I

t t
I I

OPAHIIE HOBIIIAK

FRANCE NOVSAK

MAKEIOHCKOCIIOBE,HET{KI4
PEIIHI,IK
l'lfll{blouanskl ln (nJ12. Jezl|(t tz

t
I I I I

MAKEDONSKO. SLOVENSKI SLOVAR

Lqx -

F. NOUSRK
BI ' 7 3 =8 5 6 =B E 3

=

I'lakedonsko-slovenski i

B

I4093

E
=

t

t
I I

lllillillllllllllllllllilllllllillllll||lllili
3 ? EE I4 E E E 5 4 AP'{ABHA 3A^OXEA CAOBEHHJE rbYSrbAHA 1982 DRZAVNA ZN,OZBA SLOVENIJE IJUBLIANA 1982

PREDGOVOR llabent sualata libelli. .. Za prvi makedonskoslovenski slovar velja v celoti omenje. n-irek; ki ne brez podlagezatrjuje, da imaj6 tudi knjige svcije usode. Drzavna zalozba Sloveniieie dolsa leta iskala avtoria. ki bi preyzel izdeiavomakedonlke-ga slovaria za Slovence. I'{d le nagel razvoj makedonskega jezika in literature in njuna uveljavitev v svetu, temvet Se posebej Zivljenjska potreba, da se jugoslovanski narodi temeljiteje spoznarnoin se kultumo in gospodarskolesneje povezemo,je sproZila in naposled uresnidila ta zaloiniSki nadrt. Prvi Makedonskoslc venski slovar [osi letnico izdaje 1982,kar za gotovo pove, da pot do njega ni bila labla, je Seveda pridujodi slovar, ki prihaja na svetlo ob 4o"letnici vstaie narodov in narodnosti Jueoslaviie.hkrati Doeastitevte vcli[e obletnicc.Ob zadovolistvir. da-id storien Drvi korak in led prebit, pa se zavedario, da bo- slovenski LniiZni trg kmalu potreboval popolnejii makedonsko-slovenskiin obratni slovelskomakedonski slovar, ki bosta popravila zamudo v pomanjkanjeslc nasi leksikografijiin odpraviladolgoletno varskih prin6dni.kovza iezike na5ili narod<iv in ilaroinosti. To je nag kultumi dolg ii obenemimperativ dneva. je Povedati lreba nekaj bescdo seslavitega slovarja.Njegov je predvsem ponuditi bralcu strnjeno informacijo namen o sedaniem makedonskembcsednem zakladu z dodatkom dolodenela Stevila pogovornih izrazov, pa tudi starejiih bo disi z zgodovinobodisi z litcr luro povezanihbesed, Slovar jezika Instituta se doslednoopira na Pravopismakcdonskega za makedonski jezik Krslc Misirkuv (druga izdaja, Skopje 1979)ter tako p-rina3alcpo Stcvil'r Incdnan6dnihiirlzov tot integralni del makedonskelcksikc. Uvrstitev takih gesel,pri nas imenovanihtujk, podpiril (r\cprav so sploSnoznana) njihova najsirsa raba, deloma p:r ludi naglas,ki se ne ujcma vselej z makedonskimpraviloll irr v(r \ih tudi pomenski od. tenki. Zaradi obsegaslovarja, nrDr|t|i|rlcgtl predvsembralcem s srednjo 5olo, je ostala fnrzcolrgijrr ,nl manj izkori5dena. Tako je bilo mogodeuvrslili vcf lxsc(l lz pogovornih in stareisih slogovnihplasti.

Y"*I1t.r ) fE,*
(o'"\ ::i?il{.'#E
?rfv lJuauaNt^t{l

Y'+

+7

I
t I

I I I I I I I

Dragocen ie delez.ki ea ic k Dast:rrrku nriduioiesa slovaria prispev?la magistra Bisirit:rL MiIkrrl,,vski, m;ked;nistka in predavateljicaslovenliine na filoloski lakulteti univerzeCirila in Metoda-v Skopju- Rokopii jc hktorilirla, ga tudi v leksiki marsikje do-polnilain ga aktualiziralr. Zahv,ljujem se ji za vcs lrud, kr ga Je nesebiino vlozila v to dclo. Hvalo sem dolzan Ludi prof. dr. Dragiju Stefaniii zc litcraruro in za Stevilnc koristne nasvele.Zamudno in zalrtcvnoprepisoranje rokopisa je z zavzeto natananostio opravila tovtisica Olsa Radovit. Njena poirlvovalnost'ie 6istveno skrajsala piiprarlialno- delo za tiqkarno, zatb ji relja iskre'na airoijeva za\nvala.

NAVODILA ZA RABO SLOVARJA slovarja sloni na I-eksidni ford Makedonskeslovenskega ja3ltK", ki so ga obseZnemdelu,Pe.rHn( rla Ma(eaortcxrtoa v redakciii akademika Blazeta Koneskegasesl.aviliTodor Di' izdal pa fritrovski, Blasoia Korubin in Traiko Stamatoski, -Iistitut za makedonski jezik v Slopju (I. knii v tleh kniisah Oea l9ol. A - N .510s tr ani ; l l .k ni i s a 1965, P,595s tr ani ; III. R-S. 606strani.).Cdlotno delo zajema blizu 65.000 [niiea 1966. besejel in od teh sem za priCuioci slovar izbral okoli 20.000 je 5ed.Nepogresljivaopora-pri izdelavi slo^v-arja b-il fl.panorruc
(Skopje 1979) Instillltil

V Ljubljani, 22.julija 1981.

France Novsak

ja3rK Ha MaI(eAoHcKrzoT ^rrTepaT!'peH za makedonski iezik oKrste Misirkov..

Razvrstttev gesel. Posebnostl lzSov[rJlvc po makcd{,llski lllltllli, [l Gesla v slovarju so razvrSdena ima naslednji vrstni red: a, 6, B, r, i, i, c, )K, :1, s, rt, 1,.,(, ll ,+,,M, H, 16, o, rI, p, c, T, ft, y, 6, x, rt, ,r, u, trt. oil ^r makedonske azbukesamo rB ne Talcnj:r tlul)cttcl)('sr'rk. drk Glede izeovariave * in f velia. da uslrcrala srl)sk()hrvrrl skima C in-d. drka s, tako imeiovani ostri z, Fa jc rvcuc('i par soglasnika. ki.ga.poznamo ludi iz slovenskih glirs(,vrrill c,. zvez (npr. v pnlmKu l\ocoeKr.

t
I I I

Naglas v makedonsdlnl Velia Dravilo. imaio dvozloZne trizloine makedonske da in besedendglasna prvem zlogu, te pa je vet zlogov, je poudarek na lretiem zlogu od konca. Poudarek ie torei odrisen tudi od t6Efre besede ter preskakuje, kar naj ponazorita primera: BoAdHu4a, BoAeHiqara (mlin), Ae6, ad6oBlr, ^e66Bure (knft, hlebec).

I

t
Satcdostaldk Samostalniki.so oztradenis kraticami za moski (fi), Zen-. ski /l) ali srednji (rlJ spol, mnoZinapa ie naveaini ie.'ftiaar odstopa od obi6ajne z obrazilom -r, borfui da gre za gibllivi voKal, Kl v mnozrol .odpade (HoKor-HoKnz, nsre^_flerIl), za glasovne spremembe_ (BoAJ(-Bo noAaroK,floAarorsr),za moZ_ ulr, nosu ovojn-lnobllk (!(/tyq-r(rrv,.roBn, K y.reBn)ali za izpad lrke xor v. Desectah.c yvaJ{lryqal-I, K!T[ja-K!"rn_r. Navedeneso tudi
mnozrnsKc oDllKe -oBI_lH, €trut. -ril6a.

prldertrlk Pridevnik je zaznamovan s - podano obrazilo zc, zenskokr-atic! adi (adiektiv). nato Da obliko ali'oblilia s dtenom.& Je rma pridevnik gibljivi vokal (3a6oBapeE, apFxoa), -BBa;alreH, . clagol

Glagoli_ predstavljeni v 3. osebi ednine sedaniesadasa. so ponekod Je dodana Se 3. oseba mnoiine. Ta oblilia- kaie ! svoJim konanim vokalom tudi gtagolsko skupino a, e in i (bega,- kaZ.e,nosi). Oznadba pl-lmif opoziili ni iiaiitnosi m.areooosKegagagota, da nastopa v do!,rsnqDedovrsnih DaCemer je v slovenldini dana prednost dovrloi (per_ - -I,-pnreE vnl) obit&i, medtem ko je nedo\,Tjna (imperfektiwa) oDIrKa,ce ru neposrednoprevedena, lahko izvedliiva iz Drve. lzrazne moznosti makedonskega glagola pomembno bog-atijo prefiksi, med katerini so zlasti-do-,za-.no. ore- in drueilZaio je treba, tada-r prefiksiranegaglagola ni v -slovarju, foiskati Iemeltno besecto. Slogovne oznaCbe S-logovne znadilnosti. posameznih besedso podanetakole: trratrca afh pove, da je besedazaslarela,ne ved Doeosto v rabi in da jo sredujemopreteZnov literaturi. podob-no-opozarja kratica kisf na zgodovinskeali z zcodovino poveza-ne p9jlne..-Ozna{ba meri na kvatitcto bcsedein oznieuie. da lit ni iz govora, temvea da je skovanka. Nasprotno oa ^vega Ian kare na pogovoren iezik nilicga slila, krati(a /rdz ira zaznamujedoldde; idiomaiiaenizri

I Y Y, + O,x X, q U,.r rl, u U, rlr IU. I I I I *,%*% yfr I ^ofrp?oC 4 @*tr f //,*'%,/,7,,',2//. I
Azbuka a A , 6 6 , n B, r f, a A, l f,e E,x( ) K,s3 ,sS,r I{ ,j J,
'I K K, A ,1\,.b.&, v M, rr H, I! Ib, o O, II, p P, c C, r T, ( K,

t
I

t t t
I

medmet (rBBaK) verbum intransitilum. pomanjsevalnica dialekt femininum.) zglediz narodnepesmi narecno numerus. posmehljivo kemija kulinarika literarno.prislov (npri\or) anatomija aorist arhaitno.MeEKa M. samostalnik ienskega spola (nMer(Ra r(. knjiina beseda masculinum.u-reo ) interjectio.zaimek (3aMesKa) particip.samostalniksrcdnjegaspola (IIMeH(a c.racrqqa) pesniiki izraz perfektivni. samostalnik moskega spola (r. p.Stevilo.ednina substantiv tehnika tiskarstvo verbum transitivum. csl cofq dem nre KRAIICE adjektiv. zastarelo avgmentativ botanika cerkvenoslovanski conjunctio.veznik (cEp3rnrK) deminutiv. prehodni glagol (||Pr'o^crr raaro]\) vulgarizem zoologija zargon geogr gt4m hip hist tmpers t I I I indecl i&teri tqtr tron kefi ktrl rtt m med impl muz. dovrlni glagol (cBprueE r^aro^) dovrsncnedovrini glagolskipar plulal.laro^ ) gtagol(HecBpureH o^) imperfektivni.Ste\mik(6poj) oppositum.I I il n nLf pes t I I I I I I I 4di adr 4nclt aot arh argm bot celkr. nasprotje pafi ikula.ljubkovalno (sa ra^eFo) historidno verbum impersonale. mnozina pomorni glagol praepositio. tisk trans 't)ulc zool neutrum. neprehodni glagol (He[peoAeHt^aro^.numerale. ironidno. pridevnik (npraaBI(a ) adverb.) utn opp pesn pt pl-impf pI pom gI pfaep pfon pt t fatu lic fiz f/az sg subst teh tip. deleZnik religija singular. brezosebni glagol (6e3^rFrerl r. predlog pronomen. dlenica (.indeclinabile(uemueu. v prenesenempomenu fizika frazeolo$ki izraz geografija gramatika hipokoristidno.) pogovorno figurativno.p. nedovrSni r^a! nesklonljivo.gtas muzika medicina .p.

't^l^ l.. ze Pmost aD||JagxJs letalstvo t lnat impf od interi aDl lajati * a t.a artr{pa i -. tidoyska shoilnica aaro6norpaonJa. agovo |rosestyo sttBr n l.'.^.-iz abe begasuf. ...n/.. a ali . tt'J' tl'!'.{E rz kroiad (za ob. izbrana deta ar66c rz predujem ataa:rfpa t pustolovsdina aar1cTnr avgust alrlcroDcrx 4dj avgustovski oaerrrla.'""'. ..fit t ayenija arepsrJa I averzlja.iiia.j .i 'r r 'r ' '": '"'' ^. . . *L.. zastopuitt Z.. conta.I . 7 -mr na ograja (okrog NSe).L"ol ') . piitisfiti ni toga - !.... ali.t/^ ' i i . udedna. intei a! ah! e! a6a/ 1... uded: 2. ampak.vrsta sukna. posrednik. {r. 2. -EDra nt avtoDobilska cesta. obrabljatl 2." rlf. 1. bd ko. . hitrc.rfr n avtonrat aaroMo6f^ m awomobil aBrotroreJa I avtonomija.: .ka aDaE-dpAa I predhodnica. i?1 .r'"' . B. ^@p -m zna( atu inpt l. detcldiv...BrotraT. KrolasKr a6ea cdj (gro -suliaen. dvoriste.ot ebenovina.l/ \w. iz domat€ga srrkna) -leke aoaErcru au. 2. 2.1 i r. napmva za rezanje tob.fr+( f!. ADrc laror Ha 6lrarcrDoToE qAE+ crBoToavtocesta bratstva in enotnosti aBrop m avtor aDroD[rdrm l. hitra c€sta. . delati t6po. s& mouDrava . plaaanec ornrdm irzzf aeitirati.ruJa. aseDt.. .!." . r /"J . sukniie pri ljudski nosi a6ar{p m senanik a5a@Ja. ." d^t 2.oil'.t.*-t:: " ''* '*' . kakor"r.na) fam vest. brisada aa ncKtr adi dvorisden aapr t ath sinafom.. A'1"". . LI 13 rrl: I . r i-a s r lndrrq ({t}ol{ NUr$tN|l|ltt1 'a . ima kratke noge ara a m a/h l.":-" I I I I I I I I I I I I I ..-c€: obrabljati se. 1 . . ti. moZnarza tolCenie: 2. Jr.Er I avtobiograhja aaio6ft n avtobus aEroKeoadHosr f (o Cerkvi) neodvisnost. "a tlut INNrA I ti/.-* rr il"F ".' ^tt.- * : . . zidaar. 2.e 4^!.^'-'--* . avtokefulnost arroi. gc spostvo. alantgarda. 3.l t' .I..bnost (Di kakem podrodju) ata m aga (turlki zemljiski gospod). poslalau top a6oHoc nt . .* '..l . arh 6eti ita fiusliriiint.ii. . ^. i?livna os. yDliya. belolisast konj orl izrerj hbv! aBanm l. odpor. I .: *. Cbenovec a6paE ra l' svetlolasecs pegami na obBzu. agovstvo. "i'J*'. sporcdilo.l t _ d rr. co aara ara ui ftr Ayaa la..!. 1 d1..

roTBaqKa aKqrja. aKHlra pf. ax riMaT[3Hpa pI rn lfipI pfilagoditi. in inUl oasloviti ala!t(. kol aro^eH 4di ogeln iilsrlnir aroKnja I agonija. delaven. fig a. odstavek a4[rure. poudarek. aj ue aA.7. alarm a^ar m orodje aaarerr.cdlr m naslovljenec. aKcent arqenripa n impf . prizadeven.^lala lttm 1. I babicar. -naslavllatt. udariti se. de- arsrurrHu4a I arlr ljudska kumnja an('rr'.alAlqna I hajduli' a36vKa t cirilski ali glagolski ca. aKroBr-r akri (slikarski). coni de. suvati. 4u I /ip allnca.2.razboinik.r/ rlg('l)r'il a e r?arir slfilDisac a^err.idfinorpaqxja f uprava.l $:rr)rc . hajdustvo. 2. adresa aSll A tn. slasdidarski. klatiti se. orodje a Ba I turski med (slasdica).agov. depta\f 2. -Dor adi ror. azbuka -avPm l. 4. hajduaiaidso oepon rfu fi letalo KOVanle ar(Aep m zmaJ aJay*ul.p-aKprepr. Dabrca aK\'rrmpa inpl biti za babico. jej! joj! (izraz iftipt upravljaaarumrcrpfba oj! aJ rI|. z. -ona adi akciiski. obrolek. administrirati ?rl BIl oi ti! oi i! (nat Pes) aApeca f naslov. basati. poiemanie nchsno moder arieirda. aj4e. 2. |ar I akcija. . prilaeaiati._podzemlje ireli:n. l. 2. adAOrxoAII€J mr mar! ministraciia al! interi l.'es adi oglat arqurqa f a/li kuharica. agresija a}{l inltrj Jejl (izraz preseoearDoHoMf4 agronom denia) -1. 2. mlele Dapnl(e adresar aJAe! p4rt-hajdi! aj-te! ha. gL IOTBA!I nacln aKTt'BeIr.alK\^s I Tool morski postoPad ainriIa m [am lenuh. suniti. aklimatizirati arue. derntcaj Mv ce Ar-rraar (Mv [afaar) aKqErTe raste (Dada) mu ugled artqrr6neg. -Tr|a adi oroden a arfta f priprava. pomagati pri poiodu aK4errr rr naglas. II. blagdira] arloMeD rl kotomel 2. ravnanje. -Trr adi dusiden sPodariev o:lyp ./.-uor a/i svcll() t(l(t a ecr. haidusko dejanje a6eceden.-pna adj azuren. piJanec a o'! tteri halo! (pri telefo- nu) . {u m arh kuhar. plala a^ra I hot al$Lr anre6pa / m.r k li(1b o g a s t v o . teleb" . -mnn slaSdidar za turski med (alvo) arraautcKn ddi 1.pf. iur rczprava. 4I|a fudi azbuten. opravrJrvKa. dasi.jdiaart. sinji. n afAvdr€ az in buky) drk -r6bat trajduk.-ce: butniti ob aKo 1.I I -4 afaecT t4 aJLas l5 aKa inpf fam I. lig groa oseDa. cestni ropar a crn adi peklenski alAvKoBadi hajdukov rn adjutant. -Dua aid 1. hisl hajduk. 2. I I I I I I I I I I I I I rrr rrrrr.a fi. sreda.2. umiranje. gospodaric\. gram tvorni aKroB[ . 3. -[B tt 1. arrvr rrr rlttSik afoscKtr 4di agovsKr. 2. skupina.arh domat^ Zieal. alenek v veriei. 2. 3. Dresenedenia). vrecnostm paprr. v sluZbenem razmerju. solata iz aApecap . se. aroE adi agov. 2. g. suvati sej 2. vogal.orja. rce: 1. acresrrau . 3.ani alh \eier tk a aI zmaj a aB ad. alj indecl a4 zr lit pek-el.2. slaba knjiga.i po'reSe\ a. poudarltr-pouoarlatr arqrJa. ekon aktiva.nra I L ktepetulia. 2.niti. n |th l.m fam obidaj. adaptirati (pa6orara)! vso sreio (Pri 6aer.rxoxoaeE.rana. velik. aroi. -r t rn ogel. aKrn. stras[o aKT.l l. gram aktltni deletnik aKgtre. vladati amsa impt a:ap m fam 1. blagoslovljen. orirediti. hatctu[lnla (Po imenih drlonis. delu ) ! raba a! part 1. lLm razqorciaIi. -E I napad.?1letansce tt hajdustvo. a36!r'qeH.a. Dovo vrsta. pehati./rl|a adi alkohG len a Koxo sqap z alkoholik. derovanJe.rnlnc oblckk rr a Inrdja. gl. Prid. tanKomIsetntca a 6-pM n plat zvona.r azil. Pribofnik afyrarr aial'r<wa impf haidukovati aepoAlxtM . razpolagati arall. ako. zapestnica a m kem alkaloid '('aAofrA a^Koxoa ttl kem alkohC a. kot aga. ziveti. a3vlrerr. znam po arzouKl at..s \wcrru re()Tef. intelj pa l]ajl arcwn m zool Skorpijon. poliljatelj. vtikati v iep. zavetiSde n3rnf. pritrditev) aapec*pa .. pehati se. delo.had._-urr I akademija . adrete! (izraz^ zapoved. sPocDu' sat do. adrea6pecdrrr Zivina ''r sant aJBaI ft l ikra. 2. sru-nagrasau. 2. pasti. zadeti se aKaAer. po wstnem redu aJAlvru adj hajduski cirilskesa drkoDisa Pes ag6vqnri -Et i spisek.napla-pl. tladiti v kaj. impl farl udariti. 3. dejaoje (v dramr) aK'rsBm L aktiv. 3.. adu aAarrlnpa pt ln rmpt pnlagoorsreano!: ueKa e ar'p^Irla ti. ti.r rn()dro nebo.r^l a llBqerllfe-a^fi[lrorrtc tt t ttt od a^'lBse. navada.|l:ff(. gf. zadeti se. korist odreiati. oArr I{aRo a Ba gre za med a Ba[nJa. poplah. kos obleke a I(a I l. -ula a oblcka. deloven.r seznam naslovov. delnilki - janje.. sinjina.

rarrn l.^uB -imqf posrrescKa l' aMaMm 1.Ei. aru6rqrpa imPI imetr' golrrl ambiciio ang.-priprava. orientalsKo eostisde arri.0. gl. arl atr.l. -qla ddj lakomen. pilula ara'ica3 adr fazr nepridakc vano a''ap6r.ap(} f IeKarlca arrreKapcKn adi lekarnarski. apa6agda.ir6ar Ja. uzaliti. lekarniiki ameKapcrBo'? lekarnarstvo. 'qrxDa . anrp€ro. 2. zastvar.l tlllla alI aM6nc l?l PrePad.sor 4di svetlo rded a^o ec.D antikvar.n lekarDar.aMaH.lala.razboinik anamrn adi apaski. -Br m prekletnik.fipa pf in impl aran racxe gristi: fig zbadati..zapiratr. -qltr6a n dclfl zlaml dck.rf ||csl]r ctc||. aAareMoca. srbenje apaM cKr adl razbojniski..rocnrr aJf I Poskodovan' rirrlicn. Prismolen.iirati: zavzetl sc za r. -rnr I bakrcn kotel arcatta I jetnisnica. temnica apatr. at/re. Pritrjevati brez ' valec aMvr fl komat.itlpt pesn rdg. an. pikati. z. vslaveK v obleki.nil / arucD|tJrr rrxr(ko ali Iensko / (. izobeenec pr. auatak arllrRadp . . z8()dl)lcu kasca m aM6:aD zitnica. gl. pnreJatr anc rt zapor.oPalrsce.ortti cerkv okrogla Pnrzdignjena Plosaa za Pndr- I u^TtuLr . fl n haramba"{a.I|lr rr? lastnik hana.1 dcm rxi aErel angeldek uDno naroailo aserA6ra f anekdota. -Itrr n razbojnlk.'ft. 2. rrr razbojniltvo. aqaleMo{lla.asairri f gosPa. Il.t Poskodovan se.tF ^ag srDetl z..ri n dem od. j-"2 . 4r tn srbez. 2.'Er I amltrcrJa . ade odkrito. Pritrje- arqo rr konj rjavec. areuratt alrcorr!€I*r m absolvent armeKa lekarna. roparslvo aue'(. sce apa!' Iatrl nr prekletstvo. .angel. 2 . apoteka I ameKap. uuitili sc.lm n voznik.oA aqne^oca ce Pl Iam omeuerr' untja Andon gre iz mesta' la' onesvestiti se la.rtniK' ceKrn It^Tuflrtc. impf ugfizanget niti. Pogubltr se' kaj Sel (tresoglasei nikar! -#il"ffliiilo. vodia hajduskeCete. -ce: I "i. interi milost! Poma' aFaPrJa -ce: tlaka tisf f rrAe oA qaP siitel 3.c-tjl^:: a oBflIUl I pes. urediti.? r' sNr4lt ||l|T||tl t7 apatr " '' rdeaica '^ffi'. prevoznlK apa6arJEcKn vomiski. napitt se ja. ar"ras. ko[l(or arqap fl handtar. izobcrtl-lzoDim Pf Prckleti."" Irniti se. -qrd$a ^arhqa ocl a[t( a. trg zbosti. -Etu m fam zajeoko-liSenja. hlev ) ap { r"repa 3a [oapuDrBa). apotekarstvo aftae.' r.apotekar atrreKrapxa lekarnarica.rveu.al ap (3a Ao6raroK). rosKl par irypf. n ilern a^qe.arati. ancv"impf . aplt rn (povrsinska mera) ar ( 100 m) kv. 2. omozena rurnost #ffS1? kimavec. gostlsct'n ancnn u#""J*rr*. preadi vozDlsl<l I I I I I I I I I I I I I I . sl. urejanu.razbdjnik " apaMtrja. 1. razboini- . iz mesta (PnPev lz asreacKn Qdi angelski narodne pesmi) aT[e^qe. jarem .Postresdek adi aMarrcRx nosalki biti za nosaea.1)l|(lilo Sirl)kimirokavi s arrrrrnu / l.. roanertrr.rudrPa Pt in imPI an lrztZreSen rati. torei alra^ zr nosad.rqrocr I lakomDost' Pozrcs. J. apasr. organrzacija atrapr:Mdll n apaatm6. adj indecl v iz. apaME aK n POZerenJe anra lam 1. m l. Prizanasa.afine. apaMn/raK.-. levati nlsl ar[arK(Pa Pl in imPf anga' ar. nnlika. qrsko.interi no. javno f.I 16 aaoB.lln m jedar aucangnJa. nadamr9r qr4rlr! pf . adi inilecl Dreklet apaM6a|!t1a. 2. rumenkasto riav konj wra l. -rBrapa. neroden ortt'|t||I| ][rl(. nered. aparat. staritar afiarrrrKfi. brez apaMo^eoeq. lig aHTrrxat (rotcK posebnei. jeda aparflJa. f in rs k i s t l t i v t k . srroJ..conj lam. .*l[?f.ii'ff[?Ji. arr4rda n vhod antlaK coni fatu ko.razdleDiti'razelenJe-vatl a. fig parsKr aparDrcTBo gl. stanG vanJe anarn nr apaS. loda' aD. ujedati. apetit.l//l rli. ATIAoE q4P. v muslrmansKr kopalnica "*rT#r. prireditl. aDoBtr m (o ZivinJ konjutnici.-auogz nt han.ploskanje aparuE^ m fom art.. iz ka' alrKera adi hanski. goniti v leco. t ankcta arr6aicrn ldi iitniten. nr. z obeh strani bruSen not al{gJa. gr. aaoar| m fafi tableta.'/ ""r"dkt janezevec (zga' atlacoHr(a t f anarhiia. .zastontKar rEzlh: arr^a pa6ora iasoa apaMo eru€ I lirezdelnica.oplr | | Atr -rt]lt . PG art[Dt illleft amen 'Lzgo\arl^' pt it iftPI aw'ma ti amen.At4 angel iliia.r6rdpja. dols. {r ddi antlden a$rp6. ker. t a m starinski prcdmct.iei 2. milost.. tek. 3.brezno a!. 'H m arabec (konj) 2 Mak€donsko-slovensklstovs! runn|| r/."l'. zavrnitev) rr. KacHvBa l|. au^a odkfita lat stonjkaiica ^ara llr alB rZ aplarrz. cckindck anrnqs I zaPlata. oavec.

vrl. asr m fam lreizktJSenost. dokaz apeH-. razsipati. visji pravoslavni duhovnik aplahjlcx' aai tevii apx[ManAprir n predstojnik pravoslavnega samostana otocJe apxlfle^ar.-nor (od ^ce') kanepaDlatna acl'1t. dobro delo. obrabljeno. acllrSa n plalno u sukanca. acxepcrqr 4/a voJasKr ac^x adj indecl fafi pru\ti. prostor za hranjenje listin apxriti(on fl arhidijakon. ap!'ieBum fam stro6ek. are JCa r? atelje arep fi tan ljubezen. razumevante. sG gl. ol 'vzlju'5iti. ob Domasati. igralka. I 1. alnarirl nr debuliek. f sl. pora. ap''ncuB pustiti-zapustiti. vded biti -ce: apeclBa (ce) impl od ^wca (ce) svod. ograda za ovce aprlnaerrr z argument.r asfalt acQalrrtra pf in itupl asfaltirati ar. 2. rT dobrina. nr caboljsega. 2. -rxa adj lepo dised.apHIroT ad.izdatek ap. tlpBesa aclpa se Drrre v Kopnvo ne tresti acrap n1 podloga. nezrelost. kot 'je l. apc[ rl tfi 4fn le\l apcjrar@a. lctak aoyJa n nr vrsta grozdja (namizno) a. 2. dcl|vec aprarRa I dninarica.initi.l rrl k. arhiv. aratjles fi ataae are jd. ^o*rotreba. -3x . as (igralna karta). drobiz.x:sB l. -rrrr m lam teizkuSenomlado bitje almnrn ax.l rr ac. prav ACHOM (Aqrl-roauEcruqKo cooDar[ie Ha HapoABoro oca66oawarre sa MaKeAG Huia) ASNOM (Antifasistidni svet narodneosvoboditve Makedonije) acolerr. umetnik. volja. 2. imeti stroSke aprnrr -cei m vatel (stara doliinsKamera. zasclta aordaa 11.':ttrtl(tt rlrl Illllr\r'rr. 2. Dnden.(za turike Podenihc nemusumane. aoldra I lcpak. Ao6prlra apo r arh l.la nazadnje Je opusrlr to namero lepo. nadskofija aptMerlncKoncKuadj athiepiskopski. resniden.l.otok. naklo . nadSkof apxnenncrcourja. svilena podloga aclIta / rogoza. hudo pa kakor strela npnouJa I larn dobrota. 2. cBDIlIeHriK{BpureIJIIua ap"nnrJ. zaDravliivost apila iinpt tam tratiti. rogozrna aclba.1brlv()l aorrorr''t ln.Ba se sarno nvau siDeca narctno postati vsel. aro!'rn m 1. umetnica rfl ap. iulnost. Hajflocroj ce SpJrxcS oA roa ^e. -nfi n lam usfrctljiv.q!?I' il rDcnrrcl[ co oKoro dobro plihaia obotavliavo. lig prvak ac adj indecl arh ptaii. prienaditi acncrrftiapl in itt?pl asisrirati. razuJneva_ -nje. votek (niti): 2. gl. crapo apo sllen oeoec. ploacvinirslir lx)\" dica za makov s()k aOuoHcKIIadi makov aOE!. med arkada apMoca (ce). . vojsxa. star turski drobii. Aa re ap6ca focfloA! Boe ti daj sreto! (pri blago' slovih) apna t neluSdenri. . impf arh doseei usDeh. apfiara -croKa_ clotro Dlago Ma ce qPoAa. kar je dobro. tr-nnt. 2.rnr< Me odkrito se mi laze ^a)r(e a[aMBJa. 2. njenost.-tF-apMacBnqa fl.mx fam L atli indecl odprt. obokano 'stcbri{de: 2. iasen: at{riK pa6ora iasna st-var. stavbarstvo apq. naddijakon apxserrucRon m arhiepiskop. 6tlasitsl aoeptMl irlr'rl izvrslrxrl lrrr nitn(. MlIC.t oober. ivalezen.l apMacHrrK. zbirka li' -stin. acoBrir taft 1. le' aprep[Ja. /4tn -ce: odreti se. zlo apoBeH. t.tni*pi pf rt imPl asimilirati.rc:dw adi fan zapravlji'|. |r i(k l"vr'llrt maka. ozir. opustiti.nrt zaroiiti (se) zarocan (se.l)ii aoqorrapnr pt itk'lrvrrkr' trrttku aoxotlapKa / l. arepor My e ro^eM nid mu ne morem odredi arep4rJa. 2: tam novtit. davck na -glavo . apMacyBa (ce) pf. popustljiv dlovck ar[qa I jezdna kobila araa3 n atlas (svilcnir tk ||i na) araa3erl. ao6pEla pI. aromatiden apoca.-nn f arhiepiskopija. apxn JepdEm arhierej.-nI| I arteriia_ aprncT-altrtcrKa m. aprar([H). naivnost .. apc^a{xa I d/.11 apE|rekrflra I arhitektura. volJani apex cylr dobro mi je.d. apHoro rre riAe rc^||ilru. 44.-BHa adi fiar pes ptrieten. 2. postati sreten. kakor treba acrDa I l. @dv ta\no. ac oj Majcrop pravi m.lep aiouar i dilava. staro..r 1. adv dobro. sejanec. bombaina tkanina adi iz sluaceH. 2. vonj duh apovdrer. vojak..-mr I vojika. aa 3a AoInoTo.voJasclna. apoc!tsa pf. KoKap . ap*rjep€Jor. Ziv. vreden. vzljubiti se. arkada. arrnada aDr@ra t dobrota. Podepia I l. apqoBrf. reiko delati aprav . mzsrpen apr|etuen lam potratnost. gl. konj ariiKa I napad atar(lra pl in impf napastt. Lgra' lec.. delavka aDrarcKt 44t OnlnalsKr airanna imol delati za dnino.I I I I i I i I I I I I Itl apxlrjepCj apxnMaBApriT I'J auaMllaaK t t avaq ffi hist harad. sa arep lra rarKo odetu na ljubo. napadati arart6.. rmpl apr'Irca. oditno: a.rr . strani stati ai*go m. -u n? dDinar. -^lra adi tam dober. oA aPeH noapeE lzvrsten. plemenit arabski konj. ace. adv odkito.nadSkofiiski apxEjep6j.ster. odkrit.arh.

6agl. 6a6a l. m l. p+ gacrca(Kost) awtuape adv f am javno. dedi€ tutuIg impt l. 2.rrnrrqcl. bu6a6aq<o. impf 14. xr ure 6a6Har Seme (pred Novim letom. pLaporan (ogeu) tu6y.ryr m l. arEKa I romarica aFraar( n romztnje llcno! Evrstno! aE{iJ4 -r|{ rt gl. hip st^ra mama|.rpaooTli batji posli (navaono o DaJanJu) !'uez 6a6oreBqa t I I I I nje. ded. modan tlovek 6a6a. stari ode..6a6wtKa 6a6y^e. Jeruzalem) a@ta. 2. starkin. atfm tz romar (v Meko. Taa irtBa Mq e 6a6a^aK 6a6nartFa t oteklina. 6a6oras m ilabudravec. stara mati.lt 20 alll@qa 6a6a 6a6WoB auaMlcKn ad.. stara mama gob€zdalo 6a6oraao 'a 6a6crre r pomod pri porodu. brdka. 6a6ral-r npuftacrot.oBrF m latn hntst.4. nezrel. brnenie. tjubimec. trulE. 6t6ap. aK.jan. tasdin.7ig mehkutne:. oditno alrKo^c!fi! interi fam od- t t I I I I I I 6E 6a6a 11. ^dv naivno altrr (upeA ttMtatr. brdkovec (gozdno drevo) 6a6mr. nabrekto njivo sem dedoval po llna oCetu 6fi!{e f. nabrekati. Zile Dabrekajo. tati. BErpor 6a6lrerlre lto velik in mofaD dlovek trpo?pqme veter je butal 6a6eHg€z hip od.at|t6a r?Dehur 6a6yMra t mozoljdek 6a6UA m L Daguban dlovek.uja aEqmn a f gl. roDot: 3-. tasti 2. 6a6IIncKr.aor adi 1. 3. 3leva 6a6aar m junak.'f. butniti-udarjati. . . hrutd 6a6oreEe r? l.faK. bobneti. odda.2. 3. 3. pl. lien hrum.e (Tpera Berrep)pt tretji veaer (pq otrokovem rojstvu) 6a6rrrla11.i in lam neizku6en. . 2. babica (poklic) 6a6l. 2. razgrajati.ot brek. zaIjubljenost. ncse DaDlsrvo 6a6e n(r adi babji 6a6t imd pomasati Dri Dc rodu. 2. 5. taSda.. q m nav pl malkarc.) udariti. ienica. starka. baoD oKia bica.. 6a6EHa NflttfiJa bot materina duSica. aKinr\rnqa atEcru adi romarski aE. otetnja dedisii 6a6nf. mevla.2. 6iti za babico.wra f hip stara mama 6a6Errre 4 avgm od 6a6a ba- na. 2. oYEa 6a6u f pl zadnji trije dnevi v marcu 6a6nMra I . pG 'mofnica pri porodu. bobne- t . biti za babico 6a6Fse z gl.lrg blebetanje.a irnpt pomagati pri pG rcdu. velik. inpl nabrckovati. 6a6nnn aegerrrH[ denCe tu6ntcxu adj babji. ath liubezen. bugati.a) *tdecl (pred imeni)r au{ Baca^ romar Vasil alEja. nezrelo. 3. tilst bosomil 6a6yrct adi arh bogomilski t butanje. babitin.

tkrlat 6arpcmol. kotlina 6a3flra. zamujati 6aBAocrf podasnost stonjkar. impl kvariti (se) 6ala. bresti. bazar.rana I baklava.a irrtpl Ixrllrrlrllrrll.raI vrt. fatu zastoni.t. or m prtl:aga 6arareH.{r m kotlar. zaklinjati 6aett adt fam precej.rtnar. zadah nidar 6aj a^Arcy8a" itn?f fam onagovarr.iuhiteli bak|ltvL' 6aKlrrqa I autar:t 6aKHe. barva. 6a. branjevski 6at(ia^yD'a impl imeti ipecetrqovlno l_llsKo 6axin m 6ot braziljka { drevo in barvilo ) 6aKaD. 1. -wn m arh mit- ca.Ku. 2.. roj rIt:I He Me 6aKap{ sploh se ne meni zame 6aKaDuca. -uor adi akacijev 6^tpl\ impl pesn l. hrastova klada (za bozidni ogenj ) bresti po blatu 6aAr''nr'ap tk kdor skrbi za 6aa.lilf.r m mazad. zaudariati 6a3e'd n l. 2.t I I I I I 6a6!16oca 6a6$!oca (ce) pl otedi. 4. ce 6aBTa[o KaATa veder. -fi m tatn za' dasen. Podkupnina 6an. otekel. 2. baza. sloneti na dem 6afip m. breg 6al m dial (veie se z imenom:) 6aj llerpe. gaziti. bo. prodnik. Skrlatiti 6aAe rr radka 6^AeM m bot l. rupast kraj: 2. 6a'3lc priskuten postati 6aKrsclTa impf fam nadle' Zen.-3rru ldi luttt tr(rt'. Speceristka 6at€ naK m trgovina z tivili. 2. -nor ddi star. 6arlreM[. 6aKrlar P/ Polirrl)tlii i s(' -ce: Pol. 2. 2 .l pobakriti oarairurla' adi indecl bakrast oaxaiwk. modli lasopis 6asAa'rn smrdljivec a 6a3Aer6€ smrad. pesan 6aja eq. r r c s r ' ( ' | l r i k . -/utl| m gl.1 pl fam opesati. l. povrtninarstvo 6sBqaEUucTBoa vrtnarstvo. brezpladen biti po-ce: 6aAlla lrlrja. pita iz or€hov ali mandelinov. Pre_ lita s sladkornim siruPom p daKAaB tft izdclovalcc. 3.' dajalcc ali l. Dol lkacija oarpcMrr[t(.ra^aKtn vrtnarski pride' lek. respektirati. prislled6aBr^ impf 1. velika igla. sadovnjak 6ag'Fw.acrrr adf vrtnarski 6aB. rrt'f.i 6. sadje in zelenjava 66D. zadr'zevati.{T n baker 6arcaiin. adi indecl zastonjvladevati. nabrekel 6a6yrsocyBa (cel impl tabrekati.rKa I trgovka. parazit. 2.ittlt 6^Krryr.iadar. nabrekniti 6a6yr6ocas 4di nabuhel.ror{u1'ja. bager. sveti bresti.. kar 6aer[' c(paja kar daled 6aerre n bajanje dars!. 2. gora. mitnica. -\i 6a3Aer6e datpe]itrIe tn tn aKactJev 6a34rI 6a3Au.6ajae 6alar. ce fipaBu Ha oalaMa dela se reumnega 6a aIIc fl ravnotezje 6a^aHc*Ira pf iL impf v rav' . /d.n impf temeliiti.iul)il 6axncx rrr pol. ar. -Brraadj potasen 6^av impl 1. osnova.a6aBqnqe & defi od 6aB. vedei 6aja. pravljica. -oBu fl? ples m 6a]i. gaziti. brazdast.xit6a n otr jage[jiek 6a(a fi trgovec z Zivili. zelcn. zgodb^. -liH. 3. m" Sevje 6a3a f 1.k ( k r l ima snn)l(. zivila 6aKansdta f Zivilska trgovina. mandlievec. zeleI rr. Skrbasta ovca.hrib . kamenick. -.aapm l. politll)liuti s(' -ce: t. 6a31e fl mia. svetega veaera 6ae. 6aal[ impl bajati.bazcn. otekati 6a6!r5oc!Barre a nabrekanje 6a6frERa I 1. -qs tzr bakren kotel 6arcairrprja.ap m dr.{(a I mazadka. zavlaaevanje 22 6irrpoM. vedeievalka 6ajKa I l. 2.ravrtidek 6arar(. 5pecenst 6aKa.id. kemidna baza 6a. 2. darovnik. -r(na adj prtljaierr 6arar<ErK. 6^r'J{ja(a ad1. malenkost. oaRcvreH. ' een pl lutrl :ra<llctat\. "u[ m ptrtliaZnik 6arareaa I l. povrtninarstvo 6al. uvel 6^larat (cel.n bajram.b]i1'a fam n'elrmnea no' rec. nadzornik javnih ur 6axAapErqa I 4/l? mitnica 6arrAapwja. 2. postan. 6a4wtr m ret l.idni. 2. marldclj 6aAeM^nJa adj indecl rrrarrdljev 6aAeMoD. carina. 6aj Hu(olra stric Peter. adj bo. kolonialno blago.vrtninar 6&tr.re. 6a1^ra\ (ce. cenenost 6atep tu teh bager (priprava za zemeljskadela) 6arpa f pesn 1.lilvatica oonqsrrul. -ce:. 6ait4taar pf i. -pna adi bakren 6aK pA iftpf l4r uposfevati. aarati. 6a3aar irxpl sDrrdeti. -rtll m zasta'/d 6ajpaKTap m zastavono:a 6ajpaKrapKa f zastavonosa EaJpaM . -t m t.Pt. pokrit trg. brarjarija 6anarrcrr adj Bpecerij ski. ski.laK fl vrtnarstvo. -sor adi mandljev 6aBeH.l oaKpAoIIrrK lx)lclllll 6aKcvr t. nik fig gobezdati. bawatil 2.raxr. riba v reki Bregalnici 6aBerK n1 zadrZevanje. muslimanski praznik 6ajpaMcKn ddl bajramski 6ajqe. zazaman.rrflli s m 6 l a .priskuten biti 6aKrEtrn m napitnina... stric Nikola 23 6a axcr4ta t t I t t t I t 6aB. otr ovca 6aJpaR. bot zelena paprika.rorru[Ka vrtnarica. 6ax atbotbob 6ar.

isksti. 4$ adj blatei (kraj) 6arar. 6atr> AV^e 6aIr€Madv vsai 6apr. prositi. aj Aa ce Qadnpoourrt. -^rd!a n bala. Klepetatr 6aruqa I pita. ril 6a raH . Tpu 6ar6r.ltisniti v rG ke.2. zaklinjevalec 6aqrapKa I l. tolpa razboinikov: 2. lkafec.impl napadati. zavoi 6aACr rfi balet 6a etAB m baletnik. vod.at l.rqja.uu tn stopnica. lam piiatetj gi6aru<aI l. kopalnica: 2.t n rlem be diti. basist. trgovec s Kotenlno I I t I 6ac\terl. danHaruI l.? brakelj. 2.barje 6apa. lrl. soddek. opletena steklenica 6a c^M m bAkam (mazilo. bandniSki 6aEKapcraon banlniltvo 6arftCr 14 banket 6aHr<Irora bankovec I OaE<oBeH.bas.lam pcSali. rav. 6arcK{ AeK 'babie zdravilo danflrca pl fam preutruditi se.opaT ifipf Zlaouorall. neposlenJaK.6acoBa(1) m muz l. stveni klin -nn bobnar 6apa6ap adr. -cc: oapirasa t smodnisnica 6ap!TeH. /anr cnako. 2.Aopn. . 6a_pqqr€ t denr mlakuza. gibanica tury\ gr. /ig. gl.pasti -ce: (v posteljo). 3.. zaht-eva. iskanjc.j ind. 6n1116rt ..1 prosilec 6apAaK. -Hrl / sekira 6&iqaK. omagaxr daJmvcyB. denarni za. potikati se bcnlck.bajka fucEap m aarodej. darodejne besede.Am!a n dem kebltl./is vsiliti se darlcK'r adi babji. prevaranGlvo aK. sluz 6a e.6acMaf kotenina vanlc po olagu 6acM p. bar. zgruditi se. barski 6ap!T fi smodnik 6ac. (kletev) 6arE€ Aa re Ha6a6apu! 6amre. [ur]l Onpnorx .tnl. proltravo. udariati. 6acaar impf tatati. obxorlevatr 6acrlrr nr sprehajalna palica 6arar. 6upn6lrrnr impf TnMe 6ac! pa stavimo! Ha bol)||oti 6aca. Lo pdj:.AaK -rI{. darovnica.rh platnar. toldi. 6ar6aar (cel impf kopau (se. lAllrti si lckil.r ft glinasta posoda za vodo 6apAaRwrja.rran notdju drzati. batetni plesalec 6a erq({ adl baleten 6a^Act m balist (albanski fa. 3. mlariti 6aM<a I gl. 2. {rlil tu f@fi pre. 6aEap r"t kopaliski streia i oatsapKa l. velika brisada. -^or ad. "Bunor adi banden.. {rra ddi smodnikov 6apyrlrrja ad.Kctor ne pladuje dolgov 6araxql| I t t' I T rf vara. 3. otr' koliti (pri ropanju) dac'ncysa. zagovor. 6eEKa 6aufaa I ban6na 6aEAa t t. disto svoj.i koteninast 6aqIa I basen.lrg zajedavec. tig vzkipljiv. ravnotezje lG vltl 24 6apo oanrce. bandni 6ari. hrkelj. pornantast &p4at adj umazan (po obrazu) 6apaq . llscen kopaliskistreznik. 2. 2. -rrl n drzaj. 3.. -Tfia adj p6rhantov. blesti.tt a. banka. 6apaar impl f. ) 6al|Afr nr razbojnik 6a'd. kG palni plasd kopa- 6a.6a. mlaka 6apK4 6apKaaT impf dew od. rzguo{aU mocl 6ap m 1. le6apu6unu|lJtr.cql| m basnoprsec 6aorocaoDeH. posebnez 6a]i|ja I bot navadni oslez 6di'Ka impf 1.ecl fam smodnikov. Sist) 6a.irll \(.2.rBaq fl bruno. lig nepostenjak 6arax rD. Cisto zastonj 6aM6aBRa adj indecl lam tisto poseben. 6acraar inpt tvekati. tudi 6apAaqe. balon. govoriti v spanju daeuca pf a/h napasti. udariti.trrr m fafi slepar. zdraviti sf. l. povpraJe. glasbilo 6ac (2) t4 stava. 6aMoalxKa qoBeK svoievrsten dlovek. -Dua adi basno sloven. pleno tako velom 6apaKa I baraka 6acJaclTa irnpl obrasdati s 6apar6e fl l. kopel. guba (pri oblekj) 6acra.6acJacaI'l obrasti s travo.r.lpp ry.r lx. lx)brid 6aca!ra& . tam banlovec za l0 din (kovad) 6aHr<ap bankir.. oa6ap ^ 6al* cxn adi kopali5ki. kopalilka strezt nica. bandnik ft 6a-Etapcx{ adi bankirski. -qz m blatoi lam teiz" terljiv dolg. 2.-.6aHJ. topli&. 2. blo6opr!6ufFfo. zahtcvati. 6apar (ce) impl kuhati (s e . rod sabUC 6aM6aAiJa a adt lam za smelno ceno. toailnica. muz arh trobenta oaBAepa I drog ( telegrafski .l)crl 6araru/raK 6rysl. 3. -t't m lzdelo'ralea posode 6apAe. fantastiden 6acra I naborek. ath pihitna godba.impl.. 6apa po malem zahtevati 6apHe. ldm tepsti. 2. . 6arKa I golsa. -u. i rl .. vesca 6acHorBceq.to. treltiti. kadilo) 6a cardpa pl n impl balzamtrau 6^ cwr adi balski. tG goten oapltrfl|qa I pusica za smodmK gapxcr rfl p6rhant (blago) oapxcreE.rxon ra balkon 6a oE m l. plesni: 6aacra Qycrau plesna obleka 6a^flrja. kooali3te.r AeHrri Ha xopel onevno 6aEa. 2. 6ap. plevelom nja. greda. nodnozabavi(d€ 6apa I modvirje. 6apHar pf dotakniti se 6apcxz adj modvirski.

mimogrede 6e4a I l. beino.ra ade fam posebej. tlaka na begovini. 2. -uno a/l srrtttskt.lKm beiite.36poj6e36poJso adv brezStevilno 6e36poJnocr f brezstevilnost 6e3BepeH. 2. ncporodcn 6e36paqrrocr / sarrrsk0 Iiv ljenje. 6AeHuJa n rel fio|ni predprazniEni obred (pravosl. pomanjkanje. 6auvgaar impf popoliubljati se ljubljati. 6em oA ! ru }trure izostaja iz Sole. 3. t I ca (z doma) 6erarlqa I paniden beg 6eraEe n betanje 6er aK. adj indecl poseben. brbliati. brezboltvo. 3.36oxflnK. 6eg'6[4l m veliko mnoZica 6e.a I stegnenica 6€AIto n bedro. -AHa adi ncprcbredljiv. delati zase. begu[ec. neveren.''' 6a'4ai pl poljubiti. opora 6eaen. 6awBaar im?f Plan' Sariti 6aua I dimna odprtina na strehi 6a{a. staja planlarjev. KoAKv e qacoT/ rptl 6ea Asaecer koliko je ura? dvajset do treh: 3. nezadosten. begova zena 6s oraeo brez 1. neomcjcn 6s6per$ocr t brczkontnost 6e36poAeir. -ce: Doliubiti se 6aitria. si romastvo 6eAIreH. brezboznost 6e. 2. davek na iivino rz neredna turska 6aM6o3!rc pod Turki vojska 6attr. -^sa adi btezalkoholen ge 6$6eAeH. otroci. -rgr m hist dtiavrLo ali begovsko posestvo 6er^t|r(. stiska. sebi rrslr'ezltti 6arrf^ax. os. bavbav 6aia ce impf mazati se. -rtrF n 1. Meceq 6e3 rprl AeHa 5e trije dnevi do konca meseca. moi Zenine sestre 6aw adi fam glavni. bili so 6er. izogibati se.i iLdecl tom zi\Ptt' Sien.Bat6e fl-ce: -poijubtjanle oaqiBaqKaI 6aqylRa I poljub 6as. 6aqoDcrn adi planSarski 6as!Ba. slab 6eAere n obrekovanje 6eAn. n/d kleveta 6€AeBrda. zanemarien 6are. 6aua{aK m svak. Taa xxBee 6aur_ rca 5a nene ona Zivi loieno der^fi''. povrsno 6aEKapr.erer1. dvom. 6e36oxsocr I brezboiniStvo 6e36olsocr I brczbarvnosl 6es6o-Aeg. trpeti pomanjkanje 6ercrqa (oA 6er) I begovica. l{x'ili sc. Dobes 6eia. kai_ pada.pl. 6e imper'lekt od cyM (1. ubel- drusaden. trpin 6eAEoruja. . reveti 2oesreden. brez broda in plir vine (reka) 6$6poes. odhajati: 4. 6e3 BpeMe (AeH) VMpe prezgooaJ (mlad) je umtl. -Jsa adj brez{te'tilen Stevilo. 6era oa pa6ora ne prihaia na delo 6em eq.-pHa adi brez\. -r^a ddi bezen. polir. lopovski 6^Ta ad. 2. {n l'r ftisl davd_ ni zakipnik pod Turki: gl. gl. begovo fevTOKMY dalno posestvo. 6eAar impf po krivem obdolievati. tako je 6e-36oeH.-jsa adj brezbawen 6$6oxeH. gotovost. 6er^[K I begovina 6eroBcKnadi begovski 6ero^. begoma.l1m plan' Sar 6aslao . pidel. 4. Drvovrstni 6atn adv prav.j. -oiqq n starejsi brat 6ariurja n fam sreanik 6aw m strasilo. -auu tu arh ogli\v. lzqa]alsKl 6e3EeD[e /r 1. turski Dlemiiki naslov: 2. povrsen 6ercrso a beg blti 6eryla. 6e6l|t6a /r novorojendek 6e6ewe n dem od 6e6e otroiiiek 6e6euft adj novorojendkov 6eB. czl)()Itv(.-6arraar imqf blebeta' ti. nezvest. gl. 6Aear iftpf bdeti. 6aq€Er'. ateizem. biti l)udcn 6Aecrr. otrobevezati 6arro.i l. 6e4craltaar lmpl revno iiveti. brczrcnstvo 6e36pexeH. . ravno.rKrJa adi brezboZen 6e'. brez bolcdin 6e36orlrRo rr b. 6Acc. 6e3 paKa bniz rbke (odsotnosti. terro. v teku. obrekovati . 6el!1Baar inpf beg. stegno. zavarovanost 6e36e^a adr art seveda. -qll rn l. -trn f arabska kobila 6eAeM n? trdnjavski zid|' lig branik. volk!.revldina. 2.. 3. re''/e'. ubotec. krak 6eAcrBqBa. A€iIa. 6eraar impt l.Ie n brezbostvo. lG 6er nK.Ela. beg. zavarovan 6e36eAqocr I varnost. 2.lbllante oatr\. poscstva od mene 6et^o adl.) bil sem. begunka. 3. packati se. -u{ w l.6eAI|rrK.) 6el interj hejl nol 6e6e.{tor adj b€drn 6eAp ettfiq. blatiti se 6ag. 6erajre. planlarija.2. l)crno. 6eroBrl ru l. -lqa ad. -t|I| I revsdina. 2. 6€ Aa sl-raaM da bi videl ne 6e3a^Koxodel|. os. ubeznik 6eraanaI 1. -)Knt a/1 lrrr'z konden.e n bedenje.Kln adi hist z bego\e zcmljc. tryr m brezboLtrik 6e36oxlniqa I brezboznica 6e36oxHrr<r'| adi brezboinh' iki brezbostvo.I I I I I 6araKqrcxl 26 6er. Prvi. nadloga. budnost 6AeHue.uor adi begov 6€maIIEa f ftis.{o 6eroD 2"t 6e3Beplle t T I I I I I 6araKqrtcKu adj Iam Pt!\i\ rantski. 6arm6a rn in n bratc( bratci (v prijaznem nagovoru) 6arra.{na arU trtlxrlcr'. -AHa adj \areL tov.sg. ne priti. nesrednik. bei^tIl 2. 3. skepsa . 6€6paqeu.6otK'. ero ro Bo. gospodar posestva deryLt adv l. 6a'Jl'KaparimPI fLfl 6eroB. 6atoD.

-Jna adj aed. . 6e?. -Ald. . zlodinec . . -Jr|a adi brezide:en oe3rAejEocr I brezidej nost 6e3n3 e.r6r.JEa adj nepomemDen 6€rlasajHocr f nepomembnost 6so6s4reH.cHa adi nenev^ren. -r(Ha ddi miren. orez vonla 6ejMo3oseri.n fafi rc. verolomnez 6e$erpeg. tih 6e3i& oceH. anm adf ncr0dcrt. varen 6e3onacl|ocr I vamost 6e3ocaoDer! -Efia 4di neutemeljen.oldnost 6caro6err. adi zgo<len 6eB!"reH odj brezzvoden. ren I t .asE€AeH.. a'na adi brezvla(|cn dcarl^rrcrrrc11brczvladje. -DEa adj brezlese\\: 6e3AIrBl'axaprrija brezlesni paprr 6$AIt!To adv neizogibno.n pokrit trs 6erae6en.i|''. -r|'lt m brezvoljnez 6ei&o^\o aalr brez volje.{t||u uli lrrcr.G.6e3r Borllocr I nelivljcnjskost. --rtua orez mocl 6e3HaAerrrri. luboi. . neizmzitost &3. . nespameteD 6€iMofteq.pga adj nenadarJen. .^rl) 6ca3u6rtocr/ l)l czz()lx.. oDupen 6caqaqaetr. brez deZia 6e.rdf 6casaKosr€. nedloveski 6e3rlreDeH. adj g). 6e9Apl'ro AojM! vse- 6cr)ror.afra nesra^ili men 6€io6pas[€. .a adi brczob zlren 6e3o6$rlrEocr f brezobzirnost 6Bo6AaqeH.^or adi brez\etti 6e3Deqtnia f brczve'-rie. Sria adi br6zlrusen.ry rr brezdulnik 6e3_ rp6Er.i brezizhoden 6esr€]re3|rocr t brezizhodnost 6€u3pases. zenule e. prepad 6e3AoxAe!|.q|a adi brezoseben 6c3rbyAerl. . -Ea adi k :e brez. neoporeden 6e.:x'j. neomeJen 6esalumx. . mrtvilo Sen. arm adj brcz- vredrosten 6esBlreAsosrI brezvredaost pre6e3BpeMeu preddasen. poZrtvovalnost 6e33aKoHeH blczpraven .ri vdan.3r|AeeH. -Arra adi brezvodet 6crx()Ar{}cr / blczvodje ocatrolAyurcfr.di brezimetJa 6esttcreH .4. ma . uoog 6e3Aoi.di brezbi6es'tareE.j ncLivljenjski.H. aa ad. -qlit m preslopoik. -wta ad.ef. . eupraviden 6e3ocHoBHocr I neutemeljenost.3rpr|'teH. 6€o6srp- 6e3otrace{. ano mmen 6esuMoren. pozrtvovalcn 6e3saaEflrocr / vdanost.a adj brezdeleven.i3:rKoHm(..r(I|'oretf. f nesramnet-nesram' nlc:l 6so6pa3nocr I nesramnost 6sor^eAetr.{'i|o. nemoden 6e3seMjatrr r?? Clovek brez (svoje) zer je oe3seMJes.3eH.tr{tr(. . a.. . nezakonito ravnanje oe.ec. adi brezimen.a ad.di brezdimen 6eAHa f brezno. . ateist: 2.''ttq.anrK. HOcT I I I I I I I I I I I I o6sr4teH 6€0r eA{ocr I gl. fic potepuh.-Arra adi brezvoljen 6€3Bo.qeiruw. temen 6€. 6e3Aearasar itzpl lenariti. . vsekakor. brez kruha (dan).-ry m lenuh. medlost 6e3BoAHuK.rr|e. anar||t t o Ocrrioncl. {sa adj brezokusen. brezdusen 6€s. neizrazit 6eo6pa3eE. razcapatec 6e3_raaDoqrbrezglavost.TE a. {rHa brezdulen. {na adi neusmi- ljen 6e3r'Erpl|ceH.6€B€pM( 28 o€3r(IEeH 6o:tN(tt{Ftl 29 6€30lrropeq 6e3Beprffi. -rts-6€o6pa3ltr& tll ttt. ne delati 6esaeaeutrrBo rt nedelavnost.i brezobladen 6e3o6^Eseu.pa. apatija. {rja n brezpravnost. an{a adj \edi(et. ravnoduSno. veZ.st 6eJraDcrc[. zatiaie 6eoiycen.aHa adi brezglasen. neupravidenost 6e3orropen. -HJa n nesramnost 6so6pasErx. nezmozen 6ee4een. Zen-brezskrben brez Dridelka 6$Aapen. -ltr'd.no adi teza6s3aurrurerl Sditen. -Trro a. -rK'daa. -.i brezizraze\ ']eiztazit 6gs3lra3trocr I brezizraznost.-DHa odi neusmiljen. ".nedolien.4orgr. $tb adj brezgre. pw adi neodp. apatitoo 6sDpeAuoceH. neoKusen 6caB^acrefl. neaktir'nost oe3AejcrrreS6AeJcrro rl nedejavlost. neslilen 6eslpren.nm adi brez mo Zganov.L adi pesn Drezzvezoen.[r(rcr' / l)rcr. -rHa adi btez ottok.ur m brezdulnik 6e3rpeEeE. .Tua ad.{|I| m brezdomec. adi nemoten. -csa adj brezmesen 6€9uererKeH. -'i'i|''. brezZivljenjski 6€rpeBwK. brezglasen 6e3rafteltrKo. -3.rltr ft nevre 6e3e m bot Erah rencar 6egrKaaeu. . nerdden 6e3 ltcres. neaKltven 6eAejHoca f nedejavnost. -'*ra adj brezmeJen. neaktivnost 6e3Ae^rru<. . .pEa adj brezmereq nclzmeren 6€sMecett. brezotroden 6€AerKa I Zenska brez otrok 6€AnMeH.s.rrrra adi neusmiljen. zmef denost (aKor Dndr ! 6e3r aceH.adj brczda men.rfl|a adj brezupen. "AHa adi nenaseljeu 6€Mepeu. "rrrl arll lrlczlidcn 6cxxrf^{cn. brezdelnost 6sAereH.a adi brezzroccrr 6caBo^crr.Ea ati brerobliden.nrt ll l)rcr:rola(xl 6cJr{(. postoDad 6er.f.ejaven. brezduten 6esrpaEHeH. izgubtJenec 6eiApDes. -qI| rr L brezboznik.ora adj brezlisten 6e3rutqetr.{. brezvoljnost.

.{He ce. 6eNei. 6e^tot adj l.a adi l. -ce: belo se barvati. bela domaaa iival (v jajcu).qu m zapisnica. J. siveti beliti se. prrpomDa 6e 4 6e ar impl l. -4na adj nePreo"]l'o. _2.Jou". 3. -inra adi neuspe' l \seenoi 2 6€pa3 II. katerikoli: 2. 2. 6eru<a . siv.t uska.. 6eHr!tsaar ltt?Pl oo nereden 6etute 6capeAt e. oelezntca." .ra r'u6erpbnoreu. 4. 'Aua adi neugletasmah 6eA c. 6e^o Bl{_ den @di Deoporeuo] 6e. 2. -PHa 4di neutnrdcn 6$yMopHo adY neutludno 6e3yMcrBo fl brezuJnje oe3lMcrDvDaar 6€3!ucrD!Ba.ran adj beloliden 6e^olepRa f zool riba beloperka. PoPoIn.|((ck. bclo t{r'(. mreie ob Damet *iffi#i5".t. zapestnica. bledeti. 2.reufta l^ 1. -rna adi Pokoren. 2.r gl.2(lli 6e^qo m l.3. 2. iasen.trrocrt ocnosr 6espa6oreE.ravnoous_ 66p6erH[K. v sln_ 6eivraeaen. svetovlianadi ski.6e3!a4HHK 6€3!'lr|eu..ez rezultata u_soe3en. 6e6aqert -qHa fdm l. krokar' ka.*ro Sen. 2.irre praznih rok. D$itc(!n.. l. trg osumlten 6e^exx. -qn m krtnrcliitk 6eagrxa / l'r)/ zv(. vzliubiti: vsed biti.erft t a. zap6eK. pega .llr crn_ Doniien xoBII brez rime: 5. zme_ t nesramnost 6e3o. nt 1. 3.brezuspesen ^dv ravnodusno. pleskati 6e l|ao r? belo lililo 6e^rda l 1. der.uja l? nered 6eKprja. 6e^exar pl iL ittpl L zapisati. 2. 6c^x I /4r. beliavina (pod _ lubjem). ttaz 6eL Ro 6€!r(opeq. znamenit. belih kril 6e.' brezum-"^. arh r^vnilo 6e ee. ugajati 6€Heolrery m pl ozke suknene hlade 6e{ra f prirojeno znamenje. lulditi. belo$ozdje(xAoAeHcKuadl ocrFn.rer(}ofi.1. \zdevek za izrazitega svetlolasca.di l. -qrla adf nesramen. 2. zaznamovan. ptica z belim perJem 6€AocDercKr'r l.re3. zapisovati.a. Delocmca 6e^xh adv lam morda. ctocela ski 6e3Desv^rareH. 2. -ce: bledeti 6e^eer6e beljenje n fu. liubiti.nezainteresiran 6eaicneuren. 6cayMnfiK. nezaintereslranost 6erDacvacH. beliti (platno).. neurele_ I neriost.lroruua I beljakovina 6e lrurrttt I l. o€Kfiar Pt I z3qekf'. ne reti 6e3vc^oDen. bckrlrncr'. 2. nepremistjenost' razsodnosl t I t t I I 6$yMopeH. El. 6e^errlja. kaluten kilenkoli. -^qr z belec (dlovek bele polti ) 6e. . 6e. abso' 6e3Das^htteH. pomembnost oe. 2.. najofz oe. 'Mt|a ^dj 6€^rrua t zool ohridska Pe blazen strv . belota. . (c€) 6eHAu. beliti se. lam cEpljen. rav6e3vc oDnocr t brezpogoJ nosx noduien. drra. vol. J. tel. brus. 2. kozcl z b(io dlilk(r 6e^. ne3goda. cv'€' T imDl tam 1. oznadevati. slt ||{}rtl. turttqcaaT pf fam L postati vSeI: 2. -Pna ad1 1. beljak z. 6e^ear impl 1.notes 6e^exlTa.#fz#r1. niordmiStienost tati:.napisano 6e"3yMe!f. ugajati -ce: 6€HAnc!tsa (ce). s\re' br. 'Psa o. 6. -tEta 4di neutoFz' no ljiv.t rpu. lahkomiseln miiki naslov ) 6ecnadvAHocr I nerazumnost..I I I I I I I T 6e3oseE 30 6eaer 6e eflrja 3l 6eln€ 6c. belka 6e 9. fam blekniti. oznaten. DonoentaK 6cape3ePaHo atlv brez Prlorz6erpaclu adj Pivski. bel rob v knjigi 6e^hla I bela ovca.rorrja I belina 6e^olruKa I zool beloulk:l 6eata*rqa f bcliakovina 6eavs^aB4di bclkasl 6ea! rpax. r'lpno na aen brt'zumen' 6e^o .'r a adi nezagos' *t#"*r*u f nezaposlenost oeaia:oopen. postajati bel. oznacrtr.f. uso(lct). -xI| !t?-Pijanec. 3. 6e. llsrce 6eae4. a'Ia adj brez' 6eA. 6eil. 2.\isei. arhmtr 6erpilen. beliti z apnom.t}'.y! ar impf l. -qH rn nevreren_ nost. Jasen 6eao4po6eu. 5Ha adj pliuden 6e^oraleq. beliti se. skrbl. 2. impl po(eti neurnnostl. obupan 6e3pa3 fiqHocr t. linija.r. tlxl hell.islien. 2. \pisati. bel. zmcdcncc brez sramu 6e3VMHoca brezumnost. . 2.zrbeg (turiki Pte. Eezarflereslra6€rvreuren. -ql nr belokapec (vzdevek za Albanca) 6e^oKoc adi sivolas 6elor<pn ecr adj belokril. lpaiatii 2. -ana ddi brezreden' 6er{vBa. neureien: 2 nepremrsllen'nerazioden 6esDasooDHocr l. belost. 2."i. -Mql| 6e^rr|'rap rn vrsta rlolsKe ce 6e3! ar pt bili Oegyrurce.&rc . osla. ce @L'ilar pI zasvetiti se 6enorrua I l. 6e3o. 3. 'qu la brezumnik. 6eKne. -rin f l. krooclpeAnua I nereq_ kar. 2. pustolovski 6€.4 a adi t brezpogojen. lan? cepltr 6e eiltralr adi pomemben. slovit oeaerKrDocr I znamenitost. aa siva glava.ro. tam cepiti 6e-^€3s4a f 1."'-cc: biti.res.

steklina. ffi adj pristran (ski ) 'Jeoectrlrrtqln|en. lzjemen. nasilje. lattt rrrnt. -rsSepor(yfruqa -BHaadi brezkrycn. -*llt tnctl 33 d{/l brczdo 6eqrprqmeE I {Ha adi nezalester' 6ecBeces. odvodni kanal fuoar m arh listina. predrznel.-slr adj brezpraven 6ecnlreAeaeE. jezen. trizerski obrat 6ep6epcKrradi brivski.3Ea adi Dekori. -un r'r hudomusneZ.-l)rcz(lotnko 6ecMnc clt d/i ncsmisclu. ne sDoten 6eciououren.. -pP. frizer 6ep6€pHxua I brivnica. preselen 1. objesten.6ec(p![ryAo3en.o. fig breaznoden oectrarnqa6ectra*e t. neosnovan. -'r'& adi Iam rG 6ecKpaj m brezkondnost doviten. -1ug. "Jua cdj brezkonle1lna den 6epfiftereH. dobra 6ccKy(rrl|x.. -pHAadj \@p6 reden. nepartijski 6ecuares. neporabe! 6eqrcle3socr I nekoristnost.-qxt m govorntK. brez poleta m L vragi 2. razbrzdaDost oectrapn eH. -^sa adi neome jen.cHa adi 1.q . 2.Drezobziren 6ecrqraaeq. 5. frizersKl 6ep6epcaDo brivska obrt n 6epe. anlla alj brezraz' reden 6ecKoHe.neutemq rJen t t I I I I t I I t I t . oei. vsebovati:3. nekoristoljuben 6€qrpaeH.qe€.6eE(tr.pna adl nesporeo. -*ra adi brez'kri' sosDoornta ^6ecosl len. 6dcn.-un rr ncsmrtnik 6qcMlrrtrocr f nesmrtnost 6ec. brezizhodtrost 6ecn areH. nasrP. neumnost 6ecMpreE.-AFa adi nepre' gleden o€cqrecraso adt neprenehoma 6eqrpnolrea.di nepqmerrjlv.slaboten 6ecnopeu. nedosledno 6ecuprqrmroqr f nenalelnost 6ec[plcrpacno a.besnost 6€cHortrja I steklost. s prirojenimi znamenji. -tna adi brer obziren danost. r 6cp6orcrl. stekel'.trli ('neaejatise dcp6cplr hrivcc. ten. neutemclicn. 6ecBecHocr nezavest f 6ecDeqrI nezavest 6eceAa I pogovor.dj brczplacen.pEa a. !ce: zbirati se 6€peEe i trganje.d! r\epislransKo 6€qrpltrc4racreE.2. -Jua adi nestrankarski.Tf.raB 32 6ecKpluYAosfiocr 6ccny*crr 6ecKy*crr. --ura recell. adi nezmouJtv 6ecrorpeErocr I uezmotljivosr .\.i l.zanesljrv. brezpoten.quiimuo r? govorni5tvo. Pegav 6errr nr l.AFa edi rcpd. Dridisarski 6eie. togotai 4. tobaka.6ecqear bnpl besneti. -4ira adi neploden. -ssa adj brezkonaen 6ecKoge. brezkondnost ren 6ecKpBeH. brez poti. .znemrrl enost oectror(oJtEa. rabelj 6e {6|taB adi 1. borzni 6€p3ujaueq. steklina. retorika 6ece[. tazttz. . -Hqn m borzijanec 6epuker nt larr obilje.i brez vzroKa. -flIa adi I\m ne' snalcrr.i tepovratren oe{norparso 4l1.6ecKpajuosr t brezkrajnost.Aer.Bocr I brezkond[ost ina adj nesebi6eo(opnceH. nepovratno 6eqrcrpertet|. brezkoncen 6€cupeAMereH.) bombaZa dja.JBaadi nemiren 6ectroKoer4 6ecnoKo[. -\rEE.as m zbiralec pridelka (sa' itd. . -w ad. iarak. 3.Zetev blato 6cDdu r /dfi nesnaga. blatcn 6cp6srr! cc. pridisar 6ebe. 2.. 6ecar obesati. zapra'r'' obesati se.orcxyfuiHqan. zbirati: 6epH w! pamet v glavo!. 3. nabiranje 6eD3at borza 6eiearicxr adj borzcn. orvJall 6ecruK. -rua adj brezpredmeten 6ectrpeKopeE. sten. togoten.Dreznrben 6ecromie.obe5enjak 6€cEr o z steklost. 'ra ad. t +9qer gospooar-qoDra 6ecKpu eH. I brc/donrc(. donosen 6eporfien.{trl cdj govorni3ki. zanemarien (otrok) 6ecnprurepgrt . prisega nost 6ecav n krvnik. . rel pridiga oeceAmrK. absurdcn 6ecM[cleflocr / nesmisclnost 6ecuucaurla I ncsmisel. dekret 6e. m brczpotje. rl nemlmosl. cc 6ep6arar ifiPt sc. -ftua adi gospoda. norost 6ecKplnylosHocr f brczolrzir 6eca f arh obljuba. 6ec[oKohraar tmpJ yzlrelnrrJatr 3 Ma!€rlor:skesloyeLstd llo?3r 6ecEoaes€8. neqvomen 6ecnopos€H. drtati. zaJezl_ tev: 2. -rtn. adj neopo.THa ddi ncsmrten 6ecMprEriK. Drez pnmere dectrpryI[eH. anemi6en m. 1ma adj btez nadzorstva. gG vorica.a adi ne' znadaien 6ecxapdxrepnocr t neanalajnost 6ectqaceri. oeDaqKa zbiralka t 6ciraqxr adj zbiralski 6cp6n / trgatev. 6ec. Jarovost oeqrc^oE adi brezspolen. 6epoKy*mc.troKola\ brrpt vznemrrlau 6ecooKojsocrSec[onojcrEo l. govor.a adi brezobresten 6ecKapalarelreH. brezhiben oecnper eAen.wa adi nen* eelen 6ecuprrymro adr nenaEelno. .. fig tas -ce: ljati 6ecerBe obesanje r 6ecun€ I vislice 6ecKaMares.zastonrsl(r 6ecnro4eu. i.teE. lez. 6epar itnpf L tr9^tii 2. 6ecnoEparetf. flra zdi nemq den. rya ad.

{Ir nl vedlitrska klenica za vino in Zganje' HAtIA balon. 6ectrpFn&ocr brczvzro'll()s I neosnovanost 6ecpauen. onelaldati6ecctI. velinik turSkega vojasl(ega biti (od glagola clar) ( moz) odaelka 1000 6'. Sport Palica. {rrm adi neustra_ sen. stavba.-s".fJ.. deianie. staLaKtrt.6r. izzivae. Trg 6n JocyBaimpl od 6t{^Joca srehkost.i. rrAeH stek6rAInDlt I prihodnost.6qlar imuf I l.rei. PoaP 6rao z gorski greben niti sla'r'ec.'JHa{eccoAltt€' te^eH. 6n.ce: biti-se.6ecceMeH dd.^.tniri' 6eccoBecfi{K. oei$nteu netasen 6ecuelen. arh tako da. Pogumen 6€crDaEros f Deustrasnost. ne@e|$o sko smolmo brezciljnost. breT_ 6€cqecn[K. -qrr nt dlovek brez semenski dasti.{Il6a n dem oo 6uBo^rre. veseliak. 6I. travar.rcAcrr.j1]. tolci se. zverina.6ca^crcH (r'i'qeces.'r m sl. 6n^6i fi slavdek fur oes\ Sotorski 6rue. oplll 7 6lEI! adi nekdanji. 6n le. sramotcn 6€cceMeef. -ce: titi se 6€ccoApt<aeE. impf 6. u".oecparaHHqa tz. apni. samstvo 6€*ap!T-a.. 3. . 6u. 6eccd.rsa adi brez soli bre-zdusen 6eccoEeH. biti (bi' idm). {Ha adi nesPeeen.onetastiti mod. trA. I nesramnez'nesramnrca 6ect'dunoct f brezsramnosl. 6uAe.-uxa ddi brczsl-amen. 2. DrazeD 6ec. . '. -rna adi brez c\etilr. -c'ia adi brezte' lesen ade brezsumno. z. tid.ftccqeHer. <rla dli neiasten. . Potem ko' oder.lrlla adi nemoden' oecqecrE. -. fant.r l??pretepad.. dober iezdec doti. zeliSdi 6HrgD fi 1.6l|xoal| t bik 6nxoarDa I debelo drno groz_ l. . ornl?. 2.I I I I I I I I I I I I I 6ecqta. bridkost rft krrstal 5doolrm adj 1. ( ( rl. n l. mocr 6ne.Si'n coni ker.. scena. 6'r'. 6rle IIIem imeti za norca.^6!r ti -M m hist. -Pta adi brezbrez spanja sladkoren 6€ccornua I nespednost 6ecmvueq.6ecqoB€qer'.krokar fietr:apiwt adj fantovski. 6eftaplraar.ryt t. lM m arh NonJe' odi Prihodnji. z' lis erenak. uluut -uo 1ecrfia.6tapaaa inqt biti' im?l bivakovati' sc 6rr& KUr.. 6ccrlcff. zlveu samad'v brezciljno. zveri 2 |ig t nesmotrn /dfl lanlovall. sramG sramotiti: 2. 2. t ne_ osk. 6u.AIIa Mt bfezvseorn. -qrr.6a@Ja. Doirum ddi brezobliten. er. 6elolo4taar ?/ rn in rt betonirati-zabetoniratr 6ertuij nr 1. nesramnost adi draglu. -. gl. nepostenost brezvesten _qI| /tt brezvest' 6ecqicrirsa imqf l.' ()s\erc Pf 6r.lracrr. 2. bc 6sAen.tt'6'ntb.P(> 6I|Aat. oecEeftepeE. <ta straslen 6€crpaEelr. 6 ^Jyp 6E^|€ I l. samec.ii[. -ulll m kon! 2. Poslopje 6eB 6oAeH aau. 6HEoA mlad bivol. 6raejrn ath i. pisalna miza 6ncepnr biser . -sja fl neeastno 6€ccoieces. rirad. nccvctoa ric. bil bolan olorcr$flJa. kanalia 6€ccra el|.l. el.uDiti. 4di taborni3ki. gl. kroiad za hlaae. otnoo. aPnendev. .rB[r pI ozke belc hladc (iz domadeqa sukna) 6fi part bi (za tvorjenje Pc soinika) ori6i n raika.. He MoxeB aa Aol. mclar. -AIra adi brez otroK' *l. gosid.Pa-fi. -ana adi rastlinski blvolov DlvG stir-Dastiiica 6n laD tt zelisiar.. oA 6eiep no6erePnajslabSe 6eroH fl beton 6eroErDa. ker sem 6rceK. mlada o"1?"n.6mr^ar. .rrm ad'i brezcil:en. -rurm adi brezSu6ecte^ecen. pisarna. -q'giaadi ''eElo're' ski ski.{docr . oecqecrar PI rn brez modi inpt skruniti. 6e.14 6esap 6€sIl 6I|cep 6lc rauart obelati na veliki zvon 6[Ja.E.{Ha 4di nevesten. bridek arh zdra]Jilo oiropoca pl PoaPneti.. bivolarka -julij (Po ljudskem koseL: 4di 6riBo^aDcK{ bivolarski ledariu) ousoaR. bivoliek 6a^loca pl omamllr."nt"" n dem od 6q* bikec (Posebno Onr". -lxa adj brezdirnen 6cc. II .1lte6eccl|^llocr . loPar. PrejSnji . 6a oH _ 6rAttsa.skrl.ren. slabost 6€cqecrxe. zelrscu .ra bivolica f 6t Japi€ t z€li6Carica.. mudilec 6nK."en. lanaLnr nisem mogel Priti. -AHa nik. samski 6eftapcrBo tl fantovstvo.t rastlmje.rvDcrEeH adj brezdften.6Efa t 1.. zvoniti.a vellan.-udaridti. Nrvotoi< 6ecrrara @dt neznano kam adj btez6ecrpacreE. 2. 6ecqe^|rosr f brezuspesnost no tutee aalv tdm slabse. 6mopoclTa itttpf aPneti. zdrav[na zel. nesramen 6ecpanmr. ncDltccnllrv occrtvrctt. 6uAeM od! fam cEIo' m bivol 6uBoa nasDrotno 6reo^ap6uBorrapKa I..

sirugat\ 6Ew. kvasiti 6aaroHar(orrocr / dobrohoF 6^aAar6e r? 1. prszorrlost: 2.xEa adi &rt. dist.dobrottrlt srfrrr. folKloren tarsnltt 6AaroAapBocr 6^trrr^rr lt I blao^rrt. trg Slarm Predmetov 6nQ6.Arr'. milina tua$. 6aari adj l.r(li bllgodc' 37 6aeA 6!rqe. ctrcrpsHa2 6l'r. obstoj.raryn ni bot kr-atkopeceljni u s t c rl i i v r hrast d(lv dobrohot6^arorraK^orro . sladkobeseden.qtrr adj plemi5ki 6^a3uer5e ri pohuj3anje.fam 1..1areH. 6aaror arc/rfis adi l.Ir kroj. 6. 6t'r l.raropo*ru. cytnrecTBeHocT.tuEa adi pa. blasost. {x r.O.arh stama..Tsa adj moEvaren. Sibati 6mtre. 2. naslaiati se 6. dolrsiti: kondati --ce: se orrtrcvaa.rpaar impf bitati. 6u. Ill('rrr( nost 6lon J y. imetie E^aro-req z. bledenje.l. draplemenito 6aaropoAHocrf blagorodnost 6^ag'!a impf xre talati. DrimbSica 6ucr1'n rz lkof 6ncKyEtja.rr. pametno. brbljav 2. sreden oen 6^arepa3!MeH. naklonjcno. bled.1 toailnidar 6r!DreK. -Lr m tagar garJev 6uvyra.. 6^anAa&e z tavanje. naJ(lulv Of rcapn.dokonEevaii: dce: kontevati se.opeu. 2.g(i r?/d plehek. korobad.-.mulna 2.i r-im'pf zagaii.10r r. sladkost: 2. Dlemenit 6^atr'Fl f-blazina mlinskega 6.blaeodeien l ctl -f dobrodej6^{rrr1vrrrcx. biti r2\zumno -6kusa. tig bistroumen. n. naklonjcnost dendanje 6llarorrpsjareH. KaMruqK 6^arcra5aar(m|a I l. iz.. sladi6aaro z l. blodenje. gl.6^ar(eB. cevuarsK noz za KmJeDJe usnJa 6t'9Kry'rrla. dEtacvD ar imol a/tr -kondevati. 6^aswr impl pohuj Sevati.!ror ad.i blagor. dokondevati se osrttocx t bistvo.ustlcrlji\ro 6^ A inpf 1. 6rlwr5a n dem od 6[r< bikec ol|qerren Zasanie.6ncepen 6ucepeH.e pt in imll biti sladek. bistroumnost. -rnr[ rrdi blogo. Zivljenjski.iti. 6nar<ercrao r blarenost 6^al/(v impl l. pomemDen drflfie n bivanje. adi gr. blo^ti 6aaropoAcrso n blagorodje diti.nrocr I razboritost.i od. sladek.Afra ad. dra6aaropoAEETEo a plemstvo ienje 6aaropoA{o 4dr blagorodno. stcr. . druzoerul Drt 6mrca. 2. barje 6^arococroj6a I blaginja 6^arocr 1. sladiti. bister 6aaropa3lMHo dd. iaeli ?. gl..-ryr tn ptemid kolesa 6. 6aaro4apen. aretdn ( s trsjem) {en 6^aroc oBn pl blagosloviti 6aarrd[re r? blatno. nepG sten. aesnati. .rar mneo. --psa adi dobrc> deien. vsakdanji.ie. uaBpeMen 6aaroBpeMeHo pravo{asno 4dr. nost. 6^aroAapar pl in impf zatLvalitise. Marijin<i oznanjL nJe oaa_roDlreMeB pravoaasen. sladkost. fig neizrazit I I t I I I I t I I I I t I .rs f. 2.1. bi. -. -qu .. 6l|qeBrf.raropolrolrc. strucanie 6i. blesti.t'.. v pc menski zvezi 6. btagodejnost. 6nqoan rn bid. premozer.rcrr.iznr. t oEosKarsra 6. . no.Laseerre 11 slajenje. gost. mCsenigL Mpceq meten. bla. praticek 6''''dKd.. polikati se 6aarocr olr adi dobrohoten. tiveti rnikrzverrcd zvt). nepostnojesti razutnnost 6^arolroAen. iznajdljivost. dobrodugen.6ncrpar impf bistritl' orcrpH|Ir| / L tistost. 6aomra. 6aarcc oBeH adi blagoslovbarjanski. pranaklonjenost zen. .. 6r|udr'a n fom dem od 6nurKa svinjica. oblika. gl. razborit. 6Erncaar pf arh koneati.rar6rsop 'cr nost. 2. _-nra 4dl bistven._ 6uo€a z te cllruca. . -rrrrr rrlj blago6^arwa inpf uiivati.6AeASAeAes. nadin Zivljenja. 2.> 6La3etlpart 6aa3e re6e6rta3e ctrrrr blaeor ti! den.idljivost 6rrcrpora I bistroumnost. v sladkoriu kuhano sadie: 2.1arorrux^orrdrll (lobt ohotcn. -r'Ia adi !Eo6aaaceuadi blaien.|ar 6aaeM 6^araJEa blagajna I 6^aEJr sKa I blagajnica 6^arap ffi sladkosrednez 6^arAeEn praznik 6^ t!. zahvalicvati se oaaroAapHocr hvaletnost I 6rFnq?ap m.rpa adi 1. pnsKurcn 6aaDc or rz blagoslov 6. . modvirje. Jrt gorhrv. 6. nrt blasladkega 6aaropailr. 3kofovski 6rcaap.lrlugrtt 'lr O^nrrr1ru. zlvrJenje 6Eren.pEa adj biseren 6ucep!triqa f wsta tamburice. naklonjen potikovanje 6aarocK oEocr I dobrohotnost A^as|!ar. Dostatisladek 6. 6mtocT v biBo stvu 6noE. -atm adj l. rt!.crr.-prra adi hvalctcn 6^aroAapE.. barje Ijati 6naro z dreta. 6t.n biftek 6[q. 6rr. 2drag. oKrrepcevalnrca 6r'DeryJa. svinja. -m lam model 6rslIrtja.2.rar.3. modvar6AarDcAoBIla impl blaggsla!no zemljilde. v izobiliu. -rm I Skofija 6rcK!flcrur adi Skofijski.

llr3ola I blilina 6tzty adv 1. an"" 6.6a6oreEe ffio. (se) 6^u3rHa f blizina c#ra impf l. razlivati 6^ok tu L velik kos (klada.rur z iurek. l)(4lnslv(. brizgati. stanovanjski blok. lapuh. sedmini) darilo ieninu fiivom ft 6^iA[ in p7 bloditi. zvezek 6^o&iAa I zapora.e n povracanJe. o^yAlnrqlq. blokada d^oKrtpa pt in inpl bloktuati. Itg kipeti 6lrrKar6e od 6. sijaj 6^ccKorel6e r?bleslanie 6^ecrorn inpf blesdati (se). izvesti zaporo 6^oKrpaEe r blokiranje 6^ocr!p m bo. 6orarcrBo pl netistovati 6^yAcra!!a -im 6oiataar< m bogastv(). plitev kroz6oroMriacrlo n bogonrilstvo nik 6oroMoaeu. -cKa adj blitnji. imPf (kobilica) potopltl se. adj bledoliden 6rce impt beketati.fc dern od o{tl3. 4q{ t bogomrz' nei 6or0poArua t bogorodica.r(r (ce). 2. 2. 6oraree (ce) 6lyAcrBo a nedistovanje. stavba. panj). vreti 6^ncK impl pljuskati. -!rna adi bli'nii 6arrr<er6e tt priblilevanj e 6^s. zool bogomolka 6rlwe. tudi 6Aoruryp 6^nrrru(. 3.' razvl:tlno zrverl IATCTBO oavAcrDlsar6€ a nedistovanje. zame.rr{crcolo i. 6(.60r^!'l''. zveza drtav ali strank. 6a6o1II 6oroMpa3eq.recoK.. tok.llacKHrc n^il fi||ll blitnje gore.. pri. blested.rera l bdketanje. Plehkost borji volji 6. omahnlll 6orarctBor. izliti-pljuskati. 2. ltr) & m bot nrt liiol 6<r6e\m bot nri fiiol 6o6oDuqa I prekla. iz$irati. pljuskati. 61\er.6orarcK( a(ti h(rgllltlSki 6aljtlrqa I bliuvek. 6oB. 6or0cloE fi teolog. sen 6^etdvra impt pesn sariarlti 6^cH!tsar}e fl pesn saniariebliskati (se) 6^ecKs..6ora! .al5€ a pljuskanje. 6ouua f cula. 6^E3oKIIo pa36upar6eblizu po razumevaniu 6. svetiti se 6^ec[e pf l.t kroznik s k6 (Dri slavi. kroinik molec. lrogrr 6. . -ngl rz l. 6aecKorE 6leurrer6e n gl. 6aecKor 6^ucKy adr blizu.ra 6oroPoAlxla mali Smaren l. Drazen 6. skorai 6. impf ljusniti. -qrr m nevesuno 6^vAeu. furo'cuyla pf. ra? livanje. bljuvati Arye imif 6avert. sveZenj vraten 6oBsaAaK. steber. 6oB.reanrftao 7di bledikast. brizgniti.pf. nedaled 6ttcrre.. motiti se. razvraL . vati 6^rtq.I \ impf gl.agu . siiati. -quSomrll|ntt Zivlienie v razvratu bogalin-bogaliltkll povracati. dreti. 2.te den od. blesdati.rrlKa '' 6^lrnrre. Plehek.uaotr5. svetiti se. oddaj.nddi bogatalki Ite 6^YAcIqYP.6^yAcrB!tsa6.r-yrrarocr I Plevkost. mrleti n svetlikanje. bledikavost 6aeAuocr f bledica.a . 6nylrrllr. snop.a 6oraree (ce) irl1pl bo9 titi 6^u^ld. beIe'nica. Student bogoslovja .{ecr(orel6€ 6^e'J. razli. 4dt neclsrms(l' 6orarn (ce). 6omlrrvrra / trrr\ lx)gnlllll. raznte 6^yAeq.6^ec're 6. meke- .n 91.a. bog 6^U!try. 2. natii. -qn nr dvojdek 6o6or[Ja I bobnenje.ruzieir. blcSlav 6^ecKot n1 blesk. 4. bledost 6^eaHoraf^eAlrornja f bledost 6^e\o{''. razEat. 6or(e. 6. 6^nrul!tsa pf. 6^r-r3oK poAsqHa blirnji sorodniki. 2.{uHaro bliZnia prcteklost. zabliskati se 6^ec'rg'' impf od. bogoslovec. razliti. blt'dikav 6^eartKatocr I bledilnosl..2. it?tpf l. meketati 6aeeEe r? beketanie..r. I I I I I I 6]11|rrrr!. 6oroBri t?. prelivanje 6rvrcl(ot m gl. itupf Ptiblitevati. 3.x. Ma.rqn impf -gl (se.m impf g).bvA n? deska za mesenje 6oroM[a n bog()ntil *-ruha. 6. grme6avA fi neiistost.izbljrvek 6^vrr:au adi plevek. 6orarar (ce) razvratnlsKl itltpf gl. / 6orarH[(.Ko'rri oaeurrlr(a iftpl svetlikati se.l pafi prav zares! bogmel nik 6^yAHIdIa I nedistdca. bohotna mladika 6t|Irx impl l.rHrrrH ( ce ) iTnpt rcje]Jati clvoidkc 6Ar3oK.rvao a skleda. raz. 81. fi Zolovka 6o6oata I murva (sad) 6060^r ntrIa t . 4. zas'getiti'.r'1l.llaK rr 6^s3rruq(a I dvojdica 6. blizu. 6. raz6orarnJa{orarEra f bogastvo vrat gl.m nedistnik. 6^eel!e 6^eKEe pl zabeketati.ryA'Imqer6e ?1 6omratrlK. ketati 6^efl rn pesn sanjarjenje. meketanJe 6aeKa|6e a gl.{ecKor 6^ecr}n ifipt gl.ot murvino drevo ffiot3''Ea. bogastv() 6oro6ojs3^nB . nedaled. -f-ovellKr AeMa 6oroltoMqa Smaren.lc(' 6oroAa'I adi o(l l)olllt (ltrll. Duuva. 5. skupina informacij.ta necrslovatl 60r.Arra adi nedist.18 6AocrlTt 6AYA 39 6oroc^oD t I I I I I tiiii-i^a ..uor adi bogat 6oraraul nt bogataS vratIllca 6orararuKa I bogataSinja gl. 6. velik. -qt a gl.I I 6aeAEee 6/reaneein?rt bledeti 6. 2. uliti se./rli l)r)[lllx. 6aeFrlr<arle mishanie 6.B adi siiaien.

roa Hee 60A6ojawcK[ adi barvarski Ka 3a YMI4)ar6etO ni tako 6ojKor m bojkot hudo 6ojr(ordpa itn pf bojkotirati oojHrnq . vojni 6oeEe (1) r barvaDje Eor(e(. 2. €MCrr r11boljge 6oLBa I zool bolha.o. ce rroKaxa Bo BucTrrcl(nlll 6o^e€. bolc6oJoi!^rtr. 4a z bogoslurie: tudi 6oroc^vr(6a 6oroxvaes.qlr6ojr@a m. bo!tvo 6oere (2) z strah 6on ce. -rgr rtt bojevnik. blested. 6ojocyBa pf.suarr fl 6orq 6oKoDrr bok.nfl adj beralki 6o.rprewe. sftrgrr. kaKOr pravrjo 6oteMen. 6o4!ara vlzem 6DDo ja nparu iz muhe 6or. 2. rast.KanDo adv bolestno bardirati I I I t t I t t I I I I I I . prebadati. viSina moza. zbadanje 6oaqao n lilo 6o*recr adj bodidast. (Me) fu^ar inpf J. boksanje. bolezen.e n bodenje. barvati 60 cra impf bliskati. os. Dlasiti se 6owxa f dem od 6oja barvica 6orErle n bojisde 6oJ. 6or{aqar irlpl beracr!l 6oxjaserse r beradenje 6orKja{o I beradica 6oxja. 6otlr'r. 6oj . +r| t'7 barvar 6ojar&^al( rr1 barvarski po.rqsa xl. 2.lo ^Ir r ac.!E m mavrica 6oxII(eH. Spolt 6o^cne. bolehav: 2. boleti.6oM6apAdp bombnik m pusl 6oM6apA8ira?f ia impf bomdo^c. bolezen. stran 60 cKaB adi sijajen.ur 3a6or vama zob me boli 6oja$rja. bolni3niten barvati. I vrsta 6orIIaB5o^r@€B @djbolehen. 2. 603 6030. 6oL.tq?I[a6oxlpul(a I tot maK 6$ m bot erni bezeg 6osa I boza (piiada iz konrzne moke in siadkoria) 6orawja. rudi ooxjo. vod€na barva: 6oia rl vcrr. poikodba. obarvati.ka. 2. baje. rana oojuAscytrar6e'1 6o-ae[turB adj bolehen. hrab' nrl 6oAlrocr 11. -Apa adi buden.Ha ABa 6oja IUSa V OVe naOStrODrr 6oJ4 6on I l. -nor adj bo jadiiv 60lr|3^nDocr bojazljivost nav I 6oaell. lesdilo za dci/lic: 6(.uE in pf trebiti bolhe dcla slona 6o6a I gl. . zbadati. bG 6ojaJan.I(jn. oor(lnoT 6olql' m Dot navadna po tontKa 6o. vizualen in akustiacl vtis: Mpcsa. iskriti 6ojocfla$e n barvanje se.prodajalecboze 6Gaun Ega I todilnica boze 6o3Aorannr kij. trh.w adi bodljlv. aA6olrll. botanski dor(eqrEo & boZaDstvo. boded. postava.lport pika.rpa impl boksati. . dIl 6oAC. boledina. zasijati. Yedrost. zdrveti 6oAlrlBa inpt od 6oAJIe 6o.xeM adv. impt pG 6o/utrqeH.lsaoca I bolehnost. -rgl r'? bogoklet- 40 6oJa 0orrArcI d0ll lx)hr. rtd clltl Ha barva glasu.ot kamilica klic 6o^Ka I l. konica. .govno 6oacKorm sijaj.BoAHa 6ojc ollnotu. -Baa adi arh pob6 . boZica 6oxJar.ura adj bolan dorrecr I 1. bG 6o.nti stmsr barvanje 6oaeltrr(af flrd bol.. trpljenje .lfu|aadi boziden 6o. barva.6oaeurrrfia f 1.rBa KpaBa bodljiva krava.dj bq. buzdovan 6o3e . Ski.en 6o. 6oAar impl bosti. sveael umazanrJa. auiednost 6oqr. boks. muka.gov 6orKeEeE. dujee. or fl gl.soda za barvanic 6ojapH{qa6ojauiNflqa I bar.6o^cEarpl l. bolezenski do." iidelovalec. tolka 6oAap. ce 6ojar inpl bati se. "M adi dozdeten. .8 a. 2. rrHluro lre ro 6oae nid mu ne manjka 60A€r(.roDeqKH serai (viSinska mera). krapa bolehav -u{ 6ojrm. prepat lon ltrtr 6oM6a t l. qu rn bierid 6or(jatm. boded 6o.6oaen. 6o1rl(a 6orcaysa-impl bolehati. 6ox^!'( n.. navroezen 6orecrreE adi bol.K!da .a. bolehanje. 6a cyM! odlilno sepodutim bolczcn..6oruou<.6orcc/roDtrJa 6oroc^oB4a.{ tn .ps impt spodbujati. Me 6o. bolehen. zablisniti usnJe 60 sq -qea n krastica. nadstropie.J'Dadi 1. zvc./rr{tr(. izmedek. 6oM6o^cAyDaEe l? 1. 2. bolnilnica Sdak jEa adj bolqisni6ojoca. -JHa adi birjni. 2. -^Ha adi-bogokleten 6oroxy.lrl Jc pravo bar- 41 6oM6apAEpa nlK 6oroxy^crBo t1 bogokletje 6o.Eoxrx( m bozid 6oxr^aK.-irr f bojazen lehavost 6ojap r'1 gl. velika v!tl oojr^rtcyfto i rnpI bar'.6o1ltr (Me). 2. .-uu m loneena po. boledina. -m m bozar. bomba. turdek -ce boksati se 6oirnel 3aM.-. 2. Ha 3Bvl(. 6oKcorn ft 1.bMen pregraja.at €.anie 6oAerf. budnost. izvrzek. Yoj. oojaroija 6oJaprMK.roDeK boe i[ dlovek ''x 6()A 6oAoDn n 1. bogoslovnica 6oroc. 6oeDr (l) ru boj. -oT m zbad.Er I bogoslovje.|xla bodeda Zica 6oAE. menda.I(Iua t lit bocinia. dilost.arstven. 60A r. 2.e pf pognati koDja v dir. boks. . dek. obar.adi bozji. rn boloik 60 l|rqa t bolnlca. so{uten oortArcr ty' pobarvati. bitka 6oj (2) l. blesk 6oKc.

PIK 60. -. -q€ adj I' boten. boded 6oru€ Ka I bodica. 2. m I.sapcKn adf sodarski 6o.leHBqHo.r/ obristi z borovjem 6od. -I{ /r.ll .or< m bot bazi' lika.2.rkr'rrski: 6paqHa AaoJl(a/nK( 'll\l(l Itlll' 6paureHue fl ltil.6opoBr. 2.rMe6en bratenle. mesanle.2 dregniti. kdor s irt llrrnhr smolenice. {BH. -Er6a5osB[. biti brez obuive.i.sapcrBo'' soclarstvo 6ottDe. popotnica (rivc') 6pa Hap ttt prodajalec moke. J. boriti se. li8 ponagajati 6onHvBa6e t? vooo.f. -rrrrEl 6r)Pnflr)Bl|xa ddt . obradati 6oc[^KoB adi bazilikov. bojevati se. r.t||)lnrnrp . 3. 2. 6paDn.r I bratoljubje 6paro!6neq. ovdica. usDcvati. 6our Paoora Prazen tr'ttd.6ona6iul nr bomb65 bon.rKa f 6ocn[aSocKa t dojka. bosti.mesati. -rtri t arh 1. tesarska sc kira 6p^Aecr adi gl.'. 3. dovoli strokoven.rn hip bratec op_aroDr[IaI b"ratovo rmelJe bratova zapusclna 6DaroK m hit bratec 6'paro.Jri 'an malfra n 6opaBer6e l. -ull ru vrtnar 6<tav!. Poora' timstvo 6parnMri ce.r kdor PriPravlja.rBa soddek 6oqelr. rokoborba: boj. zaie6op. borivka. Iam 60 r Aa(P Prazna beseda 6paa. velika brada 6paAHqkaI defi od 6PaAa. borba: iapoanooc. rastlinstvo 6oraHrqap tn botanik 6oree. 6p?l3prnaua t KUucavnrcarsKa ctelavmca 6paDalrcrsr adl kljudavnidarski 6pa!'cK adi koltrunov.vcN:l l)lillll llcl 6parqe. 3. boia like (nar pes) 6opaErJat strolji fiiol adt disede Po 6ocunolrorb roKooorec 6oDaq tfl borlvec.sapHl|tra I sodarska de' lavnica 6o. m bot bG 6oE6aH: 6oH6dHa . baziliki l.tvBa ir?pl od 6op. 2.r 6ocranor ta ie kondal svoje 6ocra$rurre fl avgfi od 6<> craH vrt. dilede Po Dirien. bos. bradavidast 6paAar adi bradat opaAla / bradlja. 6ocu. rva6oia. bojevanje 6opeq. 6paffsocYDa (ce) pf .lcrrcr. 3.impI Potresh (se)potresatr (se) z moKo . nri ploievinasta dirnrra cev za fulezte Peti 6o-pltr|a f borova trska. ('(l 6l):rlllll" -mokica.-pur ttr borec. -qrra ar. kozlid. 6orl||ar pI I zbosti. 6orcar inlrt buino ta' razviiati se s!i. ranJe lt sklttttt svctr 4dl naso 6oM6acmqeH. -a\u. meialnik (Zlica).?r bonbon ooH(roKrCpa bonboniera" I 6oD. kostrun 6DaDat kliuiavnica 6iraBap n kljuaavnidar.t I i i l I I I 6oMOapAIrpallo 42 6oqa 6oqfta 43 6paryoca I I I 6oM6apAnltar6e 11 bombar-(li. ca etEa Ha 6paufloro sprijaznil se le z usooo 6pau{oca (ce). [i8 nagaiati 6otrKat bodica. neveden o6radanie tuoal. vojscaK 6oDe{<x4di bordevskr 6oin ce. kraj 6opa. 'xor ddi borov ni papir 6ojrrrrrnrrxa-6op1u l. -IIu rfi sFscrcar 6oPJe Pgt 9o! tnbqu in nf lam dolgov^ti 6op. 2.co . beeva. trn 6o4Ka G6oqraq n. t den od 6o. Knrz borilie. . smc lenlca vrt za dinie in lu' 6"". trobenfa:-2.te.18. rrireH(apHo (uapeBHo) 6pa i' so Dseniina. borben: cEAatloJnamoc 6op6eHa 6oD6enosr boievitost t 6oper* n rvanje. 6P RoR'l nt oven. aBtd rfl tam dolg 6oH6oEpja. I I' bradat.}. tm 6oqr€B adi bodidast.' liivec: 2. bodiCast 6oqHe. opravljanje ne' aoi. rI. ro 66Pa. ce 6parmrar imgl bratiti se 6pa'rKo. rokoborka 6ocoraSocoruja I L bosota: rokc tuiatra adi borivski. sesek iie. ry 6oDala Ka (^axmra) I KunaF 6opvrnJa adi indecl lam dol' iica. nagaiivec 6oiKoDxr adi-bode6. ovnov 6Daa. baiitjka 2. oDoren 6o'[ adj indecl Lrh praze\ nidev. -qltrsa n aleln oo tJPaR 'mladid drobnice (ovnid. kozica) 6paAa I brada 6DaAaBnua bradavica I 6pal3flrvan adi bradaviden. kadca 6oqBap m sodar 60. 6oHoBn n 6(rtxrD.a inpf bos hoditi. zbad.rrturre Ka 6ocr[iRoBa Sopek bazi.rKa.rei6oclr-. rvatr se 6oDsla. 2 nepodkovan (konj). bombastiden borovl trsKl s||rr. tig tiveti v uboStvu 6oranrra f botanika. fig nepodkovanost (v 6orski I 6oD6a f boi. bitka. I sod. otct(. (]lrtx l BTop[ 6parvqc^u prvih 6parvqeAa{p8Tv'lc I Kll t . benice: skupno ime obeh sadeiev. 6ouaSortro impl l. moKar 6partr||aprt||rla I Prodajalna moke 6paruno t? moka.s(' stridna. rokoborba. He l{eaeMe 6paruuo co te6e ne lazumemo se. draLiti. 2. ce tupar imPf l. lig ne kesa dela. oe-etuveea brata srn. koruz na moka.. zba' dati.ro6oArreana 6oP boj 6a narodnoosvobodilni 6op6e adi bojevit. -Jryr /a bratomG rilec 6paaoy6ucrBeH adj btatomc> ren 6paroY6ucrBo a bratomor 6parvqeA n bratranec. vrednost_ ftrPj(. opaAar dqadilgi'di m.rfllta r| bt ilt('c 6paqerr. 6parr.!6sD.u im:Pl l. nekai delati. npaH opil_ rviean otroci dvch bratov' sdster ali brata in scslrc. qor adi t. njiva za dinje in lubenice 6ocraHuHJa.

breg. medjavost. nabu}16p. 6pKasrqa 6p. blebctulia 6p6Nt. blzicl.Frcrsr adt orulanten 6ps t'f. . preganjati -cer goniti se.tupatl 6peBa|6e6pea-Tar6e sopenje. metljavost (ovlja bo lezenI 6pire. impf .xse.tdi 6p^awr ce noreti. gl. 2. hrib.1. Slrol> rjenje. zadircen 6peFe pl zbosti. -um adj 1 nedaven.a ft. slap 6p3lrx. adj blebetay 6p6^[Deq.{&a z dem od 6pwe.. preriviroje. n \aglica.konjska nga 6plo5pry adv hitro 6prcB6op@a !. 6pecje m ool brest 6pecroB cdi brestov impl zba 6pry.nat pes Zlaouor'arvKa. hriI 6pr||rio 6p(. jokati (matnnlotrocr) 6peqKo. cunji. prismoda 6p^rrDocr. -qoDE fi britev 6psqaq m brivec optrserEe n britje ootrat! KOVaIl Se len -dati.3oM9ren.Ee. hiteni nlrenJe 6psr^ iflpl brizgati.rr brzica.8: adi.gonja. naelost 6para I r/d skrb. mesati se v kai: 3. 6peroB[ m l. brdo.brizganje. II aql(o 6ryTfFq(3 6lrecr. lkropiti.a inryt onedejati. -Br*r n blebetaa. Kunalmca opKal{|qa1. f 1. -ul I zmeda. oditati. urcn 6ttrr irlrl hilcli 6ploJ. fis qretr. 6psoMerKat brzostrelka 6p308. zauvarr 6pirar6e ri. turjdica: 3. dvekad 6p6opcr6c l. zadiranje 6pe& nu adj zbadljiv. se.iFrer. bla" ten ra 6D6eErKo umazzlnec 6i6aasmta I Zlabudravka. 'l 2. zallvarnle 6wE!. zalln. z. nrum. 2..qrura nav pl brn (uta.tr'e. motiti.di nosed. belo tiso ne 6p€a I 1. DOUmntca 6pNrDKo.bela lisa na glavi Zivali 6ptrrner5e 1. octlatr Komu l(al.. hrumeti. koruza. nereo 6pKa. -rtrr rx l. njava.a irnpf briljirati. prepoveo ) 6peaa6p€Bra 4pf . spoditi. izdelovalec brd 6plgrro.Witi.-{E . -THa6ptI Ja. €BEr m slaboumncZ.raa adj brzostre 6p. umost..-oBqn m jokavec. {'|rtltt ttt vol. gl. precftatr 6peeEer?rukanie ielena 6per u?i lisast. gnati.e. klepetanje. odli 6p[s.zbegati. metljav (orrca). gora._ 6pecroDn.u.. zEodnja koruza. Zuborenje. glavdkast greben pri tkalnih statvah 6pAcKr adi hribovski. l. Zuboreti: 3. 3. 4.. 2.f-mesalnik.2. zmes. -rqE nr blebetad. 6peMena 6p€Nd€xr x<eBanoseeazenska Opeueuocrf nosetnost 6pec/uxa f mlad brest.lllritcr.h soprnanJe..hr llso rrrrtlclu 6p:rr1. zgodnia vrtnina 6p3arra (tra) ddr (samo v zvezi:) rra 6p3arra na hitro 45 6p/rDocx I unijG":j*' DOVIIOSI impl rukati (o 6p_us!io. z.ra r€. brisati.l' l. predDrzuntK 6pena adj brenv 6peKl{Ia I Dot brek. brisanie. obala:2.6p3aK2 pl 6paHe vbrizgniti.[rxo. pogtatj. poaeli neumnostl oprurBKa. z. Sumeti 6p6yrnxaI kozji. cunja. govoriti. te$oba q. taljenje. +Bry rc tarn pris'JJ:od^ 6p!.[m pesn urDih nog 6p3omceu. sum 6p6opu impf l.ol -kaj venoarr .n hitropisec. 2. 6pe. 3.1.6wne vzbrizgavau 6p3oade hitro. rpnr<a oprrdAa t brieada 6pEdAeHadl brigaden 6pnra46p rz brigadir 6pa jdEr a? briljant 6pD J. teKantesem ter tta. pomivalka. gorski potok. pregnati. prihodnii WAap m brdar. 2. 2. vbrizgati 6puryaa impt od. gnati se.. zajematKa. dce: zadirati se na kosa 6peqareSpeqxa*e n draZenje. blebetati: 2. 6per. DoorsKau 6pro-raJa. pr€dpraitrik 6p'd. klepetati. 2. stenostat 6pagcr J hitrost. 2. begati..a t bot turseica. bntit 2. gorski 6pe!5pejl intei he:l r. sla- I I I I I I I I I I I I r . prrsmoJenost 6pka impf I. orollavKa 6prclreE.1. -(o tivalih) panu se 6p.seBn. maJnnln orroctn. nuino .p.blebctinj('. blUnji. aeda. mazat| 6p6ermraB odj rrm. ovdji bobek. gneQ. hribo6p.i 2. bivol z lx. hrib 6perro 6peroBln cdl bregovit. bot breu. goniri. a drtanie. gl. listnato drevo uniff I nabrekniti. ropo$av 6p^rrDer6e tudi 6p^aBeEe r 14 norenJe 6pAtrBEce impl.uKaz.{DrIr| m tam gizdaun 6pm!a^t€ I l.eroTErgcr bregovitost.r m preganjalec. zadreti se na koga jokanje (o 6pese. n l.6p6e|Eu 6p6etDf.l prismojenka. zasledovalec 6pxrrelt .@u. in24 1. 6pelt.3. JrgpnsEoJen. dvckad 6p6^g!ocr I blebetavost 6p6^o.2.rulpanJe 6per. mesati. breme. 2. -t|r! . prega[jante. Dreartanie 6plorrt. zmesti se. napenJause. bres tl c ""f:li '* rn lisec' lisast roko 6psarru[a5praEe l. tj. vpitj.(zacucenJe. tig t&a\a. oet sratev 6pAo s l.azan. alovek brez ugleda. .gl. 6. .inpll.sopihati.

bronfen. 2. osla tucl adi ladijski. gt. rodni bat.6yAa^r x.t. n&bor 6ysa. 4.6VAa^n ce irlpl . 2. ^rlqe^rlTe6DMqar tebele bren_ 6pom(aaSpoE tqaa Qdl mc zoliav diio 6pcreBe n brstenje. 6]tr''{e preJKa 6yBra. 6yAeH. 2.f .s.tolt l. Itg truditi se. Pami. ace: prericen vatr se 6psrc pl zalumeti.. -ce: 6yr. 6y6arM I zoot pikapolonica 3. delavec v ladjedelzoliav 6Dvc-nr bnls. porDakati.6iicn irzpf brusiti 6poaapcRr.inpf..a impf od. 6!6FrKe. 'mrsaiti -(aclo). neumne. " . eotti: 2. 6porBa t bron aati 6iror$eH adi bronast. ropu[nltr.qorpaAu^Efre tr ladjedel6dua*e n od 6pua (ce) nica opoAoaoM m brodolom. znacaJnez 6y6a*epes..6!r:ap[ja. 2. nrt pest flituk^p m l.3. 6!6I|Htr upBrltr tiainke 6yAa r{or(. roPe lek. 2.6Yr't'lt3. ^ecr zen treen 6y6asKaI gl. 1. +*nsa n d. 3. nagel. 'broditi. 6y6aHa [elepy. l. imeti 6n *r imnl Sumeti. 2: fig dvolidner. 3..r{lf r()r'((nv. 6y6merre r? bobnenje. brencatl 6pMr(arle tt Sumenje. dujed 6!6per ledvidka ' 6yAer6e n dramljenje. 6p!*e tn cvek. gubatise 6pqxo / tl ho. oioL. 2. 2. zabren- 46 6psKa 6pqraB 47 6yeII 6poju. ||0r-6!6oru irrpl bobneti. /rg poreparl se.6yde.r Itevec (priprava. PG momarstvo '' -tapliatii 2.podcti. lig 6p4<a (ce) impl gl. ropota. brod. gost.ace: t' nabir'rllsc. tolai.6UA adj prismuknjcn. draprebujatise miti. hudo 6l5ap n sviloprejkar kailjati 6!6apcrDor?sviloprejkarstvo o!tsra. breniati. not_6fdper.Innla I l. .. bresti reko. 6yla cr.rr| ce impf postajati mG -nik:. 2.io m l. vzkipljiv. zgrban2. piliti se z. Dobrskati: n brodolomec -oe: niti v vodo. . Ic pa Ka 6!tsaEe fl od 6!tsa 6U''IKatmpf 1. tolai. ft bombai daj.6p!}I. diren6\futr. 2: pluti.I I I I T I I I I I I I I I 6p^or 6D^or. 6y6ora I svez koruzni kruh 1. 6priraauon6puraeuoBadi brs2. 6pojar imr'l Steti. ps raca. bloditi II. 6Pua 6pu€|'e n od 6puKa (ce) Polom Eeq -ry! 6pqmc pt l. l. gneda.[(a f neumnica zer\ 6v6a*Nda adj indecl bomba. sKl Zebeti brodarstvo. hud. -Jna adi stevilen.n Plituna. I norec.6yA :r inpt buditi.'t oyAIIIe la buditelj. bujen. leletonu. smetisde. pomo{iti. 6U6a impf guliti se. obiranje ad i gL. -ce: fis vtikati se 6po. l pahniti. 6poAapcrDo flllila impl I. brendati 6po-IIIe+ ?t fl 4l ltevec (Pri utomKul 6poj.Je r ovlrr (xl 6v^l /ta vcllk norcc nle {'.Jdadi ncumcn. stevilka of9ix. obirati. uctarjati. bpop. nerice (za spremljavo) 6U!3.urelka. pehati. brendanje 6por. II.wr adj od 6y6a. trgovec z bom. tepsti. tig vtakniti q(a adi ladijski 6Do se 6poen. Stetje oDolxa / Stevitka -n (prl urr.rKaI 1. -e I vrsta tambubaiem.. 6y6a.I|altlnq -q{ nr budilka Janje : r ' ! i' :r l :. gnojisde dem od 6pu'tu 6pturr. suvati. sviloprejke . PotoIi6poAoaoMeq6poAo.a metulj sviloprej. -AHa adi budcn.ferbe n Sumenle. 2. zool 1. pretep. -u4 Stevitanica 6psKaB adj naguban.lxa 6yAa srl{rKa rz. a m.. prebu- aicxa iint L l. Sariti. biskati. 6poean tn gtevilo. leglo -nesnaee. -pua adi bomba.oin (KoPa6) (2) n obiedati brstie ladia drrtl. 6p|r[ ar|Sput^eH m bot briudarjanje. uoanu. zabrendati 6yDKar6e rr l prerivanje..JHaadi 1. tlovck) 6poloqru / l. dujednost 6yeH. impt sumeti. skr . 6prurlra izl od 6Pure bronen Dren6pM. ste(ce) inpl od 6Pt\Ee 6purila vilden (ce) 6poeErnr6poj@r t Pl mG 6pqa^Ka f ropotulj ica.li.ratr. . mornar.ittlpl brstiti.em od.svilo. brenda' nle 6pftte pf zasumeti."'. -3I| tn l. tto vonrl ncumnostl ke. 2. nabirati. 6pyro8t. 6oolur impl 1. spodbulevalec 6yArocr I budnost.3u ?n anat ledica rost .rlH rr neumnei 6yAa a. suniti. brlog..r .r 6iryr. 2. 3. rozni venec tutia oDoerler Stetje 6peelGet1 Sumenje. Stevka (v ban' ki). Deracttr.a lipt aumetr. ddi bionast 6DoH3oa danie 6ionrca / niozoljiek 6DM. 6yjra rpeBa bujna 6u. 2." ' ropotati 6yAa {flt{a f neumnost. 6P6eurKaB6ptp:ar brstia 6Doa ( l) . I dobroduScD prismuknjcncc 6{'6. modan.. !iti. -eKa . broo 6pcry-. :ce: lIaDov uoarlu se 6!6a f. potapljati se. razbijanje lran 6FHe .

vroEina. 'Srskati. lig nemiren. 6ypMl.rKa Pobrkliati.tasiua f iopot. bukov res 6lxor aa adj trdoglav 6v^a t l. /ig tclcban 6vKa / hrup. rt go5dava -qr 6yJnocr/ 1. 'lrD.zmlete paprike 6yKo8rda t bukovina. kotuh 6!mf. blodnje 6$ndrrr€ n smetilae..nrlo / ncpolcsana Zenska 6ypa / brrrja.ro f r.t burekar. suniti. vstaja 6lrroBen. 6yrwrrla n deru od 6!T bedrce.tmrlj. direndaj 6vrnrr . vrjaK z. ugnjcvitost Ovx&/ l. 2. KlDetl leDose razvrlair. 'ce: upirati sc 6yli'aaa adi zmrsen. stegno.en 66enixen.m. gnojisde 6yE ep . 2. Zleb.A{a adi dobese'den. pariti se (svinja) 6vKEat drka 6vrsa eH. bu'den. kipenje 6!q.n bunker 6$u. begati. 'ryr ft dmrljevo snezdo 6y!d€ I eridek 6u$Ka impf od. 1. 6yeE qoBeKvzkipljiv dlorek. -ce: uplrau se. hrusI 6vxsnrfr I pl arh okovi (na nogah ) 6!'rGpa ce in?pl bukati se. t { r r l a l 6yro (co) lmpl pchati. -DEa 4di uporen.3.pecr 4dl kocinast. hrup. za'lotiti kam oqrHvDairrttf 6wHe 6yrlap fl fon-js:ld kStelj: 6v6p{puab n pinja. -qra adi hruDen.:agg'i pr. -r[r tl. -L'osti. 3. r. planiti. uDor. nevesta. 61g"r.ffiiu'l 6ypE{|e I od 6w!r.-mr rfl 4/11 stotnlK (neKqal v tur5ki voiski) 6yM6aprr l. 5ume!1 6y9Jf. plevel.6yebe 48 6!qaB 6Vttururtrrtlr 49 6ltuapecr t I I trava.rqe r dem od 6pra o soddek nrl l. mrsiti 6inamcr i' zmrsenost. drezatii 3. 2.byK6aMja. oyput6a t? sod 6ypex. OJrontr. 6dfil. 3. vzkip ljiv. gorjaaa 2 fan pG membna oseba TVD MV e nlc mU nl t t t t I . 2: lig vtikati sa. 6yr"yK. divji potok. uporniSki 6tBroBrnrK.re. 2. maselnica 6yua l. mer.1.koctrav I : a Mtrt. studenec 6lltrap[Irj4 . 2' jie nlahujskati. hu.r rn Djuhanec dvclrjo / znscda 6yr. fig teleban 6!'Koaeg m kul zatimba iz pa susene. 6vtia I L viotica. 4. po drkah 6ixDap nr abecednik. tam truma. vihar 6yprrja. fig leDorazvll otroK. 6y.rse pl 1. maselnica. -rtakniri. dluvutl no upor.ierqe n denz od 61pe soddek 6vDuao tr sod 66u. bohotno zrasti 6!t|Irla irnpl od 6vKne 6lxo8arq -ur ra 1. vznemrrlalr se. 6reda o\ac. pra. rozkrll. -n l dutara 6vk rE(a f bukov Zir 6!xxe pl i.loverokl sloYar . 2.ron. razkustran 6ufr Bs impl kuStrati.qn m upornik 6$IIoEHIItrrrBo n upornistvo oywrysa impf 1. I nrC pinja. podpinovalec. oournrri 6VJoK. 2. razbijati 6lnflerx nr tresk. hrup.bujno. pahniti. zool. .stesence -bosri (se) z 6wu (g") impl roEovl 6wra f oteklina. iftteri 6w] udarjati. plcrivoti se oyronfiuo / gnela. bedlo . mnc Zica 6yib$(6aua. -rts n l. 2.ry m vodnjakar 6!Eyp tn pSenlEnizdrob 6!nAa I bunda. purpela. ovTlpuca p' surovo odn rl kosa 6yrv6. maselnica vrvez.a.rasti. 2.rnuUa I Prodajalaa bureka 6ureH. slaba 6wlai m 'fr-ava. gosta jutra iz moke in sira. -Ha adi bur.6ymr iml budati. . nulsKac 6v$re Dt l. -bol Dobrskati l. abece ddr 65Bap. ropot 6!rra t vstaia. illlll. 6yeH Ao)rq mo(anr arez 6ye6e n bujna rast. kosmat. -rru/ s!cder 6ype. qeDelK0 de6w6apecr adi debelu5ast. ran ovrlusl. bot divji mak purpera 6y^Aox(ep ttt buldozer 6yaaMaq ru &4. 2. zmeda oiuai rz v<jdirjdk. tresKanle 6y. slap 6vqeri.L tilo. t6s n dem od 6!'rcBapabecddar (ulenec) 6!l| |rja.metez t : . suvati. mrzlica. budiet 6lraae adj zmrsen. bukov gozd.6bralati pri iskan ju:-ce: nemimo se mota- 6rJ:(Ka trafika f 6r.!sl. Zagrinjalo mus[mafl< na cestl 6y^!r.. Dfodalalec bufeKa 6tien d. zbosti z rogovi.. skuStranost 6!d. <na adi viharen 6i. ]. Piaiti 6v[$vBa inrrf od 6\'uge 6frar-a6v. omozenamusliman\a. tam zaniEati se. beloliEen 6!M6apH[K. Dot bukcv.t plnjo. smrdljivi bezeg 6fpjaEnme n plevelnata zemlia 6wjauoca pt obrasti s plevelom 6ypJanoclTa irhpl obraldati s Dlcvclom 6yprua / ! porotni (zarodni) pr'sloD. bula 6vtxa impl dem od 6vua l. 2.divji 6w€Ee z buaanje. 6$rIoEI| rrr upor. 2. bujnost. 2. bukovje. -rtx tr ktl pila z mesnrm (slrovrm) naoevom ofpeKyflJq.itnrko. 2.. mesati. 2. 6!'rrar inpf S&watii vznemirjati. 6wer fl Droratun. premaz za kruh (pred peko) 6yaeodpn bulvar 6f^xa / I. zbosti. izbruhniti. huiskati lis Sduvati. hrup aiqa. cev na riudah: 2. 6yjar iftpl . begati se 6lrul^o n bledet. Dol divji mak. koder (nad delorn ) 6v^rm adi nevestin 6i^orr p jdolan.r t.

]rlrITI. kJi- t I I t I BartMoz vreteno.BaAa! BaAaJ! interi zaresl pti '.DapBap{ m barbar. eBatrre^I|e Barrreaoca ce pl prestrasiti se. zgrozitr se Eame.Ba^xaar impl l. reSevatise. BaPeH Bapor. n:r klepati Bap3rraor? bol bazilikrr . dobrodelna ustanova B praep gl.qa BaDDaDri3arr. 3. gl.@t a pf. barvilo r. varovau B4pea"Bapeao velik sod n-.l(rc!}ar6e n zcrai.lrr. 2. EallnEpoca ce pJ povamprrul se BaMy cdr semkaj. apncrtil lama. Wkrajinski namestnik raJap nr kipar a adi .aKA BaAKa.l(efr.rra I poplavljeno zemljiSde. DaKBrOr pfon tlkaen. nadut valjalnica.n fili (akat. 2. (sukno). tuja beseda. Bap[Bo.'eu m .ur m sve. mazati.r. -Un . saKalDr't vakuf. 2.rl lesena skleda zast.3rf m gfapa z of\\o zemlio ra. variabilcl lapuJdirra / rrzliaict. \aljati l. vretenast. divjak aapBapurrh{a f barbarstvo B^P?ta\I duvai. -r(^a adl dekast. vakEAAap[ha taksa za zalivanje cina I ta4arrlra f fam zash)iek Bax. Ba aBrqap rz valjavec (sukvrcdno biti I1a. -3MOrn l. lalitL. valjalTta zele!&'Kcrie 4 veljava.-pEa Ldi apnen EapeH. tnrDtt(. vakcinirati BoArr. vakuum m DaAap zalivalec(cvetja) ranrfuia I metL cepi\o. napihovati se moji duti! Ba3'''ece pf zazijati se Ba^asRa I 1. {rja r arh e\atgeUj. Bo r}a6er6e vablienie '? fla6n. Bapr|crdro.|^oll socrv. nabiiad B p^aB adj prebavljiv Bapr 4a (oA. 2.Bap)^fl. gorija obEaJtizteri joj! gorje! leka iz sukna DrJa."\a m geol lpnenec Dapoca pf pobeliti napocpa izpl beliti Dapoc!tsarf. I poditnice raauecr adj l. loka Da Trrtre n gl.'rdlr n l? varicld Bapsja6l|^crl. snovali.l(" l)l lkuha Bapnerd. -ttri .l. 2.?ist valijski. barbarizem BapBap([H). Irg prevarati. 'ten icmati. barvati.lapeHa adi knba _. 2. marogast (bele Zivali E6t10H fn vagon s drnimi lisami okrog odi) DaaaI namakalni jarek DarqT1rlr'1 praznina. divjastvo BaI|Aa.Ba JaK. zavaljen dlovek.ralarmp I l. bar6ar6tvo.BaAar impl l. iancaar pi pobarvati. strazar m BapAu. apncnlca (ped) DapoD. iivjaitvo. { fi hist . zaobljen M^giecr ^dj BaAttrl.I|or 4dj gl. packati aaKa{qnja. v zvezi z dobrodelDo ustanovo BaKOB. . Baaaa auyr.ancyr4 impf l. breBaraH . nalalapcrt adi kiparski ^l''ctd'rd mestniSki EajapcrBo rl kiparstvo ad! tako'.nja adi indecl pozlaeen. -^rft . 'raljar '.f oapJa I bat.!abiti.Da^af. z.obloziri (oblagaIr) z zlalo totlJo cYM BapeH lla [eqetl sel sem skozi sito in reseto BaperMqa t modnik BapeBe kuhanje '? Bap[. Daraar impl l.ralija.eleza) impf vainega se de.aapAar impf pazili na. snop laIIAa. vradati Skodo. muslimanska krozdast obroeast. 2.n apnar Eaptn|^Itnla I 1. vflfll(. zlate barve Daparoca.t I 50 Ba Mect BAAMO 5t Dapus Hr. Bapr l n. sCm Bar{e Ee. valjarna sukna.-]rqr| rr tal. -qn m valj... .enj.i\ adi apnen. catl te vrste Bara f tehtnica BaKoa. f apno Bapar m tanek list zlata (fG lija) BrpaKr.e n beljenje Bapgrja. bela kapica iz valjane volne. Eapa(ocwa pl iapl (po)zlatiti. Ba^qar impt zaokrotevati Rafrfipi m vampir. sluriti si Bara. pol6da (zajemaha lopatica) DanAaK. impf med cepiti. volkodlak . os (pri mlinskem kolesu) Ea or. . lie varati. kipanu Ba^nja. 2. aPnenica . ?rC tod. vtt ltrrrln Eapnjaqnja / varilr(l. valiti kruh.lIta vandalizem I EaIIflra f Dot vanilia ranca.tEnM.rert. kaj valjati. Dapar impt L kuhati. aapeH.Dajaar impl klesati. ostrmeti. slepiti BatIqJBaq n barvar rap (Bapor. BarRar impl \reljatl..anje. rrlc nJava Dapri. strmenie sarn a f pol. prelisiditi Banc[ao z barva. veljavnost za loxrr. sem. variti.ot poljska mo vati iina lu. bcn.s-2*r''I'l'd lati. jac t I I I T I I BB adj DaKaOcKu vakufski.rl slttt' mcnliiv. pomem. zaoblitev okrogel. II. 2. 2. vsebujod apno aapoErJtrK. zali. gl. Bapl. vreti. Ba6Ar iinpf . apmca. 1. u6uraK DalrqeEe l1 zaokroielanje. -rKHa adi l. vleai. . \!MOT tl Vanoalizem. -ce: 2.

zrediti se. va. sem co Bacz vaml D'aca.impl vedriti. gl. Eerap ro ba. poglobljen. l. ce Dme3Aar pf . Berr(6aar impl vad. /n inspirator B. trenerski De3. raz6uriti se DnopFa ce impf razggrevati se. DAeraHrr cc pl p(x)tlo(rltl rc BArue.biti. vadbenik.. vdev a t i (n it v S iv : rrrl' o ) D. vadbeni. KoB od zadetka sveta digIe D€Kqa t Struca. zagapf v (jabol-ugrizniti 'trtaoz nagnstl KOr. masdevati II.Aec'Io ad9 na dcsDi.kraja osebe. l zoolDcn I I I I I I I T BA atuqeHocr I poglobljeoost. (peC). Ea Bex6a. tavati. Mn6a zastave plapolajo. kotlina. vtahf ai. BroJ!tsa prralr (se. aepBepErla BeJKa I veja. vtis-ce: niti se BrHe3Altsa ce. -rqII m Elolek iz rojstnega.ien. suha vejica.e . (vrsilec doltnosti) tAaaa ce itul od BAaAe ce DAtrt||r. EAaxtrar pf navdihniti. dragn. boriti se.r navdih. dG -ce: lig bloditi. dvorana za vaie Reurdas tn ielovadec. minister. HoBlroT BeK Stari. raznetiti se.A (BpErre^ HaAo xirogra) v. . vedno ae3e. DG BroeHoct f rejenost. orraro ce co3Aa BeDex6a @re fl vetbalille. ce Bme3AlBaaT zlrl gnati se za. veze. srednji. spitati. araaa!tsaar impf spa.a impl poglabljati. &s Zivljenja. crlpuor. ce BeaT 3llacpeAFItoT. . zaprnatl plapolati (zastava). plnatr. pripogroanle D.EapwcKg tz BA@e nAnn||l I Ber(6art|r@a f vadnica.zioavatr BrIraAYEarbe z vgrajevanjc. zatopljenost DA a6owi ce pl poglobiti se. vzidan ddj BrpaAgPI vgraditi. Eee. vaditelj. tig tvesti D€3eEO.ruvati se -ce: DacarEe.ura\. navdusen tAaarroBeHle r. svet.6a6ao vo3aitci pred Ndviir letor. Eesar impl \esti. 'c€: veonu se BeAPoz vedro. vaditi..lax'dyD'a pl navrlil|(rvali irn BAeHe. spitanost Eros I zrediti. deber Beia. zatoplu se BA acoq!tsa ce itupf l4glabrjau se aA a6oq!'DaEe fi pog. ce BAaaaT pf l. . nrn. prijel.gg. \. odvzeri. uriti mu bo na onem svetu (ni-ce: se koli)./ !(liln)vati BAHrIryDrur. t okoborba. uramati.zaliv BAla6Harocr I poglobljenost. \biiati B6neI'l zabiti.Novo letrii t|acl{Arqapm nav pl el. vezenlna Eesn Ka I vezilja !.pI zgrabiri.ki z nJo govonmo Earmufl(aI tenska iz soqovornikovegarojstnegakrtia D6nD' impl zabiiati.labljanje (v mN l l. Be3n Ka Be36a t trez Be3Aes ad? ves dan. dpnica (jama).tti.{€.xrroB[Tca navdihovllcc. Bee m teseD. oslabelsi Belr4a I rob platna BeJHe.hovati. apnarna (prcdajalna) aapurcr<s ddi od Eapurja aP. BeKoB e cKaaa Casi Eex6a I vaja se spreminjajo.eli|o adv gl.E /lt breme. aKo IlMa KaAe ce aeelu? kje se poteBeK. izdolbcnost BAjragoJglrall l.(pravosl.spitati se -ce: (ce) inpl rediti (se). d. roIeMqOT Be3Ep veliki vezir eeaupxa I vezirjeva iena D€apcRE adi vezirski Be3UpCABO \/eZrrStVO rl BeSE{!t. BAnuaTt/ v(lll|ltlll EAaAe Ce. razburJatr se Brop*r Il zagreniti Drop. zakorenirjenomesAg . lrkratr EeApeHs4a f arh vedru pod<> ben Kozarec r€rpE . pogl()bitisc -cc: B4.JEyBa impf pihpl-. roj oer /<e My n arn plalal uriti. zaslediii se Braec'Aeqadi ki se ie usnezdil. palica I llruur|eq. -no'r 4di obrvat stal si ko trska. pnlastrn sl r. se.BAaAefi Bo pa6orara on oela z zanosom DAarGe.c v(lilxlvanjc l BA^i\6tr pl p(rt1l(.vdolbsti. impt I. stoletie. Bef[ I veka. novi vek. obrv BCTKA: CE CTAHAA BCiKA DG Eefecr.r!. Bear iwpl veiati. 2. DerqEeKosnn 1. . |it (lcalt(. 3. l.. za\zet| Toi J9. Erraan. vbiti lra:|a d stopiti v kdj.) lropE ce pl ftrzgoreti se. I I I I I . lzidati D. 2. navdusiti lAaxqoDerr ddi navdahnjcn. narc daj (drv. gl. trener Dert6aqKrradi telovadni. razvnemati se.^AUaa ifipf vgrajevati.Bac pton akuz od F{te: EacBe BrzAoB.zkiaeti.egMp m hist vezir. z. ve-veziljka.zroavanJe Br! .ra6rr:rrxnir / L vdolbina. sena) Bejas n vejalec DeJasRaI vejalka BeJBephIa I gl.rira iz?pl gTeniti BrpaAeH vgrajen. UMa !I rIeK das vse pasa ozdravi. m nlna Bqrarr vezad(snopov) m B€1. nacrerapr<a gorjaia. traaBar zf pritrditi. nlaravnati Br aalBa. ttrudka zl|na rgla. BeAserse 4 nagibanje.navati izDahnjene ude BraaB!tsaEe fl spahovanie. lotiti se dela lAaAeH 4dj zanesen.a f cetki Bazilii. narsKt D. I l. pJ BAGHV|j! iDtpJ vdt'll.rvanie Bacrarr. ce Rtle$tat pt zazreti se v kaj. \eti. l. 2. Be3erIOrO lt Vezenje. maslevanie.ac. BeSODU lezenJe.!e. RA6a6yD.De. insl)imcrJa BAa. 2. 2. rr^nn lr t/ vdihniti sArmvnit irrr. vaditeljski. 14.2. HaeAqo skupaj.videl vas.se ugDezortr rmpt ugnezdovatr se Bnlere pl vtisniti. posiiaiti 3e: 3. ura!'navanje itpahnjen:rih uoov tr e{a ce.

ltr. zakd'n. . Bearrqesrae{ adi velidasten: De^nqecrBeHnpeqeK velidas@nspreJem De1rllrresfBeHrrcf velidsstnost t Ee^lrqecrBoa velidanstvo.BI!a 4di stoleten teKoBeqeq.teleizdaja ncllr. Devestin nagla\di okras Berlrrllao fl poroka.i Aeu Be^rirAes ni vsak darr boZid BclrrAcrrcKll ddi velikonoden. zelo veliko. -J|||| .e DC^CrrOCeA VelepOSeStVO r/t ns^crr(rceAH K. BeNaropHaK veliki petek.rl{|| ddl v( t ni(ki BepFo drlv zv('sl(..lHOCT. -rH I veriga. Be^ocuneAcKlr Beaoc[neAcKarP(a kolesarska dirka reavp n iamet. 1ila odvodnica DeHe.. imenovati -ce: sc. 4. HeroBoro BeNrqecrBo Njegovo velidanstvo Deaulr|rrerx velidina (duha) re. jajqe pirh.raE npcreH porotni prstan BelIqaEr{K. Ire Tpe6a Be^err. -qtla d4t vecen BexoBctrHocr f vednost BcKOBrradf veden r'erL<vr adv mnogo.1). r adoporodenka. BeaeH4a 1' preprc grcn ic^cttc ll.vtcrlcrt BepoAoctoc[. rrpBo Berrlrllr^o prfl zaKon Benap.BeI+ lM n \. Kar(o ce BeAa kako se to rede? urro ce aeAR. toien.lpr ln nevesun venceK ( okras za glavo) rn ve-ntil. veLzi' ran BepIrrcHI|K.-svatoa z BeHqe. BeltltocT / zv(rslr. greben. velika nedelia BeaJaca6ori I velika sobota BeajacpeAa velika sreda I Be Ka f rezina.zaklopka serf ^ nenrmipa pt it impf \eftilirati.Mfia ali rLez\test EepoaoMe4.rI|rAeH r?r velika nod. 2. -tiFr n veleizrlajalcc ffc^cr|peAaBcrDo n'.cleo Zltetii fig dolgo se kje muditi DcRysar6e11dolgo iivljenje ar^erpaA . porodni wlrsax adi porotni.i svatbcni. yoaBrlna Ao Berq+fia bogastvo je minljivo. aelar impf govoriti. veriga. c ccKo. tsepr^ri r1?laJna BcpeH.r vclnak. Derba adl (le v imenih dni tihega. BepHu36opoB[ resnidne besede kredit. gI.-pHa adf l. -flra ddi verjeten Bepojaflo adv verjetno BepoJarsocr f verjetnost.3. pl okovi Beprorqrapa pt impf potrditi. ^dj lep. -IIt n mtaooporoienec BeHlrarndla I I. Beller6e t? venenle BeHe4.e l? povellcevanJe tepx[ua. posooa. Ilte oaceKoraur cMo ce DClreAeMaKeAoErF mi smo sc od vekomaj imenovali Makedonci.rrr. vdan: 2. ooraTrltta AO rI aAHItHa. velikega tedna: BedrneroK. {prr fi vePer. natanten. BeHqar6e poroKa. dostojanstvenlK BeaocrrneA fl kolo. giniti BeHee. retenj. vthrrrt. Depecnja. -rryr m \etiga za kotel (nad ognjiidem) Bepsra. rlc^rr^clrcKo -Ntul$a n Dot ClrvJa vetrnica Bc^sK adi velik BeAlrr€E m velikan Be^uKaEcKh 4di velikanski Be. lepota ie vedna BekoBeH. tudi Bcprt+u(vB BePLItuKaf dott otl trcPIrIa vt' riZ\ca BepI tK.. roj aMa BeKor rapn scdi na denariu reKyBa impl d.lriKr-r (Be^aut. Letn ve dekj 2.!r/ vcrrl dostojcrl BepoAocrojrlocr / v(l ()11()sl()i. zraditi Beflsa (ce) pl poroditi (se) rexrara (ce) impl poroi^ti ( se) EeHqaaKa poroka. Beplltlqrr / vf|rrr( rl Beprltr.. -I{r l. Bepecuta noTpect'Ja dolg je duden volk Bep3uja. 3. verc dostojen./ veverrcln Bepra. I vzviSenost -'JIJ. repa reaocuneA voziti kolo Beaocr.rneAc|(rl atdi kolcsarski.A ZelO BcpBeprqa I zool veverica BePDepnqnll 44. zaupanje.?rvelemesto aelefpaacKrr 4atl velemesten DC. He Be^UtAettqe. -qn fl velepos(:stllik no^onpcAaBlftl(.roBeK? kaksen alovck je to? lepiiu. -ur| . IIo ceKoJa BepoJ aTrrocT po vsem soded aepoloMeF .I vena. {{I I verzija aepsilpalil adi spreten. rllro Bepa e oBoj . Bc. velur seni.I I I I I I I I I I I I I I ECKHIIHA 54 BCAOCI|trEAIICT Beaocr. Bepa Bo naJt}rnaTa vera v prihodnost. |rP DOTOKa DeIroK. porodni list. venec (cvetj. izpoveden BepoJares. up. .tl reporur arll zattp. vzviSen De^{saBocr velidastnost. BeHear tmpl gl. 3. BeIr. Belle Berreer6e. veliki torek Be./ICAOCTOJHHK fl dostojanstvcnlK lc^c^crrHo adv zelo lepo ac^crrue. -Hrtr n? l.ull nx nezvestmK BepoaoMHocr f nezvestoba BepololdctEo ll nezvestoba nost . svatba I Berrqa^eH.-uor adi veprov BenpoDFra f merjaldevina Bepa f vera. "Mrlr-BepoaoMsurq .rNvrua I velidina (duia) BeajaueAe a I velika nod.qa f veranda Bep6a f vera. -ArIa ddf vcl'r). Be 4'm impl se 'ce: Povelidevati D'e^'.ttreauct m kolesar Bealirlal'.up. kakor se rede. merJasec Ber4roB..) n'oc'tll fel veliki post De nKo6vrapcKn 4dj velikobolgarski BeAAKOAeneH. zal BelNr(ocpncKu adl velikosrbski povelidevati. zvest. zaupanje DeltoaoMcrEo BeKHnHa f Vednost. tti' c trrlx|tl ni todrn. ptipovcdovati. kakor Pravrmo Derfi. kos (lubenice) BeltMor(a tn veljak.ieHar inxpl veniti.qaB adi velidasten. neve' stina porolna-obleka . -lll|a ad. verificirati.lrr. r(escKn BelocHneA .ensko kolo. BeltoscloBeAI vcfoizPovcd Bepouc[oBeAeH. 2.

3a BerrHrzt BIreM'tria blagoslov. Bertalaar impl gl. nenaBetleplnrKa Ao ra . raznalalec dasni. ycreH BecHHK ustni da. . no prca ncrpc-Derpe4 fl deft tetrc. Bec aqrtrr 4d1 vesla3ki veierina lecao fl veslo EerepnB 4di vetroven ESET: {y n _1. preplasiti (se) Belrepn-Ee{epllu adv z.vecerl au vec De. (ce. nrC l urrobllrrbiti.at impf gl. ae. zra. verzifikacija DepcKn rellglozen -aaI _versKl. gov(. krvnik Dece'^adj veser.. raac scrpor obrada se po vetru.repaEaadr dr:evi aerpoKa3 nr vetrnica DeqepaEes. BervBa. pce: zraditi se.-M t slanna. anenJr mometer De. gl. (cel oetpar impl oeke adt Ld. novinarstvo Bect. 2. EerepnqqaB mrak. c^VrK6eH DecHr.k. vihra( po . 2. stam nc'ur. vederni sestanek I av pl zli duh. Be. HaTrrpe liubljen Ba]) BecAaEe veslaska Beiep. paltJjaca. Deqsa MY naMeT vecna ditev slava.i gl. yihar.iti v prazno.Ba Ha BereJ.t vetromer. ncrbscrl tiovek.rKa ' Berpri (ce).rbrabtjati (obleko)' Eew. Bepcu m verz.reaer. 2.. t nawidoica. Betlrr o n l. priKaucn Belrepuq€ I veeerjica. vederja. Ma^a adlr hitro. . DeTYBaar tmpl -oDlJltomttt|r. vera. -ce eor. 4. nesrednica Bece^ocr I veselost. navadna postovka. star rlatl. obljublja vctria. stenIahl.ri" - 56 EeTePrro( Deqeptrrtrta I : vinar.aeIXtHalxa relroHalra f veronau. tema. kioik ' BecEllKapcKrtadi tasnikalski. obDCfirtlrfirro I ropotija. zool dolgo tivljenje prazna obljuba t I I I I t I I I .7et gr.repa zadnja EeqroBeq adi vetroven vecerJa"ajsa Ee4roB[T adl vetroven Eesep adr drevi..rar irlpl vcseliti (se). Be4rrrrla! prazooDer vecer! ne mamJel aevepa I 1. BecAaar rmpt \eslati De. vollu v oporoKr Itl(rtr|op rt stannar BcfljBarte a obljubljanje. aecen6a I zabava. zarran: EcTat) ro Bea to ie vetrniak. obljubiti. ifipl lerpocpa od. zabavati (se) Bsce xo.. BeKaBaql?t gl. 3. sa_ Eecnrn<ap m l. <tary n veseliak DeceArdtr(. brt. glasnik.omiseln Cas. Beqna cAalaoro EeTpuHa t moaan veter. aecTfl t vcst recrn imp/ napovehovati Berap (Berep). rre Mlt ce Bep!'Ba ne verjamem DepyJy. lig postajati T!ts4 otrolji (od starosti) Ber(aDaEen gl.Be. dasnikar. dne\.q! n vesetj. sopis. se. Eerymla I gl. _Beqepaar pl. vctraek Derytsarfta/ ooljuba Dcrpec.k BepooncrarrurrK._ terf laft zrak: med Aan: 36op!. BnI< stenski dasopis. (ce) rcce.{aAerl ne. teqxrrtrlTlbe aeqepEtra I druzabni veder. _q4 fl kdor ie zaob_ Bec^ar6e t? vestanJe..pla.reprxn t pozno popoldng S it i (s c) mraK DqqroruflHa. BeroEsEa Ee(aBa. posast. Berpear impl 1. 2. BeqHa BeqeII. Berap -Bo Berepzlqrr1vetemn secnaq nt veslad rereirnra f Zivinozfuavstvo. B€icra. rcjra BeTttsa. novinarski.repBa4dr drevi Beqroca (ce) pl prestraSiti BeselreE. -Tpotrx . rctepqa I mlin Da veter casnrl(.alik. ReryBaqm kdor.|l v(. tumal ist jdcrl EecBrkapcTBon dasnikarslv. apostat Bepolr{rrea fl verouditelj Eepc.BeplBa sit lacnemu ne verJame. BeTlaBaq lahkoZivcc Deftalaqr<a t sl. prczraaevati. zveder Eerpoanrocr f vetrovnost Belrepa.pVi' d{JMA Beaql(a slaba veteriica tfqpyuKa f l. srrir BepcroEraqsja l. snaeE Bec. oerree DerBoTr{a.fl vetrnjak. aoopo Beqep! ni vetrovi. -prta adi vederen (se).ry fi odpadntK ocl vere. credo recar tn obeialec. -T||lt d/l . vesele Eecc tr (ce).!trra adi veden.{T f. arh MaKa Pekel. 2. verIlKala D. I':tIerOB Aa SeMeVgerap 5el sem malo na zrak DerapNra (Berep^Io) adi vetroven terBap m starinar Bsrrapr{Ea f starinarnica Eer8alrcr(x adi starinarki Derre impf trgatl YEee. ob vederih rpoca (ce) strasiti (se).DerepHalraa adi vetrniaski. Befpee .t. ohlaBa.r dasopisov.IiIl'!cr. veselica. . veaen mu sDomin Eetlmnrle. verovati c. {trra n nav pl mOd. rotnlp/ l. 2. stara rJuoa. zabaven. B€sep t Yqs€r.rerqlx. -rmta adi drevi$ acrltoMep . --qoDtr n gl. Saurvec Dece^D@a f uboZica. -u. vetroven kraj. v+ zaob'ce: llrrlrlt l s r : trniak trcrxr / vcja. npa3Ho Derwa6e Silfll I --lda DerByInnEIra / ropotija. prepih. rerprrsas ad.Berepro|qaDocr f vetmiastvo.rx lahlomiselnosi uraonl -. impf BerlroroH tn vetmjak.a impl verjeti. kov BecHnKaDrmua f prodaialrr.aiti. . lig zelen. svez (o rastllnan.ponoien.epu!. set!. . Ber!'BaEe Berpexr q -qtr . llst BerepqoK ?r pes[ vetrid. navla&a Becla. dobra --. 5aIjiv.

trlr||lr' rr D. (ce) Bxapar Pl firitnrlti (sc). obieki): Er-lpeKoB rekel sem vain. pa3BIr. predirljiv. m izvedenec .mn adi l. pa3BEAe YBar6e. svitanje.fig razkaditi se. lig klic. vik. r^e\a BnfaBa (ce) impt el.n.or|(o (ce). znan B''.a. ke ae. Aa ru ro BttAaM rp6orl pojdi mi izpred odi! He c!'rr My rn BIrAel orrETe ne poznaun ga. prodiranie v bistvo D. Ao Br4AlBalle! na svidenje! ur4lnavra f gl. Ce EXC[BtDaaT B3aKOrrVBaItetr uzaKonlrev r. t||llr njc. viziia Brlsrlon6p ru jasnovidec. gl. EIlAeAr|Ce ltnpl oamu se. vi' zualen B l m pesn gl.Arra adi l. oeledovati si Bn pron vam. sl fsKo m Ircrrr. izveden0st rxun]r (cc). vidljivost BEArorrrja I svetloba olz. Bo BIrA Ea lre_ tllro v obliki. -Asa adi Svetel. zvi. snidenje.I. 2. Mq ce 3eae BrrAe^oro oslepel sem rdAeaqe z plodevinasta svetilka (brez cilindra) lqAerr. mazad BUAeIeH. spre' sc rr. sestanek BZAOK fi gl. tuliti. ogreti.v mpiriati se roiulcpsia'l l. nxiwyD. vibracija r.sellila ad1) v zemlio. nid ne vidim. BrlAyBar6e.AeAVBa D4qe^riHaf svetloba BEAe o r svetloba.I I I a T 58 DeqrlTadi Veden $eqHusa7 veanost BeqHocr t vednost i''reden. D. cTrrmaBMe B3OpII pnspeu smo ob zori BSrfAa. 1. (ce) !t(aPV' lr(rpvur t0trr ltnPl od DKapE (ce) r||. r'arrco in vaS o{e (svoiilni pomen) nr-opaqirja. ocrap srlA dober vid aaA. r^a: ro^cKl{ BrIA glagolsKl VIO. svrce tati se.. BeulTaqar tnpl po(laiati izvedensko mnenje adv izvedelski. -arra adj viden. EriJar ifipf I. BLtAvF'a (ce) BufaBasKa f gl.{e3e srrAeao priilo bo na dal. r'czp. jasnoviden DEAoDrnocr I jasnovidnost.a ( u ))ilit i. zdraviti Bn1o'pft arh lTad. -En I tresljaj. hrup. gncTdo orel. mfioZ. imPf Bx. razbeliti (se) ||x. AaAe BnK vzdigniti h:rup DU3O a I L I Ct . 5. jasnoviden E[AArrDocr I vidnost..I(ri It ce pl zakoreniniti se imit vzivl:arl se v kaj' doumevati Ce.Jd'l interi lejl BnAn. cBeror MY cc Brtc rrpc^ oq4 v glavi sc mll vrli.v-' llo[r imtl od BxerKe (ce) uxcurrctrocr t razgretost. zazroavatr Bsl{pa ce. vide[. oliten.eH DrlA pr6a ribja vrsta. pomemben. ksanl l Du nordtnrra / sPretnost.(. 4. 3aeMEocr vzaiemnost B3aKOHII Uzakoniti 'l orarconyrC impf uzakonj evati I I I I I I I I I I ErKnDlrar6e 1?viivljanje. vizronar Eu3rrra+ vizita ozrydreu. vegta.G. razieziti se lxrfErr ce. ce B'{xBat pf vii_ vcti se v kaj. (ce) B[Enar Pl auBEe vzplameneti.''. vibrirati BnD ifipf plameneti. sredanje. BS[AaaA pl \ZidAti. 2. ob' lika. BrrAOBlrUrTe SVidenje Br|AOKpVim Obzorje (ce) impf \idetati srApa (se). pogledati. predirljivost Bn{olrnrre rr svidenje.. Pika na Jezll{u.iallc c : D'te.6p'. vid.totwr adi bister. -MHa adi gl. Prevzet biti E'KITD!'EA 59 r.Bfiepron vi (2. moJ_ [x)istrski. razbeliti se.A IIA BUHOBIIIIK kale. 'pxu BrBaHTo6r. TeMqrlHa e. -rF z obz6rje. -r|or tcn.1()g Bn3aBTo^onrlaI bizantol(4llin pf.. gl. ra7bcljc ost. boleti.rrx.y. BxayBaqKa B'. . DnAoEn m L vidi 2. \eri< Brja4 "qn z? l skopljen kG Strun. lurrruro He -cesrrAr! nid se ne vidi!. ErfAar pf zaeledati. 5.lrtl. <vr tt znvill|lrlc. E[iaaa impf gl. Dr(rK rrit r|()Arurl||ll(' nic volkov ruxcAerrc hIz rrlr. Statt vid. razbetl' I tl: 2. spletati: 2.''.$r imDI hlzntl. 2. 2.p. vrsta. Aa MV Ce He BrrAn!prekleto! snA. (ce) Bt(en. noA Bur'' Ha HeurTo s pretvezo. . tis razkaiiti. vrteti. gl. razgled ssd. 2. ToJ T'MA BI. os. poziv.e' (ce).apa ifipf arh vratiti.vrlcll . 4. 3aell. Pocuvtau sul (oqell) nt vid (dut vida). ob svitu. prefiezai q. M(' Rrre Koicrrolr) lroli rnr. sredavati (se) DUAlAarg€ tt Sredanje.. J.ko leno. da ie kriv D[3nJa. cBerYAKa. fig huda iena.st: se. Bur(oDr tfl l. ce Bel'lDepaa thlpt !n. lig razjarjenost_||'|(culrn pt l.. Bue Berre[. frcflraqKri izvedensko. za dne. lud. -Ufi icutraqu. ce Bshpaar rtlpJ siedati v kai. rl-rAyBal5e EqAla| 44r na VlCtez BI|la. L VlnSKir r cl . Vam (indir. -ce: ocreti se. videti se. BsnAtsaar inll davau. videti. ia_ rrrvriic:r. 3. divjati DfiBaEe 1?plarnenenje itupt po malem goreti '.rrdp'I. nolItor trrt.) Bue. !o ErrAe^o dokler se vidi.t'op darovnik ||cnlrcprl ce. bleBnAe^eEe z svit. z Zirom (s)Pltatr ( svinic) saaelreii. skopiti. -3n rr l)iZfinl(. .itema ie. izbruhniti.r. 3.rrre3Ao opo plete venec. rocen^di BCTUTAK.IL vill s('. ea. volk zrr vir'a. v zenlji ob Bsoprr cLtLv zarji.{o Ha 'l3.tarovrl(ir. trx)l krcsnica. z(r0l vcsdec rcttttcltfi a-BerurtlqaI velda. za' zidati vzi BS[A!Ta.!. (ce) BxetKar PI nrzlu|.lti (sc). !ce: zdeti se. He Mq ce Bl'AI.el:i vzaJcmcn B3aeMttocr I gI.r.xyBe (ce). kot. vijak Btr(. gl. viden: 2.paar im?f tte' sti se. razbeliti (se) (ce)_. {rrr f videnje.^di.

razigran EZrr. .ecr EuEomeq. TaKa 6eue zares. gt TeMJanvxeH Bg. (e re B{KaM Ha Deqepapovabil te bom na Yederjo. Br4roBu . vt. vnsK. . vabiti. E[Kaar impf l. rezgetanje. II. TEMJAIIYIIIKA Bxcr{ra I vilina ll|clxrcKn dli viiinski BESKry l.EOA Mi _ dem od. razsajati ErlAoBeE. senene vile:2. zavriskatl rfrrcoK.ady krid€. BlicTllsa. dolziti. . pacenje ElaroBHocr I krivda adi modnih deljusti. loutl se BErapmla I davek na vino Drru4tsa ifi pl od BnKse BErapKa I ladja za prevoz BEKor m kriaanje. Bt r€Ao DsKena rft vikend BI[ia I cJl krivda DrrKHe. zoetr colrtlla z BscolIrrrq. vinski aIIKOTIII:IUI. \asetl 2.sce. vinski. B{xHar pl l. hrzajod B\cr<UMade rezEetaje EricMeE|<aI svinina. BrrHap ln xnKom Dm|AlaRna I vetrni jopid Bn a 11. try. z. vilina. 4fi m Lfh rojak oOBUll!tsa Brr acrcKx adj arh vilajetski. obeSena. roditi se. ce Buopar irrf/ plapotan BropKa I prva plesalka v ke tu B4p. l(up sena B[no!'rIIKa DE&!!rKa I vilice BnMe. Mr.tisen.''Ime n avgm od Bnp modvrrje. mlaka. 3. vinska klet -ryr.pua 4dl vihitrc .iti.. vrsoKastavba BficoKorapes. 2. vzpeB[ceH. -p'd'a Ld. Bz^Jaqn /l1 kc prca. 2vnsKanje B'dcK rrs . 2. luco(trdlcKa pa3 nKa viginska razlika BBCOIIOK.stopilo mi je-v glavo arn^ecr adi vilast.rhra igra drrrgo viollno Bnop rr1 vihar tEo. Bncowtrra vzpetinica. eanstvo(naslov) gorski vrh Dncoshra 11. BrfcoBE m 1. mojster nost Btrpyc n2 vtnrs Bnc. luZa.zrasti. vriskati EEcKarle . -auor arri viioli&t$t.tdi rezgetav.l^ vzvisen srog BncoRorrapsogr I vzviaenost n I I I I I t I I I I amr.Ipeqe. BEMEIBan Vtme BEMesr. -Arraadi visoke rocen DtlCOKOCes. kriv K JCrZt DnHoBrnft..a. raznasalec nIloadrKa BI|OA€IOB ( 'l BESIEII'I rE|trce iftpl hrumeti. r eAa oA nrrcoKozviSka gledati DxcoKorpaA6aI visoka gradnla. 2. da se suli v dimu Ha roArrsa prestopno Ieto Bucgxolqelr.[Il nt krivec Iltalrqctr. DIIt Jrg renantr.I 3a qr]trIlTo mnoBEEapCTDO VinarStVO fl go biupa za nid Drxf.AdroE.. tig pe Incnroen rrrrcoKoQdr visoko. paditi se rII Ja|r (cror). zxhrzati'.w m rrlqlu. Br'Jarytla. BacoK kar visok aficrqlra I resnica. povabiti.e z viseDje una Br'cq. IuZa. xam<a nb DncocaI i'isokost Ka[Ka B4pqe zrno do zrna Baco.pwja. imenovati se. 4. . BllcoKorrapeg clr. rezeetati. . toda . resda: sucrwr-a.o. - BUp. nurrrorn zr vijak BreeTa I vinjeta Dtro 6rxa I bol vijolica. z vilom gr. .lme ml Je. kri canJe. 2 lig lepo uspeVATT prelzvisenost (naslov pravoslavnega metropolita) BucoKopoAen. Dlrlrear ifipI l. hisa tla Aosa vinska trta aE avt m 4/l' vilajet. rrro ce BIIRa KaJ Sepravr anKaao rl l. -Jr$t n vinopivec tr8 zgovoren brzdatr. n kr€ms Krrvoo tcnjc. sicer. .nor adj \isok. vinoprvec 2. kridat. 3. BnpEo. vinska trgovina.a moker ko mis D[p€e. ZarcZeeli\li. raz€raiavtnal nJe Br|rtaprqa I vinaida. mit BEEerr. BnD visoka Dlanota ndakurica. uncast Er|op. praviti.IaI visina pogaaa D[coqecrDo (Tr-rry^a) r visc Euc. rogovilast (uno) lranrto I dcljust.silovit. vpiiAt: _ pozivov 2.wrha n dem od. qt4 odi BUCOKOC- DItCOKOtrpeOCEeElleHgtBo nxcffc. ce BrKaM-ce: IIerKo. gl.'' l. Zenska Dl|Ar|qClbC Spakovanje.peE.60 Bn a. Br.1 l. BmeH.i vz.{fuaf violina. BHcKaar impf l. gl. Brdaer xJa. c n{) tlH^trrlnre ima dolg gl. . . mocvara rEpo uulre n arh vodnf vrti- t I I I . 2. tako ie bilo. gt. nrHorrz Bmapcx$ adi vinarski. 2. 2. li{ina. BuHevila.1 irup.rFottnro n mavriqr '''rrrxr.{ adl viSinski. . rlo . vilinsko bitje.-rnrr6a n dem od Afh ral- aEo. lle e BncTqlla ni res B'ICfr'J''a adg zares. vilice. Dtrcar impt l. -trr6 adi deljusten BDf. prc anrcruqa t vinski kozarec vtnca swm impl hiviti. f Btrplre. klicati. jaK DasoBerr. besneti. -EHa Adi lrflnq{ ce. ct||ptr ttil)Pa Buo. rezgetatje. zawitil mrap m vinski trgovec.!tsrre. sicer mi je "oj rekel.trm adi vinski.BEa ddi 1. . Enrlo n vino.trsr adi vimenast (krava) BqKas r?xgl. aple3Ho BIIlIo poKrallnsKl namizno vino: Me 6arn BuDr|aap . vodrri zbiralnik. trHcEaT pl l. -''ot adi zelo ucen lncoKolqeuocr I velika udeEnprY6s rfi_virtuoz.. cv[ez BncKa.oDrrya f krivka. ce sE Es r impt spakovati se.r izdclovalec vil Eoro .opaMurisa visoka ravan. razgraJanJe. poklicati. hrz€nje.

vlarlrrvirur netr BAaAelcrlffr lll. l. slaoblikovati po kalupu.llt. Ol tr vl l d r k:! D'dpcrLr pl prekriiati. BK!!I 4dr skupaj. okus spusdenodeblo. umo. gl.laBqe. rrt.-cl|a adi okusen.r(IIa adi vla. ti.(ce) impf od B./. DLot Krtzatr vati. voslavni lkol' gl. Bricr€ BJ^Ba itupf jezditi.ra 4di skupen B/raKmLvrstabrane. pomiriti. [^it^r. JaBaq Bj^BHe pf zajahati. -tlr lr vl. prebiBKaMeHerocr f okamnelost valec VIaSke v Romuniii BKAMeH{pl Okamneti B. \tli'(ltl olroevanJe tr. BKpCTOCa svedcvati za vladikii B*. BlaAcaT i?tl)J l. 2.en B\pcro9yp9 impf. B. Blacatn'Jd'a adv fanT nltro..B^ar<qocT vla. pomagati komu na konja. 2. inxpf (o)kosteneti.?f navzkri_Z.virti. BKyCHO -ce: nav. vihar. vzletavati R'dnt'd.li Dar-c. vi. . moeiti. potruditi se Blaca|ra. Pl llvi BlICTI|rnfiOCT/ resnlcnost BIdcT''JlrJ('a ad! defi resda. DKOCT. -u. 2. pr. fig okus. domislica luur. BKVcHocr I okusnost BKa arrYBarbefl iablonizacija Bl(yfui adr doma BKaMeHeradl okamnel BaaB. poDKarrarlTa. BAaAuqr. BAarKaT impt ovlazetagatt. . moditi se -c-e: (cest. n[ro( rra BpeAHocTapresezna vrednost E'''li[Trr itupl gl. vltalcn anraMriH .polo2iti.n .ien vzor- (ablonizila BKananesocr / (tut'). B^aAee. BrrTtrOr @dj \iteki F'Lt'td^ cHara vitko telo B(ra^eH. l. vijugav Dl|r^aBnrJaI grdo vreme. gl.alTKyoq.rdl vijugast. dastno nnrr. t rrrrrcr.|aAuKoD rrdi vl (liko! BKtrrcHo3eadr kriiem nog gl.HaA .i ptece: \laten.| m zapravljfuec Dlrocr I vitkost B'rrpfilda | 1. BrTrlar rmpl vezdlr snopc ra. priti ob vse BurocHrfr(.. .rlihrr. liy dt|ttr lKorra. 2. viteski. (ce) slacaar impl fam }rileti._ irrr'l vt. gl. vlaziti BKpCTOClr5re' kriianie se. biti posvedenza vladika-lc: xnzan (zlvatl. upc gibati. rasurne. B^. 2. Eaacr ft Vlah. obe. rraBltcTllri(a Ducrruro&!6nB adi resnicoljuben BucTrlro/by6rBocr f resnicoljubnost BrlCYAeq.lc L v | ' ( l . l|rtlllk. gospo&. B arKeH.na vdjavica BtiIy.rF m presezek.raIIeTOCAOtrplost B ^ a A c e r r . jaAe}se OkUSna stLn. B^aBqfi|6a n clein od BI€MeH!tsa impf kamneti.III (ce) pl ojunaditi tvegati DJyHaqyBa(ce) impl hrabriti (sc).Ir\aB adj vetroven. steklena omara.cr. sne.. vitel. cKpor{ B.2. BKyceH. AKYCOBg rr? l. hirmpt pognart-poganJalr [ogrometer Ienlne B^aAa I vlada BKOClleHIl Ce. -e alj vi$ji I3trrna Pnrcl n/i"gl. \tfti'lec. Skripec. r l . prlprava za vezanJesnopov.'r. otrde. visnjevec (Zganje).aditi se kalupov. gl. snetni meteZ.. 2.. 2.p"I"og. (ce) BJacHar pf lam pohiteti ljVHa.a.a J bot visnja (drevo in sad) BriluHoB adi visnjev DrlurroBKa I 1. bombazna distilka l0Jd]Ientt(Jd adi adt 1. vlakov). BKycar pl pokusiti.I I BTICTTIHIIT aKarlzrllell BKA AI|C|IOCT ol t i I I I I t I t I I I Drlcrl|nur adi resniten.irtr t\. po drii BKyC. jaaHe BjaAe ce pl najesti se. Ha BJacaHa v naglici DJacrIe (ce). . meteaen nrrxpolorr adj isker.-]l4ta tn ooeseK Bnr. huda u r'tl Drrt^erbcr?vezanJesnopov . v6nJr ( bogovi) BHI|Jn. vitesko. n^\zkrii. 4. .2. gospodilr pl. 3. D^anoMep rn let vlagomer. 2. B^aAr|qar i] t'l l.\aIIIi ( ce.Kasl<usrtr .2. 3. 2. \itrina.*! interi izgubi se! izgini! snroca pf I. p<> B]tarKrl.errYDa Ce B. dida . -qI. okoreti vraoaloc DKocreH!tsarle r? kostenitev. I l v BRorratnr f otrpniti. obdutek nost za lcpo DKa alur (ce) pl modclirati. pustiti pri miru. jahati. hkrati. Duruar impl d\ti9ati..BAaAeJaqKJr d.nost I nem Brla'{xora I vlatnost BKlneu. l. 2. odreven jc. BKlTtrrocTI skupnost ribiika mreia. lxopexl'na ce .ugati. 3. delati Jeo po Karupu BKy.J\Fnl i. gl.r (pcllo3er cKpcHo3e '.taAejaqm vladar. poviScvati. zaloiiti: II. My Apr(n B^ara BRopeHsroca I vkoreninjenost zrvr od stare masti axolteHv ce.\aBj pl asl. jahad.ll g. skopiti (se) Bjaca (ce).raraI vlaga. zelo hilcr'(c p ilc t z a k o n ja ) nfirt Dl lal . 4.. biol krlitanje B^axfitlr(aB Ad. vreteno.n vitamin m tritez 'sVrre' Dr|TeA. izgubiti se. -lrrHa ar4t vrsoK.r DKpor pl ukrotiti. z(a)vijati. Bnr(Arr. oditi. JaBa BjaBaHrqa adr jahaje na konju Bi^Ba l jezdec.ro a vrtlnec wropor adj vitorog (vol) Dllr. izloZba Buurruua f 1. dvigati -ce: se. -T rf n7 7. -ce: propasti. nasititi se BJa oDr (ce) pl rezati (se\. iiba Br IIIoK. izgubiti." gostosevci Kamen postalatt B. dclati sc iunaka po BRa^aflerr d. -ce: zvijati sc BHTxaB ..Eer ddi otrpel dari (iczik) BKO. | | r i ( .a impf 1. viSnjeva palica. -AHa adj zilav.l aRpaj adv na koncu BAaArl(a.

D^eroa HaJIlocAeBo KVKaTanaposleo so se vse lili. zemB^aere^rirr m ^rh ljilki gospod B^acreamicrq 4di plemiSki D^acre/urcrro a plemi3ko pc seswo aaacreg. E^eaeu 6r-r er vstopnica. kosmat B^als{rBocr I dlakavost. vstopati. vdreti. "qII (1) tfl lastnik Bnacrrnt. DAcroBao 6cA.B. v.l L vhod. gand. nlc3rr Mn Bo rro. lasat. v sobo. zamrzovati. nik BAacao.. (ce) B^oEy. mikanje.B^ear pl vliti.sprcmezmrzniti. vlaknat.DAor. prileteti. poirebuhusa r impt slabSati(se) u. II. grebenanje (volie) B^acecr 4di lasat tr acg. brana. potikanje BAeqKO. kosmat D^aKttEtrrrre avgm od BLaKtlo fl debela. 2. branati njiEAaqsAo 1.lo||. grebenati (volno) DAacsFr.molna dlaka B^axso 1 las. kodelia ! acdr6e /.lle adt v ooraz. imeti pre stora.BdrJaaM. ||/1c3c Bo roAaIIa pfi$cl ic v lcta. ribigka mreil EAeKaq rfl 1. vstop BAeAeSZ. B acar impf mikpti. -3sa 4dj vhoden.'? rqtaBII oA BAaKHo Dvuo iz muhe dela slona rA:a. lastnina raacr.46nBoca I vlatlo). vlatiti se B^eqKat6e r?-ce: zavladevanie: vladenje. (ce) B^ourar pl co6araplanil je v sobo poslabsati_(se). zalediti.D oEyDa (ce).Sajaka. drda: 2. prispevek BAerm. raacra f oblast plemi(. B €e Be(e Ha Da6ora kondno si je na5el deio DAe3eH. Blera Bo aaoEH (ce). poledeneti raeAenlTa impl na ledu hlozmr: diti.uqtx m obla:jl. -qrr (2) m bteztokavnik iz grobega sukna . !^eraar pl I. Dlreqrcaar impl vleti. OA Apyroro usaer'lBa pn enem ulesu noter. dlaka. ce saom rroA Blr{aHrre Je poal vplrvom &rnjare eI|. vlaknat. I t lll v .re. vstopen. ki lovi z >vlakom< B^a$raD 4dj 1. zavladevati.lrr() t(. DlorK!tsa \ impf eAEa_ mu Jo Je vlagati D^er!tsa. BAeBaar (AoBep6a q c . prilepiti. TpecKa ce B eBa Do BapAap Treska se izliva v Vardar na levo. . grebenati volno. gl. 2. ugovor) (unaKaErqa) primazal B^ox!tsa. za B erHr4a f vstopnica B eK m l. B^aqar impf tes^ti. lO oA eAEOTOlCO B eryBa. 2. omr*a n tlem od B arGo dladica. lenuh B^eslTa I zoot plazilec &tlra (ce) impl gl.l||||. 2. poobhaeevalec B. grablje '2 BAaruKs adi vlalki. z a rro lx. lerl 2. ke ce saoillrl dce: . brezdelnez BrerrKa t copata Bireqraa. E^etrltsaarimpt eleF E^or(!tsarDe n vlaganje ljati.EAAKAAO 64 Dncc 65 n^{J. prilepljati B^orqlaq fl 'Jlagalec.{soca (ce) pf z brado zarasti l^axnoclra (cel irupf z br^do zara!6ati alrac.II. {Ea adj oblasten.slili scj rrac:rc co6ara sl{)l)il i(. vlakuo.t() tcrave imam z r. v led ./racroAlrrr€4.. je poslab$alo. My aaerru nar. nemalnez..lleSOBIp l?. pri drugem ven B erlBar6€ r vstopanje. E^acHtrrrrr8oz lastnistvo. Romunija B eBa. B^eqar impl I. v s c l i t i s c .rapKaI desalka (volnc) B aqapHuqa f aesalnica (zl votno) B^aqrl.B^enar pt vlepiti. . vle'i. plaziti se. mogoden.rJae Bp3 3AItaBJeTOVpllva na zoravie BAEJaeEer? rplivanje B/rlljarme.upraviden E AsmAaBeg. predivo. r. lasek B^arurecr adi 1. rLesramnez D^eqIIrl autEo tu lenuh.t|Ja n qpliv. vladohlepje B^aqap rt desalec (volne) saa. E or(aa pl vloiiti (depiti. vrrlo||nln$. nosad tezkih bre. B^qe Eo cl^a stopil jc v veljavo. B^aB B^auKo (PoMansja) n fam Vlaska. -ce: se odeti.rox6ata zamisli sc v moj polozaj. r?r('J||r p/ l.sloveruldilovsr I I I I I I I I I i .cli nost B^ncro&V6ne a vlado)cljnosl.leqllno a tu predtzn&. kosmatosr Blargeriqe. BAOIIllABe B^aka o n drda (za spravilo lesa) Brarap m ribid. IIlIl Ilo^ot(oaTa slanle se mu (pri)vladiti. naravnost 2. 'ce: izlivati se. EAorloBrrtn vloga (denarmen na). 4r m las. vlivati (zaupanje itd). 3 . D^eAeHar pt z'amtzniti. zal+ raornu. Blr. zavladevati.) impl I. planiti. BLeRo ^dv z le]|e uaerynaar irnpl L ueryra. zovati.. vstopiti.ce eae B^eqe. -ce: tl 5e D. nesramnez I I t t morovrurrse ruo D^eqeluKvM ady Do vseh Sti. My a^c3c IloA Ko)Ka prislinil se mu Je. v Ied niti. r'aaBrt|fi)1r (iirIlnv||i vlx)d.|rrnaerrca podasnel rz D^oE!tsalre n poslabsanje t Mokodoruiko. R^eBa (ce) DAnJae. lasat. iti v. vladilec (stroj). He Ma B^eryBa BO rAaBaTa (BO !A{OT) ne gre mi v glavo: He rlt BAer!'Ba TOaBOpaOOTa ll nlc mar. vlagaB^era. 2 . ras:rorrt . na levi. trud. B estIa Br-r3a vstopna Yi. uy. BArlaar impf vpuvari. -rrra adi Wliven B^sjare^|rccr I vplivnost B |.vleti se. iti v. 2. ledeneti -cc: liDAee. Drre3 rrrfillurt( vslol Ircpovcdan r [^c:ro. 2. DpeMelo vreme se bo skva- alewtmpa m predrznet.Eur l'1 pooblastilec. rih.rlra Bnlrjalllle Bp3 qero ima vpliv nanJ.

e(Y!.rcrrrr. vledi v. BoA!p^[B adi voddn .ArfEor Adi vodet: s@ D{raoclroK.BoBA€qar pl potegni t| v.ilrPt !. {cet preucevau BoD^eKVBa.. EHl|Mare^err..r/. vriniti nagovarJan. uvatati.^oB''.1. 3. Bo ir.lrtrr oBaa roAuHa tr|arpolrt|ri]cr / l.Isa v tilini: uvcl lllvlll-uvcllavllall Te opoJaM Bo MorrTe IrpHJarff. caMo n vcraTa tie Moxe voda vse DOA. od r-.t^ Bo BHaAocra. vla.e. prenikati (v bi. dem od Bo3 vlakec. spremljevalec BoAeH. le grdega jezika ne. trije kralji. rwrxrrtlaa pf. vnuKov i. uliro4eruwca I nlindek ca BoA. n dem od nourra uska. 2.BHoc. 2./ zaljubljati se i BH!"Ie. (ce) DoBpar pl 1. spostovanje BoDAerre. :. .u nem. go crrea-ara oreteklo rr(!ap.januar ro a BoAa sama voda (slaba jed). BoAertrt. od aHVK nMclllara pe. impl prenikniti. BoBpe lrtrlMaDa. -MHa AQl VOoOI-rlBOAapr/r raznalalec vode ven aoAapKa f vodonosnica n ao+as m L voditelj.aa'r uvaJan. vagon. BeaM Bo Cl(ofiie Zivim v 'ao 2. onyra vnukinja $Mcr'[or . sredo. namakati DoBpe (ce). so toAoBpItK. BnlrtrIts-a^T. Maru goAa Bo aBaH BOAOBpltqOrr. Bo MAa2. nlin na vodo. poper itd). komu. cc't(. MV njeBa BOAa CTOpeH moKer OO gova seslra mt Je zena koZe.!. BoA[. -t|!lro aali notranii ceRoj_AeHlsak dan sem lel rtrorporrrlflIu / notranjost v gozo. razvodjc oAIr uo BoAara pritrjevati BOAOseMet|. BoBrl[rra . vnolaii. I !placlto liu b l i e n e c Dn!x. notri. tig beti za. Bo . DoEqtrLa 1'' BOAeH[qap m mlinar .EOAeH4sapKa m[nanca J BOAeHrsapoBd4] [ulnarjev iek BoAeg{eapcKr adj _tr inarski BoBse (od BoruKa). Eo cDeAa oD sredah. vperlatr stvo desa) DoB[pa (ce) impf od. pr'€videD. vlagall."tq tn vodomet AeH rrar tgdna. . 2.3. BoAar iftpt 1.ljava aoAlr.reuulla Erf!!trr. BoBleKvDaar ifi tf pozornos!. skrBoAa. fled EoAocroj rrr stanje vode BOAEaOO eCTVOOeruCa aoAcrEo z l vodenje. Bt4rlrar pf llctt. i m pf I i t vlorltl. modvircn zapravlj_ati das. {lrr . potomec.. uelceva liu b i t i s c n.lBa. MaAa Eo. Dazltlvost ce B^Y[r larlara rana se mu srirc . pntegnrll palzrJrv ren..l' tralTrr ce 66 EOaAelre toBpe 67 DoAyprB B^Vflr ce Pl ognojiti se.? vodopivcc vec DOAOpaMeH. zam_ vlatiti v. vod. rle. tc oqnolrla uvoz.?. lrrdcp namesto. mlindek (za kavo. za. vrtvatl ' cas.r(e. nn!'6eiocr I zaljubljenost Bf{!'ltrrre Ha AeAtreB potomci ce. praep-.cc.DoBeAlBa.loDeAar vperJau nmxrr. pritegliltflMalll|e '1 vatr manje.(tvlli(. BaErllalaaT imqf biti pazljiv. (prostor.'r lDr. potegnjtiskozi. MY BHhMareaHoctr f pozornost. rmpl trio^prr. -AI|a 4dj vodikov 6OM6a vodikova EoAOpOAHa Zen bomba BOAeH.rror adj moker.r.n vok. Mv BOAOA€AII 4O / r'rzv(xlrh n.ry6a ce zaljubljen. BMenrwaar im pl _' 8'o.DOAOpOA lodik BOAOpoArl xnc^opoA vodik in kisik nik.pt. v vstlrvllatl. ToJ e Bo roAlrFtrt lroBeK vlagati. v letosnjem juniju. Me- I I I I I I I 2.. rrorri!. . MY Ja MaT[ BOAa. vdeti.1. nape. notranjost.. Podenjati rr nesnusel.r"y6ysa ce. sc (v . {H n vnuk.. DoAeHar impf motiti.trrfcclTa . fant v zapor't) urylrara ' Skopju.EoAoBparnl razvodjc Aa plitev dlovek.BoAoaprcK v0tlrrl vr'llrrrt Ta delati komu tezave. 2. vLoztrrl 2. D{raeAe. vloga (vpladilo). vpltvatr tMclt|yDa. petjati.Jlla adi poze . sugenran pl vstaviti. on je dlovek v letih pogrezniti (Pogrezati) -cc: misli itd. nacrn.rIIn adt rrurnsKr BOAeHrrreH. DMefltar DEyrtrl|Ea. 2. elektr vod. 19. stanje rtn. oaes lftorpcurcf r..v mladosti. IIa eBa BoAa IIa rvia lr'at (lv(. . soAara ce Mue.BoAecr adi vod6n . . vtihotapiti se roAet|ata I 1. BH!"trtr6a Vnudek '? BrryqKa I gl.amfibija '' soAeHHIanapeljuje vodo na m BOAOnaA Slap tuj Elin..2. vloga.BoAlecr ddi voddn HVBaKn nr vooa.-Jryr . vriDtrlqKo . ce D'Ib\6ar PI zaD/by6r.) pf uvesti.n(Ir adi mlinski aetai 2.BoAopoAen. Bc vodno prostranstvo.I|AO UZda. vodovja.smer.. ce D]!ny6!raar rrryr<a f vnl'kinja Brrlr(oB a4. stvo vlatiti.. vodBoAeHu. Irrdcrcllc: rp. poroden biti. prebiti se. -uor Pt+m l. vrltrlcrri stavck vorrlr. pot. npa3ua BoAenHqablebetac BoDse (od Bo3). B -cpeAa t'|'cir tt()cf rncsto v provucr v sreoo. IOAOBE m l. rl<rrrta. impf 'o!. Eofe I voda. vlatcn kri|j MaTHa BOAa noarrrr v KalrxlAotrprr. re^x Stejem te med prijatevDcsll. Brp-nola cropeH ali xJ-rAx cMerKa! radunaj s tem! ja BoAaM cecrpa. \oditi. 4. znotraj. gl. lmport rsl'Oe-n. prispevek. loi \Od. xltlrrarDc arlv l.ldi vstavljen. KpBra BoAa He cra. Bolww umije. p. pOvOdcC pl pravoslavni sv. -Mqn Zivka. rrBRa BoAa hrna' BoAorueq. uvozrtl. opazovati. prvi biti. lit \ago.

sAlxon^oDeq.Nr vznemrnll-vznemlrlati. na. volja.rrfB . uDretl se F'ose't. taz-ce:. volar (pastir) Bo^oDapHurq g u l. KOra 6eure BoaKor rqqe ko je bil lolk pes.oT adj vojasKr.ffiy{A.rtati se (kaienja). rnpl ao3fiece. svoboda loaoDap ft govedar.. 6D3([) Bo3 . gl. povzdigniti-povzdigowti. n lzdrZevanje DOsAl'( n ZraK Eo3AlxonAoDeH. v letih Bo3paq f starostna doba pt. rce: spun. BO^qI| tn VOlk. ao Jr I l. umirjenost. oje vzdigniti. ro:lmtrysa ce pf. oojnr BO3.tzJre- BoJcKoBoAeq. vznikniti-vznikati r{xroBofa /n vlakovodja Bo3paceH. vzdrinost BO3Aprq Ce. sluZiti vojaidino (rok) aolu. Boau. nasta(ja)ti.r za govedo. borbenost uojr|a I vojna BoJInft. \. lumen DOAtrapnE<. obvlad(ov)ati se Dos. motnost. te vornl vlel( Eo3arunrqa I debrid za DrenaSanje iII stiskanje groidja Dos p m voznLK ao3apHHa I voznina Boiaq .fl (ccl pl.DOAeF.n voznik. vokal BoKa. fl [arHrrqKt{. obvlap/. impt '.l razburjenje. 2. volek . goveji pasnik BoacKn adi volovski BOAIMeH n prostomrna. biti zadrzan DoaAprqtsarie.i letalski Bo.ur n volkost6 dina (kjer se volkovi zbirajo) BOAne.l'ilecl adi volnat.Bo3eA.a spunrati.van uporu.adj zdfieni zaqrzan.Bo3 pospeseni.rr)). aojisaar skovati se Do^trelu<rl vojskG Bo3Dpam. impf vznemiriti. (o)brzdati sej zadri(ev)ati se.B{rAe.:rr|yrErorr / ncjcvulja. impf Bo3Bururf. volan ||l . +. pijade). DoeseE. DOAtrrban aLern od. oporekati Do3AeJcrBo vpliv.hle. borec. nikoli. volja. -IIor adl volovji ( p!!a nosrrcMrrprr ce). (zgraff toll) llc norrrcMftpctr. (rg(rt(+( ltlti. razoLrrjau. velidatipovelidevati.r m samoglasnik. 3ornro BosseceFreft vnebohod (prazMy e Ha Bonxor Ae6eA Bpanik) ror? pomagaj si saml. Ce Bo3AprxaT pl.o36UAeH razburjen. BOAOBA m l. impl uzd.t I i ao3AlaHe. nerrrrftrvolltrl vo DolMvrrr {o._-i^I'r ft fii g).3tru. -3'I'a odi vozen rorne4e. vo. vzdigovati se -ce: ros^ara. '. roBapeH . ttt lliks nr. Bo1' volid. zbuiati tustva 2.Apr.-ce: poviSati aosuotiteu. Be vzorgnr .Rctr rr rrtaot ||t tt't 69 vodja rojlsa. /rrrrl l|prctl (uplrati) se. razburiti-razburiati. bo''r JevmK B<t\rrcrr. -rna Adj pesn pfost.p. buriti se. mzbvljiv Bo36VA^Haocr I razburljivost. . ta<lrian Eo3Apxaurocr I zadrzanost. a\a od. ir?t'l vrniti. qelo I povzdignitipovzdigovati. u pf Bo"'Jrr.ospo{vaa preroditi-preraiati Dotm vojidak.. !"znemrJenost B@6y-AyDa. rri. -Aur tt inpl voj- BOKa. odj . Bo3lec!ts4 danje samega sebe. brzi vlakj ea6p3aH.A j bojevniski ad. jaae pl scu..noioe4lna pf . oboroiene sile. ugovarjati. Bo3atr8trvna .lcll roJ[cMrfDclocr / vznemirje. voJn!. n BosAeJcTaltsai mpt v pliv. 2.''oa6y. AOAq{r6a n defi od BoAKvoldid Bol.impf vznenlrjatl. Do3uer. impl naloziti-nalagati (dotznost. vradati (ushl. rxlst Bo eB. ulnlrJen Bo3Afrx<AnBocrf zdrtnosti zadrzanost Do3Alrrc!tsa (ce\ impf zd. "xB adj mogot. dclovnni(. HaeAno Bo€rJ. (povzOrgovatl) se moZet Boie pl od BoAa vode. ZOO| VOI. BO3OBU Vlak.'9. oelo I Do3rluueHocr I vzviSenost roraon<x. l. vozilo. zbuditi (dustva) j Bo36yAArB ad. izrd lzdrz(ev)ati se ( iedi.mra adl zraden EogpVur. rce: vznemiriati se.'cei zelo rad povisevatise-prevzeti se BO K.Dofe 68 lloSMo. vokalen EOA. -rro. vzdlgovatj.reH adi iamoglasniski. Bo3ap Bo3arrKu 4di voznilki EosoJAa . vojna DOAKOT ClT. povis(€v)ati.a.-impf 1. vaqon.otDiski. pG Zelja.Ior'orl.vzdiirovari' Do3Ar@Ka I vzdih Do:tApxa[ adi vzdti. .teuftn.itnpf nalagati (doliDo3BrueH adl vzviSen nosr.qq r?rvojak DoJrumaK m lam vojaiEinz EoJr|sKyBa iapl biti v vojski. volnast Bo rrocr I pes? prostost. crap Bo K izkulen llovek BO Ha f Volna BO HeH Adi volnen so. neumneZ BoAaH r??kmilo. co Eo^ja z veseljem. izzvati. A OBIIITE HA 6poj volk sit in koza cela.rxy!.'. ad. . troFrcrDettocr f bojevitost.|:rMotarrix'r / l. drzati se ob strani.ihniti.^n. vzneadj mlrten Eo36yAerDcrI razburienost it. Bo3q^o fl 1. roraox<pa pf .j in adr vojaski. 2. vodovje Boe$ro adp obeoem. a/. bnpl !o3po+tn. po vojalko rojcra I vojska. fig topoglavec. Bo3Brrrtrlltsa pf. zgroziti.vozel K tatr se. (po)3a 6aBEo! vozi podasi! peljatr navzgor. . !o. BGBpaka p/. 2. BosaT impf t()ziti. hkrati: gl.e. Eoaqu 4dj Yoldji T I I I I I I I I I I I I t . -Bu'd m letalec Do3Alxon^oBcrDo n letalstvo aor4glen.a impl t|. svobodeu vrncmirjati ( se) Eoaja.znemrrJenJe D. {tla adi prileten.

gl. impl navduSiti. pf. daren ro/r[e6lnuc.BOCKpeCHlla pl.rJa adj tarobcn. vstati.o lnil oborozevalna tek- t I I I I I I I I I tonaorn. impl \. namiSljen.a I I I IOAIIII CE 70 aocnllra[ocT DOCIIIlraq 7l Bpan€ xfleqarlnD adi izrazit. Dtrelrira ce pf.oaaratinavdulevati. Iisjak. n vnetje.2. imtrt vosditi. razumevati loclpr|eM^rd adl doJemulv vJcla'Ie.D*rlE. IZVrSten. s|af . tnpJ 1. darati. !o{]'''a Ya pf. bot voldii bob. irnpl Wlesti-vpletati (se) Bdrrer(a (ce). vmesavati rorra (ce) impt gL. izvenzakonski qs adj iz. dojemati. -''/ot adi oboroiet\ rqrpyxeHrre t? oborozitev Eoopyr(eHocr f oborozenost DOCmf taI|HK. lEetje slepila Eoc[aaeHocT I v4)lamenelost Boar'. n. mzburiti. Bocxra eture Ha &. -n4r| .?rpl z plcsti7rl)rr(l|lll (sc) (/(rv src('l' BnpolreM BnyruTrr cc. {. inpf posta(ja)ti Zarek (o moki) pf. i. tcti-zadcnjoti(p(. vrag. hudit: 2. gr.lig Sibek. tnazau z vosKom Dorqrsuap tt voskar. zvlJacnosr aparyro. preprii. impf l. sem in tja vihrati. rdd[!!a in l Wis(ova)ti (se). velidasten BnelraroK.rHa 4di nezakonski.. l|r|v|r|r. (se).sveda. -uI| tn vus lneqe ce. upreti se. tn navousenle. Bacla'nlaa pf. dozoeva.o. 2. Dnaeryaa (ce). impl vzgoj iti\. 3. rraTopeBap Bo Boopyvolk xoarrjat(.grI tu 1.-JHa adi lavaden. voldica Djc. BpanoBu(-3n) nr l. uresniditi-uteleSe" vati. vstajati. matemrcen trormaprneq. prevzetnost. I prevzetos!.f. Dpar. svedar D(rcoKrrtB-BocoqeE. zanos Boe&rt m navdusenje. razvnemati. Er@a (ce) pt.. impl zapeti komu. roruwrysa pf.2. zu llrl. urcsnidevati aorpoceH. Doopyx<!tsa (ce. I ulivecuslvKa Borrlrr. vtakniti impf t s e ) 'rriniti (ce) pf. rzlemen ror|ltrKorrcrst adi izvensolski Boo6FraeH.oorElr'I pf posplositi. petr. premikati D. DooAlureD!tsapf. Dnaere (ce). -Ja z vstaja. .zgaj ati Bocrrrralurrre n vzgajalilde BocrfiTatrre a vzgoja voskom.npl spustil l-spul('ulI rc. -3Il 3aHec aaco'''. rmre (ce).ra f pretkanost.BoBMaTep[ireH..rKn. impf zaplesti-zaplct^li ( se) ErlperHe (ce). Bere (ce).. impf uganjati burke Bparria. -qn rz darovnik Bos6paseE.re. -Jry rr nepartijec Do{peAeH. vtikati. slavttl aoomla. domislievati si roo4lue-an. sat (brez '1otrrl|Ire gl. DparKaar impl l. premetenec Bpar. zool voldjak (pesi Do^Ee6€H.|I'Te. im DOCrrIrHeMa pf sprejemati za svoje.BpaBoa[ rn"vrsaj (nasa(l snopov za mlaccv. Ro't]J'la (ce) BorEra I us Dosftalt"Bornaa m. BElepu[ia./. . obujati od mrtvln BoctpeceHxe l1 vstajenje. dji Bpa6 4a I vrabica. impf oboroiitiobo.Tivati. gl. -qta adi voSden D(rcflrrrarl-D(rc[urtTaq m \:Lgujitelj DOCr[tlaJ€ Ka-DOCTUtT!tsarrK]a J vzgoj lrerJrca DOCtrOCtatI|. ooo[Illrltr B{r^lrrfnlDe n 49gm lelik. vstainik BOCrOpr. upirati se BOCra[Ee. zamisliti. upor DOCrarrrK. . tisti. impf vpi(ja)ti (se) BmrKa (ce). Ha c^enoro qpeBo pljudni ca. 2. volkostetinai 2.zamisliatisi.(yDar. i. impf utclcsiti.r| ao l. gl. impl navduSiti-ravduSevati r. 4'''a adi zadeten.BOCnOgralYDapl. mrgoleti. ljiv. Dn^erxitsa (ce) pf. -Nr adi izreden. -[II l?t-BocnrlraltlF ga-DocmrraHuqKa I gojenecEoopyxa (ce). velrl(a noc D(rcOK.. BocKpecHe BOCKpeCHe. BocneBa pf. obuditi od mrtvih-vstajati.8ovor' ) Bpa6e[. vrabdcvkil BpaB. razburjati Eoc[ee. impf upedi se.-s pesmijo podasnlr. mazati z D@m\ro adr splosno. DErIqe (ce).1. zapis(ov)ati (se) Brrn ltsaEe fl !'prs(ovanJe. soodpatynapl . namerjarr mentr. Eoo6pa3eH" 60acrr namiSljenbolnik looopa3eHocr f 1. goJenKa rozevau se Boctrl{Ta|rocr vzgojenost f ctoveK EocrtaAa-Bocfla^eHtref. migati. otarovati (se) so'. roawtyaa pf. . obnoviti-obnavlj ati (prej!nJe stanJe. domisliav: adi 2.ourrar impf voltiti. BocoKap z voldina. sploh roopyrctf. -q{ r?r vosek. sve6ar.o^w ce impf kotiti voldidc DoopvxyDarle a oborozevaBoattrtr|a f volkulja. v raol D@olrqaeHocrt navada roo6xqa[ ce pf v nattadct pnu Doo6pas6aI domisljija. zalzetsocxrrflr (c€). -ql| m upomrK. itnpl vzpostaviti-lzpostavlj ati. rt@a (ce) pf . Doc&rrlTa (ce) pl. l. vedeZevati. bled BOCrOprrcHOCf navdulenost. iffipf razl'neti.Iepfi.. inpl lstali. coa medu). sovraznik: 3. 2.'er. Enm(yDa (ce) pt. upekati se (meso pn peKl.. 3. domisliavost. gl.r zor)l vrlrl]cr' Bpa6cur(r adl vt alr Dpa6e. oAqoceH DocKpecepf gl. BorlrII lroldenica.tanmzrta noo6pa3eH . Dtreqara(ce) pl vtisniti (se) . impl vprcti-vprcttfll | ( s( ) BrDeAe (cc). BnpoAyrlt (ci ) pf. DnpcnryBo (cc ) pl.impt na'. namisIicnost roo6pa3[. gomazeti. qpBeH rocon pedatni vosek aocorap n voskar.

gl. vreiica Epe*a|rrle n e\Afi od BDeka velika vreda Blreky. z.Taa . HeMaBparKa zgubljena v oDtoku (denar).n/ iti. lam cigan. BpB'oA Dparrrre. EpecHar pf zadreti se. 3. -qx rz vrbie. Bpat|r. dobiti predoosi lTastl. xaaBa cd Bo eAHa aErertavse mede v en koS Eperfufle. h i k o v a t i xlrffq(. -ry n gl. KaKna e. 2. BpecKoa BpereHap nr l. vresdati. lpott telovadni dros vod. lzrocrtFizrqdati nrle. DlrecKqrrtr4a m. doba.0"""t irnpl r azgr aiati. biti tev. darov_ crrr.Ntatfr adv (ro yApll) e4Harq aMa BpeAHalr (primazal rnu jo je) eno toaa pc steno EpeAlroqmta I vrednotnica rp. hoditi. mlinski valj. 2. zal datr.. gl. hoia. cviliti. upaMar p/ dati v ok. proda_ strvar Jau se.e. rpacr*yea jf.e BpeMc rzguba easa.rpl dcbclo gledati.lurc{r -||||tul vranec ( trn BpBt DpBjDrr m L vrh. apecKoTHrua? kdo raKo vprle/ Bpecue.#. Ep6paar impl iaje" rp&|uMntr gl. terl tkalsko vra_ DpBe rula. /is vr_ . lig vrescatl rpea adj vrod. (c. DIr€Raat impl meke_ tati.h.BpzuFlxra n dem od lo-x(. vrbovie DptMrr. vreqno orlt Bp. za laaEa BpaTa vrata na cesto vrat mi je sedel.vrabid rgle. vrodina. -. v apecka.nodj D. tok. izdelovalec vreten: 2.rl l. sop. oorgo rraJanJe. -Brra adi whunski oc BpaTavratca Epr!. smetana. obdobje. na Ke-.sprehunec. nputu vrvrca $p|'u^||cc t. vrnirr.EpooBl|Ha vrbovina {les) ' I v . vrel Bperrmta t pripeka. I kridanje. javkati BIrecoK.uokviriati Bpo!tsa. prehod. ranpirr marr. impf oboDt|Mvuf. 3eMe BDB zmarpacnc.tel[r(' adi vrabtii neunnosti. Ep6oc1la pf.'qtr m yedezeva.3. vpitje. EparroBr .nik lparl(]aq fl gl.l drn Bpbyuka I vrbova Siba Dp. za. Epa(e I vrata MH ce Rallu na qlavo. BpB ua r^Wocra yilek apa'r. vitel Bpeka. nabrrati.teg. tara_ Epaxoa I vedetevanie nJe Bpa3yMh(ce).! "\* reH vrh Ljubotan. vrvel BpeDalr rr? razgrajad. J.^Dprar impf l. hod. Lreteno: 2. ko. gt. BpBqa xpar. ffllrtlutit t dem od npDKll. 4.lrlca Epeue. 4. _2.. na. povradilo. rrsKanBo BIreMe gluha. obhod. vretenar. 4. daranje. trpeMeuea. tilnik. BparKaAKa BpaUOa I vedeievanje.Ut uren. fig prodaja..cx ro B44aM Bparor nisa lpB Ja3un Mr_r na koncu e l(olr ! JezrKa tmam. t r . sibden. imot gati. BpeA ad9 po. mnozica sparwrc. vreme. gida. 2. H. IIMAUI Atl CA BDCMEHIIC? tT. po. BPB praep (vedno v zvezi z Kprur Bparor! izgini! Rora Ha) \._rpSrqr pl l. 2.. marrlrvost gcr npetra/ hrup. vi(ek.r. obtok. MH ceArr BD3 -BIteMe nlrK. rpaelilpa (ce) BpatrIK|{adi vraiii. l|0l( v lr lI l Bp6oca. v l l i l i s r .?. [ptBpeMer'r BIr€MeHocr f zadasnost. Bpar \ra_ mj je zrasel Ien.' ft. xfrnffJr|(n co nprtotxgar impf I t x t l. rrprBpeMeEocr lpeMeHcKu adi 1. DpoMv0aer impt da_ rastr ( obrasaati) z vrbiem In lt v ( . impf tt> Bpar(a{na I l. vrsti. vretica Dps m vozel. oA rrr a konica noia.kvi l. lpaf. ovraten rpBa. iti. Elr€l(I|qEra n dem vredka. crrTe BpeA vst po vrstr DIr€Anf EpeAar ifipl veljati. 3. cviliti opecr<aao z kridad BlrecraHrqa I kritanie BpecKaq rfi kriiad BpecKm.a:y.. nad. 2. Intpl spametovati (se). v denar iti Epa*a (ce) inpl vrutati (se\ apBnqo stezica.€. BpalIeBE. 2. gornjem koncu. krozenie: vrniti se -ce: rparq/lmure a zbiralilde. zateza BpeKa.ArrcrEJa I pridnost. lla apB r aBa apata. K O nr I ntca. grdav. imaS kai denarcevi rpglerpaeig l dolgotrajnost.1 Epar<a Ka I vedezevalka mazae. stepromet: 4.BpBex rn l.. I.p3 praep na.aparKaaeg Dpor4n !l'I^ar'l lp3 Ep. D U t. Irg blebetaC Dpa. Epax(a eq rpnni{'r r/rrl lllrrst. si^nTiiil u. earo!.rKa. irKZUTSCe govs{i pfomet rparn^o a l. EpBorrtqa I sDre_ tilo. Dreklet . pridobivati npuficcf 4d. aasgyen: 2. vrelCanie. gl. Bpecxaar impf \piti. vrniti. za5iljen.fAHo gram prihodpreK. Dparoar nx vrat. potka I Epa. Bp3y- I I I I I I I I I I I I I I . Eez siavo EpareH. 2. iznad. spxtrtwra n deit apBeE. Elrecu!tsaar irn pl vresaati.aEe a vrnitev lec.&a I kratka bolezen EpaTE. rogovilei rpraa / bol$dava lcnska apr^ecr a.'r.n wez. okro- BEei . graryt casi ry6eH. hodtBparro I 1. _bleketati lo kozj).yoditi. aIreM[Ba n L tas. klatei Eperellecr adi vretenast BpereHo r? l. vrasaati EpB t vrv. peljati. -!'ena adj zatasen. apaoeqvrabdek. BpasyBa pf.re /r vredka. ao EpeMeryaerEe med.I. zavDru rpecrl*a. 3.l ttI $. Dpe(tr f vreda.leaHo BDeMe. vremenski DIreMeHqe n hip od Bpeue. ap6af bot\rba tztn()dnttI sc ) Ep6jaK. tutur r^aaa sedi mi na glavi. spsor 6v6. rrEr adj od.

alfl aasa B prex r.. BpfrcKaa\ impt EI. mtatltnica. lahkomiselnica vsftJau.:f:l::l cTp. t l. Bpre^e. Bo3pacT. vezad (snopov) ap3!tsaq..zmeda Epura. vrtavka: 2vnrJak. kolut BprlJ a. zadrzevarnie BUc^\B adi l..Tsj"r -cc: z kor. lah_ BcaAFa. lrrcnrtcv znrokc oan. impl yli(va)ti. Eprlar impl l.I vetrniak. razsajati. 2. cula.) BpEe. 2.. Hrie cMe earra rpcr mi (midva) smo (sva) rsun let. . 3.IrraT impf vrteti. DlrrtrolaxD(a m l. veiica m cober gospodar apruMlrttxa f nrt gl. kridanie tpl.oaar irzpf od BpcHesvrkati Bpcr. graa (na deski.""i#. ob- "Tffi"J. vrisd. zool tresolaU _dcto. sncg. lxrlc<\lnc sk'ic. mLrtili.n* odPadnik' Kovlnast puklr)v z t)ck0: "' z. zavezatr. na!'piden Bp/rejl(.2. DpHedezuje (sneii) EpHex. zgoae ncbo. _un Bpure.Hi?. -or n? dez. ne.yrtljiv. Epru|tlla / plcv:l se.&e-cer greti se apt*.G ii?ik.(ce) podreti (se)pl porusrti (se) apxoaen. privezovati.Berl gneda.-ry z wisk. vozeli 2. BpoAeHa cMoocT prjroJena napaka Itt Bptra rn pl hrustati EP3or aDKa I Zenska naglav. vrli(tck ourlast. nrhr(\cv."?::.. z.r potreb-navihravost.dol. t rs a _ nJc.uti z||. EpTr|rotr r?? kamilica bot r.. lp-rrrp(rvn.i:i. "TX. r ativka: 2.Bp[cH!tsa pf gl.nlma skuseni Bp^reT n l: kjpenje. trtrltrrr rr. Cas Inlulvc. .nimpf greti. 2: ovi Havpa6or'ltc ul|r.i3. vrieti. u ItrIUIVBaIUerurcMo Bp3 nuc_ Mg pisaril ji je pisrno za prsmom. mlatid Epq. qrrenoal.. Ke ro cMeTaMeBp3 _cro MHapu knroro kilo bomo raeunali po sto di_ narJev rpsaaxa I vezalka (za ievlje) Bp3e.req. nestalen DprlrBntl(.famti. 2 .zadrzevatise -ce: Dprr€rtrqa / l. vesoliski . visiri: r. kipet]. HaQpAx Bp3 ||cRr -c€ Za[adrl se Je proti njcmu.a f 1.. Dp39r pf z\ezatj. lprKaar itupl l. svetenj. 2. me_ zr tez Bp'|cKa.DpcKa I L vrvica. 6€ Bpcr€ brez -meie.s|(tcpali.i. 3. Ep3!tsa. 2. Dpurrula . ropeulTlIHa Bpytrm.tIa / l. rp4urna I vrtinec -ce: tplToK.1eCaU eHcK{ Dpre.6fki (slovcsnosl zrt. gospodariti (qos. _HeMv e oA BpcTa nlsva enako stara Dpra:rrlltrTle r? zbiralisde.'. na ruta zveza. Kai ou. zasnav_ vlak ima zvezo. vrteti Hit'JiiluT" 0"1'to" i.cli -rcr adj vrci gl. vezanje rp3y.lvirlt lrr ra. Aai MrI -ce: Epc-ka! daj mi zvezo!-zleZi rJart mel tpt lBas n. nllr aPr-Iq.Bp3aaKa 74 tprer{a Dpae eruK& (stroj). padavine Bpuen(lrr|B adj deZe'ten. zasajati.l vIIrlct. zavezovati. kravata. DPCKa Vqeafl svezeDi k]iuK zavrtek eev. EprrcoK. zaroka rprqy_fu. av rlerr nBo DpeMe dezevnb vteme RpoAe\Ladi prirojen. -uor adj 1. BD3aBMe06 stavili smo. 2.. Dp3yBaar impl l. slab:2. -qtr r?r vrstnik DpcHqa. gl.elu€ I l.qKa. plesti. vezatica ttrrcKa.. BpecKa EpEcne. e e-praalurcro? kjc sc zotralc I BpTaqKa/ pott. f nemarnica.. wenje. -rrF m l.. zloba.tqrcKaar impt slrkat| rle aTa pa6oTa naArra DDil MeHe vse delo je padlo riame. (omlselnez. gl. 3. DceBa pl. /ig vetrniak: ce Bpru KaKo BpTele[rKa obra_ ca se Kot vrtavka ElrreEt€ I l. direndai. z. vsuditi. r()A trDtrrrli Bptor aD adi vrtoglav r<or1rg v nrorclcrn vilrr(lrr rproraaaqa I vrtoglavica BcaArr..hlodu itd.ro. vre_ reno. zacenjati.. pnvezati.".y Bp4e KpBra mlad Je se. n<ecru_ Ha.' "Jj.naror Bprlr Aecno Dot ia_ v. v pln Dpsa I glinast vd BpIlIa fta I mlatilnica . vesolistvo Bce encklr adl I. ovrat. u.:". sKa zveza: Bo3ot IIMa BDCXa t. BpecHC razsajajo naiezljive bolezni Dpre. 2. DcaAlTaar im p/ l. -qrl rt L gll||||\t ull *#. Epcra f starostna doba.T*' Pl ot\'akniti. Dptrla r r?. rffi BpJonepEal??. deZevati_ sneZitj.2.ati (dei. hud. pl l...) Dce^eEa f vesolje. Epqraar impf l. ir-r ro sDga ^or n rpn re dobro si ie zaodm_ lce nlNrrrra f l.#:. i?."lJ#. r. svezeni..Irhtl rev.rJana desno.2. strm. Bp^yBaar 3aDa3HU 6O.ica. BEH?Lqi:fla -tcaAar . EpcEFlxa I vrstnica rpcnlna..i.motovilo. vrtavka.o# jii3d3ff. -ryr m vrelec Dcee.or rn strmina rBpcru(. hudobija.\er(e^esdrrlrKa BpcKa zeleznizati.alflrqa no crpaar4a li#1. strntrna np^o|lrfr ddi stru np^\a ilnpf divjati._DHa larhoven 4di Bp.rpureu rz drevcsni vrh BpruE.()kc) spuuAqa I l. spri rvr(a ooo. lip BprrutaI vrh.Bpurxne^. op-av. v rt ln c c .BpuJar imlt t|reti.??l.i& sral Je stran za stranio: rplrtttrra I vrodina. (v/seJatl(strah itd. 3.a. BpHar itnpl pad. Epson m l. l(lni(o. toaa). J. .rpclrl.)c.

DTopa{d6a t? den Ce.cSi?pl prinasati de oer Dndetek typpe adt dvojno. zaI cuoenost nuacrr ce. pognati. -rior adi uitet Byr!t'. Dfl<ahra pf. prihajati. Drepaarpt l. 2. med spanJem sctpwra adt v stran. 3. -qrra adi drugoten. 2. naseliti se DTopase. dozorevati: 4. zrasti.zadet od strele arp€'Jtrr'. DlraAltsa pI..ByA3oc!ts8 ce EyJno ryJKo. edv v troje. orepwait npf l. Draca 3a.?rpl l.iai v spanju. ECAltI!tsa Ce l' o1L"uurtutu"-' svacYu) adv Dqepaadr vderaj BrryAonoAeHocrosuplost. -Ce: rrepyga. arop. . Brprrwa ce pf . BTacaa/|voeHuullTe lubenice so dozorele: r'lu Dracaa rgj oa raa pa6ora! ta mi je ravno pravi! Bracatr pt od BTaca l. od presenecenjazardeti Drnrsa. 2. naseliti. -qr! . Voretl. . impf (v)tkati. ayAB€-Byrlrs Ja cBprul pa6o'raTa za silo ie oDravil delo. zrel: 2.. dohiteti. vseliti. 2. dorasdaii DTDpA. plamtr Br!?E!tsa ce impl 1. ry4ooca ce I skljuditi s€ (od starosti ) ayAlocYBa ce in. Z. BTacaBMe Bqe pa prispeli smo vderaj.uDostevati rrose . od strant Dcluuroca adr. na dvoje. orugovrsten rroptrar. priti. BlopHqHo 3llaqer6e onrgoten pornen Broplnd( ftt torek troPEseH. deJansKo maca. sl(r. otrditiotrdevati Brepa.ma adi torkov DropocretreH adi drugostopen j. domade Zivali dce: vseliti se. dospeti. -ce: volrau kam Dflcre. tmprlor adj num dru$ Dravostaven aropaK. troino lupsrl ce pl zaraed " BqaAr. 'ce: I I I t I I I I t I I I I t . 3. vplesti-vpletati pf. impl (.. rroH€. ce pf sre-(Dropawr) tro poglecatr Brpeuqltsa (Drupaqira) ce tfi pl srepo gledati DrlreuIIeHnK. v resnici.impf rresclll-rresKalt (streta ) Erpra ce. . DIZU tr Kam (ce) od BToDaK dveletno trebe ali tele BmpqqeH.oErIEm ujec. cert(1'vesoljen. ro Braca l-I ro EpeBraca dohitel ga je in prehitel.impf (pn)leteti. ce nuacar zf l. tte cI{ BTacan 3a BCA$na (poleti). vreai se. _rro-HyDa impf (ultonru (ruor t!9) Z. irul strditistrjevati (se)..pt--pripogiDau se (oc starc. srep (pogled) BTIrerr. navaljevatt BrypyDa.Ee (ce). ByJsoEEr rr?uiec rvj.ar(za)kaditi se Ka. \dir^ti-v KaJ. ayjseBqu m uiec Byjqo. dozc reti. impf vtisnitivtiskovati trl<ae. tako tako . ETop trar adr dfugid ETpeHlreE nepremiden.roB. pqganjaj! seganjati. araclBaar i. se(unqaren. vdreti v kaj. ce ETllTImr tf 1. r'rrcE!tsa pl. ETrpAfiitsa pt. matcrin DI:tI 77 impf dobro prisluhDitiposluSati. Bumaar itupf v{i]uati v KaJ Duqe. oe Daypar pl bogato oDrootrl rrlT'l|e ce.Maxet6e godna-je za moztlev. 2. DuIIrJar pl vsiti v kaj paa na6ora tej stvari nisi Blac!tsa. zmtiien'. ostrmeti.[tr. metatr se. dohitevati. BTacaar pl l. 4. arpeErUg pf ..2. . (pri)teii v kaj BTyprr ce.str) ByJEa I ujna DyJHETadj ujnin Eyjqe.qt| fi tlo\ek. .fl dveletni samec rceaa pl 1.. zgroziti se: 2.

itensko.te Jenem. .oa^ l^ a rn -.dudar raj^e. meriti raiarEen streljanje. taKaaT impf gagati raj^e! nlc sKrol! rtcqel6e IT ra6apAtca. ra e6 n galeb.4 1. gala predstava raprapa."Era adi gosenilji racH..rac. gala. ----. {a I galerija ra&. teptalec. racar impf gasiti) \oi Ila n.I I I I I I I I I I I I I I m6apArrca 78 raj^e raJaeaula nemir. vleli se pri hoji. skoz nos govoriti. in impl g tanIala-Beqepa.. tladitelj.fi itnica. mcraKHe. rana-EpeTcTaBat raE. -wr m arh jzdelovalec vrvic raxa. rafaar iffipl streljati. He ra3ti ja apeBara!ne hodi po travi!. 2. 3. osluden mArr rrl ce impf iftpers gnusiti se ralmrra I deffi od ra!'.eimpt nosljati. rednost.aa. raAllHr(lr mrdes M rLsD adi Eablji'l raAoca (ce). gl. raHs. kat verjemo ta^e'igllrflftha fi dem ua MacRa plinska maska racrttrqa I gosenica racem|qaBadl gosenidav raceHnqeE. 2. rarlerdto adit !'eZr\o.eclslovesen.l _racav. telesna straza ra. . (za)svinjati (se) raAocr I grdobija.rapHrB6q rn garnizija. lakaj m raDpaH vran. pc.zaskrblien ralper m lam 1 vnemi. kosara. raitaturtEe'1 plltvtna v reK. . 2. potrpljenje. 2. -[or adi rE\aien: ne. taj\el&''rc. nesmrsel ra otr m galop. ra ar impl ljubkovati. bozan'e.<Ea adi plinski. drnec ra. hohnjati. Mn ra3u ua hodi mi v zelnik._::.gaJoa rajAa I dude (ljudsko glasbilo) raJ4aprz dudad. hc diti.-H nr poulidnik. rerepeAOTrrr raSrr KoKoInKrrTe telin r6sti kokosi. rpuxa. raleso iere mi. ceKoj (e re ra3u te bol most. soda) rrueql{If adr tatn l. 2.rKa hodi kakor medved raslnja f lan petrolej Iaj6a f l. posadnje. ma:avi fig pocasen. smod ra^6a I l. zoprta Zenska. vznak ra:rtr. bodo hodili po tebi. nazaj.rzprrah usta IandHTeH. -@ 11. raAoBu fn \. brod ta. tonovsdica oKrasltl raaer<en.r|Ii n gabiovje. -r(Ea adj ljubezniv. a. fig r\izkotndr'tl . trak (na kroju) rajrarqEija. dvotivka. rit raza f med gazS Qa obreze'. lrg streiaj.m Lrh telesni varuh. ^e6or ra3n KaKO Me. raleuo r!\re liubkovalrrotel no ime.rr krevsad. .HeMa rara! ni zastonj I plata se rarargrja. pf.qapuqa I gospodinja rasep n dno (debrida. te ro raau r'revra skupil jo bo. racoafi z l.taceE adi gaSen. merjenje raiaq rfl strelec raiavru adf strelski ra3. raAoclBa (ce). raiie raEsa ce. 5pu m bot gabet m6pa(. raprapaar r'mpl grra aO m nri gl. Toj racg on vedri in obladi racne. 2. gnusen. poKA IUna rap$pq pl ]n impl garnirari.qx-raaemqa n. rntlo ra epda.^[{ . gabrra6pouqa / gabrovapalica ra6pyflKa I gabrovavejica raDa3(E). Jamel[r gata vecerja. ^)ielka: raAeH. otozen. ryLafi.aHTiipa pI. nesnaga raia. krokar rata adv Zarg brezpladno.Arra 44. rardral (gos) (cos) ra^nMarujac.ptiaja kletka. aKo 6rrAeMMocr.d. racHar irrpf ugasati. go.{Ha adi galanten rap4a I garda. 2. 2.luf raHrp^ar ifipf nos. raprmr{?a I garnitura nezen rapoB6raI saje. pogum raltaE rn vrvica.pepel ra^eH. raceHa Bap ljendek gasenoapno ra^eerK. med delom rat$alo . zoor gacJl 2. mHro. raA$Ira.ra$epni? I drobno blago.oKoren rapdrKa f garara ra a odi ind. parazit. dobrika. m 2. parazit rafld. rauvalatl. rapAepd6a I garderoba garanrerrja faper( ft smrad po prismora^atrqe r defi gl. teptati. gl. I mi raoeH. pojemau racHer6en gasenje . nizkotnost raAoruja. gl. plin. rtA. ljati. 2. itupt fam (u)mazati.A|ia 4d. neroda. gaziti. 3. impl fan otedi-otekati (rana) ra6ep. racati. raAocr. boeat dlovek rai. ra6apAllcyla d. raq. gl. rrx vezanje otrooov. -I'lI tu Zarg zastonikar. kdor drozga grozdje ta3{a m L gospodar. zapuSten otrok brez nadzorsiva ra|nNr. lltTo ro ta rr-El kaj ga razvajas! tarw6a.. popustljivost. pocasne pf zagagati od ra eBr-rR ra eEo.Meu. ra3ar impt l. Zen. racno ljentek-miljenka ocBeTeHue plinska lud.rtfam morda. ce raqsaar imDf 1. rojlrrrba n fant sktb. zibati se. rre 6ep[ ral^e^ala adi indecl fam Ialosten. ry^a6 golob graTr. plazilec.

sestrada*"##i . tipati fl{6ai m poroEljivec. obrod na dnu kadi. . ampa_K raraHKa t uganKa" rareD tn srrotna zaga rarxla I l. geografija reoA€nja I geodezija reo orrja I geologija reoMerlruja I geometrija reopMHa. 2. I georgina. m recr.taronB 4di zgovoren r^aro^rtrIa f. blczclclrxr Iivcti r^rBn I I. gl.lakomnost glavar. KpeHaAr^a. izgubI it rli rfl|lco.rasa Ao nerlflrrr od glavc do petc. pravljica.na.reoHr{jih (kratka oblika za dir.cp[e na tes6e. -AHa adi laten|.gesta recrx(yarilra inrpl gestikuliratr tfi prcn od. 'ce: gl. izSittitlti. l. qomoll. poglavar. bresti (Po blatu.?osla._glarar.ar odi glavat. :E! m ltaK za sDodniice rlalLa. strar danje 3a Koi IIDaBll na^uqa -r. My ceqe rlaBara bister ie. -i+al. ne npauaj rara eq. lakoto trpeti halna uzda. . naliapan.uysa. lig zadeti. druzinski danost. glrva.. -r f alh lad. gl.ro .generalije (osebni podatKT. prazna potrata dasa.ar.uraadj genialcn reHorliA m genocid. 2. Ma3E I Ce pnirize(mh)ti aeto aBnqa I dem od tLaDA:. dalija. Fo€])bal 2. Ma3sn.ar pl dotakniti se. gladuh. naslov. potrata Cns rr|rrcc. MY gori mu ce 3ajrrarr^e raRt-ITe pod petami rakH[K. 9. gl. pdsto (Pri 6 Mak€donsko. lah raaro. kolesu). lakornnik r^aDrrur€ tt argm od t.u (oru[Trr no. .posmehljivec. (kolo)vodja. o6omrr!tsaEe feHepa. zalo obI ledenaienska retsAt r. rAaAsa RoRourKa co corr!'Ba ladna kokoS o prosu sanJa rAaM. lahko obleaen ra*etrro.raf everila fepnrauiul . -rpI m 1. r^aAar impf gladin. .rr<af f am 1.Iaro^oT vzell so mu Desedo r^aroaaur rz lil glagoljas. 3aAopnqa rn6e^ I poguba. botati. lig mlednozobec ratur pl spodnjice. ][. raraieu. rqaaea raauJe l gl.zvlf. bijka. inrrl naie(ma)ti za delo. {rja 'r preglavica men r^aBope3 m pretepad. ru BnAoBvidel sem iih rn6a.|'ABa LraAoK. buda ven. 3. nolto^eErle rggAaDuua gizdavka.:ai toln na rednem brodu rellltrflrja.a n-a r. baiati: lis usibati -ra vedetevalec. 6. ge' nezL renepi. My ja cKrHaa r aBaTa ua TaTr(a ctl \zfezan ode. rAaBr!4t6a r^aBa glivica n dem od rAaBoAoMeH. velcum reln Jd^efl. generacua.(o-krogla in oglata) glagolica(pisava) r^aA rn glad.5. gl.rfir m arh mor]].r z general renep6reE. oomor![ak: ftisf udelezenec ioZisa Otomanske banke v itoluiu l9o3 reEd3a f nastanek. -rM I rod. -rurr vedei. .). rerml.{asllua palica ima r all'. vodi) reMnja. MV ce.. 2.rxu f l)lczdcljc. obeleniak raailu rc glavan.ialf. nevaren m6He. r aDtua (ce) pf. lesen zamaiek glavobol. ja pedalbarske skuPine raaD[ (ce). r-v?rlrEa reDrr.uur rz Nemec repMatractl*r nemsKr 44. pcer lispati se flnuragnja. giz- retlepaqrlja.rr. 4. debeloglar aBqe. r^aAla cMpr smrt od lakote: roi e rAaAHaroAI{Ha on je la-kotnik. lai dva konca nd. tivljcnjc. pr(llnr(Lrtl.-oa r. r'lrrrrrr ixrrl poginjati.. unidenje ru6e^eH. tt6wpaar impl od ni6He flfi'dHr r11vetikan. Vr rruryaarEe rcorpaotrla I zemljepis. raaAoca I stradei. nft beseda. usanka raktD fl koconosi solob ra{<eiecradj kocorbg. MeHe BaI@ MI'r ceqe r.3. ja. TT{Y_naTaieul_ne vprasaj rrprna! veateza. crl 3eAe 6e*. rurcor itl pl Ias tratiti. gl.r^aAtra. racoBlrra ^di cocroj6a Plinasto stanje racoB{rafn Dttnovoo rara. sel r. objekt v plur. fuesati. Ha r^aAso .ben.impi gaziti. ra!m{sK. 4.rep. -MHa adj Vmtot(> I I I I I I I I I I I I I I . debeloglav raaDarap tt vodnik. :rKa adi g)adek' radebela glava. spodnje }]l^(E: fatn dolge hlade. 2. 10. recToBH poteza. 3rlanje blazina. govor. 2. le. rerou m genij. glagolit r. glqvfca: 6.'4x'' adtt na glavo. raaDo6oa{e. brus cg6ja rAaAgK. hud pe r4tG Zerul.r fu gratn g)^gol. l.* n l.tacoBlrT 80 IEEATII(A l||||o 8l IIAAIIA raco\wr Plinast. gigant t''. -oBrta m lom lahko obleden dlovek. po obladiti.6.nt+ar ifipf liapati. zbost t1. ra6aar inpf l. lig gol. pomor. Da dvisnil ie nos. -Nta qdj gerrerale\ glaven. noclavie. lakota rAaAeE. ej! jojl oj! (posebno nar pes) flis+ag adi 1.A'nl interi fam ohl.slovebstlsloYar r||rrc. 3. roPe AraBaral pokonci glavo!. pamet. rn6r.\:t' Bara jaz to takole razumem r aBap m gLavar. raaAlrasr impt stradati. -wr f gimnazija rr. rAaAgJaf velika lakota.lasa nesredo si je nakopal. 5. strmoglav rA. rAaAHa 3eMla nepognoJelozemljitde. raz'roi. raraai impl vedefuevati.AaToqu) {. (i)zguba '1" ". gl. voditelj. gl. -. vo ditelj r^^r.AHa adi pogu.BerEfra ru glavari arh vod. poglavar r. draiiti. sploien reseparuBaqnja.t[r I generalizacija.

r..: 3. 6a cn! samo za lkodo si! adi celoten. t^ot! t m zool Elodatrec (za' !o rrpa3eli aM6aP r^Yulclt jec. raolrKa. odPadki. r^acje n l. snetljiv posta(ja)ti (Zito). (seme). grai doEovec. . 2. r r|608r| nr modvirje. muz glas. su). T Y.ftag adi modviren. stalilde rAeAHnl<.raaa!!at6e 82 r/rtr6 r. Ao l^eAalte! na svi4enje!. 1. vter*a impl dem od r. MoPe ruro rAG rr!tsee. flteio. rAltsurro& -. 2. 2. raaMnoca. sli-ce: Sati se raacl| Ka f glasilka r.trf m l. zijaloi 2. postrani. paziti. izbirati.melodiden t r^ef. y6ar ac glasek Ba r erKa lep prizor r^arKocr I gladkost t^e^ m l. cTpyHHglasilke tAACeq ln. krdclo (vulrAore. blaten grozdni sladkor. ravrrrDfia t l. poleno (olgano). oort.|rcaa. r^ei rraMua t 1.KA. podasitvediti fl\eK B adi gnecav. sodrga.J.e dobro raeAantrlre r 1.ri f t I I I r^ac slasek macu. glota. zvok. ka. r. r eKiaaa impf na silo jesti. +Ha adi g)aseni g)asoven.slabo videti za Ha r^ea na Dogled.ozgali. bogovec raeAutrrre z gledisde. lig lladenje. . vedeZevalec. uglasitev(glasbila) r^acen. klada. 1I. imPt sl. rayxAcBll rrrof. ti. 2. teptalec. 2. tteira m it f sklenina.itna s'let raarul|oBmla I nezgorera cepanlca pf. dvorana. oA rPH rayxAoBrfl 44. raacoDrr. r/rucTn. r acaq t1 Youvec raacaqxn adi voliven r ace'C.4. zgledovati sc. fig po mojem ne ka. sov| z. ples (kolo) brez glasbe. mis) Ire BleryBa v prazno nls() r^opxoxr<alllrja. Kapnclozen 1406. t/Lrclr!. impf (po)loSditi. glazura. rlorar ir?Pl smetiti. pogled. rMeiraT impt dt. grdtn tzgotlor. skoz prste. 4.rtttpt posrajagluserr tl naglusen. r^wo opo llrtos(I r. rdacaaT ttnpl \o|ltr. r o6oBE n odesna vot_ ralTalr ft grusec n r^!tsapqe. r eAa oA rlrlcor{o. dt hal kov). m 1. Ha3 lpcrrr gledati zvilka. .r.slab I![eqa o fl stiskatdica raorll. impf lrc (po)drneti. gl.ilo!'nat. tttt ttid. slista.glorrnKacrJa r^Utu4 impl zagluie\ati r^orex rn 1. plevel v iitu ia graSica.linast. globo blti. oai -irz pl L gle. Drlr v sovrasrvu lxcu nocunell ll'otl slaolc. raolrKaat (3a oKo) rarx6ea I impl rahlo zbadati (o odekoza glina. naloZiti-tralagati r !Tqe. deievnik ral-Bo MecTo samoten. lp n r r h n. stiskalec -biti v naPoto. cs ro r^cAa *eoor Zivi brez skrbi. gristi se. FaKpuBo.ror z deZja pod kap ia ravd. raerra f prizor. odljuden kraj rAoleE. gnecast r^acqe.gletenj. gl. rlreqaq tn mastilec.3. oKoro Me tAolIKa v rama I odesume zbada adt gunen.tr1l|6a oot nar/ao' lina ru regrat rao6a I denarna kazen. globa.emajlirati r^eseH. motiti. negovan. kultiviran raeAarse /r 1. -v$ r'r zroe nik (tudi f€) raacor. dajati glas.tn6aB 83 I I I I I I i I r aA!tsar6en stradanje raa3flra I losd. oder v gledalildu rl^egart adj l. -rrlla sluSen globalen r^06rr. (o)slabeti raac. 2.cusa pf. _rrlllear. emalj. glotno zatIran]e iito je 'l(llTOBO ramro f 1. 3. r acEu nllx[I.tEa n aem oo.qn rn glasnik. jac rc r.I. . -.|OTII IO dce: nje. r^litsora' r^liloTtJa / glunosl . zmce prahu. plevelna nji {Ha adi pleve]nat.itas adi cmerav. 2. oaito je. misi ne hodijo vellcanje. detl oo. zl' raorr[ra.Ra adl clen na' rAo6aAeH. 2. 2. . r wreq mrsKa globus r^vr(A. ce r eAa vidi se. glog. 2.nor adj gluh.reAair blato dat\ 2. rairaB ddi ncumcn. prostor za gledalce. ljuden kraj _ muhav. (o)stareti. snet.'ela poglcdovati. urejanje. Iar AO rrte3Hlt SraDOUmen r^eKa. iracar ifipl 1. opazovanje.m adi l. -3rfu m gleienj. vest. obz(i)sati faar&oca ce. r ef Ha 3a6or zobna sklenina rtefoca. graffi. glas. r^YBrrlt16a n atnl o! r^o6vc m zemetjska krogla. rMeqer6e z mesddnje. beli trn. neravnina. lqm \eoezevanle raeAaq rzl 1.. speven. Sum. priprava. . r. raamrocpa irzl l. gli. prratr se. rAo6lra pf . slavljenje. rayxAoBtr.refor. stiskali8 Ce T. raaMlIoclla ce pf. grcav -na r. 2. nekaliv v'mtoswt adj g. MeHe V6aBo se Mrr ce r eAa ne vidim dobro. glasovati. 6. gledalec. rMeqn.rfaoueu adj glulonem .^oAar impf Elodati. bit 2. fa'lr''ikoda. gloginja (jagoda) r^wHlrrra I l. . 3.\eAaMre6e za zgled si mi. sporodilo. oskrbovaSamO Sg. r^orKa Bo t. smeti. frxcJe J t. snoi delati. nedist.2. jokav. biti obrnien. raorsHr(a I 1.2. 2.gla-or '?.rlrlrtreq. sel r^acEoroDopuFr. fie gristi -Bttrun miS: (JA rAY-ce:. bot . tz gnne r |rlleH ralts. nadzorovanje.J. fie ueled r^aca. modvir' ororo iver v odesu ski. 2.raclnrn. Pre..ran6. 4. tzre.ot drobnolist2. raela. va.. pogledi 2.*. loSd. z modnim glasom. 5. onesnazevati. l. glasiti se. drozganje. 6gledi. r orloBtt fi bot glog.

ur fi obor. go se gabi. mogodnez r! er&.MKa .oBop'' impl govoriti. mera.taa I 1. gnetenje cuor. qecrrfia Hbsa teruh je. ro BrlAoBvidel sem ga" umazanka. gol. Br-ICOROCBa rOAfiHa Drerrrere u Hlta vuxr velik DG stopno leto. lultiti.2.toAe part -kolij gl. jese dlc pogocutr. . roJ (on) sa (kratttMoMnrac gnusi se mi ka oblika za dir. toLeat hnlt gol6ti.dj iejen.rEerar -impf ieziti. golidava ro^eMerl {/qll m fam imeaitna oseba. ry a6 roaaK. golorok. debel r@6a I gostija. 2. -rmta z golec. lansko leto. dutiti enus do roD€q<s. . mazanje. rejlllor a. trhel.reluna f velikost. roAnmHo co6paHne letni obtni zbor. goltati. 2.zetnrca roir.role4ap z kravar prrl) 3a rHaqr l.rc+ar pl skleniti (kupnler r/r tladenje. visok polozaj.KOt-roAe rEeDtr.pe^ roAusara nid ne vemo. roB€Aapqe. ograumazal.r4a rn. rogtrl'a*atsa n d. rogora 30OplBa rueDerf.u|Irrtapqe. slab Clo. roAurtr fia sa Il^xIIAeHcKoro BocraBue obletnica Ilindenske vstaie roer. tig revsctna ro^ra. fam arepor rtr roaora f nagota rc orEl. 2. razoglavo. prosror (zaraz. rEeBoDu m jeza. r:ol\erK m nrl zaroka se roAeHnK.e. 3i. razealjati: 2.ng. . pokvarjbn je.lrg grd. roDetqa n dem od xpaca. bog. kai Ha rHl-rarr oT stopil ie na prinesedas trhlo desko. /lg bqhori se Dec rl'.ao veka.rtrojoca..8. no llua at. t goljava. golidava. -tror adi sabliiv. lidkati rc. ce or. roMHa[rHo Br-rEoleto!nJe vlno roArtld[B inpt prebiti. umazanec. roAr. tlaqpocra rogsa navadno letiti.leMee c ro^cMzelo si pristranski r0/rcMce.biekt): uloca f gnusoba. bes. Kaj-roAe. tlBeAaprolEa n umazan. polftati. leo rotlt. -stenska vck. pre I I I I I I I I I I I I I I . rHrua I gnida EAHATA. 3acTaHere IIo roIeMIiBa DG stavite se po velikosti adi Frecei 9elik. tam poZresno iesti. rasti: -cci 2. ro pron od. zool slrnar (wlt) rc. 3a flIaca! zoDmo! preproga _ ogabno! crana (ce cro. adi soveii: roBe. ro/lraar ifipf 1. uboga para roiee.rlt|qe r. -tmror adi leten'. povdevatl. gl.a f 1.84 mal|fiaaa roAIlrraI( 85 mara mastiti. pltaal roa. . raztrmnec. f tam oaabiica. napuh. jezljiv. oSabnost. m^eMar impl 4. preiiveti leto dni roAnruelt.ro eMear impf l. enoletna Zival togtrrate. r'[nt adj gtil. kr roBop_ rr1 govor. man rg^Or^aBeqt. ro ror 4di gol. beseda. be. nagota. 2. izbirden (v ieili) vonca..to6. rqojocaar d pognc crtr Jral ruac nt gnus.v tetos. rot€rrle.#aien ' maeMcrBo 1. krava. pdtiskati.noAoMpa:r[qa I suh mraz. roAfirra(. craTr.' revez: 2. porok. 2. sen. r I'd''jar impt g\iti UITO IIOCU CaaTOT He HOCrI ''.srolt KaKOrOAe.prlsl{uten. ro^eMsor l lig brez obrambe acf. -goljava. ves se ie toEeAapnm. jezt?/i zarodenec-zarodenka nont ro4!tr. l.tr Aa) L. lig r ednozG roAeMo(. -u[trior 4di letoSnji. p!'6a IIIacu obleka dela CIG roBe. . gnusiti. nadutez ro-deMfrua. vrconezle A IOMHAUHABA B TO.qlgovontr_se. redrti. cpueio lav e roagrr Ba ad. preceilen. Dre\. uganttr.huatovati tAeB uB adi jezav. fl 2. negoden ptitek !o Malr ?t1 ipof Yratar.r Sesa -ce: jasHK bot jel-enoi jezik rEaqura.c|rt. nfsrar impt z\esti.rcrFrK[! roAlrlrrrlK statistidni almanah roArumu{a I obletnica. goliti. IascRara nuao . roteAo govedo.AIIU fuon.[ues orqer letno porodilo. ra|tll. f 'ce: Jezrtlse. nuraSdati. urac Mu e. lig tla.4d' gnusen.. ptidek golec (ge ofez pe4aJ r\o mErapell. -Drruor Mi jezen. po stilatr gol rio cx. roArstrro BpeMeletni das -uE tx letnik dasnika.ett od roA{HaK roArrrraureH. rgJar itupt gojiti.3. naraldati. ro^ar impt 1. leta zrelosti ro^er@rja. osramotil se jeara za zlvrno rnaceH. letnik revije. golec. almanah.€s m gobelin. fis trpeti. -w m fam olabnet. negnus. py6a'I. -aq[ n nagec. ra'ro. ce Aprq Ha rEAeMo leotc:l ro opal( adi l. -aqH n enoleten otrok. rqera{ flr poZeruh. MAIIATATA IOAI'HA rmAoca pf dobiti gnide prihodnje. revije. nag ro/ra6 r'r golob gl. 2. -Us-roAeHr. . {rry m negoden ptidek. zarodtr roAEEe f leto. niojar hnpl Errojiti lani je bilo vse bolj$e vek roAaua. roleurror adj velik. hidroArrnaja 6apaMeroArHaBa. glcdo zviska.toI.azatj. . . nezasnezen di vetra) marq rz l. lig strmoglavo ro orlraA 4di z golimi prsmi ro cM. Dareaje IEeB. vse 6i pozrl roArxra! sredno novo leto!. mqrre. sluo unrnei 'l rHacE. IO. pogostitev. rHacar impf roDeAcKu adi goveji blatiti.ogaben aem oq foBeaap maceBe fl blatenje.

in.ati roTDaPmaBaq tn Kllnar . -ryr n l.aBeAeu zgotaj omenJem ropeErrtr<. ropAear lnpl brtl. zgornji sever) veter (navactno rowD. rpaaa t prsr. Alt tz gospod. ]. utrdba rpaA (2) m. graditev. T t T roper[r ddi v.mesten. vrtiack. zi' dava rpaAer. Pozirek. gt. prsen. ropctf. -w stoliuben roc4ria iml gostov. gored ropnavr<a f vrhnja kruhova sKorJa roDEeueq. roPatit hiteti rpa6aAltr|a inpt trteti t!a6wB adi grabetljiv rpafure pt ugrabiti. ropuoreucrrr adi gorenjski roprroKpaeq.ronalDoll vrocl one. ja rolra co oqtrrc poiir:a jo z oami roaraK. gozdnat nopoK. AeTocKa u3Mekap. ki po(ura gore $posa adi nrd disto nag ropT{ impf greneti. Drevzetnez rcpeAoaY 4dv oko li. sastvo roErrr. roprnaa f 1... reva ro^rKa t l. rpaAaT tmpl ztoatt. JsH6adj gorljiv. po mestno (oDrccen. . rgqroAcrBYEaqKIZXr{acn Vlacralocr raz' redi aK m lam pLeme' noctroruTE gospostvo.ropjaun rn gorjanec.t t I IIOATAK 86 tpctroAap rocnoAap!Ta 87 rpafa t I I I i I I naSati. tparyfie]A nt stavDenlk.. ro^rap tfl revez.graoorsce rpaAnra I vrt t?aAxHap tn vrtnar rpaArfiKa I l. Pogorctrr€!.gg{nji del perua llcl..[rna f gaenkoba adi grenek. imeti gre' neK om$ [oAap pridne rokd nas boqate roiuoAapyra irtpt glspodariti 4dt rocnoAcTB!tsaqKn gospoou' jod. -Jqu r|l prebivalec iz zgomje vasi loDHoMaaleq. . io^flrar Pl 1.qr[rla. DriDravliati. arheof sr".PriPravljen.d. DeurHrtrru vl (meq JU.ure z 1.rtriadi gorat.rparoposw adi pf e dnat rcmi itipt jed rpaA. ropar itlpl l.rparrle fpaAJ{ | pI prsr. graiske razva' lline: 2. 2. gorianec. -ruUl tz dlovek iz zgornje mahale (mestne Cetrti ) ropEaK _l?1 gornjak. (nogavrc. AercKa rpaAxtlxr otroskl vrtec rpaArrHcKri 4di vrtcn. .kuhati ro-mf adj.. 2. -cT]l n gost. 2. rpaAHa x<a6a med angina Pectoris rpaaecr 4dt' prsat rpa{eq m ( sqmo sg) aem oa rpaA _mestece. goltarec. kurilen roofiao lr sorivo. graditev.roTBaqraat Kunarrcal rorBapF4a-IofBatnrua t rru_ hinia. -rF m silak.pl in inpf pogostiri. ropq^[B-ropsE rrpeK rocno. -rna adj todono sen (oblak) rpaAoorrrHm|a t toda rpaAo6oarn. prevzeten ropAoe ce. {T m zida\a. sl. razburjati se ropeurrEra f l'rodina. rpaAoBn. divia hruska. ropureH. !devati rpa6a impf gabiti. UDG ga Dara ro. lig uieti. roro"onocr I f ripravljenost imPf gostiti. -AHa dd. rpafu I gradivo. 4VSm Velemesto rpaagn. prjbluno -ielony.t sEvoe. pedi (o kurjavi..dE a I revica.. rorBapKa.c€. letlcen rpaAcxrr adj .je vabo (PodkuPljen je) ro^TH!tsa. pripe- rop.lg^TH!tsaar ralt oo ro^yEKa I kosdica (v sadeZu) rou6e. goretii 2. grusd.q.tRa 44. prijeti rpar lz fiiol rparop z gramoz. tt lIraAHAnUrTre slavorscc.l tz bot kopriva roHr|.pna !!i Eomii'. -pKa adi grenek. neora rian6i i stavba. ooJ-Ke_ rpaArf. DOnOSen blcbno se vestiropgetrro adj ohol. .-rdll| fi 1. 3IrMocKa roc. volc -Ae. (re' lati.. prodec rparopecr adj prodast rparopNe. roroB Ha Ce pnpravtJeDna vse ttt rofosaFroToBaHeq. trpek rlopo4ord|m. vrtcc: 2. gostu je prostor za vrau adi Eo' rocronp[eMeH. ce ropeurat irrpf jeziti se.. 8ra(llteli rDa.-EnErfi oqabr|ei. 2.dbiltet 3. ro TI]e soltau t ropeutluHu PcF ka. bog locrroAap m gospodar.}''Badj vrod. ^ti.toda. zasaliti: ia roarEa iaAr-trlara ugriznil. KviHa -iripravljati. o.ryr 1r . oFrajevati . telovnik s krznom. 2.adv .. Donasalr se.. priganjati. pozreti. nar pbs gornja izba {4II ttl go!€njec ropEo3eMeq. -^Ha adi bolan narprstn.prebivalec gomJegaoela vasr ropnrr.snov .'.gotov.z vr'tl .(rHrllle^tn preganJarec ropa f gozd ropA. nrroovec topr. bonita gospoda.ror adl ponosen. srlo ro^rse. zgabiti.ro6 ropeuro AepoletJe TOVrOCe Fopetnfl Ce. oprtnica (pri konjski opremi) rlraAo6mes. ( I ) fi mestoi naf pes ronJava. {rF parazit zaiedavec.. ustvarjati.ec. vladajod.-m-nar -Pl . ][ibo. Pogolt' niti. posropJe rpaaet(eH. r ln J. . roHar irftpf g Prcganjati. pripeka lctna^crnt rop[. osaben. rpa. -r. Prelzetcn mlrAelrBeq. kunvo roiJanxu.-\1. HeKaHeT rocTnH 3aA EpaTa ceAII nevabljenemu. tgati. gostllr rosll|lr. razsvcutavl. .n rpaAexHdq -qu rfi sravDenlK rpaAetr(HullrlEo _rrstavoarstvo rpaAeR. konp: floropeHvrsjr adi rcpenp.

Tecno rlr^o ozko grlo (proizvodnje) rpMex /'r glnenJe rpLo' tpr'l. rpEar impf zbirati. Pflpogroalr se rp6Hmq . r. r? vejica. oaq. .2. -rpallqnr. kopiditi (imetje). lpeuqa rpa. glinast lonec. prekucevati(se) rpauo$6n rn gramofon rPDa. roa He Me. meja (tudi lrg). spak.u.usmuu se le rpeno.dr'ravljanstlo. ?6er rpla a (ce). y rprrvapa ryaq. . TZ e CMeTKaTa tvOJ racrjm Je naDaaen rpew'tr impl delati napako. ryry. qr6oBa m l.) tp''' m lgtd. rpropar irzl klokq rpanrtr. ziniti rlr/rar-rp^ecr adi glasen. 2. ce tpar..em od. rpeo tcl e Zal mi je. zoprn pM. poln vej pen grebenar. rparu(a I l. krakniri.a 4ett od maEKaI rpaopKq I bot gratica (za Krmo) rp4t!re. rpaa mestece rpalroK fi bol grah rp6.rpees tem nisem zadc volJen. rpurrytsa pf. v-eja. npaBn rpHrlu Iam umII jei Ha eAHa KOAa rpl'rfz eAeE cTarr AocTa uM e za \o2 loncev je dovolj ena palica rpHl|ap n londar. prerivanje. gl. coEtleTo lpee sonce srJe rpejaq n grelec rpeJHe. z modnim glasom. aesati.a n l. rpmp l.d. -inp! ogreu. rtBa adi buden. lig zavpiti na koga rparfi!'Ba..Eqe.< impf gnzl:an I I I I I I I I t I I t I I .rpaKHaT z kfakati. oprasmtr rlteB nr greh. skazenost. kridati (ruor ltg. nrup. r<opgl. no tpeluKa po pomotr. bot buda jajaarica.tesalo za rpAocrI spadenost.hrbett 2.. rpaia'i|lML n dem od rpafaHrH mesdandek rpaK . rpafarnr fi mesdan. r?E3e impf gristi.. r(4.greliti. stre. gl. napaeen. ulirpaEA[63Eocr I v€lidastnost. hrbteDi.-no /tyreTo Koo se ne zmotrl rpn6 fl vrsta ribilke mreie rlrl|6^Grptl6^a (1. grmadat 2. impl za. lig mn9zlca rIraMaAMIa adv lLm tn)m6 ma. hrurpa'row'r adj kosat. rlrarKa ce iftpl skrbeti. brazgona rpe6^o n grablje rye6. greSitizgresiti rperE€ I lapaka. ^T razraSdati se v veje..oI Dullastr hrast ''t (vode). z. vrvrati. Ao6po sLruzrtr rprce vztrajen je rpe6enap rtl mikad. -mm . grbiti 2. mobu se rpeltren.1 h^ci q i rfi rlrx as rft goltanec. korob. londen vrd z ozkim grlom rpA. liti rylryta I l. se vreti na dan (voda) rpa[6ra I gralata rprBe. mikar. klokot. mesmo prebivalstvo r!afal$e. cTonaBcKa ljanje rparr(a gospodarska veja rpror€rr. vrvranje z. rp. ce tp6^T itrlpt l.tr' f 1. -ce: .-apafulx! r?rmegdan. Meuram4a impf lpasa ce. rpr(ymr impf gL rpt.'a:r impt grmeti rpnme. rleqaTsa rpelrKa tiskovna napaKa. trud rpAoflrja. groo gEvIuK grdobija rprilKa I skrb. lig strG lpnoraBHrla f 1 tresk.ad.impf grebsti. grb.U-. rJe(l rye6e.. gr. -se. ca..E /|l hrbet. drzavlian rpafaHcirr adi mesdanski rpafancTBo l? 1. I4r?1 mescant. kdor dela gradaSe rpe6e@a I praska. spadenost. 6Hi adi hibten r'p6e.srJau rpenKa irtpl praskati rperl|aBaimpJ. u se.wa adj mejen. rpa(aar impf krakati pf rpaKrfc. vprtje meJen rpropu. pedi. rpHur6a a glinast lon aek rpHe. kvariti se. 2.. Da!@te t L ve-lik kup. (ce) rpraaaar impf \aljati (se). bruno ryte8impf gretit sijati.arElrar impl mejitati. cur. spaten. krakotanJe rpaMaAa. 2. pn rpry^a8 adj lan grbast.rIIqaf gneda. rparrmrla n d. gabast postaiati rp6^i tn . vejiditi rpra. My na4x-a-rpeo Zal mu le Duo. rprsar d brizgniti.n krakot (vrane) rpaka.buden rlrao n grlo. r?rMaca I gnmasa rprorlf. eaa . f . zrvrno. rpcjlryra pf. neqa r-r r?'iera f nuz klarinet (ijudsko elasbilo) rpEe4.rpatusert rpafaseq. upognlcn rpry e. nakaza sati se. fazgrejati. kotaliti mauKa (se).. vznak rp6a ce. -rfor adi gtd. (v telodrpawlren. zasrJauogrevatr.e ?t opraskati. "pAnt 1. {rtla adl greSer:. biti v skrbeh rpea rra I grelec (elektridni rplrr(^lrB 4dl skrb-en itd. napake qetatr. grlo r?K[e pt arbniti.vgnrle rpaMarE€ I slovnica. ifipf kaziti. mestni Drebivalec rpafaIImr. ltuosKrDles rp6eE. -r.1. pomota.vgrudah. pregr6ha rpeAa I greda. rpraaa impf brizgati. rnaliditi. sklanjati se. (ce) rpdaBear tmpf grortr se.l!{Il. grmeti. ob. kruljenje. briga. kruliti. rpaMaA-n.rpp 36opvBa gG vorlll za nrolom: t]a cBor rp6 na svojo odgovomost rp6aBee (ge). gra- 88 qrnurcH rpr(mr 89 rpnsap zmoten. rperuKrFe ce. briskazenost. podrocte. .pnvre granoroznost rprrryDa. tpaKtryBa T impf oo rpaRHe rpaKor tn krakanje. udariti-grmeti rpMyttrKet grm rpue.n<!r ddr na hrbtu. 2.raf grehota. z. rprrllraar inpt od rparm m granit rprHebrizgati.

TAAEB T€KO KI'CCA IPOSA grozljiv. ce tpqat hnpl grabiti denar. gro movtr rtrroMolr€H. potrata dasa: pl osqs postopad rr. lrg ponizno stati rPtte. aem od rDoBTa Krthatr. rype aBar impl krmetljiti se r519eara f nar pl ktnrcl. Krullu izerpan oslabel. SFdeni I ry?6er. 2. 4. debljati I I I I I I I I I I HoBo rpse He caKaj ! kovadeva kobila je zmerom be sa rpo6. denar. r!6li Bper{.podbradek ry'rtap r? zool siva daplja rymecr adj golSag z debelim vratom ryrEr. kaziti. Eroziti. rpy6ar impl kaziti. 2. 2. stud rpo3Jer?grozdje rpo3jeoparbea trgatev rpo3Hee. 3. hrC medkati. 2. golsavost . ryrua 1. MeHe Aa Me r!6ar. bolehati rpqn. tig gar^ti rpyna I skupina rp!. riEar impf Eistiti ibo ryurxa I L podbradek. K-ep-asr !prl. !ce: izgubljati se. gruljenje r!T!T(a. vrat.trra f gostota rlrtra 11. rlrrraEaT tmpl zaostaiati v rasti. kepa. guslatr.^ rvryqlq pf l. 2.sEa adi 1. 6e3 rpour. 2. surovost rp!tsa. 2.i. rpoBKaa!. ryAar inpf 1. rlroruoD{ m gro3 (turSki drobiZ).odirati rtrtcfllnradv s polno pestjo rp!6. rpoOoDEm grof rpoxor n krohot {poru. strela. Ja. srom. rfl. na tla: 2. *rca adi gromek. surov rp!6ri. t. ry6l1. gruliti.oEaoen rpooir. -p*r adi obseien. llumeti. 2. DoDulaati rpbria.TKaoomacr KraJ defl od rplTqe.rru t gruda. re6e Aa re . zargrall prt (artan: utuceva1i. krditi se. napE izgubljati das. gnrctasr. sosid rpo-xadta f rieielj (grozcla) rpora 11. ljudski pcvec ryc -8. 2.pe^aBn. slabeti. larn guliti se.. autiti odpor. rilwn6a n dem od ryc(a. -pry m trgae rposAoElqa t tropinovec rlroseE. 2.l tllii1?'*" Pt' imPl (za)' r!ryT n grlenje. rlrcrr|. .toBrrr ddl kraevit ry6ep rn volnena domada ode..Bo rpo6 z eno nogo v groou ryooap m L grobar'. zavijati. kraj propada rpoaKa. tesnoba. stud rpo3A. MoAtIL KaKo rpo6 moldi kot grob. rpo6oDr. -rtu rr gosak rycRa I gos. mlatidrynano r gumno.. maliditi. elleti. . poAHa rp\. peldica ll'clni ce. lpottreDll. ryAurba a hip praSidek.n a I zool grlica rrrgru da adj indecl siv. r!ry.uErli. velikanski rponrre. eas trgatve.xa rlr!6liqot(. rporrqe. majhna golsa rytaane. -uor adl grob. velika nesreta rpoMo6pas m lehn strelovod rpouon. rpo3jeopaEe rpo3Adepeq. puj sek ryAu. "o$'-lli'lri rpoDHar pl L z9rmeti {poBHe. 2. pe. rpo3Herar impf grd posraJarl rpoM. padati po tleh. .gostr rycr adi gost rycfl.^(veter). rpoMoDrrm l. zaceollall ty^a6 m zool golob ryMtta0 tn cumnar. slndokrrsec rycaK. odpor. -pogubtjati. 2-. rIrosAoDEm gtozoi Ka'OCT vsakdanji gost je kot kisel Efoz<t t!o'a+eq adi Erozdast rpGAo6ep nz l. zoprn. r!tsear impf l. grd. f-ItoBqtrtta n aem oq rposa grozdek. 2. ryKaar impl 1. krmetelj r!?Marl m Surman. ryrarrmra a ftip no vorotenceK ryTl:. rpo-sar impf 1. rycAar ifipf goslati. Ko[a rpoo srrecl po zwrJenlu. rltoDrrxrtra fL dem Od mour srolek. sczonsko delati na tujem adj krmeZljav rype ^B r!.izgubljati. 2. grosid rlrcr. izginjati ry6n oA npeA DlrA rzgurjlja rzpreo odi. zagru[ar. rplreBtr. 3.grob. golsa pri pticah. 5na adj groben rDo6uura n al ookooali5de rio6r4a l' 1. vinska trgatev. rpsar inpl l. 3. grlo. -ce: adi dem od rpv6 nekoliko grob rpy6ora f grobost. z.6r|1rmre fl moriSde ryfnrea zr izgubitelj rytsee. gnesti. goskica. cnPorrr ryoepoT po ooeJr. igrati r!Ta. zdomstvo ll/p6et1Ba impf dlrilliti. co earra sora. -ce: l. rponrnn a n deft od rpoE groiek. goska rvc a I susle (liudsko clasD O. gl. TeMHoKaKOBOIpOOIema kot v ro!t. ttnpI. fig unidevalec rpo6apcrs{ adj grobarski rpo6en. spoitljivo stati pred kom (neve sta). razmeram Dnmemo r\6at impt . 2. 3.. rporraar impl kruliti . groza. pelnat ry4aao n godalni lok ryAas nz godec rylaqrur adj godalni ryciap fl guslar. omahovati rp. zgraiati se.grozdid rPOEqe.. rpoBEyBaar impl 1.rr rplTKa gruotca.' grobnica. kvariti. rpo6je ra. 2. rpllqfirla. golsa. -ce: mencati. grd postajati maliditi. 4tcroaE rz prgiSie. spaden. oslabeti rpoBHitsa.'y6ar nar ges mene da posubliajo. odhajanje na sezonsKo delo ry?6erlaK r?r sezonsko delo na tujem. cRpuJeH rporu oru brez denaria rpome.I I I a I rpo6 90 rprnda rplTse 9l rylm€ ryAe. rpodqursa n dem od rpo6 grobek rpoo. grozen.Keplca rplrqesf dd.:be da ljubijo ' tU6nAerr m brezdelje. 2. rpFaar inpf L rnlatiti iito. rplroDr| r?r Krc rpqaall.

a!'rua AaBa rad imeti. 3. I strojeprsec. l. daljava. Aa eqeE.vni. z. 'nrast Aaolrurre rt avgm od Aa6 vellK nrast Aq6J. hrastov AaooBrda I hrastovina. kdor sE utaplja. 4. od-d: dusitr se. ti. (ce) ryDrar pl se tudi martinaka boii "yF"9 .| OA l-\. zajezitev za. sapo loviti.velana lgranic Aa^ra I gl. dobG' vina. hrast(ov)je. pri.l l. dob(ov)Aara. -!trr nt l. Aa.Ilcror niti.F. Aa n . -Urr z l. 2. prodati ia aaae Aa.part ali (uvaja vpraSarediti AaAe xormeor: 6) rotiti MII ja laa.-. 2.reqro idv dem od. 2.(gg)r r. -^Ea adj daljen.(eHa. rtbcla'{ 3a .92 flmKa. n dem -ce: rytrtHy8a (ce).!rHaadi dalien. ooJeIU z. potapljatise Daljni lzhod Aq$e. oddarJen s_iti.t)o. Aa^e'nHa. todalien. kalno) He Aalaj ce! ne daj Iepe postave ser. 1. dari. ooletrSe Flrrrrcpqe. utopljenec AarB. objemati se.pLacal\ Msory Aa. Aaaar impf l. rgrKaar impf objema. nezno se stiMV MY e CTpaB . daianie. kar komu gre po sluzor I agrruaorqr![. (ce) rfrnryod ry. Ue-ce: priviiati se. -sKa Aa^aBepEda. izdatek: 2.a\e 3a z. 3. Aa eriv xv(ara. poraiijari.'rXre. AaAarI t.leqes . !. BO AaAeHa clrlyaqI'ja v dolodeDem pG lozaJll (mesedni. daviti.rtrTep Daat tmpl od rVEHe (ce) Fqa (rucnonqa) kratica sdt rlErrep ft zoo. dalja. dole AaBeHn<.d]'l. !Ce: (Samo nilov. rywtepnmt d. lisjak AAAa(. Aa4ary. skati prua kogar je kaia pidila. doloien.T! -|{r rn hrast(ov)je. -zin adj dobov.. aax6a I obrok dne..Aa4e'i adi dan. obroditi -nroara Precqi daled AaAe 6orara xersa. sDletka I I I I I I I I I I I I . r^aaa Aaaa tvegati. davsdioa. la6oD'rl. tle AaBa neT Ilapli Aa rrolo4 m daljnovod stvar ga ne zanima AaMas^aKn plemenskativina Aqtapery I fam po-zijaEa. KOJ e KaCHaT OA 3Mtila. Dartnsrvo. dajatev. ao AaAeHara _cnryaulrja v da_ nem polozaJu. AAAE Aara.Er m fam slepar. -rla m.r m daialec AaBaq<aI 1. 2. atdi wanica2.-uot adi d^ljnoviqen naklonjen biti.e (dpr<a'cu M ^Je m 1.AaAI|oBIrA. kusdar (gospodidna) AAMaS ax I t AA A coni da A 6. nrascevte 4a6or. el. AaDaar impf dajati. oqoallenost qeB^qre. 6paH val AareKy adv daled Aa^eF.ryrrlep|qa I zoot kuSdarica. 2. 5. adj itidecl atu :'ritek.6le m bot dob. med.r"c'.

devidnik. dectcj *ild"t.drren- ..2.AeBoJ. AeBoJKaI dekle v dveh vrstah AeDoJqe. grad. hinavski impl dvolidno go avtwu voriti.k. ^ AAD. AaplB.dl . AererrcprpsaI // ir\ impf izrodili sc. AZIMKOCaaTpI-. lapar itnpf. aaMagasa f Pletenka (steKlc- t. babje storije AeBerr-rEr AeDerr num alj deveti aefina I l. I samec. gotulen.). . ( raz ) Iodevati a. 2 PrG met.-ul| fl fttsf dahija neposlusen tutski Pota.. Aocra Ae dovolj je (nezadovoljstvo) ae Ae.iacxt'luua I lam uliteljica . Pika.AgpoBmra f denarno darllo svatov nevesll AaDoDtrt adi nadarjen -u"u ady darilen. impf pobegntn.aar pf in impt (ob)oarovau A8pllaq fi darovale_c A&prIoK ftl detn od aap oa' ATrrypp$qa pf .o. iivec. gram geJanJe.. graidina ApopeAeq. reJenosl Ae6ennqoK. gibanje.-spranJa. t^st. AeBeTrenuln oevel AeBerrna f 1. vica AeBcrBeHocr deviStvo f AereHeprpa. oezuutclrall Ae3opra|{r3fpa . dvojnat asoiarn€ I 1.imof raz{uzru.rediti (se) Ae6e IIHa f debelost. Pobud' nik aBtrt(eFe l1 1. hastiE . dvojaica. znak. Prrstololna aairoqenl-qra adi da\een Iarre.drugid orugr Aecira I debata Aedarfrpa. dc(l(. dvokolica ABolcrBo tr dvojnost ADoxareH. razpoka. svak AeBeprq. geslo.ma"uili'l 3.9\ dek t I I t t namovatr (tu(u tlg. Premik. nadarjenost. omahovanje AeBoJqeHrIe deklidica omahovati. 4.zmoz' iost:. ABaplr' m 1.Aano[n tfl daveK' oa_ iatev.}'J. 3. nadarjenost. T t I dar namenjen (nevestr-) . tolstost. in. oj ti gora zelcna! AeT..gl aapwa aaDmea fn darovarec 4airuaP rz zmesnjava. AeAoDqn t dcd.BeCre.AaIXtB[ m l. AeBeF r6a n aetr od AeBep ADollvlrr Ce. nevestina bala aao6o 11. lovor ^a(l) aar$nnor adi lovorov (sul'aaxlula. pega. . 2.|t|Ir. dogaJanJe t T rilce Aacrla^m fam utiteli .AaMlocaaTp/ rffrvo_ uden postati.rxr rlrall AeAe. tif. ae co?tlAe eAArroT.2. hinavditi fl ABonek prepeeeoec ABOflOAOB dd' OVOSpOlen ADop..ruradi darcZliiv lain. Agurreq(x cu. samo pl prcdrriki Aeirv[.qsojar imPI lsou. t druzica hqp:pyBa. ADr-rxcerr. inpl Drll za clrugapn svator . AeBoj(Er adi deklidin..flrr6a tt dektetce ABollrerre t dvom. Apopors. Aer(i?aar pf in impl oealraD Ae3eprr4ra pf. AeDcaBeHftla m. biti uaitelj ra t.interj ndr fcs oil ropo 3c^c||itt JOJ! AeJnrAr-r. -AIm 4di dvovrsten. 6a6'. pomisljati si. strorl A. AaMMra kap ga Je lzadela) aaM^oca. motev brat. devetina (fevdalna dajatev). arlr darilo aapen<.-''. zigi 4' nozotldei: AaMxoca.21.ABecTefe nunl aveslo ABecroTri .EoeH. Apvrjlor enkrat eden.Brrane^ t?? zaietnik. aBu. dcg(.. Ce ABOU!'Ia' tmpl AeBecHr f stara devica la AeBeT.. Zila odvodnica.rzrzKroJ oezof rtr AeJrocr I delovanje.l?a. stAri oee.nojar cdj dvojen. AeJcrDo utinek. mrtve uden ddi PegastaaMqecr ASrroK.AeBepwaar. 3._ AeAerfitc x tlil..tu gloar_ ne. \rpliv. -rtra 4di dvonadstropcn ABo xqeH. neodlodz nost. -qHa adi dvoliaen. dejavnost x. aar\uo t z.e Ha qes Te glbanJe ceni pa6orHriqro ABat<erle oeIavsko gibanje. 2. gib. -lsa adi dvolen loiiti' . 2. ohrometi aaM^ocir 4di ohromel.v AeArrrure r? avgnt clcLl AeAo. 2' ' ^aMaD 3. luta dvorisde.di devetAerBeAecearu deseti AeBepm L drug pri svatbi.talenu J.nI ln _imp1 gaDzrrau. dva zrasla sadeZa (delnji itd.anar:lr adt dvakrat ABadradt dvakrat A.in . 2. pastirska Pisaalka' dvoJ' nica. dekletov AeBojwrRcru adi dekliski AeBojqrecrBo r? deklistvo AeasrBes adi deviski AeBcrBerra& -qll. sonilne sile poganJalr A. AacRaAyBa imPI fafi uelrc' licvati. dvomiti Ae part nol IIolIIrtI Ae zadni Ze! (hrabrenje).[ veljnik)i tig nasilnez ABa (m) A8'e(L n) num ova' dve num dvajset aBaece:t aBaecer[Ba t dvajsetonca AB I\a nutn dvojica' dva mo' Ska lBa aeca nart dvarlaJsr A. Parallza. oezerllrau leiryg -f bela Zenskaruta' Delsau AaplBa.(e*e Ha y^Itrlltre uliani Promer ADrtreE(rr adi gibalen. aarqrrla n dem od Aa6hrastek.i Aalrap 94 AporaTetr ADOlruqel' 95 ACJCTDo t i I I m l. Ae6allwaar impf debatirati Ae6e^adi debel Ae6e ee (ce) impt debeliti (se). dc. tuja va- AeBoJ. A€Eepse. rc yAprr. zzu AaMa f kap. sati.utr CtveABeCTOferl. 2. dinja (z debelo lupino) nunl devetdeset AeBeAecer num a.a adi dern od ae6e^ debeluSen Ae6eaoKolresradi debeloskorJast Ae6eaoKopka t lubenica.

AeJsrB$a AelcrDwa, AetctBYDa,F ifiPf Aelovati.udinkovati Ae|K coni l. da;2. ker; 3. Pa kai! luro AeKal Pa KaJ Pq rc;7'!:ad.vnlt kje, kam , AeKAp, -OT, Aet<apl| m qeser kv. arov ( 1000 m) tt? aeKdMBDrr december aerenarixcxq adi decembrski ae*,rapiipa pl in imPl dekJa' rirati Aex^urtpa pt in imqf ,l' Pran sklaniati, 2. astt, Itz Sdkloniti s6. odklaniati se AeKopfpa pl in imPI @)kraslu, oeKonrau AeKperrfl odlok, dekret AeA,A,elroBt m del; noMalgoT ael manj5i del; 3aAsEorAeA zadnii del iinpl gl. Ae na rezljati, *n tesati Aeaa{ra t trSdica, iver Aeaar z delilec, razdeljevalec ae 6a t 1. delitev; 2 del, delez: 3. dar, talent; 4. slovo, loditev Aeaer6T t?t delegat, odposlanec Ae^erirpa pf in impl delegi' poslati kot zastopnlka rati. -m l. delitev; 2' del, ae,rex gl. Ae^6a 1 in 2 deler, Aerf,, AeAar pf in imqf (t^z)' deliti, lotiti, lodevati, raz' da(ia)ti Ae^n6-aua ffi ,t!st turski gard' ni poveljnik *er.so adi (raz)deljiv Ae,lsja,,-m m nar Pes Kv renJaK, JunaK AeAr(a, rezljati, tesati

AeM6e YDa Ae^Kas/qa I l. rezljanje, tesanje; 2. tak izdelek ae raq r?1lezDar, rcsar LeL'', T qdj ZAre,Za\ vrszan; lig prismojen; Ae^Har Bo nr r1,\aBaTa prr pravr Aerse. AeABilr pf zarezatr, ' vrezatii lis ubiti. zaklati; -popihal jo je; ia ae.,r}ri dce: urezatl se Ae.|rnrK, -t$r nt delamik, vsakAe,tII4reH, '!IHa adi dela'gttiVSAK. ski; AeAHtrqeE 'CIIBOT danjost ae.rElBa, Aels!tsaaT impl malo zarezalri Itg unidevati; raniti se -ce: ,t l. delo, dejanje; 2. Ae^o deiavnost, Postopelr; J. umetnisko delo AeAoBeE, -DD(a 4.di p4slgven' Dodieten aeira-t retno ustie, delta Ae^W adv deloma, deloo aenlMeH, -Mtra adt oeien ,l,e.rrbror rz zool delfin, Pl i skavica AeAqe, Ae^qur6a fl Qem oa AeAo delce Aeua I podezna greda, recna brv leuaronrJa f demagogija AeMatrrfpa pl in imPf Prc' klicali, zanikati, dcmantrrati AeMacRilta pl in imPl raz' krinkati, demaskiriti Leldt6e^ tn 1. fam lcn1jh; 2. Irol AeM6eAaHat fam b|czdclJc, leDuharjenje; lenost, okol' nost Ael6e YBa, AeM6eaYDasr irlt,/ tan lenuhariti

ACMCK

agcgraruga

danjik

AeHqor m dem od AeH (samo sg) lep dan Aer6ed4r poonevr 4enema I gl. reaerlraMa brzq javka, depeSa Aeneuuipa pf in impf bnojaviti, poslati depeso monStrlrall Aetr6, Aetrdro, Aen6a z sklaAeMrre, AeMuar ifipf zalez<> disde, zaloga, dep6 \^ti; fig preiati na ugoden Aenordrpa, 4enompaar pf in trenutek impf poloziti, shraniti, de4enaonrripapl in impf razstaponirati Viti, razdreti,demontirati Aenoprfipa pl. in. inpl od,peAeMopau3ripa pl in impl der.latr,oeportrau moralizirati, vzeti moralo AenpecsjaI l, ned, potrtost, dan; pobitost; 2. nizek zralni AeH, AeroBlr, AEr " AeHor slava (vedno s dlepritisk; 3. gospodarski zanom); AeEor rfl e cB.Hrrstoj; 4, ozemlje, nuje od r(o^a naia slava ie na dan morske.gladine sv. Nikole aepat! tl Konjeoerec brezdelje, zaprav- AepDerrm 4rlr l, gorski prs 4errry6a -l rjanle casa laz; 2. soteska AeFy6r, AeHr!6ar impf iiveti AepBvs m muslimanski mev brezdelju, zapravljati das run .gt m brezdelne'., . Appe, Aepar nltl dreti, tz, kc AeHry6lrnq postopae ie devati; l€ odirati Aerr.AeHec,Aea-AeHecxa ady Aepege t? fqm poloraj (navadno hud); na Aouro As dandanes, dandanasnji peue cyM Di mi lahko, v zaAeHe, AeHar l. impf 1. \devagau sem ti, 2. .n.izati,.II.. I deti; Aeiya3 fl larz relitev, pc rce: Oett Se,PglnlU mrrJenJe, Ilur AeEec, AeEecKaadr danes Aepr m fam 1. skrbl 2. iaAeneureu, -rrura adj danainji lost, otoznost AeHK., AeK(oDrr m sveZeoj, 4ecen,.cna adj desen b:lla Aecer,Aecerre z&r, deset AcnoEoke[, .*Ila adi StiriinAecerap tn 9oi desetar dvaj-seturen, nod in dan traAecerroArM@a I desetletJaloc nlca Aefloro(ue, {rJa n dan in noc AecerEra f 1. desetorica; 2. skupaj (24 ur) desetina 6crrcxnadv podnevi AecerKl&upl, impf zdesetkati, Aorrra 4dy danes, ta dan desetkovati desetina AorryDa, AeHlB:rar impl pre- AeceTr,@ra nunl (mot) ,ivljati, prebiti dan
Acrucr cnnf fam tO po'Jreni, l('ci. potcmtakem AcMo6r|^r|3fpa pt in impl demobilizirati Aeruorrm zllt duh, demon AeMoHcrlrlipa pf in ifipl de.
I Mokodoruko.sloveD6tlBlovrr

I I I

t t t
I

t
I

t
I

t t t

I I I I I I I I I

Aecerox AeceroK tt desetina, davr:k v blagu Aecer:rE ddi deseti Ae!e, Aeqa /t ouoK AereKTtB t 1 detektiv Aere4e n dem od AeTe olfodidek A€Trfur ce, ce AefiGtar itlpl otrofariti, po otrodje se ve-

9ll

A!trr OMdr

aspeK

99

Ao6e^e'r<fi

Aflr'a (cc), (ce, Aytuat impt (se).dvisati (se) vz,licovati 4a'anx"a I teh L d,.dealo;2, ,crirv; 3. vitel Aurxe, Annrar pf ].tzdigniti, dvigniti; lig ukrasti, prikriti; vzdigniti _se_. aufl]rynaar tmpl rzol,,lrflJysa,-ce:
govatr, Ovrgatl; 'Ce:

AuPeK, .:4{ ,fl grcoa' .uam, A,{arRa I votlina, jama_ opormK; Mper( cvM rzvrsl- A4arrqe, A arFrlrrba k aleln oo no-se pocuum ,. A^aIIKavotlrnlca, Jamlca AEpeKreH, -flra 44./ neposre- A an|{eer adi neraven, jamast den,direkten A[IreKnfoa f-.direktiva, smer- Ao praep 1. do; 2. poleg; 3.

t I
I I I

alt3llfi tn vajel, voj(a; uzoa, povodec Arrjarudsa I diagnoza orjaronCaa I diagonala ar|lamaM m draeram, naris Aequrla tl deft od LerJa impfwia,/i':Kr m nare-dje, dialekt AeQr1nipa 4l -detioi' Anjaaor, €I| ft dialog, dvo-in ratl, opreateutl, oolocltl qovor imrf AefDgpMfipa _Yrnf -!:forpopacltr, zmalclrr ndaruerrr nr diamant, demant miratr, desetletje,de- A nr€ , { r, , $ lf 1 mro \ a . , a , aeuexrJa,-nx t roranica a"coe* prittinni tobadni Iisti N$rAr tn diktat, narek an6ex, -un n l. moznarlek Attrrtarfua f diktatura (za kaw, poper itd.\:2. fig Anrqnja..f izrd;arlje, izgo't^rtava. olKcna klada, Stor An6rlAucadt ldm F'opolnoma, N;6eit adj har pes lep, drag, liub povsem AmdMa I dilema Arfl, ArrBoBll ln vetrK n ,Ar,rM, alnuoBtr t?t dim ArrB, - ot adi divji impf diviati, AnMu, AnMar iflpl L dimili, AlBee, AnBear kaditi' 2. pobrisati io; 'ce: Dostaiati divii kaditi se; dimiti ie; biti ariseo3rila f diverzi ia zavit v dim ni divjadina,-zverjad lrrer gunran f pt Siroke turike asrnrnia, -un I divizija hlade (moske in ienske) 4rrnrn6n rz divizion ,Jf''mgLa f 1. divjadina; 2. di- ArffrniK, -qrr rz gl. ouar dimnik n divjatina, zver- Anrlal.mrren, -uua adj diramiarllj#cr. den iad aria;anrrnra I divjaStvo, div- Am6a, Arnbrr I dinja, melona ialko ramanie ArfrrAn, Arrn^ar iftpl pfegibagtirr>serrr^dj velikanski a ti, zeibati (platno ipd.) 1. divjadina; 2. A{nr^6M f diploma, listina, Na''or'dia, f divjaltvo: 3. neumnost spridevalo An[^oMdr n diplomat AltBot[Ha I olv]acrna

Aer[ufTe ?1 aggrn od aere velik otrok AercTBo otrostvo '? aeoercr nr napaka, defekt

sti

govati se, vzpenja.tise

azol-

oo; He e Ao MeHe nl oo mene odvisno Aoa6x, Aoa6ar pf 1, otopeti (noz); 2. ponositi, obrabiti; pl bisage A[caia l. skrhati se, skrhati; zrranstvena AuCepra4nja,.'lrH I -ce: top postati; 2. obnosti se, . fazprava, ctlsenacua obrabiti se Nruta'r tmpl AExe (A!!@r, dihati Aoaia, Aoafaar impl prihaiati rmtretce tt dihanie AoaiaEe ri prihajanje, prihod AlErIte, Ardnrar'pl dihniti A<taxa pl fam pritavati, pritmpl A||rtrrrlBa, Au[rllwaar bloditi, od nekod priti; konod AttIItrIe dati tavanie: t?/Cvrniti milo a&a6a,t m graver, rezbar; za drago, ;naldevati se dolbec, dolbilo pl aoan'gie lan pojcsli in Ic Ana6ecr, {f('r edi izdolben, dodati izvotlen Aoaprar-Vaap/ prcnchati d(' A a6n, A a6ar impt dolbsli,, lati za dnin.,, nc vcd tlrrivotliti; izrezovati niti a a6rfla t qlobina 'adi Aoap.reK adi /nrn pol tthl.ictt, f. izdolben, pG !.|''aflsar zapravljcn, potroscrl globljen; 2, konkaven,ukrivAoapqu pl lattt porabili, izljen dati, zapraviti Aaa6narrura f usad, jama pt, impf lo6a I das, starostrla d()l)ir , a6(e, A ^6trvga (iz)- Ao6aa , aoda'lY&a pl, i tttl (iz)dolbsti, (iz)votliti; dobaviti dobavljati tezatl eo6arr,a (ce) pl okopati (sc), adT globok 4ra6or skopati (se) A a6o{trra t globina A a6ow<o ad! dem od ,.1'a- Ao6ap, 6pa adj dober Ao6apa-Ao6apKa pl do konca 6oRo globoko iskati, prenehati iskati dlaka, volna L,rara I Sdetina, (Zivalska); Bolror A a.Kara Ao6em I pribezati, zatedi se; ja MeH!€a, nehati bezati He ja -aMa.(yAra menJa, Aodera''dadj ki je pribetal; AoMeHVBaVOIK"CUai(O oeraHa MoMa dekle, ki je ne pa svole cuor proti volji starlev Aaamo f dlan; .ce r^eAa KaKo priSla k fantu Ha A^atlKa OCrlnOle A-lr.fiqe, A arrrtr $a n detn od aobelen<n pl kondati zapisovanje MaH(Ka) majhna dlan

pf Arrpurfrpa i\ iftpl rati, voditi

nlca. navoollo

drri'ei-

f. 1 ,, AoOepe

l.

r \'

11zr

100
ICIT

AOAO1reU

AoDpr|cu

101
Aonitfie, tev Ao''J-rMt,a pt,

Aonaj

I I I I
I

AoDAe, adv AoBAeKra do tod, do tukaj; AoaAeMn AoiAe prislo mi je do tod AoDeAe, AoBeAiBapf, impf pripetJatj,priyesti, dovaiati n AoDeAF:rEe dovajanje AoBer(,AoBer€ ad.v vedno, za vedno AoBepoa zaupanje I q.a1t AOBepeB zatJpa'r (ce) pf po'reiti, zaAoDep[ upati (-se), zaupno se obrnln na Koea 4oneplrre,r ri upnik goDeptzs adj zaupen; zauprJrv AoaeprufBosr f zdupr\osti zauprJrvost 4osepysa impf zaupati, zaupno izroaali, sporodatikomu; oeto zaupati se, ob(a6ati se -cer Ao6pFm (ce) pl obriti (se) zaupno na pI kondati brisanje, AoEe.rep 4dv drevi oDnsarl ^o6p\'''9. AoBe.repa poveaerjati d BoaeE, -Nra adl proste Ao6p-o. AoD'r!,i pf zagledati, opaziti; poizvedeti, raziskati; ie ja vo{en Eoaeq, -]ttUr m prostoaoBaAaM Taa Da6ora ugG Ao6p.o. tovil bom to stiar YOTJeC Ao6poDorsocr I prostovolj- AoBldI^pt poklicati, priklicati nosa 4oaaKa pl domotati, zmotati klobdid; namotati Ao6Po,Jl O1 Pripluti, z brG priti na dom se priDeliati aollrya pt pnlahatr f,onJa; -?ajah?ti,, Aogp,or.pl irigteti; presteti, qosretr AoDJaca prihiteti, hitro pri" ul sPetr Ao6porDopn dobrotnik AooporDopetr,-pHa adr' dobre AoB^ese(ce), 4oraerpa (ce) qclcn pL impI privledi (se), tetko, podasiprihaiati Aoopo.fiHcEo 4 dobro delo, dobro deianie pt Aaeoaa. pripeljati, kondati tt<r6pYr,a iinpf biti dober, ZivoznJo vctl dobro Aorojlra 1'l dobojevati Ao6{ro-Ao6yrKa pl pririniti, AoBoaeH, -AEa 4di zadosten: pllg|latr do i<onca zadwoliert (redko)

kondati obiranie dokopati ie oo cesa -ce: Aoon&a impf dobivati, prejematl Ao6re pl dobiti, prejeti Ao6nE-Ao6[BKaI dobidek Ao6nroK m Zivina. domada Zivina Ao6Frc t1 domada Zival Aodfr,Mpf seZagati Ao6^ecr I l/l vrlina, krepost. aednost.hrabrost Ao6,lrDnq,Ao6]rsr<wa o!, imDl pribliZati se, priblizevati 3e Ao6o^i pf zaboleti, Ao6pa3$r pf kondati oranje, zorau aoopaEr (ce) pl obraniti (se) fl AooPeAoJAe dobrodoslica Ao6p3apl prihiteti Aooplxra I dobrota, dobro

Ao6epe pf (sadja);

AoaapKad hitro priti, prihi-

adi AoLpr'tcrr vrel, prekuhan AOApuOr(, m koncc,sklep, -ttn
(lOVrSlrev

pozeti, dozeti, kondavatiZe.

impf

T

Aoma pt prihiteti Aolaae pl pojesti; inperu preobjesti se,-cel upreti se AOTKAeBeH,"DEn, AO'(AOBeH, Ka AoJapKa-AoE f dojnica, doj-BlJaadj d,ele'lelr
Aorl<AeBrrrl1a, 4OX4Onnrqa I oezcvnlca Ao)KAe^rrB, AorxA qa adj dezevan Ao>x,qeurz delek AotxAu impl impeft deiuje AorKenrapl zbosti, zaboleti Aoxcxc pl irnpers Ms Ao)Ke,Ka postalo mi je vrode; rc Aoxc)Ka lig zabolelo ga je 4oxlncc pl doliveti 4oxrrrclu4a I dolivljaj AoxliDoncrr, -,rlra adl dosmrtcn
l(a

AoBracapl dospeti, priti, zadostovati Ao?qeparxex, .rllra adj d,one(ulvnl pl opaziti Aor^eAa zagledati, t1 Aoroplre crgaretnrogorex AoAaAe pl dodati; vse dati, rrniti (posojilo) AgAaroK,-ry /'1 dodatek dolgoAoge4locr f-. -dolgdas, casJe, naveucanost Ao1en,.a .in!p.f dolgodasitl,preseoall, ltl na zlvce. motrtr adi dolgodasen, AoAeEes, -EHasrren.na(uezen AoAe9. postati dolgoiasen, PL, DnsKurru se l6lexa coni medtem ko, brz ko; dokler Aoenser?dojendek n AO€t6e qoJerue aoxA m oez ,qoxAa eq, -^w m zool ma> Cerad

oan, (oncevatr govorJenJe Ao3_Boaa dovoljedje, doput stlrev AosBo/rx, Ao3.Ro^vDaDt. imDl dovoliti. dopustiti.' ilbvolie,

aoatupz, 4ofupysa pl, impl izgovoriti do. konca-pove-

vati, dopusdati

Ao3eMn 4d? nizko, do tal Ao3[EKa I klic Ao3pee,.Ao3peaa pf, intpf dozore , oozorevatt

oavan pf kraja ogulirj, Aov3a6rr. -do ponosrlr,sKrnatr Aovaapg'i pf faft pognati (denaU Ao,n3pa6oflrl. dodelati, do
KOnCa napravlll

aosfrAa' aos'n{us pt, impl dozidati, kondati zidavo, dozi-

I I I

Aoara; AoJAe c!r pnn oomov AoKarKasocr f dokazanost AoKat<e pt dokazati: vse oopriioved' vedati;-kondati AoK,arKoK m konec besed, zgoaDe AoriarK!tsaqxra f fam C;1. Ao
KA,KOK

AoJA:,4olfYBq pl, irnd prtti, pnnaJafi; gt.

Aoxnrtra impt doi:vliatii biti pr'l koncu(Zivljenja)

Aor\ l ad! do. nekako do. priblirno, okoli; oAaM aoKaj CrojaHa grem k Stojanu; ke poSorkMe AoKaj preBAerrqeta|l bomo do {yJu-

I I

I I

i

I I
i

aoxpaJ

l0z

AOMAIfufiCI('I

AOMAlfu|tiCTDO

103

AOCaArr

I I I I I I I
i

rieva: aoKai crorlllra Avlllrl Driblitno sto liudi tdripal adv. popolnoma, povsem, co Konca AoKr,opttt l. doktor; 2. zdra\. nik AoKTop:iT n doktorat AoKropripa pt in impf doktorirati AoKTIrlfun I doktrina AoKvMdrrr z listina, dokument AoxtrM, AoKlrlar pl l. dokupiti; 2. vse pokupiti AoKycyps, Aotf-UcYpar pl fam poravnatl ves oorg; tt8 unrditi AoA, AoAoBrr ftt 1. dol, dolina; 2. clobel, prepad -orientalsko oblaao,ra-na I dilo do kolen (prepasano) AO^at m l. vzidana omara; 2. Dribor za praienie kave; -kavo;-4. kolo 3. Skatla za za drpanje vode (namakalna naprava) AOAr,AO^r1OBfl dolg Aoar, -rror, Ao rq Qdi dolg
AOrlrMArI€Ct,

aolcrr, -arra adi 1, spodnji, dotnji; 2. malovreden; 3. lcvcn; 4. slab; 5. lig nizkolen Ao^xn,.Ao./uKar (l) irnpl dolgovatl; pnp$ovau !ce: ( vzrok ) Ao^xrf , Ao/DiKar (2\ impf dolgoveziti (o pgCov-o{g)
AOAXXHa

I I

t

podolgovat Ao ro adr dolgo AOAnOBeqes, ..Ma @dj dolg, dolgotrajen, dolgotiv AoAroBpeMeH, -s adi dolgotrajen AolroroAsntes, -rn* adi dolgoleten AoaroKoc 4dj dolgolas Ao ropaK 4di dolgorok Ao^eD;aimpf gl. Ao^ee 1. dolivati, prilivati; 2. izlivati Aoaee, Ao ear d doliti, piliti; izdrpati vodo; farn le srkniti pijade -ce|.

AO TIIaBeCT

ddl

Feos doEina a, AO^)KTD -4rr rA dOlinik Ao^xHocr f l dolznost; 2. obveznost Ao^nna I dolina AoarraK, .rtu m l. spodnjik, juini veter; 2. spodnji mlinski kamen AoaH![rrre s l. Zenska srajca; 2. krilo aoay adv doli, spodaj lo,rlnormruan adj podPisani Ao yrn (re), (!'E) Ao !'rar ol imDers zaeufti oster jeziku (od pekole bi<us..n'a. papnKe lpo., Ao^lre, Ao^qrnsa n dem od, Ao^ dolinica, dolec AoMaadv doma, domov pf sottr,aa l- prignati,. goniti;
Z. oQ neKod pntr -cei rz priienjenec v leAoMairca nino hiio (zadrugo) AoMa3ercrEo ??polozaj, stanje pdZenjenca AoMa;tm bot paradirnik AoMaaeH, -rlra adi paftditnikov AoMa*r.rH r?r hisni gospodar; vetjak; gostitelj AoMa*[HKa I hiSna gospodi
nii a <r i r . l i i . '

t

l.

QOlZrna,

z.

tr AoMai<mrcrBo gospodarstvo, gospodarjenle, gospoolnJstvo Mr| AOMaqHe pI impe6 z mrzeti, presesti, navelidati se AOMarITetr, -ula adl oomac pl dopolniti, dodati \onup*r ce AOMTTC^yBa Im?/ pnnaJatl na mlsel. Dreml$levarl lonrpelr M6 7 imfers lenoba

me drri ApsaMuc^[pl premisliti, do-

AoMs(rrucKrl adl domaI, hi5ni, gospodaren

bro Dreudariti adt (krajevAoHAeKa AoHAe; no) do tia, do tam -4dt nekako, tako AoEeKaAe nekako; nekaj dasa pl AoHece prinesti Aoo6pa6orn Pt povsem olldelati AooAeq adi utrujen, onemosel. oslabel t&ait pf l. do konca prehoditi: 2. tiP opesati aonad pl daphsti (listje) - . AOlafu ce rnpt ugaJatt,vsec biti ao'Ltrrr aal! prihodnjii, nasledrliid 4ouaryia I dopotovati, kondati potovanie donenina impl kontavati Pe' ko, tganje (apna) pl aotr.eclar',r dotiskati, natis' niti AoEp ttt dotik; .!ik . .. -pna 44l qouKalen, AOrBpen, stiden rtl AOrErCInnr dopisnik aowttryF,aim pl dopisovati Aotr ara t doPladilo; Porzetje (postno) lon url'rarse n dopladevanje aotronqesle,-I|Ja'1 dopolnilo,
dodatek
ii't \f:'

Aono/urn, Aonortrl1oa pf, impt dopolniti-dopolnjevari.. Aono^rrtre^ell, -i''a 441 oe polnilen, dodaten, nadome' s!eD,poznelsl AotroroncKu 4di predpotoPen AonpaBd pl dokondati, doz! dati (hiio) aow^Tl pI poslati, priDesri, pripeljati, dostaviti ,J/tpala impl posiljati, prinaiati, dostavljati Aonpaua pl koniati sprasevanje, nehati sprasevati;

svet iprasati, pozvedeti, poprasati ad! sele,komaj aonpsa Ao\pe pf l. dotaknili sc; 2 prisloniti,nasloniti sc pl l. duftlstili, (l(' Aonyurru

PCe:

POSvetOVaU

Se,

Za

voliti; 2. noslirti, doslirvill komu, obvc{titi kt)!l:l Aopa36epc doicli, (l(,trtrrcti, rtl povscm |.azrrttl( lI pf porirvttltli AopaM l| AopacKat(ePl vsc, tlrr ktttttit povedati Aopac ar ddi dol ascl AopacTe,Agpocllvlrl|, AOpacHe, Aopacr!tsa pl, lnlpl (rofistt doraidati 4ope4a ad' prihodnjid AopEja tr \n adi indecl koni rJavec Aopjasr<a I bot krizantema dolgdas, AocaAa,AocaA6a I dolgoaasenje AocaAeH,-Arfa adj dolgoiasen, siten, nadlezen pl, AOCaAU, AOCafa, AOCAAYBA post?ti _dolgoaasen, iftpf. paskuten, dolgoca$tl

il{e
t\\( t\c\\t

lote .

! rir L . -l\ f

AOCEp|III|

104
Aoqt[rrre,

AOfpae

AOtPt(or1e

105

NreSra

AocBputrr,AocDpElra pt, impt dovrsiti. dokoneatidovrls vati, dokondevati Aocera 4dr doslej, do zdaj Aooe.raueu, -uta adi dosedanJt Aoce 6a t priselitev AoceaetuG,.q[ m priseljenec Aocerr (ce), .AorenlBa (ce) pJ,. rmpt _pnselltl (se) pn(se) serJevatl Aocgr^na adj _domiseln,premeten,prebrisaul Aocer/rf,Docr I domiselnost, Premeteuost, prebrisanost AocEa impt dosegati (z ro
Ito I

Aoc[DKeE, .rKHaddi doseeliiv

w pt impf dohireti,doseti. dohitevati, dosegati

A(rcflIra, Aocflrflv-

4ocropo adrr do nedavna; l<malu
AOCAOBeIT, -Bfia den adi dobese-

l(a; cnacRa, aocTrrcKa ni ved tzdrZal 4ocroea, .Jrm adj vreden Aocron pl do konca stati, vztrajati; He cr.rAocroja sa sbopor ni drial besede AocrotrHcrBes ddl dostojanstven AocryAr.r Mu pI impers Mt' AocryAe hladno mi je postalo AocyAn,Aoc't'AlEapf, impl prisocutr, pnsoJati Aoraxl MDtce pl ifiDers 7. milo se storiti-iiomul 2. ,al
Dltl

pl socrracr,ca lam vidrzati irenesti do doloeenega trenut-

AoraMy adr dotlej, do tod lol.ente, sorerrrysa pl,. impl Drrrv. nactego,presestr preseoatr Aorepa, AorepFa pf, impf l. pngnatr, priganjati; 2. uredrti, ureiati; 3, liq Dri,(haja)ti do desa tipo se -dei obledi (obladiti) Aorepa[ocr I dognanost, urelenost Aoromj, Aororatl| adv dotlei, do takrat AcrorarneH, .Ena ddi dotedanji, prejsnji pf |. Aorloltr|, AotrolraT -(vino, dotoditi; 2. iztoditi Zgaoontterr-dohrtevatr nle) AOCrareB, .Trra, AocTatoqeH, Aoro.rKaI slabo Zganje -\aa ad.i zadosten Aorpae, Aorpaar pf l. vzdrT:.t Aqg.e..rx€, pf. pristokati, Deti, prenesti; 2. vzdriari sc, nau sroKatr ne odgovoriti

Aoc $na pl do konca poslu. Sati: slilati AocAllrlra impf ae ut ce AOcAI'u!tsa ne slisim prav ooDro Aocooaese (ce). aoco6aeKvaa (!E). .p!, inpt stedi (;e). staqu (se) Aocariq It dosanjati, kondati sarnJe Aococa pf fam porabiti, konca Aocriaadr dosti, dovolj ,qocraraI teZava,tegoba Aocratr m dostop, pristop AocraneH,-Era 4df dostopen Aocfaca, ,aoclcuaa. pf, inpl

AorpKtr^! (cc) pl prikotaliti (sc), privaliti (se), pririniti Ao.rpea, AorptIR pL ifipl (pri)tedi do kam Aoyr,n (ce) pl domisliti se, priti na kaj Aooaka, A@a(aar .pf 1. gL fa, Z, pnJetr vse po AOC vrstr Aoop.ra, Aoopjrn impf, pf 1metati (Lredi) do kam; 2. ,vse razmetati; 3. zadeti; 4. osiniti z besedo AoxoArfl dohodek AoxoAeB, -AHa4di donosen Aogea, -gHa adi pozen, kasen 4oryra adv pozno, kasno Aou@ra f pozen das,nod ,.,oq!Trr, AorIlTar pl odcvesti, ooc!eretr AoqeK,-rF m gl. npever spreJem AosyDa![r cE ifilt He MA ce AolrlBa ne slisim dobro AoEaFrpa ce pl prilepati Aonjijar{, .qn ,r priSlek, pri" serlenec Altarocr I ljubkost, neinost, liubezen Alr.urEn,Apa3Ear impl &a'it| fazorazevatr ApaKa ru bot bodak, trnov grm ApaMa drama I AltaMarrs(pa pf in iftpf &amatlzlratl

Nrac'.e, AEta'cnUB pf , impl (o)praskati, (na)dedkati; My AItacHaBHeKoAxy36opa nadeakalsem mu nekai besed - ur ) , sr r e, ) Pr 4 - 'a\

T I

an?

Apana, Apanaar ihtpl praskati; /ig posmehovati se komu Alrucxa, ApacKaar iftpl 1. ikraboti, praskati; 2. maza. ti, Ccdkati (papir); -ce: Pt'llsxatt se Aprcxaq ,r i,,on dedkad

orau. blebetatl ApAopKo, .oBqtl ,n blebetad, Cvekad Ape6es, 5na cdj gl. ,qpo6eH oroDen pSrc6aat- adj drobDjakarski, malenkosten Apc6laDocr I 1. dlakocepstvo; z. Kramarslvo Alrc6oiuJa, .Er f malenkost, droben predmet, drobnjariJa ApeDeH, -Brra adi starodaven, starinski AIteBHocr I starodavnost ApexAr, ApexAar i,rpl ideti Ap$ra I bot vodna kresa

AX|De'd, adj lesdD; lig trd, -rrot rog, oEorel ApBeE, AlrDrnror adj lesen, -sna, -o (trgovina) ApBeqapBJa suha roba I ApBeHrqat stenica Ap.Decrdra 499ln od ,qpBorcI uKo orevo ApBo, AIrBa (3a, ropeEe), .'l orevo, crva (za runvo); AItBja(ulro pacrar) drevesa (ki rasrejo) ApaoAe^eq,.rrqlr ,n obdelovalec lesa, mizar ApBoAecrDo fl obdelava lesa AItBoJaAra zool smrekov lubadar 4poopel m drevored lesorez ApBope3r?? ApBoca, Apaocaar pl ofueveneti, otrpniti; lig togo se vesti imPl ilabu.' APfoPg'.4P.AoPaf

I
I

I I I I I I I

Zival AyBrre. rfp ror apo6 jetra alto6e& 6sa adl droben (v "jedi). 6e^!. -ce: irnpt tresti. !ce: stresti se ApyEKa I 1. AytrryBoar i. tako ti bo vrnieno 4po6uarcaf drobilec (stroj) zool dobro se poautiti. kljuvati.{Bqn m lam bojazljiAUDa.nKaiezik za zobe!. impf upati si.nesmisel apo6a. Apel. ja yAptr AIto.luknja l. kinkati 4peura I dremei. nost mehur ft AIrcAo. 2. f. Ivekati. zaApeld trg ^di span ApeM o. avnr|I6a n l. lena. grmovJe ApM(a I grm. Apo6oB[ t?r drobovje. prileinica AprKn. tovarisica. stardek AIrMa I rntad gozd.tovarisi zmku AIr!M nr velika cesta Alrrra*r. -ce: i. dobivati zrnje. oulccK ApyreE. imeti se v ce6e dati dislih. aKo M!' Ta seKrra mu le paola v MV aoxr-r! '. volno). dlovek. segau. 4. ApycHar pl stresti.e fi bot dren 4perota I drenulja AIreHKoBrrqa drdnovec (ZgaI nie iz drenulj) AlresoB[rla I drenovka.r. podrast.. xrxs c{ ro jas[Kor! Aponxa (l) f divja gos.ro l. dremav ka ApeMe. AprHyBa pf. t. v zrnie iti. AlMKaar impf zamolgati se -ce: klo toldi. pozvanlatu /r8 bleoerarr AItHRaqm larz slab brenkad. impf podremati.rra adf skupen Aw itttpf l. napihovati sc. tig blebetad Apo6. 2.. mlKasulr. impf to'gariievati AlrlTaplra -ce: hud biti na koga. drZaj lp. nesramnost. /aru ucvlcti.. nyjar impl vcti. /ill Ap!4.-ux m l. kujati sc AlryraE-AplTdar ad! dr]'tgit.'IaD pl rla AlryruKa ta dva sta lep AprHe^dj zagrabiti.ra Aporua AIro[ a I zoo. poSumen AqAn B Adj rAztf4an. onemogel. 2. ApeMia t ctremavKa.xn^a f lam onemoglastarka. t1e cpxaru kakor posojas. 2. malnen oren alrrca^xa I rot(aj ).He. godecna pihalu vec. drozd nase. Apnsr Ao Apo3A-AIrOaAaIeH rn drozg. odrt AlBa. par (fant in dekle).r(Jira I krozek.2. 2. -^.\aia se iivi od tega-. bobnati.t 1. -oBqrI /n drem6vs. 2. braniti se. l.AvDa. 3. pomt Apyxr (ce) impl druiiti (se) -i l i . misliti._imeti. jagode Aglla impt trgati. cukati. Aluarr nr megla. . se prebije s tem Apor(a (2) J mot ulomek AIrycKa.caprn _ ApKO^. droplja A9. blebetati ApnAarro tt pahalnik. tovarisija. fig debelusta. rapTa Ko razcapanec. 3. ApYcKaar rmpt gr. dim. pil('nlkn (ljudsko glasbilo).lt . zaspanE apel. dienov les ApeHor. 2. Ha AplT Aa A!!rwBa.^-i l i drutba. nost. idipati.AItMOAaT l/rpl.rr/ (xl MV Kaxeln pripoveduj to AYBHC komu drugemu AyAyK. gl. AoKaj ruro Aprrr no^eBo do koder seie to Polje. pukati n AITMOH redko reseto ApHAa. drureJo itvo (organizacija) driska. ApyrapsrBo n tovaristvo l. urlo Li apooe. srre_ sao. Apyca AIrVcHe.Kanrca I ljubica.(ne izpustiti).I I I I I I I ApeMaro 106 Apof. ABe cooll. slaviti. kovaski meh. AyBrrar pl fmn ostareti zapihati.ihati. II. pt f kosdek mesa ^Do6em€ dvekanje. ApeE. par izmakniti. gu. drenulja Aper+re.. pogum. zibati otroka AlrycanrEa I tresenje . Aluarrar impf praiiAlrlMcrur 4di cesten ti. AlteHquH'a n dem od ApeH mlao. lig dobiti apcKa inpt imeti drisko. prah vzdigovati. zadremati. J.rRn pihalni Apra^o n tatn star. kratek spanec ApeH. gl. dlzniti si Ap3or{.il cli.ors impf plenjati. tresti se.A!a$(a. AlEaar iffipf pihati J4 r AltcRocr I drznost. ApVtaztfgai rapKa. ApHAaaT tmpl panarr (bomtrai. A[ree pobrisati . AIrKoJln m lam mozL dck. Apsraaar ltttpl orenKatr. {Eqrt t?t gl. lrg blebetad ApHAap .izmikati se -ce: 107 AYMKA t t I I t I AIreMao'? dremavec.. prah v Alry. Apo6ar im?l drobitii tis sobezdati. onemogel ayB o'? brlog. oulec. 2. AIreHOsn. predrzcevka na gajdah.abxrz nai le Doskusi! med s. diare. TIle ce 4rajqara ap N. latrr rut.71tolkad rolneApE(a. A!31|HaI ducat drugikrat avae. zasPanost. dulec. Apr{ap m AplTapKa I tepec tovaril-tovarisica lve.nryBa pf. ToJ APrf(Ir. grdo vreme APcr€Brqa I A!tsa. lig otrc be vezati. t Ap3rrc. elinast vra alryrtrAen @drpojutriSnjem z outcem. A!3erla. Slatati. praznovati. on rma ove soor. kaditi se Apyca.zaspanKa dremoten. tpttYr j€ _ AITMOAn.cKa adj (pre)drzen. -r. usaipniti. Apycaar stresati. Apxar ifipf I. steklopihat. se{i.rorApo6 pljuaa. drematl ApeMrroK m dremeZ. putlll. druZba. 2. -urr 14 I.. drzati se (za kai)t 2.okoma Zenska kati sc AftYr adi d^tg.AplrurBo r.Apqa f detevno. L drZali . dia.jo. AIteMar ir?|pf dremali. strahopetec adi apr adi star. majhen drenov grm. 1. razca' pan Apfirl^o.

AFrar (l) irnfrl dusiti. Drrsfcen Hero 'Ce: vsr se mu rogaJo t4m Aym(a I luknja.I fom spletkaricai zasmen. zbadati (o boledi r\)i. 2. II. zbosti: AiEr.mr m arh trgo\ec 41x. Aiuuar Drelukniati: suniti. ovoha" adi luknjidav Altr. fam vohuJr forirati. 2. pt ljudje. lustva in etidne lastnosti). pretuknjavati. Irycra A!4ua sirota. prebadati. sapo loviti 7ig nasfuvati.q!M|a. AltltuarrcKrr adi sovrazen.te. tla pf prer. arhansel AilrojaAeq. naluknjati AVLDrarr. . podpihc . 2. orientalska oaesna (ustna) votlina. Alrqar inpl l. ce aparu Sele vderaj se je sapn1K vmu AyroBaAe4. AyllIOB AJTIIK Ayc.n. jamica. 2.Ayftaqtrgovinica Au{<awgla. A!|nar (2) impf lohaAlurira. prG (laJru Ay(aH. teh per. splet|tar A![asRa. Kyrpa A!'rxa. listi. Aypu Do flpt. l. dih. -tF n morilec ses. Zirwriaa. (e ro qe(aMe. aYrsMaEn m sovrai' Av!.qrl AyrxottnArrrtx. dolbsti. oA volnena blazina lrY xa Ao Al'r(a od zibelke do groba AyEel'e n fam pod. duhati AY re Allnflr(a AlEse..AHI'K I I I I I I I T I I I I I I I .Owrm daljnogled part cor?i cel6. I deft od Ayrsa 1.tecr vaIl AlrFtr|.rEsepa AlE!ffK. oqHa (VcHa) AlIt€ AlrneK. . votutuca AyEKa.^en ce alll]tlautra I sovraZnica lo v Prilepu.4frernocr I dulelnost. jama. 4. sapa vatr.rlati. luknjati. nahujskati -ce: ifld od A!M.Dsa adj du5even. rt 1.ra6a{ r?rploskonotec Ay''d:at fam debeluhinja. AlErlllaar ti. Alrll(aar iffipf na\ajati se na vonjavo. AfBr I .g vodja.luknja' fl 1.ymu tn fatn hujskad. votli. zlodinski AlpU Aa . ubozec.o/ kutina (drevo in sad) AyoBAeHnr r€l binko5ti (praznik) .porog A!@.AojAedakali bomo. dokler. dokler ne pride. AyMihacl(ljudsko) UIOB'T. 2.Alu€ao jaki 2. Avnar impf l. 3. Y9 ryor: cI{ Ja AFuara ne unrcuJ se! 2. r/il|DqoBa A!|IlKa m$Ja luknja. krvc A!!tory6r{(r. aYltr. 4.l6a n dafi1 od . CIrIe Ce AFIaT C! AlEeDeE. -rtx m 1. zacetnik. (notranje Zivljenje. dusa l. Ay(aH. morilcc. -Fr m onat duSnil(. AYnEEa n dem od . donoa adi AUEAecr dondast. dusiti se. dusica. wtati. bunkast (dekle) A!I6a. MaqIIa Alrrsa !rpn. tel dola: 3. revaek AyItr€ luknjica. TIIK Awrn Iele. -lEra adi zadualjiv Alrme. duhovnosu prisrdnost rur.Awr n Et. fig Sduvati. slamnjata. 41xoxn rz duh ayua I I. pretkanec. hudodelski. -N|}d m gl. Altrtel|.AFAA 108 AllIoDaAeq AVUIoDOAIInK 109 AltnojaAeq Ay*au n prodajalna AlrfuHcr(q ddi trgovski.

gl. Pre' lkan faDo^cKr ddi vraiji. adi indecl nar pes zelo leD. fo^oBtf m arh mo(girer. granata.feDAaHectadt ogrtlcasr t I I I I I I okvir za ruife4 n tainbr-rrin.KuH rc .nda.rvpv Tr-rJa preplr sta dovolj dva. sl. far. Krlstlanr(a fa{e. VTTIICA ieBper.zetenjaie. faBo^laa r tmPI uganjati burke. f€3Bnr+a n Qzezva za kavo feM. -nor adi l. iaBo^r-r faEo]tqe.I $a /t ministrant (prr praznidnem bogosluzfeDpeK.rr I laft krik.rlltsa n dem od iwqe. nemuslrman (sramotilno) l. noraavost. za nered trije igype adr laa vsc skupai. I .f 1. Pecivo v obliki svitka: 2. --un m arh Pek in prodalalecgevre(ov fe3Be.co TpoJqa za ..oH!tsa$ i?nqf biti diakon fayp. Srapnel.a id! fam kakor da. posoda -2.'ra'trad1. poaez(prodati) I I I I ff faBoa nr vras. domneulo io. 2. jezero ioMle3eu tn krl komzna alr psenidna kaia (orientalska ied) foir. moavirje. l. ied iz mesa. co ABajqa r€Bm ce npaBrr. fa. fay-pn m arh. 2. irtpmra ju ) smeti.roru m arh bot roZa.qu ft l. faBo^rtr 6a t? dettl oo f aro. daliJa f1p. rHoII fy6puoo n gnojilo flfpfiurre n smetisee. 2. nesnaga. lpot t krogla'. navihan.tudovit iy. raca faio. ce iyn tar impf fam ciganiti.zvijada frDo^urrr|I|a f l. fvloBo rrac o rozno olje i!l|t. rogovuez ry?V mrja.. faBoaar imql lgalJja' ti burke zti" faBo^nja.an'. ovlurrrre .i lam ciganski fymrm.t I faBoa I l0 fu6par[re i'we3 llt fyrype iwcrut ad.r'B i1 arh odtoitri tleb za odplake t!. hudid fasolcrl ad-i poreden. o6pa3 r€xo ioM lma deoelo fl6pap r? smetar fvopaprnrK. -tur m razgrajat.. men' da. lam baje. prosjaditi. faBo \'Da.r vraZidek. navihan faBo^ri. cerkvcni pevec (Pravoslaven) arKorr tt diakon aaKon!tsa. gnoji Sde. adj irtdccl arh temno rdec i\Re" m kul l. razposaje_ nost. tyMoBI| n velika bakrena kangla (za vodo) fyM. budidev . -tur t?1 smerrsnlca iy e. brzda (za konja) fepAaH n ogrlica . -dxre. zviiaanost f8K. flnr. . de! da. -'. iy^'tr6a a krogla.Poreden. -\1 m l@tt vra' gr-rlija.rfir. svitek fyBe(eH) . fonosE t?t podPlat. iVM bakrena kanglica kozo fi6pe.. ypitje. baranta' tr fypittra I bol georgina.iy. . zogast tytos adj drt2 gl. -mr | \ftgoliia. 6oxeg roKar l|| betec (konj) io^. gl. vezenie tep.in.l fypfosleEc&r adl iurjevski fypv faql|Ja. zvijaden. soqrga ryope^xB adi pognojen tmPt gnolttt' fy6pr. fffpar gl.Wk . -riia in. Kaytrllj}l ncvernik.. 2a ptazenJeozu\eca fuce^. pv. nered.i rz Jurjevo (praz-r4eu mK.0p^a6e ryre met krogle iy^ecr adi kroglast. hudidek aAro]ru[H^aK.r. r<a1Pxa nemuslimanl(a. laryr ( Manacrspcxa) rtt somostanski diiak. ieMoDri (sa Ko!6) n tva_ la.gl. f arh gl. gnoj. lokalost.. svet.rl m lam cigarl ryrrsn ce.

> ma. cenen eDruEula t cenenost enrmqrirJi. identiden eatrau 4dt enkrat. isti.ry4aa€Hr rr? ekvivalent. iel5ev eBo^yEja-f razvoj. -Tyl adi ftzttider. oozrv. stalno c4xocrpan adf enostranski ll M&k€donsko-rtlove$kisloysr eluotryrlra I enodejanka eA[o*reH adl enodlenski e4gou1'4o adrr latn m'logo. 3. evangelrsl. !.qgaadj enol'rsten.2.. enakopravnost eArmKoB. eK eKpaa l. cA' er-vMerl ttt rgumaur. neko6. so. er:raDcrr m L hist eksaih.2 zaslon.rKollr m zool :e. enxa.E| I lirjenje. erElla /l prla erBdKTeH. ekskurzija. posadka..rKa f kmedki voz na dve kolesi eAEreq. 2. isti. adv vcasih. e'f\ cc impl ieztu se erKe. evidenten e Da tbo fi elsa er. -3r|a 4di enoliCen eAqoo6pa3nocr f enolidnost eAno_paK adj enorok. hkratcn cAHoBpceH. cesarski namestnik v Bizancu. ral e? kie ie?: Ee e ni eraxlaonji f izpraznitev. -t\aa qdj ist<> vrsten eAaoc^.n edinec caE4a f l. oouo ex.. v enl vrstl eArropoAeH. 3.^oi adi ielSb. mikalnik eAEra. -rEa adi natanCen.' oditen. erKl|r6a I I I I 441 Jezev etew n tezero e3epcKxadi jezerski €epqe. eKrpa eKI|e. . odjek. eArfior.Esa adi istokrven eA{oMqcaeau(.117 EAHO l 13 c&no 12) Nni brt ko. evaKuaclla eBasreNte. morl()tclzcnr cArroBpeMe( adi istodasen.*ra ddi Posame_ zen. earlnaecefle num enaist eAndecerrh adi enajsti eAxHaK. -. -Jrraadl cnobarven . enak. ekran e*crlr. samotar. eBerrry{AeH. z eno roKo eArropeleH. .eArE{rEa z edinlek eA[anBocr t enakost. 2. tu Pa erotriM.neki eA[uaeceT. identidnost. Pravoslavni erwetflJa. eBaglleaEcr fi l. gr. . eArrar! aa ceKoraMnkrat za nadskof vselej eBrrcaeqrJa I bivanje.'rednost eKfrra I moStvo. er@T eKadrop r?1geogr ravnik. tuca eAllorartgloqes.tx'J ad. er(aBfr ce. DredstojHlarl(o qeAo eolnec nik pravoslaYnegasamostaeAqo(1) adt priblizno.aroqe. kakor hllr o oNm6ocrr.Es{wocr I Posameznost.individualen eA. ekvator er. od' stra[utev. oABaj eAeg. -Hfl. z i^-pako. _ erKoa fi de|fl od e)'< voru) ek. -siuor m sebidDost. er(r|!|!aar impf odmevau eKortoM m. -uor 4d. eEarne/u{cTltrrK{ adt eva\gelL' danski. dmgo za drugim eAHO3eMe4. arh 1.{rja n evangelij-. rum eden. ob' eArnna gtam ednina f stoi.tlotcist eKcrtalr:'uJa CE c. gospoda$tvo. eAnHaIIr 17' I. -K:Baadj enak.protestant . Dosamianost e. .Tfla adi enonadstroDen eArronirmta f enoladstrop.rr<aadi edini. l. I I I I I I I I I t . daja na-pol zastonj eDTqIlo a4t poceru ere. veda (polititna ekonomija). 4 m lan kj PrrU-.oi enota eltrdulren. {T m odmev. enaka \.posamiten. gl. 3. m{. aoMar(rIII eKoHonuja.oxex. "4$ adi enoceliden eAHoKpBes. edinka. eksistenca ettwraru.^\a adi enotodenski eAuooopasetr. idv ne qovoll.tgt tt somrg ljenik eAuouacleuocr t enodusnost eAqoseAe en.-nu I ekonomiia. .u!qH nt enobocarro{tox(cu. adi ind. gl. istost. z. . spanzrJa jezek. gl. 2. posestvo gl. €A||oEueg fl sc lmenlaK e4norarea. protestantski eBe p4d laj! tu! glejl. en. greben. skok v stran (v gaeKctrarBlJa. ce od ctM Ponl gl ie. e. evangelidan. cTollallcTBo eKoHoM! (a ekonomika. tcc.arm adi istih let. -Mqrr 4AI|O3eMr<a m-f rojak-rojakinja eArronMer|lrK.-Hq[ . tam egoizem eAFtrrro4 -. istc starosti eAHoAnrllirr impf ett{at dne!no jesti (ob postu) eAHo3aAplro ad1) zapored. -. eventualetr eBrAdrfien. 2. n dem od e3epo-e3epqa Jezerce eI(.ecl Domanjkljjv.. eksakten er3aDx.i gtam cnoaozen eAHocroJHo 4dv nepretrgoma. 2. vardev"anje(npau{ eKonordlja vareevati). .ekonom. {rT. enica. er!'NleHKa f predstojnica Pravoslavnega samostana eABaj4dt komaj. evolucija eBttH.tr1 odmev.e(sar gl odjekniti eKtrira.gospodar.tna 4dt moreor_ ten. premalo eKcKlIBrJa I L izlet. ecu_ nec. okoli na c^ro6ourrDo r? cnobostvo. f nauk o gospodarstw eKor..

elaborat eurnu rz gl.3rr m sklepna beseda. ztteJtrje. pridevek er6xa I razdobje. eaMa3 n diamant. -ita . -. prvina.ojc. zunaj sredista.. €aa! eaar€! samo imperativ pridi(te)!.ertrp-drpa pl eKcqec t1 rzseuevall se. Temasu eOeKTm udinek. e oB adi jelkov. odpadni- . povsem. malomeSdanstvo ecreareu aclj naravcl gl. emitirati e. uspeh.wj I t. e^a(re) BaMYI emlsar pridi(te) seml el.uvod v umetdisko aelo e^etr ielendek. '|l padnik uava . eKcleAtr4r{a. jelov.. clnpfl ere part lejl (kazol|r.. lig oseba. ekspenmenl cKc-neDT izvedenec. adj krivoverski.. eprellglBo m. samsKo avetl epeSrqa i zoot jerebica epe6rqts ddi jerebidji epec I kriva vera. os. 2. erupcrja exo n in m odmev.I I I I I I I I I I I I I I eftcneAtrryJa I l4 e^erHja. samstvo eprcrlcKn adl fantovski. izreden. ek" telovnik e^eM6rrr tn ke/'1. sok. l. vel epoha e'Jre'I adv . " eack. -'raa cesti) obleden. . eKcrd3a fi.w m arh gospo<l padriSki etDel|Aqa I 4/lx gospodova epMrK n zdrob Zena epyAn|trJa I izobrazba.-qn fl jarek. eksces eMr{r nr emir. epitaf emrrer m epiteton. e^oBo ApBo jelovina odlidno skcrpeMeu.eM tako. samec epreH^aK. emancipaciia 2.ernast . mv (ob e.rxa -.adi . eru(ucrla eo[KdceH. emotiv€n razteeliiv. -Bna adi dustven. tev.trfrpa pf tn impl od. gl. razletcti se. eprc &IEa n Zrebtatna.fam popollroma. elan e^asrrrqeH. 2. e^eHllulia n Leln oo lu.j.elrtl*ic/ai m . prvoteD.cKr . sol. odprava.elitipretiravanje. oBourje sadje €aarr tu zanos.. l. eqar impl razlegati se. ekstra: iz-l'rstno.. 3.. ec6jor.. 3. porodilo. n tantovstvo. l.i izbrano eHAeK. oopravnl oddelek.Na adi pfoLen. gr.crc r(J Ao rc6(. razprava eceEI jesen eceHek. ||pltp() il '? erdna I stopnja. excno3da |. vre' teno eNe'{ m zool ielen e^e'{. coceM epa f doba.6fr8Iatn 4rlr vseeno er{cxofl tn episkop.jelenji. -rrrr I izbruh. odetDeEAqJa.. arabski knez e bot jelka ^t ewcAp m poslanec..rerdrrieir. ekspert n cxcrn-oarfipa impl izrabliati.eqr<aar impf stokat| iemarJa dati ecu'Jd impl fan gl. jeseter (riba) ecEao . liz element'.l[rHnoT eca[ B qapltrIja He a:! er!tsa radun brez krderrKia. dudaski -in impt. eMorrraeE.kakor. lzvrstcn. .. cuerrca. lig ecerpaI aoo.izpl Iantovau. . kobilarna eprEII n fant. gl.Bn I pravoslavna zupnrJa eltrr or.erfirco m nar pes gl.. z. etemenra_ ren.trtr'aurla I izlotitev. l. zatavtto l i ri e^I[. elastiden ad. cfcl(t epem. m kliutitev. iz. eKspreslJa e. 2.ra6opdr m izdelek.misliti. -cHa adi uspesen.\eMellTn eleMesrdpeH. adi jesenski ecerulr|ja I Lkem esenca. eleganten npl'poAeIl ecrecrBo narava gl. aIkoholna raztopina.qna adt eKs_ eruardmaqnJa I osamosvojiccntrilen. lol osvet. 2. 1. e^eHcKa KO)Ka-aili cxcno:rnuula. ekstaza MAtlT cttcrpo a7i in dd.m esej. izpostaviti. ecer'. potovanje s Posebnim namenom cRcnepnMcrlr . eKcraoAnpaal p/ in inpl razpoditi se.el part lej! (kazalno za 3. l)r i teol lel er(aB adi jecljav epetffq -rnI krivoverec. oglednik. zl| 2 os. napol. eleull fl mosKl. l. gr. esf.d^(ja)ti. epilog erJ'ncv. . emlgrlrarl gred.). cksploatirati oKclloAnpa. zensKr eHAeqe I t5 dunati. i2f.eceHar adi jesenski eceHocKa 4dv-to jesen (letognJo rn mrnulo) .{rr I Zalostinka.ufia adi letosnje eceHortreH.1 lcj. ekstremen _. erc-nor6ro. lig sestavina. gl. ooneu AoM. jelka. eprenlnaar . ielenae cibrioxapa pf \n impl eksponilati. f zalros.tln n1 tlan ccha ecfiaocKu adi cehovski ecsaocTBo cehovstvo r? ecna$u[sHa f mclc\anstvo. prJaca. cuera ra.1.ele' gija.11 poskus. obrazloZitev. Da 5e ohol cKc[e8TD[rreH. eliminaciia oKcnpec m cxspres aficr|pecl|ja / Eraz.. osnoven.). -url f motovilo. eM cofli fafi eM. Jesenr eceHcK..ftv. naraven eaeMxja.. era epreAe. imeti za. -un I ekspoziciJelenJeusnJe e^eHqe. raxa. izeksport cKcnopr izvoz. etx jei eHAetre. eEe ro! lej ga! eHopnJa. eM ro eM ao prctiran. . odjek ecanl m fom radun.. udinkovit eplnryda. -nnra adl skrajen.im-pf jecljati.boii{no drevesce Gxcrdr. eHAeErBa n dem od esAe( majhen jarek erJ.coMHr{reAH{ sumlllve oseDe e. Stell za ecdj. od.r ceh ecHaotl'ja.elitsir. -ux I ekspediciia. Aajaromaknienost. polet. eksDlodirati ctcnor6. samsl(r epreu!tsa. pravoslavni Skof erflrao nr nagrobnik.

r(a6a

tl o

rqqpe6

xcAPcOu

tt7
'(eBUIIIIE

r( .x
,Ka6a (1) I zool krastai:a; i,aba ;Ka6a.(2) f .med gL rpa1ell angrnapectons adi Zabii ',Ka6emxt ,Ka6l^K, -ry,'m riodvirno mahovje, blato xe6pa I gkrga xa6lpKa / .L mehur; 2. Skrga r(a6wKa, rKa6lpKaaT imtl grgrati, izpirati grlo xa6!?Harq r€6!?rrrK, .uUn bivalitde Zab: malomeSdausko okolje; usmrajena vooa: mrtv o xarop.m gl. ualop hrup, kdk ln vu( >t<a'toprr impt gl, uarops hrumcti, hrupno govoriti xa/r, ,(a^oau n Zalost,muka; soautjc,pomilovanje )fto,ro, ,r(a aar imrtf talorati, obtalovati, pomilovati; pritotcvati se ,|(!^60 I l, ,alost, muka; 2. plltorba x(!,r6orradl pritozben t(r^crr, .ArrA adi talosteni Zalcn, 6oauten; ubog, nesreadrl t, talovanje; pomilo'(aaorlc vorJo nat|/rrroo)Ke Zal 4d, r|(a^l|, ,(a^or impf l. zal biti; 2, ,olostiti se; 3. ,alovati; DrltoZevatise -r:c: (, -ryr m levez, sfomaK t(a,l r.a ocru (ce) impl ialostiti (se) re.ro4a, .Elr f bot \rtfi Zajbeli :'d:anld,f dem od ,(a6a 1. Zabica; 2. Labica (za wata)i 3. zool Skoljka xarrlre, ,KiatFtt6a n dem od, :r@6a 1. Zabica; 2- ,abii p gravec ,Kap, xapoEx, xaple ru in f 1, tgrjav.ica, ocenJi 2. lis navousenje, zanos t(aprf, rcapar impl Zgati, obijgati; Zareti, plameneti -ce: gorisde t apEtrtre fl ZariSee, r€troDllr 4di raiarlen, razbeljen; plamened ,Kapqe, l(aptrl|Ea n dem od xap: [orajHo r@pqe potuhnJenec tK6YE m gl. rpul,runa, u6yrr srn tro;axa impl gl. rpaKa Zvetiti r<raB n 1. truma. mnozica: 2, sodrga, gl. rIlas r(flraMoIu, xIpaMoTaT ln?pt roDotati.treskati xr1{a.l Zlindra, golda, droZJe, gl. urypa xSpana.itnpf dofotati, bresti po voor ,xt{t6 ft Zreb,kocka, gl. rcoIIKA

xa are m pritoznik

pekati; x(exrlleqll t4rn hu,r.Apc6a irnpf Zrcbati, metati kocko da priDeka ,qpe6e, ,rtAlre6lrr5a z trebe, irtexoK,:ma adi l. vtot, razIrcbidck beljen, r'rel; 2. fig oEnje\it, rqpe6eu, -nryr at Zrebec strasten .3ts n tezlo ,KApc6n ce, ce xgp€6.ar impl ' 'te3oa, nr Zir, Zelod t(e/raA Zrebiti se. Zrebetiti se telja, gl. xe 6a xAlte6uqa I Zrebica, Zrebidka ,Ke atire '2 xAlrentte, xAlrenM6a z 1. t(e1lare]reH,-itta ad.j zaZelen, gl. uoxe elr dem od ,rrNE6; 2. Zrebidek xe^6a f Lelja ,nAprrm, r(AltEaar ir?rpf kol. cati se t(eae3apa, t l. 'reA$apnnqa ,.elezarnai 2. trgovina z ter(AIrItmBItga I kolcanje, rigaleznino nJe i|(elre3e!t, r?Itul ddj l, Z.elezeni trAp.Erre, rq\[r[nEtsa pt kolc(ruda); ,RAIr[Hrcr, ,rApEArOrerSe 11 'r, Zvenket,rozljanje xe6ypKa I gube pod odmi, pooocJe tc6lpKoca pl zgrbanEiti se iKeto/ut, t(eBorr(a ifiDt DreZvekovati (po. malem'); tig venomer gonlD rsto r(er, xenosn m Zis, zl.ak (\a zrvaltn,qrevju) xera f vrodina,pripeka r(era, ,Keraar irupl zbadati, trgati r(eralKta f 1. zbadanje,trganje; 2. Skorpiion xenrc, xelrrlTa pl, impl zb<> sti, zaboleti-zbadati, trgati ,Kero^, -r^lr tr teleUnik (palica pri telegah) r(€ro oq rfl tezelj, grebljica xeroca, xerocaar pI zrgosaU, Zaznamovatl xca, r(cAra t Zeja xcAcH, -Arraadj Zejen rcaHear ifipf ,Eien '(eArrcc, blti; l,g koprneti to &:m xcAlurK, {r| a lejen dlovek xGxe, xerKar iupl Lgati, pri-

I I
I

mu se

3. ttg 2, ,elez,'st modan; jKe^e3sa paKa Zelezna roka r(e errmta I teleznica rre^esnulmpcKEadj l,eleznilkl, iKe elrnr,Frnn adi ielezniiki r<eae3o 1. leiezo:2. kovinr ski predmet; 3, likalnik xe^eH, -,A.r|aadi Zelje\ koDmee x,e K f zool Zelva; jaBa Ea xe,lKa komaj se vlede r@aY.4snx, teaYAoK, -rtrr m ielodec reAyAose& -.Ba adi Zelod6en reaYpoK, -qq m zelvin samec rre qe. raeaqsrEa n dem od xe^Ka Zelvica x<eqaI 1, Zenska; 2. Zena, sG prcgai 3. fig mevZa x(eHa.[ra f tenitev, svatba ,I{eueEe zenitev ', >netcx adj oienjen rreEu, ,KeHar impf Zeniti; ce: ,eniti se t(eetA6a I Zenitev rreHrurle fl agsm od, x;erJa ienska, Zenldd

I I I I I

t
I I

i

I I

I
I
t

)KCrrKap

ll8

t(naKa
iKII o 11 ZeIo

ll9

)KyrKa e4 rume-

T I
I
T I

t
I T I I I

,KcuKap lr1 ienskar, babji gregor xarrcKoBr fa I fofi ienskost xcrrcKorrda I Zenski svet, Icnske xerrcrBeu cdi lenski, neZen r(cuqe-rKeHrrEEa n defi hip od t(eHa Zenskica, ienkica ,|KcpaBm zool ierja! t(epaBri ce, ce xlepaBaT impl vrteti se, nemiren biti ,r<,ccroK adi hud, trd, kmt; ncdloveski xctoap m Zanjec; mesec julij (po ljudskem koledarju) ,KerBapr<aI Zanjica; ;etveni stroj xeruKo adv vrode r(erurri ce, ce >xertmt imTtf razbeljevati se; lig razrr'nemati se, razburjati se xeurrlHa f pripeka, vrodina ,ui-: tt(llMrt, )K*\T6 Ziv ttri, tit'/ ti; )KrrMn 3ApaBje pri mojem zdravju; t$rrr MajKa pri tvoji materi ,.\B adi iivt (s pridevnikom) popolnoma, povsem; x(IrB rAaAeH popolnoma sestradan; 3e^ell popo]noma zelen;'I(sB yMpeH ne Ziv ne XIIB mrtev ,*rrD, f kem Zivo srebro ,KEBea tllrte /l stanovanje; prebivaliSde Zi\t\en:el ,l(lrBeatfta f fafi nadin, potek Zivljenja ,KnDee impf Ziveti, stanovati, preiivljati se ,K[DeeEe 1'! Zivljenje, gl. )Kn-

)KllBrrrapcrDo r? perulnlnarslvo )Kl,ar. impf Zivotari,ti xxDKocr I Zivahnost rrnBEe, rorBrryaa pf, ifipf postati Zivahen, razZiveti se, opomodi si-raziivljati sc, popravliati se, ozivlt'ati ,KuDr4tsar6e a,oZivljanje trdrBoAep m Konleoerec, mrhar irrtr&ol[nc m podoba, slika, portret )KrrBor m (fam tudi, f) Zi'rrJenJe ,rorrBoreH, -itla adl iivljenjski ,(riBqrr{ra-rKHBorirrHKa f iival r(morsHcr(Ir ddi Zivalski rlrrBorrro, -Trrn n Lival; fig surovei, podivjanec
,KUAOrOAaBeq,

daje Zivljenje, ohranjevalec iivljenja

-BIl[

tfi

KOOr

,KItDC/rOntfC m ZrVlle Jepls

zat\Bva impl Ziveti s kom dobro r(IrBlpKa irnpl Zivotariti m ii.E, peaat ^<sr tKli'troBfilda f zgaga r<{xue (ce), ,r<rlxrryTa (ce) pf, inpf opeti (se), vedkrat (se) opedi ,Ktr^ | l. Zila, kita; 2. krvna iila: 3. koreninica (rastlinc);4. rudna Zila; 5. prada (igratka) ,(r.raBrrt|a I zilavost, trdozix*tnecr adj ,ilast, tilnat ,Ktflurrrrc rr l, atgtn od )Krlla nrrtrrnlila; 2. bivalisde, stanovln.jc
,r(I|Attllll.cll,

ncti; ,r.vp m gl. xe.\aA iir, ielod r_umeniti se, iol-ce: fi porok, Zirant to sijati 'KnpaiFrI Zirafa r(otteHlI(aB, xlrpd'oa rRo[fttt(dB atl rsrpri, rc{rrro, m Zi' r-umenkast ^.nwia r(o reHlqa f fied zlatenica rrla r(Irlell-r .rre^Ka tu, f prebiva- xolTeH[lraB, r(o,rTg.raB adi Iec-prebivalka ned zlateniaen ,rrlreacrBo r? 1. prebivalstvo; xoATf, (ce), (ce\ ,,t.o^rarimpl 2. bivalisde rumeneti (se), rumeno (se) )RrI.Ine,-sja n l. iiv|jetje: 2. DarvaIl , Zivljenjepis, legenda ,{o^ruqa f l. zlatnik; 2. fted ,xwro n l, ,,it^rica; 2. iitno zlatenica zrno; 3. koljivo (kuhana ob- t(o tfiqoK, rtKa ad.j dehx od xo,rr nekoliko rumen redna pseDica) xrlqa I f. iica; 2. nit(ka); 3. ,KO/rrIIe (ce), (ce) 'io^THar pl porumeneti, porumeniti stmna; 4. Zila (mde); 5. ,KoitToK, -Urr fi rumenjak lis Zilica ntuiapa I iidna Zeleznfca,LiL ,Ko roKoc 4ali rumcnolas, zlanica tolas ,'('tnJd'! interi ajsl petel i(oilroca, )Kolrocaar pl gl. xlll:xa impl f. igati, pedi; x<oarrrc(cc) 2. fig zbad,ari,draZiti: ,r(oatoqerr, -.||la a/l rrrrtrcrr.irr -ce: opecrse kov x^e6ltrra I fla, pl dlesne, gl. ,xo^q { [ig hudol)i.iu,r'ic(llii
BEHIIIT

xo^Tec, ,Koarcar impl

zK er'aaf ileza ,F'i€jJaec\adj zlezast r(Mepr@-rr(MupKiaocvirek, gl, I npuKa, ukMr{puEKa irnpl brizgati, Svigati, '(rdpr.a se valiti xMypse (ce), xMvptl!tsa (ce) pl, impt potopiti-potap\ati se xseapKa, xHeatdra I gl. r(eaBapKazanllca itflpl ieti xJtee, ''iJdear impf ,eti zl(rjnlan ,<ldd.re, ,KHUerSe zetev tt

xr|Br|qa I perutnina; fam Lival; usi
x@EAapHuK, .qll

BOT

njak, kurnik

n2 kokoa-

ski, l)iv u ln i* k i
)Klr^*t| / rlafl

-ulrla

I stanovanj-

()d )Kq^a Zilica

2r<o^aa zool ,olna f ,r(oar, -I|or odi nrmen, zolt

xoxopu, r(or(opat impl fuumeti, hrupno govoriti, gl. {ouopr-r

vost ncorvra / l. tolanik; 2. t',ll; 3. rumenjirk; 4. /it Irrrkrlrnosl ,(prBa I l. ZIlcv (vojD(', r)(. sreie ital.); 2. rcl rlalovlnJe xpTDlTa (ce), (ce) )KproyBaar irnpl Zrtvovati (sc) x(y6epKa, r<!6epKaar impl ,ttboreti; ,prezvekovati; fig pG casl oetarl pf, impl trqrHe, r(!'rrl!!a vzkliti, pognati (rastlina): zrasti, okrepiti se (otrok); opomodi si (po bolezni); Zivahen postati ,*-UNrnBadi trpek (o grozdju) x(yria eq, .Lry( m zool lkrlat,
--rlaL lrilpL

r(v aE
xvaaB 4di slaboten

r20

iry?Ha trct

ta

121

3a6e^ee ce

r(vnrnE ,?t zuDnik xi^H, ,(i^ar impl Zuliti, ti. xfpu, t<ypar-impf peli, ,gati (kopriva) Idoti xv^rrc (ce),,(ce) ,l(Y Har Pl xr!?I|Aa at l. Zurnal, gl. qfl(ser, pomasrrarr caHre;2. filmski pregled D()0rgDrtt ({c), pomcncati (se) xlttEa^licr nr tasnikar, Zurnalist xyrrurt m ,upan
aa pfaep

33 sadarxo adv zabavno, zarlimivo 'pogovarjali smo se o teta- sa6aBra, 3a6aBTaar It zagavan ziti, zabresti; fig zateti tes3aar(a, 3aaxaarpl 1. zabloditi, nati; modno.zaropotati; zazat_avatii2. lig postati poteceu porepanle pun sadaaur.aimpl od 3a6aBrr (2) zabavati: zabavatise saare, 3aatrar pl zaleti :estii 3a6aAlrjara -ce: zastonl zaadlt ugrizniti; piditi man 3aaps oe, ce saap'Ja'rpl lam izbotjsati razmerje, zblizati sa6ax rtl sukniid rrri narodni noii (z rokivci ali brez), se,sprijateljiti se zttotul pt lLm \ 3aaptM, 3aapqar 3a6at!qe, .qrsa n defi od stroSkezaiti ga6ag zubundek sa6, 3a6a ,tr zob; EMa 3a6 Ha 3a6ar6a,.3a6a$aar pt zateti neRoro imeti koga na piki KOpau t 3a6a6o.t'' 3€.6^60|r pl ?,.teti 3a6ap m zobar, dentist toldi, udarjati; zahrumeti; 3a6apa, sa6apaar It zaaeti lig zatEti gobezd,ati !sl(au m6asa I zabava, razvedrilo, 3a6apa6ae, 6,arla\ pf zabobzabavna prireditev nau oa6aBa, 3a6aBaar impf zadr- Ja6apxaI zobarka,dentistka ,evati, za\la(Evatii dcer za- 3a6apcxx adi zobarski mujati, muditi 3a6apcrBo1, zobarstvo 3a6aBaqe,.tMr6a 14 otrok iz 3€.6ar adi zobat, jeziden, vrtca mrzel; 3a6aro coHIIe pozi3a6aBr, sa6arar (l) pf za&mi, ko sije brez toplote L^ti, z vreti, zmanjgati hi- sa6a|ta^r pl tam zatemaiti trost; zamuditi: za- 3a6em d za.lf,ti beiati, w muditi se,zadrrati-ce: se beeDiti (daled) $6aDn,. sa6aDar !?\ pl poza- ta6€rte of zbelati tez. po -po OAVAII, razveOnu; begniti; zapustiti kraj -Ce: PG zobavatise.razvedriti se sur, enugrrrau rs6all|rurc 11 otroski vrtec. 3a6e^eece pl zasvetiti se be, msle Sola lo, belo zablesteti
TOBADAEME 3A ACIIIKOTI TTE

za, v, o na; pa.}

I I I I I I I I I I I
I

I I

t
I I

3a6€^exu ta6e^err<t.Pl oPaziti, PIiPorn' niti, zaprsarr

'122

3aBa,1lrl

3aBapefl

123

3aBoJlTarr

ro6opirDcff, -oua adi pozab' liiv
3ir6opirDcrrrR, -url fl1 zaneseD.ilk 3a6opaBu pl pozabiti 3a6opql-r (ce), 3a6opqtsa (ce)

t
I

t
I

3a6e^exBre,reH' '^tla a41 Po' memben, znamenl! 3a6eAexI,TeAl|OCT / Znamenrtosa 3a6e^ex^{B gdl 9p^zeJt . ra6e^ex!tsa ltlpl opazau; pft' Dominiati; zapisovati f,abe^eur(a-l oPazka PriPom_ ba. opomba, zaplseK zoben r 6efi. 6,'/.a ^di 3si6e9 m nri sten-a, strma nclina; kled, aer' skala rabeD6arx Pl Iafi rjmazatl' gl.3aBa xa . Dojrackati, zaaeti naDrratr' na' sabcpe Pt hrf,ri: dce: zbratr se

t
I I I

t
I

t

pl, imrl lam zadolziri (se)zidolievati (se) 3a6ouroru, 3a6ouror!tsa PI, inlpf prikrlt't, potlaaitipri krivati 3a6DaHer4di Drepovedan sa6iawt, :eL6iauira pt, im.nf prepovedatr-prepovedovarl 3a6peBrapl zasopihati 3a6DeMesn pl zanositi 3a6p3a, 3a6p3!ra pf, impf pc> pospesiti-Pohiteti-hiteti, spesevati ta6i'ii i^P1. rez"ti,.rentati, 3a6psaP. adi pospesen; 3a6pliP kazatL zooe grozrtr zablesketati se3aHo ABnr(er6e pospeseno rabiiecr<aI eibanie s!6^o, {Bqx m -la.tn zooar llovck, lig uJedlJrvec; ole' ga6psa"bcr I naglica, hitrica; pospesenost bctac ra6nvaa I zabloda, zmota na_ sdprca';I adi zmeden, zmesan, zapleten rrakc, Pomora ,dli5tvtn Pt zavesti v zmoto, 3a6p(aHoca f zmeda, zmeszablodo, Prevarat-i:.-ce: za_ njava, zapletenost bloditi, Pot zgreslrl, rzguor- 3a6por (ce) Pl zateti Steti; li sc ustetise ts6o6o^ m zoooDor B 6Utta f zrneda, zmeinjava; ra6o,1er€P fi SaoorteKapr€ J zmotai zadrega zobni zdravnrx-zobna zorav- 3a6yEr (ce) pl zmesti (se)' nica; gl. :a6aP zmesati (se); zmotiti (se); sa6o^eKapcrao 11zoDrlo zota\' v zadrego spraviti (Priti); nistvo, zobarstvo upreti se ss6o^t Pf zaboleti sadvrart ad.i odroden, oddatadopaB tfi EfizaDa' Pozao' ljen, samoten 3a6wa (ce), 3a6!r$Ea (ce) it-".qt. Pozabljati; *3JoiL pl, impf z^bosti (se), zabarce: sPozaDuall se dati (se) 3a6oDaaes adi zaresefl, Pre' pl zateti iemati|. fam vz6t, zamaknjen, zatoPljen; 3 !,a$n zaacti si sluriti kruh ue,Nlor e 3a6opaBeH ves 3aDalu, saDallta pl, imvl naie Pte\zet

loziti, zakuriti-nalagati na oSenJ .aD,ape'J adi zaloten; priZenien (otrok) 3aBaIreHuK, n pastorek v "qll razmerju do madehe 3aqaptr pf l. zalotiti, dobiti, najti, priieniti; 2. zadetikuhati, zakuhati; 3. zavariti 3a$eatIadi raztresen; prismoJen 3aBeasoca raztresenost; prif smojenost saBe{e pf zapeljati, tlpisati, vpeljati (red) easeae'radj zapeljan; \,?isan saBe AWa im pf zapelj e'rati s Bee pl zapihati, zaveti, zamesti (o snegu) 3aDeHepl prideti veniti; lrg malo ledi 3 Bepra zarota, gl. saroBop f
3aDepeHuK, .q{€aBelreHriqa m, f zarotnjk-zarotnica, 3aroBopHur{, -qa gL

3aBerurarea ,r oporodnik, teslator 3aar|DKa omot, zavoj, ovoj f
3aBllAeAII Ce, 3aBUAe]l!!a Ce

oanl se 3aBnAe^yaa6e n svitanje 3aDnAerr, -AHa adj zavid€nla vreden, precejsen, dokajsan 3aB'rAr, saa,dp'YBa pt, impf obdutiti zavist-nevosdliiv bi' ti, zavidati 3aBnAAmeq, -BtIa ,n zavi,slnet, nevogdljivec, gl. 3aBsc xBerl 3alnAlrocr I zavistnost, ne, voJdljivost 3zrBltops ce pI zavihtati, zaplapolati 3aB[ceH,4IIa 4di odvisen 3aBl|c]inBeq, -BIl[ t zavistnct, nevolaljivcc
3aBI|CAIiAOCT

o.f, ltt1of impers zdaniti se-

vo!dljivost
3aBI,ICIII|K, -Illt

/

ZAVlSlr|()Sl, rtI-J||D C|tt|tlt|

rr(L /

ncvo{dljivcc-rrcvo*'l k rr iiv sauep'n pI potrditi, overiti; 3aBxc[oct f o(lvisDost qperlr;Ic 3a!nrKa, 3assrxyno lrl, t,l,/ 3aBepeII overjen preprs zaviti-zavijati pl ,zaobljubiti se, 3aBrrroK, , zilv cl( -ult raBepl! "ce pnsecl; zarolrlr se saDjaca (cc), 3trnlocvlro (cc) pf, impl fan pohitcli, p(xl. 3ar,epyra im.pf . potrjevati , . vizati se-hitcti overjatt, verlnclratl s al.ese pl iti v, vstopiti; /itl saBep!tsapf zadeti verjeti, de poglobiti se v kaj oru zaupanle 3aDAeqe1l odvleai, potegniti 3aBer tn zatetje, zatis:e; lit v, zavledi zaoblitba, za,'reza 3aBeqepfi ce, 3aBeqepwa ce 3aDOAHE|(,qZ m ZapeljiVec, pl, impf . imperc zrnatiti zvodnik se-mractn se ralo4mqa+aro4nmra f zapeljivka, zvodnica 3aBeurra, 3aDerrrraaa pf, ifipl voliti, zapustiti-voliti, zapu- 3aDoJ, {rl rn vijuga, ovioek, 'lig obra, Sdati saDerrra{re, -hja n volilo, opo- 3arojirarr n zavo:e\talec, roka osvajalec

wfiu zsresiti: 3ar!6fi cBecr omedle. zadirinost eaaera -cbnj fatn ker. nagajati sa''we pl umreti.3aBOpKa 124 3arpelltrr rn4'|t)t(ctl aaAoMrr raAeEar6en obreganje. navsat r'Ie. obre{ovanie. skleDati pf zavrteti. 3aBPI4Ea m konec. aa4oupa (ce) pf. zaobradati saap3€. safI. 3EiD'prn zisr.tJ. izza. nakopati si skrbi -ce: pizadevati 3arlrrDKttsa -impf KOInU SKrOI. za..ativeti. dobro .d! ob].saipa-6 rz ..3€fopqsaa. rfipf zadovoliiti. skrbnost. premikati.dv zado\oljivo 3aAoupl nadojiti.ilr alp.Poneumiti 3ar^lt!tsa irrf Poneumnjel'ati. nakopati garpaAa I ograjen Prostor' sl sKrD ograiai gram oklepaJ. zadovoljiti se-zadovol -ce: se ieYati raAonoure. impl. suloc 3arai'Ellla il''pt zaglusevati (itttlrcrs): My ce 3arpertrIl pr6oriur nc dcla prav :rorprxcn adj zaskrbljen.vcstnost 3arp[rK[ pl prizadejati komu skrbi.fTIslpf . gubiti (se). svinianost saraaosen. -.impt pogladltl. 3aAortiN(irapf . sF..'iq&a pf. ooBpcrca 3aAorrfq. naKopa'vati si skrbi -Ce: sarp'Ie. pot je zgresil 3aA praep z. neumenpostaJatl oglu3ar^![r sB adi zaglusen. ogroiati. skrivnosten aaraA[./rri. obmiti. tmn gorednost. napoyenle !aPovedo dati-naftigovati.zboliSati odnose.rr'(trpl zadeti gibati. obvezovati. navdulen.pf 2. svornik (na vozu) raiparn.zmeiati (glavo) 3aBDmOft. prrvezall..tllo a. ..grDalr 3aAorlrKure.sarpeDapf. iz. -qtr tn zaroullK aiLvtakoj. rcria. 3aKldu zudirati se saAln[|cr<r adj zaleden 3aAo6pr pl spraviti v dobro postati dobre volio: -ce: volje. narolje (drv.n adi inozem.sklep.rkali. 3ar^q6!aa (ce) pl. obvezati se-zadolzevatise 3aAoruKr[e^err.1vrmtr. -cei rarpeau adi 6grct.. -qn-3aaprtrsmK.i pce: spraviti se v nevar. -poravnatl-glaoltl. raKnln za Kal-zatrKatr Kaj 3aAeuuce pl rmpefs zasvrl t\ se pl 3aAerEree-3aAeT[u[ pootroqll se 3aAAa6owt pl poglobiti. Precej a BcL. zasaroBopMsl(! adi zarotniski . im. pf . impf zaeaziti. impl omoiiti (sefmoiiti soAeDace impf obfegati se. obveznost gl. propasti.-rrt ce . kreniti. Saraf'duBatpl. po. doltnost izDolnitizadov:rli. zanrmadusenost.ana cdj zadovoljiv 3aAoaonrelrro a. |.je I I I I I I I I I t I I I I . stoletia s^aa$epf zadati. 3ary6n nar zasel je. .pf zaaeti boi.-ce: 3eAamx. zaoomluvradati. pl zagaziti.pogrezniti se-pogrezatise 3ar vaee . skleniti-zavezovati.a.ma adi nedou.-3aBprwa pf .'e p Jor?aruqex. sena) jati. Pokopati vati mn6a pl laft z. rfipl zagfenlll-gtEnlu men. obvezatizadolzevati. 3aAasatx.same.-. zaaeti stc DriDravoiedi Dati garaj.r pl poneumnitr. P€rIe' saxarrz. lig preieti (z idejo) 3aAo/rr<eEre. -rda n zadoltitev.saAo^rllrle Eocr I obveznost srU. komu skrbi. niti sorea 3arafle t uganka garpeanocr f ogretost. t nalc ga 3s. i?rff . poginiti -cc: aavtall. . impf postati laden-postajati lalen 3ar^x6E (ce). gl.teti tipati. -. intpf kofiati (se)'koniavati (se) 3€'Taci. priieli daiali: Drikazati se v prikukati daijavi. piti se saAMq -ryr tn zaonJ\ca zate 3ADOpKa-3anOpHa f zavon) zapah. zen sa+*ua I zaled.res. gram kont' nica (ce) pt.IuJczemsKr 3aAorwr(ce).repa zarotnica SAraAerrocrt umazanost. razHO BO 3arpaAll poveoaulo vaJarr med okleDaiema ugasearacu pf ugasiti. zavrtulu. namigniti. nemircn. aaopatu. sDorazumeti se 3aAoBoAeE..ati.I'a qdi obve. impf zadolati.tu.pl impers za. vihati. zato Ker 3aAelHer saAer4tsa4.vati.naiediti narobe. premakniti 3aAsro(Xaa. omeniti. zanalUra pf. sag rD6 za hrbtom: 3aA rIoAoBIlHbra na 19 oer v drugi po lovici 19.ridosluseti r'f j sar. -ini adi zado'tc> ljen 3aAOBO. dati. Fcei ogroZati se 3ary6a I izguba 3ary6en adl izgubljen pf izgubiti. zadoliiti se. inpf ogr- 3atpo3.tc t ddv predvterajSnjim 3aloBoprqa-3:lfoBoplllFlKa saa. dounost izpol-njevati. imqt dohitetidohitevati 3atoBop tfl zarota 3anoDopHnra. -rla.uru pf narediti Pr-vo nap:ako. s t''acU!E Pl.u (ce) pl tam pnzade.fopsllBa pl. zasnovau. imqt ogrc' ti{grevati drariti.rlnen j -poneumr en poneumnjenost 3:rr^llenocr t 3ar^yf. 3arlree.dpf zagrozit| ogroziti.I^a.'llul 3alpunI (ce). zaloziti.sarolnn pf zaceti gostitipG soldevati snusuo se ml le saiolrrla pf za&ti kulmje. (se). skrbcn 3arplxerrocr I zaskrbljenost. nost 3arlro3ttsa impf groziti. inpl zavezan. snovati.l ie: 3art6u rpneHue izgubit je pbtrpljdnje. sarie6e pl za$ebsti. poganlan. saAoBol!tsan. DOravnavatl sz.narodaj.

a yfep-r ce pl pomeniiiti se. por tuia beseda (se\ 3asjana (ce) pt raerirur. ojeklenelosi zdi'IlivoSt 3ar. p_f okrepiti. zveza ozemliiti{zemlievati JaeArf.t zadeti govoriti s zadrtati-zadrLev^ti koni. odloiiti se 3afuw1a qg ilnpf I. ooorr(atr 3aKarlre pl napovedati. izogiblti se. impl zapl lafi zateti ratn' saec. 'ce: zagovorru se zadeti blebetati sa-semaimpf zarzemati. tutiti odraemna f iposojenka. pripeti. ncvc o)'i. osvojiti.xa adj zajtji. impf . astma pf imperc . it ttl z a a e l i c v i l i t i ( s v i r r: r .' 3aAOp/U. orKaj 3ajATICOHUeZ ZanOCa M IAPC H saj^. -Bgrt t. adt skupen.. j zatec). pozvokdaj si Ze ra6unal t|iti nid izradunal)! pf 3as\aAa zazid. oootavtjalrse 3aRas!tsa.1.l.-ital&eAfiv imqf. osva3aAlrira I zadnrga iati: dce: zavzefirati se za 3aavD n naduia. bati medseboien se.ce pf zateti plezat| plztzlu se 3 jaK. zasru . po' taarrpe ailv po-jutrjSnjem moe 3AA\rrpemeH. tudi lig Jase!'tz. faztgfall 3anAe d zadeti prihajati 3anHaeTr. .zateti. skoprneti. zdrazbarski . sklep 3ar<. -Iuua 441 poJu. sondni zllrod.rB-3aAOpHrrqaB plepirljiv. . pri poljskih delih) zopmost 3aeM[o odt vzaJemno 3a3opeH. prijeti se 3a36xBa (ce) pl zasopstl se Saao\aet aol zapoznel zalcti sopihati. tujka. zaplesati. zatriSnji za\tzeti se za sesti. premreti.. skupaj .zadoneti sa''rpa pI. blatu 3axBu'rv. kondati. 3aKa4g pl pokaditi (s kadilom).3a}e!1e pf zavzeli. ojaaati.rrur adi grozilen saKatr.. plcprnJrvost 3aKallrRa pl [unt lmnn\li: !ce: umazati sc. scatr v Koga 3 JaA bu adi zajedlj-iv.. rancxncc rl zaZiveti nagajlvec. 3ax Brr .pf speti. PI n 3aAoMyBarse mozitev.-zapihatil icoga. -rfia adj konten. kaj zadusitidusiti. i l(.(q oglalati 3axl|Ba pl zadcti kihali 3axn(orn ce p/ zahihilitti s(: 3aK et adi zaklct. zdrtbarski. 2. trg.3ajM!tsa.t prekaljen 3aKa eHocr t prekalienost.Krt. pokrovkl. za kaj 3AAwa spet prna naK 3aalaBa 3a3eMarre z zarzemaftie.!q!ts:r impf . lie zoosll. 3aAoqlr!?a pl. -z^zi:ati' -Ur m dela\ec n p/ zaveoatr se 3a3Hae mobi (medsebojna Pomoe 3a3op tn sramota.alAe pf zaiti (sonce). obregniti se 3^t(aeanBadi preDirliiv. pl. 3a3rrttm-iarqm!tsa pf zateti skupno. z. vgtlcltliti sc. sKtepatl 3ar(o6n. hu_ ooonost 3ala3!J pt .qu m konec. imql 3aeAt qa I skupnost. Koncavatl. sa3pesa pf. zaigrati. sAAItr'(UDa pf . zbosti. postali trrnoglav..o6YBa pt. 3a36rBarrocrI zasoplost 3 p.n.m hrana. zadeti govoriti raKa eMI| pl zadeti cepiti 3aRa^eHad. zmracrtt se 3ajAJlcornle a zahod. smrten (sovralnik ) sar(^Eraa I prisega saxaorxa f pokrov. lig zadeti se laskati. saxa'/qyaln ItJ. skleniti 3arllqoK. izgutrrtr se. . z^drdrati: fig v Pogovor. oA Kora cll 3aecarrrl. aaIIIIAETI'A IGKO Mocr vtepel si je v glavo Kot osel na mostu 3ascKlree-3a[cKpu d zaiskriti 3allra pl zadeti hiteii.iati. pohiteu. Zi]cer.l zbadljilcc.e pl vkoreniniti se. grozitil l. zadoli)lflti po vodi.I I I I I I I I T I I I I I 3aAOMITatle 126 3asDollu 3asriAa 127 3axo6u 'rl. zakteniti. -rtfi tn zool zajec 3ajaKHe. hudG ben 3aJaA|{Bocr I ujedljivost. adj tzajemery satnoa impl plaSiti se. zaKtopntca.jcsti.'xalgrcr. priskuten sebojnost posoJllo. postati Ze:e0] fic stina dota z:lhrcpcnctipo raAopr4tra rn in .zateti zidati 3asll|n pf zazveneti. zacviliti-( vil(.nemlrnez . poovtza! se 3alaAe . zaplesti 3aAIrHKa pl fatn zabrcnkati (na kitari).r pl vtepsti si v ce glavo. PlaS' 3aeMoAaBeu. Ha 3ajArlcogrte ob sondnem zahodu. ljiv daialec 3a3pee. p c s . impl tazd''Jia'i aili zasopeli dtoa zamuditi-zamuj ati :ae6nrarr ves zasopel 3aApeMepl zadremati . nasrtttr 3aJqsa . meclzoprn. 3.!!rr. zadiiden. pI. sa3eMlwa pl. oasckan :aravanocr f zadirdnost. obeslu. -ce: 3AA\1'J'i. 3 A\I'IIJBA pf.aLi. ncDotnir ljiv. tmpets. zaklepatii z. spotika. (im9ers ) prezinovati 3aeAl|o 44r sKupal Befte ie sa-:nu1'ra -ce te je tu 3aeMfl DOSOiiIO zlma JaeMeu. . thlpI 3a36oovBa.\ (in sc 3asBont' P/ zazvoniti.fir acti zorcti-zateti dozorevati nati. -cei zaplratr se 3aK !qeH.lrxrr adj. impf Wsoollr-posoJau talpe n la. menrh postafi 3aKal|a I groinja 3aKaBuce (l) pf zagroziti 3akaHu ce (2) pl nameniti se. 44. postalr cvrsl saJau4a I zajklja taja.sa3op^aBLdi srameiljiv. -pHa adj sramoteni 3aeMqocl t vzajemnost. sKrepen 3aK lqr pl l. obesiti -ce: se na koga. zajeziri (vodo).ioputa 3ar^on!tsa itupf zapirati.spiigovoriti. tmpl koga. puhati 3aAorlq.

. ostati zane-ce: marjcn. 3aKorqIsa (ce) crr oa Sarlaror oct usl sl Pn_ rarona treuie: ro^eM 3aAaK KacHt ol. Pnkovati. oA TIPBIIMT s*oru pf zakotiti 3a aK uoc aAoK lteMa naj_ zaKOtlU Se -ce: boljsi je prvi grizljaj rarpoar.zmeden.'aaaaalra Pt' inq! ?: (se.laeuyrla pf. 3aIoPeIrYBa sat (cel Pf. 3ia}'. zamera. orn r. u. pl. 3a^aApa .rlctcti ( icd) 3aacrKrt pl oblezati (zaradi bolczni). pt.di zmeaalr. impf zastoni skost zameniati. lig potlaiiti 3au6ar. delati hastne madeZe sauareu adj skaljen. -A|la 44t orezuspebiti -zmes-ah. ln pt zarotiti-zaklinjati :rol(o[ m zakon.n Pl okrvaviti. 'ce: znoreU se Sdanie 3aayAuocr I brezuspesnost. Popacttr' izkrivljati garpa. saMaraaa$a pJ. . varstvo' zaldita: noa 3aKpl't^ara Pod po *vom .p. zabiti. grtttrlcuaa Pl'. caJQ'Dwa pI' rf!:. qrcPeA rareDu ce.Pl za iive in mrtve rarpeia I ftg. i4sb\ti iarr. 6e3 3aMepKa brez zibati. nadomeSdati rost gnati 3aMeEI|X.a a6op He Belrr Preiidravati (mrdes).arLUa lt. zmelati rauanta pl pomazati.erd.. postava.gII n Sarlox1l|ItrIa pngrrautr-pngTrzovarr talec-talka I Sa ocmt 3a octUB. itntrf 3aMe iuteH a. zazasanJalr se -ce: ljubiti se. taterysa pf. zrefl sarosoMepHoct f zakonitost saraorroraopeq. JoMsr errocr I zamegljenost sanlasl(t . n oi:!B 3a^$B m zaliv. nadomestiti-zasa uaw^ impf noriti. -ce: 3a vaen. impf zapalu]iti wata-zapahovati pf sa\. pogreb' piigriznitipri gdzovati el. aav.'m fan pokop.lru {[*'*i5:" l' sarirareuocr I skaljenost.v. mapripombe JAIT saMerse pf zalotiti. imPt. izkriviti. v nomenjaiati. 3 R(OLYDA zaklati-ktati 3aroarrc. zajokati. gl. zameguenosl 3'al. ohladiti. aa^yalBa pt.!6en adi zaljubljen KAI ra. znoretr..pove3en. -Fr t'l zalogaj.Pnlqqy€]83 pL. (se)-zakoreninjevau Ceti-zadenjati se Plazrrt (otrok) se :eziti' rarocu ce Pf zaieti lase delati si sive raaaK.ry m bot ljlija 3aMe.n zaro' nodaialec sarrtcv'. zapahovati.osupel saMatd arh Iam das.oaaasmo n zakonodaja Diotektor. . d6m: -ce: (ce) Dostatl Ziti se. gl. impf zasidrati (se)-z^(se) roiei. zarurpau saaor<rl pf zastaviti. eaieaum zf zmeiati. cl-r KY' (ce). zameglten t I I I I I t I t I I I t . ''an'DxA zomcglitlzamegljevati brez volie 0 Mltodonrko-sloven*l8loma Prcsklltcti. misli in stori. sstbyonpl vzljubiti. okrevati+opravljati se.. sc z. nadome3a UNt pf tr. 'cc: Priti h kruhu ru^corc cc I'l zahlipniti se. impf zaceliticeliti. osuten. vedernimrak sarewt. -ur r.)KAII I zaslutiti nesredcnapovedovati nesreEo 3aroBe ul Pribiti. oiitek. I 3ir y^a. zakra^e6a pt spraviti h kruhu' vaverl Jilfr "tffi.SaKOBe 128 se sDfell 3aaeOrl 3r|Acotto co 129 3AUf. 3a 3oIF ffi za -3aMaH vsak pnmer 3aMarrAarur. okriljem. neobdelan Ja^e3 m pcsn sondni zahod.bltenocr f zaljubljenost aaue. --lyPr t.zateti nezmet uit no iesn. iart'.ia. 3AKOIIOT za(onu _.-pry.pl striviti..-!''| AaJ ZaKa> 3aRpn u. zasanjan. 3aKD€!He. salva. 3F. brez elave zapahniti (vrata). aaKo.acry&a . rr. Co?rvscKrror 3a^rrB Solunski zaliv sa mb pt zajeiati.arapt skaliti. impf zabeliti (ied)-beliti: -ce: Domastiti ie-ilrastiti.cx'''. [ome6 3arqcKal prigrizek -sa.gl. .d. 3aAoME saroneret adj zakoreninjen 3a^aLE. zaouoru se-. -ce: zavzeti se saualarr q. 'P'g adi zako' raip$ pl fan. 3aMasAa .rrae pl zaEeti sanjariti..ra f okrilje. 3aKpa/rlla pl' tmPI nodajen weti Pod okrilje' v zavetJesaKOnOASBeg. mocnejSi PostaJatr t I(:Dfr'. -aqs tn za{ono' Sdititi daialec sarapntnuK. vdjubiti se aalreqraH adi prevzet od sas6MaD zamah. rnpl 3aaotgtaK. zaregljati (tudi 3axpeEr!tsa pl' iitpl motan' Postati. zakoremnrtl eaiarn.znoliti) itltr. intqf e\o[. zamajati-zibati. rmpl 3aKo(e. nost Dostaiatihladno oDers (ce). impt savairarl adj zaspan. sanjav.'ce: zaceliti se-celiti se ea.i zaDesen. ra namestnik "Ur sa vAo-3alYAHo aa9 zaman. razmah nt njarje-nja. tog. ifipt z .saroNr!tsa It. okovati 3aror(lprtrl ce pl tlg. aa]i{ffi f grom zaimek zastonj earuepr<a pripomba. zastonjski net gafueuaf zamenjava.3a_ I(O||OT CTaIIH DO Cl]I a ZaKon jc stopil v veljavo.? zavetnik.p!.opares adi okorel garvfur rf ustanovitr lasten trd ozeniti se. Pok-rovitelj SaKOlrcAABCIt. pokrovitelj 3aroHoMepes. brez glave. omo raxopaun pl okoreti. sbladru se' raroieqerocr I vkoreninjehladno Postatishlajevatisc.

mimo iti: Drehiteti t I I I I :ranrurttc pf zamrzniti. tfipJ za. doiasti kot dekle onemlu pt raMoM.'adi ^tLi tan .Do ovinkih -. zapuStati (se). utruditi-utrujati zazibati se.H spoloma. zamtztllen. zamreti. obrtnik m hist Crad. Pro3atta r|.'rKll n 3alulpKa prKa ln vcllcl petost pf prepasti. zabavati. za' poslovati.napihovaln zotam 3AOpOri. -1$t 3aneepf zapeti (pesem) den. zaviti:.. Pt ttisarfFtttwa pt... raz' 3ao6rKoaKa t obhod.'lx) zllll 3aocrase. sc.3adrcKa f zapisek. vzuuDrtt.'i.Ilg Konec . 3 OAm saoAlBa pl.netr ser nav_ 3 fl''Iq zapisati. pre\'zetost -pHaadi utndljiv sarropn. obvarovati. Itf ialr. . Past. saM'lc^!tsa zamotava!1 pL itnpf zamisliti (se)'zalni3asaar.{ltsa siti vbogajme Zg^ti.!repl 1. 3afixlwa 3:tttfcElnr(H adJ4qV Zaplsnr' ohraniti. 3areMorKe. prjd. gl. navdu5iti se-razvnemati vprsovau dulevati se 3armtlrlBalEe t zaprsovanJe. razjaijen. craDosel nqlla r M^ q pf ogreti do mladnc gairaerqnJa. zatopllr se -ce: v misli. rxllllrn. Prcslcdck. onemeh. (leL ifi pt napilmiti se. umolkniti. oA 3a(se) tliati HaeToT My e pozna svoj raui'a I zanka. 2.9ati-zaZigati.Jafiaer tr obrt. zabrunoarlti sa po mimrati. s8.rH dcel Postati fant pl. ranepvlta ce pf. zapenien. razkadenost teti hodiri. 3aleaaa (ce). Pri' reia. ?l' im pt zamrmrati. Dlcme o!lt\' saraiii p1 1am shoditi (otrok) aal 3ao6lfKoleH. utiSati-tih. eao6nxbaq zadeti iecliati iti. zapustiti. SaMOAKrr!tsA pJ.liY. odmreti .3arreHerocr t 1. oslabeti Sautrcu[qap-3aftlcHHqqpKa tI' sanaseH adi ohranjen . razkaokrog.^Nre rodilo maliti.-i*]iii. osiro. 3alleMotqBa saMop fi utruienost izrpl obnemodiobnemagatt 3aMopeHocr utrujenost f 3afiec m zarlos. Ha 3aMI. 3aMopeH.o*.-r(. mlmosrede 3^ftfire pt oditi.rH(e -cezamezati tt 3aMIr r{ Pf Priljubiti sc prikupiti se. -m n rokodelec.gnerct penien. 3aMpcltsa pl. obkroziti -adi l. na. odpotovatj. zanima' nJc se mnar rz plemcnska Zival. impl zapeti (se)-zapcnja". pl. navtaMop!tsar6ez utrojanje duiiti se saMoplBaqra f Iaft ntruie' nost tauecysa impf zanaSati. 3aMp3Har zmrznlen. 3aMoplBa pL tnpl 3aHece pf zanesti. nodiSde. gra.jdla t ath iei'a' imol inlr. T T navijaii. se. obrtniski Saina saMOAr(IIe. aaocraqlra Pf. poleoener sa*t*rasa impf zan:filati. 3aMpMop!tsa. utilevati salrtel8.motdedPo. ztntz' niti. zanesenost. se zonEIrI slovno "" (ce) ti (se) gaocl:ara (ce).l 3aocrauaroca t zaostalost 3anup I r c 3llac oll llt . 3aturMer!tsa Pf' aanaMert. z ne' 3atm3Ma(ce) pl fam z^so!ri\. -t.lr?lpt adf sanarcaen zami$ljen (cej zaplesti. zaseiti' iki-zapisniiko ti{hranjati. zadrlcvati. shoditi-zaienjati saneplarurr pl fafi zateti fila' hoditi zahajati titi.iti (se) iiariati (se). Slititi pl.3alrzr. razpenj enost. toldi iaota im.. -4t "oi. naokrog 3anelreqrr pI fam zaJeclJal\. noa d()Ixkati 3aMpx vBa ifl pl dodakati noe 3aMPMOptt. 3aoAx. tr' 3tsluoitm pl priti v dekliska lig narediti koga nemega leta. 3aocraBa pt. sanera!tsa (ce) pt. tmpl sati: dce: raz\.HAa]{tn s trlc.n[trta pl zadeti bera6iti. irnpl zanell0ariti. -ce: irkvarjati se. zupinrli ostallek 3aocrpeEoct t zaostrenost. -w ln zaoslaneK. -ur ti.#'i. Prevzeu. ImpI za. biti raztresen.*. hoja-po ovinkih den Zalrod. zapostavljati sar'[gla impl od 3rttltc zotlkull (se) 3aocraBET6|a f zapusdina 3anr|p fl ustovitcv. ttrlpl f zapisnikar-zapisnikarlca s'n'''airr.sagieues ad'i fig onemel staiati.t:::'.pI od sajAe (sonce. pt obiti. ia".za(eti vzemati.treovsko. Pot na. nolcdeneti :rumpxric pf zmraaiti se.. 2. Wisati-zaPisovati. zamotatl-zaPletarl' rauncnn (ce). -ce: Priti v za' drego $rupasz (1) pf imPe/s \astati mfaz raupaaa (2) pf T:sovratiti 3aupepf zamreti. kratko Posa. odl . utihni zapof ti. brundati zamc Zapleten. 3 Mlloge'd "ry::12 4. zapenjenost. Sopiriti se po' pl . PIt'llttl' 3aocraHar 4di zaostal tev. lce: poglaouarl iaMora sar|o(eBapl poiskati si Prcprenotiti .3amrlrKaf grdrn vejica. sarrepqrl ce.. ifiPf oddiha ati zaostati-zaostaj san*p'a impl od 3arrpc llslrtv 3aoctatoK.I I I I I I I 3AMI'KC 130 SasuMa]lle 3aI|ofteDa l3l 3arll|lnlBaEe 3ai. zabavati se ukvarJanJe s 3aHuruaBatte 'l dim saunMalhe n poklic.3aqaerrrucrn adj rokodelski. liati. vprsovanJe in pf zapomolti si-Pomniti . 2. tepsti. varovati. 't1.u 3aMpcn.

sa'prllla pf. sacaAlBa pf . sapa6o. 3arJpe. -tE fi fatu branjevec. pridobivati. zanemarjati zapostavl aaniti i6eitek z zivino v scnci.n hist policii^.eletii ncei vzljubiti se :|||Dnrr/ okuzba. mar. sawycyua pf. odpravitipoiiljati. kuznost.uja. . zmeden(dlovek) saurrErlcraHosrI zapletenost. itupf 3atrprnKaI preZganje nit spoznati.rgra pt.dn igri. opuslel.alno) morda tap m L igralna kocka.a impl pf. tmpl okuiiti-okuievati rapa3Hocr I naledjivost. n^eHlrqa 3apo6ettrtq<lr adi ujetniski. impl sporoditi-sporodati Safl4. zapu{ien. JupoAyuspl razveseliti zal. zbirati se len. policist.tzen trltuxcrrrrcr f okutenost 3acBattl i.I|q . sraditi-zaaexrll|ADrrrvDatbc zastrasevanje. ?. spotetek.povelje sauore.s zareza. zobnik 3ar.tr.3atroqHe. drobiti 3a'prz. zamotati. prodajalec zelenjave sap3aBarqu'Irl|qa I fam branJarrla sapunaar adj hripav. ( mod.vzbrsteti 3an!?HnHa/ soparrca 3ary?nr. zamo' sar4eme pf zapredi.sarrpa[!tsa pt.tg fl7 za3apoAmu-sapoAoK. zanemarjen(dlovek) auysreHocr f opustelost. zasuin . 3arprycz. opustolenost. rodek.m zapleniti. liti (dez) zastaviti. rrrl Pl rnnnuxrrepf povrgno. ce cMee 3apa3Honalezljiv smeh ima tapacne.tyBa pl. odgnati B. zascdi.3afl.na rah. kuina bopl 3acacKa zasikati. discitr. inpl opustiti.odvzeti 3 rryrlJr pf zaaeti brsteti. pG dati. lrg src. 3ano3gaBapl. gl.rrrorl|ce pl zaleti se potiti imlt zaposta\iti.Sar aAIq sg. 3auocraElra pt.sezna i-spoznava.7rpl stdpitistop-ati v so- Ce. sipa. sluziti si. -rg ft tehn zobato po14:tnina.ta. 3eleFJyK 3ap3aBar. zaklepe-ce: rau se aaroseA I zapoved.rr lrrucner adl zaplenjcn.zmedenost zapresti-zapredati sarr sx'a pf zaplavati 3anpex(eH.jn\att s tI inlL zate|i oDol- sa'ralrja 31|nTlrcl| 133 Sactarfi ce (tudi frC) ovcc na poditek pt..recr4dj zobdast 3a\wr pf zob(ati s p part (rpralalno) ali. sarryesysa pf. gl. s_iesto. opedi imperativ 3arrpo^ern ce pl impers D'asaroB€AnnK.zarfue pf irstaviti. intr. poganjatizatenjati kliri 3acaM.sikniti lcrcr. plod. tapacuysa pf. opustosen. impf zadeti kliti. zadrtati.zavozlatizaplct^ti. 3alycrFa pt. biti (takukazovati Sen) 3anoleAeH. gl. 3acatItIaTocT 3apo6elnft. preprediti-zastavljati. ot(l. zavoz. . sa[tttt\t pt oZgati. sanpara pf. sapasyBa pf. I I I t I I t I I I I I I I 3apod'. zamot^\ati. prepredeva ti 3aErc d zatakniti se. impf jiti-zasuinjevati uieti. zahoteti. uniaevati.sarrpn elrr pl prilegati se. impl poslati. kaj\e. 3acI|ntraT 3apntrHaroer I hripavost. zadenjati 3arFreHtK. sparjen.3arrprrcrtira pl zadeti prihajati drug za diugim.3 frr ffi taft strog red. obtidati.zasalrrpo6orr€-Jepa6or!tsaqxa f jevati rrrrhltck 3 c . 3aCBarVDa Ce pl. impl zarasti-zarasdati sapar{a. 3afip rta pl. zaplemba Jldr^cno/ . flAErII. sarpe\e. razpoka 1n sapsaalT m frlm zelen:a\ra. trpek (sadje) . -Aaa adi r*azo'.Ises adi zobat kolo. za\emariti- pf 3ar|'Trtcu lo. rfipl 3arr^erKa. dejan (mesto). seznanJarl Prrna salocraDeq adi zapostalljen. gl. sanpeqt'D.graorlr gr'()znla ''' sa]Jpar. zaposliti sc. afozlu deti kai delati. vrhnja oblev ka muslimankzunai hile 3apa6ofli. odpravljati pL sanpaura. zanemariati earycnmyfu fi. nlan Kaj oeralr. denar pognati-opuidati. spedi.FIK!' eapa3lt. zapfelr lavati (tudi lig) 3arr/rerKafiaili z pletelr. stati podoben. f fatl zapravljivec-zapravljivka 3an$IIreI| 44. impl zax r^ornya! impf zasttafe\ati. kruSiti. 2. ear4rarn. emDno 3apo'ig. impf pt> (l cl fl l i saditi. gl. ukazati-zapovedovati. opurazSden(hiSa). velelen. zagrabiti za z tresedami.1rerK!tsa rfipI vDrasati-sDralevati zaplcsti. 3amnja.. zanemarJen.4a I in inpl zapove. n etlur{ 3alro6eMqa€apo6eE qr(a f ujetdca. impf adj ukazovalen zadeti drobiti korakdrobiti korak. zanemarjenost sallycrr. zadetipljirskaii. zadcti delati 1. 3arlolllllla usta) zaeeti-zaieni ati lo umiti (kozarec. 3anoBeaeEuaquu veleurK. vse sile 3anpnKarKepl zamotiti koga napeti.ryi fl ujetnik. impl zamotanost. Ianqar satrocraBs. zanemar'Jen Zandarmerija. zanenvrriti. zasaditi-saditi. nd telave naleteti. zobdek sa. fig \al*Ziti breme tan. cpidemija xopltitc|l 4d. uniditi. gl. 3arrvqreH44.pf zadeti robkati.zapuscen salJse n dem od 3a6 zobek. .ry r?r poYeljnik stati pomlad 3arrol€Analrr<u poveljni3ki.oy&a pt. -r{rla adi vprezen ganascxa zl zapliuskati. jati. mencati sanoaeABdrrfBo/' poveljstvo 3alo3gae.aslu|iti:2. snrp. poveljevalen. impl l.raB 4di soparen.2. . pe ganjati popke.@pf vzljubiti. .

pritajen. 3acBo(wa pL lmpl ()l)okati.a4 zapoLnlsKl I pl zapnost. zastopstvo.r/rf izpridati-izpridevati r||cncrKa. tidati. dotakniti. zadcti. u. napenjati. 3a:r^rKlr pf za(eti toLlti. .3acMeDa pl. 3acBetKvDapf . ifipf AVNOJ umakniti. zadutiti Zalost. 3acl'eryBa pf. naslanJevau sr'i rr)r()!i: rl c s 3aceHpa pL tmpJ 7a3aceHu. . molcec. delati topo. naj ti-zalotevati 3araliTq ce pf lig zabiti se. Pc iadevati hripav 3ACll r. zeZalovati vleii-zategovati. 3arera pl. krhati. utajiti-zata. skrivati !o biti kie 3aco III|lurc r zavetje. lodeno.. kritjc. pl maiiti. namesrmca zamolkel (barva) sacradiflKq adi zastoPniski. -I|t adl 7Aljcr()sl straievalen. dolumikati. 3acro_ 3alnpAcr r l lr l) ilr i( r t r r \ l: lll( r r : l praksir laHa BoAaposrana vocra 3acrojaHocr I postanost .3arBopegu. sarspAerr 3acroja{ 4di postan.i rIIP dv. tC. 3areqlla pf. utrdili..za siaevati. 3arrp^ynir l.l?kje tidis? 3arKa I zamalek 3ara|I. zrslepiti-zasendevati. zaslcpljati 3 Cvtirj. globo. nasiievati. treDul 3acllrfiar 4li okrcpiti. otopevati 3aranKa pt z-acepetati. zamaSevati-zamaSiti 3araHTlI.pf obstrti. pela razmerla skrit 3alerHarocT f zatcgnjcrlosl. na mesro drugega.tff:Iev acll zavrzen. 3arse impf. xfipJ 3acTa( rl.les Jncc6rro ctl1. ?-amenJatl. DO. ze 3^cn'''e lf l zaspati. 2. tat' napetost. -6Ha odi Poseben. imeti s codvpa pt za(eti zbiati. r r d Jd u 3acr4rerr 4d. 3arBop l?1zapor.3arerepaBr ce pf opotedi se jevati. 3acBeAoq!tsa pL scrtili.. uial jenost s C.3acra(lYn ll.aliti vra6unati-zaradunavati. namestnik..a impl zasedati.i sesrjen aalJ Zas\cerr SACWretl 3acnreHocT zasiaenost f 3acrrrx. mol 3aTDoperrocT telistvo dednost. to ni \ zvezi z 3ac^!Ta f zasluga gacualu pl prismoditi Djim :ucclr|ar adl prizadet. 3arBolr[. stareti zadeti pl zastol€ti preti-zapirati 3acreur€ _zestoj. -ryr t?l 3acrarrHlr' qa I zastopnik.tKH. Prideti kgniri.3acea!'Da pl. satallTa pl. zavlnatt_sul(atl. zadovoljiti. irrrtt 3acvKaB 4d. tmpl n!\' selili. " 3arBopeH d41 zaprr. spravljen.Jte. prjtajiti. /ig raz6iriti. Pokrovi.3aralryTa pL ltllpl olopiti. Kaj cu ce samga. vc Ja'rer'ilal adj zatcg je||. zateti. Scdaj shujian xrccra (ce) ifiPf tikalit . eraditi oboke j[cc6err. 3aaa{.al. 3acxTlBa pL rmpl za' sitiri.r. zasuKan. -trja . samoten lotiti. zagrZAlzeIl Se Za KOga -Cei meti 3actarrHlrK.. laDjlati. 'r'. iacpaMrr. razteptati sararn[ pl zabobneti.lj zatajen.I t t I l||rcltcAorru t3 4 3acp. posebej. zikloDisde zaffatena pot za rcdno. ooro3areqe.zastopmca.l/. sareltlaTll o^r|()cIr I lll 3^rae'd a. razvleti.Ba pL l?npl eacunuar:ocrf hripavost 3acrr te.' 3acrparlrrreleH. uzaljen zasmejati se-smejati se. ifipf roccrHe .qr_ n 3atDopenamestniSki uuqa / zapornK-zapormca . nasititi. sac''tn IBa pl. tlstaviti sc.Postavltlse 3acraneri adl zastopan 3acraneHocrt zaslopanost sACTa'llI pI Stopltl. pritajevati.lg:1".? zasedanie. zastanek 3acroj m . tmpl zirsvctlikati se-zadenjati sc svctlikati :urcDrIrKa zazvizgati Pf xtcrroAen4di obokan xlcsoAerrocTf obokanost . spravljati. skriti. .Preza t dunavati tscc. impl zaden. uspaddv vali "o". l . iftpt ce ko vznemirjen.nedostopnost :acrapyna impl zast\re\ali. zadeti . 3arBopa pf ilrlpJ /.. spravitisaceAu ce pl zasedeti se. t T T I I I T I i. 3 a r B p A c n o c r 'r/r l t i r r r r .\oa ttc ro 3acela lo se njega 3 c^eIJerr oili zaslepljen nc tide. utajevatl saregieR zaloten adi sar.era.|lr pl stanjlati. zapora . . tt5llrlj(rr. sclc nabirati :taceaaH[e. oAAe^rro r[ccra adv za sedai. Ziiovati. 3aco('iyBa pt.. 3acpaMcxocr f osr-amodenost JACe!r. 3aco^trat adj skrit.impf za' ustaljcvati sukatr. gl. grozed 3aDrp^u. zadeti raiunati. zaradunati.iorars za zmerai zmetorn.rti 3acrarr€.-.3acMeece.3acyKlTa pf. 3acltdMyBapf.zallnan uslirlilirlrlcvirIr. . oMe.tutr'ictl.!Mn 3ACTAI(AII |]s I T Iodstveno razmerje s kom z mozitvijo ali ienitvijo r||c eAolltr. hripav-Po9l'. skriti se.tl se starati. lig govoriti o nadrobnostih tar3JlreH adiotopeli skrhan _ 3:rTalrrr. stoprtl.ff t. sram postati. 3ac!fia. poiaaiti+repiti. I ril hati pet. scPrrrtno. vedpnzaoerosr' JOCCnlarocT / krat se zasmeiati vznemirienost. eaiena I i podrtim drevjem zaslon./.l. napeti. pce: obiale 3arerEe. otopeti. 3aceAaHtre IIa Droporo v zavetJu ABIiOJ Drugo zasedanje sacol. vra:ruceAa zaseda. im?f z ' z \late\rali tajiti. 3arBopeu[tq . nastaniti-naseljevati. .1. impf osr'lur()lili. (oga. 1? zastopnt3acTamlgtuTBo Stvo. zadovolievati 3ai^a6efl adi malo oslabel. :rrrcrroa . itllPl zastekliti-zasteklicv. zaostrenosl nati. steptati. impf zavati.

toplo poslajati Jllr(rqct|l|e n pregnanstvo. iz. ifipf urftull-uLrrevatr $qe^DA pI poljubiti. narediti osupitiosupljati korak 3aEetrors pf zasepetati. l. nenadoma saltreMsrErradj zmelag brez 3arreKa. hoditi v Solozaae:arpeawa pf .fu. ifipl ogrcti. ves ren preoan 3aibarqrccr f zasedenost. zapos3arpea-e[adj v skrbeh za. impf zasejatrEavOzaSeVaU.skritlcti vatr Jltl1ooadv zato 3^ryra pl zateti udarjati.a) s qyB pl ohraniti.e'r ad. zasu.l|rodck 3au[eAa I prihranki raQp^crr adi zavrZen. skriven zasut z opravki pf. spoErr3arlrae. 3a9 e$!Ba pf. zardeti 3a4pr'. postajati.sarpUIIa'J ad. oddaljenost. omeniti. -''d adi zateten.mra impf spoltovati. omeniati. rz- lurKY^r|ceH. 3arl'tritsa zatladiti.3atpye pf zastrupiti ti. 3a't&6$ri pf . nowFa 3atlrfar6e r. sarEpcryaa pl. impl zateli 33f[pea-'. pristeti. tie raqeKopn pf stopiti. zadelati. se uditi. zajemati. impf z. odrc acn. impl zag?nJaq. zabresti. vloziti v sladkor storiti 3arn ara pf zadeti klofutati.i zaseden. za tre.vitevati u. ti. !ar^ce.3alrm(|r I pl med.oddaljen. zasuzpomniti. obse6i. brez ztvtlenla 3aslraeHocr' uvelost. pogosto. zasuti-za. klica. osladizoacti pogosto se dogajati. za3arlreceRocr f vdanost. 3arlrKa. luditi-se -ce: zakaditi se (ped) 3atEaxa pl zd(€ti bretiti. saTcKpnDa impt tlcti. impf zatcti takati. zakaspraviti-spravljati koga v zalenost dudenie: zaduditi se3aiaA8 ce pl zadeti se kaditi. nlevaq pnpomtrlu-pomnrtl.earlarrma f prostornina aaoprrarbet zarnetav sipati anje a\fo'J^rrt 3aroniwa pf. -ce: umolkniti.i preobremenjen.sarcKpae. gl. saSyuyna pf. 3arpaDa pf. tmpl ea.aewr. u: oorevenevatr 3 y?:n fni uvel. prepaden 3aqefilra pl. preganlan. -r|II r?1 pregnanec. rasuc yD pL impI vltisati v register. 3ar<patfiIBa itllpl pf. zamreti.samotnost 3aop^tf. lig osupel. zavzemati: lotiti-lo3arpYeti zastrupljen ^di tevati se desa -ce: pf. obvarovati. 3^*ryry!. 3aycryla pt. 3ar eBa pf. biti pe 3alTpe d4r gr. ntatl c'veten 3aqyA. zavzeti zadenjati.ri4euocr I osajenost. odreveneti-stareti. utiSatiutilavati zamisliti sezamisljati se pf s€iryte. -c'la adi zakruli. 3aop^a pf.v v trenutku. /ig zadeti slabetizaEeti zakriti. oslcjen. troriti SDflnStVO SArOqCttuK. 3a0a(a pf. 3aA!'rpe trebno salfm. impf rarptra. zajeti. seznam. inpl ostareti. skriti-zakrivati.'ce: njati hoditi v Solo. srKau ga saqlrtr. otopliti{grevati. t i /cr. Kau nutek. -cetmpl lam srcpo se zalluDltrzaliubliati.dovolj biti impt zmeAati-metati. otrpgininiti. aaq(EvDa rt. zaeeti Jsrrccrc[ ddi pogosten tiho govoriti J|rrrcsreHo4d.. podmiti. 2. upostevati. ir?rrf zaSkiliti. t!e3 . 3artopFa pf.{rura.recrltsa pt inpf saEe(epr I sladkati. saqllawa pJ. utilevati gnanl(a sau3{fl' saysauBa pl. zatreti. scn. zateti poljubljari 3agpBeHrpl pordediti. Drjgosto Ji{sroK. otrpel. pogt€aiti se. impl odDltl pretiodpiiati usta (da bi aarl4.a pl impl ihtr izgnanec umolkniti. r r tr i n .zaloziti-zametavati ta$yw. drZati 3 rr\lBa'Ioal onranJen .otrplost. saroqvBa pL lmpl uobrzdatiabrzdavati gnati. tig fan -ce|. glave. -r|Ir n zadetek.lig napredovatizade- saserotreE. biti.. 3a!M!ra pf.samoten 3a!Dpesocr I odrodnost. prihraniti. 3alq$Ba d. }a*Ura. velila postenosr skrb za koga ali kaj 3aoarE.3atrteMgrl|.oayqrs. vloZenv sladkor novno xo{ccr[. iztre.3auertepeH adi sladkan. inpl za. aa!"{rja obrasti. (o svetil[ii za6rleti sas. zatelebatl se Jappcra.rspostovanje 3a. impf zacveteti. 3a!nr{. ifipl 3a!oqlr. obraSaati se s travo Aeqara otroci so zadeli ho3arpeBotqr. deliti zauSnice . impl l(al FeKll t zadutiti potrebo. wetje obcenlatl lzner rtall uiesne slinavke.tac ad. mumps pomeUikniti. impf vdlaniti-vdlanievati savmae. po. saqlalDa pf.En4rm pl zagaziti. tz@t?sutisatitih saroqeHuuaI pregnanka. 3aEeMeTitsa dostovati. sacl!raJyaa pf.ce. spomniti.rapl zakotaliti deti. prikljuiitiwisovati v seznam. 3o. one-pf srecrtl 3aqpqa pl zaleti po malem plrr. impf njati na kai. obseg.saiDar n poseg sarpdno trepetati"l sa+ai. za. impf rref imetati: zabudati-butati (veter) saxpatts.njitiiz. nasititi-nasidevati . ceniti. obkoliti: tom za. uniditi. sarpeBo:rqra pt diti v lolo tlnp! zateti lznemirjati-za. t odrevenelost I I I I I I I I I I T t I I . impl zavredi. zarooen sary'cl'I. pl.giniti. pregnati.raTRY 'aCeH t36 3aopAaee Joop^crr 137 3artrteAa 3ariloflr pl zatopotati sa(opE .

sopihanje.a impf sopsti. 3ro^cMy$t lrl. poklic. uresnidevati se r6. zgib amo6eu.tlrl povcdirti-p()vcdcvrl i zropa ail.-. s6optr[Ba Pf.j. 36epd. gl. Dogaren 36orgDa ce lrJpl recl (omu zb6gom (ob 3lovesu). zbiir6^n)l<rt (cc). Povzematt -besedo. zmedkati. priiclcrr (f!r vek) BroA pJ l^lcti.itrlpt . 3ropa-3ropa f(). zmeden 36lseaocr I zbeganost..i<aE adj zguban.zaienjati govoriti 36opYsa impf govoriti. vabljen 3Bar{fr<. lig zmeden. zmedkan. -pHa ad.-pf sflenrE. nujli. in_pf obogatiti se.UIl fi t ^-^. -AHa @di strm r6pK s adi zmeden. pristu" diti se 3ra3II pl poteptati ara:fie. braniti Ker. njl.. slo'e]o rroaopu I do konca povcOaU. zgubati. 3atuT[tYDa pL tmpl zavarovati. 36yTana V I'qa odrodna ulica 3aaHadi poklican. 3r^ea!tsa ce pt itnpl spogledati se-spoglede vatl se arao6 m sklep. Postagubast Po' rati se-zgrbaneen. unlcrll pogoditi se. zaSelcs:reti (liafje) rc. odroden. zasdititi"varovati. 3rasrrlra pl. pohoditi-stopati. 3aDrTpeKlEa. pognati.t<a pl naSubati. i. razcn tcga. zbegall se. zagnusiti se s6op ecr adi zgovoren. ogreti se. 36op!tsaEe -.l'la adj \elelenl 3Bare Ha OopMa velelna oblika (gatu) 3D$<. -TliIA Adi \lafrto' sten. \tall vrsno .. spoJr -sKepatr. spalatr 3rMe. besediti. . starati se r6epe. poklicu. pogreti. zapoditi koga. Sporazumetl Sc.|l. obogatetrbogaotl se. -rE m-SB I po'Juqa vabljenec-povabljenka . $acrnlBa lt.I]. poditi. Ira celo 3fopa za namedck. lcp. Polzetr. lig modno -ce: se razburiti sroplnrK. skuPen. kompaktnost 36'gp tn fiLt vsota. 3nolreu. &a6aPYBa ce Pt. postaviti se. -. zagrabitignati. Saurnra t varstvo. oogovor.T t t I t t t I 3aruTeAr{ l3tt I-Cn 36paor ! 36pqKa t39 3rpaAa t I I I I I 3aurreA[. Ponorctr. npf zbegati-begati 36V'''^vB adi ki se hitro zmede $grav adj zavrZen. 3t aEHqK.|x.6na ad1 sklepen ar^o6u. -qlra adj zroi.e tr poslovitev. 2. impl pr> grabiti.miriti sprte 3noBop fi sloga. inpJ zbliZati lse)'zbli' icvati (sc) c6orarn ice). impl (samo 3. zbe. gl. impl zgrbaniiti se. 3arrreA!3a Pf. grabiti 3raaEKaI sklep Ozate. zmedenost 36!rnr. povrsen Jropetflrl pl greti. razuzdan . naguban. . -4n-sropF a m. naleteti. pomiriti se 3r9Bopuocr I sloga.1te ce pf dogoditi se. rropa lla ce.ar adi preSeren. s6F. hoditi po 3tdct e. -ce: v zadrcgopriti 36p. soPihati. 3DaEe 11Uraonl nazrv v sluzbi. poslanstvo 3BareAeH.a ce impl dogajati 5e i6nBar6e & 1. stajati. komPakten. zascllJ obramba 3aruftireH. godck. varstven saruruTn.e}J. Tre!ed 3f eAa ce. povrsrnsfr. povrh..'rlina 3rpa6t.dogodiv$tirrl 3!oAeu. 36^r|}I(!!a (ce) . slornost sroAa I udobnosl. oddaljen. impl zateti zbadati. MeHe Ms ce 3oll o je zadela nesreda me 36'8ie't adi strnjen. {Br /rr ZVOk 3D!qeH. -zgoditi se. v zadrcgo_ sPravlu. sl(} vo. fam oolavllanle s6opue'n din od 36oP beseotca r6parttrwr (ce) Pt Pobratiti ( se) 36pAeq. vrh. imPI spregovoriti. (oIuTO-3arUTO sA tTO CQnt za smeino nizko ceno JarufpeKa. rLrlrlll. sestevek 36xpcrr. od zgr)lt. stavba f . trgatt (v kolenu) gauvMoan Pl zasumeti.-ilresniditi se-izpolnjevati se. OSUPmII -Cea 36p^oxr pl tam z.esti. 3.klepetav s6opasBocr I zgovolnost' go_ stobesednost 36op$e.-Arraarrl lr(l(.t?. lig loditev 36ot\M adv zbogoD.3r^o6Ys'a . 36upa pL imql zbrati' zbirati.s:6^pel{ adi zgubanden r6a6apu ce. impf stopiti na. i?npf !gasniti-ugaiati 3taETyD.a pl. 36!ryBa pf. jnla ad. stiskanje. obramben.os. 5e.6u!. . zmcslr se.ii.. gostc beseden. razposajcn.pogoooa j 3roBopeE. oogajztnle 36r|A{e ce. rce: orIl. 3ro^eMu. posvetovatise. 'grr tn tehfl zvoanik. zgrabiti-grabiti 3rpaAa Poslopje. 36a6apeH 36wer adi zbegan. pf. ca 3eAe s66rym poslovl se je 36op n beseda 36opa!*' ce imPI irnPers slabo postati (v Zelodcu). komprimiranje.aF\tsa ce Pl. -qlr. 36a6ap{ (ce) 36p. ilfif[ prihranitip rihranj evati. puhati !6n!. osupiti. zgosden e6ueuocr f strnjeuost. lig zdrosro''apa impf pogajati se. cu !o YMor! pamel v glavo! 'J6ec''. t gornja Zenska obleka JroptrEra t por. tB['rd Pf zveneti 3B!|fuuK. megafon 3Dllrrocr t ZVOCnOST sra4'r ce pf zagnusiti. oese' dcsovoriti. 3rpa6!Ta pl.. impf 'favrs. guli. . (rulktt) tlo. lni mercn.soglasnost.) izpolniti se. zgosdenost.pHa44i gornji. zmeSanost 36p^xBu pl ponodti. lam oPravuatr govorJenJe. zmesan 36p(aEocr f zmedenost. Po sloviti se 36orFaH.{xpf-zmelkati.. 36orar!tsa (ce) pl.t zgoraj.

ki ga nckc delclc raoo zebe remJama I zemljanka. zdravt 2. taru impf zlatiti.nkrgo pridelkoe za tH. otrdelost. 3eMJaK. zaprt..n potres dobnet 3eM|{rK. sAlttqra pL ltrlpI (sc) zdriati. -rtu n kdor nare'r m l. -.imqels tpByxrt. . kupiti. 3Aprru.rRa rojakinja minila ali iele pride) I 3eMjrefes. -ann m prebivalec 3Enlop. preeeuJurure n zernljiide zlvllau zlmo 3eyjoB^aAele4 -L ti m zemlli3. . ze.{!rn. ds ouaMepen. izguba tnlorn pf tan biti na Skodi.r+I m€AO E qa f 3eMeH.rxa Zl i. hudobija 3eMjotroceNmr. veleposestnik 3!ae |fipl zrlatl seMjoD^aAeacKs zemljiskc ddj sia[a impf zijati posestniSki. i mpI zgostiti (se)-zgoseevati 3Alrxa{ocr f zdrznost . uskoditi se -ce: rezetlttani zorzen iryct|c (ce). neizkuSen 3N. b]seMjorpec .dj zelen. -.o Zeleti barve. zlato siseMJoMep ft tehn zeml:emejati -ce: rec. 3ao_ro6qocr I zloveilnost. pokra' Zensko kri.. zelnata glava.b. 6.a ade pozimi r|rMcft.Etrrt. sc.fr|Ir ce.Bm od 3fpaaa poSkodovan vellKoposlopJe . ne3rpaAaune n a!.zelilti {rf sem se-dolsodasime 3euu impf jetuati . zemliiski suM!tsa in pl prezimovati. -I!ma ddi tozimski Sden. zemljiska poda sest r^o6a I zloba. pl. -rtxt tn zlomi$lMrt]tlra€rfMHtrqa t ozimnica. -q{ fl klet 3lorlacext. adi skrdetr srpqeH ti. hudo. galsllla ce pl. 5. 3AOnJrrrK. odpe" 3Aoaeg.csa adi na slabem 3cll'cr.ir. m cekar od spodaj 3€Me pt l. pundica 3Aoro6HrK. zveza MV ce . zet.to jina 3AIr. pridelali nJl . odloliti se.ig prapozrllven. .-adj zadrian. 3Jame pl zag)edati. nadleinost lie Dlesasta slava 3AOAee Mg Oe. . dazmrzlrvost ved od zemlje 3r{!ocKa adv to zimo (ki ie 3eMJa. -MHa adi zemeljski. barvati oddahniti si se e& o tr zelenje. selll6l. zadihati. aei{a f zemlja. impl impe6 navelital 3er. impt dihati (ce) impl zelenet\ seAeHee s4loarre z dihanje se^ew pl zeleniti. 2. gl. mcljski zimovaliide :teMjatrllr.qa m zlob!'eZ. zlatiti se.tl ad.ryr m zemljisAo6eu. 3AOAeAa Mrl Ce reaj! z Spinaia (maslena) pf. sKrKntuse 3ArpDqpl otrditi. eD.pl s€srrtl se.3AerryBa aejnornja adj indecl olftto tidevati v kupe (seno) zelen dih. dihanje. grpaAa irnpl spajdatiti se. 4. . bled v obraz 3Ao6r|rtr(. tr pita ?. hlusl(! posestnlK doben 3alrjoca ce Zl postati prstdne 3^6s impl hud. zazijati seY 3eMjoAe^crDo r? kmetijstvo.Mua adj zi'l]rski. Drsren dolnii del tenske obleke.veleposestniski 3Jana^o a-sjanao. ozL 3ao!. 3rpatrEt p/ zagraoru z vso 3ADaD(>XrlBO 11DOZoraV adi tog. tt2 nerooen tulgf azanJe 3rpdrlBal6e 3rpl. Let\in znanja nesreao.mcaeH adi zlomiseln utcll 3aoMuc enrlx. . zeleno (nezrelo) sadje sen: siten. otrdel.s4pieaoci I togost.3sMoBrrETe n prezimovalilde. pozladevapolJeoerslvo ti. zadr'ati srilanu ce Pl Prihuliti se.zxedjatit |ig fam se se-Daidasiti opraviti kaj tezavnega . pod neCim. vzeti.BEa adi dolgoiasAoAeEeH. deiela.aB adj l. 4.A8Ae ce It.tutepf zini-t-i. tlq nerodnost sestrse. .nja rr zdruZenje. gAlrxa{. -r+r 3cMjarr-3cMjerr trdi lonten. zlovestDik 3'nl0n m :am lkoda.^Ea adj dolnji.JKaI zelie.agII poljedelec laro 3eujoae^cxtr adl kmetijski. se. geomeler s^o n zfo. ba.slab gospodaruiMoDo adr to zimo sraoa gospoctlnJa auM. -r|Jaz poslopje. m-3^oK!*r qa t zapravljivec.e osupiti skriiti iriqlr pl skrditi. odpreti usta Ski posestnik. nadlezen ae^emKaa adi zelenkast 3AoAeDnocr f dolgoiasnost.Nr s1o^a ade doli. sApy*renne.'pitost 3crrl|rlaI zenica.grpaAl|r[Te 140 seMJaK sCMhrr 141 3AOI|AMEDEll krepak. . J.l. -rctua adj zemlji3{MoEeH. razumen. se h komu stisniti drustvo. se. 3rycHlBa(ce) d. zlG slutnost trpcti Skodo Jrr^ls J arh za\ist t^oKy*rflK. pokrajingra. selnik. nesreda. spodljati. odreveniti. sitnost. ru rojak v en. jama aEMoplnDosr-3rMopsrlraBocr f 3eMJapD{a I zemliarina. zeleno Pog*nue pf dihliti. zadah r4p z se^er| a. otrPiipsq mocJo !ten. 2. cel. :l: porofid se. zppytxysa pf. zelenilo. 6Ha adi zloben.siu.tt$ nx ziseMjoAeaerl . modan.adj zmtzljlt. stav' 3Alrnr Ce. razvprt skr 3aor acnocr I raz \. be3eMJonoceA t. impl posrecllose mu Je 3AaAe zdrutiti-zdrutevati sta@e. flrC hudid . spedati oae.-.j deZelni.E. rmpJ ae' gelrir m olivno olie 3AeHe.pna adj slabomo nameren I I I I I I I T I I I T t I .

zar:a'.esAa zvezda. tibati. zmrzovati sewerce rz zmrzovanie seHsa-iftipl majati. 3r{aqtlTe^eF.i z\rczdnat sBezAecr adi zveT"dast saesAll4a-sBe3A[rlrl(ai d. rozljanje ssexorm itnpf tvenketati. lrg pocasne seHsaEe n majanje.i 1.n par volov za oranle se]lr'le impl zebsti.L i m rf zlorabiti-zlor abIj ati :r.rpr ra zverinjak sBep_rrmre z argm od sD'ep veuKa zver sBepxa f zverina..lre[. pomemonost 3sa. zvonec sBoErecr 4di zvonast seBrap .li f.getati sBncHe pl zarezgetati sBucs!tsal6e a rezgct sDoHm pes. 3saMenne'. .I porsKalr demu skupni imenovalec.crBo n hudodelstvo r^ovnoiDe6a zloraba t r.4m slran' respekt. 3vl. 4F. nlKar sBoHerl. Poznau se. ilrovnorlte6lla t. skupno podlago DreceiSen. sS sE. poznavalec '11 3rraMe zastaYa 't 3HaMeHare^ m mLt imenotra' lec. I zob' nica. Zvenke- : t I I dlin od zna\1(.liolnMepllosr t42 3!?aa sBe3Aa t4l srrAatI>e tAotruMepnocr f slabonarner' tlOSI jen t tttttsa.fl in pl pomeniti . lig vodnik voditelj.dozorevatl. zvonjenjc sBoEap n zvonar. sopr m_ I. mozeva seropa I 1. zmalevsfl lMclvlreu.sBeKtIlTa. praporsdak. noa oltnT 3tIaMetIaTe. -oBl| lfl zma] adi zmaJ' iMcjcKtf-3MeoDcKx sKr. simpati.. -Argr n1-3Mejqe n 3HaMerroceq. zv(. Pozrjan 3Haeri.t. pl-dolge voluenc spodnle nlace svA. podlaga.l(sadcl)i 2. fig zade' tek neaesal)ozltrvnega 3opHda I das pred zarjo 3Op.ua I svakinja. -. ni natr sensaro /l lanr kdor se med hojo ziba. torba z zob' -IlEil AdJ Znatel]' roi?ne. trg neresno surpr. l l l (' l l l l al . veldak. 3Haer6e tt Pomavanle 3HaK. oves 3ia6aimpl zobat\ so6He ri pozobati :o6rui.l/r/ 7.Mope.r l l .Pomemben ro'6 f b6t zdb. ptasno se ozlratl uepnarmr<.-II'| ni Tarck tpauu im pl izraicvati.pf. Prcplch 3ourro drtv zakai 3paK.krivica riaiu(rD ar rrtl rrasilneZ stla sBrBaK.un ttt arll rrirsilic. zverinski. I sBe3Aa adj ittdecl lam ^nja l. drag.iubek. guganje. ce impf buljiti. -JHa ^di znanje.. zobalnica.liC _ tlmctnost tlovcli. -TI{a ^di usleden: pomemben tualaluo ailv pomembno 3Haqer6e tt pomen. cE inpers -ce: 3Hae znano Je.. sevatr 3pcc i. ZveDketatr sBeqKa irrpl tatl roiljati.mpf zazvenKelau-zvenKetatt sBeKor m Zvenket. 'rut rrx dveleten oven ali kozlidek sBrcKa I dveletna ovca ali koza sB cKa hnpf rez. -'dv'ra ft zid su4a impl zidati sr'Aar6e r zida']'je. -4'r m k^Eie g ez' do stJLaeim?f znati. ta adj hud(oben). I otroSka ropotullrca sBe. rrriscl.rryt m arll astrolog saer<nx zven. znamKa 3rla. poztoavanJe.. detu od s}raMe zastavica. imPl za' vreti-vreti 3or]! b rn arh ikonoPisec soi. lan fig isoKa. i. 2. ivenket sBeKue. znamcnle 3rraMemle 1. morilec-dotinnu I k .lej ga huorcKa(navlnanca): sBep!. zverinstvo sBep'IrruEa f fatu zverinstvo sDelra GsDeqlta r. z. cBeAe. roillarr sBep fti zver. -cllrl . fig graditev or :ryp n.adi Skodozel jnost Skodozel r.--q[. sBepy!. vedeti.Furi r?t zvoncc saoltrr r:nrpl zvoniti sBoH za adl zvonek sEoH^reocr f zvonkost sBolto r?zvon. -qrr n _3^(rcTopHll' -zloainec.tu. cen sB'es$e'{ad. zijari. 3DecrLc zor'c. mil. tam iivali hip fg. livar. oB . -un-eo6mua n. vednost. slab 3o. 3qateH. nedlovelki sBepcrBo 11 zverstvo. podasi krevsa.i tx) dobno ien' lirlsk() IilIrl() l l v MOvA .etn od sBe3\a z\tezdica ( tis k ) sBe3Aoqareq. Poznati. qPeoAHo 3HaMes_ qe prehodna zastavica znafien\t.roinorire6n. zmaiink rMHecaadi kadast tvruwr adj kalji n den od 3M{ja ka'lwtr*te aica tMru rre z atgm od zuuja velika. TOa Ce 3IIae tO Se razume z a\. -ItJa n predznak.dozorevanJe '' sDcna.?t zastavnik.roirulocr f lao("ropHxK.M impl zveneti.tr m zrTamenle' znal(. vp[vT)a oseDa sBepcKrr a/ri zverski.rbynorpe6.. .ric.'r'cll.uo adj zloraben $Mcx-!MeJ. sosupapf. morilka rlocroDrrrtqKnadi hudodelski l^ocro.lrr|rr znalec. dolga kada rMlrja I kada rMnJapEfK.

pf vse po rrsti po lenkost ljubiti.. Sala. aek II. pletica slo. tE-drflrte 4 avPm \ellK. pt I.Ara {_d. utekcl man l0 ltak€aloffko. vodo. pnnoo janiev_ski xAEda I prihodDost. fiaes.pnlo(rnll EBarrAeHcKtradj kresni.ra za lipso prifiod.pryr n plesalec v '[adax. . gprarja pI pogleoatr na. . dc€: Plesa'lrP ti lfipa [rure n igriSJe rtrpaEKa t ples. plesni ven- ...r(a / iglica leko). iglica. tig butec mesta oomov \6pn\*M fi svilena nit . odretiti urpaq ra igralec. -!'ra aAl SretrsKl .4'ueacrn adi igumanski 9 -pomenom: prirrAe impl prihajati. zl(l -kukati.rgu.{. ponositi (obIlrae. oasFavno domov. cerucu. odreSen Efia&tr. Sent.{Ka Sivanka.a J rver runa v orihodnie. potw'Ie kukati.qap saAap fl zid_ar. Po kukavati. tn reI[parltrta t igralka.r nr idol.]'iO COnl Ceprav. vradati se sl.Jsa ddj ide-jen.raditelj auAapcKlr 4d. rttv m maJrnr^ecr adj iglast. tmn lgmu. zijati E6€rax nw ur!'Met{rja.ples.. s iKa impf moleti snpKa t razpoka. . qahaiati domov. Bo natrBepl.rKa I igraCa. mrl|qe n-m ll.iti slEqa I mavrica: bot Prava rdeda jagoda 5!r rB 4dl zvonek slII rrBocT zvonkost f slpeEe r?zijanje sypr irnd buljiti. resiti se. odresiti.I|36era d pobegniti. Krstnika. utedi ||rYM!H m YOSEVnega Samoslana.sll. -qu n batren vrd za kavo. ozreti se lU sYptr 9E'/EJI!.teraqnost ka pledvka. plesalka Sitelj malrpa. igrlilast kovalec rl3a6n I oguliti. Dravostavnega svojilnim Taa..Eloaer'3&l sloear I I I t I I I I I I I I I I nrpa I igra. Hrpoopel. tudi samosrana 4 pt'on v peKoBreKer sem jr. qr rrAar oA rpaA prihajajo (vradajo se) iz n6priK. malik I|f eH alj iglin rAo^onor< or I(. inpf gledati na. ga nov6aBa riAqr. reSiLi. kres uAeE. ry.. ozirati se sUM impf zl'ol].w6eraa adj ki je pobegnil.^eAL m ideal HDanAeE m Draznik Janeza rAeen.t^a f iela. KOri nlen oce -ce: A. lentjanzeYo.t zloarsKr ssaalrcitso z zldarslvo.rl|r I predstojnica u corli in. otopiti (not) Dravlrl m6a f klet uz6uiex adj relen. plesalec se -dd: E6aB{reA{95aaruK.lig g. rlrla uurja. Strleti. tlr^a rr.e izpoljubljati rl36aea pl okopati kolu predstojnik Pra.uAeEe fl pnnajanje.

grdo pogledati nsDruetrre.dar adi pomemben. upanje r€raeaa pl 1. s()Dinl vznod !|3r!rltKa pf vse po vrsti (]l).va\nt. imlt izbirati. Jtg clogorett. izbriti. obregniti se t:6psaa adj prezgoden. /. t.llnll.rr. ri3AaJHnI(. an6rc5g1sa pf./.t[Qol( izbirek.-ogorelt. {H:t 4d.volivec.t:rrpeB-r$rpejco4e rr.Itrl od glave do peu Taa ru I izloaiti-izbdcvrl a3r^eAa AeqaTaona Je zre. zunanja podoba. tfipuw.36''rpas m 1. spoditi B6It4?Du. pregnanKa rl3Aerrry6r pf izgubiti. 6.. pc slau pnsmoJen nJ6\B^t B adj lig -eksploziven.e pf odpeliati. iz(lir. neKl. povzdrgovatl strastnouuolu 10' . voliti.tIlpl rzpolmtr. naia Ha '€6uporor kdbr dolgo izbira. prenagljen u. 7nlo. obriti.rlxr. DOKlICatr ncinrurui ce pl spatiti se ke mu. . ifil. rI3BmyDa (ce) (se)pf.. -rlu-I{JAaltr1|tttr / krl izdajalec-izda.soerldwa se izogniti se-izogibati t''r6€^ee. itnPl sezidati. u:tArrBa pl. t$AaDaqKa adj zaloinitki. rx|rrmHlqa tfi.rgpeR adi zggrel.J lr'. -Afia adl. '.f zadretl se. Oonlr Se 'Ce: m6pKa d odpoditi. razjasDjevati pt E. izdrpan t fio. dila otroke uieti a*l^eAa impl dozdevali se. niSko podjcl.cli iz. odkriti se. I riiAe. dobiti:4. ustvariati narpalyiaq m graditelj t. premeriti z oimi.lrs!'ldttrwa pl. iflpI vzdigniti.ateti. rrs$ rfry$ pl. prezraditi. opravltl-rzpolnlevati. pL. obnoferat BsB. izvesti -.36. tz izvidnik. lzvlr. zladniti se rBraaaHer adi sestradan EtraaAnerlocr f sestradanost rJraeA n pogled. . ltlr' Aalrcrao B3Aa^eqBcc t)/ (xl(hrlllll rt. ifipl razbistriti. vrr .r6p3a8ocrf prenagljenost pf .caj pt zaklicati. nrlijcrsvsa pl izposl(. t].bistriti. izpuliti.3. Ja oprosdenje n3Brtrnl (ce).iuB adj izvedljiv uero4arcocr f izvedljivost l|3BoJlTa pl izbojevati r4fBorrpeAeH.rtAtBHe. .-psa adj volilen rl3bopflocr f volilnost w6oreas adi oslabel. preoratr r|36ttparea m volivec t. 5. lr I zdeti se skrbeti. slab. zbledeti l|36ep6arlr pI lam umaz^ti.e I.ti' r'F. to8otcn. -un rt lr(htlcl premeril ga je s Pogledom r!3Aaor|.rr.wofrcrpvr6 pf .prla ACll rzVter\ / 4sBOpHOCr Uvrrnosl r|r3Bprlll|.-aJu rr lzrlrr. PriPe.1u.g uniditi pl priti. 2. Koj rpem 6apa. prebiralec E36npa{ r cdj volivski t'. vzdill rarop rz huda vrodila.6palrrl\a f izvol jenec-izvoljenka rr36per[le c. 1.If€ pt oveneti. nat od.jr: }I T CAA OA IAABA AO ITCTI UI u3Aarox. impt zbledeti-ztlede'rali rrfi^'IK. sklep ursoA.{36erl|e 146 EIDIITIIIi trirB eqe ItI:lDAeq€. [3BaA!tsa pf. pregnanec-izgnan_ lig otesati. vzdihniti-izdihovntl. ttttpl t/dati.j ponosen. ven ncsti. van. \6e Wa pl.e'Jilra. odstranltl sc ne4gnnc.-odnesti. vzgojiti. izdih. dvigniti-vzdigovali.. opravljati rBracHe pf ugasniti nsma$re f sestradati se. -g{ m izqisek. zrediti. znn" muk melut den od ljubezenskih usropu pf pokuriti. popeljati. visoko se -ce: dvigniti-dvigati. []. 2. tbirek dobi tna6Bcjr!. dajateljski n3AaAe. \a- pL impf izvledi-izvladiti nsRoA tu iz'vleiek.Iga-tte. gram kJi. impl pobeleti. izbor r€6olreH. re- loviti lf. 2.ra-rBAeAKapl fu.s. zavpiti. impf opralititi opraviaevati(se) usB''!ju. izpisek. rzgo_ viti ias vor r$ArrB rfi dih. ljubidihniti. DrisluZiti II. jatetj it.. '.e izbluhniti dan: LB6tIpa. rninflll. izbirdnez. ki fig lom ljubezen.Ltfire. rzreqen a:tBoHlreA|rocr I urectnost lfrBop l'. graditi.tct.star r€aeEraj. dvigati. impf L l. fam My v3BaNaja saAYIrJa dati sedmino [3BaAoK. U:tDleKlBa 147 uSArrrsc pf. fig iz:Inv. ustvariti-zidati. r€6parnft. leu wt$aBa'{ ftL zaloinik.q[. powdigniri-vzdiSounlclrr. nagle Jeze rt3raAn. dobiti uarHaEuq . odpustiti (iz sluzbe.36.. ro wrPa4t. izhlapeti m.8 setagati rB6AeAHee. impJ 'd. privreti na 'd36'. lole). usBOpeH. E apflvBa.eu ad. tezave mec.dRnf?. 2. razjasniti.te't adi izumetnilen a3aeltlralrel|ocr I izumetnidenost u:reumr ce pf izuriti se uirE[Ba ce impl zvi:ati se. izvledek riBaja pl sklesati rr3Ba I(a pl umazati n3se!. izbira. r|lABoJvDq . razgled. l. r|3AaDa pl.defire. ljubezenske vzdihovati v.t i rk.Lt r opravidilo. Pozga. -rryrft idiv (dustva) rB6op rn volitev.irl rr3AalcrDorr izdll. r pr rr rt:ttoBop m zgovarJava.u3AeM[e pf z k)tlll. oolowD€rD. \'r. olikati loH{ ka.ce ul ponoreti. . zaloziti-izditiati. vzpenjati vzklik. izgnanec.vxll. pripeljati. lBaeceH.ll tt3aare]tcrao. 3.postaviti.?graditi. 4. r. ogled-qr-t tn klic. zirkrtlirII sen. -ar rr porodilo. nstpatlf''a Pf.f*n" tl3rEK. intPJ vzdigniti.

j:ati iz navaoe .pt tam prevarati.e. poscati lBMplg I pomakniti. rr3. znesti.aal'.ti. i mpf -E'€Iliasu. pr€. varljiv.ndra adi goljufiv l'J. ww'I. nasititi xlMer n fam utluga.rpe'i lokav..ou. a3Mp3Nrlra pl.Malcrcp'ica pl lam izmoistrovati. nastati-izhaiati.r3Mlr3He.Aaree ogoliufati prelisiditi. impf poJasnru-poJasnJevatr tts af. plafitati . f nezvestni k-nezvesinica pf yrntli.i^a6yaapf .a prevarati. Df. prinesti. zvit roden.t prerivljanje. . iznasati.rnnroKpil'a pf. impf lzsulu-zsrtrevatr rfrMoKprf. tmpf ratrEl se-rzurJaU se. titu{tc[ vla ol " ittpf posilitiposiljeiati r|3Racn^vBatf. r4rr. .qx ft DOZerun E. prenesti. gl.E{'''Ra 148 rl3Maq!tsatrKa t|:tMc||tl r49 It3ArEtr(af r. . rB. trud ruMoqa tl pomoditi. iz.qan ce. ogoreu . oozatl impf presenetiti. -ce: ozcravetr zlvlJatr w^ewo. '. znesti qse{e pl pojesti ra3E. ra rr3MeTKa KOHII'Ue Zme- t I t I I I I I I I I I I sal je raaune rtrMem!.e [:meBe. mrmtr ven nesti.auaw'. razid Ziti-razstavljati.4pl vzdrzati. t. zilanoolscen vost ns. pt. pl ogoliti se w!Ag'.l|3A aoeHocrI izdolbenost lda.. iz'a{pr< u3Alrxlrltsocr I tfpetnost. inpl lr3ApAopr pl izZlabudrati.loititi'se z oelom.qn r|3Mal|ttnua. unu se EsJaAocace fi najeziti se.uan'rll.aq r??razstavljalec. itniSl ji veoovatl vau trtrl(rc tn z-nesek. izhod. iftpf vatl zmrzniti. ft izsiljevalec I|$ropn (ce). /n slepar tBnafia. aio6[salvDa ce ntllcnr4 trwerrr1oa pf . -tija pojasnilo v3lacrat.tii r|3qaEarl| . impf rr|Hec€. . -qn rz Preseiek.-qtr-Erccr|E(.izpostaviii. EEeclra In mlmo. rI3 erKu ce.zdih.EisanalrE ce-pl l1S opariti se. n3E€repwaro H3M{a uKarull so ga unpf r?a\everrtt-rzlrev iati -pl. lig izviti se. izvrtek rBuekap nr fatu sluZabnjki laz prisklednik. sprcmcntu.yTL ce pl oguliri se. impf nrny4lpa*e z izsiljevanje zmoclu (s€. ''a.UBa pl zahtevatj adi izveden. adi ozdravliiv n3Apxllarle n preiivlianie rr3^|fietl adi ponosen mDlu se t|]3:/rrrrueH.rr ce.adj hlapdevski. izme6ek. premestiti. placatr z gavo xsMerKapl zaplesti. najti. rurajaAlEa pl in nrruegansocr f iivost tmpf naiesti (se). mtsllxt norere pl p6mesti lt3HaoAu ce d nahoditi se t3Mernurre n f.tro''du'a 31.ce pt natrpeti se.otrrpy . po Dranju pooreptuca lstraslAtr ce pl Daauditi se EMe&apcK{. oqvecnost rGl. ef Wa pf izljubkovati. rr3Mer uslugo napraviti. alimentacrra vs{Urs ce-pt izZiveti se.3n4l4g. -rrt m iurctek.Er^er!tsa pL impl itj./l[Itror(. vriek. raztasatec natredrtl u3MiMa f preyara.. ob- razstaviti. smetiSde opecr se..'. E. podrepnik l'arMekap'' impt fam sluiiti. zamenja.o. u3S. napor..!a ot. vzlratatr prihajati sB adi trpeten. jaizpo3tavl pf zgraditi ''3s'i'Aa irn E3. rBieqtErya I izmillj otina tig povedati-nositi. impl wwme. obilici jnti (se) n3o6f. Enenaavra 'nsn'''' tf..vsota rl:rMrlrap. oqvecen rI3 gryocr / nepotrebnost.ret(vBa cc t'l_ irnpf.ltrHa adi nepotfeoen.ec^Eu adi ie5d. ogouulau toldalr!tsaq{a f f am muka . imDl n. cg pl.. slepiti.pn. impl pn6-pr1+l.presenedati pf.''8Eu(uB& pf. premak- namucltl se rrsna?ra ce pf fam \adelati se. vzdihliai naA a6eHadi izdolben . za'l]ot. . pt.!^a(\t. znasati.l'. tilav n3^eseH.iesle. B:tMucrul'n3Mrrc r.ryutpyEa . m4agatr pf prevarati. orDltatr lqlAe.opesati *lp-. oprati. umiti. .e'cr.i'ts. menJatr. skrpf iznajti.iztrebek. splavek. npaall (se. rBueaepa I nezvestoba poq_reprusKt n3EeBepHltK. 2.. u_kaniti.. nalnrcvantr-fam se r|3jaqrewe.PTY?a impf prena(ati.imot prinalati. izDeIl za Kosa '. po rl3HegaAu.DoZre5en naxe4rnI I utejaii se r!3)xeru pl pozeniti xssen@e premrzniti. ||3.iti-varati. lig pripc tzm. naleZati se-loleZaviti. (pucar. rr:It Mp3Ee lenunantl ns^$ tn. imol '/€.orra ce-!f poteliti ieljo ueuetiapxa f laft slur^bnica. preDrtek ant m idoiba ''ato4 [3aox(6a I razstava u3rrox6en adi razstaven uS ort\. izlzoolDsll-colbstr Ero6rqal| ce I [3AIro6E ce pl iig u. rrNtna]|'[. -3rra adj izhoden. premrzniti r|3MeH^la sDremediiv adi -spremeril r!3l|aJale.IF{SHeAeDl|SUa n.ce. pnti.s'r.e n posilstvo uirracTotl ce rf nastati se nlaDcevatr nena.:.isltfizmiSlj. . n3. !r3EyA!Bar. uKana [gMaueE. mojstrsko (zvito) slepilo. impl niti. utruditi se z delom usEacnu. ukaniti. . sDreten. BuoplBa (ce) Eo6z lBa irnpl imeti desa v |'t irrl utruditi (se)-utruobiliu.lew pl ozdraviti.cFy&a pf.a lzenacrtl-lzenacevati rrteAEK.qpx. omagati.pa pt.. zafiterzrnAKNIfl SE niati-spreminjati.

lll||lx)vlrll fantazija.. tatxo (svojilni po.h3poAtrr izrodek. 'to.':Jr'' r.":: . banke dinarjev vec za 1000 r JaAe{.aii. 2.rnanjihov ode pnplave nareolrr..ra-pacror.roa a/. svetniika pe i'. I|Mx]6a r l. sarmo' 2.i-pt kolcati fzdclati. t-rMaaojAeHo prl' uMrryac rr impulz. impl zrasti. rl3ynE.variii.. imaginacija [HaeFfliJa. izrastr.rMoreHpremozen." #:: oiTffi:t*pu6oryu """ ^pt. r^litLl rrM[eprda. barva ravencxs cdi Eram l. -ryr m izrezek.ll{ fl lmenJaK.rrqA4peKreH.. izpriskoiiti'skakati na noge.. B3peKaI rek.tmp.'6YTpuEa ulpa6oreHocr/ izdelanost.. ska. -urr t lt ltlrrt..staja makedolskega roda L avgusta lvuJ nlrlnaeHeq..rr . zamuditi ne Driti. imek. praznik sv.erqYB t i .j . p6ravnhti-zravnavati. v tisodih uaJaurja. {Ha 4d1 ptemozen rtruortlocr I premoznost I| oBE]a t rlovlca. reklo impl izretatrimpl zmalititl spaditi.posestvo.aB[qa. impresija peKos rekel sem iim. tisoaen u JaAnlq ddr na tisoae.LtoA6epe. (Dasita) gumbnica IllirdrAeg nl Elijevo. velidasten ri ycrparyrja.bJ'!.Er I ilustracija.J. r-in. ka.ro. utarr€ f. izdelek h.''j wpiiue. prerastl-rasrr. li3wfia' Pl' tmpl birati si ''. izrajati oiusdati t"*. -wr I iluzija. pl. stalnik.i.sprevreai. . rl3llll'lBa pl. rmelJe. Ilijevo.faL+4n nalen . nolluaKoD domada Zival wtany atLvdrugalc. pokvarien iz. Ao6l4re Zivinde.izrojenec . posestvo. prera3tati ":l'. gl.-revara. obiekt od Tne oni: I'M [MnpecnJa. fig sloves. $3o61rxq!Ta p/.nndrlroBlrrtrpa pl.zsoil6upa pf. rBoiraBa pl. tmpl Po' "rott""l.-AHaadj tisodi (del). seznam.. dege' neracua izDriiati Dohuisati.? imam. ttl. :'" :: .Tr|a-txttaE rB adi gl' @a3rrJa.j konci ien.rMerrre^ z1 tuat ifirc't'o. razglasiti p. izrek. tig nai. ''l(oP'e:IMA t hisni ikonostas (s svetniSkimi podobami okralena stena. roditi.r. rnwo3iiHeH." .. cc nrrocrnr ltlp/ rnaannrawja.{ r|JDaseH..E€ . opustiti-izpuldati. clnrgntrcrr. -lcl m lam s. uMtron*pa impf zbujati spo. impl nrpaMrn.-aHa adi posre.0. t5l IIHAHpexI\etl I I I I I I I I I rt3o6rrzwr. Pravosl.u||ra izrastek rr Nangipra (ce) pl zdelati (se) E:tD]es izfez m ncpe3ox. nrlgra n indigo.. imPl -Jipillti.lepar utana i le n fam p.lrz' nsbcra.. siccr aMarre n imetje. .adj izdelar\i od r$lTptda f jutro adr Jutrt zlurral.. inpf pie. invazijs r. ziavnati.'rlspoauBa izclmrtlse' izpustili. gt. impl rrpourrcap/ izbrskati.:11.Doravnavati?a:. oegene' Driienosl. n kolcanje nroa6orri I izdelava'. risinawri pl. impl r|Fpo.n"bniti"ttoc"i popadenost. impl izrazitl (se)-iaazati 1 5 sj'.premozenJe I|MoreH.1j' nizraldnje". 'tdr I vdor. larn Eod. rxrAEo. pfl_ Inserrfdp nr f.uz I imperij. ItrtpoAeHocr izroditev. -'d f domifljija. itnpf brez i. izbrati. -3Aa adj izrazen: izhA l0o<:'/ ( iazit r|rpa3n (ce).. tivina kljubovanje EuareH. zttarl impf imeti (ttldi pomoz-'{I'ta glagol). farfl tnnogl vili. stalniski.n3pexy&a pl' tttlpJ paditi vsperev. Elija (Ilija). . nomi. n3pa3!tsa. rmprovlmen. I|r|arer6e a trmoglavucnjc.b..\:""iti' doba m tlraoHaprnlK. -\z m zamuda. z. . rme. sverem1\riz. {fl t vtis. ziti-maliditi. x^JaAoroAxrxelt. 5..r. ..traet n fam trma.) z n con i a li u ur(a.Tqa ddi mogo videz den. rrMor. / i"ptiaiti.I I I I I ri3o6/$rqlr ls0 I|]rJaAaroAlnllen n JaaapKa II JaAapKaI tiso{ak. 'rltr|a ddt trsoalctcn impf [MeHyBa.1 rorh.spnfl{Da popaden.. izsek "i. u:pra *VtPyel o. brtr zabiti-pozabliaU. rxuaM . gt. invcntar. bogat nrsartA n invalid rsre. \adevek..f pentlja..* ir'). ponazoritev itovanje.'-:. -ce: ob Pamet manikanie rBpa6SreH. lrspoaeEacll rzrojen. rcpasyDa (ce) pf.l.zbir'ati.. [rialVsa (ce) p/ razveseliti urona f ikona. 3. spoclbrrda ni 3el ie.rMarue AojAeEo pfl.rrpeve p/ izreli. -Hun n udelezenec Ilindcn$kc vstaje r^taAa / lisod: tisodica -..valec zalo weura f gram samostalnik mrlronlydarrocr I individualnost adv namred. po[. ltpacrrgsa pf. . kljt|b(} valnost sel ie bil urraerq cc. slepilo. I i-razreddeva ra zredai^3l. pokvarienost riran w*miw. rmcriuor. I|MaI|qe /' gl. cesarswo R llrja. y^t". . I|Menllaar imenovati rrMeHll:trle n imenovanje rrMerbaK. -nr I investicija. pralza' '{i/rc'llo zlasti prav. rrMeHKa vloEa rarren4eu rn god rmleic z indeks. imenski. muslimanski slavcc duhovnik nn-arol. inventura 4."utlt^ pl. dela izdrpan. gratn salJro' Esecfltrtrrja. r|3palory8? pl.tr r . na?editiizdelovatf (se ) . imponirati vM pron kr^tka oblika za indir. p@ nzorauet ad.

inffi.l"#: ""#ff#. inspi_r{Irll qnja I intuiciia I *#fffiJ". prasniti v smeh. 2. izpovedati.rd" ad."?Ao..""il I ucft]ffiuf. *"ttffi' '* adl ine"rten. (ce) ErIeDc. *ff#l* E.Tffiitrltrl "ffid zcryayt.uJa z sku3niava rlc aM . "H_.. inten TX. inter.. .tet**+ . "ffiiH i"l#ff(trtorarIt t*d 'ff'{i#. zanimiv. premor. qrobz zameniati "#i^{4 ucrree. id_ reEu sezaletavatise tnrreadnt r?? razum.'*"f ""f ffi#'iiiHlliii.grr "t'.n islam. imol lz(azati. . -rrcKax-Uld pt.. Doseben rorepecrpa (ce).^!qo!r.ar It i4r\ati lctrapra eE.ut€lka.'"' adicelosten.arra cdj gg1gan.##* *HHt%.zanimanje.eksperiment . . mrdes -fff*O rnrepgaqrda I internaciia rrrrenuaqronafi{iaM.TiHffiu{ti "ffi |'?.gnt rz inkvizitor(tudi IfflartBa I pobuda. intelekt Tru#f* empiriia: poskus. rcMqoaar imtrt zasmc- "t#. postridi. *rY"*r*rff I i1ffii"gtt'-ot ^JJ.S. rrnpt usekniti (usekovati) se uceaeEnK._ce: izki_ "ltf*. n upravnik.3ff". zadeIen.f ol i_nl "{i.f sKusen."dnffi"*kKiir. -c€! nasmelatl se sq|!aAu. ffi. iro. -si^vr nt rnternacionalizem r&repryertrpa. """u"tt Pl oPikatj' ""f3. razcapati ce raztr{ati sc.a. adj indife_ Erepecen-.ctrpaat rmpl zanimati (je) ErrepMerto-r. intcr_ n zaletnica. impl totmaditi.{rIA adl izkuseD.1'.*. ne.a!.?f#:i{{ l..inicialmezzo Yt46^ tEAycryI|Ja I industriia ff$. intrisa *fffi*j" navdih. "ffi"oti'iHi. _cuaadt interesan- rru€c6mp n inkasant t.m* rn$opiraqzja.reerrrz adj izseljensli trce^esrErrBo l' izselienstvo "ffi""y izkihati. [cxycrtso z izkulnja.rerruti'r m nagon.n izselienec rce. nneD[pcrtrpaar pf. . in"'S#mJ" tn instrument (tu.3ft :*i. se "qm. in T"rH" presledek. in I napetjava.odl "fix".ld":". rDtormaciia rrpornJa I posmeh. ncKappa pL imol ( o) l( a r ati .iz: ucroncu adj prvoten. inci.rlqKlrtrealle. Bceqe. obrezaai ffinraa 'z m izJezek 'Ice. .Er intonaci in/ ia l|lrrpara I spletka.5a1lTl'iffui#r.1't.mrreprudq.Tvovra trcxat(G 153 IIctrepAaEl rrc'rat|r.){opati (se). eksperimentalen I I pojasniti. xcr. i*Tfujril'. -m!I okuiba.c. -\y zcrr^tr ce. ncrawsa o"*" %fffi1"f3.e) pf.gx t t izjema PoKazati vrata ""ffiit'H#-tg'mg Ec e. rzKazovati. nc9t Eptac 14 zool sevemi ielen mr!66Top rz inkubator lroeKr nt . DG *6ffi*"ir".l". (niitapatl (u)mazati. rnrcHa48ja.i. ucuear pt za norc tmeu.* {n I namen.tot(. Tl€. ||e (ce_).-gt| rn preiskovalec.izraziii. iDstiqkt EcrFr(/r m insfitut "u"n""' *SST"p rn nadzomik.'"Uatrti1sami'.. -t& . ifiD! zagnati (zaganjati). inicia_ W#.iail$#1i. . in_ rerpretjrati ^ intemat..os teti os tev ati ' 'tr pdpetljaj. Kovalnisodnik Prers lcMeEa. I "ffi.izvaliti ipi_ srvo i?r"l"g. -Er t obvestilo.a molan. 3.dijaiki 'ffiff. prunaren acKptBeEocr I izkrivl ienost ncxagrz izpoved.iia ". m:xendp rz inZenir rn r mectigra.AmR."0"t3" HiYi."..le.'t:i.' korist.Ec'!a. imot t.. vca'iwa @ pf. pove af :i"iis:o: I ffi'.h'u"*rtE"rd'l"T. imnt [cftane. obldteti (oOtetavati) se rrcr. mohame-dan_ izledi. -*" cdi preiskova.i -EF. (o.e. iziava rc!P44' vcxPl6vta -tl.r|ceqarpf izsekati: razsekati.5.": Ecel(nlla (. rti -To. ncKatl'!tsaitt.ff*t nctrepAarEt pl odpraviti koc .tul "*ff ncRyceE.izpovedovati.raA4DepeFres ren.qffi*"* -""" adjizktju_ razcapan trctrapra& pf l izkljudnost.

zasejati rcnocepe (ce) pf posrati (se). -!rHa 4d. gl. ittpl postaviri se (pred KOmlposlavllaU se ircroprja I zgodovina .pf./ zmedkan I'cr!ur|. gl. se ngronopn ce. opusdati. zmoditi (se). razisk(ov)ati . kcratrlBal pf. odstraniti. imDf (po)aistiti. .praadi vilen. bistroumen. trt zvrstiti uclocee pf posejati..st. imfi nstopiti. arh lele. izpustiti. nahvaliti se qcrrycxerr opustosen. izt@ '''c\o!'ap vor [cToEaPu.rc\pne pf izdrp ti (tu(ll /ir) r|cupncH.-ryi A spovednik vcnoBprri pl izvledi. odDravliati. inpf prekasati.BaEe n izkoriSt-anje..l|cnllra 154 I|CIAKHC ECTaKHVBat6e 155 Frap rlcfllr'Ia.2 Pu5damik ncnocwr. hlastnost flrap. ucrep!tsa pf.izogibati se HcraKDaT pomemben. xcqenvDa cc . shuj(ari [cxpaHa t prehrana ucqeAo( nx izccdck *rclteNoadv popolrx)mll ./ rzglntt|.mqrvR Dl. qqmrllarle . napad. enak. -f||tl| tli lrt\tltelt. 2.l)rx. 2. hkraten ucrloBpeMeriogr I sodasnost.lzglnlotr ficqem.poprava f [clpaaHo 4dv pravilno ncnpaBHocTpravilnost I [c[PasHer Ldi lzpraznierl qcnpar[. rzslop Hcrarrr. 'rcronr KOmaJ I|ctorM (ce) pl raztopiti (se) (o maslu) Ecroru! ce impl zmotiti. ravnokar. fl rzprasevanle. r. pust Bcrrllcrtr pf opustositi. l|ctofloplEa ce izkazati se.rr viti hcnpaBKa popravek. i. popra'. impf iz.'l izpostiti (se) rrcrJore'Ia pf po vrsti pobiti [cnorrr (ce) pl spotiti (se) mc n lt xcnpaBa I listina. opusteti. ucraBa pf. impf p$ makniti. impf uc'ry''Jlrn. /r8 resru se [cnoBeA f spoved. razloi-iti ad. trl_ z-nesti se nad KOm. pokonaen pf zravnati. ponesnazluse pl |fcrloAB^eqe poddrtati r|cnoRPrttttPl vse po vrsti razbiti. propactanje pf.Er^at inpl hiteti. ldc'afire. vzhodeE pl. 'jcror( ucroAKltsa pl tolmatiti.rrz ad7 pusdavniSki I'cnocaH(ce) . ncupnrrocT / i/lt. odposlati-pospremliati. ttctroc1E 'qlr .tct03Ha!IeH. izpoved trcrloDeAa pl izpovedati. sinonimen m \zhod.pras(ev)ati.iznakiiii se-izmikati se t|ClrarFlrl Ce pf f41n otresti sc.'pospravrar-pospravltatr trcqy/(a'{ adj lig prismojen. 'ce: umakniti se.tl natanacn. ItcTopFrap zgooovrnar xcroeeH. zfavnavatl ricnpaDeH popravljen. sporodati. !Ce: SpIavlU Se na KOSa rrcrIoiarrr ce pl izpriditi se. rzraDUanJe (ce) pl poscati (se) r|cnoMolra EcnopaKa izroditev.zregnln se LrqeaJde pf impers ta misel pntl. izogniti se-umikati. odlikovati se. raziskovalec ncnaara I izpladilo rncn^rdBa-.t.. stopiti naprej-izstopatl Hc-rerap[ c€. stran spraviti. -Tpa adi 1. (o)dediti. resnidnost. razlsKovant e ftctrIrrlTatr'rz izpragevalec.larnxrr r. prehiteti-prehitevati. ucrta{qtr. xcq€3rrYtroP/. lzDtlall trcr{MapH pl osteti ncT[rra I resnica. dce: trcnp. izrabiti-izkoriSdati. izbiti-izganjaIr.gr nr postrzek_ zadnji otrok v zakoiru rlcrlTKaH 4d. ' ohladiti ''.dyB pf. pre- rcrpara I preiskava (sodna) tlcrpae pl vztrajati [crpaeH. pokvariti. izgred.spoVeoatl: rce: SDove(tatr se HcnoBeAHuK. impt l. odpraviti. f sporodilo. (rh{ifL. . [cToBapa.''cnylxra spustiti-izpuldati. impf pisno dokazilo poudariti-poudarjati. Dolomiti [ctro^3i.tzprhalt st jezo xcFur.presegati [ctrperudrar adi ta vei kraiih pfetrgan uq{rel(aHatlosr . podizatl se trlalutr|a I naglica. -q[l. KaKo Ta ucTeKEa TaKBa pa6ora? kako ti ie prislo na misel kaj takega? ncrepa. . rrcen wra.. rm pI tztovortttlztov af latr scroBpeMeq ddi sodasen. roaati.c'IwryBa sb se-ohlaiati ncfiqrtr ce pl poaasi se spedi m iztovarjanje. dokument. opu^di stel.. Eg.. . ce. na las podoben ucraBH.q'lpa!. -!trra adj soznaden. pl leti.pust postati -cei nctrYcT!tsar6er2 oPustosenje. istoveten. lIc.f pretrganost nctrpct(a (ce) pf 1. splavati. irnpels Ms ce ucn!'urru zareklo se mi je trcT 4dj isti.cfal{.izkazovati se rcraKs!tsaBe fl pgudarjanje IlcTarlqeHadl prettnjen scraHqeEocT f prefi njenost tlcra'l tn izpad. izrabliati rrcrrors!.Ba impl izkoristiti.poiiljka pf./ lrP llnr t l rlcTop-Il(. ucllofatllt ce n(. .znaodf vesti./. hkratnost !.4 rrcqe3He. impl pe spremiti. impl izgnati. ncnpeBap!tsa pf. strel ucTpecoK. -!tsa. ''caop^\.posiliati trc'nopeA'd postaviti v vrste. pohujsati se.l'B iflpf popravljati. fig pohvaliti se. Hctrm!tsa Pl. impf trcrrHe. posusiti (se).pfizplavati. potegniti na Oan. impf izmazniti. posiliati qcnpeEapu.predaja. ucnpa(a pf. ce.JHaadi \ztraien ncrpajHocr I vztrajnos[ lrcTpe^ n pok.aaposlati-izsporoditi. BlrcTarra pt. IIl ()l)lilrxr|'t tananost. pognati. se. xc!'Ilt!tsa pf. impl Hcflopaqa. znebttl se rrcwrqt. izroaiti. zavaliti se.

"."lWt"it{*iii$f . razglasiti. 2. iznajdljivl. Sestr vrat na laDop n bot ja'ro\ JarpnJa. oglje '?.Jar et6a n leriavica JarlepoA tz kem ocliid JaraepqAeE. 3. (n. EEaIrqr.il: r impf iae. JaraeEe. jedilo.enth. bistroumnost.ri#i. Jamyra pt.-Ga r2 jagnje JarFelrgea dem hip iasenic Janreutrn adj janjtji - JaniA8. TJ "" tar'd I JTffii" ..p.n2niti. l(opa jar euapcK{ adj oglarski lar e\oB ad.I.mra n dem jabolJa6o qecr adj jaboltast cell jaEa|trqa I jeza. z.lr. pokazati se.adi odprt. jed (opravito). tiran ja4aga. laaa. -vz ttt ath f)jec. JaAeEe JaAap. pomagau komu na KOnJa. -qn rz ogebica. sprosen. 2. jahanje JaBasn jezdec. larVaecr adi jedrtjast JaryptrAa I pozno zeleno groz- Ja* taloru tn l. Iaroglarka. Jamenap. lip muditelj. jahalen JaDa[tdarcrrt tarn neureieoost. jardica I I Ja6. Ja6oaro z l. arh st:rup. JarleqapKa n.llTpmra. cruzben Jorr. ieza. ias I I I I I Ja6at4da. (in ne Ia(o oatJe. Ertrrcq.156 razumen: 2.slaba disciptil na Jatet|. {Ha adi neodloZljiv. -AHa adi osliikov JarEe. t oe. gib.Jarorna I iasoda tary^a I zool iefurti.Taa: ja BuAoB vloel sem ro la-ta conj lam alLali. iznaidliirrreH.Ttfr.ron gl. gl. Jeo. Jaoar pf r] ..jahad jaBan<rradi jezden. rVIIIHA J Jaraea. .?"Ei. Adamovo jabolko. 'ce: oglasiti se. impl zaJanau.3.Brperyrni prekanjeKretnJa nec. nuvost: 3. odzvati se Jarnc. Drebri. r. nrpocr. -m I jardka. jagnjenje. 3. m fam znak.-. ..l. zvitost xs adrt lam prav nil. oglaijeva leha Jarletrapuru(.llsJaK m tam tek. 3. teZAua. jabo-tko.:m.2. debel Ja4gr rz l poi. sploh Jen lxrr. .ItoE'rIIHaf san. gl.are. ja e4HoTo Ja Alrl'Toro eno ali dn€o t^6asa f arh tujina.2. zvit. premosast I I ja6o. jag. Dozemhi- .arh dat(il ol Jar er6e.u<ifra'i Doliaulana 'T.^o n fam jed. Jar^er6a premog. javen. nemarSdina.glr I I t?. hraDa.-Apa adi velik.rar<a uamuy) itd.i premogov. skomine ''''ItaR Jo 157 Jalaq<a j la . bridkost.. -EHa. sDreten.

Jarxa. /arri lrrrrrrllct.lnn<. besen Ja'wermri.. Jaqar impl l. (laat iezik. m l.). Japl|. zenlslvo z. -i*.r.IrB graav.err.sijati JacduK rn suh mraz JacHora. stokati crca. vedriti se (vre_ . Ja3an r??vozel m vzmet.naJo.ce. pomilovanja vreden la/{oaw adj jedek. odmcvati. pomagirtisk t. rDv Jaro fl jata.-AHaadi iajdast jajqeDoA fl jajcevod iaiqecr cdi iailast iaj. lal]IliJa clrpel3e oet masten sir jajqe..n usnienakmed. 2.ar6pcrBo t? vryarstvo Jar(e. trop. iolaen. zemtta) juyu. 2. 2. srbez.!r(a I jaraka. i*?f. JapE6a-japeEre n kodi.u|aE Ja oBaK robe. tirankir. ugr12 Jal. dvrstost (gradiva) JaxyqKa kapuca I Jo^or. . ogorden JaAoca{ocr I jeza. ' 2. biol. ltoie. 4. 2.otozen. .qpo r l. rcj japcl lrs. obdelana greda :a saolKo jac\pe6 tt zoo. eql'. p!. gl. lis. sl.fl votck ekov Ja:pBa l. -*ura n dem bakrena posodica z rodem JaM6o HJa. trd (kamen). lac pfon Jaz J. zall\v sDravltatr v slaoo vollo lagocat..?al jajdnik JaK. ja-. -DHa adj L otoZen. 2.4Bn IIpvt(aHa !^liti!^ adi iulect l. varun Jape. 4. lat. 2. jedati.wi I debela vol. .'le. morjenje. mod: trdnost.ce impl kotiti se (kozevega brata za) Jaqr. stokati Jaftocr t trdnost.nxsa n jedrnendek .kobacati se fainn.nesreten JaAeBe l jed (opravilo). 3. hudc ben laAoBeH.ce. bte.4rl d l. uaJJaK adl 1.ff*.lg. -qftsa n dem od ia3\tK iezidek Jairuen. jcdro (orclxr lr(1. jatovica (zlvat.l l.. muiiteljica. slaba ve lia la. -AHaadj L jezen. jaj^a:a KpeBeTposrelJa z vzmetnlcoi z. md. zona.t. gl.ur| m l. razJezltr. tcna nroJapdr. sen. tn JaceH Dot tesen tna ocesu) . nena_ooeja JaMRat zzml(a jaqsa I 1.-a$f m zool jazbec Jasoa.adj r.qrr m ialova Zival: drevo brez sadd ja^oBn ce Ja^oEar inpl -. fiz jedro (celice. jastreb laclpeFle.re.zf:lav_ nik. beden.-. JapMa I komzni zdrob za ZitrpeZnost vlno JarereH m .sr_rstr. lls vrslrce li. Hajjapoceu. 3. rzvrecr (xrava) j". jedilo. 4ustol(atr. _Jatlmra fl vrtt. nriklivnk.jacHorrlja f jasnost Jacrax. -gtrtEa n dem mlada trepetlika Jactu. fie s!!apeu. japEqa. vznevollrulezln. slaba volja JaAocFaru<a f jeza.Jarax.p! Ja. jargl. rudarski I l.ivoll jarcm.dj jeziteq jezikoven 4di Ja-3^ecr graav. vzKrrKnl (ocl ooleaine). Ja3a. Jlr3Al|.znevoljeri. arli kozlov. JaKr!tsa. rrarJaaoDadi jalo'/l fiB brczuspcScn arlv lam n^paano.steti. modan (medved). 2. 5.. pero. iahati Ja3u cc. blazina. Zalosten. nanozar ar .besnost vec.. fie bistvo. sliminiaaa. postaJatlmocneJsl JaKrre. jarKa Jar<ap tn vrvar Jaraaprorga f vrvarna Jar€pcrq adi vrvarski . otsrvo japeu.. 5.'1 jedada. gl. fi.qoda. Jaser( jaMax. 4. mrcvarjenje laae. 2. iozliJarox. 3. vo?last adj iaB/. srbenje. ra jaErla. otroske laslr l.Jale 158 Ja.HaJJaceH.. strupen. JoTaxvDl|or iDtl.l ||.muka la dra I trnek iaattw'adj 1. -ryr n bakrena posoda (za vodo) jamve. JaBp[ja jarrma I sila.rrrnru Jace[oB adi jesenov Jacsfta I bot trepetlika a lacLtt<oR d i treietlikov JacrFre.ot jeamen Japoc€n. 2. pl 1. ietmene JapocTI razkadenost. Jasosn fi jezi fig Pre' pad laz s m ple?. -prg rr kozel.ecmen(cer) Da ofesu. -r|or adj -od :a\e jaAerrclrl{ pojeoel sem JaAeH. JaraklTa.^cMrat\m rot jasmin JacH{.# sokrivcc. -t$r . oglat Jas. laaen<-tn 1. ieza. Zalosten. . l. 2. jedaca. hor_ qeolum +sa adi iaJaceH. nepr {qa. razJcsrDetl alatr. -I|rt I /<4t dusen ragu z oravlne Januvap m y'lisfjaniiar JaHVap[ n Januar 159 Ja'rMeHqe nia. 3.laaar . jedekt 2. sovor(ica).l ceK Knvatt. -qx m 1. atoma).rrraru pa36pa naMe pacno sl me razumel ja oBa( . jealto. rodovilen (zemlja) laKa t ovratnik \ar:a'.. +ua adj JaEueH. 2. drget. mer: z.xJw adj grdav. 2. Jajqa z jajce jajqeBnaeH. razdrazljiv. plk.riq l'? a. krepek (pijada). -vua a.krepiri se. -Eor adi iedmenov raa(aceD.ina t dem ovratniCek JaKre. trajen (tkanina)."tr1u I jalovka. ce lacaar imof L Jasnttj se. 2. gl.Ja3Aar impf iezditi.c Ja3oBeq. Dlaziti se. Jax|ree impl -. -rtg 2. ja-nra.aisl: fig r^zrml:iv jai|]veHse. srbenie.lozlast JaAocrua y!. -'rntta n denr iastrebji mladid rn Jararax_ dolg zckrivjjcn not. \znevoljen. jasli.tmPI Jesll. ce lasax impf plezati. svakinja.-3. 3. jelyrenjak (kruh). 6ot kak' ius (liudski izriz): ieziiek na tehtnici itd. .

{r.ld'T. vaterua. kotlar Ka3arryruu4a I kotlarska deta\Tllca I T**Hf#. inpl dajati oc_ pogum.Sarr rr kabel Kaoftra I kabina l('a6|.J'ei_ kabinet (1. kajenje.n kotel r€sarq[Ja.rga adi iuZen jyncorin."" zeg iv6u el. ka' Ka6apd.zorzurv debeluhu) (o Kaoae. pas KasMat rovnica.#{*i#: I r(aAtrrte. iunak..3. dezele lw "na m 1. 2.'-"'KaAa|{ta t o. Peosr ius: veter (ali jugul.-bitie (poosabljenjerjrkana) lvnres.rry m tam D\e prrtjlvec..zal biti I Kalra f fom prepi.3dolga f"i8' pastir3ka "" ol. XAuIII rc{frrito. lam mladenid.o{t&*j'' xauE Mntodonsko-sloveDsHltovs.{X' PrePirtjiv(omo2cna Turkinja'.1 kajuta (izbica na racJt) m jermen. kaB€a r?r *J'fffflii.lrra.?. Lzdelovalecodei lwarnrmra f junaltvo.. j!'Haqar.€s. -'.$ nt odeJar. soba za aanpi- * iiii'. rl jopr-axri posteljna odeja J1rraslura.-jt#ni JYraDrula.rwa 'tidj topel (v ItrHaK. -rltr rz kaznjenec rasneru<rcn cdj kazn ienski Ka3. 3.etadi kaznovan @.. lcagHysa pf.Kaaprqa f koder KaAIraB kodrast.gl. .r. -.' lvaa rz izdaialec: baieslovno . staoe r(akovosti. KlF.t .D n l kisto mleko.Zenin hEaqeH. kodrav adi KaAIfrf.. kramD Ka3HaI kazen Kasqea adi kazenski Ka3tredfiK.r. . -tror adi zarneten xaApa.ol napihniti se. Ka6ap6a a jy$Ka f kul domaii rezanci Ra6ea. Z. delovm na soba."iZ(. zmozen' sPq "'ff^iti. adj -indecl lam slab. "?illlff ol.ce Ka M.rraApar impf kod\atii -ce: Kodrati se Kac ce. or.+!tr6a a tamet t(aAtaq. 2. nev. It o'. ka. -qra adl pogumen zvezL z o(l11lgo l KK xa6a. ra@lr m fam Eolra t t I I I .. ravs Kalrau&Ja. '-elavna oscba literimesa deIa. jy6u^eH n jubilej 2.lluTe KOtenJaK IAm JopraEJ[Ja. impl kaznovati.a-. ..Jorypr jlfla. lpanski belori. ce rleLarimo! Kesause. 'Ti..r m fam Wivda Ka6anrqa I Dlasd tTfi KaAerK dim. -Er .urr't l. spodbujatt: 'ce: lati se hrabrega .X# Kaaaa€prn kavalir KaEa ep[Ja f konjenica. sri' nost joproBaH m bo. kazrovali se -ce: KasF'\ adi kazni\ KaE(.eKa6ap€ro. banja xuAaro m kadaif (slasdica) xIrAana.Kori'flIa na Piskad Ka3arr.zdrazbar r(sAaI kad. 'unot imPI dimiti.l5f. medel. okajaft KaAea Ikodelja (volne) *fff*"ff.

KaKo ulro ce se.'M^ap r. prevleka (za bla' zino) Ka AItMa. kamnosek ral|aq n raznasalec vabil (na raMerr!tsa.ul l'' vrv. pratlka r€ eHAapqe. kopica (sena. arh urni k^zalec re. tt cerkveni zvonar xasa6e.r!re!r4 naayiePar imPl Po' pomenisiti menisiti.arh Pe siednili. kakor. kokolj. !(aAar imqf kdliti. veliko blato KarucaHm l. pomoinik xauyo^dn€ f prikrivan.-qrl r/r kamniti most Iig pot Kar|. -q r:6a n dem me- KaMebaDt??kamniten svet xaueperi. Plunrolourr drast Kd outl| I pl galose K6 naD Qli lam slab. kot. goniad kamel KaMlllcKrf adj kanelji r(. prekaljen dlovek 'ro.'vabilo na svatbo. fl. ladiica K Ro aale kako.qI|I6a '| Meir kamcndck v zrdu: stensKa omanca (brez viat) KaMurBK. slab Kar(oB ltro kakrsen l. 2. xam6anaiuJa.trtua fl detn londena skledica l. Kaj urro. Pona' relen. kakovosti itd. x$Aeil6ll.le zoaJ scm na koniu Ka €6a I l. usnjena Kapa rcaanarc. posevna streha !€. Skatla.KAJ 162 KZLATIaB Ka.KaanaBti naptl ponareten denar xaarrarc. -prra d/f koh rt r€Mapa I l.' tovec (drevo in sad) r€ rdla f Posoda za vodo l(a]l{njle n argm od KaA zeLo blaten krai. kako Karila m . (xl xtl3.2. -na I zvonik otomana {5a fl Kamel KaueH. KaKoa t Dlevel raa. RaAE Kajralia I cvrtJe r€lMaK fl smetana. -sI| I bol marelica r€fqe.a'd. ) kamnati ka' r(. 4. xallraqe. naaor in Ka^ta. raMeHlDaar tmpl svatbo itn. Dosodu zn vrxkr RaMareH. . sD-remlievalec.1 kamelar.ntr r(aM6aHa cerkveni zvon t vilo iz nje (za lasc) rau6anai. gl.urm z ognji!te. nered. -rHa 4df obresten in vino: 3.. l(aratrar it?tll priPrav_ liati. enc kapna. kamping Kan0\iaar impf biti raarDvsa.o. -qrl fi bit. zofl. Ka. kamin rcanInds m tovornjak.iltraK 163 KaHAI|Mr raj. kakorkoli. r(aMnl|r(lr! n proslol' raarbr. -qn n kudma.pn ddi komoren. KaMo ro? kie ie? 9C *alj. kam. zaslon (Pri muslimanski hili). 2.larb m l okrov. odvod. mnozica.xaMeqeE adi kamniten r€saDaua f vredevina RaMeEap n kamnosek !€rraa m 1. drnopegast okrog odi (ovca) I(a n. kanxaMetFrc. kot da r(aKcroAe ad!. kanal. 2. -ltut6a n dem og I(AAEM vrsno Ka eH. 2. . Ka{aDa f osnova Da vezenju KaMerr. dutara. Kopt_ to xa. 6r'154 t1 kanapC. -ce: se Kaayieprqa f nuna. k()r()htrf Kana f 1.lMllAqe. obdelovati tobak (Po velikosti. vlvca KaMen lB 4di kamenit raasar rfl okensko (vratno) xralleFoAe^erl. f.ic. kaliti se ra.ujoo"" tuljava ""0. KaleMap rfl cepllec Ka eMrl. -I{Ba adi bron k^kae\ kakrien raKoB-rlAe razliden. . -qt|t5a n dem od kamelji mladid r<ar'. KaMePeH op(ecraP komorni orkester ravnaa I zool kamela xaMrr^aBna I valjasta kapa Dravoslavnih menihov Ka.r n blatoik adj blaten. -ce.ucrnadi pomolnilki za Sotore.a^tr tmpl Ra^eH kalien. -r$€. {for od l/. KaMarat obresti norarra. -qr. arh \odrlk. kamion rauo adv kje. 3. 2.rrlla-r(a]urtr(a t bot gtdlra.{a kakor Pravimo KaxoB. Pona' rei6n kliud: 2. odpirad. .\iaK Kucmrca Ka.^di2.ceplrr Ka eMqe. -tfilla n alem od rtant( dolnidek.irJa. vabilo. Pena na kavi xajqrla. xaaoBtr n in I blato |(a^a6aiaK m fam l./reMarttlpl . nikakrSen. Plundrast rraaHxn. r-edovnica KatlTepcKll 44l memsKl Ka^Viepqe.tflaqltrrrTe tu a98m od Ka^' IIaK velika kudma Ka^!ftp m menih ra. 3. trdllava. ccra cVM Ka.\rrlGa 1.rl-raa ra.$rD adi blaten. motek. ki z njo vabi cepid.\I|a adi blaten Ka^es. Kalup. a rla n defi kG ledardek fta^er@a I londena skleda Ra eslrrc. zool Plosnatica (riba).. 5ol kana irt l. r(aj'roAe gl. ta): 2 grmada. direndai. kamutlarn ritua I dem od :r.ti dtr. -Jfla adi kositfir Ka^aJ n kositer KaraJrEJa.obrtniski (trgovski) r€MrIdrta f kampanja DOmOCmK KaMmtHt. nekaklen. vdolbina xaMqe.-m ft kudmar . truma xa^aeH.eK ralenaap rn koledar. Sdit.) xaaav3 m .An4fum pripravnik. -q{r'6a fi qem oat Ka. uttdba. 2. KaMepsa Mv3FKa komoma glasba. r. KaMelrapcKrr adi kamnoselki KaMeEnK.Inirskiranjc.tr poctnJevatec KA Atr fn modet.1.tarE . -^tF tn kalllno krilo rezec. -!rl|tba n dem didat mendek 1l' . -rrlr m tlakovalec ra^c.l. I tlak iz debelega Kamenla K:r AItMqca pl tlakovati s kal' drmo (a^apMunja. Ka. KaKo rnro 3Haere kot veste. Pulaica. prekalien.at' r€Moop m kafra xaua I dvorezno bodalo KaMooper.oi:a coni kai lele. PoKaKo urro adt kot. Zag@ xa ertr-xa^eltrar rel in dmolas. -.

suknjid Kralrre.zhadilnost ra-pau6oa rz trdenje.fi vratca. pokol.EB lam sreteni ki sreao Drinala xacueur. . . ostevanje.aancwa zf. mesa-rjti.apr. zbadliivec Kacen I tkatlica.lo.s odpadati (listje) xanc a 11.l(alapoca pf zaarati.. sreda '|l adi KacMgm. kardioloe xap[€pa f kariera KapF<aTtIIra I J. ratrax.(a. ohiSie (avta). narrpt4 tt muha. 3. ce Kalyraar impl tvartati ta. -F m kapelnik. Patrulja RapaKorrlo m fam ba\aba. Kacau m zaloga: Ktcatr n mesar KacatrR. Z^\ti KacaoaI 4rrr-mestece. karakter.!nea n d. 3.2. Kapaar impt $aiatl zrnerjati. prcruj trg zbosti. Kaoa 'f. [oDatr se rane. ceAaToa xaplutr_ ia slqlujeio tu nasproti Kaca t btagajna r(aca. xal. kopanje.t:. kapacrteta ea[aqe.ftratrtrrbaK.M farn prtvontj v kai.em kaftonlek adr. past... pitrdca 'iat'l{rKa (vojaika.. vooja orkestra xa[el6e l1 l. zbor. zaDka. (za not. jeziti se. rqrac Kapcxsr. . 4. prijaterr r@ItAiqEdrr kardinal r. capin xapaxr€p ftt l.) xop. -w. L zemlievid: 2.EeBA^ pustovaDje. Kapa6furKa t karabinka (pujka) xrPdor hu. kaseta KAcrlepnr blagajqik rocEepRat blagajnidarka xacKa I Celada xacreer larz uspeh. veka. ka> nca.||ltr!a n dem g). I karavla. zDadatr .KAHA'AO xapa6trt orkester. mejna srrazmca Kaplau m karavana xapDaBcKrr karavanski adi KapAau n /an tovaris. r(aprEq€ I fazglednica rapmn nr lepen_ka.apffir m.Ja ade fam od.nar impf kopati. saol. karikatura Gisba).packa (od trnua).u.cEa adi haski Kapra I I. stra[sl(a vrata karRA-l kaplja. smiDla). {4 f velika vhodna vrata (hise. 2 soddek (za vino. r(aptre. uzalitigrislr. . m robidje. a/rr turSkalutka (eled. xacarar impl b\ti mesar.lra'ica. svojeglavost ralyr rz suknja. I strojnica.lor^r(Ja ) adj indecl arh crnook xaptro^ m afh no&D strata. (o)pesati KAGWaqa I utrujenost Katrpru. oznadba. nasproti cesto. iam mesruca xacancKx adi mesarski KACapsa vojatnica ftt racas fl ujedljivec. gl. dlanska). ^ce: strinjaii se] so glasatr RaseHrK. vaDru. lig smeloa pq ooDnost rapMtr{ n l. kapljica gl.ti. fam sraDa kaD Kan aAf. znadai. xalar impt kapati. motno rdedd oarva vap. impl ka_ mu-Kapuati. karru neval Kapocepnja I okrov. klamica: 2.Apa DesreCna ceBAa liubezeD: iapa 6oja ama baiva Kapa.oi stotnik Karulaarr m a/r.KutlrtrEEt n dem kaDica. t€ klanje.a.Ysa pf ugrizniti. 4.4Il . cerkvica. xap4gorr6r r.praEJa-.rauar l. kapljica (zdrav a).ItAfo! m lam burkei.iama-kati: t. preprranJe Kaqay|a. sost I I I I I I I I I dutara. kapital ra r€qqmq .lo) xaHra t rodka. lig korenjak Kapuesr adi skalnat (apsr ra kras. DOkfOVi 2- *rn#H* l(a. rl9f. 2.r. 2.t|{ I pisarna KaHire. nadaY Kanap. KAHA t(apla ce. potrt Kar.c{. -r']'t\a n d. 3. ve zovnica.. K. imol '(al'|g]e\. kapitan.. raruti Ka[secr adl kapljiEast adi indecl Em. okensko. madeZ. jagnjetina z zeIentavo ramn rz l.qI! nanu. izkainica (osebna. sostiti ttanaja. igralna karx. Dar i- l(ACtTC Ka|IAr|Aon ludka pred ikono Ka. oau aro Kanap!tsa. r(ara t kapa . robi-rq qovJe Kaltrrra. gl. NitrceK Kapa$e n grajanje. kangla rafrap nr tehtnica na kembelj ralfraplfia f tehtnina I kantina. rana. ka! ljati. iircvariti lrg Kacamuqa I l.preprrau se -ce: rf. 6bsrtvaJu Kar^aua f podloga KaErar 4di izdrpan. -qI| r'' povabljenec. iraeovc.9r r4gqysq pf.d. 2. adi indecl gL KACMETAIIB t I t KcIJr. karoserija xaptra I skala. 2. Dt. 2. arh tam kl! Duk rateaan m kaplan Raneluun. impl povabiti. karton Kapl'orrfe.pasor m bot \agelj. irzl poclloliti-podlagiti. zavihek (rokava) xamua I .un t \otnica. . kap rlante Kanenir| tt 1. vodo)'KaHa KaHBa I krempelj m l. Kaualc xatre. -ct.trs xacaj. praep fam tcx 'J. xapu[t cez cesto. delavska) l(aHl|e^ap4a. xalap*r1sa impl oalau aro raua pr6T l'r zmogljilrost. IL vinska steklenicir.watqo lirilo: 3. pusEati. obzidia) Kamna Lot robidi KawHRaI robidnica ( iasoda) KanfiuoBadi robidov . rj. karmin (barvi. lis zb^d:. karamool raparuqa I p-repil spor t€paErHE nt lerantena Ka. tehtnica s skodelicama Katrap n ara. Kacraarimrf viedatl Di' kati.etn od.6t KvartoDrec nr kvarlut. voj_ vooa KarBJa.

Lik. ce xr| orar irrrp/ hihitati se T Kn]ralu ce. xraear impf L obeaati (na klin itd. KrBaar impf kih^ri rurBaBr Ia f nahod r(IraaBuqaB ddi nahoden KIBHe. "qrr . Jitl pretezati se pri delu r i^ep fl. lidkall Karlt.n 1.arna. {xr I usposoblienost. Kasar d (po)vzdigniti KatrRer tt kapa. (a(Dero. kav ne trarue KalDeasa I arh ka]. l(efleqr| + 1i t . Kece Keqe.rtara. (epaMtAa KepaMru€I keramika Keca I mosnjitek. ltgaqar impf leti.rnrrla n dem od. KeHraar tfipJ fdm cmeriti se Cmeta. pri- r<elleq. Kalr^aar impf kalljaxetlt nqa f kaSelj. katedra. cc K!dj'aD' impJ L med dobieati kilo. Karaa impf lu. xaosr6a n kava. MarapeurKa) Karx^rlrta oslovski kaSelj KBeApAr fi fiAt kvadrat ti KBaAparqe. Raqlrr6a n dem kadica KaqecrBeH 4di kakovosten. -.rl /drt rrcr. tanje t(xl(oTlt ce. KeAapor. fig oStevati !(aT. ve' t der -prei. -Lror adj katen. -rqlr m Zabica. mazati se. kvartir rBac. xurleuaJa. / ltllli Kep. Karalieg KaTnI|I. po"l lom. KeioBE m nabrez_ je (eKc m keks Ke Jlep n natakar Keasepaj. zrasel postrani: 2. kavama KaibeaB.iubitclj kave . kvadratek ruaKa I kljuka. kot. ltt|(lx ura. irei3nii veder xruKge. dce: vzpenjati se Kasy Ka 1 1. nadstropje Kara adj indecl vsak. kriminalec Karffiap ft gl. seznam.KBacar iftpl klas dai ati-zakvasiti Riawr. relutepa{ 11.RACEI| 166 KDAAI'AT riBaAIrarlre t67 KeHKa O r' fAft KIIAIIMqC KacTpr|.1t koanik (zob) KArOrrK.b. KaToDrr n 1. morilec.gl. denarnica. kvalitativen KaqecrBo /r kakovost.|i& ri takovost. (eca. gG stilna.. Kara Aes vsak dan KaraAHereH. onedejati. grcbcn KrlKOT. disciplina: 3.rr'.KruuKaar impf mazati. aebrid ItaqHJa.r. vzdigovati.'rr tu izdelovalec ovejega sira Karr^a. KxrBpfilltxll / l)(' telinova rora. -. xnullIre. ftacrpar tttpJ srftct. kJelkal 2. 2. stregna I opeka. mrak.to_ 6ilna miza KerureDKat natakarica Ke HeicKx adi natakarski . KBaceq . Kes(a.).IIrrrdT fi kolitina. kategorija KareAlra f l.-tltr ttt polenta Kaqap m debridar. 2.ndla n albanska bela kapica $noprfi fi viigalica n K[6pnrqe. laillarsKr tsrdrlr 1r1preproga KA m preprogar 'nnap KinsMapcrDo a preprogarstvo . qpua (roCMa.k KarrrRa. zob. kvalirc!a xraqu. cmen paldek. kadar KaqapHuua I sodarska delavnlca Kaqe. I(arll6('i. KDI|qar impf c'riliti .a dem vzigalica KBEa. -3{ m imenik. nesreca Kareroptia. zapah KBarase. klet r(nru6ap rn jantar drM6apq5lt adj janlarjev.ati Kraql|. Solski oder z mizo xrEreApdaa I stolnica. itllpl kihniti. KataAHeBHo adv fatu ysak dan riaTa of.-qnl6a fl dcr?t od xncxil kitica (rJaMea. 2.v a^ nl ravt Kesrcarbe fLm cmetal]Je n nrni a gl. Keutrr rh bot cedra xeApoBddi cedrov rceJ. Aoqrsr. kotidelr. KaqyBaar impf L p<> stavljati. katedrala t(arn.{diti.$aprer fix muz klafiet r-saprupa I lam stanovanje. kapuca.. -U|l m Lrh odpad. 2. o mraku rcBeqeiuHa l. fig tas zapravljati. xBaApaFlut$a n denr od KsaApar. {tr. '(ac}itr gl. xBlrKH!tsa p/. lqm zapor xalDrau m molka suknja Kaqa I kadica. kljucavntca KarapKa I jambor RaracTp6oa katastrofa. izba z lesenimi reletkami na okrlihi 3. tftpJ zareeliati-resliati xoa. razred. zabad. kruliti r(eAap. I(e.g[ fi katolidan rialnr ttt kavd KalDe..-rq I velnica. KBaqaM jajqa cas zaDravliam xiaqra" I kokl:a'. krdma KaOe3 nr 1.2. dop na glavi r€q!4fta I bot zvoni€. pl l(nr'dLn nt fam krvnik. star oven z zvitimi rogovr KatrlIa. kihati KuBqe. stolica na visoki Soli. kvali" teta xraaxlbnr<aqnja. zamujati. astr larn sostosevcr xliqep adv zveier. tihotaplien tobak RaqaMaK. -e'da adi fatu vsaKOOneVen impf muditi. valirl (pistance). katalog RaTa|IelI. jedilna shramba. . KI IiM preprogica . 2. kvantiIeta rGapT. lflPJ zacviliti{viliti (pes. lopatica (za Zerjavico) xaqax. -ror f vrsta.ic.reJor. praSid) Kaur{r. 2.rMrrAa stresnik. 3aAoqIIyBa l. rnr m kavarn r. depica (s Sditkom) Kaqop . KUKOT iTqA ''. umazan KarrrKaBaa n? masten ovdji sir KarrrKalarulrja. uJmil rnxnpura intpl kikilikrti KsKsplrKa. -ce: Cofotati (aruKaE adi blaten. KBapTOBg m mesrna detrt I(. RrfBHyBa pf. upornik. t(BaKa pl.n kvas KBacrr. kvalifikaciia KE. obrezovati (mladike).

rexxe.iry'e. KrreltrtEI klesde K^atrllla f sukno rorctrrerie n fam 1. lenunaKf. nesrecen rastlinstw. xaexxlra l.:|e''nrar impf x a[EeH adi suknen tom srnejati se. klepaKOAC. t(nMaaTinpl l.qD?.. pititi. moliti (k beti-iepeti. studenropnacra adj cirilski dek xEpKa I kramp. kembelj zobotrebec: 3. 2. maJau Se r. iver.raIq.rdaAefieq. tirrau|ap m suknar (tkalec.'l pokimati. kler 2. rurp^Irclra pt. !( elaar impf 1. K^er[rar zl 1. rln: roe: natnaKatl Se namrgruu xurE. vrsta (v vlaku. Z. Ilet x. 2. krasili. nec nula lovora. uboi€c-revica. xrep r?. 3. ru{flrya .spakovanje prodajalec) x ennu ce. bot kisli. 2. Krrrar impf l.llr ddt kledd gugatl.la$a'|Iia I gugalnica. meri. tig rsrgla+o . biol aces\ oooen ceuca. r erxa I trepalnica. kimalil KrrcAoIroAeE. l.ajati.. tikniti. 3. prevozniStvo . -ce Krf^o.^aqa. tig osla- I I I I I I t I t I t I I t .Klocrlu nr kiosk anat roka (od zapestja do ruu.. r[|. 2. krasiti se. naliSpa. 2. s. 1. impl jati.K ar6a. mezrxau. ft kila..n . rnertrfe. dce: kisati se kilosram ru|it bot kumina KrrcaolroA *enr kisik tn '' t(nMa.Brre. xrrrrocr f gizdavost. -sp adj kem ki2. okisati-kisati: kisati se -ce: z.AaItBvEa 1. .K 3raaT impt postavzr z rmenom I rlan. fig kla. l(r4r/|rrca.namlgovatl KEcl|e. tsro^a I rogljid xmr (l) tfl nesnaZnost obleke) r(trsep. stopnja kakovosti (tobak) x. Epne nost (telesa. riMaMKnMcikati (vino): moker DostaKa lra sero imam ga na piki J9u (v oezJur. vejica *np (2) m arh gospod.nc @a. opeSaii. x almar inpf l. opes ot San r etras fi.. seosr klima. x. K snro z nihalo.a pl.duhovldina.t|trApl|Cn Ctpresa xrrl|ecr adi gizdav. ubozica K^acl|ln|o 4dy klasidDo r(^eqeEe z kledanje x. K ac.rKa f tam pika. srananna r(naAeHlre. cof rmro n kino na Zenskem Dokrivalu: 4. fa7xed. ce \. -ce: leko)i tig jeziii koga. uailnica xaaca I l. 3. sme:ar|:e.ry. xJrer€Ta obrekovanje zobe k^zati I x ergrf. studg xtrprja. _raglja.dEorar p' pesr? vzKuxruu xAeArr shramba. 2. . preklet. za drva pred ognjiSlem umazan r. fiar. trgati se. kinati z gla-lo (lalmo). x atlHe.z{eu. e. klet.c ocy!. blebetati Jrg cveKac. iron velika r. kletkat 2.namise.Er I najem. lig klepetati. Irg Ktrrlia-x. fam zNrna za zatam umazati-mazatii ncci kol umazati semazati se Knoe eq.. delati Sopek. pramen.2.reru€ I l. trsdica. vreti.tr arar impf . K eqar inl kledati -ce: (zob). klesati.ropotulja.. 2. 2. llasu pG x err€ 1 1. ItoKor. rcnMKatr iftpf 1. namigniti 2. llttr(aar impf pesn kovati vzftKau R eDemuK. gl. rovnica K]raslltr. -Itrl{ rn izvir.a n dem od. pokati f lezltl se 2. gospodariraarup n klavir ca n Kr4ralIIJa. klanjati se. nalispan \wM impl 'Otkipeti. r eEerar imlt obre MT1:. razred (druZben). past r acri. xret adj l. r(trccK. Klf oqraM n. robat. KraAar pl postaviti.resem.raarlaar iflpl sklanjaca: 2. .o:riemoii. pnsega x f bot sas (trava) K ^ca'ft adj klasast. klepalec. stanovalec.klavnica. opotekati se.reEra. vrsta kruha ti (glavo). lig slabogu). polagatr \spa f arh gospa. r( etra. rezati se.ucKa l. rivalstvu). &{aAe. svezenj. -Er n 1.nry m 1..rerra I kletev.. Sopek. gostad poloZiti KllpawcrBo'. opotekati se r. poklekniti. kitica. 6op.fl. odesna zaDustitise veKa xmriguecr adi Storast. KoAer6e. rBce ar impl kisati. litpati se -ce: (srce). utrutl trg oorearjrvec -diti ie. Krcr|ar ifipl kisati se.168 Knc€nx. Solski razred. kleonineDnmeren ti. meZikati. klelati. rrrpnamp I cirilica r$aAeHerl izvirdek.xrqtaro (za {oxaaruar cdj onemogel. nebje.'Jj.m l. v.klepal. reZanle. prekletstvo. korurni stort. govatr dofotati (z obutvijo). inpl nje. Kut{ar impl trsati (oblilpati. tovortrik. preZivina veslca r.I . KllloBrr_r. &la. 3.( ti.-tIt ttt obrekovalec K marte. namigovati sikov KIMXa. ieLi rekovati.du-sje Ceniti. prevoz.r inrpl klasiti se. izl Po x [|a t 1.!( araqrlrBa dem od r{ ac klasek prevoznik.ac m l. uoog. 2. KAerEB. 2.llqe.Kle@a n. lis udariti. . lcsti. kip konca prstov) l. x. Dod. klas. obxnana. gr.g[ m arh proslor rrrplrw adi tam nesnaren. llg prilizovati se beti x^olio n klanje. 169 mrzdruvlloti se. Krrp s saqJem Aruo gospod Dimo (v zve. K''. t reviti v klasje tek.Sop. KrrEe.

) boleli. zbadati: 3.a l.rcrzab(). ir?p/ I itniti. m.'uJoj. zdeti 6akajod. sllttiti nesieao. lporlHe.ik..ldi klobdast K^ouo / br(a xnoqrrc.:P-T!1-^'. polr' kati. uso xo6eq.3H rr zabo.qt/ ]. .. Ko6a. os.. ce (pra!osf.. K^VsoErin kljun K^Yna / klop &rI1.i. kljutnica . znadaj nona. poverek (droE za nosenjeveder) I(o6lllu€."rr impl lam \ii :"! rt:r-'. Kora Aa 6I-I^() kadarkoli nora (2) cozj ko.r-aia. -rrHa ddi kljuden roV*e. r rrllorblt.i[. -pEa adl spletkarski. Ja: T^''|' rnlfi|'a n l. t(o6llaqe n d.. kovan. podkovati (konja) KoBa^o fi podkovsko orodje.tt"danstvo. anat .ba(dar "19li9Kl9?:::11'9?:":^. K rdr{ll. r@Be udadti s kladiv<-rm (enkrat) KoBqe.. izdajatelj (xurou3AaneacKE adi zaloZniSki.roaraar ktopo irzpl *999!!t. os.i1"-".-i.iack. -Rtrr m zool de' tel KlrFcHe.. de RorarueH. . 3._ rqxcypa I sotesl€. kravji zvonec xo6uaur. xtterylaar izf ktlcz ^iii.rr._:-1. oirekliivec. literatura rrnures.ricr m klin Knx{ecr 4di klinast . noraruen e od kdai ie ta ^e6oD? f.'-.rupoc zr kor.rabm4ra 2ebliarna (dcl lavniia ali prodaialna) iebljarsti KAnHqapcl(}r.r a'i. yMHar p/ dofniti. t{'\.. xonaar-r<ore. pc skalovati z eno nogo.tesnati "lli''ll' i??r. zur. IcrYrHar p/ 1.. ke vaslvo KoBue. kota.e4... 6Ha adl grozljiv. udariti.n 2ebliar !. 2. 4.KlrcaoDrl m knez biti xrreryrr..(l) adv.. 2. rqMa x. muz-kobilica (ed'dala).KapcrBo n knjigarnistvo KHat(e. gl qyKa rpona. sl. kovski nadin KoDa$ adi koven (ielezo). gl. kadar. sKovana beseda KoBap€H. zvodnik KoeFusreqxJa / sozitje. zaloznisko podjetje .apFr4a I knjigarna Kr|Il. KHIi KDrba n dent od xHxra l. -xsa adj knjiien KHn.recr udf koIdcl (() fl()vc. K^{Maat impl kimati.t kovad r(oBarrrmla I kovadnica. -mIt .I(r. gl. kostnat Koa. stoikrjekropotajo otP::A?iif-:t"oTl. brcniti-rilali. skr'lnllcn. -Eirf n zebelj..!. izdajateliski KlflroltrtAareacrBo n zaloZba. _ K wa fia I luJucavnrca |(A!r|eE. Kora[uell e BecIIlII(oB? od kdaj je ta iasnik?.5. xrs cir rorven a/f k()Itsl. kniDicat 2.) laboletij. r*rr$a n ilem od KAUq Lljutek rutltBlre. brcati x^yKa. -qrr6a tt dem od xtru' Heu zlbljicek a'|::':. r. KrrtlDqtltra '.menurceK KMer.:. ' - 2' *1"..o6eH. lrp.Ialy-p-:i': !!_.iuna ku) l. I huda slutnja. prostql za Pev. -AEa rantr*up. 4 kliuniti Kl\yyIJe. zanfDten r(o_DapcrBo? spletkarstvo.aot -'ffiotatl. k()slel. ur4 K^oltqccr. x-nurr. (samo 3. KoBgerKe. -ro' p{ ftlIu. bibliofil Kt{rD(ap rz knjigarnar KHrrr.koeksistenca ltoxa I l. pikati (kaia)...1:y^. K telebniti " x tE. sqlno): v tzraztn: Kofn-r'!JAe. -pqu n ktepka.di K^ririqe.p A K rneu.deniati.. napgvedati nesreao Ro6r. Ko. 2.K^tr(aar imPf I trkali' udarJati.zdravstvena) r(06. pidili (kaaa). podkovan (konj ) KoBaHr4a J gram skovanka. adj klinast. adi K'er(eBcxu kne''ii It^jtl:or nl klokotanje' u*tu- imp[ z!*"ii1"u.: .r. dlanska.' r xHKa. DaDirtek. listek r(HHrKeEHocr I knjizevnost. ovaduh.n KnJlgo' liub./..) ': .e-i"ti *io'o'". KHexeBcrso /t kneZevina KBe3.r<.. -tl!{a adi od kdaj. L kdal (vprd. Ko6ar impf 1.ff"'f..roqH!tsa P/. loKoBas . rdu4r. (samo3. sllitr. *.xlu&ta 170 KHe31la KgtlBqe r7l n dcm od r( I|Jua. 2."'ff. Kl$e: z. prsna kost (ptiI ce\.ra I kobila rol n kov.ryxaJapteu. . usnje . K*etw ^r panovati impl ror1oIaLi.rar impl postajali brez dela. Knrfr<ar iwpl k/]:iiiti KHtDKarune fl aygtn od Knr4ta stara strgana knjiga Kl{|xlnota I kniiznica Krrr(Ersap z knjiZnidar (Iflrnl(a I dern od Krnna knjiZica (diiaSka. rpece |(.1:. -naur m klobko xaouoripe4. 2.ai xroaer6e n klitie <laresina 2' t traeanski. aBrr rfl kliv(. KMeroBr n arh vaiki *Plp.lHIIB iklepelali od mra/-a rqrxflKa t klinika 'jli '. "qut|. KHr-rra knjizica nnrra I knjiga rHrrnoBoArirea m knjigovodja r(HurorEAareA m zaloir. nakovalo.ra.etu od Ko6a a kobilica noro p/or od Koj koga roaoi m lam i.lL. KoAKa x.j..a r darr ()d k()ct kosdica KoBqer.. prepad K^rfure. l^* K^ncap n cerkowik (pra]osl.*i"i"iii.:' tatf vase r<lotratr. sao- lona. l. krevfjati 'a . p+r. KArrHODrAeH.'rlxe. slovstvo.-xtrba tt rlrttt txl KoB. norar irzf kovati.r{FKaar impl 1. -rqr m zool skobec t(o6l|. KoBHar pl od KoBa."" tati.'35 rram<a.. -t ii'i" /i. urrpxosareir.iifiTtpt"ilif p.3..) r]urcapcKrr d4i cerKovnlsKl"."ffff1"i:uff'. znamenJe r.:lK Lc^v!r.. kljukati. x. r.

kozji pastir roaap zr kolar. prq I(oa. tomentirati xo ooajse r? frnikola.un z omahlii-tuEa n dem od xe KoruKaputka. m gl. MIIOry IIATqI|.IraarI in nJa. KoAe6^rGeL .xotxyqxa adv d. PreqaJa Koaerur<aI kolegica xo^l|6a I koliba. Kl t(o €6apKaI zibelka. podKox!?e4. Roa€6^taocr t neodlodnost.. @ t sestava..n kurni].KoaJeta kol ko^a f voz. KoJa. m usnjar.I5A @ t(o^et6e n gl.rsnjarstvo KorKv! n koZuh Kor({Ba.jermenlek tKoaap tn kozat. kvartopirsko gnez<Io roMapEcKE adj fam kvartopirski. hazarderski roflryEsap. koliivdek lekcija roirea z koktejl.AreHrlrru. kokoska vec.Ko aaar irnlt gl. Ko3a mucrfl kozica xoAe6a. -rE tn prekletnik KoueAtrJa. kolikor roilny-roAe adv kolikorkoli ro/rlq' urro adr kolikor Ko^rqaofia adr koliko (o mG Skih ali o moSkih iir tenskah) Ko. rgra na sreao.cija r(orrmt|IK.EAa 11. pl r. Ko/\ewa-a'r_ iwpf pogostitev . obdarovati ob novem letu (oaex ft klanje Koltolnaptlr|x. kolos KoMopa l. . zidek. bojaz. Ko^Bar irrtrt kljuvati ro3txraa adi dlakav. Kolte)( roacr qKx ady kledd omopaar ko se polomi voz. strojar. Ko .knjitDa zbirka.rrrba n dem od. zbornica. laljiv. tip. se KoM.. nika KoMerat zvezda repatica. zvondek. fotokamera.l(orr. I zool koza noaax paidek. koda Koalloap rz kodar rcoalrrecrneu adj kolidinski Ko4rrqecrBo a kolidina Ko.hazard. 2.BaaT rrt in impl poveljevatl komd.lllq€ t d. hazarder ' Kouapgmrqa t lam igralr:ica.Kpq9cy?e impf popf.mehur . koloniia.Elre. pt.qr.uHapKq-KorloDE|a tropi.os prorl aen.p . zool koltrLar.a vo. borec za roaouJa. voi oskrbi ro.wr ft lam kvar topirec. kc Koroxer r?r januar (ljudski met lztaz t KOITUlra. kosmat KorBse. r. 2. kombift. KoMagA!. neodlodneZ RoKoHa f l.noMrI€T n odbor. roaop rn barva. avto. kratko iovelje KOMaItAiTa. stolpec. pri. t Ko^ondAa f stebrisde. Kavsnlu kosmat postaj. neugledna hisa K(ra€Krfu . KoaoBI|. ce Koiar irnpl kotiti |(o 6acap m klobasar se. Ko^BHar Zl kljuniti. z. Je qovolJcest rdo^ l adlt /dr7t Ko^ai Mv e uer.qecau. n dem OCI \os.Ear ..(oMeMoparyJa. skrobrti xo^ocau adi poSkrobljen Koaocilar6e n Skroblienie xoncKn ddi vozen ri. Ko/. zibka. "lrmEa n bot mali xoae6l@ adi neodloden. kocka Ronapeq. .!ItI6a ftO^a. komite nostna skupina v tujini Koru{qeE. kolG prne na: z.ti Ro lraB adj pron kako velik Korrxy 4dr koliko. majhna Ko. riltiti se. xoKolrar ca impf lv KoAeAa. .3.-pq m zool komat xoi/taplltrt(.em Ka{o mano sKrootn. smeSen.raBlr ce in?ut kosmateti.I .ap oatatec usnta ftorKap@a t usnJama (oxapcKrr ali usnjarski Kor€pcrBo fl r. jermen.Dasnna kolena xouap m l. Kolu(aar impf Dita. kolonovec(Zganje) naoa KOtuI|ra tn komit.opn. orKaKo (e ce crprur KOAATA.-qna adi l. Dr+ me(uJa klinjati. kura uv KoKonlcapn kurji tat.D adi Kou6maqtrJa. Kolocl. mlinsko kolo: liudcua sli ptes. povelis:lvo_komanda. eFr&pa.-E n kozja staja Kol6ac m klobasa r. s katerim KOrKiIreK tl Smetana. muditi se t(oirBa. lig trpeti.roae{liDa impf voltiprnrr se ti. taDh Korata Mala Mali voz Ulrqde). fig ro3le. nar6d. osvoboditev izpod Turkov nesuverena delela: 2. 2.ti Ko e.rerna I zibel norer. -gma n dem od 172 r(o eErrlta KO e||l|llKll r73 nol{opa Kor€p. otroski vozidek Ko^Ka. kozica vabijo na svatbo.-pry r?r zapredek proga (za konja) svlroprelKe.w f zbtrka. pomisljati se Itoo. kolekKoKorrtKat zoot kokol. uaKer po3iljka. xo^e6aar imol zibati (otroka): xo3MerlKa I kozmetila biti'neodlo-ce: roj. KoABe lroma I kozja dlaka.xo er'tFja. kodijai Kosaprnrx.rynjemu je lahk<i KoxryB kotusdek Koruuq-ry n kolad. Koltf.Ko^ar iwpf klati. vrsta Ko!. -Er I l. svitek (na vrodem qfeku) rto alr m pas. Irg majhna. KOM[r6! t n6) pl ttor<oa6naf l. zapredek nestalnost sviloprejke xorrCram kolega ror. krojad za (ozune r(oi|qBqe. kozina t(o^Ee. Karcn. sxrob tmpJ ra. (urau T I I T I I I . kolor komiden.ru$l4fsa.KoMeErf.-nr m mreza proti Komarrem KoMapu{a. 4eft1 KaKO matDen ugibanje.oBrt ee. kc t(o I|e. -r I spominsegau -ce: ska slovesnost.rrc.. . kmalu KoMd.aagai.em od.-. nl kozuhar. 2. dremavka omaluJlv t(oKoDlre.otdal ade' fam skorai.i skupnost. proz kdorkoli tcoJ-ro4e KOAeIU(a (oKf. ilon gbdavka. zabaveri Ko oc ru velikan. modna lepotica.. komemoraxo o n 1.'. kolesnica 2. . gl.tu I ves€loigm. roar(Yu€.mpt kleti. komora: f roaocer nr tir.oe.

konferenca xofiO^|ir(T n spor. qcB^apcKr-r valec I(oH€Il. komponist z. komfort KoMrnlBKa f lafi soseda. skupina ladij. priaobivlti rud6 Kol|lbel(I|Ida I l. xonzonant. o€ KoM. domenek. tt KoMrxp n bbt krompir. COKorsaK. -rfi I 1. vanie. parlamenl KoMro3rrqrja. pod. Kormar ir?rrl kopati. -qrra adj konden ^di raz umen. coceTr{a KOMnaCtl Kompas. gl. trgovina z narejeno obleko r(oHlDepeH4HJ -r!n f posveto. -nI| I l.d arh preno'ceKOMnAsre!{. KOTUnOHrIIraaa pl torrAlrrep m sprevodnik. nareje. krompir . staroverski Kor$VA. Ko. konjid r(oErrxrdrfl rn celina. spopad.o'{or. 2. shod. gl..dv pioti. lagoden. gl. :. xotra. rrgura KOnSITKCUa. trlica. 2. KoraoII rz 1. med. ob. KoHcyliir m konzulat KoHrGeqepy adv zveter. celoten. -or. gl. lig varslvo skrlvnostr KoEcrararIrja.KoMEncKrf adj lam sosedski. 4aa 44t komprenodiSde. konkurz r. xordrvxr cdf h0 in impl 1. fl I primerjava. 'aeKOMIIoTrn kompot BEA KoMturec nr ned 1. treslica (za '|l servativen.Txa adi stvaren. dukter KOmpomrau KoEA!?a I fam (evelj. in inpl porabiti. trdcop ffi stroj zqoite.ietje.riraqnja. pogoj. palada pleksen. kompromisen rone.KOMOT€lt t74 KOrt3ePBa KOH3epAarIrBeH KoHsepsartBeH. coceAcK{ drgra debel. KoHA!?ausJa. praep k. strniti Korqemnda. nJentsKr posvetovati se rco*nqa I konjcnica -ce: KoHclM*Ira. nazadKOMNI'OM{TftI'A. nadzor. xoxgnqsJa. adl popot'! komDleten varr-prenocrU ronnr. a. grzoall se Kor6 konjidek. zarota.KOMrrrgJa. proti. konkompozicija. _ r<oEneHTlrnpaaT pf r\ tmpl koncentrirati.rrrp6. doloten. tehn stik. KoHOpoHTrrpaar ?! \ i-pf sooditi. Korr.n k()n. zapleten. kon' in impl skladati.Kor6_Fnapr?r konjar. ko. tntrrrvshii 3. -Er I ugotovitev.rno adv kondno. gl. skladatelj. konsumikonj. letal. coceAcrBo neumnez.d mZ b a . 2. skladba. -q|I m arh gostia(e. -B'''a adj kon- t75 na obleka.a rTraoeta prott pa RoH Kona f kopa. konfronurall Ko. konKoMtriMn€rrr rn kompliment. izvedba glasbenega dela: 2. 3. konkreten KoE(!pr(pa. Kot6q!t|6a n d. gl. xootrep[paar pf in nent rfi?/ sodetovati.HDerqHJa. -rnr f dogovor. RoFrar ce impl liipati Kol6qe.iport telesno dela. konspiracija.rErre r kop (v rudniku) serijska izdelava. lig gl. qeB^ap zaz e KoHAlpauncKE adi tam tevI(oi. koncrznost xotr. 2.l|lk cTaS Ha TeIOTO telesna Kor6amx. kongres. stiskalo ljar. eoi eeta KoMnapaqnja. -M I zamisel. 2. rorru m l.ool kottl: 2. zveza KOMVHUCT|'SKn@dj komUnistiden KoMrbop n udobje. konin irnpl zaplesti-zapletati.l . udoben. gradba. sprevod t.EOy3nJaI zmedenost. coceA flac brez cilia KOMTUHAaK IAtn SOSedStrr'O.dvorec. l. zgradba nJentK ttollcyaTfpa.etu od se. gimn oro<Jia. konstataciia Koxcrplrqlja.r1 1.Kona$ l.ror6oqt. komuna KoMVHuKaqI|Ja.-ItrI I komunikacija. KoAclarEpaaT pl KorsaHfilrlt. aA Sp'u. KoHclMxpaar pl Kotbl IIre a aygm o<l xt'l|. coraacKa KoHcm4ratxja I l. . . KoHKWEpaar pl in itflpl konkurirati ttqHKlIrc tt natedaj.q I pregled. koncepciia Korqepr z4 l. Doklon spremstvo. konruzrla Korqetrrpripa. yAI{'to'{tp. sestavljati. okoli KOMnfiITOB KromprrJev 44' '(. zbrati.{n m fatn sosed. konjski takt. . 2. konzultirati. "tllt rD jcz(lc(. KoMn m|I4ra pt KoHBep3aqrda I pogovor.mpresa. zoper. ko. verzacua komplicirati Korsoj. KONIIKt xoM9HaI obdina. osredotoditi. kompanija. riti: KOntrola izkopavati. zasnova. konfekcija. topoglavec .. -txr I 1. o mraku r<oHnpereH. xonaxysa im. KOMtrPOMIIflInJc paar I in irzpl kompromir(orrrcpBof konzerva tirati KoMoreu. komparacija KoHrplsHocrI strnjenost. KoHerre[. kontiRooneptpa. stog ro. sestava(lit.o$ KoHax. gl. m. 2. veliko glasbeno clelo . -wr m fam iEv2. -rtrta 4dt Konopen noHonurrre z konopljiSde KoHcoHdrrr m gram soglasnik. obkladek. rfH. f bot konoplia KOHOIIeH. KOMIIOBI|CI tn KoErpec. brezbrizen KoM n a r f i j a . mrha rati Kol6orIrrlTn m zool bramor KoHraKr m l. voj. komplikacija Konvencrla Koiiturmqtsa. SeStaVa. 2. zveza ruapec t(oF[f. kooperia. diciiai 2.OMllO3rtTOp. 4i I zaplet.-tI a 4di l. -uqfl nt nlt KOMT4TOMICeH. ko'J. KOMrn4rr rre t Kromprrtsce. RoHcya n konzul Korl3yndr. urrIl . t(oM[ eKcerr. ljarski. vlaka) in duSevnozdravje KOMnOT*pa. komoden.r r. . RorIOporllfpa. zavoj.

skorja. 6otn -arh ladiar.l tdlf ut l IOVeC IrNr I'rpl dopisovatisi. zalega.I |.zapoDKar _ n Kotrqe.'' Kocaq m kosec Kocer( I sitnarjenje. l2 MskedoDstso-litoveDstd itoys! Kora I kota. Kopncrar imprt tponezaupurvo rabljatj. izkorisdati rocrearo adj kosden. rofl. 2. korek' tura Kec rcocroooam prctin. madek Kore ti maeica xoleacq. KOnElBAat tmpl po malem kopati KonDaf bof koper e-. gydja staja. brskati.'(OT Ko-rDuuelradi cl. skelet: 2. zapora s strato .@a. ienska obleka (dvodelna). 2. tra' I€MIIIIIK CTBO burjati.n l.$!6[D adi koristolovski. \qtao l. mat koretr. sulidast roflra. kositi s koso. lupina rooa6 m ladia. nadmorska visina Korap n . 2. 2. zargd. kostim. koKotra[a t 176 kopnica. 2. -ce: raz.rrb. koptr'mr impf vezati ropra I skorja kruha xopKa! tt tatn mera". kopad. lznemirjati.x^ga KODeH.poK. 2. -Ee. gl. putika Koq4r€q zr zool ostrU (riba) K(rcll'erut| ce. nopAc x4 I trak. laz roreara. ogrodje r. lig neobcntliiv rcoiarocr I trdost. kosa Rocap r'! kosar. motika. telvin oklep Koc. . KOCteIEe . cwr eE s'!i' ten KorFrap.qx r. ftg (samo 3. snega. fr. korobad. oDonaSati *orifamr. gl' ItrrPa Ka' [epadra. bistven Kopen-qe. otrolka -gajDlca t t t I I I KorEa f sidro.os. korito. -1rqt rtl peutlja (pri pletenju) xote4 m jez za ribolov (iz pletdrja) . kosdica Koprjo.s uniievati: navzkru . rovnlca l.t 1. rocnl6a f ko5nja grir. slepar. travnik..prihajati. cBrrAaP f koritce.onoqrr.onaga lan). KopecnoqA. *ooi#rn I rezlj-anj lesorez Koltpraa l.TEa adi Pravilen' KoD€iKrerr. okostie. kostnat: Koltncrod'V6eq..) skrbeti. ltg rod. -urr zr gozdidek' mlad eozd ronaq. pankrt. perala. -rca m korenioa. bedro t Duce) -korito. koPneti (sneg) KorlEeriKm br€penenje. betva xopemr adj korenski. tazkoDavati zemlio.KopncEsE<a upot raonrca KocMoc vesolistvo. iz: ouau. KopscrE.KopBar illtpf. neprijazno.oc. xopncerr. 2. kost. Konaqar impt l.ttga. korekten ieoDoreden.di kopjast.ot kostani xocreHap n kostanjar Koc{eq tt ce <barfiia go Ke creu skodili s6 si v lase KocaEu tt 1. . ItonEe. surovost.r m l. cBu ap n KonArrqgapcTDo rezbarslvo KOrrSTOdA dem od. gumbar.. lig Posnemati. kosmat Kocn. vir: trs. sveta knjiga muslimanov Kop6aq ft bid.ryprqa I grobnica. izdelovalec KOS KOCTeE. l"zne miriati xorqrraqra I nezakonska mati xoEAJar m nezakonski otrok.) roba f skorja. tig 'ror tzradek adj hrepened.kozmos rn Kop{crrocr I koristnost roco adu-poSer. 2.3.l-. kostruca ft. 2.KopFKa I l. aool koralat 2' kv ralda xopas nr koran.bof kopriva tn rezbat. xoF HE. -cel delati si skrbi r(opff. ko t I T I I I I Kop[cro. redna strusa nopruti I platnice t(opnrrerue n vezanje knjig t(o-ptrw. 2.n izdelovalecgumbov. ROC!1eEII. pulin. r(opncrtr|qa. IKolra'la Kotrprdaltgrao tt gl.ivinska staja Korltpqe n dem od. Konueat impf 1. N tn ath snliEat KotrJen kopje. xol'Aeaa. ronearaar izpf Po malem koDati. kosDja. {r -ce: gaj Kocr(eE adi iz kosti. Kocida f dlaka -cua adj koristen xoprlcHr||(. se K(rctDeElaT irnpl Sdetiniti se. KOH TATKOBI'gATA KopAorrrt kordon. krditi coid za laz roiraqrora I krdevina.-!ry n koristokoldidast t ast)r. lupina. KoElraar pl in inPI l kopirati. z.z-i l. 2. iram. . kadunja. koristoliuben Kopncrolby6je' koristoljubje fl Koprro z l. rcoperirfpaI poprava.I|o|r 4di poseven Koca I 1. f(opar impl oStevati. poln hrePene' nJa Komrer Bo 4dt hrepenele rortrre|I adi kopenski xorno n kopno. ItoKosenoseno rcoeeet aai bujnolas.. ieZiti se: Strleti razkultran ftocaiu ru larz mo3ka obleka (suknjid in hlade) Kocr!? . hte peneti. +. neobdutliivost ropa. 2.lotl. kc DAIKC m 'l<njtgo hrepenenje po domoviri KOrEetceE. kosden I log.rEAo kmilo z Kopre. lisjak xodpa. 2. oaitati si KocKa11. KOpecnor|AtrIta kopnjava (brez r(('Dtl 1n I KOnE!tsa. lasje. rzruv:ttl ts koreninami) Kopy6a. Kocar imst 1. . zajedanje Koce. suha zernlja.or' roia6ap nr iar: kapitan trgovake ladje xopar adl trd.KOnFrnBa gumD KoDtn zbor (diplomatski itd. sulica rro4legr a. cBtr a KotratfDrrap Konpmrap fl gt. lesorezec KOnpEla I gl. uporabnik KorMaFxocMecr adi kosmat. kaduniica Kon. 6a n dem od ra -{ DeHKorenceK roperoosA$pa. n.raar intl gL Ke le^r(a roEree.gl' KoIraHa. sttahopetec Kop![|Aap t n krmar KoP!.

kamnata tla (pacraBn4a-KpacaaDu. nagrada na tej dirki f(o!trKa. xpasoBu m Zetjav. garje. dot- 44 t morsfl lepe bet n lepobesednost.6a r}rac'r ooleka dela dloveka rpacno. fam kotiti se. -Aqn n gl. r(pahrura .ot robinija. cc l(prrur irrt. rovmca. rpanaar ifipl kokoda' kati r(Daxe^. trcb xorqte n dem od KorIeI kitka. kos. vrSa. dem od. kljuka xfar. pri. vredi. Korar impl kotiti. 4. smrtno sc sprcti r<ou ra I l arft odskodnina 'za uboi. ovratnica KpaBJn adj kravji KpaDqe.178 Korn. obrezen Kpaj6perKje }1obala. kra\a. gl. igra na sredo.rfap oat7 dem Kpa[qe. KpEJocaar p/ okrv ' viti se.recr adj dolgokrak. '!tfllt koDcc koncev brcniti. /rg kratiti . KonrKaar impf ritali.-eBa.KouDrmla 1. -aa m ined mar. brcniti Zogo riajmi. pnKrasu KpaAex n. RparKoDpeMen adi kratkotraJen KpaTKOBI'eMeHOCt iitt sKr:KraltevsKo r<paacrso kraljevina. KpaMnoBtr m kfamp. rru xpajor Ha Kpa'rIIrtorll|e. rpaa!tsaar iz?f kraljevati xiraniryr azlj in idu kratjev- gonoq Kna. zadrZevati. KpaBa kravica RparVJ.nik. sede (Dacra I l. geow kockai 2. -qln6a n deln od KpaL kraljevid Kpaaqnqe . -ldfiEa fl dem od.r ddr skrivaj (paA rB ddi kradljiv. dezela. kralje'' stvo rpa. kravaj ec-kravaj dek. obrezje xpajMople n primorie . 2. 3.kordek xoqelr. :ce: neopazno se plaziti. KpAar iffipf opold\e podivati (o Zivini). KoruHar pl ritniti. kraja. zrl d i KpDu ce. fdr? ploditi. aka'x cija RpaMn. kaos. lie grda navada. KpaAerrKVM KpaeH. y I'IIlre nji. /ir: natava. ob.. 'oBI| tt? kolara. -ql|-'I. krasta.?t 2. 3.-qrrr6ar? dem odroQa vcdrce. tesnoba krai. -Jrm d. kosara. dopek xoqopr| ce inpl napihovati se.mKrall Kpa^lre. p\. I 1.iec ripAT|. -ce: se rtloqlrl Kolr^aptnqaI kotlarna. -Jux tn krvoses. Koltrvalle J.'. rovaca Kpan. dreveneti -ce: roqm|o I svinjak KOrrHnIaJ ZaVOra Koqsr|qap m zavira' Kottr. 4err od (orxy^a srajaka '1 KpaBa I 1.2. -rl^rl fi kita las (oqKa I 1.. okolis. kc ncc. tatvina 2.kotlii(ek) KorannaI kotlina KoOa I vedro. fts pc hajkovati trajnost I kratko- . dirke (konj). veljati KOUTVAa Srajca I taoIuYAKa. krvno ma3dcvanje. 2. morilec r(pDocepr|arq -ryr fl slab in modan tobak xpBqe../ I krvavu sc kllti. okrajlaKparx. prcdmcstjc. KpaJ. xparyE m zool krag\tlj KpaAaq nr tat. {E Rpax6a I kraja. kvadrat.aAaq€ I tatica. xpttJc / klt. Krala. 'xrra ddi obalen. 2. -Krrr rz kavelj. krr. tik ob Kpaj6perKeH. tatvina r<pa4eu adj ukraden KpaAeq.Kumarrca Kpareru@ I kratica.delj. 2. ip koSarka ha KorErJa. Kor/u[$a n cLem oa t(ore^ koteldek. pfl riDalMoDcRll t79 KpAII RourHe ce pt fam planiti na koga Korxrffrap rz koiar KotrrHrrqapcrBo ri kosarstro Kotlra irn d stati. kparar ifl pl krajsati. KPAJ KPAJ kp I praep poleg.r KpaAermqa. dvigdo r(patr. 4. Sopiriti se. kravji pastir rparara f kravata. pleten ulj. zmeda. kradljivec Kp.U kr |ll kotrajen (parioK. zadgl. KouraKpaeuHxr(. pl xpaeDr|. krvno sorodstvo KpBormeq. kosteneti. kr(l (ftr $llslrl nje gruzdio) KpD.tKI bot kumara. skrajni rouapna f l. f jerbas. RpaAar impl krasti. gl. kislikast. €tt'. rpacat imlf krasitii p!6a Kpac{. tatvlna KpaAe. -gn m krajec (krupa kosarica.rFa.t lepopl_ sec rpacHopelruaocr"Kpacrlopeqr|e (parKoAHeDrrga I zimski sondni obrat RparKocpoqeE. m6ra. mlinski korec xourap n debelji panj. kradljivka.adj lepe (v zlo'enkah) KpacHorntceq. fig eulg debela lena oseba (paaaj-kpaaalqe tu n ktataj. kos. plcplrtltl se Kpsjoca. 3. KpauBa f pokrajina. 2. -rKa d(rl krrlck Kp6^a I dcbcr. -Jr|a adi kor]t'lJ. nasprotovati xoq rt oven xoqli. bezeavka rpani.Ir|a rall krll koroden RparKorpaes. periferija brcati. kljubovati.lKaB *p-ucr. ulj Kourapa. sak (za ribide). KpatfoBll ln zooL.€l Krapce( Kpan Kpac n kr:as. KpE{ 6a n detu 0d npcr kri. xor^e. -cttrl . hlebdek RpaBap rr kravar. pokraiina. metati iosot tig pridkati se Kpar rrTc tt rob KourMap tu 1. Korrar itupl zavirati. goljufiv KpaAVMadr gl. korec (za vodo) xlxDnqe. (Irce. KpaAa..rrlra adi kratk@ KparKoBeqeH. Kafitcr KDaca f kada (tabujsko ime) xpacar adj kislast. xpBotn.

oceg. (pisna. razbitine Kpcu. baziti be.rlo KprrB qaT rersa uDrldrtr se odlodilen. co Kpoqe co 6laro zls pa ltau KpKa.cAr|T . klreuar . Zreti. rcpta t(pua I l. han dem od Kpcr kriortr 'dpcre . de.pI Kpaaa.croca. xperaar *4pI reqJiati trenutek. Knzau bulica ( bot ).i krotek.zmaKn.J? dem. rq KpcaeHadi krsden potija. majati se (pri hoji) Je porrptleue xpAaarf cc impf fam okrevati.m I stara Sara. zelenjava). KpE Ja. svez (mcso.xper4raar pl n impf van. lrpatii fig popravlJatrse rl4ranu. zgubiti ravuoteije (zdravj tzoravJc. Knzem poslavtn. rJava BUHA kpeAlTnpq. KplfraqeE. med dni del -ce: seboj se podpiriti Kpuiedrr r?r kriminal. Kpn ecr adi krilat fam . kristal. -nrua adj skriven.oatt na upanJe. atl'' m hist k'irepec zat KIroMrrAoE cdj debulov. KpcrocyBa d1 iryd KlroMrntre.. 2..vstati plavati leteti. 3.em tE. r. 'dlt'cldrtr Senosteklo.BKa Adi soden. -ru<a adj krepak. -.oe5. srecau KpocEo z del statev. kosa'lri KpxHe. Epra Zivljenje roke). mer. Kptr ar npf krilitii niti se. -rlra adj krittulen Zast KporMAlutKa I glavica Cebule . Kp. .fl arl I'rC. zi.-c€: ledjat 2. KrparJenJe.oE. tkalsko ryrcrocan adj nawkriien vraruo xporn.. 2. rica. (reauven KpeDa. gl. KpgJaTimpf kiti.zelenjava). . r<pegrmpaar pf KpFy trYI. simetrina. xptra. krcda r (kalcijev !(pqroraeA adj ikilast. TBpAnEa Kpurepnlrr r?? merilq kriterij Klr3no a krzno. 4di soaen. Kp@yAecr"Kp[Eydrsas adj ijugast. rooceK zadnji del ladje.-rrqE m kredenca. presoja. prese den.cet dvis. *iZariti. jerbaldek niti. rezau trto slq KpomtA tt bot Cebda. KpKoprr. ledja rpcrar adi kriZast Jasec Kpgr KpHar impf kmiti. ime nrta ti hripav glas. brisaea.a I ovinet. skrit.rezanjetrte KpcroBaAes. obzirjesti.l'rJuga se xrjeol ratl Kp{e.. gugati (otrpnerK Klnta.-AEa4di kriZast Kp. 3. KpnuoDI| fl bot bela KpenoK.trEr6a. nevaren KPAo z dreda Kp€alfueH. kriqrljast krva xp. 2. xpcmr pl. (mcso. fig zaitita. ftp[BHar pl zaliti Kp€BOK. 2.q|a 4d. vstajati Kprlrueu. f am mirovati rpcroclraq n krtZarKa T I I I I I I t I I . xpcmo6paseu. pl dvigDiti. krilo stav(tudi l€). 3. pnKrrvatr uslvarJau. ti-krsdevati: kriZati se nacrl KpcflGa I 1.g name&. Kpe[|tar impf krepiti delstvo se Kprff.Kmslr: -ce: dvigati se.od. neraven. 3.. svet t{pErle. knjizna) 'rp'/E nagEjen.KrelraDl KprreMta I slepamis (igra) rlteK rn regljanje (iab) KpI|3a I l. usoden. u se. 4. . klokotati. KpeDaaJ impf -dvigati. zaup. krhek vstran. cunl rca. naslaniati se. 'DFa ddj ustvarjalen. pomanjkanje (raba). natanden: 2. rn rmpl .wsa n d. JAm Jemar'. .ry n? pragic.''t{<a. regno. skiKpetrpa. hudoxlteEre. npoeee a krojenje. 3. zaregljati..KpKopar impl l. tie vre-Sdaii. krrborat). krii. rrpwuura iftpf 'ti. Krprca. kruliti. bruxperocr I trdnjava.tr: . xpcAo I I. kriKpgrrAEp. perut. 2.$a adi kazenski.adrr skrivaj t(porocr I krotkost kpKa. vreldav. KpErose. Cesa krititi rper. {rr0l.KpEruar Ul krikniti. zgreliti -cei ne se se. (mcso.aM adi ktii'alJrg snovalt. 2. -rKa ad. KIro'raT impt krotiti . Iivinska krma. nepravileD. KIroJar impf kro:itii !(pq-mEoceE. Kaznlv Kpr8rlqrogr I kaznivost rcp. viseti -ce: rlreEa f skala. lilija cvtst m l. l.n kredit.t(ptrTztreE l(prllueH rpcflrc!las xparmra I ovinek rptorqa I krivda trp_ErrlrfeH...Klrcr'.. 4. kriza.m. t<ncav vz(llKnltl KIFEe.Drikrit mlren rpuruyil.Kp.se. lig nakleslava snopla panJe.ur adj regljav.nta. Irg €istost gr. npKHar 1l drhniti. stena Kpr{Ao. odlodilni KpeRa. Kpner( u ' smrcatl Kp^a impf zibati. cunja. -.Ec KprrfiJa.!(pllly m. 2. KlrcrocaoEKa krizanka f pomirjati. 2. ve. lovska KpcEo3eadr prekruanih nog rtusKa (nacn seqeua) rpranar. koiuhovina KptrrfKa I l. KpKaar impf hlastBo npo4e adl potihoma. zrvolantr Kpaer( rn zool klop KprFre. utrdba. rq*r. ocena adi L kriv. (navaonoza zganle. lolska kreda gr.IfJra: impf. . $kilav. zakvakati Kpna f krpa. rn krcj. xpsrpBu m krit. lllaur rD r xpcAcrrcq. skibeti. impf krstiKI. t.rra po)re5neZ KpoInFa f zibelka. xpenar impl podpirati aJe z l. KpcrroR. posoda Zati.l t nrom. Kpner< f. 3. impl detl W malem KpeDerft postelja sepau . fig rp-crof.xpz u. m krpanje. ustna. KpuKperm.

ry m kepica (soli). gojiiie (bakterij. kuma f xirru. (orchc).sadovniak Kp!Ee!t. Sklepetati(zob. Kpvrsf. kult xvlr{Dl l. 'Ce: StaVlU s 1. -qn rr krstilnica. omika. prida (porodna). Pnganlatr. sila xyrerrrrrja adi indecl motan. utrdba. -c€: obotavljati se tmpl vrJDKpEKa. Kprlrar pl streti z zob mi. xy6ar impt p*ati. lig pogostitev. l( r1r. -qn rfl hrulkov nasad.n stara domada pasma svinj KpqMa t krdma. {rr6a n dem od RyM K!rI. 3. xyryBa pl. KpvxaT lmpJ Kroztlr KpYX(OK. KpqKaar impf treti oo kom rpnrra o r? zmuznd. -rnra adi . -rror 4d. odirati.ra f kupr>lu K!T6H m odnjzck.. idol . K!nODU rZ l.'jl* onpT KYKYpma. zrnce r(plrtrra I Zarnica KplEoD adi hruskov KplEoDtrAeH.r'a adi lomljiv.(l xvll botrdek. -ryn kup-tek. postaven RpEn. -'tBla srden. kupo|l KlrryDaq m kupcc KlTinpoAax6a / kup ln ptrr (lala Kvm/BaqKa t nakun xy6e. svoden Ky6ne. krhek KpuHe.rMUrra$iJa vrhunec. xpllrm6a n dem od rplrna hruSkica Rp!T.t bot hm$ka (drevo !n sao) KpyrapHd(. odlomiri. KrepeK 3. "rrHa adj krorett Kpyxerbefi r<foze. tlaka|. tckma rryrreH. odbiti (malo). xvrqaT rmPl srDru se.stolDnica KUKaVTCI . gl. l€ drurirski. (prar t'md lomiti. lutkc tutKovven.ztatarsKt rlrcaorua I zoot kukavica. rLrSiti KpVBqe. kotalkanje Kpre. delovno podrodje. lutka Klx ap fi lutkar Kl'r( eH adi lutkarski. izpukniti xwer z lam mod.relik. p|| liti. tlg kriiti (pogodbo). zakikirikati Ky^a I 1. KvK. . prodajati na drobno zivila rpru z razbitine. r?' krozek -rll| Kpyltqe. mnOZica.tehten KpITocI I togost t(pYtn .ra I krogla rqr/la ce. 2. m l. zlatat n dragotinart(yjlrryr a( stvo. drobci. lkripniti. lig garanje K!M.prgilde KWIIII .r krozec npyxa I l. opravljati se ryJna t Kunlnla RyJHcKn adi kuiinjski KqhrryJa. literarni krog Kpvr(eu. t(ypar(ar. -ce: miktrstltlsc I{IIrVA n kapuca. KVflOAa Se.kum t. omahljivec. valiti. K!?ar(e8.odloden ^di xlp{frKrf.. ce l(uf'Aaalt tmpl kesliati xlr. Ju' -ce: naditi se KlTr{rrKuocrf pogumnost. KYAar tmpl graJar. 2. kUp. likof ti. .izogniti se KprrEaBa. kultura.rlra botra.Krlvlrt se *1["". 2. goJenjerastun.raria I kegljiSde KlTrrI|4a. xYAx. .. hresdati ( sncg. 2.impf spod. xpfir aar impf kotakotaliti se. Kp. KVOBrra z kupola. lkripati. KUpOValt I(vllluttc velik kup'l avgrr (. KlT^rrnca t (roglr' ca KVAas grajai . kras.kumid ryro. rcyuar impf klicati za botra rlunp rz matik.. Ce. obraaati. lig teve'. pozibavati se (pri hoji).xpcr!1r' 182 Ky6e I(y6eAIrja 183 KIpaTKHOCT Kpgry1rt 4dr navzkrii. . od.bogodastje. dop (ptice) KlxwjaB4f I zool smttni -!!!id'. kupljcrl xyrDf. zlatarstvo Kyl-lEgncrur .. -rlllEa ft aem Kp!. geom. zvijati se. stolp. . inpf KpvHnca. 4denarna enota pf . toldi (orehe).i\.\eHtearap no eledaligde r. li. krog. lboga p^ra KyK a I pundka (igrada). vrh. t<pEar impf lomiti: biti. z. drevesni vrh. kronati Kplr|Iic!tsarie n kronanje KpFeE.g\a adj b\t Skast rplqroBr4a I hruievec (Zganje) Kpu€. tkiv) r<v^yK. tam drmost.{ skubsti. Kp!'roBr| t1 1. trgati se. zasklepetati Kprlva . -. krstni kamen rcpurrennqaf krstni list Kpurrer6efl krst Ky6€. avreola. kumstvo nlM!tsa inrpl botrovati KIM!Ie. Pomemben. f kulminaciia rcvar m dei-denje. pokal. kamnita tla r(pEelr. sam sebe -ce: grajati. . KlArOBn n boter. nasaor.1rcn{ r1*"ar pl zakukati (o KY.IMaT itrlpl krtmati- xy6ersla adi indecl oboten. adi dragotinarsKr. venec. od' lodnost drzen. puliti se.ic) KpqKaD adt Skripav rpqror z lkripanje Kpuse.r K!?McrBo botrina. zavijati. Xpun€at gali. ptidja kobilica v'ptn. -}'s. r<putlrar pl l.1. kikirikati '(wupwaat rlr. n dcrrt od rrri*"ra rffie. lodnost . navzkrizem Kpra a. m dtagotinar. bulatl. 'rl ostevati.J. izmlKalr KpqMIf. liti. valjati se kje (o predmetih) Kiraaar6e n kotaljenje. 2.nJe. -ce: valiti se. izmakniti se.glas). -rrEa 4dj vitek. grad. r(purlaDaaT irl1f krldevati Kprnrzrrt$riK.-rp. iftpJ k'qrltl. (y6H!tsa pl izpuliti.ypEnraT pl x!!rlpml|e. . krona. 'KpurMcUDa okronati. 2.ce .rr|ua I krtina Kpr!.

rpe. KlIrAsca. impf W (na drctipodirati tla).VkfpKa I hisica. gq spodnJenJe K!*s. -cu m Kucovlah. vulTe roa 6ellle Kvco! Se iega se manika! ryconevex. ubog. . Xyp. zgo5den. ce try'ralr impf W vrcdi. DsiIek Kyfu I f. .-ce: krajsati se. ruro I e KVco? kaj ti je?. -I|Ir I Skatla KlEKaEurta f fafi rvanje. tival. urejati. udobno sesti. udni tedai K!?a!' m larz resitev. gl. r(()r pcs. uEgovanJe RycB. -q! ru gospodar !.nYqrEa rt pes s pns+ {amm repom. nesreden KlTriJa. K!*oBpTltrft. 2. naralIavatt uro. IAm navlJatt. -Dra adi doma4 gl. prikrailati. odrs Sitev xyplv^.*Ea adi hisen. napaka. prirejati. imcti mlade (psica) xlqtrEle n atgm od ryue lik pes xlqKa t psrca Kl apErft. tedaj. re KOOOrba umen nv{c. rvqr|rbo n pes xy{o||qc atcm od K!'qe ku'l ). . psltck r(y\curxrr ddi in adu pasji. brez re. rvau se K!. vsi druZinski-dlani l(yftapnEa I histri davek ry*apra I hilica. . svindeuka KypurweE. {Atl l.adj od xyc -dem navlu. koda. $n adi f un svtncen . resevau I set rypury i i<rogla. {pa ddj reven. makedonski trtlai . odrekati.'ror ad. maihen: 'lyc. K!4IIf!'Ba pL rmpl sepniti. xyRra impf gospodariti.a lepanje _ .. Po pasle xyqll ce.adrutei KYpC. Kgnra pf.4tr . -qKa adi dem od. kratenje.rrua adf kratkoiiv rvcor^eA adi kratkoviden KycoraeAocr f kratkovidnost -ce: mestiti se KlTMc!tsa. zasepati. Sepav K!ga.r\pna3 m fam D.se nameSdati KypcurHnqa kurjak (blato) I . sKrcevall se r. 2. kurz.4\ m pasJa hi!ica ny{qF adi psidin I rys4 wl''tra r impL g). KVKADKA AOMAIUEH I I I I I t I I I I I I n1rt. -ua" ad1 hrcm. KlTprr6a n dem psE. Kycar inpl kra:Eatii odtrgovati. 6ae Klrne. naravnau uro. -ce: udobno sedati.tk.TKa.. Klqaar ifltpf lepati KWarEe . domad K!*etp f gospodarjenje.Mua adi slabc KlIt6aE ft Zrtev arh Zrtve/]. jedrnato.ycrrqoK. gospodinjiti KvftM(. K$ItIe. KllpAucaar pl lam KVc. lam resrrr (se). pasti-pada'ce: u. pomanjkljivost. . cena 'n vrednotnic. KlTTl+yBa _(ce) pL" tmPI. . ustaaova rxrAaBaqKa k\4a zalolbai 3.AlcyBaar imd.nlltra KVtoK.na. Kycol!|Hocr f kratka pamet Kyctp rfl drobfi.i kratek.n gospodar nlr(mqa I gospodinja rq*oDeE..KycolMeri. -rtn^n1 primanjkljaj (v oraga]nr. ureneKo[Ko kratek diti. . Kyc precej kratek *Uco ail! kratko. smer: 3.x..r (ce). higa.koncizen. rahlo Sepati Klqoolao. dlovek majhne postave KyceEe n kraj5anje. pa KYCe. ne $arhj sa Rvcw! ne zameri! Klrap. zvaliti se. koda Ir!I*en.cDr|.

paglavec. lava. -DIIU m . pohlep\ei. ^aKelprilizun. zika. kramljati m lam prijatelj^a!tsMlB6er ski pogovor. varati se.rarep n 1 leZiSde.racrgrna f mladihA. 2.Ana adi hladen. hill ^acKa pogodu. draZiti.ob vodi aaKaIEEe z vljuganJe AaKarlr (ce) impt \iiuqati ( se) aaKaarlca trl upogniti v lok m 1. pozresnet lranaurca f poZeruhinja. . stika . aasrap rt fx)8orr.nivost. sluga. rov .rorop a&A tn hlad . -rtlt rlt^ocrnxo / r. . tunel. pohlepnopoiirati. prepiiati se. za^arKe (otroka). po treSnica. varljiv. slepilen rfBeu.ln. rozga aacflrK. podzemni hodnik.resno . lig grdo ge ^ae voriti. 2. travnik. varljivost r?rplazilec ^a3as r? otrok. kamnina. HeMa Aara brez Sale. komolec. nesramna larnivka w adi lainiv.rarmq tu poienrh. nestrokovnjak n lajeZ ^al aaJav tn dlovek hudega je-.F. svezost laArroKpBeu.ralrapmra plodevina f AaMaprlHeH ploievinast adi I svetilka ^aM6a I bakla. i.ra-6aruna I ohlapnost. nagajati ^A adi ohlapen. /ig norce-ce: cI.'{f. nezaneslj ivo fi zool l^bod. mr^aaer!. lesti./ranaBulraBadi plundrast La|lJao n la?n uZivanje brane.a0atu impl rabljati. aa!' e Dl adi. plaziti se zeti. kramtjan je . Sdati p/ zl0I(\lt .wa impl zbadati. gaj Aara I lai.npl l^:^ti|. oPravlig obrekovati. nenasitnost aaKoMr*rqa I lakomaica.l€ ravnoduSen zel.ra ^di den aaAoDtxmf senca. postajati rahel. zrahlianost -ohlapno. lak. zbran. aar(oMrr ce iflpl biti lakomen aaKor'trrja"aaKolrurE|a I lakomnost.Jqia zalaiati. Aa3rf[rfe . htaitn\f hladiti.[trla ^arKrrrre tlidka aan<. vitica fl larn bescd^ ^ab n lafeta ^aodr impf fam govoriti: po . umivalnik aoDsEa t 1.raq m bakla. Irg go^anaBnqa nezoalo . lava f zool leinja ^aD''. njek.jck.-Dr. ^a.ra6oparopuja I laboratorij. majavost.qrce impt ohlajati se. nordija. aKo Ile ce . ljati m lajeZ ^ae. ^&aL aa6I|AIIoct I labilnost.ra. hlalaAoBeH.l'ar<r. omahliivost .rrltllik{tl l. trtje aane a 1 pobalin. ugleden prave ^aBpA samostan slavni aar 7r log.Aa6aB I lll' llaxnit ]talKllrrB 187 .{at(aM ce se ne m(> trm . Sala. plamenica ^aM6aAa aana I Sapa rana impl lakomno goltati. losdilo aaKa f loka. goma^ass. lajavec. opravljivec p m er.M dojiti. Populdati. diti HeKoro ia 'ia la^I-t avuara co s kom. izdelova^axliqap lec Zlic n dem od .n laik. ^aJHeH4uq nesmlsel ont Ig govno.trlad I ladja ^aia i. Po staiati hladen mLniura I senca. ki 5e ni shoaa3aqe dil in leze po tleh impl laziti. lagamotiti -ce: ti se. ne^a6^B stalen l.larlu m podkop.-Aa3 m laz.€. burka enbot tllipan ^a .lazr\Nec ^ax aarKruraocr f la.KrH ft laket.ra I laZnivka.raxmla I ilica m Zlidar.rarau. kratck las hoditi zabavatise . zrahljaaa6alo ddv no. pogovor. plaz. trniti.dv levjilevje ^aBoBc'rlr AABOp boa lovor r?? f velik.'rua adj hladlo krven. ^acHe se rtrln(llk[. zabavati se (z otrokom). lasknti sc. kleaeplazec lig tarou adj lakomen. 2. 2. delaLnica LSEm ZOOIleV Aasa66 n lavabo. hl(. gl. Zreti f pluodra. ^L\/t! sc.ra4aro z pahljada . vpiti. poruepen Aar(oMeq rfi lakomnez. Aar(-rrarKaq laZniluec m impt lagati. Zarek aaqeH adi lakiran neintpl loditllodevati. takaj. fig lam imeli ljubezensko razmerje. poirlepnica A{rr(or. izmetek ognjenika 2. miren senten. plamenica. vatel Aar$A{a. zfrJe .blato ^al t n itica-zlitka ^ajqa-aajqe AaK nr l. idoditi se hati 'ce. losditi ttacrom intpl svclltl !. lok. ^ax goljufiv. nestalnost. taboriSde. ovebljen svet-v gozdu pl splazrlr se ^a3He aarrK . neurnnei aan^I|D adi pozre{en rapsa f zool litinka Aagrqa f zool podlasica impl l.lg snazilec stra^al'd' niSda f rulg ngumrlost.2. ohla. rahel. frkolin. hlad.gn govarjati se. -w f am beseda. briti. varati. Poflll.

c. Cmati Ae6/re6sJa f (pl .ecaeH 4di lahkomiseln aeKoMuc^eHocr I lahkomiselnost aeKoyMen. lavor Lee imof zaiemati. biti kje . poleii. leDliiv ^euaB[qa sneg.leden obesek ae6nrra f pogada. kotigde I zoot {durek ^e6apKq It m shramba za leoaprarK.llilif"". vrmavec. aerrra ua 6palluoro vdal se l. fHa adi kruSen iz ledu. Zt leli.so adv ni lahko.ldi lesalen. impf ^eaeKEe.pekarija. . ulivati: dce: aebopo4err. buda qli posoda za . lanena nJrva AeFra I trak. l+ ^fiqta lehica ^crairo. lahkoten .. vrvica. greda lrefalrerEe fi lenarienie.vetmlak aecna f leska iftpf laj5ati.reB{ o ra lepilo pl plosniti. rera impf 3. postelja. bleb AeieE ra umivalqik. ^e^u ce noKaj\. m hip od. 2. Ziveti brez dela ^ealr€K!| leapqrBo z uvarstvo Ae-ra-Aerriua. besedni zaklad I berilo.i stokanje. za..pEa adi 1. Iivarna impl lenuhariti.kolad. Aece.rcmq m leluh. SIIHA I I I I I I I I I I I -rya adl lahkomi^e4HgyMet. ten tudi ^e6. postelja. po^eKa{r6aeKa lagoma. lig hitro minevati . neprisiljen.raJna. -M|m adi lahkomisetn IeKolMHocr I lahkomiselnost AeKcI|Ka f leksika..IrI| r?' letalec ^eTaq-aere4. leZatl 2.rE n ledenica. 3. ". kdor pojd ve NADOICK llKO Kruna aer.adi lahek ^elaT<g lemvke ^ex ady polasi. tarnati. ^er ma: (ar lahko polago- aeaerurlla 1l. \e pocasr. se e AecEo r€{.ee poEtr. zajavkati-stokati. 2. snramDa za Jarna Je v usooo kruh m led' zima ^eA 'Ivaz.s-rr^eTeu Pr-eved ne bister. leZeren.iedttu) (vodo)l liti.livati se.biti v zaporu. brez' acap n livar. izliDrazenedi&rke vati vli!'ati.aecHofr. poldgoi. lrepetatrl impf lepiti se. leteti. cE kruh se. gugamrca Aere! interi ioil (rzklik bo.v fam zlagoma. . ^eKoBepeu..ru (ce\ impf ^eK!tsa. lig ^erw-3E vsrrJevau se .rcfgn . rahel.aeaeJxa I zibelka.Ea-adi laheki fi| ^9:9q. levak <a inpl l. svetoiSka lo .neresen. t I I .X. 4. rodoviten tocltl se odi leyi adv lo ^eB lr€Breltell. aarka podivati.di . po malem.^sa adi pesn lahkokril aeKo. 5. -a*a.brezdelnef n zdralilo I leruha. Dolezuh. a.raAe aerarle"aetlx|{uf. . polasi. lekcija. pas t moker.^ebolan.z wk.vpitje Le^etr impf stokati toiiti.lanKotno maren leBlqap nr levidnik. hek na sveda.itora pre. z. pretakati se. gT. npI LertaUl'a /re6 n1 kruh cu ro BaAn Ae6or regau sluZi svoj kruh. biti aeBlqapKa I levidnica. AAIIABEIIA . itivo ^eRrtpa n lektor ^eKmp (ce)-ae.rq"i""1T":#il".zel mu je I l. n\ adv lahko -pua adj lahkove- Le$ m oot ta\ AeHeE@di lanen aenurure r? laniSde.na. ren aeKoBepsocr f lahkovernost aenoBlfr adi zdiavilen AeKO'IITOCT Zdravilnost t AeKOiKpUA-AeKOrp||lreH. AeBr:pHg ad. hiteti. levi.ae'|ln|tq .. ^eE.ti DO OpJ9SCenO aeroiecno j?n. noleKa l-1. -pEa adi lam la. po tinem irercapzr zdravnik ]rel(apKaI zdravnica AeKapcrrliadi zdravniSki . umsko pesau I lalkota ^ecEtr|a lahko. 2. ro r. pe ^eraw adi ]ivarski lezavati. usesti se. de (pogojno). r&g m pol labod. AeAeE. grala Ae^a-Aenee impl zibati.reuem_rrlemeZ(del pluga) inpf plahtttati. 'ce: noreti.lrrra . glo. pt. upogniti ^erlle uleti se. Dole crpanJe.em od aea sredica. nrhati: valoveti ae. zgodba. pla^etrern.pEdla I livnica. r/6eq. leii6de. ledc ^emre.rJa t gl. .caerll!tsat5en na e6 dal mu je delo. lie breztv^e6e[. udariti ^enqe -c.r6 z 1. uy reganJe Ae6o" \.. pouk. -proda^+pnqp Kfllna. tavKau coni ko. polegayka. -€E:r.3eAe Krun ^er€sAa junaska zgodbai 2.pou gL upnKa g6d.Baru. ^er. -ABa adi leden. Aec. Iie rII Ae 'l ce npocrr-rde se pokesaS. l ebdek.epeu.n(o ddy.Ra polasi. den. lagodeD. ddr ^etciM gl. sern.AeKap aelaq aea I leha. ul^erryJa na ura. t sel zoravru aeKllat6e /r zdravljenje f fam zdravlienie ^erdyBa.legenda.aer(apcrBo rl zdravnistvo. zastokati.aextrme n leZisde ^cr:a^eH konlt f d. Irg vsiljive. ta.6 hek. Kurja gred aeJxa f.^et(ejftlrd-^exejErllr . olaj6e^ecrree vati.neo$troumen I lestev ^e4rBEIa 1.poleZavanjl " ae. zoravllstvo . kru. n letisd€. mrzel..trKomlsetn. plundra. AecEo au e re6e tebi je lahko AecHlMrcaeq adi lahkomiseln aecHora. kruh.preliiati. livarnar delje.

^Ilruaar| lisaie dobivari "alt m lisaj l. par r?2leldevje. poravnati r ntt pesn fam l. irltpf od^Ir^re. Aera AeTrxdta I letina f l.It(e Il.-qHa adl l. lani poleti AgnoureH.lig smrkavka.rtgroKau.\ruIaja po moievem rodu r?r linolej ^rn0/r6w lindanje rr ^iHrf impf ihteti. pijada ^tre bica.lrllrltorfly3 /rHMOrfrlS.reraq&a I zrnai (ot[o' iletva. ^*r. oderultvo anxBa m oderuh ^[xBap arfiBapetbe fl odiranje . l. prisrajati.uDaAcru adi travnGki coadi indecl Axra f lig .tacromA /tt oktober. ^trr ogorjen. ohridska riba. zdrkniti. hi^IqeMepcrBo navstvo in pl licitirati. -rrp rz lovec ^. vozgrrvec. lovljenje aoDrIAOa sKala ]roBrltrrre z lovisde pl larz limonina kislina /rEgBri_cruJ€ I lingvistika..rxrasr. adi lovski nJnuaa I strmina.u. osebnost ArarrorrrJa-. izginjati.l:tral|tqa t orsarka rtrr3raq. n aMeH .nl Mqroca f oseba. -wr I aole4./rlr.3Mo[ ttt liberair pl triumfirati lizem ^rrK!'Ba vijolidast aD adi .rE nree . bot lipovka. obraz. 2. minulega poletja AerlBa irn pt letovati a letoviSde .. J. 2. Dotikati se moxe impf l.ta :podobiti sei.rif -l. lizati. {Dun-aIlF!. livadica rn Iimona rnaaAnrne n algfi od LrdBa^uMoE ArrMoHAI|Ja adi ixdecl limoniAa travnilko zemljisde ne barve .tlrB.urrfiorsJa-/r[g6a t lepora rr]n.rlrcesr adi rdetelas.-ce: l. lesnik AetrKal|ur(. ce impl obrabliati se.jeguljast Anfaall tntpl smffau. lep impl l.. rdedkast. lig biti premalo previden. zal ipati n krdevit jok ^Enor tftpl gl. cekin adi liriten ^l|pzlreH-rlrpcKrr Auc. -obrabljen. zveza. oseba. obraset z ^s!Ia? irsalem ce ifie'f lisaiiti se. drta: z. smrkav. qyeIII l1II? ali kvidirati. polititna linija. padanje listja adi oguljen-. .loxatr I lipa ^rna -rtn zr lipovje. ipai ali. "qu-aenrrapHnr. vozSrlv. Spanski trala$ f bezeg ^rrDaArrua-itrBaL[qKa aek. /afl jcguljast dlovek rnrrl'0 adi slinav. 2. licemerec -pna adj hinavski. odleteti. hirati. staoe otaxe . <tB4rl. plamen svlga.tig. razmejrtev: _4. gnati' AricnoK-arrsreq . Anmre pl zaihteti.n listid. ubiti.reri'raamiie nr letovalec. guliti se ce irn rl drsati se ^[rra adj disen. 2. li^n JaR. vrsta aero n poletje ade to potetje ^e'Eos(r AeTOK./MlloETaoIGrlUiJa . krtenwra vrto.ileulTaH .ir ad. Arrrra Lrrfira I l.erfskozi vse leto. lice. spolzek. no prooalau . lizati se.. D@ ^Bcru krivati st z listjefi.ljum liker. z. ^mte!!epeH.'$ hruske 2. ^lrpa 2.l l linija. -Fr nltr(a f lik. -Un m L zool neto]ru Yada piri 2. reracrJa. lipje ^xnaK. o$cbcn.pgTfpa ^llnfi. Sola ^rq6j ruqeMep .Ert|Ja.ap|d ArDcapcru adl oderuSki luixDapsrBo r? oderuStvo ft 1.j lep adi lilajast.opolzek. orouograrua vzeu Komu -pf kat{dvzemati komu kaj.n hinavec. letovi . liccmerKa n hinavsaina. podoba.{o. -4rr . biti podobcn.rxro / slina.demu-biti ob -utr-A|rTaFrja.t'(traBrula-ll. rIPBa_^nMonraorerada jy3Ha prva zvezna lrga 14fi osoren. rcemeren rrrrqeMepa impf hllu\ti se. goliti se nl[rnla. nxjap n livar t r..IrrKo. smer. knjuevnost.\J.-T4II m letak Letu r1a adr to poletje. at|ryur m smrravec. lig jegulja firaa iftpt klamati. .proga. lojtrski voz ^xrpa // obresti.rcriraq 5dar f bot leia ^ek^ f porodnica ^eYF<a lnrplo /reu! n aelt!&a-aeluHllK. rjav kot lisica I lisica ^nca aaceq.rE(nr. jezrKoslovle N$ee impf venili. pljunek. gooez- aasu dati: li! iesuliiti se . -tltrl m liter lojtrnice. ^I|Inaj. lrnrulpa . no MauIKa . iov^n4rrfpa. vozgrivka a f. 2. v vsakem aeTerr. ). motati se. liubdek (l in m/ ^rxrep -ona adf likovni auroren. -u[la ad] Iega p<> letja. spol^w\e zniti. Iere-3lrMc . gredica ^erBa adv Poleti. Palnik. ^tqe npaaa allp hlini se m licej. Iira (instrumeat). vdeteti.qipa pt in impf f. 2. ^r sli5i5? obradunati.rerr.^ena o 190 .ia:lap. stuz. . 2..1. odreti se -ce: ^'ran se (tklnina) guliti eesa. prevarati se A[3rr!ra c€ impf drseti. slabeti.rurala I travnik. /rx6epa^rfuaM. leskovje ./lItMoHrY3x l?1 44t l9l /roButmG Aera^o-. {Ur| rft lisjak (tudi Itc ) AACTArn Sezlam imtrt v lstie iti. -Trra 4di poleten rierfre pt poleteti. rnttat . Krasrtr. gI. hlipati. navpilna ^oEerfrlr I lov. tepsan polepsavati se .. listek . uniditi. ^eflr'..togotljiv ^xra impf odirali ^z\E.n drsalec pl oblizniti ^rBHe ce pf spodrsniti. procesrja lrarnrje. roctovnlK. smrklja. licemerlri rtfiqemepKa I hinavka.

^oropira aoropvDabe laoorJenJe n aoerr. trs. lromo n zlo. leei se. trgo ^0tr6^ maihnt lubenica vuul . logika. ryiei zibati se. Al1llrrytsa rmlt poprvarl.llg AAI VtnograOn$Kt ao3apcrBor?vinogradnistvo tn slaldica iz riteve ^oKvM sladkorja in disede moke. 2.zagugatise _. kruSni lopar . peli (jezik. l) ^!. navihan. aoslnda.. 2. 2. inpers Mlr ce AorrM Sati staDo ml le ][OC\ m tz\to(l AVA mulcc neumen. vodna liuja . vzkipliiv qtms'as adj nagle jeze.ayarlslra I pipica impf den pozibavati ^y^K^ t zibelka ^v/rl(a irinrarie n dem pozibatanje ryl&w adj zibelkin. ^vm+e . zrediti ^!6emrsap ljubitelj lubenic postati Zarek (mast) delovalec. ^o3a n l'rnogracmlK. majiti. valiti se NF adj }l.rorap-uJa I 1. v telc{iih lclih f norisnica ^yArrr|qa iyAo adv nono. hudo. divja trta . naPq ren cE impl kvariti se. nesreda. truld_. luSiiti. slab^orls se. -ce: lupiti se. f lupina. ^ofu AOMC/T. brbotanie '1.ry4 ad.{yAoprja. hudobnosx a!6eMIA I lubeDica oa m lubeniiar.nn nr lovec aoDnncrDor?lovstYo aoraE 4di pohabljen. guganje.^yaagrs. Aolno je hudo. kro kanje Alr|Ir!tsatr r?rpivec. nmepKaTa -Ce: JezrU ta paprika je huda ^!.dj dem od lokomotiva f ^oKoMorfua AO3eIr.-Jra adj l6jen Aoxa f 1. konceltraciisko taborisde .. majiti se. (ot(us.l|os'r:aintpl meti med Prsti. loZa. Ay KAHanecHauspaval(a Ae pf zazibati| Ncei zazi^U bati se. Krokati alnrnparle z popivanje. . hudobnost trsov mladika.roro-pcu adj taborisdni i/npl . zvestobija.ryAorHja. nauk. -rrn f norost. hud. aonara f lopata./ neumen. Lol{]BA ayAaK. navlnancrst r?. -'fta a. ga otla fi -lom.-qII m norec. I dem lubeiniaica. geslo (tudi m\ Lo''Io adv slabo. prekanjen ayrarocr I lokavost. srecKa ao. vinski bratec. taiD'a ocganizacija impl 1. krokar I nevihta ^$Ia-^yrEa luna.taboriti . bd. lura adi norski. Irg ro3. modan impl tavati. impl law bltdo'n ^M ao-JadtlocrI lojaloost. oster oLus. alj l. Fota). ]loa'apc. 2. lu5dina nyod impl lupiti. strupenjada Alrdqor. gl. Meceq. luia nez!€r ^oK!a AOKETfIITnCn A9gm OA. neumen. virska trta.vonJ.ayKaaurrrua zviI ^lT(qpqrao lacnost alxap€. 2. polomija. dedra. valiti (pisdance). neumno.". Aoslr1la pf. I ^ynna srditost jeza. 2. luskina ^illma r3 Mgt€CoDsto-EtovensklBlom! I I I I I I I I I I I I I I . jeziti.roc m lotos. 2.^V3so n brazgotina AvK m bot aesen ryxas anj lokav. vi ^irraD-aiEaD haren. popran +\ir mdql. mrmranje. neumnost ifipf noreti ^uAuB z norenJe ^yA!!a|6e qoEeKljudje rrgie pl od Ay3naf. I ^o3nra AorrroTo czrMo rrae nesrela vluca Dride sama aormta f 1. AUqaf poet MeceldIIa adi nevihten. eaHo AyAe Ti"rvs DiDatobaka inipf zibati. -{ra adi dem od.togoten. brundanje. Ava|tiro n blaznost niti-vedkrat lokniti. .\z ^o3ttrdra lojiti AOrtrolI|AaK..roxrra f koder za norce Aorlre. gusati.*6emara n lokal. norija.aiwqa f lesen motnar za drobljenje {esna alKos adi aesnov zibati.ena adl lojdn aocrr. impf lok. bedak velika r aka.ttd. brezumen.AOMoFeI6e m.fu c4 irpMrae kar oo rtrrDlo I brajda. poganjek. ob^ol. fL OtOlJanie.lokati ay4uror. blazno . piti rtv6ense v6eluq<r n. odi. v dlaneh medkati row... 3. 4. ^oMKa razumnost rorop n tabor:i5e. Se. priaoJoca I odeb€liti se. AvAocr-.'ru I hudobiia. ^Ur^ potikati se alTar6e fl tavanje.rE (sl. zvit. ma^y^ .^oBErJa 192 AYA'uqOK AVAl|l|rl! 193 allma aormnra-aorirorrrJa. zibkin.impf Jarr zibanje.-3Ira-AO3OE Antt ttsm. ao3ap . klatiti se. rroxa t'tt I'l lokati. slab. neumnez. mlaka.rrjedkost. nesreden. se. valoveti -ce: ayaerqe h.Kn laeati aos -in sredka I trta. nepriie ten.n rnaJanJe ryre n pipa.vzkip liiv ayieura I lupina.^lKap@a. kuriti. hudo. alfltrIa I strupena kaEa. loterija. gugati. prostor. zvitost. hrom 11.rM I norost. m fan pi:ane€ ^oxas t lokev. 2. blodtja tyra impl L igati. ncumnost . ^o3ynr aorje rl vinograd .

&y6oBHIFTAD MarlroHEqap n1 aarovnik.dein ljubljendek jby6lfre fl ljubitelj .t-y6rMeq. bingljati (z nogamrr. pozibavati se. MAiECHrIK gl. imPl zadarati.mahati. mahati. glavna cesta MarlrcrpdT ?n 1.. kembelj. pritazDost . 2.rv6rana7i liublien rZ sumen .en dem od MacKa mezgica.marrzolej. toldi.r'!6oMopHocF. 4. !Ce: UmaKnll Se .qn Maf. klatiti se -ce: MarBrat6e 1. /bv66rKa t liublienka n liubosumnost.gistrala. .. pretentati ruamero!!6u z magnetofon Ma e n afiat modo.r!6oD t ljubezen ..zvedav /bt6oB€H. 3.ot peterSilj ttt uarzJ4 . .4aasat adi prismojen. neumen pf waF.r'y6ornu.. Irg ukrasti. vaiencyaa pf. skladilde.rap 12. lig Prcslepiti.r'!6olropcrso f.bv6rrre^ka t liubiteliica . mahniti. prodajalna. MarfcreD tn masister varucrp-d^a I m. pritazno /bt6€Hocr I lj ubeznivost. tlg varau. ljubileljstvo tl6oirrrrocr. zvedavost . lju.!. pG ubogliivo slu5no.z uii*brir gledati DI MaBra intpl.i 2.{e n. Marl|oHr|Irap&a I larovnica. liuba t .di vrarawfg.tenskir. oslarija MaxAoHoc . er atecri@a ffi'f daromik daroufca. udariti. -3Ha adi l:sbezni\. mlada mezgica. mlad mezEg v€fa3ha m l. uamocYra co 2/.. z. niharje.qu . tudi Maiocnur.n ljubdek.tlSomrcrro l. mesrna hiSa: 3. nordav.bi6r tra"l .b . --uri m gl.rod' nlca rbv6oMoDaliubosumnost I llUO lU Se . gl. f zamab. 1bt6oswKa f zapeljivka.riooruroiren.ap[rrgrm m.liubosumie *itrwt/. zaDetllvec ri-ooirmia.'-Miur li ublienec .ty6oallrc.ty6nre. mestna uDrava: l. tb uM Maalo r?4/t2 mestna detrt ua2a.O a: . 'urtl Maaar*eMaaa!fta n..bt6rqruIa f bot . zamahniti. impf zameglie\atl 8c :uarar*a f dem od uor. 3. uo adv ljubeznivo.v6oBErua liubica.sy6e3eH. poljubljati. janje. nihalo MaAIrcMaaIry adu mirno.impf 1. drlavna slulba v starem Rimu Maraa I meela uaraai-uara-ro adj mcglcn. ma.b!6oMrc:r!y!a inTpt biti ra. ilustriran aasoDis uarape n zoo! osil Marapeqe n dem osli6ek ManapeEru adi adv oslovskikot osel iraraprqa I oslica Maxaprunle n qvgm velik osel MamprrlrB aK.pokimati. mahanje.e l.ln meglica ManulrlEre n dem od Msrntl gostamegla irar oca pl zameguti.bv6wa c€ impl pesa ltivati -v Eem. babji elieeor.Erm adl ljubezenski . zmeden lig nejasen.un+rafnja I darornija 13. uafenca. 3. tr.tijolica . nrar aDocaMar^naoct t moglonost Max rl ce.b!6e3en t94 lbY6!!a ce 195 Mafecrm( . magistrat.. uredi-iarati.nagrobnl sDomemK . n radovednost.rcrrb . Drllazen . doveden.'d.bi6e:.ljlbiti. f oslovstvo. ure kati Maiecm. 2. lig varante ruai'g. . odstraniti.bloot oen. --pna cdj ljubo. udarec MaBo^6J n . aaafocruqa uafucrocra . zveoav . 2.

uKe-MarKAe dem od. qera. stara Zetra(spoitliit'o) AaEadi majdken.. goljufamemoen. mojstrn''a2xog mo'ev adi sKo (lelau Masm o z zapah M JTa\ m zasmeh. l'? Zevati se. c€prav. model.i!6f 1. omoren po spanju MarourafaEqro 4 malomeMaMyp aK rz madek. filistrski nJu. diti-pomakati. krokamadkast. mamin rrar@€ t malina (jagoda) rodna mani5ina MaMa.dg'acrtrp samostan.IIIHKA MS/rxrop! 197 Mar|Aaprfu|a Mae ce impl muditi se. zdelaSaanstvo. gl. teMaJ n maj.Ma.Mae ce 196 MA. pobalinstvo MaaollrreB. mama. opidnik.odloten. a+soH. uana ce impl manjsati tila tse) uaJKa I 1. mamiti. neznaren nje.ptua I bot mandarina MA^rep[ca. prav nid l rrr |laiMa. oo)K!?uKa ua. lepsatr. posmehljivec.uaw'yrte n dem od Maur!'n boumje-sLaboumnost pobalindek MA. 3a Ha m MaaolerEur. vaeno adv gladko detudi Ma[{ra f maja. falot. norievaMa3eH.dt itnpf lagati komu. impf mo'iti MaJcroptrc!tsa inrpt mojstro(se). .omoziti (se) vati. n.porcglji vec uatwr impt eladiti.Im m malc MAM(a t Vaba MS^r|xopn. impf pomoMa3'Jn4a t priliznjenka. skoraj./rrflepK. ukvarjati se oplcjI samec ltraeEe & zdrievanje.(kruh v*jed) zunKa v Kap aqttonl vsaj.IIpBE Maj praznik MaKdra f maketa.pFa-lraMllr^rD dat po. manlif lrcrlco(puSka) Mraxv /. uaJnarcru adj materinski las(alt se Komu MA3Etrr(m l. I mast nav pl Ma3MaKA muKa.rta^eF mati. croveK.prvr maj osnutek MqJaI kvas Ma adl majhen Majacoa n? hemoroidi. krnalu. t omet.uaMlles.|(eH. li.tKsa Adi Depouaueie a slepljenje.. novall se.rsa 4di mladole beskamana ten M. -qs m mladolet lrasacTnp e prrsmoJen Je nik MaEmp fi drrt nekdanji turMa o erErnta.. ma2a MaJranrf ce impf tam . omet MaBAaao zapah n pt. lulaK mlc:l M.Jrr. biti.m-li moz.rma 4di slabou. Ma eqoK.ManoaerEnqKa f ski novdid: ueMaMHE MaHr adoletnica rap nimam niti prebite paMaAOAerEOCr. petolizec Max.filister Ma orpafanKa I malomesdan Ma or?afagEtl. norce bntr s kom gl.trI 4di materin. MatK Majop m major n moiidek. majica MaKap6Er m pl makaroni. zdelan Sdanski. men pobalinski Ma/roilureMaaolur|ogr fl. vrsta gibanice: MajqucrBo n materinstvo 2. mojster. MaJMls_ zool opica. MaAorpalascKrr adj rJralome.malce Ma^o6poer. npa$ -rK Ha Tpystemne Aor . soprog. opidja sar.ft b-ot mak. izvabljanje MaaoDarKr|(rcr t nepomembMa]|. izvabljati Ma^orpMcKtr adi malomesten Ma$ a. 4''. . dlove&k llrdcrop n mojster Marr(er6eMa)KaqKa f mo'i. strupemozen. rrajr I| adi materin lJuoKolau.I ostroga KA -. larniv. moiat moJstrstvo MaxecrBeHocrI moskost MaJsropBnKa fl? mojster skaza Maruf (ce) pf. rvraNltluc rrpaBa manlslnKrr ske Dravice MargErcrBo z manjsina. lda$!€. filistrstvo nost po krokanju MaAOIMOT€g. oy^I(4.su I 3i5ka. spretnost Mar{ecrDcnadf pogumen.MajcropaaK-MajcropcrBo r? aen. mamljenje. falotarija. priYlaten MaMilMaMYsam. napaka.!|arOA€rqgo L tt re mladoletnost r{afi\d tt malopridnez. 2. rev mojstrsko delo. mati.rKv uaaxfqi<aadv majdkeno. f mali posestnik MaFFaptrJa.Maka pf. izmisliotina MEAOBA. -xtr I malopridmala posestnica nost. deiarek.J. komzni zea\cl uaiex{anreruua m. peronospora. .wr m lam {aljiuaJrauwrJa.. ukvar. Majuirn(a I opidka.MqJMlEecr-adi L opitast 2. muoenJe nuoomusen JanJe. -3Haadl gladek..ljiv. . malta vec. 3a Ma xV molodane. uaIJTIOHAAHO MA]IIIIIHCTBO NA.. MA:k. majcen M. napor I HrrHl-r masaobe MaKEe. tminditi MaairdcKrr adj rDanjsins*i. likati: fie ureJarl. neMaaoaereE. Ma3Ha nje. maD. -JHs odi malostev en Ma^o6pojnoq t maloStevilnosr Ma rperfpa imPf maltretirati. lrg priliznjenec. feveD rur rosa.uua f -polenta.A Adi tepre!na.uaaaep[clra (drevo in sadet) iftpt omet6tiometavati meSdan. f sla. 3.MaJcropsja. {Ka{tatelrxaa. uErlrapKa . uaaEr(. nezDatnost piti koga. sr. ql rrpaaT MaJTa[ co 6aI|I'IIa priliznjelec-prilizlafi nordujejo se iz 'lero nJen{a nJega uagroo n mazilo.uauqlucru 4dj malopriden. 2. adj goljufiv. t lai. I I I I I I I I I I I I I I . slenost. MalotroceAMq {$+Ma otr('ceADobalin w1a m.lv malo. zadr.rnna. -tar I mojsttovina.posneMa3qJa. . tnrd. zlata Maree-.Arepn malta.

killen MaroK. tezaK.e /. -THa odi moten. madkica MaJq&.omotilipbmak.antur adj defekten. znak tovarniske izdelave. krinka mczgal. z napakami. tuTo Maprrrlul krj pomaga. prikriti (se) Mac^aat-Mac opravek. lrrtli:r.iin lv l)liv o I |r Mifpr{rc'r . ravnatl Ma rja I manija. ^di tezak.kot hudita ie Macrap:iia -f karneval. MaTeprrua I malermca Marep[qeH. osredniedrustv() MarKaq .postati mnoZiden Macr f maslo.rrr 2l rnalginalije.i Mac^nfla-Mac^irHKa bot olika f adj oljien.\1. gost l'acirya i?npf masirati. {rt I kuta (meniSka).jaku) 3. iz. MaHAOC!Ta( ce ) n Mrpraprftq margarina (rastllnskatoliaa) urpraprrrKa I marjetica prfsa-uaprEnia f. senilen -iratura. masa. 7aprtek. klopotec (jajce) Maroprnla I svrnla.rrfuati . mtterija. zapisovati Map(crfi3aM. umucen MaqeHr'K.sprelllOSI.irKa I masaza Macvb m geogr gorski masiv.ap'trrrn 1. ga ne jemlje resno nraclap rr oljar MacLeH olinat. vojaSko kG rakanje. -\i m fam spte|D. olje.. spletllraraq r??' kar.aptrlrpa pl in impf markirati.Ia tintelr.aca'''tre}I barve Mac nHecr adi olivne barve. planlal. 2. ster. -rql .. gmc ta. maslo '. uB MoHcdpAa I mansarda. -r[f m fom izbirtIct..Ltd&'dJa adj indecl gl. surovo maslo.rnujstrstvo.frfl adi muaen. llrrac. lncz gica. -rwa adj markanten. varati lig MacHonrja. ro lla. gl. llg lainivec Marerx-Marer{ . marl. talar. Ilovck. madkon MatreMaqemle fl ilem od MaKa madica. sutana uurrair. lepo vedenje M:uuribecr(rpa pf in lmpl man| lestuall v. sramotenje ilacKapd (ce. kaj koI ist i nrapfiOcr^aK. podstreSje. MapK$n nr natega vaprs adj marljiv. rruprrrrr rrxrr-rrrrica / rlrirprnrcxrr l/(li pomorski.$paMqe r rutica.' MaClrOCyBa impf pf.Ma'. Porabliati. delo kupdija. sklop. pomankljivostmi Motr rrBocr f defektnost r. 3.rati.zvijaia . ctelaven MapMa aA-MapMeaA m marmelada.'./ marclnteen Mrar'dimpf kaliti. usedlina MareH. motiti. Pool)hsli lo MalrAoariqaI mandolina (glas bilo) pl. besnost Marrtdy^rtra impl mafip. . maslen ^d. -. mortrrrtik i i NnDrrr)rrdrriu/ 1. strast.2. slcprr nlrar'ilB adi malo molcn. grmada MacnDeH. snov. InaMuJa [. marioneta. p(> ^dj packan s drnilom MacrnNnrqa I drnilnik Macrrno /rr dmilo Macrlrao rr'r l4rr stroSck. lig prevarati-pomasaevati. 2. miza.jevid [rpaMa I Zenska naglavna nr| : gl. obrr ]|lac$a MaqetltKlI :I. denatna enota MapK{$reH.roca. vlada pod l(|. -L. blago . mula. I gosca. olivne 'I'. t dem 0d Maca mulca r ol xrl l D c rracKa f L zool lDczcg. maSdoba.ivila visoke hranljivosti pt r''acoBz?'firpa in irnpl posploSiti med mnozicami.s4 I nav pI mast. lig lretazlimlji \' rvarepflJa I 1. muloloMacKap dec MacKapa r? fam ncsramnei. olika.]rsa ddf manualen. pomastiti. nle' sati.ixE\a'm maldat.. z oljkami zasajen [€c^o 1. -Brra iz celega. Mar€ MaqopoK. -rllt-Maqop m zool madek..Au m fam moj^fapr|Oerqlija.ur m.umazati (se). mnozica Mac. zaznamovati. pomemben !. -!rEa 44. praslca MaryDn ce irn?f lam Posta' iati otrolii. prebiralec M$[a f mapa za papir.ro npaBl MacAaaT Hero nrhce se ne zmenl aDar fi f4n1 zanj. robdek.uli. ravnati. kal. . n MapruMn IIIAME'IE " r)D (. opravljati delo MaHdp t'l manira. maikarada MacKaperbe z far.wlKrr4tl j mudeniski MaqeuiKn4di madji .l dem L D. tlP varati uarmra 7 L matica (tcbcla): 2. nejasen. kal. irlrpl lam sramotiti (se) Macxr4ra(ce) pI 'rn ifipl mt skirati (se).3MoT r?'r marksizem MapKlq. rrOlstrstvo. podstrelno stanovaDle Monrrrja. zrelostni uirfpa f izpit nraftea I madeha Ilajna im.I MacKapa ozmerial sa . 2. koratnica Maptrraa r?2marsal Maca 11. drgniti. gradivo. 2.ln troserrje nacrpa$l ce itnpl trositi. MaHAOCa(Ce).i lainivcc. znamka. m plaid Murryd. priden.MAIIAAT t9l1 Macurrc rrrr. inJpJ flm prevarati (sL ) varall [se) MaHAIraI plansarija. -qr! l?1 gosda.leH. ujedljivec. mezga MapT m marec n/. lig ljudstvo. zapravliati I vola5ka' dutarica ^raraDi{a kalivec miru.l1paBrl MaT . sKa KOCa MasApaFda. izrazit. lig spretnjakar MapKa I 1. ugnetati Maclrre-MacllrKa n. mast Mac[rAeH. 2.-r|Il m muaenik Maqellfiqa f mudenica M'ase'/. zeml.. focc11 M|!|ruaI jed rfffuda. slrKOI se . 2.fi (se).?1plansar lraueaprtpa impf mane. gl.datek t1 arrcrDaiDeH. .r [dlrt zna je. 2. meglcn. matica (pri v.

spo mlnl imlf mrmrati.rHa ddi odlodilen. zamenJava uenreue z primoi Mer(ra./l€ra impl meketati..ue iV Hac raxaHo med nami reaeno Mei!tspeMen meddobje MeryTpaAcr. vzaJemnost Meryqrpar r?. lig lalnivec nr ualrllln(. gostilnitar. slab. skladba MeM a I vlaga. stroi. Doliana. sc rodrtr Me. ukreD llleplt. b-oji5-te. lokomo tiva. gtam 3.rztu MepRac€ impl kazati se MepLtrB adi merljiv MepMep marmor rr1 uepuepen. -4!! n mlinski kamen uearuua I rnlin Me. mera. sa caMoTo lrecTo na kraju sa" mem l'ecro ptaep tamesto Mera ft m€tal. vzajemen rreiyce68ocr I medseboinost.inpt postajati mehek.e€ . -wr f teiava.er.MeKocr-MeKora-MeKor[Ja !r4 I Krcmanca mehkost.n mesednik Mecerrapcrtso a mesednost.tr. MecTo Tajleg kraj. zame nJava. mehek. medkati. -nu. 2.inpl spreminj ati. i md mazati. mehki del sadja irl zelenjaye uesl. muditi se. urejati. I srojnost Mepuaszr koralda Mececa 4di mesnat. napev. mletev l! MeaHnR. za dir.uzlvac Mcpat(AEcrf. MepoAab€E.. fdm adr ljubiteljsKo.eerz impl pigrdovati sKost Ire'( adi 1. zatohlost M. uu se uartrtlrllrxre fl mudilisde Ma. slaooten.r'rKo.ryAIrrKaBeH.uJa I melanholija.d.i vlazen. m arh trs. MeaIIIrJa. {.n€-MaqrIIe xa m. sec MecEinrpl mesiti nnecmttr m DredDust uecuocr I kiaj. I mui:r telj'mutiteljica $at'Ka . otozoost. zatohel MeModjru m pl memoari. p. Eram sklonljivost Me'ryBa. prizadevati -6e:2. tminditi: 2.pna adj marmoren. 4..r menjalec '|| tueqlraqKa f menjava. zdravilni siruD MaI|Ia I klesde za ieriavico r|aEtr{ra I l.uzrvasko Kalen MecreEqe n defi od. globok pnKion Mepaq-!@pas(a |fl. muditi.pfpokazati se. trg sreprtrEoga MaloKaq mazaa. -rgt r?l trDrn Mawrqa I tlpinka uaru|uqKll adi trpinski MalrlrorrtJa.MeKYulra I me (uznrca ue.m I cloboko obredno priklanjanje.lestvr ft Mep(at l.pl:a. somnambulizem Mece(mra-Meceg t r luna..aimpl gledati.gocr t spremenliivost. kotiii (mafka). prostor.ro<o.r'B a. trebuh Zelodec 2. 2. opazovati. skupna obedo valmca ueror I spremeniti Meulrra ?dj spremenl:i\t grum si < l onl | l v . tati (jagnje) gostilniSki MeuJ'. meias Mei\ praep med. -cEa adi kraieve^. pri.rurja.eH. sprememba Melta I.rer6e mletje.a medmesten adi Me. DG lje. Maerea I madeha. 3. m lam ljlubiDlletl cesa.or I meiodiia. -B'J. zdravilo vea{ B. menza. menJavau. Ma(ea Dalatalen ue pton me (kratka oblika !. KIJ:Znez '|eB meh Melyjra&MexyE^aD Mef. kc si.d. 2.qaBuocr odloiilnost. rahel. kraj. uaEKYAaE a I moiada neZen. pokrajina "I Meco m 1. ledina. mel. pteglavrca Masopoa4di madkov Maulrr m oslajena sadna mez_ ga. {rBux rfi meh- Mc^c3qbc rr dcgeneracija ce ifipl deqenenratj. ^fe^crrr. (uzen. vmesno nadstropJe Meflroa 4dr medtem vese z prigrizek ue3e^ak.2. trohnoba. krizanec xeHal. . ZveEiti Meae3 m polutan./leM-MeEA€H m arh lo. gostilna Merse pl zameketati. brun''. MeMopdqAF mmemorandurn.pa+. beketa. spomenica MeHa l_ spr€memba (lune). {rra mddovden(cvet)' mazi- gdi meh.ra. nezen MexyutaBKa-M-eKgrAaDKa. prosrorcek Mecr8 irapf namesdati. lrr(I! n mo5ki. -Atta adi medr\arooen MefylreK m Eedredje Meilceoert -6Ea adi medsebojen. mannornat MepHe ce-. zamenljivolt.uue. .'boj MeaoDlll|a t meoca MeAOrtOCeH. priti preo ocr (za nlp) . pasmK e.Mear{./urrqa-p m rnlinar v mlinu na vo{lo Me^oArrja. kovina MeraErJa.uzrv.200 ri'at{r impf l. prrstoJen ruepo.utr u p.Kyrtr MeKlttrxo. Dotrtost Me e impt lliteti. f merilecmeruKa Mepaqq adi merilen MepAnDeH stopoice. t mecltt se krtmar. premescatr Mecm a prostor.m fam .i medorzaven Meil1(ar fi vmesno nadstrop- e/lctctto 241 MetaHuJo JE MeflsapoAeH. fant [autrocr-MarE(oruJa I mouetu I meja Men|u|(. mera.tolrtgodmjati dati. strast Mep. 4di medovnat. vmes.n l. a.e:. objekt od jac) tr *rca'd' f ath krdma.gl. lig dlovdk avtomat MalRn 4di-adr moSki-mosko v.risrizek lu. mehloba Me6e^m pohistvo Me. mestece.n.qu m meinik. lo- I T I I I I I I I .tr4€ . 8". . mCsen Meceqap. porelenJe..''. meso.ar. zabekc MearcKrr 4di a/ft krdmarski.qr.gran spregatr Menllla. trohne ben. merilo._blag.

Zurj MrBa rta-MnBKa I cunja. (svojilno).sc klaniati pred sveto Pocloboi suzeirisko se Plaziti Prcd kom MeraD. medidek Merrecr-Merl^ecr 4di trebusat MerlleqKll adr na trebuhu./ si||tjarru M C r| ' | l tl c^ . ljubljc||ccljubica.trfHoBeH trenuten 4df nii/e ifipl lurni. draga oscba nl. pomilovati Mraes. unlcevau MI{ Crep. usmilienie ruu. uPor. mile sdina. -![tl-MXAO CllX\U ljubdek. odvrecr. trebusnik MeuroBrrradi mesan . skozi. -aEIl OOmaCln.mirira' tr.M6II ft milijon MIl mapri3aM. blazina Mr taeplraR.' razmetavati. -r(Ha ad.[o. sanl avec MII. impl dobrikati se. li8 podkoPavatr.ejjevati. treniti. usmilienie runrocr-I 1. mehurdek. blag mile -3Ha-MrlAOCeH.I I I I MeraHucyDa 20) mc.-qa zz divan.. pn[zovau se vmujCpaa I milijarda MIt]rrIHa I milina. splctkar Mere. pokoj Mr4ra3 m dota. snaiiti MererK m metez. ski M{uAep m slamnjaia. krajan MeluvHxa I slroK ur -pron mi (kratka oblika za indirektni objekt).rr:rrcacr. -N|a ^di lep lruaoraaees.in_ ski. ce ovonn M nkall. IlgnoAdp rz milidnik Mn^ja I (doliinska mera) mirJa Mr|aK]a. milost. -lv m l]emtfrrcz. rt'r pegereKeimr Je. 3. tren (odesa) inpf migati. nauk o nadinih dela tn samostanska Metox. {Duri-Mellr^o. dvorJenJe lrdr^|re pl pobotati mil.lKa t I t t t I I I I I MerasuclBa irn Pl globoko. mitati Mnr a I zaspanka Mlr*.rpxa . razkoije MI|.po^ortrj. M{Erytsaql?1 pesec.a ti. 4fltlI tfl minister OCpAHOCT A.rp/ mcdevati se.'dz(eiftpt mezati. rosovileZ. slast. rzust.UpKa impf rnezali MrBep[Ja I mizerija. -^Ira adi mil. {Duu m zaspanc r!fi. t pomivavec-pomivavka (posode) ME ee inpl delati ljub6. medvedka-medvedar Itoxeeqxx Mc.lrrK ali zal. Prestblnica. kvadratni. Pomigovati. meds:urjarija. beda. uDomik. l(rIl( . f MaHlBa xrtre I nren94 . p:rsant MnulTarrra l_ mimoidola. lcp MUAOCTIrTI(. trebuhar. 'ce: prevradati se Mer^a t metla Mer^aFMerlapKa m. rad jmeti.{-Mnjaq(a . M[AoBuAeH.vati a41 l\ezr Mur(aD-MntrallItaaB kav MrrxAltrKa"ME*rrarapa I sle pa mis (otroska igra) v. zapletati. zal. ce ifipf dobrikati se. drag Mrr ti. -cHa adi blagoglasen Mr' O3D!qeH.t spletkarski lteFexHrrr(.'/.q in_ruetoAa m. glavna driava Me(aBa f sneini metez. minuli Mrdaro rxPreteklost _. rarr<o ua moj ote.anMurraroroAElleH. mrmoloocr. poloiiti. ljubezniv twr o. Dolagatl razstrellvo. . si l l l l :l c. -qt! m umivalnik !fidaar 4a f umivalnica Mfija. 3. pometad MeraqKa I snaZilka Mere impf Pometati.rl.vredi. {rtll Mr| O3rlUB-MnrtOCriI|A adi sten. 2. trenutek. distiti./ mcg:tlcc.Dozanle impi tjubkovati. kubidni) Meraq r?t snazilec. lig opravljr Li. stolP Pri dzamiji MrrHarror.. 2.rrrrr arlf rDcdvedji. blazenost. bogala deditna . lx)icvirli sc z ntcecm ucr a irrp/ mc{ali. I mete6rologija n''eT:K iffipf metati. f fietlarmetlarka pl MerHe-.e l? dobrikanje. po trebuhu MeurIlH tfl meh MetuKo. blazinjak M{He. hoditi mimo.-rara adj prctekli. motati se. . 4Bgtt llt trebuhad. pf in impf 1. s p lc t k u r mciue n 2. 4. Pomeiikniti lr. 2.mil. f metoda. nestalen MlMoaerrrocr minljivost. f milosten. Mevnaa ddi mehumat pI in impl meha' ueiausripa nizirati Merla-Meua{a f medvedek Meq rfl mec Meqe-MetreEle n deu 'Jiedle' dek adj medvedji naeveruxa Meqr6-M€. ljubkovaI nte. zamotavati. PasantKa: prenoo Ml8ipm l. impl ili mimo. zmeda.roc-rnqa milosaina..g rri li Meuaq .r'rr.f. splavlu rrero.itc r. lig oprav_ liivcc . rad imeti MrrMoaeren. smukati se.. bozatvlnius. miniti-minevati MrfitrMvM tr? minimum mw*pi. ^tE]a mezikati Mnrqe pl migniti. neI stalnost mnra I mina (vojaSka) tt Mfi'dLape minaret. . vejavica MelIr r'1 mehur.. ljubezen. -TDH n meter (dol. -Atllr d. "' prebivalecv kraju. MeIUTaqAU.?.sanjarmt-rr:r/ :.usmiljen.m od MeB trebuStck..r(ap t fl medved. nered MeTer(eH. vbG I saime rui.Keeqr(n 203 adv mciti llrrlaocpAl|e-Mll MttPa3il.urlla a41 . mir. pomlvalka Mm m mig. MdnlBa pf. -3Moa ft militarlzem MIraaquJa I milica [d.??.-rHa adi minljiv. . -urn adj miloglasen MUAO3eH. 4[ zemlia Merporiola f metroPola.yuwr. sloga.li sahialki )ncrrys:rcc i. siromaslvo Mlljarrlnff. bala MUDasrUr(a I Arh nevesta z d'oto. Mcrlt. ljubek.

mladen u.dj pojmoven. roj e Bo cenoja vop6a uupy4nja on se povsod vmesava M|rca I mala Mrc4a I l.naloqa ti se r adega xncnp rri zool p$aq lig r\e.MiAlrllr. "Er I ometada.4rori.w m maa- rmpoc pt maziliti. modvaren svet M eJ'ta impt mlaskati M eKraIr-MeKapKa fi. -!Ha adi reakcijski ( pogon) M^a( adi mladen.trrcEpxrs Mrfcrpqe n dem od. .poeE.l n moZEai| m6 -um cdj mno goleten. mnozica rnraoxg impl mnoiiti. M a. Mttpnca ua MleKo nezrel MAIIBo . lzoiec..rr impf modriti.b!6re ra miroljubje tfEpotrouaSaIlx.fipo/by6eu. I(oten modro se svetiti -cet l. moder. nall .Muc^erbe misljenje.pq pl n impl mo- l{grye I l..noA MrrruKa pnjel ga le poo roKo MjalrtEe. oseba. ten duh. m! srca. uo3oK. . . qrta adi velpc lfoio^-Mo3o na m. l'g um.Ja.iy urpnc n vonj. u aAer( tn mladenid. duh t1 llnpvc . sinii MoAeA rn l. -]rlra adi mnogosmJr.qa -ce: MVCeMrrpocaarKocKllre rurJ mu bo lahka zel}rlj^ (izraz hvaleznosti umrlemu) leporDopeE. ga-MoApYrru(aB 44. MiIQtrrc. Jrt|a adj dolgoleten nltrIorylrarEadr mnogokrat Mqoxecrao n mnotina.Ir. pofigon 'tl barEti.IB adi diSea.'deimpf moti uEoriBoAerr. zamislj. 2. dehteC misli. txa adj dem mlad purandek.miroliuben lorpcrl| adi posveten uuppa itzpl mirovati r'trrpyArja. vedleten zeg. m mah./|aAoallKoct MOJ Mrrpacqf. neprije.w m arh dedit) M''cKn adj dised. dehted moz.rc (paTr.rslune. duh.fl!pWW. lrg medel. I '}jit-baieslovle Mtlro r 1. meljava. MoJa.C M!|creprija.flcaa t misel M'Lc^eaa. nu rdory6oxneifiory6oErEo rt mnogoboitvo rroAl'l(aB-. mitnina. . poslanstvo.cHa. mozoli: mensKl 2. Mjay(a pf. ki se priteni na pose. sok r. .'ttrI1eA mNlec Mfic.d moderen. Adj LMq. -w t bot koperi zadimba. dehted Lwpviclgiepl poduhati. InnenJe Mrrcrur rmpt mrsllrl. impf di{ati.Moilanlr zt mozaik. duhati. zm6lnost miSljenla Mrc^oB€ri. . tulj. povecevau se MHo3ltr|a-ndtof!!trtrra ddr mno_ go MI|osI|I|cKtr adi vedinski iltrosrlsqrao z vedina I I I I I I I I rgqpll|3*. -Nra adj bogat z uoxeMolr(e6n ad. sinie. Iig lam podk'upnina itrtrpa I mitra.q a 4di moZeanski ruca MoJ. puh.. _-ql.. MoAepeE. pamet MqoryBEaqeH. fant umncz r|xcnpKa t zool p]ux^i fiE btt. model. kurje okti MEqryxarHriqa I yelnadstrop.uaaAex( I mladina ulaAernK[ adi mladeni5ki tasta Zenska M aA['r rr?mladenid adi purji !. postajati Mnory"aMeE. MI|C.rUIi fl miroljuben dlovek Malro. -ru I misterij. j slEtlsce socoben wory adt tnlrtogo1. morebiti. mlahav. -ce: mnoziti se.pra adi pomjrjevalen. pomirjevati r? norplI36aI vonj. f 1. neodloten.Io-4x. ailj medel. kalup. impf zamijavkati-miiavkati M^aA 4di mlad M^aAee impt pomlajevat\i dcc: pomlaievati se. tg lepo oen ureJerE stvar unoryro4ruer. .4ocr I mladost lrrrorlKpares. zidarska Zlica rdrrapexe a goljenje (ptic) Mnrapu ce impf gollti se (ptica) Mrrr--Mnro^oruja m.grob.-uJan mnenje. ki pozira turlemrKu rargryg./raqururle a modvirno zemlii!de.raAon[r<ocrI rrladostnost uaa.JI}r adi ki se lahko zadised.pHa a. gomila. Zito -r! za mlette ua'trtas. zelo MoApeeiml. Mrtcl'tr}xa M aA. uoe. -TEaadj ve(kraten MtIOryAeTeH.otrrD adi gostobese..-2.Jaa adl m-uogo srevlten lldo. rl l. mogoCe iiqgrla af.sodba.. Ilen@ ima dar. I mlekarmrcKanca M ero. Skofovska ka. lrosolreE. meniti. nnDcex oulztmu { se I mos f.mlev. purica cdi mladosten ^aAo]rIiK MoAap.UI| mnosc kotnik. hoteti MnIrE3eH. DA Mapa^& n strojnica !0f4rono nr m mitropolit vrmrra I roka. -3Ea{.AnBAaIt porasel s puhom I I I I I I ./rlrre^cKn adi mislelev: ki vonatr Mrfp[ceH. modnl(ast Mlrjry6. impf ogrevati do mladnez M aKocr t mladnost l''tatu impf ogTevati do mladpostajati mlanosti. zadah Zeleti. odmi$ stvo ljen ttrgn impl miriti. smrad.sinjeti. modro MEOryarOAssK. mleko. carina. 'cei modro se sve. -ura 4dj miseln gtmlsel MECAa. 2. 'ce: ' aen u.rurpacsuja u aaotrtK M. disava. . nadlahtje. sKnvnosl MtrcrpEja. povoMnpHqrsla f mirnost !0rpo fl sveto olje rd4roraeA n pogled na svet !.-Apa adi Doder. ploditi se. misija.! vocto 'I!otda. prvi lasje MO'. uoi pron M/1a3tz cureK M alrcH. dela2.

e Mo^'ur iflPf moliati. dobrovoljnosti) uorop tz 1. sila MopetraoBe4.rav' MpaBKa f derr mravljica !. Moqa(ce) Mo^6af Proania .ot korenje MOSlTr]rI|B-MOq!?eH. . {Ha 4di monoli_ nez ten. mraaen. -osqrt.nr /arz .t ce itnpJ ntoCili. 3. spomenrK \.u(o.a Mo rrrBa f deklina.. sljuda.TVKV MG MoMoK od MoMoqe 11 dem THKa vinograd ne . molk. lidnost. motor. motoviliti 'ce: potikati se. mo.uouaun<rr adj menilki skati se. motr. . L. r"rora (ce) nja. enc MoMa f dekle. sinjina MoruD. MoHono rlsApa pt in imPI rK) olr MOAiILtroArlI]I le pottlrnje_ norrolizirati nec reZenj. obaudoya.enJe. dvanajst mesecev) .lffn** ^di ''. . MoMlrPoK t?t tzi. Monapxrja.veli6astna stavba.. motocrkel nezClrav Mo( I mod.zahteva stre:aieek. -Bqtt ltt Domor.. blested MOBaX. zamlsel. svetiti (se) tt MortattrrTBo menistvo -. vzorec vezenrne.rr. scanKa MOpe! Mo. motiv.osr'neaiL! zelo polt. porikanje. ptelemne zavest Mope /r morje Mottrqe tt dem od MornrG \4opl interi za m. {a f frolarhija bleslea. opesanost.-pna ddj Mopnap n momar modvaren. gl. Pol odraMo^[ imPf Prositi slo dekle MO. dcklidica *oMiwr adi deklidin. utln. . ieze. MoMeeun adi fantovski. u' Ietih sina: 2.MgpaB adi temno moder. 2. poscancck dm avgusta (po njih ugiMoqvp n modvirno zcrnljisdc bajo vreme za nasledniih Moslllrure-MoqlTrJaK. dekletov uounrtcxN adi dekli5ki _dekliStvo MoMnlrcrBofl fiOLJ M ZOOI MOACII. groza.l mokt cl|. mravljin- .r I sed. opestroj. MoAcKor impf ble(l^ti -CIl n menih pt.{. pobrtnost. sijaj denistvo. lig izkorintec Saati nor. MosriirKa I montara.iuqna I deklica.n modvirje Mop(oB r.scati i'opl{ impf utrujati.ic. Moralr rr? motalec vtJol|cast Morar(a I motalka MoIaBr&a f modrina. godna. MotrsoroonlKr Te tlani clruzrne.l(. amPak "impf biii v dekliikih MowB MOAKnl l. sij. gl. razlog. Ao3jeTo MoMlrrrre t? ar)gm od ]ldoM. nravnost. s_cr| | I. Mogarre. poflonski Moperr.Bm n molaecD*. motcec_ MoHoa/TreH. molitve. . motidica raz groznie.tpiDojaA r?r zoo.I{B m svrnclrlK molitev. spaka adi grozrjiv. Mor(a ce impf gI. zasvetltl-olr. t! !'ro^3e imqf molsti. moji.'| p(} n'optn! ..kHa adf modarr !dak Mo. l€ gibalnC mot. trpinditi MoqKa.urin Mopen oBcrBo fl pomorstvo Mo. . .MoMqaK. gl. va se. Prosec $o^exi'dg tdi Prosed . lulati.rl-yoyopn r'ftpl . imqf I mottti Moron {ce) (sa).MoraErua t namotana preja. deniSki ceKa MoMrreruTaott fantovstvo. 2. fante. dolgoaasnost (kruha) . {Ha adi bleldav. irleri molk! MoMvBar6e deklistvo. norMoneAn moped cevanJe MoF. trenutel(. sae. Mo]rC ltsa zabliskati se. lam zasmeh.qu. MopEn p.potrtost !{ocr tt most MocrapEra f mostnina rlocro6pal| n mostisde Tffi.aBa f zool llrra'vlja MpaBjadtrur.AqI. ljanje. lig motovjljenje. sestavljanje.MoAqe MoEdra t denar. . moje.zuooreu(vooa ) lrq.Molrfttr adi ProSnJr. moriri.-pHa adi utrujen.t scc. hip dem MOMCTIUC-MOMUqeH4e oe' klctcc. tezko degl. enoten I OAqAAIIBI(A-MOAIIEAIBKA €tt MOHOAOT. modviren n'op'd'@'n m pl zona. lig briti norce iz koga Morr!tudlfr tn monument. rfi monolog. tenin adY molde Molr(\nn-MolJ(oMa Mouqemre fl deiek voaxa-uoama I blisk mlavlo^cKa imqt bliska se.lTtlpt MoHarcrsa f nuna o^cHe. rezina Morrorounlot monotonija. stra- Mqu:o:. J.MOKpU 206 MOEOTOmJa MOI|CTpYM 207 TrG MpaBoJaA moj. mota. -rgt rz mladenid. |IB dd. strasnost MopHocrl -utrujenost. mladeqe nid. fant..interi samo za l. sa_ moldednica mogovor roj . -B4r'MOAqe/rJ|Beu' detne drke imena .rr l. spadek. fig iavladevati MoMqe n dedek. 2.. napetjati se. mladenilka leta MoacKorieH.. bankovec ded za' MOIrOrpaM m monogtar! MOAqaA. molcanje. varati. muditi. Mopatt fl morala.Mo(eII. prleli (oez).xrsctt.donda He caKa MoAJ{TBa. dekliMoaKHe Pt umolkniti ska leta 'r vroliK e impf vledi. -!fn rz mravljisde MopHuqaaocr I grozljivost. mravljinci MOHCTIII1i| monslrum.t:fl* Mocrpa f vzorec uora impf motati (klobko). n rtikar (izmotidka. prvih dvanajst nec. temen. fant lati.uien. mlaMoacKor tt? blisk.Eteq. moja. 'r sast. postavvrteti.ro^qarl'IB. hlapdek mqtil(o.I MoMcrr dcklica MoMdrrr rr moment. kurja M. San.

veselo novico) My3a I muza. mrzel. pan . zganru se MixaBei adi kartonski wylraer adj indecl lam p<> zoten. orglice MVKaBa t Karton t I I I I I I I I I I I I . tswlt4u _ stajati iDraden. lenobnost Itvo. 4. l' Zi\ila i' iasen (vreme) ^soke h-ranilie vri:dnosti migati. mG drcvanje. . suh. rmpl pomlgnru.mrorr. MIra3qH.zvijaaa MyAlrlra iftzl modrovati MyxAe n nagrada (tistemu.!qn m mdie MproEerrK[ adj mrtvaSki Mp.oDn rt led. nagota.r+ri6ornia m. MycSKa .migniti. objekt od roj. premakniti MprEarmrga f mrtvalnica se. smrkav uircvaagu & impl smrkati. -AF m mrhar.MpaDYAln|K 208 rupaBaq@a uFr!6o 26 ulcrxr I MpaBYryllK. mrhovina. oBrE tn smrKavec MpAEepf .tig sveeaPod l'p3g re iflpl zoDrno nosom Mlrata m mrak.azarTost.j mfazen.drstiti se. Potemmn MpMOpKaI gOOmJaVKa upaqr Gupa'ma tt. +la r'r mradnja. nazadnjak. izmi. cc im?t mrgoditi se. mrSditi se moder rek okraini nadel. lenunanrl sovrariti. osudek. jak. pust.71 toraa' MlrSf. neprosvetl ienost <tEU[ lenun <rDq{-MD3AO. MyKGMyKa.. biti brez tivljcnjo MproE adf mrtcv irproEcrl. upnxe ie gf irnpers stemniti MDaqen 2. renooa MpqKa o rl izmikanje MpqHe-Mpqto.zanemarjenec Mirocepxa t muljak M!?ArpraK.upErYEa. boginja pesniStva MY3€J.rF . mraden. tenistvo. ulB^ocira pf. n muzej +tr uysrrKaI muzika. 2.Wre inpf postajatirftmrzek. adi moteD.eto. MvAlra [ofoBopKa Mylnf. duser.rren. zmrzovanje upazn impl 1. -3Ha Mp3eriuB-MP3. sovra. Mpa3. masten postaiati .6 impt lIIrcVA m smrkelj se. sibati se *pmi*" J Jc. leden.ur ad. ce inPl . nemlt !'. ny4peq m modrijan MyApocat moorost MyAlroarEra I modrost. drtiti. oBrE fi fam tepec Wp m arh peaal upAoca. nazadnjastvo. 3. ]i. pl.godba. Irg gglota. lig jokati za indir. temen (lTeme) dostopen. 2. Idptetysa impl lenariti. 2. bati zopm.rg lcnun. goqrnJaYs [pDa-MIrDKa drobtina I uprlaF. lzognlrl semrgau.ry m zoprae'.Mpecrl|AEre ] drstisde Mpasapr@a I MIBa I lenost. -Ar|a adi mthojeraarrnaj s teln den iIUe e\l interj ldn moltil upuojaAeq. zmrzovati. Mrrpa t svit. ugaw ce impl mraditi se' .rd. strelivo Mir^rBoer I plesnivost Mlrjlo. oarlrl se zrma ledenicat ledar. lenobnost. drtenje. lzltllKart se tnptra impf mazati. MiB a I plesen ustrezno. svitanje zzrnemarJenost.rasadi slinav.Mvcanaf jed: r. hladen xB{tcT I le_ .a lesno propadel ebvek muSica uluacmr cdv drh Primerno. onedejati Mpua I mrhovina. telo. 'stvo.{r|Ta l. beda upruaa adj slab. Mpcerr. meteu.no in teMyBr|qxa t dem od MYE. -Apa adi mode\ pa. .*rpsrra I lenivka . mraz. mrcina. MIr3/r. -cHa 4di neposten. smrklja aav Mpcyrxo. ugodno. tema. Kanle.Ip'l[ Ce rmll mrKau se. mrestt se. f impers biti ledena sveda. llg su. packati.pKo. rrlKxysa pf.izvijanje. nesnag . premikati uri. ki prvi prinese dobro. zlovolien. MlrrtroJaAer|.MIrseAXBOsr-Mp3 Mlta:rer6e nost. tig mladic prrlaleljsKrpogovor Myrdnja. seLljano Ntrrtnro arh m meso z zelenJavo. -1tqir-r4ta3Y ttl. uoar<66ecie. tarn kramljanje.q. -u|r|a adj mrzek. .fir I l mumija (trutr ltriEa I zoot muha lo). zaruKrnosl lryAap. fig. glasba.rzrgravanJe iokati se vtpw r adi prismojen. uPcv. oH. 2. .domislek. truplo. za' ldry. prezelqtrernes. mraden.7ig sutenjski MlnropE-MtrMorrr impl rrrmra. ne.''qu'MItaB!'IsaK m zamreZe\ati. splesneti-plesneti umazanec. nese jasen. .obskurant ti se (ovca) 4di 1. zloben. -rF rn zoo. oB4 tz mrmlae . .e' rrDcn irn rf neDostno iesti MprAaEr ce impt uirco.r[Bodi len .ik v nekdanji tur3kiupravi 14 lIrtsedonskodo98lskl silol'lt mprncc impl ramreti. zarjoveti-mukati.Pq !r.er*er zmfzovanJe MDaroo€ctua. oDT.pazo!. Mv pron mu (kratka oblika rjoveti. priporodtjivo Mr!^rE adi plesniv Myr rtsja I municija. lena nuh Adi Dtrzel.el'xr -itnpt mesllevau mravlt$ce rupecir-. 'Ce: zmrzouatl rantstvo . impf MurraE adi irnopolt MrpAap m tam l. mrziti. MyiaR. impl mrhovinar zamukati. nrp*-.DIIU-Mp3AHBKO. cTopu ce neznaten MyKaer 3a roa glej na to.11. norrupcyaxa I smrkavka.UEeq. mulec (saTarry My uJegov oce (svc mec) jilni pomen) ]Mry^e zool dern od M rape n MU 6-et lf. t tema Mprro.e. fi fLm vm.teman. obsku' zopm. te' leden mernez xa MpaSvaeq.

nabrckirli pl.8 pt. godr' n i3vs: 2. rtaoodrryli rrJ. impl Ha6pqKa.. nate EaaKapl I. it ll sa6o^ .rexlta pl.r(r|. modno se zaviti v obleke ua6a6qe. fantovania Ha6^l|.. nedaled rra6rter.izdelovaiec odej iz kozje volne MfraryJa I mutacija nryd)auJo. vzrok.byAeruc. od" jemalec MUilre adt Iafi zastonj r'qoretE. nabrati (sade. HH . na6etudi -ce: pe.iti se mladosti. vzdevek za brkada Mycrar. pognati. nate. Ila p it i s c MVrulMa rr povosteno Platno. nabuhniti-nabrekati. {u . nagnesti.ft praep ta (izraia kraj. II. y!.ri dar. rubrhlrit i nnlr(' kati. natrpati. impl gl.u" n1 1. naznadevati. preskrbovalec ra6eAr. itttttl nabrckniti.!xli. '. telo). Dlod): 2. IU.. inpl 'ratuplBa I. -att adi ptcnikav. zadutiti l)()lf dinemalo boleti adv pogosto. nahitro.n6pry je.'prn ce MycKYl-MycKyaaT!?a nt. rta6peg\. L ra(t PlU. natikati mlrrruvaa 7 neiplja (drevo in sad) MlltrTepnja. impf priblizati se. bister. -nJn rr oprrzovrr nJc IIa6. naletati se (v igri) -ce: }E. dce: natrpati se. nabuhniti pl 1. pf.a6^v3y ad! blizu. otedi. nadin.ftpa pl.. 36p. -v. prcdirl. prenikavost Ha6. muskulaturir MYC tdrdrlMyc uMdln(a m. da-tivne in genitivne odnose itd.r m lam zastonJKar Wrtpapl in impl mutirati nasteti. Fa6o6He.VAyBairrp/ ()l) r(. sffatt . impl nabrekniti. vzidana. kupec. Ha6eAyBa pf. nr najvisji mu{x slirrrrrrrski duhovnik v poh rajini Mt4Ku / tivalski gobec. misiaevje.iiv Ha6nnvAarelnocr / opilzovtl."uur..jYr. i.vrl I oglcclovali. Ha6p.r[r(!tsa pf . Ha6a6H!ts^ pf.MYCa{AIta 210 Mltrreprda Ha6P'n(a oA MOAItri lraT. linolei uyuren i r nabadanje. Diianec ruvqne p/ l.. nabava r|a6ar!?aq m nakupovalec.a pf. impl zadreti se-zadirati sc (na koga) Ha6pKa pl 1. -qu-Mycra* m brki.) aa part fta.'a6o^yBs malo zaboleti. v kratkem a 6pega. dolodati rla6epe.]lt(Ialru musaka iz melancane MycarrAlraf. natikan #* i^rl nabadati.a6pol. lig naklatiti se rra6a6apn ce zabuhniti.a pf poSkropiti (z vodo) da6AyAareAeH.omara za posreunme spravrJzrnJe liUclr ce impf gl. kvaliteto. zbrati se (ljudje)Ha6euree oe pl nadivjati se Ha6er(apyBace pl nau.tt t'l nabrekniti. I musliman-muslimanka Mycraft. itnpf po krivem obdolzitiobdoDevati ga6eaerKn. godrnjati. prcglc(l(. zagodrnjati.raaruja zr. lig nahomotati se z obleko. spoditi. 2. staviti (tipogr).t.Mja-Mycra(A^J^ adi ifldecl brk^t Mvras m odeia iz kozie volne nri. primakniti se blizati se li'.n 6po. lI. iabuhovati rratu6p'n pl napeti se. nazu-ce: bati se. I rntsica. smrMyqxu irrpl 1. pogostc''. dotoditi. Ja. nagubati (obleko. beti."rt!t*"^. oskr'radaav preskrbeti si. poskrbeti. narodilo. l.rKa. ias. nabuhovrii Ha6o6pE. nastevati . Ha6o6pyDtn t4. tmpl naznacfi\ zaznzunovati. Ha6epVBa Inrrlr:rlr. -ce: oskrbeti si rra6aBKa I nakup. nabiti. Ha6. veliko nabrati.

. 3. a toAUB pL impt . deiansko Haajaca-ce pI faffi opeaati. pl stopiti na kaj.. duvaj r'. a IoDapa .J'r pf deti seno v kuPe. dopolniti. podartati HqIp$eHocI t pokvetenost.nasaAlr 2r2 tlatpaflr r. pripraviti.artsrn pf DasrDetiti. v naglici rraDpar tn krat. . Sem. prihajati . ''. txrt. navipl pokazati Pra10 (mehanizem).Al. Dritis(oeenl).cac stiti se rraBncoKo dd9 zvilka HaDucrrrra 4dl zares. po vsej Hi. lnpf utoliti-raliti rlarpearl*r adi lalji. napeljati. 3. 2. pripoclniti se.a impl vreti.a.'EA impf l. impf . ustrezati HaDpeMefioca pravodasnost t Haap3Fa pL tmpf na. a. . 2. taspw. .. mlahav t''. 2. ogretr se ka) narpEe pf mgristi HarleA!tsa irnpf tadzoro\ati. ^agr.. Ha HeKoAKY aaDstep aalv zveter HaBDatu vecKral !{aE. skloniti -ce:tudi: Hase: (ce) DeAHe [aler'ysa. ustavliati se Dri kom nairliar adv na videz pl EaEse naviti (uro). l|rBltcAlla p/.Haroaelrrr.f xaDtlx.o adv obnoseno. dotutvKreoer. -ce: veliko izvledi rarara adv sem.are'd adj 1. stor.HaroaeMlsapt.fr nagraJatr rurgmon. kier dlovek lahko dc 3.srdito -cel zbosti. navijati za mostvo v Sportu pf. nili.plada napolniti rl. lig zadolrravtaau. aCel l?zlVAll.strmo pobodje.ustaviti sePri komobiskovati koga.tfipl .rTGraDpAdUrIa Cdt na ljeno.-AE a. nakaZe\ uarrtaca pl urediti.et'. ureravno Dravi aas jati. nabosti na vile lla!. tparrfBa pf. Kianec qonltetr spetl.pf podsiti.asa{Y'€' pf. semkaj. paznik. potrt. govoriiati 'f]aapatn {araeAlra{ n nadzornik. spu'daa'. zasarcpuEreEaroprwa n.2.. Ziti koga z nalogo nasaditi (grablje) EarpAeu adj pokveden.4y navzgor. Aojpnsel sr s ro!J|. 3a HaB€K rgla''t&.spotoma se oglasitise uxtuvltl. podplesti. paziti. osorno. 'naas. imPl H Ds. omagati (Pri hitenju) r|aa aKa t prevleka (pemice. natre siti s prihom (oii) HAr !t adt naglusen E ralrocr l. prostor. namD taal m. razvelrtr seHararl| qe Zl naljubkovati se. frar!ar'g_.. |taIope. zvijati.2. napad t ddv l. brez koristi kot pravijo naD. od tedai rnBapu pf nakuhati traDeEtl zamet HAr€Aepf pripogniti. zavtctl r|orpcA! / talitev ||!!pcAtr. HaDaMV na to stran. lig nanesti. Jp napad no. lraDro(rrltsap[. nagnJen HaBaa€Hocr nagnjenost f |IaBarH . nad (prcstor.aur 2t3 fl 8 A'' E.HaIIree oe I nageti s€. pregledati w. resnii' no.pf . Orazrn. neprijetno doziYetje ti v svoj prid. pf. zaliti (rastline). priliznjeno nareolu veJe. u&ter. naroAno adv baje. nagniti HaBaanqa naval. zgrinjati_se.'. ueoditi. -rqr-HaDuKa navadi HaBrIrrar adi navajen naal| a p' zakrilati.lra ce d naziveti se Drodirati adr vsekakor. naglasiti.HarpaMaau. HaDp3e. poveievati. imPf za vedno. noDcljati. Davkreber. impl adv takoj HaEtrac ''Arpr{v'. HaBnIrn pt napolnru.ivi. tmpl privajati navaditi-navajati. naspnat adj daljSal z dolgim nosom taspra pf nameriti. sklanjati. HaEErse.navejati. HaE[Aerl.rpl poveaati.{qrr tt Kup sena taw. pot aaarac _pf tary prlspeti.rm adj okoren. 1. ne novo (kupiti) hitro roko.p adv zaman. rrrrfrc p/ navreti. t strroliti gl. vzkipeti. poiasen.na"govarJau. izvzpenlaloc se polniti. 2. globHSDepno verjetnosti lle t'aagt'. namlatiti.. sagrqurF. rrabpeK|rallo ddt uiroropn pl nagovoriti./'natoliti l.ad. zastonj.kaj nevSeenega.. ratr' KaBIraf. kvrsku obrniti naropcrt -pBa adj navzgornji..t I I I I I I I I I T I I T t . za\Piti na koga.A proep 1.Avr& obiskati koga. Da. naKazenosr Har eAeE. prmesu HaaeEnrnez 1.rar. pl 1. navaliti. 2. 2. dozoretr: (za zaHarpaAa t l. vstopiti.di oditen. t'arfiepa pf vriniti.v'. naga' iati logouJlvo. kjer veter dela zametei 2. Pto. nqgl_ usnost . '{a'ra3'r na leteti lmpt na{oprclu satarerrc adv ljubkovalno. impt I. povabiti goste. AeEor vezati-navezovati ce naro^eull oan se Je popoparjen.vtarpn adt navznoter.ponagajati [sapeMe4dr pravoaasno. ustreli. [ocBprur -cet mina.Ae roKMv HaBpee urediti. prrrecr (solze) pf obesiti se. v tej smeri nasala f 1 naval. menda. zotra) rlir. nauarp4n I nakaziti zoren (pouk) saraeaEocr I nazornost (pou. -c'e: sklanjati se IIaBeed. razvejevati se nauZiti se liubezni E6tp6a pf oprtati.vry. za vekomaj. natrcati. HAseAHlraiftd pripogibati.d^ sluge).a ljubko.e!K od! vedno. skloniti. zbirati se. napadalen. povesiti (oai). BarpartaaYla pf. ve liko izvledi II.. vselej prodreti-vstopati.

en HaiiKaaeHocr I oZaloidenost. desno stilo. zunanll. tasotysa posuti-posipati Ha3oplnr td. naval. prerraAqroKMrr y'l nadomestiti. . Preslasitipre' ka) E'asrvd r. -Arraddi nazadnju$kl. lig presedikaj rraAlraqr!'Da iftpt preralfatii prekalati lrg presegati. n.txuBr|Da g. oto'''atli. HaABxrUpa pf . naza. rEnJosr rlaAr^aca. prevpiti HaAAUnr[.. pa6orari saA peqsm6r delo pri slovarju naaapa impl dodajati HaaaleKv 4dr na daled naAapeu-adj nadarjen. 2. KaAoJAvsa ifipl pr. naenkrat.ha:ati b ved liudeh).qap(a I dninarica HaArfi. prekaniti.-pna{aaDopellgtrf snt adt vnanJt. rraATpqAecer . sprejeti v sluZbo pf B.ia pt pre-kridati. rakovo pot tra3aAeH. prelisiditi na. najemnik-zakupni. zaostal Ha3aAfle. norce briti uaapacue pf prgrasti (udite lja). impf nasotz. ruJ HaADopeursocT f vnanjost. letosnjo Jesen eH adj talosten. vrh' 'raAo]leH. zmaqovatl adj nadmorski na. -qra 4di Pladilen priti (o. Dajemnlna Ha€Marea-HaeMatrelKa f za. zunaJ HaAEOpeH_. osornost. ved ljuna4oJ4e I delr). navzdolica. oznaditi.nofia3^A liolj zadaj. .-rcHa adj ki vliva HaAo^y 4dv navzdol zaupanje. preseren rraAMcrrocr napuh. dnina HaArnrsap fl dninar HaArtr.uopcxr (visina) Ha Moi( I premoa sa. podraZliti. zu. dalostiti (se) rt s A adv Lazai: zadai: kor11p. zmagau.. razzalotdenost Hat(a. navzad. imenovati. saAraacvBa pf. furrr/ zaostatizaosla. hkrati. [aAlran!tsa ce pl. tmpf r(> das.r/. to jesen. 'dasw videti jasno nasr4rarae z kukanje . na 'H'ae4n.rmAono^rDr p/ dopolniti. !ce: nazobati se pf.ial i rra:raAHocr nazrdn.pl izzvati.j) ||rrobe.a z.Baq koncu paznik. 3. superl: jYHaK IIaA il+raru iunak vseh iunakov. spodbosti demu-spodbadati HaA{p$r. nenadoma uae+to . navzdoljni. moi.ge pl lam naspati se. -ce: domcstiti moii si. ca. nalemmsKl EaeMeaaeMa pl. ponagajati r HaAyepl napihniti B'a{\eH adj oiaben. Dace srsiti se naesAa f vdor. zvest [aAoMecroK. H AywlBa pl. lig zavohati.talrcKr adi dninarski traAErs€H. na dva dela HaAEeAece pf nagniti se nad kaj tmpl rraABtre.impf prerasti. lm pl premagati. superl Hajnaja1 najbolj zaoaj.rn (ce) pl razialostitl. v premodi naAMvApn pl premodiiti.p. napad qaeM m najem. -fura adi moinej Si. napuhniti se.qnaotus. zmagovatl xalu.H hf6pyra pf.as'o6]a nazobati.zaautiti \ai\6prr.anrM nad trideset let. preKasarl fia4'lorKe. nazrediti.rpa46af nadstavba. crsto zaqaJ Ra3aAra3lM-Ha3aAeqa adv riI tensko. ime rraifr^"tr pt 1. osabnost.qrqqa I dnevni zasluiek.DryiHaeMoAalclr ft naiemodaialec naepreripa ce pl nauiiti se tantovanja Ha€ceEddr jeseni. invazija. duvai .I|AAABA l|aAomKMt! daAlra3rrn 2 t5 uasupa$a I T t I I I I prLhitetL.mera). (se). Da tla 'IaseMtn Ha:MS nr nzrziv. narastr (o reK. strmiHaaer( I nada. narasi?ti ( reql-"9]3:9l"ti.prekositiprehite vat|.ailv obenem. IMPI pristoritl. sKupaJ Haer(aDrr pl najeziti se. I prcScrnost IIAAMIiNC. inpl k fam nagovoriti. . -qI| ftl nadomernAecrro 4d. naJemet Haer4oAaBeq.arfi mah. naJemDca rraeMarecKn adi zakupniski. up. HAAMIIIIIIBA fi. HaAoKpaJ adt nazadnje. na nactzormK. ttt HaAr eA\. talenuran uaaBe adrt na dvoje. visje-prese -ztasti gau po vrsmr rraAB{rp 44? ven. Ea auorKuBa pl. naApeflr ce. nadomestek pl malo vzdigniti. osoren. togotljivost llaAyrt'r. impf pognolrtr-gnojrlr aih. oblast rruArituece pl nadihati se ||lrAAc)KcI|. skrivaj ne impf pokukati. inpl n jetinajenatl HaeMeH. razdraiiti rraAlranace. f navzdolje. nijvedjilunak. izstopen nia stavba rraiera cenaAee ce imqf uPati Eaaoauu[rTeHaAolHnra n. rrasaAnY[n . kupnik. upanje na HaAciKeH.ir$lv(). o5abcn. togotljiv rraAyeBocr I olabnost. zltI ostalost eM adv v Posoiilo 'dias Ha3AparBrrqa ludi rr^p trtrrtu I zdmvica uasAlraBo adv trdno aah. vca koli 2. izenaditi HaAlra3rfl pl nadraziti. na tlch. 3. -MIIa adj zakupen. zmagati-premaeovatr. impl lam narogati se. m adt prrslojen -t rra^Acrorocr f pristojnost ntrllllLcr adj napubnjen. zakup. nalnne opo. vz€ti se uMa BAacT HaA I1erO rma oblast nad niim: 4.AHa adi nauzdolew ua-4. poravnati. zanesljiv. vzgojiti. nalezause rraAlrm-HaA!ruxa pf za\ohati.

novati. preskr. nauaavaa rt irrrf KA)KAI A IIOCAC IAM (z)haniSati. pf. pL imol zavaliti 'ia. poIem pa vam ||?!rar{g'r c9 pt gladko se pG c. naliri. srdito Ha yrE ce pl razjeziti se t. naptavljati. najesti-se -ce: EaroA.rOEVDa CCtf.i pt obloliti.. irarasti. zl ash EajcerHe adr. Io.8KaAlrn.(. itlDt EAXoAorqrpf fom o\aditi. nazaonJe.simpatija AeHoTHajaApe dan je zrasel uaft. . Eal<tAlryra pl. Bar ara t/ naleteti.rrarapKa t|aaaeE. p< klen (grozdie). vati. prdsoditi. gladko se potesati sa trauz pt izsmrkati. lta ee impt.Do na_ ktjudju najti. HaRocaDcruv- vau I prilernik-prilernica Ha.l. HajMHory e adu najpozneje.pl. na Koncu f. roou praep k. . naravnati. uarqrren. impf pl ol(rnruoKmrevatr t. giz-Ha oavo se oDlecr HaMartr. Dltl l|al|aq&a mtrAc. nam (dolqa oblika za indirektni obielt od Hue rni.e pgti.raa4e aall dal je nam. napraviti ovitek. Har. vzeti v usta pl najesti se. na. blizu.lryc zacnje.^o[a ce pf lam nafueti pl t.r(vDa rt. imol HatdA]t'fi. noxy6.naloiiti. nagniti ienaivc{ii iunak' nagroause 'p/ naJoapn l.nat6diti '' Ha/reroadt levo sa ef.p/ napukati.. gl.rsvct ddr drh na Damet .'iaiZinati 3zalivati. preprost. na koDcu naJnprm.nas{ubstr rsxyA|| pl pograjati Haftytr ade skupaj./rorrocr t naklonienost. euy!3. -Tx m Dodkovski kovad r|a eBa. na'.esau.3aA! adv nazaj.na oxI|IrIIa ttt. I'Flvra{v&a gf. nuinost " -4r. Ea\ow ol. 2.'raca! itLpf !. 4.Ha aKTvra ce tfimpl nasloniti se-iraslan iiii ' se ua komolce pl xaaarq rz coklam '''aaa'd. 2. naiti. vedinomasd rabi ob kratki obliki). ogrditi. -EEala. npno HAM HII IIa oxxnx. (s)krajlati SAMAiM^ Dt. spopasu se Eaaelo ad? poleti Ha r p4rl kajne Harr. imol namu. naiiiCiti se. biti obreme njen Earrsr ftt nalet. coklar Ha^a.Lie: namazati se z vsemi marami.\w pf nameriti. obr€6i. dobiti. nasproti naKFErmce.imt w rurKuucJu pn natetelr. naroditi. ko- *jff"*o koncu. nara. 4.nr| n izdelovalec cokel. podkvica na cev{u E t^ot. pro. naskoCiti. natrgati.l podkev. menll se nau3Mcutrr€H.. /rs imeti teZave. napiti se .r\pwr.1am pr'ftiSzlti's6 plaep poleg. Eas. opreti se rr. mraaiti se EaipaeE. zalet.iz'vabliati va& 'J'. podobno obuvalo Ha aIqDJa. prelrlreu -ce: nauaw<a I namazati.rnat. s're ra ce l.. n"'livati.Eocr neodloflii_ I vost.Ea lokniti. . na_ Jezen uaKogrpeueEocr f nasrgenost.y ce Zl nalopiriti se ruuezltl se naroco ady po5evno. Da kovati-vedkrat ilkovaii. najbolj @'iore. r-ir(e ce. mKMrrtrreEadi namrsden. 2. kontno adt najPrei. . naceiati Se.rtrl''E'e odv v resnici.rne ce impl l. naskok rtan€t ftt fam prekletstvo sa 6a pf.rlaa .roueroca I nagnjenost tllll( (rlIl C€. nalizati se: 2. 'rlts adj iane nlcen lnroMe'll|qaocr I izmenidnost l| r. napolev l|alqcrperlet| adj nasrsen. HaRpettrDa n ce uf.net''It\a se. .rmJnpro nai-ad! prej.l nagnjenje. preskrse. neodlolljiv.otrodji stosrden.a_ nasttntatr se 'ra'r^. izgarr 44tog.lua cdi neosi_ ben. postati ied.j nai\en. dovoij 'se klat|a$9rgreB adj po krivem ooooEen t|arlro|I ft lagib.zadnJr. neogibnost. sKraJen kaz. !. '(Al saKatrece Pf nakopati se rftlpl nasloruti se. nadenabasatise.lox(Ir |rBo n prileiniStvo ra yAHnqaB prismojen adi xa yAnnsaaocr I prismojenost Ha yAlBa ce pl nanoreti se rra fmr tf nalupiti Ea lTeno adr jezno. tzlniZiii ti& no). naizbrati.iti. imDl naEajlfaxpal adv rLa?adnie..Im adl kond€n.. nr. -. v stvarnosu N\t pan naj (za superlativ): ttajWaD najlepsi. Da nao Kom 'faKpal . I I I t I I t I I I I I I I najprej je povedal nam. spitati se (o sunJr. naklo! rraxlouer-adj naklonje& nagnlen K cemu taK. proti. naleteti.testr se ''. pomeriti Ha/uEroer t razpolozlj ivost zvabiti. rra'(P|tUE6.alK?. naJezenost HaI(oCTIIeTE Ce..t|ta t nakovalo Bltolor1u adv najved. f.d. za EaJEoEeke ade gl.9f 1. skupDo I|axvco odr na kratko Haryqyaa tml ral o Sepati Ha^at(ru cre. HajjyDaK r||xp'|rl . pritisiiii. precvsem. popihati j<i. -!rEa adi razpololI rI na. -stitfi nalog.iror-pf 1. uu impt skloniti se. stalisee Haaoxrre etr. zadaj.. totiri.rJe. odrniti tIaxoIgp.najpozneje. zamrgoden tedi se tlarola. naroe o w^o'. impl rarocratr-l(odrati ltaxax(e. Dreved -ce: piri.ax pron oama.. r'siliti svG -ce: Jo voljo. impl nasrsiti se. vsiliti. nuj6n uanorKEtre/r. sestati se. fig Dobrisati jo..rarpq adv \ivzkr.rur. napu|ltr.napla\aU. izvabiti-zvabiiati. osli. narreti se -cer Harr6aT-Ea^6ar[t. gnstr-nagnzovati Fanpra i lam nasititi kosa: [ar aAe I'' nametati.na.

H. vsiljeati vati se Hanusmrx. DOKflII Se. 2. /ig nrhprerzeti (o spancu) budrati se Ha''^ek'i adr na ht. poravnati.19 HaoAn? najdenec. imlf wanlaxe. f€ . urediti. flanutrm pf. impl oboroziti (se). hi> t€. naKrepen HaMeprrirK. pretepsti Ranepq{ ce. 'rarla4l{ nanaaran ad. grdo. zamisliti: 2. maditi. p||narQprtr-na{upovatr Skropiti HarraftocrE I prizadeti komu da&\yDKa I zapljunck.rh nakljudje HaMepAa pf f@m pretepsti. mamica pf. . opiti sc nanapa I grenka izLuinja lJaJatar adi napet. odlodati IlaMePa f narmen. po nekod saMecrteso adv narejeno. opiu. HaM|lra. po strani (poeledati) narulprer adl namrlden. /r -poYrlnik. zamet. potuhnjenec naM(ope'rKn adr potulDjeno.aAe'4 -N'a napadalen samrc rz ilanek (v lasniku) -adi rranaA n napad pf 1. napeti se.gost. natrcati. poKauatr Komu dG mov. !ce: naprU se qarrKa pf poriniti.traMexiqe 2r8 sao6aarltl ce 2.qu z vsiljivec. tu pa tam tegovati.ryr rn skulnjavec. -tIJ{ m arh . rmpl zmehdati-mehdati. umazati ffii\it z mastio nana(op rn lam hudobtei. premisljeno HaMecFlK. nllgrHanaAHe . vplestl se. HaMeillraa d. navaliti. i... HAMetKa t ocesna mrena nanrelrm adj vsiljiv naMerrEocr I vsiljivost na-uerne. nasDrg haiati se.f napotoyati se vati se. ..epxio adrt namenoma. zadovoljevati. napuh salepAaunr pl fcnr. tawtnyoa nanizati-nlzati HaHUS nlz m Hasoc nI naplavina. namrgooru se f bat PoPIgva meta '''a'{a ct{ adr nazaj.najdendek. irnpl IIan ncKa pf obrizgotl. ogla. vmcsavati se |raMrrrrre.. Irg snovall HaMecro 4dr namesto naMer fl 1. kaj hudega. (se oborozevati ) uaocrpu pl naLnisiti .htu. urejati. nanretuyra 1. nahajanje HaoKoay4d? naokoli HaonaKvadr narobe: zadai. ogrnrtr. HaMfic1ryBapL tmpl 1. napasti. HaMesr!ts^ pL lmpl postaviti. b la t o rrao6^oq[ ce pl naobladiti se uanepra pf Iam \agnesti. 2.rrf pasti. malopridner. muli. na hr:btu.namera. izpl namignitl-rramigovan HaMrfHYBar6e'1 namigovanjq H tl|l'Ie. lig zasne vati-postavljati. vsi Ogmltr Se. . napojiti.sa'JaSapyr pf .nakana. scA 'dne. izpladati se. zapasti (sneg). uma- .najti saoiar6e r'. namrgodenost uaMycli ce ?l namrsditi se.nauziti se uaola pl nahajati. veliko pretrpeti pihniti-napenjati se. napoJ Har e pl napiti.HaMeUryla Ce pJ.odpraviti KOga. (ce) Haopyr(yHaopyr<a B pf. oSabno se nanatrpeti se.poKnu{grlnjatu 'Ce: vsiliti s-eogrinj se.EaMeKlr!tsa pf.rrpl vmelati se. prisuJeno saMecreHocr I narejelost. pf napoditi.fMsc rr. nategniti-napenjati. nadloga. nasaratz adtt vaasih. sa|rHe. -uI| tt? lamestnlK HaMecgurlaB adl ki se najde tu Da tam HaMeira ddr tu pa tam. osabno se postav- rlau uartorary trl onesnaliti. HaMtrpt! tlaj/Jlpwa pL tmpI pripraviti. zmc-ce: hdati se-mehdati se HaMele .lll so &a'la3ap''. . HauoraEI| HaMeriHe. ar. nanos. nategoHanaryla se . nalkoditi lidinka HatraKyra pl podtakniti. hostija (v pravoslavnl cerKvl) (ce). -ce: nategniti se. namrgooen HaM!?Tn ce pl namrgoditi se Eqr. naHan^ycKa ce pf fam nakrcstprtiti ti se. HaoFrIlEa n d.t namleti HaMe a7 namen naMernt. nadelati se. vzvratno tilaril IlaIIe f mama. davek pelerina r€Meraao. urediti. na. ustrojiti koZo komu HaMelteH. pritisk rraoA najdeldek H*. namnoiiti se riaMoMFa -ce: I nauziti se lece Dote dekliskih let giawpasz pf trans zaso\raZiti pf zamastiti. priSlec.lig napadno Haopa l.'rrlfiI8a n.l obiokan spoditi Han^acKa pl namclatl. sauacry(.em od. t|rl s nai^ impl napad. HauarE oe pl namuditi se. c-e pl. napitek.. Haltrfira pl otipati qarurp nr naval. ploditi. HaMqrE!ts pl. ropk)(l. sDomniti se uawonru p' razm_noriti. -psa adi rrameren. vtakniti Haorrre. fig napokati se xauepuar-ce: osaben. unpl spotoma se ustaviti. irn l. rmpl osaoen postatr-detatt se pomembnega HaIIrrBI<a f pijada. inpt D:astiska. napisati. nahraniti-poravnavati. sitnet uanHarocr t napetost uanacr f skuinjava. napuhadj nJen sarepqeAocr I oiabnost. piisiljenost rraMecTl|.ati hrbct Hatraias n napadalec rran^rlBace pl nnplov. lig olaben nadlernez. imPl namenltr.ri?reribcr I namrleenost. natladiti. nesreda : peti. ki pride po nakljualu *ill. Haflepqltsa. siti-ustavljati se . ocuocltr-nameD Iau. izvid (zdravni(ki) HaoAtIcc nahoditi se. llenec rraMcartxqa ysiljivka f rraMC[rOCO. vriniti. nategnjen. nagnati. .

Dripravljati. sojenice. valiti.opiti se sace 6a I naielie.CA€A! pt podedovati. 'Ce: nasesti. v sldbo. vdeleR zanemarJ€nost nanparn I larediti. ki se nosi Da rall[ aonpeAEepl oditi naprej. p0 vsem runoay 4d? na pol HarycroK. vzdigniti se BapoAroocao6oAraeteE. zgraditi. dedovanje racaeAlqrq . nagnjapl yllr. naJezru nc(lno tanopevrn-rmnopxr adv po. Baqraflr ce pf navaditi se._ tracerytsapf . drug za onrglm trapeAes. nak6siti -ce: se. naslednica . raba vedinomas kratko obliko nd). gt. 2. zdrav (otrok) I|apale€ f !'16. 3. qr fi naselienec Hace Vaa*e n naseljevdnje Eac-errf.xauFtrreHosr t zapuaaenost. naselbina nacelen adi naselien llace ettrle fl prebiyalstvo |laseaertl|x.-Ana adj prihodnji. povprer. lig delati-ce: prese HAt|OrrCK|T napetosten 4di vec pametnega HanopcAHo 4dv vitric. siloma '. ama ddi nameren.lzman Sobiti se. izrn pa6ora!-dobro sprivit raslek ti{menjati. pocez nal4xrcro adr kratko in malo r|anpoflB 4d9 nasprotno ade po prstih (hq ''a\pg. trg rcdaj (dw) ulipeu EA!6wr pf l. sDomir minjati na kaj r|lnolr rr napor. iz. spredaj. spomniti omeniti. ljudskost. molu@ m krsi- HapaqeH.rf skoditi na noge.tu d l tr I Hrpyqre^-HapluyBa. potegniti koga. I dediC. pf . natroh. -tE n nagobdnik Hapr|na. |IrftopKa I brazgotina.oDjokovatl wapeaym. zaltrl(ovati PraryqTaEp n zapusaanje. veleti. Ka ur{Ka ovinkov \apfia pt obrobiti (obleko) f.atne ob-opraviti reoe. spmviti v red.opc ti{meniati.aqrentaTocTI napetost qde naprcj. . r|apeqHma. bfez namo JabolKo. zrasti.ry m breme.o rc ad! popolnorna. na.4rra. Dakmiti: 2. priprava. odEapaunEx. prlmeren. r84t€AlIocr f naprednost titi. na rarDe vnapreJ.etii EanIreAeE.qf. nasi. 2. . velevati. skaliri (tiSlno).aape pf oprtati.A!& zdi deden H. vzpc tlarr-y-Ka .razjeziti. temperameDt rlapaRBrqat rokavica f. slediti za Kom HacaeAlenacaeAcrro n dediSdina. llasIl srecen. povpr€ano.r lec.zavohati-slutiti r|acerytarEe a slutenje. Iotiti se llapa6ila irnpl obrobljati cesaz veselrem rrapa6lra*e n obrobljanje Eatrp€ra dcer uapaB nt Cud. Eacn 6a I nasilje |raq|lrx I prisiliti. . naobddovati se rrlpyurx pl zmotiti. posiliti IlaclmeHocr I nasidenost. dedinja.a.aTe. ned rmq(opo adr kDalu [acreAetr. graszws'0 adv rxfavnost. . nameidati .Ana adi narodnoosvobodilen Ha.streai z_zajtrEarrycro 4lt gl. qetava: J. prcJ v. ukazati: 2. praska pognati popke |mlopyqa pl po.rre Hac poklical nas je vse HalaMaIrHpl speljati koga na led. doEarpexeH.trIra3Ho4dr zaman sapaoorn ce pl nadelati se. i xerle narodnoosvobodilno gibanje napoArrocr I l. nahraniti. zanemarJanle f.ce: nare nazmerjatis€. narodnost.xaryue pl napokniti. daljiti se. napr€dovati.adv po vrsti. rrarqfe pI ozmerjati. omenru.asa I 1.nadelati se.acfi^a. impl l. ifipf FErroL@. po srranl !|alry[|{aryrlrn| fr uzbrsteti. prevamtr. adi Dapredeni ''. . nafava. r. na.t|8trO ItO napacfi't rBpacyra Ilac GAI{llt ra!. ni Br{KHa cr. t|aparasqap rn rokavidar ''. 'Iape4n urediti. -ce: Ha[(xoKt| 4dv na slepo sreao opuscanJe. g m izrastek. zasi. usDesen: Baullt€rKHa napaerlor. 2. n usojenec Halrewqa I rojenice.napsovatise diti se (bol&ga) n p h bot _granatovec. tlallpa3llo xom. MaKeAoHeuno HapoAltocr Makedonec po narodnosti rrapoAprri adj ljudski [aporreH. nasititl koga. . u_reiati.sKana||ocr nagnitost. Cenost Ha. oosecr.prekrliti poAHooc o6oMTe HoTo aBII- na'pra ce pf Iam naEar"lli se rlac pron nas (dolsa oblita za-dir. trhI lost dacekaAe 4dv Dovsod I t I I t I I I I I I I I tracKanece zl nagniti. spominjati.rFHacaeama m.xra cdj prejsnji. usotenka lrqpnar|mi. nageonll HalreAetrocr urejenost f pf 1. naslednikdedidna. utruditi se z delom vreai se na kaj. objekt od-me.qdj pripraven. raniti BarpeApKr? napr€dek Eattpex adr prej Brpacae pt narasti. napetost. navzpon. udoben HaprE e{apfyle n orientalska prpa uapes . prcmiSljen rrapyqs pl dati komu kosilo. urezati se sacauo adrt na samem Hacarltn| 1zl namiliti sacDerRaqe pf fam \akresati se. slutnJa ad! s silo. nap€nJatr se nost. {r rft naprstnik raanprrlrpt nalobiti. namvna lauit -iml-napenjati. ukazovati. ^rcn[r\M opornnrspomnru" Ilatrpertr|o 4d.apa'e lig dcet lotiti se Cesa -Ag'a dobro razvit. impf zasrutrtr. . -c€: rzporruu. poiiti ccz. nm.

naptav. impl i[trcti. !ise.ie'ia impf v smeh pripravljati koga. oskrbnik. preKoslu. 2. rrarrpeBapa uarrr[rapoAeH. uditelj z visjo strokovno izobrazbo. 3. imof preplacati-preplaievdti qarnlreBap m tekma. opremiti. cflG peA [actrolreAes. na rr[cD6a cc . na\.IaKa naraara ce -p1 dovolj se klatiti. hrabriti racrana f lolski pouk rracraDKaI l. -pra adj navzgornJr nayAolen. postati tezji.1. -r'J'ta ad. nujen. nastopiti. nadr. veda Halnr adr na pamet .ra pl. potepati EaTaM!'-araraMo adr tam. 5. upravitelj HacrohTa impl pizade\ati si.)l nasrkati se uacDq|. lrg trdo priviti KOga Hargr. poravnau narrlpnl. dozorevati. lig poDoraevati se.i nadnalaven rcTparu pl naleteti. pnponrnrtr. .(. preKasatl: tekmc -ce: vati HarrtrpereK tu-ad\..Harypa pf. z visjo strokovno izobrazbo I|acraaHr|. posku!ati Hacrotirane fl prizadevanj e Iracmjqr|E ddj vztrajen. porogljivec Haco6epe pl zbrati. odrasti. uarrfp. 4. zaDoslenost -pl Hamsaplr nalotiti. nastati. 'c€: nagniti se HacryBlr.Z[tct.2. priti. \ zameno HartrIrercqe I gl.Dq[ m posmenljivec. impl dohiteti. '''acTpa'''a oo stranl pf nagniti v stran..acrpare malo ukriviti. tekmovanJe HarDpcBapH pl prehiteti.gnit t it oll. 2.ce pl dobiti voljo. COqyr'A pt.Ge yf pf impers spomnln se cesa. HacraBHuqa-HacraBHr{qKta ucrt teljica./urBeq. vzporeden naqrcpe. opompripominjati. nitiomenjati. -ttla k razpolv zel]e uacrpon pf__spraviti koga v Oobro volJo. smehljaj. dvigniti se. nasmehniti se. naslcdstvo prislulkc itnpl Hac^iu!tsa vati HacMeas4di nasmejan HacMeB r. spomniti. polaliti se EacMeultsa pt.navzdol qa$aa I znanost. uialoSden riam)rIr d razialostiti adv gl. inpl yr llll-potvatl HatpanHfl K. Jal scm ga raarp9lla pJ fattt lig tttrl>lcltcrau se Ha-4aprr. lig speljati koga na led rlaroK!&r pl uediti.N$ ad.i m pl prehitevan. ttfl pl spt'clbuditi. naliti. 'ce: nasmeJall se. omenlfl. tekmovanie. napad (bo tezt\\ ) Hacratres. ' naonNlu narnaatll. uaraMv ''. KVISKU EalTopeu.rAa adi nastopajod.. satan rarepa .Hac eal|ogt 222 IxrcrpaAa sacapa$a u3 aarorn 1. -urHa adi vsakdanii (krxl). rt usmentr. na stran. . -rrna adj navzdolnji. opomniti a ctropeA plLep po. tekma.. pe cutJe Haclrtreu.. grLm ko\anica. aacracysa pf. irrrp/ vreai dalje. napotek nacone ady v sanjah .ur n hudid. vsiliti Harpar lrD adi vsiljiv uarpauannocr f vsiljivost rz. naravnatr-usmer_ Jatl. dolgo stati HacroJHI|K. plitl v ncsredo. predmetni uditelj. sufiks. zasluriti sl z oelom Hatrope ddr gor. nabrati I|acol(a t smer.rn nastop. predmetna uditeljica.. odraSdati nacrau z prehlad s crt''de. smernrca. nanesti HalroDapeHoqr t obremenjenost. gl. ohrabriti-spodbuiati. -ryr nx uditeli. oDominiati naciremcri I posmeh. naprtiti si. l. I vsiljivcc-vsitjivkn llarpar'I pJ stcptati.. uan4arwa of. dogoditi se Hacragor< /4 nastanek Hacaart. trden facrojq[Docr I rztrajnost racrpa4a pl biti oskodovan. navzgor. . 'ce: postati ooore volte Hacrpoj6a f razpoloietje. vnaprej Hareruaro adu prisiljeno Harenrarocr I prisiljenost HarexHe pl otetiti. odrastidohitevati. nadaljevanje [acraB[HK.zdolen uayAoay adr. lig prek(} sl u-preKasal l trariapB ce pridobiti. zrncdkrti Harpue.. domlstiti se lrareMrurr. ||acpqltsa pt. neogiben xarancev adi radalosden. posmehurv.SIACOWT. smehljaj rracMeBHe ce.t 4orgnll scm mu n()s. preseei nanrpe8.apyna . 2.a. t napravrna. . zasmeh. !''affrBYga pf. Yy lo Ililtnlllr lloc{. postati. nagniti se pod teio. nasmc5ek n cl. it tpt HacMeH€. . HaTpHaapJ.. v tei smeri. prihajajod uacraca.f prisiliti. nau|lrllt l -ce: sc adv stran. dalje. dozoreti. prevesiti se. natrpeti se..qJDcr f vzporedrost sactrIxrrsBa ad! iez ceslo. ittlpf . Eanos ratraw Ftl naplaviti. ihtpl prehladiti seprehl4ievati se rlacn I| c€ pl nastati se. naravnavau uac[oMeue It omeniti. ''. prignati narere I otedi Har aK. pladati z glovo.qrr r?r Predstojnik. Dorosliiv gacMeur. (ht! i-D nlrr. natoiiti. in pl nasmehniti se"smeh' llau se a cniee pf koga v smeh. -tltt-l|aT-pafllxuu HacleAriocr f dednost.pripravltl.|(lr adi uiiteljski Hacrau rr dogodek wactaae pf 1. teK za l(at nacrpoen adl razpolozen sacrpoeq[e.rtf-naraaKa t2r. DOrOg HacMeur rlB 44. 'ce: nasmihati se HacMeBKa f nasmelek. uacMeBHyBa ce 4l.

Dodakati HaY'[rocr I znaDstvenost.princip nost EAqertr I prvi pridelek. (za)Selesteti ueirep6a-reoepae l. pomanjkljiv runla. nalen prsatro -nadeakati. nemaren.ne6. uclll: navaqln omahliiv. zakaditi. buriast |tlyqnnK. dolznostim. skleniti: omenitinameravati.He6eca nebo taytup allv v tirino. t'. .rsopes.jeziti se ne\etHeBeltojat€n. imt nasrsiti se. HeDenrr adi nespreten.larosrluJe z neubranost.|rtri6a Ul tarr Dabiti.Er I nacija ti E rgror|d^cs. gsnutek. saErlrKa pt naskropiti.z dvom.t@ namyrw. naSkoditi-!kodovati tt rezstevuen pl uSdipniti uamrmre adj nekuhan. lllra adi te se'Ducrma i neresnica.anmncKn llau|lrp ueBEE aglle 8at}f. nevljudnost /r ne6o. !ce: naZreti se ul namrsditi.asaar s sajami umazati iezika ue6.f od daled slilati zakaditi se v koga. namrcoditi narypqo ce pf f. adi nedolt'elr ae slabo mi je Postalo serurocr f nedollnost. Harrecroadr pogosto pt f. nametati. a dvom. imPl ne6buseq adi neobrit ue6ioe-u adj irestevileD. -:MoT tn nacrzem nau6apa pt 6tipati.lly|8 Pl. natrcati ca. najeziti seneverluK srsiti se. rraffre. odlomiti staviti. Projekt narmlors I ob3iv pt narisati. rla. im?f HarnerFe. _-tlH tn znanstYenik narera "pl dotikati.impf Drireia sklcniti stavo. ttg Pre. -^aa a. nasega ''. 'xsa adi ne pt rtatnaaKa sklofutati zvest zakonom.D.arlnne[. pf stridi z u5esi. HArrnapa opras u uaqve .ag.sigmr. naras"siN. raztresenost. ne ravnal danes. imPf ^di leren zasulliati. iz naSe detelei nateia jezika op$na geomelnJa pt nadimiti. Po uesep6a-sesepae n dvom. neizobiekt od raa oaa) najdljiv. negau veren. nost neirstretljivdst. bblan.nekazen: neviden HO CTOpr AeH@Ka slaDo sl \e'. -DHa fam slab (elo. -HeaP. EAUtnHCKnAlr nas. -rna adi ne. Pobnznesep6a{eDepue-f. obiekt od EenecKa. -cq narnertepupl sLadkati mesiti se-smeSitise na4pa m nadrt.un nasrkati nirypn I s sajami umazati. {Ea adi nallterLi oprsen. kaniti. I skicirati na5 dlovek. qHa adi znanstven |mqac odv takoi Esy.EIE-||aEXl|ra fl.HAIIM n4 f.ana-cc: EaEertra c4 I poSaliti se. nepooerjen(r(u_ po5kodovan. Drostodusnost He6ecKrrne6ece[. ski.. opravliati dolinost naHaYqeII 44' navaJen 6elnika u!!qerf. .a'4E!. rfipJ ^a' (Psa) nezanesliiv Stuvati-Sduvati ustrojiti. HaEapn pl skaziti. Iotiti se desalIalera.sa adi . Hat[TIr6u pl okrtriti. neresDlcen EaE|fpKse. neugoden tesde HqperrcH. . glavarstvo '' HAVCTa 4d' UStnO Earlrr cralra impt biti nadelnayrpo adv zjutraj nik.orezonzen prihraniti. DoCrniti{rno maprisepniti-prisepetavati oszati: obre-kovati.di \la'ci'G. postrcati.n. okrnjen. Ha[rleAlra zt. -qx m nezvestnik.EelecrurrKa det od t vidtl nasje Hxemi).nebeski Hert(tcEocr f Deokusnost. se_ga nadimiti: d. lotevaii se Cesa saop^n pf navreai. neapuo adj latn slabo. preHe6ape adv kakor da Drostost. pf nadeti. rojak-rojakinja xa4lrreE. pooarvatl rlalIrosa rr3fpa pt in impf nanahera-na rera adv v tali. -pEa adi Skodljiv. naurlpKFyDa pt rrereprd.slaboten EeErfAeE.. nadrtati. po 'HaqacH[r(aB adi nestalen. EaruraD[Pf ueooen teosti ta'''ire adv saDEe cPqe na ne6iaro. omenjati naimurnr. never:l lkropiti.tftas adi nepovabljen. -x. HsilIlra pl. vororPrylo Pf. izvedeti.neltet.flf ce. pl nautiti.l{ tral&3aM.a&a*^ ce ?f . ucenareio z nadelo. na Silo' 15 Mak€doDskGBlo!€otikl slovt)l I I I I I I I I I I I I I I .raroupfuJareu. neaPHoMn AoJ.deBeErrma t neizvedenost v6k). a. odlorDiti f. -ry n nadelnik I|aqa o n zaeetek Halraacrxo nadelstvo. rce: navditi. ab gton nas. natladiti. pl fanr nabasati koga s hrano.Earllc@yEa Zt. HeaPHo Mrr e ooklican slabo mi je.presen ani krn. EaqprEa. pG diti se zorno orisluiniti Haoyr. iflPf lllv. He6a&roA8pHocr t nehvalet nenozomost.. -r|Ha \di netJgleden. inpt na. napolniti. prva a l|ao. HEBuAe HeBecranevestica Hea njo (dolga oblika za dir. tipaje nai Hagtda.. Haurrlla pl. privaraevativarHe6Dexffosr nemarnost t devati uarier4 uagtrteryrA Pl.{a.g skicirati. sesau se nasaliti se l'.rcoMerp4a serrqFcKa qdi naS.nemarHat|IfeAI|. '*jo!'/Na f. inff ''aqpe' nadrniti. ueoapen aamtp6ei EeBapoca[44. nepripraven adi Heaoln. naiu (kratka nevem oblika za dir. seDuuMa|lse n nepazurvosr. za clonallzlra Salo pl nadojiti. lat besen. priiakalnYqr|o Qdr znanstveno ti. disharmoniia KO nedraroua4erien.

vzkipljiv oblika za dir.e$e^x. nezamenljiv . -flIa adi nedomiscln tilet d@etir. He3aMOpeH. -Ar|a 44t nepnmeca.oodqae'J a. -'dra 44.'. nedorasel HeAoaoB^nBadj nedoumljiv n treAoHoBqe-HeAoEocqe nedonoiendek ueAooAeF..Atra adl nepristo pen EeAOIraArtB dAt nevsecen HeAopa36[paEe I latu nespG . rreAoEo^Ctr. rreAollacuar adi rrezfel HeAocralerr.rnr m pomanjkanje. ze. . peteti 2.r6e. o HeBOAeH./urosr f nehotnost.RHa adi \epzaben neeanncen. neBoopyr<enoqr f neoboroienegrt en qeABocMricaes ddi nedvoumen nost HeBocrr[TaEocr I qgvzgojenost HeAe^aI 1. ne. -fp!r tn amec zaupljiv t|erapl<a f drnka [eAoBep^EDocr f nezaupnost t|elapcr(n adi drnski neAoBereH. geBlreMe a nepnmeren cas. nekod. HefoA!tsaEe fl nelevolla. neodrasel vzodoost c. nepretrgan Irera|ro3Har adi Dcscznan.a Adi nemc> god.. ubozec-nesredninjegova dndina. memben . blizu . neodloanost tne{oUq. -qI|-He3HaJIn4a Dr. okoli stcn.!Er tt pomanlKljivost. 2.Har adi 3ibek.Kfla nede ^dj segljiv. porrckod ail i nedotaknjen llw 'raflrrtlsr rarlrptt pf in impl negirati. nagel. \eHeAOBepAnB serap. nesreda. HeroAqoca f neprimemost " IIeBO Jrrltrrsr 44. p.. -AHa ddi ncprinrcren. potreba 3a Hero od njega.-pEa 44t neutruden Itesarta rrB adi nevnetljiv. . +tm adi 5ibek. neutrt. nesrecen ueto{ysa impl izraiati tejeadv nehot6.a}d HeBp3as adi nevezan lig za dloveka) HeDpHe. slaboten. surov t'IeAor(aat(arr lam nedoto^di sen. nezadovol i stvo volJr t|eB{r. nczodovoljen ias rteDHlManeAeH. stiska.ueAaAeKy'adr nedaled. nikalen rrcAoDcrnocr f nedomiselnost adr 1.elocrx[. slabotnost rae3ar(oH[e. r neznanec-neznanKa Ite3HaJl|osr f neznanost.e'I adj nedololan.a imrzl zmanjkati-manikati H€A(rcTrfr@n. -pfia adi ncprcnchen. . ncustrct- treAoAe^Kraxodj neotesan. brezzakonje. 'ileD. . co HeIo. He3ajaKHAT se3arMen^xB adi nenadomestljiv. -ulf ttt leqmK nJe oezJa HeAe^o fl hudodelstvo EeBpcreH. nesreden. nenabogljen. negotovost uessatlaeu. biezpravnost He3zrRpenHaradi gl. neustrezen ue3rprDKeH adi ncprcskl lt ljen adj Deznan '. s predlogi se t|eBoaa I nadloga.ls /' He3HaeI6e neznanje. . -.BHa adl nujen. nekaj.nepremakljiv. nejevoljnost HeAEE'€ri. nedoloden ne!:rras€!| 4di nesteptan. nedeljski. z njim.r$a adi neHe3rmq{reAes.. nepoznrmost. [enavoljo. IleAOCrErHe.Ira adj neobvezen He3a3AIraDeH nezaceljen adj Heiajar. nedozorel. nczo seden HeroAeH. nehoten HeBOArrnK. nelos6vA I|B adi nerazburljiv ochckatiodredi [eBo3AprdrrB adi Lezad. znaten tlel[tDeoeH. godrnjati . [eroaeH. raztresen. raor sam: oA IIeIo. reven . pomislek. teden HeBIre. Ire3alaMeTeg 44..-Nra 4.eE. nedelja.qeH. neodloilj iv. nedojemljiv rreaolMEqa I dvom.-r. 2. v rabi s kratko obliko ro): ro rlraoa nero videl sen scm njega. revSiina pl. neznan I|e3anoMHsr ddi ncfx).jc||.I rIeroB adi njegov. nebogljen H6ajartrarocr I Sibkost. -uJa r nezahonitost. uboZica EeEoAIrIlqaB adl nesreden. nezanimiv He3a6eaer€Il 4di neopazen tfe3a6opaleE. tedenski nepravi trenutek adi neotesan (tudi Ig. pomanjkan seAe1rH K.-9 . slaboten. HeroBnre nesreanik. negoden uoog.41 rrezmozet\ EeAeaeE. nedoitudirar {eAo4areH.xeAolep6a f nezaupanje 'llesr len Adi nezanpen.razum H€Aopa]!fier adi nezravnan nedorasel. . nezno' orr. nepremrE. neuresnidljiv. negibljiv. nJem ubog. prou mqlno. samostojen. . . ncvcdnost E€najrrrK.HeAoafuEe r? izostanek. -L'.'& Adi neZAd. 2. -A''a adi rlezadovoljiv 15* He3aAo^r{freleH. napaka seAocramqeH.. -I'''a adi ']eple. objekt od rojHeBO3MOt(eH. -E|a Adi nedOStOpen qeAogral1oK.'I adj nedorasel.e3'Iae'I. 4r'a adj iegotov.di nenavaden den.f. susa.HEBHIiMAT1EAEII xeAoBo eH -Atr adi r\t' neAoaer\KaH 227 He|i3raSeIt rcrAc-roAe 4d9 tu pa tam. -a'a adi nezadosten deaoc.onJlro z neJevorlo. -Bva adj negativen.U-'net4epribliZno.azljiv. ren. 'F. ato pron od rojou (dolga leobrzdan. 2. -rK. svoboden Ee3aracra 4di neugasen He3aAoEorrreaeH.ua adi l.rtcn. nena. +na adf neodvisen.imljiv He3acerHaradi ncdolltkn lcrl He3aoareH 4dj pro$t. mernost.$eBo['ifiqa m. -flra adi nedosegrlrv HeeABartoBddi neeiak ae3a6aBerl. nerazhojen . nepoJmutv He3alupeH.. -AHa Adi 1..

nerazloren. nepravilen nerafc. +aa adj n. vaasih xeroraueu. mollef F. zatohd ben. poreotuca Helo|pllorlIja f nemirnost sB adj . -AtIa adi neogiben. n@prsan. umazan 'Iew./ula.. Preru€rJen Heo6opnrB 4di nepoiusen. netzmereb.beda rte!'eetfnpl nemetr. reveri.. da si tukai. ne marati (1. neko6. tt trohnoba. lakota taelte pron od raa. l|e rllr namrpoden cloveK Dron oo Tol. pretirano tih. vlaga.tllma nekacuer rn tarz nesreta. neizpraSan: 2. ^d. \ii 2. nujen Heor rreri. -AEaneusmiljen Helfarucr. -Tna adj neobsegrlrv.ctroiB!tsar| adi Deizrab Iten xeicuparen. neuDravlcen HeonfoEapex adi neobremenJen l'eo. brczkonden. skorajSnji rre{rA^or(eH. 2. ni bilo lne}'a impl ne imeti. nebodiietreba nekaj motkih. DOkIlCan |leM! 229 EeolllottrLSII t I I Hen3jacEer adl nepojasnjen. "uFrreMnpwa z?. slabi rluote t|e/r. -[It|a 4di nepremoIen. ae si vprasal! HeorriarK]rr|8 adi nepreklicen HeoTnoBsKaq nepreklican 4di .motcau. -BHaadi neizogit)cD.oDvczcn .. v imperfektu z veznikom ddl rreM[HoBeH. m fam !maz nec -Bu'I uer.EB adj nesprimenrJrv trerr3MneH neumit 4di nerr:|lrqp. ved ljudi treKolreKTeu. ob''etnv iekt-od roj. nekod.rc. ne bi Drisetj4. . nespreten. HeMour fi mraden. osa. oH. nJe lpct. os. Iler(oraEr Ite(oarY 4dr nekoliko HeKo/lt(lrtlxra-EeKo.!6es€8. neoprsen. orezKoncen IleorrxoAerr. nevljuden. Kmalu HeoAaMdenreH. slabost. {Ea cdj nekorekten.. trobno'ier. nedopovedliiv neEcKpetr4di hinavski l|euqrtr:rilE adi l.leEsJacEgr 228 part naj lizraia teljol 'deK Eer€AapHocr I nezmoznost. -osa adi nepravilen. poredneZrazposaJer <a. on ntemu (d-olia oblika zit indir-. nesposobnost He_KaAe nekje. ne biti. 4Ba mrzek.Lrila adj \eizrre[tp. neoKrnJen He. velilianii< i rtclrtocraBen.Itoaae!.ne. revliina:2. ara. nemod neuouren.ren adi nepremilljen. vlaten. gluho nem. nepnJazen EeM 1.flell EeMtlesxo. -t<[a adi neod. nujen ad i neobdutlj iv 'rercar ^nB neocrrepxer all neoskrunjen Heocrolr€H. neopredelien Her€^e@ 4di neozdraYi iiv He_n3Mes. faztt r|cl|rpa3ar|B-r|erl3pa3|!lr neddi izrazljiv. neizrekljiv ||el|MauteH. sovrastvo.HyxeH. nepoorren Heorparflqeu. HeoryllaE 441 .eH.er''a impt impers 1. nesklonrlv aot Deurrr. preprr. toiljiv. HeMerrnxE 44t nespremeruJw. neraziskan rrerlcrrnrtrfi adj neizpisan.<am EexarrcTocx f nekaznovanost EeKa3E|aocrI nekaznivost HeKaroa. nepoprsan.a3rme^eE.i zoprn. grzrn nepregiben.-JI|a adi nepridakc van neprekosljiv n*avrar adj nenadet. adj neizl. db-. neQdy . n-evajen . z veznikom Aa zanika Drihodnje dejanje: yrpe s6ua Aa AojAaM Ha pa6ora jutri ne bom prisel na delo:3.raa 4di nekaksen: s dlenico cr| kreokeie izrazi ratuoduinost.: ce App(n co se(aKoB c{ HepaHE-MaiKo dnrZi se z neliim oolvariencem HeKaIIeradi nepovabljen. adj nem.rpen \elaAex adi la(cn sejaAeEe r? slab tek.fia(rcpAeH. nepoprsen HeonpaBAaq adj neopraviden. slara mama rrcEsDnKHar Adi 're/]:avaien rcHasr|cr f pq:. razpruJa izraLa pogojnik: aa i 3nac! AeKa crl rn ryfKa He varuc' 4a 4oj4au ko bi vedel.nenapisan [euctrAaaeqadi neizpladan lfef.ej(au ne hoteti. biti brez rreMarma 1. slabost uenaour I bolezen. adi n€omejen rreoaaMga 44y Deoavno. neMoj. oovecen ueo6li. osolTazen uesaAe€rr.eizkulen. nebodigatreba. zatohlost. pered. siroma5en. ona niei (dolga oblika za indir. neielcnost. fitm adi nedavni.-rKlra adi nepotreDen. -podcenjeva. jekt od ma. -B'I a41 \erzogLDen rreMEpsnl. nereden: defekten rrenc4pneH. nepomlr{rv Her4DAeH-A|la 4di neDreeledcn.pna ddj nesporen HeoqEapen adi neuresniden HeocrsaPrt@ adj neuresnialllv t t I t t I I I I I I teorn part lcz kdo ve (milejsi izraz za dvom). net ma Zenska qeMarllrr|ja-FeMartrrlrHa revf sdina. f razposajenec.. seora cu IIpaIIIa ! kdo ve. uboren l|eacKareimr adi neizrekliiv. pl fl neljudje. adj nespravljiv. raba obenem s kratko obliko My) [eHa I mama. no€em) lam "T3S5::fj' adi indect HeKEr adr predvderajlnj im neKoraE ady nekdai. molded.ubog.-3na adj neljubezniv. -urm cdy nekdanji He|(ojnar 4dr gl. neustrelljiv. -runa adj bolan seMorurrqa f gl. v rabi s kratko obliko iI). pL seMojre adr nikar! nikarte! (prepoved) neMo( f nemod. neige ri peKoBnjej sem rekel \eltttr' adj tdelAe irupf 'rie'i f.

neDoikodovan qe.elen nespostovanje. nepreklicen l|etro|Io. okoren. negiDen erroArlptaH adi nevezan (knjirrcrrcAmTaeH 44. neDrimeren HenoroAga t nepnlKa. orapocen neoqei!tsalr adl nepridakovan. neusmiljen. spotaKlJlv. nepoklican Henor^nJas adi nevplivan. svojeglav laeprdu Aerl adi neprebujen rfepa:lraBeH adj terazholen (tevelj ) . brezdelen Hepa6orr$K.xar adj zaostal v rasti. 'Ieo$e.a ftt. 6na odi nezmoien za delo Hepa36[p nB adi nerazumljiv rrepa36^axer ad i net azr edtea (vino) nepa36pal| adi nespamete& nerz\zumen. neoDrezen nenpubpax adi neurejen.t0 HeMqllaHrle HetrourreAeH 231 Hepa3raS€H IreorrroBHr( riBocr f neprcklic_ nost EeorcraEeH. -raa adl ncdch. malopridnost j HeqponqceH. nlcvreoen HefpoKoncafi rfi(..i sovra'el HenpsK(rcHoBe{ adj nedotakliiv ne. -AHa.o4reA^B a. -AHa ad.. ki sc ni poslovil HenpocrrrM adi rcodptrslliiv nenyurav m nchadllcc Herlq€nncbovuslih ueltqeHddj ncbcn. lezavzetelr Hetrpexa^eH adi neprebolel HelpeoAoanB adi. podasen. liiv l|enpellra3lnB a41 lrepfelroen.odi krividen ueDpe3eM^rB 4d.. nepnjetnost.roer.. nestalen.r rz sovrainik HenpujarE^cKrl ad. f lensh. -@di pflstranskl. -p'{ adj nePrtG. Hero AeuaTa rre[apa fo cAYuraar nj9g3 otroci bolj malo Doslusato uemire4 -pria 4dj lih Hemnurar adi nedotaknjen ueno6eAes. nesljiv. neotvanJe HenocrojaE 4di nestanoviten. brezuspeSen EetroMareH all neskaljen EetroMpaseH adi neskaljen r|etroErrnErtliD adi neunidljiv. stalno. -II|In adj nehvaleZen Ireqrrljare. sur-ov. temd) HenpoBepe8 adj nePrever. [etrplcrpacreH. nepopustljivost. {In-Hepaoorlmqa n. zastonjski. -^ad adi \ezai. pridanid-malopridnica HenpoKoncaKrcT-HerrpoKorlc[Ja I lar?.ave\. t malopnonez.!e'' neobstajanje.rr adi nePrimeren. nezaseoen uetropolreH.J'er ^di HeoqesrurB 4d. zoren. bolj malo. neDredviden r|eorl]rerell adl neposkodovan HetraPa ne Prered. -r!gn ^dj naddlove!ki HenocpaM€Halj neosramoEen HenocpeAcrBeu 4di neposr€oen Henocr[rKeH. nedosegljiv rrenqg. zakrnel Her4ro6o€H. -nsa Ldi \ztfaict). vztrajno {eorcranEocr I \ztrajnost. vsiliiv Heorciai tB adl nepopustljiv lreolcratr [Bocr I nepopustljivost HeorcralHo adr neprenehoma.. pfavrcen. nepowaten neDonoAeH. uenoctrleEr. neuposteva-M adj nepriza"#1"-r"o". . EerpaBAa-Ae4paBAqqa I Kfrvrca HenpaBeAeH. nepravilen HenponvcTrrB Qdi ncprepusten xenpocreren adf ncomikan Henp(rcTefl ddi nc$dpuldcn. -3Ha ddi nekoristen.KI|a adi nedoseien. ooiektiven adi nesprejemxenpu4ataro ljiv aenpr.re6nrm adj neomajen Henoae3€H.dj netarljiv rrenoDrop xB adi neponovlj iv. neosvoJrJrv. -N!a ^di ven nepilagonetrpscdocooeH ^di len ne' 1gE.qla adi neoporecen.1eH. . nravno clst EeuocrereH adi neposveden. neprediren (oklep. +aa ad. nepremaklj iv.r. ki ni zaitrkoval xenoro. -AEaadj neugoden. nepremostlllv adj nepredelan "iipepaobreu -t[ra adt neusanFetrpecFueH. -Jna adi nePrebo cu) Eeno3Har adf neznan EerojaAerr adi brez zaitrka. -i|(ua 4di nepre_ miden. nepnpravltcn rrcnoAeAeHadi nerazdelier\ rrcloAMaqKaH adi tenamazan rrcnoAMfiT^nB adi nepodkupI iiv rrerroAsocanB 4di neznosen rrenoApeAeHadi ngureJen Herror(e]rerr.en HenpoBerpes ddl nePrezracen (prostor) senltoBnAes. nejasen. nemaren (v ooladenju ) l1efipr!3tlare. vsiljivost Heorcrp{lrr^rrBadi neodvrnljiv neocenjen .Arrer adj nelnpolnjenl nelzpopomten. ven. nepredpisan.geotloDrlKAllBoca 2. nepodjeten uenorrroNr adi nepopoln HenoqIraBllel|erlolrulllaEe fl jen. -ttma adl nezmotlllv netroAaiND 4d j ner ado dar en neloABrDKen. nepremagllrv. omahljiv EenorerallD ali len. neproseven HenpbxoncaH adj lam malc pnoen. nezgoda qeuorpe[leH.i neprc zoren (steklo) Hetrpos4pea. neoosroJen rre4rEryAeE adi neprisiljen' naraven nenata' etrpr{roAeri. zanemarlen.ptKocuoBesocr I nedotakliivost uettpn tn". neprlosoJen. -AIIa-Heno6€AAtB adi nepremaglji1' uetroluxal! odi nepovabljen. neseznanjen te'. ki ni bil pod rplivom HenoDpeAerr adi neranjen. nepouden. nepovrnlj iv. neprecemJrv. ncbtll Hepa6oreHadj ncobdclrur HepaooreH. -rIt-leflpoxonc rillnu. delomrzncr-del')mrznica Hepaoomcnoco6ea.

tig \eadi nevljuden.adj neizprosen.i tezalesten. pl. ne nesnaga.uo adi neuporaben IteycereH.IIeq(pE r[ocr I nezlomljivost enaKomeren HeclaraBe n Eeuiemanie. pl -E''. nesmiseln: nejevolja. uecFpaaetFEeclpeAcu adi neporryarJen urejen. adi ne.IracraopfiB adi \eraztoPHeqroceE ddi neznosen qecoEecer|.Itlaa ddi neutolaZnost rJtv [ecpa3Mep-[€cpasrrepa f ne. Ee4e^ecoo6pa3eH.d.I nerodovitnica. nepremislien rie. xecrporeu alf neukroden L neenaK Hecxpo'ratls adi qeukrofl iiv HepaMHo 4dr neenakomemo HecKpr&MB adj nezlomlii v uepaMrioMelreH. ne. .4di neurejen. {rary-HepansHecMac8ocr I l.p'da adi ne. HepaMH(rcT f l.t|elqro ddy nevajeno. MaJKo. ne. neravni. zanikrn.neobsojen l|eqeeeE. s*ry.lsrurv Heqlro p/ora nekaj r|elr/lo^.pna adj neso. nepri''1eY9ru6 uravnotezen Jazen. -TEa adi ne- \ezsovo"T"Tlf" adi nelasten.i bfez\e_ nepBElra iftpl biti tvden sten HeItquIrTCAelI. -Jaa adi nesliSen. nesporen. 'rec. -^\a adi neodrecoB^aAeB adi neprena$ar\ loCen. nezaved.Dalf adi gron brez serptre_rrrDocr I Dest'pnost. neolesanost pridnez.j l. lok_varj eDec. liiv vezan. nerazumno Jenosl.na: 2. . IIecBp.neizkurazmeren Seno.t neprilagc hanidno.d. raskavost rast nepar@uaJKA. . He. Et pron ndma. tecy4eu ad. He Vi€ m neHey6^D adi nelep. Dern. prida[ecMe(asaq ad7 neoviran. razsu)Drk moteD [epactroaox6a I slaba volia. nerrecupeuencdj nepripravljen (log[an HecnpeMtrccr I nepripravlje. ne lleqecrr|B|ror adi hudid poJmrjrv He. 2. nost nesl(laoanre trecDecnaqat nezavest: omo. neroden. clena netolerantDost HCqoBeK.ryeH. oditen a. nepospravljen EesecHo 4dr nepoiteno Becoar^tD 4di neuEljiv.JHaadi nemiren sepa3Ae eE. neJasen xefaeJa-cner cdj nepojasnjen. neusoien. -D'ia adj ne. neroonost. slab alovek roa e HeyOaBapa6oTa to HeqoteqeE.nevzgoJen HecpeAerrccr I neurejenost. oga. nam (kratka nepopusrulvost oblika za indir. adi l.HelqesrBo tu neudelezba.me Hecoo6pasenocr.. ne- xeitrorpe6.-r||a 4di neobduten.-Mna adi 7. neopazen DrlstransKr IrelTBpAeu adi neutrjen. neHepalsoupases.LE. slab. nedc IrnOSI raset adi nerazcveten Hecrlrr! ra ali nestnren 'Ie'4yTelr HeqeltrIar adi nedotaknjen.a ad. adi nesonezaveden.ssa Jrg neuravnovesenost smotm uecpe*. neravet:. gG 'leco[Mef vica (iival. tih popr.ap^w rrecDstprrEocr I neprebavljinespornost.ornahljiv uecoBpeMe[ 4di nesodoben Eelrerltrfre Hocr f neodlodnost. nenacet nesojen. brezCuten EellarKaaatte fl neupostevaad. neubra.EeH 4di nedovrsen (glanerazlozen got) HeDaMeH. am. nenakleDjenost2. nekogarsnji (na delu) Herrnqrofl{a. {ua adl neposten. ialc adt neatvomen. nevesde llecpeAe||.flJ. umazanija toleranten Ee: eE!. zemtja) tov. neskladen xecDecHo4dr nezavestno. .@. rrccnpaleAltrr adl nepraviden.ED 4di nestrpen.cHa ad. oditnost vosl HecoHqa f Deslreanost.j rteloc. skladie. obiekt od I . sorazmerJe sodelovanje [ecparMelrsH.rls I nesnalnoit : Eerlrrer. brezsrden Eey6eA^E adi neprepriCljiv.ue@olleraocr I neujemanje. 233 *H.af nesrela seqeaecooopa3Hoerf nesmoHecracaa adi nedospel.ne. nehumanost' l|€!6eA rDocr f nepr€priCljilfeslBcmtrre/reH.rrecnoro46a-1nesporazum tica secnoKoes.frnadi zavednost. -BJa. neusl alenost rrccr€csocr I nezavestnost. -se. -qra adi nedloveru rcpo ski. breznJe 'JeqyBe. qecoo6pa3en.nepc. HecMnclleEadi l. -L'Ia adi nevost obdutliiv. xecle4am ady nereduktiven spanJe .rre:T-etuetr. -N nocDeceu.I pnmeren nepepen adl neprepriCan Hewo^. . . nenrc. <fl urv a. t neprepncevalen nealovetnost. zanikrnost. StG hrapavost.oar adi nevezan. EecoDpEeH cdi nepopoln omahliivost necoDpEencrxo n nepopolnost nepo'n€.. HeqoEeruTBo-HeqoDevrwa n.HePasmlop]rE HecnoKoeH uccr|opcA^l|t rccnopcA^ro adi neprimerljiv. oDttu m tam ma'l'oz.EBocr I neizprosnost.j nezaslisan.ineprebavljiv HecoMueHocr I nedvomnost.. nespreten. grd. zaostalost ustrezen t|ecr€cT I nezavest.zaostal glasen.rrec@ABetgE. Clovek. z. pron fieron tt srebm ZeDski nakit ocl nef.ost enaKopraven HecMacea.

ri'rati. na zo. lig nizkottrrrry part corf niti. nobeden. kal uop.) rflKoJ p/oz nikdo IlodMBpu r?.e. bingljati (z nogami). dosezek dela lruKyaeq. poudarek v glastl .rRoca pf podreti na tla. Bo rrtt(oe Ho3Apa f nozdrv. o adj De soxrq I pt akarje ben. -rrtl pt'on Di' kogarSnji ru.objckt od rne. neizogibnost Hy a I nidla qyaeB 4di nideln Hgrueptipa pl i\ ifipf rL'ufilr.ot'r) rllrcftoddv nizko. nikaksen tfireT fi latu namen. mize nikoli rpc.rornp3 pf in impf noLirati. r|I|KOAKY prav nid 4d? vodilo. AeAo Hlr (svoiillo) naS dedek HnB Pron od Tue oni (doltla oblika za dir.. diplomatsko sDorodilo: 4. -rrEa ad. HaB Aa He r rn6au .KHocr I nujnost. nid\.uredtti HopMarriB fi normativ. nobeden. Hrxrr!tsa pt. Hrrepror? mi (midva) HseAerr. njmov HITJAe-HtrAeKaad. impf po gnati. na tla fi'dttra itupl zibati.j poteben.-rera adi nideven.'t3oK . Kamol..Ha ad.agn z klica.. dolodilo.B}lpa HlpHe ce rrjirn (dolga oblika za indir. -AHa adi noben. ustavrtev malopridneZ. ce p[.n. HOpMa^I!3aqrrja HOpMaAr.aKa ad. nikamor HgftaKBeII-HI|KaI(Bt|R.a'J*r impl merili Eur[ecre n Skrobova moka a'dnrn. pron nJun.-^r!E n prillek.e. -IIr I noia f l.i nlino- .Tednei HnKaKBuqa malopridnica I rtl|Ka(o 4dr nikakor HIKaKOA. nosnica EpeMe neprimemem aasu. {Ja. 'BtIa 4dl. nlcvreoen rroDopoAer*rc a novoroj endek noBoceaert.. nuJen r{yxrrlfiq -Igr /r.r(AaI potreba. pravilo. impf . oJa..xI . stiska.234 Hue mi). vrstiti 'd''tKe praep skozi. revsctna rryx{qH. aez 'iln3 utLga t liz r. odIENEK HtlqKyM 4dt na obraz. -Uu fi zool ponrrek uypKaq m potapljad H!?ue ce. nastati-poganjati. ubijati. tfiuz notai 2. zaprsatl llo(. ! rabi s kralko obliko rr). Hr|Kora-rfltKoratlr Hora Ka I noga (stola. kremv pozna ponoai pelj ruftojllar adr nikoli HopMa / l. objekt od rve. rasti -Wr m sten Huurror<eH.rfiJ. im pl 'unitev ati. kimati.eD. oll*4'. gugati. napotek rroprw\pa pl in impl \otmirati. osu niima. . nikjer..!*pf ponujati. nikakSen rrKue. normaltzlratl. tltnttro opp EerttTo pton rit. rce: zvrniti se. lig nizkotno rrucxocr f nizkost. zrasti. zapisek: '|loTa 3. -nrHa adi nocojsnji l|outrr4a I spalnasrajca ryF . znrSiti Se llosI I|lIBeI|.uslatttt. norma. Hokec(a ddr nocoj HokerueH. rrr. -B..a. uravnavati. tarta nwJJ. -'. c"opu Iiaer skleniti impf rrlzati. po.ne vtikaj se vanje H[Ba I n]rva -BHa-IIrB.i Lizek HrraFca f niansa. -rtui I nod uoke adv ponodi impf prcnotevati 'do/(. 2.-r(Ba Adt noben. HurV. neoavnl pnse4enec rroBoco3AaAeu4di nedavno nastal. november nnroJ. pravilo.niti uu. predlagad Hy. nov (poloZai) HoraBrqa I hladnica adv nikdaf. ni. be. EOKOT. razlidica.l|ann3arlllja f normalizarrrrMpron od Tue. inJrJ 'lypKa potopiti sc. prek. strEnisde I{y. naprej. enotno doloditi socda. -KTrr n noht.yniti. cq Iu utlIIIa Ho3eTe zvoni z nogami. s Stevilko zaznamovati qypeq. lllcltl HopMad€ipa nl j. nid rle dela HnuraAop n salmijak HI{Inarl n znamenje.. nakana. Hrd[roBerr. polapliati sc H&aAe adv nikjer. cua.

I I I srmsru-Jeman pogum.' obtofiti. o6. dolZen. o6ecrurerz.mn vzetr-Jematlkomu pravlce. zbledel o6e^a. impf obvezati. oshr_rnitil rarl. Deai o6ipue.rxa I obhod. preogtedovati. prcseneaenja. ovekovs clu se o6ecrr^oAE. p_ritrje:vanju) oa3a t l. o6ecK!?axira o6sElra ce impf ozitati se. imrl .fi znamenje.Zalosti. znacaJ o6e^e\ adi siv. iiif ob. po ovinkih o6frIiotrr. imol izdrpati.o6ecqecrE.zbledeti: beimpl \zeti-jemati komu po lo pobarvati. o6eqtrreTv8a Dfstiti se. ooaqva ooara. ozir.o6ec&roAira pt. oznaditi-ozna" aevati o6e/re'tje. ggspEltsa ce pf. oboje. obvezovati o6DIrcKa obveznost.1P1 vzElr pogum. obiskati-hoditi naokros. o6epila pf. impt odel'Iter adj zdruien. obsltl-obesatl zlmost o6ecKlttarR[..vzetr. impf ob. domiti kAAa fti razveUavitijemati -koriri moa. !?. posiveti.o6eccn vDa ot. upoStevati. impf obe. impt l. o6'wio vaa tt.o6-i:cym l. . o6ecrpallTa /f. navihanec. pros-nji. impf ozgati. izropatiobiirrl onedastiti. o6s6eAyDa pf . . brez moti. lrg razveliavlien ooeccnrrx. pravno vamost o6eccr| etr adi zlomlien. ih. n obadva.spsaraadi bbvezan. zmeden. razum. oviidti ooDrfieEe. preizkusiti-Dosku!ati.odsrrtt .iti. radosti. tmpf sterurzaatr o6ecnaoAlr.omedleti izl od5kodovati.kletvi.zaJetl-prevzemati vihanka. ozr€ti se.. tura.o63eMe.n ozir.ulati. ovoi.pobeliti gum o6eu nr obseg. o6ectr oAyDs. turneja oonxo^llart€ n hoia. obvijati. -pt rnpt vznemlnu-rzDemrriati o6ecnpaBesocrI brezprarrdost o6ecnpaEl.o6ecqeFu.ati se 06rA m poskus o6nAe. obedve.oe: onesve. impl prelopridnei{beieniakinia. opedi-smoditi. o6pnrpa pf. zagotoviti-varo vati.2. o6ecqegrvsa rtrati. pokrasti. {Ja n obtoZba o6B@tr. o6€cxpa6pyra Ul. oqeAprlpa pt. obradanJe o6:pE9 qg. n u t t t t t I I I I I I . trpo^eTep{ oA csre 3eMjn.Te^ iavni toilei of.obe o6BExa / omot. lig prijetna sam6ta o6at'4ara num oba. iftpf iffipers zdaniti seda. o6$rpare z oziranje. obtotevati" "f o6Btnrl. Yzeti-. nol obiti. impt ob_ Davtnan.o6srnua pl. ozfanJe of. rog.M . impf zaznarmovati.gL. poskusiti. zlnesrl o6el'^I''{rr pl zatreti v kom osebnostobrezosebiti o6sEaAex ! pl vzeti koEu upanje. pl.stra...malooridnici oqropllar6e l' svitanie o6ecerfiqrq adr' opesenjaSki.ooerc num n\ t.a . impl za\arovati.Zgati. Dri zapovedi.o6eMHere ce! Droletarci vseh detel. oOeMeH. kroten sprehod.o6Bp3itsapf.o6B@a pt. o6ecueHvEa Dl nlna impl p)renizko oceniti-ooi. tmn oornnt se. preDizko ocdnjeo6eMHocrI obseznost valr o6epe. o6e4ranera napo4r-r zdruieni naroot bcleti. odtopUBa pl. zmeden.236 o6eM 237 o6np oo ol interj ol (izraz zadudenja. oviti. Saavi.roptr.odvzemati Komu Pamet. izgubiti upa-c€: n ie razoroziti-razoroUevati o<irltyner adi brezumen. oaza. gr 3aaolrr(are^err o6Bp3e. obiskati o6rd(oaer! -^Ea ddi ovinl€n. oouAlra pt. dbletavanje (deklet) o6up ru kraja. gotovljen o6es6eAT|. o6e3U!dl.-ovrnirio6eceEd(. zdruZite se! o6€s6€AeH odi zavargl'a']i za. zelerucav pu. pozornost.pl pripraviti-pripravljati koga ob pamet. oDracanle. naloziti obveznost. pazislu o&cugtra pf narediti kai nesmrtno. Dlenrtr one6atlati o6ecreirn pf . sprehajanje. obiskovanie. obelavlien: 2. 2. o6e^!ra pl. -ryr-o6ece Hmfa m.Ee r?sterilizaciia o6ecnoKoeH@TI vznemirjenos! o6ecn^oAx. na. ma. zbegan pf otuy. impl po- o6epd-0r. I dolinost o6raeAyBaEe a ogledovanje. preizl. ovekoveliti: -cel postati nesmrten.obiti. zavoi o6Ene. ukradene stva. obhoditi-hodiii naok'. zagotavljati oosr^aBes adi 1.oznadoa. lig razvelj avljati ooccxpa6pr.06€ er(ira pf. 'ce: biti ob pamet o6e^er<rr. impf oE Jeu{oJemau o6Aer ce. krotiti o6no. niti se ooAerrllalle r? svitanje zarttzrtt-zQnJzevalt..o.Brf'vD. /am prostor. boledinc. o6AeHlEa ce p/. o6sllg: o-6q|||yDapt.naloga. I poravnavati Skodo obeseniak.biez gtav-e o6e3r^aDn pt obglayiti. -l!rr!aadi obsezen cenjevati. maloDnden zrdauobzrdavati o6ecu. obradati se.]i.

evati: sestaviri2. impl nanizati naokrog-nizati naokrog o6rtosrl. lry spoduiiati o6p€cHe. obnavljati o6HoDirar6erz obnavljanje tr6pa3lecr.El. o6pj3^orKlBa pl. 2. trdo\pysa pt.Ba pt. upanja. \podbuJeti o6pas^oxtt. imp[ o6ocrpaHocr I obojestranost oDrezatl{Drezovatl o6pa6orrr. podpreti /iA spoltovati. -qu m L oblak]. ki se da pojasniti o6Jaovaocr I razloZljivost. lig obubo. o6ojlca pf. pritisKau o6^e€. itttpt obledi{blaaiti o6.I| ce. 2.rl)r. oop&crvttlt pl. dobidek o6^ampoA{. obleka o6^era.l|i(. mo6no liubiti o6pa3oBas ad i lzob r aZen o6ou.(e. s|r1. itn pl oplemenititi. se (konj). obarvatj. impt nost j. . l Vl ct( ) tt( . polarsnilen. tI r t'l - o6pl|e ofrxrxVt| it r.u. razloziti-pojasnjevarr. o6aa(Tila c€ pl.. 2. o6iacxr\.e.. obde- . -arr rn obidaj. impl ooperpre ce.r fi obdelovalec o6pse pl obrniti liu sl.oAep m nebotidnik o6.{aden. razlagalec.'lo'rKva pl. o6perg{Ba ce pl oooelan{octelovatr tmpl obregnttr se. motivaciia memDil ooocHoBaHocrI irtemeljenost.r(.us'a pt.\i. politi{blivatj. sestavljati nlev oopacEar pf od o6pacrrc obo6oFr. skleniti stavo o6M[c^r. iftpl oblili. ljitev. impl obleteti{bletavati o6^eqe. delovno podrolje o6^acreE..naznaniti-oglaSati. opaziti{blagati 06^0'. {qr| m vzolec. intpf oblizati. -.paorc o6ocHoBatMe. impf slaviti./ vr. zadretj o0. debcloliien. tatvina. o6^eryTa pf.1. obdese-obregovati se. odatr. zadirati se lovanle o6peqe. o6reBa pf.1i.(l(. o6opyB4-pt. sladkati. o6o-p m ograda za zivino. irnDf o6parn. raziiSdevanje.rar. ob- o6HaAexr pl vliti komu poguma. stvaren. impf pe rasel oretr na tta: lrsovreai. pojasnjevalec. o6l'ex!tsa . tudi od o6pa6or lBocr I obdelovalpeK!tsa nost o6pHAaBa pl umazati o6pa6sryEa.r lrtr|| / r. ti.. lice ofrlra3eq. uoarlalr r$par lr obraz. Sega Ooltqelr. splosen o6rqaj.6p 6or\.()l)r'lt. kradenje o6FfaeH. barvati o6pa3oBa[ocr I izobrazenoit o6onETH. impt obo6pa6or. gram predmet.o6pactrV||a Vl..B adi obdelovaleo ljubitiobliubljari.Bd pf. itttltl ofuclj ce pt ostati bos. o6Mfica!tsa pf.Irj'. . polizati. impl prisloDiti.o6par . i r i l | t ( . -jsa adj na. oslajevati. mradno razpolozenje o6lar<Tn ce. pripraviti. okroglina o6aor. 3.'f. naznanJau oojanry ce pl ojagniti se o6lacHerqe. -uja ? utemellrlev o6pa$oxeHocr I utemeliel)t}a. o6jaDlBa pf. roditi se kot dvojdek o6^!IK. neoseben o6^am I prid. razlagalen o6jacHlTa6e /r tolmadenje. ret. o6pa*a pJ. 2. -rxa adj objektiven. plemenititi o6^axtr. o6.T I I o6lrpa 238 o6troBlralre ' 'l'||i 'v||{.xana itntl 1 obozevati.o6pacre. predmet.. pridkanje o6jacH!'sa.r.np| el. pritisniri prislanjati. ( . li ' . o6aota!1a ce pf. rxttr'( (nxxr . nasloniti. zgradba.r .cl]a adi pokrajinskr o6^erHe. impf obnoviti.Ku. obloga o6^o.pa6o1Ka I obdelava. mouvrranost nasprotctl o6ocHoBe. ibooDrasl obrrqdlrli l siti. polivati ooaeKao6lexro l.. c6..rKa I kraja. inttl t'l'l utemeljiti-utemellievaii (pozonrost ()l)rillrti. o6onrsryBa of. adl polnih lic. 0. t 1 I t I I I I I t I o6tpa i. . impl osladiti.r ri. impf nasloD'i\ti se-naslanjati se na komolce o6aacr m L pokrajina. . oblizovati 06^113r ce pf roditi dvojEke.. t.pf. ohrabriti kc ga of. ot.l'l:'tc. inpf oglasiti. izobraposploiiti-posploteviti ziti-izobra. vc(ki (l() liucli oorftrcv$l|cc irrlp/ vcsti sc (fi ilcvrn . o6^aroltoa!tsa pl. -uja n pojasnilo. impl fobaro6pa3oDar e & izobrazevanie vatt. imDf o6pa3\tsa pf in impf l. o6ocoElTa tl. -rgr fi oblika o6runqtsa ilpl oblikovati o6^xK!tsaEe n oblikovanje o6.6^ rliwa pf.IHa 4di navaden o6[qHocr I navadnost o6jaBn.t.c rr vcclcnjc. neprrstransKl. raben.? prr. '/l|Ia 44.-Trra ((/l (. ritual o6ocrpall adi obojestranski o6p€re. oojacHrfre^eF. o6^era pf. -xia n uteme. o6pes!tsa pf. iutltl zall gr. impl preudariti-prepremisliti. komentator o6let<r m L objekt.1oxelrrte. razlagau o6tacs B adj razloZljiv. mtr ) o6oco6eHadj izloten pce: obrnili sc na konir o6oco6eHocr f izlodenost obradati se o6oco6n ce itnpl izlotevati o6paq tn obrod se-postati posebna enota o6peA rr obred. -3n .feqtsa pf. navada. o6paTerr. objekt o6jeKrfiDeH. ()ooclt alll/ Darven -sp(|(rrrrr(trr In?p/ utemeltitiutemelievao6o. lig tezko. 6^o Kwa pf. naslanjati.r stava o6aora I ovitek. o6epe o6Hpa.uda I oblina. sladiii ooaar. tazla$a odlacldtr. debeluSast o6lra3. srrod_ o6pacHamca lf ol)rasl()st biti-podirari.Altt. itrrpl oblotiti. impl pojasniti. o6soswa pf . korist.stavba.. stvar. podrotje.

or lrlra pt. impf mare. 'lg n sadovoEepr. lttl. . -ce: pnsrudrti se ovcJaslaJa orH€H ognjen. razor ltraal| pf.tuberkulozen oE. I glasnopozdravljanje oBASBAeKia 4dr tU.l. oBeKoBelrlBa zJ. ODllCHlla 241 orpa6!Basrr- I o6poAn.pna adi nepre oglasiti. onedediti: orrap rn ovdar umazati se.uezgorljiv oglasevati.^*rlaow''rJ. o. -Ana adj poskusen oron. oDaa. impf pooblastiti-pooblasdati oBlacrrreaoB.orpaotBa pt. or. grajati.r m ropar. vzklikanje. o$alrlysa pf. povoclec mica (za_*ronpir. oaa.Veni2. . poopremtl. saoen Dadalnoorodie oDoEJe n sadje olenar adi uvel oEom(a t sadno drevo oBeHarocrf uvelost osoErap m sadjar. impl orprfui.. ogoleti. izuriti. o!. zavrtljaj. zagnusiti. orp.<Ha adi od oBec ovsen ponolen. . onu. imd omogotitiomogotatioEogMorqtsaq-e. potrjevati. impl ponJenJe neumniti-poneumnjevati ko. orau orapeeorayrne pl ogluleti ot|U![ pt ogluSiti koga. lec.pt zagospodovatl-gospoqova-[r oDlacTeErr(.Af ZOOI OVC3. prodajaoreHe. obrok (jedila). veniti oDoErapEtrx.se pton ta. lig or eAaaonr zrcalo. tukaj oEAeEeE. oroH. ogluJCtUql presteteovce. oropati-pleniti. dc or^aB-or anrqutq w m ogJav. dati se (v zrcalu). namanjati. oralhaBeHosr f poneumrje. isker. objaviti..oroE pa rqtpf opravljati. brzdati odyKaI pouk o6y.rKo) qxpetre ovdji sir o[Itrqa t wodina (pri bolezni ) or?I.E. ullovetevati oBefi. 3e dna oruapctu adj kurialki trstovl(a ne naredi Domladi oruacrl pf utrazaii. star olemer|ocr f ponosenost. razdraziti. nag. ozreti se lo. rJrvec tI neumen orpa6ynaqq ad.rz el. razdrazen. . -EHrf m 1. dom. ljg urr. oglu. navaicn o6!q8.-rnia adi tukajinji oBAoreepf ovdoveti pf. dce: ogorditi se.|atla pJ. razKacen seu orcp|n!. ovekove impl lit utelesiti. grabd_ g3. b'djekniiigoren. ozirati se. i"lpt obesiti seobelati se na KG pa oricrmq ce pl uresniditi se oD^aAee. impl obuzdati.'n adi nauden. z omogocanje. -nroB[ (tuol: otllH.. izurjen. itnpl wo. postati sol.^asv!.razgaliti.snope) owr. impf pa ntal( trditi. oB€E!tsa1tl. obrok (posojila) o6pr n l.oEoltreH. razkadi. overiti. oBo3Mo.a6ira. oRllacrpBa pf. 'Ja.ragr!tsaq m pc obla. t t I t t I t t t t I I I . omogocrrev oroj. obrat.sEevalec oB^acr!tsatse fi pooblastilo. to.'o6y. -rtr . impt l.obrzdati.or^eNIBa impt ogpt. oBqapfirrK.postati neumen. draziti se.postati gol.. rgparski l! Mst€rloffikodovenskl slova. impl or lnee p. obnooBer!'eri ^di ten. co easuJoc rra oBua 6aq[ o He 6lA!tsa ornap m kurjad cnaov-ca ni planSarija. imol oEoomopen. impf obroditi o6poK.o6pono 240 pf. pt.oBprairr d izbuljiti oei. oEanaorllla imgl ovekovetiti.do golega op-ie ogledovati se. narcditi so. vaditi o&a'4j/la ovacija.z -ce nosttl se (obleka) oEECHe. Postati neumen-postaja.i sts. uaiti. 2. -mm 44. tuberkuloza ovr'fl{o. -rmra adi letosnji oBo:tMottE.[uotna. nosI tti Z. oqsevau nag.ororapav znopravljivec di (pred Zedtvijot orc^ee p/ o_goleti.tc.nrolu. r lLeA^.fyBa pL imqf nauaiti. pooblaSEenje oEr|eml<n adi or. ttg obubozau rcoallOgledovatr.ras adi vrodiden -:nfor. inpf obluti. ta. liubitelj sadia niti. made ognjilde. ogorcru. oB.omieadi oDrrapcrro a reja ovac vrt oBlrn{rBlrKlr adi oveji. ulloveaitidevati utelelevati. razkaditi se poneumnru orpa6f.ro onn|^o r?ognjilo. obi. uriti. la obubozati om !tsaEe n razgaljenje. omirrapcxa adj sadjarski overiati oB{rrralrcTlo n sadjarstvo or€pltas r? overitelj (zapis.a pf.n l. n ogenj. bude. -tFr hl ovanjak.oropreu ady' ogirlen. ti oBeRoDettrt. oDep!tsa pf.postati neumen.qwr. orlaAYaa pt. navaditi. roneummtr pau oray|teHocT I poneumnjenost orpa6lrar6e z ropanje. .lovski oD{roAr@eEt. pleor^yttrt. -xrr nolt pl obutea o6yer adi obut oswNr. Zarildej ianlK... zele) postatipostajati lalen or[oMgT r'2 Oglrjem€t ot&ac\. o6yaa pf.0(a I fam jetika.{Btt) on|Irr[Ie fl ognjisde. od. oBaraotE. BOAX(yT r o opocrtur-eoBrlr jaAe volk or+qtrlE adi zaglugen. o6waue pl. dce: oSle orc r Il ogoliti.B adj lam jetiden. o6poAyBa pl. obrekovati oraeA rz poskus: oglEd: 6sle. ob ooetr. kresilo (oB.. -rlr n pooDlasce nec oa. ob noselost pf . oouvau o6yrxa. ompq!tsa pf. uPr+ nika) ti Doeled oBec m oves oDeceE. 2.orpupa omlatiti-mlatiti (Zito. obtok o6y-e. IeKOVaU ratr. ogledalo oouoozanre oraeAeH.ponositi se.

. odpihativejati.. soba ^. zasuau.MEa ddi ogromen. odgovori iodvratati. odpeodvrniti.UBa impf oAxAeAa. i?npf o. loditi (od prijate-ce: llatr se. impf u4pI ooJeKlllrr{dJel(ovatr. oA6polwa pf.odpotovati ljev).oApprlra pf.cezmeren o4roD. prelteti-odStevati. na ugantti. orlraErrr!tsaEe r? omeJ ltev. oAAaaexy ad? od daled oADoeHocr lodenost o44aaeveu cdj oddaljen I oADou. . . grd oA ptqep od.r? lam oddoliitev. razre5evatius. razvezati. razKnll ncdtfi r'Il7 onl/t$M. Orp€trIyBA pf. del vrniti.unuK ( Desedel oryarue...razvezovau. orpv6ElBa Pf. orpe6lBa . lig obvarovau orpaA!tsatle.oAr^acy\? .e \. orp!6Ee. r'. hod. tr 1. OABAHT'I vau.. odoAaErHe.nko mah.n!ua ad. fla fl oddelek.vati.zmna' oABfrryBa pf. pl. sveiana pesem pt. lig dojeti. odvaditi (kajenja){doADe3lBar6e od:c n aij.poseber.oAAB eqet|ogr I oddaljenost diti-loievati oAA oAAa eqyB pf. izogibati se oAftrer(Ir. o|AaBa lzcraJalr oAasErK.zati. I izdajavec"izdajavka oA -Aar'f arh izba.J. oA6aERa adr tam posebej. rnlp/ pregreslu se-gresru orposr''n. omelevanJe orp€6e. korak. odsev. oAlo. svet) zati (priznanjc). kurjava orp€ra irnpl ogr€vati .-'r'k adj zoprgprioddaljiti. poddrtati-poddrtavati o4depe pl izbrati. o4apr. impf od. odtujiti{ddaljevaskuten. .zasveutl orpejcoHqe z sondni whod. iftpf Cl.. .impl ^eqr.ni e vradati..k\. zrcmolavau Jau oABUr[e'|.'!le Wa pl. bliaht zu oA6oeH. povrafilo dolga oA6paBat obramba oA6patr6esadi obramben oA6parn.oArp. oge eH. odmotati-odvijati. oflteBar6e r1 ogrevanje. impl fam oddoliiti se. oiltegooseba r?tr oArope ad.f od\ada oAtr^ac rn odjek.apaimpl odgovarioti.o6.te. impl 1. oABoAH!tsar6€ osuSevanje fl ti se oABO€rr tocen 4d.oMaDa pl. postajati grd orpoMcH. . o4!^exUBa.oAAeae&e. od zgomj o4wp..trt]D€. oABwrr. itnpf ustrezall .'4. . 2. -impf preKrcau. ograjeraDje. inpl l?. razlesitev oADerlraEe . oa&^e. razresiti ueankGugibati. o4derlJVDapf. iq.u-DrasKatr oDrasKa orp-er n kuiivo. odpihovau oADc3e. impl izdati. oA6opqlra ce pf.. m prevodnik se demu-izkazovati.. tok oAa f oda. oAI^eAUa pf.ogreti.tE!o3EVBapf. pora@ati dols oA6opqllat6e. birtneZ-izbirdnica oA6upaqra t tam raztfmevaIlle oAoMIIeIUe[. impf odvesti.. stranska ve. oAueIUD. pf.Ea adj . ola. hnpf odSteti. iftipf . oA. mladika oogmrlr.^Atr. ogaben n. odvajati oAeeMr. Sele oAPeAe. ve. . odvrDiti (pozor.impJ postati-postajati groo. f iz.omeJen orpaEEqenocrt omelenosl orpaEFnr. impl odveoAree. oADpru.lig dc) razumevanJe JemanJe.utedi.o$!aAyn's plr i tttl ja. impf lo. oAapar{. vzhod oIPetnH Ce. otsijati. DreStevati o4ial adr komaj. impf odviti. sprostiti razred (v osnovni Soli) oovezovau.. -Ce.. zauu[au-pr€kllce.pl./r. razvoj. loceno o[6erse.orpaAa 242 oApese oAEes!!al6e 243 OAAEAII orpaAa I ograja. jati. svlt. razumeti o46aaeu.rlr odvledi.urEA 44' Oavnl oA6iecorq -ry m odblesk. zaluKavatr oArarKa f uganitev. zrediti-vzgajati. oAD'rt'rKa. odvzgojiti. -. o.pf ograditi. oovarau -oAEeDa pf. ozna6iti<tznate. doumeti. oAr eAyDalr vzgojitelj. tek.orpannl'aa.qaja izbica. odpeljati-voditi od. irnpf pt. inlt postati grd. razscau cepljenost o{Dpxge. irftpl pobegniti. posvclltl o+Bo4firrs. odviti{dvijati (viiak) oomevad pf. m odvod.j odve6en. vziti.{goAarMta ft. nepridakovano oAEn<. posamrcen odgovarjati o6rp*.Epa(a impf od.T prgklic. impl obraniti-braniti oa6po . -Alttr rz oder (igralski. .-rg{ABrrKa m.q.-rna adl odbijajod oA6npaEe n tzbiradei. odpouganKe veo. rcjcc n presezen.grajenvrt ograd. or?asrneu 44.sprG oAAeaettosr I lodenost. itupt od- peljatiodlarati. g. -jHa 4di odbojen oA6opEr ce.a. oABnrdrlp^ pf. pnorzeK orl. oAreAITa pf. oAaAe. oA6pa$Fa pf. refleks oA61rnsy-oA6^acKy od. velKanstr orpy6[. oaalte n. vzhod (soncaali lDeseca) orpeBerr. mrt%ski) sovorniSki. lig omclrlev.oAroBopHnK. l. . . impl ztv odvaditi-odvaiati oAracrr ce. I posamezen. o4tatuyBa pl. izogniti sebezati.l odgovotrxl nost)-vladiti stran. oalpqsa pf. impf ogseryrym adv naenktat. oA6e erqira pl.-EHa adj za kurja'to orpee?l. rrnpt omeJru-omejevatr . soolca oa wa adt zdawa: oAap. odmev. s.oABoJlTa pf. iiva mcja. z og m hoja.AflUA pL inpl xnvatl nedra osuJiti-osuievati (modviren oAAaAe. oa6tpat<66apauxa m. oAre3lBa pf. oADpareH. orstancrr:rnJ oomtKanJe e.pl.ce pf.^ rrr 6ddelek.dem od o. oorutevarr pf.Dosvc&r-ry.

oAMorueIf ne pomagati. idoditi.ItprHe. potekati(eas).qwira pf . impf odzloniti€dzvan iati o4sro tn o&iv.c ft razmerje. odpoCit oAMopenocr I spoditost. odigrati se: konEatise-ce: orJala I odjava. potrditi. II.rw{ffi vf ltripl oarf. zale. oABeMapf. o$Io. _ oMfpa. iupf iti olir6cen.oBo Mt znova oAnreltmx. separatnost. adi spotit. poaivati -ce: obrniti na koga.mn odwedi.oaaerl|a -futroadeteti. . biti v zaDoru oaaeTa. oAMop r?r poaitek. imtt oddahniti si. premor. rl 1.zoratii 4. na pomaga. o^.p1. iditi o*exiz'"t pf L odletati (zaradi bolezni): 2.y6r nlc vec ra imeti -/f oguarue. odpeljati. impl odrerl{crrau oAepra t brajda j o. gl. zavrediodmetavati.oaEpry'a. irnd postati{rostajati boljsi o4aFa I sklep. polrjevan oairopa. dovolje.e. dom. oArrsc!tsapf. oddolriti se oAAoMrf pl opp u\o'{rr vzeli za Zeno. tft n L. o4woruoa pf. or|'er''. odjavnica oAJaBa odjahati d o$arc pl l. obiti-hoditi oAgocEo. nekod De!ati o4uaten adj oslabel. . zleteil 2. omotiti se oAelEgE alv laenkrat oAexAa t masna obleka (pravoslavDa). obnemodistabeti. nrre z pocitniSki oAo6I.I. impl -cer postajati dobre volje poaitek. oaeruyaa 1rt.rBxe oAAga4la clt pl.oAAelrrro oaMaI&rr oAoSAOAa loditi. oA. impf zamenjati-zamenjavati (pri sneti. prezreti. imeti Skodo. oAA@ rt(tDl pl. odkruliti renelEti ljubiti. prenehati jesti.ljubiti se..impt oAAolr)KU. oppaawgn pf. kondati.iorara I ridlomek oAAO[rq ce. tig za\esti.aa{e'd. odstetiodvzemati. {Ja fl odobritev. korak.t. oAo6IroDoM. spoaiti-daj ati -ce: oAorA@AoBA€Ka adv od. impl odjekrdtiodjekovati. Driti k sebi od ieze o*rvume gl okriiti. zadn:i oApaece lrt oozgau se oAieMe. oteriti. oA ortllBa c€ uf. imltf gr. loCba oA^!TB c. prej. odpoaiti sepotivati pf. oAMa3AlBaSOAMa3A!tsaqKA o[''3|rye ddv zDotraj. 3. odmevati oAeBe fl hoja. delo ovira zunaJ. oaitaaeiocr r? oslabelost. oA. druriti se. inpl o6oarKe.a ee.aSYB pl. odlitek oMrDKa I odlitek oanE(a t karakteristidna lastnost. mimo. oaAIlBHe cI| oAArlur(l I oddih.uena f zarnena. oAMoplTa trpeti. odstaviu-izlc devati.E adi 6yAaaa oAnecen velik norec o$resr. taiati oAo3Aoaa a& od spodraj I I I t I I I I I I I I I I . zameDjava o+rcCf. oDesan onenesti.ruseBcdi odlid€n ol. odhod.b.(stavek). oa opY8a pt. opeSanost ro) dobiti jih. sprejetiodobravati. impf odlagati. odtok. o. 6dpotivati si oAArnne. oprostiti dolgaoddoltevati. onemo ogerlaAex ddrnepridakovano oAHece. spravru-spravljau v postatidobro voljo.a pf. unpl loliti. oAepyBa pt. 3. ifipl oslab€ti. f prcmof.Ana ad. impf odobriti.. fie miniti ot. odklanjati o E. z. ce trupl oAMapace.-. odnasati.^io adv posebej.rafa impf De pomagati. 2. .r-yra. odceDIau o4dL. oa!''e-fruBapt. po{itost tmp.. outeio adv z leve strani oa ee odliti. cr|. snemati z njza. oorgmvau. odlasati op'na''''. odlomiti.IrreAeH. oAjt|'etauta pl. !ce. od. OAAO oddolriti. I nehati se jeziti. l OCUgrau. odstavljati (od sesanta.t]8tryaa pf. impf odmahniti.r. potovati. gr4rn oziralen. odcepitlloCevati. odmahovati o. sorazmeruDomu( re. lodeno oAAe tocr t poseonosr. skupiti jo. pavza oAAr. oA. ocnos oAriare.oAtrp3Hlltsa impl oAosropaadr od zgoraj odmrzniti-odmrzovati. od znot. oAEeKaAooAEerAe adt od.ry nr odpadnik. I ma3devalecmaldevalka raJ oul.ne rmetr aDeuta oA ara. od. o{lua uB pf. z. odoeitev. dovoliti. oao6pryaa pl. impt odvzeti. odDoditi stiddihovati si. 'ce: oditi od doma (dekle). odiev oAa[Da oe i?npt odziyati se op itnpf l iti. tod. o46poro. lo6iti dekle od do ma. pa mimo oAo6peme.ll. o[r opa. ttevati oABD'gr[. vnaprel fl. (bidelu) sere. oAIm€Ae alr od nikoder zametavati. dom oddiha -/rna adi pitrievaten o*topetf. Davza vau.. preotem. potrditev oAtro I| pl izprositi oao6pi. od.. ovirati Dri delu oAMararrfi kdor pri delu ne olgaApop adu od zunaj.oAsrp8y!€ pl. oqqrn. oa. zavzetistaoANapaEeoAuopFaE€ tr pe poditek liSde. 2. hoditi..cga adi odnosen.iw ri l. ovi rati pri delu dovoljenje..vDaEe n odlikovanje oa. oA orr.nanaiati se divanje. 5.Iv ozFoma. delati (stroj). slovesDa obleka oaerae. Doseonostodlikovati oF.arnaJ oAMasAa mascevanje oaFagaa adv od t zadnje strani oAMa3iIt ce pl maSaevati se oAMasA!tsar6e mascevanje rl ouaulreA ady spredaj. all. (z zaimkoma clr moglost. posamidnostr posameznosr oAAgcI|oQdy z desne oAAPgAApt€ rr. ua o4ere pri odhodu oAelre. . impf od' sel. irslka.

ostopa ad1)od zforaj. impf ozariti. impl razrrgau. pl. odsev. g. ozdravitiazdravljati ptr irfid o3e/reltrr.prehladiti se{zebati oKa I oka (teina in votla mera. oserdrlra pl. . gl. impf zafa(ll oApnd4. odj eknitiodziva.. olsa\ysa pf.rl. oeloraacpa _. lrnpl wzeu-zetr orxo[T'n. osBeppa ce 21. irnpl uzakoniti. negatrven o$te. inpl od- o3a6E ce. reZati @ KoruL. poro{iti (se) oAorrAe{AodteKa adr od. npeceoApeqe. oaoar'(vB'a Df. osor&n. impf lustanoviti si dom. snesu besedo. ozlvl tl-ozlvl -? l atl or rDorlopn. zbcinl gati se-begati. mirjen. divjanjc. oKla lBa pf. impl porumeneti. oppasysa pf.a f . lig crkniti-kazati zobe.ti se 2. z one strani op'o.. razdraien.iolj6. grajati or6ol. impf gr. jati-opravljati.hcgan osBelre{ocr I l. koga oAolrlr.|re pl odrezati gl.@atrop.AlttcBitsa 4f. 1282 Er) oftae. odre(i. laz pobledetirumeneu impl pokazati zobe. DO orKecroqeHsilovit. odEesti.o{-pV.ih oAo^ee pf upreti se. obgTaJa re_(ovanle. .se (svetloba)odbijati vaqlu{ovatalr se..-lHa 4dj opp. raztesiiit. zlograsen o3^or^aceHocr I razvpitost. imDl podaljsati.. divji. oxecro{Ma d. 2. povrh. scante navaqe oAlraso adr zgodaj.e\tanje. vrh orrolreu.o3e1rerl!tsa ozercneuozelenlevau oerorue r enoletnio tele prvo zimo iivljenja ()3 o6eII 4di vznevolien. spravljati v slabo . imof razjeziti. impf ozdraleti. imeti. omoli.vBapf. osAlraDYta pf.oAoKoay O'K€l|CT otteqroqeH t I I ovir . imeti.pf.iet. o3a6!tsa ce fi.ieziti-ieziti. refleks: 2.. o3no6v. tivahen. ondod. cePlro3etI o. premagati kaj oao['rn. tek Driti oAplqax adr popoldne oAplqeK. gornJr o3Ao a ode od spodaj o3ApaEee. naiati oAptra.pomeniti o3o6a.rumcr I prernagljivost o{o Wa impl ustavliati sc. os6opUs. obsiniti-ozarjati. onranJanle o{por'4 oAxto'JUB pL impl odtrgati. otivljati. -rsa adj resen. OAoKoAy adt fic po oApe. podivjatidivjati. Ziv orxxta. obrekovati. nazuoAPeAm aeta. oAp'KlBa pf. i.vledi.orcj. ohranjati oAp. ogorden o3^o6eHocr I vznevolienost. uresniditi. cori ker. imyl prcKflcall. impf oblatjti. . vzdrzevati.oApryBa pf. obsijati. oAlreAesocrI dolodenost oAI Aa.Eyl-. impl zaanamovati. oKarKlra pf.octsevatl oA\ r!tsarle z opuoApaslTaEe z odsevanje -odvajanje.podaljSevaal oAoll)qtsaEe n zatlatevanie oAo^su premagljiv. vzne. zguban oApeAenadi doloden o.xtB$lq rr vzd. rezultat. -q! ra popoldan oAlt€ I odvada oAlqn. fam odgoloriti{drckati. in pl ozebsti. o. ohraniti-drzati.ry4 ogorlnlaa pf . oAtt?cue. ki ie -o4i mu tahko uDres o4o.pHa adj ki ie zg. Zalovati za KOm oKan<e.rtg. imol ozt> (groiajc)' bati-zobati osBepeH adl l. obsijan o3alresocr f ozarjenost o3apu. oddelek ban. o3AIraDd.!E m grebljica.st osa'o6ll'. imDl ros o doloditi. vireroiiiiiiezi'ti. tl se oseMre. zbeganbiti osBlre ce. . razcapau-Egau o. o(Delvra pt. uresnidevati oncuee. divji.'. o3aplra pf. besen. preklicevtti. pf. pogra.r. Zezelj.o4pqgrrvpa pf. zDeganosl osBepq ce.o|rYBa pl. drzati.. zato ker. t t t I I oostuzrll-octsluzevatt orytal m l. impf orivin.. hud impl raziaiti. razktditi. lig narobe narediti. oxiurorooppa pf . kos biti eemu. impf odbiti . . impf navousenost oorasltoorascatr oAyuepr. oAoM!tsa pf. upirati se. impf ovaditi{vaiati oKarrf. zanikavau oapeqeE. sprarljati v bes orll]sBe\ aQl vzvalovan. ittlpl oApaculBarre n odra5danje navousttFnavousevatr oAIreA4d? po vrsti oxc6oBel| adi nabran. oKaJ!tsa pL hnpf ov jokovati koga. kos biti komu. razdmlenoit. impf redi kaj zoper koga.oznatiti-oznndevati. 3aAOUr{Ir.o3o6wa ol. zoslasnost o3lorlacu. i mpf oiiveu. premagovati kaj.)raE'apf fam ostareti oAlrlqa Mx ce pf inpels ol. oAIreKyBa ff. o'|f. oxrreta pf. on<rcre.tcegfoql'|. . pravoo4lureien adl navduSen casno oAyurese"I|ocr I navdusenje. rfipt prrpravltr-pripravlJatl xoga oo oooro lmc o$tasra.f.. impf oApeMra adi dolodljiv post$ -postola Zejen oApeA rcocr I doloaljivost oxorrcr 4df orcnjen oryt1tur'. otxoaryts pf . negativ. piedpisatij izbiratl' oxexu. 2. impf obdrzati. zr v Zati. $6optd. zavladevati. nevorJo osnorllaceH adi raz\pit. .oAfq!tsa. ostrlBa ce pf. impf odzvati se. obsevati os6l|aerr. 3aAour!tsa oAouEo.y8aEe r opravljanje. odtediod.rvBpf.tno atl! nikalno.a of. posledica ospan. rl. rIorEP Ae|l nKalen. uzakonjevati o3apeHadi ozarjen. od gornje strani.

okolisdi_ oKl6_e.Cc ta niaoen onsaps. ouacraplna pf. sredina m oktober.opraviti-koneavati. phhajati o^e^EK . pesatr. impf men se komu -o-^a6. zadreti se. k_ sebi.\erto oKo sence or<polroff obrezati oKooe. c.ostev-ati oxafl ce.' o ec|od. pf. JavKaxr o ed[Kat6e n stokanje. _ oKperrr!tsa pf. impl skoIlu-Kotrtr orpemre. 2al1eI zmodriti se. Zreti. DooK're pf zalf!iti.. pf.oc4.E. uten:aiti-. ki koplje voIJo JaseKv ruoru&u otpKa pt fan poiesti. Do.uredenost oMA. impl po korati. ti zti o^tiqerDopen adi pooseblien.. inpf pasu osramotiti-blatiti.razbiti. -. impf z. u8loveie nJe o. papricirati: Me o/\r.rua ad1 olaj3e valen oaecr{Farru adj olajlevalen o1rar. ra kop-ad. pre oKorfta. o'dorl'dYaapt. okrai: 2.aBUM ( raz. vinooKorncKrf adi okrairri "tiTf** oao^Iroc.laaqwa rf. prepasti. krila. oa4ergopwa tf.. impt oW. inlt umazatl-mazati ox. vid. zas o^a6aB. naoCniki.l spaaiti se komu. taklenle o^xy 4de toliko.Ialnlotolemru ddt Drcdlanskim (PSrCa. --te. in. tJalr se zati zobe. tarnati. ouacotyoa pf. ziohromeri (noga). odlomitilomiti. impf poo aAHee.. malo ceniti oManoBartlpa*e z podcenje. oKatr. pameti-modriti se. it tpl omoatl-moziti oMaKail umazati oMa E. impf ne se zmeniti ia-oriricenjelati.$ii(H. -EJar Doosebljenje. spravrtr xoga k zavesti. olaatPYoa pf . vanJe oMatoMollltu. oKopatr-kopati.a of. lig okoretiokoreva ti oK. tako oaolcH.srl rn okioije oKoKopearadi izbulienih. vau-oKavau oKpyr.tarnani€. orrpugla pl. narobe delati. orrdeti. strah. ru ileb o^aA{ pl ohladiti olllrr..{r^a oKal'rqa t Kovmska Dosoda. Dluof. raztaiati se-koDneti. oKoByBzr impl okc pf. osebljati o^nat adi toliksen.atd oslabel. p/ trpeti.. obkolje!?ti Delopogledati orpwa. utelelenja. priti k tffit' -ce: '* I stok. oKo. mitj. onetasdati ouacost. . -!r|a adi svinCen: svlndcnosiv oaoto t1 svinec K Darnetl oKlndrop ru okupator oKVltrrpl imeti mlade.[coxo da. ocean.'(g. rmn lam osramotrti. ifipf sKopneti.e^r m--1. oeu-sEoeE./rs4ertopl.-si riti. sramotiti oKaru{I| pl.oKyEYBapf. izmuciti se: odDastigniti. krikniti oKprn. o. prevzetost. ok revati-popravoK eltrru ce pf zaxdati.izbuljiti oli. okrog oKllra. imDl olaj5atiolaj5&ati. impl os' na. oxatrlBa pl. polizati{bltowii.. o^oMHa{cKx predlanski adl o^ 6aBe adi razrahlian.oMa^!ra pl-.2. fig ne- oaoM. 2. tzcmavatr ouaproma I soparica olracrapu. izciTan atj oKaraEocr I oslabelost.rl poosebiti. skotiti I I I I I I oraafucaI zadarati gl. oMa oMolltluBa Pf. Siroko odprtih oti oKoxopn I . oslabiiti. o^oEn ce_!l pokvariti rarbel merJe.. spametovatimod(boletina.oKa. lica.oKaurKyla pl. I evati gled. impf t I I I *. l€ tepen-biti i Raj zakricati. i^pt . spreti sc.owax]yr.'JffiiflnXilffifi. impf 1. popuscatr o[aaobarKtr.qa--pl ooqolau or]IoltEtrx.CIl oKlndrop oMacontt kondati.e. I t I I . prau./l."rx impf ohladiti se. zgnrtr. utelesen. ilftpt dobiti sko. impl o e^el interj ioimenel ioi! zmoonn. pce: priti . kom. okopaDvBa ce pf.mepKaTa paprika p. odp-adati (lisrje) orapa. prevzet. one_ dastiti-sranotiti.io. osteti-karati.a pf . osla./urr(vaa pf. o. oKap!tsa pf. spravljati k pameti. o.skubsti (tudi lig) oKoay pr4ep okoli. oaec''I'r. soseSdina razoltalr oroarla I okolica. iuof oV lizati. urecen sen oMae[oca I odaranost. . zgniti. mtr "Kp.KocfrS_ !*pl po1. . ti. impf Kaj vellkega oxreprtr se.. pl razmere lebsti. izdrpanost oriAre. /rg dobiti ornap. o^aAlnr. rantl atr o^YK.p. oko. de. gJ.. Kosr ( lravo )-kositi oxo1u. skremziti sa. tajati se oKopaBarce. . opravlJatr oKrrtlltlut ce pl roditi nezakonskegaotroka oKortrrru pl _prebuditi. u{loveaen oirrlqerDolrcrurc. muaiti se. o.Tf okolnost. MarCnca oMaed odarati prevzeti. -nla 11 olaisanie: olajsava(pri ptaditu)" . pl ou r? oko. urecl oM. lnpl osla. dr stati laze oaccErteaen.aa'J_ adi odaran.impl stokati. pbstiii m. olyt'!tsa p[. -ttrr rr oklepnik. -oKprqta m -obkrojiti. Zalost. Doka. o'ioE'rtyoa pf. tarnanJe oaeqrel|Ee.izlrpati. prebuditi se.. ororyraa pf .ry. -rE f l. sKrcmzltr se oKar (a. oKpuaaTn{r_p[ tr Ul dobiti pe vitez nt_ttrrce. zaveqen se or(o-E''r. oualoraxvla tf.

i. adj opoje[ . poskus. -|IrIa adr' izkusen. izvaliti (o vseh pticah) orIllHOK. zadnji plesavecv kolu: 2. ffied operacija. kar tako otla|{oB.f sovrastvo. umazati-blatiti. impl onemogoditionemogocau orieMee. orraarryBa.-HqU m Opanek onrllqap r?t opankar onurnnr adj otipljiv olltrn rrBoca I otipljivost olrr4reH. prepasati. izplaknitiumivati. oE pyr<p^ pl. prepir.opravuo. tista (kazalni zai ac-prihajntik paireti mek 3. oMar(a o!. mek mnorine za tri spole) oHoJ. pove. oHeM!tsa l'f. 2. oM. obdati{bkrotati. oHo. impl omehdati-mehdati oMe^yrtreH ad. onaccPl pot)lsll (rlv|tlr tlx vo) oflacert.onaru!tsa pf. spedi -(o (mesor-pecr -I!||o t trxarr edi opit. impf obkroziti{bkoljeobkoliti. brcz gtave oMarB. iivrgni or:gan oneparyfja. podoben repu otraurlfta I slabo Zganje onarqKaf rep.-KBapro. lig oslabetiSati odpadati. sDametovati -ce: oEaa ona. opijanjen.se\ deskriptiven on|fr n izkulnja. otafa pl. razpruta ofrPaz'I adj sovrazen. nepri. oMaqlEa pf. oneq!tsa pf. preprr. on. slabeti oMlrq aBu pf zrahljati. oH. spraviti k pameti-uditikoga ona Aere oni (tisti) otrok pilmcli. olreMrr. impf on ere.m ed ll. nem postajati ogeMolureg adl oslabel. popadcn.vrrc||. gl. toliko orrolKlrJRa adt d. 3. omamljenost Itrrn^v pl izlcdi. gl. opcdi. onesvesden o ecBecr[. DodreDnik: dlovek na repu dolodkoiv otree. l|l. otto. adi repast. oneDapf. oHecDec4Pa pl.elnJrys. ostaoel. razprarla oMlrar:r€H. i. iftpl 3.lj t)itr()hc. umiti. ouaa. opijanjerx)st. pl skotiti (o madki) pf or'F'xrrc. oa ar-UB pf. opraviti. oplsovatl otrro^1. -pHa al. ora yEa pf. l.. obdajati oa akarr adi objokan.aa pl. kondati. hudoorla o'Ia'JI fi tep onasrrHa nalitjc f I I I I I I I oEenpaBAa. in pl storitidelati komu krivlco oHecBecreq adi omedlel. nidvreden . {Ila a(li r(. ifipf sDreti kosa s kom. -qHa ar. uraloSaen o[AaKHe. /lg ludo . impl oigaosebo). onem^dal ^na{rn oflaqKII 4dr gl.rrslulitidc-nar otrartr€.pi1i opijati se rfrfr|rfcfr. onaelpa ()rrffrr I'J.. ifipf opionuEe. osa. / ol)ut ol)ittlca onaqeH. pravljanje kake naloge ali posra orepe I oprati onepCraf opereta orteplapapf i^ imlt operirati. prevzet trlrcrrocr f opitost. zasovraztar oMpa3uja. gl.2. tisti (kazalni zai. -sg: 1.ifipt obkroiiti. tisti (kazalni zaimek) ono IIKaB adi tolikgen orto. brez glave. taklen orraMyddv tja. impf oaaAHe.rKy ad. ') f) iiziri l rrrrIk0lulati. ifl lrl omedletiomedlevati onne oni. gl. -w | 1. osmoditi-smoditi oHa ono (kazalni zaifiek za onaMerri. olaaKEila pl.T I I I oMayAIreII 250 onaprr prxviti. onepaErja ofleqe.em od. ona nazaJ ono (osebni zaimek za 3. Oeto. orrKo^wa pl. opedi soncu). tam orrAe{rrAeKa adv taln. J. mazatii fig r.on pu lrl Jam pomagati komu la) (1. onaMer!. uBa povesiti (nos. oflaur o[aru(ap 17! fafi 1.biti pf. peti pogrebnemolitve olle^o 11 cerkven obred DG grebnih molitev o[epa I opera otreparfua I operativa. f it i otaxy adv narobe. impf objokovati koga. osebo srednjega spola). gl. o. impf opevati. guben onacEocr: / ncvi -D()st onat. obraz)-pove. opirnrfffr. natlcrirtlrr. roj ti. pG sr<usen. or|'pa3vD. inpl 1. impf o?Eati. oulecrwa trt. o6[Ko lBa otn<pyrs. pI oM on. -cHa adi opi.Jdtrt. oMrrlla satr.ats. poblt I I i (nlcgaviti orraKa. impt I. izplakovati ot ase.. oHeBo3MOI(yBa pl. ( s pi j r to) . tamkaj ofieBo3MorKE. erspentnentalen olmrflocr f izkusenost pt. €tla Ldi zasotraien.a . vojaska op-eracija. (lcDllrln: Driti do -ce: oAa. osebe Zenskesa spo. Jaze oilr1r|e pl opp ocau'Je zmlaclu se oMp^lr[eH.impl odpasti. -Ixr . pe lesen. oEa pt oue oni.i ti n^n' r . napadno. 3a[reMeres ouls eH adj tit priljubljen. vati.i owfer\ ofirrcetI.ona( adi hudoben. obkroie\tsti. storiti.. impl pomiti.tnpl onemeti-nemeti.rdv tako. oHenpaaA!tsa pf.p^uE fr. zopm oMpa3'n. o6nKodr.olratl la Dl. onaKY onaqHocr f hudobnost. eksperrmenx oMrieH. sc. ll./krivljen.f so\Tastvo.i znei. lie zar\os. ()rnrnrtJcn. 2.adt zrahljan. pf . zanesen. i?npf oblatiti.rKy tako malo o*rp^vnn. Zalovati za kom ofl ecna. naloga.t.a\.tig oplazrd o atllec. impl opasati-opasovati. ora d.11 or^ene posploSiti+osploievati mcd mnozlcaml oMaYAIteH adi zmei^\. . inpf gl. lluo oiera€nocr f priljubljenost oMpa3a.

lovanre posaditi. I I 'TH*r:HH:.posvariti{pomi_ nJalr. owe. obieli. opre. svzltltl otrc. vse orodonqye pl ozmerjati je za oranje orl.y'lg^@ adi dolodljiv. .ourrlsKa I obiiv orDJlne. onp.an adj upiaviaen. otroa*a pl. -cer tip zanesti sezanalati se na kosa onperalr rn predpasnik. oprcnje.oMoAert otrgKoKEe oncayn f opalle oIq€KllA splesti. opaEe z oranje stredi. inpf obderati. impl pooblastiti-poo& oncer r?l obseg laSCevatr orcelue.oncaA. _ Ja_ onpcKa paooTaTa gnus zbujati nambe je naredil. nategoiti. otrseRoDvBa rf. -ce. svarilo secloosesatr otroMeHe. skuoncUrlfi.iati: onoanoironrres*. onqaw. opomniti. dolocllev opredelienost. odlodenost omre-olrrna. natezati.. impf obo[oMeEa f opomin. okobalitiokbbat jeviii rana zemlja I XOnla. . ddi obdedoveooycrou![TeleE.lntqa edi obselen. imol sKovatr ot|stati. napenjati.eFtr orceElra pf."HffHi#. naspro. ott"cradoEKa razmere. .oEr€Ee itupt. pl. otroueslBa pf. ia onD. on?LalrttlTa od o+n. obdi. razprav.ortcrrn|Da pf. pf. onpaa4a.oskruniti. tmpl razdrctl uniCiti-razdi_ omno-cr I opp aoce6uocr splosnost. gl. opteniti-roidii. ono ltoMotuav_ onca4iirr. nategnjen..erre. impf za.M.. imD otl".Ho3eiztesDiti.upravidevati sekati. irl pf once:r<en. impl naslo- olpe. upraviditiirprai'i. po3kro sitiskruniti.a druzorrcrHe pa.renocr I dolo{enost: rzLegnjen aakati ormtera. opozicija.lnu. imot oV opmncenost sutiobsipati.t#ii'l'l. sploh otrqroHapoAeH.oBapvBa i mfr orErrmta I oblina (upravna d. podesati se in urediti si kite otl oaeH. napeti_za. sprostiti roke in noee-: cd javnost' javornerge polenariti "Hi#r"Y:"t I olrfslra I optika olllErecrBo z druzba ox[xltftsau. -. oditi skoditi naokoli-s-kakif okrili i -ce: iz-ropati. . oparqa I orna zemlja. onozxappa pf . veder pogled na.prerrestr-pretresati. +aa adi splosno izobraZevalen onnroncnar cd/ splosno orrryxlmla I obtoznica otrycro. impf oncaAaI obleganje v zagaio ti Pozgau-pozjga oncaAeH. oblaSdenec oolegatr otrotltottoutltlt. oEc. obsaditi{bs. onota'JvBa 9f.l. pretcgovatr opreoeljevatr ollHlEAl6e{rrufiaEe 11napqlia. imDf ti.raaocr f doloaliivost. naravna. zatagoiaoeluv nJe onpeie. ooremeDrtr. imd l._ .a pL impl "H . oncKoKHe. unidevati outr'DlroDeqKt. len. opredet itiri<ilodai i. iftOl opredelj ivost onesnaziti.a ifiof napctr.objetiobsegati. na.-raa on+aflr.obilkatiobioncfalre. orpaa4lna tf.. otpetr.ooffTffio' adl oralen. onpeie.imol oploditi{plojevati. obkoiiti z vojsko. l.tgr m oblegovalec pa. onrlysa pf. otrcutre. imof polnlevati priti naokoli. -jHa adi opojen cKaEMe priSli smo o'Ioxagn. obdnost rati.r#i.oDra!'navati onn:rrerroe3en. _otrycaouiEa pf.3Mo( ftt optimi_ ou\rn .omrlerEe n obdevanie rJalr.oErwaa d.otroe..eti. onesnaieiatipr .unitujot opa impf orati onoaa rn obseg oparteE. nna adj sploso[nera. -AEa adi obleeovaotro3m$da I l. zaJ. iztegovanje.e[vD.D pf.J## oostuzevatt.cyaYr. zo{npl. usten kier Prostor. zasn'd. . poslati. doloditi.orpc'ia pl obrizgati.. oIIcKoK\tB Dl.spletati (kite). onora'Jtr.TJ"Tff "#.rB. opraobr:ezovati vlcen otrcEtranadf posut. ootematr opaao r. d' "Hi5'oir3ffi*Hr t-d I I I I I I I I I .AEa adi sDIo(_ no Daroden. o'rr. ifiof nrlf-ffFlanJatr. lemezj 2.qe.pi..:fea6a I opredelitev. st . izdrZevatistike oErglapr. stante r. -AHa adi oploditveq oDloden otrbarrRra.. o\Lo wa . o[par/.aadi raz_ s{r diralen. . orJ. impl obaevati. 2..srbriia obremenievati omrrmcxn adj obdinski o''tt o adv splolno. oucela pf. omlatoa f obtoZbi vseliudslii ' oEITo<r6pa3oDe|I. onuerma of.{.u.. mu qelten on:r?r qdi napet. sploten.. inpl ob. obdrzati se-obstaja.obstoi oO. nategnitinapenjati.l.iz- ". obseden sprotna stranka. Plesecl. obsut oqratAasocr I upravidenost.n Do2. obrezati-obsekovati. druZiti zem. obaiFavaii onpaDBpf usmeriti. otrcrarroK r?-obstanek. inpf orpeAe.otrcsAvDapf. delati. pl zano KorEten regrutr.T. -!m . CKVTIIUR otlpsr orTpa.plajdti 91.f. enota in stavba). irn zl sreptu-steprtr opraviditi. okoliI siti obrobiti{b3ivati: rob sclne.orErecrBes adi druiben tegatr. oqpeAeaesadi doloten.svet se s kom.riBapf.raxopt|.

izvimil. ocal'fl'Ba pf. organEtranost. inpl ocaern. BoA l. ocse.. gozd. osiroteti. dotikati se av razpra\il ocekaaa ce irfitf potutiti se ochyp€H adi zhgotovljen.oc[M{ceM p/acp gl. jezen. oster ocDeraeaoqrf razsvetijenost ocr€ I os ocqe.impf razlegati se. ocsr ocaKorerrddj pohabljen ocaon. dmzabnik -ce: opmMa I vrv. org:anizern. i|tlrl onnpetr. orodje. ocacrl zen ocnmrar ad7 hripav ocDe'J praep ra2err ocBecrg. konopec optoMap fi vrvar oproMaprrHua f lTvarna opyAne. 2. ifiol podraZiti-dra2iti (o-i6nah)'' vati ocaKarenocr f pohabljcnost ocar{rarr. ozir oceA^a.postali hllpnvlx. izgubiti stor. odmevau op'ntw|d^ tn opp KoE-re. prepncevatr rovalen atcBe. pal6ek ope. tig posebne. impf ool{azaulost zavarovati. ocwporyoa pl. zavarovan ocurlpeHocr I zavarovanost. -& z druZabnik. t orai-oraeica oprd$ tn 1.1tj. omara oprraMdFr rz omament opHEJa I ledina.abdutiti ocKaeprr. usmerienost: 2. ifipl oseolan ocer n dustvo. -rd I horda. 2. onedatdati ocKBepHrllea{ctcB€pEr. Jrtr. ureditev oprar{l3fpa pf impf organrzrrat-I. orientirati se. srll. gtas. prepri-eati -Lrd'a adi zavavarl../rxune ft krai. { f fan prosntutka opraK.qr-rJ opzsmbotn. orna zemlja opo _n vrsta ljudskega plesa. 2.-plun orel op cf.f.rnJon opTatfl pt napravru za orupostati s kom Zabnika. divjalka aeta. porarzoetrtr naloge opry stptorgle opAeopAgja.lrHa ddi osve._ocEeT!tsa impl popl.1. irzpl zoatrlu setoamtr se oca]More'J.t ocaMr. kompanlon oprardaK r?r fam dnl'abriltvq kompanj onstvo.l. ocBerKwa ol.len tutiti. original. . opocyDa pL impf or. zagotavliat-i j2lrid:d oc[rypETe^eH.rDe. rD Irosaml Ievatr oca:rme. . gl. ocfrrypn.oc{qepEvDe 4 rrnpl osKmruu. adl osvajalski. zool stdek. uredttr.prrcoDrtr{svaJati ocBoJlrar6e n osvajanje ocBoJ!tsasrz osvajalec ocroJ!tsaqs.ocsrfle.ti. telo: 3. zaqotoviti-vare ocseAo. l. izol vati. gl.skruniteljica ocKp6''. -tHa adi obduten ocerrl. -T'Ja adj 6tct1 (rc4!aateH oca|taretloct ocxp6! ocBpr n pogled.oBoAetr.ce. ocBoJyDa impl osvopl.z. xomp. ocaxaryBa .. fis iznaidliivosi opuerrfpa pf. samoI. imDl razsvetiti. ocBpE!tsa ce _pf.a pl. adi gl.Aq[m prsi plesatec v Kotu opo3 rn petelin (na putki) opo.opar (zemlj4 Zivina) opaq{Patrria m. oceTvBa pl. vzhod opreFraqrja f 1.a. osvaJaleit ocBpse . obdutek ocereE. togotljiv. 2. hosta.rq. svetttt-posvedevati oIroKe ocDeraeEadi razsvetljen ocrrr adj hud. ddi osknmjen.A m l.huda. orientacija. ocKanvD. ops€Irr rn orient. pooblaSdenecza doloieno naloso oprarni3aM.-. rj! sistem: 2. -in prlpra\.+..a of. rosrtl opocrMja. 3. onecastr skruniti. ocKp6Ur& pl. organizacrJa. pikro oscba.impf biti s kom oruzaonlE. ooKazan zagotovljenost oqBeAolte|rocr I izpridanost. obturiti{ititi. topniStvo opyxje z orotje oco f l. osv?tlitiitiivetliri ocKaE. droben oreh.. navadnir sredi vast opoc[. impl orientirati.dn. 3. prebuditi-olvel6. ocauuyra pl. oceA !tsa pl.qoqwa . glasilol 4.trvta Dl. kolo op. kompamJa opraxpa. -rur.tte^I€ ffigff.. J. {Ja n 1. imDt ocrdtrra1ocr I hripavost osvestiti. izprieati. trltpf ut ozfetr se. oc''tr]{pw pf. ocBe'r. one- -l skmnitelj.B bot oreh m olteroB adl orehov olteBqe tl od opeB orehek. impf ponaortr-ponabljatr ocaMeu adl osamljen ocaMelocr I osamljenost. ocBecTtr'!a tt. opu3ap n pridelovalec rira opaT. clKlon opKecrap tu orkester opleop^eH_qe n dem od opett orllc{rlrceK op^oB adi orlov op^oBcKn 4dj orlovski op:!'. pI.erocT oskrunjenost. odlikovanje opAnlralIrja f ordinaciiai med. kier pleSejo kolo. -ruor trt l..$c. ocar. pre6Kava opAdrpa pf h impf otdniran of.€. sistem delovaniav drutbi opraq3aq[Ja. lig srcdstvo.imDl oc[r!?vBar6e t? zavarovanjc "' osveZiti{sveze-vati ocri^o a Zelce ocBe-rrre^eH. -cet a opuerrTa. organ-telesni del z dolotenim opravilom: 2. osa zool. rizevo_ polje opKaH tl orxan. octa ry'. dotakruti seozirati se. vroacocBer eHuer razsvetliava krven. drhal opAen /z red. I onecascenost ocKEepHE.opareH. inpl m . prebujati srajan nrrpav ocBEteuadj trrosveden ocrpnru. imol za- oprr3opcrBo n pridelovanje t I i t I t T T t oputeL -sna adj iien oprslrrure fl. impf osa.Ir.

postati bolj zdrav. impl lit oc^oBn.i num osem. oDustiti-Du.. ifi?t pG kriti-Dokrivati s slano oc e[e6 pl oslepeti G. Dotreben ocryli4a I revSdina. Iiliti.ot skorS ocKyAen. impf lt llrfodon*o.BHa 4di osem@rapfi. za.qDoqrI uresnidliivost orBop m odprtina os4raq rr brusad. impf obJarr sodltl{bsoiati ore2xr. ocAoSoAH. zasmraditizaocuoB nr lit rzrok. spoqolu{poreKall. spoclouau ocnoprurBadi spodbitenocdopYBSEe. _. povod.e. impt ot'*. impf gl. uho nastavitiDrisluSkovati oc yrtrysaEe z prislu5kovanje ocMaAeH 44' OSmOJen pf.Et m Zilna mera (50kg. rlcYqraa ocrap!tsarGe staranje oraAe ddr od tod.ra'r adi ocrlre4 m ostrina. impf oporecr.e. ocluira pf. osla znajdljiv. svedejsi ocrpor m otok ooplrau oqrpoDcxx adi otoski r odpi. sood. star Dostatiuren stareti. ora|:rlra pf. ocfaEa n. octoapysa pf. . oc l|Ir[rlla zl.ival ocuaaanJa. n oporer€nJe.axyBa pt. se oc lllm.. ocYMnurn osem Sdati.rBopeH odprt. irzpf prisluhniti. odkrit orDolreuo4dr odkrito ocrpr pt brusiti. opeti. uteEeljen. -AHa adi ki je od erlaplt.lcDoTnHu r. znajdljivost buditi si voljo za 6o. orc. gl. 2 Iinika).ryEm ostaoek oraAerr. ocra'JUBa pf. smoditi ocMar. oc^ 6Wa pt. pomanJKanJe oc^a6err adi oslabljen (rcaloeHocr f oslabljenost oc^a6a. ocuoDa t€melJ. impf usposobiti-usposabljati ocpa{oleH 44. oc[eryB pf. taztos. oc^efluBa n.rEt tn osmero octaruna I zapuSdina kotnik ocraBrcrcrurad-i zaputdinski oclneoA@ren. ocgrf. impf ocrdia{''.'11ig or. inpl o& Idtn ) preti. ocralarnre oclMr. o9 ^oByDo.Lettr'./|4r r?rbrus. iz desar '. oc os!tsa ce pf. tfin oslepiti-slepiti. otvarjanje. dati koga Iiudem v zobe. impl ocYAcrqr. ogovonu{govarjatr ocaorr n opora oc^oHs ce. ocapn eq.osemnalslrca ocrapee pl ostareti ocllllrlaeccrrB aol n m osemocrapea udj ostarel najsu osrapeHosr I ostarelost ocln. utalostiti-zaliti. irnpf fig oprcti se{pirati. odpoved oclMAecer r&m osemdeset ocTallarzor. oc^o6oAlrre^HaBoiEa osvobodilna vojDa pl.ocrplrlla 256 ocpaMorn octaDsqKa 257 qrexEe arh lit uaaliti. impl ocra-rex adi loaen. irupI oslabiti. senoclop''. onelastiti" sramotiti. spoqo{anJe ocuopFaq m oporednik ocrDco6es 4di usposoblje! octrocofttocr I usposobljenost ocnoco6u. ollp[w'. impl datidajati_demu smisel ocMpAeE 44. ocpaMorlra pt. oneaasaati ocratralrraI loditev. -AEa adt rgven. odkritost. zasmraten ocllnpai. beti oc^lHrr. ostatiostaiati oclMHaeceT?am osemnajst osfap. ro. ce. ocvAyDa6en obsojarje zaDuscante ocyefir. upraodj vrcen ocvo!. -/tr|a adf osvobodilen. oclrxcalra pl. ratidelati staro IIC!|IIII. Turek ocueAr ce.e. ostali oeseu ocra'l. zuadilnost.orBopeEocr f odprtost. ocyAira pf. o_nemogoditi. o topeti-krhatise oclTap^. impf ocllMqacoDeE. trd postaocyArf. dtznltl sropogruruJ se alr oclflrcrq. zapustiti. buscen spocmesn-preprecevall.revnosr. ocramx. -Jaa 4di osojen. intr ost. oiuseati ocl1llarolr'|trr. ocupaysa pf. octrt lla I Plt rmpt opogumru se.e4errtr ad. DOSeOnOSI sllllatau ocoen. impf tod.ropr.-r|It ru t?iJl osmanlija. adi osvobojen. oc o6oAlra itnI osvoboditiosvoba iati ocao6oArrrearn osvoboditelj oc^oSoAlre^eB. o$apUa pf . impl osranotili. star postajati. pI. o(f. impf ocluMnsa fturfl osem moz..EoD'as. posta. . oslabeti-slabiti. osem let stara . osmralen. pomanjkanie ocKyArrocTt .oc[owD. ocyAerurBa f obsojenka otrdeti{trdevati. pl" del.IKatsKrosnut reK. .slolErull dovsr I I t I I t I I I I I I I I .!F m obsojenec o'npAse. .. oc^asira pf. sla.ocuoco6lra pt.Era ddi osemocmBlnream qeDonenl lelen ocraBKaf odstoi. orBopa pf. ptcrosr. pu5danje. ialostiti ocKp$tta I . . oc$a(Ua otgatiosmoditi. ocrtxrBqe r den od @rEtoB orloppaoeorropane ranje. oneocTaDrf. ocalErHe. ifipf ustanoYiti-ustanavliati ocrroDvDaq ustanoiritel i tn oco6eri cdj poseben ocoSeuoad? Dosebno ocodeuocr I $osebnost ocootEa I lastDost.a. tamkajSnii uresniditi-uresnilevati ora|ur. pooEga ot. opogumuen pf. -cer pripraviti se za boi. oslepeti-slep poslalatr ocrtodoAen..oBUBa pt. puSden. zacetek otoack orDpAEaroq t otrdelost ocyAs t obsodba pl.gAo o.nt osemsto n . adi drugi.zapusdati. osramocen ocpaMors. rmpl p1tmogoaatL spodnasati stiti. spreten. impf osmraditi. gl. -4ra 44l osler oclMdaecerKa t . ocraaprrro adj uresniEljiv piti. preprecili. pl.'reti..

izpuldati. ('rp€. okorncgr. potem ko o'txo^ky. ('rcRptsa pt.IKa2rr. orna*ryoa pf .orKopuyBa pf. lmpl olrlrureH adj medel. opomodisi oreq.adi . O\Djat\"Aa co. orrr o!'rr.ea.IAWa pl.n oteklina omnaeHDe 2 gretje. okorcn oTpyAE . lomiti i orr(pruen 4di oatcintjin onue pl s-silo vzeti. itnpf ..re. oTKalI<vD. povrniti-odpladevati. -uq tu odpadek . /tg velrl(o oosect-po. lig razdiitevati ofi J. ir4pt lZKOrenrnltl.hudobna tcnskn ofpoDHosr f strupcnost orpoMn Zl narediti kogo potasnega. mladen 1. -''(r\a adi poznei- impl si otlrortrlge ql. impl resltr. odrezati: -cer fig omahniti (roka) orcerren. orn t. impf odsekati. colti kakor. orpe3RYaa pt. 2. lomltt orKoc tn red.advaoni odkar. impf oqpasrr{opaoatl ornaA[][(. or*otnyaa pf. zncbiti se orl<l. hntt orft^Vqll. sKraJa oTqperde. ker. uboj.izplaailo.iati'' omaa-e. odredijdpovedovati. otc}iti. .a d. postati tezek-postaj tezck ati orerfyBa impl otekati. odrrgatiodi6. j umoriti-ubiiati.epaBu pl postati zivace hen. Dremlapolomiti s6 titi. ogrevanJc orrro4rle. povrac o mascevatnle. o'Erler/Iula pft ltnpf ornpocrl'u adv s-toj6 odpeti{dpenj ati oT[e\taTfr or'JeqaruBapl. . spoeeti-spofcniati orpYe. impf odkotaliti. impl (. ugrabiti. oTpYAHYDapl. obe3enjali orxopae.ati-berati o|rcera adt odslej.rl(. oTetrlBa pL Impf ubili. PCe: resltl Se najdba or:MeHddl imeniten orMeHo 4dr imenitno orrre. imol odpeti. izmikati se odpovedati.pisma spustiti. vzett lz zerta!1ce spuidati. oTe[!tsa$e orepa. odvaliti-kotalirivaliti orpoB-oTlroBa m.rrHaadi odpaden oTnaAoneF. -q|| .clklcniti-odklepati oTKora ad. ne ved spoznati koga.l zdrobiti. Ao'Ia'ruRa ti @ryela pf. brcniti z nogo. postati poaasen.3rgn. pridanid. /4t slaba. iznajditetj oTnprTlle.. izpustiti.rzcrpan oren!tsarEe .ow. natisniti-tiskati.tlIr. orpxatyaa pf. usmrdevat o:Ie''a'd. okoli orK t<o. impt odpotiti sepodivati ('itr. (ias) pribliino. oa oflrAe I oditi oruMa impf s silo si prilataati..e. -w m odsek. impt odmaiiIl40masevatl oroK. kot (primcrJalno) orr<orrta. impl ooperrcqpenJatl o{RopeH adr korenito orKopHarrK.olro3ApaDlTa It. odkar. olrKaqna of. .coni zakaj. od zaaetI(a oalaAHrrrrBo fl odpadnistvo. ortnrlllsa pf . opp cnpeme lzpf ecL-rzpf egaofnaryra pl opp. impt plavati odplavati-proa pf. poparJen. odbiti orKpaj o. oTrruufa pf. omlrBnHortrIrBo odv spodetka. razgrniti ierjaviodpotovati o|rlerlla. -ryr rn maloDridneZ. orK^iarytsa pf. pasu-odpadatr vtlKaw. tmpl omaaoK. oAr ac oTa y. pf. -rra adf odloien onceqHo 4dv odlodno oTcew€orceqox. mlahav. preklicati omo3AltaBm lit odzdrav orrro3ApaD[. razmotavati. orKocru . odpedatitiodpirati zapeaatena qrrIyulll/r. tztreatr. gl. . I strup orp.nlyBasKa I regitev orr(.a impl odpluti-prod pluti ar!'oB'lrRm tit odpoklic pf ornoDnKa odpoklicati.tglr m ath ota (cerk\tenl naslov) ors adt.lII| tn oous o'JJ. zgresiti ga o'lro4' e adv potem. -sHa d/i strupcn (t ar Itg ) orpoBHnqa / strupcnjnlo. lenega. impt odKntl-odl<nvab orxp[Baq tu odkritelj. }mpt gdpoolrl oognau.orrrreTKYBa impf razplesti. orHlBa pf. ora oBuB.. upornistvo spfva.ubijanje. . . ubit. oT[Irera pt. -3rra adi odpoveden orKpal praep (krai)-od. met daljic. or'^p'[yB pL impl odlomiti-odlaml ati.qrr n lit odmev.refi al. orxro'''ry'ia pf. dovolitivarl orr^ara I odpladilo.^AT'. braniti se. s.e. oJKprrySpt. trgati rz. it?rpf zadetizadenjati pl ortrPasHyDa proslaviti oT|IoqtllvBa cu strezniti-streznievati oT?e3llltsalle t? strezmtev orpxata. impl . ofl(p. ollplTa Pf. vrsta (pri kosnJl.oIeKlila 258 orrlall|llrtl(tl orlIaalrr[ttrBo 259 otcKprle oteZkoditi{teikodati. ocllc miti-izkoreninjevati. lig pobjr. ugrabljati. lig razdistitirazpletati. zato Ker. flnll zanositi. po rem ko otKaJrc. fl nasunasmrt onenFaqKa I gl. iftPf zastrupiti-zastruplj ati oapsa. . rge: Otresti se. -cai orrormrc pf suniti.orKaEUBa pl. dovolje- pf.oEeH. razmotati.j odklenjen .orep-Fa Pl. izolrKpu'n.uja a odkritje. inpf oltleqar1oK. . lcn. irnpf llt odzdravitiadzdravljati orno3Hae pf pozabiti. otm eTria..rlt| lfl odpadnik orntrArtrlrrkl adl odpadnilki odpladati. vradati pf. razzivetise. orqeKlBa pf. od zdaj orceKaAe ddr od povsod orceqe.t skraja.^ orcKpte. ooganlatr oner. aez nekaj Casa ortr(rcrre'|aeH. impt odpasu. [abrckati oretra. odziv. irgati se -ce: za kaj. . odrekati orxae rz odpoved orKa:reH. iz.d.

! odstop.odklaqacratlErL.trz.orcyAyDa. ognjiSde ouaqapm dimnikar oqaqapqtz adj dimoikarski ortraBnr kompot o{rraKa pf urazati. I osajmft.--!tt1vl--gaoN. orcftre.qE m oskodovanec.w.rlra 4di odsoten. Dovradilotkode l(orak. -Aw m odividec. irnpf Dodlovediti. inpt obuDatiobupovati o.iren. oqe[ss!tsa pl ...ry?se. obrizgati. impf spau odriniti. orrr. orcr4rorrrBa 4dv nasproti.nte orf<ipuen adj izoblikovan.. orre. umik otr[frne-or{Sprryra I odleo.dj razcapan. tez tmpl zlresti se nad kom.. umalniti . odkloniti-odsua. oomrK m€tavati. oqajira pt. impf tl oclsoten natipkati (na pisalnem stroorcyreE.' mdstimanski duhovnik. ooopldl.?t. impf odupomrsKr n odpadnistvo.qeqre:. ccsto ohladiti si iezeznasati se otcpaM pl prav priti za silo. odvrseti mimcodletavaodstopiti.. dopust stajati nedlovegki o'IcyqPyEa izpl manjkati.toBegyla pt . intpf sprazbuviti kosa v zadudenie. impl odo|IcTarryu ddi odpadniski. ustanoviti j l' q(topMgBar6e us.it*@ pl deffi oaesca (ce: ) pt osllcllI. rzolnost ruluiKl ('rralw1 ady od tod. cepruoqceptJatr uporniStvo oruerrirar6e n odcepitev o'rcrlraEa adr od strani fiqet . orida ocilrraxosr f oCitnost osleperl xieDltl oseH. od vati. koncevreai.orrypa.pf . orTllrEvaa pf. nad kom. impl odorctamra. orc4raE€r adj oddaljen.o|l. -Aqa ?dj oditen olrrr^a l'l naocnlKl o. slabo oblelen oqar. ifiot teti. . hovati oo{a*e n stokanje. oTrir€ 4dr od tod. oprasniti oseE^a pl oaesati o{rr^eAeH. o(opaBr-r obr<aimpl ietati. neua.rna adj odikod. Solska) .--. ju).dfrm.!rp! odpreti..pf //4r1s oslepiti.AHa4di oditen oseDnAes.udlovediti se pocrovecenje. oqlx!tsa Pl. ifipf presojati razaloveliti kosa-razdlovole.rvMaan<rtrv!/Et oDustositi uf oui zr ho?lta. o*opu pl gl. inpf orcrpafiglosr I oddaljenost. presocuuoDsoJau.r!B m odirir oqyAlf. oqesE. orsyKUra pf. ogexvEa pf. rmpl sast ojekl€niti. bi. . olIcta'mlBa 91. odsotvati kosa: DostatlDc -c.e^apKa I zool kobta. impl liti postati plelast-postajatiple orexyna irzl pridakovati. odgrniti{dkdvati.rseTr!tsa.lcera qlraeE'' oadnpa_pf.eMoTcxpEnvM ady suu-oosrpavau. umikati se ol$p^n.Nrp. crqoleqq. orcrtrnRa impf pre. oSkropiti (z blatom) ourrera I po3kodba. m obup r'r.nre4gp pf. okrepiti-jekleniti.orcKptrueM 2fi (ylttEe$i (yrutTlTvlot!e 261 otnrslel|un odkriti. iihpf od.'lc\ttrc'ryBA osoBewr.ficryDa impf gl. zavreai. i. od tam.m. prexoracru.. OIITITETVEA iMOT . od tukaj oqgrlnJau orrypr. okopaBn_. o. orreB[aeg.Jni adj obupen osaeHocrcsal f. orcnopn pf narediti ofitrlcrYEarb€ 11 -stopiti. imqt zmlatiti. ne. oqoDes!ts€r6s'? ucloveceue o.. tolti. Krsov.olrqrqgrr. .tanavl aoje @uKa pL fqm potesu. vrseti pati. oqajHg Ilee ooupno poJe . o'rryrtrlTa ce pf. o. potolti (toda) o. oKooaoielorl. dce: PosBvrlr. tuu{cen tevau oqerrisa'r. g. rzdi. pospraviti oqetn€ t ocenitev.lovrniti 'T.adv obupno.Eapf.n lit poroCilo. ocena (knjizna. odtrrtodllvas(rrvaJ u pt. -tg tt odpadnik. radun. narediti.dopustitev. vzdihova. ocercn oqa6^aDefi a.'fu dsfd ti. 'r'c. zpannru-rzpalovau odstranienost otrsKpaErcqq. orcycrDo z manjkanje.pEe trl malo orcyAll. nic (pijata ob obisku) rutruo(ttulevatr orcrafl . odD anca slraxrJen or. taroati. orrorau ad? od takrat poravnavatiSkodo odskodovanje. odskrniti (vrata) oDsooru.m pf fam (o vstih) ziniti. qFrorerritsa pt. . odpreti kliun kot kavka oqae.OrODU . .tLrc.lu[r tl izpustiti zrak Skododajati -oaSfodnino. o.or"rgtra. odbiti (ura)-biti (ura) navzod orErera I odskodnina orctrHocr f odsotnost.zametavati.. zaditi ob-Iudovanje. hlaaiti si iezo prcprediti zadrego. oketasJsa pf. or{vAFa pl.urcsajrya obupanec-obupanka otalao .tclar''n. m ocetrjevalec o4eT m ros o4ereH. -qn tn dinnik. OTETCTN. ceolu4. . poskodovanec . formtran obopu''. odmakniti se{driorcnpeAli 4d? spredaj. rmpl oce.qa adi oiesen oqerlla pf oplaziti. ofvry* pl. I . naocarKa o.: nost.it iz desar odtkodovati kciea. nratr upornrK orul41. tkoda ounereu adf oSkodovan ourrereHrlq . orQp^a pf. verouEitelj otatapa pl Siroko odpreti. .Se P. oqalt. odmikati se spre(raJ orTynnr ce. luditi sefuditi se -ce: oslxa.Tsa 44. . osmese *v"9. itnpf izoblikovati.

pal nato tra(er fl paket. parili.rv. impf tr. ItaAHlBapL iupf pasti. -cEa 4di Ekodljiv. .l izgubiti-izgubliati zobe oErlp .our!. nakupovanje fitla3aperr. padati naAo6pauz padalo naRocel|. narotjc.pl. prsi. postati prismojen. zavitek -qtt m trdi IIacK l)il t t lina [aArre. lig ponoreti. mrena belodnica (pri odesu) narlp rz ploska steklenica za zganje rraryIrqe rx dem od Ilarw tvtaric za Zganje traA n pad.goleti. dobrikavec [aBAaKa f smetana. 2./i llaia. /ig ()krilic lajaxcEHa I lr. na3[ Aa trc arpclrt|||t tllcl.antanjc lla3aq . lig lat11 odobravatl Dotrievati: pihliati (veter).q .6'r. na6epKr f pa_ oereK. rrapNr. o'JnrUpIB pf.se (s pahtjato ipd) rraBKa o r. hraniti. nafa. rrulr'ir'. pazili.ni dan.. l.avadni srobot traBsTapKa f kosarica iz srobota naBIKainpf 1 mahati (s pahljado).rvBa pf. pobodje. sistem zidanja na6epK!tsarie r paberkovanje rr Bldr fn bot .. SkodljinaK(rcE -rF ''' vec. ot\TerYBa pf. !cc: l)irzili na3yBa. seSmski t^i pn pf. hudoben K. ^. -Hrtn r?1 padalec fia3ap r?1 trg. hudobneZ flaK.c€: hladiti. da nc zgrcsi(. 3. impl ogF lili. iDtl. prodajati. padec naAap fl poljski duvaj lraAaprma I nagrada poljskemu cuvaJu aa/llerlr. ''iA'd' zavitek tobaka TyT!. preganjati. trzlscc. -psa odi trien.n auvaj na3fi ifipl l. t i I i I I jek flalKa f zool raca nairon m kotiia naironqnja.. postati pust-postatau pus! (rrrvl nn ce Pl okutiti se z t . 2. 2. fie f. senilen IlII na dorll in. gl. impf oPusteti. -ira nr fijakar. 3.1m laskavec. i..iti.I OIIII€TIII 262 our!'rn 263 II KOCHITIT t I I I I orxrelr. pahllaia. na3ap aK. falot. kypgunt! . potem na_6epKa.paoerKr naoepKlBa in pl paberkovati naBH J6H tn L paviljon (umetniski).rrffyTn. rra3apt[uTe l? lrznrca.tir iirrni.m gratn sklon i An iftpt poditi. iztritti. kotnaAo6paseq. ba. . gl. vlhnje.ro O fL fLm. paviljon (prodajni)... voznik rIaK 4d? Spet t R conj a. ovtTp6Y8a pf.rir. s srabom orrryMor^uBeH qdi zmeian] r)Icz gtavc . poskodovati dclati Skodo ourTp. 2.-Bu / ncdr:t. odganjati naArEa f reber. -rllr t l4rr rrlr(rvilnie.tlrllll Plri devina flajal(.tlJ oskodovati. tr.

pauet. ti! pogled na kaj. 2. spomin. pa adj l. mehek (o sadju). raz{rosaj enec.m lit dvojica. .osur m pajac. uk. trran Irar\aptrJa.te{2 / l. zmesnjava tralnqa I ponev natrd.zasloD. neiaega l(aj rDu Je/ HIrllITo He ro zofavla.nu nr malomeSdan(tudi frs). Dlah. porednosu' brAumnost nq. slovesen ob. penzion. rn z. na. I ar& klobuk -ttrr tr f palada ^ara |lar. fascikel naflot. -qI| tn arh letva v plotu trapo6lroAtfl parnik I . -ryt m arh ktta* topirec. Jnt zlagat\ povezovati na^a\ adj l. 2. qe impt biti razposalen. zrJe naEctrqErz l.a na^pK l. llg zmeda. rraMJaT rrauEreH. fastntm lmenom: fl na tlwKo a pop NikoLa aD'-^ra m zoot papiga (tudi Itc) nallaua ctBo:Itaut{[?. nanopai.nar6a pand.EI| adj t. rIe [aqail?! pravi s€menj! mtrafypf.l. . 2.Iarocltua 2& lxrElarloBtl nat|tawjo trapo6poA nal(o. porednd. Do_ dezelsko snezdo naaarrsase4] .utt lr2 ra rdso. l. uagati-piiigati. 2. L razkroj..na. rzoeloval@ coDat naqlwcrtrl adi ath copatarsI(r lrarylnxaB-na[lE ar adi 1. hudobiia impl delati ikodo k-o'lar<oc.impf pomniti. z. -priti. vzporedmc4 prmerjava Eapare^I€.ry6aI ladijski krov narrerI in ft l. slreljatt trarE<I*a. lkoda. gl. ki io nosi vladika (episkop) na prsih ratraryp nr seiem. uapaxoAr'l a. nemoc napaclry!. utruditi-mu8iti. skupsdina trap^aMeErdlre{. nasvet. 2.!|||I!I(! -qrl. brezglavo oponasanJe nam€ f mapa. arh pted. oklop nana n l.sprehajatisce. dlen naJr6As parada.. sponunJatr se naMerara adi pomljiv traMerdBocr I pomljivost taulat f cetktt: Bequa Mv raMjar slava mu.) mpa I pl denar Eapmrelr. I hod nApa46'rc m paradoks.nqsa fparKa denama po. -'ft^ f bot prapror naqraAEnK. sopara.klovn na/urc. trg prrf. misel. z. nuqooen traKocaf l. -Btllt-Ir:raaDt{HK. tralnr. frskr na]tatna I 4/. hudobnica ryIqcq .Dlua-laraa[na I raizposa- naaro a suknjid.. nanex{es. sejmovatr trasAetIra I pentlja ra]igyp m arh biit nauu<a I paoika. utruiati nauyrsja. gosti sce (nrana rn prenodisde): 2. trapKer n parket qa(pr nalrrauda. par.ri Ila MaKeAoHcrara noe3rria panorama makedonske poe.m fa. imot Dritgati. razposajen. ohrc melos. qelatl se neumnesa traaa. fig vrJucen napuae. impf oslabeti.impt gati./rulnr|ux.lrHzt adj denaten| nap. neoridakovana. {Bqx m poZigalec tmrrt|^o n vzisalo naalnra.. -qHa adi popkov. -impf.fivante mparpe$ n paragraf. veaen spomin urirlemu.atr m. oKuru qaEolrdua I l.l paralela.pe rcqcn: z.gnirp-a in irypl parkctrpf rau. [apKa nid mu ni rtap .papez. napa f 1 para. vzporeolrca napartua f. poEgau parket napKripapl in irnpt patktrati napraMdrrr r'. razum. misel |lapasfr tr1 1. plosda v '.rql|Hra I omleta (sladka) t tn paleZ. srrJf. tzKonscevalec uapaj^sja-laparaxja adi indecl petitl]eZ. zveza rror. parlamentaren. gkodovati narr ar pakt. _-h| m orh copatar.l. zavit. nalcitsa pf. biol parazit. tezrkariba napaadaa. pameten.t. paDorama. sejmijde msa:ryplra. poZigati.uia I palica na x. veden-spomln naltlx rn bombaZ nal|trlq€H.rII^{Ka f trak IrarqHp ft1 hisf oklep. suknia na. -tB ft s praprotjo oorasel svet natrca. neumen na. impl seimanti. dijaski.AaEesr(rradl malomesten. 2.l mestece. sEo4 poZig ^ela.In mu.1 razred (v Soli). -ur nr popek fiarroqeH. 3. {ma ad. naHTa^oHtr pt dolge hlade n lIo. gl. paravan. -{ia adl bombazen nattatuta I cerkv svetri$ka podoba./h parllik [apea I gl. 3. pnoanrc napacrac-trapacroc hr cerkv zadusnrca (pri pravoslavnrn. Skodljiv. 2. kockar /ig pri_sklqdnik. sRuprna prometnih pripomoc(ov \apK impt ro nap|ra? -tuTo \ pa impt parati. digau zgatl.. slaD. zasnovan na parlamentarizmu. pogodba. nadrvEa of.tra._park.m nerednei. . denarna enota nalaE. splahneti-slabeti. zastoj. nanoqtla BpB[a popkovita lralrpa-rmqpar. razgled na vse strani: 2. Studentovski do. . j razumen ruuteteEctraMeT!tsaEe Il me_ morija.r(Ha adi preklet. pomljivost aan'er . paraliza.zajedavec. osupljiva trdiiev. rapa t pu impf pariti (na pari ali z vTelovodo. Irr etcHo BDeMe rle urje M a .ure n ar.iuufa{a nf papagajstvo. Darlament.2. -tlu tn temez jenost./laDeq. norcek DAI&D!|.y&il paketirati. neti. Skodliivka: 2. izmuditi.

.nepopoln rrar.nar. llg uniaevati nntop . 2. /ls uniditistlml deliti na kose. 2. pokrorTi stvo. m 1. pretepel te napiDeM parfum. naprydd^eE. cerkJ yr.t ccsltlf [apo6poAapcTBo r promet s parniki napor.zemi cunje in izgini!. 2. capa. eAeH naT l. ozmerjal te bo naltorufrpa pf in impf l. trapse rx kos.rtrq ffi potnik. razcapan rapTzraeulKo. spodobiti se nacrlsrre r pasnik. soctatno. kosdek cnkrat. [eBurla pevka neaq< adi pevski.a impf potovati nailTalle r?potovanje naFre r? od naT Dotka. od nee-opevan.ucen neaErJa. parTuml. -cqn m potopisec n rop tu zool facak naroc ft patos.k. -rxa ad1 p6ten nar€rfr m l. geslo trapra. kodeljicd lracrdfia I pasma. rasa (o iivalr ) nacMo . izum. . zanos. pot.rtrf I orh cetkveio petie. .v f Ja l nrup narapnHa I cestnina naTeKaI steza. pavji naora.l soljeno in posusem. nlce rrapTa aB adi raztfgan. l. t. 3. palica nareq. 2.DqFtrapTaaelgKa 11x.{tl tn cu'lja. igra. patronaza-. narn ce iml ploditi se narE(a f copata (tudi Sportna obutev) narrr ol? trpljenje. aocTa r''I c^vruaB TIre [eaHau! dovoli tah &nd! neaq{a I . -III| I l. razcapa\ea-razcApa\ka. skupina. 4. patrulja norpo^tpa pf. rodoljub ||trTp6^a t patrola.neoetaveD. stezica nalsa I pavza. co6epr clz ra rrapTa\.. 2. potec impl trpeti. 2. naotoga narKa f zool faca na'ka impl mat'ati se. lagodno Zivljenje. nepoojercn racrrBrr:rfqra pf. patrona (naboj) frarpoHaxa-narpoHdr L m l. DokrG vitelj. patent. ki je skusil razdeliti na kose. imeti Skc 'Jar'. 3. rmpcocU'a pf.nacrlrMKa f zoot postrv mmlrau: Z. Strenica.flacryts ft Zrebec -Cei rarl se nacyra pl. ^rITe rrapTa^r-r pada v cunaiaaT nJah (o snegu). pristajati. reglstnrana pravtca rmrep[qa f bergla. -A ljiada.'I(x xop pevski zbor neBe4. pala . tn az del vetqlasne skladbe rurF)x . pastir. oddel. -qn fl pastorek nacrtea pl. rraTeMa r(at(orIo mimogrede redeno nareu. . hrar''aprartpaf muz partitura niti.ulica. vzne! senost narlraB-narpEB adi krivonos (o aloveku).atriarh.) napoxnja I pravoslavna iup nlja clelo I|aII|rr{ErI potnina. "pqn r'. nsrpr|6r tu patriot. lig fam Eenianje. -cEa adi potopisen ftrrormceq. Irg mirno. racati. . delen. bladetina nasaDpa I cqnja.IIapo6poAapcaDo naTap I|arapAnja ralapAnja.n parog.r tupnik (pravosl. eprer aK-latxalaK fant tivi kot pasa narErep(a I pastorka treas pt. Ee npa'JaDtIe !dek rl|aj I{ToAcrI. IIea.El.solgratec-partnert(a. zclravstveno skrbstvo t ryr. . nckod napqdrge z ilem koaralc!|. potni strosl(r narflnqa f potnica natrr.1 predeno. r-rvnoouscn. crzoT Bo fiapTa a ves v capah. ltrena. duhovnik (duhovni pastir) lacropon. pasilde nacMeHrle 1' od nacMo predence. lig pesn-ik'Jeia'l r"#TI*J'f:I"E I za tebele: 3.alnidostoianstvefik 2. odrnor m zool pa]' ''aurl navr@a-nalrtr<a I pavica na$roa dli pavov. okrnel rog Pn lelenu naFi^a I parola. potovanie.2. 2. DaSa "' rarua . pevec:2. poglavar.pasiven. -l. ifipf vprn-{nl tlnlcga. (e re Hatllpargrrur(a BB nacTpMa 1. med hojo se dbati rrartxataitr m bot patadrrnik uarquK. rTrlrrm preca. kriv (o nogi) narTarBGnatptrBo atdv oAl rrarpaao maje se pri hoji [aTp[Jdp& +n tn l.it gl. adl Jam prsmen. TYKYnaTa^erJ! fiap\ocz. [acr roK naerpn impf 4/tr varovati. -Tle. -[rura. sono ovcJe meso.. pomivalka. ner. impf pasiviztrarl fiacrlrlor<.-DBa a4i. I raztrganec-raztrganka rrapTlt3drr-nalrTr€68&am. -3. -Bltrr m lit El. brejati (kobile) flacxDeH. zavetnik.. -.4. pot. f parIrzan-parlrzanKa nalrrE3aErja f-fam fig osvoooJeno ozemle naprnJa. HA OBqADOT ratl rrarpoH r/a 1. -/lurl m trprn. 2. impf prilegati se. oaak - cranor vsak opravlja svble IIATOT. posestva ccsta. tcbcle). odlomek.n paia. tig capin.rra adi parcia" smer len.g neureiena Zenaka frnrlrjspxd^ctr.aru cdl potniSki \aroKat m kaZipot (tudi lt8) rmrorMc n Itotopts larorMceH. pasti (Zivina. turski voi*ki ali ci\.' ponesrecl se oo. rIa NATIIITKOT neBeg i I I I i I t t I I t nace intpl l. partiia.lagodno ttg mirno.nacr:pMa.. -'l'li f tezek srebm nakit na tenskem Dasu narry'e'Fr m pacierit. nesreda. kos zem.r. telj z. gl. 5. vonj rfl bo. odstavek. politidna stranka. -II{8 adi paI r'lltr'ltulcslarosveten . impf flacfipa nap46^a I parcela. bolnik trasa I iivica. skrivati naprfleFrraprHepKa t part.-par. {r rfl krat. tir [aTenr-traTeMadd? spobmil. impl patrch- frfmE& -4!i fi-Arst pasaluk: Zivlienie. mlmogreoe. namotek tracou n lan potni list Ilactropr nl potni list racrfip m lit 1.

tezttt spaKovallsc. .leparn€ m. jutrak. obrobek. renmwe I xar6e tel€. nadav panj. peresnik.ueFrry tH m penicilin oaprtrtrIa. pened se retl^nBocr I penavost renyrura f panj.m pretepati. trs rozEa. rlca rcpru.2. nedolinost repAyD ptidje perje '. borec. gl. /is delistvo. neM6e. biti iipokoien nenje. burka.2. -. -rla f l. ograjA [epraMCn n l. nelregaqez novoroiendek natancen neaepftra I pelerini neAeceT rra[. zgodovinsko obdobie. ptsaletJ. pokrajina neEa I pena. brtt aep\e n fan zavesa. 2. vrodina. re. r'8j!8. lopata mlin_ sxegaKolesa nep/rraf 1. imtl tte Stiti.268 ter^a impl likati. 2.2. udariti-udarjati. CBern H.tr personal. .) qid ga ne more reliti neperre z pranje perila tlep'3 m arh dieta. -fis nairaviti.mai interval. l.se. lig strastno Ze.trerl3noEdp-tr€r|3r|o-Edpl{2 1 fi. perifehja.!npf -de: -l: se. -rna adi pedanten. 2. nepri_ vlafna. rotiti. ltor. Detdeset laz zadiniti-zadiiiati oeiimoz.lig pren trrano srameAiivo vedenie aernanuce.ogalnik IreaeHa ptenlca J neMrrrerf. osamljenaZenska neHrre-[eHue templjanec n reHuepe/! tam okoo IleHtrepqe lanr okence z trer6a/ pena tre16aael6e penjenje. da kdo orebledl neneaocan-tenrocas adi lis bled kot zid rcnepir:a f zool mehrlj [c. Wrla. javica iz pepela (nepridako van udarec od priiatelia. nesramenle nepnxa I lasirlja neptroA rz l.te wrccvBaDf. ddi tell peklenski [eAaiouuqr adi pedaeoski neKcaMaA prepeaenec . 3. s. oJenka ret(rarI€ /t moledovarie..r fi pedagog. gl. membrana. pemat nep. m okvir. nalivno pero rre'l^Jra edj. 4B'.-ce: zase likati reAa I ped ne4ar{. ro treE3noEfpapf in imof L uD. rokoneAecer-marEeH.-qrt n pendrek.^Ita"ueKoacrrt neKoaell.Je. I pepel rrcne^aa adi pepelast. rrce impt Eeti TeIII(ztq rleelEe fl petje. roj EeManepu:| rra ycrara ne. z. pernat. pensce l|Cprq.. trepE!tsa pf. irnDl 'i neAecerMnuat 4/n 1. strnienka rcAecers 4di petdeseti nearer.. gl.. avqusta Zilavka rcxa ilnpl moledovati.n impf jecljati. -Bua-nepAlrnecr nepAvBer{. pokvarjenec trcl.Ja fl |.bikovka. pejsaz. Dero (ptiaje). rob. -!rf m arh zvodnik. . "qr n jeiljave.impf ieniti se.ec " ' neEeaal{cat zool modras dercaaun<aI Pep€lka lerte rgtrre fl Dosorisde: fis domada streha.otenje. zglauik trepo. f ntt Sala.qUTC TOIIAO nepaaea.KaDqe Zer. Sotor. iebel irihl treqe^utuTenajlepse je pod ocetovo streno nele^(rca-trelloca of o.pazi.KI|a 4dj metul tast TATKOBO OTHI. pacru se trexapr@a t p€karna.aor npar. z. gl. vitez -ItEa 4di pet_ oesetrcten netrm m. tig ne{aj posebnega rlep'''at ad.biaje nep4ayy ltn?t f o. 3.i l. pf trpa -nepea rmpf pratti HtIrrTo He ro nepe (samo 3. strastna telja peniti. prismoJen.Kat. l4?z qarl-(levatr nepwa I blazina. f€ poZelenje. rcEaja. gl. star roKoDrs DepAaEer6e. 2. perioda. licijska gumiievka. . bise\ 2. xa.ldra preteDanie.neir6ea[Ja ad.Ko e sa nepo?kako pise? depou m peron repcoP. liB fam stara.l.l treAd^l??pedai.. pajde ran.plavut. T-tg. l? mlatenje. predmestje. lr? poruhde. mlanu. rexap m pek.ts I pokojnina zaklinjati. lrg awor. pelin. . kaj govori. Zalitev).-arra adl pralen ltcpa Irrtrle z krai ob reki za pranje. m ath ara. 2.t rrz Irevec utKa treJrar( r?. nene^aBo.nepyrcH. co uetla rla ycTara Iroln zlobe ret( n pripeka. rentuera KA ne. udarjen nepne. pepelnar.a. petdeset ne aB rn l borilec. leti upo(oJenec-upof.g sDaKovau se neter m.xe. . f pralec-r{E.i indecl roznat /an pridanid.renenK. adi DUnast nepe. penav. obbd nepJan4d. perisCe ' rrepaarlrqa I pralnica ncprlo_ n perilo v pranju. zdrinost v hrani. lig strup. neA€cellloArurll|uHa (jubilej) greuooa I Deroeseetmca tteLsld'aq m vino z malo Denei€cerfim num ptiblirno petlina. gl. lzgojitreKMqt tn mezqa treat(a o ItelrcoHdn [eKapcsr adj pekovski neKo n pekel-(tudi trg) . doba. lir spev (pes. nelJynen '|l treja. 2.QWHa leHKa o'. gram veliki staveK Eepr0epnja. pergament. koprkojiti. popripeka okrog Ilijevega dne.d. pelinkovec oeset ne^Huoca.ele. os.rneB ueK. petdesetero nom: lis zastruDiti-zasthrD neAecerHrnqa cerkt bittkolti ltau f (praznik) nerire a sadni l.rrrHcl(tr reK treHAlrex. 0!F HAIIIJA ^e6ap.rh soremeniti v pepel. osebje m T t I I I I I I I I I I I . peniti se.fleaTeqer6e z jecljanje.re. gl.

!l\u.teHoMeco) pecenka neqfiBo 11pecrvo ne. .-r^r! r. lam uaiti se bbrti.A'Ja adj peterc lig postati. petnajsta obzna mnogo pesmi. -tn m. l. kdor ima pogoje za tazvol rreplH{Ka t penrnKa. -. trecoclBace pf. -urrra4di Wtletel] ncrroMru[rura I petletnica rrcac^.-Ja adl pasji grnKaKo rrer rruu debele solnecHaf pesem ze Eecsapnja.1 Detelin nerclcr$e r b. zasluzek nelra 6ap ffi dninar. sop las tre-plreEe. aivkati |@o tt pivo mlalraecr atlj ioltast rBBrtrja I hladetina.. dolgorotnonadrtovanjcnepctreKTioex. geom pcr. -K1r. 'ttis. graverska delavnica rlerre. petKraten neroven.a(lltl rMeAecrda ft piedqstal. globoko spe stovanJe . prizadevati si [es'ajt m 1. Wijati. arn l. tisk neatarap m tiskar.i petelinov. 2. .. -qrra 4di pe. kDjiga): 3.ki gre po svetu za zasluzkom. truditi -ci:se.qETe a atgm od ne\ei pevka velik petelin ski pevec-ljudska tr. -:rrlraadj l. rns neprre/! pramen. B nepcneK foa | 1. 2. spektiva. l. nesarr in -tedatiti obiavliati " v tisku. Eo [eroK.ljudska pevka uElHaocerqHa num priblfino necoK. zdomec neqa. . nadin slikania. petlol oelavec neqa^er6e. 2.3Mor fi pesimirleqnld3aM.. priho. bolelina neqa^6a I dnina. 2. z zenje (oenarla) ne"a^n impl slditi.-qx n l pesec. tig nadv buden. vsak petek. adj pitna.xra I 1.thanje. -pna adt peteren. 2. kolektivna prolnja nerrqes.j nerKarl|rlqa I petnadstropnica \. ItelanHa t Detina rciat f' Vrh i. peiAt. slu. 2. ?Ea. peti. oAaM nerx grem pes [euraAEja I pehota neluiu<. -un I peticija. spreten leserxrqa t (ne. tB'(. sezonsko delo. itupf. neqe paxrrja lruiati iganje neqes ad. Eo ncToKoT pe-preJsnJr IeK. sponka.-qll ft pesek petnajst necor]illB{ecoqeE.nelurepcxq (t/l/ vorrrnsKt. liq 2. Sopirjenje. petspektiven.petnajstero rccoK rBocr I pelienost fierHaecerr[ adi petnajsti trec(rcace. ki lepo pOje in najstletnica. peldenec rlerioft. tiskan. Cmogledost rrc''^sg f gumb. pridobivanje. petkraten ^d. srKalr ga. pogled v prihodnost: 3. petnadstropen. izdelovalec pedatov.piti. napi. BtcoKa rteqKa pla\. peden. olabno se vesti aeEFM. pecaren ( vose(.dnjipev reK. tl€\ flum Det ob pctkih. tolca aof wrBi pt we .impf fler1oano/leH.roK petek. . necoBA m pes ad. girokoustiti se nere^KaI pentlja nerHHa-fierMrrta num peteto.r arh kita.2 neulpra I goba ne|I adi pei. r novanJe trepqa ce ir pl Sopiriti se.j/r^a inpf zapefiati . Sopirjenic. ntros!tsa.ET^oB ad. natisnjen (trka. treqafltmta f tiskarna neqalotrterKraq-neqatolte3alr m pedatar. graver nerrre edi peti..JrF-neq|otrojKanr. izkuSen. postavljati se. I lam ljud. nEBI(o Mt() pttno vrno r'nnr. 2. pt neqea. tiskoven (napaka). nuBKa pax ju prmo zganje.|tnta ani pesmica trecHusr€ f den petnaj stleten [ecuonoe4..-Dsa adj l. IIe. KoA. aol neKoB.^6apq impf dniniti.j petsto- ne. ljudski letnica pevec. 2. Ilrrnt(a n()Atl pitna voda. ittlpf l. 2.. hudoben lleroano HIIK. . prod kotnik treco'ntrft.4s ft peteroreco@Ia f pe{den kraj. -rsa 1.po malem pitl. tuot fl BHe.H impf 1.trer. tolba. JamsKl [rBap r?l prvovaf luBapr iqa I pivoviuna nnBapcTBo pivovarstvo /. pet oseD Ilerlr4a-nera I peta neruqnja. 4. podstaveK Ereca I gledaliska igra (drama ali opera) reer6r n pieteta. a/ft tiskarnar neqarapcKl dli tiskarski IleqarapsrBo z tiskarstvo reqareE. r4rlura.aLost. 'Jt4a 3. -tnla odi Peten nsfr(aleH. delati na tujem kot sezonski neqarope3rtrtlta I pedatarska. coanecJu. petelinecHapraa pesmarica f nJr ttecEapqen dem mala pesmaneTHaecer nun petnaist nca nerHaecerroAlEelr. 'rae.. tiskarski. jonll leEr€peH. rler e n od Eere^ Detelindek zem. postajati pesKOten jan.ry . pedate nJe pt tiskati. ttermrerDe a tiskanje. TIeTOI( Il CaOOTa Ce TIte nelodljivasta nerolreE. -4lf tn petek.o NtlKx m 3a nepqull una ga nzl vrvlcl nec. ped. vG JaKpn penon nellq{Ilp t t brisaaa neurepa I csl votlina. Dridobivati z d6iorn. Sirokoustenje reae^E ce impl bahati se.kar se nanala na perspektivo. . sezonski delavec.nemaecerMrBa nutn pevraJsl !Ien moz.Bs IC tC n rIeropeH 271 tulereT t t I t I I rforroAnruerr.I i I I i I I i lrepcIteKtnBa 270 rrcrocKoDeE.r. nelltaecetlt'AflllrHlt Ha t perI tisti-tista.ma adj Petkov flemar adv petkrat trerlro^"nerpoldJ m petrole:.

rodovitna. obde n!^as'' impl kazati j&ik laDa Zemlta n a(ap ra v zid vgrajena Dn'roMocrI. I I I I I I I . f berat_be. splakc rw2 iyff stokati. rEry qa / rmta krofa. -NeHa ddi Zaluiol plam€nea. r afqT? plaketa. .E aueH-[aa. [taAlre: KoH nrrcraf pista. krikniti. poldne lrsce 13 MBkedonsko-slw€nlld sIolrr I I DOSt '1#i.1:EA##.Etrcale crDo z pisateljevanje. goreti r^aaeH. planiti. strasiif. nrrJaH(rDo. tis Ka.rMflep^r|Badj popran vanJe. domad. 4. Die wnorhpa pf nt impf prlotira'ti men (ki ina pisiatiiri bra'tit: rtrr yaa I pilula. grSka) r[!oE nr pion. valiti se rrlr^rrt<atfiHK. impl planeneti.r^3gqTge z opoldansko po. rurcMelq an. -potipari. Tmarfldla plosclca rrroldll. tipalnica nrJaHx ce impl opijati se EtrIep m paprika.sKooa wa impl tipati Enja aK.tr aueH. cidlska. fnltge) 'na'/rn (odi. impt vatl sau. kmet v Sahu trEcEe. zaretr odmerje!.Ir axa plaZa (rivali). fie DlelnENIt pohajkovati mrroueq. tmila pf.poeivati v senci. ob.n. . *""9or zamud. udoma. -tt6a. -et6e. ouDavatr vetnJe waie pf otipati. -D[d iron rv_ nEcKor tz kridanie.afnltaEe n opoldanski po_ goJenec-goJenNa ciaeK v sencl. w\a impl kridati. trmoglavec plamen (tudi lig) m. TeTpaTKa tmpl zagatr mrcarea n pisatelj. lrg nebe5rko lep rmcanr<a. 2. ognjisfe) za rvirarra f Zaga(podjltje) rmcara l. prositi. plan.krotkost.I:'t!i w. rrnKrre.z-pisec.uJetl porinitiriniti. -Errra r pis3. zqfg zasaclu. -ur fi Dosebei Mcarcat(a I pisateljica ograjen prostor (n-a Doi-.-pijad.i ltltae. usoien n.ruuz-mro!r'. rucE!tsa pf. n.. -I@[. Dlsalelrstvo ranskem jezeru) za ribolov adl pisateljski.rlql|. tekod ntat_m 1. pitie al. rlnaAueren. !zga. ocvr.fafi pisanka. 'rur m fam 1. Zveglica vzprameneti-!zplaqenevati : rumn ial piskati. tipalka. vanJe. poper lDrJalntua I pijanec-pijanka lI|4lepxa t Dol paprika n. itnpf za- klidatl. pisan. avtor (Clan. Jall leva rodica pri pilueu rrrnrrMurral. llg og'norrwisz impl fam od\ranJevll.jt skladen. . neizkuten mlapisk did rvlror nr pilot. pisec 'Jtr^Ir r'Ir[q ce inpf ledi se.. pijanae. rsz e l. vrno . pisan. gojiti. cviliti. prsatr ^6pi. gl. gaz dev_ati za sani. letalo Erc''e'i adi 1. skesatise. I rr . brez slovnidnih in orav6l pisnih napak.zamuden kohola. barvast: ad. obraz.rod joku). auKonol nosr rdrjal{elge r?opijanje Itrtua^o /. impl lriniti. menokljunec.r^ impl prosjaaiti. -e!6! r'r valec. zabelienesa oliem z noznik (Zelezni. si.).i'l3k"'. sKr nlrcoK.flrrKa pf. DiSCeta: star rokopis 2.iCati.a+nll { zool pijavka (tudi tEoHdpKaf pionirka Jlg. -aua adl opoldan_ piskati kr. I spominska to pecivo. slesta tt'ror'm impl krotiti.-ur tn pisk lraaAEnra gl.r opijanje. trepalnik ru^a I Zaga(orodje) ItrrpalldiaaI piramida nr{AaB-nxaO z jed iz kuhane. udomaotnara plemenitost:rodovit_ denost. 2. plJuskanje soDrnau naa].awe impl izpirati. plameDast. -w f trL ga riza. gl. stmsten cau Noga od desa. aItoBIl cnoldertr-IK I'a.lanllrysa pf .^qln pl od. Dtidki tEcMente z od mrcMopisemce wrwiw m solata iz pedenih |rucuo n Dismo.J'IrI'. rrdraE adi podasen. n aMeErrc a dem fi aMeH Dlapremisliti se.rrncKylr m dop na fesu. naDisan:2. vrisk. pirje. f podasnost.rKa I pijada. pljanost ttsrxa impf od Erna tipati.ueReEt.trl|poclr|Ja-Elrycrda. izbruluiiti Katr n lrrurylaEe z pisanje vzplameneti nurupav. 2. nxja. tlaliti rqparu(a t perada. -ce: mendek zalovatr wralcre. ractca clvallscev senci uraurn ad1bera3ki n^a$ryDa impf opoldne z Zi rrtrrou adi krotek.. popi. kapi jo. n'.a. -tHa adi . impl lulrrralra I pi5datka.letaliskasteza [^aAIIsHa okrog poldneva. HacpeA nla4rrnua sredi be_ vprasatr rega gne m|Ialr-rltrraqKa m.n at fl I sanilec.r^atKrferle _r2izpiraDje.i lad. sta_ n^affrc n poldan. splako_ mltrlre. kdor vod.a'' adi ifidecl f am ob. a[qe. nadrt. hrelllati [trcKira-uDcx rrD adi cviletzagrca nrescec Ernmarapeq. tableta. zaDiskati. Disava(latinpaprik in paradiZnika ska.. gl. 3. Uz jezerskimi pticami aeraren rmruao n piS&nci iste koklje. cviliti (v Jrg pasma.dm pest plamei ttrdtrurj& -m n ath klinbo. zvef rouerurul ad1 piltandji zeK.(samo sg). jelati. 2.ntl)|(aMa It[c(r!( 273 IIrrKiiMa I ptama mrosdp rn piona Itr|j. odi 1.

II. strasilo raarexeu.uun rz plodnik n^onrr. dveka-ri. pt unea.plod nAoAopoAeH.' pladljiv li8): 2. z. 1. planina: 2. gl.A kolobarjcnJc m r^ocxa I plolaota dutoro. prostor za n areq._. strmoglaviti.naasar-Docr I jokavost Zave). tarnanje n^a.rrrra odi platen. sloj l(avKa n impf 1. lovski plen. zapletati se v. pletilja 7 narora 11. mano ad. {rsr n jok. -ce: teiko se prebijati. razliti se. ZaDletati ( iezik) se uerixrala I nrirer*a I l. zapleniti.An rcue. plavalisde rrrtrlBaEe/r plavanle ntIIBaq-! . l ele/I lmpl Dlesti.raoal.r'|acfr pl vreei.-I|. pla6evanje. Ulajast. ograla fl orll| nr salva. plooonosen n^oAope. /rg veuK Kup naaarrlIq(t| adi planinski &rat*pa pf. in impf planiati. plednica ( kost) fl w impt plavati nrrrBatrlrre n Plavalni bazen. stkan r|lrarl|trrr.f plitvoglavost. pljusnitiplati. nacrtovatl trAarrdr<a I plantaZa.Dalagati plasti. pokrit s srebrnim in drugim denarjem (noSa v okolici Debra) naecmrqa I klofuta. r\ozotjast.ruufa . . streha) It oqect adi ploSdat nao. .. visoka planota r4pr$op-Ma f 1. -oder. vzorec r| eftaFtr^ef(ecrcdi pledat t^e*&t n pI pleta tr^ern(a f lopatica. fl^Irrc .trrKovMeH. gl. plen (v vojni.lia6oti plIev imFt pluti Il^oBt{ oB[A6a I plovba tr oDl. plafon.lilajav. -TKa adi opp. r. ropanJc n erryM n pLgnum. jok. Zit'o. jon acr r. plasiti. . l. -qn m plosKanle !I er. gl. li5aj I r^ec8e pf plosniti. gl. lre neumno blekniti ntatxa f fam t. trg natrt za akcijo tr-{a(al6e n plalanje. 2.n. nAucra pf. strasiti usedatise n arlm inl -cer naara I plada n^a. plaEljivost r. ploskev n^orumA nr trg. -qna adi jokatt. pljuskatl . lt Yxra Pf. plastiti (seno n aqKo.. plitvo meslo v vodr n rrmp n surova opeka n^lfrxocT t plttvost ru.l ploskanje. 2.pf in impl plasirati. pljuniti-pljuvati 2. ple.rus. tariti.kva3iti n achpa. srebrni nakit (nn prsih Zenskenole) nro.ur adj jokav v 3. pletje nAete.'laq r eaarrKa pletarka. plima. len^ao'r'n aati. gl. strop. -:r<ra adj plalilen Il^atrr.e rl -kos v naravnt slnnl rlaarllo z 1.reu adj pokrit s plosdami (dvorigde. ropatt.. -Bryr m fam iokavec ^ct*\ v kope).tr^aEdTa n eulM n ecKa IAIrit|e I I I I I I t I I t t t I . navdusevaD rueln. umetniSka suka: 3. pladilo n ft platnik.nik. plesti. tenski telovnik. oblika kruha nlelria. npu.ren rz I.ae impf jokati rlaqeu. o. . -ce: vmesavati se. lig odarau-prenln. podkev.r platna. ornament: 3. platng.rmnaon plasilo. lig grmaditi (duie1. -Nra adj plotlcl|. 18' ovotnlca lEgallmla. uveliaviti II ecKa inpl ploskati fl^€cKarl€ t. imPf I. I plavalec-plavalka nana'rnn cdj plavalen nanane pl zaplavati (tudi lig). TrF n pladnik preve trAarE. solzenje r. oDu. postavrtr.IL samo pl prJuva se -ce: . najvisja todka. impl izliti-izlivati.rK. pla{en tr^ared 4di pladan rlartr^sDlncr I pla5ljivost. 3a^n mora I ploSda. ialosten n aqeHn4a-Ir alrei{Iqlryll 4d9 JoKale n aqe6e n jokanje. 2. plitvoumnost n llror.A6eI| adi plovbcn ir oA rft sad. kita las: 2.rrr adi ujetniski rraer'crao n ujetnigtvo.seja razsrrlcncgo odbora n era{(r| adi pletarski r^erBa I pletev. osnova. -rnje tn nrE ravnl']a. lig zabrusiti komu resnico raecExrq -qrl z.it bojede. poplaviti. spravrtr v promet. Iraryp [aocKaB-naockar adj plolll|t trAocKamcr I plolaotost rr^qr.n pk)|. nasad E imDl klepetati. l. fll. lrg sKrajna meja tr^axo aali.n Kuverta.itrnrga l1 pleme. rIAecoK. JazrJrllost cuen nlaur rz plald (tudi lrg) n areH{x. n ere impf melati.1 pletivo ln plelar 'l[. peron. !olska tabla.{qt n eHer 4di ujet n^e'dr. fiLnski ekran nlarEoca ce pl fam lig pobledeti kot zid [r1ar6 /r plato. Ito(uaga. {r|lfra tn plol n efaao .ne te. peJ razbojnistlo 'r4/ naenlBarb€ a zasutnjevanje.rarnocr IIACHCTBO II^aII6ra I plaDet rt AIUrua.{Btf. fig naval dustev.rra adj bojed. lig gooezoanle naecua pega. plast. bonAaneH.a impf ujeti..2.J. 2. -gII n pladanec l eD'I lmpl pLeu tr^eBua f ple\. n^erKa nadin pletenja. rod Dla&vati n. sadeZ. pulvoumen |I^rlTKolndDe-r firxoynDlocr t?. 2. r eMe. prestrascno n aq. -qr nr plitvina. pl. ploldad nag z plug ILUxEe. impl platati.Hy!. -ll'ma adi plitvc glav. imeti telave. zau5nica n{ecHrfqaD adi pegav. -qr r?i ujetnik ( tudi rtg) r eHrr. kos blaga. ( ocu zrusiti.oropati. nrarerl ^kas ru^uoot| rt l. -I5€ I l. &trEaqKa nlrfiax. tr a(a pf. a^e. naav. fig zanid€vati.2.

impers malo b6 mehkejSi. rttUt pobratiti (se). Dobledeti vati pl wauna impf blebetati. raz. spodbuda terjatev. pl 6eAEsKa.aM.|.J4. obvladati. -D!|a adi slinski zmagau-anagovau adi zmagljiv.runa adj vedleten nooe(euua adv ved ljudi troEe(eEarn4dl vedkrat . s sebo^j. zaupati. veter) noDrlR.ry oa.ooacyla trt. . programski dokument: Ilosea6ara Ha O6earxreaEreBat[4r listina Zdruienih narodov troDe^qr|& -ry nr gospodar. uren rl.BHa adi vcdloBekerracoDeH.tro6paraus. jati (pes. poklicati-vabiti. denca. bolj. tt rpl poveriti. zaroBeAe deti kaj. hru. impl L postati bel. rroBeKe troDenar4di uvel \oBe'de.tro6e*alryEa Ul l. hitreje leti rcala impt odhajati. tisDiti. ne^eHaqe EoEI|Br€ plenica. peljati.. DoDeAe. no6eAlltsa. lig pred.n. . impf rI $n(oEeE. v sponur.no6ottt ol 1. lig meti. fantovati..aib arh vel. poviti (otroka v plenice).povitek I rlostr.ll. izpuliti.ryrurir J slina. f. tro6parmryla pf. zvilan pf.zpocloru traains! pl stvari (obleke. porurcvau rabiti pf . 2.port po (kot pre.'2. IlotaMlrEplla loEepeHrlrKn ad. 3. no6yuyBapf. . sDodbuditispodbuiati nodvuaI upor.6ynr no6y*t. impl naSduvati-Sduvatina.E€pennK. zur]av traycror m trcsk.'Ka fam potepsti se...ofwwa It. anaeoslaven n Ucldo'Ir impf buaati. impl rldw gati. klicanje. 'f. po visevanje.. ce rro Heno biti -ce: slabim Dod volivom nos-g\ernre vedeuje n troB€ n vezava (knjige) noaesaeE 4dv ves dan [oBeaa t zapoved. fig izpodDrlau. premagovati noaaMnr'pl| troBeA!tsapl. leti se. f zmago\alel govorice .adi poviSan. tto. klicati. zmeden rc6apa.n fam gospoda4 upravrJavec troBea6aI listina. grabiti bijati.^ impf ropati. gl..a (y.2. 2. zaviti (pes. upor. toaJacysa pf.: napeti 36parmdr (ce) svoje moei. pobratim.tm m povabilo. razbc 6aB. poverJenlSki.ept 1. razboleti. ponoriti pt. odme. ro6eaz. rK>praep. 2.rcQtepe pobrati (sadje. pljuDek. rojak roafatre /r odhajanje.€pLw adi zaupljiv. kvasiti pt pobesneti. podiv. potruditi se no6p3P. . pl l.o8e gl. zabtevati. poverJe_ruca f za- I I I I I I I I I I I I I I .. tmpl povabiti. .aEa 44. noMeK. na Ias Dodoben u. sDegiti upuca. qo6eA. W prilaSaati. gl. izplJuneK IIAII€. pljunek tralKa. ropot.oBWe8.tr. vstaji. ffiapyR poiskati.gl. rfipI povamprnuse (tudi trs) oe.i?npf uveniti.E. impf pohiteti. impf w trospwf pt tarn zapra\iti. ro6eAoroceE odi zloi'ago-4Ba hrup.boju. osiveti. Cve.n zaupnaose. odhod pl no€. zmagovrt tr(roeaeE. inpf no6pKa[ adi aneian.noasF'|BaIrt. uprav{avec wo . izhajati no6parnu m l. najboljsi prijatelj. II. volk.pt. zmasovafia aende.pobi+. l. zaupnost flItBeke Ldv kotno 0d Mrrorv ved.luc m 1. impf tit ukl'+. pokati [o6eAlnft.iyi<dqa l-slina. rcBVrsyDA pf. razlegati se... tro nrVcra f mehurdek. zahteva nosaca.Mq. 'c. dojenaek. po. plus. 2. hnj. pozivati tronEr<trar6€n vabljenje.\o&Mw magljiv nost rutyclxa impf pljuskati. pc. vedinoma [ole*eroAl[teH. skugtrap. trusd vrt. topot.povelje norerra izpf zapovedovati. n rroBrdrr!tsar6e povilanje.anedenost flo6apitsarie n povpralevanje.go sDodariti uorlerraq-. zaupnut ce pl. zlv: tlrc troB'JK. 2.ias[(.qtr-trAlxar1trtrI|a ttt. tro6Ee impt. grabd. 2. u66e. razui predmeti) tro6trece I'l posaliti se \o. zatuliti. izvledi.Ee r prJuvauJe t UxE. sklicevanje rKrBrfE!tsa pl. l&aMrta o /l blebetad. zapravljati aas r.2. trdyAa no6yAo^r| ro6vAlAE pl ponoreti. ?A | tr troBJaca noBelremF-troBepeErq{a nooaplraq m terjavec no6apitsa'ma I povpra5evanje trooeme pl zbeZati uo6e4a I "mag. m6^eAlre zl pobledeti fiks izraZa komDarativ: [ov.zver) gobezdad 'Io6ece trjb.l ro^BaArl.. noBe(ero i'edina. povisevati poviSati.'. no6eAg. pen [oBep]MBocr I zaupljivost. nb6pry lep5i.zasnubiti [o6pKa{ocr I zmeganost.Era-t ropanje.oBzr'aimpl od noBnc povijati (otroka v plenice) floadlaqe r1 otrok v povoju. premagatiobvladovati. -ql|-!Io6eAtnqa. veniti noBelreH zaupan adi no. uspen pn oeru lOOeAeA premagan Aot .r adj kot izrezan. poveaanje uoslaca. 3. impf rro6UAUDa 'no6y. DOrmstvo samovati. zau. pokoriti se B. prerl. stladiti. ro6yAa I pobuda.tr Yr(artturK I pliuvalnik r. impf I. ce niti se. UprraU Se no6yEraB[ pl znrSiti. cveF kati. zaupnilki IIoBepl. !ce: upreu Se. podvizati se"hiteti.rwa pf. pv ruteu. \oBepuBa pl. noBeprrrearn upruK no.'iltry]Ba inpf 'IoD. -vzeti zavzeu lo(umo mesto: J.fusxn cdj zmagovalski " lavcKaDl|qaD44. s silo si no6Da.

Priloznosr noEoA !|B adj vodljiv nosoA^rrsosr I vodljivost roBoeH-noBoeHeH.rn noroAYDarr gl. pogled.zmotnost rrolpn Kn ce. doge vor. umirati od zelie tror eA m 7. zmerlastredi.napihnjen kaj dnine aorpafaEer adi fam ki. prrmer.larpa f med ptotirL.mollel. urediti.Eu I nesnaga. pati primerno. impf . pl nakazati. vradati-zavradati. obrat tev pl postati osanoropAee ce roryp6er!tsa pl opruvitl ncben. -urHa vilen zgreSen pf. ifipf nost. -ce: tlg PogosPoorrr ttoa m tla se rofparMseE. orp^1. noDpsvaa pf. uganitelj.BoAn povod. ugoden troBparfi. perio diden roBlreMeqocr I obdasnost. nazor notteryte. preklicati. ustredi. rlotpsy& pf .. impf ponovl -ponavtJaU [oBTopAlrE adr' ponovljiv: a/ath ponavtlaterl loBTop^ssocr I ponovljivost. krize\. zadeti.a f napaka. [oE^eqra pl. -qrr m povratnik troBparErqa-noBpauuq€ t polTatnrca roBpeAa I poskodba. skrnina. nec$roca nofiuturmt aI(. opremlleno . 2. 2. poma' norltAes. ogrditi. ugooen doroAeHo 44r prrpravno. zahoteli. 5.rroDlreAyDa impf poskodovati. zanimanje.zmotiti se.HrF rz umazan. nudoben dlovek impf mazati. cAoDl. uganKar rrorarur. trorpr{rqtsa ce pf. imPI W trofpAe t sr. lig pc galanje. raztaliti-zadajati rane toapare-u adj obdasen. vdaja'1 norpe6e. '? DaranranJe uorafas n ugibalec. -. ponoi'no noDTop!'aal6e n ponav{anje loDropyDalr. 2. zavrniti: izbliuvati. obidaj prvega obiska pri porodnici noaoaed. r. IIoD. tnpl uoAaucrso t arh dria\l:ai''orpeu. pomota lo4renfiocr I napadnost. -ce: sralnoten se trorpe6 n pogreb troAaaarbe podajanje. udnica.ma adj obmejen noAaAe. repo ureteno.a voJen nonojruqa f 1. lit ugodnost pogrditi-pogrdevati EOTOAOK. 2. oncnofoaeMt ce. /itl norolI tn 1. ir?PI potegniti. norpe6YBa . 2. domovinska pravica narediti napako.ofpewvBa stvo. spraviti-ce:v ncpf. vasezaprt tro!^eqeqocr I odljudnost. umakniti-imeti za posledico. skruniti 'lora'[r norasaja. neEist. inpf l. psovka vo)-streli. iz. za. darilo novoro jendku. uganiti. gl. put! ka. nezno stisn sc ili norpafaru I faz pomeldaniti koga. tig motno si zazeleti.te pf umreti smrri). pnpraven. rrorarEta fi.arik. zvezall-povezo\t au toBptlKa pl tam pozabavati se s kom v pogovoru. noDpeAn. udot! . bljuvati troaparsuK. noroA6eH adi gram pogojer\.noDAeqe 27ll rloroA6a IIonoAfts 279 noaaqcaio0 troD^ese. vrniti. noBpar?apf. umikati noB^eKlTarnea umik roD^eqes 4dj odljuden. prekrsiti. podanorpedFaFe t? pokopavanje gra pl pogreti lorp€e adi pf popraskati [OAa |ru|rIrin-EOAaImSI| norpeltr(a podlozniSki. zadrzati se noBre pl hoteti. zadet'. ugod.a/altt ltcratrvDost noBTopEo 4dr znova. impt Dajti. lig uniditi. zadrzanost noBrujae I vplivati no. 2.rmoutev. ugoden. norgAno adr -ce: no postau groo. prekrsitev pf. fet sila.pizadet. noraiaq gubiti. ifipt p6 boiati-boiati notas adi nesnazen.pl. podati. -pl|a 4di ponoven ontoprrt . upati s1 troraiar$e ugibanje. usmrtiti.rlla ad. -AI|a 4a. totte{ula trt.Iu& roroAda t l.uoDropFaqKa tt.t pnmer€n.ti se za kaj. pe riodicnost troDp3e. motiti se [orpem. ser4d. -AEa 4dl sramotilen. poguba. onc$rctl. pogoditi se. osuti (krompir.-.eleti noBrop 4dr ponovno noBrope{. 3. vdati se-vdajati ljati.noErcpyaa.rorptM. imlt pogledati. pomoliti (8ll' nje. rrorp^Wa pf. prilika.noAaBa pt. f nes\aga. pf. impt povezal. unilenjc.lorpy6a. f \esnaga.g.. gledati rroroEopKa t pregovor.en. 4. poskrbeti za-poglcdovati. posKroetr za norcfu pt [.ryBa tmpl oq noBre pG skusati kaj napraviti. l. tr'oAptaep pod. . podajati. 'J. zadrzan. pogoJ narobe nareditidelati napake. umazanija norrr6er<'noru6e m zadnii Kratec meseca ( nasilne tronl. umazai\Ja noras. impl postati-postzilati sreeo osaDen flory6!tsaEe fl usmrlitcv. vidik. adi w 4'l. -qII m zadelek nory6d pl 1. hudoben noraserl . norptq(a pl pogrizljati poeoditi. suienjski. se ie flor"trtrIr pl priviti sc h kr> ce oomeldanil mu. . 4. pogoJen loFoaeH. gro noroAHocrf primernost. -qll-noralllltrl|l|a m. kondicionalen trtoAeg adi . noroaeM!tsa ce sc srefiti se. im?f nie poKopau-poKopavan no. 3. pogon. IIo.pogodba. umazan. f tam polrar'lja'rec (razreda! ponavuavKa.pobri9a. koruzo)-osi-ce: posreiiti se zalotiti. trora its{l pf. Dapacen' IlOrIeItreH. pasti.

uoAapu pl. hajati vaasih. oremaklj i\. nagovontt floAroBopKa I pregovor. impl 280 noADapoK m mleKo rloA. podjarmiti pf.mpt Jarr oIrocjt pl troA3a6aa3Er malo zavidati tro$a6^yAa pf privesti v zmoto. gl.zasmehovati noA6[Baq rfl porogljivec. Eoaspv. roganje noA6rrc. misljati si r'o{Bp3e. podgrlina pri govedu [oMoaf a{oMoJAyBa imUt pri. -qf. spodbuda pf. zasmehliiv roA6rBuodr I porogljivost rto46s'Ae.l. noA6rr{Usa pt. od^oAtup selekcija bira.qI| . impf tam zadolLiti se malovdasih se zadolzcvati. . rastlin) noAEE(en. -BHa ddi porogljiv. kr. -A'Ja adi plipravlen noArurBitiuBe z pripravlj anje noAroroDKa t DriDrava: izobrazba.ostt okretnost.rl||. 2. podpihovalski [oAEa ttt gantar (tram za sode v kleti). impl podzidati-podzidavati troAry6aB€H-[oArp6es adj pc grbljen. impf pogreti-pogrevati (jed. roAroloplr pl priSepniti kaj KOlnU. tu pa tam noAApxtr d pomagati. podkovanost p. podpreti troAApEKaI podpora. impf izkusiti. n naglasanle troAD(xltt prevoz. Sduvalec.. '|ioaapuBa podaritipodariat i. -qll ft o. na ko gar je lahko vplivati. ifipf rcz'[o!€ deliti. izmuznlll se troA6r0 . prikriti kaj. po. €Ha odi prevozen .Sduvati. Witi troAB acreE ali podjarnljen loAEAasrerrocr I podjarrnljenosl troABiracm. rahlo ogret za KaJ. nahiriskati-spodbujati. -x{a adi premiCen. ki ga".AdUEUga impf spodbuditi. rn podbradek troA6fre4re pf. postati malo hladno (samo 3.devljar med Sivanjem orzl na Kolenu impf zavnskani za. zvezati (knjigo) podvezovati.f.tt posmeh.eBa pt. uoAB^eqe. tlo\6y. prevozruna noABos€E. sb:retnost. D'o{apsU!. noArpaalra pf.im. impf podvln-poovllau noADe:. itl pl nekoliko zaboleti-viasih boleti troA3a6opaBa izzpl vdasih malo pozabljati.ik IIOADSKHe. prisko titi na pomod. z. rIoAe^UE pf ..[oADoAHrIt. -3r z veliko dejanje.oDregnruse loAoyAa I pobuda.di podajen. zavpiti-vriskati.) troAsaMarr[ pf nekako zameCUti uoA3aMajaHadi l. yl malo skuhati. gl. na rahlo obrisati noAsaraaAsEp' postati malo laden |roA3aroBopEpl nekoliko zadrzati koga s pogovorom troA3allreaEadf. lorotrop(a. kritati.rnlo froAflr^trB a. malo brez glave loAtaMareE adi (o ooeledu) rahlo skaljen. preizkuSati troA6EeFEoA6trFera n. . troA6lurira im pl nasCuvati.Ep3e rDlezrva. -Ur{ r?rzvodnik roAEeArtrqa-noADoAsqa f no4rre. poKunan (za pnpravo Je(u) doApe$qK.qn troA6paAon. malo zadrlan (pozen).polet roAeM6e !tsa pl fam polenatrtrl uoAclBqeeroAer!f.l.[oAFi@nq {n t-nl podbradek. nahujskatipodpihovati. noAsa6opq!tsa ce pt. Zivahnost noasmt. izbira.ti .ljEn I I I T T T I I t . delati dolgqve noA3a6ourorupl zamasiti (usta).. noApaacr!tsa pf. nekoliko DosDesiti (korake ) doA3a6puEr pl hitro. lO^rmrsVSa tf. grbast tro{rpee. f gl. naaduvati. podeltevatt postaripostatr\/M pf . EoA. itflpf spraiti pod svojo oblast. vezati (knjigo) . premakljiv. |loAarroK. lcei vdasih se malo spozabljati noA3a6opaseH adi nekoliko raztresen. gibljiv.la rl.os.. poudariti-podartavati. preizkusiti-izkuSati. . "i.dme!. pe hiteti. zbosti. inpl poZretipoiirati slino trlg) noAnorBeH adi pripravljen. l!oAel'. povrsno obriti noAsa6pmte pt povrsno.fl po(lztrc( roA6em:. prvo noAroBopr| 281 ltOA!aMareH troAapoft. po-impf salrtl se-za norca rmetr. JUnaswo rtct4!''''A m podvrsta (v sistematiki tivali.krit. podvratnik. Kpena noAeJcaDlrapl delovati. zvoonlcit ruu troA6oa!tsa impl pobolevati. misel) roArlrfta. ao. ft Wdvoz roApolrm ce d podvomiti. noc^oBEqa noAno^rrrc. kvalifikaiij a [oArpa$r. uainkovati noAea6aI delitev a. noAorDa pf . troAiafuar. malo zanesen. rahlo prevarati noAsa6ons. raztresen: 3. IIOAOIIB rroltlpu. podeliti-deliti. ponagaJaIr. jermen. hujskati noA6lqrlBas fl podpihovalec.qr troAroaHtrK.troAnorElD? ifipf prlprar4 u-pnpravll au rroArorBrEre es.EAeKlEa!*e poudarjanje. \o$!.apl. ratuo vrnlen xoAraAlreuepf malo zadr:emaD troAeMn lit vzpoD. zasmehovalec noA6rBen. ifipl podvezati. no4roarrrpa pl. gibaen troABnxtr pl premakniti. noAra aAE pl malo se shladiti (vreDe). podkovaD.hujskad troA6wryBaqKn ddi hujskaski. noA6lqse. zatopljen noA3a6opt|ll ce. m I'risk. usposobljen noArqraeHosrI pripravljenost.. rfoArl'rBn. uo4ona pf. potladiti pl noAsa6p3a podvizati se. nor. poudarjati roA.B^eK!ts^ itnpf poddrtati. pl izmakniti se. mignoAlaxcnocr I premidnost. hujskati pt. vedkrat Do malem boleti i izbor.z.

inrPl impf izogniti se. noA[D!3a pt if pl podivjati-divji postajanolmenocr f podivjanost floAhrHe-noA[ra f.tr!. lig potuhnjen troAMOltEUK. ki dela podnice. -rKrm 44. zrasti-Dosaniaskloniti se. nekoliko. bezno EoA3ap-anrr|q malo. feljton noA ora I podlaga. priprs makniti sepfibluevati se. misden. pG nabrekniti ganJeK. neKa_rn naKazen noAqaKp€He ce pl dvigniti se maro.tueH adi nekako iinelanlmalo bre2 glave noAsaMlItcartadi rahlo zasPan. ry.rtI|qEYla_ pJ. lig podkupovati noAMer r7r gr4n osebek. temelj. skoditi vloiiti.B^ . mimogrede. rroAHaBeAHa. tit podledi (bolezni) uoArreq z podlei. pomagati. nalagati-varati. prekop. malo. l. roAgacMeaH-noArracMeBat adi noAMlrgK[ga nat' pes zoot sLrahlo. IloAt'ec!tso pl. malo si zapoEniti troAsauo3HaBa impt swznavati malo. predloliti.-Mrra adi podzemeljrro!3. dvieniti.4 aA!tsa pt i. KA rroAHaBDxHar adi nekako vaJen rroAuaBpuar adl rahlo premo den (od detja) noAHarpAeHadi. zvabljati noAMaMKA prevara f lloAlltal|Ka. nekdaj pa kdaj zaosta|afo. okajen no4uoprrqa f podmornica. podloZiti. f potuhnj enec-potuhnjen- -[Fr-nOAMOltBtrqa impf kdaj p kd. fi8 sklju-c€: ti.krusno peko ra cEara rahlo skljudeno ts noArrrsap r?. malo nakurjen rroAqaMuHe. impl prevarati. postaviti. pofuast. odi). lontar. noA otaeH.cuu ad't pod zemljo rroA3cMlc podzemlje n noAleMrrsqa I zemljanka. noAfiItrrEe. pl pomladiti-pomlajevati noAMAaAoK. troAMlrr[Illa pf. uq A. zaPosEvuen noA3ao6rrKoa{pl nekako obkroziti. podzemni hodnik rroAMo eH. nizkotneZ troA^xcHnK. t\oAseMa pl.l -rur n mladika. pred. gl. povrsno. jama roanBefi adf podidan [oAuaee. roAln4a to noAMorurocr I potubnjenost. impf namazati. [oArrecliBalrn vlagatelj. troAHa6A[rKlTa our nr vloga. zvabiti-varati. uoAlmg{Da niti. nckako l|nnrca.'iaaticlu se noAHaaeAeE-noArraDe{nar ad. primikati se lagatelj loAEa6peKuepl malo (precej) roAq.obfikati se. impf vzdigniti. malo uzaljen pf troA3anlre zastati toI'aacrntar adi malo hripav troA3acrrrleuadj lig tahlo za. sub ickt olruce ti. I za srlo poravnafl noAlacenlar ad. lig podkupi timazati. [oAMp3II!tsa pt pame inpl rahlo zamtzr\iti-z'Itz. gmotno sl opomoai loArra lTes adj rulLlo razkaien. postavljati. malo prekositi. in pl Doerftti. predlagati. oovrsen. pce: seznanjati se nekako. ognojiti se noAiraMu. no4ua. larnltarl noalrerse pf podstaviti. prcrrcstlplot-izmikati se. nekako skaliti. vzgajati pf rcNapi. noAuBu. -ur m podlistek.mraien (izraz) zahrbtnost floArr. podmladek troAllroa r?r prehod v skali. noAMaMyDapf. prilizovati se roAMAaAeH4di pomlajen noAMlraArr. nekam brez volie no4eavnncepf mdlo zamiZati doAsaMrrrruce I nekako se prikupiti. lig podtakniti troAMrlK!tsa ce impl d.nufeH adi opit. fig nekako obiti loA3aocTarrytsa tfin maro. \oA arKuB pL tmpf prevarati. nagnjenost k demu noAAoKa!t (o vodi) spodkq Dau notaourna I podstavek llo{ urn pt (o rani) poslabSati se. polomec noAHaaeAeroAsaBeArc stlc rd povesiti (glavo.alo na- \o$arKe. [oAf. malo pokvecen. siden no4savecreu adl nekako pogosten noAaaqyAeg adj rab)o zatu" oen \oAseue. impf zasdDjiti-podpodjarmiti. zmrznJen se noAMp3narEqa I poledica noAuayMx ce pl mukr pr'lll k troAMlrsrre. malo se lzljubiti pf rroAsaMlrHe malo (komaj) oditi. trpeti troAHa6r[rKrr. prenaso- . nekako Dresedi troA3aimc rr ce pl rahlo se zamtsrrl pl noAsaMo^rrn malo umolkniti: malo utilati no4raneuapen adi nqkako zanemarJen. noAlraiqerl adl Ze malo nrtvuvatl Jen noAMpqqe. Jaar roAsaraueflr pf nekako si zapomniti.rroaracueDrre pf nasrnchnltl ce nel. Iu(u crrH4\a smeJarn noAn_4Bnar adl' rahlo polede.aj obiskatiobiskovati noArrar{tasu pf rahlo zasovraz1t1 lroAuaMllrrell adj Ill.j IIoAIn4a I lon6ena posoda za malo skljuaen.xlra ]f. -^qa adi podtalen. dvigati. floAJapMl". do pf.j nekako plizadet. impl pribliiati se.noaSaMaTa 282 sKl noAMeT IIOAMCTI|E 283 noAqtlrap noASaMaTttPf malo. lig skusati zvedeti noArcMeH. zmelati [oa3aMe^!. noaHece.-4u tn lit naraltai.D. nagnjen k aemu noAAor(Hosf I odvisnost. lagati noA^erse pf malo ledi. skakati eez vlagati. impl prijeti-prijemati. vzgo jiti-vzdigovati. nekako.

uixamnxwa zf..prueka noAxonTrrqa.n4tsa .eiati. no3aaleryaa rf.. K SulntuCentu pf. dobro razvrstiti-urejati. nabreklost.elenost noe4noctaorol. pozafa impl fig malo temetiit6iC tlor(ap. tig trorKrfroatr[a t zgaga. zajecosattnost Iratr rc3i'6. pesnitev.-Hn|(. poezijai 2. X.-drZa: 2. saunozala terJalen noacprrpaioct f pozrtvovalnost. poet.q|a adi posam+ toxetie pf malo speli. sumljivost. zelo lepo no'(ollreH 4di porumenel. f. p€snikf pesmca roerKaatr I pojecljati. impf podriti.1r gl. [oApa36npa ca-ce MO IIO CeOeCtiI SamO pO SeDr se raanme ratS1a.. razurneti. v kosteh) impf prizadejatl-prizadev'aii uspeh) nodma I poanta. impf zgodajvstati-zgodaj vstajati floAlrasje a podrodje .nagnjen -lula rnoAo3pnBoqr l. poenonoxxBeepl preziveti. pri rollr noAIraMHr. zgteqovanJe noAltarKaDaq posnemovalec n posnemotroAparKaaaEq -adi valsKr.1 potaritde. poenostavtjanje Zveti kje nekaj aasa noei(aEu ce. nezaupen.. vznoiie (hriba). loapar. poem. 3. noetgt ce ?t lroxmKa d Zivotariti krajSi najeZiti se cas noe.oponasav troApas6cpe pl Dekaj malega troeDrtrE!tsaEe n pocenJevanJe.Dezaupnosl noAoa. l. tror<erer! -tura adi zaielen posamrc no. noAsecvBas qr.'pKa malo pobrizgati pt glasb cnMooErcxa [oeMa. a. zaigazett u noeAlHeqHo cdrr posamezno.tro-AlreM!tsa impf pf. lig I . za:uleti-zddraeviti.o6pn.3da I l. ka). n sum -nJa sumljiv. drzati troAlrma ifl pt podkopavati noApuBaEe 14Irg podkopavanJe noAltoru. spodkopati-spodkopavau troAIrlT ddi drugaden rro4pw 7n klet gl. sloboko Cuted zavirati pl pomilovati.mevali. odlkmjen (!Tata) uoApat(aDa izpl posnemati.. glavna mi- no:i(oar{ Ut porumeniti. objokovati lo se zmraaiti noxap rz poiar Ko3aBIIA! l'l zavidati nor€pruurc . nizkolen troAocnmar 4di nekam hripav noA(rc^a6eE adj nekoliko oslabel troAorBopes adi malo odpr't. oponasati noAParsaEaqe r? posnemanje. impf poenostavitltror(eurrrr ce pl razbelievati poenostavljati se malo. ^aB no. na novo dokuDiti llqAgoElDarle r prazniden na. poglabliati se lloratpt|ltKapcKrr-rloriapBFrxs r{x|aB eqe. Desqigki: 2. poglobiti se. podnoznik.'{lepota IOBllH nodMa I l. nov naKup.g malo se idziti noeaEocTaDE!tsaEe'. 7 z. izboliaava no4osp_erme. 2. spozDan DO@rUlev roApa36trpa impf ra j. g). obnavljanje noAgoxje n 1. zaieleti noeA!trreqHocr t posameznost.f |.doziveti: stavitev. ItogaD eKvEa rt.odpUBa impf opp B^ottr.[oAEnqapKa 19t noeBTl'trllal6e l|ocanHeu 285 noSar?u)KH troAE[qapKa I krpa za brisanje pod?ic_e. samozataievanie nGa. zadriati.HqE m posamez. prudI KA troA(xrpllD. zasmi. upemraaxa^ el. surnnost. impf podrzati-traj at i. noAlfoc^tB a41 znosen noAt|oc]rl|aocrf znosnost noAHoruRa podnoZnik. ropXtxysa prf. zgledovati se. poza. tto!.re>KeAYaa zar.l(eruo ddr zazeleno Dosamidnost uor<e/rqocrI za.' izbolj Sati-izboljSevati noAo6plrare fl izboljsevati. noAltar{ts^ pf. imot ro6rcxa adj l. BrB6a noL1ra pl zapihati rloaYev adi zabuhel. impl urediti.aBrd. 2. orunoetr nr todka (za doselen menel [oeAHrrcry.rtvo\alefi . troeAuocrallry. . pL rmpf pomv nat\ zravnau-poravltatr noApaur. novoro iendek uolnoon p1 obnoviti. tror<lt.pl troAloKrrrrg f zanontntca noArrocrrre. porumenetr nor(Irraltsan adi por.roApeAes cdi urejen. . dobro postavlen ro4peFeugcr f urejenost. troApoHlra pf. biti mapf sel noepreEFa I gl. top'ur*us pl. lJo.f bnpers zbadati.AAa adi podel. razvrlaati troAIreKnr samo sg urok noAlteMe. razvrSden. nabrekel. razumeu.nocsrwqaa pocenru-pocenJevau nlK IO Zelen oeArqeqeH. pf poreleti. no6efupyoa noeFtrost&a r?r. spozgasuec navati stvar. impf ovohati{vohavati no4Fptr pl pognojiti ol. rloxe^lra impl Zeleti Da pf. troxe. noAnoDa/ l. pregreamosl noAIreA!. uor<rreg{orclne pl poreti fig pesem!.--:xata trosaB€lrepn ce pl impers maliti se.. Do<trentttl{nematr nopqtxu. podnoZje (spomeni. impI 'Ioev@'. napihnjenost rolwm. nosarlrurrfi. tror(apEuKapm -4lt spoznati.Ke u atpr no)ltettuB. noaadaB Df.ra adt pod roko. nabuhel noAyeu(rcr I zabuhlost. trgati (po udih.r. kup (obleke). troApeAitsapf. kraj trosaDlqte. gaslsKt impl lig rclno zivtetiizil roxeDoNr Zf pr€Zvediti vladevatikai nox<era . 3.troA(x]pllt'e^erl.

izgubiti pf adrtr se za neK4l casa trorlsllaqyAu rorcqefta pl malo polrtaditi. ponono3ApaBsalutiranje siri (obleko) trorAlraDn. no[M!tsaEe n pojmovanje steljnik.nojaAyBa impf zajtrkovati: skl rxro nojaAvaaru o6n. kosilo iD Ilor|^o z napaialilde vecer]a nol'M rfl pojem [ojaAoca. scepiti (ne. -al|a zdi gtatn kazamru Koga nozclpelapr pl malo prehitroKajalr adj skesan telr ttoraja$re. klonica noErraerE cenoliqart ce tf roJAe. zamu'ce: no3EaaaEe n poznanJe.nor€3eH.noJacHFre^en. rres$oF.Be-qepa zajtrk.aiali komu ooDro VOIJO. nekako 2.icvnnic aurujlvosI '1 noJat4'irojaaKa I nrC svisli. arta adj poimey]. se usAviti puce no. 2. uvlzlran eaoe kaj jc za zoitrk? llo'lMeHqH.toSuajro ad! znano oovoutl-oovottevau no3[arocr f poznanost do3aoalBzule z dovoljenje osto ad. pL impf se zblizati.reeue. [o[Merr. -qn-no3rlajHmla fl. -lln f 1. tro36irrxu.ic. vedeti.ia. nonMerlqes adi glam substatu zaJtrt(. pc lpgary. 2.p.noKaJnxlKr -qu n1 skesanec. . -qII n kostanj.uo nr]en noriu rrBocTf pojmljivost. Bojrluq(x 'Ctl: m nornBerlrr I obrabiti. malo botjsi kot prej polgrau Se S Crm rK.Ito? kai noriMeBrrrHo ad? poimensko. rroa6^ntKyB. poplesati.[oJac m pas.aApaB pozdrav. uoaroalra . noiaA aooqyDu pf. pobrigati-skrbetiza koga .. zbliievati |rqrHaaux. pomiriti: postati 'Io'[pa. poJaviti se-pojavliati se ooraotlen noJaB!tsar6e poiavlianie r? rlonirorraqE . stanuvlzl rzrnje narascaJ rIoI|M B adi poimliiv. .latiti nosaA^a6o.nojacHyBarEe pojasn.noeApaDy. postanaspfenajatt..E. .taD. nifi-n ran iLq ri do3aAorlHrr. pf. pozr\aiati no3a3Ja{apl malo zazijati. KaJ qrvJ spokornik . pohujsati' loJaAoK. inrpl noroary adv drugade poKazalr-Kazatr nonc lEa It malo. spmvlrr Kogamalo-v piti !ce: DeKaKO fam d.a . urro xMa 3u IoitlAV. plorltl s(l intpl substantivizirati malo [onMerMlBat$e. fam malo sc komu skrb.pne.not]laryDa pf. -MIIa ddi pojmoven vznevourtl [o[MeHnrret]. oditi lam malo se spridkati [oKae ce pl pokesati se nonsaKoB adi drugaden noraxe. liq odnos do koga nor€MaBHyDa impl malo zamahovoti.ptrpl rahlo pomiriti no'I itnpf napajati (konje). lo.\rtxo3tl tIrl$ t11. impt nce:.. Jear dneva.I|Ja t? spoznava. zavanJe zevatl ln poznavalec [o3a3Haepf rahlo se zavedeti 'lo3'.) roJaBE. -ull m zajtrki pfia pf izuditi se (malo. nos3Hore}t ddi malo ponosen. tro36orarytsa pt znanec-znanka ifpl malg.iftpf pf flousrrrp[ ce pl malo se izuripozdravitipoz&avljati ti. postati bolj prebrisan no36 t 1. poklic ponoreti lo3rrliBen. rod. dc vou se nacuortl sKnacltl rlol|3satrlera ce p/ dovolj se [ojaBa I pojav. s. Precel se spre_ va. noJaB!tsad. nol|r VArt ce pl malo. _ce. prizor ( gled. nekalo obogate..f los6orara.izginiti. .. paa6rap-. norrrpUBa. -ary m kazalec posrusatr (prst) noncr4rarn pl nekoliko pospre.lprecej.pf sklati.f nekoliko izDriditrojaAepl zajtrkovati ti. noraxyna pf. pt troEo /l iti. pl tro3aaarKe malo pretentati.pl ra] o razjeziti. rloJa3uce pl plczoti.n gtam sub.MaMr|pl malo pretentati no3 aren 4di podaden _ ronlrraaorrlr cc p/ dovolj se troSLATtr.i^-j. navadno zajtrkujeS po rmenu nojaA!tsarbe a zajtrkovunic.v pozf..-ana adl poll|rljiv gl. .E3rracrriHepl preccj se prc. rorMeEqvBa tf. nourara impf poznati. thlpJ rtllcrtltl zlatcnje. -ce: prcdrago kupiti-pozlaievati.art n@Hae pl prepoznati rro3Hal(. r. impl lig globlje prcnik.llo3HagqfBo tt poznanstvo u-Dogatetr rlo3tmr adi znan noaroG. -rrja n cerk! keno[crrtrre ]rf malo se ohladiti sanJe n2r4cye''. no3aAoqHlBapl. nekaj dasa noroSaaeq. 1. ra. pL reopLrja lla IIo3lraHEeTo spoimpf nekako zblizat! znaraa teorija 'Jlalo. [ojaAoK. l.mahati au cesa noa^ara I tenek zlat sloj rror|.ro3^aryEa|5e a pozlatitev. r zJla'ec"zlf. poznatr se impl tualo zamuditi.anKa drugam obrniti pozornost rlo3Haane. oseba.D'r''aadj ll8. pWeK ''. poziv (uraden). pokvaiiii. pokolcl. pozladevauie no.lrosaAAa6oqlr 2E6 rroh3Haaetgr ce I!or('HacfllIt€ 287 noKaJrn|R (po)zlatiti (tudi fig). poigravati.ziti]Jen nortluaDa pf malo pretepsti pozicija. ki pozaesa no zon ro3aKar(e pl zadeti malo pripovedovati o dem Ilo3HaJItr|It.nouc. impt .rg norragne zf malo Dohoditi: no3o6a pozobati (za konje.ot'3\rnt precej ) obrti nekako. malo obatati. razum. .

. poleteti lo^e-rapqe n godnjadek. mravljinnoxaculBa . oivajiti.rryt fi 1. polagoma ro^e^6J. ir?rpf EoKpneH pokrit Eo!(pl|alre.f podrsati se llecelstvo no/lrx mrt. 2.noKocruE. varuh noK/romr pf pok. spotika. Docliart at l jati.rloKop!tsa.1i7 pel. naydic sten. impf laziti.xparma-roxpaJrmta I porrona. noKpoue .ryKail trkaj noKojttrr.jqr nr no. 2. pznr) tecaj.r(^orrxa I pokrov. vaDr ponu(ut!-vaotu. ^*if. premik no..ob(vojske). it"g urSi)*ariti I I I I I I ro Makedord. el. varuhinja [o. mi ti-podj arml. -ru6a.ICCH tro x!dJ. ostetimalo ka.tpf _ . poCasi.qu. -4na adj 1lr. pusten lorpene I vzdigniti malo noruaAn I pt pust norper ftl gibanje..noKaJu4a rro-KaJrqa I skesanka.^otr tn l. norlrreu adj krSren. gio ia!rre. varustvo noKoJMq .noroJmp m.rKuadi rajniski trl1o! noKoKopu c-e pf malo se na.rarnl adl predlanskim troaaqcarr adj predlanski noaecKa pl podobrikati se roiie. poklonitev no. gl. zraven.ttt.r. priklon. Aa3aq no^B'.r(rn|qf poleierlo -1. zaletnica. tenarJenJe ) gl. z. 3. -Jna4di rajni stvo. -rl'" adl poln poleta. tro^JaEeq.ll1r m pregrinjalo mar. politi se oAlIrE€ I politika -ce: rojrc.r m poklovitelj. krolo. pf."trJan pokritje trtooann-pooarjau. roo. kosatiti (v sveden skri\.Hry-no^Jarrror.edynu roKpaj kljub. dajati na kai (rudr ltg) nona4n pl hladiti noaaoaI prvi obisk ziutrai nola3eurtK. zamarica vetnik. nonaqy*-a pt.noKproalr .q!tsa pf-pustovati. kurja polt. st. streha nor. opravliati. -qx rrr prvi obiikovalec zjutrai no.zja n pokolenje.ritit fig zagonoKpoarirerftia f pokoviteljivonu ca.re3no ady koristno. Ko.ryqa.npl In. .trl3ra ce ].imot rabuanje 'Io&er'i\ait m€lo ledi. mrtvasl<l Drt uoKAounrr. zavetnistvo. DreDir @aeu m bot pelod. genemcua norrajmrqr<rladl spokorni3ki noKopn lit sramota.paor. de l-ati-(i_zpit). zid tro^era pl zleteti. m poleno. . J. .csloveNtt dovsr . 2. troaeKaadp poiasi. nora4a I L polica (stenska). 2.fta I ronoxporftc. koristen. gl. ostevati zona. . -EEa4di strelen nor oseHEe. lmpf troKoAe6arlddl omajan 'IoKpcrx. i!.(pEetl.a I poliklinika no. roKoae6anocr f omajanost lanlevan uore4*a adv od rroleKa po_ casr. el. -&f t 1 stresna opeka na ztdani ograii..noKolrltr.-EJafl romanje ali troK oru.literaturi.ra oA BpaTala vratnica rlo^Na iftpl l. 2. f rroKpoge ad..3YBaiftpl koristiti: izrabljati. no-{qoE fti odeja. ravnina.ij rre. KG porrcaJ prlcBo troaJaK. polz v usesu rtollKaBqe r: od rtolt(al polzek troaia f korist.eAe^cKu adi poljedelski troly{MlFpa impf (iron) potito^ee pf L politi. goden Dtraek "*. pf. dastilec lz KOZte dlake noraomata-nox-loml.ff.n 1. rovJu. (tada.oe zadeve) pf rror<oaeoa omajati trioxpcryB pf.. rob obleke. polagorajnik. rajnki-rajnica m3.l. plaziti se. . toraavoa ?f. polica v skano e3erl. I pr-va obiskovalKa zJutmj pf plaziti se po malem 'Iotasu lo. impf pograjatr-grajati noKltHrrHa I pohistvo no^ m.zemljisde. porabzrtu ) mk noieae/raenoaeAecTD{.. prt.. lcrg po Sopiriti. zavafovalna Dolica KODI.. odhod im najarr pustnr oan noKpI|Bt. pokrovno(por[rercKtr adi pok0vi KA teljski.(nat pes tito. Mr ce impf rad cl no. ponupoKonu. -e'r rz velik le-stenec v pravoslawri cerkvi tro eMfiKaf polemika. poovrect..aase. sl. -Ce: prikloniti se-priklanjatise .aruo Erdeq.. dari.K^l. (tuiti iis resn. geog (se_ vernl. (ralula -imft vzolgnrrr. norpamrcxr cdj pokrajinski DOVlSeaatr noftpal praep poleg. norryAUEa pf. . pokristjanitipokrist. noi<aaAes. Jtg otametralno nasDrotie no^a I l. cerkv r<> noxpoleq. vzpeniati se v sportu. tloxaEa I povabilo. -surra z polie.cv:etni pran no^ekKa-[oaeEo f. 3. 3. vabilo sramotno dejanje aonawr. polegati-(tudi 'o no 3yDaqnr uporabnik. -rtu m poljski duvai tro e3t|osr f koristnost.pl uoKocrnqn t rati.-3Haad. no. noxapa lonappa pl irrl maUDOSatr -Ce: Io pokarati.. spe KOrnlca 288 [oKpcTr| noKYlqa 289 noajaHeq noKoreH{e. ItoxnoElBa pf. upe n rlo^etBe. okorisdati se -ce: Eo^JyBar6e porabljanje. prid troasas rr1 plazilec. 2.kultui. c!?oBr{Ua Ilo^ecox. spol. gl. zavetnilki noxaonre a derz pokrovdek rloKlxrlrrre srso n pokroviteljrioKoeH. nG Ilzlrau rypa.n zoolanat polt. krilo. maro. -artr| pllcllogr fi ra!'ninec rloxyAa I graja o'ry{rr. povlsau-Yz(lrgatr. krstiti. 2. odeja. fl pO_ no. . polagoma no^'KaE . 2.

na men m Seom noAlIIpeqHEq -\t -DOtmer rorrycrecr I polzavest no^ycBer nx lit polsvet. IoMa3annq -4'I ln cet'K9 ma' Domilostiti zilienec uolru.orllro. rre^-u*rB adi poldivji..re. polianski noajoAeane-lo^JoAercrBo n poliedelstvo rrci'd adi 1. no pol tiv rlo.rlTo4gmo alv polletno preobilica noalro4gEre z polletje uoauort I polnod troalTo'roB adj polgotov noaxoften. maziliti po trebuhu *lia n cetkg ma. pokvarJen IJ.rlT. oEr m polkrog troAoD.uJa z polletje TOAIIOMOITIB(}IIOAJIOMOIITqE'? noAIFloAI|UeH. na ro+gDrgm I polovica. tih glas scenec no vtoAl|e. noalTeMrmra{o^laeMnqa J omeneK portema fioMepen ddi premaknjcn. iffipf skaliti. noMecru. celoten uoarer 4dj polnjen [o.premcSdouren ti no. noroxur nlcn adj polozel. Irg cel.^yKtyxeH. skozi: DinitinoMaj. lahke Zivi svet. n Zivljenje.oward.ttac m4td! Itol we pl. no V-q4 riti DO[<mecKl roMaqr ce pl potruditi se noivcer*a I polsenca no.rabljen. nag- flo^oxrrrocr I pol6inost. obilica. rlowlrysa pf. -.rvx6lri adl poluraden nofieiy praep med. pclbotati:. glasnik. . cerkvcno opruvilo pottetek v spomin rajncSa. noalaE. rovuJa. kvaaTfTtr ani kmetki. neutesno hrepenenje IOMaMerf. norost rloll.ttr m. 4'ra aLl n Dol neodvisen troayo6pa3oDas adi na pol izobrazen noavo6pa3oBasocr f polovidna izobrarenost noayocrpoB fi polotok -.omcDllcv. prltro llrsl|a-noa!'rrl|rsa-noall'rf.rpalEe n pomilostitev noMa3ar 4a I cerkv 'Jj. 'na adj na Pol ro orc6a I poloiaj. .. hreDened nouano pf zmelati. im hemisfera pomakniti. noaYocrltoBcKrr.apf cerkt loMeqrae noMeltreq(u adv na trebuhu. . no^!no. -'!tJiI adi poou-. nabito Doln no. poZeljiv. proti volji rro^vKpF.. -BrIa dd. -rpr rfi poobla. -ce: neti tloualrfirosr t besnost.rcru adi pollski nonrpox ni itr.x\a ntak. poln. krii.azil:eri.d4lpolorosf.impf it. noMesryss. vmcs ttoaycoHtn polsen. -''E adi polle' pooblastilo ten troA||ora t polnost. -!.ro-Mm.nrMaI krusna mati 19" . rroMa3aElfe. ifipl loMerHe. na pol ponosen. veliko noruroBarKe.Afh pOIOVadi polno.aren adj skaljen. 2.Ilo^YMcpKr f Polovidna mera. polspaoje noM€ern pl prigrizniti noAlTexoR. tr'o!'' |IuB pf. pokvariti-kaliti. -trKa 4di poln. -xcia adl polno ve{aven no^oxr| pl poloziti.ric. rorce briti s kom r. splaviti-splavlj ati ukvariati se pf malo posanjariti noMaxd pt w!.rjal*ra f ravnina. demi-monde no Yce a|Ie4. -EHa adj obnogen. . troMetHlta noMae ce pf. pJ. K aAe.pomuditi se. -Clt:l{OtIIOMaCneIl no^lBpeMe r? sporl poldas no. mrnevaurje roMajrarru ce pt Iaffi potorIevati se. {Et| tfl.r por plsno^$rucMeH 4d. CTABI! lronlnllproB IIOAVIIE3ABUC€H 201 troMIlHe leten. 2.tro Zdu oolno. hoditi mimo.EEr(.'a4p. {BIr ft gtam polrrontoMornnnR. znoreu-nonn. tro^yAee.raAeH. nerad. poljana tro^Jal|cKs d/j ravninski. norost.Makedonec. -(ra adl polnoien uoayaeu adj ponorel trorrHogeuddi polnovreden pT. nidb nolvDeKoBes. polsrc noAl1|e. not. -M[a acll oesen./urtrroK. no^oD adi spolen noreti noaoDes.noajarnra 290 ITAMCCTI]I. troaYAYBa Eo.qa smoJen t Dolovlca rIoMepI| pl zblazncti ce nd. neutesrlo divji. nadin Zivka tlenla.star tlovek: noa${at.ri'romca f geogr polobla..3aBupes.rsoqel|ocr f polnovrednost tmpl znofllt. laden laSden rro^lT^ac.hopetgg. vabiti. -qI| n Poturdenec.u'a adj n pol adi polnomasten (sir) no rloMorueH. ro. nagnlenosr noanar adv na Pol Pota no caaTadt v Dol ure no.premdkniti. poresnlcat lIOriIlOllaCeH. polovidna resnrca. gl. ki izpoveduje islarn noMaMat besnost. navdati z neutesnim hrepenenjempobesmamiti.wp adi Falmestiti-premikati. -atKa adi sport noMeE rr. pas noay3HaeEe a polovidno znanoaoBhra 4dr Dol: Ilo^oBrlra nJe qoEeK oslabel-. stanje mrlcv. lepol mrtev oJa. -nr I pomije z JenJe nond6^lBa pl l. obrabljen otvu Eo oDI| ittpl deliti na pol noj.wnegno nao_ @ rroioBrrHa YcTa My peqe mezanrn SIrOpJe.prcnoAlqacoBeE.aHE tn polkmet loMaK.lllllqoK do vrha poln.mera 2a ztto xnozen noa-onrirqa f ueua ru napa rrn rro^oBmrua nima niti podc.yxus adi na pol tiv.zrvol. Detdesetleten noaymCtmra l. polovidcn ukrep nega grosa no oBo 4dr sDolno Ito^yMproE.

rco[paDAlra pt ilyrpl malg. noMrtca!tsapf. podulati-vG hati. impf prtvaditi malo.podez. prenapeti se.. -nI|a adi spfa!rJlv. norerdnene piti toliko kot prej [orrefAe-noHerAeK]a ad! Dotekod. posamezno uooAr pl iti nekaj easa w eqfi. ao pretekli pG noHeAe^Hr.(prefiks Stevilnih nedG vrSnih glagolov. malo popraviti. odcvesti q6 adi pol. mool noMop n mnotiEno unidevanJe. iroMl|I|oK r?1 IroMuH rroMrrr|yDaq mimoidodi. gl. spremtuca [onparE. noleKa nonoMl|He pf flonoc]re44t pozneJe p6 notrocler<eH. nonparltsa-nonpa&a pl. pravosraven po'l(t'I svetni du}ovnik nortaA. totba non^aKvDarse pritozevanj e /t nortoaeKa dlv podasi. nekako se odtujiti-odtujevati tn pop. noMor(e pl pomagaujromocr. ift pl pospremitipospremlJau nonpeAor. kaksen: tu Da tam kdo troueKoJnaradv vdasih. B troFeAe^rruK v ponedeljek. parfl sant no^rnHpaqna I l4n . pomislek. impl poyohari. ob ponedeljkili.IglC VSak DOne- illga ddi na- deljek. nekako se opogumiti rroocTase. nekoliko okrevati no(rcMe^soe pl malo. uniaiti noMopeq.rlJa.q1 notrpIrBEKHe I minevati. duhati no. tu pa lam noHece. pomor rlor'opr.f nranr rn p{acr aoE. irnpl malo zapeti-malo peti notru[tMaBrf pf tam o&jrniti koga od desa. {r pron nekateri. r@Lea'IUr. zabavati se ttoMr|I|ece pf _umreti gl. impf pomiriti. noqreAoK uonpeql:rtr d nekoliko odcveteti. !c€: malo sc razvedriti (vreme). poopretr . Anol. spnjaznlenle (z usoco) noMxcaa l. pridkati.-pqlr n momar. 6S .nOHeAeNIUK nekega poneoetl Ka. popova zena notrapa I poparjen kruh tr. namen. flohe^axe ne Iagati toliko kot prej.urHa 4di pomozen troMortrsutr. . nooaF!tsa ce pt impf malo..oravrcevatr rootpaiu pf nekoliko urediti. noHe3Hae znati tone liko kot prej.noHsslra pf.zeua flrnxc^lr. darovi bolniku v .Ysp[Te^en.noifrIe ce 292 troonpaaAa r|(x. tu pa tam troue4e. {rrl| f pomod troMorrlen. I I I I T I I I T I I I I 6o^Kara ne boli me ved toliko kot prej (o bolezni) MIl IIoIIoMxBa pf. s pomenom ne toliko kot orei) nose6apa ne zahteviti ioliko kot prcj. ABYBA impl 'nOA 'rOT poplaviti.I pntozba. zl./laK.malo pozaDltt llorrlreuEaqupl malo.r{t:gxa u.-uja z sprava rloMr'pelrocr I pomirjenost fio'nnpu. popisovanJe rcdtrnlBas nr popiso\ralec lto[ a&trorraaBa I povodenj. -qII nr preja. impf pomislitipomisliati Itolmr irupf pomniti_ noMof$e. poprsovau nonmuirarb€ n popis. troulrpuBa pt.misel. polagoma. rahto predrugaditi non1rerprtreqadj tig Zc \ekl*Iiko v letih notrp€cr| n tr' preutruditi se. posaluc.. noor!fli cie.spraviti-pomiriati aroMlrp[ca. izDOUSanJe: OKrevante nonparaq ft popravlj avec [oup€El(a t popravrlo. zbadati nonpeqro 4dr. "ur BO eAeH. -rrea ^di znelst notrqftar(e pl nekaj malega po tihem redi. Pomrrjen lloMnPe|Ille. impl malo. po noMoAeH. inpf ponesti. pomagae [oMoutHatra-noMornErrKa t pomoCnica no. vasovanje v dmrbi predic tro. notrpe_qer4 precen nonpeqr€ ce pf malo se prerekati. trorleBapf.ezen. nekoliko olaj3ati{lajaevati: inpers ce: lale -uu postati-postajati nooupalAa. skesati premisliti si se.rr{rK. pomrrurv troMr|pvDarse n pomiritev. qdv na potrebo. rloMr|pncila pf. presiliti se ro trt€crpannr ce pl nekoliko se znebiti strahu-mani se bati [otrIr€rKa I g[.Il nekoliko preooten. postredi. sprava. poplava noEroEeHadi poplavljen pl. povpredno florrpHBlxne. nekako. iivljenje lroMl|peH44.-qrI-Ilol^aKa r?r.HaAa.|tpaxl| . skujati se. -nr-lotraAsr€ I pG povKa.apl. impl pomoriti. {qa ddi spremen [onparBnqa I spremno pismo. tu pa tam nose(oraut ad? vdasih noseKoJ. prisepniti rrorrorKlreHe pl privzdigniti ce se mato DotrpaBarler popravljanje..orlacnlrm mala jutranja pasa Dreo moEo trotre. nekako opravicrtr<. ponuditi. daljnji roue. ponujati noHyAlrar6e r?ponujanje noo4r5errsoadr lodeno. odnesti. imeti se.AHa adi moden. n^vaditi-Drivai ati trotrpliBrr(FlBa . ta ponedeljek: BO [OHeAeAI.$r n pomodnik. nositi IroHVAg ponudba f rlo'r:tlaYaa pL iftpf 'lo''lla''.' ao!d'opr&a. -ce: nommryra irnd delati popis. lig preplavitipoplavljati nol|.pt. ven rJona{'d pf prinesti bolniku darove (hrano in pijado) nonarara-noaarauy adu dalje rroHaraMotueH. pc morsdak noMopnenoMopje a podrocje oD morJu [oMortl. troocfar{lla pt tnpt malo zaostatizaostajati pri noJr. /ri ponedeljek.rKor nedeliek noHe(aAe4dv ponekod. popraveK troIrytalo odr pravzaprav [onpares.

adoptiora. liv impl izpritgti. raMa e- Eorplrlp![r ]rl nekako koDaati. impl popuHtte lrclll.m poraz. -psa ddi l. tlocaKlM 4dr arh posebr|o. napaka.-cHa adi poste izdelek) nocera I obisk nocaAa I l. Jenec glavna vhodna rarata nocBoeEaqa I iul posvojenka noproi(aa m bot pomaranda rrecno4 nocnolyta pf. pf. rast twpaqa .ljt nagon. tev impf zardeti-zarde\at loceBeH.razpotiti. nekoliko spreme. 2.pa:gfEa. jeziti.. -r I ljud nesreta. II(rcI|geHuK.nocBonrea-nocBojlBaq ft p{)urau ( ruor Jtg) svolrtelJ nopii:a f porog IlocDojqe a posvojcn oln)k noplTa pl porogati se noceB l'1 poscv. -ry . plo. razvrstiti nolreAoK.aqa adl poroden prrcatr neKoga o nasprot. impl W 'Iopa6I'E'a. zaprcsiti (dekle) ljenec ropoeH.qrcryg pl Se malo bol i prllegmtr qoqylrlgqe pl 5e malo bolj pnusru!r nollpnl[re n til torisde non!'Ka pl l. narodilo rrcpaderues. gl.i pomararrtev..-Etraddf sctvorl roprya pl pozajtrkovati.{ adi posveden v kaj.yDa pf. gl. malo pomiriti: nekoliko se reSitiskrbi -ce: r@pfrq.> liko se raziti (irLnoticlt vzrocttl.^'la m. fig lit p. razurnljiv. drititi (r<oga. primeriti.in itupf portre.nopa'f. trata. crropeAoeH ttoPeLPpf l.!f noclA!tsq pl.. -jqa ad. nocDera I posveti-lo madez. -ul|-noceArrllus ttt. sDorocatl [opa'rKa t nargdilo lopa!ftyBalr n narodnik tropeBa ce impl opotekati se nopeA-tro peA ady po vrsti tropeA6a I pimeijarta. priljublien 3. nopas6lrra I neKouKorazgnatl (gnedo) dolta3rJa.t zazeleti. malo streliati: 2.a?rw?. pf .n poscst noceAlrrrK. impf narocltt.gl. IIOJaAe Do!yse]{. bolj zgodnji oparlo adv bolj zgodaj nopacoHx ce Pl na pol se pre_ d l a ml tr IIopaB m . gram stopnjevanje pridevnika.[oc€rau{-noceaaHw! kmetiti no blago) rlopqe^in tu porcelan (snov. nopyueupa pl. noplqruq -qq m porodnik zbrana drutba. zaJrrK. na. z. po . rn l.a nopoS{Tea{opo6Ysai m zasuznJevalec Katastrora [olxrA n potomstvo. gl. na zahtevo.'IuBa pl. nojaAo( no. -JHaadi hudourniSki. -unra adi oreis nji. obisk pf polropxer ft p6rhant (bombai.n lit red trope3 /r? davek.pf. caK.nolllrrDpunI 294 [oltoAII^EsM |Iopoeu nocEleuEI( Ianzlratr . poseslven ' gresnost -tlz . nopaeup4ym pf.i.mlt porajari.i gratu svojiqopoqrocr I grehotnost. trooeH. \ocaatrlB ad..--qe: roditi:. impf poqJarmrtl-pojarmliati 'IopodlD. izjaviti kot ropojqnqa I hudoumik pnca-prlcalr nopoK. gl. neuspeh no. nar ltocerlr.ilreH.lly^aputftpa pf. "qII posrnov'. Sirdko z-nan. flony^. zahtevati.n juf pos\gropta f nopra m dnri. nocefHe. nauv reano. 1!r 11 hudournik. poslojiti-posvajati. tropoqeH. -qn z hiba.tlocgtrtre^{IoceT?:re.rotnlcr fi popust. mortr-Dombltati topatui1. rtocerlla pL impf obipes posoda skati-obiskovati noca{. popoldan. / lit posestnik-poscstnico KOSIIU troceAoK. . samo sg itflpl posedi-posegati. gl. preten. nopacr . AanoK trope3smq -'{''n m davkar. no. na no.poJ. impl neKal casadeiati nopa. nalet. itnpf za.pvc€x adr popoldne.i ki rad zahteva kot hudournik. naraldai ftalg razmrgatr.nocnflte. nastati nopas-!tsepuj'f nekoliko pre nopoAn^en.?rporast. rojevati. nastalatr EOpa:. izna. otroci. \zDorediti.nzen ratl troprperipa. . AaI|c qeE AArIOqIIIIK inpl pos('di-poscgati noceA . topi6aryaa pf.tllr. nagel od drugih rc. uocDeAotllTa pf. I saaun-zasalevau obiskovalec-obiskovalka noa K tn nri zahteva. posadkai 2. gl. Ito za[aeva cerse [ocar(a ll zateti. gl.4uptaep zatadi nopaA!tsace d poveseliti se rrepafa i. 2. ftrc'''.. crrolleAoa flope(tuv-ad j primerjalen. ki piha vzdolZ re[e fiopecK\ adj davden. hotd nopojtnlK w pesn ploha. preja. pregresen [ocBoeH. 3. nocera.grehota rlocBere. qrepenenJe trepo6.n.J1 Pf pomagati porodnopasorn4e ce p/ malo.ropoAfi nurr€ n porodni3nica notrycr^B alj popustljiv norYcr l|Bocr I popustljivost aclv zaman 'JoIJucTo troElrtrra irnpl populdati norr!'Erra pl popustiti rcp.pf lat4 nekako ro sru sKrbt.irgubiti prepridanje nopaxo I sporodilo. trocma.oooro seznaDlen -rfia adl grehoten. nolreK n veter. sporoaiti-narodati. ropa3r. noccnrvnu lrl. poDularen. impl nolrroRa oD ad.nocBeAolM. -ce: rrit.irpAa. -qrr m vasovanjc. nekonrcr. razgr_ rropoAa I pasma lmP! oau-razglDavatr nor'o. gl. skoraj dovrsiti norp. Jtoscvck: sctropwetnr.

ftrcf.|I{rcIn|tI 296 roco&p€ I|ocof. veter. inpi posrrecl. .oDe_ gnnJanJe (postejje.trocdkpa-noco6eDv.N(ltsal$e sluZenje. postopen. vmes [ocpeAeH. rcclaqllla l. zau (glas) placenta n('cEu(. nekako -ce: sc zbratizbirati (ne vsi) lo-coDeryla pl svetovati komu kaj. leha nocr.BeH adi postavljen nocrBr.l. 2.i posteljica. -t'da ad. impf neKottKo zmanjSati_zmaniSevan nocMarpa impl opazo.. sukcesiven.oB?ill. -qu n pladeni Ra pf .. t zaonlstvo noc^1Drur. do:le qen Eq:rnp$rijtrocHr€r pI malo znitr(rc eAoK. onemo gnnjati. posvetovati se nocoxa f smer.rati nocMarlraq m lit opazo\alec [ocMarlxtlrxr a.v pozneje. . rmpl malo upasti_upadati rloclr acHe pf malo splahneti nocpaMes 4. konsekutive-n se malo trocae{Dar.ycl|. rrcc"n{u!tsa pf. pesanJe. impt drugo za drugim dosedi n donopTqTa podloga (pri ob.lEocr I doseglj ivost i@raDl|.'e prsmo meheatr-mehdati nocae ad. npaoeq noco'*t.pf. trocrfrfE.. rroc^JxlDa il.opeaanost ge. Ilocr(.uo adi dosegljiv nocr. impf ltr pofazati. ctosega Iext.nocrunryu pf. iti izdrpati se. gl. pf tt(> c^a^ pf pogrniti (pdstelio. cev{l testa (za otroka. 4Or troclaB. pG sropoma nocrerreEocr I postopnost n pf nekoliko se umiri'cTtrBrte (glas. 2. pf ozmerjati. nocTeneH .ti osramoaen l(rcpaMeHocr I osramodenost nocp.p. ihpl nocnrrrre. impf posrnovrn-poslnovljati nocr€ltru. pf. gl. nocMpaqa spoznaEbc.-iNura adi posled_ pusdavnik. . tn pl nocru ae m 1. {Drt rfl l. po[nrdrtl se nocre a I postelja nogTeae. t'md za norca imeti. neKalcasadraziti ||ocxpaja 4dy bolj strao. ooslenoooprr pl nekoliko pomiriti. impf pnnestr-pnnasati sramoto: !ce: sramovati Se nocpeA-nocpe. nocna. izzpl 'Ioc'aaU'. -rl. .i izarpan. omenitikazati.r!rytsa sluZiti kie kraiSi pl aas nocjryr€t8Hrfl<. gl. od troc. nocrta yDa pf. [ocK!'ct!a d.teso-aaretett.'.cIY!8 Irocluaaq nog4yla. 2. opesan nostr al*e a postiljanje. imFt malo zbrati. malo pograJatl. DOSI: 2.go"'' . -r''ra adj prego_ tr(rc[otr[qa adr kot snop (pa_ vor€n su .di opazovalski stranl [ocuee pl l.. oslabeti-izdma_ vati se. trocHmE n postivectr(rc erceE. ravnanJe nocra'lldo ad! postopno. [ocr8[e. rrocouyta pf. neDre_ nocMlrrsEta I mrliski list..rn&trocpetE4a. podrazitev. poledi crna) nocrnra..5411i'. pnstal te. oosreden.nocKraqtsapt.. (rcpeAlfirrKa ft. vrsta.fRrradl puaaavniski nocaoBqa f pregovor trocEo odr postno noc^oE[qen.) trocre^etr.trocmyaa pl. motiti noc. nekako se "ffi. potlocrtHar(rcT I izdrpanost. omentatr nocua4ne. 2.za_ poreden. spraviti koea nocrl'l'a I pjeniien kruh v malo v smeh. uaipoto. rrocrllr. potem: xocMe(raEa pl biti malo v naDoll(rclte malo pozneie. -nJa a poslanica. oocreIIeHocT n(rcrapa. posredovalen noclrcA!tsa inxpl posredovati EocpeA!tsar5e[ocpeAcrEo 4 po_ sreoovanJe trocra t postat.aMn. pozeta red zrta.t vzl tuortr lloqreAlrtta I nasledek.streci roc y. -rura adi lit postopen.j l. maio pravosiavnem bogostuZiu -ce: se smejati._ -ryr rn privrienec. flocTerreso nocTdrrrocT I poslopnost. postreZba. clrca umrnu ftx eAtrlreH.. osmrtnlca trgan. t posredc vatec-posredovalka nocp9Alorqtq adi posredovalsKl.preutrujanie trocmtra xa I folkl pogab. postG poma. irnpf pooraztu-poctrazevati Docroafittaue n podrarevanie. -"aa adi sfam nocMparru ce pl zmratiti se poslediden. pas. preprc mogiost.qrf m zool modras nocr<ollorKta malo posdegetati. noc[erofvEa rt_ noc/ral|ue.E-. postni dnevi ' nJr. 2. postiljati get. gl. irzpl nekoliko zmeheati. poloZai v slu.Krcta'tr . boleti. ki )lz nocraneH. malo se -ce: spretr locr(oK. preprogo. drzniti si StDOCIteKHe. oosect{oSesati n*rwta impf pregriniati. slabeti nocraHitsarle r? izdrpavanje. trocooepe. -1.nocttralBe-tocrnrrlzane I sezeK. zacnjr trocln|. srednji (brat) trocpeAlrE<. slu. lit ooonexorrko skrajsati_skr-aj gumiti se.te nazadnie EoclrrDAtr ce I -4di nekoliko se -A''a Poslednji' priljubiti komu. .ce pl pobrigati se. impt (po vesti) ravnatt 'roc'IamlBl nocranKa I postopek.Zbi I I I I t t t I t I I I I I i.AHa adi l. -/rlla pdstelien nocrcEeE ali postopdn trocretreHo ddr postopno.qupa-noclaia pJ.qu ..no:pqlryEa pf.rlrKEe c€ pl gl. pogrinjalo. smejati se komu. brali-zbirati. pc r? strezLra trocMar.draritev aoc'( pa. porreclata8r ad.Ae praepadv ste(u.

lil preganralec. tepsti neKaj rrorena tasa: tie tam rce: stePstr ro iaBolor Ayprr Aa ro Mr-rHe[r Mocror pokadi hudicu. v Soli prisepetavati souaencu pri spra5evanju norxax!tsa. pf. napotnltt.popravru se-popravljati se noftilr n podkupnina troflq'ueH adj podkupljen Ilotrsurw.namigniti noTxrarKlEa nfin ovaJatr.a f ponikalnica nororar. prisvo Jru-pnKrrva \o\os m 1. toniti no{onlr. lepetalec v Soli rorr{acrprr pl klestiti (drevo) s sDodniestrani. postajati leto starejSi. zatreti m volrliaa noraJflIlK. 2.t$ m lit tlatitelj. norr{rtlrenoca f l. na_ stanek norelrq-fipa pf in imqt P -oten' cirati.Mrlu m potomec trqroMoprr.m pl ostriti. prisepniti.i panj). dokler ne pride! Iez most norKaxre pl ovaditi. [oTep!tsa6e e zasledovani '.malo somtt svoto noigp_nnr<. olva' nie. skrivaj redi. halo gnati svojcpoganjati. eksistirati nocrojaq-nocrojases.ifipl L podloZiti-podlasati (oblcko). . . -ry rc/rlrcHrfK. . meja na travDOtem niku. rmerr sKoqo nocrp. stoPnjevatr. izuditi se za poklic 'ce: trorKp_ena podkrepitev. podkupit'i-podkupG vatt lorllolurlf. posiavljati v. lofDpA!tsa pL rmPI urn ) . tladiti norscsar adi potlaaen.ocrpojYsa pf' imPf uraditi. stc bitj v drueo starost (leto). tladen nor[cHarocr I tlaaenost rorrcHe pf iritisniti. pritiskati.toy lrikdti. pomocr-pooprratr tromoMarar6e a podpora. vcljaven. odcJa pl'cnocTrrl\Ka t -pogrlnjaro. utrgovau noaoa adv potem noroI<un pl pripraviti trqroMoK. klet: 2. . I po(lplsnlK-pooplsnrca lornnure. notRperM. sedanji rocroeEe 11 oDstaJanje.1 podpis l|ornt|cHllK.{. flornaia. okaditi.rroIera. Krevau. imDl podkuriti. votek 2. eksistenca. rrerepwa pL tmn Dosnati (dredo). co nor no6^ara e BeqePara v Poru zasluzena vederja je slajsa nekaj notarysa pl talovati dasa potlditi. brezno noroHcKr.nmerEYBa PJ impl potegnitii odPraviti sepotezati. nocrpaA!tsa pJ. ootastl-spactatr pod srolnost rrornaln.ll Itomuc . skrajsati'Iot|dycyB utrgati-krajiati.aa pf .r [oraMI|IIa 4dt na slepo sreco _lllHa_rroHaraMo_ no't''ntretn adi lit pgtrt [otaMorleE.'a impl po malcm ga srKaIt norrrrixa-rornuKtte lr/ vrinil i kam koga norlrfiparr m opornl(. impf tr'(Ucn.noTrlflcrlrrua. rzvor.potnrtl riornororrrKa f zool ptepdica noTnouorEe.o\ryaa potopiti-potapliati noro. pomod Kat casa r.podneriri:ietiti' lorllaa!tsaq fi netilec impf po tihem popc'Iortlesa vau nol'. brusiti n+ norourua l.impf spopolniti-spopolnjevati. vlr. impl skuDttr to. wtTltcrcaimpf potiskati.floctllat(a 29lt dorxaAlr IIOTKA.EorKpeu!tsa ir?1pf podkrepitipodkiepljevati o. stanovlrno rcc:ojas. pof moc. rlorKuwla pf. norcr.ocr I stalnost. pf. norlrurvBa pJ. po9on. prcganialci (nar pes) . 2. troraMv-normraMy norKa I l. norKaM norBpAn. Itg poskrivnosten tladiti. {. poopora pl. Potrditcv notxaAn pf pokaditi (od spq trorDpAerr. zmanjSati no'rKoD n? podkvica (na tevnorKoBeI'f podkovati. -tll'. llofo'IuBa.orepa f 1.ritrditi-potrjevati. obstoj troctou pl malo stati. notraarivB? inlp! priti pod pl'-pl. flo n wa Dl. poteptan.r m ovaduh. nomoMot(e. -l4rt groba\ lnat troiroell. impf 'lo'. pregon noTepa. stal{)crojaacrBo '? novltnost trocrpaAa. drobna redna naptavrna nornaAue. ittttrl pooptsarr-pooplsovatl rlorrr ara I podloga (v oblcki) trorl^arrr. Pot.4di kleten troTo'Je. vzkliti. rr('rfiofi\. Dnlrtcvatl noiupnilo adv pritrdilno IrorapaH(rcrt trotnosl t'i norDlra!tsarG€porollev_. oJDt.'ana adj stalen: stanovlten [ocrojarro adY stalno. -Ta t znoj. Dodrezatipo<istridi. Donikva (kjer voda ponikuie). -3n r7rpoteza (tudltlS) norcfrrc.fir.|tC 2qq notIIoMafauge preqtoga za lezanje. obstajati.vrste nocr?rm ce p/ malo potrperl nor. nottroMara pfr inpf padpreti. iftpl podkupiti-podkupovati norK!! |!B adi podkupljiv norK![r^fiBocr I podkupljivost noTKyrytsaq ft podkupovalec pl..-AHa ddi prilrdilcn da. potoniti-pogrezati. norrraaryBa pf . Dostaviti v vrsleurejati. m . kolia.priezati. stanovltnosl vztmjnost. noroMoplBa pf. postati (Dostoiim) rciros {mpf bivati. VEIerlBa. Pouctanrr pf tolai.lig fain.t potrtost Fer| adi nadaljnji rorr{ulrl| pl lit potreti adv dalie. proga za rczanJe n plenlca nocttraor(. -lHa adi obstojed. . praviti.zasleoovalec nor6pn*rua I tiralica preganJanle.. tmpl pogrezniti. n&rp4a I potrdilo..!!!Pt .mulj. ltg pri. ade skrivaj troralHo gl. posniku. IIoT In|cHI|qKa rr.odpravuall se nore( o t rod.u. 2.

poudarjati vor) troruprar| adi podtrtan. lig opora trornopa I lig podpora. impl spomniti. poraoa. privit (o svemolaati-malomoldati tilki). aor troTrryrea. 2. inrpf norcrorHe pl malo pobezati podartati poudariti-poddrta. noUFeAUBa impf pf. -tut m podpq rocnlK noTllpar[a pl previdno !praSati. nofirrlmtvDa rf. podrrorcr€rfle d Se malo stisniti. norcKo. noU^alcr adi ki je ob pamet.n steber. pr-etresen. ponoret.a biti potrebno po tem. n prl Je rwtyre'E adj 1. pc ro4rorul*arre '1 raoa norpo[r!tsaq m potrosnik norpot lrarrr. nasloniti nompeTceAaTea tn po<tpfeqsednik nor[psrceAar€acra[ adi podpredsednitki trof[pr(I|e Zl malo zaprhutati (s krili).pf . priviti. nerzpomlen torytae pI l. IIo4coIIIlIIa. naglalen nl se odi podrejen. -qtr n nadstre.o4z.vzgaiati.vzdigdarien. ta pf.n lrapHTe pognar -[oTpyca oenar Je norcDecr I podzavest norcBeceE.rlBazf. nolllopaq|lla pt itupf malo odrasti. presu.E adj 1 potresen. -qI| . norrm4ra pf. pourorqraHe pf malo vstati. opornik. trOlCeKa'oryef.skriti no!'aepfi.iprisvojiti si-prisvajati si tuti-malo adipati kdai pa kdai no*yrr.300 I4lurnop. impf malo smrkniti-malo zavtzet smrkati norrilrHarocr f odrinjenost noTllrtu[lte.tr{}IcsrrfuR. malo upogniti sKl norcMersq m posmehovalec norcMeaHe ccnorcMee ce pf L posmehniti se komu. malo hukati (v 'lo\. llorrpe^ pl podpreti. drog.pregon. ifipt 5ek. cToKrI3a rur4)oKa rlorpotu!tsaqKa blago za Siroko DOrabo rcrlpouryravxx adj potro5nirlorpUca pt zapraviti.a I potrosnja. skovikati roke). prihuljen.(ogenj). poqJarlniJatr IIo. 'Iorqt'deT vrzen pritisniti. ifiul poskoaiti-poskakovati Doryec. -4r.M. pognati.o'Itfiy!.aocr I uporablj ivost. noryits. tro'ncaoH lit zavetje.t|qrqrl|:nle 1l speljati na led. impl gr. potuh. nien mal.+ua adj pod?aaesten norcDecsoadr podzavestno norcDrrpHe pf poixiigati komu (z usti) norcDnfl<a pl spodviti (kolena). opomtro4rcnepq It zatrepetati nitispominjati.t:fw|I pl podtakniti. noi1i4'ra pf.ugoditi-ustre z ti troyeAuarrnpt ize totav^titi.-ruHa4di potrolen. zasledovanje rorpajlra-uorlraBa ifipl od norpae pomoldati !0ry€5a I potreba.o.isdiD. presuruu norcKo. pomoldati.n . spodbuditi (pogG vati. 2. norr!. norpolulEa pf. pomoen norpoErf. napuid podrediti. po' rabliati rorpoir. noYesiti trolxa t nauk.ka 2.impf zrediti. 4Ea adi pretreslj iv. stresti. po rKvrcuen. norcrper. ItoTco[. streha n1 presunJen nad glavo troft1r€c€Eocr pretresenost trorcalrtrue I od daled sliiati t norp _or. pogon. prelres trorcHpr pl usiriti (mleko) rJorpece pI potresti. slabo hraniti rcrtryt*4 fio &rlUra pf. podvrelipod rejarrorrmr. priviti DorrruRsr(rf I podrejenost. 2.noirmn. 2. opora nomopacEe. D.pta.noqetryBatre r podcenjevanje tikati t$r{. impt potrotiti. vzgojiti. -\l m belez\ica. nasmennlu se norcMeurAnD adi posmehljiv norcMerualrBo adv posmehljinoTcomIe. r. nortrp'IUR pf. porabiti-trositi. impf fam impt malo usdeniti.it gl. imFf nekakoustredi. ce ifll rKrrpoEerr.-nolBeplBa pf. tloUro4yla pf .noflrMpxrryBa pf. nei<akoprepritati-prepncevau ntrynn pf na pol ugasiti.noTtlYeu' gt. ganjen. [orcrpeK u. morala zgodbe pl l. loTc^!'use ct trorEMpKEe. zasmeh rn malem posmehG norcMena. DOdcenlevatl rybp. impf prenizko oceniti. potrebSdina pf zadutiti potrebo EOICeTll.zrejati. zDegatr I I I I I I I I I I I I I t . vau se Komu l(onzumen [o'rcMeDar6ez posmehovanje HWa pt inlrf spotakniti-spo. posmeh.-q{ m poskok prelresu. noYoeAt aoy. Dorabnost potrosnja. trotxpamt. tralau uorpara I iskanje. rokovnik xorpec tt poues.p_riar adi tig odilnien. Irg hitro in visoko zrastl norcMeBat6e norcMcBgrl 301 novaaBeH norpoBrx. okrepiti se ItoTfropirmft. trorcftoK. Kau notes.'.pozanimati se pt rrofirpe.c'I adi podtaknjen. opominjati rorpenKa pl nekoliko meZi.rm spodbuda DOdVlZenOSt lorgrpertrHuK. nJen spodrsniti (tudi lig) trqqr€ccrl. fioltaparyra pf .troytuAa. pridusiti. &ECeI!tsa.ur adi uporabljiv.rcrpoa cdl malo. ocenjevati. odvre.

prevzetost . in pl nekoliko Poenosta!1tl' poenostavlJatr novcaorKnlt. ptavlccn npar4a f pravica. a pravicor4rare4eu. r&i*a impl dotikati se.JuBa odpoditi se. izgubiti sc. noFpocTFa pt.IK.elladi zemljilaen.n pravr. pravidnost I uriJa npa3 My npoAaDa vrtAAt IAtn nenamven.i prcm<> Crten . {BqI| '?l Cleo trpaAeAoBcrur-trpeAeAoBca adj rDEIIIITIK DT VICN!K Dradedovski npiseAmqa. -w pravokotnik lpaoo6parurea n pravobranec npaao^rlreeH. -\D .tt . trpa3eH.. seEi. rrpaBErqr(Ir adj pranitki nolrr!?n /r/ lx)||()r'r. navdusiti-navduse zatuditi se.I I I I noYAaau 302 troturYpa ce noruTyP'l . umrli moeen np-aBorrscfi pravoprs. Dnletl (za oelo.ic npasocYAcrBo1? prag (tudi fig) npar r?1 pra. ltnFJ na|l''Ile. -Tra I spostovanje " noqlra-novxryBa tt?lpt sposro vati noqr{rafulre.me. €Ha adt pratzen. iBEa cdj jurididen. pravo. nontl noruyuen adl pogozrlcrr_ noEYMIf.t znoriti. tnn ''oJwAJ4.lnl m zatetek pJ.nesmiseln (tudi fig) npaae4. rrltaSruHa. -IUI m Zacetnr{ noverrua-norermxa f za_ detnica noqerln|qKn 4di zadetniski [oqerHutufBo r1zadetnistvo [otrerot(. nrrvuen. 2. -odrniti norsa t tIa (za rast[ne). pravr. osKnrnrll rrol?t|[.'-.hvalifi se: 2.rlpaaocMyxaqKa f te. -qu m prcjezik qpaxca-[paKanKa I praksa.iqaadi pohvalen norbanqof Dohvaliti: rce: I. 2. uottgawa pl.3. opsovarr. norrefl{I.-I!Er Zadete-n .pl ujeti.ll. navduse' vati se trocve pt duti. za vsako ceDo rromrvKHar adi zbegan. lil Preminiti. pran . npa:lHoTa{pa3Borrt" lcs delati se. 'Iovtn. . terenski noqeKapt malo poaalati . lil rcsnica qpalAa ce pl lit opravidevati se.rpcBrrYKapravnut klnlu nttono . umreti-Dodivati: lil umirati noqrflKa. ua 6asqa!lupaDeAEocr.'a ad. prav. praven seden. nortrr!tsa pL tmpt zaieti-zaleniati troq!tscrDlTi pf lit obbttiti. pogostiti.r l. praur'u fl]talIurla TlIrKa pravrca gore npa[cKoHcr<{-rrcKorrcKrr 4di li t premrKa zaeeten. . zem_ lia'. troqecr t aast (zltnanll traz soo$tovan ) ia i/oieq'tr pf i.o. .e. Zalosti) ronlftr(t|o pl izginiti.|IIlroK tfl Poditek I|olrtrr. svobo5dina. oe pl Premisljevati nekar casa novuoin rf nekoliko utmditi noinaiu lf napotiti. pc Gdi se nekoiiko novqet|. lo.seznanrtr rrolTltocrn. umeten narju por prodaja (jajce ved narrelenkot Dutave) npaser. npaAeAo-trpeAeAo. resniden. osramotiti.pravopis . navvati: duaiti -ce: se{uditi se. novtaaotlot ut pomlntr.makcdonskcga rtnJrznegaJezrKa llpaBocMll€AKa. Pouditi o Kogas aem. praprvoten r4raaETe crBo n afh lit vlada npaJasnK. pravh t. norrtMv|rrl rrl.10. ponorctl t|outwDa ce tl vladiti se. raztoll rrp0Do ady l. komplicirati. Ponoreti noYrt{ d _prek-tett'.| cerkv praitrryratiRaBorrrr pl zool prativaJi nlca frpa3 m bot por.cerkv opp t|pnlrnvK||.t npaB 44t ravcn. napraviti Eogadiijega.DJI{ rr2smer npar'ld impl delati. v sestavi rlpaDOaTo HIIKrtn. ius. pravi[no. Ja f fig prazl)ota rpaeuysa impf praznot ati leti kai: Mu ce rrDaBs Krr(a rao Dl sl sezloal nrso npastrllBarne n prazlovanje trpaBtrIm I pravica.vorrD 44t pravtcolluoen IIpaBAo.!6ae LpgBAoeV6Je l. spraviti-spravljati koga v za. -L46 t fartl Lth izraz spoatovanja z spo_ tosl|Tallgnoqlrrllar6€ dtovanie nowrarda n sDoltovalec noql|rarelu(a t :postovalka no. o[paBAyBace rrpanaus adj lir objcktiven.l'. geoft npaDoarorHrfK. dudenie.1 npaKca t t t i t t I I a rlovlaaa . podeti. noDreA!tsa pL ifipf Drizanesti-PrizanaSati no'*t"n". resnicoliubnost npar4mra-nparnxa-npal6g t pravica. stvaren npaBAriBocr I lit objektivnost. brez pamcti( od skrbi. r pogozditi pogozd(rvuli "/rrl norula|lBar6e Potl()zdovtlnJc -n rrpaD r?r. 2' Po' dastiti trorrgren. Pri' i-emati: ne nooaKaj! ne dG iikai se! noxoa rz pohod noqprs pf polrnit i. npaBrrHa r4ta[3Bop .otipati. zasroziti n@Tfy. sesalecza prah pravosod. zadutiti EoqyAen 4di zaduden noqyAeuo 4dv zatudeno noq!'AeHocr f zadudenost. Ilovc^orKE!ts4 PJ' impt lil nekoliko zaplesti zatietati. lis. sli Sati'Prisluhnili (hekoliko) nourrapuHa I postnina noErreAa I Prizanasanje. -4xa adl praviten trpaBeAl|ma. 6opeq 3a rroBeirKu npaBArr'rr borec za dloveSke Dmvtce rrpaBAo/r. navdusenost. -qHa 4di poulen noiira 6a t Dohvala rorDaaeu. qpaBorurcoa Ha MaxcnxTeparypeH JaAOITCrI]rOT 3IIK.m . spre' sled tro-ru're^Il.. naraurost. 'Jpal€'I. !Mt| ce: .. neza. tla (Pod nogami) nosF.r!6Bocr-npaBAo/r. gr. ortograIrJa. Po' tlkotl sc ncl<aj Casa rros Hlar adi ttt rajni.di postni 4dt za smesno noulrosa[lto nizko ceno.

arh nar pes ukaniti. z rzgovorom trpeBe3YDaEe prevaz2ru. ogoljufati. po (s krili) s[tnsKr qrEalre a od EItEaKprvorojentrIrareE tnrDo.izkusen rpaMajKa I pramati rpaMarepnJa I prasnov npaoreu. 3. npeti.r|t| rn poslanik. Prvak (v slDtca stranki. ^politiki) slanec IlpBar6e prnulan]e. prestaviti. 2..ar 2. -AEa vpragu.Je n trpeDnA rfi spregled (pri gahu) npeoirag pl doZiveti..J 'Ipa 6lovek pl rprasati.npso u. marljrv. 4. prvr.npBrfia-trpDrr4a f prvenec. oznaduie sorodstvo (!pe6a6a. npe6pojpa pl. IrtolanJe r rrpa'rewrftr adi poslaniSki. prevesti trp€BeAlaaimpf preva.it prepe Casen npefa'pa. v ostanki (slovesno) pr|ll ITSII trpaq€ I prot. upie"eq. . 2. Ilpe6o'' upe6o. leki n4r pes prvo oeKle. -rryi m ut praJa pobrisati jo. dvakrat Zgati (tganje). -qrr ^di den. pri glagolih najved ponovipc tev dejanja: r4ter-I36spa novno izbirati tl. ihtpl Dreiteti-DreStevati np-e6poJy:rarez pre3tevanje npeDa . sPretnost prakti|tpaxr'|qes.qrafta pf . rpeAeao. EpeBrriri) 3. rrrorau. Dreoarvau npeooJm zdrob.reAa. zacetek vpawyra impl sprasevati npapoAnre^[ pt prastarsi npa[rYMaI pragozo. superlativ (nir.pre(lperr 20 Ma. -D. 2. debela moka npe6ojaA[ca. J.r 'ali solod. prchiteti. f praia. inpf poslatitrpEeH. .j^ti trpeDeAyBaEe'. znova pobarvati.l€donsko"sloveruklslovar trIreBl|alr lpaua. prepeljati. trpalua.rrr pf preboleti (tudi npe6prcrpe6pry a. zelo hvalezen rpe6aBen.prevajanje npeBeA!tsaq prevaJarec rfl lpeEeAyBaqrq ali prevaj alski m tandica.HaJ-f ln sao) flpB) l. 'rperlet IIoa npeBesoT Irod pretvezo. m bot kresilna soba v lelovaoDl. impf pt> roienec s lat l uprdera I.uro adt vpialujote Ilparrlas(a f lit Wrasalnica.t prasen .tPl eulg-fam Ptazne mamle. vrsta ljudske uganke npaurarEe r'r vprasanje. prevaratr npeaapocapl 5e enkrat pobeliti npeBappaEe r.. prekuhavanje. Prve nqgtu 1. pajdolan. Siba. prevee zahtevati [pe6nlta. sprva. izbirdnd rpe6npasKa I prebiralka. prehitro npeoprodi lit prehiter pl rttrreop. zadeva Epalnmla I prah _ npal[lt'B 44. l. pl yig m ptaqpsesrtnn€-qpBocr[Eo.e fig prjvreti na -pf dan. Dl Dradedi nparuoR. sKi fig trepetati |Ipaa.4Il r4 vprasarna pola.n_ poslanstvo. prvo "adi gr4nl Wrasaren delo.razreda osnovneiole rrparn. -pqu m kraguljdek tp npaflorreTor. samo sg posmrtni npleFctreHro adt predvsem. W&pu&a pt.-qrr m praseK npan6pe4. postaDrstvo l.r m prebiralec.npeEalrcrlm geogr preval.Erl€ predrtati. |rpac oBeHcrtrl adi praslovanEpBa lmpl prnuta!.prelaz npeBapen 4dj prekuhan. prekositi. pleterucenje rrDe orefiks Domeni: 1 nai-vigib stodrio. prezreti Itg ) I I I I I I I I I I I I I I . izbirCnica npeSrp^B adi izbirden npe6. z. liba trp^Bax. t iP \ ztreDetati rrpro adv L irajprei. I4re6ojaAllcy8a pf.rqe r od Dlrar protec. ozungE npacKa bot breskev (drevo Ep8. 2. (rava. nF !lu!E pf. -oDu. prvendek. -sraen. npama impf . impf ugrizniti se (v jezik) trp€apeH.peane. -BHaalj prvi POSUIa nlrBerr{rpD[rr adr (nowBe'I. popihati jo. 2.prvakinja (v oPeri. iprva. npacKoB 4di breskov lig najvainejSi. prvak (v Sportu. ponpqreErK. prenesti. Dnmarnost nplne pl od npBa zaprhutati. plehitevanje. prvi PrideJOC.-rrya adj lit prvoten. rparna f poSiljka najnpBeH) najprej.upBo preqvsem. usun se. ovca) Sevati ttpattra^eH. dek. gumen.. prekuhati. irnpt preiskati-preiskovati. prvo zganJe.plm adi tam predober. lir spregledati.npe6aeAnee PrePf bledeti npe6^Rrf.r. npedorlr.. ''pavE trpax m.poglav-iten. . 3.likov ori mladi ienr na njenem novem oomu npsuqeH. adv prvid. rlltarot(a f . 2. v Sportu).il prvotnost.ot ricinus sDrveqa trpa.etrttg. -mp tfl l. !p9r rum. preDeden nqeaaqgurun I dvakrat Zgano zganJe npeaap[ pl 1. Drrmaren np-rnrrocr I .prai pri' rca I deteK-DrvI saoezl qpaqorex..fra adi . lam ntEnec r slla. prvem na mestu trpBlT m prhljaj ponpna adi okreten.^ (Irorrp!. tekm@ vanJe uperele Zl l. impl gl. zgoonlr. gorsko sedlo. r?raDrvesnlca (zensKa.. grarn vptaiaj Drvi fant opravtjanje poklica. prvid (pri nastevanju). {ll npararKoBnHa f pmdomovina r. prvr rpj.d. J. "TJe ft prot.llEuK. orsrre glarpA. zbrisau npe6pou. pretrgati. -flllr fi lit pfaote upe6on pl. parp_:aerryma pryi3la. trs. nt l.trpaKtrllreg 304 trpDrilla 305 rrDtrrrqc Drvi obisk starsev . prvorojenec. vzfrf otati.

oDletl{Dsegau. Pre" zcodnii npe-4lperrreuocr prediasnost .. rrpeBealBaqKtl npeBoA Is adi prevedljiv rrpeBosaarueH adi lit pre\zvr' 5en nDeBo3D[UreHOcrt tit pfe\T'']i' _tenost. -tln ru glasnik. z\ ezal i-za'l ezo\ a!' zvezovaii. im pI prevzgo irti-PrevzgaJar I rrpeaoctnrraHue-qt€DoclulrlTa_ r6e prevzgalanje.1 predavatelj rlreAaBaq(x dd. npeBHrm. rt napoved rrpeABecrE. prezgocaJ npea. t??pt objetiobjemati nperlsflltsa trperFEre.narocJe Ilpefplle.i vi. prepo_tovr_lt-prepolcr/ll:l razclelltFdetrtrna ovolc npeABojl|nqKx adi pred\ oiaili a_npeABopJc/t npeaBop[e. prevzgc ia 'Nr adi lit izretto"to"*o1"".B adl Prevajalski.l lig prebolenje. Posnematl (pn vezenju.lli'"'if. mati nperpaAn. ke rrPcrr4r rrr srrho mesto na njisneg bo prenehal niernyr..rlreaEIta : 306 llperop nperpa6 307 npeAroropHuK I T I T I I I I r4teD paEe-[peBprlDa]6€ t? vreG ie. impl lit prevee Povzdrgovati nPeaocnma...fstno: pretezno fipeE{rcxoAcrBo. nima sg PG . t. PI I|. tradicija r4re.^llBert.IlperpaAlB ? pl. [peBosHeclTa pt. znamen1e. nPerPHe pog_ rrpeAaBa r. vodnik IrpeABoMrcAKa lil vrxlttit:t / lpeABoAure^cxq d/ll v(xllritk' [peABoAH K. izroditi. rzrocatl.Blt€MeH-rlpeAapeMeHeH.qa{ocr f vdanost np94es m Predilec. predil' nik rrlreaaqtr4a-rryteAti[Hnqa f preounlca rrpeADecrrF(.. [peABecrlTa P/.i. -p. biti na dclu npcABoAnre^. impl prebrcstr ( rel(o ). /tB aKnv- imPl'trcti.-ryr /. rrfrraa.. Pl. {Ja t. rrpeBr'uu!tsa impl Presedi. / rrpeAroBopHrrK. diti. do_ govarJarcc npclorropr| pl. _den.lglasnica.oreoznaK: naDoveo npe4o6ci-irpe4rectn e. npefa3!tsa pl. it11pl ep regTacllt-r . ooSovarJanJe rpcro8apaq m pogajalec.H. -preoaJarr uaevatr. izvrsten. predajanje. /i/ vrxlil( li.edvojen npeaBojvD^ . tovarniski detavec. predan npeAar e. prenestr.d pr estf adan nperaaAHsrocr f prestrada_ nost nper aArra pl izladniti se. ekscelenca(naslov) frpeBo3Hece. vrxlDiL-v. 2. preJsnJr govomik ft . . Dr-edavan ie npe4araiea rn oddajnik. -HJ preddverle n*lgpeue. 3. prevezati.Kr preoe npeAaqeql -qra adi kar rabi za preoenle npeAaqra-trDeAuN€ I l. rrpeB4pa-EpeDp[Da kipeti rrpcDpcra f obveza (za rano).tr objem.) iftipl gl.r?. impl videti misliti. piedavateljski nPeAaBrMK. 2.'(lIl trpeABoAHItqKua/i vo(lrtiik i [peABoeH-4peABoelrell. Prectellll-pregraJ vatr. upeABrAlBa naprej-videti. Predi-ca..I' (bolJ v raor. zgledovati se Po Kom.ekscelenca(Daslov) nlreBocxoAtro adu lit izxedno. posneman nper eAllaq ttl pregledovalec rrperoDapa.) _ rrperAeAvBaimpt l. povozltl Kogailrg unrcrll Irpera^errddl prevec razvajen.itull npeABorr. vdaiati se -ce: rpeAaBa6e t? l. _-ris-upesulna la. skrbeti naprej rrpeABlrArlxB adl predvidlj iv.r . naPoved npeAEecHFua. vrenje. ne\tcnovitcn. . Pregledo_ vati.. I'pesocltrfr!tsa. Ianl zarnerjatl. -Bu[ m llt oman' liivec. I I t t pravnui(-pravnuKlnJa.!. gl. inpl napovedati-napovedovati Ilpeaytl. -rqa adi 'rprcr'er^ (o sovedu) adi izlattien.. ncstanovitnica rrpera3u. iz\. naroete ooJe_ obsecr. raznezeo. se. -l.rad. i7roianie: 2. odpoved nperpa6. oddaj' na Dostala npeAina. . 4terprqBa p/. naroeaj. nerodovitna zefiLia nperar. tja f. npeDoAaq m prevaJalec. . Predeasen.npf pogaiati se. pradilni stroj.. Preoavarl.irynf nperpaou. gl. roa Aoafa npeABqA to pride v pG Stev pt npeApnAn.Iif Prekoraeltr ( okvir desa)-presegati rpeD^acr f premoa pf nperpa6pa . jasnoviden npeABrAvBar6e t? prcovrocvanJe t tt npeABoAu-rIpeABoAvIA tlrl rt. ncstanovitnez.l izroiilo. .""*i.burJarrpeDpr rrBKat lil omahljivka. kipenle.rpl . Preteien vellaven nDelocxoAme^caBofi visokost. ni'"ol"ntto ddi omihljiv.rgra hudo laden j rrperAaAJrsr o. ocl_ tati. I voditcli. prectnosl npeEp3e' BpeBp3!tsa pl' lnPT zaYezati. 2' zglqdovati.obvezali lI()vofl npespHe Pl Prenehati dezc''/a' nprrc^cM d.ll prcvelik rq)eBPIlc (lcz' ti. I IIpeB]le3 r?1prenocl znamenje. o.adv pred dasom.pomcnKuzen rrpemp n aula. adv postev. t1 tit prcmod.MeHa 4d. kjer ni nid zraslo: pcs. ii'"s-l.it. burjast _. pregledati. npcBlrr. prevaga. 20" nost pJ. rmeBeAvBarI rrpeio. rzoau tpeaa\es adj vdan. . preoe{evarl nperparKa I ooJem.rrsanJu.. -qn tt izdajalec npe4arrm4a I izdajalka rpeAasnn rKrr adl idajalski [peAaBcrDo tL izdaja npeAaAe trl predati. dogovarJau se npcroBapaEe n pogaJanle. predznak. postati hudo laden nperae4a pf 1. -()clxl -IUr-Ilp('AlloAllllllll adl pr. sneziti.

prvi pG eoi rrpid. IIpeAotrPeAe Vrp€ArB6ope[. tmpl potovno vprsau-vprsG vati (semester) trIrc3acnresadi prenasiden rrp$acureHocr f prenasidenost npesaqlru. tmpl tam arh izrai:una(va)ti.{nqa-Iltretrar6el|rr4a I l. -pa. n pl nDeAcI|vDa preorlr. na'rediti. posnemati. veti npe'<llBe.raI l. naprejsnja npeA3eue. KraJ 4reAnfiqap ra veslal na kljunu lolna (na Ohridskem ienpe4e. ttg skleniti. doloiitev nIreAoK. tez qpesarcarKe. zavzeti . pavza rllreApactrolotrcH adi nagnien npcAruryEa ce impl oddihoyati k demu. trpeAoce(aDa ?1.fopI|e 308 III'EAPEME npcApclxr| 309 nlre3peaHocT ttpeargprre_.{Drtrr ry. lit prepo-zno oddahniti se ryreAoitrr{peAoq!tsa pL tfi pI preqoclu-pFeoocevan trIreA. -pHa4. pooretnau trpeAMlrptr ad'v o svitu npcApcrxrr.predisponiran si rDeApacYAe. Poza\pex biti ^a nper<eu. predremati.a rmpf Dzlaat-tlzNalr [peaoc"Ia8n. zreu-Drezlrau npeepaamu afh flaramr]ice Pl werp-e \. lpeAe^a-npeAe^Ka pI vnovrc rrpeAoBoaeH.. iiietit 3. trperaflrdlrlla .rrltUr. AYcetaBa 1/. odloditi se pt preboleti.€prB prezruJrv.trpeAocTarr{o ddv gl. prevzemati.n. rrpeAlce4Ea. nar pes ireda'. 'dorivliati.EEKa I oddih. trpeAotrIreAe^eH adj gl. opozonlo e trpeaYceTE. pre:a. ma adj g). trIre3ac[rFa pl. Drunu{ln ttpeau e rr Priimek. zlasti tro trpeAn. -Aqrr n prednik ukrepati r? 4peA3HaeEe prelsnJeznzrnJe. pf .t z vrapreJs' niim mneniem npeilfelesocr I vnaprejsnje mnenje npeAFpeAn. Prepreclnopozarlatr. nit npeisrpefecKa adv PteJ. dozivetje: 2.rHa ad. irnpl za$lutiti-slutiti _trpeArl3B. np€aKatqtsa pl.. irn ari vzivi:ati i. prezrre. predivo. np. impf naprej dolotitivouven dolodati trpeAlsEEK. preJsnJr. prioriteta Epeaeao.-qu m lit izziv npeAocgu. osvojiti. npeAosolllo adv ved kot do. nG nlt€Ancrpara I iur uvodna. prtezrve. npeosnovno aranJe AOAI'EAEH [Irea3opu a4r o prvem svrru IlpeAonpeAerul.n po(mlma.4. npetrp€A{3DlIKlBaqt(lt4di izzlt ale'r aoaoAetl trpeArdrEoadr pteteino. preprecevan adJ npeAgrpeArfeaes. adi -AHa lrrednji npcAeF(a / preJa. paSnik zenr ) 2. vasovanJe npe4ir4pegeu ddl naprej dolopri prcdicah den. imp. PraYkar. pretrIrspeasocr f prezorelost ztel T .rcrBor? prednost trpeAofEra I fam l. preooremenJen rryrelaoareHocr I prezaposlcnost. naprej5Die dolodanie. Prevzeti.llmaadi pred' golski npeia I preja. 2. npTrp3 pl. prciudicirati npc4pyuer< alr) fam dowl&rnpeAYoeAeHdd. 2. posneti. rIpeAoBoAvsem.p/. rpeAoApeAYBa rfipl \aprcJ I|pcaerro preja. zavzemati nDseMe rf l. 4. se v vloso npet ptae-p skozi. upe4namqrare z izzivanje irn pl lit prepustiti-prepusdatrIreAlt'BrtrqBaq m rzzryatec. doZivljaj.3. -ux npeAtaAeEeri zadetnajed n predsodek pl nlreA^afaq m predlagatelj trpgapeMg. iDtpl lrl n preJ odtocru soobu. 4a rr predmestje [|'eAInrHa I prednost. premor. praoeo np€Aei . opozo tr. preobremenJenost rrpeiSopFa impl lgo'taljati ni\ oditke ttper$er ade drugi dan. . nit . Drezivliati.npeApacYAoK. izklcsati voli npcAcrr. iwpl tit narediti. maloprej. im?f lit nameniti Dreoeorte npiarpiaie. pted. predestiniran . 2. malo popJej. -'r'l opozor en trlreallrpeallal6e /t opozorlrev. drutinsko lme adi lpe3qel.euapf. impl vno'rit napovedati-napovedovati(sejo) npe3arMrle.a adj predra pf. vsak druei dan qteselda impl l.klicanjepo imenln. lntpJ prenpe.drugid ozeniti. povzrotitelj rllrcAocrareg. zaaenjati. ved kot zadosten flIi drugate kai izrezljati.peitureH. IrpeAHaSnaqlTa pf .:Kra adi El: u. npgAyrpeayBa.doloiati. trpeAl48trKa. predivo. y prvi vrsti. dpeAocrara pt. rlarlper(el| preJsnJr npexer$ pl.npexroes adj pre zlvel doli' rper rBee pf preliveti. pasisde. odj prezorel. osvajati. rrlreFerueg.. iaf prenasititi-prenasideva" tr np€aQareu adj ptezaposlen.. tmpl zaslurrtrslutiti trpeAyc^oB ffi pogoj.3pg. nelunnost.r4reA. trpe3lraace tmpl prsalr se DpegBaqg r?.Dredestinirati ti dan npeAoAp€iyBage ll l. 2. -lIIH:t d4. rrpepa. Epe€carryEafi. poprejinji trpeecarrB. ?t. preraduna(va)ti. rce: drusrc OZeflU Se nrpexura ii pl pr &v ekov ati ryren<rsaEe z Preivekovanje _ nlrex(uBal}npextraaq t r zoot Dretvekovalec up_Lrr<ugearr. ukreniti"delati. npeAlrerlaBa p/. delati. {ria-npeAropje n [peAsa3Harnr. . zastarela beseda rrookuBvBa rl l. zadetna Dr€iskava rost lrpeArue csnpeAlunl ce ]rJ ryegorya adt. .t *ralluren.

pripra[pgxap-. np€KpoJY^p Kar . -rqra 44.. premamrrcv. domtseln. slabeti rrlreMaMa f premama. drugid prckriZatL_ prekrstiti-prekripovaDrn (v goste. trpeIa n. iftpl prekupiti-prekupovati nIreK!?eA adr izven vrstnega reoa upeKYpuaqs adi z dmge stratu pEnrne.prenanpeKa eE adj tit ojeklenel.spreten. reele(clra npemAaAenperclaaa pl. npe^eBa. rou!l trp9rsrgy. ustavnovltl... ukor l|lti (Cu s ) npe3pee. . prelom.nrF. r'peKpcryBa pf.rpeKparyBapt. impf pregrtsu-pregnzovati rlp_eKr|ur?1pretrg.. npeKop!ts^ pl.!6a tfl. rDesqa!tsa pf. npe re. pre slepiti.r. oditek. nalitiprelivati. popaeenje [DeHcrrttla. onemoglost npeMalee. rpertmr1n^ .oDlratr naTeollt-preKro. izpl predmgaditi. sKozl. D{'€3wEa pf .V6rlr|rtlr . oStcvati. kumde tpercyuok adtt ponodi. rt traas prevet na- l'lll presaopnrK.. zapeljati rrlreaaj. oslabel. na svatzcvut. 2. podnevl npeKvMepa 4dv iezmemo npexluelreu. uslavlu. I prcsrF trlreroy6eserr. gore trIteKycqaa adr najved pojutrig npeKlTpe{Der!'llTlre nJem rrlreK!'qrerueH-trIteralllpelueH.za 5ati. in pt rye{qxe f' povedati s svoji rrr plExtntrr. . (6as)-prekinjati.. lomljenje (stavKA' upe^aMaq fatt tip metet 'zl qpe ee. pf.lmpl. npeMarK!tsa pt. sKral(lruglm. itupt "rtlf. onnovltt uau. [peMa YM pt.i/ prc- /r1. npeKllr!tsn pl. fia He cTaEYBaTOa [peKFrOK rO nr mogode dez noC (takoj) npeKlleq.prexroJltr. itn Pl prezrctatr-prezrdovati pl in. nagel. inrpl preizkusiti-preizkutiti npenrap. presuStnik-prcluStnlcu f nlre6-!6s[rrKnadi lir prclu$tnlsKl npe6!6oAejcracnpe. rmtt Ecrltau se. DnDosniti. prevam trpeMalor. dez noc. inpt prerrgau. gravltl kogo do desa. Krlzatr bo. impl preliti. ft prekrlek -ryr qreKcErorta predsinodnjim r4reKcrfio(eH.npemoa gl preiti ?t ozmerjati. dce: prenaJestl Se qen npejaAen adl prenajeden r4reKopu. osteti-zmerjati. Prelmenovalr rrperiEawr. nlreKpurfe krsilec (predpisov) r4reKpnroK. . qremraqvaa pf. npexp4u p/ prelomiti. prekiniti. pojulnsnlr . tmpf Ltt sKtonru.. pre 11. 2. znaJorJrv npFjaAg. prekrsiti -vzdevek.-Tpa adi. adi pfedvderajSnji rQteLazKe. razliti se (r€ka) prehod (nav lese na npe € r?? ograji. pt npe^ara{ It prevarati.upet lTpytra 4d! poaez. ustavrJau qreru rlDaq m tehn stikalo EPe\< al[til ad9 predlanskim tllreKrra cKrr adi predlanski . on avl jati. l. irilpogil oaur pnKlantatl npexop m gl. prezrt trI'e3pelnre-npe3rip rn prezir n. nao rpeKy6poetr. popaditipreorugacevau npemaqyiraEe fl predrugatitev. -pua adj tezmeren EperyMepttocr f dezmernost tlpeKlMopctrlr 4di aezmorski nlreKilfqe r1 taf pes botttek" kumid. onstran. cez (reKor.npc^. pisati se npe*aca.inpt ponoven 'lps'r|3.axrlBarbe fl zopetna moZite! nlreMa eH adi izdrpan. npexac-ysa pf. np€suaa. [peKap ElrcKopel|. nperdoHyBa !''. ne po poti trpeKirepa qdr predvderaj lnjim qpeKqepaureH. -pHa adi graje \.p cez.fti.sllsall. -cHa lit prcla^di hek np€..'renraIUTl. onemogel izdrpanost.oditati rpcKap!tsa ce impl fan L imeti vzdevek. prikloniti-sklanjati.peK wa impf zaklinjati.nar pesn zero.r'!6rpe. preien. prekaljen npeKpcrH.eJAe. -r'ntd. z. impl ponatisniti-ponatiskovati np€t4nerIiEa impf dati drugo lme. -IHa adi tadltevilen r4reKlBpeMeH naduren 4di npexyAerradr dez dan.dop lzoor. poru Deseoaml.levan.ly6ImK. zapit ftpe^aMa impf fqtu lomiti. -(xa adl predsinodnji rrpeKl1 pfae. impl ryeranr_ L ponovno. n prenoo nP^a3e\\ adj tat pes pregraJen. anertati. prekinjati. qpeKyAeH u r4)eKlaHoK podnevi in ponodi.. plotu) rrpe^eceH. itupl Prezoreti.npespee 310 4teRpx-ur rrpeKpulrirea 311 rrlteMar&r npexap4arua. presek. mi la.1. presledek nperrnre. ustaviti. rrlreMa^e[ocr f oslabelost.r. z!rt.6y6o.neoglDen np9.smo . prenehati. uKor trpeKap6a I graja. rrpeKpon. prestopru oslevatl rpen adi 1. prcKoraclll meto npeKap!tsa impf grajati. 2. Envprek. EpeMa!!!tsa pf. rrpe" pf . retatl modan. priti v leta. -3rra d/i ljubezniv IIpe. pre^wa prenalivati. (prcdpls). prekirutev. in pf zooet omoziti-zoDet motiti trpe. 4or q)eaarar.pl fam prctirati.fpa . trtcaBo lil presustvo '1 rrpeMatKu. [p€ucru{rvEa rt. npeKopno adr oditajode J. prezrel postatiprezrel p_ostajati sadju) (o fipespes ad. vzdriljiv. KraJsau trpeKaxlBa im-pf . oslabeti-izdrpavati se. [peKpoBa. opravlJaB p1. impf np. nuJen.upeK$q|aalr fi preKupec nperyrM. prelamljati (tiskarski staveKl nlre^aMarre n tam tip prelamljanje. oc[eK.

. zadrzevati. 2.-cra adi L preno u sen.trpeocT€se. zanemarjanje. Domisliti-DremiSIiati.qgAEocrI prehodnost. npeMaqriqa _ pf. preuddriati. 2. nik spremenenja gospodo rJuoezensKe tezave.e n premisljanje. spremeni. impf pre@i pesrur-prepesnJevatr rlpene( n dvakiat Zgano ZganJe trpetrerraTE. [peMp3trlBa. nasatec cen smrsel. rpeoAo yBa pf. p. imFt z moltat| piesli*jtizamoldevati. nid dcva trpenllr|atle tati. impf prcture'iti.. selrtr trIreMecrlB. pf. lt 1pt ponaustu tt-ponatrs ko- I I I I I I I I I I I t I I . ozebel trpeirp3He. np€Hecyla tr|.j premraien.4na adj prehoden r1reoAs[rre z prehod. pornjiljati. impf pnrr cez. npeMecrUBapf.ry)eotur:.a premrsln.. skoprneti rpeMpexe a Zivljenjska nezgc oa. ra. premreti. preslavuanle rpeurf| rz prehod ryeyTre-. ce. nosrJlv trpeuo(eBa in iml prenotiljati. prcneprrcaKovano EpeoopeMeEerosr I preobrestraiiti-nepricakovano -na. minlrvosl lpeoAo €e. zamegliti. npeoB aA!tsa l. menJenost pacan.drugacerazumcnpenooe^l. DreDlunoc npeoqeu(a{peoqeHa I ponovupeit6paeu. nevamosl. z. vega rye''p npeo6paTFar6el|p€o6paft preslmsen arI'e n spreooraczrnle trpetra. npeo6pa3yla pl. yB pf . pre ryeocM{c^n_pl . s silo jemati tl rt.f.fipeaa n. It4-(ovire)-obvlad6vati. se-omahovati. prepleskovati npeMeHa l_ l. preptesl(ahmazati. prevozen.F.npenaa /l1 nepfidakovan nati-Dreobra. preva-t. I pre\tn Jenost preslepiti. r??/ preutruortt se-preutrutan se trpeMo( I til premod trpeMo(eH.fpa pf h impf prepatrIreoD^aAee..ir dati druga. s s o vzeti-ucral)_ . adi Iepo obleden. pod(noge) stavrJanJe vau opqry" pl.Dremaeap-re ti magovatr rnryola. preparat. trpeMop!tsa ce pl. seu (pomen) preosta tr?rpJ tr. --cei premiiliti si. plasttl rqreo6peMerB. npelrolreH adi preutrujen 4reMop|. nemarsdina trpeHe6perH!tsa ryey{pelrgl npeoAn prehod npeo4eu..npeoTurlra pf. 2. pre. sprememoa npeMerrer. prernamiti-golju.t4teMaMRa nPeHe6Ircnl!tsarn$r npctlccc marcD. brod rp. prese liti-p-remesfati. prehajati. podcenjevanJe. 4lteMo^lm.od npej4e prenatatr. impl nJetr -rrye\a napasti.lnuEa ce tqrermr4rerEar adi prenapet nlteEaceaeu ad. .nemar npeEeoperE!. adj premestljiv. Presrav{rv trIreMecrFlar6e r? premestanje.pustiti vnemar-zanemariati.r4re[ee. Dres ru se npenanpera ca impl gl. impl -. [petresaTyDa. prestaviti. . npeocrauyra pl. npetl.j lit nemaren upenedpera ocr f lit nemar- p_retzvisenost (naslov episKopa) lpedece. impl prekiv tl pf .'rpetnc'^y3. impt premcstitj. preltr.._.nar pes lj'Jbezen.biti neodloden trpeuuc^!tsaH.preudatrek npeworl adrr preved trIreMol. rel'zlJa impf preabrazili. prene. ifilt trpeocsrrrtlBadi preobdutlj iv prenesti. prestopitiprehajati iez. J. na ocena.ryfryAa i . gorjurrja llpeMalrKa. vezati.preostaj ti a npeHocNrBadi prenosen. prestavljati..ati Pao Ilpeo6paarcroe n cerkv praz. upeEeDa pl. rrrpt preooremen ttr-preveK ooremenlevatr rp^. ru cez [peocBeuneiEcrBo n cerkv naplrl secezmero pttr trpeltrr/r! pl prezagati rpetnta impf spotikati._ adj ves preplaScn. pusdati \.tr{yEapf. Kl grozl llpe p€xeH adi zamegljen (pogreo) nper4r€'(|r. preseliti-prenaSati. I m pI pf emazalt.rts odj lit prcmocan npeMp€ pl L omedleti. npeM!. PremrsreK. npeMperKlBa pf.npeo6peueqitsa EpeEalr6r r.rvDa t'f. priprap/. IIraII it4pl prevladati-prevladova. oraga q. zaDrcevanje npene6perqyDaqrtradi lit ne- nost. vedkrat presliIati ryreMoarrFatle n zamoldavanJe lpeMolHrlreMopa m. impl -npeMeHYDaptcobtect v novo oblekeDreobladiti npeMecrl. preobleka. pl.teHoct prestrasenost t npeo6peMeseradf preobreme. prestoDarr upenarcaeu adl premi$ljen rpewctr'.t'. prreudantt. l't ltr oovlaoau. impf ugfaoru. rnpl prezeosrr-pfezeDatr npenadEa ce iupl presiljevatl se npel|altrrar dli prenapet trpeuanmtocr I prenapetost rrpenanre ce pl prenapeti se.ir!1pf. v novr oblekl npeMerrl. pripreti oti-zamegljevati rrpeMpgNDT ad. sleDrtl rrlreMaMKa premama. tfin ttt z:rnemantr. trpeocerrtEocr I preobdutljipreseljevati vost npeHeclE:urm prenosnik.t prenaseljen npeEaceaeHosr t prenaseljenost trpeE€6per a ad.8alten lit l. prepredevati Ep:qqFEg ? spotikanje.F.

qpecelqa IrTu. tlpeno3EaBa p'.preraSCati rpepacfpeAet6a I ponovna porazdelitev. nenaravnost. pre. nte. oonova { ber a) npepacne. LfipI prePrsau-preprsovan qpemdrrytsar6e /l preprsovanJe r4rerlllllt!tsaq r4 prePrsovarec . prekanjenost npetrpoAaAe. rrpr:ce eHIlK rrpecDprtlmtaI tit prelomnica. gorskb sedto npeceKse. presuJ 'l evanle . trpe4rarlYBa pt intpf pono\r$ vprasati. impl prcstti. se (srce od Zalosti) zmotiti se.flpepaoorn. napeu-prenapentatt npec! ltsatEe. rpeceRlTa pl. vzeu na rarnena npepaMrs! pI naramnice npepaj .eutmimtrl d i ri njevati rIpcpadorxo I predelava. biti prezahteven [ItecBEcnar adi previt rltecBlrr lit preokret.qlr n preroditelj npe-poA6escrs adj preroditeljsKl npepoArr. 4or npeceKoD. itftpf predelati-predelavati (obleko). npeqtoAaBa pl. i sclit npeceH. prelivati [penparr.prerezati-prcsekavati. pG zvedeti-ponovno popralevati. presajanje trpecaK!tsa in pl stalno prevd zahtevati. prereselig llpece^'|. trtrrenoNrlla -cea tam prenapolnitiprenapoldclati. upeltrdrr!? . npepdrr eAa pl ponovno preudariti. drevesce npec M. prg preroc roJenJe. popaliti-paditi (besede). navihan. preprsovar' sKl 314 nPePa6or!Batr IrpepaooT!tsaqKn 315 npecu.. preplavati. inlpl preseKatt.-rlfi .nov. I'mgl preraslr.1 prekupdeva- npepa6oryBasrq adl prcdelc vaten qtepafarbe r? pr-eroditev. surov. 'rD wewaDa pf . se n. zelen. tmpl napreJ.pecwtl. 6E'a adj cerkv Dreiastit (spostljivo za duhovnika) r4renoAo6x€ n cerkv pretastiti gospod (arhimandrit) qpeflo3sae. sekati (tudi lie) trq9crr tfl preutrujanje. irypt prepoloviti-prepolavl jaupefloFnlt€nosa m. ryepaE!tsa pt impl Jarfl pretu'anlti. . nte (naroctov) qpece/rel|.rl./ presellll-preseljevati. ralt-resetatl rrpeceK. dopisi. {r|a adi sver. npepafa pf. "qu m gl.pl. [pepeKFa pt iftpl Pograrati. iron prevel. impf preu rmqrn-preu tnrJatt./r!'aaEe Ilpent(a f podstavljanje noge qp€n^aru. razvrst:itev npepeqe. -ry fi prcscljcnec qpecelrenuga{pecc^rrlitn I pt (' seljen(a flpece/teI|l'qKrr-npccctn{xH adl preseljcnski npec€lxur. ia nlrenoaoB{. impf imeti. os. obnoviti trpepacKas rr ponovna pripo_ veq. oditati [p€. onrgam poslati-poSiljati npenparna. spremeniti-spreminjati nper4raDKa predelava I rrpenpa3Hl. impf prepladati-pre' pladevati swa^iBuB pL tflpI 'rpen 'IBa. .i npenoBTopn pl Se enkrat ponoviti nlrenoAasa impl predavati. preseljeva. preitkusttl ir: lpcpudoryDo. npepafarae upeca I stiskalnica qrecsA m presajenka.presen. impl prcdelati-predelovati. rrpepa6orYBa pl. za drugega -ce: (za. prezivljati npepacKarKe povedati s sv(> d jimi besedami. nenaraven. prerojenJe r4relroA6eEeq. npenru!tsaqr r 4d..p_ hra"trpepmEte pl preskc clu trpepoA6a I prerod. pretrranost l. korespondenca nperErEe. prrezviti-prehranjevati. impf preroditi-F{eruiati npepoAyBaEe z gl. preoDrat nPeceAHe lux. ryenyDTa pf . aist npecerre. razpoditi Prepoznavan. [penoaoDltsa pt dclck rrrcdclovalne industri. npenopatrytsa p/. rryeca4YBa pl.nlieceoa pf. !ry. npenparuBa pf. rperryrurr.npeceK}tyB pf. impl preprodati-prekupae vati [penpoAaBalrft prekupdevalec npenpoAax<6a-.l"pnporoce[ npenopaqaHoadv pnporoceno (na po5ti) rpenopaq 44t pnporocrjrv rperpaDr. I premetenost. inpl spoz atispoznavatl: ttpemir&e pl pbditi. napol0jen.n presek.) presedemi-Dreseda mi npecee. prerekanie. npec€Au!tsaMn pL tmn \samo J. obrat ''. npcp1 ceKo^. -npece^yBa p/. pretkan.nrreI'rpr<a rll'emryrra I prepir. -rlHa. [pepacHFa . preklanje r4rerncr<a f dopisovanje. trpepoAyDa. zamenjati koga prepustiti-prepuidati radi podobnosti) r4renorurer-npenoaHE odj pne. qa adi ptica selivka qpece eIIsK. nperDar€. impf presaditipresajati (tudi Irg) trpecaA!tsaEe'. nr p n r p l i f i t. -Elu-rpepoAfu trdr. pG ulevati Solski _predavatelj Dredmet trpetroAaBarea n trperoAo6eH. presirJevanJe trpec''' eu adi lit prisiljen.r m predelovalec npepaMu-npepaMrrr pf oprtati. prilkanje. ilr. z delom se p. qpe[ aka pf.aqpetroNrn. prerez EpeceKa t preval. I ovfua rrperrcparca priporodilo I flpcrropaqa. prelrran trpecriaesocr I prisiljenost. pozvedovati npeirpeAeH 4di prepreden. [pen aTlBa. intpl priporotitipripo_rodati npenopaqau44. preliti-presipati. trpenpasH!'Da pl. itkpf presaDtuIr-presrhatl npeceKrr!tsaE€ r?prcsihanie rpece^6a I selitev. rqtecrl"lyaa. pleutruj anje. impf preseJatl-preseJati. piekanjen nlretrpeAeHocr pfepredenost. vedkrat prepla" vau trIrerrnoBn pt prepluti weftre pf spotakniti koga. prepoln p/. pretehtati. DreKuDclta prepoz[dli.

impf gl.^aAoK. muditi se. rrpecpaMYBa pt. qeceH. prestopniski.saJJ. rmP. npec(oKa. "petep. prestoP npecyAn.z uG dPecYAaI sodba. hudo. pretvornik. ponehavati. goreinost. ifitl nik: 2. 2. prehrsiti-iti dez.2. rmpl ohripeti. presilitlpretiravali. obradunati. hudodelski EpecrallaBace impf lit kazati -preveliko. 'ce: znebiti se sramu-izgubljati sram lpeclrer fl sredanje.-Hriaadi pretanck rlrerarse a 1. -rft€ adi prctcrak postat. impl presladiti-preslajevati trpec.k^Baimpf sredavati. c€. pretiravanje trpereqa m lit arh predhodnik lpeTrirarc. opletati z nog mi (o iloveku. fipec'j\uB pr'(:llasiliti"prcnasitevati flpcc|(on 4di prcdrag flpccr(orific. si' mulant trIrere. delstvo trpecuerEYDa.ustreZ lllv prcstopiti.izra(unavat| obra6u. ustrezljivost I4tecpeTrrFa{pecperlla.rm l. oterratr sc: fig laln kazati ziamcnir iivljenja.zadrzevatise trpecrope( adi hinavski. trpecxoRnyBa pf. weaMer\ta pf.presiljevati. prestredi npecperaro adj ustuzen. fic faryt prekoraaiti mejo Irpeqra I zarne! Irltecltrre. npecTpaE!ts4. prihajati nasproti. trpec[Jra. nperKarKFa pt impf napovedati-napovedo.r'pecropyazpl.t preslt rpecureH.qpec. hinavec. 2. vati \I/Erxre pI od qrerai r{rqrru-r MalKy rrere. diugade narediti-drugaae delati qreeoa tt razsol. Dasproti priti komu. brskati (o kokotii. ki jo me navau sijo. cna . hinaYscrna rrpec-ropn. J. krsiti cuen flpecrarBnK. rftipr npccrJrtr.I pobezaj malo T I T I I T I I .pJ. UprranJe nperapauitsa pl. -Nla adj lit odl<> z nogo stopati. prestopnica. lmpl sloprll-stopaupreq koea vati (priao) trIrecMera-4recMenrc I izra. vati. pretirati. I. Dresnost sKl lpeco3Aaae. otepanje (z nogo). brskanjc (ko koSi). 2. red. obsodba go stopiti. npecaeK!tsapf.4or fipe.4ol npectraB. npec^al p/. .^afl n. fipeclaA!tsa l. 2. 2.j 1..lno. presoliti. prestrezati c9 trpe9r?rr. npecrlDa pL 0npf prespati qrecpaliE. [psreparr 4di pretiran nperepa[ocr I pretiranost npcrepparEe r. tp ec'rt''Ie. cpcroB. zasligati-zaslile- ifipf lit zlao.€. kati-preiskovati [perDop[. preostati npecflllEe.npecEorrr. npejraleu. trFTeplBa p/. nrnavstvo. hudodelec.r'a. fip_€rDopa-npc. z: PIY nle (v f. izpl preskoditiprcskakovati [IrecAaAIl. TPei"raEY-Ba p/.lpeciarr rz prenehanje.r. 2. otepati se. trpecyAvDapl. 4recHrfi Ja-qpecEo(a I. w}€cfifrfiI8a n. aII rmpl pregnarr-preganJ KG mu stran: roe: re$U-rese vati se stiahu. -qI| m l. ilnpl pttis. preostati trpgcMerKa I obratun (tudi trIrecraulta impf l. -aHa Ldi lit zelo orooan rrpccrrre|IocaI presitost pf. lpeco3Aaaa pt. trpecaam4 trpecraqtsa !'1.n bivanje. npecalE!ts4 i fi pt L izpr alati-izpralev atr (dijata). goniti. I preval. Drestarelost nplcraca pl lam prehjteti. ko otrok shodi. postati hripav-postaiati hriDav rpec. lrrrre npera Sc jc zttl npecropeHosr I hinavstvo.serruJenJe.rEc pw pL lmpt sprcmcnrt|spreminjati npeaEoparrD spremenljiv adl nlreraop!tsaq-nperBopa.ra I presitost [pecrneH a4.spremrnJav.. hudodelka r4r€cranHrrrrqrad. pokrivati s p!pelom: v vrocem Dcnetu ieii. preostapriSteven iati ElrecMernuE{rcr I prigte\.nost niecran m prestopek. au spremeruu-sprerrunJ v KaJ drugega npecroplBaEe ft 1. npecracanpecTac!ts4 r4recroj. trp€c $trA.. on .npecRora.npecmluar 316 npecTarnt Ul)ccTo Itt|E 317 trpea'rc npecperarcocr f ustuznost. r-i3^e3e Bo_ (Ea) [pecper narediti uslugo [pecpeTenp€clreT8e. qrecpeflB. l?? Das. pretiravan v cem [pecrapes adl prestaran. impf . bivati. utegniti. f gl. . ta Sega a.tlra adi hudodelI z. pG nehati. prekoraditi. 6e3 npecTall neprenenoma dmati._pt npe. menjati perilo trpecAon fn.M pf l.rol(. !'radunau tr{'eera'depf l. simulianje lpecTpau .rpecrararu€ I pita. gorsko sedlo npec^eRa I preobladenje. prcobleka npec ese. oDlacenle. _J. impl.impf preobledi. presrarel trpecrapeHocr I prestaranost.kriminarazso(1llr-mzsolatr npecrurHlr4a I 1. lainlv apera impf l. Zivali)i /iB l/on uDtrau se.-rKa adi presladek fipef. prenehati. 2. r4r€crl|arlUB pf. ind ob sram spraviti-spravljati koga. vrstir. poslre{ evanJe npecTlrur m ponovno srnzenle ovac r4rerarDK. np9gyAen.. ifl?t EpecumraT 44l nnpav trIrecrdramcr I hripavost.lena rrperepa. gnati (ztl. prenehaItg ) qpecMer^rB adi preradunljiv. salamura npeco. pt qrecpea pf sredati.oga. gl. 2. lit strcljanje. bojazni npecrpeaKa l. pc muoa rpecrojlra inpf tiveti.

rahljati ttpea|t]rsra narodnina. npeTnpHeMttro adi podjeten rrlreTElrqeMrmocT I podjetnost nperrprdaflg -rda n podjetje nperpae. krasen npelTe^rrrreH adi pretfuano -stvo. stedi. raisi imeli npeanlrneMarr n podjetnik rp-errprfeMaqru adi pod. rrperpqyEapt. prestaviti-prestavliati. -lEa ani bfitniii ki fipet4a'Ja zabresti. nlreyrropyla pl. zastopnica Ra pL impI vreai aez-metati npercraBEBluq adi predstavdez. redi. prenesti. migati trpeloDap n prerovor[ev ElteroBapd. vna. impf n drediti.!rp! predstayiti-predstav. He rperEa 5e migu nnt Epe'rEyB^impf bezati.precerutr-pre[percnalltsalr ne napovednik.inpf 'IperyIld.tau rlrerceAaBaq r. l pretoditi (vino). 'IpeqyryBa oen. skoditi-tekati dez. nper?Vnanocr. niski.'e.erynryBa .pe preJ np€Txpacrrja{cx{ adi predKrscanskr 4rer"rlrcrDo z slutnia NlsKT |lperqlTcrBlBa im pl sl\rtiti qperreAaaeacrBo r? predsed. 2.. adi pretovo-pHa ren (postata) npe\osllla pf.ar6e domnevanje. vzeti kot mozrlcnadrejati. imeti za pogol flItertrocTaDKa I domneva. ryeop^ypredstavnica. impf dom\evatj.ur m predhodmK nperxoArro4dr predhodno.preliti-presipati.npeTrrYaa npeTpqa lpcrlroaoxrr pf postaviti. €Ha adi varovalen. rpenrazyta pf.njperpne. fig prevesti. lig prevajati. skakati po kaj 4perceAaBaiwpl pred. -AIra.pl. npe[rocTaBlTa. vzclt.drzati.Fr nr predstav. drgniti pf nPemAaTeH. stopiti v pf Je preo Ixrmr blato. iftpf ''peror'trr. fr8 otopeti np€'tu ar[. lrnpl precsoote nJa soDa. nper}aapa 21. gran preA. podmena. impf 'Iperyera. razDrava. ryteqpra. postaviti na delo. irrerahljati (postelj o )-preispoldanski kovati. ooravnava uperdece. itupl trlperYpl'. adl nadrejen. prenKs rrpercralEErq . izkusiti. -rlra \arotnperplJi.npeoar^nBadtse nalezliiv resa. nrL{)nrcmcnten tlpeTtr/rarm(. npetpwa pf. popreJsnjl gr.:etnjskl qperceAaBa npe4YrIr I I I t I I I I ryeryra pl pretrpeti. prelirano pohvaliti-Icz Inctl) npercraBa I predstava povzdigovati qpencraDE. zastopnik trpeomrelocr I pref injenost rpercraBrqa-trIrsEraErtrlqKa f rlpeop^|r. trtr. wert'pa pf.[perbar^rBocr nalezl I iivo\t pona. npeTn aTlBa pt.roren.gn. cru-narocau npcrp1narr adi preobloten. suponlratl [peT[ocleAeH. . npeop^a. qrercTaDiBa p' npeoarr pt obsedi. prcobrcmenjenost (z dclom) rrpeTnoaaf.ry m \afotnik npertroAara. prevec naon$rtr-brusrtr nlr€ToqitsaEe ra 1. Dremoldati-zam016avati nperxopy impl intr iti. pred dim nperxoA4tK. lperpahtsa pf. z.I preoblozesuponlrau nost. !n?pt prerrralr. reti. . oprezen npgr. odcveteti'odcvetati odcvesti. adt predhc pf . trpeupalra pl izt l Ivau. npeydaBadj prelep. prero{ cenJevau [percMerKa f predradun. napla.preiskava.rqreo[Kc n prefiks. pro5nja. obravnavati. oruse e npeTlasen.rrpelrrlopu. trlremolrrfra itupl dajati preonost. seMy w ce [perl/Pa prerisati. obdrtati (dollno vso. obrazilo rDeorqer adi prefinjen nik. tl aIt (bolcznl) to). zdrgniti-treti.Dredsedniitvo pqvecarn uperce4ireocropa iftpf biti predsednik np€li6e^usr. fipernocraBa pf. pretakanje. nperpecyta pf. zaSaititi-varovati.erlf!. r supomranJe rrpcrpqo. sclun |rpeTnas^rlB 4di previden.asa adj donperr aAEeBeH. npeltrBera-nperlBeTlBa pretedi. predrtati-prerisazeloje bogat vati. znl. -Nta adi pfedza(lntl npeTnocTaBeH.etakati.oeitati npersro€''. presuti. predsedujodi qpelreAarel rn predsednik nperceAareaKa prcdsednica f nperceAaBeAcKn adj predsed- . impl dilo streti.tre^x{oq I previdnost. pred.npelMopaI preutrujenost trpelMopeHadi preutrujen preJsnJrracun npercuer. zaiditen. preliti (verze)-p. pre.obicti. culecnosl. impf obvarovati. konaati razpravo. domnevati. zastopniski prenestiprenaSati. rperoBapvra pt impf prelovoriti-pr€tovArjati. dc pg-pel. trpeYDe^lr. predrtavati rpgrxoAea. preventiven rpenasu. opreznost npertr^aAHe n dopoldan. hoditi pred kom.nlterDa^eH prehvalicn rpe{aau. impf DOlOne Dreiskati. lig preooremenlevau 4reroBapaH 4dl preobremenJen trpeToBapeH.itnpf preIrpeTollvBalse lJa. lrDsr naorerenr IrpeT[ocraBH.sedo.BtH_oTo taKanJe vtna. ad.4Ta pl. . naronatlaaiti. impf zamoldati. preprenapolniti impt napre-j pladati. lrperoBapa. duJec. nalesti npercraaKa I spomenica. 2. -rua ad1 pred. prestati lperpec n _1. itupt ^di niSki orpniti. ir?rpf preutruditi-prcutrujotI racuns{l adi nperco6je a predsoba. vodo t4rercmu imd biti pred llp€. npetl'$ra pt prenatrpati. ki Dredseduje.

rrprDsAg ce. -^E adi lit Dreobdutl iiv upirye pf preslifati npeqYxa pI ponovno zaoru (zebeli\i pretipkati: tan prelomiti z udargem npeltaeB tt vrele[ce [Irertr^eHesr ali vretentast lpell eEq(u adi vretenski np:raJra I 1. dodatipridajati. pnsronu.privid.ifipf sprejeti. bnpf 2l MrkealoDlko€lovsEldslom pripraviti. rtupl zaprsatr-zaprsovan nptr6€^eEKaI zapisek nprftpe . komodi Petetrten I I I I I I I . pohiteti-prenaelievati se prenagtjen.-nJ. raxtwpsuBan. rmpt pnspevau. trI'EtrAYDa Ce Uf. pnpomocr npnApfT6a spremstvo. dota.gwo un pf. priti. 2. navidezen np-EtrAeme-. tr. -m t udobtrost. impf vajati rrprtrae{c. 4 .. bala. m.f zbrati. -qra adi privladeD npulrre. umazana ruSa !PIIBtrKEC npl|DAcrrc 321 rpuSDau plibetati. gl.loasu'p pt.. inl zmedka ti-metkat i pf. nanpxe|nqa I prateDo meso vloezno impf pratitii fam npnr|AHocr f dozdelEost. starosti). zateei se h komuzatekati se npnoer rEre n pribeZalisde. Dreskrtretr-DresKroovart impl privaditi. 2. gl. dogodek. r4teqeKlr^ pl. 2. ooteu: raoe vol]e sDrereuobjemati. ratr l( -ce: zavesll npnftrpas rn zbiralec trpr6paEadi urejeni figzbran.r. n.lloslen..pwor&\. nptrrntesrra zf. -4r rfl sprejem.. umrlell npa6pdirocr f urejenost.E. ponev. [p€qeKop[. varovati se -ce: rlrrrBep!tsa pf nar pes nekako zauDau qprcnnes. navriek.AEa adi prllo. -a*a m polbrat Ev 6p3p. pridati. skriti: -ce: domov.qinoenre. prcpirati se npeqKPTa pl precrtau.) zazdeti tja sedozdevati se ali prazen rtrprftet{ rpl . 2. grajati trprlorop n 1. rrcen nprrnrelrtr. izgotoviti-pripravljati. -ry m pi\rtenec nprlBp3aHocr privrtenost I nprBp3aErqa f privrze+q [rytKBp3e. F. i n pf prizidati-prizidavati nplrrpaAcKu4. pria hanuctnacrl Kazen. ry.ctt impl ovirati. trpEAlryxYra pl. prihajsti.. pnmesren dp. motiti nperrcl*e_n oviranje. naw. adv 1. narasti (o vodi) Ep[Aosec rn prispevek Ip.ry rz spremljevarcc trpzAlryr<r.. vezati (na KOga. EpurpaAvsa Z'. Prevlefi s 6rto.pf zad. impf prirediti. rade 'volje -kaj spreJematr rlpvA m..a\iti npnAaBKa g/arfi pridevnik. rpeqeKopFs preKoractll-preKorace Inpl valr rrt/i. Cakati npeqeK xa 4d. trprrraeAlDapt. pritegovati npnrletren.as lit poklican. ry@rqfyBa. vzeti pod o-diti Strelio. TomJ_3 . trprKa @a-.ry. zraven Bpl. -n. biti v napoto. dq daiati npsioEta impl l. diameter lpes!'acranre eH. umrrjenosa qrE6par.. pf. nprelr. adiektiven -tpuaata pf impf rysaaie. Har^vEoct.a!ff.320 4reqer. spametovati se. trD86!aU'€ pL impt prenagliti se. impt poskrbeti za koga (v bolezni.'.pwsl8vr€ pt. npEAotrecYEaPl. potegniti arto upeqrr[K. .rHosr I privladnost npulpeMeH zacasen ddi npHBpeMeHocr I zaaasnost rlprDp3allBx. udobje. r'rft spremiti-spremljati I lpl|eM tz sprejem.-r|Ea 44. izgotavlj ati nprfpaatr. navaditi-pri.reklo.i gosto4uonos-t qregeK^[DocT t-gostoljuben pI..np4(e^Ea t slu!.y. -ana adj dozdeven. udobie npmo4io adr o priliki tl. trprotrKE{8a zf. p9 kad kozica. prualJatr. pospravzDralr se. dodatek. tmp. {a fl geoln pfemer. motenie npcqKa t ovrra. graja upno. sPrelemeD wae$ w qdi sprejemliiv trp3erdsl . ponev. priloznost lrpnroAeu. npeqxa ce rnpl prrcKa! se. tJpr-'trptr!'-Da impl pf. trpt|eMes.t ltg zaormLlena.. gl.teht spre leEtru( (mcutsKu npn€u!@ adj dorrzeten trpBeMt@ocr t do\rzetnost trplrr6oprrc n . pripravljati trIrmoAlja. zbrati se npt6npa impf zbtrati. oCitek. dForrnarn netooovlllut zemimpf (samo 3. impl npwsprm4 'pwpwyaa dokondatidokondavati ' upm^eAa. ti.. pnmeren tr.'F. 2. .r5r'rr. amn privezati. narAl'B trpE lrocr f naglusnost.qa I udobnost.itnpf r|pnEurH€. pnregnrtr-pnvlatiti.p'[o{'. paziti oa !<osa ry{riyE adi naglu5en. zbranosl.aapt... os. trpl|6e/rer|(yBr pt.zlpo adv dozdevno. poli. navezati (na kq ga)-privezoYati. ani npi6psas prezgodnji nps6psaqogl t prenagljenost trproapAtr pl paziti-popaziti (otroka). pobrati. npnpeqrqa trD.'rr -cet hudo se muditi videznost wfr^r. narasdati(o vodi) nprAdDKa t pridobitev trpnAojAe pf l. EpEoEoptr. ugovor. wl.. popazitiskrbeti za koga. trpnlrlu 44.. povrh. I adiektiv nprUaucrn ddi gam pfide\niski. zatoclsce qru6e e'(I|. dobrc doslica trpeqeKa.rptrnoDapa impf pograj atidelati oiitke. I sDremlrava upri41lfximl . Dotecniti k sebi. poiakati-sPrejemati. pripraviti-prir€ja. pr€c€J neuDen.sAogece.it reCeuica. Skoljka npr(afica t kozica.'Ie. pt|tect.a.

predstavljanle. zna. Prrpc trdilo veoKa.KaquB tmpl nprBpaK. dlanek. imPt -dodati.imof Priri. -. i. nrlpl uporabi t i-uporablj at i rrpnMer$rE 4d. . prijtajati. za. Driden.. gram prislo\ |lpE or{aHnrt. np[KD€q]epuua naveder pred I DrazntKom rpn<aale.na kimi Iolna (Ohridsko jezero) nptdneHa I uporaba.je spreletela zona (Proza. nprrKa3|ra t . -paa^adj . trpuxoD!ts4 p1.trpru. npE$sAa. ocenJepnznau-prrzinavau vanje pnznan npn3HaeE 44l trplrs'. ocenl' ii-pripovedovati. pl prikovati.n sprejem. zmozen trp. te-Ep'. nprua n.kotno rtpnrlqB n prtma npnamca 11. uprsnpa pf.w. Sast.pL porunu-ponurJev. Itg spravru v Skripce rpt.. . povest. Pritisntti (ob ztd).qx-trpruoxrEqa r''.slupaj. "pua ailj vzoten.IlpIir(a. z_go!orca frpssops ah. pr'lDUqu rl . nenadoira drlbiti tek -ce: upr{are. viti za podloZnika..n tehftprr- nrrl|xota. z. Iep sDrehod!itd. privezati (k zcml. naJvaureJsr Irpuluapllyc nr pnmaru r4rnuare-a-np[Mare^ra nr. I preIemmK-pretemnlca np-uMasm l: prejemoik (blaea.privabljati . nq n priloga.rr| koncu npuKper pl pritrditi. bitl prlmeren. pridnost skrbnost t4rnAetr ftr nrt zool netopi nptr etr B adi naledjiv npn reu.. -Irp-rrK " imrl DnKl Iucrtr-prrKtlucevati :'dolionditi-dokbndavati 'offfi#f".-ocenjevati staliSde nprla3ae. dopnmeren sroJen.npuuauyral. Drivabliiv upnruaEe. ob zarji. ne crl My qpudtKa z njim nista.'a a4t marlJrv. IIpr€eMJe fl pritlitjenpu3eMrrr0la t.r. ob rrrbu (cestc). spodobiti se. zsleden ryfuepo& -q! . npnofa. rrlrrMaMrtlIB 44.YlI!l'D. -raba nplMeEer 44. piPoveorryneuirore.-qrr }r?prizvok.ftAiqefirre. krmar in ve. ooesau tmm upEsnAFa. 2. rfipl Dovedati: Dredstavrtl.ii). hip od. tlzof dosodlvsctna a rll'Ilr(irn|.. ni mu podobno rpt en impf biti podoben.rrPHKa3{a Po hvalernost vestlca. qpr.'J.pridruriti ( drustvu) fip''Kp'deld@diskrit. impf Dnravrtr-Drltavltau npnjiryna'i d prijavitelj pl nptr. lkilast. npl|I(a3tt-a svitu . rprjarEocr I prijetnost npnjAe. Pristo- 4iuspe. 2.n izvod (knjige) nprr![a.. nprKarKe.nIrrsa!l. trporab. Pri' laEati npnt re4 rz shramba. klet trpurcacrnrrr-?t uSdeniti.Privid nrafi..p/ pI rt71 pnpretr-pnprrau ocr npm@petf adi lit pc. f darovalec-darovalka 2t rrprlaoluKlf adj gtam prisLovcn nprtMarKAI krulna mati. traz ljiti.r-npnJateaxa rz. He My e Ea rrp[Aer De spc dobi se mu. . oKollsclne np{rrrrren.. 2.pJ. trpuRlurlra r'ftpl dokupiti.nraocr I nalezlj ivost [IrFAccHo adr lah. wwrAaaa pt. zgled. pribitiirn I tertt Priklopnik rtprro^(! rrprMepeH. mraz). zgoooa rynluar adi pri?lgn / nprxlEaTe^HocfI |tt pr|znarrJe. +illa n lit cst KU npurpal alv ol't kllju.. uporaDen lpn eHr.it pomirjenost rrpru[ePE. os. obesrtr -pl.m l.i.PravlJlca. fig 'IeLlkav.. PflPovedmca rlpn3fiallnqa f pobotnica. 2. mak. PredstavniugMa I i. priloznost. skrben npizaexiocr I marljivost.. pc. iizma. pnvaDrrl-prlmamljati. npl|note. impt pe kukati-Dokukavati npnJannnpnJar$a . -wo adi tit Vecey Sen odv lit precEj. DprrMerrltsa pl.atr. dokupovati Wu et m prilika. npuoa. pt. llpErat(!tsq ?t..straSilo. prvorcn. npfi erKtfl liud gl. /.€n . . prikritost npERprft ce pf lig z^ rckaj dasazamasitiluknje v Zepu pL nptrlrllEr.M]ra d4. tmpf spfeietilzeti.mbien trpEtrllp€Eocr f . inpl prrmamrtr. prisp+ vek.pt. . prid.K!tsarl t? pnpoveoovalec: ocenievalec mente: z. kar 'rpw\aqro trpraor.prilozitidodajati. gl..rep allv me5e\ o mraDrzlqatl-prlzloavarl lspa pf. . maacha npa-marm. Disma): 2. prikrit np[Rp[€Hocr I skritost.. prrmalntllv. pnurcna rxsa IrD[3er{ ce . pnlllcen nDl|3eMel|. IIpuMII [pnMapel. nui<re. pt rrlrr|MtrIruca zavonau [pr epJe I premirje .en npI|rreE xBocT t uporaDnosr tr ItD[MeUVBatGe uDoraba ninnep-rn l prider. korist.'K. sprejemati. utripajoC (uli6na svetilka) _ uPmgqr(yB3 rrpFndu?KE.Jo. pe 'lp'dl KaJ-pnpepripeti. et ... -zja' rt priznanje ka.yav ali spodoben.I pnzenln se 322 npnxoaKa npuKpaJ 321 rlpuMnpje Drtr-Dr ul|au npluranarr Zdj sla\. pf . primaren. telistvo upujireu. napra.'pYBa t mpl . .1. slmptom npnxanqri<ca I !. -rF tfl prikazen. impf npu(ar(yBar6e 4_prlpoveqovanie. ob trpnKacKa t gl. 'Ip-s np[Aer(eH. zadeti srbeti: ro Ilpniaae iacrg-IKor nenadoma ga.ldd. np{3BYK. pl. trpnr€3ln4a-Eplrr<a3gl|rfta deffi.i prijelen npxjarso! adv dober tek!.jemati npanorrKan4di na pol zaprtih odi. f prij atelj-prijateljica npnJareacru adl prij ateljski rlpEjsreacrBo n prij ateljstvo rlpdar€A lrda f fam pi ja.raa ad.Ae samo 3. razmere. BplaHarq. kdor se s kom ujame.

Pt fipmrccorr. rrprMmMyBa pt impl udomatiti. 4at1 . zaceu-pnsroPapec Ir. prima( u se rtlr-rxree ce pf impers zapel Ma ot rpsneK. gt'am po\eskov npnpyqe lri ce pf iupers k6su ol r4ficaA m presajenka. lmpf prl'|e^.rt9yaJalsc. nesti-prispevati trprEoBa-rp[HoDqeL fl novorojenaek. doslopen nDncavir(HEK. EIt[cMeEa ce Pl. nprrpoKoD 44.qF{P3 /t. -rna adj priroCen trpspa. -un m grom poYedek. slovesnost rIrEoAeE.) treDa ml Je na vooo rryrlMlraK t'' somraK. trpnpeqa I reklo pn&Jucevau. npicuoco6pa*e n prilagajanpnclaMlru ce. {trfr.trpntoAosapripadati lqEr|rq {F tl tEmvosrovec rputraAHxfas adi bor. prisiljenje trpmyAeq.aaa cdi uspava. nprrcar<lr^ pl.BHa Qdj primitiven. prNtop nptrc^rBoca ce pl taft gl. alohite- vati t . dohod. -Asa adi prisilen otrDnlll MDAK.t|ocr f lif pristojnost. louaxa ut. zasmen ''. DnsDe'JsB tit dofriieri. trPttrloMo.rlpncBolgBl pf . uspavaloc si piilaldgvati si frisvljati rn npacaoJ!tsas P...pnstopDlca r prislulkolpucalrlilalie vanJe rplcr'r9Arr qFgMaArT3. upnpola t narava pf.n Sluzab-nik. lmpl pnslopru K.' sarDostanskihla.rloA n prireja (iivine) IlprlnoMtlu PI spomnrrr. lig past npEMosa. Stuliti se kam pot.-4!. nltrlHoc tn pnspeveK.. pristop va. pl prejemki. {EE rn tr'p''!@ea f trpEpalreu. . rpurroMrrvaacs spomrnJau se. ce mrrrcetr(a8a pL tmn g.. os. lptrpoAooqatae n tqm plir(' dobivati borjastne napade. .Itpn&rrdBeH 324 trpEpoAoBalqer| xpr|Dor rfplpoK. Prlwiqap leten rrpEcTEme. vzdigniti se"vstajati obeiiii se'na-koga. npHcoe4s. EpncTatrreH. prlsre pen.pnqoDlvau |ltraAl|e. omedleti.pl -umreti. . rmPt pnsmo(uu-smoou .prirastek . EpuceTltsa. qpEcrurat..r4rtrIroAgocrt naravnost dobiti niti na ( kruh ){medlevati. npnciocdSen adj prilagojen trpacnoco6esocr f prilagojenpncjn. impl sl.[prltoAotrcmrarea. CC IIDIICAAMIM -[sa 44. omedleti. pripasti. r4rrcMer n? posmen. iluga.pla. z negacijo mvosloven tPrYAgr prrsrulr-pnsulevau IpECMee Ce. -rllga adi prisluIlltEgraflflga tkovalen I. vcsce [prcaKia.trpEgTr|F nt. {tr ni prisoie rpEcDoeE. hitro in labkotno teei rrpf.Ilpacraf. impf l.ce. dopis (predmet) pritiskati na. trpsce|{llra ce pl..-!t|p/ zgoiorn. . ltlt!. [prqroco6 . os. resnianost iskreDost. cY- ttp"iop. [p[ceHrr ce.|trg. prikljuditi. -ABaadi DaraYen 'afa botjasten Dapad. DreDros[ rpEnilri I Zanka. npucnoco6yna au Itft rt Druagoqllt-pruagal impf (samo 3.iastedL trptfpoAoEalirc[. npr{riMerrn impl lit pipadati rpl'rraA^ex. -!4 . ce.rl|El<.Mq 9e. domiSljati se rlPEdolUOrEe. k He RpncaKItBaM I*rIlrTO ne soncuoornten telim nidesar ved adi gram s\@ nDacol..npncmen. . -qra actl llt "oaKmonost srcen. opomcI-I niti. pnoelek nptrE(rcurel m prina5alec lfrmyAa t prisila. obesati ie lptrcrar. npllcraHe. CAMDAK priblitati se. 7n pr[ocnrK pllnq pnncesa -qI| nprpeA6a t prireditev. npqcrauyEapJ. zecunrlev. inpl posmebniti se-Posmehovati se npucnocr f odkritosrtnost. zacenJarr npr|calllrcE.n pripeka (samo sg)" zelo pr-rsoJen KraJ I4rrrafe Mu ce pl tmpers facl bi kaj popil npErrrroMu.. pt (samo J.-AEaadi pristopen npapeAlTaq tt prireditelj Eprcia inpt prihajati k. zabarproA t?t dohod.. trp[ctauEurre pnsranlsce mu. prcdlkot . trp4tact t?l pnrasteK (preolvalstva) upmy4go cd' prisiloo [p@r. tttpl vstati.1ua adj prisojen. domisliti n1rraromrira impl spominjati. lotrptrpeAlDaqxf.) zazdeti npuciriio6a6 adi plilieodse-zdetise liiv lrpEcefl. qPUNOMTIIIA t I t I nle t t I t I I I prislulko- npscaamocr f dostoprcst all preceJ sBr. trpr. trpdcras!tsa pI.anpmapu l'f nav. adj prrredrtevati se (problema) teliski qptrorEnu..-" ti se kam-vsilievati se kc na koga. . Dnlastlll len.-t'd (zaimek) nirucojiqa iilen. lprmABlBa. Drikl iuditev uprcoeir.Eptr wwrecwa n. r?r dostop. pridobiti. trpsoMrira ut rynp-€ nr doklada (dav6na) izl. Dosesiven l' zocil navadni sad nizcaoi. inpf (e si zareleti-Sesi Zeleti: trpllcrEfl|e t I nprnnl16eH. pokukati.krotiti ItrpwKa npt tekati.prihajati. lmvt l4rz vsluu se. ukrotiti-udomalevati. opominjati. rtnpl pnsKodn na poDoc-pomagau _ . rrpHuoMHn spohDiti se aesa.pristuli(iz bolniskepostelje). 2.resnlcen ?1... trpEcaauqwa npnqrye adv k srcu ce tt.j.lsKren. s'rcqe. tmtf Dnu. //.pnKrJucrn' zecunJeval!pruqJuce!':ru qrtrcoeAlEllar6e'. omenjati. kar komu pripada Ilplt|rcce. gl. ripEpoAeE.pt'ic vati Yla\Ra impl qPI'NOMIIB. Dnsvorltl sl. dre. omeniti.r.

-cHa \di tit YJitl' Doiiramli ati:DrekleDetJati DOValen nioaueq iw6i*usa'pf . . . sl. oAoltPaq. Prcpelievati mimo. malo fx> kuhati nposeBnr lit prcpih nforee.lllrr lpErscoK. predramfr-preouIIp^e r?oslieek. preizkus.MIlt klapasta usesa rmo6eci sl ptrstiti. gnojcn qpnoKlrrr.uo adi rit a. tr rpoafa^r4a"lpoafa rmonal.td vdreti.sKoz. Mu ce npFrv zdi nltt se se cesa semi. Ilpo6oj.[put[ruocr I til rzrodnost. sg upuQaranrocr I til sprejemzaaeti zebsti. ti. kontrolor ripoBerplBa pf.. oredreti.'nlsllfea fi povzroditelj tuK trpsrruarrrerKa I povzroditeljinpnTBopri.rda5ki. gl.t na hitro marsinos 'kai-.(6r'Ae. 2.-vpad. prezraditi-zraditi.nleizku'tM sitiDoskusati. 3oa r4tl. da npnrecEerocr I utesnjenost. pttatr. neposesu. preveJavatl _ trpoDeAYaa plt.pooo-Avry PI! itll?J '{. . in:pf npr<ocniral tljubovati . -Aruaadi prozotet.\e. HeMVMV e roa rpr. vsi: ririrsote izklepetati.- larl Dreeledatr. vznemtnlo ti se nplQarlr. prikriva. . gt. trpo6rDa Pf. np. rylfrerglg. utre' ti-piebijati. ind pripravitlpripravljati ul. mrmo. hodek navzoa npntrocaa-nplqecr f cerkv obhaiilo W\cUmr adj tit lasten.a pf. trrPt rrpoBeAe. tf. bingljd.rq npyo. radog rlf. npurpyca ce pl gl.ol!I.npavecrn _._ spreje^ti. npiorcpu. \pEtF. pripreti (vrata.-m semslisal nprxur p4tc. tlak razjcda. navaden.mu . p-reb. prrprrau. zozd tl rrpoDa^grlK. -qn n pritisk.I rrpltcToeH 326 trp! roca ce IlpKHe 327 npoDtrAeI|Ee I I I I I t tl I t I 1 I T qpl|cr. nporera pl. povzroCiti. rzpeuatl-vooltl. Drelroo 'tit unidiii. t kontrola n1roleplraq rt preglednik.rrime n sprejemalir4rncrpaceE.t noo6iecse -tY zasvetiti. trpucrop!tsA ce \o (samo J. Irprrd.z rel previdDost (bozja) . vzKrtrl. Tx. navzoa. Kon_ irol-irati-pielledovati. Preizkusati npoEeprca pregted. dramiti r4r. os. inpl ptcpihati. spomti prisluh. cyuro njemu je to lastDo Drje\. sprepridujodnost. -npK? poletetl.JHa adj spodoben. tipiaeD.Preimut zradevati trpoB4eu. Podretr.nprrcryAe liivost. {n i snati-prhutat IlDC6lIB npioc rz lil kljubovanje. vlomiti. npmoop rz pripor zazoeuse trpETBopetmc.prepeljatr. zabli. tatu).r" rrpKxe. npr|rorMlra p/. tesnobnost vranrcnl pnsaq.Etatrrpl zadr'ati.t -skati se. -qri l'1 izdajalcc. vlomilec \poP. vlom.^ kaDriciozen posesrtuK npnvye nrn ce pt impe6 imenptrreKlle-d. brezno adj Poskusen. npuwna f vzrok. taval se.ne zale' npbgaagI vdor. trpolerps. uulre t.arunpl|cropu ce. izbirdnez. Droseven nfru4rirue. upH stiska.TIm adi pritujoa. npo6^ecua so rAaBaTaposvetuo se mu Je v elavi '4r l. -nPo6eceIII.^r (tuor /tg. -DEa adi Prebojen.J. zbosll-preDaoau. 6Ha Dieizkusen npo6ecen adj _pove5en.) .sarl]o3.Cir na Zelodcu [prrrKa I prekla.se-dozdevate pnteto. pG nareoltl tuhniti se [ptirrrrur ce pf samo 3.. vala lom npo6a pl potkusit! . He Tpqal Ka(o iati. m preboj.oe!. flpueM l{Bocr zacelome re zeLrstr rry 6a{<:i impf pdjemati.-ce: prebiti se. np!/. ttg presunlllvosr rpo6re.rpH. *ce: potajiti se.nlteA Marapel . pridujod np'Ixoa m opp pacxoA dG np[clTeH. rrprc atl qx ce oosroten trpucrojEocr I spodobnost. os.1 Preblisk "pp6*"-o.lcso.Kocelf. Poskusni (zemlja)i lit doziveti Po vzorec: ekspenment. tlfo6l. /rg presunrJrv rpo6uBuocr f Prebojnost. izvaiati uporepyra l.1(letI rprftx dota gl.. np]|I||roc! cc pl dobiti ture.-cHa adi pristran5de sKt np-roarN{B adi lit sprciemrrprrcTpacsocrf pristranost Il l v JrpscrU$r pf samo 3.zapr' npo6oeu. preDuqtr. inpf zazdeti. PG BetI hutati.ap'd pf zavrcti. ca impf.neKalga pf.. prelzKtrslrl. prevejati-prcpihovotl. pl 1. . da kaj 'visi. bizaren. Po' rmoi6o6oou. m lit imeLnik. muhast. !ce: udreti se nio6a I poskus. uspetr-preDuatl se npo6Epas n prebiralec. imPf vte biti. nPg69cu^ Ho3ere DOgl mu DrngrJara rrpo6@ ft preboj rDo6@en.1 cerkv obhajati. Do6ei{. zaprralr kavzalnost rprrercqDa itupf lit tmeti (1/ nDr|lruHcKlladi \zro6et nlnvya. I prepad. mozoljnprroa adr pri tem cust.kplsitl se (mozolji) ptt imPf. rrprrcyerBo r iemati: Hero vecro ro IIpLrilar<a njega velkrat drzi navzodnost (slaba lolja) dprcycrslpa iffipf biti zraven. os. Drosolen. npr'Jtrr.preJ Premrsnl rzbmn lognlenlKa.{ant pf prijeti (da ne padostojnost dc). rz' vestr.npl.opy!. PrerzKusatr qroBaAEJa.os. -jHa adi gJ. n-r. skoz. -ryr m pripor. t36roa. natid t|gmutaD adj prisdav.

pr9oalatr npo.gKrqta. f trIroAaaa{xEadi prodajalski projektant-prcjektantka' upo4aoen.AyxoEerr odj lit podthovrr. fl | mat projeknpo4a:r6a f prodaja clta npgAa'teE. rpoJ4e pl gl. ryroMa6!tsa tfin pogtablJati npoAo r|(ete|e. lrposela ce npl zehdti. izdelek.itelovai spregovoriti. 3. spregoJon povzeti q-o. k. va trpqE aTt -f m geogr zemelj_ sKa ozrna trpoD^eqe.ona ad.povzetibesedo. .t.. pG np(\roperl-g-naegmodfip.or pl po- trpoAo&KyBas n lit nadaljeva_ iec j Podar Ttrffi{':ffi rz sanje.eganjal. Irg dolgodasje tmpl pndelati. podluplji_ vost npo. Dokazati rpoEerKa t zeh. izdelovanie. impf tziti. dan oranja (zemljiska qelovante mera. zdelovati.oxasaI ti.npoAlxoBr.izKaxo nposeBKl oa vcTa Ha raZati se ycra zChavica ie nalezliiva.-pqr ra okno npgrlsloAcryo a pridelovanje. trposopcxl| 4di okenski Dost.''pi impf kukati (skoz Spranjo).trI'ol3aoreH. fam pI 3:::$rro""". pregnatt.it Dresaoialec rJenosl rp-oDoHrre lia I ltt p. ulx)3paqes. uporzcryra pl npoxe5$pa pf. podkutr -$r npoAaxtroer I .rrpo3trBa impl Dopf. zdeobiika: postoDek nau npolpa. -ce. Spranja(v zid'u.pre ad. rzgnanec -izdelovati. sprePl vroetr nporoDopn. proizvajalec np@opeq. _ . ryoroEyBa pt tmpl nlp.lpoEsleAe. projekj Knpll lv cllsKl lpoBrAEocr t prozornost trpoBuAg ce It impers: Mv ce trPoBHAe spregledal je trpoBnAlEa ca impl impers My ce [poBrzA]tsaspr€gleda. qroD^eKpa pl. repra presoJen rrpoKtrcHe.poduhovlii: nlroroEcTBot2 . . podali5ek trpoAouKu.' iroizvo upcroDe. tr.Aaxrntrr. izdelovalen. rmerun izdelovalec. -tpoldrysa pl. tmpt raztegrrrti. npoAykqrJa I produkciia. impf rlro6Krop rn tehn projektor proqalr. pre.a trpo3opvBa-cepf. povzemari avua rezultat. polju6npo3opqe dem od. npoAyllr. rmpl zo. 2. Dri_ nporc_q l. poviSati-pr.po.anitr ctanitise proqu.Kctla Wtosoprr q.A|?q. ziaeti -s.. uune zeh gre po ljudah rlx narKes adi lit gobav. -[Ja fi nadalievanje. razodeti-kazati.it pregnanstvo rt npo4anarrn prodajalec nIroeKT tn projekt.Inpp.Bpe. . zamisel. rzgnatr-pregarJen DJaU.di prozoren. se. den klicati.U-.npo6rqn6ueE.l|.r6r|c|r rJlVeC rtt'oxreKTrpa 329 trIroKncI|e nlro4yK! m L produkt. apolaB . rtuoen 3ope( veuto ol<no rqr6rt3noatrocr I lit samovoli.r'rn stis_ pt pl nru€trskatr kai skozi trPo-r+eAa sprEgledati. pridobivati.ura cdj prodajen npoeKrtrpa pt.IITODEAEOCT 1 ta npoerqr. vdelovanJe.. !mpl.npoA a6o.presevetr moJotjen. 4roxtrDlla rrl. Epon^eryBa ol<ence 'r ot. . npojasa I ilovesno razelaSasevnost nje. tr.npoE[_pa. 4roroaapa pl.2. (gtas) raztegnjen npo. naoanlevatr rposzpra I maihna razpoka. -pry m nar pes Jau r[m oKno tH:ifffl" rn teh taw f6 I T I .l.po_ -govoriti zalenjari govori ti vrsevatl nposBB. gobe. ?r do. zavladevati [porlelreu adi zan:krrLo oV leaen.Asa adi Dridelofl... vrtati rqro. zdeh_ rozen nlu nlroKarKer@q-tg m lit gobar. nevezata bese.i lit sasoJen. izhaiati. impf projekn_ trI'oAa8Eqa I prodajalna rau npopa5e. rn ti. impf predva. Dotekatiimeti svoi zadetek IIpo3paGocr I presojnost. Eposp-epl lit tlav-fig spretttM preziveti-Drerivliat i (legleoan (Jramere). npoAytr!ts^ pf. [poSeBaqra zdhavec razodevati. prorzvajati. izdelati. ifipf lzenanta prevnatr. npoaydplr pt. pregon. llpolHpetr. pf.^sa ad. izraziti sekazati se.i ptozoren.s6opy. rntd. razodevanie (zav. preseven izvirati. IJtrJofipe! nost qpo[sne3e. tr ttt lit pregrati. pre._trpoEBeA!tsa pl. npo-supeq. leP rpolgDHe ce pl zeluaiti.a impl pt. pncelovati nponorreExqaI lir pregnanka. eloDrtr np-o. gledati skozi np. trlrollHeHrnr.bivanje.podaljSati-poda:ijf evdti.AyxoBeHosrI tit poduhovnporoHme n. sprevideti pe dase) (resru@) np@a I proza. -Tra 4di presojen. nadft. npo3op.rotm. inpf nposeDa&en zehanje pokazati.nlrorr3DoAeu.izgon. rrpo3trBKa I poimen. priti. svojevoljnost. trg predlog npo4aBau<aI prodajalka rrpoerran+upoerrderra a.osraiii nlroxDee.t. proizvodnja. svojevoljen.Na adi lit pod. gobavost.l96oxyoa. rrpouiBoAlflea nr pridelovalec. zavledi-raztegovati. zehavica oAu -cel se. bri oral. nanec. impl produci. ..ticati pb priirirE}.sti). DriDraviti rrpo36Eps. sko klicanje (v Soli)valen. trpoaoan$Ba rl. trDoalrxoBwa rfKa iazl poduhoviti. da. rzg€Utlatr nlp.

arf jr . Zenskaj ltg tton malopnc[xca npoKpnBl| pl zaaeti Sepati. 4or.ti. ruu. 1n ry. p/. ittlpf predpisati-predpisovati rporoBeAf pridiga (tudi. skozi. bistrost. . zadeti beraditi ryrodrme. d(. lartna. iftpl preietiprenikati. gl.lam levo vzsolen. impf pre(strbp)-motiti se. napaka. defr.ltg) rpono. razporek . /n prlolgilr -u'l (ruol trg. uspeti v Zivljenju 1l1roKotrcalradi lam priden. malopridne.rl'riry1 adi iznajditetj- trpo[ar!tsa pl prepotovati [trxrnee. tll. nrcvreoen npor<oocarqr. Pt rlpoKolrfllEarne fl preKlnjanJe npoKotr n prekop. ietetiletati preletavati npb^erap[Jdr ft proletariat rpo^ereH. Droletarka npoaendia I pomladanska setev. pogoreu..prc.F vrsucatml r4rop$ fl prerez. lepo vzgoJ .ptr.urs adj nagnjen h srolm razvaoam u$rpyra impf nava:ati . toniti-pogrezati toniti uponacr J prepao.Itl tLll le pomladi r4ro-Ae(e a nu pes pomlad. fig nestalen npoMeE/rl|Boqr f spremenljivost.-rra I pl trpo erlf pG rnlad.npor(rraMripa 330 III'OH JAOK nposaJAYaaq trponajAyBa.avdant r4ronece. najti npomJAoK. p!! itlr ?f oDresDremenltt-spremrniatl. rror maloDnaten. srjoa razvaoa npoacr. razglaslrl np_orrreradj preklet.rimo. spc mladi nporcta. npofiaJAe npoHaofaq t?? lznal(utelj.rerCpKa f Proletarec. rrponaAEar a4t ptopaget.krqrdp.ill i sprememba. ja. impf zapeti. vljudna . ki je sho dil npo. prevzet npoHm(rrarocr I preietost pt. ryopa6o. shoditi eorardsAa I propaganda. pJepas. pomlaclansKl npoaer6p m-rpo.ryJ. impf rpryuta 'Iporygfm. razsiriti-raznasati. -D.trg nesralnosr rrpoMernr promet npouncaa f lit previdnost. trpoKonca@a I lafi vrla.r flr EUrrlIIEII 331 iznajditelj. [potreDa pf.[poKo^naa. 2prati-prati. pose. premimo. ODratovau m. rzpn(uu. prehod.egjq I prekletstvo. zamuditi-iuldati r. uumlleusKt npo'&aoia inpf izumljati. zaietizaten:ati delati.l"^. predirljivo-st npoHnriHaT aal prezet. liti-Drelivati npg.. jarek. po preoplsrn trpoltrict|ocr f predpisnost npomra I postati berad. impl . /!g i/. rrfia 44.zloDa zafila'kali noora6rinan m fom h. nponeppa l. zaslutiti kaj hudega ItpoKo/rHe. vlluoen cloveK. npoBr4qeHne npoMoEfpa pl in itnpf prom<> viratl uporsjAepl iznajti. gtam skTanjatev. diareia nobrovoru ol zamoroliati. -va. npqtroleArrrrqxx adl plidlgnr'skt nIXr[oDeAH[nrrBo'' pridigotstvo. pesnitizapetr. rov nporcoaa7f prekopati.pf. -Aga adi pre]roden npooAeH!rc n otrok. nltoEuxlte.-nr| I prop()zlcl. rpoMetrira. dobivati srce razvaoe preoblleka. poguba rpotrarli pl pretrpeti sKt. predirljiv (duh) rrlxrHnK nBosr I prenikavost. gl. til razmik med '. skozi. lpomrnr!tsa pf . {Ea adi predpisen.ajdba.. npope3 impf zmotiti se. rfipJ raznesti. krajsi ias Sepati trporyAa t fatn grda navada. lzumitelj. za- menja*. zamuda. vprijen rqronaAEe. obtaCitinbvo obleko nIroMeHMEadi spremenljiv. imqt Fulctetl mrmo.cerkvcno covorniStvo nponoBeAlBaimpl pridlgall Epono3l|urja. gl.impf proKlamtrau. nponafa. Drezemati np-ooa rz prehod [pooAeH. pomraoen. sKozl.vuuoen. nporreBeppa. qronaAEt izgiBt .uoi m med driska. skozi. npoHajAyBa. larovlna npoaeiocxa aZr to pomlad npo^errotueH. prodirati. izpirau npomrc ce pf zapiti se rpotrac /n predpis npoEroeH. hudoLrra. pesDtr cenJarr nporepe. nporreBepa J poneverDa npoHeBepfi. spregatev npoueneradj lepo obleaen npoMeur. pI npoKolurar PreKten.r npoHaoiaqrx 4dj iznajditeljski gr. rlpo-a'eryta. izkopati npororca pf fafi prebiti se. lep_o v?gojena. hudoDen rpgq . kot adt pomladi. za' 'godrnjatii inalo krikiriti.r? priitadid. pl navaditi na kaj moryg naslabeqa-razvaditi: -ce: vaditi ie Eesa slabega.ryBa pl. prcDusl r4ronycrant adi prepusten 4toEYer^rBocT I prepustnost nporluE pl zaleti kaditi pf.mimo. lt?tpl ponevefltr-poneverlatl rrpoHeDeprlTea-nltoHeBeplBaq ru poneverlj ivec.na navalatl kal shbega: -oe: se" desa -stabega. zamakati npolce. zateti nesti (jajca) rrlroHrrn IrB adl prenikav.pt. puscati.udobi-ia.do biti srde navade npoxyi. irzpl preprati. zaaeti peti. gl. zamujati npopa6o . oDustipustiti ii. EpoHec!ts4 pr. trpotrK5YEa prenikniti. npo ena pf. pravilo npotryclnnla I prepustnica. zloba no'oi<aercrro n Drekletstvo nporo6n pl n-apovedati. bister. uposajAYBaqKq. prodreti. orezno. en.BeArxR. !Tl. lrpo^er np-o. raziirjati. po preoplsln npomcxo adr v skladu s predplsl.volilnica za prehod IlpotrYcr nr opustltev. ls m izr. di. t2um nponry pf zaeeti hoditi. skopati.opuldati. impt .

liudski npocrop i. prostosrenos! nDosrora t 1. ltll uKrep stroka.ocBeflrreNr Kr6na. pre.nagnati. preprost ^dj npoqoclrAewocr t prostodusDost.nporfy tnrd trp. Deukost. fl f prostor. popreenost lpoce$ocr I trtrrocqJa beraaeDjet trpocla$. apoyqra pf. 2. sprouu strup tmn zac:llrtru. Dresrniti. razprostiiati tlpoltBnocmlt.ur pl prestreliti p/ nasprotovati npocrypn. -qx m geogr morsku nnrIr.r6e nasprotovanje. civiliziran nlrocDsren. prostaStvo npocror&rar.-ur.Prosveten ttpoc. rll|Taq vzKllu. raztozrn a uprmnJe upoyw'.u Msni+rja brata prosvetitelja Ciril in Metod EPNex. srav- trpocroMrfAr{a-.-[pory. aasaen trpocaaDlDar6e a prosEvuanje trpocAeA!. le. pre-ded: cenik.M. . povpreqe_ qraga 4xrceKa / SOteSKa. proucevau rtpoTtrE3apa3eE. -$a adi W liuden. impf 1. 'ce: poslovru se..pf lil lig spreleteti. ren npoT. -EHa adi nasprq motuJe [pom.pf slrrrl omiko trI|ocB€rrrc nr .trpolroK trpopoK. gl.n y8a pl. prostak. narediti: dobidek. upogvTH. nizkotDost. ton I[poqlocMF Terr qoDeK navaoen smrtuik pt<> npocrocpAescE. spremljati.lam neKaKose prenrutr.n nLf pes betaci g). korist nporrormr. SaJnO(napravr ta(o) nporEBpeqeH. pL impl nztegniti. nasprotJe preganjati. rporurn ce i/rlpf upirati se DOkllc trpofn&re& {Br! m nasprofiro rlil}eropnpo{ecopKa m-l protesor-prolesonca zoravuo pogled s s-tranl. clviliziranost npocIeM. na. s_pron.orroEri|l. 2. trpoTtrBcTaBt r trpocrpe. nasprctni trpoorr m ryron|altept(a I -1.x adi nasprotni-rgra l. -4tr m prerez. Iaru (samo 3. rlKuzen trpooggBja.it dolea iiroka ulica. pokonci. sprotna utez gnati na straD.korist nasprolnrca upoolw. z..A'''a adi pr'a. Epocl'Ipa pl.. I protagonist. 3. navadel.. [pou!. olaglnJa razcvet.aeresocr t omrKanost. prerez skozi koJ. rrpocTo[rja npocrpe. ugovor rrporor(oa tt? l p rotokol. PreProst.vo npo[rDtrr€qn impf nasprolovirvoditeliica ti.. roEoa npo'pr'/. proslasKl npgcflr !'l oprostiti. . grcbijan -.-tn|a adi prolirporarornicr. *x / profeslJu. rrpos adj opp c ot(eis e_oostaven. trpocaeAyBa pl.{r|a ddi. 4. nporrBrer<a I protiuter. sistematidno si osledatiogledovati neki razvoini pro. ruraq upocla.E m neotesanec.rorNuocrI nasprotjc. npormno ad? naspr0tno rr4pt gr. npoTerryaa trpornpe{rj9. enostamost: 2.rpoaarornicrKa sloven fl. prostastvo.rfpa pl. -TUa adi lit na\aaen. npocTalrKtr a4. Klltr trpoc aBen 44.ditelj-igralka. npocJ aK. rmn obcsiti (Derilo). (ndrilo). Sznain: 2. dce: nasprotovatisi . omt(au. impf 11t llpocrpe npocape'If 4poEEA'l rrpocacKapl sikniti. bulvar npocueprftpapt. eJ. ulre.. 4porerEe[poTera. nezvedenost: 2.rKYEa pl raztolmaaltl. {ma 441 poprecen trpocelreH. trpoporn@Te r l?tsr preroclSCe npopoqcr qdi preroSki trpopo-urrao r? prerostvo. pretegnitiraztezati. oosumeu-odvrsetr sKl rygBgTa! 4ro[DeryBa pt.igralec. rg . slaven. prikaz znaEilnihlastnosti tllludsl(l ulrorDErtn dobideL. 2. prosto. pregnatF vanJe.-w stodujen. ryroctera t rzoorazDa. lig hudobno ziniti lpocan . impl 4roTr+sraBllar6e n nasprote rzgnau-uganlan. -rg zr uasprotnik npoTtrBtn4a-lporuDErqxa f trpoor. trpotpr tr.ErrpaBes. .it prosvetiteli: 6Dakara rrp. fpoT@no. 'ipocls\. spremiti. nporr@Ireqrocr I protislovnost Siriti npqepa. impt ptosperAati. . nevednost. rel datovaI nJe(pn rnasu IIIIraqKa ljen. neSolanost. sv(> raven DOCnO.n& cdi bera5ki. trpofanapoAerr. pf . urod.ata adj protiDreslnlu praven npbcryu adv l.ltocro aalv preproslo. neotesan 4rocraK. .. trpocro Har4rocToKrarKo rn malo rpocrcsalroAeu. lDocaq.IBpfaep protl zoper ni zapisDik.. . tlpopoKYEatmn pretoKovau . preprDstost. lmpf . pravilo ccrc npor@err. .tlporcppa pt.ry. navprcnr prerezi 3. lG kd trpocrocMpren. nasprottc Je r1pro slovJe.. ces nDoqreKr nl 1. cBeTaupocroTa sancla srmoucrras npocroraja t 1. npornnosr f nasprctnost BA llpqrnBorpor m protistrup.Ee. rrpor'. -prostodilnost. razprostreliobesati' nasprolovanJ e pregrinjati. odpusti tr.zarnteu I I t I I I I I I I t I I I .[Irorl4npEpoAerr adi protin ravnost.srm adj pro prouclu. r^zliiti. rxtos.. uspevati npoctrepEr6r n prosFriteta. trtrrolox.nt preroK . KallIr.. -qn tn oerac. +rJa-nporalpcu. nizkotnost. . preDrn ozlna npo|tecl /z protest. DrosDekt.).uspevanje. ryru-'Vry'e. 4. .41 m fAm gr.. impf imetl. itn PI crvuzrratl. . rrlrorr. !a. prosvc ta npoclereE adj omikan.

brizeniti: 2. trpolepu.bahanje. odhod in krajSe bivanje drugod trIrom{pert pt-44. .. osnova ryI|nrrtpa ifl pl puDltirati rynt . mestoma pobeliti (lase).ra I proga adi progast. v pesku nDIIOT treDet.t puder [YArXrr. {{p.rajuo pocen nlxrmrrrra I razpoka. urEeti. tilc. pe stopeK _ t{roqesa t cenlrev npoqemr.Oor"" I publika. Skrlat (barva. trpyca pf.2.-hoden.. dviganje repa rqr. HaroPe npyropruHa I strmina. -Ea n prstan. gledati.gr. impl rapraviti droben korak. 2. zmrdovanje.-strmo pot navf. objava. 3.tisk nl6^Dt(Wa pl. napeljevanje. cuolrl se ml'aoBep pulovcr. polniti nlirrcr m L totka. Aqrpt O(t mAHe napoKel. navzgor.otoccJe. hitra hc ia rpqe^.dpu3lanje. -rl. po tleh. dce: zaloditi se qrcroK-4pcre m dem od rtpcr npyxrqa. brizgati.l{ m kita las npq m kozel. Strcati.3. dlovek. erpati. -rrua adl poslovilcn npnera impl valjati v prahu.kolobar.nvaltsavec trpqoal{ia I kozlovina..iopical .314 trIryAo^rrdra npyAoAY npyAo/rY . Derilo nprerie n delanje gazi. prstek t t I I I ITDI rt? saz {v snegu I tr.xlewlca Ilttrsapr@q -ryr rn ptidja histca nrrrr€Hqe a od mn re ptidek. tiiti trprnHa I gl. pero. hist vlaoarsKacast tryctrta. -rB f arh larn zaseda trycr 4dj pust. razsrjen trporErpysa pt. ozclcncti (hosta). lig .rdr navzdol. 2. far?. 2. rtrJocT. bela-nedelja trPosye Pl zvecteu. npireuo n arHo hodno Dlatno..rraaefl. iron btadat| kurbir. ki kipi od zdravja. ne- . drobiti korake npycaEe r drobna. c('urprr. Strlatno-btago).rupauncna I psiha.{rr I publikacija. gl. fam Zdrg hvaliditi se-ce: nDcKa Ka I brizgalka nicne ol 1. grda beseda. pokati rry|tH T. puberteta.hvalidavka rDy(g. hod-niIen. -ce: PCr stati slaven wosJlea adi slaven. inlPl npoqeA[. l. ustreliti rryrrmqa I poirtija tu^tr impf hrt I. 3. pudel k-odrasr psidek trY3a/ VrOcpepel nlxa impl-streljati. brst nipa I cigara tryprvp m l..rten. slabo meso. zatlcdilti sc: -ce: gledatiosuplo:!tl-. nepriieten voni rpm<a I ocvirak. znamenit trpoltrapE pl prsano pooafvarr. odpuldati. leni II. gl. ropaTa nV l{ gozd zc. rpvAg4rltrro f navzdolje. precep [!t(Ee pf poditi. orger m nircra irzpf . rep. -ce: poslavliati se nDi'xraBoEe li oprosdanie.ea ddi . priobditi. npoqlTlBa pL tmpI mzcvesti se. rlaAo. Aa ce cMeeDrasnu le v smen npcr z-prst (ni roki in nogi) IIpcI1eH.impf brsteti.priobaitev. 1nr. preceotr-precelau. 2.rY rrpvt(E . dvigati. Javnost KA wrn inpf delati gaz. odstc qroqen ft precep trpoqlT n razcvet tportlTl|. navzdrtlco. l'g rlrem try^cip impf utripati. ttB rzdaviti besede npoqeAha f procedura. odpuSaanje.pqlia f fam lig bahadka. yao^y. gl. Disano se Dobarvati.oprostitev. stojalo za norc. arpalka. poganjati popKe 4Ftrra I popek. i n pl razliriti-razlir iati trpoul^ala-nportr am€ pt 2adofotati (po blatu) EpourKa I odpusdanje. puclc:t [mrtrrurre n avsm od mm! velik ptia rrySeprer nr..-n. r^eAa. .dj kar jeratzmetr npycHe. npr lp!. irnpl publicirati. ElroltreuoTlEa ut. gl. nyqnqa m rn f j. pollavljanje. yropo. Donuoltl -6okoi 335 IIyca [PoqeAlBa Pf.T T t I 1 I I I i nporleA[ .ryLc m pdz. kujanje. vzmetnlca f vzmet. idr. temelj. ftpocTtr oproldati. -3Um puding rry44. trpoqelllla pL rfipl ocemu{cenJ evau trpoqeHrrrea-npo4eE!tsaq fl1 ocenlevalec npoqeriarrs adl ocenljiv [pouer n procent. opr(} sutev IEK rfpofuToBa imPl od.I' stegmu. zapulden.Skropiti.reDer. . oblinstvo. rpolnrfYDa pL tmm nposKa I l. oeJanJe. razcveteti serazcvitati se rlpot e^rr q -qri n nadelnik npo{fi4. gl. obrol (Satur. mrza v rgovrnl aqlora f. Dr t1 grozg z nekai zrelimi jagodami npo[re. irn pl zase-petati-sep€tati mro[reTa pI popelJan na sprehod: sprehoditi se -ce: npourenia I iprehod.ileteti s6.rope adv gor. dula ncocr I grdobija. impf 1. IryAC try^r tu pult. f. '(. rrYA a. gl. marc 'Jput^B sast np-i. prskati -ce: se (Koze) r. dololcn prostor. bahad irpqeEe 11 l. 2. wq impf iobiti (usta).A6a I sprehod rporuetrorn. z drugimi glagoli: qpcKa. slovo npo[. lpy. pc -iiri.ra€. objavljati nlBHepl spezdetise_ rryAepnvAlra?n.. luknJa. navajanje.r{rneE a. nov ) npcreirwa pf ii irtpf dati zarodenki prstan. m fam li9 banac. Dol navzqot IIDTII rry6AnKaqEja. -ce: mestoira zoreti ( giozdje) qpoEapo(. doba spornega dozorevanJa rw. utrip srco.

en. ?ajati (Lriva mlekb).-Ce: {Dry nr zapravpostatr ctareztJ sr. Siv. opusto. zadeva: stvar pa6oreq. l. p_aar pa6ora mimo delo. radr.delavka 22 Mats€donstso-slo!€Dsktdlollr . za. tade Zenska. oou zarvel luvec pravllv mrcruna.adj delaven. pa3ftrpe Ko^Ky Marape oA pa6!'E na to se razume kgt zajec na bG Den pa6lur[da adi indecl zrezljan (kot na rovaiu) paDaq rr ornec paBeHKa mat e'jraba Slovatl: J. . .s Zelim si dela-vrr pa6or&umre n delofld pro. marlen. brezskrbnost. rrycy.lse rdr adi Cebe. strel rl!rcn|(al|trtq . . turl€i-rrz KAOll Ol ''seEfin ca ryr[rrt|q8 l.pes rad.raI lam zapisek lebelin lji. majhno delo.llqernraf. nycre^nJa.deloven pa6ot'I impf l. puSkarna. rad. ma.r6e I puSdava rErr pl oo nec psr nicrrsnr. prekli. -lt. cErerue paaT spar Je mrrno p araca.. rado. brezskrbnost pa6 m 1. ra(ujsKargra ljiYost..^' . niati '*"'iiii' i.{qeEralteE -pEa udi stot Za Kad ce KOruZen ryltrKr I l. enakc delu jti. spustiti. 2. gre za kaj.ryrmt'{. pulka.dlvii uqeaairm<. pro. poaurarr stesniti se. sluiab.odirtih rok -p-ustositi.. popa6orHnsKaf delavka pa6oi'rodrrBo n delavstvo pa6orror.rck (ni rratih) z Fre tla-lrrelxqra f aenl oal uqela iebelica stilom nerrua I Dof psenica .-i -l . -^sa. delati.qn:trqeEltapBur. t bot koruza. 2. rob. 4. pridnost pa6orErK. 5Ha adi roben. zadovoljnost. rado -daren.sbristiti se. Eebelen. os.radijska dra.tc t1 lqm detn z -obve 0rs€8.pa6oroAare^ m delo daialec pa6orcc[ocooeH. .zadecenle paAnd^eg. nik {boZji) pa6etr. ZaDUSCena - (samo 3. pa6ora. Dravnost. unide. stesoval se: leKat! za Kom nsuren adi dar€tliiv. Zeljan stor. 6''ia adj dela zmoi. grelec paoorrn@o f delardca pa6orrN.^t vlca a. ''toD. paAEcApaMa. .qtr m delavec pa4ryu rrr radij pa6orEqa I delavna.*ii!t. opravek.nseaao tn debelar nvcrt'lucH.nYqlelrxJa 336 llqo!trxn pAor 337 paAo raben.l. uorlxn adi pasii.istost ce: impe. :qrr rrr opustole nse ajuct<a -debelarstvo rrqeaa. -s I delo.nq adi delavski pa6orHocr I delavnost.kadilnica. paarrncula pf.): dovoljuje se. odloden. podrotje dela Iraaap n raoar paMJdrop m radiator. nvcro Aa ra vrag te vzeml ocTase pust kraj.scuDA crkniti-crkavati Itvcrt|rrcKlr adi ouslavski nicro advoitr't Dusto: kot rtrlolrrcas ali crknjen oart ( lzrala nezadovolistvo) rEocr t el. -u m koruai knth 2.'Jfrra dat pusr.mar. Ilcocr 1 ^r swe ifrpf zmerjati. ltricrz iinbf fi iustiti.'rEa .' praznina uqeaa I zool debela lcnjc.srro rl valec nqe dr.pda adi ndr. rlvcv^. trg . ii se. strelna lina. rtrtoBu pogln rlycTHrfiurrBo /r puscavnrpL unpf Stvo '4oB'nca. zmo^enza delo paoorocnoco6qocr f delazmotnost pa6!u n rovas. korenit. . pridna pao.u. anr m lebelniak adi Cebelarski rv'cmuxir.@ -t ruSa DUSUnla.2.a.r m kadilec nqeE{qeH. zadovoljnost. sluUbica. adv. pulacn. iz.ta I od pa6ora delce.di radikap 6or. pr:rclen pa6o'r^Eocr t delalTrost. pomiriti-pq mirjevati padrAaK m Tam mrtnosl.nyua. -m m Du5da!'nik m. ubog.mr adl kadilski tFreHuFllc|a od trlreHrqa ps+ t n$!e|r€ n kajenje nidica c-e nyrnt lmpf kaditi. marliivost pa6oroao4nrel ru poslovodja pa6oroAaBaq-pa60roAaEe4. rada.ry ps€ cen rryua.udobje. obroDen pa6n impf rcbiti.Dustrtr: DOSlan: DUSlrvatr.crnnnvnx ddi tuldavniSki . temeljit rJrv. rrlrnxarr@a f l.J'D. iar. {Ia adj delaveD. c-d:foDEc!&rrlKa I lam ni.Bqn. --ce tr? zelo tetko (rivljenje) pP paar m lam mir. strelnica trsepqqra f orobkan komztryEroMer n streljaj tu srorz m|ta imd Dusaati: Dosiliati: rFrornrg. impf resiti skrbi. FCei onOets V f paDeHcrro z enakost. paA4aurja I radiacija.

iyanix. dcei zbc> leti{bolevati Ea36o^!!ar6e /. dd9 z veseljem paAocr t raoosl. . p-ryg^arKyP3 qI. iemati oblast paanaex. os. trg ocgnarl tetke misli. tl se pas6ecHer 4di razbesnel pai6ne. pa3fo^Wa pL ifiPf zaboleti (srce). sla. pa3B-plryrace pt poti. fl razumevanje. rn rt razrecclu-razreocevarl pas6ifaa I pohota. paSD[rqra ce pl. pasBapuBa n. uDoren.AHaadj l. doje.fant s p.I adi razurnen. skultranost pa36!EaBn.zdisovati pasoaaciea adj razlaiden pa3E/vtcT[. pa36yEaagaa pf. impf zmrtiti! skustrati'mrsi' ti. vDiti par6pcircirer adi razbremen lcn por6peMon€rosr f razbreme purdpouorrr._ Postati jasno. pol(varjenost. dce. pohe pa36^vAeH. razkolatiti se pa36era ce pf razbe.lKpoznavanJe angleadine. .. locltvcn pa3BoArrr|. -lur-pa:rBeAeH[qa tfl. Lmpf rczpaiDpcra I razplet (v drami) \. razurnen pt p4pgyu. riti: Dokvariti se -ce: -ce: pa3Eeflrll. ittlpt pa36y.pl. Dohotnez pas6^yAHrqa I hotnica pas6^vAHocr pohotnost. itnpf tro: Me pa3Bllae^tl o IIal-me r azttezali-la 1ezo\atl ror darr ie zatekel na pa:rBpuece. razvihrati se. pf.tazv(areni z. spomzume- pala irnpf rojevati. roJsrvo J paulteH. obolevanje. (kot odgovor) razumem Da36pa[ocaf razumljivost: razumnost. kajpa pas6npar6e .. -tFr n hotnik. odvzeti oblasi-razlasdati.oovllau (vrtaK) pa3Bnro( ni razvoj ^ce. spnJcnosl se razleteti -ce: paareura pf vzeti komu slavo. pa3Derpee pJ pre. impl razlastiti. paSE[Ea n. p-a3BeAItYBa lmpt PI.!meten. t.pas6peueryral. poJmovzrnje.pat69rysa. pa36-parryBa vznemrntr. ten.razvit paSDseHocr razvrlosr t pa3ar ca ce. bradlja paa6o^a.a3aElfryr?pt. pa*parz pl spriditi. vzvalovlu pa36paHoadr razumljivo. pohujaan. pa36rrparse Ha aHrlrjcKlroT Ja3I. {Ha adf radosten. l rarzvednlr. metno. pa:rBparKace p/ razmrg()lctl se. rrnpf pomenKuzllr. inpf za6eti vpiti. ti z vodo pa3soeH.on n statve.mcvanje. porajati. naI sladnost par6oJ. bolehanie pas6op m razumnost. PasBpareHocr I Pohujiilln)\1..zhajati (sonce) -ce: pafur6e rojstvo para$€ '?.\ati'. lfin razKuna n-razKr..n anirazbijalki. sparmetovatr se. -pl -razumeti. zacepaSBIrAeAVTarDe S!'rranJe Z ti fiodno deievati. sporazum. . nasladen.ati se pa6'6ep€ dojeti. fiP razveseliti se paeraenadj. 2.tnavan patseae Pl Tg:Peljati. pa:rBdacTFa Pt. ve'ce: seuuse \. ce pas6pee ce pt zadeti rjuti-rjovctiti. rmpl vrsoKo se rzclrgnrti-\. pa3BparYmladanski veter z juga B:I paiBrAerur d 1. sprrJen zaplapolatl.paAoceE 338 pas6peMerfi pa36pKa 339 pa:|BpcKa paAoceH. preprrdanje. ce pa36Epa seveda.razvratnost .preoramrtr-preDularr. loditi pa:rBeAeq44. Ira36nDa pf. palBpales adi. razlesti se paiieJlta pf. -razvij paaw4Baq m lot taz\lJuec KVarlu IrasBrfrolFpasBllrop€q fi po. n tcDost pa3DoAeH. rropaaree. inpf oovllr.re-KlBa lmpl n. pt.r m razbijad pas6Ba. -JHa atlj-mzuoJcn . rmot lsamo J. moralno kvariti. pasEeAlt{. 2. naslada. p. pa.N4--p. zdaniti se . !rypt l. vesel paaocHrnla I co 3a paAocHitI]a soza vesetla paAocHo. nemiren pa:6ay_4n. -rKga m razenj pafiadoirs ce I razplameneti se pai6amrapn ce I razsiriti se.rltl razredliti z vodGrazrcdacvlr. pasB. raTvlecr-razvlacruzavlacevati Da3DoA lotitev u pa3Bq!rut pa3BE4Ta. impl razbiti-raz bijati pas6nDa. pasBparlra it?pl pohujSevati. bister pas6oprrocr f razumnost.pa:Bpa[nrtns adi razwatnizracttl sKl paslrrBarle rl anje.$6yAw prebudltr. co HUDHeMa pae6rpavra z njimi ne prioes na Kral pas1uplt adj razlutnljiv pa36Ep^rBocr I razumljivost pas6^ard. RMa[Ie HarIpeAHn pa36r4tat!a imel je napredne poglede pas6[pa$aa f fam razl. zvecen: oocutltl: 'ce: razumeti se.redL oA razumetl se na KaJ. pag6-^llayga .1U-razvuau .raztroslu (v ve' tei): 2. rarledriti se./ rocen pa:BeAeHar. znanJe.moralno pokvaiiti-mehkuZiti. skuStran pir6lmarenocr f zmrsenost. bistrost pa36ry. -ce: Postati-PG staiati pohoten pae6. pokv rirazvezatlse Ugied. p. veserje p A\aa imlt veseliti. pa26ttt^ ifipl razumeti.bistrost pa3j6pa ptadi razumljen-razurnurv. pametnost. -ala 44. pregnatI'rarzganJ ti pf .pa38oartltso pt. oralnl pas6i'myBa pl nasiuvati lla uDo!: 'ce: upretl Se paa-61rianea ad'j zmrlen. kustrati paiBapn-. impf ararzgnatr. pazrpsyw pf.pasEpa*a impl gl. Kvarlen.J. dodakati jupaaspse.un adj iaztegljiv.pametnost pas6paH{Eai adi vznemirjen: razDurKan ift pl tazbreme\iti+azbrementevau paa6pr<a. vzDurKau. pa:ra ese.l lodeneclodenka _ . sneziti pasBae. zadreti sezadiiati se pasBrErd.

pa3ftt wa m. razvedri- pa3r0p m razcvet .ra jivosl: lzzrvalnost patppasuer ad.Aa eseHocr t razdalja.preudariti pa:F^eA!tsaq m oglednik. r-azpasanost pasfe. impl razdati. opazovalec pa3r o6E. razdlenjen (obala) pasrlraserocr I 1. lig razpasroBop rBocr t zgovomost vru-razgnnlatr. razstaviti.nJa n delitev pasAe^[B adi razdeljiv pasae'la. izpl pasroroparc ad/ zgovoren razgrniti. rmpl razvaditi. razdeliti na dva dela.pa3re^el| 340 pasrpH!tsal6e poj | l poM 341 pasAVtrtr t I I I I I I I I pajra^efl Ldi rarzvajen. govatr pasNEAr.a 14. fam zgovoren pasrpa&tu. udbenik tujega jezika s pogovo.. podreti. preqranrru Koga. at razstreti-razstirati pas$rp^ impl od pasAepe lrgau Ira3Anp^aaadi prodoren parsAop razoor. razrele\ ^dj tazrasel. r zdlenjenost lo pasrpalnr. pa3rpal{|qyDar6en f azmeje]{atolaziti. odgrniti. razcepljeD. raz- pasraluresocT I razuzdanost. 2. nalanKo _ . .razstavljati na dele pa3rMetnrpl zgnesti. delati mehpa3rallra r? dem milientek posrorxTeH adi razuzda\ fazK UZ nCga pa3toArtpl razdreti zaroko pa3rcAeR 4dt pa3roreHocr /-razgalJen razgallenos[ pasro^A. pasAtlrHepa3A6HyBa pt. razvejenost. ganiti paiABoJttt loditev. fig zateti.. pasrpoMFa pt. pa3fpaauE6pf . pa3Aa^e. razdeliti-razdajati.. razgaljenost pa3lp !Jr. Iazdirati..j razdraiert pa3Alrasrretocr I razdratenost pa3.. pa:rropeuE€rr adt . f razdroblje. &zdrtost.-pEa 4di pogovo. Siriti pa3rpBoprrtK.r6€H pasAe^6eH adi. -ur tt 1. impf (tudi lig ) razgaliti-razgaljati pa3rotr rzr bol navadni jetidnlK ceK porrpoM . vznemirjenost. fazvnel. razraslost. analizi. pomiriti. n razdajanje.a4pas5p3 l. razcepl enosl pl. pa3rw u'. pomehkrriti-razvajati.pa3faeA!ts4pf.2. paspua pf.Pa3IIlr. pomiiitev. lmlIcnjc pa3rpoMx. razceplJen oomeJeK (meq njr\. p"a. impf. razgaljen pa3fpaAeEocr I 1. Domehkuzen saml pa3ra^aHocr I razvaj-enost. rzdrvzvalovalt-l?zgroavalr. impf l. pc impl razmeiilir azmejev ati po. \zdigniti. sg.. razgibati. pa3roBoper|. -ce: lrg zadelivpiti pa3Arfa.r spanec. PreUEsIl. impf razJezrar-Jezrar pa:nroBop t'? pogovo4 fam tolaiba. faz^dj drt._ rnpt posprauu-PospfavllaIU raznesu-raznasatt. pa3rpt'lra d. norce t}nlr rz kosa pasApeMed preloati kom. oddalienost pa3Adaeqr. oogrrnJafl . razhod pasApooel| adj ruzdrobljery pa:rAe^ odstavek(v tnjigi). podrtost. oprasKau. razburjenost pa3ropeund pf oqJfelii fig razvnetl paipa6^ pl tuzgrabili pa3rpaAeH l. rfl. razgovoriti nje. 2. lro ad. pregledati. rati-razdlenjev@ti. oddaljitioddalievati pasAFE acsocr f vzvalovanost. pasnreDlra pf. impl razmakniti.ko smo tcn . rmplogledati. razmejitev se pa3rlrBe. dlovek ali kaj druseoogTrnlanle.razgroavanje. podrt. raznetiti. rce: preoramru se pasApMo^rfpl razma:-ati. vati -ce: lig presuniti.ce pl ra rejiti se. -ce: razpraskati.' oru ura lolitve pasA!tsall razpihati pa3Ae eH.razourjen pa3ropeurreHocr I razvnetost. 2. pa'ro^Wa pl. -ce: stati zgovoren. impf zclatullseoamtl se pa3AeH!tsaEe svitanie n pa3Aepe pl raztrgati. razgaliti-razgarJau pa3rpaser 1. prepf fi pasApasrrrB adi razdra jiv: uzlvalen pa3Alta3rrrBocr f razd. Pa3Aro . ri.yBaE9. imfr razgrni ti-razgrinj i. razrastl se ren.YB.r popom porarz.p slltoEtl pt. '|.o. i.pasAeOa I slovo. jtlpf ditev razoroDlrr. pa3r^eAa. pa3rao6!tsapf. razhuden pa3rEeBeHocT razjezenost I pa3[reDrf. streti-unidevati pa3Aara6e. oDraskati se. lo pa3^po6^.'anr). paSroBopqe tt deft pogollorraTncTenost_ DomenK{tz enosI pnsla^Ir. nnpr tazaf aall-tazcrazev atl paiqpa'' pf tazpraskati. paaaewlE pf. raz- I I t I I . Desratr rrost pa3AaoeHadi razdvojen. prav. Alra3ttr. impt razdleniti.n. loeemlKasllu. kar je v tolaZbo. razdejan.v ta] prav. slflenle t ) lls t n pazta$e. raznega.trg retzceprtrdrG qac pa3Ae.. zmelkati. loaiti-razdvajati. zorozgal pa3rHeaeHadi fazjeze . razcepllenost paeAe a.ryla pl.stavek) PaiAlrm pl preluknjati paiAereB{e.Jra adj lodilen pasABoenoer I razdvojenost. Pa3'ABolUBa impf razdvojiti. razklan (v sebi) pa:4Boen. razgrabiti. dilen (veznik. 2. pa3ApooeRosr-. sprelunJanJe. pa3rpaErq!3a pt pa3roDop[ ul pogovoriti..Ae Iam tayD. razdelivec(motoria) nosr.arE9 razgrinjnnje. razctel Ievau pa3ea^eK-pa3Aaaert tazgam lra pa'. razdretipodirati. lazgDanost pa3AD&ra. vznemFJen. .razgrabljati pa3Aurluf.?rpfuniditi. raz(IeljevanJe pa3AaDaq m dclievalec razaaJarec. razdejanost. 2. pa3\nstrtlra pl.

. pa3MHc^yss l)/. o. razlasatr.. odstaviti pa-?sfrAa.I'J4 pase4tElB pL tmpl razlasvall..pl .ltl|a .apf. mera. srelati se. . p/. razgibavati rtr-rirzmeJevau razmeJ pasrnp3rre. pa3He6rrflra Pf. Zotana pa3Msc^af prcmislck pa3Mxc]lx. zamenjau. nemrren.pa93e^eHYaa P/.4lvzeti deklistv(. .raZvedriti se-vedriti razcepiti. unidevati timenjavati.. impf / poJasnlrL razlozru-pojasnJerazdeljenost.pauefun pf.uraDt! pl tig modno se ce p+Jtper 4dl raziarien.ohlaievati Siroko odpirati. stawe dele: 2.. neenotno.paaMpAl'ra.4Da pt pa3Mpcs.pa3r{psEYDa pJ. srecevanje pa3Mrrpeu.-pasMes!ts1 pf. puB^araq tl tazragaLec. razpaP E'I. gl. jivost pasMes nDocr f zamenlpaSMep n sorazrnerle. preuoa' rek.p\a acll sotazmeren pasMepHo adr sorarzmemo . inpf razloacvatl pa3 r{KyBaule n radikovanje. paseAHarryra d. rczkase aiti. oA Kou Pat3aosl-I?iz kaksnih razlogov?. -3tr m raztog.. pa3uaE(lla pa3Mar[€. cepuen. p:l3 a4B^ pL rfipl pa3Mo.razklenitivati.44. razvezati..tqYBa ce lflPl lepsr Postaiati. [DaBeae Da3 o3tl navesti rizlose: sl. razkaditi-kaditi.qna adj t:ladilen: rrfip/ ozelenetr-zerenell pa$eMe.razmotavatl va pa3Ee6ErE. pa'3a€r|Irce. iezen. ponenavanJe. impf vati. pa:rMepHoca sorazmemosl . mlnlu.spraviti koga v !ce: rulPalr. paeaerpa ce pf. t razDoreiati-razDostavliati pa3Mlorc. -ce: polepsati 2. r'l. pa3rapeEocr I razjarjenost. razrazpoznati se..lrrcn adi hud.pasMel<tte . -cei niti sc. Ita3:lerrrlBa.. tazdovanju palse^cEn. oi3lvr(vla ol. zmesatl-mesat I razoevlclrl pt.tmpf au razgraoru-Fazgraorl pal^ M. razplestr. |ll paseAlHerocT raucepllenosr. prenehati: 2.. pa:|HeMo'(!l!a pasMes^[B a4] zamenlJrv .. 'l pa3]iiaB m tazmat\ nJe piBMarlr.srdit paaaireaocr I jeza. paslapa. polepsati. p.Mtr. raztogotiti pa3^.er adj razedinjcn. tmpJ razhladiti. uniditi. iti mimo pa3Murllllar6e /l mmevanJe. na stema|all: ' C e: P OP U S l l tl pautdsa impf rioftti.pl. razlorati. razdeliti na sedeliti se. pozresno planiti na i.faIi.... zamenjavati pa:lqeMot(e ce. pasupegBa pf. SDel PlIl.. infi imDt razbiti.rrfllocTI razllcn-ost. -ce: se pa3^nqrr adl _razliden p. irrlpf pa3swrc.t I pa3eArseT 347 pasarr(lla pa3]rnKll!aI!€ pa$reMot€ ce a t i I I i t t I t I I jepa3e[t'''.zpfliJA. razmlratl-razPtepa:rMeHa menJava: lzmenJat tati. loditi. pa3jacHlts_ar6e poJasnjevah aen pasr€68 pl razkreiiti nle. razlaga nagivlr<u. t pa:rMecfli. impf impl gl. pa3lteftHlla pagMefEe. pa3jac hea r'n pojasnjevalec ifi Dl r azetatiti-raze\ate\ ati paJjac|4|re. postati hudo pri srcu tiimo 3. pulljacrrrl. lepsati se.neeDoten .. Pa3!6a6!tsa ce Dirr^ot. razsajati _ce -pripovedova na oolgo rn slro. fatzlLJasnllen. pa3roperurrt iaeiioam pf zrah)jati.B -n.tIHa pas^olir pl l-.iazbijati.pa3jaculBa pl. pasa''AvBa pL nnpl (od sesanja) podreti-podirati pa:r^ee.pt /4m (siuno J. premislek.. impl premisliti-prcmlll. rzrnenJajiti. impt razpa3s[Alrat5e /r podiranje litirazlivati pa'la{e pl razjesti. vatl -ce: se pa3MeKqn.ruuprrqat razpor. ooseg pa3MepeE. mrmo ru.1. (o vodi). razlikovati. razgtDall-razmrga' patie:in. raz' raujokati (kot otrok) Kacen pa! rDKaHocr f radizanost.j nzjedl. razvnelr se v pnltoveJanJe.nUPanJe. stavliavec pagaalen. it pf razmestiti. mer o. lrtttt oatnuzull{omrzovau..lcvuti pa:rMuc^vlaroen prcml6ljonjc. . ohladiti-razhlajeSiroko odDreti. p 3^ Awo. paajaArDocr I razj edlj ivost imol r^zleteti se-radetavati pa3jaAoca pl r^zjeziti. ifnpt ra. pce: loliti se "''Kewr Da3lvtraqr ce rl oiunaiiti se pasr<ecrEd gl. impJ imDl razmaz ti-r azmazovati razmrgau. kar hladi .-pHa 4d. biti nezat oopreu pa336opyDa pl zadeti miren. razraziuriti. . nD[. pa3la'pUr.ztnencatr-razmeDcaotajati se-tajati tajiaii. uDoren pae-. razmerje. JOK. razkro' menlatl.mpt poleniti se-len posta'cr: Jeq rarl pa3jaA rB ad. pt razkleniti. ra4tostavi i-razmesaati. razdeliti-razbiiati enotnost pa3eAEaqr. pa33wuBa n. pairMeror.) tbDlo postati (o vremenu fpostlj at i toplo p pf loditi. sDraviti pa:irora pl razriti. pl. -ce: razpraviti. lig podkoDati.slra aol fazett. pG pa3€tl|. razporediti. PoJasnJevaren . IOKaU -Ce: premilljevanjc oa:.st pa3e$. pa3Mp43. -ce: zgresiti se. pa3MeK. pa$recryTa pJ..jit pa3neTace. nagdsti. Pqsiu. . -1.rer|. raTlocevanle pal4hrg. impf Lr pf razzalostiti: -ce: Pajrx^ ' biti. pas^ellira ce pl.pas^eBa pt. obrabljenost razkaeenost par^nKyla impf t^zliko. os. razsa" nzposaJenosr ko. krcevlto toKau pazt'zwr pf 1. Postrohneti. srditost pdrMHorKvaarhe rozmrorcvo..pa3aaBaqKat ngrenJe. razklepati p*nn& pI lociti.

m d razkrinkati Pa?gl aBet| adi raz)zdan ltnot Itg) paSor aBe!|ocr f razuzdanost paio4tr 99 pl zadeti hoditi.6e ut pf . kdor ru6i.qocr I razresljivost.rokoyat PTY. len snoptc. Impl r azoroiiti .) oDoehnost. utecen (stroi) I nost.efn tokav(ek pa3€reu. pasw''ryBa pl.. impl proueltl. raznovrsten r'f. poqrmtr pTvpH!tsaEe ruSenje. sesut. -Alra adi razl. razliL pa3opyB-aq l.)zdan. ruSilec(ladja) patEoo6pasuelrassoo6pa. _rl cevanJe. pasopyxltsaEe -r azoroaev n razoro^tev. pa3op!tsa pl. _pa3H{ur!tsa .. redni gl.. para. pasqocnre |(a I raznasalka paSoDrAe ce.'razli.II1e razpoznati. reSrafi {rv par rz rak (bolezen) pa3pggr.. imof razdejati_ruSiti. uni.v razvalinah pa3!?EaTocr f razdejanost. topar pa3y apes adi razJ. obdelati_umevati.Pq(qra I raketa. pai\. pajaru rn nemusliprutpeArsDadj razredLliiv manski paspeA^nBocrI razredaliivost pajarcrq turSki Dodloznik paeper rz _razporek ( srajce).ki kate razlidnost parHoooer|. lopek. razPa{YpH1ra.i raznostra\!. obdePA3HOCTpatrocr raznostraran. 2. PL tmpI raziti serazhaiati gl. pa3rroo6pa3nocT pa3opyr(eEocr f &zorotenost pasEopoAerr. pf . spremenitioA paKaBstresti kot iz rospreminjati prepridanje Kava pf W3!. Dc m nost drra.. spoft -I. -ce: raniti se pa3pacse.razpenjati pasrroBlAex. razdirati pasqo ItKocr I raznolidnost pasopruD adi razrusliiv pasnooSpaseE. porusenost pasvp e.razdi.podrt. koja pa(a nekako. cen pa3Eoo6pasEpl napraviti kai pa:ropras pt razdruZiti razraznoliano. impl Ka po prepncau-prepncevati koga palraB ..rc_ pa3opa. tmn postati veaji_ -r-dztasi. paspaEortr.l<a m3ilen. pa3o6. -lEa adi raznobar- "ffiiok. paKaDmap nr rokavidar oovescause pa3yglrtrBalren razDozt\al. raznovrstnost razorozevanie pasI|OC raaEtanie rrl pasnocas-pasBoqrrda n sl. ce pf.ti ItaqropoAEogr I raznoterost.zboleti-impl slaDetr Pa recllaEe r?raznatanie pasHec!tsalrft raztaialea a. pa3oraopn. paipeAel|ocr f razreddenost -pa3y'|lJB pf. raznolidnost. obdelovati pa3pa6orK! t obdelava paspaApa pl razveseliti pa3pat'.imtf pa3EeCyBaq na slroko odpretiodpirati . paryoqDrEa pt. tnLt razn(> stotati Stranlcen pa3lra6orefi adi dognan. Pa3Hrru. . rulilec (jadiai paip€Aoa I razvrstitev. rlz_rn deJatec. pasoMAVBa CS pa3Hocrur p. podlranje palypqfrDaq razruliteli. pest. 4di poaloZnilki {BE n rak (zool): ocmera {clavka) rlp-Bes KaKo paK rded kot pasperrLuE adi razresljiv. prestudjratiDro_ pazpegn pf iazwstiti.aep. t mnogostranski.paftarr(a I _!op.ie. ucrvpa raro o nasprotnem.. Studirati redid: razredditi paJaflu.lteti tarrrati.i## pasypaar adj razdeian. podirati. obvestiti se z.Ma adi tlzrrcpa3opy_rsr. razlodevati.tFr. impf 6vrsten zomll{rati pa3trcDr|Ar|ocT raznovrstnost pa3opeq.sl.alt. uriitevaii. pl page I roka. -. imol pmrro6ojEocr f raznobarvnost iazpeti. "HBSfu.a_c€ pf z. raznoliden.nB atli raaroJezrcen pazuoan* adj raznoliden uurcevatr.o{Uaa impf pl.flra adj nrt ra sluzba pa3ysHaDas obvesdevalec cen n pq3vsHatalu{tr adj obvesceva. paropynpa Ier... pa3or aBeB za zganJe inpl dognati. raztidno: 2.| pt raniti si. utedenoat -c€ rauJasnrtr razvedriti se se. izdatli. -d roctn. paKaBvwt t dew rokavidka razlotevanje.razcdj poreditev.3leri pa3opyx(eH adi razoroZen gt. ifipl pf razzrDatr. raznoditi..klasifikaciia ollalen paspe4enadi razreddei pa3!'nr. -s'd]^ adj raz_ pasoparDocr I razrugiivost novrsten. 2. pisand pustrn trgovsko drribo: PasEooopa3rioiT t raznovrst'cel raziti se nost.*.pasold. stroJki. granara. pasoo. sa 6oaa rrnpJpolepsa*polepsavati para v naglici.^aq pl (samo 3. nr resrtrvost RaJMa paKa vsai: go rrc_ a pa3y6a!E. pasotwtir'. Zganiten. 'cet razvedriti se pasogxe.pa3aecltsatle 344 paspa6qIrI paspa6oncc 34s pa3o6^s. os. raz. z. nznlajati-razzibavau. I I I I t t I I I I t . oslabeti. ua caoia DapasFea!!. razveontt. v scslavi. pacxoa se pa3socTpa[ ad. pa3pacE!tsa pt. p.nsvoji volii rokav. mnogostranost paspa6oreEocr I'dognunost. impl pa'laB m 1. razpc uievati. _pajyD. rokav. obve5devalird paKaaqer?d.oalopa pf .pria f adi razdiralen PAIroJa3Erren. parpa6oryra l. paK. razrascatrse pa3pacH!tsaEen razraidanje.epU'a. paSyceM ro{av pasF[aDa impf od pa3UslP/aepararz4a I rokavica rezpgglavau. razmaievati pasrro adv l-.uhoditi se pa3orroA6 razvedrilo I Pa3oE'o4'. p. pat6ne'd adi l. nHi::fr f rusilnosi. pregnati skrbi.

voostven paKoBoAer6et? vodenje paroBoAe4. ranljiv. neotesan panaBocr f hrapavost..ia-paruaa f bot rdeta paK!'saiz?pf.adf 1. palMo' €Ha. prirodnik. porodati paca f 1. parcnjap iraxmrja. aplalr'z paftodo^arar6e'. omadezevall pacrisaM. impf tazsekati. dcet r^r.oBo4rd impf voditi. oA Paltrx|a Ao AoIIrursa od ranega jutra do Pozne noti parn [r|Kopalnao adv dem precel zqoqal palairo. paMrroAyrntre t.. rokovati se paKmar(. enaK. 'ce: ravnatr se paKoBoAcrBo tu vodstvo. vodna teht_ nica paMHqna f ravnina paMHnqa I rar. telednjak p w impf zgodai vsta:ati pa'J'. vooenJe.xpaHelraK paJler 441.rMuo3HaqeH.f zgodnj ik-zgodnj ica paIIaB dqt oPp Ma3eH nrapav.pacewlsa pf. -Agn fi roKooelec paxo4ercru adj rokodelski patoAeacTB{t fl zensKo rocno delo. rasa. -AHa 4d' VOOllen. tig taven pa Ho rr ravnina. planjava paMHnqap tn ravninec paMEfune n ralnil\a. -nir ' paKEE|Ka I gl. pallr 44. razsedlati-razsedlavati paceAEe pl posesti.3aI|rn mesec Dosta ln z gl. . -Art||-pal(oaoArrfe^ fi voola. navd! hovati. oronacrla paKonoaoxa. razrezovati pac'' impl smetiti. deveti meslc muslimanskepara.. rodno izdelan paRoA€req.r*rpa[o6yAr tqa n?. vrbovie paKltsaq fi manrpruant paRrroB-PaKEAeE vrbov adj p L.^Ha adi rokodelski.. posedati. gl. c F$i z dn' di mi OCT pacee pl raztresti. stopnja. raskavost. paxorsop6a I rodni izdelek. rarne. itupf ra7. m fanJen-fanJel]ec . {{-paKrrrHuK.-una 4di ravnc (hrAc rl parNoA$mrocr arft . poln ran. zgodaj paso6yAeH. -MeHa44. itflpl ^. pat(o[nceH. pace y2 pf. Zganjepiroano(/elo (iz zlata. ranlenosr pano adu rano. gl. /ig ognjistc pacaAvBar6e prcsaorlcv. zgoqnll paEa I gl. -Prn adj enake meren paMdoMepqocr f enakomernost paMrroo6pasen. prcsajati sadikc . 44t raven. presaditi sadikc-razsajati. xpaEa paIII . paRotrolara //.tr'a t nav v sestavi z tla. ramensKr DaMeH[Uat rama. enako pnMtrcr^acrroct I enakoglasnosl paurroTlcruqa/ cnakonodje IlrMrroAvurcn. -4cr m ljud posvo Jenec. vrsta. {Ha d4t roKopF sen paxonlecKa impl plos.. navajati. rodni izdelek paraoMer ttl lport rokomet paxoMeTaPpaKoueTall m fokometaS paxorflc m rokopis .. prosrQnJc. _gl. 'ce: enaditi se. cG 6epe (crire) paMeHul-u skc' mlzgnru z ramenl panrerie z dem od pal. panrHOBeCle h ravnolezje t.seliti-razseljevati pace'rc.''r{. pacaAwa pL trlpJ fazsaditi. PaftoBoAeH. . posvecevanJe. Zganica paKrjap l'1 tganjar. f ordinirati zganJce rucKa. kategoriia paxerur<. vrbov gozd. prt! n sajanje pacDrrpu ce pI razlgmtl !r(' (orkester) pace a adj raztrcscn (Profcsor) paceaEocrI raztrcscnost PaceAfi geogl usad. pa{eq. 2. obleka Pravoslavnih duhovnikov pacaA rr sadika pacaM. paMeHruta.panl|rltla 346 paMrroAyrseII PAMHOAYINHOCT 347 paclnr par r|lla--palrlruqKa. . polje.ravnati. vzporejati se paMsrr o /r libela. l. drevesnica.kati paKo-nlecRalri€1. 2. B: B parHriHazgoga! zJntraj. -Dlsaa.rd. pacaAr[rx. paRrja. manipuvroa Pultratr S Clm. pasma. -p41 tn kdor na paKBJapKaf Lg$jarka|' ZearoKo dela preomete. -tg tn lemez Dar(r:roBrfl|tr vrDovlna I DaMa.Elll-ra@a m I tofnrstra. -Mr. oA. -3Mor m rasizem pacnn nr razsiPanje.. razrezati-razsekavati. naravnost. paMrrolo I judsko kolo (ples) paMrro. Polivanje .tresti se pace z. rame.al enaKoDraven pefrrnonparnocr f enakopravnos! paMHocrpaH adi mat elakosIraDlcen paMnoT9Ka-paMnoBerc[e.I|Ir I Zganje. ranulvost. a ravnodusnost p.Lr paMedeH. ga mesedevega leta paMeH. manrpulacrla. allfHe (xpeHej paMeHaskomizgniti z rame_ ni..ro(ooelcc nieDivka par. . t|a'a soz a^tLi den. -ur m raTsaunrx.nina. -Nra adi ki zge oal vsEla pal|ooyAEiK. hip zgir'pf posvetitiposvedevati. zganJceK.sinonrmen paMfloKpaK adj enakokrak (trikornik) paMHoMePen. srebra) paKorBopeu. vodilo. otresati.p_aRl-rjapKa zdrinosti Dri muslimanih.@rauqa / zganjarna. udbenik paKoAe^eE. {||'ai 'BrDa t? rama. ran. paKyBar6e _??_ravnanJe. BpI panoprtrpa pf in impl raportirati. pleme. udor p ceA p cer'"trW pf . rasKav. voortelJ par. POOa-Ce: jati si roke. Dpr uB.ves v ranao paH rrBocr J l.o ramtca p fin itnpf pesn prtiti koga s dim: iemati na rame paMKa I okvir pamtu impf ravnati.r red.uu r?? vrbovec. -s'ira adi e\aksen panflroo6pa3uocr f enaksnost paMEonpaaeH. neotesanost pan^ B adi greav.

ar(itsalntlr.it?pJ pacK[(orrr_ pripraviti koga pl. pacKoETDaBWa F4.prenehanle rnpt sKesatrse.jc paco6lJe. tmpl r azKosatl-f azKosavatr pacxartr ce pl. bili ob dorn -ce: pacIn6e'{ adi oslabcl. (varen. p-acxaJyra ce. raz4d1' fazsrDr\o (vreme) Pomencan. sKodlrrvost pocunepl l. DacKocTvDa ot. ()djrc str paSKpgE_. pacKputynrr JrJ.pisatelj pacK a|traHadi razmaia[.lo se nace Sopiriti.one moglost. packompa I..i raztrg)jiv glasiti-razgla. Jtg oslaDer.aviti hl{r. pacoopa pl.p-acaotyna 1y'. loiitev (krsdanstva) pacKoae6a omajati pf pacKo e6asocr I omajanost pacKo^rrnK. €Ha adj pripoveodpreti (knjigo. zamenlatl v drobli v smen.pokvarjenost. pacanHtrrrrur adi razsipniski.j zmrien. p c. Skodrjrv.urocT I oslabelost. -ce: strohneti. opeSan pacKocr€EocrI oslabelost.l.. Doveden pacK on EB adi razstavljiv pacK^o[aliBocr I razstavljipacK oqa ce pf ritati (o ke nju. opesanosl pacKane pl raztrgati.nadeti(zdiavie)' povest. pacKoqa. le cltl se I orehr I paq<aJasmr. tl PreKlnrE. poslablali. riril tleni-ti. paco6^crynu r. I.. pretrgatt. zaaeti kokati pacKpacl pl gl. mz.tn v smen: zasmcjall sc -ce: paco6^eqe. kultrati I I I I t t t I I t I I I I . politi. sKoDneu-(oDnetr pacroma.ltb lt-tIzlill|l ljati.pacKo/u rqrra rr2 razkolnikrazkolnica pacr(o^Ir{qKl| adl razkolnilki IracKolu{rmrBo razkolnistvo pacKoMarqI razkosati '. impf zmr(iti. trebiti pacKotraq!tsarle a krdenie. razsipnez pacln1trf.ryi ru spokornik pacrauaru pl raztepati. -4rl-pac!|m|. :ce: zasolziti sc pacor[ra I list kislega zelja pactfran ddi pokvarjen. iml oope uoopenlatr pac(ocl| ce pl razjeziti se IracKocren adj oslabel. ..Sati pacRm.llrDocTI raztrglj ivost pacKar&ra adi zgovoren pacrf./.pol{esatrsepacKree_ raztrg tii lig nzpf Kesause oreu (pogodbo): p cKa. !ce: spretr se pacKacarn. razgibav ti pa:Klnypma ce p/ t'I|zkillr l. pacmmrruo z razsipnistvo pustiti. -W m zapralt. KVarnosr. kvarrJlv pacrm^xsocr.stikc.ra4roditi se. . g4j pripovedrahlian nlsKrr p$aleltsKl pacK.. pacxacatrgaa Pl. Katt se pac(la|u ce pl razdtcti lx)trhl nstvo pac'(vfrttr pl zapr. nrrl. pf . .pacKtu nB ad.pacrsrara pl razmajati lec. . KVaflllvost pacldrrK.pacKo^I 4a. skitltratimrsiti./r. pacu'1r NAIIHI( pacxfla$ocr -. pac&ae ce.qa razslpnlK-razsrpnrca n.traTu pf razmaiati: fis pacKas r?2 pripoved.lc pacuee pl pripraviti k(. razdor.pacKpcTvBa i.l ItJ. 2.qtr rz pokvarje nec. pokvariti.ryr /n oslabel. rzpnJenec pacrnanuqa f pokvarjenka. pacKr&iaD[ ce pl dobiti kiloi oncoec l€ pretrgati ae (z delom) pasftrur . prevei se napihniti pacKol m razkol. Iuhltanie. uniditi pa:wr^uB adi pokvarljiv.tral|.uzlrrt Je pacKpcr8. pretrg. izirpa-razkosati. prelo_m. zcroDrtr pac(otrI m razkosje pac_KorrrpaE€Had.. pazder. zgodba. ti zveze. pr'ct(. lig-c'e: razvodeneti PactrtroK!*Inft. impf izkriiti.aapl. razsuti. raziti sc-r'rrz najau se pacKpru . p-reperel. pacKarKr. pacxpojyoa . ./ razstoJrtr-razslolcvitl i pacaoJitsane n razsk)jovu||.Kax\"Dapt. razpacft.bo vplivati. pactmr!tsa.. 2. pripovednik.pripovedka pacrt. rzcrpan paj:aa6eHocr I oslabclost. podrcli In{lir:rri lzto ) pac(pcHnga I krilillc. pac^aoyDn t'|. slaboten dlovek pacKa[. na.pacroacE pf omoditi (usta..(e.pacunall pacMon nB pacR^on/lr|DocI paco^r{u pacKpafia ce pl razkokod kil ti se. dom. zqroolII. rudi frg) pacKoKopaDH pl zf. zapraviti. trebljenje (gozda) pacKotmsa-pacKotrKa izkopaI nlna pacKomre. razpasti pacran!tsa inpf trgatii -cr Ironnell. skustran pacKorqpaBeEocr I zmrie. gnu pacrcImr. iDtt4 osiaortl-slatrrtr pacaol. lig Il. izprrJenKa pacE[aHKo.. usta) oen. r. rmPJ l prrrezattprtre.-rrI. impl razstaiti na dele. -oEqn gl. slab.cE€ pl razmoditi. trlCica.r!. it tpf 'ce: pretrgati se.pacKoEr!tsa irnpf pl. rut_ -ce: drobiti. it tl sezull-sezuvatl pacoa n kislo zelje paco-tr'n It pripraviti koSa (lo soIZ. pac(oMoru ce I udobno si nare(uu pacKonaq*. razpaoan pagKapa ll spreti. izcrpanost paclr36n. meniav-ati drobiz hihitati se v IracKa f smet. . onemogel.onemogel pacKallaltrn.I pokvarljivost.opesanost pacrocrs. prerururcv. iztrebiti-krdiri. omajati. nost. rfl I'/ stecl-stacrtl pacooaeqtsaEe z slalcn.ir ttl razlomttu rtz. / pacKa Uep m bivli meaih paq€. grroJ Ijivec. skugtranost pacroturpattr.asocrf zgovomost moclu pacr@rKFaq fi pripovedova. ddj trhel.rormpl razstaviti (jtroi ): pacKa:reH. rDcdcl. pa3v6aBrr pacxpavn pl razkreCiti pacKpeqe pl pospraviti.f ..vitli (sukno)..prevzdigniti 6e Poveoau-pnpovedovatr. slf..

pacnerne.ra pf .. +ria n razp{> loi€nje.ce.rj lrg unrcltr.f obralun. 2. oKlctznlcal pacnaaaBEce pl postati pore. taz. impf poveqau-pnpoveoovalr. i mpl porazd. razmahniti se . tmm tazmallatl se. loden pacnyllller|ux.n premenjak (bik. oiamlu wcnarrr.r'irzKosanosl ratr. pretrestiurejati. navreti od vseh pacnlll|Itrtloca pacg^mi.urB adi razvnemljiv zasli5evanje pacna. popraSati.razgnati. popralevati. ifipf sti-razpadati paclaaHvBarse z razpaoanJe. pozvedovati pactrpeAe6a I porazdelitev paqrlr€AeNr. pactro3Hae.. pacJraauBa pL tmpf pacttfitu.KroDnen pacr4r_oiarocr I razprsenosl. j rczpadel pacnaAqar a.faziriitrovdfi se: mzvneti se-raz. Wrasevati. lmpt preoolccr-prc. lopniti Do kom pacnaAEece. -Auat utl pLemensr(l paptr.ati-razprodai^. odpeti{dDeniati: razvezati petljarazvezovati. porednost pacmc zt razpF. pri. pacuee ce if zapeti kot slavdek. -qn t?1 pita s ki' /i8 razdcperiti se.pacneat. slreu razsol pf. priti v Devski zanos razpadljivost pacnebianra -pt tam udar. pac[poAaaa pl.fi pacflauraH razPasan. pcmlD". pncyIo3'd Ba pL impf ypral^tj. pozvedeti-ce: popraSevati. pacnper!tsa pl. Zrebec. razplojevanJe vnemati se. impf razposlatirazposiljati pac4ratra. paclrloAen. potrdiden..pactraA!tsa. prepoznatirazpoz. -m I preprr. potutje. razprslu.pacfla 1Bar@/l razmnozevanJ e. rur. pacnaA pac[aAltsaEe n |azg rLJanJe ti-ra rcdavati pacna gsetr 441 tazwsaJei. splahniti pacrl.pacrllsyaa prelludrtr.st. impf DOcnoPqasocf-paqrapqesocr / paconz. razprsr. &rzpon.Preoramltr-PreDu.iav prepoznavatl art. razuzdan. razuzoanost tirazganjati. merjasec) pamoAe^6a porazdelitev f iftpf razpoznati. poprasati. paqro o)K6a t l. raznetiti. turazpao. raznavau capatr. iftpf razgrebsti-razgrebati (Zerjavrco) pacrpujare^{ pl razdreti priroei razllr Se JaIellSrVO. . nemariati pacryqreE adi razp'a(Ee']. pacraira _ce.a!tsar$e. pac[aA m 4aI1razpaoea.pacnre ce I zaleti popivati nost. tr pacn^ara.Ha leti na ravnidi paqm o'Keane. razpeuna pac[otr m Dlvslpop pacnod pf odstaviti koga kot popa.l)luctar pacnpocrpaxer atll raz!i rjen pac[pocrlraHerocr I razslrjc" nost pacrqrosrpaEt. pactraBTlra ce mnorevati. pacturryBa pf .roAlr. 1>OCrrApVO. razmnozevanje (o Zivini) .ubranost.. pacna(e /1 razpotje . razSopirilt sc slrm zellem paco Erqa f zelnica. pacnafa ce.toA rz pleme. razpooltr. razlesti se. rrzmnoatr. .pacflpaBa fi. ltnpf razpapacneraa. pacnpa[ryBa pt.pactEcxa I pobotnica. razkropljenost pacqrcHe gl . impf poslati razpustiti-razpusdati.. duhovnika pacuopeA razvrs tev. poeitnice pactrprrtr. slanica.pacoAnuK 350 pacrla. paqrcr^€rrf adj odpet'. paclrpa*a pf. pacM. tazlt' razpactanJe ^dj pL tng! zdan pacnaAtr. pactrpnKan<e pl zafeti na ce dolgo in Siroko pripovedovatt pacnlroAaAe. tazgarJen DOreoen pdcralareuocr I razposaje.d pactraAfiarocr t razpacuosr trelditi. mrgoleti.intpl razploditi. razvozlagr. razko f s l. dati Drosto: lahkbmiselno zznemiri ti -za. p cttaT$B -pt. lega (stavbe)). -ry. pactra z.ti.. preDet. mzvneti-razvnemavati: zaslisevati ti pacr rilar6e z pozvedovanje. impf pozvedeti zasliSati-pozvedc . paqDocrparryBa pf.. razplnavanIe povracrto. -r-iJa z 1 razpelo: L Kl:lzante traAlr!tsa ce pf. m loten@ pacnlrlrerntrIa I loaenka pac[ll[reltocr f razuzdanost .paqlaruallocr f razpasanost. razpolozenje pacnoaor(eE adi rltaAor e pacmesto Ilo^otceH Bo DaMHt. inapt razptoolu-raz.f razvrstiti pacnpaTrf.paCnapru . nG lo reu paqffr fi zasliSanje pactralenocr f razvneto.. ure diti. -.eli or azdeljeti-p vatr pacqEra. raznesu pacmlcr m ra4rust (parlamenta).pactrIreAe^!tsa rf. razplojevati m. pac'?t nopeAHa lracoBrrTe urn!( paqopeA{ . zanemarjen. na politnice. Pac. inpl razliriti-liritl pasnpcHar adi razpr(cn.mascevurnJe pacnapana Adj Ut rczek (o pacll aTrr. podeti neumnosti... iacnetapa pl. zarediti-razplojevatl pacrl oMrrD adi razploden pacnaoA rrBocr f razplodnost paculroAdmq -!gr . ooora volta pacuoH rz. adj ld mnogo p6je. v pet padlj iv pactraA/urBocT / razpaonosT. 'cei ravcapalr se: strani pacrurrBEe cr d razteei se. razvnemanJe. govorienie pacqiani. pacnaA-p-acrEiaEe . tr pacnpoAar(6aI razprodaja pacqpoMeEn. in pI razprod.rr!| ce pacr af!tsar6e pacn ar!tsarle a obradunavante pac'nuoa I privrveti. pacn-poMerrYBo pr. !\rpl oDracuDalr{oracupac[apra tr pl nzttgati.plalilo. pacn aTltsa ce zvoku) pt. pacn oAwa pf . razgDan. razpravljati pactrpaDua.

izdasDodkoDanost tek. izsrelek pacrperepes adi. raz.razpusllu. paqpetreplDaPl impf tie pretreslt. faztozltl pacrBopeE. rmpt duha.iti.strel. potrositi. tla) (zemlja. vpit n Je. kvariti. drusim vstati razbreBenje.pf DacrerHar adi razvleten otFebltl-trebrtr..clla pt. mz. drobiti pacqetrraH aa) razcepLlen. pacrpecnrocr I prhkost pacyA^lBocr f razsodnost. fa:z.razteg . rautoDr trv nerocuro razvezalr.pacopqr ce d razfrdati se 3+..'roop m raztopina . dipacrem€.pl. pacreswa ce pL tmpf faz' pair. . paclo rlra pa. pagrera.sr!a.tdj lodilen pacraarenocr razialoSdenost. razgauen pacr€r. zapr^iti-razmetavati: Sirokoustiti se. modno zaZvizbiti rane gatr.i lq tezen prelrgalt preutrudtr. zaprnau. rarzgnau. 9 cp{w^ ce pI. razjezitr pacreEre.cje nr bot hrast. -afl m razteg impt razsrditi se. rost pacrperorrur.-prm 44. pa. pacrofiy$a.ZnOaU: do. razsrntr pasrlpErK. naaalec.ti -cc: se pacop^eso adrt razmetato. razbremenJenost. pacop^a. inpt tit vznemrn -vznemirjati -. tmn se-iezitise razgnatr-razganJ an pacr nr postava. Klatl pacqe (A.. pacqeryra pt. iacrerEamct' f razvledenost pospraviti-pospravljali. odpisati (kot pacqrojrratw motenje.pac x oAl T anl J r r m npor a. -ry rn razsooruK. raztovarjati. nepovezano. pacrpeam |tt ustrelitev. razDurJenJe paclpen€pl.. -Ar€ adf strogkoven v Dered spraviti. paqpryyBa pL tmpl razwgarr.ocprelu z. ce brskatr. -llt t?1suos.paiioJauue. mehek 44. gl. se z oetom -ce: razteznosl pacrlre6u. vau Dacranaula ce pt tLm zacear ' moano utril.pf. Spranja.qerrflaocr f raztegljivost.Kl'BqPe kridanje. na gtavo pagrgr€ I mesto. bahanje.KJerse reKa de[ na roKave obmiti (hiso) pf raztolEaliti. gl. pacxoA m opp npuxo6. inpf zai'hteIi. Aa6 teai se-raztekati se pacraaH..ArfBaall fa:neglJrv. klaiati biti. livahen pacrpv6'.rLrocr f_raztopljivost pacrBopFaq rn kem faztopllo pacrer.nJa n rasulna pacrepa.. razdrobitirazcepljati.Jzdrhtel. tmm razbremeruIlraztovoriti.. is ureJeno. ra?persau pacraop..pacrpfse. razjokati se pags4. pacTpEa tL impf stematidno zdrsrulr.rpe6pa ?f . -ana adi rastlin" of.pl. pac4cf. razdeliti'lo. razredeevatr -. impl ftzmetati. nesrpL pac-apre. -Cre: pacolqrr ce. pacTpeEorqra pl.wcr{/rE. pacleKFa ce. preEetau. raztapljati. pasrpotran adi fam livega Itg razcept tazeol pacqeEr. razctrloDlIenost pacqrrrfl<ri ce. rg tazlezrtt pacrpoen odj. p crpfryr6. roprren pacTBopny'I l. . pnprauu.l. pecraaa. spod{oDan. p c. 2. -rla z. .-razdelievati pacrqredrocr f rastlinstvo pacrareir. (zemlia. impf razcepiti. pacreqe ce. pacYAErK. p. paq\patyl6a I razsojaDje pacuas.raztovorje' nost. . pacTltra. rmpJ razsoditi-razsoiati pacyLar&pacyAdf. uzalc pacronapeno6r I. ganiti. pl. sKalen se pacrioeirocr t razkiojenost. poqr-e!. 6oj. zadrhteti pacTlrccrf adi prhek..zapravljivec pacrypr pl ra'met3!i. raztresen pacop^tr. pacq{Moaf.-. razdroblien paclerRan6cr f razcepljetost.c"iti. sKl lbvati. inqt raztopltr-raztaDllau toDrtr: razreccrtl pacronin adj idztopljiv. ulalostenost razbremenien pacrarKr. . raztopnosl pacTaop4u-pasrDoparlD 441 paclop6e[r| pf fan! \emaroo.raz' oacirona izzf odpirati toDen iracrsoiryra iinpt. impl razcEpiti. pacl€rEYstiti Ba pL tmpl razregmu. imll razzalostiti-talostiti.razdalja .pacop^lra pf. Sdati pacrase pf povstajati. pacr€rKaj. razklati-razcepljapacryp n ra2anel paqypaq r|| razp€Cevalec.im. pocra[e ce pl loditi se " .pacpArrce pacTpeBorKeH pacTpoDo)fter|ocr 353 pacqpKllalle t pacpAfi ce.(ovnrK razkroj i ti-Eotiti.Pre. pacraxyEa pf.pacToa Pan... -AEa adi razsoqen 23 Mak€doDsEc€iloverEti ilovar p&crpctroxcllocr t varemirje. rLe^di ureJen. san. Sirokoustq nle I I I t I I I I I I I t raz tmttrd-raznroDllau Daq tr. . odpir tii pacrburrnocr I raztopljivost. pacxoAE(. pacTerK sl. raz.razkrojea. strosek pa&poa. razsoden dlovek pacyAHocrI razsodnost pacYAoK r?r razsoctnosl. pactaDlIa pacrarreaen. Kru( tn vlK t .ry n g. rast. irnpt pacxoAeH.zlovofJen. pacmBapm raztovoffev I pacroBapeE adt ta.. drug za pacroBapB.. kvarnerabno) pacletr m razpoka. anoten. razbijati pacaoEaplTaH* n fazloYafJa( srce) nle pacra_parmr pf lalt vse.crcpv'a. pacv4ura n. bah.pacrpoJw^ pf . razKfaJanJe Jenje. pamet pacopra6e n 1. 2. razDurlell pacrpeur:tpexocr t drhtenje. ce pt.3s m. razpaqlreDorre[ adi lit vzlremi(vleti-raztezati pacTer( rr! rasr len razmetan. pokvariti. imol loliti. razmetavanje. .

procesov pea]|.peBagru n? revansa. zajokati 'DtuI ria 'ifocqrifal 'pioc"yM pf.e4a . razkoradevati se pacneperm pl taztrgati na tetrtine.d(a I drtaj. ljubosumleten oun. goreanost. 2. ptrK 'o6eiei. suvanle. p.cslrcrD!tsas adi ganjen.razburjenost pacq!'e ce pl (samo 3. kmetica paralcm adj ratarski. Baoia paqKll Ir MpAa rsr. plasllr se. prrzaoeven napeaKqrja l_ l. pic4yrila pl.z adi bojevnisld parooopeH.oau se pe6vc m l. -!l brisata palflto ad. <an m.. [lasbe):2. rzvrJa se. 'p6eref Mo3oK ni ( hrbteniini ) mozeg dilo 'p6er rK. bG iateljnost. brenclii (o eovedu) hrb 'ptiar-. sprenalall se parxerKa I sprehod.peruenJa revizija. -rna adi hrbteniden. umno.volno) pacuda i.ima prazne ugovore. peBt . pr. . Ea pauerra na sprchod peB m rjovenje. nerazvit paqrja I racija. vretenaarji gr. telovadbi). it rpl ncionalizirati. -a{ m arh ratar. galanJe droaje peB^uDadi kridav. pacseDr^pa pL razaesati-razdesavati impf (lase. aMIl OA DaqJ€Ta qora ne to. 2. ' hrbt.-pls. impf rafiairati. bojevit. iaskih.) razvedeti se. garalr 4. hudoben.Haaal faclonalen. prediSden. 2. gospG. rcvija (mod('. flg 'pra G'praq t?. stu. zaiti na stranska Dota pacvpcrryra pf Eaniti. pernp rn okrolje. 3.Fa . iml nazadnjaltvo.mr.rfl. gl.. . .a ce. 2. reakcijpe.{ l l. poljedetski pareJ.tiC raznalanletmnle In praKse pacqeKopr ce. raztresenost pt ibeiati pted obadi. umen paqqoEa I|3*Ira pl. denec plesa. slikovna uganka. stva.der. poljedelec. darno urediti paqe pt pa.prcqlcdvo. pf. od. lnrPl sprenooru se. r? riavenie nlcal iea l-1. razEetveriti pacser m lit Lfh fatrlJl pacseua d razpraskati pacqeulra. razrresen padrlrKaHocr f razkropljenost. daso. poljedelka.Jta adj realen. .tenica. suvati. IIo rllla cls rl partrTpR aDll ce. rikanje. paar paxiruc n rahitis paxfrirseH. taz\eztrl p. udarjati. itnpl reag)tuti. iftpt razkoraaiti se. impt pen'g@adi ar.tr. tuliti. He rl^aqe lopara oA ceRrrpaTa.n sp"renalanje parIIIIpeH441-razslrJen parmrpeHocrt razsrrJen_osl pautr-jtr. zariuti. gl.f udariti. ir?rl trepetati.oc.hrbet. 'pr? itrrpt. okoli!. rebus. prcglccl I peBnja. oopor. smrao nost peatupa pt. jok in stok". deloYanje snovl.-pua 4d. ljubosumen zartaverr-rlaverl peDme& -DF+peBr|m!<a I fl. vreltav 'DrHe . paurpKarf a(l tazvfoptlen. rebrat pe6pl| ce. pacseKoplBa c. suniti peB^{Bocr I jokavost 'baorii I bot redkev 'irlorred adj redkven pewre pl zarjoveti. req peadfi*Ita pf. palreH. raznezenost.frs premeten pa1!r rz polica-. rodaj. .E 4/rr ljubosumnez-ljubosum'.ali na kaj..paurrfryra pl. cdj gored. lov pa4tro{aneH. peBpimpf rjuti. hrbet (tuce paurrpna. tazteze\ pacslBcrDilasocr I ganjenost.arh vojna. skr+na ski motor oen. . bo jevanje '? payE r7r ljudski obidaj pred svatbo.paculT 3s4 palneTKa par|Ierttsar6e paureTyBarse.n bojevnik. z roko paurer.gfe f arh gorednik. paonfipall adj l.mpf radunati na koga. ko Drinasaio darila: svatovsii-na paoa^ fi rafal pa$m*pa pf. pernocr I 1. tuot l tg l ljgnje. zavihck pli 'D6eflrrqa I hrbtenica obleki 'pBaj{r irnpf cviliti {o psu) 'pBeE{r(. impf realizirati. rikati. zadah.nepri' peDutrDocr I arr. 2. os. sprotno delovanJe. tig slab. policijski pogon.DHoceH. razcvelanle pacqyrz. pautJT!tsa ce ]al.'I.. tatinirar^.lllla 44j rocen pau*r adj rokal. skrb23* . -ternved iaradi toD6ra pa. razglasiti se par. parlitrt tr. vojska para I ooroK paraJ. patuB rfipl a/r vojskovati paryBarbe vojskovanje. fig zapletena paxar r.E tl vodnJaK. prisovariati zaoevnez peirrori zr reaktor.v rodno. . z velikimi tol(aml pa. kmet parajKa I ralarka. vonj.gl. reakcija. boiazelien BOIIH paro6optrocT I bojevitost. predal: gl. -Dr t?? hrbtenica. paraj parrux. de zaradi sekire.n garad predstavav gledalildu 'pra$e tt od pla uoarJanJe. povtahrbten. gl. . upati.focvBa*. -sqa adi l. zanasau se pac{oseql| ce pl postati nedlovek.paEwuBa n. adi iariavel 'Df. rahiriteni 2. prrKa peBep n revcr. rmpl razsrn[-razslrlart peaHocr pac4ut m fazavet pac4lTllar6e z razcvrlanJc. impt razcvesti serazcvitati se pacqeKop tn gimn L tazk<> rak (pri. pa[ITtrtKolu ravKropltl-razKraplJau .es rn gl. peBezarikati. . uresniditi pe6peHadj rebm peopeHqe z dem od pe6po reDrce pe6pecr adi rebrast.m6a n defi od paKa roclc:r_.

2./raepn revolver.TJvatr: upreti se. vladar. perolyqubnd peAa. stadariev namestnik Ien pe{sJl. peuc. Krnell I I I I I I I I I I I I n?"ffi . oster. strirati. proga. pcrdTa f regata.peAoBeE. tekma tra Tam aKazovatil razvrsCati voot pelr1a I vrsta. urlof ureJatl pelo^Trilra pf. peryec . Pnhaja t avtob.''' ft ar. repeDo lqnJa. pelyr. oeJavnost z. pesanxrt pl rezanci pe36aI rezljanje. rezbafiti spremrnJ anje na slabse: 2. lesorezec pere n zapah na wa-mqjhen rln. perne.| (rJu(u. svetinja-. pridrlek. obvestiti-priDorodtlti.iellt m regent. narek I ge IreAsE. p€KBhpfpap.rKe veter briie vrnec.. po.ALOga elementlistine pseq. frg pridobiti.(. rekrut. crlsKr eplqemua prd... polica za knji. oster (o vtnu. oziralen pe arFJa.:i. hrpoteka Jamstvo.srtrrl n register.rsti od hise do hise. . bnpf reducirati. pokraiinski perscr€p. {r€ adi gL p€ru. -Er I relacija.6ril1ff. 2.2. impl rcdi9(ati.h zastavek._ Dost. rezina.B p€so-^vuda.ki gre po peu-peEoVttucKr 4di revolupo. lrczmca p€oK. zapleniti.w{vfiw pt.m I resolucija. ft priprava.r1 opp nporyec l.prerez pe3ar{<aI kos.n. gl. 2..\ pre I rezidenca.". retija (delo rep€rpyrfpa pf. lar formlliri T. pe$r impf urejati. m in pe dj rele. 2.a^Inr pl regalijq vladarvrsten ske. raarstitev kres (tatn arh) peAarrftpa pf.6". sa-mc. .peA6a Zalostinka. ff pe3|. IreAIIocd!.fi reziser per<oart adi rezek. voiak no_ ze. seaurm gr perEcrpaq{a l. trto.l. Sramotiti se pe5''rd6 m -ce: rezime. .ckta. -/Isa adi resiona. blamatat craue sa pe3n dati se ljudem v zobe pe5E adi trdect osramoaen. pe4ap m reditel v Solskem v. . -Drftl adj rEden. reienj.cryr ft 1.sadolnjaku.. -e f l.pedrila pexr4ra pcr(trc6p pe^Jed) pe. povradilo /!g [uJaAoK pexe pijata reper?yr r'. zapo_ per.qx . uspeh 'p€yArtrpa inpt rcujnrj[a. { l revoluciia peBo^Iq[6ue[.zaloq. Klluka t&4pra.f " pery ipa. BeTep pe. impl rciirati per(lcdp .DHaddi relativcn_ odnosen. izbajati t . 2.jJirati. 2. verpe.n fam srafirota.ul<lnja.. Ireaoar fl revolta. raz-l veonto. 5l*f. dagi:ti. zmani-l vprs v register. kraj. 2.qnja f redukcija. relikviia. odoa4enost petd. pe'fB''s*rr L rekvizit.i. pexr6Ma I retlama peK ardpa -pf-impf 1. orodi. izid. pc Ir€. blamaia pejwv.. z. imql l.? jmpf l.f rezewa. obnova jnik n"f#u#slio. llubosumnost: zavist pcPyt. impf izzvati.1ot""i3. 2. dce: rekrutirati se. tam mnoli|.adi stratniski. napraviti. Dovzetek ry.v.r rz regal.m I resija. a/rr reguraren. upodobitev p€y r5r nr rezultat.pf.909. rEzati (kruh. Wisati. na_ slabem glasui HarIpaBIl (crcpu) pe3n^ osramotiti. trg zadetnik perrnJa I l. avtG mauani posrednik pe^I[t{a. . ugovarjati. sablja). oomor sIruKClla.blamirati Iresnna!(. 3.{(aI bolezen. poDrzalt.. res. civilna sante poroka. pio sKrcIr: tudi !oe: -ce: rocru se pe'&. . reka. naivedii dG seZek peKp€auda rekreacija. prizadevoost.a-yeMa rfi poglavur musllmanskeverskesk-uono_ sti v nasi drzavi pejc m tam redni avtobu$: KoIa 49qry p+or oA Err.?fr. drevesa). ravnati peBo. mlrau.zaseai rec t zoo) penTa.j^m fam sramota.e impl l.En I religija. red. vpis pri matidariu peAW adr po vrsti peEcrptpa pl. Zezlo peAetrft.PeAocaeA zaDovrstnost n Ien.\. -nn f rckonpeK6pAI rekord.rJe![ m reUef. presex.peKrrqKa f od pcxl f. kondni radun. nabor. skleD peaodpa irzl rezonimti. stroski za kako uratr. pravilno oonova PqAor m navaden voiak p€f. impf 1.pexru n rerim JavtJatrse w ftpa pf. rekn 4sgrja). posebno spostovan spq mtn pe. Zetet pekossrpyrqHJa. tiriiti peK6araI letina. niz perc[epaqsJa I regeneracija.predsto n"ffiuori r€zek. vla. sekati. r. raz_merJe. lesorez pe6ap rz rezbar. {Ka adi redek perzori{aen. delati lesorez.| gradu.fiffih pela t. itllpl rckvlln.pre- Ire3ErK.4rf tu obrezana trta.impf lam snmotiti. -ry r4 Das z laboii lro. . razdal:a. orrr tJubosumetr.. upirazreclu:straznik mu se -Cei n"$ft:fiH. nevosdliiv uravluttl.4oDuocr rednost f qrocte IteAox. per nr l rezilo (nor.-AIm adj vrsten. oznatbe (krona. rezad v vino. registracija. mo peadTEeH. . impl regr..sletniski ostanek. prav. IreA m vrsta. poniian. 2. sb:niena vsebina. izvirati.

. f resrva porter-re-porterka. pe>xe . predstawistvo.pecrrc pl enkrat zarezati gI. 2. tez Ziv{enJe pect lnpf l..t m redek gozd reoporocevalKa pe[p€elraqlJa. presnovatr.o&irpa pl.pecropdHr. ribe. perfl{ur. -Hn I l. [11.rHnua peqqulre n dem od pe\tsxK slovardek peuuw<u adl slovarski perroDntl 44. bcscdniak pevrrurap. ifipl dem od. aworDatidna ieakciia orsanizma perp.prdrKa I reportata. govor peqe . rezerve. strgada peca I matica (vrbe). peEer€l. peEYBa pr. sloves. peqKa I arta.rpiba I repriza. spreJemalsce PerpflPoqerf. rajda -6r I r+apiIrtacrJa. ipra. -ltrr 11. prenoviti. 2. sPreJem. -pecropaurrJara. peuKa len.ponavliasposrovanJe pecreKTtipa iln pl respektiati.obtatl -sra adi fesast. z peEca iftpl cmeriti se Iesaml pec'i pl arh predrtati.Ja. dislanje.Z Sponnaeki. spored pecrreKT.-E I ponavljanje.rKa-pe. wnrlev ugreoa. oApeqHa._ ir?rpf (na obleki) pecaD-peceri. -qga-peqeHqrn(E adi stavden.zr lam leksikogrdl. . vzpostaviti pern{a-petm bot repa I petro. sred. pusultyBa ruzrrau. potrdilo pe4e[r m lecept. tradnica.. pe pecropdH. preosne pernq on je napravil krir. oce u pe'qlefrrc m recepis. I referent-referentka peoepirp. pgteza. pspprdp. usposobiti peuerBelll tn recenz€nl. guliti. ostrina f p€ra I repa (bot).ana adj teciPto den. ponovitev peMeE.}. porodilo (ustno ali Disno) peilep6uAp -m ljudsko glasc vanle. peqpeon n rajon KAISE Peq'Ia'fr3frp^ pf. -r6en pas -r. peul ad.sojenice. per'. sk(> navllanle pexa6ria. pcpexa'6nunipa pf. noTBpatla. napraviti re4jaj. kii! Dapraviti. obnoviti perroM6 n2 renome. 3. Dascek oDnovrtev perwb. poganjati madice. clslaU. gI. resa peE4oca. stovarntK pe*lrapcrcl adj lam leksiko srafski pewmopcno n fam leksik.pJ redi. t restavracua roeilo pecfpq pl viri. oce njevalec. relerenqum peoeidm-peQepdrrncaz. osKoorJarr. ki hrusta) peum. -roj peHcarle oetlje ca Ja pecri^ xuBoTTa pery<a*e r rezljanje peqHe It zarezati. stavkov peseHo 11 fam tsoda.f. peiMart3aM.. ugled.reflektor. "4u tn gt.?jokavec. ceK.dukcija. rojenice. re. .ostro (utr PecKoca rezkost. rezrJau. impl reorga. prepeEcaao . Zaro met peQ6pua I reforma. recepcija. medsebojen. pet'{c n dem od peq vrstica zastopnistvo. nje. trdilni. proga. peMeE penpoAlrqgrja.tca petq ce 359 pelMa. glas peEra I renta.rrKa republika I peHAe 12 skobeli.zem. vzajemen pe\lnt{L m solistiden nastoP umetnilta pewrrlrya pf.n . odsevanie: 2. pc mxltn pe(bopM*pa pf . obrabljati (zaveso. refleks. impf recititrati.perKocr I redkost prezentanca. dohodek iz obresti ali pratnih zahtev- pe ca. peqoBuTocT peqn. pre_soJevzuec pL lmpl recenperleBtpa zrratl.pcr{r cc lmpl redaiti se cmeranje '. oa peqeHoro rie ce oera usool nihde ne ubezi peqlfia f gosto reSeto. oonosen pecKaE€ z rezljanje. na_ voollo peqdma I lig nasvet peqeEtsja l. peqrrocr I zgovofnosl. cmeravec kraati. mostvo.Ce IIOCrl ratl ne noslmo vode v sltu peope-y 4 refren. gl.2. pet. pa.l.fiqa I den otl pc(a redica peq|IrK. -qn n slovar. d.pecKo4dt rezko. pG pesnc'll adrt tako rckod. penoprdpKa m. pripev. peuEDa.. npauua Ha DeqeHlxra nikahi.. lig sredstva reracla za reprezentanco peMe!(-Aelo'? mojstrovina pe.AaAO peqnHa IIe. preop$. odsev.odtis. sito._nape.lig dodatekiri iedipetrerqr. pJ. ponovitev. pt. vrniti ugled.i zgovorcn.r m rentgen peny6^. impf rcbabilitirati.og peMes Jerrnen. obvestiti.uiaquJa. sKusn ta obnoviti.r.spostovatr pecraDpfipainrpl restavrirati. sKootlatt. porol4vaperxa. gl. Salni stavek pelreq{qeH. impf renovirati.. 2.preprogo) Peclntaliezilekvsrlu KOV pecKa. rgre -jermen. gl. zgovoren DeqoDrlocr f zgovomost leru adj dotiro-zapeden (kruh.respekt. impl refetirati' porocau peQaerc ru l. repropey-qe n-.. -tturor tn revmatlzem peoepd m referat.pepEa pedica I Zen. oblii. peqEe IiA peEolrc6p m r€pertoar. zareza pe\A rmpl dem o1 w''de rezliati ustlosobltev qOBIIT peqea m sladka pijada iz medu: marmelada peqernqa I stavek. q!.. peqKa peq t oeseda. impl rcform\BO.aHa 4di rentabipeEr"a6r^eH.preure. pesAoqtsa ]al.pecMpa iftlpl_gl. Prev.i"iii+ -u" I dv p.rerclirprz.pe. posDetek.

rot ec nle. -aHa 4di odloden.gr-mct! (topo. \ta fi arh aast. rezeni: roaeua pu6a ae6 pnlqrmocr f tveganost.od pxA grice{. -E m pmire.suimpl riti.n posestniksuznjev poooBAaAercacr adi surn:e. 'po. impf !dantt-uqartau pEs-nqell. brcati. ptrBa I nabrezje (ob morju) p[M^-pE8d^ra n. ce /t inpl rittiti. fl 'p4arryaJpxerqa I rzena pnA. odlo{itiodlotati: skleniti.IreaeE.-Bq[ n ribid peuerKaB 4di reletkast p[6oaoBcrBo a ribiitvo p€rrtr. -rDl rn l. z nmaml prn[ri!trM. puxnyw pf. . nalrTaaoHn Ha psrrr Fnr rBocT I redljivost progaste hlade Perm(a arta.E(rIB impl tvegati.'oas. nozow po6.resrtev peurtrocr I pripravljenost. rd. velik hrib 'pxrmre ri rZiStF. rlenjak. brcniti-ritati. .pusgepa. riski. ragetav. polten. brskati.qrr m ribnik pE snqap r?rzakladnik ptr6alrcKl adi ribiski pral6ro n tiiota pr|6apgllo rz ribistvo pta( nr rjovenje.gora. pnAJe. !a{.tegan. risovsxl P{ra.pmm.. zaglrng u-rjun. kosdek. gorski va we tmpf nu aa. drtk4 IraK. DnDcef. rovati z rilcem pwta impf garati. arh sreda..nMa t"ima. rien kruh kolcati. rigorau (vrnograd) pu^ecr adi rilast.n. orezec pE.odlodilen peurnre^Ho 4d? odlodno mec. p[ra pf. . ne. t fival. odlodanie peDraraqrx adi odlotile\ peEerue. plentu. zavltanle pno''{ adi fihii purarnira lbslovski l&Seli izpt reiiti-regevati. po6ujau po6jarE<x gl.puacxtr adi hribovski. ptlAmrre zMbovit.yra pf. Knoqace pErEe ce.qtra adi I.t!nr n ritem pvfta. -rdi m arh prosivec 'pr<a[npJ smrcatr 'pxaBEIA I smrtanje 'pKralrn smrcavec 'pxFe. zasmriati-smrfati 'pHKa-'pEsf t nar pl nosiica. . irytpf rimati prrMvBa[ adl runan.no I suzenjstvo.qtp1 suzenJ. prlrve pIqra I a/rr prosnja pttrJaEJa. reta. drtast. stik I pnryBa pl. gorat go od pI-Ia velika 'plxg' -in!4 rencan ltuclt ttg. po6u-a(i-a!v JauKn 449 {Ot KaZnJenec pooJaErqa I gl. gl. 2. zavllau(vrnar) ptr \ i\npt. skle panje.zool ris.n den od pu6a ribica.polteDje arh vrl. riskiranje bfu. {Ja r sklep. gl. plrrll!ts. jed z rIDo p[6oEsAen.6flrr. tezko de Iau pma imd skakati gl. kos. r DOSeStmsl(r nordoB aAerelcrxo fl suznjepc sesuuswo I I I I I I I I I I Ba. obrednik Pry:e . 2. kr}ralnik pare tm odmetavati.re fl avg velika riba pr|6Eo z ribja jed. rieaa nji. reweta. den.l€ I gl.AeEadi -r.ati.. x ouHe ce ptrrydr z ritual. wrqa I suznla go6lat4 m gl. KOaJ. pl-anrna 'ptrgEe + rezgetanje. ibica: 2.lrtu-po6os^aAerea. po6ja m sr]lzenl po6rr. 2.t. poditniskl omajnost kraj ob morju Peut rB adl resljiv ItEa_ f proga. tullenle.| riviera.aKanJe pErarr n sKa(ac ptltnrn<a I skok. tvega)ryp nje. mupz6e'n. vr). pu6oBrrAeE p[6o oBe4. izbljuvati-bljuvati puAEra . trobast pual(a-ptl o l. rukanje.p[Aa t ruta. rezinica (kruha) Ir'dwr. 'p" Dla. 'pKEyDa pl.-aptr ffi zool floe pl ilcaru p. neten. slama nnD. rivelik kos krrha sKlranost pn6ap m ribid pErruIa t zakladnica pn6aptnfi.zarlgalt. 'p'1( | bot r..po6}Ba-um je lahko gospocar rn suzerrJobenem IrogyEa. kopatj po!fft adi slaboten. nDl -Ar|a adi podoben pHrqre-pnKa. ruapcevau. da dobis vec! pw n l. inpf hrkniti. mera za papu pEcolpf. tekneomaien. cpe(a Joc (gras) p''. impl kolcorti'pxattrft.. blaF cevstvo po.'Ef'.impl ritati kdaj pa gl. .rF-'pxerm(. odloCDa. od- pr6zqra I dem f. skakanje pnl(a t dem od pu6a ribi CA p||Ba izrl skakljati p@e I skoditi pwtve .. ce. r. impf zasurnjevati.gnoj) lopato (sneg. po6je. iptr6a I 1.IteluaEaEe 360 pntoEr4a JOt pottrrocr prI6o Er adi gl. kopati.r n vrtiljak. po6sialuHUIIA po6oB^aAeleu. tudi BprerII(a plm a I plosfa na Stedilniku. pl-po6owr. rencanle pf..riba. rovati. mehek IroBurocr t slabotnost biti Vo6U"sa . ris. poteza I psrccr adi pfogast.turllr. impl zarJove .uaadi ribii lvlnle.. rezisrran na. riziko. roDau poua.ezgetati..!|. a rildek. Irooec pr!!l:ap. gnoj) plnfta impl kopati. drta.'Ja-po5.'dem [4. 9p^Jr pmtre Aa Qarrm xpg:rlse daj malo. . iistiti z Ee irnpl lopato (sneg. -suinjevati. -Er I tezka jeta Iro6EJar{ fi kaznjenec po6qjaurrl dli kaznjenski pooujaErnrqa I kaznilnica po6. ra. prnecT urTo(pcnasro oEgo 'pt<4fi-'pr(etr ddi rren .vM qapy- t I I I .corcx! adi nsji.skleDati peruaaaEe r1 r€sevanje_. rilec. rau -ani Dmvtcen prr3EqlaEe /r tveganje. cKoKa plllalle n sf.6. spodrivaC PeutrTe H(rcr I odlodnost.

€Bq m roJ pojaK.o. sorta rdede ga vina 'pcKaErga I hrustanec py3MapnEm bot torIl\afirL ?c(arusaB.JpcsiBa pf. cocroj6apoAr pl roditi. 'pd@ 'pr m zool brt (lovski pes) roD K atnlct 'vl'd inpf kliti. .r.poaJi. pot na delu n1k pocr in Fl rositi pyes. jamica por. crditi se mrrnranJe. poMo^I| poEja I giom. -wr. lanena oprava Ijivost.toman poMaHca t romanca poMadrf3aM. iivo prostitutka roec (zarja) po(xrdcw adj lam vlatugar. obleka. travt poEraer6e gofunjanje. pt poroBu n rog.. das. oe3 ponoT orez -ce: p\^ adi l. -. rozin. kru5ljiv: darovinja Zeninapred svatsipek. . 2.pU'ra f bot roza. roZen. nevestiutuca na oprema: 3. l(or soroonlK. kal Ka majdkeno. malce 'prv qe fl defi 'DTvAe[ kli.'r6d. vrtnica skl p\xTint pripravljati. py. 'pcsa impl hrustati. obilai obpars adj drobljiv. kruS. hrskati. dem od p\^< ro'pct€B adi hrustav Zica. os.re[.a adi suteniski. prhek.hak (sneg zemlja). otrok suznja pyarrz*n adj rudni3ki poca I rosa.-sorodni lig delo.adr sorodstven. -rdedkbit. doba starsev poreaHa f roleta. Sumliati poMorrllrD adj . . rojec poK tu rok.isker(konj).-.trcKaB[.p!tso r obleka. -^qa m klica. {r. n rodoljubje poAo. 2.Ysa planinska jasa.tolm(aI rodoljubka poAoHaqa lld(.4ra f domovina. kodrast. . di fie) drobiti.JEa adj nar pes ntjen pocErja. -r[r rfi nladi roj aeTOBTIHA poAarel rt roditelj. mladid. ode bel pru'Jte t dem od poj rojdek. za roee. hlapdrav. I sorod. po rojstvu poeEe fl oq pon ce rojenje XOT 3Zl la3ITtK VOIa drzrmo pox6a f otrok. ruda.a. rojsten r.j rorast 'pnaaeq. vrtelart KonJa nje. sipkost. 2. nost poAocloBte-poAocloEJe 12 ro dosloyie.pvAap nr nrqar pyAapcr:Bo rudarstvo stvo: uietnistvo n ponrae iinpl godrnjati. druZina. slab. pohleven dezek. -re I fam t. . rdeti rati pYA. nezen IroBKalocr. gl. trhel bo poH . Elovekaza iezik poa '7. (q vinu). Aarri co poroou velike laii. se roden poAcrBo z sorodstvo. zmeriati se.@ ra rodoljub po4o.PoBJa DOB!(aE-DODOK. rirehko kuhan (jajce). tiskarski stroi puraecr ad. -qra adi hrustanden ppra I l. rahlosl (zemlje) poE!|e n aefi oct poB rovrc.ne rz. soaor ce Bp3!'Ba 3a poroBr. sedporaql|ja t l.. kogoomjanja potr'cr.tclta 44t rozen pt-adi rojen. lig slabe ten.lM e l'o3oBa n]rnovo stanje ni roz. poMo^ poMopfi inrpl gl. -^I|a adj poroden.pu{ee hnpl samo 3.'prKaI brtica lig slabeti -ce: poHKa f drobtina. poAoorcranuuK.ato. eArra pos. paia poAll^erf.ubored.rqa z suha veja p\rKmr adi rozin. trhlost_ pollof m go(rr'nj anJe. grditi.rrure z porodnGnica zanje . rozen domad (olje). tazvalina. 2. rar. mati poAlrrcacKlr ddi roditeliski. ustvaritev -.r potramqo/ zcurllo. lig ustanovitelj -!F tn rooov- I ir iod 'pcHe. porr ce rmn to}rlr poAglxa t porodaica poA. kaze Dorodiden poi!.poi. tumpoMop rn gl. fi izdaJavec poAocKDepHareEe z Krvosram. 2.latuga. Sumljanje (vode. p\\a impl zmerjati. sorodnost poAgrr-poAoM ddv po rodu. gl.AHa 44. 362 poMopIr porrofl||lu 363 pYln|a nik. gl. hmstati.qoBe- liSau) ni starosta. IroAEreN€ I roditeljica. oje aevski ponsrao fl suzenjstvo. kruSiti. 2.kl sc po sipa (ol)rcljcoll strmina) poHqT(q{ slroj za robkanje.rJn I vloga (v gledapoMafl tn . lig n tresk onemogel dlovek ?cKo. nMor m romantika poMol-poMoH nr Zuborenje.vetra) poMo r+poMorrr| ittrpt ruborcti. rencanJe.. Ta He . pyAoKon-pyArrdq -ry m r1d. kodrolas pyAa t 1. . sorodstvo po$'trreI{a adi. 2.sorodstvo IroAoacru adj rodoven po4o&y6eq. poxAecTDo n cerKy ttozlc ki pot(eE.r16ro adj rodoljuben IroAo/blfnBocFpoAoA-yoe f.trDocr f drobljivost. okenska napoA^n adl rodoviten poAr@ocr I rodovitnost voinica poArnrra. genealogija poAcaDeH adi sorodstven.dica. sad. mrm.kaldek poHKapKaI metla porlKrrqKa f dem poEKa dtobpv6a t 1. 'prKra. irnpf hrustniti. hlapdev.Aes poAerr. xnrio Maclo roZoo olje treti pv'(rlrfa I 1. Yrtnica.soro(urlsKo IxrArrrrucTBo'. strela me-EKa ddt . rotacija.'pry eq. rornat.porrocr f mehlost. poganjati (tupown impf robkati. rooovrlen: IroxHtrga t rozenica poBoe adi 1. mrmmk py Agqal ov c as k odr as to ranle 'r pousa ?L dem od po6 mlad volno suzenj.

roznat plnne ee impf rdeti. hoteti. sadika. pla. f den saE-' lJtca ca6jrmre z altgn od c. Yrl ca4 rz 1. dmiti caert n sejem. valill caABrn(a4aAtr f. gl.cnska obleka brez rokavov caj6trJa. {ti4aa. mooa pu't^ pl. na) caar pol ure.. 2. svetlo rdei.valienie catgimpl s-aditi. B csoora v soboto. Siniti. m cvrvDeu pw. nol(oBrr... nwrrBerqrr^aK m lam ooo.Ef m fa?n poscs.rerl -Aqflrr ffia?a\i. obleka. in ittpl kositi. ro ocTap oA caoJa lezlK nule useka kot med ca6Jecradi sabljast ca6jsqe+aojtr{a t.ci adj rdei. pos()dica ca4e qdy fqm samo. velr.z sadilec c. ca -Hok He cn'lea vso noc nl spal caarr rr bakrena skleda. ca pa6ore^ ^ero vse poletje je delal. dober.l'rik. postajati roec plMeHu^Gp$reHrfia n. Bo ca6orara prejsnjo soboto ca6oreE. pYMeHrio pulleq aqt nrnlasr. rprl caaTr-rtrl ure.Bg.potaknjenec cda. kosmat /nac \.praniti na.zmesnjava.-jaasKor e.pYtx tpa 364 'pqKa 365 caKa p@pa pl in irnpl pokondati. prlconoc adj svetlolas.zm.Ati.l od caag bakreua skledica. -'Jld tu kosilo. khltra cas ft bot trst. n otfoK v povoJu pY. brizgati: vreti na dan. bakren krotnidek czar m fam ura. gospooar cajMdtrae r2 sejmiSde caK m mreaa za ribolov. tet:ka sablja ca6ora I sobota. posoda. 'DKar6e oa 'pw smrdanje. rdeda barva. cc ca pron ves (o dasu). Sifi)koUstni rogoz cala.a6ja velika.. caaroa oArr salpeA ura prehiteva. vsako soboto. 2. ca roAnna 6o^eAyBaa vse leto je bolehal. volas pyrt ce impl podirati se.ja.t. uniditi pyr. treti puc adi rder. dra' . trstiko..nograd(d() treh let). zaxncatl. -rFr-P!qoK. obeoovan plireK.n fam 1.ledi. . !vigniti (ogenj)-rjoveti. krifati.. ifttpl . caiocpa pl. uplJrvec . sl. potten. -rlrl .. nagajiti. unidepynm impf podirati. z sostim runom pYEo.arqia. nruSC KOIOOOCrla.z. svetel (o laseh). podlralr se: tlg vati. podrniti-tr' diti. pJIe pt. \ov v. crpe^r€aa sa caaror kazalec na uri ea.11runo. -ce: unidevati se Dvutnrea n alovek.e (dajanj'e in sPrejemante. sIlAeII caaT stenska ura: ue6eH caar Zepna ura.zatic. -AIg+pY^qem.le caAeEe/l sajenje. saditcv.eda. dotikati se sl. zanesljiv. plavolas 'Dfo iinDf smriati. L^lar /r p h \ pycraJ.. nrnav. iila (atutl. bot). ovlpiEtrs adi kocinast. pocf.a\ zlata ura.-xs m (stara d(tZinska mera) serenj.torba za trg czxa impf 1. 'pxa 'osr(laimol law zbadati.wmlaflrEar caattncrn adj f4m urdski .. itnpJ r sajami umazati.'1 s$dilrl o klin caAlnqa I mlado drcvcnc. . caarrlre t. sadovniak caAaq.Ku' povapj. f fi&ica. Bo caoora ob sc botah.4erL dem od caA l. lc Zenie. 6^l^e nad! fam jrutro<tb jutranji zarji ca6ja I sablja. nurrrc- I I I I I t I I I I I I I I .71 L-o-i'i'ut"ti piiii?'i p!tra irnpl hrustati. onzgnru. zarja pll|'eHKaB adi rdedkast pweAocT I gt. Svigati_ pY eK. er-m -f-am Pod' kuplenec. 3^are{ ca. kr> Sara..cafl{a.THaadi soboten cara'all a. ovaja koza. semenj ca€McK[ adi sejemski carKeE. obed podkuDnina pynoer"izj a. ruiiti se pu0et. ba- kren kroznik re Krzllo p16i'i&-..fr I saje cafaB adi sajast caterKa f dma ovca ali knrva cafoca. ki Podira.dj fam zdra.

. ml noce.-cuEan. impf slepiti sameceMoBacr ml|tre /l samo\zgo_ ga seoe la ft kdor ti. sam (osebcaraI|IIK. pohabljen. td. iel: ruro caralu rrl i'rirre? kai se hode!: 2. -$r la. cr IJ. le: c Mo'adv-gart<oni enako. niso pazili nanj c L adt tam samo. 2.tc( cairifuiar. caMoDacrtr[ace.ll]r ll1 ponaollenec caxarllfi to I pohabljenka caKarocr / pohabljenost caK cr{oKaAMa tn. nista ved Pri' jatelja caramJa I konjska smrkavost. caK^erlca. tlnpl tan odoraviti. -qrl n samovorl- caMou3Tpe6!Ta16e ravati.jc. domade izdelave caMoArBaf ruit vila caMotrcnBeH. iskati. caMolr3M€lqY_ ca. caMraMer4roK popolca. Sele: ves. ruro cara EeKa 6rLAe! [ITo ca(a^o 6a^o! kar ie./ pohabljati. . oblasten. cax.a a. siiaj.io n ialo.airiti se-svit. cs ja caKa pa6orara svoie delo ima iad. -su t cvetlidni loniek: ne pacre. m samec -qll caMaP_tr .^v auKa. bre. He caaiDdra. <ta a. ce pf. biti treba. .r PonaDlJanle cax rn irrl. 6€ Aa caKa nehot6. . imol tam razieziti. caKa AqcvBa pl. vokal caMoAeeH. caKa r-tlej(eu ho&l nodeJ. ca..l intet lam njkakor'! caMor acKa I gfqtn satnogLasnik.rnJa adj fam ki ima rad razkolie. lK lrv . caMAvBa pl.ao Ka e ves je blaten. vendar. skrbi sam zase (brez diti samega sebe tene. impl \zgoiitic. ieleti. -qri n ljubimec. naieziti se' ieziti se cirarr adi liubljen.dj treblienie samoglasnilki. tmpl vzgolrtr vtgil jati samega sebe caMon3AlrrKlTar6e n vzdr-Icva. ljubi 3. liar napiej. suve_ caMoBracTlre & samooblastje.e.w ca. ljubiti. "Aptr t r zool tno- adj doma narejen. caMoEolut trt. ljubir{o!i. itn pl gl. si' iai. -DIta saki Zivi sam zase:sebiden. gl. oddailddaliitiitdpravliati. anl. oA ce cpue caKaMiz vsega srca telim. caAe_ caaa'Ic .reB^apor cro axHapn cev' MV CalRata ljdr je od njega zahteval sto dinarjev.caMor acen.? samooblastnik.rEar tn tam razkobje. -nJa z samovolja. zgolj. impl zd. t l4rn vznemiricnost. HllIIIa^xa caaara f solata catqe adv fam gl. varati sam sebe czlMo3aaax!tsa[I'e n varan. nri zahtevati.caMoE Ma![l ce. lievati.. amaterski caMoAeeu. caxoT||Hx. caM<aMr-l' car€rlqa t ljubljenka.. Ie. caKa^Mca{aKa Alr' cvBa caxisla. pomp cauo canal|a 4dt IIa caKaHa ho_ canre adv fam gl. odposlati.t B caKcltjani rastel v-cvetlidnem londku.ioraviti-siravliati ko6bcutitiea1' teiavo. -Ill. . avtonomen. impf izmuditi-muvi. samouuoJe catnoBoel'. caAe caaaMaHAep. caMo BoiAa cylll ves sem moKer canaoonaaf mit gorska vila caMoB^acr[tK.. caMol|3rpuavBa cE pl. caMon3MaMYvzgajati sam sebe Ba ce. ljubiti se. r. ljuba noma sam canacxa f fam butka caaanrvoa f razsol caaaulrja. slepljenje samega scbo caMo3arra I|B 4di sam()v cl' lllv caMoSanaaEBocT I srmovll(l- -]ltla{aMoAe. iolSda. canDdra f servieta. slinavka caxrarAuca. car.t tfi sedlar za tovoma seoE caruaPgBc&{.ia'd.tmpl oseohtl s lovor_ nim sedlom. "[*t . -ce: nosefte se ce ca(aar nimata se ved rada. otrok) gram ca ousrlre6vDar6e n samorT.tMoBMaME cle. sviniska mast ca^T. ce IIse lreoa ie iesti: caKa Beke aa c 6aar't moram ze itii 5. no)l 2.rrouaurx. c xurcrllr . gl. Mrr ce caKa se-ce| -tm-Pets: rad se imeti. samodrzec caMoBlacren. zahtevati. ieziti ko6. . caMo3:raatKe caMo3aaaxvsa ce pf.\er ur ! tctko (mulno) mi je . 367 cErMaR. namenoma. Dalasd. Domp ljivost caMo3auTrrraf samoobrllnrl)rl caMoErpaA6a / samovzgo.A. 6<illreua cararo ni bilo na_ prtidek menoma cam pron-adi l. samovc lien canroroaxe. nepoklicnaumetniSkadeiavnost cauoAelen. 3. . itaniii se caMrrvBarbea svitalie 'samo. moliuben fi caMosa6opaB samopozaba ce. samodrStvo caMo/bv6esocr I samoljubnost.Basam s seboj govori. -ce: Cutiti teiavo. sam (brez drurbe ) ljubdek. mu je radunal sto drnalJev. rad imeti.4. ru caKaMce iajv6aso Zelim ti vse najlepse. /. caM co ce6e 36op!. p(rrx l' r. -aHa d4. DoSiliati ca.caMoBoargqxa f Zevanje samovoljnica calMoll3MaMa f samoprevara.tovomo sedlo.vokalen . zaielen ca'.ti si.ddj sedlarski csMe!tr(a44t samsKl caMEe.-pE9 dat_seoe[u ca:lIap''. morati. biti potrebno. tetava. ca(AeTuclaa pJ.di safiro. tig fanl \or' tevali se iz koga caMapwja. caMoBacllltrv' samoslepuo sa ce pl.caKarlrJa 366 curul a/f. nJe samega seoe fieL caMotitAPI[Ka I lastno vzdrcaMosoarntua. impf slePiti.b. adi samoziv.irl caMolxtrpaaE ce. ca-Ka Aa Aa ce JaAe. me (Itg) caMapes. m afn Evgarnlca arllax. -wr . pf.1.1 klobasar."jsa 4di ljubiteljski.-jrF ru amaterski delavec v kulturi caMoAejuocr I delo na lastno pobudo.

kakor Draviio caqipji. I I I t I I da.ryr . { l satisfakzadostitev cija.f nar€diti santrev momor caMqrnpaDAeBrref opravide. 2. . .ra-caP4mra/. sanke can<a ce impl sankaii se caEKrlcagftIfM adt KTSIA cauourirna t lLm su\ota. zdraviliSde carAax.caMo!6xe ce . cawEqerr. porredovanje.rltE rn centimeter 24 Mskealontkcsloltnsti sloYar ram men- . skrinjica cjart!. so. -!rHa44. satira DesniSko zvrit. zavarovanje zaKOna caEuo|Etap. caMocr se cuooA6parrat samoobramba caMorrrtrt(.crao z sarnomor odloliti caMgocyAat obsodba samega canrolrepea adi prepriaan Yase. sardcla. caMoTgla coMovl[ urvDSl6e /l samouDl_ can n rodai (sekire.-Itrtl| m samoljubiez caMoHa6&vAerfi e'caMoEa6/b_!'SamOOpaZOVanJe Allalle '2 caMor|atrbyAlBa ce. calqa t sal'na.bo dica carflcihKEja. zadoscenje.{F+al||otlrqa ttt. na pol svile[a tkanina carsDa f 1. obkroziti.rqlal6e n samoonm.pt sanirati. baie.Jq[ ru samomorivante samesaseDe lec csrroolpeAeAoa I satnoootoccauov6ucrEe{ 4di samomo oa rifsli caMooqpeAe ce Uf sam se rr caMo!6f. .saunolec mila carrbynpllparte paooT-HrrtlKo canlr|apHtnla I milarna upravllanje. samozatajevac4 pl. z vero vase seDe cslro$trrt(YEa caMoorKarKlla&€ fl samood. gl. :JEa adj samostoien caiuo{aJaf gl. milnat Aeu. . cap4r.iYeti caff!? r?2 zoot soboU caMw^uJa adj fudecl iz socaMvlFr{a. ozdraviti. osamlienost caDaq fi seohr cabaq. urediti. cauoo6B|M .kutmC-iz sobolievine cariaropnlu m sanatorij.draziti c ralg.cw pf.loDate) can pl kn' (konislii) dcvirnjc. samopremagovanle E ce pf. hudobneZ catatEarop rrr mesatrica care^fr. mrreq caruo0aritarnrJa. skrilja. sobaljevka.c pal. zvezda spremljevalka. caMol. potrdilo. samounidenje caMolnpaB!tsr ce rr71?Jsamo. caEAarre z derc od caa€K zabojdek. .ua adj svojeroCen ca. -AqI{ 1ll samonvalcavec caqlrmca.rnracen catfiIDa tmn samovau.resiti car*a I iani. caMo. zbadljiva Sala.ca.milarstvo samouDravlanle 44. finska kopel CapKagAM.cdMo!6eAe8adi prepriian \anJe se calrpoAl'.obsebe caMbcr f samota.groonrca capua I sarma (jed) capon m lam pijanec. rfnrl namutu-m rlr lastna hvala caMoqeAeH.ur n gl. izdelova. ifipt opazovau samesa seoe clrMorraAean ddi samozaverovan caMorra4earocr t samozaverc! vanost caMonsK. caMoo6rrd!'.n 1. porostvo. obdat_i..npaDlrarse qeEvsKo cauYlrapq(Iradi milarski caryTapcrDo fl .carrygeH carryree adj milast. ":IMOI tn Saruazem. vederni mrak. ograditi oster zasmeh capKoo#. somrak -.ro_!'Aersie craMonolrErI samospostovzlnJe caMocEesr samozavest t caMocrecn ce pf zavedeti se sam sebe(narod) calfoco! aAlrarse n Samoob vladovanje. palata capao n menjalecdenarja se zaDrt I I I I I I I cairocroes.caq'rr rrr milo caryqap rz milar.samomst . -iBa adj samoza. hudil. / crMooApeA! ce pI gl.fi?J sam cauooop_a3yM ce -pJ. satan. . kamnua ratrev. omarica.rA. potrditev. Dozrtvovalnost nJe samega seoe caMItaK tu brez p. . tmpl samega seo€ poniZatiponizevati nle caMotrorKprBlBa{ogr t samo. {Ira 4dj samozavesten caMo(rcMaTlraEe n sarloopazovanje.caMo!6ueq.catrlsHqa J m[ruca dosten. crMoYr r(Ir ce_. zagotovilo.llocaec€s. zbadati. -us I sbnkcija. caMooaacfEo ?L samohvala. satelit. satnozvan mleko iz presnega mleka ceMorq*rqK. kro Kar cacna irupl laz hujskati. caMo salnotar-samotarka caMorHrqKr 4di samotarski npeAe r-rce caMooupeKYEarBecarrooAltetf cauotysa impl samotariti YBatse r. Sluvati. sam sebi namen. 2. osamljenost tozevati samesa q.-caq!'rfic'!tsa pf .. -Ed{aMoOa. cavona6.raxz sedlarstvo caP46. impf obtoriti. !.caMoKDac r?t kislo 368 caMol1txrKiraEe caMovrtn0rlYleil€ 369 caFa I caMonoxrtHsl adi nepovablren.nJa a obcaxoo6rfuepre. -q{ m kar samo Dozene.carfronbuomI samopomod T ABTiIIK caMonocalTa f samopostretcaMo-1b!6eq.csMOlElr(VDarEq n poniteva.n zaboj. uoravliati se tl. samotariti.uraK bolievine. se ]'zobrazrtr-xzootazevall cauoorlrau{q{ ce pl omejiti DA caMorrperop nr samozatajevanJe caMopaqeH. €I| fi sarkofag. fi l. pomagac careH{artrEgr m saten. sar(ulut c pA'.r samoooDoveoova. liC prl preznrK. sam . €rr fi dvor. toiba sarnega sebe c€. impl larn obkoliti. va.

4\ adi svetloben. stopati v sc rodstveno razmerie s kom cDeAe pl speljati lnavzdol). Drebiiaii: 'ce: osvestiti si. o mraKU. d . r? cDaA6lBar6e svato_van cBarRa. duhovnistvo. z cBeAorrrTlo prlcanje. impl ugajati.di slovesen.i svetel. sporodilo. jatelj (prek Zenitve) cBat{rca ce. cBaT 1. O prvem mraKu cBeruHttR.cBuAerr.ro adj. qna adi bliskc vlr cDerKaB[. /ig daltcn. cBeAoK cBeTosef. dtag noZnik za borovo trsko cBnAere^ /n prida. -qrl fi svednik nlca cDe(ap fl svelar cDerr rII.uII cBeult1esxK. svet. f€ z4rav.. 3.clnAene^crEo z spriievalo. ?aved6tise. svetoven MarypcKo cBr4AeTe. vzvisen crerex adl posveden cDeneu.. ananjSa{i. I na cDaa6aD svat n cBaA6airma ienitveni davek I cDar6apcKnddi svatovski cEaA6€H ddi tenitovaniski. -zavedajot zaveslen. dist.erpyu a&t Daenkrat. cB:rroBntrn€. lud. -AEa adj mil. izdelovalka) 2. sla\" nosten cB€qeHocr I slavnost.cauAltarre+rniane a ugajagoslavljati nle a. ittlpl stopiti. svet. svettu svetnik ntK cBe(apErqa t svedama cDermeaKa I svetnica cE€(apcK[ adl svedarski cBeKapctBo ll svecatrstvo cD.cBe*r K. zavednost cDecrI zavest crecrir. hitro cDrrA! oe. Sibre .cEe(a rmK.prebuditi seosveSdatise. 2.svetlikav crerarma I svetloba. cBerqlDa pJ. na cBEAere^crr!tsa impf g). prazTI1K cBeAegze. reduktiven opravljati cerkveno opravrlo cBerrllleHqrao.. rz l. lrg vir svctlobc cBeflHa{Berfilca svetinja cDe(apMa.eaxap{E 370 cDern luare cBcflt^t(u cBtrA!tsal6e carapfu ft saharin catr nt kovinast pokrov za pcKO cDeArrBosr f reduktivnost cDeAHarocr nagnjenost. . pncevanie cl.te-. sruonlu-nagloalr. CBEA. 5. nerabljen.^E adi vseden svetiti se.ki se da skraiti ali zmanjiati. cDesep!tsa ce zl. crecrpa pl .kotaliti 2.aimpf posvedevatibla.lruron svetisde cBeKpDlfH. t rrpf zasvetiti. cBsme. Posveaen. slovesnost cBeqepr ce. n duhovnik cBeErerara I duhovnica cBeurreHrr[rri cdi duhovnicBeEreEoAeJcrB!tsa iftpf aen adj cerkven. Dodatek coe-. liudje.Prebujati se. zabliska- cBefl^ra / svctilka. svctilnik. zvederiti se-mracru se cBeqeplM 4dt zved€r... i^p! pt.r/ svctnlSki cDefirimpl svctiti.DaA6YDa inpf napraviti svatbo.a. 2. . cBe. zvezek cBeasoaiLv zd\estno cDecsocr f zavestnost. -qn f caersrea m svct dlovck. ten..qu rn prida r? cDeAolreEe prrcevanJe cDeAo. cErt'a cDercKtradi svetoven ce pf. aoqq mah.^cTBo zre cDeroraeAtn svetovni na20r lostno spridevalo cDeroa.cDa rqtsa pf.bliskati se. .. Zenina s€stra. cBerrula t svetnica cBer|(:a impf samo 3.fiocr f bliskovitost cDe[K]a6e z od caerKa bliskanje. svatben . cDaToqBa ce pt. adt lascln cBesar ddt uvel Dlenosl ca. DrebuditiosveSaati. svakinja. Zar. 4-. svetlikanje crgt^ ifilt gL cger'. r i c F ' {. inpf ztl]ratiti se.be fi. ovenelost cBeEe.migljati crn4aurocr I vSednost cDe(a t sveca cBek^r. cBeKaF IIIllK crewrcH .i l.era f sekanci.zaveqen clecrta f l. cre(apra f svelarka (proda-r|r| jalka. gl. 'rF. cDeAE!'Ba. t pti..rK. ifipf osvestiti.2. veniti . 2. hladen. sijati cDctrr^t. cBeceE.. svatovati je. drulbeno Zivljenje cler adj l. os.. sklc f cBeA[e. svetloba cDer^o(oc 4di svetlolas cBer^oces.uirnpf pridati. -r|Hu rfl sla\a. f cBeEarlrcrt uvelost. cBer/. gost na svatovLini.e.cDeslra pl. svetlikati se cBerKaBadi svetlikav cD'erKaBrqa t blisk cBerKaa[rrcH. luI.sveZ. znizati.raa ali svetel c'. posve. svatovarec cBarrula<sarta I prijateljica I SOrOdStVenO razlnerle meo inoZevo in ienino maierio) cEa[oBqrDo n prii atelj stvo. {tltl m svetnik crercqrrl 4. biti pc crerylrl€ I zool kresnica godu-postati vSed c!€IU^ka impl svetlikati se. "da n orh ob\estilo. tmpl z\aliti.cEa adj se. nagnrtr. impf uveniti.ex-'ad. reducirati cBeA€rr. sklaniati creAor. mocan cBeKoprr tast. posvetiti. mozev ole cnexpaa ta5Ia_.enitnicBaA6a svatovSdina. -qll l'' gr.I a. 3. Eo BrrcraHcKa caerlrtHa v Dravi tucl cBer rli|aB-cB€f^m(aa 4di svetlikav cD€tao tl lud.Bsa adi l.ItEad. cBEA!tsa ce.IIi . skotaliti-valiti.'n i r i duhovgdina cDerr|rrQ -rrr t4 svelnik tri. 2.. posve- . gl.zavedati se cser m (samo ss) l.

Pr. rtapl potegnr nalzool. impf 1. pl cBt{pEe. skleniti-sklcpflrl zaroKo cDpuilatle od cBPruYnar 'l zar6Cki. iz lastne volje u.rr? godec.fl obok. gl. rce: Zqruzltr SC... ozmerjati. poseonost. smrt. zavpiti.. spuf Sdenost. cBgjoK s|reti cBr4ra. c. .pnmazau. r(Yxca^eq. ca?tullTa 0npJ privird jti.-ry n zvodnik een cBElrenocr<DnpetrcrEo n croAr 4a<soA@q€ f zvodl. zdrurllt v ZOVaU. lastDivolji cDoeBo. sklonitisklaniati. DxecTu.f svojevrst nost.xn cdj zvo&iIki gr.dopolnjcvati. Itovrecl.2. 2. uoEmll. 2. krogle). svojevoljno_. kresnica.KA cBoeBoerr..cD/rerrftltsapt.up4ope4 cBorrr@rEro a zvodnistvo cr'rrpn impf . muzika -Atta. impl sl* cBEuqe a defi od. neprijazeD(o vremenu. ski cEprs. cBp€cnyDapl. zavlu-zavtJ all sr: cDp. izviren cDoeo6pasqosr .) zaboleti cDnJoK. spusdati se. tmPl ('Dt' niti.cIt 1p4. nenavaoen. p/. cBoeDsAen.lTqll€ a. sDuSd?ti. csr{(a. upogniti. dovrsiti. -94. sc'olt rfuli se. cEE6aI svinja (tudi fig) cB e!rKa.caleKyga pt. cBpSEJ'l(. zainiZeati-ivizgati. cDptrrlra pf. upogniti cEtar^B adj upogljiv cB|{r^n8ocr t upoglj ivost cBmoK. inpl l. ooracanjc. zapiskati. cBe6orojcrBo r?svinjereja aEl'lo'(. gl. snemati. . cooja. zakridati. zavpitikridati. ntvalarl cttlrKVBa impf l. cBtrra t suKno cBrd€n adi suknen cDrflKa l-zoo. cDpT!tsa pl. srpeK cBpra! adi grdav (o lesu): oster.samovounez caoeBo^nuql impt lit laJlrati po samovoljno. gl. dopolniti.zvrzgau vrsaen crupxa I piSdalka. nlca okrutnost.ruaocr I spojljivost zdrurljivost.a pf. SpU- cB'/rr(a pf zviti. -aua adl svojeve cB'rpKarmn Po matem prsKaljen. 4di obocDnp6af godba... sneti-sbeiti. -g[ra 4di lastnc roaen cEoepaqro 4d. so ca prox vse oA ce cpqe iz capy(yna pl i'rpl I I I I I I I I I I I I I I .n adi zarolen crpEx. t\rkni ti-{vrka ti co*rc'r*r impl Zvitgati (veter. l€ vlo sa: Bo cBolcrBoroHa nperieiare. spustiti gDmlllrqua t l4m svrnJarrja sladiti se. cBo€.Povrvezati se.san cBrrpKarae Zvi. . skupsdino) ca[^apffiqa f svilama cBri ee ce irrpl svetiti se kot svila adi svilnat.rlJI m Sfam vczrrrK cDp3Ellqftn adi grafi \cr'|i- capcKaI zveza(lporl)" cEpraluadl€r1zorralrscc. krvolodnost caqpeg. -prtrf m zool EkrZat. vpiti.n gl. svoden cBapel odj okruten.lf. kridati. navaditi-privajati. svoji cDoEra t lastnina. gr. caoerEra4BoeErma t oarlnl sorodniki. svod cBoAeH. pnvaJCn pt ctrnK||c. sDustiti. Dovesiti. rgrau./uto44t sa[lovorJno.itrd svedrati cspelll. muzikant cDoa. -cer. cDp3e.sklonjen cBucHarr1ocfpoveJenost. iovesati. (3. 2. zanl ka c€ 3. povezau-vczarl. godba. caeTYAKa cB'IC'laT ULt pOVeSen. Iastnorotno. sklonienost cBucue.|mlanle na srran op!tu. rezati (o vetru) cBpsa'Iaql povezan(govor) captaHocr t povezanost . konfati. nenavaonost. cBoeDpeMeE _svoJecasen 44t 44v oD svoJem caoeDlteMe8o dasu croer aD Qli cBoeraaBocT svoJegEvost t-svojeglav cBoeo6pa3en. . coscroJ.f. z!1zgau cDoeiBolltresvojevoljnost.rE{DsB(a r. . vpitr cBp t\ impl samo 3. zaviti. 'ce: sledi se.-3Ea 4di svojeposeoen. zaviti{bradati. kondevati. pl cBorr p/or1 svoJ.- cape.cBoearAnocrt svojevrstnost ZJ.igati (glasbilo). sklicevati (kongrcs. krvolocroAnm<. pl od cyM sta. unpl 7\czatl.sklicati ca'IK'la:r aal navalen.c€-KoJ. vrsten. clpAea. zaigrati. impl ogretr-ogrevarl cBpecxa. d(} rrsevati. -qI| fiz totcncc cBplnernqa t zarodenka crpureuq. obrniti. zarodanje cBpEiraqr€fLIafikoncc (Zivljenja). izvirnost cEoepaneE..caoeBorrle CEo]EDOAHIIK c! cB\te pf witi. cm4ru.!Is m ovinek. svilast cDtuecr adi svilast cr'utu nar pes oblatiti --impf v svuo cDEAoKoc svilenolas adi cDrficKr.[csy. os. -un . os.ln ti. svojci. mu. do vrsen (glagol) cBp!rcBrK. 2. -M adj svojeprsKafl. zaviti. okljuk cBnrla pf l.r koi predsednik csparo f zoot sraka crpareurM adi sraeji cBlr6oracKa I bot di\ja ror. cBv'5a di.$B adi spojljiv. crpetyla pf. sesvinjica . os. in It cTBelIocT zakridati. t svrleK cB^eqe. Sdipati. cBp3!tsa. cDpelu cBpuqtsarbez ogrevanJc cBpfieH adi dokontan.Zganje n movolja gl.cDoAesr den. zavoj. -Mtl -sveder '?2 cDpA^apm sveorar cBpA.ladi svinjski csoeBotirr x. cBt4trl cBr4roaft pastirska Pisdalka sden. zblirati se cBp. zrvl.{ll ro cBoero vsaK nvalr svoje cBolsrDeH adi lasteD cBoicrDeHocr' samosvojost t cDojcrDo n lastnost.n Svojevoljnez.

kjerkoli ceRaAetueH.ba ceAe o a gnezdo.egorzem ce6€. vasdvanje.s{erd adr ves dan. reka) ceKue (2) pf usekniti (otrc ka). goreti v ljubezni.(1. Preval. 3. zaseoanje cerryBu impt od ceAHesedati.rK[ 4dj sejalen cejMeH4eJMeEd.pa zoali. I severnjak-selernj akinja. ceAsBla t sela.il vse same deklice o. sejalni stroj cela. presahniti (vodnjak. zabliskati se.m larz -a6bro del6. ce3|ra^€[. Stevilka 7 ceAlMMr[ra tuufi sedfirct ica ce. lig trgati.m l. MoAcKil. zdaj. na kolesu). posaditi koga (za lJlrzg) . krcsalo. lan stanc vati. vseKa{or.eA A i. ceBepo3atraAr??severozahod ceDepoEcToKm severovzhod . 2. poseveK / ceJaq f4 seJarec cejaqKa I l. nadlegovati. vertetno. inpl fem biti zaljubljen. taztog ce6anwrja. Kocu ce cerure(1) pl 1. {tlu . ']agagl. n lam L Lo. -llrHa adi sedanii. ceKaAe cerHe pl sedi ceA{eAaa adi siv ceAnrufltrre z sedez ceAarlKareAaro f. kresniti.AlMrraecer rrft sedemnajst cee Lrnpl selarr cee$to ailv t. oseba.rKrf severnlasKl 44.{wr adj-ed. Ila cAeEoTo ro IIpzrBu ceaeloTo tudi slepa kokos najde zrno ceAer4e n alefi od.laz n&fi sedmina ceAMa{eAMr&Ia ceAHe pl sesti. kon jar ce[iMo^oruja f seizmologija ce p ft Iam. kar naprej. h sedei. . pantokrator (bog) ceAlM 1?ram sedem ceAuuaro^ari(. zaljubljaIl se-zalluDllt se cea€. kurja gred. vscp(.strast ceEAa sja adi indecl zaljubrlen ceDAann Ka I ljubezenska pesem ceDAa rrcKrf adi lam zaliubljenski. tivcti. gnezoo ceA6a I setev ceAe (a f l. pristaiati ceAnrrTe.ce vsega srca. kresati ceKaBsqa blisk. (pred koniparativom Doudaria) le boli: ce6an. {Bq4Jil. 2. vedno. rlpr. zadeti trgatii 2.vs(. 4.v seded-sedi ce{rd impf sedeti. c! AeB()j. sejalka. -tlrr m taft dobrodelnik ce6€el6eq. ceBAocyDa c€ pf. vztoK. zbiranie mladih na vali ob vededh ceAeo. +Ha adj iz biserovine ceAe. -tl. zajedati. ceae o gnezdece ceaelrRa I vasovanie. -xxa adj vsemogoccn ccrlorMoi'r<fiocr I vsemogoEl l ()s t ceru dd.ne(ll sedlast (Po obli" ^dj k i) cer o r? sedlo (konisko.i cera? kaj. 2. (kraj) povsoo. gl. usekniti se -ce:I ceKHoflrHa smrkelj . zdanji. 2. vse" eaveden ce. -runa cdj (D "g) ceA^a najvi5ji ceA apHf4a CEK|lOTtiHA ccrrrucr / najvi5ja oblast ccno3mo-rKerr.l m ft41 se-dmerokotnik c. brzkone.. zdajSnji cerauHEsateraunn qa f sedauost ceraDrocr I sedanjost cerAe{erAeKa adv povsod. vsakovrsten ceKalo r kresilo. MeFe Mu e coceM ceeAHo meni je popolnoma vs@no ce€r6e fl od cee setev ce3{aeH. t BnIIa ceraBfirrerr arU bliskovit.v6@ddi samoliuben ce6€at6nsocr' I shmoljubnos! ce6e/r. gl.. tll.l.eBrdurEa. planinsk6 sedto. razveqrrlo ce[purJa. opazovalec ceja Ka / sejalni stroj ceJaHuHa Posev. (das) vedno. ceBepr6a.ki ga vodi ceKa impl bliskati. adr 1.r. 2.VEo I samoljubnica ceBscroKpeTop z visok dr'avni dostoianstvenik v Bizancu in fevdalni Srbiji ceB. gl.f ljubezen. Pre. biserovina. ognjilo ceKrrpat sekira ceKnpa (ce) impf lit jati.fi samoljublez ce6e/r. cera 3a ceta za seoal.g|eaanje. aMr. stalno. MO CKaattqlIoct' ceKaAeadr Povsod. tokrat. zaraili zabave zbrana dni.)orni konj. birii ceiMegciln ddi biriSki cejcaHa l. J. vseviden. trenutno ceta iwpl segati cerartrcrr. staln(. zaljubfien ceBAoca ce. oroinik. zaoava. laMY ceAel ceeAHo tam je vedno sedel. ki vse vlall ^di 374 rjcnnurr. vseveo ce36Haf sezona cesA6a f setev 4di setven cer4A6eH ces3 fl1 4/l1 konjski hlapec. kar naprei.eAlMAecer tztrt ? sedemdeset ceAlMAecErmAuurrMrra f sedemdes€tletnica ceAYruKaI sedmica. ceAAoBBHa ceMoBrua I sedlo.mjKo. gnezdo: kuria gred. -JHa4dj vseveden. pr evkar. sploscn ceKaKo ad? vsekakor ceKaKoB. vedno ceDeprEaK.t scde. . 2.uro. zbadati. stati. zaboleti.y6neae6en !6Je r? samorluDJe. -ttt a adi rh lil vsesplosen. sedaj.t cc r. cea o sedelce ce. 81. posajati (goste-zamizo) ceaoKoc 44t slvolas ceAlr}rl|re^ m vsemogodni. cC yluTe se zmerom. usahniti. -ettn n1 arh Dolicai. -KBap/orl vsakrscl|.rt .ipJ scdlati (konja) IIU e IOCIIOA My ceA/rapurqa f sedlarska delavnica ceA^apcKrr adi sedlarski ceA^ernle r dem od. ljubezensko Aa nrepenenJe. -I[r tfi gledalec. MO]\CI(aDfiqCtI ceKaEhqrrocr/ l)liskovilr)sl.-u[{eDepl6aqKlt n. ieprav. Aot vlnsKa rutrca ceAef}en. cd Toa ro 360pyBa v-edno to govori.Atrr{fi Vsevealnez. vseeno.

ceKHyBa

376

ceM|!I'

ce lperr ccMrrpel, -pHa adi vesoljski ceMxa / seme, zmo, Delka ceMo)KeH, -xqa adi- najruzlitnej$, vsemogoc,mogoden ceMorsrocT t Vsemogocnost ceMoK t vsemogodnost ceMo*eH, -rfuraddj vsemoeoden celdoureH, .nrBa adj gl-. ce-

377
nje; j.unij (po ljudskcrrr L,r reoarlu)

ce./rlltrrnE 4 argtn od ce1.o KTAI cefgqy ?/o_n-(oblika za in_ ce.L vehka vas; 2. naselie oz v a s olreKlnt objekt) vsakemu ce^cKrr adi vajki, podezelski c€xp€r r'' 1 skiivnost; 2. iz- ce^crioqrotrarrcKn adi kmetijIOeek ceKperdp ttt sekretar. tainik ce cKo crollallcrBo n kmetii_ ceKperdpKaI tainica stvo cexc t t sDol ceaqq fl l. vasica; 2. zaselek -sekta, ceKra I stranka. lodi. ceMalDop I seEafor, sisnalna ta naprava, signal ceK'|aiEt m sektant, razkolnik ceMe, -Illra a seme; kal (razceKrop rfi l. sektor. oddelek. dora) lig potomstvo podrodje; 2. izsek ceMeaoA t?t seEenovod cexvnA- ceKVRAan, I sekunda; ceMeen, .Jrra adi druzinski trrp, trenutek ceMeeH,n ceKlrrAtiFr tn sekundant. DG ceMeJEa ozenienec I omotenka moenik, prida v dvoboiir ' ceMeJHo4de z dnr'ino ceKl'|A.dpeH,- -prm ad; s-ekun_ ceMeJsrBo r? drutina oaren, drugoten, druso_ ceMeHeH, -l[|etla adi semenski vrsten *" ttt semester' cdrqxja, -I|tr I l. oddelek. od- "ffi1; sek; 2. ned razteleSenie ceMa (rcrEE adl premilostliiv ce$qrtpa pf, I secirati (cesar.,bog) ce aEe4{e^a'Exu, _ag{ 'tn tn ceMfiqap /n seminar, (tedai Kmet tam prostak. neotesarn prostor) nec ce^,MHapDJa,-|dr I bososlovnioe aufultt1e n atgtn od. ceta_ ca_ (srednja Sola zt duhov_ neq (Inetavz nlKe.) ce,raE a I vasdanka, kmetica ceniqr r7r vesoljstvo

cer('iyBa impl od ceKHe 3 useaovatr;,ce: usekovati se ceKora-ceKofatu odv zmerom, veono. vselei ceKorauien, -uiua alj vsakda_ nlr ceftoJ, ceKoMy, cexorc, ceKou plon vsak cexojArreoeg,.BEa adi vsakG dncvcn,vsakdanii ccxojAxes[e, .nJaieroJ4rerje r vsaKoanlost cexoJ4nernu*, .rIr rr? dne\rtik. casnrk cexoJAleBHocr I vsakdan iost ceKoJnar ady vselei, isaki-

*iffiffi

ceaancra adi kmedki cenaHcK[ 4dy po krndko, Kmet

kot

ce.aaElr€fl den od ce^aHeu . xmecrootrok. kEretit ceaall|IrEa I preprostost, neotesanost) kmetavzarstvo ce^B[Ja, I bot cipresa {u ce^eK||uJa. selekcija, izbira, I ooormnte c€a[A6a I-selitev cearA6e[ adi selitven ce^rqa I preselienec.sl. nDece1tHnK

'?

kmedko prebi_

ceqoKoccaq{eHoKocel,crl||ll

cep6s.adj /dnr l)|l.\t, rvr)tn I qen, brezskrbcl, sl|||x)stt,L.rl cepr.hpa imp| sclvil{tl; jtl predlagati; Jporr lxxl|| lIr I DOSaSt ceputrcm l. scrvis. st(,t.ltvFrL! ceiroren, -trna adi Dolasten delavnica;2. gat.nitltr.il cern€ t 1. senca; 2. -fis kon_ cepteE n vzidana orrtllrrr r tura, obris; suh dloveik. bq spr4vljanje postetinir(. Ian elovek;3. privid cepn{l,. :lru f fat ceruiap m fatn brezdelnez., prooaJatna na prostcr|ttr\rn detomiznez, Ienuh. lehrh. DG cepAap fi a/ft glivirr. l \trt|r. stoDad 5ina, poveljnik, voivortl| ce!4iD dli seDdnat cefte{l'M adv zapovrsljo tx,v ceHoxoc nr kofuja; das ko$ soo

ceseurrap ,n kramar, trsovdid z raznim b_Iagom;iro; vsevec, vseznal ceHeurralrnnF _l trgovina z oroonJan larnr ceneurro-pron marsikaj; razne cfoonan te cenraglJa, -ai I senzaciia certa inpl zasenlevati, iaslep. ltati, senditi cet'','la f L sendnica, zelena utica; 2, zool sinica oerqsap n sinidar, kdor lovi suuce ceru pKa{emsapEu, _gul, n past za slnice oeHulrne z privid, prikazeD,

ceHoKoceH, .crla ddi sc|(,)ctr ceHTerquja,-ror I scntelrir, r,, ora mlsej, razsodl)ll ce$!'EherrrdleH,-Aro ir.ri :,(.rtt MOKCII mentalen,_ tustvcr, r(.hl{,, .AIra 4di premoder ceMyAap, Den,ostaden cefiap'tltrgovecssenom ceE!tsa .'ae'Iapr'8rl m, f ceslp m r'mpl gl. ccrjrl cenapHuK, gorCic:r,Hl. (nrxrn svlsll. senrk ceE.\ecT ailj scnfcrr, st.rr.rrlll .ABa.4dj vsenaro- ceq.|Ir in?pl scDiiti (slik, ceEapoAeE-,. ) oen, vsettudskr ceoMaeH, -JHa.r,ti v,l:||l ceuar m i, seoat; 2. zsornii ceo|IlpareH,-T||u {r.ll v|'r.r,l,,,,. dom v parlamentu zen ceHAB[lr. ,n sendvid, obloZen ceotrOarriocr vs(rtr.,(,) r|1t / KruNET

I I I I I

"Tffil

.ri vscst)toirr, v,,,.

ceomtr'to 4dt spl()$x), lrtl splolr; ccolrrrrrr) ||D Mr. rl sploSno sprcjck,

vcndar, kliltl) lr trl ."ii11i#l3di#"{" r'(ll1, scs,,rr r njc
celrHe ce. ccrtrryalJ ct l|t ,

cedax.coni

predrainitiii. r-,i,'r,',ltt L,:,
trzniti

i tttl

cenrdMBpurl scptc||tl)cl cerrreMBpltcx[ atlf scllcrrrlr;
sKl

I I I I I I I

T

cepeeH

378

crrvpHocT
cuApo r? sidro, gl. (orDa c[ja^xqa I Zarnica cr4r(He,cnKa pf. im,l zav'iti. -iacvia;ii-kritati; zacvititi, vresdati, cvidati cftxlepl ,interi.,fanl ven! pooen serlzglnl! crd(TepAEca-cuxreplca Lt napoorrr Koga ch(repMaqa f fam znamenje za konec obiska, druga kava cr^a f sila, mot; fig pl \ojska crrieH, -.^sa ddl moden, mogoden,silen, velik crleurja, {ll m lam r|silnei, samosilnik clraegncr<n adj nasilniSki cn u. itl1pt siliti, prisiljevati; pospesevati,krepiti cr.r^xHaI mod, sila, silovitost cE^qrrK, -4!r n nasilnik, oblastnik, silak cu^rfir,rK}j oiLi nasilniSki, silacn \tsa impl posiliti, posiljevatr cn,{!tsar6e n posilstvo cnaydra I silhueta, obris cu W ad! s silo, siloma; prisuteno cran6a6ra ,l simbioza, sozitje, sKupno zrvuenle c[M6oa n simbol, podoba, znamenJe crn6oaaa*1ra pf, impl simb.} lizirati, nastopati kot simtot cI|MerIrHJa, -Er f. simetrija, someue s slmoor cstltw{ m na poseben naain pripravljen bel kruh . cl|MuFtula, {u-cEMr@Ja, {u m pek, ki pede bel kruh, c!I.
MI"\

379

qIIf€)Bocn

T
T T T T
I

cepeeH,-Jsa {epej^rs dr.ll ki cc(anaaon fam dustvo,obdutck vsebuje mastobo Prvega cekaBaEe l. obdutenje, obmleka '1 dutek; 2. spominjanje, spocepejrepa r??, mastnost plnef mln ea mleKa ce;eHdAa11. serenada,pod- ce$a f lam veselo razpolotcnie.dobrEvolia 6knica: 2. slasbeno delo vrsta, red, cebre n lam prvi'jutranji nacepfiJa, -nu iserija, $16 n-fam prni bre fatk kln ali Dro.laia kup Ali prodaja, zadetek skupina ceQri atlt fam pmi( ceDh6_3eH, adi l. rcset,2. -3Ea rfiroca, ceomca, .ce(D{oc!tsa. I, irapl inaiilen; 3. zamisljen, potrt .cbr[,rocyra. narediti, posKusltl prvr-oe' naredlrl, ceD[63Bocr I resnoba lati, poskuaatiprvi ceirruja, -uu f tam glavr.ica, ceueto adv lil Popolnoma, kapital, posest,imetje povsem cepneFrrfo{a serp€ntma, cestt ceqa I 1. sednja (drv); 2. pc na vrluga, oKlluKa _ kol, klanje z. cepw m I. serum, sofirvca:

impf sneli, sledi, odstaviti, snemati,sladiti cul,uraru3fipa pf, impl simpatlztratl

t
I I I I I I

cecula, -4r .f zasedanje; izprtnl roKl (na untverzl, ceiraen, -,lxa adi vsemogoden adj. vseslovanski cecloBencKn cecpAes,-AIIa 44, pnsrcen, go' nec cecpA[ocr I prisrdnost, goreanost cecrpa I sestra; medicinska sestra cecrpaE 4d1lsestrarski cecTlraHosrI vsestranost .
ce.c'rpwrc<*ctpt'JlKa

ceDrvo. gl. BaKIIIIIa

ceqe iftpt
uiLr u

sekati, rezati; li8

cr&ff|arr|Ja,-r[r. l-simpati ja, naKlonJenost,tJubezen crrlwrosrryrrl r?r simpozij, shod znanslven <ov cuMrrnoi! r'' simptom. znamenje (bolezni, p6java) cmry dlrl-criuy drrKa fi, f simulant-simulantka cnMvlrr4ra ir.1pl siEiulirati, hliniti crlnryttdn adj simultan, hkraIen, sKupen csMlDoHrja, -rn I simloniia glas, skladba; lig harm,r crrr, {Bn m 1. sin; 2, Ja l neien n:rg(rvur'; /i1; fl,' 3. vek v okolju: si,l plittlilt lt(!. cuu adl sinji, rnr)dcr; ( ||ll KpB modra k|i; crrrrdrycrnrr sinia oblcka c[Han n ,ol gordica crfianoB adl gordilcn c[HAsKdT r, sindikat cfirrrrAlra!{,-qn tl Ian m^mhl
slnKo

sestrica csreH, -TIm a.dj nri poslednji., zadnii ce,ld pl l. zadutiti, obdutiti; 2. spomniti se cerisGcerrao a dutilo, dut cer'trt/J,r aih' fqfi rlajbrt, vsekakor, brtkone,- gl. ceKaKo
cgI[AeH, -]rga 4d, culen cqnrrEoct f dutnost c?.rte alv 4/C Potem, Potlej, nato cekasa impt l. lutiti. obdu' dutiti se 2. spotiti; -ci: spominjati sc minjati; -c€:

n, I Qefi

ceqr.ri, -uJa, -net pI -E'i Pton vsakogarinji, last vsakogar ceBt/u{urne{equutre n clel Eozda za poseko; posekani del gozd^ cequ o-celrrrBo 17 oslnna, rezilo: orodie za sekanie ce'{M iapl sekljati, reiljari ceqKo r?1 febniar (po ljudskem koledarju) ceullo pfon marsikaj, gl. ceHEIUTO

Bv Yv U u

claee impf siviri; siveti crlKaB dd,, sivka.st cnDoKoc d4,/ srvolas 4dt slvo ouvne cEDOMaC]tIlIIesr barve cnra I kapnik csra, c$Tfirre impl, pl El, cEfa, cnrrra^ rl signal, 7-nak csrvDcrr, .p[a oal] Eotov, zancsliiv, varcll cr|ryprloccrr, -clia 4dJ vamostcn cxrvprrocr / gotovost, varnost

cuMHe-cnMurra, cBlnllitsa

pl,

CuI|eBa-crrHeDI|Hamodrina, I srnJma cn'deBtr'4a 1. modrina, sinjif na; 2. med drnavka, podplutba cbttee ifipf modriti; mo-ce: dreti, postajati moder, sinji cmda, -rq I arh l. nizka okrogla miza; 2, pekada cml' o z modrilo (za bombai in volno) cfirn€D ali modrikast crd{€Bocr f modrikavost

ce l((tBe[

380

crrpoMauKU

cnlroMaruT[Ja

381 cnamflapr imrf dlakocepiti cmHrrrapKra l. kramarica; I

cryop f . meja_ (med njivami, rravnlxt,
med vasema): BO KOr. a cHHopoT ne .ae.snhuoobnez ne dela vsem na

ca!{<oBerl, -t4l rn maloDrid_ nez. nidvrednd cr|I{oirEqK. I .vijolica, gl. re MeHlTa, TeMJalrgra cI|HoEnM nr sinonim, soznadnlca cranoor adj modrook cEotrc-ac m sinopsis, strDjen pregled

z. zamolket,hfpav cErKaaocr. t zamolklost. hripavost crrfl nB adi sipek,prhek (zemt1a)

o"ue 'TS,t.l;,fnH?i;"f c'|m€B a-di 1r sipek, prhek;

c'ma'fl,!|aa adi koTay c''[e pf, impf naliti, tralivati: !ce: razbezati se; izpristi_ rr se; trg spraviti se na k.r ga; p-osipati se; obrabljati ' se,cetrati se

"?.#ffi-J"

siroI revsdina,

crrnlrqBtxr I sipkost, prhkost, orooUlvost cwne-irdem od crznrca $CincErocr4l{ro_ruJa I modrina, srnJrDa, ctlleBa gl. cnpaR,_-qq n sirotek, revEek crDoka ady sinoCi (olrok brez starsev) cuo(auen, -ura{t'Ito(eureH. cnpmee dem od cHpaK sirc lt -ma adj sinoCnii re{, strotica qrurarua qdpawuaadi ubog, reven, siroI sintatila, pomenska zvez mastr cqrarr.ca I gram sintaksa, cnpdHa I l. sirer\a, mit zaDesKlaonra lliva Zeoska; 2. alarmna ourr€sa f sinteza, strnitev zvocna naprava pt, _crrTreT_n3*pa impt sinteti- errpenap rlr sirar zrratt, sestavljati,pridobiva- cnpenapra sirarka t rl ( umetno) crlteEapEqa t sirarDa CeD(rl4'dedj sin_kron, htrateD, cEper6apcKx sirarski adi socasen crlpel.apgtto n sirarstvo cttfrre4-cndorr.urlaam, t spo_ cqp€Ee rz l sir;2. sirienie: nuncrca oseqo cr4rer6etrd plaDiniki cE|&Dr ttl Veriga srf;. c4p-er6e r demod caErrnp Jenjemleka Ha M eKoro sir"Tffiff cEqBpgllja, .tM m arh kdor capn impl siriti, sir delati dela verige; kdor okuje jet- cgpo,idaa,.cH n siromak, re_ vez,uDogapam croEal( ru ivje, inje clrpoMaBq€ dem od,cwprc.v.aB _tt cEqr, @ta, ceTo,pl c- re pron siromaeek ves; rre co cuor (yu) ni cnpouaDxa I siromadka, reva pn pravr-e cEp.o arTq adi ubog, reven, cnla@a, V f koze: Ma n sfomasl(r cmrauuqn otpice cr.rpouarxl adrr rermo

chrop€H, -pna adj mejen; cu_ HopeHKaMeHmejnik, gl. Mei_

crtnnaqapctBo r kramarstlr,j (llakoceDstvo crruo z drobiZ Kfl) cr{t'lo ttdlt tla cuTtro na dr.t)l) ckpocasocrf sesirienost no (prodaja) oipor!rua I sirota, uboiica crrEo&iac adi drobrurkl:rr cnpyn n sirup, gosta sladkor( psetuca) na raztopiDa; med zdravilo clIfltoconcraeHfiK,_urr (lr()l) t'l itoposestnik cl!'rHocorlcTBerl{qri& aali (lt.()|,. cEcreMam$tpa pf, impl siste_ noposestniski mallztratr ctrrHoraja I L maihnost. (ltrrl). cry .4j opp r^aAeH .L sit: nost; ?. d_robn iaiijc; pic(tnrc. z. objlen; 3. fig c,rt ot xritl matenl(ostnc vrc(ln()rll Boror sit Zivlienia I q{req, {Ra adi dioben. mai- c[Trry?sJa drobnint.lk.,rIc,l. meti malenkostncvr:cttirrrrt I heD,maler*osten cETo t1 sito qtr-erotecErqe n dem od. c''.o crrryaq[Ja f situacij[, pok)rll. sitce,maihno sito razmere. stanie qrrccr

cnporrrma^I|rare fi erh l. sirousntca; z. uboznica cDpoca ce, crpoc!tsa ce ,1. Itlpl sesiriti se, sesesti i6_ sesrrjevati se, sesddati se cnpocaH ddi sesirjen (mleko,

"Tiffilniff, adi kramarski;

z. otaKoceDka

*:ff]|:rffffir,rsistem,s+

"'ii'Jiiif,#i#,uttocc'ucnle'sc sprcmlnJoJo; grasD sl 2,

. f,. o tutn(: ce cJarrrrl ovce so brclc cErl|err{ m l. maleokosti. drcb. claeaja\ inpt sijati, :vcttt I se njariie; 2. drobiz cJaer4 -Jfla adj sijajcn. blc_ cJrry ilnpf drobiti, menjavati stec, svetel v oroDrz,razkosavati cJaJ nr sijaj, blesk, svetlost cErr|mm I gl. cl{Irrex( crTlqrqa I L malenkost: 2. cKa3t|a_l zgodba, Ijudska Dri povedka, pravljica drobno sadje (hrulke) cnrryrap cdj drobnjakarski, cKaKaaeq, -,/rrtu{Kaxylieq, ./r{rl malenKoslen m zoor zelena kobilica cl|TH||seDocr/ drobnjakarstvo cKanapafir f zool sraka, c.l. cFrHrrqaprn l. ktamar_ trc(). capaKa,cTpaqra -2. cxa|(r|e, craKa pl, impl vec. z- drobnim blag<im; sl, motcnKostcn alovek.dlsko ct(oxlc. cKoKa ccpcc,pikolovec cKo^o f 1._lestva;pl stopnlce; coe,l\cD (mKOB) c cKa^a da-

4di sitast aai situiran, prcnrr> cvtn impf sititi, nasiaevati: ffie*, sititi se; veseliti se crtrfiM{rtFlMKa r?r.I vrvicu -c€: nesreee lig rule clar'I adi sarno

I I
I I I I I

ffijl

.* ,n bot puhasti

cKa a!Il|

q<aIIIt<a

cKDep

cK oolpeq

I I I I

t t
I I I T I T

cKa3Ha cxacrpv, cxactpyta pf, impf podklestiti, oklestiti. pristri6i, zmanjSati, la utiSati koga-klestiti, obsekavati, obrezovatl cKacrp!tsarbe tt podrezovanje, nezanje,oorezovanJe cKaqrl ce, cKawla ce pl, l. povzpeti se, stopiti na. vzpcnjati sc, s(opati na; 2. TIlIA spcdatl sc, spajdasiti se spectrauiaar adj ope3an, onemodavati sc, pajdqgiti se ger pt, rnpl cKar[|(a, cxrllrxllq cKamarocr f onemoslost. oslaumazatl, oblotitl. mazati. belost. oDesanost blatitl

tridnlh stop'icah cnat adj diag; cRan A!*as craga rgovrna cranan .adj gnil; trhel; lig oslaoel. onemoeel cxarapufa t ft gniloba, trhlina; lig slab udenec cKiarruroqr f gnilost, trhlost; oslabelost cKare, cKa[!Ba. pf, ilnpt zglri. ar, pogrnru-9ruu, crKavatt qratreq, -rflm z hrib med dolinama cr<a.uja I draginja, gl.- cKalo-

cranHe, cKarila pl, impl 9ry4gau, rzcrpau se, poglrutlpesati,crkavati cKalauu, cKaAaqtsa pf, inpf omagovati, modelirati, delati po kalu- cKamr!tsaqKa opesanost,oslat DU belost,onemoglost crtarrecr ad.j r?ri skalnat, ka- cKanornJa f opp eBTwrrrJa menlr dragmja cKa-^rl o r? stopnica; lig stop- crcanorleu dragocen adj nJa (razvoJa., cKaloqeHocr f dragocenost cKar.Btra-cKarnqKaI dem od, craqtsarse gnitje, trohnje'1 cKa^a lestvica, stopnidke nJe;cr{avanle, propaoanje cl(a lll]tre n atptn o<t cKaia cl(alr.nrJa,{I| r'' lam skopuh stopnisde cKa\tq'dKa fafl skopulja, skG t pusKa cK.r lr|{Ka^ltrr€ m, I pgrl lig dolpin cKapaI resetkastiraienj; mectoMa I milnica, gl. ca[yso na raznru cnapa, cxapfra pf, impl spre','|'tTa cKaMeHer adi okamnel ti, ozmerjatidelati razprticKaMeHerocT I okamnelost Je, zmerJao; -ce: preprratr criaMel|x ce, cKaMeuvBa ce tt. se, spreti se irrpf okamneti, po;tajati *;: cKrapeA€H, -Arra ad.i lit arh men neprimeren, nespodoben, c\awla, .wr f arh Solska klop gro, zopm cK.EAarr- rn, Skandal, spotika, cKapeA[osr f lit arh nepfim€rnost, nespodobnost, ItonuJ sanJe, sramola cK itfl pt skandirati, pG rrlnazanost ''AIrp^. uoarlatl. lzgovarlau Do me- cKaprar[tra f med lkrlatirF 3. tri skala, gl.

cKap!tsa.na I prepir, spor cKacKaI baika, pravljica, gl.

KA

cK,/.Ce,Jr, .CKnCe UM pf, impf sKtsau-Krsau crwa ce impl potepati se, nltl klatiti se creae rz zidarski oder; brod, cra[Taleq, -r!ry-cKlrTalr ,n podoln, splav tepuh cKe^er m okostniak. okostie: cKhaarse .r potepustvo, potep, skelet(stavbe),-ogiodje " POrepnJa cRelre[rrja,-rxr rfl brodnik clorraq{u-cRrflHr,rqKn 4di Do' cKe euzcKn adi brodniSki tepulki cKenca skepsa cxnllJe pf potepsti se, izgubiI cKeq rfl veseloigra, enodejanrr se na Potepu q(l{rltrmlTDo'1 gl. cl(lrralle. ka cKwrpl (sg craja) smudi cKIIlgItK, -ry{KtfTE{4a n, t pG cKlnlace itnpf smudati se tepuh, potepuSka cru{arbe n smudanie cKr.rga nadrt, osnutek, skica f crurja'r m smudar cx^aA ,n l. skladisle, magac\rlta,$a adi smudarski gaztn:, vMa Ha cKlaA tmetr crurMHe, cKltMHYBa. iUlI v zalogii 2. tit skladnosl, Pf., samo J. os, sg srnlt! v glaubranost, sklad vo, na misel priti, posvetiti cK aAerr, -AJ#r adi lit ubt.\n, se skladen, harmoniacn cliJn'''r alj raztrgan; lig one- crs{aArrpapl in inrpl uskla(li. mogel, opesan Sditiuskladi!dcvati cK aAr4raEe usklaclildccKnrrErrocr I razt\ganost: tig '1 nje, uskladiidcvanjc onemoglost, opesanost cKllrre, cKErlEa pl, impf !az- cr< aAuurerr, .ruHa adj skluditrgati, odtrgati, presekati, cK ena, cr etryBA p/, irrpl prekinjari; izdrpatitrgati, zmasiti, povrSino opravltl lBt. crKavall; unrcr0, undelo q(^ep&a I skleroza, otrdccxmrllBaqKa .1, izlrpavajode, tosr unrculoce oelo cx eqKa ce, cK ettrqtsa ce pl, cKlnm, cKr[ryTa pt, nnpf \rkimpf swLati se, spaidatiti peti'vzkipevati (tudi fig\, tzsespeaavati se, pajdaSiti se Dnttuuu cK €rrreH ad.j tkJelEen, zac'r''J''ie,. cKrmryBa. pf , impf orgnJen upalsll, usabnrtt (vooa); cxrerureHoqr I ukleSdenost, utrniti, usasniti-upadati. usizaorglj enosl hati; utrinjati, ugalati cx etrIlr|, cx.1rerlrTvaaDl . imDl cKl'cE.ar qdj fig. vznevoljen, ukle5ditj-ukleStevati; iidrg; sraoe voue, poDrr, poparJen, vau; zvl se-zvuan se -ce: polrr v klobdid cKrrcHarocr I vznevoljenost, crdo6lperl, .prgr m zradni mepobitost, popaijenost hur na vodli oovriini

cr.Bep n majhen park sredi trga cKBepHaan{xDep8u impt sktu-

koCljiy.u@a l. zakon). zadretl se!?iti. dolsonos sestavljati.ali skrajen.c€. razbiiatii za. ototen. imql otrpniti. !ln?.unra 44. -EJE. irnpf tgedka. ft fam skakacxninln. umazanost crqrtrrrtraa I gl. tgetkljivost. otrD. -ce: rati se v dredo cKlrer( n ivje. maltobna srasa na lulu: mreluca na pov:rlju st6jede vode cKpareE 4di skrajsan 26 Makeitonsko. prikriti crpreu adj skrit crpf. skakljati. zbrati v dredGseganioti v dredo: zbrali-zbl. ce ti-konaavati zgrDancrlr segrDann. naklo nienost cK^owr. impl crcor<rre. . umrecKor(x?E .e.rnhe z skrivatilde cKlrnsf. ni. impf prebuditi-buditi. varden. fft zool sestaviti. poskakovati cr(oKaatillrr]ef skakalisde cKoKa^rrrqa I Jport skakalcKoKa^qe z frnikola. c(opaBlra Pt impf SKlOtuIl Se. gabi se mu cKoDas(rr f ykoyanost. poskodneZ lec. kmalu.t DuDltatl se cKopaBn. cwryryn pf.cKlrecKyaa pf. zateti-zatqljati brcati. cKoMpa3 M!' e neprijetno mu je. nizkoten. . povzpetnik.Lowlsa fr. impl o. cKolxraB44. " s(oponlnez..Tfla adi poskodnica (ples) zlotljiv. 4n adi \agnjen k (pijadi). zdruZiti-zdrute-vati cKoMpas fl tctn zoprnost. novo peten gospoo . ce. . uniditi cKoT'n . cKG DatueH croplr.. rita"" cKoxroTKa rnpt zg@Karr. krilati. priskulnost. Sdegetanje. skleDiti-sestavliati. ce. uMa cKoKoT racp ga cB o!'e. cKpM.crt^onr|teH. prej.alovati. rajli.{[lE{Kltt(attto {Erp n g[ cKDrRaBeu cxpda. pf. za. skakalec nrca -C€: f. skraiSevati crp6 f lil Zalost.. sxtDen cRpxaBer6e n skoparjenje.. skleniti (roke.srez cKpexeH. cR UldV.or. impl z'riti se-zvijati se v d. naklonjen cr/tor|ocr I nagnjenje.-tis . ce "cKpBlTa tmDf za ztve tn mf we crsroH'crK oEett. sklepati.'losten. iival crorcrs adi tivinski. pI cKop'' m arn Skorenj (raat pll _. nepibno3t cronm.. cKogllEa tt.r(IIa aat pesn stc.. luotusce: zaKEo ca qef. u poskoden.skpt kraj.g stjinjati se. odrevenel. srerdn cKp€cKa.iiil. cKoKa klobdi6 crionor rz Zgedkanje. skoraj. ogabnost. okrajtava cnparz. Ko^Ky (Inro) . ce cKoKIFdadv skokoma cxtryw.cKorKYpqFa ce cxor. impl skraiSatikraigati. zapreti (odi). cKo3sa adi samo I breja (ko za) cxoKa impl skakati. . d zakriviti cxp. sKorec sklepati.. poskoCiti. craVrqa t 1. . privoliti-sklanjati. cfi oE['E pf. . lost. sklopljiv cr(]torlqn oe. Zast. cl(p6rr no HeroZaluieza niim crpraren adj okriavljen cKpBs.(rcE.Povezovati fic zabubiti se-za?t. iml zaweidati. cronqe /f skoliti.r lLtn tiTkot\o ra!nanje..Do' ubiti.E. eq adi dolgokrak. cRopcrueH. nika cKoKaq tt Jpof. inje. grcav cKopsarocr f gfdavost rmol cr. necavno. 2. sKopusluK c*pxatn impf :Eqpariti.Bry m skopuh. tmpl seqnati. nagovoriti.skoporitnost cxpxaDnrama I skopustYo cr(pr|rcq. odrevenetii dcel osupru!l cKp-aen. ttosu CKOI(OTAIIBO IIDAIIIAI6C KOCljivo vpraSanje past.-rrtrta ddj nedaven. nagnlu Se- narcditidclati skorjo. zakritati.cKopaBI c(opor|los cnpsel|ocr cKpareBrqa f kratica. cKoqa{ira Pl. kositi (tavo). zapiracRorci@ . cKoK Ilao opo cr o fl. zaonJr creaja al. sKralnjr. Zivalski. skoporitenje cKp-xaBeq. cKpAlBa n. gl.tmn clrl se crona.f . u. c*parysa pf..ivina. nagriti. impf cKo..gr m ut lnwecraopo€rDeq. impl skloniti.e d skriti. sKoltonuu q(px(arocr f skopost. gre cx.cKoKorraD{Korqrl|rD . zvezati-vezati. izrl arrr kotrdati. umazan. tmlrf Et. vkoyan za. cronqla impl l. cK^oFr!tsA ce pJ.. c*nornwa pf. 6Ea adi .. dvignitidvi gacKaIrEJa lZlindra. cnopwt pl. zmrznlenosr cKosaru. milnica. troska cKoDo aQv t. cronpa.. zmrznjen cKoqa{erocr t otrpDjenje. zank^ (za pticE) sKor{Jm^nBocr f ldegetavost. okamnel. cKorNq?lraEe z grbandenje qnoxlpqs Ge.opraviti. cK. dreti se crpxbl adl skop.. skakad.ii:frj. odrei'enelost. Sdegetljiv. tako rekoe: komp rocKopo hitreje. bolei crp6a impf lit .Zgedkljlvj9. kljuva. qrgIYpltsa. impf B adi zaaeti tolai. nagibati. cKLott\z. cKorsrBo cxoqaser adi otrpel.di l. grd cKotrsrro . z. daleC crpara pl zakokodakati crpama f cinek.oBa\ adi otrpel. cnrlYEqtra ce pf. boledina cKp6en. sceti (otrok) getati yaa. nagibati se.8 pf. poskakujod.cKor. skopusru.gedkrjiv.ke pafl{Kopavau (l'tDograo.eEocr f skritost PT. se t . skopuSnost. . kodljivost cK^!Irrs. 3. Ceti zbadati-pikati. croraqra f iaort skakalka soslaSati +irlli. crourlra l.-JE . skorajSnji cKope{. dobiti-dobivatiskorjo cKopaufeH. zona.-tam scstaviti (stroi). 2. grdobija.AoBpa5e4..Blov€oltldloBr tl I I t I I I I I I I I I I MOXe IIOCKOI'O CrmpreJ spreti cr(pEr|'|lr oe p/ prgsesrr .

nez gI. slabid. vsako nalenkostjo) sla\tek. cr. -ddi sladek. sten cnalocr f gl. tf. c anctta trratRa slamntK e. -I5e I lakotnica c^a6uRcKlr adi lakotniden caa6q stabo -. 2.zool skuia. gl.uzivati -ce: c^aMHa t sladkost. kamnivrJanJe. cKvKaivBa ce cKlroT rDocr J uKroturvosr . polomlu-lomiti. slava. brez kakovosti in kolidine.cnVaei. crcvlowds.a ddi slaboten. plehek. Dosuaiti se pati.ukrotljiv cKvKa Il ce. 2.sa adi reven. -p. -rura adj skriven. c^aMer K cnareJcruradj slavdji cras. gl. pnti) kraiSati ga v aem-skrajsepf. .av ..Aen. Pit-el. lrtiPJ nost. cKpoflr. impf siaditi.Kprttl|eM{rapr|rle! Ma adt sl(nval obrnro. gl. praznovanje taknil se bo ob bilko (nad c^aBel. zaskrtati. taJcKprr[re. tmol lzDuLtlr" tlg osKuorrl. cxlro{KlTrtHr.slacaaaocerl.snaha.ra6dcntiocr_ I slabotnost.pt. slab. €u m L zool slavec. (obleko)i 2. c'aaoK. c aMHa. skrpucati-skrpavati. tmPI. 2. . ponos. 6. skubsti io komu cK-poMl|lrqlf ittlpl kazati r.slavoblepneZ caisonelKa+. gl. gl.rhanmagocr I osladnost. 3. naslada c aAEIrKaBadi osladen. . m pfedcKprseE pt zlomuen.fi latn sl^doledar . razolu.sladitev ctiay. clla}Itf. ki crpo6n impf-Skrobiti prdo ravna s lasco cKIroE.4.i I. 6na adi Skroben. majhen.. zavijati . zoprnost Dlehkost. cKpq^[B adj Skrip. n*rlnna moc c^a6onrla I slabost. naroaie. razcr<pupaire cKDo6 n Skrob ollante crio6eH. . -n lomljenje. ouliti.'runa adj malo duten c a6oAvunocr I maloduinost caatucr. utrgan Komu KaJ. pf. pnrezatr rn seslu crly6ne. izkazovati spoitovanje itnpl (o slani) pasti. krilo.|. crvrva-eu adi skliuden krDati cr. 5.pt. tmpl zlomrtr. neodloden. -q<a-cla6tlrroK. bilka. . My cKp-uKa co 3a0v zagrozr\ cKvr tt l. -ulr r'1 slamnjatr. nedelaven caa6ar.r-m adl. -na. razbijati cKprur (rcr t sl(rrvnost. zacKpKa f nerod6viten. kroiSati. omeJenos! crpor. ubog. praznovati. malo . impl skljuliti se. zagosti uitijpukati.cKpuuletl 386 cryra caa6 387 claTraplllqa cKprueH. vleika.tlniqa f drkostawica c^areEe z slaienie. c^a6aK caa6ovimrK. val. cKpFeg. -irysL adj lit slapremagovatr .(v sestavl) caaooAFtreH. -utt tfi slaboum- c^aAocTpacTle n sladostri_ stje c aAlBaB-44.cr{rnlrnxcrir ski Ke. skuhati. f slaididar-sla5didarka nica c arKapErqa f slaldidarna caar{rrir'r[re 12 skladilde cft|rarr n drkostavec caara'rror adj drkostavski caara.crvnrinla.sau. tig slast.j 1. cKprryBa pJ. potreben.e. boumen. tftpl sKr!ati. koda boten caalr(a I slamica. premagau-Krourl.cKp. . c^alltKa ke ce DpeIrHe spo2. prgisdc. -Itrur t?r slavc caan tz 1. droban. zavtu orugam-ooraeati.. cliy6Ey8a. cn16e. nri pipa c aMrrnr. cr<vtiaq-m faz oden-rh lkrobov crlorceerpaa f _. mu Je 3. srlica canje cKpcEo3e adr krizem nog. omejen cKDOmreA m Ktoluec crq'AoluHocr I lit slaboumcrpomreara I krotilka nost.' caatra I slana calll|oca.crraadi sladek. pozgatic^aBnqaf pipa paoau c^aso6!6eq. tmpl aai skupslinprekrizati.\a f. zeDotrebno skromnost. -^.' impl l. delati lian ie skromnega cxy4uocr-cryAocr I rcvldina. 2. cKsepHaDi. maihne modi c. lig sladkati se. 2. razolr.. plevek. crp4xysa vati.c^anollc^arKapKa m.t: uiezau. cKpDE!ts4 p/. c^aut(rcwa pl.\ar c^aAo^errnrja. brez okusa. c( yrlwr ce prekrizanih nog (sed€ti) cKvnurrn8a t skupstina cxpcfi'. impf crcpiya. oA caaDaI l. spodnii rob obleke. crlnrn ce pl zviti se v klobdit.pryparre r krpanje. noge.rqll Dl Keprca ( sG cKycr. Sibkost.ruHlIBarben ootaeanJe. crpoJ!tsA PL. clraAHuKaB c^aMa t slama. shujian. norodaj.[aMeHrrK. cKltul4'Ball e Ha Aesvet Ien BOZavlanle na levo cKpHaDrrin pt gl. slap liubneZ. -un trr slabid c^a6eecra6Hee impl slabiti. pasnlk polomljen cta6 ad.cj\aMt{x'( caa6!'r6aB4di slaboten claMeHu4a t s slamo poKrtla crra6irsasocr' I slabotnost c^a6iuraBa :a6nKaBadl slahi3a.'qra adi slaboten caa6irrasocr I slabotnost cla6una. -TRa 6. tmpl DomantKaulle uKrotrlr. krpu. c^aMapu4a.. suh.utrgovati zalkripati. 3. pnKrltosr crpSIII!M+. cKprrytsa pt. c^aMapuqa. prekri Zevati (ro.Jtrt . -vz.cKpotuBa pL. KvMoDa c^aMa Rimska cesta c aMapnqa I slamnjada cLaMeHadj slainnat. slabeti caaoeers€n slabljenje. cKpcryBa pf. impf skaj. zellen. prazerr c. shujc'lprm.ralon6jKa I hval. cxycttsa. -qr rn slamnjada.popularnost. slabenie caa6eqorc.

sllvov nasad c1. zliv { dveh rek i c.-. tarnatl. hlr. impf l. -nglr m slepec c^enerrKl adi siepdevski. ar. za sleDce caen6rryr.em ftip od cao6oAasvobodica c o6oAo. bodoumen c oDeces. go. pobotati. os. 2. I dem gd clrrKa Dodobica carrr<osrflqaf slikanica crluHKaf slina c^rrcarr ad. nogo.a ce irfld drsati se c^\*aB adi spolzek (tudi ftg) car€ra ullnp z drsali$de c {srar6e a drsanje crnete.rvlqrxtl slutkinjica clrlFltsaq m lam slluga orym6en adl uraden. lam fot..e'd zloteq sestavli(.. sestavljen. impl pognatl unrcrtr. v sladkor.i zaduden. o. sestavljcrrklr caox<eHocT zlozcnosl.j zapleten. naslednik.. k()mplicranost c^orKrf.t tl zool clerKope. prodajalec suv. fam sliltorgi- c^-ro ar sotodie. z: rzsloDltt caeluna-clegenra I vranica c^eKUr.Jna adl sla<iko calrrKotroerr-. 'Ce: SpOOrSmtr: ZmOttS titi se. splrI slenost c^orr.no adj sladkobesesleDid den c arKopeir{Bocr I sladkobeseonosl c^a: I: fi opp. gt. c^aaogr caasmra f gl.ro6oAap fi svobodniak..y6Eradi svobodoljuoen caoooAolateE. c earuror ma Diihodniid c^eas.rn3. . branivec svobode c.impf zar. ulitost. inpt sladiti. stuvrJenle(usr(.rt!tsarre z zlaganjc.zapra\. slosa.ttntvysa. prevelika svoo. deipljica. slulbcn I I I I I t I I I I I I c^oDecHocTt atth litera''. -w f l. c ol. osupel. c e ejFa.Itd plaiiii ira.lIa (umetniSka in ljudska) croDo a arka.. gl.) slubii postati-slabo postajati. impl zazroau. impl l. rima cnuxo I slika. prosr c^o6oq. poveza\\ c^eanocr f zlitost.'. pec c^lTapKa I pladenj za strcrbo c^l'rma€/rlrltrlKa I sluzkinjo c^vTglrtre n detn od c. . c. po. vor.ntrrua t sencE c^etropoAeE adi sleporojen clenorEja-c^enora f slepota c\eI m zlet crera.statipostajari slah. " ari sklad drvcloroBeH. hrrooDen c lTa ft sluga. leha.o-.imol ooDOtetavatr leteti. naslednica: c^e\Ee . Prrvrzc|[a c/r-aDar. soritie: 2.. rg poosra!1ll Komu.d. c^oxl]r-r 6Darta slorni bratie.svoDoootruben cao6o4g1rcrro -z svobodnjaslvo c. zd(uzevanJe.seslavlJanje. svobodnja-adi sKt. iz. -qt{II|BapHrlIq . privrZenost caeAerr. gl. inpl tlr Ziti.slep.ota adi podoben cjrrl{rocr f podobnost cao6oAaI svoboda c^o6oAapeq -pqr&fif c.lrYr(6€Ir caarKapcK[ 4di slasdidarski c^arKapcrDo n slaSdiiarstvo c aTtql"cAarKlrltt rn slaldi.d. srao{ost. -r. sovodeni.r. spajanJe caerpatse /l sestopanje. c/reA6erurarao a nasledniStvo. 1. Jan neplsmen slasen c^eflaK.r<Ha adj l. slolcrr. grah zlog. slog I I .pf. 6yrrac^or r? l. ilediti cacAoaateauo{aeAcrae[o cot?i torej. c. samo 3.dj sloievit. -qn nr 1. srat canrrqe-canrxqta a.o(ur. samovo{nost. tliti (v celoto) c^se pf sestopiti. ipraviti (spr'te.impl spreidlati.nra ad.. sropanJe c^eAg I sled. DriDadati c ee I uliti.zavatovattpozrDavau pl c^eaeKa zaleti stokati. pismenka. impf lEabfiti c^o6oAere n hrabrenie cao6oanJa.. (samo 3. c orcvBa pf. c. tig kdor nem simpu vkuhano sadie ne vlql.fotografiratic^xxap . slulabnik. postala srep. -Aua adi naslednii. clulrctyoa pf .. 2. 3. c€. clo. vica. sklt. privrZenec caeA6er{qKa t l. Dodoba: sled:rtiAkiDrizor: fotosrafiii cntxa itipt slikati:.ro6oAeE.-Atta adl svoboden. zleteti. potemtakem c^eNIDa. bonboni. sla"t olce c^arKo z sladko. slepeti. c^aArxra. caoutvBa cc rrl. poslaviti (Cr'ke). trgovec s sllvaml clrrlBapsrBo t slivarstvo c^\DK f d.. 2. -ry4{eD'a. -ce: slaclU se caeKlBar6e z sladenje z. zbesan cnucrll.ttlqeH. ath svobod. nria"pgo e Aa ce c^I€serll co uora oaG Irrro co 36op bolise ie soo drsniti z nolo koi z bese-do c n< n stik. z. llnJvevell (del niive med brazdamc): 2. trp stavek caora t l.lU. plastnat cAoeDETocTslojevitost.clraTr(apcKu 388 c^e^ee.r.?r slikar.r adv slepo c eloo. c^ervBa pt. 2-. zgresiti. sesravl|enost c esar6e z zlivanje.. pf.i zlit. slc JevorJnost c o6oAry'aa^odo4gwra f d. besedb.roooAapcKrr.rdxen irar' zk)trrl pot c^o)KeEn4a{aotKerl|ta I lir l zloZenka. zapletenosl. c^aq c^ea'd a. impf. gotvoren(drka r) c^oeBwt a. slediti. kompliciran c oxeH.. J. Kar Je ocltno. <B t?t plast. sestaviti. -qra adi literaren. sloj c\oM tn zlom c oMtl pl zlomiti c^oum ce. s(:s lov f ljenost..ren ii'i. 2.prostost. sladkordki.c.fis zaInisliati.a.j stro. stopiti s.BHa adi grum zlt. i aiari.q{ /tr strvntK. rpara c/reA6e|IrK. zamaJatl.oarue. os. tavkatl CAHXA 389 c.em od c sga sli. slepr c^etre[.B^p m slivar. ropsnao slast. ogon.

nakljudju biti navzod. raaunstvo (v 5G I. imol skac^lqlBar6e a dogajanje liti. posmehovati se.pyD. zmanJsanJe.int pl . roanost.porog cMeaqra J J4r??smen. c^!rqB. -mn nt fant l.a pt. 7!rmotavatl cMerKa{nja. orzen cMe oca f pogumnost. . spremlntall cMeE(a l. neka. re primeriti se-dogajatise. pospraviti (jed) vau se sluga. p. -qn usluibe -m nec" cetkt m\saL caY.meglen vedno se irdimo cMarr. lsamo J. cr|'a/. omencanJe. os. posluh. "W tfi lit zmedcnec cMererrocr I zmedcnost.r6eruqKa I usluzbenka c^yt(oeruFrKH adl usluzbensk i c^yti6oAaDeq. gr. inpl zmleti-mleti cMe !tsaEe r mletje. zapreti sapcosupljati. menJavanJe cMec.iaJio adv sludajno. duti. dober radunar cueravr<a f 1. namellati cMecr!tsar6e r namestitev. impl impl zameguti se-zameglje zdrobiti. cMeHu. Aolra .rlvra I nakljudje. na hi. zagosti jo komu. moceKa c^vqKa 3a IIavqKa ten.. pric. imeti cMera Ka f raiunalo cllterawcat lam ratunica (5olcMerarse a 1. pl prez od. siuzast clysoroxra I sluznica c^!rM. dogodek. gl.umirja.ilrrna rrf. skrpucati. pnpraven po . zamotati-zaplctitti. 3. zen crte l. smeh. cMen\iaa pL lmpl za. otuscrn.k^f fam motnja. l. pomanjsatizmanlseva cMzllltaIr'e.poslutati.re... zmotiti-kaliti. presesti. . smo cMea{MeB f. napLahtacay. -rna adj nejasen.aj. cMaren.t I I I I caYr(6er K c yttoetrrK.. omehdanost pf. duh po orgacMoAerr. {|l| fi latn la|:ivec cuerxa fpesz nasrneiek. k()rist.irn zl skutiti se stiSati. iflpl c!{eK. radunanje. cluanAopyBa__pt.ITe. izmena. nedoloaen. cMacrrocr spretnost. rft smeh.a. c^yr ce. spravljati koga v smeh. itnpl znplesti.dobri prijatclii cMerKa. blag. -af . c.tutl radunar. zmesti aMeresadi zmesan. utisati. sprememt. cM6ceH. zmes c!'€rt'n. sg ka: sluSateliica slabo postati. a zmanjlevanje. zasmen. za. zl]rzanJe. adi sludajen. PJ:m"qr. namesdanie.'e'(. cMarvsa Dl. zaprtek. 2. poituSa'ti' cMardf ce.ifipf zmecl(atr r. tl zln. car. imtl (o. pnloznosr. slusateliposlusal'cmawr ce trf samo 3.omecltev cMeA 4dt pogumen. zamenlava. CMaTI{OCIIDa Ce rr. zmcSanost cMerrrruTe.narediti. gran palatalizirafi cMeKHarocr I zmehaanost. moiiti c^lEa. T t I I T I I I I I qenost cMa tr.erc 1. preradunl iiv dlovck cMeJraaurcl<rfadiadv ratunarsKl-preracunano cMerKoaeE. sluginja c^v3ecr 44. namcrir. zmazati.cMecaf mesanica.?. ovira. smeJanle cMea{oda. biti -cei oD sapo cuaJauadj osupel cMaJaHocr osuplost.pofvarjeno Jalce slusalec. cMera - cMereEIlK. cM€^!tsa pt. -JEa . Prid. cW sya.oluDlu c4x tn sluh. mnenje. 2. dogodek.. smetjd cMer^ impf radunati.. cmauxysa pf. irastaniati.rvtrvaace pf.t'y6oD disti r-ufrtrrl . cl. spraviti pod streho.) oogoatlttse. 2. drznost cMeAe. 6VHr r. po nati. cMar.i smcti{dc.zmeden KA . c. cen. -!!npf "t"pru. os. impf zmanjsati. ztnzevanje cMarrAopu. J.rlrpa inrf slufi. pomesti. tro kaj . I znaJItse prrpravnost c. -sua adj ratunovoosKt cMetl<oloAarea ft radunovodja cMerKoDoAcrlo n raCunovodstvo cMsmopacn[cr(a I tam pobotntca. cmavra..cMaJ!tsapl.ry'i zmehiatimehdati cMeKrr!tsaBe z ". z. sfrremeniti-menjaIl.lam zurJ.rUune. ifipt dati v. gl. zmotiti. dobra radunarka. sllsan: t4tn stuzrtr pl.. nastaniti. menjati. kloKa m. -BrF m slu.r -pt.ry:xa lan. fan umiriti.rFa ce pf.cHa qdi spreten. -BEa 4di radunski cMerKoBoAe[. mletev cMeHa I zamena. Ilpe(trca pl cn. osupniti-strmeti. spremem_ba. K lluc t e twpl fam uxatutt. 2. 'cei smejati se.bodaialec 390 |lCnl cMa!u(a CMAqKAII 391 clrefta cMaA t?r smod.*9yPa impf sluzltl sluiboyati.etjal'a.r ft smejavec ct. c Yruare/l+allrare -rtrr m.rlrnaanqa f prerlu se-kvanb se oavatnrca cMarorc.pngocen c^yq. ttltc1a cMcrr(tr. . ubogacMaTKOCa C€. smeti cMeja. os. zlomiti. cMa !tsa pf. Da- cMae. impl osvpiti.e. ljaj cMee iftpl 1. c''ecrUB trf. f pc porec. iv6pn[nc cMerKa I radun. srrecl c yrKIIreA4^yxrrTeIKA c.eK. itttpt c"v. posmeh. cMeraq tL raEunar. naKUucen. radunalo.d'aradj mehkejsi.Dehdanje. prepa/ cM'ag'Kart adj neugleden. nastanitev cMer n smeti. jajcih) -pokvacllmalaa-c. porrolto pometanje cMerpaEe '1 cnd. govonce c^!qaeq.AHa adi smoden.. cMeH!ts:ure fl menjavanje. namestitidaiati.cMerryDa pl. 2. smldcd po oiganem cMaArrim pl smoditi cuaAltrt.

impl pr'sncti (sliko. . pomeaati.a pf. namrgocten cMlTTeHocr I mradnost.. ct[IoKeE. cuaj\e ce ct|eBecer.posredovatipri Zenitvi cEa6EfK. lie osidbeti. pf ./r8 obetati. znajti se cuaoa sD-ce: izaa:dljiv adi cHaoA.orEtr. zadevati. prizfln(. triplat ampl zf. b "ggecyry..zmanjSati-znilcvr I i. ceHRa qeMa telo KT'. c*rpwrysa pf. pohleven clrl|p€lHocT I pomirjenost. mrK (ruot o vTemenu) cll/ryt. pt. sme!.!pr-e se-vznemrrlau se.. sklefuti: siomnif seizmisljati. pf . nahrgodenost c{ypTr ce.Ba r'f. impl znotiti sanoctu se adi sinoanji. z mrzllttl-zmtzocMcutxa ce impl smehljati se. pripravliati za tkilltlci lrg ino-tati se. cMyrflne^ n lit spletkar. cMpl. ponilen. +.. Sati. poteSenost crf{pr|. cHokyB _9P pf. zoranar cMyrmeirxa I ti. nlca poleoenel mrznJen. cMlut!tsa ge.3lltp:llysa pf . cEriMarpf. se. fic biti v napoto. +rta ft arh podG Da lz sanr clno[' impf ttezati stopjc csovqe n den od cnorl snG pec. snopid cHoceH. shujsati -ce: o|rrcaa f smisel. znosnost ct|o(Il ce. plizancs ljiv. smegnica ztnrauD. cugoRalrclt ctJ. ti cM!?res gdi mraeen. poreoenelosl seznaniti cluprlae.ec9. . uporen cM!"rr.luf n nfi snubaf za drugega cuaxa I telo (tloveka). snolBti. ift1pt oslabeti. lig unidevalje. .. cwctv!. -pHa adi skromen..-ora ddf til znosen cuoc lBocT I li. crislrlBa pf . gt. skri!'aj rnpl pnkrastr se prebiti skozi cuaa 11.n€ f sneini plug cHervaKaf sneZinka cnefa pl imanjkati. zboleti. in?f vmi. namrgditi delo.cMlrrEarocr I zamrznjenost. bratova lena.l. glas)-snemilti cHI]lMaII€ Snemanje cmiMarea '? snemalec n cErMKa t Dosnetck cwcno itdv nizko cHrtcxoAtre^err.E pl uzalostiti se cc ctetap m xool ltinkavec cgero'flcra.smesnastvar. cruorrryua.. izginiti cHeMoxe.m lit zmeda.mrko sleda. -.taqtna tf . tav{nJe cHoBtAeH[e. -r'\ I fafi .{Ka t tkalsko vrntilo cHoDaqro f snovalka (pri tkunJu) cEoBe. gl. zmaullsevall cHrsoK. impl zmocr. {DE tu zool gd. Kr mu grave grc na smch cMIr lrsenocr I zmesanost.impl KOKOST. pokroviteljski cHucxoAFlerl|ocrcfirrcxo^Atf Bocr t prijaznost. \ati.. cM"crxrrrrK.. Znestl-nestl I I I I I t I I t t I I I I . tovflriklatiti se cHoBet6FHoBar6efl l. . nalagati cMeypfJa. cw^ytrryBa cutrn m bot smilje.ci''p3Ear 4di zinrznjen. doleteti. irupf cqertrKo. zamtzovati muzati sc. pomen cwctts. zmotati. cMoKDaI figa cMot(oBlrnlla f figovec. 2.. smelav.resela cMIreKa smreKa I zgodba.IgpyDa pL irnpf zamrlnralr cMlrr f smrt. skrbovalec cna64lrane z preskrbovanje ct''a6tI intrt fl/i snubiti za drugega. cMo^r(l\.f. imol izmisliti.di smrtw nosen cMproBHEIa I mrliski list cMlrtrr[eH adi namfSden cMlrmeHocr I namrldenost rrrpl prjkrasti se. propac cMpren. impf 'oskrbeti. imol ogreti. Jtvuq&e .. pogreti do tiriatnosti cilorrae-. nlLumlrtatl l(teDztnre cJ'ra. spletkarka cMIruHe ce.-E|Ia adi smiseln cMf.Fa a. prijazen.rlra adj lit rremj]|en. brezglavost -uH satltvcc cHp^!m. preskrbljen cHa6AeHocrpreskrbljenost I ca 6. vznemrJatr.edr sinodi. snovanje.se cMp^lqreq adi zmeiai. figovo qrevo cMoaa f smola cMoarue. impl zrne. cEor(eBa ce. ..ce: vznemlntl se. nemir.qc oB€8. cHoDa pL impl s Nluti.cu. na- KOga cwMopv.. .J' cA 6Aye pf.qmjAlra pf. brez cuclu^trD d. {aIE nr sneteni m{)t pl. 'cKa 4di nizek cHxME. cueuryra pf. cxenra. gl. cuypryra ce l. cs{rrlra Zati. obnemoei-biti onemosel claevryB impf od cneMa ima. cMora pf zviti. fl lit smejavec. pl primanjkovati.srau. nakle pau cl. snaha. . yapl po. zamesati. lig srizrnoten cMlrroFoceH. . telesna razvitost cEarrrtadi snahin cEaJAe. . mrk. n+ rec cMlTeH. svakinia cta64en adj -oskrbljen. motovititi liti. impf cMer||KaI Sala. uprrau se wrywra. 2. zmagovatr clfoK. sn()vnnje (pri tkanju). cMeTe 2 suniti (denar).m.do[+ tevati.posraJaumracen. hoditi sem in tia: -cc: hoditi sem in ti. mrkost. preskrbovati cHa6Arrre^{Ea6Alrai m pre. r'mrf sledi. cMlEWa p.KEa adi lepo razvit (telesno) crrarKHocrI krepkost. ovirati. csata sMa. cHeMot<!tsa pf. potesen cr&rpes. impl zadeti.crrert8sa culTrr CMITIITCA cHo!r(ttr cxekata impf motiti.iEoqr t iznajdljivost cHaotu ce impf gJ..ncepa ne (uganka o recHarKerr. impl nicttxrKtr. sneti.ira adi arlt vljuden. preskrbeti€skrbovati. cnrro(a cn.sllrvosl cqiBa. -irua adj smrten.ifipl vznermnu.neEati koga-mesati cMlllitsa ce 1l usmiliti se c'ln'rpe'I a41 pomrrJen.

impl sleci. svetovalec corerrqa+orerrmqca I svdtnica.0loadi Zen.sploSen.. lmpI . tr'ti.-pqu m soborec..fig f. povsem coDpmeHocr f popolnost.coApr€JHocr I bogata vscbina Iulnosl coNrr'KA itupl vsebovati.zl co 3ApaBJer zDogom!. nabrati-zbirati. coraaclta ce pf. 2. osolelost cor6arr. co6opa. .oo' coAepe. n ic. konzonart coAlry'(n ce. co6a sobica codnurre n avgm od.sieti. cotupFa pf. -q{ n sv6tnik. adi razgaljen. inpl obvladati.er?premagovanje. co6lesvr. n ttsecof acE ce. t??lpl zgraditi. 3. impf zd. sodavica coAejcrBo11 sodelovanjc. svetovalka coaerrr[qr(E ddi svetovalski. coAepe nan coBpureEo adv l. zavesten co6y. brezhibno: coAlrriaeH. obvladovanie lit arh coBMecreH.potrt crrqrKAeuocrI otoznost. (konstrukcija namesto que co re6e veznika jaz in ti.diniti . se. -ce: posvetovati se coBerlaa^Illut1e z lrosvetovalnlca coBeTllalse rr pOSVetOVanje co6operrRradi sobojevniski co6opr. m. p(! trtost 'if cHvr(An ce{HvxAlra ce pl. co0^a4a. spoznavau cororcs. pf. rateliski co6rpek. podirati co6opxure n " zborovaliSde. coatraaHece. -Eqtt . <sa Qdj l. Zati se. kraj zborovanja.rel(lBa. ifitr I . impl .c'.nt iti se.a. ze.-sporazumevati se.co6^as|a I pohujsanle pohujSati-pohuiSevati' co6^a.. -.co6. dog. ujeti se-ujemati se. l4n popolnoma. imrf skul)it i. naolratl co(la. soda (natriievesoli). pri. {la n arh dogodek. cotae(uBa pf.sezidati. soglasen. impf opp snelt-snemau co6zp zn zbor.sprijateljiti se trjevanje."azgalit-i. L zbor.alm adl pohujstjiv co6raamre.cHa adi vesten coBecen. ogoleti corpa{s.ttPl vezatiodvezovati._-rE nr sodobnik zagledati. co6a velika soba. c'o6'UAy!' pf . cotpa(uBa pt.e. co6. -aHI|ln somescan corimfarrr<aI some3danka corial.zbiratelj co6rpaqru adi zb:Ltulski.-c!6.. zborovanje codzpa^mre fl zbomi prostor. zbll. inpl prebuditiprebujati zavest. -ce: di se. 'ce: biti obseZcn.ecyr pf . sleii se-sla-ce: lili s c co6op r'. coB.potrt co praep: s. uvidetiagledovall. odstav lI a nI c coOopeir.u(a n. coBecHocrt vestnost coBecr f vest coDet . -aEa. oogcoAupa im pl gl.ncru-i adj some5danski corpeut. co6Hpa. premagati. co or^eA rra glede na. pregraqrar comaraHrq.PG coBlreMerfiqa4oDpeMerfirrKa I moc soctoonlcat coAejqBlBa impl sodclovatl. co{peulBa pL lmpl se-sreliti DresreSiti coaa-1.-asa ^di obdi skupen. coApronra-coAproJ. coAltvxlpa ce pf. 2.CIIYXAEII 394 coEgrvaarEe coB/raAa 395 c{reArueEue ctryrKAerr lil ialosteD. -psa adi zbiralen (leda). ki 'rrB ga je moa ob.fl svetovalec coBer!tsa tn pt svetovati.'ra pl.E.konzonanten coAprcaweuJa l. 'i<) co Map(a ti rre in Marko co6epe. zbiren. popom. -bna qdi zborovalen. nabiralen co6rmfe. coroN.adj posverovaten. proStcnje. I defl od. li€ oskuben.. HacraH co6trqe{o6l|. svetovalen corero43ierl.JHa adi vsobi sko bogat 2.La9E\t t f.oropan cob'nesocr f razgaljenost. co6ila pl. vseDovan gram enih misli. Itg ldm co6Aas'iB. rl podiranje. sobana co6aaralt.r m zbiralec. bina impf sporaz]umeti se. inpl podreti. codepFa pL impl zbrati. raztrgati-odirati. premagovati coD^aA ddj premagljiv. uzugatiobvladovati. zbiralisde co6r4rar6en zbiranje co6[pa. lig vredi. coBp3!!a pl. impf sezutt sezuvau co6yes ad.J4. coaaaMnDocT premagrlrvost / coB^aA!&rlr. coraacltaEe n soglalanje. coBpeMeHocr f sodobnost pomagatr coDpse. bgoliti.2 svet coBerarr(. lig sleoskubsti. skladati se cosnafarse ujemanje. z skupsaina -nla co6yAes adj lit zavede\. strinjanje coeArrEedae.j sezut coDa Krat tkalski dolnidek .r1 soglasniSki.stolen co6opeq. i/zpf dogoditidogajati se hkrati. odstaviri{dstavliati. coAlrr(rdrcKnadi vsebinski slnnJau se coAlrr(rre^ m mat rttTrogokratnik coraacr(a f g/arn soglasnik. obcoBpEeEcTBo tl popolnost segati. soD O IC V nTK svernlsl<l coaeroAaBerr..r n pohujslj ivec co6^aq!tsaEe z pohuj Sevanje co6^er<lratEa I slalilnica co6aeryraEe n slaienje co6^eqe. skrrp{rtirrski zbor. zasedanja co6paHne. zaveqnost co6ye.vladati . oropati. coAepFa pL r. sprostiti-sprosleti gati EOBpEren ad. zbi.ain osKuDstr-slacrtr. ogolel. skuDadinski. skladen. cof^aceE. -tIla n 1. skla'r danje adv coaDeMe pravocasno corieruenadi-sodoben corieruem. . semenj co6oparr. irrpf postatipostajati otirZen.^dawa pf. futh cot^e. ograditi. legna. gl. . -an 4/. t az\ ezova' odreti. 2. shod. coBnara ce pJ.

eth kolia od coRo^ som Zool sokol spodspodimpf cKpa- coKoa. I $olisl-$r) coJy3rr[r(. su- listka (tudi tis) dvom. bujanje co'(oL'' .lig volrrrrrir r. razDrJall corutdp rn solitdr.Da.drutcvati. 2. p() sooa za sot nlca coaapErqa I solni rudnik (kacoJyrmrrxt adl zaveznilki mena sol) cojy3Hnrtlrao n zavezniil'lto coAen adi slan (rudi /ig) coKaK.rKa f za\ez- I I t I t t I I I I I I I I {olka coK e n d.impf co^[AdpeH. -48 tt souaenec. puS6ati dica coa3^nB adl solzen corarrr adj uliden co^|{ impl soliti.soautje. zbrati se: za-cs vedeti se.hirmonidnost calY3 ft zveza c@Ag8a+€-. _ stvariteli: rel stvarnil< cor4are. cKvc'I (tudi its) -l<]llt co l.a pl. -6: veri{Zivljati. videti. . zasmiliti lx)rnilov.o3rrae. coKEE\. a. sr. zdruliti-zedinievati. coKprrya pl. !ce: nastati-nastajati.le. das ga je naredil "raKos taKsnesa cos4arael -uJa n arh ustvaritev. usmrtJen coMtl oqr I .r. hamoniien col^Ala adj indecl fam iz co3Blqje ri sozvodje dobre hi5e (dlovek)j dobre @salIllrocr pasme (Zival) sozvolnost.r. co''Kwu'a Dl. pes tazbiti.aaw adj sotulen.f. sumliiv . -pxa a/l solitl:rrarzEgan.impf mltl zromlll. prt. (samo 3. coK!4g. odrrala pf. pomuovzunost corKaaltsa6e. inpf sKnll-sKrrvatr. cKnren. uvtdevanle c. pl tu.rpa pf. sol.(samo sg) l. ra. vzlv{anJe cor(rre^. impf lit co3far1grrr 4di ustvarjaleD.. coxo. porskatr zrlvctlc coMeae. coKanllB pf.\ ft fam rasai pasmai roq cojaAe irII ce+ojaAlBa Mq ce co apEut(.adiu coqre. IIC-CKIIrytsA ralr Koga coK^acBriK. t krajan. g[.{IIa adi p'nnil(F vaten. BpeMeTo co3Aar! . izf itt'r'liLi sodutie-obzalovati. rojak iz istega lrraja. prxlpi. pomllovaul le coiK@ee ce pl vliveti se v kaj. -lula adi dvom. nareditiristvarjapati zvezo oZiviti-oZivtiati oX. pomi @r(a rraocr I soautnost. 6pKa cojrs.. zdtuiiteq 2. fl dojemanje. kem sDo na coepiaer adj zedinjen. privrZenec cordicaeltrrqa f somisljcnic coMnule n atgm od coM velik som coMEera ce impf dvomili.r!Ta. cojlBysa pf. delati. 2.ti. <aEraadi sozvoteo. iti lt. mzKlatr. zdru. tt mlll. .rri I ustvarjalka. coc{rrryBa pt. povezati'lrovezovativ zvg slvaruen zo. co. pg- ti. ifiql kom v zvezol skleniii-skle.. sum co. ljiv. cgKPlc3 . -Bqn zn s0lzivct: coKaqapcKrr poce(plin) . stopati s ca34a. razDltr-loqoMlleBalne. itupl zcdiniti. r obzalovanje.'Ds. /ig trosili @r('dde. ?t.tti. z$adlti-zid..r qogovonu se qlrtau za zenskamr cosDlqeE. shtrcoKane. kem spo5itispo. s()cutrc ctrxrrr[.coKparuB d. zbrati modi. qoDeKor e raKa co. sg) zell ooDlu-coorvatr -3. krrtl coKoaette z hrabrenje. stvantel|lca cd4pq6g. pornift> vanJe.) spraviti v.lo. tel< co36op[ ce{€6op!tsa ce pl cljKa I zoor. zomltr co3€Mepl 1.rzrzumetr.irnff. ustvariti. coJxmradj Sojin skladen. tic pogBvllno coaasa I solni rudnik.lilrl cor(o^6A f lil pomilovanje.. _driati s kom.-qrl fi zaveznik coj ysurqaroh3rtra. t skladnost. sDoznati cosuAa. resen. Tn. DUlatl coKpaTv.cdssav!.sna adj zvezen ustvarramost cohBtr. usm|llen je coM[c^eI|I|K. impt de sp!€Jeu. -4ra ddi solidcn. co uAeH. cKa.pl.Iam sten DocesrnlsKl ca^3tr impf solzeti (oko). u. sumlucenle coMqeHEe. ce.r coKaqapKa. solzicc zensKa.innf coJlBtr cojylllr|lr( croMl{Ere]tcrr pJ. ugleoa od ctalec col. vzjveti se vrivljati se v kaj c...ooumetr. 3a Smarnica.coeAuuet zcdinitev. tI soSolec den. coMe^!tsa pf.(saho os.@rreaerr. zdrobiti.raranka con<ni:e<ontrue pt seZeti. . gt.3. zativetis dim (jo. sAaAer dlovek je tako ustvarJaren. ztunevanJe. in|/ zmleti: fig. cosupa pl. sc-sm tal sc -ce: cox. 4B. opomoCi si cdlrrallalEe. sum.oxtloltsa&e z otivljanje.l fan porestnica. ustvarjaDje.44t. delo.lcoltia\6 -n alem od co(aK uliziti se.colrel[tr|a f slanost ue-cKarryBa colsa I solza. impf kljat pretepsti-pretepati. zomDrlr. os.. imPf hrabriti. -I|Ja fl dvom. stolpnlclt co^ne ce.a .. stvar. gl. -qr| rft solnica. coJleen. so- coKlxrBrlrre n hrh lit ba> gastvo.Beq. Irg ooletl coMlraoceH. bitje cosAarea m drft ustvarialec.co^trcT{o licTKa m. Irg zakladnica coKpnra. l.inrpt opazi..cn coaNrir . sKraJsau-KmJsall. pf .coxBreN€ m. so. zancsljiv coxlacrmvna f soudenla.rK.lrfivlu.Kr zanemarla dom co 3a. 'ce: stopiti. -!gr m somisljenik.potomrn. -uH ttt ulica codeHunaDadi slankast. co3aa!.Soja. imol sa zidati. impl zaKnn se.rl..

domiseln.coMuure^goct 398 C{'IaItrC co[epH K 399 tzotc coglaBrl coMrrurerurocr t dvomljivost.vest cdrnrmr. spreElj evalec conars{qa-coEaTErqfta f sG potnica. cTzul conepqtu(.Dr-rralnavall cobooaruieaen. priravnan c(xr6poil|. sladko spanje cotllnteB sonEen. irapy' postaviti. . pust. f soscd-soseoa cocerrunr adf sosedin coceqe. zadriati. mertau. I sovaidan-sovaidanka catceu adv popolnoma. soocrtr co4nb a&t najprej. sesekliati coc''. . nasDrotovatl conepmnuor.. razsoden. umdevati.lati se coflrpaqxa I za\tora. coaartyaa pf. spetl (Konju nogo)poqsravlJatl nogo. iftpl. kakor coo6pa3lqar6e n lit prilagaiacoo6part. coomnTlla Pl. obvestilo. v skladu. spis cocraBeH. nvatsKl copa6oryra impl iodelovati coru6 uu ce.Dameten coo6oiirre. .os. coFre coo6pa3eE.adj lit nasprotni- cor<rc n dem od co6a sobica. silonrit. pfaep s. ustavliati se. sestava: se_ stavek. sondni svetloba cotrrerqe /r dern od couJqe sgndece cossor^eA fi bot sol]l. imDf sestaviti-sestavljati-''' . uskla. vinoraz.n. skupaj z. spanje.a coHac^eAHru(.t. sq slasnost co-. coceKlTa.ila cooABertE. -qI| r4 . 'MII ce se mr san]a coH E 4di zaspan. 2ipresu. gorjaia. DG coclme vsqm. -tHa-coMorcl(u adi Zameten coMqr m lar?1 hleb belega kruha cotl oA nec. vinjak. son-cei clu se €oHqaHmla t sonEarica collsar6e 12sondenje cottqe n tLem od cotl rahel sen.. Koncentrirati. -rwa adi lit rrvidcvcn. €n n soprog cotrpyra I soproga conpy:rcrm. zaspan postati-horeu spatl cocpeaotroqu p/ osredotoiiti. inpf .vozrtl cob6pa*abu.octaaa. obtiaati. z. skladati se coomrlreq{e. obvesdanie coocHoDaq tit soustanovitelj tt cona I drog. -uFcoce^a{Ra t?t. Jnik-alno) nid. tig ovira com<a / spona za noqe (Dri Zivini). izpl.." coHllulla. cocavuritsa pf.nolell conzpa impf ustavljati.Ta tf.+? I ar< rolaLrnJa. zakon cotrc"Be[ adi lasten coucraelm<. fri. coccqyBfl PJ. zadrZevati.F.g. . prtr nKral 7 coce ageq.lrli'd ft lit ptometnik. Itnpt sesekati. comoa n ce zf. c@TawDa pl.atne.:. sonarodniak coHapoaHlrqa-coHapqA*. ixr'/ unlctu. {x r'? zakonec corpyxmrrur adj zaftonski conpYxsntrrrBo n zakonsko Zivljenje. podstaviti nogo.a adt s silo.cou1rlrBKa t zaspat ka.oArercralla im pl rustrezati. COCIII|Ba MIl ce pf. . drerEvec coE/ltlBrrqa. tmm sporoditisporoaati coomrllIB:rr6e /t sporocanJe. sondna roza couqoraeAoa adj sondniden corrroK r?r deffi hip od. podstavljanjE n<ige coIIIIe. sDoqrsavalr collocraBl. spremljevalka conarrnrqK[ 4di sopotniiki corl. catr samo sg gl. sani^tr se. rezmk copa6orxaI sodelovanie copaoorHuK.I'iIa qdj ustrezen. -uu . {rja r? sporoailo..nasprbti. tt _ sno coclln€. -Br|a dll sestaven c. cotrocraBvBa tf.EcrDeErxlaio[crBeErsKa I laStmca cotrcrBern|qKn adi lastniSki concrBeru[rrBo r? lastnistvo cotrcrDeHocr I lastnina cop z _kosir. sondna lud. sonaroonJ Inl.pogubljati.lnocr I lit uvidevno. zapreti. usrediti cocraB tt sestav.ce: ustaviti se. saurje. -laa edi lit ptometen coo6pakaeq. coHA[Deu. domiselnost coo6DasHo adr lit lstrez\o. primemo.nica.nasprotovanJe conepHlFrn ir?rpf tekmovati. impf odpasati-odpasovati gt. -Bq ?n zaspar\e. uskladiti. intpf. cErlrura spa- coH HnlrrTo noclaTr<o mc n1 slajSegaod sanj coHapoAlrr4 -q|| fl roJaK. sonaev ^di coHrreBrqa I sonce. prtmeren cooABerqrBor? skladnost. intpl zasIlsan-zasltsevati coc[a I zamet Ae6e x clrexo t cocrE visoki sneZni zameti MII Ce. con[Ha. copaoorytsarGen sodelovanie ifpf. (""y" 3. dremavka cor4e z sonce. coo6pa3!tsa pI. spenlati. rcvnlr. -ce: zadrZe.. predvsem cotrpe pf ustaviti.a sodeLavec copa6ortnt4a{opaoonuu<a I sooetavKa copa6orErtrq adi sodelavski sKl. razsodno6t. sen.. -ryr rr sopotnik. upuslusiti.r rsckitli. palica.r/ lil DritaEoditi.-utl tn sooeolc cotracaeAl'Ilqa4oHacrleAl|lrrrKal sodedinja coEdT r?' sonet coBrr. cocHn-yaa p/. coiatrnr<.lit opravljati Dromel. coHlTa pf.iti naJmanJ.! srtr cocmuJa f fam ufitetjc coc/rlEa. -mi ft lastnik co. sumljivost colir'loIm znmet coMoreE. coceM ue caKa Aa qye nid nole slilati coceA"cocerKa rz. . rrrr zeJo.il nasDfotnik.sg) zalu. dremav . pogubttt. tekmec co[epHrtrla{olreprlnqKa I lit nasprotnica. ir. tekmica coneprqqetEe r? lil tekmovanJe. lig milo bitje corrsa itupf sonditi. obstati conplT. Drometni milidnik coo6pa(aJ-m promet lil coo6pa(ajqa I lir prometaa .aadi lit nstrezen.c. coruI\. v skladu z. prirlvniti-prllagajiti. SpotaxnrJrse-spotikati -ce: se.

pozgau.n ltt a\tor cocrofl cc i.iri JaIr v rasu cfles'e'I ali krzljav. pesnikovati cneKrap rfl speKlrum . slu_titisi zakriljati. adj ski cocra|re ce. upadati. . tmpl festtt. -Fr rn krlljavcc. impf . c'fiP . e n tQm z spant. .pfpospraviti. DokonBa.colndaf. nikrn. .coclral!alr cnapr|Ifia cooc cItrrp corpJaarieau.n|ocr / specifianost. spadati. posebeD. -un co. -qlla 4di soden (tudi cocTatroK. rcScvati cracrre^ rn resitelj.pridobiti.M. ctreqa !ts4 p/. . gl. zvelidarmost cfiacrrpas.Dom[ovall c(rclrurecrBira impf lit k@kc. c[aAne.. tmn spremeniti v pepel. pozmozen ie to napraviti milovanje cocaojxa I sestaviila. craarryla p. Dokon&vati -pf. collteicorilpa.[[. so'? cuanaK{trauak m bot apinaEa lalje colqecl!yla impf so]u:delete.je. diva! ctrapeE.l (nav. trg sKunau xomu KaJ souaenec-sololec.soulentacraana I . irnpt laft pog\ar:. sobivati seivediti.l. sesta. pohistvo soSolka za spalruco collrecrao soudeletba. hutla rrln. poseben. spakiralr.cqar|r. slrrrrl pecrna crtr|aecr ddi skalnat c/I. izdelati.nakazati cocrlrqrr.zaspant qflxra. cnaAHyiffirt sttet:t. zvelidar cracrireaeg. caelle[n. coudaartgrr|q(f. zporeti cnelam alj Cuda3ki cnepa[rosr t dudastvo c!'eq m fam (skrajlano iz spo cialist) mojster. so cocroj6a c bili zmoren. odrelilen. ".tmDt j. zaostal cnerrlpwr ce pf gl.rp. colxat\M pf . lasten creqrros. na!teti cflerFonqeH.*Pt sistirati.Ba pf ohraniti. pospravljanje. .it spesniti-pesniti. f spikcr. oslareu{le. stkati-tkati Sati.. ct wfri€ pt. snezni metez.. zanik|]r.s|a adi specifiden. ooiMee{olFdeaa impf tit natandnoizpolnjevati zmodi. rn lrl ureort!.at fam miza. corma . f ctrjaK{Ba. -rEa adi specialen. kloj. cneryra pf. een irrpl scstati se-sestajatise coqnoao[rja f sociologija coqer|. obvaro irlli vati cocrojoa / stcnje. cneq!. zaostal ctreqeHosr I krlljalost. impf 1.ul) titi cfluxep. roj e Bo corrllEcrBed adi lit soauten. zveliaaven cnacEre^KaI resiteljica cnacrursadi re3liiv cnacoHoceu.cartE ''jre'I co. sobiva.colveruwca m.Ba ce 'ot. posebnost.tf.iav. selivati coftae. cocrallwa ce zf.imenitnost 26 Maleatolsko-slovet8u sloY6r caelqg*tqina. . rmpl zasluZiti. zn. upasti.. crla. zalkmet iao. (rDpers)oremasc nlr. padati.c<tcrapwa pf.rpf sestati. I I I I sDansem cmie pt impers mu cc crnt pll bi cErerre n spanje cErJa. koeksistenca divo) cornEe. poaEvalec cneqaj&reH. 6e3 cflrp brcz odrrlotx I I I I I I T I I I . sestavljati .pripadati daii:unidevati. zmanlu. -ptia. cnac[.r\. vtakniti.t(. Domilovalen cocroj6a Aa ro naqpaBrr coq!tscrBo r? lif sodutje. znitati. odresilen crracoHocHocrt relilnost. -3Mor ru socialicocraBlBaq ft sestavljavec zem cocTaBlrBaqKa adi sestavljav. cmc-T. lmpf selic{/r m sat. cousaKpa pf. . cracFa pJ. crc. nopovedovalec. pocrstrnurejati.n Pesn odmor.sestopiti cotroua m satan c'Iai?. odre:ilnost. cot{|ll!/aa n. satje col'ElratrKinf farn ! Ee\anje ti. tmpl ut narediti.f i*4 . spalnica. HeMac rp ni krrca. qapEEa I soparica crmpruHaatrapEortrJ f gl.napovcdovo Ikn cE|^a I skala. stena.IrY8l pt.rr. strc kovnjak. plundral cfleqe ce. ctacrpa | 14fi ufeJenosr (oG ma) cnacrpfi.izjemen ctreudairu3*trra pl. v zvczi) rqr[l crllrJa prv! spancc cll|jas r?rspavaa. zastoj.tl1 cc cru43 f neurje. vrsten.Iildenje . corpYaa pt nizati. pl. Jeo ^ p''. posebnost.uDarsen lit sotit je-. vriniti. impl d\tl v kaj. r?rsestaneK -!ul cocrorryaarre'? sestajanje ftEl cow tmpl pokazati. svojevrstnosl c[e!m. impl spccincrrau.e n fam urejanje. re Sevalen c'laf. iti po sredi colwem<. zarrikmost. impf crlaAr|e. c[acrrrpa. zaostalost cflesoK.. clele/truEa n. nagnati. plitlikavec qret lpqeu adj kr'l.{EtF m ttm zaspa d cooa f zofa. pl. naDoditi cn-ee. lig hrana. ifipl lllrtcurlr staro. sodelovati cnaaRo. sestavni ' atel impl lit collrlBcrRyaa tmpl L sodustvovad.uniditi.c r?staranle delati. odrcScnje.sla!i.krd I vati.la coryJdAerr.-pEa 4di soparen @Qp. posrediti se-zmagG ctra3Ma spazma.stareti cocToPYBorr. fig predelati (gracocvr!rlects.raa cdl socialen cnac{rracc[ue m afh relite\r" zvelidanje. qtagKo cwrc impl . naorqono poplsatl. impf specrauarau cneqnjar*cr tn specialist.. izvedenec ctreqltja 816r m specialiteta. . distitic[ac!tsarEez resevanje ctracvBarr relevalec nr cuaclra*<r 4di reSevalski. i.lrrra adi reSilen. pasti. sestavitilirti staro. cl'€tsd pt lit driati se desa.n. .qd adj relilen. crmK!tsa pl.otDaxa. . odreSenik. f zaspanka vati se.2.

crloMeHe. q ecryB. jezikovzmoTetl ni): 2.sncen ti.rHara ljube ... itnpJ fam (nav z zaimkom Jn) pobrisati jo.tnpf ponorctt-noteti. potuhnj enost clroMrrHar6e omenJanje. My. prispodabljati ctropeAr. AeAeHrr Kpl|IIrust ated. fig po' sti raluni. imPf p. impl .cnoprf crt(a tfl. zdmzen. dobri priiatelii spraviti (kosilo). cnopeA 3aKOlroT po za{onu. spomrnlac\^''cr. pozaplesti.l. naganJan.n{rrlrr mrnJzrnJe'1 sKnlr-pnl{nvan. crropeA M€rre po molem mnentu cnbpe46a.-JHa a. naloliTl Sl Dreme.Hocr I brejost pri svinlan cnpaurTlf .li zgosaen.Ra. impf UIIII.do. (samo 3. ponorel omenrtromenlan.IDTEH c[^oru. zaoovouen. imtl vrednega. cn^orF cmcarfue._. {Ja dasopis. primerjanje crdope6eE.vezati gt. po.poganJarl. pl. potunnltt SeS(flvatr. cnlaBrre{n aBlr!tsa croru.pJ. . preptasitiplaSiti nn$Ke. .trE adi primerljiv ctrope. lig faftl \zge ir?rpf sporazumeti se-sporazumevatlse ostati krotek iiti. vibt.krikiiti cnaycra. pnmerrlr. ukrocio6prca. sr atJrvr. zaDloskati-Dloskati cErroMeH adi udomaden.lenar. pognau.nagnalr.cnowa!.kompakten crr^orcrrocr/ zdruzenost.. . Vprect Se. spo. i/ipf spotiti se. potuhspomrnsKaKnJrga. crIoIIa aaFa ce pf . . u. cnouox<1ea pf.os. odjenjati{dieniavati cwrtere.e n faft traiaije crroMeHrK. primerjati.kompaktnost pl.strniti. impf podnetitl' spodbosti-netiti.uliti .AdBocr I primerlj iv.zporejati.ep w. potcnic cnpaBa I priprava.cr. devati. ostru. upadati. cnorxyra ce p/.peMapr.lil minsko odlikovanie ctroru{e. cnbueupa pf.j stranski cx'ope$r. skri. cloMeEmrla t.aep. rodomik ctroco6-aocr f sposobnost.ctrocn. cnoMH!ts4 cq. (nagrobni. cltrfaKa. k(! tanec cErpr n Spirit. cnoKoJctEoz tntr kan.Ioqa clloMeHuK 403 cnpeMa cr^ort|l d. aparat clpaaeA IIB ddi praviacn ctrpaBeAnBocr I pravilnost cnpac. oprema. !panovrJa cnperHe.zmed. gl.ost cnopeAHo 44.. impf spc-. ittlpl cnoKoiHu 3a6z razdel iene prestrasiti. neDrsrveno cnopeNrcqr I stranskost qlope'I. 402 ctroMeII-E. lig zbemozllo sredstvo gau-zapletatr cnoMeH tn sDomin cnrerrarr adi zmesan. impf gL ctr0raeqocr f prikritost. cloMorEv.cuoE nB ali spojljiv co. se. 2. M lmpl pomocl. zme cnorrene. zmazati cuoKoJrrcsrf mirnost cr ecKas adi sDlosden. -Ce: potaJevau se cnorepa.cnoroAu ce.i. impf qror. crDrroM!tsapf.. vezen. ctrojpa pf.{Ha ddl Spiritcn. polastiti splahnetiplahn?ti: -'iroasti-popustiti-poplsta. nagnati-na. pl . tost.cttacryoa pf. ctrpem pl. -Jr|a adj spojen.qtoMafa. 2. qan preq. spodbadanjc. za cnaarne. -ul rz l.rov6oBra c[peMa rar(oBr. zediniti '' vlla cnrye ce pf lam pogirriti. . spomenica. ctoprr lt4lf lam tr^i^tr. pridutek sen pl ctroAaBq zaduJiti. naplflvn. zadaviti cu aB fl splav. jiti zvezatispajati. c[opeA qlocoosocrllTe Do zmoznostih. KOmDarauven c'rcpefe& -pa ad. zamotati. 2. . tzoDtazDa BOAr-rC[peMa ce^oTo pot pelje proti vasi. impl sptclispregati (Zivino). cnaycrlra pl irrl crtrtcoK. I Sportnik-gportldca 26r proti. lllrurpr cm4YieH.str||icnost.primerjava. ganJarr crrnroMeuocT I udomatenost. krotiti. I\..kulturni. cnaasgwa tf. strnjeD.crloMeH\iBa .potiti sc qrorHlBar6€ r l. tmn vzporeqru. pobegniti qryrera.cru. iypl den.cnenajysa.i('. l. ploliit. Dlo{da cloMHe crr. qroTlllla l. W stan Drrsmoren cnowa prq. cno4anen adf zadulen.dj mien. -!q m sezn m nlosniti. brod ctro4o6t pf ath spozt ti. clctr ecKa I sploSliti.cnotaa.ad. zmoznost prikrit.j primerjalen.poma-pL satl cr6no:n9.. drobec. 6Ha adi sposoben. spomenik crocobeu. gl. naToT cryeya t priprava. zzuecl rrK preq. impf detidevati v kopice (seno) cno. cnodpxysa fl. rczdmtiti. impf pomoq-pomagau qtona aDn ce.y. impf aen napoditi-poditi.a pf l. impf cnoroA6eH adi sporazumen udomaditi ukrotiti-udoma. posrransKega pomena. pL impl crroMararo 4 pomagalo. -cnaecr6u noc c\o^al fam (izraz hval&nozmedkan nos: c[AecKarra!{rsti) hvala: cno^ai 6orv! Itr ja plosdat kroznik hvila bosui ct ecrld. pnspG dobiti-\. cnoroA!tsA ce pJ.cmlpa a cmpd^a I spirallr. o ti se deiju). cnoTepa cyIIII'IHaOat mU le Velra clonre-crroruHa. clx)lcn. popihati io. zaoovollnl zoDje.I vprega (tivine). fig p@ cnoMeH-[ oqa t spominska gna (.Koes. spodbadati cnorlfe ce. cnoMuna pl.r.lro. cr@a -ce: I trldica. spG *E::"^. rttlPt spomnrtr se-spomrnjatr se cnoMome. cntacnloa prf. clflc(vBa Dl imDl z!strohneti '' kridali. ctr0repyaa pf. nctcn. cnoroAoaI sporarzum ukrodenost clrurioMu. napeu mocl -Ce: qropr m spon cnopnicr. cnpaur!tsa pJ. trpe.

poKatl crypr.veUkost sprevodnik. prcbiti se. rmpl q!pne^a. -uJa z prinerjava prevoden(o tici.mocr I prisranost. cqrcvryua 7f. tl ranlu qrpoBeAe. lmn potefFttr skozi. napeualu trg uve. premactrpoBoAflux. cpaMg{qe n ostaner Jeqt v cpeA6af sreaanjc. 4tra 44. voo oDravlratr c[IroEoA€s.lsl( (|-DEa ntevesKr cpelno(+peAeno( / polnod cpeArro(eg.l. riti. jeziti kog..srditi. cpaMeH cpaMer6e cpeAn cpAeqeH.. jeza zlmsKl I I t I .ctrpeMerl zen do domovine. f sorazizvajalec. !'Mpe cr4reMa Be r..srarnotenje. . oveinl pl . tig izvajati cpa6otri. zateti-zalenjati pokatos! n. dizenterija cpAn itzpf. -urtra adj osrcdn ji.-rF ?z l. na drugi rJrvec slraru cpaMerr.TprHa preq sramolo set Je prolr vetru: ceKol cpaMerRrrBadj sr ameZlji't cllpoflr. prevodgati. oA cTpaBce 6era. fk pretresti nik (elektrike. vdevati.'B adi togoten. 2.zarost. cpasMelr{paSMepa tn. cpt^cwlBa imlt zraI.v dez. oZgati.pl. ki ga iz sramu noae cpeAeH 4dj urejen cpeAeH. srtn-sDuscatl vati. HeMa cpaMoravsaKooelo Je casrno cpaMorn^aK.Bocr izvedlj ivost I cpasa pf lit poraziti. cnpHrrlF(lla p/. nihde pospraviti 'AHa adi srcdrii cpauora.ce. sra. sredilden cpeArurrrert sredi5de . qrperre lltsa pl. c-panqra pl. oA. -'Ce: -osramouu se cD M EB atli sramezliiv jivka ciaxamra i srameZl cpaMruDKo.preap nasproti. cpeAo[ocfin sredpost cpacse. moka\." den cpeAHoEraoaeq. uK Dreo vetlKo nocro cupeMes. f srednicsolcc.. opravitidelati.cEpoBtrpa.. -r/tr|a adi l.ma adj srcdnlilr ti.!nra adj prisrlen. impf spuljaviti-spremljati. 4n4t sramen.. My ce cpNI cpA. r[poDeAfEa pf.w n Iam stamota cpaMlBa.rxaI robec. cevi) cpa38'v. -M a 4cI1 p pmvlJen cnp€Mx. cfiIf. zravDati. se. cnpe|rllBa pt. . iwra 4di sle(k) I I I I t I I I I I nagota.cpaM4paMer( zl sram. oA Dreb au se cpaM rre ce 6era laiie ie t$o. vcld cpa3Mepuocr I sorazmernost tj (nit)..€Ir adj sparjen. -pHa 4di soparen cnp[nYKa. tmPI |trcpl6a+plex f. opedi. ard. -cei Jezrse nanJ Jezltr. merje. cpeA!ts4 pJ. ipacrlra pt. impl spaclJp^u pl orgati. cr44[ra pf. vztrepeclrpci. rz srd. scst:rrrcl\ skledi. winiti-vlaliti skozi. oveneti.aMexafDKq -BqrI m $ameL arpornna ad. sra'Irc- ten.cnpeMa.cpacH!ts4 cpeM. -DqI| m sramez. poravnali-zrav. ren n. vzporeadj dctn srLcpe6penr(as diti-primerjati brast cpauMq -ut ftL nesrarlurez qteA Pr. -ce: mota. zadrlati-braniti..|.cpe6peHuK. preptrau se -ce:_ crype[. naglc ze cpdpee iflpf srebriti sc lltvec cpe6peeEez srebrenjc ciiu*oocr I srameZljieost cpe6perradi srebm cpai@. 2. s. Iolski sti se.n. cpaME - cpeAnEe[..katerlm sr nevestana svatol zakriva obraz cpaMvaeu. uresniaevalec:3.rraeH.pM adi sorazme cnpgDlre. 2. kot cflporr-r BeTpor Pq. movanle cpaw. cpaiuerire. cqtafiorysa pf.adj lil uniden. osmmoeen cpaMer6e. radr'rcvati pasti na tla-premeta-ce: cnpctxa.umrl je .. impl cnwMra f soparica spnertutr. sprenarediti. cllpofl{a!tsa ce PL rrnpt upfetr se-uplrau se crqrornaHocr f nasprotnost. ovel sprcu sc. napelje. pbbggniti pred straho.grpgDr_Da cpasMepeE. -uJt n7 arlt st<brnik navati. srcdnja leta . -ona adj nasproten c4pcrfrrBu .i src(lp(tsten cpacre. podreti na tla-podirati. spremljevalec . zatasel srednjesolka cpacHarocr I zraslost cpeAHo KoncKn adl srcdnjr' cpacfle.n spremstvo. .r. cpeA3rffes. . cpattrIyBa pL tflpl 1. diveti se v kaj-zlratdati let se cpeAoDelnr(rcrf srednja slrF cPacHFar6en zrasdanje.elreAoBeqeH. srInost cqporxaeH.taffi cpauornja f clreAeHocr t urejenost sramota: srarnni deli telesa. cpAeruEfqa I lam EriLa. rascanle cpeAollocell. nasprotje qDra ?f zadrhteti. proti. . spravrtr-spravljarlv sramovalr Se Zadrego. impl cnpoBoA . cnyp!tsa pt. impf gl. cpcABoB€KoDeH. ctrypesocr I sparjenost. zgtbati. nelo€liivo se poveza. -futa aJj polr..-Asa adi spremen. obseg. porucqpoao^rB odj izvedljiv sen crtrpoDoA. streti. -/rqrr-cpeArnrItrIrotu(a m. infi srcmo-tltl. ifipf ulr niti. cpacuar adj zrasel. sra'.aePsredi. mcd cpalllltr4a / nesramflca.cnyEflr.impf pripravru-prrPravuan.pa6ora. impl vati se sprcti'dclati razprlije.-rlqlr m gl. srcen qrAe. opari.clrdfie vsak po svc un mocen cp. Primeriti.fl rocTt pnpravllenos! cnpcqerrocrt zadrzanost tau cnpcl||r.

sra_Ba snopia pt. -rrlta adi stabijen. obrazec crauAapArB*Ira pf. impf prlkriti.pry m zool poogana cran m palica.rqra pl. I stanovalka. sorodnost cp'oA. raven. cltiEl|Da pf. stalen. impl cprleln4en. -cql| tt steklorezec cralsrope3eqr(H 4dj stekloresK l cTaAeH. trgoiina s steklenino crar< aIrcKr adi steklarski cmK^aDcrBon steklalstvo crarurci ad. saaten.m adj stasit. vziveti se.-. -4ua ad/ srdast cPUeB[Ha t mozeS.cpmr!tsa pf . cral!tsa pt. cTa^o. oogovorjen cpoKoDrtrrK. biti. oprJvltatr cperse. ncprenrllkljiv. sedez(poveljstva) cra'rap . trgovski. bergla crana^Ka I stopinja. pnorzan craexocr f prikritost. dvrst.|_ce.*yf ' dati.'l lit bitie srca cpgeo adj srten. stava. cpoArxfr. qdj pikrit. glcdi sce crarroAaBeq. zastala . spustiti s. porozltt. krdelo. crartavBa Dl. Jau sc. --cpo-A!IBa ce pf.sluzbenaleta cran. . opraviti-urejevat i. stekleni izdelki craK apKaI steklarica. craK^opeHuga I steklorez ! era erK m stan (uradniSki. impf razKopati. impl zarezgetati. uaiteljski) cra ellKt 4di stanovski cra^or€H 4di umirjen toceno mero cra. Koprca clroAmr4a. umtrjart stab.i steklen.. vsrajanje cra$.t srce. umiriti se crar ap ft steklar crax^apnja I steklenina. postaven sraBrrlocT I stasitost. stan. -4!r n srednik cpetutrqa I srednica cpx I mozeg strzen.ion.posta\. -AHa+lar]rocr adi steklast craKlope3eq._ cpe*aEar.n stanovalec..d. -r la ddi obroten. lig hladen (Dosled) crax. rusiti.do l.e -ce: cpam.&r. koDica snopja na polju crat.1ti. ctaEn. pripravniska sluzba. vZi. imDl stanj5ati-tanj5-ati. impt stabilizrratr. utrdilj. stanovanJsKa natemnlca craHapcKlradi stanovalski cra'l6e'{ aldi stanovaniski cran4ap4 * 1.rF tz sorodnik srava. -AEaadi soroden cpoAesocr I privajenost.*. cpAeurHr{qa cpqoDeH. zgoditi se crarmua I postaja craHrrqeH. sredanic cpekeH. 2. drutiti craAnj-craA[$'r rn stadij. lrg oslaberislabetr craolrcaaopeq. kitD t nlca cpE$trdl''i'' qdi sorodniski clroABoqr f sorgdnost cpoAcfBo z sorodstvo cpoK ru rok cItoKoB€H. sropnla craMoH trl stad. zra\rnati zemlio. . -qrra adi postajc cravra f lit pavza.prostor za tekme. cpefl. fig zaqreu se cp-mre. vstati. narcditi s(:.. 2. postav_ nosr craDr(a / postavka (tarifna). bivati dogajati se cfallllatlgcTaH!tsatnra t ''. dobtvati se. zareiati.-qll m rckovnik cpr ni hrbet cpytrn. odmor craHoBnr{aaMetI adi tt dc . crahra ce pf.-Dqa{IXtqeH. lig faw (ablona. -EIra adj fam srten. cTaMelI (cTarrorrlrT) r(ilMcll Kamen osamctcc craHoarruTe r? slalillc. cpmrlra pf. jedro cpxr. lig tir bistio cpqen4e dem od cptre srte_ '? cpqa I laft steklo cpqeH-cpeecT adi fafi steklen. DG stajeti.trden cra6rrarrrarryJa. merilo. -BIln m staDoda. oalatl craBII ce pt f4fi sestati se craBrfia f krii. vzivet.t:??. craK aDHl||. cpA6a. zadriati zase. ru-Siti./.la t sleKlarsKa trgovina.tmpl umlnu. porusiti. impf standardizirati.a'c{ impl svetiti se kakor steklo cra&ro n steklo ctarloBtAeH.ilrlec cra[oAaBKa f stanodajalka crarryDa impf od craHc l.rha spoznati craBa l sta_s. vetost. ustalitev cra6rdf3ripa pf. cprK!tsa pf. postava. stae.depf l. cp4eB ^ccrH Mycry^. Pce: potaiiti se crari ce.unidevati ' cpap+pnra impf trkovati. rast. stanovanJsr(t DajenrnrK crarmpRa. odstavck (v knjiei) craDyaa ce ifipf fam sesta.utrditev.cpo4nnrKa I sorod. poJemau craaorrcHocr f umirjenost crar o)(n. cpAer( craor er|. jata er^etd. ' ' -cti stanjsati se. sreda. dvigniti se. enotna mera. creqen crall{rpa impt stagnirati. -ryr m zoot smiak cpuemxrr adl srnj i cpol. {n| I stabilzacrJa. impl podretr. pogurnen cPuga I gl. gl. povezan sorodstveno cpoAeH. dvisati se: 2.-rfum4di sreden cpetuu|K. rt?tptsrecatr-sfecavatl cpeftaI l. lz steKla cp'aKa I lafi griia. skakatr cpqc". standa.-Aqa dd. r. jucprtebretLe. sraika. srrzen.igrisle cr6Ao r?dreda.postavljarr.2.t I I I cpetlie 406 cTaavBace cTarulpa 407 clalalxa t I I I T I I I I diti. po. potaj€-nost crax' m stai.!'Da. spraviti na docTaq l?t stanovanje. yAap srana milica. inpf skoclu..ev adj privajen. Irg pogum. postati. brati Crko za diko cE'daI zool sfia cp'dmr(. it lpl usesti se (tekodina). uniditi-Dodirati. stopalo . vstaiati. cpqern 6e srane bolezni. rfipI spnJazniti se."r'3jft. neslilen.po dasu doloden. rce: stabilizlratr se "'3i"u?*.

clcx tIE crEHe.Je.a adi star|+. co3MAe (ce) caapA[ar adi strjen qt'BpAqarocr I strditev. creRo pl gl. obrestna meBTaCVBa ra cramJi.E$ prvotD. poDrtviti besedilo: 3. impl stitrrulirati. fig roq. crapcr<^ aLi startevski.l. !ce: pnprautr se na pot. -rq f (nar pes) forsk. gl. Braca. prctcp:l nJe crepeoEfuelr. kip. -ulr z kroinja crco^errlte h dem od.i breja (kra!a) caeHa f skala. qreErrlra pt.J'a ad. rrl. sriltzirati. uredba. crarnclra -zriretaii. po crrcDr KOpuu crep[ eq. postati tezek.. .criera.spodbosti crEueraaee . sttrr len. prezivelo zbegati.mati. naza. nelKao cranrmpl|. impf srepsu se.rr cdj skalnit creHo4rdM. . nelcu. inrl croopu (ce) p/ ustvariti.sa of. stopinja.? stopalo: sloDnica: crapoceAe^eq. spodbujati. . lig pr:r zen. 2. . dobltr. IZ Stamn casov crapoApeBen. crarnrca.?r L nar -dobiz'ek: tev. srcd.J-^ cTalrocTI starost plu-slopatr craporo . koincidenca crrd.E. -D.uoo coDlvau crr. lls odstopiti. otrdeti-otrdevati: strditistrievati cre.]rlra adi 1. ntt. neploden. fig P!.ew'rld ani tit starCevski caarFoMp r?r stacionar (dispanzer z bolniskimi posterJarnl. metoda. oozoretr.idyDa pl.ustaljen.2.korak_.craparacrapnre /4rt zabotneti. cmc!tsa pf.rEerI sropnJa(razvoja) crapoceH. crauqltsa cr€ria ce. zozitev cterllE|.. . jalov.. izpiliti srog cm.. odtegovati se crerK.. prelepatr se cretreH m stopnja. n 1.crerp4tdMa ru. . poteo se cr'drd! ode dovolj!. pohoditi. trg Koprrzrn. vdali se pod t-eto-oteikolati. caMoDtr a clerure. pnnsKau..gorjada craca. yuoAcr6!rHe. gl. pra\. umakniti se moder. crastopnica_nailaku. impl gl. nesprcnr(rr rJrv. ir xl'l utesniti.debelce cfto^ecr ddi rogovilast cre6^o . ft precep. brerklidciri . avtu. crflBll!tsa p| impl p. stisniti sreqe p. sovpad.i fi DreDlvalec qaprqa f starka clrapl|s!€ I hip od cTapaJq:a starka crapnqoK. dlovek. dosti! ctnrae-grnra.jdrr^ pf. inpf stenograllrau creEdsa I stenoza. impt stisniti. star! xaveea oDraza ctapodar n pri Zenitvi druga pnca. rll ska crecr$.-tM I starina.pIl\4Jall. Dracralree&e fl staranje vila. kisraparetcrEo n skrbnistvo pec snapaqKra sta. stopinja creneHira im pf stopnje'v ati cTereHlBaEe. prikrojiii irles. pl . dohitevati. otrditev cr8p4xe. cr€rHrua l'l. 3. fig lam skc> pun c"rcEar adi skop .n.. I stenogram. deblo. Ha craTllla ulodnlk stopiti.. cTarrtlu.impf str jevati se.-ug m gl.zmesUse. cyUITCCTBO crc6^oft. imof cnapsor. pncoDlvau.pen.iffi pl ctn m L slog. 3.osupnln sKrpres caafln4aI past.raovca craTYc fi status. spelr.ode.lncrc liaica ctanrrl1 ctarw. gl. t'rzof staro. sestaviti.ro z nalivno pero. cre'r..slarye Il crarlT fl statut.crEuapltsa pL imp! pocesau (Konla): urediti. impl oteziti. -priooDrtr.doseti d<iiperi 2." mrrrtl se. podoba. pritisnrn-strsKau. stacaonhrure n avgm od.len.a. stiska. stena.igro.uu I ilan_ek. zaarmeii: tig . cre6Lo stcbclcc. d. ifipl l. pf. zasluzek. gl. priviri.crm 4di starosten cmrEl. stenografiran tekst creqorpaoEpa pf.'r steblo. gregoriiancfl|^n3*pa pL inpl l. cflnFvDa tf. starsi vprtr cralrare r?t skrbriik crarya I statua. cretrFa ce . posralarl tez4K creullarle tu pretep. otrdelost. realnost crBop nz bitje. slan sval crana^o .. . crarl dera sara bolapalica.Tri polo. crapare ra f skrbnica sona cralrareacrs adi skrbniski crarydTna f dem statueta. orez zanush ctecHcrocr f utesnjenost. crecHira d. braniti se.r jutijanski. trda disciplina cTerl|e. fam ote.em od. vlr crera.r I OKOllSCTn I ula.p impf starati se. zanka crapyArrJa. kamen. osupiti. stati cmrsJl(i I dem od crawrja crarFle. t ea. stoplca. starezaJ. crap. impf orrqllr. 2. koledarskoStetie: qraD. zid cret(a irzrrt stokati cleHrtal6e i stokanie crenou. -ma adj stcrrr.orualevatrse clmeHAtrpa iml Stipendiralt sKr t(oledar crtrnca f galun.CTEIAAO 408 gllpAHC cre0asK 449 cflc|l||t cTapm€q. tlnpl prrcrrm{-a t . gt. 2. zotiti. fam cler f.Dretehtatibcsedilo. crarurtra pt. cratryDa pL iftpf st. creRE!Ba. 3. ti. umiti (otroka) crmryntrpa pf. crapcKo opo ljud-ce:. cTart Dacl.q< adj dem od cTap preceJ star cafpoDpeMc-Krr 4di starinski. splet.r1 grarn stopnje..). caven cralroarK adi starikav. vanJe (pndevnrkov) pes oridobicrer . pritisk.rrapEosr I resnidnost. pravil4ik craQnAA pt posuieno grozdcr D.

latu soprog. lis nedc cToaapcfao /t mzarstvo lodno Stevilo. drog sre- izpf stisniti-stiskati. d in izl ustaviti. . lastnik. urecrrr. cToantr. -ql| fi . ki izdelu-Je vTceza vooo croHolatrKa+aoHorl(rtua I zoot stonoga cTotratl-cm[aHrlH. -EHa.rra. z ottibulont: 'I''. impl pogreti.HItR. rar|. J srclavirca vard-stevardesa cro^apqo adi mizarski crc num l. irllpt nflprav|lr. 2. strahoten crpaBornja. soha. I crlz dogodek. crot6 Sae stebridek ql. I jenje. cToKMyla . razbiiati. velilio. rasmrca. -tnfla adi stole.a sto. -qr| trprn -Ir$+CTlraaanEtrr. xpaHH ro I<olloT cToIIeMcKn.Apu.:131-^'"dirtivin. stojicrorurtrc z dem od. mizarpoezrJe ska obrt crHrorBop6a I pesem cro^apHurla I mizarska decrJvaPA{rJYapA6ca n. skopariti .pf. stottca crorKa I stotak cmrrap m Zivinorcicc cTacEaToct skopost.1lor crpaAa erl crorupar.skr'pi. otopiti-ogrevatr c'tot vRa impt od cTona sta6 ljaai.l storiti. crol6 croerse n I.? ustavljanjq StoPanJe crottjrtt. ctoarryaa . KrneuJsl(oposestvo clonaflt adv stokrat ctorm_. drog.-stisk rok cr()r<oBeH. stiskastvo crltcHerrlcua. pogubiti. MI. verz croI(oDlta xlxa olagovruc_a: crhxxja. aek cT. raz. razolu (upe. otroska stajica za vajo v ol l I I t i I i i I I di gumna. a jaBaj ro avluMasc( hrani konia KOr D-r.a/t prestol elementarno delovanie cro[ P m mrzaf crlrxo36rlrplta I zbirka pesmi. pribliZno sto crorurla-grotstrqa / sloli o. koiat (drevo) sroeHRaraadv tam sbje cTorrtr r?zgl. snopja cro. se. stopnice. -vna cd/ iivinlki croiniqa I dem od c. ciqlipl"q'7a7iiui norc t i is crpaAa e4. MeB.apwa pf. st() teren crora f stotinka cToreq. ce croprl! velja! drZi! sklenleno! croplipa .r-3BoAcTBo otalovanje naravnih sil. biti qojarunqre fl stojiSde. stotrk. -nja*loperuJa. ogreti. stanje. pasrr.. Zivina / cr(xMx. Ze'la cDoltaHrat(. -AHa-cTo 6o6Daten 3eE.a$i m 1. a Janaj ga Kot sovrazmK cTotra[gfEe. imeti skG do i "Tl?P.roKa zrvlnlca cTpaD ft stralr.. zobozdravnik gJ. -IrrII stihija. sto: 2. c. kladausde stopnidka. prectorolAllruHr|I|a-ctonoAn|!lHnqa stol t stoletnica cr<t^os!trt ad. -rF n? gospc. cro cToa6 m steber.ctIicrraTocT ctoMaK cI0Matlo. crID( l?t snn..-3HaAd' Stebrast crior-oArrrtlElrq -qI| m stoletcrloaeTtre"sroaerje rl stoletje nlK cro^rtr la I prestolnica. ithpf cro^6a I stopnica. kot lastnik. mule m crpa. gl.a iwpf trpeti.SOVna prorzvoonla ra crsxuja vodna stihija.rr. d(. croprrl. dobil iem vtis. lrg steber. lig na hitro kaj naredrtr croMar. gospooarlca. .o!.f storiti. -una adj skla.I ce croDr zazdelo se mi je. ttg opora croB.cr.stapljati mesatr se qop9rnr9. altl7 l. v:rrlrvati.-dogajanje pl storiti. sto. -ulr / strahota crpaBorHocaI strahovitost cT'F. opc qou impl opp cENr. ^er<x stati. . !ce: stopiti se. -{ra adj Zelodden cToMarflIrrEe h 49gm od cT(> MaK velik ielodec. 2. -rry n dem od cro^6 stebridek croBapuurne rz skladiSde. velik trebuh caortr.e .r6mtrre n stopnitde cmroAErrreu. pomelati se croErpa. unidevati. cro^ m stol. stalisce croja Kaarojarqe f. pt stopiri. lestvica cror t?? kopica sena.'. cTo€q(aTa croeql(rl odr cTo^ae 4 defn od cToa stolcror|(ep rr? sioZnik. hodulji'? cT()Ka l. bojazen crpaBoreE. BoAna.Ha sto liudi cToMFa I '?&r4 vrB za vodo londen croMrap n lontar.cao^6rqa I d.ro^6a. narediti. ziG miti.elodeci !te_ buh.oaqe. Ilarn stokrat-veliko nrDrenrca. oarstvemk crollatlcrBemqKE 4di SOSpOdarstveniSki cr{rtraucmo n gospodarstvo.paoa lestva cnoBapHueH. uDrclu. {m _ r. zmazat\.trebuidek croMaqeH. -IlIl m sI6K.i kelihast (kozacroABqapra I stotak rec). (lmc. -ce: .Tp6!'ruKa cToMatoaor.ddj .cTor6o&rAeH.l. zagostr cll|coK. napravrtl.3a6ap ctoMaqe r? der?i od cToMaK Zeloddek.cTo^6eq. -THaadl stoti cro. ittlpf zdrobiti. . stotica. preKttcatl crogrplr{ 4dl stokmtcn.em od.o^aptrja I mizarstvo. croalwa pf . n? gosPodarstvo.1t. €n l11 stomatolog.pf in impl storni. slepodccTot{oBrro npor.blagoven. cTllco( l() Ha paqe.lysa cir. izginiti. izginjari. nl opn l. 2. cr.1.aA pesfl trpljenje. gospodar. narediti. moz cnoniruuc!tsa impf pidobivat1 croftlrrftcilarle a pridobivanJe cmtra}I{lla{m[al{xa I gospoornja. blago. gospoornJswo cronancrx adj gospodarski cTona||cKE 4dr kot gospodar. stoDau crormpcrBo n Zivinoreii croven. 2.THa 4di strahovit. Dl.

skladen.eg. orugo\rTsIen zaveqe c'paBc.grdoba.previdirost. tetk4 te.crpennpa Of. .slab6st ?fi strateg. n(} sta\.transki. crpavrmr adj sradji onravliati stratarsko dolr. sl|uklutl| j crpoer(oT _Ha jalrrxor . -aryr m strasliivec crlraE rD adi ltragljiv. zi(lnni(. +rqn+. -t. pG.. uglu{r.n betva. treDiti z oeesom crgeoti. modno austvo. . rovati.I mrhovina. trsek crp.Brfre n strasilo. lig poierustvo. voialkir vrsta.prizadevatisi crperep'r. trg vooja cTpaAar$eQrh srpaAaHue.crparuEr. gl. tip tam antinti. cTpaKlre tt oem ocl cTpaR l n v ka crpaAanHrqa I trpinka otmi. bilka. dogovoriti se o za- tica (spottljiv nagovor).capeaartrrao/r strelstvo srvo crpe^6a I streljanje. 2.crpe.icn.aqa I stran.j strilev. cTeEeprr{T[renepyBa ctpetxa. mrnoJeqeD. -qE rr? strastnez. oDreznost-du. impf oo\)tserr cem (oko) na crpe oBnr adi bliskovit.m strira.JJec crpam impl zavijati s poti. crpetreplra pf. cfpBre. steblo. rigolanje. po. strina.!rta adj grabe jiv.2. zamej. paziti Sast. -ur ft velik mrxlirrr dlovek c'pot adi strog. po mallau se cTperufe. uredttcv.-3ra -1. s{o tau tr-Kotall t I crplreH. p()tel. t crpE^a I poireSnica stranica crpa@n pl Lnat bezgavke. . 2. {ir! I streha. -[tr|a 4di strm crpllerl n zahodnik na Ohri(l.rr crpoerte urejanjc.l nlrva crpoojaK. rena odetovega brata... ttg pozresen crpar4a stran (knjige). ta trs. reber crpr*ru. crpaxyaa impl bati se.rrr . 2.c4re l|rnta f detu vL po tujih detelah Sdica ctpacEnr(. ircditev crpoJ. impf pce: zadetrzaclevatlr Iafi pripetiti se-dogajati se crperu tn l. hiter kakor strela ctpe^lru[ ce impf trepP'tati. maghotnica netna isla crpen<a impl dem streljati z capaqrocr I strastnost betvica. poieruh mandeljni.nBocr t stralljivost.rpauranreg. mrcina. c4rea. DaIl se crlrerr m zrigolana ledina crp9rlex. tuvati. crprmqrr| adi krvoloaen s. postavliati drva crprmos ad. onn rn sklcpa. skladnost. idodevati se. crpBHmq -!F n mesozerec. bojed crpalulr. osler crpoerK r? graditcv. izogibati se komu. {eBr nr l.oda. stridkov crpl|rla t 1. mudeni. lig postranski. impl gr. imnf pomez[fi tr-mezrKatr. stridek (sDostliivo v na-govoru staiej5egalloza veka) tieMa HU KaIlI(a cTpetrI Bo tl KOpatl crfarrrre. treperatr /i{ . 3. postuvrJanJe '1 v vrste. ogenj popotovati crlre^eerad.au&ra-crpau^r{aRa strasI glpaAaAHIlr!KrI{TItaAar. ubranost crlrojocacrlrohca p/ dolotiti zar6iki.tn!tsa 4.arer. stranicai Lrh aEzava crpaseq. rrbst.r. <tBrB m pozrelnez. groza. crpelr!(a I dem od ctpe^a pucrpacrnqa I strastnica. ry teZnja. prizadevanje. striZenje (ovac) cr?trKo.-ce: kazati se. cTp€dUB pf . -oBqrrm stric.. jednost. Sdica. lig pameq razsodnosti r ala-ra ni se s pametjo srecal crp. oddaljevati se. lig poirelnei crlra&qeE. -ryr rz snubad zq qrugega crpojm4a-crpojro{wtua I snuoacKzl za orugega cqrojqocr I l. puSaiaast crpaulTys? po rulm oezerah -i{rgf sflreaetrK[ cdl strelski cr?altq!!!tsaEe'? poporovanJe cTlre 4a. stratarlli. sklepati zarok()_ snubiti za drugega. lig dom. 2. zamejski c4rcAaq tl stnelec srlraEsrro r? tujina. ncusmil. poganjanJe za KaJ crpeMeEe l? l. kritizirati. gnati se.ea adj gl.qHa Qdi boden. i. nle zaroKe crpojErK. formacija.lakomnost crpBeH.impf rigolati. 3. |praex(ell s4roj. ki v njej ztatarii distiid predmeteiz zlata in srebra: 3.r adi trpinski. nagnjenje.crl. gl. ZeliCn crlrncruc i/4pl impers bati qipat m Tool sraka (samec) sc crpaq€ I zoot sraka crpaxap[ ifipl l. slr: mrna.. crpelrrure n strelis6e pohotnez sladostrastnez.iti za tim. --ce: Furririrati se. -Ana adj trpinski. prF staven. €Bry-crpB^o. c. rozga cr?. strahocrpaK . crpnaalsa pf. stebelce. teznja.clifn. .fi adi tuj. {eDtr. oolecnost c"pa. Itg me\na crpxarra. Doslov_ Ilatr v vrste. muke srovatnle crpoActr.rre r strniSdc. stasitost. {rvorocen. -qrl tn . cllretreTila pf.drhtecTlretrerr.l. 2. cTDeMet( crper:u . oaetov brat. slavoa. sKem lezeru srpM!tru|a I strmina c"IrMl'lIETe tt strma pot. -Jfia adi L stasit.nost. irrrf/ I I I t I I I I I I I . urejati.crpaAarrltr|rlA cTpeaKa cTpc/tlle cqrojoca crpacr 11. graotn qrporrre^eq.icziliovna stmktura crpoeH.. -uja crpaxono\orr rt globoko spon trpljcnje. zidnri. rpajrror. {qrrcTlraBrr(. voj-^H. 2.uBr-rqll mesojedec. crlteMu ce impf tei. skl sKovooja. strast. 2.2. kazalec (ure). zlctanic crpo'r impf l. impf zatrepetati-trepetati.

precel htaden nlf.Je rr? krasta.Aerue vderaj je bilo $p-v'Ie'{ adi iz Zime.I[nI| m zoot srie\'. crplna. rzpuscaJ cUrcprtp^. mrz. vrr.neomejen cUBrnrAB adi detn od.sMoT'n sub. 3. inpl cryrctUB zatopotati. sklad JrraculoJe. ki se zadni-i iodi 1.izgublien erlfy { pl zmedkati.. ctpyalsa pf. zebe. Mnory MtI cryzlmnar ax zelo me zebe crpF. lig t4zzatosuu se ckeaaBl| ce I'l postati plesast cYfuE'a m arh policiiski na. suho drevje. jektivizem..revldina cyaoryBa ifipl rer.l qyAeHsirocryAeHma n. impf impers mraz je. -n f l. . 2. drg- ODrtd Se di lie ) eryr. suh mraz.j prijetqo !lacen. ad.snubiti c. hlad cry$e'J adi mrzel. suhosl. poledica cyoBorrapel. sul jad ta. oprrKrcTlrl|rapHl'4a t zaga cTlrlralrcKn 44' StrugarsKr ctpyfie pI l. impl s.model.rr'pllven clrpaArqa f sodra. timen. rlutrti. neroden. sl. -pna a. crDrM ce crflr -nr strdnica. struja crlAeHoKpBeu. l? suha zemlja. nav pl skobuancl. podreti se. znanstveno delati - ce). sun JareK clBo3eMeH.-impf.crpona 4 t4 l|rfrv.kica. tokava. cTpo'IyBa pf. skrditi. irnpl. smrdati. nedosezen. strlati. delnik v srari Turdiii c!6jeKr n subiekt. zmeikan: 2.paK cryAeEr|qa I vrodica. pust. cellna cftso$o. suhozemski. posredovati pri skl(. imeden cryry1pJ zadeti urripati(sr- cUBar m arh planinski palnik. revno Zivljenie cFape{lTapse fl iamie ali kozlidek. crlTK!tsa .rpUrl(e impf l. .itnpt oogarooorodltr (sadje) cryrka.. lig rat'nodulnost crpyja f tok.yaerd adj neroden. razmetanazemlia f<ot kraj. razbijati crlxrtropa ce. struna rl. stisniti: stisniti se.-ce: sesuti se crpynqc ll den od crpln krasticl. .I Prnvrnrlr. zmrviti crpflr ce pl potrpeti crpd @ adi potrpeiliiv crptr lBocr I potrpeiljivost c':prl1/!a ce impf biti potrpeZliiv. osebnoeledanie clr adi suh cpapaK. crpyraEqa g. prihuliti se-ce: cryn<at adj l. namrgoden qungsocr f mradnost. pomanjkanje. susa cyBorhJa I l. okuzbe za tloveka.-cryAdHTl(a m. . suveren. crvIIwDZt Ce itnpl poobladirile. Studirati (na univerzi). cr. suhota: 2. -Hq{ . ucvreti. narancen cry. . Ft. Strleti.aB. cxpyq impl teai. irnpf postaviti se-postavliati se crpoutrr p' zdrobiti. -Rsa adi zool crpyjoKa3 rft kazalo toka mrzlokrven capyjoMep n tokomer. malo postmtiti. stisniti se.-3sa adi Studijski. s-tisnjenj 3. crypyBg . babje p5eno c!r'pe6 m 1.p^ impl 1.. slabo igrati.topotati.ru.J. f mraz. -rltl rr strokovnjak. . panju zakona. skobelj.ll suh. zvratati: zrutiti sc. crprfiltsa nnpl prrbczati od vseh strani crp. va. svealen. temen. od Zivali razsre. plamna clterllp fl spominek c!tsep6H nr adi l.f. bena. sugerirati. spustiti se v tek. vrelec cr.im. dolgoaascn clTonapqocr I suhosl. -cei pdhuliti se ba cryOrcapl zadeti tarnati. crplrra I stroka rca. razposaJenec cryA tn mraz. 3. . okoren. elek. samo tt StuqrJ nakopiaiti. precej suh (predmet) c!tso. crplno^YBa_. namrgocenost qrylun ce. ustroj. 4.Itt4L4rItIlreH.qu rz suha veia. mrc!tsqqoK. sesta. crpfraHqa.cc d. lrg oollKovatl se crp[re . Ven. cvB suhliat.r}ora I suhost. lig ikripati. topolatt crylwfl. -qHa adi strokoven crpvrrlocr I strokovnost crpler6ax. lzvcocnec crpqa{Tltrrlle pl stedi. cTpolop!tsa cc pf. vsrljevati c$ecdae_H.no in slabo jesti. -MIIa adi suhozemen.("ryTfr. pf . mecKatl. tG c!tsocr{!. kroiiti hladnost. oseba: gram osebek c!6JeKrEf3aM. Studija.tAe''d't. strsnltl. mrjav cltsnKraBocr I suhljatost.jo.cryf€t*. napolniti. strugati. pocepetalr{epetalr crpe adi ki dobro rodi (o sadnem dreviu) crypfi ce. Ziveti revno clloryla|se a slabo hranienje. flft strgati. zbmti se -ce: crplr!ts4. fig taft pobrisati jo. izvlr. iuliti. air. zelo ruaono. natandno kai delati. t Stvtridni Stevec oent-stuoentKa crplR rn gl. inrpJ zadeti-zaleniati tolii. cry. tur cryAnja. . vladar. 2.em od c!ts sul iat (o aloveku). pl.frl.p! zmecKaE. B99pa MHOcrpyrta I f.i d. Zima. 2. 2. r. trlrdek crpyqcrr. suh(> zltl cryule'c ad. kopno. l4itrJav cryAlo cryAro:reH 415 clTpe6 roki. hladen (tu- cryAu63eH. -BHa ddi sugesti.ryloua.'l'rva .q.^nq3 I globel.3. 2. zvaliti na rame cryAEo r?1studio crpyror@a I gl. zmeden. skrditi se. TpecKa crpyKTfpa f struktura. gl.pf. kopenski cwosnAl|ria I neometan zid c!tsoMpa3n[a I suhomrarica. fig fan obitii !Ce: crpyrrlru adj krastav. -qr(a ad. dirav. zvrT[Ir-pre. Dru. 2.n studenec. fig poredner..i pomralen. crPYr|o^'r. 2. neodvisen.. pullG cryAeEe.

tcei susiti se cltEtr4a I suiilnica cltqEocr I bistvo.V naglrcr. /irfirsrx.pna adi pra toye ren q. za sllo cwoa adj surov (nepeden. mcevosl cyetel. osnova clrllr.impt ureqlrr. pospraflrr (nrano. gl. gram superlat|v.eBepe4. snov za predelavo cll'oBrlqa I sutrov les. c!?[Ja. -c!: dati se.r es. nerodneZ c!?!'aRa I sirotka cv'pllria I sortica cUCaMtu bot sezam. telika veliko Stevilo.-sodba cyA6a{yA6rNa I usoda cyA6'tncKn adi-ad! u'soden usoqno cv^dorroceH. podreti na tla-pe lagati.eksistc cu betl cyAErqa f sodna dvorana ciApn c. caM- qlMpalreE. mnogo. ooraz na zunaJ. pustolovcc. soden pravcu1rt impf soditi. -pE m praznovernez cyeDepnecveBepJen prazno. resniacn. dlovek cyurrecrwlsa impl bivati.urrTe trj"!a.dslv( ir(. ureiati. Ziva stvor.E/rlmre a kraj sodne obcy^elr. spustiti se (veter) clrrpBrqa I sokrvca cu^oxn. sooliti se. -plltr m fta! pL \q snaga. -p'i' adi kem Ztecy Oypecr adi kem Zveplast cl1!l r. kopno cUtJIn impf l. slimanih) clrDixrK. spopAd. dutiti. l)(xlpt il llcle r[ra prehodil je mnogo cest tISMgHa cvMa llaTr]l- cyrHe. -xHn ? jetDik. ol)fl stajanje. cycBaTVBacc |/. ady po-!'rsno. zaleteti se. somracen. cU\paBa trt. blten cqurecTBeHocr I bistvcrl()sl. eksistirati c! urrecTDyBar6e bivanjc. 2. impl urediti.crt dirati. -cna adi usoden ci^6orrocrrocrf usodi-rost cytrar atlj soien.rr'kI pes zivtraj clqltoca ce pl shui3ati. urejenost (doma) cUqpaav. verle c!'eEep8ocr f praznovemost cyera f nedimrnost. nevisok I I I I I I I I I I I I I I . c!?^a f rilec. cwuKaD cyurrecrBeH ad7 bistvcn.jalclj Po zeDltvl cycnenafrpa pf. vorlrt cy!e$a. suzenj cv3AaAece p/ poKazan se v daljavi. "dreda. -Arra4d. mrsavec cyPTYK. .kolidfuanle cy4crn adj soden clfAcfEo t sodstvo ci'eDepe$. praznota clrrcH. podlo. ga. ce.4u l'1 klobasa iz Bo..e t? SOJenJe cyenqocr I nedimrnost. rahel.mrzel cypoD[rra t surovlna. . premoien. pritlikav.teplo. cvAc[.. jedro. ittpl :'rsl. sooaaDje. gorjaca.-os. sodnija. mrsav. . ne b6di se z rosatim cYAnJa.prez. grob..-pHa adi superioren. cUp4. obli6je. nedodelan. bitnost clrurccaBo z bitje.. podirati cv vAr qaB d4t prrsmojen cy^Oyp fti kem bveplo cyr-O!?eH. spc mlnlatl se cysartrqa I zemlja. . tetko dihati. -AHa adl subtilen. gr.ti se. mnozlca cypra l. slaDO. impf stoprti v sor'(.cyAenokar usooa lc usoJcno. cvMavsouca cymirop rn kem i. g). m taft obraz. sutiti /i8 hirati.postati pri. co 6ora_r He cyA. 2. cy^o'Kwa pL tmpl poloziti. preseznrK clrdrqa-cutrrqKa f detn od cVIIa ]un1ca cUn. velika mnoana: Dlen puh. teZek.T!ra 4di nedimrn. snov. piskati skoz nos ct[n'vBa i?npt od cwu prihajati . cyApFa ce pf. riv cFrrep^aB 4di suhljat. in tlobiti. praznota.qtry?er 416 c!ru3o( cYna cvra / juha " curcH 44' lusen cynepndpeH. pobrati od nirsDrctrikl v rgrl c!'r^l'jaq{lT1tHjalrr rnlcfni rii cFlra-cFpryrpoM d.a d. 2. -qrfir 44.. lis strog. testa Do meseniu cvA l'1 sbdisae. velega mesa crjl[a I l. bit cvurl adi pravi.gt. klatez. dokuhan). ki drsi cllfrep m zool goba cydeprE adl gobast clsi€pqe a dem od cFlep goorca clrleT tn obrezovanje (pri mu. .tnr f fam treda. lzviSen clmeprarlao ln. c!?aT Aa 36opyBa le sl orzne (nt ga sram) go. poleno. svaljki umazaniie. drobci... -cKa adl precej nizek. sula (vrcmc blcz de.ne. ()sluc!'try. bistvo cy'Icrpdt m substrat. tankoiuten c!? adj pepelnato siv cypat. clMpax DAK cy oyp fi sorrlfaK. ol)staiati. unlclu. ioodevati se cvArpaFe+YAp!tsaEe r1 spo padanje. clrnHa pl. pokukati.ja). . razveliaviti.obstoi.K.''ere pl nar pes splesti cyrrpaBaI red. . caMpaqeH ctmtu impl sopsti. rastli il in sad cYcaMoDadl sezamov cycBarr| ce.Ay. lig ubiti clrrpauura I vroi pepel c lrrcra$qa-cFcraEFja f substanca.sem c$ra t vsota clrra ad'!. pepelnato siva krava tKoza. sDoDastrse. co poraT Ee ooArr ce ne pravdaj se z bogatim.na pamet.r|I| m lam 1. spaka. pote2? Matedonstso-slov€islldd*r 417 cFrrecrDYBatr. -tn n sodnik cvA. austven. pomoliti se. odstaviti cVre_pduft sutcrcr). cvalrpa ce. zveze.c cyrlTeH 4di skljuden cvrypeq. trobec c!? apll pt zool trobdarji cvpHotrapuo. ureJatr. inpf traiti.

obzor c4rn|ra-col|l|r(c l. malha aaxoDeH. tabla. sver. celotni nadrt in seznam c4eHapficr m scenarist cqprs. pladenj. ft mit sfinga. prenosna ploaevinastaposoda z terjavico za ogrevanje napihovatise (tudi lis) 'ce: raraplre-raraprtuK.a m. vojni lo gor. tal]sten. cupDyBa pL impl napraviti. k srcu sl lematr raeu. ustrezno gl. -Ce: cTesmla 2.|e Ta6op m l. crryKpa pl. gt. skrivnostnaoseba cxeua f shema.t!losten aaryDa impl Zalostiti sc.obJOKOvanle rarKeH. tedi. I usnjena torba. plitva kosara. nesreden._coo6paEHo cqefia / l. muhast. doumevati. Sliandal cqeBap[o. ^dj liipanie adv ialostno.ic. razpredelnlca raoF. -AHa adi lit arh podobcn cxo$ro adv primerno. xaprrca ra6xer Bja adi indecl lam l. -r(Ha adj ototcn. {Ja r? l. okrozje. krogla.ooer.tarnan. umljiv coar rDocr I dojemljivost. ubG . -ce: zardeti.1. 2. stranka Taaa f ponev. 2. n. taj iti. pregledennaert. 4. zadreti se.!te n iLem od Taaa ponvica izginjati 27' . ta. lig nerazvozljiva uganka.-rlr fl 1. topiti se. druzabna igra Ta6^dra-ra6adDo I tableta (zdravilo). biten c$afl. -tl|.er ft! fan! znadaj. znaiajen. . zardevati cqpKa. ragplpa ce pf. pola.6^r^aB adj dojemljiv.!yr€ 419 ra{ t I I I I I t T I T I I I clIurmra I bistvo. tezKe narave ra6ta f 1. prrzc ristc.l-Tarap.JHa adj skriven. tabor. eledalilka deiav.alost. umljivost coaftaEe r? dojemanje. 2.cuprtBa pf. revez ran(Brqa I nesrednica. muna. raBra6rla I zoot stenica. raroBeB liSpati se. strc Jar ra6aKdpa I tobadnica ra6ar aK tu strojarstvo ra6aH n? podplat na nogi aa6dsa I strojarna ra6aqKlr adi strojarski raft^a I tabela. rzrzumevati c. puSdati.tar'e ad. impl zavpiti. -rF n nesrednik. coa*a pt.srYAofieBnA[ ce d osupniti cq!'Ka.ct1. impl rar(oEeH adi gl. objokovati TarKHtr(. Za- TT TAApton Ora Ta6aR. prikrivati. posoda za prazenje dzu\leda taBa|r tu L strop. bridkost. boledina. revica podstresen Taaatrckrr TarKHoBHrra I . iost. 2. crpona clrYAoDI|AeHOCr I OSUplOSt. tudi S(rlvatt Se. gl. orisati v glavnih potezah cxoAe[. bit clrtrrnBcK'| odi bistven. 2.i ind.. pekada. narava. 2. scena.beden \^xB iffipt Zalovati: tarnati. 3. ctrrq. 2. liroka. scenarij. podstre& ra conj i\. zavresaati Cudenost c\ryAoBtrAII ce. .stalisde ctDepaI sfera. itnpf dojeli. (samo sg) clcdaliSCc. ([aicta) Zalovalka. doumeti. bole" dina ratrap tu z ene strari odprt boben.ictl rax(aqKa I talostinka. obmodje. 3. urejati se-brez. razumeti-dqiemati. usnjena torba. rabi kot iitoa mera (50 kg). -Brfa adj otor.I ClttruflA 4 t8 c. pa rala I Zalost.ecl fam noy. 'raj. ter. hibno se obledi rar inpf . da kdo zardi. uboiec. prizor. vzorec cxeMan8dlra pf. lif doeodek. impl zaropotati. bolede f lan 'aBpa raap[ oe. arl. Krrt! Se. impt shematizirati. pojmovanje. rarapv |fipf naplhovall.ica. podroCje. besedilo.

rr.Ta'(clIBatrr(. tavati ra. -Llr a.ararcrhpa pl. ra |rltsa pf. voja5ki kruh rauucrBeH adi skrivnosten rauucrrenocr f . tikati se raIIIo n tango (ples) ra{eq. pristojbina Taxca. taktlka. -ce: topeti. grmcni(. eut raKrrsipa impf takliztuati. 2.. ploh rauasriaeraMaliap t fam skopuh. I I I I I I I I I I I I I I . Iopoumen jati. lig izmedki (dnitbe) Ta^na t bruno.ost pJ. -qu m greben.neurnnost. stiskad ra]Mdlr adv fetfi ratlno prav. -ce: TSap ftl malenja. prazno Deseqlcenje. r'rr aeB[ ^dj oaetova druiina raresqe a hip fam otktr rarKo. zarckati se TaicE . odctov. vodja kola.x\' vrna.ru(ar6e r' potepanje. lr8 spusaa. -Hqn m lan kolo. umetnidko delo. -Itu I sladka pitr. orientalskoglasbilo rauwra a. pr(' metavati. topoglavost TaopE ittl pl umetnisko r|slvllr'aarolMerr.MEa 44. TaMaMHa ro]\Iro{ ravno opolnodi Ta]i{. ravno.a n. tarrHcTrlo l? sKnvnosl ra €p r?rplitev. Tat'rtp impl tangirati. . -BqII m oae raaKoa ddi oletov rarKoaEHa I dom. zareti se. vitek ralrle a I dipka rarrreaeu adj dipkast ralq m ples rasgoD adi plesen Ta. opo TasoK.6pas rat6wr m talent. tarnati. ifl1pl od" vleii se. tdtl TA{rpeurrBo L ustvarjolrxrsti rt dati 2.j indecl lant nesrden TZfJ(CitsaEe fam . tig mnogo zdrav obraz lesu |tBapow$ adj zdrav. 2. a zato^ne preneha rafi adi toD iz plutei tig rana f -zainaiek lopoglavec ranrin nr vetik boben ratra[ap fti bobnar. pl tanjsati. bobendek.2. mianine rar'i:a impl cepetati. cenik raparm<a impf premetavati. odtavati.6Yp boben. raKT 2 TaKTnKa/ l. snov. rsKalr rair. obljuba.!.virslt i raTKoBHurtaf odevina. opus ranocr f topost. -p4r r'? stvflrilcll.rt m tambur raM6lpa{aM6l?lrga I tambura. pogada TarBezKm bobnenjc. obzimost. zadevati. TaKItIaBarle t4 gt ra(clBal6e raraz m arh fam val 'ra aM6ac rn lam lrsta bobna. raBpa teptati. ki visi po tuiih hiSah tanjsati se. impt potepati se. sop vate ali gaz e hem pop€vati TasAapa-Maf. nadarjenost rarHaI l. . klatenle Tarure.irp.rtr!'-TaM(>raMOKaQdv tam \aJd'aJdrKa iftpf lam po tr- rarruvDa irrpf plesati TaH4yBar6e presanJe . rel stvarnlk TarK. grrnoli raopa f gl.n taksi (avtomobil) taKcr4>taKcrrpaa ft ILm 'fesreca raKcnparrurja ad. f plesalec-plesalka ralFrap r?'rl. gl. rahlodutnost.r*re n dem od ranas l. ples. gl. el. -DIE m lopograrmperse r ustvarjanic vec rBopeq. delati rapa6a I ograja iz letev lis obilje rap4Da I tarifa. fafloc\[B TDopesKxadi ustvarjalcn stisDiti (kaj v roke). raKcFa pf.di m@t tc krven DOKOICN rBop6a I delo. fied aep. skleda rarr[ra I kmedki voz \^^K.TapautMaa xra I potenu{kL'. fig neumnez.-rurm adi tamkajsnlr raMrroH .Aapa rraelr. redek. postajati top potrjerra TarfiJa. obljubljanje. iskati TaparrllTarl'e r? brskanjc. polooranoaroleu.rr(a adj tanek..skrivnostnost TaEloa rollqYDo 421 TBOpll pa. l. pt-c metavanje.glin'. gradaSc rapalral{a I koufca denarja. lesen kroznik. inpt IaDeclraIl rarrdrap fi tapetnik aZi tapetnilki ranerairrs ramr impl delati topo.dr taft pribliZno raMo. ra[or^aBocr f topoglav. metoda in nadin dela raxyiepe adr tudi ra's$a!a itupf od raxca gl. Jata rlrJOVII m tajfun T adv'conj-pat t tako ^Ra r&Koa.fl tampon. -3n m usedlina. toriti. siliti k jedi. taRca. iskanje \are rn fatn otka raTea odkov. klatiti se. pavke ra ac ra val.. ocernaocolscrn{l rarKoDrrHcKn adl dom(. ti se v nadrobnosti: 'ce: ienska. dnevni obrok. raKB. tmpJ ustvarialec. raHrlyDaq-TaHrI!tsasKatn. Dlesalec BRFaTa Ce TaHqa. ()tclrrl dediSdina TaiKoBcKuadi odctovski TarKoEcfBo fl oaetovstvo rar^s adi indecl arh sl^dck raMda. rnuz mera za ritem. organizacua ln vooslvo v volmn opeiacijah. -KBa.oditi na potep raaor. .skrivnost.tapljati. npa- TapaK.reB^rtre Mrr ce ratMalM cevlt so mr ravno pfav. aMa He ce xlrte Dravica se zmanila.Ea nrse ne po(ura5 z obljubami 'r?jk rn l.c . {fi I sodno listina o lastnistwr nepre' TapaE!tsa irrpl brskati.420 raEM-Ta{H m arh mesg:ni. a.nr€rr. umetniska slvoTaior^aBadi topoglav ritev ratlor^aDeq. .. impl fam ubliubiti.I pron tak{cn ra(cu / taksa.oA TaKc!'Bar6e Kyra He ce pacus!. suliti se. onat bobnit ran6..2. tambor. -llBo. goSda. Tatr(cvBa. tarw impl bobneti. obljubliati. olika. 2. ravno ko. . drusdina. B€TlaBal6e. bistroumnost. gl.rel zaKramen! tolrajoa I truma. zarobljenec tananapcrra adj bobnarski Tana.

reHeKnja reHeKelr44t fam pl. osnoven:tiP temeliit rcv. teZava.er o /r trpljenje.rKa I pretep Terrc n arh gorski vrh. -t(ua re'll fi len. vrotina (zvisana te. n rC -odpotovati. -. naditi. zaKrKnlen TBp4or(gpRogr t f. vleka :fer. 2. hrcpcncti po. vilina rcwa impf jecljati. tepei. TDPAoIAaBadj ttdog)a't TBpAOrAaBeq. te'iti. mo J. blago. juzni veter reidtrrrrap(a t iedarka reM||qrzja f trda. trdno.el. ttl. ubijalec. biti zadrtan. (matematidni) tcG rem. kar fi na pare. natesovati.fpa pf . trden rEpAerre t? trditev. na misel priti. -r!(a adj leiek. gosta teme reMHogpDenodi temno rded. meriti kam Te)Krreersea prizadevanje. -RKa adi tanck.r.iiLjarrna I ror sein fant ie TeKcr fi telist. 3. raztezen leraBeu tt bot trpotec rera!' impf zavladevati. Texcrune t? teriSde re>x|Jee impl lit iti za tim. trgari. bakrcn kolli(rck. spo na rgra t1 reHK r. (nikalno) ne prenalati rerA{ eH. zahoteti. Dretesofirati. stegovati se. dim TeMJanlTalreMJaE!'t(etr. l. tolIi. tehtati. graopirati se. morilec Tera. jetar. {Brr tu taika Lica'. teza. -/rHa adi temelien. breme . polti reuaerryJa..]l| impl teliti.: TOI UMa Te(IIvAa O doml- Te]ret6er? telitev re^eurK{ ddi teledji re.'no uravnavatr Terdto z tempo. lonack reo 6r ffi tcolog. pretezati-ce: vleEi se.u cevau TeImI|Inta t pretep. tema. pletenlna rer-rw< ady fu in tam.Kz impl biti teiek.elrekeBr|crBo n fam kleparstvo reHda. starinar Te er -ur6a. lrakulja TeHAC tenrs. nosea Te3re . aasovna mera. grid. gl. slepec. besedilo reKcr[ nt tekstil.impf. teinja rer(oR. -ry-reMepur m lam mraden.4. 2.jeda teMHuqaB 4dl somtacen TeMHrrqap l.^4 tn arh fazgla3alec. odlasati. zamolklo rded TeMrtepaM6rrm temperament reMtreparflra f l. 2. muka.'tBoperuTBo aEpA adi trd. omahovati TeraB[4a f pretegovanje. barva obraza.-Aq[ m trdoglaTBpAOf aECfEO t2 trma. opeko '? itd. kapelica. -rflr I fdm ploievina. mavzole. trdoglavost TaploKoper. tok reK adi indecl fam lih. brzoiaviti vati. biti se.ig trd. okruten.ost.tepsti. Pl srebmi okras neveste r]eMeAr. izzivad.em'B adi Ztfat{. prodajna miza. tehtati se. pretezavlca tlenEr tn temno modra bana t€raa f steklen lonlek (za marmelado ipd. tank reHKricr rn tankist renoK. neoostopnosr rea fi tute'. glas iD pcvcc reHrlepe1.|Jd impf vleIi. slabe volje. lesna temDeratura) rc*n.) spomnrtr se. delovna miza (obrtnika) T€fepe nosila za material. temelj reMe eH. jtynf Ga^rersr!tsa of. mrak. relr u tek. -|ar I a/h l. Trz TerGa razumes (\. Kapar iuu r{ TenalIlltfl't ravs in kavs Tetraq n nasilnet. tkamna. Pretepaa. temnica. -pFa adi trdo -s sKorJo. bogoslovcc reopdua. pojecljavati ITOK rei'jariiffi.l reKle. strogo. ooKazana resnrca rcopda. impl temptuat| iaso\. vledi se. globoka b kr'('rril kozica. TegeK es rexerteuda. -ilr i fam klepar Terrefter[lrAHnqa f fatu kleparska delavnica rege(euricKr adi fafi klepar ski T. rlreflop rr tcnof. -ce: slaniati se reMeaHocrI temeliitost 4di temenski TeMeH reMeplx..?rasanje. DcF nekbd. odmi-ce: kati se. nagnjenje reHeKrja. moldea dlovek reMiaH n kadilo qaA reuianor cdi TeMiarHoB po kadilu dim kadila. reK 6poj liho StercKxja. koZe. mu- rcxmra f teia. utisanje) TeKrrpa/ro hitrega pre-dar uoarJaulja rn razumevanJa. ravs. -i l tendenca./lq'l l1 tele re^eB[3EJa f relevizija re^erpdMa I telegram. -ur| t zool lefiija. hitrost .) rer et6e n vladenje. pomisljati se. impl telegraretse impl raztezati. kljubovalnost. -ce: temneti tema teM|tu o 12 renrlIr|ga t mrak.lainipjlit temeljiti. 2. hrib. -ce: teliti t I I I i I i I I Telro telo rente '?n dem od TeAo telesce rerb. lonec aerqepqe r? dcr? nrnDjsir l)ltkrena kozica. -Nra adi pest mudeniski. temperatura. razumeti. namen. izvladiti trpeti. TeaeHUc rl d4r1 od Teie telce. -rflr I teorija \etrla. zatrjevanJe r'p$r impf ttditi rEpAi|lla I trdniava rBp{o adv trdo. iz lice re..dac:r. brzq tav(a RA re^erpaofpa pf. poln trpljenja t€rr. vlali. jetn nik. ubiJarr. tema reMr|'qa f 1. vsakdanji Te^a^-TeAartlnl. zaKrKnlenost. tclidck viiolica di3eda ren'mee itupl teiDniti./rg Nrut.os.I TBOpqecrDo 422 reaenqe teaelne 423 Teflxa t I I I TaopqeAcrao n arh Iit gl. poredkoma rexymt adj tekoe. plodevinasta kangla TeHeK{eH ddi l4n? plodevinast reHe(e n fafl. irirerct ddj Litcn. delati skrbi teldck. derviSki samostan. resen.

n tlS lllr(Britune n agsm od. po vzorcu dclati tlnrcrpao . nasilje. . 2. -En ft ath ktojat repsrr ax n a/ll krojagtvo rep3lrcnz adj arh krojalki rcpIfmptlja I teritorij. lig .1)lik:r. iiSiirije. poganjati. TIiKBaF HTiTK sen. rerepaan ce impf oDotekati se. poseonez rfrfi3{rpa pf. -un I bakren pekai. tesnost. potrdilo. rnulj T!d'. T\rJ'a velika buda rlrtrll conj da (posledidno ) rn/r ft tilnik. peKaca 6uda!ki.-rxr n tiran. topa stran noZa. -rfr | teiaa.ect adi mivkast. 2. 3. more. PICnnlu.ol tikva. glc l|sl T'/lI m L tip.nevzdrten rerlKoflrja. rok: 2. -m saotona lepMa eH. nasilievati TEItalII|H. fig glava. vanje '. 2. termi. -3MOr teror. -Cei nvatl se tEcKaEqa t gneda I T I I I I I I I I I t t I . flparq3fipa ifipl tir^nizioIi. 2.neusmi" repdca I l terasa. pojecljarenKar6e repopr3ripa.1. ti. hrtet. r ruk o uprn flmoc4 rrlln(tcyn lrl. miriti recHorarrecHornja I tesnoba.lia reprwt tn-.qa f tirada. testenlna J. nevamo. te. impf . pisno de voljenje. majhen peKac rfitap tu Zool tiget T're pron l.zrvIno.tiho nrBKornja I tilina. {sa adi ozeki lig omeTcnraat' impf gl.r m preganjalec. 2. ta (kazalni zaimek. vo{tna tehtnica leperi m teren rep3uJa. iftlpt uti- KO HeMV!gorte mu! reurKolroceH. tast.rrysg. Trre A!Te.Jart ponvica. seznam. fevdalna zemlia. vladavina nasilja 'rzcKa. Tepceue ad. tehtnica. oseba v litcli|| c l delu.n a/ll natisniti.iruli. tetiva: 2. oskrba. kozica. Te[Ka Jen rcpa impl poditi. KnxH necRepea arft l.nr^Je pl usesa. Diknik reQrep ft regisier. nasilievati. 2. xora fte trlpaH ru tiran . reyJ4ia re$epn fti arh illet r^ zabava v naravi.. jojmene! gorje! reru. jedilna buda rtlr(Belr adi buden TrKBeHrfK. -^aa adi zatilen tc. kozica. 2. med kita r€fiq ft tetec. pl). -ry fi pita z bue nim nadevom. teiko. zaledje. glen.e n dem od nrKra budka. trpinditi. Terlc. Dekad flrrarfrrqa I cvrtnjak. itlrpI ti{{ati. naporvidel svoj tilnik. toptoten repialor rrt 1. nallerlcrrre t? detn od. pFgdajqlec pedenih ouc. knjiga dolzruKovln upnlKov rcxllrn(a t te}urika texHo orlJa I tehnologija reqe impl tedi. Trle r(erM..cesatl '. 4'da ad.j nez\e reullta adi I noseda clr ro BUAaM TaaoT ko bom rerrrKo ddr l. -Ixr I l. beseda za doloden frojeni repuftru-pl zoo. opravliari k(F n. 2.ic rrpd. topa stran sc. znalilnr (. tig gosta mesanrca. vr:sta mravell cdi toploten. model. adu nerodno. Zrvrne rtnrap4. ootga. rJen velj i balkon.test. ti otroci (oblika za tri sDole) rriKDa I l.pozrvnrca rzl). fig tepec rT<Bgp. oporoKa j . nacln TcrraBer6e z gl. te Zenske.-*a adi tekod reqso ad. trudno.poskus zmoznosu. 3. tihost r. v stlanu rmetr rencnja. termos r€puooop r'1 termofor. TerIKaIle TeceH. impl tercrizirati. kolovratiti. tetin mot rerp€5 n zool divji petelin reke k arh el.n tipograf.ecreq ad. pregravrca reurra I taida rHBKoad1. tisk ri al|troclBa|6e n tiskan. pusaati. goDili. mi- saIl. lig trdosrden. lore TtrI'' p n l. oni (osebni zaimek. rlrrrlcpa klin se s klinom vaorlo.lit recr Ha I soteska rcpurraJn I med tetapija.x!. tekode.TIt^e\. -aHa 4dj termiden. termin. 2. 3. r1. naklnda. ozemrle llepK fatu vzorec. siliti. remajhen bakren pekad cept. bobcn rmrarIpu-M[HanplI! in tcr i | ( I Prazne marnje! ncunrx)stil TI|r6aI mivka. praieneK. xrap Tnratlqe a dem od r:I. radunskaknjiga. tiskor rrrnoaon{a I tipologija.ozkost rec n l. dcl stavbe.os. prazna lraza 'rrrE6tKm tirata. ogrevaea TelroFTepopr3aM. listina. Tae aeUa ti ljudje. rluofell ouc TrrKlapExq "qu rz buda z mlekom in jajci (jed) T'.. iz testa rscno-r. nikoli no. testo. toplomer repMoc r4 termovka. termiti. ulrsevatr rr'RoK. rylrrvpg pf. boscstv(): 2.la. vrsta.silo dcluti Tr4raFcrEllar6e'l tiranizirunje.fam razpored.pl). polivrrtl gneslr SC. ac\an ic KOD]a.ploha bcscrl. os. -B!( adi tib Trrafi ftt ponev. teroriziranj 'fi e nevatt TeqeH. gl.lettKatt e 424 425 TTICI(ARfiTTA jecljanje. cen TepMoudTap nr temlometer. a/ft plemisk . buda.origirralcrrfLr veK. i. polica v recEorpaAocr I tesnosrdnost rCDTI tepa. gnati..i indecl hudoben. impl tipit. rnlettgence recraMdnr n testament. gonid rep€&Ja./LMrTa m pavkc. gladko rcqrcgr I tekodina 'retnn impt tolatiti. TecHorpaA adi ki ima ozke z(|r-1vt lcnje prsi. meriii cesto rer{rB f l. trin()g Tr4tat|cTB!tsa impl vlit(luti t{ silo.

ostanek. rasti (o ljudeh) enaKe posra- aror(My-ToKMo ad. -cei Postajatr toplo (vreme) roIJrJrB adj topljiv. lig moriti ropra f torta ropr{pa I tortura. aisto malo roAKlrfKaa adi tako ma:t' ken./. bot pestid roMpyK. prc. -ce: postavljati se. 2. Eeoer obla. J. prisoje rorlA|rHat toplota. isto ro^|KaB adi p/ol1 tolikSen. primerjanje. raztapljati. 2. di. razlagati 11oKlBarle n razlaga. toditi.lJ. -rgr fi nar pes klade (mudilDa naprava) nonrt tmnt l. to (3. topid. nihalo (tehtnice. -qa ft tan babat. sg r? od loj on).ra t okraisava v starih r()kopisih Tr'IpBr(a I partizanska kapa flrrv^a I titula. 2. -urHa qdj takratet.iiil' aij"t!-i. r'()|(r. ABe roqKr dvoDidie msrii c6 impt vrstiti se. topiti. motati se. -^Ha ddi totalcn.iata. -r$ n prostof ob ognji{iu v kmedkih hilah r^ee inpt tleti. 1cx fi)klr / upilnica s polnimi kr. breme.l1lCKat6e 4)h roMpYK 427 Tpar TlrcKar6e 11 tisdanjc. rnrTa. ftpffielement flrl. krasti smukati se. 2. tedanji. lig lam brusiti zobe.o.n( taDliati. buzdovan. rlaBara B Top6a tvesat le qlavo ripdipu-pl zool vretarji rop6e.'v|li velikan. .i topel ronoaa I bot topol rorlop. bala.. tolkaa. Sirokoustncz ropMo:. obladenje. na debelo Torlys m arh kij. ro.||li. ris (papirja) mnqecr adi Zogast.t-i'[. -qn m kij.l|*t tnpf pripravljati. ure) toiyK. ta._primerjati 1101(MOrAaB Ad' ve."\a TOnOA gl. rofl'r n L top.ler6e ogrevanJe '? ronnu impl greti.rf{ fi 4ft prisoien kraj. veneti. tihotapiti se rpa6a f bala platna Tlrar-rpara nr. vkrcati se na ladjo rorau-{omj. topiti muditi. kopalnica in stranlsce To6or?rt. malha. roj cn ja craBr (( aAe) . pl Tr. Taa.os. izvir tople mtneralne vooe rotro^. domada topla obutev iz krzna ali blaga. . lo palica rojrlo /. ono. daiati v tek( iiit. kroglast ronerr 4di topljen ToIIqIrja. potapljati rorycKa. I l. taliti. ^di razlagalen. hist tlaka raaHllK. 2. nro(rcr)ic. f l. posmc' hovanie. impf \aklad. -qrl r'' 1.g()r-. lilan. topnost roll^r. tlaaiti. 5. tedaiSnii roj. l€ giniti. -ce: se. popoln roqaq n bnrsad rod\ impl l. tKaeHuHa-maeHuqa f tkanina r^aKa I l. 3. bucika.ca rop^aK. muiiti. vsiliti se komu. fa'' o. 2. drsalnica na lgnscu roDap m tovor. majdkeno. tako velik ro RoBeH. tx lil roganje. za\i. toplo podloZeni zimski devlji ronalmcxlt odi toploten defi od. bajc\|. 2. urejati. brusiti. rop6a lorbi. naziv rrrEfi ce ifipf pusdati zrak (guma. pfa!. mudcnjc ropuosu impl lit grdo ravrr:tti. ogrevati. topen ToftrrBocr f topljivost. zagovednez. ona. on. l)ct. ravnanje ror.os. posteolca . 4.\^di mn^xqa J toplice. var6evati rKae i*1pt tkati.UD'a ithpf tolmaliti. se z.rK.rKa rop6a beraika malha. razlaganJe tro^K!tsaq r?l tolmad.. natakati. 2. v tolikSnem Stevilu ro Kltrsa-Fo Klrll<a aab malo. Tltrl impl l. r'azlagalec TolK1rrrrHa adu (samo o ljudeh) toliko. minevati. ginevali TonKa f mal krogla'. zradnica) rlxnr{ra t tiiina rwru impl 1.^ ?. prrpravrJanje. diol \ora odr tedaj. nlnalo roHer6€a tonjenje. prostovoljna kmetka medsebojna pomof.'e pron 1. toplina rtmt'. AOIIO. ^dv vse naenkrat.apn pl. natezalnica rocKa f nar zcr dolga pl ltx' na sraica (moskc rrolc) Tora eH. -rIIl nx topnidar rop6a I torba. kazalnega zaimka sg n) toa^6qoa^6ra . majhna bala. natanko.ati.{(a lr 3anera podpidje. minevati. /lg butec. tolkad (za kavo). -n a ad. mizica z zrcalom.n. ||paBu roKa traili s k()7rrci r. f sled. soba za garderob. butelj . 2.oxa / okrasne srebrne zaponkc ali plosdice pri lrxlrri n o ii roxMa(. -F''IA Z faZlAgO. la. drobiti ro^lrHriK. -ryr m peta na tevlu ror\e impl toniti.ii'[. poudarjati kaj pred kom. lig ooveznosr roBapaq m nakladalec t1oB:rper|. pomakati pG r. roKMerK m ureianie.Top6trqKa fl. 'cer 2.r lir.!r! tobogan. igla.r impl kazati. rolr(oBeH Pe!rHrzK enojezidni slovar s razlago v istem jeziku ro^Ky adr toliko ro^F. tiidati. pritiskati. v$titi se. hirati T^eerie tlenje '1 \o pron L ono (3. obleka. 2. lepsati.-pl{a adj tovoren roR. zoglca tek.svezenj. ccloten. ostriti.rorwe n dem l. pripravljati se za dobro jed Toqr 3a6lr rotnrao okrogli brus na me'? hanidni poeon rowra I pikal todka. Pogrevatl.ivlr nje 'rnr^H m 1. te se. potaplja. f dem od. takrat roraureH.Tolr6eEle. majnJe hen top. topotanje r(rr'Ia'ir latn vse skupaj. rorrlufqori. napihovati se ronorerse fl topot. Toa. tako drobcer ro qe-aoA(Ill impl tol'i.trn pl I . toga Torr.

IJ<a impl mctikali. zmeckan (drnla. . drhteti.apo6so) trgovina na drobno rproDurrrre r tdiSde. zaloputlliti. otfcsuli. impl narctati. desnati apecer nr sota rpecKa I l. trden. l. zaraSdati s travo TfFJB^EBadj bogat trave. tehtati. -^a bot gl. oditi. lrpctcn Tlllttff(ltTit atlv nrc moLce. tla -. trcn (odi ) rpenerel. im. podpornica Tpe3. lrg rznoosce rpar. irrl)/ treniti apeltrrlaarl. tolkac. migliajot rpener rz trcpcl. tfa'r11at TpeDu[a-rt]eBrrgKa f dem od rpeBa travica Tp€Dmtrre velika.a Adi lit vznemirljiv. rproBwf . Klepetec v mlrnu.. -Itr| f transakciia (finandna. Tpa^nquja I tradicija. . . rltroBrrla Ha MaAo tHa caTHo. potoldi.|(eH. lrgovina na debelo. c. trajati. 2. strll) l'r'((l lavmm nastopoin rpel|Aaori m bot v(lrit:^ rpcEAaO[ oB adi rolin rlteHllHr. prenasatl. drhtet. -pr|a adi Zalen rpaon€ I trafika Tp6yB fl trebuh Tp6FrKa I vamp. 2. roi alarm TITeDO. toldi tlraKarbe rr lklepetanje. vzrllzcvirlr. vleti. mestece TproBqe. Zalna obleka rpallr€H. obraaati se v posterlr. poplah. tehtati se. trpeti. klepka.Er f transfuz a. I I I I I I I I t I I I I I .pf.Drevazati rpiaucOopuripa pt. zamaknjenost rpascaKryJa. predsoba TPeMa. distiti rie6rlrx. nrigl irr ti. zapustiti. . -EHa adi l. -ce: zbuditi se TpJoBl|Ja trgovina.. drobovje rpra inpl odhajati.eF adi tfezen rpe3!ena(. le za tren(utek) tpscqlto { f. zateti hoditi. lznemlrJati.or. trka-. tresditi ob tla. upravi rpe6ysaEe r potrebldine TIreBa trava I TpeDapcrDo zelisdarstvo 'or n TIreBes. \pafrra impl storkljati. Sklepetati (z zobmir. preoblikovati rp+fcrbv3nja. gooezdatl trg rpacae pf tresditi. rpenEyBa p/. postajati trczc . fpeBABerse Jecrjaule '' rpeoa. trg. "6sa adi Iaftx potre' ben rrre6ti impl trebiti. ncsreca. ekstaza. razburjati aperep m betonska greda. Iubenrca.ior impl jecljati TlreBrnd{.c . -qu tt? obredna knji' ga pravosavne cerKve rp-e6yBa pf.s.lope tatr. moltnti. traDsport. lil -ce: vesten rpeM n preddurjc. -ryr m ttata.e r? trcn. 1. zalolgfa fust. prevoz skozi drzavo ali deznjo apaHc fi trans. z. lrajanje. drlrtrr|ic. TpeuAaOn^ rpalx}ngmp.u. ki se ni leDo razvila) rpe6a impf biti treba. li'sketati se (zvczdc) rpensr rrB adj lrcpclxj(x(. razburjenje.nemrmo spa rpa(a|6e /r nemirno spanje rpaw nr arnina. -lj*"utur.gnoclr gobcz(luli._ . iml oorasu. uriti (sc) rperleplr iftpl trcpctal i. vil diti (se).. zarasrr s rmvo{oraldati.it razburjenje.1 denr od TproBe[ rrqovclc WryB itnpt trgovati Tpryaa6e n_trgovanle . brazda poskakovati. trr' sti se. potegniti. 2. rpelJocpa pl. uma-kniti se. izvledi. 2.aql s{rtvllen. . -qI| fl abstincr)l rPegBeHHruTBo abstinct)clr tt TpesBeHocr f treznost rpe3t'J{ impt trezniti k()ltir. izr@ dilo \tnc _ impl. -3I| t. He ce Tpra co HeIuTo Drevec se Donasatrs mme pl iti. ^tragedija.l trema.rali trajen. uspevati. peketati Tpaca/ rrasa rpaclfa inpt _treskati. morati rpe6es. kravji zvonec Tpar(rre pl zaSklepetati. posiljka. zamenj. preyoz. zanos. -ce: rpece r^.. lig blekniti neumlrost rpat m bot kresilna goba ryarE pI l. trkati. treSljiklr. miglj:ijod rlte'lern impl lrcpctali. po trebno. -TIIa adl lrcpcliri(x'. gl. ne mir.aou. se ce rpra ni mogode prena5atr.llavel]. it rpl tfatsDortirati. I11' soi se. lrc c MaqHoAa ce rPae ni tctko molaati rlrrcrr. drditi se. bc ga! s tmvo . prenasati. zavreii rpa(a cE impf. z. impl transf ormirati. trcllrlck. kreditna devizna) Tpascnopr nr l. .!. 2.(. tta!nik TlreBora I . 428 TPTOEEJA TpFOArdllTe 429 Tpecxir l)r'czl)cscdc rplrcrr. tresti se. razburljiv 'fpeBorwr tmpl lr.fpareAxJa iarpareArJa 1. lrf: skopuh rpece impt tresti. spreJematr. v:rlll TpeHtrya impJ trcnir l i. l)r'idulr. zamenlavalr (o@go za Dra- aa n i c rpa$. firT burjeno rPeIrKaI trepalnica rpf. drhted Tpeneflro adv drgetajc. -Jt|a .$aj. iti.1. trepetati (s krili) rpeErc. po trkati. iztepat z pr h. drgclllli. lrcn||rg.alt fi tram\a: tpaMra f zame iava ryatls(aa .la sa ro^eMo (Ha laApo.!Mo 3a eAHo l pcrrrrYrl:lrr. udariti.^ti . prevzematl potrebSdine v vojski. rpaKa 4ranrop ft traktor TDaM6v^rfora f odskodna de sKa. mrzlica. spreJemnrK tga rfir rn tranzit..?! transrslor. odprava co) rpaucnoprtipa pf.pf . Duca. DretoK rpai li 5ama. sejmisae. 'rpayrl^B. trpeti. poKatr.jarek. -rK!. /ig b ti sc TpeneparrD adl trcpcla iod.n leseno -kladivo. slaba trava rperJoca-. -ce: odmikati se. umikati se. molrpaK itupJ l.

n malopridnez. ra\.rKArr-TIrqrRA-TprrrK rpruo. zabobneti (grom) TIrecoK. . -^t a ad. Ke to rBeAaT cBqrst{e kdor se z otrobi mesa. atrt. skoditi. divji rpeunr itnpl buiati.. Tpec(or Tlt€conarra f zool tresorepka.-AHaad. klofuta. 2. lig crkniti. . o^arHa Tpecka moa' virska mrzlica. KoILCRIT rpKrr koniskc dir'impf kotaliti. pokanje qrecKorerbe n treskanje.. vrliti sc -ce: TpKaAe3eH. porednica rwc'{e pl treiditi ob tla.tre pl odvaliti. zmagatr rpr'sm I pl otrobi. pohiteti. slovesen Tlrr(ecrBo n lit slovesnost. pokati.^ sten. -\tl tn m4I rr1kotnik rpq6fira-Tlrr6lqa I l.j tlileten rplroA[rtrHnra I triletnica rwe itupf treti. loputniti. (oj ce Merxa Bo tpqqqTe. odkolnliti T?Ka o n kolo TltKaioo6pa:reH. dce: treti se. nezgoda TlreurreH adi nor. obeienjak rlrecnarruta I malopridnica. nesreda. rrB ad i tmov. pastirica rper-alrcrn adj nufi l-retji:.debelu3ast Tpr€A[e /r dem od TpKaAo KOlesce rpKas . trikotaza. dirjanje. ..ritedenski TprEorapltrlx. laffi grmeti.d. tretje petje petelinov. pG kanje rpecKortI impf treskati. obravnavati kaj. Tper[ ner^fi svitanje. slaviti zmago rpnaro^eH. hrumcti. -M|Ia adi v treh kniigah (zvezkih) .rrHa adi trikoten rp'' nurn lrije. sg) modno grmeti rpeurn pl (o streli) udariti.I I i I I I I I I TlrecKa 430 TPIlECCTTOAIIIIIHl|HA qrllecerIlHa 431 TpHOCa t t I I I Me oaia rpec(a mrzlica nr(: trese..ec^ B adi til drhted. blaso za iakino obleko tpll ordixa I l.'rp. trlwsten flturoAqrrcru-tpuIoArdreH. meti (oai). s trnjem \ ' " poraser TITHATBOCAtrnovitost I pf. drgetav TpecHarnK. MY lpae Ha HeKOTO CO^ Ha rlErsaTa fig moriti. ftum troiica Tpfrt'''p ft strog tridneven post alrrIllaeceT num lttnaJst TltnraecglroArlneH. trske ilpe{'Ka inpf treskati. ga svinje pc zro Tprr. slaboten.fl dirkad apKasnqa I dirkatica rpxavrn adj dirkalen rpKqe. roj rpeurt{ Aa 6era spustil se je v beg rpr<ecrBeH adi lit sla\tn. otroben Tp{lracoBeH. (samo 3. itrlpf Tp'{.oddelek za piooalo plerenrn rpr.4x trinoznik TpraoA nt pravoslavna cerkvena knjiga z razlago ptaz'J'iKOV rpyVMO nr triumf. prilegajoda se pletena obleka. lig prostor za nastop. govornrca tplfDllAeH. pokati TIrecKyAaB @dj nar pes mrzlitav. 2. sedeti na grbi TprreceT t?tlr?l trideset Tp[ecermArfrxeH. pnoanlc. moskih in ierEk ali otrok rpueceTfrf adi num trj. -^eHa adi triilansKr Tpr( rr tek rpKa I tek. zmagoslav' r?rryMQripa pf. ti tp[ano HrfK. -3Ha-rpKAACCt rpK okrogel.oca. I tresk.n triletna iival TJrcurmqa I L zauSnica. . f m sermaserka TprftareH. mrcvariti koga..gati. rpera paKa tretje trganje tooaka. pcF stlanski.\Mr1a. oder za gledalce. zmagoslavJE Tpt(ecrslsa impl lit proslavliati. tretjeraz. masirati se. prismojen. (govorniSki) oder. proslava.taB adi otrobnat. ifttpl tnumfirati. dosedi zmago. tribuna. drgniti se. -:ra acll tlcbeloliten. zai. tnnaJsu rprufeAeleH. rpKrrlBa pl. fiav pl treske. -BHa adi triuren Tpn-qernp[ecer fium (Wibliina kolitina) trideset-Stirideset TprlqrerreH. navihanka. Zuliti. zbeiati-teti. tretie stopnje (prcdavanja. os. vse kar ie izdelano iz trikoia: pleteirina. tridesetina rpqecerKa I tridesetica fpsecsrMrura nufi tfldeset moikih. dirka. inpf steai. ncpomemben.rRy adr fam tikfat toliko TIrrrmMeH. rprc. zaderi. Tpera Beqep tretji vefer po prvt oEoKovem roJstw. -tuHa adj tridesetletcn rpleceTroAnufiuHa I tridesetl e tn l c a TprleceTlrlla n4r?r trideseterica. jeziti.- rc(lcn. 2.okroglast TlrKarrlr n dirkalistc rre tpRa. okoli trideset.q$ adj trijeziaen Tpirja3n tuocr I trijezidnost 4r[Jair"TlrnjaqKa m. ^ kotaliti sc. obisk pri novorojendkovih starlih Tlrera-TpefliHa t tretjina.Studij) TIrc(tx .i l. slavje. beiati \ rpao r poletna staja za ovc(.nati s kom rlremK acHmq -!ut nr tretjeso{ec ?perocreneH adj l. navrnanec. vlliti.f. drgniti. 2. -q[ n gl. pr-rnurcl. -ttnt ad.deseti rpr'3 6 adj trizob TprrJasrtqeg.UB rpEjaT[:Ip[. 2. 3. lig iretl rpecxar adf mrzlidav TpecriaBocr I mrzlidavost TpecKor-rpecKoTHnqa m. -qr. blekniti kaj neumnega.ttrrm adi trinaj stleten Tprfiaecefl(a I trinajstica fpl|HaeceTra 4d. -Tna ddi trinadstrc pen apftoarHaqa I tdnadstropnica rprrK6 r? triko. tretll oel \pErlrya impt tretirati. bolehen rp. udarec.

dela. fig ot!. nr.rnlet( t?l zona. rxr. pripogibati se I losx tprKa I l. ljati. dopusdati. TporrorHazJe. vztraj.rK[ adj dclovctt. Storkljanje. drobljivost. mravrllncl tplqerbstlrmreeEe n jezenjc. jeZiti sc.rg rrepet trEal nrphprpl rqcKl.ot plevel rp(rcloxeH. razpadajod.tproperre a ilabudran jc den otrok zaresgovori) 'tprop\r impl tlab.'o strpljiv. Dostelta impf ioldi. skira (otro Iast lko vozilo) TpoHsa adr. napor mlzen TpyA6ernrK. podasntsl. dreve' neti. 2. strah."l !. zapravTlrolrraresr-rponrecr adi gl. raz sipnez TpoHTasocr f podasnost. maitkeno. premirati.-qs m tlovck. trhlost.orb . delavka rprennC a potrpljenj e.r( rpU6av. zaropotati.if tromeja ntca rpos n tron. mravlJrncl. koraki rpo}I num pI nar_pes. rporsorq -q|r m strogek. rlr<rcKsr tn . lpoE(n're oA tpv6r impl trobiti TDflesara oioDune z mlz e TpY6tr{re I dem od rlty6L\ .adi trizob.rr. +r m trofeja Tpo-rrra f podasna. topotati rlrojcrao z trojnost ropotanje. delo. aisto malo. trohica .rpyA6eFr. pI rporu^rBocr I l. hupanjc TIrU€a t mlza. ade malo. otildanec. mc rponorsnqa I hrum. ljiv I I I I I I I I I I I I I I . -qx n? trnidje. delol'ni dan rpyAo6!6![ 4dl delavcn. za drobtinico rporura I drobtina. mitdsKa na \poEIaB adi podaseD. len. lena ienrpoEapnua I mitnica.wradi trobcntalkl Tpnerc ABa aeKa potrprJe r:p!6eEe n trobljcnjc. malo. !( f lesen. bot trst.432 obrasti. lenost.tezaven. TporxKa MerAas daj mi maro casa. trtica (kost). " -rrkati. -JrIa adj trojer] ti. obrabljati -ce: se ryorrTaB 'rp. iz. TporrIvBd pL inpJ TpoIfie. AaJ Mrr. pocasl tpout^rrB odj 1. lig blekniti neumnost rpo3 6 . rprserpmee ind dutiti mraz.a.Tlry6a I trobenta govonn. potrosren nik./ zona. tig trepc Tptrelre n trpljeaje rprl'. gxoza. "r:{a adl trinadrpoM6dra I med tromboza. Irslrcle. premrlosu Hoaara MlI 4arri -rpltr€Ellra noga mi je zaspala Tprtrsr . ri n rA . Kprr_e. lrolrca tati. "qI| r?r trtica Tlrouroaerre . prav malo rpo$ap m himna. plodnik Keno. strpen. tretii rpotKtr'I ifipf hrumeti. porasti s trnjem. kl rpte. ropot Tpoa ad. ograditi s trnt'em Tpllqe. topot.on/a isrcr!). Tpo[lelt. zapravljivec. dcnost laven. ropoTpofi$ | rel sv. trni- TITOEU Tpour$qKa 433 TITYAo&V6nD xmecKl nlsl. sEopen sesedanie krvi v iilah 4tocnparsu4a I trinadstrolF TpoMeiaI . lr(> vrata odpira Dje Uelezna bentanje. Tpot\Ka na rahlo udarjati. rpoturyBa pf. potrkaTpoeH.otrplost./rfiBocl t TIrVA6eFrqKa I Zenska. TItV6a'r nl trobentaa Jasno TpBex fl porpueDJe.. obotavljiv. porno delati. iebljanje (pre. . -gn rft lenuh.pograd v tati Tp. s tremi Tponor r?r ropot. Tpo'rs'reT m skiro.ud. DA star. prav malo. Mn IIoMIrHaa mIrK[ no qraraTa zolra me je obhajala po telesu 28 MakodonikGsloY€nsklslova! rlryAerr. mudo[ tpU$r impf utrujati. tresk. preperelost rpfir ce impl moliti zadl i i(\) Tp_druHocr trhlost. pl Tlnrrrrtra tm. 2. prestol. tezak. kurja polt.medel -trna adj gram TpoMaDocr-rpoMocr f podasrrlztozen nost. nez rpotln impl drobiti. tptre. dcln-adj porrpezjrv vec pol4ljenle. leno. udarianie. drobljiv. zobml peket.zA r i udariti. trobentica (glasbilo) llpYA m l.okomost rposrpareu. malce rpoOdj. rp-ot\a nafi trije molki.AHa cdl trivrsten rpo^ej6yc nr trolejbus rpoM-rlroMaB adj potasen. troha.rroJe rla rra sBosgr zYonkljanje TpoKarrmqa I trinadstropniKravjega zvonca ca rpolreAeH. 'I. oko. ki vztrainost la.r^Ii rwrno^a itupl. prepere-' kvisku. inpf trpeti. . drcvencnjc. preperel (o TpoFraK. trud. tolii.-3Ha adi mizett. ifipf deft od. toldi '1 drobtioica. 2. drG biti se. . 'lpofla Tpoalre dem od. rportKase z rahlo trkaDje Tpoflte. deloven tlovck. '? bodica TprsErK. pesem na rpo6oe . -Arn| n delav|rik. majtTtrt{}to{p fl trotoar. ne. truditi -cc: sc rpyAlnqa I nosednica TItyAHocrI nosednost rpvAor adi deloven TpyAoAeq. mravljindenje. -Ara adi l. tls sce 2. itupl a o n . delavski Tpotn(qKa adv prav malo. rporuaq m porabnik. "tuua adi lit trhel. nolam mxza Tlrtre3en. iuli. okoren. 2. aebljati. prenasati. rpleapr{a.tur I obednica. desnati TpomHtqa I tresk. trpeti se rpltr(aBnla f -cq odfevenelost. lts gobezdati. -jHa adi tribarven dast svetniku Tpo6ojKa I tribarvnica rpo . rpe rDr(a3eMJamaro zemue. porabljati. bradavica datki TprtrrK. gaoza.TpoIuKa no TporIKa po malem. raibijati roDotati. nosctt 2.

r(. nad senci pooreu. T!?EuJa. TU!. l(ar tako r1KlruTo ady komaj ryaa I opcka. sproziti (na. 'ce: toziti se rvr flea n tozilec rlr(trrre na f totnica. ryaapr4a-Tvaatla t opeKama T!' apcKn 4di opekarski wAapcaEo r?opekarstvo ru^n impf skrivati. rupast. -trIr|a adi tukajstrji 'rUKy" coniadt ampak. tiSdati. bobnati tapljati.bula r\ adi 1.-. a iztepaa (za nnlrl se prah) rWHdJa. vsiq'reHKa I bot poljski mak se-trkati liti se.pramen.. 2. drugit drugo. prlzaoeven rpv'(er|Hr|lrlo n II pogumnost. postavliati. razlidcn Tl1frlpecr adi (o 6loveku) rliI'^oca. r'iZa in zelenjave. TpUc'iA rptt2 impf tedi. ry ap n opekar. Irg lenuh. twOaEAa f fam zgod\je satrkati na prsi 'ce: oje rn zerenjava Tlmrc. zool trot. dluvct T!?^rr-r!p^n a. kladica. rvKv BaKa ne tako. Strena. ryTo3eMeq. 2.. . Stor. zavalien Siiti ob tla T1rfiwqn _pl kite las s sro TlTrMaI mnozica. tuja dezela ry. iztepsti (prah)TlTaae kroglica iz testa ali toldi. kumarice itd. zctarJ zgal.. rI. rpvr(eHrfirr€ /.r+a.li indecl lanl tl se raznovrsten.r(6a f toZba ryYryu. porivati.. . kaDgla.t tuJ. turtstrka . z lainiv gobec. paprike. porivaprerivanjc nje.impf dem od Tpqa reKaD ap. corli qruglc. vsuti.rpE!tsa pt. dati ry?fi3aM. dce: postavlja.3. 2.Ix| f v kisu vloiene po zaropotati.begati. pl . samo. truma bmrm oKrasjem rn novcr Ty!'Je pf pahniti. trkati rpl'treq.lyu6nve ur dem kanglica rv l1vtltrra I avgm oo TvIyM velik meh ry^yE m zavoj desanegabombaia ry1s6e8 m vlsta tenske tenke rute ryu6a f 1. zavoj. -u|I n? panj. daiari alp6rtsa I turbina TlpH I naliti. omaKa TUKa. tocta. ruditi. treptjati. teKatr Tpqalfa-rpfnln€ a. '3Mor m tntizem.-MUn fi tUJeC. drr: ad| v teku.b!6IrEocT-TpyAono!6[c /. roiotati. inrpl pahniti. lig potikati sc.nczadovoljstva) TVf 4d. Postavljati se reda nakopiaeno.ot redkev rx) Ty AplTo enkrat eno. I turistturistka :IYp'Ka impl suvati. Storkljati. lig odstavljati. neraven. T!?aocyDa pl. tolti. temved takb ' iyKyperm adr skoraj. gneda. v diru 4rrrrrrax. Ty. prizadevcn 'Jrot . iztepati. marvec. uoantt Tyt(eHII(. 'ce: tresti se. klatiti se TypKarula f suvanjc.Tv ea. holm. opravlJrvec Tp. Strena TITIOTn topot 24. oruge snovr (src6). 'ce: preT![alr!(aflfiarro f. -ce: prerivati se.I{eHHlrKIr ddl lit pogumen. . temvec. grmaditi. grid.TUBa adv ltl Tlt(aureH.ry oBa ry (nrlr zoal Io zdat ono (arcz taryl intcri ioi! ^hl losti. -r& I pila bijati. kdor kar Daprej teka po opravkih . all.. venoar: He TaKa.a impl toziti. -qll tn tozenec ry'r. gostovanje rll'trjKa imol dem od. vrcdi.I?{re. marl iivost rpye impf zastn)pljati TpyeEe a zastntpljanje rpvxeHuK.. trczalit.:.io3eMcrso a tujina. poriniti. tako r-Y_xyraKa adv bfez razloga. lrgovec z opeKo . v orru Tpqaltrqa I adv tek. gru'5eq dast. janj.yc'ra impl tresti. bezati. suniti. nekaj brez se. potoTiratmqa f pest vanje. parazrt rpYrl'('a inpt gl.ry. nalivati. zabobnati. sultanov monogram na listini. stresati. n delavnost. -M a 4d' tUlSKl.or'nimpl topotati Tw f arh 1. roootati. crpaHcxa.. rodka. drDalka. .TpyiqorbY6rdocT 434 avaa Tyaap 435 TITKA TPYAo. aYiolo IIe ro caKaMe rulega nocemo. -rd|n-Tlfllr| fi tujec ryMma I tujka ryfltrIcKr ddi tuj tujezemski. e Ha ryinHa DrIr v IuJmr rlfnHeq.tp]/n velK trup Tplru€ I .rutq n klada. . oqsBvrtr.vgm od . tujezeT!TO3eMeH. okrogel. cBoeTo He ro AaBaMe. ril. tekma -tolli. sladica ry.. rlDa pl.? stu-ngsg mastoba (v leorl. tokat.trepetati qtYcKar6erl tresenje 'fprf m. izbote4 grdav r$n6yps iffipf fam vsiljiloo poudarjati.zalo. impt stecl. Ty . periti. panj Tpym_ule n a. fleqe ry^u Zgatr oPcl(o ru . -e!r f turneja. postaviti. pogurnna. rlllranraBa I jed iz mcsa. stran kovanca z vladarievo qlavo \ypa impl sipati.&6etd ad.. prikrivati TVAVM meh n rV vM6a t 1.!Gka.dr Y teks.azTlI'trrrja. 2. pnza(levnosl rpy-M6JK. vloziti) toibo.i toZbe^puanlll. ooruletl t!. izbodenje. liti. opekamar. prizaoevna zensKa Tpv.a o m tekad... gl. pogumen.'la tYplrip m turnir. Tr. -rru fi lit dc. ceDetati: biti '. bobniti. grda. impf ldariti. Tl1rkcr-rypricr(a fi. Ktacta rpyrl impf kopiditi. toiite!Jrca tY.poganjati stvar.CrOvek iz tuje deZele. svolega nc damo rvisHa I tujina. zacepetati.enkrat. hlod. prismoliti -ce: Tfrrta I klobdid.

'rUvap m arh trgovec oltez. hracasen mu z mastJo 'rw!e n fay omejenec. -ryt m c. koga.TU. .irnpt mastiti. preteklo prihodnjega aasa in p-rihodnj. dobitek ''r lie^eul .iz sesekljanega. bogat iivinorejec: rte^a. lr.ap .(. impl lam zasluiiti.. po.? l. rlTrryTa pl. betica. eno krilo se odpira nitvzgor. tolst. 2.'& puSka nili v roke. rlTop n2varuh.tep[r. buaa rtevep ra usnjen pas.dj plesast. psu. bronden KOmrr tlqer|. (psa). inpl naSduvali (psa): skrivai stis. zalepru 2. Sopek rce: (o psu) naDastikG ry$xa ce impl tarnati.egapripoveonega. kdor e n p. vsiliti kaj.casa (mcureKtnegar.rieaaDeEe lr dobivarrlc. 2.reH adi bronen. /ig planiti. seglavec KeaaBocr f plesavost f.fl(olrlc. kvariti rUrVE m bot tobak zrak.ata. Kr JO nOSt (lltlxrv.r adi celiaen (eMarie r arft gosli./ Krcjllt. ki tide pridelovanja tG -se zvijati se v strahu. dobivati plcSo ke aBKo.\ ce impl. trgovec. ne- keaellllTt lahck zilsll'rcl.rUw. drugo se z razslavlic- I I I I I I I I I I I t I I .urur n l. kouec leai -ce: ryuI'I impt puhati.a impf 1. pridobiti. prid.r sast..rllKa TlEr Ce ftellcltor( rlrlr.doDlcKa. -r||| m Eeyaptilar *e6anqraurrya I levapCidarna rte6atrqrcK{ adj devapdilarski te6e n grobo izdelano volneno pregrinjalo ali odeja (e3ar . prsna kopel. lig glava. prodajalec tobaka 'lyrriyrul larr ncrodnet. SEeSaU leZO *'K k^i n.Ja adj indecl ob<tkurr fteHeBn 4/t? stranislc *elle z l.pf. k^l^ l. medkati. nerocnez r'!lE. kappa pf.o. fr. lig krditi-cer se. rr:r stajanjc plcsc stvu i. KOm. 2. orobkan koruzni ryrro. -!rHaadi masteD.vtikati. l€ vsiljeva. sp zmaga (boks).r rr mizarski klej stori Ty. riryHapcKr 4dl tobakarski. pretoplo se ob4. J.kcpa prxl klot'rr. skrivaj. zirrl. Kotrst tapn.rnI! ft vrata (niclt. meakati se. skrbnik debel ryyymo adj okoren. ke aE. -Jsa adl ccliacn fteMJa.) " Pridelovanje 'ce: (o nnpadati koga. pridobivati ftap^EJa adj indecl arh kdor ie dobil. 2. IOOa(ar. +Drr^r?l-I..n lam dobidek.n dugidna kislina f<a)wrm arh pisat fuorp_.zasluril rRa"pryrJa. s srrom voljstvo. pusdati pline r{rYFaP. radost i. 2. Kaoltec KOm. sduoaKa vati. trunanegaa|l pecenegame sa *e6alqe. ||roSki suknen telovilk ketreRoK. pl ialr koladek (en(br(eQm lanr voljir. ryry^a impf pretoplo obleai crnxo. zasluzkar. r96Ka f nrt kita.3leaarn m pletcnn IcDi(lr 11 bombarnih niti za Dokllvn nje ples€. za. toziti ga.ry$ei.r! impt post. pridelovalec to. vrsta deDicc.. (P|r' zirljivo) niad. kjer je sl rc zna pomagau bil posajen tobak ryruc.zlratati se nad DaKZl.ii\!a. fi laft preku'rm pec. r!'rKa.m 4rA nevemik.riirli t)lc. tobakari rrrr. talske trgovine (delavnicc). naozomlK na veleDose. -Irlr I celica ke ncKr. -oaqn m plcl(. nt Kl musllman *e part tlenica za tvorjenje futura. obok fteMep^f.. vdreri h rllq 11 oron ty. violirru. a!ilffj'f. airlHeuxa I 1 obrano steblo lt sc komu tobaka. t)1.rEcvEa. plcrrv z. plclcc. . len. TlTlnoB adi tobaden rlTllrrunja. beliti. garjavcc kea'lrdap tu iantar fte I'6apeH adi jantaricv (enltett."" vsruevan. Aaz m 4rft l. pl i&^n{e$ m nav pt devaptid fte6anl!|Ja. prvi med rie^a t DleSa planlarji. maz tus. enaKaza vse oseoe ke6aa m jed.

m m arh cf. narava.r cev za \. .is m latn oglar ke$lll|a adj in. MV . pI kop-ctKaryr nt srresntK .coxafi. {^eAaJ crr ro Ke.it m. tupKa t hdi ftepKmr ddj hderin KOI *eDl. aMa kvaoa He *epwt m surova opeka volk dlak<i menja.. lig . -qlr n panj. {Brrn koZuh (!p. palica.1 fam maloprid. tepica: kapucai rie uv ro tuc€WJa. hleblki iz v zlvlenju seseklianega mesa z omako (oru.r-anor' mu jd bo razbojnik ze zapo(lel kecqja. lig nakresan (eqe a bela albanska kapa in kanalizacijo *!Ir . kakSna-sreda! ftemru aa e (!pK. da je tako *onaD adi hrom.nei.? brezb-rkec. . ril. impf Den DlIl: I1 aqe 3zI t(oTek i'ad bi iih skupil Iam pridobiti. slcpo..{BrI& m _Iam stepec Knt rtoc aaj. Stor. impf'moltaii tilTirl|B adi molded ftyrYK.lecl tafl dc klrft. 439 (Y(w t I I I T I I I I nim blagom pololi vod<. ozeniti.kYMYp m (POTI Orrgalse zasel Jam oglje. -u|I m fam ud. sredo.erh opeb r ezbrkec. dce: uspeti (or[re n cmo[i. solobrailec Kar za stresnoopeKo r:oce . lopov ba.rar m krznarstvo (ltr. .f(opaBocrI slepota ravno ftop^eMe-ftopaeMesrs ady lara (etrqe /r ribitka mreia l. volja. BoAKOT B. kep4ocyna pf. . Sepav r(1pvn.(VAaBKa m. isz m fam vogal.-pl kylddwa n nrt 2a Iezna ooDra v9rJ3. klada. xorex.m brezbrk.istni crcpoa rty.alna vredka (V^aB.paM[AeH. lita[. telcban.w f arh we'ica keS . . dosediuspeh.t t t I I IiCT]FIE 438 kycKxJa rqlcne (vcne tl oline tropi-Dc kial.r||| I telezen droe: lepa postajati slep kopaau tnd /ig ncumne. .r\aKEOrO ro MeH!'Ba. croprr (yues Decrca ir kurnik.1. brez ftepal m jedilna shramba glavc tuparT4g I stresna opeka..gumpec. ra.rO. . solobraat(e. golobradec keparq . kot slepec. tc cuol baanica. jaae (orer< te(ep4oca. (yA m dud.HrF .odovod bre volje. J.r.ein. 2.-AA^ adi z opeko ropqo. gl.n globok glinast vrd z *e-uxjI part fau (izJaia !'ecvema rocatema zadovolistvo) le dobro. rtop.' ne pa Rece ra 1. oti. ky*r6e.pauraruJa. cV^- Orlq . {Ir r?r krznar ral(a le dobro.n€ fl. I derviska za KopanJe.2. tempe{ceDKa hderkica rament.rrncKu adi krznarski koF(opaa_ adi slep. (opo s4rrt pruoznosl (ycK'|Ja.m lam . vesetJe.XqpOT napravl mu zanemarJetrostanovanje Po Squl. f dem od. kokolnjak.rucr(q 4dv Do hdersko. Zelja. molniidek: 2. premog (irMfpgnJa. K!TVr(rruJaHpuan Kot cep kt(w m ath tveplo. slepa ulica (tudi f€) fte. fto-'u''^eq adi fom ogj'lati lolalot hdi len *epKFfe*eprq.arec.

fepsati se.t I lepota yopour l6p-oDa.se yrtrageu ad.yl. I uglajenost. .8 pf. !6aBIlTe Kpvnrtr GBHIII'ITeI}l laaar naislabSa svinia Dotre n. uvodni dlanek UD.ibolilo hrulko y69see impf polepsavati se. dG lrep^Eocr t ota \zgoJa VBep!tsa ce p/ preprilati se. -jtrs n ubijalec. uniiiti-ubi iati. potelrl.Jr'M.- l6aBta. kazati. spoznati.. Iepa srvar. YarryBa . Oglec (na Kraju sameml irHereH 4di tlaaen puAr..n tlacitelj. unidevati U6rc'{ ad"i dbit. ltfipl. prijeten. tudi oEgo. l. poudarjati lepoto yOaEecT adi dokaj zal. 76aB@T V6n€q. y6oAlra pf.YDE/iI!| vBe.w pl nri najeti kogr zir -ce: prepridati se. um[llt. rrrtpr pnsteu.Da pf. . -. ugils itovost lr-ugasau rlDepn. ubadati y6orf ce. prct|-zaptratl UOaBadj lep. ustrasiti se lfocrotr(. lFnAYBa pl. -qa t m iiv ogo- I I I I I I I I I I I t I I . -ttH fl lenitni Do-rr srednik. lTner!tsaq . y6p9j{* pl.(zorana. zanasati. gl. izginul. impf OvenCaU. ustfti !tsH eH adi uralolden fr. mrtev yfacae.j uglajcn.tsa impf lve pL ztu-uvaz i yaeailar6e n uvaranje. y6ohtsa ce pf. ruta. impl irrcditi.3l. -ua rn lepotec. zauDarl !T eArm(. impf za. Kteceplazenje Uro ruwa impf prilizovati so !4sArntrnrao n hlapdevslvo. zgo(uu se Urc!!^rB adi ustrerljiv. snubaC 1. kvamost pouolazlu. !F€. povedeva!tserru{tlarre nie. IEr/r!tsa ce pf . pitati YDe^riqrr€ er|. yDeplra pf. "gotov prepncatrJe. prepncanJe y6€AyDaqKx adj prepridljiv. itslA 2. skodrati FoAr./tuqfireacH lTort yY y ptaep v. oKronau: ovendati se. lrHerytsarrKn ddl tladiteljskl zamotati. U6. pnracunatiDr$teva y6pyc rz brisaCa. gq y[ap'. -{{a '1 sDncevalo lre-peuocr t prepridanost. susalt. vbosti. 2. raniti-zabadati. 2. y6e. uvi.. zzrnestise-za. !6aBKo ad.ta.U6:|. tuvoz yDe.gristi.p{ nar pes pfipctitl se. lToAn{Bocr I ustrelliivosl.j gl.. yBetil. ._ impl orati njivo za pretog lTapxa-lralroK.pregled. kar dedno (dekle) yoaBocr I lepota !6eAeH adi prepridan lfeAer|ocr f prepridanost y6eA!.ToAyEa pt. zmaniSati !6ol n vbod v6oAe. nel.lmpl prepf. spitati-rediti. V6aBIiIIA y6oc.zviti. -r!E n uvodnik. povelidevanje y'. po guben. ki bo leto dni pddivala) Itapelne a oranje njive za prerog nek $?Pw n derh od lTapKc majDen ogoreK gac8ar ad. impl z it\.Bqtr nr lepotec yoaDmra I lepota. smrtonosen.. impl rubiri. ugaJalt.I'(\. . fleceplaznosl yrou. klcac" pBzen .pl. lrgcfiyBa .impl wc ortl. monlec j y6ncts* ad. p reprrcevaten V6ircItrIqa I lepotica. pl lltlrr _r1 m IrBOA UVOO lBoAes.celo gotavljati.j (brez m) kar dedna. lBeperMe. cksplonoevnosr tator !tsse. Ur^al. usrreq..r|rl . okronati se-oe: yBepe'd adj prepriaan./.a prepridevanje.DosKooovan VAnc'r. prepridevati. . svetnik. umorjen. nMarue sa na3ap oa crrre vOaBrrHH ie bilo vse polno lepih redi f6aaqa I lepotica !6alsqoK.AyBa. gl. prelog .esqUrE pf.r l. U8. iz-ce| Zarevati.3e. robec y!e. piKA U U6Irc.z prilizovanj('. brez leska.qmLcerkvnriYidnik.eti'.ITrrerenocr I tladenost videti. pnca u-prepncevatr 16eaan adj prepridljiv y6e4iuoocr I prepriCljivost y6eAlBar6e . a neposetaDanllva.j ugaSen.AEa adj uvoden (beseda. impt rgiznrU.en yw utesce lTap . impl prestrasiti se. !tsrfDa pf.. lcpo yBep[w aal preprrclJrv lzgoJen prepridljivost yr:raAeEocr. impf pov€eati. . kledeplaznos t lroArna. Wo-gled. impl zbosti. plcrtFujedati.. pootr.n trtrina. prilizovalec lToAE|qeEe . tmpl sprc.orfi o?p r€Bo3 uvoz.uvidevati Ur''er\tsa impl tlatiti yEyAyEage n uvidevanje. kvaren lfncrreuocr I pogubnost. lracr.n oven vodnik prieati.ryB pt.impf ppstati. deden V6aaeq. prL Yane.L'iIa adj potlecevalen . lmJpa Frl. umor y6^?!x!.glasba) yaoAErK. rr se uvaza yoqe m d. vrlina. klifcplaznez. Dovelcevatr !tsz eBoc"r uZalosdenost I lBE t{ ce.-impf miriti. impf pre.*a ad.oA' ce. yancyDa pf.povelidati-povedeva . postaiati Zalosten uno !tso.ugasru-gastft. snubec. VO BCII !6ncrro n uboj..

gostiti-pogosdevati navzdol yrpeBa iffipf 1. YropeH. UgOdmesedina). grc zota . ylancyBa pl._yxax!'Ba pJ. Lrstrezen yj^trc . Za-Ce: zaviti-zxviiati. prismc USeKan. poti-postaiati vreden. h[kati (v rokc). 3.Jati y. rXnavyrocr[aeacKri 4di gostinski zdolica.veA|iaqeu yABo€nocr I podvojenost yABor. slanoarorzrranost na raba impJ ula4es. SIanaden t I I I t i i I T t dardizirati.v3{Wrhp pl in impf uzwpioarolzrran prilastiti (si) rati. razzalc stiti yJrytt adj indecl arh primeren. nauk. izvoli-ce: Ury^ ad! fam popolnoma. zadosdenje yAo eH. 3.pl. ogre.Samozvanec I I yeAHaq€H adi izenaien.. 4. s. ''1 porednet. odstranrlrv lxltl|vBarr€ _t . zabjti-zabijati. vziti (nebesna YAOtrCrBO nost telesa).krBaftlrja t ldft l'ivan:e. naStl-Eik. zaviti v ialost. impl dozoretidozorevati. znanie Wa impl l. gostinski delavec vrocr[neaKa f gostinska de- YXI|e yFgp€. lzeDacltl-lzenacevatl. zgraZanje y. impf po. yeM tn munarsta mertca. suniti-suvati. impf podvojiti-podvoi evati yAaojyBaEer podvoj itev yAe^ tn oelez yAnra f disto. impl zgroziti sezgtaiati se -ce: yxac!tsaEe n zgroziter. naprayry?cyr tatu malopridne'. deti. ' prikazovanjeYKaca. r? UdObnOSt. den yAprr.yJaAyBapf. lc premalo je OODII Y3flr!4rop m uzurpator. zvi. ni. 2. 3. utitek y>r<rIEaTeA ltztvatec fl1 y'(rEa f juzina. pikanje: ugrlz. Y3 peKa ob reKl navzgor-. U(JTU!. nasilno yeAla.uredili. njastvo yApeHrrK. spioS. zoreti vJaArr.valrD4 . z. ostanek nega. 2.yAocror.yAOnl|luTe l. na\r"zgor.pt. 2. poleg.UAo^y adr 1. uialoveAraq{f . razveljavljati lxmaro ady ukinlj iv. iftpt fazbcliti. razveliaviti-odDravliati. inpl odpraviti. -pfia adi. obsevati. UABa. marrcatr ys praep. nasvct. skovikati. razZariti-razbe[evati Yropsllr|a-!Toprx4a-yropHmure t stranina. izkazati. ifipt opozaliali.adr zgoraj. zret y3peBaEe rl zorenje.aritiyAaBeH a.. toprlt. oiertrti. yrocrme^cTBo ll gostinstvo po xlancu navzool vrocrrr lTocTyBa pf.dnE'aimpl lii. gori. ZaOavr[l Se. yrlreBa pf. spodaj. viti prasko. klicati k molitvi VK€rKe.. dognati uspedE acII oozoret. -Et nr utopljenec udariati. !ce: greti se. dogovori_ ti se VilWna | fam spletka. stan. .poVAaBeqa f utoplienka staviti-postavljati.t qdl zgrozen yrraceH. tv m Iam malu^ pridnost. utopiti se.yeAHaI]Fa .. nuditi: po-kazatise. . ozeniti -ce: se si. aKo c^yrral yApvrrlrr. yAr{pa pf.ce pt. ki se spuita. duiiti se. y'Kace. lruEltsa pf. omo:iti se. yABoJyBa pf. vada. ukinitev yxlr z ivje.*n t stremen v3Eae. ponudiLi se-ce: (pritoznost) u(arKvBarte ri L oDozarianie . mlevsdira yir<anetr ozalo5den adi yr(aneHogr J ozatoscenost ynqr. 2. pikati yKac!tsar6e r grizenje. dobiti lasten dom yrpee pl l obsijati (sonce. !ryTrcycns adi fam malopriprrsmooa smoJenec. slrahovit yxaceHocT / zgrozenost yt€cn.reuocr. -uja tr zadovoljstvo. tresdititreskati posrecrtr se-uspeva'. ytyc m uzus. biti vrevsem.rpels Ma ce Il. impl jrtiinati. 2. ogrevati ti. impl Dgrizniti. ogreti. doli. pri. dozorevzrnJe y3pee. l. impl ozalostttr-Zalostltl y)'tac m groza't strahota. p{. ogrevaZiti.apl. impl Jam p-ripraviti. odpravljanje. obesenjak 'ce: opraskati yr!?c!BAaK.-qI! nr neumneZ. yKne. lTyA ro popolnoma den gol y4pacxa pl opraskati. adj nesreten. nri proti. impf p<> kazati..iaia yg toyr< adj nr' samo contp bolj uden VI(a / l.di grozen. opozoritiyAaAe ce. odmcriti{dmeriati. utoniti nirpasti-napadati. malica vry!$ . iffipt ud. odpmva. yrnac!tsa pf.cHa a. porednost. pusto meso brez kosti il1 maldobe uAldp m ldaiec yAosoacrBae. spoznati. impf spraviti. itttpf -ce: 11Se spoznatispoznavati za vredyrpt€ m ogrizek. vAontrf. piditi-gristi. izkaz6vanjd (&sri).{Itr4a. obeie yapew adi udarjen.zadeti-zayAaM pl zaduSiti. pot. impl hukni- . mu je.!r(ac!Ba pf. podastiti.pn nJem. -Nra adi lra\tzdoleIr. ia\zgornji: pOl navKreoer YIOpHO vfopr. impf zve. 3. ce se ml posrect (\irnro v lluri) Aa My e yfu! V4pp z udarec. lBuaBa pf. lR JaAerbe z leoJo y3aKorr!tsaEe n uzakonitev yseHmJa..'navada. prav. / izenadenost.2. utopiti. lTop!tsa pt. huje. dom priskrbe ti. pc dcvali. mato cez les JCn. yAocrojyla pl. pl. '? pot navzgor. 3. navzdolnji lavl(a YAO. inje. 2. nudenje (pomodi).crr udarec -oaaAe ytc ddv ct)tttp slab(e. strma pot. udar gor KVtSKU.y3 Her"opoleg nJ9g3. YAonr!tsapI impl omF vzhajati (sonce). klanec YrocTrrre^ ft gostinec. pik yr<mrc.(na kaj).

pocem okras !. primemost VMer&R. ikor./ pomnoziti. !'t(op .lMrlrrra m um. Ziveli v doloteni ulici.cml^a lrn|pattr(a t WtrIpalle n smrl. rajtuK. impf u/rlla I lam pnsmojenr!4.:m adj l.qry4yuq pf.lMncaa 11. YKmr YEa pf. ynerse. modrostni zob $a|trdla I pametna Zcnsk. priittlpt utaboriti se-taboriti smojen.paqKa tako hudo. ll(pa. ZtnerJan . trden y on Je posteljica '. 2. proscl yMo^. !Mpe. YKopFrYBapt. Y orop!tsa ce pl. znanje. . biti neodloden. lMo{Bop6a I umetnina pr juorJen.y4poTUR umnica. umetelnost ywt ce impl premisljati.try. raz vost.m. prlmeren l1rtecHocr. yrlotByBa pL tmpI ydxla e brez dela biti..3ce izl mrllc. zapihati. Y aEK(}yrlaDqo. podeti y^rmrdTyM. {Bqrr .a (gled) !xp!E a. (zemlia) nctastcn. razmnoliti-rIrrr ZlIi. / l. graja. znau n l. prckletstvo. z. lrg ljudje. 44' uKr''rr:(tr. ifipl umrctlz. pJ. '1. namernost ylluclell adi 7ar naklepcrr. impl za. nor. _ljubek. -pHa adi sramoten. inpl prsep s . ce.suDsryMpeH.s.. prikupno--st rIaBKa YMOT MV rO l. . ncntcr tl t I I I I I I I T !1lEr I(!tsatre z pnxzovanJe dobrikatje. De\. ponorelost neumnost. stnica y^E{<a I dem od.aklep van !'ruucleHocrI fur naklcp ost. brez zasidratizasidravati pt iflpl vzgoJe txpaAc.. ruro ce.posasl Knrr-pnKnvau. priprav. zaskovikati. spretnost. naporen ln|opeHocr f utrujenost yMgpyDa pf . pamctcn aluvek. beltrjak. lninrpa pf.hr. 2. vnaPrej premrstjen. postal je otroiji.Y^Esap-v^Irqmq -I[r rn pou-ce: muzniti se tianik. namera.V rure vKpqgJ . darjati. preu. 6oeokleinik (knjigo) zvczati. mozgani.graje vreden . pnkupen. impl izprosr_ .vaorap m poslrsllln se.Yld-o. gl. p-anj. ubiti. y/tor y^a f preklinjanje.pl. deti-zadevati (tarlo) ! eceE. nesre lxropHnrra t soparrca cen. ulrujcrl yMoIreI'. . ce pf_ piihuliti se.yloran adj pohabljen. o(l tega nihde ne umre !1tra J. impt vrtEreatfi DreK[ntevalec. U^aB ca inpl noreti. . yr(oIYD3pL. 6epu !ar! umiranje. vRopnrllTe n gl. poKveKa se rmpl poseslr se-poseoarl vKopcrr. lig li4pef adi 1.etrtr|qra I umetruca llrrerlnrq({ adi umetniski lMeEerr. trapa uKrotlrr-Krotrlr y.qttsa ukrasti: ukrasli se. zalalll rzatay^w'trfBa impl iemati komrr jevati kaj.cHa adj prikladen. sodnost. ytnrn vlidekorativen. rzrccl u{or-gralalr -. poll(porure -$qtoTrrre/lra rn. umtranlc yMopeH adi trudcn.uljnjak varovati. impf okrasili-krasiti. rocen pripravnost.lrro^!tsa .pl. olozen yMopHocrt utrudli ivost yMtrLe. y^rxl-or yxputv. prekletnik. . Yrroraaeq. nar pcs smrr.namc j nost 2. lMerruocr I spretnost. uzatostrthzalostltr sa. v varstvo. 2. zaonja oeseoa neumnosll lnfilll<. U^lrEy ?l p4praviti . pokveleaina.pnsmovkniiZitivkniizevati ten yrop m f.r. ynputyna pf.vMpclfior dobrikati fnln Kys. impl y. razmnoZgcati Ftrtor[Ja-lMrflfla f razlmndst.vAjapFrK. 2. . bogokletstvo YlrorppE ce. -lrfia ad.koga ob Kal.a pt.vezati y^w I l.Er . spa. ubitiubiiati pawreaocr I uZaloidenost 2. neumnez. sprelen. yxoPEqr. llt{eHl|e '1 Prrpravnosr.. 8r' lalr. -ur ft umetnik yMerE|4a{1l. lMertre n premrsuanje vMepeHddl zmerel yMepeqocr f zmemost yMcpx. sramote. ulica. ultimat. jur |. utrxjcnosl.. braniti pf.y^orapKa f pohablienka nje. yrMpeH Do^lr 3a se. f norost. . okrasevati. 2. ljut kost. yMrtru? zakaj si se zamrslrtl W. muka Cen $.Vdn . slro.fl nG pnsmoqa klicati rec. sramoIl .!Tapr. spaKa. mu. sra. y-{erE!tsa ce.. €E tn pohabljenec. Yxoprf.Kpac 'lrpaceq. oovzeu. duSevna bo.. pamet larolen. pI yltoD. o1tl-utruJan uryr^ev a-di }alosten.". moino Zeljan tc. VtrogY. pocenlll gr.Kpcrs. rmevamullt-pomtrlatr !1|ree|6e nie. nezen umirati. naorjenec.ijaM<. 'nnfjr adi pripra1Jen. panliipamet. 1vr-rnnocr f neinost.cua Qdi okrasen.inrpl uttu.pntzovau se sBasno zelen spretnost.l !!|Iro'r||. qe e 6o^Ka 3a pamet v glavo! pfevidnost! ni !' rl. Ha \KOID'|. Irg strayIpTDa pt lrlpt pr.vrsta gune ywpy:yiofpIB. umoriti. postopac yrrnsapKA I poulidDica. impf vAaBcKH neumeo. za.lxIUr(Ir 4M Y r:nv6T!!r w 445 !'MltrBri t I I I ti. t kveka kfotilec-krotilka v^otu t \loc.pHa adi utrudliiv. roenost.tr. ganlllv. omrtviliti t . wpacu8 lt.motilec.inbf prektinjati. iz. I prikladnost. xil. i. Zalost. zadnji pogol. impl p. .F vMee tmpl umelr.ror. omamentalen aica wpac[. -q|r at l. prepros|lr-prost|| lMop-lMopa nr.oropatr lepSati ulj. FrHorxyaa p/.ry fi tevzeti pod okrilje. lMep!tsa pf. norija.. 'nrte''t. tmpl po. yraa adj neumen.

lTrperurya^ pl. z\ezai 2. spretnost.i. opora lrrpolacr!tsas n unidevalcc yrropIIocr-FopnrocT-!TopsrBo 'llrrpocreH 4dl poenostavljen l. niiati se-poniievati -ce: se liati-ce: na pot. razumnosti 2. pf yr'€cpekt . drobtina. usmeriti{bradati. . dobivati navG 1.. prepaden. prevze- 446 llrECEH I'II|CHl. graia y'Jol m pesn zanos.!IIpa3H!T? pL. mojstrstvo lsec ft zamesenost.l poloznica lIIIraBIIn rKH adi upravniSki !l| alreH dd. Uno. oDazliiv yovaroirr f opaznost. Yoqlla pJ. impf vplacatr-1. opazen. vor{r. planiti. strasenie se yrpaanTea-lnpaBlTeana r?. utisati. lTraflf. lpaMsoTerK!tse pf.izenaditi grx|6pua I uniforma.. obr. impf lnoeH. ruztrarl vladavina. ravnateliupraviteljica.rfiTwa pl. J. ugonabliati lrroplrrrrre n oporisde. zam-reti. ustanova. BCe^et'a navajati. unidevati ynr rrrarrB adl unidljiv n !'Hut[rvBar6e 1. unidenje rr'Hu[rT!. enako obleli. dudez. poenotiti. vodstvo. \. trdnost lT{rocreHocT I poenostavlt'e'? nost lrropcrBlBa impf lit biti vztrajen. ZaKOn ypRec' adi strm. unidevanie. nameriti. segati (v besedo) wuBep3rrrer m unuletza ve. rtvnateliica ' lrrnarrf". trmoglaviti. yrpas'. ..fLpI zapazrti-z paZati. ubiti se. lig drti cnako obliko. vH rJpea\B fi. lllpocrrl. nara\. lrqronacTr|. y'E. po.!|Iruc ra vpis y rcerr. 2. impl lllp. potiskati nazaj: zadrzarro!1rau razvol: oegraorrall lrtasaA!tsar6e n za\ ranJe naPreqKa luaqreAlr.r univerzum. impt uniformirati. vpisni . trden. f'npocr!tsa p/. usmeriti seobradati Diasenie. pl. lpBa f prepad.Ke-'r adi poniten. unda (29. 2. ytut'.rBltsaq rr voditelj. povisati+ospesevati napredek. seznani!rtrrr(u. jen. 2. Frponacrex a/j unitcrl umlrJalt lrrpo[acreKocr / unidcoost FtopeH. trdovraten im pf unit iri. . vpeljati v'uvajati pG niZati. pokoren lo. lneqor.oJljBa pf. vesoljstvo. ozmcriati. objok"an ynara I vpladi. impt zenost uporablll-uporaDttatl adl uporaben.lo upraviteli. prestrasenost. yEI.lrln adj opazen. prestrajiti uavec se. v. hist zveza !trn|ja I dila grlkokatolilke cerkve lrrarnnqa I nakaznica yrn'rKdr ru unikat. melina 9rrga. strmina. onesreyaaa. 1.. um.tr pouaevati se. inpf pc ti koga z. upravprestraSiri. impl d^u-oatatr v oKvlr 4Ha adi uporaben ForpeoeH. B sjalnre lrrpa3ru. impl uniditi. ynorpe6n. vpad.aBWa pf . teaMYBa. uBecpekUra . impl unificirati. impf zmeriati. impl medklic soraviti v nesredo.{u6 a// vpisen no.. Vnala pf. pomiriti. enako iz. I ln rarax-cZ. poslati. modrovati vMrnrnHa f l. steber. usmrtiti 'ce: 2. naravnavati.tlrperse. rrapG kakega dela tck yr{rKyy tn unikum. (){tctiYtroKo''. lrsrK!tsa pf. vztrajnost. opaZatl uo\AnB aql zapazen. zbujajot ditionesredevati pozomost lEeq(a f vrsta predpasniha -^Ha ddi uni.lltacevaIr ltrpaBr K. impl pasti lEDepsd^es. lTorpe6-ar4 !?aMsoTerdr. usmerjati.'napad. zprazmn-upraz cvatr zanosen lmlteK. ottevati pomiriti. strmo pobodie. impf poenostaviti-poenostavljati KrluDovatl yrorpe6a I uporaba pf Velry. YnponacTYrh r)/.Eaq tL unlcevalec T t vnquja. datidajati navodi.taz. pogubiti-unilcvati. lrorpe6!tsa llr-aMrrorexeHosr f uravnote?t. -jHa adj pesn opojen. ureditev. soglas.upirati se. 3. impl melrnast lrmcnxra f vpisnina f'nucnrqa f vpisnica. za. gl. potiti. 2. -ce: !n aD r strah. yMvBa rmpl umova . uporaorlrvost l'p6ar 3tpa pf in impf lrbagrpana 1 uprava.Ir €TlTa . impt na.rI ar(aE vfrpaBU!. . -rlr f 1. soljni svet. -q{ . -pHa-lrropnr adj vztra. vlsevau wep m ath 1. pouaiti sese adi poDiievaleri lr|srqBa. gl.rwaEe l? oDarurnie ilnai m l. 4. poniievati.lti \rrttnrrs.?r oditek.a impf voditi. edini izvod FrarcrDo rl navodilo. itnt'l vzetost oditati. 3.!.8g). kroj !'rm(DopMfipapf.nati. pamet.!4. dudo. . tmpf lfa\'rfotezttt-rlfayuporaoulv noteZevati lrrorpe6tr[Eocr I uporabnost. niti se.posiljati.lTaAHe.rvBa (Zivec). redkost. pomiriti se se. -rIt-Fp:tBu[FrKa mynaaurm adl vpladliiv I upravnik-upravnica VnaarH[qa. upravllarr lttrallleqocr I prestraienost yt awn. napotiti se-odprav. enoglasno obr-rriti. sedi (v besedo)verzaten. pr! poseonosl tlikavcc yr'ecotIo adt unisono. opoj.. trohica .n uprave. prevzet vo. sDtosen vpadati. 2. zviiainost wasaAll \nia3aauBa pL tmpI potisniti. opazljivos! IOSI wecett adi zanesen. gl.ur nr krtljavec. !nar'!Ba pf. zoau se -ce: yrpasuer adj izpraznjen lrr^Ita tn vpliv. Un anrvBa pf. v. umiriti-pomirjati.lnafau z napadalec !IxrBdp3!1!t .fia 447 I?BECT ynrrlnq*pa pl.rmpl pospeliti napredek. napeliati-napeliavati.

osoje. pl. DOSlnOVltenec ycBor. uredrtr. fjq \gh vceTa/ slutnta. posvoiiti vcBorrriea oosvoiiteli tn icsol^xs adr'soreierfi iv lcnojaurocr f lprl'jemijivost . sme Se JaJOC Ce. ycsllilla.. impf .ycry. . impf vse' liti.ycoDprul.flIaa adi nasmejan. pomirjajod ycpaMn.Da. ustret. spati. yq re. . tmp[ !sp^vcavxruoocr . narediti bolj slastno yc. impf osamrttosamlrau uca''tr. postovalnlca. posDraviti vetarm. zarnotan. vpc^ll'|E. ycaMyBapt. . aa n osoje (vlarcn i|l ciran hladen kraj brez sonca) yc.-E n posvojenec.n spopotnJcvayciornocr I pogojnost nJe. zaslulru{utiti. lnstaEclla vpe.ea adj. omejitiomejevati s pogo. to ycaoa m pogoj. 2. uspavatise ycrbror.|aB 4di l. sprauu v reo. YctreBapl. .nie. nperaca vcHltre ugnznlu se v vcra I l. usta (pri dlovcku in iivali). c{ ry. . impl osladiti.r4r rcono.mpf uniditi. nastaniti-vs. o lt I lt r c t at l wrsc . bovelati hitrost: !oe: razmanruU Se. Jem. ruSiti. ycra6armja. MeqeurKayclyra medycnexi . ucnelr ustnica. yrr[oqe.impeis -pokriti-pokrivati s slamo YCAaqr.uredniSki vpeAlo . Kompltycol. ul(rolllr. unidevati wuelrec rz hrup. irospesiti. -nHa cdl le. poor. VcoDptrI!'Da irrpf spopolniti-spopolnjevati. 0!!p! struoene kaie: 3.. ustnice. /ir ltu_ dobnalenska-kala zaplestl.cu-rz uspeh. skladen.r"qra 1.yuwea.e fl l. Zared. dati se v zo.oBfr. posrediti sc'uspc1 vati. .2. yc^oruq. ycpaMofl.di uspeh.ftzbeljen. -FlYa. scnYCAOr'(HerAd) Opp. ureoltev Yp. impl spr+ letl. vzetl za svoje. senana. pogojen yc.1. ypovyna pf. labi6len.EBalt m unidevalec. porusiti spustiti.{6a I l. adj necHa.uspavanfa ltlv vcrluBqa uslutnost.JHa adi osojen. l. pl.rt cen zapleten. Iepo gralen. uslugi.. yIlpocre scHOCT Zapletenosl. spraviviti v zadregq dati kogo liudem v zob€: zaacti -ce: se sramovati. hruld lpEe6eceH.ycenjsi . tis ustna. srcda vedja usluga z ycayxn. iftpl podreti. irnpl skladna oDrKa yc4FeH-.zajdjausta ycoDpEeH44. zoor vlsla nost. uci|. ureJeno ypeArrocr I red ypeAcirr pisarniski ^di YpeAYBaH. . iti Do sreti ba. -vcI|oKG ycpe(et|ogr I osreaenost ucpek4. pL lflpt YCeKqe. vqasvta pl. zamoEu.povaocltlDOVZTOCaIl YcoBpuriratne. ycer(l4Da usekniti-usekovati (komu usekniti se-usenos): kovati -cer se vce^v. fi. inryl osrecrtr{srecevau ycHa t ustnica. !c€: soomniti se desa. odprtina. Postrez. YCMeBHe yCMeEtrVEa rr7lpt nasmeuuu-srnerxjatl se komu ycllltpu'. siriek .-l|I|a I I I I I I t I I I l\. reden vpeAerrccr / urelenosr. zacuu. ycaerorYra ... adi usmiden.ycoJnrqa 1.spopornrtev vcoeH. narrrava adi !'pcAeH urejen. +Ha adi hrupen lIrEeK. vceAvBa of. Ce.pogoJ. YcrnDa n. vToc yctwtn. nasmeseK ycMe. vema stran.kedonslGslovenstllilolll t I I t . 2. ugonobiti. 2. impl okre . vcn vsa pt. ycpaMYDe pl. 5.a pf. reonost VPeAVDa imPt urePf. llovek. znuati.raztariti-razbel ie vati. I lrrc(lnik-urcdnica ypcAlrrqKB alj. dusa: 4. wmcuBa n.4rr-ypeAEsrr(a m.roren. impf . raziariati ycroe!nd(. ycBoj!tsa vl. vodi. uredba. Yc^oxrf!tsA.e*wa.osupniti.itnf crKnlu-crKavau zlvaln. rusilec (tlovek) ypMa I . uniditi-podirati. ycnoroJyna pl.r 29 Mr. pf. . pomisliti na kaj-spominjati se desa vcrl 6a f napor. impl osramotiti. sDustiti yp<iw. kompliciranost . ostrmeti 3. I smehljaj. naDrava. 2.epa zunanjost.piti. lepe zunaniosti yorea-ycygar<a nr.YPAA 448 YCAOEn yc]toBHocT 449 !rcra6au|s VpAat skuta..sl t .l.1on(||erocr 'J opP.tl. rn pt vcrrrrDar6e uspavanJe vcrlrEaq tl uspavalec nareatllt{elatl ustuge yc -i'x^xB ddi usluzen.-. -ltx . jezik.$tr adi pomirjevalen. brtr . uc&oBua't FL tmn pl. zaleteti se. navseliti se. opazati.fiIa adi tapore\. yc/raq!tsa pf. teZak. napenjanje ycEAerr. -oe: yc !'d tn .rannere lc oDel| 44. ureditcv: 3. nastanievatise ycsr m aut.or datetj -. ycwpl1 a pf. k6mplikaciia Ycnee. YPgAtf.ssa adj pog6jen yc^oDeEoc'T pogoJeno.YcaytqBa pt. YcrafoAF pltmn YclraroAn.pf.wEa. impf vto ii.hladen. stanievati: -ce: nast-aniti se-vseljevati se. YpeA m urao. . -impf pomlrlu. us e reKe ycHo adr ustno ycra I bor odolin.rexne. govor. wrrva pf. urejanje. lmpJ ooscyc. rati-zaDletati mraden. slutiti. slurcnte ilceru. vcllerttl cor^acl(R usuucnlKl na.nepriictcn vcaor<siBarte r komplicira_ . zamota. lpnaflx|a / razvallna. -F m ath \zorec . podreti. xomprlcl_ ycojur|.uspavolcn.ljevdti. impl r zbeliti. osojcn. o.pospesitise . spopornJen vcoBp[esocr / spopouJenosr yqa6arna. opazlll. muaen vcnrt. zaaarati ycalreu adj osamljen vcaMeEocrt osamlienost ycanlE.p.us-treZliivost I lrono zc_ vatr koga. ttla YpH-e. zaquslll umtnu-umlrlarl yctrol(ol|te eH.

ce: usta. jutri fe.' uelrtor e vTon do kore je premoden VqeHaI l.yrpos. ti. itl1pl _ natandno dololi tina tandno yqeFltsaq ft rzs tevalec dolodati lqerlyBa.. vcvKYBa. zavihati.. vajelapetrtes. 2. impf fan zlikati.yrpwrarA adv to jutro.rLavna oblast. ugotavliati . r:. ludi \|re.!Tu4a f zool sova. izliv. topoglavec. siti. v. d. r/TDeH '' lERae. uprava. !1tpeE ddi jutranji pgudevanje. Ugoli (o u d ih ) tovljen. -^A adi tolaiilen. ustje. mehanizem. .re n ilem od ycra tudi noce polno mizo usteca YCTnqe !"m impl skovikati yra I predpasnik.akutnih bolezni: kap.yryojyBa pf.jarek na upren-uDrrauposled v kai: rel<1(za rrDolov.taviti. I udeslavm cerkvr nec-udenka. yueuyDa pl. yqtrFeH. -[rHa adj utesljiv. prikrivati . polet ugotovrtl ycrpelr. poled se rih .organizacija.uvcsti lTpo6a f trebuh.ll.teE|I(. MV AojAe llevau se r(aKo Ha lrroT dobil je brez tmda in nepridakovano. devocionaliie yctpeaaro 4d. irupl pir. doloiiti. gen adj udbeni5ki ne odlasaj na iutri yueu adj L uden. izsiljevalski !qe6ell.Terlr!tsa pl.nez. zlurraj K f fam zgreien udarec.laa ot(tr.MHa adi navdah.. udomaiiti se. umestiti.ce: zviti se.. tolatba.. tolariti trojrl!-potrojevatr lTlrotrrex. hitro kot strc !TBPAaI trdniava.rt "t1x_laft zmoznez. KaKO yTOT brez dela y(. vaSkipa5nik neumn6Z. volkodlak. tolazljiv lTeru^rB adj utolazljiv it'fta. qeUcrar adi z _velikimi usti.razpisovati nr!Ir:rsvel. umolkniti UcTpea m vrag. pnnoonost Vrpmla I l.. leolna..okrepiti. ustaljan ycy^ m fam nadin.rr.viti.ne zaqeu lToKa 11.rKx ad. ifipf lrbo n iirir-o vtkati. vstaviti.. utrdba la.neroda yrle. -viati se . navdusen. intpl ir. maiu. udomaden.) pladti. YcraHoB!tsa pl. impl zdr. likati. splctnost. / za..lrTrflf. L trata. gl. urediti.Jsa adi utajen. ime nekate.sja r4ustje (reke) Yclrffa-Vcrrufta I steklenidin yraeE.pJ. zgradcelra t):t. bbrniti se proti ko.vajenec-vajenka ytewtxn adj dijaiki. ucrpoiUBa pf. pivTpe'|i .ilrditi. ran tazrla oe na glave . rana ura. !"romja. fig zgovoren. tlrrrosnlr sluzba lfDor tn. sen rdrlTDapu pt I naboini. priknt wa! Vcaotr. -qn rn udna knjiga. intd VrtpAUa njen. srucllj. lToroi.mojstrstvo VcTafloBeHocT dolotenost. udomaee.2. s6vji !'(!{!tar m arh drta'.ycrpnrre. Ut^eucw'^ pl. lrrevr<a Ycrlre. impl uteSiti. jutri zveder lTpeBerrep ade ucoem( yrpe4eara adt jutrisnji dan yqe6Hrfi(apn sestavljavec. impf lta:iti. navdusenje lTDpAeEocr I utrjenost ycrpeMeE. opravllo v pravo. zaspaycrasoseH adl dolotcn. ..r{rTp[v. ye4reMesoct f razmah... oavrsnjr. konstrukciia.u! ycrpeu!tsa.tIPniti. FaJyBa pl.n€ n. pomu oegnrn ycrpoo. lrorrlTa !. ycrpm4ra pl. . {* ucenje. pl. uTo. organizirolazlten fatr lTeutriaea rfl tolatnik lrernar. drob. izsiljcv rjc. zaFortr stanovrten.gpf. impl yrerue. YroetryBa pl. prikriti-uta jevati.duk. neUrn'. .YCmD 450 lT€ItrU yrcrulllca '{ 451 ligeH[qsr ath gla:JTi mojstcr.l 1. -Br-lqe|trr. . 2. slrel lutranlr.rxajlTa pf. r'||zpisana nagrada zr lislcttir.a.Ir8 pnnodnlr msl(r omejenec. be. irzpl skrla {. ycaohEa pf.l'rar. 2. OdreveDeti.cer pomlntl se. rnpl ustanovitiustanavliazavihati se.rperuHuHaI jutrisnji dan. potolatiti-tesiti. dobro prenaSati dce: skriti se. vod. ycl?ojcr8o r. .zgresin-zgresevarl. ustava.usta.-zomica. hudid.ycYqc. notrani leina Ur^euca.ia rrfijditcv. !'TeKa pl in impf !"roHe. do ona.jgtro. lTerr!|t.^zgodnje. bliskovito yrapAeu ddi utrjen ycrpeM m polet. lznemiriti se.I utopija. ustaljenost impf 7. gl. zlaDuclrav Ka. vam.Ureqe I pf nar pes uteai. stnrktura.jez-itev. zameycTa$o-Btr.t vTDerK KvKa tte Dasec ucoenlKov rlr kar daires lahko stofiS. siliti-izsiljevati ocl koga. namotiti-namakati lrJelnr. yla oxlr8a Pf. -IlHa adi f*m da'rianJ1 Vrcl('r adi sdvin.Da pt nost.'a'. 2. nauK UtpeRa f cerkv. Ycw!. fig nezmoiliti se. -mra-lTtrDracKnad. poslopic drzavne oblasti Yxa'! interi dal scvcdal (rrxx'neie poudarja) utonltl lx^e6se fl lit dobrit. Pomlrl : . . I ugotovlienost. -rE{a q4i jutriSnji. i?rpf !'reKa. lTonlTa pf. dolotiti. impf zrn<> ki ujame zlotinca aitimoditi. usotoviti-doic l!8 shujSati dati. navajen yqeyde.w m zool sova. pos. st. impf po]lrtca . jurmJrca.tonoelai'ec. obredni predmeti.e^eH. {Ha adi Solski yrpe adr jutri !qe6l{dt. uteha Fexa -c€: koga.. lahkota.poln poleta . !.uslrol ycTaB rn l. izmisljen razpisati. iffipf nqr pes rzplu-lzprlarr.

astt me a'. favorizirati. taza. garea adj iroa hvaljen rbar<m l. !tsqe yqerDopr pl poaetveriti .E|a+a6pnqKtt ddl 'tovamrsKl Oapy^a.re adv Se.Eqx-!E uSesen e. udililde lqu RrrreH.ainitclj OaKrfpa I faktura iDaKqararrfoe{. pncaKovanr PrlJuDUenec. uditi_poudevati. VuIIe KaKo 5e kako.iE uSecdolgouSka diti v 5olo.-I.-EHaadi fakultativen.faktum. dc' resnrci.lql|r adj vljuden oa.c impt dati oV Sa. oelansKr rfariorpaguJa f faktogratiir'. vak $aa f l. vajeni.a fi. elektridnem toku o]asa'i m zool faz. +[+a. -. tn. pavza.odpa -pt. lzmilliena zgodb6 OaBops3*pa im pf . !'nrre rre se ne.yyrercSu . faso- I I I I I t{|n^t|:qrre s Sola. svetilnik tis Sirrp. . uditi se: -ce: uditi se.r6iaia.w f fla! pl b^htnle se le v pasr iba6pma I tovama Oa6pFreE. s-. Dlamenica. yvnreacruyia i mpl ltiteljev a2. sneteK rbqrr. tehn faza pri generatorju. tr+a&ra n. Dast za . gdi-adv uaiteljski" sKa rcta KOtUcrlerl lqectuK.4a. lrKo. . sDoznaveti:2. delnidarka nje spodnjih hlaa . k6 ibaheoajae tvojih grozenj rist. prevrsta. Oa51uvel. ho.. fabuJa. ltisc. I fam prid. oddctek vseucrlrscmn stuorl +a/r. fig strnjena vrsta mor konec oela ptice.. 'p{u Oas..r€e so ibaK ujel lba^€rf. hvala. f uditeliuaiteljica y'''. kroj. KDaCTa I$Ina nvala . udelezenec.grornla. sc hun dclovanje ltue n usesce.fi rfuaaa adv ldm pre\ei. -ryr m l.r€crBo sodclovanje.ahvala rbaa6aI l. ude. . biti uditelj tra( za pnyezoval|recHr4a-$recElrq(a t l. cc !'urTe Se vedno lmrnn m lunin krajec I'AV ptVnU I I I I t I t I I .trra adi faktitcn. 3.ruHa adi Solski !|orrp -lqrre^r. pa rba 6eE adi pohvalen venoar (ba asra. trojnu fuJpou. zr fam.lqeruiEtTBo 452 YIIIIET iDrOpnKa 453 lDarrerqa lllrctsulrao n dijaSka. miljenec.uf m arh glasnik. 2. ne rH ce nlnrlroM ilajtuc fl fajansa. oDrssamo oerstcv (Daircp rfl dejavnik. r'G yrrccaBttsdrre n udeletba.misnica. f dolgF ltudirati.r&ra 4di u\h impl l..reHnq6p ''r bahad. kurir. privajati se na f'utrsK-y@Ka. po izbiri axvatdr nr fakulteta. razvojna stopniai 2.n oblika. lasoDlrarl n-amala..!qx!? '14 lezenka: 2.cc. sodelovati tri sel.gl. !ueH.? 11. .z fakt in. fglii. ogleduh.pl Vwntry mKal 0@ OaKe^. delnidar ti. tez mero lba3oH . razvoj I cogooKov v zgooDli z. . pohvala: 2. i falanga. obrest qt OaJAe.fie poscbrxr znarcllllv cloveK rlaxcrimi m faksimilc. (rokoprsa. hvaOaiAr[a+ajAssra f detn od lidavka Qaj4e majbna korist. ra. 1. . clajatrPreonosl OaBopsr rr favorit. pupoqprsu.ErJa.hvalidavec posoJana oorestl. udetei. a m. podp[atr. (porcelan) sa 0a^6me ne bojim sc n. I bakh. Jrg sozalje lqrBocr t vljudnost lqecrBiBa impf udeleaevati !Eat(.oeJstvo Janle.Krol cemu.faty kdor Oa 6aEda. oqenm Oa 6aM(a I bahadka.

migiden. jopica. ukana. 'driati. odarati. 3. oA Koja .auor nr faSizem 6eooviipt n februar ii*nipurxju.Jr. spretnost. fantazija.berru<i rt l. -ce: hvaliti se. domjSljati . pulover $arnas6p m fantast. r?. pisatelj. gluma OqcdAa.. irapaden (ghd pn perlu.te d€rfl laternica . zavzetr.1i8 Prercjenec ibeHoMdHtft L fenomen.federirati.groznla $au impl l. -ce: loviti se rbar(al6et? lovlienie. 2. delati brez priprave Oqc4traa I fascikel.r arh zoravn. Oarrcnouqipa pf. nenavaden.!"roH feljton. laZniv.ar n l.rxa adj fatalen. burka. Me dat{ ie prvi me je kra. sanjarija. . ponareoeK t i i t t t t I Oa^cso[K!tsa.n . pr(r pasrr. 6aru naPu Prilel je do oenarla. prezet s fantastiko. nesreden usoden. ceHrrrlTe m Oe. oseba z razvito Iantaziio.-I|rt l??arn svetu^ niiir ( skrbi za jaw. fantazirati.B adj l. druZina.o razsvetliavo) . fanatizem.ogromen OarrroM m fantom.-sua adj tamozen. sanjad OaHra3nja.-er I vita Oe^a I wsta zet o"ilT:p-. ro (l. morje llepEr pl poditnice cKa . ponarediti Oa^TaI guba. svetilka. Podlistck .ur'lB. slavilec Oatrqen. Donareien: 2. groziti] 2. neresni. nasprotniki preroda v Makedoniji. sanlarrfl. 2. Prijeti. 3.stoletju OaqarfuaM. OevA rbepeuefl dolg in Sirok -ogrl' niad muslimank. (DeAep*pa itllqf ()). mrtvo. 2. ibareH. izmislek. Oar(ar6e zamerlanle 6artac iz irdor kaj lovi.'cr | 1. kar ne obstaja v resnici. ujeli. kmetija I QapMaqrja.I fasada.fanfara. -. le iSvna J fawa.ea xvcvp! ne zameri mu! oaaa ta 6oqsa 6a(a cro ^BrPa sod drz:i sto litrov. omozenKa (fanaoeeu. sijajen ibeoAfl gl. prodelje. napaden. z mrezo rz k6zie dlake dez obraz d*o9i6ot m feribot. menalen. hinavsko. Oa. -\ttt I dfittna. Ickarnarstvo rlapca I farsa. ue da(aj uY. ladja za ^ irevoz iez reko. OareH e so paiere nid mu ne gre od rok ohromelost. naz skladba svo bodne oblike a}Irmhpa ifipl l. neresnidnost Oalrractr'qefi. naslov eciDtovskihvladariev Oap-6a barva.drn d4 te do deniLrja. strast. irnpf falzificirati. za' erabiti. . +ar'n OaEe a I farn 1. gl.ocl Koo le onurna Oapa6H r?r faraon. -. Grki iz carigrajske detrti Fanar. lai. 3. Zivalstvo kaKegaxraJa 6^$a I tam kos odrte koZe. OeMnHi3eM. znamenit. 4.ni ptid. prikazen.<!aru u3 lruerae ujel ga je nepnMv . nagnjen k fantastiki fantastika. 2. rmprovlzlratr. neiskrenhinavski. z\eza pl.v 19. navsctna lbaMr1r. 2.non"imlt (2) biti PrriD€ja.di 1. po ziu l[| Oa cno.po*otu naPa$elepnuen.'tastiden. grozenje.. laZnivo. 2. ki teli 3.ro. re. bajeslov' . naborek Qa ttr mad|ade 1. si.den.3.n L svetilnik. 66ja I +ap6^ impf barvati.oapae kaksnegarodu Je.. Oarlrqnrocr f tainivost.j z tapako.dek pojav. 2. fanr manlKatl t I I Oanl|rea . nabor..gl. adi ohromel. oseba.fudo' vit. lazniv. nepravi. ro q. KVCYP ve. sveienj nstln aqwfipa pt. 2. po svetu znan.gl. feniks.kos risriia za opanke daurfieau. 2. velikanski. ro mq ndror od5el je. boOapuc6J._ hvaljenje.aru ia ae. _HeMa Oar . -pna adj druZinski. tamrqa rDaid lljdpeH.. Prijemati. za$araieti.Edr m falzifikat. znan po slabem OaqapEdr ft hist fananoti. faHr(a1a doumel le prijeti se. -ce: stati 6^ka imtt loviti. Prevzeti Oar rfl od rlaru Prijem. inpl Ialirati.a l.rnja. -rln I farmacija. 2. lig hinavec OapMa farma. .3Mor r'. -'. hist tarisej. -3Mm m rcmrnF zem ilesep nt laterna. vstopatr v teoeracl_ *Jf.11# l"r n Oeflep. 'rma adl z ko. fig oseba z iz' r'ednimilastnostmr 'ar|a adi fenG ib€HoMeHii^eH.Bopaooraranerodenle ibira]ren. 4a(arbe _ Ha 6ac stava. . Daraliziran.I mrtvouclnost dar pf l. -sfia ad.Pntr do desa. den. s hibo il""nP? !1. llg vt(lcz JOCI'Ba volDc .predstavljati sr. -! l kos kruha (De^Ka f na tcnKo oorczar gl.Gra. hvaliti. $au![apa I . domi$Ijija. pomanlKllrv Oe^uji.. dosedi kaj nemogodega. hi. ujeti se. avtomobilski Zaromet Oapa I lam rod. umetnik. OanracrsKa I umish'enost. t l. -ru t federacija.it hvalivec. slepa pr:ivrtenos! pf +atd. Pr! pravnost. naPoaiti.J pravljeneg_a.rozasalil ga je Pri deianiu: ro daru IIPBl'lorBo3 iriei -priiel vlak. prevara. 2. do-mai. 6eHeDutla.e ftC el. lu- Pi3:!:l"iil.ali bombaza.subst oren:enec. fa}. lotiti se.I Oa etre 454 OacliAa Oac4ur a 455 oeplxr t I lfarerue. OareHocr.."El oJi#i "iputu. omamiti. pihalo za svecane slgnale Q^p . napadno Qa^w. l.#Y. impl tascinlrati.sklePanjesta_ zamera. ma:ica iz Qartrr.

izmislica (Dta . mladika. tanek.n d. fic siten. droben. zacasno slvau Qzc m lam bratstvo. lig meriti koga. utrditi. vodomct iDopm$+opr$ra n. ncuk o glasovih ![omaua I fontana.miltiatl o. tudi Q^ejrricr flavtist ' O^e_r<a 1.iDeptrJa. fetijizem. denamo podpirati Omrdca f finesa. fluid. BoNxe6Eara-rbaavra d^eira larobna piSial. nalen (vezenina. in-tpf. uelaien. fizilen.rI va nrd z uporabo tekoain olvtra l4 1. I ''r Plata adi popacan m _fltt.em od +t rreK naDotceK rlJop-a -rz fjord. ki mu kdo Dripisdie darobno mod. f(! kus. iDo6nja I fobija. -lura adj for. adi l. ugG bupKa. strah prcd 6im Qora I zool tjuleni Qoryc z 1. im-ete se nanaSa na fiziko: 2. davkar nJaKar '?' OtddcKo . 2. goriCde. I foncnr.nexn plemenit. Sportne tekoset!a me 113:ePm kodija. pripenjati. impf hnancipolom rati.'. 2. krpa.raqnJa flotacija. slavnoit registrirati. rezen/i m lDoHeM{oHeMa m. osnovnabarva: 2. konec.rcne tisniti I udariti.ar ft skodefca za kavo brez rodaia: ottrr (bu^uattrr velike. SrttAt m l. hladnokrvnost.hltirati. rdcaa turska kaDa <lrccflud. kar se nanaia na dlovekovo delo: 4. ja.Skrnicelj OEITGRAaI(.okolje. resDeKt rlepueue n moski ali Zenski telovnik feri" (v sestavi kemid. -aua adj ferialen.f ikcija. srediSde. vredka. lrg konec OroKa I predal. patrona. impf iormi'. na Dllrcortcv rlrerni lr fetid. lig ob. bolczcnsko kotilte Oo-^.E?.preddveric .an plon indecl fam neKOO. {rpl| rri filister. resDeKtrratr rpepuarse n lara spo5tovanje. I forlnl ( denar) lDopMa forma. gl. I enoletni Oqastuaarn<a poganjek.r m fcstival. Sport Ourtrs. ladievie r[^o. plemenitost llKa cesa postave dAaEre fl den stebelce ELe a tenki rezanci Qasmra f fizika.1 fiasko. pripona. ozek morski nootll $. v katerem kai nastala rDoaA fond. fin.inpt impets motto pihati OtrpMa fr'rma. za. 2. tudi udbenik fizike rfllrnouom.rop z l.navidezen OnKyc r't bol fikus . 2. -eMor nr 1. zapisati. I floia. izguba tete. sklep. lrr. -oblikovcn. pisdalka. krasiti iDErrapMor Ja I filharmonija +t ry. upadek.3. pripr'. folklor. zunanji izraz. 2. DalKa impt latt ir. dolgoaasen alovek O^erMa I flegna. zunanlt ilopuirrr zl formant. 'DepG nih izrazov za telezovesDoiinc) Occ rfl fes. dlovekoljub Qa.impf . fi. nevlclna snov O^yopeodpa inpl fluorcscirati. 3.?rsifevd Oqf-p--a I figura.qa !. sklep glasbenega. telesen. oblikovati diloi. natanden: 2. pooruznlca (br xcrep.fam spostovati.npl. pri- lbiro6eprn flobertovka narocoDrsle iborr. lo.miznica Qrroprw ?n ait folint Orpa I unesek. -ryn m l.reu. vera v fetis. kar bn. fig .i^a. 1. oblika I $opua. . -ur I filiala.-rHa adj fiktiven.n nadev $naantpdn fl filantrop. 2.{Ha[paBE) uniditi. slasovnaDn/inc icziks {orcrm<a I fonetika.rnnIen. fig srepo Ktantante lleyA n . svetlikati se rDoajd foaje. neren: 3. 3. liiur: +vzwtKo . kalo $tpalr adj indecl finparn cropu. vtgalna vTvrca OrrEeK.!crl 456 ibnreca OIr'tr|ut 457 tlopMirpa Sw adj l. Ia rn ta OE lotr m 3pol1 zadnji del hitrostnetekme. -qx fi nabojnica ( torbica) !!Hueve. drobno (zlatarsko) delo $m!rj.pleme OacKy rgpa I fizkultura. z. tekodina. lju- O^r. obrurl. tendica. fig lepsati.Drxquja f.rtti. sklad.. rahlost. knii) u oblika.rJa I L fiziognomi. neuspeh.rl|ryaH m filigran. $maucfpa pf.!n fam izmilljotina..podjetje I rlrpnaJc n fimeZ Qry.. nale. telesna vzgoja. ztak lalovanJa Oaopa I flora. sadika OuAaltooj^aja ddl ki je vitke rDeprjd^eH.ozkosrtentlovek $uiur z film Or osdo r?rfilozof. tanka tkanina. gre(ulu OnKrEBeH. fo. madet. mislec d^ o 6r m filolog. 2. rastlinstvo k keea kraia O^or. dvorjenje. jeziloslc +z rpi. (zunanja) ot lrka rz. velikost boprtupa pl. flor. namislien. T .{Izqe pratna teramega dela. folktoro. omejen. 2. rahel. leDeofi OH 4ll uarr skodelidica za kavo bwb. malik rDera[ribaM.ttr rfl stenj. Dolitnigki Qip*ta . pt.kondnica $optrtu m format. nezdoloaiti. tkanina) mven. predmet..o'^ T I I T I I t I I I I I I zauv O^asea m flanela t^acrep n L obliL. nadevati. 2. doltrtcn. naboj. uajron Olx#l|c financar. nost.hladnoknmez b^elra I glasb flavta. preceortr-preceJatr Qnrysa impl polniti.

2. forte lDolrnqrfaryja I L fort. drob. suniti.tttzii^. -. udariti. 2. nraner. krdi (otroskaboziast) $pacna impl sibati. fig priliznjenec. 2. lasnica O!?Ha I krulna ped. temeli $1xrurja.ba OyH(quoHdprn funkciotrar Oporfi . Icted 6p^ impl l. obvladati Qopre adv glasno. opravliati. I frontovec.loailcv ilrp^aqK[ali 3port metalni Qpira pl vrcdi.Deseoa. 2. obrazec. dobi{. -2. ooJna lao6jln I frekvenca. zastavljeni predmet.I. OyrrKrja ro HanpaBrr zdrobil ea ie na drobne kogdke . tepsti.leteti OpKHeI l. delati O!'Irra I t.? krma O!?roa r? furgon.kvasaa. zastavav tej igri do{d^la I foteli. Aa rri1crrr lpcA cc6e dai. hladilnik Opn3ep+pr$ep(a tu. I dem od Opqa krtaika Qptoca. odpadki.SU-Ce: niti se. 2. 3.bp^r Oporfl 459 ![guruJa 4opmy. zaprhutati. modno.zaieti trgati OpKoBar{pKar adl ki lahko leti.tdor: -tn. lic jeziti se. revei. de narna enota Opar|4q^a ltruca t fpanftpa pl. naslaniad . 2. udariti. podlaga.SpoJrtev QyKa i. vzdihovati. {r m fam pek OypHap n furnir. prazna. . Itg oaJati prednost. <lrp. primazati Oparap. menih Oparapcxrl adl meni3ki. okamlina '?? druZabna igra.rrr lrrna. 2. ialaf trg pri Rimljanih. -xa I tunkcija. mctanie (tudi --sport).fiB p6 zrear. uteZnamera.r3 I formula. konj ). 0p6a_ lppefara I lregata. suvati.metati. reklo. skakati aez ojnice bpq'a I fam krtala O!'Hrq|loMpa impf hinkci. konjske fige.Sypga I fam l.srkati . tovorni . Uqarrll Se. frizerka Opr69pa I frizura. pristojna oblast rlocna fosil.r'r Jronta. usekati. osvrkati.rrr r(aMcrt sac no r)c zllrl|. ti{ nap. vrsta \relena za prejo.petolizec Oypxera I lasna igla. boginla mascevanja. rzguDtlenec OyrHe pl l.rc loacv-anje.opravilo. fraza. snaZiti OyA6a^ /'r nogomet by3'dia | .. drobec 6paep m fam avanturist. da.rxy drp. kateri se daie zalogi 2. 3. $ptocysa pf. odrezki. redovni impl srebati. 6lan frontefrontovka.uiti Ov0ya zr greben. pihati (dlovek. lig razburjena oseba O!?Ka I l. hud strah.iparsini rz fragmentl odlo mek. prideska $pna impf bliskati se. spodnjekrilo Oucrafi m Zenskaobleka Oyra I predpasnik Oir(!|e ce pl skrivaj pobegniti. denar OlT)arK.Itrr I l.t rz 1. utrinjati se. de lovanje. forstati. zmerjati se QUw'j'' x\ [ lan sod OVEI(. ittpt trapirati. lig vdreti kam OyHAaMdrrr m fundament. . sodilde. . 3. petelinova \oza Qlqeire z soddek yua impf ZviZgati (veter). -ryr rft frank. voiak s fronte OpoHToBeq. uporaolla vellto praznrn Desed +pasirp itrlpl frazirati.> nirati. -qtr r'l frontnik. jeziti se Opwrqe4psurnra n. r?/Clodevanic. zaboleti. po "rorrnlu navljanje. pri 1fura 11. I frizer. 2. 2. podoba.M adi fte'f. strnitev. oplat Oycaa f lafi iensko krilo. impl 1.n frak. prhati.rja I lam gnoj. pihati (konj). iviigati (veter).fam. osiniti. forum. del kake skupnosti tbpau(. preslica.tt\ impf l. mahniti. rorrrlKaclla. pekarna O!?HaFija. presenetiti +pac m med 1. nrC zaplrstiti (Zcno). impf latn skrtaditi. lG ditcv Opaaqm mctalec Op^aqKaI metanje. vsruevalu t. buren. utrdoa. suknja OpaKTipa I fraktura prelom OpaKunja. fz ltevilo ponovitev Opener:FreH.. besediiiti. bezati.Io bezati (das).Iq I frakcija. l.rtC loaevatise od zene ibD^arre tl l. odletavati. navdu5en ilpet\K m farn kljudavnica OpecKa I freska. dlanica fronte OprIKa (ce) impl lam pc> staiati nezvest.iir vcd k nam. 4.J. slu. {Bn.z. viharen. vzorec oesedlto. zli IJe. prhati.npf udariati. izmuzniti se. vrnar. nevrnra oripvlr. blebetati Opa( . I(o. zaKlJucena slasoenatema ilpa. jesti l€ pozresno m. Oopripa pJ. -ipr| fi redovni brat. O$(apaf. 3. rzprrlenec.. J. trgati (po udih).l rnoena ta.rep f razer. -B4u-Opor[oBKa n. +p^n 3aA ce6e. odfrfotati. funt.utrJeva- <[paore pl opiliti. 2. bidati B. udariti. srtru. slabo blago Oyprja. osnaiiti-krtaditi. . sliKana na presm ome! OpunsrA€p zr friZider. fqrija. pospravrrr I mnogo .etiden.ilopMy^a 458 . rrapoAcs (ppofir rtuosKa tronta OpomoBaK. 2. nesodnik Op-a3aI -1. oplatica.a? kako je r<xlilir rrjiva? bursnezna O#ivua.

reJenceK. zmeda xaolEtre[. . xq Ilrc -xv. voditeljstvo. rednik-hranilka. kemicen xeMnsaFxelssapKa rr. istovrsten.fllpf lif preklinjati.Bja t kemija xeMrllra.xprcrnJaucrn ad/ krSdanski s(r xptrql|JaHcrBo r? krsaanslvo xopcra adv v zboru. kvar. lov. hramben. bogokletnik ua MaIIaCTqltOT XParrrOT MY I t I I t I I I I . xpo[ ffi kern kfom hkrati xopyrBa I bandero.IIuKo a samostan je inel slavo na dan sv.patleHlrqc rr. sled xapMoE{a I harmonija.rfrr rz 1.naDad xajrg: i.sDitan xpaiz ithpl hraniti (dniati jed). soglasje.xpaErrle Ks m. strast xoA&rn. -@ f halucinacija. gl.top xarp rnaect (prec rmenomj hadzi Tomo. posvoJen- I I I I xx xa6fl^I{raqnJa. 2.nrt I poskodba.xa6nrr[aryJa 460 XIMNA 461 xnrnr6ga 11. sveaana pesem xpanermF I rejenka. or. zborov. . lopa.qm hibrid. .'ce: hraniti se. tvegana icra xajKa I hajka. -ru f kemikalila t xewcr.zoof xopu:rosr m oozorJe xopEcr ' 11pev ec v z D or u. 2.n harem.NBr(.prevlada xei.7t prccerkvena slava (pravosl. . . -al|'. .f dem od xapraja paprrceK xapiDa f harfa xaf6qa I havbica.tt vera. -qlr ft hodnik xoa . verouCitelj xy^u . nauk o zdraver.nahod I xpeMas 4di prehlajen.). mik-kemiCarka xep6aFxep6spu!'ir m herbarij. 6pa adj hraber.?l Klnln xYrlrca 6I-rA CB. svetitde. au ru heroj. hiDloza.ot hmeli xofln m ii h konji-dek. grlki junak. krizanec rsrrCna 11. tisti. hinavswo.I hranilec. nezgoda. neprepusten. pladilo. -.n arh trdr\java x op m ketn klor x opoBoAopoAtu kem kloto'{ vodik xMe/bn . skupaj. zbirka posulenih rastun xepKy (ec) rn Herkul(es). nagracul \atp m.neprepusten xepoj. AsqeMePcTBo xmror63a I hipoteza. tmtul| . krzno in platd xepMerFreE. klinjevalec. gl.atlet xepud. -e I papir xapTsJKa. gonja pogon. Itg moaan dlo vek. junaxea€por€Hadj heterogen. DE rodu5en xepMernrrrn.um adl kronidcn. raz. DOI'I.aHa aatl Prc. sKo dlrKalsce xEroKpmrja I hipokrizij a.if. 2.Slen ski xu6pu. m honorar.gtrl n konj. vzdrzevati se xpau{Te . tenski oddelek muslimanske hile xapmfa t zool slanik.ura adl kaotiden. domne va xElrlTrr. slomoteqje. ztneoen xalreM .najljubSazabava. enorcn xo'aopfp.Ja. t ke. vestibul xotateu ad. lopa za tg tala xaoc m kaos. zool hermeIin.JaHs rt kristjan xottcrKt adi zboren. . razvrstitev po stopnjah xrnoa f himna. dutna prevara xaErap fi nangar.. Nikola xpafia I hrana xpaE€iunx. lig modan rptiv xrdloAp. nahq den xprBaFrdMa f bot ktizantcKONSI ma xopHaf muz rog xpscrlrjat{dr.j homogen.sktadnost xapModrfra f harmonika. -is m kirurg ro{pWII|Ja I kirurgija xqplTru(Ir ddi kimrski xrrc p.i. zivljdilju.-rin f habilitacl ta xaDaprija. -h. bogokletstvo duhovnik. pa" prmat xaprsja. +ca adj hermetiaen.|6a adj }rermetiden.-MHa-{roMo! adi kr()mov zastava s Dodobo xpoEt{€ I kronika xorea . brodolom xasapA ftt hazard. rcclnica xpauneaeH. mrnovrnar. artrI xereMoHrja. pe gumen mouIt xpaM fi cerkev. xqrertr€p tn hotelir dolgotrajen xorcrrdpcrDo/! hotelirstvo xoga rz hodia. posvc JenKa xlra.Eelse hranjenje r \pa6er part pas adi hranjc'l: reien. junak xepoJcxn cdj herojski. ki sodeluje Dn nalKl xaia I hlla (tovarniSka). Itg dajati sredstva za vzdrzevanje. sramotilec. snaga xnena f zool hijer4i.n adj kemijski. smxpa6ap. -!rE I hegemonija.n hot:el xpo[alreH. cerkvena xpoMeH.xivoloK rqepapxtrJa I hierarhija.r ret:nec. vcra xrpMoHrrrda-Mysrrqe guce xapryq n narpuna \ prFeg adi iz papirja.ipodrom. ovorzma xaalqr&raqaJa./ig ropar.qll . usDavalo. redilen xpar$r€ruocr-xpaMBaocr I redilnost xpaxonpoBoA poZiralnik rz xpeMa prehlad. higiena. muslimanski xu^a t lit preklinjanjc.

--BHa BeH eO Kortrznl Krun. o n bot rdeda pesa qBeKse pl zaivenkljati llDelet{< n? pesn raz$tet tek. -rH I rajska deklica. qarGyDa pL iftpf (za) cingljati. dmica. tloveski xlMop m humor. UapeBrro 6pallltlo koruzna moka qapeara I bot kotuza gapeBKoBurra t koruznica. uBetrTI.rK. dajatev za qaprtrTrrfa f fam carst\o. u rrors ifipf gaziti.er'de pesn razcvesti se.. svet'{'B'trr^ se likati rIBnt^vD a. cesarovati. cvctje.elf. Sdebetati Sdebe- . rfl cvernjak. (za)brenkati. brcsti qap. kralievati.rKa f stopinja ganHe pl stopiti na kaj. koruzna stama rlapeBrtr|r|a I koruzni kmh qapee. teptati. bresti.462 xlMaII adi human. cesarstvo. 5opeki 2. cveteti (tu'!. -eBa. droben cvet qBrK. . "3Mor m carizem qapr{ra. Zalovan 4Br|:rKa I zool kresnica. cvet.carina. \ pUBa irnpl carovati. de2ela svobode xypdja. rodovitna prst rypqJa M3 qBpKoa x!?rrcr t t fam svoboda. ft sirotka iz kislega mleKa pl i tr zai\enkli^t| \swtre klekniti. zazvoniti pl tq'B. tanje sid) uRp'(. lig udafi ti-tiktaKatr Aana impf gaziti. 4/y'. gapu. gl. rpq^6a I cviljenje. impf tivkati. cesarski koruzen:.. fig tarneii. nebcska lepotica qE qaKHe.nonce rtBekelrge n dem od \Bekc majhen. -oBu tn cesal \apeB odi cesarjev. cverllcn laK rlaeftapHn4a I cvetlidarna Ee(apcKrr adi cvetlidarski qDeiapcrBo t cvellidarstvo uBe(e a l.-ur. umazati. JAm OSplCe. svetlikav . zagaz.di s\etel. Uau -t Pl. (za)ivenkljati. humus. pra(o pticah) qDpKor n iivkanje. cBeTy r{a impf svetiti se. vladati gaprbaM.. zavijanje 4BItruIe. -qn fl cverllcnl vrr I$emurryt pl cvelna nedelja qBeKap tn cveutcar qDe(apKa I cvetlidarka urer(aprf.tBtr\ impf c\'lliti (pes. dofc tati. droben cvet impf cvesti.m menstrurcija. mazati. davek \!. impl zacviliti-cviliti.i zabresti ti. Sala xlMyc r?.uapeuapeseH.ta. l. lrg postati lepSi cvetnjak..lig larn pocenlau neuitnostl qalla.''e'ra di tie) D\OZ \l\ tztloz J.

vodntax.ulDoK.oorec qe f l. vodilen tl tlefi ftt reza. sDosrovanle \Bpci qni dvrst. ffi h katun. tmpl po uenlEKa-qema I gl.ai . ki sesa . celost.r rr sekalec. ciklt' Cen. neKauanlca. cirkus.. 4emmr:nra I razpoka. raztltrx^ociE ' mnotevalni stroi. ciklon.sarst celota goved. ihteti rldsau. uen lJuoru-polluDlJatl qepeMoruJa. rce: postati civiliziran rtu]rm|llAD. celoten. 2. tivkati (Pislandki): 2. hrast qe^ol. cigareta.a"t gitgeEAaiecr I I I I I I I I I I I I I I . trCost. rlienica rppaAa-qepdAaf nePremodjivo poKnvalo ullpKlLlp . 'vna ati l. vrsta. scsek. tidnjava ryruda n citat. tazpoKa qef-qefa tn|l|a f lug Ietra.irek. -le f. 2: dei stroja.?1. sc' rdeti. liad junij ln iulii gp-DelimaD rdedkast adj . oru{au. f iam grira. neomalen 4erier. W6pr'da f IIIrAZ [DplKa inpJ fan? po malem plu.la.-ADEttl 1. sesalci \We n dem od qrzqa sesek qrqeH. namen DreKla qe ep m bot zelena qtirm impf klati. nEa adi smc ue^€coo6paa€n. anat dimlje. c€na. zorrKa rttrIropl|ja I Dof cikorija. awrel'i 2.ponavliaiodse. xroan l. 2. oDnrsttr. trd. qnqtllr >]( ea3Au sesne zteze rgxja. spostovan tlBpcr1|Ha f trdnost. qe I cilj.. diz-enteri- rcrla z civilist qxBnAEtrpa pfl irltVf citti-1. zacvl_ aati cnxadua I ciklama. \ BKa irnpl l. tle^rrBr(a . sreorsce qeHrlr{^a f. lesovina qealrle. krolen. oBs. rle^t aEe. dodatek za kavo bombaia) ryr4a impf sesati. ocentevan Cvrstost ueHI| rf naieti kosa za delo ' wp'(o'ta inpt UBDKA fig gl. q. llertIlBa n . gl. rdcdelilen rlpBeFeece impf rdelitl.l sestrica (obraaanje ru| srareJso sestro) 4eaoceH. 3.r impf hlipati. ciqarete qm^'a I opeika.e\Ka irnpl dem od. Spranja oaRllet(oiut\. ce qep'n impl arh zdrayiti 'IIa lotnost: 2. zradni vrtinec. osrednji. rElaq. TYaa qrflaap fit opekar qIII \aiE|r|a I opekarna. stiskati. Cl.cepenrca. \e @di \es.t cement tleHa J 1. -rta ad.j centralen. rezervoar:z. rdeCo ZarOeVaIr Darvatl. stiskad qaqKa-Erqa f lenske prsi.' . naklati uelufaH€.zalavkalr.. -rEa adi cElote'r qeqa UeroKlmocr t celotnost . -3Mortn cinizem rwr I l. m cenik -rg qelrfap.. vrednost. qewl tmpl cenru.ddj. valo: voialki devel i qps. vedkrat po malem scsniti uor e r1Dodzidek qowaa i cokla.qa I citronada gl.kordek rfoourseu.\eZi fig fan dolgin. civkati (misi) qrllral+rlr se impl fan bararr' tati. . centrala. neobdela. ketd plin ciklon n ciklostil. KrepeK. tis tzrabliati ruiua. ge^lBa gl. irnPf 4ac\iliti' zavresdati.m t ceremoni qe. poihtevati.JilL. -fig strogo lzolmll. -rI|a adi sesen. venec.. vsesavati. cel. tudi taksna tehnika IIrn yc m.ra I citadela.impf rdediti. intpf scsniti. cisterna. cepiti qe erKa f zrC poljub.''/foateu. llzrau. -Tprr rn center. ledina.yneE. 2. ' vatj. trden.!trf m na9 pl sesatec. vihar. !ce: Kapla. leseno obu. rFapa ax. doika ryqa.ep4 ce irnpf ard smejati se. \en\a qe^q irnd meriti (s pugko) drobno klati.aBKa qeEre pf nacepiti. pogoditi-ce: dese za \itcr6prr I l. IIEAIZBA lo TIeEoBEAK. TVAAtlA (za ilbtoddn uditas)i njati se. -rEt rrl uslnK cisare.-qpsn m lrv (tudl adj rdef. ^IIMOsaAa qrj'pa I ltevilka. -cqa adi celoten. ueMeuT t. .J.-Je. krog.cisaniti qnrapa I cigara. postajati pathlepen. zardevati wBer. fic wlrKyc -ft veoenJe nespodobno 30 Mat€doDsto€loftruikl sloY3r ur#aecr adi prsat rgrlle. wuirltga pf . laota urnilg.qBpKolr qnDr&rlxlripa qltaKa IIPDESNKAB gea@s rn celofan ge lr rz pesr poljub qe V 63a I celuloza.gep. 2. drvar qeKuu tl ceKtn ueflermta-Ietrartrrqa f poleno. celota. cilinder. cepopoln huda zima. trgati. navedek qErpa I citre za uprpoid. gl. c€piti. ciklus.rqeqrllajqe n dojenlck: n adidek. razdvajati tm uertrB^aKBon dlakocepec ueaecoo6paiHoqrI smotmost g. zvrniti kozardek ueBKa cev t ueAa Ka t cedilce qcan irrpl-cediti. . cic (tkanina iz qmiHe-qrxa Pf. impl cirkuliralr. sredisde oetavnosu rlc. koAca.c6njeD. n bot qeMcxoAdocr t smotmost cer. -Ce: rIpDeE{K r. gl. Iupiti. srKauga qdj fam malo pija\ \rp\ull v rozlcan uDpqHeUl fam napraviti pe . opolKa gl.ryr gl. pokrivalo unr6aa n cimbale rllMer rz cimet wruo. hud losten. kai tvori-ciklus IIIrx oH ltt t. 2. -rM m f afi skopulr. na zemlia rezau se -Ara adi smotrn qepKa. opna. glaven. trg zanadet.

pozrDavatlna KG lenu uvpalKaI flrf uhan uviai. upHoTxja-qpEocTt cma oar_ va. iar na neou. zavlescau. gl. vDltle ltpHrlo . izvheid.-qKa adl dem cfo uonxa I l. I rdedica. uxua in qapuKa upqopeu. skakljati lqwu^ m zool smrdokavra. rjavkast spr. aas cveaenJa u!Tn-u!'rKa ifipf defi clresti. gl.ivlienie gpryias'ad j rjavkast. rtrroBlrca qpKoBeH.revarstvo 4peBeH. 3. {q. dmina up.. qpsesaHa qpBerry3 aB-rIpBeHltr&€B adi gr..a impf po malem arpati qpnne pf nadmati. drtalo za ustnice rpB^w adj drviv.uat bot murva (drevo in sad)i arnc prst. oskroDiti qpen "rn giinast ivetlidni londek.qpBocIBa -pL._a l n i o o l e K a up'1'n.srl upBemrla I L med Sen: 2' rdeda Drst.barvati. nsar upra.e impl drpati. ilovica upseanaa_ 1.dmesec drevo uperaruara_f -de-Snjevo rypedoB44. sorta debelozrf -nate Dsenice. rjavolas.-Brraladj cerkven qpKoBrrocaoBeHcK[ adj cetkvenoslovanski qpH adi drn qpma ecr adi drnopolt qpHeau4a I drnoba.a inpf gl. 2. nltl{rKavatl. gl. rIpBeHuKaB 4pBer| -Brlrr r2 crv qpeKHe l. lrniDa. dmica qpnorcoc adf trnolas. vreSdati qpeKa^o r kridad. pozeruh wreaBe n dem od qpeBo 6revesce q. lig talostiti se qp eq. tmpl trpBoca. aeravra HVBA . trnolasa in "irnoolc iensko. vrh hriba uUaKa impf t?td Poskakovati. rdeda barva: rdedilo za ustnice rlpBer@ra. gwe rIY4Ka'4lrIYNo f dop (pri ptici). piSkavos! rrpBojaAEna I drvojedina.r"ca+ ttp'{op'j tmpl cvrcau.-'pqI n -zogt sv. 6aKHe \1'ntrr^ impl olroJfto poljubIiati. lir. olrajEn prostor okoli cerkve.upBeHsao 466 upr*naaB qpHnAo 467 qlqYrlura rtpBer|uo n rdeaica. lig prazna glava wal/. dobivati iz aesa. -ce: ooliubiti se.1l urvin rlDrtuqok. cveteti 4Ynrle pf razcvesti se. ltpsopr€e4. dmec upxe. zemlja qPAl. lemai nesreeno . drepinja rrperura I velika londena po Kiuna krovka za poKrlvanje peko med upeura I deSnja (drevo in sad) {peuraK. qpeua qnE'z impt. z lt e n o s l. impf crkr-rprcrre. _nacrt.poteza . drnkast upHv^ecr ddi lrnkast. zamorski \ptdu. -UIrFr W roeceKOZeC gpBeHoKoc adj rdedelas trpBeHoflrja I gl.ddi €1. grdo govoriti o kom.ree impf trneti. upH[Kaa upHxxrla I crnKa ttplro3eM rn_ arna Prst. ljubirnaJ telj deienj. 4 detn od upKBa cerKvrca rlpKBXrEre-qpKoDullre /r KraJ.IeoB d. -aqu . trgovec s crevl lpeBapstso fl e.. razcveteti se ry1gez pritilikavec.. 2. kier ie nekod stala cerkev. rdede . .w'F'a iftpf dreti se. CrnG polt. drnina. -lig nesrcino iivljcnje. zavpiti. brizeniti. witi. paltek. upTa tmpl nsatr. lig talostiti IlpnnKaDadi drnkast qpeuffa I gl.-gl. -1. \pe(a uDRa|Irttla t sl. piskav qpB^xB{rcr I drvivost.l t .rlrla I zmaj (otroska igrada). poliubdkati tluwa' iniol fl/i poliubliati. zaKrlcau.2. oPaupr|Iua / l. cerKveno cvonsce qpKHyDa pf. arna zen ta (bogata organsKm snovi).rKa I risarka uDra{(rl adi risarski uirrex m iisba.meja. -pHa 44. arnka. Sminka. zajemati. po malem. lrg poclrr-pokati.. vrisd.-zadreti . zajeti qpra I drt-a. skica qprrqa-upt[qKa I efilca. imih odi in las . -rv m Jese Clovek. rdete vino qpreuo6palecr adi rdedebrad 4pBeHOKOXeq. zagorevati (od sonca). rce: zarOevall. sluzie adi cErk upxreir-gprnrurcrn ven qpKB[sKa-rlpKDuqe f. vdab qyqy. f c\et qyreT ? Pesn razc\Iet. postatr-poslaJatrcrvlv. vpijat gpeKars4a I kridanje.l " se.deinievec 4peulp zt prodajalec. z.ic zagorclost.el.r L ctlna barva.t arnosrajtnik. 6arposkakovati uunka impf lat ?_ pri plesu. zenica upHKalecr. 'Hrlrr r?.re r? dem od uvpajKa ulrandek \WrtyaKa tu. temnolas qpnoKourv^e4. Po kapliah tedi uvavQ. -Bsa 441 Crevesen qpeBo r1crevo 4lperolToAl|n. uDeRaHrua -certievi 2. bogcjixra f i. vpga impl rtrc sesatr. lePOUCrIr se gpBe o z rdede lidilo. gt. oprsovarl qpraEKa I risanka Ilprarse n rrsanJe qprall r?. italijanski -fasist qpHoMlpeE. qvavrDrl tu nae pl koder \y}de pf wi poljubiti. Zalovan. drvojeden 4paorowna I frvojedina wgqe n dem od qpB(ell) trvidek tlpeBap m drevar.rxs adi drnski. Dleiemati qp'nxi-qpna^ra / zajemalka. cesnJev upa.r|Ir nr delnjev nasad. impl drniti. . ttg nasedetise qpBocar| adi drviv. n3enln. '-ie: poljibljati 3e. drpalka. crrcau cvrketati.

spo.racrlu ad9 takoi.ta^liar adi Drismoien.-Mqn ntrcoln s r oR aili iz lesa iglavcev. naprava. sklevanje. pl taesu m taj saaMa f platnen ovoj okoli fe. ta trc" nutek . zool lakal. v trcrltltku. qaA. . v dimu susen s[oKousrnez ea r^ impl udarjati. impf !je" ti. osmo 'raAoptnja m deLnikat diti (pri likanju). osmoditi se'. ponoretr qaDrue adi kavkin. musaAoanra I duh po dimu traAop n deznik. '. ooesenJastro zlven irarme. nerodna. torbica.qa6aa 468 qatute 469 varrrm I.izpnJenosr qartratlvBa impt fam malc> pnono. izhod.lrtl uarua I spojni prelni dlog na leseni konstrukci ii qarMa. 'cei kaditi se. vatruqua ce pl.lel(4.s\ra lraflJa.Beffi pl tofi obwi. 2.ki i. godoa. . jelov. qapntl|ia.rq . sredstvo.2 ' zanje desk qapulao n rjuha. . ho jev. varr<a yMor My ro Hcnx^a pamet mu je opesala (od starc str).{arar m rogovila !'ia.(r6rx r. cati (iogo) prekajevati. .) qaltra l l. neresen je. lraruc!tsa pt. trenutcl(.iglasto.JrIa 4dl aajen meneti. zblazsanp m alh tral. zape 'sap. brsaldl impl kaditi. obtgati.listnica qaHqe. qaPK 3a PcxerEe [ITI. saJast lnslrumenr.pr I it m aar. madZarski ples n lam pomod.r . bahaStvo qa*ajrguja. zobnik. -!M tt pokrit. muzrlianl . kavdji" " qaxnlllpr! pl hlade iz debelega traaqe. trznic:r.ra ecr adj rogovilast q rs impf . -^Ea 4di prodnat YaKa^ecr adi prodast sa$xja. ila{etl adj prekajen. dim delati. streha qarEca. z. vitel. zdravilo les. -r|rr t arh l..!l't'B adi dimen. za trenutek qacoBHmg -qrr ?h ula (rocna. da5az rodem qaram€ f parkelj (pri govematematike. qaBKa co qaB l (: t nr ) cl . korec (pri vodnjaku) . prt vladuga razuzdanka. drzi se ga se mteKo.n torbar . zadimljen.fa^rrja.. qar{IaD . denarposlo\di svet qac m !ra. iglavec.krojadu) sc{iti. zagrabiti. korec. boro-vina) qaMeu. rraMoB[Ha qaTMa-Eefrt I I I I I I I I .nik. qaJ?. omeJen traKr[ca ce. qaE!tsrr pf . obegenjastvo.raKa eII. pl qarrrt|rsa n detu od aetrt. ugrabiti. nor. pt qalqn6a n dem od. -uu f lesena strcSna konstrulcija. daSa z roEem.(l/ sajav. KA O(4ITE HC CII T'! EAAAT irnpl postati-postajati privrana vrani odi ne izkliuie smojen. rc"ipe sitev. VAp{ qacor Pt'i- .Ale nt dim samohvala.rgFvcev / . -wr m lanr bahat. ki drobi. sondnik.n urar llacoBtluKapcKu cdt urarsKr qacoBl|qKapctDo rl urarsrvo qacoM-qacl1|! ad? takoj. v trcnutku. iardake (ganke) v nadstropju qapAau darda$. -rM m arh godec.l dica. 5ivatr. impt Sotor porumeneti.'aKa m 1. lig pridanid. arl q L4''ca. smrekov.preosoDa qapAax6oja f ntmena barva za desdenatla 'fapAaKNfja adj indecl ki lma dardak.' qaqaK. .god.rarre. prcdanica.hodnik v nactslroplu. trgovsko-obrtniSka .alo. tolli. 2. zobato fi ltlrll Kololonlla (smola iz islavcev) kolo. zt^ldene nad nosom I t I t I : . inllJ lan (o . sul(na qaB(a kavkica ea aM m fant lirokoustenje. qac rlo MareMart(a tlr. turban n< . hojkov .vh EJ. usnienatorba. drobenclja. sajp n arh gJ. izprijenec qarrl(an^aK m fam lig fi\alopridnost.di prismuknjen. qaran(a trarrqe vrI. borov. &i les qaj-Eekep m fam sladkor v .igalno krcsilo.Iqu orod]e za lctorilo (za papriko itd. rIoloBtrua qac pol ure..drevo (smrexa. pl qzurrfirEa fl l.oDs. pc qa6yFqa6ypa ft. poganja kolo. dimiti se 'raaraulja. liivost trapAaK. qaM{aka3 vapr< iz kolo. -Ult t? lesena skleda.ralxe pl modno brcniti (tokockah go) du. sla ie ura tepna) stenska. \ta a''cyBa pf. za trenutek. kozi) qanapaa I larn velika. .ptnfi|Ir-qajlurK. postopad. tcs iglavcev (smrekovina. eape udarien. konj. pc pasti qanlrlKa t gl.aDKa I zool kavka. ovci. palnik neti ual. jsf zool tdplja rranl(a|l-qalxlE m lant l. oor). -rur I Zepni noz qaKMaK nr Iam yi. z. .r$ m taisa pri muslimanih. slepar. I arh \eLika vinska aasa v. lopataslaroKa qaala. 'ce: oruqaeH. 2. 2. sajast. lracoBduKap. jclovina.urr I trg. vzigalnik \aK'''ar a. . vlllre Mv lleTa vMoT no qaBKfiTe.raura 1.

ostra resa na klasu.terBd ce iftpt f atu rzmikatl se. pf. nasraqeB^apcrsr adi devljarski da za junaSko dejanie qeB^ErpcrBo n devljarstvo ve.kelih. lit drepinja. -Hn I r?/i dreda gov.ri oslna. gl.. vrl. -Il m arh eoso(> did.napenJau se qelepoK. qe(MeiKe-qeKMeue 4 lam sKft- qetrafl 47r qgrBoptaoAa nja s predalom. Stirikraten qerBoprula nuft atirje moZje. domadi fam oi. dndina. Ad! latu l. zdrav.reKop r?. vtaeh. 2. bot cvetna daSa.t dent od . telesni varuh. detvero qer8oplta I ltirica. srebm nakit. kretiti noge. bat . pogosten. no nitjo vezena ruta. bririlec. iTdpfa\t4 za desanje volne qerrlre. gospodek..rera. izkazovati dast. plaht^'.resa I dvokolica. polten. porcelanskiizolator na veKv1req. impl veniti. "gI| rr ped . drepinja. rver rapKne.izigravati wenxa impf lan brskati. spakovau se. larr iloi'ek. qepm I l.ce: kretiti nokozartek qa. qeII fl dep.. srpli'iuBa. -iry m. dlovek na poloZaJu qarlla f kozarec.gati. daStenje '{ecfit iftpl gostiti. detomorilka adi qeAo!6acrBo r detomor oeK. pogadica (v kolenu). ru pa tam. napa qepen m l. qeMelreH. impf pobezati. nekaj malega iialru. destitati.urKaI l. oplaziti qe[opecT 44. izgubljaee].-cua adi l. pr seprteBrfit a n latu okvir (oken. 2.Bn Ir m develj lre^esKa f 4/r.. daSa.lr dakalec. . korak zdravljati qarlle. sok u mesa. telefonskem drogu snel. Skripec lica. rllory? qelrqe. tovama lreDAe. 2. a/d cvetlidni londeki. kai pridakuje qex ac . kalil: qeArmK. deltek:2. ponjava.-pEa grenek.4u m nrc ote se^ycr f deljust qeAm[|a I rra mati qe^VcreH.. poddastnik v nekdanji turSki vojski.e impf izginjati. 2. lrerstrcrr.qar-rrar \a\44T 470 qeKa^rn-qeKa HHqa I nakalni. kljuka !|et'3 m ath nevestina bala rfeHrrrja. rezati. gost ( gozd) . 2. domadi po malem.reBe^ develjdek leKta qelpe. predal . qellepoK qenoponrKa I rogovila qery? n cev. ciganka qeplapcKu adi potepulki. sPoStovanje rrecr 4di l.3. kozardek. aetrt qepeH . partikula lrecron !6118 4di dastiljuben qecro. 3. Stirivprega pravi6nost qesr t dast. mlad g. majhen ciganski Sotor qeprap ru Sotornik. 4 dem od qen depek \epD. Sdebetati. ki povsod vtika svoj nos.'pte. dotakniti se. veJnat. arh svet. praviden. pl qetrM6a.a koradevati.tecfifio'! idv sredno! (pG. rjuha. strup. rrecrap n gosdava qeqaerBefl l. 2. qelnfqBa pf .' peJ pogostokrat kam hoditi. ca qeKax-qeI<qq m kladivo. 6avreteno. lig muaiti sepel|ltla f nri delnja.? aemer. -qqa 4dl ieklen (tu. osinjc. -pHa adi detveren. presvetel arh. qeclsra HoBa roAnsa! sredno novo leto! 2.spbd cl q e Be. ciza ses'J. qeB^ap r?' devliar ki se nosi na kudrni. vrat) qeceH. 4pe[Ia qepnja.b!6nBocr f dastiljubje qecronaafi-qecTo 44\. kdor na kaj daka. hrepeneti. spoStovan rrecro odu poiteno.edi qepqeBe.bezati qe[Ka^rcaI zobotrebec lrerrKa^o /r 1. l. pt qeBpurla r? s srebi. otroci v dn Zini. osmoditi. qauJ. bridrreAo!6neq. malo posusiti seAaAnja I fam tlani drlutine asp'{opn impl l. svetel. z otroki. zalostcn. I detomc> gofle. strazar. lesen zamasek nadejati se KpeBa (Mra. qroDec. tl se trperl qertre^ m kavelj. pt qeBrtEsa'qeB^eEle.btrt tn larr omaka. looanla \eper''{ hnpt deliti. Stirje. 2.qe e6ufa. resje. vtikati se. gl. naologa KOS!. n4. pogtenost. cigan qeprapKa I Sotornica. po kapljah te. IIue) qarlla na- qelJafl ifipf Siroko odpirati usta.ica'. redko. kakor je treba uecxocr f vrlost.lnu n. sreden.tecrwr adl l. praskati. pl sarEdra-qalueHqe r? weropn impf korakati. postenje. pl veroan zt dek plesalka in pevka c€Ka impl dakati. -qrr m tam t''tYtina.2.r . 2. -rryr fi itel. {Htt nt iesnov strok qeceH. pogosto kaj poEeti qecTIIEa t sosto sito . podrezati. qe ep qepeK.qalrlun! . 2. poroddi |ie) no darilo se^n M impl :ekhti. imFf qe aA f samo sg 1. seclrrrrr qape! presvetli cesar! . rogovrlienolroK. ocena prav dobro qerBopKoaa I detverovprega. pogostitev. -Aqtl rfi zrnce prahu. gl^hl dlenek. Z{eb. trgati na aetrtine. cemeren qeMepnKaf Dot aemerika .n nastrelje nad odprtim ognji$dem. {I| f arh zabavi(tna uer. ciganski trepfl{qe n defi od qepra iotordek qelreBns nt bot lam zelena. lreKpeK-qeKpR. -q{ n ped. dastiti. (o deLletu) devi(ki: 2. 4. gl. {Ha adi teljusten qeAo t? otrok qeMep. predem od. . izraz dobre Zelje) qecrnqa I l. skodelige i. maccli.urr rz jeklo qeru-tqal|a I jeklarna. pogoslo qecroTa I pogostnost qErBoIreH. gl.izvijati se. pridakovati.

.ttwqe n detn od . -AHa adj Stirivrsten rrert4r[clornE! nrrfi stiristo qer4pnroseu. raKa Aa 36op!BaE ni treba snaziti sc.qrtcraq n snarilec. :!Ierne. qerlla lta qesre.\olll ce qlrHerue nost. snaga. dopid. gl.-cer tako . ralrlo. stopnja.nfiLa IICIIKA krtade (na steni) m torbica za qerKa 1. oua adj Stiri..mroDHn xlt adi uradniSki lrBBoBHrrrurDo/r uradnistvo lrllll-qaraB adi zavihan (nos). ti. -waa ad i !tLidesetleten qeat4rnecetloArrrtEEra I Stiridesetletnica qerr4ruecermta num Etiride. set oseb. lmp crr. 6poj stati. da rn|crmra I jasa. razJeoa. h tesalo za n dem od lrerualie n praskanje qerltelr. spreminjati. 'lIr r4 uradnik qrEoBH KtBa impf biti uratlnik. crgavo patP gujatrrro.rltHar*t ae.rerrro n berivo. -' f CetrtololecdetrtoSolka . moti. ql-IBt-rja 'rtlBrlja qvKa klin se s klinom izbi ia queMaI Skorenj qfirvap m Skomjar.te'. rie . priblizno ttiride.8 skG gav.\\r qerqe. ustnik za cigarete qrlonja. {&ra ft 1.|. .rerBprn ar. aKo qr|crer6e n disdenje. -rur I Zelezen.mllrja.AeKa izgubiti se. odtrgavati ri[6YK. odprto polje.K'l interj nrf pa dajmo! pa . . .tr impf praskati. glavnik: 2.4u t?2 vajenec v obrti poskusimo! . pl wst wa n deftt skledica. detrti del.qe z dem od. clgava.!!a. imeti za. set.mcrt impf snaliti. ae-ce: ^ satr se qeEMa f vodovod. pt rttrn'frta Streoa. Ma qtrHa ae hodem.. 'iU8. pt qer. -xrra adj stirizloZen (beseda) qeraopocalraH adi Stiristraniden (piramida) tierBpa tn eetrt qcrBprecr adi Stirioglat.2.]ro f. 2.n bot platana ti. po.{I€-qetlra. brskati.lracHl|rrra n. aM e. hoteti. obvezno Solsko branie qerEra I Sdetina serr ecr adi Sdetinast qerfrpa.tu . za c6cenje.r|p dirdek. qr.medlo (i' quj. Pron 'f. tevljar t T T T I I I I I t t I t . uwl. ltirideset moskih . ecsrnoAlnreH.li actrti qerBprr. -rrrHrf tu nri gl. iskren ApyrEre imel se je za bolj pametnega od drugih: oA AeH rltcmcpAelrEocr I odkrilosr aHa aeH ce flo. goljufati qerKap fl krtadar . priprava rattrIrr globoko se klanjati. 2.i Stirideseti lrerEpnKarHrnla I Stirinadsrropnlca trenpruraecea rrlr1 ltirilajst qerripruaru ade Stirikrat qernp[peAerr. sluiiti kot uradnik wtrroirrrlqKa f uradnica . Cohati se \eut imd desati. potohati se. kva(l|alcn . quHn KaBra delati prc pir.qeTBopo(areH. ravnati. ltevil().rHaMe. prepirati se. 2. '|fil. 'mpaue.Irpu. krolnidek vrxroBlmr. vse slabsi clslosa '{e''t'''e impf trgati. lektira. ce qmrca rloyMelr oA q[crocpAelreE. rr[jruro. -$r fi 1. .a uditi se rckodelstva pramen. nu?n ltii qerHlrq6o€H. in Zensk ali drugih osebkov qe\$fwecerrv ad.impf stiskati. gr.retsta ce praskati se. krtada. ce:uza pipo. wna . sna)c jc . format tobak^: fi z detrtinka rrerBproK. lteTl(a 3a BaDocwaEe eopid za belienjd ver'ra impf krtaditi._pl valenceK dejanje vupar<a. Stiridesetina qeftapqtlK. ikorenjdek -slabo. pc srncNon arh Stevilka. gl.. vrslen qErBopoc^oxes.xIIllI metati.upraB lnl3M{qKa f dem od llpl3'ua vrmaDo adt nepopolnr'. predeno '1 wupaunwa n clent qrrs h1 1. turdek dce: zdeti se. topidek rre\tKaimpl bezati. secelt serEmt tn adi indecl tafi vrsta. gl. qecka ce set moi. gl.rm<a izpl tivkrqttr€p . distost nimas prav !ce: ce quHtt zdi se. snazenje KOAKV ql{Hrr Uanr\aBa? koliko 3tane ta klobuk?.tve'. CeKOJqeTBpTOqeH . lesen ktin. -EIta 4di !tiiileten qeqrqroAl[lrlrxtra t Stiriletnlca qEflDuecer zrrn Stirideset qerr4rf. gl.r[paK. cn ro qeIIIa jasIIKoT govori neumnostr lrertla. . trHc'r'rr ce! Doberi se! Hr{KOlHe Te BUAemlslrs. l. postajati. Saebetati wpirm z devljarsko lepilo 'au''I irnpl delati. -fla 4di stiri naoslroDen rrerDolropeAeH. K. -Jr|a adi Stiribarven lrertrpuroAtrueH. qerllxr qoaeK svoievrsten dlovek qeruKa ce iLem od . qrrp Bo cro rtl't tJJIIopfon crgar MaKor ulkus \'.ttrr I skleda. .Aes vsak letrtek qete impf zrC brati. pomctad qacra'rKa l.\ glavnidek rrertreH.rerBproqe[. tonski qerKa 11. qrier[ro. velja.govoriti. l€ varati. iebelj.ql'crq-aurure z lit vice Ka rreMarrr[paBo mislim. . biti treba. pipa . kroinik . goljava. akt. tistiti. dio.va adi tetrtKOV.. vcdriti se.reuMeH adi vodovoden lremre ce tr'l popraskati se. krtadka.rHa I detrtina.$p impl biti vajencc. preprostost qlicroraqncroTnJa iz dneva v dan je postajal I snag^. -tF-rretlpm. snatilka. oa re ni nihie videl.qra adi odkritosrden. .qn detrtek '?'r lreTapToKAacgut(. qtrHulu.trt'Iwte. -AHa 4dl stiri.

6()r iiiit tkrrari. . poznati.7t Stof .rKa samostalnik s dlenom . Clenek. numan qoDeqeq fti dem hip samo sp ubogi reveZ. 2. nratKa q'|aoK. kmer. vooen. gospodarrca sop6ecr ad. junar qop6auH rfi rok od qop6aurrja gospodar (stoji pred lmenom ) qopoawja. slaDa Dogavrca qopanqe. ditljiv lrrr.trtocr I dlovelnost lroDernrDo 4frr tit qoDeqetrrrBo r? dlovedanstvo. 2.rKpr m Skrip. pc. {rI' tn gospodar difliga par.4$ m ljudo mrznez.roi€KoB adi ilovekov qoBeKojaAeq. udnina oslu). .ro6au rh Dastir. -rrIE n tlovekoljub. juhasr.ororoca-. dlanski. dlgvegtvo qoBeruTflrax m fqm ebye'nost.ra rra9Tt i. zavestno izgovor. dvojica eqor vr$re.rKop^an adi suh. ska lmgforHrlltlTBo vtprau iiapl Skripati . zaSkrtati.q^eHopasAeneE.rEfto ddv ditljivo. oste- 11 natandnost. -u{ m suknar.nriBocr I bralnost. pl ^!fe ljudje. "ipiiiii ti.uek.rxopr<lt / dcnr majhen Stor . humanost qoeHadi od qoia suknen qoja I slkno qojap-qojaulrja. IIl?UHA qop6mta humanost.kanibal. -!trra adi dloveski.flOq{a. n osminka litra. Darbar qoBeKojaAcr-ao-. skorlav qKopqe.ito lulati vaexynax adj gram ki ima qKeM6e. 0p4a. delavec na diflizu '?? wro^rrtrrja. -rfl r'2 bogatas. 2. Suitenje vrpra impl tkripati. ltordek.'ltrria dem od qopar nogavidka qop6a I juha 9cp6a^'^K m skleda za iuho. nedololni) q efiaplIl|a l dlanarina.rKolr. -^sa adi artikuliran.ru$re. Skripcnje. 96 BeK velik moiau Clovek qoBeq(I| adi-adv tlovekov.i.tllae impl giniti. tobodra \op6ap m ljubitelj juhe. Dostaviti-Dostavliati alen qurua ce. kmatijski delavei spolnikov .N.lrrgliotaqll ! tgIttIE{K.ro6anqe. medlenje. trd. ltrceli. punzem ttlfta impf bratl. filantrop lro-BeKoby6riB adi dlovekoljuDen 90Ber(oIov6lrBocf-qoBeKo. tudi moz.-Bqu r?rstric 2. stridkovi (drurina ode.bv6r{e croveKoljuole J.ini dom s knjiinico. 3. drustva.a nta. spantr-pa. . kmetijsko posestvo z naiemnimi delavci. -Jun ra ubijalec ltuau voreve.. -rKa-lr|rr t'B adj bralen. Skrtati: pomezikovati qKpanja I zool Skorpijon. 2. ditalnica qllrartl|a-rmra]rltrtqa I bralnica. l7l txopuu*a d.nHa cdj nogaviden vopalMuTe n atgm \elika. pusdobnost . bitl tovegabrata) dlan organizacije. lig krvolodnez. gospooaf cop6awqrr ddr' bogataski. lovska dvocevka. mlzantrroD qoBeK.samostansko posestvo kmet. i-etrt miaseiica .s^eHlTa pl in inpf l. llca . (o koniu.te.. pt goltatn. orca vreuecr adf dlenovit . -Iltr n 1.rop6[qa-rrolr6Esr@ | dem hip lunrca qoBelErltrra I dloveinost. koprneti quaj m pesn tesnoba. Zalost. ditalnica . fevdalno posestvo. zenica '.oy6Beq. MaBrJar co qopartr-rni pri pameti nopanap n nogavidar qopalapcKH adi nogavidarski {opaneH.skripa. ilroclTa q el{ra I dlanica pt:iltpf zqruzIll v pare. $p.rhrarel-qBaarr (a I bralec'll.j ves. bralno lnaDal|r./C troBerreH. izdelovalec. dloveSki{loveSko lroBelrHo datg dlovelko. zdrav truTar[rure ft arh kttlt1.xrpruu|e pl zaskripati . pi ri defl od qo6aH pastirdek {oBeK pl ft Elo. r. dlen.rx$ma I krn. lkrtati (z zobmi) \K\^ B adi pohabljen . {nI| . q^errysaHa vall Koga rfrIraB ad.q. xamoajrzem qoDeKo/bv6eu. Sklepetati Drez ene roke qo H. -3n nx I . -Aqn n ljudoierec. trcbuh. a ljudoZerslvo. lig stara darovnica lr(panse f zasklepetati. {Br| r'1 ioln rroMA€K nr dulen ragu iz goveolne qopa'l tn nogavica.em od. gl. pl rto!'eqtut a n dem dlovelek. preivekovalr)rk .j indecl fam i*tallid . ltula q^es /n 1. qaelrgrBo/r dlanstvo p.rxopr(l l. . iz vrsr gospooarlev rrop6aErla f bogataSinja. -4tr ql|cT(ytlllllla tl- 474 !a eEvBiln 475 riMer.roKo^riAaI dokolada \to^aK ad. jusnat. 2. nesrbdna duial qoBeqeq! uboga K!'rproT pam! qoBetflilllre n tvsft od. 2. ud. Orru6a z l. vziga- rrKp^ta itnpl Sklepetati. cel. ovtar qoEarfta f pastirica qo6aucR[ adi Dastirski _qo6arfirfiba . [ekdai Jen tladan na spahiiski zemlii: wrcwcvtt adj l. iitlji vost .trrsKo. qoBe- I snazenmoiki-snaina ien. pl x<eudvtsa n lam dlen (spolnik). gram spolnik (doloani. humano qoBe. oseba . redka ied. pl 'MseBrg ft stridek.:ra[rKa c+ impt otropridevniku k sAmostalniku. reoeK .rK_q m Skrtanje. vitr))l). 'r1pl .r qoEeKoMpa3e. prodaialec sukna rroKaxrre frakeli za Zsanie. pomeZikniti .. kati. -xFtruoanKcaj6nJa.

-rrF m zool detel q!'I(a o n trkalo na vratih q$r'a'd . 2. stidziti. traA syptr itttpl kaditi. .pritisnjen q!'r(ge. uoartall se-trKau se -ce: . klatiti (sadie z drevesa). r€stnlan qlxap fl kamniten. 4. ntec . te gl. . tudoi adi zelo. gl.em pluntka qlneq$reqe n nri d.. --ce:irelep.r!ra I krn.top^aBocrI razkultranost gl.reii s^lcc.Bq[ .iW'U'r adi .rvscraerr adi dustven ue Ha . ru n l(omu ttg . {rpEraB-tlf4tTaB adl za!\nar\ 'rvAe-clriaj -:'rt. obdutek. rr gobcc. pf . udarjen. -rsqa ad1 posa_ .' 3HaK 3a lryAeM qnHpToca. raztnrscncc -4.nepogleocn . iudoait.TocyaapL 1 pl m (Ptico. skoDiti. zrnaT. sUpU. ari -dudez.-tuden. cra' duvaika . 2. prestrasiti se . prismojeu.ryAorBopEocr f dudodelnost . ogenj). zadreso -ana adi dust. aii mar. Preparirati Zivit).rVA[ IIITO Aa IrpaBrl 2.a.ti. strok (graha). veliko.a . brelep. 6vuraDoc't lryAoBrrurell rI!'AOTBOPEH qlt|ftap I rlyBcrB!tsa6e n dustvovanje.eK qYpyrr. ql|Iraae qYp rn dim g1.rve pl slisati. klicai nasatiti. trebusni ples iJyAHacEaa uMare eudovrto rroqcqKnddi plesalski e qnrltro 4 l. 6vuraBKa qop_aaD 4d. qvAHo ^elo oBa dudovito je to Poletje skatlica viigalic rrvAerEe n. imp! slqre. postati prismoJen. tfebusni plenrt zatvden: itrdeien: qyAHa pa6ora dudna. obautje .. trtiti. kaditi se qypua(a-q!?. poKvarJen..ryen.t razkuStran. 2. Drezusec . siiaien.ma n dem od I T sYna^e n nrd d. -4u tn poseDnez. lobodra \topi^ t tam razkustranka gl.fatu. 6uvai qr. ti: Ce . gl.tfyqr. celrlBo. lig spabbdutliivost. -cua adi dudovit. stra. tam aqirit. 2. slisati qyAn o ri nekaj dudnega. dajatl.fyrajAbseg. tolii. paziti se. -njc'nje. Daxazen. slluce(. udarjati. zabiti. y' mislih 1. -jna adj sliden .L-. poKveria. premisljevati. sklatiti: -ce: udariti se. nenava' 'Zenie.. se. Kuzen . arc papfiKa qirrKap m flrC ljubitelj paprrKe t I I I I I I I I I u1rypa I dutara .qop6rtrure rfop6su[e n a1'gm slaba jE" ha. varova--n duvanje je. primazati. kakor da. tuhtavaiovati . qixrr!tsa pL impf vdariti. nri postusanje den q!tsaPqtras{lTaAap m va. slab. me tati (drva na.'rauuna f flasrada za hra. (ryAo8rflrr€H. -pHa alj dudode len qyAorlopeq. pt qeKar+rur6a nY nr l<oDJsKa ooeja *1. qvaecelr. lut. 2.Th . arh nenavaden osupniti... rezan. Sdebeta. 2.Ee: i6iutitl se sten. MOMA ryn doln rrtro<{-q!{ftrM fatu L pafl kakor. dudtrvsaauurre l1 shramba. duvar. potrkati. -sq[ fi 14fi k:j:l1-ra']ec. 3.rvlecnbcr I tudovita lepota wan pl spraviti v zai4denje. nesolldno delo. Naum je !rytsaprca-q!tsasRa I vanrmnla. storif Fnogo tude)ev.rpiopi impl cvrdati.ryK kladivo. vredi. lig Pobledeti.. kaznost tryAoBnrtrre fl po$as-t.rva^ inpl l. brezuh qyne. dudo. qerasqe. 2. 6vrxaB . 2 snaho imate.-AHa ddi l. . rrvAaK..rvlasKx adj tudaiki qvAa!!trTBo tudastvo fl qva6a I l. .uy4romr adl duden. conj nri potem ko ryn re. rokopisov) na ree rrvBarBez l varovanie.ryJEocr I sliSnost qyK m bat. --cer' paziti tirditi se. Cg.-tr o f. t()qeK.Errre. qvasrBrrrelHoct t dustvenost. macelj. gl._qwYK. rog. lig kot irl€ri tryja stisim! .iudovita lCDota qvaeH.rryAsoDarocr f dudnost. pl qu. dev.rlMoca ce pI fom zboleli z KUgO t q!'H iolDid . obdutek ka. trkati. nal€za. obduten I poiastnost. kladi" . prepaden svel v gomn vyvanr adj usekan. qy{qla uoaflu se. nenaruh.. paooTa slaDo. 3. Haln"t flpaBe^ rrHory qvAa sv. postatl prlPOCepnru-pocepatr vlvyaura-qvypaua I zool sr(4ancef qlle<a I 1. cu' dak .rvlo zaduditi se.pryr rr dudodelntK .t dudet. gl.as adj kratkou-h. uajAe ce so qyAo priti v rriscrgeqocr I dustvenost qircrsqrelren.. ". kastrirati.tvfl f nfi dekle. -ce: nrt posln' v mislih vrta. qfiLrp. rezati. dudenie.AeBojKa. oblutnost qwcrBo ft dustvo. hfa-nitte (knjig. kai bi storil Sati..impf pf (o zasdebetati-Sdebetati pt! can. pomanjKrJrv. (nos ) neKal cu(lovlteqa .. trcru. ceTIrAo qma I kuga talllaD 44.rvlosnurHocr -ven.'MK. --Eu-tiTt]-.rvAo n tudez.em gl.ry^\ iwpl stridi z uSesi vo qeKa}I lry_AorBopeH. -!trr rr? l.{V'd n dem od.z kratkouSec.' vrtati. naobautljiv.riocrsrEa in pl lustvovati. aarovati.adi skopljen.ry^o n lit dutilo. frop^o. konidast \. duti..

-4n m arh kragii- 4 tilKa f iandar. nrt lelce v$pKa inpl brizgati. -ryr m dokat. kvasiti. nadlegovati DaKEe rf Dozvediti ri"aao ri't.tr otroSko qeHaoet . ropotati. -premetavati. me:tati se Da koga. deti. stedi. Pnue[er fl Art raj. jopica. pl ua. m fan steklar lar. 'skotiti v vodo. de6. raoelJ ue^arcKa adi krvniski. . muslimanskamotilnica uaM^ar. gl.-laliiv. Dot si1r1a.preplrlllv uarl4lt^rdocr t preprrulvosr bot cibora. gl. jetra.. ropotullrca.-rM t1. bu' u'/gttag m zool \faoec !kast qP}| umep [rn€p 4 ietra. {rDtt fi fatu l. duua'gLal{ iica!. gl. lig lan imeti drisko TPMVIIII(A govec z livino.2. isk.fiA m afn lf- I I k vrazu igradka) uervnep-nriemper. v curku gl. nika ja. vreti na dan uesaprrKa t bri' ueBeM tn fam ath PeKeli upFre. Zvetitit 2. uraKl rfipl CtvKatl (o vmD. razgr'aJarr ua. tofotati u6wqe pf tam igaod vtakniti-rok<j v kai.lM^nla adi i4decl lam steklen.ivljenje itteri dusa moja!. tipaje iskati u6apHe.fi arh r. lrusa \arops ifiPl hrumeti. I frnikc -st la. pl_. praskati diti.imol tam l.. vpitje. gr. tc6er.qEcKr| adi steklarski vartr m arh duSa. pI uenqr&a n dem od uen Zepek laliivec. Storkljati. -r''. sodrga.4g.ti. u6aDa u6nran.P!.li gfiav. uenarre 6vrlr delati hrup. . -qII m fan I Yitri' na. vreti. veseliak uerlnrja. liq dvekati. razgraiati. I grm. uerd6oclBa ce P/' impt lam izgnblti se. uenqe. ie:oe ue3oBadt jazzovski .^ impl nerodno hoditi. Oe^UsrepPlluca u!'Hr a I dtungla.oi:A itni)I klebetati.a. vik in krik tl lazz 'let ueire ri diezva. zmedo municiia rrrnr6vu. upuHlDa pl -imqfueHeM 6aru !kvragu! zgniti. izlolba: 2. iziezen s srebrom in svilo Uau6a3 fl artt trgovec s koDii. vtikati. [aaKa. Skropiti. dlovedek ltrrl|oBcr(rr adi velikanski urnropo3 tt1 vrsta majhnega peGlina. -ce: stopati i vodo. Pulover [r0e. {lal.tlrt I lanr hudobna zensKat hruPeli. okno uau_alarr m a/ft telovnik v liudski nosi (albanski). za_ gnati se u[uau 4di otrosko l e p ( k o t . -ce: iofniti waxa impl | . potikati se U.a. li€ pritlikavec. uv*. vesel..ua6e 478 sBpH urag m svojat. goveji me!etar q€M nr marmelada ueM6oca ce. lig pritlikavec rmxria imot metati. v curl<uPnu'eu. delati trusd uale. . ra_ beljstvo tterleFue vrup inpl tarn t^vati' bl.o''la adi indecl lafi iz' biidn. stekJo. -oBrr m velikan.!^P! otrpatr.'gra". ue6Ho IIraMIIqe tepni robec vesa t fam hiuP. uauar-rja. rabeliski ueaaicrso n krvnistvo. -IM I diamija.uoapslra .skati. zavaljen dlovek u6$ru6!|rtr(a tu. lgracxa Drekletnik w\a iftlpf brizgati. uxMlrp{qKa J ocarreK wtjf.i I 8ista.. bula cu) UyMra^e. vati. ueaar m xrvnrK. go' lazerr 479 u$|r a \rpal'. Zivljenje mojel (vzklik v liubezenskiDesmi) uarrripar. paje polsKart.rrf a adi indecl m '1.lJ.2. qaBlrvDa pl. vredi se na koga. siten (pri jecii) lJuu. I arh kratko kopje a urdr{r fi metalno kopje (za igro jezdecev) . -c€l diriati. nadna_ ravno bitje (po muslimansKr vefl.*^ uu zastorri \a6e ^dr uaBHe. neb€sa tedi uel{arMelt t?t lmenlanlK uvM6lTr m fam I hrr.e6tfi zep ue6eu.. hrum. uafiKa tedi. smesen: 2. ufir|xa f vrsta majhne kokoSi. nairadati. . SiDa:2. uarrAapm f ay-n uanAlr^8 441. impt zalaiati-lajati ual. oditi elllfl|. izrastek. spustiti se za -cei kom. 5sa ddi Zepen.urlan -lam cesla. gobec. pl dem na! pI (prazena) jetrca l. konjski megetar uaM6acKtradi meSetarski [aMnja.daiati. zabavljati. krik in vik.rpna za' 'bava: 2.cr a. vtakniti. oklir za okensko steklo [F. bolstati. zmeda. [PaEn UYMtuenm Lep ri lant arh streljllo. blebe' tati Uarop n hrup. impt l4fr \aR hrupno govontt. Pragozd tnlrpg r6a a unrepqe. rDarBe(ce) t*rfirc pf lam vredi. alau v6apa impl tipati.esreLnei'. zagnati.lePat .fgm. cKl lTsta drobne slive \ap'd ce impl buljiti.$t{truca..

. prismojcn.qanm svednik !naEe4.neruren. pt [lrryAE6a n Dot nrmeru narcls (zereff aoa. Zgod. p()rednost rua Bapn pt I Siroke tur(kc hlaae. IIIaM 4. .!'Evryi6a r priilikaGa. rtraBBlra pl.. Sepavost. oditi na-zrak.hrom uaEraEoct I 1. lkratec. gypEYEa pf.a MV Ce CKpUTU rlalroT lla llc- t I . premakdti se. tryPHe. tolpa razboinikov Ealrasa I voja3ka kapa brez Sditka EaJKarEJa. pohajKovatl. rDaJKa rnalKawcruf adi fam razbo:niSki uaxa f Sala. Piemikati se. 2. Daja. slovcs. aMap futa.. pore Da ^B Zivahen den. gl. 31 M!&edo6ko-sloYedE slovs! trs tica. K6!o izgfbiti ugled."t? . He 3gae 3:t urara ne Dozna Sale.arh retna hdjica. up^llBa KorrDuBa Dekoda koDriva trvue. na sprchodi fatfl skoditi dez plot uaBallrnaMar( m bot togoz.moske in zenskc utaNrlra I ken soliter rqarrs:rpeH adi solitrn rrraMuaM. -qra adi suknen Daira f 1. -r$ n vrsta grobega suKna lraja.prgati. -mr z Saljivec a.Skrat uyuecr 4di pritlikav III ttta6lort tn Sablona.2.{es Dlat'g m zool sokol (dresiran za lov na ptice) uajqr. majati se. model l.di razposajen. hromost pao adi gl. ocraBlt ja uar-ara! Salona stran! uraxaruja. pdaeik. Sepav. olu ne' zvest [raBEe. im?f micniti. eJ.d. I&?He.reg. kkt. trsjc 'I'at''a'K tu r?rC zauSnica. gl. tepati w*rlas adj 1.J'.orvlatl tlra^asosr / razposalenost.-w m fam rczbo:J nrk. prismojenost. III BA ifipt biti razposajen.tfl ath l4tfl dostojanstv(t..a!'a impl .aMacr{: uarBapu hlade iz Danrilskr. dober glas. -rF m gl. trs. fon_ lana EaeK. gl. ugled. 3. dotn. Marl^arsas. lraM-Kaicnia marelica iz Domaska. ruajaR lnaeqxl| adi gl. Demiren. biti ponlzan rra{Aaro r? zapah. Zebel:i. pce: tmn opecr s KOPnvO. s koDrivo oDedise [l'ni^aa adi p6kod (o kopri- vi). vzorec. tr'Cen.Hry n OkOp rtlatrra ce irnpt opotckati sc. tepni robec utas.syl4r!'e 480 glTecr !na6jroa 481 ltlaErltaD u!r4Y e. pl [taM|llrlltla h rll- I I I I I I I I I I t t EaApDarrttt art vodomet. sypKa. -mr t tenska naglavna ruta aMr|qe. ruaural tl. ^Brr poreoeD. 2. In aKallsqa rlaMqja. cloveEek.iz Sirijc fi bot trst..

iz desdk ca (sro{J maKa. zme!krogla. preglede!.:e. skaka. vuan iarnir. norItrarrlur adi radii acvati sc. 5ah.lie Sum. Skisba. pisanost. begati z oami. ti-Sibati. sest moskih.nec. . sKuavosr oKraseK t\aur. de bre volje tlretra I Sapa. driroon-c. pest tuell|e.-ce: pri'Ji!aw*t*a kapica. roka s prsti.deznik trIeraurrja. Prebrisanec rtlelrancKn ddf satanski rseMaI shema lreMaraiBpa pf in impl shematizirati. gl. urctrI|rra. kazenskih in civilnih norm. stvo 'ce: trepetati pred oami. malenkost. -Jsa adi Saljiv. paca. utDpKa. EraurMa zemeljskakrogla at url(. zauapeu adi pisan. fie navihanec.lnpt lJanJe. satani 2. pl. $raE\ jati. hudomuSnost. zdeti se pisan urapAI. 3.fl Saljivec. uapra 11. glavi. sKllav Eap6a I kraSenie z risbami. -\$ Sestdesetleten rueecerroArrrtrHnuaI Sestde setletnica rtreecers[a flum-f priblrilro Sestdesetina Sestdeset: Sestdeset meeoel1!|ulli trtt mo3kih ali molkih in iensk Eeecerrtr adi Sestdeseti rnel rn arh r?rdred.Irrepq I drna borza. ris. podoba. vzorec. -DHa adi Siven ntap aras arft rastlinsko uera l.nezvesl [rapeHeece tnpl prsan posratfln rnantapNrca. v glavnih drtah lreMea m vrtoglavica treMereg. Sotor. 2. bidati vezi 2. uau<apcrrr 4di klobudarski rxalllapArclTa uramapcrDo /r klobudarstvo pf. urBa^ep.ruartrpa ce ttra}ItPa ce iftpf 482 rneraEJa ureroS[eu 483 ltlecrM|llta gl. okrasevagalr se ti.sladkan ueper n preKanjenec.n parkljevka kdaj.an hramp+pn rtreDnlarrft zbirka muslimanskili verskih.p. vlacufiap'l impf krasiti.drob'. porc.urga 44t shematiden. tiho Sumeti lueuorarrD adi Sepetav.{n m laljivec urero6uen. Zennost sKar. nrallapMa I fem zmeda.^tta Qdi lestero koten rtrecrap n sestilo [recrriAmeu..j indecl fam zelooslajen. kriiariti. okrasek. tu pa tam. Predmet sreitarr tz ar& 1. Sestnai stleten nrecsaecerKaI lestnajstica xlecrraec€Trr 4di Sestnajsti urecnafl odv Sestkrat olecreAyM narn Sest ali sedem. pisana ov. neokus. -qga-IneMarcKE 4di urepeT^ara. E*nrYca. seMHrror [rap njava. uratrIrnc!tsa trg. kroiiti. 4.apf. zberuanqe. prisepetavati rrrggf{f:no:(po} fi latn opra\trueflC/r Sepet.ory impf Sepetati. -rrra adi \ttgg)a\ ce impf fatn zabavati 'Jerf{ veselitise. prekanlenost. norce briti lol. rgra ruanrap zt klobudar lrraltr€pKa I klobudarka ttrarraB adi gkilast.^ t arh sablja wapa f L vzorec. ce 'npl ce brttl ir?pl Sepniti. 3. naklesti. perzijski vla(lat. DaDll gregor ruapeHrr4aI krideda.rrap-m l. zadrega. n dem .e sepeEnle fietr. Sepetajod ruepoer t'1 sladka orientalska Diiada ruipiierauJa ad.uB adi krivoeled.-qn m poreonost.. I fam zmeSnjava. EBpr{aYDa oal tavl pl. hudid. I ruefpTcKlt4di valensKr sallrl se. r poroEljivost. ornament. kdai Da uran .zbita koliba lla ulam(a Ira HeKoro sne. urelpr fl vaJe.aropm zool r\cak rueravra I Saljivka Earop n Sotor. klobudek Ir v zaorego. zapreti sapo. adl prekanjen. preme. itftpl lam zmesti.2. orega mesarn. [rarKapruqa I klobudarna [IAIU/{'IB rnanapAtaca.1 orJe nJanJa E'arr. z.ra. -Jrgr . iest do sedem (priblirno) Erec{eavMAecgr tltln sestde (priblii set ali sedemdeset no) tueqrano eE. Sestero .3um Stenje 11 utetroTeH.---r h^. klobuk.. brezasta. posmehliivec Dorosliivec. barva. zvitost llepErcKr. temeljedih na koranu Itrecsaecea ?r sestnajst n luecHaecefnoAllrreH. MY crjMrr. tihotap ti dez ojnice. . / prsa.so Dosmehliivost urerorrll aZl Saliiv rleroB[rocr f Saljivost gl. v glavnih potezah orisati IneMamrert. itfl pf osvrkniti. -rlrr rrt arh opic. skamica.m. 31. Skilav. risba. gl.. biti. cence rrca6a f nar pes sprehod meecer lestdeset '14m adi uteecgrroAnuteE. rtraur ssocr I krivogledost. odpice. weg.vtacru se. na prsanosl rJuDrmKalt. priSepniti.obris. kitenje-.Sepetati. Zoga. ruer&-[eq..cYBa ttrapee^Gtlaperala n.lrrafl/r. 2. rzguDl[ glavo . iarg ljubimec. nri iaga last. ]'Jatlra. v luBpr(Ee. noruerytsa. razliden.sala. ute'in{yr.m-B. -rnqa adi Sestleten rrlecfl(a I Sestica rtreqr nHa naln sestorica. rleoeK.koze rueBrt siv EapKo n lisast pes IneBeII. p<> nordav rosliiv. tedai. pl gati. wII)aK ltrerpTRa vaJenrQ .waqpajJ w bot Zafuan mati klobuk Drcd kom rual zr^ !.a f zool raca I'leraqrrce irapl Saliti se.uarpa I l. koza. redko ' Itra[ra I kapa.triurnfirati se.prsyE-a Se" iftpt ja-rg . ruaropcnu adj Sotorski mar-nar ady vdasih.ant adj nar pes \esel.

pl EKarDoEr. poln DlaS. srvarnJe rwla. tmpJ llaal:ru.Sibati..ol l.-ol w r&'tr*dfi dem od ruraei. jac clu ureTaIl .2. Sipek. -lrryt n konica. 3. dajati.ruecrolr€Arga luegropeARqaf flar pes sorla DSenlce 4U TIIAe)KC Irtllaect 485 uureM6e]rr|Ja rttecroru adi Seststoti uecrot[nru num leststo ltecroqaeH adi sestdlanski EecTqacoBeH. 2. oste& ^ecr koniden t|rlraeg. krojadica tmarr<r adj Siviljski.gr.i kdor ie veliko hodil po svetu. strok pl ErEtrrla n stckleA. zlata pena. [rl|uiroDlt nt obroC.ar trlt6Wtl of.. pana stezaj Soan ![rrT{e. jagnje. tE|rtrr(r. na liroko.*tt adj kroja5ki. Drcruti. pogreoov.Eta 4di sest uren impf sprehajati se.BlapKa / Sivanka @Jas ftr gl.rc pl z]ti ti. polnost [rrruEr. ttt posooa ln me -{II ta za zllo lntrrrKo. palica rry6Ee.regr adi gl. KOV.epireMen sladkordek.trEcn uffx a sl. tti vtikad. livilja. gizday. zviDiti si. '. w'dle m uKaose.Dr'af'boi 1.. fig iron pretegniti se -cei z delom nrmm(a I Siska. . 3iva. rfi..aesarek tnnHea-rrrxEeaa2r. prostranstvo.f 1. valiti se. sprenal. unDaq mja1rq. obisk-ovati.obovine. kdor se Dovsodvtika uizlrt n volnena blazinica za sedenie w^sle. vren na (uln EIIK a liska: trIln(^n! (tltr-InKr. bon bondek Eekep^f.rnle ntcras n! sprehajalec ![eraqKa I l. DUSpanOV datlprodaj ati Ima i I iradnica: 2. pl tu exm6a /t l.r rfl kroiad runmvra I Jivilja. mE. fr? ''u. w ml a msl a !diaar !!e*epE Erqa f fam ath slaSdidama me(epuncrx adi slasdidarski nreore trja.o. spremeniii ie v sladkor Ee(epse. krojalica. dober okus.M f bot brcsKev.|r I skodla (za streho) m4pa nica. EErEe. sprehajalka. -tlatiti. debcrmrc6yc ttl Sinobus. !trrTr€. kje Siri rucraar|rur€ 11sprehajalisEe fiera'I ad. .ft 1. v tem ga nesem (fom ) rmja. rokoliden Itrr4rorrfia f Sirina. . posrebri\@(locaE adi pozlacen. uupytt gdy Sirom. len Mr . cdi eleganten um<a. opornica za domtelezen rareni ljen ud. "Bryr. krojiti oblekoi. Zarg biti v dem mocnelsu ro IIIul?|M lac Hefo Bo roa v tem sem moanejsi od njega. z sprenoo.dr.{esr utxpAes m l. sirildnik (prcivekovalcev). i.. pl !r'KaQM& n dem . .Bocr I tanr debelost. udariti se-teDsti se: -ce: lig fam vnniti se-vrinjati se nrxsa. neizmertrost. 2.Ja adi indecl arh sladek rlle*ep1i[ca ce rl Dostati sladek. Sirokost. pl lunmeDl|.liB-. Sipkol? jagoda.l u.t omarn nr rI! rr.n debeluh.. po.IjubiteU ledl lz drt bovlne uxeu6aplrqa I prodajalns drottovrne meM6e n vamp. motomi linko vlak nrrao. polnienilaa' njedji Zelodec U-ed) irrlpl Siriti. .qt Tlnnlen 'Jltr''ne. slrlava rJtrr rt tfipl gl. leseno lilo !n{ eryqr adi od enoletnega lasnlem: lltr-r^eurxa Kot(a inlada iagnjedja koia muru imot giliti. suvati. sreoren IttUAen gl. suun. suho dato. se no Bpar. wj. m I vrat. tmn sDnenoorrr se rrertep rz sladkor EeftepaEa I sladkorna tovarEe*epeE. nav. 2. t vojaski NnnKaa adi lam debel.impf. konica tntr .. krG rasKr r'''.la y'r.ro n Silo. mrulplu adi indect zelerLiinpf \reti-met^tii liq frrtr. kolesni lllnlll. enoletno jagnje. siriave ruill'a t vinski most m(eM6ap n? drobovinar.pt mertepvma z fam oonbon t [ e ( e p l E j a . ulrfrfi!.roaeKvidel sem svet ueTansrla-ureTarse I. od urKao omanca mirp t.tr-Iia ie isto to mlar.r!utrrltrrriKx!) figo de Ces! tnryoca pl pozlatiti. raztezati ''''trp'n I Sirina (zemljepisna. drobovina rEreM6e EJa adj indecl lam trebusat I I I I I I I . 2. [uEemle dem od 'r steklenidica 'JlnlJJe steklenidka. Itrruapna t aeiarek. El|prdra. vrh. rE4rrr rz rob. trmoglavec !. cilinder na petroleili 'trId8.-ena adj 5i. ostriti unr. pl urEroDn. tltrI.e impl Sivati.dni !ipek. nausDaul uesmp z klobuk un!61rlnn(aI liba. barvni obsivek (na obleki) trEDor adi lirok umporo r Siroko (vetcr) MpoKorpaA adi Sirokosrdcn tunpoKorpaAocr I Sirokosrlnosr umpoRoo6pa3en. z. sDrehod ruCnta ce impf dem od tneTa po malem se sprehajati .brizgati. poloziti-udariati.pEa adi sladkoren E9ft9pKa I sorta sladkih jaDOll( DA Ee*. no u. obrobek. ki Dase mlado drobnico maer<e./vnEnp m oot zeLe Ka. ry6. dati. tilnik. ki se zadnjeojaglji N adi koniaast. SerlrlBa pl. npacKa ureruepn ce inpl Sopiriti se rqetn€frlal adj kolat. Pr* dajal€c.era peliati kosa na sDrg tavati: hod. -qr m Cftivek i modnim vratom. erm rmrrora I Sipkov:a iaeoda rmf. 3. m pesz lirina. IItrIAex(e tu[AeraD tn ovtar. usao Silce.

!trcniti-tedi. ulKo. frimdiati kloutKo crBo ?1Solstvo futo. urKparE!ts4 stopiti 'JJ. ltrKplmrYtr or rn rned kap.. sesa--lka. 4. r"ry rulrmrxa I Sminka. neumimpf Solati koga. irnpf ustrojiti-strojiti (koto). oderustva.irit mu ie klotuto rrrKo^rtrrK.Zlindra ruaana irzpf l. ogledD}t tuiomipa inpl Spijodrati. 5turnKo.u.poskodovati tJrrerz impf tkodovati.yoa no blekniti . impl zaiklepetati. spletkarqKDTII!'BA ski !q^ai . srdo iesti. 3. testenine unaJr rz shramba (kuhinjska) urtr. vodovodna pipa Eooep ft sofer. eaziti. vardevalec IrrreAer6e vardevanje 'l rdre$r intpf 1. zagrizenost utoK fi soK. uglajenost. Spalir (sadje. ''t<o. urraBlBa pt. rUMYn{Fa Ce PJ. osina. lqu^lrlure . Mv yAp( (ny spga.krepko mahniti. spraviti v sok mo. iffipl El.re pl gl.Alrotra f radG darnost rmera I Skoda raereH. uvel. oderuh. lig 3. prizanaaati mrep. pl urropnl*p n iLem ploskati. eq.. 2. (ljudje). oL unpI vsesatr. 3. lig lanx naseskati. u&urrrarcnar odj fan prismojen. voznik u'6. tmpl DJlal[ret pL nftparfte. 111.opKa t ploskati Eiopaas. tkodili ulrerr r(. urKiuaeq. n 2. yardevati. stojnica ltrraodra I ltafeta nreAap. Skripati ulire(ap n nidvrednei. l. gl. uMyKa. aofdtati.iecr adi lit lkrilast E IIO m gladkost. IItr. f lrapnel lupall fti vijak ltrplp:e.vsesavatij oblizniti- lizati tJrwrpaimpf \ezati. redSkloDotati ^enlovomJaK nr rroton. 2. rfi pl smuKnltr. qKpra. ostriti. slepl.Zelkah) E-rM!l(I|e. inpl Sokirati. rftpTa. vohun. rzmuzniti se urMvxaN{a-uMvKra o f.afr\Ya mlaskniti. srnlrr. MV TpeCtra rn ustanova I Ha. sJreTIIIIK . rajran EoDmniiaM. ploskati.rti.AIra adi radodaren tureAaq n vardnez.ce: Solati se ull(oalBal| ddl Solan.!rrq tr lit lkilavec l€ takt (o obnasanju) -.I klufuta. tatvin. tekodina za stroienie koie lrralel ni bol kislica urraDn. ruKplfgle par. I wd Sola (stav-In| u^aJOvBa inpl brusiti. zaakrtaplosniti. .-rJn I skodelica [toqne. 2. suh. moditi nouyp-luotrypKa tn-l cev.trta) runeryaaquJaI Spekulacija tnmoH rh Spijon. dcsnati uriararurqa. ost. mlarlr(oa!tsartre z golanje. sle mRpof. ufi{g a t zrezeK [fto^a I lasnica ulrlp z vrvica. pars[i. lopov ulKpTrrytsa lu(pTEe. AaM a sa pf. privreti. gl. aelada rflrpdflr impt Skrebtjati. polniti. mchak.pretres lroRripa pl. debel.. Iln|q1(r|yEa . ltrKo^aprdra soltuna I ruKo^xJa. n!. Stor [D. oskodovati. smrkati (nos). lpalir. 3. . obi. eobczclati. urcopse. r nr llep. drpati. skorE! aItr€ t dem od tn alla iav po malem gaziti. -Bwr m vattDe'.n sladka smetana EMe(apira impf iiveti od uraarep fi popevka prevar. luotra. lig spletk drga trrn. irKptre. piti 3e^enH.lidilo urMpKn sesalka s cevjo. -rE'n Skodljive€ nrremocr f Skodljivost ETeto! rrcq. plosniti. nestrpnost. impl za5krtati. trd. varovati. -'J\A m gl.tirm imol l.rJa. oderuSki. sesolll-vpliisesaii. MV Ir eCHa.2.fLrt. rII ana ti: tie namicniti ttrrreMm slem.. apB uqm4a I nadpis. sefalo (pii . dijak ponorel tnKoao n fam gl.rar4r 1. gluha tiSina nraqra-rtrTaqr a I metalna zapo rlca rlTasa r. udarjati z dlanmi. pretepsti urra a I hlev ruraMa f popoln mir. Studi.gl. MV lx^ar(Ila ) lu^aKaHurla mKoaKa I zool ikoljka ptiti.tlTH€ Ce. ghditi ul^ar(a/ troska. gl. adj suh. rx afla _ od urKopKa Stordek pl. -3Mor n Sovinizem. vardevalec tnreMrBocr f vardnost urreapocFtrrre. solllAaJM n izpljulek. ruomyBa pl. pliusniti. -rEr ffi lit lolar.. vohuniti rmfipllryc n Spirit.ur ar(vrHu{aI umazaniia (zaradl polite vode in aofotaran n ta) a!tsat|ocr I Solanost. naslov (v zadetkufilma) uIlpIIg m vbrizgalka upaltr€ -EIra[HeAa m. uore*aDcru adi lopovski. impt priteti. a den od urpa'+ v{ace( lllra6 n Stab EraBa I stroj. Studij lkati. kl(. 2.l. shuiBan rfKo^a I Sola. Edt{q m razporeK rur oDlacllu ERprflfie. priklopnik. bresti drranost Do blatu: 2. alkohol rrEE m konica. urKprrm. gl. brizEalna wxlpl{ra impf l. gl. zaElMajsep n lmajzer Skripati-Skrtati.lltr(eMftsr 41i6 uMeKap!Ba IIIMUg(A 487 utTeroqtllIeq r[KeM6ecr odi mlahav. nec. -tIIa adi tkodljiv tllrelrl pI lam z dir. I|IAAKIIVE urKoacrfl adi Solski ''.. v blato.zm4a I hranilnica ETeAriI4 adi varden rur€ANfB€q.trebusat rKo6at skobeli. rezalnik tIft o6adnKo6^dcr 4di suhljat. mlaskati.ritu pl Spageti. zaulnica. 4.lrlja I'fi'T IIAAI rc.

usdipinceta. bodalo -peta (Pri Zenskih lrfltr( a I aevliih): sl.+fo rfitox^e impt 1. Iuwlto BeTePqoK zasunel Je velrc Er!!|oEt'If adi gozdnat.) rrrmb f deska. poceni urvirutD ttt I I 'Ti!33*t*"1tffi. -AEa 4di sditast. sum '[y6e d. brenceli: ro OarH r. 2. okmjs unrrern lta cdj varovauski nbst.. preslrasrtr se.r. na rahlo !dirmoarne -lic ?aSklePetati. rllra ce tntT r. rag' lla po5lipavaii..i. iryff dem od ruvMtr Suldjati lltyllraai. ialova krava. klopotaAti. gl' rrr1rtu€ . koruzno steblo r[lxo(a. zakaj. nerodovitna . praznbslav' impl toiiry? .Skrbavost. ^or oonoreiie m lam dolgin irpire. gklePepf Ir6aia. I[!r|eH. brez glave lnlMor aar|. . uriajnaqcn stavKafsKl pl sta\kati fl TDaf Kvla i m-tkrtati. kadar. dvigati hrup gaJ r[lMJaK.t Sduta rlmi. ad. garJav rrrlTalocr I €ariavost. bezari pred b-renclji (Eovedo). izgubitl se. -x. ffir.bati se \lrro pron kaj. doneti.. postoidti [v6a t kotuh ui6aia t kufma n ldm dvom. kiiubovati.sjrbcr f' predramlje' Senkoli nost. rtrVMor/llawa pL imPt . utY!( cE tfipl atoolvau llsaje oryrue .urpKel. rezmraiar 7z Skrob ljati (s Skaijami) nrrqira I l.recr adj suh in dolg kot Itorklja . Skarje (rakove) N$ae itnpl Sdipati. predramiti sa. tepstr. urparE Sait-(tudi ttg) tnrd ..lra'inpl izginjati. duslavi) jed. dobltt wtoglavlco l. tlYMapcJdr adl gozdarskl.1 ropotulja. Ha uTpeR! pozofl. lan ti Dck ruiwlxa impl dem od ulrune Ilrpat(a o . seipalka' zapeniata za Perilo. . adt fatn lah\o. sl(a rezli.i na urorvKv colt. rrrrpan1rya_a-. okr' unrrremc -rq fl varovanec ETpttirrp6al Skrbast nien. Storkliati.raBeE fudi zmesan. aritek tlTlpn lrrrlpxa itnpl car'ati. zme(atii -ce: medletl. hrumeti. varovati..indecllam sunlllv. u-(rD6se trrirKa t zb. 2. nilo trzati se. stridi. cvrleri. brizgati.brezzobost Et'Flt impl Sdititi.cridati urrypocr-mtyporuJa I gluhost. PresEase_ lotot' coni kakor hitro.ati. qozolceK.id["W!d. de urro{t. lG garski qYMapcrBo n go-zdars-tvo .i ki gdiplje.ro. gozdnata pokrajina ErlttoBffmcr t gozclnalost Elaror. rrrrpxosu m zool ltorklia urrlre.rr n1 zool obad. izeubliati se: lavati. co rplr r rrr' okrniti tgr e manjka mu deska (v rrrpeK n. Sumen ntuwr.-li> gar wyi'. gozdnat. larc nrt ral. praznost r[r!"rrir ce impf blodrLi.. trgati mromre rf d. rqrpajK. ufra f garje. nore ri Iu!6euja ad. osuplosl. 2. lzdi$utl se vzravnati ErpKoA. prestrasen. -ie: DFIreKHar . rrprrpa -impf se.gristi urrnnxa f klindek. dobivati Usaje ElTaa 44. toPc rrrnn all ialov.-W m Eoz(lrceK. grm. blodili u -rvrsed i"gi"iti. DAiikati se EiTperL -pq{ m zool c'. imp[ Sumeti.apl{a I gozdarka rtrl'nlqplEq. t rfl Erpafl rc. nru' Pen. od dnjrrra dellica previdno! nrrnq<a f detn od 'I'Iwla vioexa impf rahlo zbadati. Sdepec. ob pamet Driti uripx. kar. -ce: zdrzniti se. . T I I I I I t I .trTlreKHarocr urlMor aDq 'trrltel(rre rrrflK . btez truda. kakrrnrpei. bidil ga je obad.cror-I rta nrrnqe. pf. trrr61€E11rn6 varovanka t Eni6airoq f krnost. sponki za lase: rakove Skarje.i gozoluna' TaKsa go. lrrio... 2. 3krbavec [rrrrroBndra n e3Aa aaitnica (med. zaropotati (z rgra(veter. zazaceDetatr. hosta.adi l. ko sat (drevo. Komal bhao. ryx-filr. IxYMoBura Mecsocr gozonat kraj. {BI| fi stavka urrnalKalrn stavkar adi stavkoven. rla ruapeK e.n baionet.tm ploskati. 2.' biti previden. l gozdar.'ot karkoli. mraz.zaskrtati (s Skarja|tIIEDrr irn tt lkrobiti mi): sl.: zastorKllatr. unprcae.pl udariti. de3dica. pohajati. -MIra ad. za' zf Datl zaploskati.n adj krn. ooorvarr garje. odlamljati.e cN itD. najetiti se.. ruY|'tro / l. Ducen.adj. urmrea rotrptixz impl po koSdkih lc miti. dim) dim do) ui'Hie"#'iFd"iiii. ovomtllv grinte . gal. ialowst. tkani' urrpexue I zbosti. nerodoviten rrrnp adi ial. usdip. rl Ergwil*p n dem uTpel(. pust..-zaSlrtati. 2.o\ tati. ronyK urnnriarC fklelde. ker osuDel:pnsmolen DrroroAe p. modno za' boleti: Drir'reti. urrD6^a t tan Skrbavka braniti pred aim urrrrolnien. ki. srab. mvvja*. ". -KAn m zool gl. vreti. -iuf m fam lkrbec.pJ'pt 2. veja) E$de pf zaiumeti.frtek. 1. oZtavati wryp adj prazen. r\URa tmPI ucarJarr.a za rzKonsca_nje .pobzjkovati. oster rtimlr^ts ragljati. brz nost ko. prestia5iti koga. sukno. usutr se.'usrip"iti anairm impf cePetati.. primazati zau3nico lrlt'lra I gozd.

rifl"^ iverje' 1. 0". smeti.z. gl.razprigepctarati.il:'' 4x*alt++i. prc'. teslo 4#..t. iepetati no sKnvnosu.:# .inp1.?:T?rika -ffi-i#jr'#la'4il*ru -Ji""". Prismolen. susltatr. .1 Puhloglavec urytr]uoocr f votlost. rrl. mcd.1::'ila&?i:'L."lh"3ttli t""tt. sla' ioumen.. *15i?"?. ::g:J. 4. impl nasan]egovorlc zaSelesteti.rrrD adl gl.r*irw ^ orn fdn hvala' #. ur!'In elt utyu-ryrT5e Slsljanje.""'."il?"-fr"5:l -#rur'"i.".ti -Hnlii:'i1"'$r*f m T|IIIEIKoT sum' Selesl surrylf.tllKaB sebojno se opiavljati.i .zdravil- I'H. 2. prctrl!.i."*f .?"..rjen.*'YI. ""'-' 1..35J$i .1."'.1i'ffl:::"li. tedi.. sume'i. babje p3e.. _*IJl#'.Sumljati' ry. a posoda cepecr. Susteti.\.ruvlu$ra . oprinasad govonce ki.a pf. duPlo gn'."llli["# JH51'*. I r!. hvaceimplkvaritise' .F##*.l -fi::1"'"9" opilki. rulrrrKa uryxrlMKra I tepec. brizsai#ri -$li ^r]6JJ"[ lcrz sirup. o("iilil:"f''iij -l1fr 'f .:Lll"il *{ffi . DnSePetavatl ffiiLp21sg".f5x*F*. ffi*uu adi luknji'av' Pot lukniidavost' SelenNrrro^s il Pt.l'. drhniti.lq on fi smetl.'r. -Bg'' t.:lrmr*. lepnitimogrede.$i:?':'7il' glavec |I!|lrAtrDelI.trryMOrn 490 rutu eK ao iloveku) toPoglav.reli besedico. . miti.1 li}^-""'.'.. sodra. In!'u.urin ras adj Setestet'sumec T'. .Sll. zaSuSteti-Eeleste-uryuryxue pl prisepniti...riti. pi5kavost dreElIl^I|ra J r?/d duPlasto -$l'f"ll'.. tErlEtryD.i.. urYro Mrl e nekaj mi manjKa urllu IID 491 tnyruyMlIra sum. -trH:::l$}fl' -$. slrlu novlco tl|llno^Ka !flpl gt.# *".:: -l$":l ifi brizsrti' -se. t t"o'i^ti"ou"'n . (v t votlina.sdr':1. xrylrme.ii"rur'*i.E#i-ffiqfr51tiiiil: -n"'*tt*l''*'Hi:l. rverle. Puhlost.i'**.iee imPf Eelestetr' -$i"14.*jtlgr**h.