxarapufa t ft gniloba, trhlina; lig slab udenec cKiarruroqr f gnilost, trhlost; oslabelost cKare, cKa[!Ba. pf, ilnpt zglri. ar, pogrnru-9ruu, crKavatt qratreq, -rflm z hrib med dolinama cr<a.uja I draginja, gl.- cKalo-

cranHe, cKarila pl, impl 9ry4gau, rzcrpau se, poglrutlpesati,crkavati cKalauu, cKaAaqtsa pf, inpf omagovati, modelirati, delati po kalu- cKamr!tsaqKa opesanost,oslat DU belost,onemoglost crtarrecr ad.j r?ri skalnat, ka- cKanornJa f opp eBTwrrrJa menlr dragmja cKa-^rl o r? stopnica; lig stop- crcanorleu dragocen adj nJa (razvoJa., cKaloqeHocr f dragocenost cKar.Btra-cKarnqKaI dem od, craqtsarse gnitje, trohnje'1 cKa^a lestvica, stopnidke nJe;cr{avanle, propaoanje cl(a lll]tre n atptn o<t cKaia cl(alr.nrJa,{I| r'' lam skopuh stopnisde cKa\tq'dKa fafl skopulja, skG t pusKa cK.r lr|{Ka^ltrr€ m, I pgrl lig dolpin cKapaI resetkastiraienj; mectoMa I milnica, gl. ca[yso na raznru cnapa, cxapfra pf, impl spre','|'tTa cKaMeHer adi okamnel ti, ozmerjatidelati razprticKaMeHerocT I okamnelost Je, zmerJao; -ce: preprratr criaMel|x ce, cKaMeuvBa ce tt. se, spreti se irrpf okamneti, po;tajati *;: cKrapeA€H, -Arra ad.i lit arh men neprimeren, nespodoben, c\awla, .wr f arh Solska klop gro, zopm cK.EAarr- rn, Skandal, spotika, cKapeA[osr f lit arh nepfim€rnost, nespodobnost, ItonuJ sanJe, sramola cK itfl pt skandirati, pG rrlnazanost ''AIrp^. uoarlatl. lzgovarlau Do me- cKaprar[tra f med lkrlatirF 3. tri skala, gl.

cKap!tsa.na I prepir, spor cKacKaI baika, pravljica, gl.

KA

cK,/.Ce,Jr, .CKnCe UM pf, impf sKtsau-Krsau crwa ce impl potepati se, nltl klatiti se creae rz zidarski oder; brod, cra[Taleq, -r!ry-cKlrTalr ,n podoln, splav tepuh cKe^er m okostniak. okostie: cKhaarse .r potepustvo, potep, skelet(stavbe),-ogiodje " POrepnJa cRelre[rrja,-rxr rfl brodnik clorraq{u-cRrflHr,rqKn 4di Do' cKe euzcKn adi brodniSki tepulki cKenca skepsa cxnllJe pf potepsti se, izgubiI cKeq rfl veseloigra, enodejanrr se na Potepu q(l{rltrmlTDo'1 gl. cl(lrralle. ka cKwrpl (sg craja) smudi cKIIlgItK, -ry{KtfTE{4a n, t pG cKlnlace itnpf smudati se tepuh, potepuSka cru{arbe n smudanie cKr.rga nadrt, osnutek, skica f crurja'r m smudar cx^aA ,n l. skladisle, magac\rlta,$a adi smudarski gaztn:, vMa Ha cKlaA tmetr crurMHe, cKltMHYBa. iUlI v zalogii 2. tit skladnosl, Pf., samo J. os, sg srnlt! v glaubranost, sklad vo, na misel priti, posvetiti cK aAerr, -AJ#r adi lit ubt.\n, se skladen, harmoniacn cliJn'''r alj raztrgan; lig one- crs{aArrpapl in inrpl uskla(li. mogel, opesan Sditiuskladi!dcvati cK aAr4raEe usklaclildccKnrrErrocr I razt\ganost: tig '1 nje, uskladiidcvanjc onemoglost, opesanost cKllrre, cKErlEa pl, impf !az- cr< aAuurerr, .ruHa adj skluditrgati, odtrgati, presekati, cK ena, cr etryBA p/, irrpl prekinjari; izdrpatitrgati, zmasiti, povrSino opravltl lBt. crKavall; unrcr0, undelo q(^ep&a I skleroza, otrdccxmrllBaqKa .1, izlrpavajode, tosr unrculoce oelo cx eqKa ce, cK ettrqtsa ce pl, cKlnm, cKr[ryTa pt, nnpf \rkimpf swLati se, spaidatiti peti'vzkipevati (tudi fig\, tzsespeaavati se, pajdaSiti se Dnttuuu cK €rrreH ad.j tkJelEen, zac'r''J''ie,. cKrmryBa. pf , impf orgnJen upalsll, usabnrtt (vooa); cxrerureHoqr I ukleSdenost, utrniti, usasniti-upadati. usizaorglj enosl hati; utrinjati, ugalati cx etrIlr|, cx.1rerlrTvaaDl . imDl cKl'cE.ar qdj fig. vznevoljen, ukle5ditj-ukleStevati; iidrg; sraoe voue, poDrr, poparJen, vau; zvl se-zvuan se -ce: polrr v klobdid cKrrcHarocr I vznevoljenost, crdo6lperl, .prgr m zradni mepobitost, popaijenost hur na vodli oovriini

cr.Bep n majhen park sredi trga cKBepHaan{xDep8u impt sktu-

. dobiti-dobivatiskorjo cKopaufeH.'losten. impl skraiSatikraigati. cl(p6rr no HeroZaluieza niim crpraren adj okriavljen cKpBs.. ce. zmrznjen cKoqa{erocr t otrpDjenje. otrD. nagibati se. skoraj. skraiSevati crp6 f lil Zalost. c*nornwa pf. poskakovati cr(oKaatillrr]ef skakalisde cKoKa^rrrqa I Jport skakalcKoKa^qe z frnikola. cronqla impl l. tmpl seqnati. cKoqa{ira Pl. ce "cKpBlTa tmDf za ztve tn mf we crsroH'crK oEett.Zgedkljlvj9. tgetkljivost. odrevenetii dcel osupru!l cKp-aen.-JE .cKor. gl... odrevenel. cronqe /f skoliti.di l. .r(IIa aat pesn stc. cfi oE['E pf. !ln?. impl skloniti. 4n adi \agnjen k (pijadi). ogabnost. zadretl se!?iti. zapiracRorci@ . c(opaBlra Pt impf SKlOtuIl Se. zona. Ko^Ky (Inro) . . gabi se mu cKoDas(rr f ykoyanost.. okrajtava cnparz. skleDiti-sestavliati.AoBpa5e4.Bry m skopuh. nika cKoKaq tt Jpof. inje.oBa\ adi otrpel. impf B adi zaaeti tolai. ce ti-konaavati zgrDancrlr segrDann. necavno. eq adi dolgokrak. .alovati. Ceti zbadati-pikati.e d skriti. fft zool sestaviti. daleC crpara pl zakokodakati crpama f cinek..{[lE{Kltt(attto {Erp n g[ cKDrRaBeu cxpda. sKralnjr. nizkoten.8 pf.or. nagnlu Se- narcditidclati skorjo.cKoKorraD{Korqrl|rD . dreti se crpxbl adl skop. " s(oponlnez. ni. cKpM.. nepibno3t cronm.Blov€oltldloBr tl I I t I I I I I I I I I I MOXe IIOCKOI'O CrmpreJ spreti cr(pEr|'|lr oe p/ prgsesrr . cK^oFr!tsA ce pJ..-tis . cronpa.Lowlsa fr. kmalu. d zakriviti cxp. prej. zakritati. zakon). croraqra f iaort skakalka soslaSati +irlli...t DuDltatl se cKopaBn. 2.c€. okamnel. Sdegetljiv. grcav cKopsarocr f gfdavost rmol cr. 2. iml zaweidati. sklopljiv cr(]torlqn oe. 6Ea adi . poskakujod. odrei'enelost.tmn clrl se crona. srerdn cKp€cKa. cKogllEa tt.. impl o. skakad. nagriti. iival crorcrs adi tivinski. umazan.-rrtrta ddj nedaven. cnopwt pl. skakalec nrca -C€: f. poskoCiti. imql otrpniti. boledina cKp6en. u poskoden.E. milnica.skpt kraj. tako rekoe: komp rocKopo hitreje. ft fam skakacxninln. cKolxraB44.. impl crcor<rre. zmrznlenosr cKosaru. -EJE. skleniti (roke. prikriti crpreu adj skrit crpf.ivina. novo peten gospoo . poskodneZ lec. Zast. umrecKor(x?E . -ce: rati se v dredo cKlrer( n ivje. kositi (tavo). . skopuSnost.ali skrajen.rnhe z skrivatilde cKlrnsf. luotusce: zaKEo ca qef. troska cKoDo aQv t. crourlra l. cKoK Ilao opo cr o fl. cK. z.iiil. gre cx. pI cKop'' m arn Skorenj (raat pll _. zateti-zatqljati brcati. varden. . cwryryn pf. craVrqa t 1. cnrlYEqtra ce pf. koCljiy.u@a l.Do' ubiti. zank^ (za pticE) sKor{Jm^nBocr f ldegetavost. cKoMpa3 M!' e neprijetno mu je.. zbrati v dredGseganioti v dredo: zbrali-zbl. zapreti (odi). priskulnost. krilati. nagibati.crt^onr|teH. skorajSnji cKope{.gedkrjiv. zvezati-vezati. ttosu CKOI(OTAIIBO IIDAIIIAI6C KOCljivo vpraSanje past.cKorKYpqFa ce cxor.Tfla adi poskodnica (ples) zlotljiv.cKlrecKyaa pf.cKopaBI c(opor|los cnpsel|ocr cKpareBrqa f kratica. za. cKG DatueH croplr. 3. pf. naklo nienost cK^owr. grdobija. izrl arrr kotrdati. nagovoriti. sklepati. rajli. sKopusluK c*pxatn impf :Eqpariti. privoliti-sklanjati. kodljivost cK^!Irrs. cKpAlBa n. c*parysa pf. cR UldV. . cKorNq?lraEe z grbandenje qnoxlpqs Ge. vkoyan za.ke pafl{Kopavau (l'tDograo.g stjinjati se. povzpetnik. sKorec sklepati. zaonJr creaja al.r lLtn tiTkot\o ra!nanje. cKorsrBo cxoqaser adi otrpel.gr m ut lnwecraopo€rDeq.srez cKpexeH.e.eEocr f skritost PT. impl z'riti se-zvijati se v d.skoporitnost cxpxaDnrama I skopustYo cr(pr|rcq. se t . skoporitenje cKp-xaBeq.unra 44.opraviti. kljuva. sxtDen cRpxaBer6e n skoparjenje. ototen. tmlrf Et. maltobna srasa na lulu: mreluca na pov:rlju st6jede vode cKpareE 4di skrajsan 26 Makeitonsko. Zivalski.(rcE. skakljati. Sdegetanje. rita"" cKoxroTKa rnpt zg@Karr.f . impf cKo. cKoKa klobdi6 crionor rz Zgedkanje.. skopusru. bolei crp6a impf lit . irnpf tgedka.. impf prebuditi-buditi. umazanost crqrtrrrtraa I gl. ce cKoKIFdadv skokoma cxtryw. u. ce.. uMa cKoKoT racp ga cB o!'e. cRopcrueH. cKo3sa adi samo I breja (ko za) cxoKa impl skakati. uniditi cKoT'n . grd cKotrsrro . dolsonos sestavljati.-tam scstaviti (stroi). sceti (otrok) getati yaa. sKoltonuu q(px(arocr f skopost. dvignitidvi gacKaIrEJa lZlindra. qrgIYpltsa.Povezovati fic zabubiti se-za?t. cKLott\z. lost. naklonjen cr/tor|ocr I nagnjenje.ii:frj. zdruZiti-zdrute-vati cKoMpas fl tctn zoprnost. razbiiatii za.

val. srlica canje cKpcEo3e adr krizem nog. lrtiPJ nost. shujian. Dosuaiti se pati. crpoJ!tsA PL. pnrezatr rn seslu crly6ne. 2. c( yrlwr ce prekrizanih nog (sed€ti) cKvnurrn8a t skupstina cxpcfi'. shujc'lprm. impf siaditi. skuhati. -ddi sladek. c aMHa. bilka. gl. ki crpo6n impf-Skrobiti prdo ravna s lasco cKIroE. krilo. slab. izkazovati spoitovanje itnpl (o slani) pasti. cKltul4'Ball e Ha Aesvet Ien BOZavlanle na levo cKpHaDrrin pt gl. 2. premagau-Krourl. c anctta trratRa slamntK e. impl skljuliti se. brez okusa.i I. (obleko)i 2. f slaididar-sla5didarka nica c arKapErqa f slaldidarna caar{rrir'r[re 12 skladilde cft|rarr n drkostavec caara'rror adj drkostavski caara.cKpotuBa pL. tmpl zlomrtr. n*rlnna moc c^a6onrla I slabost. majhen.\ar c^aAo^errnrja. tmpl DomantKaulle uKrotrlr.ukrotljiv cKvKa Il ce. krpu. razcr<pupaire cKDo6 n Skrob ollante crio6eH. . polomlu-lomiti. omeJenos! crpor.zool skuia. tftpl sKr!ati. -un trr slabid c^a6eecra6Hee impl slabiti. c^aMapuqa. -^. 3. praznovanje taknil se bo ob bilko (nad c^aBel.av . impf crcpiya. cKpFeg. 2.(v sestavl) caaooAFtreH. cKpq^[B adj Skrip. razolu. My cKp-uKa co 3a0v zagrozr\ cKvr tt l. lig sladkati se. cKpDE!ts4 p/.uzivati -ce: c^aMHa t sladkost. gl. malo .Jtrt . cKsepHaDi. m pfedcKprseE pt zlomuen. pozgatic^aBnqaf pipa paoau c^aso6!6eq.'qra adi slaboten caa6irrasocr I slabotnost cla6una. tmPI. zavtu orugam-ooraeati. clla}Itf.cKpuuletl 386 cryra caa6 387 claTraplllqa cKprueH.Kprttl|eM{rapr|rle! Ma adt sl(nval obrnro. -TRa 6. -q<a-cla6tlrroK.tlniqa f drkostawica c^areEe z slaienie. pnKrltosr crpSIII!M+. prekri Zevati (ro. brez kakovosti in kolidine.sa adi reven. zellen. c^aMapu4a.r-m adl. skrpucati-skrpavati. -rura adj skriven. crlnrn ce pl zviti se v klobdit. slava. gl.rhanmagocr I osladnost. Sibkost. spodnii rob obleke. c^aut(rcwa pl. nez gI. noge. Pit-el. pf. zavijati . cxlro{KlTrtHr.. cn16e. 6na adi Skroben. taJcKprr[re. vsako nalenkostjo) sla\tek. -irysL adj lit slapremagovatr . 6. 2. cKpcryBa pf. droban.Aen. kamnivrJanJe. cxycttsa.c^anollc^arKapKa m. slap liubneZ. oA caaDaI l.j 1.ruHlIBarben ootaeanJe. gl. kroiSati.. crvrva-eu adi skliuden krDati cr. cr<vtiaq-m faz oden-rh lkrobov crlorceerpaa f _. delati lian ie skromnega cxy4uocr-cryAocr I rcvldina.ra6dcntiocr_ I slabotnost.popularnost. cKprryBa pJ.|. prazerr c. -qr rn slamnjada. 3.pt. mu Je 3.\a f. neodloden. zagosti uitijpukati. nedelaven caa6ar. zaskrtati.. ouliti. 5.cr{rnlrnxcrir ski Ke. norodaj.pryparre r krpanje.t: uiezau.4. cKpoflr. tmpl aai skupslinprekrizati. €u m L zool slavec. razolr. koda boten caalr(a I slamica.cKp.. razbijati cKprur (rcr t sl(rrvnost. tf. plehek. -I5e I lakotnica c^a6uRcKlr adi lakotniden caa6q stabo -. .slavoblepneZ caisonelKa+. zoprnost Dlehkost. zeDotrebno skromnost.utrgovati zalkripati. sten cnalocr f gl. cKprrytsa pt. tig slast. KvMoDa c^aMa Rimska cesta c aMapnqa I slamnjada cLaMeHadj slainnat. prgisdc. ponos.cj\aMt{x'( caa6!'r6aB4di slaboten claMeHu4a t s slamo poKrtla crra6irsasocr' I slabotnost c^a6iuraBa :a6nKaBadl slahi3a.pt.a ddi slaboten. slabid. praznovati. vleika. -n lomljenje. -na.snaha. naslada c aAEIrKaBadi osladen.' impl l. tmol lzDuLtlr" tlg osKuorrl. 2.fi latn sl^doledar . ubog.crvnrinla. . cliy6Ey8a. zacKpKa f nerod6viten. pnti) kraiSati ga v aem-skrajsepf. -utt tfi slaboum- c^aAocTpacTle n sladostri_ stje c aAlBaB-44. naroaie. . pasnlk polomljen cta6 ad. c'aaoK.crraadi sladek. impf skaj. omejen cKDOmreA m Ktoluec crq'AoluHocr I lit slaboumcrpomreara I krotilka nost. -p. skubsti io komu cK-poMl|lrqlf ittlpl kazati r.slacaaaocerl. c^alltKa ke ce DpeIrHe spo2. .[aMeHrrK. crcvlowds.ralon6jKa I hval. utrgan Komu KaJ. -Itrur t?r slavc caan tz 1.rqll Dl Keprca ( sG cKycr. crp4xysa vati. -ulr r'1 slamnjatr. nri pipa c aMrrnr.sladitev ctiay. gl. maihne modi c. suh. potreben. boumen. . c^a6aK caa6ovimrK.cnVaei. slabeti caaoeers€n slabljenje. cKvKaivBa ce cKlroT rDocr J uKroturvosr .. cr.e. slabenie caa6eqorc. plevek.'runa adj malo duten c a6oAvunocr I maloduinost caatucr. c^aMer K cnareJcruradj slavdji cras.' caatra I slana calll|oca. -vz.sau. clraAHuKaB c^aMa t slama.

ipraviti (spr'te. pec c^lTapKa I pladenj za strcrbo c^l'rma€/rlrltrlKa I sluzkinjo c^vTglrtre n detn od c. z: rzsloDltt caeluna-clegenra I vranica c^eKUr.r.i zaduden.y6Eradi svobodoljuoen caoooAolateE. slepr c^etre[.pf. 6yrrac^or r? l. sla"t olce c^arKo z sladko. c^aq c^ea'd a. privrZenec caeA6er{qKa t l. impl zazroau.. c.Jna adl sla<iko calrrKotroerr-. iz. fam sliltorgi- c^-ro ar sotodie. 2. clo. bodoumen c oDeces. llnJvevell (del niive med brazdamc): 2.no adj sladkobesesleDid den c arKopeir{Bocr I sladkobeseonosl c^a: I: fi opp. -qra adi literaren. -r.oarue.t tl zool clerKope. ropsnao slast. Jan neplsmen slasen c^eflaK. caoutvBa cc rrl.d.c. vica.lU.?r slikar.i zlit. slulabnik. trgovec s sllvaml clrrlBapsrBo t slivarstvo c^\DK f d. k()mplicranost c^orKrf.BHa adi grum zlt. c^aaogr caasmra f gl. -qn nr 1. 2. -qt{II|BapHrlIq . stopiti s. impl pognatl unrcrtr. naslednik. sklt.lIa (umetniSka in ljudska) croDo a arka.ntrrua t sencE c^etropoAeE adi sleporojen clenorEja-c^enora f slepota c\eI m zlet crera. slolcrr. trp stavek caora t l. -Aua adi naslednii..ttntvysa. J. Kar Je ocltno..e'd zloteq sestavli(. . pobotati. za sleDce caen6rryr. c orcvBa pf. impf l. naslednica: c^e\Ee .prostost. gl. slulbcn I I I I I t I I I I I I c^oDecHocTt atth litera''. bonboni. tig kdor nem simpu vkuhano sadie ne vlql.Itd plaiiii ira. zapletenosl. <B t?t plast. soritie: 2. clulrctyoa pf . prosr c^o6oq. impl l. osupel.) slubii postati-slabo postajati. splrI slenost c^orr.d. besedb. i aiari. rg poosra!1ll Komu. stuvrJenle(usr(. samo 3. sestavljen. zbesan cnucrll.zavatovattpozrDavau pl c^eaeKa zaleti stokati.q{ /tr strvntK. rpara c/reA6e|IrK. sllvov nasad c1. sladkordki. srao{ost.clraTr(apcKu 388 c^e^ee.ro6oAeE.fis zaInisliati.em ftip od cao6oAasvobodica c o6oAo.. vor. c^oxl]r-r 6Darta slorni bratie.. nogo. sloj c\oM tn zlom c oMtl pl zlomiti c^oum ce. leha. sesravl|enost c esar6e z zlivanje. impf. v sladkor. -nglr m slepec c^enerrKl adi siepdevski..seslavlJanje..-Atta adl svoboden.imol ooDOtetavatr leteti. " ari sklad drvcloroBeH.ro6oAap fi svobodniak. 2-. zleteti.svoDoootruben cao6o4g1rcrro -z svobodnjaslvo c. c. ar. gotvoren(drka r) c^oeBwt a. go. 3. tliti (v celoto) c^se pf sestopiti. impf lEabfiti c^o6oAere n hrabrenie cao6oanJa.. pf. spajanJe caerpatse /l sestopanje. c earuror ma Diihodniid c^eas. slosa.ota adi podoben cjrrl{rocr f podobnost cao6oAaI svoboda c^o6oAapeq -pqr&fif c. kompliciran c oxeH. zliv { dveh rek i c. poveza\\ c^eanocr f zlitost.r adv slepo c eloo. hrrooDen c lTa ft sluga.roooAapcKrr. slc JevorJnost c o6oAry'aa^odo4gwra f d. plastnat cAoeDETocTslojevitost. c. 'Ce: SpOOrSmtr: ZmOttS titi se.'. Dodoba: sled:rtiAkiDrizor: fotosrafiii cntxa itipt slikati:. potemtakem c^eNIDa. deipljica.ren ii'i. inpl tlr Ziti.. slog I I .B^p m slivar.-. nria"pgo e Aa ce c^I€serll co uora oaG Irrro co 36op bolise ie soo drsniti z nolo koi z bese-do c n< n stik. prevelika svoo.fotografiratic^xxap . sropanJe c^eAg I sled..o-. I dem gd clrrKa Dodobica carrr<osrflqaf slikanica crluHKaf slina c^rrcarr ad.em od c sga sli. inpt sladiti. rima cnuxo I slika.impl spreidlati.a. tavkatl CAHXA 389 c.a ce irfld drsati se c^\*aB adi spolzek (tudi ftg) car€ra ullnp z drsali$de c {srar6e a drsanje crnete. zd(uzevanJe.rvlqrxtl slutkinjica clrlFltsaq m lam slluga orym6en adl uraden. prodajalec suv.j zapleten. samovo{nost. -ry4{eD'a.nra ad. slepeti.j stro.statipostajari slah. 1. poslaviti (Cr'ke). -ce: slaclU se caeKlBar6e z sladenje z. ogon. ath svobod. postala srep.rn3. pismenka. slediti. po. 2. srat canrrqe-canrxqta a. sestavljcrrklr caox<eHocT zlozcnosl. o. 2.zapra\. tarnatl. zamaJatl. c e ejFa. grah zlog. gl..rdxen irar' zk)trrl pot c^o)KeEn4a{aotKerl|ta I lir l zloZenka. privrZenost caeAerr. z.slep. svobodnja-adi sKt. ulitost. zgresiti.r. os..dj sloievit. c ol. s(:s lov f ljenost. c^ervBa pt.rt!tsarre z zlaganjc. c/reA6erurarao a nasledniStvo. sovodeni. gt.o(ur. hlr.impf zar. branivec svobode c. DriDadati c ee I uliti. (samo 3. -w f l.r<Ha adj l. c^aArxra.. lam fot. . sestaviti. Prrvrzc|[a c/r-aDar. os. ilediti cacAoaateauo{aeAcrae[o cot?i torej.ttlqeH. c€.lrYr(6€Ir caarKapcK[ 4di slasdidarski c^arKapcrDo n slaSdiiarstvo c aTtql"cAarKlrltt rn slaldi.

zmesti aMeresadi zmesan.a pt.rlvra I nakljudje. -BrF m slu. siuzast clysoroxra I sluznica c^!rM. cMeraq tL raEunar. Aolra .Dehdanje. pomanjsatizmanlseva cMzllltaIr'e.cMerryDa pl. lsamo J. smetjd cMer^ impf radunati. napLahtacay. dober radunar cueravr<a f 1. -mn nt fant l. 6VHr r. zmotiti. namellati cMecr!tsar6e r namestitev. gl..) oogoatlttse. radunanje. inpl zmleti-mleti cMe !tsaEe r mletje. zamotati-zaplctitti. radunalo. imtl (o. na hi. c. Da- cMae. os. zmotiti-kaliti.nakljudju biti navzod.lam zurJ.r ft smejavec ct. 2. zamenlava. slusateliposlusal'cmawr ce trf samo 3. omehdanost pf. sfrremeniti-menjaIl. cMar. cr|'a/. cmavra. sg ka: sluSateliica slabo postati.ry:xa lan.porog cMeaqra J J4r??smen. mnenje.cHa qdi spreten. neka. impl impl zameguti se-zameglje zdrobiti. cMacrrocr spretnost. pospraviti (jed) vau se sluga.. itnpl znplesti. .rUune.etjal'a. zapreti sapcosupljati. re primeriti se-dogajatise. os. biti -cei oD sapo cuaJauadj osupel cMaJaHocr osuplost.a. moiiti c^lEa. utisati. cMera - cMereEIlK. "W tfi lit zmedcnec cMererrocr I zmedcnost. fan umiriti. a zmanjlevanje. itttpt c"v. 2. . izmena. c Yruare/l+allrare -rtrr m. omencanJe. K lluc t e twpl fam uxatutt. porrolto pometanje cMerpaEe '1 cnd. imol skac^lqlBar6e a dogajanje liti. pnpraven po .eK.d'aradj mehkejsi. tro kaj . I znaJItse prrpravnost c. zmes c!'€rt'n. 2.rFa ce pf. l.k^f fam motnja.rlrpa inrf slufi.zmeden KA . zmazati. smldcd po oiganem cMaArrim pl smoditi cuaAltrt. skrpucati. cen. sllsan: t4tn stuzrtr pl.oluDlu c4x tn sluh.t I I I I caYr(6er K c yttoetrrK.rvtrvaace pf. iv6pn[nc cMerKa I radun. -af .AHa adi smoden. cMen\iaa pL lmpl za. -JEa . 2. menJavanJe cMec. pnloznosr.t'y6oD disti r-ufrtrrl . -BEa 4di radunski cMerKoBoAe[. ljaj cMee iftpl 1. cMeH!ts:ure fl menjavanje.pyD.. pl prez od. adi sludajen. menjati. srrecl c yrKIIreA4^yxrrTeIKA c. zlomiti. z. drznost cMeAe. ovira. blag. J.. zmcSanost cMerrrruTe.r6eruqKa I usluzbenka c^yt(oeruFrKH adl usluzbensk i c^yti6oAaDeq. presesti. kloKa m. smeti cMeja. spremem_ba. 'cei smejati se.ry'i zmehiatimehdati cMeKrr!tsaBe z ". roanost.. tl zln. cluanAopyBa__pt. gr.rlrnaanqa f prerlu se-kvanb se oavatnrca cMarorc. namcrir. po nati.pofvarjeno Jalce slusalec. cM€^!tsa pt. namesdanie.umirja. govonce c^!qaeq. spravljati koga v smeh. duh po orgacMoAerr. sprememt.ifipf zmecl(atr r. orzen cMe oca f pogumnost. -sua adj ratunovoosKt cMetl<oloAarea ft radunovodja cMerKoDoAcrlo n raCunovodstvo cMsmopacn[cr(a I tam pobotntca. zen crte l. moceKa c^vqKa 3a IIavqKa ten. . Prid. spremlntall cMeE(a l. pric. dobra radunarka. namestitidaiati.int pl . irastaniati. rft smeh.omecltev cMeA 4dt pogumen. CMaTI{OCIIDa Ce rr. nastanitev cMer n smeti..narediti. ztnzevanje cMarrAopu. -qn usluibe -m nec" cetkt m\saL caY.cMecaf mesanica.meglen vedno se irdimo cMarr. {|l| fi latn la|:ivec cuerxa fpesz nasrneiek. posmeh.ITe. cW sya.cMaJ!tsapl. impl osvpiti.poslutati. cM6ceH. posluh. mletev cMeHa I zamena.*9yPa impf sluzltl sluiboyati. zagosti jo komu. Ilpe(trca pl cn. PJ:m"qr. k()rist. osupniti-strmeti. cmauxysa pf. smeh. zl]rzanJe.re. zasmen.e. T t I I T I I I I I qenost cMa tr. zmanJsanJe. c. c''ecrUB trf.bodaialec 390 |lCnl cMa!u(a CMAqKAII 391 clrefta cMaA t?r smod. cl. poituSa'ti' cMardf ce.iaJio adv sludajno.irn zl skutiti se stiSati.'e'(. dogodek..aj.pngocen c^yq.?. cMeHu.r -pt. cMarvsa Dl. cMa !tsa pf. raaunstvo (v 5G I. nastaniti.dobri prijatclii cMerKa. dogodek. preradunl iiv dlovck cMeJraaurcl<rfadiadv ratunarsKl-preracunano cMerKoaeE. car. za. sluginja c^v3ecr 44. zaprtek. otuscrn. duti. c^!rqB.. -!!npf "t"pru.tutl radunar.. gran palatalizirafi cMeKHarocr I zmehaanost. naKUucen. ifipt dati v. nedoloaen. c^yr ce. p. gl. impf zmanjsati. spraviti pod streho. 2. ttltc1a cMcrr(tr. 7!rmotavatl cMerKa{nja. jajcih) -pokvacllmalaa-c.i smcti{dc. smeJanle cMea{oda. posmehovati se. smo cMea{MeB f. prepa/ cM'ag'Kart adj neugleden. f pc porec. imeti cMera Ka f raiunalo cllterawcat lam ratunica (5olcMerarse a 1.ilrrna rrf. cMaren.erc 1. -rna adj nejasen. 3. ubogacMaTKOCa C€. pomesti. os. iflpl c!{eK.

ceHRa qeMa telo KT'. cMeTe 2 suniti (denar). fl lit smejavec. cMpl. -pHa adi skromen. fic biti v napoto. zamtzovati muzati sc. izginiti cHeMoxe. lie osidbeti.f. pf .IgpyDa pL irnpf zamrlnralr cMlrr f smrt. figovo qrevo cMoaa f smola cMoarue. cueuryra pf. cEriMarpf.crrert8sa culTrr CMITIITCA cHo!r(ttr cxekata impf motiti. pomen cwctts. mrk.sllrvosl cqiBa. brezglavost -uH satltvcc cHp^!m.3lltp:llysa pf . preskrbeti€skrbovati.. yapl po. obnemoei-biti onemosel claevryB impf od cneMa ima.. cugoRalrclt ctJ. preskrbljen cHa6AeHocrpreskrbljenost I ca 6. preskrbovati cHa6Arrre^{Ea6Alrai m pre. imol izmisliti. impl nicttxrKtr.J' cA 6Aye pf.. ..taqtna tf . pf .posredovatipri Zenitvi cEa6EfK. sklefuti: siomnif seizmisljati.srau. impf 'oskrbeti. nemir. uporen cM!"rr.m lit zmeda. cMlut!tsa ge. telesna razvitost cEarrrtadi snahin cEaJAe. ti cM!?res gdi mraeen. gl. .impl KOKOST. ovirati. snaha. cHokyB _9P pf.. \ati. c*rpwrysa pf. {aIE nr sneteni m{)t pl.-E|Ia adi smiseln cMf. {DE tu zool gd.resela cMIreKa smreKa I zgodba. cMoKDaI figa cMot(oBlrnlla f figovec.. nlca poleoenel mrznJen. namrgocten cMlTTeHocr I mradnost. nalagati cMeypfJa. z mrzllttl-zmtzocMcutxa ce impl smehljati se. Znestl-nestl I I I I I t I I t t I I I I .. Jtvuq&e . gt.do[+ tevati. sneti. Kr mu grave grc na smch cMIr lrsenocr I zmesanost.di smrtw nosen cMproBHEIa I mrliski list cMlrtrr[eH adi namfSden cMlrmeHocr I namrldenost rrrpl prjkrasti se. imol ogreti. glas)-snemilti cHI]lMaII€ Snemanje cmiMarea '? snemalec n cErMKa t Dosnetck cwcno itdv nizko cHrtcxoAtre^err.. pripravliati za tkilltlci lrg ino-tati se. brez cuclu^trD d. 2. zoranar cMyrmeirxa I ti..Fa a. pt. crislrlBa pf .m. svakinia cta64en adj -oskrbljen.iEoqr t iznajdljivost cHaotu ce impf gJ. -. triplat ampl zf. pl primanjkovati. cxenra. -r'\ I fafi . propac cMpren.. plizancs ljiv. snovanje. zamesati.l.. impl zrne. lig unidevalje.ira adi arlt vljuden.ci''p3Ear 4di zinrznjen.mrko sleda. 2. cnrro(a cn. sme!.E pl uzalostiti se cc ctetap m xool ltinkavec cgero'flcra.!pr-e se-vznemrrlau se. r'mrf sledi. zboleti./r8 obetati. spletkarka cMIruHe ce. -irua adj smrten.{Ka t tkalsko vrntilo cHoDaqro f snovalka (pri tkunJu) cEoBe. ift1pt oslabeti. snopid cHoceH. csata sMa.ce: vznemlntl se. cwctv!. sn()vnnje (pri tkanju).. skrbovalec cna64lrane z preskrbovanje ct''a6tI intrt fl/i snubiti za drugega. shujsati -ce: o|rrcaa f smisel.posraJaumracen. impl znotiti sanoctu se adi sinoanji. impl zadeti. cuaj\e ce ct|eBecer. znosnost ct|o(Il ce. prizfln(. . . cMlEWa p. prijazen. mrK (ruot o vTemenu) cll/ryt. cruorrryua.qc oB€8. +rta ft arh podG Da lz sanr clno[' impf ttezati stopjc csovqe n den od cnorl snG pec.KEa adi lepo razvit (telesno) crrarKHocrI krepkost. uprrau se wrywra.luf n nfi snubaf za drugega cuaxa I telo (tloveka).se cMp^lqreq adi zmeiai. cw^ytrryBa cutrn m bot smilje. bratova lena. cMora pf zviti. . . cs{rrlra Zati. impf cMer||KaI Sala.Ba r'f.neEati koga-mesati cMlllitsa ce 1l usmiliti se c'ln'rpe'I a41 pomrrJen. . +. pomeaati. ponilen. cuypryra ce l. cMyrflne^ n lit spletkar. na- KOga cwMopv. in?f vmi. 'cKa 4di nizek cHxME. snolBti. n+ rec cMlTeH.-ora ddf til znosen cuoc lBocT I li. pokroviteljski cHucxoAFlerl|ocrcfirrcxo^Atf Bocr t prijaznost. cHeMot<!tsa pf. . nahrgodenost c{ypTr ce. cM"crxrrrrK. impl zmocr. poreoenelosl seznaniti cluprlae. skri!'aj rnpl pnkrastr se prebiti skozi cuaa 11. irupf cqertrKo. mrkost.ncepa ne (uganka o recHarKerr. motovititi liti.orEtr. tav{nJe cHoBtAeH[e. zmotati. pogreti do tiriatnosti cilorrae-..qmjAlra pf. Sati..a pf. b "ggecyry. cMo^r(l\. impl pr'sncti (sliko. znajti se cuaoa sD-ce: izaa:dljiv adi cHaoA. tovflriklatiti se cHoBet6FHoBar6efl l. poteSenost crf{pr|. zadevati. nakle pau cl.edr sinodi.n€ f sneini plug cHervaKaf sneZinka cnefa pl imanjkati.cu. namrgditi delo. smelav.ifipl vznermnu. cHoDa pL impl s Nluti. smegnica ztnrauD. nlLumlrtatl l(teDztnre cJ'ra. se. vznemrJatr. cEor(eBa ce. hoditi sem in tia: -cc: hoditi sem in ti. .cMlrrEarocr I zamrznjenost. doleteti. ct[IoKeE.ec9. zmagovatr clfoK.smesnastvar.rlra adj lit rremj]|en. pohleven clrl|p€lHocT I pomirjenost. gl. lig srizrnoten cMlrroFoceH.zmanjSati-znilcvr I i. potesen cr&rpes. zmaullsevall cHrsoK.

. lmpI . -q{ n sv6tnik. uzugatiobvladovati. skladen.nt iti se. -aEa. bina impf sporaz]umeti se. popom. soglasen. l4n popolnoma. kraj zborovanja.a.j sezut coDa Krat tkalski dolnidek . tr'ti. ujeti se-ujemati se.JHa adi vsobi sko bogat 2. svetovalec corerrqa+orerrmqca I svdtnica. co0^a4a. nabiralen co6rmfe. bgoliti. ograditi. inpl podreti.J4. cof^aceE. uvidetiagledovall. zasedanja co6paHne. shod.E. co6. -aHI|ln somescan corimfarrr<aI some3danka corial. L zbor. <sa Qdj l. strinjanje coeArrEedae. coB. soD O IC V nTK svernlsl<l coaeroAaBerr. inpl prebuditiprebujati zavest.. 2.c'. I defl od. coroN.ecyr pf .ttPl vezatiodvezovati.diniti . 'i<) co Map(a ti rre in Marko co6epe. premagovati coD^aA ddj premagljiv. coApronra-coAproJ.oo' coAepe. obvladovanie lit arh coBMecreH. dog. ki 'rrB ga je moa ob. {la n arh dogodek.zl co 3ApaBJer zDogom!. . coraaclta ce pf. ogoleti corpa{s. soda (natriievesoli)."azgalit-i.potrt co praep: s.konzonanten coAprcaweuJa l. -tIla n 1.co6. coAlrr(rdrcKnadi vsebinski slnnJau se coAlrr(rre^ m mat rttTrogokratnik coraacr(a f g/arn soglasnik.adj posverovaten.zbiratelj co6rpaqru adi zb:Ltulski. oogcoAupa im pl gl. irrpf postatipostajati otirZen. -Eqtt ._-rE nr sodobnik zagledati. ogolel. (konstrukcija namesto que co re6e veznika jaz in ti. coAepFa pL r. co6ila pl.^dawa pf.cHa adi vesten coBecen.. 'ce: biti obseZcn. impf sezutt sezuvau co6yes ad. Zati se.stolen co6opeq. se. li€ oskuben. raztrgati-odirati. obcoBpEeEcTBo tl popolnost segati. coBecHocrt vestnost coBecr f vest coDet . ifitr I .rel(lBa. Itg ldm co6Aas'iB.. cotupFa pf. coBpeMeHocr f sodobnost pomagatr coDpse. zbiralisde co6r4rar6en zbiranje co6[pa. m. rl podiranje. co or^eA rra glede na. t az\ ezova' odreti. co6lesvr. sodavica coAejcrBo11 sodelovanjc. legna.sieti. co6a velika soba. adi razgaljen.potrt crrqrKAeuocrI otoznost.fl svetovalec coBer!tsa tn pt svetovati.u(a n.2 svet coBerarr(. zavesten co6y. cotae(uBa pf.ain osKuDstr-slacrtr. skladati se cosnafarse ujemanje. . vseDovan gram enih misli. svetovalka coaerrr[qr(E ddi svetovalski. lig sleoskubsti. coaaaMnDocT premagrlrvost / coB^aA!&rlr. co6Hpa.r1 soglasniSki. pregraqrar comaraHrq. skla'r danje adv coaDeMe pravocasno corieruenadi-sodoben corieruem. coAepe nan coBpureEo adv l..coApr€JHocr I bogata vscbina Iulnosl coNrr'KA itupl vsebovati. lig vredi.-asa ^di obdi skupen.-pqu m soborec. impf zd. skuDadinski. codepFa pL impl zbrati. i/zpf dogoditidogajati se hkrati.-c!6. impl . inpl obvladati. sleii se-sla-ce: lili s c co6op r'. zbiren. rateliski co6rpek. p(! trtost 'if cHvr(An ce{HvxAlra ce pl.vladati . skrrp{rtirrski zbor. co{peulBa pL lmpl se-sreliti DresreSiti coaa-1. proStcnje. odstav lI a nI c coOopeir. coBp3!!a pl. sobana co6aaralt.0loadi Zen.CIIYXAEII 394 coEgrvaarEe coB/raAa 395 c{reArueEue ctryrKAerr lil ialosteD.oropan cob'nesocr f razgaljenost. semenj co6oparr. co6opa.'ra pl. n ic. -ce: posvetovati se coBerlaa^Illut1e z lrosvetovalnlca coBeTllalse rr pOSVetOVanje co6operrRradi sobojevniski co6opr. futh cot^e. zborovanje codzpa^mre fl zbomi prostor. gl. podirati co6opxure n " zborovaliSde.sprijateljiti se trjevanje.sploSen. premagati. zaveqnost co6ye. naolratl co(la. c'o6'UAy!' pf .sezidati. -. pri.. t??lpl zgraditi. odstaviri{dstavliati. nabrati-zbirati. zbll.co6^as|a I pohujsanle pohujSati-pohuiSevati' co6^a. n ttsecof acE ce.-sporazumevati se. -an 4/. zbi. HacraH co6trqe{o6l|. coBnara ce pJ.r m zbiralec. coAltvxlpa ce pf.r n pohujslj ivec co6^aq!tsaEe z pohuj Sevanje co6^er<lratEa I slalilnica co6aeryraEe n slaienje co6^eqe. povsem coDpmeHocr f popolnost. z skupsaina -nla co6yAes adj lit zavede\. impl sleci. brezhibno: coAlrriaeH.er?premagovanje. imrf skul)it i. -psa adi zbiralen (leda). osolelost cor6arr. coatraaHece.fig f. .ncru-i adj some5danski corpeut. svetovalen corero43ierl. pf. impf opp snelt-snemau co6zp zn zbor. co6a sobica codnurre n avgm od. 3.alm adl pohujstjiv co6raamre. 2.e. konzonart coAlry'(n ce. -ce: di se. -bna qdi zborovalen. spoznavau cororcs. cotpa(uBa pt.PG coBlreMerfiqa4oDpeMerfirrKa I moc soctoonlcat coAejqBlBa impl sodclovatl. coraacltaEe n soglalanje. sprostiti-sprosleti gati EOBpEren ad. oropati. 2.La9E\t t f. ze.

sumliiv . ra.co^trcT{o licTKa m. hamoniien col^Ala adj indecl fam iz co3Blqje ri sozvodje dobre hi5e (dlovek)j dobre @salIllrocr pasme (Zival) sozvolnost. stvantel|lca cd4pq6g.impf mltl zromlll. -!gr m somisljenik. krrtl coKoaette z hrabrenje. uvtdevanle c. cKnren.ooumetr. delati. coKEE\. usm|llen je coM[c^eI|I|K. 6pKa cojrs. zdtuiiteq 2.lilrl cor(o^6A f lil pomilovanje.colrel[tr|a f slanost ue-cKarryBa colsa I solza. impt de sp!€Jeu.impf co^[AdpeH. sg) zell ooDlu-coorvatr -3. coK!4g. .'Ds. itupl zcdiniti. ustvarjaDje. tic pogBvllno coaasa I solni rudnik.rzrzumetr. stopati s ca34a. sr. so. co''Kwu'a Dl. 4B. co uAeH.drutcvati.oxtloltsa&e z otivljanje. I $olisl-$r) coJy3rr[r(. impl zaKnn se.. pornift> vanJe. zdru. DUlatl coKpaTv. t skladnost. shtrcoKane. -I|Ja fl dvom.cdssav!. -qr| rft solnica.Soja.r..\ ft fam rasai pasmai roq cojaAe irII ce+ojaAlBa Mq ce co apEut(. povezati'lrovezovativ zvg slvaruen zo. 2. 2. prt. pomuovzunost corKaaltsa6e. izf itt'r'liLi sodutie-obzalovati. solzicc zensKa. ..coKparuB d. in|/ zmleti: fig. prxlpi.) spraviti v. Irg zakladnica coKpnra. kem spo5itispo. videti.r qogovonu se qlrtau za zenskamr cosDlqeE. ztunevanJe. bujanje co'(oL'' . odrrala pf. pes tazbiti. razDrJall corutdp rn solitdr. sDoznati cosuAa. ljiv. ugleoa od ctalec col.. . gt. os.ti. r obzalovanje.aaw adj sotulen. IIC-CKIIrytsA ralr Koga coK^acBriK. tt mlll.a . p() sooa za sot nlca coaapErqa I solni rudnik (kacoJyrmrrxt adl zaveznilki mena sol) cojy3Hnrtlrao n zavezniil'lto coAen adi slan (rudi /ig) coKaK. coKprrya pl. l.raranka con<ni:e<ontrue pt seZeti. nareditiristvarjapati zvezo oZiviti-oZivtiati oX. zomDrlr.rri I ustvarjalka. zdruliti-zedinievati.. cKvc'I (tudi its) -l<]llt co l.hirmonidnost calY3 ft zveza c@Ag8a+€-. coc{rrryBa pt. porskatr zrlvctlc coMeae. sKraJsau-KmJsall. rojak iz istega lrraja. Irg ooletl coMlraoceH. so- coKlxrBrlrre n hrh lit ba> gastvo. Tn. usmrtJen coMtl oqr I . zdrobiti... cKa. sumlucenle coMqeHEe. iti lt.rpa pf. sum.pl. _ stvariteli: rel stvarnil< cor4are. stolpnlclt co^ne ce. su- listka (tudi tis) dvom. coxo. resen. sAaAer dlovek je tako ustvarJaren. fl dojemanje.r.lo.Iam sten DocesrnlsKl ca^3tr impf solzeti (oko).lrfivlu. co. -48 tt souaenec. tI soSolec den.o3rrae.cn coaNrir .potomrn. impf kljat pretepsti-pretepati. cgKPlc3 . coJxmradj Sojin skladen.@rreaerr. ?t. -pxa a/l solitl:rrarzEgan.innf coJlBtr cojylllr|lr( croMl{Ere]tcrr pJ..sna adj zvezen ustvarramost cohBtr. -4ra ddi solidcn. co3aa!. _driati s kom. kem sDo na coepiaer adj zedinjen.Kr zanemarla dom co 3a. sol. imol sa zidati. zancsljiv coxlacrmvna f soudenla. BpeMeTo co3Aar! . ce. pomllovaul le coiK@ee ce pl vliveti se v kaj. vzjveti se vrivljati se v kaj c. ifiql kom v zvezol skleniii-skle. zativetis dim (jo. stvar. cojlBysa pf. das ga je naredil "raKos taKsnesa cos4arael -uJa n arh ustvaritev. u.(saho os. z$adlti-zid.rKa f za\ez- I I t I t t I I I I I I I I {olka coK e n d.soautje. a. g[.Beq.inrpt opazi. cosupa pl. razDltr-loqoMlleBalne. <aEraadi sozvoteo. (samo 3. -6: veri{Zivljati. imPf hrabriti. t krajan. -lula adi dvom. gl. bitje cosAarea m drft ustvarialec.r coKaqapKa..eth kolia od coRo^ som Zool sokol spodspodimpf cKpa- coKoa. sum co.3.adiu coqre.-qrl fi zaveznik coj ysurqaroh3rtra.l fan porestnica.lig volrrrrrir r. /ig trosili @r('dde. impf lit co3far1grrr 4di ustvarjaleD.(samo sg) l. delo. 'ce: stopiti. 3a Smarnica.a pl.irnff..coeAuuet zcdinitev. vzlv{anJe cor(rre^.. pomi @r(a rraocr I soautnost. coJleen. zbrati se: za-cs vedeti se.f.r!Ta. mzKlatr. ustvariti. sc-sm tal sc -ce: cox. opomoCi si cdlrrallalEe.lcoltia\6 -n alem od co(aK uliziti se. qoDeKor e raKa co. pl tu. pf . privrZenec cordicaeltrrqa f somisljcnic coMnule n atgm od coM velik som coMEera ce impf dvomili. zasmiliti lx)rnilov. puS6ati dica coa3^nB adl solzen corarrr adj uliden co^|{ impl soliti.Da.tti. coMe^!tsa pf. -Bqn zn s0lzivct: coKaqapcKrr poce(plin) . -uH ttt ulica codeHunaDadi slankast. s()cutrc ctrxrrr[.rK.rl.44t.coxBreN€ m. inpf sKnll-sKrrvatr.le.{IIa adi p'nnil(F vaten. zbrati modi. pg- ti. !ce: nastati-nastajati. tel< co36op[ ce{€6op!tsa ce pl cljKa I zoor. zomltr co3€Mepl 1. coKanllB pf.

F. primemo. -Bq ?n zaspar\e. sestava: se_ stavek. . (""y" 3. coaartyaa pf.iti naJmanJ. {x r'? zakonec corpyxmrrur adj zaftonski conpYxsntrrrBo n zakonsko Zivljenje. spis cocraBeH.:. f soscd-soseoa cocerrunr adf sosedin coceqe. predvsem cotrpe pf ustaviti. sumljivost colir'loIm znmet coMoreE. sonaroonJ Inl. I sovaidan-sovaidanka catceu adv popolnoma. SpotaxnrJrse-spotikati -ce: se. 2ipresu. podstavljanjE n<ige coIIIIe. . zadrZevati. cotrocraBvBa tf. Koncentrirati. coFre coo6pa3eE. umdevati. cTzul conepqtu(. pust. ustavliati se. skupaj z.Dameten coo6oiirre. obvesdanie coocHoDaq tit soustanovitelj tt cona I drog. rrrr zeJo. fri.t. prtmeren cooABerqrBor? skladnost. coHA[Deu.n. -uFcoce^a{Ra t?t. dremavka cor4e z sonce. son-cei clu se €oHqaHmla t sonEarica collsar6e 12sondenje cottqe n tLem od cotl rahel sen. .nolell conzpa impf ustavljati. podstaviti nogo. usrediti cocraB tt sestav.os.I'iIa qdj ustrezen.adj lit nasprotni- cor<rc n dem od co6a sobica. COCIII|Ba MIl ce pf. zapreti. tekmica coneprqqetEe r? lil tekmovanJe. -tHa-coMorcl(u adi Zameten coMqr m lar?1 hleb belega kruha cotl oA nec. razsodno6t. izpl.octaaa. coceKlTa. sq slasnost co-.-utl tn sooeolc cotracaeAl'Ilqa4oHacrleAl|lrrrKal sodedinja coEdT r?' sonet coBrr. iftpl. Jnik-alno) nid..lit opravljati Dromel.. -ce: zadrZe. vinjak.Dr-rralnavall cobooaruieaen. nasDrotovatl conepmnuor. skladati se coomrlreq{e. comoa n ce zf.a adt s silo. -laa edi lit ptometen coo6pakaeq. prirlvniti-prllagajiti.r/ lil DritaEoditi. obstati conplT. c@TawDa pl. -Br|a dll sestaven c.coMuure^goct 398 C{'IaItrC co[epH K 399 tzotc coglaBrl coMrrurerurocr t dvomljivost. sDoqrsavalr collocraBl.g. spanje. uskladiti. spreElj evalec conars{qa-coEaTErqfta f sG potnica. zadriati. ir. ixr'/ unlctu.vest cdrnrmr.nasprbti. intpf.ce: ustaviti se.lati se coflrpaqxa I za\tora. pfaep s. cocHn-yaa p/.. tmm sporoditisporoaati coomrllIB:rr6e /t sporocanJe. domiselnost coo6DasHo adr lit lstrez\o. sondna lud. rcvnlr.a coHac^eAHru(. cErlrura spa- coH HnlrrTo noclaTr<o mc n1 slajSegaod sanj coHapoAlrr4 -q|| fl roJaK. sonarodniak coHapoaHlrqa-coHapqA*. uskla. sen. v skladu z. tekmec co[epHrtrla{olreprlnqKa I lit nasprotnica. tig ovira com<a / spona za noqe (Dri Zivini).r rsckitli. domiseln. obtiaati.. coHlTa pf. coo6pa3!tsa pI.. coceM ue caKa Aa qye nid nole slilati coceA"cocerKa rz. .+? I ar< rolaLrnJa. gorjaia. coruI\.ila cooABertE. inpf . spetl (Konju nogo)poqsravlJatl nogo.c. copaoorytsarGen sodelovanie ifpf. spremljevalka conarrnrqK[ 4di sopotniiki corl. sondna roza couqoraeAoa adj sondniden corrroK r?r deffi hip od. sladko spanje cotllnteB sonEen.nasprotovanJe conepHlFrn ir?rpf tekmovati.vozrtl cob6pa*abu.nica. upuslusiti.atne. con[Ha. sani^tr se. sonaev ^di coHrreBrqa I sonce. prtr nKral 7 coce ageq. imDf sestaviti-sestavljati-''' . irapy' postaviti. -ryr rr sopotnik. nvatsKl copa6oryra impl iodelovati coru6 uu ce. -mi ft lastnik co. {rja r? sporoailo. razsoden.EcrDeErxlaio[crBeErsKa I laStmca cotrcrBern|qKn adi lastniSki concrBeru[rrBo r? lastnistvo cotrcrDeHocr I lastnina cop z _kosir.il nasDfotnik. v skladu. .lnocr I lit uvidevno. impf odpasati-odpasovati gt. palica. z. coccqyBfl PJ. sondni svetloba cotrrerqe /r dern od couJqe sgndece cossor^eA fi bot sol]l. coiatrnr<.pogubljati. saurje. silonrit.lrli'd ft lit ptometnik. priravnan c(xr6poil|.cou1rlrBKa t zaspat ka. -uu .a sodeLavec copa6ortnt4a{opaoonuu<a I sooetavKa copa6orErtrq adi sodelavski sKl. sesekliati coc''. -qI| r4 . €n n soprog cotrpyra I soproga conpy:rcrm. .sg) zalu. drerEvec coE/ltlBrrqa. mertau. catr samo sg gl. vinoraz. 'MII ce se mr san]a coH E 4di zaspan. tt _ sno coclln€. cocavuritsa pf. lig milo bitje corrsa itupf sonditi. dremav .aadi lit nstrezen. intpl zasIlsan-zasltsevati coc[a I zamet Ae6e x clrexo t cocrE visoki sneZni zameti MII Ce. DG coclme vsqm. zaspan postati-horeu spatl cocpeaotroqu p/ osredotoiiti.Ta tf. zakon cotrc"Be[ adi lasten coucraelm<. Itnpt sesekati. rezmk copa6orxaI sodelovanie copaoorHuK. obvestilo.." coHllulla. soocrtr co4nb a&t najprej. pogubttt. coomnTlla Pl. spenlati.oArercralla im pl rustrezati.! srtr cocmuJa f fam ufitetjc coc/rlEa. kakor coo6pa3lqar6e n lit prilagaiacoo6part. -rwa adi lit rrvidcvcn. Drometni milidnik coo6pa(aJ-m promet lil coo6pa(ajqa I lir prometaa .

zvelidarmost cfiacrrpas. zveliaaven cnacEre^KaI resiteljica cnacrursadi re3liiv cnacoHoceu. spadati. selivati coftae.c<tcrapwa pf. collteicorilpa. diva! ctrapeE. spakiralr.. Dokon&vati -pf. poaEvalec cneqaj&reH. .[[. .uDarsen lit sotit je-. kloj. .cqar|r. pesnikovati cneKrap rfl speKlrum .iri JaIr v rasu cfles'e'I ali krzljav. zaostal cnerrlpwr ce pf gl.imenitnost 26 Maleatolsko-slovet8u sloY6r caelqg*tqina. posebnost. zaostalost cflesoK. obvaro irlli vati cocrojoa / stcnje. . zaostal ctreqeHosr I krlljalost.raa cdl socialen cnac{rracc[ue m afh relite\r" zvelidanje. -ptia.*Pt sistirati. vriniti... trg sKunau xomu KaJ souaenec-sololec. sesta. HeMac rp ni krrca. zastoj. pasti. zalkmet iao. cot{|ll!/aa n. cocrallwa ce zf. cousaKpa pf. snezni metez. tmn spremeniti v pepel.sestopiti cotroua m satan c'Iai?. (rDpers)oremasc nlr.M. impf specrauarau cneqnjar*cr tn specialist. sestavljati . cnac[. na!teti cflerFonqeH. odreSenik.qd adj relilen. -3Mor ru socialicocraBlBaq ft sestavljavec zem cocTaBlrBaqKa adi sestavljav.uniditi. ooiMee{olFdeaa impf tit natandnoizpolnjevati zmodi.soulentacraana I . sobiva.izjemen ctreudairu3*trra pl. I I I I sDansem cmie pt impers mu cc crnt pll bi cErerre n spanje cErJa. ctreqa !ts4 p/. roj e Bo corrllEcrBed adi lit soauten. distitic[ac!tsarEez resevanje ctracvBarr relevalec nr cuaclra*<r 4di reSevalski. crmK!tsa pl. . strc kovnjak. zporeti cnelam alj Cuda3ki cnepa[rosr t dudastvo c!'eq m fam (skrajlano iz spo cialist) mojster. posebeD. corpYaa pt nizati.napovcdovo Ikn cE|^a I skala. r?rsestaneK -!ul cocrorryaarre'? sestajanje ftEl cow tmpl pokazati. sestavitilirti staro. qtagKo cwrc impl .stareti cocToPYBorr. rcScvati cracrre^ rn resitelj. iti po sredi colwem<.pfpospraviti. corma .ul) titi cfluxep. een irrpl scstati se-sestajatise coqnoao[rja f sociologija coqer|. impf crlaAr|e. f ctrjaK{Ba.Dom[ovall c(rclrurecrBira impf lit k@kc. slu_titisi zakriljati. plitlikavec qret lpqeu adj kr'l.rr.n|ocr / specifianost.at fam miza. Domilovalen cocroj6a Aa ro naqpaBrr coq!tscrBo r? lif sodutje. cnaAHyiffirt sttet:t. nikrn. upasti. 6e3 cflrp brcz odrrlotx I I I I I I T I I I . -un co.-pEa 4di soparen @Qp. pocrstrnurejati.tmDt j. DokonBa.Iildenje . zmanlu. zn. posrediti se-zmagG ctra3Ma spazma. vrsten. v zvczi) rqr[l crllrJa prv! spancc cll|jas r?rspavaa. impf .colndaf. cracFa pJ. oslareu{le.it spesniti-pesniti. zanik|]r. stena. spalnica. adj ski cocra|re ce.Ba ce 'ot.c r?staranle delati. poseben. upadati. koeksistenca divo) cornEe.coclral!alr cnapr|Ifia cooc cItrrp corpJaarieau. sobivati seivediti. clele/truEa n. stkati-tkati Sati. fig predelati (gracocvr!rlects.la coryJdAerr.sla!i. zvelidar cracrireaeg. ".f i*4 .2. pozmozen ie to napraviti milovanje cocaojxa I sestaviila. impl spccincrrau.tf.Ba pf ohraniti..e n fam urejanje. c'fiP . coudaartgrr|q(f. e n tQm z spant. caelle[n. impl d\tl v kaj. .pridobiti. gl.IrY8l pt. hutla rrln. znitati. cneq!. pozgau. rn lrl ureort!.rpf sestati.colveruwca m. pospravljanje. tmpl ut narediti. -rEa adi specialen. crc. ctacrpa | 14fi ufeJenosr (oG ma) cnacrpfi. ct wfri€ pt. sodelovati cnaaRo.rp.. rmpl zasluZiti. so'? cuanaK{trauak m bot apinaEa lalje colqecl!yla impf so]u:delete. nagnati. pl.t(. pohistvo soSolka za spalruco collrecrao soudeletba. c[aAne.r\. svojevrstnosl c[e!m.cartE ''jre'I co. irnpt laft pog\ar:. lig hrana. lasten creqrros.{EtF m ttm zaspa d cooa f zofa. pl. odre:ilnost. .n.l. naorqono poplsatl. naDoditi cn-ee. cmc-T. crla.tl1 cc cru43 f neurje. zarrikmost. .nakazati cocrlrqrr. cl'€tsd pt lit driati se desa.krd I vati.otDaxa. . lmpf selic{/r m sat. so cocroj6a c bili zmoren. colxat\M pf . satje col'ElratrKinf farn ! Ee\anje ti. cneryra pf. f zaspanka vati se. . izvedenec ctreqltja 816r m specialiteta. izdelati. ifipl lllrtcurlr staro. c[acrrrpa. tmpl festtt. nopovedovalec. i.. Jeo ^ p''. sestavni ' atel impl lit collrlBcrRyaa tmpl L sodustvovad. qapEEa I soparica crmpruHaatrapEortrJ f gl. re Sevalen c'laf.s|a adi specifiden. craarryla p.pripadati daii:unidevati. padati.l (nav.je. vtakniti. odrcScnje. -Fr rn krlljavcc. f spikcr.lrrra adi reSilen. odrelilen. posebnost.zaspant qflxra.n ltt a\tor cocrofl cc i. -qlla 4di soden (tudi cocTatroK.iav. slrrrrl pecrna crtr|aecr ddi skalnat c/I.n Pesn odmor. impf 1. plundral cfleqe ce. odresilen crracoHocHocrt relilnost.

impf qror. nctcn. aparat clpaaeA IIB ddi praviacn ctrpaBeAnBocr I pravilnost cnpac. ctoprr lt4lf lam tr^i^tr. impf gL ctr0raeqocr f prikritost.r. oprema.I vprega (tivine). My. i/ipf spotiti se. ctrojpa pf. l.lro.sncen ti. po. pridutek sen pl ctroAaBq zaduJiti. tzoDtazDa BOAr-rC[peMa ce^oTo pot pelje proti vasi. cntacnloa prf. popihati io. ganJarr crrnroMeuocT I udomatenost.IDTEH c[^oru. sr atJrvr. -Ce: potaJevau se cnorepa. potuhnj enost clroMrrHar6e omenJanje. cnorxyra ce p/. lig zbemozllo sredstvo gau-zapletatr cnoMeH tn sDomin cnrerrarr adi zmesan. zaoovouen. cnlaBrre{n aBlr!tsa croru. pl . spodbadati cnorlfe ce. naplflvn. naganJan. impf pomoq-pomagau qtona aDn ce.poma-pL satl cr6no:n9.primerjava.a pf l.potiti sc qrorHlBar6€ r l.zporejati.i('.trE adi primerljiv ctrope.cttacryoa pf.lil minsko odlikovanie ctroru{e. neDrsrveno cnopeNrcqr I stranskost qlope'I. -!q m sezn m nlosniti. zme cnorrene. pognau. crIoIIa aaFa ce pf . ctrpem pl. vibt. .cmlpa a cmpd^a I spirallr. 402 ctroMeII-E. I\. o ti se deiju). pL impl crroMararo 4 pomagalo. . spomenica. odjenjati{dieniavati cwrtere. pobegniti qryrera. zediniti '' vlla cnrye ce pf lam pogirriti. cno4anen adf zadulen.-JHa a.Koes. impf spc-. fig p@ cnoMeH-[ oqa t spominska gna (. lig faftl \zge ir?rpf sporazumeti se-sporazumevatlse ostati krotek iiti. jezikovzmoTetl ni): 2.poganJarl. .kompakten crr^orcrrocr/ zdruzenost. dobri priiatelii spraviti (kosilo). crloMeHe.cnenajysa.ost cnopeAHo 44. impf podnetitl' spodbosti-netiti.kompaktnost pl.. impf detidevati v kopice (seno) cno.li zgosaen.AdBocr I primerlj iv. potunnltt SeS(flvatr. cnoMuna pl. cnopeA 3aKOlroT po za{onu. fig po' sti raluni. cnoroA!tsA ce pJ. primerjati. pozaplesti. pnmerrlr. . pnspG dobiti-\. crropeA M€rre po molem mnentu cnbpe46a.Ra. spG *E::"^.pJ. k(! tanec cErpr n Spirit.cnoroAu ce.e n faft traiaije crroMeHrK. qan preq. cnpaur!tsa pJ. preptasitiplaSiti nn$Ke. brod ctro4o6t pf ath spozt ti.tnpf ponorctt-noteti. 6Ha adi sposoben. crDrroM!tsapf. cltrfaKa. upadati.ad. KOmDarauven c'rcpefe& -pa ad. rttlPt spomnrtr se-spomrnjatr se cnoMome. cnaasgwa tf.ctrocn. posrransKega pomena.y.kulturni. (nagrobni. zadaviti cu aB fl splav.cnoprf crt(a tfl. polastiti splahnetiplahn?ti: -'iroasti-popustiti-poplsta. zamotati. naToT cryeya t priprava. rodomik ctroco6-aocr f sposobnost. skri.qtoMafa. zmazati cuoKoJrrcsrf mirnost cr ecKas adi sDlosden.i. spodbadanjc.strniti. impl . zaDloskati-Dloskati cErroMeH adi udomaden. cloMeEmrla t.. prispodabljati ctropeAr. cnoKoJctEoz tntr kan.cnotaa. q ecryB. imtl vrednega. cnbueupa pf. gl.cuoE nB ali spojljiv co.rHara ljube .str||icnost. lllrurpr cm4YieH. zzuecl rrK preq. rczdmtiti.ep w. cloMorEv. cnodpxysa fl. W stan Drrsmoren cnowa prq. ponorel omenrtromenlan.. cnoMH!ts4 cq. nagnati-na.nagnalr. devati. krotiti. cnoTepa cyIIII'IHaOat mU le Velra clonre-crroruHa. za cnaarne. napeu mocl -Ce: qropr m spon cnopnicr.n{rrlrr mrnJzrnJe'1 sKnlr-pnl{nvan. spomenik crocobeu.l. vezen. c[opeA qlocoosocrllTe Do zmoznostih. .cru. 2. imPf p.dj mien.os.cnowa!. tost. strnjeD.j stranski cx'ope$r..cr. pl. spomrnlac\^''cr. cr@a -ce: I trldica. Vprect Se. .krikiiti cnaycra. I Sportnik-gportldca 26r proti. M lmpl pomocl.zmed. clx)lcn. AeAeHrr Kpl|IIrust ated._. clctr ecKa I sploSliti. itnpJ fam (nav z zaimkom Jn) pobrisati jo.Ioqa clloMeHuK 403 cnpeMa cr^ort|l d. zdmzen. iypl den. ctr0repyaa pf.vezati gt. primerjanje crdope6eE. ploliit. tmn vzporeqru.do. -ul rz l. {Ja dasopis. zaoovollnl zoDje. potuhspomrnsKaKnJrga. gl. trpe. cnoroAoaI sporarzum ukrodenost clrurioMu. Dlo{da cloMHe crr. 2. -Jr|a adj spojen.{Ha ddl Spiritcn. ostru. !panovrJa cnperHe. (samo 3. spo.peMapr.aep. naloliTl Sl Dreme.. jiti zvezatispajati. se. impf cnoroA6eH adi sporazumen udomaditi ukrotiti-udoma. impf UIIII..uliti . zmoznost prikrit. impf aen napoditi-poditi. -cnaecr6u noc c\o^al fam (izraz hval&nozmedkan nos: c[AecKarra!{rsti) hvala: cno^ai 6orv! Itr ja plosdat kroznik hvila bosui ct ecrld. drobec.j primerjalen.lenar. qroTlllla l. clflc(vBa Dl imDl z!strohneti '' kridali. cn^orF cmcarfue. cnaycrlra pl irrl crtrtcoK. cnouox<1ea pf.crloMeH\iBa .rov6oBra c[peMa rar(oBr.. potcnic cnpaBa I priprava. impl sptclispregati (Zivino). ukrocio6prca. 2.Hocr I brejost pri svinlan cnpaurTlf . ittlpl cnoKoiHu 3a6z razdel iene prestrasiti. u.

Bocr izvedlj ivost I cpasa pf lit poraziti.n spremstvo.veUkost sprevodnik. sredilden cpeArurrrert sredi5de . cpaMg{qe n ostaner Jeqt v cpeA6af sreaanjc.cpacH!ts4 cpeM.. cpeAo[ocfin sredpost cpacse. scst:rrrcl\ skledi. opari. -pHa 4di soparen cnp[nYKa. -DqI| m sramez.umrl je . infi srcmo-tltl. impl cnpoBoA . oZgati..!nra adj prisrlen. preptrau se -ce:_ crype[. . cpattrIyBa pL tflpl 1. spravrtr-spravljarlv sramovalr Se Zadrego. jeziti kog. cr44[ra pf." den cpeAHoEraoaeq. prcbiti se. cpaMeH cpaMer6e cpeAn cpAeqeH.preap nasproti.cpaM4paMer( zl sram.aMexafDKq -BqrI m $ameL arpornna ad. ipacrlra pt. porucqpoao^rB odj izvedljiv sen crtrpoDoA. HeMa cpaMoravsaKooelo Je casrno cpaMorn^aK. cpcABoB€KoDeH. tl ranlu qrpoBeAe. . na drugi rJrvec slraru cpaMerr.l... moka\. zravDati. Primeriti. napeualu trg uve. r[poDeAfEa pf. winiti-vlaliti skozi. 4tra 44.ma adj srcdnlilr ti.|. impf spuljaviti-spremljati. sprenarediti.n. oveneti. radr'rcvati pasti na tla-premeta-ce: cnpctxa. -/rqrr-cpeArnrItrIrotu(a m. .. ki ga iz sramu noae cpeAeH 4dj urejen cpeAeH.pM adi sorazme cnpgDlre. ctrypesocr I sparjenost. merje.grpgDr_Da cpasMepeE.'B adi togoten. uK Dreo vetlKo nocro cupeMes. naglc ze cpdpee iflpf srebriti sc lltvec cpe6peeEez srebrenjc ciiu*oocr I srameZljieost cpe6perradi srebm cpai@.ce. oA Dreb au se cpaM rre ce 6era laiie ie t$o. cnpHrrlF(lla p/. jeza zlmsKl I I t I .srarnotenje.-rF ?z l. qrperre lltsa pl. My ce cpNI cpA.. cfiIf. kot cflporr-r BeTpor Pq. zgtbati.fl rocTt pnpravllenos! cnpcqerrocrt zadrzanost tau cnpcl||r. cpeA3rffes. fk pretresti nik (elektrike. nasprotje qDra ?f zadrhteti.cpe6peHuK.TprHa preq sramolo set Je prolr vetru: ceKol cpaMerRrrBadj sr ameZlji't cllpoflr. cqtafiorysa pf. vcld cpa3Mepuocr I sorazmernost tj (nit). impl vati se sprcti'dclati razprlije. -uJa z prinerjava prevoden(o tici. cnyp!tsa pt.taffi cpauornja f clreAeHocr t urejenost sramota: srarnni deli telesa. cpt^cwlBa imlt zraI. 2.-Asa adi spremen. -cei Jezrse nanJ Jezltr. zatasel srednjesolka cpacHarocr I zraslost cpeAHo KoncKn adl srcdnjr' cpacfle. -futa aJj polr. -'Ce: -osramouu se cD M EB atli sramezliiv jivka ciaxamra i srameZl cpaMruDKo. spremljevalec . !'Mpe cr4reMa Be r.aePsredi. pbbggniti pred straho.€Ir adj sparjen. cpAeruEfqa I lam EriLa. impf gl. oA cTpaBce 6era.impf pripravru-prrPravuan. ovel sprcu sc.mocr I prisranost.i src(lp(tsten cpacre.srditi. f sorazizvajalec. rz srd. vztrepeclrpci.-rlqlr m gl. oveinl pl .cnpeMa. -M a 4cI1 p pmvlJen cnp€Mx. poKatl crypr. Iolski sti se. cpasMelr{paSMepa tn. cpacuar adj zrasel. osmmoeen cpaMer6e. -ona adj nasproten c4pcrfrrBu . srcdnja leta .katerlm sr nevestana svatol zakriva obraz cpaMvaeu. -ce: mota.rraeH.. srtn-sDuscatl vati. sra. cevi) cpa38'v. opravitidelati. podreti na tla-podirati. cqrcvryua 7f. zateti-zalenjati pokatos! n. voo oDravlratr c[IroEoA€s.cnyEflr. ren n.cEpoBtrpa. nelo€liivo se poveza. impl cnwMra f soparica spnertutr. diveti se v kaj-zlratdati let se cpeAoDelnr(rcrf srednja slrF cPacHFar6en zrasdanje. movanle cpaw.. napelje. cnpe|rllBa pt. rascanle cpeAollocell. iwra 4di sle(k) I I I I t I I I I I nagota.rxaI robec. zadrlati-braniti. -uJt n7 arlt st<brnik navati. ard. opedi.v dez. premactrpoBoAflux. sra'.elreAoBeqeH. f srednicsolcc.clrdfie vsak po svc un mocen cp. cllpofl{a!tsa ce PL rrnpt upfetr se-uplrau se crqrornaHocr f nasprotnost. poravnali-zrav. obseg. cpaME - cpeAnEe[. vzporeadj dctn srLcpe6penr(as diti-primerjati brast cpauMq -ut ftL nesrarlurez qteA Pr. tmPI |trcpl6a+plex f. streti. riti. ifipf ulr niti. mcd cpalllltr4a / nesramflca. cpeA!ts4 pJ.w n Iam stamota cpaMlBa. srInost cqporxaeH. -r/tr|a adi l. 2. 2.r. oA. rmpl q!pne^a.. . srcen qrAe. sra'Irc- ten... . nihde pospraviti 'AHa adi srcdrii cpauora. tig izvajati cpa6otri.pa6ora. c-panqra pl. -urtra adj osrcdn ji. prevodgati. impl spaclJp^u pl orgati. cpaiuerire.adj lil uniden.zarost. s.lsl( (|-DEa ntevesKr cpelno(+peAeno( / polnod cpeArro(eg. uresniaevalec:3. lmn potefFttr skozi.pl.ctrpeMerl zen do domovine. 4n4t sramen. vdevati. proti. se. dizenterija cpAn itzpf.

impf prlkriti. -BIln m staDoda.a'c{ impl svetiti se kakor steklo cra&ro n steklo ctarloBtAeH. rfipI spnJazniti se. cpoArxfr.t srce. zgoditi se crarmua I postaja craHrrqeH.cpmr!tsa pf . -r la ddi obroten. srrzen. cltiEl|Da pf. 2.e -ce: cpam.d. sorodnost cp'oA.ilrlec cra[oAaBKa f stanodajalka crarryDa impf od craHc l.trden cra6rrarrrarryJa.la t sleKlarsKa trgovina. -EIra adj fam srten. utrdilj. ru-Siti. postaven sraBrrlocT I stasitost. potaj€-nost crax' m stai. fig zaqreu se cp-mre. glcdi sce crarroAaBeq. Pce: potaiiti se crari ce. impf razKopati.&r. craK aDHl||. vsrajanje cra$. cpefl. . koDica snopja na polju crat. vstaiati. lrg oslaberislabetr craolrcaaopeq._ cpe*aEar. odmor craHoBnr{aaMetI adi tt dc .-qll m rckovnik cpr ni hrbet cpytrn. sropnla craMoH trl stad. lig hladen (Dosled) crax. postati.prostor za tekme. stanovanJsr(t DajenrnrK crarmpRa. --cpo-A!IBa ce pf. gl.1ti. ' ' -cti stanjsati se. cTa^o. impl zarezgetati. postav_ nosr craDr(a / postavka (tarifna).rqra pl. spraviti na docTaq l?t stanovanje. dvrst.sra_Ba snopia pt. stalen. cpqern 6e srane bolezni. -4ua ad/ srdast cPUeB[Ha t mozeS.ion. cral!tsa pt. stava. cp4eB ^ccrH Mycry^. obrazec crauAapArB*Ira pf.t:??.rha spoznati craBa l sta_s. porusiti. I stanovalka. jata er^etd. cpAer( craor er|. brati Crko za diko cE'daI zool sfia cp'dmr(. rusiti. lig faw (ablona. sredanic cpekeH.-Aqa dd. ctaEn. raven. Koprca clroAmr4a. odstavck (v knjiei) craDyaa ce ifipf fam sesta. impt stabilizrratr. lz steKla cp'aKa I lafi griia.-. ncprenrllkljiv.tmpl umlnu. impf standardizirati."r'3jft. kitD t nlca cpE$trdl''i'' qdi sorodniski clroABoqr f sorgdnost cpoAcfBo z sorodstvo cpoK ru rok cItoKoB€H. {n| I stabilzacrJa.pry m zool poogana cran m palica.po dasu doloden. pogurnen cPuga I gl. rce: stabilizlratr se "'3i"u?*. sedez(poveljstva) cra'rap . ustalitev cra6rdf3ripa pf. r. uaiteljski) cra ellKt 4di stanovski cra^or€H 4di umirjen toceno mero cra. povezan sorodstveno cpoAeH.utrditev. qdj pikrit. inpf skoclu. -4!r n srednik cpetutrqa I srednica cpx I mozeg strzen. oogovorjen cpoKoDrtrrK. drutiti craAnj-craA[$'r rn stadij.do l.ev adj privajen.. DG stajeti. impl podretr.cpo4nnrKa I sorod. po. dobtvati se.posta\./. Jau sc. umtrjart stab. -cql| tt steklorezec cralsrope3eqr(H 4dj stekloresK l cTaAeH.. biti.2.n stanovalec. sreda.. rast. porozltt.-Dqa{IXtqeH. sraika. poJemau craaorrcHocr f umirjenost crar o)(n. cpAeurHr{qa cpqoDeH.'l lit bitie srca cpgeo adj srten. jucprtebretLe. dvisati se: 2. crartavBa Dl. oalatl craBII ce pt f4fi sestati se craBrfia f krii.*yf ' dati. vetost. Irg pogum.-rfum4di sreden cpetuu|K.m adj stasit. merilo. -AHa+lar]rocr adi steklast craKlope3eq. trgovski. enotna mera. neslilen. bergla crana^Ka I stopinja. dvigniti se. -rrlta adi stabijen. standa. postava. vZi. skakatr cpqc". spustiti s. craK^opeHuga I steklorez ! era erK m stan (uradniSki.i steklen. stopalo . vziveti se. oprJvltatr cperse. opraviti-urejevat i. stan. cpmrlra pf. impl cprleln4en. -AEaadi soroden cpoAesocr I privajenost.*. -qrra adi postajc cravra f lit pavza.unidevati ' cpap+pnra impf trkovati. trgoiina s steklenino crar< aIrcKr adi steklarski cmK^aDcrBon steklalstvo crarurci ad. bivati dogajati se cfallllatlgcTaH!tsatnra t ''. -ryr m zoot smiak cpuemxrr adl srnj i cpol. zadriati zase. vstati.. cprK!tsa pf. creqen crall{rpa impt stagnirati. jedro cpxr. cpA6a.rF tz sorodnik srava. crahra ce pf. rt?tptsrecatr-sfecavatl cpeftaI l.sluzbenaleta cran. krdelo. 2. zareiati. narcditi s(:.igrisle cr6Ao r?dreda. saaten. stanovanJsKa natemnlca craHapcKlradi stanovalski cra'l6e'{ aldi stanovaniski cran4ap4 * 1.|_ce. imDl stanj5ati-tanj5-ati. zra\rnati zemlio.depf l.!'Da. yAap srana milica. pnorzan craexocr f prikritost. cTaMelI (cTarrorrlrT) r(ilMcll Kamen osamctcc craHoarruTe r? slalillc.t I I I cpetlie 406 cTaavBace cTarulpa 407 clalalxa t I I I T I I I I diti. zastala . umiriti se crar ap ft steklar crax^apnja I steklenina. uniditi-Dodirati. lig tir bistio cpqen4e dem od cptre srte_ '? cpqa I laft steklo cpqeH-cpeecT adi fafi steklen.postavljarr. . stekleni izdelki craK apKaI steklarica. vzivet. pripravniska sluzba. it lpl usesti se (tekodina). stae.

crerp4tdMa ru. pohoditi. crastopnica_nailaku.q< adj dem od cTap preceJ star cafpoDpeMc-Krr 4di starinski.zmesUse. ir xl'l utesniti.ew'rld ani tit starCevski caarFoMp r?r stacionar (dispanzer z bolniskimi posterJarnl. dosti! ctnrae-grnra. srcd.debelce cfto^ecr ddi rogovilast cre6^o . naza. -priooDrtr. sestaviti. stisniti sreqe p.). ti. otrdeti-otrdevati: strditistrievati cre.-tM I starina.. 3. fam ote. stati cmrsJl(i I dem od crawrja crarFle.]rlra adi 1. brerklidciri .lncrc liaica ctanrrl1 ctarw.p impf starati se. rll ska crecr$.. prctcp:l nJe crepeoEfuelr. crarnrca.r I OKOllSCTn I ula..spodbosti crEueraaee . gl. tlnpl prrcrrm{-a t .uoo coDlvau crr. inpf stenograllrau creEdsa I stenoza. osupiti. 2. pravil4ik craQnAA pt posuieno grozdcr D..Tri polo. stopinja..pen. sriltzirati. cr€rHrua l'l.ro z nalivno pero. co3MAe (ce) caapA[ar adi strjen qt'BpAqarocr I strditev. . t'rzof staro.em od. zasluzek. prelepatr se cretreH m stopnja. otrditev cr8p4xe. deblo. zanka crapyArrJa. crauqltsa cr€ria ce. poteo se cr'drd! ode dovolj!. sovpad. splet. braniti se. fig P!. trg Koprrzrn.Je. gl. impf srepsu se.. pf. qreErrlra pt. d. cre'r. starsi vprtr cralrare r?t skrbriik crarya I statua.. fig lam skc> pun c"rcEar adi skop .orualevatrse clmeHAtrpa iml Stipendiralt sKr t(oledar crtrnca f galun.2.. creRE!Ba. cTarrtlu.jdrr^ pf. kamen. . uredba. cyUITCCTBO crc6^oft. 3. dlovek. ntt.idyDa pl. Braca. crapare ra f skrbnica sona cralrareacrs adi skrbniski crarydTna f dem statueta. odtegovati se crerK. izpiliti srog cm. fig roq.korak_. lig pr:r zen. stena. impt stisniti. poDrtviti besedilo: 3. stacaonhrure n avgm od. dobltr. cretrFa ce . . koledarskoStetie: qraD. vdali se pod t-eto-oteikolati.a adi star|+. . 2.ode. umakniti se moder. Dracralree&e fl staranje vila. nelcu. neploden. umiti (otroka) crmryntrpa pf. slan sval crana^o . sttrr len.r jutijanski. 2. . realnost crBop nz bitje. stopinja creneHira im pf stopnje'v ati cTereHlBaEe.Dretehtatibcsedilo. fam cler f. gl. t ea.? stopalo: sloDnica: crapoceAe^eq.rrapEosr I resnidnost. dohitevati. gt. zaarmeii: tig . otrdelost.ustaljen. crecHira d.mati. cmc!tsa pf.-ug m gl.gorjada craca. prezivelo zbegati. jalov. crarurtra pt. caven cralroarK adi starikav. -ulr z kroinja crco^errlte h dem od. zid cret(a irzrrt stokati cleHrtal6e i stokanie crenou. pl .crEuapltsa pL imp! pocesau (Konla): urediti. zotiti. nesprcnr(rr rJrv.. inrl croopu (ce) p/ ustvariti. avtu. caMoDtr a clerure.doseti d<iiperi 2.'r steblo. impl stitrrulirati. cre6Lo stcbclcc. ft precep. creRo pl gl.rEerI sropnJa(razvoja) crapoceH. imof cnapsor. -D. podoba.iffi pl ctn m L slog. impl oteziti. n 1. posralarl tez4K creullarle tu pretep. yuoAcr6!rHe.rr cdj skalnit creHo4rdM. priviri. stiska. pritisk. nelKao cranrmpl|. . po crrcDr KOpuu crep[ eq. starezaJ. kisraparetcrEo n skrbnistvo pec snapaqKra sta.criera. trda disciplina cTerl|e. 3.r1 grarn stopnje. -rq f (nar pes) forsk.i breja (kra!a) caeHa f skala. crapcr<^ aLi startevski. pnnsKau. impf orrqllr. cratryDa pL iftpf st." mrrrtl se. crap.uu I ilan_ek. spelr. postati tezek. zozitev cterllE|.crm 4di starosten cmrEl. kip.a. cflnFvDa tf. rrl. vlr crera. clcx tIE crEHe. impl gl. metoda. -ma adj stcrrr. gl. crflBll!tsa p| impl p.raovca craTYc fi status. pncoDlvau.osupnln sKrpres caafln4aI past. stoplca.n. cTart Dacl. I stenogram. Ha craTllla ulodnlk stopiti. orez zanush ctecHcrocr f utesnjenost.CTEIAAO 408 gllpAHC cre0asK 449 cflc|l||t cTapm€q.slarye Il crarlT fl statut. gregoriiancfl|^n3*pa pL inpl l. pritisnrn-strsKau.J'a ad. stenografiran tekst creqorpaoEpa pf.sa of. !ce: pnprautr se na pot. pra\.E$ prvotD.craparacrapnre /4rt zabotneti. ifipl l.J-^ cTalrocTI starost plu-slopatr craporo ...impf str jevati se.len.i fi DreDlvalec qaprqa f starka clrapl|s!€ I hip od cTapaJq:a starka crapnqoK. spodbujati. vanJe (pndevnrkov) pes oridobicrer . koincidenca crrd.l. .igro.pIl\4Jall.?r L nar -dobiz'ek: tev. crapcKo opo ljud-ce:. oozoretr. crarnclra -zriretaii. prikrojiii irles. crarl dera sara bolapalica.E. obrestna meBTaCVBa ra cramJi. IZ Stamn casov crapoApeBen. lls odstopiti. star! xaveea oDraza ctapodar n pri Zenitvi druga pnca.

Ilarn stokrat-veliko nrDrenrca. -tnfla adi stole. cToantr. pt stopiri.Apu. mule m crpa. ttg opora croB. a Janaj ga Kot sovrazmK cTotra[gfEe. stiskastvo crltcHerrlcua. strahoten crpaBornja. se.cr. stojicrorurtrc z dem od.-stisk rok cr()r<oBeH.1. 2. drog. xpaHH ro I<olloT cToIIeMcKn. uDrclu.pf in impl storni. kot lastnik. BoAna. skopariti . n? gosPodarstvo. moz cnoniruuc!tsa impf pidobivat1 croftlrrftcilarle a pridobivanJe cmtra}I{lla{m[al{xa I gospoornja.skr'pi.. (lmc.blagoven.:131-^'"dirtivin. urecrrr.THa 4di strahovit. nl opn l. crID( l?t snn. Zivina / cr(xMx. . ogreti.-dogajanje pl storiti. d in izl ustaviti. mizarpoezrJe ska obrt crHrorBop6a I pesem cro^apHurla I mizarska decrJvaPA{rJYapA6ca n. -una adj skla. hodulji'? cT()Ka l. sto: 2. crot6 Sae stebridek ql. pomelati se croErpa. stotrk. rar|.-3HaAd' Stebrast crior-oArrrtlElrq -qI| m stoletcrloaeTtre"sroaerje rl stoletje nlK cro^rtr la I prestolnica.f storiti.rra. slepodccTot{oBrro npor. altl7 l. -AHa-cTo 6o6Daten 3eE.elodeci !te_ buh. cro^ m stol. . cTllco( l() Ha paqe. croprrl.i kelihast (kozacroABqapra I stotak rec). pribliZno sto crorurla-grotstrqa / sloli o. -rry n dem od cro^6 stebridek croBapuurne rz skladiSde. gl.r6mtrre n stopnitde cmroAErrreu. stanje. blago.SOVna prorzvoonla ra crsxuja vodna stihija. cro cToa6 m steber. v:rrlrvati.'. ki izdelu-Je vTceza vooo croHolatrKa+aoHorl(rtua I zoot stonoga cTotratl-cm[aHrlH. sto. cr. ithpf cro^6a I stopnica. J srclavirca vard-stevardesa cro^apqo adi mizarski crc num l.3a6ap ctoMaqe r? der?i od cToMaK Zeloddek. lestvica cror t?? kopica sena. narediti. impl pogreti. -rF n? gospc.ro^6a. -ulr / strahota crpaBorHocaI strahovitost cT'F. !ce: stopiti se.aA pesfl trpljenje. -EHa.1lor crpaAa erl crorupar.e .1t. soha. oarstvemk crollatlcrBemqKE 4di SOSpOdarstveniSki cr{rtraucmo n gospodarstvo. rasmrca.a iwpf trpeti. otroska stajica za vajo v ol l I I t i I i i I I di gumna. aek cT. opc qou impl opp cENr.a$i m 1. -vna cd/ iivinlki croiniqa I dem od c. stopnice.l.a sto. prectorolAllruHr|I|a-ctonoAn|!lHnqa stol t stoletnica cr<t^os!trt ad. latu soprog. izginiti. zmazat\.. 2. d(. ctoarryaa . -IrrII stihija. stottca crorKa I stotak cmrrap m Zivinorcicc cTacEaToct skopost.roKa zrvlnlca cTpaD ft stralr. snopja cro. -qr| trprn -Ir$+CTlraaanEtrr. imeti skG do i "Tl?P.? ustavljanjq StoPanJe crottjrtt. . stotica. ziG miti. gospoornJswo cronancrx adj gospodarski cTona||cKE 4dr kot gospodar. stalisce croja Kaarojarqe f. -IlIl m sI6K. bojazen crpaBoreE. -{ra adj Zelodden cToMarflIrrEe h 49gm od cT(> MaK velik ielodec. €n l11 stomatolog. pogubiti.trebuidek croMaqeH. a jaBaj ro avluMasc( hrani konia KOr D-r. crol6 croerse n I. pasrr.o!. lastnik. I crlz dogodek.pf. KrneuJsl(oposestvo clonaflt adv stokrat ctorm_.oaqe.ddj . 2. koiat (drevo) sroeHRaraadv tam sbje cTorrtr r?zgl. narediti. stoDau crormpcrBo n Zivinoreii croven. biti qojarunqre fl stojiSde.. MI. dobil iem vtis. croalwa pf . -THaadl stoti cro. ce croprl! velja! drZi! sklenleno! croplipa .I ce croDr zazdelo se mi je. -ce: .em od. verz croI(oDlta xlxa olagovruc_a: crhxxja.rr.a/t prestol elementarno delovanie cro[ P m mrzaf crlrxo36rlrplta I zbirka pesmi. razolu (upe.stapljati mesatr se qop9rnr9. z ottibulont: 'I''. izginjari.cTo^6eq.apwa pf. velik trebuh caortr. cToKMyla . st() teren crora f stotinka cToreq.Tp6!'ruKa cToMatoaor.l storiti. razbiiati.HItR.r-3BoAcTBo otalovanje naravnih sil. preKttcatl crogrplr{ 4dl stokmtcn. ^er<x stati. ciqlipl"q'7a7iiui norc t i is crpaAa e4.paoa lestva cnoBapHueH. c. cTo€q(aTa croeql(rl odr cTo^ae 4 defn od cToa stolcror|(ep rr? sioZnik. raz. gospooarlca.lysa cir. zagostr cll|coK. Dl. lig na hitro kaj naredrtr croMar.o^aptrja I mizarstvo. MeB. lrg steber.ctIicrraTocT ctoMaK cI0Matlo. gospodar.Ha sto liudi cToMFa I '?&r4 vrB za vodo londen croMrap n lontar. zobozdravnik gJ. irllpt nflprav|lr.cTor6o&rAeH. napravrtl. kladausde stopnidka. 2. -nja*loperuJa. unidevati. velilio. {m _ r. I jenje. otopiti-ogrevatr c'tot vRa impt od cTona sta6 ljaai. . -ql| fi .cao^6rqa I d. Ze'la cDoltaHrat(. ittlpf zdrobiti. lis nedc cToaapcfao /t mzarstvo lodno Stevilo. drog sre- izpf stisniti-stiskati.

--ce: Furririrati se..r. tetk4 te.-3ra -1. c4rea.drhtecTlretrerr. 2.icn. imnf pomez[fi tr-mezrKatr.transki.2.m strira. cTDeMet( crper:u . . 2. rozga cr?. crpelr!(a I dem od ctpe^a pucrpacrnqa I strastnica. gnati se. |praex(ell s4roj. . ogenj popotovati crlre^eerad. skladnost. crpavrmr adj sradji onravliati stratarsko dolr.l nlrva crpoojaK. uredttcv. voialkir vrsta. cfpBre. . oddaljevati se. 3. crlteMu ce impf tei.capeaartrrao/r strelstvo srvo crpe^6a I streljanje. zidnri. impf oo\)tserr cem (oko) na crpe oBnr adi bliskovit. <tBrB m pozrelnez. stridkov crpl|rla t 1. ZeliCn crlrncruc i/4pl impers bati qipat m Tool sraka (samec) sc crpaq€ I zoot sraka crpaxap[ ifipl l. nle zaroKe crpojErK.uBr-rqll mesojedec. p()tel. Doslov_ Ilatr v vrste. treperatr /i{ .slab6st ?fi strateg. ncusmil. rovati. {ir! I streha. .impf rigolati.oda. -[tr|a 4di strm crpllerl n zahodnik na Ohri(l. ta trs.. t crpE^a I poireSnica stranica crpa@n pl Lnat bezgavke. mrnoJeqeD. stebelce.-ce: kazati se.rr crpoerte urejanjc. stasitost.rpauranreg. -ur ft velik mrxlirrr dlovek c'pot adi strog. oaetov brat. i. paziti Sast. ircditev crpoJ. striZenje (ovac) cr?trKo. crpnaalsa pf. -oBqrrm stric.. sKem lezeru srpM!tru|a I strmina c"IrMl'lIETe tt strma pot. €Bry-crpB^o. 2. ttg pozresen crpar4a stran (knjige). bojed crpalulr. oolecnost c"pa. zamej. puSaiaast crpaulTys? po rulm oezerah -i{rgf sflreaetrK[ cdl strelski cr?altq!!!tsaEe'? poporovanJe cTlre 4a. DaIl se crlrerr m zrigolana ledina crp9rlex. dogovoriti se o za- tica (spottljiv nagovor).crl.grdoba.2. trg vooja cTpaAar$eQrh srpaAaHue.Brfre n strasilo.clifn. bilka. s{o tau tr-Kotall t I crplreH. graotn qrporrre^eq. postavliati drva crprmos ad. rena odetovega brata.crpe.previdirost. rpajrror. lig pameq razsodnosti r ala-ra ni se s pametjo srecal crp. {eBr nr l.iti za tim. ubranost crlrojocacrlrohca p/ dolotiti zar6iki. impl gr. steblo. skladen. 2. lig postranski.au&ra-crpau^r{aRa strasI glpaAaAHIlr!KrI{TItaAar.crpaAarrltr|rlA cTpeaKa cTpc/tlle cqrojoca crpacr 11. stranicai Lrh aEzava crpaseq. po. cllretreTila pf. voj-^H. lig poirelnei crlra&qeE.tn!tsa 4. teznja. zamejski c4rcAaq tl stnelec srlraEsrro r? tujina.crpennpa Of. gl. Itg me\na crpxarra. lig poierustvo. -t. groza.qHa Qdi boden. kazalec (ure). strina. cTp€dUB pf . poganjanJe za KaJ crpeMeEe l? l.prizadevatisi crperep'r. lig dom. slr: mrna.. izogibati se komu. -aryr m strasliivec crlraE rD adi ltragljiv. idodevati se.rre r strniSdc.eg. hiter kakor strela ctpe^lru[ ce impf trepP'tati. rrbst. -uja crpaxono\orr rt globoko spon trpljcnje.ea adj gl.crparuEr. c. onn rn sklcpa.j strilev.aqa I stran. poieruh mandeljni. Sdica.. crpBHmq -!F n mesozerec. muke srovatnle crpoActr. cTeEeprr{T[renepyBa ctpetxa. +rqn+. zi(lnni(. po mallau se cTperufe. {eDtr. 2. crpaxyaa impl bati se. zlctanic crpo'r impf l. n(} sta\. maghotnica netna isla crpen<a impl dem streljati z capaqrocr I strastnost betvica.JJec crpam impl zavijati s poti. crprmqrr| adi krvoloaen s.fi adi tuj. 3. -qE rr? strastnez. orugo\rTsIen zaveqe c'paBc. {qrrcTlraBrr(. prF staven. jednost.nBocr t stralljivost..rrr . rigolanje. nagnjenje. slavoa.icziliovna stmktura crpoeH.r adi trpinski.nost. tuvati. impf zatrepetati-trepetati. strast. crpelrrure n strelis6e pohotnez sladostrastnez. strahocrpaK . mrcina. trsek crp. -Ana adj trpinski.l. sl|uklutl| j crpoer(oT _Ha jalrrxor . cTpaKlre tt oem ocl cTpaR l n v ka crpaAanHrqa I trpinka otmi. -ryr rz snubad zq qrugega crpojm4a-crpojro{wtua I snuoacKzl za orugega cqrojqocr I l. urejati. sklepati zarok()_ snubiti za drugega. prizadevanje. irrrf/ I I I t I I I I I I I . ki v njej ztatarii distiid predmeteiz zlata in srebra: 3.c4re l|rnta f detu vL po tujih detelah Sdica ctpacEnr(.arer. postuvrJanJe '1 v vrste. 2. osler crpoerK r? graditcv. ry teZnja. modno austvo. -qrl tn . reber crpr*ru. gl.I mrhovina. mudeni. stratarlli. impf pce: zadetrzaclevatlr Iafi pripetiti se-dogajati se crperu tn l. uglu{r.lakomnost crpBeH. tip tam antinti. stridek (sDostliivo v na-govoru staiej5egalloza veka) tieMa HU KaIlI(a cTpetrI Bo tl KOpatl crfarrrre. skl sKovooja. treDiti z oeesom crgeoti. oDreznost-du. pG. formacija. crpetreplra pf. kritizirati. {rvorocen. -Jfia adi L stasit.!rta adj grabe jiv. 2.n betva.

fig taft pobrisati jo. zelo ruaono.i pomralen.yaerd adj neroden. impl s.Itt4L4rItIlreH. air. crDrM ce crflr -nr strdnica.p^ impl 1. oprrKrcTlrl|rapHl'4a t zaga cTlrlralrcKn 44' StrugarsKr ctpyfie pI l. 4. pf . namrgoden qungsocr f mradnost. crpfraHqa. zbmti se -ce: crplr!ts4. osebnoeledanie clr adi suh cpapaK. Strleti. fig fan obitii !Ce: crpyrrlru adj krastav.. crlTK!tsa . kopno. cvB suhliat. lig rat'nodulnost crpyja f tok. B99pa MHOcrpyrta I f. Ft. bena. sklad JrraculoJe. t Stvtridni Stevec oent-stuoentKa crplR rn gl. od Zivali razsre. 2. -rltl rr strokovnjak.frl. jektivizem. prihuliti se-ce: cryn<at adj l. struja crlAeHoKpBeu. -pna a. crpyraEqa g. vrelec cr. . 3.-cryAdHTl(a m.aB. skrditi.("ryTfr. gl. -Rsa adi zool crpyjoKa3 rft kazalo toka mrzlokrven capyjoMep n tokomer. strugati.qu rz suha veia.Aerue vderaj je bilo $p-v'Ie'{ adi iz Zime. 2.^nq3 I globel. fig poredner.j prijetqo !lacen. znanstveno delati - ce). skobelj. -qr(a ad. tur cryAnja. suh mraz.neomejen cUBrnrAB adi detn od. flft strgati. drg- ODrtd Se di lie ) eryr.revldina cyaoryBa ifipl rer.tAe''d't. tokava. samo tt StuqrJ nakopiaiti. iuliti. natandno kai delati. precel htaden nlf. inrpJ zadeti-zaleniati tolii. dolgoaascn clTonapqocr I suhosl. zebe.3. lig t4zzatosuu se ckeaaBl| ce I'l postati plesast cYfuE'a m arh policiiski na.Je rr? krasta. r. sugerirati. poledica cyoBorrapel. suhosl.izgublien erlfy { pl zmedkati. timen.jo. sun JareK clBo3eMeH. mrz. . .r}ora I suhost. svealen. zvratati: zrutiti sc. 2. mecKatl. zvrT[Ir-pre. sul jad ta.. lzvcocnec crpqa{Tltrrlle pl stedi.-3sa adi Studijski. sesta. nav pl skobuancl.sMoT'n sub. strlati. 2. neroden. zmrviti crpflr ce pl potrpeti crpd @ adi potrpeiliiv crptr lBocr I potrpeiljivost c':prl1/!a ce impf biti potrpeZliiv. suveren. pullG cryAeEe. rzpuscaJ cUrcprtp^.ryloua.q.I[nI| m zoot srie\'.no in slabo jesti.cryf€t*. plamna clterllp fl spominek c!tsep6H nr adi l. -n f l.model. . crplno^YBa_. okuzbe za tloveka. TpecKa crpyKTfpa f struktura. slabo igrati. l? suha zemlja. crprfiltsa nnpl prrbczati od vseh strani crp. Zima.crpona 4 t4 l|rfrv.kica. 3. trlrdek crpyqcrr. oseba: gram osebek c!6JeKrEf3aM. pust.. . pl. vsrljevati c$ecdae_H. ctpyalsa pf. razbijati crlxrtropa ce. Studirati (na univerzi).-impf. -cei pdhuliti se ba cryOrcapl zadeti tarnati. mrc!tsqqoK. revno Zivljenie cFape{lTapse fl iamie ali kozlidek. lig ikripati. pocepetalr{epetalr crpe adi ki dobro rodi (o sadnem dreviu) crypfi ce. f mraz. cellna cftso$o. babje p5eno c!r'pe6 m 1.l qyAeHsirocryAeHma n. hladen (tu- cryAu63eH. kroiiti hladnost.'l'rva .ru. stisniti se. cTpolop!tsa cc pf. cry. temen.f.i d. smrdati. zmeden.rpUrl(e impf l. crplrra I stroka rca. vrr. cTpo'IyBa pf. crplna. narancen cry.rr'pllven clrpaArqa f sodra. malo postmtiti.snubiti c. -MIIa adi suhozemen. crypyBg . 2. nedosezen. razmetanazemlia f<ot kraj.topotati. strsnltl.. imeden cryry1pJ zadeti urripati(sr- cUBar m arh planinski palnik. inpl cryrctUB zatopotati. Dru. . panju zakona. mrjav cltsnKraBocr I suhljatost. Studija. spustiti se v tek. cxpyq impl teai. vladar. . hlad cry$e'J adi mrzel. lrg oollKovatl se crp[re .n studenec.paK cryAeEr|qa I vrodica. ucvreti. crPYr|o^'r.p! zmecKaE. 2. kopenski cwosnAl|ria I neometan zid c!tsoMpa3n[a I suhomrarica. topolatt crylwfl. skrditi se.J. impf impers mraz je.ll suh. ustroj. tG c!tsocr{!. napolniti.itnpt oogarooorodltr (sadje) cryrka. Ven. irnpl. s-tisnjenj 3. suhozemski. podreti se. 2. Ziveti revno clloryla|se a slabo hranienje. namrgocenost qrylun ce. struna rl. delnik v srari Turdiii c!6jeKr n subiekt. precej suh (predmet) c!tso. posredovati pri skl(. pomanjkanje.cc d. suh(> zltl cryule'c ad. elek. -Hq{ . va. Mnory MtI cryzlmnar ax zelo me zebe crpF. sl. crvIIwDZt Ce itnpl poobladirile. razposaJenec cryA tn mraz. ki se zadni-i iodi 1.-ce: sesuti se crpynqc ll den od crpln krasticl. suhota: 2. -qHa adi strokoven crpvrrlocr I strokovnost crpler6ax. neodvisen. -BHa ddi sugesti. dirav. susa cyBorhJa I l. suho drevje. zmeikan: 2. izvlr. irnpf postaviti se-postavliati se crpoutrr p' zdrobiti. l4itrJav cryAlo cryAro:reH 415 clTpe6 roki. ad. zvaliti na rame cryAEo r?1studio crpyror@a I gl.I Prnvrnrlr. okoren. rlutrti. cr..em od c!ts sul iat (o aloveku). .pf.im. stisniti: stisniti se..

impf stoprti v sor'(. jedro. zveze. pritlikav.sem c$ra t vsota clrra ad'!. lzviSen clmeprarlao ln.gt. preseznrK clrdrqa-cutrrqKa f detn od cVIIa ]un1ca cUn. clrnHa pl. mrsavec cyPTYK. impl urediti. velika mnoana: Dlen puh. c!?aT Aa 36opyBa le sl orzne (nt ga sram) go. -p'i' adi kem Ztecy Oypecr adi kem Zveplast cl1!l r. poleno. somracen. pobrati od nirsDrctrikl v rgrl c!'r^l'jaq{lT1tHjalrr rnlcfni rii cFlra-cFpryrpoM d. grob. svaljki umazaniie. pospraflrr (nrano. podreti na tla-pe lagati. eksistirati c! urrecTDyBar6e bivanjc.4u l'1 klobasa iz Bo. slimanih) clrDixrK. cwuKaD cyurrecrBeH ad7 bistvcn. tcei susiti se cltEtr4a I suiilnica cltqEocr I bistvo. pustolovcc. cU\paBa trt. . spustiti se (veter) clrrpBrqa I sokrvca cu^oxn.mrzel cypoD[rra t surovlna.ne. mnogo. inpf traiti.ja). /irfirsrx. ()sluc!'try. ureiati.jalclj Po zeDltvl cycnenafrpa pf. verle c!'eEep8ocr f praznovemost cyera f nedimrnost.c cyrlTeH 4di skljuden cvrypeq. zaleteti se. za sllo cwoa adj surov (nepeden. piskati skoz nos ct[n'vBa i?npt od cwu prihajati . mnozlca cypra l. c!?[Ja. l)(xlpt il llcle r[ra prehodil je mnogo cest tISMgHa cvMa llaTr]l- cyrHe. ol)fl stajanje.dslv( ir(. sodnija. razveliaviti. caMpaqeH ctmtu impl sopsti. pomoliti se. caM- qlMpalreE. . ce.''ere pl nar pes splesti cyrrpaBaI red.-sodba cyA6a{yA6rNa I usoda cyA6'tncKn adi-ad! u'soden usoqno cv^dorroceH. velega mesa crjl[a I l.. tankoiuten c!? adj pepelnato siv cypat. g). sooaaDje. nerodneZ c!?!'aRa I sirotka cv'pllria I sortica cUCaMtu bot sezam.Ay. ga.rr'kI pes zivtraj clqltoca ce pl shui3ati. snov za predelavo cll'oBrlqa I sutrov les.na pamet.a d. ne b6di se z rosatim cYAnJa. teZek. gr. odstaviti cVre_pduft sutcrcr). mcevosl cyetel. kopno cUtJIn impf l.V naglrcr.. vorlrt cy!e$a. obli6je. ioodevati se cvArpaFe+YAp!tsaEe r1 spo padanje. -AHa adl subtilen. pote2? Matedonstso-slov€islldd*r 417 cFrrecrDYBatr. praznota.. pepelnato siva krava tKoza. . cvAc[. cycBaTVBacc |/. 2. pokukati. . unlclu. sDoDastrse.eBepe4. telika veliko Stevilo.qtry?er 416 c!ru3o( cYna cvra / juha " curcH 44' lusen cynepndpeH. -cKa adl precej nizek. gorjaca. -Arra4d. dokuhan).e t? SOJenJe cyenqocr I nedimrnost.kolidfuanle cy4crn adj soden clfAcfEo t sodstvo ci'eDepe$.prez. dlovek cyurrecrwlsa impl bivati. rastli il in sad cYcaMoDadl sezamov cycBarr| ce. drobci. -cna adi usoden ci^6orrocrrocrf usodi-rost cytrar atlj soien.cyAenokar usooa lc usoJcno. cyApFa ce pf. -plltr m fta! pL \q snaga. cy^o'Kwa pL tmpl poloziti. ol)staiati. -c!: dati se. mrsav. blten cqurecTBeHocr I bistvcrl()sl. sula (vrcmc blcz de. suzenj cv3AaAece p/ poKazan se v daljavi.r|I| m lam 1.eksistc cu betl cyAErqa f sodna dvorana ciApn c. praznota clrrcH. trobec c!? apll pt zool trobdarji cvpHotrapuo. -pE m praznovernez cyeDepnecveBepJen prazno.r es.K. bit cvurl adi pravi. cUp4. resniacn. -tn n sodnik cvA. "dreda. cvMavsouca cymirop rn kem i.. sooliti se.-os. co poraT Ee ooArr ce ne pravdaj se z bogatim.-pHa adi superioren.tnr f fam treda. . spc mlnlatl se cysartrqa I zemlja.. bistvo cy'Icrpdt m substrat. ki drsi cllfrep m zool goba cydeprE adl gobast clsi€pqe a dem od cFlep goorca clrleT tn obrezovanje (pri mu.obstoi. sutiti /i8 hirati. ittpl :'rsl. slaDO. 2. bitnost clrurccaBo z bitje.T!ra 4di nedimrn. -qrfir 44.urrTe trj"!a. clMpax DAK cy oyp fi sorrlfaK. snov.ti se. klatez. nedodelan. nevisok I I I I I I I I I I I I I I .. riv cFrrep^aB 4di suhljat. 2. rahel. cvalrpa ce. spaka. premoien. Ziva stvor.postati pri. gram superlat|v. m taft obraz. dutiti.E/rlmre a kraj sodne obcy^elr.impt ureqlrr. lig ubiti clrrpauura I vroi pepel c lrrcra$qa-cFcraEFja f substanca. . soden pravcu1rt impf soditi. -xHn ? jetDik. testa Do meseniu cvA l'1 sbdisae. lis strog. podlo. gl. austven. ooraz na zunaJ. ady po-!'rsno. urejenost (doma) cUqpaav.. tetko dihati. .teplo. osnova clrllr. ureJatr.pna adi pra toye ren q. co 6ora_r He cyA. spopAd. in tlobiti. podirati cv vAr qaB d4t prrsmojen cy^Oyp fti kem bveplo cyr-O!?eH. c!?^a f rilec.crt dirati.

i ind. malha aaxoDeH.beden \^xB iffipt Zalovati: tarnati. druzabna igra Ta6^dra-ra6adDo I tableta (zdravilo).ictl rax(aqKa I talostinka. Sliandal cqeBap[o. 2. nesreden. arl.I ClttruflA 4 t8 c. raBra6rla I zoot stenica.ic.srYAofieBnA[ ce d osupniti cq!'Ka. podstre& ra conj i\. crpona clrYAoDI|AeHOCr I OSUplOSt. xaprrca ra6xer Bja adi indecl lam l.!yr€ 419 ra{ t I I I I I t T I T I I I clIurmra I bistvo. prrzc ristc. scenarij. stranka Taaa f ponev. 2. liroka. Krrt! Se. celotni nadrt in seznam c4eHapficr m scenarist cqprs. muna. besedilo. bolede f lan 'aBpa raap[ oe. ctrrq._coo6paEHo cqefia / l. tudi S(rlvatt Se. -AHa adi lit arh podobcn cxo$ro adv primerno.stalisde ctDepaI sfera. umljiv coar rDocr I dojemljivost.6^r^aB adj dojemljiv. n. bole" dina ratrap tu z ene strari odprt boben. taj iti. -Brfa adj otor. pa rala I Zalost. rzrzumevati c.ooer. 4. -Ce: cTesmla 2.ecl fam noy. urejati se-brez.1.a m. crryKpa pl. obmodje. rabi kot iitoa mera (50 kg). revica podstresen Taaatrckrr TarKHoBHrra I . znaiajen. impt shematizirati.tarnan. coa*a pt. I usnjena torba. ustrezno gl. ([aicta) Zalovalka. eledalilka deiav. tedi. ft mit sfinga. hibno se obledi rar inpf . pekada. vzorec cxeMan8dlra pf. ter. pregledennaert. ta. tabor.|e Ta6op m l.!te n iLem od Taaa ponvica izginjati 27' . impl zaropotati. narava. pola. 3. impl rar(oEeH adi gl. biten c$afl. lif doeodek. zardevati cqpKa. podroCje. ^dj liipanie adv ialostno. razpredelnlca raoF. . strc Jar ra6aKdpa I tobadnica ra6ar aK tu strojarstvo ra6aH n? podplat na nogi aa6dsa I strojarna ra6aqKlr adi strojarski raft^a I tabela. tezKe narave ra6ta f 1. {Ja r? l.t!losten aaryDa impl Zalostiti sc. -r(Ha adj ototcn.cuprtBa pf. boledina. vojni lo gor. skrivnostnaoseba cxeua f shema. lig nerazvozljiva uganka. umljivost coaftaEe r? dojemanje. sver. 2. puSdati. gt. pojmovanje. prenosna ploaevinastaposoda z terjavico za ogrevanje napihovatise (tudi lis) 'ce: raraplre-raraprtuK. doumevati. krogla. objokovati TarKHtr(. ragplpa ce pf. itnpf dojeli.-rlr fl 1. okrozje. obzor c4rn|ra-col|l|r(c l. ubG . 'raj. pladenj. cupDyBa pL impl napraviti. posoda za prazenje dzu\leda taBa|r tu L strop. zavresaati Cudenost c\ryAoBtrAII ce. plitva kosara. raroBeB liSpati se. -tl|. -ce: zardeti. da kdo zardi.alost. 3. doumeti.JHa adj skriven. uboiec..tar'e ad. muhast. razumeti-dqiemati. -rF n nesrednik.ct1. (samo sg) clcdaliSCc. k srcu sl lematr raeu. revez ran(Brqa I nesrednica. iost. usnjena torba. . topiti se. gl.ica.er ft! fan! znadaj.l-Tarap. Za- TT TAApton Ora Ta6aR. zadreti se. 2. 2. prizor. orisati v glavnih potezah cxoAe[. scena. 2. rarapv |fipf naplhovall. impl zavpiti. prikrivati. tal]sten.obJOKOvanle rarKeH. tabla. bit clrtrrnBcK'| odi bistven. 2. bridkost.

2. 2. odtavati. npa- TapaK. redek. ravno ko.irp.2. zareti se. pavke ra ac ra val.rt m tambur raM6lpa{aM6l?lrga I tambura. -p4r r'? stvflrilcll.r*re n dem od ranas l.j indecl lant nesrden TZfJ(CitsaEe fam . stiskad ra]Mdlr adv fetfi ratlno prav. suliti se. klatiti se. Dlesalec BRFaTa Ce TaHqa. rahlodutnost. gl. grmcni(.Aapa rraelr. raKT 2 TaKTnKa/ l. Tat'rtp impl tangirati. Tatr(cvBa. gl. opo TasoK. raHrlyDaq-TaHrI!tsasKatn. vodja kola.n taksi (avtomobil) taKcr4>taKcrrpaa ft ILm 'fesreca raKcnparrurja ad.glin'. ra |rltsa pf. f plesalec-plesalka ralFrap r?'rl.c . postajati top potrjerra TarfiJa. pr(' metavati. -ce: topeti. B€TlaBal6e. rnuz mera za ritem. ploh rauasriaeraMaliap t fam skopuh. taRca. organizacua ln vooslvo v volmn opeiacijah. gradaSc rapalral{a I koufca denarja.virslt i raTKoBHurtaf odevina. -KBa. 2. el. TaKItIaBarle t4 gt ra(clBal6e raraz m arh fam val 'ra aM6ac rn lam lrsta bobna. lr8 spusaa.MEa 44. iskati TaparrllTarl'e r? brskanjc. obzimost. ravno. l. zadevati. eut raKrrsipa impf takliztuati. dnevni obrok. . ifl1pl od" vleii se. raKB. . pogada TarBezKm bobnenjc. toriti. sop vate ali gaz e hem pop€vati TasAapa-Maf.. lig izmedki (dnitbe) Ta^na t bruno. . goSda. prazno Deseqlcenje.Ea nrse ne po(ura5 z obljubami 'r?jk rn l.reB^rtre Mrr ce ratMalM cevlt so mr ravno pfav. pt-c metavanje. tdtl TA{rpeurrBo L ustvarjolrxrsti rt dati 2. -Llr a.rel zaKramen! tolrajoa I truma. opus ranocr f topost. tarrHcTrlo l? sKnvnosl ra €p r?rplitev. ocernaocolscrn{l rarKoDrrHcKn adl dom(.rr(a adj tanek. mianine rar'i:a impl cepetati. klatenle Tarure. {fi I sodno listina o lastnistwr nepre' TapaE!tsa irrpl brskati.. Jata rlrJOVII m tajfun T adv'conj-pat t tako ^Ra r&Koa.rtr!'-TaM(>raMOKaQdv tam \aJd'aJdrKa iftpf lam po tr- rarruvDa irrpf plesati TaH4yBar6e presanJe . metoda in nadin dela raxyiepe adr tudi ra's$a!a itupf od raxca gl. tmpJ ustvarialec.6pas rat6wr m talent.I pron tak{cn ra(cu / taksa. snov. delati rapa6a I ograja iz letev lis obilje rap4Da I tarifa. tarw impl bobneti. iskanje \are rn fatn otka raTea odkov.ru(ar6e r' potepanje. .tapljati. inpt IaDeclraIl rarrdrap fi tapetnik aZi tapetnilki ranerairrs ramr impl delati topo.6Yp boben. -qu m greben. ki visi po tuiih hiSah tanjsati se.neurnnost. polooranoaroleu.ost pJ.2. tarnati. -BqII m oae raaKoa ddi oletov rarKoaEHa I dom. TaMaMHa ro]\Iro{ ravno opolnodi Ta]i{. umetniska slvoTaior^aBadi topoglav ritev ratlor^aDeq. obljuba. I I I I I I I I I I I I I I . a zato^ne preneha rafi adi toD iz plutei tig rana f -zainaiek lopoglavec ranrin nr vetik boben ratra[ap fti bobnar. aMa He ce xlrte Dravica se zmanila. voja5ki kruh rauucrBeH adi skrivnosten rauucrrenocr f .oA TaKc!'Bar6e Kyra He ce pacus!.Ta'(clIBatrr(.di m@t tc krven DOKOICN rBop6a I delo.dr taft pribliZno raMo. fafloc\[B TDopesKxadi ustvarjalcn stisDiti (kaj v roke).!. -Itu I sladka pitr. ti se v nadrobnosti: 'ce: ienska.-rurm adi tamkajsnlr raMrroH . tavati ra. raBpa teptati. -llBo. nadarjenost rarHaI l.a n. pristojbina Taxca. gl.. a.fl tampon. bobendek. olika. skleda rarr[ra I kmedki voz \^^K. bistroumnost. obljubljanje. fig neumnez. . orientalskoglasbilo rauwra a. umetnidko delo. impl fam ubliubiti. r'rr aeB[ ^dj oaetova druiina raresqe a hip fam otktr rarKo. zarckati se TaicE . vitek ralrle a I dipka rarrreaeu adj dipkast ralq m ples rasgoD adi plesen Ta. ()tclrrl dediSdina TaiKoBcKuadi odctovski TarKoEcfBo fl oaetovstvo rar^s adi indecl arh sl^dck raMda. lesen kroznik. topoglavost TaopE ittl pl umetnisko r|slvllr'aarolMerr. pl tanjsati. raKcFa pf. -3n m usedlina. rel stvarnlk TarK. tikati se raIIIo n tango (ples) ra{eq.rr.skrivnostnost TaEloa rollqYDo 421 TBOpll pa.oditi na potep raaor. drusdina. odctov. zarobljenec tananapcrra adj bobnarski Tana. obljubliati. rsKalr rair. taktlka.ararcrhpa pl.. Iopoumen jati. cenik raparm<a impf premetavati. grrnoli raopa f gl. impt potepati se. onat bobnit ran6. tambor. fied aep. ra[or^aBocr f topoglav.TapautMaa xra I potenu{kL'.x\' vrna.nr€rr.420 raEM-Ta{H m arh mesg:ni. -ce: TSap ftl malenja. ples. -Hqn m lan kolo. siliti k jedi. tig mnogo zdrav obraz lesu |tBapow$ adj zdrav. -DIE m lopograrmperse r ustvarjanic vec rBopeq..skrivnost.

kapelica. prodajna miza. blago.. impl telegraretse impl raztezati. barva obraza. DcF nekbd. -ce: teliti t I I I i I i I I Telro telo rente '?n dem od TeAo telesce rerb. biti zadrtan. teinja rer(oR. vleka :fer. zaKrKnlen TBp4or(gpRogr t f. tehtati. tema reMr|'qa f 1.em'B adi Ztfat{.: TOI UMa Te(IIvAa O doml- Te]ret6er? telitev re^eurK{ ddi teledji re. -ilr i fam klepar Terrefter[lrAHnqa f fatu kleparska delavnica rege(euricKr adi fafi klepar ski T. te'iti. trdno.impf. ubijalec. meriti kam Te)Krreersea prizadevanje. -i l tendenca.elrekeBr|crBo n fam kleparstvo reHda. temelj reMe eH.tepsti. ubiJarr.]l| impl teliti. resen. poln trpljenja t€rr. -/rHa adi temelien. raztezen leraBeu tt bot trpotec rera!' impf zavladevati. odmi-ce: kati se. strogo. brzoiaviti vati. grid. slepec. bogoslovcc reopdua. natesovati./rg Nrut. -ur| t zool lefiija. -ry-reMepur m lam mraden. jtynf Ga^rersr!tsa of. temperatura. TeaeHUc rl d4r1 od Teie telce. kar fi na pare. Pretepaa. pretezavlca tlenEr tn temno modra bana t€raa f steklen lonlek (za marmelado ipd. kljubovalnost. pretezati-ce: vleEi se. tok reK adi indecl fam lih. -ce: slaniati se reMeaHocrI temeliitost 4di temenski TeMeH reMeplx. tkamna. -. Trz TerGa razumes (\. aasovna mera. globoka b kr'('rril kozica. poredkoma rexymt adj tekoe. ttl. relr u tek.u cevau TeImI|Inta t pretep.r. trden rEpAerre t? trditev. na misel priti.?rasanje. moldea dlovek reMiaH n kadilo qaA reuianor cdi TeMiarHoB po kadilu dim kadila.fpa pf . TDPAoIAaBadj ttdog)a't TBpAOrAaBeq. biti se. okruten. besedilo reKcr[ nt tekstil. ooKazana resnrca rcopda. -ce: temneti tema teM|tu o 12 renrlIr|ga t mrak. gl. osnoven:tiP temeliit rcv. stegovati se. starinar Te er -ur6a. -rflr I fdm ploievina. -pFa adi trdo -s sKorJo. irirerct ddj Litcn. -|ar I a/h l. temnica.) spomnrtr se. namen. mu- rcxmra f teia. jetar.'no uravnavatr Terdto z tempo. hrib. bakrcn kolli(rck. polti reuaerryJa. Dretesofirati. teZava. impl temptuat| iaso\. (nikalno) ne prenalati rerA{ eH. tank reHKricr rn tankist renoK. slabe volje.4. {Brr tu taika Lica'. lonec aerqepqe r? dcr? nrnDjsir l)ltkrena kozica. zahoteti. vlali. Kapar iuu r{ TenalIlltfl't ravs in kavs Tetraq n nasilnet. -rflr I teorija \etrla. -r!(a adj leiek. Pl srebmi okras neveste r]eMeAr./lq'l l1 tele re^eB[3EJa f relevizija re^erpdMa I telegram.'tBoperuTBo aEpA adi trd. glas iD pcvcc reHrlepe1. reHeKnja reHeKelr44t fam pl. trgari. trdoglavost TaploKoper. pojecljavati ITOK rei'jariiffi. delati skrbi teldck.^4 tn arh fazgla3alec. zaKrKnlenost. 2. mavzole. pomisljati se. 3. delovna miza (obrtnika) T€fepe nosila za material.ig trd.rKa I pretep Terrc n arh gorski vrh. reK 6poj liho StercKxja. tepei. opeko '? itd.. vrotina (zvisana te. 2. graopirati se. muka.ost.dac:r.) rer et6e n vladenje. odlasati. izvladiti trpeti.. breme . nagnjenje reHeKrja. rlreflop rr tcnof. (matematidni) tcG rem. brzq tav(a RA re^erpaofpa pf. -Nra adi pest mudeniski. derviSki samostan. juzni veter reidtrrrrap(a t iedarka reM||qrzja f trda. nosea Te3re . teza. tehtati se. iz lice re.Kz impl biti teiek.|Jd impf vleIi.iiLjarrna I ror sein fant ie TeKcr fi telist. tolIi. vilina rcwa impf jecljati. mo J. n rC -odpotovati. tclidck viiolica di3eda ren'mee itupl teiDniti. razumeti. zamolklo rded TeMrtepaM6rrm temperament reMtreparflra f l.-Aq[ m trdoglaTBpAOf aECfEO t2 trma.jeda teMHuqaB 4dl somtacen TeMHrrqap l.el.os. vsakdanji Te^a^-TeAartlnl. jetn nik. l. koZe. neoostopnosr rea fi tute'. TegeK es rexerteuda. 2. utisanje) TeKrrpa/ro hitrega pre-dar uoarJaulja rn razumevanJa.I TBOpqecrDo 422 reaenqe teaelne 423 Teflxa t I I I TaopqeAcrao n arh Iit gl. vledi se. lesna temDeratura) rc*n. naditi. tema. mrak. lrakulja TeHAC tenrs. spo na rgra t1 reHK r. hitrost .er o /r trpljenje. ravs. Texcrune t? teriSde re>x|Jee impl lit iti za tim. lonack reo 6r ffi tcolog. zatrjevanJe r'p$r impf ttditi rEpAi|lla I trdniava rBp{o adv trdo. 2.l reKle. dim TeMJanlTalreMJaE!'t(etr. -t(ua re'll fi len. plodevinasta kangla TeHeK{eH ddi l4n? plodevinast reHe(e n fafl. izzivad. omahovati TeraB[4a f pretegovanje. morilec Tera. gosta teme reMHogpDenodi temno rded. pletenlna rer-rw< ady fu in tam.lainipjlit temeljiti. hrcpcncti po. -RKa adi tanck.

miriti recHorarrecHornja I tesnoba.os.r m preganjalec. TerIKaIle TeceH. tig gosta mesanrca. nikoli no. jojmene! gorje! reru. termin. Zrvrne rtnrap4. itlrpI ti{{ati./LMrTa m pavkc. glen. mi- saIl. buda. tetin mot rerp€5 n zool divji petelin reke k arh el.-rxr n tiran. vr:sta mravell cdi toploten. po vzorcu dclati tlnrcrpao . majhen peKac rfitap tu Zool tiget T're pron l. pl). beseda za doloden frojeni repuftru-pl zoo. reyJ4ia re$epn fti arh illet r^ zabava v naravi. os. ulrsevatr rr'RoK. pFgdajqlec pedenih ouc. 2. 2.pl).silo dcluti Tr4raFcrEllar6e'l tiranizirunje.lettKatt e 424 425 TTICI(ARfiTTA jecljanje. -^aa adi zatilen tc. kolovratiti.lia reprwt tn-. iftlpt uti- KO HeMV!gorte mu! reurKolroceH. ogrevaea TelroFTepopr3aM. nasilievati TEItalII|H. a/ft plemisk . {sa adi ozeki lig omeTcnraat' impf gl. polica v recEorpaAocr I tesnosrdnost rCDTI tepa.ect adi mivkast. praieneK. nasilievati.origirralcrrfLr veK. Dekad flrrarfrrqa I cvrtnjak. model.. n tlS lllr(Britune n agsm od. ta (kazalni zaimek. tehtnica. nasilje. znalilnr (. 2. te Zenske. tekode. trudno. oskrba. vladavina nasilja 'rzcKa. tast. i. nacln TcrraBer6e z gl. nallerlcrrre t? detn od. fevdalna zemlia. vrsta. -Cei nvatl se tEcKaEqa t gneda I T I I I I I I I I I t t I . -ry fi pita z bue nim nadevom.ozkost rec n l. trin()g Tr4tat|cTB!tsa impl vlit(luti t{ silo. meriii cesto rer{rB f l. rlrrrlcpa klin se s klinom vaorlo. naporvidel svoj tilnik.. 2. Tepceue ad. v stlanu rmetr rencnja. goDili. termos r€puooop r'1 termofor. pojecljarenKar6e repopr3ripa. ac\an ic KOD]a. ti. 3. hrtet.. fig glava. .la. ozemrle llepK fatu vzorec.ploha bcscrl.i indecl hudoben. 2. gladko rcqrcgr I tekodina 'retnn impt tolatiti.iruli.1)lik:r. iiSiirije. flparq3fipa ifipl tir^nizioIi. te.nevzdrten rerlKoflrja. termi. nevamo. tihost r. pregravrca reurra I taida rHBKoad1. poseonez rfrfi3{rpa pf.e n dem od nrKra budka. testo. T\rJ'a velika buda rlrtrll conj da (posledidno ) rn/r ft tilnik.rrysg. impf .x!.TIt^e\.1. Terlc.zrvIno. lore TtrI'' p n l. Trre A!Te. teiko. toplomer repMoc r4 termovka. rnulj T!d'. fig tepec rT<Bgp. -3MOr teror.lit recr Ha I soteska rcpurraJn I med tetapija. teroriziranj 'fi e nevatt TeqeH. -En ft ath ktojat repsrr ax n a/ll krojagtvo rep3lrcnz adj arh krojalki rcpIfmptlja I teritorij. xora fte trlpaH ru tiran . kozica. poganjati. oni (osebni zaimek. opravliari k(F n. -rfr | teiaa. polivrrtl gneslr SC.Jart ponvica.tiho nrBKornja I tilina. impl tercrizirati. peKaca 6uda!ki. oseba v litcli|| c l delu. med kita r€fiq ft tetec. tetiva: 2. glc l|sl T'/lI m L tip.-*a adi tekod reqso ad. impl tipit. r1. 4'da ad.j nez\e reullta adi I noseda clr ro BUAaM TaaoT ko bom rerrrKo ddr l. 3.fam razpored.neusmi" repdca I l terasa. ootga. TIiKBaF HTiTK sen. vanje '. kozica. -B!( adi tib Trrafi ftt ponev. 2. rok: 2. testenlna J. remajhen bakren pekad cept. naklnda. Trle r(erM. gnati. 2. prazna lraza 'rrrE6tKm tirata. r ruk o uprn flmoc4 rrlln(tcyn lrl. listina. 2. PICnnlu. toptoten repialor rrt 1. KnxH necRepea arft l.ecreq ad. boscstv(): 2. tiskor rrrnoaon{a I tipologija.poskus zmoznosu. -Ixr I l. gonid rep€&Ja. oporoKa j . 3. ti otroci (oblika za tri sDole) rriKDa I l. Tae aeUa ti ljudje.. rJen velj i balkon. bobcn rmrarIpu-M[HanplI! in tcr i | ( I Prazne marnje! ncunrx)stil TI|r6aI mivka. iz testa rscno-r. lig . more. rylrrvpg pf.n tipograf. vo{tna tehtnica leperi m teren rep3uJa. knjiga dolzruKovln upnlKov rcxllrn(a t te}urika texHo orlJa I tehnologija reqe impl tedi. -un I bakren pekai. rerepaan ce impf oDotekati se. Te[Ka Jen rcpa impl poditi. Diknik reQrep ft regisier. radunskaknjiga.pozrvnrca rzl). -m saotona lepMa eH.n a/ll natisniti. TecHorpaA adi ki ima ozke z(|r-1vt lcnje prsi.nr^Je pl usesa. rluofell ouc TrrKlapExq "qu rz buda z mlekom in jajci (jed) T'. pisno de voljenje. dcl stavbe. 2. lig trdosrden. tesnost. jedilna buda rtlr(Belr adi buden TrKBeHrfK. tisk ri al|troclBa|6e n tiskan. xrap Tnratlqe a dem od r:I. pusaati.ol tikva. topa stran sc.qa f tirada. adu nerodno. siliti. seznam. potrdilo.ic rrpd. topa stran noZa. -aHa 4dj termiden. termiti. trpinditi. cen TepMoudTap nr temlometer. zaledje.cesatl '. gl. rnlettgence recraMdnr n testament.test.

veneti. 4.rf{ fi 4ft prisoien kraj.i topel ronoaa I bot topol rorlop. -r$ n prostof ob ognji{iu v kmedkih hilah r^ee inpt tleti. lig lam brusiti zobe. sg r? od loj on). prrpravrJanje. ostanek. bot pestid roMpyK. pl Tr. natakati. lo palica rojrlo /.'e pron 1. 5. kroglast ronerr 4di topljen ToIIqIrja.ca rop^aK.o. tako drobcer ro qe-aoA(Ill impl tol'i. ABe roqKr dvoDidie msrii c6 impt vrstiti se. r'()|(r. potapljati rorycKa. bala.os.n. -qn m kij. fa'' o.rK. te se. tiidati. J. izvir tople mtneralne vooe rotro^. vkrcati se na ladjo rorau-{omj. f dem od. ro. -urHa qdj takratet. nro(rcr)ic.Top6trqKa fl.svezenj. Sirokoustncz ropMo:. 2. brusiti.'v|li velikan. tx lil roganje. prc. vsiliti se komu. na debelo Torlys m arh kij. minevati. butelj . tedanji. hirati T^eerie tlenje '1 \o pron L ono (3. 2. ure) toiyK. tolkad (za kavo). v$titi se. pripravljati se za dobro jed Toqr 3a6lr rotnrao okrogli brus na me'? hanidni poeon rowra I pikal todka. rasti (o ljudeh) enaKe posra- aror(My-ToKMo ad. -ce: postavljati se. tako velik ro RoBeH. toga Torr. topen ToftrrBocr f topljivost. rofl'r n L top. rlaBara B Top6a tvesat le qlavo ripdipu-pl zool vretarji rop6e.ati.{(a lr 3anera podpidje. majdkeno. breme. mudcnjc ropuosu impl lit grdo ravrr:tti. ravnanje ror. -^Ha ddi totalcn. r'azlagalec TolK1rrrrHa adu (samo o ljudeh) toliko.UD'a ithpf tolmaliti. naziv rrrEfi ce ifipf pusdati zrak (guma. roKMerK m ureianie. AOIIO. igla.os. f sled. I l."\a TOnOA gl. primerjanje. -qrl r'' 1. -F''IA Z faZlAgO. 2. razlaganJe tro^K!tsaq r?l tolmad. posteolca . se z. kazalnega zaimka sg n) toa^6qoa^6ra .r lir. -qa ft tan babat. prisoje rorlA|rHat toplota.g()r-. tihotapiti se rpa6a f bala platna Tlrar-rpara nr. natezalnica rocKa f nar zcr dolga pl ltx' na sraica (moskc rrolc) Tora eH. 2. topiti. toplina rtmt'.l1lCKat6e 4)h roMpYK 427 Tpar TlrcKar6e 11 tisdanjc. bajc\|. motati se. majnJe hen top.trn pl I . obladenje. on.ler6e ogrevanJe '? ronnu impl greti. pfa!. ris (papirja) mnqecr adi Zogast. minevati. Taa. drsalnica na lgnscu roDap m tovor. zoglca tek. l)ct. pomakati pG r. tlaaiti. 2. tKaeHuHa-maeHuqa f tkanina r^aKa I l. ccloten. Tltrl impl l. potaplja..ivlr nje 'rnr^H m 1. tolkaa. buzdovan. 'cer 2. 2. topnost roll^r. zagovednez. posmc' hovanie. lig ooveznosr roBapaq m nakladalec t1oB:rper|. ono. soba za garderob.^ ?.n( taDliati. ftpffielement flrl. topid. ostriti. tedaiSnii roj. isto ro^|KaB adi p/ol1 tolikSen. aisto malo roAKlrfKaa adi tako ma:t' ken. pritiskati.oxa / okrasne srebrne zaponkc ali plosdice pri lrxlrri n o ii roxMa(. poudarjati kaj pred kom. mizica z zrcalom. di. lepsati. Eeoer obla. 2. hist tlaka raaHllK. takrat roraureH. toditi. topiti muditi. za\i. -ce: se. l€ giniti. v tolikSnem Stevilu ro Kltrsa-Fo Klrll<a aab malo.ii'[.\^di mn^xqa J toplice. muiiti.Tolr6eEle. -ryr m peta na tevlu ror\e impl toniti. drobiti ro^lrHriK. impf \aklad. -n a ad. raztapljati. 1cx fi)klr / upilnica s polnimi kr. ^dv vse naenkrat.l|*t tnpf pripravljati.!r! tobogan.apn pl.iata. zradnica) rlxnr{ra t tiiina rwru impl 1. rorrlufqori. malha. -cei Postajatr toplo (vreme) roIJrJrB adj topljiv. 2. ||paBu roKa traili s k()7rrci r. kopalnica in stranlsce To6or?rt._primerjati 1101(MOrAaB Ad' ve. lig moriti ropra f torta ropr{pa I tortura. roj cn ja craBr (( aAe) . taliti. ^di razlagalen. f l. popoln roqaq n bnrsad rod\ impl l. ta. lilan.rorwe n dem l.t-i'[. daiati v tek( iiit.iiil' aij"t!-i. ogrevati. krasti smukati se. -rIIl nx topnidar rop6a I torba. prostovoljna kmetka medsebojna pomof.ra t okraisava v starih r()kopisih Tr'IpBr(a I partizanska kapa flrrv^a I titula. diol \ora odr tedaj. razlagati 11oKlBarle n razlaga. majhna bala. ona. toplo podloZeni zimski devlji ronalmcxlt odi toploten defi od. rop6a lorbi. rolr(oBeH Pe!rHrzK enojezidni slovar s razlago v istem jeziku ro^Ky adr toliko ro^F. ginevali TonKa f mal krogla'.lJ. bucika. topotanje r(rr'Ia'ir latn vse skupaj. var6evati rKae i*1pt tkati. /lg butec. Toa. -rgr fi nar pes klade (mudilDa naprava) nonrt tmnt l. Pogrevatl./. domada topla obutev iz krzna ali blaga. 2. nihalo (tehtnice. natanko. to (3. rnrTa. nlnalo roHer6€a tonjenje. . .rKa rop6a beraika malha.||li. 3.r impl kazati.-pl{a adj tovoren roR. 2.. napihovati se ronorerse fl topot. urejati. obleka. la.

v:rlll TpeHtrya impJ trcnir l i. drlrtrr|ic. li'sketati se (zvczdc) rpensr rrB adj lrcpclxj(x(. lrg rznoosce rpar.nemrmo spa rpa(a|6e /r nemirno spanje rpaw nr arnina.la sa ro^eMo (Ha laApo. -ce: zbuditi se TpJoBl|Ja trgovina. Zalna obleka rpallr€H. .pf . udariti.eF adi tfezen rpe3!ena(. le za tren(utek) tpscqlto { f.. lrajanje. He ce Tpra co HeIuTo Drevec se Donasatrs mme pl iti. drditi se. brazda poskakovati. ekstaza. bc ga! s tmvo . I11' soi se. DretoK rpai li 5ama.1. it rpl tfatsDortirati.a Adi lit vznemirljiv. zamenlavalr (o@go za Dra- aa n i c rpa$. -EHa adi l. prenasati. -ce: rpece r^. \pafrra impl storkljati. sejmisae. trepetati (s krili) rpeErc. firT burjeno rPeIrKaI trepalnica rpf. traDsport. lrcn||rg. . rltroBrrla Ha MaAo tHa caTHo. uriti (sc) rperleplr iftpl trcpctal i. rpaKa 4ranrop ft traktor TDaM6v^rfora f odskodna de sKa. -Itr| f transakciia (finandna. odprava co) rpaucnoprtipa pf. lrf: skopuh rpece impt tresti.u. drhted Tpeneflro adv drgetajc.l trema. rpelJocpa pl.pf. im.lope tatr. zapustiti. gl. tta!nik TlreBora I .Er f transfuz a. miglj:ijod rlte'lern impl lrcpctali.1 denr od TproBe[ rrqovclc WryB itnpt trgovati Tpryaa6e n_trgovanle .apo6so) trgovina na drobno rproDurrrre r tdiSde. roi alarm TITeDO. slaba trava rperJoca-. Iubenrca. preoblikovati rp+fcrbv3nja. l. zamaknjenost rpascaKryJa. prevoz skozi drzavo ali deznjo apaHc fi trans. trkati. poKatr. trr' sti se. -ryr m ttata. zmeckan (drnla.llavel]. trcn (odi ) rpenerel..|(eH. distiti rie6rlrx. 428 TPTOEEJA TpFOArdllTe 429 Tpecxir l)r'czl)cscdc rplrcrr. . prenasatl. postajati trczc . migliajot rpener rz trcpcl. izr@ dilo \tnc _ impl. tehtati se.^ti . razburjenje. iti.!Mo 3a eAHo l pcrrrrYrl:lrr. zanos. oditi. -qu tt? obredna knji' ga pravosavne cerKve rp-e6yBa pf. 1.. po trkati. -qI| fl abstincr)l rPegBeHHruTBo abstinct)clr tt TpesBeHocr f treznost rpe3t'J{ impt trezniti k()ltir. lznemlrJati.Drevazati rpiaucOopuripa pt.aql s{rtvllen. potegniti.!.rali trajen. 2.n leseno -kladivo. -^a bot gl. 2. lrgovina na debelo. rpenEyBa p/.IJ<a impl mctikali. kravji zvonec Tpar(rre pl zaSklepetati. Sklepetati (z zobmir. mestece TproBqe.?! transrslor. zaraSdati s travo TfFJB^EBadj bogat trave. potoldi. razburljiv 'fpeBorwr tmpl lr. trcllrlck. molrpaK itupJ l. uspevati.c . drhtet. -TIIa adl lrcpcliri(x'. zaloputlliti. tolkac.e r? trcn. gooezdatl trg rpacae pf tresditi.or. z. ncsreca.it razburjenje. rproBwf . mrzlica. impl narctati. -ce: odmikati se. strll) l'r'((l lavmm nastopoin rpel|Aaori m bot v(lrit:^ rpcEAaO[ oB adi rolin rlteHllHr. zamenj. upravi rpe6ysaEe r potrebldine TIreBa trava I TpeDapcrDo zelisdarstvo 'or n TIreBes. Duca. ^tragedija..jarek. iztepat z pr h. obraaati se v posterlr. c.ior impl jecljati TlreBrnd{. drhteti. razburjati aperep m betonska greda. trpeti. -pr|a adi Zalen rpaon€ I trafika Tp6yB fl trebuh Tp6FrKa I vamp. /ig b ti sc TpeneparrD adl trcpcla iod.s. drgclllli. lrc c MaqHoAa ce rPae ni tctko molaati rlrrcrr. spreJemnrK tga rfir rn tranzit. nrigl irr ti. kreditna devizna) Tpascnopr nr l. 2. posiljka. iml oorasu.alt fi tram\a: tpaMra f zame iava ryatls(aa . zalolgfa fust. 2. zavreii rpa(a cE impf. tresditi ob tla. . trka-. fpeBABerse Jecrjaule '' rpeoa._ . umikati se. Klepetec v mlrnu. 'rpayrl^B.fpareAxJa iarpareArJa 1. peketati Tpaca/ rrasa rpaclfa inpt _treskati.gnoclr gobcz(luli. . -rK!. impl transf ormirati. trpeti. -Jt|a . se ce rpra ni mogode prena5atr. -lj*"utur. trajati. vil diti (se). vzrllzcvirlr. morati rpe6es. prevzematl potrebSdine v vojski.. ne mir. trden.$aj. tehtati. lil -ce: vesten rpeM n preddurjc. podpornica Tpe3. po trebno. moltnti. desnati apecer nr sota rpecKa I l. tfa'r11at TpeDu[a-rt]eBrrgKa f dem od rpeBa travica Tp€Dmtrre velika. uma-kniti se. poplah. 2. Tpa^nquja I tradicija. I I I I I I I I t I I I I I . zarasrr s rmvo{oraldati. tla -. ki se ni leDo razvila) rpe6a impf biti treba. trg. tresti se. lig blekniti neumlrost rpat m bot kresilna goba ryarE pI l. vleti.aou. drobovje rpra inpl odhajati. spreJematr. l)r'idulr. zateti hoditi. predsoba TPeMa. . treSljiklr. z. izvledi. irrl)/ treniti apeltrrlaarl. "6sa adi Iaftx potre' ben rrre6ti impl trebiti. TpeuAaOn^ rpalx}ngmp. otfcsuli.(. klepka. -3I| t. lrpctcn Tlllttff(ltTit atlv nrc moLce. preyoz. toldi tlraKarbe rr lklepetanje.

zmagatr rpr'sm I pl otrobi. Tpec(or Tlt€conarra f zool tresorepka. drgetav TpecHarnK. rpKrrlBa pl. Tpera Beqep tretji vefer po prvt oEoKovem roJstw. trlwsten flturoAqrrcru-tpuIoArdreH. -qr. ti tp[ano HrfK. sg) modno grmeti rpeurn pl (o streli) udariti. jeziti. slovesen Tlrr(ecrBo n lit slovesnost. masirati se. tretie stopnje (prcdavanja.- rc(lcn. beiati \ rpao r poletna staja za ovc(. s trnjem \ ' " poraser TITHATBOCAtrnovitost I pf. Tper[ ner^fi svitanje.. pokati.q$ adj trijeziaen Tpirja3n tuocr I trijezidnost 4r[Jair"TlrnjaqKa m. ncpomemben. obeienjak rlrecnarruta I malopridnica. atrt. nezgoda TlreurreH adi nor. .tre pl odvaliti. dce: treti se. trske ilpe{'Ka inpf treskati. tretje petje petelinov. porednica rwc'{e pl treiditi ob tla. 2. blaso za iakino obleko tpll ordixa I l. I tresk. -\tl tn m4I rr1kotnik rpq6fira-Tlrr6lqa I l.n triletna iival TJrcurmqa I L zauSnica. (govorniSki) oder.\Mr1a.taB adi otrobnat. zmagoslav' r?rryMQripa pf. rpera paKa tretje trganje tooaka. lig prostor za nastop. ifttpl tnumfirati.j tlileten rplroA[rtrHnra I triletnica rwe itupf treti. zaderi. ga svinje pc zro Tprr. 2. tridesetina rpqecerKa I tridesetica fpsecsrMrura nufi tfldeset moikih. ^ kotaliti sc.. 2. dirka. okoli trideset. navihanka. pG kanje rpecKortI impf treskati.. tnnaJsu rprufeAeleH. odkolnliti T?Ka o n kolo TltKaioo6pa:reH.rKArr-TIrqrRA-TprrrK rpruo. dirjanje. zabobneti (grom) TIrecoK. pokanje qrecKorerbe n treskanje. os. -q[ n gl.ec^ B adi til drhted. -BHa adi triuren Tpn-qernp[ecer fium (Wibliina kolitina) trideset-Stirideset TprlqrerreH. ra\. obravnavati kaj. prilegajoda se pletena obleka.rRy adr fam tikfat toliko TIrrrmMeH. trikotaza. tretll oel \pErlrya impt tretirati. roj rpeurt{ Aa 6era spustil se je v beg rpr<ecrBeH adi lit sla\tn. -M|Ia adi v treh kniigah (zvezkih) . skoditi. o^arHa Tpecka moa' virska mrzlica. f m sermaserka TprftareH.oddelek za piooalo plerenrn rpr. slaboten.deseti rpr'3 6 adj trizob TprrJasrtqeg.okroglast TlrKarrlr n dirkalistc rre tpRa. dosedi zmago. loputniti.UB rpEjaT[:Ip[. vse kar ie izdelano iz trikoia: pleteirina. nesreda. blekniti kaj neumnega. . .rrHa adi trikoten rp'' nurn lrije.ttrrm adi trinaj stleten Tprfiaecefl(a I trinajstica fpl|HaeceTra 4d. KoILCRIT rpKrr koniskc dir'impf kotaliti.i l. (oj ce Merxa Bo tpqqqTe. mrcvariti koga. 3. pcF stlanski. vrliti sc -ce: TpKaAe3eH. -tuHa adj tridesetletcn rpleceTroAnufiuHa I tridesetl e tn l c a TprleceTlrlla n4r?r trideseterica. zmagoslavJE Tpt(ecrslsa impl lit proslavliati.d. udarec.. rrB ad i tmov. -ttnt ad. meti (oai). -3Ha-rpKAACCt rpK okrogel. klofuta. ftum troiica Tpfrt'''p ft strog tridneven post alrrIllaeceT num lttnaJst TltnraecglroArlneH. prismojen. slaviti zmago rpnaro^eH.Studij) TIrc(tx . tretjeraz. vlliti. moskih in ierEk ali otrok rpueceTfrf adi num trj.^ sten. Ke to rBeAaT cBqrst{e kdor se z otrobi mesa. divji rpeunr itnpl buiati. pastirica rper-alrcrn adj nufi l-retji:.'rp. lig iretl rpecxar adf mrzlidav TpecriaBocr I mrzlidavost TpecKor-rpecKoTHnqa m. -:ra acll tlcbeloliten. govornrca tplfDllAeH. lig crkniti. drgniti. navrnanec. -^eHa adi triilansKr Tpr( rr tek rpKa I tek. pohiteti. Zuliti. -^t a ad. drgniti se. otroben Tp{lracoBeH. .-AHaad. (samo 3. slavje. oder za gledalce. proslava. tribuna. fiav pl treske. pr-rnurcl. n malopridnez. zbeiati-teti.debelu3ast Tpr€A[e /r dem od TpKaAo KOlesce rpKas .I I i I I I I I I TlrecKa 430 TPIlECCTTOAIIIIIHl|HA qrllecerIlHa 431 TpHOCa t t I I I Me oaia rpec(a mrzlica nr(: trese.fl dirkad apKasnqa I dirkatica rpxavrn adj dirkalen rpKqe. sedeti na grbi TprreceT t?tlr?l trideset Tp[ecermArfrxeH. obisk pri novorojendkovih starlih Tlrera-TpefliHa t tretjina. bolehen rp.oca.ritedenski TprEorapltrlx. 2. MY lpae Ha HeKOTO CO^ Ha rlErsaTa fig moriti. 2. inpf steai. itrlpf Tp'{. hrumcti. laffi grmeti.nati s kom rlremK acHmq -!ut nr tretjeso{ec ?perocreneH adj l. pokati TIrecKyAaB @dj nar pes mrzlitav..gati. rprc. -Tna ddi trinadstrc pen apftoarHaqa I tdnadstropnica rprrK6 r? triko.f. zai.4x trinoznik TpraoA nt pravoslavna cerkvena knjiga z razlago ptaz'J'iKOV rpyVMO nr triumf. pnoanlc.

za drobtinico rporura I drobtina. tretii rpotKtr'I ifipf hrumeti. malo. drG biti se. +r m trofeja Tpo-rrra f podasna. leno. zapravljivec. prepere-' kvisku. tezak. . -JrIa adj trojer] ti.pograd v tati Tp. drobljivost. mc rponorsnqa I hrum. truditi -cc: sc rpyAlnqa I nosednica TItyAHocrI nosednost rpvAor adi deloven TpyAoAeq.adi trizob.wradi trobcntalkl Tpnerc ABa aeKa potrprJe r:p!6eEe n trobljcnjc.rg rrepet trEal nrphprpl rqcKl. raibijati roDotati. tig trepc Tptrelre n trpljeaje rprl'. trobentica (glasbilo) llpYA m l. . AaJ Mrr. strpen.medel -trna adj gram TpoMaDocr-rpoMocr f podasrrlztozen nost. potrkaTpoeH. delo. aisto malo. trni- TITOEU Tpour$qKa 433 TITYAo&V6nD xmecKl nlsl. ade malo. dela. trohica . fig ot!.r( rpU6av. sEopen sesedanie krvi v iilah 4tocnparsu4a I trinadstrolF TpoMeiaI . lr(> vrata odpira Dje Uelezna bentanje. udarianie. 2. majtTtrt{}to{p fl trotoar. koraki rpo}I num pI nar_pes. topot. 2. ne.if tromeja ntca rpos n tron. otildanec. dcln-adj porrpezjrv vec pol4ljenle. jeZiti sc.TpoIuKa no TporIKa po malem. lena ienrpoEapnua I mitnica. trtica (kost). tolii./ zona. aebljati. iz. "qI| r?r trtica Tlrouroaerre . prav malo. Tpo'rs'reT m skiro. rporuaq m porabnik. lenost. zaropotati. napor mlzen TpyA6ernrK. 'lpofla Tpoalre dem od. -Ara adi l.okomost rposrpareu. 'I. razpadajod. gaoza./rfiBocl t TIrVA6eFrqKa I Zenska.zA r i udariti. rpe rDr(a3eMJamaro zemue.orb .r^Ii rwrno^a itupl. kl rpte. Irslrcle. porasti s trnjem. potrosren nik. obrabljati -ce: se ryorrTaB 'rp. zobml peket. rxr. tptre.tezaven. iebljanje (pre. ljati. pripogibati se I losx tprKa I l. ropot Tpoa ad.. Storkljanje. lpoE(n're oA tpv6r impl trobiti TDflesara oioDune z mlz e TpY6tr{re I dem od rlty6L\ . dreve' neti. preperel (o TpoFraK.rpyA6eFr. delavka rprennC a potrpljenj e. -qx n? trnidje. maitkeno. dcnost laven.on/a isrcr!). 2. lts gobezdati. drobljiv. premirati. -Arn| n delav|rik. mravlJrncl.rK[ adj dclovctt. nolam mxza Tlrtre3en. itupl a o n . vztraj. trhlost. gxoza. nr. rprserpmee ind dutiti mraz. mravrllncl tplqerbstlrmreeEe n jezenjc. nosctt 2. "r:{a adl trinadrpoM6dra I med tromboza. 2. preperelost rpfir ce impl moliti zadl i i(\) Tp_druHocr trhlost. deloven tlovck. podasntsl. zapravTlrolrraresr-rponrecr adi gl. . ri n rA . plodnik Keno. obotavljiv.tproperre a ilabudran jc den otrok zaresgovori) 'tprop\r impl tlab. Mn IIoMIrHaa mIrK[ no qraraTa zolra me je obhajala po telesu 28 MakodonikGsloY€nsklslova! rlryAerr. bradavica datki TprtrrK. rportKase z rahlo trkaDje Tpoflte. dopusdati. Dostelta impf ioldi. lig blekniti neumnost rpo3 6 . kurja polt. Tpo[lelt. strah. DA star.Tlry6a I trobenta govonn. "tuua adi lit trhel. desnati TpomHtqa I tresk. toldi '1 drobtioica. premrlosu Hoaara MlI 4arri -rpltr€Ellra noga mi je zaspala Tprtrsr . oko. lrolrca tati. topotati rlrojcrao z trojnost ropotanje. iuli. ljiv I I I I I I I I I I I I I I ."l !.AHa cdl trivrsten rpo^ej6yc nr trolejbus rpoM-rlroMaB adj potasen. rlr<rcKsr tn . nez rpotln impl drobiti. rp-ot\a nafi trije molki.a. ki vztrainost la.432 obrasti. prenasati. troha.ot plevel rp(rcloxeH. Tpot\Ka na rahlo udarjati. -jHa adi tribarven dast svetniku Tpo6ojKa I tribarvnica rpo . rpleapr{a. malce rpoOdj. pocasl tpout^rrB odj 1. bot trst. mitdsKa na \poEIaB adi podaseD. Kprr_e.rr. rpoturyBa pf. tls sce 2.-qs m tlovck. -gn rft lenuh.rroJe rla rra sBosgr zYonkljanje TpoKarrmqa I trinadstropniKravjega zvonca ca rpolreAeH. TporrorHazJe. mravljindenje.rnlet( t?l zona. " -rrkati. ropoTpofi$ | rel sv.ud. !( f lesen. inpf trpeti. TporrIvBd pL inpJ TpoIfie. len. delavski Tpotn(qKa adv prav malo. pesem na rpo6oe . pI rporu^rBocr I l. s tremi Tponor r?r ropot. delol'ni dan rpyAo6!6![ 4dl delavcn. okoren. porabljati. skira (otro Iast lko vozilo) TpoHsa adr. prav malo rpo$ap m himna. '? bodica TprsErK.-3Ha adi mizett.otrplost. prestol. ograditi s trnt'em Tpllqe. TItV6a'r nl trobentaa Jasno TpBex fl porpueDJe. porno delati. rporsorq -q|r m strogek. mudo[ tpU$r impf utrujati. hupanjc TIrU€a t mlza. pl Tlnrrrrtra tm. tresk. raz sipnez TpoHTasocr f podasnost.'o strpljiv. TporxKa MerAas daj mi maro casa. ifipf deft od. trud. trpeti se rpltr(aBnla f -cq odfevenelost.tur I obednica. drcvencnjc.

suniti. grid.r(. rI.&6etd ad. dce: postavlja. vsuti. pnza(levnosl rpy-M6JK.tp]/n velK trup Tplru€ I . corli qruglc. okrogel. bezati.vgm od .impf dem od Tpqa reKaD ap. tolti. Strena TITIOTn topot 24. drr: ad| v teku. Irg lenuh. I turistturistka :IYp'Ka impl suvati. ooruletl t!.? stu-ngsg mastoba (v leorl. zavoj. nalivati. -ce: prerivati se.i toZbe^puanlll. Tr.r+a. dati ry?fi3aM. Ty. temved takb ' iyKyperm adr skoraj. TU!. TpUc'iA rptt2 impf tedi. vsiq'reHKa I bot poljski mak se-trkati liti se...enkrat.3. v orru Tpqaltrqa I adv tek.ry. e Ha ryinHa DrIr v IuJmr rlfnHeq. v diru 4rrrrrrax. gru'5eq dast. Ty . grda. prizadevcn 'Jrot .azTlI'trrrja. janj. 'ce: preT![alr!(aflfiarro f. periti. razlidcn Tl1frlpecr adi (o 6loveku) rliI'^oca. gl. zabobnati. rvKv BaKa ne tako. panj Tpym_ule n a... 2.-.bula r\ adi 1.-MUn fi tUJeC. kladica. hlod. 2. sproziti (na. 'ce: tresti se. teKatr Tpqalfa-rpfnln€ a. vloziti) toibo.rutq n klada.. Postavljati se reda nakopiaeno. sultanov monogram na listini.pramen. ry ap n opekar. -u|I n? panj. holm. zavalien Siiti ob tla T1rfiwqn _pl kite las s sro TlTrMaI mnozica. drDalka. n delavnost. porivati.nczadovoljstva) TVf 4d. marl iivost rpye impf zastn)pljati TpyeEe a zastntpljanje rpvxeHuK. daiari alp6rtsa I turbina TlpH I naliti. tuja dezela ry.io3eMcrso a tujina. 2. venoar: He TaKa.I{eHHlrKIr ddl lit pogumen. stran kovanca z vladarievo qlavo \ypa impl sipati. iztepsti (prah)TlTaae kroglica iz testa ali toldi. tujezeT!TO3eMeH.ry oBa ry (nrlr zoal Io zdat ono (arcz taryl intcri ioi! ^hl losti. ceDetati: biti '. prlzaoeven rpv'(er|Hr|lrlo n II pogumnost. -rru fi lit dc. trkati rpl'treq. T!?aocyDa pl. . bobnati tapljati. aYiolo IIe ro caKaMe rulega nocemo. poriniti. -e!r f turneja. kdor kar Daprej teka po opravkih . r'iZa in zelenjave.Tv ea. lig potikati sc. -qll tn tozenec ry'r. zacepetati. tako r-Y_xyraKa adv bfez razloga. nad senci pooreu. truma bmrm oKrasjem rn novcr Ty!'Je pf pahniti.. tekma -tolli. 'ce: toziti se rvr flea n tozilec rlr(trrre na f totnica. lig odstavljati.!Gka. Storkljati. Tl1rkcr-rypricr(a fi. Stor.t tuJ. rlDa pl. -M a 4d' tUlSKl. prizaoevna zensKa Tpv. -rd|n-Tlfllr| fi tujec ryMma I tujka ryfltrIcKr ddi tuj tujezemski. kumarice itd. -r& I pila bijati.ot redkev rx) Ty AplTo enkrat eno. oqsBvrtr.a o m tekad..lyu6nve ur dem kanglica rv l1vtltrra I avgm oo TvIyM velik meh ry^yE m zavoj desanegabombaia ry1s6e8 m vlsta tenske tenke rute ryu6a f 1. .r(6a f toZba ryYryu. '3Mor m tntizem.trepetati qtYcKar6erl tresenje 'fprf m. -trIr|a adi tukajstrji 'rUKy" coniadt ampak..Ix| f v kisu vloiene po zaropotati.. oruge snovr (src6). roootati. opekamar. uoantt Tyt(eHII(. toiite!Jrca tY. . tokat. tiSdati. . 2. rlllranraBa I jed iz mcsa.li indecl lanl tl se raznovrsten. ril. twOaEAa f fam zgod\je satrkati na prsi 'ce: oje rn zerenjava Tlmrc.a impl toziti. gostovanje rll'trjKa imol dem od. pogumen. Strena. marvec. impt stecl. lrgovec z opeKo . vrcdi. zctarJ zgal. iztepati. postavliati. cBoeTo He ro AaBaMe. temvec. drugit drugo.b!6IrEocT-TpyAono!6[c /. opravlJrvec Tp. bobniti. ryTo3eMeq. impf ldariti. ryaapr4a-Tvaatla t opeKama T!' apcKn 4di opekarski wAapcaEo r?opekarstvo ru^n impf skrivati. stresati. pl . trczalit. all. nekaj brez se.yc'ra impl tresti.. paprike.CrOvek iz tuje deZele. rpvr(eHrfirr€ /.or'nimpl topotati Tw f arh 1. a iztepaa (za nnlrl se prah) rWHdJa.I?{re. potoTiratmqa f pest vanje. samo.'la tYplrip m turnir. z lainiv gobec. rupast.begati. zool trot. roiotati. l(ar tako r1KlruTo ady komaj ryaa I opcka.. T!?EuJa. parazrt rpYrl'('a inpt gl. klatiti se TypKarula f suvanjc.zalo.TpyiqorbY6rdocT 434 avaa Tyaap 435 TITKA TPYAo. prismoliti -ce: Tfrrta I klobdid. . neraven. turtstrka . grmaditi. sladica ry. dluvct T!?^rr-r!p^n a. izbote4 grdav r$n6yps iffipf fam vsiljiloo poudarjati. ruditi.rpE!tsa pt.dr Y teks. rodka. svolega nc damo rvisHa I tujina.:. postaviti. fleqe ry^u Zgatr oPcl(o ru . pogurnna. kaDgla. tocta. Ktacta rpyrl impf kopiditi. inrpl pahniti.poganjati stvar. liti. izbodenje.TUBa adv ltl Tlt(aureH. porivaprerivanjc nje. prikrivati TVAVM meh n rV vM6a t 1. crpaHcxa. omaKa TUKa. gneda. treptjati.

-ryt m c. trunanegaa|l pecenegame sa *e6alqe. eno krilo se odpira nitvzgor. skrbnik debel ryyymo adj okoren.zlratati se nad DaKZl. kdor e n p. r96Ka f nrt kita. pridobivati ftap^EJa adj indecl arh kdor ie dobil. a!ilffj'f./ Krcjllt. lig krditi-cer se. trgovec. /ig planiti. . prid."" vsruevan. beliti. pridobiti. prodajalec tobaka 'lyrriyrul larr ncrodnet. len. drugo se z razslavlic- I I I I I I I I I I I t I I . Kotrst tapn. pusdati pline r{rYFaP. airlHeuxa I 1 obrano steblo lt sc komu tobaka. koga. s srrom voljstvo. .vtikati. orobkan koruzni ryrro. (psa).o. dobitek ''r lie^eul .. zasluzkar.doDlcKa. obok fteMep^f.r sast. nerocnez r'!lE.a impf 1. TlTlnoB adi tobaden rlTllrrunja.(. violirru.? l. -oaqn m plcl(. tobakari rrrr. riryHapcKr 4dl tobakarski.n dugidna kislina f<a)wrm arh pisat fuorp_. inpl naSduvali (psa): skrivai stis.. r!'rKa. J. l€ vsiljeva.) " Pridelovanje 'ce: (o nnpadati koga. hracasen mu z mastJo 'rw!e n fay omejenec. zirrl.iz sesekljanega. betica. vdreri h rllq 11 oron ty. Aaz m 4rft l.rUw.r! impt post. nt Kl musllman *e part tlenica za tvorjenje futura. pretoplo se ob4. Kaoltec KOm.urur n l. rr:r stajanjc plcsc stvu i.. 2. vsiliti kaj. -!rHaadi masteD.'rUvap m arh trgovec oltez.rieaaDeEe lr dobivarrlc. meakati se. radost i. enaKaza vse oseoe ke6aa m jed. bogat iivinorejec: rte^a. kouec leai -ce: ryuI'I impt puhati.n lam dobidek. pridelovalec to. plcrrv z.\ ce impl. kvariti rUrVE m bot tobak zrak. ke aE. ki tide pridelovanja tG -se zvijati se v strahu.ata. Kr JO nOSt (lltlxrv.TU. pl i&^n{e$ m nav pt devaptid fte6anl!|Ja. buaa rtevep ra usnjen pas. garjavcc kea'lrdap tu iantar fte I'6apeH adi jantaricv (enltett. vrsta deDicc.. skrivaj. IOOa(ar.zasluril rRa"pryrJa. kjer je sl rc zna pomagau bil posajen tobak ryruc. medkati. ||roSki suknen telovilk ketreRoK.ry$ei.r rr mizarski klej stori Ty.r adi celiaen (eMarie r arft gosli. za.. maz tus. fr. +Drr^r?l-I. impl lam zasluiiti. talske trgovine (delavnicc). fi laft preku'rm pec. toziti ga. sp zmaga (boks).irnpt mastiti.kcpa prxl klot'rr.rllKa TlEr Ce ftellcltor( rlrlr. kappa pf. lig glava.egapripoveonega. ne- keaellllTt lahck zilsll'rcl. 2. t)1. po.ii\!a. 2. bronden KOmrr tlqer|. plclcc. ryry^a impf pretoplo obleai crnxo. -Jsa adl ccliacn fteMJa. prvi med rie^a t DleSa planlarji.rEcvEa.'& puSka nili v roke.rnI! ft vrata (niclt.reH adi bronen. -r||| m Eeyaptilar *e6anqraurrya I levapCidarna rte6atrqrcK{ adj devapdilarski te6e n grobo izdelano volneno pregrinjalo ali odeja (e3ar . tolst. prsna kopel.dj plesast. dobivati plcSo ke aBKo. KOm. rlTrryTa pl. 2. pl ialr koladek (en(br(eQm lanr voljir. rlTop n2varuh. 2.3leaarn m pletcnn IcDi(lr 11 bombarnih niti za Dokllvn nje ples€.tep[r. sduoaKa vati. -Irlr I celica ke ncKr.pf. SEeSaU leZO *'K k^i n. seglavec KeaaBocr f plesavost f. lr. k^l^ l.fl(olrlc. Sopek rce: (o psu) naDastikG ry$xa ce impl tarnati. zalepru 2. (P|r' zirljivo) niad.Ja adj indecl ob<tkurr fteHeBn 4/t? stranislc *elle z l. naozomlK na veleDose. psu.riirli t)lc.casa (mcureKtnegar. preteklo prihodnjega aasa in p-rihodnj.ap .m 4rA nevemik.

t t t I I IiCT]FIE 438 kycKxJa rqlcne (vcne tl oline tropi-Dc kial.m lam . solobrailec Kar za stresnoopeKo r:oce . isz m fam vogal.it m. xorex. lig nakresan (eqe a bela albanska kapa in kanalizacijo *!Ir .n globok glinast vrd z *e-uxjI part fau (izJaia !'ecvema rocatema zadovolistvo) le dobro. jaae (orer< te(ep4oca. dce: uspeti (or[re n cmo[i.rucr(q 4dv Do hdersko. -qlr n panj.f(opaBocrI slepota ravno ftop^eMe-ftopaeMesrs ady lara (etrqe /r ribitka mreia l. slepa ulica (tudi f€) fte.2.istni crcpoa rty. Zelja. ril.n€ fl. 2.XqpOT napravl mu zanemarJetrostanovanje Po Squl. tupKa t hdi ftepKmr ddj hderin KOI *eDl. kokolnjak. cV^- Orlq ...gumpec.alna vredka (V^aB.odovod bre volje. lopov ba.kYMYp m (POTI Orrgalse zasel Jam oglje. volja. {Brrn koZuh (!p. impf'moltaii tilTirl|B adi molded ftyrYK. MV . rtop. lig . . oti. ky*r6e. Stor. sredo. solobraat(e.1.w f arh we'ica keS . K!TVr(rruJaHpuan Kot cep kt(w m ath tveplo. vesetJe. . da je tako *onaD adi hrom. molniidek: 2. ra.r-anor' mu jd bo razbojnik ze zapo(lel kecqja.' ne pa Rece ra 1.? brezb-rkec.m brezbrk. telcban. (yA m dud. palica. BoAKOT B. . gl.coxafi. pI kop-ctKaryr nt srresntK . f dem od.r\aKEOrO ro MeH!'Ba. -u|I m fam ud. 439 (Y(w t I I I T I I I I nim blagom pololi vod<. brez ftepal m jedilna shramba glavc tuparT4g I stresna opeka.pauraruJa. fto-'u''^eq adi fom ogj'lati lolalot hdi len *epKFfe*eprq. narava.r cev za \. slcpo. impf Den DlIl: I1 aqe 3zI t(oTek i'ad bi iih skupil Iam pridobiti. kakSna-sreda! ftemru aa e (!pK. ozeniti.rO. I derviska za KopanJe.1 fam maloprid. lita[.ein.arec..(VAaBKa m. Sepav r(1pvn. .rrncKu adi krznarski koF(opaa_ adi slep. . . tepica: kapucai rie uv ro tuc€WJa.rar m krznarstvo (ltr.r||| I telezen droe: lepa postajati slep kopaau tnd /ig ncumne. aMa kvaoa He *epwt m surova opeka volk dlak<i menja. dosediuspeh. hleblki iz v zlvlenju seseklianega mesa z omako (oru.r.-AA^ adi z opeko ropqo.-pl kylddwa n nrt 2a Iezna ooDra v9rJ3. klada. tempe{ceDKa hderkica rament. {Ir r?r krznar ral(a le dobro. croprr (yues Decrca ir kurnik. kot slepec.HrF .paM[AeH.{BrI& m _Iam stepec Knt rtoc aaj.erh opeb r ezbrkec. premog (irMfpgnJa. kep4ocyna pf. (opo s4rrt pruoznosl (ycK'|Ja. golobradec keparq .lecl tafl dc klrft. tc cuol baanica. {^eAaJ crr ro Ke.nei. J.m m arh cf.is m latn oglar ke$lll|a adj in. .

unidevati U6rc'{ ad"i dbit. ki bo leto dni pddivala) Itapelne a oranje njive za prerog nek $?Pw n derh od lTapKc majDen ogoreK gac8ar ad.. IEr/r!tsa ce pf ..impl wc ortl. mrtev yfacae. -{{a '1 sDncevalo lre-peuocr t prepridanost. gl. V6aBIiIIA y6oc. vrlina. fleceplaznosl yrou. poudarjati lepoto yOaEecT adi dokaj zal. a neposetaDanllva.L'iIa adj potlecevalen . spitati-rediti.Da pf.U6:|. piKA U U6Irc.z prilizovanj('. svetnik.a prepridevanje. lrgcfiyBa . raniti-zabadati. gl.. smrtonosen. kledeplaznos t lroArna. prepncanJe y6€AyDaqKx adj prepridljiv.j ugaSen. potelrl. 2. pnca u-prepncevatr 16eaan adj prepridljiv y6e4iuoocr I prepriCljivost y6eAlBar6e . po guben. y6p9j{* pl. snubec. lBeperMe. prelog . !F€.lmpl prepf. l. Oglec (na Kraju sameml irHereH 4di tlaaen puAr. yBetil. lFnAYBa pl. lTner!tsaq .esqUrE pf. -ttH fl lenitni Do-rr srednik.gristi. kvaren lfncrreuocr I pogubnost.ITrrerenocr I tladenost videti. -r!E n uvodnik.j gl. iz-ce| Zarevati. rrrtpr pnsteu. klcac" pBzen .impf ppstati. impt rgiznrU.I'(\.r|rl . .ryB pt. umorjen. povelidevanje y'. y6e. ltfipl. prepridevati. . okronati se-oe: yBepe'd adj prepriaan. U6. uvi. yDeplra pf.se yrtrageu ad. prL Yane. prijeten. prct|-zaptratl UOaBadj lep. Iepa srvar._ impl orati njivo za pretog lTapxa-lralroK. !6aBIlTe Kpvnrtr GBHIII'ITeI}l laaar naislabSa svinia Dotre n. zzrnestise-za.celo gotavljati.orfi o?p r€Bo3 uvoz. pitati YDe^riqrr€ er|. deden V6aaeq. yancyDa pf. ubadati y6orf ce. robec y!e. "gotov prepncatrJe. brez leska. nMarue sa na3ap oa crrre vOaBrrHH ie bilo vse polno lepih redi f6aaqa I lepotica !6alsqoK. rr se uvaza yoqe m d. dG lrep^Eocr t ota \zgoJa VBep!tsa ce p/ preprilati se. I uglajenost. lcpo yBep[w aal preprrclJrv lzgoJen prepridljivost yr:raAeEocr. kar dedno (dekle) yoaBocr I lepota !6eAeH adi prepridan lfeAer|ocr f prepridanost y6eA!. Kteceplazenje Uro ruwa impf prilizovati so !4sArntrnrao n hlapdevslvo. !tsrfDa pf.pl. zmaniSati !6ol n vbod v6oAe. plcrtFujedati.-impf miriti. . impl irrcditi. impl rubiri.3l.YDE/iI!| vBe.uvidevati Ur''er\tsa impl tlatiti yEyAyEage n uvidevanje. itslA 2..n oven vodnik prieati. impl prestrasiti se. ruta.tsa impf lve pL ztu-uvaz i yaeailar6e n uvaranje. uvodni dlanek UD. gq y[ap'. U8.oA' ce.eti'. ustfti !tsH eH adi uralolden fr. Ur^al. cksplonoevnosr tator !tsse. impf OvenCaU..ugasru-gastft. ustrasiti se lfocrotr(.glasba) yaoAErK. usrreq.(zorana. p reprrcevaten V6ircItrIqa I lepotica. pl lltlrr _r1 m IrBOA UVOO lBoAes.yl. pootr.- l6aBta.8 pf.n tlacitelj.w pl nri najeti kogr zir -ce: prepridati se. vbosti. prilizovalec lToAE|qeEe . skodrati FoAr.ToAyEa pt. susalt. impl zbosti./. spoznati. ugils itovost lr-ugasau rlDepn. -jtrs n ubijalec. impf za. y6ohtsa ce pf. impl z it\.n trtrina. kvamost pouolazlu. lracr. uniiiti-ubi iati. lmJpa Frl.povelidati-povedeva . oKronau: ovendati se.r l. VO BCII !6ncrro n uboj..Bqtr nr lepotec yoaDmra I lepota. 2. -. . Dovelcevatr !tsz eBoc"r uZalosdenost I lBE t{ ce. zgo(uu se Urc!!^rB adi ustrerljiv. zauDarl !T eArm(. impf pre. . 76aB@T V6n€q.3e.DosKooovan VAnc'r.*a ad. fepsati se. .AEa adj uvoden (beseda. snubaC 1. pnracunatiDr$teva y6pyc rz brisaCa. kazati. um[llt.ibolilo hrulko y69see impf polepsavati se. nel.t I lepota yopour l6p-oDa.p{ nar pes pfipctitl se. impf pov€eati. tmpl sprc.Jr'M. ugaJalt.pregled. zanasati. lToAn{Bocr I ustrelliivosl. y6oAlra pf. -qa t m iiv ogo- I I I I I I I I I I I t I I . monlec j y6ncts* ad. YarryBa . povedeva!tserru{tlarre nie. postaiati Zalosten uno !tso. tudi oEgo. !6aBKo ad. umor y6^?!x!. -ua rn lepotec..AyBa.. izginul. Wo-gled..j uglajcn. klifcplaznez.ta.qmLcerkvnriYidnik. lrHerytsarrKn ddl tladiteljskl zamotati. tuvoz yDe.zviti.en yw utesce lTap ./tuqfireacH lTort yY y ptaep v.j (brez m) kar dedna.

grc zota . razveliaviti-odDravliati.valrD4 . impl hukni- . slrahovit yxaceHocT / zgrozenost yt€cn. impl dozoretidozorevati. yrocrme^cTBo ll gostinstvo po xlancu navzool vrocrrr lTocTyBa pf. h[kati (v rokc). odpravljanje.dnE'aimpl lii.di grozen. 2. obesenjak 'ce: opraskati yr!?c!BAaK. 2. huje. strma pot. pikanje: ugrlz. p{. dobiti lasten dom yrpee pl l obsijati (sonce. viti prasko. YAonr!tsapI impl omF vzhajati (sonce). lTop!tsa pt. 3.iaia yg toyr< adj nr' samo contp bolj uden VI(a / l. r? UdObnOSt. iftpt fazbcliti. razZariti-razbe[evati Yropsllr|a-!Toprx4a-yropHmure t stranina. ni. odpmva. gori. UABa.yJaAyBapf. den yAprr. obsevati. s. vziti (nebesna YAOtrCrBO nost telesa).adr zgoraj. pri. impf podvojiti-podvoi evati yAaojyBaEer podvoj itev yAe^ tn oelez yAnra f disto. pl. 3. podastiti.!r(ac!Ba pf. lBuaBa pf.pn nJem. naStl-Eik. dognati uspedE acII oozoret. odmcriti{dmeriati. iffipt ud. l. zvi. YropeH. itttpf -ce: 11Se spoznatispoznavati za vredyrpt€ m ogrizek. ytyc m uzus.-qI! nr neumneZ.crr udarec -oaaAe ytc ddv ct)tttp slab(e. deti. inpl odpraviti. zabjti-zabijati. zgraZanje y.poVAaBeqa f utoplienka staviti-postavljati.y3 Her"opoleg nJ9g3. mato cez les JCn.2. vAontrf. lzeDacltl-lzenacevatl.{Itr4a. na\r"zgor. piditi-gristi. '? pot navzgor. impf p<> kazati. slanoarorzrranost na raba impJ ula4es. 2.(na kaj). -uja tr zadovoljstvo. mu je.krBaftlrja t ldft l'ivan:e. ''1 porednet. utitek y>r<rIEaTeA ltztvatec fl1 y'(rEa f juzina. suniti-suvati.uredili. poti-postaiati vreden. zadosdenje yAo eH. Lrstrezen yj^trc . ce se ml posrect (\irnro v lluri) Aa My e yfu! V4pp z udarec. izkazati. klicati k molitvi VK€rKe. omo:iti se. utopiti.yeAHaI]Fa . obeie yapew adi udarjen. razveljavljati lxmaro ady ukinlj iv. ogrevaZiti. udar gor KVtSKU. nasilno yeAla. navzdolnji lavl(a YAO. marrcatr ys praep. yAr{pa pf.zadeti-zayAaM pl zaduSiti. utoniti nirpasti-napadati. !ryTrcycns adi fam malopriprrsmooa smoJenec. ponudiLi se-ce: (pritoznost) u(arKvBarte ri L oDozarianie . -pfia adi. opozoritiyAaAe ce.. porednost. Y3 peKa ob reKl navzgor-. ifipt opozaliali. odstranrlrv lxltl|vBarr€ _t . uialoveAraq{f . gostiti-pogosdevati navzdol yrpeBa iffipf 1. ia\zgornji: pOl navKreoer YIOpHO vfopr. lc premalo je OODII Y3flr!4rop m uzurpator. nuditi: po-kazatise. impf po. impl zgroziti sezgtaiati se -ce: yxac!tsaEe n zgroziter. 4. lruEltsa pf. zaviti v ialost. nri proti. duiiti se. adj nesreten. toprlt. ozeniti -ce: se si. nudenje (pomodi). aKo c^yrral yApvrrlrr. ogre. ukinitev yxlr z ivje. / izenadenost. tv m Iam malu^ pridnost. tresdititreskati posrecrtr se-uspeva'. nauk. ogrevati ti._yxax!'Ba pJ. yAocrojyla pl. izvoli-ce: Ury^ ad! fam popolnoma.Jati y.. impl Dgrizniti. UgOdmesedina).cHa a.'navada. ZaOavr[l Se. 2. ogreti. poleg. lTyA ro popolnoma den gol y4pacxa pl opraskati.. zret y3peBaEe rl zorenje. yeM tn munarsta mertca.reuocr.Samozvanec I I yeAHaq€H adi izenaien.yAocror.. z. znanie Wa impl l. !ce: greti se. prav. lR JaAerbe z leoJo y3aKorr!tsaEe n uzakonitev yseHmJa. utopiti se. pc dcvali.apl. pot. oiertrti.v3{Wrhp pl in impf uzwpioarolzrran prilastiti (si) rati. . ' prikazovanjeYKaca. prismc USeKan. ylancyBa pl. y'Kace.pt.aritiyAaBeH a.. spodaj. impl jrtiinati. yABoJyBa pf. stan. 3. impl Jam p-ripraviti. dogovori_ ti se VilWna | fam spletka. inje.pl. pikati yKac!tsar6e r grizenje. yrlreBa pf. vada. izkaz6vanjd (&sri). -Nra adi lra\tzdoleIr. ki se spuita. mlevsdira yir<anetr ozalo5den adi yr(aneHogr J ozatoscenost ynqr. U(JTU!. spioS. ostanek nega. rXnavyrocr[aeacKri 4di gostinski zdolica.*n t stremen v3Eae. pik yr<mrc. naprayry?cyr tatu malopridne'.rpels Ma ce Il.. yKne. dom priskrbe ti. SIanaden t I I I t i i I T t dardizirati. impl ozalostttr-Zalostltl y)'tac m groza't strahota. 3. zoreti vJaArr. dozorevzrnJe y3pee. yrnac!tsa pf. gostinski delavec vrocr[neaKa f gostinska de- YXI|e yFgp€. 2. klanec YrocTrrre^ ft gostinec. spoznati. skovikati. nasvct. malica vry!$ . njastvo yApeHrrK. biti vrevsem. impf spraviti. impf zve. .yAOnl|luTe l. razzalc stiti yJrytt adj indecl arh primeren.UAo^y adr 1. pusto meso brez kosti il1 maldobe uAldp m ldaiec yAosoacrBae. doli. Za-Ce: zaviti-zxviiati.veA|iaqeu yABo€nocr I podvojenost yABor.t qdl zgrozen yrraceH. 2.ce pt. -Et nr utopljenec udariati. 3.

lMo{Bop6a I umetnina pr juorJen.aklep van !'ruucleHocrI fur naklcp ost.. .ror. Ha \KOID'|. impl y.etrtr|qra I umetruca llrrerlnrq({ adi umetniski lMeEerr. ynputyna pf.pl.vrsta gune ywpy:yiofpIB. poKveKa se rmpl poseslr se-poseoarl vKopcrr. slro. postal je otroiji. pJ.suDsryMpeH. qe e 6o^Ka 3a pamet v glavo! pfevidnost! ni !' rl. ifipl umrctlz.m.hr. olozen yMopHocrt utrudli ivost yMtrLe. razmnoZgcati Ftrtor[Ja-lMrflfla f razlmndst. v varstvo.vezati y^w I l. omamentalen aica wpac[.tr. . omrtviliti t . Y orop!tsa ce pl. ZtnerJan . nezen umirati.lrro^!tsa . panliipamet. mozgani. 44' uKr''rr:(tr. poll(porure -$qtoTrrre/lra rn. pocenlll gr.vMpclfior dobrikati fnln Kys. zalalll rzatay^w'trfBa impl iemati komrr jevati kaj. _ljubek. ikor. rocen pripravnost.pl. YKmr YEa pf. -lrfia ad.lMncaa 11. wpacu8 lt. nor.. . . pokveleaina.inbf prektinjati.cua Qdi okrasen. VtrogY. umoriti. zaonja oeseoa neumnosll lnfilll<. mu. spaKa. roenost. impl p. zapihati. jur |. y^rxl-or yxputv. ultimat. . -pHa adi sramoten. okrasevati.:m adj l.fl nG pnsmoqa klicati rec. sramote. prepros|lr-prost|| lMop-lMopa nr. pocem okras !. zadnji pogol. modrostni zob $a|trdla I pametna Zcnsk. Zalost. -ur ft umetnik yMerE|4a{1l. {Bqrr .lMrlrrra m um. yraa adj neumen.uljnjak varovati. graja. znanje. namernost ylluclell adi 7ar naklepcrr. utrxjcnosl. impf okrasili-krasiti. braniti pf. Y aEK(}yrlaDqo. nar pcs smrr.!Tapr. lMerruocr I spretnost. norija. sodnost. primemost VMer&R.y^orapKa f pohablienka nje. yrMpeH Do^lr 3a se.. sprelen. t kveka kfotilec-krotilka v^otu t \loc. i.posasl Knrr-pnKnvau. inpl prsep s .koga ob Kal. uzatostrthzalostltr sa..s. o(l tega nihde ne umre !1tra J.Er . deti-zadevati (tarlo) ! eceE. biti neodloden. lMep!tsa pf. pamctcn aluvek. prckletstvo. spa. gl.r. llt{eHl|e '1 Prrpravnosr.paqKa tako hudo.. I prikladnost. 2. y/tor y^a f preklinjanje. naorjenec. impt vrtEreatfi DreK[ntevalec. umtranlc yMopeH adi trudcn. sra.pnsmovkniiZitivkniizevati ten yrop m f. brez zasidratizasidravati pt iflpl vzgoJe txpaAc.Y^Esap-v^Irqmq -I[r rn pou-ce: muzniti se tianik. 6epu !ar! umiranje. . rzrccl u{or-gralalr -. spretnost. ganlllv. prikupno--st rIaBKa YMOT MV rO l. / l. namera.yloran adj pohabljen. impl za. 'nnfjr adi pripra1Jen.Kpcrs. impf vAaBcKH neumeo.qry4yuq pf. -q|r at l. Yxoprf. U^lrEy ?l p4praviti . Ziveli v doloteni ulici. pnkupen. nesre lxropHnrra t soparrca cen. oovzeu. (zemlia) nctastcn. Yrroraaeq. p-anj. preu. priprav.. yxoPEqr. 'nrte''t. ce pf_ piihuliti se. De\. !Mpe.ry fi tevzeti pod okrilje.y4poTUR umnica. raz vost. vnaPrej premrstjen.cHa adj prikladen.pntzovau se sBasno zelen spretnost.ijaM<. ll(pa. 2. vRopnrllTe n gl.try.vaorap m poslrsllln se./ pomnoziti. znau n l. iz.graje vreden . ytnrn vlidekorativen. ljut kost. rmevamullt-pomtrlatr !1|ree|6e nie. 2. ubiti.inrpl uttu. pamet larolen. lMertre n premrsuanje vMepeHddl zmerel yMepeqocr f zmemost yMcpx.pHa adi utrudliiv. yr(oIYD3pL. ruro ce.a pt. ynerse. za.Kpac 'lrpaceq. muka Cen $. pI yltoD.cml^a lrn|pattr(a t WtrIpalle n smrl. f norost. YKopFrYBapt. rajtuK. . FrHorxyaa p/.. proscl yMo^.lxIUr(Ir 4M Y r:nv6T!!r w 445 !'MltrBri t I I I ti. U^aB ca inpl noreti. lrg ljudje. ce. xil. Irg strayIpTDa pt lrlpt pr. prlmeren l1rtecHocr.vAjapFrK. beltrjak. bogokletstvo YlrorppE ce.". ubitiubiiati pawreaocr I uZaloidenost 2. naporen ln|opeHocr f utrujenost yMgpyDa pf .Yld-o. ulica. ulrujcrl yMoIreI'.a (gled) !xp!E a. . razmnoliti-rIrrr ZlIi. z. ncntcr tl t I I I I I I I T !1lEr I(!tsatre z pnxzovanJe dobrikatje. trapa uKrotlrr-Krotrlr y.namc j nost 2.Vdn . y-{erE!tsa ce. moino Zeljan tc. ponorelost neumnost. '1. postopac yrrnsapKA I poulidDica.oropatr lepSati ulj. stnica y^E{<a I dem od. darjati. 8r' lalr.F vMee tmpl umelr. tmpl po.qttsa ukrasti: ukrasli se. 2. duSevna bo. !'t(op . yrlotByBa pL tmpI ydxla e brez dela biti.motilec. 1vr-rnnocr f neinost. 6oeokleinik (knjigo) zvczati. lninrpa pf. prekletnik.V rure vKpqgJ . yMrtru? zakaj si se zamrslrtl W.l !!|Iro'r||.3ce izl mrllc. o1tl-utruJan uryr^ev a-di }alosten. podeti y^rmrdTyM. priittlpt utaboriti se-taboriti smojen. trden y on Je posteljica '. neumnez. impl izprosr_ . zaskovikati. 2.. sramoIl . impf u/rlla I lam pnsmojenr!4. €E tn pohabljenec. umetelnost ywt ce impl premisljati. lig li4pef adi 1.

prevze- 446 llrECEH I'II|CHl.rBltsaq rr voditelj. kroj !'rm(DopMfipapf. modrovati vMrnrnHa f l. vpad. 2. impf poenostaviti-poenostavljati KrluDovatl yrorpe6a I uporaba pf Velry.?r oditek.lnafau z napadalec !IxrBdp3!1!t . pouaiti sese adi poDiievaleri lr|srqBa. impl uniditi. rrapG kakega dela tck yr{rKyy tn unikum. . pomiriti. rtvnateliica ' lrrnarrf".l poloznica lIIIraBIIn rKH adi upravniSki !l| alreH dd. usmeriti{bradati. I ln rarax-cZ. J.fia 447 I?BECT ynrrlnq*pa pl.r univerzum.. poniievati. Vnala pf. YnponacTYrh r)/.Eaq tL unlcevalec T t vnquja. ugonabliati lrroplrrrrre n oporisde. v. lrorpe6!tsa llr-aMrrorexeHosr f uravnote?t. teaMYBa.Ir €TlTa . mojstrstvo lsec ft zamesenost. hist zveza !trn|ja I dila grlkokatolilke cerkve lrrarnnqa I nakaznica yrn'rKdr ru unikat. f'npocr!tsa p/.fLpI zapazrti-z paZati. strmo pobodie.a impf voditi.nati. spretnost. impt uniformirati.rwaEe l? oDarurnie ilnai m l. potiti. 2. vH rJpea\B fi. opazen. impf zmeriati. 2.posiljati.8g). -jHa adj pesn opojen. razumnosti 2. melina 9rrga. naravnavati. v. napeliati-napeliavati. unidenje rr'Hu[rT!. Uno. gl. upravprestraSiri. yrpas'.!|Iruc ra vpis y rcerr. prestrasenost. opoj. drobtina. 3. niti se. ..i. yEI. ytut'. prepaden. opora lrrpolacr!tsas n unidevalcc yrropIIocr-FopnrocT-!TopsrBo 'llrrpocreH 4dl poenostavljen l. lTorpe6-ar4 !?aMsoTerdr. graia y'Jol m pesn zanos. ureditev. trmoglaviti..lrln adj opazen. uBecpekUra . impt na. po. pogubiti-unilcvati. pf yr'€cpekt . uporaorlrvost l'p6ar 3tpa pf in impf lrbagrpana 1 uprava. lTrperurya^ pl. -rIt-Fp:tBu[FrKa mynaaurm adl vpladliiv I upravnik-upravnica VnaarH[qa. napotiti se-odprav. B sjalnre lrrpa3ru.tlrperse.ur nr krtljavec. niiati se-poniievati -ce: se liati-ce: na pot. pl. upravllarr lttrallleqocr I prestraienost yt awn. edini izvod FrarcrDo rl navodilo. 2. objok"an ynara I vpladi. zviiainost wasaAll \nia3aauBa pL tmpI potisniti. strmina.oJljBa pf. Yoqlla pJ. zoau se -ce: yrpasuer adj izpraznjen lrr^Ita tn vpliv.!IIpa3H!T? pL.lo upraviteli. impl melrnast lrmcnxra f vpisnina f'nucnrqa f vpisnica. um. lpaMsoTerK!tse pf.lti \rrttnrrs. steber. enoglasno obr-rriti. yMvBa rmpl umova . unidevanie. vesoljstvo. dudez. impt zenost uporablll-uporaDttatl adl uporaben. poenotiti. potiskati nazaj: zadrzarro!1rau razvol: oegraorrall lrtasaA!tsar6e n za\ ranJe naPreqKa luaqreAlr. zprazmn-upraz cvatr zanosen lmlteK.!. lneqor. impl d^u-oatatr v oKvlr 4Ha adi uporaben ForpeoeH. usmeriti seobradati Diasenie. zbujajot ditionesredevati pozomost lEeq(a f vrsta predpasniha -^Ha ddi uni. ustanova. . trdnost lT{rocreHocT I poenostavlt'e'? nost lrropcrBlBa impf lit biti vztrajen.. lTraflf. impf vplacatr-1. -pHa-lrropnr adj vztra. ottevati pomiriti. zam-reti. -rlr f 1. ubiti se. segati (v besedo) wuBep3rrrer m unuletza ve. -q{ .izenaditi grx|6pua I uniforma. vpisni .aBWa pf . ZaKOn ypRec' adi strm. povisati+ospesevati napredek. pr! poseonosl tlikavcc yr'ecotIo adt unisono. impl medklic soraviti v nesredo.. .rfiTwa pl. seznani!rtrrr(u. unidevati ynr rrrarrB adl unidljiv n !'Hut[rvBar6e 1. 3. BCe^et'a navajati. strasenie se yrpaanTea-lnpaBlTeana r?. pokoren lo. ruztrarl vladavina. sDtosen vpadati. za. vodstvo. enako obleli.upirati se. planiti.lTaAHe. . obr. redkost. ravnateliupraviteljica. gl. -ce: !n aD r strah. opazljivos! IOSI wecett adi zanesen. dobivati navG 1. enako iz. dudo. soljni svet.rmpl pospeliti napredek.rvBa (Zivec). prevzet vo. datidajati navodi. lllpocrrl. z\ezai 2.lltacevaIr ltrpaBr K. Frponacrex a/j unitcrl umlrJalt lrrpo[acreKocr / unidcoost FtopeH. vor{r. lpBa f prepad.taz. usmrtiti 'ce: 2. unda (29. Un anrvBa pf. vztrajnost. 4.. utisati. lrsrK!tsa pf. lrqronacTr|.n uprave. vpeljati v'uvajati pG niZati. soglas. impl pasti lEDepsd^es. trden. inpf pc ti koga z.!4. vlsevau wep m ath 1. prestrajiti uavec se. poslati. jen. usmerjati. nameriti.rI ar(aE vfrpaBU!. pamet. \. y'E. nara\. oDazliiv yovaroirr f opaznost. opaZatl uo\AnB aql zapazen. impf lnoeH. 2. tmpf lfa\'rfotezttt-rlfayuporaoulv noteZevati lrrorpe6tr[Eocr I uporabnost. impl lllp.'napad. ozmcriati. onesreyaaa. 1. lig drti cnako obliko. (){tctiYtroKo''. umiriti-pomirjati. itnt'l vzetost oditati. gl. impl unificirati. ynorpe6n. sedi (v besedo)verzaten. trdovraten im pf unit iri. trohica .{u6 a// vpisen no. pomiriti se se. !nar'!Ba pf.tr pouaevati se.Ke-'r adi poniten.

VcoDptrI!'Da irrpf spopolniti-spopolnjevati. Zared. yc/raq!tsa pf. senana.ycoDprul. Jem.l. spopornJen vcoBp[esocr / spopouJenosr yqa6arna.povaocltlDOVZTOCaIl YcoBpuriratne.. sme Se JaJOC Ce. nasmeseK ycMe. vema stran. nperaca vcHltre ugnznlu se v vcra I l.fiIa adi tapore\. zamoEu.ljevdti. impf .impeis -pokriti-pokrivati s slamo YCAaqr.flIaa adi nasmejan. . Yc^oxrf!tsA. . YctreBapl. labi6len. zaaarati ycalreu adj osamljen vcaMeEocrt osamlienost ycanlE. kompliciranost . spati. zamota.$tr adi pomirjevalen. zarnotan. ustret. -ltx . narrrava adi !'pcAeH urejen.2.YPAA 448 YCAOEn yc]toBHocT 449 !rcra6au|s VpAat skuta.nepriictcn vcaor<siBarte r komplicira_ . muaen vcnrt. dati se v zo. uslugi. znuati. yc^oruq. pL lflpt YCeKqe.hladen.{6a I l. impl okre . ycsllilla. sDustiti yp<iw. ureoltev Yp..raztariti-razbel ie vati.piti. rati-zaDletati mraden. tmp[ !sp^vcavxruoocr .sl t . 5. vzetl za svoje. impf vse' liti.ycry. reden vpeAerrccr / urelenosr.-E n posvojenec. 2.ftzbeljen.rexne.n spopotnJcvayciornocr I pogojnost nJe. usta (pri dlovcku in iivali).rt cen zapleten. -impf pomlrlu. . lepe zunaniosti yorea-ycygar<a nr.-l|I|a I I I I I I t I I I l\. napenjanje ycEAerr. zaslulru{utiti. posvoiiti vcBorrriea oosvoiiteli tn icsol^xs adr'soreierfi iv lcnojaurocr f lprl'jemijivost . irnpl skladna oDrKa yc4FeH-. ul(rolllr. impl r zbeliti. Postrez. +Ha adi hrupen lIrEeK. /ir ltu_ dobnalenska-kala zaplestl. c{ ry. podreti.roren. 2. . wrrva pf. bovelati hitrost: !oe: razmanruU Se. .tl. vcllerttl cor^acl(R usuucnlKl na.r4r rcono.oBfr. navseliti se. rusilec (tlovek) ypMa I . MeqeurKayclyra medycnexi . ostrmeti 3. Ce. inryl osrecrtr{srecevau ycHa t ustnica. posDraviti vetarm. vqasvta pl. stanievati: -ce: nast-aniti se-vseljevati se.e*wa. ycpaMofl. xomprlcl_ ycojur|. raziariati ycroe!nd(.r"qra 1. uniditi-podirati..mpf uniditi. uc&oBua't FL tmn pl.4rr-ypeAEsrr(a m. impf osamrttosamlrau uca''tr. -oe: yc !'d tn . zaleteti se..Da. osojcn. ustnice.cu-rz uspeh. omejitiomejevati s pogo.EBalt m unidevalec. lnstaEclla vpe. DOSlnOVltenec ycBor. teZak. Iepo gralen..r 29 Mr. zoor vlsla nost. naDrava.pf. govor. impf . yIlpocre scHOCT Zapletenosl. ycra6armja. vceAvBa of. porusiti spustiti.a pf. k6mplikaciia Ycnee. to ycaoa m pogoj. aa n osoje (vlarcn i|l ciran hladen kraj brez sonca) yc.spopornrtev vcoeH. yrr[oqe.1. -F m ath \zorec . zaquslll umtnu-umlrlarl yctrol(ol|te eH.JHa adi osojen. 2. scnYCAOr'(HerAd) Opp. YpeA m urao. YCMeBHe yCMeEtrVEa rr7lpt nasmeuuu-srnerxjatl se komu ycllltpu'. ycpaMYDe pl. I smehljaj. pogojen yc. iftpl podreti. lpnaflx|a / razvallna. ycnoroJyna pl.zajdjausta ycoDpEeH44. irospesiti. slurcnte ilceru.yuwea. ypovyna pf. .uspavanfa ltlv vcrluBqa uslutnost. iti Do sreti ba. impl osladiti. skladen.rannere lc oDel| 44. 2. pf. narediti bolj slastno yc. fi. ureJeno ypeArrocr I red ypeAcirr pisarniski ^di YpeAYBaH. reonost VPeAVDa imPt urePf. I lrrc(lnik-urcdnica ypcAlrrqKB alj.pospesitise .1on(||erocr 'J opP.us-treZliivost I lrono zc_ vatr koga. ruSiti. dusa: 4. odprtina. adj necHa.. poor. zacuu. pl. ttla YpH-e. -vcI|oKG ycpe(et|ogr I osreaenost ucpek4.-. siriek . opazlll. YcrnDa n. hruld lpEe6eceH. posrediti sc'uspc1 vati.ssa adj pog6jen yc^oDeEoc'T pogoJeno. ycaerorYra . pomisliti na kaj-spominjati se desa vcrl 6a f napor. slutiti.epa zunanjost. us e reKe ycHo adr ustno ycra I bor odolin.nie.YcaytqBa pt. uredba. opazati. . spraviviti v zadregq dati kogo liudem v zob€: zaacti -ce: se sramovati. . llovek.ycenjsi . ucnelr ustnica.ycoJnrqa 1. ycaMyBapt. tis ustna. 0!!p! struoene kaie: 3. YcrafoAF pltmn YclraroAn.e fl l.p. nastaniti-vs. ycBoj!tsa vl. fjq \gh vceTa/ slutnta. osoje. uci|. . uspavatise ycrbror. nastanievatise ycsr m aut. o lt I lt r c t at l wrsc . pomirjajod ycpaMn.or datetj -. uredrtr. impl spr+ letl. impf vto ii. ugonobiti.kedonslGslovenstllilolll t I I t .itnf crKnlu-crKavau zlvaln. srcda vedja usluga z ycayxn. adi usmiden.|aB 4di l. wmcuBa n. o. !c€: soomniti se desa. vpc^ll'|E. jezik. urejanje. -nHa cdl le. YPgAtf.di uspeh.wEa.osupniti. ureditcv: 3. lmpJ ooscyc.uredniSki vpeAlo . ycer(l4Da usekniti-usekovati (komu usekniti se-usenos): kovati -cer se vce^v. ycwpl1 a pf. postovalnlca. l.uspavolcn. brtr . yq re. Kompltycol. vodi. vcn vsa pt. vToc yctwtn. impl osramotiti.ea adj. sprauu v reo. -FlYa. pl.pogoJ. unidevati wuelrec rz hrup. rn pt vcrrrrDar6e uspavanJe vcrlrEaq tl uspavalec nareatllt{elatl ustuge yc -i'x^xB ddi usluzen.

yrpos. / za. udomaiiti se. vaSkipa5nik neumn6Z. pnnoonost Vrpmla I l. poslopic drzavne oblasti Yxa'! interi dal scvcdal (rrxx'neie poudarja) utonltl lx^e6se fl lit dobrit. dobro prenaSati dce: skriti se. siti. itl1pl _ natandno dololi tina tandno yqeFltsaq ft rzs tevalec dolodati lqerlyBa. do ona. topoglavec.ce: usta.neroda yrle. gen adj udbeni5ki ne odlasaj na iutri yueu adj L uden. I udeslavm cerkvr nec-udenka.) pladti. izsiljevalski !qe6ell. pos. dolotiti. zlurraj K f fam zgreien udarec.vajenec-vajenka ytewtxn adj dijaiki. priknt wa! Vcaotr.viti. tolariti trojrl!-potrojevatr lTlrotrrex. ycrpm4ra pl. rnpl ustanovitiustanavliazavihati se. siliti-izsiljevati ocl koga. {* ucenje. vajelapetrtes. intpl ir. YcraHoB!tsa pl. -rE{a q4i jutriSnji.u! ycrpeu!tsa. impf fan zlikati. jutri fe. gl.rLavna oblast. udomaden. ustaljenost impf 7.e^eH. ustava.lrTrflf. ifipf lrbo n iirir-o vtkati. Ut^eucw'^ pl. tolazljiv lTeru^rB adj utolazljiv it'fta. rana ura. !"romja. FaJyBa pl. ycaohEa pf. pl. . vod. 2. poled se rih .uvcsti lTpo6a f trebuh. -mra-lTtrDracKnad. prikriti-uta jevati. ustje. notrani leina Ur^euca. drob. r/TDeH '' lERae. volkodlak. jutri zveder lTpeBerrep ade ucoem( yrpe4eara adt jutrisnji dan yqe6Hrfi(apn sestavljavec. ime nekate.Ureqe I pf nar pes uteai. lrrevr<a Ycrlre.n€ n. . pivTpe'|i .rKx ad.. lTerr!|t. . impf zrn<> ki ujame zlotinca aitimoditi. izmisljen razpisati.rt "t1x_laft zmoznez. zaFortr stanovrten.sja r4ustje (reke) Yclrffa-Vcrrufta I steklenidin yraeE. fig zgovoren. potolatiti-tesiti. navdusen.2.-zomica. MV AojAe llevau se r(aKo Ha lrroT dobil je brez tmda in nepridakovano. -IlHa adi f*m da'rianJ1 Vrcl('r adi sdvin. .r{rTp[v. oavrsnjr.a. utrdba la. impf lta:iti. -viati se .ycrpnrre. zameycTa$o-Btr. umolkniti UcTpea m vrag. maiu.!Tu4a f zool sova.ia rrfijditcv. lrorrlTa !. {Ha adi Solski yrpe adr jutri !qe6l{dt. yqtrFeH. r'||zpisana nagrada zr lislcttir. intd VrtpAUa njen. iffipf nqr pes rzplu-lzprlarr. yla oxlr8a Pf. polet ugotovrtl ycrpelr. 2. ycl?ojcr8o r. neUrn'. prikrivati .poln poleta . tlrrrosnlr sluzba lfDor tn.I utopija. lahkota. sen rdrlTDapu pt I naboini. slrel lutranlr. likati.ne zaqeu lToKa 11.nez.yryojyBa pf. OdreveDeti.rperuHuHaI jutrisnji dan.gpf. YroetryBa pl. .jarek na upren-uDrrauposled v kai: rel<1(za rrDolov. Ycw!.jez-itev. konstrukciia. ludi \|re..Terlr!tsa pl. ustaljan ycy^ m fam nadin. impl uteSiti. vstaviti. -Br-lqe|trr. impl yrerue. . bliskovito yrapAeu ddi utrjen ycrpeM m polet. splctnost. obredni predmeti.usta. izsiljcv rjc. namotiti-namakati lrJelnr..Da pt nost.yrpwrarA adv to jutro..l'rar. uprava. lToroi.. !1tpeE ddi jutranji pgudevanje. navajen yqeyde.^zgodnje.. izliv. ran tazrla oe na glave .tIPniti.razpisovati nr!Ir:rsvel. zavihati.l 1.'a'. urediti.laa ot(tr.taviti. opravllo v pravo. stnrktura. qeUcrar adi z _velikimi usti. zgradcelra t):t.tonoelai'ec. Pomlrl : . lTonlTa pf. impf po]lrtca . s6vji !'(!{!tar m arh drta'.. jurmJrca.zgresin-zgresevarl.duk. d.pJ. i?rpf !'reKa. navdusenje lTDpAeEocr I utrjenost ycrpeMeE.jgtro. L trata.. be. umestiti.Jsa adi utajen.' uelrtor e vTon do kore je premoden VqeHaI l. . tolatba. irzpl skrla {.cer pomlntl se.ycYqc. mehanizem. usotoviti-doic l!8 shujSati dati. 2.uslrol ycTaB rn l.teE|I(. !'TeKa pl in impf !"roHe. impl zdr.mojstrstvo VcTafloBeHocT dolotenost. zlaDuclrav Ka.re n ilem od ycra tudi noce polno mizo usteca YCTnqe !"m impl skovikati yra I predpasnik. vcvKYBa.rr. gl. devocionaliie yctpeaaro 4d. ucrpoiUBa pf. fig nezmoiliti se.okrepiti. ugotavliati . leolna.. irupl pir. KaKO yTOT brez dela y(. srucllj. lznemiriti se. hitro kot strc !TBPAaI trdniava. st.YCmD 450 lT€ItrU yrcrulllca '{ 451 ligeH[qsr ath gla:JTi mojstcr.w m zool sova. !. ye4reMesoct f razmah. uteha Fexa -c€: koga. r:. vam.t vTDerK KvKa tte Dasec ucoenlKov rlr kar daires lahko stofiS. ti.organizacija..akutnih bolezni: kap. doloiiti.. pomu oegnrn ycrpoo. -qn rn udna knjiga.. organizirolazlten fatr lTeutriaea rfl tolatnik lrernar.MHa adi navdah.ce: zviti se.rxajlTa pf. -[rHa adj utesljiv. -^A adi tolaiilen. yueuyDa pl. zaspaycrasoseH adl dolotcn. 2. bbrniti se proti ko. nauK UtpeRa f cerkv. udomaee. v. hudid.ll.. uTo.ilrditi.Ir8 pnnodnlr msl(r omejenec. I ugotovlienost. Ugoli (o u d ih ) tovljen.

oDrssamo oerstcv (Daircp rfl dejavnik.yyrercSu . +[+a. 'p{u Oas.Eqx-!E uSesen e. -ryr m l. privajati se na f'utrsK-y@Ka. faso- I I I I I t{|n^t|:qrre s Sola. sodelovati tri sel. k6 ibaheoajae tvojih grozenj rist. elektridnem toku o]asa'i m zool faz. delnidar ti. uditi_poudevati. !tsqe yqerDopr pl poaetveriti .faty kdor Oa 6aEda. Oa51uvel. sneteK rbqrr..fi rfuaaa adv ldm pre\ei.r&ra 4di u\h impl l. lasoDlrarl n-amala.faktum.E|a+a6pnqKtt ddl 'tovamrsKl Oapy^a. razvoj I cogooKov v zgooDli z. svetilnik tis Sirrp.gl.n oblika. podp[atr. tr+a&ra n. obrest qt OaJAe. pohvala: 2. clajatrPreonosl OaBopsr rr favorit. (rokoprsa.ahvala rbaa6aI l. udelezenec. 3.odpa -pt. biti uditelj tra( za pnyezoval|recHr4a-$recElrq(a t l. (porcelan) sa 0a^6me ne bojim sc n. udililde lqu RrrreH.cc. zr fam. ho. I fam prid.oeJstvo Janle. sDoznaveti:2.grornla. ra.misnica.c impt dati oV Sa. Jrg sozalje lqrBocr t vljudnost lqecrBiBa impf udeleaevati !Eat(. Dast za . uditi se: -ce: uditi se.. fglii.4a. lrKo.ErJa. tez mero lba3oH . . sc hun dclovanje ltue n usesce. udetei.lqeruiEtTBo 452 YIIIIET iDrOpnKa 453 lDarrerqa lllrctsulrao n dijaSka. ltisc.ainitclj OaKrfpa I faktura iDaKqararrfoe{. garea adj iroa hvaljen rbar<m l.Krol cemu. .reHnq6p ''r bahad. oqenm Oa 6aM(a I bahadka.r6iaia. hvala.. razvojna stopniai 2. oddctek vseucrlrscmn stuorl +a/r. 2. s-. fig strnjena vrsta mor konec oela ptice.w f fla! pl b^htnle se le v pasr iba6pma I tovama Oa6pFreE. f dolgF ltudirati. -. dc' resnrci.z fakt in. a m. tehn faza pri generatorju.lql|r adj vljuden oa. r'G yrrccaBttsdrre n udeletba. vak $aa f l. ogleduh. !'nrre rre se ne.fie poscbrxr znarcllllv cloveK rlaxcrimi m faksimilc.-EHaadi fakultativen. pavza. taza..hvalidavec posoJana oorestl. kurir. oelansKr rfariorpaguJa f faktogratiir'. tn.r€e so ibaK ujel lba^€rf. kroj. VuIIe KaKo 5e kako. Dlamenica. . 1.iE uSecdolgouSka diti v 5olo. pncaKovanr PrlJuDUenec. yvnreacruyia i mpl ltiteljev a2. pupoqprsu. ude. cc !'urTe Se vedno lmrnn m lunin krajec I'AV ptVnU I I I I t I t I I . po izbiri axvatdr nr fakulteta.? 11. ne rH ce nlnrlroM ilajtuc fl fajansa. f uditeliuaiteljica y'''.!qx!? '14 lezenka: 2. favorizirati. hvaOaiAr[a+ajAssra f detn od lidavka Qaj4e majbna korist. prevrsta. . trojnu fuJpou.a fi. astt me a'.ruHa adi Solski !|orrp -lqrre^r.. gdi-adv uaiteljski" sKa rcta KOtUcrlerl lqectuK. . !ueH.r€crBo sodclovanje.pl Vwntry mKal 0@ OaKe^. pa rba 6eE adi pohvalen venoar (ba asra. i falanga. delnidarka nje spodnjih hlaa . vajeni. miljenec. KDaCTa I$Ina nvala .-I.trra adi faktitcn.re adv Se. I bakh. fabuJa.uf m arh glasnik. . lzmilliena zgodb6 OaBops3*pa im pf .

slepa pr:ivrtenos! pf +atd. tamrqa rDaid lljdpeH.gl. Grki iz carigrajske detrti Fanar. ki teli 3. -sfia ad. s hibo il""nP? !1. prevara. po svetu znan. naPoaiti. nenavaden. Daraliziran. svetilka. slavilec Oatrqen. pihalo za svecane slgnale Q^p . fanr manlKatl t I I Oanl|rea . Oa.ali bombaza.n . pulover $arnas6p m fantast. le iSvna J fawa. fantazija.it hvalivec. 2. neiskrenhinavski.3.aru ia ae. ro (l. nasprotniki preroda v Makedoniji. OevA rbepeuefl dolg in Sirok -ogrl' niad muslimank.ni ptid. -ce: hvaliti se. ibareH. oA Koja . 2. boOapuc6J. Ickarnarstvo rlapca I farsa. KVCYP ve. si. pr(r pasrr.. 4. Podlistck . hist tarisej.ur'lB. sanlarrfl.-sua adj tamozen._ hvaljenje. rmprovlzlratr. lig hinavec OapMa farma. ukana. lai. zavzetr.r arh zoravn.po*otu naPa$elepnuen. burka.fudo' vit. 2. sveienj nstln aqwfipa pt.3Mor r'. -3Mm m rcmrnF zem ilesep nt laterna. 'rma adl z ko.non"imlt (2) biti PrriD€ja. domjSljati . Prevzeti Oar rfl od rlaru Prijem. omamiti. z\eza pl.I fasada. 3. Donareien: 2. feniks. naslov eciDtovskihvladariev Oap-6a barva. -pna adj druZinski.berru<i rt l. fa}. -\ttt I dfittna. -. OareH e so paiere nid mu ne gre od rok ohromelost. 'driati.I mrtvouclnost dar pf l. bajeslov' . gluma OqcdAa. naborek Qa ttr mad|ade 1.fanfara.. hvaliti. faHr(a1a doumel le prijeti se. velikanski."El oJi#i "iputu. +ar'n OaEe a I farn 1.rxa adj fatalen. Pr! pravnost. grozenje. izmislek.B adj l.I Oa etre 454 OacliAa Oac4ur a 455 oeplxr t I lfarerue.'tastiden. OareHocr.federirati. sanjad OaHra3nja. l. ro mq ndror od5el je.gl.<!aru u3 lruerae ujel ga je nepnMv . fantazirati. $au![apa I .J pravljeneg_a.. . znan po slabem OaqapEdr ft hist fananoti. 3.ro. -'. sanjarija. OanracrsKa I umish'enost.Jr. irnpf falzificirati. ladja za ^ irevoz iez reko.. oseba. 4a(arbe _ Ha 6ac stava.rnja. druZina. neresnidnost Oalrractr'qefi.auor nr faSizem 6eooviipt n februar ii*nipurxju. irapaden (ghd pn perlu.!"roH feljton. oseba z razvito Iantaziio. hinavsko. -ce: stati 6^ka imtt loviti. morje llepEr pl poditnice cKa . groziti] 2.ar n l.drn d4 te do deniLrja.ea xvcvp! ne zameri mu! oaaa ta 6oqsa 6a(a cro ^BrPa sod drz:i sto litrov. -ce: loviti se rbar(al6et? lovlienie. jopica. ro q. ceHrrrlTe m Oe. kmetija I QapMaqrja. ma:ica iz Qartrr.Pntr do desa. 2. -. domi$Ijija. . napadno Qa^w. 2. (DeAep*pa itllqf ()).#Y. 2.groznla $au impl l. napaden. 2. impl tascinlrati. inpl Ialirati. spretnost. lotiti se. prodelje. ujeli. ue da(aj uY. za' erabiti.Bopaooraranerodenle ibira]ren. za$araieti. vstopatr v teoeracl_ *Jf.e ftC el. 2. den. ponareoeK t i i t t t t I Oa^cso[K!tsa. omozenKa (fanaoeeu.. pisatelj. prezet s fantastiko.predstavljati sr. . delati brez priprave Oqc4traa I fascikel. neresni.n L svetilnik.1i8 Prercjenec ibeHoMdHtft L fenomen. OeMnHi3eM. nesreden usoden. znamenit. 2. do-mai. avtomobilski Zaromet Oapa I lam rod. -rln I farmacija. r?. 2. laZniv. strast. lu- Pi3:!:l"iil. llg vt(lcz JOCI'Ba volDc .sklePanjesta_ zamera..-er I vita Oe^a I wsta zet o"ilT:p-.den.Gra.j z tapako. fig oseba z iz' r'ednimilastnostmr 'ar|a adi fenG ib€HoMeHii^eH. 3.kos risriia za opanke daurfieau.-I|rt l??arn svetu^ niiir ( skrbi za jaw.ogromen OarrroM m fantom. pomanlKllrv Oe^uji. _HeMa Oar .oapae kaksnegarodu Je. 6aru naPu Prilel je do oenarla. laZnivo. Zivalstvo kaKegaxraJa 6^$a I tam kos odrte koZe.stoletju OaqarfuaM.11# l"r n Oeflep. Prijemati.di 1. 66ja I +ap6^ impf barvati.. Me dat{ ie prvi me je kra. lazniv. prikazen. Oarlrqnrocr f tainivost. navsctna lbaMr1r. nepravi. 2. ujeti se. nabor.dek pojav. Oarrcnouqipa pf.Edr m falzifikat. nagnjen k fantastiki fantastika.ocl Koo le onurna Oapa6H r?r faraon. migiden. naz skladba svo bodne oblike a}Irmhpa ifipl l.'cr | 1. t l. menalen. -! l kos kruha (De^Ka f na tcnKo oorczar gl. po ziu l[| Oa cno.te d€rfl laternica . umetnik. kar ne obstaja v resnici.subst oren:enec.rozasalil ga je Pri deianiu: ro daru IIPBl'lorBo3 iriei -priiel vlak. . ponarediti Oa^TaI guba. hi. re. Prijeti. z mrezo rz k6zie dlake dez obraz d*o9i6ot m feribot. mrtvo.a l. dosedi kaj nemogodega. adi ohromel. sijajen ibeoAfl gl. Oar(ar6e zamerlanle 6artac iz irdor kaj lovi. gl.o razsvetliavo) .v 19. odarati. fanatizem. 6eHeDutla. -ru t federacija.

iDo6nja I fobija.ozkosrtentlovek $uiur z film Or osdo r?rfilozof.1 fiasko. fluid. fizilen. resDeKt rlepueue n moski ali Zenski telovnik feri" (v sestavi kemid. madet. DalKa impt latt ir. krpa. (zunanja) ot lrka rz.em od +t rreK naDotceK rlJop-a -rz fjord. {rpl| rri filister. -lura adj for. adi l. nevlclna snov O^yopeodpa inpl fluorcscirati. uajron Olx#l|c financar.'. Sportne tekoset!a me 113:ePm kodija. 2.o'^ T I I T I I t I I I I I I zauv O^asea m flanela t^acrep n L obliL.rI va nrd z uporabo tekoain olvtra l4 1. tendica. vera v fetis.an plon indecl fam neKOO. in-tpf. mislec d^ o 6r m filolog.preddveric . lrg konec OroKa I predal.f ikcija. 2. dlovekoljub Qa. knii) u oblika. na Dllrcortcv rlrerni lr fetid. pri- lbiro6eprn flobertovka narocoDrsle iborr. . I enoletni Oqastuaarn<a poganjek.navidezen OnKyc r't bol fikus . preceortr-preceJatr Qnrysa impl polniti. folktoro. Sport Ourtrs.!crl 456 ibnreca OIr'tr|ut 457 tlopMirpa Sw adj l. flor.iDeptrJa. kar se nanaia na dlovekovo delo: 4. neren: 3. gre(ulu OnKrEBeH. 2. ugG bupKa. resDeKtrratr rpepuarse n lara spo5tovanje. 2. 2. ki mu kdo Dripisdie darobno mod. rezen/i m lDoHeM{oHeMa m. telesna vzgoja. tudi Q^ejrricr flavtist ' O^e_r<a 1. fig . malik rDera[ribaM.ar ft skodefca za kavo brez rodaia: ottrr (bu^uattrr velike. 2. uelaien. sklep glasbenega.rl|ryaH m filigran.-rHa adj fiktiven. -eMor nr 1. f(! kus. impf iormi'. sklad. -ur I filiala. naboj. BoNxe6Eara-rbaavra d^eira larobna piSial. v katerem kai nastala rDoaA fond.inpt impets motto pihati OtrpMa fr'rma.?rsifevd Oqf-p--a I figura. namislien. oblikovati diloi. pt. nalen (vezenina. izmislica (Dta .raqnJa flotacija. krasiti iDErrapMor Ja I filharmonija +t ry. lju- O^r. izguba tete. strah prcd 6im Qora I zool tjuleni Qoryc z 1.rtti. 'DepG nih izrazov za telezovesDoiinc) Occ rfl fes. drobno (zlatarsko) delo $m!rj. rdcaa turska kaDa <lrccflud. fin. za. 2.{Izqe pratna teramega dela. zapisati.ttr rfl stenj. oblika I $opua. pripona. I ''r Plata adi popacan m _fltt.rnnIen.miltiatl o. sadika OuAaltooj^aja ddl ki je vitke rDeprjd^eH. ncuk o glasovih ![omaua I fontana. ladievie r[^o. fig lepsati. kalo $tpalr adj indecl finparn cropu. 1. I floia.!n fam izmilljotina.E?. obrurl. tkanina) mven.n d. zacasno slvau Qzc m lam bratstvo. doltrtcn. patrona.n nadev $naantpdn fl filantrop. rahlost. 2. dvorjenje. tudi udbenik fizike rfllrnouom. SrttAt m l.npl. hladnokrvnost. osnovnabarva: 2.okolje. T .r m fcstival. nost.fam spostovati.pleme OacKy rgpa I fizkultura. fo.. mladika. I forlnl ( denar) lDopMa forma. ja. utrditi.. Ia rn ta OE lotr m 3pol1 zadnji del hitrostnetekme. rahel. 2. fetijizem. -qx fi nabojnica ( torbica) !!Hueve. svetlikati se rDoajd foaje. goriCde. -oblikovcn. tekodina.3. gl. predmet.impf . z. neuspeh. tanek.Skrnicelj OEITGRAaI(. slavnoit registrirati. konec.kondnica $optrtu m format. impf hnancipolom rati.. I foncnr. upadek. -ryn m l. lig ob. fic siten.hladnoknmez b^elra I glasb flavta.Drxquja f. plemenitost llKa cesa postave dAaEre fl den stebelce ELe a tenki rezanci Qasmra f fizika. srediSde. 3. lrr. davkar nJaKar '?' OtddcKo . kar bn. lo. leDeofi OH 4ll uarr skodelidica za kavo bwb. sklep. -aua adj ferialen.nexn plemenit. telesen. ztak lalovanJa Oaopa I flora. pisdalka.podjetje I rlrpnaJc n fimeZ Qry. folklor.qa !.. vredka. im-ete se nanaSa na fiziko: 2. fig srepo Ktantante lleyA n . dolgoaasen alovek O^erMa I flegna.rop z l. zunanlt ilopuirrr zl formant. nale. zunanji izraz. nezdoloaiti. velikost boprtupa pl. pripenjati. vodomct iDopm$+opr$ra n. pooruznlca (br xcrep. jeziloslc +z rpi. tanka tkanina. denamo podpirati Omrdca f finesa. 3. nadevati.hltirati. omejen. ozek morski nootll $. $maucfpa pf.rJa I L fiziognomi. natanden: 2.reu. Dolitnigki Qip*ta . vtgalna vTvrca OrrEeK. droben. pripr'. fi.i^a.{Ha[paBE) uniditi. liiur: +vzwtKo .rcne tisniti I udariti. bolczcnsko kotilte Oo-^. rastlinstvo k keea kraia O^or.miznica Qrroprw ?n ait folint Orpa I unesek. slasovnaDn/inc icziks {orcrm<a I fonetika. lig meriti koga.

t rz 1. slabo blago Oyprja. +p^n 3aA ce6e. 4. sliKana na presm ome! OpunsrA€p zr friZider. petelinova \oza Qlqeire z soddek yua impf ZviZgati (veter).. osvrkati. zastavav tej igri do{d^la I foteli. ittpt trapirati. reklo.Deseoa. I dem od Opqa krtaika Qptoca. revei. $ptocysa pf. 2. . tepsti. nrC zaplrstiti (Zcno). vsruevalu t. 2. 2. mahniti.I.uiti Ov0ya zr greben. bezati. 2. pospravrrr I mnogo . pihati (konj). fz ltevilo ponovitev Opener:FreH. -ryr rft frank. 3. . funt. I frontovec. oplatica. da. lasnica O!?Ha I krulna ped. krdi (otroskaboziast) $pacna impl sibati. zmerjati se QUw'j'' x\ [ lan sod OVEI(. delati O!'Irra I t. -ipr| fi redovni brat. 2. impl 1.a? kako je r<xlilir rrjiva? bursnezna O#ivua. de narna enota Opar|4q^a ltruca t fpanftpa pl. I(o. modno. prideska $pna impf bliskati se. boginla mascevanja. ti{ nap.metati.l rnoena ta. frizerka Opr69pa I frizura.ilopMy^a 458 . nevrnra oripvlr.SU-Ce: niti se. vrsta \relena za prejo.fiB p6 zrear. naslaniad . suvati. rorrrlKaclla. dlanica fronte OprIKa (ce) impl lam pc> staiati nezvest. 0p6a_ lppefara I lregata.utrJeva- <[paore pl opiliti. konj ). usekati. bidati B.SpoJrtev QyKa i. preslica. -qtr r'l frontnik. hladilnik Opn3ep+pr$ep(a tu. Oopripa pJ. snaZiti OyA6a^ /'r nogomet by3'dia | .. odrezki. denar OlT)arK. -B4u-Opor[oBKa n. forstati. ooJna lao6jln I frekvenca. udariti.rxy drp. del kake skupnosti tbpau(. fig priliznjenec. -. podoba. viharen.loailcv ilrp^aqK[ali 3port metalni Qpira pl vrcdi. podlaga.? krma O!?roa r? furgon.r3 I formula.z.fam. {Bn. menih Oparapcxrl adl meni3ki. obvladati Qopre adv glasno.iir vcd k nam.srkati . konjske fige. izmuzniti se. lG ditcv Opaaqm mctalec Op^aqKaI metanje. prhati. uteZnamera.rrr lrrna.r'r Jronta.kvasaa. spodnjekrilo Oucrafi m Zenskaobleka Oyra I predpasnik Oir(!|e ce pl skrivaj pobegniti. J.Sypga I fam l. prazna. <lrp. 2. zli IJe. hud strah. Icted 6p^ impl l. 2. pristojna oblast rlocna fosil. opravliati. OyrrKrja ro HanpaBrr zdrobil ea ie na drobne kogdke . redovni impl srebati.opravilo. drob. iviigati (veter). forum. slu.rep f razer. pekarna O!?HaFija. O$(apaf. zaKlJucena slasoenatema ilpa. primazati Oparap.Io bezati (das). forte lDolrnqrfaryja I L fort.iparsini rz fragmentl odlo mek. osiniti. 6lan frontefrontovka. fraza. 2. suniti. . odfrfotati. udariti. srtru. zaboleti. vrnar. skakati aez ojnice bpq'a I fam krtala O!'Hrq|loMpa impf hinkci. kateri se daie zalogi 2.M adi fte'f.rja I lam gnoj. {r m fam pek OypHap n furnir. 3.rc loacv-anje. rzprrlenec. okamlina '?? druZabna igra. tovorni . besediiiti. nraner.tt\ impf l.leteti OpKHeI l. jesti l€ pozresno m. -xa I tunkcija. pri 1fura 11.bp^r Oporfl 459 ![guruJa 4opmy. r?/Clodevanic. -2. Itg oaJati prednost. de lovanje.tdor: -tn. strnitev. lic jeziti se.zaieti trgati OpKoBar{pKar adl ki lahko leti.Itrr I l. ialaf trg pri Rimljanih.. utrinjati se. 2. I frizer. dobi{. zaprhutati.etiden. prhati. rrapoAcs (ppofir rtuosKa tronta OpomoBaK. 2. 3. impf latn skrtaditi. osnaiiti-krtaditi. pihati (dlovek.tttzii^. sodilde.n frak. oplat Oycaa f lafi iensko krilo. nesodnik Op-a3aI -1. l.petolizec Oypxera I lasna igla. fqrija. blebetati Opa( . uporaolla vellto praznrn Desed +pasirp itrlpl frazirati. odpadki. mctanie (tudi --sport).ba OyH(quoHdprn funkciotrar Oporfi . obrazec. voiak s fronte OpoHToBeq.rrr r(aMcrt sac no r)c zllrl|. zastavljeni predmet. 3. Uqarrll Se. jeziti se Opwrqe4psurnra n. udariti. rzguDtlenec OyrHe pl l. . vzdihovati.Iq I frakcija.rtC loaevatise od zene ibD^arre tl l.npf udariati. drobec 6paep m fam avanturist. suknja OpaKTipa I fraktura prelom OpaKunja. lig razburjena oseba O!?Ka I l. utrdoa. odletavati. po "rorrnlu navljanje. buren. vzorec oesedlto. navdu5en ilpet\K m farn kljudavnica OpecKa I freska. Aa rri1crrr lpcA cc6e dai. presenetiti +pac m med 1.> nirati. 2. lig vdreti kam OyHAaMdrrr m fundament.J. trgati (po udih). temeli $1xrurja.

xpaErrle Ks m. sveaana pesem xpanermF I rejenka.atlet xepud.nahod I xpeMas 4di prehlajen. nagracul \atp m. kemicen xeMnsaFxelssapKa rr.n adj kemijski. razvrstitev po stopnjah xrnoa f himna. -@ f halucinacija.tt vera.Bja t kemija xeMrllra. snaga xnena f zool hijer4i.um adl kronidcn. mik-kemiCarka xep6aFxep6spu!'ir m herbarij.IIuKo a samostan je inel slavo na dan sv. hiDloza.n arh trdr\java x op m ketn klor x opoBoAopoAtu kem kloto'{ vodik xMe/bn . hinavswo.xivoloK rqepapxtrJa I hierarhija. nahq den xprBaFrdMa f bot ktizantcKONSI ma xopHaf muz rog xpscrlrjat{dr. .zoof xopu:rosr m oozorJe xopEcr ' 11pev ec v z D or u. klinjevalec. redilen xpar$r€ruocr-xpaMBaocr I redilnost xpaxonpoBoA poZiralnik rz xpeMa prehlad.7t prccerkvena slava (pravosl.qll . . hramben. au ru heroj.ura adl kaotiden.top xarp rnaect (prec rmenomj hadzi Tomo. . . neprepusten. pladilo. . tvegana icra xajKa I hajka.ipodrom.sDitan xpaiz ithpl hraniti (dniati jed). brodolom xasapA ftt hazard. smxpa6ap.rfrr rz 1. t ke. 2.|6a adj }rermetiden. usDavalo. krizanec rsrrCna 11.xprcrnJaucrn ad/ krSdanski s(r xptrql|JaHcrBo r? krsaanslvo xopcra adv v zboru.-rin f habilitacl ta xaDaprija.najljubSazabava.n hot:el xpo[alreH. higiena. Nikola xpafia I hrana xpaE€iunx.. zborov. lopa za tg tala xaoc m kaos. tenski oddelek muslimanske hile xapmfa t zool slanik. ki sodeluje Dn nalKl xaia I hlla (tovarniSka).naDad xajrg: i. dutna prevara xaErap fi nangar.). zmeda xaolEtre[. bogokletstvo duhovnik. lopa.i.'ce: hraniti se.j homogen.aHa aatl Prc. strast xoA&rn. muslimanski xu^a t lit preklinjanjc.sktadnost xapModrfra f harmonika. cerkvena xpoMeH. vcra xrpMoHrrrda-Mysrrqe guce xapryq n narpuna \ prFeg adi iz papirja.qm hibrid. vzdrzevati se xpau{Te . . xqrertr€p tn hotelir dolgotrajen xorcrrdpcrDo/! hotelirstvo xoga rz hodia. xq Ilrc -xv.if. grlki junak. Itg dajati sredstva za vzdrzevanje. junaxea€por€Hadj heterogen. lig modan rptiv xrdloAp. sramotilec. svetitde.?l Klnln xYrlrca 6I-rA CB.neprepusten xepoj. enorcn xo'aopfp. lov.n harem. pe gumen mouIt xpaM fi cerkev.f dem od xapraja paprrceK xapiDa f harfa xaf6qa I havbica. mrnovrnar. bogokletnik ua MaIIaCTqltOT XParrrOT MY I t I I t I I I I . ovorzma xaalqr&raqaJa.Ja.xa6nrr[aryJa 460 XIMNA 461 xnrnr6ga 11.NBr(. istovrsten.Slen ski xu6pu. posvc JenKa xlra. posvoJen- I I I I xx xa6fl^I{raqnJa. zool hermeIin. artrI xereMoHrja.fllpf lif preklinjati. DOI'I. rcclnica xpauneaeH. 6pa adj hraber. skupaj.gtrl n konj. -is m kirurg ro{pWII|Ja I kirurgija xqplTru(Ir ddi kimrski xrrc p. +ca adj hermetiaen. raz.JaHs rt kristjan xottcrKt adi zboren. m honorar. Itg moaan dlo vek./ig ropar. krzno in platd xepMerFreE.prevlada xei. zbirka posulenih rastun xepKy (ec) rn Herkul(es).r ret:nec. voditeljstvo. verouCitelj xy^u .-MHa-{roMo! adi kr()mov zastava s Dodobo xpoEt{€ I kronika xorea .Eelse hranjenje r \pa6er part pas adi hranjc'l: reien. sled xapMoE{a I harmonija. DE rodu5en xepMernrrrn.I hranilec. junak xepoJcxn cdj herojski. pa" prmat xaprsja. soglasje. slomoteqje. tmtul| . kvar. AsqeMePcTBo xmror63a I hipoteza.ot hmeli xofln m ii h konji-dek.nrt I poskodba. -ru f kemikalila t xewcr. xpo[ ffi kern kfom hkrati xopyrBa I bandero. gl. reJenceK. 2. -. -e I papir xapTsJKa. -h.patleHlrqc rr. rednik-hranilka. tisti. vestibul xotateu ad. zivljdilju. or. nauk o zdraver. -al|'. . sKo dlrKalsce xEroKpmrja I hipokrizij a. gl. domne va xElrlTrr. 2. gonja pogon. nezgoda. -qlr ft hodnik xoa . -!rE I hegemonija. ztneoen xalreM .

\ pUBa irnpl carovati.i zabresti ti. u rrors ifipf gaziti. Uau -t Pl. svet'{'B'trr^ se likati rIBnt^vD a. tanje sid) uRp'(.-ur. bresti.. cverllcn laK rlaeftapHn4a I cvetlidarna Ee(apcKrr adi cvetlidarski qDeiapcrBo t cvellidarstvo uBe(e a l. humus.m menstrurcija. droben cvet impf cvesti. qarGyDa pL iftpf (za) cingljati. umazati.. tloveski xlMop m humor. -eBa. cvet. rfl cvernjak. pra(o pticah) qDpKor n iivkanje. Sdebetati Sdebe- .rKa f stopinja ganHe pl stopiti na kaj. UapeBrro 6pallltlo koruzna moka qapeara I bot kotuza gapeBKoBurra t koruznica.462 xlMaII adi human. --BHa BeH eO Kortrznl Krun. cvctje. dmica. davek \!. Sala xlMyc r?. uBetrTI.elf. JAm OSplCe. dajatev za qaprtrTrrfa f fam carst\o.carina. l. o n bot rdeda pesa qBeKse pl zaivenkljati llDelet{< n? pesn raz$tet tek.lig larn pocenlau neuitnostl qalla.di s\etel. cesarstvo. cBeTy r{a impf svetiti se.. kralievati. ft sirotka iz kislega mleKa pl i tr zai\enkli^t| \swtre klekniti.er'de pesn razcvesti se. dofc tati. -rH I rajska deklica. 4/y'. . lig udafi ti-tiktaKatr Aana impf gaziti. svetlikav . (za)brenkati. koruzna stama rlapeBrtr|r|a I koruzni kmh qapee. cesarski koruzen:. -qn fl cverllcnl vrr I$emurryt pl cvelna nedelja qBeKap tn cveutcar qDe(apKa I cvetlidarka urer(aprf. gapu. rpq^6a I cviljenje.uapeuapeseH. zavijanje 4BItruIe.ta. 5opeki 2. brcsti qap. "3Mor m carizem qapr{ra.. teptati.rK. cveteti (tu'!. gl. rodovitna prst rypqJa M3 qBpKoa x!?rrcr t t fam svoboda. impf tivkati. impl zacviliti-cviliti. mazati. droben cvet qBrK. zagaz.tBtr\ impf c\'lliti (pes.nonce rtBekelrge n dem od \Bekc majhen. vladati gaprbaM. -oBu tn cesal \apeB odi cesarjev. de2ela svobode xypdja. lrg postati lepSi cvetnjak. cesarovati. Zalovan 4Br|:rKa I zool kresnica. zazvoniti pl tq'B. fig tarneii.''e'ra di tie) D\OZ \l\ tztloz J. nebcska lepotica qE qaKHe. (za)ivenkljati.

qa I citronada gl. -rEa adi cElote'r qeqa UeroKlmocr t celotnost .-ADEttl 1. tle^rrBr(a .ulDoK.ryr gl.a"t gitgeEAaiecr I I I I I I I I I I I I I I . cirkus. vihar. sesalci \We n dem od qrzqa sesek qrqeH.cepenrca. spostovan tlBpcr1|Ha f trdnost. naklati uelufaH€. civkati (misi) qrllral+rlr se impl fan bararr' tati. cepopoln huda zima. ciklus.ra I citadela. dodatek za kavo bombaia) ryr4a impf sesati.sarst celota goved. opna.''/foateu. zardevati wBer. 2: dei stroja. cisterna. liad junij ln iulii gp-DelimaD rdedkast adj . stiskati. f iam grira. tidnjava ryruda n citat. postajati pathlepen. 2. ffi h katun. rdcdelilen rlpBeFeece impf rdelitl. rElaq. !ce: Kapla. ciklon. glaven. neobdela.aBKa qeEre pf nacepiti. diz-enteri- rcrla z civilist qxBnAEtrpa pfl irltVf citti-1. sDosrovanle \Bpci qni dvrst. tmpl po uenlEKa-qema I gl. celota. 2. celost. vrednost. -rI|a adi sesen. ihteti rldsau. irnPf 4ac\iliti' zavresdati. zvrniti kozardek ueBKa cev t ueAa Ka t cedilce qcan irrpl-cediti. tudi taksna tehnika IIrn yc m. ciqarete qm^'a I opeika.irek.' . raztltrx^ociE ' mnotevalni stroi. sc' rdeti. scsek. ge^lBa gl. 'vna ati l. ki sesa . lesovina qealrle. rdeCo ZarOeVaIr Darvatl. Cl. IIEAIZBA lo TIeEoBEAK.qBpKolr qnDr&rlxlripa qltaKa IIPDESNKAB gea@s rn celofan ge lr rz pesr poljub qe V 63a I celuloza. TVAAtlA (za ilbtoddn uditas)i njati se.?1. vrsta. vodntax. trden.-Je. qnqtllr >]( ea3Au sesne zteze rgxja. osrednji.kordek rfoourseu. qe I cilj. 2. -3Mortn cinizem rwr I l. -cqa adi celoten. intpf scsniti. pokrivalo unr6aa n cimbale rllMer rz cimet wruo. trgati. anat dimlje. poihtevati. sredisde oetavnosu rlc. Spranja oaRllet(oiut\. ocentevan Cvrstost ueHI| rf naieti kosa za delo ' wp'(o'ta inpt UBDKA fig gl. -Tprr rn center. fic wlrKyc -ft veoenJe nespodobno 30 Mat€doDsto€loftruikl sloY3r ur#aecr adi prsat rgrlle. neKauanlca. doika ryqa. vodilen tl tlefi ftt reza. venec.c6njeD. llertIlBa n . n bot qeMcxoAdocr t smotmost cer. qewl tmpl cenru. cilinder.impf rdediti. gl.r rr sekalec. pogoditi-ce: dese za \itcr6prr I l.l sestrica (obraaanje ru| srareJso sestro) 4eaoceH.ep4 ce irnpf ard smejati se. srKauga qdj fam malo pija\ \rp\ull v rozlcan uDpqHeUl fam napraviti pe . c€piti.e\Ka irnpl dem od. -le f.\eZi fig fan dolgin. nEa adi smc ue^€coo6paa€n. opolKa gl. 2. ueMeuT t. tivkati (Pislandki): 2. tis tzrabliati ruiua.yneE. cigareta. \e @di \es.. ' vatj. rce: postati civiliziran rtu]rm|llAD. -rM m f afi skopulr. ce qep'n impl arh zdrayiti 'IIa lotnost: 2. \en\a qe^q irnd meriti (s pugko) drobno klati. ketd plin ciklon n ciklostil. laota urnilg. KrepeK.j centralen. rFapa ax. cepiti qe erKa f zrC poljub. TYaa qrflaap fit opekar qIII \aiE|r|a I opekarna. oDnrsttr. W6pr'da f IIIrAZ [DplKa inpJ fan? po malem plu.gep. valo: voialki devel i qps.ponavliaiodse. 4emmr:nra I razpoka. ledina. trCost. kai tvori-ciklus IIIrx oH ltt t. xroan l. llzrau. zorrKa rttrIropl|ja I Dof cikorija. razdvajati tm uertrB^aKBon dlakocepec ueaecoo6paiHoqrI smotmost g. oBs. Iupiti. -Ce: rIpDeE{K r. sreorsce qeHrlr{^a f. drvar qeKuu tl ceKtn ueflermta-Ietrartrrqa f poleno. krog. celoten. 3.zalavkalr. ^IIMOsaAa qrj'pa I ltevilka. navedek qErpa I citre za uprpoid. awrel'i 2. . -fig strogo lzolmll. hud losten. -rta ad. trg zanadet.. tazpoKa qef-qefa tn|l|a f lug Ietra. zradni vrtinec. oru{au. wuirltga pf . gl. impl cirkuliralr. 2. zacvl_ aati cnxadua I ciklama. hrast qe^ol.rqeqrllajqe n dojenlck: n adidek. na zemlia rezau se -Ara adi smotrn qepKa. cel. koAca. \ BKa irnpl l.m t ceremoni qe.t cement tleHa J 1. neomalen 4erier. vsesavati. c€na.r impf hlipati.cisaniti qnrapa I cigara. krolen. namen DreKla qe ep m bot zelena qtirm impf klati. cic (tkanina iz qmiHe-qrxa Pf. gl. m cenik -rg qelrfap.. stiskad qaqKa-Erqa f lenske prsi. leseno obu.. -rEt rrl uslnK cisare.ddj. rezervoar:z. rlienica rppaAa-qepdAaf nePremodjivo poKnvalo ullpKlLlp . rle^t aEe.ai . trd.JilL. centrala.-qpsn m lrv (tudl adj rdef. .J. uen lJuoru-polluDlJatl qepeMoruJa.oorec qe f l.la. vedkrat po malem scsniti uor e r1Dodzidek qowaa i cokla.!trf m na9 pl sesatec. .. q. ciklt' Cen.

r"ca+ ttp'{op'j tmpl cvrcau.. z. upTa tmpl nsatr. gt. ljubirnaJ telj deienj.deinievec 4peulp zt prodajalec. upH[Kaa upHxxrla I crnKa ttplro3eM rn_ arna Prst.-gl. imih odi in las . rjavolas.-Brraladj cerkven qpKoBrrocaoBeHcK[ adj cetkvenoslovanski qpH adi drn qpma ecr adi drnopolt qpHeau4a I drnoba. trnolasa in "irnoolc iensko.. nsar upra. -aqu . 4 detn od upKBa cerKvrca rlpKBXrEre-qpKoDullre /r KraJ. vdab qyqy. izvheid. qpsesaHa qpBerry3 aB-rIpBeHltr&€B adi gr. aas cveaenJa u!Tn-u!'rKa ifipf defi clresti. -UIrFr W roeceKOZeC gpBeHoKoc adj rdedelas trpBeHoflrja I gl. . 6arposkakovati uunka impf lat ?_ pri plesu.-qKa adl dem cfo uonxa I l. iar na neou. rce: zarOevall. vpga impl rtrc sesatr.poteza . dobivati iz aesa. poliubdkati tluwa' iniol fl/i poliubliati.ivlienie gpryias'ad j rjavkast. zaKrlcau. zavlescau. lrniDa. gl. vDltle ltpHrlo . _nacrt.w'F'a iftpf dreti se.ddi €1. bogcjixra f i. oprsovarl qpraEKa I risanka Ilprarse n rrsanJe qprall r?. oPaupr|Iua / l.uat bot murva (drevo in sad)i arnc prst. arnka. olrajEn prostor okoli cerkve. Dleiemati qp'nxi-qpna^ra / zajemalka. n3enln. -lig nesrcino iivljcnje. drvojeden 4paorowna I frvojedina wgqe n dem od qpB(ell) trvidek tlpeBap m drevar.r|Ir nr delnjev nasad. grdo govoriti o kom. vrisd. razcveteti se ry1gez pritilikavec.ic zagorclost. -ce: ooliubiti se. zavpiti. vrh hriba uUaKa impf t?td Poskakovati. aeravra HVBA . po malem. trgovec s crevl lpeBapstso fl e. Po kapliah tedi uvavQ. drtalo za ustnice rpB^w adj drviv. italijanski -fasist qpHoMlpeE. . 3. tmpl trpBoca. dmica qpnorcoc adf trnolas.r L ctlna barva. rdete vino qpreuo6palecr adi rdedebrad 4pBeHOKOXeq. '-ie: poljibljati 3e. postatr-poslaJatrcrvlv.dmesec drevo uperaruara_f -de-Snjevo rypedoB44. -Bsa 441 Crevesen qpeBo r1crevo 4lperolToAl|n. pozeruh wreaBe n dem od qpeBo 6revesce q. lemai nesreeno . pozrDavatlna KG lenu uvpalKaI flrf uhan uviai. gl. f c\et qyreT ? Pesn razc\Iet.-'pqI n -zogt sv. 'Hrlrr r?. zamorski \ptdu. rjavkast spr. Zalovan. upHoTxja-qpEocTt cma oar_ va. dmina up.revarstvo 4peBeH. paltek.e impl drpati. crrcau cvrketati. zenica upHKalecr.1l urvin rlDrtuqok. brizeniti.rlrla I zmaj (otroska igrada). rdeda barva: rdedilo za ustnice rlpBer@ra. {q. gl. drnkast upHv^ecr ddi lrnkast. uxua in qapuKa upqopeu. lir. drnina. skica qprrqa-upt[qKa I efilca. z lt e n o s l. arna zen ta (bogata organsKm snovi). cesnJev upa.el. uDeRaHrua -certievi 2. sorta debelozrf -nate Dsenice. rtrroBlrca qpKoBeH.rxs adi drnski. lig talostiti se qp eq. skakljati lqwu^ m zool smrdokavra.a impf po malem arpati qpnne pf nadmati. temnolas qpnoKourv^e4.2. zagorevati (od sonca). drpalka.. impf crkr-rprcrre.-zadreti .. -rv m Jese Clovek. nltl{rKavatl.barvati.meja. CrnG polt. lePOUCrIr se gpBe o z rdede lidilo. impl drniti. ltpsopr€e4. Sminka. drepinja rrperura I velika londena po Kiuna krovka za poKrlvanje peko med upeura I deSnja (drevo in sad) {peuraK. lig talostiti IlpnnKaDadi drnkast qpeuffa I gl. vreSdati qpeKa^o r kridad. -pHa 44.re r? dem od uvpajKa ulrandek \WrtyaKa tu. dmec upxe.ree impf trneti. 2. qvavrDrl tu nae pl koder \y}de pf wi poljubiti. cveteti 4Ynrle pf razcvesti se..a inpf gl. 6aKHe \1'ntrr^ impl olroJfto poljubIiati. I rdedica. sluzie adi cErk upxreir-gprnrurcrn ven qpKB[sKa-rlpKDuqe f. \pe(a uDRa|Irttla t sl. zajemati. lig prazna glava wal/. ilovica upseanaa_ 1. piskav qpB^xB{rcr I drvivost. rIpBeHuKaB 4pBer| -Brlrr r2 crv qpeKHe l._a l n i o o l e K a up'1'n. kier ie nekod stala cerkev. ttg nasedetise qpBocar| adi drviv. -1. zajeti qpra I drt-a. oskroDiti qpen "rn giinast ivetlidni londek. rdede .t arnosrajtnik. qpeua qnE'z impt. piSkavos! rrpBojaAEna I drvojedina. lrg poclrr-pokati.l " se.l t .srl upBemrla I L med Sen: 2' rdeda Drst.IeoB d.upBeHsao 466 upr*naaB qpHnAo 467 qlqYrlura rtpBer|uo n rdeaica. 2.qpBocIBa -pL. gwe rIY4Ka'4lrIYNo f dop (pri ptici). cerKveno cvonsce qpKHyDa pf. vpijat gpeKars4a I kridanje. witi.rKa I risarka uDra{(rl adi risarski uirrex m iisba. zemlja qPAl.

urr I trg. slepar. omeJen traKr[ca ce. iardake (ganke) v nadstropju qapAau darda$.' qaqaK. torbica. qaBKa co qaB l (: t nr ) cl .r$ m taisa pri muslimanih. ugrabiti. zdravilo les. neresen je. lracoBduKap. varr<a yMor My ro Hcnx^a pamet mu je opesala (od starc str). -!M tt pokrit. z. 'ce: oruqaeH.. drzi se ga se mteKo. naprava. ila{etl adj prekajen. pl qarrrt|rsa n detu od aetrt.qa6aa 468 qatute 469 varrrm I. streha qarEca. 2. qaM{aka3 vapr< iz kolo.rarre. 2.) qaltra l l. pt qalqn6a n dem od.Iqu orod]e za lctorilo (za papriko itd.Beffi pl tofi obwi. impt Sotor porumeneti.lel(4.s\ra lraflJa.rq . v trcrltltku. za trenutek. drobenclja. zadimljen. pl taesu m taj saaMa f platnen ovoj okoli fe. qac rlo MareMart(a tlr. sondnik. tcs iglavcev (smrekovina. 'cei kaditi se.oDs. musaAoanra I duh po dimu traAop n deznik.preosoDa qapAax6oja f ntmena barva za desdenatla 'fapAaKNfja adj indecl ki lma dardak. -rur I Zepni noz qaKMaK nr Iam yi. bahaStvo qa*ajrguja. pc pasti qanlrlKa t gl. trenutcl(.aDKa I zool kavka. lraruc!tsa pt.2 ' zanje desk qapulao n rjuha. v dimu susen s[oKousrnez ea r^ impl udarjati. I arh \eLika vinska aasa v.ki i.igalno krcsilo.'aKa m 1.JrIa 4dl aajen meneti. izhod. zagrabiti. postopad. tolli. zblazsanp m alh tral. qaA.ptnfi|Ir-qajlurK. nor. rc"ipe sitev. vzigalnik \aK'''ar a. eape udarien. korec (pri vodnjaku) . zape 'sap. qaJ?. hojkov . jelov.{arar m rogovila !'ia. muzrlianl .racrlu ad9 takoi.Ale nt dim samohvala. -Ult t? lesena skleda. impf !je" ti.(r6rx r. . jsf zool tdplja rranl(a|l-qalxlE m lant l.hodnik v nactslroplu. smrekov.ralxe pl modno brcniti (tokockah go) du. '. sajp n arh gJ. . prt vladuga razuzdanka.drevo (smrexa.di prismuknjen. . palnik neti ual. arl q L4''ca. sajast. vitel. vlllre Mv lleTa vMoT no qaBKfiTe.listnica qaHqe. .rgFvcev / .vh EJ. vatruqua ce pl. qapntl|ia. denarposlo\di svet qac m !ra. madZarski ples n lam pomod. saJast lnslrumenr. ooesenJastro zlven irarme. -rM m arh godec. -r|rr t arh l. jclovina. . -^Ea 4di prodnat YaKa^ecr adi prodast sa$xja. izprijenec qarrl(an^aK m fam lig fi\alopridnost. . qar{IaD . daSa z roEem. ovci. ta trc" nutek .pr I it m aar. 2.ra ecr adj rogovilast q rs impf . nerodna. VAp{ qacor Pt'i- . obtgati. korec. liivost trapAaK..(l/ sajav. zobato fi ltlrll Kololonlla (smola iz islavcev) kolo. spo.nik. zobnik. godoa. pc qa6yFqa6ypa ft.raKa eII.!l't'B adi dimen. dimiti se 'raaraulja. trznic:r.l dica. -uu f lesena strcSna konstrulcija. obegenjastvo. brsaldl impl kaditi. qaPK 3a PcxerEe [ITI. .n urar llacoBtluKapcKu cdt urarsKr qacoBl|qKapctDo rl urarsrvo qacoM-qacl1|! ad? takoj. sredstvo. rIoloBtrua qac pol ure. turban n< . KA O(4ITE HC CII T'! EAAAT irnpl postati-postajati privrana vrani odi ne izkliuie smojen. kozi) qanapaa I larn velika. da5az rodem qaram€ f parkelj (pri govematematike. lopataslaroKa qaala. . -wr m lanr bahat. oor). 5ivatr. z. boro-vina) qaMeu. osmoditi se'. sla ie ura tepna) stenska.r . borov. osmo 'raAoptnja m deLnikat diti (pri likanju). pl qzurrfirEa fl l. zool lakal.izpnJenosr qartratlvBa impt fam malc> pnono.n torbar . qaE!tsrr pf .raura 1. ponoretr qaDrue adi kavkin. 2.god. qaran(a trarrqe vrI. sul(na qaB(a kavkica ea aM m fant lirokoustenje..-Mqn ntrcoln s r oR aili iz lesa iglavcev. ki drobi.alo. dim delati. trgovsko-obrtniSka .lrtl uarua I spojni prelni dlog na leseni konstrukci ii qarMa. lig pridanid. zt^ldene nad nosom I t I t I : . za trenutek qacoBHmg -qrr ?h ula (rocna. &i les qaj-Eekep m fam sladkor v . cati (iogo) prekajevati. rraMoB[Ha qaTMa-Eefrt I I I I I I I I .ta^liar adi Drismoien. \ta a''cyBa pf.krojadu) sc{iti. kavdji" " qaxnlllpr! pl hlade iz debelega traaqe. usnienatorba. iglavec. konj.fa^rrja. sklevanje. ho jev. v trcnutku. inllJ lan (o . prcdanica. poganja kolo.iglasto.

ca qeKax-qeI<qq m kladivo.. ki povsod vtika svoj nos. 2. ciganski trepfl{qe n defi od qepra iotordek qelreBns nt bot lam zelena.izigravati wenxa impf lan brskati. lrerstrcrr. pr seprteBrfit a n latu okvir (oken.' peJ pogostokrat kam hoditi. gl^hl dlenek. korak zdravljati qarlle. qeB^ap r?' devliar ki se nosi na kudrni.e impf izginjati. -Il m arh eoso(> did. kalil: qeArmK. gost ( gozd) . ciza ses'J. kai pridakuje qex ac . bot cvetna daSa. malo posusiti seAaAnja I fam tlani drlutine asp'{opn impl l. a/d cvetlidni londeki. drepinja. vtikati se. iTdpfa\t4 za desanje volne qerrlre. ru pa tam.urr rz jeklo qeru-tqal|a I jeklarna. 2. deltek:2. larr iloi'ek. skodelige i.resa I dvokolica.4u m nrc ote se^ycr f deljust qeAm[|a I rra mati qe^VcreH. izkazovati dast.izvijati se.rera. srpli'iuBa. mlad g. podrezati. cemeren qeMepnKaf Dot aemerika . svetel.qar-rrar \a\44T 470 qeKa^rn-qeKa HHqa I nakalni. partikula lrecron !6118 4di dastiljuben qecro.gati. detomorilka adi qeAo!6acrBo r detomor oeK. nasraqeB^apcrsr adi devljarski da za junaSko dejanie qeB^ErpcrBo n devljarstvo ve. {I| f arh zabavi(tna uer. osmoditi. pridakovati. -qrr m tam t''tYtina. tl se trperl qertre^ m kavelj. {Htt nt iesnov strok qeceH. dlovek na poloZaJu qarlla f kozarec.tecfifio'! idv sredno! (pG. izraz dobre Zelje) qecrnqa I l. 3. spakovau se. predal .napenJau se qelepoK.spbd cl q e Be. Stirivprega pravi6nost qesr t dast.n nastrelje nad odprtim ognji$dem. 4pe[Ia qepnja. .b!6nBocr f dastiljubje qecronaafi-qecTo 44\. spoStovan rrecro odu poiteno. oplaziti qe[opecT 44.reBe^ develjdek leKta qelpe. qeclsra HoBa roAnsa! sredno novo leto! 2.ce: kretiti nokozartek qa. . 6avreteno. qeII fl dep.. Stirikraten qerBoprula nuft atirje moZje. resje. Skripec lica. vrl.r . rrecrap n gosdava qeqaerBefl l. bat . kakor je treba uecxocr f vrlost. impl veniti. postenje. daStenje '{ecfit iftpl gostiti. sPoStovanje rrecr 4di l. Sdebetati. no nitjo vezena ruta. otroci v dn Zini. looanla \eper''{ hnpt deliti. -rryr fi itel. pl sarEdra-qalueHqe r? weropn impf korakati. strup. ocena prav dobro qerBopKoaa I detverovprega. qellepoK qenoponrKa I rogovila qery? n cev. izgubljaee]. telesni varuh. -iry m. detvero qer8oplta I ltirica. 2.terBd ce iftpt f atu rzmikatl se. n4. veJnat. naologa KOS!.ica'. qroDec. Z{eb. strazar. -qqa 4dl ieklen (tu. maccli.a koradevati. srebm nakit. 2. dotakniti se. bririlec. pl veroan zt dek plesalka in pevka c€Ka impl dakati. rllory? qelrqe. gl.3. kozardek. gl. ostra resa na klasu. {Ha adi teljusten qeAo t? otrok qeMep. polten. vtaeh.btrt tn larr omaka.edi qepqeBe.-cua adi l. aetrt qepeH . seclrrrrr qape! presvetli cesar! . Stirje. 2.kelih. destitati. majhen ciganski Sotor qeprap ru Sotornik. 2. "gI| rr ped . lesen zamasek nadejati se KpeBa (Mra. dastiti. rjuha.. 2. qeMelreH. telefonskem drogu snel. poddastnik v nekdanji turSki vojski.qe e6ufa.. l. lig muaiti sepel|ltla f nri delnja. zalostcn. qe ep qepeK. sreden.qalrlun! .lr dakalec. pogostitev. domadi fam oi. pf.bezati qe[Ka^rcaI zobotrebec lrerrKa^o /r 1.urKaI l. (o deLletu) devi(ki: 2. rogovrlienolroK. qepm I l. nekaj malega iialru. kretiti noge.Bn Ir m develj lre^esKa f 4/r. lit drepinja. qauJ. pogoslo qecroTa I pogostnost qErBoIreH. 2.lnu n. poroddi |ie) no darilo se^n M impl :ekhti. -pHa adi detveren. presvetel arh. lreKpeK-qeKpR. -q{ n ped. porcelanskiizolator na veKv1req. pogadica (v kolenu). 4. pogosten. 2.t dent od .ri oslna. sok u mesa. tovama lreDAe. hrepeneti. imFf qe aA f samo sg 1.tecrwr adl l. po kapljah te. vrat) qeceH. pogosto kaj poEeti qecTIIEa t sosto sito . rver rapKne.'pte. cigan qeprapKa I Sotornica. praviden. pl qetrM6a. kljuka !|et'3 m ath nevestina bala rfeHrrrja. zdrav. plaht^'. qelnfqBa pf . -Hn I r?/i dreda gov. napa qepen m l. pt qeBpurla r? s srebi. gl. bridrreAo!6neq.-pEa grenek. domadi po malem. arh svet. osinjc.2. I detomc> gofle. predem od. pogtenost. impf pobezati. rezati. 4 dem od qen depek \epD. z otroki. gl. -Aqtl rfi zrnce prahu. daSa. trgati na aetrtine. gospodek. pt qeBrtEsa'qeB^eEle. praskati.reKop r?. dndina.. IIue) qarlla na- qelJafl ifipf Siroko odpirati usta. kdor na kaj daka. qe(MeiKe-qeKMeue 4 lam sKft- qetrafl 47r qgrBoptaoAa nja s predalom. ponjava. ciganka qeplapcKu adi potepulki. Ad! latu l. redko.? aemer.

n bot platana ti. tistiti.\olll ce qlrHerue nost. Pron 'f. ralrlo. dio. pc srncNon arh Stevilka. trHc'r'rr ce! Doberi se! Hr{KOlHe Te BUAemlslrs.xIIllI metati. krtada. qrier[ro. -tF-rretlpm. distost nimas prav !ce: ce quHtt zdi se.4u t?2 vajenec v obrti poskusimo! . :!Ierne. -Jr|a adi Stiribarven lrertrpuroAtrueH.rerBprn ar. lektira.li actrti qerBprr. in Zensk ali drugih osebkov qe\$fwecerrv ad. gl. odprto polje. '|fil.-cer tako . raKa Aa 36op!BaE ni treba snaziti sc.qeTBopo(areH.|. h tesalo za n dem od lrerualie n praskanje qerltelr. lteTl(a 3a BaDocwaEe eopid za belienjd ver'ra impf krtaditi. ti. crgavo patP gujatrrro.ttwqe n detn od .{I€-qetlra. snatilka. -fla 4di stiri naoslroDen rrerDolropeAeH. kroinik . Stiridesetina qeftapqtlK.2. goljufati qerKap fl krtadar . . ltevil().ttrr I skleda. lmp crr. 'lIr r4 uradnik qrEoBH KtBa impf biti uratlnik. pomctad qacra'rKa l. predeno '1 wupaunwa n clent qrrs h1 1..qn detrtek '?'r lreTapToKAacgut(. vse slabsi clslosa '{e''t'''e impf trgati. clgava. ae-ce: ^ satr se qeEMa f vodovod. 6poj stati. lesen ktin. goljava.rerBproqe[. pt qer.impf stiskati.rerrro n berivo. uwl. tonski qerKa 11. .lracHl|rrra n. detrti del.Irpu. 2.\ glavnidek rrertreH. ql-IBt-rja 'rtlBrlja qvKa klin se s klinom izbi ia queMaI Skorenj qfirvap m Skomjar. qrrp Bo cro rtl't tJJIIopfon crgar MaKor ulkus \'. -AHa adj Stirivrsten rrert4r[clornE! nrrfi stiristo qer4pnroseu. glavnik: 2. 'mpaue.mllrja.K'l interj nrf pa dajmo! pa . wna . -AHa 4dl stiri.qrtcraq n snarilec._pl valenceK dejanje vupar<a.reuMeH adi vodovoden lremre ce tr'l popraskati se. krtadka. topidek rre\tKaimpl bezati. biti treba. qerlla lta qesre. ravnati.govoriti. l€ varati. ecsrnoAlnreH. hoteti.qe z dem od. gr. priprava rattrIrr globoko se klanjati.. po. CeKOJqeTBpTOqeH . oa re ni nihie videl. qr. stopnja.rHa I detrtina.]ro f.!!a. -waa ad i !tLidesetleten qeat4rnecetloArrrtEEra I Stiridesetletnica qerr4ruecermta num Etiride. -$r fi 1.mcrt impf snaliti. Cohati se \eut imd desati. gl. qtrHulu. Ma qtrHa ae hodem.upraB lnl3M{qKa f dem od llpl3'ua vrmaDo adt nepopolnr'.tu . pl wst wa n deftt skledica. cn ro qeIIIa jasIIKoT govori neumnostr lrertla.r[paK. snazenje KOAKV ql{Hrr Uanr\aBa? koliko 3tane ta klobuk?.te'. prepirati se. krolnidek vrxroBlmr. gl. brskati. set. rie . moti. ustnik za cigarete qrlonja.nfiLa IICIIKA krtade (na steni) m torbica za qerKa 1.rHaMe. -rrrHrf tu nri gl. spreminjati. da rn|crmra I jasa. . za c6cenje. tevljar t T T T I I I I I t t I t .mroDHn xlt adi uradniSki lrBBoBHrrrurDo/r uradnistvo lrllll-qaraB adi zavihan (nos). format tobak^: fi z detrtinka rrerBproK. potohati se. priblizno ttiride. qerllxr qoaeK svoievrsten dlovek qeruKa ce iLem od . dopid.tve'. -EIta 4di !tiiileten qeqrqroAl[lrlrxtra t Stiriletnlca qEflDuecer zrrn Stirideset qerr4rf. secelt serEmt tn adi indecl tafi vrsta. Saebetati wpirm z devljarsko lepilo 'au''I irnpl delati. preprostost qlicroraqncroTnJa iz dneva v dan je postajal I snag^.rm<a izpl tivkrqttr€p . postajati. pipa .qra adi odkritosrden. rr[jruro.r|p dirdek. akt. . velja. {&ra ft 1. sluiiti kot uradnik wtrroirrrlqKa f uradnica . . turdek dce: zdeti se. pt rttrn'frta Streoa. ce qmrca rloyMelr oA q[crocpAelreE. . vrslen qErBopoc^oxes.\\r qerqe.i Stirideseti lrerEpnKarHrnla I Stirinadsrropnlca trenpruraecea rrlr1 ltirilajst qerripruaru ade Stirikrat qernp[peAerr. quHn KaBra delati prc pir.ql'crq-aurure z lit vice Ka rreMarrr[paBo mislim. K. . sna)c jc .va adi tetrtKOV. imeti za. . nu?n ltii qerHlrq6o€H. razJeoa.a uditi se rckodelstva pramen. -xrra adj stirizloZen (beseda) qeraopocalraH adi Stiristraniden (piramida) tierBpa tn eetrt qcrBprecr adi Stirioglat. iebelj. vcdriti se.retsta ce praskati se.$p impl biti vajencc. qecka ce set moi.medlo (i' quj.8 skG gav. 2.Aes vsak letrtek qete impf zrC brati.. aM e.rltHar*t ae. set oseb.. iskren ApyrEre imel se je za bolj pametnega od drugih: oA AeH rltcmcpAelrEocr I odkrilosr aHa aeH ce flo.trt'Iwte. gl. obvezno Solsko branie qerEra I Sdetina serr ecr adi Sdetinast qerfrpa. l. 2. snaga. -' f CetrtololecdetrtoSolka . ltirideset moskih .tr impf praskati.AeKa izgubiti se. odtrgavati ri[6YK. 'iU8. . oua adj Stiri. aKo qr|crer6e n disdenje. -rur I Zelezen. kva(l|alcn . gl. ikorenjdek -slabo. ce:uza pipo.

drustva. bitl tovegabrata) dlan organizacije. ltordek. lkrtati (z zobmi) \K\^ B adi pohabljen . bralno lnaDal|r. r. humanost qoeHadi od qoia suknen qoja I slkno qojap-qojaulrja. izdelovalec. gospodarrca sop6ecr ad. ditalnica qllrartl|a-rmra]rltrtqa I bralnica. tobodra \op6ap m ljubitelj juhe. xamoajrzem qoDeKo/bv6eu. Suitenje vrpra impl tkripati. 0p4a.4$ m ljudo mrznez. junar qop6auH rfi rok od qop6aurrja gospodar (stoji pred lmenom ) qopoawja. numan qoDeqeq fti dem hip samo sp ubogi reveZ. ska lmgforHrlltlTBo vtprau iiapl Skripati .. redka ied. ud. -rfl r'2 bogatas.kanibal.skripa.rEfto ddv ditljivo.N. q^errysaHa vall Koga rfrIraB ad.r qoEeKoMpa3e. 2. gl. nratKa q'|aoK. -4tr ql|cT(ytlllllla tl- 474 !a eEvBiln 475 riMer. ditljiv lrrr. . dvojica eqor vr$re.samostansko posestvo kmet.i.j ves.a nta. 96 BeK velik moiau Clovek qoBeq(I| adi-adv tlovekov. pl 'MseBrg ft stridek.trtocr I dlovelnost lroDernrDo 4frr tit qoDeqetrrrBo r? dlovedanstvo.ini dom s knjiinico.rK_q m Skrtanje. 2. 2.nriBocr I bralnost.6()r iiiit tkrrari.rhrarel-qBaarr (a I bralec'll.ro6anqe. dlanski. -xFtruoanKcaj6nJa. qoBe- I snazenmoiki-snaina ien. ilroclTa q el{ra I dlanica pt:iltpf zqruzIll v pare. pt goltatn.trrsKo.bv6r{e croveKoljuole J. 3. {rI' tn gospodar difliga par. "ipiiiii ti. filantrop lro-BeKoby6riB adi dlovekoljuDen 90Ber(oIov6lrBocf-qoBeKo. poznati. Skrtati: pomezikovati qKpanja I zool Skorpijon. Dostaviti-Dostavliati alen qurua ce.j indecl fam i*tallid . -3n nx I . vziga- rrKp^ta itnpl Sklepetati. [ekdai Jen tladan na spahiiski zemlii: wrcwcvtt adj l. pomeZikniti . lig stara darovnica lr(panse f zasklepetati.rKolr. trd.'ltrria dem od qopar nogavidka qop6a I juha 9cp6a^'^K m skleda za iuho. reoeK . zenica './C troBerreH. pc. Clenek.em od.rKop^an adi suh.:ra[rKa c+ impt otropridevniku k sAmostalniku. zaSkrtati. {nI| .oy6Beq. -rrIE n tlovekoljub. 'r1pl .ra rra9Tt i. gospooaf cop6awqrr ddr' bogataski. -Jun ra ubijalec ltuau voreve.q^eHopasAeneE. Orru6a z l.roi€KoB adi ilovekov qoBeKojaAeq. Darbar qoBeKojaAcr-ao-.xrpruu|e pl zaskripati .rx$ma I krn. humano qoBe. llca . kmatijski delavei spolnikov . oste- 11 natandnost. . zavestno izgovor. dlen. -Iltr n 1. IIl?UHA qop6mta humanost. n osminka litra. udnina oslu).rKa samostalnik s dlenom .lrrgliotaqll ! tgIttIE{K. vitr))l). kmetijsko posestvo z naiemnimi delavci.7t Stof .ru$re. 2. slaDa Dogavrca qopanqe. juhasr. pl ^!fe ljudje.rxopr<lt / dcnr majhen Stor . dloveSki{loveSko lroBelrHo datg dlovelko.rKpr m Skrip. . qaelrgrBo/r dlanstvo p. -!trra adi dloveski. lig krvolodnez.s^eHlTa pl in inpf l.ororoca-.flOq{a.ito lulati vaexynax adj gram ki ima qKeM6e. Sklepetati Drez ene roke qo H. trcbuh. vooen. a ljudoZerslvo. spantr-pa. 2. punzem ttlfta impf bratl.rop6[qa-rrolr6Esr@ | dem hip lunrca qoBelErltrra I dloveinost. ltula q^es /n 1. pl rto!'eqtut a n dem dlovelek. nedololni) q efiaplIl|a l dlanarina. prodaialec sukna rroKaxrre frakeli za Zsanie. pi ri defl od qo6aH pastirdek {oBeK pl ft Elo. skorlav qKopqe.. cel. -Aqn n ljudoierec. ltrceli. -u{ m suknar.q. ditalnica . pusdobnost . oseba .tllae impl giniti.rxopr(l l.nHa cdj nogaviden vopalMuTe n atgm \elika. Zalost. tudi moz. -rKa-lr|rr t'B adj bralen. iz vrsr gospooarlev rrop6aErla f bogataSinja. gram spolnik (doloani.roKo^riAaI dokolada \to^aK ad. -^sa adi artikuliran. {Br| r'1 ioln rroMA€K nr dulen ragu iz goveolne qopa'l tn nogavica. medlenje. kati..uek. kmer. fevdalno posestvo. (o koniu. preivekovalr)rk . ovtar qoEarfta f pastirica qo6aucR[ adi Dastirski _qo6arfirfiba . mlzantrroD qoBeK. lovska dvocevka. stridkovi (drurina ode. Skripcnje. l7l txopuu*a d. nesrbdna duial qoBeqeq! uboga K!'rproT pam! qoBetflilllre n tvsft od. pl x<eudvtsa n lam dlen (spolnik). MaBrJar co qopartr-rni pri pameti nopanap n nogavidar qopalapcKH adi nogavidarski {opaneH. koprneti quaj m pesn tesnoba. delavec na diflizu '?? wro^rrtrrja. 2. i-etrt miaseiica . iitlji vost .-Bqu r?rstric 2.te.ro6au rh Dastir. zdrav truTar[rure ft arh kttlt1. orca vreuecr adf dlenovit . $p. dlgvegtvo qoBeruTflrax m fqm ebye'nost. . jusnat.

duvar.. traA syptr itttpl kaditi. prepaden svel v gomn vyvanr adj usekan..rvlecnbcr I tudovita lepota wan pl spraviti v zai4denje.as adj kratkou-h. klicai nasatiti. Haln"t flpaBe^ rrHory qvAa sv.ti. obautje . imp! slqre. 3. . trebusni ples iJyAHacEaa uMare eudovrto rroqcqKnddi plesalski e qnrltro 4 l. obdutek ka. varova--n duvanje je.. nesolldno delo.Bq[ .rryAsoDarocr f dudnost. rr gobcc. hfa-nitte (knjig.. pt qeKar+rur6a nY nr l<oDJsKa ooeja *1. lig spabbdutliivost. potrkati. slab. -rrF m zool detel q!'I(a o n trkalo na vratih q$r'a'd . nri postusanje den q!tsaPqtras{lTaAap m va. 3. (ryAo8rflrr€H._qwYK. 4. ".'MK. aii mar.rvlosnurHocr -ven. kai bi storil Sati.Th . y' mislih 1. raztnrscncc -4. dajatl. gl. dudo. 2. prismojeu. .. 2 snaho imate. obduten I poiastnost. gl. cu' dak . stra.rvlasKx adj tudaiki qvAa!!trTBo tudastvo fl qva6a I l. trkati. -rsqa ad1 posa_ . {rpEraB-tlf4tTaB adl za!\nar\ 'rvAe-clriaj -:'rt..ry^o n lit dutilo. qerasqe. celrlBo. duti.z kratkouSec. iudoait. --cer' paziti tirditi se. trtiti.r!ra I krn. sklatiti: -ce: udariti se. lobodra \topi^ t tam razkustranka gl. nenava' 'Zenie. tudoi adi zelo.TocyaapL 1 pl m (Ptico. aarovati. trcru. poKveria. gl.pryr rr dudodelntK . pl qu.eK qYpyrr. dev. tolii.Errre. 2.-tr o f. ceTIrAo qma I kuga talllaD 44.impf pf (o zasdebetati-Sdebetati pt! can.qop6rtrure rfop6su[e n a1'gm slaba jE" ha.'rauuna f flasrada za hra. ru n l(omu ttg . Preparirati Zivit). stidziti. frop^o. . kastrirati. tuhtavaiovati . klatiti (sadie z drevesa). rokopisov) na ree rrvBarBez l varovanie.iW'U'r adi . storif Fnogo tude)ev.pritisnjen q!'r(ge. -sq[ fi 14fi k:j:l1-ra']ec.rve pl slisati. dudenie. qvasrBrrrelHoct t dustvenost. qfiLrp.. te gl. MOMA ryn doln rrtro<{-q!{ftrM fatu L pafl kakor. -4u tn poseDnez.rVA[ IIITO Aa IrpaBrl 2. udarjen.t dudet. 6vuraBKa qop_aaD 4d.tvfl f nfi dekle. skoDiti. (nos ) neKal cu(lovlteqa . rezan. zrnaT. macelj.tfyqr.-AHa ddi l. conj nri potem ko ryn re.rvlo zaduditi se. nenaruh. Sdebeta. 6vrxaB . uajAe ce so qyAo priti v rriscrgeqocr I dustvenost qircrsqrelren. uoartall se-trKau se -ce: . dudtrvsaauurre l1 shramba. sUpU. qixrr!tsa pL impf vdariti.. --Eu-tiTt]-. kladi" .Ee: i6iutitl se sten. obdutek. prestrasiti se . premisljevati.. arc papfiKa qirrKap m flrC ljubitelj paprrKe t I I I I I I I I I u1rypa I dutara . kaznost tryAoBnrtrre fl po$as-t. slluce(. rog.iudovita lCDota qvaeH.-tuden. konidast \. Daxazen.L-. zadreso -ana adi dust. ari -dudez. 2. siiaien.rvscraerr adi dustven ue Ha .em gl. -njc'nje. Drezusec .t razkuStran.adi skopljen. nal€za. lut.rva^ inpl l.. Cg.uy4romr adl duden.' vrtati. 2. brelep. 6uvai qr.ryen. me tati (drva na. cra' duvaika . ogenj).ma n dem od I T sYna^e n nrd d. paooTa slaDo. rezati.a .top^aBocrI razkultranost gl. arh nenavaden osupniti. paziti se. postatl prlPOCepnru-pocepatr vlvyaura-qvypaua I zool sr(4ancef qlle<a I 1.AeBojKa. ti: Ce .. postati prismoJen. 6vuraDoc't lryAoBrrurell rI!'AOTBOPEH qlt|ftap I rlyBcrB!tsa6e n dustvovanje. udarjati. 2. vredi. t()qeK. gl.{V'd n dem od. r€stnlan qlxap fl kamniten. -!trr rr? l.em pluntka qlneq$reqe n nri d. . --ce:irelep. qvaecelr. -cua adi dudovit.. pf . tfebusni plenrt zatvden: itrdeien: qyAHa pa6ora dudna.' 3HaK 3a lryAeM qnHpToca. Kuzen . ntec .ryAorBopEocr f dudodelnost . naobautljiv.rlMoca ce pI fom zboleli z KUgO t q!'H iolDid . tam aqirit. 2..riocrsrEa in pl lustvovati. lig Pobledeti. oblutnost qwcrBo ft dustvo.reii s^lcc. pomanjKrJrv. strok (graha).nepogleocn . brezuh qyne. veliko. lig kot irl€ri tryja stisim! . kakor da.rvAo n tudez. Naum je !rytsaprca-q!tsasRa I vanrmnla.a.ry^\ iwpl stridi z uSesi vo qeKa}I lry_AorBopeH. poKvarJen.ryK kladivo. rrvAaK. se. -ce: nrt posln' v mislih vrta.fyrajAbseg. -jna adj sliden .fatu. slisati qyAn o ri nekaj dudnega.ryJEocr I sliSnost qyK m bat. -pHa alj dudode len qyAorlopeq. zabiti. 2. primazati. kaditi se qypua(a-q!?.rpiopi impl cvrdati. qvAHo ^elo oBa dudovito je to Poletje skatlica viigalic rrvAerEe n. ql|Iraae qYp rn dim g1. qy{qla uoaflu se.

-oBrr m velikan. zabavljati. -ryr m dokat. paje polsKart.daiati. . qaBlrvDa pl. alau v6apa impl tipati.esreLnei'. . bolstati. hrum.. zagnati. Storkljati. za_ gnati se u[uau 4di otrosko l e p ( k o t . 5sa ddi Zepen. I frnikc -st la. razgr'aJarr ua. pI uenqr&a n dem od uen Zepek laliivec. lig pritlikavec rmxria imot metati.rrf a adi indecl m '1. smesen: 2.a. Skropiti. lrusa \arops ifiPl hrumeti. v curl<uPnu'eu. vesel.lePat . delati trusd uale. Pulover [r0e. konjski megetar uaM6acKtradi meSetarski [aMnja. veseliak uerlnrja.rpna za' 'bava: 2. izrastek. m fan steklar lar.i I 8ista. ueaar m xrvnrK. impt l4fr \aR hrupno govontt. SiDa:2. uauar-rja. blebe' tati Uarop n hrup. uv*. rabeliski ueaaicrso n krvnistvo. uarrAapm f ay-n uanAlr^8 441. de6. oditi elllfl|.'gra". tc6er. kvasiti. ropotati. bu' u'/gttag m zool \faoec !kast qP}| umep [rn€p 4 ietra. isk. I grm. nrt lelce v$pKa inpl brizgati.oi:A itni)I klebetati.fi arh r. dlovedek ltrrl|oBcr(rr adi velikanski urnropo3 tt1 vrsta majhnega peGlina. {rDtt fi fatu l.. tipaje iskati u6apHe.fiA m afn lf- I I k vrazu igradka) uervnep-nriemper.a.!^P! otrpatr.fgm. bula cu) UyMra^e. cKl lTsta drobne slive \ap'd ce impl buljiti. gr. iziezen s srebrom in svilo Uau6a3 fl artt trgovec s koDii. raoelJ ue^arcKa adi krvniski. sodrga. Zvetitit 2. pl ua. go' lazerr 479 u$|r a \rpal'. neb€sa tedi uel{arMelt t?t lmenlanlK uvM6lTr m fam I hrr.$t{truca. potikati se U.li gfiav.skati. tofotati u6wqe pf tam igaod vtakniti-rok<j v kai. {lal.-laliiv.tlrt I lanr hudobna zensKat hruPeli. zavaljen dlovek u6$ru6!|rtr(a tu.. -qII m fan I Yitri' na. siten (pri jecii) lJuu. me:tati se Da koga. li€ pritlikavec.o''la adi indecl lafi iz' biidn. gl. vtikati. uxMlrp{qKa J ocarreK wtjf. lgracxa Drekletnik w\a iftlpf brizgati. . uerd6oclBa ce P/' impt lam izgnblti se. -r''. zmedo municiia rrrnr6vu. vpitje. -ce: stopati i vodo.ivljenje itteri dusa moja!.4g. -ce: iofniti waxa impl | . pl dem na! pI (prazena) jetrca l. goveji me!etar q€M nr marmelada ueM6oca ce. uenqe. Pnue[er fl Art raj. zmeda. nairadati. ra_ beljstvo tterleFue vrup inpl tarn t^vati' bl. Zivljenje mojel (vzklik v liubezenskiDesmi) uarrripar.uoapslra . liq dvekati. Dot si1r1a. upuHlDa pl -imqfueHeM 6aru !kvragu! zgniti. oklir za okensko steklo [F. impt zalaiati-lajati ual. -c€l diriati. ie:oe ue3oBadt jazzovski . rDarBe(ce) t*rfirc pf lam vredi.2. lig lan imeti drisko TPMVIIII(A govec z livino. uraKl rfipl CtvKatl (o vmD. vreti na dan uesaprrKa t bri' ueBeM tn fam ath PeKeli upFre. vati.imol tam l.cr a. okno uau_alarr m a/ft telovnik v liudski nosi (albanski). [PaEn UYMtuenm Lep ri lant arh streljllo.e6tfi zep ue6eu.lM^nla adi i4decl lam steklen. duua'gLal{ iica!. -premetavati. stekJo. jetra. jopica.preplrlllv uarl4lt^rdocr t preprrulvosr bot cibora. vik in krik tl lazz 'let ueire ri diezva. deti. stedi. razgraiati.^ impl nerodno hoditi. nadna_ ravno bitje (po muslimansKr vefl. uenarre 6vrlr delati hrup.2. Oe^UsrepPlluca u!'Hr a I dtungla.. u6aDa u6nran. ropotullrca. krik in vik. [aaKa. vredi se na koga. vreti. pl_. nadlegovati DaKEe rf Dozvediti ri"aao ri't. ufir|xa f vrsta majhne kokoSi. -4n m arh kragii- 4 tilKa f iandar.ti.. -IM I diamija. praskati diti.-rM t1.qEcKr| adi steklarski vartr m arh duSa. gobec. 'skotiti v vodo.ua6e 478 sBpH urag m svojat. v curku gl.urlan -lam cesla. gl.. vtakniti. uafiKa tedi. nika ja. I arh kratko kopje a urdr{r fi metalno kopje (za igro jezdecev) .*^ uu zastorri \a6e ^dr uaBHe.tr otroSko qeHaoet . muslimanskamotilnica uaM^ar. gl. . spustiti se za -cei kom. Pragozd tnlrpg r6a a unrepqe.lJ. izlolba: 2.P!. ue6Ho IIraMIIqe tepni robec vesa t fam hiuP.

Zebel:i.di razposajen. tryPHe. lkratec. rtraBBlra pl. lraM-Kaicnia marelica iz Domaska.a MV Ce CKpUTU rlalroT lla llc- t I . pt [lrryAE6a n Dot nrmeru narcls (zereff aoa.{es Dlat'g m zool sokol (dresiran za lov na ptice) uajqr. slovcs.. ruaural tl. Daja.qanm svednik !naEe4. gl. kkt.orvlatl tlra^asosr / razposalenost. ocraBlt ja uar-ara! Salona stran! uraxaruja.tfl ath l4tfl dostojanstv(t. Piemikati se. model l."t? . s koDrivo oDedise [l'ni^aa adi p6kod (o kopri- vi). im?f micniti.prgati.Skrat uyuecr 4di pritlikav III ttta6lort tn Sablona.-w m fam rczbo:J nrk. gl. III BA ifipt biti razposajen. gypEYEa pf. pdaeik.!'Evryi6a r priilikaGa. Demiren. ruajaR lnaeqxl| adi gl. 2. 3.neruren. na sprchodi fatfl skoditi dez plot uaBallrnaMar( m bot togoz. fon_ lana EaeK. K6!o izgfbiti ugled. vzorec. . . up^llBa KorrDuBa Dekoda koDriva trvue. IIIaM 4. pl [taM|llrlltla h rll- I I I I I I I I I I t t EaApDarrttt art vodomet. oditi na-zrak. p()rednost rua Bapn pt I Siroke tur(kc hlaae.moske in zenskc utaNrlra I ken soliter rqarrs:rpeH adi solitrn rrraMuaM. -mr t tenska naglavna ruta aMr|qe. olu ne' zvest [raBEe. 31 M!&edo6ko-sloYedE slovs! trs tica. I&?He.2.J'. -qra adi suknen Daira f 1. Sepavost.reg. -r$ n vrsta grobega suKna lraja. cloveEek.. pce: tmn opecr s KOPnvO.iz Sirijc fi bot trst.. biti ponlzan rra{Aaro r? zapah. Zgod. eJ.d. tr'Cen. dotn. prismojcn. Sepav. 2. gl. tepni robec utas.syl4r!'e 480 glTecr !na6jroa 481 ltlaErltaD u!r4Y e. tolpa razboinikov Ealrasa I voja3ka kapa brez Sditka EaJKarEJa. Marl^arsas. aMap futa..arh retna hdjica. trsjc 'I'at''a'K tu r?rC zauSnica. tepati w*rlas adj 1. He 3gae 3:t urara ne Dozna Sale. pohajKovatl.aMacr{: uarBapu hlade iz Danrilskr. ugled. -rF m gl. In aKallsqa rlaMqja. sypKa. prismojenost. majati se. dober glas. -mr z Saljivec a. trs.a!'a impl . premakdti se.Hry n OkOp rtlatrra ce irnpt opotckati sc. pore Da ^B Zivahen den. hromost pao adi gl.hrom uaEraEoct I 1. ^Brr poreoeD. rDaJKa rnalKawcruf adi fam razbo:niSki uaxa f Sala.

stvo 'ce: trepetati pred oami. preglede!.n parkljevka kdaj. kroiiti. neokus. naklesti. -qga-IneMarcKE 4di urepeT^ara. Predmet sreitarr tz ar& 1. ris. ornament. vuan iarnir. utDpKa. seMHrror [rap njava. rleoeK. podoba. odpice.uB adi krivoeled.ory impf Sepetati.3um Stenje 11 utetroTeH. -rlrr rrt arh opic. zdeti se pisan urapAI. urctrI|rra. razliden. orega mesarn.Irrepq I drna borza. 5ah.lnpt lJanJe. de bre volje tlretra I Sapa.. cence rrca6a f nar pes sprehod meecer lestdeset '14m adi uteecgrroAnuteE. DaDll gregor ruapeHrr4aI krideda.triurnfirati se. norce briti lol. noruerytsa.ant adj nar pes \esel. EraurMa zemeljskakrogla at url(. roka s prsti. zberuanqe. klobudek Ir v zaorego. bidati vezi 2. Sestero .ruartrpa ce ttra}ItPa ce iftpf 482 rneraEJa ureroS[eu 483 ltlecrM|llta gl. Sepetajod ruepoer t'1 sladka orientalska Diiada ruipiierauJa ad.m-B.fl Saljivec. tiho Sumeti lueuorarrD adi Sepetav. perzijski vla(lat. pisana ov. kitenje-.{n m laljivec urero6uen. ]'Jatlra. .waqpajJ w bot Zafuan mati klobuk Drcd kom rual zr^ !. iz desdk ca (sro{J maKa. . zme!krogla. zvitost llepErcKr. ce 'npl ce brttl ir?pl Sepniti. risba. pest tuell|e. zauapeu adi pisan. porc. satani 2. 31.koze rueBrt siv EapKo n lisast pes IneBeII. kriiariti. gl.deznik trIeraurrja. Zoga. uapra 11. biti. okrasek. posmehliivec Dorosliivec. Skisba. wII)aK ltrerpTRa vaJenrQ . $raE\ jati.an hramp+pn rtreDnlarrft zbirka muslimanskili verskih.lrrafl/r.apf. kdai Da uran .. I fam zmeSnjava. n dem . temeljedih na koranu Itrecsaecea ?r sestnajst n luecHaecefnoAllrreH. 2. [rarKapruqa I klobudarna [IAIU/{'IB rnanapAtaca. hudomuSnost.e sepeEnle fietr. v glavnih potezah orisati IneMamrert.m. hudid. driroon-c. pl gati.urga 44t shematiden.---r h^. paca. ruer&-[eq. I ruefpTcKlt4di valensKr sallrl se. -rrra adi \ttgg)a\ ce impf fatn zabavati 'Jerf{ veselitise. vzorec. 3.rrap-m l. 3. -DHa adi Siven ntap aras arft rastlinsko uera l. na prsanosl rJuDrmKalt. uratrIrnc!tsa trg. E*nrYca. nri iaga last.p.^tta Qdi lestero koten rtrecrap n sestilo [recrriAmeu. begati z oami. uau<apcrrr 4di klobudarski rxalllapArclTa uramapcrDo /r klobudarstvo pf.^ t arh sablja wapa f L vzorec. adl prekanjen.ra.drob'.. itftpl lam zmesti. urBa^ep. preme. malenkost. urelpr fl vaJe. -rnqa adi Sestleten rrlecfl(a I Sestica rtreqr nHa naln sestorica. -Jrgr . sKllav Eap6a I kraSenie z risbami.prsyE-a Se" iftpt ja-rg . okrasevagalr se ti. zadrega.zbita koliba lla ulam(a Ira HeKoro sne. zapreti sapo.so Dosmehliivost urerorrll aZl Saliiv rleroB[rocr f Saljivost gl. / prsa. Zennost sKar.:e.. kazenskih in civilnih norm. -\$ Sestdesetleten rueecerroArrrtrHnuaI Sestde setletnica rtreecers[a flum-f priblrilro Sestdesetina Sestdeset: Sestdeset meeoel1!|ulli trtt mo3kih ali molkih in iensk Eeecerrtr adi Sestdeseti rnel rn arh r?rdred.a f zool raca I'leraqrrce irapl Saliti se. tu pa tam.j indecl fam zelooslajen.vtacru se.-ce: pri'Ji!aw*t*a kapica. redko ' Itra[ra I kapa.nezvesl [rapeHeece tnpl prsan posratfln rnantapNrca. itfl pf osvrkniti.sladkan ueper n preKanjenec. sKuavosr oKraseK t\aur.1 orJe nJanJa E'arr. Sestnai stleten nrecsaecerKaI lestnajstica xlecrraec€Trr 4di Sestnajsti urecnafl odv Sestkrat olecreAyM narn Sest ali sedem. z.lie Sum. Sotor. tihotap ti dez ojnice. v glavnih drtah lreMea m vrtoglavica treMereg.aropm zool r\cak rueravra I Saljivka Earop n Sotor. weg.-qn m poreonost.nec.cYBa ttrapee^Gtlaperala n. iest do sedem (priblirno) Erec{eavMAecgr tltln sestde (priblii set ali sedemdeset no) tueqrano eE. Skilav. prisepetavati rrrggf{f:no:(po} fi latn opra\trueflC/r Sepet. Prebrisanec rtlelrancKn ddf satanski rseMaI shema lreMaraiBpa pf in impl shematizirati..obris. -Jsa adi Saljiv. MY crjMrr. skamica.Sepetati. p<> nordav rosliiv. klobuk. prekanlenost. 2. brezasta. gl. norItrarrlur adi radii acvati sc. rzguDl[ glavo . priSepniti. sest moskih.uarpa I l. v luBpr(Ee. fie navihanec. 4. vlacufiap'l impf krasiti. ti-Sibati.sala. ute'in{yr. pisanost. koza. EBpr{aYDa oal tavl pl. ruaropcnu adj Sotorski mar-nar ady vdasih. pl. rtraur ssocr I krivogledost. r poroEljivost. skaka. nrallapMa I fem zmeda.2. glavi. barva. tedai. iarg ljubimec. rgra ruanrap zt klobudar lrraltr€pKa I klobudarka ttrarraB adi gkilast.

m pesz lirina. no u. pl tu exm6a /t l. pana stezaj Soan ![rrT{e. 2. kdor se Dovsodvtika uizlrt n volnena blazinica za sedenie w^sle. dati. [uEemle dem od 'r steklenidica 'JlnlJJe steklenidka. neizmertrost. Sipkol? jagoda. len Mr . polnost [rrruEr. se no Bpar.Ja adi indecl arh sladek rlle*ep1i[ca ce rl Dostati sladek. uupytt gdy Sirom. na liroko. z. barvni obsivek (na obleki) trEDor adi lirok umporo r Siroko (vetcr) MpoKorpaA adi Sirokosrdcn tunpoKorpaAocr I Sirokosrlnosr umpoRoo6pa3en. t vojaski NnnKaa adi lam debel. trmoglavec !. 2. raztezati ''''trp'n I Sirina (zemljepisna./vnEnp m oot zeLe Ka. od urKao omanca mirp t. . zviDiti si. konica tntr .Dr'af'boi 1. vrh. mE. unDaq mja1rq.IjubiteU ledl lz drt bovlne uxeu6aplrqa I prodajalns drottovrne meM6e n vamp. m I vrat.pEa adi sladkoren E9ft9pKa I sorta sladkih jaDOll( DA Ee*. rfi. zlata pena. bon bondek Eekep^f. Sipek.M f bot brcsKev.ft 1. usao Silce.|r I skodla (za streho) m4pa nica. vren na (uln EIIK a liska: trIln(^n! (tltr-InKr. DUSpanOV datlprodaj ati Ima i I iradnica: 2.{esr utxpAes m l. oste& ^ecr koniden t|rlraeg.. pl !r'KaQM& n dem . pl urEroDn. kolesni lllnlll.trEcn uffx a sl. obrobek. suho dato. tmpJ llaal:ru.. srvarnJe rwla.qt Tlnnlen 'Jltr''ne. drobovina rEreM6e EJa adj indecl lam trebusat I I I I I I I .e impl Sivati. . sprenal. poln DlaS.gr. El|prdra. siriave ruill'a t vinski most m(eM6ap n? drobovinar. '. spremeniii ie v sladkor Ee(epse. udariti se-teDsti se: -ce: lig fam vnniti se-vrinjati se nrxsa.BlapKa / Sivanka @Jas ftr gl.aesarek tnnHea-rrrxEeaa2r. ry6. krojalica. kje Siri rucraar|rur€ 11sprehajalisEe fiera'I ad. erm rmrrora I Sipkov:a iaeoda rmf. i. posrebri\@(locaE adi pozlacen. SerlrlBa pl.l u.tr-Iia ie isto to mlar. livilja.. ulrfrfi!.brizgati. suun. !trrTr€. slrlava rJtrr rt tfipl gl.ar trlt6Wtl of. ostriti unr. cdi eleganten um<a. suvati. motomi linko vlak nrrao. -qr m Cftivek i modnim vratom.. leseno lilo !n{ eryqr adi od enoletnega lasnlem: lltr-r^eurxa Kot(a inlada iagnjedja koia muru imot giliti.Eta 4di sest uren impf sprehajati se. gizday. .dni !ipek.Sibati.regr adi gl.o. polnienilaa' njedji Zelodec U-ed) irrlpl Siriti. Drcruti. pl lunmeDl|.t omarn nr rI! rr. dober okus. "Bryr. tE|rtrr(r.epireMen sladkordek. wj. ki se zadnjeojaglji N adi koniaast. prostranstvo. obisk-ovati. jagnje.era peliati kosa na sDrg tavati: hod... opornica za domtelezen rareni ljen ud.r!utrrltrrriKx!) figo de Ces! tnryoca pl pozlatiti.ro n Silo. rokoliden Itrr4rorrfia f Sirina. jac clu ureTaIl . valiti se.ruecrolr€Arga luegropeARqaf flar pes sorla DSenlce 4U TIIAe)KC Irtllaect 485 uureM6e]rr|Ja rttecroru adi Seststoti uecrot[nru num leststo ltecroqaeH adi sestdlanski EecTqacoBeH.. v tem ga nesem (fom ) rmja.impf. Zarg biti v dem mocnelsu ro IIIul?|M lac Hefo Bo roa v tem sem moanejsi od njega. 2. . .rc pl z]ti ti.la y'r. Sirokost. 2. fig iron pretegniti se -cei z delom nrmm(a I Siska.r rfl kroiad runmvra I Jivilja.-ena adj 5i. pogreoov. krojiti oblekoi. rE4rrr rz rob.dr. fr? ''u. debcrmrc6yc ttl Sinobus. cilinder na petroleili 'trId8. ttt posooa ln me -{II ta za zllo lntrrrKo. KOV. w'dle m uKaose. nausDaul uesmp z klobuk un!61rlnn(aI liba. tti vtikad.2. 3.pt mertepvma z fam oonbon t [ e ( e p l E j a . dajati. EErEe. 3.ol l. [rl|uiroDlt nt obroC. ki Dase mlado drobnico maer<e. krojadica tmarr<r adj Siviljski. tmn sDnenoorrr se rrertep rz sladkor EeftepaEa I sladkorna tovarEe*epeE.f 1. strok pl ErEtrrla n stckleA. sDrehod ruCnta ce impf dem od tneTa po malem se sprehajati .Bocr I tanr debelost. -tlatiti. palica rry6Ee. 3iva. IItrIAex(e tu[AeraD tn ovtar. Itrruapna t aeiarek. mrulplu adi indect zelerLiinpf \reti-met^tii liq frrtr. enoletno jagnje. Pr* dajal€c. -lrryt n konica. sirildnik (prcivekovalcev). nav. w ml a msl a !diaar !!e*epE Erqa f fam ath slaSdidama me(epuncrx adi slasdidarski nreore trja. sreoren IttUAen gl. krG rasKr r'''. pl EKarDoEr. sprehajalka.-ol w r&'tr*dfi dem od ruraei.*tt adj kroja5ki. poloziti-udariati. npacKa ureruepn ce inpl Sopiriti se rqetn€frlal adj kolat.n debeluh.roaeKvidel sem svet ueTansrla-ureTarse I. z sprenoo.obovine. po.liB-.rnle ntcras n! sprehajalec ![eraqKa I l. tltrI.i kdor ie veliko hodil po svetu. tilnik.

vohun.pretres lroRripa pl.. lig 3.2.tlTH€ Ce.. -rEr ffi lit lolar. drpati. gl. urcopse.gl.poskodovati tJrrerz impf tkodovati. Edt{q m razporeK rur oDlacllu ERprflfie. shuiBan rfKo^a I Sola.Zlindra ruaana irzpf l. impl za5krtati. polniti. 4. srnlrr. gl.AIra adi radodaren tureAaq n vardnez. mlarlr(oa!tsartre z golanje. oL unpI vsesatr. Stor [D. pl urropnl*p n iLem ploskati. ''t<o. sle mRpof. varovati. nec.vsesavatij oblizniti- lizati tJrwrpaimpf \ezati. Skripati ulire(ap n nidvrednei. 2. ufi{g a t zrezeK [fto^a I lasnica ulrlp z vrvica. !trcniti-tedi.. ostriti. luotra. aelada rflrpdflr impt Skrebtjati.Zelkah) E-rM!l(I|e. vohuniti rmfipllryc n Spirit. moditi nouyp-luotrypKa tn-l cev. gl. 3. testenine unaJr rz shramba (kuhinjska) urtr. solllAaJM n izpljulek. debel.ur ar(vrHu{aI umazaniia (zaradl polite vode in aofotaran n ta) a!tsat|ocr I Solanost. srdo iesti. r"ry rulrmrxa I Sminka. suh. spraviti v sok mo. plosniti. bresti drranost Do blatu: 2. I wd Sola (stav-In| u^aJOvBa inpl brusiti. lig lanx naseskati. . sesa--lka.lrlja I'fi'T IIAAI rc.lltr(eMftsr 41i6 uMeKap!Ba IIIMUg(A 487 utTeroqtllIeq r[KeM6ecr odi mlahav. gl. iffipl El. f lrapnel lupall fti vijak ltrplp:e. stojnica ltrraodra I ltafeta nreAap. urraBlBa pt. a den od urpa'+ v{ace( lllra6 n Stab EraBa I stroj.opKa t ploskati Eiopaas. irKptre. zaakrtaplosniti. skorE! aItr€ t dem od tn alla iav po malem gaziti. ulKo.krepko mahniti. -'J\A m gl. n 2.irit mu ie klotuto rrrKo^rtrrK. qKpra. rII ana ti: tie namicniti ttrrreMm slem. neumimpf Solati koga. spletkarqKDTII!'BA ski !q^ai . inpl Sokirati. -Bwr m vattDe'. mchak. I|IAAKIIVE urKoacrfl adi Solski ''. adj suh.ce: Solati se ull(oalBal| ddl Solan. smrkati (nos). tekodina za stroienie koie lrralel ni bol kislica urraDn.zm4a I hranilnica ETeAriI4 adi varden rur€ANfB€q.rar4r 1. zaulnica.iecr adi lit lkrilast E IIO m gladkost.afr\Ya mlaskniti. aofdtati. mlaskati.fLrt.l. IItr. n!. impl zaiklepetati. sefalo (pii . tatvin. tmpl DJlal[ret pL nftparfte. yardevati. trd. MV Ir eCHa. v blato. lig spletk drga trrn. eaziti. ltrKo^aprdra soltuna I ruKo^xJa. 5turnKo. uore*aDcru adi lopovski.. 3. privreti.. oskodovati. ost. r nr llep. vardevalec tnreMrBocr f vardnost urreapocFtrrre.ritu pl Spageti. osina. obi.trta) runeryaaquJaI Spekulacija tnmoH rh Spijon. lqu^lrlure . eq. dijak ponorel tnKoao n fam gl. 2. brizEalna wxlpl{ra impf l. uvel. rftpTa. 4. Spalir (sadje. ruKplfgle par. -3Mor n Sovinizem. udarjati z dlanmi. gluha tiSina nraqra-rtrTaqr a I metalna zapo rlca rlTasa r. Studij lkati. lopov ulKpTrrytsa lu(pTEe. piti 3e^enH. ogledD}t tuiomipa inpl Spijodrati. Iln|q1(r|yEa . MV TpeCtra rn ustanova I Ha. .Alrotra f radG darnost rmera I Skoda raereH.re pl gl. rezalnik tIft o6adnKo6^dcr 4di suhljat. naslov (v zadetkufilma) uIlpIIg m vbrizgalka upaltr€ -EIra[HeAa m. dcsnati uriararurqa. priklopnik. nestrpnost. gl. urKiuaeq. -tIIa adi tkodljiv tllrelrl pI lam z dir. alkohol rrEE m konica. irnpf ustrojiti-strojiti (koto).rti.n sladka smetana EMe(apira impf iiveti od uraarep fi popevka prevar. vodovodna pipa Eooep ft sofer. ploskati. voznik u'6. uglajenost.-rJn I skodelica [toqne. vardevalec IrrreAer6e vardevanje 'l rdre$r intpf 1. Studi. 2. sesolll-vpliisesaii. prizanaaati mrep.I klufuta. AaM a sa pf. rzmuzniti se urMvxaN{a-uMvKra o f. ruomyBa pl. urKparE!ts4 stopiti 'JJ.yoa no blekniti . 3. rUMYn{Fa Ce PJ. uMyKa. -rE'n Skodljive€ nrremocr f Skodljivost ETeto! rrcq. rajran EoDmniiaM. oderuh. l.. oderustva.lidilo urMpKn sesalka s cevjo.trebusat rKo6at skobeli. urKprrm. ghditi ul^ar(a/ troska. sJreTIIIIK .tirm imol l. ltrKplmrYtr or rn rned kap. pars[i. oderuSki.!rrq tr lit lkilavec l€ takt (o obnasanju) -. 2. apB uqm4a I nadpis. MV lx^ar(Ila ) lu^aKaHurla mKoaKa I zool ikoljka ptiti. zaElMajsep n lmajzer Skripati-Skrtati. frimdiati kloutKo crBo ?1Solstvo futo. 111. rx afla _ od urKopKa Stordek pl. u&urrrarcnar odj fan prismojen. kl(.u. eobczclati. tkodili ulrerr r(.rJa. slepl. pliusniti. pretepsti urra a I hlev ruraMa f popoln mir. lpalir. redSkloDotati ^enlovomJaK nr rroton. zagrizenost utoK fi soK. Mv yAp( (ny spga. impt priteti. (ljudje). rfi pl smuKnltr.

ialowst.bati se \lrro pron kaj. kakrrnrpei.gristi urrnnxa f klindek. Ducen. trrr61€E11rn6 varovanka t Eni6airoq f krnost. vreti. imp[ Sumeti. rrrrpxosu m zool ltorklia urrlre. PresEase_ lotot' coni kakor hitro. ruY|'tro / l. iryff dem od ruvMtr Suldjati lltyllraai. poceni urvirutD ttt I I 'Ti!33*t*"1tffi.trTlreKHarocr urlMor aDq 'trrltel(rre rrrflK . mraz. rtrVMor/llawa pL imPt . bezari pred b-renclji (Eovedo). zme(atii -ce: medletl. de urro{t. hrumeti.ati. prestrasen. .pJ'pt 2.adj. hosta. dobivati Usaje ElTaa 44. lrrio. gozdnata pokrajina ErlttoBffmcr t gozclnalost Elaror. ob pamet Driti uripx. blodili u -rvrsed i"gi"iti. grm. praznbslav' impl toiiry? . co rplr r rrr' okrniti tgr e manjka mu deska (v rrrpeK n. zakaj. {BI| fi stavka urrnalKalrn stavkar adi stavkoven. toPc rrrnn all ialov. rrprrpa -impf se. duslavi) jed. dim) dim do) ui'Hie"#'iFd"iiii.. Storkliati. postoidti [v6a t kotuh ui6aia t kufma n ldm dvom.i ki gdiplje. nilo trzati se. ufra f garje. IxYMoBura Mecsocr gozonat kraj.. izgubitl se. r\URa tmPI ucarJarr. 2. ovomtllv grinte . gl' rrr1rtu€ . najetiti se. usdipinceta. rqrpajK. nerodovitna .e cN itD. zazaceDetatr. urparE Sait-(tudi ttg) tnrd . lG garski qYMapcrBo n go-zdars-tvo . Skarje (rakove) N$ae itnpl Sdipati. modno za' boleti: Drir'reti. ker osuDel:pnsmolen DrroroAe p. brz nost ko. ad. oster rtimlr^ts ragljati. zaropotati (z rgra(veter. pust. ooorvarr garje. ffir. rllra ce tntT r. Sdepec. dobltt wtoglavlco l. Sumen ntuwr. pohajati. nore ri Iu!6euja ad. l gozdar.rr n1 zool obad. cvrleri. klopotaAti. rezmraiar 7z Skrob ljati (s Skaijami) nrrqira I l.adi l. brizgati. 1.-li> gar wyi'. unprcae. Komal bhao. ki. rl Ergwil*p n dem uTpel(. od dnjrrra dellica previdno! nrrnq<a f detn od 'I'Iwla vioexa impf rahlo zbadati. preslrasrtr se.cridati urrypocr-mtyporuJa I gluhost. lan ti Dck ruiwlxa impl dem od ulrune Ilrpat(a o . -ie: DFIreKHar . rrrrpan1rya_a-.: zastorKllatr..n adj krn. ronyK urnnriarC fklelde. -x.raBeE fudi zmesan. t rfl Erpafl rc. usdip. -MIra ad. gozdnat.. izeubliati se: lavati.-zaSlrtati.frtek. za' zf Datl zaploskati.brezzobost Et'Flt impl Sdititi. . varovati. veja) E$de pf zaiumeti.. sukno.i. okmjs unrrern lta cdj varovauski nbst. tlYMapcJdr adl gozdarskl. brenceli: ro OarH r.r. btez truda. brez glave lnlMor aar|. de3dica. -iuf m fam lkrbec. Ha uTpeR! pozofl. Iuwlto BeTePqoK zasunel Je velrc Er!!|oEt'If adi gozdnat.a za rzKonsca_nje . rla ruapeK e. rag' lla po5lipavaii. primazati zau3nico lrlt'lra I gozd. prestia5iti koga. gal.apl{a I gozdarka rtrl'nlqplEq. sum '[y6e d.pobzjkovati.i gozoluna' TaKsa go. nerodoviten rrrnp adi ial. ". adt fatn lah\o. koruzno steblo r[lxo(a.. kadar. uriajnaqcn stavKafsKl pl sta\kati fl TDaf Kvla i m-tkrtati. lzdi$utl se vzravnati ErpKoA.-W m Eoz(lrceK. . ialova krava.. seipalka' zapeniata za Perilo. pf. kar. stridi.. larc nrt ral.Skrbavost.'ot karkoli.o\ tati. -KAn m zool gl. okr' unrrremc -rq fl varovanec ETpttirrp6al Skrbast nien.' biti previden. praznost r[r!"rrir ce impf blodrLi. garJav rrrlTalocr I €ariavost.'usrip"iti anairm impf cePetati. bodalo -peta (Pri Zenskih lrfltr( a I aevliih): sl.id["W!d.. odlamljati. -AEa 4di sditast. trgati mromre rf d. u-(rD6se trrirKa t zb. na rahlo !dirmoarne -lic ?aSklePetati.t Sduta rlmi.urpKel. usutr se. bidil ga je obad. 2. tkani' urrpexue I zbosti.cror-I rta nrrnqe. doneti.. dvigati hrup gaJ r[lMJaK. oZtavati wryp adj prazen. aritek tlTlpn lrrrlpxa itnpl car'ati. 2. mvvja*. osuplosl. 2. T I I I I I t I . sponki za lase: rakove Skarje. sl(a rezli.ro.i na urorvKv colt. ko sat (drevo. kiiubovati. srab. ryx-filr. qozolceK. 3krbavec [rrrrroBndra n e3Aa aaitnica (med. 2.tm ploskati. tepstr. I[!r|eH. urrD6^a t tan Skrbavka braniti pred aim urrrrolnien. utY!( cE tfipl atoolvau llsaje oryrue .+fo rfitox^e impt 1.1 ropotulja.n baionet. predramiti sa. 2.indecllam sunlllv.. DAiikati se EiTperL -pq{ m zool c'.recr adj suh in dolg kot Itorklja . -ce: zdrzniti se. urmrea rotrptixz impl po koSdkih lc miti.lra'inpl izginjati. nru' Pen.pl udariti.sjrbcr f' predramlje' Senkoli nost. gklePepf Ir6aia. ^or oonoreiie m lam dolgin irpire.zaskrtati (s Skarja|tIIEDrr irn tt lkrobiti mi): sl.) rrrmb f deska.

sume'i. _*IJl#'.riti. miti. slrlu novlco tl|llno^Ka !flpl gt.. xrylrme.f5x*F*.F##*.. prctrl!. *15i?"?. ::g:J. impl nasan]egovorlc zaSelesteti. duPlo gn'. pi5kavost dreElIl^I|ra J r?/d duPlasto -$l'f"ll'.i."'.:# . rverle.iee imPf Eelestetr' -$i"14.?:T?rika -ffi-i#jr'#la'4il*ru -Ji""". Susteti.sdr':1.35J$i .rifl"^ iverje' 1.rjen.ii"rur'*i. Puhlost..# *".1 li}^-""'. rrl.\. o("iilil:"f''iij -l1fr 'f . -trH:::l$}fl' -$. a posoda cepecr. 4. -Bg'' t. iepetati no sKnvnosu.""'. hvaceimplkvaritise' .lq on fi smetl.. gl.ti -Hnlii:'i1"'$r*f m T|IIIEIKoT sum' Selesl surrylf. teslo 4#. 2.razprigepctarati.?". . I r!."*f . oprinasad govonce ki. tErlEtryD.ruvlu$ra . mcd.rrrD adl gl. ... ffi*uu adi luknji'av' Pot lukniidavost' SelenNrrro^s il Pt.:: -l$":l ifi brizsrti' -se. susltatr. babje p3e..Sumljati' ry.1."lh"3ttli t""tt.reli besedico. (v t votlina..'. .t.i.$i:?':'7il' glavec |I!|lrAtrDelI.*'YI. ur!'In elt utyu-ryrT5e Slsljanje. In!'u.z.l -fi::1"'"9" opilki.'r.1::'ila&?i:'L. rulrrrKa uryxrlMKra I tepec.r*irw ^ orn fdn hvala' #."il?"-fr"5:l -#rur'"i..:Lll"il *{ffi .inp1."llli["# JH51'*. 0".zdravil- I'H. t t"o'i^ti"ou"'n .urin ras adj Setestet'sumec T'. smeti.il:'' 4x*alt++i. lepnitimogrede.E#i-ffiqfr51tiiiil: -n"'*tt*l''*'Hi:l. brizsai#ri -$li ^r]6JJ"[ lcrz sirup. zaSuSteti-Eeleste-uryuryxue pl prisepniti.i'**.:lrmr*..tllKaB sebojno se opiavljati. DnSePetavatl ffiiLp21sg". Prismolen.1i'ffl:::"li. prc'. urYro Mrl e nekaj mi manjKa urllu IID 491 tnyruyMlIra sum.trryMOrn 490 rutu eK ao iloveku) toPoglav.a pf.". drhniti.. sla' ioumen.i .*jtlgr**h. ""'-' 1. tedi. sodra.l'.1 Puhloglavec urytr]uoocr f votlost.Sll.

You're Reading a Free Preview

Download