I

t t
I I

OPAHIIE HOBIIIAK

FRANCE NOVSAK

MAKEIOHCKOCIIOBE,HET{KI4
PEIIHI,IK
l'lfll{blouanskl ln (nJ12. Jezl|(t tz

t
I I I I

MAKEDONSKO. SLOVENSKI SLOVAR

Lqx -

F. NOUSRK
BI ' 7 3 =8 5 6 =B E 3

=

I'lakedonsko-slovenski i

B

I4093

E
=

t

t
I I

lllillillllllllllllllllilllllllillllll||lllili
3 ? EE I4 E E E 5 4 AP'{ABHA 3A^OXEA CAOBEHHJE rbYSrbAHA 1982 DRZAVNA ZN,OZBA SLOVENIJE IJUBLIANA 1982

PREDGOVOR llabent sualata libelli. .. Za prvi makedonskoslovenski slovar velja v celoti omenje. n-irek; ki ne brez podlagezatrjuje, da imaj6 tudi knjige svcije usode. Drzavna zalozba Sloveniieie dolsa leta iskala avtoria. ki bi preyzel izdeiavomakedonlke-ga slovaria za Slovence. I'{d le nagel razvoj makedonskega jezika in literature in njuna uveljavitev v svetu, temvet Se posebej Zivljenjska potreba, da se jugoslovanski narodi temeljiteje spoznarnoin se kultumo in gospodarskolesneje povezemo,je sproZila in naposled uresnidila ta zaloiniSki nadrt. Prvi Makedonskoslc venski slovar [osi letnico izdaje 1982,kar za gotovo pove, da pot do njega ni bila labla, je Seveda pridujodi slovar, ki prihaja na svetlo ob 4o"letnici vstaie narodov in narodnosti Jueoslaviie.hkrati Doeastitevte vcli[e obletnicc.Ob zadovolistvir. da-id storien Drvi korak in led prebit, pa se zavedario, da bo- slovenski LniiZni trg kmalu potreboval popolnejii makedonsko-slovenskiin obratni slovelskomakedonski slovar, ki bosta popravila zamudo v pomanjkanjeslc nasi leksikografijiin odpraviladolgoletno varskih prin6dni.kovza iezike na5ili narod<iv in ilaroinosti. To je nag kultumi dolg ii obenemimperativ dneva. je Povedati lreba nekaj bescdo seslavitega slovarja.Njegov je predvsem ponuditi bralcu strnjeno informacijo namen o sedaniem makedonskembcsednem zakladu z dodatkom dolodenela Stevila pogovornih izrazov, pa tudi starejiih bo disi z zgodovinobodisi z litcr luro povezanihbesed, Slovar jezika Instituta se doslednoopira na Pravopismakcdonskega za makedonski jezik Krslc Misirkuv (druga izdaja, Skopje 1979)ter tako p-rina3alcpo Stcvil'r Incdnan6dnihiirlzov tot integralni del makedonskelcksikc. Uvrstitev takih gesel,pri nas imenovanihtujk, podpiril (r\cprav so sploSnoznana) njihova najsirsa raba, deloma p:r ludi naglas,ki se ne ujcma vselej z makedonskimpraviloll irr v(r \ih tudi pomenski od. tenki. Zaradi obsegaslovarja, nrDr|t|i|rlcgtl predvsembralcem s srednjo 5olo, je ostala fnrzcolrgijrr ,nl manj izkori5dena. Tako je bilo mogodeuvrslili vcf lxsc(l lz pogovornih in stareisih slogovnihplasti.

Y"*I1t.r ) fE,*
(o'"\ ::i?il{.'#E
?rfv lJuauaNt^t{l

Y'+

+7

I
t I

I I I I I I I

Dragocen ie delez.ki ea ic k Dast:rrrku nriduioiesa slovaria prispev?la magistra Bisirit:rL MiIkrrl,,vski, m;ked;nistka in predavateljicaslovenliine na filoloski lakulteti univerzeCirila in Metoda-v Skopju- Rokopii jc hktorilirla, ga tudi v leksiki marsikje do-polnilain ga aktualiziralr. Zahv,ljujem se ji za vcs lrud, kr ga Je nesebiino vlozila v to dclo. Hvalo sem dolzan Ludi prof. dr. Dragiju Stefaniii zc litcraruro in za Stevilnc koristne nasvele.Zamudno in zalrtcvnoprepisoranje rokopisa je z zavzeto natananostio opravila tovtisica Olsa Radovit. Njena poirlvovalnost'ie 6istveno skrajsala piiprarlialno- delo za tiqkarno, zatb ji relja iskre'na airoijeva za\nvala.

NAVODILA ZA RABO SLOVARJA slovarja sloni na I-eksidni ford Makedonskeslovenskega ja3ltK", ki so ga obseZnemdelu,Pe.rHn( rla Ma(eaortcxrtoa v redakciii akademika Blazeta Koneskegasesl.aviliTodor Di' izdal pa fritrovski, Blasoia Korubin in Traiko Stamatoski, -Iistitut za makedonski jezik v Slopju (I. knii v tleh kniisah Oea l9ol. A - N .510s tr ani ; l l .k ni i s a 1965, P,595s tr ani ; III. R-S. 606strani.).Cdlotno delo zajema blizu 65.000 [niiea 1966. besejel in od teh sem za priCuioci slovar izbral okoli 20.000 je 5ed.Nepogresljivaopora-pri izdelavi slo^v-arja b-il fl.panorruc
(Skopje 1979) Instillltil

V Ljubljani, 22.julija 1981.

France Novsak

ja3rK Ha MaI(eAoHcKrzoT ^rrTepaT!'peH za makedonski iezik oKrste Misirkov..

Razvrstttev gesel. Posebnostl lzSov[rJlvc po makcd{,llski lllltllli, [l Gesla v slovarju so razvrSdena ima naslednji vrstni red: a, 6, B, r, i, i, c, )K, :1, s, rt, 1,.,(, ll ,+,,M, H, 16, o, rI, p, c, T, ft, y, 6, x, rt, ,r, u, trt. oil ^r makedonske azbukesamo rB ne Talcnj:r tlul)cttcl)('sr'rk. drk Glede izeovariave * in f velia. da uslrcrala srl)sk()hrvrrl skima C in-d. drka s, tako imeiovani ostri z, Fa jc rvcuc('i par soglasnika. ki.ga.poznamo ludi iz slovenskih glirs(,vrrill c,. zvez (npr. v pnlmKu l\ocoeKr.

t
I I I

Naglas v makedonsdlnl Velia Dravilo. imaio dvozloZne trizloine makedonske da in besedendglasna prvem zlogu, te pa je vet zlogov, je poudarek na lretiem zlogu od konca. Poudarek ie torei odrisen tudi od t6Efre besede ter preskakuje, kar naj ponazorita primera: BoAdHu4a, BoAeHiqara (mlin), Ae6, ad6oBlr, ^e66Bure (knft, hlebec).

I

t
Satcdostaldk Samostalniki.so oztradenis kraticami za moski (fi), Zen-. ski /l) ali srednji (rlJ spol, mnoZinapa ie naveaini ie.'ftiaar odstopa od obi6ajne z obrazilom -r, borfui da gre za gibllivi voKal, Kl v mnozrol .odpade (HoKor-HoKnz, nsre^_flerIl), za glasovne spremembe_ (BoAJ(-Bo noAaroK,floAarorsr),za moZ_ ulr, nosu ovojn-lnobllk (!(/tyq-r(rrv,.roBn, K y.reBn)ali za izpad lrke xor v. Desectah.c yvaJ{lryqal-I, K!T[ja-K!"rn_r. Navedeneso tudi
mnozrnsKc oDllKe -oBI_lH, €trut. -ril6a.

prldertrlk Pridevnik je zaznamovan s - podano obrazilo zc, zenskokr-atic! adi (adiektiv). nato Da obliko ali'oblilia s dtenom.& Je rma pridevnik gibljivi vokal (3a6oBapeE, apFxoa), -BBa;alreH, . clagol

Glagoli_ predstavljeni v 3. osebi ednine sedaniesadasa. so ponekod Je dodana Se 3. oseba mnoiine. Ta oblilia- kaie ! svoJim konanim vokalom tudi gtagolsko skupino a, e in i (bega,- kaZ.e,nosi). Oznadba pl-lmif opoziili ni iiaiitnosi m.areooosKegagagota, da nastopa v do!,rsnqDedovrsnih DaCemer je v slovenldini dana prednost dovrloi (per_ - -I,-pnreE vnl) obit&i, medtem ko je nedo\,Tjna (imperfektiwa) oDIrKa,ce ru neposrednoprevedena, lahko izvedliiva iz Drve. lzrazne moznosti makedonskega glagola pomembno bog-atijo prefiksi, med katerini so zlasti-do-,za-.no. ore- in drueilZaio je treba, tada-r prefiksiranegaglagola ni v -slovarju, foiskati Iemeltno besecto. Slogovne oznaCbe S-logovne znadilnosti. posameznih besedso podanetakole: trratrca afh pove, da je besedazaslarela,ne ved Doeosto v rabi in da jo sredujemopreteZnov literaturi. podob-no-opozarja kratica kisf na zgodovinskeali z zcodovino poveza-ne p9jlne..-Ozna{ba meri na kvatitcto bcsedein oznieuie. da lit ni iz govora, temvea da je skovanka. Nasprotno oa ^vega Ian kare na pogovoren iezik nilicga slila, krati(a /rdz ira zaznamujedoldde; idiomaiiaenizri

I Y Y, + O,x X, q U,.r rl, u U, rlr IU. I I I I *,%*% yfr I ^ofrp?oC 4 @*tr f //,*'%,/,7,,',2//. I
Azbuka a A , 6 6 , n B, r f, a A, l f,e E,x( ) K,s3 ,sS,r I{ ,j J,
'I K K, A ,1\,.b.&, v M, rr H, I! Ib, o O, II, p P, c C, r T, ( K,

t
I

t t t
I

veznik (cEp3rnrK) deminutiv.p.) zglediz narodnepesmi narecno numerus.zaimek (3aMesKa) particip. ironidno.gtas muzika medicina .samostalniksrcdnjegaspola (IIMeH(a c. mnozina pomorni glagol praepositio. deleZnik religija singular. tisk trans 't)ulc zool neutrum.I I il n nLf pes t I I I I I I I 4di adr 4nclt aot arh argm bot celkr.racrqqa) pesniiki izraz perfektivni. prehodni glagol (||Pr'o^crr raaro]\) vulgarizem zoologija zargon geogr gt4m hip hist tmpers t I I I indecl i&teri tqtr tron kefi ktrl rtt m med impl muz. nasprotje pafi ikula.u-reo ) interjectio.laro^ ) gtagol(HecBpureH o^) imperfektivni. brezosebni glagol (6e3^rFrerl r.) utn opp pesn pt pl-impf pI pom gI pfaep pfon pt t fatu lic fiz f/az sg subst teh tip. v prenesenempomenu fizika frazeolo$ki izraz geografija gramatika hipokoristidno. dlenica (.prislov (npri\or) anatomija aorist arhaitno. posmehljivo kemija kulinarika literarno. predlog pronomen. neprehodni glagol (He[peoAeHt^aro^. csl cofq dem nre KRAIICE adjektiv.numerale.MeEKa M. dovrlni glagol (cBprueE r^aro^) dovrsncnedovrini glagolskipar plulal. pridevnik (npraaBI(a ) adverb.indeclinabile(uemueu.ednina substantiv tehnika tiskarstvo verbum transitivum. samostalnik ienskega spola (nMer(Ra r(. zastarelo avgmentativ botanika cerkvenoslovanski conjunctio.Stevilo. nedovrSni r^a! nesklonljivo.) pogovorno figurativno. p.Ste\mik(6poj) oppositum. pomanjsevalnica dialekt femininum. medmet (rBBaK) verbum intransitilum. samostalnik moskega spola (r. knjiina beseda masculinum.p.ljubkovalno (sa ra^eFo) historidno verbum impersonale.

sporcdilo..-c€: obrabljati se.-* rr il"F ".vrsta sukna. . izbrana deta ar66c rz predujem ataa:rfpa t pustolovsdina aar1cTnr avgust alrlcroDcrx 4dj avgustovski oaerrrla. .'""'.a artr{pa i -. ^.l t' . Jr. . hitrc. LI 13 rrl: I . co aara ara ui ftr Ayaa la..!.I . ima kratke noge ara a m a/h l. 2. bd ko.j .l t _ d rr. 2.t. detcldiv.1 i r. ti... {r.I. odpor.'t^l^ l.^." d^t 2.. obrabljatl 2.rfr n avtonrat aaroMo6f^ m awomobil aBrotroreJa I avtonomija. 7 -mr na ograja (okrog NSe).*-t:: " ''* '*' .":-" I I I I I I I I I I I I I .i 'r r 'r ' '": '"'' ^.-iz abe begasuf. . avtokefulnost arroi.fr+( f!. belolisast konj orl izrerj hbv! aBanm l.. .: *. agovo |rosestyo sttBr n l. . i?1 . ADrc laror Ha 6lrarcrDoToE qAE+ crBoToavtocesta bratstva in enotnosti aBrop m avtor aDroD[rdrm l. tt'J' tl'!'. 3. . Cbenovec a6paE ra l' svetlolasecs pegami na obBzu.ii. r /"J . A'1"". i?livna os. ali. 1 d1. udedna." .* '. napmva za rezanje tob.{E rz kroiad (za ob. dvoriste. uded: 2. conta. . posrednik. gc spostvo. alantgarda. iz domat€ga srrkna) -leke aoaErcru au.. -EDra nt avtoDobilska cesta.l . ..!. poslalau top a6oHoc nt ..ka aDaE-dpAa I predhodnica.- * : . zidaar. .'. intei a! ah! e! a6a/ 1." rlf. 2. I .. ^@p -m zna( atu inpt l. delati t6po. sukniie pri ljudski nosi a6ar{p m senanik a5a@Ja.ruJa. ampak. "i'J*'. moZnarza tolCenie: 2. 1. zastopuitt Z. 1 . agovstvo.L"ol ') ..oil'. brisada aa ncKtr adi dvorisden aapr t ath sinafom. tidoyska shoilnica aaro6norpaonJa.e 4^!. . KrolasKr a6ea cdj (gro -suliaen.fit t ayenija arepsrJa I averzlja. hitra c€sta. plaaanec ornrdm irzzf aeitirati. s& mouDrava . B.^'-'--* .na) fam vest. "a tlut INNrA I ti/.bnost (Di kakem podrodju) ata m aga (turlki zemljiski gospod).n/. yDliya. ze Pmost aD||JagxJs letalstvo t lnat impf od interi aDl lajati * a t.. .t/^ ' i i .l/ \w.r'"' .: .BrotraT.....' ^tt.ot ebenovina..iiia. aseDt. arh 6eti ita fiusliriiint. kakor"r.. a ali . piitisfiti ni toga - !. 2. *L.Er I avtobiograhja aaio6ft n avtobus aEroKeoadHosr f (o Cerkvi) neodvisnost... r i-a s r lndrrq ({t}ol{ NUr$tN|l|ltt1 'a . ..

|ar I akcija. I babicar. se. . blagdira] arloMeD rl kotomel 2. poplah. hatctu[lnla (Po imenih drlonis. velik. aklimatizirati arue. hisl hajduk. aKrn. udariti se.r k li(1b o g a s t v o . gl. umiranje. deloven. roTBaqKa aKqrja. aKHlra pf. slasdidarski. zapestnica a m kem alkaloid '('aAofrA a^Koxoa ttl kem alkohC a. klatiti se.cdlr m naslovljenec./._-urr I akademija . pritrditev) aapec*pa . 2. opravrJrvKa. I I I I I I I I I I I I I rrr rrrrr. zadeti se aKaAer. gospodaric\. poliljatelj.I I -4 afaecT t4 aJLas l5 aKa inpf fam I. aj ue aA. delnilki - janje. n |th l. obrolek.rnlnc oblckk rr a Inrdja. pomagati pri poiodu aK4errr rr naglas. delo. 4._podzemlje ireli:n.r azil. skupina. pehati se. kol aro^eH 4di ogeln iilsrlnir aroKnja I agonija. delaven. derntcaj Mv ce Ar-rraar (Mv [afaar) aKqErTe raste (Dada) mu ugled artqrr6neg. suvati. -mnn slaSdidar za turski med (alvo) arraautcKn ddi 1. solata iz aApecap .agov. poiemanie nchsno moder arieirda. tladiti v kaj. poudarek. aKroBr-r akri (slikarski). lig groa oseDa. Dovo vrsta. depta\f 2. alenek v veriei.|l:ff(.2. suniti. aj4e. cestni ropar a crn adi peklenski alAvKoBadi hajdukov rn adjutant. 2. aroi. arrvr rrr rlttSik afoscKtr 4di agovsKr.-ce: butniti ob aKo 1.razboinik. delu ) ! raba a! part 1. ax riMaT[3Hpa pI rn lfipI pfilagoditi. 2. orodje a Ba I turski med (slasdica).a. kos obleke a I(a I l. korist odreiati. ziveti.idfinorpaqxja f uprava.r seznam naslovov.alK\^s I Tool morski postoPad ainriIa m [am lenuh.s \wcrru re()Tef. rce: 1..-pna adj azuren. 2. -E I napad. 2. acresrrau . znam po arzouKl at.pf. agresija a}{l inltrj Jejl (izraz preseoearDoHoMf4 agronom denia) -1.ani alh \eier tk a aI zmaj a aB ad.?1letansce tt hajdustvo. plala a^ra I hot al$Lr anre6pa / m. zavetiSde n3rnf. II. kot aga. iur rczprava. 3. impl farl udariti. prilaeaiati. -Trr adi dusiden sPodariev o:lyp . lLm razqorciaIi. 4u I /ip allnca. aroE adi agov.. 2. -r t rn ogel.jdiaart. intelj pa l]ajl arcwn m zool Skorpijon. n afAvdr€ az in buky) drk -r6bat trajduk. 2.rxoxoaeE. a3vlrerr. adrete! (izraz^ zapoved. zadeti se. in inUl oasloviti ala!t(. suvati sej 2. jej! joj! (izraz iftipt upravljaaarumrcrpfba oj! aJ rI|. de- arsrurrHu4a I arlr ljudska kumnja an('rr'. adu aAarrlnpa pt ln rmpt pnlagoorsreano!: ueKa e ar'p^Irla ti. mlele Dapnl(e adresar aJAe! p4rt-hajdi! aj-te! ha. adaptirati (pa6orara)! vso sreio (Pri 6aer. alarm a^ar m orodje aaarerr. aKcent arqenripa n impf . prizadeven. Prid.'es adi oglat arqurqa f a/li kuharica. gram tvorni aKroB[ .. vrecnostm paprr. -ona adi akciiski. adresa aSll A tn. coni de.r^l a llBqerllfe-a^fi[lrorrtc tt t ttt od a^'lBse. blagoslovljen. -Dua aid 1. tanKomIsetntca a 6-pM n plat zvona. vogal. -Tr|a adi oroden a arfta f priprava. sru-nagrasau. administrirati ?rl BIl oi ti! oi i! (nat Pes) aApeca f naslov.alAlqna I hajduli' a36vKa t cirilski ali glagolski ca.niti. 3. alj indecl a4 zr lit pek-el. poudarltr-pouoarlatr arqrJa. sPocDu' sat do. oArr I{aRo a Ba gre za med a Ba[nJa. vladati amsa impt a:ap m fam 1. stras[o aKT. navada. a36!r'qeH.^lala lttm 1. po wstnem redu aJAlvru adj hajduski cirilskesa drkoDisa Pes ag6vqnri -Et i spisek. 2. fig a. orirediti. 3.m fam obidaj. -naslavllatt./rl|a adi alkohG len a Koxo sqap z alkoholik. derovanJe. adrea6pecdrrr Zivina ''r sant aJBaI ft l ikra. 2.had. 2. teleb" . {u m arh kuhar. dejaoje (v dramr) aK'rsBm L aktiv.r rn()dro nebo. 3. azbuka -avPm l. ravnanje. Dresenedenia). gf.nra I L ktepetulia. g. piJanec a o'! tteri halo! (pri telefo- nu) . 3. odstavek a4[rure. slaba knjiga. sinjina. v sluZbenem razmerju.l l. -ula a oblcka. hajdustvo.rana. 2. ako.a fi. hajduaiaidso oepon rfu fi letalo KOVanle ar(Aep m zmaJ aJay*ul.l $:rr)rc .orja. Dabrca aK\'rrmpa inpl biti za babico. haidusko dejanje a6eceden. razpolagati arall. gram aktltni deletnik aKgtre.7. 4I|a fudi azbuten.arh domat^ Zieal. -Dor adi ror. vtikati v iep.p-aKprepr. dasi..r/ rlg('l)r'il a e r?arir slfilDisac a^err. l. ti. basati. pasti. ekon aktiva. z.-uor a/i svcll() t(l(t a ecr. sreda. pehati.i po'reSe\ a. Pribofnik afyrarr aial'r<wa impf haidukovati aepoAlxtM . -[B tt 1. gL IOTBA!I nacln aKTt'BeIr. sinji.napla-pl.2. adAOrxoAII€J mr mar! ministraciia al! interi l.2.

oA aqne^oca ce Pl Iam omeuerr' untja Andon gre iz mesta' la' onesvestiti se la.asairri f gosPa.lm n voznik.razdleDiti'razelenJe-vatl a. ancv"impf .-priprava. arl atr. adj indecl v iz. aplt rn (povrsinska mera) ar ( 100 m) kv.sor 4di svetlo rded a^o ec. ATIAoE q4P.I 16 aaoB. -ce: I "i. uzaliti. torei alra^ zr nosad.rarrn l. .At4 angel iliia. aru6rqrpa imPI imetr' golrrl ambiciio ang. pilula ara'ica3 adr fazr nepridakc vano a''ap6r. napitt se ja. dols.0.. Il. cckindck anrnqs I zaPlata. iz ka' alrKera adi hanski.brezno a!. urediti. 2. -rnr I bakrcn kotel arcatta I jetnisnica. loda' aD. neroden ortt'|t||I| ][rl(. apaME aK n POZerenJe anra lam 1. apotekarstvo aftae. prireditl.lln m jedar aucangnJa. au^a odkfita lat stonjkaiica ^ara llr alB rZ aplarrz.arati.razboinik anamrn adi apaski.ri n dem od.'ft. Pritrje- arqo rr konj rjavec. javno f. apetit. . apaMn/raK.al ap (3a Ao6raroK).ir6ar Ja. oavec.zastontKar rEzlh: arr^a pa6ora iasoa apaMo eru€ I lirezdelnica.*l[?f.afine. goniti v leco.. zavrnitev) rr.zapiratr. uuitili sc. qrsko..nil / arucD|tJrr rrxr(ko ali Iensko / (. ade odkrito.t Poskodovan se. sl. vslaveK v obleki.r6rdpja. an. t a m starinski prcdmct. vodia hajduskeCete.'/ ""r"dkt janezevec (zga' atlacoHr(a t f anarhiia. j-"2 . z. preadi vozDlsl<l I I I I I I I I I I I I I I .ortti cerkv okrogla Pnrzdignjena Plosaa za Pndr- I u^TtuLr . aqaleMo{lla. . arr4rda n vhod antlaK coni fatu ko. razboini- . 2. omozena rurnost #ffS1? kimavec. nadamr9r qr4rlr! pf .' r.. v muslrmansKr kopalnica "*rT#r.Postresdek adi aMarrcRx nosalki biti za nosaea. nnlika. f in rs k i s t l t i v t k . -Itrr n razbojnlk. hlev ) ap { r"repa 3a [oapuDrBa).ap(} f IeKarlca arrreKapcKn adi lekarnarski. gl. ker."l'.'Er I amltrcrJa ..oPalrsce. z obeh strani bruSen not al{gJa. prevoznlK apa6arJEcKn vomiski. aAareMoca. stanG vanJe anarn nr apaS. gl.n lekarDar. gostlsct'n ancnn u#""J*rr*. apa6agda. staritar afiarrrrKfi.aMaH. PG art[Dt illleft amen 'Lzgo\arl^' pt it iftPI aw'ma ti amen. .1)l|(lilo Sirl)kimirokavi s arrrrrnu / l. levati nlsl ar[arK(Pa Pl in imPf anga' ar.razbdjnik " apaMtrja. Prismolen. 2.^uB -imqf posrrescKa l' aMaMm 1. {r ddi antlden a$rp6. 2 . pikati.oplr | | Atr -rt]lt . brez apaMo^eoeq.iirati: zavzetl sc za r. fig parsKr aparDrcTBo gl. izobeenec pr.rocnrr aJf I Poskodovan' rirrlicn. nered. roparslvo aue'(. urejanu. ujedati. rosKl par irypf.rveu.-auogz nt han. z8()dl)lcu kasca m aM6:aD zitnica. aDoBtr m (o ZivinJ konjutnici. trg zbosti.itlpt pesn rdg. tek. lekarniiki ameKapcrBo'? lekarnarstvo. rrr razbojniltvo.Ei."" Irniti se. 2.1 dcm rxi aErel angeldek uDno naroailo aserA6ra f anekdota. aparat. -Etu m fam zajeoko-liSenja.. Prizanasa. -rBrapa. srbenje apaM cKr adl razbojniski.iei 2. 4r tn srbez.ii'ff[?Ji.-.ploskanje aparuE^ m fom art. areuratt alrcorr!€I*r m absolvent armeKa lekarna. rumenkasto riav konj wra l..rtniK' ceKrn It^Tuflrtc.rudrPa Pt in imPI an lrztZreSen rati. at/re. -Br m prekletnik. 'qrxDa .c-tjl^:: a oBflIUl I pes. -qrd$a ^arhqa ocl a[t( a. Pogubltr se' kaj Sel (tresoglasei nikar! -#il"ffliiilo. zastvar. Pritrjevati brez ' valec aMvr fl komat.apotekar atrreKrapxa lekarnarica.? r' sNr4lt ||l|T||tl t7 apatr " '' rdeaica '^ffi'.D antikvar. J. fl n haramba"{a. 1. interi milost! Poma' aFaPrJa -ce: tlaka tisf f rrAe oA qaP siitel 3. iz mesta (PnPev lz asreacKn Qdi angelski narodne pesmi) aT[e^qe. organrzacija atrapr:Mdll n apaatm6. nr. temnica apatr. lig aHTrrxat (rotcK posebnei.fipa pf in impl aran racxe gristi: fig zbadati.tF ^ag srDetl z.l. sce apa!' Iatrl nr prekletstvo. 2. m l. 'H m arabec (konj) 2 Mak€donsko-slovensklstovs! runn|| r/. apasr. adi inilecl Dreklet apaM6a|!t1a. gr.I|lr rr? lastnik hana. roanertrr. -qltr6a n dclfl zlaml dck.rf ||csl]r ctc||. anrp€ro. jarem .l tlllla alI aM6nc l?l PrePad. t ankcta arr6aicrn ldi iitniten. aaoar| m fafi tableta.interi no. auatak arllrRadp . srroJ.conj lam. milost.l//l rli.rqrocr I lakomDost' Pozrcs. orientalsKo eostisde arri. apoteka I ameKap.lala. ar"ras. 3. -qla ddj lakomen. jeda aparflJa. impf ugfizanget niti. n ilern a^qe.angel. ko[l(or arqap fl handtar. KacHvBa l|. izobcrtl-lzoDim Pf Prckleti. pnreJatr anc rt zapor.

lep aiouar i dilava. naddijakon apxserrucRon m arhiepiskop. nadSkof apxnenncrcourja.(za turike Podenihc nemusumane.q!?I' il rDcnrrcl[ co oKoro dobro plihaia obotavliavo. igralka. visji pravoslavni duhovnik aplahjlcx' aai tevii apx[ManAprir n predstojnik pravoslavnega samostana otocJe apxlfle^ar. apfiara -croKa_ clotro Dlago Ma ce qPoAa.-nI| I arteriia_ aprncT-altrtcrKa m. acoBrir taft 1. 2.initi. 2. umetnica rfl ap.Ba se sarno nvau siDeca narctno postati vsel.r 1. star turski drobii. volJani apex cylr dobro mi je. hudo pa kakor strela npnouJa I larn dobrota. bombaina tkanina adi iz sluaceH. 2. alnarirl nr debuliek. nadskofija aptMerlncKoncKuadj athiepiskopski.l rrl k. ap*rjep€Jor. reiko delati aprav . postati sreten. prienaditi acncrrftiapl in itt?pl asisrirati. Ao6prlra apo r arh l. gl. ob Domasati. tlpBesa aclpa se Drrre v Kopnvo ne tresti acrap n1 podloga.mx fam L atli indecl odprt. Lgra' lec.l apMacHrrK. aprar([H). impf arh doseei usDeh. t. oditno: a. aromatiden apoca. mzsrpen apr|etuen lam potratnost. med arkada apMoca (ce). ploacvinirslir lx)\" dica za makov s()k aOuoHcKIIadi makov aOE!. lig prvak ac adj indecl arh ptaii. apc^a{xa I d/. strani stati ai*go m. delavka aDrarcKt 44t OnlnalsKr airanna imol delati za dnino.-tF-apMacBnqa fl.otok. acxepcrqr 4/a voJasKr ac^x adj indecl fafi pru\ti. -rrrr m lam teizkuSenomlado bitje almnrn ax.t oober. kot 'je l. lctak aoyJa n nr vrsta grozdja (namizno) a. njenost. vojak. . stavbarstvo apq.x:sB l. kar je dobro. sa arep lra rarKo odetu na ljubo. dobro delo. 2. drobiz. imeti stroSke aprnrr -cei m vatel (stara doliinsKamera.. 2. arhiv. prostor za hranjenje listin apxriti(on fl arhidijakon.nrt zaroiiti (se) zarocan (se.-BHa adi fiar pes ptrieten. rogozrna aclba. zasclta aordaa 11.nadSkofiiski apxEjep6j. I 1. 6tlasitsl aoeptMl irlr'rl izvrslrxrl lrrr nitn(. arrnada aDr@ra t dobrota. umetnik. |r i(k l"vr'llrt maka. plemenit arabski konj. aro!'rn m 1.voJasclna. 2.d. prav ACHOM (Aqrl-roauEcruqKo cooDar[ie Ha HapoABoro oca66oawarre sa MaKeAG Huia) ASNOM (Antifasistidni svet narodneosvoboditve Makedonije) acolerr. ol 'vzlju'5iti. vded biti -ce: apeclBa (ce) impl od ^wca (ce) svod.l. gl.-nor (od ^ce') kanepaDlatna acl'1t. .vrl. apMacyBa (ce) pf. /4tn -ce: odreti se.. 44. naivnost . ograda za ovce aprlnaerrr z argument. apc[ rl tfi 4fn le\l apcjrar@a.l)ii aoqorrapnr pt itk'lrvrrkr' trrttku aoxotlapKa / l.tni*pi pf rt imPl asimilirati. asr m fam lreizktJSenost. 2. Aa re ap6ca focfloA! Boe ti daj sreto! (pri blago' slovih) apna t neluSdenri. resniden. kakor treba acrDa I l. dokaz apeH-.. votek (niti): 2.izdatek ap. Podepia I l. konj ariiKa I napad atar(lra pl in impf napastt. odkrit. le' aprep[Ja. apqoBrf. @dv ta\no. vreden. ap!'ieBum fam stro6ek. 2.':ttrtl(tt rlrl Illllr\r'rr. rT dobrina. Hajflocroj ce SpJrxcS oA roa ^e. volja. rmpl apr'Irca. as (igralna karta).11 apE|rekrflra I arhitektura. opustiti. aratjles fi ataae are jd. sejanec. apHoro rre riAe rc^||ilru. crapo apo sllen oeoec. arepor My e ro^eM nid mu ne morem odredi arep4rJa.l rr ac.rnr< Me odkrito se mi laze ^a)r(e a[aMBJa. ace. razsipati. 2.1brlv()l aorrorr''t ln. -nfi n lam usfrctljiv.. MlIC. tr-nnt. obokano 'stcbri{de: 2.apHIroT ad. ^o*rotreba. sG gl. -3x . davck na -glavo . zlo apoBeH. apoc!tsa pf. zbirka li' -stin. vonj duh apovdrer. adv dobro. acllrSa n plalno u sukanca. aa 3a AoInoTo.arh. nezrelost. 2: tam novtit. Ziv. staro. arkada. razumevante. apxn JepdEm arhierej.rc:dw adi fan zapravlji'|. dcl|vec aprarRa I dninarica. iasen: at{riK pa6ora iasna st-var. popustljiv dlovck ar[qa I jezdna kobila araa3 n atlas (svilcnir tk ||i na) araa3erl. 2.-mr I vojika. napadati arart6. obrabljeno. -u n? dDinar. oA aPeH noapeE lzvrsten. KoKap . Dnden. ac oj Majcrop pravi m. iulnost. razuJneva_ -nje. f sl. cBDIlIeHriK{BpureIJIIua ap"nnrJ. ap''ncuB pustiti-zapustiti. adv odkito. naklo . ozir.I I I I i I i I I I I I Itl apxlrjepCj apxnMaBApriT I'J auaMllaaK t t avaq ffi hist harad. pora.r asfalt acQalrrtra pf in itupl asfaltirati ar.la nazadnje Je opusrlr to namero lepo.-nn f arhiepiskopija. ao6pEla pI. -rxa adj lepo dised. vojsxa. -^lra adi tam dober. vzljubiti se. svilena podloga aclIta / rogoza. ivalezen.rr . nr caboljsega. are JCa r? atelje arep fi tan ljubezen.. aoldra I lcpak. zaDravliivost apila iinpt tam tratiti.ster.

. tjubimec. hip st^ra mama|. brdkovec (gozdno drevo) 6a6mr. 6iti za babico.6agl. zaIjubljenost.. ienica. babitin. tilst bosomil 6a6yrct adi arh bogomilski t butanje. q m nav pl malkarc. modan tlovek 6a6a.rpaooTli batji posli (navaono o DaJanJu) !'uez 6a6oreBqa t I I I I nje. hrutd 6a6oreEe r? l. m l. butniti-udarjati. inpl nabrckovati. ..at|t6a r?Dehur 6a6yMra t mozoljdek 6a6UA m L Daguban dlovek.ot brek. roDot: 3-. . tasdin. 2. oditno alrKo^c!fi! interi fam od- t t I I I I I I 6E 6a6a 11. BErpor 6a6lrerlre lto velik in mofaD dlovek trpo?pqme veter je butal 6a6eHg€z hip od.wra f hip stara mama 6a6Errre 4 avgm od 6a6a ba- na. 6a6nnn aegerrrH[ denCe tu6ntcxu adj babji. biti za babico 6a6Fse z gl.4. pLaporan (ogeu) tu6y. oYEa 6a6u f pl zadnji trije dnevi v marcu 6a6nMra I . impf 14. 3leva 6a6aar m junak. trulE.a) *tdecl (pred imeni)r au{ Baca^ romar Vasil alEja.7ig mehkutne:. ncse DaDlsrvo 6a6e n(r adi babji 6a6t imd pomasati Dri Dc rodu. ded. babica (poklic) 6a6l. taSda.faK. 6a6oras m ilabudravec.uja aEqmn a f gl. atfm tz romar (v Meko. odda. arEKa I romarica aFraar( n romztnje llcno! Evrstno! aE{iJ4 -r|{ rt gl. 5.lt 20 alll@qa 6a6a 6a6WoB auaMlcKn ad. tasti 2. nezrel. 2. pl. mevla.aor adi 1. bugati. bu6a6aq<o.. bobneti. pG 'mofnica pri porodu.jan. xr ure 6a6Har Seme (pred Novim letom. 6t6ap. starkin. 6a6ral-r npuftacrot.'f. 2. razgrajati. starka. 2. nezrelo.. nabrekati. 2. 3.) udariti. bobne- t . nabrekto njivo sem dedoval po llna oCetu 6fi!{e f.2. ath liubezen.6a6wtKa 6a6y^e. 3. tati.rrnrrqcl.ryr m l. baoD oKia bica. ^dv naivno altrr (upeA ttMtatr.2. brnenie. Zile Dabrekajo. stari ode. velik. 3. 2. stara mati. aKinr\rnqa atEcru adi romarski aE.oBrF m latn hntst. 6a6IIncKr. Taa irtBa Mq e 6a6a^aK 6a6nartFa t oteklina. stara mama gob€zdalo 6a6oraao 'a 6a6crre r pomod pri porodu. otetnja dedisii 6a6nf. aK.a irnpt pomagati pri pG rcdu. 6a6a l.lrg blebetanje. Jeruzalem) a@ta.i in lam neizku6en.e (Tpera Berrep)pt tretji veaer (pq otrokovem rojstvu) 6a6rrrla11. lien hrum. 3. brdka. p+ gacrca(Kost) awtuape adv f am javno. dedi€ tutuIg impt l. 6a6EHa NflttfiJa bot materina duSica.

ar. 6a3aar irxpl sDrrdeti. -nor ddi star. baza.raI vrt. carina.lilf.ittlt 6^Krryr. 2.iadar. povrtninarstvo 6sBqaEUucTBoa vrtnarstvo. pita iz or€hov ali mandelinov. muslimanski praznik 6ajpaMcKn ddl bajramski 6ajqe.iuhiteli bak|ltvL' 6aKlrrqa I autar:t 6aKHe. oaRcvreH.a6aBqnqe & defi od 6aB. Dol lkacija oarpcMrr[t(. stric Nikola 23 6a axcr4ta t t I t t t I t 6aB. vedeievalka 6ajKa I l. fatu zastoni. kotlina 6a3flra. /d. 2. -r(na adj prtljaierr 6arar<ErK. -fi m tatn za' dasen. 2.rtnar. 3.{r m kotlar. 2. politll)liuti s(' -ce: t.Ku. bager. zeleI rr. 5pecenst 6aKa. "u[ m ptrtliaZnik 6arareaa I l. kamenick. svetega veaera 6ae. Podkupnina 6an. 6arlreM[.. zaklinjati 6aett adt fam precej. 6aKrlar P/ Polirrl)tlii i s(' -ce: Pol.vrtninar 6&tr. bo. 6a1^ra\ (ce. malenkost. barva. 2. sadje in zelenjava 66D. pokrit trg.t I I I I I 6a6!16oca 6a6$!oca (ce) pl otedi. 2. -ce:. otr ovca 6aJpaR. rrt'f. 2.raxr. or m prtl:aga 6arareH. 6a. mandlievec. -liH. parazit.b]i1'a fam n'elrmnea no' rec.n impf temeliiti. -Brraadj potasen 6^av impl 1.laK fl vrtnarstvo. modli lasopis 6asAa'rn smrdljivec a 6a3Aer6€ smrad. otekel. zavlaaevanje 22 6irrpoM. hrastova klada (za bozidni ogenj ) bresti po blatu 6aAr''nr'ap tk kdor skrbi za 6aa.r m mazad. rupast kraj: 2. nik fig gobezdati.k ( k r l ima snn)l(. brezpladen biti po-ce: 6aAlla lrlrja. povrtninarstvo 6al. prodnik. bazar.6ajae 6alar. 6ax atbotbob 6ar. Skrbasta ovca. ski. mitnica. gaziti. zazaman. 6ait4taar pf i.l pobakriti oarairurla' adi indecl bakrast oaxaiwk. -\i 6a3Aer6e datpe]itrIe tn tn aKactJev 6a34rI 6a3Au. -pna adi bakren 6aK pA iftpf l4r uposfevati.n bajram.rKa I trgovka. Speceristka 6at€ naK m trgovina z tivili. prislled6aBr^ impf 1.{T n baker 6arcaiin.priskuten biti 6aKrEtrn m napitnina. Skrlatiti 6aAe rr radka 6^AeM m bot l.rorru[Ka vrtnarica. 2. -wn m arh mit- ca. l.rana I baklava. marldclj 6aAeM^nJa adj indecl rrrarrdljev 6aAeMoD.xit6a n otr jage[jiek 6a(a fi trgovec z Zivili.hrib . postan. 2. ce fipaBu Ha oalaMa dela se reumnega 6a aIIc fl ravnotezje 6a^aHc*Ira pf iL impf v rav' . breg 6al m dial (veie se z imenom:) 6aj llerpe.a irrtpl Ixrllrrlrllrrll.t.aapm l. 1.rrflli s m 6 l a . Pre_ lita s sladkornim siruPom p daKAaB tft izdclovalcc. ce 6aBTa[o KaATa veder.ror{u1'ja.-3rru ldi luttt tr(rt'. zadr'zevati. 3. zadah nidar 6aj a^Arcy8a" itn?f fam onagovarr. bot zelena paprika. ' een pl lutrl :ra<llctat\. kemidna baza 6a. impl kvariti (se) 6ala. pravljica.ap m dr.i 6.ravrtidek 6arar(.. adj bo.idni.1 pl fam opesati. 2. 6^r'J{ja(a ad1. tkrlat 6arpcmol. sloneti na dem 6afip m. 6a31e fl mia. zamujati 6aBAocrf podasnost stonjkar. 4. -sor adi mandljev 6aBeH.bazcn. -. bresti.re. cenenost 6atep tu teh bager (priprava za zemeljskadela) 6arpa f pesn 1. vedei 6aja. brarjarija 6anarrcrr adj Bpecerij ski. kolonialno blago. nabrekel 6a6yrsocyBa (cel impl tabrekati. velika igla. 6a4wtr m ret l.iul)il 6axncx rrr pol.. r r c s r ' ( ' | l r i k .lilvatica oonqsrrul. zaudariati 6a3e'd n l. pesan 6aja eq. bawatil 2. -oBu fl? ples m 6a]i. zelcn. nadzornik javnih ur 6axAapErqa I 4/l? mitnica 6arrAapwja. osnova. 6aj Hu(olra stric Peter.' dajalcc ali l. uvel 6^larat (cel.. 2. 6aal[ impl bajati. zgodb^. gaziti.acrrr adf vrtnarski 6aB.id. aarati. branjevski 6at(ia^yD'a impl imeti ipecetrqovlno l_llsKo 6axin m 6ot braziljka { drevo in barvilo ) 6aKaD. -qs tzr bakren kotel 6arcairrprja. gora. kar 6aer[' c(paja kar daled 6aerre n bajanje dars!. sveti bresti. -/utl| m gl. -uor adi akacijev 6^tpl\ impl pesn l. zivila 6aKansdta f Zivilska trgovina. darovnik. 6a'3lc priskuten postati 6aKrsclTa impf fam nadle' Zen.ra^aKtn vrtnarski pride' lek. riba v reki Bregalnici 6aBerK n1 zadrZevanje. adi indecl zastonjvladevati.Pt. otekati 6a6!r5oc!Barre a nabrekanje 6a6frERa I 1. 2 . -rtll m zasta'/d 6ajpaKTap m zastavono:a 6ajpaKrapKa f zastavonosa EaJpaM .l oaKpAoIIrrK lx)lclllll 6aKcvr t. roj rIt:I He Me 6aKap{ sploh se ne meni zame 6aKaDuca. respektirati. brazdast.{(a I mazadka. -t m t. m" Sevje 6a3a f 1. nabrekniti 6a6yr6ocas 4di nabuhel. sadovnjak 6ag'Fw.

-qz m blatoi lam teiz" terljiv dolg. bandniSki 6aEKapcraon banlniltvo 6arftCr 14 banket 6aHr<Irora bankovec I OaE<oBeH. neposlenJaK. govoriti v spanju daeuca pf a/h napasti. pleno tako velom 6apaKa I baraka 6acJaclTa irnpl obrasdati s 6apar6e fl l. 3.bajka fucEap m aarodej.Am!a n dem kebltl. 2. prevaranGlvo aK.rran notdju drzati. llscen kopaliskistreznik. -t't m lzdelo'ralea posode 6apAe. kopalilka strezt nica. barski 6ap!T fi smodnik 6ac.Aopn. 6apHar pf dotakniti se 6apcxz adj modvirski. nodnozabavi(d€ 6apa I modvirje.lpp ry. 6arcK{ AeK 'babie zdravilo danflrca pl fam preutruditi se. -^or ad. 6apar (ce) impl kuhati (s e . /anr cnako. zavoi 6aACr rfi balet 6a etAB m baletnik. gibanica tury\ gr. 6upn6lrrnr impf TnMe 6ac! pa stavimo! Ha bol)||oti 6aca. lam piiatetj gi6aru<aI l. fantastiden 6acra I naborek.6acMaf kotenina vanlc po olagu 6acM p. lAllrti si lckil. 6aEap r"t kopaliski streia i oatsapKa l.trrr m fafi slepar. 2. prositi.2.ecl fam smodnikov. darodejne besede. 2. -^rd!a n bala.2.j ind. zaklinjevalec 6aqrapKa I l.cql| m basnoprsec 6aorocaoDeH. tG goten oapltrfl|qa I pusica za smodmK gapxcr rfl p6rhant (blago) oapxcreE. 3.6acoBa(1) m muz l. rod sabUC 6aM6aAiJa a adt lam za smelno ceno.t n rlem be diti. opletena steklenica 6a c^M m bAkam (mazilo. 6ap. ravnotezje lG vltl 24 6apo oanrce. sluz 6a e.irll \(. obxorlevatr 6acrlrr nr sprehajalna palica 6arar. 2./is vsiliti se darlcK'r adi babji. zahtcvati. tam banlovec za l0 din (kovad) 6aHr<ap bankir. -Tfia adj p6rhantov. Cisto zastonj 6aM6aBRa adj indecl lam tisto poseben. denarni za. "Bunor adi banden. 2. lrl.6a.. 2.rh platnar. iskanjc. ) 6al|Afr nr razbojnik 6a'd. lkafec. glasbilo 6ac (2) t4 stava. 6apa po malem zahtevati 6apHe. blo6opr!6ufFfo.tnl. -cc: oapirasa t smodnisnica 6ap!TeH.Kctor ne pladuje dolgov 6araxql| I t t' I T rf vara. 6arKa I golsa. Lo pdj:.. greda. plevelom nja. (kletev) 6arE€ Aa re Ha6a6apu! 6amre. 6ar6aar (cel impf kopau (se. 3. tolpa razboinikov: 2. mlaka 6apK4 6apKaaT impf dew od. treltiti. l. bandni 6ari..l)crl 6araru/raK 6rysl.uu tn stopnica. trgovec s Kotenlno I I t I 6ac\terl.opaT ifipf Zlaouorall. toldi. -Dua adi basno sloven. zdraviti sf. rav.impl.-.AaK -rI{. balon. vesca 6acHorBceq. proltravo.to. kadilo) 6a cardpa pl n impl balzamtrau 6^ cwr adi balski. velika brisada. /ig. ath pihitna godba. omagaxr daJmvcyB. 4$ adj blatei (kraj) 6arar.lrg zajedavec. posebnez 6a]i|ja I bot navadni oslez 6di'Ka impf 1. muz arh trobenta oaBAepa I drog ( telegrafski . zgruditi se. ldm tepsti.at l. Tpu 6ar6r. 6acaar impf tatati. danHaruI l.i koteninast 6aqIa I basen. zaht-eva. 6n1116rt . bandnik ft 6a-Etapcx{ adi bankirski.6acJacaI'l obrasti s travo.? brakelj.. lx)brid 6aca!ra& . otr' koliti (pri ropanju) dac'ncysa. kopalnica: 2. lig nepostenjak 6arax rD.pasti -ce: (v posteljo). hrkelj. zagovor.rxon ra balkon 6a oE m l.r ft glinasta posoda za vodo 6apAaRwrja. toailnica. tig vzkipljiv.1 prosilec 6apAaK. . 6a_pqqr€ t denr mlakuza. 6atr> AV^e 6aIr€Madv vsai 6apr. i rl . stveni klin -nn bobnar 6apa6ap adr. le6apu6unu|lJtr.. -Hrl / sekira 6&iqaK. kG palni plasd kopa- 6a. tudi 6apAaqe. {rra ddi smodnikov 6apyrlrrja ad. isksti.barje 6apa.r AeHrri Ha xopel onevno 6aEa.rBaq fl bruno.bas. bar. -u.lam pcSali. povpraJe. vod. kooali3te. blesti. batetni plesalec 6a erq({ adl baleten 6a^Act m balist (albanski fa. kopel.r lx. udariati. potikati se bcnlck. 6apaar impl f. aj Aa ce Qadnpoourrt. 2. guba (pri oblekj) 6acra. ril 6a raH . darovnica. -rrl n drzaj. 6eEKa 6aufaa I ban6na 6aEAa t t. disto svoj. 3.r. [ur]l Onpnorx . . plesni: 6aacra Qycrau plesna obleka 6a^flrja.ltisniti v rG ke. basist. rzguo{aU mocl 6ap m 1. oa6ap ^ 6al* cxn adi kopali5ki. topli&. Klepetatr 6aruqa I pita. soddek. Sist) 6a. gl. udariti. mlariti 6aM<a I gl.impl napadati. 6aMoalxKa qoBeK svoievrsten dlovek. 3. banka. 6acraar inpt tvekati. 2.6aHJ.rqja..tt a. pornantast &p4at adj umazan (po obrazu) 6apaq . 2.. {rlil tu f@fi pre.

I I I I I 6araKqrcxl 26 6er. t I ca (z doma) 6erarlqa I paniden beg 6eraEe n betanje 6er aK.rKrJa adi brezboZen 6e'. 2.2. terro.erer1. pomanjkanje.-6arraar imqf blebeta' ti. bei^tIl 2.''' 6a'4ai pl poljubiti. blatiti se 6ag. 3.6otK'. 6el!1Baar inpf beg. 6e3 BpeMe (AeH) VMpe prezgooaJ (mlad) je umtl. Meceq 6e3 rprl AeHa 5e trije dnevi do konca meseca. pidel. adj indecl poseben.-jsa adj brezbawen 6$6oxeH. 6er^[K I begovina 6eroBcKnadi begovski 6ero^. 6a'Jl'KaparimPI fLfl 6eroB. A€iIa. 6e6l|t6a /r novorojendek 6e6ewe n dem od 6e6e otroiiiek 6e6euft adj novorojendkov 6eB. tryr m brezboLtrik 6e36oxlniqa I brezboznica 6e36oxHrr<r'| adi brezboinh' iki brezbostvo. n/d kleveta 6€AeBrda. 6€6paqeu. -)Knt a/1 lrrr'z konden. 6awBaar im?f Plan' Sariti 6aua I dimna odprtina na strehi 6a{a. gl. l)crno. 6erajre. packati se. re''/e'. davek na iivino rz neredna turska 6aM6o3!rc pod Turki vojska 6attr. povrsno 6aEKapr. 6Aear iftpf bdeti. neveren.6eAI|rrK. biti l)udcn 6Aecrr. -oiqq n starejsi brat 6ariurja n fam sreanik 6aw m strasilo. brez bolcdin 6e36orlrRo rr b.pl. turski Dlemiiki naslov: 2. tako je 6e-36oeH. delati zase.Ie n brezbostvo. skepsa . 6€ Aa sl-raaM da bi videl ne 6e3a^Koxodel|.Ela. czl)()Itv(.uor adi begov 6€maIIEa f ftis.lbllante oatr\. obrekovati .i l. 2. .36poj6e36poJso adv brezStevilno 6e36poJnocr f brezstevilnost 6e3BepeH. opora 6eaen. nesrednik. tlaka na begovini. 2. si romastvo 6eAIreH. 6aqoDcrn adi planSarski 6as!Ba. 3.a I stegnenica 6€AIto n bedro. -u{ w l. dvom.) bil sem. -rtrF n 1. volk!. -AHa adj \areL tov. staja planlarjev. budnost 6AeHue. ubel- drusaden.lKm beiite. nezvest. krak 6eAcrBqBa. brezboltvo. slab 6eAere n obrekovanje 6eAn. lG 6er nK. begunka. lopovski 6^Ta ad. poscstva od mene 6et^o adl.j. 6eAar impf po krivem obdolievati. brbliati. 6auvgaar impf popoliubljati se ljubljati. Prvi. Dobes 6eia.l1m plan' Sar 6aslao . gl. brczrcnstvo 6e36pexeH. 6eroBrl ru l. gospodar posestva deryLt adv l. . -qll rn l. otrobevezati 6arro.Kln adi hist z bego\e zcmljc. trpeti pomanjkanje 6ercrqa (oA 6er) I begovica. sebi rrslr'ezltti 6arrf^ax. polir. nezadosten. planlarija. 6e36oxsocr I brezboiniStvo 6e36olsocr I brczbarvnosl 6es6o-Aeg. 3. stiska.36oxflnK. 6aua{aK m svak. begu[ec. -rgr m hist dtiavrLo ali begovsko posestvo 6er^t|r(. povrsen 6ercrso a beg blti 6eryla. -trn f arabska kobila 6eAeM n? trdnjavski zid|' lig branik.{na arU trtlxrlcr'.Bat6e fl-ce: -poijubtjanle oaqiBaqKaI 6aqylRa I poljub 6as.sg. ubeznik 6eraanaI 1. 6em oA ! ru }trure izostaja iz Sole. neomcjcn 6s6per$ocr t brczkontnost 6e36poAeir. 6aq€Er'. -AHa adi ncprcbredljiv. -uno a/l srrtttskt. gotovost. Drvovrstni 6atn adv prav. begova zena 6s oraeo brez 1. beino. kai_ pada. -Jsa adj brez{te'tilen Stevilo. izogibati se. 6atoD. mimogrede 6e4a I l. 6era oa pa6ora ne prihaia na delo 6em eq. l{x'ili sc. otroci. 6eg'6[4l m veliko mnoZica 6e.) 6el interj hejl nol 6e6e. 6AeHuJa n rel fio|ni predprazniEni obred (pravosl. -r^a ddi bezen. lzqa]alsKl 6e3EeD[e /r 1. -auu tu arh ogli\v. ravno. -ce: Doliubiti se 6aitria. 6eraar impt l. begovo fevTOKMY dalno posestvo. 2.ra ade fam posebej. nadloga.e n bedenje. ero ro Bo. zavarovan 6e36eAqocr I varnost. -^sa adi btezalkoholen ge 6$6eAeH. 2.{o 6eroD 2"t 6e3Beplle t T I I I I I 6araKqrtcKu adj Iam Pt!\i\ rantski. stegno. brez broda in plir vine (reka) 6$6poes.-pHa adi brez\. {n l'r ftisl davd_ ni zakipnik pod Turki: gl. ateizem. ne priti. KoAKv e qacoT/ rptl 6ea Asaecer koliko je ura? dvajset do treh: 3. odhajati: 4. moi Zenine sestre 6aw adi fam glavni. os.i iLdecl tom zi\Ptt' Sien. v teku. brezboznost 6e. 3. ubotec. zavarovanost 6e36e^a adr art seveda. -t|I| I revsdina. -lqa ad. reveti 2oesreden. bavbav 6aia ce impf mazati se. zanemarien 6are.revldina. 3. trpin 6eAEoruja. begoma.. 2. 6Acc. os.{tor adj b€drn 6eAp ettfiq. Taa xxBee 6aur_ rca 5a nene ona Zivi loieno der^fi''. 4. 6e3 paKa bniz rbke (odsotnosti. ncporodcn 6e36paqrrocr / sarrrsk0 Iiv ljenje. 2. 6arm6a rn in n bratc( bratci (v prijaznem nagovoru) 6arra. beg. 6e4craltaar lmpl revno iiveti. bili so 6er. 6e imper'lekt od cyM (1.

nespameteD 6€iMofteq. -rK'daa.[r(rcr' / l)rcr. {na adi neusmi- ljen 6e3r'Erpl|ceH.oldnost 6caro6err..-Arra adi brezvoljen 6€3Bo. anm adf ncr0dcrt.:x'j. . apatitoo 6sDpeAuoceH. eupraviden 6e3ocHoBHocr I neutemeljenost. "AHa adi nenaseljeu 6€Mepeu. ateist: 2. adi brezimen. brez kruha (dan). -Ald.tr{tr(. pw adi neodp. luboi. Zen-brezskrben brez Dridelka 6$Aapen. -Arra adi brezvodet 6crx()Ar{}cr / blczvodje ocatrolAyurcfr.ur m brezdulnik 6e3rpeEeE. nerdden 6e3 ltcres.Tua ad. . -r(Ha ddi miren. brez deZia 6e. an{a adj \edi(et. -Trro a.s. verolomnez 6e$erpeg. -qI| rr L brezboznik. neizmzitost &3.cHa adi nenev^ren. {sa adj brezokusen. -Ea adi k :e brez. 6e?.3rpr|'teH. brezduten 6esrpaEHeH. . nemoden 6e3seMjatrr r?? Clovek brez (svoje) zer je oe3seMJes.r6r.{|I| m brezdomec.ry rr brezdulnik 6e3_ rp6Er.n fafi rc. . a. tih 6e3i& oceH.di brezdimen 6eAHa f brezno. .n pokrit trs 6erae6en.JEa adj nepomemDen 6€rlasajHocr f nepomembnost 6so6s4reH. zatiaie 6eoiycen.4. izgubtJenec 6eiApDes. . arm adj brcz- vredrosten 6esBlreAsosrI brezvredaost pre6e3BpeMeu preddasen.a ad. brezdelnost 6sAereH. -Jr|a adi brezide:en oe3rAejEocr I brezidej nost 6e3n3 e.no adi teza6s3aurrurerl Sditen.asE€AeH. neaktivnost 6e3Ae^rru<. 6e9Apl'ro AojM! vse- 6cr)ror. adi nemoten.-ry m lenuh. adi zgo<len 6eB!"reH odj brezzvoden. apatija. nezmozen 6ee4een.qeiruw.pga adj nenadarJen. neslilen 6eslpren. zenule e. -qlit m preslopoik. brezglasen 6e3rafteltrKo.. aa ad.ora adj brezlisten 6e3rutqetr.nm adi brez mo Zganov. neaktir'nost oe3AejcrrreS6AeJcrro rl nedejavlost.6e3r Borllocr I nelivljcnjskost. vsekakor. 6e3Aearasar itzpl lenariti.H. . temen 6€.TE a. -csa adj brezmesen 6€9uererKeH.ri vdan. -'i'i|''.^rl) 6ca3u6rtocr/ l)l czz()lx. brezZivljenjski 6€rpeBwK. .G.i3:rKoHm(. .''ttq. brezvoljnost. . -wta ad. ". oDupen 6caqaqaetr.a adi brczob zlren 6e3o6$rlrEocr f brezobzirnost 6Bo6AaqeH.rrrra adi neusmiljen. {rja n brezpravnost.rfl|a adj brezupen.st 6eJraDcrc[. -r|'lt m brezvoljnez 6ei&o^\o aalr brez volje.Ea ati brerobliden. nedloveski 6e3rlreDeH.i brezobladen 6e3o6^Eseu.a adj brezdeleven. -rHa adi btez ottok. zlodinec . veZ.aHa adi brezglasen. ren I t . --rtua orez mocl 6e3HaAerrrri. neupravidenost 6e3orropen.{'i|o. uoog 6e3Aoi.3eH. neomeJen 6esalumx.ef. razcapatec 6e3_raaDoqrbrezglavost. -3.pEa adj brezmereq nclzmeren 6€sMecett.pa.^or adi brez\etti 6e3Deqtnia f brczve'-rie. -. medlost 6e3BoAHuK.{t||u uli lrrcr. .f. ano mmen 6esuMoren.anrK. orez vonla 6ejMo3oseri. nezakonito ravnanje oe.di brezbi6es'tareE.afra nesra^ili men 6€io6pas[€. mrtvilo Sen. . -DEa adj brezlese\\: 6e3AIrBl'axaprrija brezlesni paprr 6$AIt!To adv neizogibno. . . $tb adj brezgre.j ncLivljenjski.nrt ll l)rcr:rola(xl 6cJr{(.rdf 6casaKosr€. -'*ra adj brezmeJen.i brezizraze\ ']eiztazit 6gs3lra3trocr I brezizraznost. brezotroden 6€AerKa I Zenska brez otrok 6€AnMeH. .adj brczda men.. neaKltven 6eAejHoca f nedejavnost.q|a adi brezoseben 6c3rbyAerl. "rrrl arll lrlczlidcn 6cxxrf^{cn.nedolien.-DHa odi neusmiljen. ravnoduSno. zmef denost (aKor Dndr ! 6e3r aceH. -rts-6€o6pa3ltr& tll ttt.{.r(I|'oretf.a adi brezzroccrr 6caBo^crr. Sria adi br6zlrusen.rltr ft nevre 6e3e m bot Erah rencar 6egrKaaeu. pozrtvovalcn 6e3saaEflrocr / vdanost. anar||t t o Ocrrioncl. prepad 6e3AoxAe!|.di brezimetJa 6esttcreH . postoDad 6er.4orgr.6€B€pM( 28 o€3r(IEeH 6o:tN(tt{Ftl 29 6€30lrropeq 6e3Beprffi. -ltr'd.ejaven. fic potepuh. {rHa brezdulen. HOcT I I I I I I I I I I I I o6sr4teH 6€0r eA{ocr I gl..i|''.ec. 6€o6srp- 6e3otrace{. neoKusen 6caB^acrefl. adj g). neizrazit 6eo6pa3eE. . ma . . varen 6e3onacl|ocr I vamost 6e3ocaoDer! -Efia 4di neutemeljen. ne delati 6esaeaeutrrBo rt nedelavnost.i brezizhoden 6esr€]re3|rocr t brezizhodnost 6€u3pases. brezdusen 6€s.L adi pesn Drezzvezoen.rr|e.3r|AeeH. -Jna adj aed. f nesramnet-nesram' nlc:l 6so6pa3nocr I nesramnost 6sor^eAetr. . neoporeden 6e. poZrtvovalnost 6e33aKoHeH blczpraven . -HJa n nesramnost 6so6pasErx. a'na adi brezvla(|cn dcarl^rrcrrrc11brczvladje.

o€Kfiar Pt I z3qekf'. belo$ozdje(xAoAeHcKuadl ocrFn. 6e^exar pl iL ittpl L zapisati. ptica z belim perJem 6€AocDercKr'r l. El. oznaten. ctocela ski 6e3Desv^rareH. 6e^o Bl{_ den @di Deoporeuo] 6e. krooclpeAnua I nereq_ kar. zapestnica. 6eHr!tsaar ltt?Pl oo nereden 6etute 6capeAt e. kaluten kilenkoli.*ro Sen.napisano 6e"3yMe!f.6e3!a4HHK 6€3!'lr|eu..irre praznih rok. slovit oeaerKrDocr I znamenitost.ra r'u6erpbnoreu. -ql nr belokapec (vzdevek za Albanca) 6e^oKoc adi sivolas 6elor<pn ecr adj belokril. a'Ia adj brez' 6eA. .erft t a. zaznamovan. zapisovati. 'Mt|a ^dj 6€^rrua t zool ohridska Pe blazen strv . 6eru<a . oznadevati. ne reti 6e3vc^oDen. 2. -xI| !t?-Pijanec. -inra adi neuspe' l \seenoi 2 6€pa3 II. 2.{He ce. bel rob v knjigi 6e^hla I bela ovca. arh r^vnilo 6e ee. Jasen 6eao4po6eu. 6eKne. mreie ob Damet *iffi#i5". 4. beljak z. linija.llr crn_ Doniien xoBII brez rime: 5. bel."i. 6eNei. arhmtr 6erpilen. 2. vol. ce @L'ilar pI zasvetiti se 6enorrua I l. beliti z apnom. uso(lct)." . brus.res. 6. belota. 2. -ana ddi brezreden' 6er{vBa. osla. der. iasen.t rpu.uja l? nered 6eKprja. pomembnost oe. s\re' br. belost. 6e^ear impl 1..Jou". liubiti. tlxl hell. 2. katerikoli: 2.' brezum-"^. drra.ravnoous_ 66p6erH[K. trg osumlten 6e^exx. lulditi.f. -4na adj nePreo"]l'o. zap6eK.\isei. fam blekniti. najofz oe. beliti se. \pisati. belka 6e 9. 2. v sln_ 6eivraeaen. 2. impl po(eti neurnnostl.. niordmiStienost tati:.t uska. _2. -ce: bledeti 6e^eer6e beljenje n fu. pustolovski 6€.I I I I I I I T 6e3oseE 30 6eaer 6e eflrja 3l 6eln€ 6c. -PHa 4di neutnrdcn 6$yMopHo adY neutludno 6e3yMcrBo fl brezuJnje oe3lMcrDvDaar 6€3!ucrD!Ba. . oelezntca.'r a adi nezagos' *t#"*r*u f nezaposlenost oeaia:oopen.#fz#r1.. -qrla adf nesramen. beliti se. svetovlianadi ski. 2. bclo t{r'(.t}'. bckrlrncr'.notes 6e^exlTa. l. -qn m krtnrcliitk 6eagrxa / l'r)/ zv(. bela domaaa iival (v jajcu).lroruua I beljakovina 6e lrurrttt I l. skrbl.. lam cEpljen. 6e3o.re3. 6e.4 a adi t brezpogojen. 2.rer(}ofi. lahkomiseln miiki naslov ) 6ecnadvAHocr I nerazumnost. Eezarflereslra6€rvreuren. 2.|((ck.a. abso' 6e3Das^htteH.y! ar impf l. krokar' ka. pega . aa siva glava.t. 6e^errlja. llsrce 6eae4. 2. 2. lpaiatii 2.nezainteresiran 6eaicneuren. ne3goda. pleskati 6e l|ao r? belo lililo 6e^rda l 1. 6e. 2. nezaintereslranost 6erDacvacH. 'Psa o. rav6e3vc oDnocr t brezpogoJ nosx noduien. Delocmca 6e^xh adv lam morda. cv'€' T imDl tam 1. obupan 6e3pa3 fiqHocr t. bledeti. prrpomDa 6e 4 6e ar impl l. ugajati 6€Heolrery m pl ozke suknene hlade 6e{ra f prirojeno znamenje. 6eil. nepremistjenost' razsodnosl t I t t I I 6$yMopeH. kozcl z b(io dlilk(r 6e^.&rc . -ce: belo se barvati.r gl. ttaz 6eL Ro 6€!r(opeq.. 6e^tot adj l. tel. DonoentaK 6cape3ePaHo atlv brez Prlorz6erpaclu adj Pivski. belih kril 6e. (c€) 6eHAu. 'Aua adi neugletasmah 6eA c. r'lpno na aen brt'zumen' 6e^o . -^qr z belec (dlovek bele polti ) 6e.brezuspesen ^dv ravnodusno. . PoPoIn. vzliubiti: vsed biti. -Pna ad1 1. 3. 2. beliavina (pod _ lubjem).a adi l. 5Ha adj pliuden 6e^oraleq. -rna adi Pokoren.di l. -rin f l. turttqcaaT pf fam L postati vSeI: 2. ugajati -ce: 6€HAnc!tsa (ce). 6cayMnfiK. -Mql| 6e^rr|'rap rn vrsta rlolsKe ce 6e3! ar pt bili Oegyrurce. D$itc(!n. 3. postajati bel. beliti (platno). 3.r. -tEta 4di neutoFz' no ljiv. 6c^x I /4r. slt ||{}rtl."'-cc: biti. nt 1. zmcdcncc brez sramu 6e3VMHoca brezumnost. 2. 'qu la brezumnik.ro.3. siveti beliti se. 2. tam cepiti 6e-^€3s4a f 1. oznacrtr. 2. 6e6aqert -qHa fdm l.trrocrt ocnosr 6espa6oreE.. siv.zrbeg (turiki Pte.reufta l^ 1. -qH rn nevreren_ nost. J. zme_ t nesramnost 6e3o. neureien: 2 nepremrsllen'nerazioden 6esDasooDHocr l.1. 3.ez rezultata u_soe3en. J. 2.islien. znamenit. lan? cepltr 6e eiltralr adi pomemben. neurele_ I neriost.2(lli 6e^qo m l.qu m zapisnica.rorrja I belina 6e^olruKa I zool beloulk:l 6eata*rqa f bcliakovina 6eavs^aB4di bclkasl 6ea! rpax.ran adj beloliden 6e^olepRa f zool riba beloperka. \zdevek za izrazitega svetlolasca.

-AFa adi nepre' gleden o€cqrecraso adt neprenehoma 6eqrpnolrea. 6ecar obesati. 2. govor.raB 32 6ecKpluYAosfiocr 6ccny*crr 6ecKy*crr.THa ddi ncsmrten 6ecMprEriK. brezkoncen 6€cupeAMereH.obe5enjak 6€cEr o z steklost.orcxyfuiHqan. nedosledno 6ecuprqrmroqr f nenalelnost 6ec[plcrpacno a. dobra 6ccKy(rrl|x. 1ma adj btez nadzorstva. vsebovati:3. togotai 4. brezizhodtrost 6ecn areH. ffi adj pristran (ski ) 'Jeoectrlrrtqln|en. -rsSepor(yfruqa -BHaadi brezkrycn. .-slr adj brezpraven 6ecnlreAeaeE.. brezkondnost ren 6ecKpBeH.Bocr I brezkond[ost ina adj nesebi6eo(opnceH. zbirati: 6epH w! pamet v glavo!. tazttz. 3.{trl cdj govorni3ki. 2. -4ira adi neploden. I brc/donrc(.6ec(p![ryAo3en.qe€.Zetev blato 6cDdu r /dfi nesnaga. 'ra ad. donosen 6eporfien.Aer. -un r'r hudomusneZ.-qxt m govorntK. oeDaqKa zbiralka t 6ciraqxr adj zbiralski 6cp6n / trgatev.i l. steklina. . jezen. neosnovan.Tf. neqvomen 6ecnopos€H. anemi6en m.quiimuo r? govorni5tvo.. objesten. zapra'r'' obesati se. rabelj 6e {6|taB adi 1. brez poleta m L vragi 2. s prirojenimi znamenji. nasilje. norost 6ecKplnylosHocr f brczolrzir 6eca f arh obljuba..-un rr ncsmrtnik 6qcMlrrtrocr f nesmrtnost 6ec.d! r\epislransKo 6€qrpltrc4racreE. predrznel. r 6cp6orcrl. lzjemen. -tna adi brer obziren danost. pridisar 6ebe. steklina. lez. absurdcn 6ecM[cleflocr / nesmisclnost 6ecuucaurla I ncsmisel. neumnost 6ecMpreE. zanemarien (otrok) 6ecnprurepgrt . zaJezl_ tev: 2. -Hqn m borzijanec 6epuker nt larr obilje. -pHAadj \@p6 reden.pEa a.) bombaZa dja. anlla alj brezraz' reden 6ecKoHe.6eE(tr. borzni 6€p3ujaueq. neutemclicn.teE. Drez pnmere dectrpryI[eH. -1ug.Dreznrben 6ecromie. m brczpotje. nasrP. nepovratno 6eqrcrpertet|. rya ad.zanesljrv.3Ea adi Dekori.i brez vzroKa.i tepovratren oe{norparso 4l1. !ce: zbirati se 6€peEe i trganje. -\rEE.q . frizersKl 6ep6epcaDo brivska obrt n 6epe.slaboten 6ecnopeu. rl nemlmosl. prisega nost 6ecav n krvnik.zastonrsl(r 6ecnro4eu. oei. brezhiben oecnper eAen..\.trli ('neaejatise dcp6cplr hrivcc.a adi brezobresten 6ecKapalarelreH. sten. 6ecBecHocr nezavest f 6ecDeqrI nezavest 6eceAa I pogovor.a adi ne' znadaien 6ecxapdxrepnocr t neanalajnost 6ectqaceri. 6epoKy*mc. retorika 6ece[. 3. . Jarovost oeqrc^oE adi brezspolen. . 6ec. stekel'. -pP. -*llt tnctl 33 d{/l brczdo 6eqrprqmeE I {Ha adi nezalester' 6ecBeces. -*ra adi brez'kri' sosDoornta ^6ecosl len. fig breaznoden oectrarnqa6ectra*e t. odvodni kanal fuoar m arh listina. -rtn. blatcn 6cp6srr! cc. nepartijski 6ecuares. lattt rrrnt. nekoristoljuben 6€qrpaeH. dekret 6e. cc 6ep6arar ifiPt sc. . "Jua cdj brezkonle1lna den 6epfiftereH.cHa adi 1. t +9qer gospooar-qoDra 6ecKpu eH. gG vorica. frizer 6ep6€pHxua I brivnica. -rua adj brezpredmeten 6ectrpeKopeE. ten. tobaka. -'r'& adi Iam rG 6ecKpaj m brezkondnost doviten. brez poti.di nepqmerrjlv. rel pridiga oeceAmrK. adj neopo.neutemq rJen t t I I I I t I I t I t . 5.6ecKpajuosr t brezkrajnost. Dridisarski 6eie. 6ec[oKohraar tmpJ yzlrelnrrJatr 3 Ma!€rlor:skesloyeLstd llo?3r 6ecEoaes€8. adi nezmouJtv 6ecrorpeErocr I uezmotljivosr . -Jua adi nestrankarski. i. Pegav 6errr nr l.-l)rcz(lotnko 6ecMnc clt d/i ncsmisclu. flra zdi nemq den.2. razbrzdaDost oectrapn eH. orvJall 6ecruK. -flIa adi I\m ne' snalcrr. -ssa adj brezkonaen 6ecKoge.o.troKola\ brrpt vznemrrlau 6ecooKojsocrSec[onojcrEo l. togoten. 6ecnoEparetf.Drezobziren 6ecrqraaeq. -ftua adi gospoda.AFa edi rcpd.6ecqear bnpl besneti. nabiranje 6eD3at borza 6eiearicxr adj borzcn. neporabe! 6eqrcle3socr I nekoristnost.dj brczplacen. --ura recell. -^sa adi neome jen. -w ad. ne sDoten 6eciououren. fig tas -ce: ljati 6ecerBe obesanje r 6ecun€ I vislice 6ecKaMares. brezpoten.as m zbiralec pridelka (sa' itd. iarak. 6epar itnpf L tr9^tii 2. 6dcn.znemrrl enost oectror(oJtEa. trizerski obrat 6ep6epcKrradi brivski. preselen 1.wa adi nen* eelen 6ecuprrymro adr nenaEelno.pna adl nesporeo.JBaadi nemiren 6ectroKoer4 6ecnoKo[. drtati.besnost 6€cHortrja I steklost.

6ecqe^|rosr f brezuspesnost no tutee aalv tdm slabse. 3.6a@Ja. stavba. biti (bi' idm). -AHa nik. 6e. oA 6eiep no6erePnajslabSe 6eroH fl beton 6eroErDa. Doirum ddi brezobliten.'r m sl.AIIa Mt bfezvseorn. gl. pisalna miza 6ncepnr biser . samski 6eftapcrBo tl fantovstvo.lrlla adi nemoden' oecqecrE. Pogumen 6€crDaEros f Deustrasnost.Pa-fi. 6'r'.-s".. nesramnost adi draglu. I nesramnez'nesramnrca 6ect'dunoct f brezsramnosl. -ulll m kon! 2.i. bc 6sAen. gl. 6raejrn ath i. ( ( rl. 6n^6i fi slavdek fur oes\ Sotorski 6rue.Si'n coni ker. mocr 6ne. oecEeftepeE.6Efa t 1.. 6n le. 6ccrlcff. bil bolan olorcr$flJa. staLaKtrt.. uluut -uo 1ecrfia. Nrvotoi< 6ecrrara @dt neznano kam adj btez6ecrpacreE. bivoliek 6a^loca pl omamllr. samstvo 6€*ap!T-a. 6elolo4taar ?/ rn in rt betonirati-zabetoniratr 6ertuij nr 1. zvoniti. {rrm adi neustra_ sen.ren. n l.krokar fietr:apiwt adj fantovski. He MoxeB aa Aol.. deianie. otnoo. {Ir nl vedlitrska klenica za vino in Zganje' HAtIA balon. oplll 7 6lEI! adi nekdanji. z' lis erenak. zelrscu . zveri 2 |ig t nesmotrn /dfl lanlovall.6tapaaa inqt biti' im?l bivakovati' sc 6rr& KUr. slabost 6€cqecrxe. sramotcn 6€cceMeef.. 2.l. mlada o"1?"n. -rna adi brez c\etilr.-udaridti.^6!r ti -M m hist.P(> 6I|Aat. PoaP 6rao z gorski greben niti sla'r'ec. zeliSdi 6HrgD fi 1.14 6esap 6€sIl 6I|cep 6lc rauart obelati na veliki zvon 6[Ja. rirad.onetastiti mod. zdrav[na zel. 6eccd. t ne_ osk. 6 ^Jyp 6E^|€ I l. -ce: titi se 6€ccoApt<aeE. 6eftaplraar. 6uAe. PrejSnji .oecparaHHqa tz. 6a oH _ 6rAttsa. samec.ftccqeHer. '. 6I.{docr . impf 6. oei$nteu netasen 6ecuelen.skrl. sramG sramotiti: 2. 2. -ana adi rastlinski blvolov DlvG stir-Dastiiica 6n laD tt zelisiar. . lanaLnr nisem mogel Priti.ce: biti-se.6mr^ar.E.6l|xoal| t bik 6nxoarDa I debelo drno groz_ l.fJ.rvDcrEeH adj brezdften. {Ha adi nesPeeen. -qrr nt dlovek brez semenski dasti.6qlar imuf I l.' ()s\erc Pf 6r.6r. . 6n. bridek arh zdra]Jilo oiropoca pl PoaPneti. el.'JHa{eccoAltt€' te^eH. bivolarka -julij (Po ljudskem koseL: 4di 6riBo^aDcK{ bivolarski ledariu) ousoaR. arh tako da.r l??pretepad.. fant.rrm ad'i brezcil:en."nt"" n dem od 6q* bikec (Posebno Onr". tolci se. -lxa adj brezdirnen 6cc. . mclar.rB[r pI ozke belc hladc (iz domadeqa sukna) 6fi part bi (za tvorjenje Pc soinika) ori6i n raika. tid..j1]. apni.rei. Trg 6n JocyBaimpl od 6t{^Joca srehkost.ra bivolica f 6t Japi€ t z€li6Carica. Poslopje 6eB 6oAeH aau. . trA. -qrr. zlveu samad'v brezciljno.rcAcrr. scena. ncDltccnllrv occrtvrctt. dober iezdec doti. zverina. -AIra adi brez otroK' *l. nepostenost brezvesten _qI| /tt brezvest' 6ecqicrirsa imqf l.1lte6eccl|^llocr . veseliak. 2. 6uAeM od! fam cEIo' m bivol 6uBoa nasDrotno 6reo^ap6uBorrapKa I. 2. 6HEoA mlad bivol. Sport Palica. lM m arh NonJe' odi Prihodnji. onelaldati6ecctI. -sja fl neeastno 6€ccoieces. -c'ia adi brezte' lesen ade brezsumno.a vellan.rsa adi brez soli bre-zdusen 6eccoEeH. oecqecrar PI rn brez modi inpt skruniti. .I I I I I I I I I I I I I 6ecqta.ii[.t rastlmje.{Ha 4di nevesten. mudilec 6nK. 2. izzivae.. z. 6ectrpFn&ocr brczvzro'll()s I neosnovanost 6ecpauen. 4di taborni3ki.-uxa ddi brczsl-amen. travar. -Pta adi brezbrez spanja sladkoren 6€ccornua I nespednost 6ecmvueq. gosid. 6u. kroiad za hlaae.6ecceMeH dd.6ca^crcH (r'i'qeces.6ecqoB€qer'. aPnendev. <ta straslen 6€crpaEelr.lracrr. 6rle IIIem imeti za norca.. u". ornl?. II . er. bridkost rft krrstal 5doolrm adj 1. breT_ 6€cqecn[K. loPar.{Il6a n dem oo 6uBo^rre.. nesramen 6ecpanmr. -rurm adi brezSu6ecte^ecen. -. kanalia 6€ccra el|."en.^.tniri' 6eccoBecfi{K.uDiti. <rla dli neiasten. pisarna.tt'6'ntb. DrazeD 6ec.. -. velinik turSkega vojasl(ega biti (od glagola clar) ( moz) odaelka 1000 6'. Potem ko' oder. nccvctoa ric. 6mopoclTa itttpf aPneti. ne@e|$o sko smolmo brezciljnost. rrAeH stek6rAInDlt I prihodnost. ker sem 6rceK. . 6u. -q'giaadi ''eElo're' ski ski.ryt t.

fam 1. dobrodugen. barje Ijati 6naro z dreta. Zivljenjski. dEtacvD ar imol a/tr -kondevati. -rm I Skofija 6rcK!flcrur adi Skofijski.n biftek 6[q.i od. 6t. praticek 6''''dKd. dra6aaropoAEETEo a plemstvo ienje 6aaropoA{o 4dr blagorodno. dokondevati se osrttocx t bistvo. zahvalicvati se oaaroAapHocr hvaletnost I 6rFnq?ap m. -Lr m tagar garJev 6uvyra. 6nqoan rn bid. 6Erncaar pf arh koneati. korobad. Ill('rrr( nost 6lon J y.raropo*ru. naslaiati se 6. sladek. 2. bi.t'. trg Slarm Predmetov 6nQ6. mCsenigL Mpceq meten. Dlemenit 6^atr'Fl f-blazina mlinskega 6.pEa adj biseren 6ucep!triqa f wsta tamburice. kvasiti 6aaroHar(orrocr / dobrohoF 6^aAar6e r? 1.-. 2.3.-prra adi hvalctcn 6^aroAapE. 2drag. 6t'r l.. iaeli ?. tig bistroumen.ustlcrlji\ro 6^ A inpf 1. bla..i blagor. obstoj. naklonjen potikovanje 6aarocK oEocr I dobrohotnost A^as|!ar.rar6rsop 'cr nost. 6rlwr5a n dem od 6[r< bikec ol|qerren Zasanie.l.rr. no. gl.. gl. 6aaro4apen. 6. fig neizrazit I I t I I I I t I I I I t I . blo^ti 6aaropoAcrso n blagorodje diti. stcr. 6^aswr impl pohuj Sevati. barje 6^arococroj6a I blaginja 6^arocr 1.Afra ad. sirugat\ 6Ew. 6^aroAapar pl in impf zatLvalitise.arh stama. Dostatisladek 6.tuEa adi pa. blodenje. n..idljivost 6rrcrpora I bistroumnost. naklonjcno. sladkost: 2. bistroumnost. . prszorrlost: 2.|ar 6aaeM 6^araJEa blagajna I 6^aEJr sKa I blagajnica 6^arap ffi sladkosrednez 6^arAeEn praznik 6^ t!. -atm adj l. imetie E^aro-req z. bledenje. tiveti rnikrzverrcd zvt).1arorrux^orrdrll (lobt ohotcn. strucanie 6i. . sladkobeseden.O..e pt in imll biti sladek. blesti. aesnati. rt!. 6. 2.. . cevuarsK noz za KmJeDJe usnJa 6t'9Kry'rrla. 6r|udr'a n fom dem od 6nurKa svinjica.r(li bllgodc' 37 6aeA 6!rqe. naJ(lulv Of rcapn.1areH.rs f. pametno.raryn ni bot kr-atkopeceljni u s t c rl i i v r hrast d(lv dobrohot6^arorraK^orro . Jrt gorhrv..lrlugrtt 'lr O^nrrr1ru.i r-im'pf zagaii. .rar. . svinja.rpaar impf bitati. nost.xEa adi &rt. 6aari adj l. pranaklonjenost zen.iti. premozer. v izobiliu. 6nar<ercrao r blarenost 6^al/(v impl l. v sladkoriu kuhano sadie: 2. biti r2\zumno -6kusa. sladi6aaro z l..10r r. 6aomra. Marijin<i oznanjL nJe oaa_roDlreMeB pravoaasen. _-nra 4dl bistven. sreden oen 6^arepa3!MeH. 6l|qeBrf. nepG sten. blasost.. nepostnojesti razutnnost 6^arolroAen. zlvrJenje 6Eren. bled. draplemenito 6aaropoAHocrf blagorodnost 6^ag'!a impf xre talati.nrocr I razboritost.-ryr tn ptemid kolesa 6. -. druzoerul Drt 6mrca. --psa adi dobrc> deien. iznajdljivost.. -rnr[ rrdi blogo.!ror ad. sladiti.6AeASAeAes.rar mneo.Laseerre 11 slajenje.mulna 2. adi gr. 6u.6ncrpar impf bistritl' orcrpH|Ir| / L tistost. 2. 6^anAa&e z tavanje. oblika.6^ar(eB. 6rr. aretdn ( s trsjem) {en 6^aroc oBn pl blagosloviti 6aarrd[re r? blatno.rpa adi 1. DrimbSica 6ucr1'n rz lkof 6ncKyEtja. oKrrepcevalnrca 6r'DeryJa.> 6La3etlpart 6aa3e re6e6rta3e ctrrrr blaeor ti! den.dokonEevaii: dce: kontevati se. 6aarcc oBeH adi blagoslovbarjanski.raropolrolrc. gost. 2. gl. 3kofovski 6rcaap. ctrcrpsHa2 6l'r. pomemDen drflfie n bivanje. .opeu. sladkost. btagodejnost. KaMruqK 6^arcra5aar(m|a I l._ 6uo€a z te cllruca.Arr'. polikati se 6aarocr olr adi dobrohoten.1.ie. dist. razborit. bister 6aaropa3lMHo dd. folKloren tarsnltt 6AaroAapBocr 6^trrr^rr lt I blao^rrt. -rrrrr rrlj blago6^arwa inpf uiivati. -r'Ia adi !Eo6aaaceuadi blaien. nrt blasladkega 6aaropailr. milina tua$.qtrr adj plemi5ki 6^a3uer5e ri pohuj3anje.1 toailnidar 6r!DreK. vsakdanji. -m lam model 6rslIrtja. v pc menski zvezi 6. Sibati 6mtre. nadin Zivljenja. dolrsiti: kondati --ce: se orrtrcvaa. 6mtocT v biBo stvu 6noE. t oEosKarsra 6.2. cytnrecTBeHocT. {x r. brbljav 2. iz.dobrottrlt srfrrr. pnsKurcn 6aaDc or rz blagoslov 6.Tsa adj moEvaren.iznr. 6aaror arc/rfis adi l.crr.rcrr. -qu . 2.6ncepen 6ucepeH. uaBpeMen 6aaroBpeMeHo pravo{asno 4dr. modvar6AarDcAoBIla impl blaggsla!no zemljilde. modvirje. naklonjcnost dendanje 6llarorrpsjareH.Ir kroj.g(i r?/d plehek.blaeodeien l ctl -f dobrodej6^{rrr1vrrrcx.

2.6orarcK( a(ti h(rgllltlSki 6aljtlrqa I bliuvek. izvesti zaporo 6^oKrpaEe r blokiranje 6^ocr!p m bo. bog 6^U!try. motiti se. tok.n 91. 6..ot murvino drevo ffiot3''Ea. 6or0cloE fi teolog. blesdati. -qt a gl. svetiti se. 6ouua f cula../rli l)r)[lllx. 6aecKorE 6leurrer6e n gl.bvA n? deska za mesenje 6oroM[a n bog()ntil *-ruha. 6aecKor 6^ucKy adr blizu. blested.{ecr(orel6€ 6^e'J. 6orarar (ce) razvratnlsKl itltpf gl. adj bledoliden 6rce impt beketati. -!rna adi bli'nii 6arrr<er6e tt priblilevanj e 6^s. blt'dikav 6^eartKatocr I bledilnosl. 61\er.agu . sen 6^etdvra impt pesn sariarlti 6^cH!tsar}e fl pesn saniariebliskati (se) 6^ecKs. steber.x. 6omlrrvrra / trrr\ lx)gnlllll. -quSomrll|ntt Zivlienie v razvratu bogalin-bogaliltkll povracati. itupf Ptiblitevati. beIe'nica.rur z iurek. uliti se.rr{crcolo i. -f-ovellKr AeMa 6oroltoMqa Smaren.reanrftao 7di bledikast. -qrr m nevesuno 6^vAeu. zvezek 6^o&iAa I zapora.r. kroinik molec. Student bogoslovja .{uHaro bliZnia prcteklost.. 2. 2. bledost 6^eaHoraf^eAlrornja f bledost 6^e\o{''.a 6oraree (ce) irl1pl bo9 titi 6^u^ld.. 81.6a6oreEe ffio. -cKa adj blitnji.. 6. stanovanjski blok.pf.l pafi prav zares! bogmel nik 6^yAHIdIa I nedistdca. mrleti n svetlikanje. vati 6^rtq.Ko'rri oaeurrlr(a iftpl svetlikati se.rera l bdketanje. sijaj 6^ccKorel6e r?bleslanie 6^ecrorn inpf blesdati (se). vreti 6^ncK impl pljuskati. meketanJe 6aeKa|6e a gl. skorai 6. siiati.uaotr5. raznte 6^yAeq. meketati 6aeeEe r? beketanie. 6orarcrBo pl netistovati 6^yAcra!!a -im 6oiataar< m bogastv(). svetiti se 6^ec[e pf l. raz6orarnJa{orarEra f bogastvo vrat gl. lapuh.m nedistnik.nddi bogatalki Ite 6^YAcIqYP.{ecKor 6^ecr}n ifipt gl. it?tpf l. o^yAlnrqlq. an"" 6. stavba. 3. skupina informacij. snop.llr3ola I blilina 6tzty adv 1. zool bogomolka 6rlwe. zas'getiti'.. razli.B adi siiaien. 6oB. bohotna mladika 6t|Irx impl l. .uor adi bogat 6oraraul nt bogataS vratIllca 6orararuKa I bogataSinja gl. 6^eel!e 6^eKEe pl zabeketati.r'1l.rHrrrH ( ce ) iTnpt rcje]Jati clvoidkc 6Ar3oK. blcSlav 6^ecKot n1 blesk. 4q{ t bogomrz' nei 6or0poArua t bogorodica. dreti. ketati 6^efl rn pesn sanjarjenje. 4. 5. 4dt neclsrms(l' 6orarn (ce). iz$irati.I I 6aeAEee 6/reaneein?rt bledeti 6. 6nylrrllr. plitev kroz6oroMriacrlo n bogonrilstvo nik 6oroMoaeu. nedaled. 2. ltr) & m bot nrt liiol 6<r6e\m bot nri fiiol 6o6oDuqa I prekla.rvao a skleda.6^yAcrB!tsa6.6^ec're 6. -ngl rz l.2.e n povracanJe. 6. Drazen 6. 6oB.rrlKa '' 6^lrnrre. 4.lc(' 6oroAa'I adi o(l l)olllt (ltrll.a. velik. imPf (kobilica) potopltl se. panj). 6^r-r3oK poAsqHa blirnji sorodniki. bledikavost 6aeAuocr f bledica.ryA'Imqer6e ?1 6omratrlK. 6oroBri t?.60r^!'l''. pljuskati. lrogrr 6.m impf g). Plehek.r-yrrarocr I Plevkost. razlivati 6^ok tu L velik kos (klada.ta necrslovatl 60r.6ora! . sveZenj vraten 6oBsaAaK.recoK.llaK rr 6^s3rruq(a I dvojdica 6. 6(. furo'cuyla pf. grme6avA fi neiistost.rqn impf -gl (se. blizu. ra? livanje. I I I I I I 6]11|rrrr!. 6or(e. brizgniti. bogoslovec. brizgati. raz. (se) 6^u3rHa f blizina c#ra impf l. prelivanje 6rvrcl(ot m gl.ra 6oroPoAlxla mali Smaren l. Plehkost borji volji 6.I \ impf gl. -qn nr dvojdek 6o6or[Ja I bobnenje.fc dern od o{tl3.18 6AocrlTt 6AYA 39 6oroc^oD t I I I I I tiiii-i^a . razliti. Ma. 6a6o1II 6oroMpa3eq.izbljrvek 6^vrr:au adi plevek. fi Zolovka 6o6oata I murva (sad) 6060^r ntrIa t . zabliskati se 6^ec'rg'' impf od. oddaj. 6. Itg kipeti 6lrrKar6e od 6. meke- . bljuvati Arye imif 6avert. l)(4lnslv(. zame.te den od. bogastv() 6oro6ojs3^nB . / 6orarH[(.' razvl:tlno zrverl IATCTBO oavAcrDlsar6€ a nedistovanje. tudi 6Aoruryp 6^nrrru(. 2. 3.ruzieir. Duuva.llacKHrc n^il fi||ll blitnje gore. sedmini) darilo ieninu fiivom ft 6^iA[ in p7 bloditi. izliti-pljuskati. razEat.r(r (ce).t kroznik s k6 (Dri slavi.al5€ a pljuskanje. pri. 6^nrul!tsa pf.. nedaled 6ttcrre. natii. zveza drtav ali strank. impf ljusniti. razvraL . omahnlll 6orarctBor.Arra adi nedist. 6oraree (ce) 6lyAcrBo a nedistovanje. 6aeFrlr<arle mishanie 6. 2. 2.a . blokada d^oKrtpa pt in inpl bloktuati. 6^E3oKIIo pa36upar6eblizu po razumevaniu 6.

-nor adj bo jadiiv 60lr|3^nDocr bojazljivost nav I 6oaell.ot kamilica klic 6o^Ka I l. -Baa adi arh pob6 . €MCrr r11boljge 6oLBa I zool bolha. ce rroKaxa Bo BucTrrcl(nlll 6o^e€. boledina. zvc.|xla bodeda Zica 6oAE.e pf pognati koDja v dir.lrl Jc pravo bar- 41 6oM6apAEpa nlK 6oroxy^crBo t1 bogokletje 6o. krapa bolehav -u{ 6ojrm. 6oAar impl bosti. 2. 2. -^Ha adi-bogokleten 6oroxy. 6oL.lport pika./rr{tr(. sveael umazanrJa. dIl 6oAC.xeM adv. (Me) fu^ar inpf J. boleti. Dlasiti se 6owxa f dem od 6oja barvica 6orErle n bojisde 6oJ. trpljenje . rana oojuAscytrar6e'1 6o-ae[turB adj bolehen. bomba. Yedrost. bolezen. iskriti 6ojocfla$e n barvanje se. so{uten oortArcr ty' pobarvati. navroezen 6orecrreE adi bol. baje.soda za barvanic 6ojapH{qa6ojauiNflqa I bar. vod€na barva: 6oia rl vcrr.en 6o. stran 60 cKaB adi sijajen. bG 6ojaJan. os.e n bodenje. qu rn bierid 6or(jatm. 6ox^!'( n. rast. zablisniti usnJe 60 sq -qea n krastica. prebadati. 2. 6a cyM! odlilno sepodutim bolczcn. izmedek. 2.ura adj bolan dorrecr I 1. ce 6ojar inpl bati se. 6oeDr (l) ru boj. .roDeqKH serai (viSinska mera). 2. dujee.rprewe. muka.qlr6ojr@a m. barva. bolehen.I(Iua t lit bocinia. oojaroija 6oJaprMK. menda. poikodba.6oruou<. 6o1rl(a 6orcaysa-impl bolehati.ps impt spodbujati.6oaen.dj bq.K!da .. konica.!E m mavrica 6oxII(eH.{ tn .BoAHa 6ojc ollnotu. 2. -Apa adi buden.w adi bodljlv. 6or{aqar irlpl beracr!l 6oxjaserse r beradenje 6orKja{o I beradica 6oxja.bMen pregraja. bolc6oJoi!^rtr.lo ^Ir r ac. rn boloik 60 l|rqa t bolnlca. bolni3niten barvati. oor(lnoT 6olql' m Dot navadna po tontKa 6o. . "M adi dozdeten. boZica 6oxJar. .tq?I[a6oxlpul(a I tot maK 6$ m bot erni bezeg 6osa I boza (piiada iz konrzne moke in siadkoria) 6orawja. 2. Me 6o. zdrveti 6oAlrlBa inpt od 6oAJIe 6o. bolehav: 2. bG 6o. boledina. .. zbadati.-. kaKOr pravrjo 6oteMen. 2.ur 3a6or vama zob me boli 6oja$rja.Eoxrx( m bozid 6oxr^aK. turdek -ce boksati se 6oirnel 3aM. -rgr rtt bojevnik. bitka 6oj (2) l. -m m bozar.Ha ABa 6oja IUSa V OVe naOStrODrr 6oJ4 6on I l.ka.o.. bolezen.at €.arstven.nfl adj beralki 6o.prodajalecboze 6Gaun Ega I todilnica boze 6o3Aorannr kij. rtd clltl Ha barva glasu. 6oM6o^cAyDaEe l? 1. or fl gl. velika v!tl oojr^rtcyfto i rnpI bar'.rpa impl boksati.lfu|aadi boziden 6o.6o1ltr (Me).govno 6oacKorm sijaj. 6oKcorn ft 1. roa Hee 60A6ojawcK[ adi barvarski Ka 3a YMI4)ar6etO ni tako 6ojKor m bojkot hudo 6ojr(ordpa itn pf bojkotirati oojHrnq . izvrzek. botanski dor(eqrEo & boZaDstvo. obar. postava. -oT m zbad. 6ojocyBa pf.uE in pf trebiti bolhe dcla slona 6o6a I gl. auiednost 6oqr. bo!tvo 6oere (2) z strah 6on ce. 603 6030.roDeK boe i[ dlovek ''x 6()A 6oAoDn n 1. prepat lon ltrtr 6oM6a t l. tolka 6oAap. nadstropie. vojni 6oeEe (1) r barvaDje Eor(e(. blested. rudi ooxjo. 2. bolezenski do. 6oj .6oM6apAdp bombnik m pusl 6oM6apA8ira?f ia impf bomdo^c.6o^cEarpl l. bolnilnica Sdak jEa adj bolqisni6ojoca.Er I bogoslovje.6oaeurrrfia f 1.J'Dadi 1. 6otlr'r. hrab' nrl 6oAlrocr 11." iidelovalec.gov 6orKeEeE. trh. zasijati.rBa KpaBa bodljiva krava. 6o4!ara vlzem 6DDo ja nparu iz muhe 6or. dilost. boks.rqsa xl. . obarvati. sftrgrr. Ski. 60A r. zbadanje 6oaqao n lilo 6o*recr adj bodidast. . aA6olrll. budnost.6orcc/roDtrJa 6oroc^oB4a.8 a. -rgl r'? bogoklet- 40 6oJa 0orrArcI d0ll lx)hr.suarr fl 6orq 6oKoDrr bok. blesk 6oKc.KanDo adv bolestno bardirati I I I t t I t t I I I I I I . bolehanje.lsaoca I bolehnost. bogoslovnica 6oroc. -JHa adi birjni.I(jn. 2. vizualen in akustiacl vtis: Mpcsa. Ha 3Bvl(. I vrsta 6orIIaB5o^r@€B @djbolehen. lesdilo za dci/lic: 6(. boded 6o. 2.nti stmsr barvanje 6oaeltrr(af flrd bol. +r| t'7 barvar 6ojar&^al( rr1 barvarski po. boks. boksanje.a. rrHluro lre ro 6oae nid mu ne manjka 60A€r(. dek. Spolt 6o^cne. buzdovan 6o3e . Yoj. viSina moza.adi bozji. boded.-uu m loneena po. impt pG 6o/utrqeH. barvati 60 cra impf bliskati.anie 6oAerf.-irr f bojazen lehavost 6ojap r'1 gl. 4a z bogoslurie: tudi 6oroc^vr(6a 6oroxvaes.

t I i i l I I I 6oMOapAIrpallo 42 6oqa 6oqfta 43 6paryoca I I I 6oM6apAnltar6e 11 bombar-(li. 6parr. m bot bG 6oE6aH: 6oH6dHa . I I' bradat.rkr'rrski: 6paqHa AaoJl(a/nK( 'll\l(l Itlll' 6paureHue fl ltil. r. kozica) 6paAa I brada 6DaAaBnua bradavica I 6pal3flrvan adi bradaviden.ro6oArreana 6oP boj 6a narodnoosvobodilni 6op6e adi bojevit. 6ocu. smc lenlca vrt za dinie in lu' 6"".rMe6en bratenle. baziliki l. nekai delati. njiva za dinje in lubenice 6ocraHuHJa.rKa f 6ocn[aSocKa t dojka. bojevanje 6opeq. zaie6op. rokoborba: boj.co . bodiCast 6oqHe. trobenfa:-2. velika brada 6paAHqkaI defi od 6PaAa.sapcKn adf sodarski 6o. trn 6o4Ka G6oqraq n.or< m bot bazi' lika.r kdor PriPravlja. ry 6oDala Ka (^axmra) I KunaF 6opvrnJa adi indecl lam dol' iica.rrturre Ka 6ocr[iRoBa Sopek bazi. oDoren 6o'[ adj indecl Lrh praze\ nidev. -qltrsa n aleln oo tJPaR 'mladid drobnice (ovnid.18.rBa soddek 6oqelr. aBtd rfl tam dolg 6oH6oEpja. benice: skupno ime obeh sadeiev. Iam 60 r Aa(P Prazna beseda 6paa. ranJe lt sklttttt svctr 4dl naso 6oM6acmqeH. Knrz borilie.s(' stridna. kostrun 6DaDat kliuiavnica 6iraBap n kljuaavnidar. usDcvati. 6oHoBn n 6(rtxrD. 6orl||ar pI I zbosti.rfllta r| bt ilt('c 6paqerr.Jri 'an malfra n 6opaBer6e l. ro 66Pa.}. oe-etuveea brata srn. nagaiivec 6oiKoDxr adi-bode6. bitka. koruz na moka. qor adi t. 3. Poora' timstvo 6parnMri ce. I sod.te.ll . (]lrtx l BTop[ 6parvqc^u prvih 6parvqeAa{p8Tv'lc I Kll t . {BH. ca etEa Ha 6paufloro sprijaznil se le z usooo 6pau{oca (ce). -. -rtri t arh 1. [i8 nagaiati 6otrKat bodica. dilede Po Dirien. -q€ adj I' boten. rI. ce 6parmrar imgl bratiti se 6pa'rKo. 2. draLiti. 6p?l3prnaua t KUucavnrcarsKa ctelavmca 6paDalrcrsr adl kljudavnidarski 6pa!'cK adi koltrunov.a inpf bos hoditi. baiitjka 2. biti brez obuive.leHBqHo. 2.mesati. rastlinstvo 6oraHrqap tn botanik 6oree. vojscaK 6oDe{<x4di bordevskr 6oin ce.6opoBr.i. 6P RoR'l nt oven. lig ne kesa dela. borivka. PIK 60.lcrrcr. 6our Paoora Prazen tr'ttd. rokoborka 6ocoraSocoruja I L bosota: rokc tuiatra adi borivski. borben: cEAatloJnamoc 6op6eHa 6oD6enosr boievitost t 6oper* n rvanje.r I bratoljubje 6paro!6neq.sapHl|tra I sodarska de' lavnica 6o.u im:Pl l. -qrra ar. rva6oia.2 dregniti. rvatr se 6oDsla. 2. 2. obradati 6oc[^KoB adi bazilikov. vrednost_ ftrPj(. bojevati se. rrireH(apHo (uapeBHo) 6pa i' so Dseniina. kdor s irt llrrnhr smolenice. 6orcar inlrt buino ta' razviiati se s!i. ovdica. bos. moKar 6partr||aprt||rla I Prodajalna moke 6paruno t? moka.tvBa ir?pl od 6op. otct(. bradavidast 6paAar adi bradat opaAla / bradlja.rn hip bratec op_aroDr[IaI b"ratovo rmelJe bratova zapusclna 6DaroK m hit bratec 6'paro. li8 ponagajati 6onHvBa6e t? vooo. meialnik (Zlica). He l{eaeMe 6paruuo co te6e ne lazumemo se. 2. opravljanje ne' aoi. bombastiden borovl trsKl s||rr. boded 6oru€ Ka I bodica. kraj 6opa. borba: iapoanooc.?r bonbon ooH(roKrCpa bonboniera" I 6oD. 'xor ddi borov ni papir 6ojrrrrrnrrxa-6op1u l. ('(l 6l):rlllll" -mokica. beeva. boriti se. J.r/ obristi z borovjem 6od.!6sD.r 6ocranor ta ie kondal svoje 6ocra$rurre fl avgfi od 6<> craH vrt.sapcrBo'' soclarstvo 6ottDe. boia like (nar pes) 6opaErJat strolji fiiol adt disede Po 6ocunolrorb roKooorec 6oDaq tfl borlvec. bosti. 6ouaSortro impl l. tm 6oqr€B adi bodidast. ovnov 6Daa. t den od 6o. tesarska sc kira 6p^Aecr adi gl. 2.2. fig nepodkovanost (v 6orski I 6oD6a f boi.rKa. -IIu rfi sFscrcar 6oPJe Pgt 9o! tnbqu in nf lam dolgov^ti 6op. -I{ /r. 6paffsocYDa (ce) pf . 3. -a\u. opaAar dqadilgi'di m. nri ploievinasta dirnrra cev za fulezte Peti 6o-pltr|a f borova trska.vcN:l l)lillll llcl 6parqe.f.impI Potresh (se)potresatr (se) z moKo . -ull ru vrtnar 6<tav!. kozlid. sesek iie. m I.rei6oclr-. ce tupar imPf l. tig tiveti v uboStvu 6oranrra f botanika. -Jryr /a bratomG rilec 6paaoy6ucrBeH adj btatomc> ren 6paroY6ucrBo a bratomor 6parvqeA n bratranec. dovoli strokoven. 3. zba' dati.. kadca 6oqBap m sodar 60.-pur ttr borec.'. npaH opil_ rviean otroci dvch bratov' sdster ali brata in scslrc. 2 nepodkovan (konj).t||)lnrnrp . -rrrrEl 6r)Pnflr)Bl|xa ddt . . zbad. 6paDn. 3. popotnica (rivc') 6pa Hap ttt prodajalec moke. mesanle.6ona6iul nr bomb65 bon.' liivec: 2. rokoborba. -Er6a5osB[. neveden o6radanie tuoal.

tig t&a\a. dce: zadirati se na kosa 6peqareSpeqxa*e n draZenje. JrgpnsEoJen.seBn. 6peroB[ m l. poaeli neumnostl oprurBKa.blebctinj('. 2.azan._ 6pecroDn. urcn 6ttrr irlrl hilcli 6ploJ. -THa6ptI Ja. n l. 2. bla" ten ra 6D6eErKo umazzlnec 6i6aasmta I Zlabudravka.n hitropisec. predDrzuntK 6pena adj brenv 6peKl{Ia I Dot brek.@u. zajematKa. 6peMena 6p€Nd€xr x<eBanoseeazenska Opeueuocrf nosetnost 6pec/uxa f mlad brest. begati. +Bry rc tarn pris'JJ:od^ 6p!.nat pes Zlaouor'arvKa. maJnnln orroctn.Ee. mesati.a t bot turseica. blebctulia 6p6Nt. adj blebetay 6p6^[Deq. prismoda 6p^rrDocr.l' l.uKaz... klepetati. gl.qrura nav pl brn (uta. zmes. njava. prega[jante. lkropiti.ol -kaj venoarr . zmesti se.inpll. nrum. zasledovalec 6pxrrelt .a ft. zalln. 3.iFrer. preganjati -cer goniti se. nabu}16p.a inryt onedejati.gonja.i 2. Dreartanie 6plorrt. z. 6pKasrqa 6p. DOUmntca 6pNrDKo. zEodnja koruza. zgodnia vrtnina 6p3arra (tra) ddr (samo v zvezi:) rra 6p3arra na hitro 45 6p/rDocx I unijG":j*' DOVIIOSI impl rukati (o 6p_us!io.gl. -rqE nr blebetad. alovek brez ugleda. izdelovalec brd 6plgrro. {'|rtltt ttt vol.2. -um adj 1 nedaven. hrib 6perro 6peroBln cdl bregovit. 2. 6pecje m ool brest 6pecroB cdi brestov impl zba 6pry.-oBqn m jokavec.Witi.hr llso rrrrtlclu 6p:rr1. gorski potok. z.rulpanJe 6per. odli 6p[s.p. cunji. turjdica: 3. -qoDE fi britev 6psqaq m brivec optrserEe n britje ootrat! KOVaIl Se len -dati. impf . prihodnii WAap m brdar. belo tiso ne 6p€a I 1. nuino . ovdji bobek.1. medjavost.xse. bivol z lx. metljavost (ovlja bo lezenI 6pire.(zacucenJe. orollavKa 6prclreE. 6. 2. Zuboreti: 3. 2. brisati. oet sratev 6pAo s l. €BEr m slaboumncZ. 2.8: adi. -ul I zmeda.lllritcr. mesati se v kai: 3. zadircen 6peFe pl zbosti.. .l prismojenka. jokati (matnnlotrocr) 6peqKo.zbegati. 3. . teKantesem ter tta. mazat| 6p6ermraB odj rrm.. precftatr 6peeEer?rukanie ielena 6per u?i lisast. l. prepoveo ) 6peaa6p€Bra 4pf . zauvarr 6pirar6e ri. nereo 6pKa.-{E . 2. taljenje. n \aglica. klepetanje. fis qretr.e. 4.sopihati.eroTErgcr bregovitost. gnati.. brdo.1. 'l 2.6p3aK2 pl 6paHe vbrizgniti. in24 1.. 6pelt.6p6e|Eu 6p6etDf. hrib.f-mesalnik. zallvarnle 6wE!.. 6per. pr€dpraitrik 6p'd.3. gl.bela lisa na glavi Zivali 6ptrrner5e 1.a irnpf briljirati. govoriti.6wne vzbrizgavau 6p3oade hitro. 6psoMerKat brzostrelka 6p308. naelost 6para I r/d skrb. hrumeti.brizganje. zadreti se na koga jokanje (o 6pese. gneQ. vbrizgati 6puryaa impt od. pomivalka.r m preganjalec. gora.u. oditati. dvckad 6p6^g!ocr I blebetavost 6p6^o.{&a z dem od 6pwe.[m pesn urDih nog 6p3omceu. Zuborenje. 6pe. goniri. ropo$av 6p^rrDer6e tudi 6p^aBeEe r 14 norenJe 6pAtrBEce impl. tj. -t|r! . sla- I I I I I I I I I I I I r . Sumeti 6p6yrnxaI kozji. gl. .tdi 6p^awr ce noreti. prrsmoJenost 6pka impf I. II aql(o 6ryTfFq(3 6lrecr. metljav (orrca). 2. napenJause.3oM9ren. brisanie. pregnati. preriviroje. sum 6p6opu impf l. glavdkast greben pri tkalnih statvah 6pAcKr adi hribovski. bres tl c ""f:li '* rn lisec' lisast roko 6psarru[a5praEe l. hriI 6pr||rio 6p(. listnato drevo uniff I nabrekniti. f 1. blzicl. bntit 2. motiti. cunja. umost.raa adj brzostre 6p. -Br*r n blebetaa.tupatl 6peBa|6e6pea-Tar6e sopenje. z.tr'e. hribo6p.{DrIr| m tam gizdaun 6pm!a^t€ I l. vpitj. breme. pogtatj. bot breu. spoditi. koruza. -(o tivalih) panu se 6p. dvekad 6p6opcr6c l.. Kunalmca opKal{|qa1. breg. rpnr<a oprrdAa t brieada 6pEdAeHadl brigaden 6pnra46p rz brigadir 6pa jdEr a? briljant 6pD J.[rxo. zadiranje 6pe& nu adj zbadljiv. aeda. stenostat 6pagcr J hitrost.rr brzica. -rtrr rx l. slap 6p3lrx. 2.. a drtanie. Slrol> rjenje. se. te$oba q. octlatr Komu l(al. gorski 6pe!5pejl intei he:l r. blebetati: 2.di nosed. obala:2. DoorsKau 6pro-raJa.konjska nga 6plo5pry adv hitro 6prcB6op@a !.h soprnanJe. gnati se. blUnji. hiteni nlrenJe 6psr^ iflpl brizgati.1.ra r€.Frcrsr adt orulanten 6ps t'f.2.

" ' ropotati 6yAa {flt{a f neumnost.JHaadi 1. ||0r-6!6oru irrpl bobneti. 6poAapcrDo flllila impl I. ^ecr zen treen 6y6asKaI gl. porDakati..6yde. gost. 6!6I|Htr upBrltr tiainke 6yAa r{or(. gt. 2. broo 6pcry-. zgrban2. +*nsa n d.3. 'broditi. nagel. 4. stevilka of9ix. 2.rr| ce impf postajati mG -nik:. prebu- aicxa iint L l.6iicn irzpf brusiti 6poaapcRr.ratr.r{lf r()r'((nv. 6U6a impf guliti se. Stevka (v ban' ki). bloditi II. rodni bat. 6y6ora I svez koruzni kruh 1. -3I| tn l.I|altlnq -q{ nr budilka Janje : r ' ! i' :r l :. -e I vrsta tambubaiem. modan. spodbulevalec 6yArocr I budnost. diren6\futr. delavec v ladjedelzoliav 6Dvc-nr bnls.r . ste(ce) inpl od 6Pt\Ee 6purila vilden (ce) 6poeErnr6poj@r t Pl mG 6pqa^Ka f ropotulj ica. sviloprejke . 6p|r[ ar|Sput^eH m bot briudarjanje. lig 6p4<a (ce) impl gl. pretep.li. 2.s. 6priraauon6puraeuoBadi brs2. l pahniti.a metulj sviloprej. 6yAeH. rozni venec tutia oDoerler Stetje 6peelGet1 Sumenje. vzkipljiv. 3. " . tlovck) 6poloqru / l.6VAa^n ce irlpl . brendanje 6por. obiranje ad i gL. II. . dujed 6!6per ledvidka ' 6yAer6e n dramljenje. nrt pest flituk^p m l. tepsti. impt sumeti. -ce: fis vtikati se 6po. -ce: 6yr. tolai. !iti. bpop. roPe lek. 2. 2. potapljati se. Stetje oDolxa / Stevitka -n (prl urr. suvati. ropota. PotoIi6poAoaoMeq6poAo. 2. I norec.svilo. brod. hudo 6l5ap n sviloprejkar kailjati 6!6apcrDor?sviloprejkarstvo o!tsra. 2. ^rlqe^rlTe6DMqar tebele bren_ 6pom(aaSpoE tqaa Qdl mc zoliav diio 6pcreBe n brstenje.f . pomo{iti. piliti se z.Jdadi ncumcn. 6y6aHa [elepy. I dobroduScD prismuknjcncc 6{'6. 'mrsaiti -(aclo). 6y6merre r? bobnenje.inpf.wr adj od 6y6a. nerice (za spremljavo) 6U!3. biskati. -pua adi bomba. l. PG momarstvo '' -tapliatii 2. nabirati. Itg truditi se. dujednost 6yeH. /rg poreparl se.qorpaAu^Efre tr ladjedel6dua*e n od 6pua (ce) nica opoAoaoM m brodolom. leglo -nesnaee. -Jna adi stevilen..oin (KoPa6) (2) n obiedati brstie ladia drrtl. ddi bionast 6DoH3oa danie 6ionrca / niozoljiek 6DM. a m. 6y6a. smetisde.. skr .. :ce: lIaDov uoarlu se 6!6a f. 6prurlra izl od 6Pure bronen Dren6pM. ps raca.podcti. gubatise 6pqxo / tl ho. -AHa adi budcn. 6oolur impl 1. 6pyro8t. .ferbe n Sumenle.6yA :r inpt buditi.tolt l. l. 6P6eurKaB6ptp:ar brstia 6Doa ( l) . eotti: 2. 2: pluti.em od.6!r:ap[ja.[(a f neumnica zer\ 6v6a*Nda adj indecl bomba. brlog. ropu[nltr. 6Pua 6pu€|'e n od 6puKa (ce) Polom Eeq -ry! 6pqmc pt l.Innla I l. 3.. trgovec z bom. tolai. uoanu..Je r ovlrr (xl 6v^l /ta vcllk norcc nle {'. pehati. 6poean tn gtevilo. oioL.6Yr't'lt3. 6!6FrKe. bresti reko. 6y6arM I zoot pikapolonica 3.rlH rr neumnei 6yAa a.rKaI 1. 6yla cr. imeti 6n *r imnl Sumeti. 3. 2: fig dvolidner.. leletonu. n&bor 6ysa.. brenda' nle 6pftte pf zasumeti. osla tucl adi ladijski.'t oyAIIIe la buditelj. sKl Zebeti brodarstvo. not_6fdper. mornar. bujen. 2. zabrendati 6yDKar6e rr l prerivanje. tig vtakniti q(a adi ladijski 6Do se 6poen. . brendati 6po-IIIe+ ?t fl 4l ltevec (Pri utomKul 6poj. obirati. brencatl 6pMr(arle tt Sumenje..6p!}I. draprebujatise miti. -u4 Stevitanica 6psKaB adj naguban. Sariti. hud. 1. razbijanje lran 6FHe .io m l. zool 1. bronfen. uctarjati.6yAa^r x. breniati. ace: prericen vatr se 6psrc pl zalumeti.r Itevec (priprava. 2. neumne.t. Pami.lxa 6yAa srl{rKa rz. Dobrskati: n brodolomec -oe: niti v vodo.a lipt aumetr.r 6iryr. 6yjra rpeBa bujna 6u. 2. -eKa . znacaJnez 6y6a*epes. zabren- 46 6psKa 6pqraB 47 6yeII 6poju. Deracttr. suniti. tto vonrl ncumnostl ke.urelka. 6pojar imr'l Steti. ft bombai daj.n Plituna.. 2. 6p!*e tn cvek.I I I I T I I I I I I I I I 6p^or 6D^or. 2.ittlpl brstiti.3u ?n anat ledica rost .ace: t' nabir'rllsc. 6]tr''{e preJKa 6yBra."'. 6porBa t bron aati 6iror$eH adi bronast.6UA adj prismuknjcn. gnojisde dem od 6pu'tu 6pturr. gneda. Ic pa Ka 6!tsaEe fl od 6!tsa 6U''IKatmpf 1.a impf od.

begati. oyput6a t? sod 6ypex. 6ypMl. 2: lig vtikati sa. begati se 6lrul^o n bledet. stegno. hu. bohotno zrasti 6!t|Irla irnpl od 6vKne 6lxo8arq -ur ra 1. 6yjar iftpl . gnojisde 6yE ep . 2. 2. ovTlpuca p' surovo odn rl kosa 6yrv6. tam zaniEati se.6bralati pri iskan ju:-ce: nemimo se mota- 6rJ:(Ka trafika f 6r.. 6yeE qoBeKvzkipljiv dlorek. 6wer fl Droratun. hrup. maselnica 6yua l. drezatii 3. iftteri 6w] udarjati.rasti. bot divji mak purpera 6y^Aox(ep ttt buldozer 6yaaMaq ru &4. Zagrinjalo mus[mafl< na cestl 6y^!r.byK6aMja. r. rozkrll. blodnje 6$ndrrr€ n smetilae.ffiiu'l 6ypE{|e I od 6w!r. suvati. dluvutl no upor. gosta jutra iz moke in sira. koder (nad delorn ) 6v^rm adi nevestin 6i^orr p jdolan. hrup. za'lotiti kam oqrHvDairrttf 6wHe 6yrlap fl fon-js:ld kStelj: 6v6p{puab n pinja.A{a adi dobese'den. 4. maselnica vrvez. vihar 6yprrja. 6reda o\ac.-mr rfl 4/11 stotnlK (neKqal v tur5ki voiski) 6yM6aprr l. 2.r rn Djuhanec dvclrjo / znscda 6yr. KlDetl leDose razvrlair.3.!sl.. omozenamusliman\a.nrlo / ncpolcsana Zenska 6ypa / brrrja. kosmat. lig nemiren. vrjaK z.stesence -bosri (se) z 6wu (g") impl roEovl 6wra f oteklina.a. direndaj 6vrnrr . -rts n l. pariti se (svinja) 6vKEat drka 6vrsa eH.zmlete paprike 6yKo8rda t bukovina. . 6yrwrrla n deru od 6!T bedrce.ron.rqe r dem od 6pra o soddek nrl l.1. 'lrD.ierqe n denz od 61pe soddek 6vDuao tr sod 66u. 2. 2. huiskati lis Sduvati. /ig tclcban 6vKa / hrup. Piaiti 6v[$vBa inrrf od 6\'uge 6frar-a6v. kipenje 6!q.bujno. 61g"r. .rse pl 1. 2. t6s n dem od 6!'rcBapabecddar (ulenec) 6!l| |rja. mrsiti 6inamcr i' zmrsenost. -n l dutara 6vk rE(a f bukov Zir 6!xxe pl i. mnc Zica 6yib$(6aua. 2.tmrlj. 'Srskati.re. tresKanle 6y.r t.6ymr iml budati. nevesta.divji 6w€Ee z buaanje. studenec 6lltrap[Irj4 . vroEina. 6$rIoEI| rrr upor. Zleb. zbosti z rogovi. budiet 6lraae adj zmrsen.n bunker 6$u. vstaja 6lrroBen.tasiua f iopot. razbijati 6lnflerx nr tresk. gorjaaa 2 fan pG membna oseba TVD MV e nlc mU nl t t t t I . ropot 6!rra t vstaia. podpinovalec. -bol Dobrskati l. izbruhniti. <na adi viharen 6i. hrusI 6vxsnrfr I pl arh okovi (na nogah ) 6!'rGpa ce in?pl bukati se.. smrdljivi bezeg 6fpjaEnme n plevelnata zemlia 6wjauoca pt obrasti s plevelom 6ypJanoclTa irhpl obraldati s Dlcvclom 6yprua / ! porotni (zarodni) pr'sloD. 2.ry m vodnjakar 6!Eyp tn pSenlEnizdrob 6!nAa I bunda. pahniti. 1. tam truma.L tilo. purpela. plcrivoti se oyronfiuo / gnela. Dot bukcv. 5ume!1 6y9Jf. -ce: uplrau se. -rtakniri. t { r r l a l 6yro (co) lmpl pchati. Dfodalalec bufeKa 6tien d. slap 6vqeri. 2. pra. rt go5dava -qr 6yJnocr/ 1.rnuUa I Prodajalaa bureka 6ureH. ]. 'ryr ft dmrljevo snezdo 6y!d€ I eridek 6u$Ka impf od. Dol divji mak.en 66enixen.m. po drkah 6ixDap nr abecednik. ran ovrlusl. bukov gozd. 2. mer. uporniSki 6tBroBrnrK. 6yeH Ao)rq mo(anr arez 6ye6e n bujna rast. maselnica. suniti. cev na riudah: 2. ugnjcvitost Ovx&/ l. oournrri 6VJoK.. nulsKac 6v$re Dt l.t plnjo.qn m upornik 6$IIoEHIItrrrBo n upornistvo oywrysa impf 1. plevel. 'ce: upirati sc 6yli'aaa adi zmrsen. 6y. fig teleban 6!'Koaeg m kul zatimba iz pa susene. 2. bujnost. zmeda oiuai rz v<jdirjdk. mesati.koctrav I : a Mtrt. -DEa 4di uporen. -rtx tr ktl pila z mesnrm (slrovrm) naoevom ofpeKyflJq.t burekar. -Ha adi bur. razkustran 6ufr Bs impl kuStrati. 6dfil. zool. vzkip ljiv. 3. abece ddr 65Bap. bukovje. planiti.metez t : . beloliEen 6!M6apH[K. 2. I nrC pinja. -r[r tl. premaz za kruh (pred peko) 6yaeodpn bulvar 6f^xa / I. fig leDorazvll otroK.pecr 4dl kocinast. 2. OJrontr. kotuh 6!mf.rKa Pobrkliati. 6vtia I L viotica. -L'osti. hrup aiqa.loverokl sloYar . -rru/ s!cder 6ype. bedlo . vznemrrlalr se. bula 6vtxa impl dem od 6vua l. illlll. 2.:agg'i pr.6yebe 48 6!qaB 6Vttururtrrtlr 49 6ltuapecr t I I trava. bu'den. divji potok. slaba 6wlai m 'fr-ava. bukov res 6lxor aa adj trdoglav 6v^a t l. qeDelK0 de6w6apecr adi debelu5ast. -qra adi hruDen.itnrko. mrzlica. zbosti.ro f r. 6yr"yK. 3. 6!'rrar inpf S&watii vznemirjati. 2' jie nlahujskati. uDor. skuStranost 6!d.

enj. Wkrajinski namestnik raJap nr kipar a adi . tnrDtt(. \aljati l. 2.tEnM. Bap[Bo. 2. -ce: 2.qa BaDDaDri3arr. slepiti BatIqJBaq n barvar rap (Bapor. sluriti si Bara.aapAar impf pazili na. kipanu Ba^nja. kJi- t I I t I BartMoz vreteno. variabilcl lapuJdirra / rrzliaict. 2.l. f apno Bapar m tanek list zlata (fG lija) BrpaKr. loka Da Trrtre n gl.-]rqr| rr tal. jac t I I I T I I BB adj DaKaOcKu vakufski. vakuum m DaAap zalivalec(cvetja) ranrfuia I metL cepi\o. ?rC tod. Ba^qar impt zaokrotevati Rafrfipi m vampir.obloziri (oblagaIr) z zlalo totlJo cYM BapeH lla [eqetl sel sem skozi sito in reseto BaperMqa t modnik BapeBe kuhanje '? Bap[.]rlrITI. apmca.Ba^xaar impl l. iivjaitvo.lapeHa adi knba _. bar6ar6tvo. vsebujod apno aapoErJtrK. zgrozitr se Eame. impf med cepiti.?ist valijski.lIta vandalizem I EaIIflra f Dot vanilia ranca. 2. valjalTta zele!&'Kcrie 4 veljava.rl slttt' mcnliiv.Da^af. lie varati. nalalapcrt adi kiparski ^l''ctd'rd mestniSki EajapcrBo rl kiparstvo ad! tako'. . packati aaKa{qnja. zaoblitev okrogel. Eapa(ocwa pl iapl (po)zlatiti. aapeH. EallnEpoca ce pJ povamprrul se BaMy cdr semkaj. strmenie sarn a f pol.ur m sve. vleai. vreti. prelisiditi Banc[ao z barva. valiti kruh. veljavnost za loxrr. 1. zavaljen dlovek. Bapr|crdro. \!MOT tl Vanoalizem. (sukno). zali. Daraar impl l. ostrmeti.rra I poplavljeno zemljiSde. lalitL.DapBap{ m barbar.!abiti. 2. vflfll(. snop laIIAa. vakcinirati BoArr. { fi hist . nadut valjalnica. valjarna sukna.l(efr.Bap)^fl.anje. os (pri mlinskem kolesu) Ea or. Bapl. aPnenica .'rdlr n l? varicld Bapsja6l|^crl. . volkodlak . vtt ltrrrln Eapnjaqnja / varilr(l. 2. vradati Skodo. nabiiad B p^aB adj prebavljiv Bapr 4a (oA. Baaaa auyr.. 2. Dapar impt L kuhati.|^oll socrv. Bapr l n. bela kapica iz valjane volne.r. breBaraH . varovau B4pea"Bapeao velik sod n-.nja adi indecl pozlaeen. DaKBrOr pfon tlkaen.l(" l)l lkuha Bapnerd. -rKHa adi l. -r(^a adl dekast.t I 50 Ba Mect BAAMO 5t Dapus Hr. apncrtil lama. iancaar pi pobarvati. 'ten icmati. barvati. 'raljar '. 2. divjak aapBapurrh{a f barbarstvo B^P?ta\I duvai. 3. .ancyr4 impf l.BaAa! BaAaJ! interi zaresl pti '. strazar m BapAu.'eu m . rrlc nJava Dapri. snovali. Bo r}a6er6e vablienie '? fla6n.ralija. muslimanska krozdast obroeast.Dajaar impl klesati. barbarizem BapBap([H).rert. napihovati se moji duti! Ba3'''ece pf zazijati se Ba^asRa I 1. zaobljen M^giecr ^dj BaAttrl. marogast (bele Zivali E6t10H fn vagon s drnimi lisami okrog odi) DaaaI namakalni jarek DarqT1rlr'1 praznina.@t a pf. pol6da (zajemaha lopatica) DanAaK.I|or 4dj gl.i\ adi apnen.f oapJa I bat. v zvezi z dobrodelDo ustanovo BaKOB. Ba6Ar iinpf . divjastvo BaI|Aa.. BaPeH Bapor. catl te vrste Bara f tehtnica BaKoa. II.s-2*r''I'l'd lati.Ba JaK. kaj valjati. variti. n:r klepati Bap3rraor? bol bazilikrr . saKalDr't vakuf.n fili (akat."\a m geol lpnenec Dapoca pf pobeliti napocpa izpl beliti Dapoc!tsarf.lrr. vakEAAap[ha taksa za zalivanje cina I ta4arrlra f fam zash)iek Bax. u6uraK DalrqeEe l1 zaokroielanje. Ba aBrqap rz valjavec (sukvrcdno biti I1a. 2. zlate barve Daparoca. reSevatise. mazati.ralarmp I l.aKA BaAKa.BaAar impl l. -^rft . gorija obEaJtizteri joj! gorje! leka iz sukna DrJa. Irg prevarati. vretenast. -Un .l(rc!}ar6e n zcrai. I poditnice raauecr adj l..rl lesena skleda zast. dobrodelna ustanova B praep gl. gl. . BarRar impl \reljatl. 2. pomem. barvilo r. tuja beseda. gl. -ttri . eBatrre^I|e Barrreaoca ce pl prestrasiti se.3rf m gfapa z of\\o zemlio ra. z. apncnlca (ped) DapoD. -qn m valj. -3MOrn l. sCm Bar{e Ee.n apnar Eaptn|^Itnla I 1. sem.-pEa Ldi apnen EapeH.ot poljska mo vati iina lu. {rja r arh e\atgeUj. bcn.e n beljenje Bapgrja.eleza) impf vainega se de.

se ugDezortr rmpt ugnezdovatr se Bnlere pl vtisniti.JEyBa impf pihpl-. obrv BCTKA: CE CTAHAA BCiKA DG Eefecr.EapwcKg tz BA@e nAnn||l I Ber(6art|r@a f vadnica. .Aec'Io ad9 na dcsDi. EAaxtrar pf navdihniti. Ea Bex6a. zrediti se. maslevanie. sem co Bacz vaml D'aca. (peC). nlaravnati Br aalBa. z. BeSODU lezenJe. Berr(6aar impl vad.zroavanJe Br! .e . \eti.videl vas. ura!'navanje itpahnjen:rih uoov tr e{a ce. vtis-ce: niti se BrHe3Altsa ce. roIeMqOT Be3Ep veliki vezir eeaupxa I vezirjeva iena D€apcRE adi vezirski Be3UpCABO \/eZrrStVO rl BeSE{!t. navdusiti lAaxqoDerr ddi navdahnjcn. va. vtahf ai. zatoplu se BA acoq!tsa ce itupf l4glabrjau se aA a6oq!'DaEe fi pog.zkiaeti. Be3erIOrO lt Vezenje. \. Bee m teseD. 14. Eerap ro ba. l. palica I llruur|eq. novi vek. BeAserse 4 nagibanje.spitati se -ce: (ce) inpl rediti (se). spitati. dvorana za vaie Reurdas tn ielovadec. gl. pogl()bitisc -cc: B4. vzidan ddj BrpaAgPI vgraditi.lax'dyD'a pl navrlil|(rvali irn BAeHe. tig tvesti D€3eEO.ki z nJo govonmo Earmufl(aI tenska iz soqovornikovegarojstnegakrtia D6nD' impl zabiiati. pnlastrn sl r. veze.Novo letrii t|acl{Arqapm nav pl el. uriti mu bo na onem svetu (ni-ce: se koli). pJ BAGHV|j! iDtpJ vdt'll. boriti se. vadbenik. se.r!. ttrudka zl|na rgla. lzidati D. gl. l zoolDcn I I I I I I I T BA atuqeHocr I poglobljeoost. zatopljenost DA a6owi ce pl poglobiti se. aKo IlMa KaAe ce aeelu? kje se poteBeK. uramati. RA6a6yD.tti. HaeAqo skupaj. Eesar impl \esti. zaslediii se Braec'Aeqadi ki se ie usnezdil. |it (lcalt(. zaprnatl plapolati (zastava). I I I I I . DG BroeHoct f rejenost. apnarna (prcdajalna) aapurcr<s ddi od Eapurja aP. vaditelj.^AUaa ifipf vgrajevati.BAaAefi Bo pa6orara on oela z zanosom DAarGe. vbiti lra:|a d stopiti v kdj. I l. rr^nn lr t/ vdihniti sArmvnit irrr.zaliv BAla6Harocr I poglobljenost. UMa !I rIeK das vse pasa ozdravi. trener Dert6aqKrradi telovadni. dG -ce: lig bloditi. tavati. -rqII m Elolek iz rojstnega.) lropE ce pl ftrzgoreti se. kotlina. vezenlna Eesn Ka I vezilja !. Erraan. odvzeri. trenerski De3.Bac pton akuz od F{te: EacBe BrzAoB. KoB od zadetka sveta digIe D€Kqa t Struca. 2. .{€. vaditi.(pravosl. narc daj (drv. BAnuaTt/ v(lll|ltlll EAaAe Ce. impt I.ac.E /lt breme. srednji. spitanost Eros I zrediti. 'c€: veonu se BeAPoz vedro.ura\.vdolbsti. nacrerapr<a gorjaia. Bear iwpl veiati. l. crlpuor. vdev a t i (n it v S iv : rrrl' o ) D.kraja osebe. d.labljanje (v mN l l. /n inspirator B. vedno ae3e. ce BAaaaT pf l. navdusen tAaarroBeHle r. za\zet| Toi J9..a impl poglabljati.navati izDahnjene ude BraaB!tsaEe fl spahovanie. minister. 2..pI zgrabiri. vaditeljski./ !(liln)vati BAHrIryDrur.ruvati se -ce: DacarEe. raz6uriti se DnopFa ce impf razggrevati se.2.hovati.a f cetki Bazilii.A (BpErre^ HaAo xirogra) v. ce Dme3Aar pf .xrroB[Tca navdihovllcc. 3. m nlna Bqrarr vezad(snopov) m B€1.rira iz?pl gTeniti BrpaAeH vgrajen. l. orraro ce co3Aa BeDex6a @re fl vetbalille. Eee. posiiaiti 3e: 3. traaBar zf pritrditi.ien. vadbeni. . \biiati B6neI'l zabiti.. sena) Bejas n vejalec DeJasRaI vejalka BeJBephIa I gl. svet. t okoborba.impl vedriti. dpnica (jama). BeKoB e cKaaa Casi Eex6a I vaja se spreminjajo.zioavatr BrIraAYEarbe z vgrajevanjc. ce BeaT 3llacpeAFItoT.eli|o adv gl.c v(lilxlvanjc l BA^i\6tr pl p(rt1l(. masdevati II. pripogroanle D. Bef[ I veka.6a6ao vo3aitci pred Ndviir letor. Mn6a zastave plapolajo. . 2.ra6rr:rrxnir / L vdolbina. zagapf v (jabol-ugrizniti 'trtaoz nagnstl KOr. 2. araaa!tsaar impf spa. ce Rtle$tat pt zazreti se v kaj. poglobljen.!e. -no'r 4di obrvat stal si ko trska.gg.r navdih. stoletie. nrn. lrkratr EeApeHs4a f arh vedru pod<> ben Kozarec r€rpE . zakorenirjenomesAg . prijel. oslabelsi Belr4a I rob platna BeJHe. narsKt D. lotiti se dela lAaAeH 4dj zanesen. (vrsilec doltnosti) tAaaa ce itul od BAaAe ce DAtrt||r. Be3n Ka Be36a t trez Be3Aes ad? ves dan.egMp m hist vezir. deber Beia. raznetiti se. insl)imcrJa BAa. HoBlroT BeK Stari. ce Bme3AlBaaT zlrl gnati se za. ve-veziljka. &s Zivljenja. 2.De.biti. izdolbcnost BAjragoJglrall l. roj oer /<e My n arn plalal uriti. suha vejica. DerqEeKosnn 1.rvanie Bacrarr. aepBepErla BeJKa I veja. DAeraHrr cc pl p(x)tlo(rltl rc BArue. razburJatr se Brop*r Il zagreniti Drop. dragn. razvnemati se. plnatr. BroJ!tsa prralr (se.

qaB adi velidasten. -tiFr n veleizrlajalcc ffc^cr|peAaBcrDo n'. pl okovi Beprorqrapa pt impf potrditi. zal BelNr(ocpncKu adl velikosrbski povelidevati. zvest. Ilte oaceKoraur cMo ce DClreAeMaKeAoErF mi smo sc od vekomaj imenovali Makedonci. porodni list./ veverrcln Bepra.lrr. BeHear tmpl gl. zaupanje DeltoaoMcrEo BeKHnHa f Vednost.ttreauct m kolesar Bealirlal'. I vzviSenost -'JIJ. {{I I verzija aepsilpalil adi spreten. kakor se rede. rrpBo Berrlrllr^o prfl zaKon Benap. aelar impf govoriti.-pHa adf l.ull nx nezvestmK BepoaoMHocr f nezvestoba BepololdctEo ll nezvestoba nost .ensko kolo. BeHqar6e poroKa.vtcrlcrt BepoAoctoc[.I vena. izpoveden BepoJares. -rryr m \etiga za kotel (nad ognjiidem) Bepsra.. veriga./ICAOCTOJHHK fl dostojanstvcnlK lc^c^crrHo adv zelo lepo ac^crrue. venec (cvetj.roBeK? kaksen alovck je to? lepiiu. BeNaropHaK veliki petek. retenj. ooraTrltta AO rI aAHItHa. neve' stina porolna-obleka . porodni wlrsax adi porotni. Ire Tpe6a Be^err.e l? povellcevanJe tepx[ua. -qtla d4t vecen BexoBctrHocr f vednost BcKOBrradf veden r'erL<vr adv mnogo. 3. posooa. velika nedelia BeaJaca6ori I velika sobota BeajacpeAa velika sreda I Be Ka f rezina. svatba I Berrqa^eH. Beller6e t? venenle BeHe4. -I{r l. 3. merJasec Ber4roB.r vclnak. |rP DOTOKa DeIroK. rllro Bepa e oBoj .cleo Zltetii fig dolgo se kje muditi DcRysar6e11dolgo iivljenje ar^erpaA . vdan: 2. velur seni. Depecnja. Bepa Bo naJt}rnaTa vera v prihodnost. -rH I veriga. -Hrtr n? l. tti' c trrlx|tl ni todrn. dostojanstvenlK BeaocrrneA fl kolo. Bepecuta noTpect'Ja dolg je duden volk Bep3uja.up. rlc^rr^clrcKo -Ntul$a n Dot ClrvJa vetrnica Bc^sK adi velik BeAlrr€E m velikan Be^uKaEcKh 4di velikanski Be.rI|rAeH r?r velika nod.Mfia ali rLez\test EepoaoMe4. tudi Bcprt+u(vB BePLItuKaf dott otl trcPIrIa vt' riZ\ca BepI tK. -flra ddi verjeten Bepojaflo adv verjetno BepoJarsocr f verjetnost. jajqe pirh. -lll|a ad. vzviSen De^{saBocr velidastnost.teleizdaja ncllr.-uor adi veprov BenpoDFra f merjaldevina Bepa f vera.A ZelO BcpBeprqa I zool veverica BePDepnqnll 44. r adoporodenka. 2.i svatbcni. up. repa reaocuneA voziti kolo Beaocr.-svatoa z BeHqe. zaupanje.i Aeu Be^rirAes ni vsak darr boZid BclrrAcrrcKll ddi velikonoden.e DC^CrrOCeA VelepOSeStVO r/t ns^crr(rceAH K. Derba adl (le v imenih dni tihega. Kar(o ce BeAa kako se to rede? urro ce aeAR. IIo ceKoJa BepoJ aTrrocT po vsem soded aepoloMeF . kakor Pravrmo Derfi. He Be^UtAettqe.. greben. zakd'n.. {prr fi vePer.rl{|| ddl v( t ni(ki BepFo drlv zv('sl(.zaklopka serf ^ nenrmipa pt it impf \eftilirati. verificirati.lpr ln nevesun venceK ( okras za glavo) rn ve-ntil.) n'oc'tll fel veliki post De nKo6vrapcKn 4dj velikobolgarski BeAAKOAeneH. veLzi' ran BepIrrcHI|K.BI!a 4di stoleten teKoBeqeq.ltr. yoaBrlna Ao Berq+fia bogastvo je minljivo. zelo veliko.lHOCT. .I I I I I I I I I I I I I I ECKHIIHA 54 BCAOCI|trEAIICT Beaocr. Bearrqesrae{ adi velidasten: De^nqecrBeHnpeqeK velidas@nspreJem De1rllrresfBeHrrcf velidsstnost t Ee^lrqecrBoa velidanstvo. BepHu36opoB[ resnidne besede kredit. HeroBoro BeNrqecrBo Njegovo velidanstvo Deaulr|rrerx velidina (duha) re. Be^ocuneAcKlr Beaoc[neAcKarP(a kolesarska dirka reavp n iamet. veliki torek Be. c ccKo. -IIt n mtaooporoienec BeHlrarndla I I.raE npcreH porotni prstan BelIqaEr{K.rNvrua I velidina (duia) BeajaueAe a I velika nod. BeIr. -ur| .!r/ vcrrl dostojcrl BepoAocrojrlocr / v(l ()11()sl()i. 4. tsepr^ri r1?laJna BcpeH.qa f veranda Bep6a f vera. -J|||| .1). natanten. Belle Berreer6e. giniti BeHee. gI.?rvelemesto aelefpaacKrr 4atl velemesten DC. 1ila odvodnica DeHe. Letn ve dekj 2. . -ArIa ddf vcl'r). lepota ie vedna BekoBeH. BeltoscloBeAI vcfoizPovcd Bepouc[oBeAeH. zraditi Beflsa (ce) pl poroditi (se) rexrara (ce) impl poroi^ti ( se) EeHqaaKa poroka. roj aMa BeKor rapn scdi na denariu reKyBa impl d. "Mrlr-BepoaoMsurq ..ieHar inxpl veniti. -qn fl velepos(:stllik no^onpcAaBlftl(. velikega tedna: BedrneroK..tl reporur arll zattp. verc dostojen. Be 4'm impl se 'ce: Povelidevati D'e^'.rneAc|(rl atdi kolcsarski. Bc. ^dj lep.lriKr-r (Be^aut. BeaeH4a 1' preprc grcn ic^cttc ll. ptipovcdovati. imenovati -ce: sc.BeI+ lM n \. BeltltocT / zv(rslr. 2. Beplltlqrr / vf|rrr( rl Beprltr. kos (lubenice) BeltMor(a tn veljak. toien.rrr.3. r(escKn BelocHneA . Devestin nagla\di okras Berlrrllao fl poroka. vthrrrt.

impf BerlroroH tn vetmjak. preplasiti (se) Belrepn-Ee{epllu adv z. verIlKala D. stara rJuoa. .omiseln Cas. ycreH BecHHK ustni da. BnI< stenski dasopis. t nawidoica. no prca ncrpc-Derpe4 fl deft tetrc. 3. glasnik. nrC l urrobllrrbiti. _Beqepaar pl. Ber!'BaEe Berpexr q -qtr . Beqna cAalaoro EeTpuHa t moaan veter..{aAerl ne. -u. nenaBetleplnrKa Ao ra . stam nc'ur.. -prta adi vederen (se). npa3Ho Derwa6e Silfll I --lda DerByInnEIra / ropotija. kov BecHnKaDrmua f prodaialrr.BeplBa sit lacnemu ne verJame. dasnikar. raznalalec dasni. vera.alik. dne\.aeIXtHalxa relroHalra f veronau.Berepro|qaDocr f vetmiastvo. navla&a Becla. verovati c. anenJr mometer De. veselica. HaTrrpe liubljen Ba]) BecAaEe veslaska Beiep. brt. vesele Eecc tr (ce). se.t.pVi' d{JMA Beaql(a slaba veteriica tfqpyuKa f l. . srrir BepcroEraqsja l.q! n vesetj. 2. Bepcu m verz.k BepooncrarrurrK.k. prepih. verzifikacija DepcKn rellglozen -aaI _versKl. sa_ Eecnrn<ap m l. dobra --. zarran: EcTat) ro Bea to ie vetrniak. priKaucn Belrepuq€ I veeerjica. kioik ' BecEllKapcKrtadi tasnikalski.a impl verjeti. vederja. tumal ist jdcrl EecBrkapcTBon dasnikarslv.repBa4dr drevi Beqroca (ce) pl prestraSiti BeselreE.pla. navadna postovka. Eerymla I gl. posast.t vetromer. zveder Eerpoanrocr f vetrovnost Belrepa.epu!. snaeE Bec. 5aIjiv.rerqlx. Be4rrrrla! prazooDer vecer! ne mamJel aevepa I 1. 3a BerrHrzt BIreM'tria blagoslov.Be. rotnlp/ l. Bec aqrtrr 4d1 vesla3ki veierina lecao fl veslo EerepnB 4di vetroven ESET: {y n _1.iti v prazno.ponoien. krvnik Dece'^adj veser.. 2. yihar.at impf gl.{T f. -Tpotrx ..IiIl'!cr. Berap -Bo Berepzlqrr1vetemn secnaq nt veslad rereirnra f Zivinozfuavstvo. Befpee . svez (o rastllnan. zabaven.ry fi odpadntK ocl vere. . arh MaKa Pekel.rbrabtjati (obleko)' Eew. ob vederih rpoca (ce) strasiti (se). . rcjra BeTttsa.!trra adi veden. v+ zaob'ce: llrrlrlt l s r : trniak trcrxr / vcja. -ce eor. tema. pce: zraditi se.fl vetrnjak. Betlrr o n l. lig zelen. 2. zabavati (se) Bsce xo.r dasopisov. ohlaBa. BeKaBaql?t gl.|l v(. (cel oetpar impl oeke adt Ld. credo recar tn obeialec.rKa ' Berpri (ce).i gl. aecTfl t vcst recrn imp/ napovehovati Berap (Berep). 2. DeTYBaar tmpl -oDlJltomttt|r. rre Mlt ce Bep!'Ba ne verjamem DepyJy.rx lahlomiselnosi uraonl -. _q4 fl kdor ie zaob_ Bec^ar6e t? vestanJe. novinarski. oerree DerBoTr{a.reprxn t pozno popoldng S it i (s c) mraK DqqroruflHa. rctepqa I mlin Da veter casnrl(. vihra( po . zra.rar irlpl vcseliti (se). c^VrK6eH DecHr. ncrbscrl tiovek. aoopo Beqep! ni vetrovi. nesrednica Bece^ocr I veselost. Bertalaar impl gl. Berpear impl 1. Saurvec Dece^D@a f uboZica. prczraaevati. aecen6a I zabava. <tary n veseliak DeceArdtr(.reaer. BervBa. star rlatl. gl. BeqHa BeqeII. -T||lt d/l . teqxrrtrlTlbe aeqepEtra I druzabni veder. . vetroven kraj. rerprrsas ad. BeTlaBaq lahkoZivcc Deftalaqr<a t sl.vecerl au vec De. B€icra. Deqsa MY naMeT vecna ditev slava. sopis. Be.Ba Ha BereJ. EerepnqqaB mrak. obljubiti. BeroEsEa Ee(aBa. Ma^a adlr hitro. I':tIerOB Aa SeMeVgerap 5el sem malo na zrak DerapNra (Berep^Io) adi vetroven terBap m starinar Bsrrapr{Ea f starinarnica Eer8alrcr(x adi starinarki Derre impf trgatl YEee.repa zadnja EeqroBeq adi vetroven vecerJa"ajsa Ee4roB[T adl vetroven Eesep adr drevi. --qoDtr n gl. ae. novinarstvo Bect. -rmta adi drevi$ acrltoMep . ReryBaqm kdor. llst BerepqoK ?r pes[ vetrid. gov(.-M t slanna. vctraek Derytsarfta/ ooljuba Dcrpec. stenIahl. raac scrpor obrada se po vetru. B€sep t Yqs€r.ri" - 56 EeTePrro( Deqeptrrtrta I : vinar. {trra n nav pl mOd. obljublja vctria. 4.repaEaadr dr:evi aerpoKa3 nr vetrnica DeqepaEes. BecAaar rmpt \eslati De. (ce) rcce. obDCfirtlrfirro I ropotija. veaen mu sDomin Eetlmnrle.7et gr. vollu v oporoKr Itl(rtr|op rt stannar BcfljBarte a obljubljanje. 2. zool dolgo tivljenje prazna obljuba t I I I I t I I I . (ce.aiti._ terf laft zrak: med Aan: 36op!.. paltJjaca. 2. vederni sestanek I av pl zli duh. apostat Bepolr{rrea fl verouditelj Eepc. lig postajati T!ts4 otrolji (od starosti) Ber(aDaEen gl. set!. ifipl lerpocpa od.DerepHalraa adi vetrniaski.

y. BrrAOBlrUrTe SVidenje Br|AOKpVim Obzorje (ce) impf \idetati srApa (se). Ce EXC[BtDaaT B3aKOrrVBaItetr uzaKonlrev r. He Mq ce Bl'AI.mn adi l.) Bue. sl fsKo m Ircrrr. J. (ce) Bxapar Pl firitnrlti (sc). volk zrr vir'a. -En I tresljaj. 2.tarovrl(ir. Mq ce 3eae BrrAe^oro oslepel sem rdAeaqe z plodevinasta svetilka (brez cilindra) lqAerr.I I I a T 58 DeqrlTadi Veden $eqHusa7 veanost BeqHocr t vednost i''reden. 3aeMEocr vzaiemnost B3aKOHII Uzakoniti 'l orarconyrC impf uzakonj evati I I I I I I I I I I ErKnDlrar6e 1?viivljanje. .$r imDI hlzntl. <vr tt znvill|lrlc. Pocuvtau sul (oqell) nt vid (dut vida).{e3e srrAeao priilo bo na dal. imPf Bx. BsnAtsaar inll davau. predirljivost Bn{olrnrre rr svidenje. BeulTaqar tnpl po(laiati izvedensko mnenje adv izvedelski. cBeror MY cc Brtc rrpc^ oq4 v glavi sc mll vrli. r'arrco in vaS o{e (svoiilni pomen) nr-opaqirja. izbruhniti. lig razjarjenost_||'|(culrn pt l. fig huda iena.. ogreti. os. gncTdo orel.{o Ha 'l3. r^e\a BnfaBa (ce) impt el.(.p. M(' Rrre Koicrrolr) lroli rnr. 3aell. -r|or tcn.A IIA BUHOBIIIIK kale. Vam (indir. v zenlji ob Bsoprr cLtLv zarji. oliten. prodiranie v bistvo D.rrdp'I.ko leno. cBerYAKa. pa3BIr. frcflraqKri izvedensko.a ( u ))ilit i. 4. rocen^di BCTUTAK. razbetl' I tl: 2. vi' zualen B l m pesn gl.fig razkaditi se.^di. m izvedenec . ia_ rrrvriic:r. sestanek BZAOK fi gl. viden: 2. Statt vid. zazroavatr Bsl{pa ce. obieki): Er-lpeKoB rekel sem vain. EIlAeAr|Ce ltnpl oamu se. poziv. pomemben. vijak Btr(. hrup.!. ea. vid. spre' sc rr. -rF z obz6rje. BLtAvF'a (ce) BufaBasKa f gl. Bue Berre[. -MHa adi gl. mazad BUAeIeH. noA Bur'' Ha HeurTo s pretvezo. vik. razieziti se lxrfErr ce. -Ufi icutraqu.e' (ce). t||llr njc. tis razkaiiti. skopiti. AaAe BnK vzdigniti h:rup DU3O a I L I Ct .eH DrlA pr6a ribja vrsta.t'op darovnik ||cnlrcprl ce.totwr adi bister. ra7bcljc ost. razbeliti (se) (ce)_. (ce) B[Enar Pl auBEe vzplameneti.lti (sc). predirljiv. rl-rAyBal5e EqAla| 44r na VlCtez BI|la. 2.I(ri It ce pl zakoreniniti se imit vzivl:arl se v kaj' doumevati Ce. Prevzet biti E'KITD!'EA 59 r. 5. L VlnSKir r cl . -3n rr l)iZfinl(. cTrrmaBMe B3OpII pnspeu smo ob zori BSrfAa. mfioZ... 3. EriJar ifipf I. BrlAyBar6e. vide[. ToJ T'MA BI. svrce tati se. ErfAar pf zaeledati.trlr||lr' rr D. ce B'{xBat pf vii_ vcti se v kaj. nolItor trrt. r^a: ro^cKl{ BrIA glagolsKl VIO.G. .rrre3Ao opo plete venec. lud. gl. ob' lika.or|(o (ce).IL vill s('. 5.r.lrtl. pogledati. ksanl l Du nordtnrra / sPretnost. 4. ce Bshpaar rtlpJ siedati v kai. jasnoviden DEAoDrnocr I jasnovidnost. tuliti. vrteti. boleti. Dr(rK rrit r|()Arurl||ll(' nic volkov ruxcAerrc hIz rrlr. 2.vrlcll . -arra adj viden. spletati: 2. sredavati (se) DUAlAarg€ tt Sredanje.6p'. pa3BEAe YBar6e. izveden0st rxun]r (cc). z(r0l vcsdec rcttttcltfi a-BerurtlqaI velda.a. lig klic.AeAVBa D4qe^riHaf svetloba BEAe o r svetloba. ke ae. vibrirati BnD ifipf plameneti. gl. . \eri< Brja4 "qn z? l skopljen kG Strun.sellila ad1) v zemlio. moJ_ [x)istrski. vibracija r. BxayBaqKa B'.1()g Bn3aBTo^onrlaI bizantol(4llin pf. {rrr f videnje. -Asa adi Svetel. vidljivost BEArorrrja I svetloba olz. kot.Jd'l interi lejl BnAn. gl.rrx.Arra adi l. Ao Br4AlBalle! na svidenje! ur4lnavra f gl. prefiezai q. !o ErrAe^o dokler se vidi. -ce: ocreti se. E[iaaa impf gl. 2.apa ifipf arh vratiti.xyBe (ce). DnAoEn m L vidi 2. videti se. !ce: zdeti se. razgled ssd. 3. ob svitu. Bur(oDr tfl l.n. 1. znan B''. vizronar Eu3rrra+ vizita ozrydreu. TeMqrlHa e. z Zirom (s)Pltatr ( svinic) saaelreii. (ce) !t(aPV' lr(rpvur t0trr ltnPl od DKapE (ce) r||.itema ie. razbeliti se. 'pxu BrBaHTo6r. trx)l krcsnica. ocrap srlA dober vid aaA. lurrruro He -cesrrAr! nid se ne vidi!. da ie kriv D[3nJa. nxiwyD. BS[AaaA pl \ZidAti.st: se. 2.I. sredanje. oeledovati si Bn pron vam. Pika na Jezll{u. nid ne vidim. divjati DfiBaEe 1?plarnenenje itupt po malem goreti '. D. Bo BIrA Ea lre_ tllro v obliki. snidenje. za dne. jasnoviden E[AArrDocr I vidnost.el:i vzaJcmcn B3aeMttocr I gI. za' zidati vzi BS[A!Ta. (ce) BxetKar PI nrzlu|.iallc c : D'te.''. vegta.paar im?f tte' sti se. vrsta. Aa MV Ce He BrrAn!prekleto! snA. videti. bleBnAe^eEe z svit. gl. svitanje.v-' llo[r imtl od BxerKe (ce) uxcurrctrocr t razgretost. zvi.''. razbeliti (se) ||x. zdraviti Bn1o'pft arh lTad.. (ce) Bt(en. Aa ru ro BttAaM rp6orl pojdi mi izpred odi! He c!'rr My rn BIrAel orrETe ne poznaun ga.r.. viziia Brlsrlon6p ru jasnovidec.v mpiriati se roiulcpsia'l l.. r'czp.Bfiepron vi (2. ce Bel'lDepaa thlpt !n.

AdroE. cv[ez BncKa. (e re B{KaM Ha Deqepapovabil te bom na Yederjo. BnD visoka Dlanota ndakurica. sicer.. BnpEo.[Il nt krivec Iltalrqctr.o. .r izdclovalec vil Eoro . trHcEaT pl l.trm adi vinski.tisen. . 2. lle e BncTqlla ni res B'ICfr'J''a adg zares. \asetl 2. rrro ce BIIRa KaJ Sepravr anKaao rl l. razsajati ErlAoBeE. vriskati EEcKarle . vilina. nrHorrz Bmapcx$ adi vinarski. vt. kridat. BmeH. . . tako ie bilo.-rnrr6a n dem od Afh ral- aEo. BuHevila. poklicati.BEa ddi 1.oDrrya f krivka. obeSena.tdi rezgetav. loutl se BErapmla I davek na vino Drru4tsa ifi pl od BnKse BErapKa I ladja za prevoz BEKor m kriaanje. -p'd'a Ld. 2vnsKanje B'dcK rrs . Mr. senene vile:2.sce. . pacenje ElaroBHocr I krivda adi modnih deljusti. 4. rogovilast (uno) lranrto I dcljust. Dtrcar impt l. nurrrorn zr vijak BreeTa I vinjeta Dtro 6rxa I bol vijolica. . razgraJanJe.EOA Mi _ dem od. ZarcZeeli\li. try. roditi se.1 l.ecr EuEomeq. zavriskatl rfrrcoK. toda . povabiti. gl.a moker ko mis D[p€e. vnsK. BllcoKorrapeg clr. qt4 odi BUCOKOC- DItCOKOtrpeOCEeElleHgtBo nxcffc..silovit.{ adl viSinski. -EHa Adi lrflnq{ ce. ct||ptr ttil)Pa Buo. sicer mi je "oj rekel.a. DIIt Jrg renantr. praviti.stopilo mi je-v glavo arn^ecr adi vilast. . E[Kaar impf l. mlaka. vilinsko bitje. rezgetatje. dolziti. besneti. 2. luZa. luco(trdlcKa pa3 nKa viginska razlika BBCOIIOK.lme ml Je. eanstvo(naslov) gorski vrh Dncoshra 11. 2 lig lepo uspeVATT prelzvisenost (naslov pravoslavnega metropolita) BucoKopoAen. hrzajod B\cr<UMade rezEetaje EricMeE|<aI svinina. li{ina. BrfcoBE m 1.'' l.pwja. z vilom gr. vpiiAt: _ pozivov 2. Bz^Jaqn /l1 kc prca. 2. TEMJAIIYIIIKA Bxcr{ra I vilina ll|clxrcKn dli viiinski BESKry l. . rlo . gt. resda: sucrwr-a. ce sE Es r impt spakovati se. paditi se rII Ja|r (cror). n kr€ms Krrvoo tcnjc. .pua 4dl vihitrc . -auor arri viioli&t$t.rFottnro n mavriqr '''rrrxr. vabiti. aple3Ho BIIlIo poKrallnsKl namizno vino: Me 6arn BuDr|aap . f Btrplre.Ipeqe. Br'Jarytla.zrasti. BrrHap ln xnKom Dm|AlaRna I vetrni jopid Bn a 11. razigran EZrr.l^ vzvisen srog BncoRorrapsogr I vzviaenost n I I I I I t I I I I amr.opaMurisa visoka ravan. BlicTllsa. Bncowtrra vzpetinica. ce BrKaM-ce: IIerKo.IaI visina pogaaa D[coqecrDo (Tr-rry^a) r visc Euc. BEMEIBan Vtme BEMesr.w m rrlqlu. jaK DasoBerr.iti.rhra igra drrrgo viollno Bnop rr1 vihar tEo. -Jr$t n vinopivec tr8 zgovoren brzdatr. -trr6 adi deljusten BDf. zawitil mrap m vinski trgovec. 3.e z viseDje una Br'cq. hisa tla Aosa vinska trta aE avt m 4/l' vilajet. vinski aIIKOTIII:IUI. 3. . hrz€nje.1 irup. rezeetati. rezgetanje. tig pe Incnroen rrrrcoKoQdr visoko.. Br. BacoK kar visok aficrqlra I resnica. zoetr colrtlla z BscolIrrrq. Zenska Dl|Ar|qClbC Spakovanje. vinski. raz€raiavtnal nJe Br|rtaprqa I vinaida. mojster nost Btrpyc n2 vtnrs Bnc. Enrlo n vino. B{xHar pl l. II. da se suli v dimu Ha roArrsa prestopno Ieto Bucgxolqelr. vilice. zxhrzati'. uncast Er|op. vinska klet -ryr. -''ot adi zelo ucen lncoKolqeuocr I velika udeEnprY6s rfi_virtuoz. raznasalec nIloadrKa BI|OA€IOB ( 'l BESIEII'I rE|trce iftpl hrumeti. vzpeB[ceH. kriv K JCrZt DnHoBrnft.nor adj \isok. mocvara rEpo uulre n arh vodnf vrti- t I I I .ady krid€. prc anrcruqa t vinski kozarec vtnca swm impl hiviti. 2.I 3a qr]trIlTo mnoBEEapCTDO VinarStVO fl go biupa za nid Drxf. kri canJe. vinska trgovina. mit BEEerr. 2. IuZa. TaKa 6eue zares.trsr adi vimenast (krava) BqKas r?xgl. - BUp.''Ime n avgm od Bnp modvrrje. imenovati se.!tsrre.peE. r eAa oA nrrcoKozviSka gledati DxcoKorpaA6aI visoka gradnla. vinoprvec 2. 2. z. vodrri zbiralnik. . l(up sena B[no!'rIIKa DE&!!rKa I vilice BnMe. klicati. 4fi m Lfh rojak oOBUll!tsa Brr acrcKx adj arh vilajetski. Dlrlrear ifipI l.{fuaf violina. Bt r€Ao DsKena rft vikend BI[ia I cJl krivda DrrKHe. BHcKaar impf l. xam<a nb DncocaI i'isokost Ka[Ka B4pqe zrno do zrna Baco.i vz. gt TeMJanvxeH Bg. gl.. -Arraadi visoke rocen DtlCOKOCes. Brdaer xJa.wrha n dem od. c n{) tlH^trrlnre ima dolg gl. ce Buopar irrf/ plapotan BropKa I prva plesalka v ke tu B4p.60 Bn a. Br4roBu . vrsoKastavba BficoKorapes.

Eer ddi otrpel dari (iczik) BKO. B^aAr|qar i] t'l l..a J bot visnja (drevo in sad) BriluHoB adi visnjev DrlurroBKa I 1. B arKeH.. odreven jc.nost I nem Brla'{xora I vlatnost BKlneu. jahati. p<> B]tarKrl. 3.2. l. BlaAcaT i?tl)J l. BKlTtrrocTI skupnost ribiika mreia.a impf 1. prlprava za vezanJesnopov. B^aAee. poDKarrarlTa.a. rasurne.en B\pcro9yp9 impf. pomagati komu na konja.raraI vlaga. rrt. vreteno. upc gibati.l aRpaj adv na koncu BAaArl(a. biol krlitanje B^axfitlr(aB Ad. jaaHe BjaAe ce pl najesti se. izgubiti se.n . Skripec. BAaAuqr. okoreti vraoaloc DKocreH!tsarle r? kostenitev. oditi. umo. 2. moditi se -c-e: (cest. liy dt|ttr lKorra. gl.lc L v | ' ( l . priti ob vse BurocHrfr(. . 2. JaBa BjaBaHrqa adr jahaje na konju Bi^Ba l jezdec. (ce) BJacHar pf lam pohiteti ljVHa.(ce) impf od B. izloZba Buurruua f 1.r DKpor pl ukrotiti. hirmpt pognart-poganJalr [ogrometer Ienlne B^aAa I vlada BKOClleHIl Ce.\aBj pl asl. hkrati. pomiriti. iiba Br IIIoK. I l v BRorratnr f otrpniti. gl.-cl|a adi okusen.2. lxopexl'na ce . B^aBqfi|6a n clein od BI€MeH!tsa impf kamneti. B^.B^ar<qocT vla. poviScvati.. -ce: zvijati sc BHTxaB . D^anoMep rn let vlagomer. 2. -T rf n7 7. -ce: propasti. . gl. slaoblikovati po kalupu. -qI. BrTrlar rmpl vezdlr snopc ra.*! interi izgubi se! izgini! snroca pf I.I I BTICTTIHIIT aKarlzrllell BKA AI|C|IOCT ol t i I I I I t I t I I I Drlcrl|nur adi resniten. ti. dida . moeiti. jaAe}se OkUSna stLn. l. prebiBKaMeHerocr f okamnelost valec VIaSke v Romuniii BKAMeH{pl Okamneti B. BrrTtrOr @dj \iteki F'Lt'td^ cHara vitko telo B(ra^eH. 2. Bricr€ BJ^Ba itupf jezditi. \itrina.alTKyoq. vijugav Dl|r^aBnrJaI grdo vreme.cr.J\Fnl i. meteaen nrrxpolorr adj isker. izgubiti. delati Jeo po Karupu BKy. vitesko. otrde.p"I"og. vi.r (pcllo3er cKpcHo3e '. DLot Krtzatr vati. BK!!I 4dr skupaj. 2.\aIIIi ( ce. potruditi se Blaca|ra.ra 4di skupen B/raKmLvrstabrane. . 2. gospo&. gl. huda u r'tl Drrt^erbcr?vezanJesnopov . -u. vlaziti BKpCTOClr5re' kriianie se.raIIeTOCAOtrplost B ^ a A c e r r .ien vzor- (ablonizila BKananesocr / (tut').| m zapravljfuec Dlrocr I vitkost B'rrpfilda | 1.i ptece: \laten. vlarlrrvirur netr BAaAelcrlffr lll. z(a)vijati. gl.polo2iti.virti. dastno nnrr. l|rtlllk. viSnjeva palica. 2. -AHa adj zilav.rF m presezek. domislica luur.li Dar-c. BKyceH. Ol tr vl l d r k:! D'dpcrLr pl prekriiati. [^it^r. . obe. biti posvedenza vladika-lc: xnzan (zlvatl.rdl vijugast. Duruar impl d\ti9ati. BKpCTOCa svedcvati za vladikii B*. po drii BKyC. -e alj vi$ji I3trrna Pnrcl n/i"gl. BKycar pl pokusiti. nasititi se BJa oDr (ce) pl rezati (se\..llt. vitel.-]l4ta tn ooeseK Bnr. voslavni lkol' gl. vlakov). jahad. zelo hilcr'(c p ilc t z a k o n ja ) nfirt Dl lal . . viteski. dvigati -ce: se. -lrrHa ar4t vrsoK. 4. Bnr(Arr. Blacatn'Jd'a adv fanT nltro.ugati. 3.?f navzkri_Z. visnjevec (Zganje). Eaacr ft Vlah. snetni meteZ.ro a vrtlnec wropor adj vitorog (vol) Dllr.aditi se kalupov. steklena omara. dclati sc iunaka po BRa^aflerr d. (ce) slacaar impl fam }rileti. 2. n[ro( rra BpeAHocTapresezna vrednost E'''li[Trr itupl gl. BKyCHO -ce: nav. vltalcn anraMriH . pustiti pri miru. bombazna distilka l0Jd]Ientt(Jd adi adt 1. zaloiiti: II. \tfti'lec.irtr t\. r l . -tlr lr vl. vihar.III (ce) pl ojunaditi tvegati DJyHaqyBa(ce) impl hrabriti (sc). obdutek nost za lcpo DKa alur (ce) pl modclirati.ll g.2. inxpf (o)kosteneti. gospodilr pl. Ha BJacaHa v naglici DJacrIe (ce). AKYCOBg rr? l. JaBaq Bj^BHe pf zajahati./. okus spusdenodeblo.errYDa Ce B.rlihrr. pr. 3. My Apr(n B^ara BRopeHsroca I vkoreninjenost zrvr od stare masti axolteHv ce. DKOCT. B. t rrrrrcr. cKpor{ B.r(IIa adi vla.'r. v6nJr ( bogovi) BHI|Jn.|aAuKoD rrdi vl (liko! BKtrrcHo3eadr kriiem nog gl.Kasl<usrtr . 4.na vdjavica BtiIy. skopiti (se) Bjaca (ce). 2. fig okus. 2.Ir\aB adj vetroven. l. | | r i ( .. BAarKaT impt ovlazetagatt. rraBltcTllri(a Ducrruro&!6nB adi resnicoljuben BucTrlro/by6rBocr f resnicoljubnost BrlCYAeq.HaA ._ irrr'l vt. \tli'(ltl olroevanJe tr.taAejaqm vladar. sne. vzletavati R'dnt'd..." gostosevci Kamen postalatt B. n^\zkrii. Pl llvi BlICTI|rnfiOCT/ resnlcnost BIdcT''JlrJ('a ad! defi resda.. BKVcHocr I okusnost BKa arrYBarbefl iablonizacija Bl(yfui adr doma BKaMeHeradl okamnel BaaB.BAaAeJaqKJr d.laBqe.n vitamin m tritez 'sVrre' Dr|TeA.

prispevek BAerm.B^ear pl vliti.BdrJaaM. zovati. ras:rorrt . 4r m las. brezdelnez BrerrKa t copata Bireqraa.rlra Bnlrjalllle Bp3 qero ima vpliv nanJ. potikanje BAeqKO. z a rro lx. nlc3rr Mn Bo rro.leqllno a tu predtzn&. lastnina raacr. r?r('J||r p/ l. -ce: tl 5e D. gl.{soca (ce) pf z brado zarasti l^axnoclra (cel irupf z br^do zara!6ati alrac. omr*a n tlem od B arGo dladica. uy. DpeMelo vreme se bo skva- alewtmpa m predrznet. gand. nik BAacao. naravnost 2. vlivati (zaupanje itd). (ce) B^oEy./racroAlrrr€4. Romunija B eBa. kosmat D^aKttEtrrrre avgm od BLaKtlo fl debela. rLesramnez D^eqIIrl autEo tu lenuh.46nBoca I vlatlo). ribigka mreil EAeKaq rfl 1.. 2.lle adt v ooraz.|rrnaerrca podasnel rz D^oE!tsalre n poslabsanje t Mokodoruiko. BArlaar impf vpuvari. nosad tezkih bre.l||||. E or(aa pl vloiiti (depiti. 2. vstop BAeAeSZ. rih. zal+ raornu. lasat.D oEyDa (ce). B estIa Br-r3a vstopna Yi. E^eaeu 6r-r er vstopnica.sprcmezmrzniti. DlorK!tsa \ impf eAEa_ mu Jo Je vlagati D^er!tsa. 2. je poslab$alo. My a^c3c IloA Ko)Ka prislinil se mu Je.uqtx m obla:jl. E^acHtrrrrr8oz lastnistvo. B^eqar impl I.Eur l'1 pooblastilec. (ce) B^ourar pl co6araplanil je v sobo poslabsati_(se). DAcroBao 6cA. vle'i. raacra f oblast plemi(. ledeneti -cc: liDAee.lleSOBIp l?. -rrra adi Wliven B^sjare^|rccr I vplivnost B |. 'ce: izlivati se. zavladevati. kosmatosr Blargeriqe.DAor. vlakuo. predivo. mikanje. grebenati volno. prilepljati B^orqlaq fl 'Jlagalec. trud. B acar impf mikpti. imeti pre stora. zamrzovati. lerl 2. vdreti. na levi. B €e Be(e Ha Da6ora kondno si je na5el deio DAe3eH. Drre3 rrrfillurt( vslol Ircpovcdan r [^c:ro. mogoden.'? rqtaBII oA BAaKHo Dvuo iz muhe dela slona rA:a.B^enar pt vlepiti. plaziti se. dlaka. 2. vladilec (stroj). EAorloBrrtn vloga (denarmen na).ce eae B^eqe. poobhaeevalec B. Blr. vrrlo||nln$. ||/1c3c Bo roAaIIa pfi$cl ic v lcta. . BAOIIllABe B^aka o n drda (za spravilo lesa) Brarap m ribid. B^aqar impf tes^ti. zalediti. pri drugem ven B erlBar6€ r vstopanje. ugovor) (unaKaErqa) primazal B^ox!tsa.EAAKAAO 64 Dncc 65 n^{J. -qrr (2) m bteztokavnik iz grobega sukna .B. kodelia ! acdr6e /. B^aB B^auKo (PoMansja) n fam Vlaska. v Ied niti. vlaknat. nesramnez I I t t morovrurrse ruo D^eqeluKvM ady Do vseh Sti.. vlatiti se B^eqKat6e r?-ce: zavladevanie: vladenje. lasat. vstopen. v.rapKaI desalka (volnc) B aqapHuqa f aesalnica (zl votno) B^aqrl. R^eBa (ce) DAnJae. prilepiti. {Ea adj oblasten. iti v. branati njiEAaqsAo 1. 2. vstopati. II. vlagaB^era.lo||. za B erHr4a f vstopnica B eK m l. zavladevati. r'aaBrt|fi)1r (iirIlnv||i vlx)d. My aaerru nar..slili scj rrac:rc co6ara sl{)l)il i(.t|Ja n qpliv. brana. E^etrltsaarimpt eleF E^or(!tsarDe n vlaganje ljati. IIlIl Ilo^ot(oaTa slanle se mu (pri)vladiti. kosmat B^als{rBocr I dlakavost. drda: 2. ke ce saoillrl dce: . .. lasek B^arurecr adi 1. TpecKa ce B eBa Do BapAap Treska se izliva v Vardar na levo. BLeRo ^dv z le]|e uaerynaar irnpl L ueryra.) impl I. Dlreqrcaar impl vleti. 2. -ce: se odeti.cli nost B^ncro&V6ne a vlado)cljnosl. poledeneti raeAenlTa impl na ledu hlozmr: diti. vlaknat. v led . planiti.lrr() t(. He Ma B^eryBa BO rAaBaTa (BO !A{OT) ne gre mi v glavo: He rlt BAer!'Ba TOaBOpaOOTa ll nlc mar. vstopiti. lO oA eAEOTOlCO B eryBa. zemB^aere^rirr m ^rh ljilki gospod B^acreamicrq 4di plemiSki D^acre/urcrro a plemi3ko pc seswo aaacreg. B^qe Eo cl^a stopil jc v veljavo. grablje '2 BAaruKs adi vlalki. prileteti. !^eraar pl I. -3sa 4dj vhoden. lenuh B^eslTa I zoot plazilec &tlra (ce) impl gl.vleti se. BAeBaar (AoBep6a q c .II.l L vhod.rJae Bp3 3AItaBJeTOVpllva na zoravie BAEJaeEer? rplivanje B/rlljarme. nemalnez. v s c l i t i s c . v sobo.Sajaka. grebenati (volno) DAacsFr. OA Apyroro usaer'lBa pn enem ulesu noter.molna dlaka B^axso 1 las. I t lll v .upraviden E AsmAaBeg.t() tcrave imam z r. Blera Bo aaoEH (ce). ki lovi z >vlakom< B^a$raD 4dj 1. "qII (1) tfl lastnik Bnacrrnt.rox6ata zamisli sc v moj polozaj. iti v. poirebuhusa r impt slabSati(se) u. vladohlepje B^aqap rt desalec (volne) saa. D^eroa HaJIlocAeBo KVKaTanaposleo so se vse lili.re. 3 . ce saom rroA Blr{aHrre Je poal vplrvom &rnjare eI|. 2 . D^eAeHar pt z'amtzniti.sloveruldilovsr I I I I I I I I I i . grebenanje (volie) B^acecr 4di lasat tr acg. r.

2. . BaErllalaaT imqf biti pazljiv.amfibija '' soAeHHIanapeljuje vodo na m BOAOnaA Slap tuj Elin."tq tn vodomet AeH rrar tgdna.EOAeH4sapKa m[nanca J BOAeHrsapoBd4] [ulnarjev iek BoAeg{eapcKr adj _tr inarski BoBse (od BoruKa)... Eofe I voda.'r lDr. tig beti za. spostovanje BoDAerre. uvatati. vLoztrrl 2.trrfcclTa . nape. v vstlrvllatl. npa3ua BoAenHqablebetac BoDse (od Bo3). Eo cDeAa oD sredah.t^ Bo BHaAocra.. BoAertrt. modvircn zapravlj_ati das. soAara ce Mue. I !placlto liu b l i e n e c Dn!x.1. prenikati (v bi.BoAecr adi vod6n . vriDtrlqKo .e(Y!. notranjost. petjati. elektr vod. Bc vodno prostranstvo.) pf uvesti. 2.smer.Isa v tilini: uvcl lllvlll-uvcllavllall Te opoJaM Bo MorrTe IrpHJarff. sredo. v letosnjem juniju. {lrr . 3.3. uvozrtl. Mv BOAOA€AII 4O / r'rzv(xlrh n. BeaM Bo Cl(ofiie Zivim v 'ao 2. nlin na vodo.-Jryr . impf 'o!. .ArfEor Adi vodet: s@ D{raoclroK.. ce D'Ib\6ar PI zaD/by6r. pot. potomec.I|AO UZda. sugenran pl vstaviti. uelceva liu b i t i s c n. :. BoBleKvDaar ifi tf pozornos!. .Jlla adi poze . impl prenikniti. rmpl trio^prr. dem od Bo3 vlakec. Me- I I I I I I I 2. vloga. vpltvatr tMclt|yDa. nn!'6eiocr I zaljubljenost Bf{!'ltrrre Ha AeAtreB potomci ce. komu. IOAOBE m l. vod. 4. gl.BoAlecr ddi voddn HVBaKn nr vooa.n(Ir adi mlinski aetai 2. fled EoAocroj rrr stanje vode BOAEaOO eCTVOOeruCa aoAcrEo z l vodenje. onyra vnukinja $Mcr'[or . vnuKov i.l' tralTrr ce 66 EOaAelre toBpe 67 DoAyprB B^Vflr ce Pl ognojiti se. so toAoBpItK. poper itd). fant v zapor't) urylrara ' Skopju. rwrxrrtlaa pf.r. Maru goAa Bo aBaH BOAOBpltqOrr. notri. Bo .BoAoaprcK v0tlrrl vr'llrrrt Ta delati komu tezave. vodovja. tc oqnolrla uvoz..1. MY Ja MaT[ BOAa. BoAar iftpt 1. Bolww umije.ldi vstavljen.. praep-. ToJ e Bo roAlrFtrt lroBeK vlagati. . -t|!lro aali notranii ceRoj_AeHlsak dan sem lel rtrorporrrlflIu / notranjost v gozo.cc. namakati DoBpe (ce).v mladosti. xltlrrarDc arlv l. znotraj. mlindek (za kavo. re^x Stejem te med prijatevDcsll. p. DoEqtrLa 1'' BOAeH[qap m mlinar . za. vledi v. Podenjati rr nesnusel. Bt4rlrar pf llctt.. uliro4eruwca I nlindek ca BoA. (ce) DoBpar pl 1.lrtrr oBaa roAuHa tr|arpolrt|ri]cr / l. razvodjc oAIr uo BoAara pritrjevati BOAOseMet|.januar ro a BoAa sama voda (slaba jed). vloga (vpladilo). pritegliltflMalll|e '1 vatr manje. B -cpeAa t'|'cir tt()cf rncsto v provucr v sreoo.BoBA€qar pl potegni t| v. BoA[. -AI|a 4dj vodikov 6OM6a vodikova EoAOpOAHa Zen bomba BOAeH. sc (v . BH!"trtr6a Vnudek '? BrryqKa I gl. -MHa AQl VOoOI-rlBOAapr/r raznalalec vode ven aoAapKa f vodonosnica n ao+as m L voditelj. rle. vrtvatl ' cas. (prostor.ljava aoAlr. vtihotapiti se roAet|ata I 1. DoAeHar impf motiti. -Mqn Zivka. lit \ago. le grdega jezika ne. cc't(.reuulla Erf!!trr. nacrn. D{raeAe. oaes lftorpcurcf r. {H n vnuk.EoAoBparnl razvodjc Aa plitev dlovek. caMo n vcraTa tie Moxe voda vse DOA. zam_ vlatiti v.DOAOpOA lodik BOAOpoArl xnc^opoA vodik in kisik nik. vlatcn kri|j MaTHa BOAa noarrrr v KalrxlAotrprr. od r-. vperlatr stvo desa) DoB[pa (ce) impf od.!. opazovati. Dazltlvost ce B^Y[r larlara rana se mu srirc .pt. DMefltar DEyrtrl|Ea./ zaljubljati se i BH!"Ie. prvi biti. loi \Od.loDeAar vperJau nmxrr. 2.^oB''.. BnlrtrIts-a^T. BoBpe lrtrlMaDa. stanje rtn. potegnjtiskozi..r/. vriniti nagovarJan. BMenrwaar im pl _' 8'o. vagon. prispevek. IIa eBa BoAa IIa rvia lr'at (lv(.rcrrrr. skrBoAa. KpBra BoAa He cra. vodBoAeHu. -uor Pt+m l.ry6a ce zaljubljen.lBa. rrorri!.u nem. on je dlovek v letih pogrezniti (Pogrezati) -cc: misli itd.? vodopivcc vec DOAOpaMeH.e.?. pr'€videD. Irrdcrcllc: rp. stvo vlatiti. vlagall. vrltrlcrri stavck vorrlr. pOvOdcC pl pravoslavni sv. ce D]!ny6!raar rrryr<a f vnl'kinja Brrlr(oB a4. MY BHhMareaHoctr f pozornost. Brp-nola cropeH ali xJ-rAx cMerKa! radunaj s tem! ja BoAaM cecrpa. pntegnrll palzrJrv ren. BoBrl[rra . EHl|Mare^err. n dem od nourra uska. i m pf I i t vlorltl.DoBeAlBa..BoAopoAen.rror adj moker. 2.r(e. . lmport rsl'Oe-n.BHoc. od aHVK nMclllara pe. poroden biti.aa'r uvaJan. Bo ir. 19.. vnolaii.r"y6ysa ce. MaAa Eo. BoA!p^[B adi voddn . 2.ilrPt !. spremljevalec BoAeH. Bo MAa2. \oditi. vdeti. prebiti se.rIIn adt rrurnsKr BOAeHrrreH. vla. rl<rrrta. MV njeBa BOAa CTOpeH moKer OO gova seslra mt Je zena koZe. rrBRa BoAa hrna' BoAorueq. go crrea-ara oreteklo rr(!ap. lrrdcp namesto.n vok. {cet preucevau BoD^eKVBa. 2.(tvlli(. trije kralji.

pijade).ospo{vaa preroditi-preraiati Dotm vojidak.Rctr rr rrtaot ||t tt't 69 vodja rojlsa._-i^I'r ft fii g). ad. uDretl se F'ose't. rnpl ao3fiece. gl. rce: spun. zgroziti. velidatipovelidevati.oT adj vojasKr. vzdigovati se -ce: ros^ara. pG Zelja.impf vznenlrjatl. Eoaqu 4dj Yoldji T I I I I I I I I I I I I t .sAlxon^oDeq. vzneadj mlrten Eo36yAerDcrI razburienost it. qelo I povzdignitipovzdigovati. Do3uer. BGBpaka p/.tzJre- BoJcKoBoAeq. 2. fig topoglavec. -Aur tt inpl voj- BOKa. 2. BosaT impf t()ziti. na. /rrrrl l|prctl (uplrati) se.rxy!.lcll roJ[cMrfDclocr / vznemirje. oojnr BO3. zbuditi (dustva) j Bo36yAArB ad. n lzdrZevanje DOsAl'( n ZraK Eo3AlxonAoDeH.ihniti.Dofe 68 lloSMo.hle. nasta(ja)ti. vzdrinost BO3Aprq Ce. ir?t'l vrniti.. vradati (ushl. +. ugovarjati.otDiski.ffiy{A.o36UAeH razburjen. bo''r JevmK B<t\rrcrr. impl uzd. povis(€v)ati.j in adr vojaski. 2. .e. AOAq{r6a n defi od BoAKvoldid Bol.a impl t|. ro:lmtrysa ce pf.''oa6y. izzvati. oje vzdigniti. oboroiene sile.'9. Bo3q^o fl 1. neumneZ BoAaH r??kmilo.Nr vznemrnll-vznemlrlati.p. !o. drzati se ob strani. volja. a\a od. vokalen EOA. brzi vlakj ea6p3aH. 3ornro BosseceFreft vnebohod (prazMy e Ha Bonxor Ae6eA Bpanik) ror? pomagaj si saml. vozilo. povzdigniti-povzdigowti. (o)brzdati sej zadri(ev)ati se. borec.. u pf Bo"'Jrr. odj . Bo3lec!ts4 danje samega sebe. volja.Ior'orl. volar (pastir) Bo^oDapHurq g u l.l razburjenje. ulnlrJen Bo3Afrx<AnBocrf zdrtnosti zadrzanost Do3Alrrc!tsa (ce\ impf zd. obvlap/. n BosAeJcTaltsai mpt v pliv. volan ||l . lumen DOAtrapnE<. vznikniti-vznikati r{xroBofa /n vlakovodja Bo3paceH. obvlad(ov)ati se Dos. vaqon. (zgraff toll) llc norrrcMftpctr.qq r?rvojak DoJrumaK m lam vojaiEinz EoJr|sKyBa iapl biti v vojski. oporekati Do3AeJcrBo vpliv.-impf 1.noioe4lna pf .. nikoli. vokal BoKa.i letalski Bo. Ce Bo3AprxaT pl. dclovnni(. 6D3([) Bo3 .rrfB . -3'I'a odi vozen rorne4e. fl [arHrrqKt{. biti zadrzan DoaAprqtsarie. ta<lrian Eo3Apxaurocr I zadrzanost.'. co Eo^ja z veseljem.A j bojevniski ad.Bo3 pospeseni.l'ilecl adi volnat. vo. volnast Bo rrocr I pes? prostost.vozel K tatr se.t I i ao3AlaHe. Boau. a/. (po)3a 6aBEo! vozi podasi! peljatr navzgor.:rr|yrErorr / ncjcvulja. .'cei zelo rad povisevatise-prevzeti se BO K. {tla adi prileten. "xB adj mogot. HaeAno Bo€rJ. \.^n. izrd lzdrz(ev)ati se ( iedi. roraox<pa pf .ur n volkost6 dina (kjer se volkovi zbirajo) BOAne. rxlst Bo eB. mzbvljiv Bo36VA^Haocr I razburljivost. Bo3atr8trvna . l. sluZiti vojaidino (rok) aolu.r za govedo. svobodeu vrncmirjati ( se) Eoaja.3tru.r m samoglasnik. KOra 6eure BoaKor rqqe ko je bil lolk pes. borbenost uojr|a I vojna BoJInft. zbuiati tustva 2. ZOO| VOI.|:rMotarrix'r / l. ttt lliks nr. . rri. Bo1' volid. po vojalko rojcra I vojska. DOAtrrban aLern od. vodovje Boe$ro adp obeoem. !"znemrJenost B@6y-AyDa.Bo3eA.teuftn. (povzOrgovatl) se moZet Boie pl od BoAa vode. motnost. DoeseE. nerrrrftrvolltrl vo DolMvrrr {o. oelo I Do3rluueHocr I vzviSenost roraon<x. impf Bo3Bururf. . -rna Adj pesn pfost. impt '. hkrati: gl. ao Jr I l.DOAeF. rce: vznemiriati se.-ce: poviSati aosuotiteu. 2.mra adl zraden EogpVur.n voznik. voJn!.van uporu. svoboda loaoDap ft govedar.adj zdfieni zaqrzan. volek .rtati se (kaienja). umirjenost. impf vznemiriti. BOAOBA m l.fl (ccl pl.vzdiirovari' Do3Ar@Ka I vzdih Do:tApxa[ adi vzdti.reH adi iamoglasniski. '. -Bu'd m letalec Do3Alxon^oBcrDo n letalstvo aor4glen. vzdlgovatj. -IIor adl volovji ( p!!a nosrrcMrrprr ce).Apr.a spunrati. razoLrrjau. BO^qI| tn VOlk. bnpl !o3po+tn. buriti se. troFrcrDettocr f bojevitost.itnpf nalagati (doliDo3BrueH adl vzviSen nosr. crap Bo K izkulen llovek BO Ha f Volna BO HeH Adi volnen so. Be vzorgnr . te vornl vlel( Eo3arunrqa I debrid za DrenaSanje iII stiskanje groidja Dos p m voznLK ao3apHHa I voznina Boiaq . -rro.B{rAe. (rg(rt(+( ltlti. aojisaar skovati se Do^trelu<rl vojskG Bo3Dpam. goveji pasnik BoacKn adi volovski BOAIMeH n prostomrna.a. impl naloziti-nalagati (dotznost. v letih Bo3paq f starostna doba pt. BO3OBU Vlak.znemrrJenJe D. jaae pl scu.rr)). taz-ce:. A OBIIITE HA 6poj volk sit in koza cela. roBapeH . vojna DOAKOT ClT. Bo3Brrrtrlltsa pf. Bo3ap Bo3arrKu 4di voznilki EosoJAa . razburiti-razburiati.

v raol D@olrqaeHocrt navada roo6xqa[ ce pf v nattadct pnu Doo6pas6aI domisljija. obnoviti-obnavlj ati (prej!nJe stanJe. daren ro/r[e6lnuc.r zor)l vrlrl]cr' Bpa6cur(r adl vt alr Dpa6e. obujati od mrtvln BoctpeceHxe l1 vstajenje. soodpatynapl . impl vzgoj iti\. mazati z D@m\ro adr splosno.BpaBoa[ rn"vrsaj (nasa(l snopov za mlaccv. dojemati. BElepu[ia.. domislievati si roo4lue-an. impf oboroiitiobo. Doc&rrlTa (ce) pl. tnazau z vosKom Dorqrsuap tt voskar. Eoo6pa3eH" 60acrr namiSljenbolnik looopa3eHocr f 1.2.. mrgoleti. Iisjak. -Jry rr nepartijec Do{peAeH. vstati. Dtrelrira ce pf.impt na'. (se). bled BOCrOprrcHOCf navdulenost. zamisliti. vstainik BOCrOpr. vmesavati rorra (ce) impt gL. obuditi od mrtvih-vstajati.ourrar impf voltiti. -qta adi voSden D(rcflrrrarl-D(rc[urtTaq m \:Lgujitelj DOCr[tlaJ€ Ka-DOCTUtT!tsarrK]a J vzgoj lrerJrca DOCtrOCtatI|.zamisliatisi. -[II l?t-BocnrlraltlF ga-DocmrraHuqKa I gojenecEoopyxa (ce). mzburiti.re. migati. svedar D(rcoKrrtB-BocoqeE. -''/ot adi oboroiet\ rqrpyxeHrre t? oborozitev Eoopyr(eHocr f oborozenost DOCmf taI|HK. premetenec Bpar. velrl(a noc D(rcOK. gl.8ovor' ) Bpa6e[. sve6ar. ooo[Illrltr B{r^lrrfnlDe n 49gm lelik. voldica Djc. . vtikati. n vnetje.rJa adj tarobcn.2.oorElr'I pf posplositi.. Doopyx<!tsa (ce.zgaj ati Bocrrrralurrre n vzgajalilde BocrfiTatrre a vzgoja voskom. itnpl vzpostaviti-lzpostavlj ati. impl zapeti komu.Tivati.. impf l. 3.?rpl z plcsti7rl)rr(l|lll (sc) (/(rv src('l' BnpolreM BnyruTrr cc. rmre (ce). i. 3. BpanoBu(-3n) nr l. gomazeti.|I'Te. sem in tja vihrati. matemrcen trormaprneq. razumevati loclpr|eM^rd adl doJemulv vJcla'Ie. upirati se BOCra[Ee. 2. 4'''a adi zadeten. izvenzakonski qs adj iz. impf upedi se. dji Bpa6 4a I vrabica. rzlemen ror|ltrKorrcrst adi izvensolski Boo6FraeH. Bere (ce). I ulivecuslvKa Borrlrr. velidasten BnelraroK. rraTopeBap Bo Boopyvolk xoarrjat(. gr. sploh roopyrctf.1. qpBeH rocon pedatni vosek aocorap n voskar. vstajati. impf utclcsiti.tanmzrta noo6pa3eH . pf. impl navduSiti-ravduSevati r. DooAlureD!tsapf. -Nr adi izreden. BnpoAyrlt (ci ) pf.. . zanos Boe&rt m navdusenje. gl.BoBMaTep[ireH. roawtyaa pf. zalzetsocxrrflr (c€). Bocxra eture Ha &. vrabdcvkil BpaB. IZVrSten. inpf posta(ja)ti Zarek (o moki) pf. tnpJ 1.lig Sibek. rt@a (ce) pf . domisliavost. i.o. preprii./. I prevzetos!. sat (brez '1otrrl|Ire gl. -3Il 3aHec aaco'''. zu llrl. namisIicnost roo6pa3[. razvnemati. razburjati Eoc[ee. hudit: 2. petr.. DparKaar impl l. 2. tcti-zadcnjoti(p(. impl vprcti-vprcttfll | ( s( ) BrDeAe (cc).o lnil oborozevalna tek- t I I I I I I I I I tonaorn. bot voldii bob. Er@a (ce) pt. l. gl.ra f pretkanost. -q{ r?r vosek. gl. .'er. namiSljen. -ql| m upomrK. roruwrysa pf. tisti. rdd[!!a in l Wis(ova)ti (se). -uI| tn vus lneqe ce. impf zaplesti-zaplct^li ( se) ErlperHe (ce). vtakniti impf t s e ) 'rriniti (ce) pf. impl \. zool voldjak (pesi Do^Ee6€H. imtrt vosditi. Dpar. tn navousenle. upor DOCrarrrK. -Ja z vstaja.grI tu 1.oaaratinavdulevati. . goJenKa rozevau se Boctrl{Ta|rocr vzgojenost f ctoveK EocrtaAa-Bocfla^eHtref. volkostetinai 2. Enm(yDa (ce) pt. Dtreqara(ce) pl vtisniti (se) . zvlJacnosr aparyro.D*rlE.rKn. namerjarr mentr.(yDar. prevzetnost. ljiv.f. BorlrII lroldenica. DErIqe (ce). upreti se. Ro't]J'la (ce) BorEra I us Dosftalt"Bornaa m. s|af .a I I I IOAIIII CE 70 aocnllra[ocT DOCIIIlraq 7l Bpan€ xfleqarlnD adi izrazit. inpl lstali. !o{]'''a Ya pf.-s pesmijo podasnlr. im DOCrrIrHeMa pf sprejemati za svoje. BocKpecHe BOCKpeCHe. Dnaeryaa (ce). impf vpi(ja)ti (se) BmrKa (ce). oAqoceH DocKpecepf gl.rHa 4di nezakonski. Dn^erxitsa (ce) pf. otarovati (se) so'. -n4r| .sveda. 2.-JHa adi lavaden.Iepfi. Bacla'nlaa pf. DnpcnryBo (cc ) pl. {. lEetje slepila Eoc[aaeHocT I v4)lamenelost Boar'. darati. vrag. iffipf razl'neti.. impf uganjati burke Bparria. sovraznik: 3. Dnaere (ce). slavttl aoomla. l|r|v|r|r. coa medu). BocneBa pf. n. irnpl Wlesti-vpletati (se) Bdrrer(a (ce).BOCnOgralYDapl.BOCKpeCHlla pl. upekati se (meso pn peKl.r| ao l. BocoKap z voldina. premikati D. vedeZevati. domisliav: adi 2. urcsnidevati aorpoceH. Ha c^enoro qpeBo pljudni ca. zapis(ov)ati (se) Brrn ltsaEe fl !'prs(ovanJe.o^w ce impf kotiti voldidc DoopvxyDarle a oborozevaBoattrtr|a f volkulja. impl navduSiti. uresniditi-uteleSe" vati. dozoeva.npl spustil l-spul('ulI rc. -qn rz darovnik Bos6paseE.

tok.lrlca Epeue. lzrocrtFizrqdati nrle. krozenie: vrniti se -ce: rparq/lmure a zbiralilde. apecKoTHrua? kdo raKo vprle/ Bpecue. vresdati. BpB ua r^Wocra yilek apa'r.I.'r. cviliti. z. imot gati. gl.' ft. hoditi. zal datr. -qx rz vrbie. h i k o v a t i xlrffq(. dobiti predoosi lTastl.n/ iti. BpBqa xpar.Ntatfr adv (ro yApll) e4Harq aMa BpeAHalr (primazal rnu jo je) eno toaa pc steno EpeAlroqmta I vrednotnica rp. upaMar p/ dati v ok. graryt casi ry6eH.BpzuFlxra n dem od lo-x(.rKa. 2. grdav. tilnik.vrabid rgle. rpacr*yea jf. K O nr I ntca. Ep6oc1la pf. Elrecu!tsaar irn pl vresaati.#.sprehunec. vrasaati EpB t vrv. HeMaBparKa zgubljena v oDtoku (denar). -!'ena adj zatasen. t r . v denar iti Epa*a (ce) inpl vrutati (se\ apBnqo stezica. obhod. Intpl spametovati (se). zavDru rpecrl*a. gl. pridobivati npuficcf 4d. trpeMeuea. 4. KaKna e. vi(ek. izdelovalec vreten: 2. 2. gt. ap6af bot\rba tztn()dnttI sc ) Ep6jaK.1 Epar<a Ka I vedezevalka mazae.rpl dcbclo gledati.. na. vremenski DIreMeHqe n hip od Bpeue.re /r vredka. tutur r^aaa sedi mi na glavi. 2. potka I Epa.e BpeMc rzguba easa. gornjem koncu. gl. vretenar. hoia. Lreteno: 2.l drn Bpbyuka I vrbova Siba Dp. impf oboDt|Mvuf. lla apB r aBa apata. lpott telovadni dros vod.lurc{r -||||tul vranec ( trn BpBt DpBjDrr m L vrh. mlinski valj. vrel Bperrmta t pripeka.tel[r(' adi vrabtii neunnosti. Irg blebetaC Dpa. vrbovie DptMrr. BpeA ad9 po. 4.! "\* reH vrh Ljubotan. obdobje. 2. ko. ffllrtlutit t dem od npDKll. I. klatei Eperellecr adi vretenast BpereHo r? l. Bpat|r. vrvel BpeDalr rr? razgrajad. vrnirr. rrprBpeMeEocr lpeMeHcKu adi 1. cviliti opecr<aao z kridad BlrecraHrqa I kritanie BpecKaq rfi kriiad BpecKm. /is vr_ . crrTe BpeA vst po vrstr DIr€Anf EpeAar ifipl veljati. za5iljen. obtok. EparroBr . Bpar \ra_ mj je zrasel Ien. BPB praep (vedno v zvezi z Kprur Bparor! izgini! Rora Ha) \. ranpirr marr. iznad. D U t. DlrecKqrrtr4a m.. oorgo rraJanJe. 4. ao EpeMeryaerEe med. nad.aEe a vrnitev lec.teg.kvi l.'qtr m yedezeva. gida.e. lpaf. spsor 6v6. IIMAUI Atl CA BDCMEHIIC? tT. marrlrvost gcr npetra/ hrup. oA rrr a konica noia.uokviriati Bpo!tsa. okro- BEei . aIreM[Ba n L tas.. za. lam cigan.nik lparl(]aq fl gl. Dpe(tr f vreda.rl l. xfrnffJr|(n co nprtotxgar impf I t x t l. BpecKoa BpereHap nr l.leaHo BDeMe. vreme. v l l i l i s r .h. 3eMe BDB zmarpacnc. -Brra adi whunski oc BpaTavratca Epr!. Dparoar nx vrat. zateza BpeKa. Elr€l(I|qEra n dem vredka. DIr€Raat impl meke_ tati. MH ceArr BD3 -BIteMe nlrK. doba. rogovilei rpraa / bol$dava lcnska apr^ecr a.ArrcrEJa I pridnost. hodtBparro I 1.BpBex rn l. apaoeqvrabdek. vitel Bpeka. nputu vrvrca $p|'u^||cc t.p3 praep na. J. l|0l( v lr lI l Bp6oca. Ep6paar impl iaje" rp&|uMntr gl. -ry n gl.l ttI $.0"""t irnpl r azgr aiati. rrsKanBo BIreMe gluha. vrodina. vretica Dps m vozel. BpB'oA Dparrrre. _bleketati lo kozj). vrsti. rrEr adj od. terl tkalsko vra_ DpBe rula. vrelCanie. za laaEa BpaTa vrata na cesto vrat mi je sedel. Bp3y- I I I I I I I I I I I I I I . stepromet: 4. Dreklet . _2. vpitje.&a I kratka bolezen EpaTE.fAHo gram prihodpreK. BparKaAKa BpaUOa I vedeievanje. fig prodaja. imaS kai denarcevi rpglerpaeig l dolgotrajnost. aasgyen: 2. Epax(a eq rpnni{'r r/rrl lllrrst. EpecHar pf zadreti se. BpasyBa pf._rpSrqr pl l.. (c. v apecka. spxtrtwra n deit apBeE. iti. Epa(e I vrata MH ce Rallu na qlavo. 3.Ut uren. sibden. vrniti. javkati BIrecoK.Taa . sop. DpoMv0aer impt da_ rastr ( obrasaati) z vrbiem In lt v ( . smetana. si^nTiiil u. ovraten rpBa. po. rpaelilpa (ce) BpatrIK|{adi vraiii.3. I kridanje. mnozica sparwrc. impf tt> Bpar(a{na I l. lig vrescatl rpea adj vrod. 2. BpalIeBE.^Dprar impf l. vreiica Epe*a|rrle n e\Afi od BDeka velika vreda Blreky. vreqno orlt Bp.€. biti tev. -. prehod.aparKaaeg Dpor4n !l'I^ar'l lp3 Ep.EpooBl|Ha vrbovina {les) ' I v .a:y. darov_ crrr. H.r. [ptBpeMer'r BIr€MeHocr f zadasnost.. tara_ Epaxoa I vedetevanie nJe Bpa3yMh(ce). EpBorrtqa I sDre_ tilo.yoditi.?.nodj D.n wez. nabrrati. 3. Bpecxaar impf \piti..cx ro B44aM Bparor nisa lpB Ja3un Mr_r na koncu e l(olr ! JezrKa tmam. na Ke-. xaaBa cd Bo eAHa aErertavse mede v en koS Eperfufle. proda_ strvar Jau se. Eez siavo EpareH. 3. peljati. irKZUTSCe govs{i pfomet rparn^o a l. povradilo. daranje. 2. hod. earo!. 2.

gl. 2. . z. razsajati. zasajati. e e-praalurcro? kjc sc zotralc I BpTaqKa/ pott.. mLrtili..)c. privezovati.. DPCKa Vqeafl svezeDi k]iuK zavrtek eev."?::. mlatid Epq. trtrltrrr rr. Bpre^e. 3. DlrrtrolaxD(a m l. 3. n<ecru_ Ha.2. lprKaar itupl l. vezad (snopov) ap3!tsaq. vezanje rp3y. _un Bpure. BD3aBMe06 stavili smo. slab:2. -ryr m vrelec Dcee.T*' Pl ot\'akniti. impl yli(va)ti. sncg. 3. vre_ reno.n* odPadnik' Kovlnast puklr)v z t)ck0: "' z.) Dce^eEa f vesolje.&e-cer greti se apt*.ro. hudobija...tqrcKaar impt slrkat| rle aTa pa6oTa naArra DDil MeHe vse delo je padlo riame. rp4urna I vrtinec -ce: tplToK.rJana desno. qrrenoal...s|(tcpali. nestalen DprlrBntl(.. Cas Inlulvc. _HeMv e oA BpcTa nlsva enako stara Dpra:rrlltrTle r? zbiralisde. vsuditi. r()A trDtrrrli Bptor aD adi vrtoglav r<or1rg v nrorclcrn vilrr(lrr rproraaaqa I vrtoglavica BcaArr.tIa / l. graa (na deski. toaa).-ry z wisk. Hrie cMe earra rpcr mi (midva) smo (sva) rsun let.rpclrl. 2. zgoae ncbo. Eprlar impl l. r.motovilo.Berl gneda. ropeulTlIHa Bpytrm."lJ#. deZevati_ sneZitj. spri rvr(a ooo. 2: ovi Havpa6or'ltc ul|r.1eCaU eHcK{ Dpre.nimpf greti. zacenjati. nllr aPr-Iq.i. v pln Dpsa I glinast vd BpIlIa fta I mlatilnica . t rs a _ nJc.cli -rcr adj vrci gl..hlodu itd.dol. na ruta zveza. 2.oaar irzpf od BpcHesvrkati Bpcr. Dp3yBaar impl l. svezeni. (omlselnez. ir-r ro sDga ^or n rpn re dobro si ie zaodm_ lce nlNrrrra f l. lip BprrutaI vrh.' "Jj.i:i. zasnav_ vlak ima zvezo. lxrlc<\lnc sk'ic. DcaAlTaar im p/ l.l vIIrlct. u ItrIUIVBaIUerurcMo Bp3 nuc_ Mg pisaril ji je pisrno za prsmom.) BpEe. Ke ro cMeTaMeBp3 _cro MHapu knroro kilo bomo raeunali po sto di_ narJev rpsaaxa I vezalka (za ievlje) Bp3e. wenje. me_ zr tez Bp'|cKa.I vetrniak. pl l. 2 . vozeli 2. -uor adj 1. /ig vetrniak: ce Bpru KaKo BpTele[rKa obra_ ca se Kot vrtavka ElrreEt€ I l.elu€ I l.. strntrna np^o|lrfr ddi stru np^\a ilnpf divjati. u. direndai. EpcEFlxa I vrstnica rpcnlna.Bpurxne^. zloba. pnvezati. gl. i?. zool tresolaU _dcto. Epson m l.2. 2. kravata.Irhtl rev.zadrzevatise -ce: Dprr€rtrqa / l. Dpurrula . BpHar itnpl pad.i3. zavezovati.BpuJar imlt t|reti.y Bp4e KpBra mlad Je se. plesti. f nemarnica.Bp3aaKa 74 tprer{a Dpae eruK& (stroj). vrtavka: 2vnrJak.".2.. gospodariti (qos. Kai ou. 3. svetenj. DceBa pl. Dp39r pf z\ezatj. "TX.zmeda Epura. BpecKa EpEcne.o# jii3d3ff. -or n? dez.qKa.Tsj"r -cc: z kor. lrrcnrtcv znrokc oan.. -qrl rt L gll||||\t ull *#. BEH?Lqi:fla -tcaAar .alflrqa no crpaar4a li#1. zadrzevarnie BUc^\B adi l. z. nrhr(\cv. na!'piden Bp/rejl(.. 2. Epru|tlla / plcv:l se. .a.:f:l::l cTp. Dptrla r r?. (v/seJatl(strah itd. vesoliski . ovrat.yrtljiv. zavezatr. Bp^yBaar 3aDa3HU 6O.6fki (slovcsnosl zrt. l(lni(o. kolut BprlJ a. . BpoAeHa cMoocT prjroJena napaka Itt Bptra rn pl hrustati EP3or aDKa I Zenska naglav. t l. rffi BpJonepEal??. lah_ BcaAFa..req. av rlerr nBo DpeMe dezevnb vteme RpoAe\Ladi prirojen.()kc) spuuAqa I l.naror Bprlr Aecno Dot ia_ v.i& sral Je stran za stranio: rplrtttrra I vrodina. HaQpAx Bp3 ||cRr -c€ Za[adrl se Je proti njcmu. -qtr r?r vrstnik DpcHqa. EprrcoK. zaroka rprqy_fu.rpureu rz drevcsni vrh BpruE. BpecHC razsajajo naiezljive bolezni Dpre.uti z||. op-av. Aai MrI -ce: Epc-ka! daj mi zvezo!-zleZi rJart mel tpt lBas n. vrtavka. 6€ Bpcr€ brez -meie.IrraT impf vrteti. hud. EpTr|rotr r?? kamilica bot r..DpcKa I L vrvica. vrieti.alfl aasa B prex r.#:. Bo3pacT.. veiica m cober gospodar apruMlrttxa f nrt gl. J. lahkomiselnica vsftJau.G ii?ik. lp-rrrp(rvn.. 2.(ce) podreti (se)pl porusrti (se) apxoaen. ne. Epqraar impf l. BpfrcKaa\ impt EI. ob- "Tffi"J. -rrF m l. Epcra f starostna doba. mtatltnica. r ativka: 2. vesolistvo Bce encklr adl I.nlma skuseni Bp^reT n l: kjpenje.or rn strmina rBpcru(. strm. visiri: r.i. cula.ati (dei.Hi?.:". Ep3!tsa.lvirlt lrr ra.ica. padavine Bpuen(lrr|B adj deZe'ten.. vrli(tck ourlast. vrteti Hit'JiiluT" 0"1'to" i.""i#.'.r potreb-navihravost. v rt ln c c . sKa zveza: Bo3ot IIMa BDCXa t._DHa larhoven 4di Bp.??l. vrisd.famti. vezatica ttrrcKa.a f 1. DpHedezuje (sneii) EpHex.Bp[cH!tsa pf gl.\er(e^esdrrlrKa BpcKa zeleznizati. kipet]. kridanie tpl.

zmtiien'. .[tr.qt| fi tlo\ek. BlopHqHo 3llaqer6e onrgoten pornen Broplnd( ftt torek troPEseH. med spanJem sctpwra adt v stran. 'ce: I I I t I I I I t I I I I t . Voretl. 2. DIZU tr Kam (ce) od BToDaK dveletno trebe ali tele BmpqqeH.roB. -qr! . dohitevati. . na dvoje. Z. \dir^ti-v KaJ. ECAltI!tsa Ce l' o1L"uurtutu"-' svacYu) adv Dqepaadr vderaj BrryAonoAeHocrosuplost. -Ce: rrepyga. rroH€.. zaI cuoenost nuacrr ce. 2. pqganjaj! seganjati. naseliti.. ce pf sre-(Dropawr) tro poglecatr Brpeuqltsa (Drupaqira) ce tfi pl srepo gledati DrlreuIIeHnK. ce ETllTImr tf 1. prihajati. dospeti.impf rresclll-rresKalt (streta ) Erpra ce. _rro-HyDa impf (ultonru (ruor t!9) Z. v resnici.iai v spanju. oe Daypar pl bogato oDrootrl rrlT'l|e ce. otrditiotrdevati Brepa. -rior adi uitet Byr!t'. tte cI{ BTacan 3a BCA$na (poleti). od presenecenjazardeti Drnrsa. ry4ooca ce I skljuditi s€ (od starosti ) ayAlocYBa ce in. DlraAltsa pI. ayjseBqu m uiec Byjqo. impf (v)tkati.. edv v troje. 2. zrel: 2. dozc reti. metatr se. orepwait npf l. cert(1'vesoljen. dohiteti.ma adi torkov DropocretreH adi drugostopen j. . od strant Dcluuroca adr. 4. Bumaar itupf v{i]uati v KaJ Duqe.. ByJsoEEr rr?uiec rvj. tmprlor adj num dru$ Dravostaven aropaK. zgroziti se: 2. vseliti. 2. arop. ostrmeti. Brprrwa ce pf . Dfl<ahra pf. BTacaa/|voeHuullTe lubenice so dozorele: r'lu Dracaa rgj oa raa pa6ora! ta mi je ravno pravi! Bracatr pt od BTaca l.Maxet6e godna-je za moztlev. . naseliti se DTopase.zadet od strele arp€'Jtrr'. ayAB€-Byrlrs Ja cBprul pa6o'raTa za silo ie oDravil delo. DuIIrJar pl vsiti v kaj paa na6ora tej stvari nisi Blac!tsa. Drepaarpt l.Ee (ce). DTopa{d6a t? den Ce.uDostevati rrose . 2.2. vdreti v kaj. arpeErUg pf .. ce nuacar zf l. domade Zivali dce: vseliti se. ETop trar adr dfugid ETpeHlreE nepremiden. priti.. (pri)teii v kaj BTyprr ce.cSi?pl prinasati de oer Dndetek typpe adt dvojno.str) ByJEa I ujna DyJHETadj ujnin Eyjqe. plamtr Br!?E!tsa ce impl 1. ro Braca l-I ro EpeBraca dohitel ga je in prehitel. se(unqaren. vplesti-vpletati pf. navaljevatt BrypyDa.fl dveletni samec rceaa pl 1.impf (pn)leteti. sl(r. orugovrsten rroptrar. dorasdaii DTDpA.pt--pripogiDau se (oc starc. dozorevati: 4. srep (pogled) BTIrerr.ar(za)kaditi se Ka. -qrra adi drugoten. -ce: volrau kam Dflcre.oErIEm ujec. troino lupsrl ce pl zaraed " BqaAr.ByA3oc!ts8 ce EyJno ryJKo. . tako tako . matcrin DI:tI 77 impf dobro prisluhDitiposluSati. 3. 3. irul strditistrjevati (se). zrasti. BTacaBMe Bqe pa prispeli smo vderaj. Draca 3a. deJansKo maca. ETrpAfiitsa pt. pognati. impl (. vreai se. BTacaar pl l. impf vtisnitivtiskovati trl<ae. r'rrcE!tsa pl.?rpl l. araclBaar i.

----. posadnje. teptati. rojlrrrba n fant sktb.te Jenem. ce raqsaar imDf 1. bodo hodili po tebi. racar impf gasiti) \oi Ila n. ra ar impl ljubkovati. gala. raAoBu fn \. rit raza f med gazS Qa obreze'. pc. raAocr. raHs. meriti raiarEen streljanje. 2. smod ra^6a I l.gaJoa rajAa I dude (ljudsko glasbilo) raJ4aprz dudad. gala predstava raprapa. telesna straza ra. raiie raEsa ce. -@ 11.oa^ l^ a rn -. lrg streiaj. rauvalatl. zibati se. raq. -I'lI tu Zarg zastonikar. ^)ielka: raAeH..pepel ra^eH. zoor gacJl 2. te ro raau r'revra skupil jo bo. raceHa Bap ljendek gasenoapno ra^eerK. med delom rat$alo . Jamel[r gata vecerja.rapHrB6q rn garnizija. teptalec.qx-raaemqa n.qapuqa I gospodinja rasep n dno (debrida.eimpt nosljati. itensko.. gl. ryLafi. pogum raltaE rn vrvica. vznak ra:rtr. gl. nizkotnost raAoruja. drnec ra. 2. ry^a6 golob graTr. lltTo ro ta rr-El kaj ga razvajas! tarw6a. rednost. taKaaT impf gagati raj^e! nlc sKrol! rtcqel6e IT ra6apAtca.A|ia 4d. pocasne pf zagagati od ra eBr-rR ra eEo. Zen. tonovsdica oKrasltl raaer<en. -[or adi rE\aien: ne. raprmr{?a I garnitura nezen rapoB6raI saje. trak (na kroju) rajrarqEija. raleso iere mi.Arra 44.ptiaja kletka.rzprrah usta IandHTeH.I I I I I I I I I I I I I I m6apArrca 78 raj^e raJaeaula nemir.zaskrblien ralper m lam 1 vnemi. m 2. gl. raAoclBa (ce). tladitelj.HeMa rara! ni zastonj I plata se rarargrja. ra6apAllcyla d. racno ljentek-miljenka ocBeTeHue plinska lud. potrpljenje.ra$epni? I drobno blago. rpuxa. 3.fi itnica. soda) rrueql{If adr tatn l.. gabrra6pouqa / gabrovapalica ra6pyflKa I gabrovavejica raDa3(E). kdor drozga grozdje ta3{a m L gospodar.rKa hodi kakor medved raslnja f lan petrolej Iaj6a f l. itupt fam (u)mazati.aa.rtfam morda. boeat dlovek rai. . zoprta Zenska. -wr m arh jzdelovalec vrvic raxa. rerepeAOTrrr raSrr KoKoInKrrTe telin r6sti kokosi.<Ea adi plinski. He ra3ti ja apeBara!ne hodi po travi!. (za)svinjati (se) raAocr I grdobija.Meu.r|Ii n gabiovje.{Ha adi galanten rap4a I garda. lakaj m raDpaH vran. 2. parazit rafld. neroda. plazilec.luf raHrp^ar ifipf nos. 5pu m bot gabet m6pa(. nesnaga raia.-H nr poulidnik. . 3. Mn ra3u ua hodi mi v zelnik. raitaturtEe'1 plltvtna v reK. pf. . otozen.4 1. parazit.d. ma:avi fig pocasen. mHro. taj\el&''rc. ra3ar impt l.rr krevsad. ljati. raleuo r!\re liubkovalrrotel no ime.aHTiipa pI. rana-EpeTcTaBat raE. {a I galerija ra&. popustljivost. rtA. mcraKHe.oKoren rapdrKa f garara ra a odi ind. plin. skoz nos govoriti. racoafi z l. 2. pojemau racHer6en gasenje . raprapaar r'mpl grra aO m nri gl.eclslovesen. brod ta. raAllHr(lr mrdes M rLsD adi Eablji'l raAoca (ce)._::. gaziti. rafaar iffipl streljati. osluden mArr rrl ce impf iftpers gnusiti se ralmrra I deffi od ra!'. . nazaj. ceKoj (e re ra3u te bol most. 2.rac. nesmrsel ra otr m galop.dudar raj^e. gl. bozan'e. hohnjati. racati. rardral (gos) (cos) ra^nMarujac."Era adi gosenilji racH. dobrika. 2. gnusen. Toj racg on vedri in obladi racne. raA$Ira. rre 6ep[ ral^e^ala adi indecl fam Ialosten. krokar rata adv Zarg brezpladno. dvotivka. hc diti.^[{ . ^e6or ra3n KaKO Me. ra e6 n galeb.m Lrh telesni varuh.taceE adi gaSen. 2. -r(Ea adj ljubezniv. 2. kat verjemo ta^e'igllrflftha fi dem ua MacRa plinska maska racrttrqa I gosenica racem|qaBadl gosenidav raceHnqeE. impl fan otedi-otekati (rana) ra6ep. aKo 6rrAeMMocr. 2. a. fig r\izkotndr'tl . I mi raoeH. rapAepd6a I garderoba garanrerrja faper( ft smrad po prismora^atrqe r defi gl. in impl g tanIala-Beqepa.l _racav. vleli se pri hoji. zapuSten otrok brez nadzorsiva ra|nNr. merjenje raiaq rfl strelec raiavru adf strelski ra3. rntlo ra epda. go. rarlerdto adit !'eZr\o. kosara. racHar irrpf ugasati. poKA IUna rap$pq pl ]n impl garnirari. rrx vezanje otrooov.

r^aAar impf gladin. dalija. -rurr vedei. gladuh. -rpI m 1.ben. -MHa adj Vmtot(> I I I I I I I I I I I I I I . -r f alh lad.rr<af f am 1. rqaaea raauJe l gl. MV ce.taronB 4di zgovoren r^aro^rtrIa f..AaToqu) {. rurcor itl pl Ias tratiti.a n-a r. 3.zvlf.reoHr{jih (kratka oblika za dir. obeleniak raailu rc glavan.?osla.Iaro^oT vzell so mu Desedo r^aroaaur rz lil glagoljas. 2. voditelj. noclavie. crl 3eAe 6e*. objekt v plur. ru BnAoBvidel sem iih rn6a. gl. Ha r^aAso . (i)zguba '1" ". ej! jojl oj! (posebno nar pes) flis+ag adi 1. vodi) reMnja.uur rz Nemec repMatractl*r nemsKr 44.:ai toln na rednem brodu rellltrflrja. oomor![ak: ftisf udelezenec ioZisa Otomanske banke v itoluiu l9o3 reEd3a f nastanek.6. recToBH poteza. gl. hud pe r4tG Zerul. :E! m ltaK za sDodniice rlalLa.r z general renep6reE. 4. 2. r^aAla cMpr smrt od lakote: roi e rAaAHaroAI{Ha on je la-kotnik. baiati: lis usibati -ra vedetevalec. ja pedalbarske skuPine raaD[ (ce).rep. r'lrrrrrr ixrrl poginjati. naliapan. pomor. pr(llnr(Lrtl. nolto^eErle rggAaDuua gizdavka.lakomnost glavar.impi gaziti. 9.* n l. nevaren m6He. velcum reln Jd^efl.3. geografija reoA€nja I geodezija reo orrja I geologija reoMerlruja I geometrija reopMHa.|'ABa LraAoK. rAaAsa RoRourKa co corr!'Ba ladna kokoS o prosu sanJa rAaM. 5. debeloglav raaDarap tt vodnik. lai dva konca nd. Da dvisnil ie nos. lig mlednozobec ratur pl spodnjice. vo ditelj r^^r. I georgina. l.uraadj genialcn reHorliA m genocid.(o-krogla in oglata) glagolica(pisava) r^aA rn glad. 2. ge' nezL renepi. My ja cKrHaa r aBaTa ua TaTr(a ctl \zfezan ode. lah raaro. poglavar. qomoll._glarar. {rja 'r preglavica men r^aBope3 m pretepad. (kolo)vodja. lakornnik r^aDrrur€ tt argm od t. rAaAgJaf velika lakota.cp[e na tes6e. 3.uysa. bijka. rAaAHa 3eMla nepognoJelozemljitde. racoBlrra ^di cocroj6a Plinasto stanje racoB{rafn Dttnovoo rara.gesta recrx(yarilra inrpl gestikuliratr tfi prcn od. blczclclrxr Iivcti r^rBn I I. nft beseda.5. sestrada*"##i .BerEfra ru glavari arh vod. l.AHa adi pogu. 6. buda ven. r aDtua (ce) pf.nt+ar ifipf liapati. debeloglar aBqe. rn6r. raaAoca I stradei. -Nta qdj gerrerale\ glaven. -AHa adi laten|.. -i+al. gl. rerml.'4x'' adtt na glavo.slovebstlsloYar r||rrc. tipati fl{6ai m poroEljivec. raaAlrasr impt stradati. obrod na dnu kadi. raaDo6oa{e. -wr f gimnazija rr. ampa_K raraHKa t uganKa" rareD tn srrotna zaga rarxla I l. druzinski danost. fuesati. TT{Y_naTaieul_ne vprasaj rrprna! veateza. ja. pravljica.rfir m arh mor]]. pamet.-oa r. tivljcnjc. ra6aar inpf l. 2. gl..ar.raf everila fepnrauiul . gl. unidenje ru6e^eH.t[r I generalizacija. strar danje 3a Koi IIDaBll na^uqa -r. lahko obleaen ra*etrro. :rKa adi g)adek' radebela glava. brus cg6ja rAaAgK. lakota rAaAeE. po obladiti. tt6wpaar impl od ni6He flfi'dHr r11vetikan. roPe AraBaral pokonci glavo!.A'nl interi fam ohl. -. . 10.lasa nesredo si je nakopal. ne npauaj rara eq. kolesu). raz'roi. pcer lispati se flnuragnja. strmoglav rA. 3rlanje blazina. izgubI it rli rfl|lco. sel r. lig zadeti. lesen zamaiek glavobol. My ceqe rlaBara bister ie. ][. Ma3E I Ce pnirize(mh)ti aeto aBnqa I dem od tLaDA:.ar pl dotakniti se. le. generacua. raraai impl vedefuevati. ra!m{sK. draiiti. naslov. glqvfca: 6. potrata Cns rr|rrcc. -rM I rod. -oBrta m lom lahko obleden dlovek. Vr rruryaarEe rcorpaotrla I zemljepis. r-v?rlrEa reDrr. bresti (Po blatu.posmehljivec. 'ce: gl.rasa Ao nerlflrrr od glavc do petc. lakoto trpeti halna uzda.rr. botati. rAaBr!4t6a r^aBa glivica n dem od rAaBoAoMeH. zbost t1. govor. glrva. . gigant t''.ialf. giz- retlepaqrlja. prazna potrata dasa. zalo obI ledenaienska retsAt r. pdsto (Pri 6 Mak€donsko. Fo€])bal 2. inrrl naie(ma)ti za delo. MeHe BaI@ MI'r ceqe r. 4. .ro . .tacoBlrT 80 IEEATII(A l||||o 8l IIAAIIA raco\wr Plinast. poglavar r. usanka raktD fl koconosi solob ra{<eiecradj kocorbg.u (oru[Trr no. sploien reseparuBaqnja.rxu f l)lczdcljc.\:t' Bara jaz to takole razumem r aBap m gLavar. Ma3sn.ar odi glavat.na. MY gori mu ce 3ajrrarr^e raRt-ITe pod petami rakH[K.r fu gratn g)^gol. gl. KpeHaAr^a. m recr. lig gol. .generalije (osebni podatKT. glagolit r. 3aAopnqa rn6e^ I poguba.). izSittitlti. 2. rerou m genij.r^aAtra. spodnje }]l^(E: fatn dolge hlade. o6omrr!tsaEe feHepa.{asllua palica ima r all'. gl. raraieu.

gletenj. 6. gl. jokav. emalj. ravrrrDfia t l. va. . oder v gledalildu rl^egart adj l. fie ueled r^aca. rMeiraT impt dt. r^orKa Bo t. zvok.raclnrn. 2. plevelna nji {Ha adi pleve]nat. glota. oKoro Me tAolIKa v rama I odesume zbada adt gunen. (seme). bogovec raeAutrrre z gledisde.I. rMeqer6e z mesddnje.tn6aB 83 I I I I I I i I r aA!tsar6en stradanje raa3flra I losd. vest. 2. r. rlorar ir?Pl smetiti. . sporodilo. opazovanje. 2. detl oo. izbirati. beli trn. r acaq t1 Youvec raacaqxn adi voliven r ace'C. 2. T Y.slabo videti za Ha r^ea na Dogled. (o)stareti. raorsHr(a I 1. 4.KA. odljuden kraj rAoleE. sov| z.J. glasiti se. 2. oaito je. _rrlllear. obz(i)sati faar&oca ce.4. t^ot! t m zool Elodatrec (za' !o rrpa3eli aM6aP r^Yulclt jec. rAltsurro& -. 2.J. r acEu nllx[I.3. ljuden kraj _ muhav. tzre. t/Lrclr!. slavljenje. oai -irz pl L gle. snetljiv posta(ja)ti (Zito). deievnik ral-Bo MecTo samoten. rayxAoBtr.rtttpt posrajagluserr tl naglusen.linast.\eAaMre6e za zgled si mi. +Ha adi g)aseni g)asoven. bit 2. tttt ttid. 1. rAo6lra pf . r o6oBE n odesna vot_ ralTalr ft grusec n r^!tsapqe. r. nekaliv v'mtoswt adj g. m 1.tEa n aem oo. Iar AO rrte3Hlt SraDOUmen r^eKa. Pre. podasitvediti fl\eK B adi gnecav.rfaoueu adj glulonem . plevel v iitu ia graSica.^oAar impf Elodati. graffi.e dobro raeAantrlre r 1.gla-or '?. r. 3.2. paziti.: 3.nor adj gluh.ozgali.*. r/rucTn.trf m l. oort. z modnim glasom.ilo!'nat. raaMlIoclla ce pf. Ao l^eAalte! na svi4enje!. lp n r r h n. -v$ r'r zroe nik (tudi f€) raacor. 3. urejanje.ri f t I I I r^ac slasek macu. prostor za gledalce. gnecast r^acqe. sel r^acEoroDopuFr. sli-ce: Sati se raacl| Ka f glasilka r. negovan. raacoDrr. dajati glas. raaMnoca. glog. 1I. pogled. globo blti. 4. grdtn tzgotlor. cs ro r^cAa *eoor Zivi brez skrbi. su). raela.slab I![eqa o fl stiskatdica raorll. 6a cn! samo za lkodo si! adi celoten. gli. odPadki. fie gristi -Bttrun miS: (JA rAY-ce:. prratr se. sodrga. dt hal kov).|rcaa.|OTII IO dce: nje. globa.ran6.m adi l. motiti. glazura. imPt sl. modvir' ororo iver v odesu ski. r^ei rraMua t 1. kultiviran raeAarse /r 1. rMeqn.ot drobnolist2.tr1l|6a oot nar/ao' lina ru regrat rao6a I denarna kazen. raolrKa. 2.rlrlrtreq. 2. impf (po)loSditi. tteira m it f sklenina. . gloginja (jagoda) r^wHlrrra I l. . . y6ar ac glasek Ba r erKa lep prizor r^arKocr I gladkost t^e^ m l. (o)slabeti raac.'ela poglcdovati. ce r eAa vidi se. skoz prste. r ef Ha 3a6or zobna sklenina rtefoca.emajlirati r^eseH. fig po mojem ne ka. r^litsora' r^liloTtJa / glunosl . vter*a impl dem od r.raaa!!at6e 82 r/rtr6 r. frxcJe J t. naloZiti-tralagati r !Tqe.Ra adl clen na' rAo6aAeH. dvorana. flteio. . priprava. nadzorovanje. speven. stalilde rAeAHnl<. oskrbovaSamO Sg. rlreqaq tn mastilec. stiskali8 Ce T. bot . cTpyHHglasilke tAACeq ln. blaten grozdni sladkor. ti. nedist. drozganje. biti obrnien. r^acje n l. iracar ifipl 1. r^YBrrlt16a n atnl o! r^o6vc m zemetjska krogla. impf lrc (po)drneti. gristi se. tz gnne r |rlleH ralts. teptalec. smeti. oA rPH rayxAoBrfl 44. krdclo (vulrAore. raerra f prizor. mis) Ire BleryBa v prazno nls() r^opxoxr<alllrja. r wreq mrsKa globus r^vr(A. r orloBtt fi bot glog. 2. 2.reAair blato dat\ 2. 2. zijaloi 2. 6gledi. poleno (olgano).glorrnKacrJa r^Utu4 impl zagluie\ati r^orex rn 1.itas adi cmerav. jac rc r. -. FaKpuBo. slista. postrani. fa'lr''ikoda. l. rdacaaT ttnpl \o|ltr.. muz glas. r eAa oA rlrlcor{o. zmce prahu. glotno zatIran]e iito je 'l(llTOBO ramro f 1.r. gl.2. -3rfu m gleienj. lqm \eoezevanle raeAaq rzl 1. raolrKaat (3a oKo) rarx6ea I impl rahlo zbadati (o odekoza glina.refor. glas. Ha3 lpcrrr gledati zvilka. r^wo opo llrtos(I r.ftag adi modviren. lig lladenje. r r|608r| nr modvirje. ples (kolo) brez glasbe. grai doEovec. grcav -na r. snoi delati. glasovati.qn rn glasnik. zgledovati sc. gledalec. zl' raorr[ra. loSd. MeHe V6aBo se Mrr ce r eAa ne vidim dobro. -rrlla sluSen globalen r^06rr. MoPe ruro rAG rr!tsee. vedeZevalec.. uglasitev(glasbila) r^acen. 5.cusa pf. stiskalec -biti v naPoto. onesnazevati. pogledi 2. snet.. rairaB ddi ncumcn. klada. neravnina. Sum. r eKiaaa impf na silo jesti. rayxAcBll rrrof. Kapnclozen 1406. ka. .melodiden t r^ef. raamrocpa irzl l.ror z deZja pod kap ia ravd. misi ne hodijo vellcanje.itna s'let raarul|oBmla I nezgorera cepanlca pf. Drlr v sovrasrvu lxcu nocunell ll'otl slaolc. 2. 2..

rHrua I gnida EAHATA.u|Irrtapqe. vrconezle A IOMHAUHABA B TO. /lg bqhori se Dec rl'. nfsrar impt z\esti. l. . adi soveii: roBe. roAurtr fia sa Il^xIIAeHcKoro BocraBue obletnica Ilindenske vstaie roer.rc+ar pl skleniti (kupnler r/r tladenje. roMHa[rHo Br-rEoleto!nJe vlno roArtld[B inpt prebiti. 2. roteAo govedo. nuraSdati. -tror adi sabliiv. ptidek golec (ge ofez pe4aJ r\o mErapell. naraldati. raztrmnec. pogostitev. uganttr. golidava ro^eMerl {/qll m fam imeaitna oseba.2. ograumazal.rtrojoca. lig strmoglavo ro orlraA 4di z golimi prsmi ro cM. uboga para roiee. prosror (zaraz.#aien ' maeMcrBo 1.[ues orqer letno porodilo. bog. be. lidkati rc.tr Aa) L.c|rt. cpueio lav e roagrr Ba ad. 2.' revez: 2.biekt): uloca f gnusoba.KOt-roAe rEeDtr.huatovati tAeB uB adi jezav. glcdo zviska.3. m^eMar impl 4. . r I'd''jar impt g\iti UITO IIOCU CaaTOT He HOCrI ''. ro pron od. 2. sluo unrnei 'l rHacE. napuh. ra'ro. .dj iejen.qlgovontr_se. vse 6i pozrl roArxra! sredno novo leto!. negoden ptitek !o Malr ?t1 ipof Yratar. 3acTaHere IIo roIeMIiBa DG stavite se po velikosti adi Frecei 9elik.reluna f velikost.ur fi obor. rHacar impf roDeAcKu adi goveji blatiti. revije. -aqH n enoleten otrok. goltati. ro/lraar ifipf 1. razealjati: 2. toLeat hnlt gol6ti. fam arepor rtr roaora f nagota rc orEl. rot€rrle. razoglavo. bes.taa I 1. -stenska vck. -Drruor Mi jezen.. r:ol\erK m nrl zaroka se roAeHnK. ves se ie toEeAapnm.. {rry m negoden ptidek.r4a rn. izbirden (v ieili) vonca. f tam oaabiica.AIIU fuon. -tmror adi leten'. p!'6a IIIacu obleka dela CIG roBe. . Dre\.lrg grd.8. -w m fam olabnet. roB€Aapqe. beseda. mogodnez r! er&. hidroArrnaja 6apaMeroArHaBa. oSabnost.r Sesa -ce: jasHK bot jel-enoi jezik rEaqura. roAnmHo co6paHne letni obtni zbor.prlsl{uten. almanah. dutiti enus do roD€q<s.a f 1. kai Ha rHl-rarr oT stopil ie na prinesedas trhlo desko. po stilatr gol rio cx. povdevatl. pltaal roa. trhel. ra|tll. kr roBop_ rr1 govor. man rg^Or^aBeqt. tlBeAaprolEa n umazan. gnetenje cuor. mazanje.ett od roA{HaK roArrrraureH. gol. tam poZresno iesti. golorok.. rogora 30OplBa rueDerf. ro BrlAoBvidel sem ga" umazanka. -Us-roAeHr. .v tetos. osramotil se jeara za zlvrno rnaceH. leo rotlt.toI. enoletna Zival togtrrate. 3i. tlaqpocra rogsa navadno letiti. mqrre. roleurror adj velik.pe^ roAusara nid ne vemo. rejlllor a. qecrrfia Hbsa teruh je. ry a6 roaaK. jese dlc pogocutr. lultiti. lig tla.4d' gnusen. -aq[ n nagec. umazanec. gnusiti. nag ro/ra6 r'r golob gl. lansko leto.rcrFrK[! roAlrlrrrlK statistidni almanah roArumu{a I obletnica.rEerar -impf ieziti. rogtrl'a*atsa n d. ce Aprq Ha rEAeMo leotc:l ro opal( adi l. preceilen.rlt|qe r.role4ap z kravar prrl) 3a rHaqr l.oBop'' impl govoriti. -u[trior 4di letoSnji. jezljiv. debel r@6a I gostija. zool slrnar (wlt) rc. ro ror 4di gol. roArstrro BpeMeletni das -uE tx letnik dasnika.leMee c ro^cMzelo si pristranski r0/rcMce. goliti.to6. r'[nt adj gtil. slab Clo. 2. . fis trpeti. rgJar itupt gojiti. zarodtr roAEEe f leto.MKa . py6a'I.€s m gobelin. tig revsctna ro^ra. Dareaje IEeB. IascRara nuao . rqera{ flr poZeruh. IO. negnus. nagota.noAoMpa:r[qa I suh mraz. 2. pre I I I I I I I I I I I I I I . letnik revije.ogaben aem oq foBeaap maceBe fl blatenje. roAfirra(. f 'ce: Jezrtlse. nezasnezen di vetra) marq rz l. pdtiskati.toAe part -kolij gl. Br-ICOROCBa rOAfiHa Drerrrere u Hlta vuxr velik DG stopno leto. fl 2. golec. ce or. ro^ar impt 1.azatj. -rmta z golec. visok polozaj. 3a flIaca! zoDmo! preproga _ ogabno! crana (ce cro. roJ (on) sa (kratttMoMnrac gnusi se mi ka oblika za dir. no llua at. gl. .srolt KaKOrOAe. leta zrelosti ro^er@rja. Kaj-roAe. t goljava. rasti: -cci 2. pokvarjbn je. rEeBoDu m jeza. redrti. roDetqa n dem od xpaca. . jezt?/i zarodenec-zarodenka nont ro4!tr. niojar hnpl Errojiti lani je bilo vse bolj$e vek roAaua.ng.zetnrca roir. urac Mu e. nadutez ro-deMfrua. ro^eMsor l lig brez obrambe acf. preiiveti leto dni roAnruelt. mera.ro eMear impf l. roAr. porok. krava. lig r ednozG roAeMo(. go se gabi. MAIIATATA IOAI'HA rmAoca pf dobiti gnide prihodnje. -goljava. craTr. sen. golidava.84 mal|fiaaa roAIlrraI( 85 mara mastiti. polftati.ao veka. 2. rqojocaar d pognc crtr Jral ruac nt gnus.e.

graditev. -rna adj todono sen (oblak) rpaAoorrrHm|a t toda rpaAo6oarn.in. posropJe rpaaet(eH. sastvo roErrr. . rpaAoBn. pedi (o kurjavi. nrroovec topr. razburjati se ropeurrEra f l'rodina. (nogavrc. gozdnat nopoK. rpaAaT tmpl ztoatt. 2. {rF parazit zaiedavec. rpaaa t prsr.n rpaAexHdq -qu rfi sravDenlK rpaAetr(HullrlEo _rrstavoarstvo rpaAeR. graiske razva' lline: 2. UDG ga Dara ro. AeTocKa u3Mekap. . ki po(ura gore $posa adi nrd disto nag ropT{ impf greneti.(rHrllle^tn preganJarec ropa f gozd ropA.prebivalec gomJegaoela vasr ropnrr. ].ropjaun rn gorjanec. . r ln J. telovnik s krznom. Alt tz gospod. ropq^[B-ropsE rrpeK rocno. ro TI]e soltau t ropeutluHu PcF ka. ][ibo.kuhati ro-mf adj.snov .PriPravljen. roroB Ha Ce pnpravtJeDna vse ttt rofosaFroToBaHeq.t t I IIOATAK 86 tpctroAap rocnoAap!Ta 87 rpafa t I I I i I I naSati. gorianec. 3IrMocKa roc.je vabo (PodkuPljen je) ro^TH!tsa.z vr'tl . osaben. HeKaHeT rocTnH 3aA EpaTa ceAII nevabljenemu. 4VSm Velemesto rpaagn.pna !!i Eomii'. kurilen roofiao lr sorivo. vrtcc: 2. DeurHrtrru vl (meq JU. reva ro^rKa t l. trpek rlopo4ord|m. -cT]l n gost.. zgornji sever) veter (navactno rowD.ro6 ropeuro AepoletJe TOVrOCe Fopetnfl Ce.lg^TH!tsaar ralt oo ro^yEKa I kosdica (v sadeZu) rou6e..q.aBeAeu zgotaj omenJem ropeErrtr<.-m-nar -Pl . prsen. razsvcutavl. ^ti. ustvarjati.ati roTDaPmaBaq tn Kllnar . -ruUl tz dlovek iz zgornje mahale (mestne Cetrti ) ropEaK _l?1 gornjak. goltarec.dE a I revica.rtriadi gorat. ooJ-Ke_ rpaArf. roro"onocr I f ripravljenost imPf gostiti. Donasalr se. Prelzetcn mlrAelrBeq. pozreti. -Jqu r|l prebivalec iz zgomje vasi loDHoMaaleq. tt lIraAHAnUrTre slavorscc. JsH6adj gorljiv. roPatit hiteti rpa6aAltr|a inpt trteti t!a6wB adi grabetljiv rpafure pt ugrabiti.t sEvoe. volc -Ae. imeti gre' neK om$ [oAap pridne rokd nas boqate roiuoAapyra irtpt glspodariti 4dt rocnoAcTB!tsaqKn gospoou' jod.[rna f gaenkoba adi grenek. utrdba rpaA (2) m. letlcen rpaAcxrr adj .ec. lig uieti.toda.adv .-EnErfi oqabr|ei.. pripe- rop. prevzeten ropAoe ce. zgabiti..graoorsce rpaAnra I vrt t?aAxHap tn vrtnar rpaArfiKa I l. -^Ha adi bolan narprstn... tgati. ( I ) fi mestoi naf pes ronJava.. graditev. T t T roper[r ddi v.-\1. rgqroAcrBYEaqKIZXr{acn Vlacralocr raz' redi aK m lam pLeme' noctroruTE gospostvo. rpaAHa x<a6a med angina Pectoris rpaaecr 4dt' prsat rpa{eq m ( sqmo sg) aem oa rpaA _mestece. ropuoreucrrr adi gorenjski roprroKpaeq.mesten.ronalDoll vrocl one.. ce ropeurat irrpf jeziti se. ropAear lnpl brtl. roprnaa f 1. gored ropnavr<a f vrhnja kruhova sKorJa roDEeueq. roHar irftpf g Prcganjati. sl. 2. bonita gospoda.qr[rla. Pogorctrr€!. ja rolra co oqtrrc poiir:a jo z oami roaraK. priganjati. {T m zida\a. ropar itlpl l. !devati rpa6a impf gabiti. nar pbs gornja izba {4II ttl go!€njec ropEo3eMeq. DriDravliati. vrtiack.tRa 44. rorBapKa. -r. vladajod. . -pKa adi grenek. prjbluno -ielony. -rF m silak. konp: floropeHvrsjr adi rcpenp. 2. pripeka lctna^crnt rop[.roTBaqraat Kunarrcal rorBapF4a-IofBatnrua t rru_ hinia. 2.ror adl ponosen. -ryr n l.d.. prijeti rpar lz fiiol rparop z gramoz.dbiltet 3. prodec rparopecr adj prodast rparopNe. gt.gotov. Pogolt' niti.l tz bot kopriva roHr|.gg{nji del perua llcl. oprtnica (pri konjski opremi) rlraAo6mes. bog locrroAap m gospodar. . -w stoliuben roc4ria iml gostov. srlo ro^rse. ro^rap tfl revez.. zasaliti: ia roarEa iaAr-trlara ugriznil. . zi' dava rpaAer. AercKa rpaAxtlxr otroskl vrtec rpaArrHcKri 4di vrtcn. neora rian6i i stavba. tparyfie]A nt stavDenlk. po mestno (oDrccen.pl in inpf pogostiri. 8ra(llteli rDa. oFrajevati .c€. -AHa dd.ure z 1.'. ropureH. grusd.. 2. rpa. Pozirek. ropctf. goretii 2.. (re' lati. rpafu I gradivo. divia hruska. DOnOSen blcbno se vestiropgetrro adj ohol. Drevzetnez rcpeAoaY 4dv oko li. gostu je prostor za vrau adi Eo' rocronp[eMeH. gostllr rosll|lr.ryr 1r . o. arheof sr".-rdll| fi 1.}''Badj vrod. kunvo roiJanxu. KviHa -iripravljati. io^flrar Pl 1.rparrle fpaAJ{ | pI prsr.rparoposw adi pf e dnat rcmi itipt jed rpaA.

skazenost. mesmo prebivalstvo r!afal$e.pnvre granoroznost rprrryDa.a 4ett od maEKaI rpaopKq I bot gratica (za Krmo) rp4t!re. -rpallqnr. rprsar d brizgniti. kruljenje.. rpcjlryra pf. kdor dela gradaSe rpe6e@a I praska.dr'ravljanstlo. prekucevati(se) rpauo$6n rn gramofon rPDa. r?rMaca I gnmasa rprorlf. -ce: .rpaKHaT z kfakati. rperuKrFe ce. pn rpry^a8 adj lan grbast.. zasrJauogrevatr. -mm . kopiditi (imetje).usmuu se le rpeno.l!{Il. spadenost. Pflpogroalr se rp6Hmq . ?6er rpla a (ce). rpEar impf zbirati. rpaa mestece rpalroK fi bol grah rp6. pedi. vrvrati.U-.rpees tem nisem zadc volJen. brazgona rpe6^o n grablje rye6. -inp! ogreu.greliti. {rtla adl greSer:. krakotanJe rpaMaAa. hrurpa'row'r adj kosat. 2. nrup. vrvranje z. mikar. se vreti na dan (voda) rpa[6ra I gralata rprBe.E /|l hrbet. gra- 88 qrnurcH rpr(mr 89 rpnsap zmoten. liti rylryta I l. . rlrarKa ce iftpl skrbeti. 2. rpurrytsa pf.u. .buden rlrao n grlo.tesalo za rpAocrI spadenost. rprrllraar inpt od rparm m granit rprHebrizgati. bruno ryte8impf gretit sijati. oprasmtr rlteB nr greh. z modnim glasom. kotaliti mauKa (se).. (ce) rpdaBear tmpf grortr se. . r(4. r? vejica.Eqe. rpafarnr fi mesdan. londen vrd z ozkim grlom rpA. My na4x-a-rpeo Zal mu le Duo.-no /tyreTo Koo se ne zmotrl rpn6 fl vrsta ribilke mreie rlrl|6^Grptl6^a (1. cTonaBcKa ljanje rparr(a gospodarska veja rpror€rr. 6Hi adi hibten r'p6e. spak.ad. tpaKtryBa T impf oo rpaRHe rpaKor tn krakanje. coEtleTo lpee sonce srJe rpejaq n grelec rpeJHe. gabast postaiati rp6^i tn . ca. r. 2. eaa .'a:r impt grmeti rpnme.vgrudah. rpropar irzl klokq rpanrtr. ifipf kaziti. zoprn pM.. npaBn rpHrlu Iam umII jei Ha eAHa KOAa rpl'rfz eAeE cTarr AocTa uM e za \o2 loncev je dovolj ena palica rpHl|ap n londar. spaten. nakaza sati se. f . greSitizgresiti rperE€ I lapaka.1 h^ci q i rfi rlrx as rft goltanec. TZ e CMeTKaTa tvOJ racrjm Je naDaaen rpew'tr impl delati napako.rpp 36opvBa gG vorlll za nrolom: t]a cBor rp6 na svojo odgovomost rp6aBee (ge). r<opgl. I4r?1 mescant.e ?t opraskati.rIIqaf gneda.n<!r ddr na hrbtu. fazgrejati. pregr6ha rpeAa I greda. rpeo tcl e Zal mi je. (v telodrpawlren. krakniri.< impf gnzl:an I I I I I I I I t I I t I I . -rfor adi gtd. qr6oBa m l. Ao6po sLruzrtr rprce vztrajen je rpe6enap rtl mikad. gr. lig strG lpnoraBHrla f 1 tresk.. pomota.) tp''' m lgtd. biti v skrbeh rpea rra I grelec (elektridni rplrr(^lrB 4dl skrb-en itd. rleqaTsa rpelrKa tiskovna napaKa.oI Dullastr hrast ''t (vode). roa He Me. 2. grmadat 2. v-eja. (ce) rpraaaar impf \aljati (se).d. poln vej pen grebenar. kruliti. mobu se rpeltren.1. u se.tr' f 1. napaeen. grb. grmeti. aesati. kvariti se. kridati (ruor ltg. z. vznak rp6a ce. gl.-apafulx! r?rmegdan. Da!@te t L ve-lik kup. ulirpaEA[63Eocr I v€lidastnost. "pAnt 1. korob. upognlcn rpry e. glinast lonec.2. napake qetatr. stre. oaq. y rprrvapa ryaq. rtBa adi buden.. rpa(aar impf krakati pf rpaKrfc. lig zavpiti na koga rparfi!'Ba. rpr(ymr impf gL rpt.a n l. drzavlian rpafaHcirr adi mesdanski rpafancTBo l? 1.. trud rpAoflrja. -se. lpeuqa rpa. ryry. ce tpar. Meuram4a impf lpasa ce.. briga.em od. rnaliditi. -r. neqa r-r r?'iera f nuz klarinet (ijudsko elasbilo) rpEe4.impf grebsti. groo gEvIuK grdobija rprilKa I skrb. zrvrno. klokot. rpmp l.vgnrle rpaMarE€ I slovnica.wa adj mejen. briskazenost. ziniti rlr/rar-rp^ecr adi glasen. udariti-grmeti rpMyttrKet grm rpue. cur. sklanjati se. rparrmrla n d. mestni Drebivalec rpafaIImr. vejiditi rpra.raf grehota.arElrar impl mejitati. rpaMaA-n.n krakot (vrane) rpaka. rpaia'i|lML n dem od rpafaHrH mesdandek rpaK . z. lig mn9zlca rIraMaAMIa adv lLm tn)m6 ma. ^T razraSdati se v veje. prerivanje. r?E3e impf gristi. impl za. ltuosKrDles rp6eE. vprtje meJen rpropu. rp. bot buda jajaarica. rpHur6a a glinast lon aek rpHe. hrbteDi. grbiti 2. meja (tudi lrg). ob. grlo r?K[e pt arbniti.rpatusert rpafaseq. ce tp6^T itrlpt l.hrbett 2. Tecno rlr^o ozko grlo (proizvodnje) rpMex /'r glnenJe rpLo' tpr'l.. rJe(l rye6e. rparu(a I l. no tpeluKa po pomotr. rpraaa impf brizgati. gl.srJau rpenKa irtpl praskati rperl|aBaimpJ. podrocte.

4. grd postajati maliditi. golsavost . 3. lrg ponizno stati rPtte. rpo-sar impf 1. gruliti.:be da ljubijo ' tU6nAerr m brezdelje. -ce: mencati.trra f gostota rlrtra 11. DoDulaati rpbria. rpllqfirla. TAAEB T€KO KI'CCA IPOSA grozljiv. spaden. rfl.oEaoen rpooir.Bo rpo6 z eno nogo v groou ryooap m L grobar'. rIrosAoDEm gtozoi Ka'OCT vsakdanji gost je kot kisel Efoz<t t!o'a+eq adi Erozdast rpGAo6ep nz l. majhna golsa rytaane. cnPorrr ryoepoT po ooeJr. eas trgatve. grd. zdomstvo ll/p6et1Ba impf dlrilliti.. -ce: adi dem od rpv6 nekoliko grob rpy6ora f grobost.. odhajanje na sezonsKo delo ry?6erlaK r?r sezonsko delo na tujem. -pry m trgae rposAoElqa t tropinovec rlroseE. krmetelj r!?Marl m Surman. lpottreDll. 2. grlo. rporraar impl kruliti .l tllii1?'*" Pt' imPl (za)' r!ryT n grlenje. golsa pri pticah. grosid rlrcr. zavijati. fig unidevalec rpo6apcrs{ adj grobarski rpo6en. rpo3jeopaEe rpo3Adepeq.rru t gruda. rilwn6a n dem od ryc(a. zagru[ar. rycAar ifipf goslati. rpy6ar impl kaziti. rpoBEyBaar impl 1. . . z. rlrcrr|. rpoOoDEm grof rpoxor n krohot {poru. kvariti. ryAurba a hip praSidek. tesnoba. larn guliti se. razmeram Dnmemo r\6at impt . 2-.. kaziti. Krullu izerpan oslabel. 2. surov rp!6ri. goska rvc a I susle (liudsko clasD O. rpo6je ra. vrat.Keplca rplrqesf dd. ttnpI. llumeti. guslatr. omahovati rp. srom. kepa. aem od rDoBTa Krthatr. debljati I I I I I I I I I I HoBo rpse He caKaj ! kovadeva kobila je zmerom be sa rpo6. mlatidrynano r gumno. pelnat ry4aao n godalni lok ryAas nz godec rylaqrur adj godalni ryciap fl guslar. slabeti. potrata dasa: pl osqs postopad rr. 5na adj groben rDo6uura n al ookooali5de rio6r4a l' 1.^ rvryqlq pf l.xa rlr!6liqot(. stud rpo3Jer?grozdje rpo3jeoparbea trgatev rpo3Hee. sosid rpo-xadta f rieielj (grozcla) rpora 11. -pogubtjati. *rca adi gromek.grozdid rPOEqe. ryKaar impl 1. re6e Aa re . padati po tleh. golsa. 2. strela. 2.toBrrr ddl kraevit ry6ep rn volnena domada ode. ryrua 1. ry6l1. puj sek ryAu.6r|1rmre fl moriSde ryfnrea zr izgubitelj rytsee. rype aBar impl krmetljiti se r519eara f nar pl ktnrcl. 2. 3. 2. rponrnn a n deft od rpoE groiek. grozen. zgraiati se.podbradek ry'rtap r? zool siva daplja rymecr adj golSag z debelim vratom ryrEr. napE izgubljati das. Ja. groza. cRpuJeH rporu oru brez denaria rpome. velikanski rponrre. hrC medkati.pe^aBn. rpoBKaa!. rpo6oDr. 3. rpFaar inpf L rnlatiti iito. rporrqe. f-ItoBqtrtta n aem oq rposa grozdek. gruljenje r!T!T(a. Eroziti.sEa adi 1. zargrall prt (artan: utuceva1i. rltoDrrxrtra fL dem Od mour srolek. igrati r!Ta. oslabeti rpoBHitsa. .uErli. odpor. poAHa rp\. 2.i. 4tcroaE rz prgiSie. !ce: izgubljati se. K-ep-asr !prl. 2. rpo3Herar impf grd posraJarl rpoM. rlroruoD{ m gro3 (turSki drobiZ). co earra sora. rpodqursa n dem od rpo6 grobek rpoo. autiti odpor. rplroDr| r?r Krc rpqaall. bolehati rpqn. 2.TKaoomacr KraJ defl od rplTqe. t. kraj propada rpoaKa. MeHe Aa Me r!6ar.gostr rycr adi gost rycfl. velika nesreta rpoMo6pas m lehn strelovod rpouon.izgubljati. zaceollall ty^a6 m zool golob ryMtta0 tn cumnar. 2.I I I a I rpo6 90 rprnda rplTse 9l rylm€ ryAe. slndokrrsec rycaK. sczonsko delati na tujem adj krmeZljav rype ^B r!. -rtu rr gosak rycRa I gos. 2. na tla: 2. r!6li Bper{. stud rpo3A. -ce: l. vinska trgatev.. -p*r adi obseien.odirati rtrtcfllnradv s polno pestjo rp!6. 2.grob. 2. TeMHoKaKOBOIpOOIema kot v ro!t. rlrrraEaT tmpl zaostaiati v rasti. gl. MoAtIL KaKo rpo6 moldi kot grob. r!ry. 6e3 rpour. 3. ce tpqat hnpl grabiti denar. rpsar inpl l. pe.n a I zool grlica rrrgru da adj indecl siv. SFdeni I ry?6er. elleti.rr rplTKa gruotca. ryrarrmra a ftip no vorotenceK ryTl:. peldica ll'clni ce. goskica. zoprn. gnrctasr. riEar impf Eistiti ibo ryurxa I L podbradek. rpoMoDrrm l. izginjati ry6n oA npeA DlrA rzgurjlja rzpreo odi. r!tsear impf l. 2. "o$'-lli'lri rpoDHar pl L z9rmeti {poBHe. gro movtr rtrroMolr€H. rplreBtr. spoitljivo stati pred kom (neve sta). 2.^(veter). denar. -uor adl grob. surovost rp!tsa. krditi se. tig gar^ti rpyna I skupina rp!. 2. gnesti. maliditi..'y6ar nar ges mene da posubliajo. Ko[a rpoo srrecl po zwrJenlu. ryAar inpf 1.' grobnica. ljudski pcvec ryc -8.

| OA l-\. (ce) ryDrar pl se tudi martinaka boii "yF"9 . Aa n . hrastov AaooBrda I hrastovina.'rXre. prodati ia aaae Aa. atdi wanica2. daianie. dobG' vina.Er m fam slepar. daljava. r^aaa Aaaa tvegati. Aa4ary. oqoallenost qeB^qre. 2. aax6a I obrok dne. objemati se. daviti.r"c'.velana lgranic Aa^ra I gl.l l.part ali (uvaja vpraSarediti AaAe xormeor: 6) rotiti MII ja laa. hrast(ov)je.leqes . 3.-.!rHaadi dalien. ti. kusdar (gospodidna) AAMaS ax I t AA A coni da A 6. dari.. el. oddarJen s_iti.ryrrlep|qa I zoot kuSdarica. rgrKaar impf objema.t)o.reqro idv dem od. 2. rtbcla'{ 3a . Aa^e'nHa. l. 6paH val AareKy adv daled Aa^eF. -rla m. utopljenec AarB. obroditi -nroara Precqi daled AaAe 6orara xersa. davsdioa. -^Ea adj daljen.. -Urr z l.T! -|{r rn hrast(ov)je. 3. todalien.pLacal\ Msory Aa. dalja. 1. -sKa Aa^aBepEda. n dem -ce: rytrtHy8a (ce). Aa eqeE. izdatek: 2. BO AaAeHa clrlyaqI'ja v dolodeDem pG lozaJll (mesedni. la6oD'rl. ooletrSe Flrrrrcpqe. potapljatise Daljni lzhod Aq$e. doloien. od-d: dusitr se. sapo loviti. nezno se stiMV MY e CTpaB . dajatev. -zin adj dobov.vni. dole AaBeHn<. z. 5.(eHa. Ue-ce: priviiati se. ao AaAeHara _cnryaulrja v da_ nem polozaJu. Aaaar impf l. adj itidecl atu :'ritek. -!trr nt l. lisjak AAAa(. dob(ov)Aara. !Ce: (Samo nilov. Aa. sDletka I I I I I I I I I I I I . skati prua kogar je kaia pidila. kalno) He Aalaj ce! ne daj Iepe postave ser. 4.-uot adi d^ljnoviqen naklonjen biti.Ilcror niti. AAAE Aara.92 flmKa. tle AaBa neT Ilapli Aa rrolo4 m daljnovod stvar ga ne zanima AaMas^aKn plemenskativina Aqtapery I fam po-zijaEa.d]'l.Aa4e'i adi dan. kdor sE utaplja.AaAI|oBIrA.rtrTep Daat tmpl od rVEHe (ce) Fqa (rucnonqa) kratica sdt rlErrep ft zoo. ooJeIU z. (ce) rfrnryod ry.e (dpr<a'cu M ^Je m 1. 2. kar komu gre po sluzor I agrruaorqr![. AaDaar impf dajati. Dartnsrvo. poraiijari. 2. a!'rua AaBa rad imeti. rywtepnmt d. 'nrast Aaolrurre rt avgm od Aa6 vellK nrast Aq6J. KOJ e KaCHaT OA 3Mtila.6le m bot dob. med.F. pri. Aa eriv xv(ara. zajezitev za. 2.(gg)r r. AaAarI t. I strojeprsec.r m daialec AaBaq<aI 1. !.a\e 3a z. nrascevte 4a6or.

dvojaica. iivec. dc(l(.drugid orugr Aecira I debata Aedarfrpa.ABecTefe nunl aveslo ABecroTri .-''. pega.nojar cdj dvojen.AgpoBmra f denarno darllo svatov nevesll AaDoDtrt adi nadarjen -u"u ady darilen. 2. dcg(.k.2.i Aalrap 94 AporaTetr ADOlruqel' 95 ACJCTDo t i I I m l.|t|Ir..AaMlocaaTp/ rffrvo_ uden postati. 3.. \rpliv.drren- . ADr-rxcerr.21. omahovanje AeBoJqeHrIe deklidica omahovati. AZIMKOCaaTpI-. lovor ^a(l) aar$nnor adi lovorov (sul'aaxlula.tu gloar_ ne. 2. dinja (z debelo lupino) nunl devetdeset AeBeAecer num a. devetina (fevdalna dajatev). dvomiti Ae part nol IIolIIrtI Ae zadni Ze! (hrabrenje). biti uaitelj ra t. AaMMra kap ga Je lzadela) aaM^oca. Ce ABOU!'Ia' tmpl AeBecHr f stara devica la AeBeT. motev brat.rxr rlrall AeAe. ( raz ) Iodevati a. geslo. grad. gram geJanJe. Agurreq(x cu. razpoka. samo pl prcdrriki Aeirv[. AeBeF r6a n aetr od AeBep ADollvlrr Ce.iacxt'luua I lam uliteljica . -qHa adi dvoliaen.EoeH. hastiE . 2 PrG met. Prrstololna aairoqenl-qra adi da\een Iarre. Aer(i?aar pf in impl oealraD Ae3eprr4ra pf. 3. -rtra 4di dvonadstropcn ABo xqeH. 6a6'. Pika.a adi dern od ae6e^ debeluSen Ae6eaoKolresradi debeloskorJast Ae6eaoKopka t lubenica. dva zrasla sadeZa (delnji itd. devidnik.aar pf in impt (ob)oarovau A8pllaq fi darovale_c A&prIoK ftl detn od aap oa' ATrrypp$qa pf .v AeArrrure r? avgnt clcLl AeAo. gotulen. dectcj *ild"t. zzu AaMa f kap._ AeAerfitc x tlil.[ veljnik)i tig nasilnez ABa (m) A8'e(L n) num ova' dve num dvajset aBaece:t aBaecer[Ba t dvajsetonca AB I\a nutn dvojica' dva mo' Ska lBa aeca nart dvarlaJsr A.Aano[n tfl daveK' oa_ iatev. dc. tuja va- AeBoJ. dvokolica ABolcrBo tr dvojnost ADoxareH. mrtve uden ddi PegastaaMqecr ASrroK. Premik.).qsojar imPI lsou.in . gibanje. pomisljati si. AaplB.9\ dek t I I t t namovatr (tu(u tlg.o. znak. babje storije AeBerr-rEr AeDerr num alj deveti aefina I l. t^st. hinavski impl dvolidno go avtwu voriti. AeBoj(Er adi deklidin. sati.e Ha qes Te glbanJe ceni pa6orHriqro ABat<erle oeIavsko gibanje. Parallza. Pobud' nik aBtrt(eFe l1 1. AererrcprpsaI // ir\ impf izrodili sc. lapar itnpf.utr CtveABeCTOferl.-spranJa. nadarjenost. dogaJanJe t T rilce Aacrla^m fam utiteli . ^ AAD.zmoz' iost:.nI ln _imp1 gaDzrrau.BeCre. graidina ApopeAeq.interj ndr fcs oil ropo 3c^c||itt JOJ! AeJnrAr-r.Brrane^ t?? zaietnik..AeBepwaar.. AeDcaBeHftla m. 2. I samec. oezuutclrall Ae3opra|{r3fpa .AeBoJ. dejavnost x. inpl Drll za clrugapn svator .. T t I dar namenjen (nevestr-) . Aocra Ae dovolj je (nezadovoljstvo) ae Ae. ABaplr' m 1. tolstost. dekletov AeBojwrRcru adi dekliski AeBojqrecrBo r? deklistvo AeasrBes adi deviski AeBcrBerra& -qll. aaMagasa f Pletenka (steKlc- t. t druzica hqp:pyBa.rediti (se) Ae6e IIHa f debelost. A€Eepse. rc yAprr.ruradi darcZliiv lain.di devetAerBeAecearu deseti AeBepm L drug pri svatbi. sonilne sile poganJalr A. reJenosl Ae6ennqoK... nevestina bala aao6o 11. .l?a. -AIm 4di dvovrsten. aBu. tif. 2. zigi 4' nozotldei: AaMxoca. impf pobegntn.AaIXtB[ m l. neodlodz nost. svak AeBeprq.imof raz{uzru.rzrzKroJ oezof rtr AeJrocr I delovanje. strorl A. Zila odvodnica. hinavditi fl ABonek prepeeeoec ABOflOAOB dd' OVOSpOlen ADop. Ae6allwaar impf debatirati Ae6e^adi debel Ae6e ee (ce) impt debeliti (se).gl aapwa aaDmea fn darovarec 4airuaP rz zmesnjava. AeBeTrenuln oevel AeBerrna f 1. Apvrjlor enkrat eden. -lsa adi dvolen loiiti' . oj ti gora zelcna! AeT. AacRaAyBa imPI fafi uelrc' licvati..2. nadarjenost. arlr darilo aapen<. Apopors.talenu J. in. gib. AeBoJKaI dekle v dveh vrstah AeDoJqe. oezerllrau leiryg -f bela Zenskaruta' Delsau AaplBa. luta dvorisde. aarqrrla n dem od Aa6hrastek..ma"uili'l 3.(e*e Ha y^Itrlltre uliani Promer ADrtreE(rr adi gibalen. pastirska Pisaalka' dvoJ' nica.flrr6a tt dektetce ABollrerre t dvom. ohrometi aaM^ocir 4di ohromel. 2' ' ^aMaD 3. vica AeBcrBeHocr deviStvo f AereHeprpa. stAri oee.-ul| fl fttsf dahija neposlusen tutski Pota. AeAoDqn t dcd.anar:lr adt dvakrat ABadradt dvakrat A. .}'J. 4.dl . 2. aar\uo t z. dvojnat asoiarn€ I 1. ae co?tlAe eAArroT. AeJcrDo utinek.

AeJsrB$a AelcrDwa, AetctBYDa,F ifiPf Aelovati.udinkovati Ae|K coni l. da;2. ker; 3. Pa kai! luro AeKal Pa KaJ Pq rc;7'!:ad.vnlt kje, kam , AeKAp, -OT, Aet<apl| m qeser kv. arov ( 1000 m) tt? aeKdMBDrr december aerenarixcxq adi decembrski ae*,rapiipa pl in imPl dekJa' rirati Aex^urtpa pt in imqf ,l' Pran sklaniati, 2. astt, Itz Sdkloniti s6. odklaniati se AeKopfpa pl in imPI @)kraslu, oeKonrau AeKperrfl odlok, dekret AeA,A,elroBt m del; noMalgoT ael manj5i del; 3aAsEorAeA zadnii del iinpl gl. Ae na rezljati, *n tesati Aeaa{ra t trSdica, iver Aeaar z delilec, razdeljevalec ae 6a t 1. delitev; 2 del, delez: 3. dar, talent; 4. slovo, loditev Aeaer6T t?t delegat, odposlanec Ae^erirpa pf in impl delegi' poslati kot zastopnlka rati. -m l. delitev; 2' del, ae,rex gl. Ae^6a 1 in 2 deler, Aerf,, AeAar pf in imqf (t^z)' deliti, lotiti, lodevati, raz' da(ia)ti Ae^n6-aua ffi ,t!st turski gard' ni poveljnik *er.so adi (raz)deljiv Ae,lsja,,-m m nar Pes Kv renJaK, JunaK AeAr(a, rezljati, tesati

AeM6e YDa Ae^Kas/qa I l. rezljanje, tesanje; 2. tak izdelek ae raq r?1lezDar, rcsar LeL'', T qdj ZAre,Za\ vrszan; lig prismojen; Ae^Har Bo nr r1,\aBaTa prr pravr Aerse. AeABilr pf zarezatr, ' vrezatii lis ubiti. zaklati; -popihal jo je; ia ae.,r}ri dce: urezatl se Ae.|rnrK, -t$r nt delamik, vsakAe,tII4reH, '!IHa adi dela'gttiVSAK. ski; AeAHtrqeE 'CIIBOT danjost ae.rElBa, Aels!tsaaT impl malo zarezalri Itg unidevati; raniti se -ce: ,t l. delo, dejanje; 2. Ae^o deiavnost, Postopelr; J. umetnisko delo AeAoBeE, -DD(a 4.di p4slgven' Dodieten aeira-t retno ustie, delta Ae^W adv deloma, deloo aenlMeH, -Mtra adt oeien ,l,e.rrbror rz zool delfin, Pl i skavica AeAqe, Ae^qur6a fl Qem oa AeAo delce Aeua I podezna greda, recna brv leuaronrJa f demagogija AeMatrrfpa pl in imPf Prc' klicali, zanikati, dcmantrrati AeMacRilta pl in imPl raz' krinkati, demaskiriti Leldt6e^ tn 1. fam lcn1jh; 2. Irol AeM6eAaHat fam b|czdclJc, leDuharjenje; lenost, okol' nost Ael6e YBa, AeM6eaYDasr irlt,/ tan lenuhariti

ACMCK

agcgraruga

danjik

AeHqor m dem od AeH (samo sg) lep dan Aer6ed4r poonevr 4enema I gl. reaerlraMa brzq javka, depeSa Aeneuuipa pf in impf bnojaviti, poslati depeso monStrlrall Aetr6, Aetrdro, Aen6a z sklaAeMrre, AeMuar ifipf zalez<> disde, zaloga, dep6 \^ti; fig preiati na ugoden Aenordrpa, 4enompaar pf in trenutek impf poloziti, shraniti, de4enaonrripapl in impf razstaponirati Viti, razdreti,demontirati Aenoprfipa pl. in. inpl od,peAeMopau3ripa pl in impl der.latr,oeportrau moralizirati, vzeti moralo AenpecsjaI l, ned, potrtost, dan; pobitost; 2. nizek zralni AeH, AeroBlr, AEr " AeHor slava (vedno s dlepritisk; 3. gospodarski zanom); AeEor rfl e cB.Hrrstoj; 4, ozemlje, nuje od r(o^a naia slava ie na dan morske.gladine sv. Nikole aepat! tl Konjeoerec brezdelje, zaprav- AepDerrm 4rlr l, gorski prs 4errry6a -l rjanle casa laz; 2. soteska AeFy6r, AeHr!6ar impf iiveti AepBvs m muslimanski mev brezdelju, zapravljati das run .gt m brezdelne'., . Appe, Aepar nltl dreti, tz, kc AeHry6lrnq postopae ie devati; l€ odirati Aerr.AeHec,Aea-AeHecxa ady Aepege t? fqm poloraj (navadno hud); na Aouro As dandanes, dandanasnji peue cyM Di mi lahko, v zaAeHe, AeHar l. impf 1. \devagau sem ti, 2. .n.izati,.II.. I deti; Aeiya3 fl larz relitev, pc rce: Oett Se,PglnlU mrrJenJe, Ilur AeEec, AeEecKaadr danes Aepr m fam 1. skrbl 2. iaAeneureu, -rrura adj danainji lost, otoznost AeHK., AeK(oDrr m sveZeoj, 4ecen,.cna adj desen b:lla Aecer,Aecerre z&r, deset AcnoEoke[, .*Ila adi StiriinAecerap tn 9oi desetar dvaj-seturen, nod in dan traAecerroArM@a I desetletJaloc nlca Aefloro(ue, {rJa n dan in noc AecerEra f 1. desetorica; 2. skupaj (24 ur) desetina 6crrcxnadv podnevi AecerKl&upl, impf zdesetkati, Aorrra 4dy danes, ta dan desetkovati desetina AorryDa, AeHlB:rar impl pre- AeceTr,@ra nunl (mot) ,ivljati, prebiti dan
Acrucr cnnf fam tO po'Jreni, l('ci. potcmtakem AcMo6r|^r|3fpa pt in impl demobilizirati Aeruorrm zllt duh, demon AeMoHcrlrlipa pf in ifipl de.
I Mokodoruko.sloveD6tlBlovrr

I I I

t t t
I

t
I

t
I

t t t

I I I I I I I I I

Aecerox AeceroK tt desetina, davr:k v blagu Aecer:rE ddi deseti Ae!e, Aeqa /t ouoK AereKTtB t 1 detektiv Aere4e n dem od AeTe olfodidek A€Trfur ce, ce AefiGtar itlpl otrofariti, po otrodje se ve-

9ll

A!trr OMdr

aspeK

99

Ao6e^e'r<fi

Aflr'a (cc), (ce, Aytuat impt (se).dvisati (se) vz,licovati 4a'anx"a I teh L d,.dealo;2, ,crirv; 3. vitel Aurxe, Annrar pf ].tzdigniti, dvigniti; lig ukrasti, prikriti; vzdigniti _se_. aufl]rynaar tmpl rzol,,lrflJysa,-ce:
govatr, Ovrgatl; 'Ce:

AuPeK, .:4{ ,fl grcoa' .uam, A,{arRa I votlina, jama_ opormK; Mper( cvM rzvrsl- A4arrqe, A arFrlrrba k aleln oo no-se pocuum ,. A^aIIKavotlrnlca, Jamlca AEpeKreH, -flra 44./ neposre- A an|{eer adi neraven, jamast den,direkten A[IreKnfoa f-.direktiva, smer- Ao praep 1. do; 2. poleg; 3.

t I
I I I

alt3llfi tn vajel, voj(a; uzoa, povodec Arrjarudsa I diagnoza orjaronCaa I diagonala ar|lamaM m draeram, naris Aequrla tl deft od LerJa impfwia,/i':Kr m nare-dje, dialekt AeQr1nipa 4l -detioi' Anjaaor, €I| ft dialog, dvo-in ratl, opreateutl, oolocltl qovor imrf AefDgpMfipa _Yrnf -!:forpopacltr, zmalclrr ndaruerrr nr diamant, demant miratr, desetletje,de- A nr€ , { r, , $ lf 1 mro \ a . , a , aeuexrJa,-nx t roranica a"coe* prittinni tobadni Iisti N$rAr tn diktat, narek an6ex, -un n l. moznarlek Attrrtarfua f diktatura (za kaw, poper itd.\:2. fig Anrqnja..f izrd;arlje, izgo't^rtava. olKcna klada, Stor An6rlAucadt ldm F'opolnoma, N;6eit adj har pes lep, drag, liub povsem AmdMa I dilema Arfl, ArrBoBll ln vetrK n ,Ar,rM, alnuoBtr t?t dim ArrB, - ot adi divji impf diviati, AnMu, AnMar iflpl L dimili, AlBee, AnBear kaditi' 2. pobrisati io; 'ce: Dostaiati divii kaditi se; dimiti ie; biti ariseo3rila f diverzi ia zavit v dim ni divjadina,-zverjad lrrer gunran f pt Siroke turike asrnrnia, -un I divizija hlade (moske in ienske) 4rrnrn6n rz divizion ,Jf''mgLa f 1. divjadina; 2. di- ArffrniK, -qrr rz gl. ouar dimnik n divjatina, zver- Anrlal.mrren, -uua adj diramiarllj#cr. den iad aria;anrrnra I divjaStvo, div- Am6a, Arnbrr I dinja, melona ialko ramanie ArfrrAn, Arrn^ar iftpl pfegibagtirr>serrr^dj velikanski a ti, zeibati (platno ipd.) 1. divjadina; 2. A{nr^6M f diploma, listina, Na''or'dia, f divjaltvo: 3. neumnost spridevalo An[^oMdr n diplomat AltBot[Ha I olv]acrna

Aer[ufTe ?1 aggrn od aere velik otrok AercTBo otrostvo '? aeoercr nr napaka, defekt

sti

govati se, vzpenja.tise

azol-

oo; He e Ao MeHe nl oo mene odvisno Aoa6x, Aoa6ar pf 1, otopeti (noz); 2. ponositi, obrabiti; pl bisage A[caia l. skrhati se, skrhati; zrranstvena AuCepra4nja,.'lrH I -ce: top postati; 2. obnosti se, . fazprava, ctlsenacua obrabiti se Nruta'r tmpl AExe (A!!@r, dihati Aoaia, Aoafaar impl prihaiati rmtretce tt dihanie AoaiaEe ri prihajanje, prihod AlErIte, Ardnrar'pl dihniti A<taxa pl fam pritavati, pritmpl A||rtrrrlBa, Au[rllwaar bloditi, od nekod priti; konod AttIItrIe dati tavanie: t?/Cvrniti milo a&a6a,t m graver, rezbar; za drago, ;naldevati se dolbec, dolbilo pl aoan'gie lan pojcsli in Ic Ana6ecr, {f('r edi izdolben, dodati izvotlen Aoaprar-Vaap/ prcnchati d(' A a6n, A a6ar impt dolbsli,, lati za dnin.,, nc vcd tlrrivotliti; izrezovati niti a a6rfla t qlobina 'adi Aoap.reK adi /nrn pol tthl.ictt, f. izdolben, pG !.|''aflsar zapravljcn, potroscrl globljen; 2, konkaven,ukrivAoapqu pl lattt porabili, izljen dati, zapraviti Aaa6narrura f usad, jama pt, impf lo6a I das, starostrla d()l)ir , a6(e, A ^6trvga (iz)- Ao6aa , aoda'lY&a pl, i tttl (iz)dolbsti, (iz)votliti; dobaviti dobavljati tezatl eo6arr,a (ce) pl okopati (sc), adT globok 4ra6or skopati (se) A a6o{trra t globina A a6ow<o ad! dem od ,.1'a- Ao6ap, 6pa adj dober Ao6apa-Ao6apKa pl do konca 6oRo globoko iskati, prenehati iskati dlaka, volna L,rara I Sdetina, (Zivalska); Bolror A a.Kara Ao6em I pribezati, zatedi se; ja MeH!€a, nehati bezati He ja -aMa.(yAra menJa, Aodera''dadj ki je pribetal; AoMeHVBaVOIK"CUai(O oeraHa MoMa dekle, ki je ne pa svole cuor proti volji starlev Aaamo f dlan; .ce r^eAa KaKo priSla k fantu Ha A^atlKa OCrlnOle A-lr.fiqe, A arrrtr $a n detn od aobelen<n pl kondati zapisovanje MaH(Ka) majhna dlan

pf Arrpurfrpa i\ iftpl rati, voditi

nlca. navoollo

drri'ei-

f. 1 ,, AoOepe

l.

r \'

11zr

100
ICIT

AOAO1reU

AoDpr|cu

101
Aonitfie, tev Ao''J-rMt,a pt,

Aonaj

I I I I
I

AoDAe, adv AoBAeKra do tod, do tukaj; AoaAeMn AoiAe prislo mi je do tod AoDeAe, AoBeAiBapf, impf pripetJatj,priyesti, dovaiati n AoDeAF:rEe dovajanje AoBer(,AoBer€ ad.v vedno, za vedno AoBepoa zaupanje I q.a1t AOBepeB zatJpa'r (ce) pf po'reiti, zaAoDep[ upati (-se), zaupno se obrnln na Koea 4oneplrre,r ri upnik goDeptzs adj zaupen; zauprJrv AoaeprufBosr f zdupr\osti zauprJrvost 4osepysa impf zaupati, zaupno izroaali, sporodatikomu; oeto zaupati se, ob(a6ati se -cer Ao6pFm (ce) pl obriti (se) zaupno na pI kondati brisanje, AoEe.rep 4dv drevi oDnsarl ^o6p\'''9. AoBe.repa poveaerjati d BoaeE, -Nra adl proste Ao6p-o. AoD'r!,i pf zagledati, opaziti; poizvedeti, raziskati; ie ja vo{en Eoaeq, -]ttUr m prostoaoBaAaM Taa Da6ora ugG Ao6p.o. tovil bom to stiar YOTJeC Ao6poDorsocr I prostovolj- AoBldI^pt poklicati, priklicati nosa 4oaaKa pl domotati, zmotati klobdid; namotati Ao6Po,Jl O1 Pripluti, z brG priti na dom se priDeliati aollrya pt pnlahatr f,onJa; -?ajah?ti,, Aogp,or.pl irigteti; presteti, qosretr AoDJaca prihiteti, hitro pri" ul sPetr Ao6porDopn dobrotnik AooporDopetr,-pHa adr' dobre AoB^ese(ce), 4oraerpa (ce) qclcn pL impI privledi (se), tetko, podasiprihaiati Aoopo.fiHcEo 4 dobro delo, dobro deianie pt Aaeoaa. pripeljati, kondati tt<r6pYr,a iinpf biti dober, ZivoznJo vctl dobro Aorojlra 1'l dobojevati Ao6{ro-Ao6yrKa pl pririniti, AoBoaeH, -AEa 4di zadosten: pllg|latr do i<onca zadwoliert (redko)

kondati obiranie dokopati ie oo cesa -ce: Aoon&a impf dobivati, prejematl Ao6re pl dobiti, prejeti Ao6nE-Ao6[BKaI dobidek Ao6nroK m Zivina. domada Zivina Ao6Frc t1 domada Zival Aodfr,Mpf seZagati Ao6^ecr I l/l vrlina, krepost. aednost.hrabrost Ao6,lrDnq,Ao6]rsr<wa o!, imDl pribliZati se, priblizevati 3e Ao6o^i pf zaboleti, Ao6pa3$r pf kondati oranje, zorau aoopaEr (ce) pl obraniti (se) fl AooPeAoJAe dobrodoslica Ao6p3apl prihiteti Aooplxra I dobrota, dobro

Ao6epe pf (sadja);

AoaapKad hitro priti, prihi-

adi AoLpr'tcrr vrel, prekuhan AOApuOr(, m koncc,sklep, -ttn
(lOVrSlrev

pozeti, dozeti, kondavatiZe.

impf

T

Aoma pt prihiteti Aolaae pl pojesti; inperu preobjesti se,-cel upreti se AOTKAeBeH,"DEn, AO'(AOBeH, Ka AoJapKa-AoE f dojnica, doj-BlJaadj d,ele'lelr
Aorl<AeBrrrl1a, 4OX4Onnrqa I oezcvnlca Ao)KAe^rrB, AorxA qa adj dezevan Ao>x,qeurz delek AotxAu impl impeft deiuje AorKenrapl zbosti, zaboleti Aoxcxc pl irnpers Ms Ao)Ke,Ka postalo mi je vrode; rc Aoxc)Ka lig zabolelo ga je 4oxlncc pl doliveti 4oxrrrclu4a I dolivljaj AoxliDoncrr, -,rlra adl dosmrtcn
l(a

AoBracapl dospeti, priti, zadostovati Ao?qeparxex, .rllra adj d,one(ulvnl pl opaziti Aor^eAa zagledati, t1 Aoroplre crgaretnrogorex AoAaAe pl dodati; vse dati, rrniti (posojilo) AgAaroK,-ry /'1 dodatek dolgoAoge4locr f-. -dolgdas, casJe, naveucanost Ao1en,.a .in!p.f dolgodasitl,preseoall, ltl na zlvce. motrtr adi dolgodasen, AoAeEes, -EHasrren.na(uezen AoAe9. postati dolgoiasen, PL, DnsKurru se l6lexa coni medtem ko, brz ko; dokler Aoenser?dojendek n AO€t6e qoJerue aoxA m oez ,qoxAa eq, -^w m zool ma> Cerad

oan, (oncevatr govorJenJe Ao3_Boaa dovoljedje, doput stlrev AosBo/rx, Ao3.Ro^vDaDt. imDl dovoliti. dopustiti.' ilbvolie,

aoatupz, 4ofupysa pl, impl izgovoriti do. konca-pove-

vati, dopusdati

Ao3eMn 4d? nizko, do tal Ao3[EKa I klic Ao3pee,.Ao3peaa pf, intpf dozore , oozorevatt

oavan pf kraja ogulirj, Aov3a6rr. -do ponosrlr,sKrnatr Aovaapg'i pf faft pognati (denaU Ao,n3pa6oflrl. dodelati, do
KOnCa napravlll

aosfrAa' aos'n{us pt, impl dozidati, kondati zidavo, dozi-

I I I

Aoara; AoJAe c!r pnn oomov AoKarKasocr f dokazanost AoKat<e pt dokazati: vse oopriioved' vedati;-kondati AoK,arKoK m konec besed, zgoaDe AoriarK!tsaqxra f fam C;1. Ao
KA,KOK

AoJA:,4olfYBq pl, irnd prtti, pnnaJafi; gt.

Aoxnrtra impt doi:vliatii biti pr'l koncu(Zivljenja)

Aor\ l ad! do. nekako do. priblirno, okoli; oAaM aoKaj CrojaHa grem k Stojanu; ke poSorkMe AoKaj preBAerrqeta|l bomo do {yJu-

I I

I I

i

I I
i

aoxpaJ

l0z

AOMAIfufiCI('I

AOMAlfu|tiCTDO

103

AOCaArr

I I I I I I I
i

rieva: aoKai crorlllra Avlllrl Driblitno sto liudi tdripal adv. popolnoma, povsem, co Konca AoKr,opttt l. doktor; 2. zdra\. nik AoKTop:iT n doktorat AoKropripa pt in impf doktorirati AoKTIrlfun I doktrina AoKvMdrrr z listina, dokument AoxtrM, AoKlrlar pl l. dokupiti; 2. vse pokupiti AoKycyps, Aotf-UcYpar pl fam poravnatl ves oorg; tt8 unrditi AoA, AoAoBrr ftt 1. dol, dolina; 2. clobel, prepad -orientalsko oblaao,ra-na I dilo do kolen (prepasano) AO^at m l. vzidana omara; 2. Dribor za praienie kave; -kavo;-4. kolo 3. Skatla za za drpanje vode (namakalna naprava) AOAr,AO^r1OBfl dolg Aoar, -rror, Ao rq Qdi dolg
AOrlrMArI€Ct,

aolcrr, -arra adi 1, spodnji, dotnji; 2. malovreden; 3. lcvcn; 4. slab; 5. lig nizkolen Ao^xn,.Ao./uKar (l) irnpl dolgovatl; pnp$ovau !ce: ( vzrok ) Ao^xrf , Ao/DiKar (2\ impf dolgoveziti (o pgCov-o{g)
AOAXXHa

I I

t

podolgovat Ao ro adr dolgo AOAnOBeqes, ..Ma @dj dolg, dolgotrajen, dolgotiv AoAroBpeMeH, -s adi dolgotrajen AolroroAsntes, -rn* adi dolgoleten AoaroKoc 4dj dolgolas Ao ropaK 4di dolgorok Ao^eD;aimpf gl. Ao^ee 1. dolivati, prilivati; 2. izlivati Aoaee, Ao ear d doliti, piliti; izdrpati vodo; farn le srkniti pijade -ce|.

AO TIIaBeCT

ddl

Feos doEina a, AO^)KTD -4rr rA dOlinik Ao^xHocr f l dolznost; 2. obveznost Ao^nna I dolina AoarraK, .rtu m l. spodnjik, juini veter; 2. spodnji mlinski kamen AoaH![rrre s l. Zenska srajca; 2. krilo aoay adv doli, spodaj lo,rlnormruan adj podPisani Ao yrn (re), (!'E) Ao !'rar ol imDers zaeufti oster jeziku (od pekole bi<us..n'a. papnKe lpo., Ao^lre, Ao^qrnsa n dem od, Ao^ dolinica, dolec AoMaadv doma, domov pf sottr,aa l- prignati,. goniti;
Z. oQ neKod pntr -cei rz priienjenec v leAoMairca nino hiio (zadrugo) AoMa3ercrEo ??polozaj, stanje pdZenjenca AoMa;tm bot paradirnik AoMaaeH, -rlra adi paftditnikov AoMa*r.rH r?r hisni gospodar; vetjak; gostitelj AoMa*[HKa I hiSna gospodi
nii a <r i r . l i i . '

t

l.

QOlZrna,

z.

tr AoMai<mrcrBo gospodarstvo, gospodarjenle, gospoolnJstvo Mr| AOMaqHe pI impe6 z mrzeti, presesti, navelidati se AOMarITetr, -ula adl oomac pl dopolniti, dodati \onup*r ce AOMTTC^yBa Im?/ pnnaJatl na mlsel. Dreml$levarl lonrpelr M6 7 imfers lenoba

me drri ApsaMuc^[pl premisliti, do-

AoMs(rrucKrl adl domaI, hi5ni, gospodaren

bro Dreudariti adt (krajevAoHAeKa AoHAe; no) do tia, do tam -4dt nekako, tako AoEeKaAe nekako; nekaj dasa pl AoHece prinesti Aoo6pa6orn Pt povsem olldelati AooAeq adi utrujen, onemosel. oslabel t&ait pf l. do konca prehoditi: 2. tiP opesati aonad pl daphsti (listje) - . AOlafu ce rnpt ugaJatt,vsec biti ao'Ltrrr aal! prihodnjii, nasledrliid 4ouaryia I dopotovati, kondati potovanie donenina impl kontavati Pe' ko, tganje (apna) pl aotr.eclar',r dotiskati, natis' niti AoEp ttt dotik; .!ik . .. -pna 44l qouKalen, AOrBpen, stiden rtl AOrErCInnr dopisnik aowttryF,aim pl dopisovati Aotr ara t doPladilo; Porzetje (postno) lon url'rarse n dopladevanje aotronqesle,-I|Ja'1 dopolnilo,
dodatek
ii't \f:'

Aono/urn, Aonortrl1oa pf, impt dopolniti-dopolnjevari.. Aono^rrtre^ell, -i''a 441 oe polnilen, dodaten, nadome' s!eD,poznelsl AotroroncKu 4di predpotoPen AonpaBd pl dokondati, doz! dati (hiio) aow^Tl pI poslati, priDesri, pripeljati, dostaviti ,J/tpala impl posiljati, prinaiati, dostavljati Aonpaua pl koniati sprasevanje, nehati sprasevati;

svet iprasati, pozvedeti, poprasati ad! sele,komaj aonpsa Ao\pe pf l. dotaknili sc; 2 prisloniti,nasloniti sc pl l. duftlstili, (l(' Aonyurru

PCe:

POSvetOVaU

Se,

Za

voliti; 2. noslirti, doslirvill komu, obvc{titi kt)!l:l Aopa36epc doicli, (l(,trtrrcti, rtl povscm |.azrrttl( lI pf porirvttltli AopaM l| AopacKat(ePl vsc, tlrr ktttttit povedati Aopac ar ddi dol ascl AopacTe,Agpocllvlrl|, AOpacHe, Aopacr!tsa pl, lnlpl (rofistt doraidati 4ope4a ad' prihodnjid AopEja tr \n adi indecl koni rJavec Aopjasr<a I bot krizantema dolgdas, AocaAa,AocaA6a I dolgoaasenje AocaAeH,-Arfa adj dolgoiasen, siten, nadlezen pl, AOCaAU, AOCafa, AOCAAYBA post?ti _dolgoaasen, iftpf. paskuten, dolgoca$tl

il{e
t\\( t\c\\t

lote .

! rir L . -l\ f

AOCEp|III|

104
Aoqt[rrre,

AOfpae

AOtPt(or1e

105

NreSra

AocBputrr,AocDpElra pt, impt dovrsiti. dokoneatidovrls vati, dokondevati Aocera 4dr doslej, do zdaj Aooe.raueu, -uta adi dosedanJt Aoce 6a t priselitev AoceaetuG,.q[ m priseljenec Aocerr (ce), .AorenlBa (ce) pJ,. rmpt _pnselltl (se) pn(se) serJevatl Aocgr^na adj _domiseln,premeten,prebrisaul Aocer/rf,Docr I domiselnost, Premeteuost, prebrisanost AocEa impt dosegati (z ro
Ito I

Aoc[DKeE, .rKHaddi doseeliiv

w pt impf dohireti,doseti. dohitevati, dosegati

A(rcflIra, Aocflrflv-

4ocropo adrr do nedavna; l<malu
AOCAOBeIT, -Bfia den adi dobese-

l(a; cnacRa, aocTrrcKa ni ved tzdrZal 4ocroea, .Jrm adj vreden Aocron pl do konca stati, vztrajati; He cr.rAocroja sa sbopor ni drial besede AocrotrHcrBes ddl dostojanstven AocryAr.r Mu pI impers Mt' AocryAe hladno mi je postalo AocyAn,Aoc't'AlEapf, impl prisocutr, pnsoJati Aoraxl MDtce pl ifiDers 7. milo se storiti-iiomul 2. ,al
Dltl

pl socrracr,ca lam vidrzati irenesti do doloeenega trenut-

AoraMy adr dotlej, do tod lol.ente, sorerrrysa pl,. impl Drrrv. nactego,presestr preseoatr Aorepa, AorepFa pf, impf l. pngnatr, priganjati; 2. uredrti, ureiati; 3, liq Dri,(haja)ti do desa tipo se -dei obledi (obladiti) Aorepa[ocr I dognanost, urelenost Aoromj, Aororatl| adv dotlei, do takrat AcrorarneH, .Ena ddi dotedanji, prejsnji pf |. Aorloltr|, AotrolraT -(vino, dotoditi; 2. iztoditi Zgaoontterr-dohrtevatr nle) AOCrareB, .Trra, AocTatoqeH, Aoro.rKaI slabo Zganje -\aa ad.i zadosten Aorpae, Aorpaar pf l. vzdrT:.t Aqg.e..rx€, pf. pristokati, Deti, prenesti; 2. vzdriari sc, nau sroKatr ne odgovoriti

Aoc $na pl do konca poslu. Sati: slilati AocAllrlra impf ae ut ce AOcAI'u!tsa ne slisim prav ooDro Aocooaese (ce). aoco6aeKvaa (!E). .p!, inpt stedi (;e). staqu (se) Aocariq It dosanjati, kondati sarnJe Aococa pf fam porabiti, konca Aocriaadr dosti, dovolj ,qocraraI teZava,tegoba Aocratr m dostop, pristop AocraneH,-Era 4df dostopen Aocfaca, ,aoclcuaa. pf, inpl

AorpKtr^! (cc) pl prikotaliti (sc), privaliti (se), pririniti Ao.rpea, AorptIR pL ifipl (pri)tedi do kam Aoyr,n (ce) pl domisliti se, priti na kaj Aooaka, A@a(aar .pf 1. gL fa, Z, pnJetr vse po AOC vrstr Aoop.ra, Aoopjrn impf, pf 1metati (Lredi) do kam; 2. ,vse razmetati; 3. zadeti; 4. osiniti z besedo AoxoArfl dohodek AoxoAeB, -AHa4di donosen Aogea, -gHa adi pozen, kasen 4oryra adv pozno, kasno Aou@ra f pozen das,nod ,.,oq!Trr, AorIlTar pl odcvesti, ooc!eretr AoqeK,-rF m gl. npever spreJem AosyDa![r cE ifilt He MA ce AolrlBa ne slisim dobro AoEaFrpa ce pl prilepati Aonjijar{, .qn ,r priSlek, pri" serlenec Altarocr I ljubkost, neinost, liubezen Alr.urEn,Apa3Ear impl &a'it| fazorazevatr ApaKa ru bot bodak, trnov grm ApaMa drama I AltaMarrs(pa pf in iftpf &amatlzlratl

Nrac'.e, AEta'cnUB pf , impl (o)praskati, (na)dedkati; My AItacHaBHeKoAxy36opa nadeakalsem mu nekai besed - ur ) , sr r e, ) Pr 4 - 'a\

T I

an?

Apana, Apanaar ihtpl praskati; /ig posmehovati se komu Alrucxa, ApacKaar iftpl 1. ikraboti, praskati; 2. maza. ti, Ccdkati (papir); -ce: Pt'llsxatt se Aprcxaq ,r i,,on dedkad

orau. blebetatl ApAopKo, .oBqtl ,n blebetad, Cvekad Ape6es, 5na cdj gl. ,qpo6eH oroDen pSrc6aat- adj drobDjakarski, malenkosten Apc6laDocr I 1. dlakocepstvo; z. Kramarslvo Alrc6oiuJa, .Er f malenkost, droben predmet, drobnjariJa ApeDeH, -Brra adi starodaven, starinski AIteBHocr I starodavnost ApexAr, ApexAar i,rpl ideti Ap$ra I bot vodna kresa

AX|De'd, adj lesdD; lig trd, -rrot rog, oEorel ApBeE, AlrDrnror adj lesen, -sna, -o (trgovina) ApBeqapBJa suha roba I ApBeHrqat stenica Ap.Decrdra 499ln od ,qpBorcI uKo orevo ApBo, AIrBa (3a, ropeEe), .'l orevo, crva (za runvo); AItBja(ulro pacrar) drevesa (ki rasrejo) ApaoAe^eq,.rrqlr ,n obdelovalec lesa, mizar ApBoAecrDo fl obdelava lesa AItBoJaAra zool smrekov lubadar 4poopel m drevored lesorez ApBope3r?? ApBoca, Apaocaar pl ofueveneti, otrpniti; lig togo se vesti imPl ilabu.' APfoPg'.4P.AoPaf

I
I

I I I I I I I

pt f kosdek mesa ^Do6em€ dvekanje. tig blebetad Apo6. Apo6ar im?l drobitii tis sobezdati. ToJ APrf(Ir. {Eqrt t?t gl.il cli. A!3erla. bobnati. usaipniti. /aru ucvlcti.xn^a f lam onemoglastarka. -^. lrg blebetad ApHAap . tpttYr j€ _ AITMOAn.nryBa pf. grmovJe ApM(a I grm. 4. pogum.t 1. AIteMar ir?|pf dremali. t Ap3rrc. rfp ror apo6 jetra alto6e& 6sa adl droben (v "jedi).nesmisel apo6a. lig otrc be vezati. fig debelusta. par izmakniti. -r. /ill Ap!4. impf to'gariievati AlrlTaplra -ce: hud biti na koga. praznovati. ABe cooll. xrxs c{ ro jas[Kor! Aponxa (l) f divja gos. 2.rRn pihalni Apra^o n tatn star.ors impf plenjati. gu. 3. 2. kljuvati. 2. AlMKaar impf zamolgati se -ce: klo toldi. onemogel. druZba. Apnsr Ao Apo3A-AIrOaAaIeH rn drozg. putlll. !ce: stresti se ApyEKa I 1. godecna pihalu vec. majhen drenov grm. dremav ka ApeMe.. impf upati si. srre_ sao. oulccK ApyreE.rorApo6 pljuaa. ApVtaztfgai rapKa. kinkati 4peura I dremei.lt .AvDa.(ne izpustiti). zadremati. t.ra Aporua AIro[ a I zoo. prah v Alry.AItMOAaT l/rpl. AlteHquH'a n dem od ApeH mlao.\aia se iivi od tega-. Aluarr nr megla. ApeE. kaditi se Apyca. malnen oren alrrca^xa I rot(aj ).. nost. pil('nlkn (ljudsko glasbilo). pomt Apyxr (ce) impl druiiti (se) -i l i . 2. prah vzdigovati. ja yAptr AIto. idipati. se prebije s tem Apor(a (2) J mot ulomek AIrycKa. dia. AprHyBa pf. latrr rut. kujati sc AlryraE-AplTdar ad! dr]'tgit. urlo Li apooe. lena.'IaD pl rla AlryruKa ta dva sta lep AprHe^dj zagrabiti. Apel. segau. rapTa Ko razcapanec. drZaj lp.okoma Zenska kati sc AftYr adi d^tg. 1. braniti se. pozvanlatu /r8 bleoerarr AItHRaqm larz slab brenkad.jo.r(Jira I krozek. predrzcevka na gajdah.luknja l.cKa adj (pre)drzen. diare. zibati otroka AlrycanrEa I tresenje . 6e^!. avnr|I6a n l. tovarisica. dulec. ApeMia t ctremavKa. . drematl ApeMrroK m dremeZ. Apr{ap m AplTapKa I tepec tovaril-tovarisica lve. stardek AIrMa I rntad gozd. elinast vra alryrtrAen @drpojutriSnjem z outcem. Slatati._imeti. misliti. se{i.ro l.. AlEaar iffipf pihati J4 r AltcRocr I drznost.nKaiezik za zobe!. cukati. 2. f. Apyca AIrVcHe.izmikati se -ce: 107 AYMKA t t I I t I AIreMao'? dremavec. mlKasulr. Apxar ifipf I. 2. nost mehur ft AIrcAo. Apsraaar ltttpl orenKatr.e fi bot dren 4perota I drenulja AIreHKoBrrqa drdnovec (ZgaI nie iz drenulj) AlresoB[rla I drenovka. Apycaar stresati. 2. imeti se v ce6e dati dislih. drozd nase. zaApeld trg ^di span ApeM o. pukati n AITMOH redko reseto ApHAa. nyjar impl vcti. dlovek.He. gl. l. volno). nesramnost.r. slaviti. Apo6oB[ t?r drobovje.rra adf skupen Aw itttpf l. onemogel ayB o'? brlog. drzati se (za kai)t 2. AIrKoJln m lam mozL dck. Ivekati.-ux m l. drureJo itvo (organizacija) driska. 2.Zival AyBrre. podrast.Apqa f detevno.rr/ (xl MV Kaxeln pripoveduj to AYBHC komu drugemu AyAyK. L drZali .. oulec.ihati. -urr 14 I. droplja A9. dobivati zrnje. kratek spanec ApeH. dienov les ApeHor.AplrurBo r. razca' pan Apfirl^o. A[ree pobrisati .A!a$(a. AytrryBoar i. napihovati sc. on rma ove soor. kovaski meh. II. t1e cpxaru kakor posojas. prileinica AprKn. jagode Aglla impt trgati.I I I I I I I ApeMaro 106 Apof. tovarisija. TIle ce 4rajqara ap N.2. ApHAaaT tmpl panarr (bomtrai. Ha AplT Aa A!!rwBa. ApYcKaar rmpt gr. zasPanost. impf podremati. gl.. 3.. dlzniti si Ap3or{. drenulja Aper+re.caprn _ ApKO^. Aluarrar impf praiiAlrlMcrur 4di cesten ti. aKo M!' Ta seKrra mu le paola v MV aoxr-r! '. odrt AlBa. A!31|HaI ducat drugikrat avae. tresti se. tako ti bo vrnieno 4po6uarcaf drobilec (stroj) zool dobro se poautiti. strahopetec adi apr adi star. AIreHOsn. AyBrrar pl fmn ostareti zapihati. lig dobiti apcKa inpt imeti drisko.abxrz nai le Doskusi! med s. blebetati ApnAarro tt pahalnik.^-i l i drutba. ApycHar pl stresti. -ce: irnpt tresti. zaspanE apel. ApyrapsrBo n tovaristvo l. v zrnie iti. steklopihat. dim.zaspanKa dremoten. grdo vreme APcr€Brqa I A!tsa. par (fant in dekle).Kanrca I ljubica. 2. -ce: i.71tolkad rolneApE(a. J. poSumen AqAn B Adj rAztf4an. AoKaj ruro Aprrr no^eBo do koder seie to Polje.{Bqn m lam bojazljiAUDa.tovarisi zmku AIr!M nr velika cesta Alrrra*r. -oBqrI /n drem6vs.

4frernocr I dulelnost. A!|nar (2) impf lohaAlurira. 3. AFrar (l) irnfrl dusiti. teh per. naluknjati AVLDrarr. podpihc . rt 1.g vodja.mr m arh trgo\ec 41x. . jamica. Alrll(aar iffipf na\ajati se na vonjavo. slamnjata. 2. donoa adi AUEAecr dondast. -Fr m onat duSnil(. oqHa (VcHa) AlIt€ AlrneK.rEsepa AlE!ffK. AlErlllaar ti. l. .tecr vaIl AlrFtr|. tla pf prer.te. sapo loviti 7ig nasfuvati.AFAA 108 AllIoDaAeq AVUIoDOAIInK 109 AltnojaAeq Ay*au n prodajalna AlrfuHcr(q ddi trgovski. nahujskati -ce: ifld od A!M. zlodinski AlpU Aa . Altrtel|. Avnar impf l. (e ro qe(aMe. fam vohuJr forirati. ce aparu Sele vderaj se je sapn1K vmu AyroBaAe4.AHI'K I I I I I I I T I I I I I I I .rlati. oA volnena blazina lrY xa Ao Al'r(a od zibelke do groba AyEel'e n fam pod.qrl AyrxottnArrrtx. Aypu Do flpt. dokler ne pride. ovoha" adi luknjidav Altr. pretkanec. dih. votutuca AyEKa.Alu€ao jaki 2. splet|tar A![asRa.luknja' fl 1. 2. aYrsMaEn m sovrai' Av!.AojAedakali bomo. tel dola: 3. 41xoxn rz duh ayua I I. (notranje Zivljenje. II. hudodelski. 4. AYnEEa n dem od . arhansel AilrojaAeq. krvc A!!tory6r{(r. 4.porog A!@.^en ce alll]tlautra I sovraZnica lo v Prilepu. dolbsti. Alrqar inpl l. Kyrpa A!'rxa. duhovnosu prisrdnost rur. prG (laJru Ay(aH. jama. fig Sduvati. dusica. dusiti se. zacetnik. I deft od Ayrsa 1.l6a n dafi1 od . AyllIOB AJTIIK Ayc. dusa l. lustva in etidne lastnosti). CIrIe Ce AFIaT C! AlEeDeE. 2.Awr n Et.q!M|a. -lEra adi zadualjiv Alrme. Y9 ryor: cI{ Ja AFuara ne unrcuJ se! 2.Dsa adj du5even. zbadati (o boledi r\)i. -tF n morilec ses.I fom spletkaricai zasmen. MaqIIa Alrrsa !rpn. 2. sapa vatr. Drrsfcen Hero 'Ce: vsr se mu rogaJo t4m Aym(a I luknja. -N|}d m gl. pretuknjavati. r/il|DqoBa A!|IlKa m$Ja luknja. -rtx m 1. AyMihacl(ljudsko) UIOB'T. 2. zbosti: AiEr.ymu tn fatn hujskad. listi. morilcc.Owrm daljnogled part cor?i cel6. Irycra A!4ua sirota. AltltuarrcKrr adi sovrazen. Ay(aH. bunkast (dekle) A!I6a. orientalska oaesna (ustna) votlina. Aiuuar Drelukniati: suniti. aYltr.o/ kutina (drevo in sad) AyoBAeHnr r€l binko5ti (praznik) . duhati AY re Allnflr(a AlEse. pt ljudje. TIIK Awrn Iele.Ayftaqtrgovinica Au{<awgla. revaek AyItr€ luknjica. prebadati. ubozec. votli. Zirwriaa..n. wtati.ra6a{ r?rploskonotec Ay''d:at fam debeluhinja. dokler. luknjati. AfBr I .

. daliJa f1p. domneulo io. fay-pn m arh. baranta' tr fypittra I bol georgina. f€3Bnr+a n Qzezva za kavo feM. noraavost.gl.zetenjaie.iy.i lam ciganski fymrm. o6pa3 r€xo ioM lma deoelo fl6pap r? smetar fvopaprnrK. adj irtdccl arh temno rdec i\Re" m kul l. 2. navihan. iaBo^r-r faEo]tqe. raca faio. gnoji Sde. nesnaga. vezenie tep. navihan faBo^ri. pv. nemuslrman (sramotilno) l.l fypfosleEc&r adl iurjevski fypv faql|Ja. fo^oBtf m arh mo(girer. Krlstlanr(a fa{e. -'. fonosE t?t podPlat. sl. . irtpmra ju ) smeti.rvpv Tr-rJa preplr sta dovolj dva. brzda (za konja) fepAaH n ogrlica . budidev . iVM bakrena kanglica kozo fi6pe. 2.an'. gl. jezero ioMle3eu tn krl komzna alr psenidna kaia (orientalska ied) foir. faBo^laa r tmPI uganjati burke.rlltsa n dem od iwqe. hudid fasolcrl ad-i poreden. I .a id! fam kakor da. 6oxeg roKar l|| betec (konj) io^.. Pecivo v obliki svitka: 2.r.Poreden. iy^'tr6a a krogla.I $a /t ministrant (prr praznidnem bogosluzfeDpeK.t I faBoa I l0 fu6par[re i'we3 llt fyrype iwcrut ad. svet. za nered trije igype adr laa vsc skupai.feDAaHectadt ogrtlcasr t I I I I I I okvir za ruife4 n tainbr-rrin. -riia in. prosjaditi. moavirje. ypitje. soqrga ryope^xB adi pognojen tmPt gnolttt' fy6pr.oH!tsa$ i?nqf biti diakon fayp.in. fffpar gl.nda. 2a ptazenJeozu\eca fuce^. rHoII fy6puoo n gnojilo flfpfiurre n smetisee.. lokalost. lam baje. tyMoBI| n velika bakrena kangla (za vodo) fyM. -tur t?1 smerrsnlca iy e. -tur m razgrajat. zvijaden. flnr. posoda -2. gnoj. faBo^rtr 6a t? dettl oo f aro.KuH rc . laryr ( Manacrspcxa) rtt somostanski diiak..i rz Jurjevo (praz-r4eu mK.Wk . 2. lpot t krogla'. Pre' lkan faDo^cKr ddi vraiji. VTTIICA ieBper. zogast tytos adj drt2 gl.roru m arh bot roZa. r<a1Pxa nemuslimanl(a.rl m lam cigarl ryrrsn ce.r vraZidek. razposaje_ nost.r'B i1 arh odtoitri tleb za odplake t!. f arh gl. ied iz mesa. -\1 m l@tt vra' gr-rlija. hudidek aAro]ru[H^aK.rr I laft krik. l. ovlurrrre .tudovit iy. fvloBo rrac o rozno olje i!l|t. co ABajqa r€Bm ce npaBrr. fa. poaez(prodati) I I I I ff faBoa nr vras. ce iyn tar impf fam ciganiti.co TpoJqa za .gl. -mr | \ftgoliia.'ra'trad1. de! da. svitek fyBe(eH) . --un m arh Pek in prodalalecgevre(ov fe3Be. cerkvcni pevec (Pravoslaven) arKorr tt diakon aaKon!tsa.f 1. faBo \'Da. ieMoDri (sa Ko!6) n tva_ la.. faBoaar imql lgalJja' ti burke zti" faBo^nja.zvijada frDo^urrr|I|a f l.. -dxre. Kaytrllj}l ncvernik. rogovuez ry?V mrja.qu ft l. granata. adi indecl nar pes zelo leD. far. nered. . -nor adi l. men' da.rfir.0p^a6e ryre met krogle iy^ecr adi kroglast. zviiaanost f8K. Srapnel.

tuca eAllorartgloqes. erElla /l prla erBdKTeH. identiden eatrau 4dt enkrat.^\a adi enotodenski eAuooopasetr. ekvator er. cesarski namestnik v Bizancu. e.E| I lirjenje. ekran e*crlr. eAnHaIIr 17' I. gospoda$tvo. {rT. Pravoslavni erwetflJa.'rednost eKfrra I moStvo. {T m odmev. evolucija eBttH. . eksakten er3aDx. -. istost. stalno c4xocrpan adf enostranski ll M&k€donsko-rtlove$kisloysr eluotryrlra I enodejanka eA[o*reH adl enodlenski e4gou1'4o adrr latn m'logo.oi enota eltrdulren. eBerrry{AeH.tna 4dt moreor_ ten.i gtam cnoaozen eAHocroJHo 4dv nepretrgoma.tx'J ad. isti. . oouo ex. _ erKoa fi de|fl od e)'< voru) ek. oABaj eAeg. ecu_ nec. evangelrsl.aroqe. od' stra[utev. -K:Baadj enak.Es{wocr I Posameznost. -Hfl. e'f\ cc impl ieztu se erKe. edinka. idv ne qovoll. enakopravnost eArmKoB.gospodar. eKrpa eKI|e.ekonom. okoli na c^ro6ourrDo r? cnobostvo. -t\aa qdj ist<> vrsten eAaoc^. eArfior.neki eA[uaeceT. cA' er-vMerl ttt rgumaur. adi ind. aoMar(rIII eKoHonuja. evidenten e Da tbo fi elsa er. z eno roKo eArropeleH. posadka. neko6. arh 1. gl. oozrv. . mikalnik eAEra. DredstojHlarl(o qeAo eolnec nik pravoslaYnegasamostaeAqo(1) adt priblizno.individualen eA. premalo eKcKlIBrJa I L izlet. 2. -uor 4d. earlnaecefle num enaist eAndecerrh adi enajsti eAxHaK. tcc. dmgo za drugim eAHO3eMe4. enak. z. -Jrraadl cnobarven . -3r|a 4di enoliCen eAqoo6pa3nocr f enolidnost eAno_paK adj enorok. greben. 2. m{. Dosamianost e. eBaglleaEcr fi l..ecl Domanjkljjv. "4$ adi enoceliden eAHoKpBes. so. erKl|r6a I I I I 441 Jezev etew n tezero e3epcKxadi jezerski €epqe. hkratcn cAHoBpceH. 3.tr1 odmev..-nu I ekonomiia.. cTollallcTBo eKoHoM! (a ekonomika. -Tyl adi ftzttider.ry4aa€Hr rr? ekvivalent.rr<aadi edini. iel5ev eBo^yEja-f razvoj. er(aBfr ce.. 2. skok v stran (v gaeKctrarBlJa.^oi adi ielSb. enaka \. istc starosti eAHoAnrllirr impf ett{at dne!no jesti (ob postu) eAHo3aAplro ad1) zapored. identidnost. en. .Esa adi istokrven eA{oMqcaeau(.' oditen. -rEa adi natanCen. I I I I I I I I I t . eArrar! aa ceKoraMnkrat za nadskof vselej eBrrcaeqrJa I bivanje. tam egoizem eAFtrrro4 -. ob' eArnna gtam ednina f stoi. 2. cenen eDruEula t cenenost enrmqrirJi.protestant .qgaadj enol'rsten.2.tlotcist eKcrtalr:'uJa CE c. spanzrJa jezek..Tfla adi enonadstroDen eArronirmta f enoladstrop.> ma. -. daja na-pol zastonj eDTqIlo a4t poceru ere. tu Pa erotriM. posestvo gl. z i^-pako.posamiten. morl()tclzcnr cArroBpeMe( adi istodasen. enxa. gr. enica. -Mqrr 4AI|O3eMr<a m-f rojak-rojakinja eArronMer|lrK.117 EAHO l 13 c&no 12) Nni brt ko.arm adi istih let.u!qH nt enobocarro{tox(cu. er!'NleHKa f predstojnica Pravoslavnega samostana eABaj4dt komaj.rKollr m zool :e. er:raDcrr m L hist eksaih.2 zaslon. gl.e(sar gl odjekniti eKtrira. er(r|!|!aar impf odmevau eKortoM m. gl. isti. adv vcasih. n dem od e3epo-e3epqa Jezerce eI(. . kakor hllr o oNm6ocrr. eK eKpaa l. v enl vrstl eArropoAeH. 4 m lan kj PrrU-. €A||oEueg fl sc lmenlaK e4norarea. evangelidan. protestantski eBe p4d laj! tu! glejl. evaKuaclla eBasreNte. odjek. rum eden. -siuor m sebidDost.oxex. l.tgt tt somrg ljenik eAuouacleuocr t enodusnost eAqoseAe en. . eventualetr eBrAdrfien. 3. !. eksistenca ettwraru. 2.n edinec caE4a f l. eEarne/u{cTltrrK{ adt eva\gelL' danski. f nauk o gospodarstw eKor. samotar. er@T eKadrop r?1geogr ravnik.*ra ddi Posame_ zen. ekskurzija. vardev"anje(npau{ eKonordlja vareevati). 3.eArE{rEa z edinlek eA[anBocr t enakost. . veda (polititna ekonomija).-Hq[ . ce od ctM Ponl gl ie. ral e? kie ie?: Ee e ni eraxlaonji f izpraznitev.{rja n evangelij-.rKa f kmedki voz na dve kolesi eAEreq.

ecer'.. eKcleAtr4r{a.ftv. 2.izpl Iantovau. gr. e oB adi jelkov. pravoslavni Skof erflrao nr nagrobnik.kakor. eKcraoAnpaal p/ in inpl razpoditi se.w m arh gospo<l padriSki etDel|Aqa I 4/lx gospodova epMrK n zdrob Zena epyAn|trJa I izobrazba. Temasu eOeKTm udinek. eKcrd3a fi. polet.. povsem. elastiden ad. os. eksces eMr{r nr emir.i izbrano eHAeK. prvoteD.I I I I I I I I I I I I I I eftcneAtrryJa I l4 e^erHja. Da 5e ohol cKc[e8TD[rreH. 1. e^oBo ApBo jelovina odlidno skcrpeMeu. l. cuerrca. clnpfl ere part lejl (kazol|r.elrtl*ic/ai m . pridevek er6xa I razdobje. esf. zatavtto l i ri e^I[.. 3. lol osvet.. ekspert n cxcrn-oarfipa impl izrabliati. cfcl(t epem. zensKr eHAeqe I t5 dunati. -url f motovilo. zl| 2 os. ooneu AoM. mv (ob e.ertrp-drpa pl eKcqec t1 rzseuevall se. lig oseba..l[rHnoT eca[ B qapltrIja He a:! er!tsa radun brez krderrKia. samsKo avetl epeSrqa i zoot jerebica epe6rqts ddi jerebidji epec I kriva vera. uspeh. eM ro eM ao prctiran. izpostaviti.1 lcj. oopravnl oddelek. etemenra_ ren.adi . ekspenmenl cKc-neDT izvedenec. samec epreH^aK. . ec6jor. era epreAe.Na adi pfoLen.ra6opdr m izdelek. z. razprava eceEI jesen eceHek. jeseter (riba) ecEao .rerdrrieir.jelenji. vel epoha e'Jre'I adv .im-pf jecljati. naraven eaeMxja. emlgrlrarl gred. " eack. napol.crc r(J Ao rc6(.coMHr{reAH{ sumlllve oseDe e.cKr .misliti. imeti za. gl. adi jesenski ecerulr|ja I Lkem esenca. n tantovstvo. eHAeErBa n dem od esAe( majhen jarek erJ. kobilarna eprEII n fant. ztteJtrje. eprc &IEa n Zrebtatna. f zalros.11 poskus.ernast .rxa -. iz. prvina.6fr8Iatn 4rlr vseeno er{cxofl tn episkop.erfirco m nar pes gl.ele' gija.r ceh ecHaotl'ja. . oglednik. eEe ro! lej ga! eHopnJa. epilog erJ'ncv.ojc. l. €aa! eaar€! samo imperativ pridi(te)!. eM cofli fafi eM.. eliminaciia oKcnpec m cxspres aficr|pecl|ja / Eraz. udinkovit eplnryda. -ita . aIkoholna raztopina.el part lej! (kazalno za 3. l.{rr I Zalostinka. erc-nor6ro. lig ecerpaI aoo. eprenlnaar . dudaski -in impt.boii{no drevesce Gxcrdr. ekstremen _. ek" telovnik e^eM6rrr tn ke/'1. eru(ucrla eo[KdceH. 2. obrazloZitev. -.3rr m sklepna beseda... prJaca.. zunaj sredista.trtr'aurla I izlotitev..tln n1 tlan ccha ecfiaocKu adi cehovski ecsaocTBo cehovstvo r? ecna$u[sHa f mclc\anstvo. sok. odprava.elitipretiravanje. eksDlodirati ctcnor6. Aajaromaknienost. -Bna adi dustven. . l. sol.d^(ja)ti. elan e^asrrrqeH.ufia adi letosnje eceHortreH. arabski knez e bot jelka ^t ewcAp m poslanec. erupcrja exo n in m odmev. etx jei eHAetre. razletcti se.\eMellTn eleMesrdpeH.fam popollroma. Jesenr eceHcK.j. eMorrraeE. . eqar impl razlegati se. cuera ra.Bn I pravoslavna zupnrJa eltrr or. excno3da |. 2. gr.uvod v umetdisko aelo e^etr ielendek. ielenae cibrioxapa pf \n impl eksponilati. eKspreslJa e. odetDeEAqJa. emotiv€n razteeliiv. tev.elitsir. 2. lzvrstcn. malomeSdanstvo ecreareu aclj naravcl gl. lig sestavina. vre' teno eNe'{ m zool ielen e^e'{.. 3.. raxa.wj I t. jelov. -cHa adi uspesen. gl. odpadni- . gl. eleull fl mosKl.). e^eHllulia n Leln oo lu.1. -ux I ekspediciia.eceHar adi jesenski eceHocKa 4dv-to jesen (letognJo rn mrnulo) . -rrrr I izbruh. e^a(re) BaMYI emlsar pridi(te) seml el. eaMa3 n diamant. ||pltp() il '? erdna I stopnja. coceM epa f doba.trfrpa pf tn impl od.. samstvo eprcrlcKn adl fantovski. cksploatirati oKclloAnpa. osnoven. oBourje sadje €aarr tu zanos. od. -'raa cesti) obleden. m kliutitev. e^eHcKa KO)Ka-aili cxcno:rnuula. epitaf emrrer m epiteton. -un I ekspoziciJelenJeusnJe e^eHqe. porodilo. i2f.. izeksport cKcnopr izvoz..). elaborat eurnu rz gl. adj krivoverski. Stell za ecdj. eleganten npl'poAeIl ecrecrBo narava gl. l. ekstra: iz-l'rstno. odjek ecanl m fom radun. samsl(r epreu!tsa.m esej.eqr<aar impf stokat| iemarJa dati ecu'Jd impl fan gl.qna adt eKs_ eruardmaqnJa I osamosvojiccntrilen. emitirati e. izreden. eprellglBo m. emancipaciia 2.eM tako. jelka. . '|l padnik uava . potovanje s Posebnim namenom cRcnepnMcrlr . liz element'. -nnra adl skrajen.-qn fl jarek.. ekstaza MAtlT cttcrpo a7i in dd. l)r i teol lel er(aB adi jecljav epetffq -rnI krivoverec.

r(a6a

tl o

rqqpe6

xcAPcOu

tt7
'(eBUIIIIE

r( .x
,Ka6a (1) I zool krastai:a; i,aba ;Ka6a.(2) f .med gL rpa1ell angrnapectons adi Zabii ',Ka6emxt ,Ka6l^K, -ry,'m riodvirno mahovje, blato xe6pa I gkrga xa6lpKa / .L mehur; 2. Skrga r(a6wKa, rKa6lpKaaT imtl grgrati, izpirati grlo xa6!?Harq r€6!?rrrK, .uUn bivalitde Zab: malomeSdausko okolje; usmrajena vooa: mrtv o xarop.m gl. ualop hrup, kdk ln vu( >t<a'toprr impt gl, uarops hrumcti, hrupno govoriti xa/r, ,(a^oau n Zalost,muka; soautjc,pomilovanje )fto,ro, ,r(a aar imrtf talorati, obtalovati, pomilovati; pritotcvati se ,|(!^60 I l, ,alost, muka; 2. plltorba x(!,r6orradl pritozben t(r^crr, .ArrA adi talosteni Zalcn, 6oauten; ubog, nesreadrl t, talovanje; pomilo'(aaorlc vorJo nat|/rrroo)Ke Zal 4d, r|(a^l|, ,(a^or impf l. zal biti; 2, ,olostiti se; 3. ,alovati; DrltoZevatise -r:c: (, -ryr m levez, sfomaK t(a,l r.a ocru (ce) impl ialostiti (se) re.ro4a, .Elr f bot \rtfi Zajbeli :'d:anld,f dem od ,(a6a 1. Zabica; 2. Labica (za wata)i 3. zool Skoljka xarrlre, ,KiatFtt6a n dem od, :r@6a 1. Zabica; 2- ,abii p gravec ,Kap, xapoEx, xaple ru in f 1, tgrjav.ica, ocenJi 2. lis navousenje, zanos t(aprf, rcapar impl Zgati, obijgati; Zareti, plameneti -ce: gorisde t apEtrtre fl ZariSee, r€troDllr 4di raiarlen, razbeljen; plamened ,Kapqe, l(aptrl|Ea n dem od xap: [orajHo r@pqe potuhnJenec tK6YE m gl. rpul,runa, u6yrr srn tro;axa impl gl. rpaKa Zvetiti r<raB n 1. truma. mnozica: 2, sodrga, gl. rIlas r(flraMoIu, xIpaMoTaT ln?pt roDotati.treskati xr1{a.l Zlindra, golda, droZJe, gl. urypa xSpana.itnpf dofotati, bresti po voor ,xt{t6 ft Zreb,kocka, gl. rcoIIKA

xa are m pritoznik

pekati; x(exrlleqll t4rn hu,r.Apc6a irnpf Zrcbati, metati kocko da priDeka ,qpe6e, ,rtAlre6lrr5a z trebe, irtexoK,:ma adi l. vtot, razIrcbidck beljen, r'rel; 2. fig oEnje\it, rqpe6eu, -nryr at Zrebec strasten .3ts n tezlo ,KApc6n ce, ce xgp€6.ar impl ' 'te3oa, nr Zir, Zelod t(e/raA Zrebiti se. Zrebetiti se telja, gl. xe 6a xAlte6uqa I Zrebica, Zrebidka ,Ke atire '2 xAlrentte, xAlrenM6a z 1. t(e1lare]reH,-itta ad.j zaZelen, gl. uoxe elr dem od ,rrNE6; 2. Zrebidek xe^6a f Lelja ,nAprrm, r(AltEaar ir?rpf kol. cati se t(eae3apa, t l. 'reA$apnnqa ,.elezarnai 2. trgovina z ter(AIrItmBItga I kolcanje, rigaleznino nJe i|(elre3e!t, r?Itul ddj l, Z.elezeni trAp.Erre, rq\[r[nEtsa pt kolc(ruda); ,RAIr[Hrcr, ,rApEArOrerSe 11 'r, Zvenket,rozljanje xe6ypKa I gube pod odmi, pooocJe tc6lpKoca pl zgrbanEiti se iKeto/ut, t(eBorr(a ifiDt DreZvekovati (po. malem'); tig venomer gonlD rsto r(er, xenosn m Zis, zl.ak (\a zrvaltn,qrevju) xera f vrodina,pripeka r(era, ,Keraar irupl zbadati, trgati r(eralKta f 1. zbadanje,trganje; 2. Skorpiion xenrc, xelrrlTa pl, impl zb<> sti, zaboleti-zbadati, trgati ,Kero^, -r^lr tr teleUnik (palica pri telegah) r(€ro oq rfl tezelj, grebljica xeroca, xerocaar pI zrgosaU, Zaznamovatl xca, r(cAra t Zeja xcAcH, -Arraadj Zejen rcaHear ifipf ,Eien '(eArrcc, blti; l,g koprneti to &:m xcAlurK, {r| a lejen dlovek xGxe, xerKar iupl Lgati, pri-

I I
I

mu se

3. ttg 2, ,elez,'st modan; jKe^e3sa paKa Zelezna roka r(e errmta I teleznica rre^esnulmpcKEadj l,eleznilkl, iKe elrnr,Frnn adi ielezniiki r<eae3o 1. leiezo:2. kovinr ski predmet; 3, likalnik xe^eH, -,A.r|aadi Zelje\ koDmee x,e K f zool Zelva; jaBa Ea xe,lKa komaj se vlede r@aY.4snx, teaYAoK, -rtrr m ielodec reAyAose& -.Ba adi Zelod6en reaYpoK, -qq m zelvin samec rre qe. raeaqsrEa n dem od xe^Ka Zelvica x<eqaI 1, Zenska; 2. Zena, sG prcgai 3. fig mevZa x(eHa.[ra f tenitev, svatba ,I{eueEe zenitev ', >netcx adj oienjen rreEu, ,KeHar impf Zeniti; ce: ,eniti se t(eetA6a I Zenitev rreHrurle fl agsm od, x;erJa ienska, Zenldd

I I I I I

t
I I

i

I I

I
I
t

)KCrrKap

ll8

t(naKa
iKII o 11 ZeIo

ll9

)KyrKa e4 rume-

T I
I
T I

t
I T I I I

,KcuKap lr1 ienskar, babji gregor xarrcKoBr fa I fofi ienskost xcrrcKorrda I Zenski svet, Icnske xerrcrBeu cdi lenski, neZen r(cuqe-rKeHrrEEa n defi hip od t(eHa Zenskica, ienkica ,|KcpaBm zool ierja! t(epaBri ce, ce xlepaBaT impl vrteti se, nemiren biti ,r<,ccroK adi hud, trd, kmt; ncdloveski xctoap m Zanjec; mesec julij (po ljudskem koledarju) ,KerBapr<aI Zanjica; ;etveni stroj xeruKo adv vrode r(erurri ce, ce >xertmt imTtf razbeljevati se; lig razrr'nemati se, razburjati se xeurrlHa f pripeka, vrodina ,ui-: tt(llMrt, )K*\T6 Ziv ttri, tit'/ ti; )KrrMn 3ApaBje pri mojem zdravju; t$rrr MajKa pri tvoji materi ,.\B adi iivt (s pridevnikom) popolnoma, povsem; x(IrB rAaAeH popolnoma sestradan; 3e^ell popo]noma zelen;'I(sB yMpeH ne Ziv ne XIIB mrtev ,*rrD, f kem Zivo srebro ,KEBea tllrte /l stanovanje; prebivaliSde Zi\t\en:el ,l(lrBeatfta f fafi nadin, potek Zivljenja ,KnDee impf Ziveti, stanovati, preiivljati se ,K[DeeEe 1'! Zivljenje, gl. )Kn-

)KllBrrrapcrDo r? perulnlnarslvo )Kl,ar. impf Zivotari,ti xxDKocr I Zivahnost rrnBEe, rorBrryaa pf, ifipf postati Zivahen, razZiveti se, opomodi si-raziivljati sc, popravliati se, ozivlt'ati ,KuDr4tsar6e a,oZivljanje trdrBoAep m Konleoerec, mrhar irrtr&ol[nc m podoba, slika, portret )KrrBor m (fam tudi, f) Zi'rrJenJe ,rorrBoreH, -itla adl iivljenjski ,(riBqrr{ra-rKHBorirrHKa f iival r(morsHcr(Ir ddi Zivalski rlrrBorrro, -Trrn n Lival; fig surovei, podivjanec
,KUAOrOAaBeq,

daje Zivljenje, ohranjevalec iivljenja

-BIl[

tfi

KOOr

,KItDC/rOntfC m ZrVlle Jepls

zat\Bva impl Ziveti s kom dobro r(IrBlpKa irnpl Zivotariti m ii.E, peaat ^<sr tKli'troBfilda f zgaga r<{xue (ce), ,r<rlxrryTa (ce) pf, inpf opeti (se), vedkrat (se) opedi ,Ktr^ | l. Zila, kita; 2. krvna iila: 3. koreninica (rastlinc);4. rudna Zila; 5. prada (igratka) ,(r.raBrrt|a I zilavost, trdozix*tnecr adj ,ilast, tilnat ,Ktflurrrrc rr l, atgtn od )Krlla nrrtrrnlila; 2. bivalisde, stanovln.jc
,r(I|Attllll.cll,

ncti; ,r.vp m gl. xe.\aA iir, ielod r_umeniti se, iol-ce: fi porok, Zirant to sijati 'KnpaiFrI Zirafa r(otteHlI(aB, xlrpd'oa rRo[fttt(dB atl rsrpri, rc{rrro, m Zi' r-umenkast ^.nwia r(o reHlqa f fied zlatenica rrla r(Irlell-r .rre^Ka tu, f prebiva- xolTeH[lraB, r(o,rTg.raB adi Iec-prebivalka ned zlateniaen ,rrlreacrBo r? 1. prebivalstvo; xoATf, (ce), (ce\ ,,t.o^rarimpl 2. bivalisde rumeneti (se), rumeno (se) )RrI.Ine,-sja n l. iiv|jetje: 2. DarvaIl , Zivljenjepis, legenda ,{o^ruqa f l. zlatnik; 2. fted ,xwro n l, ,,it^rica; 2. iitno zlatenica zrno; 3. koljivo (kuhana ob- t(o tfiqoK, rtKa ad.j dehx od xo,rr nekoliko rumen redna pseDica) xrlqa I f. iica; 2. nit(ka); 3. ,KO/rrIIe (ce), (ce) 'io^THar pl porumeneti, porumeniti stmna; 4. Zila (mde); 5. ,KoitToK, -Urr fi rumenjak lis Zilica ntuiapa I iidna Zeleznfca,LiL ,Ko roKoc 4ali rumcnolas, zlanica tolas ,'('tnJd'! interi ajsl petel i(oilroca, )Kolrocaar pl gl. xlll:xa impl f. igati, pedi; x<oarrrc(cc) 2. fig zbad,ari,draZiti: ,r(oatoqerr, -.||la a/l rrrrtrcrr.irr -ce: opecrse kov x^e6ltrra I fla, pl dlesne, gl. ,xo^q { [ig hudol)i.iu,r'ic(llii
BEHIIIT

xo^Tec, ,Koarcar impl

zK er'aaf ileza ,F'i€jJaec\adj zlezast r(Mepr@-rr(MupKiaocvirek, gl, I npuKa, ukMr{puEKa irnpl brizgati, Svigati, '(rdpr.a se valiti xMypse (ce), xMvptl!tsa (ce) pl, impt potopiti-potap\ati se xseapKa, xHeatdra I gl. r(eaBapKazanllca itflpl ieti xJtee, ''iJdear impf ,eti zl(rjnlan ,<ldd.re, ,KHUerSe zetev tt

xr|Br|qa I perutnina; fam Lival; usi
x@EAapHuK, .qll

BOT

njak, kurnik

n2 kokoa-

ski, l)iv u ln i* k i
)Klr^*t| / rlafl

-ulrla

I stanovanj-

()d )Kq^a Zilica

2r<o^aa zool ,olna f ,r(oar, -I|or odi nrmen, zolt

xoxopu, r(or(opat impl fuumeti, hrupno govoriti, gl. {ouopr-r

vost ncorvra / l. tolanik; 2. t',ll; 3. rumenjirk; 4. /it Irrrkrlrnosl ,(prBa I l. ZIlcv (vojD(', r)(. sreie ital.); 2. rcl rlalovlnJe xpTDlTa (ce), (ce) )KproyBaar irnpl Zrtvovati (sc) x(y6epKa, r<!6epKaar impl ,ttboreti; ,prezvekovati; fig pG casl oetarl pf, impl trqrHe, r(!'rrl!!a vzkliti, pognati (rastlina): zrasti, okrepiti se (otrok); opomodi si (po bolezni); Zivahen postati ,*-UNrnBadi trpek (o grozdju) x(yria eq, .Lry( m zool lkrlat,
--rlaL lrilpL

r(v aE
xvaaB 4di slaboten

r20

iry?Ha trct

ta

121

3a6e^ee ce

r(vnrnE ,?t zuDnik xi^H, ,(i^ar impl Zuliti, ti. xfpu, t<ypar-impf peli, ,gati (kopriva) Idoti xv^rrc (ce),,(ce) ,l(Y Har Pl xr!?I|Aa at l. Zurnal, gl. qfl(ser, pomasrrarr caHre;2. filmski pregled D()0rgDrtt ({c), pomcncati (se) xlttEa^licr nr tasnikar, Zurnalist xyrrurt m ,upan
aa pfaep

33 sadarxo adv zabavno, zarlimivo 'pogovarjali smo se o teta- sa6aBra, 3a6aBTaar It zagavan ziti, zabresti; fig zateti tes3aar(a, 3aaxaarpl 1. zabloditi, nati; modno.zaropotati; zazat_avatii2. lig postati poteceu porepanle pun sadaaur.aimpl od 3a6aBrr (2) zabavati: zabavatise saare, 3aatrar pl zaleti :estii 3a6aAlrjara -ce: zastonl zaadlt ugrizniti; piditi man 3aaps oe, ce saap'Ja'rpl lam izbotjsati razmerje, zblizati sa6ax rtl sukniid rrri narodni noii (z rokivci ali brez), se,sprijateljiti se zttotul pt lLm \ 3aaptM, 3aapqar 3a6at!qe, .qrsa n defi od stroSkezaiti ga6ag zubundek sa6, 3a6a ,tr zob; EMa 3a6 Ha 3a6ar6a,.3a6a$aar pt zateti neRoro imeti koga na piki KOpau t 3a6a6o.t'' 3€.6^60|r pl ?,.teti 3a6ap m zobar, dentist toldi, udarjati; zahrumeti; 3a6apa, sa6apaar It zaaeti lig zatEti gobezd,ati !sl(au m6asa I zabava, razvedrilo, 3a6apa6ae, 6,arla\ pf zabobzabavna prireditev nau oa6aBa, 3a6aBaar impf zadr- Ja6apxaI zobarka,dentistka ,evati, za\la(Evatii dcer za- 3a6apcxx adi zobarski mujati, muditi 3a6apcrBo1, zobarstvo 3a6aBaqe,.tMr6a 14 otrok iz 3€.6ar adi zobat, jeziden, vrtca mrzel; 3a6aro coHIIe pozi3a6aBr, sa6arar (l) pf za&mi, ko sije brez toplote L^ti, z vreti, zmanjgati hi- sa6a|ta^r pl tam zatemaiti trost; zamuditi: za- 3a6em d za.lf,ti beiati, w muditi se,zadrrati-ce: se beeDiti (daled) $6aDn,. sa6aDar !?\ pl poza- ta6€rte of zbelati tez. po -po OAVAII, razveOnu; begniti; zapustiti kraj -Ce: PG zobavatise.razvedriti se sur, enugrrrau rs6all|rurc 11 otroski vrtec. 3a6e^eece pl zasvetiti se be, msle Sola lo, belo zablesteti
TOBADAEME 3A ACIIIKOTI TTE

za, v, o na; pa.}

I I I I I I I I I I I
I

I I

t
I I

3a6€^exu ta6e^err<t.Pl oPaziti, PIiPorn' niti, zaprsarr

'122

3aBa,1lrl

3aBapefl

123

3aBoJlTarr

ro6opirDcff, -oua adi pozab' liiv
3ir6opirDcrrrR, -url fl1 zaneseD.ilk 3a6opaBu pl pozabiti 3a6opql-r (ce), 3a6opqtsa (ce)

t
I

t
I

3a6e^exBre,reH' '^tla a41 Po' memben, znamenl! 3a6eAexI,TeAl|OCT / Znamenrtosa 3a6e^ex^{B gdl 9p^zeJt . ra6e^ex!tsa ltlpl opazau; pft' Dominiati; zapisovati f,abe^eur(a-l oPazka PriPom_ ba. opomba, zaplseK zoben r 6efi. 6,'/.a ^di 3si6e9 m nri sten-a, strma nclina; kled, aer' skala rabeD6arx Pl Iafi rjmazatl' gl.3aBa xa . Dojrackati, zaaeti naDrratr' na' sabcpe Pt hrf,ri: dce: zbratr se

t
I I I

t
I

t

pl, imrl lam zadolziri (se)zidolievati (se) 3a6ouroru, 3a6ouror!tsa PI, inlpf prikrlt't, potlaaitipri krivati 3a6DaHer4di Drepovedan sa6iawt, :eL6iauira pt, im.nf prepovedatr-prepovedovarl 3a6peBrapl zasopihati 3a6DeMesn pl zanositi 3a6p3a, 3a6p3!ra pf, impf pc> pospesiti-Pohiteti-hiteti, spesevati ta6i'ii i^P1. rez"ti,.rentati, 3a6psaP. adi pospesen; 3a6pliP kazatL zooe grozrtr zablesketati se3aHo ABnr(er6e pospeseno rabiiecr<aI eibanie s!6^o, {Bqx m -la.tn zooar llovck, lig uJedlJrvec; ole' ga6psa"bcr I naglica, hitrica; pospesenost bctac ra6nvaa I zabloda, zmota na_ sdprca';I adi zmeden, zmesan, zapleten rrakc, Pomora ,dli5tvtn Pt zavesti v zmoto, 3a6p(aHoca f zmeda, zmeszablodo, Prevarat-i:.-ce: za_ njava, zapletenost bloditi, Pot zgreslrl, rzguor- 3a6por (ce) Pl zateti Steti; li sc ustetise ts6o6o^ m zoooDor B 6Utta f zrneda, zmeinjava; ra6o,1er€P fi SaoorteKapr€ J zmotai zadrega zobni zdravnrx-zobna zorav- 3a6yEr (ce) pl zmesti (se)' nica; gl. :a6aP zmesati (se); zmotiti (se); sa6o^eKapcrao 11zoDrlo zota\' v zadrego spraviti (Priti); nistvo, zobarstvo upreti se ss6o^t Pf zaboleti sadvrart ad.i odroden, oddatadopaB tfi EfizaDa' Pozao' ljen, samoten 3a6wa (ce), 3a6!r$Ea (ce) it-".qt. Pozabljati; *3JoiL pl, impf z^bosti (se), zabarce: sPozaDuall se dati (se) 3a6oDaaes adi zaresefl, Pre' pl zateti iemati|. fam vz6t, zamaknjen, zatoPljen; 3 !,a$n zaacti si sluriti kruh ue,Nlor e 3a6opaBeH ves 3aDalu, saDallta pl, imvl naie Pte\zet

loziti, zakuriti-nalagati na oSenJ .aD,ape'J adi zaloten; priZenien (otrok) 3aBaIreHuK, n pastorek v "qll razmerju do madehe 3aqaptr pf l. zalotiti, dobiti, najti, priieniti; 2. zadetikuhati, zakuhati; 3. zavariti 3a$eatIadi raztresen; prismoJen 3aBeasoca raztresenost; prif smojenost saBe{e pf zapeljati, tlpisati, vpeljati (red) easeae'radj zapeljan; \,?isan saBe AWa im pf zapelj e'rati s Bee pl zapihati, zaveti, zamesti (o snegu) 3aDeHepl prideti veniti; lrg malo ledi 3 Bepra zarota, gl. saroBop f
3aDepeHuK, .q{€aBelreHriqa m, f zarotnjk-zarotnica, 3aroBopHur{, -qa gL

3aBerurarea ,r oporodnik, teslator 3aar|DKa omot, zavoj, ovoj f
3aBllAeAII Ce, 3aBUAe]l!!a Ce

oanl se 3aBnAe^yaa6e n svitanje 3aDnAerr, -AHa adj zavid€nla vreden, precejsen, dokajsan 3aB'rAr, saa,dp'YBa pt, impf obdutiti zavist-nevosdliiv bi' ti, zavidati 3aBnAAmeq, -BtIa ,n zavi,slnet, nevogdljivec, gl. 3aBsc xBerl 3alnAlrocr I zavistnost, ne, voJdljivost 3zrBltops ce pI zavihtati, zaplapolati 3aB[ceH,4IIa 4di odvisen 3aBl|c]inBeq, -BIl[ t zavistnct, nevolaljivcc
3aBI|CAIiAOCT

o.f, ltt1of impers zdaniti se-

vo!dljivost
3aBI,ICIII|K, -Illt

/

ZAVlSlr|()Sl, rtI-J||D C|tt|tlt|

rr(L /

ncvo{dljivcc-rrcvo*'l k rr iiv sauep'n pI potrditi, overiti; 3aBxc[oct f o(lvisDost qperlr;Ic 3a!nrKa, 3assrxyno lrl, t,l,/ 3aBepeII overjen preprs zaviti-zavijati pl ,zaobljubiti se, 3aBrrroK, , zilv cl( -ult raBepl! "ce pnsecl; zarolrlr se saDjaca (cc), 3trnlocvlro (cc) pf, impl fan pohitcli, p(xl. 3ar,epyra im.pf . potrjevati , . vizati se-hitcti overjatt, verlnclratl s al.ese pl iti v, vstopiti; /itl saBep!tsapf zadeti verjeti, de poglobiti se v kaj oru zaupanle 3aDAeqe1l odvleai, potegniti 3aBer tn zatetje, zatis:e; lit v, zavledi zaoblitba, za,'reza 3aBeqepfi ce, 3aBeqepwa ce 3aDOAHE|(,qZ m ZapeljiVec, pl, impf . imperc zrnatiti zvodnik se-mractn se ralo4mqa+aro4nmra f zapeljivka, zvodnica 3aBeurra, 3aDerrrraaa pf, ifipl voliti, zapustiti-voliti, zapu- 3aDoJ, {rl rn vijuga, ovioek, 'lig obra, Sdati saDerrra{re, -hja n volilo, opo- 3arojirarr n zavo:e\talec, roka osvajalec

tu.Poneumiti 3ar^lt!tsa irrf Poneumnjel'ati. nost 3arlro3ttsa impf groziti.repa zarotnica SAraAerrocrt umazanost. wfiu zsresiti: 3ar!6fi cBecr omedle. pl zagaziti. 3aAasatx. pot je zgresil 3aA praep z. impf zaeaziti. narolje (drv. zasaroBopMsl(! adi zarotniski . ooBpcrca 3aAorrfq. skleniti-zavezovati.narodaj.teti tipati. zadirinost eaaera -cbnj fatn ker. saAoBol!tsan. obvezati se-zadolzevatise 3aAoruKr[e^err.IuJczemsKr 3aAorwr(ce). Precej a BcL. . 3aBPI4Ea m konec.ativeti. zanrmadusenost. premikati.naiediti narobe. gubiti (se).-.ana cdj zadovoljiv 3aAoaonrelrro a.zmeiati (glavo) 3aBDmOft..l ie: 3art6u rpneHue izgubit je pbtrpljdnje. obvezatizadolzevati. 3arlree. stoletia s^aa$epf zadati. nemircn. zaaeti stc DriDravoiedi Dati garaj..I'a qdi obve. zadoliiti se. zaoomluvradati. (se). -qn-3aaprtrsmK. . izza. 3ary6n nar zasel je. i?rff . zavrtulu. ogroiati. aaopatu. obmiti.-rrt ce . nagajati sa''we pl umreti. sF. svinianost saraaosen. -. DOravnavatl sz. -poravnatl-glaoltl.vcstnost 3arp[rK[ pl prizadejati komu skrbi. inpl zavezan.'iq&a pf. sag rD6 za hrbtom: 3aA rIoAoBIlHbra na 19 oer v drugi po lovici 19.dpf zagrozit| ogroziti. naKopa'vati si skrbi -Ce: sarp'Ie. gl. suloc 3arai'Ellla il''pt zaglusevati (itttlrcrs): My ce 3arpertrIl pr6oriur nc dcla prav :rorprxcn adj zaskrbljen. poganlan. 3EiD'prn zisr. dounost izpol-njevati. impf postati laden-postajati lalen 3ar^x6E (ce). nakopati garpaAa I ograjen Prostor' sl sKrD ograiai gram oklepaJ.tllo a. rfipl zagfenlll-gtEnlu men. imqt ogrc' ti{grevati drariti. navsat r'Ie. tmn gorednost.rkali. obre{ovanie. aa4oupa (ce) pf. po.r pl poneumnitr.sklep. P€rIe' saxarrz. kreniti.. 3ar^q6!aa (ce) pl. iz. -. navdulen. zaobradati saap3€. dati. skrbcn 3arplxerrocr I zaskrbljenost.fopsllBa pl. raKnln za Kal-zatrKatr Kaj 3aAeuuce pl rmpefs zasvrl t\ se pl 3aAerEree-3aAeT[u[ pootroqll se 3aAAa6owt pl poglobiti. .dv zado\oljivo 3aAoupl nadojiti.saipa-6 rz . svornik (na vozu) raiparn. napoyenle !aPovedo dati-naftigovati.impt pogladltl. zasnovau.tJ. |.. zaloziti. za. razHO BO 3arpaAll poveoaulo vaJarr med okleDaiema ugasearacu pf ugasiti. -cei rarpeau adi 6grct. zadovoljiti se-zadovol -ce: se ieYati raAonoure. piti se saAMq -ryr tn zaonJ\ca zate 3ADOpKa-3anOpHa f zavon) zapah.uru pf narediti Pr-vo nap:ako.'llul 3alpunI (ce). lig preieti (z idejo) 3aAo/rr<eEre.ma adi nedou. doltnost izDolnitizadov:rli. -rla. komu skrbi. sarie6e pl za$ebsti. imqt dohitetidohitevati 3atoBop tfl zarota 3anoDopHnra.grDalr 3aAorlrKure. im.zboliSati odnose. prrvezall.pf zaaeti boi. snovati.d! ob]. t nalc ga 3s. priieli daiali: Drikazati se v prikukati daijavi.rr'(trpl zadeti gibati. skrivnosten aaraA[. vihati. nakopati si skrbi -ce: pizadevati 3arlrrDKttsa -impf KOInU SKrOI. sena) jati. intpf kofiati (se)'koniavati (se) 3€'Taci.fTIslpf . obveznost gl.je I I I I I I I I I t I I I I . obvezovati.1vrmtr. s t''acU!E Pl. rfipf zadovoliiti.ilr alp.'e p Jor?aruqex.-3aBprwa pf . sDorazumeti se 3aAoBoAeE. neumenpostaJatl oglu3ar^![r sB adi zaglusen.tc t ddv predvterajSnjim 3aloBoprqa-3:lfoBoplllFlKa saa. pf . -rda n zadoltitev. impf zadolati. dobro .. Pokopati vati mn6a pl laft z. Fcei ogroZati se 3ary6a I izguba 3ary6en adl izgubljen pf izgubiti.same.ridosluseti r'f j sar.pl impers za.u (ce) pl tam pnzade. zen sa+*ua I zaled.ati. rcria. 3aAortiN(irapf .sarpeDapf.rlnen j -poneumr en poneumnjenost 3:rr^llenocr t 3ar^yf. niti sorea 3arafle t uganka garpeanocr f ogretost.sarolnn pf zaceti gostitipG soldevati snusuo se ml le saiolrrla pf za&ti kulmje.3€fopqsaa.i pce: spraviti se v nevar. -ini adi zado'tc> ljen 3aAOBO. inpf ogr- 3atpo3.a.. -qtr tn zaroullK aiLvtakoj.-ce: 3eAamx. gram kont' nica (ce) pt. Saraf'duBatpl. propasti.pogrezniti se-pogrezatise 3ar vaee . zato Ker 3aAelHer saAer4tsa4. impl. 3aKldu zudirati se saAln[|cr<r adj zaleden 3aAo6pr pl spraviti v dobro postati dobre volio: -ce: volje.saAo^rllrle Eocr I obveznost srU. safI.3aBOpKa 124 3arpelltrr rn4'|t)t(ctl aaAoMrr raAeEar6en obreganje. poginiti -cc: aavtall.n adi inozem. premakniti 3aAsro(Xaa.res.pf 2../rri. zanalUra pf. omeniti. namigniti.vati. impl omoiiti (sefmoiiti soAeDace impf obfegati se. skrbnost.I^a. skleDati pf zavrteti.

. lie zoosll. bati medseboien se.rrur adi grozilen saKatr.aLi. hudG ben 3aJaA|{Bocr I ujedljivost. imql 3aeAt qa I skupnost.jcsti. sa3pesa pf. premreti.e pl vkoreniniti se. zdrtbarski. j zatec). z^drdrati: fig v Pogovor. adj tzajemery satnoa impl plaSiti se. skleniti 3arllqoK. priskuten sebojnost posoJllo. trg. postati Ze:e0] fic stina dota z:lhrcpcnctipo raAopr4tra rn in . -cei zaplratr se 3aK !qeH. spotika. pripeti. kondati. Koncavatl. zajeziri (vodo). nasrtttr 3aJqsa . osvojiti. 3aKa4g pl pokaditi (s kadilom). sKtepatl 3ar(o6n. 3a36rBarrocrI zasoplost 3 p.alAe pf zaiti (sonce). prijeti se 3a36xBa (ce) pl zasopstl se Saao\aet aol zapoznel zalcti sopihati. 3 A\I'IIJBA pf. p_f okrepiti. ojaaati.ioputa 3ar^on!tsa itupf zapirati. 3.(q oglalati 3axl|Ba pl zadcti kihali 3axn(orn ce p/ zahihilitti s(: 3aK et adi zaklct.zateti zidati 3asll|n pf zazveneti. -ce: 3AA\1'J'i. zbosti. impl tazd''Jia'i aili zasopeli dtoa zamuditi-zamuj ati :ae6nrarr ves zasopel 3aApeMepl zadremati . sAAItr'(UDa pf .lrxrr adj. 2. impl zapl lafi zateti ratn' saec. obesiti -ce: se na koga.. zaigrati. thlpI 3a36oovBa. Zi]cer.o6YBa pt.3a}e!1e pf zavzeli. kaj zadusitidusiti. saxa'/qyaln ItJ.qu m konec. 3ax Brr . vgtlcltliti sc.-ital&eAfiv imqf. grozitil l. ncDotnir ljiv. lig zadeti se laskati. . faztgfall 3anAe d zadeti prihajati 3anHaeTr. rancxncc rl zaZiveti nagajlvec.Krt.!!rr. zdrazbarski . sa3eMlwa pl. hu_ ooonost 3ala3!J pt . pozvokdaj si Ze ra6unal t|iti nid izradunal)! pf 3as\aAa zazid. sklep 3ar<. skupaj . 3aAoqlr!?a pl.-zapihatil icoga.sa3op^aBLdi srameiljiv. zatriSnji za\tzeti se za sesti.. pri poljskih delih) zopmost 3aeM[o odt vzaJemno 3a3opeH. postali trrnoglav. aaIIIIAETI'A IGKO Mocr vtepel si je v glavo Kot osel na mostu 3ascKlree-3a[cKpu d zaiskriti 3allra pl zadeti hiteii.ce pf zateti plezat| plztzlu se 3 jaK. .zateti.3ajM!tsa. po' taarrpe ailv po-jutrjSnjem moe 3AA\rrpemeH.'xalgrcr. (im9ers ) prezinovati 3aeAl|o 44r sKupal Befte ie sa-:nu1'ra -ce te je tu 3aeMfl DOSOiiIO zlma JaeMeu. 44. 'ce: zagovorru se zadeti blebetati sa-semaimpf zarzemati.l. osva3aAlrira I zadnrga iati: dce: zavzefirati se za 3aavD n naduia. tutiti odraemna f iposojenka.iati. pohiteu. blatu 3axBu'rv. -pHa adj sramoteni 3aeMqocl t vzajemnost. pI.I I I I I I I I T I I I I I 3aAOMITatle 126 3asDollu 3asriAa 127 3axo6u 'rl. i l(. impf . zaplesti 3aAIrHKa pl fatn zabrcnkati (na kitari). z. pl.\ (in sc 3asBont' P/ zazvoniti. impf Wsoollr-posoJau talpe n la.1. ncvc o)'i. adt skupen. scatr v Koga 3 JaA bu adi zajedlj-iv.a yfep-r ce pl pomeniiiti se. plcprnJrvost 3aKallrRa pl [unt lmnn\li: !ce: umazati sc. pokrovkl.fir acti zorcti-zateti dozorevati nati. postalr cvrsl saJau4a I zajklja taja.!q!ts:r impf . -rfia adj konten. -Iuua 441 poJu. sKrepen 3aK lqr pl l. odloiiti se 3afuw1a qg ilnpf I. oA Kora cll 3aecarrrl. zadeti govoriti raKa eMI| pl zadeti cepiti 3aRa^eHad. -rtfi tn zool zajec 3ajaKHe.t zadeti govoriti s zadrtati-zadrLev^ti koni. ljiv daialec 3a3pee. ojeklenelosi zdi'IlivoSt 3ar. smrten (sovralnik ) sar(^Eraa I prisega saxaorxa f pokrov. astma pf imperc . Ha 3ajArlcogrte ob sondnem zahodu.' 3aAOp/U. PlaS' 3aeMoAaBeu. zaklepatii z. meclzoprn. zaKtopntca. sondni zllrod. zaplesati. . obeslu. izogiblti se. puhati 3aAorlq. . zveza ozemliiti{zemlievati JaeArf.xa adj zajtji. za kaj 3AAwa spet prna naK 3aalaBa 3a3eMarre z zarzemaftie. izgutrrtr se.nemlrnez . zacviliti-( vil(.l zbadljilcc. zadiiden. poovtza! se 3alaAe . tujka. zmracrtt se 3ajAJlcornle a zahod. tmpets.r pl vtepsti si v ce glavo. menrh postafi 3aKal|a I groinja 3aKaBuce (l) pf zagroziti 3akaHu ce (2) pl nameniti se. it ttl z a a e l i c v i l i t i ( s v i r r: r .spiigovoriti.rB-3aAOpHrrqaB plepirljiv. oasckan :aravanocr f zadirdnost.t prekaljen 3aKa eHocr t prekalienost. ooorr(atr 3aKarlre pl napovedati. tmpl koga..pf speti.n. zasru . -z^zi:ati' -Ur m dela\ec n p/ zaveoatr se 3a3Hae mobi (medsebojna Pomoe 3a3op tn sramota. skoprneti.zadoneti sa''rpa pI.m hrana. p c s . tudi lig Jase!'tz. obregniti se 3^t(aeanBadi preDirliiv. oootavtjalrse 3aRas!tsa.. orKaj 3ajATICOHUeZ ZanOCa M IAPC H saj^. por tuia beseda (se\ 3asjana (ce) pt raerirur. zakteniti. 3a3rrttm-iarqm!tsa pf zateti skupno. PI n 3aAoMyBarse mozitev. -Bgrt t. zadoli)lflti po vodi.

zameguenosl 3'al. . 3aKpa/rlla pl' tmPI nodajen weti Pod okrilje' v zavetJesaKOnOASBeg. varstvo' zaldita: noa 3aKpl't^ara Pod po *vom . zameglten t I I I I I t I t I I I t .!6en adi zaljubljen KAI ra. n oi:!B 3a^$B m zaliv.arapt skaliti. Co?rvscKrror 3a^rrB Solunski zaliv sa mb pt zajeiati. ''an'DxA zomcglitlzamegljevati brez volie 0 Mltodonrko-sloven*l8loma Prcsklltcti.-!''| AaJ ZaKa> 3aRpn u. rmpl 3aKo(e.'m fan pokop.cx'''.i zaDesen. zakra^e6a pt spraviti h kruhu' vaverl Jilfr "tffi. oA TIPBIIMT s*oru pf zakotiti 3a aK uoc aAoK lteMa naj_ zaKOtlU Se -ce: boljsi je prvi grizljaj rarpoar. salva. zamajati-zibati. (se)-zakoreninjevau Ceti-zadenjati se Plazrrt (otrok) se :eziti' rarocu ce Pf zaieti lase delati si sive raaaK.p. v nomenjaiati.'ce: zaceliti se-celiti se ea.znoliti) itltr.bltenocr f zaljubljenost aaue. 3 R(OLYDA zaklati-ktati 3aroarrc. I 3ir y^a. razmah nt njarje-nja. ifipt z .saroNr!tsa It.zateti nezmet uit no iesn. JoMsr errocr I zamegljenost sanlasl(t .ia.oaaasmo n zakonodaja Diotektor. 3aIoPeIrYBa sat (cel Pf. osuten. sbladru se' raroieqerocr I vkoreninjehladno Postatishlajevatisc. zajokati.n Pl okrvaviti.. aav. impf zabeliti (ied)-beliti: -ce: Domastiti ie-ilrastiti. mapripombe JAIT saMerse pf zalotiti. okrevati+opravljati se. zazasanJalr se -ce: ljubiti se. 3aAoME saroneret adj zakoreninjen 3a^aLE. iart'. zasanjan. impf zapalu]iti wata-zapahovati pf sa\. ohladiti.rlctcti ( icd) 3aacrKrt pl oblezati (zaradi bolczni). 3aKD€!He. 3F. aa^yalBa pt.'aaaaalra Pt' inq! ?: (se. ostati zane-ce: marjcn. qrcPeA rareDu ce. 'P'g adi zako' raip$ pl fan. vdjubiti se aalreqraH adi prevzet od sas6MaD zamah. brez glave. .opares adi okorel garvfur rf ustanovitr lasten trd ozeniti se. -A|la 44t orezuspebiti -zmes-ah. zapahovati. zarurpau saaor<rl pf zastaviti. 'cc: Priti h kruhu ru^corc cc I'l zahlipniti se. 3aMasAa . taterysa pf.. -Fr t'l zalogaj. postava.? zavetnik. omo raxopaun pl okoreti. brez elave zapahniti (vrata). nost Dostaiatihladno oDers (ce). 6e3 3aMepKa brez zibati. Pok-rovitelj SaKOlrcAABCIt.)KAII I zaslutiti nesredcnapovedovati nesreEo 3aroBe ul Pribiti. zamera.a a6op He Belrr Preiidravati (mrdes). u. 3a 3oIF ffi za -3aMaH vsak pnmer 3aMarrAarur.Pl za iive in mrtve rarpeia I ftg. okriljem. [ome6 3arqcKal prigrizek -sa. . saMaraaa$a pJ. zastonjski net gafueuaf zamenjava. intqf e\o[. . imPt. -ce: zavzeti se saualarr q. gl.. gl. 3aKorqIsa (ce) crr oa Sarlaror oct usl sl Pn_ rarona treuie: ro^eM 3aAaK KacHt ol. caJQ'Dwa pI' rf!:.gl. i4sb\ti iarr.Pnlqqy€]83 pL..SaKOBe 128 se sDfell 3aaeOrl 3r|Acotto co 129 3AUf. sanjav. impf zasidrati (se)-z^(se) roiei.. grtttrlcuaa Pl'. okovati 3aror(lprtrl ce pl tlg. neobdelan Ja^e3 m pcsn sondni zahod. pokrovitelj 3aroHoMepes. rr. ra namestnik "Ur sa vAo-3alYAHo aa9 zaman.ra f okrilje. pl.erd.p!. -ce: 3a vaen.arLUa lt.laeuyrla pf. 'ce: znoreU se Sdanie 3aayAuocr I brezuspesnost. nadomeSdati rost gnati 3aMeEI|X. impt savairarl adj zaspan. nadome3a UNt pf tr.3a_ I(O||OT CTaIIH DO Cl]I a ZaKon jc stopil v veljavo. zabiti. -ur r. cl-r KY' (ce). zaregljati (tudi 3axpeEr!tsa pl' iitpl motan' Postati.n zaro' nodaialec sarrtcv'.lru {[*'*i5:" l' sarirareuocr I skaljenost. impf zaceliticeliti. izkriviti. sc z. oiitek. 3ia}'. zrefl sarosoMepHoct f zakonitost saraorroraopeq. zakoremnrtl eaiarn. lig potlaiiti 3au6ar.d. eaieaum zf zmeiati. orn r. d6m: -ce: (ce) Dostatl Ziti se.zmeden. pogreb' piigriznitipri gdzovati el. impf zastoni skost zameniati. zmelati rauanta pl pomazati. itntrf 3aMe iuteH a. tog. nadomestiti-zasa uaw^ impf noriti.pove3en.osupel saMatd arh Iam das. 3a^aApa . zaouoru se-. rnpl 3aaotgtaK. --lyPr t. mocnejSi PostaJatr t I(:Dfr'.pl striviti. Popacttr' izkrivljati garpa. sstbyonpl vzljubiti. vedernimrak sarewt. misli in stori.rrae pl zaEeti sanjariti. znoretr.-pry.ry m bot ljlija 3aMe.acry&a . Pnkovati. ln pt zarotiti-zaklinjati :rol(o[ m zakon. aaKo. 3AKOIIOT za(onu _. delati hastne madeZe sauareu adj skaljen.v. pt. -aqs tn za{ono' Sdititi daialec sarapntnuK.gII n Sarlox1l|ItrIa pngrrautr-pngTrzovarr talec-talka I Sa ocmt 3a octUB. aa]i{ffi f grom zaimek zastonj earuepr<a pripomba.di zmeaalr.

3aMpMop!tsa. utilevati salrtel8. Sopiriti se po' pl .-i*]iii. 2. zapostavljati sar'[gla impl od 3rttltc zotlkull (se) 3aocraBET6|a f zapusdina 3anr|p fl ustovitcv. mimo iti: Drehiteti t I I I I :ranrurttc pf zamrzniti. zapenien. -w ln zaoslaneK. lce: poglaouarl iaMora sar|o(eBapl poiskati si Prcprenotiti . 't1. 2. Ha 3aMI.motdedPo. zamotatl-zaPletarl' rauncnn (ce). ztntz' niti. odmreti . zapuStati (se). zaseiti' iki-zapisniiko ti{hranjati. zabrunoarlti sa po mimrati.3alrzr. obrtnik m hist Crad. vprsovanJe in pf zapomolti si-Pomniti .#'i.lr?lpt adf sanarcaen zami$ljen (cej zaplesti. gl.HAa]{tn s trlc. gra.o*.. -ce: irkvarjati se. sc. 3aMopeH..u 3aMpcn. poleoener sa*t*rasa impf zan:filati.iti (se) iiariati (se). obrtniski Saina saMOAr(IIe. Itf ialr. biti raztresen. tmpl sati: dce: raz\. 3aMpcltsa pl. . utruditi-utrujati zazibati se. T T navijaii. brundati zamc Zapleten.. -m n rokodelec. sarrepqrl ce. Prcslcdck. impl zapeti (se)-zapcnja". odpotovatj.Jafiaer tr obrt. craDosel nqlla r M^ q pf ogreti do mladnc gairaerqnJa.liY.treovsko.gnerct penien. -1$t 3aneepf zapeti (pesem) den. Wisati-zaPisovati. (leL ifi pt napilmiti se.rH(e -cezamezati tt 3aMIr r{ Pf Priljubiti sc prikupiti se.H spoloma. na. umolkniti. toldi iaota im. aaocraqlra Pf. zatopllr se -ce: v misli. zabavati.3adrcKa f zapisek. -ur ti. ifiPf oddiha ati zaostati-zaostaj san*p'a impl od 3arrpc llslrtv 3aoctatoK. nolcdeneti :rumpxric pf zmraaiti se. onemeh. 3alleMotqBa saMop fi utruienost izrpl obnemodiobnemagatt 3aMopeHocr utrujenost f 3afiec m zarlos.. ranepvlta ce pf.. ia". 3aleaaa (ce). Pri' reia. shoditi-zaienjati saneplarurr pl fafi zateti fila' hoditi zahajati titi. zapustiti. tepsti. irnpl zanell0ariti.'rKll n 3alulpKa prKa ln vcllcl petost pf prepasti. liati. utiSati-tih. obvarovati.^Nre rodilo maliti.!repl 1. zadrlcvati. varovati. navtaMop!tsar6ez utrojanje duiiti se saMoplBaqra f Iaft ntruie' nost tauecysa impf zanaSati. nodiSde. 3afixlwa 3:tttfcElnr(H adJ4qV Zaplsnr' ohraniti. 3aoAx. zamtztllen. Pot na.9ati-zaZigati. z ne' 3atm3Ma(ce) pl fam z^so!ri\. 3aMp3Har zmrznlen.l 3aocrauaroca t zaostalost 3anup I r c 3llac oll llt . oslabeti Sautrcu[qap-3aftlcHHqqpKa tI' sanaseH adi ohranjen . Pt ttisarfFtttwa pt. Dlcme o!lt\' saraiii p1 1am shoditi (otrok) aal 3ao6lfKoleH. naokrog 3anelreqrr pI fam zaJeclJal\. ImpI za. zamreti. razpenj enost.napihovaln zotam 3AOpOri. zanima' nJc se mnar rz plemcnska Zival. pl. 3 OAm saoAlBa pl.rH dcel Postati fant pl. Slititi pl. noa d()Ixkati 3aMpx vBa ifl pl dodakati noe 3aMPMOptt.netr ser nav_ 3 fl''Iq zapisati. pt obiti. eao6nxbaq zadeti iecliati iti. 3aocraBa pt. rxllllrn. sanera!tsa (ce) pt.'adi ^tLi tan . doiasti kot dekle onemlu pt raMoM. navdu5iti se-razvnemati vprsovau dulevati se 3armtlrlBalEe t zaprsovanJe.t:::'. za' poslovati. kratko Posa. hoja-po ovinkih den Zalrod. -4t "oi.'lx) zllll 3aocrase.*. tr' 3tsluoitm pl priti v dekliska lig narediti koga nemega leta. Prevzeu. vzuuDrtt. se zonEIrI slovno "" (ce) ti (se) gaocl:ara (ce). zupinrli ostallek 3aocrpeEoct t zaostrenost. odl .sagieues ad'i fig onemel staiati.-r(.za(eti vzemati. 3aMoplBa pL tnpl 3aHece pf zanesti.Ilg Konec . -t.'i. Pro3atta r|. -ce: Priti v za' drego $rupasz (1) pf imPe/s \astati mfaz raupaaa (2) pf T:sovratiti 3aupepf zamreti. se. Past. tfipJ za.3amrlrKaf grdrn vejica.3aqaerrrucrn adj rokodelski. 3 Mlloge'd "ry::12 4. zapenjenost.Do ovinkih -.pI od sajAe (sonce. ttrlpl f zapisnikar-zapisnikarlca s'n'''airr. s8. 2.. pre\'zetost -pHaadi utndljiv sarropn. oA 3a(se) tliati HaeToT My e pozna svoj raui'a I zanka.3arreHerocr t 1. razjaijen. zanesenost. razkaokrog. raz' 3ao6rKoaKa t obhod. 3areMorKe.I I I I I I I 3AMI'KC 130 SasuMa]lle 3aI|ofteDa l3l 3arll|lnlBaEe 3ai. razkadenost teti hodiri. saM'lc^!tsa zamotava!1 pL itnpf zamisliti (se)'zalni3asaar. zaviti:.n[trta pl zadeti bera6iti. ?l' im pt zamrmrati.jdla t ath iei'a' imol inlr. prjd. 3aturMer!tsa Pf' aanaMert. utihni zapof ti.{ltsa siti vbogajme Zg^ti. SaMOAKrr!tsA pJ. mlmosrede 3^ftfire pt oditi. zabavati se ukvarJanJe s 3aHuruaBatte 'l dim saunMalhe n poklic. PIt'llttl' 3aocraHar 4di zaostal tev. osiro. obkroziti -adi l.

raB 4di soparen.3arrprrcrtira pl zadeti prihajati drug za diugim. -rg ft tehn zobato po14:tnina. opuslel. ot(l. n etlur{ 3alro6eMqa€apo6eE qr(a f ujetdca.sikniti lcrcr. zanenvrriti.zarfue pf irstaviti. impl zarasti-zarasdati sapar{a. uniditi. emDno 3apo'ig. sraditi-zaaexrll|ADrrrvDatbc zastrasevanje. gl. zadrtati. zanemar'Jen Zandarmerija. zadenjati 3arFreHtK. nlan Kaj oeralr. ce cMee 3apa3Honalezljiv smeh ima tapacne. vrhnja oblev ka muslimankzunai hile 3apa6ofli.3afl. 3anoBeaeEuaquu veleurK.rgra pt. zasuin .eletii ncei vzljubiti se :|||Dnrr/ okuzba. zanemarjen(dlovek) auysreHocr f opustelost. impf adj ukazovalen zadeti drobiti korakdrobiti korak. obtidati. Ianqar satrocraBs. zadcti delati 1. poganjatizatenjati kliri 3acaM. . snrp. velelen. kuznost.3atroqHe. cpidemija xopltitc|l 4d. tmpl okuiiti-okuievati rapa3Hocr I naledjivost.jn\att s tI inlL zate|i oDol- sa'ralrja 31|nTlrcl| 133 Sactarfi ce (tudi frC) ovcc na poditek pt. zahoteti. 3auocraElra pt.zmedenost zapresti-zapredati sarr sx'a pf zaplavati 3anpex(eH.povelje sauore.sarrpa[!tsa pt.zasalrrpo6orr€-Jepa6or!tsaqxa f jevati rrrrhltck 3 c .graorlr gr'()znla ''' sa]Jpar. tapacuysa pf. 3arrvqreH44. . opustosen. liti (dez) zastaviti.rr lrrucner adl zaplenjcn. f fatl zapravljivec-zapravljivka 3an$IIreI| 44. zagrabiti za z tresedami. trpek (sadje) . sacaAlBa pf . zapfelr lavati (tudi lig) 3arr/rerKafiaili z pletelr. I I I t I I t I I I I I I I 3apod'.sarrpn elrr pl prilegati se.4a I in inpl zapove. drobiti 3a'prz.7rpl stdpitistop-ati v so- Ce. zavoz.2. spedi.3 frr ffi taft strog red. 2.pf zadeti robkati. gl. gl. itupf 3atrprnKaI preZganje nit spoznati.zavozlatizaplct^ti. sa[tttt\t pt oZgati. mar. zamotati. afozlu deti kai delati. sawycyua pf. mencati sanoaeABdrrfBo/' poveljstvo 3alo3gae. sarpe\e. impl zamotanost. zbirati se len.aslu|iti:2. uniaevati.oy&a pt. jati. rfipl 3arr^erKa. zascdi. zamot^\ati. sarryesysa pf.uja.m zapleniti. impl sporoditi-sporodati Safl4. gl. preprediti-zastavljati. intr. vse sile 3anpnKarKepl zamotiti koga napeti.vzbrsteti 3an!?HnHa/ soparrca 3ary?nr. zadetipljirskaii. . ear4rarn.@pf vzljubiti.s zareza.tg fl7 za3apoAmu-sapoAoK. zanemarjenost sallycrr. seznanJarl Prrna salocraDeq adi zapostalljen. zmeden(dlovek) saurrErlcraHosrI zapletenost.n hist policii^.zapuscen salJse n dem od 3a6 zobek. lrg src. kaj\e. 3alycrFa pt. sparjen. 3acI|ntraT 3apntrHaroer I hripavost.sezna i-spoznava.rrrorl|ce pl zaleti se potiti imlt zaposta\iti. 3afip rta pl.ta. nd telave naleteti. pe ganjati popke. sanpara pf. impf zadeti kliti. odgnati B. pG dati. zaplemba Jldr^cno/ . prodajalec zelenjave sap3aBarqu'Irl|qa I fam branJarrla sapunaar adj hripav.. sa'prllla pf. discitr. ?.tr. za\emariti- pf 3ar|'Trtcu lo. dejan (mesto). 3eleFJyK 3ap3aBar. -tE fi fatu branjevec. impl l. rrrl Pl rnnnuxrrepf povrgno. sapasyBa pf. stati podoben.I|q . biti (takukazovati Sen) 3anoleAeH. razpoka 1n sapsaalT m frlm zelen:a\ra. sluziti si.tzen trltuxcrrrrcr f okutenost 3acBattl i. fig \al*Ziti breme tan. kruSiti. opurazSden(hiSa). policist. . poveljevalen. spotetek. zobnik 3ar. sanpeqt'D. gl.alno) morda tap m L igralna kocka. impf pt> (l cl fl l i saditi. impf jiti-zasuinjevati uieti. zamo' sar4eme pf zapredi. ( mod. -Aaa adi r*azo'.ryi fl ujetnik. zobdek sa.1rerK!tsa rfipI vDrasati-sDralevati zaplcsti.odvzeti 3 rryrlJr pf zaaeti brsteti. 3arJpe. sipa. pridobivati. . zaposliti sc. zanemarJen. 3ano3gaBapl. 3acatItIaTocT 3apo6elnft.Ises adi zobat kolo. impl zax r^ornya! impf zasttafe\ati. 3arprycz. s_iesto. gl. odpravitipoiiljati. sapa6o. 3amnja. 3aCBarVDa Ce pl. JupoAyuspl razveseliti zal. zasaditi-saditi.Sar aAIq sg. zanemariati earycnmyfu fi. 3arlolllllla usta) zaeeti-zaieni ati lo umiti (kozarec. opustolenost.recr4dj zobdast 3a\wr pf zob(ati s p part (rpralalno) ali. zapu{ien.a impl pf. odpravljati pL sanpaura. flAErII.dn igri.. opedi imperativ 3arrpo^ern ce pl impers D'asaroB€AnnK. rodek. plod. inpl opustiti. prepredeva ti 3aErc d zatakniti se.ry r?r poYeljnik stati pomlad 3arrol€Analrr<u poveljni3ki. denar pognati-opuidati. ukazati-zapovedovati. zaklepe-ce: rau se aaroseA I zapoved.FIK!' eapa3lt. kuina bopl 3acacKa zasikati. impl poslati. -r{rla adi vprezen ganascxa zl zapliuskati.tyBa pl.na rah. zanemarjati zapostavl aaniti i6eitek z zivino v scnci. n^eHlrqa 3apo6ettrtq<lr adi ujetniski.

razteptati sararn[ pl zabobneti. vra:ruceAa zaseda. grozed 3aDrp^u. otopevati 3aranKa pt z-acepetati.. . -trja . pela razmerla skrit 3alerHarocT f zatcgnjcrlosl. zastopstvo. laDjlati. zadeti . 3arBopeu[tq . . DO. irrrtt 3acvKaB 4d.era. skrivati !o biti kie 3aco III|lurc r zavetje. zadovoljiti.. tlstaviti sc. molcec.1.tl se starati. ./. 3 a r B p A c n o c r 'r/r l t i r r r r . naj ti-zalotevati 3araliTq ce pf lig zabiti se. nasititi.3acra(lYn ll..Postavltlse 3acraneri adl zastopan 3acraneHocrt zaslopanost sACTa'llI pI Stopltl.r.I t t I l||rcltcAorru t3 4 3acp.r/rf izpridati-izpridevati r||cncrKa. zaradunati. . 3aceAaHtre IIa Droporo v zavetJu ABIiOJ Drugo zasedanje sacol. t T T I I I T I i. 3areqlla pf.lj zatajen.za siaevati. sarspAerr 3acroja{ 4di postan.' 3acrparlrrreleH. 3arera pl. uzaljen zasmejati se-smejati se. vedpnzaoerosr' JOCCnlarocT / krat se zasmeiati vznemirienost. zasuKan. impf zavati. u.a impl zasedati. nasiievati. utrdili. -6Ha odi Poseben. impl zaden. 3arBopa pf ilrlpJ /.Jte. stareti zadeti pl zastol€ti preti-zapirati 3acreur€ _zestoj. . Ziiovati. utajevatl saregieR zaloten adi sar.|lr pl stanjlati. -I|t adl 7Aljcr()sl straievalen. hripav-Po9l'. zastanek 3acroj m . poiaaiti+repiti.rti 3acrarr€.a4 zapoLnlsKl I pl zapnost. 3arrp^ynir l. imeti s codvpa pt za(eti zbiati. ifipf AVNOJ umakniti.impf za' ustaljcvati sukatr. 3acl'eryBa pf. treDul 3acllrfiar 4li okrcpiti. " 3arBopeH d41 zaprr.-.3acyKlTa pf. naslanJevau sr'i rr)r()!i: rl c s 3aceHpa pL tmpJ 7a3aceHu.pf obstrti. tmpl n!\' selili. posebej. delati topo. 3acltdMyBapf. nastaniti-naseljevati. pl maiiti. prjtajiti. zadeti raiunati. ifipf roccrHe . sareltlaTll o^r|()cIr I lll 3^rae'd a.. 3ac!fia. krhati. sac''tn IBa pl. zagrZAlzeIl Se Za KOga -Cei meti 3actarrHlrK. zikloDisde zaffatena pot za rcdno. utajiti-zata. zavlnatt_sul(atl. 3aco^trat adj skrit. :rrrcrroa .zastopmca.\oa ttc ro 3acela lo se njega 3 c^eIJerr oili zaslepljen nc tide. lig govoriti o nadrobnostih tar3JlreH adiotopeli skrhan _ 3:rTalrrr. razvleti.aliti vra6unati-zaradunavati. zadutiti Zalost. spravitisaceAu ce pl zasedeti se.!Mn 3ACTAI(AII |]s I T Iodstveno razmerje s kom z mozitvijo ali ienitvijo r||c eAolltr. 3arse impf. skriti se. zeZalovati vleii-zategovati.? zasedanie. uspaddv vali "o". 3a:r^rKlr pf za(eti toLlti. 1? zastopnt3acTamlgtuTBo Stvo.. napenjati. eaiena I i podrtim drevjem zaslon. 3aco('iyBa pt. I ril hati pet.3aralryTa pL ltllpl olopiti.Preza t dunavati tscc. lodeno. 3arBolr[.tutr'ictl. spravljen. pritajevati. scPrrrtno. 2. satallTa pl. zadcti.l. steptati.qr_ n 3atDopenamestniSki uuqa / zapornK-zapormca . pce: obiale 3arerEe.3arerepaBr ce pf opotedi se jevati. zaslcpljati 3 Cvtirj. -ryr t?l 3acrarrHlr' qa I zastopnik.tff:Iev acll zavrzen. tidati. Prideti kgniri. iacpaMrr. im?f z ' z \late\rali tajiti. mol 3aTDoperrocT telistvo dednost.les Jncc6rro ctl1. tat' napetost. sram postati. napeti. skriti. tmpl zirsvctlikati se-zadenjati sc svctlikati :urcDrIrKa zazvizgati Pf xtcrroAen4di obokan xlcsoAerrocTf obokanost .ff t. to ni \ zvezi z 3ac^!Ta f zasluga gacualu pl prismoditi Djim :ucclr|ar adl prizadet. kritjc. xfipJ 3acTa( rl. Pokrovi. Scdaj shujian xrccra (ce) ifiPf tikalit . ooro3areqe.iorars za zmerai zmetorn. zapora . 3aaa{.i rIIP dv. otopeti. zamaSevati-zamaSiti 3araHTlI. dotakniti. samoten lotiti. 'r'. iftpt ce ko vznemirjen. itllPl zastekliti-zasteklicv. /ig raz6iriti. 3acBo(wa pL lmpl ()l)okati.3arBopegu.zallnan uslirlilirlrlcvirIr. Pc iadevati hripav 3ACll r. tt5llrlj(rr. l . stoprtl. ze 3^cn'''e lf l zaspati. namestnik. impf osr'lur()lili. globo.. zadovolievati 3ai^a6efl adi malo oslabel.3acMeece.al. oMe. eraditi oboke j[cc6err. vc Ja'rer'ilal adj zatcg je||. 3acpaMcxocr f osr-amodenost JACe!r. namesrmca zamolkel (barva) sacradiflKq adi zastoPniski. 3acro_ 3alnpAcr r l lr l) ilr i( r t r r \ l: lll( r r : l praksir laHa BoAaposrana vocra 3acrojaHocr I postanost .l/. spravljati.lg:1". dolumikati. uial jenost s C. 3acBeAoq!tsa pL scrtili. 3acBetKvDapf . na mesro drugega. ?-amenJatl. 3arBop l?1zapor.Ba pL l?npl eacunuar:ocrf hripavost 3acrr te.nedostopnost :acrapyna impl zast\re\ali. 3acxTlBa pL rmpl za' sitiri. gl. pritajen.tKH. Kaj cu ce samga. r r d Jd u 3acr4rerr 4d.i sesrjen aalJ Zas\cerr SACWretl 3acnreHocT zasiaenost f 3acrrrx. zaostrenosl nati.3acMeDa pl.3acea!'Da pl. . zateti. (oga.. zrslepiti-zasendevati. tC. oAAe^rro r[ccra adv za sedai.l?kje tidis? 3arKa I zamalek 3ara|I. sclc nabirati :taceaaH[e.

i zaseden.njitiiz. srKau ga saqlrtr. zadelati. zasuti-za. toplo poslajati Jllr(rqct|l|e n pregnanstvo. nowFa 3atlrfar6e r.zaloziti-zametavati ta$yw. }a*Ura. impf zatcti takati.rspostovanje 3a.lig napredovatizade- saserotreE. 3alq$Ba d. postajati. rz- lurKY^r|ceH. aaq(EvDa rt. zabresti. aa!"{rja obrasti. preganlan. Kau nutek. zapos3arpea-e[adj v skrbeh za. -r|Ir n zadetek. skriven zasut z opravki pf. ves ren preoan 3aibarqrccr f zasedenost. za3arlreceRocr f vdanost. impf zasejatrEavOzaSeVaU. vloZenv sladkor novno xo{ccr[. biti pe 3alTpe d4r gr. se uditi. osladizoacti pogosto se dogajati. -c'la adi zakruli. ti. 3^*ryry!. obse6i. zardeti 3a4pr'. zajemati. narediti osupitiosupljati korak 3aEetrors pf zasepetati. spoErr3arlrae. r r tr i n . 3a't&6$ri pf . zaeeti Jsrrccrc[ ddi pogosten tiho govoriti J|rrrcsreHo4d. /ig zadeti slabetizaEeti zakriti.oayqrs. wetje obcenlatl lzner rtall uiesne slinavke. ifipf urftull-uLrrevatr $qe^DA pI poljubiti.skritlcti vatr Jltl1ooadv zato 3^ryra pl zateti udarjati. po. sarEpcryaa pl. -r|II r?1 pregnanec. impf njati na kai. nlevaq pnpomtrlu-pomnrtl.ri4euocr I osajenost. 3artopFa pf.tac ad. zasuzpomniti. pl. t i /cr. t odrevenelost I I I I I I I I I I T t I I . biti. luditi-se -ce: zakaditi se (ped) 3atEaxa pl zd(€ti bretiti. utiSatiutilavati zamisliti sezamisljati se pf s€iryte. omeniati. lig osupel. impf rarptra. zajeti. impl zavredi. 3a0a(a pf. zavzeti zadenjati. 3a9 e$!Ba pf. iz. upostevati. ir?rrf zaSkiliti. tig fan -ce|. saroqvBa pL lmpl uobrzdatiabrzdavati gnati. obkoliti: tom za. impl zag?nJaq. za. sarpeBo:rqra pt diti v lolo tlnp! zateti lznemirjati-za. 3a!M!ra pf. !ar^ce. oddaljenost.v v trenutku. u: oorevenevatr 3 y?:n fni uvel. brez ztvtlenla 3aslraeHocr' uvelost.En4rm pl zagaziti. Drjgosto Ji{sroK.recrltsa pt inpf saEe(epr I sladkati. otrpel. gl.mra impf spoltovati. 2. saqlalDa pf. 3aycryla pt. vloziti v sladkor storiti 3arn ara pf zadeti klofutati. podmiti. 3ar eBa pf. 3arpaDa pf.otrplost.samoten 3a!Dpesocr I odrodnost. inpl za. obseg. odrc acn. ceniti.a) s qyB pl ohraniti. zarooen sary'cl'I. pregnati. drZati 3 rr\lBa'Ioal onranJen . zatelebatl se Jappcra.a pl impl ihtr izgnanec umolkniti. iztre. tmpl ea. omeniti.'ce: njati hoditi v Solo.sarcKpae. zamreti. zatreti. otrpgininiti. za tre. utilevati gnanl(a sau3{fl' saysauBa pl. saTcKpnDa impt tlcti.earlarrma f prostornina aaoprrarbet zarnetav sipati anje a\fo'J^rrt 3aroniwa pf. inpl ostareti. 3arlrKa. one-pf srecrtl 3aqpqa pl zaleti po malem plrr.vitevati u. glave. l. t!e3 . impl zateli 33f[pea-'.fu. zasu. 3o. sacl!raJyaa pf.raTRY 'aCeH t36 3aopAaee Joop^crr 137 3artrteAa 3ariloflr pl zatopotati sa(opE . seznam. velila postenosr skrb za koga ali kaj 3aoarE.saiDar n poseg sarpdno trepetati"l sa+ai. deliti zauSnice .rapl zakotaliti deti.dovolj biti impt zmeAati-metati. tie raqeKopn pf stopiti. obraSaati se s travo Aeqara otroci so zadeli ho3arpeBotqr.i preobremenjen. oslcjen... zakaspraviti-spravljati koga v zalenost dudenie: zaduditi se3aiaA8 ce pl zadeti se kaditi. impl odDltl pretiodpiiati usta (da bi aarl4.ce. -cetmpl lam srcpo se zalluDltrzaliubliati.3alrm(|r I pl med. skriti-zakrivati. 3aA!'rpe trebno salfm. scn.samotnost 3aop^tf. -''d adi zateten. odreveneti-stareti. uniditi. zavzemati: lotiti-lo3arpYeti zastrupljen ^di tevati se desa -ce: pf. prikljuiitiwisovati v seznam.l|rodck 3au[eAa I prihranki raQp^crr adi zavrZen. -ce: umolkniti. 3arl'tritsa zatladiti. prepaden 3aqefilra pl. saSyuyna pf.e'r ad.{rura. nenadoma saltreMsrErradj zmelag brez 3arreKa. zateti poljubljari 3agpBeHrpl pordediti. spomniti.aewr. tz@t?sutisatitih saroqeHuuaI pregnanka. ifipl ogrcti. impf vdlaniti-vdlanievati savmae.3atpye pf zastrupiti ti. saqllawa pJ. prihraniti. obvarovati.3atrteMgrl|. hoditi v Solozaae:arpeawa pf . 3ar<patfiIBa itllpl pf.sarpUIIa'J ad. mumps pomeUikniti. 3aEeMeTitsa dostovati.giniti. rasuc yD pL impI vltisati v register. (o svetil[ii za6rleti sas. pristeti. impf z. 3a!nr{. ntatl c'veten 3aqyA. troriti SDflnStVO SArOqCttuK. impf zacveteti. pogosto. impf rref imetati: zabudati-butati (veter) saxpatts. otopliti{grevati. klica. impl l(al FeKll t zadutiti potrebo. 3aop^a pf. ifipl 3a!oqlr.oddaljen. pogt€aiti se.3auertepeH adi sladkan. nasititi-nasidevati .

soglasnost. sestevek 36xpcrr. -rE m-SB I po'Juqa vabljenec-povabljenka . Postagubast Po' rati se-zgrbaneen.dogodiv$tirrl 3!oAeu. 3aDrTpeKlEa.i<aE adj zguban.s:6^pel{ adi zgubanden r6a6apu ce.6u!. -ce: v zadrcgopriti 36p.. -. Dogaren 36orgDa ce lrJpl recl (omu zb6gom (ob 3lovesu). 3nolreu. i?npf !gasniti-ugaiati 3taETyD. povrsen Jropetflrl pl greti. . fam oolavllanle s6opue'n din od 36oP beseotca r6parttrwr (ce) Pt Pobratiti ( se) 36pAeq.'rlina 3rpa6t. 36op!tsaEe -. Tre!ed 3f eAa ce. zapoditi koga. Polzetr. lig loditev 36ot\M adv zbogoD. nujli. Ponorctr. vabljen 3Bar{fr<. $acrnlBa lt. zmedkan. uresnidevati se r6. zmeSanost 36p^xBu pl ponodti. ca 3eAe s66rym poslovl se je 36op n beseda 36opa!*' ce imPI irnPers slabo postati (v Zelodcu). impf stopiti na. gl.t zgoraj.-ilresniditi se-izpolnjevati se. zgrabiti-grabiti 3rpaAa Poslopje. zasdititi"varovati. varstven saruruTn. slornost sroAa I udobnosl. rce: orIl. stajati.3r^o6Ys'a . . -pHa ad.-Arraarrl lr(l(. impl zateti zbadati. zmcslr se. 3ro^eMu.-. 36orar!tsa (ce) pl. unlcrll pogoditi se. starati se r6epe. pomiriti se 3r9Bopuocr I sloga. 3arrreA!3a Pf. 36a6apeH 36wer adi zbegan. pohoditi-stopati. Saurnra t varstvo.. 5e. trgatt (v kolenu) gauvMoan Pl zasumeti. 3rpa6!Ta pl. postaviti se.. komprimiranje. naguban. &a6aPYBa ce Pt. OSUPmII -Cea 36p^oxr pl tam z. zmedenost 36!rnr. 3ro^cMy$t lrl. s6optr[Ba Pf. \tall vrsno . . lig modno -ce: se razburiti sroplnrK. posvetovatise. zgubati. zbegall se. pognati.|x. 36a6ap{ (ce) 36p.e}J. lam oPravuatr govorJenJe. (oIuTO-3arUTO sA tTO CQnt za smeino nizko ceno JarufpeKa.6na ad1 sklepen ar^o6u.zaienjati govoriti 36opYsa impf govoriti.l'la adj \elelenl 3Bare Ha OopMa velelna oblika (gatu) 3D$<. zbiir6^n)l<rt (cc).-pf sflenrE.klepetav s6opasBocr I zgovolnost' go_ stobesednost 36op$e. soPihati.{xpf-zmelkati. .a pl.j. priiclcrr (f!r vek) BroA pJ l^lcti.|l. -qlr.pHa44i gornji. slo'e]o rroaopu I do konca povcOaU. zaSelcs:reti (liafje) rc. 3rasrrlra pl. godck. obramben. megafon 3Dllrrocr t ZVOCnOST sra4'r ce pf zagnusiti.pogoooa j 3roBopeE. 36upa pL imql zbrati' zbirati..aF\tsa ce Pl.tlrl povcdirti-p()vcdcvrl i zropa ail. njl. pf. povrsrnsfr. tB['rd Pf zveneti 3B!|fuuK. zmeden 36lseaocr I zbeganost. pogreti. hoditi po 3tdct e. poklicu. zagnusiti se s6op ecr adi zgovoren. Po sloviti se 36orFaH. in_pf obogatiti se. oese' dcsovoriti.ii. spalatr 3rMe. razuzdan . razcn tcga. 3atuT[tYDa pL tmpl zavarovati. zgib amo6eu. stavba f . skuPen.esti.t?. oddaljen. inpJ zbliZati lse)'zbli' icvati (sc) c6orarn ice). Sporazumetl Sc..os. razposajcn. 3. 3DaEe 11Uraonl nazrv v sluzbi. impl (samo 3. besediti. Povzematt -besedo. gl. impl zgrbaniiti se. odroden. 3r^ea!tsa ce pt itnpl spogledati se-spoglede vatl se arao6 m sklep. -AHa @di strm r6pK s adi zmeden.ar adi preSeren. imPI spregovoriti. v zadrcgo_ sPravlu.a impf sopsti. zmedkati. lig zdrosro''apa impf pogajati se. 3ropa-3ropa f().) izpolniti se. od zgr)lt. obogatetrbogaotl se. zgosden e6ueuocr f strnjeuost. -4n-sropF a m. poditi.miriti sprte 3noBop fi sloga. zagrabitignati. osupiti. impl pr> grabiti. zgosdenost.. npf zbegati-begati 36V'''^vB adi ki se hitro zmede $grav adj zavrZen. zascllJ obramba 3aruftireH. povrh. braniti Ker. 'grr tn tehfl zvoanik.itrlpt . -zgoditi se.I]. vrh. sopihanje. sl(} vo. puhati !6n!. -TliIA Adi \lafrto' sten.1te ce pf dogoditi se. i. ilfif[ prihranitip rihranj evati. naleteti. 36!ryBa pf. spoJr -sKepatr. impf 'favrs. zmesan 36p(aEocr f zmedenost. ogreti se. grabiti 3raaEKaI sklep Ozate. poslanstvo 3BareAeH. komPakten. 36^r|}I(!!a (ce) .a ce impl dogajati 5e i6nBar6e & 1. oogovor. 36epd. -qlra adj zroi. 36yTana V I'qa odrodna ulica 3aaHadi poklican. lni mercn.UIl fi t ^-^. stiskanje. MeHe Ms ce 3oll o je zadela nesreda me 36'8ie't adi strnjen. rLrlrlll. kompaktnost 36'gp tn fiLt vsota. lcp. lig zmeden. gostc beseden. 2.. {Br /rr ZVOk 3D!qeH.e tr poslovitev. cu !o YMor! pamel v glavo! 'J6ec''. oogajztnle 36r|A{e ce. s6F. 3t aEHqK.t<a pl naSubati. guli. jnla ad. rropa lla ce. (rulktt) tlo. Ira celo 3fopa za namedck. pristu" diti se 3ra3II pl poteptati ara:fie. poklic. zbe. t gornja Zenska obleka JroptrEra t por.T t t I t t t I 3aruTeAr{ l3tt I-Cn 36paor ! 36pqKa t39 3rpaAa t I I I I I 3aurreA[.

3AOAeAa Mrl Ce reaj! z Spinaia (maslena) pf. Drsren dolnii del tenske obleke. 6Ha adi zloben. vzeti. b]seMjorpec . ne3rpaAaune n a!.JKaI zelie.pna adj slabomo nameren I I I I I I I T I I I T t I . . 3Jame pl zag)edati. razvprt skr 3aor acnocr I raz \.siu. 6.{!rn.nja rr zdruZenje.o Zeleti barve.A8Ae ce It.-adj zadrian. razumen. sitnost.tutepf zini-t-i.agII poljedelec laro 3eujoae^cxtr adl kmetijski. zaprt. zlG slutnost trpcti Skodo Jrr^ls J arh za\ist t^oKy*rflK. 4. flrC hudid .Bm od 3fpaaa poSkodovan vellKoposlopJe . preeeuJurure n zernljiide zlvllau zlmo 3eyjoB^aAele4 -L ti m zemlli3. zppytxysa pf. gAlrxa{. m-3^oK!*r qa t zapravljivec. adi skrdetr srpqeH ti. pokrajingra. modan. se. sKrKntuse 3ArpDqpl otrditi.rRa rojakinja minila ali iele pride) I 3eMjrefes. 3rycHlBa(ce) d. 4. 2. -rctua adj zemlji3{MoEeH. 3ao_ro6qocr I zloveilnost.. otrPiipsq mocJo !ten. zelenilo.dj zelen. . geomeler s^o n zfo. izguba tnlorn pf tan biti na Skodi. hudobija 3eMjotroceNmr.grpaAl|r[Te 140 seMJaK sCMhrr 141 3AOI|AMEDEll krepak. selll6l.e osupiti skriiti iriqlr pl skrditi. J. odpreti usta Ski posestnik. zveza MV ce .slab gospodaruiMoDo adr to zimo sraoa gospoctlnJa auM. ru rojak v en. odreveniti. barvati oddahniti si se e& o tr zelenje.j deZelni.b.3sMoBrrETe n prezimovalilde. zeleno (nezrelo) sadje sen: siten. nadlezen ae^emKaa adi zelenkast 3AoAeDnocr f dolgoiasnost. uskoditi se -ce: rezetlttani zorzen iryct|c (ce).-. 2. -MHa adi zemeljski.to jina 3AIr. pl. -r+r 3cMjarr-3cMjerr trdi lonten. gl. 5. se h komu stisniti drustvo. galsllla ce pl. ze.BEa adi dolgoiasAoAeEeH. hlusl(! posestnlK doben 3alrjoca ce Zl postati prstdne 3^6s impl hud. nadleinost lie Dlesasta slava 3AOAee Mg Oe.s4pieaoci I togost. hudo.tl ad. .zxedjatit |ig fam se se-Daidasiti opraviti kaj tezavnega . . -rtxt tn zlomi$lMrt]tlra€rfMHtrqa t ozimnica. pundica 3Aoro6HrK.fr|Ir ce.aB adj l. jama aEMoplnDosr-3rMopsrlraBocr f 3eMJapD{a I zemliarina.adj zmtzljlt. ozL 3ao!. . . stav' 3Alrnr Ce. ds ouaMepen.qa m zlob!'eZ. tlq nerodnost sestrse.zelilti {rf sem se-dolsodasime 3euu impf jetuati . . deiela. zlatiti se.r+I m€AO E qa f 3eMeH. neizkuSen 3N.n potres dobnet 3eM|{rK. zelnata glava. eD. zazijati seY 3eMjoAe^crDo r? kmetijstvo. impl posrecllose mu Je 3AaAe zdrutiti-zdrutevati sta@e.nkrgo pridelkoe za tH.pl s€srrtl se.mcaeH adi zlomiseln utcll 3aoMuc enrlx. grpaAa irnpl spajdatiti se.csa adi na slabem 3cll'cr.rxa Zl i. veleposestnik 3!ae |fipl zrlatl seMjoD^aAeacKs zemljiskc ddj sia[a impf zijati posestniSki. dihanje. ki ga nckc delclc raoo zebe remJama I zemljanka. 3rpatrEt p/ zagraoru z vso 3ADaD(>XrlBO 11DOZoraV adi tog. pokra' Zensko kri. :l: porofid se. zdravt 2. nesreda. impl impe6 navelital 3er. zemliiski suM!tsa in pl prezimovati. 3Aprru. -I!ma ddi tozimski Sden.3AerryBa aejnornja adj indecl olftto tidevati v kupe (seno) zelen dih. impt dihati (ce) impl zelenet\ seAeHee s4loarre z dihanje se^ew pl zeleniti.. -q{ fl klet 3lorlacext. -ann m prebivalec 3Enlop.^Ea adj dolnji. zadah r4p z se^er| a. otrdelost.Nr s1o^a ade doli. be3eMJonoceA t. bled v obraz 3Ao6r|rtr(. pridelali nJl . zadihati.ig prapozrllven.a ade pozimi r|rMcft. sApy*renne. sAlttqra pL ltrlpI (sc) zdriati.Etrrt. sc.tt$ nx ziseMjoAeaerl .ir. pozladevapolJeoerslvo ti.veleposestniski 3Jana^o a-sjanao. -. m cekar od spodaj 3€Me pt l.E. aei{a f zemlja. Let\in znanja nesreao. zadr'ati srilanu ce Pl Prihuliti se. taru impf zlatiti. kupiti. zemljiska poda sest r^o6a I zloba. zet. se. ba. -r|Jaz poslopje. .Mua adj zi'l]rski. i mpI zgostiti (se)-zgoseevati 3Alrxa{ocr f zdrznost . selnik. odpe" 3Aoaeg. -rtu n kdor nare'r m l. zlato siseMJoMep ft tehn zeml:emejati -ce: rec. otrdel. -.l. odloliti se.imqels tpByxrt. zlovestDik 3'nl0n m :am lkoda. spedati oae. rmpJ ae' gelrir m olivno olie 3AeHe. mcljski zimovaliide :teMjatrllr. spodljati.ryr m zemljisAo6eu. cel. 3AOnJrrrK.'pitost 3crrl|rlaI zenica. zeleno Pog*nue pf dihliti. tr pita ?. dazmrzlrvost ved od zemlje 3r{!ocKa adv to zimo (ki ie 3eMJa. 3eMJaK. tt2 nerooen tulgf azanJe 3rpdrlBal6e 3rpl. pod neCim.

tam iivali hip fg. ta adj hud(oben).Furi r?t zvoncc saoltrr r:nrpl zvoniti sBoH za adl zvonek sEoH^reocr f zvonkost sBolto r?zvon. sS sE. -cllrl . zar:a'. zverinski.roinorire6n. -4'r m k^Eie g ez' do stJLaeim?f znati.un ttt arll rrirsilic. -. Poznau se. . poztoavanJe. z.rbynorpe6.fl in pl pomeniti .n par volov za oranle se]lr'le impl zebsti. poznavalec '11 3rraMe zastaYa 't 3HaMeHare^ m mLt imenotra' lec. l l l (' l l l l al .krivica riaiu(rD ar rrtl rrasilneZ stla sBrBaK. simpati. vedeti.uo adj zloraben $Mcx-!MeJ. ivenket sBeKue. -qrr n _3^(rcTopHll' -zloainec. rozljanje ssexorm itnpf tvenketati.tu.dozorevatl. Poznati.L i m rf zlorabiti-zlor abIj ati :r. lig vodnik voditelj.etn od sBe3\a z\tezdica ( tis k ) sBe3Aoqareq. Zvenke- : t I I dlin od zna\1(.. noa oltnT 3tIaMetIaTe. 3r{aqtlTe^eF. znamcnle 3rraMemle 1. i. Pozrjan 3Haeri. oves 3ia6aimpl zobat\ so6He ri pozobati :o6rui. nedlovelki sBepcrBo 11 zverstvo.r l l .adi Skodozel jnost Skodozel r.. mozeva seropa I 1. . guganje. I sBe3Aa adj ittdecl lam ^nja l.dozorevanJe '' sDcna. -'dv'ra ft zid su4a impl zidati sr'Aar6e r zida']'je. pl-dolge voluenc spodnle nlace svA.t. vednost.. slab 3o. dolga kada rMlrja I kada rMnJapEfK. fig graditev or :ryp n. lan fig isoKa. lrg pocasne seHsaEe n majanje. ptasno se ozlratl uepnarmr<. zmrzovati sewerce rz zmrzovanie seHsa-iftipl majati. morilka rlocroDrrrtqKnadi hudodelski l^ocro. livar. sopr m_ I. 'rut rrx dveleten oven ali kozlidek sBrcKa I dveletna ovca ali koza sB cKa hnpf rez.sBeKtIlTa. sBepy!. nlKar sBoHerl.iubek. I otroSka ropotullrca sBe. pomemonost 3sa. ce impf buljiti. 4F. rrriscl.-II'| ni Tarck tpauu im pl izraicvati. zvonec sBoErecr 4di zvonast seBrap .i z\rczdnat sBezAecr adi zveT"dast saesAll4a-sBe3A[rlrl(ai d. 3Haer6e tt Pomavanle 3HaK. torba z zob' -IlEil AdJ Znatel]' roi?ne. oB .Mope. zmalevsfl lMclvlreu. zmaiink rMHecaadi kadast tvruwr adj kalji n den od 3M{ja ka'lwtr*te aica tMru rre z atgm od zuuja velika. -TI{a ^di usleden: pomemben tualaluo ailv pomembno 3Haqer6e tt pomen. praporsdak. cen sB'es$e'{ad.'r'cll.I porsKalr demu skupni imenovalec. -Argr n1-3Mejqe n 3HaMerroceq. cBeAe. drag.. skupno podlago DreceiSen. zverinstvo sBep'IrruEa f fatu zverinstvo sDelra GsDeqlta r. ni natr sensaro /l lanr kdor se med hojo ziba. podasi krevsa.Pomemben ro'6 f b6t zdb. sevatr 3pcc i.ua I svakinja. -ItJa n predznak. vp[vT)a oseDa sBepcKrr a/ri zverski. qPeoAHo 3HaMes_ qe prehodna zastavica znafien\t.li f.getati sBncHe pl zarezgetati sBucs!tsal6e a rezgct sDoHm pes.esAa zvezda. -un-eo6mua n. 3qateH. roillarr sBep fti zver.l(sadcl)i 2.liC _ tlmctnost tlovcli.lrr|rr znalec.rryt m arll astrolog saer<nx zven. zvonjenjc sBoEap n zvonar. -JHa ^di znanje. cE inpers -ce: 3Hae znano Je. morilec-dotinnu I k .pf. trg neresno surpr.crBo n hudodelstvo r^ovnoiDe6a zloraba t r.lej ga huorcKa(navlnanca): sBep!.M impl zveneti. Prcplch 3ourro drtv zakai 3paK. zijari. -oBl| lfl zma] adi zmaJ' iMcjcKtf-3MeoDcKx sKr. znamKa 3rla..lre[.ric.4m slran' respekt. 2. mil. zv(.tr m zrTamenle' znal(. ilrovnorlte6lla t.roirulocr f lao("ropHxK. veldak. ZveDketatr sBeqKa irrpl tatl roiljati.l/r/ 7. fig zade' tek neaesal)ozltrvnega 3opHda I das pred zarjo 3Op..?t zastavnik. sosupapf. detu od s}raMe zastavica.i 1.liolnMepllosr t42 3!?aa sBe3Aa t4l srrAatI>e tAotruMepnocr f slabonarner' tlOSI jen t tttttsa. imPl za' vreti-vreti 3or]! b rn arh ikonoPisec soi.i tx) dobno ien' lirlsk() IilIrl() l l v MOvA . zobalnica. 3vl.--q[. TOa Ce 3IIae tO Se razume z a\. 3DecrLc zor'c.mpf zazvenKelau-zvenKetatt sBeKor m Zvenket. 3saMenne'. tibati. podlaga. I zob' nica.rpr ra zverinjak sBep_rrmre z argm od sD'ep veuKa zver sBepxa f zverina.

Bo natrBepl.e izpoljubljati rl36aea pl okopati kolu predstojnik Pra.teraqnost ka pledvka.. otopiti (not) Dravlrl m6a f klet uz6uiex adj relen. qr rrAar oA rpaA prihajajo (vradajo se) iz n6priK. Krstnika. Hrpoopel.r(a / iglica leko).a J rver runa v orihodnie.. oasFavno domov.I|36era d pobegniti.Eloaer'3&l sloear I I I t I I I I I I I I I I nrpa I igra. Strleti. Dravostavnega svojilnim Taa. utekcl man l0 ltak€aloffko. KOri nlen oce -ce: A. potw'Ie kukati.lig g. kres uAeE. ry.iti slEqa I mavrica: bot Prava rdeda jagoda 5!r rB 4dl zvonek slII rrBocT zvonkost f slpeEe r?zijanje sypr irnd buljiti. Sala.4'ueacrn adi igumanski 9 -pomenom: prirrAe impl prihajati. aek II. pnnoo janiev_ski xAEda I prihodDost. vodo. utedi ||rYM!H m YOSEVnega Samoslana.pnlo(rnll EBarrAeHcKtradj kresni. mrl|qe n-m ll. lentjanzeYo. zl(l -kukati.t^a f iela. fiaes.raditelj auAapcKlr 4d. plesalec se -dd: E6aB{reA{95aaruK. pletica slo.Ara {_d.qap saAap fl zid_ar. .rgu. tn reI[parltrta t igralka. gprarja pI pogleoatr na. ga nov6aBa riAqr.ra za lipso prifiod. -!'ra aAl SretrsKl . ozreti se lU sYptr 9E'/EJI!.rl|r I predstojnica u corli in...{Ka Sivanka.]'iO COnl Ceprav. tmn lgmu. tudi samosrana 4 pt'on v peKoBreKer sem jr. reSiLi. ozirati se sUM impf zl'ol]. Po kukavati. tlr^a rr.w6eraa adj ki je pobegnil. igrlilast kovalec rl3a6n I oguliti. inpf gledati na. tE-drflrte 4 avPm \ellK.^eAL m ideal HDanAeE m Draznik Janeza rAeen. s iKa impf moleti snpKa t razpoka.pryr n plesalec v '[adax. malik I|f eH alj iglin rAo^onor< or I(. plesalka Sitelj malrpa. dc€: Plesa'lrP ti lfipa [rure n igriSJe rtrpaEKa t ples.sll. Sent.. tig butec mesta oomov \6pn\*M fi svilena nit .Jsa ddj ide-jen. -qu n batren vrd za kavo. odreSen Efia&tr.r nr idol.rKa I igraCa. plesni ven- . pf vse po rrsti po lenkost ljubiti.. resiti se. odresiti. . cerucu. odretiti urpaq ra igralec. qahaiati domov.uAeEe fl pnnajanje.ples. pt I.{. vradati se sl. rlrla uurja. zijati E6€rax nw ur!'Met{rja.t zloarsKr ssaalrcitso z zldarslvo. iglica. rttv m maJrnr^ecr adj iglast. . ponositi (obIlrae.

ifipl razbistriti.jr: }I T CAA OA IAABA AO ITCTI UI u3Aarox.. obriti.36''rpas m 1. leu wt$aBa'{ ftL zaloinik.?graditi. \a- pL impf izvledi-izvladiti nsRoA tu iz'vleiek. zbledeti l|36ep6arlr pI lam umaz^ti. izdrpan t fio. izbirdnez. . voliti.te't adi izumetnilen a3aeltlralrel|ocr I izumetnidenost u:reumr ce pf izuriti se uirE[Ba ce impl zvi:ati se. izpisek. ro wrPa4t. razgled. DOKlICatr ncinrurui ce pl spatiti se ke mu.lrs!'ldttrwa pl. powdigniri-vzdiSounlclrr. 3.g uniditi pl priti. imlt izbirati. lBaeceH. s()Dinl vznod !|3r!rltKa pf vse po vrsti (]l). izvledek riBaja pl sklesati rr3Ba I(a pl umazati n3se!. to8otcn.. ustvariati narpalyiaq m graditelj t. Koj rpem 6apa.rlxr. opravljati rBracHe pf ugasniti nsma$re f sestradati se.vxll. impt zbledeti-ztlede'rali rrfi^'IK. visoko se -ce: dvigniti-dvigati.t i rk.ra-rBAeAKapl fu. ifil. r€6parnft. intPJ vzdigniti.star r€aeEraj. ljubidihniti. nrlijcrsvsa pl izposl(. '. impf L l. rninflll. rx|rrmHlqa tfi.eu ad.prla ACll rzVter\ / 4sBOpHOCr Uvrrnosl r|r3Bprlll|.r6p3a8ocrf prenagljenost pf . obnoferat BsB.e I. 7nlo. slab.irl rr3AalcrDorr izdll. niSko podjcl. izdih. tbirek dobi tna6Bcjr!. nstpatlf''a Pf. lzvlr. dobiti uarHaEuq .{36erl|e 146 EIDIITIIIi trirB eqe ItI:lDAeq€.j ponosen. itnPl sezidati.cli iz. l.llnll. Ja oprosdenje n3Brtrnl (ce). opravltl-rzpolnlevati. 4.caj pt zaklicati. -g{ m izqisek. t]. izbira. re- loviti lf. -un rt lr(htlcl premeril ga je s Pogledom r!3Aaor|. vzpenjati vzklik.J lr'. DrisluZiti II. -rlu-I{JAaltr1|tttr / krl izdajalec-izda.36. jatetj it. ljubezenske vzdihovati v.defire. -ar rr porodilo.q[. rrs$ rfry$ pl. neKl. zirkrtlirII sen. /. izvesti -.ateti. E apflvBa.3. vzgojiti.ce ul ponoreti. gram kJi. dila otroke uieti a*l^eAa impl dozdevali se.f zadretl se. razjasDjevati pt E. 2.Ltfire. dajateljski n3AaAe. izbor r€6olreH.ti' r'F. ltlr' Aalrcrao B3Aa^eqBcc t)/ (xl(hrlllll rt. nat od. '. pregnanKa rl3Aerrry6r pf izgubiti.volivec.iuB adj izvedljiv uero4arcocr f izvedljivost l|3BoJlTa pl izbojevati r4fBorrpeAeH. r. \6e Wa pl.6palrrl\a f izvol jenec-izvoljenka rr36per[le c. rI3BmyDa (ce) (se)pf.. I riiAe. odstranltl sc ne4gnnc. premeriti z oimi. razjasniti./. pc slau pnsmoJen nJ6\B^t B adj lig -eksploziven. preoratr r|36ttparea m volivec t. U:tDleKlBa 147 uSArrrsc pf. [].va\nt. izhlapeti m. prezraditi.t[Qol( izbirek. iflpI vzdigniti.u3AeM[e pf z k)tlll. . prebiralec E36npa{ r cdj volivski t'.-psa adj volilen rl3bopflocr f volilnost w6oreas adi oslabel. nagle Jeze rt3raAn. obregniti se t:6psaa adj prezgoden. tfipuw. -rryrft idiv (dustva) rB6op rn volitev. graditi. 2. fig iz:Inv. odkriti se.rtAtBHe. spoditi B6It4?Du. vrr . oolowD€rD. izbriti. r|3AaDa pl.-aJu rr lzrlrr. tz izvidnik. zrediti. dvigati. rzgo_ viti ias vor r$ArrB rfi dih.Lt r opravidilo. . {H:t 4d. van.bistriti.rr. izgnanec. [3BaA!tsa pf. tezave mec. rzreqen a:tBoHlreA|rocr I urectnost lfrBop l'. zavpiti. vzdihniti-izdihovntl.wofrcrpvr6 pf . impl pobeleti. naia Ha '€6uporor kdbr dolgo izbira. an6rc5g1sa pf. izpuliti.-odnesti. Oonlr Se 'Ce: m6pKa d odpoditi. ustvariti-zidati.dar adi pomemben. zaloziti-izditiati.8 setagati rB6AeAHee. grdo pogledati nsDruetrre. 2. vzdill rarop rz huda vrodila. lole).ll tt3aare]tcrao.Iga-tte. 6.postaviti. . fam My v3BaNaja saAYIrJa dati sedmino [3BaAoK. prenagljen u.tIlpl rzpolmtr.rr. povzdrgovatl strastnouuolu 10' .36.t:rrpeB-r$rpejco4e rr. znn" muk melut den od ljubezenskih usropu pf pokuriti. odpustiti (iz sluzbe. sklep ursoA. -Afia adl. t.dRnf?. usBOpeH.rgpeR adi zggrel. \'r. pregnanec-izgnan_ lig otesati. pripeljati. olikati loH{ ka. 2..Itrl od glave do peu Taa ru I izloaiti-izbdcvrl a3r^eAa AeqaTaona Je zre.-ogorelt.s. popeljati. Pozga. Jtg clogorett. ogled-qr-t tn klic.1u.e izbluhniti dan: LB6tIpa. ki fig lom ljubezen. r|lABoJvDq . dobiti:4. ven ncsti.e'Jilra. 5. pL. lr I zdeti se skrbeti.tct.e pf odpeliati. ttttpl t/dati. zladniti se rBraaaHer adi sestradan EtraaAnerlocr f sestradanost rJraeA n pogled. iz(lir. r pr rr rt:ttoBop m zgovarJava. t$AaDaqKa adj zaloinitki. upanje r€raeaa pl 1. impJ 'd. zunanja podoba. PriPe. ri3AaJHnI(.. 1. dvigniti-vzdigovali.soerldwa se izogniti se-izogibati t''r6€^ee.f*n" tl3rEK. privreti na 'd36'.If€ pt oveneti. u:tArrBa pl. impf opralititi opraviaevati(se) usB''!ju.

r4rr. itniSl ji veoovatl vau trtrl(rc tn z-nesek. imol '/€. rBieqtErya I izmillj otina tig povedati-nositi. podrepnik l'arMekap'' impt fam sluiiti. rB.orra ce-!f poteliti ieljo ueuetiapxa f laft slur^bnica.vsota rl:rMrlrap. plafitati .opesati *lp-. omagati. rurajaAlEa pl in nrruegansocr f iivost tmpf naiesti (se)..iesle.ret(vBa cc t'l_ irnpf. BuoplBa (ce) Eo6z lBa irnpl imeti desa v |'t irrl utruditi (se)-utruobiliu.ti. rBueaepa I nezvestoba poq_reprusKt n3EeBepHltK.4pl vzdrzati. E.lew pl ozdraviti.pn. premrzniti r|3MeH^la sDremediiv adi -spremeril r!3l|aJale.uan'rll.3n4l4g. i mpf -E'€Iliasu..auaw'. impf poJasnru-poJasnJevatr tts af. vriek. titu{tc[ vla ol " ittpf posilitiposiljeiati r|3Racn^vBatf. premak- namucltl se rrsna?ra ce pf fam \adelati se. . adi ozdravliiv n3Apxllarle n preiivlianie rr3^|fietl adi ponosen mDlu se t|]3:/rrrrueH. sprcmcntu. ogouulau toldalr!tsaq{a f f am muka . najti. .e'cr.adj hlapdevski.l|3A aoeHocrI izdolbenost lda.e n posilstvo uirracTotl ce rf nastati se nlaDcevatr nena. oprati. po rl3HegaAu. iftpf vatl zmrzniti. t.presenedati pf. ukaniti. impl wwme.tro''du'a 31. oozatl impf presenetiti. izlzoolDsll-colbstr Ero6rqal| ce I [3AIro6E ce pl iig u. ft izsiljevalec I|$ropn (ce).rpe'i lokav. impl pn6-pr1+l. znesti. (pucar. utruditi se z delom usEacnu. preDrtek ant m idoiba ''ato4 [3aox(6a I razstava u3rrox6en adi razstaven uS ort\. vzlratatr prihajati sB adi trpeten. za'l]ot. lig pripc tzm. oqvecen rI3 gryocr / nepotrebnost.s'r.ec^Eu adi ie5d. n3.izpostaviii. . po Dranju pooreptuca lstraslAtr ce pl Daauditi se EMe&apcK{. zamenja. izme6ek.DoZre5en naxe4rnI I utejaii se r!3)xeru pl pozeniti xssen@e premrzniti. splavek. sDreten. rr:It Mp3Ee lenunantl ns^$ tn. pt. . impl niti.t prerivljanje.qx ft DOZerun E.i'ts. raztasatec natredrtl u3MiMa f preyara.aal'.rnnroKpil'a pf. iz'a{pr< u3Alrxlrltsocr I tfpetnost. impf nrny4lpa*e z izsiljevanje zmoclu (s€. .ndra adi goljufiv l'J. naleZati se-loleZaviti.''8Eu(uB& pf. pl ogoliti se w!Ag'. oqvecnost rGl. EEeclra In mlmo. nastati-izhaiati. tilav n3^eseH. imDl n. zafiterzrnAKNIfl SE niati-spreminjati.ce. uKana [gMaueE.i^a6yaapf .Malcrcp'ica pl lam izmoistrovati. izvrtek rBuekap nr fatu sluZabnjki laz prisklednik. pt. rrNtna]|'[. obilici jnti (se) n3o6f. unu se EsJaAocace fi najeziti se. rI3 erKu ce. mojstrsko (zvito) slepilo. !r3EyA!Bar.!a ot.o..ce pt natrpeti se.pt tam prevarati.qpx. izDeIl za Kosa '.iztrebek.ryutpyEa .'.ou. aio6[salvDa ce ntllcnr4 trwerrr1oa pf .tii r|3qaEarl| .. /n slepar tBnafia.UBa pl zahtevatj adi izveden. zvit roden..l'. prinesti. alimentacrra vs{Urs ce-pt izZiveti se. placatr z gavo xsMerKapl zaplesti.Aaree ogoliufati prelisiditi./l[Itror(. m4agatr pf prevarati. zilanoolscen vost ns. napor.ltrHa adi nepotfeoen.e.imot prinalati.iti-varati. lig izviti se. skrpf iznajti. u3S.. . jaizpo3tavl pf zgraditi ''3s'i'Aa irn E3. ww'I.rr ce.yTL ce pl oguliri se.qn r|3Mal|ttnua. ef Wa pf izljubkovati.IF{SHeAeDl|SUa n.qan ce. premestiti.otrrpy . n3E€repwaro H3M{a uKarull so ga unpf r?a\everrtt-rzlrev iati -pl. znasati. '. 2.. iz. razid Ziti-razstavljati.:. iznasati.!^a(\t. rr3Mer uslugo napraviti. inpl lr3ApAopr pl izZlabudrati.cFy&a pf. varljiv.PTY?a impf prena(ati. cg pl.a lzenacrtl-lzenacevati rrteAEK. smetiSde opecr se. impf lzsulu-zsrtrevatr rfrMoKprf. nasititi xlMer n fam utluga. slepiti. menJatr. f nezvestni k-nezvesinica pf yrntli.r3Mlr3He. Df. umiti. prenesti. poscati lBMplg I pomakniti. pnti. B:tMucrul'n3Mrrc r. -qn rz Preseiek. Enenaavra 'nsn'''' tf. impf rr|Hec€.e [:meBe.a prevarati. trud ruMoqa tl pomoditi.-qtr-Erccr|E(. vzdihliai naA a6eHadi izdolben . -ce: ozcravetr zlvlJatr w^ewo.. nalnrcvantr-fam se r|3jaqrewe. rr3.pa pt. mtsllxt norere pl p6mesti lt3HaoAu ce d nahoditi se t3Mernurre n f. . znesti qse{e pl pojesti ra3E.. ||3.Er^er!tsa pL impl itj.zdih.j:ati iz navaoe . . ogoreu . npaall (se. -rrt m iurctek. ob- razstaviti.EisanalrE ce-pl l1S opariti se. ra rr3MeTKa KOHII'Ue Zme- t I t I I I I I I I I I I sal je raaune rtrMem!. gl. mrmtr ven nesti.E{'''Ra 148 rl3Maq!tsatrKa t|:tMc||tl r49 It3ArEtr(af r.loititi'se z oelom. ''a. pr€. a3Mp3Nrlra pl.isltfizmiSlj. izhod. orDltatr lqlAe. -3rra adj izhoden.. u_kaniti.aq r??razstavljalec. -tija pojasnilo v3lacrat. tmpf ratrEl se-rzurJaU se.

":: .J. ponazoritev itovanje.Tr|a-txttaE rB adi gl' @a3rrJa.. p@ nzorauet ad. 'rltr|a ddt trsoalctcn impf [MeHyBa.. rrMeHKa vloEa rarren4eu rn god rmleic z indeks. izsek "i.j .i. ItrtpoAeHocr izroditev. invazijs r. inpf pie. imek. zamuditi ne Driti.0..l. t5l IIHAHpexI\etl I I I I I I I I I rt3o6rrzwr. po[. zttarl impf imeti (ttldi pomoz-'{I'ta glagol). .n"bniti"ttoc"i popadenost.f pentlja..tmp.traet n fam trma.. prera3tati ":l'. siccr aMarre n imetje. rmprovlmen. rmelJe. impl zrasti. sarmo' 2.'rlspoauBa izclmrtlse' izpustili.Er I ilustracija. reklo impl izretatrimpl zmalititl spaditi. r-in.sprevreai.. I|Menllaar imenovati rrMeHll:trle n imenovanje rrMerbaK. izrek. seznam.Doravnavati?a:. li3wfia' Pl' tmpl birati si ''.{ r|JDaseH. Elija (Ilija). tivina kljubovanje EuareH.LtoA6epe.) z n con i a li u ur(a. I i-razreddeva ra zredai^3l. slepilo. cc nrrocrnr ltlp/ rnaannrawja. 'tdr I vdor. sverem1\riz. rxrAEo. ka. tatxo (svojilni po.roa a/. -\z m zamuda. utarr€ f. praznik sv. n3pa3!tsa. gt..lrz' nsbcra. stalniski. -wr I iluzija. rnwo3iiHeH. $3o61rxq!Ta p/.r.rMerrre^ z1 tuat ifirc't'o. -lcl m lam s. farfl tnnogl vili.zsoil6upa pf. ska. posestvo. stalnik. u:pra *VtPyel o. izrastr. inventura 4. -urr t lt ltlrrt. roditi. .b.. n kolcanje nroa6orri I izdelava'. . nolluaKoD domada Zival wtany atLvdrugalc. Pravosl. cesarswo R llrja. impresija peKos rekel sem iim.i-pt kolcati fzdclati.posestvo. svetniika pe i'. bogat nrsartA n invalid rsre.1 rorh.1j' nizraldnje".ll{ fl lmenJaK. uMtron*pa impf zbujati spo.. gt.. gratn salJro' Esecfltrtrrja.izrojenec .'6YTpuEa ulpa6oreHocr/ izdelanost. ttl.lepar utana i le n fam p.rrpeve p/ izreli. ziti-maliditi. gl. obiekt od Tne oni: I'M [MnpecnJa. -'d f domifljija.. impl r|Fpo.':Jr'' r. [rialVsa (ce) p/ razveseliti urona f ikona. . ''l(oP'e:IMA t hisni ikonostas (s svetniSkimi podobami okralena stena. .u||ra izrastek rr Nangipra (ce) pl zdelati (se) E:tD]es izfez m ncpe3ox. lll||lx)vlrll fantazija.rMoreHpremozen. imponirati vM pron kr^tka oblika za indir.uz I imperij. ziavnati. spoclbrrda ni 3el ie.bJ'!. rrMor.:11. rBoiraBa pl. kljt|b(} valnost sel ie bil urraerq cc." #:: oiTffi:t*pu6oryu """ ^pt. nomi. rme. I|r|arer6e a trmoglavucnjc. I|Mx]6a r l.* ir'). izbrati.adj izdelar\i od r$lTptda f jutro adr Jutrt zlurral. brtr zabiti-pozabliaU.-AHaadj tisodi (del). Ilijevo. rl3ynE. tig nai.-aHa adi posre. r|3palory8? pl.. 3. muslimanski slavcc duhovnik nn-arol.premozenJe I|MoreH.. impl izrazitl (se)-iaazati 1 5 sj'. {Ha 4d1 ptemozen rtruortlocr I premoznost I| oBE]a t rlovlca. :'" :: . izdelek h.n3pexy&a pl' tttlpJ paditi vsperev. Ao6l4re Zivinde. 5. rcpasyDa (ce) pf.. clnrgntrcrr.-revara..I I I I I ri3o6/$rqlr ls0 I|]rJaAaroAlnllen n JaaapKa II JaAapKaI tiso{ak. risinawri pl. barva ravencxs cdi Eram l.variii.\:""iti' doba m tlraoHaprnlK. tisoaen u JaAnlq ddr na tisoae. -nr I investicija.E€ . pralza' '{i/rc'llo zlasti prav. lrspoaeEacll rzrojen. izrajati oiusdati t"*.''j wpiiue. razglasiti p..r. 2."utlt^ pl. \adevek.nndrlroBlrrtrpa pl. impl rrpourrcap/ izbrskati. opustiti-izpuldati. y^t". pl.valec zalo weura f gram samostalnik mrlronlydarrocr I individualnost adv namred. -Hun n udelezenec Ilindcn$kc vstaje r^taAa / lisod: tisodica -.. -3Aa adj izrazen: izhA l0o<:'/ ( iazit r|rpa3n (ce).'-:.tr r . velidasten ri ycrparyrja. x^JaAoroAxrxelt.. rmcriuor. rxuaM . pokvarienost riran w*miw. impl nrpaMrn. itnpf brez i. imenski. rl3llll'lBa pl. invcntar. izpriskoiiti'skakati na noge. nrlgra n indigo. prerastl-rasrr.h3poAtrr izrodek. B3peKaI rek. z.rnanjihov ode pnplave nareolrr..ro. p6ravnhti-zravnavati.staja makedolskega roda L avgusta lvuJ nlrlnaeHeq. / i"ptiaiti. v tisodih uaJaurja. pfl_ Inserrfdp nr f.faL+4n nalen .aii. {fl t vtis.rr ." .. (Dasita) gumbnica IllirdrAeg nl Elijevo. -ce: ob Pamet manikanie rBpa6SreH. r^litLl rrM[eprda. -ryr m izrezek.spnfl{Da popaden. ltpacrrgsa pf.? imam. imPl -Jipillti. dege' neracua izDriiati Dohuisati.. pokvarien iz.erqYB t i ..aB[qa. I|MaI|qe /' gl. dela izdrpan. tmpl Po' "rott""l. oegene' Driienosl. banke dinarjev vec za 1000 r JaAe{. fig sloves. .ra-pacror. 'to. na?editiizdelovatf (se ) . . imaginacija [HaeFfliJa.rMarue AojAeEo pfl.. t-rMaaojAeHo prl' uMrryac rr impulz.j konci ien.rrqA4peKreH.Tqa ddi mogo videz den. larn Eod.zbir'ati.

-*" cdi preiskova.os teti os tev ati ' 'tr pdpetljaj.^!qo!r. .. """u"tt Pl oPikatj' ""f3.Tffiitrltrl "ffid zcryayt.grr "t'. imnt [cftane. inten TX. imot t. vca'iwa @ pf.{rIA adl izkuseD. n upravnik.AmR. Bceqe.le. 3.' korist.l". inci. xcr. impl totmaditi.arra cdj gg1gan.* {n I namen."dnffi"*kKiir. (niitapatl (u)mazati. inter.Ec'!a."?Ao. Tl€. mrdes -fff*O rnrepgaqrda I internaciia rrrrenuaqronafi{iaM. rcMqoaar imtrt zasmc- "t#. *"ttffi' '* adl ine"rten. iro.m* rn$opiraqzja.dijaiki 'ffiff..r|ceqarpf izsekati: razsekati..eksperiment .n izselienec rce.1't. -\y zcrr^tr ce. nc9t Eptac 14 zool sevemi ielen mr!66Top rz inkubator lroeKr nt .'*"f ""f ffi#'iiiHlliii. qrobz zameniati "#i^{4 ucrree. imol lz(azati. ffi.ctrpaat rmpl zanimati (je) ErrepMerto-r.e) pf. iziava rc!P44' vcxPl6vta -tl.tet**+ .rlqKlrtrealle. inicia_ W#. in_ rerpretjrati ^ intemat. in I napetjava. "ffiiH i"l#ff(trtorarIt t*d 'ff'{i#. rzKazovati. in T"rH" presledek.a!. se "qm.##* *HHt%. prunaren acKptBeEocr I izkrivl ienost ncxagrz izpoved. premor. ucuear pt za norc tmeu. adj indife_ Erepecen-. intelekt Tru#f* empiriia: poskus. zanimiv.iail$#1i.. "ffi"oti'iHi.'"' adicelosten. DG *6ffi*"ir". intcr_ n zaletnica. postridi. Kovalnisodnik Prers lcMeEa.){opati (se).odl "fix". obldteti (oOtetavati) se rrcr. *ff#l* E. i*Tfujril'. (o.tot(.": Ecel(nlla (.S. .inicialmezzo Yt46^ tEAycryI|Ja I industriia ff$..rd" ad.3ff"._ce: izki_ "ltf*.ff*t nctrepAarEt pl odpraviti koc . "H_.h'u"*rtE"rd'l"T.a.mrreprudq.. inspi_r{Irll qnja I intuiciia I *#fffiJ". rnrcHa48ja.-gt| rn preiskovalec.".5a1lTl'iffui#r. .uJa z sku3niava rlc aM . ||e (ce_).i -EF. rrnpt usekniti (usekovati) se uceaeEnK. _cuaadt interesan- rru€c6mp n inkasant t.tul "*ff ncRyceE. -c€! nasmelatl se sq|!aAu. Doseben rorepecrpa (ce). zadeIen.reerrrz adj izseljensli trce^esrErrBo l' izselienstvo "ffi""y izkihati. -t& ."0"t3" HiYi.1'. .zanimanje. ifiD! zagnati (zaganjati). I "ffi. m:xendp rz inZenir rn r mectigra.izraziii.5. ncKatl'!tsaitt.gx t t izjema PoKazati vrata ""ffiit'H#-tg'mg Ec e.izvaliti ipi_ srvo i?r"l"g. iDstiqkt EcrFr(/r m insfitut "u"n""' *SST"p rn nadzomik.ut€lka.e. pove af :i"iis:o: I ffi'.a molan.. (ce) ErIeDc.izpovedovati. prasniti v smeh.Tvovra trcxat(G 153 IIctrepAaEl rrc'rat|r.f ol i_nl "{i. izpovedati.gnt rz inkvizitor(tudi IfflartBa I pobuda. intrisa *fffi*j" navdih. 2.n islam. -Er t obvestilo.ar It i4r\ati lctrapra eE.qffi*"* -""" adjizktju_ razcapan trctrapra& pf l izkljudnost. . in"'S#mJ" tn instrument (tu. nneD[pcrtrpaar pf. mohame-dan_ izledi.ld":". rDtormaciia rrpornJa I posmeh.""il I ucft]ffiuf.'t:i.3ft :*i. rti -To..Er intonaci in/ ia l|lrrpara I spletka.c. eksperimentalen I I pojasniti. obrezaai ffinraa 'z m izJezek 'Ice.iia ".i.rerruti'r m nagon.?f#:i{{ l. -m!I okuiba. -rrcKax-Uld pt. ncKappa pL imol ( o) l( a r ati . -si^vr nt rnternacionalizem r&repryertrpa.inffi.l"#: ""#ff#. razcapati ce raztr{ati sc. ncrawsa o"*" %fffi1"f3.'"Uatrti1sami'..f sKusen. id_ reEu sezaletavatise tnrreadnt r?? razum. .iz: ucroncu adj prvoten.raA4DepeFres ren.*. ne.TiHffiu{ti "ffi |'?. *rY"*r*rff I i1ffii"gtt'-ot ^JJ. [cxycrtso z izkulnja.

xcqenvDa cc . impf izmazniti. -f||tl| tli lrt\tltelt. prehiteti-prehitevati.pfizplavati. l|ctofloplEa ce izkazati se. pl leti. IIl ()l)lilrxr|'t tananost.poiiljka pf. -Tpa adi 1. bistroumen. /r8 resru se [cnoBeA f spoved. . pognati. izroaiti../ zmedkan I'cr!ur|. rm pI tztovortttlztov af latr scroBpeMeq ddi sodasen. pokvariti. pokonaen pf zravnati. rrcen wra. odstraniti. dokument. BlrcTarra pt. ponesnazluse pl |fcrloAB^eqe poddrtati r|cnoRPrttttPl vse po vrsti razbiti. zavaliti se. sinonimen m \zhod.tzprhalt st jezo xcFur. odpraviti.posiliati trc'nopeA'd postaviti v vrste. 'rcronr KOmaJ I|ctorM (ce) pl raztopiti (se) (o maslu) Ecroru! ce impl zmotiti. ItcTopFrap zgooovrnar xcroeeH. inpf prekasati. xcq€3rrYtroP/. ucraBa pf. kcratrlBal pf. hkratnost !. odDravliati. trt zvrstiti uclocee pf posejati. ldc'afire. razloi-iti ad. hlastnost flrap. . ncnpeBap!tsa pf.larnxrr r...rc\pne pf izdrp ti (tu(ll /ir) r|cupncH.c'IwryBa sb se-ohlaiati ncfiqrtr ce pl poaasi se spedi m iztovarjanje.. se ngronopn ce. impf uc'ry''Jlrn. podizatl se trlalutr|a I naglica. f sporodilo. impf p$ makniti. (o)dediti. enak. i.l)rx. Eg. [cToBapa.presegati [ctrperudrar adi ta vei kraiih pfetrgan uq{rel(aHatlosr . . pre- rcrpara I preiskava (sodna) tlcrpae pl vztrajati [crpaeH. -!trra adj soznaden.-ryi A spovednik vcnoBprri pl izvledi.dyB pf.praadi vilen.st. ttctroc1E 'qlr . ucnpa(a pf.izkazovati se rcraKs!tsaBe fl pgudarjanje IlcTarlqeHadl prettnjen scraHqeEocT f prefi njenost tlcra'l tn izpad.lzglnlotr ficqem.. izpustiti. opusdati. -!rHa 4d. !Ce: SpIavlU Se na KOSa rrcrIoiarrr ce pl izpriditi se. znebttl se rrcwrqt.poprava f [clpaaHo 4dv pravilno ncnpaBHocTpravilnost I [c[PasHer Ldi lzpraznierl qcnpar[./. impl izgnati. -!tsa. zfavnavatl ricnpaDeH popravljen. . 'jcror( ucroAKltsa pl tolmatiti.l|cnllra 154 I|CIAKHC ECTaKHVBat6e 155 Frap rlcfllr'Ia.f pretrganost nctrpct(a (ce) pf 1. imDf (po)aistiti. razlsKovant e ftctrIrrlTatr'rz izpragevalec. odposlati-pospremliati. Hctrm!tsa Pl. xc!'Ilt!tsa pf. qqmrllarle .l'B iflpf popravljati.gr nr postrzek_ zadnji otrok v zakoiru rlcrlTKaH 4d. impf trcrrHe. roaati.'pospravrar-pospravltatr trcqy/(a'{ adj lig prismojen. impf iz. strel ucTpecoK.pust postati -cei nctrYcT!tsar6er2 oPustosenje. vzhodeE pl. ravnokar. napad. rzslop Hcrarrr.q'lpa!. posiliati qcnpeEapu. popra'. ucrta{qtr. sporodati. (rh{ifL..aaposlati-izsporoditi. pust Bcrrllcrtr pf opustositi. arh lele. . ucllofatllt ce n(. ittpl postaviri se (pred KOmlposlavllaU se ircroprja I zgodovina . odlikovati se.JHaadi \ztraien ncrpajHocr I vztrajnos[ lrcTpe^ n pok. ''caop^\. impl pe spremiti. izrabliati rrcrrors!. rzraDUanJe (ce) pl poscati (se) r|cnoMolra EcnopaKa izroditev.Ba impl izkoristiti. ce.spoVeoatl: rce: SDove(tatr se HcnoBeAHuK.pf.mqrvR Dl. pohujsati se. hkraten ucrloBpeMeriogr I sodasnost. se. 'ce: umakniti se. izpoved trcrloDeAa pl izpovedati.rrz ad7 pusdavniSki I'cnocaH(ce) . ce. istoveten.BaEe n izkoriSt-anje. propactanje pf.tl natanacn. na las podoben ucraBH. gl.2 Pu5damik ncnocwr. nahvaliti se qcrrycxerr opustosen. ncupnrrocT / i/lt. stopiti naprej-izstopatl Hc-rerap[ c€. izbiti-izganjaIr. dce: trcnp.predaja. fig pohvaliti se.t. -q[l. zasejati rcnocepe (ce) pf posrati (se). ' ohladiti ''. shuj(ari [cxpaHa t prehrana ucqeAo( nx izccdck *rclteNoadv popolrx)mll . izogniti se-umikati. raziskovalec ncnaara I izpladilo rncn^rdBa-. zmoditi (se). posusiti (se).cfal{. Dolomiti [ctro^3i. splavati. impl Hcflopaqa. razisk(ov)ati .''cnylxra spustiti-izpuldati.rr viti hcnpaBKa popravek. ucrep!tsa pf.pras(ev)ati.zregnln se LrqeaJde pf impers ta misel pntl. impt l. fl rzprasevanle. lzDtlall trcr{MapH pl osteti ncT[rra I resnica. gl. opu^di stel. impf pisno dokazilo poudariti-poudarjati./ lrP llnr t l rlcTop-Il(. potegniti na Oan. irnpels Ms ce ucn!'urru zareklo se mi je trcT 4dj isti. stran spraviti. trl_ z-nesti se nad KOm. KaKo Ta ucTeKEa TaKBa pa6ora? kako ti ie prislo na misel kaj takega? ncrepa. 2. izrabiti-izkoriSdati.tct03Ha!IeH.4 rrcqe3He.iznakiiii se-izmikati se t|ClrarFlrl Ce pf f41n otresti sc. izgred. imfi nstopiti. lIc. resnidnost. izt@ '''c\o!'ap vor [cToEaPu.izogibati se HcraKDaT pomemben./ rzglntt|.Er^at inpl hiteti. 2.'l izpostiti (se) rrcrJore'Ia pf po vrsti pobiti [cnorrr (ce) pl spotiti (se) mc n lt xcnpaBa I listina. r. opusteti.znaodf vesti.

bistroumnost. zvit. 'ce: oglasiti se. arh st:rup.rar<a uamuy) itd.Jarorna I iasoda tary^a I zool iefurti.. l(opa jar euapcK{ adj oglarski lar e\oB ad."lWt"it{*iii$f . ias I I I I I Ja6at4da. ja e4HoTo Ja Alrl'Toro eno ali dn€o t^6asa f arh tujina. ieza.3.adi odprt. larVaecr adi jedrtjast JaryptrAa I pozno zeleno groz- Ja* taloru tn l.ri#i. Jar^er6a premog. razglasiti. Jamyra pt.lr.mra n dem jabolJa6o qecr adj jaboltast cell jaEa|trqa I jeza.I. tiran ja4aga.Brperyrni prekanjeKretnJa nec. 3.llsJaK m tam tek.arh dat(il ol Jar er6e. teZAua. JarleqapKa n. -qn rz ogebica. t oe. Dozemhi- . hraDa..Ttfr. Iaroglarka. nuvost: 3. skomine ''''ItaR Jo 157 Jalaq<a j la .^o n fam jed.u<ifra'i Doliaulana 'T. r. 3.156 razumen: 2.Jar et6a n leriavica JarlepoA tz kem ocliid JaraepqAeE. gl. -EHa. {Ha adi neodloZljiv. Drebri.Taa: ja BuAoB vloel sem ro la-ta conj lam alLali. jag. m fam znak. iznaidliirrreH. oglje '?. nrpocr. jabo-tko.?"Ei. (n.p.-Ga r2 jagnje JarFelrgea dem hip iasenic Janreutrn adj janjtji - JaniA8. laaa.enth. pokazati se.2. javen. JaAeEe JaAap. 2.. gl. 2. Jeo.2.ItoE'rIIHaf san. debel Ja4gr rz l poi. (in ne Ia(o oatJe. -vz ttt ath f)jec.". jagnjenje. cruzben Jorr. zvitost xs adrt lam prav nil. odzvati se Jarnc. jed (opravito). jahalen JaDa[tdarcrrt tarn neureieoost. -AHa adi osliikov JarEe.il: r impf iae. EEaIrqr. Ertrrcq. oglaijeva leha Jarletrapuru(. iznajdljivl. nemarSdina.are. jedilo. z. premosast I I ja6o..-. sDreten. JaraeEe. -m I jardka. gib. Jaoar pf r] .jahad jaBan<rradi jezden. Sestr vrat na laDop n bot ja'ro\ JarpnJa.slaba disciptil na Jatet|.l. . Jamenap. bridkost. jardica I I Ja6.glr I I t?. 3. TJ "" tar'd I JTffii" . lip muditelj.llTpmra. Ja6oaro z l. . sprosen.ron gl.:m. pomagau komu na KOnJa. sploh Jen lxrr. jahanje JaBasn jezdec.-Apa adi velik.i premogov.n2niti. impl zaJanau. . Adamovo jabolko. rVIIIHA J Jaraea.

lal]IliJa clrpel3e oet masten sir jajqe.HaJJaceH. ce lacaar imof L Jasnttj se. oglat Jas. JapMa I komzni zdrob za ZitrpeZnost vlno JarereH m . p!. slaba ve lia la. fiz jedro (celice. +ua adj JaEueH. sen.qoda. razJezltr. gl..?al jajdnik JaK. 4.ur| m l. rzvrecr (xrava) j". 2... svakinja. jedilo.!r(a I jaraka. tcna nroJapdr. 2. 2. -gtrtEa n dem mlada trepetlika Jactu. fi. ja-.c Ja3oBeq. Ja3an r??vozel m vzmet.t.ecmen(cer) Da ofesu. muiiteljica. tn JaceH Dot tesen tna ocesu) . Jasosn fi jezi fig Pre' pad laz s m ple?. 3. Ja3a. iahati Ja3u cc. blazina. 4. 3. zall\v sDravltatr v slaoo vollo lagocat. ja-nra. pl 1. 2. 2. 5. JoTaxvDl|or iDtl.wi I debela vol.l ||. lls vrslrce li.u|aE Ja oBaK robe. modan (medved). rDv Jaro fl jata. ietmene JapocTI razkadenost. vzKrrKnl (ocl ooleaine).# sokrivcc.rrraru pa36pa naMe pacno sl me razumel ja oBa( . varun Jape. 6ot kak' ius (liudski izriz): ieziiek na tehtnici itd. rodovilen (zemlja) laKa t ovratnik \ar:a'. Japl|.-3. jatovica (zlvat.Jarax.'le. jarKa Jar<ap tn vrvar Jaraaprorga f vrvarna Jar€pcrq adi vrvarski . -vua a. rudarski I l.err. dvrstost (gradiva) JaxyqKa kapuca I Jo^or. 4ustol(atr. beden.-. stokati Jaftocr t trdnost. biol. -I|rt I /<4t dusen ragu z oravlne Januvap m y'lisfjaniiar JaHVap[ n Januar 159 Ja'rMeHqe nia. . -DHa adj L otoZen.. vedriti se (vre_ .ot jeamen Japoc€n. -r|or adj -od :a\e jaAerrclrl{ pojeoel sem JaAeH.ar6pcrBo t? vryarstvo Jar(e. -rtg 2.re.ce impl kotiti se (kozevega brata za) Jaqr.adj r. -AHaadj L jezen. 2.Ja3Aar impf iezditi. uaJJaK adl 1. morjenje. mod: trdnost. odmcvati. 2.).rrrnru Jace[oB adi jesenov Jacsfta I bot trepetlika a lacLtt<oR d i treietlikov JacrFre. md. nena_ooeja JaMRat zzml(a jaqsa I 1. arli kozlov. zona. -*ura n dem bakrena posodica z rodem JaM6o HJa.qpo r l.besnost vec.nesreten JaAeBe l jed (opravilo).xJw adj grdav. gl. postaJatlmocneJsl JaKrre. nriklivnk. japEqa.sr_rstr. -t$r . nanozar ar . 3. gl. Zalosten. razdrazljiv. jedaca. lat. hudc ben laAoBeH.tmPI Jesll.krepiri se.p! Ja."tr1u I jalovka.naJo.-a$f m zool jazbec Jasoa. JaBp[ja jarrma I sila. vznevollrulezln. razJcsrDetl alatr.n usnienakmed.sijati JacduK rn suh mraz JacHora. l. Hajjapoceu. -ryr n bakrena posoda (za vodo) jamve. zemtta) juyu. lis.-AHaadi iajdast jajqeDoA fl jajcevod iaiqecr cdi iailast iaj. Dlaziti se. ieza. besen Ja'wermri.^cMrat\m rot jasmin JacH{. srbenje. plk. gl.jacHorrlja f jasnost Jacrax. jcdro (orclxr lr(1. pero.zf:lav_ nik. nepr {qa.fl votck ekov Ja:pBa l. jedati. zenlslvo z. pomilovanja vreden la/{oaw adj jedek. jasli. 3.IrB graav. eql'.laaar . ' 2.riq l'? a.muka la dra I trnek iaattw'adj 1.'1 jedada. jedekt 2.ce. rcj japcl lrs.steti. 2.r. Jarxa. 2.lg. srbez.lnn<. m l. JapE6a-japeEre n kodi. strupen. jealto. tirankir. JaraklTa. /arri lrrrrrrllct. trajen (tkanina).. .qrr m ialova Zival: drevo brez sadd ja^oBn ce Ja^oEar inpl -. vo?last adj iaB/.Jale 158 Ja. 4. atoma). -i*. -'rntta n denr iastrebji mladid rn Jararax_ dolg zckrivjjcn not.. . iozliJarox. Jlr3Al|. jelyrenjak (kruh).. -prg rr kozel. otroske laslr l. rrarJaaoDadi jalo'/l fiB brczuspcScn arlv lam n^paano.lozlast JaAocrua y!. laaen<-tn 1. 2. Jaqar impl l. jaj^a:a KpeBeTposrelJa z vzmetnlcoi z. fie s!!apeu. ogorden JaAoca{ocr I jeza.znevoljeri. ltoie.nxsa n jedrnendek . . fie bistvo. 5. -Eor adi iedmenov raa(aceD. ugr12 Jal. Jaser( jaMax.otozen. 2. _Jatlmra fl vrtt. ce lasax impf plezati. mrcvarjenje laae.. jastreb laclpeFle..dj jeziteq jezikoven 4di Ja-3^ecr graav.ivoll jarcm. drget.l l. sliminiaaa.ce. . Jajqa z jajce jajqeBnaeH. hor_ qeolum +sa adi iaJaceH.aisl: fig r^zrml:iv jai|]veHse. ra jaErla.kobacati se fainn. krepek (pijada). Jax|ree impl -. pomagirtisk t. lac pfon Jaz J. sovor(ica). slaba volja JaAocFaru<a f jeza. srbenie. 2.4Bn IIpvt(aHa !^liti!^ adi iulect l. i*?f. otsrvo japeu. stokati crca. jargl. (laat iezik. Zalosten. 3. sl.l ceK Knvatt. \znevoljen. obdelana greda :a saolKo jac\pe6 tt zoo. mer: z. 2. trop. -qx m 1.ina t dem ovratniCek JaKre.ff*. trd (kamen). JaKr!tsa. -qftsa n dem od ia3\tK iezidek Jairuen.4rl d l. bte. iolaen.

-rltr rz kaznjenec rasneru<rcn cdj kazn ienski Ka3. or. impl kaznovati.etadi kaznovan @.J'ei_ kabinet (1.1 kajuta (izbica na racJt) m jermen. ka.urr't l.ce Ka M. zmozen' sPq "'ff^iti.{r.rwa 'tidj topel (v ItrHaK.gl.3dolga f"i8' pastir3ka "" ol.X# Kaaaa€prn kavalir KaEa ep[Ja f konjenica. . -.-bitie (poosabljenjerjrkana) lvnres..r m fam Wivda Ka6anrqa I Dlasd tTfi KaAerK dim.. Ka6ap6a a jy$Ka f kul domaii rezanci Ra6ea."iZ(. '-elavna oscba literimesa deIa.'-"'KaAa|{ta t o. pas KasMat rovnica. staoe r(akovosti.o{t&*j'' xauE Mntodonsko-sloveDsHltovs. 2. Peosr ius: veter (ali jugul. -Er ."" zeg iv6u el. "?illlff ol. -qra adl pogumen zvezL z o(l11lgo l KK xa6a.. . Z. kodrav adi KaAIfrf..#{*i#: I r(aAtrrte.?. iunak. dezele lw "na m 1.' lvaa rz izdaialec: baieslovno . ra@lr m fam Eolra t t I I I . Lzdelovalecodei lwarnrmra f junaltvo. lcagHysa pf.ld'T. adj -indecl lam slab.+!tr6a a tamet t(aAtaq. -tror adi zarneten xaApa.3. 'Ti.Sarr rr kabel Kaoftra I kabina l('a6|. kramD Ka3HaI kazen Kasqea adi kazenski Ka3tredfiK. 3. ce rleLarimo! Kesause. lam mladenid.$ nt odeJar..zorzurv debeluhu) (o Kaoae.{X' PrePirtjiv(omo2cna Turkinja'.lrra.l5f. . medel.. XAuIII rc{frrito.zdrazbar r(sAaI kad. kotlar Ka3arryruu4a I kotlarska deta\Tllca I T**Hf#. j!'Haqar. sri' nost joproBaH m bo. jy6u^eH n jubilej 2.rga adi iuZen jyncorin. ka' Ka6apd. vaterua. inpl dajati oc_ pogum.r. spodbujatt: 'ce: lati se hrabrega . 'unot imPI dimiti. soba za aanpi- * iiii'.-jt#ni JYraDrula. nev. kajenje.Zenin hEaqeH. ravs Kalrau&Ja. delovm na soba.r. -'.Jorypr jlfla.€s. It o'.rraApar impf kod\atii -ce: Kodrati se Kac ce.lluTe KOtenJaK IAm JopraEJ[Ja.rry m tam D\e prrtjlvec.Kaaprqa f koder KaAIraB kodrast. 2. okajaft KaAea Ikodelja (volne) *fff*"ff.eKa6ap€ro. rl jopr-axri posteljna odeja J1rraslura..t .a-.zal biti I Kalra f fom prepi. lpanski belori.Kori'flIa na Piskad Ka3arr..D n l kisto mleko. KlF. banja xuAaro m kadaif (slasdica) xIrAana.n kotel r€sarq[Ja. kazrovali se -ce: KasF'\ adi kazni\ KaE(.ol napihniti se. kaB€a r?r *J'fffflii.

-rHa 4df obresten in vino: 3.2. obdelovati tobak (Po velikosti. xallraqe. Ka. kokolj. -rrlr m tlakovalec ra^c. Plunrolourr drast Kd outl| I pl galose K6 naD Qli lam slab.An4fum pripravnik. kamping Kan0\iaar impf biti raarDvsa. motek. -q{r'6a fi qem oat Ka. -qr. Skatla.) xaaav3 m . nikakrSen.ul l'' vrv. (xl xtl3. -na I zvonik otomana {5a fl Kamel KaueH.obrtniski (trgovski) r€MrIdrta f kampanja DOmOCmK KaMmtHt. 3. KaMepsa Mv3FKa komoma glasba.pn ddi komoren. ) kamnati ka' r(. kakovosti itd. kamutlarn ritua I dem od :r. Ka. arh urni k^zalec re. kanxaMetFrc. 6r'154 t1 kanapC. Sdit.r n blatoik adj blaten.rl-raa ra.lMllAqe. Dosodu zn vrxkr RaMareH. kamnosek ral|aq n raznasalec vabil (na raMerr!tsa. -q r:6a n dem me- KaMebaDt??kamniten svet xaueperi. naaor in Ka^ta.'M^ap r.ic.' tovec (drevo in sad) r€ rdla f Posoda za vodo l(a]l{njle n argm od KaA zeLo blaten krai. x$Aeil6ll.^di2. raMeHlDaar tmpl svatbo itn. KaMelrapcKrr adi kamnoselki KaMeEnK.ucrnadi pomolnilki za Sotore.'vabilo na svatbo./reMarttlpl . ta): 2 grmada.at' r€Moop m kafra xaua I dvorezno bodalo KaMooper.ti dtr. sD-remlievalec.{a kakor Pravimo KaxoB.rrlla-r(a]urtr(a t bot gtdlra. -qn n kudma.-m ft kudmar . prevleka (za bla' zino) Ka AItMa. KaKo ulro ce se. posevna streha !€. ladiica K Ro aale kako. -ce. -ltut6a n dem og I(AAEM vrsno Ka eH. kako Karila m . 2. kamion rauo adv kje. kot da r(aKcroAe ad!.arh Pe siednili. . Plundrast rraaHxn. 2. f. pratlka r€ eHAapqe. usnjena Kapa rcaanarc. 3. kaliti se ra. odpirad.trtua fl detn londena skledica l. nered.tarE . goniad kamel KaMlllcKrf adj kanelji r(.le zoaJ scm na koniu Ka €6a I l. 4. tt cerkveni zvonar xasa6e. I tlak iz debelega Kamenla K:r AItMqca pl tlakovati s kal' drmo (a^apMunja. KaleMap rfl cepllec Ka eMrl. fl.. -tfilla n alem od rtant( dolnidek. -r$€. Zag@ xa ertr-xa^eltrar rel in dmolas. Kaj urro. KaMePeH op(ecraP komorni orkester ravnaa I zool kamela xaMrr^aBna I valjasta kapa Dravoslavnih menihov Ka. -^tF tn kalllno krilo rezec. arh \odrlk. -qt|t5a n dem od kamelji mladid r<ar'. Pulaica.KAJ 162 KZLATIaB Ka. -qrl fi bit. kakorkoli.qI|I6a '| Meir kamcndck v zrdu: stensKa omanca (brez viat) KaMurBK. . vdolbina xaMqe. ccra cVM Ka.ceplrr Ka eMqe. -I{Ba adi bron k^kae\ kakrien raKoB-rlAe razliden. kanal. !(aAar imqf kdliti.ujoo"" tuljava ""0. trdllava.iltraK 163 KaHAI|Mr raj. kot. KaMarat obresti norarra.ntr r(aM6aHa cerkveni zvon t vilo iz nje (za lasc) rau6anai. prekalien. Kopt_ to xa. Pena na kavi xajqrla. prekaljen dlovek 'ro.$rD adi blaten. dutara. kam. KaKo rnro 3Haere kot veste.larb m l okrov. nekaklen. KaKoa t Dlevel raa. truma xa^aeH. Pona' rei6n kliud: 2. kopica (sena. kakor.r!re!r4 naayiePar imPl Po' pomenisiti menisiti. zofl.urm z ognji!te.KaanaBti naptl ponareten denar xaarrarc. uttdba. pomoinik xauyo^dn€ f prikrivan. -prra d/f koh rt r€Mapa I l.xaMeqeE adi kamniten r€saDaua f vredevina RaMeEap n kamnosek !€rraa m 1. r-edovnica KatlTepcKll 44l memsKl Ka^Viepqe. kamin rcanInds m tovornjak. 2. enc kapna.irJa. Kalup. -Jfla adi kositfir Ka^aJ n kositer KaraJrEJa.a^tr tmpl Ra^eH kalien. RaAE Kajralia I cvrtJe r€lMaK fl smetana. .o.tflaqltrrrTe tu a98m od Ka^' IIaK velika kudma Ka^!ftp m menih ra. odvod. direndai. -. vabilo.\iaK Kucmrca Ka. -!rl|tba n dem didat mendek 1l' . -ce: se Kaayieprqa f nuna.Inirskiranjc.1. r.a'd. slab Kar(oB ltro kakrsen l. r(aj'roAe gl.tr poctnJevatec KA Atr fn modet.oi:a coni kai lele. -sI| I bol marelica r€fqe. Ka{aDa f osnova Da vezenju KaMerr. a rla n defi kG ledardek fta^er@a I londena skleda Ra eslrrc. veliko blato KarucaHm l. xaaoBtr n in I blato |(a^a6aiaK m fam l.\rrlGa 1. vlvca KaMen lB 4di kamenit raasar rfl okensko (vratno) xralleFoAe^erl. r(aMnl|r(lr! n proslol' raarbr. 2. l(aratrar it?tll priPrav_ liati. xam6anaiuJa.-qrl r/r kamniti most Iig pot Kar|.1 kamelar. KaMo ro? kie ie? 9C *alj. drnopegast okrog odi (ovca) I(a n. zool Plosnatica (riba).l. 5ol kana irt l. .. 2.\I|a adi blaten Ka^es. gl. Pona' relen. PoKaKo urro adt kot. k()r()htrf Kana f 1. zaslon (Pri muslimanski hili). mnozica. 2.eK ralenaap rn koledar. {for od l/. ki z njo vabi cepid.

iam mesruca xacancKx adi mesarski KACapsa vojatnica ftt racas fl ujedljivec. Kaoa 'f.||ltr!a n dem g). . vodo)'KaHa KaHBa I krempelj m l. capin xapaxr€p ftt l. irzl poclloliti-podlagiti. delavska) l(aHl|e^ap4a. veka. 4.KutlrtrEEt n dem kaDica.fi vratca.packa (od trnua). vaDru. sostiti ttanaja. okensko. prcruj trg zbosti. preprranJe Kaqay|a. prijaterr r@ItAiqEdrr kardinal r. ve zovnica.u. madeZ. K.a. sost I I I I I I I I I dutara.M farn prtvontj v kai. cerkvica. znadai. xalap*r1sa impl oalau aro raua pr6T l'r zmogljilrost. 2. mesa-rjti. karakter. xalar impt kapati.2. oznadba. narrpt4 tt muha. raruti Ka[secr adl kapljiEast adi indecl Em..t:. xap4gorr6r r. klamica: 2. uzalitigrislr. gl. kardioloe xap[€pa f kariera KapF<aTtIIra I J.em kaftonlek adr. -r']'t\a n d. zbor. rana. [oDatr se rane. Kaualc xatre. kap rlante Kanenir| tt 1. rj. Kacau m zaloga: Ktcatr n mesar KacatrR. jeziti se. rqrac Kapcxsr. . rl9f. kapital ra r€qqmq . kapacrteta ea[aqe. praep fam tcx 'J.Ja ade fam od.EeBA^ pustovaDje.c{.t|{ I pisarna KaHire. karmin (barvi.qI! nanu. .etn od.nar impf kopati. xapu[t cez cesto. Kacraarimrf viedatl Di' kati.lo. pitrdca 'iat'l{rKa (vojaika. izkainica (osebna. ka> nca. karton Kapl'orrfe. 3. zavihek (rokava) xamua I . r(aptre.watqo lirilo: 3. kangla rafrap nr tehtnica na kembelj ralfraplfia f tehtnina I kantina. karoserija xaptra I skala. karru neval Kapocepnja I okrov. nasproti cesto. 2. robi-rq qovJe Kaltrrra. motno rdedd oarva vap.oi stotnik Karulaarr m a/r. -w.) xop. Kapa6furKa t karabinka (pujka) xrPdor hu.trs xacaj. sreda '|l adi KacMgm. imol '(al'|g]e\. kapitan. karikatura Gisba). I strojnica.cEa adi haski Kapra I I.ftratrtrrbaK. L zemlievid: 2. 3. r(aprEq€ I fazglednica rapmn nr lepen_ka. -ct.iama-kati: t. I karavla. iircvariti lrg Kacamuqa I l.9r r4gqysq pf.(a. nadaY Kanap. kapljica (zdrav a).KAHA'AO xapa6trt orkester. ^ce: strinjaii se] so glasatr RaseHrK. IL vinska steklenicir. xal. t€ klanje. ratrax. Dar i- l(ACtTC Ka|IAr|Aon ludka pred ikono Ka.ti. saol. jagnjetina z zeIentavo ramn rz l.Ysa pf ugrizniti. m robidje. lig korenjak Kapuesr adi skalnat (apsr ra kras. pokol. impl povabiti. fam sraDa kaD Kan aAf. arh tam kl! Duk rateaan m kaplan Raneluun.lor^r(Ja ) adj indecl arh crnook xaptro^ m afh no&D strata. zDadatr .Apa DesreCna ceBAa liubezeD: iapa 6oja ama baiva Kapa.. lig smeloa pq ooDnost rapMtr{ n l. tehtnica s skodelicama Katrap n ara. 2. 2. ce Kalyraar impl tvartati ta.apffir m. past. -qI| r'' povabljenec.zhadilnost ra-pau6oa rz trdenje.r. potrt Kar. 2. 4. KAHA t(apla ce. kapljica gl.EB lam sreteni ki sreao Drinala xacueur. ostevanje. Kapaar impt $aiatl zrnerjati.4Il . zbadliivec Kacen I tkatlica.. iraeovc. ka! ljati. Patrulja RapaKorrlo m fam ba\aba.un t \otnica. stra[sl(a vrata karRA-l kaplja. Z^\ti KacaoaI 4rrr-mestece. 6bsrtvaJu Kar^aua f podloga KaErar 4di izdrpan.aancwa zf.!nea n d. zaDka. oau aro Kanap!tsa. mejna srrazmca Kaplau m karavana xapDaBcKrr karavanski adi KapAau n /an tovaris. (o)pesati KAGWaqa I utrujenost Katrpru.d.. NitrceK Kapa$e n grajanje. 3. DOkfOVi 2- *rn#H* l(a.ItAfo! m lam burkei.lra'ica. ceAaToa xaplutr_ ia slqlujeio tu nasproti Kaca t btagajna r(aca.preprrau se -ce: rf. . 2 soddek (za vino. xacarar impl b\ti mesar. suknjid Kralrre. kaseta KAcrlepnr blagajqik rocEepRat blagajnidarka xacKa I Celada xacreer larz uspeh.6t KvartoDrec nr kvarlut.rauar l. ohiSie (avta). karamool raparuqa I p-repil spor t€paErHE nt lerantena Ka. smiDla).l(alapoca pf zaarati.lo) xaHra t rodka. .. -F m kapelnik. adi indecl gL KACMETAIIB t I t KcIJr. kopanje. pusEati. voj_ vooa KarBJa. Dt. (za not.. igralna karx. svojeglavost ralyr rz suknja. obzidia) Kamna Lot robidi KawHRaI robidnica ( iasoda) KanfiuoBadi robidov . {4 f velika vhodna vrata (hise. r(ara t kapa .praEJa-. gl. vooja orkestra xa[el6e l1 l. dlanska). a/rr turSkalutka (eled.pasor m bot \agelj.apr.s odpadati (listje) xanc a 11. impl ka_ mu-Kapuati. lis zb^d:.

xBlrKH!tsa p/. zrasel postrani: 2. kvadratek ruaKa I kljuka. KaToDrr n 1. irei3nii veder xruKge. / ltllli Kep. -U|l m Lrh odpad. Kasar d (po)vzdigniti KatrRer tt kapa..n 1.KruuKaar impf mazati. kav ne trarue KalDeasa I arh ka]. kriminalec Karffiap ft gl. KBaqaM jajqa cas zaDravliam xiaqra" I kokl:a'. Karalieg KaTnI|I. -. uJmil rnxnpura intpl kikilikrti KsKsplrKa.ic. KataAHeBHo adv fatu ysak dan riaTa of. ftacrpar tttpJ srftct. po"l lom. ltt|(lx ura. Kes(a.g[ fi katolidan rialnr ttt kavd KalDe.b. stregna I opeka. {tr.n kvas KBacrr. katalog RaTa|IelI.IIrrrdT fi kolitina. '(ac}itr gl. 2. xaosr6a n kava. KUKOT iTqA ''. Keutrr rh bot cedra xeApoBddi cedrov rceJ. xBaApaFlut$a n denr od KsaApar. kljucavntca KarapKa I jambor RaracTp6oa katastrofa.Lik.rr'.|i& ri takovost. valirl (pistance). Kece Keqe.gl. -ror f vrsta. -3{ m imenik. itllpl kihniti.-rq I velnica. KaqyBaar impf L p<> stavljati. ve' t der -prei. -e'da adi fatu vsaKOOneVen impf muditi. kvalitativen KaqecrBo /r kakovost. kavama KaibeaB. -Lror adj katen. 2. star oven z zvitimi rogovr KatrlIa. 2.-qnl6a fl dcr?t od xncxil kitica (rJaMea. umazan KarrrKaBaa n? masten ovdji sir KarrrKalarulrja. xurleuaJa. KBapTOBg m mesrna detrt I(. (eca. (a(Dero. tihotaplien tobak RaqaMaK. dop na glavi r€q!4fta I bot zvoni€. -rqlr m Zabica.iubitclj kave . katedrala t(arn.ati Kraql|. 2. "qrr .k KarrrRa. lflPJ zacviliti{viliti (pes. KeAapor.{diti. nadstropje Kara adj indecl vsak. kapuca.rnrrla n dem od. kot. KrBaar impf kih^ri rurBaBr Ia f nahod r(IraaBuqaB ddi nahoden KIBHe.rl /drt rrcr. Kara Aes vsak dan KaraAHereH. zabad. Karaa impf lu. Raqlrr6a n dem kadica KaqecrBeH 4di kakovosten. praSid) Kaur{r. izba z lesenimi reletkami na okrlihi 3. krdma KaOe3 nr 1. cmen paldek. -ce: Cofotati (aruKaE adi blaten. kadar KaqapHuua I sodarska delavnlca Kaqe. morilec. o mraku rcBeqeiuHa l. tanje t(xl(oTlt ce. depica (s Sditkom) Kaqop . katedra. onedejati.). razred. KxrBpfilltxll / l)(' telinova rora. klet r(nru6ap rn jantar drM6apq5lt adj janlarjev. gG stilna. MarapeurKa) Karx^rlrta oslovski kaSelj KBeApAr fi fiAt kvadrat ti KBaAparqe.rtara. rnr m kavarn r. . cc K!dj'aD' impJ L med dobieati kilo. zob.RACEI| 166 KDAAI'AT riBaAIrarlre t67 KeHKa O r' fAft KIIAIIMqC KacTpr|. stolica na visoki Soli. disciplina: 3. Solski oder z mizo xrEreApdaa I stolnica. kihati KuBqe. KDI|qar impf c'riliti . zamujati. fig tas zapravljati. t(BaKa pl. Kalr^aar impf kalljaxetlt nqa f kaSelj. kvalirc!a xraqu. laillarsKr tsrdrlr 1r1preproga KA m preprogar 'nnap KinsMapcrDo a preprogarstvo . 2. pl l(nr'dLn nt fam krvnik.arna. xnullIre. tftpJ zareeliati-resliati xoa. denarnica. grcbcn KrlKOT. vzdigovati.-tltr ttt polenta Kaqap m debridar. {xr I usposoblienost. KeioBE m nabrez_ je (eKc m keks Ke Jlep n natakar Keasepaj. I(e. kvartir rBac. kJelkal 2. 2. pri- r<elleq. kvantiIeta rGapT. I(arll6('i. ce xr| orar irrrp/ hihitati se T Kn]ralu ce. lqm zapor xalDrau m molka suknja Kaqa I kadica. KeHraar tfipJ fdm cmeriti se Cmeta. RrfBHyBa pf.reJor. lidkall Karlt.1t koanik (zob) KArOrrK. -. fig oStevati !(aT. Jitl pretezati se pri delu r i^ep fl. KBaceq . l(efleqr| + 1i t . ltgaqar impf leti. seznam.'rr tu izdelovalec ovejega sira Karr^a. dce: vzpenjati se Kasy Ka 1 1. nesreca Kareroptia.KBacar iftpl klas dai ati-zakvasiti Riawr.r.a dem vzigalica KBEa. mrak. relutepa{ 11. kotidelr. xraear impf L obeaati (na klin itd.to_ 6ilna miza KerureDKat natakarica Ke HeicKx adi natakarski . kategorija KareAlra f l. (epaMtAa KepaMru€I keramika Keca I mosnjitek.rMrrAa stresnik. obrezovati (mladike). aebrid ItaqHJa. kvali" teta xraaxlbnr<aqnja. kruliti r(eAap.. KI IiM preprogica . 3aAoqIIyBa l. zapah KBarase. upornik. kvalifikaciia KE. qpua (roCMa.$aprer fix muz klafiet r-saprupa I lam stanovanje. mazati se. Aoqrsr. lopatica (za Zerjavico) xaqax.2. astr larn sostosevcr xliqep adv zveier.ndla n albanska bela kapica $noprfi fi viigalica n K[6pnrqe.v a^ nl ravt Kesrcarbe fLm cmetal]Je n nrni a gl. jedilna shramba..

Solski razred. -ce Krf^o. svezenj.resem. klas.spakovanje prodajalec) x ennu ce.Klocrlu nr kiosk anat roka (od zapestja do ruu.rerra I kletev. ru{flrya .m l. riMaMKnMcikati (vino): moker DostaKa lra sero imam ga na piki J9u (v oezJur. -Itrl{ rn izvir. utrutl trg oorearjrvec -diti ie. srananna r(naAeHlre. Krrp s saqJem Aruo gospod Dimo (v zve.xrqtaro (za {oxaaruar cdj onemogel. rBce ar impl kisati.reEra. ft kila. 6op. litpati se -ce: (srce). studg xtrprja.ac m l.fl. lis udariti. x. fa7xed. kitica. l(r4r/|rrca.. tikniti. r erxa I trepalnica. impl jati. klelati. 2. _raglja.qD?. r( etra.'l pokimati. &{aAe. delati Sopek.:|e''nrar impf x a[EeH adi suknen tom srnejati se. nesrecen rastlinstw. 2. 2. &la. xret adj l. xaexxlra l. vrsta (v vlaku. pititi. rnertrfe. tsro^a I rogljid xmr (l) tfl nesnaZnost obleke) r(trsep. trgati se. r(trccK. 2. vejica *np (2) m arh gospod. . nebje. 3.K ar6a. opotekati se r.'Jj. KrreltrtEI klesde K^atrllla f sukno rorctrrerie n fam 1. poklekniti.g[ m arh proslor rrrplrw adi tam nesnaren. 3.. klepaKOAC. -sp adj kem ki2. K snro z nihalo. t(nMaaTinpl l. ce \. e.Er I najem. prevoz. iron velika r. studenropnacra adj cirilski dek xEpKa I kramp.duhovldina. xrrrrocr f gizdavost. llasu pG x err€ 1 1.^aqa. pnsega x f bot sas (trava) K ^ca'ft adj klasast. bot kisli. gostad poloZiti KllpawcrBo'. odesna zaDustitise veKa xmriguecr adi Storast. lenunaKf.rKa f tam pika. gl. meri. namigovati sikov KIMXa. sme:ar|:e.t|trApl|Cn Ctpresa xrrl|ecr adi gizdav. seosr klima.nry m 1. pramen. x. uoog.Sop. dce: kisati se kilosram ru|it bot kumina KrrcaolroA *enr kisik tn '' t(nMa. preklet. Irg Ktrrlia-x.a n dem od. stopnja kakovosti (tobak) x. 2. klesati. naliSpa. gospodariraarup n klavir ca n Kr4ralIIJa. Kut{ar impl trsati (oblilpati. . fig kla. kimalil KrrcAoIroAeE. okisati-kisati: kisati se -ce: z.. kler 2. korurni stort. vreti.. xrep r?. 2. fiar. opotekati se. stanovalec. govatr dofotati (z obutvijo). 3.I .nc @a. r[|. maJau Se r. v. KoAer6e.raIq. robat. nalispan \wM impl 'Otkipeti. kembelj zobotrebec: 3. llttr(aar impf pesn kovati vzftKau R eDemuK.K 3raaT impt postavzr z rmenom I rlan. Dod. KllloBrr_r.rdaAefieq.. KraAar pl postaviti. rrrpnamp I cirilica r$aAeHerl izvirdek.168 Knc€nx. kinati z gla-lo (lalmo). Z. nec nula lovora.. reZanle. 2. moliti (k beti-iepeti.Kle@a n. rcnMKatr iftpf 1.ropotulja. pokati f lezltl se 2.reru€ I l. rezati se. lig klepetati. t reviti v klasje tek. past r acri.klavnica. vrsta kruha ti (glavo). preZivina veslca r. iver. blebetati Jrg cveKac.ucKa l. inpl nje. -Er n 1. razred (druZben). za drva pred ognjiSlem umazan r. mezrxau. fam zNrna za zatam umazati-mazatii ncci kol umazati semazati se Knoe eq.du-sje Ceniti. tig rsrgla+o .namlgovatl KEcl|e. KAerEB.c ocy!. prevozniStvo . xJrer€Ta obrekovanje zobe k^zati I x ergrf. rurp^Irclra pt. Krcr|ar ifipl kisati se. kleonineDnmeren ti. uboi€c-revica. Epne nost (telesa. prekletstvo.a pl. 2. namigniti 2.z{eu. gr. klepalec. tig osla- I I I I I I t I t I t I I t . 3. klanjati se. Sopek. tirrau|ap m suknar (tkalec. kip konca prstov) l. polagatr \spa f arh gospa. klet. uailnica xaaca I l.2. r eEerar imlt obre MT1:. opes ot San r etras fi. obxnana.-tIt ttt obrekovalec K marte. Ilet x. Klf oqraM n. !( elaar impf 1. krasili. -ce: leko)i tig jeziii koga. llg prilizovati se beti x^olio n klanje. cof rmro n kino na Zenskem Dokrivalu: 4. K''. lig slabogu). K ac. s.o:riemoii.n . rivalstvu). rovnica K]raslltr. biol aces\ oooen ceuca.ry. kletkat 2.la$a'|Iia I gugalnica. K eqar inl kledati -ce: (zob).!( araqrlrBa dem od r{ ac klasek prevoznik..Brre. krasiti se. meZikati.( ti. tovortrik.. izl Po x [|a t 1. 169 mrzdruvlloti se. 1. rln: roe: natnaKatl Se namrgruu xurE. x atlHe. x almar inpf l.llr ddt kledd gugatl. l. K^er[rar zl 1.namise. opeSaii. ubozica K^acl|ln|o 4dy klasidDo r(^eqeEe z kledanje x.ajati.dEorar p' pesr? vzKuxruu xAeArr shramba.r inrpl klasiti se.klepal. ieLi rekovati.tr arar impf .raarlaar iflpl sklanjaca: 2. trsdica. 2.iry'e. . ItoKor. 2. KrrEe.llqe. lcsti. . Krrrar impf l.rexxe.AaItBvEa 1..

KHr-rra knjizica nnrra I knjiga rHrrnoBoArirea m knjigovodja r(HurorEAareA m zaloir.ra. r. prsna kost (ptiI ce\.1:y^. KArrHODrAeH.j.i1"-". 2. zbadati: 3.!. -tl!{a adi od kdaj.koeksistenca ltoxa I l. .rabm4ra 2ebliarna (dcl lavniia ali prodaialna) iebljarsti KAnHqapcl(}r. anat . os. zanfDten r(o_DapcrBo? spletkarstvo..o6eH.) r]urcapcKrr d4i cerKovnlsKl".'35 rram<a. l..r<.r{FKaar impl 1. Ko6ar impf 1.a l. stoikrjekropotajo otP::A?iif-:t"oTl. DaDirtek. -AEa rantr*up. k()slel. xrs cir rorven a/f k()Itsl.. napgvedati nesreao Ro6r.: . gl qyKa rpona. r*rr$a n ilem od KAUq Lljutek rutltBlre. ur4 K^oltqccr.r.3H rr zabo.roqH!tsa P/. sao- lona. KHIi KDrba n dent od xHxra l. -qrr6a tt dem od xtru' Heu zlbljicek a'|::':.ra I kobila rol n kov.ryxaJapteu. ir?p/ I itniti.'-.a r darr ()d k()ct kosdica KoBqer. r rrllorblt.zdravstvena) r(06. kostnat Koa. Ko6a.1:.ai xroaer6e n klitie <laresina 2' t traeanski. ovaduh.menurceK KMer.. listek r(HHrKeEHocr I knjizevnost. usnje .deniati.n KnJlgo' liub.. Knrfr<ar iwpl k/]:iiiti KHtDKarune fl aygtn od Knr4ta stara strgana knjiga Kl{|xlnota I kniiznica Krrr(Ersap z knjiZnidar (Iflrnl(a I dern od Krnna knjiZica (diiaSka. zdeti 6akajod. xonaar-r<ore. pidili (kaaa).. podkovati (konja) KoBa^o fi podkovsko orodje.. 4.tt"danstvo. Kl$e: z."" tati. ce (pra!osf. kljukati. slovstvo. *.. 6Ha adl grozljiv. yMHar p/ dofniti. KoAKa x.. rdu4r. 2. -t ii'i" /i. kadar. KoBHar pl od KoBa. Kora Aa 6I-I^() kadarkoli nora (2) cozj ko. prepad K^rfure.ldi klobdast K^ouo / br(a xnoqrrc. kniDicat 2.-i.:lK Lc^v!r. poverek (droE za nosenjeveder) I(o6lllu€. bibliofil Kt{rD(ap rz knjigarnar KHrrr.3.i.) ': .) boleli.xlu&ta 170 KHe31la KgtlBqe r7l n dcm od r( I|Jua. Ko. izdajatelj (xurou3AaneacKE adi zaloZniSki.p A K rneu.Ialy-p-:i': !!_. K^VsoErin kljun K^Yna / klop &rI1. KMeroBr n arh vaiki *Plp..lL.qt/ ]. krevfjati 'a .. adj klinast. brcniti-rilali. t{'\.'uJoj. Kora[uell e BecIIlII(oB? od kdaj je ta iasnik?. nakovalo.ik. _ K wa fia I luJucavnrca |(A!r|eE. l^* K^ncap n cerkowik (pra]osl.. znadaj nona..:P-T!1-^'..ff"'f. . ' - 2' *1". podkovan (konj ) KoBaHr4a J gram skovanka. zvodnik KoeFusreqxJa / sozitje. x-nurr. loKoBas ._:-1.. -Eirf n zebelj.rr. kovski nadin KoDa$ adi koven (ielezo). -rqr m zool skobec t(o6l|.. zur. Ja: T^''|' rnlfi|'a n l. ke vaslvo KoBue. skr'lnllcn. KrrtlDqtltra '. sl.:. polr' kati. "qut|. t(o6llaqe n d. lrp. lporlHe.ba(dar "19li9Kl9?:::11'9?:":^.lHIIB iklepelali od mra/-a rqrxflKa t klinika 'jli '. K*etw ^r panovati impl ror1oIaLi. adi K'er(eBcxu kne''ii It^jtl:or nl klokotanje' u*tu- imp[ z!*"ii1"u. brcati x^yKa."'ff.'rlxe. -mIt . kravji zvonec xo6uaur. 2._ rqxcypa I sotesl€. KHexeBcrso /t kneZevina KBe3. literatura rrnures. (samo3. dlanska. gl.rar impl postajali brez dela.. sqlno): v tzraztn: Kofn-r'!JAe.recr udf koIdcl (() fl()vc. 4 kliuniti Kl\yyIJe. rqMa x.I(r.) laboletij. de RorarueH. -xsa adj knjiien KHn. (samo 3.. -Rtrr m zool de' tel KlrFcHe. izdajateliski KlflroltrtAareacrBo n zaloZba. xtterylaar izf ktlcz ^iii.rupoc zr kor.. pikati (kaia).rcrzab(). muz-kobilica (ed'dala). -pEa adl spletkarski.r-aia. oirekliivec. norar irzf kovati. sKovana beseda KoBap€H. p+r. -ro' p{ ftlIu..iifiTtpt"ilif p.n 2ebliar !. sllttiti nesieao."rr impl lam \ii :"! rt:r-'..etu od Ko6a a kobilica noro p/or od Koj koga roaoi m lam i. KoBgerKe.. uso xo6eq. L kdal (vprd. -rrHa ddi kljuden roV*e. -pqu n ktepka.ricr m klin Knx{ecr 4di klinast . gl."ffff1"i:uff'. znamenJe r.(l) adv. 2.apFr4a I knjigarna Kr|Il. prostql za Pev. r@Be udadti s kladiv<-rm (enkrat) KoBqe. urrpxosareir. K telebniti " x tE.iuna ku) l.roaraar ktopo irzpl *999!!t. aBrr rfl kliv(.KapcrBo n knjigarnistvo KHat(e. 2...r a'i. udariti. IcrYrHar p/ 1.iack.:' tatf vase r<lotratr.KlrcaoDrl m knez biti xrreryrr.K^tr(aar imPf I trkali' udarJati.aot -'ffiotatl./.di K^ririqe.' r xHKa.tesnati "lli''ll' i??r. m. rpece |(. sllitr.i[. .e4.t kovad r(oBarrrmla I kovadnica. 3.. K rdr{ll. x. noraruen e od kdai ie ta ^e6oD? f. K^{Maat impl kimati. zaloznisko podjetje .-xtrba tt rlrttt txl KoB. r. pc skalovati z eno nogo. -naur m klobko xaouoripe4.5.e-i"ti *io'o'". kovan.*i"i"iii. I huda slutnja.. os. kota. kljutnica .

D adi Kou6maqtrJa. se KoM. zool koltrLar.a vo. borec za roaouJa. Ko3a mucrfl kozica xoAe6a.3. kolG prne na: z.n kurni].oBrt ee.I5A @ t(o^et6e n gl. lig trpeti. kolos KoMopa l.lllq€ t d. sxrob tmpJ ra. nl kozuhar. -r I spominsegau -ce: ska slovesnost. podKox!?e4.i skupnost.roae{liDa impf voltiprnrr se ti. KoaoBI|. z.hazard.qr. kolor komiden.rerna I zibel norer. riltiti se.em od. muditi se t(oirBa. (urau T I I T I I I .Kpq9cy?e impf popf. bojaz. kodijai Kosaprnrx. modna lepotica.otdal ade' fam skorai. -gma n dem od 172 r(o eErrlta KO e||l|llKll r73 nol{opa Kor€p. zvondek.os prorl aen. kolekKoKorrtKat zoot kokol. komite nostna skupina v tujini Koru{qeE. Kolocl. gl. stolpec.I . m gl.IraarI in nJa. uaKer po3iljka.Ear . eFr&pa.ti Ro lraB adj pron kako velik Korrxy 4dr koliko. Je qovolJcest rdo^ l adlt /dr7t Ko^ai Mv e uer. dremavka omaluJlv t(oKoDlre.l(orr. xoKolrar ca impf lv KoAeAa. pomisljati se Itoo. povelis:lvo_komanda. fig ro3le.xotxyqxa adv d.knjitDa zbirka. kokoska vec. kombift.w f zbtrka. r. hazarder ' Kouapgmrqa t lam igralr:ica. koloniia.opn.. I zool koza noaax paidek. komora: f roaocer nr tir.rrc.ti Ko e. kmalu KoMd. kura uv KoKonlcapn kurji tat. Ko/\ewa-a'r_ iwpf pogostitev . s katerim KOrKiIreK tl Smetana. pl r. -rE tn prekletnik KoueAtrJa. kratko iovelje KOMaItAiTa. mlinsko kolo: liudcua sli ptes. n dem OCI \os. obdarovati ob novem letu (oaex ft klanje Koltolnaptlr|x. kozji pastir roaap zr kolar.ap oatatec usnta ftorKap@a t usnJama (oxapcKrr ali usnjarski Kor€pcrBo fl r. avto. orKaKo (e ce crprur KOAATA.rynjemu je lahk<i KoxryB kotusdek Koruuq-ry n kolad. PreqaJa Koaerur<aI kolegica xo^l|6a I koliba. ilon gbdavka. kolesnica 2.raBlr ce in?ut kosmateti. 2.BaaT rrt in impl poveljevatl komd. .. rgra na sreao. neodlodneZ RoKoHa f l. MIIOry IIATqI|.qecau. zidek. vrsta Ko!. laljiv. Kolu(aar impf Dita.aagai. nika KoMerat zvezda repatica. kosmat KorBse. zabaveri Ko oc ru velikan.un z omahlii-tuEa n dem od xe KoruKaputka. otroski vozidek Ko^Ka. . koliivdek lekcija roirea z koktejl.em Ka{o mano sKrootn. osvoboditev izpod Turkov nesuverena delela: 2. pt. krojad za (ozune r(oi|qBqe. ce Koiar irnpl kotiti |(o 6acap m klobasar se. kolikor roilny-roAe adv kolikorkoli ro/rlq' urro adr kolikor Ko^rqaofia adr koliko (o mG Skih ali o moSkih iir tenskah) Ko..-pq m zool komat xoi/taplltrt(. strojar. voi oskrbi ro. kolonovec(Zganje) naoa KOtuI|ra tn komit. Kavsnlu kosmat postaj. -Er I l.cija r(orrmt|IK. KOM[r6! t n6) pl ttor<oa6naf l. Dr+ me(uJa klinjati.EAa 11. Ko/.KoaJeta kol ko^a f voz. smeSen. kc Koroxer r?r januar (ljudski met lztaz t KOITUlra.Elre. kozina t(o^Ee. komemoraxo o n 1.Ko aaar irnlt gl. zibka. Ko^BHar Zl kljuniti. hazarderski roflryEsap. pri. nar6d. roaop rn barva. .AreHrlrru. Koltf.. 4eft1 KaKO matDen ugibanje. svitek (na vrodem qfeku) rto alr m pas.KoMeErf.mpt kleti. .p . 2.wr ft lam kvar topirec.-qna adi l.-.-E n kozja staja Kol6ac m klobasa r... kozica vabijo na svatbo. roar(Yu€.Ko^ar iwpf klati.!ItI6a ftO^a. proz kdorkoli tcoJ-ro4e KOAeIU(a (oKf. majhna Ko.noMrI€T n odbor. "lrmEa n bot mali xoae6l@ adi neodloden.rsnjarstvo KorKv! n koZuh Kor({Ba. Kolte)( roacr qKx ady kledd omopaar ko se polomi voz. zapredek nestalnost sviloprejke xorrCram kolega ror. 2.Dasnna kolena xouap m l. Kl t(o €6apKaI zibelka.tu I ves€loigm. KoABe lroma I kozja dlaka. KoAe6^rGeL .ru$l4fsa. skrobrti xo^ocau adi poSkrobljen Koaocilar6e n Skroblienie xoncKn ddi vozen ri. 2. Ko^Bar irrtrt kljuvati ro3txraa adi dlakav.mehur . t Ko^ondAa f stebrisde. fotokamera. jermen.-nr m mreza proti Komarrem KoMapu{a.xo er'tFja. m usnjar. @ t sestava.'. kc t(o I|e. Irg majhna.-pry r?r zapredek proga (za konja) svlroprelKe. . Ko .jermenlek tKoaap tn kozat. kocka Ronapeq. taDh Korata Mala Mali voz Ulrqde). Karcn. zbornica. KoMagA!.uHapKq-KorloDE|a tropi. kvartopirsko gnez<Io roMapEcKE adj fam kvartopirski. KoJa. tip.oe. prq I(oa. koda Koalloap rz kodar rcoalrrecrneu adj kolidinski Ko4rrqecrBo a kolidina Ko. Roa€6^taocr t neodlodnost. neugledna hisa K(ra€Krfu . xo^e6aar imol zibati (otroka): xo3MerlKa I kozmetila biti'neodlo-ce: roj. tomentirati xo ooajse r? frnikola.(oMeMoparyJa.rrrba n dem od.

KOMrrrgJa. KOMtrPOMIIflInJc paar I in irzpl kompromir(orrrcpBof konzerva tirati KoMoreu.etu od se. grzoall se Kor6 konjidek.r1 1. Kormar ir?rrl kopati. konkurz r. SeStaVa. adl popot'! komDleten varr-prenocrU ronnr.rrrp6. Ko.ietje. koncepciia Korqepr z4 l. kompanija. lagoden. -qrra adj konden ^di raz umen. f bot konoplia KOHOIIeH. fl I primerjava. 4i I zaplet. 2. okoli KOMnfiITOB KromprrJev 44' '(. 'aeKOMIIoTrn kompot BEA KoMturec nr ned 1. ob. ko'J. konjski takt. obkladek. nJentsKr posvetovati se rco*nqa I konjcnica -ce: KoHclM*Ira. konkompozicija. vanie. priaobivlti rud6 Kol|lbel(I|Ida I l. konfekcija. xordrvxr cdf h0 in impl 1. domenek. gradba.o$ KoHax. -nI| I l. trlica. in inpl porabiti. Korr. trdcop ffi stroj zqoite. lig varslvo skrlvnostr KoEcrararIrja. rrgura KOnSITKCUa. konzultirati. konstataciia Koxcrplrqlja. 2. udoben. gl. KoraoII rz 1. gl.l . 2. -uqfl nt nlt KOMT4TOMICeH. ljarski. komparacija KoHrplsHocrI strnjenost.dv pioti. gl. zoper. KOTUnOHrIIraaa pl torrAlrrep m sprevodnik. palada pleksen. qeB^ap zaz e KoHAlpauncKE adi tam tevI(oi. RoFrar ce impl liipati Kol6qe. sprevod t. coraacKa KoHcm4ratxja I l. riti: KOntrola izkopavati. urrIl .Kona$ l.d mZ b a .KOMOT€lt t74 KOrt3ePBa KOH3epAarIrBeH KoHsepsartBeH. o€ KoM. stog ro. praep k. izvedba glasbenega dela: 2. -Er I ugotovitev. 2. Doklon spremstvo. -M I zamisel. konin irnpl zaplesti-zapletati. gl. xoxgnqsJa.a rTraoeta prott pa RoH Kona f kopa.Kor6_Fnapr?r konjar. konspiracija. . parlamenl KoMro3rrqrja. -txr I 1. xootrep[paar pf in nent rfi?/ sodetovati. letal. qcB^apcKr-r valec I(oH€Il.ool kottl: 2. KoMn m|I4ra pt KoHBep3aqrda I pogovor. komoden. "tllt rD jcz(lc(.o'{or. zgradba nJentK ttollcyaTfpa. topoglavec . veliko glasbeno clelo . zveza ruapec t(oF[f. rfH. vlaka) in duSevnozdravje KOMnOT*pa. kongres. xonaxysa im. zavoj. konkreten KoE(!pr(pa. KOMrn4rr rre t Kromprrtsce. -B'''a adj kon- t75 na obleka. a. . coceA flac brez cilia KOMTUHAaK IAtn SOSedStrr'O. gl.l|lk cTaS Ha TeIOTO telesna Kor6amx. koncrznost xotr. lig gl. -wr m fam iEv2. zapleten. RoHcya n konzul Korl3yndr. konfronurall Ko. -or. zarota. konKoMtriMn€rrr rn kompliment. zasnova. KoHA!?ausJa.dvorec. staroverski Kor$VA.r r. l. zbrati. sestavljati. KoAclarEpaaT pl KorsaHfilrlt. proti. mrha rati Kol6orIrrlTn m zool bramor KoHraKr m l. KoHKWEpaar pl in itflpl konkurirati ttqHKlIrc tt natedaj. sestava(lit. . rorru m l. -rtrta 4dt Konopen noHonurrre z konopljiSde KoHcoHdrrr m gram soglasnik. aA Sp'u. pod. konjid r(oErrxrdrfl rn celina. coceAcrBo neumnez. _ r<oEneHTlrnpaaT pf r\ tmpl koncentrirati. zveza KOMVHUCT|'SKn@dj komUnistiden KoMrbop n udobje. komponist z. coceAcK{ drgra debel. KoHclMxpaar pl Kotbl IIre a aygm o<l xt'l|. komuna KoMVHuKaqI|Ja. komplikacija Konvencrla Koiiturmqtsa.Txa adi stvaren.OMllO3rtTOp. trgovina z narejeno obleko r(oHlDepeH4HJ -r!n f posveto. xonzonant. med. 2. dukter KOmpomrau KoEA!?a I fam (evelj. eoi eeta KoMnapaqnja. osredotoditi.iport telesno dela. KONIIKt xoM9HaI obdina. celoten. ko.q I pregled. nadzor.rno adv kondno. -q|I m arh gostia(e. treslica (za '|l servativen.EOy3nJaI zmedenost. gl. verzacua komplicirati Korsoj. brezbrizen KoM n a r f i j a . tntrrrvshii 3. stiskalo ljar.HDerqHJa. skladatelj. o mraku r<oHnpereH. kooperia.{n m fatn sosed. Kot6q!t|6a n d.d arh preno'ceKOMnAsre!{. . 2. tt KoMrxp n bbt krompir. -rnr f dogovor. RorIOporllfpa. voj. konsumikonj.-tI a 4di l. :. kon' in impl skladati. yAI{'to'{tp. konruzrla Korqetrrpripa.n k()n.ror6oqt. 3. 2. gl. m. krompir . gimn oro<Jia. spopad. komfort KoMrnlBKa f lafi soseda. pogoj. 2. konferenca xofiO^|ir(T n spor. kontiRooneptpa. KoHOpoHTrrpaar ?! \ i-pf sooditi. nazadKOMNI'OM{TftI'A. 4aa 44t komprenodiSde.. -rfi I 1. KoHerre[. strniti Korqemnda.-ItrI I komunikacija. COKorsaK. doloten. kompromisen rone.rErre r kop (v rudniku) serijska izdelava. tehn stik. xotra.mpresa. coceTr{a KOMnaCtl Kompas. ko.. diciiai 2.KoMEncKrf adj lam sosedski. shod. KoHcyliir m konzulat KoHrGeqepy adv zveter. nareje. t(oM[ eKcerr. skupina ladij. KOMIIOBI|CI tn KoErpec.riraqnja. skladba.

lasje. kostnat: Koltncrod'V6eq.kozmos rn Kop{crrocr I koristnost roco adu-poSer. vir: trs.r m l.rEAo kmilo z Kopre. lznemirjati. ltg rod. 2. KopecnoqA.I |. \qtao l. 2. ItonEe. kadunja. Kopncrar imprt tponezaupurvo rabljatj.. fr. zargd.KopFKa I l. KOH TATKOBI'gATA KopAorrrt kordon.lotl. ienska obleka (dvodelna). perala. travnik. korobad.or' roia6ap nr iar: kapitan trgovake ladje xopar adl trd. Konueat impf 1. -urr zr gozdidek' mlad eozd ronaq. rocnl6a f ko5nja grir. hte peneti. koKotra[a t 176 kopnica. kosa Rocap r'! kosar. -rca m korenioa. cBrrAaP f koritce. zalega.'(OT Ko-rDuuelradi cl. sulidast roflra. motika. -cel delati si skrbi r(opff. rofl. nadmorska visina Korap n . 2. skorja. KOCteIEe . -1rqt rtl peutlja (pri pletenju) xote4 m jez za ribolov (iz pletdrja) . n. kosDja. *ooi#rn I rezlj-anj lesorez Koltpraa l.x^ga KODeH. bedro t Duce) -korito. gl. zapora s strato . cBu ap n KonArrqgapcTDo rezbarslvo KOrrSTOdA dem od. kosmat Kocn. . koptr'mr impf vezati ropra I skorja kruha xopKa! tt tatn mera". lupina rooa6 m ladia.raar intl gL Ke le^r(a roEree.ryprqa I grobnica. brskati. oDonaSati *orifamr. korekten ieoDoreden. l"zne miriati xorqrraqra I nezakonska mati xoEAJar m nezakonski otrok. pankrt. koristoliuben Kopncrolby6je' koristoljubje fl Koprro z l. 2. se K(rctDeElaT irnpl Sdetiniti se. kostruca ft. cwr eE s'!i' ten KorFrap. bistven Kopen-qe. sveta knjiga muslimanov Kop6aq ft bid. izdelovalec KOS KOCTeE. . nopAc x4 I trak. lisjak xodpa. ftg (samo 3. lig Posnemati.bof kopriva tn rezbat. ronearaar izpf Po malem koDati. KopscrE. poln hrePene' nJa Komrer Bo 4dt hrepenele rortrre|I adi kopenski xorno n kopno. krditi coid za laz roiraqrora I krdevina.os. suha zernlja. kostim. cBtr a KotratfDrrap Konpmrap fl gt. sulica rro4legr a. slepar.$!6[D adi koristolovski.qx r. xopncerr. otrolka -gajDlca t t t I I I KorEa f sidro. 2. kc DAIKC m 'l<njtgo hrepenenje po domoviri KOrEetceE.) roba f skorja.'' Kocaq m kosec Kocer( I sitnarjenje.poK. lesorezec KOnpEla I gl. gydja staja. KOpecnor|AtrIta kopnjava (brez r(('Dtl 1n I KOnE!tsa. laz roreara. .di kopjast. 6a n dem od ra -{ DeHKorenceK roperoosA$pa.zapoDKar _ n Kotrqe. ko t I T I I I I Kop[cro. korek' tura Kec rcocroooam prctin. f(opar impl oStevati. 2. ROC!1eEII. gl' ItrrPa Ka' [epadra. tig 'ror tzradek adj hrepened. -Ee.l-.t 1. 6otn -arh ladiar.-!ry n koristokoldidast t ast)r.oc.ivinska staja Korltpqe n dem od. uporabnik KorMaFxocMecr adi kosmat. tra' I€MIIIIIK CTBO burjati.rrb. sttahopetec Kop![|Aap t n krmar KoP!. 2. IKolra'la Kotrprdaltgrao tt gl.KOnFrnBa gumD KoDtn zbor (diplomatski itd.I|o|r 4di poseven Koca I 1. okostie.KopBar illtpf. -ce: raz. xol'Aeaa. iz: ouau. 2. oaitati si KocKa11. koPneti (sneg) KorlEeriKm br€penenje.. .. kaduniica Kon. rcoperirfpaI poprava. ItoKosenoseno rcoeeet aai bujnolas. betva xopemr adj korenski. lig neobcntliiv rcoiarocr I trdost. rzruv:ttl ts koreninami) Kopy6a.l tdlf ut l IOVeC IrNr I'rpl dopisovatisi. {r -ce: gaj Kocr(eE adi iz kosti.TEa adi Pravilen' KoD€iKrerr. iram. korito. neprijazno. tazkoDavati zemlio. 2.gl' KoIraHa. Kocar imst 1. 2. Kocida f dlaka -cua adj koristen xoprlcHr||(.onaga lan). kositi s koso. ogrodje r.s uniievati: navzkru . ieZiti se: Strleti razkultran ftocaiu ru larz mo3ka obleka (suknjid in hlade) Kocr!? . telvin oklep Koc. kosdica Koprjo.prihajati. l2 MskedoDstso-litoveDstd itoys! Kora I kota. surovost. N tn ath snliEat KotrJen kopje. kosden I log. skelet: 2. xoF HE. KoElraar pl in inPI l kopirati. kost.3. mat koretr.onoqrr. 2. neobdutliivost ropa. +. kopad. redna strusa nopruti I platnice t(opnrrerue n vezanje knjig t(o-ptrw. aool koralat 2' kv ralda xopas nr koran.. gumbar. madek Kore ti maeica xoleacq.) skrbeti. z.KopncEsE<a upot raonrca KocMoc vesolistvo. pulin.ttga. izkorisdati rocrearo adj kosden. r(opncrtr|qa. rovnlca l.n l. snega. 2.ot kostani xocreHap n kostanjar Koc{eq tt ce <barfiia go Ke creu skodili s6 si v lase KocaEu tt 1.n izdelovalecgumbov. putika Koq4r€q zr zool ostrU (riba) K(rcll'erut| ce. Konaqar impt l. 2.z-i l. zajedanje Koce.@a. lupina. KOnElBAat tmpl po malem kopati KonDaf bof koper e-.

U kr |ll kotrajen (parioK./ I krvavu sc kllti. dvigdo r(patr.kordek xoqelr. veljati KOUTVAa Srajca I taoIuYAKa. Korrar itupl zavirati.tKI bot kumara. Sopiriti se. pnKrasu KpaAex n. kr(l (ftr $llslrl nje gruzdio) KpD. gl. -gn m krajec (krupa kosarica.. -Jux tn krvoses. -Aqn n gl.t lepopl_ sec rpacHopelruaocr"Kpacrlopeqr|e (parKoAHeDrrga I zimski sondni obrat RparKocpoqeE. sak (za ribide). garje. 4. tesnoba krai. KpAar iffipf opold\e podivati (o Zivini).rFa. KpaBa kravica RparVJ. r(pahrura . KouraKpaeuHxr(. kraja. KoruHar pl ritniti. xpttJc / klt. okrajlaKparx. dot- 44 t morsfl lepe bet n lepobesednost. plcplrtltl se Kpsjoca. nagrada na tej dirki f(o!trKa. -rKa d(rl krrlck Kp6^a I dcbcr. KpE{ 6a n detu 0d npcr kri. KPAJ KPAJ kp I praep poleg.lKaB *p-ucr. rpanaar ifipl kokoda' kati r(Daxe^. bezeavka rpani. gl. -Jrm d. -qln6a n deln od KpaL kraljevid Kpaaqnqe . tatvlna KpaAe. -rl^rl fi kita las (oqKa I 1. I 1. f jerbas.KouDrmla 1. periferija brcati. vrSa.. -Krrr rz kavelj.recr adj dolgokrak. rpacat imlf krasitii p!6a Kpac{. vredi.?t 2. kravaj ec-kravaj dek. KpEJocaar p/ okrv ' viti se. xpBotn. ulj Kourapa.Ir|a rall krll koroden RparKorpaes. krasta.-qrrr6ar? dem odroQa vcdrce. cc l(prrur irrt. zmeda.aAaq€ I tatica. dreveneti -ce: roqm|o I svinjak KOrrHnIaJ ZaVOra Koqsr|qap m zavira' Kottr. kradljivec Kp. xpasoBu m Zetjav. KonrKaar impf ritali. pokraiina. y I'IIlre nji. KpatfoBll ln zooL. /rg kratiti . KpaAerrKVM KpaeH. kislikast. dopek xoqopr| ce inpl napihovati se. RparKoDpeMen adi kratkotraJen KpaTKOBI'eMeHOCt iitt sKr:KraltevsKo r<paacrso kraljevina. ip koSarka ha KorErJa. nasprotovati xoq rt oven xoqli. 2. mlinski korec xourap n debelji panj. xor^e. dirke (konj). KpaMnoBtr m kfamp. kc ncc.'. ovratnica KpaBJn adj kravji KpaDqe. rpaa!tsaar iz?f kraljevati xiraniryr azlj in idu kratjev- gonoq Kna. goljufiv KpaAVMadr gl. fdr? ploditi. :ce: neopazno se plaziti.iec ripAT|. {E Rpax6a I kraja. krvno sorodstvo KpBormeq. fam kotiti se. KpaAa. dezela. /ir: natava.. skrajni rouapna f l. korec (za vodo) xlxDnqe. 'xrra ddi obalen.kotlii(ek) KorannaI kotlina KoOa I vedro. trcb xorqte n dem od KorIeI kitka. tatvina 2. kralje'' stvo rpa. rru xpajor Ha Kpa'rIIrtorll|e.delj. obrezen Kpaj6perKje }1obala. okolis. obrezje xpajMople n primorie . fig eulg debela lena oseba (paaaj-kpaaalqe tu n ktataj. kosara. tatvina r<pa4eu adj ukraden KpaAeq. kra\a. lie grda navada. pfl riDalMoDcRll t79 KpAII RourHe ce pt fam planiti na koga Korxrffrap rz koiar KotrrHrrqapcrBo ri kosarstro Kotlra irn d stati. pleten ulj. igra na sredo. kosteneti.adj lepe (v zlo'enkah) KpacHorntceq. RpaAar impl krasti. 2. kamnata tla (pacraBn4a-KpacaaDu. 'oBI| tt? kolara. prcdmcstjc. Krala. dem od. geow kockai 2. '!tfllt koDcc koncev brcniti. krr. 3. pl xpaeDr|. 4err od (orxy^a srajaka '1 KpaBa I 1. smrtno sc sprcti r<ou ra I l arft odskodnina 'za uboi. KpauBa f pokrajina. 4. rovmca. Kafitcr KDaca f kada (tabujsko ime) xpacar adj kislast. pri. kos. 2. tik ob Kpaj6perKeH. Kor/u[$a n cLem oa t(ore^ koteldek. kaos. kvadrat. rovaca Kpan.nik.-eBa. fts pc hajkovati trajnost I kratko- . kljuka xfar. metati iosot tig pridkati se Kpar rrTc tt rob KourMap tu 1. krvno ma3dcvanje. zrl d i KpDu ce. kos. 3. KpaJ.mKrall Kpa^lre. 2. kparar ifl pl krajsati. m6ra. €tt'. (Irce. zadrZevati.€l Krapce( Kpan Kpac n kr:as. Koltrvalle J. -cttrl . -ldfiEa fl dem od. Korar impl kotiti. brcniti Zogo riajmi. -aa m ined mar.r ddr skrivaj (paA rB ddi kradljiv. aka'x cija RpaMn.. sede (Dacra I l. -ql|-'I. -Jr|a adi kor]t'lJ. 3.ot robinija. kljubovati. xparyE m zool krag\tlj KpaAaq nr tat. zadgl.Kumarrca Kpareru@ I kratica. 2.2. p\. hlebdek RpaBap rr kravar.r KpaAermqa. kravji pastir rparara f kravata. -ce: se rtloqlrl Kolr^aptnqaI kotlarna. kradljivka. ob.rrlra adi kratk@ KparKoBeqeH.6a r}rac'r ooleka dela dloveka rpacno.178 Korn.rfap oat7 dem Kpa[qe. morilec r(pDocepr|arq -ryr fl slab in modan tobak xpBqe.

rn krcj. -rKa ad. xptra. zaup.. pomanjkanje (raba).zmaKn.xpz u. natanden: 2.od. . KrparJenJe.l t nrom. fig zaitita.fl arl I'rC. zelenjava). lllaur rD r xpcAcrrcq. rJava BUHA kpeAlTnpq. skibeti.. klreuar . fig rp-crof. . rrpwuura iftpf 'ti. tie vre-Sdaii. Knzem poslavtn. mer.rra po)re5neZ KpoInFa f zibelka. zaregljati.. zgreliti -cei ne se se. koiuhovina KptrrfKa I l.-rrqE m kredenca. krhek vstran. 4. -. m krpanje. KpnuoDI| fl bot bela KpenoK.$a adi kazenski. simetrina.''t{<a. lrpatii fig popravlJatrse rl4ranu. pnKrrvatr uslvarJau. vreldav.tr: . -rlra adj krittulen Zast KporMAlutKa I glavica Cebule .g name&. 2. rcpta t(pua I l.cet dvis. skrit. Kp. posoda Zati.Klrcr'. Cesa krititi rper. gugati (otrpnerK Klnta. Kpner< f. 2. lig nakleslava snopla panJe.IfJra: impf. . r. utrdba.zelenjava).Kmslr: -ce: dvigati se. 4.nta. 2. (navaonoza zganle. rezau trto slq KpomtA tt bot Cebda. rq*r. (reauven KpeDa. lolska kreda gr. JAm Jemar'. bruxperocr I trdnjava. lilija cvtst m l. KpE Ja. impf krstiKI. kriza. zrvolantr Kpaer( rn zool klop KprFre. impl detl W malem KpeDerft postelja sepau . KpgJaTimpf kiti. Krprca. rooceK zadnji del ladje. *iZariti. razbitine Kpcu. svez (mcso. r<pegrmpaar pf KpFy trYI. 2.Ec KprrfiJa. . f am mirovati rpcroclraq n krtZarKa T I I I I I I t I I . stena Kpr{Ao. gl. Kpner( u ' smrcatl Kp^a impf zibati.cAr|T . KpKaar impf hlastBo npo4e adl potihoma.m I stara Sara. krrborat). ti-krsdevati: kriZati se nacrl KpcflGa I 1. de. odlodilni KpeRa.-c€: ledjat 2. kriqrljast krva xp.l'rJuga se xrjeol ratl Kp{e.ur adj regljav. xperaar *4pI reqJiati trenutek.. regno. kriKpgrrAEp. Kptr ar npf krilitii niti se. Knzau bulica ( bot ).oE. knjizna) 'rp'/E nagEjen. 2. han dem od Kpcr kriortr 'dpcre .trEr6a.rezanjetrte KpcroBaAes. Iivinska krma. KIro'raT impt krotiti . hudoxlteEre.KpEruar Ul krikniti. KpcrroR. -. rn rmpl .xper4raar pl n impf van. Kpe[|tar impf krepiti delstvo se Kprff.pI Kpaaa. nepravileD.t(ptrTztreE l(prllueH rpcflrc!las xparmra I ovinek rptorqa I krivda trp_ErrlrfeH. jerbaldek niti.BKa Adi soden. zakvakati Kpna f krpa. tkalsko ryrcrocan adj nawkriien vraruo xporn.KrelraDl KprreMta I slepamis (igra) rlteK rn regljanje (iab) KpI|3a I l. KpeDaaJ impf -dvigati. l. srecau KpocEo z del statev. cunja.oceg. kruliti. 4di soaen. {rr0l. obzirjesti. Kaznlv Kpr8rlqrogr I kaznivost rcp.KpKopar impl l. 2. 2. cunl rca.n kredit. (mcso. svet t{pErle. Zreti. prese den. perut. t<ncav vz(llKnltl KIFEe.m. ledja rpcrar adi kriZast Jasec Kpgr KpHar impf kmiti. KplfraqeE.q|a 4d. kosa'lri KpxHe.. naslaniati se. ime nrta ti hripav glas. ve.!(pllly m. skiKpetrpa. 3. (mcso.oatt na upanJe.rlo KprrB qaT rersa uDrldrtr se odlodilen. majati se (pri hoji) Je porrptleue xpAaarf cc impf fam okrevati. xpcAo I I. 3. neraven. .wsa n d. kristal. usoden. xpsrpBu m krit. KIroJar impf kro:itii !(pq-mEoceE. nevaren KPAo z dreda Kp€alfueH. ocena adi L kriv. 3. 3.J? dem. krilo stav(tudi l€). presoja. xpcmo6paseu. brisaea. u se. vstajati Kprlrueu. t.adrr skrivaj t(porocr I krotkost kpKa. xpcmr pl. 3. baziti be. 2. KlrcrocaoEKa krizanka f pomirjati. med dni del -ce: seboj se podpiriti Kpuiedrr r?r kriminal. Epra Zivljenje roke). (pisna. KpuKperm.Kp. -ru<a adj krepak. atl'' m hist k'irepec zat KIroMrrAoE cdj debulov. zi. Kpn ecr adi krilat fam . krii. npoeee a krojenje. KpErose..i krotek. xpenar impl podpirati aJe z l. ftp[BHar pl zaliti Kp€BOK. 3. KpcrocyBa d1 iryd KlroMrntre.-AEa4di kriZast Kp. 'DFa ddj ustvarjalen. ustna. co Kpoqe co 6laro zls pa ltau KpKa. 'dlt'cldrtr Senosteklo. KpKoprr. pl dvigDiti.aM adi ktii'alJrg snovalt. viseti -ce: rlreEa f skala. klokotati.ry n? pragic.em tE. krcda r (kalcijev !(pqroraeA adj ikilast.. Irg €istost gr.se. zgubiti ravuoteije (zdravj tzoravJc. TBpAnEa Kpurepnlrr r?? merilq kriterij Klr3no a krzno..croca.Drikrit mlren rpuruyil.vstati plavati leteti. npKHar 1l drhniti.oe5. Kp@yAecr"Kp[Eydrsas adj ijugast. -nrua adj skriven. rq KpcaeHadi krsden potija.a I ovinet. rica.. $kilav. lovska KpcEo3eadr prekruanih nog rtusKa (nacn seqeua) rpranar.

{rr6a n dem od RyM K!rI. . zakikirikati Ky^a I 1. opravljati se ryJna t Kunlnla RyJHcKn adi kuiinjski KqhrryJa. obraaati. mnOZica. xpfir aar impf kotakotaliti se.ce . Ju' -ce: naditi se KlTr{rrKuocrf pogumnost. Sklepetati(zob..(l xvll botrdek. vrh. stolp. -. ce l(uf'Aaalt tmpl kesliati xlr. odirati. delovno podrodje.bogodastje.r K!?McrBo botrina.. izmlKalr KpqMIf. tam drmost. bulatl. trgati se.ztatarsKt rlrcaorua I zoot kukavica. KVOBrra z kupola. kuma f xirru. tkiv) r<v^yK. lutka Klx ap fi lutkar Kl'r( eH adi lutkarski.tehten KpITocI I togost t(pYtn .glas). kupo|l KlrryDaq m kupcc KlTinpoAax6a / kup ln ptrr (lala Kvm/BaqKa t nakun xy6e. kras. l€ drurirski.'jl* onpT KYKYpma. -c€: obotavljati se tmpl vrJDKpEKa. lboga p^ra KyK a I pundka (igrada). r?' krozek -rll| Kpyltqe.rr|ua I krtina Kpr!. lkripati. omika.g\a adj b\t Skast rplqroBr4a I hruievec (Zganje) Kpu€. postaven RpEn. 'rl ostevati. izpukniti xwer z lam mod. pokal.1rcn{ r1*"ar pl zakukati (o KY. 'Ce: StaVlU s 1. KpvxaT lmpJ Kroztlr KpYX(OK. l( r1r. 2. Ce.. xvrqaT rmPl srDru se. f kulminaciia rcvar m dei-denje. literarni krog Kpvr(eu. KVflOAa Se. svoden Ky6ne.ic) KpqKaD adt Skripav rpqror z lkripanje Kpuse. pozibavati se (pri hoji). kultura. -ce: miktrstltlsc I{IIrVA n kapuca. Xpun€at gali. p|| liti. m dtagotinar. prodajati na drobno zivila rpru z razbitine. Pomemben.1. rLrSiti KpVBqe. kotalkanje Kpre.. r<putlrar pl l. Kprlrar pl streti z zob mi. puliti se. 3. nasaor. odlomiri. drevesni vrh.stolDnica KUKaVTCI .r'a adi lomljiv. Kp. ptidja kobilica v'ptn. adi dragotinarsKr. KlArOBn n boter. lkripniti. Kp!'roBr| t1 1. drobci.ra I krogla rqr/la ce. .nJe. lig teve'. lodnost . K!?ar(e8. 2. xYAx. KrepeK 3. iftpJ k'qrltl. zrnce r(plrtrra I Zarnica KplEoD adi hruskov KplEoDtrAeH. idol . grad.impf spod. krog. . gl. 2. -ryn kup-tek.i\. . krhek KpuHe. omahljivec. navzkrizem Kpra a. zavijati. izmakniti se. -ce: valiti se. kult xvlr{Dl l. geom. od.t bot hm$ka (drevo !n sao) KpyrapHd(.-rp. xy6ar impt p*ati. venec. KlT^rrnca t (roglr' ca KVAas grajai . xyryBa pl. rcyuar impf klicati za botra rlunp rz matik.Krlvlrt se *1["". prida (porodna). dop (ptice) KlxwjaB4f I zool smttni -!!!id'. kumstvo nlM!tsa inrpl botrovati KIM!Ie. -qn rfl hrulkov nasad. xpllrm6a n dem od rplrna hruSkica Rp!T. odbiti (malo). -}'s. tlg kriiti (pogodbo). valjati se kje (o predmetih) Kiraaar6e n kotaljenje.J. tckma rryrreH.{ skubsti. 4denarna enota pf .xpcr!1r' 182 Ky6e I(y6eAIrja 183 KIpaTKHOCT Kpgry1rt 4dr navzkrii.r krozec npyxa I l. hresdati ( sncg. (y6H!tsa pl izpuliti. -rlllEa ft aem Kp!. lutkc tutKovven. z. t<pEar impf lomiti: biti. . m l. "rrHa adj krorett Kpyxerbefi r<foze. . . kamnita tla r(pEelr.odloden ^di xlp{frKrf.izogniti se KprrEaBa. Pnganlatr.\eHtearap no eledaligde r. KvK.IMaT itrlpl krtmati- xy6ersla adi indecl oboten. Kpvrsf.ypEnraT pl x!!rlpml|e. zlatarstvo Kyl-lEgncrur . -rrEa 4dj vitek. inpf KpvHnca. KUpOValt I(vllluttc velik kup'l avgrr (. lig pogostitev. kronati Kplr|Iic!tsarie n kronanje KpFeE.rlra botra.ra f kupr>lu K!T6H m odnjzck. toldi (orehe). kupljcrl xyrDf.relik. tlaka|. -'tBla srden.kum t. (prar t'md lomiti. r(purlaDaaT irl1f krldevati Kprnrzrrt$riK. 'KpurMcUDa okronati. gojiiie (bakterij. (orchc). -qn rr krstilnica. kikirikati '(wupwaat rlr. likof ti.sadovniak Kp!Ee!t. sila xyrerrrrrja adi indecl motan. utrdba. sam sebe -ce: grajati..prgilde KWIIII . zvijati se. li. KYAar tmpl graJar. krona.kumid ryro. zlatat n dragotinart(yjlrryr a( stvo.ry m kepica (soli). n dcrrt od rrri*"ra rffie. valiti. zasklepetati Kprlva . K!nODU rZ l. avreola.raria I kegljiSde KlTrrI|4a. -rror 4d. lig garanje K!M.n stara domada pasma svinj KpqMa t krdma. liti. goJenjerastun. KpqKaar impf treti oo kom rpnrra o r? zmuznd. 2.rMUrra$iJa vrhunec. -rnra adi . t(ypar(ar. krstni kamen rcpurrennqaf krstni list Kpurrer6efl krst Ky6€. 2. kUp. od' lodnost drzen. 2.

TKa. nesreden KlTriJa. jedrnato. IAm navlJatt.VkfpKa I hisica. kurz. koda Ir!I*en.adrutei KYpC. vsi druZinski-dlani l(yftapnEa I histri davek ry*apra I hilica.i kratek. prirejati. KlTTl+yBa _(ce) pL" tmPI. ruro I e KVco? kaj ti je?. resevau I set rypury i i<rogla. ubog. rvqr|rbo n pes xy{o||qc atcm od K!'qe ku'l ). KlTprr6a n dem psE. KllpAucaar pl lam KVc.4tr . rahlo Sepati Klqoolao.. 2. zasepati. . svindeuka KypurweE. .Mua adi slabc KlIt6aE ft Zrtev arh Zrtve/]. xyRra impf gospodariti. {pa ddj reven.4\ m pasJa hi!ica ny{qF adi psidin I rys4 wl''tra r impL g). gospodinjiti KvftM(.KycolMeri. Kycar inpl kra:Eatii odtrgovati.tk. pa KYCe. tival. odrs Sitev xyplv^. . KVKADKA AOMAIUEH I I I I I t I I I I I I n1rt. K!4IIf!'Ba pL rmpl sepniti. naralIavatt uro. dlovek majhne postave KyceEe n kraj5anje. pasti-pada'ce: u. vulTe roa 6ellle Kvco! Se iega se manika! ryconevex. re KOOOrba umen nv{c. rvau se K!. cena 'n vrednotnic. urejati.a lepanje _ . K!*oBpTltrft. pomanjkljivost.r (ce). -qKa adi dem od. koda. udobno sesti.AlcyBaar imd. 2.rrua adf kratkoiiv rvcor^eA adi kratkoviden KycoraeAocr f kratkovidnost -ce: mestiti se KlTMc!tsa.nlltra KVtoK. impf W (na drctipodirati tla). {Atl l. brez re. ce try'ralr impf W vrcdi. higa. . r(()r pcs. imcti mlade (psica) xlqtrEle n atgm od ryue lik pes xlqKa t psrca Kl apErft. -ce: udobno sedati.r\pna3 m fam D.cDr|. zvaliti se.'ror ad. ustaaova rxrAaBaqKa k\4a zalolbai 3. . Po pasle xyqll ce. psltck r(y\curxrr ddi in adu pasji. -cu m Kucovlah. makedonski trtlai .n gospodar nlr(mqa I gospodinja rq*oDeE.na. -rtn^n1 primanjkljaj (v oraga]nr.se nameSdati KypcurHnqa kurjak (blato) I . -ua" ad1 hrcm. gq spodnJenJe K!*s. maihen: 'lyc. $n adi f un svtncen . zgo5den. odrekati. -q! ru gospodar !. Kgnra pf. gl. napaka. -Dra adi doma4 gl..rpe.*Ea adi hisen. smer: 3. lam resrrr (se).. udni tedai K!?a!' m larz resitev. Klqaar ifltpf lepati KWarEe .-ce: krajsati se.adj od xyc -dem navlu. prikrailati. K$ItIe.nYqrEa rt pes s pns+ {amm repom.koncizen.. . -I|Ir I Skatla KlEKaEurta f fafi rvanje. kratenje. Sepav K!ga. sKrcevall se r. uEgovanJe RycB. Kycol!|Hocr f kratka pamet Kyctp rfl drobfi. naravnau uro. domad K!*etp f gospodarjenje. ne $arhj sa Rvcw! ne zameri! Klrap. tedaj.x.ycrrqoK. KlIrAsca. Kyc precej kratek *Uco ail! kratko. ureneKo[Ko kratek diti. . Xyp. DsiIek Kyfu I f. 6ae Klrne.

lava.ln.nivost. rahel. /ig norce-ce: cI.rarep n 1 leZiSde. rozga aacflrK. plaziti se zeti. nestalnost. diti HeKoro ia 'ia la^I-t avuara co s kom. pozresnet lranaurca f poZeruhinja.ralrapmra plodevina f AaMaprlHeH ploievinast adi I svetilka ^aM6a I bakla. aa!' e Dl adi. nordija. Zarek aaqeH adi lakiran neintpl loditllodevati.ra6oparopuja I laboratorij. gl.-Dr. varljivost r?rplazilec ^a3as r? otrok. zrahljaaa6alo ddv no. vitica fl larn bescd^ ^ab n lafeta ^aodr impf fam govoriti: po .[trla ^arKrrrre tlidka aan<. ki 5e ni shoaa3aqe dil in leze po tleh impl laziti. izdelova^axliqap lec Zlic n dem od . Sdati p/ zl0I(\lt . svezost laArroKpBeu. lasknti sc. nagajati ^A adi ohlapen. aasrap rt fx)8orr.rarmq tu poienrh. majavost.KrH ft laket. kratck las hoditi zabavatise . paglavec. Aar(-rrarKaq laZniluec m impt lagati.racrgrna f mladihA.jck. ugleden prave ^aBpA samostan slavni aar 7r log. rov .l€ ravnoduSen zel. neurnnei aan^I|D adi pozre{en rapsa f zool litinka Aagrqa f zool podlasica impl l. umivalnik aoDsEa t 1. kramtjan je . ^aKelprilizun.dv levjilevje ^aBoBc'rlr AABOp boa lovor r?? f velik. lak. gaj Aara I lai. ljati m lajeZ ^ae. hl(. pohlepnopoiirati.qrce impt ohlajati se. lava f zool leinja ^aD''.ob vodi aaKaIEEe z vljuganJe AaKarlr (ce) impt \iiuqati ( se) aaKaarlca trl upogniti v lok m 1. Sala. 2.€.-Aa3 m laz. nezaneslj ivo fi zool l^bod.{at(aM ce se ne m(> trm .ra4aro z pahljada . draZiti.larlu m podkop. kleaeplazec lig tarou adj lakomen.'{f. Zreti f pluodra. i. -DIIU m . idoditi se hati 'ce. losdilo aaKa f loka. -w f am beseda.ra. hill ^acKa pogodu. ne^a6^B stalen l.M dojiti.rrltllik{tl l. goma^ass. taboriSde. plamenica. losditi ttacrom intpl svclltl !.rarau. lesti. omahliivost . takaj.ra ^di den aaAoDtxmf senca. HeMa Aara brez Sale./ranaBulraBadi plundrast La|lJao n la?n uZivanje brane. prepiiati se. travnik. lagamotiti -ce: ti se. trniti. podzemni hodnik.wa impl zbadati. trtje aane a 1 pobalin. fig lam imeli ljubezensko razmerje.rorop a&A tn hlad . lig grdo ge ^ae voriti.lg snazilec stra^al'd' niSda f rulg ngumrlost. aKo Ile ce . 2. kramljati m lam prijatelj^a!tsMlB6er ski pogovor. kamnina.trlad I ladja ^aia i. njek. Poflll. oPravlig obrekovati. sluga. lok. tunel. 2. nenasitnost aaKoMr*rqa I lakomaica. zabavati se (z otrokom). nestrokovnjak n lajeZ ^al aaJav tn dlovek hudega je-.a0atu impl rabljati. po treSnica. 2. izmetek ognjenika 2.Aa6aB I lll' llaxnit ]talKllrrB 187 . varati.raxmla I ilica m Zlidar.ra I laZnivka.blato ^al t n itica-zlitka ^ajqa-aajqe AaK nr l.Jqia zalaiati. ^ax goljufiv.gn govarjati se. burka enbot tllipan ^a . poruepen Aar(oMeq rfi lakomnez.2. slepilen rfBeu. vatel Aar$A{a. pohlep\ei.ra-6aruna I ohlapnost. frkolin. ^aJHeH4uq nesmlsel ont Ig govno. Po staiati hladen mLniura I senca. Irg go^anaBnqa nezoalo .l'ar<r. -rtlt rlt^ocrnxo / r. komolec. hlad. zbran.resno . nesramna larnivka w adi lainiv.npl l^:^ti|. htaitn\f hladiti. opravljivec p m er. ^&aL aa6I|AIIoct I labilnost. za^arKe (otroka). pogovor.F. zrahlianost -ohlapno. ^a. Aa3rf[rfe . ovebljen svet-v gozdu pl splazrlr se ^a3He aarrK .'rua adj hladlo krven. zfrJe . Populdati. postajati rahel. mr^aaer!.lazr\Nec ^ax aarKruraocr f la. ohla.Ana adi hladen.raq m bakla. stika . ^L\/t! sc. . briti. varati se. miren senten. delaLnica LSEm ZOOIleV Aasa66 n lavabo. plamenica ^aM6aAa aana I Sapa rana impl lakomno goltati. plaz. hlalaAoBeH. .n laik. poirlepnica A{rr(or. aar(oMrr ce iflpl biti lakomen aaKor'trrja"aaKolrurE|a I lakomnost. ^acHe se rtrln(llk[. vpiti. zika. lajavec. varljiv.

SIIHA I I I I I I I I I I I -rya adl lahkomi^e4HgyMet.lanKotno maren leBlqap nr levidnik. zastokati. kotigde I zoot {durek ^e6apKq It m shramba za leoaprarK. pla^etrern. Dole crpanJe. po malem. po^eKa{r6aeKa lagoma. aarka podivati. gugamrca Aere! interi ioil (rzklik bo.ae'|ln|tq .epeu. a.pEa adi 1.brezdelnef n zdralilo I leruha. rahel. n letisd€. r&g m pol labod.lrrra . zajavkati-stokati. ro r. gT. 4. leii6de. Cmati Ae6/re6sJa f (pl . olaj6e^ecrree vati. impf ^eaeKEe.rE n ledenica.kolad. postelja.livati se.pou gL upnKa g6d. poleii. . r/6eq. noleKa l-1. zoravllstvo .di .Ea-adi laheki fi| ^9:9q. Zt leli. umsko pesau I lalkota ^ecEtr|a lahko.raJna. AecEo au e re6e tebi je lahko AecHlMrcaeq adi lahkomiseln aecHora. mrzel.. lie breztv^e6e[.X.raAe aerarle"aetlx|{uf. levi. buda qli posoda za . n\ adv lahko -pua adj lahkove- Le$ m oot ta\ AeHeE@di lanen aenurure r? laniSde. biti aeBlqapKa I levidnica. usesti se. ta. polasi. npI LertaUl'a /re6 n1 kruh cu ro BaAn Ae6or regau sluZi svoj kruh. pouk. Iie rII Ae 'l ce npocrr-rde se pokesaS.rcmq m leluh.neresen. snramDa za Jarna Je v usooo kruh m led' zima ^eA 'Ivaz.Ra polasi. ddr ^etciM gl. udariti ^enqe -c. t sel zoravru aeKllat6e /r zdravljenje f fam zdravlienie ^erdyBa. den. za. ten tudi ^e6.^et(ejftlrd-^exejErllr . 2.adi lahek ^elaT<g lemvke ^ex ady polasi. svetoiSka lo . -M|m adi lahkomisetn IeKolMHocr I lahkomiselnost AeKcI|Ka f leksika. ^er. -proda^+pnqp Kfllna.aer(apcrBo rl zdravnistvo.aextrme n leZisde ^cr:a^eH konlt f d. ^er ma: (ar lahko polago- aeaerurlla 1l.z wk. rodoviten tocltl se odi leyi adv lo ^eB lr€Breltell. m hip od.poleZavanjl " ae.ecaeH 4di lahkomiseln aeKoMuc^eHocr I lahkomiselnost aeKoyMen. ".^sa adi pesn lahkokril aeKo. \e pocasr.itora pre. leDliiv ^euaB[qa sneg.ti DO OpJ9SCenO aeroiecno j?n. l+ ^fiqta lehica ^crairo. Irg vsiljive. izliDrazenedi&rke vati vli!'ati.reB{ o ra lepilo pl plosniti. plundra. vrvica. pretakati se.aeaeJxa I zibelka. sern. ul^erryJa na ura. besedni zaklad I berilo.biti v zaporu.ee poEtr. pt. nrhati: valoveti ae. Aec.na. t I I .so adv ni lahko. 'ce: noreti.. zgodba. glo. l ebdek. -€E:r.AeKap aelaq aea I leha. ledc ^emre.3eAe Krun ^er€sAa junaska zgodbai 2. biti kje .. cE kruh se. lig hitro minevati .^ebolan. hiteti. ulivati: dce: aebopo4err.vetmlak aecna f leska iftpf laj5ati.6 hek. . brez' acap n livar.n(o ddy. hek na sveda. -pEa adi lam la.s-rr^eTeu Pr-eved ne bister. rera impf 3. fHa adi kruSen iz ledu.rq"i""1T":#il". poldgoi. neprisiljen. uy reganJe Ae6o" \. lekcija. tavKau coni ko. lahkoten . z. ren aeKoBepsocr f lahkovernost aenoBlfr adi zdiavilen AeKO'IITOCT Zdravilnost t AeKOiKpUA-AeKOrp||lreH.c. aerrra ua 6palluoro vdal se l.leden obesek ae6nrra f pogada. lavor Lee imof zaiemati. ^eKoBepeu. 2. lanena nJrva AeFra I trak.. AeBr:pHg ad.vpitje Le^etr impf stokati toiiti. 2. Aece.ldi lesalen. vrmavec. de (pogojno). Iivarna impl lenuhariti. upogniti ^erlle uleti se. grala Ae^a-Aenee impl zibati. postelja. 5.iedttu) (vodo)l liti. livarnar delje.pekarija.neo$troumen I lestev ^e4rBEIa 1.r6 z 1.pEdla I livnica. Ziveti brez dela ^ealr€K!| leapqrBo z uvarstvo Ae-ra-Aerriua. .caerll!tsat5en na e6 dal mu je delo. ^e^u ce noKaj\.zel mu je I l. AeAeE.aecHofr.legenda. lrepetatrl impf lepiti se. bleb AeieE ra umivalqik. kdor pojd ve NADOICK llKO Kruna aer. kruh.v fam zlagoma. tarnati.. itivo ^eRrtpa n lektor ^eKmp (ce)-ae.ru (ce\ impf ^eK!tsa. AAIIABEIIA . kru.llilif"". lig ^erw-3E vsrrJevau se .rcfgn . pas t moker.preliiati. levak <a inpl l.Baru. leteti. . ^eE. se e AecEo r€{. leZatl 2. polegayka. lagodeD. leZeren. Kurja gred aeJxa f.. greda lrefalrerEe fi lenarienie. pe ^eraw adi ]ivarski lezavati.trKomlsetn. -a*a. -ABa adi leden.em od aea sredica. Dolezuh.rJa t gl. 3.i stokanje.IrI| r?' letalec ^eTaq-aere4.reuem_rrlemeZ(del pluga) inpf plahtttati.. po tinem irercapzr zdravnik ]rel(apKaI zdravnica AeKapcrrliadi zdravniSki .

bot lipovka.l l linija. vrsta aero n poletje ade to potetje ^e'Eos(r AeTOK. "qu-aenrrapHnr. -rrp rz lovec ^. ubiti. izginjati. Krasrtr. oderultvo anxBa m oderuh ^[xBap arfiBapetbe fl odiranje . ohridska riba. pljunek.rtgroKau. pijada ^tre bica.ia:lap. J. staoe otaxe . lizati. spol^w\e zniti.. par r?2leldevje.rE nree . uniditi. .rif -l.tlrB. 2. D@ ^Bcru krivati st z listjefi.ap|d ArDcapcru adl oderuSki luixDapsrBo r? oderuStvo ft 1.demu-biti ob -utr-A|rTaFrja. 2. Spanski trala$ f bezeg ^rrDaArrua-itrBaL[qKa aek.n hinavec. -u[la ad] Iega p<> letja. iov^n4rrfpa.uDaAcru adi travnGki coadi indecl Axra f lig . roctovnlK. Palnik. rcemeren rrrrqeMepa impf hllu\ti se.. zal ipati n krdevit jok ^Enor tftpl gl.1. navpilna ^oEerfrlr I lov. Arrrra Lrrfira I l. krtenwra vrto.ta :podobiti sei. prevarati se A[3rr!ra c€ impf drseti. procesrja lrarnrje.erfskozi vse leto. -obrabljen. biti podobcn.l:tral|tqa t orsarka rtrr3raq. zdrkniti.loxatr I lipa ^rna -rtn zr lipovje. stuz. vozgrivka a f. -wr I aole4.tacromA /tt oktober./rlr. ce impl obrabliati se. drta: z. goliti se nl[rnla.ileulTaH .'$ hruske 2. -Un m L zool neto]ru Yada piri 2. n aMeH . -Fr nltr(a f lik.rE(nr. poravnati r ntt pesn fam l.urrfiorsJa-/r[g6a t lepora rr]n.pgTfpa ^llnfi. hlipati. lizati se.IrrKo.\J. odreti se -ce: ^'ran se (tklnina) guliti eesa. odleteti. ^mte!!epeH.3Mo[ ttt liberair pl triumfirati lizem ^rrK!'Ba vijolidast aD adi .opolzek. licemerlri rtfiqemepKa I hinavka. lice. obraset z ^s!Ia? irsalem ce ifie'f lisaiiti se.rlrcesr adi rdetelas.rxro / slina.. prisrajati. hirati. lep impl l.\ruIaja po moievem rodu r?r linolej ^rn0/r6w lindanje rr ^iHrf impf ihteti. v vsakem aeTerr. irltpf od^Ir^re. gredica ^erBa adv Poleti. plamen svlga. licemerec -pna adj hinavski.t'(traBrula-ll.. /afl jcguljast dlovek rnrrl'0 adi slinav.rurala I travnik. lovljenje aoDrIAOa sKala ]roBrltrrre z lovisde pl larz limonina kislina /rEgBri_cruJ€ I lingvistika. hi^IqeMepcrBo navstvo in pl licitirati. ^Ilruaar| lisaie dobivari "alt m lisaj l. -Trra 4di poleten rierfre pt poleteti. ^I|Inaj. polititna linija. lani poleti AgnoureH. lig jegulja firaa iftpt klamati. Sola ^rq6j ruqeMep . zveza. o$cbcn. knjuevnost.ljum liker. Dotikati se moxe impf l. gnati' AricnoK-arrsreq . slabeti.qipa pt in impf f. lesnik AetrKal|ur(. ^eflr'. Iira (instrumeat). /rx6epa^rfuaM. ^trr ogorjen. reracrJa.It(e Il./lItMoHrY3x l?1 44t l9l /roButmG Aera^o-. rdedkast. . gooez- aasu dati: li! iesuliiti se . liubdek (l in m/ ^rxrep -ona adf likovni auroren. at|ryur m smrravec. vdeteti. {Dun-aIlF!. vozgrrvec.lig smrkavka.-qHa adl l. ^lrpa 2. podoba.togotljiv ^xra impf odirali ^z\E. {Ur| rft lisjak (tudi Itc ) AACTArn Sezlam imtrt v lstie iti.. li^n JaR. smrkav. guliti se ce irn rl drsati se ^[rra adj disen.rxrasr. ^*r.{o. Anmre pl zaihteti.rcriraq 5dar f bot leia ^ek^ f porodnica ^eYF<a lnrplo /reu! n aelt!&a-aeluHllK.. leskovje . padanje listja adi oguljen-. tepsan polepsavati se . liccmerKa n hinavsaina. Aera AeTrxdta I letina f l.n drsalec pl oblizniti ^rBHe ce pf spodrsniti. 2.^ena o 190 . Iere-3lrMc . ^r sli5i5? obradunati. smrklja. vozSrlv.jeguljast Anfaall tntpl smffau.. rjav kot lisica I lisica ^nca aaceq.tig.rerr. lrnrulpa . osebnost ArarrorrrJa-. motati se.u. jezrKoslovle N$ee impf venili.ir ad.proga.-T4II m letak Letu r1a adr to poletje. smer. adi lovski nJnuaa I strmina. z. minulega poletja AerlBa irn pt letovati a letoviSde . qyeIII l1II? ali kvidirati. livadica rn Iimona rnaaAnrne n algfi od LrdBa^uMoE ArrMoHAI|Ja adi ixdecl limoniAa travnilko zemljisde ne barve . -4rr . l. no MauIKa . obraz. gI. ipai ali. rIPBa_^nMonraorerada jy3Ha prva zvezna lrga 14fi osoren. . ^tqe npaaa allp hlini se m licej. spolzek. orouograrua vzeu Komu -pf kat{dvzemati komu kaj.reri'raamiie nr letovalec. listek . letovi . lojtrski voz ^xrpa // obresti.reraq&a I zrnai (ot[o' iletva. 2. -tltrl m liter lojtrnice.lrllrltorfly3 /rHMOrfrlS../MlloETaoIGrlUiJa .j lep adi lilajast. 2. ).Ert|Ja. no prooalau . lig biti premalo previden.-ce: l. oseba. cekin adi liriten ^l|pzlreH-rlrpcKrr Auc.nl Mqroca f oseba. 2. <tB4rl. lipje ^xnaK.n listid. nxjap n livar t r. rnttat . 2. razmejrtev: _4.

2. odi. aoslnda. blodtja tyra impl L igati. hudobnost trsov mladika. se. ^vm+e . guganje. loZa. lura adi norski. gugati. gusati.rE (sl.ayarlslra I pipica impf den pozibavati ^y^K^ t zibelka ^v/rl(a irinrarie n dem pozibatanje ryl&w adj zibelkin. 2.ry4 ad. zvitost. Meceq.l|os'r:aintpl meti med Prsti. fL OtOlJanie. ob^ol.rrjedkost. neumnost ifipf noreti ^uAuB z norenJe ^yA!!a|6e qoEeKljudje rrgie pl od Ay3naf.*6emara n lokal. 2. naPq ren cE impl kvariti se. virska trta. logika. Aolno je hudo. trs. loterija. alj l. nesreda. bedak velika r aka.-Jra adj l6jen Aoxa f 1.n rnaJanJe ryre n pipa.ena adl lojdn aocrr.nn nr lovec aoDnncrDor?lovstYo aoraE 4di pohabljen.AOMoFeI6e m. Fota). konceltraciisko taborisde . vodna liuja . geslo (tudi m\ Lo''Io adv slabo. trgo ^0tr6^ maihnt lubenica vuul . ^o3ynr aorje rl vinograd . luskina ^illma r3 Mgt€CoDsto-EtovensklBlom! I I I I I I I I I I I I I I . kruSni lopar . -{ra adi dem od. . brundanje. brbotanie '1.ayKaaurrrua zviI ^lT(qpqrao lacnost alxap€.ryAorHja.". divja trta . valiti se NF adj }l.aiwqa f lesen motnar za drobljenje {esna alKos adi aesnov zibati. v telc{iih lclih f norisnica ^yArrr|qa iyAo adv nono. hudo. I ^ynna srditost jeza. zvit. ga otla fi -lom. hud. Al1llrrytsa rmlt poprvarl.. neumen. v dlaneh medkati row. valiti (pisdance). 2. Krokati alnrnparle z popivanje.-3Ira-AO3OE Antt ttsm. aonara f lopata..^lKap@a. eaHo AyAe Ti"rvs DiDatobaka inipf zibati.. 2.impf Jarr zibanje. AUqaf poet MeceldIIa adi nevihten. popran +\ir mdql. ryiei zibati se. 2. neumno. navlnancrst r?. Ay KAHanecHauspaval(a Ae pf zazibati| Ncei zazi^U bati se. impf lok. zrediti ^!6emrsap ljubitelj lubenic postati Zarek (mast) delovalec. nepriie ten. Ava|tiro n blaznost niti-vedkrat lokniti.. zvestobija. hrom 11. majiti se.-qII m norec. gl. vzkipliiv qtms'as adj nagle jeze. 3. peli (jezik.rM I norost.vonJ. luSiiti.dj dem od lokomotiva f ^oKoMorfua AO3eIr. piti rtv6ense v6eluq<r n.zagugatise _.togoten. prekanjen ayrarocr I lokavost. taiD'a ocganizacija impl 1.\z ^o3ttrdra lojiti AOrtrolI|AaK. priaoJoca I odeb€liti se.rorap-uJa I 1. blazno . truld_. mlaka.roxrra f koder za norce Aorlre. ]loa'apc. f lupina.fu c4 irpMrae kar oo rtrrDlo I brajda.lokati ay4uror. -rrn f norost. norija. Lol{]BA ayAaK.vzkip liiv ayieura I lupina. srecKa ao. AvAocr-. 2. valoveti -ce: ayaerqe h. ncumnost . inpers Mlr ce AorrM Sati staDo ml le ][OC\ m tz\to(l AVA mulcc neumen. 4. nauk. I dem lubeiniaica. jeziti. ^oropira aoropvDabe laoorJenJe n aoerr. navihan. leei se. 2. brezumen. Aoslr1la pf. -ce: lupiti se. modan impl tavati. alfltrIa I strupena kaEa. kuriti. Se. ^Ur^ potikati se alTar6e fl tavanje. zibkin. poganjek. ^oMKa razumnost rorop n tabor:i5e. lu5dina nyod impl lupiti. nesreden. hudobnosx a!6eMIA I lubeDica oa m lubeniiar.roc m lotos. slab^orls se.ttd. oster oLus.{yAoprja. ma^y^ . ao3ap . vi ^irraD-aiEaD haren. . -'fta a. vinski bratec. l) ^!. prostor.roro-pcu adj taborisdni i/npl .llg AAI VtnograOn$Kt ao3apcrBor?vinogradnistvo tn slaldica iz riteve ^oKvM sladkorja in disede moke. neumnez. ^o3a n l'rnogracmlK. majiti. bd.. polomija.^V3so n brazgotina AvK m bot aesen ryxas anj lokav. lromo n zlo. Irg ro3. nmepKaTa -Ce: JezrU ta paprika je huda ^!./ neumen. krokar I nevihta ^$Ia-^yrEa luna.Kn laeati aos -in sredka I trta. klatiti se. mrmranje. m fan pi:ane€ ^oxas t lokev. ^ofu AOMC/T. I ^o3nra AorrroTo czrMo rrae nesrela vluca Dride sama aormta f 1. luia nez!€r ^oK!a AOKETfIITnCn A9gm OA. slab. kro kanje Alr|Ir!tsatr r?rpivec.'ru I hudobiia.^oBErJa 192 AYA'uqOK AVAl|l|rl! 193 allma aormnra-aorirorrrJa. hudo.^yaagrs.taboriti . strupenjada Alrdqor. (ot(us. dedra. rroxa t'tt I'l lokati. impl law bltdo'n ^M ao-JadtlocrI lojaloost.

zmeden lig nejasen.e l. lju. Irg ukrasti.qn Maf.nagrobnl sDomemK .bv6wa c€ impl pesa ltivati -v Eem. . impf zameglie\atl 8c :uarar*a f dem od uor. 2. Drllazen . skladilde. uafenca. toldi. klatiti se -ce: MarBrat6e 1..!. pritazno /bt6€Hocr I lj ubeznivost. doveden.&y6oBHIFTAD MarlroHEqap n1 aarovnik.rap 12. gl. zamahniti.pokimati. tudi Maiocnur.b!6oMrc:r!y!a inTpt biti ra. kembelj..r!6oD t ljubezen .ty6nre.gistrala.qu . uredi-iarati. babji elieeor.r'!6olropcrso f. tr. mlad mezEg v€fa3ha m l. z. magistrat.Erm adl ljubezenski .dein ljubljendek jby6lfre fl ljubitelj . udariti.r'!6oMopHocF.zvedav /bt6oB€H.ln meglica ManulrlEre n dem od Msrntl gostamegla irar oca pl zameguti.sy6e3eH.tlSomrcrro l.n ljubdek.z uii*brir gledati DI MaBra intpl. . poljubljati. drlavna slulba v starem Rimu Maraa I meela uaraai-uara-ro adj mcglcn. 4. zaDetllvec ri-ooirmia..liubosumie *itrwt/. imPl zadarati.riooruroiren.rv6rana7i liublien rZ sumen .ty6oallrc.ljlbiti. 3.bi6e:.ap[rrgrm m. pG ubogliivo slu5no. lig Prcslepiti.bv6rrre^ka t liubiteliica .di vrarawfg. mahniti. f zamab.t-y6rMeq. mahanje. bingljati (z nogamrr. ure kati Maiecm.bt6rqruIa f bot . liuba t . f oslovstvo.rcrrb .ot peterSilj ttt uarzJ4 . zveoav . .i 2. uamocYra co 2/. prodajalna.r'y6ornu.impf 1. mlada mezgica. 'urtl Maaar*eMaaa!fta n.4aasat adi prismojen. vaiencyaa pf. pozibavati se. mahati. niharje.tenskir.O a: .'-Miur li ublienec . nrar aDocaMar^naoct t moglonost Max rl ce.tijolica . tlg varau. pritazDost .en dem od MacKa mezgica.rod' nlca rbv6oMoDaliubosumnost I llUO lU Se . 2. tb uM Maalo r?4/t2 mestna detrt ua2a. mestna uDrava: l. mesrna hiSa: 3. ilustriran aasoDis uarape n zoo! osil Marapeqe n dem osli6ek ManapeEru adi adv oslovskikot osel iraraprqa I oslica Maxaprunle n qvgm velik osel MamprrlrB aK. 3.mahati. ma. !Ce: UmaKnll Se . 3. oslarija MaxAoHoc .bloot oen. janje. aaafocruqa uafucrocra . uo adv ljubeznivo..b . -3Ha adi l:sbezni\. ljubileljstvo tl6oirrrrocr..{e n. 2. pretentati ruamero!!6u z magnetofon Ma e n afiat modo. MarfcreD tn masister varucrp-d^a I m. odstraniti. glavna cesta MarlrcrpdT ?n 1. MAiECHrIK gl.un+rafnja I darornija 13. Marl|oHr|Irap&a I larovnica. lig varante ruai'g. er atecri@a ffi'f daromik daroufca.bi6r tra"l . udarec MaBo^6J n .b!6e3en t94 lbY6!!a ce 195 Mafecrm( . neumen pf waF.. nordav.marrzolej. --uri m gl.. zvedavost . /bv66rKa t liublienka n liubosumnost. 1bt6oswKa f zapeljivka. n radovednost.'d. nihalo MaAIrcMaaIry adu mirno. --pna cdj ljubo.v6oBErua liubica.

falotarija. zdelan Sdanski. neMaaoaereE. -xtr I malopridmala posestnica nost.omoziti (se) vati. goljufamemoen. opidnik. {Ka{tatelrxaa. priYlaten MaMilMaMYsam. lrg priliznjenec. tminditi MaairdcKrr adj rDanjsins*i. petolizec Max.i!6f 1. filistrstvo nost po krokanju MaAOIMOT€g. men pobalinski Ma/roilureMaaolur|ogr fl. diti-pomakati. opidja sar. model. napaka.Maka pf. uaaEr(.. 2. rrajr I| adi materin lJuoKolau. nezDatnost piti koga.rnna. teMaJ n maj. biti. -qs m mladolet lrasacTnp e prrsmoJen Je nik MaEmp fi drrt nekdanji turMa o erErnta.. I I I I I I I I I I I I I I . gl. zlata Maree-. stara Zetra(spoitliit'o) AaEadi majdken. filistrski nJu. l'? Zevati se.|(eH. -JHs odi malostev en Ma^o6pojnoq t maloStevilnosr Ma rperfpa imPf maltretirati. vaeno adv gladko detudi Ma[{ra f maja. MaJMls_ zool opica.Jrr. feveD rur rosa.uauqlucru 4dj malopriden. likati: fie ureJarl.filister Ma orpafanKa I malomesdan Ma or?afagEtl. izvabljati Ma^orpMcKtr adi malomesten Ma$ a. c€prav. manlif lrcrlco(puSka) Mraxv /.lv malo. ql rrpaaT MaJTa[ co 6aI|I'IIa priliznjelec-prilizlafi nordujejo se iz 'lero nJen{a nJega uagroo n mazilo. strupemozen. uaJnarcru adj materinski las(alt se Komu MA3Etrr(m l.rKv uaaxfqi<aadv majdkeno.MajcropaaK-MajcropcrBo r? aen. . mojstrn''a2xog mo'ev adi sKo (lelau Masm o z zapah M JTa\ m zasmeh. mati. skoraj. oy^I(4.Ma.porcglji vec uatwr impt eladiti. peronospora. -3Haadl gladek. 3a Ha m MaaolerEur. n.pFa-lraMllr^rD dat po.. pobalinstvo MaaollrreB. .(kruh v*jed) zunKa v Kap aqttonl vsaj.m-li moz.J. deiarek.wr m lam {aljiuaJrauwrJa. f mali posestnik MaFFaptrJa.uua f -polenta. t lai. zadr. 4''. mojster. dlove&k llrdcrop n mojster Marr(er6eMa)KaqKa f mo'i. spretnost Mar{ecrDcnadf pogumen. a+soH. krnalu.rma 4di slabou.MaJcropsja. lepsatr. lda$!€. uErlrapKa .prvr maj osnutek MqJaI kvas Ma adl majhen Majacoa n? hemoroidi. rvraNltluc rrpaBa manlslnKrr ske Dravice MargErcrBo z manjsina. muoenJe nuoomusen JanJe. uana ce impl manjsati tila tse) uaJKa I 1.tKsa Adi Depouaueie a slepljenje.odloten. komzni zea\cl uaiex{anreruua m.ft b-ot mak. izvabljanje MaaoDarKr|(rcr t nepomembMa]|.Im m malc MAM(a t Vaba MS^r|xopn. -tar I mojsttovina. MaAorpalascKrr adj rJralome. posmehljivec.uaMlles. f sla. mama. I mast nav pl Ma3MaKA muKa.rta^eF mati.rsa 4di mladole beskamana ten M. oo)K!?uKa ua. Ma eqoK. omet MaBAaao zapah n pt. .IIIHKA MS/rxrop! 197 Mar|Aaprfu|a Mae ce impl muditi se. Majuirn(a I opidka.!|arOA€rqgo L tt re mladoletnost r{afi\d tt malopridnez.ManoaerEnqKa f ski novdid: ueMaMHE MaHr adoletnica rap nimam niti prebite paMaAOAerEOCr. rev mojstrsko delo.dg'acrtrp samostan. larniv. soprog.Mae ce 196 MA. krokamadkast. majica MaKap6Er m pl makaroni. adj goljufiv.ljiv.trI 4di materin.dt itnpf lagati komu. .posneMa3qJa. 3.MqJMlEecr-adi L opitast 2. t omet. qera. prav nid l rrr |laiMa. falot. impf pomoMa3'Jn4a t priliznjenka. impf mo'iti MaJcroptrc!tsa inrpt mojstro(se). li. npa$ -rK Ha Tpystemne Aor . norce bntr s kom gl. MA:k.uaaaep[clra (drevo in sadet) iftpt omet6tiometavati meSdan.. mamin rrar@€ t malina (jagoda) rodna mani5ina MaMa. mamljenje. novall se. 2. sr. malta vec. mamiti. majcen M. izmisliotina MEAOBA. norievaMa3eH. . zdelaSaanstvo. moiat moJstrstvo MaxecrBeHocrI moskost MaJsropBnKa fl? mojster skaza Maruf (ce) pf. Ma3Ha nje.uKe-MarKAe dem od.Arepn malta. lulaK mlc:l M. tnrd. vrsta gibanice: MajqucrBo n materinstvo 2.I ostroga KA -.A Adi tepre!na. MatK Majop m major n moiidek. 3a Ma xV molodane. omoren po spanju MarourafaEqro 4 malomeMaMyp aK rz madek. maD..uaw'yrte n dem od Maur!'n boumje-sLaboumnost pobalindek MA./rrflepK. ukvarjati se oplcjI samec ltraeEe & zdrievanje.malce Ma^o6poer. uaIJTIOHAAHO MA]IIIIIHCTBO NA.ptua I bot mandarina MA^rep[ca. MalotroceAMq {$+Ma otr('ceADobalin w1a m. napor I HrrHl-r masaobe MaKEe. neznaren nje.. slenost.IIpBE Maj praznik MaKdra f maketa. ukvar. ma2a MaJranrf ce impf tam .su I 3i5ka. croveK.

nejasen.-r|Il m muaenik Maqellfiqa f mudenica M'ase'/. pomemben !.aptrlrpa pl in impf markirati.ap'trrrn 1.r [dlrt zna je.iin lv l)liv o I |r Mifpr{rc'r .ixE\a'm maldat.$paMqe r rutica. -THa odi moten. Porabliati. Ilovck. gl.l dem L D. MaHAOC!Ta( ce ) n Mrpraprftq margarina (rastllnskatoliaa) urpraprrrKa I marjetica prfsa-uaprEnia f. prebiralec M$[a f mapa za papir. sutana uurrair. irlrpl lam sramotiti (se) Macxr4ra(ce) pI 'rn ifipl mt skirati (se). InaMuJa [. znamka. lepo vedenje M:uuribecr(rpa pf in lmpl man| lestuall v. llg lainivec Marerx-Marer{ . iz. lig lretazlimlji \' rvarepflJa I 1.MAIIAAT t9l1 Macurrc rrrr.sprelllOSI. ravnatl Ma rja I manija.antur adj defekten. marl.leH. osredniedrustv() MarKaq . lncz gica. kal. {rt I kuta (meniSka). MapK$n nr natega vaprs adj marljiv. marioneta. delo kupdija. varati lig MacHonrja. olje. -\i m fam spte|D. ctelaven MapMa aA-MapMeaA m marmelada. snov..rrfuati . 7aprtek. 3.Au m fam moj^fapr|Oerqlija. ujedljivec. izrazit. 2. ^di tezak. -qr! l?1 gosda.roca. mtterija.ivila visoke hranljivosti pt r''acoBz?'firpa in irnpl posploSiti med mnozicami. m plaid Murryd. grmada MacnDeH. Pool)hsli lo MalrAoariqaI mandolina (glas bilo) pl. focc11 M|!|ruaI jed rfffuda.postati mnoZiden Macr f maslo. inJpJ flm prevarati (sL ) varall [se) MaHAIraI plansarija. strast. nle' sati.Ia tintelr. pomankljivostmi Motr rrBocr f defektnost r. lig prevarati-pomasaevati. gost l'acirya i?npf masirati.. denatna enota MapK{$reH. p(> ^dj packan s drnilom MacrnNnrqa I drnilnik Macrrno /rr dmilo Macrlrao rr'r l4rr stroSck. drgniti.i Mac^nfla-Mac^irHKa bot olika f adj oljien.zvijaia . motiti.uli. mnozica Mac. maslo '. killen MaroK. sklop. slrKOI se .datek t1 arrcrDaiDeH.2.'. madkon MatreMaqemle fl ilem od MaKa madica. zrelostni uirfpa f izpit nraftea I madeha Ilajna im. podstreSje.ur m.jevid [rpaMa I Zenska naglavna nr| : gl. -L. t dem 0d Maca mulca r ol xrl l D c rracKa f L zool lDczcg. -rwa adj markanten. 2.rati. lrrtli:r.ro npaBl MacAaaT Hero nrhce se ne zmenl aDar fi f4n1 zanj.frfl adi muaen. kal. gmc ta. 2.. -rllt-Maqop m zool madek. uB MoHcdpAa I mansarda. rrOlstrstvo.]rsa ddf manualen. vojaSko kG rakanje.kot hudita ie Macrap:iia -f karneval. muloloMacKap dec MacKapa r? fam ncsramnei. zapisovati Map(crfi3aM. praslca MaryDn ce irn?f lam Posta' iati otrolii. -!rEa 44. lig spretnjakar MapKa I 1. miza. blago .ln troserrje nacrpa$l ce itnpl trositi. tezaK. MaTeprrua I malermca Marep[qeH. klopotec (jajce) Maroprnla I svrnla. lig ljudstvo.3MoT r?'r marksizem MapKlq. priden. gradivo.jaku) 3. -.\1. sKa KOCa MasApaFda. vlada pod l(|. robdek. mortrrrtik i i NnDrrr)rrdrriu/ 1.. olivne 'I'. madkica MaJq&. senilen -iratura. prikriti (se) Mac^aat-Mac opravek. krinka mczgal. Mar€ MaqopoK.rrr 2l rnalginalije. planlal.omotilipbmak. ster.fi (se). surovo maslo. podstrelno stanovaDle Monrrrja. -rql .?1plansar lraueaprtpa impf mane. tuTo Maprrrlul krj pomaga. ga ne jemlje resno nraclap rr oljar MacLeH olinat. zaznamovati. ro lla. matica (pri v. slcprr nlrar'ilB adi malo molcn. .. maSdoba. sramotenje ilacKapd (ce. MaHAOCa(Ce). koratnica Maptrraa r?2marsal Maca 11. usedlina MareH. 2. 2. pomastiti.l1paBrl MaT .rnujstrstvo. besnost Marrtdy^rtra impl mafip. znak tovarniske izdelave. tlP varati uarmra 7 L matica (tcbcla): 2. -r[f m fom izbirtIct. maikarada MacKaperbe z far. meglcn. z napakami. opravljati delo MaHdp t'l manira. masa. ugnetati Maclrre-MacllrKa n. z oljkami zasajen [€c^o 1. zapravliati I vola5ka' dutarica ^raraDi{a kalivec miru. mast Mac[rAeH.' MaClrOCyBa impf pf. umucen MaqeHr'K. mezga MapT m marec n/. olika.umazati (se). I gosca. 2. mula.Ltd&'dJa adj indecl gl.Ma'. obrr ]|lac$a MaqetltKlI :I.aca'''tre}I barve Mac nHecr adi olivne barve. zeml. ravnati. gl.e /.. .s4 I nav pI mast. n MapruMn IIIAME'IE " r)D (. llrrac./ marclnteen Mrar'dimpf kaliti. -Brra iz celega. 2.irKa I masaza Macvb m geogr gorski masiv.wlKrr4tl j mudeniski MaqeuiKn4di madji .i lainivcc. rruprrrrr rrxrr-rrrrica / rlrirprnrcxrr l/(li pomorski. . kaj koI ist i nrapfiOcr^aK. talar. spletllraraq r??' kar.I MacKapa ozmerial sa . maslen ^d.

-cEa adi kraieve^.pna adj marmoren.rer6e mletje.qaBuocr odloiilnost.Kyrtr MeKlttrxo. porelenJe.n€-MaqrIIe xa m. ZveEiti Meae3 m polutan.lestvr ft Mep(at l.200 ri'at{r impf l.i vlazen. f merilecmeruKa Mepaqq adi merilen MepAnDeH stopoice.e:.a medmesten adi Me. m lam ljlubiDlletl cesa. menJavau. priti preo ocr (za nlp) . -nu. sc rodrtr Me. kotiii (mafka). fdm adr ljubiteljsKo. . 8".rurja. muditi. beketa.eH. zamenJava uenreue z primoi Mer(ra. krizanec xeHal. prostor.ryAIrrKaBeH. . merilo. t mecltt se krtmar. DG lje. urejati. uaEKYAaE a I moiada neZen. meias Mei\ praep med. kraj.Mear{._blag.MeKocr-MeKora-MeKor[Ja !r4 I Krcmanca mehkost.pfpokazati se. p.tolrtgodmjati dati. lokomo tiva.. vzajemen rreiyce68ocr I medseboinost.tr4€ . 3.pl:a. zabekc MearcKrr 4di a/ft krdmarski. prrstoJen ruepo. mera.rHa ddi odlodilen. opazovati. brun''. m arh trs. slab. gtam 3.or I meiodiia. KIJ:Znez '|eB meh Melyjra&MexyE^aD Mef. Eram sklonljivost Me'ryBa. .MeKYulra I me (uznrca ue. Dotrtost Me e impt lliteti. rahel. mehek.uue. sprememba Melta I. sec MecEinrpl mesiti nnecmttr m DredDust uecuocr I kiaj.ar. otozoost. {rra mddovden(cvet)' mazi- gdi meh.pa+.inpl spreminj ati. mel. gostilna Merse pl zameketati. vmes. medkati.. nezen MexyutaBKa-M-eKgrAaDKa.2.rztu MepRac€ impl kazati se MepLtrB adi merljiv MepMep marmor rr1 uepuepen.r'rKo.. napev. 4di medovnat. 2. vmesno nadstropJe Meflroa 4dr medtem vese z prigrizek ue3e^ak. zame nJava. somnambulizem Mece(mra-Meceg t r luna. ^fe^crrr. ledina. -4!! n mlinski kamen uearuua I rnlin Me. vzaJemnost Meryqrpar r?. objekt od jac) tr *rca'd' f ath krdma.uzrvasko Kalen MecreEqe n defi od. MecTo Tajleg kraj. (uzen. premescatr Mecm a prostor.m I cloboko obredno priklanjanje.r menjalec '|| tueqlraqKa f menjava. i md mazati.n mesednik Mecerrapcrtso a mesednost. lrr(I! n mo5ki. mannornat MepHe ce-. zdravilni siruD MaI|Ia I klesde za ieriavico r|aEtr{ra I l. Maerea I madeha. mehloba Me6e^m pohistvo Me.uzrv.'boj MeaoDlll|a t meoca MeAOrtOCeH. {rBux rfi meh- Mc^c3qbc rr dcgeneracija ce ifipl deqenenratj. trg sreprtrEoga MaloKaq mazaa.uJa I melanholija. I srojnost Mepuaszr koralda Mececa 4di mesnat.eerz impl pigrdovati sKost Ire'( adi 1.qu m meinik. skladba MeM a I vlaga.r'B a. lo- I T I I I I I I I .''. zatohlost M. spo mlnl imlf mrmrati./l€ra impl meketati.aimpl gledati. mletev l! MeaHnR. pri.ra. zamenljivolt. pasmK e.risrizek lu. slaooten.gl. za dir. trohnoba. -B'J. trebuh Zelodec 2.ro<o. pokrajina "I Meco m 1./urrqa-p m rnlinar v mlinu na vo{lo Me^oArrja.ue iV Hac raxaHo med nami reaeno Mei!tspeMen meddobje MeryTpaAcr. uu se uartrtlrllrxre fl mudilisde Ma. zatohel MeModjru m pl memoari. lig lalnivec nr ualrllln(. menza. stroi. mCsen Meceqap. mestece.d. strast Mep. MeMopdqAF mmemorandurn. meso. prizadevati -6e:2. spomenica MeHa l_ spr€memba (lune).n l. b-oji5-te.utr u p. MepoAab€E. -rgt r?l trDrn Mawrqa I tlpinka uaru|uqKll adi trpinski MalrlrorrtJa.d. mehki del sadja irl zelenjaye uesl.. trohne ben.tr. a.e€ . prosrorcek Mecr8 irapf namesdati. fant [autrocr-MarE(oruJa I mouetu I meja Men|u|(. ukreD llleplt. mera.m fam . tati (jagnje) gostilniSki MeuJ'. {. lig dlovdk avtomat MalRn 4di-adr moSki-mosko v.gocr t spremenliivost. gostilnitar. 2. -Atta adi medr\arooen MefylreK m Eedredje Meilceoert -6Ea adi medsebojen.inpt postajati mehek.er. pteglavrca Masopoa4di madkov Maulrr m oslajena sadna mez_ ga.uzlvac Mcpat(AEcrf. -wr f teiava. Doliana.qr. 4.. 2. skupna obedo valmca ueror I spremeniti Meulrra ?dj spremenl:i\t grum si < l onl | l v . kc si. Ma(ea Dalatalen ue pton me (kratka oblika !. sa caMoTo lrecTo na kraju sa" mem l'ecro ptaep tamesto Mera ft m€tal. I mui:r telj'mutiteljica $at'Ka . MeaIIIrJa. zdravilo vea{ B. globok pnKion Mepaq-!@pas(a |fl.gran spregatr Menllla. muditi se.n.i medorzaven Meil1(ar fi vmesno nadstrop- e/lctctto 241 MetaHuJo JE MeflsapoAeH./leM-MeEA€H m arh lo. tminditi: 2. kovina MeraErJa.

ski M{uAep m slamnjaia.rp/ mcdevati se. poloiiti. ce ovonn M nkall. trebusnik MeuroBrrradi mesan . Mcrlt. meds:urjarija. trenutek..f.t spletkarski lteFexHrrr(.Dozanle impi tjubkovati. ljubkovaI nte. nestalen MlMoaerrrocr minljivost.rrrrr arlf rDcdvedji.a ti.q in_ruetoAa m. milost. medvedka-medvedar Itoxeeqxx Mc.urlla a41 . 2.rpxa . sanl avec MII.sanjarmt-rr:r/ :. odvrecr. IlgnoAdp rz milidnik Mn^ja I (doliinska mera) mirJa Mr|aK]a. "' prebivalecv kraju.li sahialki )ncrrys:rcc i. Pomigovati.po^ortrj. zmeda. dvorJenJe lrdr^|re pl pobotati mil.mil. pokoj Mr4ra3 m dota. ^tE]a mezikati Mnrqe pl migniti. 3. neI stalnost mnra I mina (vojaSka) tt Mfi'dLape minaret. f fietlarmetlarka pl MerHe-. (svojilno). rad imeti MrrMoaeren. -Atllr d. p:rsant MnulTarrra l_ mimoidola.Keeqr(n 203 adv mciti llrrlaocpAl|e-Mll MttPa3il.anMurraroroAElleH. ljubezniv twr o. blazenost. pometad MeraqKa I snaZilka Mere impf Pometati. {Duri-Mellr^o. kvadratni. siromaslvo Mlljarrlnff. Pomeiikniti lr. pomlvalka Mm m mig. Mevnaa ddi mehumat pI in impl meha' ueiausripa nizirati Merla-Meua{a f medvedek Meq rfl mec Meqe-MetreEle n deu 'Jiedle' dek adj medvedji naeveruxa Meqr6-M€. skozi.r(ap t fl medved. . PasantKa: prenoo Ml8ipm l.-qa zz divan... MeIUTaqAU.M6II ft milijon MIl mapri3aM. -![tl-MXAO CllX\U ljubdek.vati a41 l\ezr Mur(aD-MntrallItaaB kav MrrxAltrKa"ME*rrarapa I sle pa mis (otroska igra) v.. ljubek. impl dobrikati se.I I I I MeraHucyDa 20) mc. minuli Mrdaro rxPreteklost _. rt'r pegereKeimr Je.. f MaHlBa xrtre I nren94 . tren (odesa) inpf migati. uPor. impl ili mimo. pomilovati Mraes. trebuhar. rarr<o ua moj ote. f milosten. hoditi mimo. lx)icvirli sc z ntcecm ucr a irrp/ mc{ali. distiti. mrmoloocr.m od MeB trebuStck. ljubljc||ccljubica.??. 4. -urn adj miloglasen MUAO3eH.lrrK ali zal.ejjevati. -cHa adi blagoglasen Mr' O3D!qeH. zal. draga oscba nl. splavlu rrero. mehurdek. snaiiti MererK m metez.rr:rrcacr. krajan MeluvHxa I slroK ur -pron mi (kratka oblika za indirektni objekt).mirira' tr. vbG I saime rui. drag Mrr ti.usmiljen. 4fltlI tfl minister OCpAHOCT A. t pomivavec-pomivavka (posode) ME ee inpl delati ljub6.-rara adj prctekli. {Duu m zaspanc r!fi. slast. lcp MUAOCTIrTI(. 4[ zemlia Merporiola f metroPola.rl. .trfHoBeH trenuten 4df nii/e ifipl lurni. miniti-minevati MrfitrMvM tr? minimum mw*pi. ljubezen. zamotavati.?. mitati Mnr a I zaspanka Mlr*. 4Bgtt llt trebuhad. smukati se. Zurj MrBa rta-MnBKa I cunja. 3. ce ifipf dobrikati se. bozatvlnius. M[AoBuAeH. nered MeTer(eH. rzust. po trebuhu MeurIlH tfl meh MetuKo. -r(Ha ad. usmilienie runrocr-I 1. rad jmeti. treniti.roc-rnqa milosaina. uDomik.itc r. lig opravljr Li. M{Erytsaql?1 pesec.-rHa adi minljiv. splctkar Mere. bala MUDasrUr(a I Arh nevesta z d'oto. .in_ ski.UpKa impf rnezali MrBep[Ja I mizerija. li8 podkoPavatr. kubidni) Meraq r?t snazilec. -TDH n meter (dol. glavna driava Me(aBa f sneini metez.yuwr. pn[zovau se vmujCpaa I milijarda MIt]rrIHa I milina. pf in impf 1. sloga./ si||tjarru M C r| ' | l tl c^ .'/. -aEIl OOmaCln.. -qt! m umivalnik !fidaar 4a f umivalnica Mfija. 2. I mete6rologija n''eT:K iffipf metati. blazinjak M{He.e l? dobrikanje.'dz(eiftpt mezati. f metoda. 'ce: prevradati se Mer^a t metla Mer^aFMerlapKa m. -N|a ^di lep lruaoraaees. stolP Pri dzamiji MrrHarror. -3Moa ft militarlzem MIraaquJa I milica [d. bogala deditna . l(rIl( . beda.[o. mile sdina.vredi. rosovileZ. mir.g rri li Meuaq . {rtll Mr| O3rlUB-MnrtOCriI|A adi sten. si l l l l :l c. nauk o nadinih dela tn samostanska Metox.sc klaniati pred sveto Pocloboi suzeirisko se Plaziti Prcd kom MeraD. 2. usmilienie ruu. blag mile -3Ha-MrlAOCeH.lKa t I t t t I I I I I MerasuclBa irn Pl globoko. -lv m l]emtfrrcz. vejavica MelIr r'1 mehur. blazina Mr taeplraR. s p lc t k u r mciue n 2.r'rr. lig oprav_ liivcc ./ mcg:tlcc. zapletati. MdnlBa pf. Dolagatl razstrellvo. unlcevau MI{ Crep. -^Ira adi mil.' razmetavati.{-Mnjaq(a . Prestblnica. medidek Merrecr-Merl^ecr 4di trebusat MerlleqKll adr na trebuhu. motati se. razkoije MI|. .

rl l. zm6lnost miSljenla Mrc^oB€ri. zidarska Zlica rdrrapexe a goljenje (ptic) Mnrapu ce impf gollti se (ptica) Mrrr--Mnro^oruja m.w m arh dedit) M''cKn adj dised.AnBAaIt porasel s puhom I I I I I I . ki se priteni na pose. . Jrt|a adj dolgoleten nltrIorylrarEadr mnogokrat Mqoxecrao n mnotina.noA MrrruKa pnjel ga le poo roKo MjalrtEe. ailj medel.iy urpnc n vonj.q a 4di moZeanski ruca MoJ. . lrg medel. sok r. InnenJe Mrrcrur rmpt mrsllrl. smrad. modnl(ast Mlrjry6. mogoCe iiqgrla af. mitnina. meniti. mladen u.-uJan mnenje.sinjeti. pamet MqoryBEaqeH./raqururle a modvirno zemlii!de. 2. zamislj. postajati Mnory"aMeE.pq pl n impl mo- l{grye I l. DA Mapa^& n strojnica !0f4rono nr m mitropolit vrmrra I roka. M a.-Apa adi Doder. I mlekarmrcKanca M ero.rUIi fl miroljuben dlovek Malro. -ce: mnoziti se. pomirjevati r? norplI36aI vonj. prvi lasje MO'. -TEaadj ve(kraten MtIOryAeTeH.l n moZEai| m6 -um cdj mno goleten.b!6re ra miroljubje tfEpotrouaSaIlx. vedleten zeg.otrrD adi gostobese.cHa.poeE. I(oten modro se svetiti -cet l. . uo3oK.C M!|creprija. m mah. puh. Mjay(a pf. MiIQtrrc. sinii MoAeA rn l. modro MEOryarOAssK.Jaa adl m-uogo srevlten lldo. zadah Zeleti.rc (paTr.mlev.Moilanlr zt mozaik.w m maa- rmpoc pt maziliti. j slEtlsce socoben wory adt tnlrtogo1. nadlahtje. mleko.rr impf modriti. gomila.. dela2. disava. dehted Lwpviclgiepl poduhati. I '}jit-baieslovle Mtlro r 1. Mttpnca ua MleKo nezrel MAIIBo .UI| mnosc kotnik. qrta adi velpc lfoio^-Mo3o na m. nnDcex oulztmu { se I mos f. u aAer( tn mladenid.pra adi pomjrjevalen. -Nra adj bogat z uoxeMolr(e6n ad. -ru I misterij. Ilen@ ima dar.Io-4x. l'g um. uoi pron M/1a3tz cureK M alrcH.fipo/by6eu. sinie.MiAlrllr. dehteC misli. ga-MoApYrru(aB 44. modvaren svet M eJ'ta impt mlaskati M eKraIr-MeKapKa fi.Muc^erbe misljenje. fant umncz r|xcnpKa t zool p]ux^i fiE btt.raAon[r<ocrI rrladostnost uaa. tg lepo oen ureJerE stvar unoryro4ruer. ploditi se..qa -ce: MVCeMrrpocaarKocKllre rurJ mu bo lahka zel}rlj^ (izraz hvaleznosti umrlemu) leporDopeE. moder. Mrtcl'tr}xa M aA. MoAepeE. Skofovska ka. povoMnpHqrsla f mirnost !0rpo fl sveto olje rd4roraeA n pogled na svet !. ki pozira turlemrKu rargryg.JI}r adi ki se lahko zadised.'deimpf moti uEoriBoAerr.rslune..IB adi diSea. oseba. povecevau se MHo3ltr|a-ndtof!!trtrra ddr mno_ go MI|osI|I|cKtr adi vedinski iltrosrlsqrao z vedina I I I I I I I I rgqpll|3*. -w t bot koperi zadimba. nu rdory6oxneifiory6oErEo rt mnogoboitvo rroAl'l(aB-. impf di{ati. -]rlra adi mnogosmJr. duh. dehted moz.grob. Iig lam podk'upnina itrtrpa I mitra. misija. MoJa. morebiti. duhati. pofigon 'tl barEti. _-ql.sodba.pHa a. . -ura 4dj miseln gtmlsel MECAa.! vocto 'I!otda. neprije. meljava. -3Ea{.flcaa t misel M'Lc^eaa.4ocr I mladost lrrrorlKpares. m! srca. hoteti MnIrE3eH. roj e Bo cenoja vop6a uupy4nja on se povsod vmesava M|rca I mala Mrc4a I l. impf ogrevati do mladnez M aKocr t mladnost l''tatu impf ogTevati do mladpostajati mlanosti. carina. sKnvnosl MtrcrpEja. mlahav.dj pojmoven. lrosolreE.Ja.d moderen./|aAoallKoct MOJ Mrrpacqf. kurje okti MEqryxarHriqa I yelnadstrop.fl!pWW. 'ce: ' aen u. ..rurpacsuja u aaotrtK M. lzoiec. impf zamijavkati-miiavkati M^aA 4di mlad M^aAee impt pomlajevat\i dcc: pomlaievati se. -!Ha adi reakcijski ( pogon) M^a( adi mladen. tulj. "Er I ometada. txa adj dem mlad purandek.. . 'cei modro se sve. model.-2. . 2.uaaAex( I mladina ulaAernK[ adi mladeni5ki tasta Zenska M aA['r rr?mladenid adi purji !./rlrre^cKn adi mislelev: ki vonatr Mrfp[ceH.'ttrI1eA mNlec Mfic. mozoli: mensKl 2.miroliuben lorpcrl| adi posveten uuppa itzpl mirovati r'trrpyArja. zelo MoApeeiml. purica cdi mladosten ^aAo]rIiK MoAap. f 1. odmi$ stvo ljen ttrgn impl miriti. poslanstvo. nall .Ir. duh t1 llnpvc . uoe.trrcEpxrs Mrfcrpqe n dem od.4rori.. ten duh. . Adj LMq. Zito -r! za mlette ua'trtas.naloqa ti se r adega xncnp rri zool p$aq lig r\e. kalup. neodloten. mnozica rnraoxg impl mnoiiti. MI|C.

uien. . sinjina MoruD. lig briti norce iz koga Morr!tudlfr tn monument. -Bqtt ltt Domor. lam zasmeh. lig motovjljenje.ot korenje MOSlTr]rI|B-MOq!?eH. s_cr| | I.rr. gl. 'r sast. motidica raz groznie.u(o. opesanost. obaudoya. opestroj.I MoMcrr dcklica MoMdrrr rr moment. mravljinci MOHCTIII1i| monslrum.MoAqe MoEdra t denar.ro^qarl'IB.rr l. Moralr rr? motalec vtJol|cast Morar(a I motalka MoIaBr&a f modrina.AqI. dcklidica *oMiwr adi deklidin. 3. temen. porikanje. -rgt rz mladenid. razlog.Bm n molaecD*. motocrkel nezClrav Mo( I mod.kHa adf modarr !dak Mo. Prosec $o^exi'dg tdi Prosed .. 2.aBa f zool llrra'vlja MpaBjadtrur.iuqna I deklica. spadek.Mo(eII.donda He caKa MoAJ{TBa. trpinditi MoqKa.TVKV MG MoMoK od MoMoqe 11 dem THKa vinograd ne . Mogarre. napetjati se. L.t ce itnpJ ntoCili. moje. spomenrK \. {a f frolarhija bleslea.t scc.rav' MpaBKa f derr mravljica !. r"rora (ce) nja. MosriirKa I montara. Pol odraMo^[ imPf Prositi slo dekle MO. stra- Mqu:o:. prleli (oez). Monapxrja. enoten I OAqAAIIBI(A-MOAIIEAIBKA €tt MOHOAOT. bankovec ded za' MOIrOrpaM m monogtar! MOAqaA.'| p(} n'optn! . MoMlrPoK t?t tzi.l(.urin Mopen oBcrBo fl pomorstvo Mo..MoraErua t namotana preja.xrsctt. motoviliti 'ce: potikati se. scanKa MOpe! Mo.. prvih dvanajst nec.zuooreu(vooa ) lrq.Eteq. Ao3jeTo MoMlrrrre t? ar)gm od ]ldoM.scati i'opl{ impf utrujati.MOKpU 206 MOEOTOmJa MOI|CTpYM 207 TrG MpaBoJaA moj. sae. San.. fig iavladevati MoMqe n dedek.zahteva stre:aieek. sila MopetraoBe4. . -B4r'MOAqe/rJ|Beu' detne drke imena . dekletov uounrtcxN adi dekli5ki _dekliStvo MoMnlrcrBofl fiOLJ M ZOOI MOACII.rl-yoyopn r'ftpl .MgpaB adi temno moder. dobrovoljnosti) uorop tz 1. mo. dolgoaasnost (kruha) .. J. mravljin- . nravnost. Mor(a ce impf gI. fante. .enJe.{. motr. sijaj denistvo. vzorec vezenrne. mota. 2. motcec_ MoHoa/TreH. 2. MoHono rlsApa pt in imPI rK) olr MOAiILtroArlI]I le pottlrnje_ norrolizirati nec reZenj. |IB dd. {Ha adi bleldav.r I sed.. . lidnost. trenutel(. spaka adi grozrjiv. u' Ietih sina: 2. -!fn rz mravljisde MopHuqaaocr I grozljivost.tpiDojaA r?r zoo.MoMqaK. n rtikar (izmotidka. Mo]rC ltsa zabliskati se.qu. MotrsoroonlKr Te tlani clruzrne. gl. muditi. sa_ moldednica mogovor roj . rfi monolog.a Mo rrrBa f deklina. .t:fl* Mocrpa f vzorec uora impf motati (klobko). blested MOBaX. rezina Morrorounlot monotonija. . MoMeeun adi fantovski. Mopatt fl morala.uouaun<rr adj menilki skati se.nr /arz . moriri.Molrfttr adi ProSnJr. hip dem MOMCTIUC-MOMUqeH4e oe' klctcc. MopEn p. .osr'neaiL! zelo polt.interi samo za l. norMoneAn moped cevanJe MoF. {Ha 4di monoli_ nez ten. deniSki ceKa MoMrreruTaott fantovstvo.-pna ddj Mopnap n momar modvaren.n modvirje Mop(oB r. dvanajst mesecev) . motor. mladeqe nid. poflonski Moperr. postavvrteti. e Mo^'ur iflPf moliati.I{B m svrnclrlK molitev.-pHa adi utrujen. enc MoMa f dekle. strasnost MopHocrl -utrujenost. lulati. tenin adY molde Molr(\nn-MolJ(oMa Mouqemre fl deiek voaxa-uoama I blisk mlavlo^cKa imqt bliska se. -osqrt. zasvetltl-olr. molk.lffn** ^di ''. t! !'ro^3e imqf molsti.. mraaen. sij. molcanje. moji. mladenilka leta MoacKorieH. . poscancck dm avgusta (po njih ugiMoqvp n modvirno zcrnljisdc bajo vreme za nasledniih Moslllrure-MoqlTrJaK. motiv. fant lati. ieze. pobrtnost. groza. zamlsel. sljuda.l mokt cl|.veli6astna stavba.lTtlpt MoHarcrsa f nuna o^cHe. fant. kurja M. dekliMoaKHe Pt umolkniti ska leta 'r vroliK e impf vledi. svetiti (se) tt MortattrrTBo menistvo -. ptelemne zavest Mope /r morje Mottrqe tt dem od MornrG \4opl interi za m. sestavljanje. imqf I mottti Moron {ce) (sa).potrtost !{ocr tt most MocrapEra f mostnina rlocro6pal| n mostisde Tffi. utln. l€ gibalnC mot. va se. molitve. MoAcKor impf ble(l^ti -CIl n menih pt. ljanje. varati. amPak "impf biii v dekliikih MowB MOAKnl l. irleri molk! MoMvBar6e deklistvo. godna. mlaMoacKor tt? blisk. tezko degl. gl. Moqa(ce) Mo^6af Proania . lig izkorintec Saati nor. hlapdek mqtil(o. moja. modviren n'op'd'@'n m pl zona.ic.

nazadnjak.tig sveeaPod l'p3g re iflpl zoDrno nosom Mlrata m mrak. mrcina.izvijanje.drstiti se.teman.fir I l mumija (trutr ltriEa I zoot muha lo). beda upruaa adj slab.eto. uoar<66ecie. veselo novico) My3a I muza. orglice MVKaBa t Karton t I I I I I I I I I I I I .rren. lenobnost. ugaw ce impl mraditi se' . Mrrpa t svit. -Ar|a adi mthojeraarrnaj s teln den iIUe e\l interj ldn moltil upuojaAeq. temen (lTeme) dostopen.Mpecrl|AEre ] drstisde Mpasapr@a I MIBa I lenost. smrkav uircvaagu & impl smrkati. -1tqir-r4ta3Y ttl. izmi.rzrgravanJe iokati se vtpw r adi prismojen. tenistvo.er*er zmfzovanJe MDaroo€ctua. fi fLm vm. neprosvetl ienost <tEU[ lenun <rDq{-MD3AO. ]i. 2.Wre inpf postajatirftmrzek. oB4 tz mrmlae .MpaDYAln|K 208 rupaBaq@a uFr!6o 26 ulcrxr I MpaBYryllK. mrhovina. pan . MyKGMyKa. leden. tig mladic prrlaleljsKrpogovor Myrdnja. lzognlrl semrgau. nazadnjastvo.godba. prezelqtrernes.Ip'l[ Ce rmll mrKau se. oarlrl se zrma ledenicat ledar. -cHa 4di neposten. priporodtjivo Mr!^rE adi plesniv Myr rtsja I municija. te' leden mernez xa MpaSvaeq. Kanle.rasadi slinav. Irg gglota.mrorr. MycSKa .rd. lena nuh Adi Dtrzel. cTopu ce neznaten MyKaer 3a roa glej na to. truplo. lzltllKart se tnptra impf mazati. packati. llg su. bati zopm. sibati se *pmi*" J Jc. rmpl pomlgnru. MIra3qH. suh. objekt od roj. pl.ik v nekdanji tur3kiupravi 14 lIrtsedonskodo98lskl silol'lt mprncc impl ramreti. MyiaR. Mv pron mu (kratka oblika rjoveti.*rpsrra I lenivka . . ulB^ocira pf. adi moteD.migniti. MvAlra [ofoBopKa Mylnf. zloben. drtiti.. nesnag .pKo. impl mrhovinar zamukati.MIrseAXBOsr-Mp3 Mlta:rer6e nost. tarn kramljanje. . zganru se MixaBei adi kartonski wylraer adj indecl lam p<> zoten. . -AF m mrhar. osudek. za' ldry. -rF rn zoo. norrupcyaxa I smrkavka. mrziti. tema. MiB a I plesen ustrezno. zmrzovati. Mpcerr.e' rrDcn irn rf neDostno iesti MprAaEr ce impt uirco.Pq !r.domislek. 2. -Apa adi mode\ pa.no in teMyBr|qxa t dem od MYE. 2. ce inPl . mulec (saTarry My uJegov oce (svc mec) jilni pomen) ]Mry^e zool dern od M rape n MU 6-et lf. 3.e.6 impt lIIrcVA m smrkelj se. zlovolien. hladen xB{tcT I le_ . obsku' zopm.rg lcnun. .7ig sutenjski MlnropE-MtrMorrr impl rrrmra. nese jasen. MIr3/r.oDn rt led. onedejati Mpua I mrhovina. -3Ha Mp3eriuB-MP3. Idptetysa impl lenariti. MlrrtroJaAer|. t tema Mprro. premikati uri. drtenje. zmrzovanje upazn impl 1. strelivo Mir^rBoer I plesnivost Mlrjlo. oDT. masten postaiati .ry m zoprae'. Potemmn MpMOpKaI gOOmJaVKa upaqr Gupa'ma tt.DIIU-Mp3AHBKO. mrSditi se moder rek okraini nadel. 'stvo. +la r'r mradnja. 2. mraden. mG drcvanje.r+ri6ornia m. 4. zaruKrnosl lryAap. lenobnost Itvo. jak. lenunanrl sovrariti. nagota. Mpa3.!qn m mdie MproEerrK[ adj mrtvaSki Mp. goqrnJaYs [pDa-MIrDKa drobtina I uprlaF. fig. zarjoveti-mukati. upnxe ie gf irnpers stemniti MDaqen 2. splesneti-plesneti umazanec. ne.''qu'MItaB!'IsaK m zamreZe\ati.71 toraa' MlrSf. -u|r|a adj mrzek. duser.obskurant ti se (ovca) 4di 1. impf MurraE adi irnopolt MrpAap m tam l. nemlt !'.11. oH. . ugodno. oBrE fi fam tepec Wp m arh peaal upAoca. boginja pesniStva MY3€J. biti brez tivljcnjo MproE adf mrtcv irproEcrl.azarTost. oBrE tn smrKavec MpAEepf . svitanje zzrnemarJenost.UEeq. ki prvi prinese dobro.el'xr -itnpt mesllevau mravlt$ce rupecir-. meteu. mraden. ny4peq m modrijan MyApocat moorost MyAlroarEra I modrost. seLljano Ntrrtnro arh m meso z zelenJavo. f impers biti ledena sveda.pazo!. mrestt se.zvijaaa MyAlrlra iftzl modrovati MyxAe n nagrada (tistemu. . 'Ce: zmrzouatl rantstvo . rrlKxysa pf. glasba.rF . n muzej +tr uysrrKaI muzika.ur ad. uPcv.a lesno propadel ebvek muSica uluacmr cdv drh Primerno. mrzel. smrklja aav Mpcyrxo. telo. premakniti MprEarmrga f mrtvalnica se.zanemarjenec Mirocepxa t muljak M!?ArpraK.q. cc im?t mrgoditi se.Mvcanaf jed: r. sovra.j mfazen. pust. mraz. renooa MpqKa o rl izmikanje MpqHe-Mpqto.upErYEa. tswlt4u _ stajati iDraden. l' Zi\ila i' iasen (vreme) ^soke h-ranilie vri:dnosti migati. lig jokati za indir.{r|Ta l. nrp*-.r[Bodi len .

primakniti se blizati se li'.r m lam zastonJKar Wrtpapl in impl mutirati nasteti. pognati.a pf poSkropiti (z vodo) da6AyAareAeH. godrnjati.. od" jemalec MUilre adt Iafi zastonj r'qoretE. dolodati rla6epe. Ha6p.r(r|. Ila p it i s c MVrulMa rr povosteno Platno.Mja-Mycra(A^J^ adi ifldecl brk^t Mvras m odeia iz kozie volne nri. kvaliteto. oskr'radaav preskrbeti si.ft praep ta (izraia kraj. i. fantovania Ha6^l|. rubrhlrit i nnlr(' kati. Fa6o6He. vzidana. spoditi. nabuhniti pl 1. natrpati.!xli. nagnesti.n 6po. staviti (tipogr). rta6peg\. impl gl. -ce: oskrbeti si rra6aBKa I nakup. vzrok. Ha6epVBa Inrrlr:rlr.raaruja zr. I rntsica.8 pt. nabava r|a6ar!?aq m nakupovalec. Dlod): 2. dotoditi. Ha6.. iabuhovati rratu6p'n pl napeti se. l. nabiti. impf priblizati se. muskulaturir MYC tdrdrlMyc uMdln(a m.'a6o^yBs malo zaboleti. poskrbeti. modno se zaviti v obleke ua6a6qe. HH .r[r(!tsa pf . IU. ias. nabrckirli pl. zadutiti l)()lf dinemalo boleti adv pogosto. bister.. kupec. lig nahomotati se z obleko. rtaoodrryli rrJ. na6etudi -ce: pe.. nate EaaKapl I."uur. pf. beti. 36p. linolei uyuren i r nabadanje.t. vzdevek za brkada Mycrar.n6pry je. nabuhovrii Ha6o6pE. zagodrnjati. nabuhniti-nabrekati.omara za posreunme spravrJzrnJe liUclr ce impf gl. -nJn rr oprrzovrr nJc IIa6. impl nabrekniti.ri dar."rt!t*"^. natikan #* i^rl nabadati.izdelovaiec odej iz kozje volne MfraryJa I mutacija nryd)auJo. -att adi ptcnikav. nazu-ce: bati se. prenikavost Ha6. tmpl naznacfi\ zaznzunovati. it ll sa6o^ . nate.byAeruc. telo). lI. -qu-Mycra* m brki.a6pol. smrMyqxu irrpl 1. preskrbovalec ra6eAr. L ra(t PlU. godr' n i3vs: 2. sffatt . nagubati (obleko.a6^v3y ad! blizu.]lt(Ialru musaka iz melancane MycarrAlraf. nahitro. otedi. II. narodilo. v kratkem a 6pega.'prn ce MycKYl-MycKyaaT!?a nt. Ha6o6pyDtn t4.) aa part fta.rKa.vrl I oglcclovali. Ha6eAyBa pf. Ha6a6H!ts^ pf.. -v.tt t'l nabrekniti. pogostc''.iti se mladosti. veliko nabrati. lig naklatiti se rra6a6apn ce zabuhniti. dce: natrpati se.ftpa pl. nadin. nabrati (sade. 2. misiaevje.rexlta pl. naznadevati. itttttl nabrckniti. nr najvisji mu{x slirrrrrrrski duhovnik v poh rajini Mt4Ku / tivalski gobec. da-tivne in genitivne odnose itd. prcglc(l(.u" n1 1. itnpf po krivem obdolzitiobdoDevati ga6eaerKn. {u .iiv Ha6nnvAarelnocr / opilzovtl. y!. Ja. '.VAyBairrp/ ()l) r(. nedaled rra6rter.jYr. Diianec ruvqne p/ l. nastevati . natikati mlrrruvaa 7 neiplja (drevo in sad) MlltrTepnja. impl zadreti se-zadirati sc (na koga) Ha6pKa pl 1. zbrati se (ljudje)Ha6euree oe pl nadivjati se Ha6er(apyBace pl nau. inpl 'ratuplBa I.a pf.. prcdirl.MYCa{AIta 210 Mltrreprda Ha6P'n(a oA MOAItri lraT. naletati se (v igri) -ce: }E. I musliman-muslimanka Mycraft. impl Ha6pqKa.

'naas.. napad t ddv l. podplesti. naroAno adv baje.e!K od! vedno. zotra) rlir.artsrn pf DasrDetiti. neprijetno doziYetje ti v svoj prid. pf. namD taal m. ..d^ sluge). natre siti s prihom (oii) HAr !t adt naglusen E ralrocr l. razvejevati se nauZiti se liubezni E6tp6a pf oprtati. nabosti na vile lla!. Orazrn. Davkreber. izvzpenlaloc se polniti. kvrsku obrniti naropcrt -pBa adj navzgornji. Kianec qonltetr spetl.2.HarpaMaau. a.di oditen. 2. govoriiati 'f]aapatn {araeAlra{ n nadzornik.are'd adj 1.ponagajati [sapeMe4dr pravoaasno. stor. pregledati w.v'. od tedai rnBapu pf nakuhati traDeEtl zamet HAr€Aepf pripogniti. aCel l?zlVAll. zavtctl r|orpcA! / talitev ||!!pcAtr. HAseAHlraiftd pripogibati. kier dlovek lahko dc 3. sagrqurF. u&ter.t I I I I I I I I I T I I T t . nili. omagati (Pri hitenju) r|aa aKa t prevleka (pemice. namlatiti. 2.fr nagraJatr rurgmon.asa{Y'€' pf. HaBnIrn pt napolnru. poveievati. lig nanesti. 2. dozoretr: (za zaHarpaAa t l.Ae roKMv HaBpee urediti. povesiti (oai). Jp napad no. 3a HaB€K rgla''t&. spu'daa'. natrcati.plada napolniti rl.. impl adv takoj HaEtrac ''Arpr{v'. paznik. tparrfBa pf. skloniti -ce:tudi: Hase: (ce) DeAHe [aler'ysa.et'.a ljubko. globHSDepno verjetnosti lle t'aagt'.tfipl . prihajati .2.4y navzgor. napeljati. podartati HqIp$eHocI t pokvetenost.vtarpn adt navznoter. Ha HeKoAKY aaDstep aalv zveter HaBDatu vecKral !{aE. ogretr se ka) narpEe pf mgristi HarleA!tsa irnpf tadzoro\ati.navejati. pl 1. rrabpeK|rallo ddt uiroropn pl nagovoriti. zaliti (rastline).J'r pf deti seno v kuPe.pf . imPl H Ds. 2. zastonj. vzkipeti. Ziti koga z nalogo nasaditi (grablje) EarpAeu adj pokveden.. [ocBprur -cet mina. vselej prodreti-vstopati. '{a'ra3'r na leteti lmpt na{oprclu satarerrc adv ljubkovalno.Avr& obiskati koga.. rrrrfrc p/ navreti. poiasen. napadalen. ustrezati HaDpeMefioca pravodasnost t Haap3Fa pL tmpf na.aur 2t3 fl 8 A'' E. 2. |taIope. a IoDapa . ratr' KaBIraf. naga' iati logouJlvo. nqgl_ usnost . Pto. deiansko Haajaca-ce pI faffi opeaati. t'arfiepa pf vriniti. zgrinjati_se.. pripraviti. txrt. . priliznjeno nareolu veJe. pot aaarac _pf tary prlspeti. 3. taspw. prrrecr (solze) pf obesiti se.rar.. ureravno Dravi aas jati.ivi.rTGraDpAdUrIa Cdt na ljeno. dopolniti.HaroaeMlsapt. Aojpnsel sr s ro!J|. -c'e: sklanjati se IIaBeed.o adv obnoseno. pripoclniti se. . prmesu HaaeEnrnez 1. v naglici rraDpar tn krat.p adv zaman.kaj nevSeenega. navaliti.ustaviti sePri komobiskovati koga.vry. razvelrtr seHararl| qe Zl naljubkovati se.lra ce d naziveti se Drodirati adr vsekakor. zasarcpuEreEaroprwa n. za vekomaj. po vsej Hi. Da. semkaj. nauarp4n I nakaziti zoren (pouk) saraeaEocr I nazornost (pou. nad (prcstor. HaE[Aerl.f xaDtlx. zbirati se.pf podsiti.rm adj okoren. nagniti HaBaanqa naval. povabiti goste.Haroaelrrr. ueoditi.A proep 1. brez koristi kot pravijo naD. HaDaMV na to stran. -rqr-HaDuKa navadi HaBrIrrar adi navajen naal| a p' zakrilati. HaEErse. dotutvKreoer. Dritis(oeenl). paziti.{qrr tt Kup sena taw.HaIIree oe I nageti s€.a. naKazenosr Har eAeE. v tej smeri nasala f 1 naval.'EA impf l. l|rBltcAlla p/. frar!ar'g_. noDcljati.srdito -cel zbosti. HaDp3e.spotoma se oglasitise uxtuvltl. kjer veter dela zametei 2.cac stiti se rraBncoKo dd9 zvilka HaDucrrrra 4dl zares. ve liko izvledi II.a impl vreti. AeEor vezati-navezovati ce naro^eull oan se Je popoparjen. nagnJen HaBaa€Hocr nagnjenost f |IaBarH . imPf za vedno. t strroliti gl.. potrt.na"govarJau.-AE a. zvijati. sklanjati. ustavliati se Dri kom nairliar adv na videz pl EaEse naviti (uro). lraDro(rrltsap[. Sem. navijati za mostvo v Sportu pf. 2. lig zadolrravtaau. BarpartaaYla pf. . ustreli. vstopiti. ne novo (kupiti) hitro roko.ad. ^agr.nasaAlr 2r2 tlatpaflr r. impt I.Al.'. 3. ''. pl stopiti na kaj./'natoliti l. 1. nakaZe\ uarrtaca pl urediti.. skloniti. duvaj r'. mlahav t''. impf . naglasiti.strmo pobodje. menda. tmpl privajati navaditi-navajati. naspnat adj daljSal z dolgim nosom taspra pf nameriti. navipl pokazati Pra10 (mehanizem). -ce: veliko izvledi rarara adv sem. za\Piti na koga. a toAUB pL impt . resnii' no.rpl poveaati. prostor. osorno. lnpf utoliti-raliti rlarpearl*r adi lalji.

zaostal Ha3aAfle.qnaotus. rEnJosr rlaAr^aca. I prcScrnost IIAAMIiNC. naJemDca rraeMarecKn adi zakupniski. impl lam narogati se. n.ir$lv(). invazija. HAAMIIIIIIBA fi. Ea auorKuBa pl.impf prerasti. v premodi naAMvApn pl premodiiti.as'o6]a nazobati. lig presedikaj rraAlraqr!'Da iftpt preralfatii prekalati lrg presegati. prevpiti HaAAUnr[.mera).. IMPI pristoritl. narasi?ti ( reql-"9]3:9l"ti. -qra 4di Pladilen priti (o.ial i rra:raAHocr nazrdn. Dajemnlna Ha€Marea-HaeMatrelKa f za.txuBr|Da g. zmagati-premaeovatr. naenkrat. spodbosti demu-spodbadati HaA{p$r. nijvedjilunak. crsto zaqaJ Ra3aAra3lM-Ha3aAeqa adv riI tensko. talenuran uaaBe adrt na dvoje. izenaditi HaAlra3rfl pl nadraziti.rpa46af nadstavba. na tlch. rakovo pot tra3aAeH.DryiHaeMoAalclr ft naiemodaialec naepreripa ce pl nauiiti se tantovanja Ha€ceEddr jeseni. m adt prrslojen -t rra^Acrorocr f pristojnost ntrllllLcr adj napubnjen. napuhniti se. napad qaeM m najem. kupnik. sprejeti v sluZbo pf B. zltI ostalost eM adv v Posoiilo 'dias Ha3AparBrrqa ludi rr^p trtrrtu I zdmvica uasAlraBo adv trdno aah.. desno stilo.zaautiti \ai\6prr. osabnost. 3. -fura adi moinej Si. lig zavohati. impf pognolrtr-gnojrlr aih.talrcKr adi dninarski traAErs€H. 'dasw videti jasno nasr4rarae z kukanje . navzdoljni. lm pl premagati. pa6orari saA peqsm6r delo pri slovarju naaapa impl dodajati HaaaleKv 4dr na daled naAapeu-adj nadarjen. imenovati. naApeflr ce. nadomestek pl malo vzdigniti. furrr/ zaostatizaosla. navzdolica. tasotysa posuti-posipati Ha3oplnr td. narastr (o reK. nalnne opo. navzad. superl Hajnaja1 najbolj zaoaj. skrivaj ne impf pokukati. f navzdolje. Da tla 'IaseMtn Ha:MS nr nzrziv. o5abcn. izstopen nia stavba rraiera cenaAee ce imqf uPati Eaaoauu[rTeHaAolHnra n.prekositiprehite vat|.qap(a I dninarica HaArfi. prerraAqroKMrr y'l nadomestiti. zmagau. Dace srsiti se naesAa f vdor. up.arfi mah. podraZliti. ttt HaAr eA\. tmpf r(> das. zakup. prelisiditi na. inpl k fam nagovoriti. zmagovatl xalu.-rcHa adj ki vliva HaAo^y 4dv navzdol zaupanje. ime rraifr^"tr pt 1.ge pl lam naspati se. -MIIa adj zakupen. vca koli 2. ponagajati r HaAyepl napihniti B'a{\eH adj oiaben. nalemmsKl EaeMeaaeMa pl. 3. na 'H'ae4n. vzgojiti. -qI| ftl nadomernAecrro 4d. razdraiiti rraAlranace.pl izzvati.H hf6pyra pf. HaAoKpaJ adt nazadnje. naJemet Haer4oAaBeq.rn (ce) pl razialostitl.AHa adi nauzdolew ua-4. zvest [aAoMecroK.ia pt pre-kridati. zmaqovatl adj nadmorski na. letosnjo Jesen eH adj talosten. Preslasitipre' ka) E'asrvd r. najemnik-zakupni.uopcxr (visina) Ha Moi( I premoa sa. -ce: domcstiti moii si. nalezause rraAlrm-HaA!ruxa pf za\ohati. -Arraddi nazadnju$kl.I|AAABA l|aAomKMt! daAlra3rrn 2 t5 uasupa$a I T t I I I I prLhitetL.j) ||rrobe.Baq koncu paznik.a z. [aAlran!tsa ce pl. inpl n jetinajenatl HaeMeH. to jesen. nenadoma uae+to . naval. saAraacvBa pf. razzalotdenost Hat(a. HaABxrUpa pf . oznaditi.ailv obenem. zanesljiv. 2.r/.qrqqa I dnevni zasluiek.rmAono^rDr p/ dopolniti. naza. nazrediti. na nactzormK. preKasarl fia4'lorKe. ca. poravnati. vrh' 'raAo]leH. sKupaJ Haer(aDrr pl najeziti se.anrM nad trideset let. . moi. hkrati. prekaniti. na dva dela HaAEeAece pf nagniti se nad kaj tmpl rraABtre. vz€ti se uMa BAacT HaA I1erO rma oblast nad niim: 4. norce briti uaapacue pf prgrasti (udite lja). strmiHaaer( I nada. zu. togotljivost llaAyrt'r. duvai . . oblast rruArituece pl nadihati se ||lrAAc)KcI|.ha:ati b ved liudeh).en HaiiKaaeHocr I oZaloidenost. togotljiv rraAyeBocr I olabnost.nofia3^A liolj zadaj. H AywlBa pl. KaAoJAvsa ifipl pr. . rraATpqAecer .-pna{aaDopellgtrf snt adt vnanJt. rrasaAnY[n . dalostiti (se) rt s A adv Lazai: zadai: kor11p. zunaJ HaAEOpeH_. osornost. ruJ HaADopeursocT f vnanjost. dnina HaArnrsap fl dninar HaArtr.p. visje-prese -ztasti gau po vrsmr rraAB{rp 44? ven. ved ljuna4oJ4e I delr). upanje na HaAciKeH. impf nasotz. !ce: nazobati se pf. oto'''atli. zunanll. preseren rraAMcrrocr napuh. osoren. (se). superl: jYHaK IIaA il+raru iunak vseh iunakov.

I'Flvra{v&a gf. sKraJen kaz. uu impt skloniti se. naliri. naJezenost HaI(oCTIIeTE Ce.iror-pf 1. pf. nadenabasatise. preskrse.imt w rurKuucJu pn natetelr.Lie: namazati se z vsemi marami.testr se ''. na Koncu f.'raca! itLpf !.nr| n izdelovalec cokel.^o[a ce pf lam nafueti pl t. /rs imeti teZave.Im adl kond€n.. naptavljati.na. nasproti naKFErmce.nat6diti '' Ha/reroadt levo sa ef.rsvct ddr drh na Damet . 4. popihati j<i. podkvica na cev{u E t^ot. rra'(P|tUE6.esau.p/ napukati. dovoij 'se klat|a$9rgreB adj po krivem ooooEen t|arlro|I ft lagib. -. sestati se.\w pf nameriti. opreti se rr. spitati se (o sunJr. v stvarnosu N\t pan naj (za superlativ): ttajWaD najlepsi. naceiati Se. HaRpettrDa n ce uf.Ea lokniti.lox(Ir |rBo n prileiniStvo ra yAHnqaB prismojen adi xa yAnnsaaocr I prismojenost Ha yAlBa ce pl nanoreti se rra fmr tf nalupiti Ea lTeno adr jezno. irarasti. vati. pomeriti Ha/uEroer t razpolozlj ivost zvabiti. 4. '(Al saKatrece Pf nakopati se rftlpl nasloruti se. Da nao Kom 'faKpal . spopasu se Eaaelo ad? poleti Ha r p4rl kajne Harr. nuj6n uanorKEtre/r. nr.napla\aU.rmJnpro nai-ad! prej.rtrl''E'e odv v resnici. .iti. r'siliti svG -ce: Jo voljo.e pgti. naroe o w^o'. proti. pL imol zavaliti 'ia. obr€6i. Eas. 2.9f 1.rJe. mraaiti se EaipaeE.lua cdi neosi_ ben. zalet.y ce Zl nalopiriti se ruuezltl se naroco ady po5evno. izvabiti-zvabiiati. nazaonJe. Ea\ow ol. euy!3. coklar Ha^a. .nas{ubstr rsxyA|| pl pograjati Haftytr ade skupaj.Ha aKTvra ce tfimpl nasloniti se-iraslan iiii ' se ua komolce pl xaaarq rz coklam '''aaa'd. nuinost " -4r. za EaJEoEeke ade gl.j nai\en. fig Dobrisati jo.d. -Tx m Dodkovski kovad r|a eBa.iz'vabliati va& 'J'. Io. I I I t I I t I I I I I I I najprej je povedal nam. naiiiCiti se. ogrditi. nara.. f.t|ta t nakovalo Bltolor1u adv najved. napiti se .r\pwr. precvsem. HajMHory e adu najpozneje. narreti se -cer Harr6aT-Ea^6ar[t.rlaa . vedinomasd rabi ob kratki obliki). naroditi. uarqrren. na'. skupDo I|axvco odr na kratko Haryqyaa tml ral o Sepati Ha^at(ru cre.. ko- *jff"*o koncu. gladko se potesati sa trauz pt izsmrkati. postati ied. izgarr 44tog. zl ash EajcerHe adr.pl. imol namu. naklo! rraxlouer-adj naklonje& nagnlen K cemu taK.i pt obloliti. impl rarocratr-l(odrati ltaxax(e. p< klen (grozdie). lta ee impt. menll se nau3Mcutrr€H.roueroca I nagnjenost tllll( (rlIl C€.net''It\a se.1am pr'ftiSzlti's6 plaep poleg. gl. vzeti v usta pl najesti se. napraviti ovitek.3aA! adv nazaj. poIem pa vam ||?!rar{g'r c9 pt gladko se pG c. itlDt EAXoAorqrpf fom o\aditi. impf pl ol(rnruoKmrevatr t.(.zadnJr.rur. napolev l|alqcrperlet| adj nasrsen. naiti. zamrgoden tedi se tlarola.rne ce impl l. preprost. mKMrrtrreEadi namrsden. natrgati. Bar ara t/ naleteti. impl nasrsiti se.l. prdsoditi. n"'livati. -EEala.Do na_ ktjudju najti. nalizati se: 2. neodlolljiv. podobno obuvalo Ha aIqDJa./rorrocr t naklonienost. nauaavaa rt irrrf KA)KAI A IIOCAC IAM (z)haniSati. totiri. HajjyDaK r||xp'|rl .l nagnjenje.otrodji stosrden. HaRocaDcruv- vau I prilernik-prilernica Ha.rOEVDa CCtf. 2. tzlniZiii ti& no). preskr. vsiliti. s're ra ce l. na.a_ nasttntatr se 'ra'r^. biti obreme njen Earrsr ftt nalet. pritisiiii.. pro. nagniti ienaivc{ii iunak' nagroause 'p/ naJoapn l.l podkev.rarpq adv \ivzkr. Eal<tAlryra pl. na_ Jezen uaKogrpeueEocr f nasrgenost.rnat. dobiti.alK?.. noxy6.rrarapKa t|aaaeE.simpatija AeHoTHajaApe dan je zrasel uaft. naravnati..'iaiZinati 3zalivati. naskok rtan€t ftt fam prekletstvo sa 6a pf. imDl naEajlfaxpal adv rLa?adnie. prelrlreu -ce: nauaw<a I namazati. najbolj @'iore.ax pron oama. gnstr-nagnzovati Fanpra i lam nasititi kosa: [ar aAe I'' nametati.Eocr neodloflii_ I vost.. -!rEa adi razpololI rI na. naskoCiti. neogibnost.. blizu. Har. zadaj. .raa4e aall dal je nam. odrniti tIaxoIgp.lryc zacnje. (s)krajlati SAMAiM^ Dt. stalisee Haaoxrre etr. naleteti. !. najesti-se -ce: EaroA. 2.najpozneje. roou praep k. giz-Ha oavo se oDlecr HaMartr.8KaAlrn. .. naizbrati. . Da kovati-vedkrat ilkovaii. r-ir(e ce. 'rlts adj iane nlcen lnroMe'll|qaocr I izmenidnost l| r. nam (dolqa oblika za indirektni obielt od Hue rni. Dltl l|al|aq&a mtrAc.novati. srdito Ha yrE ce pl razjeziti se t.r(vDa rt. kontno adt najPrei. -stitfi nalog. napu|ltr..na oxI|IrIIa ttt. Dreved -ce: piri. na koDcu naJnprm. imol HatdA]t'fi. osli. npno HAM HII IIa oxxnx.naloiiti.

sa'JaSapyr pf . namrgooen HaM!?Tn ce pl namrgoditi se Eqr. tu pa tam tegovati. vmcsavati se |raMrrrrre. pritisk rraoA najdeldek H*. nasaratz adtt vaasih. p||narQprtr-na{upovatr Skropiti HarraftocrE I prizadeti komu da&\yDKa I zapljunck. premisljeno HaMecFlK. namrgooru se f bat PoPIgva meta '''a'{a ct{ adr nazaj. !ce: naprU se qarrKa pf poriniti. natladiti. napeti se. HaMeillraa d.ryr rn skulnjavec. irnpl IIan ncKa pf obrizgotl. zadovoljevati. napuh salepAaunr pl fcnr. nadloga. zamisliti: 2. tawtnyoa nanizati-nlzati HaHUS nlz m Hasoc nI naplavina. HaMtrpt! tlaj/Jlpwa pL tmpI pripraviti. c-e pl. nagnati. veliko pretrpeti pihniti-napenjati se. ploditi.19 HaoAn? najdenec. nesreda : peti. sa|rHe. DOKflII Se. impl oboroziti (se). -ce: nategniti se. napasti. rmpl osaoen postatr-detatt se pomembnega HaIIrrBI<a f pijada.. HaMqrE!ts pl. ocuocltr-nameD Iau.lig napadno Haopa l. natrcati. naHan^ycKa ce pf fam nakrcstprtiti ti se. mamica pf. naKrepen HaMeprrirK. malopridner. 'rarla4l{ nanaaran ad. nahraniti-poravnavati. sDomniti se uawonru p' razm_noriti. grdo. poKauatr Komu dG mov. fig napokati se xauepuar-ce: osaben. imPl namenltr.nauziti se uaola pl nahajati. napuhadj nJen sarepqeAocr I oiabnost. llenec rraMcartxqa ysiljivka f rraMC[rOCO. zapasti (sneg).rh nakljudje HaMepAa pf f@m pretepsti. oSabno se nanatrpeti se. izpladati se. opiti sc nanapa I grenka izLuinja lJaJatar adi napet.. .l obiokan spoditi Han^acKa pl namclatl. po nekod saMecrteso adv narejeno. namrgodenost uaMycli ce ?l namrsditi se. izpl namignitl-rramigovan HaMrfHYBar6e'1 namigovanjq H tl|l'Ie. HAMetKa t ocesna mrena nanrelrm adj vsiljiv naMerrEocr I vsiljivost na-uerne. ogla. inpt D:astiska. davek pelerina r€Meraao. nategoHanaryla se .. ki pride po nakljualu *ill. vsiljeati vati se Hanusmrx. nategnjen. izvid (zdravni(ki) HaoAtIcc nahoditi se. nanretuyra 1. . nategniti-napenjati.f napotoyati se vati se.aAe'4 -N'a napadalen samrc rz ilanek (v lasniku) -adi rranaA n napad pf 1.'rrlfiI8a n. po strani (poeledati) narulprer adl namrlden. vtakniti Haorrre. hi> t€. flanutrm pf. HaoFrIlEa n d. lig zasne vati-postavljati. napojiti. napitek.lll so &a'la3ap''. napoJ Har e pl napiti. priSlec. na. irn l. prisuJeno saMecreHocr I narejelost. . urediti.rrpl vmelati se.em od. zmc-ce: hdati se-mehdati se HaMele . zamet. Haltrfira pl otipati qarurp nr naval.nakana. kaj hudega. -psa adi rrameren. HauoraEI| HaMeriHe. piisiljenost rraMecTl|.HaMeUryla Ce pJ. nahajanje HaoKoay4d? naokoli HaonaKvadr narobe: zadai. vzvratno tilaril IlaIIe f mama. nalkoditi lidinka HatraKyra pl podtakniti. Haflepqltsa. /r -poYrlnik. vriniti.epxio adrt namenoma.gost. ustrojiti koZo komu HaMelteH. ropk)(l. nasDrg haiati se. HaMfic1ryBapL tmpl 1. navaliti.fMsc rr. scA 'dne. b la t o rrao6^oq[ ce pl naobladiti se uanepra pf Iam \agnesti. maditi. lig olaben nadlernez.traMexiqe 2r8 sao6aarltl ce 2.ati hrbct Hatraias n napadalec rran^rlBace pl nnplov.. na hr:btu.htu. unpl spotoma se ustaviti. pf napoditi. uma- . sauacry(.namera. H. vplestl se. pretepsti Ranepq{ ce. umazati ffii\it z mastio nana(op rn lam hudobtei. odlodati IlaMePa f narmen. (ce) Haopyr(yHaopyr<a B pf. 2. ar. potuhnjenec naM(ope'rKn adr potulDjeno. HaMesr!ts^ pL lmpl postaviti. siti-ustavljati se . /ig nrhprerzeti (o spancu) budrati se Ha''^ek'i adr na ht. sitnet uanHarocr t napetost uanacr f skuinjava.najti saoiar6e r'. HauarE oe pl namuditi se.najdendek.qu z vsiljivec. namnoiiti se riaMoMFa -ce: I nauziti se lece Dote dekliskih let giawpasz pf trans zaso\raZiti pf zamastiti. .ri?reribcr I namrleenost. vsi Ogmltr Se. (se oborozevati ) uaocrpu pl naLnisiti . napisati. poravnati.t namleti HaMe a7 namen naMernt. f€ . hostija (v pravoslavnl cerKvl) (ce). 2.. nanos. rmpl zmehdati-mehdati. t|rl s nai^ impl napad. -uI| tt? lamestnlK HaMecgurlaB adl ki se najde tu Da tam HaMeira ddr tu pa tam. Irg snovall HaMecro 4dr namesto naMer fl 1. ogrnrtr.EaMeKlr!tsa pf.odpraviti KOga. HaM|lra. . nadelati se. i. muli. osabno se postav- rlau uartorary trl onesnaliti.poKnu{grlnjatu 'Ce: vsiliti s-eogrinj se.rrf pasti. urediti. nllgrHanaAHe . imlf wanlaxe. urejati. -tIJ{ m arh . opiu.

nageonll HalreAetrocr urejenost f pf 1. |IrftopKa I brazgotina. gt. sojenice. MaKeAoHeuno HapoAltocr Makedonec po narodnosti rrapoAprri adj ljudski [aporreH. natroh. zaltrl(ovati PraryqTaEp n zapusaanje. g m izrastek. 3. adi Dapredeni ''. siloma '. povprer. impl l. spmviti v red. ki se nosi Da rall[ aonpeAEepl oditi naprej. Eacn 6a I nasilje |raq|lrx I prisiliti. graszws'0 adv rxfavnost.oDjokovatl wapeaym.-Ana adj prihodnji.Ana adi narodnoosvobodilen Ha. 'Ce: nasesti. raniti BarpeApKr? napr€dek Eattpex adr prej Brpacae pt narasti.sKana||ocr nagnitost. naJezru nc(lno tanopevrn-rmnopxr adv po. nak6siti -ce: se. ukazovati. naselbina nacelen adi naselien llace ettrle fl prebiyalstvo |laseaertl|x. sDomir minjati na kaj r|lnolr rr napor. daljiti se. doEarpexeH.acfi^a.nadelati se. Baqraflr ce pf navaditi se. poiiti ccz. potegniti koga. udoben HaprE e{apfyle n orientalska prpa uapes . r84t€AlIocr f naprednost titi.qf. 2. narodnost. spomniti omeniti.aqrentaTocTI napetost qde naprcj. u_reiati. prlmeren. r|apeqHma. omenru. ama ddi nameren.CA€A! pt podedovati.t|8trO ItO napacfi't rBpacyra Ilac GAI{llt ra!. ljudskost.r lec. navzpon.A!& zdi deden H. tlallpa3llo xom. priprava.tu d l tr I Hrpyqre^-HapluyBa. Ka ur{Ka ovinkov \apfia pt obrobiti (obleko) f. 2. raba vedinomas kratko obliko nd). ned rmq(opo adr kDalu [acreAetr.aTe.trIra3Ho4dr zaman sapaoorn ce pl nadelati se. nm. Dripravljati.adv po vrsti.a. . skaliri (tiSlno). . dedovanje racaeAlqrq .zavohati-slutiti r|acerytarEe a slutenje. Iotiti se llapa6ila irnpl obrobljati cesaz veselrem rrapa6lra*e n obrobljanje Eatrp€ra dcer uapaB nt Cud. lig delati-ce: prese HAt|OrrCK|T napetosten 4di vec pametnega HanopcAHo 4dv vitric. prcmiSljen rrapyqs pl dati komu kosilo. . p0 vsem runoay 4d? na pol HarycroK. vdeleR zanemarJ€nost nanparn I larediti. qetava: J.rf skoditi na noge. po srranl !|alry[|{aryrlrn| fr uzbrsteti. pocez nal4xrcro adr kratko in malo r|anpoflB 4d9 nasprotno ade po prstih (hq ''a\pg.4rra. zrasti. drug za onrglm trapeAes.xaryue pl napokniti. izrn pa6ora!-dobro sprivit raslek ti{menjati. qr fi naselienec Hace Vaa*e n naseljevdnje Eac-errf. pf . spominjati.xra cdj prejsnji.xauFtrreHosr t zapuaaenost. temperameDt rlapaRBrqat rokavica f. dedinja. povpr€ano. napr€dovati. oosecr. trg rcdaj (dw) ulipeu EA!6wr pf l. impf zasrutrtr. vzpc tlarr-y-Ka . veleti. praska pognati popke |mlopyqa pl po. zdrav (otrok) I|apale€ f !'16. naslednikdedidna. usDesen: Baullt€rKHa napaerlor. iz. posiliti IlaclmeHocr I nasidenost.lzman Sobiti se. slutnJa ad! s silo. trhI lost dacekaAe 4dv Dovsod I t I I t I I I I I I I I tracKanece zl nagniti.ry m breme. -tE n nagobdnik Hapr|na. nasititl koga.aape pf oprtati.razjeziti. nasi. bfez namo JabolKo. prevamtr.rFHacaeama m. Dakmiti: 2. nahraniti. velevati. 'Iape4n urediti.etii EanIreAeE. zanemarJanle f. ukazati: 2. nap€nJatr se nost. nagnjapl yllr. slediti za Kom HacaeAlenacaeAcrro n dediSdina.apa'e lig dcet lotiti se Cesa -Ag'a dobro razvit.qdj pripraven. Cenost Ha. -c€: rzporruu. naslednica . utruditi se z delom vreai se na kaj. naobddovati se rrlpyurx pl zmotiti. I dediC. molu@ m krsi- HapaqeH. zasi. nafava. valiti. zgraditi. odEapaunEx. r. na. {r rft naprstnik raanprrlrpt nalobiti. urezati se sacauo adrt na samem Hacarltn| 1zl namiliti sacDerRaqe pf fam \akresati se. t|aparasqap rn rokavidar ''. . prcJ v. ifipf FErroL@. -ce: Ha[(xoKt| 4dv na slepo sreao opuscanJe. objekt od-me. ni Br{KHa cr. llasIl srecen. i xerle narodnoosvobodilno gibanje napoArrocr I l. rrarqfe pI ozmerjati. . vzdigniti se BapoAroocao6oAraeteE.opiti se sace 6a I naielie. nameidati . . na. v sldbo. 2.streai z_zajtrEarrycro 4lt gl.asa I 1.rre Hac poklical nas je vse HalaMaIrHpl speljati koga na led.prekrliti poAHooc o6oMTe HoTo aBII- na'pra ce pf Iam naEar"lli se rlac pron nas (dolsa oblita za-dir. napetost. na rarDe vnapreJ. namvna lauit -iml-napenjati. n usojenec Halrewqa I rojenice. usotenka lrqpnar|mi.opc ti{meniati.napsovatise diti se (bol&ga) n p h bot _granatovec.atne ob-opraviti reoe.o rc ad! popolnorna. spredaj. ^rcn[r\M opornnrspomnru" Ilatrpertr|o 4d._ tracerytsapf . .ce: nare nazmerjatis€.

. prevesiti se. 2. nanesti HalroDapeHoqr t obremenjenost. -rrna adj navzdolnji.qrr r?r Predstojnik. v tei smeri. . dvigniti se. inpl yr llll-potvatl HatpanHfl K. lig speljati koga na led rlaroK!&r pl uediti. dozoreti. nadr. nasmehniti se. 'c€: nagniti se HacryBlr.)l nasrkati se uacDq|. Yy lo Ililtnlllr lloc{. ||acpqltsa pt.(. postati tezji. nabrati I|acol(a t smer. smernrca. satan rarepa . (ht! i-D nlrr. smehljaj. tekma. posmehurv.. ' naonNlu narnaatll. zrncdkrti Harpue. plitl v ncsredo.1. -urHa adi vsakdanii (krxl). -ttla k razpolv zel]e uacrpon pf__spraviti koga v Oobro volJo. lig poDoraevati se. preKoslu. natrpeti se. uarrfp.. ttfl pl spt'clbuditi. zaDoslenost -pl Hamsaplr nalotiti.. vsiliti Harpar lrD adi vsiljiv uarpauannocr f vsiljivost rz. grLm ko\anica.Harypa pf. t napravrna. na stran. it tpt HacMeH€. ohrabriti-spodbuiati. dogoditi se Hacragor< /4 nastanek Hacaart. smehljaj rracMeBHe ce.Ge yf pf impers spomnln se cesa.t 4orgnll scm mu n()s. lrg trdo priviti KOga Hargr. aacracysa pf. 3. preseei nanrpe8. Jal scm ga raarp9lla pJ fattt lig tttrl>lcltcrau se Ha-4aprr. HaTpHaapJ.IaKa naraara ce -p1 dovolj se klatiti.. spomniti.Z[tct. Eanos ratraw Ftl naplaviti. trden facrojq[Docr I rztrajnost racrpa4a pl biti oskodovan.ra pl. odrastidohitevati. na rr[cD6a cc .navzdol qa$aa I znanost. sufiks.rtf-naraaKa t2r. uacMeBHyBa ce 4l. domlstiti se lrareMrurr. nadaljevanje [acraB[HK. imof preplacati-preplaievdti qarnlreBap m tekma.. oDominiati naciremcri I posmeh.ce pl dobiti voljo. predmetna uditeljica. odraSdati nacrau z prehlad s crt''de. naprtiti si. uaraMv ''. tekmovanJe HarDpcBapH pl prehiteti.i m pl prehitevan. uialoSden riam)rIr d razialostiti adv gl. nujen./urBeq. veda Halnr adr na pamet . teK za l(at nacrpoen adl razpolozen sacrpoeq[e. nau|lrllt l -ce: sc adv stran.a. opompripominjati. potepati EaTaM!'-araraMo adr tam.ur n hudid. napotek nacone ady v sanjah . polaliti se EacMeultsa pt. opremiti. -ryr nx uditeli. dolgo stati HacroJHI|K. nagniti se pod teio. naravnatr-usmer_ Jatl. 'ce: nasmihati se HacMeBKa f nasmelek. uan4arwa of. uditelj z visjo strokovno izobrazbo. 4. -pra adj navzgornJr nayAolen. pe cutJe Haclrtreu. zasmeh. natoiiti. nitiomenjati. . 'ce: postati ooore volte Hacrpoj6a f razpoloietje. pnponrnrtr. cflG peA [actrolreAes.. impl dohiteti. vzporeden naqrcpe.f prisiliti. preKasatl: tekmc -ce: vati HarrtrpereK tu-ad\. postati.i nadnalaven rcTparu pl naleteti. !ise. pladati z glovo. lig prek(} sl u-preKasal l trariapB ce pridobiti. rrarrpeBapa uarrr[rapoAeH.Hac eal|ogt 222 IxrcrpaAa sacapa$a u3 aarorn 1. hrabriti racrana f lolski pouk rracraDKaI l. poravnau narrlpnl. . tekmovanie.zdolen uayAoay adr. dalje. vnaprej Hareruaro adu prisiljeno Harenrarocr I prisiljenost HarexHe pl otetiti.pripravltl. neogiben xarancev adi radalosden.gnit t it oll.SIACOWT. nasmc5ek n cl.2. 'ce: nasmeJall se.rAa adi nastopajod. z visjo strokovno izobrazbo I|acraaHr|. ''. porogljivec Haco6epe pl zbrati.N$ ad. prihajajod uacraca. I vsiljivcc-vsitjivkn llarpar'I pJ stcptati. gl. omenlfl. napad (bo tezt\\ ) Hacratres. rt usmentr. . KVISKU EalTopeu..Dq[ m posmenljivec.rn nastop. \ zameno HartrIrercqe I gl. l. ihtpl prehladiti seprehl4ievati se rlacn I| c€ pl nastati se. priti. nastati. na\. -r'J'ta ad. predmetni uditelj. posku!ati Hacrotirane fl prizadevanj e Iracmjqr|E ddj vztrajen. naravnavau uac[oMeue It omeniti. ittlpf . naliti. '''acTpa'''a oo stranl pf nagniti v stran. -tltt-l|aT-pafllxuu HacleAriocr f dednost.ie'ia impf v smeh pripravljati koga. in pl nasmehniti se"smeh' llau se a cniee pf koga v smeh.qJDcr f vzporedrost sactrIxrrsBa ad! iez ceslo. !''affrBYga pf.. 2. nastopiti. dozorevati. COqyr'A pt. DOrOg HacMeur rlB 44. irrrp/ vreai dalje. naptav. prignati narere I otedi Har aK. 2. odrasti.acrpare malo ukriviti.apyna . oskrbnik.. HacraBHuqa-HacraBHr{qKta ucrt teljica. naslcdstvo prislulkc itnpl Hac^iu!tsa vati HacMeas4di nasmejan HacMeB r. Dorosliiv gacMeur. navzgor. zasluriti sl z oelom Hatrope ddr gor. 5. . upravitelj HacrohTa impl pizade\ati si.|(lr adi uiiteljski Hacrau rr dogodek wactaae pf 1. opomniti a ctropeA plLep po. impl i[trcti.

asaar s sajami umazati iezika ue6. pooarvatl rlalIrosa rr3fpa pt in impf nanahera-na rera adv v tali. nepooerjen(r(u_ po5kodovan. -^aa a.presen ani krn.sigmr. EAUtnHCKnAlr nas. never:l lkropiti. seDuuMa|lse n nepazurvosr. pl nautiti. izvedeti. Hat[TIr6u pl okrtriti. pl fanr nabasati koga s hrano. HEBuAe HeBecranevestica Hea njo (dolga oblika za dir. adi nedolt'elr ae slabo mi je Postalo serurocr f nedollnost. neresDlcen EaE|fpKse.n. Po uesep6a-sesepae n dvom. raztresenost. buriast |tlyqnnK. Haurrlla pl.deBeErrma t neizvedenost v6k). nepripraven adi Heaoln. zakaditi. neaPHoMn AoJ.z dvom.a&a*^ ce ?f . negau veren.Er I nacija ti E rgror|d^cs. postrcati. gsnutek.di \la'ci'G.. rce: navditi.tftas adi nepovabljen. Pobnznesep6a{eDepue-f. I skicirati na5 dlovek..|rtri6a Ul tarr Dabiti. najeziti seneverluK srsiti se. . ttg Pre.nemarHat|IfeAI|. a dvom. vororPrylo Pf.{a. EaruraD[Pf ueooen teosti ta'''ire adv saDEe cPqe na ne6iaro. ueoapen aamtp6ei EeBapoca[44. -rna adi ne.rsopes. ucenareio z nadelo. lotevaii se Cesa saop^n pf navreai. skleniti: omenitinameravati.a'4E!. inff ''aqpe' nadrniti. EaqprEa. nametati. odlomiti staviti.l{ tral&3aM.orezonzen prihraniti. naiu (kratka nevem oblika za dir. nalen prsatro -nadeakati. -ry n nadelnik I|aqa o n zaeetek Halraacrxo nadelstvo. privaraevativarHe6Dexffosr nemarnost t devati uarier4 uagtrteryrA Pl. bblan.flf ce.g skicirati. pf stridi z u5esi. napolniti. pf nadeti. namrcoditi narypqo ce pf f. rraffre.Earllc@yEa Zt.anmncKn llau|lrp ueBEE aglle 8at}f.jeziti se ne\etHeBeltojat€n. Dodakati HaY'[rocr I znaDstvenost. a. Ha[rleAlra zt. na Silo' 15 Mak€doDskGBlo!€otikl slovt)l I I I I I I I I I I I I I I . opravliati dolinost naHaYqeII 44' navaJen 6elnika u!!qerf. natrcati ca.nebeski Hert(tcEocr f Deokusnost. -cq narnertepupl sLadkati mesiti se-smeSitise na4pa m nadrt.neltet. iz naSe detelei nateia jezika op$na geomelnJa pt nadimiti. t'.EelecrurrKa det od t vidtl nasje Hxemi). naras"siN. -x.princip nost EAqertr I prvi pridelek. '*jo!'/Na f. nost neirstretljivdst. imPl ne6buseq adi neobrit ue6ioe-u adj irestevileD. iflPf lllv. HArrnapa opras u uaqve . ne ravnal danes. preHe6ape adv kakor da Drostost. -r|Ha \di netJgleden. saErlrKa pt naskropiti. 'xsa adi ne pt rtatnaaKa sklofutati zvest zakonom. ab gton nas.f od daled slilati zakaditi se v koga. neizobiekt od raa oaa) najdljiv.rcoMerp4a serrqFcKa qdi naS.D. imt nasrsiti se.impf Drireia sklcniti stavo. qHa adi znanstven |mqac odv takoi Esy.nekazen: neviden HO CTOpr AeH@Ka slaDo sl \e'. nevljudnost /r ne6o. tipaje nai Hagtda. DoCrniti{rno maprisepniti-prisepetavati oszati: obre-kovati. . HaEapn pl skaziti.t@ namyrw. -DHa fam slab (elo. -qx m nezvestnik.arlnne[.raroupfuJareu. Drostodusnost He6ecKrrne6ece[. HeaPHo Mrr e ooklican slabo mi je. pomanjkljiv runla.larosrluJe z neubranost. Projekt narmlors I ob3iv pt narisati. natladiti. neugoden tesde HqperrcH. (za)Selesteti ueirep6a-reoepae l. odlorDiti f. rla. prva a l|ao.slaboten EeErfAeE. !ce: naZreti se ul namrsditi. -HeaP. naSkoditi-!kodovati tt rezstevuen pl uSdipniti uamrmre adj nekuhan. neapuo adj latn slabo..ag. .EIE-||aEXl|ra fl. dolznostim. ski.lly|8 Pl. po 'HaqacH[r(aB adi nestalen. za clonallzlra Salo pl nadojiti. disharmoniia KO nedraroua4erien. Harrecroadr pogosto pt f. kaniti. nemaren.. uclll: navaqln omahliiv. Iotiti se desalIalera. lat besen. nadrtati. HsilIlra pl. {Ea adi nallterLi oprsen. imPf ^di leren zasulliati. naurlpKFyDa pt rrereprd. rfipJ ^a' (Psa) nezanesliiv Stuvati-Sduvati ustrojiti. sesau se nasaliti se l'.ne6. rojak-rojakinja xa4lrreE.un nasrkati nirypn I s sajami umazati. se_ga nadimiti: d. HeDenrr adi nespreten. obiekt od EenecKa.ana-cc: EaEertra c4 I poSaliti se. lllra adi te se'Ducrma i neresnica. pG diti se zorno orisluiniti Haoyr. priiakalnYqr|o Qdr znanstveno ti.HAIIM n4 f. _-tlH tn znanstYenik narera "pl dotikati. omenjati naimurnr. nasega ''. glavarstvo '' HAVCTa 4d' UStnO Earlrr cralra impt biti nadelnayrpo adv zjutraj nik. im?f HarnerFe. okrnjen.He6eca nebo taytup allv v tirino. -:MoT tn nacrzem nau6apa pt 6tipati. He6a&roA8pHocr t nehvalet nenozomost. -pEa adi Skodljiv. inpt na.sa adi .

-flIa adi nedomiscln tilet d@etir. nerazhojen . . nekod. -A''a adi rlezadovoljiv 15* He3aAo^r{freleH. nepretrgan Irera|ro3Har adi Dcscznan.HEBHIiMAT1EAEII xeAoBo eH -Atr adi r\t' neAoaer\KaH 227 He|i3raSeIt rcrAc-roAe 4d9 tu pa tam. susa.e3'Iae'I. co HeIo. raor sam: oA IIeIo.f.ls /' He3HaeI6e neznanje. 4r'a adj iegotov.41 rrezmozet\ EeAeaeE.eE. \eHeAOBepAnB serap. mernost. godrnjati . -'dra 44. nejevoljnost HeAEE'€ri. 2. nczo seden HeroAeH. slaboten. 2. -AHa Adi 1. neodloanost tne{oUq.. rreAollacuar adi rrezfel HeAocralerr. napaka seAocramqeH. uboZica EeEoAIrIlqaB adl nesreden. pomanjkan seAe1rH K.. r neznanec-neznanKa Ite3HaJl|osr f neznanost. s predlogi se t|eBoaa I nadloga. [eroaeH. nenabogljen. svoboden Ee3aracra 4di neugasen He3aAoEorrreaeH. peteti 2./urosr f nehotnost. -E|a Adi nedOStOpen qeAogral1oK. nedojemljiv rreaolMEqa I dvom. nagel. rreAoEo^Ctr. . . pomislek. -qI|-He3HaJIn4a Dr. . HefoA!tsaEe fl nelevolla. neutrt. -ulf ttt leqmK nJe oezJa HeAe^o fl hudodelstvo EeBpcreH.I rIeroB adi njegov.. .Ira adj neobvezen He3a3AIraDeH nezaceljen adj Heiajar. nJem ubog. tedenski nepravi trenutek adi neotesan (tudi Ig.a}d HeBp3as adi nevezan lig za dloveka) HeDpHe. -fp!r tn amec zaupljiv t|erapl<a f drnka [eAoBep^EDocr f nezaupnost t|elapcr(n adi drnski neAoBereH.onJlro z neJevorlo. nezadovol i stvo volJr t|eB{r.ua adi l. memben . potreba 3a Hero od njega. revSiina pl.-r.e'I adj nedololan. 'ileD.-Nra 4.-9 . He3ajaKHAT se3arMen^xB adi nenadomestljiv.Atra adl nepristo pen EeAOIraArtB dAt nevsecen HeAopa36[paEe I latu nespG . znaten tlel[tDeoeH. ato pron od rojou (dolga leobrzdan. neuresnidljiv.U-'net4epribliZno.nepremakljiv. ne. 'F.BHa adl nujen.oodqae'J a. +na adf neodvisen. [enavoljo. nebogljen H6ajartrarocr I Sibkost. ubozec-nesredninjegova dndina. samostojen. neustrezen ue3rprDKeH adi ncprcskl lt ljen adj Deznan '. nedelja. neBoopyr<enoqr f neoboroienegrt en qeABocMricaes ddi nedvoumen nost HeBocrr[TaEocr I qgvzgojenost HeAe^aI 1. -. -a'a adi nezadosten deaoc. nedoloden ne!:rras€!| 4di nesteptan. -pfia adi ncprcnchen. -rK. nesreden..HeAoafuEe r? izostanek. stiska. vzkipljiv oblika za dir. nepremrE. nesrecen ueto{ysa impl izraiati tejeadv nehot6. reven .di nenavaden den. geBlreMe a nepnmeren cas. nedozorel.qeH. neodrasel vzodoost c.rtcn.e$e^x. 2. IleAOCrErHe. nedoitudirar {eAo4areH.a Adi nemc> god.xeAolep6a f nezaupanje 'llesr len Adi nezanpen. ncvcdnost E€najrrrK.RHa adi \epzaben neeanncen. nena. nehoten HeBOArrnK. prou mqlno.'. o HeBOAeH. nikalen rrcAoDcrnocr f nedomiselnost adr 1. Ire3alaMeTeg 44. objekt od rojHeBO3MOt(eH. nepoJmutv He3alupeH. ze. neodloilj iv.Har adi 3ibek. nczodovoljen ias rteDHlManeAeH.a imrzl zmanjkati-manikati H€A(rcTrfr@n. ncustrct- treAoAe^Kraxodj neotesan. z njim. HeroAqoca f neprimemost " IIeBO Jrrltrrsr 44. nekaj. blizu .r$a adi neHe3rmq{reAes. nesreda.'I adj nedorasel. ren. nezamenljiv . nedorasel HeAoaoB^nBadj nedoumljiv n treAoHoBqe-HeAoEocqe nedonoiendek ueAooAeF.azljiv. teden HeBIre. p. -Ar|a 44t nepnmeca. porrckod ail i nedotaknjen llw 'raflrrtlsr rarlrptt pf in impl negirati.'& Adi neZAd. brezzakonje.-pEa 44t neutruden Itesarta rrB adi nevnetljiv. -uJa r nezahonitost. +tm adi 5ibek.$eBo['ifiqa m. .rnr m pomanjkanje. -AHa ddi ncprinrcren. neznan I|e3anoMHsr ddi ncfx). nezno' orr.razum H€Aopa]!fier adi nezravnan nedorasel.imljiv He3acerHaradi ncdolltkn lcrl He3aoareH 4dj pro$t. nezanimiv He3a6eaer€Il 4di neopazen tfe3a6opaleE. okoli stcn. He3aMOpeH. HeroBnre nesreanik.r6e.elocrx[. v rabi s kratko obliko ro): ro rlraoa nero videl sen scm njega.!Er tt pomanlKljivost. -I'''a adi ']eple. surov t'IeAor(aat(arr lam nedoto^di sen. . slaboten.Kfla nede ^dj segljiv. biezpravnost He3zrRpenHaradi gl.. slabotnost rae3ar(oH[e. nepoznrmost.. nelos6vA I|B adi nerazburljiv ochckatiodredi [eBo3AprdrrB adi Lezad.ueAaAeKy'adr nedaled. 2.. raztresen. . -L'. negotovost uessatlaeu..jc||. nedeljski. negibljiv. negoden uoog. -Bva adj negativen. -flra adi nedosegrlrv HeeABartoBddi neeiak ae3a6aBerl.

nespreten. oH. nerazloren. neoKrnJen He. da si tukai. lakota taelte pron od raa. siroma5en. db-.raa 4di nekaksen: s dlenico cr| kreokeie izrazi ratuoduinost. biti brez rreMarma 1. no€em) lam "T3S5::fj' adi indect HeKEr adr predvderajlnj im neKoraE ady nekdai. pl fl neljudje. neustrelljiv. adi n€omejen rreoaaMga 44y Deoavno.: ce App(n co se(aKoB c{ HepaHE-MaiKo dnrZi se z neliim oolvariencem HeKaIIeradi nepovabljen. tt trohnoba. neizrekljiv ||el|MauteH. ona niei (dolga oblika za indir. n-evajen . seora cu IIpaIIIa ! kdo ve.rc. nekod. neoprsen. ved ljudi treKolreKTeu. ne bi Drisetj4. ne marati (1. {Ea cdj nekorekten. -runa adj bolan seMorurrqa f gl.. molded. faztt r|cl|rpa3ar|B-r|erl3pa3|!lr neddi izrazljiv.ren adi nepremilljen.eizkulen.<am EexarrcTocx f nekaznovanost EeKa3E|aocrI nekaznivost HeKaroa. zatohd ben. reveri. neopredelien Her€^e@ 4di neozdraYi iiv He_n3Mes. -urm cdy nekdanji He|(ojnar 4dr gl. -AEaneusmiljen Helfarucr. nebodiietreba nekaj motkih. pered. on ntemu (d-olia oblika zit indir-. -osa adi nepravilen. z veznikom Aa zanika Drihodnje dejanje: yrpe s6ua Aa AojAaM Ha pa6ora jutri ne bom prisel na delo:3. jekt od ma. ni bilo lne}'a impl ne imeti. -AtIa adi neogiben. slabi rluote t|e/r. nereden: defekten rrenc4pneH. pL seMojre adr nikar! nikarte! (prepoved) neMo( f nemod. slabost uenaour I bolezen.Lrila adj \eizrre[tp.beda rte!'eetfnpl nemetr. nepravilen nerafc. neizpraSan: 2. netzmereb. nesposobnost He_KaAe nekje. ne biti. adj nem. orezKoncen IleorrxoAerr. -t<[a adi neod. HeMerrnxE 44t nespremeruJw. v imperfektu z veznikom ddl rreM[HoBeH.motcau. -Tna adj neobsegrlrv.EB adj nesprimenrJrv trerr3MneH neumit 4di nerr:|lrqp.-JI|a adi nepridakc van neprekosljiv n*avrar adj nenadet.ctroiB!tsar| adi Deizrab Iten xeicuparen.pna ddj nesporen HeoqEapen adi neuresniden HeocrsaPrt@ adj neuresnialllv t t I t t I I I I I I teorn part lcz kdo ve (milejsi izraz za dvom). ae si vprasal! HeorriarK]rr|8 adi nepreklicen HeoTnoBsKaq nepreklican 4di . poreotuca Helo|pllorlIja f nemirnost sB adj . adj neizl. nevljuden. neraziskan rrerlcrrnrtrfi adj neizpisan. fitm adi nedavni. nesklonrlv aot Deurrr. -BHaadi neizogit)cD. nepomlr{rv Her4DAeH-A|la 4di neDreeledcn. nedopovedliiv neEcKpetr4di hinavski l|euqrtr:rilE adi l. nujen ad i neobdutlj iv 'rercar ^nB neocrrepxer all neoskrunjen Heocrolr€H.Itoaae!. -podcenjeva. Kmalu HeoAaMdenreH. nepoprsen HeonpaBAaq adj neopraviden. mollef F.. trobno'ier..a3rme^eE.. uboren l|eacKareimr adi neizrekliiv. neMoj. neielcnost. pretirano tih.rpen \elaAex adi la(cn sejaAeEe r? slab tek. "uFrreMnpwa z?. HeoryllaE 441 . grzrn nepregiben. nepnJazen EeM 1. +aa adj n.nenapisan [euctrAaaeqadi neizpladan lfef. nJe lpct. ^d.ej(au ne hoteti. vlaga. -[It|a 4di nepremoIen. brczkonden. neQdy .i zoprn.fia(rcpAeH.eH.flell EeMtlesxo. revliina:2. \ii 2. m fam !maz nec -Bu'I uer. 4Ba mrzek. neko6.-3na adj neljubezniv. zatohlost. osolTazen uesaAe€rr.tllma nekacuer rn tarz nesreta. preprr.ubog. vaasih xeroraueu. raba obenem s kratko obliko My) [eHa I mama.. f razposajenec. gluho nem. v rabi s kratko obliko iI). slara mama rrcEsDnKHar Adi 're/]:avaien rcHasr|cr f pq:. HeMour fi mraden.!6es€8. neuDravlcen HeonfoEapex adi neobremenJen l'eo. nemod neuouren. ob''etnv iekt-od roj./ula. nujen Heor rreri.HyxeH. net ma Zenska qeMarllrr|ja-FeMartrrlrHa revf sdina. nepoprsan. razpruJa izraLa pogojnik: aa i 3nac! AeKa crl rn ryfKa He varuc' 4a 4oj4au ko bi vedel. ara. adj nespravljiv.ne. sovrastvo. os. . neige ri peKoBnjej sem rekel \eltttr' adj tdelAe irupf 'rie'i f. -B'I a41 \erzogLDen rreMEpsnl.er''a impt impers 1. n@prsan. slabost.-rKlra adi nepotreDen. DOkIlCan |leM! 229 EeolllottrLSII t I I Hen3jacEer adl nepojasnjen. oovecen ueo6li. umazan 'Iew. skorajSnji rre{rA^or(eH.leEsJacEgr 228 part naj lizraia teljol 'deK Eer€AapHocr I nezmoznost. toiljiv.oDvczcn . vlaten. 2. osa. nebodigatreba. poredneZrazposaJer <a. Preru€rJen Heo6opnrB 4di nepoiusen. Iler(oraEr Ite(oarY 4dr nekoliko HeKo/lt(lrtlxra-EeKo. velilianii< i rtclrtocraBen. nepoorren Heorparflqeu. l|e rllr namrpoden cloveK Dron oo Tol.

-i|(ua 4di nepre_ miden. nejasen. lezavzetelr Hetrpexa^eH adi neprebolel HelpeoAoanB adi. svojeglav laeprdu Aerl adi neprebujen rfepa:lraBeH adj terazholen (tevelj ) .xar adj zaostal v rasti. +aa ad. vsiliiv Heorciai tB adl nepopustljiv lreolcratr [Bocr I nepopustljivost HeorcralHo adr neprenehoma. {In-Hepaoorlmqa n. zastonjski.t0 HeMqllaHrle HetrourreAeH 231 Hepa3raS€H IreorrroBHr( riBocr f neprcklic_ nost EeorcraEeH. t malopnonez. 'Ieo$e. nepowaten neDonoAeH.roer. -N!a ^di ven nepilagonetrpscdocooeH ^di len ne' 1gE.en HenpoBerpes ddl nePrezracen (prostor) senltoBnAes.ave\. nepoklican Henor^nJas adi nevplivan. neprediren (oklep. -AEaadj neugoden. neproseven HenpbxoncaH adj lam malc pnoen. vztrajno {eorcranEocr I \ztrajnost. -^ad adi \ezai. spotaKlJlv. nepremostlllv adj nepredelan "iipepaobreu -t[ra adt neusanFetrpecFueH. nepravilen HenponvcTrrB Qdi ncprepusten xenpocreren adf ncomikan Henp(rcTefl ddi nc$dpuldcn. nedosegljiv rrenqg. nepovrnlj iv. nravno clst EeuocrereH adi neposveden. -r!gn ^dj naddlove!ki HenocpaM€Halj neosramoEen HenocpeAcrBeu 4di neposr€oen Henocr[rKeH.KI|a adi nedoseien.. zanemarlen. podasen. vsiljivost Heorcrp{lrr^rrBadi neodvrnljiv neocenjen . neDrimeren HenoroAga t nepnlKa.. brezdelen Hepa6orr$K.r rz sovrainik HenpujarE^cKrl ad. nepnpravltcn rrcnoAeAeHadi nerazdelier\ rrcloAMaqKaH adi tenamazan rrcnoAMfiT^nB adi nepodkupI iiv rrerroAsocanB 4di neznosen rrenoApeAeHadi ngureJen Herror(e]rerr..r.elen nespostovanje. neoDrezen nenpubpax adi neurejen. ncbtll Hepa6oreHadj ncobdclrur HepaooreH. nemaren (v ooladenju ) l1efipr!3tlare. neDredviden r|eorl]rerell adl neposkodovan HetraPa ne Prered. nepreklicen l|etro|Io. . temd) HenpoBepe8 adj nePrever.!e'' neobstajanje. zoren. [etrplcrpacreH. malopridnost j HeqponqceH.ptKocuoBesocr I nedotakliivost uettpn tn". ooiektiven adi nesprejemxenpu4ataro ljiv aenpr. neoosroJen rre4rEryAeE adi neprisiljen' naraven nenata' etrpr{roAeri. 6na odi nezmoien za delo Hepa36[p nB adi nerazumljiv rrepa36^axer ad i net azr edtea (vino) nepa36pal| adi nespamete& nerz\zumen. ki ni zaitrkoval xenoro. okoren.Arrer adj nelnpolnjenl nelzpopomten.1eH. -@di pflstranskl. neDoikodovan qe.i neprc zoren (steklo) Hetrpos4pea. brezuspeSen EetroMareH all neskaljen EetroMpaseH adi neskaljen r|etroErrnErtliD adi neunidljiv. -p'{ adj nePrtG. neseznanjen te'. -ttma adl nezmotlllv netroAaiND 4d j ner ado dar en neloABrDKen. -raa adl ncdch.. neuposteva-M adj nepriza"#1"-r"o". -3Ha ddi nekoristen.qla adi neoporecen. bolj malo. zakrnel Her4ro6o€H. -AIIa-Heno6€AAtB adi nepremaglji1' uetroluxal! odi nepovabljen. nesljiv.. EerpaBAa-Ae4paBAqqa I Kfrvrca HenpaBeAeH.i sovra'el HenpsK(rcHoBe{ adj nedotakliiv ne. nezgoda qeuorpe[leH. nepredpisan. ven. nepnjetnost. pridanid-malopridnica HenpoKoncaKrcT-HerrpoKorlc[Ja I lar?. omahljiv EenorerallD ali len.J'er ^di HeoqesrurB 4d. neosvoJrJrv. pfavrcen. negiDen erroArlptaH adi nevezan (knjirrcrrcAmTaeH 44. -AHa ad. nepremaklj iv. -rIt-leflpoxonc rillnu. nepodjeten uenorrroNr adi nepopoln HenoqIraBllel|erlolrulllaEe fl jen. stalno. ki ni bil pod rplivom HenoDpeAerr adi neranjen. uenoctrleEr.odi krividen ueDpe3eM^rB 4d. liiv l|enpellra3lnB a41 lrepfelroen. nezaseoen uetropolreH. nepremagllrv. neprlosoJen. f lensh. sur-ov. nlcvreoen HefpoKoncafi rfi(. -AHa. Hero AeuaTa rre[apa fo cAYuraar nj9g3 otroci bolj malo Doslusato uemire4 -pria 4dj lih Hemnurar adi nedotaknjen ueno6eAes. delomrzncr-del')mrznica Hepaoomcnoco6ea. neprecemJrv.rr adi nePrimeren.re6nrm adj neomajen Henoae3€H. neotvanJe HenocrojaE 4di nestanoviten. . -nsa Ldi \ztfaict). ki sc ni poslovil HenpocrrrM adi rcodptrslliiv nenyurav m nchadllcc Herlq€nncbovuslih ueltqeHddj ncbcn. nepouden.a ftt. neusmiljen. -Jna adi nePrebo cu) Eeno3Har adf neznan EerojaAerr adi brez zaitrka. -II|In adj nehvaleZen Ireqrrljare.o4reA^B a. orapocen neoqei!tsalr adl nepridakovan. nepopustljivost.geotloDrlKAllBoca 2.dj netarljiv rrenoDrop xB adi neponovlj iv. nestalen.

xecle4am ady nereduktiven spanJe . IIecBp. . -BJa. nedc IrnOSI raset adi nerazcveten Hecrlrr! ra ali nestnren 'Ie'4yTelr HeqeltrIar adi nedotaknjen.adj neizprosen.@. nehumanost' l|€!6eA rDocr f nepr€priCljilfeslBcmtrre/reH. xecrporeu alf neukroden L neenaK Hecxpo'ratls adi qeukrofl iiv HepaMHo 4dr neenakomemo HecKpr&MB adj nezlomlii v uepaMrioMelreH. ne. prida[ecMe(asaq ad7 neoviran. liiv vezan. lok_varj eDec. neusoien. -Jaa adi nesliSen.-r||a 4di neobduten.uo adi neuporaben IteycereH.HelqesrBo tu neudelezba.EeH 4di nedovrsen (glanerazlozen got) HeDaMeH.d.neobsojen l|eqeeeE. oDttu m tam ma'l'oz. gG 'leco[Mef vica (iival.IracraopfiB adi \eraztoPHeqroceE ddi neznosen qecoEecer|.ost enaKopraven HecMacea. Ee4e^ecoo6pa3eH. neroden.rls I nesnalnoit : Eerlrrer. nepospravljen EesecHo 4dr nepoiteno Becoar^tD 4di neuEljiv. 2. uecFpaaetFEeclpeAcu adi neporryarJen urejen. -qra adi nedloveru rcpo ski. . StG hrapavost.4di neurejen.me Hecoo6pasenocr. nevesde llecpeAe||. neusl alenost rrccr€csocr I nezavestnost. tig \eadi nevljuden. neskladen xecDecHo4dr nezavestno. nesmiseln: nejevolja. slab.LE. ne lleqecrr|B|ror adi hudid poJmrjrv He. -N nocDeceu. nam (kratka nepopusrulvost oblika za indir. nerrecupeuencdj nepripravljen (log[an HecnpeMtrccr I nepripravlje.ap^w rrecDstprrEocr I neprebavljinespornost. MaJKo.t|elqro ddy nevajeno. . skladie. zemtja) tov.ryeH. grd.HePasmlop]rE HecnoKoeH uccr|opcA^l|t rccnopcA^ro adi neprimerljiv. neolesanost pridnez.I nerodovitnica. neroonost.na: 2. am.i bfez\e_ nepBElra iftpl biti tvden sten HeItquIrTCAelI. nerazumno Jenosl. pron fieron tt srebm ZeDski nakit ocl nef. adi ne. raskavost rast nepar@uaJKA.a ad. s*ry.oar adi nevezan. {rary-HepansHecMac8ocr I l. breznJe 'JeqyBe. zanikrnost.flJ.ornahljiv uecoBpeMe[ 4di nesodoben Eelrerltrfre Hocr f neodlodnost.ineprebavljiv HecoMueHocr I nedvomnost. brezCuten EellarKaaatte fl neupostevaad.JHaadi nemiren sepa3Ae eE. .rrec@ABetgE. . pl. . rrccnpaleAltrr adl nepraviden.nevzgoJen HecpeAerrccr I neurejenost. neopazen DrlstransKr IrelTBpAeu adi neutrjen.. obiekt od I . neravni. HecMnclleEadi l. slab alovek roa e HeyOaBapa6oTa to HeqoteqeE. neJasen xefaeJa-cner cdj nepojasnjen. oditen a.j rteloc.ED 4di nestrpen. brezsrden Eey6eA^E adi neprepriCljiv.EBocr I neizprosnost. nekogarsnji (na delu) Herrnqrofl{a. 'rec. -^\a adi neodrecoB^aAeB adi neprena$ar\ loCen. ne nesnaga.IIeq(pE r[ocr I nezlomljivost enaKomeren HeclaraBe n Eeuiemanie. adi l. qecoo6pa3en. nenacet nesojen.t neprilagc hanidno. ne- xeitrorpe6.Itlaa ddi neutolaZnost rJtv [ecpa3Mep-[€cpasrrepa f ne. razsu)Drk moteD [epactroaox6a I slaba volia.cHa ad. -TEa adi ne- \ezsovo"T"Tlf" adi nelasten.j nezaslisan.lsrurv Heqlro p/ora nekaj r|elr/lo^.I pnmeren nepepen adl neprepriCan Hewo^.af nesrela seqeaecooopa3Hoerf nesmoHecracaa adi nedospel.Dalf adi gron brez serptre_rrrDocr I Dest'pnost. pl -E''.d. EecoDpEeH cdi nepopoln omahliivost necoDpEencrxo n nepopolnost nepo'n€. 233 *H. nespreten. He. -D'ia adj ne.j l.-Mna adi 7. Clovek.ne. nesporen.. oga. nezaved.ssa Jrg neuravnovesenost smotm uecpe*. HeqoEeruTBo-HeqoDevrwa n. neubra.rrecnoro46a-1nesporazum tica secnoKoes. He Vi€ m neHey6^D adi nelep. t neprepncevalen nealovetnost. ialc adt neatvomen. clena netolerantDost HCqoBeK. {ua adl neposten. nenakleDjenost2.ue@olleraocr I neujemanje. tecy4eu ad.zaostal glasen. nenrc. ne. adi nesonezaveden. neravet:.. Dern.neizkurazmeren Seno. umazanija toleranten Ee: eE!. nepri''1eY9ru6 uravnotezen Jazen. tih popr. <fl urv a. nost nesl(laoanre trecDecnaqat nezavest: omo. HepaMH(rcT f l. -se. -L'Ia adi nevost obdutliiv. zanikrn. oditnost vosl HecoHqa f Deslreanost.nepc.p'da adi ne. neHepalsoupases.i tezalesten. z. Et pron ndma. nepremislien rie.frnadi zavednost.rre:T-etuetr. sorazmerJe sodelovanje [ecparMelrsH. zaostalost ustrezen t|ecr€cT I nezavest.pna adj neso.

november nnroJ. -IIr I noia f l. HurV. ubijati.e. rasti -Wr m sten Huurror<eH. norma.B}lpa HlpHe ce rrjirn (dolga oblika za indir.'t3oK .Ha ad.234 Hue mi). nakana. tltnttro opp EerttTo pton rit.. nastati-poganjati.xI . diplomatsko sDorodilo: 4.agn z klica.a. EOKOT. tfiuz notai 2.rfiJ. -KTrr n noht.rornp3 pf in impf noLirati. impf po gnati. nov (poloZai) HoraBrqa I hladnica adv nikdaf. ni. pron nJun.aKa ad. polapliati sc H&aAe adv nikjer.!*pf ponujati.rRoca pf podreti na tla.l|ann3arlllja f normalizarrrrMpron od Tue. ! rabi s kralko obliko rr).. zapisek: '|loTa 3.yniti.i Lizek HrraFca f niansa. -Uu fi zool ponrrek uypKaq m potapljad H!?ue ce.eD. nikakSen rrKue.Tednei HnKaKBuqa malopridnica I rtl|Ka(o 4dr nikakor HIKaKOA. nuJen r{yxrrlfiq -Igr /r. lig nizkotno rrucxocr f nizkost..e. kremv pozna ponoai pelj ruftojllar adr nikoli HopMa / l. Hokec(a ddr nocoj HokerueH. -nrHa adi nocojsnji l|outrr4a I spalnasrajca ryF . prek.. nid\. oll*4'.KHocr I nujnost. nobeden..uredtti HopMarriB fi normativ.r(AaI potreba. dolodilo. neoavnl pnse4enec rroBoco3AaAeu4di nedavno nastal. -AHa adi noben. dosezek dela lruKyaeq. impf . odIENEK HtlqKyM 4dt na obraz. pravilo. rce: zvrniti se. njmov HITJAe-HtrAeKaad.-r(Ba Adt noben. nosnica EpeMe neprimemem aasu. im pl 'unitev ati. nlcvreoen rroDopoAer*rc a novoroj endek noBoceaert. lig nizkottrrrry part corf niti. poudarek v glastl . Hrxrr!tsa pt. Bo rrtt(oe Ho3Apa f nozdrv. nikjer.ne vtikaj se vanje H[Ba I n]rva -BHa-IIrB. Kamol. Hrrepror? mi (midva) HseAerr. inJrJ 'lypKa potopiti sc. -B. nobeden. revsctna rryx{qH. cq Iu utlIIIa Ho3eTe zvoni z nogami. -rtui I nod uoke adv ponodi impf prcnotevati 'do/(. rrr. pravilo. kimati. nikamor HgftaKBeII-HI|KaI(Bt|R.n.ri'rati. zrasti. cua. osu niima. gugati. zaprsatl llo(.. na zo.. normaltzlratl.ot'r) rllrcftoddv nizko.-rera adi nideven. objekt od rve. napotek rroprw\pa pl in impl \otmirati. kal uop.a'J*r impl merili Eur[ecre n Skrobova moka a'dnrn. vrstiti 'd''tKe praep skozi. -'. -rrtl pt'on Di' kogarSnji ru. 'BtIa 4dl. Hr|Kora-rfltKoratlr Hora Ka I noga (stola. naprej. r|I|KOAKY prav nid 4d? vodilo. -rrEa ad. ustavrtev malopridneZ. enotno doloditi socda. nid rle dela HnuraAop n salmijak HI{Inarl n znamenje. ce p[. nikaksen tfireT fi latu namen. HaB Aa He r rn6au .j poteben.. aez 'iln3 utLga t liz r.) rflKoJ p/oz nikdo IlodMBpu r?. razlidica.niti uu. tarta nwJJ. be. neizogibnost Hy a I nidla qyaeB 4di nideln Hgrueptipa pl i\ ifipf rL'ufilr. . oJa. AeAo Hlr (svoiillo) naS dedek HnB Pron od Tue oni (doltla oblika za dir. 2. stiska. c"opu Iiaer skleniti impf rrlzati. uravnavati. {Ja. po.-^r!E n prillek. strEnisde I{y. Hrd[roBerr. mize nikoli rpc. znrSiti Se llosI I|lIBeI|. na tla fi'dttra itupl zibati.uslatttt.i nlino- . o adj De soxrq I pt akarje ben. s Stevilko zaznamovati qypeq. bingljati (z nogami). HOpMa^I!3aqrrja HOpMaAr. lllcltl HopMad€ipa nl j.objckt od rne. predlagad Hy.

n u t t t t t I I I I I I . imrl .o6eccn vDa ot.ati se 06rA m poskus o6nAe. -ryr-o6ece Hmfa m. ovoi. o6ecrpallTa /f. obelavlien: 2. kroten sprehod. pravno vamost o6eccr| etr adi zlomlien.odsrrtt .omedleti izl od5kodovati. radosti.malooridnici oqropllar6e l' svitanie o6ecerfiqrq adr' opesenjaSki. obsltl-obesatl zlmost o6ecKlttarR[. pazislu o&cugtra pf narediti kai nesmrtno. Dlenrtr one6atlati o6ecreirn pf . oaza.o6B@a pt. impl po- o6epd-0r.Zalosti. boledinc. impt l. krotiti o6no.Ee r?sterilizaciia o6ecnoKoeH@TI vznemirjenos! o6ecn^oAx.naloga. o6$rpare z oziranje. I poravnavati Skodo obeseniak. brez moti.obiti. o6sllg: o-6q|||yDapt. obvezovati o6DIrcKa obveznost. gr 3aaolrr(are^err o6Bp3e.oe: onesve. lrg razveliavlien ooeccnrrx. dolZen. trpo^eTep{ oA csre 3eMjn. obhoditi-hodiii naok'. obradati se.o6ecqeFu. po ovinkih o6frIiotrr.M . !?.kletvi. o6e^!ra pl. n obadva. iftpf iffipers zdaniti seda. Saavi. o6ecqegrvsa rtrati. obedve. impf ozgati. upoStevati.Brf'vD..o6-i:cym l. na. dbletavanje (deklet) o6up ru kraja. o6ecueHvEa Dl nlna impl p)renizko oceniti-ooi.2. -l!rr!aadi obsezen cenjevati. zbledel o6e^a. naloziti obveznost. lig prijetna sam6ta o6at'4ara num oba. o6. o6s6eAyDa pf . Yzeti-.o6eMHere ce! Droletarci vseh detel.-ovrnirio6eceEd(. obiskovanie. tura. pozornost. nol obiti. oviidti ooDrfieEe. impf zaznarmovati. oboje. tmn oornnt se. zbegan pf otuy. impl prelopridnei{beieniakinia. Dri zapovedi.mn vzetr-Jematlkomu pravlce. o6AeHlEa ce p/. znacaJ o6e^e\ adi siv.o6Bp3itsapf.1P1 vzElr pogum. pros-nji.o6srnua pl. impf obvezati. ozr€ti se. .obe o6BExa / omot. maloDnden zrdauobzrdavati o6ecu. o6pnrpa pf.odvzemati Komu Pamet. impt ob_ Davtnan. zmeden.o6ec&roAira pt.' obtofiti. ovekoveliti: -cel postati nesmrten.zaJetl-prevzemati vihanka. preDizko ocdnjeo6eMHocrI obseznost valr o6epe. o6ecrurerz. ooaqva ooara.o6ecqecrE. o6e4ranera napo4r-r zdruieni naroot bcleti. ozir. oOeMeH. preizkusiti-Dosku!ati.o.pl pripraviti-pripravljati koga ob pamet.. ovekovs clu se o6ecrr^oAE.. o6€cxpa6pyra Ul. pokrasti.biez gtav-e o6e3r^aDn pt obglayiti. izgubiti upa-c€: n ie razoroziti-razoroUevati o<irltyner adi brezumen.stra. 'ce: biti ob pamet o6e^er<rr. impf ob. . oviti. imol izdrpati. o6epila pf.06€ er(ira pf. -pt rnpt vznemlnu-rzDemrriati o6ecnpaBesocrI brezprarrdost o6ecnpaEl. zagotoviti-varo vati. sprehajanje. turneja oonxo^llart€ n hoia. I I I srmsru-Jeman pogum. o6eqtrreTv8a Dfstiti se. izropatiobiirrl onedastiti. zlnesrl o6el'^I''{rr pl zatreti v kom osebnostobrezosebiti o6sEaAex ! pl vzeti koEu upanje. oqeAprlpa pt. zelerucav pu. oouAlra pt. poskusiti. obradanJe o6:pE9 qg... obiskati-hoditi naokros. preogtedovati.vzetr. iiif ob. navihanec. {Ja n obtoZba o6B@tr.rxa I obhod. /am prostor. odtopUBa pl. lig razvelj avljati ooccxpa6pr.pobeliti gum o6eu nr obseg. gotovljen o6es6eAT|. tmpf sterurzaatr o6ecnaoAlr. zdruZite se! o6€s6€AeH odi zavargl'a']i za. obvijati.o63eMe. posiveti.ulati.oznadoa. ukradene stva. 2.gL. ma. obiskati o6rd(oaer! -^Ea ddi ovinl€n. p_ritrje:vanju) oa3a t l.spsaraadi bbvezan. opedi-smoditi. zmeden. oshr_rnitil rarl. o6'wio vaa tt. rog.236 o6eM 237 o6np oo ol interj ol (izraz zadudenja. ozfanJe of.Zgati. zavoi o6Ene. o6ectr oAyDs. preizl. razum. zagotavljati oosr^aBes adi 1.iti.n ozir. domiti kAAa fti razveUavitijemati -koriri moa. o6e3U!dl. I dolinost o6raeAyBaEe a ogledovanje. Deai o6ipue. impl za\arovati. oznaditi-ozna" aevati o6e/re'tje. niti se ooAerrllalle r? svitanje zarttzrtt-zQnJzevalt. impf oE Jeu{oJemau o6Aer ce. obtotevati" "f o6Btnrl. pl.zbledeti: beimpl \zeti-jemati komu po lo pobarvati.roptr. prcseneaenja. ih.ooerc num n\ t. impt odel'Iter adj zdruien.]i. ggspEltsa ce pf. o6ecK!?axira o6sElra ce impf ozitati se.Te^ iavni toilei of.fi znamenje.a . impf obe. oDracanle.

'lo'rKva pl. 6^o Kwa pf. polarsnilen.evati: sestaviri2. naznanJau oojanry ce pl ojagniti se o6lacHerqe. intpf oblizati.. pridkanje o6jacH!'sa. oojacHrfre^eF.. okroglina o6aor. kradenje o6FfaeH.np| el. s|r1. rxttr'( (nxxr .1i. sladiii ooaar.l|i(. o6paTerr. oblizovati 06^113r ce pf roditi dvojEke.()l)r'lt. Sega Ooltqelr. o6pj3^orKlBa pl. debeluSast o6lra3.o6pactrV||a Vl. gram predmet. -qu m L oblak]. opaziti{blagati 06^0'. itn pl oplemenititi. razlagalen o6jacHlTa6e /r tolmadenje. lice ofrlra3eq. impl fobaro6pa3oDar e & izobrazevanie vatt. dobidek o6^ampoA{. o6ocoElTa tl. tI r t'l - o6pl|e ofrxrxVt| it r. ot. t. o6aota!1a ce pf.oAep m nebotidnik o6. pritisKau o6^e€. o6Mfica!tsa pf.6^ rliwa pf.1oxelrrte. impl preudariti-prepremisliti. ohrabriti kc ga of.c rr vcclcnjc. razlagau o6tacs B adj razloZljiv.r lrtr|| / r. inttl t'l'l utemeljiti-utemellievaii (pozonrost ()l)rillrti. o6l'ex!tsa . 2.-Trra ((/l (. ti.rKa I kraja. podrotje.paorc o6ocHoBatMe. mo6no liubiti o6pa3oBas ad i lzob r aZen o6ou. neoseben o6^am I prid. pojasnjevalec. nasloniti.r stava o6aora I ovitek.r fi obdelovalec o6pse pl obrniti liu sl. srrod_ o6pacHamca lf ol)rasl()st biti-podirari. .rar. impl ooperpre ce. razlagalec. stvaren. 2. irnDf o6parn.naznaniti-oglaSati./ vr. sestavljati nlev oopacEar pf od o6pacrrc obo6oFr. barvati o6pa3oBa[ocr I izobrazenoit o6onETH. o6aa(Tila c€ pl. .. \podbuJeti o6pas^oxtt. adl polnih lic. imDf o6pa3\tsa pf in impf l.o6pacre.1.r ri.u. inpf oglasiti. mradno razpolozenje o6lar<Tn ce. 2. -3n . vc(ki (l() liucli oorftrcv$l|cc irrlp/ vcsti sc (fi ilcvrn .(e.l'l:'tc.T I I o6lrpa 238 o6troBlralre ' 'l'||i 'v||{.Bd pf. impl nanizati naokrog-nizati naokrog o6rtosrl. 3. t 1 I t I I I I I t I o6tpa i. komentator o6let<r m L objekt. zgradba. 2. predmet. itttltl ofuclj ce pt ostati bos.. impl prisloDiti. sladkati. ob- o6HaAexr pl vliti komu poguma.xana itntl 1 obozevati. obleka o6^era. {qr| m vzolec..El. zadretj o0. -rgr fi oblika o6runqtsa ilpl oblikovati o6^xK!tsaEe n oblikovanje o6.. o6reBa pf. o6jaDlBa pf. o6onrsryBa of. splosen o6rqaj. motivaciia memDil ooocHoBaHocrI irtemeljenost.r(.Altt. mouvrranost nasprotctl o6ocHoBe. raziiSdevanje. iutltl zall gr.r . -uja n pojasnilo. impl obleteti{bletavati o6^eqe. o6ojlca pf. ibooDrasl obrrqdlrli l siti. mtr ) o6oco6eHadj izloten pce: obrnili sc na konir o6oco6eHocr f izlodenost obradati se o6oco6n ce itnpl izlotevati o6paq tn obrod se-postati posebna enota o6peA rr obred. podpreti /iA spoltovati. upanja. -. o6perg{Ba ce pl oooelan{octelovatr tmpl obregnttr se. ritual o6ocrpall adi obojestranski o6p€re. itttpt obledi{blaaiti o6. o6soswa pf . impt obo6pa6or.(l(. itrrpl oblotiti. razloziti-pojasnjevarr. o6pes!tsa pf.\i.'f.I| ce. ( . zadirati se lovanle o6peqe. politi{blivatj. impf nasloD'i\ti se-naslanjati se na komolce o6aacr m L pokrajina. i r i l | t ( . -xia n uteme. o6^era pf. -jsa adj na.. korist. pritisniri prislanjati. obarvatj. objekt o6jeKrfiDeH.rl)r. oop&crvttlt pl. se (konj). ()ooclt alll/ Darven -sp(|(rrrrr(trr In?p/ utemeltitiutemelievao6o. c6. -arr rn obidaj. lig tezko. polivati ooaeKao6lexro l.feqtsa pf.Irj'. raben. -rxa adj objektiven.pf.uda I oblina. pripraviti. l Vl ct( ) tt( .. obnavljati o6HoDirar6erz obnavljanje tr6pa3lecr. polizati.{aden. tazla$a odlacldtr. neprrstransKl.B adi obdelovaleo ljubitiobliubljari. impf obnoviti.IHa 4di navaden o6[qHocr I navadnost o6jaBn. li ' . -uja ? utemellrlev o6pa$oxeHocr I utemeliel)t}a. roditi se kot dvojdek o6^!IK.t. lig obubo. iftpl oblili. o6epe o6Hpa. imp[ o6ocrpaHocr I obojestranost oDrezatl{Drezovatl o6pa6orrr.us'a pt. izobraposploiiti-posploteviti ziti-izobra. uoarlalr r$par lr obraz. o6. plemenititi o6^axtr.Ku. o6pa*a pJ. ljitev.pa6o1Ka I obdelava. o6o-p m ograda za zivino. navada. skleniti stavo o6M[c^r. impf slaviti.Ba pt.. oslajevati. lry spoduiiati o6p€cHe. obloga o6^o. naslanjati. tatvina. 0. o6^aroltoa!tsa pl. impf pe rasel oretr na tta: lrsovreai. delovno podrolje o6^acreE. impt nost j. stvar. trdo\pysa pt.r.cl]a adi pokrajinskr o6^erHe. . o6^eryTa pf. obdese-obregovati se.. . ki se da pojasniti o6Jaovaocr I razloZljivost.stavba.6p 6or\. impl osladiti. '/l|Ia 44. obde- .o6par . ret. tudi od o6pa6or lBocr I obdelovalpeK!tsa nost o6pHAaBa pl umazati o6pa6sryEa.? prr. o6opyB4-pt. o6iacxr\. impl pojasniti. debcloliien. odatr.e.

a6ira. saoen Dadalnoorodie oDoEJe n sadje olenar adi uvel oEom(a t sadno drevo oBeHarocrf uvelost osoErap m sadjar. impf mare. razor ltraal| pf.rKo) qxpetre ovdji sir o[Itrqa t wodina (pri bolezni ) or?I. impt l. obnooBer!'eri ^di ten. -xrr nolt pl obutea o6yer adi obut oswNr.ras adi vrodiden -:nfor. imd omogotitiomogotatioEogMorqtsaq-e. inpf obluti. lig or eAaaonr zrcalo. ob noselost pf . roneummtr pau oray|teHocT I poneumnjenost orpa6lrar6e z ropanje. poopremtl. prodajaoreHe.'n adi nauden. dati se (v zrcalu). .a pf. nag. povoclec mica (za_*ronpir. razkadi. bude. 2..tuberkulozen oE. ogledalo oouoozanre oraeAeH. izuriti. kresilo (oB.se pton ta. or. o$alrlysa pf. z omogocanje. -rtr .n l. ti oBeRoDettrt. oBeKoBelrlBa zJ. nosI tti Z.^asv!. ozreti se lo.oEoltreH.oropreu ady' ogirlen.[uotna. oB€E!tsa1tl. -mm 44.0(a I fam jetika. 'Ja. draziti se. orp. -ce: pnsrudrti se ovcJaslaJa orH€H ognjen. ljg urr.snope) owr.. b'djekniiigoren. razdraziti. star olemer|ocr f ponosenost. potrjevati. oglu. postati sol. dce: ogorditi se. to.ponositi se. brzdati odyKaI pouk o6y. rJrvec tI neumen orpa6ynaqq ad. navaditi. obi. tukaj oEAeEeE. Zarildej ianlK. vzklikanje. razKacen seu orcp|n!. onedediti: orrap rn ovdar umazati se.{Btt) on|Irr[Ie fl ognjisde. omogocrrev oroj. -rlr n pooDlasce nec oa. tuberkuloza ovr'fl{o. grajati.nrolu. ttg obubozau rcoallOgledovatr. n ogenj. -tFr hl ovanjak. pt. la obubozati om !tsaEe n razgaljenje. dom. o6yaa pf.omieadi oDrrapcrro a reja ovac vrt oBlrn{rBlrKlr adi oveji. -rmra adi letosnji oBo:tMottE. Postati neumen-postaja.<Ha adi od oBec ovsen ponolen. oBo3Mo.postati neumen.uezgorljiv oglasevati.ragr!tsaq m pc obla. ozirati se.postati gol. i"lpt obesiti seobelati se na KG pa oricrmq ce pl uresniditi se oD^aAee.l. BOAX(yT r o opocrtur-eoBrlr jaAe volk or+qtrlE adi zaglugen. impl ponJenJe neumniti-poneumnjevati ko. oBaraotE. oEanaorllla imgl ovekovetiti. oDep!tsa pf.pt zagospodovatl-gospoqova-[r oDlacTeErr(. oralhaBeHosr f poneumrje. obrekovati oraeA rz poskus: oglEd: 6sle. liubitelj sadia niti.pna adi nepre oglasiti. uriti.or^eNIBa impt ogpt. impf pooblastiti-pooblasdati oBlacrrreaoB. oroH.o6pono 240 pf. o6waue pl. lec. grabd_ g3. ullovetevati oBefi. obrok (jedila).postati neumen. razkaditi se poneumnru orpa6f. 'lg n sadovoEepr. t t I t t I t t t t I I I . oropati-pleniti..tc. itnpl wo.. ogoleti.Veni2. od. impl obuzdati. made ognjilde.. . izurjen. dce: oSle orc r Il ogoliti.oroE pa rqtpf opravljati. obrat.. ogluJCtUql presteteovce.sEevalec oB^acr!tsatse fi pooblastilo. -nroB[ (tuol: otllH. imol oEoomopen.z -ce nosttl se (obleka) oEECHe. ulloveaitidevati utelelevati. dc or^aB-or anrqutq w m ogJav.razgaliti. zavrtljaj.qwr. orlaAYaa pt. o6poAyBa pl. orau orapeeorayrne pl ogluleti ot|U![ pt ogluSiti koga. r lLeA^. obtok o6y-e. lttl. isker. 2. oBqapfirrK. . pooblaSEenje oEr|eml<n adi or. oouvau o6yrxa. 3e dna oruapctu adj kurialki trstovl(a ne naredi Domladi oruacrl pf utrazaii. ogorcru. zele) postatipostajati lalen or[oMgT r'2 Oglrjem€t ot&ac\. zagnusiti. oB.^*rlaow''rJ. razdrazen. obrok (posojila) o6pr n l.Af ZOOI OVC3. ompq!tsa pf. .B adj lam jetiden. ta. IeKOVaU ratr. uaiti.orpupa omlatiti-mlatiti (Zito. objaviti. . rgparski l! Mst€rloffikodovenskl slova.oBprairr d izbuljiti oei.E.fyBa pL imqf nauaiti. or lrlra pt. pleor^yttrt. narcditi so. omirrapcxa adj sadjarski overiati oB{rrralrcTlo n sadjarstvo or€pltas r? overitelj (zapis. vaditi o&a'4j/la ovacija. veniti oDoErapEtrx. ODllCHlla 241 orpa6!Basrr- I o6poAn. impl orprfui. -Ana adj poskusen oron. uPr+ nika) ti Doeled oBec m oves oDeceE.rz el. -EHrf m 1. I glasnopozdravljanje oBASBAeKia 4dr tU.ro onn|^o r?ognjilo.|atla pJ.lovski oD{roAr@eEt. ob ooetr. oqsevau nag..r m ropar.obrzdati. onu.do golega op-ie ogledovati se. navaicn o6!q8. impl or lnee p. ovekove impl lit utelesiti. namanjati. co easuJoc rra oBua 6aq[ o He 6lA!tsa ornap m kurjad cnaov-ca ni planSarija. impf pa ntal( trditi. oDaa.'o6y. o!. overiti. o. oRllacrpBa pf.-rnia adi tukajinji oBAoreepf ovdoveti pf.orpaotBa pt.ororapav znopravljivec di (pred Zedtvijot orc^ee p/ o_goleti. impf obroditi o6poK. oaa.i sts.

prelteti-odStevati.. soolca oa wa adt zdawa: oAap. doumeti. r'.lig dc) razumevanJe JemanJe. oABoAH!tsar6€ osuSevanje fl ti se oABO€rr tocen 4d. oAaAe.oAAB eqet|ogr I oddaljenost diti-loievati oAA oAAa eqyB pf. oAD'rt'rKa. razresiti ueankGugibati. soba ^. oAI^eAUa pf. oalpqsa pf. razumeti o46aaeu. impl ztv odvaditi-odvaiati oAracrr ce. mladika oogmrlr. na ugantti.razvezovau.. oflteBar6e r1 ogrevanje.Ea adj . orlraErrr!tsaEe r? omeJ ltev.nko mah. oAr eAyDalr vzgojitelj.UBa impf oAxAeAa.oAAeae&e.u-DrasKatr oDrasKa orp-er n kuiivo.orpannl'aa. iftipf .-rna adl odbijajod oA6npaEe n tzbiradei. nepridakovano oAEn<. impf ogseryrym adv naenktat. oA6e erqira pl. odvrDiti (pozor. m prevodnik se demu-izkazovati. .j odve6en. oa6tpat<66apauxa m.pf ograditi. o4apr.pl. pnorzeK orl. .zati. izogibati se oAftrer(Ir. oABwrr. oa&^e. m odvod. impf odviti. itupt od- peljatiodlarati. odmotati-odvijati. f iz.T prgklic. hnpf odSteti.. oA6aERa adr tam posebej. oorutevarr pf. oge eH. odvaditi (kajenja){doADe3lBar6e od:c n aij.zasveutl orpejcoHqe z sondni whod. sveiana pesem pt. impf odvesti.. odpihativejati. i?npf o. loceno o[6erse.oAroBopHnK. mrt%ski) sovorniSki. tr 1. zrediti-vzgajati.o6. kurjava orp€ra irnpl ogr€vati .ogreti. -Ce. Sele oAPeAe. oADpareH.unuK ( Desedel oryarue.q. impl obraniti-braniti oa6po . od zgomj o4wp. zasuau.trt]D€.-rg{ABrrKa m. pf.-'r'k adj zoprgprioddaljiti. rcjcc n presezen.te.. inlt postati grd. orpe6lBa .Dosvc&r-ry. fla fl oddelek. iq. zaluKavatr oArarKa f uganitev. ola.. posamrcen odgovarjati o6rp*.'4.odpotovati ljev). o4tatuyBa pl. vzhod oIPetnH Ce. povrafilo dolga oA6paBat obramba oA6patr6esadi obramben oA6parn.dem od o.qaja izbica. vziti.a. korak. lig dojeti. orp!6Ee.grajenvrt ograd. impl 1. odoAaErHe. ve. odpeljati-voditi od.^ rrr 6ddelek. razKnll ncdtfi r'Il7 onl/t$M. lig obvarovau orpaA!tsatle. pora@ati dols oA6opqllat6e. odmev. refleks oA61rnsy-oA6^acKy od. g. izogniti sebezati. odviti{dvijati (viiak) oomevad pf. svlt.. rnlp/ pregreslu se-gresru orposr''n. birtneZ-izbirdnica oA6upaqra t tam raztfmevaIlle oAoMIIeIUe[.oArp. orpv6ElBa Pf. omelevanJe orp€6e.. . razscau cepljenost o{Dpxge. odgovori iodvratati. oA6pa$Fa pf.MEa ddi ogromen.oAr^acy\? . impf u4pI ooJeKlllrr{dJel(ovatr. oAlo.sprG oAAeaettosr I lodenost. odpeodvrniti. . oA6polwa pf. DreStevati o4ial adr komaj. odpihovau oADc3e. I posamezen. oA. zauu[au-pr€kllce.rlr odvledi. itnpf ustrezall .vati.impl ^eqr.n!ua ad.zmna' oABfrryBa pf. otsijati. impf lo. -.pl.oABoJlTa pf. vzhod (soncaali lDeseca) orpeBerr. o4!^exUBa. oADpru. oaalte n.. .oMaDa pl. . irftpl pobegniti. oAreAITa pf. impf od. odsev.{goAarMta ft. odtujiti{ddaljevaskuten. -impf preKrcau. impl fam oddoliiti se.. oA6opqlra ce pf.ni e vradati. razlesitev oADerlraEe . o. del vrniti. oAapar{. iftpf Cl. grd oA ptqep od. Orp€trIyBA pf. hod. s. oAueIUD.apaimpl odgovarioti. poddrtati-poddrtavati o4depe pl izbrati. ograjeraDje. pl. razvezati.utedi.r? lam oddoliitev.impJ postati-postajati groo. odvzgojiti.J. oovarau -oAEeDa pf. OABAHT'I vau. zrcmolavau Jau oABUr[e'|.urEA 44' Oavnl oA6iecorq -ry m odblesk. stranska ve. razvoj. -Alttr rz oder (igralski. I izdajavec"izdajavka oA -Aar'f arh izba. . impl odveoAree. odpouganKe veo. razre5evatius.-EHa adj za kurja'to orpee?l. odvajati oAeeMr. . z og m hoja.oApprlra pf.k\.Epa(a impf od. . .omeJen orpaEEqenocrt omelenosl orpaEFnr. 2. oAre3lBa pf.cezmeren o4roD.AflUA pL inpl xnvatl nedra osuJiti-osuievati (modviren oAAaAe. -jHa 4di odbojen oA6opEr ce. . loditi (od prijate-ce: llatr se. lig omclrlev.l odgovotrxl nost)-vladiti stran. impl izdati. oAAaaexy ad? od daled oADoeHocr lodenost o44aaeveu cdj oddaljen I oADou. irnpf pt.. oABnrdrlp^ pf. ozna6iti<tznate. orstancrr:rnJ oomtKanJe e./r. posvclltl o+Bo4firrs.orpaAa 242 oApese oAEes!!al6e 243 OAAEAII orpaAa I ograja.. bliaht zu oA6oeH. oiltegooseba r?tr oArope ad. iiva mcja.^Atr. sprostiti razred (v osnovni Soli) oovezovau. postajati grd orpoMcH. inpl l?.o$!aAyn's plr i tttl ja.tE!o3EVBapf.ce pf. or?asrneu 44. ogaben n. o4derlJVDapf.poseber.e \. jati.'!le Wa pl. l. svet) zati (priznanjc). tek. velKanstr orpy6[. rrnpt omeJru-omejevatr .f od\ada oAtr^ac rn odjek. tok oAa f oda. o|AaBa lzcraJalr oAasErK.

cr|.rw{ffi vf ltripl oarf. impl odrerl{crrau oAepra t brajda j o. o. premor. o$Io. lodeno oAAe tocr t poseonosr. impt odvzeti. oA ortllBa c€ uf. odjavnica oAJaBa odjahati d o$arc pl l. oa!''e-fruBapt. 3. idoditi. delo ovira zunaJ. spoaiti-daj ati -ce: oAorA@AoBA€Ka adv od. odDoditi stiddihovati si.Ana ad. .iorara I ridlomek oAAO[rq ce.ItprHe. _ oMfpa. OAAO oddolriti.impt oAAolr)KU. kondati. lo6iti dekle od do ma. adi spotit. . dom. odpoaiti sepotivati pf. inpl o6oarKe. od. oa opY8a pt. oA. odlitek oMrDKa I odlitek oanE(a t karakteristidna lastnost. impf odobriti. f prcmof. odcepitlloCevati. gr4rn oziralen.a pf. dovoliti. odoeitev. potovati. odhod. odnasati. oaAIlBHe cI| oAArlur(l I oddih. zameDjava o+rcCf. . skupiti jo.p1. hoditi. potekati(eas). all. ttevati oABD'gr[. separatnost. tft n L.ll. odmevati oAeBe fl hoja. impf zamenjati-zamenjavati (pri sneti. odstavljati (od sesanta. odceDIau o4dL.IrreAeH. opeSanost ro) dobiti jih.oaaerl|a -futroadeteti. Doseonostodlikovati oF.-. od znot. ovi rati pri delu dovoljenje. 3. potrditi.aa{e'd.iw ri l.aSYB pl.(stavek).oAAelrrro oaMaI&rr oAoSAOAa loditi.I. biti v zaDoru oaaeTa. odigrati se: konEatise-ce: orJala I odjava. 2. obnemodistabeti.oAsrp8y!€ pl. o[r opa. pa mimo oAo6peme. zadn:i oApaece lrt oozgau se oAieMe. odpeljati. pavza oAAr.e. dovolje. poaivati -ce: obrniti na koga. outeio adv z leve strani oa ee odliti.. nrre z pocitniSki oAo6I. impf odlagati. zale. impl -cer postajati dobre volje poaitek. zavzetistaoANapaEeoAuopFaE€ tr pe poditek liSde. odstaviu-izlc devati. zleteil 2. zavrediodmetavati. impl odjekrdtiodjekovati. od. odstetiodvzemati. oArrsc!tsapf. oAIm€Ae alr od nikoder zametavati. Davza vau. taiati oAo3Aoaa a& od spodraj I I I t I I I I I I I I I I . odkruliti renelEti ljubiti.ry nr odpadnik.. z. oppaawgn pf.qwira pf . {Ja fl odobritev. oa.r-yra. oABeMapf. 2. oA orr. preotem. prenehati jesti. delati (stroj). odiev oAa[Da oe i?npt odziyati se op itnpf l iti. oAMop r?r poaitek. oAo6IroDoM. potrditev oAtro I| pl izprositi oao6pi. fie miniti ot.ljubiti se. vnaprel fl.oAtrp3Hlltsa impl oAosropaadr od zgoraj odmrzniti-odmrzovati. irslka. obiti-hoditi oAgocEo. oA. oaeruyaa 1rt. mimo. 6dpotivati si oAArnne.cga adi odnosen. I ma3devalecmaldevalka raJ oul. oqqrn. oA. .ruseBcdi odlid€n ol. ua o4ere pri odhodu oAelre. imtt oddahniti si. oorgmvau.uena f zarnena. ifipl oslab€ti. z. odpoCit oAMopenocr I spoditost. na pomaga.mn odwedi.ne rmetr aDeuta oA ara. oaitaaeiocr r? oslabelost. tig za\esti. I nehati se jeziti. Driti k sebi od ieze o*rvume gl okriiti. impf od' sel. II. sorazmeruDomu( re. slovesDa obleka oaerae. spravru-spravljau v postatidobro voljo. nekod De!ati o4uaten adj oslabel. oAMoplTa trpeti. snemati z njza.t. ce trupl oAMapace. posamidnostr posameznosr oAAgcI|oQdy z desne oAAPgAApt€ rr.nanaiati se divanje..c ft razmerje.oBo Mt znova oAnreltmx. o^. oprostiti dolgaoddoltevati. sprejetiodobravati. unpl loliti.zoratii 4. druriti se.. po{itost tmp. or|'er''. oteriti. ovirati Dri delu oAMararrfi kdor pri delu ne olgaApop adu od zunaj.rafa impf De pomagati.E adi 6yAaaa oAnecen velik norec o$resr. loCba oA^!TB c. prej. imltf gr. irnd postati{rostajati boljsi o4aFa I sklep. (bidelu) sere. impf odzloniti€dzvan iati o4sro tn o&iv.Iv ozFoma. omotiti se oAelEgE alv laenkrat oAexAa t masna obleka (pravoslavDa).t]8tryaa pf. oddolriti se oAAoMrf pl opp u\o'{rr vzeli za Zeno.arnaJ oAMasAa mascevanje oaFagaa adv od t zadnje strani oAMa3iIt ce pl maSaevati se oAMasA!tsar6e mascevanje rl ouaulreA ady spredaj.y6r nlc vec ra imeti -/f oguarue. oao6pryaa pl. odmahovati o. dom oddiha -/rna adi pitrievaten o*topetf. oAEeKaAooAEerAe adt od. iupf iti olir6cen. gl. korak. o4woruoa pf. odlasati op'na''''. odtok. ocnos oAriare. oDesan onenesti.a ee. o46poro. imeti Skodo. oAA@ rt(tDl pl. oAepyBa pt. l OCUgrau. oAMa3AlBaSOAMa3A!tsaqKA o[''3|rye ddv zDotraj.b.r. odklanjati o E. !ce. 'ce: oditi od doma (dekle).oaEpry'a. prezreti. onemo ogerlaAex ddrnepridakovano oAHece. tod. o{lua uB pf. oAjt|'etauta pl. 5.. odlomiti. iditi o*exiz'"t pf L odletati (zaradi bolezni): 2.rBxe oAAga4la clt pl. od. (z zaimkoma clr moglost. impf odmahniti... rl 1. oAMorueIf ne pomagati.^io adv posebej. polrjevan oairopa.vDaEe n odlikovanje oa.

nevorJo osnorllaceH adi raz\pit. osAlraDYta pf.. pl. podivjatidivjati. impl razrrgau.. imDl podaljsati. zanikavau oapeqeE. divjanjc. o. osor&n. kos biti komu. ondod.st osa'o6ll'. uresnidevati oncuee. zbcinl gati se-begati.'. vrh orrolreu. Ziv orxxta. zavladevati.o{-pV. impl zaanamovati. lig narobe narediti. obsijan o3alresocr f ozarjenost o3apu.se (svetloba)odbijati vaqlu{ovatalr se. o3no6v. premagati kaj oao['rn. . ki ie -o4i mu tahko uDres o4o. pf. 2. inpl od- o3a6E ce. gornJr o3Ao a ode od spodaj o3ApaEee. rIorEP Ae|l nKalen. drzati. oAtt?cue. impf gr. sprarljati v bes orll]sBe\ aQl vzvalovan..o3e1rerl!tsa ozercneuozelenlevau oerorue r enoletnio tele prvo zimo iivljenja ()3 o6eII 4di vznevolien.AlttcBitsa 4f. razdraien. naiati oAptra. o3aplra pf.rtg. oKarKlra pf. impf orivin. $6optd. impf zafa(ll oApnd4. OAoKoAy adt fic po oApe. ohraniti-drzati. oKla lBa pf. Zalovati za KOm oKan<e. rezultat. irnpl uzakoniti.tcegfoql'|.|re pl odrezati gl. obrekovati. kos biti eemu. i. impf odzvati se.o|rYBa pl. -q! ra popoldan oAlt€ I odvada oAlqn. t t t I I oostuzrll-octsluzevatt orytal m l.o3o6wa ol. impf redi kaj zoper koga. grajati or6ol. divji.prehladiti se{zebati oKa I oka (teina in votla mera. imol ozt> (groiajc)' bati-zobati osBepeH adl l.-lHa 4dj opp. oxiurorooppa pf . . impf oApeMra adi dolodljiv post$ -postola Zejen oApeA rcocr I doloaljivost oxorrcr 4df orcnjen oryt1tur'.oAoKoay O'K€l|CT otteqroqeH t I I ovir .. poro{iti (se) oAorrAe{AodteKa adr od. impf ozariti.pomeniti o3o6a. in pl ozebsti. ostrlBa ce pf.f. besen.ti se 2.e\tanje. imeti. z one strani op'o.!E m grebljica. ohranjati oAp. refleks: 2. oserdrlra pl.rvBpf.o4pqgrrvpa pf.xtB$lq rr vzd. zoslasnost o3lorlacu. negatrven o$te. . piedpisatij izbiratl' oxexu. o3a6!tsa ce fi.r. hud impl raziaiti. jati-opravljati. zato ker.a f . laz pobledetirumeneu impl pokazati zobe. impf oblatjti. oaoar'(vB'a Df. . oddelek ban.oAfq!tsa. nazuoAPeAm aeta. impf odbiti . . omoli. os6opUs. otxoaryts pf . impf ozdraleti. ogorden o3^o6eHocr I vznevolienost. obsiniti-ozarjati. impf navousenost oorasltoorascatr oAyuepr. tivahen. lrnpl wzeu-zetr orxo[T'n. impf ovaditi{vaiati oKarrf.hcgan osBelre{ocr I l. otivljati. g. preklicevtti. oppasysa pf.podaljSevaal oAoll)qtsaEe n zatlatevanie oAo^su premagljiv. posledica ospan. 3aAour!tsa oAouEo. od gornje strani. Zezelj. tek Driti oAplqax adr popoldne oAplqeK.ry4 ogorlnlaa pf . razcapau-Egau o. vireroiiiiiiezi'ti. spravljati v slabo .ih oAo^ee pf upreti se. cori ker. ozdravitiazdravljati ptr irfid o3e/reltrr. DO orKecroqeHsilovit. rfipt prrpravltr-pripravlJatl xoga oo oooro lmc o$tasra. o(Delvra pt.tno atl! nikalno.. oxrreta pf.a of. obsijati. impf lustanoviti si dom. uresniditi. osBeppa ce 21.oApryBa pf. oAoM!tsa pf. zDeganosl osBepq ce. lig crkniti-kazati zobe. oAIreKyBa ff. koga oAolrlr. ozlvl tl-ozlvl -? l atl or rDorlopn.ieziti-ieziti. oxecro{Ma d. ostopa ad1)od zforaj. 3aAOUr{Ir.oznatiti-oznndevati.y8aEe r opravljanje. pogra. o3AIraDd. odtediod.. oAlreAesocrI dolodenost oAI Aa. onranJanle o{por'4 oAxto'JUB pL impl odtrgati. upirati se. reZati @ KoruL. zbeganbiti osBlre ce. olsa\ysa pf. pravoo4lureien adl navduSen casno oAyurese"I|ocr I navdusenje. oKaJ!tsa pL hnpf ov jokovati koga. mirjen.)raE'apf fam ostareti oAlrlqa Mx ce pf inpels ol. odEesti. tl se oseMre. premagovati kaj. ittlpl oApaculBarre n odra5danje navousttFnavousevatr oAIreA4d? po vrsti oxc6oBel| adi nabran. impf obdrzati. snesu besedo. gl. cePlro3etI o. impl porumeneti. 1282 Er) oftae. npeceoApeqe. scante navaqe oAlraso adr zgodaj. odsev. imyl prcKflcall. imof razjeziti.vBapf. uzakonjevati o3apeHadi ozarjen. zr v Zati.octsevatl oA\ r!tsarle z opuoApaslTaEe z odsevanje -odvajanje. oeloraacpa _. o'|f. divji.iolj6. . razdmlenoit. -rsa adj resen. i mpf oiiveu. zlograsen o3^or^aceHocr I razvpitost.. zguban oApeAenadi doloden o. imDl ros o doloditi. vzdrzevati.rumcr I prernagljivost o{o Wa impl ustavliati sc. vzne. 2.rl. . obgTaJa re_(ovanle. fam odgoloriti{drckati. raztesiiit.orcj. razktditi.pf. rl. obsevati os6l|aerr.pHa adj ki ie zg. odj eknitiodziva. povrh..vledi. imeti.@atrop. odre(i. negativ. on<rcre.iet. oAp'KlBa pf.Eyl-.

gJ. o'ioE'rtyoa pf.uredenost oMA. . _ oKperrr!tsa pf. tajati se oKopaBarce. okopaDvBa ce pf. obkolje!?ti Delopogledati orpwa. okrai: 2. osla. onetasdati ouacost. o. I evati gled. spravljati k pameti. Zreti.KocfrS_ !*pl po1. polizati{bltowii.. vau-oKavau oKpyr. orrdeti.E. -ttrr rr oklepnik. izciTan atj oKaraEocr I oslabelost. prau. impl o e^el interj ioimenel ioi! zmoonn.[coxo da. rantl atr o^YK. --te. odlomitilomiti. . pre oKorfta.atd oslabel. ouacotyoa pf. vinooKorncKrf adi okrairri "tiTf** oao^Iroc. JavKaxr o ed[Kat6e n stokanje. fig ne- oaoM. popuscatr o[aaobarKtr. krikniti oKprn.izbuljiti oli. skremziti sa.p. uten:aiti-.razbiti. oMa oMolltluBa Pf. zadreti se. osebljati o^nat adi toliksen. ouacraplna pf. p/ trpeti. Zalost. prevzetost.tarnani€. -.\erto oKo sence or<polroff obrezati oKooe. tarnanJe oaeqrel|Ee. I t I I . oko. inpf pasu osramotiti-blatiti. o'dorl'dYaapt. i^pt . dr stati laze oaccErteaen. DooK're pf zalf!iti.ry.'(g.'JffiiflnXilffifi.owax]yr. . priti k tffit' -ce: '* I stok.{r^a oKal'rqa t Kovmska Dosoda. pesatr./l. oa4ergopwa tf.Ialnlotolemru ddt Drcdlanskim (PSrCa.oKyEYBapf. o..-si riti. skotiti I I I I I I oraafucaI zadarati gl.a of. /rg dobiti ornap. oKoByBzr impl okc pf. ocean. spametovatimod(boletina. u8loveie nJe o. vanJe oMatoMollltu.a pf .e^r m--1. oslabiiti. o./rs4ertopl. sredina m oktober. utelelenja. prevzet. o^oMHa{cKx predlanski adl o^ 6aBe adi razrahlian.. k_ sebi. inlt umazatl-mazati ox. urecen sen oMae[oca I odaranost. pameti-modriti se. c. krila.oMa^!ra pl-.oKaurKyla pl. oualoraxvla tf..srl rn okioije oKoKopearadi izbulienih. vid. o^aAlnr. olaatPYoa pf . impf 1./urr(vaa pf.Tf okolnost.' o ec|od. 2. pl ou r? oko. impl os' na.aBUM ( raz. prebuditi se. ilftpt dobiti sko. malo ceniti oManoBartlpa*e z podcenje. MarCnca oMaed odarati prevzeti. olyt'!tsa p[. izmuciti se: odDastigniti. impf z. ti zti o^tiqerDopen adi pooseblien. izdrpanost oriAre. ifipf sKopneti. l€ tepen-biti i Raj zakricati. ziohromeri (noga). opravlJatr oKrrtlltlut ce pl roditi nezakonskegaotroka oKortrrru pl _prebuditi.oc4.$ii(H.aa'J_ adi odaran.izlrpati.Cc ta niaoen onsaps. it tpl omoatl-moziti oMaKail umazati oMa E.. osteti-karati. spravrtr xoga k zavesti. mtr "Kp. -!r|a adi svinCen: svlndcnosiv oaoto t1 svinec K Darnetl oKlndrop ru okupator oKVltrrpl imeti mlade. strah. oKap!tsa pf.e. lica. lnpl osla. Doka.skubsti (tudi lig) oKoay pr4ep okoli. okolisdi_ oKl6_e.io.. rmn lam osramotrti. -nla 11 olaisanie: olajsava(pri ptaditu)" . oKopatr-kopati.. tarnati.opraviti-koneavati. ok revati-popravoK eltrru ce pf zaxdati. oKpuaaTn{r_p[ tr Ul dobiti pe vitez nt_ttrrce."rx impf ohladiti se. imDl olaj5atiolaj5&ati. de.impl stokati.2. ra kop-ad. pf. urecl oM. impl po korati. pl razmere lebsti. zgnrtr. impf men se komu -o-^a6. impf poo aAHee. zaveqen se or(o-E''r. -EJar Doosebljenje. naoCniki.. -oKprqta m -obkrojiti. Dluof. narobe delati. one_ dastiti-sranotiti. oeu-sEoeE. oaec''I'r. oKo. utelesen. tako oaolcH. Kosr ( lravo )-kositi oxo1u. prepasti. o. Siroko odprtih oti oKoxopn I . u{loveaen oirrlqerDolrcrurc. spreti sc. ru ileb o^aA{ pl ohladiti olllrr.ostev-ati oxafl ce. . pbstiii m.rl poosebiti. lig okoretiokoreva ti oK. tJalr se zati zobe.l spaaiti se komu. impf ne se zmeniti ia-oriricenjelati.. mitj. okrog oKllra.. sramotiti oKaru{I| pl.CIl oKlndrop oMacontt kondati. tzcmavatr ouaproma I soparica olracrapu. zgniti. taklenle o^xy 4de toliko. impt oW. -rE f l. impf Kaj vellkega oxreprtr se. kom.laaqwa rf. ororyraa pf . pce: priti . sKrcmzltr se oKar (a. in.. impf t I I I *. oKatr.qa--pl ooqolau or]IoltEtrx. oxatrlBa pl. orrpugla pl. muaiti se. phhajati o^e^EK . ki koplje voIJo JaseKv ruoru&u otpKa pt fan poiesti. odp-adati (lisrje) orapa.mepKaTa paprika p. raztaiati se-koDneti. 2al1eI zmodriti se. impl skoIlu-Kotrtr orpemre. zas o^a6aB.rua ad1 olaj3e valen oaecr{Farru adj olajlevalen o1rar. ti. o^oEn ce_!l pokvariti rarbel merJe. Do. pf. soseSdina razoltalr oroarla I okolica. iuof oV lizati. papricirati: Me o/\r.oKa.

tam orrAe{rrAeKa adv taln. kar tako otla|{oB. gl. poblt I I i (nlcgaviti orraKa. opcdi. {Ila a(li r(. impf oaaAHe. oMrrlla satr. razprarla oMlrar:r€H. ora yEa pf. oplsovatl otrro^1. obdati{bkrotati. gl.ona( adi hudoben. on. lie zar\os. mek mnorine za tri spole) oHoJ. vati.a\. impl omehdati-mehdati oMe^yrtreH ad. otto. oHo. o. opraviti. adj opoje[ . impf on ere. poskus. razpruta ofrPaz'I adj sovrazen. tamkaj ofieBo3MorKE. Zalovati za kom ofl ecna. olreMrr. impf o?Eati.-KBapro. onaKY onaqHocr f hudobnost.T I I I oMayAIreII 250 onaprr prxviti. roj ti. impl opasati-opasovati. adi repast.rrslulitidc-nar otrartr€. orrKo^wa pl.Jdtrt. pI oM on.tig oplazrd o atllec. oHenpaaA!tsa pf. -w | 1. ()rnrnrtJcn.t. oflaur o[aru(ap 17! fafi 1. -pHa al. -cHa adi opi. umiti. oulecrwa trt./krivljen.ifipt obkroiiti. -Ixr . J.tnpl onemeti-nemeti. osa. impf opevati.f so\Tastvo. nem postajati ogeMolureg adl oslabel. izvaliti (o vseh pticah) orIllHOK. l|l. olaaKEila pl. oHeM!tsa l'f.vrrc||.aa pl. gl.f sovrastvo.i owfer\ ofirrcetI. lig oslabetiSati odpadati. pe lesen. o6[Ko lBa otn<pyrs. DodreDnik: dlovek na repu dolodkoiv otree. ora d. pl skotiti (o madki) pf or'F'xrrc. €tla Ldi zasotraien. ( s pi j r to) . natlcrirtlrr. kondati. f it i otaxy adv narobe. 3. preprr. onaelpa ()rrffrr I'J. opedi soncu). ifipf sDreti kosa s kom. oEa pt oue oni. impl onemogoditionemogocau orieMee.m ed ll. osmoditi-smoditi oHa ono (kazalni zaifiek za onaMerri. otafa pl. onesvesden o ecBecr[. popadcn. impf objokovati koga. 3a[reMeres ouls eH adj tit priljubljen. ifipf opionuEe. brez glave. guben onacEocr: / ncvi -D()st onat.. ll. taklen orraMyddv tja. ') f) iiziri l rrrrIk0lulati.11 or^ene posploSiti+osploievati mcd mnozlcaml oMaYAIteH adi zmei^\. erspentnentalen olmrflocr f izkusenost pt. obkroie\tsti.opravuo. peti pogrebnemolitve olle^o 11 cerkven obred DG grebnih molitev o[epa I opera otreparfua I operativa.olratl la Dl. eksperrmenx oMrieH. osebe Zenskesa spo. gl. opirnrfffr. obraz)-pove. oa ar-UB pf. ffied operacija. zasovraztar oMpa3uja.-HqU m Opanek onrllqap r?t opankar onurnnr adj otipljiv olltrn rrBoca I otipljivost olrr4reH. inpl 1. onaccPl pot)lsll (rlv|tlr tlx vo) oflacert. impl oigaosebo). (lcDllrln: Driti do -ce: oAa. sc. brcz gtave oMarB. -|IrIa adr' izkusen.pi1i opijati se rfrfr|rfcfr. nidvreden . pf . zanesen.p^uE fr. lluo oiera€nocr f priljubljenost oMpa3a. -qHa ar. oMar(a o!.i ti n^n' r .a . 2. onaMer!. hudoorla o'Ia'JI fi tep onasrrHa nalitjc f I I I I I I I oEenpaBAa. l. slabeti oMlrq aBu pf zrahljati. sDametovati -ce: oEaa ona.rKy tako malo o*rp^vnn. osebo srednjega spola). umazati-blatiti. prepir.elnJrys.. spedi -(o (mesor-pecr -I!||o t trxarr edi opit. impf obkroziti{bkoljeobkoliti. pravljanje kake naloge ali posra orepe I oprati onepCraf opereta orteplapapf i^ imlt operirati. oneDapf. oHeBo3MOI(yBa pl. tisti (kazalni zai. zadnji plesavecv kolu: 2.adt zrahljan. oM.rKy ad.ats.onaru!tsa pf. / ol)ut ol)ittlca onaqeH. vojaska op-eracija. onem^dal ^na{rn oflaqKII 4dr gl. -sg: 1. oMaqlEa pf.impl odpasti. 2. opijanjen. napadno. naloga. tisti (kazalni zaimek) ono IIKaB adi tolikgen orto.lj t)itr()hc. iftpl 3. oneq!tsa pf.2. . mazatii fig r. storiti. gl. obdajati oa akarr adi objokan.rdv tako. ona nazaJ ono (osebni zaimek za 3. i?npf oblatiti. impl pomiti. pG sr<usen. uraloSaen o[AaKHe. oE pyr<p^ pl. i. ifl lrl omedletiomedlevati onne oni. ostaoel. Oeto.se\ deskriptiven on|fr n izkulnja. oH. or|'pa3vD. iivrgni or:gan oneparyfja.on pu lrl Jam pomagati komu la) (1. oHecDec4Pa pl. onepaErja ofleqe.. i. prevzet trlrcrrocr f opitost.i znei. o6nKodr. pove. /lg ludo . prepasati. podoben repu otraurlfta I slabo Zganje onarqKaf rep. zopm oMpa3'n. inpf gl. toliko orrolKlrJRa adt d. tista (kazalni zai ac-prihajntik paireti mek 3. izplakovati ot ase. orraarryBa. opijanjerx)st. izplaknitiumivati. omamljenost Itrrn^v pl izlcdi.em od. impt I. ouaa. Jaze oilr1r|e pl opp ocau'Je zmlaclu se oMp^lr[eH. in pl storitidelati komu krivlco oHecBecreq adi omedlel. nepri.biti pf.. spraviti k pameti-uditikoga ona Aere oni (tisti) otrok pilmcli. uBa povesiti (nos.

iztegovanje.raaocr f doloaliivost. svzltltl otrc.rB.J## oostuzevatt. unidevati outr'DlroDeqKt. ootematr opaao r."HffHi#. imDf ti. otrcutre. ono ltoMotuav_ onca4iirr. naravna. na. onesnaieiatipr . nna adj sploso[nera. CKVTIIUR otlpsr orTpa. opredet itiri<ilodai i.Ho3eiztesDiti.otroe. impl naslo- olpe.a druzorrcrHe pa. onp.oErwaa d. _otrycaouiEa pf. . orJ.srbriia obremenievati omrrmcxn adj obdinski o''tt o adv splolno.an adj upiaviaen.n Do2. irn zl sreptu-steprtr opraviditi.. oncKoKHe. pf. zaJ. odlodenost omre-olrrna.tgr m oblegovalec pa.oEr€Ee itupt.ortcrrn|Da pf.:fea6a I opredelitev. zatagoiaoeluv nJe onpeie. ia onD.iati: onoanoironrres*.riBapf. svarilo secloosesatr otroMeHe. doloditi.omrlerEe n obdevanie rJalr. vse orodonqye pl ozmerjati je za oranje orl.oMoAert otrgKoKEe oncayn f opalle oIq€KllA splesti.obilkatiobioncfalre. oucela pf. lovanre posaditi.imol oploditi{plojevati. usten kier Prostor. imol sKovatr ot|stati. onora'Jtr. inpl ob. otrcrarroK r?-obstanek. obseden sprotna stranka.t#ii'l'l. opteniti-roidii. -ce.eti. zasn'd.aadi raz_ s{r diralen. onrlysa pf. ddi obdedoveooycrou![TeleE. opraobr:ezovati vlcen otrcEtranadf posut.svet se s kom.e[vD. oditi skoditi naokoli-s-kakif okrili i -ce: iz-ropati. nategnitinapenjati. pl. impl obaevati. . iftOl opredelj ivost onesnaziti. -. oqpeAeaesadi doloten.spletati (kite).a pL impl "H . -AHa adi oploditveq oDloden otrbarrRra.D pf. o[par/.. delati. impl pooblastiti-poo& oncer r?l obseg laSCevatr orcelue. ifiof nrlf-ffFlanJatr.otrcsAvDapf. otpetr. zo{npl. pl zano KorEten regrutr.orpc'ia pl obrizgati. oparqa I orna zemlja. . obaiFavaii onpaDBpf usmeriti. natezati. obdi. onqaw.TJ"Tff "#. po3kro sitiskruniti.plajdti 91. veder pogled na. 2. imD otl".orErecrBes adi druiben tegatr. otrseRoDvBa rf.l.eFtr orceElra pf. obsut oqratAasocr I upravidenost. -AEa adi obleeovaotro3m$da I l. Plesecl.. opozicija. oblaSdenec oolegatr otrotltottoutltlt. on?LalrttlTa od o+n. onozxappa pf . opre.u. +aa adi splosno izobraZevalen onnroncnar cd/ splosno orrryxlmla I obtoznica otrycro. . gl.. upraviditiirprai'i.iz- ".cyaYr.erre.lntqa edi obselen. nategoiti. izdrZevatistike oErglapr. obrezati-obsekovati. onpeie.. oIIcKoK\tB Dl. okobalitiokbbat jeviii rana zemlja I XOnla.f. onota'JvBa 9f. -cer tip zanesti sezanalati se na kosa onperalr rn predpasnik. sprostiti roke in noee-: cd javnost' javornerge polenariti "Hi#r"Y:"t I olrfslra I optika olllErecrBo z druzba ox[xltftsau.upravidevati sekati.. podesati se in urediti si kite otl oaeH. .obstoi oO. ott"cradoEKa razmere. inpf obderati. obkoiiti z vojsko. o'rr.renocr I dolo{enost: rzLegnjen aakati ormtera...oDra!'navati onn:rrerroe3en. otroa*a pl.{. tmpl razdrctl uniCiti-razdi_ omno-cr I opp aoce6uocr splosnost.ourrlsKa I obiiv orDJlne.oncaA. o\Lo wa . napenjati. l.. poslati.oskruniti.lnu.y'lg^@ adi dolodljiv. obdnost rati. sploh otrqroHapoAeH. imd l.T. obieli. st .M. ooremeDrtr.l.unitujot opa impf orati onoaa rn obseg oparteE. .r#i. mu qelten on:r?r qdi napet. druZiti zem.-raa on+aflr.. onpaa4a. d' "Hi5'oir3ffi*Hr t-d I I I I I I I I I . _ Ja_ onpcKa paooTaTa gnus zbujati nambe je naredil.ooffTffio' adl oralen. okoliI siti obrobiti{b3ivati: rob sclne.AEa adi sDIo(_ no Daroden. sploten.qe. naspro. onuerma of.pi. irl pf once:r<en. dolocllev opredelienost. inpf orpeAe. stante r._ . obsaditi{bs. impf za. len. -!m . lemezj 2. opaEe z oranje stredi. opomniti.objetiobsegati.oBapvBa i mfr orErrmta I oblina (upravna d. orpaa4lna tf. imot oV opmncenost sutiobsipati. oprcnje. nategnjen. imof polnlevati priti naokoli. razprav. pretcgovatr opreoeljevatr ollHlEAl6e{rrufiaEe 11napqlia..raxopt|. skuoncUrlfi. oEc. enota in stavba). owe. omlatoa f obtoZbi vseliudslii ' oEITo<r6pa3oDe|I. impf obo[oMeEa f opomin. napeti_za.prerrestr-pretresati. -jHa adi opojen cKaEMe priSli smo o'Ioxagn.3Mo( ftt optimi_ ou\rn .a ifiof napctr. I I 'TH*r:HH:. impf oncaAaI obleganje v zagaio ti Pozgau-pozjga oncaAeH. obdrzati se-obstaja. otroueslBa pf.posvariti{pomi_ nJalr.

2. oceTvBa pl.1tj. porarzoetrtr naloge opry stptorgle opAeopAgja. oc''tr]{pw pf.a of. ocse. ocacrl zen ocnmrar ad7 hripav ocDe'J praep ra2err ocBecrg. inpl m .prrcoDrtr{svaJati ocBoJlrar6e n osvajanje ocBoJ!tsasrz osvajalec ocroJ!tsaqs. prebuditi-olvel6. ocaxaryBa . imDt ocrdtrra1ocr I hripavost osvestiti. samoI. octa ry'..opareH. pooblaSdenecza doloieno naloso oprarni3aM. organizacrJa. ocar.oBoAetr. ocsr ocaKorerrddj pohabljen ocaon. pI. ifiol podraZiti-dra2iti (o-i6nah)'' vati ocaKarenocr f pohabljcnost ocar{rarr. togotljiv. impl orientirati. izgubiti stor.+.Ir. ocfrrypn. 3.imDl oc[r!?vBar6e t? zavarovanjc "' osveZiti{sveze-vati ocri^o a Zelce ocBe-rrre^eH. -tHa adi obduten ocerrl. oceA !tsa pl.tte^I€ ffigff. opu3ap n pridelovalec rira opaT. ocKp6Ur& pl. t orai-oraeica oprd$ tn 1. gl. ocBoJyDa impl osvopl. pikro oscba. 2. I onecascenost ocKEepHE. -cet a opuerrTa. -T'Ja adj 6tct1 (rc4!aateH oca|taretloct ocxp6! ocBpr n pogled. zagotavliat-i j2lrid:d oc[rypETe^eH. {Ja n 1. one- -l skmnitelj. zaqotoviti-vare ocseAo. ocKanvD. izol vati. l. tig posebne. prepncevatr rovalen atcBe. ureditev oprar{l3fpa pf impf organrzrrat-I. i|tlrl onnpetr. ops€Irr rn orient. 2.l. rj! sistem: 2.oc{qepEvDe 4 rrnpl osKmruu. . gozd.ti.qr-rJ opzsmbotn.. zavarovan ocurlpeHocr I zavarovanost./rxune ft krai. original. glasilol 4. -& z druZabnik. impf ponaortr-ponabljatr ocaMeu adl osamljen ocaMelocr I osamljenost.A m l. navadnir sredi vast opoc[.dn. vzhod opreFraqrja f 1._ocEeT!tsa impl popl. obdutek ocereE. opocyDa pL impf or. ocBerKwa ol. orientacija. impf osa.qoqwa . orodje. . dmzabnik -ce: opmMa I vrv.-plun orel op cf. inpl ocaern. irzpl zoatrlu setoamtr se oca]More'J. osv?tlitiitiivetliri ocKaE.impf biti s kom oruzaonlE. fis iznaidliivosi opuerrfpa pf. odmevau op'ntw|d^ tn opp KoE-re. svetttt-posvedevati oIroKe ocDeraeEadi razsvetljen ocrrr adj hud. adi gl. orna zemlja opo _n vrsta ljudskega plesa. kompanlon oprardaK r?r fam dnl'abriltvq kompanj onstvo. trltpf ut ozfetr se. 2. ocwporyoa pl. onecastr skruniti. usmerienost: 2. imDl razsvetiti. oster ocDeraeaoqrf razsvetijenost ocr€ I os ocqe.impf razlegati se. droben oreh. dotikati se av razpra\il ocekaaa ce irfitf potutiti se ochyp€H adi zhgotovljen.len tutiti. imol za- oprr3opcrBo n pridelovanje t I i t I t T T t oputeL -sna adj iien oprslrrure fl. xomp.a.. jezen. organEtranost.$c.ce. osa zool. prebujati srajan nrrpav ocBEteuadj trrosveden ocrpnru. rosrtl opocrMja. org:anizern. ocal'fl'Ba pf. srll.abdutiti ocKaeprr. prepri-eati -Lrd'a adi zavavarl.. onedatdati ocKBepHrllea{ctcB€pEr. osiroteti. divjalka aeta. osvaJaleit ocBpse .rnJon opTatfl pt napravru za orupostati s kom Zabnika.erocT oskrunjenost. -rur. gtas. ocauuyra pl.f.huda. zool stdek.trvta Dl. ocBe'r. BoA l. Jrtr. izvimil.postali hllpnvlx. pre6Kava opAdrpa pf h impf otdniran of. uredttr.€.oc[M{ceM p/acp gl. J. ooKazan zagotovljenost oqBeAolte|rocr I izpridanost. organ-telesni del z dolotenim opravilom: 2.lrHa ddi osve.skruniteljica ocKp6''. kier pleSejo kolo.z. rD Irosaml Ievatr oca:rme.Aq[m prsi plesatec v Kotu opo3 rn petelin (na putki) opo. adl osvajalski. gl. hosta. kompamJa opraxpa... konopec optoMap fi vrvar oproMaprrHua f lTvarna opyAne. ddi osknmjen. odlikovanje opAnlralIrja f ordinaciiai med. -ruor trt l. dotakruti seozirati se. kolo op. ozir oceA^a. impf ool{azaulost zavarovati.ocsrfle.t ocaMr. pal6ek ope. 3. ifipl oseolan ocer n dustvo. omara oprraMdFr rz omament opHEJa I ledina.B bot oreh m olteroB adl orehov olteBqe tl od opeB orehek. { f fan prosntutka opraK.rDe. ocBpE!tsa ce _pf. topniStvo opyxje z orotje oco f l. lig srcdstvo. orientirati se. rizevo_ polje opKaH tl orxan. izprieati.-. drhal opAen /z red. vroacocBer eHuer razsvetliava krven. telo: 3. -rd I horda.. sistem delovaniav drutbi opraq3aq[Ja. clKlon opKecrap tu orkester opleop^eH_qe n dem od opett orllc{rlrceK op^oB adi orlov op^oBcKn 4dj orlovski op:!'. -in prlpra\. ocBecTtr'!a tt. obturiti{ititi.a pl.rq.1.opar (zemlj4 Zivina) opaq{Patrria m.

impf usposobiti-usposabljati ocpa{oleH 44. ostali oeseu ocra'l. oslabeti-slabiti. ratidelati staro IIC!|IIII.qDoqrI uresnidliivost orBop m odprtina os4raq rr brusad. o$apUa pf . oneocTaDrf. -AHa adi ki je od erlaplt. orBopa pf. pI. ocpaMorlra pt. DOSeOnOSI sllllatau ocoen. odkrit orDolreuo4dr odkrito ocrpr pt brusiti. posta. . ptcrosr. pl" del.'11ig or. oc os!tsa ce pf. spreten. o9 ^oByDo. zacetek otoack orDpAEaroq t otrdelost ocyAs t obsodba pl. _. ifi?t pG kriti-Dokrivati s slano oc e[e6 pl oslepeti G. impl lit oc^oBn. impf ocllMqacoDeE. oc^o6oAlrre^HaBoiEa osvobodilna vojDa pl. za.ropr. ocluira pf. smoditi ocMar.revnosr. ostatiostaiati oclMHaeceT?am osemnajst osfap. uteEeljen. irupI oslabiti. onelastiti" sramotiti. impl osranotili. rlcYqraa ocrap!tsarGe staranje oraAe ddr od tod. utalostiti-zaliti. o topeti-krhatise oclTap^. ocralarnre oclMr. osla znajdljiv. impf tod.e. ocgrf.. iz desar '. pomanJKanJe oc^a6err adi oslabljen (rcaloeHocr f oslabljenost oc^a6a. -AEa adt rgven. ocfaEa n. oc l|Ir[rlla zl. otvarjanje. opogumuen pf. spoclouau ocnoprurBadi spodbitenocdopYBSEe. orc. n oporer€nJe.oc[owD.Era ddi osemocmBlnream qeDonenl lelen ocraBKaf odstoi..i num osem. ocra'JUBa pf. ocyAerurBa f obsojenka otrdeti{trdevati. ialostiti ocKp$tta I . trd postaocyArf.ocuoco6lra pt. oiuseati ocl1llarolr'|trr. puSden.BHa 4di osem@rapfi. odkritost.gAo o. ocramx. -cer pripraviti se za boi. pu5danje.ra'r adi ocrlre4 m ostrina. oc[eryB pf. -Jaa 4di osojen. Dotreben ocryli4a I revSdina. buscen spocmesn-preprecevall. octrt lla I Plt rmpt opogumru se. oc^asira pf. zapustiti. oc^efluBa n. Iiliti. ocuoDa t€melJ. osmralen./|4r r?rbrus. impf obJarr sodltl{bsoiati ore2xr.IKatsKrosnut reK.axyBa pt.ot skorS ocKyAen.slolErull dovsr I I t I I t I I I I I I I I . impf ocluMnsa fturfl osem moz. 2 Iinika). ocYMnurn osem Sdati. tfin oslepiti-slepiti.e. impl ocYAcrqr. impf osmraditi.e.rEt tn osmero octaruna I zapuSdina kotnik ocraBrcrcrurad-i zaputdinski oclneoA@ren. Turek ocueAr ce. ocapn eq. ce. impf oporecr. pl. zasmraditizaocuoB nr lit rzrok. ocraaprrro adj uresniEljiv piti. senoclop''. . upraodj vrcen ocvo!. znajdljivost buditi si voljo za 6o. opeti.osemnalslrca ocrapee pl ostareti ocllllrlaeccrrB aol n m osemocrapea udj ostarel najsu osrapeHosr I ostarelost ocln.ival ocuaaanJa.nt osemsto n . se oc lllm.oBUBa pt.a. oc$a(Ua otgatiosmoditi. . osramocen ocpaMors. octoapysa pf. impf gl..rBopeH odprt. sla. dati koga Iiudem v zobe. intr ost. ocAoSoAH. povod. ocrtxrBqe r den od @rEtoB orloppaoeorropane ranje. oslepeti-slep poslalatr ocrtodoAen. ocyAira pf. oclrxcalra pl. ifipf ustanoYiti-ustanavliati ocrroDvDaq ustanoiritel i tn oco6eri cdj poseben ocoSeuoad? Dosebno ocodeuocr I $osebnost ocootEa I lastDost. irnpf fig oprcti se{pirati. ogovonu{govarjatr ocaorr n opora oc^oHs ce. ocvAyDa6en obsojarje zaDuscante ocyefir. inpl o& Idtn ) preti.EoD'as. preprecili. osem let stara . ro. dtznltl sropogruruJ se alr oclflrcrq. irzpf prisluhniti. uho nastavitiDrisluSkovati oc yrtrysaEe z prislu5kovanje ocMaAeH 44' OSmOJen pf. impf ocrdia{''. . ollp[w'. rmpl p1tmogoaatL spodnasati stiti. star postajati. odpoved oclMAecer r&m osemdeset ocTallarzor.Lettr'.'reti. impl ocra-rex adi loaen. sood. adi drugi. zuadilnost.!F m obsojenec o'npAse.. spoqo{anJe ocuopFaq m oporednik ocrDco6es 4di usposoblje! octrocofttocr I usposobljenost ocnoco6u. oc o6oAlra itnI osvoboditiosvoba iati ocao6oArrrearn osvoboditelj oc^oSoAlre^eB. postati bolj zdrav. oneaasaati ocratralrraI loditev. o(f. gl. ocalErHe.lcDoTnHu r. impt ot'*. -/tr|a adf osvobodilen..-r|It ru t?iJl osmanlija. svedejsi ocrpor m otok ooplrau oqrpoDcxx adi otoski r odpi. -4ra 44l osler oclMdaecerKa t . tamkajSnii uresniditi-uresnilevati ora|ur. oc^ 6Wa pt. pooEga ot.e4errtr ad. spoqolu{poreKall. impf lt llrfodon*o. taztos.Et m Zilna mera (50kg. impl datidajati_demu smisel ocMpAeE 44. . ocupaysa pf.zapusdati. star Dostatiuren stareti.ryEm ostaoek oraAerr. oDustiti-Du. beti oc^lHrr.orBopeEocr f odprtost. o_nemogoditi. adi osvobojen.ocrplrlla 256 ocpaMorn octaDsqKa 257 qrexEe arh lit uaaliti. ora|:rlra pf. zasmraten ocllnpai.. pomanjkanie ocKyArrocTt . gl.

ollplTa Pf. lmpl olrlrureH adj medel. ubit. impf oqpasrr{opaoatl ornaA[][(. ir4pt lZKOrenrnltl. orHlBa pf.epaBu pl postati zivace hen. ofl(p.re.oIeKlila 258 orrlall|llrtl(tl orlIaalrr[ttrBo 259 otcKprle oteZkoditi{teikodati. omlrBnHortrIrBo odv spodetka. hntt orft^Vqll. razzivetise.. preklicati omo3AltaBm lit odzdrav orrro3ApaD[. kot (primcrJalno) orr<orrta. s.d. uboj. -uq tu odpadek .ea. brcniti z nogo. O\Djat\"Aa co. -rra adf odloien onceqHo 4dv odlodno oTcew€orceqox. . opomodisi oreq. odkar. rge: Otresti se.e. poparJen. mlahav.lII| tn oous o'JJ. ker. /4t slaba. braniti se.clklcniti-odklepati oTKora ad. -w m odsek. olrKaqna of.a impl odpluti-prod pluti ar!'oB'lrRm tit odpoklic pf ornoDnKa odpoklicati.coni zakaj.n oteklina omnaeHDe 2 gretje. impf odkotaliti.advaoni odkar.rzcrpan oren!tsarEe . okorcn oTpyAE . . usmrdevat o:Ie''a'd. irnpf llt odzdravitiadzdravljati orno3Hae pf pozabiti. orKocru . ogrevanJc orrro4rle.. (ias) pribliino. impt plavati odplavati-proa pf. ugrabiti. lig razdiitevati ofi J. or'^p'[yB pL impl odlomiti-odlaml ati. orn t. lomiti i orr(pruen 4di oatcintjin onue pl s-silo vzeti. orpxatyaa pf. impl (.ow.. fl nasunasmrt onenFaqKa I gl. /tg velrl(o oosect-po. postati tezek-postaj tezck ati orerfyBa impl otekati. ('rcRptsa pt. lcn. orrr o!'rr. imol odpeti. lenega. }mpt gdpoolrl oognau. odredijdpovedovati. o'Erler/Iula pft ltnpf ornpocrl'u adv s-toj6 odpeti{dpenj ati oT[e\taTfr or'JeqaruBapl. sKraJa oTqperde. iftPf zastrupiti-zastruplj ati oapsa. od zaaetI(a oalaAHrrrrBo fl odpadnistvo.orKaEUBa pl.. oJKprrySpt. ocllc miti-izkoreninjevati. mladen 1.rlt| lfl odpadnik orntrArtrlrrkl adl odpadnilki odpladati. pf. oTrruufa pf. it?rpf zadetizadenjati pl ortrPasHyDa proslaviti oT|IoqtllvBa cu strezniti-streznievati oT?e3llltsalle t? strezmtev orpxata. razgrniti ierjaviodpotovati o|rlerlla. odrekati orxae rz odpoved orKa:reH. met daljic. po rem ko otKaJrc. impt odpasu. impl resltr. zncbiti se orl<l. obe3enjali orxopae.^ orcKpte. oTKalI<vD. ugrabljati. impt odmaiiIl40masevatl oroK.t skraja. impl ooperrcqpenJatl o{RopeH adr korenito orKopHarrK. dovolje- pf. Dremlapolomiti s6 titi.IKa2rr. vradati pf. . razmotati. . impt odKntl-odl<nvab orxp[Baq tu odkritelj.orrrreTKYBa impf razplesti. opp cnpeme lzpf ecL-rzpf egaofnaryra pl opp. pasu-odpadatr vtlKaw. .IAWa pl.rrHaadi odpaden oTnaAoneF.orKopuyBa pf. Ao'Ia'ruRa ti @ryela pf. pridanid. odrezati: -cer fig omahniti (roka) orcerren.tlIr. orqeKlBa pf. ne ved spoznati koga. aez nekaj Casa ortr(rcrre'|aeH.refi al. izolrKpu'n. zgresiti ga o'lro4' e adv potem. j umoriti-ubiiati.pisma spustiti. [abrckati oretra. dovolitivarl orr^ara I odpladilo.izplaailo. oTetrlBa pL Impf ubili. odbiti orKpaj o. povrniti-odpladevati. . -q|| .e. ('rp€. oa oflrAe I oditi oruMa impf s silo si prilataati. oTe[!tsa$e orepa. 2. impf odsekati. itnpf . .olro3ApaDlTa It. inpf oltleqar1oK.a d. . I strup orp. izpuldati. lig pobjr. colti kakor. izpustiti. or*otnyaa pf. odvaliti-kotalirivaliti orpoB-oTlroBa m. -3rra adi odpoveden orKpal praep (krai)-od.^AT'. iz. trgati rz. ora oBuB.qrr n lit odmev. flnll zanositi. -cai orrormrc pf suniti. zato Ker. impl . postati poaasen.tglr m ath ota (cerk\tenl naslov) ors adt.hudobna tcnskn ofpoDHosr f strupcnost orpoMn Zl narediti kogo potasnega. spoeeti-spofcniati orpYe.l zdrobiti. ooganlatr oner. vzett lz zerta!1ce spuidati. gl. odrrgatiodi6. . orK^iarytsa pf. od zdaj orceKaAe ddr od povsod orceqe. orpe3RYaa pt. impt odpotiti sepodivati ('itr. izmikati se odpovedati.uja a odkritje.ati-berati o|rcera adt odslej. lomltt orKoc tn red. odziv. vrsta (pri kosnJl.iati'' omaa-e. razmotavati. upornistvo spfva. potem ko o'txo^ky. oTpYAHYDapl.3rgn. okoli orK t<o. otc}iti. natisniti-tiskati.nlyBasKa I regitev orr(. orxro'''ry'ia pf.rl(. povrac o mascevatnle. ortnrlllsa pf . otm eTria.. -ryr rn maloDridneZ. -sHa d/i strupcn (t ar Itg ) orpoBHnqa / strupcnjnlo. lig razdistitirazpletati. oT[Irera pt.orep-Fa Pl. tztreatr. odpedatitiodpirati zapeaatena qrrIyulll/r. orna*ryoa pf . tmpl omaaoK. iznajditetj oTnprTlle. oAr ac oTa y. okorncgr. PCe: resltl Se najdba or:MeHddl imeniten orMeHo 4dr imenitno orrre. irgati se -ce: za kaj.oEeH.ubijanje. -''(r\a adi poznei- impl si otlrortrlge ql.j odklenjen .adi .

OTETCTN. potolti (toda) o. radun.tLrc. bi. nratr upornrK orul41. ogexvEa pf. ifiot teti. m obup r'r. osmese *v"9. . umikati se ol$p^n. oqesE. odbiti (ura)-biti (ura) navzod orErera I odskodnina orctrHocr f odsotnost. odD anca slraxrJen or. m ocetrjevalec o4eT m ros o4ereH. oqalt. ooopldl. pospraviti oqetn€ t ocenitev. crqoleqq. umik otr[frne-or{Sprryra I odleo. odmakniti se{driorcnpeAli 4d? spredaj. Solska) . naocarKa o.odklaqacratlErL. orre. impf odupomrsKr n odpadnistvo. oketasJsa pf.adv obupno. odkloniti-odsua.lovrniti 'T. . okrepiti-jekleniti. oqe[ss!tsa pl .ficryDa impf gl.OrODU . odskrniti (vrata) oDsooru. . irnpf Dodlovediti. 'r'c. rzolnost ruluiKl ('rralw1 ady od tod. orQp^a pf.! odstop. . ne. .urcsajrya obupanec-obupanka otalao . -Aw m odividec. ocercn oqa6^aDefi a... o'rryrtrlTa ce pf.Se P. imqt zmlatiti. OIITITETVEA iMOT . o. odmikati se spre(raJ orTynnr ce.lcera qlraeE'' oadnpa_pf. dce: PosBvrlr.tclar''n. oKooaoielorl.n lit poroCilo.dopustitev. ccsto ohladiti si iezeznasati se otcpaM pl prav priti za silo. inpf orcrpafiglosr I oddaljenost.--. impl odo|IcTarryu ddi odpadniski.m pf fam (o vstih) ziniti.pf . vrseti pati.eMoTcxpEnvM ady suu-oosrpavau. ocena (knjizna. orrr.trz.' mdstimanski duhovnik. od vati.orcKptrueM 2fi (ylttEe$i (yrutTlTvlot!e 261 otnrslel|un odkriti.qeqre:. neua.olrqrqgrr..: nost. o. Dovradilotkode l(orak. g. olIcta'mlBa 91. taroati. I . odpreti kliun kot kavka oqae. qFrorerritsa pt.ry?se. prexoracru. I osajmft. tez tmpl zlresti se nad kom.rna adj odikod.m.rlra 4di odsoten.. oqoDes!ts€r6s'? ucloveceue o. -qn tn dinnik. odgrniti{dkdvati. odtrrtodllvas(rrvaJ u pt.AHa4di oditen oseDnAes. odsotvati kosa: DostatlDc -c. ifipf presojati razaloveliti kosa-razdlovole.tanavl aoje @uKa pL fqm potesu.orcyAyDa.w. -tg tt odpadnik..--!tt1vl--gaoN. formtran obopu''. orcr4rorrrBa 4dv nasproti. impf tl oclsoten natipkati (na pisalnem stroorcyreE. rzdi.it*@ pl deffi oaesca (ce: ) pt osllcllI. cepruoqceptJatr uporniStvo oruerrirar6e n odcepitev o'rcrlraEa adr od strani fiqet . luditi sefuditi se -ce: oslxa. orcftre.dj razcapan. oqajira pt. .nre4gp pf.'lc\ttrc'ryBA osoBewr.pEe trl malo orcyAll. orc4raE€r adj oddaljen. vzdihova.Tsa 44. or{vAFa pl. tkoda ounereu adf oSkodovan ourrereHrlq . zpannru-rzpalovau odstranienost otrsKpaErcqq. tuu{cen tevau oqerrisa'r.. orTllrEvaa pf. ofvry* pl. intpf sprazbuviti kosa v zadudenie. oTrir€ 4dr od tod.qa adi oiesen oqerlla pf oplaziti. od tukaj oqgrlnJau orrypr. -Aqa ?dj oditen olrrr^a l'l naocnlKl o. orcrtrnRa impf pre. umalniti . impl liti postati plelast-postajatiple orexyna irzl pridakovati.!rp! odpreti.orrypa. zaditi ob-Iudovanje. verouEitelj otatapa pl Siroko odpreti. rmpl sast ojekl€niti.rvMaan<rtrv!/Et oDustositi uf oui zr ho?lta.. orrorau ad? od takrat poravnavatiSkodo odskodovanje.qE m oskodovanec.nte orf<ipuen adj izoblikovan.or"rgtra. ustanoviti j l' q(topMgBar6e us.Jni adj obupen osaeHocrcsal f. inpt obuDatiobupovati o. orreB[aeg.iren. odvrseti mimcodletavaodstopiti.o|l.e^apKa I zool kobta. o. .Eapf. orida ocilrraxosr f oCitnost osleperl xieDltl oseH. presocuuoDsoJau. oprasniti oseE^a pl oaesati o{rr^eAeH.. hovati oo{a*e n stokanje.?t. iihpf od. rmpl oce. nad kom..toBegyla pt . oSkropiti (z blatom) ourrera I po3kodba.zametavati. narediti. okopaBn_. orcycrDo z manjkanje.udlovediti se pocrovecenje. koncevreai.it iz desar odtkodovati kciea. oqlx!tsa Pl.Nrp. . slabo oblelen oqar. impf spau odriniti. o(opaBr-r obr<aimpl ietati. ognjiSde ouaqapm dimnikar oqaqapqtz adj dimoikarski ortraBnr kompot o{rraKa pf urazati. poskodovanec .r!B m odirir oqyAlf. oomrK m€tavati. nic (pijata ob obisku) rutruo(ttulevatr orcrafl . itnpf izoblikovati. i. orsyKUra pf.dfrm. Krsov. od tam. impl odorctamra. o*opu pl gl. obrizgati. dopust stajati nedlovegki o'IcyqPyEa izpl manjkati.lu[r tl izpustiti zrak Skododajati -oaSfodnino. zavreai.pf //4r1s oslepiti. hlaaiti si iezo prcprediti zadrego. oqajHg Ilee ooupno poJe . tolti. orcnopn pf narediti ofitrlcrYEarb€ 11 -stopiti.'fu dsfd ti. ju).rseTr!tsa. ceolu4.

preganjati. kotnaAo6paseq. voznik rIaK 4d? Spet t R conj a.rv. hraniti. i. nafa. pahllaia. rrulr'ir'.paoerKr naoepKlBa in pl paberkovati naBH J6H tn L paviljon (umetniski). 2. impf oPusteti. SkodljinaK(rcE -rF ''' vec. ''iA'd' zavitek tobaka TyT!. ba.. vlhnje. falot.1m laskavec. prsi.n auvaj na3fi ifipl l. padec naAap fl poljski duvaj lraAaprma I nagrada poljskemu cuvaJu aa/llerlr.tlJ oskodovati. da nc zgrcsi(. narotjc. 2. .tlrllll Plri devina flajal(. dobrikavec [aBAaKa f smetana. 3.tir iirrni. zavitek -qtt m trdi IIacK l)il t t lina [aArre.q . impl ogF lili.ro O fL fLm. lig ponoreti.se (s pahtjato ipd) rraBKa o r. -psa odi trien. iDtl. ^. poskodovati dclati Skodo ourTp. s srabom orrryMor^uBeH qdi zmeian] r)Icz gtavc .m gratn sklon i An iftpt poditi. -rllr t l4rr rrlr(rvilnie. nakupovanje fitla3aperr. pal nato tra(er fl paket. seSmski t^i pn pf. -Hrtn r?1 padalec fia3ap r?1 trg. !cc: l)irzili na3yBa. l.. ItaAHlBapL iupf pasti. paviljon (prodajni). ot\TerYBa pf. t i I i I I jek flalKa f zool raca nairon m kotiia naironqnja. mrena belodnica (pri odesu) narlp rz ploska steklenica za zganje rraryIrqe rx dem od Ilarw tvtaric za Zganje traA n pad. parili. sistem zidanja na6epK!tsarie r paberkovanje rr Bldr fn bot . na3ap aK. -ira nr fijakar. rrapNr. kypgunt! .avadni srobot traBsTapKa f kosarica iz srobota naBIKainpf 1 mahati (s pahljado). potem na_6epKa.rrffyTn. lig lat11 odobravatl Dotrievati: pihliati (veter).. hudobneZ flaK.our!. hudoben K. 3.I OIIII€TIII 262 our!'rn 263 II KOCHITIT t I I I I orxrelr. trzlscc. -cEa 4di Ekodljiv. pazili.antanjc lla3aq . pobodje.c€: hladiti. postati prismojen.iti. 2. 2. padati naAo6pauz padalo naRocel|. fie f./i llaia. prodajati.goleti. postati pust-postatau pus! (rrrvl nn ce Pl okutiti se z t . o'JnrUpIB pf.ni dan. ovtTp6Y8a pf. odganjati naArEa f reber. gl.rvBa pf. /ig ()krilic lajaxcEHa I lr. gl..6'r. impf tr.-Bu / ncdr:t.l izgubiti-izgubliati zobe oErlp . na3[ Aa trc arpclrt|||t tllcl. tr.pl. iztritti. na6epKr f pa_ oereK. rra3apt[uTe l? lrznrca.. senilen IlII na dorll in.. .rir.

gl. -{ia adl bombazen nattatuta I cerkv svetri$ka podoba.nqsa fparKa denama po.zasloD. paDorama. z. gosti sce (nrana rn prenodisde): 2..y&il paketirati. ti! pogled na kaj. Dlah. nanopai. tezrkariba napaadaa. nalcitsa pf. . ohrc melos.lrHzt adj denaten| nap. neti. z. norcek DAI&D!|. -impf. sopara.uia I palica na x. tzKonscevalec uapaj^sja-laparaxja adi indecl petitl]eZ. nuqooen traKocaf l. neoridakovana. oKuru qaEolrdua I l.ry6aI ladijski krov narrerI in ft l. -Btllt-Ir:raaDt{HK.l mestece.sprehajatisce. ki io nosi vladika (episkop) na prsih ratraryp nr seiem.l paralela. 3. impl seimanti. parlamentaren.m fa. trg prrf. hudobiia impl delati ikodo k-o'lar<oc. rapa t pu impf pariti (na pari ali z vTelovodo. hudobnica ryIqcq . rIe [aqail?! pravi s€menj! mtrafypf. tralnr. llg zmeda. j razumen ruuteteEctraMeT!tsaEe Il me_ morija. -qI| tn arh letva v plotu trapo6lroAtfl parnik I . L razkroj.rql|Hra I omleta (sladka) t tn paleZ. paraliza. {ma ad. I hod nApa46'rc m paradoks.. sejmovatr trasAetIra I pentlja ra]igyp m arh biit nauu<a I paoika. -ur nr popek fiarroqeH. -'ft^ f bot prapror naqraAEnK.a na^pK l. -qHa adi popkov.atr m. uapaxoAr'l a. veaen spomin urirlemu. I ar& klobuk -ttrr tr f palada ^ara |lar. kockar /ig pri_sklqdnik. lkoda. zveza rror. brezglavo oponasanJe nam€ f mapa. utruditi-mu8iti.nar6a pand. nadrvEa of. pomljivost aan'er .pe rcqcn: z.ure n ar. porednosu' brAumnost nq. misel. trran Irar\aptrJa. -ryt m arh ktta* topirec. .na. frskr na]tatna I 4/. sEo4 poZig ^ela. mehek (o sadju).In mu.m nerednei.impf pomniti. biol parazit. plosda v '.zajedavec.t. zasnovan na parlamentarizmu. qelatl se neumnesa traaa. gl. denarna enota nalaE. 2. 2. {Bqx m poZigalec tmrrt|^o n vzisalo naalnra. nanex{es. 2. 2.l. rzoeloval@ coDat naqlwcrtrl adi ath copatarsI(r lrarylnxaB-na[lE ar adi 1. dlen naJr6As parada. spomin. -priti. Irr etcHo BDeMe rle urje M a . skupsdina trap^aMeErdlre{. trapKer n parket qa(pr nalrrauda. vzporeolrca napartua f. poEgau parket napKripapl in irnpt patktrati napraMdrrr r'./h parllik [apea I gl.te{2 / l. Do_ dezelsko snezdo naaarrsase4] .osur m pajac. na. -tB ft s praprotjo oorasel svet natrca./laDeq. fascikel naflot. Skodliivka: 2. zavit. srrJf.!|||I!I(! -qrl. pauet.l. pa adj l. penzion. razum. razgled na vse strani: 2. imot Dritgati./rulnr|ux.r(Ha adi preklet.tra.rII^{Ka f trak IrarqHp ft1 hisf oklep. nanoqtla BpB[a popkovita lralrpa-rmqpar. pnoanrc napacrac-trapacroc hr cerkv zadusnrca (pri pravoslavnrn. rn z. Darlament. izmuditi. splahneti-slabeti. osupljiva trdiiev.1 razred (v Soli). l. napa f 1 para.2. rraMJaT rrauEreH. zrJe naEctrqErz l. _-h| m orh copatar. razposajen. paravan. nasvet. neumen na. misel |lapasfr tr1 1.m lit dvojica. zmesnjava tralnqa I ponev natrd. oklop nana n l. neiaega l(aj rDu Je/ HIrllITo He ro zofavla. qe impt biti razposalen.. sponunJatr se naMerara adi pomljiv traMerdBocr I pomljivost taulat f cetktt: Bequa Mv raMjar slava mu. vzporedmc4 prmerjava Eapare^I€. sejmijde msa:ryplra. digau zgatl. veden-spomln naltlx rn bombaZ nal|trlq€H.iuufa{a nf papagajstvo. pogodba. Skodljiv. . fastntm lmenom: fl na tlwKo a pop NikoLa aD'-^ra m zoot papiga (tudi Itc) nallaua ctBo:Itaut{[?. fig vrJucen napuae.Iarocltua 2& lxrElarloBtl nat|tawjo trapo6poA nal(o. naHTa^oHtr pt dolge hlade n lIo.klovn na/urc. raz{rosaj enec. arh pted. par. gkodovati narr ar pakt. utruiati nauyrsja.fivante mparpe$ n paragraf. porednd. 2.._park.gnirp-a in irypl parkctrpf rau. -tlu tn temez jenost. poZigati. pameten. [apKa nid mu ni rtap . slaD. dijaski. . zastoj. 2. impf oslabeti.) mpa I pl denar Eapmrelr. 2. slovesen ob. Jnt zlagat\ povezovati na^a\ adj l. uk.utt lr2 ra rdso.papez. suknia na.ri Ila MaKeAoHcrara noe3rria panorama makedonske poe.Dlua-laraa[na I raizposa- naaro a suknjid.nu nr malomeSdan(tudi frs). slreljatt trarE<I*a..AaEesr(rradl malomesten. 3. Studentovski do.EI| adj t. sRuprna prometnih pripomoc(ov \apK impt ro nap|ra? -tuTo \ pa impt parati. nemoc napaclry!.impt gati. uagati-piiigati.

patrulja norpo^tpa pf.-par. pot. -3. 3.. kodeljicd lracrdfia I pasma. razcapa\ea-razcApa\ka.IIapo6poAapcaDo naTap I|arapAnja ralapAnja. 5. potovanie.r.rtrf I orh cetkveio petie. 2.zemi cunje in izgini!. . nckod napqdrge z ilem koaralc!|. 2. parTuml. duhovnik (duhovni pastir) lacropon. naotoga narKa f zool faca na'ka impl mat'ati se. okrnel rog Pn lelenu naFi^a I parola. impl patrch- frfmE& -4!i fi-Arst pasaluk: Zivlienie. brejati (kobile) flacxDeH. skupina. 2.rtrq ffi potnik. nlce rrapTa aB adi raztfgan.El. pasilde nacMeHrle 1' od nacMo predence. trapse rx kos. -Tle.a impf potovati nailTalle r?potovanje naFre r? od naT Dotka. -A ljiada.pasiven. -qn fl pastorek nacrtea pl. pomivalka. ifipf vprn-{nl tlnlcga. .solgratec-partnert(a. pavji naora. telj z. oaak - cranor vsak opravlja svble IIATOT.g neureiena Zenaka frnrlrjspxd^ctr. ..aru cdl potniSki \aroKat m kaZipot (tudi lt8) rmrorMc n Itotopts larorMceH. zanos.{tl tn cu'lja. rTrlrrm preca. crzoT Bo fiapTa a ves v capah. -cqn m potopisec n rop tu zool facak naroc ft patos. /ls uniditistlml deliti na kose. od nee-opevan. t. 2. pokrorTi stvo. skrivati naprfleFrraprHepKa t part.ulica. razcapan rapTzraeulKo. pristajati. kos zem. odstavek. lig fam Eenianje. kriv (o nogi) narTarBGnatptrBo atdv oAl rrarpaao maje se pri hoji [aTp[Jdp& +n tn l. Ee npa'JaDtIe !dek rl|aj I{ToAcrI. rasa (o iivalr ) nacMo . cerkJ yr. 4. TYKYnaTa^erJ! fiap\ocz.4. partiia.1 predeno.rra adi parcia" smer len. DokrG vitelj. HA OBqADOT ratl rrarpoH r/a 1.-DBa a4i.'I(x xop pevski zbor neBe4.nar. . ltrena. reglstnrana pravtca rmrep[qa f bergla. -/lurl m trprn.nacrlrMKa f zoot postrv mmlrau: Z.DqFtrapTaaelgKa 11x. -. lagodno Zivljenje. naprydd^eE. nesreda.' ponesrecl se oo. narn ce iml ploditi se narE(a f copata (tudi Sportna obutev) narrr ol? trpljenje.neoetaveD. politidna stranka. llg uniaevati nntop . tir [aTenr-traTeMadd? spobmil. (e re Hatllpargrrur(a BB nacTpMa 1.r tupnik (pravosl. {r rfl krat. bolnik trasa I iivica. m 1. -'l'li f tezek srebm nakit na tenskem Dasu narry'e'Fr m pacierit. adl Jam prsmen. 2.it gl. bladetina nasaDpa I cqnja.k. odlomek. odrnor m zool pa]' ''aurl navr@a-nalrtr<a I pavica na$roa dli pavov. racati. tn az del vetqlasne skladbe rurF)x . palica nareq. izum.n parog.nepopoln rrar. turski voi*ki ali ci\. sono ovcJe meso. namotek tracou n lan potni list Ilactropr nl potni list racrfip m lit 1.alnidostoianstvefik 2. . potec impl trpeti.. pala . pevec:2. spodobiti se nacrlsrre r pasnik. potni strosl(r narflnqa f potnica natrr. -II{8 adi paI r'lltr'ltulcslarosveten . r-rvnoouscn. pretepel te napiDeM parfum. pastir.t ccsltlf [apo6poAapcTBo r promet s parniki napor. capa.v f Ja l nrup narapnHa I cestnina naTeKaI steza. -rxa ad1 p6ten nar€rfr m l.nacr:pMa.l soljeno in posusem. ki je skusil razdeliti na kose. eprer aK-latxalaK fant tivi kot pasa narErep(a I pastorka treas pt. -III| I l. l. pasti (Zivina. [eBurla pevka neaq< adi pevski. 2. [acr roK naerpn impf 4/tr varovati. eAeH naT l. ozmerjal te bo naltorufrpa pf in impf l. tig capin. poglavar. I raztrganec-raztrganka rrapTlt3drr-nalrTr€68&am. -l. posestva ccsta. kosdek cnkrat. patent.atriarh. rmpcocU'a pf. "pqn r'. pot. rIa NATIIITKOT neBeg i I I I i I t t I I t nace intpl l. tcbcle). lig pesn-ik'Jeia'l r"#TI*J'f:I"E I za tebele: 3. impf flacfipa nap46^a I parcela. soctatno. geslo trapra. impf pasiviztrarl fiacrlrlor<. impf prilegati se. Strenica. co6epr clz ra rrapTa\.flacryts ft Zrebec -Cei rarl se nacyra pl. nsrpr|6r tu patriot. 2. zavetnik.lagodno ttg mirno. aocTa r''I c^vruaB TIre [eaHau! dovoli tah &nd! neaq{a I . rodoljub ||trTp6^a t patrola. -Bltrr m lit El. hrar''aprartpaf muz partitura niti. rraTeMa r(at(orIo mimogrede redeno nareu. oddel.. mlmogreoe. patronaza-.) napoxnja I pravoslavna iup nlja clelo I|aII|rr{ErI potnina.ucen neaErJa. zclravstveno skrbstvo t ryr. vzne! senost narlraB-narpEB adi krivonos (o aloveku). nepoojercn racrrBrr:rfqra pf. gl.2. 2. ner. Irg mirno.. vonj rfl bo.n paia. -cEa adi potopisen ftrrormceq. ^rITe rrapTa^r-r pada v cunaiaaT nJah (o snegu). med hojo se dbati rrartxataitr m bot patadrrnik uarquK. DaSa "' rarua . imeti Skc 'Jar'. -[rura. 3. IIea. delen. patrona (naboj) frarpoHaxa-narpoHdr L m l. igra. f parIrzan-parlrzanKa nalrrE3aErja f-fam fig osvoooJeno ozemle naprnJa. stezica nalsa I pavza.

/is delistvo.ele. kaj govori.ogalnik IreaeHa ptenlca J neMrrrerf. os.2. 2. pokvarjenec trcl. imtl tte Stiti. perioda. biti iipokoien nenje. vrodina.fleaTeqer6e z jecljanje. pelin. strnienka rcAecers 4di petdeseti nearer. udarjen nepne. gl. Wrla. peresnik. osebje m T t I I I I I I I I I I I . gl.se. irnDl 'i neAecerMnuat 4/n 1. pened se retl^nBocr I penavost renyrura f panj.QWHa leHKa o'.neir6ea[Ja ad. petdeset ne aB rn l borilec. 2.268 ter^a impl likati. pemat nep. nalivno pero rre'l^Jra edj. -Bua-nepAlrnecr nepAvBer{. adi DUnast nepe. f€ poZelenje. koprkojiti. rob.Ja fl |.) qid ga ne more reliti neperre z pranje perila tlep'3 m arh dieta. neA€cellloArurll|uHa (jubilej) greuooa I Deroeseetmca tteLsld'aq m vino z malo Denei€cerfim num ptiblirno petlina. pokrajina neEa I pena. predmestje.renenK. gl. 4B'. .-qrt n pendrek. ro treE3noEfpapf in imof L uD. l? mlatenje. rexap m pek. vitez -ItEa 4di pet_ oesetrcten netrm m.rrrHcl(tr reK treHAlrex.re. nedolinost repAyD ptidje perje '. licijska gumiievka.g sDaKovau se neter m. pf trpa -nepea rmpf pratti HtIrrTo He ro nepe (samo 3. f ntt Sala. pergament.nepyrcH. star roKoDrs DepAaEer6e. -fis nairaviti.i indecl roznat /an pridanid.n impf jecljati.lig pren trrano srameAiivo vedenie aernanuce.d. doba. -.tr personal. lig strup.r fi pedagog. trs rozEa.rh soremeniti v pepel. Detdeset laz zadiniti-zadiiiati oeiimoz. T-tg.qUTC TOIIAO nepaaea. pensce l|Cprq. re. nene^aBo. zgodovinsko obdobie. lr? poruhde.plavut.2. 2.-ce: zase likati reAa I ped ne4ar{. penav. nelJynen '|l treja. rcEaja.ts I pokojnina zaklinjati.t rrz Irevec utKa treJrar( r?. tig ne{aj posebnega rlep'''at ad. petdesetero nom: lis zastruDiti-zasthrD neAecerHrnqa cerkt bittkolti ltau f (praznik) nerire a sadni l. l.Ko e sa nepo?kako pise? depou m peron repcoP. nepri_ vlafna. oJenka ret(rarI€ /t moledovarie.^Ita"ueKoacrrt neKoaell. Zalitev). -rna adi pedanten..Je. . peniti se.te wrccvBaDf. bise\ 2. neM6e.KI|a 4dj metul tast TATKOBO OTHI. lrg awor.ldra preteDanie. 3.mai interval. rokoneAecer-marEeH. osamljenaZenska neHrre-[eHue templjanec n reHuepe/! tam okoo IleHtrepqe lanr okence z trer6a/ pena tre16aael6e penjenje. CBern H. brtt aep\e n fan zavesa. membrana. ltor. z. rentuera KA ne. renmwe I xar6e tel€. jutrak. . gl.bikovka. iebel irihl treqe^utuTenajlepse je pod ocetovo streno nele^(rca-trelloca of o.leparn€ m. co uetla rla ycTara Iroln zlobe ret( n pripeka.-arra adl pralen ltcpa Irrtrle z krai ob reki za pranje. gram veliki staveK Eepr0epnja. strastna telja peniti.a. liB fam stara. borec. mlanu. r'8j!8. lir spev (pes.trerl3noEdp-tr€r|3r|o-Edpl{2 1 fi.ueFrry tH m penicilin oaprtrtrIa. I pepel rrcne^aa adi pepelast. da kdo orebledl neneaocan-tenrocas adi lis bled kot zid rcnepir:a f zool mehrlj [c. xa.!npf -de: -l: se. obbd nepJan4d. 2. nesramenle nepnxa I lasirlja neptroA rz l.xe.i l. pepelnar. -rla f l. nelregaqez novoroiendek natancen neaepftra I pelerini neAeceT rra[. leti upo(oJenec-upof... prismoJen. ptsaletJ. udariti-udarjati. m okvir. z. lig strastno Ze. pajde ran. gl.biaje nep4ayy ltn?t f o. Sotor.. pacru se trexapr@a t p€karna.rneB ueK. javica iz pepela (nepridako van udarec od priiatelia. Dero (ptiaje). f pralec-r{E. lopata mlin_ sxegaKolesa nep/rraf 1. gl. gl. 0!F HAIIIJA ^e6ap. nadav panj. perifehja. s.2. popripeka okrog Ilijevega dne. pelinkovec oeset ne^Huoca. .Kat.l treAd^l??pedai. rlca rcpru. -!rf m arh zvodnik. trepE!tsa pf. rrce impt Eeti TeIII(ztq rleelEe fl petje. pejsaz. "qr n jeiljave. lzgojitreKMqt tn mezqa treat(a o ItelrcoHdn [eKapcsr adj pekovski neKo n pekel-(tudi trg) . 3.otenje. .m pretepati. ograjA [epraMCn n l.ec " ' neEeaal{cat zool modras dercaaun<aI Pep€lka lerte rgtrre fl Dosorisde: fis domada streha. .impf ieniti se. zdrinost v hrani. ddi tell peklenski [eAaiouuqr adi pedaeoski neKcaMaA prepeaenec . l4?z qarl-(levatr nepwa I blazina. perisCe ' rrepaarlrqa I pralnica ncprlo_ n perilo v pranju. avqusta Zilavka rcxa ilnpl moledovati.. m ath ara. roj EeManepu:| rra ycrara ne.tezttt spaKovallsc.pazi. obrobek.KaDqe Zer. zglauik trepo.aor npar. rotiti. 2. 2.l. burka. pernat.

. podstaveK Ereca I gledaliska igra (drama ali opera) reer6r n pieteta. ttermrerDe a tiskanje. globoko spe stovanJe . aivkati |@o tt pivo mlalraecr atlj ioltast rBBrtrja I hladetina.. 2. slu.. 'ttis.4s ft peteroreco@Ia f pe{den kraj. Sopirjenic.^6apq impf dniniti. izdelovalec pedatov. olabno se vesti aeEFM. graver nerrre edi peti. Wijati.-qx n l pesec.ry . -un I peticija. tig nadv buden. hudoben lleroano HIIK.roK petek. 2. nesarr in -tedatiti obiavliati " v tisku.j petsto- ne. 'rae. zdomec neqa. girokoustiti se nere^KaI pentlja nerHHa-fierMrrta num peteto. petlol oelavec neqa^er6e. -4lf tn petek. sezonski delavec. lam uaiti se bbrti. ljudski letnica pevec. ped. -tn m.xra I 1. 2. kolektivna prolnja nerrqes.2 neulpra I goba ne|I adi pei.a(lltl rMeAecrda ft piedqstal. I lam ljud.3Mor fi pesimirleqnld3aM. peiAt. arn l. TIeTOI( Il CaOOTa Ce TIte nelodljivasta nerolreE. IIe.A'Ja adj peterc lig postati. geom pcr. pogled v prihodnost: 3. . -urrra4di Wtletel] ncrroMru[rura I petletnica rrcac^.j nerKarl|rlqa I petnadstropnica \. pridobivanje.petnajstero rccoK rBocr I pelienost fierHaecerr[ adi petnajsti trec(rcace. l. zasluzek nelra 6ap ffi dninar. -pna adt peteren. 2.r arh kita.i petelinov. tiskan. 2.thanje. postavljati se. -:rrlraadj l.. napi.ki gre po svetu za zasluzkom.-Dsa adj l. !l\u.teHoMeco) pecenka neqfiBo 11pecrvo ne. ItelanHa t Detina rciat f' Vrh i.ljudska pevka uElHaocerqHa num priblfino necoK. jonll leEr€peH. postajati pesKOten jan.trer.impf fler1oano/leH. oAaM nerx grem pes [euraAEja I pehota neluiu<. petnajsta obzna mnogo pesmi. -qrra 4di pe. petelinecHapraa pesmarica f nJr ttecEapqen dem mala pesmaneTHaecer nun petnaist nca nerHaecerroAlEelr. petkraten ^d. pecaren ( vose(. a/ft tiskarnar neqarapcKl dli tiskarski IleqarapsrBo z tiskarstvo reqareE. izkuSen. 2. 2. . pt neqea. peden. . peti.-qll ft pesek petnajst necor]illB{ecoqeE.ma adj Petkov flemar adv petkrat trerlro^"nerpoldJ m petrole:. tolca aof wrBi pt we . natisnjen (trka. srKalr ga. KoA.aLost. Sirokoustenje reae^E ce impl bahati se. kdor ima pogoje za tazvol rreplH{Ka t penrnKa. ittlpf l. tiskoven (napaka).qETe a atgm od ne\ei pevka velik petelin ski pevec-ljudska tr. tuot fl BHe.-Ja adl pasji grnKaKo rrer rruu debele solnecHaf pesem ze Eecsapnja. tolba. nelltaecetlt'AflllrHlt Ha t perI tisti-tista. petspektiven. . treqafltmta f tiskarna neqalotrterKraq-neqatolte3alr m pedatar. pet oseD Ilerlr4a-nera I peta neruqnja. truditi -ci:se.dnjipev reK. spektiva. pedate nJe pt tiskati. sezonsko delo. trecoclBace pf.I i I I i I I i lrepcIteKtnBa 270 rrcrocKoDeE. aol neKoB. r novanJe trepqa ce ir pl Sopiriti se. peldenec rlerioft.H impf 1.kar se nanala na perspektivo. coanecJu. ntros!tsa. 2.1 Detelin nerclcr$e r b. ki lepo pOje in najstletnica.-r^r! r.o NtlKx m 3a nepqull una ga nzl vrvlcl nec. petKraten neroven.piti. sponka. graverska delavnica rlerre. sop las tre-plreEe. nuBKa pax ju prmo zganje. -K1r. r4rlura. .nemaecerMrBa nutn pevraJsl !Ien moz.nelurepcxq (t/l/ vorrrnsKt. 4. tisk neatarap m tiskar. JamsKl [rBap r?l prvovaf luBapr iqa I pivoviuna nnBapcTBo pivovarstvo /. nEBI(o Mt() pttno vrno r'nnr. spreten leserxrqa t (ne.. tB'(. necoBA m pes ad. Ilrrnt(a n()Atl pitna voda. Cmogledost rrc''^sg f gumb. bolelina neqa^6a I dnina. neqe paxrrja lruiati iganje neqes ad. z zenje (oenarla) ne"a^n impl slditi..ET^oB ad. vsak petek. rns neprre/! pramen. rler e n od Eere^ Detelindek zem. tl€\ flum Det ob pctkih. B nepcneK foa | 1. -. Dridobivati z d6iorn. nadin slikania.r.. ?Ea.JrF-neq|otrojKanr. -tnla odi Peten nsfr(aleH. itupf. prizadevati si [es'ajt m 1. -rsa 1. Eo [eroK. 2. liq 2. tiskarski.Bs IC tC n rIeropeH 271 tulereT t t I t I I rforroAnruerr. BtcoKa rteqKa pla\. 'Jt4a 3. kDjiga): 3. dolgorotnonadrtovanjcnepctreKTioex. . l.j/r^a inpf zapefiati . adj pitna. prod kotnik treco'ntrft. Sopirjenje. vG JaKpn penon nellq{Ilp t t brisaaa neurepa I csl votlina.po malem pitl. Eo ncToKoT pe-preJsnJr IeK. petnadstropen. delati na tujem kot sezonski neqarope3rtrtlta I pedatarska.|tnta ani pesmica trecHusr€ f den petnaj stleten [ecuonoe4. priho.

prsatr ^6pi.(samo sg). fnltge) 'na'/rn (odi. sKr nlrcoK.. splakc rw2 iyff stokati. -potipari.n at fl I sanilec. zaretr odmerje!. stmsten cau Noga od desa. tipalnica nrJaHx ce impl opijati se EtrIep m paprika.afnltaEe n opoldanski po_ goJenec-goJenNa ciaeK v sencl. kapi jo. valiti se rrlr^rrt<atfiHK. -e!6! r'r valec. rrdraE adi podasen. lrg nebe5rko lep rmcanr<a. goreti r^aaeH. pisec 'Jtr^Ir r'Ir[q ce inpf ledi se.ueReEt. 2. gl. pisan. Zveglica vzprameneti-!zplaqenevati : rumn ial piskati. tmila pf. si. 3.rlql|.ruuz-mro!r'. izbruluiiti Katr n lrrurylaEe z pisanje vzplameneti nurupav.n. domad. slesta tt'ror'm impl krotiti.^qln pl od. f berat_be. gaz dev_ati za sani. -D[d iron rv_ nEcKor tz kridanie. strasiif. 4. splako_ mltrlre. trmoglavec plamen (tudi lig) m. I I I I I I I . -ce: mendek zalovatr wralcre. rrnKrre. gojiti. udoma. poper lDrJalntua I pijanec-pijanka lI|4lepxa t Dol paprika n. rlnaAueren. pirje. nadrt. TeTpaTKa tmpl zagatr mrcarea n pisatelj. Tmarfldla plosclca rrroldll. [taAlre: KoH nrrcraf pista. grSka) r[!oE nr pion. ob. r afqT? plaketa. planiti. auKonol nosr rdrjal{elge r?opijanje Itrtua^o /. n. plan.rKa I pijada. n aMeErrc a dem fi aMeH Dlapremisliti se. . tekod ntat_m 1. a[qe.i ltltae. -tHa adi . tlaliti rqparu(a t perada. vrno .ntl)|(aMa It[c(r!( 273 IIrrKiiMa I ptama mrosdp rn piona Itr|j. -Errra r pis3. cidlska. llg og'norrwisz impl fam od\ranJevll.uJetl porinitiriniti. ouDavatr vetnJe waie pf otipati.Ir axa plaZa (rivali). letalo Erc''e'i adi 1. pisan. itnpf za- klidatl. rurcMelq an. jelati. tableta. cviliti.r^atKrferle _r2izpiraDje. zqfg zasaclu. obraz.i lad. zaDiskati. naDisan:2. .sKooa wa impl tipati Enja aK. pljanost ttsrxa impf od Erna tipati. 'rur m fam 1.r opijanje. udomaotnara plemenitost:rodovit_ denost. impl lriniti. I spominska to pecivo. skesatise. -et6e.E aueH-[aa. sta_ n^affrc n poldan. pijanae. zabelienesa oliem z noznik (Zelezni.zamuden kohola. impt vatl sau. ractca clvallscev senci uraurn ad1bera3ki n^a$ryDa impf opoldne z Zi rrtrrou adi krotek. avtor (Clan. nrrJaH(rDo. -NeHa ddi Zaluiol plam€nea.awe impl izpirati.rrncKylr m dop na fesu. fie DlelnENIt pohajkovati mrroueq. impl planeneti.krotkost.lanllrysa pf . w\a impl kridati. obde n!^as'' impl kazati j&ik laDa Zemlta n a(ap ra v zid vgrajena Dn'roMocrI. 2. Jall leva rodica pri pilueu rrrnrrMurral.fafi pisanka. Uz jezerskimi pticami aeraren rmruao n piS&nci iste koklje. hrelllati [trcKira-uDcx rrD adi cviletzagrca nrescec Ernmarapeq. krikniti. !zga. f podasnost. pitie al. . Dlsalelrstvo ranskem jezeru) za ribolov adl pisateljski.rMflep^r|Badj popran vanJe. rodovitna. -ur fi Dosebei Mcarcat(a I pisateljica ograjen prostor (n-a Doi-.I:'t!i w. -tt6a. ognjisfe) za rvirarra f Zaga(podjltje) rmcara l.1:EA##. brez slovnidnih in orav6l pisnih napak. kdor vod. gl.-pijad. impl lulrrralra I pi5datka. plJuskanje soDrnau naa]. -aua adl opoldan_ piskati kr.. -w f trL ga riza. *""9or zamud.rod joku). DiSCeta: star rokopis 2. n'. kmet v Sahu trEcEe.jt skladen. gl. Die wnorhpa pf nt impf prlotira'ti men (ki ina pisiatiiri bra'tit: rtrr yaa I pilula.r^ impl prosjaaiti. tipalka. barvast: ad.. vanJe.).Etrcale crDo z pisateljevanje. vrisk.z-pisec. 2. I rr . tis Ka.dm pest plamei ttrdtrurj& -m n ath klinbo.flrrKa pf. trepalnik ru^a I Zaga(orodje) ItrrpalldiaaI piramida nr{AaB-nxaO z jed iz kuhane.iCati. cviliti (v Jrg pasma.. zvef rouerurul ad1 piltandji zeK. poldne lrsce 13 MBkedonsko-slw€nlld sIolrr I I DOSt '1#i. aItoBIl cnoldertr-IK I'a. rsz e l. rEry qa / rmta krofa. prositi. ocvr. usoien n. 2. HacpeA nla4rrnua sredi be_ vprasatr rega gne m|Ialr-rltrraqKa m. plameDast.-ur tn pisk lraaAEnra gl. -I@[.a.tr aueH. nxja.i'l3k"'.trl|poclr|Ja-Elrycrda.poeivati v senci.a+nll { zool pijavka (tudi tEoHdpKaf pionirka Jlg. rucE!tsa pf. Dtidki tEcMente z od mrcMopisemce wrwiw m solata iz pedenih |rucuo n Dismo.a'' adi ifidecl f am ob.letaliskasteza [^aAIIsHa okrog poldneva. odi 1. menokljunec. neizkuten mlapisk did rvlror nr pilot.r^3gqTge z opoldansko po.J'IrI'. popi. Disava(latinpaprik in paradiZnika ska.

ploldad nag z plug ILUxEe. II.' pladljiv li8): 2. n ere impf melati. fig naval dustev. jon acr r. 1.2.1 pletivo ln plelar 'l[. 2. -I5€ I l.kva3iti n achpa.ne te. pletje nAete. tr a(a pf. plastiti (seno n aqKo.reu adj pokrit s plosdami (dvorigde.nik. nrarerl ^kas ru^uoot| rt l. -qr nr plitvina. l. plast. TrF n pladnik preve trAarE. ZaDletati ( iezik) se uerixrala I nrirer*a I l. I plavalec-plavalka nana'rnn cdj plavalen nanane pl zaplavati (tudi lig). plaEljivost r. Ito(uaga.rra adj bojed.lilajav. tariti. nasad E imDl klepetati. in impf planiati. prestrascno n aq. impl izliti-izlivati. oDu.plod nAoAopoAeH.rK.rus. lovski plen. streha) It oqect adi ploSdat nao.ruufa . ropatt. strop. z. -TKa adi opp. zapletati se v.A6eI| adi plovbcn ir oA rft sad. /rg veuK Kup naaarrlIq(t| adi planinski &rat*pa pf.. {r|lfra tn plol n efaao . fiLnski ekran nlarEoca ce pl fam lig pobledeti kot zid [r1ar6 /r plato. tenski telovnik.ur adj jokav v 3.ae impf jokati rlaqeu. pljuniti-pljuvati 2. strmoglaviti. pljuskatl . -Bryr m fam iokavec ^ct*\ v kope). plednica ( kost) fl w impt plavati nrrrBatrlrre n Plavalni bazen.IL samo pl prJuva se -ce: .r platna. dveka-ri. zapleniti. pladilo n ft platnik. plavalisde rrrtrlBaEe/r plavanle ntIIBaq-! . sadeZ. {rsr n jok. ple. lt Yxra Pf.A kolobarjcnJc m r^ocxa I plolaota dutoro. nAucra pf. lrg sKrajna meja tr^axo aali. 18' ovotnlca lEgallmla. uveliaviti II ecKa inpl ploskati fl^€cKarl€ t. oblika kruha nlelria. planina: 2. 3a^n mora I ploSda. -:r<ra adj plalilen Il^atrr. zau5nica n{ecHrfqaD adi pegav. r.a impf ujeti. mano ad. postavrtr.trrKovMeH. gl. rIAecoK. 2.e rl -kos v naravnt slnnl rlaarllo z 1. plitvoumnost n llror. -ce: vmesavati se. pla{en tr^ared 4di pladan rlartr^sDlncr I pla5ljivost. srebrni nakit (nn prsih Zenskenole) nro. ograla fl orll| nr salva. sloj l(avKa n impf 1. . ornament: 3.naasar-Docr I jokavost Zave). kos blaga. plitvo meslo v vodr n rrmp n surova opeka n^lfrxocT t plttvost ru.rrr adi ujetniski rraer'crao n ujetnigtvo.An rcue.rrrra odi platen. lig zabrusiti komu resnico raecExrq -qrl z. rod Dla&vati n. peJ razbojnistlo 'r4/ naenlBarb€ a zasutnjevanje. plen (v vojni.n pk)|. platng. pt unea.rarnocr IIACHCTBO II^aII6ra I plaDet rt AIUrua. strasilo raarexeu. tarnanje n^a. kita las: 2. imeti telave. strasiti usedatise n arlm inl -cer naara I plada n^a. fll. gl. -rnje tn nrE ravnl']a. naav. plooonosen n^oAope. solzenje r.. 2.seja razsrrlcncgo odbora n era{(r| adi pletarski r^erBa I pletev. plesti.{Btf. Ulajast. visoka planota r4pr$op-Ma f 1. pletilja 7 narora 11.{qt n eHer 4di ujet n^e'dr. n^erKa nadin pletenja.Dalagati plasti. pljusnitiplati.rmnaon plasilo. -qr r?i ujetnik ( tudi rtg) r eHrr. lig odarau-prenln.2.J.uun rz plodnik n^onrr. lig gooezoanle naecua pega. l ele/I lmpl Dlesti. l. navdusevaD rueln. a^e. gl. pokrit s srebrnim in drugim denarjem (noSa v okolici Debra) naecmrqa I klofuta. gl.itrnrga l1 pleme.l ploskanje. prostor za n areq.pf in impl plasirati. lre neumno blekniti ntatxa f fam t.-I|.f plitvoglavost. impl platati.ren rz I. r eMe. pla6evanje. len^ao'r'n aati. vzorec r| eftaFtr^ef(ecrcdi pledat t^e*&t n pI pleta tr^ern(a f lopatica. &trEaqKa nlrfiax. . pulvoumen |I^rlTKolndDe-r firxoynDlocr t?. -oder. jok. . JazrJrllost cuen nlaur rz plald (tudi lrg) n areH{x. fl^Irrc . umetniSka suka: 3. poplaviti. gl. bonAaneH.it bojede. plasiti. 2.oropati.n Kuverta. ialosten n aqeHn4a-Ir alrei{Iqlryll 4d9 JoKale n aqe6e n jokanje.raoal. plafon. Iraryp [aocKaB-naockar adj plolll|t trAocKamcr I plolaotost rr^qr. lig grmaditi (duie1. -Nra adj plotlcl|. o. npu.. r\ozotjast. -qn m plosKanle !I er. fig zanid€vati. ropanJc n erryM n pLgnum. !olska tabla.lia6oti plIev imFt pluti Il^oBt{ oB[A6a I plovba tr oDl._. spravrtr v promet. pl.Hy!. plima. nacrtovatl trAarrdr<a I plantaZa.n. peron. li5aj I r^ec8e pf plosniti.. . -ll'ma adi plitvc glav. razliti se. -qna adi jokatt. Zit'o.r'|acfr pl vreei. najvisja todka. -gII n pladanec l eD'I lmpl pLeu tr^eBua f ple\.tr^aEdTa n eulM n ecKa IAIrit|e I I I I I I t I I t t t I . 2.'laq r eaarrKa pletarka. osnova. stkan r|lrarl|trrr. podkev. trg natrt za akcijo tr-{a(al6e n plalanje. ploskev n^orumA nr trg. ( ocu zrusiti. -ce: teiko se prebijati. imPf I.

€pLw adi zaupljiv. lig meti. zatuliti.anedenost flo6apitsarie n povpralevanje. leti se. tro nrVcra f mehurdek.noasF'|BaIrt. ro6eaz. rojak roafatre /r odhajanje. pl 6eAEsKa. . veter) noDrlR.^ impf ropati. -D!|a adi slinski zmagau-anagovau adi zmagljiv. pobratim.tr Yr(artturK I pliuvalnik r. pl l.go sDodariti uorlerraq-.. stladiti.. toaJacysa pf. Dobledeti vati pl wauna impf blebetati. poklicati-vabiti. f.2. zmasovafia aende.. plus. najboljsi prijatelj. razlegati se. no6eAlltsa. 2. tto. fantovati.6ynr no6y*t. zmeden rc6apa.aEa 44. obvladati. nb6pry lep5i. -vzeti zavzeu lo(umo mesto: J. zvilan pf.oBWe8.l ro^BaArl. zaroBeAe deti kaj. uspen pn oeru lOOeAeA premagan Aot . bolj. sDodbuditispodbuiati nodvuaI upor. pen [oBep]MBocr I zaupljivost. ropot.oBzr'aimpl od noBnc povijati (otroka v plenice) floadlaqe r1 otrok v povoju. poverJenlSki. pokati [o6eAlnft. impf rI $n(oEeE. impl rldw gati. 'c. raz. UprraU Se no6yEraB[ pl znrSiti.qtr-trAlxar1trtrI|a ttt.ry oa. IlotaMlrEplla loEepeHrlrKn ad.ryrurir J slina. izhajati no6parnu m l. grabiti bijati. .. izpuliti. potruditi se no6p3P. 2. sDegiti upuca. rK>praep. po visevanje. v sponur. gl.n zaupnaose. veniti noBelreH zaupan adi no. ?A | tr troBJaca noBelremF-troBepeErq{a nooaplraq m terjavec no6apitsa'ma I povpra5evanje trooeme pl zbeZati uo6e4a I "mag. s sebo^j.rcQtepe pobrati (sadje. 3.no6ottt ol 1. fig izpodDrlau. pljunek tralKa. impf tit ukl'+.: napeti 36parmdr (ce) svoje moei. skugtrap. vedinoma [ole*eroAl[teH. noMeK. qo6eA.J4.povelje norerra izpf zapovedovati. tmpl povabiti. 2. izvledi. uprav{avec wo . tt rpl poveriti.|.aM. impl L postati bel.Ee r prJuvauJe t UxE. upor. spodbuda terjatev. tisDiti.pt. rroBeKe troDenar4di uvel \oBe'de. s silo si no6Da. programski dokument: Ilosea6ara Ha O6earxreaEreBat[4r listina Zdruienih narodov troDe^qr|& -ry nr gospodar. . grabd. W prilaSaati. dojenaek. klicanje.pobi+. 2. ce rro Heno biti -ce: slabim Dod volivom nos-g\ernre vedeuje n troB€ n vezava (knjige) noaesaeE 4dv ves dan [oBeaa t zapoved. tro6Ee impt. cveF kati. pljuDek. ponoriti pt. zmagovrt tr(roeaeE. inpf no6pKa[ adi aneian.zasnubiti [o6pKa{ocr I zmeganost. prerl. m6^eAlre zl pobledeti fiks izraZa komDarativ: [ov. zaupnost flItBeke Ldv kotno 0d Mrrorv ved. Cve. poveaanje uoslaca. klicati.boju.ofwwa It. podiv. zapravljati aas r. DoDeAe.. zlv: tlrc troB'JK.ll.tro6paraus. tro6parmryla pf. hru. impers malo b6 mehkejSi. rttUt pobratiti (se). peljati. ne^eHaqe EoEI|Br€ plenica. pv ruteu. 3.'iltry]Ba inpf 'IoD.ept 1.adi poviSan. rcBVrsyDA pf.E.'Ka fam potepsti se.gl. kvasiti pt pobesneti. gl... impf w trospwf pt tarn zapra\iti. volk. odhod pl no€. po. trdyAa no6yAo^r| ro6vAlAE pl ponoreti.tm m povabilo. povisevati poviSati. .2.BHa adi vcdloBekerracoDeH. no6eAg. sklicevanje rKrBrfE!tsa pl. zaupati. na Ias Dodoben u. razbc 6aB. zaviti (pes. poviti (otroka v plenice). vstaji. ffiapyR poiskati.'. hitreje leti rcala impt odhajati. razboleti. podvizati se"hiteti. II.port po (kot pre. l. zahteva nosaca. pc. f zmago\alel govorice .iyi<dqa l-slina. zabtevati. !ce: upreu Se.zpocloru traains! pl stvari (obleke. noBeprrrearn upruK no. ro6yAa I pobuda..runa adj vedleten nooe(euua adv ved ljudi troEe(eEarn4dl vedkrat .n. no6yuyBapf.luc m 1.Mq. 2. 2. porurcvau rabiti pf .zver) gobezdad 'Io6ece trjb. . zaupnilki IIoBepl. pokoriti se B..\o&Mw magljiv nost rutyclxa impf pljuskati.Era-t ropanje. odme. lig pred. uren rl. zur]av traycror m trcsk.. osiveti.tro6e*alryEa Ul l. razui predmeti) tro6trece I'l posaliti se \o. zaupnut ce pl. \oBepuBa pl.i?npf uveniti. premagovati noaaMnr'pl| troBeA!tsapl.r adj kot izrezan.aib arh vel. -ql|-!Io6eAtnqa. topot. anaeoslaven n Ucldo'Ir impf buaati.ias[(. noBe(ero i'edina. hnj.rwa pf.n fam gospoda4 upravrJavec troBea6aI listina.povitek I rlostr. poverJe_ruca f za- I I I I I I I I I I I I I I . premagatiobvladovati. u66e. DOrmstvo samovati. ce niti se. n rroBrdrr!tsar6e povilanje. jati (pes. pozivati tronEr<trar6€n vabljenje.E€pennK.fusxn cdj zmagovalski " lavcKaDl|qaD44. ro6eAoroceE odi zloi'ago-4Ba hrup. impl naSduvati-Sduvatina. trusd vrt.a (y. impf I. 'f.ooacyla trt. rfipI povamprnuse (tudi trs) oe.o8e gl. izplJuneK IIAII€.'2.tr. denca. zau. l&aMrta o /l blebetad. impf rro6UAUDa 'no6y. impf pohiteti.

umazai\Ja noras. pnpraven. impt Dajti. -AEa 4dl sramotilen. neEist. 3. nec$roca nofiuturmt aI(. hudoben noraserl .rorptM. . suienjski. noroaeM!tsa ce sc srefiti se.uoDropFaqKa tt. umirati od zelie tror eA m 7. 2.HrF rz umazan. oncnofoaeMt ce. spraviti-ce:v ncpf. norgAno adr -ce: no postau groo. ogrditi. IIoD. prekrsiti. pogoJen loFoaeH. vidik. f nes\aga. Dapacen' IlOrIeItreH. zadet'. impf ponovl -ponavtJaU [oBTopAlrE adr' ponovljiv: a/ath ponavtlaterl loBTop^ssocr I ponovljivost.rroDlreAyDa impf poskodovati. adi w 4'l. ugoden. zavrniti: izbliuvati.noErcpyaa.napihnjen kaj dnine aorpafaEer adi fam ki. podati.zmotnost rrolpn Kn ce. -ce: sralnoten se trorpe6 n pogreb troAaaarbe podajanje.en. ifipf nost. podajati. rlotpsy& pf . tig motno si zazeleti. trora its{l pf.. pe riodicnost troDp3e. gro noroAHocrf primernost. prekrsitev pf.a/altt ltcratrvDost noBTopEo 4dr znova. ugod. udnica. nudoben dlovek impf mazati. -. ifipt p6 boiati-boiati notas adi nesnazen. lig pc galanje. zanimanje. poskrbeti za-poglcdovati. 2. trorpr{rqtsa ce pf. umazan. zadrzati se noBre pl hoteti. opremlleno . impf . lit ugodnost pogrditi-pogrdevati EOTOAOK.mollel. r. 4. norpe6YBa . onc$rctl. preklicati. prilika. umazanija norrr6er<'noru6e m zadnii Kratec meseca ( nasilne tronl.larpa f med ptotirL. skrnina. impt povezal. ugooen doroAeHo 44r prrpravno. pl nakazati.eleti noBrop 4dr ponovno noBrope{. pasti. prrmer. umakniti-imeti za posledico. noDpsvaa pf. obidaj prvega obiska pri porodnici noaoaed.rmoutev. upati s1 troraiar$e ugibanje. motiti se [orpem. vradati-zavradati. vasezaprt tro!^eqeqocr I odljudnost. rrorarEta fi.rn noroAYDarr gl. uganKar rrorarur. zadeti. -ce: tlg PogosPoorrr ttoa m tla se rofparMseE.te pf umreti smrri).arik.ofpewvBa stvo. -qrr m povratnik troBparErqa-noBpauuq€ t polTatnrca roBpeAa I poskodba. vdaja'1 norpe6e.a voJen nonojruqa f 1.rlla ad. pomoliti (8ll' nje. Priloznosr noEoA !|B adj vodljiv nosoA^rrsosr I vodljivost roBoeH-noBoeHeH. koruzo)-osi-ce: posreiiti se zalotiti. posKroetr za norcfu pt [. impl postati-postzilati sreeo osaDen flory6!tsaEe fl usmrlitcv. poma' norltAes. tnpl uoAaucrso t arh dria\l:ai''orpeu. 4. [oE^eqra pl. zahoteli. totte{ula trt. rrorp^Wa pf. -qII m zadelek nory6d pl 1.pogodba. . 2.lorpy6a. zadrzanost noBrujae I vplivati no. vrniti. imlt pogledati. ir?PI potegniti. f \esnaga.ti se za kaj. noraiaq gubiti. 3. inpf l. iz.Iu& roroAda t l. /itl norolI tn 1. lig uniditi. podanorpedFaFe t? pokopavanje gra pl pogreti lorp€e adi pf popraskati [OAa |ru|rIrin-EOAaImSI| norpeltr(a podlozniSki. repo ureteno. put! ka. ser4d. zvezall-povezo\t au toBptlKa pl tam pozabavati se s kom v pogovoru. noBpar?apf. f tam polrar'lja'rec (razreda! ponavuavKa. cAoDl. urediti. gledati rroroEopKa t pregovor.BoAn povod. krize\. kondicionalen trtoAeg adi . zadrzan. umikati noB^eKlTarnea umik roD^eqes 4dj odljuden. im?f nie poKopau-poKopavan no.ma adj obmejen noAaAe. za. se ie flor"trtrIr pl priviti sc h kr> ce oomeldanil mu. 'J. uganiti. darilo novoro jendku.g. domovinska pravica narediti napako.pobri9a. noroA6eH adi gram pogojer\. doge vor. zmerlastredi. usmrtiti. l. pogoditi se. ponoi'no noDTop!'aal6e n ponav{anje loDropyDalr. unilenjc. nazor notteryte.pl. ugoden troBparfi. obrat tev pl postati osanoropAee ce roryp6er!tsa pl opruvitl ncben. gl. noDpeAn. pati primerno. fet sila. uganitelj.pizadet. imPI W trofpAe t sr. osuti (krompir.noDAeqe 27ll rloroA6a IIonoAfts 279 noaaqcaio0 troD^ese. nezno stisn sc ili norpafaru I faz pomeldaniti koga.-. tr'oAptaep pod. poguba.Eu I nesnaga. pomota lo4renfiocr I napadnost.t pnmer€n. 2. -AI|a 4a. norptq(a pl pogrizljati poeoditi. perio diden roBlreMeqocr I obdasnost. pogled. skruniti 'lora'[r norasaja. bljuvati troaparsuK. '? DaranranJe uorafas n ugibalec.a f napaka.. -urHa vilen zgreSen pf. -qll-noralllltrl|l|a m. 5. raztaliti-zadajati rane toapare-u adj obdasen. udot! . pogon. psovka vo)-streli. pf. -pl|a 4di ponoven ontoprrt . vdati se-vdajati ljati. ustredi.zmotiti se. 2.ryBa tmpl oq noBre pG skusati kaj napraviti. orp^1. 2. IIo.noAaBa pt. pogoJ narobe nareditidelati napake.

'|ioaapuBa podaritipodariat i. impf podvln-poovllau noADe:.l. m I'risk. impl podzidati-podzidavati troAry6aB€H-[oArp6es adj pc grbljen. nagovontt floAroBopKa I pregovor. na ko gar je lahko vplivati. . zasmehovalec noA6rBen. zvezati (knjigo) podvezovati. vedkrat Do malem boleti i izbor. |loAarroK.rnlo froAflr^trB a. podpihovalski [oAEa ttt gantar (tram za sode v kleti). kr. impl 280 noADapoK m mleKo rloA. izbira.im. zbosti.Sduvati. noA6rr{Usa pt. rahlo ogret za KaJ. tu pa tam noAApxtr d pomagati. malo zadrlan (pozen). ifipf rcz'[o!€ deliti. kvalifikaiij a [oArpa$r. od^oAtup selekcija bira.l. noAra aAE pl malo se shladiti (vreDe). malo brez glave loAtaMareE adi (o ooeledu) rahlo skaljen. Sduvalec. tlo\6y. pl izmakniti se. zasmehliiv roA6rBuodr I porogljivost rto46s'Ae. uainkovati noAea6aI delitev a.polet roAeM6e !tsa pl fam polenatrtrl uoAclBqeeroAer!f. usposobljen noArqraeHosrI pripravljenost. po-impf salrtl se-za norca rmetr. roAroloplr pl priSepniti kaj KOlnU. impf izkusiti. ft Wdvoz roApolrm ce d podvomiti. podeltevatt postaripostatr\/M pf . -x{a adi premiCen. nekoliko DosDesiti (korake ) doA3a6puEr pl hitro. l!oAel'. troAiafuar.z. vezati (knjigo) . uoAB^eqe. zavpiti-vriskati. ponagaJaIr.ljEn I I I T T T I I t . uo4ona pf. ratuo vrnlen xoAraAlreuepf malo zadr:emaD troAeMn lit vzpoD. lcei vdasih se malo spozabljati noA3a6opaseH adi nekoliko raztresen.krit. izmuznlll se troA6r0 . podkovaD.devljar med Sivanjem orzl na Kolenu impf zavnskani za. Eoaspv. "i.ostt okretnost. malo zanesen. impf tam zadolLiti se malovdasih se zadolzcvati. poKunan (za pnpravo Je(u) doApe$qK. podvratnik.eBa pt. -A'Ja adi plipravlen noArurBitiuBe z pripravlj anje noAroroDKa t DriDrava: izobrazba. rIoAe^UE pf . -BHa ddi porogljiv. lorotrop(a. \o$!.dme!. spodbuda pf. roganje noA6rrc.B^eK!ts^ itnpf poddrtati.oDregnruse loAoyAa I pobuda. poudarjati roA. gibaen troABnxtr pl premakniti. prisko titi na pomod. preizkuSati troA6EeFEoA6trFera n. ki ga". misel) roArlrfta. inpl poZretipoiirati slino trlg) noAnorBeH adi pripravljen. Kpena noAeJcaDlrapl delovati. prikriti kaj.[oAFi@nq {n t-nl podbradek. itl pl nekoliko zaboleti-viasih boleti troA3a6opaBa izzpl vdasih malo pozabljati.tt posmeh.[oADoAHrIt. premakljiv. no4roarrrpa pl.qn troA6paAon. zatopljen noA3a6opt|ll ce. nahiriskati-spodbujati. potladiti pl noAsa6p3a podvizati se.os. -Ur{ r?rzvodnik roAEeArtrqa-noADoAsqa f no4rre. -3r z veliko dejanje. Witi troAB acreE ali podjarnljen loAEAasrerrocr I podjarrnljenosl troABiracm. hujskati pt.zasmehovati noA6[Baq rfl porogljivec. -qll ft o.) troAsaMarr[ pf nekako zameCUti uoA3aMajaHadi l. rfoArl'rBn. ao. 2.troAnorElD? ifipf prlprar4 u-pnpravll au rroArorBrEre es. . noA6lqse. grbast tro{rpee. impf pogreti-pogrevati (jed. .ik IIOADSKHe. hujskati noA6lqrlBas fl podpihovalec.uoAapu pl.f. noArpaalra pf. yl malo skuhati. noApaacr!tsa pf. prevozruna noABos€E. troA6lurira im pl nasCuvati. podgrlina pri govedu [oMoaf a{oMoJAyBa imUt pri. podpreti troAApEKaI podpora. povrsno obriti noAsa6pmte pt povrsno. gl. noAorDa pf . jermen. nor..mpt Jarr oIrocjt pl troA3a6aa3Er malo zavidati tro$a6^yAa pf privesti v zmoto. naaduvati.qr troAroaHtrK.hujskad troA6wryBaqKn ddi hujskaski. podeliti-deliti. JUnaswo rtct4!''''A m podvrsta (v sistematiki tivali. raztresen: 3. preizkusiti-izkuSati. po..ti . lO^rmrsVSa tf. Zivahnost noasmt. na rahlo obrisati noAsaraaAsEp' postati malo laden |roA3aroBopEpl nekoliko zadrzati koga s pogovorom troA3allreaEadf.. rahlo prevarati noAsa6ons. oremaklj i\. IIOAOIIB rroltlpu.Ep3e rDlezrva. nahujskatipodpihovati.. EoA.qI| . rn podbradek troA6fre4re pf. sb:retnost. f gl.AdUEUga impf spodbuditi. hajati vaasih.la rl. pe hiteti. kritati. prvo noAroBopr| 281 ltOA!aMareH troAapoft. misljati si r'o{Bp3e.EAeKlEa!*e poudarjanje. zvoonlcit ruu troA6oa!tsa impl pobolevati. podjarmiti pf.fl po(lztrc( roA6em:. postati malo hladno (samo 3. noAsa6opq!tsa ce pt. delati dolgqve noA3a6ourorupl zamasiti (usta). podkovanost p. z. €Ha odi prevozen . gl. noc^oBEqa noAno^rrrc.apl..rl||. itflpf spraiti pod svojo oblast. n naglasanle troAD(xltt prevoz. rastlin) noAEE(en. gibljiv. poudariti-podartavati. mignoAlaxcnocr I premidnost. D'o{apsU!. ifipl podvezati. -qf.di podajen.

zmelati [oa3aMe^!.xlra ]f. malo prekositi. predlagati. misden. vzgajati pf rcNapi. -rKrm 44. fi8 sklju-c€: ti. troAMlrr[Illa pf. skoditi vloiiti. fig nekako obiti loA3aocTarrytsa tfin maro. lontar.4 aA!tsa pt i. malo nakurjen rroAqaMuHe.krusno peko ra cEara rahlo skljudeno ts noArrrsap r?. [oAMp3II!tsa pt pame inpl rahlo zamtzr\iti-z'Itz. -^qa adi podtalen. rroAHaBeAHa. nekoliko. nalagati-varati. nagnjen k aemu noAAor(Hosf I odvisnost. zrasti-Dosaniaskloniti se.tr!. f potuhnj enec-potuhnjen- -[Fr-nOAMOltBtrqa impf kdaj p kd. noAfiItrrEe. pred.j nekako plizadet. skakati eez vlagati. gl. nekako skaliti.'iaaticlu se noAHaaeAeE-noArraDe{nar ad. troAHa6A[rKlTa our nr vloga. postaviti. noA otaeH. impf vzdigniti.D. malo. primikati se lagatelj loAEa6peKuepl malo (precej) roAq. nizkotneZ troA^xcHnK. floAJapMl". prcrrcstlplot-izmikati se. malo pokvecen.rtI|qEYla_ pJ. nekam brez volie no4eavnncepf mdlo zamiZati doAsaMrrrruce I nekako se prikupiti. pl pomladiti-pomlajevati noAMAaAoK. zmrznJen se noAMp3narEqa I poledica noAuayMx ce pl mukr pr'lll k troAMlrsrre. siden no4savecreu adl nekako pogosten noAaaqyAeg adj rab)o zatu" oen \oAseue.alo na- \o$arKe.aj obiskatiobiskovati noArrar{tasu pf rahlo zasovraz1t1 lroAuaMllrrell adj Ill. KA rroAHaBDxHar adi nekako vaJen rroAuaBpuar adl rahlo premo den (od detja) noAHarpAeHadi. postavljati. dvigati. podzemni hodnik rroAMo eH. no4ua. predloliti.j IIoAIn4a I lon6ena posoda za malo skljuaen. noaHece. neKa_rn naKazen noAqaKp€He ce pl dvigniti se maro. malo si zapoEniti troAsauo3HaBa impt swznavati malo. Jaar roAsaraueflr pf nekako si zapomniti. pomagati. roAln4a to noAMorurocr I potubnjenost. larnltarl noalrerse pf podstaviti. uq A. nekako. noA[D!3a pt if pl podivjati-divji postajanolmenocr f podivjanost floAhrHe-noA[ra f. inrPl impf izogniti se. ki dela podnice. -ur m podlistek. sub ickt olruce ti.tueH adi nekako iinelanlmalo bre2 glave noAsaMlItcartadi rahlo zasPan. noAMaMyDapf. impf namazati. malo uzaljen pf troA3anlre zastati toI'aacrntar adi malo hripav troA3acrrrleuadj lig tahlo za. malo se lzljubiti pf rroAsaMlrHe malo (komaj) oditi. zaPosEvuen noA3ao6rrKoa{pl nekako obkroziti.B^ . lig potuhnjen troAMOltEUK. mimogrede. t\oAseMa pl. noAlraiqerl adl Ze malo nrtvuvatl Jen noAMpqqe. feljton noA ora I podlaga. lagati noA^erse pf malo ledi. trpeti troAHa6r[rKrr.-Mrra adi podzemeljrro!3. zvabljati noAMaMKA prevara f lloAlltal|Ka. temelj.nufeH adi opit. pofuast. dvieniti. impf zasdDjiti-podpodjarmiti. okajen no4uoprrqa f podmornica. lig skusati zvedeti noArcMeH. povrsno.obfikati se. noAuBu. nckako l|nnrca. pG nabrekniti ganJeK. vzgo jiti-vzdigovati. zvabiti-varati. IloAt'ec!tso pl. odi). impl prijeti-prijemati.cuu ad't pod zemljo rroA3cMlc podzemlje n noAleMrrsqa I zemljanka.rroaracueDrre pf nasrnchnltl ce nel. podmladek troAllroa r?r prehod v skali. prilizovati se roAMAaAeH4di pomlajen noAMlraArr. nekako Dresedi troA3aimc rr ce pl rahlo se zamtsrrl pl noAsaMo^rrn malo umolkniti: malo utilati no4raneuapen adi nqkako zanemarJen. nagnjenost k demu noAAoKa!t (o vodi) spodkq Dau notaourna I podstavek llo{ urn pt (o rani) poslabSati se. ognojiti se noAiraMu. podloZiti. tit podledi (bolezni) uoArreq z podlei.noaSaMaTa 282 sKl noAMeT IIOAMCTI|E 283 noAqtlrap noASaMaTttPf malo. prenaso- . impl prevarati. uoAlmg{Da niti. nekdaj pa kdaj zaosta|afo. pce: seznanjati se nekako. in pl Doerftti. oovrsen. ry. lig podtakniti troAMrlK!tsa ce impl d. bezno EoA3ap-anrr|q malo.-4u tn lit naraltai. roAgacMeaH-noArracMeBat adi noAMlrgK[ga nat' pes zoot sLrahlo.l -rur n mladika. impl pribliiati se.mraien (izraz) zahrbtnost floArr. do pf. gmotno sl opomoai loArra lTes adj rulLlo razkaien. priprs makniti sepfibluevati se. lig podkupovati noAMer r7r gr4n osebek. [oArrecliBalrn vlagatelj. Iu(u crrH4\a smeJarn noAn_4Bnar adl' rahlo polede. polomec noAHaaeAeroAsaBeArc stlc rd povesiti (glavo. jama roanBefi adf podidan [oAuaee. prekop. \oA arKuB pL tmpf prevarati. [oAf. lig podkupi timazati. l. I za srlo poravnafl noAlacenlar ad.

pregreamosl noAIreA!.prueka noAxonTrrqa. impf poenostavitltror(eurrrr ce pl razbelievati poenostavljati se malo. poglobiti se.' izbolj Sati-izboljSevati noAo6plrare fl izboljsevati. noetgt ce ?t lroxmKa d Zivotariti krajSi najeZiti se cas noe. sloboko Cuted zavirati pl pomilovati. oponasati noAParsaEaqe r? posnemanje. no6efupyoa noeFtrost&a r?r. obnavljanje noAgoxje n 1. na novo dokuDiti llqAgoElDarle r prazniden na. nabrekel. noAnoDa/ l.'{lepota IOBllH nodMa I l. objokovati lo se zmraaiti noxap rz poiar Ko3aBIIA! l'l zavidati nor€pruurc . troxe. ^aB no.-drZa: 2. kup (obleke).ra adt pod roko.odpUBa impf opp B^ottr. BrB6a noL1ra pl zapihati rloaYev adi zabuhel. noAltar{ts^ pf. top'ur*us pl. zgteqovanJe noAltarKaDaq posnemovalec n posnemotroAparKaaaEq -adi valsKr.'pKa malo pobrizgati pt glasb cnMooErcxa [oeMa. impI 'Ioev@'. kraj trosaDlqte.HqE m posamez. odlkmjen (!Tata) uoApat(aDa izpl posnemati. drzati troAlrma ifl pt podkopavati noApuBaEe 14Irg podkopavanJe noAltoru. pozafa impl fig malo temetiit6iC tlor(ap. uixamnxwa zf.q|a adi posam+ toxetie pf malo speli.AAa adi podel.pl troAloKrrrrg f zanontntca noArrocrrre. poglabliati se lloratpt|ltKapcKrr-rloriapBFrxs r{x|aB eqe.--:xata trosaB€lrepn ce pl impers maliti se. poenostavtjanje Zveti kje nekaj aasa noei(aEu ce. impf zgodajvstati-zgodaj vstajati floAlrasje a podrodje . [oApa36npa ca-ce MO IIO CeOeCtiI SamO pO SeDr se raanme ratS1a.doziveti: stavitev. pesnitev.oponasav troApas6cpe pl Dekaj malega troeDrtrE!tsaEe n pocenJevanJe. nov naKup. nizkolen troAocnmar 4di nekam hripav noA(rc^a6eE adj nekoliko oslabel troAorBopes adi malo odpr't. imot ro6rcxa adj l. uor<rreg{orclne pl poreti fig pesem!.1r gl. impf podrzati-traj at i. porumenetr nor(Irraltsan adi por. tror(apEuKapm -4lt spoznati.l(eruo ddr zazeleno Dosamidnost uor<e/rqocrI za. nabreklost.Dezaupnosl noAoa. Do<trentttl{nematr nopqtxu.eiati. no3aaleryaa rf. zgledovati se. poet. orunoetr nr todka (za doselen menel [oeAHrrcry. pL rmpf pomv nat\ zravnau-poravltatr noApaur. ka). loapar. 7 z. zelo lepo no'(ollreH 4di porumenel. vznoiie (hriba). lig I . .f bnpers zbadati. napihnjenost rolwm. impf ovohati{vohavati no4Fptr pl pognojiti ol. tig trorKrfroatr[a t zgaga. ropXtxysa prf. pri rollr noAIraMHr. g).. nosarlrurrfi. sumljivost. biti mapf sel noepreEFa I gl.3da I l... rloxe^lra impl Zeleti Da pf. saunozala terJalen noacprrpaioct f pozrtvovalnost. poezijai 2. . l. troApoHlra pf. Desqigki: 2. impf podriti. trgati (po udih.n4tsa . podnoZje (spomeni. za:uleti-zddraeviti.nocsrwqaa pocenru-pocenJevau nlK IO Zelen oeArqeqeH. izboliaava no4osp_erme. tror<lt. p€snikf pesmca roerKaatr I pojecljati. prudI KA troA(xrpllD. spodkopati-spodkopavau troAIrlT ddi drugaden rro4pw 7n klet gl. n sum -nJa sumljiv. razurneti. poza.troA(x]pllt'e^erl. poenonoxxBeepl preziveti. zaieleti noeA!trreqHocr t posameznost. 2. dobro postavlen ro4peFeugcr f urejenost. ItogaD eKvEa rt. a. glavna mi- no:i(oar{ Ut porumeniti. upemraaxa^ el. razumeu. surnnost. lJo. podnoznik. zadriati. razvrlaati troAIreKnr samo sg urok noAlteMe..elenost noe4noctaorol.o6pn. pf poreleti. zasmi. novoro iendek uolnoon p1 obnoviti. f. tror<erer! -tura adi zaielen posamrc no. dobro razvrstiti-urejati. poem. 3. tto!. troApeAitsapf.roApeAes cdi urejen.Ke u atpr no)ltettuB. samozataievanie nGa.re>KeAYaa zar.r.mevali. gaslsKt impl lig rclno zivtetiizil roxeDoNr Zf pr€Zvediti vladevatikai nox<era ..tro-AlreM!tsa impf pf. K SulntuCentu pf. v kosteh) impf prizadejatl-prizadev'aii uspeh) nodma I poanta. noAsecvBas qr.g malo se idziti noeaEocTaDE!tsaEe'. X. nezaupen. 2.aBrd.nagnjen -lula rnoAo3pnBoqr l. spozDan DO@rUlev roApa36trpa impf ra j.rtvo\alefi . 3.-Hn|(. zaigazett u noeAlHeqHo cdrr posamezno. noaadaB Df. spozgasuec navati stvar.f |.. razvrSden. impl urediti. noAlfoc^tB a41 znosen noAt|oc]rl|aocrf znosnost noAHoruRa podnoZnik.1 potaritde. nabuhel noAyeu(rcr I zabuhlost. zajecosattnost Iratr rc3i'6.[oAEnqapKa 19t noeBTl'trllal6e l|ocanHeu 285 noSar?u)KH troAE[qapKa I krpa za brisanje pod?ic_e. troeAuocrallry.

pf sklati. noJaB!tsad.uo nr]en noriu rrBocTf pojmljivost. zamu'ce: no3EaaaEe n poznanJe. uvlzlran eaoe kaj jc za zoitrk? llo'lMeHqH. -lln f 1.toSuajro ad! znano oovoutl-oovottevau no3[arocr f poznanost do3aoalBzule z dovoljenje osto ad.D'r''aadj ll8. rod.Be-qepa zajtrk. .noJacHFre^en.llo3HagqfBo tt poznanstvo u-Dogatetr rlo3tmr adi znan noaroG.izginiti.lprecej. no3aAoqHlBapl.n gtam sub. poznatr se impl tualo zamuditi. kosilo iD Ilor|^o z napaialilde vecer]a nol'M rfl pojem [ojaAoca. fam malo sc komu skrb. tro36irrxu. izgubiti pf adrtr se za neK4l casa trorlsllaqyAu rorcqefta pl malo polrtaditi. vedeti. nekalo obogate. pc lpgary. pL reopLrja lla IIo3lraHEeTo spoimpf nekako zblizat! znaraa teorija 'Jlalo. pf. -rrja n cerk! keno[crrtrre ]rf malo se ohladiti sanJe n2r4cye''. zbliievati |rqrHaaux. uoaroalra . l. oseba.iftpf pf flousrrrp[ ce pl malo se izuripozdravitipoz&avljati ti. noraxyna pf.. -qn-no3rlajHmla fl. impl lig globlje prcnik. s.f nekoliko izDriditrojaAepl zajtrkovati ti.E3rracrriHepl preccj se prc.E.i^-j..nojacHyBarEe pojasn. _ce. r. malo obatati. stanuvlzl rzrnje narascaJ rIoI|M B adi poimliiv. postanaspfenajatt. pt troEo /l iti.nouc. se usAviti puce no. Precel se spre_ va. -ary m kazalec posrusatr (prst) noncr4rarn pl nekoliko pospre.latiti nosaA^a6o. pohujsati' loJaAoK. rres$oF. no[M!tsaEe n pojmovanje steljnik.ot'3\rnt precej ) obrti nekako.icvnnic aurujlvosI '1 noJat4'irojaaKa I nrC svisli.noKaJnxlKr -qu n1 skesanec. oditi lam malo se spridkati [oKae ce pl pokesati se nonsaKoB adi drugaden noraxe. klonica noErraerE cenoliqart ce tf roJAe.a . 1. liq odnos do koga nor€MaBHyDa impl malo zamahovoti.v pozf. -qII n kostanj.pne. nol|r VArt ce pl malo.mahati au cesa noa^ara I tenek zlat sloj rror|.\rtxo3tl tIrl$ t11. nekaj dasa noroSaaeq. inrpl noroary adv drugade poKazalr-Kazatr nonc lEa It malo. Jear dneva. spmvlrr Kogamalo-v piti !ce: DeKaKO fam d. pomiriti: postati 'Io'[pa. r zJla'ec"zlf. rloJa3uce pl plczoti.nor€3eH. zavanJe zevatl ln poznavalec [o3a3Haepf rahlo se zavedeti 'lo3'. -ce: prcdrago kupiti-pozlaievati. thlpJ rtllcrtltl zlatcnje.ziti]Jen nortluaDa pf malo pretepsti pozicija. -ull m zajtrki pfia pf izuditi se (malo. KaJ qrvJ spokornik . pl tro3aaarKe malo pretentati.anKa drugam obrniti pozornost rlo3Haane. ra. nekako 2. scepiti (ne.Ito? kai noriMeBrrrHo ad? poimensko. . prizor ( gled.ia. plorltl s(l intpl substantivizirati malo [onMerMlBat$e. poklic ponoreti lo3rrliBen. lo. paa6rap-. urro xMa 3u IoitlAV. pokolcl.[oJac m pas. [ojaAoK. ki pozaesa no zon ro3aKar(e pl zadeti malo pripovedovati o dem Ilo3HaJItr|It. norrrpUBa.not]laryDa pf.p. nos3Hore}t ddi malo ponosen.nojaAyBa impf zajtrkovati: skl rxro nojaAvaaru o6n.ic. impt nce:. razum. dc vou se nacuortl sKnacltl rlol|3satrlera ce p/ dovolj se [ojaBa I pojav. pL impf se zblizati. poziv (uraden). malo botjsi kot prej polgrau Se S Crm rK.noeApaDy.aiali komu ooDro VOIJO. poJaviti se-pojavliati se ooraotlen noJaB!tsar6e poiavlianie r? rlonirorraqE . rroa6^ntKyB. . .) roJaBE.I|Ja t? spoznava. -al|a zdi gtatn kazamru Koga nozclpelapr pl malo prehitroKajalr adj skesan telr ttoraja$re. [o[Merr..f los6orara.. nonMerlqes adi glam substatu zaJtrt(. Bojrluq(x 'Ctl: m nornBerlrr I obrabiti.ro3^aryEa|5e a pozlatitev.reeue. rorMeEqvBa tf. -MIIa ddi pojmoven vznevourtl [o[MeHnrret]. poplesati.. noiaA aooqyDu pf. impt . pozr\aiati no3a3Ja{apl malo zazijati. pokvaiiii. 2. tro36orarytsa pt znanec-znanka ifpl malg. . pozladevauie no. navadno zajtrkujeS po rmenu nojaA!tsarbe a zajtrkovunic. poigravati. ponono3ApaBsalutiranje siri (obleko) trorAlraDn. .MaMr|pl malo pretentati no3 aren 4di podaden _ ronlrraaorrlr cc p/ dovolj se troSLATtr. pobrigati-skrbetiza koga .taD.lrosaAAa6oqlr 2E6 rroh3Haaetgr ce I!or('HacfllIt€ 287 noKaJrn|R (po)zlatiti (tudi fig). pWeK ''..aApaB pozdrav. nourara impf poznati.-ana adl poll|rljiv gl.art n@Hae pl prepoznati rro3Hal(.rg norragne zf malo Dohoditi: no3o6a pozobati (za konje.ptrpl rahlo pomiriti no'I itnpf napajati (konje). 2. nifi-n ran iLq ri do3aAorlHrr. postati bolj prebrisan no36 t 1. arta adj poimey].pl ra] o razjeziti.

2. dajati na kai (rudr ltg) nona4n pl hladiti noaaoaI prvi obisk ziutrai nola3eurtK. pokristjanitipokrist.rarnl adl predlanskim troaaqcarr adj predlanski noaecKa pl podobrikati se roiie. -qx rrr prvi obiikovalec zjutrai no.l.literaturi. pf.cv:etni pran no^ekKa-[oaeEo f. goden Dtraek "*. rovJu. oivajiti. zavetnistvo.. odeja.trl3ra ce ]. nora4a I L polica (stenska). porabzrtu ) mk noieae/raenoaeAecTD{. ostetimalo ka.. prt.ff. ravnina.ra oA BpaTala vratnica rlo^Na iftpl l.a I poliklinika no.zja n pokolenje. mrtvasl<l Drt uoKAounrr..Hry-no^Jarrror.fta I ronoxporftc. 3. i!. dastilec lz KOZte dlake noraomata-nox-loml. fl pO_ no. nonaqy*-a pt.eAe^cKu adi poljedelski troly{MlFpa impf (iron) potito^ee pf L politi. -EEa4di strelen nor oseHEe.ttt. 3.ryKail trkaj noKojttrr. poCasi. ItoxnoElBa pf.pl uoKocrnqn t rati.rloKop!tsa. poleteti lo^e-rapqe n godnjadek. impf laziti. troaeKaadp poiasi.. el. J. tenarJenJe ) gl. Aa3aq no^B'. . nG Ilzlrau rypa.noKolrltr. spe KOrnlca 288 [oKpcTr| noKYlqa 289 noajaHeq noKoreH{e. Ko. gl.kultui. m poleno. -rl'" adl poln poleta."trJan pokritje trtooann-pooarjau.(pEetl.oe zadeve) pf rror<oaeoa omajati trioxpcryB pf.. de l-ati-(i_zpit). krolo. . . tro^JaEeq. rob obleke.n zoolanat polt. ponupoKonu.ij rre. plaziti se. no-{qoE fti odeja. norlrreu adj krSren. varuhinja [o.qu.noroJmp m.3YBaiftpl koristiti: izrabljati. pf. roo.noKocruE. rajnki-rajnica m3. politi se oAlIrE€ I politika -ce: rojrc. 2. ostevati zona. Docliart at l jati.csloveNtt dovsr . krstiti. (tada. pznr) tecaj. priklon. opravliati.ll1r m pregrinjalo mar. . impf pograjatr-grajati noKltHrrHa I pohistvo no^ m.aruo Erdeq.xparma-roxpaJrmta I porrona. -e'r rz velik le-stenec v pravoslawri cerkvi tro eMfiKaf polemika. polica v skano e3erl.. streha nor. 2. z. norpamrcxr cdj pokrajinski DOVlSeaatr noftpal praep poleg. (ralula -imft vzolgnrrr. toraavoa ?f. zavetnilki noxaonre a derz pokrovdek rloKlxrlrrre srso n pokroviteljrioKoeH. Mr ce impf rad cl no.ob(vojske). -artr| pllcllogr fi ra!'ninec rloxyAa I graja o'ry{rr. gio ia!rre. naydic sten. spotika.^otr tn l. .-EJafl romanje ali troK oru. geog (se_ vernl. poovrect..ryqa..r(rn|qf poleierlo -1..(nat pes tito. c!?oBr{Ua Ilo^ecox.r m poklovitelj. poklonitev no. tloxaEa I povabilo. ^*if. odhod im najarr pustnr oan noKpI|Bt.aase. mravljinnoxaculBa .r(^orrxa I pokrov.tpf _ .f podrsati se llecelstvo no/lrx mrt. zamarica vetnik. 2. st. polagorajnik. gl. el. 2. noKpoue . f rroKpoge ad.paor. -Ce: prikloniti se-priklanjatise . lcrg po Sopiriti.noKproalr . premik no. mi ti-podj arml. kurja polt. -Jna4di rajni stvo.ICCH tro x!dJ. polagoma ro^e^6J. zavafovalna Dolica KODI. pokrovno(por[rercKtr adi pok0vi KA teljski. kosatiti (v sveden skri\. it"g urSi)*ariti I I I I I I ro Makedord. noi<aaAes. Jtg otametralno nasDrotie no^a I l.K^l. . polz v usesu rtollKaBqe r: od rtolt(al polzek troaia f korist.. spol. (tuiti iis resn.1i7 pel. genemcua norrajmrqr<rladl spokorni3ki noKopn lit sramota.-3Haad. norryAUEa pf.q!tsa pf-pustovati.re3no ady koristno.zemljisde. zaletnica. koristen. roKoae6anocr f omajanost lanlevan uore4*a adv od rroleKa po_ casr. gl. zid tro^era pl zleteti. -surra z polie. ir?rpf EoKpneH pokrit Eo!(pl|alre. varustvo noKoJMq . krilo. sl.. vabilo sramotno dejanje aonawr.r.rryt fi 1.jqr nr no. povlsau-Yz(lrgatr.n 1. vzpeniati se v sportu. 2.edynu roKpaj kljub. -ru6a. 2. 3.rKuadi rajniski trl1o! noKoKopu c-e pf malo se na. 2. DreDir @aeu m bot pelod. maro. zraven. no. polagoma no^'KaE .npl In. noxapa lonappa pl irrl maUDOSatr -Ce: Io pokarati. -rtu m poljski duvai tro e3t|osr f koristnost. . cerkv r<> noxpoleq. vaDr ponu(ut!-vaotu. pusten lorpene I vzdigniti malo noruaAn I pt pust norper ftl gibanje.ritit fig zagonoKpoarirerftia f pokoviteljivonu ca. varuh noK/romr pf pok. upe n rlo^etBe. polegati-(tudi 'o no 3yDaqnr uporabnik. dari. . -&f t 1 stresna opeka na ztdani ograii.noKaJu4a rro-KaJrqa I skesanka. KG porrcaJ prlcBo troaJaK. prid troasas rr1 plazilec. okorisdati se -ce: Eo^JyBar6e porabljanje. lmpf troKoAe6arlddl omajan 'IoKpcrx. I pr-va obiskovalKa zJutmj pf plaziti se po malem 'Iotasu lo. -4na adj 1lr.imot rabuanje 'Io&er'i\ait m€lo ledi.

-trKa 4di poln. norost rloll.rcru adi pollski nonrpox ni itr.omcDllcv.aren adj skaljen.orllro. hreDened nouano pf zmelati. polianski noajoAeane-lo^JoAercrBo n poliedelstvo rrci'd adi 1. glasnik. lepol mrtev oJa.noajarnra 290 ITAMCCTI]I.EEr(. nadin Zivka tlenla. rroMa3aElfe. no pol tiv rlo. -'!tJiI adi poou-.ttac m4td! Itol we pl. -xcia adl polno ve{aven no^oxr| pl poloziti. gl. -Clt:l{OtIIOMaCneIl no^lBpeMe r? sporl poldas no.Ilo^YMcpKr f Polovidna mera. laden laSden rro^lT^ac. {Et| tfl. K aAe.nrMaI krusna mati 19" .ri'romca f geogr polobla.prcnoAlqacoBeE. noroxur nlcn adj polozel. mrnevaurje roMajrarru ce pt Iaffi potorIevati se. tih glas scenec no vtoAl|e. vabiti. IoMa3annq -4'I ln cet'K9 ma' Domilostiti zilienec uolru. polspaoje noM€ern pl prigrizniti noAlTexoR. nidb nolvDeKoBes. celoten uoarer 4dj polnjen [o.lllllqoK do vrha poln. na men m Seom noAlIIpeqHEq -\t -DOtmer rorrycrecr I polzavest no^ycBer nx lit polsvet.. noMecru. .premdkniti. hoditi mimo.u'a adj n pol adi polnomasten (sir) no rloMorueH. 'na adj na Pol ro orc6a I poloiaj. im hemisfera pomakniti. krii. -atKa adi sport noMeE rr. veliko noruroBarKe. tro^yAee.mera 2a ztto xnozen noa-onrirqa f ueua ru napa rrn rro^oBmrua nima niti podc. polovidcn ukrep nega grosa no oBo 4dr sDolno Ito^yMproE. poln. CTABI! lronlnllproB IIOAVIIE3ABUC€H 201 troMIlHe leten.apf cerkt loMeqrae noMeltreq(u adv na trebuhu.rjal*ra f ravnina.oward./urtrroK.'a4p. -. pclbotati:.premcSdouren ti no.azil:eri. na ro+gDrgm I polovica. neutesno hrepenenje IOMaMerf. noMesryss. -BrIa dd. demi-monde no Yce a|Ie4. na pol ponosen.hopetgg.qa smoJen t Dolovlca rIoMepI| pl zblazncti ce nd.wnegno nao_ @ rroioBrrHa YcTa My peqe mezanrn SIrOpJe. troMetHlta noMae ce pf. -ce: neti tloualrfirosr t besnost.rabljen.impf it.pomuditi se.rlT. Irg cel.aHE tn polkmet loMaK. pokvarJen IJ. poljana tro^Jal|cKs d/j ravninski. obrabljen otvu Eo oDI| ittpl deliti na pol noj. . no^oD adi spolen noreti noaoDes. znoreu-nonn.. .Afh pOIOVadi polno.zrvol. -(ra adl polnoien uoayaeu adj ponorel trorrHogeuddi polnovreden pT. -M[a acll oesen. noalTeMrmra{o^laeMnqa J omeneK portema fioMepen ddi premaknjcn.re. prltro llrsl|a-noa!'rrl|rsa-noall'rf. {BIr ft gtam polrrontoMornnnR.rlTo4gmo alv polletno preobilica noalro4gEre z polletje uoauort I polnod troalTo'roB adj polgotov noaxoften. pas noay3HaeEe a polovidno znanoaoBhra 4dr Dol: Ilo^oBrlra nJe qoEeK oslabel-. cerkvcno opruvilo pottetek v spomin rajncSa.ttr m. iffipf skaliti.raAeH. maziliti po trebuhu *lia n cetkg ma. -qI| n Poturdenec. skozi: DinitinoMaj.d4lpolorosf. ki izpoveduje islarn noMaMat besnost. navdati z neutesnim hrepenenjempobesmamiti.Makedonec. tr'o!'' |IuB pf. poZeljiv. kvaaTfTtr ani kmetki.^yKtyxeH. pokvariti-kaliti. splaviti-splavlj ati ukvariati se pf malo posanjariti noMaxd pt w!. rorce briti s kom r. 4'ra aLl n Dol neodvisen troayo6pa3oDas adi na pol izobrazen noavo6pa3oBasocr f polovidna izobrarenost noayocrpoB fi polotok -. poresnlcat lIOriIlOllaCeH.ric. pJ. proti volji rro^vKpF.r por plsno^$rucMeH 4d. not. neutesrlo divji. -''E adi polle' pooblastilo ten troA||ora t polnost. 2. rre^-u*rB adi poldivji. noalaE. norost. rovuJa.wp adi Falmestiti-premikati.yxus adi na pol tiv.uJa z polletje TOAIIOMOITIB(}IIOAJIOMOIITqE'? noAIFloAI|UeH. rlowlrysa pf. polovidna resnrca. stanje mrlcv. -rpr rfi poobla. ifipl loMerHe. -nr I pomije z JenJe nond6^lBa pl l.rpalEe n pomilostitev noMa3ar 4a I cerkv 'Jj. noaYocrltoBcKrr. no V-q4 riti DO[<mecKl roMaqr ce pl potruditi se noivcer*a I polsenca no. nagnlenosr noanar adv na Pol Pota no caaTadt v Dol ure no.rvx6lri adl poluraden nofieiy praep med. ro. nabito Doln no.star tlovek: noa${at.3aBupes. nag- flo^oxrrrocr I pol6inost. polsrc noAl1|e. -EHa adj obnogen. nerad. troaYAYBa Eo..tro Zdu oolno.rsoqel|ocr f polnovrednost tmpl znofllt. obilica. n Zivljenje. Detdesetleten noaymCtmra l. no^!no. 2.ro-Mm. vmcs ttoaycoHtn polsen. . lahke Zivi svet. oEr m polkrog troAoD.. -!.x\a ntak.

spremtuca [onparE. uniaiti noMopeq.spraviti-pomiriati aroMlrp[ca.I pntozba. zabavati se ttoMr|I|ece pf _umreti gl. totba non^aKvDarse pritozevanj e /t nortoaeKa dlv podasi. impf pomiriti. tu pa tam nose(oraut ad? vdasih noseKoJ. -rrea ^di znelst notrqftar(e pl nekaj malega po tihem redi. noHe3Hae znati tone liko kot prej. ta ponedeljek: BO [OHeAeAI. pomagae [oMoutHatra-noMornErrKa t pomoCnica no. po noMoAeH. tu pa tam troue4e.urHa 4di pomozen troMortrsutr. odnesti.r{t:gxa u. ABYBA impl 'nOA 'rOT poplaviti.HaAa.nOHeAeNIUK nekega poneoetl Ka. impf prtvaditi malo. iivljenje lroMl|peH44.Il nekoliko preooten. skujati se. parfl sant no^rnHpaqna I l4n .-qrI-Ilol^aKa r?r.(prefiks Stevilnih nedG vrSnih glagolov. rloMr|pncila pf. notrpe_qer4 precen nonpeqr€ ce pf malo se prerekati. . poplava noEroEeHadi poplavljen pl. Anol. imeti se. I I I I T I I I T I I I I 6o^Kara ne boli me ved toliko kot prej (o bolezni) MIl IIoIIoMxBa pf. {rrl| f pomod troMorrlen. pomrrurv troMr|pvDarse n pomiritev. povpredno florrpHBlxne.zeua flrnxc^lr. namen. vasovanje v dmrbi predic tro. popova zena notrapa I poparjen kruh tr. -qII nr preja. impl pomoriti.Ysp[Te^en. postredi. r@Lea'IUr. inpf ponesti. nekako opravicrtr<. noMrtca!tsapf.-pqlr n momar. poopretr . nekoliko olaj3ati{lajaevati: inpers ce: lale -uu postati-postajati nooupalAa.rKor nedeliek noHe(aAe4dv ponekod.misel.-uja z sprava rloMr'pelrocr I pomirjenost fio'nnpu.podez.rlJa. rco[paDAlra pt ilyrpl malg. noqreAoK uonpeql:rtr d nekoliko odcveteti. nooaF!tsa ce pt impf malo. poprsovau nonmuirarb€ n popis. darovi bolniku v . iroMl|I|oK r?1 IroMuH rroMrrr|yDaq mimoidodi. pomislek. nekako se opogumiti rroocTase. rahto predrugaditi non1rerprtreqadj tig Zc \ekl*Iiko v letih notrp€cr| n tr' preutruditi se.ezen. noleKa nonoMl|He pf flonoc]re44t pozneJe p6 notrocler<eH. popisovanJe rcdtrnlBas nr popiso\ralec lto[ a&trorraaBa I povodenj.f nranr rn p{acr aoE. -nI|a adi spfa!rJlv. ven rJona{'d pf prinesti bolniku darove (hrano in pijado) nonarara-noaarauy adu dalje rroHaraMotueH. gl. impl poyohari./laK.noifrIe ce 292 troonpaaAa r|(x. flohe^axe ne Iagati toliko kot prej. posamezno uooAr pl iti nekaj easa w eqfi. nekako se odtujiti-odtujevati tn pop. troulrpuBa pt. 6S . -ce: nommryra irnd delati popis. pravosraven po'l(t'I svetni du}ovnik nortaA. pridkati. n^vaditi-Drivai ati trotrpliBrr(FlBa .$r n pomodnik.q1 notrpIrBEKHe I minevati.IglC VSak DOne- illga ddi na- deljek.. sprava. prisepniti rrorrorKlreHe pl privzdigniti ce se mato DotrpaBarler popravljanje. popraveK troIrytalo odr pravzaprav [onpares.malo pozaDltt llorrlreuEaqupl malo.. -nr-lotraAsr€ I pG povKa. ob ponedeljkili. norerdnene piti toliko kot prej [orrefAe-noHerAeK]a ad! Dotekod. polagoma. kaksen: tu Da tam kdo troueKoJnaradv vdasih.. {r pron nekateri. tu pa lam noHece. irnpl malo zapeti-malo peti notru[tMaBrf pf tam o&jrniti koga od desa.rr{rK.oravrcevatr rootpaiu pf nekoliko urediti. pc morsdak noMopnenoMopje a podrocje oD morJu [oMortl.pt. presiliti se ro trt€crpannr ce pl nekoliko se znebiti strahu-mani se bati [otrIr€rKa I g[.' ao!d'opr&a. spnjaznlenle (z usoco) noMxcaa l.. ao pretekli pG noHeAe^Hr. ponujati noHyAlrar6e r?ponujanje noo4r5errsoadr lodeno. impf pomislitipomisliati Itolmr irupf pomniti_ noMof$e. Pomrrjen lloMnPe|Ille. zl. ponuditi. trorleBapf. s pomenom ne toliko kot orei) nose6apa ne zahteviti ioliko kot prcj. zbadati nonpeqro 4dr.apl. nekoliko okrevati no(rcMe^soe pl malo. {qa ddi spremen [onparBnqa I spremno pismo. !c€: malo sc razvedriti (vreme). pomor rlor'opr. lig preplavitipoplavljati nol|. posaluc. duhati no.noHsslra pf. daljnji roue. "ur BO eAeH. nekako. izDOUSanJe: OKrevante nonparaq ft popravlj avec [oup€El(a t popravrlo.AHa adi moden. odcvesti q6 adi pol. podulati-vG hati. troocfar{lla pt tnpt malo zaostatizaostajati pri noJr. B troFeAe^rruK v ponedeljek. nositi IroHVAg ponudba f rlo'r:tlaYaa pL iftpf 'lo''lla''.orlacnlrm mala jutranja pasa Dreo moEo trotre. qdv na potrebo. noMor(e pl pomagaujromocr. impl malo. malo popraviti. skesati premisliti si se. noor!fli cie.|tpaxl| . mool noMop n mnotiEno unidevanJe. prenapeti se. ift pl pospremitipospremlJau nonpeAor. nonparltsa-nonpa&a pl. /ri ponedeljek.

i ki rad zahteva kot hudournik. gl. na.. . Sirdko z-nan.4uptaep zatadi nopaA!tsace d poveseliti se rrepafa i. impf poqJarmrtl-pojarmliati 'IopodlD. tev impf zardeti-zarde\at loceBeH. -qn z hiba. narodilo rrcpaderues.?rporast..pf. impf narocltt. razgr_ rropoAa I pasma lmP! oau-razglDavatr nor'o.pa:gfEa.irgubiti prepridanje nopaxo I sporodilo. crropeAoeH ttoPeLPpf l. -unra adi oreis nji. trocma. tlocaKlM 4dr arh posebr|o.nolllrrDpunI 294 [oltoAII^EsM |Iopoeu nocEleuEI( Ianzlratr .irpAa.nzen ratl troprperipa.gl. -ul|-noceArrllus ttt. nojaAo( no. nopaeup4ym pf. na zahtevo. nastati nopas-!tsepuj'f nekoliko pre nopoAn^en. po . tropoqeH. nocDera I posveti-lo madez.lly^aputftpa pf. adoptiora. rojevati. gl. napaka..nocBeAolM. drititi (r<oga.!f noclA!tsq pl.'IuBa pl. / lit posestnik-poscstnico KOSIIU troceAoK. zaJrrK. \ocaatrlB ad. preja.i pomararrtev.qrcryg pl Se malo bol i prllegmtr qoqylrlgqe pl 5e malo bolj pnusru!r nollpnl[re n til torisde non!'Ka pl l. gl. nagel od drugih rc. II(rcI|geHuK.n poscst noceAlrrrK. 2.n. nalet. razurnljiv. jeziti.pf lat4 nekako ro sru sKrbt. impl nolrroRa oD ad.n lit red trope3 /r? davek. pregresen [ocBoeH. razvrstiti nolreAoK. poslojiti-posvajati. popoldan. nekoliko spreme. nar ltocerlr.rotnlcr fi popust. zahtevati. nastalatr EOpa:.ropoAfi nurr€ n porodni3nica notrycr^B alj popustljiv norYcr l|Bocr I popustljivost aclv zaman 'JoIJucTo troElrtrra irnpl populdati norr!'Erra pl popustiti rcp. AaI|c qeE AArIOqIIIIK inpl pos('di-poscgati noceA . poDularen. itnpf za.nocBonrea-nocBojlBaq ft p{)urau ( ruor Jtg) svolrtelJ nopii:a f porog IlocDojqe a posvojcn oln)k noplTa pl porogati se noceB l'1 poscv. . topi6aryaa pf.nocnflte. -r I ljud nesreta. impl popuHtte lrclll. gram stopnjevanje pridevnika.a?rw?.pvc€x adr popoldne. sDorocatl [opa'rKa t nargdilo lopa!ftyBalr n narodnik tropeBa ce impl opotekati se nopeA-tro peA ady po vrsti tropeA6a I pimeijarta. noplqruq -qq m porodnik zbrana drutba. caK. bolj zgodnji oparlo adv bolj zgodaj nopacoHx ce Pl na pol se pre_ d l a ml tr IIopaB m . rtocerlla pL impf obipes posoda skati-obiskovati noca{. IIOJaAe Do!yse]{. Jtoscvck: sctropwetnr. -ce: rrit. obisk pf polropxer ft p6rhant (bombai. -psa ddi l.i gratu svojiqopoqrocr I grehotnost. rast twpaqa . trata.t zazeleti. no. naraldai ftalg razmrgatr. malo pomiriti: nekoliko se reSitiskrbi -ce: r@pfrq. gl. nopas6lrra I neKouKorazgnatl (gnedo) dolta3rJa. -jqa ad.tlocgtrtre^{IoceT?:re. I saaun-zasalevau obiskovalec-obiskovalka noa K tn nri zahteva.> liko se raziti (irLnoticlt vzrocttl. noccnrvnu lrl. neuspeh no. raMa e- Eorplrlp![r ]rl nekako koDaati. samo sg itflpl posedi-posegati. trooeH. -ry .grehota rlocBere.razpotiti. priljublien 3. izjaviti kot ropojqnqa I hudoumik pnca-prlcalr nopoK.[oc€rau{-noceaaHw! kmetiti no blago) rlopqe^in tu porcelan (snov. gl.oooro seznaDlen -rfia adl grehoten.in itupf portre. impl neKal casadeiati nopa. Jenec glavna vhodna rarata nocBoeEaqa I iul posvojenka noproi(aa m bot pomaranda rrecno4 nocnolyta pf. primeriti.-Etraddf sctvorl roprya pl pozajtrkovati. AanoK trope3smq -'{''n m davkar. flony^. hotd nopojtnlK w pesn ploha. malo streliati: 2.^'la m. uocDeAotllTa pf.. pf . ropa3r. nauv reano. mortr-Dombltati topatui1. 1!r 11 hudournik. -JHaadi hudourniSki. -qrr m vasovanjc.--qe: roditi:. gl.a nopoS{Tea{opo6Ysai m zasuznJevalec Katastrora [olxrA n potomstvo. sporoaiti-narodati.J1 Pf pomagati porodnopasorn4e ce p/ malo. z. izna. \zDorediti. liv impl izpritgti.mlt porajari. poseslven ' gresnost -tlz . posadkai 2. otroci.nopa'f. skoraj dovrsiti norp.m poraz. fig lit p. crrolleAoa flope(tuv-ad j primerjalen. 3. 2. plo.yDa pf. pf. nopacr . rn l.poJ.aqa adl poroden prrcatr neKoga o nasprot. ftrc'''. gl. nocera.ilreH. Ito za[aeva cerse [ocar(a ll zateti.i. impl W 'Iopa6I'E'a. na no. nekonrcr. "qII posrnov'. qrepenenJe trepo6.. nopyueupa pl. ki piha vzdolZ re[e fiopecK\ adj davden.tllr. gl. zaprcsiti (dekle) ljenec ropoeH.ljt nagon.n juf pos\gropta f nopra m dnri. nolreK n veter. preten.{ adi posveden v kaj.-cHa adi poste izdelek) nocera I obisk nocaAa I l. nocefHe.

pnstal te. nocTeneH . -t'da ad.Ae praepadv ste(u. vrsta. zau (glas) placenta n('cEu(. osmrtnlca trgan.cIY!8 Irocluaaq nog4yla. DOSI: 2. opesan nostr al*e a postiljanje.'e prsmo meheatr-mehdati nocae ad. posredovalen noclrcA!tsa inxpl posredovati EocpeA!tsar5e[ocpeAcrEo 4 po_ sreoovanJe trocra t postat. rrcc"n{u!tsa pf.teso-aaretett. 2. clrca umrnu ftx eAtrlreH. trocHmE n postivectr(rc erceE. preprc mogiost.opeaanost ge. postreZba. pc r? strezLra trocMar. nocMpaqa spoznaEbc. preprogo. omentatr nocua4ne.draritev aoc'( pa. npaoeq noco'*t. pf tt(> c^a^ pf pogrniti (pdstelio. t posredc vatec-posredovalka nocp9Alorqtq adi posredovalsKl. -qu n pladeni Ra pf .N(ltsal$e sluZenje.rlrKEe c€ pl gl. [ocr8[e..i posteljica. impf pnnestr-pnnasati sramoto: !ce: sramovati Se nocpeA-nocpe. -rl.ce pl pobrigati se. 4Or troclaB. -/rlla pdstelien nocrcEeE ali postopdn trocretreHo ddr postopno. omenitikazati. rcclaqllla l.) trocre^etr.t vzl tuortr lloqreAlrtta I nasledek. gl. [ocK!'ct!a d.za_ poreden._ -ryr rn privrienec.j l.. gl. potlocrtHar(rcT I izdrpanost.5411i'. inpi posrrecl.no:pqlryEa pf. postG poma. rmpl malo upasti_upadati rloclr acHe pf malo splahneti nocpaMes 4. onemo gnnjati. ftrcf. podrazitev. 2. spraviti koea nocrl'l'a I pjeniien kruh v malo v smeh. impt (po vesti) ravnatt 'roc'IamlBl nocranKa I postopek.i izarpan. gl. neDre_ nocMlrrsEta I mrliski list. boleti. -1. poloZai v slu.lEocr I doseglj ivost i@raDl|. ihpl nocnrrrre. irnpf pooraztu-poctrazevati Docroafittaue n podrarevanie. motiti noc. od troc.trocdkpa-noco6eDv. ravnanJe nocra'lldo ad! postopno.|I{rcIn|tI 296 roco&p€ I|ocof.l.nocKraqtsapt. . veter.rn&trocpetE4a. impt drugo za drugim dosedi n donopTqTa podloga (pri ob..qrf m zool modras nocr<ollorKta malo posdegetati.trocmyaa pl. pf.preutrujanie trocmtra xa I folkl pogab. tn pl nocru ae m 1.aMn.te nazadnie EoclrrDAtr ce I -4di nekoliko se -A''a Poslednji' priljubiti komu.oB?ill. brali-zbirati. . drzniti si StDOCIteKHe. imFt malo zbrati. -"aa adi sfam nocMparru ce pl zmratiti se poslediden. rrocouyta pf.Zbi I I I I t t t I t I I I I I i. pesanJe. izzpl 'Ioc'aaU'. leha nocr. t zaonlstvo noc^1Drur. t'md za norca imeti. irzpl nekoliko zmeheati. nocna.. -nJa a poslanica.AHa adi l..di opazovalski stranl [ocuee pl l. slu.go"'' .E-. srednji (brat) trocpeAlrE<. pG sropoma nocrerreEocr I postopnost n pf nekoliko se umiri'cTtrBrte (glas. nekako se "ffi. nekako -ce: sc zbratizbirati (ne vsi) lo-coDeryla pl svetovati komu kaj. trocrfrfE. ki )lz nocraneH.'. noc[erofvEa rt_ noc/ral|ue.nocttralBe-tocrnrrlzane I sezeK. do:le qen Eq:rnp$rijtrocHr€r pI malo znitr(rc eAoK.nocrunryu pf. -r''ra adj prego_ tr(rc[otr[qa adr kot snop (pa_ vor€n su . poledi crna) nocrnra. 2. malo se -ce: spretr locr(oK. gl.streci roc y. ctosega Iext..Krcta'tr . rroc^JxlDa il. neKalcasadraziti ||ocxpaja 4dy bolj strao. oosect{oSesati n*rwta impf pregriniati. lit ooonexorrko skrajsati_skr-aj gumiti se. potem: xocMe(raEa pl biti malo v naDoll(rclte malo pozneie. impf neKottKo zmanjSati_zmaniSevan nocMarpa impl opazo. impf ltr pofazati. pozeta red zrta. uaipoto. nocrta yDa pf. impf posrnovrn-poslnovljati nocr€ltru. 2.r!rytsa sluZiti kie kraiSi pl aas nocjryr€t8Hrfl<. oocreIIeHocT n(rcrapa. Ilocr(. 2.BeH adi postavljen nocrBr.ti osramoaen l(rcpaMeHocr I osramodenost nocp. zacnjr trocln|.v pozneje.-iNura adi posled_ pusdavnik. oosreden. oslabeti-izdma_ vati se. slabeti nocraHitsarle r? izdrpavanje.rati nocMarlraq m lit opazo\alec [ocMarlxtlrxr a.. po[nrdrtl se nocre a I postelja nogTeae. smejati se komu. trocooepe. konsekutive-n se malo trocae{Dar.p. pas.oDe_ gnnJanJe (postejje. -rura adi lit postopen. postni dnevi ' nJr.. sukcesiven. postiljati get. posvetovati se nocoxa f smer.ycl|. ooslenoooprr pl nekoliko pomiriti. rrocrllr. malo pograJatl. (rcpeAlfirrKa ft. . .pf.fRrradl puaaavniski nocaoBqa f pregovor trocEo odr postno noc^oE[qen.uo adi dosegljiv nocr.qu . vmes [ocpeAeH. flocTerreso nocTdrrrocT I poslopnost. pogrinjalo. pf ozmerjati. cev{l testa (za otroka. {Drt rfl l. maio pravosiavnem bogostuZiu -ce: se smejati..qupa-noclaia pJ. . porreclata8r ad. postopen. iti izdrpati se.

m pl ostriti.t potrtost Fer| adi nadaljnji rorr{ulrl| pl lit potreti adv dalie. noroMoplBa pf.vrste nocr?rm ce p/ malo potrperl nor. [oTep!tsa6e e zasledovani '. 2. prisvo Jru-pnKrrva \o\os m 1.ll Itomuc . skrajsati'Iot|dycyB utrgati-krajiati. n&rp4a I potrdilo. eksistirati nocrojaq-nocrojases. v Soli prisepetavati souaencu pri spra5evanju norxax!tsa. rr('rfiofi\. pregon noTepa. . Dostaviti v vrsleurejati. rrerepwa pL tmn Dosnati (dredo). lofDpA!tsa pL rmPI urn ) .priezati. zmanjSati no'rKoD n? podkvica (na tevnorKoBeI'f podkovati. halo gnati svojcpoganjati. nottroMara pfr inpf padpreti. proga za rczanJe n plenlca nocttraor(. klet: 2. po9on.aa pf .1 podpis l|ornt|cHllK. flornaia. VEIerlBa. 2.'a impl po malcm ga srKaIt norrrrixa-rornuKtte lr/ vrinil i kam koga norlrfiparr m opornl(. podkupit'i-podkupG vatt lorllolurlf.floctllat(a 29lt dorxaAlr IIOTKA.. I po(lplsnlK-pooplsnrca lornnure.!!!Pt . norlrurvBa pJ. olva' nie. Donikva (kjer voda ponikuie). na_ stanek norelrq-fipa pf in imqt P -oten' cirati. .namigniti noTxrarKlEa nfin ovaJatr. co nor no6^ara e BeqePara v Poru zasluzena vederja je slajsa nekaj notarysa pl talovati dasa potlditi. postati (Dostoiim) rciros {mpf bivati. . brusiti n+ norourua l. praviti. pomocr-pooprratr tromoMarar6e a podpora.ritrditi-potrjevati.rroIera. ltg pri. troraMv-normraMy norKa I l.{. posniku. okaditi. poopora pl. Pot. tladen nor[cHarocr I tlaaenost rorrcHe pf iritisniti. llofo'IuBa. iftpl podkupiti-podkupovati norK!! |!B adi podkupljiv norK![r^fiBocr I podkupljivost noTKyrytsaq ft podkupovalec pl. pf. vcljaven. stoPnjevatr.malo somtt svoto noigp_nnr<. Pouctanrr pf tolai.impf spopolniti-spopolnjevati. . Itg poskrivnosten tladiti.a f ponikalnica nororar. lepetalec v Soli rorr{acrprr pl klestiti (drevo) s sDodniestrani. stanovlrno rcc:ojas. ootastl-spactatr pod srolnost rrornaln. flo n wa Dl.lig fain. meja na travDOtem niku. vlr.nmerEYBa PJ impl potegnitii odPraviti sepotezati. potoniti-pogrezati. lil preganralec. votek 2. Dodrezatipo<istridi.o\ryaa potopiti-potapliati noro. pf.t$ m lit tlatitelj. poteptan.-AHa ddi prilrdilcn da.odpravuall se nore( o t rod. nocrpaA!tsa pJ. nomoMot(e. eksistenca.u.'ana adj stalen: stanovlten [ocrojarro adY stalno.ifipl L podloZiti-podlasati (oblcko).. prisepniti.4di kleten troTo'Je.fir. pomod Kat casa r.toy lrikdti.zasleoovalec nor6pn*rua I tiralica preganJanle. {.ocrpojYsa pf' imPf uraditi.i panj). IIoT In|cHI|qKa rr. Krevau. odcJa pl'cnocTrrl\Ka t -pogrlnjaro. Potrditcv notxaAn pf pokaditi (od spq trorDpAerr.|tC 2qq notIIoMafauge preqtoga za lezanje. prcganialci (nar pes) .EorKpeu!tsa ir?1pf podkrepitipodkiepljevati o. ittttrl pooptsarr-pooplsovatl rlorrr ara I podloga (v oblcki) trorl^arrr. vzkliti. toniti no{onlr. pof moc. tmpl pogrezniti. izuditi se za poklic 'ce: trorKp_ena podkrepitev. impf tr'(Ucn. pritiskati. tepsti neKaj rrorena tasa: tie tam rce: stePstr ro iaBolor Ayprr Aa ro Mr-rHe[r Mocror pokadi hudicu. stc bitj v drueo starost (leto). kolia. postajati leto starejSi. -lHa adi obstojed. napotnltt. Dnlrtcvatl noiupnilo adv pritrdilno IrorapaH(rcrt trotnosl t'i norDlra!tsarG€porollev_.podneriri:ietiti' lorllaa!tsaq fi netilec impf po tihem popc'Iortlesa vau nol'. zatreti m volrliaa noraJflIlK. wtTltcrcaimpf potiskati.potnrtl riornororrrKa f zool ptepdica noTnouorEe. sedanji rocroeEe 11 oDstaJanje. oJDt. notRperM. -l4rt groba\ lnat troiroell. m .noTrlflcrlrrua. norrraaryBa pf . utrgovau noaoa adv potem noroI<un pl pripraviti trqroMoK. -Ta t znoj. impl skuDttr to. obstoj troctou pl malo stati.Mrlu m potomec trqroMoprr. obstajati.r m ovaduh. norr{rtlrenoca f l. norKaM norBpAn. 2. imDl podkuriti. . brezno noroHcKr. tladiti norscsar adi potlaaen. dokler ne pride! Iez most norKaxre pl ovaditi. -tll'.popravru se-popravljati se noftilr n podkupnina troflq'ueH adj podkupljen Ilotrsurw. stal{)crojaacrBo '? novltnost trocrpaAa.orepa f 1. notraarivB? inlp! priti pod pl'-pl.r [oraMI|IIa 4dt na slepo sreco _lllHa_rroHaraMo_ no't''ntretn adi lit pgtrt [otaMorleE. -3n r7rpoteza (tudltlS) norcfrrc. skrivaj redi. rlorKuwla pf. -ry rc/rlrcHrfK. ade skrivaj troralHo gl. rmerr sKoqo nocrp.mulj. rzvor.ocr I stalnost.. norcr. posiavljati v. drobna redna naptavrna nornaAue. stanovltnosl vztmjnost. impf 'lo'.

-\l m belez\ica. nofirrlmtvDa rf. -tut m podpq rocnlK noTllpar[a pl previdno !praSati. 2. norcrper. ta pf. ganjen. presuruu norcKo. zasledovanje rorpajlra-uorlraBa ifipl od norpae pomoldati !0ry€5a I potreba.+ua adj pod?aaesten norcDecsoadr podzavestno norcDrrpHe pf poixiigati komu (z usti) norcDnfl<a pl spodviti (kolena). drog.ugoditi-ustre z ti troyeAuarrnpt ize totav^titi. nasmennlu se norcMeurAnD adi posmehljiv norcMerualrBo adv posmehljinoTcomIe.troytuAa. nerzpomlen torytae pI l. opomtro4rcnepq It zatrepetati nitispominjati.o.skriti no!'aepfi. trotxpamt. noi1i4'ra pf. 4Ea adi pretreslj iv. ifipt 5ek. 2. DOdcenlevatl rybp. presu.n steber. porabiti-trositi.pregon. ItoTco[. norpolulEa pf.pta.isdiD.'. pc ro4rorul*arre '1 raoa norpo[r!tsaq m potrosnik norpot lrarrr. nei<akoprepritati-prepncevau ntrynn pf na pol ugasiti. poudarjati vor) troruprar| adi podtrtan.t|qrqrl|:nle 1l speljati na led. 2. slabo hraniti rcrtryt*4 fio &rlUra pf. nasloniti nompeTceAaTea tn po<tpfeqsednik nor[psrceAar€acra[ adi podpredsednitki trof[pr(I|e Zl malo zaprhutati (s krili). impt potrotiti. noYesiti trolxa t nauk. norrm4ra pf. poqJarlniJatr IIo.pf . imFf nekakoustredi. inrpf norcrorHe pl malo pobezati podartati poudariti-poddrta. odvre. ocenjevati. rokovnik xorpec tt poues.a I potrosnja. -4r.o4z.noirmn. loTc^!'use ct trorEMpKEe.rlBazf.aocr I uporablj ivost.pozanimati se pt rrofirpe. pogon. cToKrI3a rur4)oKa rlorpotu!tsaqKa blago za Siroko DOrabo rcrlpouryravxx adj potro5nirlorpUca pt zapraviti. tralau uorpara I iskanje. opornik.-ruHa4di potrolen.impf zrediti.a biti potrebno po tem.noTtlYeu' gt. potuh. ifiul poskoaiti-poskakovati Doryec. noUFeAUBa impf pf. 'Iorqt'deT vrzen pritisniti. privit (o svemolaati-malomoldati tilki). opora nomopacEe.(ogenj).rm spodbuda DOdVlZenOSt lorgrpertrHuK. norr!. -qtr n nadstre.E adj 1 potresen. noryits. poraoa. pridusiti. Irg hitro in visoko zrastl norcMeBat6e norcMcBgrl 301 novaaBeH norpoBrx.-nolBeplBa pf. lig opora trornopa I lig podpora. impf prenizko oceniti. -qI| .n lrapHTe pognar -[oTpyca oenar Je norcDecr I podzavest norcBeceE. &ECeI!tsa.n . vau se Komu l(onzumen [o'rcMeDar6ez posmehovanje HWa pt inlrf spotakniti-spo. tro'ncaoH lit zavetje.rcrpoa cdl malo. ce ifll rKrrpoEerr.o'Itfiy!. r.iprisvojiti si-prisvajati si tuti-malo adipati kdai pa kdai no*yrr. spodbuditi (pogG vati. priviti DorrruRsr(rf I podrejenost. morala zgodbe pl l. podvrelipod rejarrorrmr. malo hukati (v 'lo\. pr-etresen. n prl Je rwtyre'E adj 1. D. streha n1 presunJen nad glavo troft1r€c€Eocr pretresenost trorcalrtrue I od daled sliiati t norp _or. tloUro4yla pf . pomoen norpoErf.noflrMpxrryBa pf. pomoldati. impf malo smrkniti-malo zavtzet smrkati norrilrHarocr f odrinjenost noTllrtu[lte. [orcrpeK u. impl gr. noU^alcr adi ki je ob pamet. impf fam impt malo usdeniti. 2. potrebSdina pf zadutiti potrebo EOICeTll.t:fw|I pl podtakniti.vzdigdarien.-q{ m poskok prelresu. po' rabliati rorpoir. pognati. malo upogniti sKl norcMersq m posmehovalec norcMeaHe ccnorcMee ce pf L posmehniti se komu. skovikati roke). aor troTrryrea. nien mal.tr{}IcsrrfuR. trOlCeKa'oryef. naglalen nl se odi podrejen. pourorqraHe pf malo vstati. norcKo. prihuljen. opominjati rorpenKa pl nekoliko meZi. po rKvrcuen. fioltaparyra pf . posmeh.ka 2. noYoeAt aoy.vzgaiati. Kau notes. zDegatr I I I I I I I I I I I I I t . llorrpe^ pl podpreti. ponoret.p_riar adi tig odilnien. okrepiti se ItoTfropirmft.300 I4lurnop.c'I adi podtaknjen.zrejati. trorcftoK. podrrorcr€rfle d Se malo stisniti. napuid podrediti. zasmeh rn malem posmehG norcMena.it gl. priviti. nolllopaq|lla pt itupf malo odrasti. Dorabnost potrosnja. vzgojiti.noqetryBatre r podcenjevanje tikati t$r{. prelres trorcHpr pl usiriti (mleko) rJorpece pI potresti. impl spomniti. nJen spodrsniti (tudi lig) trqqr€ccrl. stresti. nortrp'IUR pf.M.ur adi uporabljiv. IIo4coIIIlIIa.

. zem_ lia'. spre' sled tro-ru're^Il.| cerkv praitrryratiRaBorrrr pl zool prativaJi nlca frpa3 m bot por.l'. npa:lHoTa{pa3Borrt" lcs delati se.ll. npaAeAo-trpeAeAo. naraurost. €Ha adt pratzen..ic npasocYAcrBo1? prag (tudi fig) npar r?1 pra. navvati: duaiti -ce: se{uditi se. r&i*a impl dotikati se. 6opeq 3a rroBeirKu npaBArr'rr borec za dloveSke Dmvtce rrpaBAo/r.'a ad. -w pravokotnik lpaoo6parurea n pravobranec npaao^rlreeH. !Mt| ce: . osramotiti.seznanrtr rrolTltocrn. pravh t. trpa3eH. zasroziti n@Tfy. Pouditi o Kogas aem. -L46 t fartl Lth izraz spoatovanja z spo_ tosl|Tallgnoqlrrllar6€ dtovanie nowrarda n sDoltovalec noql|rarelu(a t :postovalka no. . spraviti-spravljati koga v za.makcdonskcga rtnJrznegaJezrKa llpaBocMll€AKa. -\D . 2. -qu m prcjezik qpaxca-[paKanKa I praksa.t npaB 44t ravcn. a pravicor4rare4eu. Pri' i-emati: ne nooaKaj! ne dG iikai se! noxoa rz pohod noqprs pf polrnit i. neza. npaBrrHa r4ta[3Bop . pran . Zalosti) ronlftr(t|o pl izginiti. o[paBAyBace rrpanaus adj lir objcktiven. umeten narju por prodaja (jajce ved narrelenkot Dutave) npaser. Dnletl (za oelo. Ponoreti noYrt{ d _prek-tett'.-I!Er Zadete-n . brez pamcti( od skrbi. napraviti Eogadiijega.elladi zemljilaen.nesmiseln (tudi fig) npaae4. tla (Pod nogami) nosF.me. pogostiti. v sestavi rlpaDOaTo HIIKrtn.10. svobo5dina.i prcm<> Crten . noDreA!tsa pL ifipf Drizanesti-PrizanaSati no'*t"n". ortograIrJa. lis. komplicirati.iqaadi pohvalen norbanqof Dohvaliti: rce: I. novtaaotlot ut pomlntr.cerkv opp t|pnlrnvK||. praven seden.rpcBrrYKapravnut klnlu nttono .tt . seEi.o. pc Gdi se nekoiiko novqet|. navdusiti-navduse zatuditi se. pravi[no. umreti-Dodivati: lil umirati noqrflKa. Ilovc^orKE!ts4 PJ' impt lil nekoliko zaplesti zatietati..lnl m zatetek pJ. umrli moeen np-aBorrscfi pravoprs. rrpaBErqr(Ir adj pranitki nolrr!?n /r/ lx)||()r'r. prevzetost . praur'u fl]talIurla TlIrKa pravrca gore npa[cKoHcr<{-rrcKorrcKrr 4di li t premrKa zaeeten.r!6Bocr-npaBAo/r. praprvoten r4raaETe crBo n afh lit vlada npaJasnK.|IIlroK tfl Poditek I|olrtrr. . pravr. r pogozditi pogozd(rvuli "/rrl norula|lBar6e Potl()zdovtlnJc -n rrpaD r?r. nortrr!tsa pL tmpt zaieti-zaleniati troq!tscrDlTi pf lit obbttiti. dudenie. Po' tlkotl sc ncl<aj Casa rros Hlar adi ttt rajni. oe pl Premisljevati nekar casa novuoin rf nekoliko utmditi noinaiu lf napotiti. rrltaSruHa.IK. norrefl{I. tnn ''oJwAJ4. ptavlccn npar4a f pravica. nrrvuen. terenski noqeKapt malo poaalati .pl ujeti. pravidnost I uriJa npa3 My npoAaDa vrtAAt IAtn nenamven. -4xa adl praviten trpaBeAl|ma. raztoll rrp0Do ady l. sesalecza prah pravosod.vorrD 44t pravtcolluoen IIpaBAo.di postni 4dt za smesno noulrosa[lto nizko ceno. -Tra I spostovanje " noqlra-novxryBa tt?lpt sposro vati noqr{rafulre. troqecr t aast (zltnanll traz soo$tovan ) ia i/oieq'tr pf i. stvaren npaBAriBocr I lit objektivnost. norrtMv|rrl rrl.'-. ponorctl t|outwDa ce tl vladiti se. ius. za vsako ceDo rromrvKHar adi zbegan. zadutiti EoqyAen 4di zaduden noqyAeuo 4dv zatudeno noq!'AeHocr f zadudenost. -IUI m Zacetnr{ noverrua-norermxa f za_ detnica noqerln|qKn 4di zadetniski [oqerHutufBo r1zadetnistvo [otrerot(.3. nontl noruyuen adl pogozrlcrr_ noEYMIf.r l. ltnFJ na|l''Ile. 2' Po' dastiti trorrgren. lil Preminiti.n pravr. resnicoliubnost npar4mra-nparnxa-npal6g t pravica. {BqI| '?l Cleo trpaAeAoBcrur-trpeAeAoBca adj rDEIIIITIK DT VICN!K Dradedovski npiseAmqa. qpaBorurcoa Ha MaxcnxTeparypeH JaAOITCrI]rOT 3IIK.rlpaaocMyxaqKa f te.otipati. pravo. geoft npaDoarorHrfK. 2. navdusenost. izgubiti sc. in pl nekoliko Poenosta!1tl' poenostavlJatr novcaorKnlt.t znoriti. uottgawa pl. 'Jpal€'I. prav. lil rcsnica qpalAa ce pl lit opravidevati se.DJI{ rr2smer npar'ld impl delati.JuBa odpoditi se. osKnrnrll rrol?t|[.!6ae LpgBAoeV6Je l. opsovarr.. -odrniti norsa t tIa (za rast[ne).hvalifi se: 2.1 npaKca t t t i t t I I a rlovlaaa . Ja f fig prazl)ota rpaeuysa impf praznot ati leti kai: Mu ce rrDaBs Krr(a rao Dl sl sezloal nrso npastrllBarne n prazlovanje trpaBtrIm I pravica. 'Iovtn. sli Sati'Prisluhnili (hekoliko) nourrapuHa I postnina noErreAa I Prizanasanje.pravopis . ua 6asqa!lupaDeAEocr. -qHa 4di poulen noiira 6a t Dohvala rorDaaeu.I I I I noYAaau 302 troturYpa ce noruTyP'l .m . navduse' vati se trocve pt duti. podeti. resniden. gr. noFpocTFa pt.e. iBEa cdj jurididen. lo.

^politiki) slanec IlpBar6e prnulan]e. prenesti. prvorojenec..n_ poslanstvo. leki n4r pes prvo oeKle. pleterucenje rrDe orefiks Domeni: 1 nai-vigib stodrio.izkusen rpaMajKa I pramati rpaMarepnJa I prasnov npaoreu. 2. Dnmarnost nplne pl od npBa zaprhutati. -D. orsrre glarpA. ponpqreErK. ozungE npacKa bot breskev (drevo Ep8. z. samo sg posmrtni npleFctreHro adt predvsem. J.l€donsko"sloveruklslovar trIreBl|alr lpaua. liba trp^Bax.Je n trpeDnA rfi spregled (pri gahu) npeoirag pl doZiveti.npBrfia-trpDrr4a f prvenec. prekositi. impl gl. prvi PrideJOC. sPretnost prakti|tpaxr'|qes. -mp tfl l. . -sraen. iprva.peane. f praia. prevee zahtevati [pe6nlta.il prvotnost. prvr. trpalua.^ (Irorrp!. prchiteti.it prepe Casen npefa'pa. impf pt> roienec s lat l uprdera I. npedorlr. Dreoarvau npeooJm zdrob. lir spregledati. prekuhati. inpf poslatitrpEeH. .prevajanje npeBeA!tsaq prevaJarec rfl lpeEeAyBaqrq ali prevaj alski m tandica. debela moka npe6ojaA[ca. popihati jo.j^ti trpeDeAyBaEe'.r 'ali solod.reAa. prepeljati.likov ori mladi ienr na njenem novem oomu npsuqeH. gumen.uro adt vpialujote Ilparrlas(a f lit Wrasalnica. -qrr ^di den. prekuhavanje. adv prvid. impf ugrizniti se (v jezik) trp€apeH.e fig prjvreti na -pf dan.prvakinja (v oPeri.r.ot ricinus sDrveqa trpa. upie"eq. gorsko sedlo. pajdolan. 2. oznaduie sorodstvo (!pe6a6a. t iP \ ztreDetati rrpro adv L irajprei. npacKoB 4di breskov lig najvainejSi. -AEa vpragu. pl yig m ptaqpsesrtnn€-qpBocr[Eo. izbirCnica npeSrp^B adi izbirden npe6. izbirdnd rpe6npasKa I prebiralka. z rzgovorom trpeBe3YDaEe prevaz2ru. ''pavE trpax m. zadeva Epalnmla I prah _ npal[lt'B 44. l. rparna f poSiljka najnpBeH) najprej. I4re6ojaAllcy8a pf. prevaratr npeaapocapl 5e enkrat pobeliti npeBappaEe r.. superlativ (nir. trs.etrttg. prvem na mestu trpBlT m prhljaj ponpna adi okreten. zbrisau npe6pou. preDeden nqeaaqgurun I dvakrat Zgano zganJe npeaap[ pl 1.. -pqu m kraguljdek tp npaflorreTor. prvo zganJe. -BHaalj prvi POSUIa nlrBerr{rpD[rr adr (nowBe'I. {ll npararKoBnHa f pmdomovina r.prelaz npeBapen 4dj prekuhan. prvid (pri nastevanju).. -flllr fi lit pfaote upe6on pl.prai pri' rca I deteK-DrvI saoezl qpaqorex. prehitro npeoprodi lit prehiter pl rttrreop..HaJ-f ln sao) flpB) l. v ostanki (slovesno) pr|ll ITSII trpaq€ I prot. znova pobarvati.rrr pf preboleti (tudi npe6prcrpe6pry a.ar 2. Dl Dradedi nparuoR. zelo hvalezen rpe6aBen. (rava. Prvak (v slDtca stranki. 2. prevesti trp€BeAlaaimpf preva. prezreti Itg ) I I I I I I I I I I I I I I . rrrorau. IrtolanJe r rrpa'rewrftr adi poslaniSki.qrafta pf . prvak (v Sportu.plm adi tam predober. irnpt preiskati-preiskovati. Prve nqgtu 1. vrsta ljudske uganke npaurarEe r'r vprasanje. marljrv. nt l. sKi fig trepetati |Ipaa.upBo preqvsem. Ilpe6o'' upe6o. 2. ihtpl Dreiteti-DreStevati np-e6poJy:rarez pre3tevanje npeDa .razreda osnovneiole rrparn. plehitevanje. -oDu. 4.fra adi . v Sportu). arh nar pes ukaniti.npe6aeAnee PrePf bledeti npe6^Rrf. prvr rpj. ovca) Sevati ttpattra^eH. zacetek vpawyra impl sprasevati npapoAnre^[ pt prastarsi npa[rYMaI pragozo. pri glagolih najved ponovipc tev dejanja: r4ter-I36spa novno izbirati tl. npeti. rpeAeao.npeEalrcrlm geogr preval.pre(lperr 20 Ma. -rryi m ut praJa pobrisati jo.4Il r4 vprasarna pola. lam ntEnec r slla.Erl€ predrtati. usun se.tPl eulg-fam Ptazne mamle.rqe r od Dlrar protec. 3. sprva. 2. npama impf . prvendek. nF !lu!E pf. zgoonlr. parp_:aerryma pryi3la.npso u. . prvo "adi gr4nl Wrasaren delo. 3. EpeBrriri) 3.trpaKtrllreg 304 trpDrilla 305 rrDtrrrqc Drvi obisk starsev . vzfrf otati.-rrya adj lit prvoten.. ogoljufati.. W&pu&a pt. rlltarot(a f .r|t| rn poslanik. po (s krili) s[tnsKr qrEalre a od EItEaKprvorojentrIrareE tnrDo. r?raDrvesnlca (zensKa. dvakrat Zgati (tganje).d.-qrr m praseK npan6pe4. |rpac oBeHcrtrl adi praslovanEpBa lmpl prnuta!. prestaviti. dek. postaDrstvo l.t prasen . pretrgati. "TJe ft prot.llEuK. 2. npe6pojpa pl.poglav-iten.J 'Ipa 6lovek pl rprasati.r m prebiralec. grarn vptaiaj Drvi fant opravtjanje poklica. Drrmaren np-rnrrocr I . tekm@ vanJe uperele Zl l. !p9r rum. J. m bot kresilna soba v lelovaoDl. Siba. 'rperlet IIoa npeBesoT Irod pretvezo.

. dogovarJau se npcroBapaEe n pogaJanle. o. vrxlDiL-v. I voditcli. impl lit prevee Povzdrgovati nPeaocnma.rgra hudo laden j rrperAaAJrsr o.lglasnica. predil' nik rrlreaaqtr4a-rryteAti[Hnqa f preounlca rrpeADecrrF(. rzrocatl. nima sg PG .MeHa 4d. vodnik IrpeABoMrcAKa lil vrxlttit:t / lpeABoAure^cxq d/ll v(xllritk' [peABoAH K. ooSovarJanJe rpcro8apaq m pogajalec. it11pl ep regTacllt-r . ekscelenca(naslov) frpeBo3Hece. .itull npeABorr. predajanje. npeDoAaq m prevaJalec. _den..rrsanJu. -Bu[ m llt oman' liivec.it.i vi. prevezati. [peABecrlTa P/... piedavateljski nPeAaBrMK. Prectellll-pregraJ vatr. prepo_tovr_lt-prepolcr/ll:l razclelltFdetrtrna ovolc npeABojl|nqKx adi pred\ oiaili a_npeABopJc/t npeaBop[e. znamen1e. naroeaj. . {Ja t. prezgocaJ npea. rrpeBr'uu!tsa impl Presedi. Pregledo_ vati.Blt€MeH-rlpeAapeMeHeH.rpl . Preoavarl. 2' zglqdovati. prevzgc ia 'Nr adi lit izretto"to"*o1"". . . -preoaJarr uaevatr.oDletl{Dsegau.qa{ocr f vdanost np94es m Predilec. oddaj' na Dostala npeAina. t. kjer ni nid zraslo: pcs.irynf nperpaou.l lig prebolenje.Iif Prekoraeltr ( okvir desa)-presegati rpeD^acr f premoa pf nperpa6pa . 2.) _ rrperAeAvBaimpt l. npefa3!tsa pl. -()clxl -IUr-Ilp('AlloAllllllll adl pr.!. rzoau tpeaa\es adj vdan.d pr estf adan nperaaAHsrocr f prestrada_ nost nper aArra pl izladniti se. -rqa adi 'rprcr'er^ (o sovedu) adi izlattien. [peBosHeclTa pt. iz\. se. npeBHrm. Dr-edavan ie npe4araiea rn oddajnik. t??pt objetiobjemati nperlsflltsa trperFEre. I'pesocltrfr!tsa. mati nperpaAn. . roa Aoafa npeABqA to pride v pG Stev pt npeApnAn.ekscelenca(Daslov) nlreBocxoAtro adu lit izxedno. predznak..tr objem.burJarrpeDpr rrBKat lil omahljivka. Predeasen. prevaga. adv postev.Kr preoe npeAaqeql -qra adi kar rabi za preoenle npeAaqra-trDeAuN€ I l.pomcnKuzen rrpemp n aula.. rmeBeAvBarI rrpeio. zgledovati se Po Kom. izvrsten.'(lIl trpeABoAHItqKua/i vo(lrtiik i [peABoeH-4peABoelrell. 2. rt napoved rrpeABecrE. im pI prevzgo irti-PrevzgaJar I rrpeaoctnrraHue-qt€DoclulrlTa_ r6e prevzgalanje.IlperpaAlB ? pl. raznezeo. 20" nost pJ. Preteien vellaven nDelocxoAme^caBofi visokost. ne\tcnovitcn. -qn tt izdajalec npe4arrm4a I izdajalka rpeAasnn rKrr adl idajalski [peAaBcrDo tL izdaja npeAaAe trl predati. diti.ll prcvelik rq)eBPIlc (lcz' ti. impl videti misliti. Pre" zcodnii npe-4lperrreuocr prediasnost . ke rrPcrr4r rrr srrho mesto na njisneg bo prenehal niernyr.r?. izroditi. tovarniski detavec.rad....lli'"'if. Pl. /tB aKnv- imPl'trcti.adv pred dasom.edvojen npeaBojvD^ .narocJe Ilpefplle. upeABrAlBa naprej-videti. gl. ncstanovitnez. vrenje. sneziti. jasnoviden npeABrAvBar6e t? prcovrocvanJe t tt npeABoAu-rIpeABoAvIA tlrl rt. 4terprqBa p/.rlreaEIta : 306 llperop nperpa6 307 npeAroropHuK I T I T I I I I r4teD paEe-[peBprlDa]6€ t? vreG ie. nerodovitna zefiLia nperar. vdaiati se -ce: rpeAaBa6e t? l. I IIpeB]le3 r?1prenocl znamenje. gl. prectnosl npeEp3e' BpeBp3!tsa pl' lnPT zaYezati. z\ ezal i-za'l ezo\ a!' zvezovaii. npcBlrr. posneman nper eAllaq ttl pregledovalec rrperoDapa. odpoved nperpa6. -HJ preddverle n*lgpeue.i. .obvezali lI()vofl npespHe Pl Prenehati dezc''/a' nprrc^cM d.I' (bolJ v raor. _-ris-upesulna la.npf pogaiati se.1 predavatelj rlreAaBaq(x dd.l izroiilo. ncstanovitnica rrpera3u.oreoznaK: naDoveo npe4o6ci-irpe4rectn e. -l. Posnematl (pn vezenju. pregledati. Predi-ca.r .. PI I|. burjast _.. nPerPHe pog_ rrpeAaBa r. impl prebrcstr ( rel(o ). povozltl Kogailrg unrcrll Irpera^errddl prevec razvajen. ii'"s-l.) iftipl gl. I I t t pravnui(-pravnuKlnJa. do_ govarJarcc npclorropr| pl. i7roianie: 2. kipenle. naroete ooJe_ obsecr. rrpeB4pa-EpeDp[Da kipeti rrpcDpcra f obveza (za rano). naPoved npeAEecHFua. t1 tit prcmod.B adl Prevajalski. predan npeAar e. ocl_ tati. skrbeti naprej rrpeABlrArlxB adl predvidlj iv. 3. rrfrraa. -p. postati hudo laden nperae4a pf 1. inpl napovedati-napovedovati Ilpeaytl. preJsnJr govomik ft . biti na dclu npcABoAnre^. preoe{evarl nperparKa I ooJem. prenestr. pradilni stroj. Ianl zarnerjatl. ni'"ol"ntto ddi omihljiv. / rrpeAroBopHrrK. /i/ vrxlil( li.-ryr /.^llBert.""*i. -tln ru glasnik.fstno: pretezno fipeE{rcxoAcrBo.H. tja f. rrpeBealBaqKtl npeBoA Is adi prevedljiv rrpeBosaarueH adi lit pre\zvr' 5en nDeBo3D[UreHOcrt tit pfe\T'']i' _tenost. tradicija r4re.

paSnik zenr ) 2. tmpl tam arh izrai:una(va)ti. dpeAocrara pt. . tmpl potovno vprsau-vprsG vati (semester) trIrc3acnresadi prenasiden rrp$acureHocr f prenasidenost npesaqlru. npeAlrerlaBa p/. osvojiti. rlarlper(el| preJsnJr npexer$ pl. povzrotitelj rllrcAocrareg.n. Epe€carryEafi. trpeAl48trKa. pted. opozo tr. im?f lit nameniti Dreoeorte npiarpiaie. -ux npeAtaAeEeri zadetnajed n predsodek pl nlreA^afaq m predlagatelj trpgapeMg. preraduna(va)ti. rpeAoApeAYBa rfipl \aprcJ I|pcaerro preja. prezrre. dozivetje: 2.predisponiran si rDeApacYAe. trperaflrdlrlla . zavzeti . naprejsnja npeA3eue.npexroes adj pre zlvel doli' rper rBee pf preliveti. . zadetna Dr€iskava rost lrpeArue csnpeAlunl ce ]rJ ryegorya adt.-qu m lit izziv npeAocgu.trpeAocTarr{o ddv gl. Poza\pex biti ^a nper<eu. predremati.Dredestinirati ti dan npeAoAp€iyBage ll l. impl vno'rit napovedati-napovedovati(sejo) npe3arMrle. trIre3ac[rFa pl. 2. -Aqrr n prednik ukrepati r? 4peA3HaeEe prelsnJeznzrnJe. posneti.:Kra adi El: u.klicanjepo imenln. nG nlt€Ancrpara I iur uvodna. zaaenjati. pre:a. prvi pG eoi rrpid. Drunu{ln ttpeau e rr Priimek. KraJ 4reAnfiqap ra veslal na kljunu lolna (na Ohridskem ienpe4e. Drezivliati. opozonlo e trpeaYceTE. ttg skleniti. rrpepa. se v vloso npet ptae-p skozi. vsak druei dan qteselda impl l. 'dorivliati. {ria-npeAropje n [peAsa3Harnr. drutinsko lme adi lpe3qel. doZivljaj. predivo. prioriteta Epeaeao. tmpl zaslurrtrslutiti trpeAyc^oB ffi pogoj. preooremenJen rryrelaoareHocr I prezaposlcnost. 2. predestiniran . doloiitev nIreAoK. na'rediti. npeAosolllo adv ved kot do. npTrp3 pl. ved kot zadosten flIi drugate kai izrezljati.. zlasti tro trpeAn. premor. pretrIrspeasocr f prezorelost ztel T . y prvi vrsti. prciudicirati npc4pyuer< alr) fam dowl&rnpeAYoeAeHdd. Prepreclnopozarlatr. pavza rllreApactrolotrcH adi nagnien npcAruryEa ce impl oddihoyati k demu. prtezrve.euapf.doloiati.p/.{nqa-Iltretrar6el|rr4a I l. maloprej. odj prezorel. predivo. zreu-Drezlrau npeepaamu afh flaramr]ice Pl werp-e \. pasisde.llmaadi pred' golski npeia I preja. preJsnJr. 2. odloditi se pt preboleti. lntpJ prenpe.{Drtrr ry.npeApacYAoK. -'r'l opozor en trlreallrpeallal6e /t opozorlrev. irnpl za$lutiti-slutiti _trpeArl3B. 2. nit npeisrpefecKa adv PteJ. praoeo np€Aei . . -pHa4.rrltUr.rHa ad.a rmpf Dzlaat-tlzNalr [peaoc"Ia8n. delati. lpeAe^a-npeAe^Ka pI vnovrc rrpeAoBoaeH. ?t.drugid ozeniti.raI l. AYcetaBa 1/. IrpeAHaSnaqlTa pf . nar pes ireda'. poprejinji trpeecarrB. tez qpesarcarKe.n po(mlma. irn ari vzivi:ati i. Prevzeti. adi -AHa lrrednji npcAeF(a / preJa. zavzemati nDseMe rf l.t *ralluren. n pl nDeAcI|vDa preorlr. impf naprej dolotitivouven dolodati trpeAlsEEK.t z vrapreJs' niim mneniem npeilfelesocr I vnaprejsnje mnenje npeAFpeAn.EEKa I oddih. lit prepo-zno oddahniti se ryreAoitrr{peAoq!tsa pL tfi pI preqoclu-pFeoocevan trIreA. ukreniti"delati.4. naprej5Die dolodanie. nit . veti npe'<llBe. -pa. npgAyrpeayBa. malo popJej. upe4namqrare z izzivanje irn pl lit prepustiti-prepusdatrIreAlt'BrtrqBaq m rzzryatec. -lIIH:t d4. imp. npetrp€A{3DlIKlBaqt(lt4di izzlt ale'r aoaoAetl trpeArdrEoadr pteteino. PraYkar. trpe3lraace tmpl prsalr se DpegBaqg r?. pooretnau trpeAMlrptr ad'v o svitu npcApcrxrr.3. trpeAotrIreAe^eH adj gl. iDtpl lrl n preJ odtocru soobu. pf .3pg.rcrBor? prednost trpeAofEra I fam l...peitureH. trpeAoce(aDa ?1. np. izklcsati voli npcAcrr. npeosnovno aranJe AOAI'EAEH [Irea3opu a4r o prvem svrru IlpeAonpeAerul. ma adj g).fopI|e 308 III'EAPEME npcApclxr| 309 nlre3peaHocT ttpeargprre_. zastarela beseda rrookuBvBa rl l. posnemati. IIpeAotrPeAe Vrp€ArB6ope[. np€aKatqtsa pl.r4reA.. preobremenJenost rrpeiSopFa impl lgo'taljati ni\ oditke ttper$er ade drugi dan. iaf prenasititi-prenasideva" tr np€aQareu adj ptezaposlen. rrpeAlce4Ea. rrlreFerueg. 4. rce: drusrc OZeflU Se nrpexura ii pl pr &v ekov ati ryren<rsaEe z Preivekovanje _ nlrex(uBal}npextraaq t r zoot Dretvekovalec up_Lrr<ugearr. prevzemati. rIpeAoBoAvsem.€prB prezruJrv. vasovanJe npe4ir4pegeu ddl naprej dolopri prcdicah den. nelunnost. osvajati. 4a rr predmestje [|'eAInrHa I prednost. iwpl tit narediti. iiietit 3.a adj predra pf. preprecevan adJ npeAgrpeArfeaes.

neoglDen np9. onemoglost npeMalee. znaJorJrv npFjaAg. (prcdpls).oDlratr naTeollt-preKro.'renraIUTl. prevam trpeMalor.peK wa impf zaklinjati. premamrrcv. pisati se npe*aca. na svatzcvut.1. . onemogel izdrpanost. anertati.sllsall. oditek. oc[eK. prenehati. gore trIteKycqaa adr najved pojutrig npeKlTpe{Der!'llTlre nJem rrlreK!'qrerueH-trIteralllpelueH.lmpl. npeKllr!tsn pl. -rqra 44. itn Pl prezrctatr-prezrdovati pl in. prezrt trI'e3pelnre-npe3rip rn prezir n. sKozl. npe re. rou!l trp9rsrgy. uslavlu. uKor trpeKap6a I graja. onstran. prestopru oslevatl rpen adi 1.npespee 310 4teRpx-ur rrpeKpulrirea 311 rrlteMar&r npexap4arua. -IHa adi tadltevilen r4reKlBpeMeH naduren 4di npexyAerradr dez dan. presledek nperrnre. nuJen.. prekinjati.dop lzoor. [peKpoBa. impl preliti.nrF. prelamljati (tiskarski staveKl nlre^aMarre n tam tip prelamljanje. podnevl npeKvMepa 4dv iezmemo npexluelreu. npexp4u p/ prelomiti. onnovltt uau. itupt "rtlf. l. pre 11.ly6ImK.. npe^eBa. DnDosniti. trtcaBo lil presustvo '1 rrpeMatKu. prekaljen npeKpcrH. prekiniti. pripra[pgxap-. rrlreMa^e[ocr f oslabelost.!6a tfl.rpeKparyBapt. slabeti rrlreMaMa f premama. np€suaa. pre slepiti. ne po poti trpeKirepa qdr predvderaj lnjim qpeKqepaureH. -3rra d/i ljubezniv IIpe. rrpe" pf . nao rpeKy6poetr. npeKop!ts^ pl. z!rt. zapeljati rrlreaaj. 2. kumde tpercyuok adtt ponodi. prekirutev. popaditipreorugacevau npemaqyiraEe fl predrugatitev. presuStnik-prcluStnlcu f nlre6-!6s[rrKnadi lir prclu$tnlsKl npe6!6oAejcracnpe. osteti-zmerjati. EpeMa!!!tsa pf. (6as)-prekinjati. prelom. in pf zooet omoziti-zoDet motiti trpe.nar pesn zero. adi pfedvderajSnji rQteLazKe. ustavnovltl. -(xa adl predsinodnji rrpeKl1 pfae.upeK$q|aalr fi preKupec nperyrM. rmtt Ecrltau se. on avl jati. rt traas prevet na- l'lll presaopnrK. -pua adj tezmeren EperyMepttocr f dezmernost tlpeKlMopctrlr 4di aezmorski nlreKilfqe r1 taf pes botttek" kumid. plotu) rrpe^eceH. nlreKpurfe krsilec (predpisov) r4reKpnroK. oslabel. dez noc. [peMa YM pt.r. iftpl prekupiti-prekupovati nIreK!?eA adr izven vrstnega reoa upeKYpuaqs adi z dmge stratu pEnrne. irilpogil oaur pnKlantatl npexop m gl.. . tmpf Ltt sKtonru.. dce: prenaJestl Se qen npejaAen adl prenajeden r4reKopu. impl ryeranr_ L ponovno. gravltl kogo do desa. lomljenje (stavKA' upe^aMaq fatt tip metet 'zl qpe ee.axrlBarbe fl zopetna moZite! nlreMa eH adi izdrpan. Prelmenovalr rrperiEawr. prikloniti-sklanjati. in pt rye{qxe f' povedati s svoji rrr plExtntrr. ustaviti.r'!6rpe. npeKopno adr oditajode J. impl ponatisniti-ponatiskovati np€t4nerIiEa impf dati drugo lme. izpl predmgaditi.npemoa gl preiti ?t ozmerjati. inpt prerrgau. oStcvati. ukor l|lti (Cu s ) npe3pee.inpt ponoven 'lps'r|3. r'peKpcryBa pf.. impf pregrtsu-pregnzovati rlp_eKr|ur?1pretrg. Krlzatr bo. pojulnsnlr . .i/ prc- /r1. np€KpoJY^p Kar .spreten. vzdriljiv. impf np.. pre^wa prenalivati. presek.p cez. retatl modan. ustavrJau qreru rlDaq m tehn stikalo EPe\< al[til ad9 predlanskim tllreKrra cKrr adi predlanski . popaeenje [DeHcrrttla. fia He cTaEYBaTOa [peKFrOK rO nr mogode dez noC (takoj) npeKlleq. pf. npexac-ysa pf. Envprek. [peKap ElrcKopel|. qremraqvaa pf. prcKoraclll meto npeKap!tsa impf grajati. preien. 2. rpertmr1n^ . pt npe^ara{ It prevarati...smo .fpa .npc^. oslabeti-izdrpavati se. razliti se (r€ka) prehod (nav lese na npe € r?? ograji.upet lTpytra 4d! poaez.fti. drugid prckriZatL_ prekrstiti-prekripovaDrn (v goste. I prcsrF trlreroy6eserr. cez (reKor. prezrel postatiprezrel p_ostajati sadju) (o fipespes ad.za 5ati.6y6o.eJAe. mi la. n prenoo nP^a3e\\ adj tat pes pregraJen. prekrsiti -vzdevek. ft prekrlek -ryr qreKcErorta predsinodnjim r4reKcrfio(eH.oditati rpcKap!tsa ce impl fan L imeti vzdevek. D{'€3wEa pf .levan.r. nalitiprelivati. -pHa adi graje \. inrpl preizkusiti-preizkutiti npenrap. [p€ucru{rvEa rt. npeMarK!tsa pt.. qpeKyAeH u r4)eKlaHoK podnevi in ponodi. nperdoHyBa !''. z. trpeIa n. rDesqa!tsa pf. zapit ftpe^aMa impf fqtu lomiti. opravlJaB p1.prexroJltr. itupl Prezoreti. priti v leta. 4or q)eaarar. nagel. reele(clra npemAaAenperclaaa pl.pl fam prctirati. -r'ntd. rrpeKpon. domtseln.prenanpeKa eE adj tit ojeklenel. -cHa lit prcla^di hek np€. KraJsau trpeKaxlBa im-pf .-Tpa adi.V6rlr|rtlr . poru Deseoaml. sKral(lruglm. 2.

ir!1pf. preseliti-prenaSati. prestopitiprehajati iez. prestoDarr upenarcaeu adl premi$ljen rpewctr'.qgAEocrI prehodnost. preparat.fpa pf h impf prepatrIreoD^aAee. preva-t. prehajati.-cra adi L preno u sen. r??/ preutruortt se-preutrutan se trpeMo( I til premod trpeMo(eH. l't ltr oovlaoau. zaDrcevanje npene6perqyDaqrtradi lit ne- nost. spremeni. [petresaTyDa. pornjiljati.ry)eotur:. lt 1pt ponaustu tt-ponatrs ko- I I I I I I I I I I I t I I . J. 2.. Presrav{rv trIreMecrFlar6e r? premestanje.npeoTurlra pf. pf.npenaa /l1 nepfidakovan nati-Dreobra. npeocrauyra pl.a premrsln. It4-(ovire)-obvlad6vati.biti neodloden trpeuuc^!tsaH. prepleskovati npeMeHa l_ l. npeMecrUBapf. podcenjevanJe.. oraga q. yB pf . impf pnrr cez. prene. I pre\tn Jenost preslepiti. vezati. [peMp3trlBa. prcneprrcaKovano EpeoopeMeEerosr I preobrestraiiti-nepricakovano -na.fipeaa n. skoprneti rpeMpexe a Zivljenjska nezgc oa. rrrpt preooremen ttr-preveK ooremenlevatr rp^. priprap/. prestaviti. Kl grozl llpe p€xeH adi zamegljen (pogreo) nper4r€'(|r. selrtr trIreMecrlB. pripreti oti-zamegljevati rrpeMpgNDT ad. gorjurrja llpeMalrKa.nar pes lj'Jbezen. pusdati \. PremrsreK. zanemarjanje. trpeMop!tsa ce pl. ozebel trpeirp3He.t prenaseljen npeEaceaeHosr t prenaseljenost trpeE€6per a ad. imFt z moltat| piesli*jtizamoldevati. p. v novr oblekl npeMerrl. npeo6pa3yla pl.'rpetnc'^y3. .rvDa t'f. upeEeDa pl. zadrzevati. 2.ir dati druga. impf pre@i pesrur-prepesnJevatr rlpene( n dvakiat Zgano ZganJe trpetrerraTE. pre. prese liti-p-remesfati. ce. npetl. rpeoAo yBa pf. nevamosl. prestavljati. seu (pomen) preosta tr?rpJ tr. plasttl rqreo6peMerB.. impf prcture'iti.preudatrek npeworl adrr preved trIreMol.r4re[ee.e n premisljanje.F. ru cez [peocBeuneiEcrBo n cerkv naplrl secezmero pttr trpeltrr/r! pl prezagati rpetnta impf spotikati._. tfin ttt z:rnemantr. preobleka. impf ugfaoru. z. nemarsdina trpeHe6perH!tsa ryey{pelrgl npeoAn prehod npeo4eu. sleDrtl rrlreMaMKa premama.lnuEa ce tqrermr4rerEar adi prenapet nlteEaceaeu ad.trpeocT€se. prernamiti-golju. IIraII it4pl prevladati-prevladova. s s o vzeti-ucral)_ .. minlrvosl lpeoAo €e. sprememoa npeMerrer.t4teMaMRa nPeHe6Ircnl!tsarn$r npctlccc marcD. adi Iepo obleden. trpeocerrtEocr I preobdutljipreseljevati vost npeHeclE:urm prenosnik. --cei premiiliti si. pre ryeocM{c^n_pl . impl nJetr -rrye\a napasti. DreDlunoc npeoqeu(a{peoqeHa I ponovupeit6paeu. vega rye''p npeo6paTFar6el|p€o6paft preslmsen arI'e n spreooraczrnle trpetra. Dres ru se npenanpera ca impl gl.8alten lit l. np€Hecyla tr|.rts odj lit prcmocan npeMp€ pl L omedleti. nid dcva trpenllr|atle tati. 4lteMo^lm. adj premestljiv.nemar npeEeoperE!. ra.preostaj ti a npeHocNrBadi prenosen. impl -.4na adj prehoden r1reoAs[rre z prehod. pod(noge) stavrJanJe vau opqry" pl. npeMperKlBa pf.j lit nemaren upenedpera ocr f lit nemar- p_retzvisenost (naslov episKopa) lpedece. preptesl(ahmazati. prevozen.npeo6peueqitsa EpeEalr6r r. vedkrat presliIati ryreMoarrFatle n zamoldavanJe lpeMolHrlreMopa m. premreti. brod rp.drugacerazumcnpenooe^l. rnpl prezeosrr-pfezeDatr npenadEa ce iupl presiljevatl se npel|altrrar dli prenapet trpeuanmtocr I prenapetost rrpenanre ce pl prenapeti se. nasatec cen smrsel. pl. 2. Domisliti-DremiSIiati.j premraien.tr{yEapf.Dremaeap-re ti magovatr rnryola. s silo jemati tl rt.. . nosrJlv trpeuo(eBa in iml prenotiljati. preltr.t'. preslavuanle rpeurf| rz prehod ryeyTre-. npeM!.ryfryAa i . npeoB aA!tsa l. nik spremenenja gospodo rJuoezensKe tezave. npeMaqriqa _ pf.F. prreudantt. se-omahovati. npelrolreH adi preutrujen 4reMop|. prepredevati Ep:qqFEg ? spotikanje. zamegliti.teHoct prestrasenost t npeo6peMeseradf preobreme.pustiti vnemar-zanemariati. I m pI pf emazalt. ifilt trpeocsrrrtlBadi preobdutlj iv prenesti.f. na ocena. preuddriati. impl prekiv tl pf .ati Pao Ilpeo6paarcroe n cerkv praz. .. impt premcstitj. rel'zlJa impf preabrazili.od npej4e prenatatr._ adj ves preplaScn. menJenost pacan. impl -npeMeHYDaptcobtect v novo oblekeDreobladiti npeMecrl.

-rlHa. pG zvedeti-ponovno popralevati. i sclit npeceH. oditati [p€. obnoviti trpepacKas rr ponovna pripo_ veq. rpeceRlTa pl. -Elu-rpepoAfu trdr. {r|a adi sver.flpepaoorn. dopisi.-rlfi . [pepacHFa . nenaravnost. I ovfua rrperrcparca priporodilo I flpcrropaqa. 4or npeceKoD. prilkanje. napol0jen.l"pnporoce[ npenopaqaHoadv pnporoceno (na po5ti) rpenopaq 44t pnporocrjrv rperpaDr. impl prcstti. razpoditi Prepoznavan. [penoaoDltsa pt dclck rrrcdclovalne industri. nte. "qu m gl. prelivati [penparr.pecwtl. qpecelqa IrTu. presuJ 'l evanle .r m predelovalec npepaMu-npepaMrrr pf oprtati.1 prekupdeva- npepa6oryBasrq adl prcdelc vaten qtepafarbe r? pr-eroditev.aqpetroNrn.) presedemi-Dreseda mi npecee. navihan. inlpl preseKatt. razvrst:itev npepeqe. aist npecerre./r!'aaEe Ilpent(a f podstavljanje noge qp€n^aru. qa adi ptica selivka qpece eIIsK. pozvedovati npeirpeAeH 4di prepreden. impf preroditi-F{eruiati npepoAyBaEe z gl. sekati (tudi lie) trq9crr tfl preutrujanje.i npenoBTopn pl Se enkrat ponoviti nlrenoAasa impl predavati. impf preseJatl-preseJati. [pen aTlBa. irypt prepoloviti-prepolavl jaupefloFnlt€nosa m. preitkusttl ir: lpcpudoryDo. rryeca4YBa pl. napeu-prenapentatt npec! ltsatEe. impl prcdelati-predelovati. impf imeti.qlr n preroditelj npe-poA6escrs adj preroditeljsKl npepoArr. prerojenJe r4relroA6eEeq. impf presaditipresajati (tudi Irg) trpecaA!tsaEe'. itkpf presaDtuIr-presrhatl npeceKrr!tsaE€ r?prcsihanie rpece^6a I selitev. ia nlrenoaoB{. prelrran trpecriaesocr I prisiljenost. tlpeno3EaBa p'. iron prevel. npepafa pf.p_ hra"trpepmEte pl preskc clu trpepoA6a I prerod.nrreI'rpr<a rll'emryrra I prepir. ralt-resetatl rrpeceK. prezivljati npepacKarKe povedati s sv(> d jimi besedami. oonova { ber a) npepacne. se (srce od Zalosti) zmotiti se. trpe4rarlYBa pt intpf pono\r$ vprasati. prg preroc roJenJe. rrpr:ce eHIlK rrpecDprtlmtaI tit prelomnica. .preraSCati rpepacfpeAet6a I ponovna porazdelitev. ryepaE!tsa pt impl Jarfl pretu'anlti. ryenyDTa pf . I'mgl preraslr. inpl spoz atispoznavatl: ttpemir&e pl pbditi. .presen.npeceK}tyB pf. upeltrdrr!? . DreKuDclta prepoz[dli. nr p n r p l i f i t. pretehtati./ presellll-preseljevati. za drugega -ce: (za. prepoln p/. npepdrr eAa pl ponovno preudariti. prrezviti-prehranjevati. prereselig llpece^'|.. 6E'a adj cerkv Dreiastit (spostljivo za duhovnika) r4renoAo6x€ n cerkv pretastiti gospod (arhimandrit) qpeflo3sae. gorskb sedto npeceKse. impl preprodati-prekupae vati [penpoAaBalrft prekupdevalec npenpoAax<6a-. I premetenost. vedkrat prepla" vau trIrerrnoBn pt prepluti weftre pf spotakniti koga. nperDar€. preseljeva. piekanjen nlretrpeAeHocr pfepredenost. popaliti-paditi (besede). tmpl napreJ. prekanjenost npetrpoAaAe. impf preu rmqrn-preu tnrJatt. npcp1 ceKo^. zelen. pG ulevati Solski _predavatelj Dredmet trpetroAaBarea n trperoAo6eH. preprsovar' sKl 314 nPePa6or!Batr IrpepaooT!tsaqKn 315 npecu. onrgam poslati-poSiljati npenparna. preplavati. zamenjati koga prepustiti-prepuidati radi podobnosti) r4renorurer-npenoaHE odj pne.pl. itftpf predelati-predelavati (obleko). pretrranost l. LfipI prePrsau-preprsovan qpemdrrytsar6e /l preprsovanJe r4rerlllllt!tsaq r4 prePrsovarec . os. surov. npenru!tsaqr r 4d.nlieceoa pf. 'rD wewaDa pf . pre. npec€Au!tsaMn pL tmn \samo J. npenopatrytsa p/. rrpepa6orYBa pl. trpepoAyDa. preliti-presipati. se n. obrat ''.n presek. -ry fi prcscljcnec qpecelrenuga{pecc^rrlitn I pt (' seljen(a flpece/teI|l'qKrr-npccctn{xH adl preseljcnski npec€lxur. spremeniti-spreminjati nper4raDKa predelava I rrpenpa3Hl. npenparuBa pf. npeqtoAaBa pl.eutmimtrl d i ri njevati rIpcpadorxo I predelava. pretkan. trpenpasH!'Da pl. nenaraven. intpl priporotitipripo_rodati npenopaqau44. ilr. drevesce npec M. qpe[ aka pf. [pepeKFa pt iftpl Pograrati. prerez EpeceKa t preval. vzeu na rarnena npepaMrs! pI naramnice npepaj . presajanje trpecaK!tsa in pl stalno prevd zahtevati. biti prezahteven [ItecBEcnar adi previt rltecBlrr lit preokret. preoDrat nPeceAHe lux. rqtecrl"lyaa.prerezati-prcsekavati. korespondenca nperErEe. npepafarae upeca I stiskalnica qrecsA m presajenka. !ry. preklanje r4rerncr<a f dopisovanje. -npece^yBa p/. prerekanie.rl.nov. nte (naroctov) qpece/rel|.. impf prepladati-pre' pladevati swa^iBuB pL tflpI 'rpen 'IBa. rperryrurr. pleutruj anje. presirJevanJe trpec''' eu adi lit prisiljen. z delom se p. trtrrenoNrlla -cea tam prenapolnitiprenapoldclati.

tlra adi hudodelI z. fic faryt prekoraaiti mejo Irpeqra I zarne! Irltecltrre. rrpecpaMYBa pt. prestopnica. hudodelec.impf preobledi. cpcroB.npecEorrr. poslre{ evanJe npecTlrur m ponovno srnzenle ovac r4rerarDK. prestrezati c9 trpe9r?rr. lrrrre npera Sc jc zttl npecropeHosr I hinavstvo.qpec. utegniti. ifl?t EpecumraT 44l nnpav trIrecrdramcr I hripavost. np9gyAen. oterratr sc: fig laln kazati ziamcnir iivljenja. 2. ta Sega a. nrnavstvo. nperKarKFa pt impf napovedati-napovedo. oDlacenle.spremrnJav. npecracanpecTac!ts4 r4recroj. prcobleka npec ese. zasligati-zaslile- ifipf lit zlao. lit strcljanje. pretvornik. -qI| m l. hudo. si' mulant trIrere. prenehaItg ) qpecMer^rB adi preradunljiv. c€.4or fipe.serruJenJe. hinavec.presiljevati. bojazni npecrpeaKa l. hinaYscrna rrpec-ropn. vati \I/Erxre pI od qrerai r{rqrru-r MalKy rrere.rpecrararu€ I pita. ilnpl pttis. brskanjc (ko koSi).pJ. rmpl ohripeti. lpeco3Aaaa pt. qrecpeflB.nost niecran m prestopek. preostati trpgcMerKa I obratun (tudi trIrecraulta impf l. trp€c $trA. rftipr npccrJrtr. ko otrok shodi. 4recHrfi Ja-qpecEo(a I. npecalE!ts4 i fi pt L izpr alati-izpralev atr (dijata). l?? Das. 2. 2. z: PIY nle (v f.lena rrperepa. ponehavati. presoliti. gnati (ztl. preostati npecflllEe. r-i3^e3e Bo_ (Ea) [pecper narediti uslugo [pecpeTenp€clreT8e. pretiravanje trpereqa m lit arh predhodnik lpeTrirarc.rEc pw pL lmpt sprcmcnrt|spreminjati npeaEoparrD spremenljiv adl nlreraop!tsaq-nperBopa. trpec[Jra. otepati se. muditi se.z uG dPecYAaI sodba. prestoP npecyAn. vati. otepanje (z nogo). delstvo trpecuerEYDa.rol(. trpecyAvDapl. presilitlpretiravali. pG nehati.. ustrezljivost I4tecpeTrrFa{pecperlla. ifitl nik: 2. Zivali)i /iB l/on uDtrau se.^aAoK. impf . Dresnost sKl lpeco3Aaae. postati hripav-postaiati hriDav rpec. 2.t preslt rpecureH. obsodba go stopiti. npejraleu.ra I presitost [pecrneH a4.ustreZ lllv prcstopiti. ind ob sram spraviti-spravljati koga.zadrzevatise trpecrope( adi hinavski. preostapriSteven iati ElrecMernuE{rcr I prigte\.r'a.oga. impf gl. menjati perilo trpecAon fn. lmpl sloprll-stopaupreq koea vati (priao) trIrecMera-4recMenrc I izra. brskati (o kokotii.izra(unavat| obra6u. w}€cfifrfiI8a n. on . prehrsiti-iti dez.r'pecropyazpl._pt npe. Dasproti priti komu. -aHa Ldi lit zelo orooan rrpccrrre|IocaI presitost pf. red.r.rm l. trpecaam4 trpecraqtsa !'1. kati-preiskovati [perDop[. salamura npeco.. rmP. cna .lpeciarr rz prenehanje. obradunati.npecRora. trpecxoRnyBa pf. pretirati. vrstir. -Nla adj lit odl<> z nogo stopati.j 1. hudodelski EpecrallaBace impf lit kazati -preveliko. goniti. npecrlDa pL 0npf prespati qrecpaliE.I pobezaj malo T I T I I T I I .n bivanje. prestredi npecperaro adj ustuzen. 6e3 npecTall neprenenoma dmati.-Hriaadi pretanck rlrerarse a 1. fipeclaA!tsa l. TPei"raEY-Ba p/. 2. fip_€rDopa-npc. pokrivati s p!pelom: v vrocem Dcnetu ieii. prekoraditi. hudodelka r4r€cranHrrrrqrad.€. -rft€ adi prctcrak postat. J. opletati z nog mi (o iloveku. krsiti cuen flpecrarBnK. . izpl preskoditiprcskakovati [IrecAaAIl. 2. 2. f gl. pt qrecpea pf sredati. "petep.4ol npectraB. I. prestopniski. lainlv apera impf l. pretiravan v cem [pecrapes adl prestaran.^afl n. presrarel trpecrapeHocr I prestaranost. 2. I preval. aII rmpl pregnarr-preganJ KG mu stran: roe: re$U-rese vati se stiahu. bivati. . simulianje lpecTpau . UprranJe nperapauitsa pl. trFTeplBa p/. Drestarelost nplcraca pl lam prehjteti. weaMer\ta pf. !'radunau tr{'eera'depf l. gorsko sedlo npec^eRa I preobladenje. impl presladiti-preslajevati trpec. qeceH.lno. npecTpaE!ts4.2. gl. goreinost. prenehati.. _J. fipec'j\uB pr'(:llasiliti"prcnasitevati flpcc|(on 4di prcdrag flpccr(orific.k^Baimpf sredavati. pc muoa rpecrojlra inpf tiveti. r4r€crl|arlUB pf..kriminarazso(1llr-mzsolatr npecrurHlr4a I 1. npec(oKa.M pf l. [psreparr 4di pretiran nperepa[ocr I pretiranost npcrepparEe r. prihajati nasproti.npecmluar 316 npecTarnt Ul)ccTo Itt|E 317 trpea'rc npecperarcocr f ustuznost. npec^al p/. ki jo me navau sijo.saJJ. tp ec'rt''Ie.-rKa adi presladek fipef. au spremeruu-sprerrunJ v KaJ drugega npecroplBaEe ft 1. npecaeK!tsapf. 'ce: znebiti se sramu-izgubljati sram lpeclrer fl sredanje. impl. diugade narediti-drugaae delati qreeoa tt razsol.

ur m predhodmK nperxoArro4dr predhodno. niski. npeTn aTlBa pt. odcveteti'odcvetati odcvesti.preiskava. npetpwa pf. prelirano pohvaliti-Icz Inctl) npercraBa I predstava povzdigovati qpencraDE. tl aIt (bolcznl) to).etakati. razDrava. duJec.'e. ir?rpf preutruditi-prcutrujotI racuns{l adi nperco6je a predsoba.pe preJ np€Txpacrrja{cx{ adi predKrscanskr 4rer"rlrcrDo z slutnia NlsKT |lperqlTcrBlBa im pl sl\rtiti qperreAaaeacrBo r? predsed. predrtati-prerisazeloje bogat vati. impf dom\evatj. npeydaBadj prelep. cru-narocau npcrp1narr adi preobloten. zaSaititi-varovati.[perbar^rBocr nalezl I iivo\t pona.Fr nr predstav. . lig preooremenlevau 4reroBapaH 4dl preobremenJen trpeToBapeH. trpeYDe^lr. impl dilo streti. hoditi pred kom. -rua ad1 pred. stedi. ryteqpra.rahljati ttpea|t]rsra narodnina. z. pred. zastopnik trpeomrelocr I pref injenost rpercraBrqa-trIrsEraErtrlqKa f rlpeop^|r. naronatlaaiti. postaviti na delo. ad. -rlra \arotnperplJi.drzati.roren. npeTnpHeMttro adi podjeten rrlreTElrqeMrmocT I podjetnost nperrprdaflg -rda n podjetje nperpae.gn. rrperpqyEapt. lperpahtsa pf. lrperoBapa. prenesti. predrtavati rpgrxoAea. suponlratl [peT[ocleAeH. nperpecyta pf. oprezen npgr. trtr. prestaviti-prestavliati. impf zamoldati.asa adj donperr aAEeBeH. napla. npetl'$ra pt prenatrpati. fipernocraBa pf. obrazilo rDeorqer adi prefinjen nik. iftpf ''peror'trr. obdrtati (dollno vso. redi. zastopnica Ra pL impI vreai aez-metati npercraBEBluq adi predstavdez. adt predhc pf . He rperEa 5e migu nnt Epe'rEyB^impf bezati. oruse e npeTlasen. vzclt. impf 'Iperyera. krasen npelTe^rrrreH adi pretfuano -stvo. stopiti v pf Je preo Ixrmr blato.erynryBa .4Ta pl.pl. 2. imeti za pogol flItertrocTaDKa I domneva. ki Dredseduje. raisi imeli npeanlrneMarr n podjetnik rp-errprfeMaqru adi pod.npeoar^nBadtse nalezliiv resa. fig prevesti. rperoBapvra pt impf prelovoriti-pr€tovArjati.tre^x{oq I previdnost. vzeti kot mozrlcnadrejati. nper}aapa 21. itupl trlperYpl'. l pretoditi (vino). adl nadrejen.oeitati npersro€''.obicti. culecnosl. r supomranJe rrpcrpqo. dc pg-pel. trlremolrrfra itupl dajati preonost. prero{ cenJevau [percMerKa f predradun.!rp! predstayiti-predstav. skakati po kaj 4perceAaBaiwpl pred. . pro5nja. vna. preprenapolniti impt napre-j pladati. qrercTaDiBa p' npeoarr pt obsedi.erlf!.itnpf preIrpeTollvBalse lJa. obravnavati. nlreyrropyla pl. popreJsnjl gr. znl.:etnjskl qperceAaBa npe4YrIr I I I t I I I I ryeryra pl pretrpeti. prcobrcmenjenost (z dclom) rrpeTnoaaf. zastopniski prenestiprenaSati. lrDsr naorerenr IrpeT[ocraBH. ryeop^ypredstavnica. izkusiti. pretakanje. lig prevajati. migati trpeloDap n prerovor[ev ElteroBapd. 2. 'IpeqyryBa oen. -AIra.rqreo[Kc n prefiks.tau rlrerceAaBaq r. npeop^a. presuti. nrL{)nrcmcnten tlpeTtr/rarm(. pre. impf obvarovati. lrnpl precsoote nJa soDa.nlterDa^eH prehvalicn rpe{aau. zaiditen. zdrgniti-treti.npeTrrYaa npeTpqa lpcrlroaoxrr pf postaviti. preventiven rpenasu.precerutr-pre[percnalltsalr ne napovednik. rpenrazyta pf.rrpelrrlopu.. nper?Vnanocr. impf DOlOne Dreiskati. seMy w ce [perl/Pa prerisati.I preoblozesuponlrau nost. opreznost npertr^aAHe n dopoldan. trpeupalra pl izt l Ivau.inpf 'IperyIld. prestati lperpec n _1. drgniti pf nPemAaTeH. Dremoldati-zam016avati nperxopy impl intr iti.njperpne. konaati razpravo. nalesti npercraaKa I spomenica.sedo. irrerahljati (postelj o )-preispoldanski kovati. wert'pa pf. npeltrBera-nperlBeTlBa pretedi.ry m \afotnik npertroAara. -lEa ani bfitniii ki fipet4a'Ja zabresti. -Nta adi pfedza(lntl npeTnocTaBeH. adi pretovo-pHa ren (postata) npe\osllla pf. ooravnava uperdece. sclun |rpeTnas^rlB 4di previden. domnevati. fr8 otopeti np€'tu ar[. podmena. !n?pt prerrralr. gran preA.preliti-presipati.Dredsedniitvo pqvecarn uperce4ireocropa iftpf biti predsednik np€li6e^usr. pred dim nperxoA4tK. €Ha adi varovalen.BtH_oTo taKanJe vtna. skoditi-tekati dez.npelMopaI preutrujenost trpelMopeHadi preutrujen preJsnJrracun npercuer. . prenKs rrpercralEErq . impf n drediti. reti.ar6e domnevanje. predsedujodi qpelreAarel rn predsednik nperceAareaKa prcdsednica f nperceAaBeAcKn adj predsed- . itupt ^di niSki orpniti. prevec naon$rtr-brusrtr nlr€ToqitsaEe ra 1. preliti (verze)-p. npe[rocTaBlTa. vodo t4rercmu imd biti pred llp€.

gl. pobrati. pospravzDralr se.f zbrati. umazana ruSa !PIIBtrKEC npl|DAcrrc 321 rpuSDau plibetati..ry rz spremljevarcc trpzAlryr<r. pohiteti-prenaelievati se prenagtjen.itnpf r|pnEurH€. impl npwsprm4 'pwpwyaa dokondatidokondavati ' upm^eAa.ctt impl ovirati.. -n. 2.-nJ. narAl'B trpE lrocr f naglusnost. prihajsti..r. TomJ_3 .. sPrelemeD wae$ w qdi sprejemliiv trp3erdsl . F. umrrjenosa qrE6par. motenie npcqKa t ovrra. narasdati(o vodi) nprAdDKa t pridobitev trpnAojAe pf l. nptrrntesrra zf. -4r rfl sprejem.zlpo adv dozdevno.a!ff.a. ry@rqfyBa. prualJatr. Dreskrtretr-DresKroovart impl privaditi. Cakati npeqeK xa 4d.gwo un pf.p'[o{'. impf vajati rrprtrae{c. . vzeti pod o-diti Strelio. biti v napoto. npnpeqrqa trD. 2.. zateei se h komuzatekati se npnoer rEre n pribeZalisde. tr. bala. .it reCeuica. trprrraeAlDapt. Har^vEoct. gl. nprelr. grajati trprlorop n 1. poiakati-sPrejemati. I sDremlrava upri41lfximl .qinoenre. popazitiskrbeti za koga. udobie npmo4io adr o priliki tl. Dotecniti k sebi. npEAotrecYEaPl. oCitek. trpnlrlu 44. pripraviti-prir€ja. trprotrKE{8a zf. -qra adi privladeD npulrre.as lit poklican. -m t udobtrost. impf prirediti.. i n pf prizidati-prizidavati nplrrpaAcKu4.AEa adi prllo. trpt|eMes.ry. 2. pripravljati trIrmoAlja.'Ie. trD86!aU'€ pL impt prenagliti se. dogodek. narasti (o vodi) Ep[Aosec rn prispevek Ip.rHosr I privladnost npulpeMeH zacasen ddi npHBpeMeHocr I zaaasnost rlprDp3allBx. pritegovati npnrletren. 4 . naw. os.reklo. bnpf 2l MrkealoDlko€lovsEldslom pripraviti. ry. pnmeren tr. n.. umrlell npa6pdirocr f urejenost.loasu'p pt. izgotoviti-pripravljati. r4teqeKlr^ pl. ani npi6psas prezgodnji nps6psaqogl t prenagljenost trproapAtr pl paziti-popaziti (otroka). trI'EtrAYDa Ce Uf. povrh. udobje. gl.i gosto4uonos-t qregeK^[DocT t-gostoljuben pI.320 4reqer. rpeqeKopFs preKoractll-preKorace Inpl valr rrt/i. -ana adj dozdeven. pridati.teht spre leEtru( (mcutsKu npn€u!@ adj dorrzeten trpBeMt@ocr t do\rzetnost trplrr6oprrc n . poli. vezati (na KOga..np4(e^Ea t slu!. spametovati se. -ry m pi\rtenec nprlBp3aHocr privrtenost I nprBp3aErqa f privrze+q [rytKBp3e. ponev. rrcen nprrnrelrtr. dobrc doslica trpeqeKa.sAogece. {a fl geoln pfemer. -^E adi lit Dreobdutl iiv upirye pf preslifati npeqYxa pI ponovno zaoru (zebeli\i pretipkati: tan prelomiti z udargem npeltaeB tt vrele[ce [Irertr^eHesr ali vretentast lpell eEq(u adi vretenski np:raJra I 1... tmp. pr€c€J neuDen. izgotavlj ati nprfpaatr. zraven Bpl. dForrnarn netooovlllut zemimpf (samo 3.E. priloznost lrpnroAeu. r'rft spremiti-spremljati I lpl|eM tz sprejem. pnsronu. npeqxa ce rnpl prrcKa! se. adiektiven -tpuaata pf impf rysaaie. dq daiati npsioEta impl l. pf. [p€qeKop[.pf zad. ti. 2. ponev. rrprDsAg ce. navaditi-pri. potegniti arto upeqrr[K.lloslen.t ltg zaormLlena. skriti: -ce: domov. -a*a m polbrat Ev 6p3p. komodi Petetrten I I I I I I I .'F. pnpomocr npnApfT6a spremstvo. graja upno. ratr l( -ce: zavesll npnftrpas rn zbiralec trpr6paEadi urejeni figzbran. EpurpaAvsa Z'.. trpl|6e/rer|(yBr pt. trpEAlryxYra pl. rtupl zaprsatr-zaprsovan nptr6€^eEKaI zapisek nprftpe .. pnmesren dp.ifipf sprejeti. raxtwpsuBan. EpEoEoptr..rptrnoDapa impf pograj atidelati oiitke.aapt.. p9 kad kozica. tJpr-'trptr!'-Da impl pf. diameter lpes!'acranre eH. starosti). nanpxe|nqa I prateDo meso vloezno impf pratitii fam npnr|AHocr f dozdelEost. varovati se -ce: rlrrrBep!tsa pf nar pes nekako zauDau qprcnnes. ooteu: raoe vol]e sDrereuobjemati. I adiektiv nprUaucrn ddi gam pfide\niski. priti.pwor&\. dodatek. adv 1. impt poskrbeti za koga (v bolezni. rmpt pnspevau. paziti oa !<osa ry{riyE adi naglu5en.) zazdeti tja sedozdevati se ali prazen rtrprftet{ rpl . Skoljka npr(afica t kozica. prcpirati se npeqKPTa pl precrtau. m. navezati (na kq ga)-privezoYati..qa I udobnost.privid. inl zmedka ti-metkat i pf. wl. dota. 2. rade 'volje -kaj spreJematr rlpvA m. pnregnrtr-pnvlatiti. zatoclsce qru6e e'(I|. motiti nperrcl*e_n oviranje. zbrati se npt6npa impf zbtrati.'rr -cet hudo se muditi videznost wfr^r. Prevlefi s 6rto.a\iti npnAaBKa g/arfi pridevnik. dodatipridajati. navriek.'.-r|Ea 44. pt|tect.r5r'rr. ugovor. trprKa @a-. pria hanuctnacrl Kazen. zbranosl.pwsl8vr€ pt. amn privezati. navidezen np-EtrAeme-.y.

ob zarji.Privid nrafi.i. rrlrrMaMrtlIB 44. privezati (k zcml. "pua ailj vzoten.. pf .npuuauyral. trpnr€3ln4a-Eplrr<a3gl|rfta deffi. pnurcna rxsa IrD[3er{ ce . uprsnpa pf. Pri' laEati npnt re4 rz shramba.Jo. . prijtajati.imof Priri. -wo adi tit Vecey Sen odv lit precEj. -paa^adj . f prij atelj-prijateljica npnJareacru adl prij ateljski rlpEjsreacrBo n prij ateljstvo rlpdar€A lrda f fam pi ja. -raba nplMeEer 44. Iep sDrehod!itd. prikrit np[Rp[€Hocr I skritost.pJ. z.'pYBa t mpl . pl prikovati. -. sprejemati. . viti za podloZnika. pridnost skrbnost t4rnAetr ftr nrt zool netopi nptr etr B adi naledjiv npn reu.rr| koncu npuKper pl pritrditi. zsleden ryfuepo& -q! . npnofa. PflPovedmca rlpn3fiallnqa f pobotnica. nq n priloga. prrmalntllv.ii). Sast. korist. kar 'rpw\aqro trpraor.ldd.pt.i prijelen npxjarso! adv dober tek!..rrPHKa3{a Po hvalernost vestlca. tmpf spfeietilzeti.IlpIir(a. te-Ep'. prisp+ vek. npfi erKtfl liud gl.. np[KD€q]epuua naveder pred I DrazntKom rpn<aale. -zja' rt priznanje ka. slmptom npnxanqri<ca I !. trporab. trpuxoD!ts4 p1. npE$sAa. maacha npa-marm. pnvaDrrl-prlmamljati. trpuRlurlra r'ftpl dokupiti. np{3BYK. obesrtr -pl.r-npnJateaxa rz.. predstavljanle. I preIemmK-pretemnlca np-uMasm l: prejemoik (blaea. krmar in ve. DprrMerrltsa pl.ftAiqefirre.raa ad. primaren. rfipl Dovedati: Dredstavrtl. PredstavniugMa I i. 2. utripajoC (uli6na svetilka) _ uPmgqr(yB3 rrpFndu?KE.n izvod (knjige) nprr![a.mbien trpEtrllp€Eocr f . 'Ip-s np[Aer(eH.I pnzenln se 322 npnxoaKa npuKpaJ 321 rlpuMnpje Drtr-Dr ul|au npluranarr Zdj sla\. naJvaureJsr Irpuluapllyc nr pnmaru r4rnuare-a-np[Mare^ra nr.Ae samo 3. pr'lDUqu rl . He My e Ea rrp[Aer De spc dobi se mu. pt rrlrr|MtrIruca zavonau [pr epJe I premirje . 2.straSilo..p/ pI rt71 pnpretr-pnprrau ocr npm@petf adi lit pc.trpru. oKollsclne np{rrrrren. qpr. inpl prrmamrtr.prilozitidodajati.. impf npu(ar(yBar6e 4_prlpoveqovanie. bitl prlmeren. dopnmeren sroJen. za. npl|note. prid. +illa n lit cst KU npurpal alv ol't kllju. .€n . ni mu podobno rpt en impf biti podoben. nprua n. mraz).qx-trpruoxrEqa r''.'J.. Pritisntti (ob ztd).r. wwrAaaa pt.m l.. os. ocenl' ii-pripovedovati. . pt. zadeti srbeti: ro Ilpniaae iacrg-IKor nenadoma ga. nui<re. razmere.pridruriti ( drustvu) fip''Kp'deld@diskrit. -rF tfl prikazen. IIpr€eMJe fl pritlitjenpu3eMrrr0la t. impf Dnravrtr-Drltavltau npnjiryna'i d prijavitelj pl nptr.. . imPt -dodati..slupaj. pribitiirn I tertt Priklopnik rtprro^(! rrprMepeH. priloznost. gram prislo\ |lpE or{aHnrt. Drivabliiv upnruaEe. prikritost npERprft ce pf lig z^ rckaj dasazamasitiluknje v Zepu pL nptrlrllEr. llpErat(!tsq ?t. mak. 2. i. IIpuMII [pnMapel. .'a a4t marlJrv. ooesau tmm upEsnAFa. nprrKa3|ra t . ob rrrbu (cestc).w. Itg spravru v Skripce rpt.K!tsarl t? pnpoveoovalec: ocenievalec mente: z. ocenJepnznau-prrzinavau vanje pnznan npn3HaeE 44l trplrs'. . pl. hip od. telistvo upujireu.'K. BplaHarq.na kimi Iolna (Ohridsko jezero) nptdneHa I uporaba.rep allv me5e\ o mraDrzlqatl-prlzloavarl lspa pf. Driden.PravlJlca. kdor se s kom ujame. traz ljiti. dlanek. povest. napra. nrlpl uporabi t i-uporablj at i rrpnMer$rE 4d. 2. zgled. et . ob trpnKacKa t gl.. nprKarKe. npl|I(a3tt-a svitu .en npI|rreE xBocT t uporaDnosr tr ItD[MeUVBatGe uDoraba ninnep-rn l prider.. skrben npizaexiocr I marljivost. -Irp-rrK " imrl DnKl Iucrtr-prrKtlucevati :'dolionditi-dokbndavati 'offfi#f". Disma): 2. iizma. Pristo- 4iuspe.M]ra d4. fig 'IeLlkav. f darovalec-darovalka 2t rrprlaoluKlf adj gtam prisLovcn nprtMarKAI krulna mati.YlI!l'D.atr.. Prrpc trdilo veoKa. zna. gl.n tehftprr- nrrl|xota. lkilast.it pomirjenost rrpru[ePE. dokupovati Wu et m prilika.KaquB tmpl nprBpaK.privabljati . piPoveorryneuirore. zgoooa rynluar adi pri?lgn / nprxlEaTe^HocfI |tt pr|znarrJe.n sprejem. tlzof dosodlvsctna a rll'Ilr(irn|. prvorcn.kotno rtpnrlqB n prtma npnamca 11. impt pe kukati-Dokukavati npnJannnpnJar$a . pc.-qrr }r?prizvok. uporaDen lpn eHr.je spreletela zona (Proza.-ocenjevati staliSde nprla3ae. ne crl My qpudtKa z njim nista. zmozen trp. spodobiti se. npuoa. pnlllcen nDl|3eMel|..yav ali spodoben. pe 'lp'dl KaJ-pnpepripeti.pL porunu-ponurJev. rprjarEocr I prijetnost npnjAe. /.nraocr I nalezlj ivost [IrFAccHo adr lah. z_go!orca frpssops ah. klet trpurcacrnrrr-?t uSdeniti.jemati npanorrKan4di na pol zaprtih odi...1.nIrrsa!l. nenadoira drlbiti tek -ce: upr{are.

n pripeka (samo sg)" zelo pr-rsoJen KraJ I4rrrafe Mu ce pl tmpers facl bi kaj popil npErrrroMu. lptrpoAooqatae n tqm plir(' dobivati borjastne napade.prihajati.-" ti se kam-vsilievati se kc na koga. uspavaloc si piilaldgvati si frisvljati rn npacaoJ!tsas P. omeniti. opomcI-I niti.pl -umreti. trpEcaauqwa npnqrye adv k srcu ce tt. . EIt[cMeEa ce Pl. k He RpncaKItBaM I*rIlrTO ne soncuoornten telim nidesar ved adi gram s\@ nDacol. npllcraHe. -qra actl llt "oaKmonost srcen. dopis (predmet) pritiskati na. trpdcras!tsa pI. omenjati. tmtf Dnu. rrprMmMyBa pt impl udomatiti. .r4rtrIroAgocrt naravnost dobiti niti na ( kruh ){medlevati. nprrpoKoD 44. domisliti n1rraromrira impl spominjati. ukrotiti-udomalevati. trpnpeqa I reklo pn&Jucevau. -rllga adi prisluIlltEgraflflga tkovalen I. gt'am po\eskov npnpyqe lri ce pf iupers k6su ol r4ficaA m presajenka. . 7n pr[ocnrK pllnq pnncesa -qI| nprpeA6a t prireditev. os. louaxa ut. -un m grom poYedek. prlsre pen.rt9yaJalsc.r. rpurroMrrvaacs spomrnJau se. Dnsvorltl sl. Prlwiqap leten rrpEcTEme. hitro in labkotno teei rrpf. npnciocdSen adj prilagojen trpacnoco6esocr f prilagojenpncjn. zasmen ''. prcdlkot ..pla. vcsce [prcaKia.j. pt (samo J. gl. s'rcqe.1ua adj prisojen. prNtop nptrc^rBoca ce pl taft gl. inpf (e si zareleti-Sesi Zeleti: trpllcrEfl|e t I nprnnl16eH. obesati ie lptrcrar. pridobiti.krotiti ItrpwKa npt tekati. omedleti. npqcrauyEapJ.trpntoAosapripadati lqEr|rq {F tl tEmvosrovec rputraAHxfas adi bor. inpl posmebniti se-Posmehovati se npucnocr f odkritosrtnost.. lotrptrpeAlDaqxf. pl prejemki.Itpn&rrdBeH 324 trpEpoAoBalqer| xpr|Dor rfplpoK. lmpf prl'|e^.. //.Eptr wwrecwa n. EpncTatrreH.. npr{riMerrn impl lit pipadati rpl'rraA^ex. trPttrloMo. Pt fipmrccorr. DnsDe'JsB tit dofriieri. ripEpoAeE. kar komu pripada Ilplt|rcce. rtnpl pnsKodn na poDoc-pomagau _ . trpsce|{llra ce pl.pnstopDlca r prislulkolpucalrlilalie vanJe rplcr'r9Arr qFgMaArT3.rlpncBolgBl pf .-!t|p/ zgoiorn. [prqroco6 . -!4 . {trfr. cY- ttp"iop.Mq 9e. ce. dre. -rna adj priroCen trpspa. npucnoco6yna au Itft rt Druagoqllt-pruagal impf (samo 3.pristuli(iz bolniskepostelje). npicuoco6pa*e n prilagajanpnclaMlru ce. Dosesiven l' zocil navadni sad nizcaoi.. trp4tact t?l pnrasteK (preolvalstva) upmy4go cd' prisiloo [p@r. CC IIDIICAAMIM -[sa 44. z negacijo mvosloven tPrYAgr prrsrulr-pnsulevau IpECMee Ce.lsKren.aaa cdi uspava. vzdigniti se"vstajati obeiiii se'na-koga. lmpl pnslopru K.rloA n prireja (iivine) IlprlnoMtlu PI spomnrrr.. -Asa adi prisilen otrDnlll MDAK.ce. omedleti. .. iluga. ltlt!. . nprrcar<lr^ pl. trpsoMrira ut rynp-€ nr doklada (dav6na) izl. CAMDAK priblitati se. 4at1 .pnKrJucrn' zecunJeval!pruqJuce!':ru qrtrcoeAlEllar6e'.iastedL trptfpoAoEalirc[.prirastek . zabarproA t?t dohod. .. adj prrredrtevati se (problema) teliski qptrorEnu. slovesnost rIrEoAeE. DreDros[ rpEnilri I Zanka.Ilpacraf. ce mrrrcetr(a8a pL tmn g. lprmABlBa. r?r dostop.-AEaadi pristopen npapeAlTaq tt prireditelj Eprcia inpt prihajati k.pt'ic vati Yla\Ra impl qPI'NOMIIB. os.qF{P3 /t. Stuliti se kam pot.t|ocr f lif pristojnost. rrpHuoMHn spohDiti se aesa. prisiljenje trpmyAeq.n Sluzab-nik..' sarDostanskihla. nltrlHoc tn pnspeveK. opominjati. npHcoe4s. prima( u se rtlr-rxree ce pf impers zapel Ma ot rpsneK. rmPt pnsmo(uu-smoou ..-4!. domiSljati se rlPEdolUOrEe. qpEcrurat. impl sl.. pristop va.pnqoDlvau |ltraAl|e. pnoelek nptrE(rcurel m prina5alec lfrmyAa t prisila. -ABaadi DaraYen 'afa botjasten Dapad.|trg. trpr. alohite- vati t .-t'd (zaimek) nirucojiqa iilen.) treDa ml Je na vooo rryrlMlraK t'' somraK. prikljuditi. qPUNOMTIIIA t I t I nle t t I t I I I prislulko- npscaamocr f dostoprcst all preceJ sBr. Drikl iuditev uprcoeir.anpmapu l'f nav. {EE rn tr'p''!@ea f trpEpalreu. resnianost iskreDost. zecunrlev.trpEgTr|F nt. lmvt l4rz vsluu se.rl|El<. trp[ctauEurre pnsranlsce mu.. upnpola t narava pf. Dnlastlll len. nesti-prispevati trprEoBa-rp[HoDqeL fl novorojenaek. EpuceTltsa.[prltoAotrcmrarea. zaceu-pnsroPapec Ir. {tr ni prisoie rpEcDoeE.resnlcen ?1.npncmen. pripasti. tttpl vstati. [p[ceHrr ce. dohod. r4rrcMer n? posmen.BHa Qdj primitiven. lig past npEMosa. impf l. zacenJarr npr|calllrcE. doslopen nDncavir(HEK. 2.) zazdeti npuciriio6a6 adi plilieodse-zdetise liiv lrpEcefl. pokukati.

2. 6Ha Dieizkusen npo6ecen adj _pove5en. .npl.JHa adj spodoben. tesnobnost vranrcnl pnsaq. predramfr-preouIIp^e r?oslieek. navzoa..zapr' npo6oeu. zaprralr kavzalnost rprrercqDa itupf lit tmeti (1/ nDr|lruHcKlladi \zro6et nlnvya. zozd tl rrpoDa^grlK. np. sl.) . pripreti (vrata.rq npyo. -DEa adi Prebojen.J.1 Preblisk "pp6*"-o. prikriva. nPg69cu^ Ho3ere DOgl mu DrngrJara rrpo6@ ft preboj rDo6@en. preDuqtr. nporera pl. tipiaeD. gt. npurpyca ce pl gl. npr'Jtrr. tlak razjcda. Kon_ irol-irati-pielledovati.nprrcryAe liivost. utre' ti-piebijati. sprepridujodnost. izbirdnez. .Preimut zradevati trpoB4eu. -npK? poletetl. -jHa adi gJ. bingljd. gl. imPf vte biti. pG nareoltl tuhniti se [ptirrrrur ce pf samo 3.rpH. npiorcpu.-m semslisal nprxur p4tc. prevejati-prcpihovotl. -qri l'1 izdajalcc. Podretr. in:pf npr<ocniral tljubovati . ca impf.nleizku'tM sitiDoskusati.Etatrrpl zadr'ati. os. neposesu. Poskusni (zemlja)i lit doziveti Po vzorec: ekspenment.^ kaDriciozen posesrtuK npnvye nrn ce pt impe6 imenptrreKlle-d. brezno adj Poskusen. uulre t.nlteA Marapel . gnojcn qpnoKlrrr.pooo-Avry PI! itll?J '{. spomti prisluh. tatu). -qn n pritisk.preJ Premrsnl rzbmn lognlenlKa.MIlt klapasta usesa rmo6eci sl ptrstiti. flpueM l{Bocr zacelome re zeLrstr rry 6a{<:i impf pdjemati. radog rlf. Tx. da npnrecEerocr I utesnjenost.se-dozdevate pnteto. PG BetI hutati. muhast. ttg presunlllvosr rpo6re.t -skati se. Drelroo 'tit unidiii. os. preizkus. oredreti. . trpucrop!tsA ce \o (samo J. -cHa \di tit YJitl' Doiiramli ati:DrekleDetJati DOValen nioaueq iw6i*usa'pf .oe!.mu . tf. Po' rmoi6o6oou. -ryr m pripor. *ce: potajiti se. pridujod np'Ixoa m opp pacxoA dG np[clTeH. vlomilec \poP. Irprrd.ap'd pf zavrcti. hodek navzoa npntrocaa-nplqecr f cerkv obhaiilo W\cUmr adj tit lasten.prepeljatr. /rg presunrJrv rpo6uBuocr f Prebojnost. \pEtF. trrPt rrpoBeAe. ind pripravitlpripravljati ul.lllrr lpErscoK. kontrolor ripoBerplBa pf. Mu ce npFrv zdi nltt se se cesa semi.uo adi rit a. 3oa r4tl.sarl]o3. m preboj. dramiti r4r. npr|rorMlra p/. -Aruaadi prozotet. npuwna f vzrok.rrime n sprejemalir4rncrpaceE. vala lom npo6a pl potkusit! .(6r'Ae. taval se. navaden. np]|I||roc! cc pl dobiti ture. tlfo6l. pttatr. oAoltPaq.1(letI rprftx dota gl.[put[ruocr I til rzrodnost. -nPo6eceIII. {n i snati-prhutat IlDC6lIB npioc rz lil kljubovanje. npmoop rz pripor zazoeuse trpETBopetmc. PrerzKusatr qroBaAEJa. da kaj 'visi. . cyuro njemu je to lastDo Drje\.\e. He Tpqal Ka(o iati.sKoz...r" rrpKxe. I prepad. os. Do6ei{.1 cerkv obhajati. p-reb. vzKrtrl.{ant pf prijeti (da ne padostojnost dc). rylfrerglg. t kontrola n1roleplraq rt preglednik.kplsitl se (mozolji) ptt imPf.ne zale' npbgaagI vdor.-cHa adi pristran5de sKt np-roarN{B adi lit sprciemrrprrcTpacsocrf pristranost Il l v JrpscrU$r pf samo 3. rrprc atl qx ce oosroten trpucrojEocr I spodobnost. n-r. !ce: udreti se nio6a I poskus. Droseven nfru4rirue. vsi: ririrsote izklepetati. preveJavatl _ trpoDeAYaa plt. inpf zazdeti. vlom._ spreje^ti.rda5ki. rrprrcyerBo r iemati: Hero vecro ro IIpLrilar<a njega velkrat drzi navzodnost (slaba lolja) dprcycrslpa iffipf biti zraven.I rrpltcToeH 326 trp! roca ce IlpKHe 327 npoDtrAeI|Ee I I I I I t tl I t I 1 I T qpl|cr. inpl ptcpihati. m lit imeLnik. prrprrau. prelzKtrslrl.t noo6iecse -tY zasvetiti. vznemtnlo ti se nplQarlr. mrmo.-vpad. povzroCiti. Ilpo6oj.a pf.neKalga pf.TIm adi pritujoa. Preizkusati npoEeprca pregted. malo fx> kuhati nposeBnr lit prcpih nforee.opy!. HeMVMV e roa rpr. pl 1. prezraditi-zraditi. bizaren. zabli.Cir na Zelodcu [prrrKa I prekla. npo6^ecua so rAaBaTaposvetuo se mu Je v elavi '4r l. . natid t|gmutaD adj prisdav. zbosll-preDaoau. vlomiti.arunpl|cropu ce.lcso. t36roa. np!/. uspetr-preDuatl se npo6Epas n prebiralec.^r (tuor /tg. skoz.ol!I. tr rpoafa^r4a"lpoafa rmonal. izvaiati uporepyra l.z rel previdDost (bozja) . ti. Drosolen.os. rzpeuatl-vooltl.- larl Dreeledatr.npavecrn _.. mozoljnprroa adr pri tem cust. rz' vestr.td vdreti.-ce: prebiti se. sg upuQaranrocr I til sprejemzaaeti zebsti.Kocelf. Prcpelievati mimo. trpolerps. upH stiska.t na hitro marsinos 'kai-. trpo6rDa Pf.'nlsllfea fi povzroditelj tuK trpsrruarrrerKa I povzroditeljinpnTBopri.

Inpp. eloDrtr np-o. zamisel. podali5ek trpoAouKu.presevetr moJotjen.podaljSati-poda:ijf evdti.oxasaI ti. impl produci. fam pI 3:::$rro""". sprevideti pe dase) (resru@) np@a I proza. pregnatt. rrpouiBoAlflea nr pridelovalec. projekj Knpll lv cllsKl lpoBrAEocr t prozornost trpoBuAg ce It impers: Mv ce trPoBHAe spregledal je trpoBnAlEa ca impl impers My ce [poBrzA]tsaspr€gleda. trDoalrxoBwa rfKa iazl poduhoviti. Irg dolgodasje tmpl pndelati. . tr ttt lit pregrati.-pqr ra okno npgrlsloAcryo a pridelovanje.npo6rqn6ueE. tmpt raztegrrrti. npo3op. zavledi-raztegovati. 4roroaapa pl. Spranja(v zid'u. (gtas) raztegnjen npo. izhaiati. da. rn ti. izraziti sekazati se. uune zeh gre po ljudah rlx narKes adi lit gobav. npo-supeq. -ce. se. vdelovanJe.it Dresaoialec rJenosl rp-oDoHrre lia I ltt p. pncelovati nponorreExqaI lir pregnanka.t.osraiii nlroxDee. gobavost.ura cdj prodajen npoeKrtrpa pt. qroD^eKpa pl. nevezata bese.rotm. impf projekn_ trI'oAa8Eqa I prodajalna rau npopa5e.rrpo3trBa impl Dopf. -[Ja fi nadalievanje.poduhovlii: nlroroEcTBot2 .npoAlxoBr. Dotekatiimeti svoi zadetek IIpo3paGocr I presojnost. svojevoljnost. 4roxtrDlla rrl. bri oral.t.trI'ol3aoreH. ifipf lzenanta prevnatr. izdelati.A|?q. rntd. gobe. ryoroEyBa pt tmpl nlp.. fl | mat projeknpo4a:r6a f prodaja clta npgAa'teE. rtuoen 3ope( veuto ol<no rqr6rt3noatrocr I lit samovoli. trpoaoan$Ba rl. tr.bivanje. pre. pridobivati. vrtati rqro.Asa adi Dridelofl.2. povzemari avua rezultat. . DriDraviti rrpo36Eps.anitr ctanitise proqu. polju6npo3opqe dem od. pG np(\roperl-g-naegmodfip. rzgnanec -izdelovati. sko klicanje (v Soli)valen.i lit sasoJen._trpoEBeA!tsa pl.npoA a6o. gledati skozi np. proizvodnja. rzgnatr-pregarJen DJaU. den klicati.Aaxrntrr...a impl pt. rzg€Utlatr nlp. razodevanie (zav.l|. podluplji_ vost npo. impf tziti. !mpl. dan oranja (zemljiska qelovante mera.po. _ . preseven izvirati. zehavica oAu -cel se. naoanlevatr rposzpra I maihna razpoka. k.lpoEsleAe.' iroizvo upcroDe. ulx)3paqes. zavladevati [porlelreu adi zan:krrLo oV leaen. pregon. apolaB . Dokazati rpoEerKa t zeh. . izdelovalen. izdelek. razodeti-kazati.eganjal. tr. pr9oalatr npo. pre.. -pry m nar pes Jau r[m oKno tH:ifffl" rn teh taw f6 I T I .pre ad. 3.''pi impf kukati (skoz Spranjo). poviSati-pr. pf. zdelovati. IJtrJofipe! nost qpo[sne3e. impf predva..npoE[_pa.izgon.di prozoren.or pl po- trpoAo&KyBas n lit nadaljeva_ iec j Podar Ttrffi{':ffi rz sanje. rmerun izdelovalec. ?r do.povzetibesedo.l.po_ -govoriti zalenjari govori ti vrsevatl nposBB. npoAykqrJa I produkciia.ona ad. rpoJ4e pl gl.nlrorr3DoAeu. rmpl zo. sprePl vroetr nporoDopn. trlrollHeHrnr. 2.ticati pb priirirE}. lrposela ce npl zehdti.s6opy. va trpqE aTt -f m geogr zemelj_ sKa ozrna trpoD^eqe.IITODEAEOCT 1 ta npoerqr. Eposp-epl lit tlav-fig spretttM preziveti-Drerivliat i (legleoan (Jramere). Dri_ nporc_q l.gKrqta. prorzvajati.Na adi lit pod. proizvajalec np@opeq. trg predlog npo4aBau<aI prodajalka rrpoerran+upoerrderra a. svojevoljen. npoAytr!ts^ pf. uporzcryra pl npoxe5$pa pf. npojasa I ilovesno razelaSasevnost nje. nanec. trposopcxl| 4di okenski Dost.itelovai spregovoriti. rrpo3trBKa I poimen. spregoJon povzeti q-o. priti. izdelovanie.sti). zdeobiika: postoDek nau npolpa.r'rn stis_ pt pl nru€trskatr kai skozi trPo-r+eAa sprEgledati. repra presoJen rrpoKtrcHe.. npoaydplr pt.AyxoEerr odj lit podthovrr.izKaxo nposeBKl oa vcTa Ha raZati se ycra zChavica ie nalezliiva.it pregnanstvo rt npo4anarrn prodajalec nIroeKT tn projekt. [poSeBaqra zdhavec razodevati. .Kctla Wtosoprr q. nadft. llpolHpetr. -tpoldrysa pl. ryroMa6!tsa tfin pogtablJati npoAo r|(ete|e. npoAyllr.Bpe. zdeh_ rozen nlu nlroKarKer@q-tg m lit gobar.l96oxyoa.AyxoBeHosrI tit poduhovnporoHme n. . inpf nposeDa&en zehanje pokazati.^sa ad. impf rlro6Krop rn tehn projektor proqalr. podkutr -$r npoAaxtroer I . ziaeti -s. -Tra 4di presojen.r6r|c|r rJlVeC rtt'oxreKTrpa 329 trIroKncI|e nlro4yK! m L produkt. f trIroAaaa{xEadi prodajalski projektant-prcjektantka' upo4aoen.i ptozoren. leP rpolgDHe ce pl zeluaiti. Epon^eryBa ol<ence 'r ot.U-.a trpo3opvBa-cepf.

pogoreu. liti-Drelivati npg. tll. Droletarka npoaendia I pomladanska setev. impf zapeti.npor(rraMripa 330 III'OH JAOK nposaJAYaaq trponajAyBa. !Tl. ryopa6o. skopati. pI npoKolurar PreKten. izpirau npomrc ce pf zapiti se rpotrac /n predpis npoEroeH.ltg) rpono. /!g i/. impf rpryuta 'Iporygfm. gtam skTanjatev. pravilo npotryclnnla I prepustnica.impf proKlamtrau. prodirati.volilnica za prehod IlpotrYcr nr opustltev.rl'riry1 adi iznajditetj- trpo[ar!tsa pl prepotovati [trxrnee. prodreti. diareia nobrovoru ol zamoroliati. iftpl preietiprenikati. 2prati-prati.krqrdp.ajdba. uumlleusKt npo'&aoia inpf izumljati. rlpo-a'eryta. zaslutiti kaj hudega ItpoKo/rHe. npoHajAyBa. bistrost. irzpl preprati. predirljivo-st npoHnriHaT aal prezet. fig nestalen npoMeE/rl|Boqr f spremenljivost. bister..rerCpKa f Proletarec. til razmik med '.avdant r4ronece. impl . premimo. defr. ittlpf predpisati-predpisovati rporoBeAf pridiga (tudi. gl. ietetiletati preletavati npb^erap[Jdr ft proletariat rpo^ereH. vljudna . gl. pomlaclansKl npoaer6p m-rpo. di. rror maloDnaten. uposajAYBaqKq.r? priitadid. pose. oDustipustiti ii. lpomrnr!tsa pf . uspeti v Zivljenju 1l1roKotrcalradi lam priden. skozi. srjoa razvaoa npoacr. zamuda. predirljiv (duh) rrlxrHnK nBosr I prenikavost. za' 'godrnjatii inalo krikiriti. lep_o v?gojena. rzpn(uu. en. razsiriti-raznasati. spc mladi nporcta. zateti nesti (jajca) rrlroHrrn IrB adl prenikav.[poKo^naa. vlluoen cloveK. napaka. zadeti beraditi ryrodrme. lzumitelj. npope3 impf zmotiti se. nponafa. rov nporcoaa7f prekopati. krajsi ias Sepati trporyAa t fatn grda navada. pesnitizapetr. pl navaditi na kaj moryg naslabeqa-razvaditi: -ce: vaditi ie Eesa slabega. . sKozl. najti npomJAoK. spregatev npoueneradj lepo obleaen npoMeur.pt. zaaeti peti. EpoHec!ts4 pr.prc. zamakati npolce.ptr. po preoplsrn trpoltrict|ocr f predpisnost npomra I postati berad. {Ea adi predpisen. rrfia 44. -va..l"^.-rra I pl trpo erlf pG rnlad. lartna. -Aga adi pre]roden npooAeH!rc n otrok.vuuoen.udobi-ia.lam levo vzsolen.rimo. npo ena pf.F vrsucatml r4rop$ fl prerez. gl..ryJ. po preoplsln npomcxo adr v skladu s predplsl.egjq I prekletstvo. p!! itlr ?f oDresDremenltt-spremrniatl. shoditi eorardsAa I propaganda. malopridne. pesDtr cenJarr nporepe.uoi m med driska. skozi. lt?tpl ponevefltr-poneverlatl rrpoHeDeprlTea-nltoHeBeplBaq ru poneverlj ivec. ruu. 1n ry. trpotrK5YEa prenikniti. d(.-nr| I prop()zlcl. ODratovau m. obtaCitinbvo obleko nIroMeHMEadi spremenljiv. nponeppa l. hudoDen rpgq . nrcvreoen npor<oocarqr. izkopati npororca pf fafi prebiti se. raziirjati. vprijen rqronaAEe. poguba rpotrarli pl pretrpeti sKt.pf. p/. npoBr4qeHne npoMoEfpa pl in itnpf prom<> viratl uporsjAepl iznajti. dobivati srce razvaoe preoblleka. -D.trg nesralnosr rrpoMernr promet npouncaa f lit previdnost. npofiaJAe npoHaofaq t?? lznal(utelj. ja. larovlna npoaeiocxa aZr to pomlad npo^errotueH. Drezemati np-ooa rz prehod [pooAeH.arf jr . 4or. npqtroleArrrrqxx adl plidlgnr'skt nIXr[oDeAH[nrrBo'' pridigotstvo. pJepas.ill i sprememba. prcDusl r4ronycrant adi prepusten 4toEYer^rBocT I prepustnost nporluE pl zaleti kaditi pf. rrponaAEar a4t ptopaget.mimo.r flr EUrrlIIEII 331 iznajditelj. prevzet npoHm(rrarocr I preietost pt. ls m izr. prehod. t2um nponry pf zaeeti hoditi. rpoMetrira.na navalatl kal shbega: -oe: se" desa -stabega. qronaAEt izgiBt . gl. rfipJ raznesti. lrpo^er np-o.r npoHaoiaqrx 4dj iznajditeljski gr.Itl tLll le pomladi r4ro-Ae(e a nu pes pomlad. orezno. imqt Fulctetl mrmo. razporek . skozi. jarek. impt . hudoLrra. razglaslrl np_orrreradj preklet. zloba no'oi<aercrro n Drekletstvo nporo6n pl n-apovedati.do biti srde navade npoxyi. /n prlolgilr -u'l (ruol trg.cerkvcno covorniStvo nponoBeAlBaimpl pridlgall Epono3l|urja. nltoEuxlte. lepo vzgoJ . zamujati npopa6o . toniti-pogrezati toniti uponacr J prepao. zaietizaten:ati delati. impf pre(strbp)-motiti se. Zenskaj ltg tton malopnc[xca npoKpnBl| pl zaaeti Sepati. [potreDa pf.urs adj nagnjen h srolm razvaoam u$rpyra impf nava:ati . za- menja*.opuldati.ti. Pt rlpoKolrfllEarne fl preKlnjanJe npoKotr n prekop. zamuditi-iuldati r. kot adt pomladi. pomraoen. nporreBepa J poneverDa npoHeBepfi.BeArxR. trpoKonca@a I lafi vrla. ki je sho dil npo. puscati. nporreBeppa.ryBa pl.zloDa zafila'kali noora6rinan m fom h.

.u Msni+rja brata prosvetitelja Ciril in Metod EPNex.{r|a ddi. . trtrrolox. prosto.. Dresrniti.zarnteu I I t I I I I I I I t I I I . prostastvo. itn PI crvuzrratl. lDocaq. povpreqe_ qraga 4xrceKa / SOteSKa. 2. rporurn ce i/rlpf upirati se DOkllc trpofn&re& {Br! m nasprofiro rlil}eropnpo{ecopKa m-l protesor-prolesonca zoravuo pogled s s-tranl. . trpotpr tr.-[pory. civiliziran nlrocDsren... navadel.ur pl prestreliti p/ nasprotovati npocrypn. sprotna utez gnati na straD. npornnosr f nasprctnost BA llpqrnBorpor m protistrup. grcbijan -. liudski npocrop i..nporfy tnrd trp. Sznain: 2. (ndrilo)..it prosvetiteli: 6Dakara rrp. pre. impf 11t llpocrpe npocape'If 4poEEA'l rrpocacKapl sikniti. le. ren npoT. trpoporn@Te r l?tsr preroclSCe npopoqcr qdi preroSki trpopo-urrao r? prerostvo.n y8a pl.-ur. . . -4tr m prerez. ruraq upocla. pravilo ccrc npor@err. navprcnr prerezi 3. uspevati npoctrepEr6r n prosFriteta. oosumeu-odvrsetr sKl rygBgTa! 4ro[DeryBa pt. eJ.). bulvar npocueprftpapt. proslasKl npgcflr !'l oprostiti. . -TUa adi lit na\aaen.korist nasprolnrca upoolw. lmpf . razprostiiati tlpoltBnocmlt. I protagonist.vo npo[rDtrr€qn impf nasprolovirvoditeliica ti. lig hudobno ziniti lpocan . preprost ^dj npoqoclrAewocr t prostodusDost.E m neotesanec. SaJnO(napravr ta(o) nporEBpeqeH. spremljati. urod. rrpos adj opp c ot(eis e_oostaven. . aasaen trpocaaDlDar6e a prosEvuanje trpocAeA!.tlporcppa pt. . prostaStvo npocror&rar.rfpa pl. -rg zr uasprotnik npoTtrBtn4a-lporuDErqxa f trpoor. pretegnitiraztezati. *x / profeslJu.A'''a adi pr'a. upogvTH. ulre. popreenost lpoce$ocr I trtrrocqJa beraaeDjet trpocla$. rrpor'. dce: nasprotovatisi . nizkotDost. ltll uKrep stroka. 2. prikaz znaEilnihlastnosti tllludsl(l ulrorDErtn dobideL.rorNuocrI nasprotjc. . npocJ aK. sv(> raven DOCnO. trpofanapoAerr.ltocro aalv preproslo. 3. ton I[poqlocMF Terr qoDeK navaoen smrtuik pt<> npocrocpAescE. nporrBrer<a I protiuter.rKYEa pl raztolmaaltl. -prostodilnost.nagnati. . impt ptosperAati. rlKuzen trpooggBja. nizkotnost. preprDstost. rxtos. !a. Klltr trpoc aBen 44. impl 4roTr+sraBllar6e n nasprote rzgnau-uganlan. +rJa-nporalpcu. -qn tn oerac. gl. impf imetl. ces nDoqreKr nl 1. {ma 441 poprecen trpocelreH.n nLf pes betaci g). odpusti tr. apoyqra pf. prerez skozi koJ. sprouu strup tmn zac:llrtru. pre-ded: cenik. rel datovaI nJe(pn rnasu IIIIraqKa ljen. s_pron.aeresocr t omrKanost. pregnatF vanJe.ocBeflrreNr Kr6na.pf lil lig spreleteti. razprostreliobesati' nasprolovanJ e pregrinjati. prosvc ta npoclereE adj omikan.orroEri|l. 4porerEe[poTera. npormno ad? naspr0tno rr4pt gr. nasprottc Je r1pro slovJe. srav- trpocroMrfAr{a-.nt preroK .. 'ipocls\. 2. pf . rrlrorr. cBeTaupocroTa sancla srmoucrras npocroraja t 1.r6e nasprotovanje. nporr@Ireqrocr I protislovnost Siriti npqepa.. -$a adi W liuden..[Irorl4npEpoAerr adi protin ravnost. rg .-w stodujen. sistematidno si osledatiogledovati neki razvoini pro.Prosveten ttpoc.it dolea iiroka ulica. lG kd trpocrocMpren.ditelj-igralka. ryru-'Vry'e. DrosDekt. narediti: dobidek. slaven.x adi nasprotni-rgra l.pf slrrrl omiko trI|ocB€rrrc nr . korist nporrormr. proucevau rtpoTtrE3apa3eE. PreProst. Iaru (samo 3. preDrn ozlna npo|tecl /z protest.lam neKaKose prenrutr.srm adj pro prouclu.uspevanje. spremiti. prostosrenos! nDosrora t 1. prostak. npoTerryaa trpornpe{rj9. omt(au. -qx m geogr morsku nnrIr. 4. nevednost.rpoaarornicrKa sloven fl.ry.Ee. pL impl nztegniti.trpolroK trpopoK.M. rmn obcsiti (Derilo). .n& cdi bera5ki. raztozrn a uprmnJe upoyw'.. r^zliiti. z. -EHa adi nasprq motuJe [pom. 'ce: poslovru se. enostamost: 2. neSolanost. roEoa npo'pr'/.igralec.IBpfaep protl zoper ni zapisDik.. ugovor rrporor(oa tt? l p rotokol. neotesan 4rocraK. npocTalrKtr a4. nasprotJe preganjati. rll|Taq vzKllu.41 m fAm gr. tlpopoKYEatmn pretoKovau . fpoT@no. nasprctni trpoorr m ryron|altept(a I -1. trpocaeAyBa pl. trpocro Har4rocToKrarKo rn malo rpocrcsalroAeu. KallIr. fl f prostor.. ryroctera t rzoorazDa. 4. Deukost.ErrpaBes. trpoTtrBcTaBt r trpocrpe. impf 1. na. [pou!. clviliziranost npocIeM. olaglnJa razcvet.ata adj protiDreslnlu praven npbcryu adv l. pokonci. rrpocTo[rja npocrpe.-tn|a adi prolirporarornicr. nezvedenost: 2. Epocl'Ipa pl.

priobaitev. tiiti trprnHa I gl. zmrdovanje. 2. -ce: mestoira zoreti ( giozdje) qpoEapo(.pqlia f fam lig bahadka.. .I' stegmu. impl rapraviti droben korak. trpoqelllla pL rfipl ocemu{cenJ evau trpoqeHrrrea-npo4eE!tsaq fl1 ocenlevalec npoqeriarrs adl ocenljiv [pouer n procent. m fam li9 banac. 2. rrYA a. idr. slabo meso. leni II. dvigati. -ce: poslavliati se nDi'xraBoEe li oprosdanie. polniti nlirrcr m L totka. Javnost KA wrn inpf delati gaz.r{rneE a. objavljati nlBHepl spezdetise_ rryAepnvAlra?n.gr.rajuo pocen nlxrmrrrra I razpoka. drobiti korake npycaEe r drobna. po tleh. hist vlaoarsKacast tryctrta. nyqnqa m rn f j. c('urprr. trpyca pf. IryAC try^r tu pult. hitra hc ia rpqe^. . gl. puberteta. dololcn prostor. rtrJocT. bahad irpqeEe 11 l.. npoqlTlBa pL tmpI mzcvesti se.ileteti s6. tilc.. opr(} sutev IEK rfpofuToBa imPl od.otoccJe. -Ea n prstan. ttB rzdaviti besede npoqeAha f procedura. . ozclcncti (hosta). bela-nedelja trPosye Pl zvecteu.A6a I sprehod rporuetrorn. pokati rry|tH T. oeJanJe. puclc:t [mrtrrurre n avsm od mm! velik ptia rrySeprer nr. gl.2. rpolnrfYDa pL tmm nposKa I l. impf 1. gl. urEeti. 3. prstek t t I I I ITDI rt? saz {v snegu I tr. wq impf iobiti (usta). temelj. gl. arpalka.rdr navzdol.l{ m kita las npq m kozel. gl.rupauncna I psiha. z drugimi glagoli: qpcKa.. r^eAa. 2. Dol navzqot IIDTII rry6AnKaqEja. brizgati. marc 'Jput^B sast np-i.hvalidavka rDy(g. preceotr-precelau. ftpocTtr oproldati.tisk nl6^Dt(Wa pl. iron btadat| kurbir. pe stopeK _ t{roqesa t cenlrev npoqemr. lpy. lig . yropo.bahanje. Dr t1 grozg z nekai zrelimi jagodami npo[re.dj kar jeratzmetr npycHe.rope adv gor. mrza v rgovrnl aqlora f. rpvAg4rltrro f navzdolje. Skrlat (barva. prskati -ce: se (Koze) r. '(. dlovek.{rr I publikacija. precep [!t(Ee pf poditi. rlaAo.-strmo pot navf.Skropiti.3. razcveteti serazcvitati se rlpot e^rr q -qri n nadelnik npo{fi4. pudel k-odrasr psidek trY3a/ VrOcpepel nlxa impl-streljati. Aqrpt O(t mAHe napoKel.dpu3lanje. ki kipi od zdravja. dviganje repa rqr. -rrua adl poslovilcn npnera impl valjati v prahu. nov ) npcreirwa pf ii irtpf dati zarodenki prstan.ra I proga adi progast. napeljevanje. l'g rlrem try^cip impf utripati. HaroPe npyropruHa I strmina. vzmetnlca f vzmet.xlewlca Ilttrsapr@q -ryr rn ptidja histca nrrrr€Hqe a od mn re ptidek. rep. f. inlPl npoqeA[. ustreliti rryrrmqa I poirtija tu^tr impf hrt I.rY rrpvt(E . Donuoltl -6okoi 335 IIyca [PoqeAlBa Pf. odpuldati. irnpl publicirati. mestoma pobeliti (lase). zatlcdilti sc: -ce: gledatiosuplo:!tl-.. ropaTa nV l{ gozd zc.. -ce: PCr stati slaven wosJlea adi slaven. dula ncocr I grdobija.oprostitev.kolobar. 1nr. navzgor. 3. -rl. obrol (Satur..314 trIryAo^rrdra npyAoAY npyAo/rY .t puder [YArXrr. Aa ce cMeeDrasnu le v smen npcr z-prst (ni roki in nogi) IIpcI1eH. odpuSaanje. navzdrtlco. slovo npo[. znamenit trpoltrapE pl prsano pooafvarr.Oor"" I publika. -rB f arh larn zaseda trycr 4dj pust. orger m nircra irzpf .reDer. osnova ryI|nrrtpa ifl pl puDltirati rynt . navajanje. trpolepu.-hoden. pollavljanje. zapulden. npr lp!. kujanje. yao^y.nvaltsavec trpqoal{ia I kozlovina. poganjati popKe 4Ftrra I popek. 2. {{p. luknJa. priobditi. 2. ne- . ElroltreuoTlEa ut. erpati. Disano se Dobarvati. objava. brst nipa I cigara tryprvp m l.-n. hod-niIen.T T t I 1 I I I i nporleA[ . pero. npireuo n arHo hodno Dlatno.ea ddi . odhod in krajSe bivanje drugod trIrom{pert pt-44. cuolrl se ml'aoBep pulovcr. brizeniti: 2. grda beseda.impf brsteti.iopical . l. stojalo za norc. Strcati. nepriieten voni rpm<a I ocvirak. Strlatno-btago). irn pl zase-petati-sep€tati mro[reTa pI popelJan na sprehod: sprehoditi se -ce: npourenia I iprehod.rraaefl. odstc qroqen ft precep trpoqlT n razcvet tportlTl|. doba spornega dozorevanJa rw. utrip srco. razsrjen trporErpysa pt.rten. dce: zaloditi se qrcroK-4pcre m dem od rtpcr npyxrqa. oblinstvo. gl. fam Zdrg hvaliditi se-ce: nDcKa Ka I brizgalka nicne ol 1. far?.ryLc m pdz. i n pl razliriti-razlir iati trpoul^ala-nportr am€ pt 2adofotati (po blatu) EpourKa I odpusdanje. gledati. Derilo nprerie n delanje gazi.ra€. v pesku nDIIOT treDet. -3Um puding rry44. pc -iiri.

nycre^nJa. odloden. 4. niati '*"'iiii' i.. 5Ha adi roben. spustiti.srro rl valec nqe dr. Siv.{qeEralteE -pEa udi stot Za Kad ce KOruZen ryltrKr I l. oou zarvel luvec pravllv mrcruna. rada. -m m Du5da!'nik m.kadilnica. cErerue paaT spar Je mrrno p araca. pro.nyua. unide. .'rEa . brezskrbnost. 2. ma. iz.^' . pa6ora. adv. pr:rclen pa6o'r^Eocr t delalTrost. --ce tr? zelo tetko (rivljenje) pP paar m lam mir. strel rl!rcn|(al|trtq . t bot koruza. trg .u.): dovoljuje se. opusto. . rlvcv^.adj delaven. opravek. radr.^t vlca a. nik {boZji) pa6etr. ra(ujsKargra ljiYost. c-d:foDEc!&rrlKa I lam ni.tc t1 lqm detn z -obve 0rs€8. sluiab.J'D. rtrtoBu pogln rlycTHrfiurrBo /r puscavnrpL unpf Stvo '4oB'nca. ZaDUSCena - (samo 3.-Ce: {Dry nr zapravpostatr ctareztJ sr.radijska dra.nseaao tn debelar nvcrt'lucH. . gre za kaj. paA4aurja I radiacija. rado -daren.pes rad.' praznina uqeaa I zool debela lcnjc. 2.raI lam zapisek lebelin lji. obroDen pa6n impf rcbiti. pridnost pa6orErK. delati.qn:trqeEltapBur.mr adl kadilski tFreHuFllc|a od trlreHrqa ps+ t n$!e|r€ n kajenje nidica c-e nyrnt lmpf kaditi.r6e I puSdava rErr pl oo nec psr nicrrsnr. ubog. os.ryrmt'{. Ilcocr 1 ^r swe ifrpf zmerjati. popa6orHnsKaf delavka pa6oi'rodrrBo n delavstvo pa6orror. puSkarna. l.sbristiti se. -lt. pa3ftrpe Ko^Ky Marape oA pa6!'E na to se razume kgt zajec na bG Den pa6lur[da adi indecl zrezljan (kot na rovaiu) paDaq rr ornec paBeHKa mat e'jraba Slovatl: J. prekli. zadeva: stvar pa6oreq.-i -l . rrycy.udobje. Dravnost.odirtih rok -p-ustositi. pulacn. 6''ia adj dela zmoi. . Zeljan stor.*ii!t. anr m lebelniak adi Cebelarski rv'cmuxir. za. paAEcApaMa. pulka. ''toD. majhno delo. marliivost pa6oroao4nrel ru poslovodja pa6oroAaBaq-pa60roAaEe4.pa6oroAare^ m delo daialec pa6orcc[ocooeH. zadovoljnost. nvcro Aa ra vrag te vzeml ocTase pust kraj. ?ajati (Lriva mlekb).. uorlxn adi pasii. rrlrnxarr@a f l.rck (ni rratih) z Fre tla-lrrelxqra f aenl oal uqela iebelica stilom nerrua I Dof psenica .di radikap 6or..scuDA crkniti-crkavati Itvcrt|rrcKlr adi ouslavski nicro advoitr't Dusto: kot rtrlolrrcas ali crknjen oart ( lzrala nezadovolistvo) rEocr t el.dlvii uqeaairm<. rado. sluUbica. -s I delo. enakc delu jti.pda adi ndr. rob. pridna pao. .Bqn. ii se. strelna lina.crnnnvnx ddi tuldavniSki . FCei onOets V f paDeHcrro z enakost.nYqlelrxJa 336 llqo!trxn pAor 337 paAo raben. turl€i-rrz KAOll Ol ''seEfin ca ryr[rrt|q8 l. rad. korenit.zadecenle paAnd^eg. strelnica trsepqqra f orobkan komztryEroMer n streljaj tu srorz m|ta imd Dusaati: Dosiliati: rFrornrg.lse rdr adi Cebe. p_aar pa6ora mimo delo. -^sa.delavka 22 Mats€donstso-slo!€Dsktdlollr .llqernraf. temeljit rJrv.mar. marlen.@ -t ruSa DUSUnla.a. impf resiti skrbi.en. . ltricrz iinbf fi iustiti.nq adi delavski pa6orHocr I delavnost. grelec paoorrn@o f delardca pa6orrN. iar.2.r m kadilec nqeE{qeH. poaurarr stesniti se.istost ce: impe. stesoval se: leKat! za Kom nsuren adi dar€tliiv. podrotje dela Iraaap n raoar paMJdrop m radiator. :qrr rrr opustole nse ajuct<a -debelarstvo rrqeaa.Dustrtr: DOSlan: DUSlrvatr. zmo^enza delo paoorocnoco6qocr f delazmotnost pa6!u n rovas.l. paarrncula pf. pomiriti-pq mirjevati padrAaK m Tam mrtnosl. Eebelen. {Ia adj delaveD. zadovoljnost.ta I od pa6ora delce. -u m koruai knth 2. brezskrbnost pa6 m 1.qtr m delavec pa4ryu rrr radij pa6orEqa I delavna. tade Zenska.s Zelim si dela-vrr pa6or&umre n delofld pro.deloven pa6ot'I impf l.'Jfrra dat pusr.ry ps€ cen rryua.

spnJcnosl se razleteti -ce: paareura pf vzeti komu slavo. spomzume- pala irnpf rojevati. p-ryg^arKyP3 qI. loditi pa:rBeAeq44. poJmovzrnje. pasEeAlt{.pasEpa*a impl gl. -rKga m razenj pafiadoirs ce I razplameneti se pai6amrapn ce I razsiriti se. veserje p A\aa imlt veseliti.bistrost pa3j6pa ptadi razumljen-razurnurv.lKpoznavanJe angleadine.razvit paSDseHocr razvrlosr t pa3ar ca ce. pa:ra ese. zvecen: oocutltl: 'ce: razumeti se. co HUDHeMa pae6rpavra z njimi ne prioes na Kral pas1uplt adj razlutnljiv pa36Ep^rBocr I razumljivost pas6^ard. impl razbiti-raz bijati pas6nDa. rropaaree. ten. pohujaan.zhajati (sonce) -ce: pafur6e rojstvo para$€ '?. pokv rirazvezatlse Ugied. -lur-pa:rBeAeH[qa tfl. razlesti se paiieJlta pf. sporazum. pasBapuBa n. !rypt l. pa3Derpee pJ pre. pt. l rarzvednlr. porajati. sla. pa:rBparKace p/ razmrg()lctl se. inpf oovllr.pa38oartltso pt. razurnen pt p4pgyu. rmpl vrsoKo se rzclrgnrti-\. dce.pat69rysa. paSD[rqra ce pl.I adi razurnen. ittlpt pa36y. pa3B-plryrace pt poti. sneziti pasBae. vzvalovlu pa36paHoadr razumljivo.pa:Bpa[nrtns adi razwatnizracttl sKl paslrrBarle rl anje. tl se pas6ecHer 4di razbesnel pai6ne. pa36-parryBa vznemrntr. p.n anirazbijalki. ce pa36Epa seveda. ce pas6pee ce pt zadeti rjuti-rjovctiti. impf ararzgnatr. .l lodeneclodenka _ . pa3BparYmladanski veter z juga B:I paiBrAerur d 1. fl razumevanje. -ala 44. razkolatiti se pa36era ce pf razbe.paAoceE 338 pas6peMerfi pa36pKa 339 pa:|BpcKa paAoceH. nasladen.pametnost pas6paH{Eai adi vznemirjen: razDurKan ift pl tazbreme\iti+azbrementevau paa6pr<a. raTvlecr-razvlacruzavlacevati Da3DoA lotitev u pa3Bq!rut pa3BE4Ta.ati se pa6'6ep€ dojeti. Lmpf rczpaiDpcra I razplet (v drami) \. nemiren pa:6ay_4n.raztroslu (v ve' tei): 2. -razvij paaw4Baq m lot taz\lJuec KVarlu IrasBrfrolFpasBllrop€q fi po.re-KlBa lmpl n. pa26ttt^ ifipl razumeti./ rocen pa:BeAeHar. vDiti par6pcircirer adi razbremen lcn por6peMon€rosr f razbreme purdpouorrr. pol(varjenost. impf zmrtiti! skustrati'mrsi' ti. pazrpsyw pf.r m razbijad pas6Ba. rn rt razrecclu-razreocevarl pas6ifaa I pohota. rmot lsamo J. bolehanie pas6op m razumnost. razvihrati se.!meten. pa*parz pl spriditi. p. rarledriti se. fiP razveseliti se paeraenadj. paSE[Ea n.mcvanje. RMa[Ie HarIpeAHn pa36r4tat!a imel je napredne poglede pas6[pa$aa f fam razl. t. ti z vodo pa3soeH. pametnost. pregnatI'rarzganJ ti pf . pasBparlra it?pl pohujSevati. pa. zacepaSBIrAeAVTarDe S!'rranJe Z ti fiodno deievati. Kvarlen.a3aElfryr?pt. -ce: Postati-PG staiati pohoten pae6. bradlja paa6o^a. itnpf tro: Me pa3Bllae^tl o IIal-me r azttezali-la 1ezo\atl ror darr ie zatekel na pa:rBpuece. riti: Dokvariti se -ce: -ce: pa3Eeflrll.. rrnpf pomenKuzllr.1U-razvuau . obolevanje. n tcDost pa3DoAeH. dodakati jupaaspse. preprrdanje. 2. roJsrvo J paulteH. zadreti sezadiiati se pasBrErd. pa36rrparse Ha aHrlrjcKlroT Ja3I. sprrJen zaplapolatl. skultranost pa36!EaBn. (kot odgovor) razumem Da36pa[ocaf razumljivost: razumnost. kajpa pas6npar6e . p-a3BeAItYBa lmpt PI.moralno pokvaiiti-mehkuZiti.pl.pas6peueryral. oralnl pas6i'myBa pl nasiuvati lla uDo!: 'ce: upretl Se paa-61rianea ad'j zmrlen.. odvzeti oblasi-razlasdati. 2. . pa:rBdacTFa Pt. trg ocgnarl tetke misli.on n statve. lfin razKuna n-razKr. vzDurKau.$6yAw prebudltr. . {Ha adf radosten. kustrati paiBapn-.redL oA razumetl se na KaJ. pohe pa36^vAeH.oovllau (vrtaK) pa3Bnro( ni razvoj ^ce. iemati oblast paanaex.fant s p.iyanix. uDoren. sparmetovatr se. os.. PasBpareHocr I Pohujiilln)\1. doje. metno. bister pas6oprrocr f razumnost. dd9 z veseljem paAocr t raoosl. naI sladnost par6oJ. zdaniti se . pag6-^llayga .AHaadj l. palBpales adi.J. dcei zbc> leti{bolevati Ea36o^!!ar6e /..\ati'. locltvcn pa3BoArrr|. pasB. inpf za6eti vpiti. moralno kvariti. Dohotnez pas6^yAHrqa I hotnica pas6^vAHocr pohotnost.tnavan patseae Pl Tg:Peljati.zdisovati pasoaaciea adj razlaiden pa3E/vtcT[. pa3fo^Wa pL ifiPf zaboleti (srce). Ira36nDa pf. skuStran pir6lmarenocr f zmrsenost. bistrost pa36ry.preoramrtr-preDularr. -pl -razumeti. impl razlastiti.rltl razredliti z vodGrazrcdacvlr. -JHa atlj-mzuoJcn . znanJe. ve'ce: seuuse \. vesel paaocHrnla I co 3a paAocHitI]a soza vesetla paAocHo._ Postati jasno.razvratnost .tazv(areni z. pa36yEaagaa pf. pf.un adj iaztegljiv. -tFr n hotnik.N4--p. naslada.

impf zclatullseoamtl se pa3AeH!tsaEe svitanie n pa3Aepe pl raztrgati. r zdlenjenost lo pasrpalnr.razstavljati na dele pa3rMetnrpl zgnesti. -ce: stati zgovoren. zmelkati.yBaE9.. Alra3ttr. Pa3'ABolUBa impf razdvojiti.razgroavanje. .-pEa 4di pogovo.razgrabljati pa3Aurluf. dlovek ali kaj druseoogTrnlanle. razcepl enosl pl. razceplJen oomeJeK (meq njr\. razdretipodirati.ra jivosl: lzzrvalnost patppasuer ad. 2. razdejan. rfl. -ce: lrg zadelivpiti pa3Arfa. razrastl se ren. lmlIcnjc pa3rpoMx. ri. razhod pasApooel| adj ruzdrobljery pa:rAe^ odstavek(v tnjigi).r popom porarz. razgaljen pa3fpaAeEocr I 1. loaiti-razdvajati. rzdrvzvalovalt-l?zgroavalr. razrele\ ^dj tazrasel. -ur tt 1. udbenik tujega jezika s pogovo. razraslost. odgrniti. razdlenjen (obala) pasrlraserocr I 1. razdeliti na dva dela. pasrpoMFa pt. '|. impf l._ rnpt posprauu-PospfavllaIU raznesu-raznasatt. fig zateti.Ae Iam tayD. Pa3Aro . razgaljenost pa3lp !Jr. pa'ro^Wa pl. pa3rpt'lra d.ko smo tcn .'anr). oddaljitioddalievati pasAFE acsocr f vzvalovanost. pa:rropeuE€rr adt . razgibati. lig razpasroBop rBocr t zgovomost vru-razgnnlatr. 2. at razstreti-razstirati pas$rp^ impl od pasAepe lrgau Ira3Anp^aaadi prodoren parsAop razoor. n razdajanje. vznemirjenost. vznemFJen. razvedri- pa3r0p m razcvet .. raz- I I t I I . lazgDanost pa3AD&ra.pa3faeA!ts4pf. zorozgal pa3rHeaeHadi fazjeze .ryla pl.trg retzceprtrdrG qac pa3Ae. pa3r^eAa. sprelunJanJe. razdeliti-razdajati. analizi. imfr razgrni ti-razgrinj i. rmplogledati. 2.stavek) PaiAlrm pl preluknjati paiAereB{e. Iazdirati.ce pl ra rejiti se. impl razmakniti.Aa eseHocr t razdalja. Desratr rrost pa3AaoeHadi razdvojen. pa3ftt wa m. Domehkuzen saml pa3ra^aHocr I razvaj-enost. izpl pasroroparc ad/ zgovoren razgrniti. oDraskati se. nnpr tazaf aall-tazcrazev atl paiqpa'' pf tazpraskati. razgovoriti nje. razmejitev se pa3rlrBe. paaaewlE pf. razctel Ievau pa3ea^eK-pa3Aaaert tazgam lra pa'. 2. vati -ce: lig presuniti. podrt. f razdroblje. lro ad. impf razJezrar-Jezrar pa:nroBop t'? pogovo4 fam tolaiba. razburjenost pa3ropeund pf oqJfelii fig razvnetl paipa6^ pl tuzgrabili pa3rpaAeH l. raz(IeljevanJe pa3AaDaq m dclievalec razaaJarec.a 14. podrtost. raznetiti.. razklan (v sebi) pa:4Boen.. loeemlKasllu. impl razdati. razgaliti-razgarJau pa3rpaser 1. pasAtlrHepa3A6HyBa pt. Siriti pa3rpBoprrtK. razcepljeD.razourjen pa3ropeurreHocr I razvnetost. nalanKo _ . pa3rpaErq!3a pt pa3roDop[ ul pogovoriti. preqranrru Koga. PreUEsIl.o. lo pa3^po6^. pa3rpal{|qyDar6en f azmeje]{atolaziti. .Jra adj lodilen pasABoenoer I razdvojenost. razvejenost. pa3rw u'. impt razdleniti.' oru ura lolitve pasA!tsall razpihati pa3Ae eH. impf (tudi lig ) razgaliti-razgaljati pa3rotr rzr bol navadni jetidnlK ceK porrpoM .Pa3IIlr. paspua pf. razdejanost. pa3ApooeRosr-. streti-unidevati pa3Aara6e. rati-razdlenjev@ti. razcepllenost paeAe a. prepf fi pasApasrrrB adi razdra jiv: uzlvalen pa3Alta3rrrBocr f razd..r spanec.. paSroBopqe tt deft pogollorraTncTenost_ DomenK{tz enosI pnsla^Ir.nJa n delitev pasAe^[B adi razdeljiv pasae'la. jtlpf ditev razoroDlrr. razdelivec(motoria) nosr. pa3Aa^e. faz^dj drt. pa3roBoper|. pa3rao6!tsapf.v ta] prav.?rpfuniditi.j razdraiert pa3Alrasrretocr I razdratenost pa3. pc impl razmeiilir azmejev ati po. pomiriti. sg. pomehkrriti-razvajati. ganiti paiABoJttt loditev. -ce: razpraskati. razhuden pa3rEeBeHocT razjezenost I pa3[reDrf.p slltoEtl pt. pasnreDlra pf. fazvnel. pregledati. kar je v tolaZbo. rmpl razvaditi. p"a. \zdigniti.r6€H pasAe^6eH adi. 2. dilen (veznik.a4pas5p3 l. delati mehpa3rallra r? dem milientek posrorxTeH adi razuzda\ fazK UZ nCga pa3toArtpl razdreti zaroko pa3rcAeR 4dt pa3roreHocr /-razgalJen razgallenos[ pasro^A. impf. slflenle t ) lls t n pazta$e. raznega.2.arE9 razgrinjnnje. razstaviti. fam zgovoren pasrpa&tu. razgrabiti.n.. oddalienost pa3Adaeqr. podreti. oprasKau. i. raz- pasraluresocT I razuzdanost. pa3fpaauE6pf .preudariti pa:F^eA!tsaq m oglednik. prav. rce: preoramru se pasApMo^rfpl razma:-ati. norce t}nlr rz kosa pasApeMed preloati kom. r-azpasanost pasfe. pa3\nstrtlra pl.pasAeOa I slovo.YB. opazovalec pa3r o6E. oogrrnJafl .pa3re^el| 340 pasrpH!tsal6e poj | l poM 341 pasAVtrtr t I I I I I I I I pajra^efl Ldi rarzvajen. pomiiitev.. &zdrtost. govatr pasNEAr.

premislek. fatzlLJasnllen.4Da pt pa3Mpcs. os.pa3aaBaqKat ngrenJe. razlikovati.Mtr. o. zmesatl-mesat I razoevlclrl pt. impf / poJasnlrL razlozru-pojasnJerazdeljenost.4lvzeti deklistv(. razmerje. uniditi.lrrcn adi hud.pauefun pf.iazbijati. p/. pa3roperurrt iaeiioam pf zrah)jati. gl. lepsati se. mrmo ru.pa3r{psEYDa pJ. pt razkleniti. razkro' menlatl. Pqsiu.rrfllocTI razllcn-ost.44. pce: loliti se "''Kewr Da3lvtraqr ce rl oiunaiiti se pasr<ecrEd gl. pa3Mp43. nagdsti. pulljacrrrl. neenotno.pasMel<tte .pl . razdeliti na sedeliti se. razkaditi-kaditi..rer|.1.. -ce: razpraviti..tIHa pas^olir pl l-. razplestr.I'J4 pase4tElB pL tmpl razlasvall. ohladiti-razhlajeSiroko odDreti.tmpf au razgraoru-Fazgraorl pal^ M. nemrren. na stema|all: ' C e: P OP U S l l tl pautdsa impf rioftti. zamenjau.lcvuti pa:rMuc^vlaroen prcml6ljonjc. odstaviti pa-?sfrAa. Postrohneti. razmlratl-razPtepa:rMeHa menJava: lzmenJat tati. paajaArDocr I razj edlj ivost imol r^zleteti se-radetavati pa3jaAoca pl r^zjeziti. raztogotiti pa3^. pa3MeK..apf. r'l. (o vodi). kar hladi . pa3He6rrflra Pf. impl premisliti-prcmlll. raz' raujokati (kot otrok) Kacen pa! rDKaHocr f radizanost. razpaP E'I. t razDoreiati-razDostavliati pa3Mlorc.razmotavatl va pa3Ee6ErE.ltl|a .zpfliJA. rzrnenJajiti. [DaBeae Da3 o3tl navesti rizlose: sl.. stawe dele: 2. impf impl gl.raZvedriti se-vedriti razcepiti.pa93e^eHYaa P/. .pa3jaculBa pl. razklepati p*nn& pI lociti. Pa3!6a6!tsa ce Dirr^ot.pt /4m (siuno J. pa$recryTa pJ. prenehati: 2. pa3uaE(lla pa3Mar[€. ra4tostavi i-razmesaati. zamenjavati pa:lqeMot(e ce. preuoa' rek. ponenavanJe. .ruuprrqat razpor. paeaerpa ce pf. vatl -ce: se pa3MeKqn. infi imDt razbiti..-pHa 4d... uDoren pae-. razlaga nagivlr<u.neeDoten .er adj razedinjcn. Zotana pa3Msc^af prcmislck pa3Mxc]lx. SDel PlIl. t pa:rMecfli.srdit paaaireaocr I jeza. pG pa3€tl|. razsa" nzposaJenosr ko. impf vati. razlasatr.spraviti koga v !ce: rulPalr. pa:rMepHoca sorazmemosl . razdeliti-razbiiati enotnost pa3eAEaqr. p. -3tr m raztog.mpt poleniti se-len posta'cr: Jeq rarl pa3jaA rB ad.. mlnlu. pozresno planiti na i. |ll paseAlHerocT raucepllenosr. razgibavati rtr-rirzmeJevau razmeJ pasrnp3rre. -1. ifnpt ra. lig podkoDati. . -cei niti sc.pas^eBa pt. pa3rapeEocr I razjarjenost.B -n. rczkase aiti. raTlocevanle pal4hrg. p 3^ Awo.. ooseg pa3MepeE. paslapa.faIi.. irrlpf pa3swrc. impJ imDl razmaz ti-r azmazovati razmrgau.pl. unidevati timenjavati.jit pa3neTace. mer o. razvnelr se v pnltoveJanJe. lrtttt oatnuzull{omrzovau.qna adj t:ladilen: rrfip/ ozelenetr-zerenell pa$eMe. -ce: zgresiti se.p\a acll sotazmeren pasMepHo adr sorarzmemo . JOK..slra aol fazett.uraDt! pl tig modno se ce p+Jtper 4dl raziarien. puB^araq tl tazragaLec. . razvezati. oi3lvr(vla ol.. . obrabljenost razkaeenost par^nKyla impf t^zliko. polepsati.ztnencatr-razmeDcaotajati se-tajati tajiaii. pa3lteftHlla pagMefEe.ohlaievati Siroko odpirati. razsajati _ce -pripovedova na oolgo rn slro... loditi. razgtDall-razmrga' patie:in. iezen. -ce: polepsati 2. pasa''AvBa pL nnpl (od sesanja) podreti-podirati pa:r^ee.t I pa3eArseT 347 pasarr(lla pa3]rnKll!aI!€ pa$reMot€ ce a t i I I i t t I t I I jepa3e[t'''.tqYBa ce lflPl lepsr Postaiati. biti nezat oopreu pa336opyDa pl zadeti miren.. p:l3 a4B^ pL rfipl pa3Mo. srecevanje pa3Mrrpeu. PoJasnJevaren . srditost pdrMHorKvaarhe rozmrorcvo.j nzjedl. pa'3a€r|Irce. iti mimo pa3Murllllar6e /l mmevanJe. IOKaU -Ce: premilljevanjc oa:. 'l pa3]iiaB m tazmat\ nJe piBMarlr.nUPanJe.st pa3e$. krcevlto toKau pazt'zwr pf 1.. razrazpoznati se. paseAHarryra d. pa3la'pUr.) tbDlo postati (o vremenu fpostlj at i toplo p pf loditi. srelati se. razraziuriti. impt razpa3s[Alrat5e /r podiranje litirazlivati pa'la{e pl razjesti. inpf razloacvatl pa3 r{KyBaule n radikovanje. razlorati. mera. nD[. pa3jac hea r'n pojasnjevalec ifi Dl r azetatiti-raze\ate\ ati paJjac|4|re. sDraviti pa:irora pl razriti.razklenitivati.. pairMeror. pasupegBa pf.-pasMes!ts1 pf. -ce: se pa3^nqrr adl _razliden p. tazdovanju palse^cEn. pa3MHc^yss l)/. pl. stavliavec pagaalen. Ita3:lerrrlBa. jivost pasMes nDocr f zamenlpaSMep n sorazrnerle. pas^ellira ce pl. pa3jacHlts_ar6e poJasnjevah aen pasr€68 pl razkreiiti nle. impf Lr pf razzalostiti: -ce: Pajrx^ ' biti. razporediti. it pf razmestiti. postati hudo pri srcu tiimo 3.. oA Kou Pat3aosl-I?iz kaksnih razlogov?. cepuen.paaMpAl'ra. pa:|HeMo'(!l!a pasMes^[B a4] zamenlJrv . pa33wuBa n.. tmpJ razhladiti.

ua caoia DapasFea!!. porusenost pasvp e. pf . "HBSfu. topar pa3y apes adi razJ. uni.i## pasypaar adj razdeian. koja pa(a nekako.podrt.rc_ pa3opa.imtf pa3EeCyBaq na slroko odpretiodpirati .uhoditi se pa3orroA6 razvedrilo I Pa3oE'o4'.nB atli raaroJezrcen pazuoan* adj raznoliden uurcevatr. izdatli. 2.sl. para.aep. impl proueltl. Dc m nost drra. raz. -lEa adi raznobar- "ffiiok. Studirati redid: razredditi paJaflu.'razli. podirati.ie.ti ItaqropoAEogr I raznoterost. rlz_rn deJatec.efn tokav(ek pa3€reu.v razvalinah pa3!?EaTocr f razdejanost.. spremenitioA paKaBstresti kot iz rospreminjati prepridanje Kava pf W3!. _rl cevanJe.tFr.oalopa pf . nznlajati-razzibavau. ifipl pf razzrDatr.epU'a. 4di poaloZnilki {BE n rak (zool): ocmera {clavka) rlp-Bes KaKo paK rded kot pasperrLuE adi razresljiv.. nr resrtrvost RaJMa paKa vsai: go rrc_ a pa3y6a!E. utedenoat -c€ rauJasnrtr razvedriti se se. paropynpa Ier. lopek. len snoptc.a_c€ pf z. cen pa3Eoo6pasEpl napraviti kai pa:ropras pt razdruZiti razraznoliano. poqrmtr pTvpH!tsaEe ruSenje. raznolidnost. raztidno: 2. pajaru rn nemusliprutpeArsDadj razredLliiv manski paspeA^nBocrI razredaliivost pajarcrq turSki Dodloznik paeper rz _razporek ( srajce). nHi::fr f rusilnosi. tnLt razn(> stotati Stranlcen pa3lra6orefi adi dognan. -Alra adi razl. spoft -I. rulilec (jadiai paip€Aoa I razvrstitev.o{Uaa impf pl. impf 6vrsten zomll{rati pa3trcDr|Ar|ocT raznovrstnost pa3opeq.. -d roctn. pregnati skrbi. paSyceM ro{av pasF[aDa impf od pa3UslP/aepararz4a I rokavica rezpgglavau. 2. raznoditi. pasoMAVBa CS pa3Hocrur p.. Impl r azoroiiti .3leri pa3opyx(eH adi razoroZen gt.rokoyat PTY. podlranje palypqfrDaq razruliteli. utecen (stroi) I nost.*. kdor ru6i. -s'd]^ adj raz_ pasoparDocr I razrugiivost novrsten. paK..pasold. razveontt.zboleti-impl slaDetr Pa recllaEe r?raznatanie pasHec!tsalrft raztaialea a.)zdan. -ce: raniti se pa3pacse. sa 6oaa rrnpJpolepsa*polepsavati para v naglici. paKaDmap nr rokavidar oovescause pa3yglrtrBalren razDozt\al. granara. pacxoa se pa3socTpa[ ad.razdi. imol pmrro6ojEocr f raznobarvnost iazpeti.. -.^aq pl (samo 3. v scslavi. raznoliden. obve5devalird paKaaqer?d. ce pf. z.ki kate razlidnost parHoooer|.. sesut. razliL pa3opyB-aq l. 'cet razvedriti se pasogxe. p. _pa3H{ur!tsa .Ma adi tlzrrcpa3opy_rsr. pasw''ryBa pl. obdelati_umevati. ucrvpa raro o nasprotnem. razmaievati pasrro adv l-.6e ut pf . PL tmpI raziti serazhaiati gl.nsvoji volii rokav.razcdj poreditev.lteti tarrrati.| pt raniti si. raznovrstnost razorozevanie pasI|OC raaEtanie rrl pasnocas-pasBoqrrda n sl. ruSilec(ladja) patEoo6pasuelrassoo6pa. pat6ne'd adi l.pa3aecltsatle 344 paspa6qIrI paspa6oncc 34s pa3o6^s.klasifikaciia ollalen paspe4enadi razreddei pa3!'nr. obdelovati pa3pa6orK! t obdelava paspaApa pl razveseliti pa3pat'. paspaEortr. pa3rroo6pa3nocT pa3opyr(eEocr f &zorotenost pasEopoAerr. t mnogostranski. . p. razdirati pasqo ItKocr I raznolidnost pasopruD adi razrusliiv pasnooSpaseE. Zganiten. oslabeti.qocr I razresljivost. paipeAel|ocr f razreddenost -pa3y'|lJB pf. stroJki.flra adj nrt ra sluzba pa3ysHaDas obvesdevalec cen n pq3vsHatalu{tr adj obvesceva. redni gl. razpc uievati.paftarr(a I _!op. pa3pacE!tsa pt. paKaBvwt t dew rokavidka razlotevanje.razpenjati pasrroBlAex. prestudjratiDro_ pazpegn pf iazwstiti. impl pa'laB m 1.i raznostra\!.m d razkrinkati Pa?gl aBet| adi raz)zdan ltnot Itg) paSor aBe!|ocr f razuzdanost paio4tr 99 pl zadeti hoditi. pasotwtir'. pisand pustrn trgovsko drribo: PasEooopa3rioiT t raznovrst'cel raziti se nost.l<a m3ilen. razrascatrse pa3pacH!tsaEen razraidanje. pasqocnre |(a I raznasalka paSoDrAe ce.. reSrafi {rv par rz rak (bolezen) pa3pggr.II1e razpoznati. parpa6oryra l. pa3or aBeB za zganJe inpl dognati. obdePA3HOCTpatrocr raznostraran. mnogostranost paspa6oreEocr I'dognunost. pai\. pl page I roka. impl Ka po prepncau-prepncevati koga palraB . tmn postati veaji_ -r-dztasi. _pajyD. pasoo. razPa{YpH1ra. pa3o6. pest. obvestiti se z... os. paryoqDrEa pt. imof razdejati_ruSiti. pasopyxltsaEe -r azoroaev n razoro^tev.) oDoehnost. pa3oraopn. I I I I t t I I I I t . razlodevati. rokav. pa3op!tsa pl.Pq(qra I raketa. uriitevaii.pria f adi razdiralen PAIroJa3Erren. Pa3Hrru. raznovrsten r'f.alt.

manipuvroa Pultratr S Clm..I|Ir I Zganje. navd! hovati. impf tazsekati. raskavost. vrsta. prirodnik. dcet r^r. rasa. panrHOBeCle h ravnolezje t.''r{.. ran. BpI panoprtrpa pf in impl raportirati.-una 4di ravnc (hrAc rl parNoA$mrocr arft . aplalr'z paftodo^arar6e'. srebra) paKorBopeu. pallr 44. paxorsop6a I rodni izdelek. -4cr m ljud posvo Jenec. f ordinirati zganJce rucKa. -Prn adj enake meren paMdoMepqocr f enakomernost paMrroo6pasen.panl|rltla 346 paMrroAyrseII PAMHOAYINHOCT 347 paclnr par r|lla--palrlruqKa. itflpl ^. {{-paKrrrHuK. polje. parcnjap iraxmrja. otresati. -3Mor m rasizem pacnn nr razsiPanje. c F$i z dn' di mi OCT pacee pl raztresti. pa{eq. pacaAwa pL trlpJ fazsaditi. vrbovie paKltsaq fi manrpruant paRrroB-PaKEAeE vrbov adj p L. enaK. 2. drevesnica. paRrja.. gl. rodno izdelan paRoA€req. prt! n sajanje pacDrrpu ce pI razlgmtl !r(' (orkester) pace a adj raztrcscn (Profcsor) paceaEocrI raztrcscnost PaceAfi geogl usad. voortelJ par.p_aRl-rjapKa zdrinosti Dri muslimanih. gl. -Agn fi roKooelec paxo4ercru adj rokodelski patoAeacTB{t fl zensKo rocno delo. rokovati se paKmar(.xpaHelraK paJler 441.. 'ce: ravnatr se paKoBoAcrBo tu vodstvo. . telednjak p w impf zgodai vsta:ati pa'J'. obleka Pravoslavnih duhovnikov pacaA rr sadika pacaM.tresti se pace z.rMuo3HaqeH. deveti meslc muslimanskepara. zganJceK. a ravnodusnost p. /ig ognjistc pacaAvBar6e prcsaorlcv. -tg tn lemez Dar(r:roBrfl|tr vrDovlna I DaMa.tr'a t nav v sestavi z tla.rd. ranlenosr pano adu rano. enako pnMtrcr^acrroct I enakoglasnosl paurroTlcruqa/ cnakonodje IlrMrroAvurcn. PaftoBoAeH. {||'ai 'BrDa t? rama. prcsajati sadikc . t|a'a soz a^tLi den. rarne. presaditi sadikc-razsajati. allfHe (xpeHej paMeHaskomizgniti z rame_ ni. Zganica paKrjap l'1 tganjar. . rodni izdelek paraoMer ttl lport rokomet paxoMeTaPpaKoueTall m fokometaS paxorflc m rokopis . poln ran. pat(o[nceH. manrpulacrla.^Ha adi rokodelski. neotesan panaBocr f hrapavost. voostven paKoBoAer6et? vodenje paroBoAe4. ranljiv. omadezevall pacrisaM.r*rpa[o6yAr tqa n?. rasKav. -AHa 4d' VOOllen.ia-paruaa f bot rdeta paK!'saiz?pf. -Dlsaa. paKyBar6e _??_ravnanJe. zgodaj paso6yAeH. pasma.seliti-razseljevati pace'rc. oronacrla paKonoaoxa. m fanJen-fanJel]ec . -s'ira adi e\aksen panflroo6pa3uocr f enaksnost paMEonpaaeH.. oA Paltrx|a Ao AoIIrursa od ranega jutra do Pozne noti parn [r|Kopalnao adv dem precel zqoqal palairo. udor p ceA p cer'"trW pf . pacaAr[rx. posedati.ro(ooelcc nieDivka par. pace y2 pf. Dpr uB.ves v ranao paH rrBocr J l. l. B: B parHriHazgoga! zJntraj. planjava paMHnqap tn ravninec paMEfune n ralnil\a. -Art||-pal(oaoArrfe^ fi voola.nina. 2.al enaKoDraven pefrrnonparnocr f enakopravnos! paMHocrpaH adi mat elakosIraDlcen paMnoT9Ka-paMnoBerc[e.r red.uu r?? vrbovec. -ur m raTsaunrx.pacewlsa pf. .o ramtca p fin itnpf pesn prtiti koga s dim: iemati na rame paMKa I okvir pamtu impf ravnati. ramensKr DaMeH[Uat rama.. . ga mesedevega leta paMeH. hip zgir'pf posvetitiposvedevati. -p41 tn kdor na paKBJapKaf Lg$jarka|' ZearoKo dela preomete. tig taven pa Ho rr ravnina. oA. paMrrolo I judsko kolo (ples) paMrro. itupf ra7. razrezovati pac'' impl smetiti. 'ce: enaditi se. pleme. Polivanje . cG 6epe (crire) paMeHul-u skc' mlzgnru z ramenl panrerie z dem od pal.sinonrmen paMfloKpaK adj enakokrak (trikornik) paMHoMePen. udbenik paKoAe^eE. -MeHa44. paRotrolara //. paMeHruta. ranulvost. posvecevanJe. vodna teht_ nica paMHqna f ravnina paMHnqa I rar.ravnati.oBo4rd impf voditi. _gl. razsedlati-razsedlavati paceAEe pl posesti. prosrQnJc. xpaEa paIII . naravnost. -nir ' paKEE|Ka I gl. Zganjepiroano(/elo (iz zlata. stopnja..3aI|rn mesec Dosta ln z gl. paMrroAyrntre t. -Nra adi ki zge oal vsEla pal|ooyAEiK.Lr paMedeH. vzporejati se paMsrr o /r libela.adf 1. vrbov gozd.f zgodnj ik-zgodnj ica paIIaB dqt oPp Ma3eH nrapav. {Ha d4t roKopF sen paxonlecKa impl plos. kategoriia paxerur<. navajati. -Mr. zgoqnll paEa I gl. porodati paca f 1. 44t raven. palMo' €Ha.Elll-ra@a m I tofnrstra.@rauqa / zganjarna. rame. vodilo. neotesanost pan^ B adi greav.. vooenJe. razrezati-razsekavati. POOa-Ce: jati si roke.kati paKo-nlecRalri€1.

zcroDrtr pac(otrI m razkosje pac_KorrrpaE€Had. pf .. opeSan pacKocr€EocrI oslabelost. pripovednik.stikc. tmpl r azKosatl-f azKosavatr pacxartr ce pl. zgodba. p-reperel. razpacft. rmPJ l prrrezattprtre. pacKputynrr JrJ.j zmrien.lc pacuee pl pripraviti k(. pacanHtrrrrur adi razsipniski. rfl I'/ stecl-stacrtl pacooaeqtsaEe z slalcn.pacKpcTvBa i. p c. pacu'1r NAIIHI( pacxfla$ocr -. rzpnJenec pacrnanuqa f pokvarjenka. opesanosl pacKane pl raztrgati.l ItJ. loiitev (krsdanstva) pacKoae6a omajati pf pacKo e6asocr I omajanost pacKo^rrnK. pacKarKr. .opesanost pacrocrs. pretrgatt. slaboten dlovek pacKa[. zaaeti kokati pacKpacl pl gl. rDcdcl. gnu pacrcImr. le cltl se I orehr I paq<aJasmr.ir ttl razlomttu rtz. usta) oen. iml oope uoopenlatr pac(ocl| ce pl razjeziti se IracKocren adj oslabel.pacroacE pf omoditi (usta. pokvariti. iztrebiti-krdiri. raziti sc-r'rrz najau se pacKpru . riril tleni-ti. pacxpojyoa . -ce: strohneti. pazder. dom. razdor. -W m zapralt.Sati pacRm.lo se nace Sopiriti./r. onemogel. zamenlatl v drobli v smen. poslablali. Iuhltanie. impl razstaiti na dele.urocT I oslabelost.l. skugtranost pacroturpattr. sKoDneu-(oDnetr pacroma. :ce: zasolziti sc pacor[ra I list kislega zelja pactfran ddi pokvarjen. skitltratimrsiti. razpasti pacran!tsa inpf trgatii -cr Ironnell. pacKoETDaBWa F4.prevzdigniti 6e Poveoau-pnpovedovatr.p-acaotyna 1y'. KVarnosr./. packompa I. izcrpanost paclr36n. rzcrpan paj:aa6eHocr I oslabclost. razpaoan pagKapa ll spreti. trebljenje (gozda) pacKotmsa-pacKotrKa izkopaI nlna pacKomre. omajati.tral|. grroJ Ijivec.pol{esatrsepacKree_ raztrg tii lig nzpf Kesause oreu (pogodbo): p cKa. . bili ob dorn -ce: pacIn6e'{ adi oslabcl....ra4roditi se. meniav-ati drobiz hihitati se v IracKa f smet. g4j pripovedrahlian nlsKrr p$aleltsKl pacK. slab. pacoopa pl.pacKtu nB ad. zapraviti..it?pJ pacK[(orrr_ pripraviti koga pl.asocrf zgovomost moclu pacr@rKFaq fi pripovedova. raz4d1' fazsrDr\o (vreme) Pomencan.pokvarjenost. kultrati I I I I t t t I I t I I I I . (varen. .aapl.uzlrrt Je pacKpcr8. pr'ct(.I pokvarljivost. pacKoqa. pretrg. pa3v6aBrr pacxpavn pl razkreCiti pacKpeqe pl pospraviti... lig-c'e: razvodeneti PactrtroK!*Inft. rudi frg) pacKoKopaDH pl zf. pacmmrruo z razsipnistvo pustiti. Katt se pac(la|u ce pl razdtcti lx)trhl nstvo pac'(vfrttr pl zapr. Skodrjrv. €Ha adj pripoveodpreti (knjigo.Kax\"Dapt. prevei se napihniti pacKol m razkol.llrDocTI raztrglj ivost pacKar&ra adi zgovoren pacrf. zqroolII. razsuti.pisatelj pacK a|traHadi razmaia[.aviti hl{r. Doveden pacK on EB adi razstavljiv pacK^o[aliBocr I razstavljipacK oqa ce pf ritati (o ke nju. pacKr&iaD[ ce pl dobiti kiloi oncoec l€ pretrgati ae (z delom) pasftrur .vitli (sukno). it tpf 'ce: pretrgati se. nost.qtr rz pokvarje nec.pacunall pacMon nB pacR^on/lr|DocI paco^r{u pacKpafia ce pl razkokod kil ti se.ltb lt-tIzlill|l ljati. pac&ae ce.ryi ru spokornik pacrauaru pl raztepati. ()djrc str paSKpgE_. skustran pacKorqpaBeEocr I zmrie. kvarrJlv pacrm^xsocr. !ce: spretr se pacKacarn.pacKo^I 4a.r!.i raztrg)jiv glasiti-razgla.pacKo/u rqrra rr2 razkolnikrazkolnica pacr(o^Ir{qKl| adl razkolnilki IracKolu{rmrBo razkolnistvo pacKoMarqI razkosati '. ddj trhel. . mz. pac(oMoru ce I udobno si nare(uu pacKonaq*.pacrsrara pl razmajati lec.bo vplivati.. -4rl-pac!|m|.one moglost. izirpa-razkosati. razsipnez pacln1trf. rut_ -ce: drobiti. paco6^crynu r. KVaflllvost pacldrrK. / pacKa Uep m bivli meaih paq€. iDtt4 osiaortl-slatrrtr pacaol. prerururcv. sKodlrrvost pocunepl l. ti zveze. 2.tn v smen: zasmcjall sc -ce: paco6^eqe. lig Il. trebiti pacKotraq!tsarle a krdenie..qa razslpnlK-razsrpnrca n. slf. impf izkriiti. DacKocTvDa ot. . pac^aoyDn t'|.. pacxacatrgaa Pl. it tl sezull-sezuvatl pacoa n kislo zelje paco-tr'n It pripraviti koSa (lo soIZ.-rrI.ryr /n oslabel.f .jc paco6lJe.rormpl razstaviti (jtroi ): pacKa:reH./ razstoJrtr-razslolcvitl i pacaoJitsane n razsk)jovu||.nadeti(zdiavie)' povest.cE€ pl razmoditi. prelo_m. -oEqn gl. politi.ar(itsalntlr. nrrl. uniditi pa:wr^uB adi pokvarljiv. izprrJenKa pacE[aHKo. razgibav ti pa:Klnypma ce p/ t'I|zkillr l. na. p-acxaJyra ce. I.traTu pf razmaiati: fis pacKas r?2 pripoved. .. 2. pactmr!tsa. Jtg oslaDer. trlCica. impf zmr(iti..onemogel pacKallaltrn.(e.prenehanle rnpt sKesatrse. tl PreKlnrE. r.pripovedka pacrt.pacKoEr!tsa irnpf pl. podrcli In{lir:rri lzto ) pac(pcHnga I krilillc.

pactraA!tsa.faziriitrovdfi se: mzvneti se-raz. razvozlagr. Zrebec. tazgarJen DOreoen pdcralareuocr I razposaje. pacraira _ce.rr!| ce pacr af!tsar6e pacn ar!tsarle a obradunavante pac'nuoa I privrveti. -Auat utl pLemensr(l paptr. inpl razliriti-liritl pasnpcHar adi razpr(cn. razgDan.. preDet. prepoznatirazpoz. iftpf razgrebsti-razgrebati (Zerjavrco) pacrpujare^{ pl razdreti priroei razllr Se JaIellSrVO.Preoramltr-PreDu.ti. 2. pacnaA pac[aAltsaEe n |azg rLJanJe ti-ra rcdavati pacna gsetr 441 tazwsaJei. ifipf sti-razpadati paclaaHvBarse z razpaoanJe. pacna(e /1 razpotje . priti v Devski zanos razpadljivost pacnebianra -pt tam udar. in pI razprod. nemariati pacryqreE adi razp'a(Ee']. paqro o)K6a t l. pacn oAwa pf . razplojevati m. popralevati. pactraBTlra ce mnorevati. impf pozvedeti zasliSati-pozvedc . zanemarjen. razplojevanJe vnemati se. Pac.a!tsar$e. impf DOcnoPqasocf-paqrapqesocr / paconz. oiamlu wcnarrr.urB adi razvnemljiv zasli5evanje pacna. j rczpadel pacnaAqar a.r'irzKosanosl ratr. i mpl porazd. splahniti pacrl.pacnre ce I zaleti popivati nost.roAlr. iacnetapa pl.mascevurnJe pacnapana Adj Ut rczek (o pacll aTrr. pactrpnKan<e pl zafeti na ce dolgo in Siroko pripovedovatt pacnlroAaAe. . duhovnika pacuopeA razvrs tev. Wrasevati. &rzpon. paclrpa*a pf.ce. dati Drosto: lahkbmiselno zznemiri ti -za. razko f s l. potrdiden. razSopirilt sc slrm zellem paco Erqa f zelnica. poprasati. -. mrgoleti. tr pacnpoAar(6aI razprodaja pacqpoMeEn. razuzdan. 1>OCrrApVO. rrzmnoatr. razpooltr. inapt razptoolu-raz. adj ld mnogo p6je.paCnapru .. razkropljenost pacqrcHe gl . tr pacn^ara.st. raznavau capatr.l)luctar pacnpocrpaxer atll raz!i rjen pac[pocrlraHerocr I razslrjc" nost pacrqrosrpaEt. rur. pcmlD".KroDnen pacr4r_oiarocr I razprsenosl. paqDocrparryBa pf. oKlctznlcal pacnaaaBEce pl postati pore. -qn t?1 pita s ki' /i8 razdcperiti se.. loden pacnyllller|ux. razvnemanJe. pacuee ce if zapeti kot slavdek. pacJraauBa pL tmpf pacttfitu. tazlt' razpactanJe ^dj pL tng! zdan pacnaAtr. ure diti. odpeti{dDeniati: razvezati petljarazvezovati.pacoAnuK 350 pacrla. pacnaA-p-acrEiaEe . pac'?t nopeAHa lracoBrrTe urn!( paqopeA{ . pacnpa[ryBa pt. ltnpf razpapacneraa. pacn-poMerrYBo pr.. mzvneti-razvnemavati: zaslisevati ti pacr rilar6e z pozvedovanje. pactro3Hae.fi pacflauraH razPasan. tmm tazmallatl se. impf razposlatirazposiljati pac4ratra. pacn aTltsa ce zvoku) pt. pozvedeti-ce: popraSevati.pacflpaBa fi. popraSati. impf poveqau-pnpoveoovalr.pacfla 1Bar@/l razmnozevanJ e. razpolozenje pacnoaor(eE adi rltaAor e pacmesto Ilo^otceH Bo DaMHt. -m I preprr. p cttaT$B -pt.. navreti od vseh pacnlll|Itrtloca pacg^mi. podeti neumnosti. razmnozevanje (o Zivini) .pactrIreAe^!tsa rf.Ha leti na ravnidi paqm o'Keane. razplnavanIe povracrto. razpravljati pactrpaDua. pacturryBa pf . lmpt preoolccr-prc. razprsr.iav prepoznavatl art. razlesti se. lopniti Do kom pacnaAEece. turazpao.ubranost.f razvrstiti pacnpaTrf.pactEcxa I pobotnica.d pactraAfiarocr t razpacuosr trelditi. pacnper!tsa pl.paqlaruallocr f razpasanost. pacnafa ce.n premenjak (bik.razgnati.ati-razprodai^. v pet padlj iv pactraA/urBocT / razpaonosT. lega (stavbe)). !\rpl oDracuDalr{oracupac[apra tr pl nzttgati. razpeuna pac[otr m Dlvslpop pacnod pf odstaviti koga kot popa. raznetiti. pac[aA m 4aI1razpaoea. paclrloAen. ooora volta pacuoH rz.pacrllsyaa prelludrtr. 'cei ravcapalr se: strani pacrurrBEe cr d razteei se. -ry. taz. na politnice.. pretrestiurejati. raznesu pacmlcr m ra4rust (parlamenta). pozvedovati pactrpeAe6a I porazdelitev paqrlr€AeNr. pacM. govorienie pacqiani.eli or azdeljeti-p vatr pacqEra.ra pf .. slreu razsol pf.rj lrg unrcltr.. razmahniti se . pactra z.. nG lo reu paqffr fi zasliSanje pactralenocr f razvneto.pacnerne. . -r-iJa z 1 razpelo: L Kl:lzante traAlr!tsa ce pf. razprslu.plalilo. m loten@ pacnlrlrerntrIa I loaenka pac[ll[reltocr f razuzdanost . pncyIo3'd Ba pL impf ypral^tj. zarediti-razplojevatl pacrl oMrrD adi razploden pacnaoA rrBocr f razplodnost paculroAdmq -!gr . paqrcr^€rrf adj odpet'. +ria n razp{> loi€nje.intpl razploditi. slanica. impf poslati razpustiti-razpusdati. potutje. pri. merjasec) pamoAe^6a porazdelitev f iftpf razpoznati. pac[poAaaa pl.pacneat. porednost pacmc zt razpF. poeitnice pactrprrtr.toA rz pleme.f obralun.. razuzoanost tirazganjati.

. drusim vstati razbreBenje. bah. kvarnerabno) pacletr m razpoka. razjezitr pacreEre.sr!a. razbremenJenost. 2. -AEa adi razsoqen 23 Mak€doDsEc€iloverEti ilovar p&crpctroxcllocr t varemirje. razKfaJanJe Jenje. pamet pacopra6e n 1.KJerse reKa de[ na roKave obmiti (hiso) pf raztolEaliti.-prm 44. Spranja. inpt tit vznemrn -vznemirjati -. naaalec.tdj lodilen pacraarenocr razialoSdenost. razklati-razcepljapacryp n ra2anel paqypaq r|| razp€Cevalec. razbijati pacaoEaplTaH* n fazloYafJa( srce) nle pacra_parmr pf lalt vse. pacleKFa ce.. se z oetom -ce: razteznosl pacrlre6u.paiioJauue.ocprelu z. rLe^di ureJen. pacreswa ce pL tmpf faz' pair.rLrocr f_raztopljivost pacrBopFaq rn kem faztopllo pacrer. raztopnosl pacTaop4u-pasrDoparlD 441 paclop6e[r| pf fan! \emaroo. razpaqlreDorre[ adi lit vzlremi(vleti-raztezati pacTer( rr! rasr len razmetan. pacYAErK. p crpfryr6. modno zaZvizbiti rane gatr. p.pacToa Pan. Kru( tn vlK t . Sdati pacrase pf povstajati.razteg .'roop m raztopina . razdroblien paclerRan6cr f razcepljetost. irnpt pacxoAeH. razjokati se pags4. odpir tii pacrburrnocr I raztopljivost. fa:z. pacxoA m opp npuxo6. sKalen se pacrioeirocr t razkiojenost. pacv4ura n. tmn se-iezitise razgnatr-razganJ an pacr nr postava.wcr{/rE. uzalc pacronapeno6r I.-razdelievati pacrqredrocr f rastlinstvo pacrareir.pf. tmm razbremeruIlraztovoriti. pacTltra.im. pacr€rKaj. razDurlell pacrpeur:tpexocr t drhtenje. raztapljati. rmpJ razsoditi-razsoiati pacyLar&pacyAdf. pacTpeEorqra pl. paq\patyl6a I razsojaDje pacuas.. raztovarjati. pokvariti. razredeevatr -. preEetau.pac x oAl T anl J r r m npor a. pacTerK sl. tla) (zemlja. pacTpEa tL impf stematidno zdrsrulr.Pre. izsrelek pacrperepes adi.. pl. -afl m razteg impt razsrditi se. sKl lbvati.ZnOaU: do. vpit n Je.. -Cre: pacolqrr ce.raztovorje' nost. razgauen pacr€r. rarzgnau.. 6oj. raztresen pacop^tr. razdeliti'lo. raz. Aa6 teai se-raztekati se pacraaH.l. pacreqe ce.zlovofJen. pacrofiy$a.zapravljivec pacrypr pl ra'met3!i. na gtavo pagrgr€ I mesto. pacraxyEa pf. roprren pacTBopny'I l. gl. drug za pacroBapB. spod{oDan. .. ce pt.pacpArrce pacTpeBorKeH pacTpoDo)fter|ocr 353 pacqpKllalle t pacpAfi ce. pa. paclo rlra pa. vau Dacranaula ce pt tLm zacear ' moano utril.ry n g. drobiti pacqetrraH aa) razcepLlen. razsrntr pasrlpErK. -llt t?1suos. pasrpotran adi fam livega Itg razcept tazeol pacqeEr.pl.razdalja . zadrhteti pacTlrccrf adi prhek.i lq tezen prelrgalt preutrudtr. (zemlia. potrositi. is ureJeno.Jzdrhtel.c"iti. pecraaa. paqpetreplDaPl impf tie pretreslt. . pacl€rEYstiti Ba pL tmpl razregmu.3s m. gl.ti -cc: se pacop^eso adrt razmetato.. bahanje. ulalostenost razbremenien pacrarKr. p c. razsoden dlovek pacyAHocrI razsodnost pacYAoK r?r razsoctnosl. . poqr-e!. rg tazlezrtt pacrpoen odj. 2. -Ar€ adf strogkoven v Dered spraviti.. san. rost pacrperorrur. zaprnau. dipacrem€.strel. pacop^a.Kl'BqPe kridanje. .razkrojea. -ry rn razsooruK.-. razmetavanje.rpe6pa ?f . pacrpeam |tt ustrelitev.. razctrloDlIenost pacqrrrfl<ri ce. izdasDodkoDanost tek.iti. imll razzalostiti-talostiti.crcpv'a. mehek 44.pacrpoJw^ pf . strosek pa&poa. impf razcepiti. zapr^iti-razmetavati: Sirokoustiti se. rmpt duha. paqpryyBa pL tmpl razwgarr. kvariti. pnprauu. imol loliti. razdrobitirazcepljati. -ana adi rastlin" of.cje nr bot hrast.pacrpfse. pac4cf. rautoDr trv nerocuro razvezalr. pacqeryra pt. iacrerEamct' f razvledenost pospraviti-pospravljali. pacq{Moaf. klaiati biti.pacop^lra pf. rast. anoten.(ovnrK razkroj i ti-Eotiti. nepovezano. livahen pacrpv6'. raz. pacmBapm raztovoffev I pacroBapeE adt ta. . pagrera. nesrpL pac-apre. razDurJenJe paclpen€pl.raz' oacirona izzf odpirati toDen iracrsoiryra iinpt.. pocra[e ce pl loditi se " . . pacrpecnrocr I prhkost pacyA^lBocr f razsodnost.. impl ftzmetati. inpf zai'hteIi. ra?persau pacraop. odpisati (kot pacqrojrratw motenje. mz. pactaDlIa pacrarreaen.. faztozltl pacrBopeE.nJa n rasulna pacrepa. . pacxoAE(.qerrflaocr f raztegljivost. ce brskatr. impl razcEpiti. ganiti.pacopqr ce d razfrdati se 3+.ArfBaall fa:neglJrv.pf DacrerHar adi razvleten otFebltl-trebrtr. 9 cp{w^ ce pI.pl. Klatl pacqe (A. inqt raztopltr-raztaDllau toDrtr: razreccrtl pacronin adj idztopljiv.clla pt. -rla z.razpusllu. Sirokoustq nle I I I t I I I I I I I t raz tmttrd-raznroDllau Daq tr.

kmet parajKa I ralarka. . pa[ITtrtKolu ravKropltl-razKraplJau . 3. ptrK 'o6eiei..gl. ' hrbt.'I. tuot l tg l ljgnje. tuliti. bojevit. paonfipall adj l.prcqlcdvo. ljubosumen zartaverr-rlaverl peDme& -DF+peBr|m!<a I fl. ir?rl trepetati.hrbet. lov pa4tro{aneH. -a{ m arh ratar. tatinirar^.razburjenost pacq!'e ce pl (samo 3.lllla 44j rocen pau*r adj rokal. tazteze\ pacslBcrDilasocr I ganjenost. bo jevanje '? payE r7r ljudski obidaj pred svatbo. plasllr se. iftpt razkoraaiti se. zajokati 'DtuI ria 'ifocqrifal 'pioc"yM pf. pic4yrila pl. suvanle. sprotno delovanJe. -ternved iaradi toD6ra pa. zavihck pli 'D6eflrrqa I hrbtenica obleki 'pBaj{r irnpf cviliti {o psu) 'pBeE{r(. p. gospG.focvBa*. rodaj. r? riavenie nlcal iea l-1.oc.n bojevnik. oopor. . zadah. uresniditi pe6peHadj rebm peopeHqe z dem od pe6po reDrce pe6pecr adi rebrast. adi iariavel 'Df.mpf radunati na koga. stu. skr+na ski motor oen. rahiriteni 2. . rikanje.ali na kaj. flg 'pra G'praq t?. pernocr I 1. smrao nost peatupa pt. poljedelka. prrzaoeven napeaKqrja l_ l. vojska para I ooroK paraJ. de zaradi sekire. . IIo rllla cls rl partrTpR aDll ce. nerazvit paqrja I racija.volno) pacuda i.tr. poljedelec.rfl.ima prazne ugovore.arh vojna. peBt . povtahrbten. 2. bG iateljnost. Ea pauerra na sprchod peB m rjovenje. -!l brisata palflto ad. okoli!.oau se pe6vc m l. pacseKoplBa c. .n sp"renalanje parIIIIpeH441-razslrJen parmrpeHocrt razsrrJen_osl pautr-jtr. rebrat pe6pl| ce.peBagru n? revansa. -sqa adi l. hudoben. garalr 4. rebus. peBpimpf rjuti. 2. paar paxiruc n rahitis paxfrirseH.E 4/rr ljubosumnez-ljubosum'. razglasiti se par. suniti peB^{Bocr I jokavost 'baorii I bot redkev 'irlorred adj redkven pewre pl zarjoveti. rcvija (mod('. darno urediti paqe pt pa.tiC raznalanletmnle In praKse pacqeKopr ce. procesov pea]|. goreanost. fig zapletena paxar r..Jta adj realen. rzvrJa se. reakcijpe. prcglccl I peBnja. tig slab. kmetica paralcm adj ratarski.paurrfryra pl.-pua 4d. deloYanje snovl. 2.es rn gl.e4a . [lasbe):2. jok in stok". paurpKarf a(l tazvfoptlen. udarjati. skrb23* . <an m.m6a n defi od paKa roclc:r_. brenclii (o eovedu) hrb 'ptiar-. 'pr? itrrpt.cslrcrD!tsas adi ganjen.E tl vodnJaK. slikovna uganka. od. os. rmpl razsrn[-razslrlart peaHocr pac4ut m fazavet pac4lTllar6e z razcvrlanJc. peBezarikati. pr. zanasau se pac{oseql| ce pl postati nedlovek. z velikimi tol(aml pa. denec plesa.{ l l. telovadbi).gfe f arh gorednik. razrresen padrlrKaHocr f razkropljenost. prediSden. vretenaarji gr. pf. vonj. predal: gl. upati.paEwuBa n. poljedetski pareJ. razkoradevati se pacneperm pl taztrgati na tetrtine. . . razEetveriti pacser m lit Lfh fatrlJl pacseua d razpraskati pacqeulra. ko Drinasaio darila: svatovsii-na paoa^ fi rafal pa$m*pa pf. Baoia paqKll Ir MpAa rsr. umno.Haaal faclonalen.) razvedeti se.peruenJa revizija.paculT 3s4 palneTKa par|Ierttsar6e paureTyBarse. reakcija. zariuti. palreH. ljubosumleten oun. . patuB rfipl a/r vojskovati paryBarbe vojskovanje.frs premeten pa1!r rz polica-. 2.v rodno. suvati. iaskih. paraj parrux.Fa . gl. stva. pautJT!tsa ce ]al.n garad predstavav gledalildu 'pra$e tt od pla uoarJanJe. policijski pogon.tenica. z roko paurer. .z adi bojevnisld parooopeH. impf realizirati.-pls. daso. req peadfi*Ita pf. raztresenost pt ibeiati pted obadi. sprenalall se parxerKa I sprehod. pacseDr^pa pL razaesati-razdesavati impf (lase.f udariti. hrbet (tuce paurrpna. parlitrt tr. impf rafiairati. He rl^aqe lopara oA ceRrrpaTa. pernp rn okrolje.der.DHoceH. 'p6eref Mo3oK ni ( hrbteniini ) mozeg dilo 'p6er rK. razcvelanle pacqyrz. iml nazadnjaltvo.nepri' peDutrDocr I arr. vreltav 'DrHe .a ce.. itnpl reag)tuti.. prisovariati zaoevnez peirrori zr reaktor. gl. lnrPl sprenooru se. 2. it rpl ncionalizirati. galanJe droaje peB^uDadi kridav. boiazelien BOIIH paro6optrocT I bojevitost. raznezenost. rikati.d(a I drtaj. umen paqqoEa I|3*Ira pl. impt razcvesti serazcvitati se pacqeKop tn gimn L tazk<> rak (pri. impt pen'g@adi ar. zaiti na stranska Dota pacvpcrryra pf Eaniti. prrKa peBep n revcr. aMIl OA DaqJ€Ta qora ne to. gl. cdj gored. -rna adi hrbteniden.mr. -Dr t?? hrbtenica. taz\eztrl p.

relikviia. -Drftl adj rEden. oster. raz-l veonto. peryec . poniian. proga. trg zadetnik perrnJa I l. bnpf reducirati. izid.| gradu. ff pe3|. -ry r4 Das z laboii lro. reienj. nevosdliiv uravluttl.pexru n rerim JavtJatrse w ftpa pf. obnova jnik n"f#u#slio. upirazreclu:straznik mu se -Cei n"$ft:fiH. pc Ir€. rEzati (kruh.r1 opp nporyec l. frg pridobiti. zmani-l vprs v register.ul<lnja.qnja f redukcija. trto. pokraiinski perscr€p. civilna sante poroka.\ pre I rezidenca. perolyqubnd peAa.m I resija. prav.zaseai rec t zoo) penTa. Zezlo peAetrft. Wisati.peAoBeE.qx . ugovarjati. -Er I relacija.? jmpf l. razdal:a.r rz regal. tekma tra Tam aKazovatil razvrsCati voot pelr1a I vrsta.pre- Ire3ErK. Zetet pekossrpyrqHJa.cryr ft 1. povradilo /!g [uJaAoK pexe pijata reper?yr r'.?fr. raz_merJe. . seaurm gr perEcrpaq{a l.n fam srafirota. uspeh 'p€yArtrpa inpt rcujnrj[a. Krnell I I I I I I I I I I I I n?"ffi . 2. rezad v vino. narek I ge IreAsE. vla. polica za knji. rezina. 2. Klluka t&4pra. orrr tJubosumetr. rekrut.e impl l. prizadevoost.. -e f l. r.:i. a/rr reguraren. izbajati t .''' ft ar.rKe veter briie vrnec. obvestiti-priDorodtlti.".| (rJu(u. na_ slabem glasui HarIpaBIl (crcpu) pe3n^ osramotiti.\. z. sekati.sadolnjaku.m I resolucija. urlof ureJatl pelo^Trilra pf. impf izzvati.i. lesorezec pere n zapah na wa-mqjhen rln. orodi. niz perc[epaqsJa I regeneracija.. pravilno oonova PqAor m navaden voiak p€f./raepn revolver. pridrlek.{(aI bolezen. 2. -/Isa adi resiona. lrczmca p€oK. oziralen pe arFJa. 2.fiffih pela t. retija (delo rep€rpyrfpa pf.a-yeMa rfi poglavur musllmanskeverskesk-uono_ sti v nasi drzavi pejc m tam redni avtobu$: KoIa 49qry p+or oA Err. voiak no_ ze. rekn 4sgrja). 2..ALOga elementlistine pseq. zapleniti. pelyr. lesorez pe6ap rz rezbar. verpe.. imql l. mlrau. oeJavnost z. 2. . stadariev namestnik Ien pe{sJl.rJe![ m reUef. perne.peKrrqKa f od pcxl f. 2. Pnhaja t avtob. . pe4ap m reditel v Solskem v. m in pe dj rele. vladar. posebno spostovan spq mtn pe.impf lam snmotiti.iellt m regent. .909. dagi:ti.f " pery ipa. llubosumnost: zavist pcPyt. crlsKr eplqemua prd. vpis pri matidariu peAW adr po vrsti peEcrptpa pl.w{vfiw pt. drevesa). blamaia pejwv.1ot""i3.rsti od hise do hise. ft priprava. itllpl rckvlln. impf 1. gl. nabor.(.. 3. presex. oznatbe (krona.predsto n"ffiuori r€zek. 2. izvirati.n. Sramotiti se pe5''rd6 m -ce: rezime.j^m fam sramota. napraviti.-AIm adj vrsten.jJirati. avtG mauani posrednik pe^I[t{a. res.h zastavek. registracija. po. pe$r impf urejati. . blamatat craue sa pe3n dati se ljudem v zobe pe5E adi trdect osramoaen. tiriiti peK6araI letina.ki gre po peu-peEoVttucKr 4di revolupo. pe'fB''s*rr L rekvizit.TJvatr: upreti se. poDrzalt.DHaddi relativcn_ odnosen. stroski za kako uratr. oster (o vtnu. naivedii dG seZek peKp€auda rekreacija. Dovzetek ry.fi reziser per<oart adi rezek. Ireaoar fl revolta. { l revoluciia peBo^Iq[6ue[. red. tam mnoli|.peA6a Zalostinka. mo peadTEeH.blamirati Iresnna!(. . sablja).. {r€ adi gL p€ru. -nn f rckonpeK6pAI rekord. dce: rekrutirati se..4rf tu obrezana trta. repeDo lqnJa. impl rciirati per(lcdp . . pio sKrcIr: tudi !oe: -ce: rocru se pe'&. pesanxrt pl rezanci pe36aI rezljanje..4oDuocr rednost f qrocte IteAox. zapo_ per.a^Inr pl regalijq vladarvrsten ske.sletniski ostanek. odoa4enost petd. 2. p€KBhpfpap. hrpoteka Jamstvo._ Dost.6ril1ff.PeAocaeA zaDovrstnost n Ien. . {Ka adi redek perzori{aen. pcrdTa f regata. upodobitev p€y r5r nr rezultat. IreAIIocd!. kraj.adi stratniski.v. reka. rezbafiti spremrnJ anje na slabse: 2.ckta.prerez pe3ar{<aI kos. lar formlliri T. ravnati peBo.l.srtrrl n register. sa-mc. kondni radun. pexr6Ma I retlama peK ardpa -pf-impf 1.pf.2.. skleD peaodpa irzl rezonimti. per nr l rezilo (nor..f rezewa. sb:niena vsebina.zaloq.6".En I religija.pedrila pexr4ra pcr(trc6p pe^Jed) pe. 5l*f. impl regr. peuc. raarstitev kres (tatn arh) peAarrftpa pf. IreA m vrsta. impl rcdi9(ati. delati lesorez. strirati. BeTep pe. svetinja-. oomor sIruKClla.B p€so-^vuda.

lig dodatekiri iedipetrerqr. impl reorga. na_ voollo peqdma I lig nasvet peqeEtsja l.2.Ja. ostrina f p€ra I repa (bot).reflektor. pe>xe . peuKa len. pripev. -qga-peqeHqrn(E adi stavden. osKoorJarr. [11.. . govor peqe . aworDatidna ieakciia orsanizma perp. guliti.. impf recititrati. Salni stavek pelreq{qeH. rajda -6r I r+apiIrtacrJa. -roj peHcarle oetlje ca Ja pecri^ xuBoTTa pery<a*e r rezljanje peqHe It zarezati. pt. ribe. Prev. zgovoren DeqoDrlocr f zgovomost leru adj dotiro-zapeden (kruh. f resrva porter-re-porterka. d. pusultyBa ruzrrau. recepcija. odsev. -r6en pas -r. -tturor tn revmatlzem peoepd m referat.}. impf rcbabilitirati. "4u tn gt._nape.pJ redi.og peMes Jerrnen. spored pecrreKT.preure.pcr{r cc lmpl redaiti se cmeranje '..zem._ ir?rpf (na obleki) pecaD-peceri.AaAO peqnHa IIe. penoprdpKa m. 3. .i"iii+ -u" I dv p. glas peEra I renta.o&irpa pl. npauua Ha DeqeHlxra nikahi. lig sredstva reracla za reprezentanco peMe!(-Aelo'? mojstrovina pe.respekt. tradnica. refleks. proga. vzpostaviti pern{a-petm bot repa I petro. peqEe IiA peEolrc6p m r€pertoar.l.pecMpa iftlpl_gl. re. gl. predstawistvo.-E I ponavljanje. t restavracua roeilo pecfpq pl viri.zr lam leksikogrdl. peqpeon n rajon KAISE Peq'Ia'fr3frp^ pf. spreJemalsce PerpflPoqerf. sloves.odtis..tca petq ce 359 pelMa. oApeqHa. pspprdp. tez Ziv{enJe pect lnpf l. pc mxltn pe(bopM*pa pf . pre_soJevzuec pL lmpl recenperleBtpa zrratl.pepEa pedica I Zen. bcscdniak pevrrurap. gl. impl refetirati' porocau peQaerc ru l.r. zareza pe\A rmpl dem o1 w''de rezliati ustlosobltev qOBIIT peqea m sladka pijada iz medu: marmelada peqernqa I stavek. ponovitev..pecropdHr. pG pesnc'll adrt tako rckod. pJ.. wnrlev ugreoa.dukcija. obrabljati (zaveso. potrdilo pe4e[r m lecept.?jokavec. mostvo. usposobiti peuerBelll tn recenz€nl. -Hn I l. ponovitev peMeE. resa peE4oca. peul ad. impf renovirati. oonosen pecKaE€ z rezljanje. oce njevalec. z peEca iftpl cmeriti se Iesaml pec'i pl arh predrtati. napraviti re4jaj. sito. rezerve. stavkov peseHo 11 fam tsoda. q!. stovarntK pe*lrapcrcl adj lam leksiko srafski pewmopcno n fam leksik. pcpexa'6nunipa pf. rojenice. strgada peca I matica (vrbe). noTBpatla.ana adj teciPto den.prdrKa I reportata.. sKusn ta obnoviti. pa.perKocr I redkost prezentanca. -qn n slovar. peiMart3aM. preop$. oa peqeHoro rie ce oera usool nihde ne ubezi peqlfia f gosto reSeto.spostovatr pecraDpfipainrpl restavrirati. vzajemen pe\lnt{L m solistiden nastoP umetnilta pewrrlrya pf. peEYBa pr.sojenice. ceK. 2. relerenqum peoeidm-peQepdrrncaz. posDetek. peuEDa.Ce IIOCrl ratl ne noslmo vode v sltu peope-y 4 refren. dohodek iz obresti ali pratnih zahtev- pe ca. oblii.obtatl -sra adi fesast. Dascek oDnovrtev perwb. peqKa peq t oeseda. peqKa I arta. pe pecropdH. clslaU. sred.ostro (utr PecKoca rezkost. gl. ugled. -ltrr 11. medsebojen. pesAoqtsa ]al.n .i zgovorcn. presnovatr. kii! Dapraviti. obnoviti perroM6 n2 renome.rpiba I repriza. oce u pe'qlefrrc m recepis.pecKo4dt rezko. perfl{ur. I referent-referentka peoepirp. peMeE penpoAlrqgrja.ponavliasposrovanJe pecreKTtipa iln pl respektiati. poganjati madice. Zaro met peQ6pua I reforma. ipra.rrKa republika I peHAe 12 skobeli.pecrrc pl enkrat zarezati gI. impl rcform\BO. pgteza.aHa 4di rentabipeEr"a6r^eH. trdilni. peqoBuTocT peqn. prenoviti. obvestiti. porodilo (ustno ali Disno) peilep6uAp -m ljudsko glasc vanle. nje. vrniti ugled. rgre -jermen.f..uiaquJa.fiqa I den otl pc(a redica peq|IrK.. 2. peqrrocr I zgovofnosl.rKa-pe. preosne pernq on je napravil krir. gI. prepeEcaao . pet'{c n dem od peq vrstica zastopnistvo.rHnua peqqulre n dem od pe\tsxK slovardek peuuw<u adl slovarski perroDntl 44. -pecropaurrJara.preprogo) Peclntaliezilekvsrlu KOV pecKa. per'. peEer€l. pet. rezrJau.t m redek gozd reoporocevalKa pe[p€elraqlJa.pe. sPreJem. dislanje. sk(> navllanle pexa6ria. ifipl dem od. 2.rerclirprz. sKootlatt. odsevanie: 2. repropey-qe n-. porol4vaperxa.r m rentgen peny6^. ki hrusta) peum.Z Sponnaeki. cmeravec kraati.

mera za papu pEcolpf. rilec. rien kruh kolcati.tegan. plentu. iistiti z Ee irnpl lopato (sneg. a rildek. spodrivaC PeutrTe H(rcr I odlodnost. 9p^Jr pmtre Aa Qarrm xpg:rlse daj malo. rezinica (kruha) Ir'dwr. .yra pf.n den od pu6a ribica. den. x ouHe ce ptrrydr z ritual. plrrll!ts. ra. ce /t inpl rittiti. reta. neten. drtk4 IraK. inpf hrkniti. ragetav.uaadi ribii lvlnle. .rF-'pxerm(. ibica: 2. puxnyw pf.!|. izbljuvati-bljuvati puAEra . nDl -Ar|a adi podoben pHrqre-pnKa. zavltanle pno''{ adi fihii purarnira lbslovski l&Seli izpt reiiti-regevati. tudi BprerII(a plm a I plosfa na Stedilniku. -aHa 4di odloden. odlodanie peDraraqrx adi odlotile\ peEerue.'oas. mupz6e'n. tezko de Iau pma imd skakati gl. impl kolcorti'pxattrft. rivelik kos krrha sKlranost pn6ap m ribid pErruIa t zakladnica pn6aptnfi. .'Ja-po5.aKanJe pErarr n sKa(ac ptltnrn<a I skok. jed z rIDo p[6oEsAen.. orezec pE.-Bq[ n ribid peuerKaB 4di reletkast p[6oaoBcrBo a ribiitvo p€rrtr. 2. -E m pmire. obrednik Pry:e .skleDati peruaaaEe r1 r€sevanje_. poteza I psrccr adi pfogast.gnoj) lopato (sneg.ati. 'pKEyDa pl. kosdek. ris. drta. 2. 'po. .riba. skle panje. trobast pual(a-ptl o l. impf !dantt-uqartau pEs-nqell.po6}Ba-um je lahko gospocar rn suzerrJobenem IrogyEa. brskati. rigorau (vrnograd) pu^ecr adi rilast.. tvega)ryp nje. cpe(a Joc (gras) p''. kopatj po!fft adi slaboten. da dobis vec! pw n l. drtast. rlenjak.. 2. po6ujau po6jarE<x gl..pmm. rezeni: roaeua pu6a ae6 pnlqrmocr f tveganost.vM qapy- t I I I . vr). rieaa nji.-aptr ffi zool floe pl ilcaru p.. rukanje. odloCDa. impl zarJove . 'p'1( | bot r.qrr m ribnik pE snqap r?rzakladnik ptr6alrcKl adi ribiski pral6ro n tiiota pr|6apgllo rz ribistvo pta( nr rjovenje. t fival. ce.odlodilen peurnre^Ho 4d? odlodno mec. zavllau(vrnar) ptr \ i\npt. rencanle pf. slama nnD. riski. tekneomaien.E(rIB impl tvegati.qtp1 suzenJ.| riviera. 'p" Dla. velik hrib 'pxrmre ri rZiStF. riziko.pusgepa. brcati. pl-po6owr. rot ec nle. ptrBa I nabrezje (ob morju) p[M^-pE8d^ra n. kos.gora.IteluaEaEe 360 pntoEr4a JOt pottrrocr prI6o Er adi gl. gorski va we tmpf nu aa. KOaJ. od- pr6zqra I dem f. ptlAmrre zMbovit.n posestniksuznjev poooBAaAercacr adi surn:e.6. tullenle.od pxA grice{.r n vrtiljak.t!nr n ritem pvfta.lrtu-po6os^aAerea. po6sialuHUIIA po6oB^aAeleu. cKoKa plllalle n sf. reweta. kopati.re fl avg velika riba pr|6Eo z ribja jed.. odlo{itiodlotati: skleniti. rd.6flrr.. z nmaml prn[ri!trM.impl ritati kdaj pa gl.corcx! adi nsji. roDau poua. po6ja m sr]lzenl po6rr.t. gnoj) plnfta impl kopati. riskiranje bfu.ezgetati. prlrve pIqra I a/rr prosnja pttrJaEJa. rezisrran na. wrqa I suznla go6lat4 m gl. r. pu6oBrrAeE p[6o oBe4. po6je.nMa t"ima.zool ris. risovsxl P{ra. impf zasurnjevati.'Ef'. {Ja r sklep. rovati z rilcem pwta impf garati. blaF cevstvo po. iptr6a I 1. zaglrng u-rjun. -suinjevati. irytpf rimati prrMvBa[ adl runan. brcniti-ritati. skakanje pnl(a t dem od pu6a ribi CA p||Ba izrl skakljati p@e I skoditi pwtve . stik I pnryBa pl.IreaeE.no I suzenjstvo.puacxtr adi hribovski. polten. p[ra pf.suimpl riti. poditniskl omajnost kraj ob morju Peut rB adl resljiv ItEa_ f proga. !a{. rovati. Irooec pr!!l:ap.polteDje arh vrl..qtra adi I.p[Aa t ruta. prnecT urTo(pcnasro oEgo 'pt<4fi-'pr(etr ddi rren .'dem [4.AeEadi -r. Knoqace pErEe ce. -rDl rn l. po6u-a(i-a!v JauKn 449 {Ot KaZnJenec pooJaErqa I gl. fl 'p4arryaJpxerqa I rzena pnA. -rdi m arh prosivec 'pr<a[npJ smrcatr 'pxaBEIA I smrtanje 'pKralrn smrcavec 'pxFe. r DOSeStmsl(r nordoB aAerelcrxo fl suznjepc sesuuswo I I I I I I I I I I Ba. .resrtev peurtrocr I pripravljenost. ruapcevau. DnDcef.gr-mct! (topo. mehek IroBurocr t slabotnost biti Vo6U"sa . \ta fi arh aast. nalrTaaoHn Ha psrrr Fnr rBocT I redljivost progaste hlade Perm(a arta. zasmriati-smrfati 'pHKa-'pEsf t nar pl nosiica. gorat go od pI-Ia velika 'plxg' -in!4 rencan ltuclt ttg. pnAJe. nozow po6.. -Er I tezka jeta Iro6EJar{ fi kaznjenec po6qjaurrl dli kaznjenski pooujaErnrqa I kaznilnica po6. ne.zarlgalt. .l€ I gl.n. arh sreda. rau -ani Dmvtcen prr3EqlaEe /r tveganje. kr}ralnik pare tm odmetavati. gl. pl-anrna 'ptrgEe + rezgetanje.turllr. gl.

grditi.'pry eq.adr sorodstven..pU'ra f bot roza. -^qa m klica. l(or soroonlK. eArra pos.Ysa planinska jasa. cocroj6apoAr pl roditi.r16ro adj rodoljuben IroAo/blfnBocFpoAoA-yoe f.re[.-. irnpf hrustniti. jamica por. soaor ce Bp3!'Ba 3a poroBr. pt poroBu n rog. Yrtnica.trcKaB[. rooovrlen: IroxHtrga t rozenica poBoe adi 1.PoBJa DOB!(aE-DODOK. kal Ka majdkeno. nMor m romantika poMol-poMoH nr Zuborenje.pvAap nr nrqar pyAapcr:Bo rudarstvo stvo: uietnistvo n ponrae iinpl godrnjati. gl. lig n tresk onemogel dlovek ?cKo. vrtelart KonJa nje. hmstati. druZina.latuga.a adi suteniski. 362 poMopIr porrofl||lu 363 pYln|a nik. mrm. sorodstvo po$'trreI{a adi. sedporaql|ja t l. Aarri co poroou velike laii.AHa 44. trhel bo poH . poMo^I| poEja I giom.toman poMaHca t romanca poMadrf3aM.qoBe- liSau) ni starosta.p!tso r obleka.rqa z suha veja p\rKmr adi rozin.kaldek poHKapKaI metla porlKrrqKa f dem poEKa dtobpv6a t 1. hlapdrav. nezen IroBKalocr. Elovekaza iezik poa '7. ruda. . sad.r potramqo/ zcurllo. prhek. kodrast. rozin. rdeti rati pYA. rojsten r. py.4ra f domovina. IroAEreN€ I roditeljica. kodrolas pyAa t 1. mati poAlrrcacKlr ddi roditeliski. kru5ljiv: darovinja Zeninapred svatsipek.rrure z porodnGnica zanje . fi izdaJavec poAocKDepHareEe z Krvosram. porr ce rmn to}rlr poAglxa t porodaica poA.tclta 44t rozen pt-adi rojen. po rojstvu poeEe fl oq pon ce rojenje XOT 3Zl la3ITtK VOIa drzrmo pox6a f otrok. doba starsev poreaHa f roleta. di fie) drobiti.-sorodni lig delo. pot na delu n1k pocr in Fl rositi pyes. 2. n rodoljubje poAo. . rornat.isker(konj). kruSiti. tiskarski stroi puraecr ad. hlapdev.lM e l'o3oBa n]rnovo stanje ni roz. poganjati (tupown impf robkati.ne rz.a. dem od p\^< ro'pct€B adi hrustav Zica. rar. otrok suznja pyarrz*n adj rudni3ki poca I rosa. -. kaze Dorodiden poi!. poMo^ poMopfi inrpl gl. poAoorcranuuK. €Bq m roJ pojaK. se roden poAcrBo z sorodstvo. sorta rdede ga vina 'pcKaErga I hrustanec py3MapnEm bot torIl\afirL ?c(arusaB. 'pcsa impl hrustati. strela me-EKa ddt . lanena oprava Ijivost. za roee. gl.poaJi.ubored. obilai obpars adj drobljiv. rahlosl (zemlje) poE!|e n aefi oct poB rovrc. paia poAll^erf. . I sorod. 2.porrocr f mehlost.pu{ee hnpl samo 3.poi.vetra) poMo r+poMorrr| ittrpt ruborcti. Sumljanje (vode. 2.o. sipkost.ato. zmeriati se.soro(urlsKo IxrArrrrucTBo'.j rorast 'pnaaeq.'prKaI brtica lig slabeti -ce: poHKa f drobtina. crditi se mrrnranJe. {r. oje aevski ponsrao fl suzenjstvo. -re I fam t. gl. okenska napoA^n adl rodoviten poAr@ocr I rodovitnost voinica poArnrra. -qra adi hrustanden ppra I l. 2.'r6d. sorodnost poAgrr-poAoM ddv po rodu. mrmmk py Agqal ov c as k odr as to ranle 'r pousa ?L dem od po6 mlad volno suzenj. oe3 ponoT orez -ce: p\^ adi l.hak (sneg zemlja). ustvaritev -. slab.tolm(aI rodoljubka poAoHaqa lld(. hrskati.kl sc po sipa (ol)rcljcoll strmina) poHqT(q{ slroj za robkanje. travt poEraer6e gofunjanje. 2. iivo prostitutka roec (zarja) po(xrdcw adj lam vlatugar. xnrio Maclo roZoo olje treti pv'(rlrfa I 1.trDocr f drobljivost. 'prKra. mladid. kogoomjanja potr'cr. nevestiutuca na oprema: 3. lig ustanovitelj -!F tn rooov- I ir iod 'pcHe. rojec poK tu rok.JEa adj nar pes ntjen pocErja. rozen domad (olje). 2. vrtnica skl p\xTint pripravljati.@ ra rodoljub po4o. genealogija poAcaDeH adi sorodstven. 2. trhlost_ pollof m go(rr'nj anJe. nost poAocloBte-poAocloEJe 12 ro dosloyie.JpcsiBa pf. Sumliati poMorrllrD adj . malce 'prv qe fl defi 'DTvAe[ kli. lig slabe ten. . rencanJe... . rotacija. obleka. p\\a impl zmerjati. kruS. -^I|a adj poroden. rirehko kuhan (jajce).sorodstvo IroAoacru adj rodoven po4o&y6eq. -r[r rfi nladi roj aeTOBTIHA poAarel rt roditelj. . poxAecTDo n cerKy ttozlc ki pot(eE.Aes poAerr. (q vinu). -wr. -rdedkbit. os.r. roZen.dica. tazvalina. ode bel pru'Jte t dem od poj rojdek. das.rJn I vloga (v gledapoMafl tn . tumpoMop rn gl. pohleven dezek. Ta He . pyAoKon-pyArrdq -ry m r1d. 'pd@ 'pr m zool brt (lovski pes) roD K atnlct 'vl'd inpf kliti.

in ittpl kositi. treti puc adi rder.wmlaflrEar caattncrn adj f4m urdski . pJIe pt. pocf. Svigati_ pY eK. 'DKar6e oa 'pw smrdanje. f fi&ica. pla.z sadilec c. cc ca pron ves (o dasu). rdeda barva.Ati. na) caar pol ure. crpe^r€aa sa caaror kazalec na uri ea. ro ocTap oA caoJa lezlK nule useka kot med ca6Jecradi sabljast ca6jsqe+aojtr{a t. podrniti-tr' diti. dober. sadovniak caAaq.ci adj rdei.z. ca -Hok He cn'lea vso noc nl spal caarr rr bakrena skleda.Bg. sl.e (dajanj'e in sPrejemante.'1 s$dilrl o klin caAlnqa I mlado drcvcnc. potten. khltra cas ft bot trst. B csoora v soboto. volas pyrt ce impl podirati se.. n otfoK v povoJu pY. semenj ca€McK[ adi sejemski carKeE. dotikati se sl.. nurrrc- I I I I I t I I I I I I I I .valienie catgimpl s-aditi. unidepynm impf podirati. roznat plnne ee impf rdeti. {ti4aa. postajati roec plMeHu^Gp$reHrfia n.-xs m (stara d(tZinska mera) serenj. 2. uniditi pyr.n fam 1. svetel (o laseh). ovlpiEtrs adi kocinast.zm. Yrl ca4 rz 1. er-m -f-am Pod' kuplenec.torba za trg czxa impf 1. sadika.. pYMeHrio pulleq aqt nrnlasr.zmesnjava.Ku' povapj. ba- kren kroznik re Krzllo p16i'i&-. kr> Sara.cnska obleka brez rokavov caj6trJa. \ov v. nrnav.71 L-o-i'i'ut"ti piiii?'i p!tra irnpl hrustati. Bo caoora ob sc botah. caiocpa pl. .. ca pa6ore^ ^ero vse poletje je delal. 3^are{ ca. caarrlre t.cafl{a. gl.ja.. plavolas 'Dfo iinDf smriati. velr. nruSC KOIOOOCrla.THaadi soboten cara'all a. brizgati: vreti na dan.a6ja velika. trstiko. zanesljiv.Ef m fa?n poscs..pYtx tpa 364 'pqKa 365 caKa p@pa pl in irnpl pokondati. !vigniti (ogenj)-rjoveti. valill caABrn(a4aAtr f. saditcv. Sifi)koUstni rogoz cala. uplJrvec . ifttpl . ovaja koza. podlralr se: tlg vati. vsako soboto. f den saE-' lJtca ca6jrmre z altgn od c. onzgnru.4erL dem od caA l. -ce: unidevati se Dvutnrea n alovek. ruiiti se pu0et.nograd(d() treh let).potaknjenec cda. -'Jld tu kosilo. mooa pu't^ pl. z sostim runom pYEo.a\ zlata ura.le caAeEe/l sajenje. ca roAnna 6o^eAyBaa vse leto je bolehal. zarja pll|'eHKaB adi rdedkast pweAocT I gt. Bo ca6orara prejsnjo soboto ca6oreE. gospooar cajMdtrae r2 sejmiSde caK m mreaa za ribolov. sIlAeII caaT stenska ura: ue6eH caar Zepna ura. m cvrvDeu pw. bakren krotnidek czar m fam ura. posoda. caaroa oArr salpeA ura prehiteva. -rFr-P!qoK.rerl -Aqflrr ffia?a\i. obleka.. nwrrBerqrr^aK m lam ooo. 2. 6^l^e nad! fam jrutro<tb jutranji zarji ca6ja I sablja. Siniti. prlconoc adj svetlolas.fr I saje cafaB adi sajast caterKa f dma ovca ali knrva cafoca. -rlrl . rprl caaTr-rtrl ure.eda. pos()dica ca4e qdy fqm samo.dj fam zdra.arqia.. dmiti caert n sejem. lc Zenie. 'pxa 'osr(laimol law zbadati. zaxncatl.l od caag bakreua skledica.t. krifati. L^lar /r p h \ pycraJ. obed podkuDnina pynoer"izj a. svetlo rdei. dra' .ledi..zatic. kosmat /nac \.-jaasKor e..l'rik. tet:ka sablja ca6ora I sobota.. iila (atutl. obeoovan plireK. nol(oBrr. -AIg+pY^qem. . nagajiti.praniti na.11runo. hoteti. itnpJ r sajami umazati. ki Podira. bot).

ll]r ll1 ponaollenec caxarllfi to I pohabljenka caKarocr / pohabljenost caK cr{oKaAMa tn. impf izmuditi-muvi..ti si.caMoBoargqxa f Zevanje samovoljnica calMoll3MaMa f samoprevara. cs ja caKa pa6orara svoie delo ima iad. impf slepiti sameceMoBacr ml|tre /l samo\zgo_ ga seoe la ft kdor ti. caMon3MaMYvzgajati sam sebe Ba ce. mu je radunal sto drnalJev. tetava. car. t l4rn vznemiricnost.ia'd.airiti se-svit. . samodrStvo caMo/bv6esocr I samoljubnost. ljubiti se. HllIIIa^xa caaara f solata catqe adv fam gl. skrbi sam zase (brez diti samega sebe tene. imol tam razieziti. ml noce. ca(AeTuclaa pJ. biti potrebno.dj treblienie samoglasnilki. td. . oblasten. ljubir{o!i.e. m afn Evgarnlca arllax.ao Ka e ves je blaten. amaterski caMoAeeu. caxoT||Hx. vendar. ljuba noma sam canacxa f fam butka caaanrvoa f razsol caaaulrja.b..1.ddj sedlarski csMe!tr(a44t samsKl caMEe. namenoma. varati sam sebe czlMo3aaax!tsa[I'e n varan. "[*t . caKa AqcvBa pl. caMAvBa pl. caMol|3rpuavBa cE pl. DoSiliati ca. samodrzec caMoBlacren. canDdra f servieta. p(rrx l' r.1 klobasar. . -qrl n samovorl- caMou3Tpe6!Ta16e ravati. niso pazili nanj c L adt tam samo. 6€ Aa caKa nehot6. oddailddaliitiitdpravliati.jc.ioraviti-siravliati ko6bcutitiea1' teiavo. caMraMer4roK popolca. iolSda. iskati. zgolj. moliuben fi caMosa6opaB samopozaba ce. caKa r-tlej(eu ho&l nodeJ. -wr . avtonomen.caMor acen. suve_ caMoBracTlre & samooblastje. liar napiej. r. ru caKaMce iajv6aso Zelim ti vse najlepse. /.. naieziti se' ieziti se cirarr adi liubljen. caAe caaaMaHAep. nJe samega seoe fieL caMotitAPI[Ka I lastno vzdrcaMosoarntua. caM<aMr-l' car€rlqa t ljubljenka. ca.-pE9 dat_seoe[u ca:lIap''. odposlati. -ce: nosefte se ce ca(aar nimata se ved rada. cax.-cuEan. tlnpl tan odoraviti. pohabljen.r PonaDlJanle cax rn irrl. Ie.4.t B caKcltjani rastel v-cvetlidnem londku.-jrF ru amaterski delavec v kulturi caMoAejuocr I delo na lastno pobudo. lK lrv . impl zd. lievati. caM co ce6e 36op!. anl. impf slePiti.di safiro. bre.irl caMolxtrpaaE ce. caMo BoiAa cylll ves sem moKer canaoonaaf mit gorska vila caMoB^acr[tK. -$r la. itn pl gl. tmpl vzgolrtr vtgil jati samega sebe caMon3AlrrKlTar6e n vzdr-Icva. caMoDacrtr[ace. caAe_ caaa'Ic . -aHa d4. He caaiDdra. iel: ruro caralu rrl i'rirre? kai se hode!: 2. .rrouaurx. 3. Dalasd. biti treba.. zahtevati. <ta a. ce pf. ieziti ko6.l intet lam njkakor'! caMor acKa I gfqtn satnogLasnik.tmpl oseohtl s lovor_ nim sedlom."jsa 4di ljubiteljski.io n ialo. slepljenje samega scbo caMo3arra I|B 4di sam()v cl' lllv caMoSanaaEBocT I srmovll(l- -]ltla{aMoAe. 367 cErMaR. ieleti.w ca. sam (brez drurbe ) ljubdek. ce IIse lreoa ie iesti: caKa Beke aa c 6aar't moram ze itii 5. zaielen ca'. gl. caMoBacllltrv' samoslepuo sa ce pl. siiaj. caK^erlca.^v auKa. no)l 2.tc( cairifuiar. pomp cauo canal|a 4dt IIa caKaHa ho_ canre adv fam gl.A. samovc lien canroroaxe. ruro cara EeKa 6rLAe! [ITo ca(a^o 6a^o! kar ie. nepoklicnaumetniSkadeiavnost cauoAelen. -ce: Cutiti teiavo. -qri n ljubimec. rad imeti. caMolr3M€lqY_ ca. le: c Mo'adv-gart<oni enako.. sviniska mast ca^T.caKarlrJa 366 curul a/f. ljubi 3. vokal caMoAeeH. Domp ljivost caMo3auTrrraf samoobrllnrl)rl caMoErpaA6a / samovzgo. ca-Ka Aa Aa ce JaAe. -DIta saki Zivi sam zase:sebiden. nri zahtevati. oA ce cpue caKaMiz vsega srca telim.tMoBMaME cle. nista ved Pri' jatelja caramJa I konjska smrkavost. -su t cvetlidni loniek: ne pacre. c xurcrllr . . caKa^Mca{aKa Alr' cvBa caxisla. tig fanl \or' tevali se iz koga caMapwja. slinavka caxrarAuca.t tfi sedlar za tovoma seoE caruaPgBc&{. domade izdelave caMoArBaf ruit vila caMotrcnBeH. 2. m samec -qll caMaP_tr . me (Itg) caMapes. morati.rnJa adj fam ki ima rad razkolie. -nJa z samovolja. si' iai. itaniii se caMrrvBarbea svitalie 'samo. ljubiti. pf. otrok) gram ca ousrlre6vDar6e n samorT. cr IJ. sam (osebcaraI|IIK. gl.? samooblastnik. samouuoJe catnoBoel'.a a. Sele: ves. -Ill. adi samoziv. "Aptr t r zool tno- adj doma narejen. caMoEolut trt.Basam s seboj govori. . 6<illreua cararo ni bilo na_ prtidek menoma cam pron-adi l.caMoE Ma![l ce.\er ur ! tctko (mulno) mi je . impl \zgoiitic./ pohabljati. Mrr ce caKa se-ce| -tm-Pets: rad se imeti.vokalen .tovomo sedlo. caMo3:raatKe caMo3aaaxvsa ce pf.reB^apor cro axHapn cev' MV CalRata ljdr je od njega zahteval sto dinarjev.rEar tn tam razkobje.

vederni mrak.resiti car*a I iani. . so.n 1.raxz sedlarstvo caP46.nJa a obcaxoo6rfuepre. rfnrl namutu-m rlr lastna hvala caMoqeAeH.bo dica carflcihKEja.carrygeH carryree adj milast. ograditi oster zasmeh capKoo#. skrilja. cap4r. z vero vase seDe cslro$trrt(YEa caMoorKarKlla&€ fl samood. somrak -. samotariti.cdMo!6eAe8adi prepriian \anJe se calrpoAl'. .carfronbuomI samopomod T ABTiIIK caMonocalTa f samopostretcaMo-1b!6eq. obkroziti. .f nar€diti santrev momor caMqrnpaDAeBrref opravide.pt sanirati. potrdilo. milnat Aeu.rqlal6e n samoonm. satan. satira DesniSko zvrit. caMo salnotar-samotarka caMorHrqKr 4di samotarski npeAe r-rce caMooupeKYEarBecarrooAltetf cauotysa impl samotariti YBatse r. impf obtoriti. 2. zbadljiva Sala.. hudobneZ catatEarop rrr mesatrica care^fr. gl. urediti. kro Kar cacna irupl laz hujskati.c pal.. osamljenost tozevati samesa q. skrinjica cjart!. { l satisfakzadostitev cija.crao z sarnomor odloliti caMgocyAat obsodba samega canrolrepea adi prepriaan Yase. impl larn obkoliti. ":IMOI tn Saruazem.caMoKDac r?t kislo 368 caMol1txrKiraEe caMovrtn0rlYleil€ 369 caFa I caMonoxrtHsl adi nepovablren.Jq[ ru samomorivante samesaseDe lec csrroolpeAeAoa I satnoootoccauov6ucrEe{ 4di samomo oa rifsli caMooqpeAe ce Uf sam se rr caMo!6f. caMol. finska kopel CapKagAM.llocaec€s. Dozrtvovalnost nJe samega seoe caMItaK tu brez p. sam . va. cawEqerr.ua adj svojeroCen ca. I I I t I I da.r samoooDoveoova. . hudil. sardcla. cavona6. Sluvati. zavarovanje zaKOna caEuo|Etap.uraK bolievine.rA. mrreq caruo0aritarnrJa. . caMoo6rrd!'.fi?J sam cauooop_a3yM ce -pJ. zadoscenje.-Itrtl| m samoljubiez caMoHa6&vAerfi e'caMoEa6/b_!'SamOOpaZOVanJe Allalle '2 caMor|atrbyAlBa ce. -us I sbnkcija. caEAarre z derc od caa€K zabojdek. zvezda spremljevalka. zagotovilo. potrditev.ra-caP4mra/.ryr . baie. porostvo. caMocr se cuooA6parrat samoobramba caMorrrtrt(. 2. / crMooApeA! ce pI gl. -Ed{aMoOa. osamlienost caDaq fi seohr cabaq.milarstvo samouDravlanle 44. sar(ulut c pA'.obsebe caMbcr f samota.loDate) can pl kn' (konislii) dcvirnjc. tmpl samega seo€ poniZatiponizevati nle caMotrorKprBlBa{ogr t samo.caMo!6ueq.-caq!'rfic'!tsa pf . sam sebi namen.kutmC-iz sobolievine cariaropnlu m sanatorij.catrlsHqa J m[ruca dosten.saunolec mila carrbynpllparte paooT-HrrtlKo canlr|apHtnla I milarna upravllanje.{F+al||otlrqa ttt. zbadati. toiba sarnega sebe c€.draziti c ralg. samounidenje caMolnpaB!tsr ce rr71?Jsamo. sobaljevka. crMoYr r(Ir ce_.rltE rn centimeter 24 Mskealontkcsloltnsti sloYar ram men- . kakor Draviio caqipji. satnozvan mleko iz presnega mleka ceMorq*rqK.samomst . €rr fi dvor. €I| fi sarkofag.caq'rr rrr milo caryqap rz milar. izdelova.rnracen catfiIDa tmn samovau. kamnua ratrev. caMo.ur n gl. cauoo6B|M .csMOlElr(VDarEq n poniteva. -AqI{ 1ll samonvalcavec caqlrmca. calqa t sal'na.caMo!6xe ce . . zdraviliSde carAax. -q{ m kar samo Dozene. -!rHa44. porredovanje. -iBa adj samoza. !. samopremagovanle E ce pf.iYeti caff!? r?2 zoot soboU caMw^uJa adj fudecl iz socaMvlFr{a. palata capao n menjalecdenarja se zaDrt I I I I I I I cairocroes.ca. :JEa adj samostoien caiuo{aJaf gl. caMoTgla coMovl[ urvDSl6e /l samouDl_ can n rodai (sekire. ifipt opazovau samesa seoe clrMorraAean ddi samozaverovan caMorra4earocr t samozaverc! vanost caMonsK. {Ira 4dj samozavesten caMo(rcMaTlraEe n sarloopazovanje. .groonrca capua I sarma (jed) capon m lam pijanec. pomagac careH{artrEgr m saten.n zaboj.npaDlrarse qeEvsKo cauYlrapq(Iradi milarski caryTapcrDo fl . satelit.cw pf.ro_!'Aersie craMonolrErI samospostovzlnJe caMocEesr samozavest t caMocrecn ce pf zavedeti se sam sebe(narod) calfoco! aAlrarse n Samoob vladovanje. na pol svile[a tkanina carsDa f 1. uoravliati se tl. omarica. fi l. ozdraviti. caMooaacfEo ?L samohvala. sanke can<a ce impl sankaii se caEKrlcagftIfM adt KTSIA cauourirna t lLm su\ota. se ]'zobrazrtr-xzootazevall cauoorlrau{q{ ce pl omejiti DA caMorrperop nr samozatajevanJe caMopaqeH. liC prl preznrK. obdat_i. samozatajevac4 pl.

cBer/.migljati crn4aurocr I vSednost cDe(a t sveca cBek^r.Prebujati se. cre(apra f svelarka (proda-r|r| jalka. 'rF. sporodilo.cEe(a rmK.svetlikav crerarma I svetloba.^E adi vseden svetiti se.IIi . svakinja.. pncevanie cl. -qll l'' gr. gl.erpyu a&t Daenkrat.. luI.Bsa adi l. -AEa adj mil. t pti.zaveqen clecrta f l. ittlpl stopiti. drulbeno Zivljenje cler adj l.enitnicBaA6a svatovSdina.cDeslra pl. -zavedajot zaveslen. lud.cauAltarre+rniane a ugajagoslavljati nle a. tmpl z\aliti. cBsme. cBeceE. cDesep!tsa ce zl. slovesnost cBeqepr ce. ananjSa{i. {tltl m svetnik crercqrrl 4.lruron svetisde cBeKpDlfH. .raa ali svetel c'.clnAene^crEo z spriievalo. svet. f cBeEarlrcrt uvelost. skotaliti-valiti. liudje. Zenina s€stra.qu rn prida r? cDeAolreEe prrcevanJe cDeAo. rz l.sveZ. ovenelost cBeEe. nagnrtr.cEa adj se.. posve- . zvezek cBeasoaiLv zd\estno cDecsocr f zavestnost.be fi. 2. ifipf osvestiti. qna adi bliskc vlr cDerKaB[. cDeAE!'Ba. sijati cDctrr^t. -qn f caersrea m svct dlovck. r i c F ' {.ro adj. reduktiven opravljati cerkveno opravrlo cBerrllleHqrao. Dodatek coe-. os. cBerqlDa pJ. cBerrula t svetnica cBer|(:a impf samo 3. adt lascln cBesar ddt uvel Dlenosl ca.ki se da skraiti ali zmanjiati. i^p! pt. sla\" nosten cB€qeHocr I slavnost.uirnpf pridati.cBuAerr. svatovati je. biti pc crerylrl€ I zool kresnica godu-postati vSed c!€IU^ka impl svetlikati se. t rrpf zasvetiti. impl ugajati... nerabljen.I a.zavedati se cser m (samo ss) l. duhovnistvo. cBeAoK cBeTosef. -qrl fi svednik nlca cDe(ap fl svelar cDerr rII.cDa rqtsa pf. zabliska- cBefl^ra / svctilka. hitro cDrrA! oe. izdelovalka) 2. gost na svatovLini. sklaniati creAor. svctilnik.aimpf posvedevatibla. 3.fiocr f bliskovitost cDe[K]a6e z od caerKa bliskanje.a. cBEA!tsa ce. na cBEAere^crr!tsa impf g). ?aved6tise. svetlikanje crgt^ ifilt gL cger'. svetlikati se cBerKaBadi svetlikav cD'erKaBrqa t blisk cBerKaa[rrcH. sklc f cBeA[e. cBe.. cDaToqBa ce pt. Zar. -r|Hu rfl sla\a. znizati. .. aoqq mah.ItEad.eaxap{E 370 cDern luare cBcflt^t(u cBtrA!tsal6e carapfu ft saharin catr nt kovinast pokrov za pcKO cDeArrBosr f reduktivnost cDeAHarocr nagnjenost. svetloba cDer^o(oc 4di svetlolas cBer^oces. O prvem mraKu cBeruHttR.kotaliti 2. sruonlu-nagloalr. Eo BrrcraHcKa caerlrtHa v Dravi tucl cBer rli|aB-cB€f^m(aa 4di svetlikav cD€tao tl lud. n duhovnik cBeErerara I duhovnica cBeurreHrr[rri cdi duhovnicBeEreEoAeJcrB!tsa iftpf aen adj cerkven. cBaT 1.. r? cDaA6lBar6e svato_van cBarRa. Drebiiaii: 'ce: osvestiti si. 3. cErt'a cDercKtradi svetoven ce pf.'n i r i duhovgdina cDerr|rrQ -rrr t4 svelnik tri.^cTBo zre cDeroraeAtn svetovni na20r lostno spridevalo cDeroa. I na cDaa6aD svat n cBaA6airma ienitveni davek I cDar6apcKnddi svatovski cEaA6€H ddi tenitovaniski.di slovesen.DaA6YDa inpf napraviti svatbo. 2. gl. DrebuditiosveSaati.uII cBeult1esxK. stopati v sc rodstveno razmerie s kom cDeAe pl speljati lnavzdol). f€ z4rav. veniti .rK. cBeKaF IIIllK crewrcH .prebuditi seosveSdatise. o mraKU. dist. cB:rroBntrn€. zvederiti se-mracru se cBeqeplM 4dt zved€r. dtag noZnik za borovo trsko cBnAere^ /n prida. 4\ adi svetloben. 2. . mozev ole cnexpaa ta5Ia_. svet.i svetel. z cBeAorrrTlo prlcanje. svettu svetnik ntK cBe(apErqa t svedama cDermeaKa I svetnica cE€(apcK[ adl svedarski cBeKapctBo ll svecatrstvo cD. crecrpa pl .e. zavednost cDecrI zavest crecrir.r/ svctnlSki cDefirimpl svctiti. 4-. Sibre .2.. impf uveniti. inpf ztl]ratiti se. lrg vir svctlobc cBeflHa{Berfilca svetinja cDe(apMa.. d .era f sekanci. mocan cBeKoprr tast. /ig daltcn. Posveaen.bliskati se. vzvisen crerex adl posveden cDeneu. posvetiti. reducirati cBeA€rr. svatovarec cBarrula<sarta I prijateljica I SOrOdStVenO razlnerle meo inoZevo in ienino maierio) cEa[oBqrDo n prii atelj stvo. prazTI1K cBeAegze. ten.cBe*r K. 2. svetoven MarypcKo cBr4AeTe. posve. CBEA. "da n orh ob\estilo.te-. 5..ex-'ad. svatben .i l. hladen. jatelj (prek Zenitve) cBat{rca ce.

fl obok.Zganje n movolja gl. cDp3e. nenavaonost. in It cTBelIocT zakridati. 2. pl od cyM sta. snemati. skupsdino) ca[^apffiqa f svilama cBri ee ce irrpl svetiti se kot svila adi svilnat. . z!1zgau cDoeiBolltresvojevoljnost. krvolodnost caqpeg. upogniti. sc'olt rfuli se. cm4ru. gl. unpl 7\czatl. upogniti cEtar^B adj upogljiv cB|{r^n8ocr t upoglj ivost cBmoK. crpetyla pf. zdrurllt v ZOVaU. rtapl potegnr nalzool.cIt 1p4. vpitr cBp t\ impl samo 3. spuf Sdenost. 4di obocDnp6af godba. muzika -Atta.f. cDptrrlra pf. tmPl ('Dt' niti. kondevati. ooracanjc.xn cdj zvo&iIki gr. cBp3!tsa. inpl l. godba.2. izviren cDoeo6pasqosr .. -94.cBoearAnocrt svojevrstnost ZJ. r(Yxca^eq. vpiti. caoerEra4BoeErma t oarlnl sorodniki. svojevoljno_. impl ogretr-ogrevarl cBpecxa. 2. zakridati. okljuk cBnrla pf l.pnmazau. -cer. d(} rrsevati.san cBrrpKarae Zvi.r koi predsednik csparo f zoot sraka crpareurM adi sraeji cBlr6oracKa I bot di\ja ror. poseonost. cBv'5a di. os. spustiti gDmlllrqua t l4m svrnJarrja sladiti se. ski cEprs. pnvaJCn pt ctrnK||c. krvolocroAnm<. cDpT!tsa pl. c.caleKyga pt.lf. izvirnost cEoepaneE. spusdati se. t svrleK cB^eqe. dopolniti. neprijazeD(o vremenu. iz lastne volje u. so ca prox vse oA ce cpqe iz capy(yna pl i'rpl I I I I I I I I I I I I I I . SpU- cB'/rr(a pf zviti. . zblirati se cBp. 'ce: sledi se.|mlanle na srran op!tu. sklonitisklaniati. Itovrecl. clpAea.itrd svedrati cspelll.rE{DsB(a r. cBtrra t suKno cBrd€n adi suknen cDrflKa l-zoo. kresnica. caeTYAKa cB'IC'laT ULt pOVeSen.n adi zarolen crpEx. -aua adl svojeve cB'rpKarmn Po matem prsKaljen. 2. cBoeDsAen. -M adj svojeprsKafl.samovounez caoeBo^nuql impt lit laJlrati po samovoljno. sklicevati (kongrcs. rgrau. . os. ntvalarl cttlrKVBa impf l. zavpitikridati. pl cBt{pEe. nenavaoen. zavlu-zavtJ all sr: cDp. svoji cDoEra t lastnina.a pf. cBe6orojcrBo r?svinjereja aEl'lo'(. krogle). csr{(a.lTqll€ a.n Svojevoljnez. coscroJ.up4ope4 cBorrr@rEro a zvodnistvo cr'rrpn impf . svoden cBapel odj okruten. impf 1. Sdipati. mu. t\rkni ti-{vrka ti co*rc'r*r impl Zvitgati (veter.caoeBorrle CEo]EDOAHIIK c! cB\te pf witi.[csy. nlca okrutnost. gl. sesvinjica . svojci. muzikant cDoa. do vrsen (glagol) cBp!rcBrK. cBp€cnyDapl.ln ti. gl.!Is m ovinek.cD/rerrftltsapt.ladi svinjski csoeBotirr x. skleniti-sklcpflrl zaroKo cDpuilatle od cBPruYnar 'l zar6Cki. os. cBpSEJ'l(. 2. (3..KA cBoeBoerr.$B adi spojljiv./uto44t sa[lovorJno. smrt.cDoAesr den. cooja.- cape.-3Ea 4di svojeposeoen. iovesati. kridati. navaditi-privajati. cBo€. sDustiti. gr. cBgjoK s|reti cBr4ra. uoEmll. zanl ka c€ 3. Iastnorotno. -g[ra 4di lastnc roaen cEoepaqro 4d. -qI| fiz totcncc cBplnernqa t zarodenka crpureuq. vrsten.ruaocr I spojljivost zdrurljivost. -un . impl sl* cBEuqe a defi od.. Dovesiti. zaviti. cEE6aI svinja (tudi fig) cB e!rKa. ozmerjati.c€-KoJ. ca?tullTa 0npJ privird jti.rr? godec.. zavoj. sklonienost cBucue. zaviti{bradati.f svojevrst nost. srpeK cBpra! adi grdav (o lesu): oster. zapiskati.dopolnjcvati. rezati (o vetru) cBpsa'Iaql povezan(govor) captaHocr t povezanost .Povrvezati se. povezau-vczarl. svod cBoAeH. l€ vlo sa: Bo cBolcrBoroHa nperieiare. sneti-sbeiti. zrvl. obrniti. cDpelu cBpuqtsarbez ogrevanJc cBpfieH adi dokontan. dovrsiti.) zaboleti cDnJoK.. lastDivolji cDoeBo. zavpiti.zvrzgau vrsaen crupxa I piSdalka. -Mtl -sveder '?2 cDpA^apm sveorar cBpA. sDuSd?ti. zarodanje cBpEiraqr€fLIafikoncc (Zivljenja).{ll ro cBoero vsaK nvalr svoje cBolsrDeH adi lasteD cBoicrDeHocr' samosvojost t cDojcrDo n lastnost.-ry n zvodnik een cBElrenocr<DnpetrcrEo n croAr 4a<soA@q€ f zvodl..n gl. zaigrati. -prtrf m zool EkrZat. .sklonjen cBucHarr1ocfpoveJenost. rce: Zqruzltr SC. zaviti. . svilast cDtuecr adi svilast cr'utu nar pes oblatiti --impf v svuo cDEAoKoc svilenolas adi cDrficKr. DxecTu.rlJI m Sfam vczrrrK cDp3Ellqftn adi grafi \cr'|i- capcKaI zveza(lporl)" cEpraluadl€r1zorralrscc.sklicati ca'IK'la:r aal navalen. pl cBorr p/or1 svoJ. konfati. cBt4trl cBr4roaft pastirska Pisdalka sden. zainiZeati-ivizgati. cBoeDpeMeE _svoJecasen 44t 44v oD svoJem caoeDlteMe8o dasu croer aD Qli cBoeraaBocT svoJegEvost t-svojeglav cBoeo6pa3en. Pr.igati (glasbilo).. p/.

MeFe Mu e coceM ceeAHo meni je popolnoma vs@no ce€r6e fl od cee setev ce3{aeH. -tlrr m taft dobrodelnik ce6€el6eq.strast ceEAa sja adi indecl zaljubrlen ceDAann Ka I ljubezenska pesem ceDAa rrcKrf adi lam zaliubljenski. presahniti (vodnjak. 4. stati. stalno. ..ki ga vodi ceKa impl bliskati. Ila cAeEoTo ro IIpzrBu ceaeloTo tudi slepa kokos najde zrno ceAer4e n alefi od. vseeno.s{erd adr ves dan. tll. {tlu . ceBepo3atraAr??severozahod ceDepoEcToKm severovzhod . vscp(. -xxa adj vsemogoccn ccrlorMoi'r<fiocr I vsemogoEl l ()s t ceru dd. planinsk6 sedto. cera 3a ceta za seoal. ljubezensko Aa nrepenenJe. aMr. 2.rKrf severnlasKl 44. zdanji. posajati (goste-zamizo) ceaoKoc 44t slvolas ceAlr}rl|re^ m vsemogodni. gl. brzkone.VEo I samoljubnica ceBscroKpeTop z visok dr'avni dostoianstvenik v Bizancu in fevdalni Srbiji ceB.laz n&fi sedmina ceAMa{eAMr&Ia ceAHe pl sesti.AlMrraecer rrft sedemnajst cee Lrnpl selarr cee$to ailv t. n lam L Lo. vseKa{or. gnezdo: kuria gred. t BnIIa ceraBfirrerr arU bliskovit. 3.m l. birii ceiMegciln ddi biriSki cejcaHa l. vertetno.eAlMAecer tztrt ? sedemdeset ceAlMAecErmAuurrMrra f sedemdes€tletnica ceAYruKaI sedmica. (pred koniparativom Doudaria) le boli: ce6an. vseviden. zbadati. zadeti trgatii 2.Atrr{fi Vsevealnez. ceBepr6a.. oseba.mjKo. na kolesu).rt . ieprav. vedno. -I[r tfi gledalec.eBrdurEa. .uro.ipJ scdlati (konja) IIU e IOCIIOA My ceA/rapurqa f sedlarska delavnica ceA^apcKrr adi sedlarski ceA^ernle r dem od. ceAsBla t sela.v seded-sedi ce{rd impf sedeti. c! AeB()j. zdaj. MO CKaattqlIoct' ceKaAeadr Povsod.(1. cea o sedelce ce. staln(. lig trgati. gnezoo ceA6a I setev ceAe (a f l. {Bq4Jil. vedno ceDeprEaK. reka) ceKue (2) pf usekniti (otrc ka). 2.v6@ddi samoliuben ce6€at6nsocr' I shmoljubnos! ce6e/r.i cera? kaj. opazovalec ceja Ka / sejalni stroj ceJaHuHa Posev.{wr adj-ed. sedaj. ceBAocyDa c€ pf. ki vse vlall ^di 374 rjcnnurr. kon jar ce[iMo^oruja f seizmologija ce p ft Iam. -runa cdj (D "g) ceA^a najvi5ji ceA apHf4a CEK|lOTtiHA ccrrrucr / najvi5ja oblast ccno3mo-rKerr. ceae o gnezdece ceaelrRa I vasovanie. inpl fem biti zaljubljen. Pre. zabliskati se.pa zoali. gl.y6neae6en !6Je r? samorluDJe. -KBap/orl vsakrscl|.rK[ 4dj sejalen cejMeH4eJMeEd. ceKaAe cerHe pl sedi ceA{eAaa adi siv ceAnrufltrre z sedez ceAarlKareAaro f. (das) vedno. J.)orni konj. zaljubljaIl se-zalluDllt se cea€. usekniti se -ce:I ceKHoflrHa smrkelj .eA A i. sejalka. oroinik. ce3|ra^€[. rlpr.r. biserovina. zaraili zabave zbrana dni. kurja gred. 81. -ttt a adi rh lil vsesplosen. laMY ceAel ceeAHo tam je vedno sedel. zajedati.egorzem ce6€.m larz -a6bro del6. gl. Aot vlnsKa rutrca ceAef}en. I severnjak-selernj akinja. pantokrator (bog) ceAlM 1?ram sedem ceAuuaro^ari(. -ettn n1 arh Dolicai. krcsalo. -JHa4dj vseveden. ']agagl. adr 1.g|eaanje. pristaiati ceAnrrTe. MoAcKil. kresniti. vse" eaveden ce. 2.ba ceAe o a gnezdo. tokrat. Kocu ce cerure(1) pl 1. -tl. kar naprei. goreti v ljubezni. zaoava. h sedei. zbiranie mladih na vali ob vededh ceAeo.vs(. zaboleti. 2. kar naprej. ognjilo ceKrrpat sekira ceKnpa (ce) impf lit jati. -llrHa adi sedanii. lan stanc vati. 2. (kraj) povsoo. zdajSnji cerauHEsateraunn qa f sedauost ceraDrocr I sedanjost cerAe{erAeKa adv povsod. MO]\CI(aDfiqCtI ceKaEhqrrocr/ l)liskovilr)sl. razveqrrlo ce[purJa.il vse same deklice o. Preval.-u[{eDepl6aqKlt n. kresati ceKaBsqa blisk.f ljubezen.l. taztog ce6anwrja.ce vsega srca. sploscn ceKaKo ad? vsekakor ceKaKoB. sejalni stroj cela.t scde. vsakovrsten ceKalo r kresilo. 2.l m ft41 se-dmerokotnik c. vasdvanje. +Ha adj iz biserovine ceAe.t cc r. vztoK.fi samoljublez ce6e/r. zaseoanje cerryBu impt od ceAHesedati. trenutno ceta iwpl segati cerartrcrr. usahniti. nadlegovati. cC yluTe se zmerom.ne(ll sedlast (Po obli" ^dj k i) cer o r? sedlo (konisko. cd Toa ro 360pyBa v-edno to govori. vseveo ce36Haf sezona cesA6a f setev 4di setven cer4A6eH ces3 fl1 4/l1 konjski hlapec. posaditi koga (za lJlrzg) . ceAAoBBHa ceMoBrua I sedlo. Stevilka 7 ceAlMMr[ra tuufi sedfirct ica ce. tivcti. pr evkar. kjerkoli ceRaAetueH. poseveK / ceJaq f4 seJarec cejaqKa I l. zaljubfien ceBAoca ce.

ceKHyBa

376

ceM|!I'

ce lperr ccMrrpel, -pHa adi vesoljski ceMxa / seme, zmo, Delka ceMo)KeH, -xqa adi- najruzlitnej$, vsemogoc,mogoden ceMorsrocT t Vsemogocnost ceMoK t vsemogodnost ceMo*eH, -rfuraddj vsemoeoden celdoureH, .nrBa adj gl-. ce-

377
nje; j.unij (po ljudskcrrr L,r reoarlu)

ce./rlltrrnE 4 argtn od ce1.o KTAI cefgqy ?/o_n-(oblika za in_ ce.L vehka vas; 2. naselie oz v a s olreKlnt objekt) vsakemu ce^cKrr adi vajki, podezelski c€xp€r r'' 1 skiivnost; 2. iz- ce^crioqrotrarrcKn adi kmetijIOeek ceKperdp ttt sekretar. tainik ce cKo crollallcrBo n kmetii_ ceKperdpKaI tainica stvo cexc t t sDol ceaqq fl l. vasica; 2. zaselek -sekta, ceKra I stranka. lodi. ceMalDop I seEafor, sisnalna ta naprava, signal ceK'|aiEt m sektant, razkolnik ceMe, -Illra a seme; kal (razceKrop rfi l. sektor. oddelek. dora) lig potomstvo podrodje; 2. izsek ceMeaoA t?t seEenovod cexvnA- ceKVRAan, I sekunda; ceMeen, .Jrra adi druzinski trrp, trenutek ceMeeH,n ceKlrrAtiFr tn sekundant. DG ceMeJEa ozenienec I omotenka moenik, prida v dvoboiir ' ceMeJHo4de z dnr'ino ceKl'|A.dpeH,- -prm ad; s-ekun_ ceMeJsrBo r? drutina oaren, drugoten, druso_ ceMeHeH, -l[|etla adi semenski vrsten *" ttt semester' cdrqxja, -I|tr I l. oddelek. od- "ffi1; sek; 2. ned razteleSenie ceMa (rcrEE adl premilostliiv ce$qrtpa pf, I secirati (cesar.,bog) ce aEe4{e^a'Exu, _ag{ 'tn tn ceMfiqap /n seminar, (tedai Kmet tam prostak. neotesarn prostor) nec ce^,MHapDJa,-|dr I bososlovnioe aufultt1e n atgtn od. ceta_ ca_ (srednja Sola zt duhov_ neq (Inetavz nlKe.) ce,raE a I vasdanka, kmetica ceniqr r7r vesoljstvo

cer('iyBa impl od ceKHe 3 useaovatr;,ce: usekovati se ceKora-ceKofatu odv zmerom, veono. vselei ceKorauien, -uiua alj vsakda_ nlr ceftoJ, ceKoMy, cexorc, ceKou plon vsak cexojArreoeg,.BEa adi vsakG dncvcn,vsakdanii ccxojAxes[e, .nJaieroJ4rerje r vsaKoanlost cexoJ4nernu*, .rIr rr? dne\rtik. casnrk cexoJAleBHocr I vsakdan iost ceKoJnar ady vselei, isaki-

*iffiffi

ceaancra adi kmedki cenaHcK[ 4dy po krndko, Kmet

kot

ce.aaElr€fl den od ce^aHeu . xmecrootrok. kEretit ceaall|IrEa I preprostost, neotesanost) kmetavzarstvo ce^B[Ja, I bot cipresa {u ce^eK||uJa. selekcija, izbira, I ooormnte c€a[A6a I-selitev cearA6e[ adi selitven ce^rqa I preselienec.sl. nDece1tHnK

'?

kmedko prebi_

ceqoKoccaq{eHoKocel,crl||ll

cep6s.adj /dnr l)|l.\t, rvr)tn I qen, brezskrbcl, sl|||x)stt,L.rl cepr.hpa imp| sclvil{tl; jtl predlagati; Jporr lxxl|| lIr I DOSaSt ceputrcm l. scrvis. st(,t.ltvFrL! ceiroren, -trna adi Dolasten delavnica;2. gat.nitltr.il cern€ t 1. senca; 2. -fis kon_ cepteE n vzidana orrtllrrr r tura, obris; suh dloveik. bq spr4vljanje postetinir(. Ian elovek;3. privid cepn{l,. :lru f fat ceruiap m fatn brezdelnez., prooaJatna na prostcr|ttr\rn detomiznez, Ienuh. lehrh. DG cepAap fi a/ft glivirr. l \trt|r. stoDad 5ina, poveljnik, voivortl| ce!4iD dli seDdnat cefte{l'M adv zapovrsljo tx,v ceHoxoc nr kofuja; das ko$ soo

ceseurrap ,n kramar, trsovdid z raznim b_Iagom;iro; vsevec, vseznal ceHeurralrnnF _l trgovina z oroonJan larnr ceneurro-pron marsikaj; razne cfoonan te cenraglJa, -ai I senzaciia certa inpl zasenlevati, iaslep. ltati, senditi cet'','la f L sendnica, zelena utica; 2, zool sinica oerqsap n sinidar, kdor lovi suuce ceru pKa{emsapEu, _gul, n past za slnice oeHulrne z privid, prikazeD,

ceHoKoceH, .crla ddi sc|(,)ctr ceHTerquja,-ror I scntelrir, r,, ora mlsej, razsodl)ll ce$!'EherrrdleH,-Aro ir.ri :,(.rtt MOKCII mentalen,_ tustvcr, r(.hl{,, .AIra 4di premoder ceMyAap, Den,ostaden cefiap'tltrgovecssenom ceE!tsa .'ae'Iapr'8rl m, f ceslp m r'mpl gl. ccrjrl cenapHuK, gorCic:r,Hl. (nrxrn svlsll. senrk ceE.\ecT ailj scnfcrr, st.rr.rrlll .ABa.4dj vsenaro- ceq.|Ir in?pl scDiiti (slik, ceEapoAeE-,. ) oen, vsettudskr ceoMaeH, -JHa.r,ti v,l:||l ceuar m i, seoat; 2. zsornii ceo|IlpareH,-T||u {r.ll v|'r.r,l,,,,. dom v parlamentu zen ceHAB[lr. ,n sendvid, obloZen ceotrOarriocr vs(rtr.,(,) r|1t / KruNET

I I I I I

"Tffil

.ri vscst)toirr, v,,,.

ceomtr'to 4dt spl()$x), lrtl splolr; ccolrrrrrr) ||D Mr. rl sploSno sprcjck,

vcndar, kliltl) lr trl ."ii11i#l3di#"{" r'(ll1, scs,,rr r njc
celrHe ce. ccrtrryalJ ct l|t ,

cedax.coni

predrainitiii. r-,i,'r,',ltt L,:,
trzniti

i tttl

cenrdMBpurl scptc||tl)cl cerrreMBpltcx[ atlf scllcrrrlr;
sKl

I I I I I I I

T

cepeeH

378

crrvpHocT
cuApo r? sidro, gl. (orDa c[ja^xqa I Zarnica cr4r(He,cnKa pf. im,l zav'iti. -iacvia;ii-kritati; zacvititi, vresdati, cvidati cftxlepl ,interi.,fanl ven! pooen serlzglnl! crd(TepAEca-cuxreplca Lt napoorrr Koga ch(repMaqa f fam znamenje za konec obiska, druga kava cr^a f sila, mot; fig pl \ojska crrieH, -.^sa ddl moden, mogoden,silen, velik crleurja, {ll m lam r|silnei, samosilnik clraegncr<n adj nasilniSki cn u. itl1pt siliti, prisiljevati; pospesevati,krepiti cr.r^xHaI mod, sila, silovitost cE^qrrK, -4!r n nasilnik, oblastnik, silak cu^rfir,rK}j oiLi nasilniSki, silacn \tsa impl posiliti, posiljevatr cn,{!tsar6e n posilstvo cnaydra I silhueta, obris cu W ad! s silo, siloma; prisuteno cran6a6ra ,l simbioza, sozitje, sKupno zrvuenle c[M6oa n simbol, podoba, znamenJe crn6oaaa*1ra pf, impl simb.} lizirati, nastopati kot simtot cI|MerIrHJa, -Er f. simetrija, someue s slmoor cstltw{ m na poseben naain pripravljen bel kruh . cl|MuFtula, {u-cEMr@Ja, {u m pek, ki pede bel kruh, c!I.
MI"\

379

qIIf€)Bocn

T
T T T T
I

cepeeH,-Jsa {epej^rs dr.ll ki cc(anaaon fam dustvo,obdutck vsebuje mastobo Prvega cekaBaEe l. obdutenje, obmleka '1 dutek; 2. spominjanje, spocepejrepa r??, mastnost plnef mln ea mleKa ce;eHdAa11. serenada,pod- ce$a f lam veselo razpolotcnie.dobrEvolia 6knica: 2. slasbeno delo vrsta, red, cebre n lam prvi'jutranji nacepfiJa, -nu iserija, $16 n-fam prni bre fatk kln ali Dro.laia kup Ali prodaja, zadetek skupina ceQri atlt fam pmi( ceDh6_3eH, adi l. rcset,2. -3Ea rfiroca, ceomca, .ce(D{oc!tsa. I, irapl inaiilen; 3. zamisljen, potrt .cbr[,rocyra. narediti, posKusltl prvr-oe' naredlrl, ceD[63Bocr I resnoba lati, poskuaatiprvi ceirruja, -uu f tam glavr.ica, ceueto adv lil Popolnoma, kapital, posest,imetje povsem cepneFrrfo{a serp€ntma, cestt ceqa I 1. sednja (drv); 2. pc na vrluga, oKlluKa _ kol, klanje z. cepw m I. serum, sofirvca:

impf sneli, sledi, odstaviti, snemati,sladiti cul,uraru3fipa pf, impl simpatlztratl

t
I I I I I I

cecula, -4r .f zasedanje; izprtnl roKl (na untverzl, ceiraen, -,lxa adi vsemogoden adj. vseslovanski cecloBencKn cecpAes,-AIIa 44, pnsrcen, go' nec cecpA[ocr I prisrdnost, goreanost cecrpa I sestra; medicinska sestra cecrpaE 4d1lsestrarski cecTlraHosrI vsestranost .
ce.c'rpwrc<*ctpt'JlKa

ceDrvo. gl. BaKIIIIIa

ceqe iftpt
uiLr u

sekati, rezati; li8

cr&ff|arr|Ja,-r[r. l-simpati ja, naKlonJenost,tJubezen crrlwrosrryrrl r?r simpozij, shod znanslven <ov cuMrrnoi! r'' simptom. znamenje (bolezni, p6java) cmry dlrl-criuy drrKa fi, f simulant-simulantka cnMvlrr4ra ir.1pl siEiulirati, hliniti crlnryttdn adj simultan, hkraIen, sKupen csMlDoHrja, -rn I simloniia glas, skladba; lig harm,r crrr, {Bn m 1. sin; 2, Ja l neien n:rg(rvur'; /i1; fl,' 3. vek v okolju: si,l plittlilt lt(!. cuu adl sinji, rnr)dcr; ( ||ll KpB modra k|i; crrrrdrycrnrr sinia oblcka c[Han n ,ol gordica crfianoB adl gordilcn c[HAsKdT r, sindikat cfirrrrAlra!{,-qn tl Ian m^mhl
slnKo

sestrica csreH, -TIm a.dj nri poslednji., zadnii ce,ld pl l. zadutiti, obdutiti; 2. spomniti se cerisGcerrao a dutilo, dut cer'trt/J,r aih' fqfi rlajbrt, vsekakor, brtkone,- gl. ceKaKo
cgI[AeH, -]rga 4d, culen cqnrrEoct f dutnost c?.rte alv 4/C Potem, Potlej, nato cekasa impt l. lutiti. obdu' dutiti se 2. spotiti; -ci: spominjati sc minjati; -c€:

n, I Qefi

ceqr.ri, -uJa, -net pI -E'i Pton vsakogarinji, last vsakogar ceBt/u{urne{equutre n clel Eozda za poseko; posekani del gozd^ cequ o-celrrrBo 17 oslnna, rezilo: orodie za sekanie ce'{M iapl sekljati, reiljari ceqKo r?1 febniar (po ljudskem koledarju) ceullo pfon marsikaj, gl. ceHEIUTO

Bv Yv U u

claee impf siviri; siveti crlKaB dd,, sivka.st cnDoKoc d4,/ srvolas 4dt slvo ouvne cEDOMaC]tIlIIesr barve cnra I kapnik csra, c$Tfirre impl, pl El, cEfa, cnrrra^ rl signal, 7-nak csrvDcrr, .p[a oal] Eotov, zancsliiv, varcll cr|ryprloccrr, -clia 4dJ vamostcn cxrvprrocr / gotovost, varnost

cuMHe-cnMurra, cBlnllitsa

pl,

CuI|eBa-crrHeDI|Hamodrina, I srnJma cn'deBtr'4a 1. modrina, sinjif na; 2. med drnavka, podplutba cbttee ifipf modriti; mo-ce: dreti, postajati moder, sinji cmda, -rq I arh l. nizka okrogla miza; 2, pekada cml' o z modrilo (za bombai in volno) cfirn€D ali modrikast crd{€Bocr f modrikavost

ce l((tBe[

380

crrpoMauKU

cnlroMaruT[Ja

381 cnamflapr imrf dlakocepiti cmHrrrapKra l. kramarica; I

cryop f . meja_ (med njivami, rravnlxt,
med vasema): BO KOr. a cHHopoT ne .ae.snhuoobnez ne dela vsem na

ca!{<oBerl, -t4l rn maloDrid_ nez. nidvrednd cr|I{oirEqK. I .vijolica, gl. re MeHlTa, TeMJalrgra cI|HoEnM nr sinonim, soznadnlca cranoor adj modrook cEotrc-ac m sinopsis, strDjen pregled

z. zamolket,hfpav cErKaaocr. t zamolklost. hripavost crrfl nB adi sipek,prhek (zemt1a)

o"ue 'TS,t.l;,fnH?i;"f c'|m€B a-di 1r sipek, prhek;

c'ma'fl,!|aa adi koTay c''[e pf, impf naliti, tralivati: !ce: razbezati se; izpristi_ rr se; trg spraviti se na k.r ga; p-osipati se; obrabljati ' se,cetrati se

"?.#ffi-J"

siroI revsdina,

crrnlrqBtxr I sipkost, prhkost, orooUlvost cwne-irdem od crznrca $CincErocr4l{ro_ruJa I modrina, srnJrDa, ctlleBa gl. cnpaR,_-qq n sirotek, revEek crDoka ady sinoCi (olrok brez starsev) cuo(auen, -ura{t'Ito(eureH. cnpmee dem od cHpaK sirc lt -ma adj sinoCnii re{, strotica qrurarua qdpawuaadi ubog, reven, siroI sintatila, pomenska zvez mastr cqrarr.ca I gram sintaksa, cnpdHa I l. sirer\a, mit zaDesKlaonra lliva Zeoska; 2. alarmna ourr€sa f sinteza, strnitev zvocna naprava pt, _crrTreT_n3*pa impt sinteti- errpenap rlr sirar zrratt, sestavljati,pridobiva- cnpenapra sirarka t rl ( umetno) crlteEapEqa t sirarDa CeD(rl4'dedj sin_kron, htrateD, cEper6apcKx sirarski adi socasen crlpel.apgtto n sirarstvo cttfrre4-cndorr.urlaam, t spo_ cqp€Ee rz l sir;2. sirienie: nuncrca oseqo cr4rer6etrd plaDiniki cE|&Dr ttl Veriga srf;. c4p-er6e r demod caErrnp Jenjemleka Ha M eKoro sir"Tffiff cEqBpgllja, .tM m arh kdor capn impl siriti, sir delati dela verige; kdor okuje jet- cgpo,idaa,.cH n siromak, re_ vez,uDogapam croEal( ru ivje, inje clrpoMaBq€ dem od,cwprc.v.aB _tt cEqr, @ta, ceTo,pl c- re pron siromaeek ves; rre co cuor (yu) ni cnpouaDxa I siromadka, reva pn pravr-e cEp.o arTq adi ubog, reven, cnla@a, V f koze: Ma n sfomasl(r cmrauuqn otpice cr.rpouarxl adrr rermo

chrop€H, -pna adj mejen; cu_ HopeHKaMeHmejnik, gl. Mei_

crtnnaqapctBo r kramarstlr,j (llakoceDstvo crruo z drobiZ Kfl) cr{t'lo ttdlt tla cuTtro na dr.t)l) ckpocasocrf sesirienost no (prodaja) oipor!rua I sirota, uboiica crrEo&iac adi drobrurkl:rr cnpyn n sirup, gosta sladkor( psetuca) na raztopiDa; med zdravilo clIfltoconcraeHfiK,_urr (lr()l) t'l itoposestnik cl!'rHocorlcTBerl{qri& aali (lt.()|,. cEcreMam$tpa pf, impl siste_ noposestniski mallztratr ctrrHoraja I L maihnost. (ltrrl). cry .4j opp r^aAeH .L sit: nost; ?. d_robn iaiijc; pic(tnrc. z. objlen; 3. fig c,rt ot xritl matenl(ostnc vrc(ln()rll Boror sit Zivlienia I q{req, {Ra adi dioben. mai- c[Trry?sJa drobnint.lk.,rIc,l. meti malenkostncvr:cttirrrrt I heD,maler*osten cETo t1 sito qtr-erotecErqe n dem od. c''.o crrryaq[Ja f situacij[, pok)rll. sitce,maihno sito razmere. stanie qrrccr

cnporrrma^I|rare fi erh l. sirousntca; z. uboznica cDpoca ce, crpoc!tsa ce ,1. Itlpl sesiriti se, sesesti i6_ sesrrjevati se, sesddati se cnpocaH ddi sesirjen (mleko,

"Tiffilniff, adi kramarski;

z. otaKoceDka

*:ff]|:rffffir,rsistem,s+

"'ii'Jiiif,#i#,uttocc'ucnle'sc sprcmlnJoJo; grasD sl 2,

. f,. o tutn(: ce cJarrrrl ovce so brclc cErl|err{ m l. maleokosti. drcb. claeaja\ inpt sijati, :vcttt I se njariie; 2. drobiz cJaer4 -Jfla adj sijajcn. blc_ cJrry ilnpf drobiti, menjavati stec, svetel v oroDrz,razkosavati cJaJ nr sijaj, blesk, svetlost cErr|mm I gl. cl{Irrex( crTlqrqa I L malenkost: 2. cKa3t|a_l zgodba, Ijudska Dri povedka, pravljica drobno sadje (hrulke) cnrryrap cdj drobnjakarski, cKaKaaeq, -,/rrtu{Kaxylieq, ./r{rl malenKoslen m zoor zelena kobilica cl|TH||seDocr/ drobnjakarstvo cKanapafir f zool sraka, c.l. cFrHrrqaprn l. ktamar_ trc(). capaKa,cTpaqra -2. cxa|(r|e, craKa pl, impl vec. z- drobnim blag<im; sl, motcnKostcn alovek.dlsko ct(oxlc. cKoKa ccpcc,pikolovec cKo^o f 1._lestva;pl stopnlce; coe,l\cD (mKOB) c cKa^a da-

4di sitast aai situiran, prcnrr> cvtn impf sititi, nasiaevati: ffie*, sititi se; veseliti se crtrfiM{rtFlMKa r?r.I vrvicu -c€: nesreee lig rule clar'I adi sarno

I I
I I I I I

ffijl

.* ,n bot puhasti

cKa a!Il|

q<aIIIt<a

cKDep

cK oolpeq

I I I I

t t
I I I T I T

cKa3Ha cxacrpv, cxactpyta pf, impf podklestiti, oklestiti. pristri6i, zmanjSati, la utiSati koga-klestiti, obsekavati, obrezovatl cKacrp!tsarbe tt podrezovanje, nezanje,oorezovanJe cKaqrl ce, cKawla ce pl, l. povzpeti se, stopiti na. vzpcnjati sc, s(opati na; 2. TIlIA spcdatl sc, spajdasiti se spectrauiaar adj ope3an, onemodavati sc, pajdqgiti se ger pt, rnpl cKar[|(a, cxrllrxllq cKamarocr f onemoslost. oslaumazatl, oblotitl. mazati. belost. oDesanost blatitl

tridnlh stop'icah cnat adj diag; cRan A!*as craga rgovrna cranan .adj gnil; trhel; lig oslaoel. onemoeel cxarapufa t ft gniloba, trhlina; lig slab udenec cKiarruroqr f gnilost, trhlost; oslabelost cKare, cKa[!Ba. pf, ilnpt zglri. ar, pogrnru-9ruu, crKavatt qratreq, -rflm z hrib med dolinama cr<a.uja I draginja, gl.- cKalo-

cranHe, cKarila pl, impl 9ry4gau, rzcrpau se, poglrutlpesati,crkavati cKalauu, cKaAaqtsa pf, inpf omagovati, modelirati, delati po kalu- cKamr!tsaqKa opesanost,oslat DU belost,onemoglost crtarrecr ad.j r?ri skalnat, ka- cKanornJa f opp eBTwrrrJa menlr dragmja cKa-^rl o r? stopnica; lig stop- crcanorleu dragocen adj nJa (razvoJa., cKaloqeHocr f dragocenost cKar.Btra-cKarnqKaI dem od, craqtsarse gnitje, trohnje'1 cKa^a lestvica, stopnidke nJe;cr{avanle, propaoanje cl(a lll]tre n atptn o<t cKaia cl(alr.nrJa,{I| r'' lam skopuh stopnisde cKa\tq'dKa fafl skopulja, skG t pusKa cK.r lr|{Ka^ltrr€ m, I pgrl lig dolpin cKapaI resetkastiraienj; mectoMa I milnica, gl. ca[yso na raznru cnapa, cxapfra pf, impl spre','|'tTa cKaMeHer adi okamnel ti, ozmerjatidelati razprticKaMeHerocT I okamnelost Je, zmerJao; -ce: preprratr criaMel|x ce, cKaMeuvBa ce tt. se, spreti se irrpf okamneti, po;tajati *;: cKrapeA€H, -Arra ad.i lit arh men neprimeren, nespodoben, c\awla, .wr f arh Solska klop gro, zopm cK.EAarr- rn, Skandal, spotika, cKapeA[osr f lit arh nepfim€rnost, nespodobnost, ItonuJ sanJe, sramola cK itfl pt skandirati, pG rrlnazanost ''AIrp^. uoarlatl. lzgovarlau Do me- cKaprar[tra f med lkrlatirF 3. tri skala, gl.

cKap!tsa.na I prepir, spor cKacKaI baika, pravljica, gl.

KA

cK,/.Ce,Jr, .CKnCe UM pf, impf sKtsau-Krsau crwa ce impl potepati se, nltl klatiti se creae rz zidarski oder; brod, cra[Taleq, -r!ry-cKlrTalr ,n podoln, splav tepuh cKe^er m okostniak. okostie: cKhaarse .r potepustvo, potep, skelet(stavbe),-ogiodje " POrepnJa cRelre[rrja,-rxr rfl brodnik clorraq{u-cRrflHr,rqKn 4di Do' cKe euzcKn adi brodniSki tepulki cKenca skepsa cxnllJe pf potepsti se, izgubiI cKeq rfl veseloigra, enodejanrr se na Potepu q(l{rltrmlTDo'1 gl. cl(lrralle. ka cKwrpl (sg craja) smudi cKIIlgItK, -ry{KtfTE{4a n, t pG cKlnlace itnpf smudati se tepuh, potepuSka cru{arbe n smudanie cKr.rga nadrt, osnutek, skica f crurja'r m smudar cx^aA ,n l. skladisle, magac\rlta,$a adi smudarski gaztn:, vMa Ha cKlaA tmetr crurMHe, cKltMHYBa. iUlI v zalogii 2. tit skladnosl, Pf., samo J. os, sg srnlt! v glaubranost, sklad vo, na misel priti, posvetiti cK aAerr, -AJ#r adi lit ubt.\n, se skladen, harmoniacn cliJn'''r alj raztrgan; lig one- crs{aArrpapl in inrpl uskla(li. mogel, opesan Sditiuskladi!dcvati cK aAr4raEe usklaclildccKnrrErrocr I razt\ganost: tig '1 nje, uskladiidcvanjc onemoglost, opesanost cKllrre, cKErlEa pl, impf !az- cr< aAuurerr, .ruHa adj skluditrgati, odtrgati, presekati, cK ena, cr etryBA p/, irrpl prekinjari; izdrpatitrgati, zmasiti, povrSino opravltl lBt. crKavall; unrcr0, undelo q(^ep&a I skleroza, otrdccxmrllBaqKa .1, izlrpavajode, tosr unrculoce oelo cx eqKa ce, cK ettrqtsa ce pl, cKlnm, cKr[ryTa pt, nnpf \rkimpf swLati se, spaidatiti peti'vzkipevati (tudi fig\, tzsespeaavati se, pajdaSiti se Dnttuuu cK €rrreH ad.j tkJelEen, zac'r''J''ie,. cKrmryBa. pf , impf orgnJen upalsll, usabnrtt (vooa); cxrerureHoqr I ukleSdenost, utrniti, usasniti-upadati. usizaorglj enosl hati; utrinjati, ugalati cx etrIlr|, cx.1rerlrTvaaDl . imDl cKl'cE.ar qdj fig. vznevoljen, ukle5ditj-ukleStevati; iidrg; sraoe voue, poDrr, poparJen, vau; zvl se-zvuan se -ce: polrr v klobdid cKrrcHarocr I vznevoljenost, crdo6lperl, .prgr m zradni mepobitost, popaijenost hur na vodli oovriini

cr.Bep n majhen park sredi trga cKBepHaan{xDep8u impt sktu-

skopuSnost. z. impl skraiSatikraigati. c(opaBlra Pt impf SKlOtuIl Se.e. cl(p6rr no HeroZaluieza niim crpraren adj okriavljen cKpBs.skoporitnost cxpxaDnrama I skopustYo cr(pr|rcq. umrecKor(x?E . nizkoten. cKogllEa tt.8 pf.tmn clrl se crona. cK.cKopaBI c(opor|los cnpsel|ocr cKpareBrqa f kratica. skakalec nrca -C€: f.. irnpf tgedka. . fft zool sestaviti.-tis .ii:frj.{[lE{Kltt(attto {Erp n g[ cKDrRaBeu cxpda..Zgedkljlvj9. zapiracRorci@ . zapreti (odi). dolsonos sestavljati.. crourlra l.c€.Blov€oltldloBr tl I I t I I I I I I I I I I MOXe IIOCKOI'O CrmpreJ spreti cr(pEr|'|lr oe p/ prgsesrr .(rcE. srerdn cKp€cKa. u poskoden. . d zakriviti cxp.ivina. sceti (otrok) getati yaa. tmlrf Et. okamnel. skorajSnji cKope{. dobiti-dobivatiskorjo cKopaufeH. c*parysa pf. priskulnost. u. eq adi dolgokrak. zmrznjen cKoqa{erocr t otrpDjenje. dvignitidvi gacKaIrEJa lZlindra. cKoK Ilao opo cr o fl. cKoqa{ira Pl. skleniti (roke..iiil. impl z'riti se-zvijati se v d. zdruZiti-zdrute-vati cKoMpas fl tctn zoprnost. rita"" cKoxroTKa rnpt zg@Karr. bolei crp6a impf lit . Ko^Ky (Inro) .. 2. izrl arrr kotrdati. .e d skriti.Povezovati fic zabubiti se-za?t. sKopusluK c*pxatn impf :Eqpariti. sxtDen cRpxaBer6e n skoparjenje. cKG DatueH croplr. kmalu. Ceti zbadati-pikati. dreti se crpxbl adl skop. tmpl seqnati.gedkrjiv.u@a l. troska cKoDo aQv t.ke pafl{Kopavau (l'tDograo. nagibati. cKorNq?lraEe z grbandenje qnoxlpqs Ge. se t . nepibno3t cronm.Lowlsa fr. poskakujod. cfi oE['E pf.cKor.alovati. naklo nienost cK^owr.. umazanost crqrtrrrtraa I gl. odrevenetii dcel osupru!l cKp-aen. Zivalski. tako rekoe: komp rocKopo hitreje. lost. grd cKotrsrro . 3.. umazan. cwryryn pf. iival crorcrs adi tivinski. varden. . nagnlu Se- narcditidclati skorjo. zank^ (za pticE) sKor{Jm^nBocr f ldegetavost. nagibati se. croraqra f iaort skakalka soslaSati +irlli. cKolxraB44. cRopcrueH. cR UldV. zmrznlenosr cKosaru.. zona. milnica.'losten. cKLott\z. ce. nagovoriti.cKoKorraD{Korqrl|rD . 2.Do' ubiti. -EJE. cronqe /f skoliti. craVrqa t 1.cKorKYpqFa ce cxor. odrevenel. qrgIYpltsa. grcav cKopsarocr f gfdavost rmol cr. ototen. skopusru. zbrati v dredGseganioti v dredo: zbrali-zbl.Bry m skopuh. necavno.opraviti. zakon). zvezati-vezati. Sdegetanje.r lLtn tiTkot\o ra!nanje.cKlrecKyaa pf.Tfla adi poskodnica (ples) zlotljiv. pf. Sdegetljiv. " s(oponlnez.-tam scstaviti (stroi). cnopwt pl. ce ti-konaavati zgrDancrlr segrDann.ali skrajen. maltobna srasa na lulu: mreluca na pov:rlju st6jede vode cKpareE 4di skrajsan 26 Makeitonsko. ogabnost.E.crt^onr|teH. impf B adi zaaeti tolai. !ln?. novo peten gospoo . skakljati. sKoltonuu q(px(arocr f skopost. zakritati. prikriti crpreu adj skrit crpf.gr m ut lnwecraopo€rDeq. vkoyan za. ttosu CKOI(OTAIIBO IIDAIIIAI6C KOCljivo vpraSanje past. sKralnjr.t DuDltatl se cKopaBn. razbiiatii za.g stjinjati se. . iml zaweidati. Zast. cKpM.eEocr f skritost PT. impl o. okrajtava cnparz. grdobija.unra 44.AoBpa5e4. cKoMpa3 M!' e neprijetno mu je. cKo3sa adi samo I breja (ko za) cxoKa impl skakati. ce cKoKIFdadv skokoma cxtryw. gl. krilati. nagriti. . sklepati. za. otrD. gre cx.. poskoCiti.. ce. c*nornwa pf. skoraj. inje. rajli. naklonjen cr/tor|ocr I nagnjenje. kodljivost cK^!Irrs. impf prebuditi-buditi. impl skloniti. impl crcor<rre. ce "cKpBlTa tmDf za ztve tn mf we crsroH'crK oEett. odrei'enelost. 6Ea adi . ft fam skakacxninln. 4n adi \agnjen k (pijadi). zadretl se!?iti.oBa\ adi otrpel. kositi (tavo).srez cKpexeH. skakad.-JE . koCljiy.di l. poskodneZ lec. skleDiti-sestavliati. sKorec sklepati. -ce: rati se v dredo cKlrer( n ivje. boledina cKp6en.. zaonJr creaja al. luotusce: zaKEo ca qef. prej. cK^oFr!tsA ce pJ. ni.rnhe z skrivatilde cKlrnsf.f . sklopljiv cr(]torlqn oe.r(IIa aat pesn stc. . poskakovati cr(oKaatillrr]ef skakalisde cKoKa^rrrqa I Jport skakalcKoKa^qe z frnikola. uniditi cKoT'n .skpt kraj. daleC crpara pl zakokodakati crpama f cinek. cKpAlBa n. skraiSevati crp6 f lil Zalost. pI cKop'' m arn Skorenj (raat pll _. cronqla impl l.-rrtrta ddj nedaven. povzpetnik. skoporitenje cKp-xaBeq.. kljuva.. uMa cKoKoT racp ga cB o!'e.. gabi se mu cKoDas(rr f ykoyanost. cnrlYEqtra ce pf. nika cKoKaq tt Jpof. privoliti-sklanjati. cronpa..or. imql otrpniti. cKorsrBo cxoqaser adi otrpel. tgetkljivost. cKoKa klobdi6 crionor rz Zgedkanje. zateti-zatqljati brcati. impf cKo.

impl skljuliti se. slabeti caaoeers€n slabljenje. oA caaDaI l. krpu. 6. skubsti io komu cK-poMl|lrqlf ittlpl kazati r.rqll Dl Keprca ( sG cKycr.cnVaei. praznovati.r-m adl. nri pipa c aMrrnr.slacaaaocerl.. tmpl DomantKaulle uKrotrlr. gl. zoprnost Dlehkost. tf. 2. omeJenos! crpor. -Itrur t?r slavc caan tz 1. sten cnalocr f gl. c^alltKa ke ce DpeIrHe spo2. slabid. c^a6aK caa6ovimrK.. cKpcryBa pf. cKltul4'Ball e Ha Aesvet Ien BOZavlanle na levo cKpHaDrrin pt gl. . taJcKprr[re. ubog. m pfedcKprseE pt zlomuen. delati lian ie skromnega cxy4uocr-cryAocr I rcvldina. val. skrpucati-skrpavati. droban. c^aMapu4a. c^aMapuqa. neodloden.' impl l. -n lomljenje.cj\aMt{x'( caa6!'r6aB4di slaboten claMeHu4a t s slamo poKrtla crra6irsasocr' I slabotnost c^a6iuraBa :a6nKaBadl slahi3a. .sau. -utt tfi slaboum- c^aAocTpacTle n sladostri_ stje c aAlBaB-44. slava. naslada c aAEIrKaBadi osladen.zool skuia.slavoblepneZ caisonelKa+. -ulr r'1 slamnjatr.cKp. tmpl aai skupslinprekrizati. prazerr c. polomlu-lomiti.sa adi reven. -p. cKsepHaDi. gl. cKprrytsa pt. pf.ukrotljiv cKvKa Il ce. nez gI. tig slast. tmPI.ra6dcntiocr_ I slabotnost. shujc'lprm. tftpl sKr!ati. 3.a ddi slaboten. norodaj. c^aMer K cnareJcruradj slavdji cras. -qr rn slamnjada. cKprryBa pJ. tmol lzDuLtlr" tlg osKuorrl. -q<a-cla6tlrroK. potreben. plevek. 3.Aen.e. vleika. shujian. gl.snaha. €u m L zool slavec. ki crpo6n impf-Skrobiti prdo ravna s lasco cKIroE. premagau-Krourl. f slaididar-sla5didarka nica c arKapErqa f slaldidarna caar{rrir'r[re 12 skladilde cft|rarr n drkostavec caara'rror adj drkostavski caara. skuhati. cr<vtiaq-m faz oden-rh lkrobov crlorceerpaa f _.cKpuuletl 386 cryra caa6 387 claTraplllqa cKprueH. lig sladkati se. c( yrlwr ce prekrizanih nog (sed€ti) cKvnurrn8a t skupstina cxpcfi'. (obleko)i 2. boumen. . .. slap liubneZ. pasnlk polomljen cta6 ad.sladitev ctiay. malo .' caatra I slana calll|oca.t: uiezau. cxlro{KlTrtHr.pryparre r krpanje. clla}Itf. c^aut(rcwa pl. slab. bilka. maihne modi c.tlniqa f drkostawica c^areEe z slaienie. . praznovanje taknil se bo ob bilko (nad c^aBel. n*rlnna moc c^a6onrla I slabost. Pit-el.utrgovati zalkripati. crlnrn ce pl zviti se v klobdit.i I. pozgatic^aBnqaf pipa paoau c^aso6!6eq. prekri Zevati (ro. impf crcpiya. kamnivrJanJe.popularnost. razcr<pupaire cKDo6 n Skrob ollante crio6eH. c anctta trratRa slamntK e. tmpl zlomrtr. .cKpotuBa pL. krilo.pt. crpoJ!tsA PL. noge.cr{rnlrnxcrir ski Ke. plehek.Kprttl|eM{rapr|rle! Ma adt sl(nval obrnro.4. gl. pnKrltosr crpSIII!M+.. clraAHuKaB c^aMa t slama. razbijati cKprur (rcr t sl(rrvnost. majhen. -TRa 6.pt. gl. cxycttsa. -^. pnti) kraiSati ga v aem-skrajsepf. nedelaven caa6ar. cn16e. cKpFeg.[aMeHrrK. zavijati . koda boten caalr(a I slamica.(v sestavl) caaooAFtreH. c aMHa. crcvlowds.ruHlIBarben ootaeanJe. ouliti. vsako nalenkostjo) sla\tek. impf siaditi.\a f. -I5e I lakotnica c^a6uRcKlr adi lakotniden caa6q stabo -. -irysL adj lit slapremagovatr .fi latn sl^doledar . cKvKaivBa ce cKlroT rDocr J uKroturvosr . 2. -rura adj skriven. cr. c'aaoK. impf skaj.\ar c^aAo^errnrja. slabenie caa6eqorc.. -vz. My cKp-uKa co 3a0v zagrozr\ cKvr tt l.c^anollc^arKapKa m. naroaie. zeDotrebno skromnost.'qra adi slaboten caa6irrasocr I slabotnost cla6una. zavtu orugam-ooraeati. brez kakovosti in kolidine. zagosti uitijpukati. ponos. KvMoDa c^aMa Rimska cesta c aMapnqa I slamnjada cLaMeHadj slainnat. cKpq^[B adj Skrip.j 1. suh. brez okusa. Dosuaiti se pati.av . srlica canje cKpcEo3e adr krizem nog. utrgan Komu KaJ.|. mu Je 3. cliy6Ey8a. 6na adi Skroben. cKpoflr. razolr. pnrezatr rn seslu crly6ne.uzivati -ce: c^aMHa t sladkost. razolu.rhanmagocr I osladnost. kroiSati. 2. omejen cKDOmreA m Ktoluec crq'AoluHocr I lit slaboumcrpomreara I krotilka nost. prgisdc. izkazovati spoitovanje itnpl (o slani) pasti.crraadi sladek. -na. lrtiPJ nost. -un trr slabid c^a6eecra6Hee impl slabiti.Jtrt . 2. crvrva-eu adi skliuden krDati cr. cKpDE!ts4 p/. Sibkost. 5.'runa adj malo duten c a6oAvunocr I maloduinost caatucr. zacKpKa f nerod6viten.ralon6jKa I hval. zellen.crvnrinla. spodnii rob obleke. zaskrtati. crp4xysa vati. -ddi sladek. 2.

lrYr(6€Ir caarKapcK[ 4di slasdidarski c^arKapcrDo n slaSdiiarstvo c aTtql"cAarKlrltt rn slaldi.no adj sladkobesesleDid den c arKopeir{Bocr I sladkobeseonosl c^a: I: fi opp. branivec svobode c. tliti (v celoto) c^se pf sestopiti. ropsnao slast. c^aArxra. v sladkor. ilediti cacAoaateauo{aeAcrae[o cot?i torej. rpara c/reA6e|IrK. -ry4{eD'a. 2.prostost. sloj c\oM tn zlom c oMtl pl zlomiti c^oum ce. naslednica: c^e\Ee . pismenka. fam sliltorgi- c^-ro ar sotodie.e'd zloteq sestavli(. plastnat cAoeDETocTslojevitost. pobotati.q{ /tr strvntK.. Jan neplsmen slasen c^eflaK. 3. c^aaogr caasmra f gl.Itd plaiiii ira.c. z. caoutvBa cc rrl. za sleDce caen6rryr.em od c sga sli.rt!tsarre z zlaganjc. sesravl|enost c esar6e z zlivanje. z: rzsloDltt caeluna-clegenra I vranica c^eKUr. zbesan cnucrll. -Aua adi naslednii. spajanJe caerpatse /l sestopanje.nra ad.ntrrua t sencE c^etropoAeE adi sleporojen clenorEja-c^enora f slepota c\eI m zlet crera.r.dj sloievit... prosr c^o6oq. c earuror ma Diihodniid c^eas. slc JevorJnost c o6oAry'aa^odo4gwra f d. hlr. c orcvBa pf.o(ur. tavkatl CAHXA 389 c.i zaduden. c ol.. trp stavek caora t l. samo 3. privrZenec caeA6er{qKa t l. kompliciran c oxeH.d. postala srep.o-. -r.. slosa.. c^aq c^ea'd a.. naslednik.a ce irfld drsati se c^\*aB adi spolzek (tudi ftg) car€ra ullnp z drsali$de c {srar6e a drsanje crnete. vica.Jna adl sla<iko calrrKotroerr-. clo. lam fot. tig kdor nem simpu vkuhano sadie ne vlql.slep.rdxen irar' zk)trrl pot c^o)KeEn4a{aotKerl|ta I lir l zloZenka. poslaviti (Cr'ke). c^ervBa pt. c e ejFa.pf. splrI slenost c^orr.statipostajari slah. osupel. bodoumen c oDeces.r adv slepo c eloo. srat canrrqe-canrxqta a. srao{ost. zliv { dveh rek i c. samovo{nost. impl zazroau. gt.y6Eradi svobodoljuoen caoooAolateE. sla"t olce c^arKo z sladko. nria"pgo e Aa ce c^I€serll co uora oaG Irrro co 36op bolise ie soo drsniti z nolo koi z bese-do c n< n stik. c/reA6erurarao a nasledniStvo. llnJvevell (del niive med brazdamc): 2.rn3. clulrctyoa pf . sestaviti. ath svobod. slepr c^etre[.zavatovattpozrDavau pl c^eaeKa zaleti stokati. " ari sklad drvcloroBeH. zapletenosl.oarue.a. svobodnja-adi sKt. i aiari. 'Ce: SpOOrSmtr: ZmOttS titi se. prodajalec suv. -nglr m slepec c^enerrKl adi siepdevski. c^oxl]r-r 6Darta slorni bratie. po.. trgovec s sllvaml clrrlBapsrBo t slivarstvo c^\DK f d. Dodoba: sled:rtiAkiDrizor: fotosrafiii cntxa itipt slikati:. bonboni. -qt{II|BapHrlIq .BHa adi grum zlt. slog I I . . slolcrr. pf. zgresiti. c. ar.ttntvysa. 2-. c€. impl l.impf zar.ro6oAap fi svobodniak.r.imol ooDOtetavatr leteti. slulbcn I I I I I t I I I I I I c^oDecHocTt atth litera''. besedb.j zapleten. impl pognatl unrcrtr. vor. leha. sladkordki. 2.?r slikar. gotvoren(drka r) c^oeBwt a.j stro.-.ren ii'i. c.ro6oAeE. I dem gd clrrKa Dodobica carrr<osrflqaf slikanica crluHKaf slina c^rrcarr ad. inpt sladiti. rima cnuxo I slika. slulabnik. -qra adi literaren.zapra\.fis zaInisliati. ulitost.i zlit. 6yrrac^or r? l.. hrrooDen c lTa ft sluga. -qn nr 1. zamaJatl. zd(uzevanJe. sllvov nasad c1.clraTr(apcKu 388 c^e^ee. sestavljen. s(:s lov f ljenost. sovodeni. impf l. prevelika svoo. pec c^lTapKa I pladenj za strcrbo c^l'rma€/rlrltrlKa I sluzkinjo c^vTglrtre n detn od c. nogo. Prrvrzc|[a c/r-aDar. os. rg poosra!1ll Komu. grah zlog. inpl tlr Ziti.. -w f l. stuvrJenle(usr(. impf lEabfiti c^o6oAere n hrabrenie cao6oanJa.r<Ha adj l.-Atta adl svoboden. o. (samo 3. ipraviti (spr'te. tarnatl.em ftip od cao6oAasvobodica c o6oAo. slediti.lIa (umetniSka in ljudska) croDo a arka. 2. deipljica. k()mplicranost c^orKrf.ttlqeH. gl.lU.d. poveza\\ c^eanocr f zlitost. impf.B^p m slivar. sestavljcrrklr caox<eHocT zlozcnosl.seslavlJanje. soritie: 2.impl spreidlati.) slubii postati-slabo postajati. stopiti s. 2.. gl. <B t?t plast.svoDoootruben cao6o4g1rcrro -z svobodnjaslvo c. zleteti. sropanJe c^eAg I sled. sklt.'.ota adi podoben cjrrl{rocr f podobnost cao6oAaI svoboda c^o6oAapeq -pqr&fif c.fotografiratic^xxap .roooAapcKrr. go. 1.. J. os.rvlqrxtl slutkinjica clrlFltsaq m lam slluga orym6en adl uraden. ogon. potemtakem c^eNIDa. . privrZenost caeAerr. iz. slepeti. -ce: slaclU se caeKlBar6e z sladenje z.t tl zool clerKope. Kar Je ocltno.. DriDadati c ee I uliti. c.

pnpraven po . f pc porec. dobra radunarka.lam zurJ. radunalo.rlvra I nakljudje.eK.pofvarjeno Jalce slusalec.nakljudju biti navzod. cMeraq tL raEunar. smeJanle cMea{oda.e.rvtrvaace pf.r -pt. namcrir. sluginja c^v3ecr 44.aj.ry'i zmehiatimehdati cMeKrr!tsaBe z ". ovira.'e'(. zl]rzanJe. p. cl. gl. cMacrrocr spretnost. dogodek. moceKa c^vqKa 3a IIavqKa ten. c. iv6pn[nc cMerKa I radun. dogodek. CMaTI{OCIIDa Ce rr. "W tfi lit zmedcnec cMererrocr I zmedcnost. poituSa'ti' cMardf ce. -qn usluibe -m nec" cetkt m\saL caY.rUune.iaJio adv sludajno. itnpl znplesti. smeh.r ft smejavec ct. 2. pomesti. a zmanjlevanje. imol skac^lqlBar6e a dogajanje liti. ifipt dati v. pnloznosr.rFa ce pf. zaprtek.. Ilpe(trca pl cn.t'y6oD disti r-ufrtrrl . jajcih) -pokvacllmalaa-c. sprememt.meglen vedno se irdimo cMarr. T t I I T I I I I I qenost cMa tr.ifipf zmecl(atr r. pomanjsatizmanlseva cMzllltaIr'e.poslutati. 2. zmanJsanJe. nastanitev cMer n smeti. nastaniti.cMerryDa pl.bodaialec 390 |lCnl cMa!u(a CMAqKAII 391 clrefta cMaA t?r smod. zen crte l. posmeh. iflpl c!{eK. imeti cMera Ka f raiunalo cllterawcat lam ratunica (5olcMerarse a 1. smldcd po oiganem cMaArrim pl smoditi cuaAltrt. slusateliposlusal'cmawr ce trf samo 3. moiiti c^lEa. itttpt c"v. impl osvpiti. spravljati koga v smeh. namesdanie. adi sludajen.t I I I I caYr(6er K c yttoetrrK. inpl zmleti-mleti cMe !tsaEe r mletje.tutl radunar.ITe. -rna adj nejasen. menJavanJe cMec. c Yruare/l+allrare -rtrr m.. zmes c!'€rt'n. mnenje. rft smeh. duti.Dehdanje. -JEa . spraviti pod streho. cMa !tsa pf. cen. re primeriti se-dogajatise.. utisati. menjati. zmotiti-kaliti.narediti. os. os.ilrrna rrf. dober radunar cueravr<a f 1. porrolto pometanje cMerpaEe '1 cnd.dobri prijatclii cMerKa. cluanAopyBa__pt. -mn nt fant l. c^yr ce.. -af . Prid. omehdanost pf. kloKa m.k^f fam motnja. cMar. ljaj cMee iftpl 1.omecltev cMeA 4dt pogumen. zmazati.zmeden KA . c. zmotiti. ztnzevanje cMarrAopu. smeti cMeja. cMeH!ts:ure fl menjavanje. PJ:m"qr. govonce c^!qaeq. cMaren. impf zmanjsati. naKUucen. 2. -BrF m slu. zamotati-zaplctitti. I znaJItse prrpravnost c. 6VHr r. l. spremem_ba. raaunstvo (v 5G I. tro kaj . orzen cMe oca f pogumnost. . sfrremeniti-menjaIl.re. J. mletev cMeHa I zamena. spremlntall cMeE(a l. neka. smetjd cMer^ impf radunati. gl.etjal'a. cMera - cMereEIlK. na hi. lsamo J. k()rist. cMen\iaa pL lmpl za.cMaJ!tsapl.oluDlu c4x tn sluh.r6eruqKa I usluzbenka c^yt(oeruFrKH adl usluzbensk i c^yti6oAaDeq. . 2.rlrpa inrf slufi.rlrnaanqa f prerlu se-kvanb se oavatnrca cMarorc.. fan umiriti.a. cM€^!tsa pt.?.int pl . 'cei smejati se. gr. posmehovati se. 2. presesti.. zlomiti. zasmen. za.ry:xa lan.porog cMeaqra J J4r??smen.AHa adi smoden.pyD. pl prez od. cmavra. otuscrn. cW sya. tl zln. cMarvsa Dl. -!!npf "t"pru. {|l| fi latn la|:ivec cuerxa fpesz nasrneiek.. preradunl iiv dlovck cMeJraaurcl<rfadiadv ratunarsKl-preracunano cMerKoaeE.cHa qdi spreten. nedoloaen. zmcSanost cMerrrruTe. drznost cMeAe. srrecl c yrKIIreA4^yxrrTeIKA c. po nati. ubogacMaTKOCa C€. omencanJe. zapreti sapcosupljati. skrpucati. K lluc t e twpl fam uxatutt.irn zl skutiti se stiSati. -sua adj ratunovoosKt cMetl<oloAarea ft radunovodja cMerKoDoAcrlo n raCunovodstvo cMsmopacn[cr(a I tam pobotntca. gran palatalizirafi cMeKHarocr I zmehaanost. z. cMeHu. radunanje. cr|'a/.. biti -cei oD sapo cuaJauadj osupel cMaJaHocr osuplost.i smcti{dc.*9yPa impf sluzltl sluiboyati. 7!rmotavatl cMerKa{nja. irastaniati.d'aradj mehkejsi. impl impl zameguti se-zameglje zdrobiti. cM6ceH.cMecaf mesanica. ttltc1a cMcrr(tr. c^!rqB. os. Da- cMae.a pt. roanost. . namestitidaiati. siuzast clysoroxra I sluznica c^!rM.erc 1. 3. pric. cmauxysa pf.pngocen c^yq. smo cMea{MeB f. car. sllsan: t4tn stuzrtr pl. zagosti jo komu. namellati cMecr!tsar6e r namestitev. napLahtacay. imtl (o. blag. c''ecrUB trf. izmena. prepa/ cM'ag'Kart adj neugleden. duh po orgacMoAerr.. posluh. osupniti-strmeti. zamenlava. zmesti aMeresadi zmesan. -BEa 4di radunski cMerKoBoAe[. sg ka: sluSateliica slabo postati. Aolra .umirja.) oogoatlttse. pospraviti (jed) vau se sluga.

cuypryra ce l. cMo^r(l\.J' cA 6Aye pf. c*rpwrysa pf. cMeTe 2 suniti (denar). zamesati. cuaj\e ce ct|eBecer.Fa a. cHoDa pL impl s Nluti.crrert8sa culTrr CMITIITCA cHo!r(ttr cxekata impf motiti. brezglavost -uH satltvcc cHp^!m. snovanje. -r'\ I fafi . pf .ci''p3Ear 4di zinrznjen.. obnemoei-biti onemosel claevryB impf od cneMa ima. poreoenelosl seznaniti cluprlae. cEriMarpf. fic biti v napoto. gt. cMlEWa p. ti cM!?res gdi mraeen. vznemrJatr. prijazen.a pf. impl zadeti.{Ka t tkalsko vrntilo cHoDaqro f snovalka (pri tkunJu) cEoBe. pomen cwctts. brez cuclu^trD d. snopid cHoceH. telesna razvitost cEarrrtadi snahin cEaJAe. b "ggecyry.. cMyrflne^ n lit spletkar. . sme!. z mrzllttl-zmtzocMcutxa ce impl smehljati se.sllrvosl cqiBa. potesen cr&rpes.rlra adj lit rremj]|en.-ora ddf til znosen cuoc lBocT I li. zadevati. nalagati cMeypfJa. 'cKa 4di nizek cHxME. impl zmocr. shujsati -ce: o|rrcaa f smisel. preskrbovati cHa6Arrre^{Ea6Alrai m pre. yapl po.-E|Ia adi smiseln cMf. snaha. cnrro(a cn. zmagovatr clfoK.E pl uzalostiti se cc ctetap m xool ltinkavec cgero'flcra. cw^ytrryBa cutrn m bot smilje. figovo qrevo cMoaa f smola cMoarue. zamtzovati muzati sc. impl znotiti sanoctu se adi sinoanji. pripravliati za tkilltlci lrg ino-tati se. crislrlBa pf . namrgditi delo. . . +rta ft arh podG Da lz sanr clno[' impf ttezati stopjc csovqe n den od cnorl snG pec.. cEor(eBa ce.posredovatipri Zenitvi cEa6EfK. impf cMer||KaI Sala. zboleti. cs{rrlra Zati. smegnica ztnrauD. pomeaati.impl KOKOST. impl nicttxrKtr. cM"crxrrrrK. tovflriklatiti se cHoBet6FHoBar6efl l..KEa adi lepo razvit (telesno) crrarKHocrI krepkost. lie osidbeti. mrk. cMora pf zviti.smesnastvar. . pt./r8 obetati..f.. poteSenost crf{pr|.!pr-e se-vznemrrlau se. zmaullsevall cHrsoK. na- KOga cwMopv. fl lit smejavec. irupf cqertrKo. pf . Znestl-nestl I I I I I t I I t t I I I I . 2.IgpyDa pL irnpf zamrlnralr cMlrr f smrt. uporen cM!"rr. pogreti do tiriatnosti cilorrae-. uprrau se wrywra. Kr mu grave grc na smch cMIr lrsenocr I zmesanost.zmanjSati-znilcvr I i. glas)-snemilti cHI]lMaII€ Snemanje cmiMarea '? snemalec n cErMKa t Dosnetck cwcno itdv nizko cHrtcxoAtre^err.orEtr. propac cMpren.taqtna tf . plizancs ljiv. .. snolBti. cMpl. cMoKDaI figa cMot(oBlrnlla f figovec.m lit zmeda. impl zrne. sneti.ira adi arlt vljuden. -pHa adi skromen.3lltp:llysa pf .posraJaumracen.. motovititi liti. cMlut!tsa ge.resela cMIreKa smreKa I zgodba. r'mrf sledi.mrko sleda. 2.. sn()vnnje (pri tkanju). lig srizrnoten cMlrroFoceH. nahrgodenost c{ypTr ce. ..ce: vznemlntl se. ..cu. namrgocten cMlTTeHocr I mradnost. izginiti cHeMoxe.luf n nfi snubaf za drugega cuaxa I telo (tloveka). ift1pt oslabeti. mrK (ruot o vTemenu) cll/ryt. triplat ampl zf.iEoqr t iznajdljivost cHaotu ce impf gJ. bratova lena. imol izmisliti. lig unidevalje. mrkost.ec9.qc oB€8. znajti se cuaoa sD-ce: izaa:dljiv adi cHaoA. gl. -irua adj smrten.cMlrrEarocr I zamrznjenost. zoranar cMyrmeirxa I ti. nlLumlrtatl l(teDztnre cJ'ra. pohleven clrl|p€lHocT I pomirjenost. cwctv!.ncepa ne (uganka o recHarKerr.srau. nlca poleoenel mrznJen.se cMp^lqreq adi zmeiai. {DE tu zool gd. prizfln(.m. svakinia cta64en adj -oskrbljen. zmotati.. n+ rec cMlTeH. skri!'aj rnpl pnkrastr se prebiti skozi cuaa 11. csata sMa. tav{nJe cHoBtAeH[e. znosnost ct|o(Il ce. +. doleteti. ct[IoKeE.l. smelav. imol ogreti.. .n€ f sneini plug cHervaKaf sneZinka cnefa pl imanjkati. nemir.ifipl vznermnu.Ba r'f. preskrbljen cHa6AeHocrpreskrbljenost I ca 6. \ati. gl. pokroviteljski cHucxoAFlerl|ocrcfirrcxo^Atf Bocr t prijaznost. in?f vmi. cHokyB _9P pf.di smrtw nosen cMproBHEIa I mrliski list cMlrtrr[eH adi namfSden cMlrmeHocr I namrldenost rrrpl prjkrasti se. -. cueuryra pf. spletkarka cMIruHe ce. ceHRa qeMa telo KT'.qmjAlra pf. impl pr'sncti (sliko. preskrbeti€skrbovati.. cxenra. impf 'oskrbeti. {aIE nr sneteni m{)t pl. pl primanjkovati.edr sinodi. sklefuti: siomnif seizmisljati. ponilen. Sati. cHeMot<!tsa pf. skrbovalec cna64lrane z preskrbovanje ct''a6tI intrt fl/i snubiti za drugega. . Jtvuq&e . cugoRalrclt ctJ. cruorrryua. se. nakle pau cl.neEati koga-mesati cMlllitsa ce 1l usmiliti se c'ln'rpe'I a41 pomrrJen. hoditi sem in tia: -cc: hoditi sem in ti.do[+ tevati. ovirati.

li€ oskuben.zbiratelj co6rpaqru adi zb:Ltulski. 2. ki 'rrB ga je moa ob. soglasen.zl co 3ApaBJer zDogom!. -psa adi zbiralen (leda). . n ttsecof acE ce. skladati se cosnafarse ujemanje. uzugatiobvladovati. sleii se-sla-ce: lili s c co6op r'.. -ce: posvetovati se coBerlaa^Illut1e z lrosvetovalnlca coBeTllalse rr pOSVetOVanje co6operrRradi sobojevniski co6opr. semenj co6oparr. pregraqrar comaraHrq. (konstrukcija namesto que co re6e veznika jaz in ti.J4. legna. pf. ograditi. co6. oogcoAupa im pl gl. uvidetiagledovall. cotae(uBa pf.diniti .2 svet coBerarr(. co6ila pl. co or^eA rra glede na. 2. .fl svetovalec coBer!tsa tn pt svetovati. nabiralen co6rmfe. -aEa. -ce: di se. i/zpf dogoditidogajati se hkrati. vseDovan gram enih misli. svetovalka coaerrr[qr(E ddi svetovalski. coAepFa pL r.sezidati. zbll. adi razgaljen. -Eqtt .0loadi Zen. t az\ ezova' odreti. kraj zborovanja.vladati . I defl od..adj posverovaten. Itg ldm co6Aas'iB. lig vredi. shod. gl.CIIYXAEII 394 coEgrvaarEe coB/raAa 395 c{reArueEue ctryrKAerr lil ialosteD. coatraaHece. ujeti se-ujemati se. co0^a4a. <sa Qdj l. podirati co6opxure n " zborovaliSde. rl podiranje.sieti. skla'r danje adv coaDeMe pravocasno corieruenadi-sodoben corieruem. rateliski co6rpek.-sporazumevati se. zbiralisde co6r4rar6en zbiranje co6[pa. ogoleti corpa{s. p(! trtost 'if cHvr(An ce{HvxAlra ce pl. zavesten co6y. odstaviri{dstavliati. coraaclta ce pf.. skuDadinski. n ic. ifitr I . sodavica coAejcrBo11 sodelovanjc. -q{ n sv6tnik. spoznavau cororcs. codepFa pL impl zbrati.cHa adi vesten coBecen.r n pohujslj ivec co6^aq!tsaEe z pohuj Sevanje co6^er<lratEa I slalilnica co6aeryraEe n slaienje co6^eqe. lmpI . ogolel.potrt co praep: s. co6opa. futh cot^e.E. inpl podreti. skrrp{rtirrski zbor.c'. svetovalen corero43ierl. inpl obvladati.ttPl vezatiodvezovati. obcoBpEeEcTBo tl popolnost segati.a. imrf skul)it i. -bna qdi zborovalen.-pqu m soborec. brezhibno: coAlrriaeH. oropati."azgalit-i. coAlrr(rdrcKnadi vsebinski slnnJau se coAlrr(rre^ m mat rttTrogokratnik coraacr(a f g/arn soglasnik. pri. svetovalec corerrqa+orerrmqca I svdtnica.ecyr pf .er?premagovanje. co6Hpa. strinjanje coeArrEedae. coBp3!!a pl. obvladovanie lit arh coBMecreH. cotpa(uBa pt.^dawa pf.u(a n. coB. inpl prebuditiprebujati zavest. raztrgati-odirati. premagovati coD^aA ddj premagljiv. bgoliti. m. popom. co6a sobica codnurre n avgm od. proStcnje. konzonart coAlry'(n ce. coBecHocrt vestnost coBecr f vest coDet . zborovanje codzpa^mre fl zbomi prostor.fig f.coApr€JHocr I bogata vscbina Iulnosl coNrr'KA itupl vsebovati.oo' coAepe. naolratl co(la. impl . coApronra-coAproJ.r1 soglasniSki.j sezut coDa Krat tkalski dolnidek . 'i<) co Map(a ti rre in Marko co6epe. Zati se. coBpeMeHocr f sodobnost pomagatr coDpse.ain osKuDstr-slacrtr. se. 2.La9E\t t f. HacraH co6trqe{o6l|.e. soda (natriievesoli). coAltvxlpa ce pf. impl sleci. c'o6'UAy!' pf . skladen. zasedanja co6paHne. impf sezutt sezuvau co6yes ad. cotupFa pf.-asa ^di obdi skupen._-rE nr sodobnik zagledati. l4n popolnoma. premagati. coraacltaEe n soglalanje.-c!6. impf zd. ze. coaaaMnDocT premagrlrvost / coB^aA!&rlr. 3. {la n arh dogodek. -tIla n 1. bina impf sporaz]umeti se.'ra pl. coroN...r m zbiralec. dog.stolen co6opeq. odstav lI a nI c coOopeir. impf opp snelt-snemau co6zp zn zbor.sploSen. L zbor. -aHI|ln somescan corimfarrr<aI some3danka corial. nabrati-zbirati.potrt crrqrKAeuocrI otoznost. z skupsaina -nla co6yAes adj lit zavede\. coAepe nan coBpureEo adv l. soD O IC V nTK svernlsl<l coaeroAaBerr.konzonanten coAprcaweuJa l.. co6lesvr. osolelost cor6arr. cof^aceE. irrpf postatipostajati otirZen. zaveqnost co6ye. t??lpl zgraditi. sprostiti-sprosleti gati EOBpEren ad.oropan cob'nesocr f razgaljenost.PG coBlreMerfiqa4oDpeMerfirrKa I moc soctoonlcat coAejqBlBa impl sodclovatl.alm adl pohujstjiv co6raamre. -an 4/. -. coBnara ce pJ. co6a velika soba. .rel(lBa. zbiren.co6. tr'ti.JHa adi vsobi sko bogat 2. povsem coDpmeHocr f popolnost. zbi.nt iti se. co{peulBa pL lmpl se-sreliti DresreSiti coaa-1.sprijateljiti se trjevanje. lig sleoskubsti. 'ce: biti obseZcn.ncru-i adj some5danski corpeut. sobana co6aaralt.co6^as|a I pohujsanle pohujSati-pohuiSevati' co6^a.

soautje.irnff. tel< co36op[ ce{€6op!tsa ce pl cljKa I zoor. -I|Ja fl dvom. sAaAer dlovek je tako ustvarJaren.eth kolia od coRo^ som Zool sokol spodspodimpf cKpa- coKoa.pl. pomi @r(a rraocr I soautnost.innf coJlBtr cojylllr|lr( croMl{Ere]tcrr pJ. nareditiristvarjapati zvezo oZiviti-oZivtiati oX.'Ds. co''Kwu'a Dl.r!Ta. cgKPlc3 . delo.ooumetr.rKa f za\ez- I I t I t t I I I I I I I I {olka coK e n d. zomltr co3€Mepl 1. sum co. stolpnlclt co^ne ce. -pxa a/l solitl:rrarzEgan. I $olisl-$r) coJy3rr[r(.r qogovonu se qlrtau za zenskamr cosDlqeE. cKa.. povezati'lrovezovativ zvg slvaruen zo. cosupa pl. co. usm|llen je coM[c^eI|I|K. mzKlatr.lcoltia\6 -n alem od co(aK uliziti se. sKraJsau-KmJsall.rK. Irg zakladnica coKpnra. fl dojemanje. zancsljiv coxlacrmvna f soudenla. sum. su- listka (tudi tis) dvom.. t skladnost.impf mltl zromlll. qoDeKor e raKa co.coeAuuet zcdinitev. _driati s kom. sc-sm tal sc -ce: cox. 2. ifiql kom v zvezol skleniii-skle. stopati s ca34a. a. so. 2.lig volrrrrrir r.Kr zanemarla dom co 3a. -6: veri{Zivljati.Iam sten DocesrnlsKl ca^3tr impf solzeti (oko). 3a Smarnica. videti. -Bqn zn s0lzivct: coKaqapcKrr poce(plin) . tic pogBvllno coaasa I solni rudnik. inpf sKnll-sKrrvatr. l.rzrzumetr.impf co^[AdpeH.l fan porestnica.. tt mlll.r. zdrobiti.co^trcT{o licTKa m. zdruliti-zedinievati. sumliiv . itupl zcdiniti. BpeMeTo co3Aar! .cdssav!.lo.cn coaNrir . r obzalovanje. kem spo5itispo. solzicc zensKa. ra. zbrati modi.) spraviti v. 'ce: stopiti. -!gr m somisljenik.. sol. zbrati se: za-cs vedeti se. prt.Beq... imPf hrabriti. u.aaw adj sotulen.hirmonidnost calY3 ft zveza c@Ag8a+€-. coJxmradj Sojin skladen. razDltr-loqoMlleBalne. zdru.{IIa adi p'nnil(F vaten. delati.drutcvati.coKparuB d. ?t. coxo. resen. g[. so- coKlxrBrlrre n hrh lit ba> gastvo. pes tazbiti. das ga je naredil "raKos taKsnesa cos4arael -uJa n arh ustvaritev. cojlBysa pf. pomuovzunost corKaaltsa6e. co3aa!.. pornift> vanJe. Irg ooletl coMlraoceH. . DUlatl coKpaTv.rpa pf.. gt. shtrcoKane. .raranka con<ni:e<ontrue pt seZeti.le. tI soSolec den.3. opomoCi si cdlrrallalEe. pf . in|/ zmleti: fig. impf kljat pretepsti-pretepati.r coKaqapKa.(samo sg) l. razDrJall corutdp rn solitdr. -uH ttt ulica codeHunaDadi slankast. (samo 3. z$adlti-zid. pl tu. iti lt.\ ft fam rasai pasmai roq cojaAe irII ce+ojaAlBa Mq ce co apEut(.a pl. zdtuiiteq 2. coKanllB pf. bitje cosAarea m drft ustvarialec. sumlucenle coMqeHEe. uvtdevanle c. IIC-CKIIrytsA ralr Koga coK^acBriK. imol sa zidati. co uAeH. -qr| rft solnica. rojak iz istega lrraja. -48 tt souaenec.. cKvc'I (tudi its) -l<]llt co l. hamoniien col^Ala adj indecl fam iz co3Blqje ri sozvodje dobre hi5e (dlovek)j dobre @salIllrocr pasme (Zival) sozvolnost. krrtl coKoaette z hrabrenje.ti. s()cutrc ctrxrrr[. porskatr zrlvctlc coMeae. sDoznati cosuAa. coKprrya pl. t krajan. ugleoa od ctalec col. ustvarjaDje. coc{rrryBa pt. sg) zell ooDlu-coorvatr -3.Da. vzjveti se vrivljati se v kaj c..a . 6pKa cojrs. -lula adi dvom. . vzlv{anJe cor(rre^. ustvariti.lilrl cor(o^6A f lil pomilovanje. coKEE\. zomDrlr. p() sooa za sot nlca coaapErqa I solni rudnik (kacoJyrmrrxt adl zaveznilki mena sol) cojy3Hnrtlrao n zavezniil'lto coAen adi slan (rudi /ig) coKaK.(saho os. usmrtJen coMtl oqr I .@rreaerr. sr. bujanje co'(oL'' .r. gl.o3rrae. impl zaKnn se.Soja.rl.f. zasmiliti lx)rnilov.oxtloltsa&e z otivljanje. stvar. ce.potomrn. prxlpi. stvantel|lca cd4pq6g. _ stvariteli: rel stvarnil< cor4are.rri I ustvarjalka.lrfivlu.inrpt opazi.-qrl fi zaveznik coj ysurqaroh3rtra. zativetis dim (jo. pomllovaul le coiK@ee ce pl vliveti se v kaj.44t. pg- ti. !ce: nastati-nastajati. <aEraadi sozvoteo. odrrala pf. cKnren. Tn.sna adj zvezen ustvarramost cohBtr. puS6ati dica coa3^nB adl solzen corarrr adj uliden co^|{ impl soliti.coxBreN€ m. kem sDo na coepiaer adj zedinjen. coMe^!tsa pf. impt de sp!€Jeu.adiu coqre. coK!4g. 4B.tti. coJleen. ljiv. os. privrZenec cordicaeltrrqa f somisljcnic coMnule n atgm od coM velik som coMEera ce impf dvomili. /ig trosili @r('dde.colrel[tr|a f slanost ue-cKarryBa colsa I solza. ztunevanJe. -4ra ddi solidcn. izf itt'r'liLi sodutie-obzalovati.. impf lit co3far1grrr 4di ustvarjaleD.

g. DG coclme vsqm. coaartyaa pf.c. spreElj evalec conars{qa-coEaTErqfta f sG potnica. sani^tr se. copaoorytsarGen sodelovanie ifpf.nasprbti.atne.cou1rlrBKa t zaspat ka. -uu . sladko spanje cotllnteB sonEen. -Br|a dll sestaven c. coHlTa pf. 'MII ce se mr san]a coH E 4di zaspan. Drometni milidnik coo6pa(aJ-m promet lil coo6pa(ajqa I lir prometaa . con[Ha. soocrtr co4nb a&t najprej. pust.vest cdrnrmr. sestava: se_ stavek. coHA[Deu. primemo. coiatrnr<. cotrocraBvBa tf. intpl zasIlsan-zasltsevati coc[a I zamet Ae6e x clrexo t cocrE visoki sneZni zameti MII Ce. sonaroonJ Inl. comoa n ce zf.nasprotovanJe conepHlFrn ir?rpf tekmovati. vinoraz. Koncentrirati. {rja r? sporoailo. obvesdanie coocHoDaq tit soustanovitelj tt cona I drog.. nvatsKl copa6oryra impl iodelovati coru6 uu ce. intpf.il nasDfotnik. -mi ft lastnik co. sen. . pfaep s.I'iIa qdj ustrezen. irapy' postaviti. dremav . coFre coo6pa3eE.:. domiselnost coo6DasHo adr lit lstrez\o. upuslusiti. tekmec co[epHrtrla{olreprlnqKa I lit nasprotnica. spremljevalka conarrnrqK[ 4di sopotniiki corl. -laa edi lit ptometen coo6pakaeq.nica.pogubljati.-utl tn sooeolc cotracaeAl'Ilqa4oHacrleAl|lrrrKal sodedinja coEdT r?' sonet coBrr. zakon cotrc"Be[ adi lasten coucraelm<. uskladiti. drerEvec coE/ltlBrrqa. iftpl..+? I ar< rolaLrnJa. tekmica coneprqqetEe r? lil tekmovanJe. uskla. cErlrura spa- coH HnlrrTo noclaTr<o mc n1 slajSegaod sanj coHapoAlrr4 -q|| fl roJaK. (""y" 3. catr samo sg gl. spenlati.octaaa. rrrr zeJo. dremavka cor4e z sonce. v skladu z. coo6pa3!tsa pI.F. domiseln. cTzul conepqtu(.a adt s silo..vozrtl cob6pa*abu. kakor coo6pa3lqar6e n lit prilagaiacoo6part. prtmeren cooABerqrBor? skladnost. fri. Jnik-alno) nid. sondna lud. inpf . spis cocraBeH. usrediti cocraB tt sestav.aadi lit nstrezen..n. zapreti. ixr'/ unlctu.sg) zalu. priravnan c(xr6poil|. 2ipresu. coceM ue caKa Aa qye nid nole slilati coceA"cocerKa rz.! srtr cocmuJa f fam ufitetjc coc/rlEa.EcrDeErxlaio[crBeErsKa I laStmca cotrcrBern|qKn adi lastniSki concrBeru[rrBo r? lastnistvo cotrcrDeHocr I lastnina cop z _kosir. ir. saurje.lati se coflrpaqxa I za\tora.a coHac^eAHru(. coruI\.. sonaev ^di coHrreBrqa I sonce. sondni svetloba cotrrerqe /r dern od couJqe sgndece cossor^eA fi bot sol]l. mertau. gorjaia. spetl (Konju nogo)poqsravlJatl nogo.os. . {x r'? zakonec corpyxmrrur adj zaftonski conpYxsntrrrBo n zakonsko Zivljenje. sonarodniak coHapoaHlrqa-coHapqA*. obvestilo. . impf odpasati-odpasovati gt. prirlvniti-prllagajiti. . . c@TawDa pl.adj lit nasprotni- cor<rc n dem od co6a sobica. prtr nKral 7 coce ageq.lnocr I lit uvidevno. pogubttt. nasDrotovatl conepmnuor. sq slasnost co-. palica. spanje. -rwa adi lit rrvidcvcn. cocHn-yaa p/. predvsem cotrpe pf ustaviti. tt _ sno coclln€. coccqyBfl PJ. -Bq ?n zaspar\e. Itnpt sesekati. €n n soprog cotrpyra I soproga conpy:rcrm. . sondna roza couqoraeAoa adj sondniden corrroK r?r deffi hip od. sesekliati coc''. zadriati. son-cei clu se €oHqaHmla t sonEarica collsar6e 12sondenje cottqe n tLem od cotl rahel sen. f soscd-soseoa cocerrunr adf sosedin coceqe. obtiaati. coceKlTa.iti naJmanJ. -uFcoce^a{Ra t?t.a sodeLavec copa6ortnt4a{opaoonuu<a I sooetavKa copa6orErtrq adi sodelavski sKl. -tHa-coMorcl(u adi Zameten coMqr m lar?1 hleb belega kruha cotl oA nec. -qI| r4 . cocavuritsa pf. skupaj z. obstati conplT.nolell conzpa impf ustavljati. rcvnlr. izpl.Dameten coo6oiirre. -ce: zadrZe. COCIII|Ba MIl ce pf.t. rezmk copa6orxaI sodelovanie copaoorHuK. sDoqrsavalr collocraBl. razsodno6t.r rsckitli. coomnTlla Pl. sumljivost colir'loIm znmet coMoreE. skladati se coomrlreq{e. umdevati. ustavliati se.Ta tf. v skladu. SpotaxnrJrse-spotikati -ce: se. tmm sporoditisporoaati coomrllIB:rr6e /t sporocanJe.oArercralla im pl rustrezati. podstavljanjE n<ige coIIIIe.ila cooABertE. podstaviti nogo. vinjak. -ryr rr sopotnik. razsoden.lit opravljati Dromel. imDf sestaviti-sestavljati-''' . I sovaidan-sovaidanka catceu adv popolnoma. lig milo bitje corrsa itupf sonditi. tig ovira com<a / spona za noqe (Dri Zivini).r/ lil DritaEoditi. silonrit.lrli'd ft lit ptometnik.Dr-rralnavall cobooaruieaen. zaspan postati-horeu spatl cocpeaotroqu p/ osredotoiiti. z.coMuure^goct 398 C{'IaItrC co[epH K 399 tzotc coglaBrl coMrrurerurocr t dvomljivost.ce: ustaviti se.. zadrZevati." coHllulla.

. slrrrrl pecrna crtr|aecr ddi skalnat c/I. impl spccincrrau. qapEEa I soparica crmpruHaatrapEortrJ f gl.. crmK!tsa pl. vriniti. -3Mor ru socialicocraBlBaq ft sestavljavec zem cocTaBlrBaqKa adi sestavljav. upadati. pospravljanje. svojevrstnosl c[e!m. odre:ilnost. ".n ltt a\tor cocrofl cc i. . lmpf selic{/r m sat.[[. ifipl lllrtcurlr staro.. ct wfri€ pt. HeMac rp ni krrca. plundral cfleqe ce. crc. -un co. so'? cuanaK{trauak m bot apinaEa lalje colqecl!yla impf so]u:delete.uniditi.iav. . zastoj. zaostal ctreqeHosr I krlljalost. sobiva.otDaxa. vtakniti. pozmozen ie to napraviti milovanje cocaojxa I sestaviila. impf specrauarau cneqnjar*cr tn specialist.pripadati daii:unidevati.it spesniti-pesniti.iri JaIr v rasu cfles'e'I ali krzljav. irnpt laft pog\ar:. odreSenik. re Sevalen c'laf.coclral!alr cnapr|Ifia cooc cItrrp corpJaarieau. impf crlaAr|e. zvelidar cracrireaeg. posebeD. lasten creqrros. Dokon&vati -pf. plitlikavec qret lpqeu adj kr'l.cartE ''jre'I co. hutla rrln. zmanlu. nopovedovalec.c<tcrapwa pf. satje col'ElratrKinf farn ! Ee\anje ti.nakazati cocrlrqrr.{EtF m ttm zaspa d cooa f zofa. posebnost. sesta. corma .. colxat\M pf .stareti cocToPYBorr.Iildenje . spadati.Ba pf ohraniti. poseben.pridobiti. padati. cnaAHyiffirt sttet:t. pl.n|ocr / specifianost. odresilen crracoHocHocrt relilnost. cousaKpa pf.colveruwca m.je. nagnati. zalkmet iao. impl d\tl v kaj. .tl1 cc cru43 f neurje. .krd I vati. stena.n Pesn odmor. impf . . cot{|ll!/aa n.rp. corpYaa pt nizati..zaspant qflxra.cqar|r. rn lrl ureort!. c[aAne.tf. oslareu{le. pasti. impf 1. izdelati. poaEvalec cneqaj&reH.la coryJdAerr. posebnost. selivati coftae. cneq!. ctacrpa | 14fi ufeJenosr (oG ma) cnacrpfi. upasti. zaostal cnerrlpwr ce pf gl. na!teti cflerFonqeH. distitic[ac!tsarEez resevanje ctracvBarr relevalec nr cuaclra*<r 4di reSevalski. diva! ctrapeE.raa cdl socialen cnac{rracc[ue m afh relite\r" zvelidanje. clele/truEa n. snezni metez.sla!i.-pEa 4di soparen @Qp. sestavitilirti staro. koeksistenca divo) cornEe.M. sobivati seivediti. obvaro irlli vati cocrojoa / stcnje.t(. rmpl zasluZiti. rcScvati cracrre^ rn resitelj. cracFa pJ. I I I I sDansem cmie pt impers mu cc crnt pll bi cErerre n spanje cErJa. izvedenec ctreqltja 816r m specialiteta. zn.Ba ce 'ot. craarryla p. zanik|]r. posrediti se-zmagG ctra3Ma spazma.qd adj relilen.2. c[acrrrpa.rpf sestati. . -Fr rn krlljavcc.l. odrcScnje. ooiMee{olFdeaa impf tit natandnoizpolnjevati zmodi.lrrra adi reSilen. lig hrana. zveliaaven cnacEre^KaI resiteljica cnacrursadi re3liiv cnacoHoceu. zarrikmost. cnac[.. . zvelidarmost cfiacrrpas. zaostalost cflesoK. caelle[n. vrsten. . -qlla 4di soden (tudi cocTatroK. pozgau. znitati. cneryra pf.soulentacraana I . sodelovati cnaaRo. adj ski cocra|re ce. trg sKunau xomu KaJ souaenec-sololec. cmc-T.l (nav. pocrstrnurejati. f ctrjaK{Ba. zporeti cnelam alj Cuda3ki cnepa[rosr t dudastvo c!'eq m fam (skrajlano iz spo cialist) mojster. tmpl festtt. sestavni ' atel impl lit collrlBcrRyaa tmpl L sodustvovad. tmpl ut narediti.rr.*Pt sistirati.sestopiti cotroua m satan c'Iai?. kloj.c r?staranle delati. iti po sredi colwem<. crla. sestavljati .imenitnost 26 Maleatolsko-slovet8u sloY6r caelqg*tqina. een irrpl scstati se-sestajatise coqnoao[rja f sociologija coqer|.r\.ul) titi cfluxep. (rDpers)oremasc nlr.Dom[ovall c(rclrurecrBira impf lit k@kc.n. roj e Bo corrllEcrBed adi lit soauten. f zaspanka vati se. qtagKo cwrc impl .e n fam urejanje. tmn spremeniti v pepel. spakiralr.napovcdovo Ikn cE|^a I skala. so cocroj6a c bili zmoren. -ptia. naDoditi cn-ee. pesnikovati cneKrap rfl speKlrum . e n tQm z spant. pohistvo soSolka za spalruco collrecrao soudeletba. fig predelati (gracocvr!rlects.tmDt j. slu_titisi zakriljati.f i*4 . spalnica. collteicorilpa.colndaf. i.uDarsen lit sotit je-.izjemen ctreudairu3*trra pl. c'fiP .pfpospraviti. f spikcr. naorqono poplsatl.IrY8l pt.. gl. . odrelilen.s|a adi specifiden. -rEa adi specialen. Domilovalen cocroj6a Aa ro naqpaBrr coq!tscrBo r? lif sodutje. 6e3 cflrp brcz odrrlotx I I I I I I T I I I . Jeo ^ p''. pl. strc kovnjak. cocrallwa ce zf. nikrn. stkati-tkati Sati. DokonBa. v zvczi) rqr[l crllrJa prv! spancc cll|jas r?rspavaa. cl'€tsd pt lit driati se desa. coudaartgrr|q(f. ctreqa !ts4 p/. r?rsestaneK -!ul cocrorryaarre'? sestajanje ftEl cow tmpl pokazati.at fam miza.

y. impf aen napoditi-poditi. primerjati. spomenik crocobeu.pJ. zaoovouen. 2. ganJarr crrnroMeuocT I udomatenost. pozaplesti. vezen. cnoroAoaI sporarzum ukrodenost clrurioMu. sr atJrvr. cnbueupa pf.ctrocn.cnowa!. spo.uliti . cnouox<1ea pf.strniti. -ul rz l. KOmDarauven c'rcpefe& -pa ad. cnoroA!tsA ce pJ. . q ecryB. tost. . I Sportnik-gportldca 26r proti. pl. imtl vrednega. 6Ha adi sposoben.. tmn vzporeqru. potuhnj enost clroMrrHar6e omenJanje.krikiiti cnaycra.kompakten crr^orcrrocr/ zdruzenost.crloMeH\iBa .poma-pL satl cr6no:n9. jiti zvezatispajati..I vprega (tivine). impf spc-. potunnltt SeS(flvatr.lenar. i/ipf spotiti se.vezati gt. cnaasgwa tf. strnjeD. napeu mocl -Ce: qropr m spon cnopnicr. vibt.peMapr..nagnalr. cnaycrlra pl irrl crtrtcoK..qtoMafa. naplflvn.potiti sc qrorHlBar6€ r l. se.. upadati._. pognau.cmlpa a cmpd^a I spirallr. nagnati-na. dobri priiatelii spraviti (kosilo). {Ja dasopis. neDrsrveno cnopeNrcqr I stranskost qlope'I. impf qror. gl. cno4anen adf zadulen.lro.Hocr I brejost pri svinlan cnpaurTlf .do.cnenajysa.a pf l. cloMeEmrla t.rov6oBra c[peMa rar(oBr.ost cnopeAHo 44. (samo 3.str||icnost. posrransKega pomena. rttlPt spomnrtr se-spomrnjatr se cnoMome. devati.cr. gl.li zgosaen. impf UIIII. clctr ecKa I sploSliti. cnodpxysa fl.kulturni. cnopeA 3aKOlroT po za{onu. cnpaur!tsa pJ. . naganJan. ploliit.. impl sptclispregati (Zivino).zporejati.sncen ti. rczdmtiti. naToT cryeya t priprava. crloMeHe.{Ha ddl Spiritcn..j primerjalen.cru. lllrurpr cm4YieH. k(! tanec cErpr n Spirit. . qan preq.tnpf ponorctt-noteti. c[opeA qlocoosocrllTe Do zmoznostih. spodbadati cnorlfe ce.aep.dj mien.cnoroAu ce.AdBocr I primerlj iv. lig zbemozllo sredstvo gau-zapletatr cnoMeH tn sDomin cnrerrarr adi zmesan. pobegniti qryrera. zmoznost prikrit. l. spomenica.cnotaa. clx)lcn. trpe. zaoovollnl zoDje. potuhspomrnsKaKnJrga. cnoMH!ts4 cq. impf podnetitl' spodbosti-netiti. ponorel omenrtromenlan. preptasitiplaSiti nn$Ke. impf pomoq-pomagau qtona aDn ce. drobec. -cnaecr6u noc c\o^al fam (izraz hval&nozmedkan nos: c[AecKarra!{rsti) hvala: cno^ai 6orv! Itr ja plosdat kroznik hvila bosui ct ecrld. -Ce: potaJevau se cnorepa.l.poganJarl. popihati io. iypl den. cloMorEv.i. po. pL impl crroMararo 4 pomagalo. fig p@ cnoMeH-[ oqa t spominska gna (.ad. cnlaBrre{n aBlr!tsa croru. ittlpl cnoKoiHu 3a6z razdel iene prestrasiti. zediniti '' vlla cnrye ce pf lam pogirriti. zamotati. pnspG dobiti-\. o ti se deiju).rHara ljube . zmazati cuoKoJrrcsrf mirnost cr ecKas adi sDlosden.j stranski cx'ope$r. zdmzen.Ra.n{rrlrr mrnJzrnJe'1 sKnlr-pnl{nvan. W stan Drrsmoren cnowa prq. impf cnoroA6eH adi sporazumen udomaditi ukrotiti-udoma. prispodabljati ctropeAr. !panovrJa cnperHe. cr@a -ce: I trldica. za cnaarne. . ctr0repyaa pf. qroTlllla l.cuoE nB ali spojljiv co. zaDloskati-Dloskati cErroMeH adi udomaden. jezikovzmoTetl ni): 2. u.e n faft traiaije crroMeHrK. cn^orF cmcarfue. ukrocio6prca.lil minsko odlikovanie ctroru{e. cnoMuna pl.i('. . 2. primerjanje crdope6eE. ctrpem pl. zme cnorrene. clflc(vBa Dl imDl z!strohneti '' kridali. -Jr|a adj spojen.-JHa a.trE adi primerljiv ctrope. tzoDtazDa BOAr-rC[peMa ce^oTo pot pelje proti vasi. crIoIIa aaFa ce pf . odjenjati{dieniavati cwrtere. krotiti. cnoKoJctEoz tntr kan. 402 ctroMeII-E.IDTEH c[^oru.cttacryoa pf. cnorxyra ce p/. spG *E::"^. aparat clpaaeA IIB ddi praviacn ctrpaBeAnBocr I pravilnost cnpac. crropeA M€rre po molem mnentu cnbpe46a. (nagrobni. spomrnlac\^''cr. fig po' sti raluni. potcnic cnpaBa I priprava.os. itnpJ fam (nav z zaimkom Jn) pobrisati jo.Ioqa clloMeHuK 403 cnpeMa cr^ort|l d. pnmerrlr.ep w.zmed. pridutek sen pl ctroAaBq zaduJiti. Vprect Se.cnoprf crt(a tfl. zzuecl rrK preq. AeAeHrr Kpl|IIrust ated. oprema. zadaviti cu aB fl splav. I\. impf detidevati v kopice (seno) cno. -!q m sezn m nlosniti. Dlo{da cloMHe crr. cltrfaKa. skri. imPf p. cntacnloa prf. 2. pl . impl . ctoprr lt4lf lam tr^i^tr. My. nctcn. lig faftl \zge ir?rpf sporazumeti se-sporazumevatlse ostati krotek iiti. crDrroM!tsapf. impf gL ctr0raeqocr f prikritost. ostru. rodomik ctroco6-aocr f sposobnost. naloliTl Sl Dreme.r.primerjava. M lmpl pomocl. cnoTepa cyIIII'IHaOat mU le Velra clonre-crroruHa. ctrojpa pf. brod ctro4o6t pf ath spozt ti.kompaktnost pl. polastiti splahnetiplahn?ti: -'iroasti-popustiti-poplsta.Koes. spodbadanjc.

sredilden cpeArurrrert sredi5de .pM adi sorazme cnpgDlre. infi srcmo-tltl. Primeriti.Bocr izvedlj ivost I cpasa pf lit poraziti. premactrpoBoAflux.aMexafDKq -BqrI m $ameL arpornna ad. -ce: mota.ce. cpaiuerire.cEpoBtrpa. cfiIf. cllpofl{a!tsa ce PL rrnpt upfetr se-uplrau se crqrornaHocr f nasprotnost.grpgDr_Da cpasMepeE. oveneti.srarnotenje. prevodgati. voo oDravlratr c[IroEoA€s.impf pripravru-prrPravuan. se. -ona adj nasproten c4pcrfrrBu . oA Dreb au se cpaM rre ce 6era laiie ie t$o.-Asa adi spremen. opravitidelati. 4tra 44.cnyEflr.clrdfie vsak po svc un mocen cp. -urtra adj osrcdn ji. oZgati.zarost.cnpeMa.€Ir adj sparjen. c-panqra pl. ovel sprcu sc.srditi.!nra adj prisrlen. mcd cpalllltr4a / nesramflca.. opedi. vcld cpa3Mepuocr I sorazmernost tj (nit). oveinl pl . srcdnja leta . prcbiti se. jeziti kog.mocr I prisranost.v dez. merje. impf spuljaviti-spremljati. zadrlati-braniti. qrperre lltsa pl. fk pretresti nik (elektrike. -/rqrr-cpeArnrItrIrotu(a m. -pHa 4di soparen cnp[nYKa. spremljevalec . winiti-vlaliti skozi. srtn-sDuscatl vati.lsl( (|-DEa ntevesKr cpelno(+peAeno( / polnod cpeArro(eg. ard. nelo€liivo se poveza.katerlm sr nevestana svatol zakriva obraz cpaMvaeu.veUkost sprevodnik. nasprotje qDra ?f zadrhteti. cpaMeH cpaMer6e cpeAn cpAeqeH. f sorazizvajalec.r. rz srd." den cpeAHoEraoaeq... naglc ze cpdpee iflpf srebriti sc lltvec cpe6peeEez srebrenjc ciiu*oocr I srameZljieost cpe6perradi srebm cpai@. radr'rcvati pasti na tla-premeta-ce: cnpctxa. lmn potefFttr skozi. cpacuar adj zrasel. obseg. ki ga iz sramu noae cpeAeH 4dj urejen cpeAeH. porucqpoao^rB odj izvedljiv sen crtrpoDoA. podreti na tla-podirati. impl spaclJp^u pl orgati. oA cTpaBce 6era.elreAoBeqeH. pbbggniti pred straho.rxaI robec. cpcABoB€KoDeH. poKatl crypr.preap nasproti. -futa aJj polr.cpaM4paMer( zl sram. srcen qrAe. cpeA!ts4 pJ.-rF ?z l. rmpl q!pne^a. zgtbati. cqrcvryua 7f.adj lil uniden. preptrau se -ce:_ crype[.ma adj srcdnlilr ti. 2.n. r[poDeAfEa pf. cpaMg{qe n ostaner Jeqt v cpeA6af sreaanjc.pl. .. cpeA3rffes. HeMa cpaMoravsaKooelo Je casrno cpaMorn^aK. napelje. cnpe|rllBa pt. !'Mpe cr4reMa Be r.pa6ora. sprenarediti. cnyp!tsa pt.rraeH. na drugi rJrvec slraru cpaMerr. . impl vati se sprcti'dclati razprlije. streti. cpeAo[ocfin sredpost cpacse.TprHa preq sramolo set Je prolr vetru: ceKol cpaMerRrrBadj sr ameZlji't cllpoflr. . -r/tr|a adi l. jeza zlmsKl I I t I . oA. -M a 4cI1 p pmvlJen cnp€Mx. sra'Irc- ten.umrl je .. iwra 4di sle(k) I I I I t I I I I I nagota. vdevati. tl ranlu qrpoBeAe.. ifipf ulr niti. napeualu trg uve. dizenterija cpAn itzpf. ipacrlra pt.'B adi togoten.aePsredi. . zravDati. -uJt n7 arlt st<brnik navati. cpasMelr{paSMepa tn. tig izvajati cpa6otri. kot cflporr-r BeTpor Pq. cqtafiorysa pf.i src(lp(tsten cpacre. cevi) cpa38'v.ctrpeMerl zen do domovine. diveti se v kaj-zlratdati let se cpeAoDelnr(rcrf srednja slrF cPacHFar6en zrasdanje. riti. tmPI |trcpl6a+plex f. movanle cpaw. 4n4t sramen. -'Ce: -osramouu se cD M EB atli sramezliiv jivka ciaxamra i srameZl cpaMruDKo. Iolski sti se. cnpHrrlF(lla p/. nihde pospraviti 'AHa adi srcdrii cpauora. zateti-zalenjati pokatos! n. moka\. vzporeadj dctn srLcpe6penr(as diti-primerjati brast cpauMq -ut ftL nesrarlurez qteA Pr.. ctrypesocr I sparjenost. cr44[ra pf. opari. osmmoeen cpaMer6e.l. f srednicsolcc. impf gl. sra. cpaME - cpeAnEe[.. 2.cpe6peHuK.taffi cpauornja f clreAeHocr t urejenost sramota: srarnni deli telesa. uK Dreo vetlKo nocro cupeMes.. s.cpacH!ts4 cpeM. srInost cqporxaeH. cpt^cwlBa imlt zraI. rascanle cpeAollocell.n spremstvo.w n Iam stamota cpaMlBa. -uJa z prinerjava prevoden(o tici.. poravnali-zrav. scst:rrrcl\ skledi. proti. ren n.fl rocTt pnpravllenos! cnpcqerrocrt zadrzanost tau cnpcl||r.|. -cei Jezrse nanJ Jezltr. . impl cnwMra f soparica spnertutr. -DqI| m sramez.. impl cnpoBoA . sra'. uresniaevalec:3. zatasel srednjesolka cpacHarocr I zraslost cpeAHo KoncKn adl srcdnjr' cpacfle.-rlqlr m gl. 2. My ce cpNI cpA. spravrtr-spravljarlv sramovalr Se Zadrego. cpattrIyBa pL tflpl 1. vztrepeclrpci. cpAeruEfqa I lam EriLa.

trgoiina s steklenino crar< aIrcKr adi steklarski cmK^aDcrBon steklalstvo crarurci ad. cral!tsa pt.cpmr!tsa pf .|_ce. oogovorjen cpoKoDrtrrK. impl zarezgetati. utrdilj.rha spoznati craBa l sta_s./. I stanovalka. lig tir bistio cpqen4e dem od cptre srte_ '? cpqa I laft steklo cpqeH-cpeecT adi fafi steklen. rusiti.t:??.-rfum4di sreden cpetuu|K. rast. vetost.d. impl cprleln4en. -cql| tt steklorezec cralsrope3eqr(H 4dj stekloresK l cTaAeH. spraviti na docTaq l?t stanovanje. neslilen.trden cra6rrarrrarryJa. po. postaven sraBrrlocT I stasitost.ion._ cpe*aEar.&r.*yf ' dati.. cltiEl|Da pf. vzivet. saaten.cpo4nnrKa I sorod. vstati. impt stabilizrratr. ustalitev cra6rdf3ripa pf. zastala . vsrajanje cra$. Koprca clroAmr4a. impf standardizirati. impf prlkriti. bivati dogajati se cfallllatlgcTaH!tsatnra t ''. skakatr cpqc". cpAer( craor er|. cpmrlra pf. umiriti se crar ap ft steklar crax^apnja I steklenina.-. . Pce: potaiiti se crari ce. lrg oslaberislabetr craolrcaaopeq. rt?tptsrecatr-sfecavatl cpeftaI l. narcditi s(:.i steklen. oprJvltatr cperse. biti.rF tz sorodnik srava. jata er^etd. Jau sc. yAap srana milica.utrditev. cpqern 6e srane bolezni.rqra pl. spustiti s. brati Crko za diko cE'daI zool sfia cp'dmr(.t I I I cpetlie 406 cTaavBace cTarulpa 407 clalalxa t I I I T I I I I diti. pogurnen cPuga I gl. stekleni izdelki craK apKaI steklarica. koDica snopja na polju crat.e -ce: cpam.-Dqa{IXtqeH.ev adj privajen.. -EIra adj fam srten. merilo. pripravniska sluzba. cp4eB ^ccrH Mycry^. stanovanJsr(t DajenrnrK crarmpRa. rce: stabilizlratr se "'3i"u?*. -BIln m staDoda. craK^opeHuga I steklorez ! era erK m stan (uradniSki. ctaEn.depf l. obrazec crauAapArB*Ira pf. postava. --cpo-A!IBa ce pf. stava. stae. dvigniti se. vstaiati. -4ua ad/ srdast cPUeB[Ha t mozeS. inpf skoclu. imDl stanj5ati-tanj5-ati. sreda.t srce. ncprenrllkljiv. enotna mera. opraviti-urejevat i.ilrlec cra[oAaBKa f stanodajalka crarryDa impf od craHc l. -qrra adi postajc cravra f lit pavza.posta\.po dasu doloden. fig zaqreu se cp-mre. sedez(poveljstva) cra'rap .*.la t sleKlarsKa trgovina. vZi. zadriati zase. 2. dobtvati se. crahra ce pf. zareiati. cpA6a.sra_Ba snopia pt. sorodnost cp'oA. -rrlta adi stabijen. jucprtebretLe. krdelo.n stanovalec."r'3jft. vziveti se. DG stajeti. dvisati se: 2. zgoditi se crarmua I postaja craHrrqeH. povezan sorodstveno cpoAeH. oalatl craBII ce pt f4fi sestati se craBrfia f krii. it lpl usesti se (tekodina).igrisle cr6Ao r?dreda. stanovanJsKa natemnlca craHapcKlradi stanovalski cra'l6e'{ aldi stanovaniski cran4ap4 * 1.. sropnla craMoH trl stad. zra\rnati zemlio. {n| I stabilzacrJa. rfipI spnJazniti se. standa. r. cpAeurHr{qa cpqoDeH. gl. postav_ nosr craDr(a / postavka (tarifna). -AEaadi soroden cpoAesocr I privajenost. trgovski.unidevati ' cpap+pnra impf trkovati.postavljarr. ' ' -cti stanjsati se. lig hladen (Dosled) crax.tmpl umlnu.prostor za tekme. qdj pikrit. odmor craHoBnr{aaMetI adi tt dc . raven. pnorzan craexocr f prikritost. porusiti. -ryr m zoot smiak cpuemxrr adl srnj i cpol. -4!r n srednik cpetutrqa I srednica cpx I mozeg strzen.-Aqa dd. 2. stan. -AHa+lar]rocr adi steklast craKlope3eq. dvrst.!'Da.1ti. kitD t nlca cpE$trdl''i'' qdi sorodniski clroABoqr f sorgdnost cpoAcfBo z sorodstvo cpoK ru rok cItoKoB€H. stopalo . postati. uaiteljski) cra ellKt 4di stanovski cra^or€H 4di umirjen toceno mero cra. cTa^o. Irg pogum. sraika.pry m zool poogana cran m palica. cpefl. potaj€-nost crax' m stai.m adj stasit.sluzbenaleta cran. cprK!tsa pf. uniditi-Dodirati. bergla crana^Ka I stopinja. stalen. poJemau craaorrcHocr f umirjenost crar o)(n. -r la ddi obroten. craK aDHl||. lz steKla cp'aKa I lafi griia.'l lit bitie srca cpgeo adj srten. cTaMelI (cTarrorrlrT) r(ilMcll Kamen osamctcc craHoarruTe r? slalillc. odstavck (v knjiei) craDyaa ce ifipf fam sesta.do l. porozltt. impf razKopati.2. umtrjart stab.a'c{ impl svetiti se kakor steklo cra&ro n steklo ctarloBtAeH. glcdi sce crarroAaBeq. ru-Siti. impl podretr. drutiti craAnj-craA[$'r rn stadij. jedro cpxr. crartavBa Dl. creqen crall{rpa impt stagnirati. srrzen.. cpoArxfr. lig faw (ablona. .-qll m rckovnik cpr ni hrbet cpytrn. sredanic cpekeH.

cratryDa pL iftpf st. d. oozoretr. crarurtra pt. impt stisniti.a. . ft precep.. cyUITCCTBO crc6^oft.idyDa pl. cmc!tsa pf. gl. vanJe (pndevnrkov) pes oridobicrer .uoo coDlvau crr. neploden.rrapEosr I resnidnost. . . postati tezek. crarnclra -zriretaii.ew'rld ani tit starCevski caarFoMp r?r stacionar (dispanzer z bolniskimi posterJarnl. !ce: pnprautr se na pot. Braca. gl. zotiti. nelKao cranrmpl|. zasluzek. slan sval crana^o .J-^ cTalrocTI starost plu-slopatr craporo . jalov.crm 4di starosten cmrEl. starsi vprtr cralrare r?t skrbriik crarya I statua. osupiti. splet.a adi star|+.doseti d<iiperi 2. crapare ra f skrbnica sona cralrareacrs adi skrbniski crarydTna f dem statueta.criera. braniti se. 2.q< adj dem od cTap preceJ star cafpoDpeMc-Krr 4di starinski.em od. 3. stena.Je. crarl dera sara bolapalica. stiska. fam cler f. impl gl. pravil4ik craQnAA pt posuieno grozdcr D. 3. starezaJ. qreErrlra pt. otrditev cr8p4xe. stopinja creneHira im pf stopnje'v ati cTereHlBaEe.korak_. -priooDrtr. rrl.ode. pnnsKau. posralarl tez4K creullarle tu pretep. tlnpl prrcrrm{-a t . realnost crBop nz bitje.n.impf str jevati se.osupnln sKrpres caafln4aI past. dosti! ctnrae-grnra. cTart Dacl.. cflnFvDa tf. crauqltsa cr€ria ce. . crapcKo opo ljud-ce:. stopinja.. n 1.i breja (kra!a) caeHa f skala. creRE!Ba. -ma adj stcrrr. impf orrqllr. yuoAcr6!rHe. prezivelo zbegati. naza. podoba. sovpad. cretrFa ce . deblo. kamen. priviri. stacaonhrure n avgm od.mati. -ulr z kroinja crco^errlte h dem od.Dretehtatibcsedilo. vlr crera.pen. 3. stenografiran tekst creqorpaoEpa pf. . stoplca. cTarrtlu. cre'r.-ug m gl.ustaljen. crecHira d. dlovek.debelce cfto^ecr ddi rogovilast cre6^o .). obrestna meBTaCVBa ra cramJi. crarnrca. kisraparetcrEo n skrbnistvo pec snapaqKra sta. stisniti sreqe p. koledarskoStetie: qraD. umiti (otroka) crmryntrpa pf. sestaviti.-tM I starina. prctcp:l nJe crepeoEfuelr. avtu. dohitevati.rEerI sropnJa(razvoja) crapoceH. caMoDtr a clerure. ti. inrl croopu (ce) p/ ustvariti. crap. sttrr len. trda disciplina cTerl|e. crastopnica_nailaku. zanka crapyArrJa. srcd.l. Dracralree&e fl staranje vila. t'rzof staro. co3MAe (ce) caapA[ar adi strjen qt'BpAqarocr I strditev." mrrrtl se. clcx tIE crEHe.crEuapltsa pL imp! pocesau (Konla): urediti.raovca craTYc fi status. dobltr. . umakniti se moder.r I OKOllSCTn I ula.. pritisk. izpiliti srog cm.i fi DreDlvalec qaprqa f starka clrapl|s!€ I hip od cTapaJq:a starka crapnqoK..? stopalo: sloDnica: crapoceAe^eq.sa of. pohoditi. -rq f (nar pes) forsk.rr cdj skalnit creHo4rdM.E..jdrr^ pf.p impf starati se. sriltzirati.Tri polo.craparacrapnre /4rt zabotneti.pIl\4Jall.iffi pl ctn m L slog. pra\. Ha craTllla ulodnlk stopiti. -D. nesprcnr(rr rJrv. trg Koprrzrn. po crrcDr KOpuu crep[ eq. lig pr:r zen..igro.uu I ilan_ek. gl.ro z nalivno pero. stati cmrsJl(i I dem od crawrja crarFle. IZ Stamn casov crapoApeBen. I stenogram. imof cnapsor. t ea. otrdelost. pritisnrn-strsKau.len.E$ prvotD. koincidenca crrd. kip. vdali se pod t-eto-oteikolati.CTEIAAO 408 gllpAHC cre0asK 449 cflc|l||t cTapm€q. odtegovati se crerK. gl. fig P!. orez zanush ctecHcrocr f utesnjenost. spelr. caven cralroarK adi starikav. spodbujati. gt. poteo se cr'drd! ode dovolj!.. creRo pl gl. brerklidciri .orualevatrse clmeHAtrpa iml Stipendiralt sKr t(oledar crtrnca f galun. zozitev cterllE|. prelepatr se cretreH m stopnja. . inpf stenograllrau creEdsa I stenoza.zmesUse. poDrtviti besedilo: 3. lls odstopiti. zaarmeii: tig . zid cret(a irzrrt stokati cleHrtal6e i stokanie crenou.crerp4tdMa ru. fig roq.. crflBll!tsa p| impl p. crapcr<^ aLi startevski. rll ska crecr$.lncrc liaica ctanrrl1 ctarw. pf. metoda. 2.. star! xaveea oDraza ctapodar n pri Zenitvi druga pnca. ntt. fam ote. pl . fig lam skc> pun c"rcEar adi skop . impl stitrrulirati. cre6Lo stcbclcc. gregoriiancfl|^n3*pa pL inpl l.'r steblo. impl oteziti.slarye Il crarlT fl statut.spodbosti crEueraaee .J'a ad. nelcu. uredba. prikrojiii irles. ir xl'l utesniti.r jutijanski. otrdeti-otrdevati: strditistrievati cre.gorjada craca.?r L nar -dobiz'ek: tev.. impf srepsu se. 2.r1 grarn stopnje.]rlra adi 1.2. ifipl l. cr€rHrua l'l. pncoDlvau.

-ulr / strahota crpaBorHocaI strahovitost cT'F. sto: 2.? ustavljanjq StoPanJe crottjrtt. prectorolAllruHr|I|a-ctonoAn|!lHnqa stol t stoletnica cr<t^os!trt ad.cao^6rqa I d.pf. {m _ r. altl7 l.l storiti. koiat (drevo) sroeHRaraadv tam sbje cTorrtr r?zgl. cro^ m stol.cTor6o&rAeH.. velik trebuh caortr. cToKMyla . crol6 croerse n I. stanje. zmazat\. crID( l?t snn. stotica. ctoarryaa .I ce croDr zazdelo se mi je. cToantr.aA pesfl trpljenje.l. blago.ddj . verz croI(oDlta xlxa olagovruc_a: crhxxja.SOVna prorzvoonla ra crsxuja vodna stihija. z ottibulont: 'I''. biti qojarunqre fl stojiSde. Ze'la cDoltaHrat(. kot lastnik. cTllco( l() Ha paqe. n? gosPodarstvo.e . mule m crpa. ziG miti. razolu (upe. ittlpf zdrobiti. -IrrII stihija. kladausde stopnidka. st() teren crora f stotinka cToreq. lastnik.Tp6!'ruKa cToMatoaor. cro cToa6 m steber.em od. KrneuJsl(oposestvo clonaflt adv stokrat ctorm_.skr'pi. uDrclu. crot6 Sae stebridek ql. bojazen crpaBoreE. se. snopja cro.ctIicrraTocT ctoMaK cI0Matlo. rar|.o!. .pf in impl storni. I jenje.-dogajanje pl storiti. . sto. ithpf cro^6a I stopnica. stojicrorurtrc z dem od. moz cnoniruuc!tsa impf pidobivat1 croftlrrftcilarle a pridobivanJe cmtra}I{lla{m[al{xa I gospoornja. gl. lis nedc cToaapcfao /t mzarstvo lodno Stevilo.a iwpf trpeti.1t. gospodar.-3HaAd' Stebrast crior-oArrrtlElrq -qI| m stoletcrloaeTtre"sroaerje rl stoletje nlK cro^rtr la I prestolnica. gospooarlca. opc qou impl opp cENr. napravrtl. Dl. stotrk.trebuidek croMaqeH.a$i m 1. otopiti-ogrevatr c'tot vRa impt od cTona sta6 ljaai. I crlz dogodek. pribliZno sto crorurla-grotstrqa / sloli o. stalisce croja Kaarojarqe f.lysa cir. lig na hitro kaj naredrtr croMar. zagostr cll|coK. ciqlipl"q'7a7iiui norc t i is crpaAa e4. -AHa-cTo 6o6Daten 3eE. Ilarn stokrat-veliko nrDrenrca. narediti.Apu. c. d(. €n l11 stomatolog. zobozdravnik gJ. soha.1lor crpaAa erl crorupar. xpaHH ro I<olloT cToIIeMcKn.. !ce: stopiti se.cr. 2. narediti.oaqe.apwa pf. hodulji'? cT()Ka l.HItR. MeB.Ha sto liudi cToMFa I '?&r4 vrB za vodo londen croMrap n lontar. J srclavirca vard-stevardesa cro^apqo adi mizarski crc num l. a Janaj ga Kot sovrazmK cTotra[gfEe.THa 4di strahovit. -IlIl m sI6K. pogubiti. MI. -EHa. stottca crorKa I stotak cmrrap m Zivinorcicc cTacEaToct skopost.'. croalwa pf . a jaBaj ro avluMasc( hrani konia KOr D-r.rr. d in izl ustaviti. oarstvemk crollatlcrBemqKE 4di SOSpOdarstveniSki cr{rtraucmo n gospodarstvo. ^er<x stati.ro^6a. ce croprl! velja! drZi! sklenleno! croplipa . ki izdelu-Je vTceza vooo croHolatrKa+aoHorl(rtua I zoot stonoga cTotratl-cm[aHrlH. stoDau crormpcrBo n Zivinoreii croven.cTo^6eq. -rry n dem od cro^6 stebridek croBapuurne rz skladiSde. -ql| fi . 2. v:rrlrvati. -una adj skla. drog. ogreti. drog sre- izpf stisniti-stiskati. latu soprog. 2. skopariti . otroska stajica za vajo v ol l I I t i I i i I I di gumna. ttg opora croB.a/t prestol elementarno delovanie cro[ P m mrzaf crlrxo36rlrplta I zbirka pesmi. raz. Zivina / cr(xMx. strahoten crpaBornja. razbiiati. preKttcatl crogrplr{ 4dl stokmtcn. imeti skG do i "Tl?P.i kelihast (kozacroABqapra I stotak rec). slepodccTot{oBrro npor. aek cT. impl pogreti. croprrl.1. -rF n? gospc. irllpt nflprav|lr. -qr| trprn -Ir$+CTlraaanEtrr. nl opn l. unidevati.blagoven. dobil iem vtis. (lmc. lestvica cror t?? kopica sena. cr. pt stopiri. 2. lrg steber.. urecrrr. -tnfla adi stole.-stisk rok cr()r<oBeH.roKa zrvlnlca cTpaD ft stralr. .stapljati mesatr se qop9rnr9.r6mtrre n stopnitde cmroAErrreu. -vna cd/ iivinlki croiniqa I dem od c.3a6ap ctoMaqe r? der?i od cToMaK Zeloddek. pomelati se croErpa.elodeci !te_ buh. .rra. rasmrca. izginjari. cTo€q(aTa croeql(rl odr cTo^ae 4 defn od cToa stolcror|(ep rr? sioZnik. mizarpoezrJe ska obrt crHrorBop6a I pesem cro^apHurla I mizarska decrJvaPA{rJYapA6ca n.o^aptrja I mizarstvo.paoa lestva cnoBapHueH.r-3BoAcTBo otalovanje naravnih sil. -{ra adj Zelodden cToMarflIrrEe h 49gm od cT(> MaK velik ielodec. -THaadl stoti cro. gospoornJswo cronancrx adj gospodarski cTona||cKE 4dr kot gospodar. velilio. -nja*loperuJa. pasrr.f storiti. -ce: . BoAna. izginiti.a sto. stopnice. stiskastvo crltcHerrlcua.:131-^'"dirtivin.

slavoa.c4re l|rnta f detu vL po tujih detelah Sdica ctpacEnr(. stebelce.-3ra -1. cTDeMet( crper:u . postuvrJanJe '1 v vrste. poganjanJe za KaJ crpeMeEe l? l. mrcina. -qE rr? strastnez. sl|uklutl| j crpoer(oT _Ha jalrrxor . izogibati se komu.qHa Qdi boden.l. ZeliCn crlrncruc i/4pl impers bati qipat m Tool sraka (samec) sc crpaq€ I zoot sraka crpaxap[ ifipl l. impl gr. {qrrcTlraBrr(. cTpaKlre tt oem ocl cTpaR l n v ka crpaAanHrqa I trpinka otmi. trg vooja cTpaAar$eQrh srpaAaHue. mudeni. pG.impf rigolati. n(} sta\.arer.grdoba.I mrhovina. stratarlli.fi adi tuj.uBr-rqll mesojedec. zamej. Doslov_ Ilatr v vrste. crlteMu ce impf tei. 2. . orugo\rTsIen zaveqe c'paBc. 2. tip tam antinti.2. 2. €Bry-crpB^o. 3.nBocr t stralljivost. tuvati. crpaxyaa impl bati se.tn!tsa 4. <tBrB m pozrelnez.rpauranreg. -[tr|a 4di strm crpllerl n zahodnik na Ohri(l. ry teZnja. s{o tau tr-Kotall t I crplreH. rovati.. impf pce: zadetrzaclevatlr Iafi pripetiti se-dogajati se crperu tn l. -t.previdirost. oDreznost-du. crpavrmr adj sradji onravliati stratarsko dolr. reber crpr*ru.. cTp€dUB pf .crpe. -ryr rz snubad zq qrugega crpojm4a-crpojro{wtua I snuoacKzl za orugega cqrojqocr I l. onn rn sklcpa. stranicai Lrh aEzava crpaseq. imnf pomez[fi tr-mezrKatr. cfpBre. crpnaalsa pf.ea adj gl. po mallau se cTperufe.r. formacija.rre r strniSdc.crpaAarrltr|rlA cTpeaKa cTpc/tlle cqrojoca crpacr 11. ki v njej ztatarii distiid predmeteiz zlata in srebra: 3. idodevati se. oaetov brat. ncusmil. ircditev crpoJ. lig poirelnei crlra&qeE. nle zaroKe crpojErK. gl. groza.. crpelrrure n strelis6e pohotnez sladostrastnez. gl.drhtecTlretrerr.crparuEr. {eBr nr l. kritizirati. rrbst. cllretreTila pf. zidnri. lig postranski. slr: mrna. {eDtr.slab6st ?fi strateg. {rvorocen. prizadevanje. sKem lezeru srpM!tru|a I strmina c"IrMl'lIETe tt strma pot. stridek (sDostliivo v na-govoru staiej5egalloza veka) tieMa HU KaIlI(a cTpetrI Bo tl KOpatl crfarrrre. oolecnost c"pa. -ur ft velik mrxlirrr dlovek c'pot adi strog. rigolanje. rozga cr?. crpBHmq -!F n mesozerec. treDiti z oeesom crgeoti. stridkov crpl|rla t 1.. paziti Sast. treperatr /i{ .rrr .aqa I stran. ttg pozresen crpar4a stran (knjige). -uja crpaxono\orr rt globoko spon trpljcnje. strina. lig dom. 2. nagnjenje. gnati se. skladen. i. puSaiaast crpaulTys? po rulm oezerah -i{rgf sflreaetrK[ cdl strelski cr?altq!!!tsaEe'? poporovanJe cTlre 4a. ubranost crlrojocacrlrohca p/ dolotiti zar6iki. .m strira.crl. osler crpoerK r? graditcv.icziliovna stmktura crpoeH. tetk4 te.. jednost. zi(lnni(. Itg me\na crpxarra.nost. steblo. ogenj popotovati crlre^eerad.!rta adj grabe jiv. ta trs. strahocrpaK .clifn. prF staven. DaIl se crlrerr m zrigolana ledina crp9rlex. crpelr!(a I dem od ctpe^a pucrpacrnqa I strastnica. rpajrror.lakomnost crpBeH.transki.l nlrva crpoojaK.oda. po. --ce: Furririrati se. 2. postavliati drva crprmos ad. striZenje (ovac) cr?trKo. -Jfia adi L stasit. crprmqrr| adi krvoloaen s. . . hiter kakor strela ctpe^lru[ ce impf trepP'tati. Sdica. zamejski c4rcAaq tl stnelec srlraEsrro r? tujina. impf oo\)tserr cem (oko) na crpe oBnr adi bliskovit. lig pameq razsodnosti r ala-ra ni se s pametjo srecal crp. lig poierustvo. skladnost. graotn qrporrre^eq.capeaartrrao/r strelstvo srvo crpe^6a I streljanje. -qrl tn . mrnoJeqeD.JJec crpam impl zavijati s poti. muke srovatnle crpoActr. stasitost. 3. uglu{r. |praex(ell s4roj.2.crpennpa Of. poieruh mandeljni.j strilev. t crpE^a I poireSnica stranica crpa@n pl Lnat bezgavke. p()tel. teznja. cTeEeprr{T[renepyBa ctpetxa. oddaljevati se. skl sKovooja. 2. irrrf/ I I I t I I I I I I I .Brfre n strasilo. bilka. crpetreplra pf. rena odetovega brata. dogovoriti se o za- tica (spottljiv nagovor). zlctanic crpo'r impf l.. modno austvo. -oBqrrm stric. voj-^H.eg. 2.iti za tim. -aryr m strasliivec crlraE rD adi ltragljiv. {ir! I streha.rr crpoerte urejanjc. strast. uredttcv. +rqn+. kazalec (ure). impf zatrepetati-trepetati.r adi trpinski. trsek crp. c.icn. urejati.-ce: kazati se. -Ana adj trpinski. sklepati zarok()_ snubiti za drugega. maghotnica netna isla crpen<a impl dem streljati z capaqrocr I strastnost betvica. bojed crpalulr.au&ra-crpau^r{aRa strasI glpaAaAHIlr!KrI{TItaAar.n betva. voialkir vrsta.prizadevatisi crperep'r. c4rea.

-qHa adi strokoven crpvrrlocr I strokovnost crpler6ax. smrdati. susa cyBorhJa I l. B99pa MHOcrpyrta I f. skrditi se. -n f l. crPYr|o^'r. rlutrti. 3. 2. 2. dirav. lig rat'nodulnost crpyja f tok.neomejen cUBrnrAB adi detn od.Je rr? krasta. f mraz. impl s.Aerue vderaj je bilo $p-v'Ie'{ adi iz Zime. fig taft pobrisati jo.f. vrr. narancen cry. l? suha zemlja. struja crlAeHoKpBeu.-ce: sesuti se crpynqc ll den od crpln krasticl. razmetanazemlia f<ot kraj.cryf€t*. ctpyalsa pf.rr'pllven clrpaArqa f sodra.q.revldina cyaoryBa ifipl rer.rpUrl(e impf l. t Stvtridni Stevec oent-stuoentKa crplR rn gl.I[nI| m zoot srie\'. zvaliti na rame cryAEo r?1studio crpyror@a I gl. razbijati crlxrtropa ce. cellna cftso$o. suveren. napolniti. izvlr. inrpJ zadeti-zaleniati tolii.model.em od c!ts sul iat (o aloveku). okoren. iuliti. pf . mecKatl. Ven. 2. zebe. sugerirati. timen. . bena. zvratati: zrutiti sc. lig t4zzatosuu se ckeaaBl| ce I'l postati plesast cYfuE'a m arh policiiski na. . Studija. sklad JrraculoJe. namrgocenost qrylun ce. nav pl skobuancl. -MIIa adi suhozemen. sesta. ucvreti. vladar. cTpo'IyBa pf.p! zmecKaE. osebnoeledanie clr adi suh cpapaK. kroiiti hladnost. skrditi.. crypyBg . crprfiltsa nnpl prrbczati od vseh strani crp. strsnltl.snubiti c. zbmti se -ce: crplr!ts4. TpecKa crpyKTfpa f struktura. suh(> zltl cryule'c ad. posredovati pri skl(. Studirati (na univerzi). stisniti se. suh mraz. panju zakona.kica. struna rl. cxpyq impl teai.^nq3 I globel. -pna a. neroden. strugati. pullG cryAeEe. crplrra I stroka rca. Ft. topolatt crylwfl. temen.Itt4L4rItIlreH. zelo ruaono. crplna. crlTK!tsa .'l'rva . hladen (tu- cryAu63eH. drg- ODrtd Se di lie ) eryr. vrelec cr.i pomralen. Dru. natandno kai delati. podreti se. zmrviti crpflr ce pl potrpeti crpd @ adi potrpeiliiv crptr lBocr I potrpeiljivost c':prl1/!a ce impf biti potrpeZliiv.n studenec. Mnory MtI cryzlmnar ax zelo me zebe crpF. fig fan obitii !Ce: crpyrrlru adj krastav. 4. jektivizem. samo tt StuqrJ nakopiaiti. revno Zivljenie cFape{lTapse fl iamie ali kozlidek. . nedosezen. suho drevje. Ziveti revno clloryla|se a slabo hranienje.. irnpf postaviti se-postavliati se crpoutrr p' zdrobiti.pf. pl. od Zivali razsre. crpfraHqa. stisniti: stisniti se. plamna clterllp fl spominek c!tsep6H nr adi l. lrg oollKovatl se crp[re .ryloua.yaerd adj neroden. . 2. zmeikan: 2.ru. cTpolop!tsa cc pf. -Hq{ .no in slabo jesti. crplno^YBa_. crvIIwDZt Ce itnpl poobladirile. flft strgati.jo. -cei pdhuliti se ba cryOrcapl zadeti tarnati. mrjav cltsnKraBocr I suhljatost. oseba: gram osebek c!6JeKrEf3aM. kopno. 2.qu rz suha veia. zvrT[Ir-pre. suhosl. malo postmtiti. 3. oprrKrcTlrl|rapHl'4a t zaga cTlrlralrcKn 44' StrugarsKr ctpyfie pI l. sul jad ta. skobelj. s-tisnjenj 3.paK cryAeEr|qa I vrodica.im. pust. tG c!tsocr{!. imeden cryry1pJ zadeti urripati(sr- cUBar m arh planinski palnik. -BHa ddi sugesti. sun JareK clBo3eMeH. cvB suhliat.cc d.r}ora I suhost. mrc!tsqqoK.3. air.j prijetqo !lacen. cr. svealen.p^ impl 1. precel htaden nlf.frl. babje p5eno c!r'pe6 m 1.aB. dolgoaascn clTonapqocr I suhosl. irnpl. crDrM ce crflr -nr strdnica.J. znanstveno delati - ce). -Rsa adi zool crpyjoKa3 rft kazalo toka mrzlokrven capyjoMep n tokomer. namrgoden qungsocr f mradnost. slabo igrati.("ryTfr. l4itrJav cryAlo cryAro:reH 415 clTpe6 roki. . okuzbe za tloveka. -qr(a ad. -rltl rr strokovnjak. gl. lig ikripati.I Prnvrnrlr. precej suh (predmet) c!tso. delnik v srari Turdiii c!6jeKr n subiekt. sl. poledica cyoBorrapel.itnpt oogarooorodltr (sadje) cryrka.sMoT'n sub. kopenski cwosnAl|ria I neometan zid c!tsoMpa3n[a I suhomrarica. r. hlad cry$e'J adi mrzel. . elek.i d.tAe''d't. razposaJenec cryA tn mraz. vsrljevati c$ecdae_H. ad. va. zmeden.. tur cryAnja. suhozemski. . ki se zadni-i iodi 1.ll suh. strlati. spustiti se v tek. suhota: 2. prihuliti se-ce: cryn<at adj l. ustroj. 2. tokava. mrz. cry.-3sa adi Studijski. Strleti.. rzpuscaJ cUrcprtp^. pomanjkanje.l qyAeHsirocryAeHma n. . 2.. trlrdek crpyqcrr. crpyraEqa g.izgublien erlfy { pl zmedkati.. lzvcocnec crpqa{Tltrrlle pl stedi. inpl cryrctUB zatopotati.-cryAdHTl(a m. impf impers mraz je.-impf.crpona 4 t4 l|rfrv. pocepetalr{epetalr crpe adi ki dobro rodi (o sadnem dreviu) crypfi ce.topotati. fig poredner. Zima. neodvisen.

qtry?er 416 c!ru3o( cYna cvra / juha " curcH 44' lusen cynepndpeH.. snov za predelavo cll'oBrlqa I sutrov les. klatez.Ay. -cna adi usoden ci^6orrocrrocrf usodi-rost cytrar atlj soien.pna adi pra toye ren q. cycBaTVBacc |/. gl. inpf traiti. spustiti se (veter) clrrpBrqa I sokrvca cu^oxn..gt. cvMavsouca cymirop rn kem i. sula (vrcmc blcz de.na pamet. /irfirsrx.E/rlmre a kraj sodne obcy^elr. -pE m praznovernez cyeDepnecveBepJen prazno. 2. gr. kopno cUtJIn impf l. bit cvurl adi pravi. lzviSen clmeprarlao ln. tetko dihati. pospraflrr (nrano. praznota clrrcH.r es. ureJatr. ne b6di se z rosatim cYAnJa. lis strog. ioodevati se cvArpaFe+YAp!tsaEe r1 spo padanje. dutiti. 2. ol)staiati. piskati skoz nos ct[n'vBa i?npt od cwu prihajati . c!?^a f rilec.eBepe4. pepelnato siva krava tKoza. somracen. -qrfir 44. osnova clrllr. za sllo cwoa adj surov (nepeden. cUp4. tcei susiti se cltEtr4a I suiilnica cltqEocr I bistvo.r|I| m lam 1. . razveliaviti. Ziva stvor. -Arra4d. mnogo. .ne. tankoiuten c!? adj pepelnato siv cypat. bitnost clrurccaBo z bitje.4u l'1 klobasa iz Bo. obli6je. . bistvo cy'Icrpdt m substrat. pobrati od nirsDrctrikl v rgrl c!'r^l'jaq{lT1tHjalrr rnlcfni rii cFlra-cFpryrpoM d. -plltr m fta! pL \q snaga. -p'i' adi kem Ztecy Oypecr adi kem Zveplast cl1!l r. unlclu. resniacn.K. spaka.. blten cqurecTBeHocr I bistvcrl()sl. ooraz na zunaJ.a d.ja).. cyApFa ce pf. rahel. -xHn ? jetDik. . teZek. c!?aT Aa 36opyBa le sl orzne (nt ga sram) go. ol)fl stajanje. ce.prez. -c!: dati se.ti se. urejenost (doma) cUqpaav. clrnHa pl.''ere pl nar pes splesti cyrrpaBaI red. gram superlat|v. co 6ora_r He cyA. in tlobiti. pokukati. sooliti se. cU\paBa trt. ittpl :'rsl. c!?[Ja. lig ubiti clrrpauura I vroi pepel c lrrcra$qa-cFcraEFja f substanca. suzenj cv3AaAece p/ poKazan se v daljavi. riv cFrrep^aB 4di suhljat.impt ureqlrr.tnr f fam treda.urrTe trj"!a. mrsav. mrsavec cyPTYK.V naglrcr. ki drsi cllfrep m zool goba cydeprE adl gobast clsi€pqe a dem od cFlep goorca clrleT tn obrezovanje (pri mu. dlovek cyurrecrwlsa impl bivati. velika mnoana: Dlen puh.teplo. preseznrK clrdrqa-cutrrqKa f detn od cVIIa ]un1ca cUn. clMpax DAK cy oyp fi sorrlfaK.cyAenokar usooa lc usoJcno. cvalrpa ce.. telika veliko Stevilo. mcevosl cyetel. pritlikav. zaleteti se. impl urediti. rastli il in sad cYcaMoDadl sezamov cycBarr| ce. sodnija. . ady po-!'rsno.c cyrlTeH 4di skljuden cvrypeq.-os.e t? SOJenJe cyenqocr I nedimrnost. mnozlca cypra l. vorlrt cy!e$a. pomoliti se. zveze.kolidfuanle cy4crn adj soden clfAcfEo t sodstvo ci'eDepe$. pustolovcc.rr'kI pes zivtraj clqltoca ce pl shui3ati. ureiati. poleno. pote2? Matedonstso-slov€islldd*r 417 cFrrecrDYBatr. dokuhan).obstoi. jedro.crt dirati. velega mesa crjl[a I l. cwuKaD cyurrecrBeH ad7 bistvcn..jalclj Po zeDltvl cycnenafrpa pf. m taft obraz. "dreda. sutiti /i8 hirati. l)(xlpt il llcle r[ra prehodil je mnogo cest tISMgHa cvMa llaTr]l- cyrHe. -cKa adl precej nizek.dslv( ir(.sem c$ra t vsota clrra ad'!. praznota. . soden pravcu1rt impf soditi. odstaviti cVre_pduft sutcrcr). slaDO. co poraT Ee ooArr ce ne pravdaj se z bogatim. austven. trobec c!? apll pt zool trobdarji cvpHotrapuo. spc mlnlatl se cysartrqa I zemlja. svaljki umazaniie. -tn n sodnik cvA. cy^o'Kwa pL tmpl poloziti. caMpaqeH ctmtu impl sopsti. ()sluc!'try.eksistc cu betl cyAErqa f sodna dvorana ciApn c. podirati cv vAr qaB d4t prrsmojen cy^Oyp fti kem bveplo cyr-O!?eH. cvAc[. eksistirati c! urrecTDyBar6e bivanjc.postati pri. nedodelan. podreti na tla-pe lagati. sDoDastrse. ga. drobci. verle c!'eEep8ocr f praznovemost cyera f nedimrnost. -AHa adl subtilen.T!ra 4di nedimrn. nevisok I I I I I I I I I I I I I I . snov. testa Do meseniu cvA l'1 sbdisae. slimanih) clrDixrK.. impf stoprti v sor'(.mrzel cypoD[rra t surovlna.-pHa adi superioren. 2. sooaaDje. podlo. nerodneZ c!?!'aRa I sirotka cv'pllria I sortica cUCaMtu bot sezam. premoien. gorjaca. spopAd. . grob. caM- qlMpalreE.-sodba cyA6a{yA6rNa I usoda cyA6'tncKn adi-ad! u'soden usoqno cv^dorroceH. g).

ictl rax(aqKa I talostinka. tabor. lig nerazvozljiva uganka. nesreden. umljiv coar rDocr I dojemljivost.|e Ta6op m l.-rlr fl 1.a m. ([aicta) Zalovalka. doumevati.tar'e ad.er ft! fan! znadaj. krogla. razumeti-dqiemati. ragplpa ce pf. urejati se-brez.cuprtBa pf. orisati v glavnih potezah cxoAe[. pojmovanje. da kdo zardi. ft mit sfinga. revez ran(Brqa I nesrednica. 4.1. bit clrtrrnBcK'| odi bistven. ter.alost.i ind. prrzc ristc. -Brfa adj otor. iost. tedi. 2. ta. stranka Taaa f ponev.srYAofieBnA[ ce d osupniti cq!'Ka.6^r^aB adj dojemljiv. . ubG . lif doeodek.ic. uboiec. skrivnostnaoseba cxeua f shema. impl rar(oEeH adi gl. rzrzumevati c. prenosna ploaevinastaposoda z terjavico za ogrevanje napihovatise (tudi lis) 'ce: raraplre-raraprtuK. puSdati. 2.t!losten aaryDa impl Zalostiti sc. ^dj liipanie adv ialostno. taj iti. zadreti se. xaprrca ra6xer Bja adi indecl lam l. bridkost. {Ja r? l. .ct1. razpredelnlca raoF. coa*a pt. gt. -rF n nesrednik. pladenj.!te n iLem od Taaa ponvica izginjati 27' . Sliandal cqeBap[o.obJOKOvanle rarKeH. 2. 3. arl. impt shematizirati. Krrt! Se. prizor. narava. scena. revica podstresen Taaatrckrr TarKHoBHrra I . 2. pa rala I Zalost. pola. vzorec cxeMan8dlra pf. -tl|. umljivost coaftaEe r? dojemanje. 3. crryKpa pl. muhast. -r(Ha adj ototcn.ecl fam noy. 2. 2. scenarij.ooer. cupDyBa pL impl napraviti.I ClttruflA 4 t8 c. obmodje. biten c$afl.JHa adj skriven. doumeti. ctrrq. obzor c4rn|ra-col|l|r(c l. (samo sg) clcdaliSCc. objokovati TarKHtr(. strc Jar ra6aKdpa I tobadnica ra6ar aK tu strojarstvo ra6aH n? podplat na nogi aa6dsa I strojarna ra6aqKlr adi strojarski raft^a I tabela. podroCje. impl zaropotati. bolede f lan 'aBpa raap[ oe. vojni lo gor. malha aaxoDeH. podstre& ra conj i\. impl zavpiti.!yr€ 419 ra{ t I I I I I t T I T I I I clIurmra I bistvo. pekada. itnpf dojeli. 'raj. Za- TT TAApton Ora Ta6aR. sver. zavresaati Cudenost c\ryAoBtrAII ce. boledina. hibno se obledi rar inpf . tal]sten. -ce: zardeti. -AHa adi lit arh podobcn cxo$ro adv primerno. plitva kosara._coo6paEHo cqefia / l. raroBeB liSpati se. topiti se. muna. besedilo. -Ce: cTesmla 2. k srcu sl lematr raeu. druzabna igra Ta6^dra-ra6adDo I tableta (zdravilo).. 2. tezKe narave ra6ta f 1. I usnjena torba. tudi S(rlvatt Se. raBra6rla I zoot stenica. eledalilka deiav. rarapv |fipf naplhovall.l-Tarap. gl. rabi kot iitoa mera (50 kg). posoda za prazenje dzu\leda taBa|r tu L strop.stalisde ctDepaI sfera. okrozje. znaiajen.beden \^xB iffipt Zalovati: tarnati. zardevati cqpKa. n. bole" dina ratrap tu z ene strari odprt boben. tabla.tarnan.ica. crpona clrYAoDI|AeHOCr I OSUplOSt. liroka. celotni nadrt in seznam c4eHapficr m scenarist cqprs. pregledennaert. ustrezno gl. prikrivati. usnjena torba.

polooranoaroleu. cenik raparm<a impf premetavati. npa- TapaK. umetniska slvoTaior^aBadi topoglav ritev ratlor^aDeq.. grmcni(. ki visi po tuiih hiSah tanjsati se. pr(' metavati.c .rel zaKramen! tolrajoa I truma. Iopoumen jati. fig neumnez. opus ranocr f topost. Tat'rtp impl tangirati. pl tanjsati. tig mnogo zdrav obraz lesu |tBapow$ adj zdrav. Jata rlrJOVII m tajfun T adv'conj-pat t tako ^Ra r&Koa. B€TlaBal6e. tarrHcTrlo l? sKnvnosl ra €p r?rplitev. tarnati. zarobljenec tananapcrra adj bobnarski Tana. goSda. ra[or^aBocr f topoglav. gl.x\' vrna. raBpa teptati.ost pJ. umetnidko delo. .skrivnostnost TaEloa rollqYDo 421 TBOpll pa. gl. {fi I sodno listina o lastnistwr nepre' TapaE!tsa irrpl brskati. obljuba.ararcrhpa pl. I I I I I I I I I I I I I I . pavke ra ac ra val. rahlodutnost. l.2. organizacua ln vooslvo v volmn opeiacijah. -llBo. iskati TaparrllTarl'e r? brskanjc. f plesalec-plesalka ralFrap r?'rl. obljubliati. opo TasoK. TaKItIaBarle t4 gt ra(clBal6e raraz m arh fam val 'ra aM6ac rn lam lrsta bobna. -p4r r'? stvflrilcll. ocernaocolscrn{l rarKoDrrHcKn adl dom(. zadevati. ravno ko. bobendek. -qu m greben. -BqII m oae raaKoa ddi oletov rarKoaEHa I dom. impl fam ubliubiti. stiskad ra]Mdlr adv fetfi ratlno prav. -Hqn m lan kolo.MEa 44. Tatr(cvBa..oA TaKc!'Bar6e Kyra He ce pacus!. odctov. raKB. raHrlyDaq-TaHrI!tsasKatn. gradaSc rapalral{a I koufca denarja. siliti k jedi. raKT 2 TaKTnKa/ l.rr. klatiti se.TapautMaa xra I potenu{kL'. snov. . Dlesalec BRFaTa Ce TaHqa. -DIE m lopograrmperse r ustvarjanic vec rBopeq. onat bobnit ran6. gl. obzimost. ra |rltsa pf. zarckati se TaicE . rel stvarnlk TarK. postajati top potrjerra TarfiJa.j indecl lant nesrden TZfJ(CitsaEe fam .I pron tak{cn ra(cu / taksa. lesen kroznik. 2. sop vate ali gaz e hem pop€vati TasAapa-Maf. eut raKrrsipa impf takliztuati.rr(a adj tanek. -ce: TSap ftl malenja.6Yp boben.420 raEM-Ta{H m arh mesg:ni. lig izmedki (dnitbe) Ta^na t bruno. fied aep. grrnoli raopa f gl. pristojbina Taxca. toriti. nadarjenost rarHaI l.tapljati.dr taft pribliZno raMo. fafloc\[B TDopesKxadi ustvarjalcn stisDiti (kaj v roke). ploh rauasriaeraMaliap t fam skopuh. rsKalr rair.oditi na potep raaor.Aapa rraelr.-rurm adi tamkajsnlr raMrroH .!.di m@t tc krven DOKOICN rBop6a I delo. mianine rar'i:a impl cepetati. zareti se. tmpJ ustvarialec. dnevni obrok.virslt i raTKoBHurtaf odevina. -Llr a. -ce: topeti.reB^rtre Mrr ce ratMalM cevlt so mr ravno pfav. drusdina. odtavati. a zato^ne preneha rafi adi toD iz plutei tig rana f -zainaiek lopoglavec ranrin nr vetik boben ratra[ap fti bobnar.n taksi (avtomobil) taKcr4>taKcrrpaa ft ILm 'fesreca raKcnparrurja ad.skrivnost. TaMaMHa ro]\Iro{ ravno opolnodi Ta]i{. ()tclrrl dediSdina TaiKoBcKuadi odctovski TarKoEcfBo fl oaetovstvo rar^s adi indecl arh sl^dck raMda. pt-c metavanje. raKcFa pf. 2. ifl1pl od" vleii se..r*re n dem od ranas l. iskanje \are rn fatn otka raTea odkov. ravno. -3n m usedlina. . tambor. obljubljanje. skleda rarr[ra I kmedki voz \^^K.glin'. a.rtr!'-TaM(>raMOKaQdv tam \aJd'aJdrKa iftpf lam po tr- rarruvDa irrpf plesati TaH4yBar6e presanJe .fl tampon. metoda in nadin dela raxyiepe adr tudi ra's$a!a itupf od raxca gl.neurnnost.2.irp. tarw impl bobneti. rnuz mera za ritem. taRca. . ples.Ta'(clIBatrr(. klatenle Tarure. bistroumnost.ru(ar6e r' potepanje. redek. olika. vodja kola. vitek ralrle a I dipka rarrreaeu adj dipkast ralq m ples rasgoD adi plesen Ta. suliti se.a n. topoglavost TaopE ittl pl umetnisko r|slvllr'aarolMerr. orientalskoglasbilo rauwra a. voja5ki kruh rauucrBeH adi skrivnosten rauucrrenocr f . lr8 spusaa. tdtl TA{rpeurrBo L ustvarjolrxrsti rt dati 2. -KBa.. prazno Deseqlcenje. tavati ra.6pas rat6wr m talent. taktlka. impt potepati se. ti se v nadrobnosti: 'ce: ienska.. .nr€rr. -Itu I sladka pitr.Ea nrse ne po(ura5 z obljubami 'r?jk rn l. r'rr aeB[ ^dj oaetova druiina raresqe a hip fam otktr rarKo.rt m tambur raM6lpa{aM6l?lrga I tambura. delati rapa6a I ograja iz letev lis obilje rap4Da I tarifa. 2. aMa He ce xlrte Dravica se zmanila. tikati se raIIIo n tango (ples) ra{eq. pogada TarBezKm bobnenjc. el. inpt IaDeclraIl rarrdrap fi tapetnik aZi tapetnilki ranerairrs ramr impl delati topo.

slabe volje. TDPAoIAaBadj ttdog)a't TBpAOrAaBeq. bakrcn kolli(rck. osnoven:tiP temeliit rcv. natesovati. -ce: slaniati se reMeaHocrI temeliitost 4di temenski TeMeH reMeplx. reK 6poj liho StercKxja. kar fi na pare. okruten. zaKrKnlen TBp4or(gpRogr t f. bogoslovcc reopdua. iz lice re. koZe.r. dim TeMJanlTalreMJaE!'t(etr. -pFa adi trdo -s sKorJo. pomisljati se. slepec. muka. kapelica. pojecljavati ITOK rei'jariiffi. tolIi. -ry-reMepur m lam mraden. Texcrune t? teriSde re>x|Jee impl lit iti za tim. tepei. vledi se. tema. Trz TerGa razumes (\. lonack reo 6r ffi tcolog. tkamna. (matematidni) tcG rem. vilina rcwa impf jecljati. kljubovalnost. ravs. delovna miza (obrtnika) T€fepe nosila za material. n rC -odpotovati. teinja rer(oR. jetar. vlali. nosea Te3re . te'iti. besedilo reKcr[ nt tekstil. graopirati se. zaKrKnlenost. ubiJarr. impl telegraretse impl raztezati. tehtati se. na misel priti. strogo.) spomnrtr se. l.ig trd. -r!(a adj leiek.. irirerct ddj Litcn. gl.'no uravnavatr Terdto z tempo./lq'l l1 tele re^eB[3EJa f relevizija re^erpdMa I telegram. zatrjevanJe r'p$r impf ttditi rEpAi|lla I trdniava rBp{o adv trdo. biti se. -ilr i fam klepar Terrefter[lrAHnqa f fatu kleparska delavnica rege(euricKr adi fafi klepar ski T. teZava. DcF nekbd. ubijalec.fpa pf . -rflr I fdm ploievina. tema reMr|'qa f 1. jetn nik. mo J. -i l tendenca. -. juzni veter reidtrrrrap(a t iedarka reM||qrzja f trda. spo na rgra t1 reHK r. namen.^4 tn arh fazgla3alec. tehtati.impf. -RKa adi tanck.dac:r. meriti kam Te)Krreersea prizadevanje. pretezavlca tlenEr tn temno modra bana t€raa f steklen lonlek (za marmelado ipd. tank reHKricr rn tankist renoK. 2. jtynf Ga^rersr!tsa of. lesna temDeratura) rc*n. Dretesofirati.) rer et6e n vladenje. naditi. zahoteti. temperatura. starinar Te er -ur6a. trgari. moldea dlovek reMiaH n kadilo qaA reuianor cdi TeMiarHoB po kadilu dim kadila. neoostopnosr rea fi tute'.em'B adi Ztfat{. izvladiti trpeti. odmi-ce: kati se. (nikalno) ne prenalati rerA{ eH. -/rHa adi temelien. -ce: temneti tema teM|tu o 12 renrlIr|ga t mrak. 3. resen. hrcpcncti po. omahovati TeraB[4a f pretegovanje. trden rEpAerre t? trditev. lonec aerqepqe r? dcr? nrnDjsir l)ltkrena kozica. poln trpljenja t€rr.rKa I pretep Terrc n arh gorski vrh.u cevau TeImI|Inta t pretep. {Brr tu taika Lica'. brzoiaviti vati. barva obraza. glas iD pcvcc reHrlepe1. izzivad.-Aq[ m trdoglaTBpAOf aECfEO t2 trma. nagnjenje reHeKrja. blago..iiLjarrna I ror sein fant ie TeKcr fi telist.. prodajna miza. lrakulja TeHAC tenrs. Kapar iuu r{ TenalIlltfl't ravs in kavs Tetraq n nasilnet. grid. trdno. -ur| t zool lefiija. mu- rcxmra f teia. -|ar I a/h l. vsakdanji Te^a^-TeAartlnl. pretezati-ce: vleEi se.os. hitrost . impl temptuat| iaso\. reHeKnja reHeKelr44t fam pl.|Jd impf vleIi.el. temelj reMe eH.lainipjlit temeljiti. odlasati. delati skrbi teldck./rg Nrut. gosta teme reMHogpDenodi temno rded. globoka b kr'('rril kozica. rlreflop rr tcnof. mrak. brzq tav(a RA re^erpaofpa pf. Pretepaa.4. TegeK es rexerteuda. vleka :fer. plodevinasta kangla TeHeK{eH ddi l4n? plodevinast reHe(e n fafl. Pl srebmi okras neveste r]eMeAr. temnica.tepsti. aasovna mera.Kz impl biti teiek. biti zadrtan. vrotina (zvisana te. trdoglavost TaploKoper.jeda teMHuqaB 4dl somtacen TeMHrrqap l. -ce: teliti t I I I i I i I I Telro telo rente '?n dem od TeAo telesce rerb.'tBoperuTBo aEpA adi trd. hrib. stegovati se.er o /r trpljenje.I TBOpqecrDo 422 reaenqe teaelne 423 Teflxa t I I I TaopqeAcrao n arh Iit gl. morilec Tera. -Nra adi pest mudeniski.?rasanje. razumeti. breme . mavzole. ooKazana resnrca rcopda.]l| impl teliti. teza. TeaeHUc rl d4r1 od Teie telce. poredkoma rexymt adj tekoe. opeko '? itd. relr u tek. -t(ua re'll fi len. pletenlna rer-rw< ady fu in tam.elrekeBr|crBo n fam kleparstvo reHda. 2. -rflr I teorija \etrla.l reKle.ost. 2. zamolklo rded TeMrtepaM6rrm temperament reMtreparflra f l. utisanje) TeKrrpa/ro hitrega pre-dar uoarJaulja rn razumevanJa. tclidck viiolica di3eda ren'mee itupl teiDniti. derviSki samostan. ttl. polti reuaerryJa. tok reK adi indecl fam lih. raztezen leraBeu tt bot trpotec rera!' impf zavladevati. 2.: TOI UMa Te(IIvAa O doml- Te]ret6er? telitev re^eurK{ ddi teledji re.

-m saotona lepMa eH.ploha bcscrl. impf . reyJ4ia re$epn fti arh illet r^ zabava v naravi. vr:sta mravell cdi toploten. vo{tna tehtnica leperi m teren rep3uJa. rylrrvpg pf. ti. Diknik reQrep ft regisier. kozica. 2. iftlpt uti- KO HeMV!gorte mu! reurKolroceH. gladko rcqrcgr I tekodina 'retnn impt tolatiti. tisk ri al|troclBa|6e n tiskan.iruli. toplomer repMoc r4 termovka.n a/ll natisniti. cen TepMoudTap nr temlometer. -3MOr teror.pozrvnrca rzl).. more. Trre A!Te. pisno de voljenje. nevamo. ti otroci (oblika za tri sDole) rriKDa I l. kozica.i indecl hudoben. tig gosta mesanrca. impl tipit. lig .ozkost rec n l. 2. T\rJ'a velika buda rlrtrll conj da (posledidno ) rn/r ft tilnik. oni (osebni zaimek. remajhen bakren pekad cept. rerepaan ce impf oDotekati se. -En ft ath ktojat repsrr ax n a/ll krojagtvo rep3lrcnz adj arh krojalki rcpIfmptlja I teritorij. zaledje. Tepceue ad. 2. -Cei nvatl se tEcKaEqa t gneda I T I I I I I I I I I t t I . tehtnica. 2. vanje '.fam razpored.TIt^e\. topa stran noZa. tast.ecreq ad. r ruk o uprn flmoc4 rrlln(tcyn lrl. 3. polica v recEorpaAocr I tesnosrdnost rCDTI tepa. tesnost. boscstv(): 2. Zrvrne rtnrap4. model. Terlc. mi- saIl. po vzorcu dclati tlnrcrpao . a/ft plemisk . fevdalna zemlia. TerIKaIle TeceH. rluofell ouc TrrKlapExq "qu rz buda z mlekom in jajci (jed) T'. pl). praieneK.-rxr n tiran.lit recr Ha I soteska rcpurraJn I med tetapija. polivrrtl gneslr SC. -rfr | teiaa. . 3. rok: 2. fig glava. testo. hrtet. termiti. PICnnlu. pusaati. poseonez rfrfi3{rpa pf. ulrsevatr rr'RoK.j nez\e reullta adi I noseda clr ro BUAaM TaaoT ko bom rerrrKo ddr l. 2. TecHorpaA adi ki ima ozke z(|r-1vt lcnje prsi.. buda.pl).test. vladavina nasilja 'rzcKa.nr^Je pl usesa.poskus zmoznosu. ootga. i. te Zenske.-*a adi tekod reqso ad. 2. lore TtrI'' p n l. -Ixr I l. opravliari k(F n. tetin mot rerp€5 n zool divji petelin reke k arh el. -B!( adi tib Trrafi ftt ponev. 2. {sa adi ozeki lig omeTcnraat' impf gl. 4'da ad. r1.e n dem od nrKra budka. med kita r€fiq ft tetec.neusmi" repdca I l terasa. teiko. rnlettgence recraMdnr n testament. termin. siliti.silo dcluti Tr4raFcrEllar6e'l tiranizirunje. Tae aeUa ti ljudje. nikoli no. 2. kolovratiti.r m preganjalec. tekode. glc l|sl T'/lI m L tip. xora fte trlpaH ru tiran .Jart ponvica.lettKatt e 424 425 TTICI(ARfiTTA jecljanje. jedilna buda rtlr(Belr adi buden TrKBeHrfK. tiskor rrrnoaon{a I tipologija. pojecljarenKar6e repopr3ripa. -un I bakren pekai. gonid rep€&Ja. bobcn rmrarIpu-M[HanplI! in tcr i | ( I Prazne marnje! ncunrx)stil TI|r6aI mivka.x!. os. jojmene! gorje! reru. naklnda. poganjati. 3.1)lik:r. topa stran sc..origirralcrrfLr veK. vrsta. peKaca 6uda!ki. dcl stavbe. gnati.os. Trle r(erM.nevzdrten rerlKoflrja. gl.la. listina. ac\an ic KOD]a. rlrrrlcpa klin se s klinom vaorlo.ic rrpd. toptoten repialor rrt 1. lig trdosrden.ol tikva. TIiKBaF HTiTK sen. xrap Tnratlqe a dem od r:I. ogrevaea TelroFTepopr3aM. fig tepec rT<Bgp. rnulj T!d'. nasilievati. iiSiirije. znalilnr (. Dekad flrrarfrrqa I cvrtnjak. tetiva: 2. naporvidel svoj tilnik. knjiga dolzruKovln upnlKov rcxllrn(a t te}urika texHo orlJa I tehnologija reqe impl tedi. meriii cesto rer{rB f l. nasilje. nasilievati TEItalII|H. te.1. rJen velj i balkon. Te[Ka Jen rcpa impl poditi. trudno. beseda za doloden frojeni repuftru-pl zoo. n tlS lllr(Britune n agsm od. potrdilo. oskrba. termi. v stlanu rmetr rencnja. majhen peKac rfitap tu Zool tiget T're pron l. termos r€puooop r'1 termofor. KnxH necRepea arft l. nallerlcrrre t? detn od.lia reprwt tn-. miriti recHorarrecHornja I tesnoba. iz testa rscno-r. -^aa adi zatilen tc. radunskaknjiga. ozemrle llepK fatu vzorec. prazna lraza 'rrrE6tKm tirata.n tipograf. testenlna J.rrysg. trin()g Tr4tat|cTB!tsa impl vlit(luti t{ silo. pregravrca reurra I taida rHBKoad1. oporoKa j . ta (kazalni zaimek. seznam.zrvIno. trpinditi. tihost r.. teroriziranj 'fi e nevatt TeqeH. 2. -ry fi pita z bue nim nadevom. pFgdajqlec pedenih ouc. nacln TcrraBer6e z gl. -aHa 4dj termiden. flparq3fipa ifipl tir^nizioIi. adu nerodno.qa f tirada. impl tercrizirati.tiho nrBKornja I tilina. goDili./LMrTa m pavkc. itlrpI ti{{ati.ect adi mivkast. oseba v litcli|| c l delu. glen.cesatl '.

taliti.rK. naziv rrrEfi ce ifipf pusdati zrak (guma. 2. se z. tlaaiti.rKa rop6a beraika malha. 2.r lir. -F''IA Z faZlAgO.. tiidati.ivlr nje 'rnr^H m 1. AOIIO. la.!r! tobogan. napihovati se ronorerse fl topot. breme.o. tihotapiti se rpa6a f bala platna Tlrar-rpara nr. natezalnica rocKa f nar zcr dolga pl ltx' na sraica (moskc rrolc) Tora eH. obladenje. kopalnica in stranlsce To6or?rt. pfa!. . diol \ora odr tedaj. ostriti.UD'a ithpf tolmaliti. ta. v tolikSnem Stevilu ro Kltrsa-Fo Klrll<a aab malo. drsalnica na lgnscu roDap m tovor. zradnica) rlxnr{ra t tiiina rwru impl 1. rnrTa.. l)ct.'v|li velikan.\^di mn^xqa J toplice. Taa.ler6e ogrevanJe '? ronnu impl greti.Top6trqKa fl. toga Torr.^ ?. 2. bajc\|. topnost roll^r. minevati. potaplja. ostanek. ^di razlagalen. nro(rcr)ic."\a TOnOA gl.t-i'[. -rIIl nx topnidar rop6a I torba. majhna bala.n.svezenj. 2. raztapljati.-pl{a adj tovoren roR.g()r-. butelj . nihalo (tehtnice. rorrlufqori. buzdovan. bot pestid roMpyK. lilan. majdkeno. tako drobcer ro qe-aoA(Ill impl tol'i.||li. aisto malo roAKlrfKaa adi tako ma:t' ken. r'azlagalec TolK1rrrrHa adu (samo o ljudeh) toliko. 4. -ryr m peta na tevlu ror\e impl toniti. kroglast ronerr 4di topljen ToIIqIrja. fa'' o. Eeoer obla. 2. 5. rolr(oBeH Pe!rHrzK enojezidni slovar s razlago v istem jeziku ro^Ky adr toliko ro^F. veneti. sg r? od loj on). na debelo Torlys m arh kij.l|*t tnpf pripravljati. rofl'r n L top.{(a lr 3anera podpidje. to (3. ris (papirja) mnqecr adi Zogast. zoglca tek. roj cn ja craBr (( aAe) . tako velik ro RoBeH. minevati. natanko. poudarjati kaj pred kom. . /lg butec. igla. ^dv vse naenkrat. motati se. ABe roqKr dvoDidie msrii c6 impt vrstiti se.l1lCKat6e 4)h roMpYK 427 Tpar TlrcKar6e 11 tisdanjc.rorwe n dem l. bala. -qn m kij. pripravljati se za dobro jed Toqr 3a6lr rotnrao okrogli brus na me'? hanidni poeon rowra I pikal todka. za\i. toplo podloZeni zimski devlji ronalmcxlt odi toploten defi od. topid._primerjati 1101(MOrAaB Ad' ve. lig ooveznosr roBapaq m nakladalec t1oB:rper|. roKMerK m ureianie. 2. hirati T^eerie tlenje '1 \o pron L ono (3. pl Tr. zagovednez.r impl kazati. ona. tKaeHuHa-maeHuqa f tkanina r^aKa I l. lo palica rojrlo /. ||paBu roKa traili s k()7rrci r.ati. prrpravrJanje. te se. 1cx fi)klr / upilnica s polnimi kr. J.n( taDliati. domada topla obutev iz krzna ali blaga. ginevali TonKa f mal krogla'.trn pl I . topiti. izvir tople mtneralne vooe rotro^. urejati. muiiti. Toa. pritiskati. tedaiSnii roj. topen ToftrrBocr f topljivost. f sled. primerjanje.Tolr6eEle.i topel ronoaa I bot topol rorlop. -r$ n prostof ob ognji{iu v kmedkih hilah r^ee inpt tleti.apn pl. 2. on. isto ro^|KaB adi p/ol1 tolikSen. takrat roraureH. kazalnega zaimka sg n) toa^6qoa^6ra . toplina rtmt'.ra t okraisava v starih r()kopisih Tr'IpBr(a I partizanska kapa flrrv^a I titula. majnJe hen top. rasti (o ljudeh) enaKe posra- aror(My-ToKMo ad. tedanji. r'()|(r. Pogrevatl. 2.oxa / okrasne srebrne zaponkc ali plosdice pri lrxlrri n o ii roxMa(. potapljati rorycKa. -^Ha ddi totalcn. prisoje rorlA|rHat toplota. -urHa qdj takratet. toditi. rop6a lorbi. ravnanje ror. I l. ftpffielement flrl. -ce: se. mudcnjc ropuosu impl lit grdo ravrr:tti. f dem od. bucika. prostovoljna kmetka medsebojna pomof. topotanje r(rr'Ia'ir latn vse skupaj. natakati.ca rop^aK. lepsati. tx lil roganje. tolkaa. -cei Postajatr toplo (vreme) roIJrJrB adj topljiv. 2.os. -n a ad. soba za garderob. posmc' hovanie. ure) toiyK.'e pron 1. mizica z zrcalom. krasti smukati se. l€ giniti. lig moriti ropra f torta ropr{pa I tortura. tolkad (za kavo). topiti muditi. ono. -rgr fi nar pes klade (mudilDa naprava) nonrt tmnt l. brusiti.ii'[. vsiliti se komu. ogrevati. prc. f l./. razlagati 11oKlBarle n razlaga. obleka. nlnalo roHer6€a tonjenje. ccloten. ro. daiati v tek( iiit. vkrcati se na ladjo rorau-{omj. Tltrl impl l. 2. impf \aklad. drobiti ro^lrHriK. var6evati rKae i*1pt tkati. Sirokoustncz ropMo:. v$titi se. -ce: postavljati se. pomakati pG r. posteolca .rf{ fi 4ft prisoien kraj. 'cer 2. -qrl r'' 1.os. lig lam brusiti zobe. hist tlaka raaHllK. -qa ft tan babat.iiil' aij"t!-i. razlaganJe tro^K!tsaq r?l tolmad.lJ. di. rlaBara B Top6a tvesat le qlavo ripdipu-pl zool vretarji rop6e. malha.iata. 3. popoln roqaq n bnrsad rod\ impl l.

-qu tt? obredna knji' ga pravosavne cerKve rp-e6yBa pf.eF adi tfezen rpe3!ena(. zapustiti.n leseno -kladivo. mestece TproBqe. brazda poskakovati. peketati Tpaca/ rrasa rpaclfa inpt _treskati. obraaati se v posterlr.. preoblikovati rp+fcrbv3nja. upravi rpe6ysaEe r potrebldine TIreBa trava I TpeDapcrDo zelisdarstvo 'or n TIreBes. po trkati. irrl)/ treniti apeltrrlaarl.?! transrslor. prenasatl. po trebno. zmeckan (drnla. lrgovina na debelo. lil -ce: vesten rpeM n preddurjc.. impl narctati. izvledi. spreJemnrK tga rfir rn tranzit. . -ryr m ttata.ior impl jecljati TlreBrnd{. 2. ki se ni leDo razvila) rpe6a impf biti treba. drhteti. izr@ dilo \tnc _ impl. uspevati.lope tatr. se ce rpra ni mogode prena5atr. drhtet. poplah. tla -. zarasrr s rmvo{oraldati. prevoz skozi drzavo ali deznjo apaHc fi trans. -^a bot gl. trkati. trr' sti se.l trema. drhted Tpeneflro adv drgetajc. iti. rpenEyBa p/. \pafrra impl storkljati. vil diti (se).1. miglj:ijod rlte'lern impl lrcpctali. potegniti. trepetati (s krili) rpeErc.apo6so) trgovina na drobno rproDurrrre r tdiSde. 2. lrg rznoosce rpar. poKatr. traDsport. razburjenje. spreJematr.. moltnti. . ekstaza. -Jt|a . roi alarm TITeDO. im. uma-kniti se. iml oorasu. zaraSdati s travo TfFJB^EBadj bogat trave. uriti (sc) rperleplr iftpl trcpctal i. trajati.Drevazati rpiaucOopuripa pt. trpeti. li'sketati se (zvczdc) rpensr rrB adj lrcpclxj(x(. lrpctcn Tlllttff(ltTit atlv nrc moLce. -3I| t. migliajot rpener rz trcpcl. lrf: skopuh rpece impt tresti. trden.llavel]. tresditi ob tla. . drlrtrr|ic. toldi tlraKarbe rr lklepetanje. prevzematl potrebSdine v vojski.rali trajen. tfa'r11at TpeDu[a-rt]eBrrgKa f dem od rpeBa travica Tp€Dmtrre velika. l. udariti. tolkac. Sklepetati (z zobmir. umikati se. it rpl tfatsDortirati. tta!nik TlreBora I . zamenj. molrpaK itupJ l.e r? trcn. firT burjeno rPeIrKaI trepalnica rpf. potoldi. odprava co) rpaucnoprtipa pf. Tpa^nquja I tradicija. l)r'idulr. lrc c MaqHoAa ce rPae ni tctko molaati rlrrcrr.gnoclr gobcz(luli. -pr|a adi Zalen rpaon€ I trafika Tp6yB fl trebuh Tp6FrKa I vamp. kravji zvonec Tpar(rre pl zaSklepetati. -qI| fl abstincr)l rPegBeHHruTBo abstinct)clr tt TpesBeHocr f treznost rpe3t'J{ impt trezniti k()ltir. trcn (odi ) rpenerel. lrajanje. z.pf. 2. -lj*"utur.or. rproBwf . postajati trczc .!. -ce: rpece r^.la sa ro^eMo (Ha laApo.pf . . preyoz. lznemlrJati. . rpaKa 4ranrop ft traktor TDaM6v^rfora f odskodna de sKa.1 denr od TproBe[ rrqovclc WryB itnpt trgovati Tpryaa6e n_trgovanle .IJ<a impl mctikali. Iubenrca. zalolgfa fust. oditi.it razburjenje. I I I I I I I I t I I I I I .a Adi lit vznemirljiv.Er f transfuz a. slaba trava rperJoca-.!Mo 3a eAHo l pcrrrrYrl:lrr. lig blekniti neumlrost rpat m bot kresilna goba ryarE pI l. prenasati. z.u. sejmisae.. -TIIa adl lrcpcliri(x'. zanos. fpeBABerse Jecrjaule '' rpeoa.. DretoK rpai li 5ama. 2. gl. podpornica Tpe3. -ce: zbuditi se TpJoBl|Ja trgovina. strll) l'r'((l lavmm nastopoin rpel|Aaori m bot v(lrit:^ rpcEAaO[ oB adi rolin rlteHllHr. trg. vleti.alt fi tram\a: tpaMra f zame iava ryatls(aa . razburljiv 'fpeBorwr tmpl lr. "6sa adi Iaftx potre' ben rrre6ti impl trebiti. 428 TPTOEEJA TpFOArdllTe 429 Tpecxir l)r'czl)cscdc rplrcrr. rltroBrrla Ha MaAo tHa caTHo. trka-.jarek. drobovje rpra inpl odhajati. otfcsuli. ^tragedija. -Itr| f transakciia (finandna. Zalna obleka rpallr€H. c. gooezdatl trg rpacae pf tresditi. tehtati se. TpeuAaOn^ rpalx}ngmp. klepka. zavreii rpa(a cE impf. vzrllzcvirlr. zamaknjenost rpascaKryJa.aql s{rtvllen. posiljka.$aj._ .fpareAxJa iarpareArJa 1. bc ga! s tmvo . Duca. I11' soi se. kreditna devizna) Tpascnopr nr l. tehtati. ne mir.^ti .aou. le za tren(utek) tpscqlto { f. zaloputlliti. He ce Tpra co HeIuTo Drevec se Donasatrs mme pl iti. rpelJocpa pl. predsoba TPeMa. desnati apecer nr sota rpecKa I l. trcllrlck. morati rpe6es. . Klepetec v mlrnu. treSljiklr. 2. drgclllli. iztepat z pr h. mrzlica. razburjati aperep m betonska greda. impl transf ormirati. -ce: odmikati se. ncsreca. lrcn||rg. zateti hoditi.(. -rK!. 1. v:rlll TpeHtrya impJ trcnir l i.c .nemrmo spa rpa(a|6e /r nemirno spanje rpaw nr arnina. tresti se.|(eH. zamenlavalr (o@go za Dra- aa n i c rpa$.s. distiti rie6rlrx. nrigl irr ti. trpeti. /ig b ti sc TpeneparrD adl trcpcla iod. 'rpayrl^B. -EHa adi l. drditi se.

.rrHa adi trikoten rp'' nurn lrije. -:ra acll tlcbeloliten. sg) modno grmeti rpeurn pl (o streli) udariti. n malopridnez.deseti rpr'3 6 adj trizob TprrJasrtqeg. divji rpeunr itnpl buiati. rpera paKa tretje trganje tooaka. ifttpl tnumfirati.taB adi otrobnat. vlliti. tridesetina rpqecerKa I tridesetica fpsecsrMrura nufi tfldeset moikih.rRy adr fam tikfat toliko TIrrrmMeH. pohiteti. govornrca tplfDllAeH. . -3Ha-rpKAACCt rpK okrogel.'rp. slovesen Tlrr(ecrBo n lit slovesnost. s trnjem \ ' " poraser TITHATBOCAtrnovitost I pf. tnnaJsu rprufeAeleH. slaboten.. zmagatr rpr'sm I pl otrobi.fl dirkad apKasnqa I dirkatica rpxavrn adj dirkalen rpKqe.f. 2.I I i I I I I I I TlrecKa 430 TPIlECCTTOAIIIIIHl|HA qrllecerIlHa 431 TpHOCa t t I I I Me oaia rpec(a mrzlica nr(: trese. slaviti zmago rpnaro^eH. dosedi zmago. okoli trideset. moskih in ierEk ali otrok rpueceTfrf adi num trj. loputniti. o^arHa Tpecka moa' virska mrzlica. Tpera Beqep tretji vefer po prvt oEoKovem roJstw. trikotaza.rKArr-TIrqrRA-TprrrK rpruo.ec^ B adi til drhted.nati s kom rlremK acHmq -!ut nr tretjeso{ec ?perocreneH adj l. os. pokati. pokanje qrecKorerbe n treskanje. beiati \ rpao r poletna staja za ovc(. tretje petje petelinov. KoILCRIT rpKrr koniskc dir'impf kotaliti. -tuHa adj tridesetletcn rpleceTroAnufiuHa I tridesetl e tn l c a TprleceTlrlla n4r?r trideseterica. lig prostor za nastop.\Mr1a. (oj ce Merxa Bo tpqqqTe. drgniti.gati. ncpomemben.Studij) TIrc(tx . ftum troiica Tpfrt'''p ft strog tridneven post alrrIllaeceT num lttnaJst TltnraecglroArlneH. zbeiati-teti. pcF stlanski. Zuliti. lig crkniti. obisk pri novorojendkovih starlih Tlrera-TpefliHa t tretjina. -BHa adi triuren Tpn-qernp[ecer fium (Wibliina kolitina) trideset-Stirideset TprlqrerreH. f m sermaserka TprftareH. jeziti. trlwsten flturoAqrrcru-tpuIoArdreH. nezgoda TlreurreH adi nor.-AHaad. dirjanje. 2.ritedenski TprEorapltrlx. skoditi. -Tna ddi trinadstrc pen apftoarHaqa I tdnadstropnica rprrK6 r? triko. masirati se. -\tl tn m4I rr1kotnik rpq6fira-Tlrr6lqa I l. -^t a ad. atrt. otroben Tp{lracoBeH. (samo 3. obravnavati kaj. vrliti sc -ce: TpKaAe3eH. hrumcti. oder za gledalce. zmagoslavJE Tpt(ecrslsa impl lit proslavliati. odkolnliti T?Ka o n kolo TltKaioo6pa:reH. pastirica rper-alrcrn adj nufi l-retji:. klofuta. -ttnt ad. I tresk. dce: treti se. zmagoslav' r?rryMQripa pf. . blaso za iakino obleko tpll ordixa I l.tre pl odvaliti.- rc(lcn. porednica rwc'{e pl treiditi ob tla. 2. navrnanec.okroglast TlrKarrlr n dirkalistc rre tpRa. pG kanje rpecKortI impf treskati. bolehen rp. dirka. -qr. blekniti kaj neumnega. navihanka. rpKrrlBa pl. inpf steai. ^ kotaliti sc.UB rpEjaT[:Ip[. laffi grmeti.. -^eHa adi triilansKr Tpr( rr tek rpKa I tek.debelu3ast Tpr€A[e /r dem od TpKaAo KOlesce rpKas . ra\. 2. rprc. sedeti na grbi TprreceT t?tlr?l trideset Tp[ecermArfrxeH. . tretjeraz.i l. roj rpeurt{ Aa 6era spustil se je v beg rpr<ecrBeH adi lit sla\tn. lig iretl rpecxar adf mrzlidav TpecriaBocr I mrzlidavost TpecKor-rpecKoTHnqa m. fiav pl treske. tretll oel \pErlrya impt tretirati.ttrrm adi trinaj stleten Tprfiaecefl(a I trinajstica fpl|HaeceTra 4d. drgetav TpecHarnK.oddelek za piooalo plerenrn rpr. obeienjak rlrecnarruta I malopridnica. trske ilpe{'Ka inpf treskati. -q[ n gl. 3. proslava. rrB ad i tmov. Ke to rBeAaT cBqrst{e kdor se z otrobi mesa. vse kar ie izdelano iz trikoia: pleteirina. zabobneti (grom) TIrecoK.j tlileten rplroA[rtrHnra I triletnica rwe itupf treti. 2.. udarec. ga svinje pc zro Tprr.. -M|Ia adi v treh kniigah (zvezkih) . Tper[ ner^fi svitanje.. pokati TIrecKyAaB @dj nar pes mrzlitav. meti (oai). slavje. nesreda. pr-rnurcl.oca.^ sten. (govorniSki) oder. prismojen. ti tp[ano HrfK. zai.d. Tpec(or Tlt€conarra f zool tresorepka. MY lpae Ha HeKOTO CO^ Ha rlErsaTa fig moriti. zaderi.n triletna iival TJrcurmqa I L zauSnica. drgniti se. pnoanlc. tribuna.q$ adj trijeziaen Tpirja3n tuocr I trijezidnost 4r[Jair"TlrnjaqKa m. mrcvariti koga. itrlpf Tp'{.4x trinoznik TpraoA nt pravoslavna cerkvena knjiga z razlago ptaz'J'iKOV rpyVMO nr triumf. tretie stopnje (prcdavanja. prilegajoda se pletena obleka.

lpoE(n're oA tpv6r impl trobiti TDflesara oioDune z mlz e TpY6tr{re I dem od rlty6L\ .432 obrasti. troha. preperelost rpfir ce impl moliti zadl i i(\) Tp_druHocr trhlost.rpyA6eFr. tezak. leno.pograd v tati Tp. potrkaTpoeH. toldi '1 drobtioica.okomost rposrpareu. -jHa adi tribarven dast svetniku Tpo6ojKa I tribarvnica rpo . ograditi s trnt'em Tpllqe.rr.r^Ii rwrno^a itupl. ne. preperel (o TpoFraK. +r m trofeja Tpo-rrra f podasna.. ropot Tpoa ad. majtTtrt{}to{p fl trotoar. hupanjc TIrU€a t mlza. prepere-' kvisku. " -rrkati.a. gaoza. tresk. mitdsKa na \poEIaB adi podaseD.tur I obednica. TporxKa MerAas daj mi maro casa. rp-ot\a nafi trije molki. . strpen. rpoturyBa pf. tptre. trhlost.-qs m tlovck. raz sipnez TpoHTasocr f podasnost. skira (otro Iast lko vozilo) TpoHsa adr./ zona. mravrllncl tplqerbstlrmreeEe n jezenjc. DA star. oko. '? bodica TprsErK. topot. ropoTpofi$ | rel sv. udarianie. lenost. -qx n? trnidje. drobljiv. mravlJrncl. trud. trni- TITOEU Tpour$qKa 433 TITYAo&V6nD xmecKl nlsl. malce rpoOdj. strah. tig trepc Tptrelre n trpljeaje rprl'. prav malo rpo$ap m himna. mc rponorsnqa I hrum.Tlry6a I trobenta govonn. Tpo[lelt. tls sce 2. 'lpofla Tpoalre dem od. napor mlzen TpyA6ernrK. -Ara adi l. ifipf deft od. rporuaq m porabnik. ade malo. rlr<rcKsr tn .r( rpU6av. delavka rprennC a potrpljenj e. dopusdati.wradi trobcntalkl Tpnerc ABa aeKa potrprJe r:p!6eEe n trobljcnjc. mudo[ tpU$r impf utrujati. trohica . ljati. zapravTlrolrraresr-rponrecr adi gl. AaJ Mrr. iuli. Tpot\Ka na rahlo udarjati. raibijati roDotati. okoren. zaropotati.AHa cdl trivrsten rpo^ej6yc nr trolejbus rpoM-rlroMaB adj potasen. itupl a o n . -Arn| n delav|rik.on/a isrcr!). iz.-3Ha adi mizett./rfiBocl t TIrVA6eFrqKa I Zenska. porno delati. 2. prestol. obrabljati -ce: se ryorrTaB 'rp. rpleapr{a. premrlosu Hoaara MlI 4arri -rpltr€Ellra noga mi je zaspala Tprtrsr . malo. len. trtica (kost).otrplost. dreve' neti. delavski Tpotn(qKa adv prav malo. nosctt 2. "tuua adi lit trhel. drobljivost. za drobtinico rporura I drobtina. Tpo'rs'reT m skiro. aisto malo.rnlet( t?l zona. deloven tlovck. "r:{a adl trinadrpoM6dra I med tromboza.'o strpljiv.rg rrepet trEal nrphprpl rqcKl. delol'ni dan rpyAo6!6![ 4dl delavcn. tolii.zA r i udariti. trobentica (glasbilo) llpYA m l. sEopen sesedanie krvi v iilah 4tocnparsu4a I trinadstrolF TpoMeiaI . razpadajod. s tremi Tponor r?r ropot. 2. drG biti se."l !. otildanec. prenasati. dela. bot trst. zapravljivec. Dostelta impf ioldi. porasti s trnjem. lr(> vrata odpira Dje Uelezna bentanje. lena ienrpoEapnua I mitnica. maitkeno. nr. pesem na rpo6oe . dcln-adj porrpezjrv vec pol4ljenle. nez rpotln impl drobiti.medel -trna adj gram TpoMaDocr-rpoMocr f podasrrlztozen nost.rroJe rla rra sBosgr zYonkljanje TpoKarrmqa I trinadstropniKravjega zvonca ca rpolreAeH. pocasl tpout^rrB odj 1. rprserpmee ind dutiti mraz. kl rpte. trpeti se rpltr(aBnla f -cq odfevenelost.tezaven. dcnost laven. premirati. Mn IIoMIrHaa mIrK[ no qraraTa zolra me je obhajala po telesu 28 MakodonikGsloY€nsklslova! rlryAerr. TporrIvBd pL inpJ TpoIfie.rK[ adj dclovctt.ot plevel rp(rcloxeH. pl Tlnrrrrtra tm. pI rporu^rBocr I l. prav malo. podasntsl. mravljindenje. -JrIa adj trojer] ti. iebljanje (pre. kurja polt. desnati TpomHtqa I tresk. nolam mxza Tlrtre3en. ki vztrainost la. truditi -cc: sc rpyAlnqa I nosednica TItyAHocrI nosednost rpvAor adi deloven TpyAoAeq. gxoza. lrolrca tati. 'I. pripogibati se I losx tprKa I l. . Storkljanje. obotavljiv. Irslrcle. ljiv I I I I I I I I I I I I I I . potrosren nik. TporrorHazJe. tretii rpotKtr'I ifipf hrumeti. topotati rlrojcrao z trojnost ropotanje.ud. porabljati. rpe rDr(a3eMJamaro zemue. Kprr_e. rporsorq -q|r m strogek. delo. TItV6a'r nl trobentaa Jasno TpBex fl porpueDJe. lts gobezdati. rportKase z rahlo trkaDje Tpoflte. lig blekniti neumnost rpo3 6 . rxr. 2.TpoIuKa no TporIKa po malem.tproperre a ilabudran jc den otrok zaresgovori) 'tprop\r impl tlab. zobml peket. koraki rpo}I num pI nar_pes. aebljati. bradavica datki TprtrrK. -gn rft lenuh. inpf trpeti. "qI| r?r trtica Tlrouroaerre . plodnik Keno.adi trizob. ri n rA . 2.orb .if tromeja ntca rpos n tron. fig ot!. . vztraj. drcvencnjc. !( f lesen. jeZiti sc.

TpyiqorbY6rdocT 434 avaa Tyaap 435 TITKA TPYAo. pogumen. zctarJ zgal. T!?EuJa. tocta.? stu-ngsg mastoba (v leorl.. -u|I n? panj. 2.r(. vsiq'reHKa I bot poljski mak se-trkati liti se.ot redkev rx) Ty AplTo enkrat eno. razlidcn Tl1frlpecr adi (o 6loveku) rliI'^oca. grda.impf dem od Tpqa reKaD ap.. Ktacta rpyrl impf kopiditi.i toZbe^puanlll. temvec. vrcdi. vloziti) toibo.b!6IrEocT-TpyAono!6[c /.. nad senci pooreu.or'nimpl topotati Tw f arh 1. -M a 4d' tUlSKl. 2.poganjati stvar. opravlJrvec Tp.I{eHHlrKIr ddl lit pogumen. bobniti. vsuti. dluvct T!?^rr-r!p^n a. temved takb ' iyKyperm adr skoraj. tuja dezela ry.'la tYplrip m turnir. impf ldariti.:. n delavnost. suniti.CrOvek iz tuje deZele. oruge snovr (src6)..ry. dati ry?fi3aM. hlod. nalivati. lig potikati sc. 'ce: preT![alr!(aflfiarro f. zacepetati. Tr. liti. postavliati. zavoj. prikrivati TVAVM meh n rV vM6a t 1. zavalien Siiti ob tla T1rfiwqn _pl kite las s sro TlTrMaI mnozica. TU!. 'ce: toziti se rvr flea n tozilec rlr(trrre na f totnica.begati. z lainiv gobec. iztepsti (prah)TlTaae kroglica iz testa ali toldi.pramen. T!?aocyDa pl.rutq n klada. marl iivost rpye impf zastn)pljati TpyeEe a zastntpljanje rpvxeHuK. prlzaoeven rpv'(er|Hr|lrlo n II pogumnost. neraven. I turistturistka :IYp'Ka impl suvati.. okrogel.lyu6nve ur dem kanglica rv l1vtltrra I avgm oo TvIyM velik meh ry^yE m zavoj desanegabombaia ry1s6e8 m vlsta tenske tenke rute ryu6a f 1. 2. rlDa pl. svolega nc damo rvisHa I tujina. kladica.zalo. daiari alp6rtsa I turbina TlpH I naliti. 2. ceDetati: biti '. cBoeTo He ro AaBaMe. drr: ad| v teku. drDalka. rodka.a impl toziti. kaDgla. rvKv BaKa ne tako. Postavljati se reda nakopiaeno. inrpl pahniti. turtstrka . . roootati. e Ha ryinHa DrIr v IuJmr rlfnHeq.r(6a f toZba ryYryu. tolti. toiite!Jrca tY. ruditi. crpaHcxa. truma bmrm oKrasjem rn novcr Ty!'Je pf pahniti. Storkljati. gostovanje rll'trjKa imol dem od. Tl1rkcr-rypricr(a fi.Ix| f v kisu vloiene po zaropotati. kdor kar Daprej teka po opravkih . periti. -rru fi lit dc. v orru Tpqaltrqa I adv tek. prizaoevna zensKa Tpv. tokat. ryaapr4a-Tvaatla t opeKama T!' apcKn 4di opekarski wAapcaEo r?opekarstvo ru^n impf skrivati. '3Mor m tntizem.3. -e!r f turneja. TpUc'iA rptt2 impf tedi. .. . pl .enkrat.!Gka. gneda. lrgovec z opeKo .rpE!tsa pt. treptjati. grid. -r& I pila bijati.trepetati qtYcKar6erl tresenje 'fprf m.t tuJ.. uoantt Tyt(eHII(. Irg lenuh.yc'ra impl tresti. sultanov monogram na listini.&6etd ad. nekaj brez se. gru'5eq dast. poriniti. fleqe ry^u Zgatr oPcl(o ru . bobnati tapljati.. izbodenje. stresati. izbote4 grdav r$n6yps iffipf fam vsiljiloo poudarjati.tp]/n velK trup Tplru€ I .-MUn fi tUJeC. ooruletl t!. lig odstavljati. potoTiratmqa f pest vanje. rlllranraBa I jed iz mcsa. prizadevcn 'Jrot .io3eMcrso a tujina. dce: postavlja. prismoliti -ce: Tfrrta I klobdid..TUBa adv ltl Tlt(aureH. bezati. zool trot. roiotati.nczadovoljstva) TVf 4d. . corli qruglc. Ty . gl. opekamar. ril. -ce: prerivati se.-. impt stecl. paprike. 'ce: tresti se. pnza(levnosl rpy-M6JK. omaKa TUKa.azTlI'trrrja. marvec. janj. Stor. -qll tn tozenec ry'r. l(ar tako r1KlruTo ady komaj ryaa I opcka. tiSdati. drugit drugo. Strena.ry oBa ry (nrlr zoal Io zdat ono (arcz taryl intcri ioi! ^hl losti. tako r-Y_xyraKa adv bfez razloga.dr Y teks. ryTo3eMeq.li indecl lanl tl se raznovrsten. trczalit.I?{re. grmaditi. sladica ry. postaviti. -rd|n-Tlfllr| fi tujec ryMma I tujka ryfltrIcKr ddi tuj tujezemski. porivati. tekma -tolli. kumarice itd. aYiolo IIe ro caKaMe rulega nocemo.a o m tekad. rpvr(eHrfirr€ /. v diru 4rrrrrrax. all. oqsBvrtr. stran kovanca z vladarievo qlavo \ypa impl sipati. a iztepaa (za nnlrl se prah) rWHdJa. parazrt rpYrl'('a inpt gl. Ty. twOaEAa f fam zgod\je satrkati na prsi 'ce: oje rn zerenjava Tlmrc.vgm od . pogurnna. .. iztepati. venoar: He TaKa. teKatr Tpqalfa-rpfnln€ a. rupast. panj Tpym_ule n a. r'iZa in zelenjave. sproziti (na. tujezeT!TO3eMeH. zabobnati. holm.r+a.bula r\ adi 1. samo.Tv ea. trkati rpl'treq. ry ap n opekar.. Strena TITIOTn topot 24. klatiti se TypKarula f suvanjc. porivaprerivanjc nje. rI. -trIr|a adi tukajstrji 'rUKy" coniadt ampak.

enaKaza vse oseoe ke6aa m jed. riryHapcKr 4dl tobakarski.rUw. fr. po. kdor e n p. skrbnik debel ryyymo adj okoren. r!'rKa. violirru. za.urur n l. kouec leai -ce: ryuI'I impt puhati. drugo se z razslavlic- I I I I I I I I I I I t I I . beliti. len. 2.r rr mizarski klej stori Ty.(. prid.) " Pridelovanje 'ce: (o nnpadati koga. bronden KOmrr tlqer|.dj plesast."" vsruevan. s srrom voljstvo. .egapripoveonega. dobitek ''r lie^eul . (P|r' zirljivo) niad. SEeSaU leZO *'K k^i n. ||roSki suknen telovilk ketreRoK. pl ialr koladek (en(br(eQm lanr voljir. naozomlK na veleDose. hracasen mu z mastJo 'rw!e n fay omejenec. l€ vsiljeva. +Drr^r?l-I. kappa pf.irnpt mastiti. Kotrst tapn. 2. k^l^ l. ryry^a impf pretoplo obleai crnxo. sduoaKa vati. plcrrv z. kjer je sl rc zna pomagau bil posajen tobak ryruc.pf. vdreri h rllq 11 oron ty. pusdati pline r{rYFaP. maz tus. plclcc. orobkan koruzni ryrro. J. meakati se. rr:r stajanjc plcsc stvu i. pl i&^n{e$ m nav pt devaptid fte6anl!|Ja.3leaarn m pletcnn IcDi(lr 11 bombarnih niti za Dokllvn nje ples€.'& puSka nili v roke. inpl naSduvali (psa): skrivai stis. trgovec. vrsta deDicc. seglavec KeaaBocr f plesavost f.ii\!a. -ryt m c. prsna kopel. zalepru 2. 2.zlratati se nad DaKZl. trunanegaa|l pecenegame sa *e6alqe.. lr. prodajalec tobaka 'lyrriyrul larr ncrodnet.'rUvap m arh trgovec oltez. koga. pridobiti.riirli t)lc.zasluril rRa"pryrJa. 2. bogat iivinorejec: rte^a. -Jsa adl ccliacn fteMJa.ata.iz sesekljanega. -r||| m Eeyaptilar *e6anqraurrya I levapCidarna rte6atrqrcK{ adj devapdilarski te6e n grobo izdelano volneno pregrinjalo ali odeja (e3ar . vsiliti kaj.doDlcKa. lig glava. 2. Sopek rce: (o psu) naDastikG ry$xa ce impl tarnati. garjavcc kea'lrdap tu iantar fte I'6apeH adi jantaricv (enltett. a!ilffj'f. nerocnez r'!lE. zasluzkar. tolst. pridelovalec to. TlTlnoB adi tobaden rlTllrrunja. -oaqn m plcl(.r adi celiaen (eMarie r arft gosli. zirrl. lig krditi-cer se.fl(olrlc.o. KOm. talske trgovine (delavnicc).reH adi bronen.rieaaDeEe lr dobivarrlc. psu.a impf 1.ry$ei. medkati. eno krilo se odpira nitvzgor. t)1. skrivaj. /ig planiti. radost i. (psa)...\ ce impl. Aaz m 4rft l. -Irlr I celica ke ncKr.rllKa TlEr Ce ftellcltor( rlrlr.r! impt post. pretoplo se ob4.Ja adj indecl ob<tkurr fteHeBn 4/t? stranislc *elle z l. IOOa(ar. sp zmaga (boks). -!rHaadi masteD. pridobivati ftap^EJa adj indecl arh kdor ie dobil. Kaoltec KOm. Kr JO nOSt (lltlxrv.rEcvEa. kvariti rUrVE m bot tobak zrak. prvi med rie^a t DleSa planlarji..ap . nt Kl musllman *e part tlenica za tvorjenje futura. rlTrryTa pl. dobivati plcSo ke aBKo.n dugidna kislina f<a)wrm arh pisat fuorp_. obok fteMep^f. impl lam zasluiiti. buaa rtevep ra usnjen pas. r96Ka f nrt kita. ne- keaellllTt lahck zilsll'rcl..kcpa prxl klot'rr.r sast. airlHeuxa I 1 obrano steblo lt sc komu tobaka.casa (mcureKtnegar.? l.vtikati. tobakari rrrr.TU. .n lam dobidek./ Krcjllt. rlTop n2varuh. betica.rnI! ft vrata (niclt. ke aE. fi laft preku'rm pec.m 4rA nevemik.tep[r. preteklo prihodnjega aasa in p-rihodnj. ki tide pridelovanja tG -se zvijati se v strahu. toziti ga.

kot slepec. BoAKOT B.is m latn oglar ke$lll|a adj in. tempe{ceDKa hderkica rament. hleblki iz v zlvlenju seseklianega mesa z omako (oru. golobradec keparq .n€ fl. tepica: kapucai rie uv ro tuc€WJa. I derviska za KopanJe. lig nakresan (eqe a bela albanska kapa in kanalizacijo *!Ir .nei. . gl. telcban. kakSna-sreda! ftemru aa e (!pK. slepa ulica (tudi f€) fte.f(opaBocrI slepota ravno ftop^eMe-ftopaeMesrs ady lara (etrqe /r ribitka mreia l. kokolnjak.n globok glinast vrd z *e-uxjI part fau (izJaia !'ecvema rocatema zadovolistvo) le dobro.m lam .r\aKEOrO ro MeH!'Ba.pauraruJa. ky*r6e. .-AA^ adi z opeko ropqo. palica. lita[. lopov ba.ein.arec. (opo s4rrt pruoznosl (ycK'|Ja. rtop. tupKa t hdi ftepKmr ddj hderin KOI *eDl. 2.2. premog (irMfpgnJa. klada.. xorex.w f arh we'ica keS .{BrI& m _Iam stepec Knt rtoc aaj. ra.r||| I telezen droe: lepa postajati slep kopaau tnd /ig ncumne. dce: uspeti (or[re n cmo[i.-pl kylddwa n nrt 2a Iezna ooDra v9rJ3.r-anor' mu jd bo razbojnik ze zapo(lel kecqja.. slcpo. -u|I m fam ud. .lecl tafl dc klrft. J. 439 (Y(w t I I I T I I I I nim blagom pololi vod<. solobraat(e. dosediuspeh. pI kop-ctKaryr nt srresntK . impf'moltaii tilTirl|B adi molded ftyrYK. croprr (yues Decrca ir kurnik.alna vredka (V^aB. fto-'u''^eq adi fom ogj'lati lolalot hdi len *epKFfe*eprq.(VAaBKa m.rucr(q 4dv Do hdersko.HrF . f dem od. volja.gumpec.' ne pa Rece ra 1. -qlr n panj.rrncKu adi krznarski koF(opaa_ adi slep. kep4ocyna pf. brez ftepal m jedilna shramba glavc tuparT4g I stresna opeka. oti. Zelja. impf Den DlIl: I1 aqe 3zI t(oTek i'ad bi iih skupil Iam pridobiti.r.odovod bre volje.. K!TVr(rruJaHpuan Kot cep kt(w m ath tveplo. {Brrn koZuh (!p. sredo. lig . Stor. . molniidek: 2.1 fam maloprid. {Ir r?r krznar ral(a le dobro.1.XqpOT napravl mu zanemarJetrostanovanje Po Squl. vesetJe. .m m arh cf. ozeniti. ril. tc cuol baanica.? brezb-rkec.paM[AeH. {^eAaJ crr ro Ke. aMa kvaoa He *epwt m surova opeka volk dlak<i menja. isz m fam vogal.kYMYp m (POTI Orrgalse zasel Jam oglje. Sepav r(1pvn.coxafi. narava.t t t I I IiCT]FIE 438 kycKxJa rqlcne (vcne tl oline tropi-Dc kial.rar m krznarstvo (ltr. MV . (yA m dud. . cV^- Orlq . jaae (orer< te(ep4oca.istni crcpoa rty. solobrailec Kar za stresnoopeKo r:oce . da je tako *onaD adi hrom.m brezbrk.r cev za \. .erh opeb r ezbrkec.rO.it m.

ubadati y6orf ce. prelog . -ttH fl lenitni Do-rr srednik. prepncanJe y6€AyDaqKx adj prepridljiv. ustrasiti se lfocrotr(. plcrtFujedati.orfi o?p r€Bo3 uvoz.j gl. impf OvenCaU.AyBa. yancyDa pf. snubaC 1. prepridevati. okronati se-oe: yBepe'd adj prepriaan. iz-ce| Zarevati. y6ohtsa ce pf. Oglec (na Kraju sameml irHereH 4di tlaaen puAr.j uglajcn. smrtonosen. . itslA 2.povelidati-povedeva . zmaniSati !6ol n vbod v6oAe. -ua rn lepotec.esqUrE pf. robec y!e.- l6aBta. lToAn{Bocr I ustrelliivosl. pnca u-prepncevatr 16eaan adj prepridljiv y6e4iuoocr I prepriCljivost y6eAlBar6e . p reprrcevaten V6ircItrIqa I lepotica.8 pf.ta. snubec. !F€. oKronau: ovendati se.(zorana. a neposetaDanllva. povelidevanje y'.zviti. zauDarl !T eArm(. VO BCII !6ncrro n uboj.ITrrerenocr I tladenost videti. pitati YDe^riqrr€ er|. 2.yl.. 76aB@T V6n€q. gl. pl lltlrr _r1 m IrBOA UVOO lBoAes. Wo-gled. tmpl sprc. fleceplaznosl yrou.a prepridevanje.3e. Kteceplazenje Uro ruwa impf prilizovati so !4sArntrnrao n hlapdevslvo.3l. izginul. impf pre. "gotov prepncatrJe. klifcplaznez. tuvoz yDe. lracr.w pl nri najeti kogr zir -ce: prepridati se. zanasati.j (brez m) kar dedna.r|rl . dG lrep^Eocr t ota \zgoJa VBep!tsa ce p/ preprilati se. U8. prijeten. . usrreq./tuqfireacH lTort yY y ptaep v. skodrati FoAr.oA' ce. kledeplaznos t lroArna.ibolilo hrulko y69see impf polepsavati se. lTner!tsaq .uvidevati Ur''er\tsa impl tlatiti yEyAyEage n uvidevanje.*a ad. Ur^al.impl wc ortl. lrHerytsarrKn ddl tladiteljskl zamotati. V6aBIiIIA y6oc. fepsati se. 2. umorjen.L'iIa adj potlecevalen .ugasru-gastft./.. zgo(uu se Urc!!^rB adi ustrerljiv.lmpl prepf. I uglajenost. !tsrfDa pf. ltfipl. monlec j y6ncts* ad. povedeva!tserru{tlarre nie. postaiati Zalosten uno !tso. pootr.. lFnAYBa pl. raniti-zabadati. .. . impl irrcditi. y6p9j{* pl. ugils itovost lr-ugasau rlDepn.AEa adj uvoden (beseda. rr se uvaza yoqe m d.en yw utesce lTap . YarryBa .se yrtrageu ad. ustfti !tsH eH adi uralolden fr. kvamost pouolazlu.pregled. -. klcac" pBzen . piKA U U6Irc. y6e.n oven vodnik prieati.Da pf..pl._ impl orati njivo za pretog lTapxa-lralroK. uvodni dlanek UD.gristi.Jr'M. lBeperMe. um[llt. rrrtpr pnsteu. tudi oEgo.DosKooovan VAnc'r. uniiiti-ubi iati.Bqtr nr lepotec yoaDmra I lepota.z prilizovanj('. poudarjati lepoto yOaEecT adi dokaj zal. yBetil. y6oAlra pf.t I lepota yopour l6p-oDa. U6. mrtev yfacae. -r!E n uvodnik.n trtrina.qmLcerkvnriYidnik. prct|-zaptratl UOaBadj lep. pnracunatiDr$teva y6pyc rz brisaCa. cksplonoevnosr tator !tsse. .eti'. lmJpa Frl.j ugaSen. lrgcfiyBa . impl zbosti. uvi. kar dedno (dekle) yoaBocr I lepota !6eAeH adi prepridan lfeAer|ocr f prepridanost y6eA!. -{{a '1 sDncevalo lre-peuocr t prepridanost. vbosti. nel. impt rgiznrU. spitati-rediti. potelrl. gq y[ap'. zzrnestise-za. ugaJalt.ToAyEa pt. svetnik. -jtrs n ubijalec. impl rubiri. impf za.ryB pt.YDE/iI!| vBe. Iepa srvar.r l.glasba) yaoAErK. unidevati U6rc'{ ad"i dbit. kvaren lfncrreuocr I pogubnost. ruta. !6aBIlTe Kpvnrtr GBHIII'ITeI}l laaar naislabSa svinia Dotre n.I'(\. deden V6aaeq. spoznati. impl z it\. kazati. vrlina. prL Yane. ki bo leto dni pddivala) Itapelne a oranje njive za prerog nek $?Pw n derh od lTapKc majDen ogoreK gac8ar ad. -qa t m iiv ogo- I I I I I I I I I I I t I I . lcpo yBep[w aal preprrclJrv lzgoJen prepridljivost yr:raAeEocr. po guben.n tlacitelj.tsa impf lve pL ztu-uvaz i yaeailar6e n uvaranje. susalt.. prilizovalec lToAE|qeEe . IEr/r!tsa ce pf .. impf pov€eati. . brez leska. gl. yDeplra pf. l.-impf miriti. Dovelcevatr !tsz eBoc"r uZalosdenost I lBE t{ ce. impl prestrasiti se. umor y6^?!x!..p{ nar pes pfipctitl se.celo gotavljati.impf ppstati.U6:|.. !6aBKo ad. nMarue sa na3ap oa crrre vOaBrrHH ie bilo vse polno lepih redi f6aaqa I lepotica !6alsqoK.

yrocrme^cTBo ll gostinstvo po xlancu navzool vrocrrr lTocTyBa pf. yrnac!tsa pf.yAocror.di grozen. l. 2. zoreti vJaArr. 2.iaia yg toyr< adj nr' samo contp bolj uden VI(a / l.Jati y. dom priskrbe ti.{Itr4a.. pl. SIanaden t I I I t i i I T t dardizirati.yeAHaI]Fa . inje. p{. doli._yxax!'Ba pJ. znanie Wa impl l. prav. razveljavljati lxmaro ady ukinlj iv. uialoveAraq{f . impl hukni- . itttpf -ce: 11Se spoznatispoznavati za vredyrpt€ m ogrizek. 2. skovikati. yABoJyBa pf. naprayry?cyr tatu malopridne'. impf zve. s. nauk. impf spraviti. iftpt fazbcliti.pt. piditi-gristi. utopiti. impl jrtiinati. lzeDacltl-lzenacevatl. yeM tn munarsta mertca. !ryTrcycns adi fam malopriprrsmooa smoJenec. deti. razveliaviti-odDravliati. yKne. dogovori_ ti se VilWna | fam spletka. zabjti-zabijati. utitek y>r<rIEaTeA ltztvatec fl1 y'(rEa f juzina. marrcatr ys praep. grc zota . YAonr!tsapI impl omF vzhajati (sonce).. slrahovit yxaceHocT / zgrozenost yt€cn. mu je. na\r"zgor. ukinitev yxlr z ivje.dnE'aimpl lii. razzalc stiti yJrytt adj indecl arh primeren. klicati k molitvi VK€rKe.-qI! nr neumneZ.aritiyAaBeH a.UAo^y adr 1. zadosdenje yAo eH. impl dozoretidozorevati. strma pot. spodaj. izvoli-ce: Ury^ ad! fam popolnoma. 2. -Et nr utopljenec udariati. nuditi: po-kazatise. njastvo yApeHrrK. Lrstrezen yj^trc .v3{Wrhp pl in impf uzwpioarolzrran prilastiti (si) rati. r? UdObnOSt. vAontrf. 2. suniti-suvati.uredili. pikati yKac!tsar6e r grizenje. YropeH. tv m Iam malu^ pridnost. nasvct. z. ostanek nega. inpl odpraviti. gori. impl zgroziti sezgtaiati se -ce: yxac!tsaEe n zgroziter. y'Kace. mlevsdira yir<anetr ozalo5den adi yr(aneHogr J ozatoscenost ynqr. pusto meso brez kosti il1 maldobe uAldp m ldaiec yAosoacrBae.krBaftlrja t ldft l'ivan:e. gostinski delavec vrocr[neaKa f gostinska de- YXI|e yFgp€. odstranrlrv lxltl|vBarr€ _t . . poleg. odmcriti{dmeriati. prismc USeKan. dobiti lasten dom yrpee pl l obsijati (sonce. ozeniti -ce: se si. adj nesreten.cHa a.crr udarec -oaaAe ytc ddv ct)tttp slab(e. impl ozalostttr-Zalostltl y)'tac m groza't strahota. pri.rpels Ma ce Il. ponudiLi se-ce: (pritoznost) u(arKvBarte ri L oDozarianie . lTop!tsa pt.t qdl zgrozen yrraceH. '? pot navzgor. udar gor KVtSKU. viti prasko. biti vrevsem. 3. ogreti. huje. izkazati. pik yr<mrc. oiertrti. zvi.y3 Her"opoleg nJ9g3. ' prikazovanjeYKaca. razZariti-razbe[evati Yropsllr|a-!Toprx4a-yropHmure t stranina. impf po. zgraZanje y. ifipt opozaliali. spioS.'navada. 3. lR JaAerbe z leoJo y3aKorr!tsaEe n uzakonitev yseHmJa. -pfia adi. utopiti se. omo:iti se. -Nra adi lra\tzdoleIr. impl Jam p-ripraviti. impf podvojiti-podvoi evati yAaojyBaEer podvoj itev yAe^ tn oelez yAnra f disto. !ce: greti se. den yAprr. odpmva. pikanje: ugrlz. impf p<> kazati.. slanoarorzrranost na raba impJ ula4es. nasilno yeAla. ylancyBa pl. yAocrojyla pl. poti-postaiati vreden.*n t stremen v3Eae. -uja tr zadovoljstvo.zadeti-zayAaM pl zaduSiti. ZaOavr[l Se.2. iffipt ud. ni. gostiti-pogosdevati navzdol yrpeBa iffipf 1. rXnavyrocr[aeacKri 4di gostinski zdolica. obeie yapew adi udarjen. klanec YrocTrrre^ ft gostinec. 4. lTyA ro popolnoma den gol y4pacxa pl opraskati. izkaz6vanjd (&sri). lruEltsa pf. navzdolnji lavl(a YAO.yAOnl|luTe l. ytyc m uzus. toprlt. ogrevati ti. tresdititreskati posrecrtr se-uspeva'.!r(ac!Ba pf.pl. odpravljanje. aKo c^yrral yApvrrlrr.valrD4 . pot. vziti (nebesna YAOtrCrBO nost telesa). 3. opozoritiyAaAe ce.apl. UABa. spoznati. vada.poVAaBeqa f utoplienka staviti-postavljati.pn nJem. ia\zgornji: pOl navKreoer YIOpHO vfopr. ''1 porednet. malica vry!$ .. zret y3peBaEe rl zorenje. naStl-Eik. ki se spuita. . ogre. yAr{pa pf. 2. lc premalo je OODII Y3flr!4rop m uzurpator. U(JTU!.veA|iaqeu yABo€nocr I podvojenost yABor.yJaAyBapf. porednost. zaviti v ialost. dognati uspedE acII oozoret. utoniti nirpasti-napadati. impl Dgrizniti. obsevati. pc dcvali. ce se ml posrect (\irnro v lluri) Aa My e yfu! V4pp z udarec... dozorevzrnJe y3pee.Samozvanec I I yeAHaq€H adi izenaien.ce pt. duiiti se. / izenadenost.adr zgoraj. nri proti. h[kati (v rokc). podastiti. mato cez les JCn. Y3 peKa ob reKl navzgor-. yrlreBa pf. 3. UgOdmesedina). obesenjak 'ce: opraskati yr!?c!BAaK. 3.(na kaj). Za-Ce: zaviti-zxviiati. ogrevaZiti. nudenje (pomodi). stan.reuocr. lBuaBa pf.

Ha \KOID'|. -lrfia ad. ljut kost. namernost ylluclell adi 7ar naklepcrr. ikor.. y/tor y^a f preklinjanje. 2.s. . ynerse. ynputyna pf. zadnji pogol.. nesre lxropHnrra t soparrca cen. yxoPEqr.ry fi tevzeti pod okrilje.a pt. zalalll rzatay^w'trfBa impl iemati komrr jevati kaj. 6epu !ar! umiranje.vAjapFrK. ytnrn vlidekorativen. uzatostrthzalostltr sa. De\.vaorap m poslrsllln se. . lMep!tsa pf. namera. lMertre n premrsuanje vMepeHddl zmerel yMepeqocr f zmemost yMcpx. olozen yMopHocrt utrudli ivost yMtrLe. pnkupen. priittlpt utaboriti se-taboriti smojen. 2. pamctcn aluvek. (zemlia) nctastcn. lrg ljudje. lMerruocr I spretnost. prekletnik. yrMpeH Do^lr 3a se. ll(pa. nezen umirati. yr(oIYD3pL.lxIUr(Ir 4M Y r:nv6T!!r w 445 !'MltrBri t I I I ti.fl nG pnsmoqa klicati rec. impl izprosr_ . roenost.paqKa tako hudo.graje vreden .a (gled) !xp!E a./ pomnoziti. impl za. razmnoZgcati Ftrtor[Ja-lMrflfla f razlmndst. zapihati. beltrjak.qttsa ukrasti: ukrasli se.qry4yuq pf. stnica y^E{<a I dem od.try. 2. lMo{Bop6a I umetnina pr juorJen. pocem okras !.cml^a lrn|pattr(a t WtrIpalle n smrl. rzrccl u{or-gralalr -. U^lrEy ?l p4praviti . 2.pntzovau se sBasno zelen spretnost. deti-zadevati (tarlo) ! eceE. sra. prckletstvo. nar pcs smrr.Y^Esap-v^Irqmq -I[r rn pou-ce: muzniti se tianik. neumnez. postopac yrrnsapKA I poulidDica. pI yltoD.pl. umetelnost ywt ce impl premisljati. norija.yloran adj pohabljen. ultimat. trden y on Je posteljica '. pocenlll gr. . gl. impl p. prepros|lr-prost|| lMop-lMopa nr. 8r' lalr. panliipamet. €E tn pohabljenec. impf u/rlla I lam pnsmojenr!4. ponorelost neumnost.V rure vKpqgJ .posasl Knrr-pnKnvau. pJ. / l. omamentalen aica wpac[. mozgani. rocen pripravnost. impt vrtEreatfi DreK[ntevalec. tmpl po. za.koga ob Kal. ncntcr tl t I I I I I I I T !1lEr I(!tsatre z pnxzovanJe dobrikatje. o(l tega nihde ne umre !1tra J.. omrtviliti t .Kpac 'lrpaceq. y-{erE!tsa ce. zaskovikati. Y orop!tsa ce pl.3ce izl mrllc. YKmr YEa pf. razmnoliti-rIrrr ZlIi.F vMee tmpl umelr. I prikladnost. sodnost. Ziveli v doloteni ulici. spretnost. poll(porure -$qtoTrrre/lra rn.Yld-o. znau n l. xil. naporen ln|opeHocr f utrujenost yMgpyDa pf . FrHorxyaa p/. okrasevati. ubitiubiiati pawreaocr I uZaloidenost 2. naorjenec. raz vost.lrro^!tsa . biti neodloden. yrlotByBa pL tmpI ydxla e brez dela biti. sprelen.vMpclfior dobrikati fnln Kys. 6oeokleinik (knjigo) zvczati. Irg strayIpTDa pt lrlpt pr.y4poTUR umnica.Kpcrs. ulica. {Bqrr . yMrtru? zakaj si se zamrslrtl W..motilec.lMncaa 11. spa. YKopFrYBapt.Er . o1tl-utruJan uryr^ev a-di }alosten. sramoIl . braniti pf. utrxjcnosl.hr. znanje. umoriti. mu. ifipl umrctlz. yraa adj neumen. -pHa adi sramoten. brez zasidratizasidravati pt iflpl vzgoJe txpaAc. !Mpe. impf vAaBcKH neumeo. 2.tr. moino Zeljan tc. impf okrasili-krasiti. . ce pf_ piihuliti se. VtrogY. -q|r at l. primemost VMer&R. pamet larolen.lMrlrrra m um. prlmeren l1rtecHocr. ruro ce.Vdn . 44' uKr''rr:(tr. .inrpl uttu.m..". slro. _ljubek. llt{eHl|e '1 Prrpravnosr. rajtuK. jur |.cua Qdi okrasen. . -ur ft umetnik yMerE|4a{1l. Yrroraaeq. Yxoprf. t kveka kfotilec-krotilka v^otu t \loc. rmevamullt-pomtrlatr !1|ree|6e nie. U^aB ca inpl noreti. . 1vr-rnnocr f neinost. podeti y^rmrdTyM. darjati. 'nrte''t.!Tapr. spaKa. ce.ijaM<. qe e 6o^Ka 3a pamet v glavo! pfevidnost! ni !' rl.ror. Y aEK(}yrlaDqo. v varstvo. '1. ubiti. z.l !!|Iro'r||.pl.pHa adi utrudliiv. zaonja oeseoa neumnosll lnfilll<. nor. f norost. Zalost. umtranlc yMopeH adi trudcn. ganlllv. . vnaPrej premrstjen. poKveKa se rmpl poseslr se-poseoarl vKopcrr...uljnjak varovati. preu.cHa adj prikladen. p-anj. bogokletstvo YlrorppE ce. trapa uKrotlrr-Krotrlr y.:m adj l.oropatr lepSati ulj.namc j nost 2. postal je otroiji.. sramote.inbf prektinjati. ZtnerJan . ulrujcrl yMoIreI'. !'t(op . modrostni zob $a|trdla I pametna Zcnsk. proscl yMo^.r.etrtr|qra I umetruca llrrerlnrq({ adi umetniski lMeEerr. iz. inpl prsep s . i.y^orapKa f pohablienka nje. oovzeu. prikupno--st rIaBKa YMOT MV rO l. lig li4pef adi 1.suDsryMpeH. pokveleaina. duSevna bo.vrsta gune ywpy:yiofpIB. graja.vezati y^w I l. 'nnfjr adi pripra1Jen. lninrpa pf. y^rxl-or yxputv. vRopnrllTe n gl. muka Cen $. impl y. wpacu8 lt.aklep van !'ruucleHocrI fur naklcp ost. priprav.pnsmovkniiZitivkniizevati ten yrop m f.

usmrtiti 'ce: 2.8g). nara\. ozmcriati. gl. rrapG kakega dela tck yr{rKyy tn unikum. soljni svet. dudo. napeliati-napeliavati.. zoau se -ce: yrpasuer adj izpraznjen lrr^Ita tn vpliv. impf poenostaviti-poenostavljati KrluDovatl yrorpe6a I uporaba pf Velry. prevzet vo. -pHa-lrropnr adj vztra. lTraflf. ureditev. rtvnateliica ' lrrnarrf". usmeriti seobradati Diasenie. opora lrrpolacr!tsas n unidevalcc yrropIIocr-FopnrocT-!TopsrBo 'llrrpocreH 4dl poenostavljen l. impt uniformirati. redkost.{u6 a// vpisen no.. zviiainost wasaAll \nia3aauBa pL tmpI potisniti. 2. hist zveza !trn|ja I dila grlkokatolilke cerkve lrrarnnqa I nakaznica yrn'rKdr ru unikat. spretnost. ZaKOn ypRec' adi strm. lllpocrrl. Frponacrex a/j unitcrl umlrJalt lrrpo[acreKocr / unidcoost FtopeH. trdnost lT{rocreHocT I poenostavlt'e'? nost lrropcrBlBa impf lit biti vztrajen. . za. inpf pc ti koga z. lneqor. unidevati ynr rrrarrB adl unidljiv n !'Hut[rvBar6e 1.l poloznica lIIIraBIIn rKH adi upravniSki !l| alreH dd.rfiTwa pl. pogubiti-unilcvati. prestrasenost.rBltsaq rr voditelj. teaMYBa.Ke-'r adi poniten. zbujajot ditionesredevati pozomost lEeq(a f vrsta predpasniha -^Ha ddi uni. \. . 2. trohica . jen. Vnala pf. yEI.n uprave. nameriti. pomiriti.tr pouaevati se.lnafau z napadalec !IxrBdp3!1!t . -rlr f 1. unidevanie.fLpI zapazrti-z paZati.a impf voditi. v. -ce: !n aD r strah. gl. strasenie se yrpaanTea-lnpaBlTeana r?. planiti.upirati se. pf yr'€cpekt . ytut'. potiskati nazaj: zadrzarro!1rau razvol: oegraorrall lrtasaA!tsar6e n za\ ranJe naPreqKa luaqreAlr. utisati. trdovraten im pf unit iri.rwaEe l? oDarurnie ilnai m l. usmerjati. vH rJpea\B fi. I ln rarax-cZ.Ir €TlTa . impl melrnast lrmcnxra f vpisnina f'nucnrqa f vpisnica. lpaMsoTerK!tse pf. -q{ . yrpas'. sedi (v besedo)verzaten. objok"an ynara I vpladi. z\ezai 2. usmeriti{bradati. steber.. lTrperurya^ pl. strmo pobodie.taz. -rIt-Fp:tBu[FrKa mynaaurm adl vpladliiv I upravnik-upravnica VnaarH[qa. niiati se-poniievati -ce: se liati-ce: na pot.!|Iruc ra vpis y rcerr. vpad. soglas.lTaAHe. 3. razumnosti 2. naravnavati. datidajati navodi.!4. trden. upravllarr lttrallleqocr I prestraienost yt awn. poslati. impt zenost uporablll-uporaDttatl adl uporaben. mojstrstvo lsec ft zamesenost.?r oditek. umiriti-pomirjati.lo upraviteli. . impl medklic soraviti v nesredo. dudez. yMvBa rmpl umova . !nar'!Ba pf. lTorpe6-ar4 !?aMsoTerdr. unda (29. um. edini izvod FrarcrDo rl navodilo. f'npocr!tsa p/. uBecpekUra .r univerzum. zam-reti. dobivati navG 1. . Un anrvBa pf. BCe^et'a navajati. impl d^u-oatatr v oKvlr 4Ha adi uporaben ForpeoeH.. modrovati vMrnrnHa f l. pr! poseonosl tlikavcc yr'ecotIo adt unisono. ubiti se. impt na. vodstvo. v. ustanova.. sDtosen vpadati. impf vplacatr-1. 1. prepaden..oJljBa pf. obr. ruztrarl vladavina.rvBa (Zivec). vztrajnost. lig drti cnako obliko.!. . vpisni . impl lllp. vesoljstvo. strmina. graia y'Jol m pesn zanos. melina 9rrga. lrqronacTr|. 4. B sjalnre lrrpa3ru. Yoqlla pJ.fia 447 I?BECT ynrrlnq*pa pl. impf lnoeH. (){tctiYtroKo''. zprazmn-upraz cvatr zanosen lmlteK. prestrajiti uavec se. 2. impl pasti lEDepsd^es. 2.Eaq tL unlcevalec T t vnquja.aBWa pf . vlsevau wep m ath 1. ravnateliupraviteljica. enako iz. segati (v besedo) wuBep3rrrer m unuletza ve. upravprestraSiri. lrorpe6!tsa llr-aMrrorexeHosr f uravnote?t. -jHa adj pesn opojen. ynorpe6n. impl unificirati.nati. 2. lpBa f prepad. povisati+ospesevati napredek. pouaiti sese adi poDiievaleri lr|srqBa. vor{r. uporaorlrvost l'p6ar 3tpa pf in impf lrbagrpana 1 uprava. prevze- 446 llrECEH I'II|CHl.lti \rrttnrrs. opazljivos! IOSI wecett adi zanesen. ottevati pomiriti. unidenje rr'Hu[rT!. ugonabliati lrroplrrrrre n oporisde.!IIpa3H!T? pL.lltacevaIr ltrpaBr K. po.tlrperse. YnponacTYrh r)/. pomiriti se se. itnt'l vzetost oditati. enako obleli. onesreyaaa. gl. J. lrsrK!tsa pf. drobtina. niti se. kroj !'rm(DopMfipapf. poenotiti. pamet. Uno. napotiti se-odprav. y'E.rmpl pospeliti napredek. opoj. tmpf lfa\'rfotezttt-rlfayuporaoulv noteZevati lrrorpe6tr[Eocr I uporabnost. pl.ur nr krtljavec.lrln adj opazen.posiljati. impl uniditi.izenaditi grx|6pua I uniforma.rI ar(aE vfrpaBU!. oDazliiv yovaroirr f opaznost. potiti. opaZatl uo\AnB aql zapazen. 3.'napad. enoglasno obr-rriti. impf zmeriati. seznani!rtrrr(u. poniievati. vpeljati v'uvajati pG niZati. opazen. trmoglaviti. pokoren lo.i.

yIlpocre scHOCT Zapletenosl. ruSiti. impl osladiti. YctreBapl.hladen. podreti.r4r rcono.impeis -pokriti-pokrivati s slamo YCAaqr. -nHa cdl le. wmcuBa n. . yc^oruq. 2. odprtina. ucnelr ustnica. ul(rolllr. iti Do sreti ba. ustret. -FlYa.r 29 Mr. ureJeno ypeArrocr I red ypeAcirr pisarniski ^di YpeAYBaH.. fjq \gh vceTa/ slutnta. .povaocltlDOVZTOCaIl YcoBpuriratne.spopornrtev vcoeH. ycer(l4Da usekniti-usekovati (komu usekniti se-usenos): kovati -cer se vce^v. Postrez.or datetj -. impl osramotiti.e*wa. adj necHa. navseliti se. impl okre . reonost VPeAVDa imPt urePf. impf . zaleteti se.-. pogojen yc. sme Se JaJOC Ce. uredba. vzetl za svoje. zacuu. irospesiti. scnYCAOr'(HerAd) Opp. senana. VcoDptrI!'Da irrpf spopolniti-spopolnjevati.us-treZliivost I lrono zc_ vatr koga. tis ustna.. zoor vlsla nost. vToc yctwtn.. wrrva pf. bovelati hitrost: !oe: razmanruU Se. ycpaMYDe pl. skladen. fi.pospesitise . ycsllilla.rexne. narediti bolj slastno yc. rati-zaDletati mraden. pl. /ir ltu_ dobnalenska-kala zaplestl. postovalnlca. dusa: 4. o. znuati.roren.l. pl. ypovyna pf.. iftpl podreti. nperaca vcHltre ugnznlu se v vcra I l. nasmeseK ycMe.di uspeh.rannere lc oDel| 44. naDrava. -ltx .a pf. xomprlcl_ ycojur|. stanievati: -ce: nast-aniti se-vseljevati se.EBalt m unidevalec.itnf crKnlu-crKavau zlvaln.osupniti.nie.kedonslGslovenstllilolll t I I t . uniditi-podirati. slurcnte ilceru. lmpJ ooscyc. zamota. spraviviti v zadregq dati kogo liudem v zob€: zaacti -ce: se sramovati. . k6mplikaciia Ycnee.ssa adj pog6jen yc^oDeEoc'T pogoJeno.-l|I|a I I I I I I t I I I l\.rt cen zapleten. nastanievatise ycsr m aut. 2. us e reKe ycHo adr ustno ycra I bor odolin.uspavanfa ltlv vcrluBqa uslutnost. inryl osrecrtr{srecevau ycHa t ustnica. pL lflpt YCeKqe. . posrediti sc'uspc1 vati. irnpl skladna oDrKa yc4FeH-. to ycaoa m pogoj. ycBoj!tsa vl. Yc^oxrf!tsA. nastaniti-vs.n spopotnJcvayciornocr I pogojnost nJe. omejitiomejevati s pogo. vceAvBa of. poor. . osojcn. opazati. raziariati ycroe!nd(. I smehljaj. 2. ycaerorYra . spati. urejanje.mpf uniditi. 2. vcn vsa pt. MeqeurKayclyra medycnexi . brtr . srcda vedja usluga z ycayxn.YPAA 448 YCAOEn yc]toBHocT 449 !rcra6au|s VpAat skuta.1. . pomirjajod ycpaMn. -oe: yc !'d tn . hruld lpEe6eceH. ugonobiti. uslugi.uredniSki vpeAlo . pf. impf vse' liti.zajdjausta ycoDpEeH44. YpeA m urao. osoje.p. ustnice.|aB 4di l.r"qra 1.pf. yc/raq!tsa pf. rusilec (tlovek) ypMa I . -vcI|oKG ycpe(et|ogr I osreaenost ucpek4. 0!!p! struoene kaie: 3.ea adj. slutiti. . vodi.4rr-ypeAEsrr(a m. lpnaflx|a / razvallna.uspavolcn.. . Kompltycol.{6a I l. YPgAtf. sprauu v reo.2. opazlll. o lt I lt r c t at l wrsc . ycwpl1 a pf. reden vpeAerrccr / urelenosr.tl. impl spr+ letl. spopornJen vcoBp[esocr / spopouJenosr yqa6arna. Ce. zaaarati ycalreu adj osamljen vcaMeEocrt osamlienost ycanlE.nepriictcn vcaor<siBarte r komplicira_ . YcrafoAF pltmn YclraroAn. porusiti spustiti. vema stran. l.$tr adi pomirjevalen.epa zunanjost. vcllerttl cor^acl(R usuucnlKl na. vpc^ll'|E.ycry. muaen vcnrt. posvoiiti vcBorrriea oosvoiiteli tn icsol^xs adr'soreierfi iv lcnojaurocr f lprl'jemijivost .pogoJ. kompliciranost . 5.yuwea. sDustiti yp<iw. Iepo gralen. ttla YpH-e. napenjanje ycEAerr. ycra6armja.1on(||erocr 'J opP. ycnoroJyna pl. DOSlnOVltenec ycBor.ljevdti.cu-rz uspeh. .Da. lnstaEclla vpe. lepe zunaniosti yorea-ycygar<a nr. tmp[ !sp^vcavxruoocr .JHa adi osojen. c{ ry. zamoEu. teZak. siriek .wEa. adi usmiden. ycaMyBapt.raztariti-razbel ie vati. YcrnDa n. aa n osoje (vlarcn i|l ciran hladen kraj brez sonca) yc. jezik. ureditcv: 3. Zared. zarnotan. -F m ath \zorec . uci|.YcaytqBa pt.. zaslulru{utiti. unidevati wuelrec rz hrup. YCMeBHe yCMeEtrVEa rr7lpt nasmeuuu-srnerxjatl se komu ycllltpu'. !c€: soomniti se desa. ycpaMofl. pomisliti na kaj-spominjati se desa vcrl 6a f napor. llovek. dati se v zo.sl t . labi6len. I lrrc(lnik-urcdnica ypcAlrrqKB alj. Jem.flIaa adi nasmejan.fiIa adi tapore\. uredrtr. yrr[oqe.e fl l. +Ha adi hrupen lIrEeK. uspavatise ycrbror.-E n posvojenec. govor. -impf pomlrlu. impf vto ii.oBfr. vqasvta pl.ycoDprul. ostrmeti 3. usta (pri dlovcku in iivali). posDraviti vetarm. impf osamrttosamlrau uca''tr. uc&oBua't FL tmn pl. yq re. impf . impl r zbeliti.ycoJnrqa 1. zaquslll umtnu-umlrlarl yctrol(ol|te eH. narrrava adi !'pcAeH urejen.ycenjsi .piti. ureoltev Yp. rn pt vcrrrrDar6e uspavanJe vcrlrEaq tl uspavalec nareatllt{elatl ustuge yc -i'x^xB ddi usluzen.ftzbeljen.

ime nekate.rKx ad. irupl pir. hudid.rt "t1x_laft zmoznez..ll. topoglavec. dobro prenaSati dce: skriti se. usotoviti-doic l!8 shujSati dati. . poslopic drzavne oblasti Yxa'! interi dal scvcdal (rrxx'neie poudarja) utonltl lx^e6se fl lit dobrit. udomaiiti se. . udomaee.ycYqc. ucrpoiUBa pf. rnpl ustanovitiustanavliazavihati se. poled se rih . doloiiti. stnrktura.rLavna oblast. ludi \|re. organizirolazlten fatr lTeutriaea rfl tolatnik lrernar.okrepiti. impf fan zlikati.rr.rxajlTa pf. iffipf nqr pes rzplu-lzprlarr. utrdba la.. zlaDuclrav Ka. yqtrFeH. 2. ifipf lrbo n iirir-o vtkati. OdreveDeti.2.' uelrtor e vTon do kore je premoden VqeHaI l. vstaviti.ia rrfijditcv.Ir8 pnnodnlr msl(r omejenec. impf zrn<> ki ujame zlotinca aitimoditi.w m zool sova. . priknt wa! Vcaotr. ugotavliati .ce: usta.jarek na upren-uDrrauposled v kai: rel<1(za rrDolov. polet ugotovrtl ycrpelr.Jsa adi utajen. jutri zveder lTpeBerrep ade ucoem( yrpe4eara adt jutrisnji dan yqe6Hrfi(apn sestavljavec.uvcsti lTpo6a f trebuh.yrpwrarA adv to jutro.. ycrpm4ra pl. impf po]lrtca . lznemiriti se.duk. izliv. sen rdrlTDapu pt I naboini.akutnih bolezni: kap. v. umestiti. yla oxlr8a Pf.mojstrstvo VcTafloBeHocT dolotenost.. uteha Fexa -c€: koga.viti. umolkniti UcTpea m vrag. ustaljan ycy^ m fam nadin. tolazljiv lTeru^rB adj utolazljiv it'fta.Terlr!tsa pl.laa ot(tr. vcvKYBa.organizacija..YCmD 450 lT€ItrU yrcrulllca '{ 451 ligeH[qsr ath gla:JTi mojstcr. do ona. impl uteSiti. oavrsnjr. Ycw!.!Tu4a f zool sova. ye4reMesoct f razmah... YroetryBa pl. irzpl skrla {. r/TDeH '' lERae. !"romja.ne zaqeu lToKa 11. opravllo v pravo. be. pl. -IlHa adi f*m da'rianJ1 Vrcl('r adi sdvin. ycl?ojcr8o r. r:. vod. 2. tolariti trojrl!-potrojevatr lTlrotrrex.yryojyBa pf.a. rana ura.cer pomlntl se. nauK UtpeRa f cerkv.u! ycrpeu!tsa. konstrukciia. ustaljenost impf 7.. -^A adi tolaiilen. -[rHa adj utesljiv. -qn rn udna knjiga. I udeslavm cerkvr nec-udenka. izsiljevalski !qe6ell. FaJyBa pl.poln poleta . itl1pl _ natandno dololi tina tandno yqeFltsaq ft rzs tevalec dolodati lqerlyBa. YcraHoB!tsa pl. .usta.t vTDerK KvKa tte Dasec ucoenlKov rlr kar daires lahko stofiS. {* ucenje. gl.razpisovati nr!Ir:rsvel.Ureqe I pf nar pes uteai..pJ. zlurraj K f fam zgreien udarec. udomaden. pos. navdusenje lTDpAeEocr I utrjenost ycrpeMeE.ilrditi. ycaohEa pf. vaSkipa5nik neumn6Z.ycrpnrre. 2.lrTrflf. potolatiti-tesiti.MHa adi navdah.Da pt nost. !. likati. impl yrerue. L trata. uprava. maiu.jgtro. mehanizem. / za.yrpos. {Ha adi Solski yrpe adr jutri !qe6l{dt. navdusen. d. obredni predmeti.vajenec-vajenka ytewtxn adj dijaiki. fig zgovoren..gpf. MV AojAe llevau se r(aKo Ha lrroT dobil je brez tmda in nepridakovano.n€ n. s6vji !'(!{!tar m arh drta'. namotiti-namakati lrJelnr. tolatba. jurmJrca. lrrevr<a Ycrlre. qeUcrar adi z _velikimi usti. yueuyDa pl. prikrivati .sja r4ustje (reke) Yclrffa-Vcrrufta I steklenidin yraeE. drob.'a'.nez.zgresin-zgresevarl.-zomica. Pomlrl : . ti.I utopija. vajelapetrtes. lTerr!|t. zavihati. bliskovito yrapAeu ddi utrjen ycrpeM m polet. !1tpeE ddi jutranji pgudevanje.taviti. prikriti-uta jevati.re n ilem od ycra tudi noce polno mizo usteca YCTnqe !"m impl skovikati yra I predpasnik. jutri fe. zgradcelra t):t. siti..neroda yrle. volkodlak.uslrol ycTaB rn l. Ut^eucw'^ pl. uTo. 2. impf lta:iti. -viati se .ce: zviti se..^zgodnje. srucllj. I ugotovlienost.) pladti. . gen adj udbeni5ki ne odlasaj na iutri yueu adj L uden. ran tazrla oe na glave . zaFortr stanovrten.l 1. -mra-lTtrDracKnad.tonoelai'ec. . notrani leina Ur^euca. lrorrlTa !. !'TeKa pl in impf !"roHe. urediti. siliti-izsiljevati ocl koga. lToroi. -Br-lqe|trr. pnnoonost Vrpmla I l. pomu oegnrn ycrpoo.e^eH.teE|I(.jez-itev.l'rar. tlrrrosnlr sluzba lfDor tn. zameycTa$o-Btr. impl zdr. gl. fig nezmoiliti se. splctnost. dolotiti. pivTpe'|i .r{rTp[v. neUrn'. i?rpf !'reKa. vam. r'||zpisana nagrada zr lislcttir. zaspaycrasoseH adl dolotcn. hitro kot strc !TBPAaI trdniava. st. izmisljen razpisati.rperuHuHaI jutrisnji dan. ustava. -rE{a q4i jutriSnji. Ugoli (o u d ih ) tovljen. slrel lutranlr. bbrniti se proti ko. intpl ir. devocionaliie yctpeaaro 4d. intd VrtpAUa njen. izsiljcv rjc.. ustje. lTonlTa pf. navajen yqeyde. leolna. . KaKO yTOT brez dela y(. lahkota.tIPniti.

lasoDlrarl n-amala. obrest qt OaJAe.pl Vwntry mKal 0@ OaKe^. sneteK rbqrr. uditi se: -ce: uditi se. Oa51uvel. vak $aa f l. clajatrPreonosl OaBopsr rr favorit.faktum. pohvala: 2. !tsqe yqerDopr pl poaetveriti . 'p{u Oas. ho.fie poscbrxr znarcllllv cloveK rlaxcrimi m faksimilc. miljenec. elektridnem toku o]asa'i m zool faz.yyrercSu . cc !'urTe Se vedno lmrnn m lunin krajec I'AV ptVnU I I I I t I t I I . pavza. +[+a.gl. -ryr m l..n oblika. Jrg sozalje lqrBocr t vljudnost lqecrBiBa impf udeleaevati !Eat(. oddctek vseucrlrscmn stuorl +a/r. (rokoprsa. .ruHa adi Solski !|orrp -lqrre^r. r'G yrrccaBttsdrre n udeletba. .r€e so ibaK ujel lba^€rf. dc' resnrci.ainitclj OaKrfpa I faktura iDaKqararrfoe{.. .a fi. ogleduh. fabuJa.? 11. VuIIe KaKo 5e kako. (porcelan) sa 0a^6me ne bojim sc n. Dlamenica. yvnreacruyia i mpl ltiteljev a2. razvojna stopniai 2. ltisc.-I. privajati se na f'utrsK-y@Ka.grornla. pupoqprsu.odpa -pt. lzmilliena zgodb6 OaBops3*pa im pf . 2.4a.iE uSecdolgouSka diti v 5olo.-EHaadi fakultativen. favorizirati. k6 ibaheoajae tvojih grozenj rist. fig strnjena vrsta mor konec oela ptice. biti uditelj tra( za pnyezoval|recHr4a-$recElrq(a t l. . I bakh.lql|r adj vljuden oa.. delnidar ti. tez mero lba3oH . !ueH. tehn faza pri generatorju.re adv Se. . udililde lqu RrrreH. hvala. oelansKr rfariorpaguJa f faktogratiir'. -. taza.. kroj. KDaCTa I$Ina nvala .faty kdor Oa 6aEda. !'nrre rre se ne. Dast za .z fakt in..r€crBo sodclovanje. po izbiri axvatdr nr fakulteta. hvaOaiAr[a+ajAssra f detn od lidavka Qaj4e majbna korist.r6iaia. ude.oeJstvo Janle. f uditeliuaiteljica y'''.c impt dati oV Sa. pncaKovanr PrlJuDUenec. delnidarka nje spodnjih hlaa . ra.Krol cemu. tr+a&ra n. a m. gdi-adv uaiteljski" sKa rcta KOtUcrlerl lqectuK.E|a+a6pnqKtt ddl 'tovamrsKl Oapy^a. fglii. vajeni. 3. razvoj I cogooKov v zgooDli z.cc. faso- I I I I I t{|n^t|:qrre s Sola.trra adi faktitcn. f dolgF ltudirati. udelezenec. . garea adj iroa hvaljen rbar<m l. tn. podp[atr. udetei. 1.hvalidavec posoJana oorestl. pa rba 6eE adi pohvalen venoar (ba asra.ahvala rbaa6aI l. oDrssamo oerstcv (Daircp rfl dejavnik. sc hun dclovanje ltue n usesce.lqeruiEtTBo 452 YIIIIET iDrOpnKa 453 lDarrerqa lllrctsulrao n dijaSka. prevrsta.misnica. lrKo. sDoznaveti:2. oqenm Oa 6aM(a I bahadka. ne rH ce nlnrlroM ilajtuc fl fajansa. kurir.w f fla! pl b^htnle se le v pasr iba6pma I tovama Oa6pFreE.r&ra 4di u\h impl l. i falanga. s-. uditi_poudevati.Eqx-!E uSesen e. I fam prid.ErJa. sodelovati tri sel. zr fam.reHnq6p ''r bahad. svetilnik tis Sirrp.uf m arh glasnik.!qx!? '14 lezenka: 2.fi rfuaaa adv ldm pre\ei. trojnu fuJpou. astt me a'.

OevA rbepeuefl dolg in Sirok -ogrl' niad muslimank. _HeMa Oar .po*otu naPa$elepnuen.e ftC el.Bopaooraranerodenle ibira]ren. Oarrcnouqipa pf. gluma OqcdAa. menalen. groziti] 2. Me dat{ ie prvi me je kra. odarati. druZina. -rln I farmacija.I fasada. feniks. ro mq ndror od5el je. -ce: hvaliti se. 2. napaden. 2. fa}."El oJi#i "iputu. avtomobilski Zaromet Oapa I lam rod. za$araieti. -3Mm m rcmrnF zem ilesep nt laterna.I Oa etre 454 OacliAa Oac4ur a 455 oeplxr t I lfarerue.I mrtvouclnost dar pf l. fanr manlKatl t I I Oanl|rea . fantazirati. l. domjSljati . lig hinavec OapMa farma. umetnik.Jr. OanracrsKa I umish'enost. Oarlrqnrocr f tainivost. naslov eciDtovskihvladariev Oap-6a barva. strast. -ce: loviti se rbar(al6et? lovlienie. nagnjen k fantastiki fantastika.ro.n .rnja. ladja za ^ irevoz iez reko.auor nr faSizem 6eooviipt n februar ii*nipurxju. irnpf falzificirati.ocl Koo le onurna Oapa6H r?r faraon. Daraliziran. 4a(arbe _ Ha 6ac stava.di 1. Ickarnarstvo rlapca I farsa. ujeti se.v 19. Grki iz carigrajske detrti Fanar. (DeAep*pa itllqf ()). sijajen ibeoAfl gl. 3.B adj l. oseba z razvito Iantaziio. tamrqa rDaid lljdpeH.'cr | 1. re. le iSvna J fawa. lazniv.1i8 Prercjenec ibeHoMdHtft L fenomen. sveienj nstln aqwfipa pt.aru ia ae.11# l"r n Oeflep. delati brez priprave Oqc4traa I fascikel. ue da(aj uY. nepravi.-er I vita Oe^a I wsta zet o"ilT:p-. 2. Prevzeti Oar rfl od rlaru Prijem. laZniv. prezet s fantastiko.-I|rt l??arn svetu^ niiir ( skrbi za jaw.den. -! l kos kruha (De^Ka f na tcnKo oorczar gl. si. boOapuc6J. domi$Ijija. sanjad OaHra3nja.-sua adj tamozen. prevara. kmetija I QapMaqrja. impl tascinlrati.ni ptid.J pravljeneg_a. neresni. naz skladba svo bodne oblike a}Irmhpa ifipl l.it hvalivec. +ar'n OaEe a I farn 1. hist tarisej. 2. adi ohromel. gl. burka. znamenit. -. znan po slabem OaqapEdr ft hist fananoti.kos risriia za opanke daurfieau. 2. . -sfia ad.. napadno Qa^w.drn d4 te do deniLrja. ponareoeK t i i t t t t I Oa^cso[K!tsa.o razsvetliavo) . r?. Oar(ar6e zamerlanle 6artac iz irdor kaj lovi. morje llepEr pl poditnice cKa . ro (l.ogromen OarrroM m fantom. .. slepa pr:ivrtenos! pf +atd. prikazen. 2.3Mor r'. -ce: stati 6^ka imtt loviti. ro q. rmprovlzlratr. . 2. -ru t federacija. s hibo il""nP? !1.predstavljati sr. bajeslov' .berru<i rt l. inpl Ialirati. ma:ica iz Qartrr. pisatelj. sanlarrfl. naborek Qa ttr mad|ade 1.stoletju OaqarfuaM. hi. $au![apa I . ukana.!"roH feljton. .Gra. lai. OareHocr.te d€rfl laternica . -\ttt I dfittna.. -pna adj druZinski. grozenje.gl. fanatizem. lu- Pi3:!:l"iil. lotiti se. Podlistck . jopica.subst oren:enec. Oa. -. sanjarija. neiskrenhinavski.fudo' vit. po ziu l[| Oa cno.gl.ali bombaza. hinavsko. oseba. omamiti.j z tapako. faHr(a1a doumel le prijeti se.. z mrezo rz k6zie dlake dez obraz d*o9i6ot m feribot.a l.ur'lB.. Zivalstvo kaKegaxraJa 6^$a I tam kos odrte koZe.<!aru u3 lruerae ujel ga je nepnMv . vstopatr v teoeracl_ *Jf. ponarediti Oa^TaI guba. Pr! pravnost.'tastiden. nabor. OeMnHi3eM. llg vt(lcz JOCI'Ba volDc . fantazija. navsctna lbaMr1r. 4. pulover $arnas6p m fantast.non"imlt (2) biti PrriD€ja. pomanlKllrv Oe^uji. migiden. Prijeti. 2. z\eza pl. 2. 2. velikanski. omozenKa (fanaoeeu. 6aru naPu Prilel je do oenarla. mrtvo.fanfara. neresnidnost Oalrractr'qefi. ki teli 3. 3. 'driati.3. den. pr(r pasrr. 66ja I +ap6^ impf barvati. Prijemati. kar ne obstaja v resnici. spretnost.ea xvcvp! ne zameri mu! oaaa ta 6oqsa 6a(a cro ^BrPa sod drz:i sto litrov. nenavaden. t l. OareH e so paiere nid mu ne gre od rok ohromelost. do-mai.Pntr do desa.r arh zoravn. zavzetr. nesreden usoden. prodelje. naPoaiti. fig oseba z iz' r'ednimilastnostmr 'ar|a adi fenG ib€HoMeHii^eH. -'. 2. svetilka. Donareien: 2.federirati. slavilec Oatrqen.groznla $au impl l. ceHrrrlTe m Oe. hvaliti. izmislek.dek pojav.ar n l. 'rma adl z ko.#Y.rozasalil ga je Pri deianiu: ro daru IIPBl'lorBo3 iriei -priiel vlak. dosedi kaj nemogodega. 3.oapae kaksnegarodu Je.sklePanjesta_ zamera.. irapaden (ghd pn perlu..rxa adj fatalen. za' erabiti. nasprotniki preroda v Makedoniji. 6eHeDutla. po svetu znan. laZnivo. KVCYP ve.n L svetilnik. pihalo za svecane slgnale Q^p . ibareH. ujeli. oA Koja .Edr m falzifikat._ hvaljenje.

flor. krpa. fi. . davkar nJaKar '?' OtddcKo . obrurl. v katerem kai nastala rDoaA fond.ozkosrtentlovek $uiur z film Or osdo r?rfilozof.rl|ryaH m filigran.o'^ T I I T I I t I I I I I I zauv O^asea m flanela t^acrep n L obliL.miznica Qrroprw ?n ait folint Orpa I unesek. fin. za. rahel. z. dvorjenje. sklad. lo. ozek morski nootll $. gl. vodomct iDopm$+opr$ra n. rdcaa turska kaDa <lrccflud. upadek. DalKa impt latt ir.ar ft skodefca za kavo brez rodaia: ottrr (bu^uattrr velike.rcne tisniti I udariti. BoNxe6Eara-rbaavra d^eira larobna piSial. gre(ulu OnKrEBeH. {rpl| rri filister.npl. (zunanja) ot lrka rz. 2. plemenitost llKa cesa postave dAaEre fl den stebelce ELe a tenki rezanci Qasmra f fizika.pleme OacKy rgpa I fizkultura.em od +t rreK naDotceK rlJop-a -rz fjord. lig meriti koga. bolczcnsko kotilte Oo-^. folktoro.!n fam izmilljotina. fetijizem.hltirati. sklep. tudi Q^ejrricr flavtist ' O^e_r<a 1. tekodina. pripr'. ugG bupKa. ki mu kdo Dripisdie darobno mod. Ia rn ta OE lotr m 3pol1 zadnji del hitrostnetekme. leDeofi OH 4ll uarr skodelidica za kavo bwb. 3.f ikcija. 2. strah prcd 6im Qora I zool tjuleni Qoryc z 1. -oblikovcn.rop z l.r m fcstival.podjetje I rlrpnaJc n fimeZ Qry. pripona. 2. tanek. vera v fetis. slavnoit registrirati.impf . fig lepsati. uajron Olx#l|c financar. jeziloslc +z rpi. dolgoaasen alovek O^erMa I flegna. telesna vzgoja.. srediSde. 1.. 3. sklep glasbenega. zunanlt ilopuirrr zl formant. namislien. nezdoloaiti.. svetlikati se rDoajd foaje.E?.!crl 456 ibnreca OIr'tr|ut 457 tlopMirpa Sw adj l. oblika I $opua. vtgalna vTvrca OrrEeK. 2.Skrnicelj OEITGRAaI(. pisdalka. goriCde. lrg konec OroKa I predal.preddveric . uelaien. im-ete se nanaSa na fiziko: 2. oblikovati diloi. naboj. drobno (zlatarsko) delo $m!rj.-rHa adj fiktiven. fig . utrditi.kondnica $optrtu m format.rI va nrd z uporabo tekoain olvtra l4 1. adi l. rahlost.inpt impets motto pihati OtrpMa fr'rma. impf iormi'. fic siten. I foncnr.okolje. vredka. droben. doltrtcn. izguba tete. in-tpf. I floia.reu. I ''r Plata adi popacan m _fltt. preceortr-preceJatr Qnrysa impl polniti. lju- O^r.raqnJa flotacija. malik rDera[ribaM. zunanji izraz.an plon indecl fam neKOO.qa !.n d. neren: 3. folklor.hladnoknmez b^elra I glasb flavta.i^a.miltiatl o. Sportne tekoset!a me 113:ePm kodija. pri- lbiro6eprn flobertovka narocoDrsle iborr. 2. 2. ladievie r[^o. tanka tkanina. fluid. omejen. zapisati. nost. mislec d^ o 6r m filolog.rtti. mladika.'.1 fiasko. fizilen. natanden: 2. nevlclna snov O^yopeodpa inpl fluorcscirati. rezen/i m lDoHeM{oHeMa m. krasiti iDErrapMor Ja I filharmonija +t ry. 'DepG nih izrazov za telezovesDoiinc) Occ rfl fes. nalen (vezenina. na Dllrcortcv rlrerni lr fetid.3. hladnokrvnost. ztak lalovanJa Oaopa I flora.nexn plemenit. -ryn m l. dlovekoljub Qa.{Ha[paBE) uniditi.{Izqe pratna teramega dela. -aua adj ferialen. -ur I filiala. nadevati. kar bn. iDo6nja I fobija.Drxquja f. liiur: +vzwtKo . neuspeh. sadika OuAaltooj^aja ddl ki je vitke rDeprjd^eH. kar se nanaia na dlovekovo delo: 4. osnovnabarva: 2.rnnIen. SrttAt m l. impf hnancipolom rati. -lura adj for. 2.rJa I L fiziognomi. konec. zacasno slvau Qzc m lam bratstvo. I forlnl ( denar) lDopMa forma. -qx fi nabojnica ( torbica) !!Hueve. patrona. ja.navidezen OnKyc r't bol fikus . predmet. lrr.?rsifevd Oqf-p--a I figura. 2.n nadev $naantpdn fl filantrop. izmislica (Dta . 2. $maucfpa pf. rastlinstvo k keea kraia O^or. fo. Sport Ourtrs. f(! kus. resDeKtrratr rpepuarse n lara spo5tovanje. tkanina) mven. lig ob. tendica. tudi udbenik fizike rfllrnouom. pripenjati. I enoletni Oqastuaarn<a poganjek. kalo $tpalr adj indecl finparn cropu. pooruznlca (br xcrep. denamo podpirati Omrdca f finesa. slasovnaDn/inc icziks {orcrm<a I fonetika. ncuk o glasovih ![omaua I fontana.iDeptrJa. nale.ttr rfl stenj.. -eMor nr 1. pt. fig srepo Ktantante lleyA n . T . Dolitnigki Qip*ta .fam spostovati. telesen. velikost boprtupa pl. resDeKt rlepueue n moski ali Zenski telovnik feri" (v sestavi kemid. madet. knii) u oblika.

menih Oparapcxrl adl meni3ki. srtru. slabo blago Oyprja.fam.petolizec Oypxera I lasna igla.M adi fte'f. nraner. l. prhati. pri 1fura 11. naslaniad . nesodnik Op-a3aI -1.rep f razer. hladilnik Opn3ep+pr$ep(a tu. besediiiti. 2. izmuzniti se.tt\ impf l. po "rorrnlu navljanje. Icted 6p^ impl l. rzprrlenec. de narna enota Opar|4q^a ltruca t fpanftpa pl.. skakati aez ojnice bpq'a I fam krtala O!'Hrq|loMpa impf hinkci. podoba. prazna. osnaiiti-krtaditi. udariti. lig razburjena oseba O!?Ka I l. krdi (otroskaboziast) $pacna impl sibati.r3 I formula. -B4u-Opor[oBKa n. zaKlJucena slasoenatema ilpa. lG ditcv Opaaqm mctalec Op^aqKaI metanje.. utrinjati se.loailcv ilrp^aqK[ali 3port metalni Qpira pl vrcdi.I. ti{ nap. I(o. 2.Deseoa. rzguDtlenec OyrHe pl l. 2. pristojna oblast rlocna fosil. nevrnra oripvlr.rrr lrrna.kvasaa. prhati. jeziti se Opwrqe4psurnra n. okamlina '?? druZabna igra. temeli $1xrurja. +p^n 3aA ce6e.srkati .rja I lam gnoj.l rnoena ta. OyrrKrja ro HanpaBrr zdrobil ea ie na drobne kogdke . bezati. snaZiti OyA6a^ /'r nogomet by3'dia | . bidati B.utrJeva- <[paore pl opiliti. lasnica O!?Ha I krulna ped.zaieti trgati OpKoBar{pKar adl ki lahko leti. Itg oaJati prednost. viharen. dlanica fronte OprIKa (ce) impl lam pc> staiati nezvest.uiti Ov0ya zr greben. 3. odfrfotati. kateri se daie zalogi 2. voiak s fronte OpoHToBeq. delati O!'Irra I t. redovni impl srebati. denar OlT)arK. blebetati Opa( . trgati (po udih). 2. <lrp. reklo. 2. . oplat Oycaa f lafi iensko krilo. vzorec oesedlto. osiniti.J. rorrrlKaclla.opravilo. lig vdreti kam OyHAaMdrrr m fundament. 2.? krma O!?roa r? furgon. 4. $ptocysa pf. de lovanje. 3. vsruevalu t. zastavljeni predmet. -. konjske fige. fraza. 2.metati. J. iviigati (veter). rrapoAcs (ppofir rtuosKa tronta OpomoBaK. slu. fqrija. sodilde. drobec 6paep m fam avanturist. zli IJe. forstati. ialaf trg pri Rimljanih. obrazec. odrezki. 3. Aa rri1crrr lpcA cc6e dai. pihati (konj). suvati.leteti OpKHeI l. petelinova \oza Qlqeire z soddek yua impf ZviZgati (veter). 2. funt. {Bn. utrdoa. fz ltevilo ponovitev Opener:FreH. osvrkati. udariti. forum. O$(apaf. uporaolla vellto praznrn Desed +pasirp itrlpl frazirati. del kake skupnosti tbpau(. tovorni . hud strah. . navdu5en ilpet\K m farn kljudavnica OpecKa I freska.iparsini rz fragmentl odlo mek. jesti l€ pozresno m.. 2. -qtr r'l frontnik. da. -2. zmerjati se QUw'j'' x\ [ lan sod OVEI(.ilopMy^a 458 .etiden. ittpt trapirati.tdor: -tn. zastavav tej igri do{d^la I foteli. usekati.SU-Ce: niti se. lic jeziti se. mctanie (tudi --sport). I dem od Opqa krtaika Qptoca. spodnjekrilo Oucrafi m Zenskaobleka Oyra I predpasnik Oir(!|e ce pl skrivaj pobegniti.iir vcd k nam. konj ). vzdihovati. vrsta \relena za prejo.SpoJrtev QyKa i. suknja OpaKTipa I fraktura prelom OpaKunja. oplatica. -ipr| fi redovni brat.fiB p6 zrear. dobi{.a? kako je r<xlilir rrjiva? bursnezna O#ivua. preslica.rxy drp. impl 1. {r m fam pek OypHap n furnir. vrnar.t rz 1.> nirati. nrC zaplrstiti (Zcno). modno. forte lDolrnqrfaryja I L fort. suniti.Sypga I fam l. sliKana na presm ome! OpunsrA€p zr friZider. boginla mascevanja. presenetiti +pac m med 1. 2. prideska $pna impf bliskati se. Uqarrll Se.rc loacv-anje.Iq I frakcija.tttzii^.r'r Jronta. uteZnamera. pekarna O!?HaFija. 2. zaboleti. obvladati Qopre adv glasno. tepsti.npf udariati.rrr r(aMcrt sac no r)c zllrl|. odletavati. frizerka Opr69pa I frizura. drob. revei. podlaga. impf latn skrtaditi. odpadki. 6lan frontefrontovka. buren. I frizer. 3. mahniti. zaprhutati. . Oopripa pJ. strnitev.rtC loaevatise od zene ibD^arre tl l. udariti. fig priliznjenec.z.bp^r Oporfl 459 ![guruJa 4opmy. opravliati. -ryr rft frank. r?/Clodevanic. pospravrrr I mnogo . I frontovec. primazati Oparap.Itrr I l.n frak. pihati (dlovek. -xa I tunkcija. . 0p6a_ lppefara I lregata. ooJna lao6jln I frekvenca.ba OyH(quoHdprn funkciotrar Oporfi .Io bezati (das).

klinjevalec.NBr(.Ja.n harem. posvoJen- I I I I xx xa6fl^I{raqnJa. strast xoA&rn. sled xapMoE{a I harmonija. zool hermeIin.xivoloK rqepapxtrJa I hierarhija. tvegana icra xajKa I hajka.?l Klnln xYrlrca 6I-rA CB.n adj kemijski. rednik-hranilka. sveaana pesem xpanermF I rejenka.r ret:nec.sktadnost xapModrfra f harmonika.xpaErrle Ks m. kvar. artrI xereMoHrja.atlet xepud.IIuKo a samostan je inel slavo na dan sv. ovorzma xaalqr&raqaJa. lov. nauk o zdraver.aHa aatl Prc. sKo dlrKalsce xEroKpmrja I hipokrizij a. . svetitde.qll .ipodrom. slomoteqje. -qlr ft hodnik xoa .I hranilec. soglasje.patleHlrqc rr. . higiena.um adl kronidcn.ot hmeli xofln m ii h konji-dek.gtrl n konj. tisti. .j homogen. . hiDloza. voditeljstvo. smxpa6ap. 6pa adj hraber.xa6nrr[aryJa 460 XIMNA 461 xnrnr6ga 11. au ru heroj. Itg dajati sredstva za vzdrzevanje.nahod I xpeMas 4di prehlajen. kemicen xeMnsaFxelssapKa rr. bogokletstvo duhovnik. enorcn xo'aopfp. istovrsten.Bja t kemija xeMrllra. -al|'. gl..i. zbirka posulenih rastun xepKy (ec) rn Herkul(es). pe gumen mouIt xpaM fi cerkev. hinavswo. nahq den xprBaFrdMa f bot ktizantcKONSI ma xopHaf muz rog xpscrlrjat{dr. -e I papir xapTsJKa. domne va xElrlTrr. lopa za tg tala xaoc m kaos. xqrertr€p tn hotelir dolgotrajen xorcrrdpcrDo/! hotelirstvo xoga rz hodia. raz.naDad xajrg: i. DE rodu5en xepMernrrrn. nagracul \atp m. vcra xrpMoHrrrda-Mysrrqe guce xapryq n narpuna \ prFeg adi iz papirja.ura adl kaotiden.JaHs rt kristjan xottcrKt adi zboren. verouCitelj xy^u . usDavalo. razvrstitev po stopnjah xrnoa f himna. 2. krzno in platd xepMerFreE. -.Eelse hranjenje r \pa6er part pas adi hranjc'l: reien. ki sodeluje Dn nalKl xaia I hlla (tovarniSka).-MHa-{roMo! adi kr()mov zastava s Dodobo xpoEt{€ I kronika xorea . dutna prevara xaErap fi nangar.Slen ski xu6pu. Itg moaan dlo vek. 2. hramben. bogokletnik ua MaIIaCTqltOT XParrrOT MY I t I I t I I I I .if. krizanec rsrrCna 11. skupaj. posvc JenKa xlra.7t prccerkvena slava (pravosl. vestibul xotateu ad. -h. m honorar.f dem od xapraja paprrceK xapiDa f harfa xaf6qa I havbica. pa" prmat xaprsja. -@ f halucinacija.qm hibrid. lopa. . DOI'I. brodolom xasapA ftt hazard. gonja pogon./ig ropar.). lig modan rptiv xrdloAp.n arh trdr\java x op m ketn klor x opoBoAopoAtu kem kloto'{ vodik xMe/bn . tmtul| . Nikola xpafia I hrana xpaE€iunx. pladilo. xq Ilrc -xv. reJenceK. -ru f kemikalila t xewcr. mrnovrnar. sramotilec. tenski oddelek muslimanske hile xapmfa t zool slanik.|6a adj }rermetiden. nezgoda.tt vera. redilen xpar$r€ruocr-xpaMBaocr I redilnost xpaxonpoBoA poZiralnik rz xpeMa prehlad. junak xepoJcxn cdj herojski. +ca adj hermetiaen. t ke. -is m kirurg ro{pWII|Ja I kirurgija xqplTru(Ir ddi kimrski xrrc p. neprepusten. grlki junak. 2. muslimanski xu^a t lit preklinjanjc. . xpo[ ffi kern kfom hkrati xopyrBa I bandero. gl. zborov. vzdrzevati se xpau{Te . ztneoen xalreM . zivljdilju.sDitan xpaiz ithpl hraniti (dniati jed).nrt I poskodba.prevlada xei. rcclnica xpauneaeH. mik-kemiCarka xep6aFxep6spu!'ir m herbarij.neprepusten xepoj. AsqeMePcTBo xmror63a I hipoteza. cerkvena xpoMeH.fllpf lif preklinjati.zoof xopu:rosr m oozorJe xopEcr ' 11pev ec v z D or u.xprcrnJaucrn ad/ krSdanski s(r xptrql|JaHcrBo r? krsaanslvo xopcra adv v zboru.najljubSazabava.top xarp rnaect (prec rmenomj hadzi Tomo. or. . -!rE I hegemonija. zmeda xaolEtre[.rfrr rz 1.'ce: hraniti se. junaxea€por€Hadj heterogen.n hot:el xpo[alreH.-rin f habilitacl ta xaDaprija. snaga xnena f zool hijer4i.

4/y'. vladati gaprbaM.. --BHa BeH eO Kortrznl Krun.tBtr\ impf c\'lliti (pes. zazvoniti pl tq'B. (za)ivenkljati. u rrors ifipf gaziti. gapu. (za)brenkati. -oBu tn cesal \apeB odi cesarjev.''e'ra di tie) D\OZ \l\ tztloz J. ft sirotka iz kislega mleKa pl i tr zai\enkli^t| \swtre klekniti.lig larn pocenlau neuitnostl qalla.er'de pesn razcvesti se. brcsti qap. teptati.rK. cvet.. lrg postati lepSi cvetnjak. droben cvet qBrK. zavijanje 4BItruIe.i zabresti ti.rKa f stopinja ganHe pl stopiti na kaj. Sala xlMyc r?. JAm OSplCe. svetlikav . rodovitna prst rypqJa M3 qBpKoa x!?rrcr t t fam svoboda. cvctje. gl.. 5opeki 2. fig tarneii. nebcska lepotica qE qaKHe. umazati..elf. svet'{'B'trr^ se likati rIBnt^vD a. humus. \ pUBa irnpl carovati. mazati.uapeuapeseH. o n bot rdeda pesa qBeKse pl zaivenkljati llDelet{< n? pesn raz$tet tek. rfl cvernjak. impl zacviliti-cviliti. dajatev za qaprtrTrrfa f fam carst\o. Uau -t Pl. cveteti (tu'!. lig udafi ti-tiktaKatr Aana impf gaziti. Zalovan 4Br|:rKa I zool kresnica. -rH I rajska deklica.di s\etel. dofc tati. koruzna stama rlapeBrtr|r|a I koruzni kmh qapee. bresti.nonce rtBekelrge n dem od \Bekc majhen. kralievati. .m menstrurcija. cesarstvo. UapeBrro 6pallltlo koruzna moka qapeara I bot kotuza gapeBKoBurra t koruznica. droben cvet impf cvesti. qarGyDa pL iftpf (za) cingljati. Sdebetati Sdebe- . "3Mor m carizem qapr{ra. rpq^6a I cviljenje. tloveski xlMop m humor. davek \!. uBetrTI. dmica.ta. cBeTy r{a impf svetiti se. cesarski koruzen:. cverllcn laK rlaeftapHn4a I cvetlidarna Ee(apcKrr adi cvetlidarski qDeiapcrBo t cvellidarstvo uBe(e a l. -eBa.462 xlMaII adi human. impf tivkati. cesarovati. pra(o pticah) qDpKor n iivkanje. tanje sid) uRp'(.-ur.carina. -qn fl cverllcnl vrr I$emurryt pl cvelna nedelja qBeKap tn cveutcar qDe(apKa I cvetlidarka urer(aprf. l. de2ela svobode xypdja. zagaz.

Iupiti. sDosrovanle \Bpci qni dvrst. -rM m f afi skopulr. celoten. rFapa ax. ledina. cepopoln huda zima.' . IIEAIZBA lo TIeEoBEAK. uen lJuoru-polluDlJatl qepeMoruJa. impl cirkuliralr.r impf hlipati. -rta ad. trCost. -Ce: rIpDeE{K r. intpf scsniti. ' vatj.cepenrca. fic wlrKyc -ft veoenJe nespodobno 30 Mat€doDsto€loftruikl sloY3r ur#aecr adi prsat rgrlle. kai tvori-ciklus IIIrx oH ltt t. lesovina qealrle. poihtevati. Cl.yneE. stiskad qaqKa-Erqa f lenske prsi. -cqa adi celoten. vrsta. trd. n bot qeMcxoAdocr t smotmost cer. qewl tmpl cenru. cigareta. ciqarete qm^'a I opeika. sesalci \We n dem od qrzqa sesek qrqeH. opna. zacvl_ aati cnxadua I ciklama. zvrniti kozardek ueBKa cev t ueAa Ka t cedilce qcan irrpl-cediti. oDnrsttr. pogoditi-ce: dese za \itcr6prr I l.cisaniti qnrapa I cigara.ponavliaiodse. gl. tis tzrabliati ruiua. trg zanadet. tle^rrBr(a ..a"t gitgeEAaiecr I I I I I I I I I I I I I I .ra I citadela. rle^t aEe. vrednost. . -Tprr rn center. 3. Spranja oaRllet(oiut\. pokrivalo unr6aa n cimbale rllMer rz cimet wruo. neobdela. namen DreKla qe ep m bot zelena qtirm impf klati.JilL. \e @di \es.-ADEttl 1.?1. TVAAtlA (za ilbtoddn uditas)i njati se. civkati (misi) qrllral+rlr se impl fan bararr' tati. qnqtllr >]( ea3Au sesne zteze rgxja. postajati pathlepen.ep4 ce irnpf ard smejati se. llzrau. nEa adi smc ue^€coo6paa€n. cirkus..ddj. !ce: Kapla. ce qep'n impl arh zdrayiti 'IIa lotnost: 2. razdvajati tm uertrB^aKBon dlakocepec ueaecoo6paiHoqrI smotmost g. zorrKa rttrIropl|ja I Dof cikorija. gl. neomalen 4erier. glaven. 2. doika ryqa. qe I cilj.ulDoK. 2. q. 2.impf rdediti.e\Ka irnpl dem od. dodatek za kavo bombaia) ryr4a impf sesati. tmpl po uenlEKa-qema I gl.zalavkalr.''/foateu. ocentevan Cvrstost ueHI| rf naieti kosa za delo ' wp'(o'ta inpt UBDKA fig gl. ge^lBa gl.-Je. centrala. celota.kordek rfoourseu. anat dimlje. c€na. sreorsce qeHrlr{^a f. cilinder. c€piti.l sestrica (obraaanje ru| srareJso sestro) 4eaoceH. leseno obu. diz-enteri- rcrla z civilist qxBnAEtrpa pfl irltVf citti-1. cepiti qe erKa f zrC poljub.J.ai . stiskati. ffi h katun. rElaq. tudi taksna tehnika IIrn yc m. na zemlia rezau se -Ara adi smotrn qepKa. navedek qErpa I citre za uprpoid. -3Mortn cinizem rwr I l. rdeCo ZarOeVaIr Darvatl.j centralen. -fig strogo lzolmll. zardevati wBer.qBpKolr qnDr&rlxlripa qltaKa IIPDESNKAB gea@s rn celofan ge lr rz pesr poljub qe V 63a I celuloza. awrel'i 2. wuirltga pf . 4emmr:nra I razpoka. scsek. ^IIMOsaAa qrj'pa I ltevilka. rce: postati civiliziran rtu]rm|llAD. venec. . \ BKa irnpl l.aBKa qeEre pf nacepiti.qa I citronada gl. m cenik -rg qelrfap. -rI|a adi sesen.c6njeD.irek. hud losten. vedkrat po malem scsniti uor e r1Dodzidek qowaa i cokla. ihteti rldsau. liad junij ln iulii gp-DelimaD rdedkast adj . rdcdelilen rlpBeFeece impf rdelitl. \en\a qe^q irnd meriti (s pugko) drobno klati. irnPf 4ac\iliti' zavresdati. laota urnilg. sc' rdeti. cel. trgati. sredisde oetavnosu rlc. gl. krolen.ryr gl.la. celost. cisterna. KrepeK. oru{au. tidnjava ryruda n citat. 'vna ati l. vodntax. ciklt' Cen. ciklon. ketd plin ciklon n ciklostil. 2. vodilen tl tlefi ftt reza.r rr sekalec. drvar qeKuu tl ceKtn ueflermta-Ietrartrrqa f poleno. cic (tkanina iz qmiHe-qrxa Pf. oBs.t cement tleHa J 1. llertIlBa n . vihar.sarst celota goved. krog.oorec qe f l. W6pr'da f IIIrAZ [DplKa inpJ fan? po malem plu.gep. trden. neKauanlca. -rEa adi cElote'r qeqa UeroKlmocr t celotnost . naklati uelufaH€. tazpoKa qef-qefa tn|l|a f lug Ietra. vsesavati. ki sesa . -le f. TYaa qrflaap fit opekar qIII \aiE|r|a I opekarna. -rEt rrl uslnK cisare. koAca. ueMeuT t. rezervoar:z. hrast qe^ol. xroan l. spostovan tlBpcr1|Ha f trdnost.-qpsn m lrv (tudl adj rdef.. 2. tivkati (Pislandki): 2. srKauga qdj fam malo pija\ \rp\ull v rozlcan uDpqHeUl fam napraviti pe . raztltrx^ociE ' mnotevalni stroi. 2: dei stroja.!trf m na9 pl sesatec.rqeqrllajqe n dojenlck: n adidek.. f iam grira. . ciklus. valo: voialki devel i qps. opolKa gl. rlienica rppaAa-qepdAaf nePremodjivo poKnvalo ullpKlLlp ..\eZi fig fan dolgin.m t ceremoni qe. osrednji. zradni vrtinec.

drnkast upHv^ecr ddi lrnkast. vpga impl rtrc sesatr. . upH[Kaa upHxxrla I crnKa ttplro3eM rn_ arna Prst. \pe(a uDRa|Irttla t sl.-gl.-'pqI n -zogt sv. n3enln. lemai nesreeno . 6arposkakovati uunka impf lat ?_ pri plesu.a inpf gl. qpsesaHa qpBerry3 aB-rIpBeHltr&€B adi gr.rxs adi drnski. -lig nesrcino iivljcnje. zagorevati (od sonca).rKa I risarka uDra{(rl adi risarski uirrex m iisba. bogcjixra f i.e impl drpati. {q. -pHa 44. drepinja rrperura I velika londena po Kiuna krovka za poKrlvanje peko med upeura I deSnja (drevo in sad) {peuraK.2. . trnolasa in "irnoolc iensko. postatr-poslaJatrcrvlv. uDeRaHrua -certievi 2. zaKrlcau.r"ca+ ttp'{op'j tmpl cvrcau. lrniDa. vpijat gpeKars4a I kridanje. dmina up. rjavkast spr. 2. crrcau cvrketati. upTa tmpl nsatr. trgovec s crevl lpeBapstso fl e.. nsar upra.-Brraladj cerkven qpKoBrrocaoBeHcK[ adj cetkvenoslovanski qpH adi drn qpma ecr adi drnopolt qpHeau4a I drnoba. -rv m Jese Clovek. rjavolas. kier ie nekod stala cerkev. Zalovan. razcveteti se ry1gez pritilikavec.IeoB d.barvati. tmpl trpBoca. poliubdkati tluwa' iniol fl/i poliubliati. rtrroBlrca qpKoBeH. -ce: ooliubiti se. pozeruh wreaBe n dem od qpeBo 6revesce q. gt. drnina. drtalo za ustnice rpB^w adj drviv. 4 detn od upKBa cerKvrca rlpKBXrEre-qpKoDullre /r KraJ. zemlja qPAl. pozrDavatlna KG lenu uvpalKaI flrf uhan uviai.re r? dem od uvpajKa ulrandek \WrtyaKa tu. Dleiemati qp'nxi-qpna^ra / zajemalka.r|Ir nr delnjev nasad.poteza . zenica upHKalecr. vrisd. uxua in qapuKa upqopeu. zavpiti. impl drniti. witi.upBeHsao 466 upr*naaB qpHnAo 467 qlqYrlura rtpBer|uo n rdeaica. drpalka..t arnosrajtnik.ic zagorclost._a l n i o o l e K a up'1'n. I rdedica.ree impf trneti. ttg nasedetise qpBocar| adi drviv. ilovica upseanaa_ 1. lePOUCrIr se gpBe o z rdede lidilo. rdeda barva: rdedilo za ustnice rlpBer@ra.qpBocIBa -pL. gl. -Bsa 441 Crevesen qpeBo r1crevo 4lperolToAl|n.ddi €1. iar na neou. dmec upxe. z. brizeniti.. ltpsopr€e4. 3. cesnJev upa. ljubirnaJ telj deienj. oPaupr|Iua / l. gl. lig talostiti IlpnnKaDadi drnkast qpeuffa I gl.dmesec drevo uperaruara_f -de-Snjevo rypedoB44. cveteti 4Ynrle pf razcvesti se. skakljati lqwu^ m zool smrdokavra.l " se. sorta debelozrf -nate Dsenice. -aqu .. lir. -UIrFr W roeceKOZeC gpBeHoKoc adj rdedelas trpBeHoflrja I gl. oskroDiti qpen "rn giinast ivetlidni londek. grdo govoriti o kom.meja.-qKa adl dem cfo uonxa I l. f c\et qyreT ? Pesn razc\Iet. zavlescau. rdede . arnka.r L ctlna barva. CrnG polt. skica qprrqa-upt[qKa I efilca. rdete vino qpreuo6palecr adi rdedebrad 4pBeHOKOXeq. paltek. vDltle ltpHrlo . vrh hriba uUaKa impf t?td Poskakovati. nltl{rKavatl. gwe rIY4Ka'4lrIYNo f dop (pri ptici). lig talostiti se qp eq.1l urvin rlDrtuqok.revarstvo 4peBeH. arna zen ta (bogata organsKm snovi). Sminka. po malem.. piSkavos! rrpBojaAEna I drvojedina. aeravra HVBA .l t . dobivati iz aesa. zajemati. qvavrDrl tu nae pl koder \y}de pf wi poljubiti.ivlienie gpryias'ad j rjavkast. gl.a impf po malem arpati qpnne pf nadmati. 6aKHe \1'ntrr^ impl olroJfto poljubIiati. 2.w'F'a iftpf dreti se. vreSdati qpeKa^o r kridad. lrg poclrr-pokati. 'Hrlrr r?. qpeua qnE'z impt. z lt e n o s l. oprsovarl qpraEKa I risanka Ilprarse n rrsanJe qprall r?. vdab qyqy.-zadreti . upHoTxja-qpEocTt cma oar_ va.deinievec 4peulp zt prodajalec. piskav qpB^xB{rcr I drvivost. '-ie: poljibljati 3e. -1.srl upBemrla I L med Sen: 2' rdeda Drst. sluzie adi cErk upxreir-gprnrurcrn ven qpKB[sKa-rlpKDuqe f. olrajEn prostor okoli cerkve.rlrla I zmaj (otroska igrada). aas cveaenJa u!Tn-u!'rKa ifipf defi clresti. imih odi in las . dmica qpnorcoc adf trnolas. _nacrt. rIpBeHuKaB 4pBer| -Brlrr r2 crv qpeKHe l. rce: zarOevall. izvheid. lig prazna glava wal/.uat bot murva (drevo in sad)i arnc prst. temnolas qpnoKourv^e4. zajeti qpra I drt-a. italijanski -fasist qpHoMlpeE. cerKveno cvonsce qpKHyDa pf.el. drvojeden 4paorowna I frvojedina wgqe n dem od qpB(ell) trvidek tlpeBap m drevar. Po kapliah tedi uvavQ. impf crkr-rprcrre. zamorski \ptdu.

trznic:r. brsaldl impl kaditi. dimiti se 'raaraulja. qaJ?. za trenutek qacoBHmg -qrr ?h ula (rocna. qar{IaD .listnica qaHqe. pt qalqn6a n dem od. trenutcl(.s\ra lraflJa.n urar llacoBtluKapcKu cdt urarsKr qacoBl|qKapctDo rl urarsrvo qacoM-qacl1|! ad? takoj. smrekov.ptnfi|Ir-qajlurK.rq .fa^rrja. 5ivatr. zobnik.Beffi pl tofi obwi. ooesenJastro zlven irarme. trgovsko-obrtniSka . slepar. zdravilo les. rraMoB[Ha qaTMa-Eefrt I I I I I I I I . tolli. madZarski ples n lam pomod.) qaltra l l. 2. sklevanje. neresen je.hodnik v nactslroplu. &i les qaj-Eekep m fam sladkor v . pl taesu m taj saaMa f platnen ovoj okoli fe. jsf zool tdplja rranl(a|l-qalxlE m lant l. \ta a''cyBa pf. da5az rodem qaram€ f parkelj (pri govematematike. vzigalnik \aK'''ar a. lopataslaroKa qaala. jclovina. qaE!tsrr pf . qaran(a trarrqe vrI.raKa eII. . prcdanica.{arar m rogovila !'ia. impf !je" ti. eape udarien. v dimu susen s[oKousrnez ea r^ impl udarjati. poganja kolo. lraruc!tsa pt. 'cei kaditi se. turban n< . -!M tt pokrit. dim delati. -rur I Zepni noz qaKMaK nr Iam yi.vh EJ. -^Ea 4di prodnat YaKa^ecr adi prodast sa$xja.igalno krcsilo. 2. vitel. I arh \eLika vinska aasa v..iglasto.di prismuknjen. qac rlo MareMart(a tlr. z. ho jev. lracoBduKap. palnik neti ual. sajast. saJast lnslrumenr.JrIa 4dl aajen meneti. spo.Iqu orod]e za lctorilo (za papriko itd. .aDKa I zool kavka. lig pridanid.-Mqn ntrcoln s r oR aili iz lesa iglavcev. qaM{aka3 vapr< iz kolo.(r6rx r. 2.(l/ sajav.. drobenclja.' qaqaK. varr<a yMor My ro Hcnx^a pamet mu je opesala (od starc str). sredstvo. ugrabiti. musaAoanra I duh po dimu traAop n deznik. qaPK 3a PcxerEe [ITI. denarposlo\di svet qac m !ra. impt Sotor porumeneti.lel(4. borov. sla ie ura tepna) stenska. sajp n arh gJ.r$ m taisa pri muslimanih. vlllre Mv lleTa vMoT no qaBKfiTe. ila{etl adj prekajen. izprijenec qarrl(an^aK m fam lig fi\alopridnost. ovci. postopad. iardake (ganke) v nadstropju qapAau darda$. muzrlianl . osmo 'raAoptnja m deLnikat diti (pri likanju). tcs iglavcev (smrekovina. naprava. hojkov .!l't'B adi dimen.ta^liar adi Drismoien. VAp{ qacor Pt'i- . boro-vina) qaMeu. qapntl|ia. cati (iogo) prekajevati. -wr m lanr bahat.ralxe pl modno brcniti (tokockah go) du.l dica. daSa z roEem. omeJen traKr[ca ce. v trcnutku. . . torbica. jelov. pl qzurrfirEa fl l. 'ce: oruqaeH. inllJ lan (o .krojadu) sc{iti. .ki i.2 ' zanje desk qapulao n rjuha. nor. -uu f lesena strcSna konstrulcija. . zool lakal. z. ki drobi.preosoDa qapAax6oja f ntmena barva za desdenatla 'fapAaKNfja adj indecl ki lma dardak.god. zadimljen.nik. osmoditi se'. kavdji" " qaxnlllpr! pl hlade iz debelega traaqe. oor). ponoretr qaDrue adi kavkin.r ..alo. korec (pri vodnjaku) . -rM m arh godec. nerodna. drzi se ga se mteKo. -Ult t? lesena skleda. pc qa6yFqa6ypa ft.izpnJenosr qartratlvBa impt fam malc> pnono. pl qarrrt|rsa n detu od aetrt.'aKa m 1. usnienatorba. za trenutek. obegenjastvo. iglavec.ra ecr adj rogovilast q rs impf . kozi) qanapaa I larn velika. zape 'sap. zblazsanp m alh tral. -r|rr t arh l.Ale nt dim samohvala. streha qarEca. . vatruqua ce pl. '.oDs. zobato fi ltlrll Kololonlla (smola iz islavcev) kolo.raura 1. godoa.rgFvcev / . 2. zagrabiti. korec. KA O(4ITE HC CII T'! EAAAT irnpl postati-postajati privrana vrani odi ne izkliuie smojen. obtgati.urr I trg. qaBKa co qaB l (: t nr ) cl . v trcrltltku.rarre. rIoloBtrua qac pol ure. rc"ipe sitev. bahaStvo qa*ajrguja. ta trc" nutek . konj. sondnik. prt vladuga razuzdanka. pc pasti qanlrlKa t gl. liivost trapAaK. zt^ldene nad nosom I t I t I : . izhod.lrtl uarua I spojni prelni dlog na leseni konstrukci ii qarMa.pr I it m aar.qa6aa 468 qatute 469 varrrm I. .n torbar .drevo (smrexa. arl q L4''ca. qaA.racrlu ad9 takoi. sul(na qaB(a kavkica ea aM m fant lirokoustenje.

Stirje. qeB^ap r?' devliar ki se nosi na kudrni. Stirikraten qerBoprula nuft atirje moZje. tl se trperl qertre^ m kavelj.urKaI l. pogosto kaj poEeti qecTIIEa t sosto sito .terBd ce iftpt f atu rzmikatl se.napenJau se qelepoK.. n4. mlad g. poddastnik v nekdanji turSki vojski. 2. Skripec lica. qroDec.edi qepqeBe. bot cvetna daSa.kelih. postenje. kai pridakuje qex ac . l. ciganka qeplapcKu adi potepulki.izvijati se. gost ( gozd) .r . ostra resa na klasu.reBe^ develjdek leKta qelpe. impf pobezati.gati.ri oslna. predem od. gl. 2. naologa KOS!. srpli'iuBa. looanla \eper''{ hnpt deliti. lreKpeK-qeKpR. trgati na aetrtine.lr dakalec. kozardek. bat . izraz dobre Zelje) qecrnqa I l.ica'. 4. osmoditi.2. gl. gospodek. (o deLletu) devi(ki: 2. -rryr fi itel. porcelanskiizolator na veKv1req. tovama lreDAe. detvero qer8oplta I ltirica. {Ha adi teljusten qeAo t? otrok qeMep. otroci v dn Zini. . kdor na kaj daka. gl. 4pe[Ia qepnja. no nitjo vezena ruta. sreden.spbd cl q e Be.'pte. praviden. 4 dem od qen depek \epD.e impf izginjati. ocena prav dobro qerBopKoaa I detverovprega. hrepeneti. cemeren qeMepnKaf Dot aemerika . Ad! latu l. majhen ciganski Sotor qeprap ru Sotornik.. larr iloi'ek. 2. -Il m arh eoso(> did.Bn Ir m develj lre^esKa f 4/r. drepinja. -Aqtl rfi zrnce prahu. pf.urr rz jeklo qeru-tqal|a I jeklarna. pl qetrM6a.tecfifio'! idv sredno! (pG. lesen zamasek nadejati se KpeBa (Mra. imFf qe aA f samo sg 1. izkazovati dast. lit drepinja. -iry m. vtaeh. 2. a/d cvetlidni londeki. 2. telefonskem drogu snel. presvetel arh.lnu n. oplaziti qe[opecT 44.izigravati wenxa impf lan brskati.qalrlun! . plaht^'. qellepoK qenoponrKa I rogovila qery? n cev. rezati.rera. seclrrrrr qape! presvetli cesar! . zalostcn. kalil: qeArmK. resje.' peJ pogostokrat kam hoditi. -qqa 4dl ieklen (tu.qe e6ufa.. -Hn I r?/i dreda gov. 2. telesni varuh.t dent od . dotakniti se. dastiti. srebm nakit. osinjc. daSa. spoStovan rrecro odu poiteno. vrat) qeceH. iTdpfa\t4 za desanje volne qerrlre.. strup. korak zdravljati qarlle.b!6nBocr f dastiljubje qecronaafi-qecTo 44\. IIue) qarlla na- qelJafl ifipf Siroko odpirati usta. Sdebetati. gl. "gI| rr ped . lig muaiti sepel|ltla f nri delnja. ciganski trepfl{qe n defi od qepra iotordek qelreBns nt bot lam zelena. vrl.a koradevati. rogovrlienolroK. {I| f arh zabavi(tna uer. pogoslo qecroTa I pogostnost qErBoIreH.3. pt qeBpurla r? s srebi. predal . qeMelreH. ciza ses'J. napa qepen m l. -q{ n ped. pl veroan zt dek plesalka in pevka c€Ka impl dakati. -pHa adi detveren. pogosten. rjuha. arh svet. pl sarEdra-qalueHqe r? weropn impf korakati. pogadica (v kolenu). ru pa tam. 3. dndina. zdrav. po kapljah te. gl^hl dlenek. bririlec. partikula lrecron !6118 4di dastiljuben qecro. I detomc> gofle. domadi fam oi. qe(MeiKe-qeKMeue 4 lam sKft- qetrafl 47r qgrBoptaoAa nja s predalom. kretiti noge. qeclsra HoBa roAnsa! sredno novo leto! 2. svetel. Stirivprega pravi6nost qesr t dast. 2. kakor je treba uecxocr f vrlost. pogostitev. 2.-pEa grenek. Z{eb. destitati. kljuka !|et'3 m ath nevestina bala rfeHrrrja. impl veniti. malo posusiti seAaAnja I fam tlani drlutine asp'{opn impl l.resa I dvokolica. rllory? qelrqe. poroddi |ie) no darilo se^n M impl :ekhti. 2.n nastrelje nad odprtim ognji$dem.-cua adi l. qelnfqBa pf . skodelige i. strazar. dlovek na poloZaJu qarlla f kozarec. aetrt qepeH . ponjava.? aemer. bridrreAo!6neq. redko.btrt tn larr omaka. z otroki. nasraqeB^apcrsr adi devljarski da za junaSko dejanie qeB^ErpcrBo n devljarstvo ve. {Htt nt iesnov strok qeceH. pr seprteBrfit a n latu okvir (oken. nekaj malega iialru. . pridakovati. maccli. pt qeBrtEsa'qeB^eEle. izgubljaee]. daStenje '{ecfit iftpl gostiti. -qrr m tam t''tYtina. spakovau se.. detomorilka adi qeAo!6acrBo r detomor oeK. ca qeKax-qeI<qq m kladivo.ce: kretiti nokozartek qa. qepm I l. qe ep qepeK.4u m nrc ote se^ycr f deljust qeAm[|a I rra mati qe^VcreH. deltek:2. ki povsod vtika svoj nos. rrecrap n gosdava qeqaerBefl l.qar-rrar \a\44T 470 qeKa^rn-qeKa HHqa I nakalni.reKop r?. domadi po malem. vtikati se. veJnat.tecrwr adl l. qeII fl dep. 6avreteno. podrezati.bezati qe[Ka^rcaI zobotrebec lrerrKa^o /r 1. qauJ. polten. cigan qeprapKa I Sotornica. lrerstrcrr. pogtenost. sok u mesa. praskati. rver rapKne. sPoStovanje rrecr 4di l.

-AHa adj Stirivrsten rrert4r[clornE! nrrfi stiristo qer4pnroseu.qe z dem od. gl. '|fil. sluiiti kot uradnik wtrroirrrlqKa f uradnica .nfiLa IICIIKA krtade (na steni) m torbica za qerKa 1.rHa I detrtina. ralrlo. l€ varati.li actrti qerBprr. K. iebelj. kva(l|alcn .qeTBopo(areH.tr impf praskati.upraB lnl3M{qKa f dem od llpl3'ua vrmaDo adt nepopolnr'. pt qer. rie . pl wst wa n deftt skledica.Aes vsak letrtek qete impf zrC brati. odprto polje. uwl.8 skG gav. Stiridesetina qeftapqtlK.te'.i Stirideseti lrerEpnKarHrnla I Stirinadsrropnlca trenpruraecea rrlr1 ltirilajst qerripruaru ade Stirikrat qernp[peAerr.\\r qerqe. stopnja. ce:uza pipo. . ravnati. goljava. vrslen qErBopoc^oxes. prepirati se. ce qmrca rloyMelr oA q[crocpAelreE. raKa Aa 36op!BaE ni treba snaziti sc. topidek rre\tKaimpl bezati. po. brskati. -Jr|a adi Stiribarven lrertrpuroAtrueH. aKo qr|crer6e n disdenje. goljufati qerKap fl krtadar . tonski qerKa 11. 6poj stati.\ glavnidek rrertreH.retsta ce praskati se.a uditi se rckodelstva pramen.trt'Iwte. quHn KaBra delati prc pir.va adi tetrtKOV. -waa ad i !tLidesetleten qeat4rnecetloArrrtEEra I Stiridesetletnica qerr4ruecermta num Etiride. kroinik . -$r fi 1. da rn|crmra I jasa. -rur I Zelezen. in Zensk ali drugih osebkov qe\$fwecerrv ad.rerBproqe[.ql'crq-aurure z lit vice Ka rreMarrr[paBo mislim. 'mpaue. preprostost qlicroraqncroTnJa iz dneva v dan je postajal I snag^. dopid. biti treba. tevljar t T T T I I I I I t t I t . 2. 2. glavnik: 2.rltHar*t ae.mllrja. ql-IBt-rja 'rtlBrlja qvKa klin se s klinom izbi ia queMaI Skorenj qfirvap m Skomjar.r[paK. dio.govoriti. nu?n ltii qerHlrq6o€H. lektira. ustnik za cigarete qrlonja. lmp crr. priprava rattrIrr globoko se klanjati. obvezno Solsko branie qerEra I Sdetina serr ecr adi Sdetinast qerfrpa. sna)c jc . . gl. . krtadka. lteTl(a 3a BaDocwaEe eopid za belienjd ver'ra impf krtaditi.xIIllI metati.-cer tako . predeno '1 wupaunwa n clent qrrs h1 1. gr. razJeoa. ti.rHaMe.medlo (i' quj. cn ro qeIIIa jasIIKoT govori neumnostr lrertla. akt..qrtcraq n snarilec. clgava.Irpu. qtrHulu. snatilka. crgavo patP gujatrrro. -tF-rretlpm. postajati. -AHa 4dl stiri. snazenje KOAKV ql{Hrr Uanr\aBa? koliko 3tane ta klobuk?.2. -' f CetrtololecdetrtoSolka . moti. za c6cenje. vcdriti se. . qerllxr qoaeK svoievrsten dlovek qeruKa ce iLem od ..!!a. -EIta 4di !tiiileten qeqrqroAl[lrlrxtra t Stiriletnlca qEflDuecer zrrn Stirideset qerr4rf.qra adi odkritosrden. trHc'r'rr ce! Doberi se! Hr{KOlHe Te BUAemlslrs.mroDHn xlt adi uradniSki lrBBoBHrrrurDo/r uradnistvo lrllll-qaraB adi zavihan (nos).AeKa izgubiti se. . oua adj Stiri. iskren ApyrEre imel se je za bolj pametnega od drugih: oA AeH rltcmcpAelrEocr I odkrilosr aHa aeH ce flo. -rrrHrf tu nri gl.|. secelt serEmt tn adi indecl tafi vrsta. Ma qtrHa ae hodem. format tobak^: fi z detrtinka rrerBproK. :!Ierne. qecka ce set moi. .rerrro n berivo. lesen ktin. Saebetati wpirm z devljarsko lepilo 'au''I irnpl delati.4u t?2 vajenec v obrti poskusimo! . . CeKOJqeTBpTOqeH . Pron 'f. priblizno ttiride.mcrt impf snaliti. . vse slabsi clslosa '{e''t'''e impf trgati. snaga.n bot platana ti. 2. ltevil(). qrier[ro. qr... gl. Cohati se \eut imd desati. ecsrnoAlnreH.rm<a izpl tivkrqttr€p . qrrp Bo cro rtl't tJJIIopfon crgar MaKor ulkus \'.ttrr I skleda. turdek dce: zdeti se. 'lIr r4 uradnik qrEoBH KtBa impf biti uratlnik. hoteti. gl.tve'.]ro f.lracHl|rrra n.\olll ce qlrHerue nost. krolnidek vrxroBlmr. pt rttrn'frta Streoa. {&ra ft 1. ltirideset moskih .$p impl biti vajencc. velja. pipa . set oseb. gl. l. spreminjati. qerlla lta qesre.K'l interj nrf pa dajmo! pa . -xrra adj stirizloZen (beseda) qeraopocalraH adi Stiristraniden (piramida) tierBpa tn eetrt qcrBprecr adi Stirioglat._pl valenceK dejanje vupar<a. .ttwqe n detn od .tu . distost nimas prav !ce: ce quHtt zdi se. 'iU8. odtrgavati ri[6YK. potohati se.rerBprn ar.reuMeH adi vodovoden lremre ce tr'l popraskati se. tistiti.qn detrtek '?'r lreTapToKAacgut(. rr[jruro.impf stiskati. h tesalo za n dem od lrerualie n praskanje qerltelr. set. -fla 4di stiri naoslroDen rrerDolropeAeH.{I€-qetlra. pc srncNon arh Stevilka. krtada. oa re ni nihie videl.r|p dirdek. pomctad qacra'rKa l. ikorenjdek -slabo. detrti del. imeti za. aM e. ae-ce: ^ satr se qeEMa f vodovod. wna .

stridkovi (drurina ode. oseba . lig krvolodnez.rKolr.rKa samostalnik s dlenom .trtocr I dlovelnost lroDernrDo 4frr tit qoDeqetrrrBo r? dlovedanstvo. pc. {rI' tn gospodar difliga par. 3. zavestno izgovor. pt goltatn. IIl?UHA qop6mta humanost. iitlji vost . -rfl r'2 bogatas.N.rxopr<lt / dcnr majhen Stor .'ltrria dem od qopar nogavidka qop6a I juha 9cp6a^'^K m skleda za iuho. zdrav truTar[rure ft arh kttlt1. Darbar qoBeKojaAcr-ao-.oy6Beq. fevdalno posestvo.j indecl fam i*tallid . ditalnica qllrartl|a-rmra]rltrtqa I bralnica. Zalost. redka ied. pi ri defl od qo6aH pastirdek {oBeK pl ft Elo. preivekovalr)rk .flOq{a. Sklepetati Drez ene roke qo H.:ra[rKa c+ impt otropridevniku k sAmostalniku. slaDa Dogavrca qopanqe. qaelrgrBo/r dlanstvo p. reoeK . -Iltr n 1.4$ m ljudo mrznez.te. ditljiv lrrr. nedololni) q efiaplIl|a l dlanarina.em od. 'r1pl . zaSkrtati. ilroclTa q el{ra I dlanica pt:iltpf zqruzIll v pare. ltula q^es /n 1.6()r iiiit tkrrari.ru$re.skripa. ska lmgforHrlltlTBo vtprau iiapl Skripati . medlenje. pl rto!'eqtut a n dem dlovelek. . -!trra adi dloveski.bv6r{e croveKoljuole J. dvojica eqor vr$re. n osminka litra. pl 'MseBrg ft stridek.roi€KoB adi ilovekov qoBeKojaAeq. 2. juhasr.kanibal. ud.rxopr(l l.lrrgliotaqll ! tgIttIE{K. tobodra \op6ap m ljubitelj juhe. 2. junar qop6auH rfi rok od qop6aurrja gospodar (stoji pred lmenom ) qopoawja.. [ekdai Jen tladan na spahiiski zemlii: wrcwcvtt adj l.. trd.nHa cdj nogaviden vopalMuTe n atgm \elika. dlen.7t Stof . cel. pomeZikniti . mlzantrroD qoBeK. jusnat. prodaialec sukna rroKaxrre frakeli za Zsanie. filantrop lro-BeKoby6riB adi dlovekoljuDen 90Ber(oIov6lrBocf-qoBeKo. -^sa adi artikuliran. spantr-pa. ovtar qoEarfta f pastirica qo6aucR[ adi Dastirski _qo6arfirfiba .xrpruu|e pl zaskripati . Orru6a z l. xamoajrzem qoDeKo/bv6eu. ltrceli. kmatijski delavei spolnikov . -4tr ql|cT(ytlllllla tl- 474 !a eEvBiln 475 riMer.. {Br| r'1 ioln rroMA€K nr dulen ragu iz goveolne qopa'l tn nogavica. i-etrt miaseiica . ltordek.rKop^an adi suh. poznati. 96 BeK velik moiau Clovek qoBeq(I| adi-adv tlovekov.j ves. Dostaviti-Dostavliati alen qurua ce. -xFtruoanKcaj6nJa. tudi moz. Clenek. iz vrsr gospooarlev rrop6aErla f bogataSinja.roKo^riAaI dokolada \to^aK ad./C troBerreH. vooen.rK_q m Skrtanje. numan qoDeqeq fti dem hip samo sp ubogi reveZ. zenica '. "ipiiiii ti. lig stara darovnica lr(panse f zasklepetati. kmer. pusdobnost . . -3n nx I . koprneti quaj m pesn tesnoba. qoBe- I snazenmoiki-snaina ien.rKpr m Skrip. l7l txopuu*a d.ito lulati vaexynax adj gram ki ima qKeM6e.ra rra9Tt i. 2. q^errysaHa vall Koga rfrIraB ad.tllae impl giniti.trrsKo. -u{ m suknar. gospodarrca sop6ecr ad. ditalnica . nesrbdna duial qoBeqeq! uboga K!'rproT pam! qoBetflilllre n tvsft od. punzem ttlfta impf bratl. izdelovalec. MaBrJar co qopartr-rni pri pameti nopanap n nogavidar qopalapcKH adi nogavidarski {opaneH.a nta.-Bqu r?rstric 2.rhrarel-qBaarr (a I bralec'll. . kati. vitr))l). drustva. pl x<eudvtsa n lam dlen (spolnik). nratKa q'|aoK. dloveSki{loveSko lroBelrHo datg dlovelko. bralno lnaDal|r.ro6au rh Dastir. Skrtati: pomezikovati qKpanja I zool Skorpijon. lkrtati (z zobmi) \K\^ B adi pohabljen .nriBocr I bralnost.ororoca-.rx$ma I krn. $p.ini dom s knjiinico. orca vreuecr adf dlenovit . dlgvegtvo qoBeruTflrax m fqm ebye'nost. gl. -rrIE n tlovekoljub. 2. Suitenje vrpra impl tkripati. 0p4a. vziga- rrKp^ta itnpl Sklepetati.i. humano qoBe. lovska dvocevka. gram spolnik (doloani.samostansko posestvo kmet.uek. skorlav qKopqe. Skripcnje. llca .rEfto ddv ditljivo. pl ^!fe ljudje. {nI| .s^eHlTa pl in inpf l.r qoEeKoMpa3e. gospooaf cop6awqrr ddr' bogataski. 2. -rKa-lr|rr t'B adj bralen. . (o koniu. oste- 11 natandnost. bitl tovegabrata) dlan organizacije. udnina oslu). -Aqn n ljudoierec. kmetijsko posestvo z naiemnimi delavci. -Jun ra ubijalec ltuau voreve. trcbuh. r. humanost qoeHadi od qoia suknen qoja I slkno qojap-qojaulrja.ro6anqe. 2.q.q^eHopasAeneE. a ljudoZerslvo.rop6[qa-rrolr6Esr@ | dem hip lunrca qoBelErltrra I dloveinost. dlanski. delavec na diflizu '?? wro^rrtrrja.

2 snaho imate. --cer' paziti tirditi se. udarjen. tolii.. nri postusanje den q!tsaPqtras{lTaAap m va. premisljevati.L-. -jna adj sliden . tam aqirit.em pluntka qlneq$reqe n nri d. qfiLrp.ry^\ iwpl stridi z uSesi vo qeKa}I lry_AorBopeH. rog.rVA[ IIITO Aa IrpaBrl 2. --Eu-tiTt]-.a . skoDiti. obduten I poiastnost. udarjati.rpiopi impl cvrdati. Naum je !rytsaprca-q!tsasRa I vanrmnla. traA syptr itttpl kaditi. -rsqa ad1 posa_ . . cu' dak . storif Fnogo tude)ev.Errre.as adj kratkou-h.Ee: i6iutitl se sten. Daxazen. paooTa slaDo.-tuden. rokopisov) na ree rrvBarBez l varovanie. dudenie.adi skopljen. iudoait. zrnaT. oblutnost qwcrBo ft dustvo. -sq[ fi 14fi k:j:l1-ra']ec. rezan. postatl prlPOCepnru-pocepatr vlvyaura-qvypaua I zool sr(4ancef qlle<a I 1. brezuh qyne. qvaecelr. nenava' 'Zenie. slisati qyAn o ri nekaj dudnega. slab.uy4romr adl duden. ceTIrAo qma I kuga talllaD 44.pryr rr dudodelntK .rvAo n tudez.ryen. Preparirati Zivit). {rpEraB-tlf4tTaB adl za!\nar\ 'rvAe-clriaj -:'rt.a. konidast \. 2. imp! slqre. 2.ry^o n lit dutilo.AeBojKa. ql|Iraae qYp rn dim g1. kaznost tryAoBnrtrre fl po$as-t. kladi" . pf . obdutek ka. lig Pobledeti. gl. 2. dajatl. ". -4u tn poseDnez.. dudtrvsaauurre l1 shramba. nenaruh.'MK. ._qwYK.t razkuStran.impf pf (o zasdebetati-Sdebetati pt! can.. zadreso -ana adi dust. --ce:irelep. kaditi se qypua(a-q!?.TocyaapL 1 pl m (Ptico.rvlosnurHocr -ven. ru n l(omu ttg .ryK kladivo. cra' duvaika . Cg. qixrr!tsa pL impf vdariti. dev.. 6vuraDoc't lryAoBrrurell rI!'AOTBOPEH qlt|ftap I rlyBcrB!tsa6e n dustvovanje. qerasqe.nepogleocn . 2. r€stnlan qlxap fl kamniten. nal€za.reii s^lcc. gl. kakor da.. ti: Ce .ryAorBopEocr f dudodelnost .eK qYpyrr. obautje . Kuzen . tfebusni plenrt zatvden: itrdeien: qyAHa pa6ora dudna. stidziti. primazati. hfa-nitte (knjig.ma n dem od I T sYna^e n nrd d. se.Th . arc papfiKa qirrKap m flrC ljubitelj paprrKe t I I I I I I I I I u1rypa I dutara .ti. pl qu. trcru.iudovita lCDota qvaeH. te gl.rvlo zaduditi se. siiaien...-tr o f. 2.rve pl slisati. rrvAaK. duvar.pritisnjen q!'r(ge.{V'd n dem od.. ntec . uoartall se-trKau se -ce: . klatiti (sadie z drevesa).r!ra I krn. lut. rr gobcc. gl. brelep. tuhtavaiovati .Bq[ . nesolldno delo.. 6vrxaB . . -ce: nrt posln' v mislih vrta.' 3HaK 3a lryAeM qnHpToca. aarovati. conj nri potem ko ryn re. (nos ) neKal cu(lovlteqa .em gl. kai bi storil Sati. -!trr rr? l. potrkati. trebusni ples iJyAHacEaa uMare eudovrto rroqcqKnddi plesalski e qnrltro 4 l. poKvarJen. -cua adi dudovit. pt qeKar+rur6a nY nr l<oDJsKa ooeja *1. stra. qvasrBrrrelHoct t dustvenost. slluce(. trtiti. MOMA ryn doln rrtro<{-q!{ftrM fatu L pafl kakor. arh nenavaden osupniti. 3. dudo. -pHa alj dudode len qyAorlopeq. Sdebeta. strok (graha). prepaden svel v gomn vyvanr adj usekan.rvlecnbcr I tudovita lepota wan pl spraviti v zai4denje. prestrasiti se . sUpU.. Haln"t flpaBe^ rrHory qvAa sv.fyrajAbseg. varova--n duvanje je. . y' mislih 1. gl. qvAHo ^elo oBa dudovito je to Poletje skatlica viigalic rrvAerEe n. poKveria. 2. veliko. kastrirati. zabiti. macelj.tvfl f nfi dekle. qy{qla uoaflu se. paziti se.. 3. (ryAo8rflrr€H.'rauuna f flasrada za hra. lig spabbdutliivost. lig kot irl€ri tryja stisim! . klicai nasatiti.qop6rtrure rfop6su[e n a1'gm slaba jE" ha.rvlasKx adj tudaiki qvAa!!trTBo tudastvo fl qva6a I l. obdutek. vredi. prismojeu. me tati (drva na. rezati.tfyqr.t dudet. 4.. -rrF m zool detel q!'I(a o n trkalo na vratih q$r'a'd .ryJEocr I sliSnost qyK m bat.z kratkouSec.fatu. pomanjKrJrv.rvscraerr adi dustven ue Ha . raztnrscncc -4.riocrsrEa in pl lustvovati. naobautljiv. duti. ogenj). Drezusec .iW'U'r adi . sklatiti: -ce: udariti se. ari -dudez. -njc'nje. 6uvai qr. trkati. t()qeK. tudoi adi zelo.rryAsoDarocr f dudnost. 6vuraBKa qop_aaD 4d.. celrlBo.-AHa ddi l. frop^o. uajAe ce so qyAo priti v rriscrgeqocr I dustvenost qircrsqrelren.' vrtati. postati prismoJen. 2. aii mar.rlMoca ce pI fom zboleli z KUgO t q!'H iolDid .rva^ inpl l. lobodra \topi^ t tam razkustranka gl.top^aBocrI razkultranost gl.

jopica. lgracxa Drekletnik w\a iftlpf brizgati. uenqe. tipaje iskati u6apHe. vik in krik tl lazz 'let ueire ri diezva. -IM I diamija. upuHlDa pl -imqfueHeM 6aru !kvragu! zgniti. Pragozd tnlrpg r6a a unrepqe. bu' u'/gttag m zool \faoec !kast qP}| umep [rn€p 4 ietra. liq dvekati. oklir za okensko steklo [F. paje polsKart.^ impl nerodno hoditi. qaBlrvDa pl. v curku gl. bolstati. I grm. m fan steklar lar. neb€sa tedi uel{arMelt t?t lmenlanlK uvM6lTr m fam I hrr. -oBrr m velikan. -c€l diriati.-rM t1.a.lM^nla adi i4decl lam steklen. Oe^UsrepPlluca u!'Hr a I dtungla. -r''. goveji me!etar q€M nr marmelada ueM6oca ce. . ra_ beljstvo tterleFue vrup inpl tarn t^vati' bl.preplrlllv uarl4lt^rdocr t preprrulvosr bot cibora. uerd6oclBa ce P/' impt lam izgnblti se. -4n m arh kragii- 4 tilKa f iandar.fiA m afn lf- I I k vrazu igradka) uervnep-nriemper. lig pritlikavec rmxria imot metati. li€ pritlikavec. I frnikc -st la. uafiKa tedi. za_ gnati se u[uau 4di otrosko l e p ( k o t .. alau v6apa impl tipati.lePat . SiDa:2.qEcKr| adi steklarski vartr m arh duSa. sodrga.ua6e 478 sBpH urag m svojat. zabavljati.lJ. razgraiati.. pI uenqr&a n dem od uen Zepek laliivec. Pnue[er fl Art raj. [aaKa.2. zmeda. razgr'aJarr ua. vtakniti. delati trusd uale. ue6Ho IIraMIIqe tepni robec vesa t fam hiuP.imol tam l.2. tofotati u6wqe pf tam igaod vtakniti-rok<j v kai. 'skotiti v vodo. -ryr m dokat. isk. iziezen s srebrom in svilo Uau6a3 fl artt trgovec s koDii. duua'gLal{ iica!.oi:A itni)I klebetati. v curl<uPnu'eu. Zivljenje mojel (vzklik v liubezenskiDesmi) uarrripar.tlrt I lanr hudobna zensKat hruPeli. Dot si1r1a. Pulover [r0e. vtikati. gr. lrusa \arops ifiPl hrumeti. kvasiti. siten (pri jecii) lJuu. -ce: iofniti waxa impl | . deti. nika ja. ufir|xa f vrsta majhne kokoSi. dlovedek ltrrl|oBcr(rr adi velikanski urnropo3 tt1 vrsta majhnega peGlina. uarrAapm f ay-n uanAlr^8 441. oditi elllfl|. praskati diti. impt l4fr \aR hrupno govontt. gl.. gobec. nadlegovati DaKEe rf Dozvediti ri"aao ri't. -ce: stopati i vodo. .!^P! otrpatr. ropotullrca. spustiti se za -cei kom.4g. hrum. gl. pl dem na! pI (prazena) jetrca l.rrf a adi indecl m '1. uxMlrp{qKa J ocarreK wtjf. {rDtt fi fatu l. nrt lelce v$pKa inpl brizgati. uraKl rfipl CtvKatl (o vmD. vati. ie:oe ue3oBadt jazzovski . ropotati.ti. -qII m fan I Yitri' na.li gfiav. stekJo. uauar-rja.'gra". Storkljati. pl ua. u6aDa u6nran. raoelJ ue^arcKa adi krvniski. cKl lTsta drobne slive \ap'd ce impl buljiti. izlolba: 2. veseliak uerlnrja.skati. zmedo municiia rrrnr6vu.P!. lig lan imeti drisko TPMVIIII(A govec z livino.uoapslra . me:tati se Da koga. zagnati. -premetavati. potikati se U. krik in vik. pl_. Skropiti. bula cu) UyMra^e. I arh kratko kopje a urdr{r fi metalno kopje (za igro jezdecev) . .e6tfi zep ue6eu.daiati.a.. de6. vesel. nadna_ ravno bitje (po muslimansKr vefl. go' lazerr 479 u$|r a \rpal'.o''la adi indecl lafi iz' biidn...fi arh r. konjski megetar uaM6acKtradi meSetarski [aMnja.-laliiv. smesen: 2. nairadati. ueaar m xrvnrK. {lal. uv*.cr a. jetra. tc6er. 5sa ddi Zepen. stedi. vredi se na koga. izrastek. okno uau_alarr m a/ft telovnik v liudski nosi (albanski). gl. rabeliski ueaaicrso n krvnistvo.urlan -lam cesla. Zvetitit 2. [PaEn UYMtuenm Lep ri lant arh streljllo.esreLnei'. vreti.$t{truca.fgm. uenarre 6vrlr delati hrup. vpitje. muslimanskamotilnica uaM^ar. zavaljen dlovek u6$ru6!|rtr(a tu.i I 8ista. .rpna za' 'bava: 2. impt zalaiati-lajati ual.*^ uu zastorri \a6e ^dr uaBHe. vreti na dan uesaprrKa t bri' ueBeM tn fam ath PeKeli upFre.ivljenje itteri dusa moja!. rDarBe(ce) t*rfirc pf lam vredi.tr otroSko qeHaoet . blebe' tati Uarop n hrup.

-rF m gl. gl. premakdti se. tr'Cen.. 3. kkt. trs.arh retna hdjica.Hry n OkOp rtlatrra ce irnpt opotckati sc. ugled.a!'a impl . . prismojenost... im?f micniti. aMap futa. lkratec. cloveEek.reg. In aKallsqa rlaMqja. ^Brr poreoeD. vzorec. Sepavost.hrom uaEraEoct I 1. IIIaM 4. ruajaR lnaeqxl| adi gl. oditi na-zrak.syl4r!'e 480 glTecr !na6jroa 481 ltlaErltaD u!r4Y e.J'. tryPHe. -mr z Saljivec a. -mr t tenska naglavna ruta aMr|qe. K6!o izgfbiti ugled.a MV Ce CKpUTU rlalroT lla llc- t I . p()rednost rua Bapn pt I Siroke tur(kc hlaae. . pdaeik. Sepav. s koDrivo oDedise [l'ni^aa adi p6kod (o kopri- vi).!'Evryi6a r priilikaGa. 2. dober glas. Demiren. prismojcn. 2. ocraBlt ja uar-ara! Salona stran! uraxaruja.qanm svednik !naEe4. 31 M!&edo6ko-sloYedE slovs! trs tica.iz Sirijc fi bot trst.aMacr{: uarBapu hlade iz Danrilskr. gl. up^llBa KorrDuBa Dekoda koDriva trvue. trsjc 'I'at''a'K tu r?rC zauSnica. III BA ifipt biti razposajen. pce: tmn opecr s KOPnvO. sypKa..tfl ath l4tfl dostojanstv(t. pl [taM|llrlltla h rll- I I I I I I I I I I t t EaApDarrttt art vodomet. tolpa razboinikov Ealrasa I voja3ka kapa brez Sditka EaJKarEJa. gl. lraM-Kaicnia marelica iz Domaska.di razposajen.orvlatl tlra^asosr / razposalenost.prgati."t? . model l. dotn. rtraBBlra pl. gypEYEa pf. pohajKovatl.2.{es Dlat'g m zool sokol (dresiran za lov na ptice) uajqr. Marl^arsas.moske in zenskc utaNrlra I ken soliter rqarrs:rpeH adi solitrn rrraMuaM. fon_ lana EaeK. tepni robec utas. tepati w*rlas adj 1. biti ponlzan rra{Aaro r? zapah. -r$ n vrsta grobega suKna lraja.-w m fam rczbo:J nrk. hromost pao adi gl. He 3gae 3:t urara ne Dozna Sale. olu ne' zvest [raBEe.neruren. pore Da ^B Zivahen den.Skrat uyuecr 4di pritlikav III ttta6lort tn Sablona.d. I&?He. majati se. Zebel:i. Piemikati se. Daja. na sprchodi fatfl skoditi dez plot uaBallrnaMar( m bot togoz. slovcs. -qra adi suknen Daira f 1. ruaural tl. Zgod. eJ. rDaJKa rnalKawcruf adi fam razbo:niSki uaxa f Sala. pt [lrryAE6a n Dot nrmeru narcls (zereff aoa.

DaDll gregor ruapeHrr4aI krideda. iz desdk ca (sro{J maKa. I ruefpTcKlt4di valensKr sallrl se. ornament. naklesti. itftpl lam zmesti. hudid. 31. vzorec.uB adi krivoeled.^ t arh sablja wapa f L vzorec. gl.. Predmet sreitarr tz ar& 1. 2. MY crjMrr.ra.nezvesl [rapeHeece tnpl prsan posratfln rnantapNrca. Zoga. adl prekanjen. seMHrror [rap njava. nrallapMa I fem zmeda. risba.. kdai Da uran . ce 'npl ce brttl ir?pl Sepniti. uau<apcrrr 4di klobudarski rxalllapArclTa uramapcrDo /r klobudarstvo pf.fl Saljivec. kitenje-.triurnfirati se. I fam zmeSnjava. preglede!. prisepetavati rrrggf{f:no:(po} fi latn opra\trueflC/r Sepet. v glavnih potezah orisati IneMamrert. Skisba. gl. kazenskih in civilnih norm.ory impf Sepetati. tihotap ti dez ojnice. tedai. -Jrgr .^tta Qdi lestero koten rtrecrap n sestilo [recrriAmeu.sladkan ueper n preKanjenec. Sestero .p. koza. fie navihanec.waqpajJ w bot Zafuan mati klobuk Drcd kom rual zr^ !. tu pa tam. odpice.1 orJe nJanJa E'arr. . Sepetajod ruepoer t'1 sladka orientalska Diiada ruipiierauJa ad.prsyE-a Se" iftpt ja-rg . iarg ljubimec. $raE\ jati. hudomuSnost. cence rrca6a f nar pes sprehod meecer lestdeset '14m adi uteecgrroAnuteE. Sotor.lie Sum. okrasek. p<> nordav rosliiv.a f zool raca I'leraqrrce irapl Saliti se. ris. wII)aK ltrerpTRa vaJenrQ . r poroEljivost. neokus.drob'.Sepetati. -qga-IneMarcKE 4di urepeT^ara.Irrepq I drna borza.so Dosmehliivost urerorrll aZl Saliiv rleroB[rocr f Saljivost gl.apf. begati z oami. norItrarrlur adi radii acvati sc. sest moskih.koze rueBrt siv EapKo n lisast pes IneBeII. Prebrisanec rtlelrancKn ddf satanski rseMaI shema lreMaraiBpa pf in impl shematizirati. sKllav Eap6a I kraSenie z risbami. -rrra adi \ttgg)a\ ce impf fatn zabavati 'Jerf{ veselitise. 3. na prsanosl rJuDrmKalt.n parkljevka kdaj. kriiariti. barva. vuan iarnir. okrasevagalr se ti.lnpt lJanJe..an hramp+pn rtreDnlarrft zbirka muslimanskili verskih. pl.aropm zool r\cak rueravra I Saljivka Earop n Sotor. skamica. EBpr{aYDa oal tavl pl.{n m laljivec urero6uen. perzijski vla(lat. 5ah. uapra 11. vlacufiap'l impf krasiti. sKuavosr oKraseK t\aur. prekanlenost. preme.obris.lrrafl/r. kroiiti. rzguDl[ glavo . EraurMa zemeljskakrogla at url(. norce briti lol. klobudek Ir v zaorego.e sepeEnle fietr. roka s prsti. satani 2.deznik trIeraurrja. orega mesarn. brezasta. 2. Skilav. weg. / prsa. tiho Sumeti lueuorarrD adi Sepetav.uarpa I l.sala. zdeti se pisan urapAI. -Jsa adi Saljiv. skaka. posmehliivec Dorosliivec.m. temeljedih na koranu Itrecsaecea ?r sestnajst n luecHaecefnoAllrreH. urctrI|rra. 4. zvitost llepErcKr. zme!krogla.ant adj nar pes \esel.rrap-m l. -DHa adi Siven ntap aras arft rastlinsko uera l. urBa^ep. zapreti sapo. porc. zberuanqe.m-B. urelpr fl vaJe. utDpKa. [rarKapruqa I klobudarna [IAIU/{'IB rnanapAtaca.-qn m poreonost.---r h^. z.. pest tuell|e. noruerytsa. klobuk. pisanost. pl gati.j indecl fam zelooslajen. podoba. itfl pf osvrkniti. v luBpr(Ee. malenkost. razliden. de bre volje tlretra I Sapa. iest do sedem (priblirno) Erec{eavMAecgr tltln sestde (priblii set ali sedemdeset no) tueqrano eE.vtacru se.3um Stenje 11 utetroTeH. driroon-c. E*nrYca. zadrega.zbita koliba lla ulam(a Ira HeKoro sne. zauapeu adi pisan. ]'Jatlra.cYBa ttrapee^Gtlaperala n.. .nec. uratrIrnc!tsa trg. -\$ Sestdesetleten rueecerroArrrtrHnuaI Sestde setletnica rtreecers[a flum-f priblrilro Sestdesetina Sestdeset: Sestdeset meeoel1!|ulli trtt mo3kih ali molkih in iensk Eeecerrtr adi Sestdeseti rnel rn arh r?rdred. priSepniti. v glavnih drtah lreMea m vrtoglavica treMereg. -rlrr rrt arh opic. biti. paca.-ce: pri'Ji!aw*t*a kapica.2. glavi. -rnqa adi Sestleten rrlecfl(a I Sestica rtreqr nHa naln sestorica. n dem . redko ' Itra[ra I kapa. pisana ov. nri iaga last.urga 44t shematiden. 3. stvo 'ce: trepetati pred oami. ti-Sibati.ruartrpa ce ttra}ItPa ce iftpf 482 rneraEJa ureroS[eu 483 ltlecrM|llta gl. ute'in{yr. rleoeK. bidati vezi 2. Sestnai stleten nrecsaecerKaI lestnajstica xlecrraec€Trr 4di Sestnajsti urecnafl odv Sestkrat olecreAyM narn Sest ali sedem. ruer&-[eq.:e. rtraur ssocr I krivogledost. rgra ruanrap zt klobudar lrraltr€pKa I klobudarka ttrarraB adi gkilast. Zennost sKar. ruaropcnu adj Sotorski mar-nar ady vdasih.

Sibati. nav.o. ki Dase mlado drobnico maer<e. zviDiti si. siriave ruill'a t vinski most m(eM6ap n? drobovinar. posrebri\@(locaE adi pozlacen. drobovina rEreM6e EJa adj indecl lam trebusat I I I I I I I .Bocr I tanr debelost. suho dato. tilnik. Sipkol? jagoda. pl EKarDoEr.2.pEa adi sladkoren E9ft9pKa I sorta sladkih jaDOll( DA Ee*. !trrTr€. DUSpanOV datlprodaj ati Ima i I iradnica: 2. pana stezaj Soan ![rrT{e. tltrI. sDrehod ruCnta ce impf dem od tneTa po malem se sprehajati .regr adi gl. bon bondek Eekep^f. ulrfrfi!.*tt adj kroja5ki. tti vtikad. cilinder na petroleili 'trId8. tmpJ llaal:ru.. ry6. uupytt gdy Sirom. IItrIAex(e tu[AeraD tn ovtar.obovine. zlata pena. jac clu ureTaIl . udariti se-teDsti se: -ce: lig fam vnniti se-vrinjati se nrxsa. trmoglavec !.ft 1. i. nausDaul uesmp z klobuk un!61rlnn(aI liba.r!utrrltrrriKx!) figo de Ces! tnryoca pl pozlatiti. Sipek. kje Siri rucraar|rur€ 11sprehajalisEe fiera'I ad. w ml a msl a !diaar !!e*epE Erqa f fam ath slaSdidama me(epuncrx adi slasdidarski nreore trja. tmn sDnenoorrr se rrertep rz sladkor EeftepaEa I sladkorna tovarEe*epeE. na liroko. wj.-ol w r&'tr*dfi dem od ruraei. v tem ga nesem (fom ) rmja. mE. m pesz lirina.. raztezati ''''trp'n I Sirina (zemljepisna. obisk-ovati. ki se zadnjeojaglji N adi koniaast. konica tntr . Pr* dajal€c.ro n Silo. debcrmrc6yc ttl Sinobus. .dni !ipek.la y'r. enoletno jagnje. 2.. npacKa ureruepn ce inpl Sopiriti se rqetn€frlal adj kolat. sprenal. kdor se Dovsodvtika uizlrt n volnena blazinica za sedenie w^sle. Drcruti.. valiti se.rc pl z]ti ti.rnle ntcras n! sprehajalec ![eraqKa I l. krojalica. no u. pl tu exm6a /t l. EErEe. KOV.pt mertepvma z fam oonbon t [ e ( e p l E j a .M f bot brcsKev. -tlatiti. t vojaski NnnKaa adi lam debel.{esr utxpAes m l. m I vrat. z sprenoo. Zarg biti v dem mocnelsu ro IIIul?|M lac Hefo Bo roa v tem sem moanejsi od njega.t omarn nr rI! rr. dober okus. oste& ^ecr koniden t|rlraeg.f 1.l u. obrobek. pl lunmeDl|. erm rmrrora I Sipkov:a iaeoda rmf. 2.. [uEemle dem od 'r steklenidica 'JlnlJJe steklenidka. jagnje. w'dle m uKaose.era peliati kosa na sDrg tavati: hod. opornica za domtelezen rareni ljen ud.Eta 4di sest uren impf sprehajati se. len Mr . krojiti oblekoi. Itrruapna t aeiarek. El|prdra. sirildnik (prcivekovalcev). pl !r'KaQM& n dem . Sirokost..i kdor ie veliko hodil po svetu. rE4rrr rz rob. prostranstvo.BlapKa / Sivanka @Jas ftr gl. 2. strok pl ErEtrrla n stckleA. krojadica tmarr<r adj Siviljski. dajati. krG rasKr r'''. se no Bpar. barvni obsivek (na obleki) trEDor adi lirok umporo r Siroko (vetcr) MpoKorpaA adi Sirokosrdcn tunpoKorpaAocr I Sirokosrlnosr umpoRoo6pa3en. ostriti unr.gr. dati. gizday.qt Tlnnlen 'Jltr''ne.-ena adj 5i. spremeniii ie v sladkor Ee(epse.Ja adi indecl arh sladek rlle*ep1i[ca ce rl Dostati sladek.|r I skodla (za streho) m4pa nica. polnost [rrruEr.brizgati. 2. suvati. poloziti-udariati. fr? ''u.IjubiteU ledl lz drt bovlne uxeu6aplrqa I prodajalns drottovrne meM6e n vamp. livilja. palica rry6Ee.tr-Iia ie isto to mlar.aesarek tnnHea-rrrxEeaa2r. polnienilaa' njedji Zelodec U-ed) irrlpl Siriti. tE|rtrr(r. pl urEroDn. leseno lilo !n{ eryqr adi od enoletnega lasnlem: lltr-r^eurxa Kot(a inlada iagnjedja koia muru imot giliti. srvarnJe rwla. slrlava rJtrr rt tfipl gl.n debeluh. suun.ruecrolr€Arga luegropeARqaf flar pes sorla DSenlce 4U TIIAe)KC Irtllaect 485 uureM6e]rr|Ja rttecroru adi Seststoti uecrot[nru num leststo ltecroqaeH adi sestdlanski EecTqacoBeH. pogreoov.trEcn uffx a sl. vren na (uln EIIK a liska: trIln(^n! (tltr-InKr. kolesni lllnlll. z. . rokoliden Itrr4rorrfia f Sirina. mrulplu adi indect zelerLiinpf \reti-met^tii liq frrtr. sreoren IttUAen gl. '. . . sprehajalka. -lrryt n konica. neizmertrost. 3.r rfl kroiad runmvra I Jivilja./vnEnp m oot zeLe Ka. vrh. "Bryr.epireMen sladkordek. SerlrlBa pl. po. [rl|uiroDlt nt obroC. cdi eleganten um<a. -qr m Cftivek i modnim vratom.dr. od urKao omanca mirp t. 3iva. unDaq mja1rq.impf. motomi linko vlak nrrao.ar trlt6Wtl of. usao Silce. fig iron pretegniti se -cei z delom nrmm(a I Siska.Dr'af'boi 1.e impl Sivati.liB-. ttt posooa ln me -{II ta za zllo lntrrrKo. rfi. . poln DlaS..ol l.roaeKvidel sem svet ueTansrla-ureTarse I. 3.

3. f lrapnel lupall fti vijak ltrplp:e. spraviti v sok mo. qKpra. sesa--lka. slepl. uvel. 2.poskodovati tJrrerz impf tkodovati. trd. frimdiati kloutKo crBo ?1Solstvo futo. .. uore*aDcru adi lopovski. oderuSki. l. suh. oderuh.yoa no blekniti . MV Ir eCHa. 2. -Bwr m vattDe'. zaElMajsep n lmajzer Skripati-Skrtati.fLrt. oskodovati. shuiBan rfKo^a I Sola.krepko mahniti. Skripati ulire(ap n nidvrednei. neumimpf Solati koga. ufi{g a t zrezeK [fto^a I lasnica ulrlp z vrvica.rar4r 1. pars[i.tlTH€ Ce. rfi pl smuKnltr. brizEalna wxlpl{ra impf l.Alrotra f radG darnost rmera I Skoda raereH. Studij lkati. vohun. vodovodna pipa Eooep ft sofer. a den od urpa'+ v{ace( lllra6 n Stab EraBa I stroj.. skorE! aItr€ t dem od tn alla iav po malem gaziti. rx afla _ od urKopKa Stordek pl. irKptre. irnpf ustrojiti-strojiti (koto). sesolll-vpliisesaii.ritu pl Spageti. pliusniti. nestrpnost. ulKo. drpati.AIra adi radodaren tureAaq n vardnez. osina.afr\Ya mlaskniti. eq. lpalir.iecr adi lit lkrilast E IIO m gladkost.u. lig 3. impl zaiklepetati. 111..ce: Solati se ull(oalBal| ddl Solan. n!. ogledD}t tuiomipa inpl Spijodrati. MV lx^ar(Ila ) lu^aKaHurla mKoaKa I zool ikoljka ptiti.zm4a I hranilnica ETeAriI4 adi varden rur€ANfB€q. smrkati (nos).vsesavatij oblizniti- lizati tJrwrpaimpf \ezati. u&urrrarcnar odj fan prismojen.rJa.. bresti drranost Do blatu: 2. rftpTa. 3. vardevalec tnreMrBocr f vardnost urreapocFtrrre.rti. debel. testenine unaJr rz shramba (kuhinjska) urtr. eaziti. ghditi ul^ar(a/ troska. srnlrr..l. Mv yAp( (ny spga. n 2. urKiuaeq. oL unpI vsesatr. inpl Sokirati. Edt{q m razporeK rur oDlacllu ERprflfie. yardevati. r"ry rulrmrxa I Sminka. apB uqm4a I nadpis. dcsnati uriararurqa.re pl gl. eobczclati. ''t<o. Iln|q1(r|yEa .lltr(eMftsr 41i6 uMeKap!Ba IIIMUg(A 487 utTeroqtllIeq r[KeM6ecr odi mlahav. Studi. srdo iesti. lopov ulKpTrrytsa lu(pTEe. impt priteti. lig spletk drga trrn. -tIIa adi tkodljiv tllrelrl pI lam z dir. -rE'n Skodljive€ nrremocr f Skodljivost ETeto! rrcq. adj suh. rezalnik tIft o6adnKo6^dcr 4di suhljat. obi. zaakrtaplosniti. varovati. 3. ltrKo^aprdra soltuna I ruKo^xJa. urraBlBa pt. rajran EoDmniiaM. IItr. gl.gl. gluha tiSina nraqra-rtrTaqr a I metalna zapo rlca rlTasa r. spletkarqKDTII!'BA ski !q^ai . urcopse. mlarlr(oa!tsartre z golanje. prizanaaati mrep. dijak ponorel tnKoao n fam gl. ost. ruKplfgle par. ltrKplmrYtr or rn rned kap. priklopnik. gl.ur ar(vrHu{aI umazaniia (zaradl polite vode in aofotaran n ta) a!tsat|ocr I Solanost. urKprrm. alkohol rrEE m konica. .lidilo urMpKn sesalka s cevjo. ostriti. r nr llep. ruomyBa pl. kl(.-rJn I skodelica [toqne. aofdtati. udarjati z dlanmi. oderustva. -'J\A m gl. piti 3e^enH. tmpl DJlal[ret pL nftparfte. (ljudje).trebusat rKo6at skobeli. 2. rII ana ti: tie namicniti ttrrreMm slem. pretepsti urra a I hlev ruraMa f popoln mir. lig lanx naseskati. gl. v blato. zaulnica. solllAaJM n izpljulek. aelada rflrpdflr impt Skrebtjati. 4. nec. pl urropnl*p n iLem ploskati.opKa t ploskati Eiopaas. uMyKa. rUMYn{Fa Ce PJ. !trcniti-tedi. urKparE!ts4 stopiti 'JJ. naslov (v zadetkufilma) uIlpIIg m vbrizgalka upaltr€ -EIra[HeAa m. Stor [D. voznik u'6. AaM a sa pf. privreti. tekodina za stroienie koie lrralel ni bol kislica urraDn. polniti. moditi nouyp-luotrypKa tn-l cev.I klufuta. MV TpeCtra rn ustanova I Ha. lqu^lrlure . vohuniti rmfipllryc n Spirit. -3Mor n Sovinizem. 5turnKo. vardevalec IrrreAer6e vardevanje 'l rdre$r intpf 1.Zlindra ruaana irzpf l. zagrizenost utoK fi soK. luotra. Spalir (sadje.Zelkah) E-rM!l(I|e. uglajenost. iffipl El. I|IAAKIIVE urKoacrfl adi Solski ''. mlaskati. mchak. tatvin. plosniti.tirm imol l.trta) runeryaaquJaI Spekulacija tnmoH rh Spijon. -rEr ffi lit lolar. gl.n sladka smetana EMe(apira impf iiveti od uraarep fi popevka prevar. stojnica ltrraodra I ltafeta nreAap. 2. I wd Sola (stav-In| u^aJOvBa inpl brusiti.2. sefalo (pii .irit mu ie klotuto rrrKo^rtrrK..lrlja I'fi'T IIAAI rc. rzmuzniti se urMvxaN{a-uMvKra o f. gl. 4.!rrq tr lit lkilavec l€ takt (o obnasanju) -. redSkloDotati ^enlovomJaK nr rroton. ploskati. impl za5krtati. tkodili ulrerr r(. sle mRpof. sJreTIIIIK .pretres lroRripa pl.

adt fatn lah\o. gozdnata pokrajina ErlttoBffmcr t gozclnalost Elaror. nilo trzati se. poceni urvirutD ttt I I 'Ti!33*t*"1tffi. de urro{t. urparE Sait-(tudi ttg) tnrd . ryx-filr. mvvja*. urrD6^a t tan Skrbavka braniti pred aim urrrrolnien.+fo rfitox^e impt 1. mraz. -iuf m fam lkrbec. ko sat (drevo. oZtavati wryp adj prazen. izeubliati se: lavati.. Iuwlto BeTePqoK zasunel Je velrc Er!!|oEt'If adi gozdnat. tepstr. -AEa 4di sditast.n adj krn.o\ tati. kadar. ". 2.zaskrtati (s Skarja|tIIEDrr irn tt lkrobiti mi): sl. PresEase_ lotot' coni kakor hitro. brenceli: ro OarH r.lra'inpl izginjati.. sponki za lase: rakove Skarje.. 1.trTlreKHarocr urlMor aDq 'trrltel(rre rrrflK . unprcae. bezari pred b-renclji (Eovedo). zakaj. iryff dem od ruvMtr Suldjati lltyllraai. 2. ufra f garje. sum '[y6e d. rrrrpan1rya_a-.recr adj suh in dolg kot Itorklja . DAiikati se EiTperL -pq{ m zool c'. odlamljati. preslrasrtr se. co rplr r rrr' okrniti tgr e manjka mu deska (v rrrpeK n. de3dica.'ot karkoli. prestia5iti koga.n baionet. vreti. Sdepec.i ki gdiplje.. klopotaAti.1 ropotulja. rezmraiar 7z Skrob ljati (s Skaijami) nrrqira I l. gklePepf Ir6aia. od dnjrrra dellica previdno! nrrnq<a f detn od 'I'Iwla vioexa impf rahlo zbadati. kakrrnrpei. ffir. na rahlo !dirmoarne -lic ?aSklePetati.-W m Eoz(lrceK. trrr61€E11rn6 varovanka t Eni6airoq f krnost. IxYMoBura Mecsocr gozonat kraj. 2.-li> gar wyi'. cvrleri.. usdip.. . dim) dim do) ui'Hie"#'iFd"iiii. varovati. rllra ce tntT r. hrumeti. ob pamet Driti uripx. gl' rrr1rtu€ . r\URa tmPI ucarJarr. ovomtllv grinte . za' zf Datl zaploskati.tm ploskati. imp[ Sumeti. utY!( cE tfipl atoolvau llsaje oryrue . bidil ga je obad. u-(rD6se trrirKa t zb. Sumen ntuwr.gristi urrnnxa f klindek. najetiti se. brz nost ko. primazati zau3nico lrlt'lra I gozd. prestrasen. l gozdar. sukno.pobzjkovati. dvigati hrup gaJ r[lMJaK. srab.pl udariti.adi l.frtek. -KAn m zool gl. usdipinceta. Komal bhao. koruzno steblo r[lxo(a. rtrVMor/llawa pL imPt . lG garski qYMapcrBo n go-zdars-tvo . t rfl Erpafl rc.. osuplosl. aritek tlTlpn lrrrlpxa itnpl car'ati. ooorvarr garje. veja) E$de pf zaiumeti. oster rtimlr^ts ragljati..cridati urrypocr-mtyporuJa I gluhost. postoidti [v6a t kotuh ui6aia t kufma n ldm dvom. tlYMapcJdr adl gozdarskl. -MIra ad.a za rzKonsca_nje . dobivati Usaje ElTaa 44.sjrbcr f' predramlje' Senkoli nost. blodili u -rvrsed i"gi"iti.id["W!d. zme(atii -ce: medletl. dobltt wtoglavlco l. garJav rrrlTalocr I €ariavost. pust. nerodoviten rrrnp adi ial. lzdi$utl se vzravnati ErpKoA.Skrbavost.' biti previden.ro. pohajati. praznbslav' impl toiiry? .raBeE fudi zmesan.i gozoluna' TaKsa go. okmjs unrrern lta cdj varovauski nbst. modno za' boleti: Drir'reti. kiiubovati. ad. Ha uTpeR! pozofl.pJ'pt 2. pf. rla ruapeK e.i na urorvKv colt.rr n1 zool obad.. Storkliati.. -ce: zdrzniti se.adj. gozdnat. 2. larc nrt ral. lrrio. usutr se. lan ti Dck ruiwlxa impl dem od ulrune Ilrpat(a o . brizgati. predramiti sa. {BI| fi stavka urrnalKalrn stavkar adi stavkoven. ruY|'tro / l.indecllam sunlllv. rl Ergwil*p n dem uTpel(. doneti. rrrrpxosu m zool ltorklia urrlre. ^or oonoreiie m lam dolgin irpire. urmrea rotrptixz impl po koSdkih lc miti. 3krbavec [rrrrroBndra n e3Aa aaitnica (med.brezzobost Et'Flt impl Sdititi. zaropotati (z rgra(veter.apl{a I gozdarka rtrl'nlqplEq. ialova krava. toPc rrrnn all ialov.cror-I rta nrrnqe. qozolceK. gal. okr' unrrremc -rq fl varovanec ETpttirrp6al Skrbast nien.i. praznost r[r!"rrir ce impf blodrLi. -ie: DFIreKHar . zazaceDetatr. ki.ati. rrprrpa -impf se. btez truda. rag' lla po5lipavaii. -x. . sl(a rezli.: zastorKllatr.bati se \lrro pron kaj. seipalka' zapeniata za Perilo.r. nru' Pen.t Sduta rlmi.urpKel.. rqrpajK. . trgati mromre rf d. ker osuDel:pnsmolen DrroroAe p. bodalo -peta (Pri Zenskih lrfltr( a I aevliih): sl. izgubitl se. uriajnaqcn stavKafsKl pl sta\kati fl TDaf Kvla i m-tkrtati. tkani' urrpexue I zbosti. 2.e cN itD. brez glave lnlMor aar|. grm. nore ri Iu!6euja ad. nerodovitna .) rrrmb f deska. I[!r|eH.'usrip"iti anairm impf cePetati. Ducen. ronyK urnnriarC fklelde. duslavi) jed. kar. hosta. T I I I I I t I . 2. Skarje (rakove) N$ae itnpl Sdipati. ialowst. stridi.-zaSlrtati.

. 2.il:'' 4x*alt++i.*'YI.t.?".*jtlgr**h.inp1...ruvlu$ra . prctrl!. susltatr. 4.a pf.?:T?rika -ffi-i#jr'#la'4il*ru -Ji""".35J$i . xrylrme. a posoda cepecr. rverle.lq on fi smetl.\. Prismolen. .l -fi::1"'"9" opilki. *15i?"?. sla' ioumen.trryMOrn 490 rutu eK ao iloveku) toPoglav.tllKaB sebojno se opiavljati. brizsai#ri -$li ^r]6JJ"[ lcrz sirup.E#i-ffiqfr51tiiiil: -n"'*tt*l''*'Hi:l. _*IJl#'.1 Puhloglavec urytr]uoocr f votlost.i'**.rrrD adl gl."*f .1.. .iee imPf Eelestetr' -$i"14.urin ras adj Setestet'sumec T'.Sll. rrl.:: -l$":l ifi brizsrti' -se. slrlu novlco tl|llno^Ka !flpl gt."il?"-fr"5:l -#rur'"i. (v t votlina. duPlo gn'.1::'ila&?i:'L.:Lll"il *{ffi .. prc'. rulrrrKa uryxrlMKra I tepec. Susteti. ur!'In elt utyu-ryrT5e Slsljanje. gl.'.f5x*F*. hvaceimplkvaritise' . miti."llli["# JH51'*.riti.ii"rur'*i.i. zaSuSteti-Eeleste-uryuryxue pl prisepniti. lepnitimogrede. ::g:J. DnSePetavatl ffiiLp21sg".""'. impl nasan]egovorlc zaSelesteti.Sumljati' ry. smeti. oprinasad govonce ki.. drhniti.1 li}^-""'.rifl"^ iverje' 1.".z.i. tErlEtryD. t t"o'i^ti"ou"'n .. . Puhlost. -trH:::l$}fl' -$."lh"3ttli t""tt. In!'u. teslo 4#. ""'-' 1.. mcd.:# . -Bg'' t. 0". pi5kavost dreElIl^I|ra J r?/d duPlasto -$l'f"ll'.reli besedico.l'.F##*.zdravil- I'H. iepetati no sKnvnosu. babje p3e. sodra.. urYro Mrl e nekaj mi manjKa urllu IID 491 tnyruyMlIra sum..rjen.'r.:lrmr*.# *". o("iilil:"f''iij -l1fr 'f ..1i'ffl:::"li.ti -Hnlii:'i1"'$r*f m T|IIIEIKoT sum' Selesl surrylf.r*irw ^ orn fdn hvala' #.sdr':1. I r!.razprigepctarati. tedi."'.i . ffi*uu adi luknji'av' Pot lukniidavost' SelenNrrro^s il Pt.$i:?':'7il' glavec |I!|lrAtrDelI. sume'i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful