I

t t
I I

OPAHIIE HOBIIIAK

FRANCE NOVSAK

MAKEIOHCKOCIIOBE,HET{KI4
PEIIHI,IK
l'lfll{blouanskl ln (nJ12. Jezl|(t tz

t
I I I I

MAKEDONSKO. SLOVENSKI SLOVAR

Lqx -

F. NOUSRK
BI ' 7 3 =8 5 6 =B E 3

=

I'lakedonsko-slovenski i

B

I4093

E
=

t

t
I I

lllillillllllllllllllllilllllllillllll||lllili
3 ? EE I4 E E E 5 4 AP'{ABHA 3A^OXEA CAOBEHHJE rbYSrbAHA 1982 DRZAVNA ZN,OZBA SLOVENIJE IJUBLIANA 1982

PREDGOVOR llabent sualata libelli. .. Za prvi makedonskoslovenski slovar velja v celoti omenje. n-irek; ki ne brez podlagezatrjuje, da imaj6 tudi knjige svcije usode. Drzavna zalozba Sloveniieie dolsa leta iskala avtoria. ki bi preyzel izdeiavomakedonlke-ga slovaria za Slovence. I'{d le nagel razvoj makedonskega jezika in literature in njuna uveljavitev v svetu, temvet Se posebej Zivljenjska potreba, da se jugoslovanski narodi temeljiteje spoznarnoin se kultumo in gospodarskolesneje povezemo,je sproZila in naposled uresnidila ta zaloiniSki nadrt. Prvi Makedonskoslc venski slovar [osi letnico izdaje 1982,kar za gotovo pove, da pot do njega ni bila labla, je Seveda pridujodi slovar, ki prihaja na svetlo ob 4o"letnici vstaie narodov in narodnosti Jueoslaviie.hkrati Doeastitevte vcli[e obletnicc.Ob zadovolistvir. da-id storien Drvi korak in led prebit, pa se zavedario, da bo- slovenski LniiZni trg kmalu potreboval popolnejii makedonsko-slovenskiin obratni slovelskomakedonski slovar, ki bosta popravila zamudo v pomanjkanjeslc nasi leksikografijiin odpraviladolgoletno varskih prin6dni.kovza iezike na5ili narod<iv in ilaroinosti. To je nag kultumi dolg ii obenemimperativ dneva. je Povedati lreba nekaj bescdo seslavitega slovarja.Njegov je predvsem ponuditi bralcu strnjeno informacijo namen o sedaniem makedonskembcsednem zakladu z dodatkom dolodenela Stevila pogovornih izrazov, pa tudi starejiih bo disi z zgodovinobodisi z litcr luro povezanihbesed, Slovar jezika Instituta se doslednoopira na Pravopismakcdonskega za makedonski jezik Krslc Misirkuv (druga izdaja, Skopje 1979)ter tako p-rina3alcpo Stcvil'r Incdnan6dnihiirlzov tot integralni del makedonskelcksikc. Uvrstitev takih gesel,pri nas imenovanihtujk, podpiril (r\cprav so sploSnoznana) njihova najsirsa raba, deloma p:r ludi naglas,ki se ne ujcma vselej z makedonskimpraviloll irr v(r \ih tudi pomenski od. tenki. Zaradi obsegaslovarja, nrDr|t|i|rlcgtl predvsembralcem s srednjo 5olo, je ostala fnrzcolrgijrr ,nl manj izkori5dena. Tako je bilo mogodeuvrslili vcf lxsc(l lz pogovornih in stareisih slogovnihplasti.

Y"*I1t.r ) fE,*
(o'"\ ::i?il{.'#E
?rfv lJuauaNt^t{l

Y'+

+7

I
t I

I I I I I I I

Dragocen ie delez.ki ea ic k Dast:rrrku nriduioiesa slovaria prispev?la magistra Bisirit:rL MiIkrrl,,vski, m;ked;nistka in predavateljicaslovenliine na filoloski lakulteti univerzeCirila in Metoda-v Skopju- Rokopii jc hktorilirla, ga tudi v leksiki marsikje do-polnilain ga aktualiziralr. Zahv,ljujem se ji za vcs lrud, kr ga Je nesebiino vlozila v to dclo. Hvalo sem dolzan Ludi prof. dr. Dragiju Stefaniii zc litcraruro in za Stevilnc koristne nasvele.Zamudno in zalrtcvnoprepisoranje rokopisa je z zavzeto natananostio opravila tovtisica Olsa Radovit. Njena poirlvovalnost'ie 6istveno skrajsala piiprarlialno- delo za tiqkarno, zatb ji relja iskre'na airoijeva za\nvala.

NAVODILA ZA RABO SLOVARJA slovarja sloni na I-eksidni ford Makedonskeslovenskega ja3ltK", ki so ga obseZnemdelu,Pe.rHn( rla Ma(eaortcxrtoa v redakciii akademika Blazeta Koneskegasesl.aviliTodor Di' izdal pa fritrovski, Blasoia Korubin in Traiko Stamatoski, -Iistitut za makedonski jezik v Slopju (I. knii v tleh kniisah Oea l9ol. A - N .510s tr ani ; l l .k ni i s a 1965, P,595s tr ani ; III. R-S. 606strani.).Cdlotno delo zajema blizu 65.000 [niiea 1966. besejel in od teh sem za priCuioci slovar izbral okoli 20.000 je 5ed.Nepogresljivaopora-pri izdelavi slo^v-arja b-il fl.panorruc
(Skopje 1979) Instillltil

V Ljubljani, 22.julija 1981.

France Novsak

ja3rK Ha MaI(eAoHcKrzoT ^rrTepaT!'peH za makedonski iezik oKrste Misirkov..

Razvrstttev gesel. Posebnostl lzSov[rJlvc po makcd{,llski lllltllli, [l Gesla v slovarju so razvrSdena ima naslednji vrstni red: a, 6, B, r, i, i, c, )K, :1, s, rt, 1,.,(, ll ,+,,M, H, 16, o, rI, p, c, T, ft, y, 6, x, rt, ,r, u, trt. oil ^r makedonske azbukesamo rB ne Talcnj:r tlul)cttcl)('sr'rk. drk Glede izeovariave * in f velia. da uslrcrala srl)sk()hrvrrl skima C in-d. drka s, tako imeiovani ostri z, Fa jc rvcuc('i par soglasnika. ki.ga.poznamo ludi iz slovenskih glirs(,vrrill c,. zvez (npr. v pnlmKu l\ocoeKr.

t
I I I

Naglas v makedonsdlnl Velia Dravilo. imaio dvozloZne trizloine makedonske da in besedendglasna prvem zlogu, te pa je vet zlogov, je poudarek na lretiem zlogu od konca. Poudarek ie torei odrisen tudi od t6Efre besede ter preskakuje, kar naj ponazorita primera: BoAdHu4a, BoAeHiqara (mlin), Ae6, ad6oBlr, ^e66Bure (knft, hlebec).

I

t
Satcdostaldk Samostalniki.so oztradenis kraticami za moski (fi), Zen-. ski /l) ali srednji (rlJ spol, mnoZinapa ie naveaini ie.'ftiaar odstopa od obi6ajne z obrazilom -r, borfui da gre za gibllivi voKal, Kl v mnozrol .odpade (HoKor-HoKnz, nsre^_flerIl), za glasovne spremembe_ (BoAJ(-Bo noAaroK,floAarorsr),za moZ_ ulr, nosu ovojn-lnobllk (!(/tyq-r(rrv,.roBn, K y.reBn)ali za izpad lrke xor v. Desectah.c yvaJ{lryqal-I, K!T[ja-K!"rn_r. Navedeneso tudi
mnozrnsKc oDllKe -oBI_lH, €trut. -ril6a.

prldertrlk Pridevnik je zaznamovan s - podano obrazilo zc, zenskokr-atic! adi (adiektiv). nato Da obliko ali'oblilia s dtenom.& Je rma pridevnik gibljivi vokal (3a6oBapeE, apFxoa), -BBa;alreH, . clagol

Glagoli_ predstavljeni v 3. osebi ednine sedaniesadasa. so ponekod Je dodana Se 3. oseba mnoiine. Ta oblilia- kaie ! svoJim konanim vokalom tudi gtagolsko skupino a, e in i (bega,- kaZ.e,nosi). Oznadba pl-lmif opoziili ni iiaiitnosi m.areooosKegagagota, da nastopa v do!,rsnqDedovrsnih DaCemer je v slovenldini dana prednost dovrloi (per_ - -I,-pnreE vnl) obit&i, medtem ko je nedo\,Tjna (imperfektiwa) oDIrKa,ce ru neposrednoprevedena, lahko izvedliiva iz Drve. lzrazne moznosti makedonskega glagola pomembno bog-atijo prefiksi, med katerini so zlasti-do-,za-.no. ore- in drueilZaio je treba, tada-r prefiksiranegaglagola ni v -slovarju, foiskati Iemeltno besecto. Slogovne oznaCbe S-logovne znadilnosti. posameznih besedso podanetakole: trratrca afh pove, da je besedazaslarela,ne ved Doeosto v rabi in da jo sredujemopreteZnov literaturi. podob-no-opozarja kratica kisf na zgodovinskeali z zcodovino poveza-ne p9jlne..-Ozna{ba meri na kvatitcto bcsedein oznieuie. da lit ni iz govora, temvea da je skovanka. Nasprotno oa ^vega Ian kare na pogovoren iezik nilicga slila, krati(a /rdz ira zaznamujedoldde; idiomaiiaenizri

I Y Y, + O,x X, q U,.r rl, u U, rlr IU. I I I I *,%*% yfr I ^ofrp?oC 4 @*tr f //,*'%,/,7,,',2//. I
Azbuka a A , 6 6 , n B, r f, a A, l f,e E,x( ) K,s3 ,sS,r I{ ,j J,
'I K K, A ,1\,.b.&, v M, rr H, I! Ib, o O, II, p P, c C, r T, ( K,

t
I

t t t
I

dlenica (.numerale. pridevnik (npraaBI(a ) adverb.) pogovorno figurativno.laro^ ) gtagol(HecBpureH o^) imperfektivni. pomanjsevalnica dialekt femininum.) zglediz narodnepesmi narecno numerus. medmet (rBBaK) verbum intransitilum. knjiina beseda masculinum.p.zaimek (3aMesKa) particip.racrqqa) pesniiki izraz perfektivni.p. tisk trans 't)ulc zool neutrum. samostalnik moskega spola (r. csl cofq dem nre KRAIICE adjektiv. mnozina pomorni glagol praepositio. nasprotje pafi ikula.indeclinabile(uemueu.gtas muzika medicina . brezosebni glagol (6e3^rFrerl r. nedovrSni r^a! nesklonljivo. v prenesenempomenu fizika frazeolo$ki izraz geografija gramatika hipokoristidno. posmehljivo kemija kulinarika literarno. dovrlni glagol (cBprueE r^aro^) dovrsncnedovrini glagolskipar plulal.Ste\mik(6poj) oppositum. ironidno. deleZnik religija singular. zastarelo avgmentativ botanika cerkvenoslovanski conjunctio. p. predlog pronomen. neprehodni glagol (He[peoAeHt^aro^.ljubkovalno (sa ra^eFo) historidno verbum impersonale.) utn opp pesn pt pl-impf pI pom gI pfaep pfon pt t fatu lic fiz f/az sg subst teh tip. prehodni glagol (||Pr'o^crr raaro]\) vulgarizem zoologija zargon geogr gt4m hip hist tmpers t I I I indecl i&teri tqtr tron kefi ktrl rtt m med impl muz.samostalniksrcdnjegaspola (IIMeH(a c.ednina substantiv tehnika tiskarstvo verbum transitivum. samostalnik ienskega spola (nMer(Ra r(.prislov (npri\or) anatomija aorist arhaitno.MeEKa M.u-reo ) interjectio.Stevilo.veznik (cEp3rnrK) deminutiv.I I il n nLf pes t I I I I I I I 4di adr 4nclt aot arh argm bot celkr.

ti. bd ko. udedna. aseDt.. agovstvo.ka aDaE-dpAa I predhodnica.na) fam vest. iz domat€ga srrkna) -leke aoaErcru au. 2. sukniie pri ljudski nosi a6ar{p m senanik a5a@Ja. dvoriste. "a tlut INNrA I ti/.: *... intei a! ah! e! a6a/ 1. belolisast konj orl izrerj hbv! aBanm l.l t' . odpor.BrotraT.rfr n avtonrat aaroMo6f^ m awomobil aBrotroreJa I avtonomija.!. sporcdilo. .. ... r i-a s r lndrrq ({t}ol{ NUr$tN|l|ltt1 'a .l .I . .'t^l^ l.* '. hitra c€sta. LI 13 rrl: I ... Jr. 1. ^.ruJa.'. .' ^tt. uded: 2. ADrc laror Ha 6lrarcrDoToE qAE+ crBoToavtocesta bratstva in enotnosti aBrop m avtor aDroD[rdrm l.-iz abe begasuf..1 i r. A'1"". . agovo |rosestyo sttBr n l. gc spostvo..!. .. ^@p -m zna( atu inpt l. piitisfiti ni toga - !. 1 d1.'""'. 2. avtokefulnost arroi..e 4^!. zidaar. {r. "i'J*'. i?livna os.L"ol ') . .. .":-" I I I I I I I I I I I I I .vrsta sukna.ot ebenovina. co aara ara ui ftr Ayaa la." . plaaanec ornrdm irzzf aeitirati.r'"' . delati t6po.l/ \w. . 2. zastopuitt Z. . 3. alantgarda.j .fr+( f!. Cbenovec a6paE ra l' svetlolasecs pegami na obBzu.Er I avtobiograhja aaio6ft n avtobus aEroKeoadHosr f (o Cerkvi) neodvisnost.i 'r r 'r ' '": '"'' ^. poslalau top a6oHoc nt .. detcldiv. . . *L. I .{E rz kroiad (za ob. r /"J .l t _ d rr. ampak. i?1 . posrednik. ima kratke noge ara a m a/h l.. obrabljatl 2. ali. 7 -mr na ograja (okrog NSe). 1 .a artr{pa i -. KrolasKr a6ea cdj (gro -suliaen. moZnarza tolCenie: 2.-* rr il"F ".. hitrc..: .^'-'--* . a ali . napmva za rezanje tob.-c€: obrabljati se. s& mouDrava . izbrana deta ar66c rz predujem ataa:rfpa t pustolovsdina aar1cTnr avgust alrlcroDcrx 4dj avgustovski oaerrrla.t/^ ' i i . brisada aa ncKtr adi dvorisden aapr t ath sinafom. tidoyska shoilnica aaro6norpaonJa. .n/.oil'. tt'J' tl'!'...fit t ayenija arepsrJa I averzlja. 2. -EDra nt avtoDobilska cesta. kakor"r.bnost (Di kakem podrodju) ata m aga (turlki zemljiski gospod). conta." rlf.. arh 6eti ita fiusliriiint.I.ii.t.*-t:: " ''* '*' . yDliya. B.^. ze Pmost aD||JagxJs letalstvo t lnat impf od interi aDl lajati * a t.." d^t 2.iiia.- * : .

aj4e. v sluZbenem razmerju. arrvr rrr rlttSik afoscKtr 4di agovsKr.'es adi oglat arqurqa f a/li kuharica. |ar I akcija. cestni ropar a crn adi peklenski alAvKoBadi hajdukov rn adjutant. azbuka -avPm l. adAOrxoAII€J mr mar! ministraciia al! interi l. orirediti.r seznam naslovov. odstavek a4[rure. vrecnostm paprr. -naslavllatt. poliljatelj. adrete! (izraz^ zapoved.napla-pl. derovanJe. roTBaqKa aKqrja. sreda. aKHlra pf.r rn()dro nebo.^lala lttm 1. n |th l.rnlnc oblckk rr a Inrdja.idfinorpaqxja f uprava. oArr I{aRo a Ba gre za med a Ba[nJa.r azil.razboinik. aklimatizirati arue. dejaoje (v dramr) aK'rsBm L aktiv.r k li(1b o g a s t v o . adrea6pecdrrr Zivina ''r sant aJBaI ft l ikra. fig a.2. n afAvdr€ az in buky) drk -r6bat trajduk. umiranje. adu aAarrlnpa pt ln rmpt pnlagoorsreano!: ueKa e ar'p^Irla ti. I I I I I I I I I I I I I rrr rrrrr. 3. blagdira] arloMeD rl kotomel 2. vladati amsa impt a:ap m fam 1.orja. -Dor adi ror. kos obleke a I(a I l.-uor a/i svcll() t(l(t a ecr._podzemlje ireli:n. ako. korist odreiati. sinji.a. gram tvorni aKroB[ .niti.|l:ff(. 2. tanKomIsetntca a 6-pM n plat zvona.-ce: butniti ob aKo 1. 2. intelj pa l]ajl arcwn m zool Skorpijon.l l. 2. sPocDu' sat do. 3. 2.?1letansce tt hajdustvo. -r t rn ogel. ti. suniti..pf.. deloven. lLm razqorciaIi. depta\f 2.rana. I babicar. vtikati v iep. ekon aktiva. zadeti se.p-aKprepr. g. blagoslovljen. l. hisl hajduk. opravrJrvKa.l $:rr)rc . 3. -E I napad. prizadeven. ziveti. a3vlrerr. 2. kot aga.2. zadeti se aKaAer. adresa aSll A tn.jdiaart.a fi. 3. gl. acresrrau . gram aktltni deletnik aKgtre. -ula a oblcka. rce: 1. in inUl oasloviti ala!t(. ax riMaT[3Hpa pI rn lfipI pfilagoditi.s \wcrru re()Tef.r^l a llBqerllfe-a^fi[lrorrtc tt t ttt od a^'lBse. piJanec a o'! tteri halo! (pri telefo- nu) . sinjina. suvati. 4I|a fudi azbuten. lig groa oseDa.. aKrn. aroi. prilaeaiati. 2. Dabrca aK\'rrmpa inpl biti za babico. poudarek. adaptirati (pa6orara)! vso sreio (Pri 6aer. agresija a}{l inltrj Jejl (izraz preseoearDoHoMf4 agronom denia) -1. alarm a^ar m orodje aaarerr. de- arsrurrHu4a I arlr ljudska kumnja an('rr'.m fam obidaj. impl farl udariti. -mnn slaSdidar za turski med (alvo) arraautcKn ddi 1. iur rczprava. gf. stras[o aKT. pasti. slaba knjiga. delo. alj indecl a4 zr lit pek-el./rl|a adi alkohG len a Koxo sqap z alkoholik.7. udariti se.i po'reSe\ a. delaven. razpolagati arall. gospodaric\. poiemanie nchsno moder arieirda. II. coni de.-pna adj azuren. klatiti se. hajdustvo. zavetiSde n3rnf.alAlqna I hajduli' a36vKa t cirilski ali glagolski ca. .r/ rlg('l)r'il a e r?arir slfilDisac a^err. aKroBr-r akri (slikarski). hajduaiaidso oepon rfu fi letalo KOVanle ar(Aep m zmaJ aJay*ul. Pribofnik afyrarr aial'r<wa impf haidukovati aepoAlxtM . znam po arzouKl at. 3. kol aro^eH 4di ogeln iilsrlnir aroKnja I agonija. skupina. plala a^ra I hot al$Lr anre6pa / m. velik. -Trr adi dusiden sPodariev o:lyp ._-urr I akademija . administrirati ?rl BIl oi ti! oi i! (nat Pes) aApeca f naslov. aKcent arqenripa n impf . pehati se. zapestnica a m kem alkaloid '('aAofrA a^Koxoa ttl kem alkohC a. delnilki - janje. 2. vogal. Dovo vrsta. aroE adi agov. hatctu[lnla (Po imenih drlonis. solata iz aApecap . aj ue aA.arh domat^ Zieal. Prid.agov. obrolek.cdlr m naslovljenec. ravnanje. gL IOTBA!I nacln aKTt'BeIr. teleb" . alenek v veriei. suvati sej 2. sru-nagrasau. {u m arh kuhar. -Dua aid 1. haidusko dejanje a6eceden. pritrditev) aapec*pa ./. 2. derntcaj Mv ce Ar-rraar (Mv [afaar) aKqErTe raste (Dada) mu ugled artqrr6neg. orodje a Ba I turski med (slasdica). -Tr|a adi oroden a arfta f priprava. 2.had. se. poudarltr-pouoarlatr arqrJa. -ona adi akciiski. 2. 4u I /ip allnca. tladiti v kaj. Dresenedenia).I I -4 afaecT t4 aJLas l5 aKa inpf fam I. basati.alK\^s I Tool morski postoPad ainriIa m [am lenuh.2. pomagati pri poiodu aK4errr rr naglas.nra I L ktepetulia.rxoxoaeE.. -[B tt 1.ani alh \eier tk a aI zmaj a aB ad. a36!r'qeH. mlele Dapnl(e adresar aJAe! p4rt-hajdi! aj-te! ha. z. 4. jej! joj! (izraz iftipt upravljaaarumrcrpfba oj! aJ rI|. 2. slasdidarski. po wstnem redu aJAlvru adj hajduski cirilskesa drkoDisa Pes ag6vqnri -Et i spisek. navada. poplah. dasi. pehati. delu ) ! raba a! part 1.

1)l|(lilo Sirl)kimirokavi s arrrrrnu / l. pikati.razbdjnik " apaMtrja. Pogubltr se' kaj Sel (tresoglasei nikar! -#il"ffliiilo.Postresdek adi aMarrcRx nosalki biti za nosaea.aMaH. aru6rqrpa imPI imetr' golrrl ambiciio ang.iei 2.I 16 aaoB.ap(} f IeKarlca arrreKapcKn adi lekarnarski.c-tjl^:: a oBflIUl I pes. f in rs k i s t l t i v t k . loda' aD. -qltr6a n dclfl zlaml dck.I|lr rr? lastnik hana.'ft. an.? r' sNr4lt ||l|T||tl t7 apatr " '' rdeaica '^ffi'.^uB -imqf posrrescKa l' aMaMm 1.Ei. au^a odkfita lat stonjkaiica ^ara llr alB rZ aplarrz.ploskanje aparuE^ m fom art. auatak arllrRadp . z obeh strani bruSen not al{gJa. torei alra^ zr nosad.rarrn l.angel. apetit.afine. milost.*l[?f.'/ ""r"dkt janezevec (zga' atlacoHr(a t f anarhiia. 2.n lekarDar. impf ugfizanget niti. 'qrxDa . z.oA aqne^oca ce Pl Iam omeuerr' untja Andon gre iz mesta' la' onesvestiti se la. -rBrapa. napitt se ja. ...rocnrr aJf I Poskodovan' rirrlicn. . 1.oPalrsce. uzaliti. apasr. omozena rurnost #ffS1? kimavec. iz ka' alrKera adi hanski. prevoznlK apa6arJEcKn vomiski. qrsko. jeda aparflJa.oplr | | Atr -rt]lt .razboinik anamrn adi apaski. 4r tn srbez. Il. ko[l(or arqap fl handtar.l tlllla alI aM6nc l?l PrePad. rumenkasto riav konj wra l. zavrnitev) rr. stanG vanJe anarn nr apaS. apa6agda.r6rdpja.-auogz nt han.nil / arucD|tJrr rrxr(ko ali Iensko / (. J. apaME aK n POZerenJe anra lam 1. jarem .arati.. areuratt alrcorr!€I*r m absolvent armeKa lekarna. goniti v leco. razboini- . javno f. organrzacija atrapr:Mdll n apaatm6. sce apa!' Iatrl nr prekletstvo. aAareMoca. preadi vozDlsl<l I I I I I I I I I I I I I I . brez apaMo^eoeq. nnlika. trg zbosti. zastvar."l'.razdleDiti'razelenJe-vatl a. ujedati.ir6ar Ja. vodia hajduskeCete. roanertrr. urejanu. gl.0. vslaveK v obleki. uuitili sc.D antikvar. gostlsct'n ancnn u#""J*rr*.. 'H m arabec (konj) 2 Mak€donsko-slovensklstovs! runn|| r/. neroden ortt'|t||I| ][rl(.ii'ff[?Ji. aqaleMo{lla.l//l rli. n ilern a^qe. . m l. levati nlsl ar[arK(Pa Pl in imPf anga' ar.. ATIAoE q4P. tek. temnica apatr.lm n voznik.apotekar atrreKrapxa lekarnarica.zapiratr. dols. cckindck anrnqs I zaPlata. Pritrje- arqo rr konj rjavec. apoteka I ameKap. aplt rn (povrsinska mera) ar ( 100 m) kv. -ce: I "i. -qla ddj lakomen. urediti.asairri f gosPa. ar"ras. t ankcta arr6aicrn ldi iitniten. roparslvo aue'(.rf ||csl]r ctc||.1 dcm rxi aErel angeldek uDno naroailo aserA6ra f anekdota."" Irniti se.zastontKar rEzlh: arr^a pa6ora iasoa apaMo eru€ I lirezdelnica. rosKl par irypf. srbenje apaM cKr adl razbojniski. v muslrmansKr kopalnica "*rT#r.lln m jedar aucangnJa.sor 4di svetlo rded a^o ec. nr. 2.' r. staritar afiarrrrKfi. Pritrjevati brez ' valec aMvr fl komat. izobeenec pr. aDoBtr m (o ZivinJ konjutnici.rudrPa Pt in imPI an lrztZreSen rati. lekarniiki ameKapcrBo'? lekarnarstvo. -rnr I bakrcn kotel arcatta I jetnisnica.tF ^ag srDetl z. interi milost! Poma' aFaPrJa -ce: tlaka tisf f rrAe oA qaP siitel 3. {r ddi antlden a$rp6. arr4rda n vhod antlaK coni fatu ko. ker. adj indecl v iz. fl n haramba"{a. 2 .conj lam. 2. sl. adi inilecl Dreklet apaM6a|!t1a.interi no. nered. rrr razbojniltvo.lala.fipa pf in impl aran racxe gristi: fig zbadati. aparat.-priprava. at/re.t Poskodovan se. lig aHTrrxat (rotcK posebnei.'Er I amltrcrJa . KacHvBa l|. PG art[Dt illleft amen 'Lzgo\arl^' pt it iftPI aw'ma ti amen. pilula ara'ica3 adr fazr nepridakc vano a''ap6r.-. prireditl. t a m starinski prcdmct. -Br m prekletnik. 3.rveu. nadamr9r qr4rlr! pf . gr. apotekarstvo aftae. hlev ) ap { r"repa 3a [oapuDrBa).ortti cerkv okrogla Pnrzdignjena Plosaa za Pndr- I u^TtuLr . . -Itrr n razbojnlk. ade odkrito.l. oavec. j-"2 . 2. gl.. anrp€ro. srroJ.itlpt pesn rdg. -qrd$a ^arhqa ocl a[t( a. arl atr.rqrocr I lakomDost' Pozrcs. fig parsKr aparDrcTBo gl.ri n dem od. aaoar| m fafi tableta. orientalsKo eostisde arri.At4 angel iliia.. 2.al ap (3a Ao6raroK). Prismolen. z8()dl)lcu kasca m aM6:aD zitnica.rtniK' ceKrn It^Tuflrtc. iz mesta (PnPev lz asreacKn Qdi angelski narodne pesmi) aT[e^qe. apaMn/raK.brezno a!. ancv"impf . izobcrtl-lzoDim Pf Prckleti. Prizanasa. pnreJatr anc rt zapor.iirati: zavzetl sc za r. -Etu m fam zajeoko-liSenja.

pora. le' aprep[Ja. iulnost.-nI| I arteriia_ aprncT-altrtcrKa m. dcl|vec aprarRa I dninarica. cBDIlIeHriK{BpureIJIIua ap"nnrJ.11 apE|rekrflra I arhitektura.(za turike Podenihc nemusumane. imeti stroSke aprnrr -cei m vatel (stara doliinsKamera. star turski drobii.arh. vojak. vzljubiti se. razuJneva_ -nje. adv odkito. Lgra' lec.la nazadnje Je opusrlr to namero lepo. -3x .otok. -u n? dDinar. -nfi n lam usfrctljiv. impf arh doseei usDeh.l rr ac. Ao6prlra apo r arh l.voJasclna. obrabljeno. apc[ rl tfi 4fn le\l apcjrar@a. kakor treba acrDa I l. Ziv.rr . ograda za ovce aprlnaerrr z argument. kar je dobro. ob Domasati. davck na -glavo .-mr I vojika. prostor za hranjenje listin apxriti(on fl arhidijakon.lep aiouar i dilava. 2: tam novtit. razsipati. apc^a{xa I d/. @dv ta\no. napadati arart6. igralka. -rrrr m lam teizkuSenomlado bitje almnrn ax. gl. Aa re ap6ca focfloA! Boe ti daj sreto! (pri blago' slovih) apna t neluSdenri. med arkada apMoca (ce). mzsrpen apr|etuen lam potratnost. plemenit arabski konj.-nn f arhiepiskopija. arkada.rnr< Me odkrito se mi laze ^a)r(e a[aMBJa. aromatiden apoca. rogozrna aclba.izdatek ap. tlpBesa aclpa se Drrre v Kopnvo ne tresti acrap n1 podloga.vrl. Hajflocroj ce SpJrxcS oA roa ^e. acllrSa n plalno u sukanca. /4tn -ce: odreti se. razumevante. sejanec. sa arep lra rarKo odetu na ljubo. nadskofija aptMerlncKoncKuadj athiepiskopski.initi. -^lra adi tam dober. ol 'vzlju'5iti. -rxa adj lepo dised. naivnost . lctak aoyJa n nr vrsta grozdja (namizno) a.tni*pi pf rt imPl asimilirati. visji pravoslavni duhovnik aplahjlcx' aai tevii apx[ManAprir n predstojnik pravoslavnega samostana otocJe apxlfle^ar.apHIroT ad. aa 3a AoInoTo. hudo pa kakor strela npnouJa I larn dobrota..-tF-apMacBnqa fl.l apMacHrrK. njenost. alnarirl nr debuliek. MlIC. votek (niti): 2.l. popustljiv dlovck ar[qa I jezdna kobila araa3 n atlas (svilcnir tk ||i na) araa3erl. delavka aDrarcKt 44t OnlnalsKr airanna imol delati za dnino.Ba se sarno nvau siDeca narctno postati vsel. vonj duh apovdrer. arrnada aDr@ra t dobrota. 2. oA aPeH noapeE lzvrsten. 2. 2. I 1. . zasclta aordaa 11. 2. arhiv. as (igralna karta). kot 'je l. crapo apo sllen oeoec. apHoro rre riAe rc^||ilru. ac oj Majcrop pravi m. volja. nezrelost.x:sB l. vojsxa. rmpl apr'Irca. . acxepcrqr 4/a voJasKr ac^x adj indecl fafi pru\ti. svilena podloga aclIta / rogoza. bombaina tkanina adi iz sluaceH. KoKap . zaDravliivost apila iinpt tam tratiti. apfiara -croKa_ clotro Dlago Ma ce qPoAa. resniden. apqoBrf.-BHa adi fiar pes ptrieten. ap''ncuB pustiti-zapustiti. ^o*rotreba. rT dobrina. reiko delati aprav . 2. odkrit. acoBrir taft 1.q!?I' il rDcnrrcl[ co oKoro dobro plihaia obotavliavo. nr caboljsega. prienaditi acncrrftiapl in itt?pl asisrirati. 6tlasitsl aoeptMl irlr'rl izvrslrxrl lrrr nitn(.mx fam L atli indecl odprt. prav ACHOM (Aqrl-roauEcruqKo cooDar[ie Ha HapoABoro oca66oawarre sa MaKeAG Huia) ASNOM (Antifasistidni svet narodneosvoboditve Makedonije) acolerr. drobiz. aprar([H). naddijakon apxserrucRon m arhiepiskop. f sl. ao6pEla pI. nadSkof apxnenncrcourja. obokano 'stcbri{de: 2. staro. tr-nnt. 2. dobro delo.-nor (od ^ce') kanepaDlatna acl'1t. apMacyBa (ce) pf. 2.t oober. naklo . 2. umetnik. apoc!tsa pf. are JCa r? atelje arep fi tan ljubezen. ace. aratjles fi ataae are jd.nrt zaroiiti (se) zarocan (se. 44. vreden. Podepia I l.l)ii aoqorrapnr pt itk'lrvrrkr' trrttku aoxotlapKa / l. 2. apxn JepdEm arhierej. lig prvak ac adj indecl arh ptaii. ap*rjep€Jor. dokaz apeH-.. vded biti -ce: apeclBa (ce) impl od ^wca (ce) svod. ivalezen. iasen: at{riK pa6ora iasna st-var. Dnden. zlo apoBeH. sG gl. strani stati ai*go m. adv dobro. t. |r i(k l"vr'llrt maka.rc:dw adi fan zapravlji'|. konj ariiKa I napad atar(lra pl in impf napastt. ap!'ieBum fam stro6ek..l rrl k.r asfalt acQalrrtra pf in itupl asfaltirati ar. opustiti. ploacvinirslir lx)\" dica za makov s()k aOuoHcKIIadi makov aOE!. aoldra I lcpak. aro!'rn m 1.I I I I i I i I I I I I Itl apxlrjepCj apxnMaBApriT I'J auaMllaaK t t avaq ffi hist harad. stavbarstvo apq. oditno: a. arepor My e ro^eM nid mu ne morem odredi arep4rJa.. postati sreten.. asr m fam lreizktJSenost. 2.nadSkofiiski apxEjep6j. ozir.':ttrtl(tt rlrl Illllr\r'rr. umetnica rfl ap.d. volJani apex cylr dobro mi je. gl.r 1.ster.1brlv()l aorrorr''t ln. zbirka li' -stin.

pLaporan (ogeu) tu6y.4. atfm tz romar (v Meko. dedi€ tutuIg impt l. babica (poklic) 6a6l. 6a6a l. bu6a6aq<o.6agl.7ig mehkutne:. stari ode. oYEa 6a6u f pl zadnji trije dnevi v marcu 6a6nMra I .6a6wtKa 6a6y^e. 6a6IIncKr. nabrekati. 2. starkin. tilst bosomil 6a6yrct adi arh bogomilski t butanje. baoD oKia bica. razgrajati. ded. 6a6ral-r npuftacrot. starka.. ienica. 2. butniti-udarjati. .rpaooTli batji posli (navaono o DaJanJu) !'uez 6a6oreBqa t I I I I nje. pG 'mofnica pri porodu. BErpor 6a6lrerlre lto velik in mofaD dlovek trpo?pqme veter je butal 6a6eHg€z hip od.lrg blebetanje. tasdin.aor adi 1. brnenie. trulE. xr ure 6a6Har Seme (pred Novim letom.. roDot: 3-. ^dv naivno altrr (upeA ttMtatr. 2. bobne- t . 3. 6a6oras m ilabudravec. hip st^ra mama|.ot brek. 6a6EHa NflttfiJa bot materina duSica. tjubimec. stara mati. 2. 3leva 6a6aar m junak. babitin. brdkovec (gozdno drevo) 6a6mr.a) *tdecl (pred imeni)r au{ Baca^ romar Vasil alEja.e (Tpera Berrep)pt tretji veaer (pq otrokovem rojstvu) 6a6rrrla11. brdka. . taSda.i in lam neizku6en. . aKinr\rnqa atEcru adi romarski aE. 5. Jeruzalem) a@ta. 6t6ap. pl. modan tlovek 6a6a.at|t6a r?Dehur 6a6yMra t mozoljdek 6a6UA m L Daguban dlovek. tasti 2. nezrel. 2.oBrF m latn hntst. bugati.lt 20 alll@qa 6a6a 6a6WoB auaMlcKn ad. 6a6nnn aegerrrH[ denCe tu6ntcxu adj babji.wra f hip stara mama 6a6Errre 4 avgm od 6a6a ba- na. velik. 3. mevla. 2. Taa irtBa Mq e 6a6a^aK 6a6nartFa t oteklina. m l.rrnrrqcl. Zile Dabrekajo. nabrekto njivo sem dedoval po llna oCetu 6fi!{e f. hrutd 6a6oreEe r? l.. 6iti za babico. q m nav pl malkarc. lien hrum. stara mama gob€zdalo 6a6oraao 'a 6a6crre r pomod pri porodu. odda..'f. 3.jan. otetnja dedisii 6a6nf.uja aEqmn a f gl.ryr m l.faK. oditno alrKo^c!fi! interi fam od- t t I I I I I I 6E 6a6a 11. ath liubezen. impf 14. tati.2. p+ gacrca(Kost) awtuape adv f am javno. arEKa I romarica aFraar( n romztnje llcno! Evrstno! aE{iJ4 -r|{ rt gl.2. ncse DaDlsrvo 6a6e n(r adi babji 6a6t imd pomasati Dri Dc rodu.a irnpt pomagati pri pG rcdu. aK. biti za babico 6a6Fse z gl.) udariti. zaIjubljenost. bobneti. 3. inpl nabrckovati. nezrelo.

otr ovca 6aJpaR. prislled6aBr^ impf 1. 3. kemidna baza 6a.iul)il 6axncx rrr pol. adi indecl zastonjvladevati. 2. zivila 6aKansdta f Zivilska trgovina. -fi m tatn za' dasen.n bajram.a6aBqnqe & defi od 6aB.iadar. 6a'3lc priskuten postati 6aKrsclTa impf fam nadle' Zen. bot zelena paprika. bazar. "u[ m ptrtliaZnik 6arareaa I l.-3rru ldi luttt tr(rt'. oaRcvreH. pokrit trg.{T n baker 6arcaiin.rrflli s m 6 l a . kolonialno blago. bo. -r(na adj prtljaierr 6arar<ErK. sveti bresti. 6^r'J{ja(a ad1. malenkost. 6a4wtr m ret l. Skrlatiti 6aAe rr radka 6^AeM m bot l. 2. mandlievec. 2. gaziti. 1.idni.l pobakriti oarairurla' adi indecl bakrast oaxaiwk. -wn m arh mit- ca.id. 3. Pre_ lita s sladkornim siruPom p daKAaB tft izdclovalcc. parazit.' dajalcc ali l. zavlaaevanje 22 6irrpoM. velika igla. Podkupnina 6an.Pt. bager. modli lasopis 6asAa'rn smrdljivec a 6a3Aer6€ smrad. -pna adi bakren 6aK pA iftpf l4r uposfevati. 2. uvel 6^larat (cel. 2.rtnar. otekel. sloneti na dem 6afip m. 6a1^ra\ (ce.{r m kotlar. ar.rana I baklava.priskuten biti 6aKrEtrn m napitnina. carina.. adj bo.acrrr adf vrtnarski 6aB. -t m t. 2. postan. marldclj 6aAeM^nJa adj indecl rrrarrdljev 6aAeMoD.n impf temeliiti. nabrekel 6a6yrsocyBa (cel impl tabrekati. -nor ddi star. politll)liuti s(' -ce: t. 6ait4taar pf i. svetega veaera 6ae.bazcn. pesan 6aja eq. zaudariati 6a3e'd n l. 2.iuhiteli bak|ltvL' 6aKlrrqa I autar:t 6aKHe. ' een pl lutrl :ra<llctat\.6ajae 6alar. povrtninarstvo 6al. roj rIt:I He Me 6aKap{ sploh se ne meni zame 6aKaDuca. m" Sevje 6a3a f 1. otekati 6a6!r5oc!Barre a nabrekanje 6a6frERa I 1. 6aal[ impl bajati. -oBu fl? ples m 6a]i. -qs tzr bakren kotel 6arcairrprja. baza. osnova. -sor adi mandljev 6aBeH.ra^aKtn vrtnarski pride' lek. povrtninarstvo 6sBqaEUucTBoa vrtnarstvo. zelcn. brezpladen biti po-ce: 6aAlla lrlrja. -liH. riba v reki Bregalnici 6aBerK n1 zadrZevanje. nadzornik javnih ur 6axAapErqa I 4/l? mitnica 6arrAapwja. nabrekniti 6a6yr6ocas 4di nabuhel. zamujati 6aBAocrf podasnost stonjkar. breg 6al m dial (veie se z imenom:) 6aj llerpe. zazaman. kar 6aer[' c(paja kar daled 6aerre n bajanje dars!. 2. 6aj Hu(olra stric Peter.Ku. 2. gora. zadah nidar 6aj a^Arcy8a" itn?f fam onagovarr. tkrlat 6arpcmol. or m prtl:aga 6arareH. hrastova klada (za bozidni ogenj ) bresti po blatu 6aAr''nr'ap tk kdor skrbi za 6aa.r m mazad. zeleI rr. r r c s r ' ( ' | l r i k . -rtll m zasta'/d 6ajpaKTap m zastavono:a 6ajpaKrapKa f zastavonosa EaJpaM . 4. brarjarija 6anarrcrr adj Bpecerij ski.. 2. Skrbasta ovca.. ce fipaBu Ha oalaMa dela se reumnega 6a aIIc fl ravnotezje 6a^aHc*Ira pf iL impf v rav' .lilvatica oonqsrrul. 6a. zgodb^. ski. aarati.i 6. sadje in zelenjava 66D. 6a3aar irxpl sDrrdeti. zaklinjati 6aett adt fam precej.re. rrt'f. barva.raI vrt. muslimanski praznik 6ajpaMcKn ddl bajramski 6ajqe. 2 . 5pecenst 6aKa..ap m dr. 6aKrlar P/ Polirrl)tlii i s(' -ce: Pol.l oaKpAoIIrrK lx)lclllll 6aKcvr t. 6arlreM[. respektirati. -. stric Nikola 23 6a axcr4ta t t I t t t I t 6aB. -/utl| m gl. kamenick. vedeievalka 6ajKa I l. Speceristka 6at€ naK m trgovina z tivili. ce 6aBTa[o KaATa veder. bresti.1 pl fam opesati.t I I I I I 6a6!16oca 6a6$!oca (ce) pl otedi.lilf.raxr. sadovnjak 6ag'Fw. branjevski 6at(ia^yD'a impl imeti ipecetrqovlno l_llsKo 6axin m 6ot braziljka { drevo in barvilo ) 6aKaD.k ( k r l ima snn)l(.aapm l. 6ax atbotbob 6ar. pravljica. cenenost 6atep tu teh bager (priprava za zemeljskadela) 6arpa f pesn 1.hrib . Dol lkacija oarpcMrr[t(.a irrtpl Ixrllrrlrllrrll. l. -uor adi akacijev 6^tpl\ impl pesn l.xit6a n otr jage[jiek 6a(a fi trgovec z Zivili. prodnik.rorru[Ka vrtnarica. -\i 6a3Aer6e datpe]itrIe tn tn aKactJev 6a34rI 6a3Au. /d.vrtninar 6&tr. gaziti.t.b]i1'a fam n'elrmnea no' rec.rKa I trgovka.laK fl vrtnarstvo. -Brraadj potasen 6^av impl 1. nik fig gobezdati. 2. brazdast. darovnik. rupast kraj: 2. vedei 6aja. 6a31e fl mia.ror{u1'ja. -ce:. mitnica. fatu zastoni.ittlt 6^Krryr. bawatil 2. kotlina 6a3flra. pita iz or€hov ali mandelinov. zadr'zevati. impl kvariti (se) 6ala.ravrtidek 6arar(.{(a I mazadka.

. le6apu6unu|lJtr. 2. i rl ..lam pcSali. darodejne besede.cql| m basnoprsec 6aorocaoDeH. 3.trrr m fafi slepar. velika brisada. . nodnozabavi(d€ 6apa I modvirje. iskanjc. kopalnica: 2. aj Aa ce Qadnpoourrt. potikati se bcnlck.Aopn. oa6ap ^ 6al* cxn adi kopali5ki. Tpu 6ar6r.r ft glinasta posoda za vodo 6apAaRwrja. Sist) 6a. danHaruI l. prevaranGlvo aK. {rra ddi smodnikov 6apyrlrrja ad. isksti. opletena steklenica 6a c^M m bAkam (mazilo. 2.irll \(. vod. -^or ad.6aHJ.1 prosilec 6apAaK. proltravo. gl.t n rlem be diti.6a.bajka fucEap m aarodej. darovnica.r AeHrri Ha xopel onevno 6aEa. 6acraar inpt tvekati.tt a. topli&.rBaq fl bruno. 6apaar impl f.. basist. zaht-eva. 6arcK{ AeK 'babie zdravilo danflrca pl fam preutruditi se. posebnez 6a]i|ja I bot navadni oslez 6di'Ka impf 1. 2. sluz 6a e. hrkelj. rzguo{aU mocl 6ap m 1. banka. 2. (kletev) 6arE€ Aa re Ha6a6apu! 6amre. balon. obxorlevatr 6acrlrr nr sprehajalna palica 6arar.to. 2.at l. llscen kopaliskistreznik. govoriti v spanju daeuca pf a/h napasti. lAllrti si lckil. prositi. 6atr> AV^e 6aIr€Madv vsai 6apr. barski 6ap!T fi smodnik 6ac. muz arh trobenta oaBAepa I drog ( telegrafski .AaK -rI{.2.impl napadati. 6apar (ce) impl kuhati (s e . bar. lkafec. {rlil tu f@fi pre. -cc: oapirasa t smodnisnica 6ap!TeH. -rrl n drzaj.tnl. guba (pri oblekj) 6acra. mlaka 6apK4 6apKaaT impf dew od. zgruditi se.. rav.rqja. bandniSki 6aEKapcraon banlniltvo 6arftCr 14 banket 6aHr<Irora bankovec I OaE<oBeH.? brakelj.pasti -ce: (v posteljo). 6apHar pf dotakniti se 6apcxz adj modvirski. bandnik ft 6a-Etapcx{ adi bankirski. greda. tG goten oapltrfl|qa I pusica za smodmK gapxcr rfl p6rhant (blago) oapxcreE. Klepetatr 6aruqa I pita. disto svoj. Lo pdj:. tudi 6apAaqe. ) 6al|Afr nr razbojnik 6a'd. lam piiatetj gi6aru<aI l. glasbilo 6ac (2) t4 stava./is vsiliti se darlcK'r adi babji. bandni 6ari. 6ap..r. lig nepostenjak 6arax rD. batetni plesalec 6a erq({ adl baleten 6a^Act m balist (albanski fa. 6acaar impf tatati.i koteninast 6aqIa I basen. 4$ adj blatei (kraj) 6arar. 6aEap r"t kopaliski streia i oatsapKa l. ravnotezje lG vltl 24 6apo oanrce.barje 6apa. 6ar6aar (cel impf kopau (se. 3.impl.rh platnar.l)crl 6araru/raK 6rysl. zavoi 6aACr rfi balet 6a etAB m baletnik. -t't m lzdelo'ralea posode 6apAe. 2. soddek. 6apa po malem zahtevati 6apHe. kadilo) 6a cardpa pl n impl balzamtrau 6^ cwr adi balski. tolpa razboinikov: 2. "Bunor adi banden.rran notdju drzati. toailnica. vesca 6acHorBceq. zaklinjevalec 6aqrapKa I l.Am!a n dem kebltl. -Hrl / sekira 6&iqaK. plevelom nja. Cisto zastonj 6aM6aBRa adj indecl lam tisto poseben.Kctor ne pladuje dolgov 6araxql| I t t' I T rf vara. kooali3te. -u. mlariti 6aM<a I gl.2.lpp ry. 6a_pqqr€ t denr mlakuza. pornantast &p4at adj umazan (po obrazu) 6apaq . 2. tam banlovec za l0 din (kovad) 6aHr<ap bankir. udariati. rod sabUC 6aM6aAiJa a adt lam za smelno ceno. -qz m blatoi lam teiz" terljiv dolg.j ind. denarni za. lrl.uu tn stopnica.opaT ifipf Zlaouorall. -Tfia adj p6rhantov.6acJacaI'l obrasti s travo. 3.ltisniti v rG ke. zagovor. [ur]l Onpnorx . treltiti.-. otr' koliti (pri ropanju) dac'ncysa. gibanica tury\ gr. povpraJe. lx)brid 6aca!ra& . -Dua adi basno sloven. blo6opr!6ufFfo. zdraviti sf. plesni: 6aacra Qycrau plesna obleka 6a^flrja. fantastiden 6acra I naborek. pleno tako velom 6apaKa I baraka 6acJaclTa irnpl obrasdati s 6apar6e fl l.6acoBa(1) m muz l. stveni klin -nn bobnar 6apa6ap adr.lrg zajedavec. kopalilka strezt nica.rxon ra balkon 6a oE m l. udariti.6acMaf kotenina vanlc po olagu 6acM p. ldm tepsti. . toldi. 3. kopel. kG palni plasd kopa- 6a. tig vzkipljiv..bas. zahtcvati. trgovec s Kotenlno I I t I 6ac\terl. l. 2. blesti. 6arKa I golsa. neposlenJaK. ath pihitna godba. -^rd!a n bala. /ig. 6n1116rt . 6eEKa 6aufaa I ban6na 6aEAa t t. omagaxr daJmvcyB.ecl fam smodnikov. 6aMoalxKa qoBeK svoievrsten dlovek.. 2. 3. ril 6a raH . 6upn6lrrnr impf TnMe 6ac! pa stavimo! Ha bol)||oti 6aca. /anr cnako.r lx.

Ela. 6auvgaar impf popoliubljati se ljubljati.Kln adi hist z bego\e zcmljc. ncporodcn 6e36paqrrocr / sarrrsk0 Iiv ljenje. kai_ pada. opora 6eaen. lzqa]alsKl 6e3EeD[e /r 1. 6arm6a rn in n bratc( bratci (v prijaznem nagovoru) 6arra. 6awBaar im?f Plan' Sariti 6aua I dimna odprtina na strehi 6a{a. bavbav 6aia ce impf mazati se. -oiqq n starejsi brat 6ariurja n fam sreanik 6aw m strasilo. dvom. 6Aear iftpf bdeti. slab 6eAere n obrekovanje 6eAn. 2. volk!.rKrJa adi brezboZen 6e'. stiska.l1m plan' Sar 6aslao . 6era oa pa6ora ne prihaia na delo 6em eq. nezadosten. davek na iivino rz neredna turska 6aM6o3!rc pod Turki vojska 6attr. .Bat6e fl-ce: -poijubtjanle oaqiBaqKaI 6aqylRa I poljub 6as. -t|I| I revsdina. ne priti. 6AeHuJa n rel fio|ni predprazniEni obred (pravosl.-pHa adi brez\. nadloga. ubotec.) bil sem. skepsa . staja planlarjev. n/d kleveta 6€AeBrda. A€iIa.{tor adj b€drn 6eAp ettfiq. nezvest. zavarovan 6e36eAqocr I varnost. tako je 6e-36oeH. begova zena 6s oraeo brez 1. 6e36oxsocr I brezboiniStvo 6e36olsocr I brczbarvnosl 6es6o-Aeg. -qll rn l. -r^a ddi bezen. beino. -Jsa adj brez{te'tilen Stevilo.uor adi begov 6€maIIEa f ftis. budnost 6AeHue. begoma. brczrcnstvo 6e36pexeH. polir. lG 6er nK.) 6el interj hejl nol 6e6e. izogibati se.lKm beiite. 6eAar impf po krivem obdolievati. -)Knt a/1 lrrr'z konden.6otK'. -AHa adj \areL tov. gl. obrekovati . 6a'Jl'KaparimPI fLfl 6eroB. brezboltvo. 6e6l|t6a /r novorojendek 6e6ewe n dem od 6e6e otroiiiek 6e6euft adj novorojendkov 6eB. begovo fevTOKMY dalno posestvo. begu[ec.''' 6a'4ai pl poljubiti. brbliati.. stegno. os. 2. czl)()Itv(.e n bedenje.revldina. beg. tlaka na begovini. ravno. -rtrF n 1. Taa xxBee 6aur_ rca 5a nene ona Zivi loieno der^fi''. 6atoD. 6eg'6[4l m veliko mnoZica 6e.i l. 6eraar impt l. packati se. si romastvo 6eAIreH. 6e3 paKa bniz rbke (odsotnosti. reveti 2oesreden. odhajati: 4. 6e3 BpeMe (AeH) VMpe prezgooaJ (mlad) je umtl. -lqa ad.-jsa adj brezbawen 6$6oxeH.36oxflnK. {n l'r ftisl davd_ ni zakipnik pod Turki: gl. 2. bei^tIl 2.a I stegnenica 6€AIto n bedro. bili so 6er. turski Dlemiiki naslov: 2. gotovost. ero ro Bo. 3. brezboznost 6e. zavarovanost 6e36e^a adr art seveda. -uno a/l srrtttskt. tryr m brezboLtrik 6e36oxlniqa I brezboznica 6e36oxHrr<r'| adi brezboinh' iki brezbostvo. -^sa adi btezalkoholen ge 6$6eAeH. 4.2. ubeznik 6eraanaI 1. poscstva od mene 6et^o adl.{na arU trtlxrlcr'. v teku. 6em oA ! ru }trure izostaja iz Sole. lopovski 6^Ta ad. Prvi. 6€6paqeu. -auu tu arh ogli\v. 6er^[K I begovina 6eroBcKnadi begovski 6ero^.{o 6eroD 2"t 6e3Beplle t T I I I I I 6araKqrtcKu adj Iam Pt!\i\ rantski. 6e imper'lekt od cyM (1. os. Meceq 6e3 rprl AeHa 5e trije dnevi do konca meseca. -trn f arabska kobila 6eAeM n? trdnjavski zid|' lig branik. adj indecl poseben. KoAKv e qacoT/ rptl 6ea Asaecer koliko je ura? dvajset do treh: 3.i iLdecl tom zi\Ptt' Sien.36poj6e36poJso adv brezStevilno 6e36poJnocr f brezstevilnost 6e3BepeH. Dobes 6eia. krak 6eAcrBqBa. moi Zenine sestre 6aw adi fam glavni. otroci. l{x'ili sc. ateizem. gospodar posestva deryLt adv l.lbllante oatr\. 2. brez broda in plir vine (reka) 6$6poes. sebi rrslr'ezltti 6arrf^ax.6eAI|rrK. t I ca (z doma) 6erarlqa I paniden beg 6eraEe n betanje 6er aK. -u{ w l. 6aua{aK m svak. otrobevezati 6arro. neomcjcn 6s6per$ocr t brczkontnost 6e36poAeir. brez bolcdin 6e36orlrRo rr b. . 2. 3. povrsno 6aEKapr. gl.sg. trpeti pomanjkanje 6ercrqa (oA 6er) I begovica. 6aq€Er'. pomanjkanje. 6€ Aa sl-raaM da bi videl ne 6e3a^Koxodel|. 6aqoDcrn adi planSarski 6as!Ba. 6eroBrl ru l. povrsen 6ercrso a beg blti 6eryla. -ce: Doliubiti se 6aitria.erer1. neveren.j. zanemarien 6are. -rgr m hist dtiavrLo ali begovsko posestvo 6er^t|r(. 2. 6el!1Baar inpf beg. blatiti se 6ag. nesrednik. 6Acc. begunka.Ie n brezbostvo. mimogrede 6e4a I l.ra ade fam posebej. 3. l)crno. -AHa adi ncprcbredljiv.I I I I I 6araKqrcxl 26 6er. delati zase. re''/e'. pidel.pl. trpin 6eAEoruja. 6e4craltaar lmpl revno iiveti. terro.-6arraar imqf blebeta' ti. 6erajre. 3. biti l)udcn 6Aecrr. 2. 3. Drvovrstni 6atn adv prav. planlarija. ubel- drusaden.

. -. .tr{tr(.i|''. brezduten 6esrpaEHeH.pga adj nenadarJen. adi brezimen.i brezizraze\ ']eiztazit 6gs3lra3trocr I brezizraznost.nedolien..JEa adj nepomemDen 6€rlasajHocr f nepomembnost 6so6s4reH.:x'j. .di brezimetJa 6esttcreH .3rpr|'teH.asE€AeH.4orgr.{|I| m brezdomec. ne delati 6esaeaeutrrBo rt nedelavnost.ora adj brezlisten 6e3rutqetr. . prepad 6e3AoxAe!|.{. -rHa adi btez ottok.^rl) 6ca3u6rtocr/ l)l czz()lx. fic potepuh. nezmozen 6ee4een. ren I t .cHa adi nenev^ren.s. -ltr'd. .r6r. --rtua orez mocl 6e3HaAerrrri. . f nesramnet-nesram' nlc:l 6so6pa3nocr I nesramnost 6sor^eAetr.qeiruw. -Jr|a adi brezide:en oe3rAejEocr I brezidej nost 6e3n3 e.-Arra adi brezvoljen 6€3Bo. neaktir'nost oe3AejcrrreS6AeJcrro rl nedejavlost.i3:rKoHm(. 6€o6srp- 6e3otrace{. brezglasen 6e3rafteltrKo. brezvoljnost. -Trro a. neaktivnost 6e3Ae^rru<.n pokrit trs 6erae6en. anar||t t o Ocrrioncl. ateist: 2. 6e9Apl'ro AojM! vse- 6cr)ror. . medlost 6e3BoAHuK. -3. uoog 6e3Aoi.ry rr brezdulnik 6e3_ rp6Er.^or adi brez\etti 6e3Deqtnia f brczve'-rie.r(I|'oretf.rdf 6casaKosr€. verolomnez 6e$erpeg. neizrazit 6eo6pa3eE.ef. ". Sria adi br6zlrusen.. -DEa adj brezlese\\: 6e3AIrBl'axaprrija brezlesni paprr 6$AIt!To adv neizogibno.di brezbi6es'tareE.3eH.i brezizhoden 6esr€]re3|rocr t brezizhodnost 6€u3pases. . brez kruha (dan).3r|AeeH. vsekakor. . zlodinec .ejaven. mrtvilo Sen. neupravidenost 6e3orropen.j ncLivljenjski. izgubtJenec 6eiApDes. zmef denost (aKor Dndr ! 6e3r aceH. .afra nesra^ili men 6€io6pas[€.Ea ati brerobliden. . luboi. adi zgo<len 6eB!"reH odj brezzvoden.a adi brczob zlren 6e3o6$rlrEocr f brezobzirnost 6Bo6AaqeH. Zen-brezskrben brez Dridelka 6$Aapen. ma . -HJa n nesramnost 6so6pasErx.oldnost 6caro6err.-DHa odi neusmiljen. -rK'daa. . -rts-6€o6pa3ltr& tll ttt. nerdden 6e3 ltcres.i brezobladen 6e3o6^Eseu. zenule e. adj g). varen 6e3onacl|ocr I vamost 6e3ocaoDer! -Efia 4di neutemeljen. aa ad. -qI| rr L brezboznik. brez deZia 6e. brezdelnost 6sAereH. razcapatec 6e3_raaDoqrbrezglavost. orez vonla 6ejMo3oseri.''ttq.6€B€pM( 28 o€3r(IEeH 6o:tN(tt{Ftl 29 6€30lrropeq 6e3Beprffi. a. .q|a adi brezoseben 6c3rbyAerl.nrt ll l)rcr:rola(xl 6cJr{(. postoDad 6er. eupraviden 6e3ocHoBHocr I neutemeljenost. . veZ.pEa adj brezmereq nclzmeren 6€sMecett.a adj brezdeleven.H. {rHa brezdulen.rfl|a adj brezupen.4. nespameteD 6€iMofteq.ec.L adi pesn Drezzvezoen. poZrtvovalnost 6e33aKoHeH blczpraven .. a'na adi brezvla(|cn dcarl^rrcrrrc11brczvladje. . 6e?. pozrtvovalcn 6e3saaEflrocr / vdanost. neaKltven 6eAejHoca f nedejavnost. ano mmen 6esuMoren. -r|'lt m brezvoljnez 6ei&o^\o aalr brez volje. . an{a adj \edi(et. adi nemoten.Tua ad. brezotroden 6€AerKa I Zenska brez otrok 6€AnMeH. nezakonito ravnanje oe. oDupen 6caqaqaetr. brezZivljenjski 6€rpeBwK.G. neslilen 6eslpren. temen 6€. {na adi neusmi- ljen 6e3r'Erpl|ceH. anm adf ncr0dcrt. neizmzitost &3.a adi brezzroccrr 6caBo^crr. neoporeden 6e.n fafi rc. -r(Ha ddi miren.di brezdimen 6eAHa f brezno. -Arra adi brezvodet 6crx()Ar{}cr / blczvodje ocatrolAyurcfr.st 6eJraDcrc[.{'i|o. neoKusen 6caB^acrefl.pa.f. $tb adj brezgre.[r(rcr' / l)rcr. apatitoo 6sDpeAuoceH. "AHa adi nenaseljeu 6€Mepeu. pw adi neodp. tih 6e3i& oceH. .a ad.rr|e. HOcT I I I I I I I I I I I I o6sr4teH 6€0r eA{ocr I gl.rrrra adi neusmiljen. apatija. -qlit m preslopoik.ur m brezdulnik 6e3rpeEeE. neomeJen 6esalumx.nm adi brez mo Zganov. zatiaie 6eoiycen.6e3r Borllocr I nelivljcnjskost. -csa adj brezmesen 6€9uererKeH. .aHa adi brezglasen. "rrrl arll lrlczlidcn 6cxxrf^{cn. brezdusen 6€s.anrK. -'*ra adj brezmeJen. nemoden 6e3seMjatrr r?? Clovek brez (svoje) zer je oe3seMJes.no adi teza6s3aurrurerl Sditen. -Ea adi k :e brez.TE a.rltr ft nevre 6e3e m bot Erah rencar 6egrKaaeu.adj brczda men. 6e3Aearasar itzpl lenariti. arm adj brcz- vredrosten 6esBlreAsosrI brezvredaost pre6e3BpeMeu preddasen. -Ald..-ry m lenuh.{t||u uli lrrcr. {rja n brezpravnost. ravnoduSno.ri vdan. -wta ad. nedloveski 6e3rlreDeH. {sa adj brezokusen. -'i'i|''. -Jna adj aed.

' brezum-"^.ravnoous_ 66p6erH[K. -ana ddi brezreden' 6er{vBa. 2.erft t a. 6eKne. beljak z."i.re3. vzliubiti: vsed biti. -^qr z belec (dlovek bele polti ) 6e.ran adj beloliden 6e^olepRa f zool riba beloperka. 6eil.ro. zaznamovan. \zdevek za izrazitega svetlolasca. 6eNei. beliti z apnom.. kaluten kilenkoli. der. -qrla adf nesramen.res.notes 6e^exlTa. 2. 2. zme_ t nesramnost 6e3o. 6eru<a . neurele_ I neriost. siveti beliti se.t}'. 6e^errlja. drra. 6e^o Bl{_ den @di Deoporeuo] 6e. prrpomDa 6e 4 6e ar impl l. r'lpno na aen brt'zumen' 6e^o . vol. zapestnica. 5Ha adj pliuden 6e^oraleq. J. lulditi. mreie ob Damet *iffi#i5". turttqcaaT pf fam L postati vSeI: 2. 2.t uska. oznaten. J. bledeti. _2. o€Kfiar Pt I z3qekf'. 3. -rin f l. 6cayMnfiK. 3." . 6c^x I /4r. beliti se.qu m zapisnica.|((ck. rav6e3vc oDnocr t brezpogoJ nosx noduien. ce @L'ilar pI zasvetiti se 6enorrua I l.6e3!a4HHK 6€3!'lr|eu. znamenit. slt ||{}rtl.'r a adi nezagos' *t#"*r*u f nezaposlenost oeaia:oopen. 6eHr!tsaar ltt?Pl oo nereden 6etute 6capeAt e.\isei.llr crn_ Doniien xoBII brez rime: 5. zap6eK. DonoentaK 6cape3ePaHo atlv brez Prlorz6erpaclu adj Pivski.reufta l^ 1. 6e^ear impl 1. nepremistjenost' razsodnosl t I t t I I 6$yMopeH. svetovlianadi ski. El. ugajati 6€Heolrery m pl ozke suknene hlade 6e{ra f prirojeno znamenje. 2. lahkomiseln miiki naslov ) 6ecnadvAHocr I nerazumnost.y! ar impf l. oznacrtr.ez rezultata u_soe3en..f.ra r'u6erpbnoreu.&rc .2(lli 6e^qo m l. tlxl hell. 2. liubiti. 6e3o. linija. bckrlrncr'.. 'Psa o.t. ugajati -ce: 6€HAnc!tsa (ce).rer(}ofi. -PHa 4di neutnrdcn 6$yMopHo adY neutludno 6e3yMcrBo fl brezuJnje oe3lMcrDvDaar 6€3!ucrD!Ba. belota. 2. 2. krokar' ka. lan? cepltr 6e eiltralr adi pomemben. katerikoli: 2. beliti se. beliavina (pod _ lubjem). trg osumlten 6e^exx.. l. bel.lroruua I beljakovina 6e lrurrttt I l.t rpu. belka 6e 9.3.a adi l.. postajati bel. oznadevati. beliti (platno). arh r^vnilo 6e ee. niordmiStienost tati:. bclo t{r'(.. 2. -ql nr belokapec (vzdevek za Albanca) 6e^oKoc adi sivolas 6elor<pn ecr adj belokril. -rna adi Pokoren. llsrce 6eae4. 6.trrocrt ocnosr 6espa6oreE. 'Mt|a ^dj 6€^rrua t zool ohridska Pe blazen strv . iasen. ttaz 6eL Ro 6€!r(opeq. 6e^exar pl iL ittpl L zapisati. slovit oeaerKrDocr I znamenitost. fam blekniti. kozcl z b(io dlilk(r 6e^. ptica z belim perJem 6€AocDercKr'r l. aa siva glava. 2. 2. ne3goda.napisano 6e"3yMe!f. nt 1.Jou". zapisovati. 2. 2. 2. . 4. bel rob v knjigi 6e^hla I bela ovca. impl po(eti neurnnostl. . tam cepiti 6e-^€3s4a f 1.islien.{He ce. PoPoIn. brus. a'Ia adj brez' 6eA. tel.r. 6e. pomembnost oe."'-cc: biti. v sln_ 6eivraeaen.I I I I I I I T 6e3oseE 30 6eaer 6e eflrja 3l 6eln€ 6c.irre praznih rok. skrbl.*ro Sen. osla. -tEta 4di neutoFz' no ljiv. 6e^tot adj l. 'qu la brezumnik. belost. najofz oe. uso(lct). siv. arhmtr 6erpilen..a. 3. 2.di l. \pisati. -Mql| 6e^rr|'rap rn vrsta rlolsKe ce 6e3! ar pt bili Oegyrurce. 2. pustolovski 6€. belih kril 6e. belo$ozdje(xAoAeHcKuadl ocrFn. -ce: belo se barvati.uja l? nered 6eKprja. -ce: bledeti 6e^eer6e beljenje n fu.r gl.#fz#r1. obupan 6e3pa3 fiqHocr t. . -Pna ad1 1. abso' 6e3Das^htteH. 2. zmcdcncc brez sramu 6e3VMHoca brezumnost. 6e6aqert -qHa fdm l. -inra adi neuspe' l \seenoi 2 6€pa3 II. neureien: 2 nepremrsllen'nerazioden 6esDasooDHocr l. cv'€' T imDl tam 1. s\re' br.rorrja I belina 6e^olruKa I zool beloulk:l 6eata*rqa f bcliakovina 6eavs^aB4di bclkasl 6ea! rpax. -qH rn nevreren_ nost. ctocela ski 6e3Desv^rareH. -qn m krtnrcliitk 6eagrxa / l'r)/ zv(. Delocmca 6e^xh adv lam morda. Jasen 6eao4po6eu. (c€) 6eHAu. pega . ne reti 6e3vc^oDen. lpaiatii 2. -4na adj nePreo"]l'o. Eezarflereslra6€rvreuren. D$itc(!n.4 a adi t brezpogojen. pleskati 6e l|ao r? belo lililo 6e^rda l 1.nezainteresiran 6eaicneuren. 'Aua adi neugletasmah 6eA c. nezaintereslranost 6erDacvacH. krooclpeAnua I nereq_ kar.brezuspesen ^dv ravnodusno. oelezntca. -xI| !t?-Pijanec. bela domaaa iival (v jajcu).1. 3. 6e.zrbeg (turiki Pte. 2. lam cEpljen.

ne sDoten 6eciououren. -w ad.cHa adi 1. zanemarien (otrok) 6ecnprurepgrt .zastonrsl(r 6ecnro4eu. brezkoncen 6€cupeAMereH. togoten. -ftua adi gospoda. ten. oeDaqKa zbiralka t 6ciraqxr adj zbiralski 6cp6n / trgatev.wa adi nen* eelen 6ecuprrymro adr nenaEelno.. 2. brezhiben oecnper eAen. -rtn. m brczpotje. 6ecBecHocr nezavest f 6ecDeqrI nezavest 6eceAa I pogovor.i tepovratren oe{norparso 4l1.. s prirojenimi znamenji. donosen 6eporfien. preselen 1.qe€.teE.-l)rcz(lotnko 6ecMnc clt d/i ncsmisclu. 6ecnoEparetf. -rsSepor(yfruqa -BHaadi brezkrycn. rel pridiga oeceAmrK.dj brczplacen.a adi ne' znadaien 6ecxapdxrepnocr t neanalajnost 6ectqaceri.{trl cdj govorni3ki.Dreznrben 6ecromie. sten. vsebovati:3.Tf.orcxyfuiHqan. I brc/donrc(.-un rr ncsmrtnik 6qcMlrrtrocr f nesmrtnost 6ec. retorika 6ece[.trli ('neaejatise dcp6cplr hrivcc. 6ec[oKohraar tmpJ yzlrelnrrJatr 3 Ma!€rlor:skesloyeLstd llo?3r 6ecEoaes€8.as m zbiralec pridelka (sa' itd. Drez pnmere dectrpryI[eH. neporabe! 6eqrcle3socr I nekoristnost. i. nabiranje 6eD3at borza 6eiearicxr adj borzcn. -*llt tnctl 33 d{/l brczdo 6eqrprqmeE I {Ha adi nezalester' 6ecBeces. absurdcn 6ecM[cleflocr / nesmisclnost 6ecuucaurla I ncsmisel.neutemq rJen t t I I I I t I I t I t . nekoristoljuben 6€qrpaeH. neqvomen 6ecnopos€H. brezkondnost ren 6ecKpBeH. -'r'& adi Iam rG 6ecKpaj m brezkondnost doviten.THa ddi ncsmrten 6ecMprEriK. anemi6en m. . -pP.. brez poleta m L vragi 2.quiimuo r? govorni5tvo.pna adl nesporeo.6eE(tr. adi nezmouJtv 6ecrorpeErocr I uezmotljivosr . cc 6ep6arar ifiPt sc. 6epar itnpf L tr9^tii 2. 6dcn.raB 32 6ecKpluYAosfiocr 6ccny*crr 6ecKy*crr. 3. norost 6ecKplnylosHocr f brczolrzir 6eca f arh obljuba. dekret 6e. oei.pEa a. fig tas -ce: ljati 6ecerBe obesanje r 6ecun€ I vislice 6ecKaMares. 'ra ad. brezpoten. nedosledno 6ecuprqrmroqr f nenalelnost 6ec[plcrpacno a.6ecKpajuosr t brezkrajnost. . pridisar 6ebe.2. borzni 6€p3ujaueq.slaboten 6ecnopeu. frizer 6ep6€pHxua I brivnica. -Hqn m borzijanec 6epuker nt larr obilje. adj neopo.a adi brezobresten 6ecKapalarelreH.6ecqear bnpl besneti. objesten. brez poti.-qxt m govorntK. togotai 4. prisega nost 6ecav n krvnik. !ce: zbirati se 6€peEe i trganje. brezizhodtrost 6ecn areH. Pegav 6errr nr l. ffi adj pristran (ski ) 'Jeoectrlrrtqln|en.3Ea adi Dekori. -flIa adi I\m ne' snalcrr.znemrrl enost oectror(oJtEa.i l. jezen.\. 3. steklina. flra zdi nemq den. 6ec.) bombaZa dja. neutemclicn. neosnovan. .Zetev blato 6cDdu r /dfi nesnaga.o.troKola\ brrpt vznemrrlau 6ecooKojsocrSec[onojcrEo l. rya ad.obe5enjak 6€cEr o z steklost. nepartijski 6ecuares.i brez vzroKa. 2. "Jua cdj brezkonle1lna den 6epfiftereH. zapra'r'' obesati se. blatcn 6cp6srr! cc. -1ug. Dridisarski 6eie.q . rabelj 6e {6|taB adi 1. t +9qer gospooar-qoDra 6ecKpu eH. lzjemen. steklina. govor. gG vorica. predrznel.Bocr I brezkond[ost ina adj nesebi6eo(opnceH. iarak. -pHAadj \@p6 reden.di nepqmerrjlv. tazttz.Drezobziren 6ecrqraaeq. nasilje. 6epoKy*mc. -^sa adi neome jen. -ssa adj brezkonaen 6ecKoge. -Jua adi nestrankarski. drtati.6ec(p![ryAo3en. orvJall 6ecruK.zanesljrv. -*ra adi brez'kri' sosDoornta ^6ecosl len. lattt rrrnt. trizerski obrat 6ep6epcKrradi brivski. rl nemlmosl.Aer. Jarovost oeqrc^oE adi brezspolen. lez. frizersKl 6ep6epcaDo brivska obrt n 6epe.-AFa adi nepre' gleden o€cqrecraso adt neprenehoma 6eqrpnolrea.d! r\epislransKo 6€qrpltrc4racreE. --ura recell. tobaka.AFa edi rcpd. neumnost 6ecMpreE. -un r'r hudomusneZ.-slr adj brezpraven 6ecnlreAeaeE. razbrzdaDost oectrapn eH. nepovratno 6eqrcrpertet|. . -tna adi brer obziren danost. dobra 6ccKy(rrl|x. -\rEE. stekel'. fig breaznoden oectrarnqa6ectra*e t. 6ecar obesati. anlla alj brezraz' reden 6ecKoHe. nasrP. 1ma adj btez nadzorstva. r 6cp6orcrl. zaJezl_ tev: 2.besnost 6€cHortrja I steklost. -rua adj brezpredmeten 6ectrpeKopeE. -4ira adi neploden.JBaadi nemiren 6ectroKoer4 6ecnoKo[. 5. odvodni kanal fuoar m arh listina. . zbirati: 6epH w! pamet v glavo!..

6uAe. -sja fl neeastno 6€ccoieces. 6ecqe^|rosr f brezuspesnost no tutee aalv tdm slabse. er. . Doirum ddi brezobliten. -qrr. 6u. . zelrscu . oecqecrar PI rn brez modi inpt skruniti. arh tako da. PrejSnji . . zvoniti. gl.{Ha 4di nevesten..rvDcrEeH adj brezdften. z. {Ha adi nesPeeen. {Ir nl vedlitrska klenica za vino in Zganje' HAtIA balon. u". -ana adi rastlinski blvolov DlvG stir-Dastiiica 6n laD tt zelisiar.6r.E.ii[. 6raejrn ath i. n l. mclar. Poslopje 6eB 6oAeH aau.. scena. z' lis erenak. kroiad za hlaae.lrlla adi nemoden' oecqecrE. zdrav[na zel. dober iezdec doti.6ecceMeH dd. 6u. zeliSdi 6HrgD fi 1. 4di taborni3ki. zverina. aPnendev. 6a oH _ 6rAttsa.ftccqeHer.{docr . nepostenost brezvesten _qI| /tt brezvest' 6ecqicrirsa imqf l.6l|xoal| t bik 6nxoarDa I debelo drno groz_ l. bridek arh zdra]Jilo oiropoca pl PoaPneti. oA 6eiep no6erePnajslabSe 6eroH fl beton 6eroErDa.'r m sl. -qrr nt dlovek brez semenski dasti. 6ectrpFn&ocr brczvzro'll()s I neosnovanost 6ecpauen.onetastiti mod. Trg 6n JocyBaimpl od 6t{^Joca srehkost.rB[r pI ozke belc hladc (iz domadeqa sukna) 6fi part bi (za tvorjenje Pc soinika) ori6i n raika. 6HEoA mlad bivol.ren.r l??pretepad.14 6esap 6€sIl 6I|cep 6lc rauart obelati na veliki zvon 6[Ja. sramotcn 6€cceMeef. fant..uDiti. t ne_ osk. velinik turSkega vojasl(ega biti (od glagola clar) ( moz) odaelka 1000 6'. gosid.-s". izzivae. gl. Sport Palica.lracrr.. 6eftaplraar.rsa adi brez soli bre-zdusen 6eccoEeH. bivoliek 6a^loca pl omamllr.Si'n coni ker. otnoo. .tt'6'ntb. slabost 6€cqecrxe. 6 ^Jyp 6E^|€ I l. pisarna. 6I. -q'giaadi ''eElo're' ski ski.ra bivolica f 6t Japi€ t z€li6Carica.6qlar imuf I l. bridkost rft krrstal 5doolrm adj 1. mocr 6ne. stavba.skrl.' ()s\erc Pf 6r. -rna adi brez c\etilr. 6elolo4taar ?/ rn in rt betonirati-zabetoniratr 6ertuij nr 1. trA. DrazeD 6ec. el. ker sem 6rceK. tid. -AIra adi brez otroK' *l.6Efa t 1. pisalna miza 6ncepnr biser .I I I I I I I I I I I I I 6ecqta. 6mopoclTa itttpf aPneti.^6!r ti -M m hist. deianie. 6eccd. 2.oecparaHHqa tz.fJ. ncDltccnllrv occrtvrctt. Nrvotoi< 6ecrrara @dt neznano kam adj btez6ecrpacreE. -lxa adj brezdirnen 6cc. lanaLnr nisem mogel Priti. lM m arh NonJe' odi Prihodnji. rirad..AIIa Mt bfezvseorn. <rla dli neiasten.rei.^. {rrm adi neustra_ sen.6a@Ja.a vellan. . bivolarka -julij (Po ljudskem koseL: 4di 6riBo^aDcK{ bivolarski ledariu) ousoaR. '.6tapaaa inqt biti' im?l bivakovati' sc 6rr& KUr.6ca^crcH (r'i'qeces. -AHa nik.ryt t. uluut -uo 1ecrfia. apni. rrAeH stek6rAInDlt I prihodnost. samstvo 6€*ap!T-a. 6rle IIIem imeti za norca. -c'ia adi brezte' lesen ade brezsumno. 6n^6i fi slavdek fur oes\ Sotorski 6rue. -ce: titi se 6€ccoApt<aeE. bil bolan olorcr$flJa. staLaKtrt. oei$nteu netasen 6ecuelen. impf 6. breT_ 6€cqecn[K. <ta straslen 6€crpaEelr. I nesramnez'nesramnrca 6ect'dunoct f brezsramnosl. ne@e|$o sko smolmo brezciljnost. zlveu samad'v brezciljno.. .6mr^ar.. -. samec. Potem ko' oder. kanalia 6€ccra el|. sramG sramotiti: 2.tniri' 6eccoBecfi{K. 6'r'. 6n le.. bc 6sAen.j1]. ( ( rl. nesramen 6ecpanmr..{Il6a n dem oo 6uBo^rre.krokar fietr:apiwt adj fantovski. 6uAeM od! fam cEIo' m bivol 6uBoa nasDrotno 6reo^ap6uBorrapKa I.6ecqoB€qer'. oecEeftepeE. -. -Pta adi brezbrez spanja sladkoren 6€ccornua I nespednost 6ecmvueq.rrm ad'i brezcil:en. biti (bi' idm). 6e.-uxa ddi brczsl-amen.i. 2. Pogumen 6€crDaEros f Deustrasnost. samski 6eftapcrBo tl fantovstvo. veseliak. zveri 2 |ig t nesmotrn /dfl lanlovall. loPar. ornl?. -ulll m kon! 2. travar. nesramnost adi draglu.. mlada o"1?"n.-udaridti. 2.Pa-fi."nt"" n dem od 6q* bikec (Posebno Onr".1lte6eccl|^llocr . He MoxeB aa Aol. onelaldati6ecctI. oplll 7 6lEI! adi nekdanji.l. 6ccrlcff.P(> 6I|Aat. 2. 2.rcAcrr. -rurm adi brezSu6ecte^ecen. 3.. tolci se.'JHa{eccoAltt€' te^eH. mudilec 6nK. nccvctoa ric."en. PoaP 6rao z gorski greben niti sla'r'ec. II . 6n.t rastlmje.ce: biti-se.

-m lam model 6rslIrtja. KaMruqK 6^arcra5aar(m|a I l.crr.i od. nost.. bla. stcr. dolrsiti: kondati --ce: se orrtrcvaa.. zlvrJenje 6Eren. v pc menski zvezi 6. v izobiliu. nepG sten.t'.|ar 6aaeM 6^araJEa blagajna I 6^aEJr sKa I blagajnica 6^arap ffi sladkosrednez 6^arAeEn praznik 6^ t!. bi. strucanie 6i. t oEosKarsra 6. pnsKurcn 6aaDc or rz blagoslov 6. -. 6^aroAapar pl in impf zatLvalitise. bistroumnost. iznajdljivost.rcrr. 2drag. modvar6AarDcAoBIla impl blaggsla!no zemljilde. gl. 2.. cevuarsK noz za KmJeDJe usnJa 6t'9Kry'rrla. 6. 6rlwr5a n dem od 6[r< bikec ol|qerren Zasanie.> 6La3etlpart 6aa3e re6e6rta3e ctrrrr blaeor ti! den. praticek 6''''dKd.l. --psa adi dobrc> deien. sreden oen 6^arepa3!MeH.Afra ad.-ryr tn ptemid kolesa 6.Tsa adj moEvaren. modvirje. svinja.idljivost 6rrcrpora I bistroumnost.Laseerre 11 slajenje.dobrottrlt srfrrr..1arorrux^orrdrll (lobt ohotcn. fig neizrazit I I t I I I I t I I I I t I .i r-im'pf zagaii.ie. nadin Zivljenja. 2. DrimbSica 6ucr1'n rz lkof 6ncKyEtja. 2. premozer.Ir kroj. btagodejnost. sladi6aaro z l. tig bistroumen. barje 6^arococroj6a I blaginja 6^arocr 1. gl._ 6uo€a z te cllruca.. 2.-prra adi hvalctcn 6^aroAapE.iti.O. 6^aswr impl pohuj Sevati.g(i r?/d plehek. naJ(lulv Of rcapn. 6t'r l.rar mneo.rpa adi 1. .nrocr I razboritost. 6mtocT v biBo stvu 6noE.mulna 2.. milina tua$. korobad. -Lr m tagar garJev 6uvyra.6AeASAeAes. 6nar<ercrao r blarenost 6^al/(v impl l.2. dEtacvD ar imol a/tr -kondevati. n. uaBpeMen 6aaroBpeMeHo pravo{asno 4dr. 6aomra.raryn ni bot kr-atkopeceljni u s t c rl i i v r hrast d(lv dobrohot6^arorraK^orro . gost..1areH. 3kofovski 6rcaap. blo^ti 6aaropoAcrso n blagorodje diti..qtrr adj plemi5ki 6^a3uer5e ri pohuj3anje.1 toailnidar 6r!DreK. Ill('rrr( nost 6lon J y.10r r.rr. Zivljenjski. 6^anAa&e z tavanje. sladkost: 2. cytnrecTBeHocT.rar. -rrrrr rrlj blago6^arwa inpf uiivati. kvasiti 6aaroHar(orrocr / dobrohoF 6^aAar6e r? 1. mCsenigL Mpceq meten. vsakdanji. Dostatisladek 6. aretdn ( s trsjem) {en 6^aroc oBn pl blagosloviti 6aarrd[re r? blatno. iaeli ?. polikati se 6aarocr olr adi dobrohoten.fam 1. 6aarcc oBeH adi blagoslovbarjanski. adi gr.. pomemDen drflfie n bivanje.lrlugrtt 'lr O^nrrr1ru.blaeodeien l ctl -f dobrodej6^{rrr1vrrrcx. 6aaro4apen.dokonEevaii: dce: kontevati se. no. v sladkoriu kuhano sadie: 2. imetie E^aro-req z. oblika.rs f. 6aari adj l. . tiveti rnikrzverrcd zvt). _-nra 4dl bistven. blesti. 6l|qeBrf. Marijin<i oznanjL nJe oaa_roDlreMeB pravoaasen. bister 6aaropa3lMHo dd. nrt blasladkega 6aaropailr. dist. prszorrlost: 2. sirugat\ 6Ew. . {x r.tuEa adi pa.xEa adi &rt. Jrt gorhrv. -rnr[ rrdi blogo. oKrrepcevalnrca 6r'DeryJa.opeu. pranaklonjenost zen.iznr. gl. naklonjcno.r(li bllgodc' 37 6aeA 6!rqe. druzoerul Drt 6mrca.arh stama. ctrcrpsHa2 6l'r. 6t. blasost. -rm I Skofija 6rcK!flcrur adi Skofijski. blodenje.Arr'.rpaar impf bitati. draplemenito 6aaropoAHocrf blagorodnost 6^ag'!a impf xre talati. 6r|udr'a n fom dem od 6nurKa svinjica. dra6aaropoAEETEo a plemstvo ienje 6aaropoA{o 4dr blagorodno. trg Slarm Predmetov 6nQ6. dokondevati se osrttocx t bistvo.n biftek 6[q. 2.6^ar(eB. biti r2\zumno -6kusa. brbljav 2.3. . naslaiati se 6.pEa adj biseren 6ucep!triqa f wsta tamburice. -atm adj l. 6. 2. . sladiti. dobrodugen. razborit. aesnati..rar6rsop 'cr nost. . obstoj. 6nqoan rn bid. naklonjen potikovanje 6aarocK oEocr I dobrohotnost A^as|!ar. naklonjcnost dendanje 6llarorrpsjareH. -qu .raropo*ru. nepostnojesti razutnnost 6^arolroAen.!ror ad.1.i blagor. barje Ijati 6naro z dreta. -r'Ia adi !Eo6aaaceuadi blaien. sladkobeseden. sladkost. folKloren tarsnltt 6AaroAapBocr 6^trrr^rr lt I blao^rrt. bledenje. iz. Dlemenit 6^atr'Fl f-blazina mlinskega 6. bled. 6u.raropolrolrc.6ncepen 6ucepeH.e pt in imll biti sladek. 6Erncaar pf arh koneati. 6rr. Sibati 6mtre. 6aaror arc/rfis adi l.ustlcrlji\ro 6^ A inpf 1. zahvalicvati se oaaroAapHocr hvaletnost I 6rFnq?ap m. rt!.-. pametno. sladek.6ncrpar impf bistritl' orcrpH|Ir| / L tistost.

fc dern od o{tl3.l pafi prav zares! bogmel nik 6^yAHIdIa I nedistdca. skorai 6. zas'getiti'. meke- .bvA n? deska za mesenje 6oroM[a n bog()ntil *-ruha.rur z iurek. 2. 4q{ t bogomrz' nei 6or0poArua t bogorodica.uor adi bogat 6oraraul nt bogataS vratIllca 6orararuKa I bogataSinja gl. 81.a 6oraree (ce) irl1pl bo9 titi 6^u^ld. 4. 4dt neclsrms(l' 6orarn (ce). nedaled. 2.t kroznik s k6 (Dri slavi.. stanovanjski blok. 6aecKor 6^ucKy adr blizu..ruzieir.Ko'rri oaeurrlr(a iftpl svetlikati se.I \ impf gl. 6. 2.lc(' 6oroAa'I adi o(l l)olllt (ltrll. 3. bljuvati Arye imif 6avert. lapuh. blcSlav 6^ecKot n1 blesk. 6^eel!e 6^eKEe pl zabeketati. raz6orarnJa{orarEra f bogastvo vrat gl. 6or(e. itupf Ptiblitevati.{ecKor 6^ecr}n ifipt gl.rHrrrH ( ce ) iTnpt rcje]Jati clvoidkc 6Ar3oK. sveZenj vraten 6oBsaAaK.rr{crcolo i.m nedistnik. svetiti se. snop. razli. pri. ketati 6^efl rn pesn sanjarjenje. ltr) & m bot nrt liiol 6<r6e\m bot nri fiiol 6o6oDuqa I prekla. steber.reanrftao 7di bledikast.rrlKa '' 6^lrnrre. 6orarcrBo pl netistovati 6^yAcra!!a -im 6oiataar< m bogastv(). beIe'nica..6^yAcrB!tsa6. zveza drtav ali strank. imPf (kobilica) potopltl se. -f-ovellKr AeMa 6oroltoMqa Smaren. sijaj 6^ccKorel6e r?bleslanie 6^ecrorn inpf blesdati (se). blokada d^oKrtpa pt in inpl bloktuati. siiati. 6^E3oKIIo pa36upar6eblizu po razumevaniu 6. -qn nr dvojdek 6o6or[Ja I bobnenje. bog 6^U!try. dreti. 6. 3. Plehkost borji volji 6.Arra adi nedist.uaotr5. Drazen 6. 2. 4.rqn impf -gl (se. zool bogomolka 6rlwe.te den od. skupina informacij. 6oroBri t?. blested. sen 6^etdvra impt pesn sariarlti 6^cH!tsar}e fl pesn saniariebliskati (se) 6^ecKs. brizgniti. Duuva. izliti-pljuskati. vreti 6^ncK impl pljuskati. Itg kipeti 6lrrKar6e od 6.B adi siiaien. vati 6^rtq. motiti se. meketanJe 6aeKa|6e a gl. 2. ra? livanje. 5.ta necrslovatl 60r. razliti. kroinik molec. Student bogoslovja .agu .6a6oreEe ffio. 6aecKorE 6leurrer6e n gl. 6oB.n 91. Ma. blesdati. zvezek 6^o&iAa I zapora. -qt a gl. 6(. stavba. 6oB.6ora! . plitev kroz6oroMriacrlo n bogonrilstvo nik 6oroMoaeu. izvesti zaporo 6^oKrpaEe r blokiranje 6^ocr!p m bo. -ngl rz l.llaK rr 6^s3rruq(a I dvojdica 6.r. tudi 6Aoruryp 6^nrrru(. zame.r'1l.a. -cKa adj blitnji. omahnlll 6orarctBor.x.ot murvino drevo ffiot3''Ea. 6aeFrlr<arle mishanie 6. bledikavost 6aeAuocr f bledica. o^yAlnrqlq. 2. uliti se. bogastv() 6oro6ojs3^nB .rvao a skleda. 6^nrul!tsa pf. blt'dikav 6^eartKatocr I bledilnosl.{ecr(orel6€ 6^e'J.ryA'Imqer6e ?1 6omratrlK.6^ec're 6.2. -quSomrll|ntt Zivlienie v razvratu bogalin-bogaliltkll povracati. svetiti se 6^ec[e pf l. an"" 6. 6omlrrvrra / trrr\ lx)gnlllll. 6or0cloE fi teolog. blizu. adj bledoliden 6rce impt beketati. it?tpf l.ra 6oroPoAlxla mali Smaren l. . 6orarar (ce) razvratnlsKl itltpf gl. oddaj.izbljrvek 6^vrr:au adi plevek.al5€ a pljuskanje. -!rna adi bli'nii 6arrr<er6e tt priblilevanj e 6^s.nddi bogatalki Ite 6^YAcIqYP. velik. 6.r-yrrarocr I Plevkost. fi Zolovka 6o6oata I murva (sad) 6060^r ntrIa t . mrleti n svetlikanje.I I 6aeAEee 6/reaneein?rt bledeti 6... / 6orarH[(. l)(4lnslv(. meketati 6aeeEe r? beketanie. I I I I I I 6]11|rrrr!. prelivanje 6rvrcl(ot m gl.6orarcK( a(ti h(rgllltlSki 6aljtlrqa I bliuvek. iz$irati. 6. bledost 6^eaHoraf^eAlrornja f bledost 6^e\o{''. lrogrr 6. zabliskati se 6^ec'rg'' impf od. bogoslovec.recoK. raz.rera l bdketanje../rli l)r)[lllx.{uHaro bliZnia prcteklost. raznte 6^yAeq. panj).. 6oraree (ce) 6lyAcrBo a nedistovanje. razvraL . 61\er. 6nylrrllr. (se) 6^u3rHa f blizina c#ra impf l. natii. pljuskati. 6ouua f cula.e n povracanJe. brizgati. 6a6o1II 6oroMpa3eq. bohotna mladika 6t|Irx impl l.pf. Plehek.llacKHrc n^il fi||ll blitnje gore. 2. nedaled 6ttcrre. razEat. tok.60r^!'l''. 6^r-r3oK poAsqHa blirnji sorodniki.18 6AocrlTt 6AYA 39 6oroc^oD t I I I I I tiiii-i^a .llr3ola I blilina 6tzty adv 1. razlivati 6^ok tu L velik kos (klada. impf ljusniti.' razvl:tlno zrverl IATCTBO oavAcrDlsar6€ a nedistovanje.a .r(r (ce). furo'cuyla pf. sedmini) darilo ieninu fiivom ft 6^iA[ in p7 bloditi. -qrr m nevesuno 6^vAeu. grme6avA fi neiistost.m impf g).

roDeK boe i[ dlovek ''x 6()A 6oAoDn n 1. 6a cyM! odlilno sepodutim bolczcn. Me 6o. 2.e n bodenje. 2.qlr6ojr@a m.bMen pregraja. bolehen.lport pika. bomba.anie 6oAerf.|xla bodeda Zica 6oAE.ura adj bolan dorrecr I 1. 6ojocyBa pf. boded 6o. menda. 2. bG 6o. auiednost 6oqr.{ tn . 6o4!ara vlzem 6DDo ja nparu iz muhe 6or. . postava. roa Hee 60A6ojawcK[ adi barvarski Ka 3a YMI4)ar6etO ni tako 6ojKor m bojkot hudo 6ojr(ordpa itn pf bojkotirati oojHrnq . "M adi dozdeten.govno 6oacKorm sijaj. -oT m zbad.Er I bogoslovje. 6o1rl(a 6orcaysa-impl bolehati. vojni 6oeEe (1) r barvaDje Eor(e(. prebadati. Dlasiti se 6owxa f dem od 6oja barvica 6orErle n bojisde 6oJ. -JHa adi birjni. 6oM6o^cAyDaEe l? 1. . Ha 3Bvl(. izvrzek.6oruou<. os. navroezen 6orecrreE adi bol.-uu m loneena po.e pf pognati koDja v dir. viSina moza. 4a z bogoslurie: tudi 6oroc^vr(6a 6oroxvaes.. zablisniti usnJe 60 sq -qea n krastica. nadstropie. impt pG 6o/utrqeH. 603 6030. ce rroKaxa Bo BucTrrcl(nlll 6o^e€. bolehav: 2. 2. barva. oojaroija 6oJaprMK. rast.Ha ABa 6oja IUSa V OVe naOStrODrr 6oJ4 6on I l. Spolt 6o^cne. krapa bolehav -u{ 6ojrm. 2. hrab' nrl 6oAlrocr 11.dj bq. +r| t'7 barvar 6ojar&^al( rr1 barvarski po. -Baa adi arh pob6 .6oM6apAdp bombnik m pusl 6oM6apA8ira?f ia impf bomdo^c. bolezen.I(jn. prepat lon ltrtr 6oM6a t l.rqsa xl. 6otlr'r. aA6olrll. boks.6o1ltr (Me). barvati 60 cra impf bliskati. . dujee. -rgr rtt bojevnik. rrHluro lre ro 6oae nid mu ne manjka 60A€r(. boledina.. obar. Ski. -^Ha adi-bogokleten 6oroxy.lo ^Ir r ac.prodajalecboze 6Gaun Ega I todilnica boze 6o3Aorannr kij. vod€na barva: 6oia rl vcrr. 2. blesk 6oKc. qu rn bierid 6or(jatm. dilost. Yoj. blested. 6oeDr (l) ru boj. Yedrost.w adi bodljlv. 6oj . lesdilo za dci/lic: 6(.uE in pf trebiti bolhe dcla slona 6o6a I gl. 6oAar impl bosti. -m m bozar. boZica 6oxJar. budnost. obarvati. boleti.at €. dIl 6oAC.suarr fl 6orq 6oKoDrr bok. .gov 6orKeEeE. bolnilnica Sdak jEa adj bolqisni6ojoca. zbadati.ur 3a6or vama zob me boli 6oja$rja.arstven. zasijati.tq?I[a6oxlpul(a I tot maK 6$ m bot erni bezeg 6osa I boza (piiada iz konrzne moke in siadkoria) 6orawja. .. -Apa adi buden. tolka 6oAap.a./rr{tr(.ka.adi bozji.-irr f bojazen lehavost 6ojap r'1 gl. boksanje.nfl adj beralki 6o. zvc. boded.6oaen. buzdovan 6o3e .xeM adv.roDeqKH serai (viSinska mera). turdek -ce boksati se 6oirnel 3aM.6orcc/roDtrJa 6oroc^oB4a.rpa impl boksati.KanDo adv bolestno bardirati I I I t t I t t I I I I I I . rn boloik 60 l|rqa t bolnlca. bolezen.lrl Jc pravo bar- 41 6oM6apAEpa nlK 6oroxy^crBo t1 bogokletje 6o.lfu|aadi boziden 6o. 6or{aqar irlpl beracr!l 6oxjaserse r beradenje 6orKja{o I beradica 6oxja.Eoxrx( m bozid 6oxr^aK. 6oKcorn ft 1. 2. bolc6oJoi!^rtr. iskriti 6ojocfla$e n barvanje se. muka. boledina. stran 60 cKaB adi sijajen. trpljenje . bo!tvo 6oere (2) z strah 6on ce.BoAHa 6ojc ollnotu.J'Dadi 1.lsaoca I bolehnost. rtd clltl Ha barva glasu. 2.ot kamilica klic 6o^Ka I l. rudi ooxjo. vizualen in akustiacl vtis: Mpcsa.o. trh. 6ox^!'( n. poikodba. I vrsta 6orIIaB5o^r@€B @djbolehen. 2. sveael umazanrJa. boks. oor(lnoT 6olql' m Dot navadna po tontKa 6o. or fl gl. baje.-. 2.!E m mavrica 6oxII(eH. -rgl r'? bogoklet- 40 6oJa 0orrArcI d0ll lx)hr. rana oojuAscytrar6e'1 6o-ae[turB adj bolehen. bolehanje. kaKOr pravrjo 6oteMen. so{uten oortArcr ty' pobarvati.6o^cEarpl l.rBa KpaBa bodljiva krava. 2.rprewe. ce 6ojar inpl bati se. izmedek. velika v!tl oojr^rtcyfto i rnpI bar'. bitka 6oj (2) l. zdrveti 6oAlrlBa inpt od 6oAJIe 6o.ps impt spodbujati. dek. (Me) fu^ar inpf J. -nor adj bo jadiiv 60lr|3^nDocr bojazljivost nav I 6oaell. sftrgrr.soda za barvanic 6ojapH{qa6ojauiNflqa I bar. 6oL. bolezenski do.en 6o.I(Iua t lit bocinia." iidelovalec.6oaeurrrfia f 1.K!da . €MCrr r11boljge 6oLBa I zool bolha. 60A r. bogoslovnica 6oroc. .nti stmsr barvanje 6oaeltrr(af flrd bol. bolni3niten barvati. zbadanje 6oaqao n lilo 6o*recr adj bodidast. bG 6ojaJan.8 a. konica. botanski dor(eqrEo & boZaDstvo.

fig nepodkovanost (v 6orski I 6oD6a f boi. bradavidast 6paAar adi bradat opaAla / bradlja.rKa. neveden o6radanie tuoal. sesek iie.rKa f 6ocn[aSocKa t dojka. 2. rI. lig ne kesa dela.te. ca etEa Ha 6paufloro sprijaznil se le z usooo 6pau{oca (ce).f. njiva za dinje in lubenice 6ocraHuHJa. bodiCast 6oqHe. 6p?l3prnaua t KUucavnrcarsKa ctelavmca 6paDalrcrsr adl kljudavnidarski 6pa!'cK adi koltrunov.sapcrBo'' soclarstvo 6ottDe. .r I bratoljubje 6paro!6neq. otct(. 6paffsocYDa (ce) pf . boded 6oru€ Ka I bodica.mesati. bos. rva6oia.t I i i l I I I 6oMOapAIrpallo 42 6oqa 6oqfta 43 6paryoca I I I 6oM6apAnltar6e 11 bombar-(li. usDcvati. 3. obradati 6oc[^KoB adi bazilikov. m bot bG 6oE6aH: 6oH6dHa . 6ouaSortro impl l.r kdor PriPravlja.r 6ocranor ta ie kondal svoje 6ocra$rurre fl avgfi od 6<> craH vrt. kozica) 6paAa I brada 6DaAaBnua bradavica I 6pal3flrvan adi bradaviden. bojevanje 6opeq. borba: iapoanooc. ce tupar imPf l.u im:Pl l. 2.ll . I sod. zba' dati.6opoBr. baiitjka 2. vrednost_ ftrPj(.lcrrcr. J.rMe6en bratenle.Jri 'an malfra n 6opaBer6e l.6ona6iul nr bomb65 bon. ranJe lt sklttttt svctr 4dl naso 6oM6acmqeH. beeva. I I' bradat. -a\u. r. rokoborba.. 6paDn. 'xor ddi borov ni papir 6ojrrrrrnrrxa-6op1u l. -q€ adj I' boten. kozlid. ('(l 6l):rlllll" -mokica. zaie6op.rrturre Ka 6ocr[iRoBa Sopek bazi.or< m bot bazi' lika. -IIu rfi sFscrcar 6oPJe Pgt 9o! tnbqu in nf lam dolgov^ti 6op. -Er6a5osB[. ry 6oDala Ka (^axmra) I KunaF 6opvrnJa adi indecl lam dol' iica. rokoborba: boj. ce 6parmrar imgl bratiti se 6pa'rKo. npaH opil_ rviean otroci dvch bratov' sdster ali brata in scslrc.sapcKn adf sodarski 6o.!6sD. 6orl||ar pI I zbosti. [i8 nagaiati 6otrKat bodica.leHBqHo.r/ obristi z borovjem 6od.sapHl|tra I sodarska de' lavnica 6o.ro6oArreana 6oP boj 6a narodnoosvobodilni 6op6e adi bojevit. nri ploievinasta dirnrra cev za fulezte Peti 6o-pltr|a f borova trska.tvBa ir?pl od 6op. {BH. velika brada 6paAHqkaI defi od 6PaAa. Iam 60 r Aa(P Prazna beseda 6paa. nagaiivec 6oiKoDxr adi-bode6. mesanle. tm 6oqr€B adi bodidast.rei6oclr-. (]lrtx l BTop[ 6parvqc^u prvih 6parvqeAa{p8Tv'lc I Kll t . biti brez obuive. ro 66Pa. -I{ /r. -rrrrEl 6r)Pnflr)Bl|xa ddt . 2. bitka. t den od 6o. -rtri t arh 1.rkr'rrski: 6paqHa AaoJl(a/nK( 'll\l(l Itlll' 6paureHue fl ltil. ovnov 6Daa. 3. koruz na moka. bojevati se. 2. -qltrsa n aleln oo tJPaR 'mladid drobnice (ovnid. -Jryr /a bratomG rilec 6paaoy6ucrBeH adj btatomc> ren 6paroY6ucrBo a bratomor 6parvqeA n bratranec. nekai delati.rfllta r| bt ilt('c 6paqerr. opaAar dqadilgi'di m. draLiti. boriti se. -ull ru vrtnar 6<tav!. 6ocu. 6our Paoora Prazen tr'ttd. bosti. 6parr. trn 6o4Ka G6oqraq n. 3. oe-etuveea brata srn.}.' liivec: 2.2 dregniti.i.impI Potresh (se)potresatr (se) z moKo . boia like (nar pes) 6opaErJat strolji fiiol adt disede Po 6ocunolrorb roKooorec 6oDaq tfl borlvec. He l{eaeMe 6paruuo co te6e ne lazumemo se. m I.a inpf bos hoditi. 2. borben: cEAatloJnamoc 6op6eHa 6oD6enosr boievitost t 6oper* n rvanje. rrireH(apHo (uapeBHo) 6pa i' so Dseniina. 6P RoR'l nt oven. vojscaK 6oDe{<x4di bordevskr 6oin ce. aBtd rfl tam dolg 6oH6oEpja. dovoli strokoven. rastlinstvo 6oraHrqap tn botanik 6oree.s(' stridna.2. bombastiden borovl trsKl s||rr. benice: skupno ime obeh sadeiev. smc lenlca vrt za dinie in lu' 6"". oDoren 6o'[ adj indecl Lrh praze\ nidev. opravljanje ne' aoi. kdor s irt llrrnhr smolenice. tesarska sc kira 6p^Aecr adi gl. kraj 6opa. 6orcar inlrt buino ta' razviiati se s!i. rokoborka 6ocoraSocoruja I L bosota: rokc tuiatra adi borivski. li8 ponagajati 6onHvBa6e t? vooo. 2 nepodkovan (konj). 6oHoBn n 6(rtxrD. dilede Po Dirien. PIK 60. baziliki l.rBa soddek 6oqelr. -qrra ar. kostrun 6DaDat kliuiavnica 6iraBap n kljuaavnidar. trobenfa:-2.-pur ttr borec. rvatr se 6oDsla. popotnica (rivc') 6pa Hap ttt prodajalec moke. Poora' timstvo 6parnMri ce.t||)lnrnrp . qor adi t.co . Knrz borilie.vcN:l l)lillll llcl 6parqe. moKar 6partr||aprt||rla I Prodajalna moke 6paruno t? moka. 2. borivka. meialnik (Zlica).18.rn hip bratec op_aroDr[IaI b"ratovo rmelJe bratova zapusclna 6DaroK m hit bratec 6'paro. zbad.'.?r bonbon ooH(roKrCpa bonboniera" I 6oD. 3. -. kadca 6oqBap m sodar 60. tig tiveti v uboStvu 6oranrra f botanika. ovdica.

4. JrgpnsEoJen.6p6e|Eu 6p6etDf. goniri. zauvarr 6pirar6e ri. motiti. 6pe.p. zalln. begati. blebctulia 6p6Nt. adj blebetay 6p6^[Deq. n \aglica.{DrIr| m tam gizdaun 6pm!a^t€ I l. tj. Slrol> rjenje.. ovdji bobek. 6pecje m ool brest 6pecroB cdi brestov impl zba 6pry. in24 1. dce: zadirati se na kosa 6peqareSpeqxa*e n draZenje.rulpanJe 6per. gora. zajematKa.Ee. hrib 6perro 6peroBln cdl bregovit. 'l 2. brisati. Sumeti 6p6yrnxaI kozji.a t bot turseica. -rqE nr blebetad. blUnji..Frcrsr adt orulanten 6ps t'f.nat pes Zlaouor'arvKa.tr'e. +Bry rc tarn pris'JJ:od^ 6p!.sopihati. aeda. teKantesem ter tta. 2. Kunalmca opKal{|qa1. fis qretr. metljav (orrca). bntit 2. breg. gorski potok. pomivalka. -Br*r n blebetaa. blzicl. DOUmntca 6pNrDKo. z. 2. -THa6ptI Ja. cunja. -t|r! . DoorsKau 6pro-raJa. te$oba q. precftatr 6peeEer?rukanie ielena 6per u?i lisast. njava. breme. gnati. zEodnja koruza. nereo 6pKa.azan. ropo$av 6p^rrDer6e tudi 6p^aBeEe r 14 norenJe 6pAtrBEce impl. II aql(o 6ryTfFq(3 6lrecr. f 1. vbrizgati 6puryaa impt od. gnati se. prega[jante.gl.. stenostat 6pagcr J hitrost. napenJause. zmes. gl. gneQ. mazat| 6p6ermraB odj rrm. tig t&a\a.gonja. Zuborenje. nabu}16p. se. zallvarnle 6wE!.. listnato drevo uniff I nabrekniti. hrumeti. . 6.. prismoda 6p^rrDocr. zmesti se.h soprnanJe. gl.eroTErgcr bregovitost. obala:2. zadircen 6peFe pl zbosti.i 2. a drtanie. urcn 6ttrr irlrl hilcli 6ploJ.f-mesalnik. 3. 2. taljenje.l prismojenka. pogtatj. belo tiso ne 6p€a I 1. prrsmoJenost 6pka impf I._ 6pecroDn. gorski 6pe!5pejl intei he:l r. mesati. metljavost (ovlja bo lezenI 6pire. 6psoMerKat brzostrelka 6p308.lllritcr. zgodnia vrtnina 6p3arra (tra) ddr (samo v zvezi:) rra 6p3arra na hitro 45 6p/rDocx I unijG":j*' DOVIIOSI impl rukati (o 6p_us!io.@u. sum 6p6opu impf l. {'|rtltt ttt vol. koruza.raa adj brzostre 6p. lkropiti.rr brzica. cunji. . sla- I I I I I I I I I I I I r . z.3oM9ren.1. maJnnln orroctn. odli 6p[s.6p3aK2 pl 6paHe vbrizgniti. pregnati. bla" ten ra 6D6eErKo umazzlnec 6i6aasmta I Zlabudravka. nuino .[rxo.a inryt onedejati. glavdkast greben pri tkalnih statvah 6pAcKr adi hribovski.. klepetanje.1.seBn.8: adi. preganjati -cer goniti se.a ft. brdo.di nosed. umost. bivol z lx. zasledovalec 6pxrrelt . dvekad 6p6opcr6c l.Witi. -rtrr rx l. naelost 6para I r/d skrb. 2.6wne vzbrizgavau 6p3oade hitro. 2. -qoDE fi britev 6psqaq m brivec optrserEe n britje ootrat! KOVaIl Se len -dati.hr llso rrrrtlclu 6p:rr1.inpll.l' l. turjdica: 3.2.a irnpf briljirati. orollavKa 6prclreE. bot breu. prepoveo ) 6peaa6p€Bra 4pf .uKaz. govoriti. poaeli neumnostl oprurBKa. dvckad 6p6^g!ocr I blebetavost 6p6^o. oditati. predDrzuntK 6pena adj brenv 6peKl{Ia I Dot brek.(zacucenJe. 2.1.n hitropisec. nrum. klepetati.e. 6peroB[ m l. 2.bela lisa na glavi Zivali 6ptrrner5e 1. mesati se v kai: 3.zbegati. prihodnii WAap m brdar. pr€dpraitrik 6p'd. 6peMena 6p€Nd€xr x<eBanoseeazenska Opeueuocrf nosetnost 6pec/uxa f mlad brest. hriI 6pr||rio 6p(. blebetati: 2. bres tl c ""f:li '* rn lisec' lisast roko 6psarru[a5praEe l.r m preganjalec. hrib. €BEr m slaboumncZ. octlatr Komu l(al. 6per. rpnr<a oprrdAa t brieada 6pEdAeHadl brigaden 6pnra46p rz brigadir 6pa jdEr a? briljant 6pD J. -ul I zmeda. n l. 2.tupatl 6peBa|6e6pea-Tar6e sopenje. slap 6p3lrx.brizganje.[m pesn urDih nog 6p3omceu. gl. zadiranje 6pe& nu adj zbadljiv. vpitj.3.ol -kaj venoarr . hiteni nlrenJe 6psr^ iflpl brizgati. izdelovalec brd 6plgrro.blebctinj('. Dreartanie 6plorrt. alovek brez ugleda. 2. -(o tivalih) panu se 6p.xse.qrura nav pl brn (uta. oet sratev 6pAo s l. zadreti se na koga jokanje (o 6pese. Zuboreti: 3... . jokati (matnnlotrocr) 6peqKo.u.iFrer. 3. preriviroje. l. spoditi.-{E . 6pelt. medjavost. impf .-oBqn m jokavec. hribo6p.. -um adj 1 nedaven.tdi 6p^awr ce noreti. 6pKasrqa 6p. z. brisanie.2.{&a z dem od 6pwe.ra r€.konjska nga 6plo5pry adv hitro 6prcB6op@a !.

brendati 6po-IIIe+ ?t fl 4l ltevec (Pri utomKul 6poj.urelka. breniati.ittlpl brstiti. . 2. tolai.em od. 2.6p!}I. uoanu. uctarjati. porDakati. stevilka of9ix. Stetje oDolxa / Stevitka -n (prl urr. +*nsa n d. 6yla cr. ^rlqe^rlTe6DMqar tebele bren_ 6pom(aaSpoE tqaa Qdl mc zoliav diio 6pcreBe n brstenje.io m l.Je r ovlrr (xl 6v^l /ta vcllk norcc nle {'. ste(ce) inpl od 6Pt\Ee 6purila vilden (ce) 6poeErnr6poj@r t Pl mG 6pqa^Ka f ropotulj ica.a impf od.I|altlnq -q{ nr budilka Janje : r ' ! i' :r l :.r 6iryr.6!r:ap[ja. dujednost 6yeH. l. 6y6arM I zoot pikapolonica 3.oin (KoPa6) (2) n obiedati brstie ladia drrtl. smetisde. " . 6p|r[ ar|Sput^eH m bot briudarjanje.t.f .JHaadi 1.li.. 6y6aHa [elepy. 2. -u4 Stevitanica 6psKaB adj naguban. Pami. tto vonrl ncumnostl ke.podcti.6VAa^n ce irlpl .. draprebujatise miti. zabrendati 6yDKar6e rr l prerivanje. diren6\futr. 6yAeH.a lipt aumetr. ropota.n Plituna. znacaJnez 6y6a*epes. 6porBa t bron aati 6iror$eH adi bronast. -ce: 6yr. 2. sKl Zebeti brodarstvo. impt sumeti. brlog.3. osla tucl adi ladijski. bloditi II. -e I vrsta tambubaiem. PotoIi6poAoaoMeq6poAo. ps raca. spodbulevalec 6yArocr I budnost.Jdadi ncumcn. brencatl 6pMr(arle tt Sumenje. 6pyro8t. vzkipljiv.. 2. lig 6p4<a (ce) impl gl.tolt l. Ic pa Ka 6!tsaEe fl od 6!tsa 6U''IKatmpf 1. brenda' nle 6pftte pf zasumeti.r{lf r()r'((nv.rr| ce impf postajati mG -nik:. neumne. 3. gnojisde dem od 6pu'tu 6pturr. oioL. ||0r-6!6oru irrpl bobneti.6iicn irzpf brusiti 6poaapcRr. 6y6merre r? bobnenje.ace: t' nabir'rllsc. nagel. ace: prericen vatr se 6psrc pl zalumeti. 1. skr . . tlovck) 6poloqru / l. prebu- aicxa iint L l. dujed 6!6per ledvidka ' 6yAer6e n dramljenje. piliti se z. II. bresti reko. razbijanje lran 6FHe . 6y6ora I svez koruzni kruh 1.ratr.6yA :r inpt buditi.s. 6y6a. leglo -nesnaee. zgrban2. gubatise 6pqxo / tl ho. ft bombai daj. nabirati. 6oolur impl 1.r . nrt pest flituk^p m l. 6]tr''{e preJKa 6yBra. obirati. 6!6I|Htr upBrltr tiainke 6yAa r{or(. l pahniti.. bpop.lxa 6yAa srl{rKa rz.rKaI 1. 6!6FrKe. !iti. -AHa adi budcn. obiranje ad i gL. 3. suniti.. 6poean tn gtevilo. sviloprejke .inpf.6yAa^r x. -eKa . gt... PG momarstvo '' -tapliatii 2. 2: fig dvolidner. I norec.I I I I T I I I I I I I I I 6p^or 6D^or. ropu[nltr. 6Pua 6pu€|'e n od 6puKa (ce) Polom Eeq -ry! 6pqmc pt l. 2. mornar. I dobroduScD prismuknjcncc 6{'6. 6U6a impf guliti se. not_6fdper. leletonu. modan. broo 6pcry-. -Jna adi stevilen. imeti 6n *r imnl Sumeti. roPe lek.. delavec v ladjedelzoliav 6Dvc-nr bnls.6Yr't'lt3. 2. gneda. 4. Dobrskati: n brodolomec -oe: niti v vodo."'. 6pojar imr'l Steti. /rg poreparl se..[(a f neumnica zer\ 6v6a*Nda adj indecl bomba. a m. hudo 6l5ap n sviloprejkar kailjati 6!6apcrDor?sviloprejkarstvo o!tsra. zabren- 46 6psKa 6pqraB 47 6yeII 6poju.a metulj sviloprej.6UA adj prismuknjcn. 6prurlra izl od 6Pure bronen Dren6pM. 'mrsaiti -(aclo).6yde. brendanje 6por. n&bor 6ysa. 3.wr adj od 6y6a. tolai. -3I| tn l. ddi bionast 6DoH3oa danie 6ionrca / niozoljiek 6DM. :ce: lIaDov uoarlu se 6!6a f. l. nerice (za spremljavo) 6U!3. 6P6eurKaB6ptp:ar brstia 6Doa ( l) .Innla I l." ' ropotati 6yAa {flt{a f neumnost. rozni venec tutia oDoerler Stetje 6peelGet1 Sumenje. trgovec z bom. 6p!*e tn cvek. Sariti.'t oyAIIIe la buditelj. Itg truditi se. zool 1.rlH rr neumnei 6yAa a.r Itevec (priprava. bujen. 6priraauon6puraeuoBadi brs2.svilo. 2. hud. Deracttr. 2.ferbe n Sumenle. bronfen. 2: pluti.qorpaAu^Efre tr ladjedel6dua*e n od 6pua (ce) nica opoAoaoM m brodolom. -pua adi bomba. tepsti. 2. gost. 2. potapljati se. -ce: fis vtikati se 6po. eotti: 2. ^ecr zen treen 6y6asKaI gl.. suvati. brod. rodni bat. biskati. . 6poAapcrDo flllila impl I.3u ?n anat ledica rost . 6yjra rpeBa bujna 6u. pehati. 'broditi. pretep. pomo{iti. 2. tig vtakniti q(a adi ladijski 6Do se 6poen. Stevka (v ban' ki).

bedlo . t6s n dem od 6!'rcBapabecddar (ulenec) 6!l| |rja. koder (nad delorn ) 6v^rm adi nevestin 6i^orr p jdolan. rozkrll. fig leDorazvll otroK. tam truma. slap 6vqeri. hrusI 6vxsnrfr I pl arh okovi (na nogah ) 6!'rGpa ce in?pl bukati se. -ce: uplrau se. bukovje. cev na riudah: 2. izbruhniti. 6$rIoEI| rrr upor.stesence -bosri (se) z 6wu (g") impl roEovl 6wra f oteklina. 5ume!1 6y9Jf. 6vtia I L viotica.ierqe n denz od 61pe soddek 6vDuao tr sod 66u. huiskati lis Sduvati.loverokl sloYar .metez t : . plcrivoti se oyronfiuo / gnela. 2. ropot 6!rra t vstaia. po drkah 6ixDap nr abecednik. bukov gozd. 2. 6yeH Ao)rq mo(anr arez 6ye6e n bujna rast. 2. -rtx tr ktl pila z mesnrm (slrovrm) naoevom ofpeKyflJq. 2. bula 6vtxa impl dem od 6vua l.L tilo. 2.t burekar. pra. podpinovalec. 2: lig vtikati sa.ron. bu'den.nrlo / ncpolcsana Zenska 6ypa / brrrja. 2.r t. ovTlpuca p' surovo odn rl kosa 6yrv6. bot divji mak purpera 6y^Aox(ep ttt buldozer 6yaaMaq ru &4. -qra adi hruDen. nevesta. divji potok.. maselnica 6yua l. bujnost. abece ddr 65Bap. zool. studenec 6lltrap[Irj4 . 1. I nrC pinja. r. 6ypMl. -Ha adi bur. ugnjcvitost Ovx&/ l..A{a adi dobese'den. pariti se (svinja) 6vKEat drka 6vrsa eH. oyput6a t? sod 6ypex. omozenamusliman\a. 3. blodnje 6$ndrrr€ n smetilae. bukov res 6lxor aa adj trdoglav 6v^a t l. 3.a. -r[r tl. 6wer fl Droratun. 2. vzkip ljiv. tam zaniEati se.ffiiu'l 6ypE{|e I od 6w!r. razkustran 6ufr Bs impl kuStrati. rt go5dava -qr 6yJnocr/ 1.!sl. pahniti. 'ryr ft dmrljevo snezdo 6y!d€ I eridek 6u$Ka impf od.zmlete paprike 6yKo8rda t bukovina. begati se 6lrul^o n bledet. direndaj 6vrnrr . dluvutl no upor. -rru/ s!cder 6ype. 2.ro f r. premaz za kruh (pred peko) 6yaeodpn bulvar 6f^xa / I. bohotno zrasti 6!t|Irla irnpl od 6vKne 6lxo8arq -ur ra 1. Piaiti 6v[$vBa inrrf od 6\'uge 6frar-a6v. qeDelK0 de6w6apecr adi debelu5ast.6ymr iml budati. 2. 'Srskati. smrdljivi bezeg 6fpjaEnme n plevelnata zemlia 6wjauoca pt obrasti s plevelom 6ypJanoclTa irhpl obraldati s Dlcvclom 6yprua / ! porotni (zarodni) pr'sloD.pecr 4dl kocinast. vrjaK z. planiti. zbosti z rogovi. hu. 6yrwrrla n deru od 6!T bedrce. mrzlica. t { r r l a l 6yro (co) lmpl pchati.koctrav I : a Mtrt. -DEa 4di uporen. tresKanle 6y. zmeda oiuai rz v<jdirjdk. gorjaaa 2 fan pG membna oseba TVD MV e nlc mU nl t t t t I . gosta jutra iz moke in sira. KlDetl leDose razvrlair. begati.-mr rfl 4/11 stotnlK (neKqal v tur5ki voiski) 6yM6aprr l. Dfodalalec bufeKa 6tien d. 2.6bralati pri iskan ju:-ce: nemimo se mota- 6rJ:(Ka trafika f 6r. 6yr"yK. mrsiti 6inamcr i' zmrsenost. stegno.r rn Djuhanec dvclrjo / znscda 6yr. 2. nulsKac 6v$re Dt l. kipenje 6!q.m. 6reda o\ac. fig teleban 6!'Koaeg m kul zatimba iz pa susene. vstaja 6lrroBen.3. beloliEen 6!M6apH[K.1. suniti. -L'osti. mer. 61g"r. uDor.qn m upornik 6$IIoEHIItrrrBo n upornistvo oywrysa impf 1. illlll. 2. Dol divji mak. Zleb.rKa Pobrkliati. 'ce: upirati sc 6yli'aaa adi zmrsen. 6yeE qoBeKvzkipljiv dlorek. 'lrD. -rts n l. ].tasiua f iopot..t plnjo.. -rtakniri. Zagrinjalo mus[mafl< na cestl 6y^!r. razbijati 6lnflerx nr tresk. hrup. 6!'rrar inpf S&watii vznemirjati.itnrko.rse pl 1. suvati.:agg'i pr. oournrri 6VJoK.rqe r dem od 6pra o soddek nrl l. /ig tclcban 6vKa / hrup. budiet 6lraae adj zmrsen. purpela. hrup. 6y. 6yjar iftpl . plevel.re. -bol Dobrskati l. vihar 6yprrja. 6dfil. . 2.byK6aMja. ran ovrlusl. . slaba 6wlai m 'fr-ava. maselnica. uporniSki 6tBroBrnrK. Dot bukcv. -n l dutara 6vk rE(a f bukov Zir 6!xxe pl i. 2.rnuUa I Prodajalaa bureka 6ureH. OJrontr. skuStranost 6!d. gnojisde 6yE ep .n bunker 6$u. kosmat. 4. kotuh 6!mf.6yebe 48 6!qaB 6Vttururtrrtlr 49 6ltuapecr t I I trava. vroEina. lig nemiren.rasti. 2' jie nlahujskati. drezatii 3. zbosti. iftteri 6w] udarjati. za'lotiti kam oqrHvDairrttf 6wHe 6yrlap fl fon-js:ld kStelj: 6v6p{puab n pinja. maselnica vrvez. mesati.en 66enixen.bujno. hrup aiqa.tmrlj. <na adi viharen 6i. mnc Zica 6yib$(6aua.divji 6w€Ee z buaanje.ry m vodnjakar 6!Eyp tn pSenlEnizdrob 6!nAa I bunda. vznemrrlalr se.

iancaar pi pobarvati. BarRar impl \reljatl.aKA BaAKa. valjalTta zele!&'Kcrie 4 veljava. bcn. aPnenica .rl lesena skleda zast. mazati.-pEa Ldi apnen EapeH.Bap)^fl.Da^af. nalalapcrt adi kiparski ^l''ctd'rd mestniSki EajapcrBo rl kiparstvo ad! tako'. 2. sem. breBaraH . nabiiad B p^aB adj prebavljiv Bapr 4a (oA.Ba JaK. vradati Skodo.-]rqr| rr tal. 2. DaKBrOr pfon tlkaen. kipanu Ba^nja. EallnEpoca ce pJ povamprrul se BaMy cdr semkaj. sCm Bar{e Ee. iivjaitvo. Ba^qar impt zaokrotevati Rafrfipi m vampir. vakcinirati BoArr. barvati. Ba6Ar iinpf . apncrtil lama. snop laIIAa. kaj valjati. napihovati se moji duti! Ba3'''ece pf zazijati se Ba^asRa I 1. f apno Bapar m tanek list zlata (fG lija) BrpaKr.obloziri (oblagaIr) z zlalo totlJo cYM BapeH lla [eqetl sel sem skozi sito in reseto BaperMqa t modnik BapeBe kuhanje '? Bap[. gl.ot poljska mo vati iina lu.l(efr. pol6da (zajemaha lopatica) DanAaK.'rdlr n l? varicld Bapsja6l|^crl. -3MOrn l. divjastvo BaI|Aa. sluriti si Bara. (sukno).ancyr4 impf l. bar6ar6tvo. nadut valjalnica. gorija obEaJtizteri joj! gorje! leka iz sukna DrJa.aapAar impf pazili na. kJi- t I I t I BartMoz vreteno. strazar m BapAu. os (pri mlinskem kolesu) Ea or. barbarizem BapBap([H). -r(^a adl dekast. muslimanska krozdast obroeast.DapBap{ m barbar. I poditnice raauecr adj l. vakuum m DaAap zalivalec(cvetja) ranrfuia I metL cepi\o. apncnlca (ped) DapoD. snovali. vleai. n:r klepati Bap3rraor? bol bazilikrr . ?rC tod. vsebujod apno aapoErJtrK.tEnM.BaAar impl l.. {rja r arh e\atgeUj. 2. reSevatise.'eu m . 'ten icmati. veljavnost za loxrr. Irg prevarati. volkodlak .Ba^xaar impl l. valjarna sukna. .Dajaar impl klesati. divjak aapBapurrh{a f barbarstvo B^P?ta\I duvai.BaAa! BaAaJ! interi zaresl pti '. gl. tnrDtt(. tuja beseda. zavaljen dlovek.?ist valijski. u6uraK DalrqeEe l1 zaokroielanje. 'raljar '. v zvezi z dobrodelDo ustanovo BaKOB. packati aaKa{qnja. bela kapica iz valjane volne.I|or 4dj gl. valiti kruh.lIta vandalizem I EaIIflra f Dot vanilia ranca.r.eleza) impf vainega se de. -ttri .n fili (akat. varovau B4pea"Bapeao velik sod n-. vakEAAap[ha taksa za zalivanje cina I ta4arrlra f fam zash)iek Bax. barvilo r.lapeHa adi knba _. -^rft . Daraar impl l. variti. BaPeH Bapor. vtt ltrrrln Eapnjaqnja / varilr(l..rert. { fi hist .|^oll socrv. ostrmeti.l(" l)l lkuha Bapnerd.ralarmp I l.s-2*r''I'l'd lati. \aljati l.e n beljenje Bapgrja. 2. lie varati. vflfll(.enj.nja adi indecl pozlaeen.n apnar Eaptn|^Itnla I 1. Eapa(ocwa pl iapl (po)zlatiti. slepiti BatIqJBaq n barvar rap (Bapor. variabilcl lapuJdirra / rrzliaict.rl slttt' mcnliiv. \!MOT tl Vanoalizem. marogast (bele Zivali E6t10H fn vagon s drnimi lisami okrog odi) DaaaI namakalni jarek DarqT1rlr'1 praznina. 2. Bo r}a6er6e vablienie '? fla6n. saKalDr't vakuf. 2. 2.anje. -qn m valj. Ba aBrqap rz valjavec (sukvrcdno biti I1a. catl te vrste Bara f tehtnica BaKoa. Dapar impt L kuhati. lalitL. loka Da Trrtre n gl. rrlc nJava Dapri. Wkrajinski namestnik raJap nr kipar a adi .f oapJa I bat.l. -ce: 2. 1. zaoblitev okrogel. Bap[Bo.lrr. Bapr|crdro.qa BaDDaDri3arr. Bapr l n.i\ adi apnen. prelisiditi Banc[ao z barva. 2. jac t I I I T I I BB adj DaKaOcKu vakufski. 2. Bapl.!abiti. strmenie sarn a f pol. 3. .rra I poplavljeno zemljiSde.ralija. zgrozitr se Eame. apmca. impf med cepiti. zali.. vretenast. 2. -rKHa adi l. eBatrre^I|e Barrreaoca ce pl prestrasiti se. pomem.]rlrITI.3rf m gfapa z of\\o zemlio ra. II.ur m sve.t I 50 Ba Mect BAAMO 5t Dapus Hr.l(rc!}ar6e n zcrai. . aapeH. zaobljen M^giecr ^dj BaAttrl."\a m geol lpnenec Dapoca pf pobeliti napocpa izpl beliti Dapoc!tsarf. z. zlate barve Daparoca. dobrodelna ustanova B praep gl.@t a pf. -Un . Baaaa auyr. vreti. .

palica I llruur|eq.kraja osebe. (peC). Bear iwpl veiati. sena) Bejas n vejalec DeJasRaI vejalka BeJBephIa I gl. zaslediii se Braec'Aeqadi ki se ie usnezdil.BAaAefi Bo pa6orara on oela z zanosom DAarGe.(pravosl. orraro ce co3Aa BeDex6a @re fl vetbalille. vaditelj. pnlastrn sl r. dvorana za vaie Reurdas tn ielovadec. .) lropE ce pl ftrzgoreti se.c v(lilxlvanjc l BA^i\6tr pl p(rt1l(. DAeraHrr cc pl p(x)tlo(rltl rc BArue.JEyBa impf pihpl-. 'c€: veonu se BeAPoz vedro.ki z nJo govonmo Earmufl(aI tenska iz soqovornikovegarojstnegakrtia D6nD' impl zabiiati. Erraan. deber Beia.. minister.zroavanJe Br! . oslabelsi Belr4a I rob platna BeJHe. ce Bme3AlBaaT zlrl gnati se za. \. nlaravnati Br aalBa.lax'dyD'a pl navrlil|(rvali irn BAeHe. plnatr. aKo IlMa KaAe ce aeelu? kje se poteBeK. RA6a6yD. prijel.biti. Ea Bex6a. tig tvesti D€3eEO.EapwcKg tz BA@e nAnn||l I Ber(6art|r@a f vadnica.. DG BroeHoct f rejenost. m nlna Bqrarr vezad(snopov) m B€1. Mn6a zastave plapolajo. trener Dert6aqKrradi telovadni. maslevanie. apnarna (prcdajalna) aapurcr<s ddi od Eapurja aP.E /lt breme. navdusiti lAaxqoDerr ddi navdahnjcn. gl. tavati. DerqEeKosnn 1. ttrudka zl|na rgla.zaliv BAla6Harocr I poglobljenost. ce Dme3Aar pf . 2. Be3n Ka Be36a t trez Be3Aes ad? ves dan.{€.Bac pton akuz od F{te: EacBe BrzAoB.r navdih. obrv BCTKA: CE CTAHAA BCiKA DG Eefecr. 2. /n inspirator B. navdusen tAaarroBeHle r. BeKoB e cKaaa Casi Eex6a I vaja se spreminjajo. BeAserse 4 nagibanje. pripogroanle D. zakorenirjenomesAg .ra6rr:rrxnir / L vdolbina. vtahf ai.6a6ao vo3aitci pred Ndviir letor. sem co Bacz vaml D'aca. 2. pJ BAGHV|j! iDtpJ vdt'll. spitanost Eros I zrediti. 2.rvanie Bacrarr. spitati. zatoplu se BA acoq!tsa ce itupf l4glabrjau se aA a6oq!'DaEe fi pog. izdolbcnost BAjragoJglrall l. l zoolDcn I I I I I I I T BA atuqeHocr I poglobljeoost. . \eti. vbiti lra:|a d stopiti v kdj. l. srednji. dpnica (jama).gg. vadbeni.. stoletie. boriti se.r!.zkiaeti. ce BAaaaT pf l. narc daj (drv.!e.labljanje (v mN l l. raznetiti se.rira iz?pl gTeniti BrpaAeH vgrajen.zioavatr BrIraAYEarbe z vgrajevanjc. Be3erIOrO lt Vezenje.De. zatopljenost DA a6owi ce pl poglobiti se. ura!'navanje itpahnjen:rih uoov tr e{a ce. Eerap ro ba. z. roj oer /<e My n arn plalal uriti. lzidati D.a impl poglabljati. ce Rtle$tat pt zazreti se v kaj. veze. .Aec'Io ad9 na dcsDi. ve-veziljka. svet. l. Berr(6aar impl vad. Bee m teseD. gl. BroJ!tsa prralr (se. narsKt D. I I I I I . raz6uriti se DnopFa ce impf razggrevati se. odvzeri. vaditeljski. poglobljen. vedno ae3e. crlpuor. vezenlna Eesn Ka I vezilja !.spitati se -ce: (ce) inpl rediti (se). roIeMqOT Be3Ep veliki vezir eeaupxa I vezirjeva iena D€apcRE adi vezirski Be3UpCABO \/eZrrStVO rl BeSE{!t.eli|o adv gl.vdolbsti.ura\.pI zgrabiri. nacrerapr<a gorjaia.tti. |it (lcalt(. BeSODU lezenJe. insl)imcrJa BAa. HoBlroT BeK Stari. nrn.ac.xrroB[Tca navdihovllcc.Novo letrii t|acl{Arqapm nav pl el. uramati. zaprnatl plapolati (zastava).se ugDezortr rmpt ugnezdovatr se Bnlere pl vtisniti. lrkratr EeApeHs4a f arh vedru pod<> ben Kozarec r€rpE . UMa !I rIeK das vse pasa ozdravi. t okoborba. -no'r 4di obrvat stal si ko trska. \biiati B6neI'l zabiti. KoB od zadetka sveta digIe D€Kqa t Struca.ien. vadbenik. uriti mu bo na onem svetu (ni-ce: se koli).2. zrediti se.hovati. impt I. dG -ce: lig bloditi.a f cetki Bazilii.e ./ !(liln)vati BAHrIryDrur. Eee. rr^nn lr t/ vdihniti sArmvnit irrr. vtis-ce: niti se BrHe3Altsa ce. posiiaiti 3e: 3. zagapf v (jabol-ugrizniti 'trtaoz nagnstl KOr. 14. novi vek. HaeAqo skupaj.navati izDahnjene ude BraaB!tsaEe fl spahovanie. 2. se. Bef[ I veka. ce BeaT 3llacpeAFItoT.egMp m hist vezir. vdev a t i (n it v S iv : rrrl' o ) D. vaditi. trenerski De3.ruvati se -ce: DacarEe. kotlina. za\zet| Toi J9. vzidan ddj BrpaAgPI vgraditi. traaBar zf pritrditi. masdevati II. I l. 3. d. va. dragn. aepBepErla BeJKa I veja.videl vas. BAnuaTt/ v(lll|ltlll EAaAe Ce.impl vedriti. lotiti se dela lAaAeH 4dj zanesen. araaa!tsaar impf spa. l. -rqII m Elolek iz rojstnega. . suha vejica.A (BpErre^ HaAo xirogra) v. (vrsilec doltnosti) tAaaa ce itul od BAaAe ce DAtrt||r. &s Zivljenja. Eesar impl \esti. EAaxtrar pf navdihniti.^AUaa ifipf vgrajevati. razvnemati se. pogl()bitisc -cc: B4. razburJatr se Brop*r Il zagreniti Drop.

-uor adi veprov BenpoDFra f merjaldevina Bepa f vera.ltr. roj aMa BeKor rapn scdi na denariu reKyBa impl d. r(escKn BelocHneA . -ArIa ddf vcl'r).?rvelemesto aelefpaacKrr 4atl velemesten DC.I I I I I I I I I I I I I I ECKHIIHA 54 BCAOCI|trEAIICT Beaocr. up. velika nedelia BeaJaca6ori I velika sobota BeajacpeAa velika sreda I Be Ka f rezina. zelo veliko. c ccKo.. retenj.rI|rAeH r?r velika nod.up. Beplltlqrr / vf|rrr( rl Beprltr.teleizdaja ncllr. 3. dostojanstvenlK BeaocrrneA fl kolo. zakd'n. 4. jajqe pirh. |rP DOTOKa DeIroK. verc dostojen. 3. He Be^UtAettqe. veliki torek Be. {prr fi vePer.e l? povellcevanJe tepx[ua. BeaeH4a 1' preprc grcn ic^cttc ll.vtcrlcrt BepoAoctoc[. zvest.roBeK? kaksen alovck je to? lepiiu. neve' stina porolna-obleka .qa f veranda Bep6a f vera.e DC^CrrOCeA VelepOSeStVO r/t ns^crr(rceAH K. Be 4'm impl se 'ce: Povelidevati D'e^'. tsepr^ri r1?laJna BcpeH. ^dj lep. -qtla d4t vecen BexoBctrHocr f vednost BcKOBrradf veden r'erL<vr adv mnogo.I vena... 2. I vzviSenost -'JIJ.ieHar inxpl veniti. Devestin nagla\di okras Berlrrllao fl poroka. vthrrrt. verificirati. Ilte oaceKoraur cMo ce DClreAeMaKeAoErF mi smo sc od vekomaj imenovali Makedonci. r adoporodenka. ooraTrltta AO rI aAHItHa.i svatbcni. -rH I veriga. Bepecuta noTpect'Ja dolg je duden volk Bep3uja. Beller6e t? venenle BeHe4. -I{r l.ttreauct m kolesar Bealirlal'..zaklopka serf ^ nenrmipa pt it impf \eftilirati. . velur seni. pl okovi Beprorqrapa pt impf potrditi. {{I I verzija aepsilpalil adi spreten.BeI+ lM n \.1). repa reaocuneA voziti kolo Beaocr. Kar(o ce BeAa kako se to rede? urro ce aeAR./ veverrcln Bepra. lepota ie vedna BekoBeH. Belle Berreer6e. natanten. -lll|a ad. porodni wlrsax adi porotni.tl reporur arll zattp. HeroBoro BeNrqecrBo Njegovo velidanstvo Deaulr|rrerx velidina (duha) re.3. veLzi' ran BepIrrcHI|K. kos (lubenice) BeltMor(a tn veljak.-svatoa z BeHqe. "Mrlr-BepoaoMsurq . Bepa Bo naJt}rnaTa vera v prihodnost. zaupanje. BeHear tmpl gl.rl{|| ddl v( t ni(ki BepFo drlv zv('sl(.raE npcreH porotni prstan BelIqaEr{K.lpr ln nevesun venceK ( okras za glavo) rn ve-ntil. Letn ve dekj 2. vzviSen De^{saBocr velidastnost. izpoveden BepoJares. tudi Bcprt+u(vB BePLItuKaf dott otl trcPIrIa vt' riZ\ca BepI tK.rrr. . -flra ddi verjeten Bepojaflo adv verjetno BepoJarsocr f verjetnost. rllro Bepa e oBoj ./ICAOCTOJHHK fl dostojanstvcnlK lc^c^crrHo adv zelo lepo ac^crrue.A ZelO BcpBeprqa I zool veverica BePDepnqnll 44. imenovati -ce: sc. BeltoscloBeAI vcfoizPovcd Bepouc[oBeAeH.lriKr-r (Be^aut.. IIo ceKoJa BepoJ aTrrocT po vsem soded aepoloMeF . -IIt n mtaooporoienec BeHlrarndla I I.lrr. ptipovcdovati. -Hrtr n? l. venec (cvetj. porodni list. BeHqar6e poroKa.Mfia ali rLez\test EepoaoMe4. zal BelNr(ocpncKu adl velikosrbski povelidevati. veriga. 2. BeltltocT / zv(rslr. BeIr. posooa. Depecnja.) n'oc'tll fel veliki post De nKo6vrapcKn 4dj velikobolgarski BeAAKOAeneH.ull nx nezvestmK BepoaoMHocr f nezvestoba BepololdctEo ll nezvestoba nost .qaB adi velidasten.r vclnak.!r/ vcrrl dostojcrl BepoAocrojrlocr / v(l ()11()sl()i. -qn fl velepos(:stllik no^onpcAaBlftl(. Bearrqesrae{ adi velidasten: De^nqecrBeHnpeqeK velidas@nspreJem De1rllrresfBeHrrcf velidsstnost t Ee^lrqecrBoa velidanstvo. greben. aelar impf govoriti. 1ila odvodnica DeHe. Bc.lHOCT. Ire Tpe6a Be^err. -ur| . Derba adl (le v imenih dni tihega. tti' c trrlx|tl ni todrn.cleo Zltetii fig dolgo se kje muditi DcRysar6e11dolgo iivljenje ar^erpaA . -J|||| . -rryr m \etiga za kotel (nad ognjiidem) Bepsra. BeNaropHaK veliki petek. giniti BeHee.i Aeu Be^rirAes ni vsak darr boZid BclrrAcrrcKll ddi velikonoden.BI!a 4di stoleten teKoBeqeq. gI. yoaBrlna Ao Berq+fia bogastvo je minljivo. rrpBo Berrlrllr^o prfl zaKon Benap.rNvrua I velidina (duia) BeajaueAe a I velika nod. kakor Pravrmo Derfi.rneAc|(rl atdi kolcsarski. -tiFr n veleizrlajalcc ffc^cr|peAaBcrDo n'. BepHu36opoB[ resnidne besede kredit. rlc^rr^clrcKo -Ntul$a n Dot ClrvJa vetrnica Bc^sK adi velik BeAlrr€E m velikan Be^uKaEcKh 4di velikanski Be. velikega tedna: BedrneroK.ensko kolo. Be^ocuneAcKlr Beaoc[neAcKarP(a kolesarska dirka reavp n iamet. merJasec Ber4roB. zaupanje DeltoaoMcrEo BeKHnHa f Vednost.-pHa adf l. svatba I Berrqa^eH. toien. vdan: 2. zraditi Beflsa (ce) pl poroditi (se) rexrara (ce) impl poroi^ti ( se) EeHqaaKa poroka. kakor se rede.

B€icra.a impl verjeti. 2.{aAerl ne. posast. Bertalaar impl gl. arh MaKa Pekel. gl. se. 2. -ce eor. dasnikar. veselica. novinarski. apostat Bepolr{rrea fl verouditelj Eepc. glasnik. stara rJuoa. vctraek Derytsarfta/ ooljuba Dcrpec. .rbrabtjati (obleko)' Eew. impf BerlroroH tn vetmjak.. --qoDtr n gl.rKa ' Berpri (ce). Befpee . rcjra BeTttsa.!trra adi veden. BecAaar rmpt \eslati De. krvnik Dece'^adj veser. vesele Eecc tr (ce). npa3Ho Derwa6e Silfll I --lda DerByInnEIra / ropotija. aoopo Beqep! ni vetrovi. Beqna cAalaoro EeTpuHa t moaan veter.DerepHalraa adi vetrniaski. ifipl lerpocpa od. dne\. 3a BerrHrzt BIreM'tria blagoslov. ycreH BecHHK ustni da. nrC l urrobllrrbiti. prepih.alik. Berpear impl 1. t nawidoica. BeKaBaql?t gl. (ce) rcce. verzifikacija DepcKn rellglozen -aaI _versKl. obljublja vctria. _Beqepaar pl. aecen6a I zabava.pVi' d{JMA Beaql(a slaba veteriica tfqpyuKa f l.Be. Be. rotnlp/ l. .vecerl au vec De. 4. Be4rrrrla! prazooDer vecer! ne mamJel aevepa I 1. ReryBaqm kdor.t. snaeE Bec. Eerymla I gl.{T f. prczraaevati. rctepqa I mlin Da veter casnrl(.. yihar. no prca ncrpc-Derpe4 fl deft tetrc. I':tIerOB Aa SeMeVgerap 5el sem malo na zrak DerapNra (Berep^Io) adi vetroven terBap m starinar Bsrrapr{Ea f starinarnica Eer8alrcr(x adi starinarki Derre impf trgatl YEee.aiti.omiseln Cas. credo recar tn obeialec. aecTfl t vcst recrn imp/ napovehovati Berap (Berep). veaen mu sDomin Eetlmnrle.i gl. lig postajati T!ts4 otrolji (od starosti) Ber(aDaEen gl. obljubiti. vihra( po . ncrbscrl tiovek.-M t slanna. vederni sestanek I av pl zli duh. navadna postovka.epu!.|l v(. svez (o rastllnan..reaer.aeIXtHalxa relroHalra f veronau. zarran: EcTat) ro Bea to ie vetrniak. rre Mlt ce Bep!'Ba ne verjamem DepyJy. _q4 fl kdor ie zaob_ Bec^ar6e t? vestanJe. star rlatl. lig zelen. -Tpotrx . . kioik ' BecEllKapcKrtadi tasnikalski. Ma^a adlr hitro.ri" - 56 EeTePrro( Deqeptrrtrta I : vinar._ terf laft zrak: med Aan: 36op!. zra. preplasiti (se) Belrepn-Ee{epllu adv z.k BepooncrarrurrK. zabavati (se) Bsce xo. Bepcu m verz. anenJr mometer De. novinarstvo Bect.repa zadnja EeqroBeq adi vetroven vecerJa"ajsa Ee4roB[T adl vetroven Eesep adr drevi. Betlrr o n l. obDCfirtlrfirro I ropotija. BeroEsEa Ee(aBa. stam nc'ur. -T||lt d/l . set!. 3. Bec aqrtrr 4d1 vesla3ki veierina lecao fl veslo EerepnB 4di vetroven ESET: {y n _1.ponoien. rerprrsas ad.k.reprxn t pozno popoldng S it i (s c) mraK DqqroruflHa..at impf gl. 2. llst BerepqoK ?r pes[ vetrid.ry fi odpadntK ocl vere.rerqlx. 2. vetroven kraj. HaTrrpe liubljen Ba]) BecAaEe veslaska Beiep. vera. pce: zraditi se. c^VrK6eH DecHr.q! n vesetj.pla. raac scrpor obrada se po vetru. (cel oetpar impl oeke adt Ld. 2. Berap -Bo Berepzlqrr1vetemn secnaq nt veslad rereirnra f Zivinozfuavstvo. -u. verovati c.Berepro|qaDocr f vetmiastvo. vederja. priKaucn Belrepuq€ I veeerjica. ae.BeplBa sit lacnemu ne verJame. zabaven. paltJjaca.7et gr. vollu v oporoKr Itl(rtr|op rt stannar BcfljBarte a obljubljanje. Saurvec Dece^D@a f uboZica. v+ zaob'ce: llrrlrlt l s r : trniak trcrxr / vcja.Ba Ha BereJ. sa_ Eecnrn<ap m l. tema.iti v prazno. nenaBetleplnrKa Ao ra . sopis. zool dolgo tivljenje prazna obljuba t I I I I t I I I .IiIl'!cr. oerree DerBoTr{a. (ce. -rmta adi drevi$ acrltoMep . gov(. BeTlaBaq lahkoZivcc Deftalaqr<a t sl. stenIahl. dobra --.rar irlpl vcseliti (se). nesrednica Bece^ocr I veselost.repaEaadr dr:evi aerpoKa3 nr vetrnica DeqepaEes. <tary n veseliak DeceArdtr(.repBa4dr drevi Beqroca (ce) pl prestraSiti BeselreE. brt.. Deqsa MY naMeT vecna ditev slava. zveder Eerpoanrocr f vetrovnost Belrepa. kov BecHnKaDrmua f prodaialrr.fl vetrnjak. BervBa. DeTYBaar tmpl -oDlJltomttt|r. BnI< stenski dasopis. teqxrrtrlTlbe aeqepEtra I druzabni veder. ob vederih rpoca (ce) strasiti (se). Ber!'BaEe Berpexr q -qtr .t vetromer. BeqHa BeqeII. EerepnqqaB mrak. . ohlaBa. raznalalec dasni. verIlKala D. {trra n nav pl mOd. -prta adi vederen (se). . navla&a Becla. srrir BepcroEraqsja l. tumal ist jdcrl EecBrkapcTBon dasnikarslv. 5aIjiv. B€sep t Yqs€r.rx lahlomiselnosi uraonl -.r dasopisov. 2.

razieziti se lxrfErr ce. lig klic. vizronar Eu3rrra+ vizita ozrydreu. Vam (indir.xyBe (ce).el:i vzaJcmcn B3aeMttocr I gI.lrtl. skopiti. ce Bel'lDepaa thlpt !n.vrlcll . divjati DfiBaEe 1?plarnenenje itupt po malem goreti '.. predirljiv. volk zrr vir'a. <vr tt znvill|lrlc. jasnoviden DEAoDrnocr I jasnovidnost. -En I tresljaj. TeMqrlHa e. 3. tis razkaiiti.t'op darovnik ||cnlrcprl ce. oeledovati si Bn pron vam. vid. ce B'{xBat pf vii_ vcti se v kaj. 2. 2. He Mq ce Bl'AI.iallc c : D'te. D. noA Bur'' Ha HeurTo s pretvezo. (ce) !t(aPV' lr(rpvur t0trr ltnPl od DKapE (ce) r||.IL vill s('. 5. AaAe BnK vzdigniti h:rup DU3O a I L I Ct . sredanje. 3aell. fig huda iena. obieki): Er-lpeKoB rekel sem vain. gl.st: se. ke ae. razbeliti (se) (ce)_. vidljivost BEArorrrja I svetloba olz. gl. imPf Bx. za dne. vegta.or|(o (ce). r^a: ro^cKl{ BrIA glagolsKl VIO. 4. . videti se. vijak Btr(. L VlnSKir r cl . -MHa adi gl. spre' sc rr. izveden0st rxun]r (cc). -Asa adi Svetel. sredavati (se) DUAlAarg€ tt Sredanje.. ToJ T'MA BI. predirljivost Bn{olrnrre rr svidenje. (ce) B[Enar Pl auBEe vzplameneti. BsnAtsaar inll davau. Bur(oDr tfl l. gl. prodiranie v bistvo D. Pika na Jezll{u. v zenlji ob Bsoprr cLtLv zarji.rrdp'I. -rF z obz6rje. ia_ rrrvriic:r. ErfAar pf zaeledati. E[iaaa impf gl.1()g Bn3aBTo^onrlaI bizantol(4llin pf. kot.n. pomemben.fig razkaditi se.I. gncTdo orel.6p'. {rrr f videnje. BrlAyBar6e. . BeulTaqar tnpl po(laiati izvedensko mnenje adv izvedelski. (ce) Bt(en. EIlAeAr|Ce ltnpl oamu se. viden: 2.totwr adi bister. tuliti. 1. M(' Rrre Koicrrolr) lroli rnr. r'czp. !o ErrAe^o dokler se vidi. Prevzet biti E'KITD!'EA 59 r. ob' lika. -arra adj viden. pa3BIr. vik. -3n rr l)iZfinl(.. Pocuvtau sul (oqell) nt vid (dut vida).) Bue. prefiezai q.e' (ce). zvi. ksanl l Du nordtnrra / sPretnost. lig razjarjenost_||'|(culrn pt l. vibracija r. nid ne vidim. 4.eH DrlA pr6a ribja vrsta. spletati: 2.v mpiriati se roiulcpsia'l l. razbetl' I tl: 2. znan B''.A IIA BUHOBIIIIK kale. snidenje. sestanek BZAOK fi gl.''. mazad BUAeIeH. ce Bshpaar rtlpJ siedati v kai.r. vrsta. Aa ru ro BttAaM rp6orl pojdi mi izpred odi! He c!'rr My rn BIrAel orrETe ne poznaun ga.r. Bo BIrA Ea lre_ tllro v obliki. cBerYAKa. BLtAvF'a (ce) BufaBasKa f gl. ob svitu. ra7bcljc ost. pogledati. Ao Br4AlBalle! na svidenje! ur4lnavra f gl. za' zidati vzi BS[A!Ta.lti (sc).itema ie. ogreti. z Zirom (s)Pltatr ( svinic) saaelreii. razbeliti (se) ||x. moJ_ [x)istrski. ea.y.. nxiwyD.$r imDI hlzntl. r'arrco in vaS o{e (svoiilni pomen) nr-opaqirja. t||llr njc. lud. jasnoviden E[AArrDocr I vidnost. rl-rAyBal5e EqAla| 44r na VlCtez BI|la. Mq ce 3eae BrrAe^oro oslepel sem rdAeaqe z plodevinasta svetilka (brez cilindra) lqAerr. 2. nolItor trrt.(. m izvedenec . videti. svrce tati se.sellila ad1) v zemlio. viziia Brlsrlon6p ru jasnovidec.a.''. svitanje. z(r0l vcsdec rcttttcltfi a-BerurtlqaI velda.Jd'l interi lejl BnAn. -ce: ocreti se.!. (ce) BxetKar PI nrzlu|. zdraviti Bn1o'pft arh lTad.rrre3Ao opo plete venec. BxayBaqKa B'.ko leno. Ce EXC[BtDaaT B3aKOrrVBaItetr uzaKonlrev r. r^e\a BnfaBa (ce) impt el. pa3BEAe YBar6e. (ce) Bxapar Pl firitnrlti (sc). da ie kriv D[3nJa. 2. Aa MV Ce He BrrAn!prekleto! snA. razbeliti se.tarovrl(ir. oliten. J.. DnAoEn m L vidi 2.v-' llo[r imtl od BxerKe (ce) uxcurrctrocr t razgretost. \eri< Brja4 "qn z? l skopljen kG Strun. Bue Berre[. razgled ssd. zazroavatr Bsl{pa ce. izbruhniti.trlr||lr' rr D. vi' zualen B l m pesn gl..AeAVBa D4qe^riHaf svetloba BEAe o r svetloba.mn adi l. vrteti. 2. mfioZ. trx)l krcsnica.I(ri It ce pl zakoreniniti se imit vzivl:arl se v kaj' doumevati Ce. . os. 3aeMEocr vzaiemnost B3aKOHII Uzakoniti 'l orarconyrC impf uzakonj evati I I I I I I I I I I ErKnDlrar6e 1?viivljanje. poziv. vide[. 'pxu BrBaHTo6r. BS[AaaA pl \ZidAti. sl fsKo m Ircrrr. rocen^di BCTUTAK. gl.Arra adi l. -Ufi icutraqu. -r|or tcn.apa ifipf arh vratiti.Bfiepron vi (2.{o Ha 'l3.G. frcflraqKri izvedensko. !ce: zdeti se. EriJar ifipf I. Dr(rK rrit r|()Arurl||ll(' nic volkov ruxcAerrc hIz rrlr. ocrap srlA dober vid aaA. cTrrmaBMe B3OpII pnspeu smo ob zori BSrfAa.rrx.{e3e srrAeao priilo bo na dal. 5.a ( u ))ilit i. Statt vid. bleBnAe^eEe z svit. BrrAOBlrUrTe SVidenje Br|AOKpVim Obzorje (ce) impf \idetati srApa (se). vibrirati BnD ifipf plameneti. lurrruro He -cesrrAr! nid se ne vidi!. cBeror MY cc Brtc rrpc^ oq4 v glavi sc mll vrli.paar im?f tte' sti se.p.I I I a T 58 DeqrlTadi Veden $eqHusa7 veanost BeqHocr t vednost i''reden.^di. boleti. hrup. 3.

. vinoprvec 2. Br4roBu . c n{) tlH^trrlnre ima dolg gl.silovit.oDrrya f krivka.w m rrlqlu. loutl se BErapmla I davek na vino Drru4tsa ifi pl od BnKse BErapKa I ladja za prevoz BEKor m kriaanje. II. ct||ptr ttil)Pa Buo.pua 4dl vihitrc . zawitil mrap m vinski trgovec. vinski aIIKOTIII:IUI. . n kr€ms Krrvoo tcnjc. kri canJe..{fuaf violina. poklicati. senene vile:2.EOA Mi _ dem od.. kriv K JCrZt DnHoBrnft. BllcoKorrapeg clr. . uncast Er|op. vilina. resda: sucrwr-a. dolziti.sce. Br.-rnrr6a n dem od Afh ral- aEo. rogovilast (uno) lranrto I dcljust. vriskati EEcKarle . B{xHar pl l.a moker ko mis D[p€e.l^ vzvisen srog BncoRorrapsogr I vzviaenost n I I I I I t I I I I amr.zrasti. vinska trgovina. pacenje ElaroBHocr I krivda adi modnih deljusti. try. 3. . mocvara rEpo uulre n arh vodnf vrti- t I I I . cv[ez BncKa. mit BEEerr.a.1 l..ady krid€. BrrHap ln xnKom Dm|AlaRna I vetrni jopid Bn a 11. TaKa 6eue zares. -Jr$t n vinopivec tr8 zgovoren brzdatr. rezgetatje. aple3Ho BIIlIo poKrallnsKl namizno vino: Me 6arn BuDr|aap . vabiti. 3. li{ina. BHcKaar impf l. BlicTllsa. 2vnsKanje B'dcK rrs . Brdaer xJa. .Ipeqe. praviti.r izdclovalec vil Eoro . obeSena. IuZa. rlo . 2.opaMurisa visoka ravan. mojster nost Btrpyc n2 vtnrs Bnc. roditi se. Bz^Jaqn /l1 kc prca. tako ie bilo. .60 Bn a.AdroE. nurrrorn zr vijak BreeTa I vinjeta Dtro 6rxa I bol vijolica. razigran EZrr.nor adj \isok. 2 lig lepo uspeVATT prelzvisenost (naslov pravoslavnega metropolita) BucoKopoAen. gl. ZarcZeeli\li. raz€raiavtnal nJe Br|rtaprqa I vinaida.I 3a qr]trIlTo mnoBEEapCTDO VinarStVO fl go biupa za nid Drxf. vpiiAt: _ pozivov 2.{ adl viSinski. razgraJanJe. -trr6 adi deljusten BDf. gt TeMJanvxeH Bg.o. raznasalec nIloadrKa BI|OA€IOB ( 'l BESIEII'I rE|trce iftpl hrumeti. vinski. klicati. z vilom gr. Zenska Dl|Ar|qClbC Spakovanje.tisen. z. vnsK. -''ot adi zelo ucen lncoKolqeuocr I velika udeEnprY6s rfi_virtuoz. . 2. zavriskatl rfrrcoK.pwja. BacoK kar visok aficrqlra I resnica. da se suli v dimu Ha roArrsa prestopno Ieto Bucgxolqelr.1 irup. rrro ce BIIRa KaJ Sepravr anKaao rl l. zoetr colrtlla z BscolIrrrq. vilice. mlaka. 2. vinska klet -ryr. qt4 odi BUCOKOC- DItCOKOtrpeOCEeElleHgtBo nxcffc. .. vzpeB[ceH. BnpEo.stopilo mi je-v glavo arn^ecr adi vilast. lle e BncTqlla ni res B'ICfr'J''a adg zares. BmeH. f Btrplre. -auor arri viioli&t$t.!tsrre.peE. luZa. tig pe Incnroen rrrrcoKoQdr visoko. 4fi m Lfh rojak oOBUll!tsa Brr acrcKx adj arh vilajetski.i vz. 2.rFottnro n mavriqr '''rrrxr. sicer. xam<a nb DncocaI i'isokost Ka[Ka B4pqe zrno do zrna Baco. jaK DasoBerr. kridat.iti.ecr EuEomeq. -p'd'a Ld. toda . rezgetanje.BEa ddi 1. hrz€nje. l(up sena B[no!'rIIKa DE&!!rKa I vilice BnMe. 2.[Il nt krivec Iltalrqctr. trHcEaT pl l.wrha n dem od. TEMJAIIYIIIKA Bxcr{ra I vilina ll|clxrcKn dli viiinski BESKry l. BnD visoka Dlanota ndakurica. BEMEIBan Vtme BEMesr. Dtrcar impt l. BrfcoBE m 1. r eAa oA nrrcoKozviSka gledati DxcoKorpaA6aI visoka gradnla. paditi se rII Ja|r (cror). Br'Jarytla. rezeetati. Dlrlrear ifipI l. vt. vodrri zbiralnik. -Arraadi visoke rocen DtlCOKOCes. hrzajod B\cr<UMade rezEetaje EricMeE|<aI svinina. BuHevila. Enrlo n vino. . razsajati ErlAoBeE.''Ime n avgm od Bnp modvrrje. Bt r€Ao DsKena rft vikend BI[ia I cJl krivda DrrKHe.rhra igra drrrgo viollno Bnop rr1 vihar tEo. gl. prc anrcruqa t vinski kozarec vtnca swm impl hiviti. ce Buopar irrf/ plapotan BropKa I prva plesalka v ke tu B4p. luco(trdlcKa pa3 nKa viginska razlika BBCOIIOK. ce sE Es r impt spakovati se. vrsoKastavba BficoKorapes. vilinsko bitje. . DIIt Jrg renantr. (e re B{KaM Ha Deqepapovabil te bom na Yederjo. imenovati se. .trm adi vinski. -EHa Adi lrflnq{ ce. E[Kaar impf l. sicer mi je "oj rekel.IaI visina pogaaa D[coqecrDo (Tr-rry^a) r visc Euc. besneti.e z viseDje una Br'cq. povabiti. nrHorrz Bmapcx$ adi vinarski. eanstvo(naslov) gorski vrh Dncoshra 11.'' l. ce BrKaM-ce: IIerKo. 4.tdi rezgetav. hisa tla Aosa vinska trta aE avt m 4/l' vilajet. zxhrzati'. \asetl 2.lme ml Je. - BUp. gt. 2. Mr. Bncowtrra vzpetinica.trsr adi vimenast (krava) BqKas r?xgl.

slaoblikovati po kalupu. -AHa adj zilav. biti posvedenza vladika-lc: xnzan (zlvatl." gostosevci Kamen postalatt B. BKyceH. priti ob vse BurocHrfr(. hirmpt pognart-poganJalr [ogrometer Ienlne B^aAa I vlada BKOClleHIl Ce. \tli'(ltl olroevanJe tr.-]l4ta tn ooeseK Bnr. viSnjeva palica. -lrrHa ar4t vrsoK. vijugav Dl|r^aBnrJaI grdo vreme. n^\zkrii.n vitamin m tritez 'sVrre' Dr|TeA.l aRpaj adv na koncu BAaArl(a. l. 3. ti.aditi se kalupov. dvigati -ce: se. jaAe}se OkUSna stLn.. Bnr(Arr. l. BAarKaT impt ovlazetagatt. 2. B^aAr|qar i] t'l l.Kasl<usrtr . vlaziti BKpCTOClr5re' kriianie se. AKYCOBg rr? l. BAaAuqr. gl. Bricr€ BJ^Ba itupf jezditi. dclati sc iunaka po BRa^aflerr d. DKOCT. B^aBqfi|6a n clein od BI€MeH!tsa impf kamneti.(ce) impf od B. B arKeH. jaaHe BjaAe ce pl najesti se. -qI. Blacatn'Jd'a adv fanT nltro. BKpCTOCa svedcvati za vladikii B*.a impf 1. jahati. izgubiti.rlihrr. -u. moditi se -c-e: (cest.III (ce) pl ojunaditi tvegati DJyHaqyBa(ce) impl hrabriti (sc). . rasurne.Ir\aB adj vetroven. gl.. r l . huda u r'tl Drrt^erbcr?vezanJesnopov . 2.*! interi izgubi se! izgini! snroca pf I. vlakov). odreven jc.r DKpor pl ukrotiti. 3. po drii BKyC.Eer ddi otrpel dari (iczik) BKO. skopiti (se) Bjaca (ce).ien vzor- (ablonizila BKananesocr / (tut'). 4.rdl vijugast. D^anoMep rn let vlagomer. rrt.2.na vdjavica BtiIy. gl. 3.r (pcllo3er cKpcHo3e '. BK!!I 4dr skupaj. biol krlitanje B^axfitlr(aB Ad. bombazna distilka l0Jd]Ientt(Jd adi adt 1. BrTrlar rmpl vezdlr snopc ra.2. oditi. poviScvati. BKycar pl pokusiti. Eaacr ft Vlah. BKVcHocr I okusnost BKa arrYBarbefl iablonizacija Bl(yfui adr doma BKaMeHeradl okamnel BaaB. Skripec. viteski. domislica luur.raraI vlaga.en B\pcro9yp9 impf. inxpf (o)kosteneti.polo2iti. sne.-cl|a adi okusen.nost I nem Brla'{xora I vlatnost BKlneu. 2.. rraBltcTllri(a Ducrruro&!6nB adi resnicoljuben BucTrlro/by6rBocr f resnicoljubnost BrlCYAeq.. 2. 2. delati Jeo po Karupu BKy. vihar. visnjevec (Zganje). pomiriti. v6nJr ( bogovi) BHI|Jn. gospodilr pl. vitesko. . gl.B^ar<qocT vla.|aAuKoD rrdi vl (liko! BKtrrcHo3eadr kriiem nog gl. l.ra 4di skupen B/raKmLvrstabrane.rF m presezek. prlprava za vezanJesnopov. dida . dastno nnrr. gl. cKpor{ B.. -e alj vi$ji I3trrna Pnrcl n/i"gl.\aBj pl asl. 2.virti./.ll g. vreteno.n . | | r i ( . JaBaq Bj^BHe pf zajahati. okoreti vraoaloc DKocreH!tsarle r? kostenitev. 2. pomagati komu na konja.ugati. Pl llvi BlICTI|rnfiOCT/ resnlcnost BIdcT''JlrJ('a ad! defi resda. jahad.llt. zelo hilcr'(c p ilc t z a k o n ja ) nfirt Dl lal .BAaAeJaqKJr d. potruditi se Blaca|ra. BKyCHO -ce: nav. pustiti pri miru. 2.HaA . BKlTtrrocTI skupnost ribiika mreia. . snetni meteZ. JaBa BjaBaHrqa adr jahaje na konju Bi^Ba l jezdec. voslavni lkol' gl.irtr t\. zaloiiti: II.'r.I I BTICTTIHIIT aKarlzrllell BKA AI|C|IOCT ol t i I I I I t I t I I I Drlcrl|nur adi resniten. I l v BRorratnr f otrpniti. hkrati.r(IIa adi vla. fig okus. -ce: propasti.\aIIIi ( ce.i ptece: \laten. z(a)vijati. B^. 4. otrde.a J bot visnja (drevo in sad) BriluHoB adi visnjev DrlurroBKa I 1. vi. gospo&.li Dar-c. n[ro( rra BpeAHocTapresezna vrednost E'''li[Trr itupl gl.2. vltalcn anraMriH . vzletavati R'dnt'd. -tlr lr vl. obdutek nost za lcpo DKa alur (ce) pl modclirati. vitel. [^it^r. ._ irrr'l vt.p"I"og. (ce) slacaar impl fam }rileti. t rrrrrcr. lxopexl'na ce . vlarlrrvirur netr BAaAelcrlffr lll. 2. umo. 2. -ce: zvijati sc BHTxaB .taAejaqm vladar. BlaAcaT i?tl)J l. moeiti. Duruar impl d\ti9ati. l|rtlllk.a. \tfti'lec. My Apr(n B^ara BRopeHsroca I vkoreninjenost zrvr od stare masti axolteHv ce. BrrTtrOr @dj \iteki F'Lt'td^ cHara vitko telo B(ra^eH. Ol tr vl l d r k:! D'dpcrLr pl prekriiati..J\Fnl i.raIIeTOCAOtrplost B ^ a A c e r r . liy dt|ttr lKorra.errYDa Ce B. obe. upc gibati. prebiBKaMeHerocr f okamnelost valec VIaSke v Romuniii BKAMeH{pl Okamneti B. pr.. .| m zapravljfuec Dlrocr I vitkost B'rrpfilda | 1. \itrina. meteaen nrrxpolorr adj isker.alTKyoq.laBqe.. B. izgubiti se. Ha BJacaHa v naglici DJacrIe (ce). steklena omara. DLot Krtzatr vati.lc L v | ' ( l . B^aAee. -T rf n7 7.cr. izloZba Buurruua f 1. okus spusdenodeblo. poDKarrarlTa. (ce) BJacHar pf lam pohiteti ljVHa. p<> B]tarKrl.ro a vrtlnec wropor adj vitorog (vol) Dllr.?f navzkri_Z. iiba Br IIIoK. nasititi se BJa oDr (ce) pl rezati (se\.

R^eBa (ce) DAnJae. D^eroa HaJIlocAeBo KVKaTanaposleo so se vse lili. za B erHr4a f vstopnica B eK m l. D^eAeHar pt z'amtzniti. branati njiEAaqsAo 1. OA Apyroro usaer'lBa pn enem ulesu noter. naravnost 2. planiti. v. BAeBaar (AoBep6a q c . potikanje BAeqKO. lasek B^arurecr adi 1. zavladevati. My a^c3c IloA Ko)Ka prislinil se mu Je.slili scj rrac:rc co6ara sl{)l)il i(. I t lll v .ce eae B^eqe.B^ear pl vliti. je poslab$alo. Drre3 rrrfillurt( vslol Ircpovcdan r [^c:ro. My aaerru nar. v led .46nBoca I vlatlo). r'aaBrt|fi)1r (iirIlnv||i vlx)d.lleSOBIp l?. ledeneti -cc: liDAee. .l||||. 2. imeti pre stora.II. BAOIIllABe B^aka o n drda (za spravilo lesa) Brarap m ribid.lle adt v ooraz. zalediti.rJae Bp3 3AItaBJeTOVpllva na zoravie BAEJaeEer? rplivanje B/rlljarme. vrrlo||nln$. 2. DAcroBao 6cA. lerl 2. DpeMelo vreme se bo skva- alewtmpa m predrznet.cli nost B^ncro&V6ne a vlado)cljnosl./racroAlrrr€4. iti v. EAorloBrrtn vloga (denarmen na).lrr() t(. B estIa Br-r3a vstopna Yi. nik BAacao. zamrzovati. zovati. rLesramnez D^eqIIrl autEo tu lenuh.vleti se. kosmatosr Blargeriqe. trud. B^qe Eo cl^a stopil jc v veljavo. Blera Bo aaoEH (ce). -rrra adi Wliven B^sjare^|rccr I vplivnost B |.. prispevek BAerm. kosmat B^als{rBocr I dlakavost.lo||. He Ma B^eryBa BO rAaBaTa (BO !A{OT) ne gre mi v glavo: He rlt BAer!'Ba TOaBOpaOOTa ll nlc mar. lastnina raacr. predivo. r. lasat.re. BLeRo ^dv z le]|e uaerynaar irnpl L ueryra.l L vhod. Blr. -ce: tl 5e D. E^acHtrrrrr8oz lastnistvo.B^enar pt vlepiti. grebenati volno.Eur l'1 pooblastilec. vlatiti se B^eqKat6e r?-ce: zavladevanie: vladenje. BArlaar impf vpuvari. lasat. gl.uqtx m obla:jl. brezdelnez BrerrKa t copata Bireqraa. pri drugem ven B erlBar6€ r vstopanje.{soca (ce) pf z brado zarasti l^axnoclra (cel irupf z br^do zara!6ati alrac.D oEyDa (ce). vlaknat. E^eaeu 6r-r er vstopnica. mikanje.. "qII (1) tfl lastnik Bnacrrnt. B^aqar impf tes^ti.DAor. prilepiti. vstopen. grebenati (volno) DAacsFr. raacra f oblast plemi(. rih. kodelia ! acdr6e /. prilepljati B^orqlaq fl 'Jlagalec. Dlreqrcaar impl vleti.) impl I. vstop BAeAeSZ. prileteti. vladilec (stroj). v s c l i t i s c . na levi.. v Ied niti.sloveruldilovsr I I I I I I I I I i . gand. grebenanje (volie) B^acecr 4di lasat tr acg. drda: 2. II. -ce: se odeti. {Ea adj oblasten. vlagaB^era. 2. vlaknat. 2.rlra Bnlrjalllle Bp3 qero ima vpliv nanJ. (ce) B^ourar pl co6araplanil je v sobo poslabsati_(se). 'ce: izlivati se. zal+ raornu.sprcmezmrzniti.upraviden E AsmAaBeg. vstopiti. poirebuhusa r impt slabSati(se) u. kosmat D^aKttEtrrrre avgm od BLaKtlo fl debela. ke ce saoillrl dce: . vdreti.leqllno a tu predtzn&. 2. poledeneti raeAenlTa impl na ledu hlozmr: diti.Sajaka. uy. 2. grablje '2 BAaruKs adi vlalki. B €e Be(e Ha Da6ora kondno si je na5el deio DAe3eH. 3 . B acar impf mikpti. vle'i. iti v. -3sa 4dj vhoden. ras:rorrt .t() tcrave imam z r. nesramnez I I t t morovrurrse ruo D^eqeluKvM ady Do vseh Sti.t|Ja n qpliv. nemalnez. poobhaeevalec B. Romunija B eBa. nosad tezkih bre. plaziti se. 4r m las.|rrnaerrca podasnel rz D^oE!tsalre n poslabsanje t Mokodoruiko. -qrr (2) m bteztokavnik iz grobega sukna . lO oA eAEOTOlCO B eryBa. vlivati (zaupanje itd). vladohlepje B^aqap rt desalec (volne) saa. IIlIl Ilo^ot(oaTa slanle se mu (pri)vladiti. mogoden.'? rqtaBII oA BAaKHo Dvuo iz muhe dela slona rA:a. zavladevati. . ribigka mreil EAeKaq rfl 1. v sobo.rapKaI desalka (volnc) B aqapHuqa f aesalnica (zl votno) B^aqrl. ki lovi z >vlakom< B^a$raD 4dj 1. ||/1c3c Bo roAaIIa pfi$cl ic v lcta. r?r('J||r p/ l. brana.rox6ata zamisli sc v moj polozaj.molna dlaka B^axso 1 las.EAAKAAO 64 Dncc 65 n^{J. E or(aa pl vloiiti (depiti. B^aB B^auKo (PoMansja) n fam Vlaska. E^etrltsaarimpt eleF E^or(!tsarDe n vlaganje ljati. ugovor) (unaKaErqa) primazal B^ox!tsa. z a rro lx. nlc3rr Mn Bo rro.B. zemB^aere^rirr m ^rh ljilki gospod B^acreamicrq 4di plemiSki D^acre/urcrro a plemi3ko pc seswo aaacreg. TpecKa ce B eBa Do BapAap Treska se izliva v Vardar na levo. vlakuo. omr*a n tlem od B arGo dladica. vstopati.. B^eqar impl I.BdrJaaM. dlaka. (ce) B^oEy. ce saom rroA Blr{aHrre Je poal vplrvom &rnjare eI|. DlorK!tsa \ impf eAEa_ mu Jo Je vlagati D^er!tsa. !^eraar pl I. lenuh B^eslTa I zoot plazilec &tlra (ce) impl gl. 2 .

. BoBleKvDaar ifi tf pozornos!.u nem. BnlrtrIts-a^T. od r-. B -cpeAa t'|'cir tt()cf rncsto v provucr v sreoo. vriniti nagovarJan. potomec. DoEqtrLa 1'' BOAeH[qap m mlinar . 2. gl. (prostor. nacrn. -AI|a 4dj vodikov 6OM6a vodikova EoAOpOAHa Zen bomba BOAeH.ilrPt !. {cet preucevau BoD^eKVBa. vnolaii.. poroden biti. sugenran pl vstaviti. vLoztrrl 2. lmport rsl'Oe-n. BoBrl[rra . pntegnrll palzrJrv ren. BoA[..1. caMo n vcraTa tie Moxe voda vse DOA. soAara ce Mue.^oB''. pr'€videD. namakati DoBpe (ce). pot. modvircn zapravlj_ati das.? vodopivcc vec DOAOpaMeH. vlagall. on je dlovek v letih pogrezniti (Pogrezati) -cc: misli itd. vloga (vpladilo).. vodBoAeHu.n vok.1. stanje rtn. vnuKov i. vla. nn!'6eiocr I zaljubljenost Bf{!'ltrrre Ha AeAtreB potomci ce.e. DoAeHar impf motiti.3. razvodjc oAIr uo BoAara pritrjevati BOAOseMet|. v letosnjem juniju.ldi vstavljen. p.BoBA€qar pl potegni t| v.BoAlecr ddi voddn HVBaKn nr vooa. prvi biti. tc oqnolrla uvoz..n(Ir adi mlinski aetai 2. v vstlrvllatl.2. -uor Pt+m l. Brp-nola cropeH ali xJ-rAx cMerKa! radunaj s tem! ja BoAaM cecrpa. (ce) DoBpar pl 1.r. stvo vlatiti. spostovanje BoDAerre.!.. . Bo MAa2. MV njeBa BOAa CTOpeH moKer OO gova seslra mt Je zena koZe. zam_ vlatiti v. sc (v .. Maru goAa Bo aBaH BOAOBpltqOrr. vagon. komu.'r lDr. uvatati. vdeti. 2. praep-. DMefltar DEyrtrl|Ea. . mlindek (za kavo. \oditi. opazovati. BMenrwaar im pl _' 8'o..r(e. vperlatr stvo desa) DoB[pa (ce) impf od. vloga. Eofe I voda. 2. uelceva liu b i t i s c n. IIa eBa BoAa IIa rvia lr'at (lv(. fled EoAocroj rrr stanje vode BOAEaOO eCTVOOeruCa aoAcrEo z l vodenje."tq tn vodomet AeH rrar tgdna. nlin na vodo. lit \ago. IOAOBE m l. n dem od nourra uska. Bc vodno prostranstvo. BH!"trtr6a Vnudek '? BrryqKa I gl. {H n vnuk. :. vodovja. so toAoBpItK. prispevek.v mladosti. od aHVK nMclllara pe.DoBeAlBa. Dazltlvost ce B^Y[r larlara rana se mu srirc . skrBoAa. BoA!p^[B adi voddn . . onyra vnukinja $Mcr'[or . BoAertrt. Bolww umije.reuulla Erf!!trr. prenikati (v bi.lBa. prebiti se. Mv BOAOA€AII 4O / r'rzv(xlrh n. Irrdcrcllc: rp. fant v zapor't) urylrara ' Skopju. nape. impf 'o!. rl<rrrta. tig beti za.lrtrr oBaa roAuHa tr|arpolrt|ri]cr / l. uliro4eruwca I nlindek ca BoA. lrrdcp namesto. BoAar iftpt 1. BoBpe lrtrlMaDa.BoAoaprcK v0tlrrl vr'llrrrt Ta delati komu tezave. oaes lftorpcurcf r. spremljevalec BoAeH. ToJ e Bo roAlrFtrt lroBeK vlagati.(tvlli(. vtihotapiti se roAet|ata I 1. Eo cDeAa oD sredah. sredo.) pf uvesti. uvozrtl. I !placlto liu b l i e n e c Dn!x.EOAeH4sapKa m[nanca J BOAeHrsapoBd4] [ulnarjev iek BoAeg{eapcKr adj _tr inarski BoBse (od BoruKa).Jlla adi poze . 3. rle. Bt4rlrar pf llctt.-Jryr . BeaM Bo Cl(ofiie Zivim v 'ao 2.rIIn adt rrurnsKr BOAeHrrreH.pt.BoAopoAen.?. {lrr . vlatcn kri|j MaTHa BOAa noarrrr v KalrxlAotrprr. ce D]!ny6!raar rrryr<a f vnl'kinja Brrlr(oB a4. rrBRa BoAa hrna' BoAorueq. MY Ja MaT[ BOAa./ zaljubljati se i BH!"Ie.trrfcclTa .cc.t^ Bo BHaAocra. notri. MY BHhMareaHoctr f pozornost. re^x Stejem te med prijatevDcsll. vledi v. vriDtrlqKo ..amfibija '' soAeHHIanapeljuje vodo na m BOAOnaA Slap tuj Elin. Bo .EoAoBparnl razvodjc Aa plitev dlovek.r"y6ysa ce. poper itd).ljava aoAlr. le grdega jezika ne.januar ro a BoAa sama voda (slaba jed). -t|!lro aali notranii ceRoj_AeHlsak dan sem lel rtrorporrrlflIu / notranjost v gozo.rcrrrr. pOvOdcC pl pravoslavni sv. EHl|Mare^err. vrltrlcrri stavck vorrlr. 2. loi \Od. MaAa Eo. dem od Bo3 vlakec. impl prenikniti. trije kralji. 19. Me- I I I I I I I 2.Isa v tilini: uvcl lllvlll-uvcllavllall Te opoJaM Bo MorrTe IrpHJarff. rrorri!. pritegliltflMalll|e '1 vatr manje. za. vpltvatr tMclt|yDa. potegnjtiskozi.BoAecr adi vod6n .smer. rwrxrrtlaa pf.ArfEor Adi vodet: s@ D{raoclroK. xltlrrarDc arlv l..BHoc.loDeAar vperJau nmxrr. 2. go crrea-ara oreteklo rr(!ap. . elektr vod.aa'r uvaJan.. KpBra BoAa He cra. vod.l' tralTrr ce 66 EOaAelre toBpe 67 DoAyprB B^Vflr ce Pl ognojiti se. rmpl trio^prr. i m pf I i t vlorltl. npa3ua BoAenHqablebetac BoDse (od Bo3). Bo ir. 4. vrtvatl ' cas. znotraj. -Mqn Zivka.e(Y!. petjati. cc't(. notranjost. Podenjati rr nesnusel.ry6a ce zaljubljen.rror adj moker.I|AO UZda.DOAOpOA lodik BOAOpoArl xnc^opoA vodik in kisik nik.. D{raeAe. ce D'Ib\6ar PI zaD/by6r. -MHa AQl VOoOI-rlBOAapr/r raznalalec vode ven aoAapKa f vodonosnica n ao+as m L voditelj. BaErllalaaT imqf biti pazljiv.r/.

qq r?rvojak DoJrumaK m lam vojaiEinz EoJr|sKyBa iapl biti v vojski. taz-ce:.:rr|yrErorr / ncjcvulja.n voznik.3tru. sluZiti vojaidino (rok) aolu. povis(€v)ati. Bo3ap Bo3arrKu 4di voznilki EosoJAa .mra adl zraden EogpVur. izrd lzdrz(ev)ati se ( iedi.B{rAe. Eoaqu 4dj Yoldji T I I I I I I I I I I I I t . 2.-impf 1.j in adr vojaski.Nr vznemrnll-vznemlrlati.p.Dofe 68 lloSMo.^n.DOAeF.adj zdfieni zaqrzan.l razburjenje. te vornl vlel( Eo3arunrqa I debrid za DrenaSanje iII stiskanje groidja Dos p m voznLK ao3apHHa I voznina Boiaq . fl [arHrrqKt{. brzi vlakj ea6p3aH.rtati se (kaienja). pijade). -IIor adl volovji ( p!!a nosrrcMrrprr ce). volek .sAlxon^oDeq. oelo I Do3rluueHocr I vzviSenost roraon<x. Be vzorgnr . uDretl se F'ose't.r za govedo. nasta(ja)ti. (rg(rt(+( ltlti. oojnr BO3.Ior'orl. nikoli. . odj . ir?t'l vrniti. impl naloziti-nalagati (dotznost. ulnlrJen Bo3Afrx<AnBocrf zdrtnosti zadrzanost Do3Alrrc!tsa (ce\ impf zd. razburiti-razburiati..ur n volkost6 dina (kjer se volkovi zbirajo) BOAne.Bo3 pospeseni.noioe4lna pf .'.rxy!.a. BOAOBA m l. ta<lrian Eo3Apxaurocr I zadrzanost. vodovje Boe$ro adp obeoem. vzdlgovatj.itnpf nalagati (doliDo3BrueH adl vzviSen nosr.-ce: poviSati aosuotiteu. bo''r JevmK B<t\rrcrr. BosaT impf t()ziti. '. DOAtrrban aLern od. (povzOrgovatl) se moZet Boie pl od BoAa vode. velidatipovelidevati.lcll roJ[cMrfDclocr / vznemirje. zbuditi (dustva) j Bo36yAArB ad. n lzdrZevanje DOsAl'( n ZraK Eo3AlxonAoDeH. !"znemrJenost B@6y-AyDa. v letih Bo3paq f starostna doba pt.vzdiirovari' Do3Ar@Ka I vzdih Do:tApxa[ adi vzdti.t I i ao3AlaHe. n BosAeJcTaltsai mpt v pliv. 2. rxlst Bo eB. impl uzd. 2. vzdigovati se -ce: ros^ara. BO3OBU Vlak.''oa6y. ttt lliks nr. rce: vznemiriati se. Bo3lec!ts4 danje samega sebe.fl (ccl pl. AOAq{r6a n defi od BoAKvoldid Bol. ro:lmtrysa ce pf. neumneZ BoAaH r??kmilo. Boau. borec. vokal BoKa. -rna Adj pesn pfost. . (o)brzdati sej zadri(ev)ati se. impf Bo3Bururf. dclovnni(. motnost. ZOO| VOI.'cei zelo rad povisevatise-prevzeti se BO K. vznikniti-vznikati r{xroBofa /n vlakovodja Bo3paceH. jaae pl scu.hle. "xB adj mogot. BGBpaka p/. (zgraff toll) llc norrrcMftpctr. Do3uer.impf vznenlrjatl.otDiski. rce: spun.l'ilecl adi volnat. Ce Bo3AprxaT pl. -rro.znemrrJenJe D. svoboda loaoDap ft govedar. buriti se.oT adj vojasKr. !o.Rctr rr rrtaot ||t tt't 69 vodja rojlsa._-i^I'r ft fii g). co Eo^ja z veseljem. 2. {tla adi prileten. svobodeu vrncmirjati ( se) Eoaja. BO^qI| tn VOlk. po vojalko rojcra I vojska. -3'I'a odi vozen rorne4e. oporekati Do3AeJcrBo vpliv. roraox<pa pf .ihniti.. nerrrrftrvolltrl vo DolMvrrr {o. 3ornro BosseceFreft vnebohod (prazMy e Ha Bonxor Ae6eA Bpanik) ror? pomagaj si saml. na. goveji pasnik BoacKn adi volovski BOAIMeH n prostomrna. umirjenost. -Bu'd m letalec Do3Alxon^oBcrDo n letalstvo aor4glen. KOra 6eure BoaKor rqqe ko je bil lolk pes. impt '. vo. qelo I povzdignitipovzdigovati. rri.rr)).. l. ad. vradati (ushl.r m samoglasnik. Bo3Brrrtrlltsa pf.rrfB . (po)3a 6aBEo! vozi podasi! peljatr navzgor. voJn!.tzJre- BoJcKoBoAeq. Bo3atr8trvna . crap Bo K izkulen llovek BO Ha f Volna BO HeH Adi volnen so. oje vzdigniti.teuftn. volja. aojisaar skovati se Do^trelu<rl vojskG Bo3Dpam. biti zadrzan DoaAprqtsarie.ospo{vaa preroditi-preraiati Dotm vojidak. 6D3([) Bo3 .reH adi iamoglasniski. vojna DOAKOT ClT. vozilo. impf vznemiriti. \. rnpl ao3fiece. razoLrrjau. u pf Bo"'Jrr.Bo3eA. zgroziti. mzbvljiv Bo36VA^Haocr I razburljivost. zbuiati tustva 2. lumen DOAtrapnE<.a spunrati. a\a od.e. vzdrinost BO3Aprq Ce. .a impl t|. -Aur tt inpl voj- BOKa. roBapeH .A j bojevniski ad. gl. . volnast Bo rrocr I pes? prostost. obvlad(ov)ati se Dos. volar (pastir) Bo^oDapHurq g u l. vzneadj mlrten Eo36yAerDcrI razburienost it. a/. DoeseE. hkrati: gl. Bo1' volid. vaqon. borbenost uojr|a I vojna BoJInft.'9. vokalen EOA.ffiy{A.van uporu. Bo3q^o fl 1. bnpl !o3po+tn. oboroiene sile. obvlap/.|:rMotarrix'r / l. povzdigniti-povzdigowti.o36UAeH razburjen. pG Zelja. +.Apr. ao Jr I l. HaeAno Bo€rJ. volja. ugovarjati. /rrrrl l|prctl (uplrati) se. A OBIIITE HA 6poj volk sit in koza cela. izzvati. drzati se ob strani.vozel K tatr se.i letalski Bo. fig topoglavec. troFrcrDettocr f bojevitost. volan ||l .

sem in tja vihrati. impl vprcti-vprcttfll | ( s( ) BrDeAe (cc). gl.r| ao l.rKn. sploh roopyrctf. qpBeH rocon pedatni vosek aocorap n voskar. rdd[!!a in l Wis(ova)ti (se).. goJenKa rozevau se Boctrl{Ta|rocr vzgojenost f ctoveK EocrtaAa-Bocfla^eHtref. vrabdcvkil BpaB. DErIqe (ce). s|af . irnpl Wlesti-vpletati (se) Bdrrer(a (ce). dojemati.a I I I IOAIIII CE 70 aocnllra[ocT DOCIIIlraq 7l Bpan€ xfleqarlnD adi izrazit. .|I'Te. gl.BOCnOgralYDapl. sat (brez '1otrrl|Ire gl.8ovor' ) Bpa6e[. !o{]'''a Ya pf. impf vpi(ja)ti (se) BmrKa (ce).-JHa adi lavaden. . dji Bpa6 4a I vrabica. sovraznik: 3.zamisliatisi. impl navduSiti. zool voldjak (pesi Do^Ee6€H. -''/ot adi oboroiet\ rqrpyxeHrre t? oborozitev Eoopyr(eHocr f oborozenost DOCmf taI|HK. obujati od mrtvln BoctpeceHxe l1 vstajenje. razvnemati. petr.Iepfi.D*rlE. rmre (ce). rzlemen ror|ltrKorrcrst adi izvensolski Boo6FraeH. inpl lstali. impf oboroiitiobo. oAqoceH DocKpecepf gl. -Ja z vstaja. gl.lig Sibek. imtrt vosditi.ourrar impf voltiti.rHa 4di nezakonski. slavttl aoomla. 2. n. BocoKap z voldina. im DOCrrIrHeMa pf sprejemati za svoje. -qta adi voSden D(rcflrrrarl-D(rc[urtTaq m \:Lgujitelj DOCr[tlaJ€ Ka-DOCTUtT!tsarrK]a J vzgoj lrerJrca DOCtrOCtatI|.-s pesmijo podasnlr. Doc&rrlTa (ce) pl. tcti-zadcnjoti(p(. zu llrl. roawtyaa pf. impl zapeti komu.BpaBoa[ rn"vrsaj (nasa(l snopov za mlaccv.zgaj ati Bocrrrralurrre n vzgajalilde BocrfiTatrre a vzgoja voskom. upekati se (meso pn peKl. -qn rz darovnik Bos6paseE. uresniditi-uteleSe" vati. volkostetinai 2.oorElr'I pf posplositi. upreti se. Enm(yDa (ce) pt. voldica Djc. BnpoAyrlt (ci ) pf. 2. zalzetsocxrrflr (c€). Dpar.. namisIicnost roo6pa3[. zapis(ov)ati (se) Brrn ltsaEe fl !'prs(ovanJe.re. domisliavost.ra f pretkanost.1. impf utclcsiti. vstati. itnpl vzpostaviti-lzpostavlj ati. namerjarr mentr. obnoviti-obnavlj ati (prej!nJe stanJe. Dnaere (ce). (se). -n4r| .BoBMaTep[ireH. matemrcen trormaprneq.o^w ce impf kotiti voldidc DoopvxyDarle a oborozevaBoattrtr|a f volkulja.grI tu 1. gr. vedeZevati. -[II l?t-BocnrlraltlF ga-DocmrraHuqKa I gojenecEoopyxa (ce). mzburiti. mazati z D@m\ro adr splosno. 3. impl \. tn navousenle. iffipf razl'neti. vrag. . Dn^erxitsa (ce) pf. l|r|v|r|r. bot voldii bob. BocKpecHe BOCKpeCHe. migati. upor DOCrarrrK. rt@a (ce) pf .r zor)l vrlrl]cr' Bpa6cur(r adl vt alr Dpa6e. IZVrSten. prevzetnost.Tivati.'er. domislievati si roo4lue-an.oaaratinavdulevati. BpanoBu(-3n) nr l. impf l. svedar D(rcoKrrtB-BocoqeE. zvlJacnosr aparyro. pf. -Nr adi izreden. -q{ r?r vosek. hudit: 2. roruwrysa pf. velrl(a noc D(rcOK.?rpl z plcsti7rl)rr(l|lll (sc) (/(rv src('l' BnpolreM BnyruTrr cc. sve6ar. 4'''a adi zadeten. namiSljen. coa medu). Er@a (ce) pt.2.tanmzrta noo6pa3eH . urcsnidevati aorpoceH.(yDar. Eoo6pa3eH" 60acrr namiSljenbolnik looopa3eHocr f 1. domisliav: adi 2. soodpatynapl . BElepu[ia. l.. premetenec Bpar. {. I ulivecuslvKa Borrlrr. mrgoleti.BOCKpeCHlla pl. vtakniti impf t s e ) 'rriniti (ce) pf. zanos Boe&rt m navdusenje. v raol D@olrqaeHocrt navada roo6xqa[ ce pf v nattadct pnu Doo6pas6aI domisljija. ooo[Illrltr B{r^lrrfnlDe n 49gm lelik. impl vzgoj iti\. Ro't]J'la (ce) BorEra I us Dosftalt"Bornaa m. Bacla'nlaa pf. tisti.2.. Dtreqara(ce) pl vtisniti (se) . impf upedi se. impf zaplesti-zaplct^li ( se) ErlperHe (ce).f. I prevzetos!. Bere (ce).sveda. n vnetje. Dtrelrira ce pf. gomazeti. lEetje slepila Eoc[aaeHocT I v4)lamenelost Boar'. Iisjak. vstainik BOCrOpr. impf uganjati burke Bparria. Dnaeryaa (ce). -Jry rr nepartijec Do{peAeH. vmesavati rorra (ce) impt gL. DnpcnryBo (cc ) pl. razumevati loclpr|eM^rd adl doJemulv vJcla'Ie. obuditi od mrtvih-vstajati./. Doopyx<!tsa (ce. upirati se BOCra[Ee. impl navduSiti-ravduSevati r.. daren ro/r[e6lnuc. BorlrII lroldenica. bled BOCrOprrcHOCf navdulenost. Bocxra eture Ha &. darati. otarovati (se) so'. dozoeva. zamisliti. vstajati. gl. i. tnazau z vosKom Dorqrsuap tt voskar. -ql| m upomrK. ljiv. premikati D. Ha c^enoro qpeBo pljudni ca. DooAlureD!tsapf.. -3Il 3aHec aaco'''..o lnil oborozevalna tek- t I I I I I I I I I tonaorn. 3. inpf posta(ja)ti Zarek (o moki) pf. tnpJ 1. 2.npl spustil l-spul('ulI rc.o.impt na'. rraTopeBap Bo Boopyvolk xoarrjat(. BocneBa pf. DparKaar impl l. velidasten BnelraroK. izvenzakonski qs adj iz. razburjati Eoc[ee. -uI| tn vus lneqe ce. . preprii.rJa adj tarobcn. vtikati. i.

Lreteno: 2. obdobje.?. irKZUTSCe govs{i pfomet rparn^o a l. Dparoar nx vrat.rl l. stepromet: 4. Intpl spametovati (se). na. 2. vremenski DIreMeHqe n hip od Bpeue. obhod. lzrocrtFizrqdati nrle. terl tkalsko vra_ DpBe rula. smetana. hoia. 3. vrnirr. tok. nad.Ut uren. mlinski valj.. BpasyBa pf. I.^Dprar impf l.aEe a vrnitev lec. hod. vretica Dps m vozel. trpeMeuea.&a I kratka bolezen EpaTE. gornjem koncu. upaMar p/ dati v ok. ovraten rpBa. DlrecKqrrtr4a m.. D U t. -!'ena adj zatasen.BpBex rn l. 2. cviliti. okro- BEei . I kridanje.rKa. 2. ap6af bot\rba tztn()dnttI sc ) Ep6jaK. 3. peljati. t r . vreqno orlt Bp. impf oboDt|Mvuf. gl. /is vr_ . gl. Epax(a eq rpnni{'r r/rrl lllrrst. lig vrescatl rpea adj vrod. Bpat|r. zal datr. BparKaAKa BpaUOa I vedeievanje. gl.l drn Bpbyuka I vrbova Siba Dp. Dreklet .'r. -ry n gl. crrTe BpeA vst po vrstr DIr€Anf EpeAar ifipl veljati. ranpirr marr.nik lparl(]aq fl gl. daranje. po.leaHo BDeMe. prehod.0"""t irnpl r azgr aiati. lla apB r aBa apata.lrlca Epeue. 3eMe BDB zmarpacnc.re /r vredka. EpecHar pf zadreti se.kvi l. sibden. -qx rz vrbie.EpooBl|Ha vrbovina {les) ' I v . vitel Bpeka. earo!. vrvel BpeDalr rr? razgrajad. gt. Bpecxaar impf \piti. Ep6paar impl iaje" rp&|uMntr gl. javkati BIrecoK.BpzuFlxra n dem od lo-x(. -.Ntatfr adv (ro yApll) e4Harq aMa BpeAHalr (primazal rnu jo je) eno toaa pc steno EpeAlroqmta I vrednotnica rp.I. marrlrvost gcr npetra/ hrup.n/ iti.tel[r(' adi vrabtii neunnosti. KaKna e._rpSrqr pl l.3. za. za laaEa BpaTa vrata na cesto vrat mi je sedel. fig prodaja.p3 praep na.! "\* reH vrh Ljubotan. DpoMv0aer impt da_ rastr ( obrasaati) z vrbiem In lt v ( . z. rrsKanBo BIreMe gluha. aasgyen: 2.teg. aIreM[Ba n L tas. ao EpeMeryaerEe med. impf tt> Bpar(a{na I l. povradilo. BPB praep (vedno v zvezi z Kprur Bparor! izgini! Rora Ha) \. xaaBa cd Bo eAHa aErertavse mede v en koS Eperfufle. biti tev. v apecka. apaoeqvrabdek.r. Ep6oc1la pf. 3. Epa(e I vrata MH ce Rallu na qlavo. zavDru rpecrl*a. BpBqa xpar. iti.vrabid rgle. za5iljen. BpB'oA Dparrrre. ko. BpalIeBE. h i k o v a t i xlrffq(. proda_ strvar Jau se. Elr€l(I|qEra n dem vredka. graryt casi ry6eH.1 Epar<a Ka I vedezevalka mazae. EpBorrtqa I sDre_ tilo. nabrrati. imot gati. vrbovie DptMrr.uokviriati Bpo!tsa. Eez siavo EpareH.#. Irg blebetaC Dpa. hoditi.lurc{r -||||tul vranec ( trn BpBt DpBjDrr m L vrh. 4. 4. vresdati. ffllrtlutit t dem od npDKll. BpB ua r^Wocra yilek apa'r. vrsti.yoditi. rrEr adj od. lpaf. rpacr*yea jf. spsor 6v6. H. vrelCanie. _bleketati lo kozj). imaS kai denarcevi rpglerpaeig l dolgotrajnost. MH ceArr BD3 -BIteMe nlrK. vrodina. tara_ Epaxoa I vedetevanie nJe Bpa3yMh(ce). 2. na Ke-. pridobivati npuficcf 4d. oorgo rraJanJe. -Brra adi whunski oc BpaTavratca Epr!.. vi(ek. rrprBpeMeEocr lpeMeHcKu adi 1.a:y. Dpe(tr f vreda.€. Bpar \ra_ mj je zrasel Ien. 4. [ptBpeMer'r BIr€MeHocr f zadasnost. obtok. 2. oA rrr a konica noia. Elrecu!tsaar irn pl vresaati. potka I Epa. HeMaBparKa zgubljena v oDtoku (denar).nodj D. nputu vrvrca $p|'u^||cc t. rogovilei rpraa / bol$dava lcnska apr^ecr a. grdav. _2. vreme.e. 2. IIMAUI Atl CA BDCMEHIIC? tT.l ttI $. 2. J.Taa .rpl dcbclo gledati.ArrcrEJa I pridnost. zateza BpeKa. doba. v denar iti Epa*a (ce) inpl vrutati (se\ apBnqo stezica. izdelovalec vreten: 2. Bp3y- I I I I I I I I I I I I I I . si^nTiiil u. spxtrtwra n deit apBeE. l|0l( v lr lI l Bp6oca. lpott telovadni dros vod.'qtr m yedezeva. vreiica Epe*a|rrle n e\Afi od BDeka velika vreda Blreky. lam cigan. iznad. krozenie: vrniti se -ce: rparq/lmure a zbiralilde. rpaelilpa (ce) BpatrIK|{adi vraiii. vpitje. vrel Bperrmta t pripeka.aparKaaeg Dpor4n !l'I^ar'l lp3 Ep.fAHo gram prihodpreK.e BpeMc rzguba easa. K O nr I ntca. mnozica sparwrc. BpecKoa BpereHap nr l. dobiti predoosi lTastl.' ft. tilnik..h. DIr€Raat impl meke_ tati. hodtBparro I 1. vretenar.. sop. gida.sprehunec.n wez.cx ro B44aM Bparor nisa lpB Ja3un Mr_r na koncu e l(olr ! JezrKa tmam. darov_ crrr. (c.. apecKoTHrua? kdo raKo vprle/ Bpecue. vrniti. vrasaati EpB t vrv. xfrnffJr|(n co nprtotxgar impf I t x t l. klatei Eperellecr adi vretenast BpereHo r? l. cviliti opecr<aao z kridad BlrecraHrqa I kritanie BpecKaq rfi kriiad BpecKm. BpeA ad9 po. v l l i l i s r . EparroBr . tutur r^aaa sedi mi na glavi.

vsuditi.oaar irzpf od BpcHesvrkati Bpcr. -uor adj 1.. nllr aPr-Iq.i& sral Je stran za stranio: rplrtttrra I vrodina. z.#:.ro. . r.. vezatica ttrrcKa. toaa). vrtavka: 2vnrJak.. kridanie tpl.y Bp4e KpBra mlad Je se. 2. lip BprrutaI vrh. Eprlar impl l. z. padavine Bpuen(lrr|B adj deZe'ten. Ep3!tsa. DceBa pl. DlrrtrolaxD(a m l. av rlerr nBo DpeMe dezevnb vteme RpoAe\Ladi prirojen.) Dce^eEa f vesolje. (omlselnez. _un Bpure. v pln Dpsa I glinast vd BpIlIa fta I mlatilnica . vrli(tck ourlast. cula. lrrcnrtcv znrokc oan. -ryr m vrelec Dcee. 2. strm."..yrtljiv. DPCKa Vqeafl svezeDi k]iuK zavrtek eev.Bp[cH!tsa pf gl. pl l. vezad (snopov) ap3!tsaq. HaQpAx Bp3 ||cRr -c€ Za[adrl se Je proti njcmu. Aai MrI -ce: Epc-ka! daj mi zvezo!-zleZi rJart mel tpt lBas n. .rJana desno. 2.. zacenjati.-ry z wisk. visiri: r. impl yli(va)ti. zadrzevarnie BUc^\B adi l. vrteti Hit'JiiluT" 0"1'to" i.""i#.a.cli -rcr adj vrci gl. lahkomiselnica vsftJau. Dpurrula . mtatltnica..T*' Pl ot\'akniti.()kc) spuuAqa I l. ovrat.i:i. "TX. kolut BprlJ a.qKa. rffi BpJonepEal??.rpureu rz drevcsni vrh BpruE. u. Dp39r pf z\ezatj. Dp3yBaar impl l..naror Bprlr Aecno Dot ia_ v.rpclrl. Dptrla r r?.G ii?ik. DpHedezuje (sneii) EpHex.DpcKa I L vrvica. op-av. i?.n* odPadnik' Kovlnast puklr)v z t)ck0: "' z. Hrie cMe earra rpcr mi (midva) smo (sva) rsun let.6fki (slovcsnosl zrt.(ce) podreti (se)pl porusrti (se) apxoaen. plesti.dol. gl. BpfrcKaa\ impt EI.nimpf greti. trtrltrrr rr..a f 1.uti z||. razsajati. lah_ BcaAFa. vozeli 2.. deZevati_ sneZitj. Bp^yBaar 3aDa3HU 6O. EpcEFlxa I vrstnica rpcnlna. 2.I vetrniak. vrtavka. BpecHC razsajajo naiezljive bolezni Dpre. zaroka rprqy_fu.'. r()A trDtrrrli Bptor aD adi vrtoglav r<or1rg v nrorclcrn vilrr(lrr rproraaaqa I vrtoglavica BcaArr. f nemarnica. zasnav_ vlak ima zvezo.2. rp4urna I vrtinec -ce: tplToK.??l. Epqraar impf l. BpHar itnpl pad.Bp3aaKa 74 tprer{a Dpae eruK& (stroj). ob- "Tffi"J. wenje.Hi?. nrhr(\cv..."lJ#. veiica m cober gospodar apruMlrttxa f nrt gl. vesolistvo Bce encklr adl I.req. l(lni(o.. zloba. lprKaar itupl l. 3. -qtr r?r vrstnik DpcHqa.ati (dei. Bpre^e.. BpecKa EpEcne.:f:l::l cTp... nestalen DprlrBntl(. -or n? dez. 3.)c..alfl aasa B prex r.\er(e^esdrrlrKa BpcKa zeleznizati. me_ zr tez Bp'|cKa.s|(tcpali.alflrqa no crpaar4a li#1. Epson m l.2. Ke ro cMeTaMeBp3 _cro MHapu knroro kilo bomo raeunali po sto di_ narJev rpsaaxa I vezalka (za ievlje) Bp3e. J. zool tresolaU _dcto.ica.tIa / l. vrieti.l vIIrlct. 2: ovi Havpa6or'ltc ul|r. kipet].r potreb-navihravost.zmeda Epura..2. pnvezati. svezeni. -rrF m l.nlma skuseni Bp^reT n l: kjpenje. n<ecru_ Ha. Cas Inlulvc.) BpEe.i. u ItrIUIVBaIUerurcMo Bp3 nuc_ Mg pisaril ji je pisrno za prsmom._DHa larhoven 4di Bp.. t l. slab:2. vre_ reno. EpTr|rotr r?? kamilica bot r. Bo3pacT. EprrcoK. zasajati.tqrcKaar impt slrkat| rle aTa pa6oTa naArra DDil MeHe vse delo je padlo riame. privezovati. mLrtili.hlodu itd. lp-rrrp(rvn.IrraT impf vrteti. 3. BpoAeHa cMoocT prjroJena napaka Itt Bptra rn pl hrustati EP3or aDKa I Zenska naglav. kravata.Irhtl rev.or rn strmina rBpcru(.famti. v rt ln c c . lxrlc<\lnc sk'ic. zavezovati.:". BD3aBMe06 stavili smo. BEH?Lqi:fla -tcaAar . e e-praalurcro? kjc sc zotralc I BpTaqKa/ pott. DcaAlTaar im p/ l. mlatid Epq. /ig vetrniak: ce Bpru KaKo BpTele[rKa obra_ ca se Kot vrtavka ElrreEt€ I l. hudobija. 3.motovilo.lvirlt lrr ra.o# jii3d3ff. ropeulTlIHa Bpytrm. spri rvr(a ooo.BpuJar imlt t|reti.zadrzevatise -ce: Dprr€rtrqa / l. vesoliski . 2. Epcra f starostna doba. -qrl rt L gll||||\t ull *#. ne. na!'piden Bp/rejl(.' "Jj. .elu€ I l. zgoae ncbo. hud.i. _HeMv e oA BpcTa nlsva enako stara Dpra:rrlltrTle r? zbiralisde. gl.&e-cer greti se apt*.i3. svetenj. vezanje rp3y. na ruta zveza.1eCaU eHcK{ Dpre. 2. ir-r ro sDga ^or n rpn re dobro si ie zaodm_ lce nlNrrrra f l. direndai.Berl gneda. graa (na deski. sKa zveza: Bo3ot IIMa BDCXa t. r ativka: 2.Bpurxne^. strntrna np^o|lrfr ddi stru np^\a ilnpf divjati. 6€ Bpcr€ brez -meie. t rs a _ nJc. 2 . qrrenoal. (v/seJatl(strah itd.Tsj"r -cc: z kor. gospodariti (qos. zavezatr. vrisd. Epru|tlla / plcv:l se."?::. Kai ou. sncg.

.?rpl l. BTacaa/|voeHuullTe lubenice so dozorele: r'lu Dracaa rgj oa raa pa6ora! ta mi je ravno pravi! Bracatr pt od BTaca l. tte cI{ BTacan 3a BCA$na (poleti). Voretl. . od presenecenjazardeti Drnrsa. ByJsoEEr rr?uiec rvj.. arop.cSi?pl prinasati de oer Dndetek typpe adt dvojno. ce nuacar zf l. dorasdaii DTDpA. \dir^ti-v KaJ. ayAB€-Byrlrs Ja cBprul pa6o'raTa za silo ie oDravil delo. Drepaarpt l. impf vtisnitivtiskovati trl<ae.str) ByJEa I ujna DyJHETadj ujnin Eyjqe.2. matcrin DI:tI 77 impf dobro prisluhDitiposluSati. tmprlor adj num dru$ Dravostaven aropaK. 4. 2. 3.pt--pripogiDau se (oc starc. Brprrwa ce pf . v resnici. dozc reti. 'ce: I I I t I I I I t I I I I t . vdreti v kaj. 3.[tr. ro Braca l-I ro EpeBraca dohitel ga je in prehitel. vplesti-vpletati pf. araclBaar i.iai v spanju.uDostevati rrose . naseliti. ce ETllTImr tf 1. dohiteti.zadet od strele arp€'Jtrr'. otrditiotrdevati Brepa. . . Draca 3a. med spanJem sctpwra adt v stran. arpeErUg pf . impl (. zmtiien'. zrel: 2. ECAltI!tsa Ce l' o1L"uurtutu"-' svacYu) adv Dqepaadr vderaj BrryAonoAeHocrosuplost. ry4ooca ce I skljuditi s€ (od starosti ) ayAlocYBa ce in. _rro-HyDa impf (ultonru (ruor t!9) Z. 2...ar(za)kaditi se Ka. pqganjaj! seganjati. dospeti. ETrpAfiitsa pt. . priti.roB. domade Zivali dce: vseliti se. DIZU tr Kam (ce) od BToDaK dveletno trebe ali tele BmpqqeH. plamtr Br!?E!tsa ce impl 1.Maxet6e godna-je za moztlev. tako tako . dohitevati. BlopHqHo 3llaqer6e onrgoten pornen Broplnd( ftt torek troPEseH. rroH€. Dfl<ahra pf. BTacaar pl l. ETop trar adr dfugid ETpeHlreE nepremiden. oe Daypar pl bogato oDrootrl rrlT'l|e ce. orugovrsten rroptrar.. cert(1'vesoljen. DuIIrJar pl vsiti v kaj paa na6ora tej stvari nisi Blac!tsa. -rior adi uitet Byr!t'. dozorevati: 4. zgroziti se: 2. naseliti se DTopase.oErIEm ujec. metatr se.ByA3oc!ts8 ce EyJno ryJKo. edv v troje.impf rresclll-rresKalt (streta ) Erpra ce. (pri)teii v kaj BTyprr ce. r'rrcE!tsa pl. deJansKo maca. -qrra adi drugoten. pognati. prihajati. -Ce: rrepyga.ma adi torkov DropocretreH adi drugostopen j. impf (v)tkati. na dvoje. ostrmeti. srep (pogled) BTIrerr. BTacaBMe Bqe pa prispeli smo vderaj. orepwait npf l. irul strditistrjevati (se).. zaI cuoenost nuacrr ce. od strant Dcluuroca adr. 2. -qr! . DTopa{d6a t? den Ce. vreai se.. troino lupsrl ce pl zaraed " BqaAr. zrasti. se(unqaren. DlraAltsa pI. ayjseBqu m uiec Byjqo. sl(r. 2.impf (pn)leteti.qt| fi tlo\ek. -ce: volrau kam Dflcre. ce pf sre-(Dropawr) tro poglecatr Brpeuqltsa (Drupaqira) ce tfi pl srepo gledati DrlreuIIeHnK.fl dveletni samec rceaa pl 1. 2. Bumaar itupf v{i]uati v KaJ Duqe.Ee (ce). navaljevatt BrypyDa. vseliti. Z.

2. racar impf gasiti) \oi Ila n. raleuo r!\re liubkovalrrotel no ime. drnec ra. gaziti. ^e6or ra3n KaKO Me. pf. teptati.aHTiipa pI. telesna straza ra. gl. boeat dlovek rai. I mi raoeH.-H nr poulidnik.eimpt nosljati.qx-raaemqa n. bodo hodili po tebi. racno ljentek-miljenka ocBeTeHue plinska lud. raAocr. pc. rre 6ep[ ral^e^ala adi indecl fam Ialosten. gl. tonovsdica oKrasltl raaer<en. -I'lI tu Zarg zastonikar. rednost. raAoBu fn \. ra ar impl ljubkovati. raAllHr(lr mrdes M rLsD adi Eablji'l raAoca (ce). impl fan otedi-otekati (rana) ra6ep. gala. a. merjenje raiaq rfl strelec raiavru adf strelski ra3. zoprta Zenska.gaJoa rajAa I dude (ljudsko glasbilo) raJ4aprz dudad. -[or adi rE\aien: ne.rr krevsad. rardral (gos) (cos) ra^nMarujac.^[{ . raprmr{?a I garnitura nezen rapoB6raI saje. gala predstava raprapa. zibati se. ma:avi fig pocasen. gnusen. 2. trak (na kroju) rajrarqEija. osluden mArr rrl ce impf iftpers gnusiti se ralmrra I deffi od ra!'.qapuqa I gospodinja rasep n dno (debrida. ra e6 n galeb. rrx vezanje otrooov. rtA.rKa hodi kakor medved raslnja f lan petrolej Iaj6a f l. gabrra6pouqa / gabrovapalica ra6pyflKa I gabrovavejica raDa3(E). Zen. raA$Ira. m 2. hc diti. kdor drozga grozdje ta3{a m L gospodar. lakaj m raDpaH vran. krokar rata adv Zarg brezpladno. otozen. pojemau racHer6en gasenje . plazilec.rapHrB6q rn garnizija. kat verjemo ta^e'igllrflftha fi dem ua MacRa plinska maska racrttrqa I gosenica racem|qaBadl gosenidav raceHnqeE. itensko. vleli se pri hoji.<Ea adi plinski. gl. ra3ar impt l. 2. -wr m arh jzdelovalec vrvic raxa. . popustljivost. ^)ielka: raAeH. raAoclBa (ce). nizkotnost raAoruja. raprapaar r'mpl grra aO m nri gl. rerepeAOTrrr raSrr KoKoInKrrTe telin r6sti kokosi.rtfam morda. Toj racg on vedri in obladi racne. poKA IUna rap$pq pl ]n impl garnirari. bozan'e. rarlerdto adit !'eZr\o. racHar irrpf ugasati. teptalec. ra6apAllcyla d. go. mHro. nazaj._::. He ra3ti ja apeBara!ne hodi po travi!. raceHa Bap ljendek gasenoapno ra^eerK. rntlo ra epda. racati..ra$epni? I drobno blago.eclslovesen. pogum raltaE rn vrvica. taKaaT impf gagati raj^e! nlc sKrol! rtcqel6e IT ra6apAtca. raleso iere mi.zaskrblien ralper m lam 1 vnemi. 2. 2.r|Ii n gabiovje. ce raqsaar imDf 1.oKoren rapdrKa f garara ra a odi ind.pepel ra^eH. neroda. vznak ra:rtr.taceE adi gaSen. . itupt fam (u)mazati. Jamel[r gata vecerja.te Jenem. parazit.dudar raj^e. rafaar iffipl streljati.4 1. meriti raiarEen streljanje. brod ta. raitaturtEe'1 plltvtna v reK. dobrika. lrg streiaj. Mn ra3u ua hodi mi v zelnik. raiie raEsa ce. 5pu m bot gabet m6pa(.. pocasne pf zagagati od ra eBr-rR ra eEo. taj\el&''rc. . zoor gacJl 2."Era adi gosenilji racH. aKo 6rrAeMMocr. racoafi z l. hohnjati. lltTo ro ta rr-El kaj ga razvajas! tarw6a. rit raza f med gazS Qa obreze'. ry^a6 golob graTr. gl.ptiaja kletka.oa^ l^ a rn -. plin. fig r\izkotndr'tl .rac. med delom rat$alo . skoz nos govoriti. -r(Ea adj ljubezniv.HeMa rara! ni zastonj I plata se rarargrja. ceKoj (e re ra3u te bol most. mcraKHe. . posadnje.A|ia 4d.m Lrh telesni varuh. 3.fi itnica. ljati.luf raHrp^ar ifipf nos. (za)svinjati (se) raAocr I grdobija.l _racav. rojlrrrba n fant sktb.aa. -@ 11.Meu.d. smod ra^6a I l. 2. potrpljenje. 2. raHs. kosara. rauvalatl. rana-EpeTcTaBat raE. soda) rrueql{If adr tatn l. rapAepd6a I garderoba garanrerrja faper( ft smrad po prismora^atrqe r defi gl. 3. parazit rafld. {a I galerija ra&. raq. te ro raau r'revra skupil jo bo.Arra 44. ryLafi. nesnaga raia. tladitelj. in impl g tanIala-Beqepa.. nesmrsel ra otr m galop.I I I I I I I I I I I I I I m6apArrca 78 raj^e raJaeaula nemir.{Ha adi galanten rap4a I garda.rzprrah usta IandHTeH. ----. 2. 2. dvotivka. zapuSten otrok brez nadzorsiva ra|nNr. rpuxa.

taronB 4di zgovoren r^aro^rtrIa f. r'lrrrrrr ixrrl poginjati. 3. rAaAHa 3eMla nepognoJelozemljitde.u (oru[Trr no. l.generalije (osebni podatKT. -rurr vedei. 3. ne npauaj rara eq. raaAlrasr impt stradati.rfir m arh mor]].lakomnost glavar. vo ditelj r^^r. 4.r^aAtra. raaAoca I stradei. ][. spodnje }]l^(E: fatn dolge hlade.|'ABa LraAoK. Da dvisnil ie nos. rqaaea raauJe l gl. Ma3E I Ce pnirize(mh)ti aeto aBnqa I dem od tLaDA:. raraieu._glarar. ej! jojl oj! (posebno nar pes) flis+ag adi 1. sploien reseparuBaqnja. izSittitlti. lai dva konca nd.BerEfra ru glavari arh vod. rn6r. recToBH poteza. glrva. debeloglar aBqe. sestrada*"##i . rerou m genij. 3rlanje blazina. sel r. -. rurcor itl pl Ias tratiti.'4x'' adtt na glavo.ialf.5.rxu f l)lczdcljc. 2. raraai impl vedefuevati. obeleniak raailu rc glavan. nevaren m6He.na. pdsto (Pri 6 Mak€donsko. -Nta qdj gerrerale\ glaven. 5. tipati fl{6ai m poroEljivec.r z general renep6reE. 3aAopnqa rn6e^ I poguba.cp[e na tes6e. izgubI it rli rfl|lco. pamet. voditelj.uraadj genialcn reHorliA m genocid. oomor![ak: ftisf udelezenec ioZisa Otomanske banke v itoluiu l9o3 reEd3a f nastanek. ru BnAoBvidel sem iih rn6a.\:t' Bara jaz to takole razumem r aBap m gLavar. 4. -r f alh lad. blczclclrxr Iivcti r^rBn I I. zalo obI ledenaienska retsAt r. pomor.AaToqu) {.zvlf.A'nl interi fam ohl. bresti (Po blatu. lakota rAaAeE. poglavar. r^aAla cMpr smrt od lakote: roi e rAaAHaroAI{Ha on je la-kotnik.slovebstlsloYar r||rrc. -MHa adj Vmtot(> I I I I I I I I I I I I I I . 2. gl. -rpI m 1. baiati: lis usibati -ra vedetevalec.tacoBlrT 80 IEEATII(A l||||o 8l IIAAIIA raco\wr Plinast. prazna potrata dasa. gl. noclavie. :E! m ltaK za sDodniice rlalLa. po obladiti. l. naliapan. ge' nezL renepi. .rr<af f am 1. glqvfca: 6. tivljcnjc. r aDtua (ce) pf.rep. ra6aar inpf l. strar danje 3a Koi IIDaBll na^uqa -r. velcum reln Jd^efl. druzinski danost. 9. ja. -wr f gimnazija rr. rAaAgJaf velika lakota.-oa r. -AHa adi laten|.ar odi glavat. lakornnik r^aDrrur€ tt argm od t. Vr rruryaarEe rcorpaotrla I zemljepis. lesen zamaiek glavobol.AHa adi pogu. obrod na dnu kadi. 2. fuesati. MeHe BaI@ MI'r ceqe r. rAaBr!4t6a r^aBa glivica n dem od rAaBoAoMeH. objekt v plur.6.r fu gratn g)^gol.uysa. ja pedalbarske skuPine raaD[ (ce). lahko obleaen ra*etrro. roPe AraBaral pokonci glavo!. gl. zbost t1. strmoglav rA.posmehljivec. r^aAar impf gladin.Iaro^oT vzell so mu Desedo r^aroaaur rz lil glagoljas. 2. hud pe r4tG Zerul. rAaAsa RoRourKa co corr!'Ba ladna kokoS o prosu sanJa rAaM. 2.rasa Ao nerlflrrr od glavc do petc. Ha r^aAso . o6omrr!tsaEe feHepa. Ma3sn. MY gori mu ce 3ajrrarr^e raRt-ITe pod petami rakH[K. MV ce. Fo€])bal 2. potrata Cns rr|rrcc. usanka raktD fl koconosi solob ra{<eiecradj kocorbg. buda ven.ro . m recr. My ceqe rlaBara bister ie. gladuh.. ra!m{sK.ar pl dotakniti se.raf everila fepnrauiul . lig zadeti. KpeHaAr^a.(o-krogla in oglata) glagolica(pisava) r^aA rn glad. . draiiti. dalija.:ai toln na rednem brodu rellltrflrja.. raz'roi. unidenje ru6e^eH. lig mlednozobec ratur pl spodnjice. govor. bijka.{asllua palica ima r all'. pravljica. (i)zguba '1" ".rr. gigant t''. lah raaro. tt6wpaar impl od ni6He flfi'dHr r11vetikan. crl 3eAe 6e*. vodi) reMnja. 10.gesta recrx(yarilra inrpl gestikuliratr tfi prcn od.). . racoBlrra ^di cocroj6a Plinasto stanje racoB{rafn Dttnovoo rara. gl. giz- retlepaqrlja.lasa nesredo si je nakopal. -i+al. pr(llnr(Lrtl. 'ce: gl. I georgina. naslov. lakoto trpeti halna uzda. botati.impi gaziti.nt+ar ifipf liapati.* n l.3.. ampa_K raraHKa t uganKa" rareD tn srrotna zaga rarxla I l. poglavar r.uur rz Nemec repMatractl*r nemsKr 44. 6. raaDo6oa{e.?osla. pcer lispati se flnuragnja. gl. -oBrta m lom lahko obleden dlovek.reoHr{jih (kratka oblika za dir. :rKa adi g)adek' radebela glava. {rja 'r preglavica men r^aBope3 m pretepad. -rM I rod. le. . r-v?rlrEa reDrr.t[r I generalizacija. TT{Y_naTaieul_ne vprasaj rrprna! veateza.a n-a r. (kolo)vodja. brus cg6ja rAaAgK. lig gol. qomoll. inrrl naie(ma)ti za delo. My ja cKrHaa r aBaTa ua TaTr(a ctl \zfezan ode.ar. generacua. nolto^eErle rggAaDuua gizdavka.ben. gl. geografija reoA€nja I geodezija reo orrja I geologija reoMerlruja I geometrija reopMHa. kolesu). debeloglav raaDarap tt vodnik. rerml. glagolit r. gl. nft beseda. .

cusa pf.. grai doEovec. biti obrnien.gla-or '?.|OTII IO dce: nje. pogled.refor.ozgali. onesnazevati. Drlr v sovrasrvu lxcu nocunell ll'otl slaolc. va. . blaten grozdni sladkor. impf (po)loSditi. ka. priprava. modvir' ororo iver v odesu ski.itna s'let raarul|oBmla I nezgorera cepanlca pf. bit 2.itas adi cmerav. prostor za gledalce. pogledi 2.2. 2. 2..'ela poglcdovati.|rcaa.ot drobnolist2. y6ar ac glasek Ba r erKa lep prizor r^arKocr I gladkost t^e^ m l. Pre. klada. snet. grdtn tzgotlor. fa'lr''ikoda. gledalec.e dobro raeAantrlre r 1.ri f t I I I r^ac slasek macu. 2. glog. raacoDrr.J. ples (kolo) brez glasbe. 2. drozganje. cTpyHHglasilke tAACeq ln.raaa!!at6e 82 r/rtr6 r. detl oo. gloginja (jagoda) r^wHlrrra I l.tn6aB 83 I I I I I I i I r aA!tsar6en stradanje raa3flra I losd. 2. nedist.glorrnKacrJa r^Utu4 impl zagluie\ati r^orex rn 1. oai -irz pl L gle. raaMnoca.reAair blato dat\ 2. bogovec raeAutrrre z gledisde.melodiden t r^ef.. neravnina. T Y. 3. prratr se. teptalec. oA rPH rayxAoBrfl 44.ror z deZja pod kap ia ravd. -v$ r'r zroe nik (tudi f€) raacor. nadzorovanje. 1. r acEu nllx[I. fig po mojem ne ka. muz glas. postrani. nekaliv v'mtoswt adj g.ftag adi modviren. sov| z. zmce prahu. sodrga. r^orKa Bo t. poleno (olgano). oKoro Me tAolIKa v rama I odesume zbada adt gunen.. r. odljuden kraj rAoleE.3. 2. stiskalec -biti v naPoto. 3.rtttpt posrajagluserr tl naglusen. izbirati. vter*a impl dem od r. ti. beli trn. . sel r^acEoroDopuFr.ran6.slab I![eqa o fl stiskatdica raorll. Iar AO rrte3Hlt SraDOUmen r^eKa.qn rn glasnik. naloZiti-tralagati r !Tqe. smeti. 2. 2.nor adj gluh. krdclo (vulrAore. stiskali8 Ce T. 2. opazovanje. (o)slabeti raac. rMeiraT impt dt. r. plevelna nji {Ha adi pleve]nat. globo blti.: 3.slabo videti za Ha r^ea na Dogled.*. raorsHr(a I 1. vedeZevalec. . raerra f prizor. MeHe V6aBo se Mrr ce r eAa ne vidim dobro. r/rucTn. gli.linast. gristi se. dt hal kov). t^ot! t m zool Elodatrec (za' !o rrpa3eli aM6aP r^Yulclt jec. raolrKa. misi ne hodijo vellcanje. l. negovan. rlreqaq tn mastilec. rdacaaT ttnpl \o|ltr. r r|608r| nr modvirje. paziti. fie gristi -Bttrun miS: (JA rAY-ce:. graffi. rlorar ir?Pl smetiti. plevel v iitu ia graSica. urejanje. 6gledi. r acaq t1 Youvec raacaqxn adi voliven r ace'C. rayxAoBtr. raamrocpa irzl l. vest. Kapnclozen 1406. glas. obz(i)sati faar&oca ce. rAo6lra pf . _rrlllear. raela. slavljenje. gl. gnecast r^acqe.emajlirati r^eseH. snoi delati. rMeqer6e z mesddnje.2. emalj.\eAaMre6e za zgled si mi. su). mis) Ire BleryBa v prazno nls() r^opxoxr<alllrja. +Ha adi g)aseni g)asoven. MoPe ruro rAG rr!tsee. oaito je. z modnim glasom. dajati glas. glasiti se. tteira m it f sklenina. speven. r o6oBE n odesna vot_ ralTalr ft grusec n r^!tsapqe. lig lladenje. rMeqn. oder v gledalildu rl^egart adj l. 2.tEa n aem oo. glota.KA. deievnik ral-Bo MecTo samoten. sli-ce: Sati se raacl| Ka f glasilka r.raclnrn. rayxAcBll rrrof. m 1. ravrrrDfia t l. r^ei rraMua t 1. 2. cs ro r^cAa *eoor Zivi brez skrbi. Sum.m adi l.trf m l. glotno zatIran]e iito je 'l(llTOBO ramro f 1. r orloBtt fi bot glog. FaKpuBo. stalilde rAeAHnl<. . skoz prste. .gletenj. imPt sl. Ao l^eAalte! na svi4enje!. motiti. r ef Ha 3a6or zobna sklenina rtefoca. (seme). oort. r^acje n l.I. -3rfu m gleienj. bot . oskrbovaSamO Sg. (o)stareti.r. glazura. 2. ce r eAa vidi se. odPadki. r eAa oA rlrlcor{o. zijaloi 2. frxcJe J t. 5. iracar ifipl 1. fie ueled r^aca. podasitvediti fl\eK B adi gnecav. zgledovati sc. tzre. lqm \eoezevanle raeAaq rzl 1. r. r eKiaaa impf na silo jesti. jokav. slista. zl' raorr[ra. Ha3 lpcrrr gledati zvilka. r wreq mrsKa globus r^vr(A. 1I. snetljiv posta(ja)ti (Zito). grcav -na r. . loSd. tz gnne r |rlleH ralts.ilo!'nat. 2.tr1l|6a oot nar/ao' lina ru regrat rao6a I denarna kazen. -rrlla sluSen globalen r^06rr. glasovati.rlrlrtreq. rairaB ddi ncumcn.rfaoueu adj glulonem . globa. uglasitev(glasbila) r^acen. r^YBrrlt16a n atnl o! r^o6vc m zemetjska krogla. rAltsurro& -. ljuden kraj _ muhav.Ra adl clen na' rAo6aAeH. raaMlIoclla ce pf. jac rc r. gl. tttt ttid. t/Lrclr!.J. 6a cn! samo za lkodo si! adi celoten. kultiviran raeAarse /r 1. dvorana. flteio. -. zvok. 4. lp n r r h n. 6. r^litsora' r^liloTtJa / glunosl .4. sporodilo. impf lrc (po)drneti.^oAar impf Elodati. raolrKaat (3a oKo) rarx6ea I impl rahlo zbadati (o odekoza glina. 4. . r^wo opo llrtos(I r.

2.toI. dutiti enus do roD€q<s. pltaal roa. fl 2.c|rt. goltati.MKa .r Sesa -ce: jasHK bot jel-enoi jezik rEaqura. lig tla. IO.ett od roA{HaK roArrrraureH.zetnrca roir. .to6. kr roBop_ rr1 govor. debel r@6a I gostija. ce or. pokvarjbn je. m^eMar impl 4. r I'd''jar impt g\iti UITO IIOCU CaaTOT He HOCrI ''. ra'ro.biekt): uloca f gnusoba. rasti: -cci 2.AIIU fuon. r:ol\erK m nrl zaroka se roAeHnK. MAIIATATA IOAI'HA rmAoca pf dobiti gnide prihodnje.oBop'' impl govoriti. roteAo govedo.ogaben aem oq foBeaap maceBe fl blatenje.. -tror adi sabliiv. niojar hnpl Errojiti lani je bilo vse bolj$e vek roAaua. tlaqpocra rogsa navadno letiti. roDetqa n dem od xpaca. -stenska vck. golidava. preceilen.. -goljava.2. -Drruor Mi jezen. tlBeAaprolEa n umazan. lidkati rc. vse 6i pozrl roArxra! sredno novo leto!. negnus. rejlllor a. Dre\. 3a flIaca! zoDmo! preproga _ ogabno! crana (ce cro. ograumazal. beseda. . nuraSdati.u|Irrtapqe. gnusiti.huatovati tAeB uB adi jezav. vrconezle A IOMHAUHABA B TO.azatj. Dareaje IEeB. rgJar itupt gojiti. 3i. ptidek golec (ge ofez pe4aJ r\o mErapell.ro eMear impf l. almanah. roAfirra(..KOt-roAe rEeDtr. fam arepor rtr roaora f nagota rc orEl. lig strmoglavo ro orlraA 4di z golimi prsmi ro cM. rqera{ flr poZeruh. nagota. uganttr. ra|tll. gol.' revez: 2. prosror (zaraz. porok. /lg bqhori se Dec rl'. mazanje. ves se ie toEeAapnm. krava. 3acTaHere IIo roIeMIiBa DG stavite se po velikosti adi Frecei 9elik. tig revsctna ro^ra. jezt?/i zarodenec-zarodenka nont ro4!tr. 2. -u[trior 4di letoSnji. t goljava. Kaj-roAe. rHrua I gnida EAHATA. redrti.pe^ roAusara nid ne vemo. nadutez ro-deMfrua. nezasnezen di vetra) marq rz l. qecrrfia Hbsa teruh je. Br-ICOROCBa rOAfiHa Drerrrere u Hlta vuxr velik DG stopno leto.ng. umazanec. sen. golidava ro^eMerl {/qll m fam imeaitna oseba. kai Ha rHl-rarr oT stopil ie na prinesedas trhlo desko. roAurtr fia sa Il^xIIAeHcKoro BocraBue obletnica Ilindenske vstaie roer.rEerar -impf ieziti. oSabnost. lig r ednozG roAeMo(. craTr.#aien ' maeMcrBo 1.3.tr Aa) L. rEeBoDu m jeza. ro pron od. roJ (on) sa (kratttMoMnrac gnusi se mi ka oblika za dir.rtrojoca. r'[nt adj gtil. preiiveti leto dni roAnruelt.r4a rn. gl. jese dlc pogocutr. lultiti. osramotil se jeara za zlvrno rnaceH. polftati. urac Mu e.prlsl{uten. rot€rrle.srolt KaKOrOAe. py6a'I. zool slrnar (wlt) rc.rlt|qe r. tam poZresno iesti. izbirden (v ieili) vonca. rHacar impf roDeAcKu adi goveji blatiti. ro^ar impt 1.ao veka. mera. . -aqH n enoleten otrok. pre I I I I I I I I I I I I I I .dj iejen.noAoMpa:r[qa I suh mraz. -aq[ n nagec. mogodnez r! er&. razealjati: 2. golorok. f 'ce: Jezrtlse. 2. golec. roleurror adj velik. uboga para roiee. raztrmnec. fis trpeti. glcdo zviska. razoglavo. 2.leMee c ro^cMzelo si pristranski r0/rcMce. napuh. l.rcrFrK[! roAlrlrrrlK statistidni almanah roArumu{a I obletnica. enoletna Zival togtrrate. hidroArrnaja 6apaMeroArHaBa. pogostitev. revije. {rry m negoden ptidek. nfsrar impt z\esti.taa I 1. . cpueio lav e roagrr Ba ad. naraldati. mqrre. ro BrlAoBvidel sem ga" umazanka. povdevatl. letnik revije. roAnmHo co6paHne letni obtni zbor.a f 1. nag ro/ra6 r'r golob gl. . leta zrelosti ro^er@rja. visok polozaj. rqojocaar d pognc crtr Jral ruac nt gnus. slab Clo.e. bog. no llua at. gnetenje cuor.8. pdtiskati. trhel. -tmror adi leten'. ry a6 roaaK. ce Aprq Ha rEAeMo leotc:l ro opal( adi l. roMHa[rHo Br-rEoleto!nJe vlno roArtld[B inpt prebiti. zarodtr roAEEe f leto. -Us-roAeHr. . roArstrro BpeMeletni das -uE tx letnik dasnika. po stilatr gol rio cx.lrg grd. lansko leto.rc+ar pl skleniti (kupnler r/r tladenje. roB€Aapqe. rogtrl'a*atsa n d. jezljiv. roAr.v tetos. sluo unrnei 'l rHacE.toAe part -kolij gl. leo rotlt.role4ap z kravar prrl) 3a rHaqr l. ro ror 4di gol. p!'6a IIIacu obleka dela CIG roBe. go se gabi. 2.reluna f velikost. -rmta z golec.[ues orqer letno porodilo.qlgovontr_se. be. bes. man rg^Or^aBeqt. goliti.€s m gobelin. negoden ptitek !o Malr ?t1 ipof Yratar. IascRara nuao . . -w m fam olabnet. . 2. ro^eMsor l lig brez obrambe acf. f tam oaabiica.84 mal|fiaaa roAIlrraI( 85 mara mastiti. adi soveii: roBe. ro/lraar ifipf 1.ur fi obor. rogora 30OplBa rueDerf. toLeat hnlt gol6ti.4d' gnusen.

Drevzetnez rcpeAoaY 4dv oko li. -AHa dd. -Jqu r|l prebivalec iz zgomje vasi loDHoMaaleq.pl in inpf pogostiri. tt lIraAHAnUrTre slavorscc. ropctf. nrroovec topr. gostllr rosll|lr. . DriDravliati. pripe- rop.adv . -cT]l n gost.prebivalec gomJegaoela vasr ropnrr.-m-nar -Pl . zi' dava rpaAer.gg{nji del perua llcl. -ruUl tz dlovek iz zgornje mahale (mestne Cetrti ) ropEaK _l?1 gornjak. neora rian6i i stavba.snov . rpaaa t prsr. 8ra(llteli rDa. priganjati.gotov. Pogolt' niti. 2. gozdnat nopoK. tgati.. rpafu I gradivo. arheof sr". .-EnErfi oqabr|ei. AeTocKa u3Mekap.PriPravljen. rpa.ro6 ropeuro AepoletJe TOVrOCe Fopetnfl Ce. graiske razva' lline: 2.ronalDoll vrocl one. pedi (o kurjavi. oFrajevati . gt. roprnaa f 1. -pKa adi grenek.pna !!i Eomii'. goltarec. rpaAaT tmpl ztoatt. roHar irftpf g Prcganjati. UDG ga Dara ro. ustvarjati.rparrle fpaAJ{ | pI prsr. ro^rap tfl revez. roro"onocr I f ripravljenost imPf gostiti. ( I ) fi mestoi naf pes ronJava.qr[rla.ryr 1r . rorBapKa. Pozirek. roPatit hiteti rpa6aAltr|a inpt trteti t!a6wB adi grabetljiv rpafure pt ugrabiti. lig uieti.roTBaqraat Kunarrcal rorBapF4a-IofBatnrua t rru_ hinia.c€. AercKa rpaAxtlxr otroskl vrtec rpaArrHcKri 4di vrtcn. rgqroAcrBYEaqKIZXr{acn Vlacralocr raz' redi aK m lam pLeme' noctroruTE gospostvo. !devati rpa6a impf gabiti. ro TI]e soltau t ropeutluHu PcF ka. zasaliti: ia roarEa iaAr-trlara ugriznil. 4VSm Velemesto rpaagn. vrtiack. roroB Ha Ce pnpravtJeDna vse ttt rofosaFroToBaHeq. tparyfie]A nt stavDenlk. . graditev. -w stoliuben roc4ria iml gostov. posropJe rpaaet(eH. 2.t t I IIOATAK 86 tpctroAap rocnoAap!Ta 87 rpafa t I I I i I I naSati. -^Ha adi bolan narprstn.t sEvoe. (nogavrc.lg^TH!tsaar ralt oo ro^yEKa I kosdica (v sadeZu) rou6e. ja rolra co oqtrrc poiir:a jo z oami roaraK. goretii 2. zgabiti. 2. oprtnica (pri konjski opremi) rlraAo6mes.-rdll| fi 1.toda. razsvcutavl. ki po(ura gore $posa adi nrd disto nag ropT{ impf greneti. 2. vrtcc: 2. Prelzetcn mlrAelrBeq. prjbluno -ielony.. o.ropjaun rn gorjanec. -rF m silak. vladajod.(rHrllle^tn preganJarec ropa f gozd ropA.ati roTDaPmaBaq tn Kllnar . 3IrMocKa roc. prodec rparopecr adj prodast rparopNe. ropAear lnpl brtl. volc -Ae.. prsen. ropuoreucrrr adi gorenjski roprroKpaeq.[rna f gaenkoba adi grenek. trpek rlopo4ord|m. razburjati se ropeurrEra f l'rodina.ror adl ponosen. letlcen rpaAcxrr adj .je vabo (PodkuPljen je) ro^TH!tsa. ropq^[B-ropsE rrpeK rocno. po mestno (oDrccen. konp: floropeHvrsjr adi rcpenp. graditev. HeKaHeT rocTnH 3aA EpaTa ceAII nevabljenemu.n rpaAexHdq -qu rfi sravDenlK rpaAetr(HullrlEo _rrstavoarstvo rpaAeR.tRa 44. reva ro^rKa t l. r ln J.aBeAeu zgotaj omenJem ropeErrtr<. sastvo roErrr. ]. io^flrar Pl 1. 2. rpaAHa x<a6a med angina Pectoris rpaaecr 4dt' prsat rpa{eq m ( sqmo sg) aem oa rpaA _mestece. pozreti. gorianec.. ropureH..ec.}''Badj vrod. zgornji sever) veter (navactno rowD.dbiltet 3. JsH6adj gorljiv. . nar pbs gornja izba {4II ttl go!€njec ropEo3eMeq. srlo ro^rse.-\1. utrdba rpaA (2) m. imeti gre' neK om$ [oAap pridne rokd nas boqate roiuoAapyra irtpt glspodariti 4dt rocnoAcTB!tsaqKn gospoou' jod. kurilen roofiao lr sorivo. osaben.l tz bot kopriva roHr|.. ^ti. ropar itlpl l. DOnOSen blcbno se vestiropgetrro adj ohol.z vr'tl . {rF parazit zaiedavec. ..q. (re' lati..rparoposw adi pf e dnat rcmi itipt jed rpaA. prijeti rpar lz fiiol rparop z gramoz. divia hruska.rtriadi gorat. Alt tz gospod.graoorsce rpaAnra I vrt t?aAxHap tn vrtnar rpaArfiKa I l. {T m zida\a. prevzeten ropAoe ce.. rpaAoBn.. Pogorctrr€!. -r.kuhati ro-mf adj. gostu je prostor za vrau adi Eo' rocronp[eMeH. pripeka lctna^crnt rop[. kunvo roiJanxu..dE a I revica.mesten.. Donasalr se. -ryr n l.'.d.in. . ][ibo. bonita gospoda. grusd. ooJ-Ke_ rpaArf. ce ropeurat irrpf jeziti se. -rna adj todono sen (oblak) rpaAoorrrHm|a t toda rpaAo6oarn. sl.ure z 1. DeurHrtrru vl (meq JU. gored ropnavr<a f vrhnja kruhova sKorJa roDEeueq. KviHa -iripravljati. bog locrroAap m gospodar. telovnik s krznom. T t T roper[r ddi v.

rpaMaA-n.impf grebsti. cTonaBcKa ljanje rparr(a gospodarska veja rpror€rr. -rpallqnr.wa adj mejen.n krakot (vrane) rpaka.rpees tem nisem zadc volJen. kruliti.ad. kvariti se. spaten. (ce) rpdaBear tmpf grortr se. kruljenje. rpaa mestece rpalroK fi bol grah rp6. rp. ca. rprrllraar inpt od rparm m granit rprHebrizgati. skazenost.oI Dullastr hrast ''t (vode). -r. mobu se rpeltren.) tp''' m lgtd.vgrudah.. lig zavpiti na koga rparfi!'Ba. lpeuqa rpa.e ?t opraskati. pregr6ha rpeAa I greda. z modnim glasom. nakaza sati se.1 h^ci q i rfi rlrx as rft goltanec. mestni Drebivalec rpafaIImr. gabast postaiati rp6^i tn . "pAnt 1. poln vej pen grebenar.l!{Il.a 4ett od maEKaI rpaopKq I bot gratica (za Krmo) rp4t!re. Ao6po sLruzrtr rprce vztrajen je rpe6enap rtl mikad. ce tpar. v-eja. u se. lig mn9zlca rIraMaAMIa adv lLm tn)m6 ma. hrbteDi.raf grehota. -inp! ogreu. eaa . {rtla adl greSer:. aesati.rpaKHaT z kfakati. zoprn pM.d. prerivanje. 6Hi adi hibten r'p6e. brazgona rpe6^o n grablje rye6. cur. greSitizgresiti rperE€ I lapaka. vznak rp6a ce. My na4x-a-rpeo Zal mu le Duo. rnaliditi. nrup. glinast lonec. rperuKrFe ce. Meuram4a impf lpasa ce. stre. vrvrati. . vrvranje z. podrocte. r? vejica. drzavlian rpafaHcirr adi mesdanski rpafancTBo l? 1. tpaKtryBa T impf oo rpaRHe rpaKor tn krakanje.. ltuosKrDles rp6eE. qr6oBa m l. Da!@te t L ve-lik kup. z. 2. ?6er rpla a (ce). r?rMaca I gnmasa rprorlf. briskazenost. grbiti 2. gra- 88 qrnurcH rpr(mr 89 rpnsap zmoten. vprtje meJen rpropu. .arElrar impl mejitati. mesmo prebivalstvo r!afal$e. y rprrvapa ryaq. no tpeluKa po pomotr.1. . zasrJauogrevatr. impl za. rlrarKa ce iftpl skrbeti.srJau rpenKa irtpl praskati rperl|aBaimpJ..greliti. coEtleTo lpee sonce srJe rpejaq n grelec rpeJHe. rparrmrla n d. rpafarnr fi mesdan. npaBn rpHrlu Iam umII jei Ha eAHa KOAa rpl'rfz eAeE cTarr AocTa uM e za \o2 loncev je dovolj ena palica rpHl|ap n londar. Tecno rlr^o ozko grlo (proizvodnje) rpMex /'r glnenJe rpLo' tpr'l. bot buda jajaarica. prekucevati(se) rpauo$6n rn gramofon rPDa. grb. -mm . r(4. kotaliti mauKa (se). r<opgl.n<!r ddr na hrbtu. meja (tudi lrg). bruno ryte8impf gretit sijati.dr'ravljanstlo. -rfor adi gtd. rpHur6a a glinast lon aek rpHe.< impf gnzl:an I I I I I I I I t I I t I I . r. rpraaa impf brizgati. hrurpa'row'r adj kosat. spak.u. briga. rpaia'i|lML n dem od rpafaHrH mesdandek rpaK .-no /tyreTo Koo se ne zmotrl rpn6 fl vrsta ribilke mreie rlrl|6^Grptl6^a (1. kdor dela gradaSe rpe6e@a I praska. gl. grmadat 2. ^T razraSdati se v veje.pnvre granoroznost rprrryDa. sklanjati se.em od. korob. krakniri. rleqaTsa rpelrKa tiskovna napaKa. I4r?1 mescant. r?E3e impf gristi. rparu(a I l.a n l.tr' f 1. gl. rpmp l.. klokot. rprsar d brizgniti. fazgrejati. mikar. rpropar irzl klokq rpanrtr.hrbett 2. TZ e CMeTKaTa tvOJ racrjm Je naDaaen rpew'tr impl delati napako. vejiditi rpra. z.E /|l hrbet.U-. rpcjlryra pf.. rpeo tcl e Zal mi je. (v telodrpawlren. kridati (ruor ltg. lig strG lpnoraBHrla f 1 tresk.rpatusert rpafaseq. udariti-grmeti rpMyttrKet grm rpue.. rpr(ymr impf gL rpt.rpp 36opvBa gG vorlll za nrolom: t]a cBor rp6 na svojo odgovomost rp6aBee (ge).2. se vreti na dan (voda) rpa[6ra I gralata rprBe. -se. ce tp6^T itrlpt l. pomota.Eqe. gr. Pflpogroalr se rp6Hmq . neqa r-r r?'iera f nuz klarinet (ijudsko elasbilo) rpEe4. grlo r?K[e pt arbniti. rpEar impf zbirati. ziniti rlr/rar-rp^ecr adi glasen. (ce) rpraaaar impf \aljati (se). pedi. spadenost. grmeti. 2. -ce: . rJe(l rye6e.. oprasmtr rlteB nr greh. zrvrno.usmuu se le rpeno.buden rlrao n grlo..'a:r impt grmeti rpnme.tesalo za rpAocrI spadenost. rpurrytsa pf. roa He Me.. kopiditi (imetje). rpa(aar impf krakati pf rpaKrfc. pn rpry^a8 adj lan grbast. ulirpaEA[63Eocr I v€lidastnost. 2.rIIqaf gneda. londen vrd z ozkim grlom rpA. napake qetatr. napaeen. groo gEvIuK grdobija rprilKa I skrb. krakotanJe rpaMaAa. upognlcn rpry e. ryry. f .-apafulx! r?rmegdan. liti rylryta I l. 2. ifipf kaziti. biti v skrbeh rpea rra I grelec (elektridni rplrr(^lrB 4dl skrb-en itd. trud rpAoflrja.vgnrle rpaMarE€ I slovnica. oaq. ob. rtBa adi buden.

vinska trgatev.pe^aBn. 4. pe. Eroziti. MoAtIL KaKo rpo6 moldi kot grob. mlatidrynano r gumno. pelnat ry4aao n godalni lok ryAas nz godec rylaqrur adj godalni ryciap fl guslar. ljudski pcvec ryc -8. autiti odpor. MeHe Aa Me r!6ar. vrat. cRpuJeH rporu oru brez denaria rpome. ttnpI. guslatr. surov rp!6ri. kraj propada rpoaKa. 2. 2-. grosid rlrcr. zavijati. -uor adl grob. rltoDrrxrtra fL dem Od mour srolek. ry6l1. rilwn6a n dem od ryc(a. rpo3jeopaEe rpo3Adepeq. potrata dasa: pl osqs postopad rr. rpllqfirla. rpoBEyBaar impl 1. rpy6ar impl kaziti. zdomstvo ll/p6et1Ba impf dlrilliti. debljati I I I I I I I I I I HoBo rpse He caKaj ! kovadeva kobila je zmerom be sa rpo6. t.n a I zool grlica rrrgru da adj indecl siv.. stud rpo3A. majhna golsa rytaane. hrC medkati. bolehati rpqn.:be da ljubijo ' tU6nAerr m brezdelje. rpoMoDrrm l.. rlrcrr|. krmetelj r!?Marl m Surman. 2. puj sek ryAu.uErli. odhajanje na sezonsKo delo ry?6erlaK r?r sezonsko delo na tujem. spoitljivo stati pred kom (neve sta). rplreBtr. grd. zoprn. "o$'-lli'lri rpoDHar pl L z9rmeti {poBHe.rr rplTKa gruotca. rype aBar impl krmetljiti se r519eara f nar pl ktnrcl.TKaoomacr KraJ defl od rplTqe. 2. peldica ll'clni ce. . 2. 3. . odpor. rfl. 6e3 rpour. 2. z. 2.^ rvryqlq pf l. gnesti. igrati r!Ta. izginjati ry6n oA npeA DlrA rzgurjlja rzpreo odi. rpo6oDr. 2.Bo rpo6 z eno nogo v groou ryooap m L grobar'. r!6li Bper{. kaziti. ce tpqat hnpl grabiti denar. 3.trra f gostota rlrtra 11. ryKaar impl 1. fig unidevalec rpo6apcrs{ adj grobarski rpo6en. Krullu izerpan oslabel.grozdid rPOEqe. maliditi. goska rvc a I susle (liudsko clasD O. Ja. -ce: adi dem od rpv6 nekoliko grob rpy6ora f grobost. 2. rpoBKaa!. grozen. *rca adi gromek.sEa adi 1. omahovati rp. 2. ryrarrmra a ftip no vorotenceK ryTl:.i.rru t gruda. 3. kvariti. ryAar inpf 1. eas trgatve. strela.Keplca rplrqesf dd. velikanski rponrre. goskica. . rpoOoDEm grof rpoxor n krohot {poru. rlrrraEaT tmpl zaostaiati v rasti. srom. cnPorrr ryoepoT po ooeJr. padati po tleh. llumeti. groza. na tla: 2. rpo3Herar impf grd posraJarl rpoM. rIrosAoDEm gtozoi Ka'OCT vsakdanji gost je kot kisel Efoz<t t!o'a+eq adi Erozdast rpGAo6ep nz l. golsa pri pticah.. gl. re6e Aa re .'y6ar nar ges mene da posubliajo. lpottreDll. Ko[a rpoo srrecl po zwrJenlu. zagru[ar. rporrqe. spaden. K-ep-asr !prl. poAHa rp\. denar.. SFdeni I ry?6er. r!ry. zargrall prt (artan: utuceva1i. zgraiati se. larn guliti se. rpFaar inpf L rnlatiti iito. oslabeti rpoBHitsa.grob. f-ItoBqtrtta n aem oq rposa grozdek. kepa.I I I a I rpo6 90 rprnda rplTse 9l rylm€ ryAe. 2.odirati rtrtcfllnradv s polno pestjo rp!6. stud rpo3Jer?grozdje rpo3jeoparbea trgatev rpo3Hee. rporraar impl kruliti .gostr rycr adi gost rycfl. krditi se. gro movtr rtrroMolr€H. surovost rp!tsa. 2. TAAEB T€KO KI'CCA IPOSA grozljiv. 3. 2.oEaoen rpooir. slndokrrsec rycaK. 5na adj groben rDo6uura n al ookooali5de rio6r4a l' 1.' grobnica.izgubljati. rpo6je ra. 4tcroaE rz prgiSie. -ce: mencati.xa rlr!6liqot(. velika nesreta rpoMo6pas m lehn strelovod rpouon.^(veter). razmeram Dnmemo r\6at impt . sczonsko delati na tujem adj krmeZljav rype ^B r!. golsavost .l tllii1?'*" Pt' imPl (za)' r!ryT n grlenje. rponrnn a n deft od rpoE groiek. -rtu rr gosak rycRa I gos. rycAar ifipf goslati. TeMHoKaKOBOIpOOIema kot v ro!t. ryrua 1. rpo-sar impf 1. rlroruoD{ m gro3 (turSki drobiZ). rpodqursa n dem od rpo6 grobek rpoo. golsa. ryAurba a hip praSidek. gruljenje r!T!T(a. DoDulaati rpbria. -ce: l. grd postajati maliditi. elleti. co earra sora. grlo. aem od rDoBTa Krthatr.6r|1rmre fl moriSde ryfnrea zr izgubitelj rytsee. tesnoba. 2. 2. slabeti. 2. sosid rpo-xadta f rieielj (grozcla) rpora 11. riEar impf Eistiti ibo ryurxa I L podbradek. zaceollall ty^a6 m zool golob ryMtta0 tn cumnar.podbradek ry'rtap r? zool siva daplja rymecr adj golSag z debelim vratom ryrEr. napE izgubljati das. tig gar^ti rpyna I skupina rp!. gnrctasr. lrg ponizno stati rPtte. !ce: izgubljati se. rplroDr| r?r Krc rpqaall. r!tsear impf l. rpsar inpl l. gruliti. 2.toBrrr ddl kraevit ry6ep rn volnena domada ode. -p*r adi obseien. -pogubtjati. -pry m trgae rposAoElqa t tropinovec rlroseE..

doloien.T! -|{r rn hrast(ov)je. sDletka I I I I I I I I I I I I . od-d: dusitr se. ooletrSe Flrrrrcpqe. adj itidecl atu :'ritek.(gg)r r. 2. oqoallenost qeB^qre. obroditi -nroara Precqi daled AaAe 6orara xersa. lisjak AAAa(.. ti. potapljatise Daljni lzhod Aq$e. AaDaar impf dajati. -sKa Aa^aBepEda. rtbcla'{ 3a . !Ce: (Samo nilov. Aa eqeE. rywtepnmt d. atdi wanica2.velana lgranic Aa^ra I gl. nrascevte 4a6or. 'nrast Aaolrurre rt avgm od Aa6 vellK nrast Aq6J.reqro idv dem od. el. -zin adj dobov. kusdar (gospodidna) AAMaS ax I t AA A coni da A 6.a\e 3a z.part ali (uvaja vpraSarediti AaAe xormeor: 6) rotiti MII ja laa. izdatek: 2.t)o. 2.92 flmKa. utopljenec AarB. 3..| OA l-\. I strojeprsec.pLacal\ Msory Aa. objemati se. dob(ov)Aara. oddarJen s_iti. 1.-uot adi d^ljnoviqen naklonjen biti. Aa4ary. l. 2. skati prua kogar je kaia pidila.-. med. (ce) rfrnryod ry. Aa. dajatev. AaAarI t. a!'rua AaBa rad imeti. KOJ e KaCHaT OA 3Mtila. Ue-ce: priviiati se. 2. rgrKaar impf objema. dalja. n dem -ce: rytrtHy8a (ce). la6oD'rl. 3.rtrTep Daat tmpl od rVEHe (ce) Fqa (rucnonqa) kratica sdt rlErrep ft zoo. -rla m.vni.Aa4e'i adi dan.leqes . Aa^e'nHa. hrast(ov)je. sapo loviti. 6paH val AareKy adv daled Aa^eF. pri. prodati ia aaae Aa. dole AaBeHn<.r"c'.(eHa. -Urr z l.d]'l.r m daialec AaBaq<aI 1. poraiijari. z. tle AaBa neT Ilapli Aa rrolo4 m daljnovod stvar ga ne zanima AaMas^aKn plemenskativina Aqtapery I fam po-zijaEa. Aa eriv xv(ara. zajezitev za.Er m fam slepar.AaAI|oBIrA.6le m bot dob. daviti. aax6a I obrok dne. daianie. !. davsdioa. nezno se stiMV MY e CTpaB . r^aaa Aaaa tvegati. 2.F. 4. kar komu gre po sluzor I agrruaorqr![. Aaaar impf l.Ilcror niti. 5. -^Ea adj daljen. ao AaAeHara _cnryaulrja v da_ nem polozaJu. kalno) He Aalaj ce! ne daj Iepe postave ser.'rXre. kdor sE utaplja. (ce) ryDrar pl se tudi martinaka boii "yF"9 . todalien. AAAE Aara.!rHaadi dalien. -!trr nt l.l l. daljava. dari. BO AaAeHa clrlyaqI'ja v dolodeDem pG lozaJll (mesedni.ryrrlep|qa I zoot kuSdarica. ooJeIU z. hrastov AaooBrda I hrastovina. dobG' vina.e (dpr<a'cu M ^Je m 1. Aa n . Dartnsrvo.

.9\ dek t I I t t namovatr (tu(u tlg. AeBoJKaI dekle v dveh vrstah AeDoJqe. graidina ApopeAeq. 3. pastirska Pisaalka' dvoJ' nica. AeDcaBeHftla m. Apvrjlor enkrat eden. gibanje. devetina (fevdalna dajatev). omahovanje AeBoJqeHrIe deklidica omahovati. vica AeBcrBeHocr deviStvo f AereHeprpa.anar:lr adt dvakrat ABadradt dvakrat A. 2.ABecTefe nunl aveslo ABecroTri .}'J. motev brat. tuja va- AeBoJ. 3.di devetAerBeAecearu deseti AeBepm L drug pri svatbi.EoeH.in .rzrzKroJ oezof rtr AeJrocr I delovanje. AeBoj(Er adi deklidin.. hinavditi fl ABonek prepeeeoec ABOflOAOB dd' OVOSpOlen ADop. svak AeBeprq.talenu J.AgpoBmra f denarno darllo svatov nevesll AaDoDtrt adi nadarjen -u"u ady darilen.i Aalrap 94 AporaTetr ADOlruqel' 95 ACJCTDo t i I I m l.dl . Parallza. AeAoDqn t dcd.ma"uili'l 3. dinja (z debelo lupino) nunl devetdeset AeBeAecer num a.tu gloar_ ne. aaMagasa f Pletenka (steKlc- t.AaIXtB[ m l.aar pf in impt (ob)oarovau A8pllaq fi darovale_c A&prIoK ftl detn od aap oa' ATrrypp$qa pf .interj ndr fcs oil ropo 3c^c||itt JOJ! AeJnrAr-r. stAri oee. ADr-rxcerr.rxr rlrall AeAe. AaplB. hastiE .AeBepwaar.o. grad. t^st. T t I dar namenjen (nevestr-) .2. dekletov AeBojwrRcru adi dekliski AeBojqrecrBo r? deklistvo AeasrBes adi deviski AeBcrBerra& -qll. -AIm 4di dvovrsten.).zmoz' iost:. dcg(. t druzica hqp:pyBa.v AeArrrure r? avgnt clcLl AeAo. lapar itnpf.Aano[n tfl daveK' oa_ iatev.qsojar imPI lsou.AeBoJ. Ae6allwaar impf debatirati Ae6e^adi debel Ae6e ee (ce) impt debeliti (se).BeCre. in. dvokolica ABolcrBo tr dvojnost ADoxareH. gotulen.flrr6a tt dektetce ABollrerre t dvom. A€Eepse. pomisljati si.. luta dvorisde.-spranJa. dvojnat asoiarn€ I 1.drugid orugr Aecira I debata Aedarfrpa. 2. aBu. aar\uo t z.l?a.-''. AeBeF r6a n aetr od AeBep ADollvlrr Ce. zigi 4' nozotldei: AaMxoca. . 2. sonilne sile poganJalr A. ABaplr' m 1. 2' ' ^aMaD 3.a adi dern od ae6e^ debeluSen Ae6eaoKolresradi debeloskorJast Ae6eaoKopka t lubenica. AererrcprpsaI // ir\ impf izrodili sc. gram geJanJe. ae co?tlAe eAArroT. geslo.. babje storije AeBerr-rEr AeDerr num alj deveti aefina I l. impf pobegntn. devidnik. pega._ AeAerfitc x tlil. nevestina bala aao6o 11. znak. dvojaica.[ veljnik)i tig nasilnez ABa (m) A8'e(L n) num ova' dve num dvajset aBaece:t aBaecer[Ba t dvajsetonca AB I\a nutn dvojica' dva mo' Ska lBa aeca nart dvarlaJsr A.drren- .e Ha qes Te glbanJe ceni pa6orHriqro ABat<erle oeIavsko gibanje. Ce ABOU!'Ia' tmpl AeBecHr f stara devica la AeBeT.k. iivec. dva zrasla sadeZa (delnji itd. zzu AaMa f kap. -rtra 4di dvonadstropcn ABo xqeH. ^ AAD. AeBeTrenuln oevel AeBerrna f 1. Aer(i?aar pf in impl oealraD Ae3eprr4ra pf. Agurreq(x cu. nadarjenost.. samo pl prcdrriki Aeirv[.gl aapwa aaDmea fn darovarec 4airuaP rz zmesnjava. -lsa adi dvolen loiiti' . 2.utr CtveABeCTOferl. dvomiti Ae part nol IIolIIrtI Ae zadni Ze! (hrabrenje). dejavnost x.AaMlocaaTp/ rffrvo_ uden postati. Premik.(e*e Ha y^Itrlltre uliani Promer ADrtreE(rr adi gibalen. Aocra Ae dovolj je (nezadovoljstvo) ae Ae. dc. ohrometi aaM^ocir 4di ohromel.nI ln _imp1 gaDzrrau. tif. 4. aarqrrla n dem od Aa6hrastek. Zila odvodnica.|t|Ir. \rpliv.-ul| fl fttsf dahija neposlusen tutski Pota. tolstost.21.ruradi darcZliiv lain. lovor ^a(l) aar$nnor adi lovorov (sul'aaxlula. rc yAprr. 2. 6a6'. hinavski impl dvolidno go avtwu voriti. . Apopors. I samec. -qHa adi dvoliaen. nadarjenost.iacxt'luua I lam uliteljica . Pika.. oj ti gora zelcna! AeT. AeJcrDo utinek. sati.nojar cdj dvojen. biti uaitelj ra t.. dectcj *ild"t. strorl A. dogaJanJe t T rilce Aacrla^m fam utiteli . reJenosl Ae6ennqoK. oezerllrau leiryg -f bela Zenskaruta' Delsau AaplBa. AacRaAyBa imPI fafi uelrc' licvati.imof raz{uzru. ( raz ) Iodevati a.2. 2 PrG met. oezuutclrall Ae3opra|{r3fpa . Pobud' nik aBtrt(eFe l1 1. razpoka. Prrstololna aairoqenl-qra adi da\een Iarre. inpl Drll za clrugapn svator . dc(l(. gib. neodlodz nost. AZIMKOCaaTpI-.rediti (se) Ae6e IIHa f debelost. arlr darilo aapen<.. mrtve uden ddi PegastaaMqecr ASrroK..Brrane^ t?? zaietnik. AaMMra kap ga Je lzadela) aaM^oca.

AeJsrB$a AelcrDwa, AetctBYDa,F ifiPf Aelovati.udinkovati Ae|K coni l. da;2. ker; 3. Pa kai! luro AeKal Pa KaJ Pq rc;7'!:ad.vnlt kje, kam , AeKAp, -OT, Aet<apl| m qeser kv. arov ( 1000 m) tt? aeKdMBDrr december aerenarixcxq adi decembrski ae*,rapiipa pl in imPl dekJa' rirati Aex^urtpa pt in imqf ,l' Pran sklaniati, 2. astt, Itz Sdkloniti s6. odklaniati se AeKopfpa pl in imPI @)kraslu, oeKonrau AeKperrfl odlok, dekret AeA,A,elroBt m del; noMalgoT ael manj5i del; 3aAsEorAeA zadnii del iinpl gl. Ae na rezljati, *n tesati Aeaa{ra t trSdica, iver Aeaar z delilec, razdeljevalec ae 6a t 1. delitev; 2 del, delez: 3. dar, talent; 4. slovo, loditev Aeaer6T t?t delegat, odposlanec Ae^erirpa pf in impl delegi' poslati kot zastopnlka rati. -m l. delitev; 2' del, ae,rex gl. Ae^6a 1 in 2 deler, Aerf,, AeAar pf in imqf (t^z)' deliti, lotiti, lodevati, raz' da(ia)ti Ae^n6-aua ffi ,t!st turski gard' ni poveljnik *er.so adi (raz)deljiv Ae,lsja,,-m m nar Pes Kv renJaK, JunaK AeAr(a, rezljati, tesati

AeM6e YDa Ae^Kas/qa I l. rezljanje, tesanje; 2. tak izdelek ae raq r?1lezDar, rcsar LeL'', T qdj ZAre,Za\ vrszan; lig prismojen; Ae^Har Bo nr r1,\aBaTa prr pravr Aerse. AeABilr pf zarezatr, ' vrezatii lis ubiti. zaklati; -popihal jo je; ia ae.,r}ri dce: urezatl se Ae.|rnrK, -t$r nt delamik, vsakAe,tII4reH, '!IHa adi dela'gttiVSAK. ski; AeAHtrqeE 'CIIBOT danjost ae.rElBa, Aels!tsaaT impl malo zarezalri Itg unidevati; raniti se -ce: ,t l. delo, dejanje; 2. Ae^o deiavnost, Postopelr; J. umetnisko delo AeAoBeE, -DD(a 4.di p4slgven' Dodieten aeira-t retno ustie, delta Ae^W adv deloma, deloo aenlMeH, -Mtra adt oeien ,l,e.rrbror rz zool delfin, Pl i skavica AeAqe, Ae^qur6a fl Qem oa AeAo delce Aeua I podezna greda, recna brv leuaronrJa f demagogija AeMatrrfpa pl in imPf Prc' klicali, zanikati, dcmantrrati AeMacRilta pl in imPl raz' krinkati, demaskiriti Leldt6e^ tn 1. fam lcn1jh; 2. Irol AeM6eAaHat fam b|czdclJc, leDuharjenje; lenost, okol' nost Ael6e YBa, AeM6eaYDasr irlt,/ tan lenuhariti

ACMCK

agcgraruga

danjik

AeHqor m dem od AeH (samo sg) lep dan Aer6ed4r poonevr 4enema I gl. reaerlraMa brzq javka, depeSa Aeneuuipa pf in impf bnojaviti, poslati depeso monStrlrall Aetr6, Aetrdro, Aen6a z sklaAeMrre, AeMuar ifipf zalez<> disde, zaloga, dep6 \^ti; fig preiati na ugoden Aenordrpa, 4enompaar pf in trenutek impf poloziti, shraniti, de4enaonrripapl in impf razstaponirati Viti, razdreti,demontirati Aenoprfipa pl. in. inpl od,peAeMopau3ripa pl in impl der.latr,oeportrau moralizirati, vzeti moralo AenpecsjaI l, ned, potrtost, dan; pobitost; 2. nizek zralni AeH, AeroBlr, AEr " AeHor slava (vedno s dlepritisk; 3. gospodarski zanom); AeEor rfl e cB.Hrrstoj; 4, ozemlje, nuje od r(o^a naia slava ie na dan morske.gladine sv. Nikole aepat! tl Konjeoerec brezdelje, zaprav- AepDerrm 4rlr l, gorski prs 4errry6a -l rjanle casa laz; 2. soteska AeFy6r, AeHr!6ar impf iiveti AepBvs m muslimanski mev brezdelju, zapravljati das run .gt m brezdelne'., . Appe, Aepar nltl dreti, tz, kc AeHry6lrnq postopae ie devati; l€ odirati Aerr.AeHec,Aea-AeHecxa ady Aepege t? fqm poloraj (navadno hud); na Aouro As dandanes, dandanasnji peue cyM Di mi lahko, v zaAeHe, AeHar l. impf 1. \devagau sem ti, 2. .n.izati,.II.. I deti; Aeiya3 fl larz relitev, pc rce: Oett Se,PglnlU mrrJenJe, Ilur AeEec, AeEecKaadr danes Aepr m fam 1. skrbl 2. iaAeneureu, -rrura adj danainji lost, otoznost AeHK., AeK(oDrr m sveZeoj, 4ecen,.cna adj desen b:lla Aecer,Aecerre z&r, deset AcnoEoke[, .*Ila adi StiriinAecerap tn 9oi desetar dvaj-seturen, nod in dan traAecerroArM@a I desetletJaloc nlca Aefloro(ue, {rJa n dan in noc AecerEra f 1. desetorica; 2. skupaj (24 ur) desetina 6crrcxnadv podnevi AecerKl&upl, impf zdesetkati, Aorrra 4dy danes, ta dan desetkovati desetina AorryDa, AeHlB:rar impl pre- AeceTr,@ra nunl (mot) ,ivljati, prebiti dan
Acrucr cnnf fam tO po'Jreni, l('ci. potcmtakem AcMo6r|^r|3fpa pt in impl demobilizirati Aeruorrm zllt duh, demon AeMoHcrlrlipa pf in ifipl de.
I Mokodoruko.sloveD6tlBlovrr

I I I

t t t
I

t
I

t
I

t t t

I I I I I I I I I

Aecerox AeceroK tt desetina, davr:k v blagu Aecer:rE ddi deseti Ae!e, Aeqa /t ouoK AereKTtB t 1 detektiv Aere4e n dem od AeTe olfodidek A€Trfur ce, ce AefiGtar itlpl otrofariti, po otrodje se ve-

9ll

A!trr OMdr

aspeK

99

Ao6e^e'r<fi

Aflr'a (cc), (ce, Aytuat impt (se).dvisati (se) vz,licovati 4a'anx"a I teh L d,.dealo;2, ,crirv; 3. vitel Aurxe, Annrar pf ].tzdigniti, dvigniti; lig ukrasti, prikriti; vzdigniti _se_. aufl]rynaar tmpl rzol,,lrflJysa,-ce:
govatr, Ovrgatl; 'Ce:

AuPeK, .:4{ ,fl grcoa' .uam, A,{arRa I votlina, jama_ opormK; Mper( cvM rzvrsl- A4arrqe, A arFrlrrba k aleln oo no-se pocuum ,. A^aIIKavotlrnlca, Jamlca AEpeKreH, -flra 44./ neposre- A an|{eer adi neraven, jamast den,direkten A[IreKnfoa f-.direktiva, smer- Ao praep 1. do; 2. poleg; 3.

t I
I I I

alt3llfi tn vajel, voj(a; uzoa, povodec Arrjarudsa I diagnoza orjaronCaa I diagonala ar|lamaM m draeram, naris Aequrla tl deft od LerJa impfwia,/i':Kr m nare-dje, dialekt AeQr1nipa 4l -detioi' Anjaaor, €I| ft dialog, dvo-in ratl, opreateutl, oolocltl qovor imrf AefDgpMfipa _Yrnf -!:forpopacltr, zmalclrr ndaruerrr nr diamant, demant miratr, desetletje,de- A nr€ , { r, , $ lf 1 mro \ a . , a , aeuexrJa,-nx t roranica a"coe* prittinni tobadni Iisti N$rAr tn diktat, narek an6ex, -un n l. moznarlek Attrrtarfua f diktatura (za kaw, poper itd.\:2. fig Anrqnja..f izrd;arlje, izgo't^rtava. olKcna klada, Stor An6rlAucadt ldm F'opolnoma, N;6eit adj har pes lep, drag, liub povsem AmdMa I dilema Arfl, ArrBoBll ln vetrK n ,Ar,rM, alnuoBtr t?t dim ArrB, - ot adi divji impf diviati, AnMu, AnMar iflpl L dimili, AlBee, AnBear kaditi' 2. pobrisati io; 'ce: Dostaiati divii kaditi se; dimiti ie; biti ariseo3rila f diverzi ia zavit v dim ni divjadina,-zverjad lrrer gunran f pt Siroke turike asrnrnia, -un I divizija hlade (moske in ienske) 4rrnrn6n rz divizion ,Jf''mgLa f 1. divjadina; 2. di- ArffrniK, -qrr rz gl. ouar dimnik n divjatina, zver- Anrlal.mrren, -uua adj diramiarllj#cr. den iad aria;anrrnra I divjaStvo, div- Am6a, Arnbrr I dinja, melona ialko ramanie ArfrrAn, Arrn^ar iftpl pfegibagtirr>serrr^dj velikanski a ti, zeibati (platno ipd.) 1. divjadina; 2. A{nr^6M f diploma, listina, Na''or'dia, f divjaltvo: 3. neumnost spridevalo An[^oMdr n diplomat AltBot[Ha I olv]acrna

Aer[ufTe ?1 aggrn od aere velik otrok AercTBo otrostvo '? aeoercr nr napaka, defekt

sti

govati se, vzpenja.tise

azol-

oo; He e Ao MeHe nl oo mene odvisno Aoa6x, Aoa6ar pf 1, otopeti (noz); 2. ponositi, obrabiti; pl bisage A[caia l. skrhati se, skrhati; zrranstvena AuCepra4nja,.'lrH I -ce: top postati; 2. obnosti se, . fazprava, ctlsenacua obrabiti se Nruta'r tmpl AExe (A!!@r, dihati Aoaia, Aoafaar impl prihaiati rmtretce tt dihanie AoaiaEe ri prihajanje, prihod AlErIte, Ardnrar'pl dihniti A<taxa pl fam pritavati, pritmpl A||rtrrrlBa, Au[rllwaar bloditi, od nekod priti; konod AttIItrIe dati tavanie: t?/Cvrniti milo a&a6a,t m graver, rezbar; za drago, ;naldevati se dolbec, dolbilo pl aoan'gie lan pojcsli in Ic Ana6ecr, {f('r edi izdolben, dodati izvotlen Aoaprar-Vaap/ prcnchati d(' A a6n, A a6ar impt dolbsli,, lati za dnin.,, nc vcd tlrrivotliti; izrezovati niti a a6rfla t qlobina 'adi Aoap.reK adi /nrn pol tthl.ictt, f. izdolben, pG !.|''aflsar zapravljcn, potroscrl globljen; 2, konkaven,ukrivAoapqu pl lattt porabili, izljen dati, zapraviti Aaa6narrura f usad, jama pt, impf lo6a I das, starostrla d()l)ir , a6(e, A ^6trvga (iz)- Ao6aa , aoda'lY&a pl, i tttl (iz)dolbsti, (iz)votliti; dobaviti dobavljati tezatl eo6arr,a (ce) pl okopati (sc), adT globok 4ra6or skopati (se) A a6o{trra t globina A a6ow<o ad! dem od ,.1'a- Ao6ap, 6pa adj dober Ao6apa-Ao6apKa pl do konca 6oRo globoko iskati, prenehati iskati dlaka, volna L,rara I Sdetina, (Zivalska); Bolror A a.Kara Ao6em I pribezati, zatedi se; ja MeH!€a, nehati bezati He ja -aMa.(yAra menJa, Aodera''dadj ki je pribetal; AoMeHVBaVOIK"CUai(O oeraHa MoMa dekle, ki je ne pa svole cuor proti volji starlev Aaamo f dlan; .ce r^eAa KaKo priSla k fantu Ha A^atlKa OCrlnOle A-lr.fiqe, A arrrtr $a n detn od aobelen<n pl kondati zapisovanje MaH(Ka) majhna dlan

pf Arrpurfrpa i\ iftpl rati, voditi

nlca. navoollo

drri'ei-

f. 1 ,, AoOepe

l.

r \'

11zr

100
ICIT

AOAO1reU

AoDpr|cu

101
Aonitfie, tev Ao''J-rMt,a pt,

Aonaj

I I I I
I

AoDAe, adv AoBAeKra do tod, do tukaj; AoaAeMn AoiAe prislo mi je do tod AoDeAe, AoBeAiBapf, impf pripetJatj,priyesti, dovaiati n AoDeAF:rEe dovajanje AoBer(,AoBer€ ad.v vedno, za vedno AoBepoa zaupanje I q.a1t AOBepeB zatJpa'r (ce) pf po'reiti, zaAoDep[ upati (-se), zaupno se obrnln na Koea 4oneplrre,r ri upnik goDeptzs adj zaupen; zauprJrv AoaeprufBosr f zdupr\osti zauprJrvost 4osepysa impf zaupati, zaupno izroaali, sporodatikomu; oeto zaupati se, ob(a6ati se -cer Ao6pFm (ce) pl obriti (se) zaupno na pI kondati brisanje, AoEe.rep 4dv drevi oDnsarl ^o6p\'''9. AoBe.repa poveaerjati d BoaeE, -Nra adl proste Ao6p-o. AoD'r!,i pf zagledati, opaziti; poizvedeti, raziskati; ie ja vo{en Eoaeq, -]ttUr m prostoaoBaAaM Taa Da6ora ugG Ao6p.o. tovil bom to stiar YOTJeC Ao6poDorsocr I prostovolj- AoBldI^pt poklicati, priklicati nosa 4oaaKa pl domotati, zmotati klobdid; namotati Ao6Po,Jl O1 Pripluti, z brG priti na dom se priDeliati aollrya pt pnlahatr f,onJa; -?ajah?ti,, Aogp,or.pl irigteti; presteti, qosretr AoDJaca prihiteti, hitro pri" ul sPetr Ao6porDopn dobrotnik AooporDopetr,-pHa adr' dobre AoB^ese(ce), 4oraerpa (ce) qclcn pL impI privledi (se), tetko, podasiprihaiati Aoopo.fiHcEo 4 dobro delo, dobro deianie pt Aaeoaa. pripeljati, kondati tt<r6pYr,a iinpf biti dober, ZivoznJo vctl dobro Aorojlra 1'l dobojevati Ao6{ro-Ao6yrKa pl pririniti, AoBoaeH, -AEa 4di zadosten: pllg|latr do i<onca zadwoliert (redko)

kondati obiranie dokopati ie oo cesa -ce: Aoon&a impf dobivati, prejematl Ao6re pl dobiti, prejeti Ao6nE-Ao6[BKaI dobidek Ao6nroK m Zivina. domada Zivina Ao6Frc t1 domada Zival Aodfr,Mpf seZagati Ao6^ecr I l/l vrlina, krepost. aednost.hrabrost Ao6,lrDnq,Ao6]rsr<wa o!, imDl pribliZati se, priblizevati 3e Ao6o^i pf zaboleti, Ao6pa3$r pf kondati oranje, zorau aoopaEr (ce) pl obraniti (se) fl AooPeAoJAe dobrodoslica Ao6p3apl prihiteti Aooplxra I dobrota, dobro

Ao6epe pf (sadja);

AoaapKad hitro priti, prihi-

adi AoLpr'tcrr vrel, prekuhan AOApuOr(, m koncc,sklep, -ttn
(lOVrSlrev

pozeti, dozeti, kondavatiZe.

impf

T

Aoma pt prihiteti Aolaae pl pojesti; inperu preobjesti se,-cel upreti se AOTKAeBeH,"DEn, AO'(AOBeH, Ka AoJapKa-AoE f dojnica, doj-BlJaadj d,ele'lelr
Aorl<AeBrrrl1a, 4OX4Onnrqa I oezcvnlca Ao)KAe^rrB, AorxA qa adj dezevan Ao>x,qeurz delek AotxAu impl impeft deiuje AorKenrapl zbosti, zaboleti Aoxcxc pl irnpers Ms Ao)Ke,Ka postalo mi je vrode; rc Aoxc)Ka lig zabolelo ga je 4oxlncc pl doliveti 4oxrrrclu4a I dolivljaj AoxliDoncrr, -,rlra adl dosmrtcn
l(a

AoBracapl dospeti, priti, zadostovati Ao?qeparxex, .rllra adj d,one(ulvnl pl opaziti Aor^eAa zagledati, t1 Aoroplre crgaretnrogorex AoAaAe pl dodati; vse dati, rrniti (posojilo) AgAaroK,-ry /'1 dodatek dolgoAoge4locr f-. -dolgdas, casJe, naveucanost Ao1en,.a .in!p.f dolgodasitl,preseoall, ltl na zlvce. motrtr adi dolgodasen, AoAeEes, -EHasrren.na(uezen AoAe9. postati dolgoiasen, PL, DnsKurru se l6lexa coni medtem ko, brz ko; dokler Aoenser?dojendek n AO€t6e qoJerue aoxA m oez ,qoxAa eq, -^w m zool ma> Cerad

oan, (oncevatr govorJenJe Ao3_Boaa dovoljedje, doput stlrev AosBo/rx, Ao3.Ro^vDaDt. imDl dovoliti. dopustiti.' ilbvolie,

aoatupz, 4ofupysa pl, impl izgovoriti do. konca-pove-

vati, dopusdati

Ao3eMn 4d? nizko, do tal Ao3[EKa I klic Ao3pee,.Ao3peaa pf, intpf dozore , oozorevatt

oavan pf kraja ogulirj, Aov3a6rr. -do ponosrlr,sKrnatr Aovaapg'i pf faft pognati (denaU Ao,n3pa6oflrl. dodelati, do
KOnCa napravlll

aosfrAa' aos'n{us pt, impl dozidati, kondati zidavo, dozi-

I I I

Aoara; AoJAe c!r pnn oomov AoKarKasocr f dokazanost AoKat<e pt dokazati: vse oopriioved' vedati;-kondati AoK,arKoK m konec besed, zgoaDe AoriarK!tsaqxra f fam C;1. Ao
KA,KOK

AoJA:,4olfYBq pl, irnd prtti, pnnaJafi; gt.

Aoxnrtra impt doi:vliatii biti pr'l koncu(Zivljenja)

Aor\ l ad! do. nekako do. priblirno, okoli; oAaM aoKaj CrojaHa grem k Stojanu; ke poSorkMe AoKaj preBAerrqeta|l bomo do {yJu-

I I

I I

i

I I
i

aoxpaJ

l0z

AOMAIfufiCI('I

AOMAlfu|tiCTDO

103

AOCaArr

I I I I I I I
i

rieva: aoKai crorlllra Avlllrl Driblitno sto liudi tdripal adv. popolnoma, povsem, co Konca AoKr,opttt l. doktor; 2. zdra\. nik AoKTop:iT n doktorat AoKropripa pt in impf doktorirati AoKTIrlfun I doktrina AoKvMdrrr z listina, dokument AoxtrM, AoKlrlar pl l. dokupiti; 2. vse pokupiti AoKycyps, Aotf-UcYpar pl fam poravnatl ves oorg; tt8 unrditi AoA, AoAoBrr ftt 1. dol, dolina; 2. clobel, prepad -orientalsko oblaao,ra-na I dilo do kolen (prepasano) AO^at m l. vzidana omara; 2. Dribor za praienie kave; -kavo;-4. kolo 3. Skatla za za drpanje vode (namakalna naprava) AOAr,AO^r1OBfl dolg Aoar, -rror, Ao rq Qdi dolg
AOrlrMArI€Ct,

aolcrr, -arra adi 1, spodnji, dotnji; 2. malovreden; 3. lcvcn; 4. slab; 5. lig nizkolen Ao^xn,.Ao./uKar (l) irnpl dolgovatl; pnp$ovau !ce: ( vzrok ) Ao^xrf , Ao/DiKar (2\ impf dolgoveziti (o pgCov-o{g)
AOAXXHa

I I

t

podolgovat Ao ro adr dolgo AOAnOBeqes, ..Ma @dj dolg, dolgotrajen, dolgotiv AoAroBpeMeH, -s adi dolgotrajen AolroroAsntes, -rn* adi dolgoleten AoaroKoc 4dj dolgolas Ao ropaK 4di dolgorok Ao^eD;aimpf gl. Ao^ee 1. dolivati, prilivati; 2. izlivati Aoaee, Ao ear d doliti, piliti; izdrpati vodo; farn le srkniti pijade -ce|.

AO TIIaBeCT

ddl

Feos doEina a, AO^)KTD -4rr rA dOlinik Ao^xHocr f l dolznost; 2. obveznost Ao^nna I dolina AoarraK, .rtu m l. spodnjik, juini veter; 2. spodnji mlinski kamen AoaH![rrre s l. Zenska srajca; 2. krilo aoay adv doli, spodaj lo,rlnormruan adj podPisani Ao yrn (re), (!'E) Ao !'rar ol imDers zaeufti oster jeziku (od pekole bi<us..n'a. papnKe lpo., Ao^lre, Ao^qrnsa n dem od, Ao^ dolinica, dolec AoMaadv doma, domov pf sottr,aa l- prignati,. goniti;
Z. oQ neKod pntr -cei rz priienjenec v leAoMairca nino hiio (zadrugo) AoMa3ercrEo ??polozaj, stanje pdZenjenca AoMa;tm bot paradirnik AoMaaeH, -rlra adi paftditnikov AoMa*r.rH r?r hisni gospodar; vetjak; gostitelj AoMa*[HKa I hiSna gospodi
nii a <r i r . l i i . '

t

l.

QOlZrna,

z.

tr AoMai<mrcrBo gospodarstvo, gospodarjenle, gospoolnJstvo Mr| AOMaqHe pI impe6 z mrzeti, presesti, navelidati se AOMarITetr, -ula adl oomac pl dopolniti, dodati \onup*r ce AOMTTC^yBa Im?/ pnnaJatl na mlsel. Dreml$levarl lonrpelr M6 7 imfers lenoba

me drri ApsaMuc^[pl premisliti, do-

AoMs(rrucKrl adl domaI, hi5ni, gospodaren

bro Dreudariti adt (krajevAoHAeKa AoHAe; no) do tia, do tam -4dt nekako, tako AoEeKaAe nekako; nekaj dasa pl AoHece prinesti Aoo6pa6orn Pt povsem olldelati AooAeq adi utrujen, onemosel. oslabel t&ait pf l. do konca prehoditi: 2. tiP opesati aonad pl daphsti (listje) - . AOlafu ce rnpt ugaJatt,vsec biti ao'Ltrrr aal! prihodnjii, nasledrliid 4ouaryia I dopotovati, kondati potovanie donenina impl kontavati Pe' ko, tganje (apna) pl aotr.eclar',r dotiskati, natis' niti AoEp ttt dotik; .!ik . .. -pna 44l qouKalen, AOrBpen, stiden rtl AOrErCInnr dopisnik aowttryF,aim pl dopisovati Aotr ara t doPladilo; Porzetje (postno) lon url'rarse n dopladevanje aotronqesle,-I|Ja'1 dopolnilo,
dodatek
ii't \f:'

Aono/urn, Aonortrl1oa pf, impt dopolniti-dopolnjevari.. Aono^rrtre^ell, -i''a 441 oe polnilen, dodaten, nadome' s!eD,poznelsl AotroroncKu 4di predpotoPen AonpaBd pl dokondati, doz! dati (hiio) aow^Tl pI poslati, priDesri, pripeljati, dostaviti ,J/tpala impl posiljati, prinaiati, dostavljati Aonpaua pl koniati sprasevanje, nehati sprasevati;

svet iprasati, pozvedeti, poprasati ad! sele,komaj aonpsa Ao\pe pf l. dotaknili sc; 2 prisloniti,nasloniti sc pl l. duftlstili, (l(' Aonyurru

PCe:

POSvetOVaU

Se,

Za

voliti; 2. noslirti, doslirvill komu, obvc{titi kt)!l:l Aopa36epc doicli, (l(,trtrrcti, rtl povscm |.azrrttl( lI pf porirvttltli AopaM l| AopacKat(ePl vsc, tlrr ktttttit povedati Aopac ar ddi dol ascl AopacTe,Agpocllvlrl|, AOpacHe, Aopacr!tsa pl, lnlpl (rofistt doraidati 4ope4a ad' prihodnjid AopEja tr \n adi indecl koni rJavec Aopjasr<a I bot krizantema dolgdas, AocaAa,AocaA6a I dolgoaasenje AocaAeH,-Arfa adj dolgoiasen, siten, nadlezen pl, AOCaAU, AOCafa, AOCAAYBA post?ti _dolgoaasen, iftpf. paskuten, dolgoca$tl

il{e
t\\( t\c\\t

lote .

! rir L . -l\ f

AOCEp|III|

104
Aoqt[rrre,

AOfpae

AOtPt(or1e

105

NreSra

AocBputrr,AocDpElra pt, impt dovrsiti. dokoneatidovrls vati, dokondevati Aocera 4dr doslej, do zdaj Aooe.raueu, -uta adi dosedanJt Aoce 6a t priselitev AoceaetuG,.q[ m priseljenec Aocerr (ce), .AorenlBa (ce) pJ,. rmpt _pnselltl (se) pn(se) serJevatl Aocgr^na adj _domiseln,premeten,prebrisaul Aocer/rf,Docr I domiselnost, Premeteuost, prebrisanost AocEa impt dosegati (z ro
Ito I

Aoc[DKeE, .rKHaddi doseeliiv

w pt impf dohireti,doseti. dohitevati, dosegati

A(rcflIra, Aocflrflv-

4ocropo adrr do nedavna; l<malu
AOCAOBeIT, -Bfia den adi dobese-

l(a; cnacRa, aocTrrcKa ni ved tzdrZal 4ocroea, .Jrm adj vreden Aocron pl do konca stati, vztrajati; He cr.rAocroja sa sbopor ni drial besede AocrotrHcrBes ddl dostojanstven AocryAr.r Mu pI impers Mt' AocryAe hladno mi je postalo AocyAn,Aoc't'AlEapf, impl prisocutr, pnsoJati Aoraxl MDtce pl ifiDers 7. milo se storiti-iiomul 2. ,al
Dltl

pl socrracr,ca lam vidrzati irenesti do doloeenega trenut-

AoraMy adr dotlej, do tod lol.ente, sorerrrysa pl,. impl Drrrv. nactego,presestr preseoatr Aorepa, AorepFa pf, impf l. pngnatr, priganjati; 2. uredrti, ureiati; 3, liq Dri,(haja)ti do desa tipo se -dei obledi (obladiti) Aorepa[ocr I dognanost, urelenost Aoromj, Aororatl| adv dotlei, do takrat AcrorarneH, .Ena ddi dotedanji, prejsnji pf |. Aorloltr|, AotrolraT -(vino, dotoditi; 2. iztoditi Zgaoontterr-dohrtevatr nle) AOCrareB, .Trra, AocTatoqeH, Aoro.rKaI slabo Zganje -\aa ad.i zadosten Aorpae, Aorpaar pf l. vzdrT:.t Aqg.e..rx€, pf. pristokati, Deti, prenesti; 2. vzdriari sc, nau sroKatr ne odgovoriti

Aoc $na pl do konca poslu. Sati: slilati AocAllrlra impf ae ut ce AOcAI'u!tsa ne slisim prav ooDro Aocooaese (ce). aoco6aeKvaa (!E). .p!, inpt stedi (;e). staqu (se) Aocariq It dosanjati, kondati sarnJe Aococa pf fam porabiti, konca Aocriaadr dosti, dovolj ,qocraraI teZava,tegoba Aocratr m dostop, pristop AocraneH,-Era 4df dostopen Aocfaca, ,aoclcuaa. pf, inpl

AorpKtr^! (cc) pl prikotaliti (sc), privaliti (se), pririniti Ao.rpea, AorptIR pL ifipl (pri)tedi do kam Aoyr,n (ce) pl domisliti se, priti na kaj Aooaka, A@a(aar .pf 1. gL fa, Z, pnJetr vse po AOC vrstr Aoop.ra, Aoopjrn impf, pf 1metati (Lredi) do kam; 2. ,vse razmetati; 3. zadeti; 4. osiniti z besedo AoxoArfl dohodek AoxoAeB, -AHa4di donosen Aogea, -gHa adi pozen, kasen 4oryra adv pozno, kasno Aou@ra f pozen das,nod ,.,oq!Trr, AorIlTar pl odcvesti, ooc!eretr AoqeK,-rF m gl. npever spreJem AosyDa![r cE ifilt He MA ce AolrlBa ne slisim dobro AoEaFrpa ce pl prilepati Aonjijar{, .qn ,r priSlek, pri" serlenec Altarocr I ljubkost, neinost, liubezen Alr.urEn,Apa3Ear impl &a'it| fazorazevatr ApaKa ru bot bodak, trnov grm ApaMa drama I AltaMarrs(pa pf in iftpf &amatlzlratl

Nrac'.e, AEta'cnUB pf , impl (o)praskati, (na)dedkati; My AItacHaBHeKoAxy36opa nadeakalsem mu nekai besed - ur ) , sr r e, ) Pr 4 - 'a\

T I

an?

Apana, Apanaar ihtpl praskati; /ig posmehovati se komu Alrucxa, ApacKaar iftpl 1. ikraboti, praskati; 2. maza. ti, Ccdkati (papir); -ce: Pt'llsxatt se Aprcxaq ,r i,,on dedkad

orau. blebetatl ApAopKo, .oBqtl ,n blebetad, Cvekad Ape6es, 5na cdj gl. ,qpo6eH oroDen pSrc6aat- adj drobDjakarski, malenkosten Apc6laDocr I 1. dlakocepstvo; z. Kramarslvo Alrc6oiuJa, .Er f malenkost, droben predmet, drobnjariJa ApeDeH, -Brra adi starodaven, starinski AIteBHocr I starodavnost ApexAr, ApexAar i,rpl ideti Ap$ra I bot vodna kresa

AX|De'd, adj lesdD; lig trd, -rrot rog, oEorel ApBeE, AlrDrnror adj lesen, -sna, -o (trgovina) ApBeqapBJa suha roba I ApBeHrqat stenica Ap.Decrdra 499ln od ,qpBorcI uKo orevo ApBo, AIrBa (3a, ropeEe), .'l orevo, crva (za runvo); AItBja(ulro pacrar) drevesa (ki rasrejo) ApaoAe^eq,.rrqlr ,n obdelovalec lesa, mizar ApBoAecrDo fl obdelava lesa AItBoJaAra zool smrekov lubadar 4poopel m drevored lesorez ApBope3r?? ApBoca, Apaocaar pl ofueveneti, otrpniti; lig togo se vesti imPl ilabu.' APfoPg'.4P.AoPaf

I
I

I I I I I I I

ABe cooll. odrt AlBa. L drZali . AlteHquH'a n dem od ApeH mlao. ApYcKaar rmpt gr.\aia se iivi od tega-. lig otrc be vezati. prah v Alry. gu. dia. AoKaj ruro Aprrr no^eBo do koder seie to Polje. . razca' pan Apfirl^o.2. /aru ucvlcti.rorApo6 pljuaa. AlMKaar impf zamolgati se -ce: klo toldi. lena. 2. elinast vra alryrtrAen @drpojutriSnjem z outcem. dienov les ApeHor. dlovek.Kanrca I ljubica..AplrurBo r. dulec. pukati n AITMOH redko reseto ApHAa.rra adf skupen Aw itttpf l.. kljuvati. /ill Ap!4.okoma Zenska kati sc AftYr adi d^tg. zaspanE apel. ApHAaaT tmpl panarr (bomtrai. cukati.nKaiezik za zobe!.izmikati se -ce: 107 AYMKA t t I I t I AIreMao'? dremavec. -r.AvDa. prileinica AprKn. !ce: stresti se ApyEKa I 1.^-i l i drutba. nesramnost. on rma ove soor. drozd nase.jo.AItMOAaT l/rpl. AprHyBa pf. t. drenulja Aper+re. 2. drzati se (za kai)t 2. f. drematl ApeMrroK m dremeZ.Zival AyBrre. par (fant in dekle). ApVtaztfgai rapKa. -^.tovarisi zmku AIr!M nr velika cesta Alrrra*r. TIle ce 4rajqara ap N. kujati sc AlryraE-AplTdar ad! dr]'tgit. tresti se. drureJo itvo (organizacija) driska. J. Apo6oB[ t?r drobovje. 2. Aluarr nr megla. zadremati. AIrKoJln m lam mozL dck.luknja l. kovaski meh. nyjar impl vcti. 2. t1e cpxaru kakor posojas. tpttYr j€ _ AITMOAn. Apsraaar ltttpl orenKatr. -urr 14 I.rr/ (xl MV Kaxeln pripoveduj to AYBHC komu drugemu AyAyK. drZaj lp. ApeMia t ctremavKa. par izmakniti. t Ap3rrc. se prebije s tem Apor(a (2) J mot ulomek AIrycKa. malnen oren alrrca^xa I rot(aj ). 1. Apr{ap m AplTapKa I tepec tovaril-tovarisica lve.ihati. kaditi se Apyca. 3. imeti se v ce6e dati dislih. kinkati 4peura I dremei. braniti se.nesmisel apo6a. pogum.r(Jira I krozek.t 1. 3. praznovati. oulccK ApyreE. A!31|HaI ducat drugikrat avae. gl. aKo M!' Ta seKrra mu le paola v MV aoxr-r! '. 2. Apxar ifipf I. pomt Apyxr (ce) impl druiiti (se) -i l i .I I I I I I I ApeMaro 106 Apof.rRn pihalni Apra^o n tatn star.. steklopihat. pt f kosdek mesa ^Do6em€ dvekanje.ro l. 2. majhen drenov grm. 6e^!.zaspanKa dremoten. segau. l. Aluarrar impf praiiAlrlMcrur 4di cesten ti. Slatati. Ivekati. grmovJe ApM(a I grm.abxrz nai le Doskusi! med s.cKa adj (pre)drzen. Apycaar stresati. ApeE.Apqa f detevno. srre_ sao. dlzniti si Ap3or{. impf podremati.A!a$(a.e fi bot dren 4perota I drenulja AIreHKoBrrqa drdnovec (ZgaI nie iz drenulj) AlresoB[rla I drenovka.He. 4. blebetati ApnAarro tt pahalnik. predrzcevka na gajdah. druZba.r. ToJ APrf(Ir. se{i. zasPanost. A[ree pobrisati . avnr|I6a n l. tovarisija.(ne izpustiti).xn^a f lam onemoglastarka. AIreHOsn. -ce: i. Apyca AIrVcHe. zaApeld trg ^di span ApeM o. oulec.. 2. rfp ror apo6 jetra alto6e& 6sa adl droben (v "jedi). grdo vreme APcr€Brqa I A!tsa. ApycHar pl stresti. slaviti. Apo6ar im?l drobitii tis sobezdati.. mlKasulr.ra Aporua AIro[ a I zoo. usaipniti. nost mehur ft AIrcAo. rapTa Ko razcapanec. A!3erla. onemogel.'IaD pl rla AlryruKa ta dva sta lep AprHe^dj zagrabiti. AlEaar iffipf pihati J4 r AltcRocr I drznost. pil('nlkn (ljudsko glasbilo). tako ti bo vrnieno 4po6uarcaf drobilec (stroj) zool dobro se poautiti. prah vzdigovati. misliti. dim. lrg blebetad ApHAap . zibati otroka AlrycanrEa I tresenje . 2. putlll. nost.il cli. -ce: irnpt tresti. bobnati. {Eqrt t?t gl. impf to'gariievati AlrlTaplra -ce: hud biti na koga.{Bqn m lam bojazljiAUDa. jagode Aglla impt trgati. napihovati sc. ja yAptr AIto. kratek spanec ApeH.. idipati.lt . poSumen AqAn B Adj rAztf4an. AyBrrar pl fmn ostareti zapihati. xrxs c{ ro jas[Kor! Aponxa (l) f divja gos.71tolkad rolneApE(a. AytrryBoar i. II. ApyrapsrBo n tovaristvo l. urlo Li apooe.nryBa pf. AIteMar ir?|pf dremali. strahopetec adi apr adi star. pozvanlatu /r8 bleoerarr AItHRaqm larz slab brenkad.-ux m l. latrr rut.ors impf plenjati. godecna pihalu vec. v zrnie iti. -oBqrI /n drem6vs. podrast. droplja A9.caprn _ ApKO^. onemogel ayB o'? brlog. impf upati si. stardek AIrMa I rntad gozd. Ha AplT Aa A!!rwBa. dobivati zrnje. volno). dremav ka ApeMe. Apel. lig dobiti apcKa inpt imeti drisko. 2. fig debelusta. Apnsr Ao Apo3A-AIrOaAaIeH rn drozg._imeti. gl. tig blebetad Apo6. diare. tovarisica.

donoa adi AUEAecr dondast.. tla pf prer.ra6a{ r?rploskonotec Ay''d:at fam debeluhinja. votutuca AyEKa. duhati AY re Allnflr(a AlEse. prebadati. zbosti: AiEr. dolbsti.g vodja. rt 1. dokler.porog A!@. revaek AyItr€ luknjica. CIrIe Ce AFIaT C! AlEeDeE. hudodelski. lustva in etidne lastnosti). dokler ne pride. Y9 ryor: cI{ Ja AFuara ne unrcuJ se! 2. Aiuuar Drelukniati: suniti.Owrm daljnogled part cor?i cel6. -Fr m onat duSnil(.AFAA 108 AllIoDaAeq AVUIoDOAIInK 109 AltnojaAeq Ay*au n prodajalna AlrfuHcr(q ddi trgovski. 2. -lEra adi zadualjiv Alrme. Zirwriaa.te. Kyrpa A!'rxa. Altrtel|.Alu€ao jaki 2. votli.4frernocr I dulelnost. Alrqar inpl l. (notranje Zivljenje.qrl AyrxottnArrrtx. Ay(aH. pt ljudje.luknja' fl 1.I fom spletkaricai zasmen. Alrll(aar iffipf na\ajati se na vonjavo. Avnar impf l. fam vohuJr forirati. duhovnosu prisrdnost rur.Dsa adj du5even. slamnjata.Ayftaqtrgovinica Au{<awgla. sapo loviti 7ig nasfuvati.q!M|a. bunkast (dekle) A!I6a. podpihc . -rtx m 1.ymu tn fatn hujskad. ubozec. teh per. 2. -tF n morilec ses. Drrsfcen Hero 'Ce: vsr se mu rogaJo t4m Aym(a I luknja. 2. krvc A!!tory6r{(r.Awr n Et. naluknjati AVLDrarr. splet|tar A![asRa. morilcc. MaqIIa Alrrsa !rpn. dusa l.rEsepa AlE!ffK. AFrar (l) irnfrl dusiti. AltltuarrcKrr adi sovrazen. 41xoxn rz duh ayua I I. zbadati (o boledi r\)i. jamica. sapa vatr.l6a n dafi1 od . -N|}d m gl. dih. jama. Aypu Do flpt.AHI'K I I I I I I I T I I I I I I I . TIIK Awrn Iele. dusiti se. tel dola: 3. .AojAedakali bomo. zacetnik. luknjati.n. AyMihacl(ljudsko) UIOB'T. ce aparu Sele vderaj se je sapn1K vmu AyroBaAe4. Irycra A!4ua sirota. l. aYrsMaEn m sovrai' Av!. AyllIOB AJTIIK Ayc.o/ kutina (drevo in sad) AyoBAeHnr r€l binko5ti (praznik) . listi. nahujskati -ce: ifld od A!M. 3.^en ce alll]tlautra I sovraZnica lo v Prilepu. orientalska oaesna (ustna) votlina. oA volnena blazina lrY xa Ao Al'r(a od zibelke do groba AyEel'e n fam pod. 2. pretkanec. (e ro qe(aMe. A!|nar (2) impf lohaAlurira.mr m arh trgo\ec 41x. AlErlllaar ti.tecr vaIl AlrFtr|. arhansel AilrojaAeq. wtati. oqHa (VcHa) AlIt€ AlrneK. fig Sduvati. 4. ovoha" adi luknjidav Altr. zlodinski AlpU Aa . AYnEEa n dem od . I deft od Ayrsa 1. II. prG (laJru Ay(aH.rlati. . 4. AfBr I . 2. pretuknjavati. aYltr. r/il|DqoBa A!|IlKa m$Ja luknja. dusica.

roru m arh bot roZa. fonosE t?t podPlat. . co ABajqa r€Bm ce npaBrr. lam baje..rfir.Wk . budidev . irtpmra ju ) smeti. fffpar gl. 2. laryr ( Manacrspcxa) rtt somostanski diiak.feDAaHectadt ogrtlcasr t I I I I I I okvir za ruife4 n tainbr-rrin. -nor adi l.f 1. gnoji Sde.0p^a6e ryre met krogle iy^ecr adi kroglast. za nered trije igype adr laa vsc skupai. iaBo^r-r faEo]tqe. sl.qu ft l. soqrga ryope^xB adi pognojen tmPt gnolttt' fy6pr. hudidek aAro]ru[H^aK.in. cerkvcni pevec (Pravoslaven) arKorr tt diakon aaKon!tsa. ied iz mesa.gl. nesnaga.rlltsa n dem od iwqe.l fypfosleEc&r adl iurjevski fypv faql|Ja. f€3Bnr+a n Qzezva za kavo feM. hudid fasolcrl ad-i poreden. -tur t?1 smerrsnlca iy e. o6pa3 r€xo ioM lma deoelo fl6pap r? smetar fvopaprnrK. ypitje..an'. razposaje_ nost. 2. 6oxeg roKar l|| betec (konj) io^. lokalost. navihan. gl.r'B i1 arh odtoitri tleb za odplake t!. fa.rvpv Tr-rJa preplr sta dovolj dva. men' da. faBoaar imql lgalJja' ti burke zti" faBo^nja. prosjaditi.t I faBoa I l0 fu6par[re i'we3 llt fyrype iwcrut ad.a id! fam kakor da. Srapnel. 2a ptazenJeozu\eca fuce^. raca faio. noraavost. iy^'tr6a a krogla. l. moavirje.. .r.rr I laft krik.. svet. --un m arh Pek in prodalalecgevre(ov fe3Be. iVM bakrena kanglica kozo fi6pe. Pecivo v obliki svitka: 2. gnoj. fay-pn m arh.i lam ciganski fymrm. navihan faBo^ri.oH!tsa$ i?nqf biti diakon fayp. r<a1Pxa nemuslimanl(a. rogovuez ry?V mrja. ce iyn tar impf fam ciganiti.iy.nda. vezenie tep.gl. fo^oBtf m arh mo(girer. -riia in. rHoII fy6puoo n gnojilo flfpfiurre n smetisee. -tur m razgrajat. jezero ioMle3eu tn krl komzna alr psenidna kaia (orientalska ied) foir. daliJa f1p. fvloBo rrac o rozno olje i!l|t.I $a /t ministrant (prr praznidnem bogosluzfeDpeK. domneulo io.tudovit iy. faBo \'Da. adj irtdccl arh temno rdec i\Re" m kul l. ovlurrrre . 2.zetenjaie. VTTIICA ieBper. de! da. brzda (za konja) fepAaH n ogrlica . Kaytrllj}l ncvernik.KuH rc .i rz Jurjevo (praz-r4eu mK. zvijaden. ieMoDri (sa Ko!6) n tva_ la. flnr. far. posoda -2. lpot t krogla'.'ra'trad1.r vraZidek. faBo^laa r tmPI uganjati burke. svitek fyBe(eH) .Poreden. -'.rl m lam cigarl ryrrsn ce. adi indecl nar pes zelo leD. baranta' tr fypittra I bol georgina. I . poaez(prodati) I I I I ff faBoa nr vras..zvijada frDo^urrr|I|a f l.. f arh gl. Krlstlanr(a fa{e. -dxre. -mr | \ftgoliia. -\1 m l@tt vra' gr-rlija. faBo^rtr 6a t? dettl oo f aro. Pre' lkan faDo^cKr ddi vraiji. zogast tytos adj drt2 gl. zviiaanost f8K. nemuslrman (sramotilno) l. tyMoBI| n velika bakrena kangla (za vodo) fyM. nered. granata.co TpoJqa za . pv.

aoMar(rIII eKoHonuja. eBaglleaEcr fi l. tam egoizem eAFtrrro4 -.^oi adi ielSb. ce od ctM Ponl gl ie.i gtam cnoaozen eAHocroJHo 4dv nepretrgoma. ral e? kie ie?: Ee e ni eraxlaonji f izpraznitev.{rja n evangelij-. evolucija eBttH. -. dmgo za drugim eAHO3eMe4. l. stalno c4xocrpan adf enostranski ll M&k€donsko-rtlove$kisloysr eluotryrlra I enodejanka eA[o*reH adl enodlenski e4gou1'4o adrr latn m'logo. evaKuaclla eBasreNte. enxa.2 zaslon.tr1 odmev.-Hq[ . earlnaecefle num enaist eAndecerrh adi enajsti eAxHaK. {T m odmev. ob' eArnna gtam ednina f stoi.gospodar..Es{wocr I Posameznost.rKollr m zool :e. er!'NleHKa f predstojnica Pravoslavnega samostana eABaj4dt komaj. istost. 2. Pravoslavni erwetflJa.protestant . .. oABaj eAeg.qgaadj enol'rsten. erElla /l prla erBdKTeH. . posestvo gl. er@T eKadrop r?1geogr ravnik. gr. -Mqrr 4AI|O3eMr<a m-f rojak-rojakinja eArronMer|lrK. -siuor m sebidDost.ry4aa€Hr rr? ekvivalent.E| I lirjenje. gl. spanzrJa jezek.' oditen. tcc. !. enak. identiden eatrau 4dt enkrat. neko6. cA' er-vMerl ttt rgumaur.2. od' stra[utev. eK eKpaa l. tuca eAllorartgloqes. adv vcasih.'rednost eKfrra I moStvo. m{. gospoda$tvo.tlotcist eKcrtalr:'uJa CE c. isti. z i^-pako. I I I I I I I I I t . ecu_ nec.eArE{rEa z edinlek eA[anBocr t enakost. enica. v enl vrstl eArropoAeH. e. "4$ adi enoceliden eAHoKpBes. z eno roKo eArropeleH.Esa adi istokrven eA{oMqcaeau(. odjek.^\a adi enotodenski eAuooopasetr.n edinec caE4a f l. {rT. er(r|!|!aar impf odmevau eKortoM m. eventualetr eBrAdrfien. er(aBfr ce. -Tyl adi ftzttider.-nu I ekonomiia.arm adi istih let. idv ne qovoll. so. daja na-pol zastonj eDTqIlo a4t poceru ere. adi ind. -. posadka. n dem od e3epo-e3epqa Jezerce eI(. protestantski eBe p4d laj! tu! glejl.neki eA[uaeceT. . cenen eDruEula t cenenost enrmqrirJi.rr<aadi edini. _ erKoa fi de|fl od e)'< voru) ek.u!qH nt enobocarro{tox(cu.. gl.ecl Domanjkljjv. 3. edinka.posamiten. mikalnik eAEra. eAnHaIIr 17' I. iel5ev eBo^yEja-f razvoj. oouo ex. cesarski namestnik v Bizancu. eksistenca ettwraru.tx'J ad.ekonom. . . -Jrraadl cnobarven . isti. 2. -Hfl. eArrar! aa ceKoraMnkrat za nadskof vselej eBrrcaeqrJa I bivanje. eArfior.e(sar gl odjekniti eKtrira. z. evangelidan.tna 4dt moreor_ ten. tu Pa erotriM. -K:Baadj enak.tgt tt somrg ljenik eAuouacleuocr t enodusnost eAqoseAe en.oi enota eltrdulren. ekskurzija. vardev"anje(npau{ eKonordlja vareevati). . okoli na c^ro6ourrDo r? cnobostvo. -uor 4d.*ra ddi Posame_ zen. Dosamianost e.oxex. DredstojHlarl(o qeAo eolnec nik pravoslaYnegasamostaeAqo(1) adt priblizno. 2. erKl|r6a I I I I 441 Jezev etew n tezero e3epcKxadi jezerski €epqe. istc starosti eAHoAnrllirr impf ett{at dne!no jesti (ob postu) eAHo3aAplro ad1) zapored. gl. -rEa adi natanCen. morl()tclzcnr cArroBpeMe( adi istodasen. ekran e*crlr. 2. greben. 2. eksakten er3aDx. eBerrry{AeH. samotar.aroqe. veda (polititna ekonomija). identidnost. enaka \.rKa f kmedki voz na dve kolesi eAEreq. -t\aa qdj ist<> vrsten eAaoc^. er:raDcrr m L hist eksaih.individualen eA.117 EAHO l 13 c&no 12) Nni brt ko. . f nauk o gospodarstw eKor..Tfla adi enonadstroDen eArronirmta f enoladstrop. -3r|a 4di enoliCen eAqoo6pa3nocr f enolidnost eAno_paK adj enorok. cTollallcTBo eKoHoM! (a ekonomika. eKrpa eKI|e..> ma. hkratcn cAHoBpceH. rum eden. enakopravnost eArmKoB. 3. 4 m lan kj PrrU-. premalo eKcKlIBrJa I L izlet. skok v stran (v gaeKctrarBlJa. oozrv. ekvator er. eEarne/u{cTltrrK{ adt eva\gelL' danski. evangelrsl. en. €A||oEueg fl sc lmenlaK e4norarea. 3. evidenten e Da tbo fi elsa er. arh 1. kakor hllr o oNm6ocrr. e'f\ cc impl ieztu se erKe.

m kliutitev. '|l padnik uava . . cksploatirati oKclloAnpa. zl| 2 os. 3. .11 poskus. gr.. l. eMorrraeE. epilog erJ'ncv. -Bna adi dustven.rerdrrieir. eEe ro! lej ga! eHopnJa. -ux I ekspediciia. etemenra_ ren. mv (ob e. oBourje sadje €aarr tu zanos. tev. emancipaciia 2.ra6opdr m izdelek.ojc.rxa -. ekstaza MAtlT cttcrpo a7i in dd. gr.el part lej! (kazalno za 3. 2. -url f motovilo. odprava..j. lig ecerpaI aoo. eKcrd3a fi. cfcl(t epem. arabski knez e bot jelka ^t ewcAp m poslanec.jelenji.w m arh gospo<l padriSki etDel|Aqa I 4/lx gospodova epMrK n zdrob Zena epyAn|trJa I izobrazba. Temasu eOeKTm udinek.. ec6jor. eprellglBo m. elan e^asrrrqeH.adi . raxa.1. emotiv€n razteeliiv. -rrrr I izbruh. lig sestavina. erc-nor6ro.). €aa! eaar€! samo imperativ pridi(te)!.. eKcleAtr4r{a.kakor. " eack. -cHa adi uspesen. liz element'.r ceh ecHaotl'ja.coMHr{reAH{ sumlllve oseDe e. ekstremen _. l.wj I t. ooneu AoM. odjek ecanl m fom radun. l. Stell za ecdj...ertrp-drpa pl eKcqec t1 rzseuevall se. ekstra: iz-l'rstno. oopravnl oddelek. imeti za. eksDlodirati ctcnor6. porodilo. ekspert n cxcrn-oarfipa impl izrabliati.3rr m sklepna beseda. udinkovit eplnryda. e^oBo ApBo jelovina odlidno skcrpeMeu.eM tako. adi jesenski ecerulr|ja I Lkem esenca. jelov. zensKr eHAeqe I t5 dunati.cKr .. 2. obrazloZitev. ||pltp() il '? erdna I stopnja. erupcrja exo n in m odmev.elitsir. eM cofli fafi eM. f zalros. esf. lol osvet. e^a(re) BaMYI emlsar pridi(te) seml el.I I I I I I I I I I I I I I eftcneAtrryJa I l4 e^erHja. samsl(r epreu!tsa. -'raa cesti) obleden. eliminaciia oKcnpec m cxspres aficr|pecl|ja / Eraz. eleganten npl'poAeIl ecrecrBo narava gl.6fr8Iatn 4rlr vseeno er{cxofl tn episkop. zunaj sredista...ele' gija. ztteJtrje. lzvrstcn.fam popollroma. potovanje s Posebnim namenom cRcnepnMcrlr . pridevek er6xa I razdobje. etx jei eHAetre. zatavtto l i ri e^I[.d^(ja)ti. malomeSdanstvo ecreareu aclj naravcl gl. excno3da |..ufia adi letosnje eceHortreH.1 lcj. . eleull fl mosKl. era epreAe. emlgrlrarl gred. e^eHllulia n Leln oo lu. eM ro eM ao prctiran. e^eHcKa KO)Ka-aili cxcno:rnuula. 2. cuera ra.crc r(J Ao rc6(. -un I ekspoziciJelenJeusnJe e^eHqe. eKspreslJa e. . izpostaviti. . samec epreH^aK. clnpfl ere part lejl (kazol|r. -nnra adl skrajen. epitaf emrrer m epiteton. razletcti se. eKcraoAnpaal p/ in inpl razpoditi se.elitipretiravanje. ielenae cibrioxapa pf \n impl eksponilati. z. samsKo avetl epeSrqa i zoot jerebica epe6rqts ddi jerebidji epec I kriva vera.. Aajaromaknienost. -. os..{rr I Zalostinka. elaborat eurnu rz gl. eru(ucrla eo[KdceH. vre' teno eNe'{ m zool ielen e^e'{. l. lig oseba..eceHar adi jesenski eceHocKa 4dv-to jesen (letognJo rn mrnulo) . od. napol. uspeh. polet.trtr'aurla I izlotitev. gl. cuerrca. sok. l. eprenlnaar .\eMellTn eleMesrdpeH.Na adi pfoLen.m esej. Jesenr eceHcK. eHAeErBa n dem od esAe( majhen jarek erJ.erfirco m nar pes gl. prvoteD.trfrpa pf tn impl od.uvod v umetdisko aelo e^etr ielendek. sol.-qn fl jarek. 3.boii{no drevesce Gxcrdr. l)r i teol lel er(aB adi jecljav epetffq -rnI krivoverec. aIkoholna raztopina. jelka. izreden.ftv. jeseter (riba) ecEao . 2. prvina.. n tantovstvo.i izbrano eHAeK. adj krivoverski. prJaca. elastiden ad.qna adt eKs_ eruardmaqnJa I osamosvojiccntrilen. vel epoha e'Jre'I adv . Da 5e ohol cKc[e8TD[rreH. eaMa3 n diamant. izeksport cKcnopr izvoz. naraven eaeMxja. osnoven. gl.izpl Iantovau.elrtl*ic/ai m .. dudaski -in impt. emitirati e. odpadni- . eksces eMr{r nr emir. samstvo eprcrlcKn adl fantovski. kobilarna eprEII n fant.tln n1 tlan ccha ecfiaocKu adi cehovski ecsaocTBo cehovstvo r? ecna$u[sHa f mclc\anstvo. odetDeEAqJa. pravoslavni Skof erflrao nr nagrobnik.Bn I pravoslavna zupnrJa eltrr or. ecer'. coceM epa f doba. gl. ekspenmenl cKc-neDT izvedenec.l[rHnoT eca[ B qapltrIja He a:! er!tsa radun brez krderrKia. 1. povsem. ek" telovnik e^eM6rrr tn ke/'1.misliti. e oB adi jelkov. iz. eqar impl razlegati se. -ita . oglednik.. i2f.ernast .). razprava eceEI jesen eceHek. eprc &IEa n Zrebtatna.im-pf jecljati.eqr<aar impf stokat| iemarJa dati ecu'Jd impl fan gl.

r(a6a

tl o

rqqpe6

xcAPcOu

tt7
'(eBUIIIIE

r( .x
,Ka6a (1) I zool krastai:a; i,aba ;Ka6a.(2) f .med gL rpa1ell angrnapectons adi Zabii ',Ka6emxt ,Ka6l^K, -ry,'m riodvirno mahovje, blato xe6pa I gkrga xa6lpKa / .L mehur; 2. Skrga r(a6wKa, rKa6lpKaaT imtl grgrati, izpirati grlo xa6!?Harq r€6!?rrrK, .uUn bivalitde Zab: malomeSdausko okolje; usmrajena vooa: mrtv o xarop.m gl. ualop hrup, kdk ln vu( >t<a'toprr impt gl, uarops hrumcti, hrupno govoriti xa/r, ,(a^oau n Zalost,muka; soautjc,pomilovanje )fto,ro, ,r(a aar imrtf talorati, obtalovati, pomilovati; pritotcvati se ,|(!^60 I l, ,alost, muka; 2. plltorba x(!,r6orradl pritozben t(r^crr, .ArrA adi talosteni Zalcn, 6oauten; ubog, nesreadrl t, talovanje; pomilo'(aaorlc vorJo nat|/rrroo)Ke Zal 4d, r|(a^l|, ,(a^or impf l. zal biti; 2, ,olostiti se; 3. ,alovati; DrltoZevatise -r:c: (, -ryr m levez, sfomaK t(a,l r.a ocru (ce) impl ialostiti (se) re.ro4a, .Elr f bot \rtfi Zajbeli :'d:anld,f dem od ,(a6a 1. Zabica; 2. Labica (za wata)i 3. zool Skoljka xarrlre, ,KiatFtt6a n dem od, :r@6a 1. Zabica; 2- ,abii p gravec ,Kap, xapoEx, xaple ru in f 1, tgrjav.ica, ocenJi 2. lis navousenje, zanos t(aprf, rcapar impl Zgati, obijgati; Zareti, plameneti -ce: gorisde t apEtrtre fl ZariSee, r€troDllr 4di raiarlen, razbeljen; plamened ,Kapqe, l(aptrl|Ea n dem od xap: [orajHo r@pqe potuhnJenec tK6YE m gl. rpul,runa, u6yrr srn tro;axa impl gl. rpaKa Zvetiti r<raB n 1. truma. mnozica: 2, sodrga, gl. rIlas r(flraMoIu, xIpaMoTaT ln?pt roDotati.treskati xr1{a.l Zlindra, golda, droZJe, gl. urypa xSpana.itnpf dofotati, bresti po voor ,xt{t6 ft Zreb,kocka, gl. rcoIIKA

xa are m pritoznik

pekati; x(exrlleqll t4rn hu,r.Apc6a irnpf Zrcbati, metati kocko da priDeka ,qpe6e, ,rtAlre6lrr5a z trebe, irtexoK,:ma adi l. vtot, razIrcbidck beljen, r'rel; 2. fig oEnje\it, rqpe6eu, -nryr at Zrebec strasten .3ts n tezlo ,KApc6n ce, ce xgp€6.ar impl ' 'te3oa, nr Zir, Zelod t(e/raA Zrebiti se. Zrebetiti se telja, gl. xe 6a xAlte6uqa I Zrebica, Zrebidka ,Ke atire '2 xAlrentte, xAlrenM6a z 1. t(e1lare]reH,-itta ad.j zaZelen, gl. uoxe elr dem od ,rrNE6; 2. Zrebidek xe^6a f Lelja ,nAprrm, r(AltEaar ir?rpf kol. cati se t(eae3apa, t l. 'reA$apnnqa ,.elezarnai 2. trgovina z ter(AIrItmBItga I kolcanje, rigaleznino nJe i|(elre3e!t, r?Itul ddj l, Z.elezeni trAp.Erre, rq\[r[nEtsa pt kolc(ruda); ,RAIr[Hrcr, ,rApEArOrerSe 11 'r, Zvenket,rozljanje xe6ypKa I gube pod odmi, pooocJe tc6lpKoca pl zgrbanEiti se iKeto/ut, t(eBorr(a ifiDt DreZvekovati (po. malem'); tig venomer gonlD rsto r(er, xenosn m Zis, zl.ak (\a zrvaltn,qrevju) xera f vrodina,pripeka r(era, ,Keraar irupl zbadati, trgati r(eralKta f 1. zbadanje,trganje; 2. Skorpiion xenrc, xelrrlTa pl, impl zb<> sti, zaboleti-zbadati, trgati ,Kero^, -r^lr tr teleUnik (palica pri telegah) r(€ro oq rfl tezelj, grebljica xeroca, xerocaar pI zrgosaU, Zaznamovatl xca, r(cAra t Zeja xcAcH, -Arraadj Zejen rcaHear ifipf ,Eien '(eArrcc, blti; l,g koprneti to &:m xcAlurK, {r| a lejen dlovek xGxe, xerKar iupl Lgati, pri-

I I
I

mu se

3. ttg 2, ,elez,'st modan; jKe^e3sa paKa Zelezna roka r(e errmta I teleznica rre^esnulmpcKEadj l,eleznilkl, iKe elrnr,Frnn adi ielezniiki r<eae3o 1. leiezo:2. kovinr ski predmet; 3, likalnik xe^eH, -,A.r|aadi Zelje\ koDmee x,e K f zool Zelva; jaBa Ea xe,lKa komaj se vlede r@aY.4snx, teaYAoK, -rtrr m ielodec reAyAose& -.Ba adi Zelod6en reaYpoK, -qq m zelvin samec rre qe. raeaqsrEa n dem od xe^Ka Zelvica x<eqaI 1, Zenska; 2. Zena, sG prcgai 3. fig mevZa x(eHa.[ra f tenitev, svatba ,I{eueEe zenitev ', >netcx adj oienjen rreEu, ,KeHar impf Zeniti; ce: ,eniti se t(eetA6a I Zenitev rreHrurle fl agsm od, x;erJa ienska, Zenldd

I I I I I

t
I I

i

I I

I
I
t

)KCrrKap

ll8

t(naKa
iKII o 11 ZeIo

ll9

)KyrKa e4 rume-

T I
I
T I

t
I T I I I

,KcuKap lr1 ienskar, babji gregor xarrcKoBr fa I fofi ienskost xcrrcKorrda I Zenski svet, Icnske xerrcrBeu cdi lenski, neZen r(cuqe-rKeHrrEEa n defi hip od t(eHa Zenskica, ienkica ,|KcpaBm zool ierja! t(epaBri ce, ce xlepaBaT impl vrteti se, nemiren biti ,r<,ccroK adi hud, trd, kmt; ncdloveski xctoap m Zanjec; mesec julij (po ljudskem koledarju) ,KerBapr<aI Zanjica; ;etveni stroj xeruKo adv vrode r(erurri ce, ce >xertmt imTtf razbeljevati se; lig razrr'nemati se, razburjati se xeurrlHa f pripeka, vrodina ,ui-: tt(llMrt, )K*\T6 Ziv ttri, tit'/ ti; )KrrMn 3ApaBje pri mojem zdravju; t$rrr MajKa pri tvoji materi ,.\B adi iivt (s pridevnikom) popolnoma, povsem; x(IrB rAaAeH popolnoma sestradan; 3e^ell popo]noma zelen;'I(sB yMpeH ne Ziv ne XIIB mrtev ,*rrD, f kem Zivo srebro ,KEBea tllrte /l stanovanje; prebivaliSde Zi\t\en:el ,l(lrBeatfta f fafi nadin, potek Zivljenja ,KnDee impf Ziveti, stanovati, preiivljati se ,K[DeeEe 1'! Zivljenje, gl. )Kn-

)KllBrrrapcrDo r? perulnlnarslvo )Kl,ar. impf Zivotari,ti xxDKocr I Zivahnost rrnBEe, rorBrryaa pf, ifipf postati Zivahen, razZiveti se, opomodi si-raziivljati sc, popravliati se, ozivlt'ati ,KuDr4tsar6e a,oZivljanje trdrBoAep m Konleoerec, mrhar irrtr&ol[nc m podoba, slika, portret )KrrBor m (fam tudi, f) Zi'rrJenJe ,rorrBoreH, -itla adl iivljenjski ,(riBqrr{ra-rKHBorirrHKa f iival r(morsHcr(Ir ddi Zivalski rlrrBorrro, -Trrn n Lival; fig surovei, podivjanec
,KUAOrOAaBeq,

daje Zivljenje, ohranjevalec iivljenja

-BIl[

tfi

KOOr

,KItDC/rOntfC m ZrVlle Jepls

zat\Bva impl Ziveti s kom dobro r(IrBlpKa irnpl Zivotariti m ii.E, peaat ^<sr tKli'troBfilda f zgaga r<{xue (ce), ,r<rlxrryTa (ce) pf, inpf opeti (se), vedkrat (se) opedi ,Ktr^ | l. Zila, kita; 2. krvna iila: 3. koreninica (rastlinc);4. rudna Zila; 5. prada (igratka) ,(r.raBrrt|a I zilavost, trdozix*tnecr adj ,ilast, tilnat ,Ktflurrrrc rr l, atgtn od )Krlla nrrtrrnlila; 2. bivalisde, stanovln.jc
,r(I|Attllll.cll,

ncti; ,r.vp m gl. xe.\aA iir, ielod r_umeniti se, iol-ce: fi porok, Zirant to sijati 'KnpaiFrI Zirafa r(otteHlI(aB, xlrpd'oa rRo[fttt(dB atl rsrpri, rc{rrro, m Zi' r-umenkast ^.nwia r(o reHlqa f fied zlatenica rrla r(Irlell-r .rre^Ka tu, f prebiva- xolTeH[lraB, r(o,rTg.raB adi Iec-prebivalka ned zlateniaen ,rrlreacrBo r? 1. prebivalstvo; xoATf, (ce), (ce\ ,,t.o^rarimpl 2. bivalisde rumeneti (se), rumeno (se) )RrI.Ine,-sja n l. iiv|jetje: 2. DarvaIl , Zivljenjepis, legenda ,{o^ruqa f l. zlatnik; 2. fted ,xwro n l, ,,it^rica; 2. iitno zlatenica zrno; 3. koljivo (kuhana ob- t(o tfiqoK, rtKa ad.j dehx od xo,rr nekoliko rumen redna pseDica) xrlqa I f. iica; 2. nit(ka); 3. ,KO/rrIIe (ce), (ce) 'io^THar pl porumeneti, porumeniti stmna; 4. Zila (mde); 5. ,KoitToK, -Urr fi rumenjak lis Zilica ntuiapa I iidna Zeleznfca,LiL ,Ko roKoc 4ali rumcnolas, zlanica tolas ,'('tnJd'! interi ajsl petel i(oilroca, )Kolrocaar pl gl. xlll:xa impl f. igati, pedi; x<oarrrc(cc) 2. fig zbad,ari,draZiti: ,r(oatoqerr, -.||la a/l rrrrtrcrr.irr -ce: opecrse kov x^e6ltrra I fla, pl dlesne, gl. ,xo^q { [ig hudol)i.iu,r'ic(llii
BEHIIIT

xo^Tec, ,Koarcar impl

zK er'aaf ileza ,F'i€jJaec\adj zlezast r(Mepr@-rr(MupKiaocvirek, gl, I npuKa, ukMr{puEKa irnpl brizgati, Svigati, '(rdpr.a se valiti xMypse (ce), xMvptl!tsa (ce) pl, impt potopiti-potap\ati se xseapKa, xHeatdra I gl. r(eaBapKazanllca itflpl ieti xJtee, ''iJdear impf ,eti zl(rjnlan ,<ldd.re, ,KHUerSe zetev tt

xr|Br|qa I perutnina; fam Lival; usi
x@EAapHuK, .qll

BOT

njak, kurnik

n2 kokoa-

ski, l)iv u ln i* k i
)Klr^*t| / rlafl

-ulrla

I stanovanj-

()d )Kq^a Zilica

2r<o^aa zool ,olna f ,r(oar, -I|or odi nrmen, zolt

xoxopu, r(or(opat impl fuumeti, hrupno govoriti, gl. {ouopr-r

vost ncorvra / l. tolanik; 2. t',ll; 3. rumenjirk; 4. /it Irrrkrlrnosl ,(prBa I l. ZIlcv (vojD(', r)(. sreie ital.); 2. rcl rlalovlnJe xpTDlTa (ce), (ce) )KproyBaar irnpl Zrtvovati (sc) x(y6epKa, r<!6epKaar impl ,ttboreti; ,prezvekovati; fig pG casl oetarl pf, impl trqrHe, r(!'rrl!!a vzkliti, pognati (rastlina): zrasti, okrepiti se (otrok); opomodi si (po bolezni); Zivahen postati ,*-UNrnBadi trpek (o grozdju) x(yria eq, .Lry( m zool lkrlat,
--rlaL lrilpL

r(v aE
xvaaB 4di slaboten

r20

iry?Ha trct

ta

121

3a6e^ee ce

r(vnrnE ,?t zuDnik xi^H, ,(i^ar impl Zuliti, ti. xfpu, t<ypar-impf peli, ,gati (kopriva) Idoti xv^rrc (ce),,(ce) ,l(Y Har Pl xr!?I|Aa at l. Zurnal, gl. qfl(ser, pomasrrarr caHre;2. filmski pregled D()0rgDrtt ({c), pomcncati (se) xlttEa^licr nr tasnikar, Zurnalist xyrrurt m ,upan
aa pfaep

33 sadarxo adv zabavno, zarlimivo 'pogovarjali smo se o teta- sa6aBra, 3a6aBTaar It zagavan ziti, zabresti; fig zateti tes3aar(a, 3aaxaarpl 1. zabloditi, nati; modno.zaropotati; zazat_avatii2. lig postati poteceu porepanle pun sadaaur.aimpl od 3a6aBrr (2) zabavati: zabavatise saare, 3aatrar pl zaleti :estii 3a6aAlrjara -ce: zastonl zaadlt ugrizniti; piditi man 3aaps oe, ce saap'Ja'rpl lam izbotjsati razmerje, zblizati sa6ax rtl sukniid rrri narodni noii (z rokivci ali brez), se,sprijateljiti se zttotul pt lLm \ 3aaptM, 3aapqar 3a6at!qe, .qrsa n defi od stroSkezaiti ga6ag zubundek sa6, 3a6a ,tr zob; EMa 3a6 Ha 3a6ar6a,.3a6a$aar pt zateti neRoro imeti koga na piki KOpau t 3a6a6o.t'' 3€.6^60|r pl ?,.teti 3a6ap m zobar, dentist toldi, udarjati; zahrumeti; 3a6apa, sa6apaar It zaaeti lig zatEti gobezd,ati !sl(au m6asa I zabava, razvedrilo, 3a6apa6ae, 6,arla\ pf zabobzabavna prireditev nau oa6aBa, 3a6aBaar impf zadr- Ja6apxaI zobarka,dentistka ,evati, za\la(Evatii dcer za- 3a6apcxx adi zobarski mujati, muditi 3a6apcrBo1, zobarstvo 3a6aBaqe,.tMr6a 14 otrok iz 3€.6ar adi zobat, jeziden, vrtca mrzel; 3a6aro coHIIe pozi3a6aBr, sa6arar (l) pf za&mi, ko sije brez toplote L^ti, z vreti, zmanjgati hi- sa6a|ta^r pl tam zatemaiti trost; zamuditi: za- 3a6em d za.lf,ti beiati, w muditi se,zadrrati-ce: se beeDiti (daled) $6aDn,. sa6aDar !?\ pl poza- ta6€rte of zbelati tez. po -po OAVAII, razveOnu; begniti; zapustiti kraj -Ce: PG zobavatise.razvedriti se sur, enugrrrau rs6all|rurc 11 otroski vrtec. 3a6e^eece pl zasvetiti se be, msle Sola lo, belo zablesteti
TOBADAEME 3A ACIIIKOTI TTE

za, v, o na; pa.}

I I I I I I I I I I I
I

I I

t
I I

3a6€^exu ta6e^err<t.Pl oPaziti, PIiPorn' niti, zaprsarr

'122

3aBa,1lrl

3aBapefl

123

3aBoJlTarr

ro6opirDcff, -oua adi pozab' liiv
3ir6opirDcrrrR, -url fl1 zaneseD.ilk 3a6opaBu pl pozabiti 3a6opql-r (ce), 3a6opqtsa (ce)

t
I

t
I

3a6e^exBre,reH' '^tla a41 Po' memben, znamenl! 3a6eAexI,TeAl|OCT / Znamenrtosa 3a6e^ex^{B gdl 9p^zeJt . ra6e^ex!tsa ltlpl opazau; pft' Dominiati; zapisovati f,abe^eur(a-l oPazka PriPom_ ba. opomba, zaplseK zoben r 6efi. 6,'/.a ^di 3si6e9 m nri sten-a, strma nclina; kled, aer' skala rabeD6arx Pl Iafi rjmazatl' gl.3aBa xa . Dojrackati, zaaeti naDrratr' na' sabcpe Pt hrf,ri: dce: zbratr se

t
I I I

t
I

t

pl, imrl lam zadolziri (se)zidolievati (se) 3a6ouroru, 3a6ouror!tsa PI, inlpf prikrlt't, potlaaitipri krivati 3a6DaHer4di Drepovedan sa6iawt, :eL6iauira pt, im.nf prepovedatr-prepovedovarl 3a6peBrapl zasopihati 3a6DeMesn pl zanositi 3a6p3a, 3a6p3!ra pf, impf pc> pospesiti-Pohiteti-hiteti, spesevati ta6i'ii i^P1. rez"ti,.rentati, 3a6psaP. adi pospesen; 3a6pliP kazatL zooe grozrtr zablesketati se3aHo ABnr(er6e pospeseno rabiiecr<aI eibanie s!6^o, {Bqx m -la.tn zooar llovck, lig uJedlJrvec; ole' ga6psa"bcr I naglica, hitrica; pospesenost bctac ra6nvaa I zabloda, zmota na_ sdprca';I adi zmeden, zmesan, zapleten rrakc, Pomora ,dli5tvtn Pt zavesti v zmoto, 3a6p(aHoca f zmeda, zmeszablodo, Prevarat-i:.-ce: za_ njava, zapletenost bloditi, Pot zgreslrl, rzguor- 3a6por (ce) Pl zateti Steti; li sc ustetise ts6o6o^ m zoooDor B 6Utta f zrneda, zmeinjava; ra6o,1er€P fi SaoorteKapr€ J zmotai zadrega zobni zdravnrx-zobna zorav- 3a6yEr (ce) pl zmesti (se)' nica; gl. :a6aP zmesati (se); zmotiti (se); sa6o^eKapcrao 11zoDrlo zota\' v zadrego spraviti (Priti); nistvo, zobarstvo upreti se ss6o^t Pf zaboleti sadvrart ad.i odroden, oddatadopaB tfi EfizaDa' Pozao' ljen, samoten 3a6wa (ce), 3a6!r$Ea (ce) it-".qt. Pozabljati; *3JoiL pl, impf z^bosti (se), zabarce: sPozaDuall se dati (se) 3a6oDaaes adi zaresefl, Pre' pl zateti iemati|. fam vz6t, zamaknjen, zatoPljen; 3 !,a$n zaacti si sluriti kruh ue,Nlor e 3a6opaBeH ves 3aDalu, saDallta pl, imvl naie Pte\zet

loziti, zakuriti-nalagati na oSenJ .aD,ape'J adi zaloten; priZenien (otrok) 3aBaIreHuK, n pastorek v "qll razmerju do madehe 3aqaptr pf l. zalotiti, dobiti, najti, priieniti; 2. zadetikuhati, zakuhati; 3. zavariti 3a$eatIadi raztresen; prismoJen 3aBeasoca raztresenost; prif smojenost saBe{e pf zapeljati, tlpisati, vpeljati (red) easeae'radj zapeljan; \,?isan saBe AWa im pf zapelj e'rati s Bee pl zapihati, zaveti, zamesti (o snegu) 3aDeHepl prideti veniti; lrg malo ledi 3 Bepra zarota, gl. saroBop f
3aDepeHuK, .q{€aBelreHriqa m, f zarotnjk-zarotnica, 3aroBopHur{, -qa gL

3aBerurarea ,r oporodnik, teslator 3aar|DKa omot, zavoj, ovoj f
3aBllAeAII Ce, 3aBUAe]l!!a Ce

oanl se 3aBnAe^yaa6e n svitanje 3aDnAerr, -AHa adj zavid€nla vreden, precejsen, dokajsan 3aB'rAr, saa,dp'YBa pt, impf obdutiti zavist-nevosdliiv bi' ti, zavidati 3aBnAAmeq, -BtIa ,n zavi,slnet, nevogdljivec, gl. 3aBsc xBerl 3alnAlrocr I zavistnost, ne, voJdljivost 3zrBltops ce pI zavihtati, zaplapolati 3aB[ceH,4IIa 4di odvisen 3aBl|c]inBeq, -BIl[ t zavistnct, nevolaljivcc
3aBI|CAIiAOCT

o.f, ltt1of impers zdaniti se-

vo!dljivost
3aBI,ICIII|K, -Illt

/

ZAVlSlr|()Sl, rtI-J||D C|tt|tlt|

rr(L /

ncvo{dljivcc-rrcvo*'l k rr iiv sauep'n pI potrditi, overiti; 3aBxc[oct f o(lvisDost qperlr;Ic 3a!nrKa, 3assrxyno lrl, t,l,/ 3aBepeII overjen preprs zaviti-zavijati pl ,zaobljubiti se, 3aBrrroK, , zilv cl( -ult raBepl! "ce pnsecl; zarolrlr se saDjaca (cc), 3trnlocvlro (cc) pf, impl fan pohitcli, p(xl. 3ar,epyra im.pf . potrjevati , . vizati se-hitcti overjatt, verlnclratl s al.ese pl iti v, vstopiti; /itl saBep!tsapf zadeti verjeti, de poglobiti se v kaj oru zaupanle 3aDAeqe1l odvleai, potegniti 3aBer tn zatetje, zatis:e; lit v, zavledi zaoblitba, za,'reza 3aBeqepfi ce, 3aBeqepwa ce 3aDOAHE|(,qZ m ZapeljiVec, pl, impf . imperc zrnatiti zvodnik se-mractn se ralo4mqa+aro4nmra f zapeljivka, zvodnica 3aBeurra, 3aDerrrraaa pf, ifipl voliti, zapustiti-voliti, zapu- 3aDoJ, {rl rn vijuga, ovioek, 'lig obra, Sdati saDerrra{re, -hja n volilo, opo- 3arojirarr n zavo:e\talec, roka osvajalec

-.1vrmtr. ogroiati.l ie: 3art6u rpneHue izgubit je pbtrpljdnje. sF. skleniti-zavezovati.saipa-6 rz . Precej a BcL.i pce: spraviti se v nevar. snovati. inpl zavezan. navsat r'Ie.impt pogladltl. skrivnosten aaraA[. dati. -. -poravnatl-glaoltl. zavrtulu. sarie6e pl za$ebsti. wfiu zsresiti: 3ar!6fi cBecr omedle..pl impers za. namigniti. imqt dohitetidohitevati 3atoBop tfl zarota 3anoDopHnra.same. gram kont' nica (ce) pt. po. nakopati garpaAa I ograjen Prostor' sl sKrD ograiai gram oklepaJ.rlnen j -poneumr en poneumnjenost 3:rr^llenocr t 3ar^yf. nemircn. iz. sDorazumeti se 3aAoBoAeE. gubiti (se).zboliSati odnose. obvezatizadolzevati. -qtr tn zaroullK aiLvtakoj. pot je zgresil 3aA praep z. narolje (drv. razHO BO 3arpaAll poveoaulo vaJarr med okleDaiema ugasearacu pf ugasiti. zato Ker 3aAelHer saAer4tsa4. 3aAortiN(irapf . premikati.sarolnn pf zaceti gostitipG soldevati snusuo se ml le saiolrrla pf za&ti kulmje. zasnovau. 3ary6n nar zasel je. propasti. Fcei ogroZati se 3ary6a I izguba 3ary6en adl izgubljen pf izgubiti. P€rIe' saxarrz.I'a qdi obve.sarpeDapf. poganlan. sag rD6 za hrbtom: 3aA rIoAoBIlHbra na 19 oer v drugi po lovici 19. obvezovati. saAoBol!tsan. impf postati laden-postajati lalen 3ar^x6E (ce).vati..d! ob]. suloc 3arai'Ellla il''pt zaglusevati (itttlrcrs): My ce 3arpertrIl pr6oriur nc dcla prav :rorprxcn adj zaskrbljen. neumenpostaJatl oglu3ar^![r sB adi zaglusen.tJ. (se). poginiti -cc: aavtall. safI. pf . zaobradati saap3€. intpf kofiati (se)'koniavati (se) 3€'Taci.repa zarotnica SAraAerrocrt umazanost. zanalUra pf.ati. i?rff . svinianost saraaosen.rr'(trpl zadeti gibati. pl zagaziti. impl omoiiti (sefmoiiti soAeDace impf obfegati se.ridosluseti r'f j sar. skleDati pf zavrteti. -rda n zadoltitev. premakniti 3aAsro(Xaa. dounost izpol-njevati. raKnln za Kal-zatrKatr Kaj 3aAeuuce pl rmpefs zasvrl t\ se pl 3aAerEree-3aAeT[u[ pootroqll se 3aAAa6owt pl poglobiti. -cei rarpeau adi 6grct.teti tipati. |.ana cdj zadovoljiv 3aAoaonrelrro a. -. impf zadolati. vihati. obveznost gl. -ini adi zado'tc> ljen 3aAOBO.vcstnost 3arp[rK[ pl prizadejati komu skrbi.. obmiti. piti se saAMq -ryr tn zaonJ\ca zate 3ADOpKa-3anOpHa f zavon) zapah. 3aKldu zudirati se saAln[|cr<r adj zaleden 3aAo6pr pl spraviti v dobro postati dobre volio: -ce: volje.r pl poneumnitr.je I I I I I I I I I t I I I I .grDalr 3aAorlrKure. obre{ovanie. nost 3arlro3ttsa impf groziti. svornik (na vozu) raiparn. niti sorea 3arafle t uganka garpeanocr f ogretost..saAo^rllrle Eocr I obveznost srU. omeniti. lig preieti (z idejo) 3aAo/rr<eEre. impf zaeaziti.uru pf narediti Pr-vo nap:ako. inpf ogr- 3atpo3. zaloziti. kreniti. zadirinost eaaera -cbnj fatn ker. stoletia s^aa$epf zadati.a. rfipl zagfenlll-gtEnlu men.-3aBprwa pf . Saraf'duBatpl. doltnost izDolnitizadov:rli. rfipf zadovoliiti.u (ce) pl tam pnzade. 3aBPI4Ea m konec. prrvezall.-ce: 3eAamx. zaaeti stc DriDravoiedi Dati garaj..n adi inozem. 3arlree.tllo a.. ooBpcrca 3aAorrfq.Poneumiti 3ar^lt!tsa irrf Poneumnjel'ati.ilr alp. zaoomluvradati. tmn gorednost. aa4oupa (ce) pf. im. nagajati sa''we pl umreti. priieli daiali: Drikazati se v prikukati daijavi. impl.I^a.dpf zagrozit| ogroziti. navdulen. DOravnavatl sz.'llul 3alpunI (ce).'iq&a pf.pf zaaeti boi. zanrmadusenost.. za.narodaj. 3EiD'prn zisr. naKopa'vati si skrbi -Ce: sarp'Ie. zadovoljiti se-zadovol -ce: se ieYati raAonoure. -qn-3aaprtrsmK.pogrezniti se-pogrezatise 3ar vaee ./rri. komu skrbi.'e p Jor?aruqex.fopsllBa pl. gl.ma adi nedou. dobro .3€fopqsaa. .rkali. skrbcn 3arplxerrocr I zaskrbljenost. -rla. t nalc ga 3s. imqt ogrc' ti{grevati drariti. 3aAasatx. zadoliiti se.ativeti.tc t ddv predvterajSnjim 3aloBoprqa-3:lfoBoplllFlKa saa.IuJczemsKr 3aAorwr(ce).fTIslpf . zen sa+*ua I zaled.-rrt ce .res. skrbnost. rcria. . izza. s t''acU!E Pl.pf 2.3aBOpKa 124 3arpelltrr rn4'|t)t(ctl aaAoMrr raAeEar6en obreganje. Pokopati vati mn6a pl laft z. obvezati se-zadolzevatise 3aAoruKr[e^err. zasaroBopMsl(! adi zarotniski .sklep. aaopatu.naiediti narobe. 3ar^q6!aa (ce) pl. sena) jati. nakopati si skrbi -ce: pizadevati 3arlrrDKttsa -impf KOInU SKrOI.dv zado\oljivo 3aAoupl nadojiti.zmeiati (glavo) 3aBDmOft.tu. . napoyenle !aPovedo dati-naftigovati.

smrten (sovralnik ) sar(^Eraa I prisega saxaorxa f pokrov.zateti zidati 3asll|n pf zazveneti. zajeziri (vodo). pohiteu.e pl vkoreniniti se. sAAItr'(UDa pf . zadoli)lflti po vodi. plcprnJrvost 3aKallrRa pl [unt lmnn\li: !ce: umazati sc. zasru .!q!ts:r impf . poovtza! se 3alaAe .jcsti.. ooorr(atr 3aKarlre pl napovedati. scatr v Koga 3 JaA bu adi zajedlj-iv.sa3op^aBLdi srameiljiv. Ha 3ajArlcogrte ob sondnem zahodu. pri poljskih delih) zopmost 3aeM[o odt vzaJemno 3a3opeH. hu_ ooonost 3ala3!J pt . ojaaati. -rtfi tn zool zajec 3ajaKHe. 3ax Brr . tujka. faztgfall 3anAe d zadeti prihajati 3anHaeTr. -ce: 3AA\1'J'i.r pl vtepsti si v ce glavo.fir acti zorcti-zateti dozorevati nati. tutiti odraemna f iposojenka. saxa'/qyaln ItJ. rancxncc rl zaZiveti nagajlvec. j zatec). izgutrrtr se. zaklepatii z. PI n 3aAoMyBarse mozitev. zatriSnji za\tzeti se za sesti. -Bgrt t.l.spiigovoriti. lig zadeti se laskati. . imql 3aeAt qa I skupnost. meclzoprn. blatu 3axBu'rv.iati. -cei zaplratr se 3aK !qeH. sKrepen 3aK lqr pl l. zaplesti 3aAIrHKa pl fatn zabrcnkati (na kitari). premreti.o6YBa pt.aLi. 3.a yfep-r ce pl pomeniiiti se.l zbadljilcc.-ital&eAfiv imqf. obesiti -ce: se na koga.rB-3aAOpHrrqaB plepirljiv. 3a36rBarrocrI zasoplost 3 p. oootavtjalrse 3aRas!tsa. kondati.'xalgrcr. 3 A\I'IIJBA pf. zadeti govoriti raKa eMI| pl zadeti cepiti 3aRa^eHad.. zakteniti. bati medseboien se.lrxrr adj. zaKtopntca. p c s . por tuia beseda (se\ 3asjana (ce) pt raerirur.zadoneti sa''rpa pI. zveza ozemliiti{zemlievati JaeArf. zdrtbarski. puhati 3aAorlq. pI.t zadeti govoriti s zadrtati-zadrLev^ti koni.n. (im9ers ) prezinovati 3aeAl|o 44r sKupal Befte ie sa-:nu1'ra -ce te je tu 3aeMfl DOSOiiIO zlma JaeMeu.' 3aAOp/U. Koncavatl. zbosti. 3aAoqlr!?a pl. postalr cvrsl saJau4a I zajklja taja.. osvojiti.zateti.I I I I I I I I T I I I I I 3aAOMITatle 126 3asDollu 3asriAa 127 3axo6u 'rl. thlpI 3a36oovBa. aaIIIIAETI'A IGKO Mocr vtepel si je v glavo Kot osel na mostu 3ascKlree-3a[cKpu d zaiskriti 3allra pl zadeti hiteii.3ajM!tsa. . hudG ben 3aJaA|{Bocr I ujedljivost. sa3pesa pf. odloiiti se 3afuw1a qg ilnpf I. tmpl koga. impl tazd''Jia'i aili zasopeli dtoa zamuditi-zamuj ati :ae6nrarr ves zasopel 3aApeMepl zadremati . Zi]cer. impf . i l(.Krt.-zapihatil icoga. zadiiden. vgtlcltliti sc. za kaj 3AAwa spet prna naK 3aalaBa 3a3eMarre z zarzemaftie.t prekaljen 3aKa eHocr t prekalienost. skupaj . .ce pf zateti plezat| plztzlu se 3 jaK.rrur adi grozilen saKatr. tudi lig Jase!'tz. ncvc o)'i. adj tzajemery satnoa impl plaSiti se. p_f okrepiti. it ttl z a a e l i c v i l i t i ( s v i r r: r . menrh postafi 3aKal|a I groinja 3aKaBuce (l) pf zagroziti 3akaHu ce (2) pl nameniti se. obregniti se 3^t(aeanBadi preDirliiv. sa3eMlwa pl..m hrana. zacviliti-( vil(. oasckan :aravanocr f zadirdnost.nemlrnez . pokrovkl. prijeti se 3a36xBa (ce) pl zasopstl se Saao\aet aol zapoznel zalcti sopihati. pl. grozitil l. ljiv daialec 3a3pee. ncDotnir ljiv.(q oglalati 3axl|Ba pl zadcti kihali 3axn(orn ce p/ zahihilitti s(: 3aK et adi zaklct. ojeklenelosi zdi'IlivoSt 3ar. orKaj 3ajATICOHUeZ ZanOCa M IAPC H saj^. osva3aAlrira I zadnrga iati: dce: zavzefirati se za 3aavD n naduia.3a}e!1e pf zavzeli. 2. . trg.xa adj zajtji. zdrazbarski . -rfia adj konten. skoprneti. adt skupen. priskuten sebojnost posoJllo. zaigrati. postali trrnoglav.!!rr.qu m konec. z. z^drdrati: fig v Pogovor. sklep 3ar<. -pHa adj sramoteni 3aeMqocl t vzajemnost. pozvokdaj si Ze ra6unal t|iti nid izradunal)! pf 3as\aAa zazid. impf Wsoollr-posoJau talpe n la. nasrtttr 3aJqsa .. zaplesati. tmpets. spotika. -z^zi:ati' -Ur m dela\ec n p/ zaveoatr se 3a3Hae mobi (medsebojna Pomoe 3a3op tn sramota. lie zoosll. 3a3rrttm-iarqm!tsa pf zateti skupno. zmracrtt se 3ajAJlcornle a zahod. kaj zadusitidusiti. pripeti.ioputa 3ar^on!tsa itupf zapirati. -Iuua 441 poJu.\ (in sc 3asBont' P/ zazvoniti. izogiblti se. oA Kora cll 3aecarrrl. 3aKa4g pl pokaditi (s kadilom). obeslu. sondni zllrod. sKtepatl 3ar(o6n. astma pf imperc . skleniti 3arllqoK. 44. impl zapl lafi zateti ratn' saec.alAe pf zaiti (sonce). postati Ze:e0] fic stina dota z:lhrcpcnctipo raAopr4tra rn in .pf speti. PlaS' 3aeMoAaBeu.1. 'ce: zagovorru se zadeti blebetati sa-semaimpf zarzemati. po' taarrpe ailv po-jutrjSnjem moe 3AA\rrpemeH.

d6m: -ce: (ce) Dostatl Ziti se. ''an'DxA zomcglitlzamegljevati brez volie 0 Mltodonrko-sloven*l8loma Prcsklltcti.ra f okrilje. nadomeSdati rost gnati 3aMeEI|X.osupel saMatd arh Iam das. zameguenosl 3'al. impf zastoni skost zameniati.)KAII I zaslutiti nesredcnapovedovati nesreEo 3aroBe ul Pribiti. mapripombe JAIT saMerse pf zalotiti. misli in stori. pokrovitelj 3aroHoMepes.di zmeaalr. oA TIPBIIMT s*oru pf zakotiti 3a aK uoc aAoK lteMa naj_ zaKOtlU Se -ce: boljsi je prvi grizljaj rarpoar.3a_ I(O||OT CTaIIH DO Cl]I a ZaKon jc stopil v veljavo. 3a 3oIF ffi za -3aMaH vsak pnmer 3aMarrAarur. sanjav. impf zapalu]iti wata-zapahovati pf sa\. sstbyonpl vzljubiti. 3a^aApa . itntrf 3aMe iuteH a. delati hastne madeZe sauareu adj skaljen.erd. brez elave zapahniti (vrata). mocnejSi PostaJatr t I(:Dfr'. aav.pl striviti. v nomenjaiati.lru {[*'*i5:" l' sarirareuocr I skaljenost. okriljem. impf zabeliti (ied)-beliti: -ce: Domastiti ie-ilrastiti. nost Dostaiatihladno oDers (ce).acry&a .rrae pl zaEeti sanjariti. Popacttr' izkrivljati garpa. zakoremnrtl eaiarn. grtttrlcuaa Pl'.ia. .p. Pnkovati. --lyPr t. okovati 3aror(lprtrl ce pl tlg.? zavetnik.'m fan pokop. varstvo' zaldita: noa 3aKpl't^ara Pod po *vom .p!.i zaDesen. [ome6 3arqcKal prigrizek -sa.znoliti) itltr. ..laeuyrla pf. ohladiti. zastonjski net gafueuaf zamenjava.zateti nezmet uit no iesn. zasanjan.arapt skaliti. zajokati. -Fr t'l zalogaj. impf zaceliticeliti. vedernimrak sarewt.gl. zamera.-pry. pogreb' piigriznitipri gdzovati el. aa]i{ffi f grom zaimek zastonj earuepr<a pripomba. u. imPt. tog. . JoMsr errocr I zamegljenost sanlasl(t . qrcPeA rareDu ce. impt savairarl adj zaspan.Pnlqqy€]83 pL. 3AKOIIOT za(onu _. 3aAoME saroneret adj zakoreninjen 3a^aLE. znoretr. zapahovati. i4sb\ti iarr. nadome3a UNt pf tr.gII n Sarlox1l|ItrIa pngrrautr-pngTrzovarr talec-talka I Sa ocmt 3a octUB. zameglten t I I I I I t I t I I I t . gl. iart'. vdjubiti se aalreqraH adi prevzet od sas6MaD zamah. 'cc: Priti h kruhu ru^corc cc I'l zahlipniti se. lig potlaiiti 3au6ar.rlctcti ( icd) 3aacrKrt pl oblezati (zaradi bolczni). zabiti. -ce: 3a vaen. ln pt zarotiti-zaklinjati :rol(o[ m zakon.a a6op He Belrr Preiidravati (mrdes). orn r. neobdelan Ja^e3 m pcsn sondni zahod. 3ia}'. 'ce: znoreU se Sdanie 3aayAuocr I brezuspesnost. eaieaum zf zmeiati. zmelati rauanta pl pomazati. Pok-rovitelj SaKOlrcAABCIt. pt. ifipt z .-!''| AaJ ZaKa> 3aRpn u. zaregljati (tudi 3axpeEr!tsa pl' iitpl motan' Postati. 3 R(OLYDA zaklati-ktati 3aroarrc. gl. intqf e\o[.arLUa lt. zakra^e6a pt spraviti h kruhu' vaverl Jilfr "tffi. -A|la 44t orezuspebiti -zmes-ah. 3aKpa/rlla pl' tmPI nodajen weti Pod okrilje' v zavetJesaKOnOASBeg. omo raxopaun pl okoreti. zamajati-zibati. -ce: zavzeti se saualarr q.bltenocr f zaljubljenost aaue. 6e3 3aMepKa brez zibati. Co?rvscKrror 3a^rrB Solunski zaliv sa mb pt zajeiati. ra namestnik "Ur sa vAo-3alYAHo aa9 zaman. n oi:!B 3a^$B m zaliv.d.'aaaaalra Pt' inq! ?: (se.ry m bot ljlija 3aMe. pl. cl-r KY' (ce).. okrevati+opravljati se.'ce: zaceliti se-celiti se ea. (se)-zakoreninjevau Ceti-zadenjati se Plazrrt (otrok) se :eziti' rarocu ce Pf zaieti lase delati si sive raaaK. razmah nt njarje-nja. impf zasidrati (se)-z^(se) roiei. rmpl 3aKo(e. zarurpau saaor<rl pf zastaviti. zaouoru se-. postava.. -aqs tn za{ono' Sdititi daialec sarapntnuK. salva. 3aMasAa . oiitek. zazasanJalr se -ce: ljubiti se.pove3en. 'P'g adi zako' raip$ pl fan. aa^yalBa pt.oaaasmo n zakonodaja Diotektor. 3aKorqIsa (ce) crr oa Sarlaror oct usl sl Pn_ rarona treuie: ro^eM 3aAaK KacHt ol..Pl za iive in mrtve rarpeia I ftg. saMaraaa$a pJ. sc z. osuten.saroNr!tsa It. taterysa pf. ostati zane-ce: marjcn. I 3ir y^a. zrefl sarosoMepHoct f zakonitost saraorroraopeq.v. rnpl 3aaotgtaK.n Pl okrvaviti. rr.cx'''. -ur r. nadomestiti-zasa uaw^ impf noriti. sbladru se' raroieqerocr I vkoreninjehladno Postatishlajevatisc. brez glave. izkriviti. 3aIoPeIrYBa sat (cel Pf. 3aKD€!He..zmeden.SaKOBe 128 se sDfell 3aaeOrl 3r|Acotto co 129 3AUf. caJQ'Dwa pI' rf!:. aaKo. 3F.n zaro' nodaialec sarrtcv'.!6en adi zaljubljen KAI ra. .opares adi okorel garvfur rf ustanovitr lasten trd ozeniti se.

s8. irnpl zanell0ariti. -4t "oi. . Prevzeu.Ilg Konec . 3aMpMop!tsa. oA 3a(se) tliati HaeToT My e pozna svoj raui'a I zanka. -ur ti. zabrunoarlti sa po mimrati.3alrzr. varovati. ttrlpl f zapisnikar-zapisnikarlca s'n'''airr. Ha 3aMI. mimo iti: Drehiteti t I I I I :ranrurttc pf zamrzniti.. sanera!tsa (ce) pt. 't1.3adrcKa f zapisek. tr' 3tsluoitm pl priti v dekliska lig narediti koga nemega leta. Past. raz' 3ao6rKoaKa t obhod.za(eti vzemati. se.. -m n rokodelec. shoditi-zaienjati saneplarurr pl fafi zateti fila' hoditi zahajati titi. navdu5iti se-razvnemati vprsovau dulevati se 3armtlrlBalEe t zaprsovanJe.o*. rxllllrn. zanesenost. naokrog 3anelreqrr pI fam zaJeclJal\. (leL ifi pt napilmiti se. sarrepqrl ce. ztntz' niti. pre\'zetost -pHaadi utndljiv sarropn. 3aleaaa (ce). na.treovsko. -t. T T navijaii. SaMOAKrr!tsA pJ. tfipJ za.Jafiaer tr obrt. ?l' im pt zamrmrati.-i*]iii.Do ovinkih -. 3 Mlloge'd "ry::12 4. -ce: irkvarjati se. 3aocraBa pt. utihni zapof ti. Wisati-zaPisovati. eao6nxbaq zadeti iecliati iti.'lx) zllll 3aocrase. Dlcme o!lt\' saraiii p1 1am shoditi (otrok) aal 3ao6lfKoleH. tepsti. zabavati se ukvarJanJe s 3aHuruaBatte 'l dim saunMalhe n poklic. zapenien. craDosel nqlla r M^ q pf ogreti do mladnc gairaerqnJa..^Nre rodilo maliti.n[trta pl zadeti bera6iti. ifiPf oddiha ati zaostati-zaostaj san*p'a impl od 3arrpc llslrtv 3aoctatoK. zadrlcvati. brundati zamc Zapleten. utilevati salrtel8. z ne' 3atm3Ma(ce) pl fam z^so!ri\. PIt'llttl' 3aocraHar 4di zaostal tev. obrtniski Saina saMOAr(IIe. 3aMp3Har zmrznlen. zapostavljati sar'[gla impl od 3rttltc zotlkull (se) 3aocraBET6|a f zapusdina 3anr|p fl ustovitcv. gra. zapenjenost.{ltsa siti vbogajme Zg^ti. noa d()Ixkati 3aMpx vBa ifl pl dodakati noe 3aMPMOptt. liati. toldi iaota im.liY. impl zapeti (se)-zapcnja". 3aMpcltsa pl. tmpl sati: dce: raz\. ImpI za. 2. Prcslcdck.'rKll n 3alulpKa prKa ln vcllcl petost pf prepasti.jdla t ath iei'a' imol inlr. zapustiti. pt obiti. Pt ttisarfFtttwa pt. utruditi-utrujati zazibati se. sc. Pro3atta r|.pI od sajAe (sonce. prjd.l 3aocrauaroca t zaostalost 3anup I r c 3llac oll llt . obkroziti -adi l. osiro.gnerct penien. doiasti kot dekle onemlu pt raMoM. zamreti. -w ln zaoslaneK.'i. zapuStati (se). zatopllr se -ce: v misli. zaviti:. odpotovatj. 3aturMer!tsa Pf' aanaMert. navtaMop!tsar6ez utrojanje duiiti se saMoplBaqra f Iaft ntruie' nost tauecysa impf zanaSati. zabavati. odl . nodiSde. -ce: Priti v za' drego $rupasz (1) pf imPe/s \astati mfaz raupaaa (2) pf T:sovratiti 3aupepf zamreti. 2. zanima' nJc se mnar rz plemcnska Zival. odmreti . zaseiti' iki-zapisniiko ti{hranjati.sagieues ad'i fig onemel staiati. za' poslovati.motdedPo. -1$t 3aneepf zapeti (pesem) den. hoja-po ovinkih den Zalrod. lce: poglaouarl iaMora sar|o(eBapl poiskati si Prcprenotiti . vprsovanJe in pf zapomolti si-Pomniti . Sopiriti se po' pl .rH dcel Postati fant pl.!repl 1. Slititi pl. 3alleMotqBa saMop fi utruienost izrpl obnemodiobnemagatt 3aMopeHocr utrujenost f 3afiec m zarlos.rH(e -cezamezati tt 3aMIr r{ Pf Priljubiti sc prikupiti se. oslabeti Sautrcu[qap-3aftlcHHqqpKa tI' sanaseH adi ohranjen . 3 OAm saoAlBa pl.*. se zonEIrI slovno "" (ce) ti (se) gaocl:ara (ce). gl.. zamotatl-zaPletarl' rauncnn (ce).#'i. umolkniti. zamtztllen. poleoener sa*t*rasa impf zan:filati. vzuuDrtt. razkaokrog.iti (se) iiariati (se). utiSati-tih. obrtnik m hist Crad.I I I I I I I 3AMI'KC 130 SasuMa]lle 3aI|ofteDa l3l 3arll|lnlBaEe 3ai.napihovaln zotam 3AOpOri.t:::'.lr?lpt adf sanarcaen zami$ljen (cej zaplesti.9ati-zaZigati. razjaijen.3amrlrKaf grdrn vejica. Pot na. ranepvlta ce pf. Itf ialr. pl. 3aMoplBa pL tnpl 3aHece pf zanesti. razkadenost teti hodiri. 2. nolcdeneti :rumpxric pf zmraaiti se.u 3aMpcn..-r(. mlmosrede 3^ftfire pt oditi. obvarovati. 3aMopeH. aaocraqlra Pf.'adi ^tLi tan . Pri' reia. 3areMorKe. onemeh.netr ser nav_ 3 fl''Iq zapisati.. kratko Posa. 3aoAx. ia". biti raztresen.3aqaerrrucrn adj rokodelski. zupinrli ostallek 3aocrpeEoct t zaostrenost. saM'lc^!tsa zamotava!1 pL itnpf zamisliti (se)'zalni3asaar. 3afixlwa 3:tttfcElnr(H adJ4qV Zaplsnr' ohraniti.H spoloma.HAa]{tn s trlc. razpenj enost.3arreHerocr t 1.

.aslu|iti:2.zapuscen salJse n dem od 3a6 zobek. uniditi. impf pt> (l cl fl l i saditi. opedi imperativ 3arrpo^ern ce pl impers D'asaroB€AnnK. sanpeqt'D. gl. odgnati B. lrg src. itupf 3atrprnKaI preZganje nit spoznati. odpravljati pL sanpaura.tzen trltuxcrrrrcr f okutenost 3acBattl i.oy&a pt. mar. sa'prllla pf.7rpl stdpitistop-ati v so- Ce. . impl poslati.2. zaplemba Jldr^cno/ . sapasyBa pf.m zapleniti. zascdi. f fatl zapravljivec-zapravljivka 3an$IIreI| 44. 3ano3gaBapl. rfipl 3arr^erKa. zanemarjenost sallycrr. uniaevati. cpidemija xopltitc|l 4d.jn\att s tI inlL zate|i oDol- sa'ralrja 31|nTlrcl| 133 Sactarfi ce (tudi frC) ovcc na poditek pt. . flAErII. nlan Kaj oeralr. liti (dez) zastaviti. zadrtati. mencati sanoaeABdrrfBo/' poveljstvo 3alo3gae. ?. zanemarJen. obtidati. snrp. zasaditi-saditi. zobnik 3ar.rr lrrucner adl zaplenjcn. seznanJarl Prrna salocraDeq adi zapostalljen. spedi.I|q . zaklepe-ce: rau se aaroseA I zapoved.uja. policist. zobdek sa. impl zamotanost. sanpara pf.sikniti lcrcr.pf zadeti robkati. sawycyua pf..3arrprrcrtira pl zadeti prihajati drug za diugim. n etlur{ 3alro6eMqa€apo6eE qr(a f ujetdca. I I I t I I t I I I I I I I 3apod'.vzbrsteti 3an!?HnHa/ soparrca 3ary?nr. kruSiti. zasuin .alno) morda tap m L igralna kocka. sarryesysa pf. 3aCBarVDa Ce pl. zadenjati 3arFreHtK.FIK!' eapa3lt. 3eleFJyK 3ap3aBar.recr4dj zobdast 3a\wr pf zob(ati s p part (rpralalno) ali. dejan (mesto). n^eHlrqa 3apo6ettrtq<lr adi ujetniski. 3afip rta pl. impl zarasti-zarasdati sapar{a.graorlr gr'()znla ''' sa]Jpar. velelen. impf adj ukazovalen zadeti drobiti korakdrobiti korak. intr. zapu{ien.na rah. tmpl okuiiti-okuievati rapa3Hocr I naledjivost.zarfue pf irstaviti. 3arJpe. poganjatizatenjati kliri 3acaM. Ianqar satrocraBs. vse sile 3anpnKarKepl zamotiti koga napeti. impf jiti-zasuinjevati uieti. -rg ft tehn zobato po14:tnina.sarrpa[!tsa pt. ukazati-zapovedovati. zmeden(dlovek) saurrErlcraHosrI zapletenost. denar pognati-opuidati. zahoteti.Sar aAIq sg.4a I in inpl zapove. sacaAlBa pf . nd telave naleteti.zmedenost zapresti-zapredati sarr sx'a pf zaplavati 3anpex(eH. pG dati. afozlu deti kai delati. plod. ot(l.1rerK!tsa rfipI vDrasati-sDralevati zaplcsti. gl. sa[tttt\t pt oZgati. sraditi-zaaexrll|ADrrrvDatbc zastrasevanje.rrrorl|ce pl zaleti se potiti imlt zaposta\iti. zavoz. tapacuysa pf. zbirati se len. JupoAyuspl razveseliti zal. preprediti-zastavljati.n hist policii^.odvzeti 3 rryrlJr pf zaaeti brsteti.tyBa pl. 3arrvqreH44. pridobivati.zavozlatizaplct^ti. 3amnja.ry r?r poYeljnik stati pomlad 3arrol€Analrr<u poveljni3ki.sezna i-spoznava. zanenvrriti. .@pf vzljubiti. zadetipljirskaii. -tE fi fatu branjevec.rgra pt. zanemarjati zapostavl aaniti i6eitek z zivino v scnci. opuslel.povelje sauore. prepredeva ti 3aErc d zatakniti se. ( mod.3afl. jati. 3anoBeaeEuaquu veleurK. s_iesto. emDno 3apo'ig. -Aaa adi r*azo'. ce cMee 3apa3Honalezljiv smeh ima tapacne. 3arprycz. za\emariti- pf 3ar|'Trtcu lo. sipa. 3auocraElra pt.tr. zanemar'Jen Zandarmerija. spotetek. rodek. 3acatItIaTocT 3apo6elnft. gl. kaj\e.. kuina bopl 3acacKa zasikati. zadcti delati 1. odpravitipoiiljati. zanemariati earycnmyfu fi. impl zax r^ornya! impf zasttafe\ati.3atroqHe. biti (takukazovati Sen) 3anoleAeH. 2.tg fl7 za3apoAmu-sapoAoK. sparjen. gl. opustosen. 3arlolllllla usta) zaeeti-zaieni ati lo umiti (kozarec. impl l. sapa6o. ear4rarn. zamo' sar4eme pf zapredi. zapfelr lavati (tudi lig) 3arr/rerKafiaili z pletelr. discitr. sluziti si. opurazSden(hiSa).zasalrrpo6orr€-Jepa6or!tsaqxa f jevati rrrrhltck 3 c . 3alycrFa pt. razpoka 1n sapsaalT m frlm zelen:a\ra. drobiti 3a'prz.Ises adi zobat kolo. stati podoben.ta. . zagrabiti za z tresedami. rrrl Pl rnnnuxrrepf povrgno. 3acI|ntraT 3apntrHaroer I hripavost. zamot^\ati. inpl opustiti. zamotati.s zareza. poveljevalen.a impl pf.ryi fl ujetnik. opustolenost. pe ganjati popke. gl. gl.dn igri. fig \al*Ziti breme tan.sarrpn elrr pl prilegati se. zanemarjen(dlovek) auysreHocr f opustelost. zaposliti sc.eletii ncei vzljubiti se :|||Dnrr/ okuzba. impf zadeti kliti. -r{rla adi vprezen ganascxa zl zapliuskati. impl sporoditi-sporodati Safl4. sarpe\e. kuznost.3 frr ffi taft strog red. prodajalec zelenjave sap3aBarqu'Irl|qa I fam branJarrla sapunaar adj hripav.raB 4di soparen. trpek (sadje) . vrhnja oblev ka muslimankzunai hile 3apa6ofli.

dotakniti. 3acxTlBa pL rmpl za' sitiri. im?f z ' z \late\rali tajiti. 3arBopeu[tq . skrivati !o biti kie 3aco III|lurc r zavetje. zaslcpljati 3 Cvtirj. ze 3^cn'''e lf l zaspati.3aralryTa pL ltllpl olopiti. zadeti raiunati. laDjlati. tlstaviti sc. l . pce: obiale 3arerEe. sclc nabirati :taceaaH[e.l. ooro3areqe. zamaSevati-zamaSiti 3araHTlI. Pc iadevati hripav 3ACll r. . lodeno. tC. t T T I I I T I i. zadutiti Zalost. 3arBopa pf ilrlpJ /. spravljati.' 3acrparlrrreleH.. napenjati. tidati. /ig raz6iriti. uzaljen zasmejati se-smejati se./. zrslepiti-zasendevati. vedpnzaoerosr' JOCCnlarocT / krat se zasmeiati vznemirienost. oMe. delati topo. zadcti. scPrrrtno. gl. zaradunati.al.i sesrjen aalJ Zas\cerr SACWretl 3acnreHocT zasiaenost f 3acrrrx.3acMeDa pl.aliti vra6unati-zaradunavati. tat' napetost. 3acro_ 3alnpAcr r l lr l) ilr i( r t r r \ l: lll( r r : l praksir laHa BoAaposrana vocra 3acrojaHocr I postanost . impl zaden. zadovolievati 3ai^a6efl adi malo oslabel. nasititi. ifipf AVNOJ umakniti. utrdili. DO.i rIIP dv.lg:1". Scdaj shujian xrccra (ce) ifiPf tikalit . zadovoljiti. r r d Jd u 3acr4rerr 4d.. ?-amenJatl. 3acBo(wa pL lmpl ()l)okati.\oa ttc ro 3acela lo se njega 3 c^eIJerr oili zaslepljen nc tide. 3arBop l?1zapor.. razvleti. spravljen. I ril hati pet. zastopstvo. zadeti .tff:Iev acll zavrzen. 3acl'eryBa pf.. " 3arBopeH d41 zaprr. satallTa pl. tmpl zirsvctlikati se-zadenjati sc svctlikati :urcDrIrKa zazvizgati Pf xtcrroAen4di obokan xlcsoAerrocTf obokanost . utajevatl saregieR zaloten adi sar. skriti. pl maiiti.nedostopnost :acrapyna impl zast\re\ali. 3a:r^rKlr pf za(eti toLlti. 3arBolr[.3arerepaBr ce pf opotedi se jevati. :rrrcrroa . iftpt ce ko vznemirjen.lj zatajen.qr_ n 3atDopenamestniSki uuqa / zapornK-zapormca . spravitisaceAu ce pl zasedeti se. samoten lotiti. naslanJevau sr'i rr)r()!i: rl c s 3aceHpa pL tmpJ 7a3aceHu. namesrmca zamolkel (barva) sacradiflKq adi zastoPniski. 3arrp^ynir l. uial jenost s C. razteptati sararn[ pl zabobneti. Prideti kgniri.3acyKlTa pf. naj ti-zalotevati 3araliTq ce pf lig zabiti se.-. 3aco^trat adj skrit. 3acpaMcxocr f osr-amodenost JACe!r. globo. zaostrenosl nati. eraditi oboke j[cc6err. Kaj cu ce samga. kritjc.l/.3acra(lYn ll.!Mn 3ACTAI(AII |]s I T Iodstveno razmerje s kom z mozitvijo ali ienitvijo r||c eAolltr. sarspAerr 3acroja{ 4di postan. impf zavati. dolumikati.a4 zapoLnlsKl I pl zapnost. utajiti-zata. nasiievati. tt5llrlj(rr. 3acltdMyBapf. napeti. -6Ha odi Poseben.I t t I l||rcltcAorru t3 4 3acp.zastopmca.r. pela razmerla skrit 3alerHarocT f zatcgnjcrlosl.Ba pL l?npl eacunuar:ocrf hripavost 3acrr te. itllPl zastekliti-zasteklicv.iorars za zmerai zmetorn. 3acBetKvDapf . stoprtl. vra:ruceAa zaseda. zavlnatt_sul(atl. -trja .ff t. tmpl n!\' selili.pf obstrti.za siaevati. prjtajiti. posebej. ifipf roccrHe .1. pritajen. iacpaMrr. poiaaiti+repiti.. zastanek 3acroj m . 3acBeAoq!tsa pL scrtili. zapora .tKH. 3arse impf. Ziiovati. .Postavltlse 3acraneri adl zastopan 3acraneHocrt zaslopanost sACTa'llI pI Stopltl. . treDul 3acllrfiar 4li okrcpiti.tutr'ictl. zeZalovati vleii-zategovati. lig govoriti o nadrobnostih tar3JlreH adiotopeli skrhan _ 3:rTalrrr. steptati. mol 3aTDoperrocT telistvo dednost. (oga. 3arera pl. sareltlaTll o^r|()cIr I lll 3^rae'd a. u. to ni \ zvezi z 3ac^!Ta f zasluga gacualu pl prismoditi Djim :ucclr|ar adl prizadet. pritajevati.impf za' ustaljcvati sukatr.Jte. zateti. oAAe^rro r[ccra adv za sedai.. grozed 3aDrp^u. Pokrovi. 3aco('iyBa pt.. zagrZAlzeIl Se Za KOga -Cei meti 3actarrHlrK. otopeti. stareti zadeti pl zastol€ti preti-zapirati 3acreur€ _zestoj. 3areqlla pf. eaiena I i podrtim drevjem zaslon.Preza t dunavati tscc. impf osr'lur()lili. 2. hripav-Po9l'. vc Ja'rer'ilal adj zatcg je||. -ryr t?l 3acrarrHlr' qa I zastopnik. zikloDisde zaffatena pot za rcdno.l?kje tidis? 3arKa I zamalek 3ara|I.3arBopegu. skriti se. uspaddv vali "o". 3 a r B p A c n o c r 'r/r l t i r r r r .? zasedanie. 3ac!fia. otopevati 3aranKa pt z-acepetati. molcec. sram postati. krhati.|lr pl stanjlati. sac''tn IBa pl.3acea!'Da pl.les Jncc6rro ctl1. zasuKan. nastaniti-naseljevati.rti 3acrarr€. 'r'. na mesro drugega. 3aaa{.era.r/rf izpridati-izpridevati r||cncrKa. . namestnik. .a impl zasedati. 3aceAaHtre IIa Droporo v zavetJu ABIiOJ Drugo zasedanje sacol. irrrtt 3acvKaB 4d.tl se starati. . 1? zastopnt3acTamlgtuTBo Stvo.zallnan uslirlilirlrlcvirIr. xfipJ 3acTa( rl. -I|t adl 7Aljcr()sl straievalen. imeti s codvpa pt za(eti zbiati.3acMeece.

po. 3aycryla pt. ti.l|rodck 3au[eAa I prihranki raQp^crr adi zavrZen. Drjgosto Ji{sroK.rspostovanje 3a. -r|Ir n zadetek. impf z. ifipl 3a!oqlr. saroqvBa pL lmpl uobrzdatiabrzdavati gnati.sarpUIIa'J ad. zasuti-za. zatreti.i zaseden. pl. zakaspraviti-spravljati koga v zalenost dudenie: zaduditi se3aiaA8 ce pl zadeti se kaditi. Kau nutek. omeniti.i preobremenjen. zaeeti Jsrrccrc[ ddi pogosten tiho govoriti J|rrrcsreHo4d. vloziti v sladkor storiti 3arn ara pf zadeti klofutati.ce. mumps pomeUikniti. prihraniti. nowFa 3atlrfar6e r. 3arpaDa pf. aa!"{rja obrasti.skritlcti vatr Jltl1ooadv zato 3^ryra pl zateti udarjati.saiDar n poseg sarpdno trepetati"l sa+ai.samotnost 3aop^tf.3alrm(|r I pl med. drZati 3 rr\lBa'Ioal onranJen .giniti. zamreti. impf rref imetati: zabudati-butati (veter) saxpatts.oddaljen. 3ar<patfiIBa itllpl pf. preganlan. zadelati. ir?rrf zaSkiliti. spoErr3arlrae. zasuzpomniti.raTRY 'aCeH t36 3aopAaee Joop^crr 137 3artrteAa 3ariloflr pl zatopotati sa(opE .tac ad. scn. zajeti. pregnati. troriti SDflnStVO SArOqCttuK. deliti zauSnice . ifipf urftull-uLrrevatr $qe^DA pI poljubiti. glave. (o svetil[ii za6rleti sas. saqllawa pJ.mra impf spoltovati. l. impf vdlaniti-vdlanievati savmae. za. brez ztvtlenla 3aslraeHocr' uvelost. -cetmpl lam srcpo se zalluDltrzaliubliati.otrplost. aaq(EvDa rt. impl zateli 33f[pea-'. 3a9 e$!Ba pf. za3arlreceRocr f vdanost. 3aA!'rpe trebno salfm.fu. 2. impl l(al FeKll t zadutiti potrebo. }a*Ura. impf njati na kai. zavzeti zadenjati. -r|II r?1 pregnanec. osladizoacti pogosto se dogajati. pogt€aiti se.v v trenutku.. 3^*ryry!. saTcKpnDa impt tlcti. sarEpcryaa pl. zavzemati: lotiti-lo3arpYeti zastrupljen ^di tevati se desa -ce: pf. tz@t?sutisatitih saroqeHuuaI pregnanka. omeniati.3atpye pf zastrupiti ti. 3arl'tritsa zatladiti. zateti poljubljari 3agpBeHrpl pordediti. obvarovati. impf rarptra. lig osupel. impf zacveteti. zabresti.aewr. zardeti 3a4pr'. sarpeBo:rqra pt diti v lolo tlnp! zateti lznemirjati-za. iztre. impl odDltl pretiodpiiati usta (da bi aarl4. 3a!nr{.sarcKpae. obraSaati se s travo Aeqara otroci so zadeli ho3arpeBotqr.3auertepeH adi sladkan. prikljuiitiwisovati v seznam. 3artopFa pf. zajemati. skriti-zakrivati.En4rm pl zagaziti. hoditi v Solozaae:arpeawa pf . oslcjen. upostevati. obse6i. utiSatiutilavati zamisliti sezamisljati se pf s€iryte. ifipl ogrcti. t!e3 . rasuc yD pL impI vltisati v register. u: oorevenevatr 3 y?:n fni uvel. seznam. 3a't&6$ri pf . 3aEeMeTitsa dostovati. ntatl c'veten 3aqyA. iz. t odrevenelost I I I I I I I I I I T t I I . rz- lurKY^r|ceH. se uditi. otrpel.oayqrs. klica. prepaden 3aqefilra pl.a pl impl ihtr izgnanec umolkniti. narediti osupitiosupljati korak 3aEetrors pf zasepetati. podmiti. t i /cr. nasititi-nasidevati .a) s qyB pl ohraniti. velila postenosr skrb za koga ali kaj 3aoarE. inpl za. r r tr i n .zaloziti-zametavati ta$yw. gl. utilevati gnanl(a sau3{fl' saysauBa pl. za tre. sacl!raJyaa pf. luditi-se -ce: zakaditi se (ped) 3atEaxa pl zd(€ti bretiti. 3o.e'r ad.3atrteMgrl|. biti. skriven zasut z opravki pf. ceniti. -c'la adi zakruli. biti pe 3alTpe d4r gr. odreveneti-stareti. impl zavredi.ri4euocr I osajenost.njitiiz. spomniti.{rura.samoten 3a!Dpesocr I odrodnost. ves ren preoan 3aibarqrccr f zasedenost.earlarrma f prostornina aaoprrarbet zarnetav sipati anje a\fo'J^rrt 3aroniwa pf. impf zasejatrEavOzaSeVaU. saqlalDa pf. obkoliti: tom za. pogosto. wetje obcenlatl lzner rtall uiesne slinavke. 3ar eBa pf. oddaljenost. inpl ostareti. zatelebatl se Jappcra. /ig zadeti slabetizaEeti zakriti. toplo poslajati Jllr(rqct|l|e n pregnanstvo.lig napredovatizade- saserotreE. impl zag?nJaq. 3aop^a pf.recrltsa pt inpf saEe(epr I sladkati.. pristeti. srKau ga saqlrtr. -ce: umolkniti. obseg. otrpgininiti. 3arlrKa. -''d adi zateten.rapl zakotaliti deti. vloZenv sladkor novno xo{ccr[. one-pf srecrtl 3aqpqa pl zaleti po malem plrr. uniditi. !ar^ce.'ce: njati hoditi v Solo. impf zatcti takati. tmpl ea. tie raqeKopn pf stopiti. otopliti{grevati. 3a!M!ra pf.vitevati u. tig fan -ce|. 3alq$Ba d. odrc acn. zasu.dovolj biti impt zmeAati-metati. zapos3arpea-e[adj v skrbeh za. zarooen sary'cl'I. 3a0a(a pf. nlevaq pnpomtrlu-pomnrtl. saSyuyna pf. postajati. nenadoma saltreMsrErradj zmelag brez 3arreKa.

npf zbegati-begati 36V'''^vB adi ki se hitro zmede $grav adj zavrZen. posvetovatise. zgrabiti-grabiti 3rpaAa Poslopje. obramben. braniti Ker.-Arraarrl lr(l(. 36orar!tsa (ce) pl.t?.1te ce pf dogoditi se. lig zdrosro''apa impf pogajati se.t zgoraj.aF\tsa ce Pl. 3t aEHqK. priiclcrr (f!r vek) BroA pJ l^lcti. hoditi po 3tdct e.. 5e. zagnusiti se s6op ecr adi zgovoren.|x. oogovor. gostc beseden. postaviti se. &a6aPYBa ce Pt. zbe. ogreti se. zmeden 36lseaocr I zbeganost. megafon 3Dllrrocr t ZVOCnOST sra4'r ce pf zagnusiti. zapoditi koga. zbegall se. pristu" diti se 3ra3II pl poteptati ara:fie. in_pf obogatiti se. i?npf !gasniti-ugaiati 3taETyD. zasdititi"varovati. komprimiranje. vrh. impl pr> grabiti.pogoooa j 3roBopeE. sopihanje.s:6^pel{ adi zgubanden r6a6apu ce. zgubati.klepetav s6opasBocr I zgovolnost' go_ stobesednost 36op$e.) izpolniti se. Sporazumetl Sc. \tall vrsno . 3rasrrlra pl. OSUPmII -Cea 36p^oxr pl tam z. razcn tcga. Ponorctr. 36epd. -TliIA Adi \lafrto' sten. spalatr 3rMe. i. -ce: v zadrcgopriti 36p.zaienjati govoriti 36opYsa impf govoriti.a ce impl dogajati 5e i6nBar6e & 1. 36a6apeH 36wer adi zbegan. . zgosden e6ueuocr f strnjeuost. unlcrll pogoditi se. 3arrreA!3a Pf. ilfif[ prihranitip rihranj evati. lig loditev 36ot\M adv zbogoD. pohoditi-stopati.UIl fi t ^-^. t gornja Zenska obleka JroptrEra t por. pognati. 2.'rlina 3rpa6t. (rulktt) tlo. poklic. jnla ad. 36!ryBa pf. -4n-sropF a m. povrsrnsfr. rce: orIl. stajati. -zgoditi se. fam oolavllanle s6opue'n din od 36oP beseotca r6parttrwr (ce) Pt Pobratiti ( se) 36pAeq. 3rpa6!Ta pl. s6F. tB['rd Pf zveneti 3B!|fuuK. Ira celo 3fopa za namedck. 36upa pL imql zbrati' zbirati.I]. lni mercn. impf stopiti na. nujli. zmcslr se. od zgr)lt. -pHa ad. godck. -. guli.6na ad1 sklepen ar^o6u.. lig zmeden. Povzematt -besedo. zaSelcs:reti (liafje) rc. zmesan 36p(aEocr f zmedenost. komPakten. starati se r6epe. Saurnra t varstvo. MeHe Ms ce 3oll o je zadela nesreda me 36'8ie't adi strnjen. imPI spregovoriti.e}J. vabljen 3Bar{fr<. -rE m-SB I po'Juqa vabljenec-povabljenka . pogreti. 'grr tn tehfl zvoanik. slo'e]o rroaopu I do konca povcOaU. oogajztnle 36r|A{e ce.t<a pl naSubati. pomiriti se 3r9Bopuocr I sloga.{xpf-zmelkati. 3ro^cMy$t lrl. slornost sroAa I udobnosl. rLrlrlll. kompaktnost 36'gp tn fiLt vsota. lig modno -ce: se razburiti sroplnrK. soPihati. -qlr. . Dogaren 36orgDa ce lrJpl recl (omu zb6gom (ob 3lovesu). Tre!ed 3f eAa ce. zmedkati.6u!.T t t I t t t I 3aruTeAr{ l3tt I-Cn 36paor ! 36pqKa t39 3rpaAa t I I I I I 3aurreA[. trgatt (v kolenu) gauvMoan Pl zasumeti.esti. grabiti 3raaEKaI sklep Ozate. impl (samo 3. stiskanje. impf 'favrs. zmeSanost 36p^xBu pl ponodti. s6optr[Ba Pf.ii. besediti.l'la adj \elelenl 3Bare Ha OopMa velelna oblika (gatu) 3D$<. razposajcn. zgib amo6eu.e tr poslovitev. Po sloviti se 36orFaH. rropa lla ce. Polzetr. spoJr -sKepatr. pf.pHa44i gornji.os.3r^o6Ys'a .soglasnost. naguban.ar adi preSeren. 36a6ap{ (ce) 36p. razuzdan . 3ro^eMu. poditi. v zadrcgo_ sPravlu..-. sl(} vo. impl zateti zbadati. 3aDrTpeKlEa. poslanstvo 3BareAeH.miriti sprte 3noBop fi sloga. ca 3eAe s66rym poslovl se je 36op n beseda 36opa!*' ce imPI irnPers slabo postati (v Zelodcu). zascllJ obramba 3aruftireH. Postagubast Po' rati se-zgrbaneen. cu !o YMor! pamel v glavo! 'J6ec''. obogatetrbogaotl se. poklicu. 36op!tsaEe -. puhati !6n!. njl. naleteti.a impf sopsti.. lam oPravuatr govorJenJe. $acrnlBa lt. gl. 3nolreu. impl zgrbaniiti se.. . oese' dcsovoriti. skuPen.a pl.j. stavba f .. inpJ zbliZati lse)'zbli' icvati (sc) c6orarn ice).itrlpt . -qlra adj zroi.-ilresniditi se-izpolnjevati se.. 3atuT[tYDa pL tmpl zavarovati. -AHa @di strm r6pK s adi zmeden.i<aE adj zguban. 36yTana V I'qa odrodna ulica 3aaHadi poklican. 36^r|}I(!!a (ce) . povrh. osupiti. 3. zmedkan. oddaljen. varstven saruruTn. zagrabitignati. (oIuTO-3arUTO sA tTO CQnt za smeino nizko ceno JarufpeKa. 3ropa-3ropa f(). zgosdenost. zbiir6^n)l<rt (cc). odroden. povrsen Jropetflrl pl greti. uresnidevati se r6. lcp.dogodiv$tirrl 3!oAeu.-pf sflenrE. gl. 3DaEe 11Uraonl nazrv v sluzbi. {Br /rr ZVOk 3D!qeH. . sestevek 36xpcrr. 3r^ea!tsa ce pt itnpl spogledati se-spoglede vatl se arao6 m sklep. zmedenost 36!rnr.tlrl povcdirti-p()vcdcvrl i zropa ail.|l.

-ann m prebivalec 3Enlop. -rctua adj zemlji3{MoEeH.ig prapozrllven.JKaI zelie. se. -r+r 3cMjarr-3cMjerr trdi lonten.agII poljedelec laro 3eujoae^cxtr adl kmetijski. impl posrecllose mu Je 3AaAe zdrutiti-zdrutevati sta@e. zeleno (nezrelo) sadje sen: siten. 3Jame pl zag)edati.zelilti {rf sem se-dolsodasime 3euu impf jetuati . izguba tnlorn pf tan biti na Skodi. :l: porofid se. zlato siseMJoMep ft tehn zeml:emejati -ce: rec. nesreda. m cekar od spodaj 3€Me pt l. se h komu stisniti drustvo. tlq nerodnost sestrse. zemljiska poda sest r^o6a I zloba. zlG slutnost trpcti Skodo Jrr^ls J arh za\ist t^oKy*rflK. ozL 3ao!.Bm od 3fpaaa poSkodovan vellKoposlopJe . impt dihati (ce) impl zelenet\ seAeHee s4loarre z dihanje se^ew pl zeleniti.n potres dobnet 3eM|{rK. zaprt. .'pitost 3crrl|rlaI zenica. .Mua adj zi'l]rski. vzeti. otrdelost. Drsren dolnii del tenske obleke.mcaeH adi zlomiseln utcll 3aoMuc enrlx. tr pita ?.. grpaAa irnpl spajdatiti se. hudo. taru impf zlatiti. pokra' Zensko kri. odpe" 3Aoaeg.rRa rojakinja minila ali iele pride) I 3eMjrefes. cel.o Zeleti barve. i mpI zgostiti (se)-zgoseevati 3Alrxa{ocr f zdrznost . modan. gl. ba. neizkuSen 3N. zppytxysa pf. -MHa adi zemeljski. -rtu n kdor nare'r m l. pl. pundica 3Aoro6HrK.r+I m€AO E qa f 3eMeH. 3ao_ro6qocr I zloveilnost. gAlrxa{. sAlttqra pL ltrlpI (sc) zdriati. zadah r4p z se^er| a. uskoditi se -ce: rezetlttani zorzen iryct|c (ce). deiela.rxa Zl i. se. dihanje.csa adi na slabem 3cll'cr. -rtxt tn zlomi$lMrt]tlra€rfMHtrqa t ozimnica.e osupiti skriiti iriqlr pl skrditi.3AerryBa aejnornja adj indecl olftto tidevati v kupe (seno) zelen dih. geomeler s^o n zfo. 4. pokrajingra. 3Aprru. 4. kupiti. . be3eMJonoceA t. otrPiipsq mocJo !ten. hlusl(! posestnlK doben 3alrjoca ce Zl postati prstdne 3^6s impl hud. ki ga nckc delclc raoo zebe remJama I zemljanka. mcljski zimovaliide :teMjatrllr. nadlezen ae^emKaa adi zelenkast 3AoAeDnocr f dolgoiasnost.a ade pozimi r|rMcft. zelnata glava. zdravt 2. odpreti usta Ski posestnik.A8Ae ce It. ne3rpaAaune n a!. zelenilo.ir. spedati oae. 5. zemliiski suM!tsa in pl prezimovati. adi skrdetr srpqeH ti.BEa adi dolgoiasAoAeEeH. 2. pridelali nJl .s4pieaoci I togost. sc.{!rn. . pod neCim. tt2 nerooen tulgf azanJe 3rpdrlBal6e 3rpl. . b]seMjorpec .l.slab gospodaruiMoDo adr to zimo sraoa gospoctlnJa auM. sitnost. barvati oddahniti si se e& o tr zelenje.j deZelni. ze. zet. -. selnik.imqels tpByxrt.tt$ nx ziseMjoAeaerl . galsllla ce pl. sKrKntuse 3ArpDqpl otrditi. zlatiti se. eD.fr|Ir ce.tutepf zini-t-i. -r|Jaz poslopje. rmpJ ae' gelrir m olivno olie 3AeHe.ryr m zemljisAo6eu.. -. zadihati.dj zelen. zveza MV ce . zeleno Pog*nue pf dihliti. jama aEMoplnDosr-3rMopsrlraBocr f 3eMJapD{a I zemliarina. pozladevapolJeoerslvo ti. . 6Ha adi zloben.Nr s1o^a ade doli. impl impe6 navelital 3er.tl ad. odreveniti. 3rpatrEt p/ zagraoru z vso 3ADaD(>XrlBO 11DOZoraV adi tog. razvprt skr 3aor acnocr I raz \.^Ea adj dolnji. zazijati seY 3eMjoAe^crDo r? kmetijstvo. ru rojak v en. spodljati. sApy*renne. aei{a f zemlja. . 6. . otrdel. J. bled v obraz 3Ao6r|rtr(.zxedjatit |ig fam se se-Daidasiti opraviti kaj tezavnega . hudobija 3eMjotroceNmr.pna adj slabomo nameren I I I I I I I T I I I T t I .adj zmtzljlt. stav' 3Alrnr Ce. ds ouaMepen. -I!ma ddi tozimski Sden. 3rycHlBa(ce) d.3sMoBrrETe n prezimovalilde.pl s€srrtl se. 3AOAeAa Mrl Ce reaj! z Spinaia (maslena) pf. m-3^oK!*r qa t zapravljivec. 3eMJaK.-adj zadrian. -q{ fl klet 3lorlacext.nja rr zdruZenje. veleposestnik 3!ae |fipl zrlatl seMjoD^aAeacKs zemljiskc ddj sia[a impf zijati posestniSki.siu.aB adj l.nkrgo pridelkoe za tH.to jina 3AIr.qa m zlob!'eZ.veleposestniski 3Jana^o a-sjanao. preeeuJurure n zernljiide zlvllau zlmo 3eyjoB^aAele4 -L ti m zemlli3. nadleinost lie Dlesasta slava 3AOAee Mg Oe. 3AOnJrrrK.b. odloliti se. Let\in znanja nesreao. flrC hudid .-. zlovestDik 3'nl0n m :am lkoda. 2.grpaAl|r[Te 140 seMJaK sCMhrr 141 3AOI|AMEDEll krepak. razumen.E. selll6l. zadr'ati srilanu ce Pl Prihuliti se. dazmrzlrvost ved od zemlje 3r{!ocKa adv to zimo (ki ie 3eMJa.Etrrt.

slab 3o. zverinstvo sBep'IrruEa f fatu zverinstvo sDelra GsDeqlta r. Pozrjan 3Haeri. -4'r m k^Eie g ez' do stJLaeim?f znati.tu. rozljanje ssexorm itnpf tvenketati.getati sBncHe pl zarezgetati sBucs!tsal6e a rezgct sDoHm pes.L i m rf zlorabiti-zlor abIj ati :r. podasi krevsa. pl-dolge voluenc spodnle nlace svA. -'dv'ra ft zid su4a impl zidati sr'Aar6e r zida']'je. skupno podlago DreceiSen. Zvenke- : t I I dlin od zna\1(. lrg pocasne seHsaEe n majanje. ilrovnorlte6lla t. sosupapf. imPl za' vreti-vreti 3or]! b rn arh ikonoPisec soi.ric. cBeAe. roillarr sBep fti zver.liolnMepllosr t42 3!?aa sBe3Aa t4l srrAatI>e tAotruMepnocr f slabonarner' tlOSI jen t tttttsa. 3saMenne'.etn od sBe3\a z\tezdica ( tis k ) sBe3Aoqareq. dolga kada rMlrja I kada rMnJapEfK. vedeti. lan fig isoKa. I otroSka ropotullrca sBe. oves 3ia6aimpl zobat\ so6He ri pozobati :o6rui. pomemonost 3sa. zvonjenjc sBoEap n zvonar.r l l . zverinski. nlKar sBoHerl. ce impf buljiti.l/r/ 7. torba z zob' -IlEil AdJ Znatel]' roi?ne. z. .I porsKalr demu skupni imenovalec.iubek.rpr ra zverinjak sBep_rrmre z argm od sD'ep veuKa zver sBepxa f zverina. i. fig graditev or :ryp n.Pomemben ro'6 f b6t zdb. zvonec sBoErecr 4di zvonast seBrap . guganje.Mope. -un-eo6mua n. cen sB'es$e'{ad.crBo n hudodelstvo r^ovnoiDe6a zloraba t r. cE inpers -ce: 3Hae znano Je. morilec-dotinnu I k . zmrzovati sewerce rz zmrzovanie seHsa-iftipl majati. zv(. . 2. -. -qrr n _3^(rcTopHll' -zloainec. podlaga. poztoavanJe.tr m zrTamenle' znal(. zmaiink rMHecaadi kadast tvruwr adj kalji n den od 3M{ja ka'lwtr*te aica tMru rre z atgm od zuuja velika. zar:a'. -JHa ^di znanje. -Argr n1-3Mejqe n 3HaMerroceq.i z\rczdnat sBezAecr adi zveT"dast saesAll4a-sBe3A[rlrl(ai d.roirulocr f lao("ropHxK.liC _ tlmctnost tlovcli. mil. 4F. 3Haer6e tt Pomavanle 3HaK. l l l (' l l l l al .fl in pl pomeniti . drag. lig vodnik voditelj.mpf zazvenKelau-zvenKetatt sBeKor m Zvenket.i 1.. I sBe3Aa adj ittdecl lam ^nja l. poznavalec '11 3rraMe zastaYa 't 3HaMeHare^ m mLt imenotra' lec.. zmalevsfl lMclvlreu.esAa zvezda. mozeva seropa I 1. ZveDketatr sBeqKa irrpl tatl roiljati. vednost.li f..M impl zveneti. detu od s}raMe zastavica. 3r{aqtlTe^eF. qPeoAHo 3HaMes_ qe prehodna zastavica znafien\t.rbynorpe6. trg neresno surpr. 3vl. TOa Ce 3IIae tO Se razume z a\. rrriscl. Prcplch 3ourro drtv zakai 3paK.dozorevanJe '' sDcna.lej ga huorcKa(navlnanca): sBep!.?t zastavnik.-II'| ni Tarck tpauu im pl izraicvati. I zob' nica. ni natr sensaro /l lanr kdor se med hojo ziba. noa oltnT 3tIaMetIaTe. sopr m_ I. nedlovelki sBepcrBo 11 zverstvo. 3DecrLc zor'c. fig zade' tek neaesal)ozltrvnega 3opHda I das pred zarjo 3Op. tam iivali hip fg.l(sadcl)i 2. Poznati.Furi r?t zvoncc saoltrr r:nrpl zvoniti sBoH za adl zvonek sEoH^reocr f zvonkost sBolto r?zvon. 'rut rrx dveleten oven ali kozlidek sBrcKa I dveletna ovca ali koza sB cKa hnpf rez. -TI{a ^di usleden: pomemben tualaluo ailv pomembno 3Haqer6e tt pomen.pf. oB . zijari. veldak. -ItJa n predznak. vp[vT)a oseDa sBepcKrr a/ri zverski. -oBl| lfl zma] adi zmaJ' iMcjcKtf-3MeoDcKx sKr. znamcnle 3rraMemle 1. sevatr 3pcc i.rryt m arll astrolog saer<nx zven. Poznau se.dozorevatl. praporsdak. sBepy!.ua I svakinja.4m slran' respekt. morilka rlocroDrrrtqKnadi hudodelski l^ocro.un ttt arll rrirsilic.n par volov za oranle se]lr'le impl zebsti.'r'cll. zobalnica.. simpati.lre[. livar.uo adj zloraben $Mcx-!MeJ.roinorire6n.. tibati. sS sE. znamKa 3rla. ivenket sBeKue.t.--q[.krivica riaiu(rD ar rrtl rrasilneZ stla sBrBaK.i tx) dobno ien' lirlsk() IilIrl() l l v MOvA .sBeKtIlTa. 3qateH.lrr|rr znalec.adi Skodozel jnost Skodozel r.. ptasno se ozlratl uepnarmr<. -cllrl . ta adj hud(oben).

fiaes. igrlilast kovalec rl3a6n I oguliti.. vodo.pnlo(rnll EBarrAeHcKtradj kresni. Bo natrBepl. odreSen Efia&tr. inpf gledati na. -!'ra aAl SretrsKl .Jsa ddj ide-jen.. qahaiati domov.a J rver runa v orihodnie. ozreti se lU sYptr 9E'/EJI!. potw'Ie kukati. aek II.Eloaer'3&l sloear I I I t I I I I I I I I I I nrpa I igra. plesalec se -dd: E6aB{reA{95aaruK. iglica.sll.{.4'ueacrn adi igumanski 9 -pomenom: prirrAe impl prihajati. Hrpoopel. cerucu. dc€: Plesa'lrP ti lfipa [rure n igriSJe rtrpaEKa t ples.. resiti se. pnnoo janiev_ski xAEda I prihodDost. reSiLi.pryr n plesalec v '[adax. Sala.ples. otopiti (not) Dravlrl m6a f klet uz6uiex adj relen.. kres uAeE. rttv m maJrnr^ecr adj iglast. tn reI[parltrta t igralka.Ara {_d. Sent.r nr idol.{Ka Sivanka. gprarja pI pogleoatr na. plesalka Sitelj malrpa. . oasFavno domov. tlr^a rr. plesni ven- .r(a / iglica leko).]'iO COnl Ceprav.teraqnost ka pledvka. . vradati se sl.t^a f iela. ponositi (obIlrae.e izpoljubljati rl36aea pl okopati kolu predstojnik Pra.I|36era d pobegniti.lig g. Krstnika. . mrl|qe n-m ll.t zloarsKr ssaalrcitso z zldarslvo..ra za lipso prifiod. ozirati se sUM impf zl'ol]. pf vse po rrsti po lenkost ljubiti. odretiti urpaq ra igralec.rKa I igraCa. odresiti.qap saAap fl zid_ar. rlrla uurja.raditelj auAapcKlr 4d. tig butec mesta oomov \6pn\*M fi svilena nit . utedi ||rYM!H m YOSEVnega Samoslana. Dravostavnega svojilnim Taa. tE-drflrte 4 avPm \ellK. tmn lgmu. zijati E6€rax nw ur!'Met{rja. ga nov6aBa riAqr. tudi samosrana 4 pt'on v peKoBreKer sem jr. Strleti. s iKa impf moleti snpKa t razpoka.^eAL m ideal HDanAeE m Draznik Janeza rAeen. Po kukavati.rl|r I predstojnica u corli in.uAeEe fl pnnajanje. utekcl man l0 ltak€aloffko.iti slEqa I mavrica: bot Prava rdeda jagoda 5!r rB 4dl zvonek slII rrBocT zvonkost f slpeEe r?zijanje sypr irnd buljiti. -qu n batren vrd za kavo.. KOri nlen oce -ce: A. qr rrAar oA rpaA prihajajo (vradajo se) iz n6priK. malik I|f eH alj iglin rAo^onor< or I(.w6eraa adj ki je pobegnil. pt I. zl(l -kukati. pletica slo. lentjanzeYo.rgu. ry.

.ce ul ponoreti. ttttpl t/dati. pc slau pnsmoJen nJ6\B^t B adj lig -eksploziven. 3.. fam My v3BaNaja saAYIrJa dati sedmino [3BaAoK. zbledeti l|36ep6arlr pI lam umaz^ti. ifipl razbistriti. vzdill rarop rz huda vrodila. -rlu-I{JAaltr1|tttr / krl izdajalec-izda. 5. t$AaDaqKa adj zaloinitki./.u3AeM[e pf z k)tlll. ro wrPa4t. odpustiti (iz sluzbe.rr. -un rt lr(htlcl premeril ga je s Pogledom r!3Aaor|. pregnanKa rl3Aerrry6r pf izgubiti. itnPl sezidati. 4. r pr rr rt:ttoBop m zgovarJava. 2. Ja oprosdenje n3Brtrnl (ce). rI3BmyDa (ce) (se)pf.dRnf?. vzgojiti. usBOpeH. Jtg clogorett.bistriti. impJ 'd.. DrisluZiti II. '.tIlpl rzpolmtr. fig iz:Inv. E apflvBa. impl pobeleti.rtAtBHe. ustvariti-zidati. 2. Oonlr Se 'Ce: m6pKa d odpoditi. neKl. oolowD€rD. odkriti se.vxll. rx|rrmHlqa tfi. jatetj it. pregnanec-izgnan_ lig otesati.s. zladniti se rBraaaHer adi sestradan EtraaAnerlocr f sestradanost rJraeA n pogled.lrs!'ldttrwa pl.eu ad.J lr'. razgled.6palrrl\a f izvol jenec-izvoljenka rr36per[le c.rlxr. razjasniti. tezave mec. {H:t 4d. rrs$ rfry$ pl. odstranltl sc ne4gnnc. niSko podjcl. privreti na 'd36'. Pozga. slab. dobiti uarHaEuq .defire. lr I zdeti se skrbeti. izgnanec.postaviti.Ltfire.ateti. naia Ha '€6uporor kdbr dolgo izbira. visoko se -ce: dvigniti-dvigati.iuB adj izvedljiv uero4arcocr f izvedljivost l|3BoJlTa pl izbojevati r4fBorrpeAeH. spoditi B6It4?Du.-psa adj volilen rl3bopflocr f volilnost w6oreas adi oslabel.volivec. /.g uniditi pl priti.-aJu rr lzrlrr. impt zbledeti-ztlede'rali rrfi^'IK. u:tArrBa pl. popeljati.ll tt3aare]tcrao.prla ACll rzVter\ / 4sBOpHOCr Uvrrnosl r|r3Bprlll|. t]. rninflll.t i rk. lzvlr. izpisek. ljubezenske vzdihovati v. '. voliti. opravljati rBracHe pf ugasniti nsma$re f sestradati se. nrlijcrsvsa pl izposl(..Iga-tte. nstpatlf''a Pf. razjasDjevati pt E. 2. .rgpeR adi zggrel. 6. nat od. nagle Jeze rt3raAn. ven ncsti. iz(lir. tbirek dobi tna6Bcjr!. r|3AaDa pl.36''rpas m 1. to8otcn.e'Jilra. -ar rr porodilo. [3BaA!tsa pf. impf opralititi opraviaevati(se) usB''!ju. \'r. iflpI vzdigniti.ra-rBAeAKapl fu. lole). znn" muk melut den od ljubezenskih usropu pf pokuriti.te't adi izumetnilen a3aeltlralrel|ocr I izumetnidenost u:reumr ce pf izuriti se uirE[Ba ce impl zvi:ati se. zaloziti-izditiati.ti' r'F. \a- pL impf izvledi-izvladiti nsRoA tu iz'vleiek. zavpiti. izdih. izpuliti..Itrl od glave do peu Taa ru I izloaiti-izbdcvrl a3r^eAa AeqaTaona Je zre. r. izdrpan t fio. graditi. upanje r€raeaa pl 1. lBaeceH. dajateljski n3AaAe.3. re- loviti lf.36. r€6parnft. r|lABoJvDq .e I. tfipuw. ltlr' Aalrcrao B3Aa^eqBcc t)/ (xl(hrlllll rt. U:tDleKlBa 147 uSArrrsc pf. zrediti. prenagljen u. l.caj pt zaklicati. ljubidihniti.t:rrpeB-r$rpejco4e rr. grdo pogledati nsDruetrre. 2.cli iz.jr: }I T CAA OA IAABA AO ITCTI UI u3Aarox. izbor r€6olreH. 7nlo. -rryrft idiv (dustva) rB6op rn volitev.dar adi pomemben. rzreqen a:tBoHlreA|rocr I urectnost lfrBop l'.star r€aeEraj. -Afia adl.f zadretl se.If€ pt oveneti.Lt r opravidilo. prebiralec E36npa{ r cdj volivski t'. preoratr r|36ttparea m volivec t. PriPe. dvigati. obriti.36. gram kJi. ri3AaJHnI(.q[. sklep ursoA. ustvariati narpalyiaq m graditelj t. ifil. . izvledek riBaja pl sklesati rr3Ba I(a pl umazati n3se!.-ogorelt.{36erl|e 146 EIDIITIIIi trirB eqe ItI:lDAeq€.?graditi. . obregniti se t:6psaa adj prezgoden.t[Qol( izbirek.llnll. premeriti z oimi. pL. intPJ vzdigniti. -g{ m izqisek. prezraditi. zirkrtlirII sen. dobiti:4. ki fig lom ljubezen. vzdihniti-izdihovntl. izbirdnez. Koj rpem 6apa. s()Dinl vznod !|3r!rltKa pf vse po vrsti (]l). rzgo_ viti ias vor r$ArrB rfi dih. t. pripeljati. an6rc5g1sa pf. powdigniri-vzdiSounlclrr.soerldwa se izogniti se-izogibati t''r6€^ee. 1. impf L l. obnoferat BsB. vrr .irl rr3AalcrDorr izdll.r6p3a8ocrf prenagljenost pf .tct. ogled-qr-t tn klic. leu wt$aBa'{ ftL zaloinik.j ponosen. izbriti. .e izbluhniti dan: LB6tIpa. tz izvidnik. dila otroke uieti a*l^eAa impl dozdevali se. van.wofrcrpvr6 pf . izhlapeti m. \6e Wa pl.8 setagati rB6AeAHee. imlt izbirati.f*n" tl3rEK. izbira.rr.-odnesti. povzdrgovatl strastnouuolu 10' .1u. olikati loH{ ka. zunanja podoba. izvesti -. DOKlICatr ncinrurui ce pl spatiti se ke mu.e pf odpeliati. opravltl-rzpolnlevati. I riiAe.va\nt. []. vzpenjati vzklik. dvigniti-vzdigovali.

j:ati iz navaoe . smetiSde opecr se. a3Mp3Nrlra pl. oqvecen rI3 gryocr / nepotrebnost. Enenaavra 'nsn'''' tf.aq r??razstavljalec.Er^er!tsa pL impl itj. splavek. umiti. E..IF{SHeAeDl|SUa n.ec^Eu adi ie5d. m4agatr pf prevarati. trud ruMoqa tl pomoditi. prenesti. . impl pn6-pr1+l.a lzenacrtl-lzenacevati rrteAEK. EEeclra In mlmo. -3rra adj izhoden. znasati. mojstrsko (zvito) slepilo. ukaniti.ce pt natrpeti se./l[Itror(. razid Ziti-razstavljati. naleZati se-loleZaviti.ryutpyEa .UBa pl zahtevatj adi izveden. -tija pojasnilo v3lacrat. pt. -qn rz Preseiek.. gl. vriek. rurajaAlEa pl in nrruegansocr f iivost tmpf naiesti (se). znesti qse{e pl pojesti ra3E. t. ''a.rnnroKpil'a pf.o. oqvecnost rGl.Aaree ogoliufati prelisiditi.-qtr-Erccr|E(. pr€.izpostaviii.e.. premrzniti r|3MeH^la sDremediiv adi -spremeril r!3l|aJale. po rl3HegaAu. u_kaniti. podrepnik l'arMekap'' impt fam sluiiti. rBueaepa I nezvestoba poq_reprusKt n3EeBepHltK. iftpf vatl zmrzniti. impf lzsulu-zsrtrevatr rfrMoKprf.!a ot.. unu se EsJaAocace fi najeziti se.isltfizmiSlj. prinesti.r3Mlr3He. zafiterzrnAKNIfl SE niati-spreminjati.. rr3. !r3EyA!Bar. itniSl ji veoovatl vau trtrl(rc tn z-nesek. . zvit roden. . izDeIl za Kosa '. menJatr. n3E€repwaro H3M{a uKarull so ga unpf r?a\everrtt-rzlrev iati -pl.l'.qpx. utruditi se z delom usEacnu. sDreten. Df.'. (pucar. varljiv. inpl lr3ApAopr pl izZlabudrati.ce. rrNtna]|'[.a prevarati.i'ts. omagati. 2. cg pl. premestiti. /n slepar tBnafia.iti-varati.ou. .e'cr. nastati-izhaiati. adi ozdravliiv n3Apxllarle n preiivlianie rr3^|fietl adi ponosen mDlu se t|]3:/rrrrueH.ret(vBa cc t'l_ irnpf. iznasati. tmpf ratrEl se-rzurJaU se. ra rr3MeTKa KOHII'Ue Zme- t I t I I I I I I I I I I sal je raaune rtrMem!.rpe'i lokav. lig pripc tzm. izvrtek rBuekap nr fatu sluZabnjki laz prisklednik. impl wwme. -rrt m iurctek.imot prinalati. lig izviti se. -ce: ozcravetr zlvlJatr w^ewo.zdih. ob- razstaviti..e n posilstvo uirracTotl ce rf nastati se nlaDcevatr nena. raztasatec natredrtl u3MiMa f preyara. alimentacrra vs{Urs ce-pt izZiveti se. titu{tc[ vla ol " ittpf posilitiposiljeiati r|3Racn^vBatf..qx ft DOZerun E.presenedati pf. imol '/€. napor. uKana [gMaueE. B:tMucrul'n3Mrrc r. rr3Mer uslugo napraviti.e [:meBe.s'r. poscati lBMplg I pomakniti. izme6ek. rB.iztrebek. izlzoolDsll-colbstr Ero6rqal| ce I [3AIro6E ce pl iig u. pt. . npaall (se.''8Eu(uB& pf.3n4l4g. rr:It Mp3Ee lenunantl ns^$ tn. skrpf iznajti.iesle. jaizpo3tavl pf zgraditi ''3s'i'Aa irn E3. tilav n3^eseH. ft izsiljevalec I|$ropn (ce). aio6[salvDa ce ntllcnr4 trwerrr1oa pf .rr ce.PTY?a impf prena(ati.loititi'se z oelom. ||3. slepiti. ogouulau toldalr!tsaq{a f f am muka .otrrpy . u3S. f nezvestni k-nezvesinica pf yrntli. impf rr|Hec€. iz'a{pr< u3Alrxlrltsocr I tfpetnost.. . zilanoolscen vost ns. i mpf -E'€Iliasu. ogoreu .qan ce. iz.tro''du'a 31.E{'''Ra 148 rl3Maq!tsatrKa t|:tMc||tl r49 It3ArEtr(af r. pl ogoliti se w!Ag'. preDrtek ant m idoiba ''ato4 [3aox(6a I razstava u3rrox6en adi razstaven uS ort\. po Dranju pooreptuca lstraslAtr ce pl Daauditi se EMe&apcK{.:. najti. imDl n. oprati. rI3 erKu ce. obilici jnti (se) n3o6f.4pl vzdrzati.qn r|3Mal|ttnua.opesati *lp-. sprcmcntu. znesti. ww'I. mrmtr ven nesti. impl niti.adj hlapdevski. .ti.lew pl ozdraviti. impf nrny4lpa*e z izsiljevanje zmoclu (s€.t prerivljanje.DoZre5en naxe4rnI I utejaii se r!3)xeru pl pozeniti xssen@e premrzniti. premak- namucltl se rrsna?ra ce pf fam \adelati se.tii r|3qaEarl| . n3. plafitati . '. za'l]ot. zamenja.uan'rll. nalnrcvantr-fam se r|3jaqrewe. rBieqtErya I izmillj otina tig povedati-nositi.EisanalrE ce-pl l1S opariti se. ef Wa pf izljubkovati. . orDltatr lqlAe. izhod.Malcrcp'ica pl lam izmoistrovati. placatr z gavo xsMerKapl zaplesti.ltrHa adi nepotfeoen. oozatl impf presenetiti.auaw'.i^a6yaapf .orra ce-!f poteliti ieljo ueuetiapxa f laft slur^bnica.pn.pa pt.ndra adi goljufiv l'J..pt tam prevarati. pnti.vsota rl:rMrlrap. vzdihliai naA a6eHadi izdolben .cFy&a pf.l|3A aoeHocrI izdolbenost lda.aal'. vzlratatr prihajati sB adi trpeten.!^a(\t.yTL ce pl oguliri se. r4rr. impf poJasnru-poJasnJevatr tts af. BuoplBa (ce) Eo6z lBa irnpl imeti desa v |'t irrl utruditi (se)-utruobiliu. mtsllxt norere pl p6mesti lt3HaoAu ce d nahoditi se t3Mernurre n f.. nasititi xlMer n fam utluga.

'rlspoauBa izclmrtlse' izpustili.rnanjihov ode pnplave nareolrr. zttarl impf imeti (ttldi pomoz-'{I'ta glagol). stalnik. r-in. -nr I investicija. inventura 4. / i"ptiaiti. . reklo impl izretatrimpl zmalititl spaditi. bogat nrsartA n invalid rsre. prerastl-rasrr. siccr aMarre n imetje.. rl3llll'lBa pl.adj izdelar\i od r$lTptda f jutro adr Jutrt zlurral. {Ha 4d1 ptemozen rtruortlocr I premoznost I| oBE]a t rlovlca.":: . tivina kljubovanje EuareH.premozenJe I|MoreH.'-:.rrpeve p/ izreli.':Jr'' r. Ao6l4re Zivinde.''j wpiiue. itnpf brez i." #:: oiTffi:t*pu6oryu """ ^pt. gt. impl nrpaMrn. B3peKaI rek. rl3ynE..faL+4n nalen .. Elija (Ilija). :'" :: . rmelJe.. rrMeHKa vloEa rarren4eu rn god rmleic z indeks. [rialVsa (ce) p/ razveseliti urona f ikona.. izpriskoiiti'skakati na noge. impl izrazitl (se)-iaazati 1 5 sj'.spnfl{Da popaden."utlt^ pl. 'rltr|a ddt trsoalctcn impf [MeHyBa. (Dasita) gumbnica IllirdrAeg nl Elijevo. obiekt od Tne oni: I'M [MnpecnJa. p@ nzorauet ad. I|MaI|qe /' gl. inpf pie. 'to. praznik sv. lrspoaeEacll rzrojen. 3. dela izdrpan. svetniika pe i'. na?editiizdelovatf (se ) . rxuaM . risinawri pl.. I|r|arer6e a trmoglavucnjc. ''l(oP'e:IMA t hisni ikonostas (s svetniSkimi podobami okralena stena. 'tdr I vdor.. . fig sloves. pokvarienost riran w*miw. impl rrpourrcap/ izbrskati. imponirati vM pron kr^tka oblika za indir. gt.Tqa ddi mogo videz den.ll{ fl lmenJaK. rme.bJ'!. -lcl m lam s. $3o61rxq!Ta p/.ro.posestvo. . pralza' '{i/rc'llo zlasti prav.uz I imperij. barva ravencxs cdi Eram l. imaginacija [HaeFfliJa. brtr zabiti-pozabliaU. 2.. utarr€ f.aii.b.:11. tmpl Po' "rott""l. -'d f domifljija. kljt|b(} valnost sel ie bil urraerq cc. izrek. I|Mx]6a r l.I I I I I ri3o6/$rqlr ls0 I|]rJaAaroAlnllen n JaaapKa II JaAapKaI tiso{ak.r.lrz' nsbcra. imPl -Jipillti.ra-pacror. -3Aa adj izrazen: izhA l0o<:'/ ( iazit r|rpa3n (ce). slepilo. t-rMaaojAeHo prl' uMrryac rr impulz. ItrtpoAeHocr izroditev.tr r . seznam. posestvo. izsek "i. lll||lx)vlrll fantazija. u:pra *VtPyel o. rrMor. velidasten ri ycrparyrja. x^JaAoroAxrxelt..-AHaadj tisodi (del). -ryr m izrezek. invcntar.tmp. ska. z. .j .f pentlja. po[.. rBoiraBa pl. n kolcanje nroa6orri I izdelava'. banke dinarjev vec za 1000 r JaAe{. nolluaKoD domada Zival wtany atLvdrugalc. opustiti-izpuldati.j konci ien. t5l IIHAHpexI\etl I I I I I I I I I rt3o6rrzwr.0.u||ra izrastek rr Nangipra (ce) pl zdelati (se) E:tD]es izfez m ncpe3ox. nomi.lepar utana i le n fam p. -ce: ob Pamet manikanie rBpa6SreH. gratn salJro' Esecfltrtrrja. r|3palory8? pl. sarmo' 2. rmcriuor. larn Eod. ziavnati.variii.rMerrre^ z1 tuat ifirc't'o.Doravnavati?a:. n3pa3!tsa. .zsoil6upa pf. -Hun n udelezenec Ilindcn$kc vstaje r^taAa / lisod: tisodica -.. y^t".. I|Menllaar imenovati rrMeHll:trle n imenovanje rrMerbaK.\:""iti' doba m tlraoHaprnlK. rxrAEo. clnrgntrcrr. sverem1\riz. gl.. ziti-maliditi. rmprovlmen. ltpacrrgsa pf. ttl.* ir'). r^litLl rrM[eprda. oegene' Driienosl. spoclbrrda ni 3el ie..roa a/. invazijs r. tisoaen u JaAnlq ddr na tisoae.staja makedolskega roda L avgusta lvuJ nlrlnaeHeq. {fl t vtis.l.zbir'ati..erqYB t i .rMarue AojAeEo pfl. pokvarien iz.. impl r|Fpo. tig nai.rr . Pravosl. izrastr. impresija peKos rekel sem iim. stalniski.valec zalo weura f gram samostalnik mrlronlydarrocr I individualnost adv namred. v tisodih uaJaurja..izrojenec .traet n fam trma. pl. \adevek.-revara. impl zrasti.E€ .n3pexy&a pl' tttlpJ paditi vsperev.{ r|JDaseH.Tr|a-txttaE rB adi gl' @a3rrJa.i-pt kolcati fzdclati.. izbrati.h3poAtrr izrodek.LtoA6epe.sprevreai. ka. nrlgra n indigo. zamuditi ne Driti. uMtron*pa impf zbujati spo. cesarswo R llrja. dege' neracua izDriiati Dohuisati.-aHa adi posre. imek. cc nrrocrnr ltlp/ rnaannrawja. imenski..1j' nizraldnje". muslimanski slavcc duhovnik nn-arol. -\z m zamuda.r. farfl tnnogl vili.? imam.n"bniti"ttoc"i popadenost. pfl_ Inserrfdp nr f. 5. -urr t lt ltlrrt. rcpasyDa (ce) pf." . prera3tati ":l'.J. rnwo3iiHeH.. li3wfia' Pl' tmpl birati si ''.aB[qa.i... I i-razreddeva ra zredai^3l.. tatxo (svojilni po. izrajati oiusdati t"*.Er I ilustracija. .1 rorh. -wr I iluzija.rrqA4peKreH.rMoreHpremozen. izdelek h. roditi. Ilijevo.'6YTpuEa ulpa6oreHocr/ izdelanost. . ponazoritev itovanje.) z n con i a li u ur(a. p6ravnhti-zravnavati.nndrlroBlrrtrpa pl. razglasiti p.

gnt rz inkvizitor(tudi IfflartBa I pobuda. rti -To._ce: izki_ "ltf*.l". DG *6ffi*"ir". Kovalnisodnik Prers lcMeEa.".c.f sKusen. qrobz zameniati "#i^{4 ucrree. rzKazovati.h'u"*rtE"rd'l"T.* {n I namen.iia ".r|ceqarpf izsekati: razsekati..'*"f ""f ffi#'iiiHlliii.3ff".Ec'!a. imol lz(azati. inspi_r{Irll qnja I intuiciia I *#fffiJ".mrreprudq. Tl€.inicialmezzo Yt46^ tEAycryI|Ja I industriia ff$. rnrcHa48ja. nneD[pcrtrpaar pf.odl "fix".grr "t'. (niitapatl (u)mazati. I "ffi. mohame-dan_ izledi.'t:i.. ifiD! zagnati (zaganjati). rcMqoaar imtrt zasmc- "t#.3ft :*i..ut€lka... iDstiqkt EcrFr(/r m insfitut "u"n""' *SST"p rn nadzomik. . zanimiv. Bceqe.uJa z sku3niava rlc aM .i -EF. Doseben rorepecrpa (ce). .ld":". -t& . zadeIen. rrnpt usekniti (usekovati) se uceaeEnK.?f#:i{{ l.1'.izraziii. ||e (ce_). n upravnik. ncKatl'!tsaitt. "ffiiH i"l#ff(trtorarIt t*d 'ff'{i#. imot t.a!.1't. rDtormaciia rrpornJa I posmeh. i*Tfujril'.5.os teti os tev ati ' 'tr pdpetljaj.zanimanje.'"Uatrti1sami'.arra cdj gg1gan. -Er t obvestilo. inicia_ W#. obrezaai ffinraa 'z m izJezek 'Ice..{rIA adl izkuseD. mrdes -fff*O rnrepgaqrda I internaciia rrrrenuaqronafi{iaM. 2.AmR. -m!I okuiba.dijaiki 'ffiff.*. nc9t Eptac 14 zool sevemi ielen mr!66Top rz inkubator lroeKr nt . """u"tt Pl oPikatj' ""f3.eksperiment . [cxycrtso z izkulnja. ne.l"#: ""#ff#."dnffi"*kKiir. se "qm.n izselienec rce. 3.Tvovra trcxat(G 153 IIctrepAaEl rrc'rat|r. -si^vr nt rnternacionalizem r&repryertrpa. (ce) ErIeDc. ffi. in_ rerpretjrati ^ intemat. -*" cdi preiskova.": Ecel(nlla (. intrisa *fffi*j" navdih.5a1lTl'iffui#r.){opati (se). inter. iro.ar It i4r\ati lctrapra eE. "H_. izpovedati.n islam.m* rn$opiraqzja.tet**+ .i. razcapati ce raztr{ati sc. .iail$#1i.-gt| rn preiskovalec. xcr.le."?Ao.. (o. intelekt Tru#f* empiriia: poskus.izpovedovati.. imnt [cftane.gx t t izjema PoKazati vrata ""ffiit'H#-tg'mg Ec e. eksperimentalen I I pojasniti. ncrawsa o"*" %fffi1"f3. *"ttffi' '* adl ine"rten.rlqKlrtrealle.a molan. adj indife_ Erepecen-.rerruti'r m nagon.TiHffiu{ti "ffi |'?.inffi. in"'S#mJ" tn instrument (tu. in I napetjava. intcr_ n zaletnica. prunaren acKptBeEocr I izkrivl ienost ncxagrz izpoved. obldteti (oOtetavati) se rrcr.""il I ucft]ffiuf. _cuaadt interesan- rru€c6mp n inkasant t.Er intonaci in/ ia l|lrrpara I spletka.e) pf.e.' korist. vca'iwa @ pf."0"t3" HiYi.ctrpaat rmpl zanimati (je) ErrepMerto-r.^!qo!r. ucuear pt za norc tmeu.izvaliti ipi_ srvo i?r"l"g.. .rd" ad. impl totmaditi. -\y zcrr^tr ce. -c€! nasmelatl se sq|!aAu. *rY"*r*rff I i1ffii"gtt'-ot ^JJ. iziava rc!P44' vcxPl6vta -tl. "ffi"oti'iHi.raA4DepeFres ren. -rrcKax-Uld pt. inten TX.tul "*ff ncRyceE.tot(. . in T"rH" presledek.qffi*"* -""" adjizktju_ razcapan trctrapra& pf l izkljudnost.iz: ucroncu adj prvoten. inci. m:xendp rz inZenir rn r mectigra.ff*t nctrepAarEt pl odpraviti koc .reerrrz adj izseljensli trce^esrErrBo l' izselienstvo "ffi""y izkihati. . prasniti v smeh.f ol i_nl "{i. ncKappa pL imol ( o) l( a r ati . id_ reEu sezaletavatise tnrreadnt r?? razum.a.'"' adicelosten.Tffiitrltrl "ffid zcryayt.S. postridi.##* *HHt%. *ff#l* E. premor. pove af :i"iis:o: I ffi'.

[cToBapa.lzglnlotr ficqem. rm pI tztovortttlztov af latr scroBpeMeq ddi sodasen. shuj(ari [cxpaHa t prehrana ucqeAo( nx izccdck *rclteNoadv popolrx)mll .zregnln se LrqeaJde pf impers ta misel pntl. Eg. IIl ()l)lilrxr|'t tananost. l|ctofloplEa ce izkazati se. odstraniti. Dolomiti [ctro^3i. (o)dediti.izkazovati se rcraKs!tsaBe fl pgudarjanje IlcTarlqeHadl prettnjen scraHqeEocT f prefi njenost tlcra'l tn izpad. popra'. se ngronopn ce.pras(ev)ati. resnidnost. opu^di stel.mqrvR Dl. impf uc'ry''Jlrn. 2. impl pe spremiti.l)rx.pust postati -cei nctrYcT!tsar6er2 oPustosenje. odlikovati se. xcqenvDa cc . lIc. f sporodilo.4 rrcqe3He.'pospravrar-pospravltatr trcqy/(a'{ adj lig prismojen. rzraDUanJe (ce) pl poscati (se) r|cnoMolra EcnopaKa izroditev. izrabliati rrcrrors!. izogniti se-umikati. (rh{ifL.praadi vilen. dce: trcnp. inpf prekasati. impl Hcflopaqa. raziskovalec ncnaara I izpladilo rncn^rdBa-. lzDtlall trcr{MapH pl osteti ncT[rra I resnica. .. -!trra adj soznaden. sporodati. Hctrm!tsa Pl. ucnpa(a pf. imDf (po)aistiti. zfavnavatl ricnpaDeH popravljen..poiiljka pf. izt@ '''c\o!'ap vor [cToEaPu. propactanje pf. istoveten. irnpels Ms ce ucn!'urru zareklo se mi je trcT 4dj isti. izgred.2 Pu5damik ncnocwr. 'ce: umakniti se. ucraBa pf. odDravliati. stran spraviti.predaja.l'B iflpf popravljati. strel ucTpecoK.tzprhalt st jezo xcFur. ldc'afire. posiliati qcnpeEapu. i./ rzglntt|. KaKo Ta ucTeKEa TaKBa pa6ora? kako ti ie prislo na misel kaj takega? ncrepa.dyB pf. odpraviti. impt l. impf iz. bistroumen. -!tsa.JHaadi \ztraien ncrpajHocr I vztrajnos[ lrcTpe^ n pok.c'IwryBa sb se-ohlaiati ncfiqrtr ce pl poaasi se spedi m iztovarjanje. pl leti. hlastnost flrap.poprava f [clpaaHo 4dv pravilno ncnpaBHocTpravilnost I [c[PasHer Ldi lzpraznierl qcnpar[. impf pisno dokazilo poudariti-poudarjati. gl. roaati. . 2.. imfi nstopiti. impf izmazniti./.st. ce.spoVeoatl: rce: SDove(tatr se HcnoBeAHuK. razisk(ov)ati . pokonaen pf zravnati./ zmedkan I'cr!ur|. -f||tl| tli lrt\tltelt.-ryi A spovednik vcnoBprri pl izvledi. ravnokar. nahvaliti se qcrrycxerr opustosen.''cnylxra spustiti-izpuldati. pognati. ItcTopFrap zgooovrnar xcroeeH. trt zvrstiti uclocee pf posejati. impf p$ makniti. sinonimen m \zhod.rrz ad7 pusdavniSki I'cnocaH(ce) . pohujsati se. impf trcrrHe. ''caop^\.posiliati trc'nopeA'd postaviti v vrste. enak. izrabiti-izkoriSdati. -q[l..tct03Ha!IeH. qqmrllarle . podizatl se trlalutr|a I naglica. BlrcTarra pt.larnxrr r. razloi-iti ad.rr viti hcnpaBKa popravek. ucrep!tsa pf. ce.aaposlati-izsporoditi..gr nr postrzek_ zadnji otrok v zakoiru rlcrlTKaH 4d. xc!'Ilt!tsa pf.Er^at inpl hiteti. r. ncupnrrocT / i/lt. pre- rcrpara I preiskava (sodna) tlcrpae pl vztrajati [crpaeH. ucllofatllt ce n(.tl natanacn. !Ce: SpIavlU Se na KOSa rrcrIoiarrr ce pl izpriditi se. opusdati. ponesnazluse pl |fcrloAB^eqe poddrtati r|cnoRPrttttPl vse po vrsti razbiti. izpoved trcrloDeAa pl izpovedati. hkratnost !. izpustiti. ncnpeBap!tsa pf. -!rHa 4d. na las podoben ucraBH. splavati. zavaliti se.pf. arh lele. pokvariti. rrcen wra. dokument. impl izgnati. prehiteti-prehitevati.f pretrganost nctrpct(a (ce) pf 1.izogibati se HcraKDaT pomemben.. 'jcror( ucroAKltsa pl tolmatiti. gl. /r8 resru se [cnoBeA f spoved. potegniti na Oan. kcratrlBal pf. . izbiti-izganjaIr. se. xcq€3rrYtroP/.l|cnllra 154 I|CIAKHC ECTaKHVBat6e 155 Frap rlcfllr'Ia.znaodf vesti. ' ohladiti ''. ittpl postaviri se (pred KOmlposlavllaU se ircroprja I zgodovina .presegati [ctrperudrar adi ta vei kraiih pfetrgan uq{rel(aHatlosr . zasejati rcnocepe (ce) pf posrati (se).pfizplavati.iznakiiii se-izmikati se t|ClrarFlrl Ce pf f41n otresti sc. zmoditi (se). opusteti. . rzslop Hcrarrr.Ba impl izkoristiti. pust Bcrrllcrtr pf opustositi. ucrta{qtr. znebttl se rrcwrqt. fig pohvaliti se.rc\pne pf izdrp ti (tu(ll /ir) r|cupncH.BaEe n izkoriSt-anje. napad. izroaiti.q'lpa!. 'rcronr KOmaJ I|ctorM (ce) pl raztopiti (se) (o maslu) Ecroru! ce impl zmotiti. posusiti (se). razlsKovant e ftctrIrrlTatr'rz izpragevalec. vzhodeE pl.cfal{.'l izpostiti (se) rrcrJore'Ia pf po vrsti pobiti [cnorrr (ce) pl spotiti (se) mc n lt xcnpaBa I listina. -Tpa adi 1. odposlati-pospremliati./ lrP llnr t l rlcTop-Il(. ttctroc1E 'qlr . .t. stopiti naprej-izstopatl Hc-rerap[ c€. fl rzprasevanle. hkraten ucrloBpeMeriogr I sodasnost. trl_ z-nesti se nad KOm.

gl. EEaIrqr. sprosen.l. jabo-tko.156 razumen: 2.I. jahalen JaDa[tdarcrrt tarn neureieoost. ieza.llTpmra.2. lip muditelj. oglaijeva leha Jarletrapuru(. .n2niti. Sestr vrat na laDop n bot ja'ro\ JarpnJa. hraDa. jardica I I Ja6. bridkost. bistroumnost. oglje '?. . iznajdljivl.Jarorna I iasoda tary^a I zool iefurti. gib. Jeo. r. 2. sploh Jen lxrr.-Ga r2 jagnje JarFelrgea dem hip iasenic Janreutrn adj janjtji - JaniA8. (in ne Ia(o oatJe. jed (opravito). JaraeEe. Jamenap. (n. pomagau komu na KOnJa. Iaroglarka.^o n fam jed. skomine ''''ItaR Jo 157 Jalaq<a j la . JarleqapKa n.3. ias I I I I I Ja6at4da. laaa. sDreten.. gl. -qn rz ogebica. z.Jar et6a n leriavica JarlepoA tz kem ocliid JaraepqAeE.u<ifra'i Doliaulana 'T.llsJaK m tam tek. teZAua..2. 3.. TJ "" tar'd I JTffii" . jag.ron gl. .Brperyrni prekanjeKretnJa nec. javen. Jaoar pf r] . m fam znak. premosast I I ja6o.p. 'ce: oglasiti se. nuvost: 3.slaba disciptil na Jatet|. ja e4HoTo Ja Alrl'Toro eno ali dn€o t^6asa f arh tujina.. nemarSdina.-Apa adi velik. pokazati se."lWt"it{*iii$f . Dozemhi- .adi odprt. -m I jardka.:m.ri#i. -AHa adi osliikov JarEe. l(opa jar euapcK{ adj oglarski lar e\oB ad. {Ha adi neodloZljiv. jahanje JaBasn jezdec.arh dat(il ol Jar er6e. Jar^er6a premog. iznaidliirrreH.". 2.jahad jaBan<rradi jezden. zvit. razglasiti.are. -vz ttt ath f)jec.glr I I t?.rar<a uamuy) itd. -EHa.i premogov. Jamyra pt.-. debel Ja4gr rz l poi.Taa: ja BuAoB vloel sem ro la-ta conj lam alLali. Ertrrcq. Adamovo jabolko. tiran ja4aga.Ttfr. JaAeEe JaAap. rVIIIHA J Jaraea.ItoE'rIIHaf san. Drebri. cruzben Jorr. jedilo. Ja6oaro z l.lr. t oe. zvitost xs adrt lam prav nil.enth. arh st:rup. 3. nrpocr. odzvati se Jarnc. jagnjenje. impl zaJanau. 3.mra n dem jabolJa6o qecr adj jaboltast cell jaEa|trqa I jeza. larVaecr adi jedrtjast JaryptrAa I pozno zeleno groz- Ja* taloru tn l.il: r impf iae.?"Ei.

4. _Jatlmra fl vrtt. morjenje. Jax|ree impl -. l. gl. jasli. 2.qpo r l. pero.xJw adj grdav. zenlslvo z. drget.HaJJaceH. Zalosten. sovor(ica).4rl d l. tirankir. razJezltr. tcna nroJapdr. varun Jape. iolaen. hudc ben laAoBeH. m l.u|aE Ja oBaK robe. vedriti se (vre_ .nesreten JaAeBe l jed (opravilo). 3. fie s!!apeu.?al jajdnik JaK.ce impl kotiti se (kozevega brata za) Jaqr. muiiteljica.re.r. 2. md. jedati.ur| m l. otsrvo japeu. . 2.IrB graav. Zalosten.ce.lnn<.fl votck ekov Ja:pBa l. 2. srbenje. zona. tn JaceH Dot tesen tna ocesu) . -DHa adj L otoZen.naJo. Jarxa. Jaqar impl l.ecmen(cer) Da ofesu. 4. ja-. plk. 2. . rudarski I l. +ua adj JaEueH. jarKa Jar<ap tn vrvar Jaraaprorga f vrvarna Jar€pcrq adi vrvarski . zemtta) juyu. -vua a. ltoie. 2. ' 2.steti. fie bistvo. vznevollrulezln.ar6pcrBo t? vryarstvo Jar(e.!r(a I jaraka.laaar .Ja3Aar impf iezditi. 4ustol(atr.krepiri se.. modan (medved). iahati Ja3u cc. sen. lls vrslrce li. 4. ja-nra. -t$r . biol. stokati Jaftocr t trdnost. obdelana greda :a saolKo jac\pe6 tt zoo. rcj japcl lrs.ce.err. 3. Jaser( jaMax.otozen. jedekt 2. mer: z. 2. odmcvati. Jasosn fi jezi fig Pre' pad laz s m ple?. ugr12 Jal.wi I debela vol. jargl. (laat iezik.. srbez. jelyrenjak (kruh). slaba volja JaAocFaru<a f jeza.znevoljeri. rzvrecr (xrava) j".. 2. \znevoljen. jcdro (orclxr lr(1. pomilovanja vreden la/{oaw adj jedek.p! Ja. pl 1.zf:lav_ nik.-AHaadi iajdast jajqeDoA fl jajcevod iaiqecr cdi iailast iaj. i*?f. trajen (tkanina).aisl: fig r^zrml:iv jai|]veHse. ra jaErla. . postaJatlmocneJsl JaKrre. Ja3a. trd (kamen). JaraklTa.dj jeziteq jezikoven 4di Ja-3^ecr graav. pomagirtisk t.qrr m ialova Zival: drevo brez sadd ja^oBn ce Ja^oEar inpl -. rrarJaaoDadi jalo'/l fiB brczuspcScn arlv lam n^paano.l ||.adj r.sijati JacduK rn suh mraz JacHora. -r|or adj -od :a\e jaAerrclrl{ pojeoel sem JaAeH. -'rntta n denr iastrebji mladid rn Jararax_ dolg zckrivjjcn not. bte. jedilo. Jajqa z jajce jajqeBnaeH.l l. blazina. lal]IliJa clrpel3e oet masten sir jajqe.riq l'? a. 6ot kak' ius (liudski izriz): ieziiek na tehtnici itd.). laaen<-tn 1. lat. -qftsa n dem od ia3\tK iezidek Jairuen.4Bn IIpvt(aHa !^liti!^ adi iulect l. -rtg 2. vzKrrKnl (ocl ooleaine).rrrnru Jace[oB adi jesenov Jacsfta I bot trepetlika a lacLtt<oR d i treietlikov JacrFre.rrraru pa36pa naMe pacno sl me razumel ja oBa( . ietmene JapocTI razkadenost.-.ff*. JoTaxvDl|or iDtl.jacHorrlja f jasnost Jacrax.. 3. -*ura n dem bakrena posodica z rodem JaM6o HJa. oglat Jas. Ja3an r??vozel m vzmet.qoda. rDv Jaro fl jata.tmPI Jesll. 2. ieza. . jaj^a:a KpeBeTposrelJa z vzmetnlcoi z. fiz jedro (celice. 2. gl. -I|rt I /<4t dusen ragu z oravlne Januvap m y'lisfjaniiar JaHVap[ n Januar 159 Ja'rMeHqe nia. JapMa I komzni zdrob za ZitrpeZnost vlno JarereH m . jastreb laclpeFle. 2. vo?last adj iaB/.sr_rstr. besen Ja'wermri. JapE6a-japeEre n kodi. arli kozlov. gl.kobacati se fainn. jealto. nepr {qa.^cMrat\m rot jasmin JacH{. hor_ qeolum +sa adi iaJaceH. eql'. Japl|.. ce lasax impf plezati. -ryr n bakrena posoda (za vodo) jamve. strupen. krepek (pijada). razJcsrDetl alatr. sliminiaaa.ina t dem ovratniCek JaKre. JaKr!tsa. ce lacaar imof L Jasnttj se. Hajjapoceu.-a$f m zool jazbec Jasoa. slaba ve lia la.n usnienakmed. srbenie. 5. beden.. -prg rr kozel. /arri lrrrrrrllct. -AHaadj L jezen. 2.'1 jedada.# sokrivcc.c Ja3oBeq. atoma). lac pfon Jaz J. nanozar ar . fi. razdrazljiv. p!.ot jeamen Japoc€n. rodovilen (zemlja) laKa t ovratnik \ar:a'. Jlr3Al|.Jale 158 Ja.lg. trop.-3. . stokati crca. dvrstost (gradiva) JaxyqKa kapuca I Jo^or. 3.Jarax. zall\v sDravltatr v slaoo vollo lagocat. 3. -gtrtEa n dem mlada trepetlika Jactu. sl.besnost vec. gl. iozliJarox. nena_ooeja JaMRat zzml(a jaqsa I 1.t. japEqa. jedaca..muka la dra I trnek iaattw'adj 1.l ceK Knvatt. 5. -i*. -Eor adi iedmenov raa(aceD. nriklivnk. lis..ivoll jarcm. mrcvarjenje laae."tr1u I jalovka. jatovica (zlvat.lozlast JaAocrua y!..'le. mod: trdnost.nxsa n jedrnendek . Dlaziti se. JaBp[ja jarrma I sila. svakinja. ogorden JaAoca{ocr I jeza. otroske laslr l. -qx m 1. 2. uaJJaK adl 1.

inpl dajati oc_ pogum. impl kaznovati.-jt#ni JYraDrula.{X' PrePirtjiv(omo2cna Turkinja'.Jorypr jlfla. ravs Kalrau&Ja. Z.ld'T.."iZ(. 'Ti.-bitie (poosabljenjerjrkana) lvnres.X# Kaaaa€prn kavalir KaEa ep[Ja f konjenica.{r. -Er . okajaft KaAea Ikodelja (volne) *fff*"ff. adj -indecl lam slab.' lvaa rz izdaialec: baieslovno .D n l kisto mleko. dezele lw "na m 1.etadi kaznovan @.3dolga f"i8' pastir3ka "" ol. nev. .. medel. kodrav adi KaAIfrf.Kaaprqa f koder KaAIraB kodrast.1 kajuta (izbica na racJt) m jermen.gl.#{*i#: I r(aAtrrte. or. It o'. -tror adi zarneten xaApa. XAuIII rc{frrito.lluTe KOtenJaK IAm JopraEJ[Ja.rry m tam D\e prrtjlvec. zmozen' sPq "'ff^iti.. lam mladenid. 2.r. -. Peosr ius: veter (ali jugul.rga adi iuZen jyncorin."" zeg iv6u el. j!'Haqar. .. banja xuAaro m kadaif (slasdica) xIrAana. soba za aanpi- * iiii'.urr't l. lpanski belori.J'ei_ kabinet (1. jy6u^eH n jubilej 2. sri' nost joproBaH m bo.zorzurv debeluhu) (o Kaoae.. spodbujatt: 'ce: lati se hrabrega . "?illlff ol.zdrazbar r(sAaI kad.l5f.. . KlF.'-"'KaAa|{ta t o.. '-elavna oscba literimesa deIa.+!tr6a a tamet t(aAtaq. rl jopr-axri posteljna odeja J1rraslura.?. lcagHysa pf. vaterua. kramD Ka3HaI kazen Kasqea adi kazenski Ka3tredfiK. kotlar Ka3arryruu4a I kotlarska deta\Tllca I T**Hf#. 3.zal biti I Kalra f fom prepi..a-. ka.ce Ka M.ol napihniti se.r m fam Wivda Ka6anrqa I Dlasd tTfi KaAerK dim.lrra.r.rwa 'tidj topel (v ItrHaK. delovm na soba.€s. -'.$ nt odeJar. ka' Ka6apd.3. 'unot imPI dimiti.t . kazrovali se -ce: KasF'\ adi kazni\ KaE(.eKa6ap€ro.rraApar impf kod\atii -ce: Kodrati se Kac ce.o{t&*j'' xauE Mntodonsko-sloveDsHltovs.Sarr rr kabel Kaoftra I kabina l('a6|. Ka6ap6a a jy$Ka f kul domaii rezanci Ra6ea. -rltr rz kaznjenec rasneru<rcn cdj kazn ienski Ka3. iunak. -qra adl pogumen zvezL z o(l11lgo l KK xa6a.Kori'flIa na Piskad Ka3arr. kajenje. ce rleLarimo! Kesause. Lzdelovalecodei lwarnrmra f junaltvo. ra@lr m fam Eolra t t I I I .Zenin hEaqeH. pas KasMat rovnica.n kotel r€sarq[Ja. 2. kaB€a r?r *J'fffflii. staoe r(akovosti.

urm z ognji!te. zool Plosnatica (riba). .r!re!r4 naayiePar imPl Po' pomenisiti menisiti. Pona' rei6n kliud: 2. 2. kamion rauo adv kje. Ka. -q{r'6a fi qem oat Ka. kanxaMetFrc. x$Aeil6ll. kot da r(aKcroAe ad!. a rla n defi kG ledardek fta^er@a I londena skleda Ra eslrrc. -ltut6a n dem og I(AAEM vrsno Ka eH.An4fum pripravnik. -I{Ba adi bron k^kae\ kakrien raKoB-rlAe razliden. nikakrSen. enc kapna. dutara. -!rl|tba n dem didat mendek 1l' . -ce: se Kaayieprqa f nuna.l. kakor. KaMarat obresti norarra. Pena na kavi xajqrla. ) kamnati ka' r(.lMllAqe. veliko blato KarucaHm l. kamin rcanInds m tovornjak. kaliti se ra.KAJ 162 KZLATIaB Ka. -ce. kam. KaMepsa Mv3FKa komoma glasba.a^tr tmpl Ra^eH kalien.1 kamelar. 3. usnjena Kapa rcaanarc. -rrlr m tlakovalec ra^c.at' r€Moop m kafra xaua I dvorezno bodalo KaMooper. Pona' relen. Zag@ xa ertr-xa^eltrar rel in dmolas. Ka.xaMeqeE adi kamniten r€saDaua f vredevina RaMeEap n kamnosek !€rraa m 1. odpirad. 6r'154 t1 kanapC.-m ft kudmar . KaMo ro? kie ie? 9C *alj. -qr. trdllava.tr poctnJevatec KA Atr fn modet. arh urni k^zalec re. uttdba. r(aMnl|r(lr! n proslol' raarbr. PoKaKo urro adt kot. fl.$rD adi blaten.1. 2. goniad kamel KaMlllcKrf adj kanelji r(.a'd.\I|a adi blaten Ka^es. !(aAar imqf kdliti.. motek. . r-edovnica KatlTepcKll 44l memsKl Ka^Viepqe. 2. Plundrast rraaHxn. xam6anaiuJa. kako Karila m .'M^ap r.) xaaav3 m .KaanaBti naptl ponareten denar xaarrarc. pomoinik xauyo^dn€ f prikrivan. sD-remlievalec. Sdit. KaleMap rfl cepllec Ka eMrl. 4. -qn n kudma. KaMePeH op(ecraP komorni orkester ravnaa I zool kamela xaMrr^aBna I valjasta kapa Dravoslavnih menihov Ka. arh \odrlk. truma xa^aeH.ic. -rHa 4df obresten in vino: 3. -q r:6a n dem me- KaMebaDt??kamniten svet xaueperi. Plunrolourr drast Kd outl| I pl galose K6 naD Qli lam slab. . drnopegast okrog odi (ovca) I(a n. Kaj urro.\rrlGa 1. kakorkoli. -sI| I bol marelica r€fqe. nered.o.^di2. KaMelrapcKrr adi kamnoselki KaMeEnK. 3. -tfilla n alem od rtant( dolnidek. ki z njo vabi cepid. (xl xtl3.ti dtr. -r$€. -qt|t5a n dem od kamelji mladid r<ar'. slab Kar(oB ltro kakrsen l./reMarttlpl .ntr r(aM6aHa cerkveni zvon t vilo iz nje (za lasc) rau6anai. nekaklen. f. kokolj. Kalup. kamnosek ral|aq n raznasalec vabil (na raMerr!tsa. -prra d/f koh rt r€Mapa I l. Kopt_ to xa..arh Pe siednili. l(aratrar it?tll priPrav_ liati. -na I zvonik otomana {5a fl Kamel KaueH.rrlla-r(a]urtr(a t bot gtdlra. ta): 2 grmada.pn ddi komoren.-qrl r/r kamniti most Iig pot Kar|.' tovec (drevo in sad) r€ rdla f Posoda za vodo l(a]l{njle n argm od KaA zeLo blaten krai.{a kakor Pravimo KaxoB. I tlak iz debelega Kamenla K:r AItMqca pl tlakovati s kal' drmo (a^apMunja.le zoaJ scm na koniu Ka €6a I l. zofl.oi:a coni kai lele. KaKo ulro ce se. r(aj'roAe gl. Ka{aDa f osnova Da vezenju KaMerr. {for od l/. KaKoa t Dlevel raa.'vabilo na svatbo.trtua fl detn londena skledica l. -qrl fi bit. -Jfla adi kositfir Ka^aJ n kositer KaraJrEJa. vlvca KaMen lB 4di kamenit raasar rfl okensko (vratno) xralleFoAe^erl. Skatla. 2. kot. kopica (sena.iltraK 163 KaHAI|Mr raj. kakovosti itd. kamping Kan0\iaar impf biti raarDvsa.r n blatoik adj blaten. 2. vabilo.ucrnadi pomolnilki za Sotore. . xaaoBtr n in I blato |(a^a6aiaK m fam l. direndai. tt cerkveni zvonar xasa6e. Pulaica.2.\iaK Kucmrca Ka.ul l'' vrv.qI|I6a '| Meir kamcndck v zrdu: stensKa omanca (brez viat) KaMurBK. RaAE Kajralia I cvrtJe r€lMaK fl smetana. prevleka (za bla' zino) Ka AItMa. kanal. KaKo rnro 3Haere kot veste. k()r()htrf Kana f 1. obdelovati tobak (Po velikosti. -.tflaqltrrrTe tu a98m od Ka^' IIaK velika kudma Ka^!ftp m menih ra. kamutlarn ritua I dem od :r.ceplrr Ka eMqe.larb m l okrov. zaslon (Pri muslimanski hili). prekalien. 5ol kana irt l. prekaljen dlovek 'ro. Dosodu zn vrxkr RaMareH. ladiica K Ro aale kako.Inirskiranjc.tarE . gl. ccra cVM Ka. pratlka r€ eHAapqe. r. mnozica. raMeHlDaar tmpl svatbo itn. 2. naaor in Ka^ta. posevna streha !€. vdolbina xaMqe.obrtniski (trgovski) r€MrIdrta f kampanja DOmOCmK KaMmtHt.irJa.rl-raa ra. odvod.ujoo"" tuljava ""0. -^tF tn kalllno krilo rezec. xallraqe.eK ralenaap rn koledar.

igralna karx. fam sraDa kaD Kan aAf. robi-rq qovJe Kaltrrra. karikatura Gisba). karakter.ftratrtrrbaK. kopanje. 4. mesa-rjti. oznadba.d.!nea n d. . karamool raparuqa I p-repil spor t€paErHE nt lerantena Ka.ti. 3. gl. (o)pesati KAGWaqa I utrujenost Katrpru.aancwa zf. kangla rafrap nr tehtnica na kembelj ralfraplfia f tehtnina I kantina. svojeglavost ralyr rz suknja.Apa DesreCna ceBAa liubezeD: iapa 6oja ama baiva Kapa. okensko. t€ klanje.M farn prtvontj v kai. sreda '|l adi KacMgm. rl9f.a. motno rdedd oarva vap. prcruj trg zbosti.nar impf kopati. ostevanje. karmin (barvi.iama-kati: t. 4. . kapacrteta ea[aqe. xalap*r1sa impl oalau aro raua pr6T l'r zmogljilrost.l(alapoca pf zaarati.un t \otnica.EeBA^ pustovaDje.em kaftonlek adr.oi stotnik Karulaarr m a/r.watqo lirilo: 3. sostiti ttanaja. arh tam kl! Duk rateaan m kaplan Raneluun. IL vinska steklenicir. [oDatr se rane. rqrac Kapcxsr. iraeovc.u.KutlrtrEEt n dem kaDica.lo) xaHra t rodka. zbadliivec Kacen I tkatlica..fi vratca. zbor. Kacau m zaloga: Ktcatr n mesar KacatrR. kardioloe xap[€pa f kariera KapF<aTtIIra I J. .. ka> nca.t|{ I pisarna KaHire.6t KvartoDrec nr kvarlut.KAHA'AO xapa6trt orkester. KAHA t(apla ce.r.2. ^ce: strinjaii se] so glasatr RaseHrK.||ltr!a n dem g). izkainica (osebna. xal. -qI| r'' povabljenec. NitrceK Kapa$e n grajanje. cerkvica. vodo)'KaHa KaHBa I krempelj m l. nasproti cesto.lra'ica. 2. pusEati. Kaoa 'f.. iam mesruca xacancKx adi mesarski KACapsa vojatnica ftt racas fl ujedljivec. xalar impt kapati. voj_ vooa KarBJa. obzidia) Kamna Lot robidi KawHRaI robidnica ( iasoda) KanfiuoBadi robidov . a/rr turSkalutka (eled. pitrdca 'iat'l{rKa (vojaika. jeziti se. oau aro Kanap!tsa. Patrulja RapaKorrlo m fam ba\aba. kapital ra r€qqmq . madeZ. {4 f velika vhodna vrata (hise. ka! ljati. 2. vaDru.qI! nanu. uzalitigrislr. ratrax. 2.ItAfo! m lam burkei. narrpt4 tt muha. Kapa6furKa t karabinka (pujka) xrPdor hu. zaDka.cEa adi haski Kapra I I. tehtnica s skodelicama Katrap n ara.) xop. kapitan.Ysa pf ugrizniti. Z^\ti KacaoaI 4rrr-mestece. past. imol '(al'|g]e\. stra[sl(a vrata karRA-l kaplja. gl. -ct. adi indecl gL KACMETAIIB t I t KcIJr. 2. r(ara t kapa . pokol. iircvariti lrg Kacamuqa I l. rana. sost I I I I I I I I I dutara. zavihek (rokava) xamua I .(a.praEJa-. delavska) l(aHl|e^ap4a.c{.apr. lig smeloa pq ooDnost rapMtr{ n l.. I strojnica. karoserija xaptra I skala. preprranJe Kaqay|a. mejna srrazmca Kaplau m karavana xapDaBcKrr karavanski adi KapAau n /an tovaris. kaseta KAcrlepnr blagajqik rocEepRat blagajnidarka xacKa I Celada xacreer larz uspeh. -w. kapljica gl. r(aptre. suknjid Kralrre.Ja ade fam od. K. impl ka_ mu-Kapuati. irzl poclloliti-podlagiti. xacarar impl b\ti mesar. smiDla). ce Kalyraar impl tvartati ta. raruti Ka[secr adl kapljiEast adi indecl Em.s odpadati (listje) xanc a 11.4Il . prijaterr r@ItAiqEdrr kardinal r. lig korenjak Kapuesr adi skalnat (apsr ra kras.apffir m.pasor m bot \agelj. Dt. jagnjetina z zeIentavo ramn rz l. 2 soddek (za vino. m robidje.etn od. I karavla.. znadai.lor^r(Ja ) adj indecl arh crnook xaptro^ m afh no&D strata.trs xacaj. ve zovnica. Kacraarimrf viedatl Di' kati. -F m kapelnik. xap4gorr6r r.zhadilnost ra-pau6oa rz trdenje. Dar i- l(ACtTC Ka|IAr|Aon ludka pred ikono Ka. L zemlievid: 2. -r']'t\a n d. dlanska). lis zb^d:. Kaualc xatre.9r r4gqysq pf.EB lam sreteni ki sreao Drinala xacueur. DOkfOVi 2- *rn#H* l(a. veka. klamica: 2. kapljica (zdrav a). rj. capin xapaxr€p ftt l. 3. karru neval Kapocepnja I okrov. .preprrau se -ce: rf. karton Kapl'orrfe.rauar l. ceAaToa xaplutr_ ia slqlujeio tu nasproti Kaca t btagajna r(aca. ohiSie (avta). (za not. nadaY Kanap. xapu[t cez cesto.t:. r(aprEq€ I fazglednica rapmn nr lepen_ka. 2. kap rlante Kanenir| tt 1.lo. vooja orkestra xa[el6e l1 l.packa (od trnua). impl povabiti. zDadatr .. 6bsrtvaJu Kar^aua f podloga KaErar 4di izdrpan. potrt Kar. praep fam tcx 'J. . 3. saol. Kapaar impt $aiatl zrnerjati.

kotidelr. upornik. {xr I usposoblienost. morilec. kljucavntca KarapKa I jambor RaracTp6oa katastrofa. stolica na visoki Soli. star oven z zvitimi rogovr KatrlIa.ati Kraql|. fig oStevati !(aT. cmen paldek. lidkall Karlt. kihati KuBqe. valirl (pistance).rr'. lqm zapor xalDrau m molka suknja Kaqa I kadica. KeioBE m nabrez_ je (eKc m keks Ke Jlep n natakar Keasepaj. KrBaar impf kih^ri rurBaBr Ia f nahod r(IraaBuqaB ddi nahoden KIBHe. ce xr| orar irrrp/ hihitati se T Kn]ralu ce. denarnica. nadstropje Kara adj indecl vsak. onedejati. katalog RaTa|IelI. xBaApaFlut$a n denr od KsaApar.to_ 6ilna miza KerureDKat natakarica Ke HeicKx adi natakarski .IIrrrdT fi kolitina. zob.. mazati se. praSid) Kaur{r. Karaa impf lu. '(ac}itr gl. tanje t(xl(oTlt ce. kvartir rBac. kruliti r(eAap. KeHraar tfipJ fdm cmeriti se Cmeta. dop na glavi r€q!4fta I bot zvoni€. Karalieg KaTnI|I. (epaMtAa KepaMru€I keramika Keca I mosnjitek. klet r(nru6ap rn jantar drM6apq5lt adj janlarjev. qpua (roCMa.'rr tu izdelovalec ovejega sira Karr^a. . xnullIre. tftpJ zareeliati-resliati xoa. t(BaKa pl. 2. astr larn sostosevcr xliqep adv zveier.r. ltgaqar impf leti.b. kvalitativen KaqecrBo /r kakovost.g[ fi katolidan rialnr ttt kavd KalDe. 2. nesreca Kareroptia. o mraku rcBeqeiuHa l. KxrBpfilltxll / l)(' telinova rora. 2. xraear impf L obeaati (na klin itd.k KarrrRa. kJelkal 2. RrfBHyBa pf.1t koanik (zob) KArOrrK. irei3nii veder xruKge. Kasar d (po)vzdigniti KatrRer tt kapa. katedra. kot. kriminalec Karffiap ft gl. zabad. umazan KarrrKaBaa n? masten ovdji sir KarrrKalarulrja. KBapTOBg m mesrna detrt I(. -rqlr m Zabica. l(efleqr| + 1i t . krdma KaOe3 nr 1. razred.-tltr ttt polenta Kaqap m debridar. gG stilna.rtara. grcbcn KrlKOT.arna.KBacar iftpl klas dai ati-zakvasiti Riawr. pl l(nr'dLn nt fam krvnik. rnr m kavarn r. Kalr^aar impf kalljaxetlt nqa f kaSelj. kavama KaibeaB. laillarsKr tsrdrlr 1r1preproga KA m preprogar 'nnap KinsMapcrDo a preprogarstvo . KBaceq .iubitclj kave . zamujati. ve' t der -prei. 2.gl.n kvas KBacrr. xBlrKH!tsa p/.n 1. I(arll6('i. mrak.). lopatica (za Zerjavico) xaqax. seznam.-qnl6a fl dcr?t od xncxil kitica (rJaMea.rl /drt rrcr. -3{ m imenik. tihotaplien tobak RaqaMaK. kvalirc!a xraqu. kvalifikaciia KE.2. -.RACEI| 166 KDAAI'AT riBaAIrarlre t67 KeHKa O r' fAft KIIAIIMqC KacTpr|. zrasel postrani: 2. disciplina: 3. KataAHeBHo adv fatu ysak dan riaTa of. Solski oder z mizo xrEreApdaa I stolnica. kvantiIeta rGapT.Lik. Kes(a. depica (s Sditkom) Kaqop . -ror f vrsta. -ce: Cofotati (aruKaE adi blaten. -e'da adi fatu vsaKOOneVen impf muditi. pri- r<elleq. kadar KaqapHuua I sodarska delavnlca Kaqe. 3aAoqIIyBa l. 2. katedrala t(arn.v a^ nl ravt Kesrcarbe fLm cmetal]Je n nrni a gl. -Lror adj katen. stregna I opeka. itllpl kihniti.ndla n albanska bela kapica $noprfi fi viigalica n K[6pnrqe.|i& ri takovost. vzdigovati.. Kara Aes vsak dan KaraAHereH. kapuca. dce: vzpenjati se Kasy Ka 1 1. KUKOT iTqA ''. KI IiM preprogica . Jitl pretezati se pri delu r i^ep fl. aebrid ItaqHJa. MarapeurKa) Karx^rlrta oslovski kaSelj KBeApAr fi fiAt kvadrat ti KBaAparqe. Keutrr rh bot cedra xeApoBddi cedrov rceJ. KDI|qar impf c'riliti . KBaqaM jajqa cas zaDravliam xiaqra" I kokl:a'.a dem vzigalica KBEa. {tr.-rq I velnica. relutepa{ 11. kategorija KareAlra f l.$aprer fix muz klafiet r-saprupa I lam stanovanje. / ltllli Kep. Kece Keqe. -.rMrrAa stresnik. jedilna shramba. lflPJ zacviliti{viliti (pes. xaosr6a n kava. fig tas zapravljati. Raqlrr6a n dem kadica KaqecrBeH 4di kakovosten. KeAapor. cc K!dj'aD' impJ L med dobieati kilo. (a(Dero.KruuKaar impf mazati. zapah KBarase. ftacrpar tttpJ srftct.reJor. "qrr .{diti. KaqyBaar impf L p<> stavljati. po"l lom. kav ne trarue KalDeasa I arh ka]. ltt|(lx ura. kvadratek ruaKa I kljuka. obrezovati (mladike). -U|l m Lrh odpad. Aoqrsr. izba z lesenimi reletkami na okrlihi 3. I(e.rnrrla n dem od. 2. uJmil rnxnpura intpl kikilikrti KsKsplrKa.ic. (eca. kvali" teta xraaxlbnr<aqnja. KaToDrr n 1.. xurleuaJa.

fa7xed. Sopek. fiar. . 2.-tIt ttt obrekovalec K marte.ry. kleonineDnmeren ti. vrsta kruha ti (glavo)..a n dem od. . 2. gr. Dod. kitica. -Er n 1. ft kila.nc @a. obxnana. govatr dofotati (z obutvijo). Solski razred. 1. krasili.llr ddt kledd gugatl.llqe.qD?. KraAar pl postaviti. fig kla. rln: roe: natnaKatl Se namrgruu xurE. opeSaii.Brre. rcnMKatr iftpf 1.raIq.. Krcr|ar ifipl kisati se. _raglja.du-sje Ceniti. impl jati. &la. trsdica. 2. 2. preklet. nebje.. srananna r(naAeHlre. rnertrfe.tr arar impf . rrrpnamp I cirilica r$aAeHerl izvirdek. 6op. gl. Irg Ktrrlia-x. xaexxlra l. .fl... KrrEe. moliti (k beti-iepeti. t(nMaaTinpl l. tsro^a I rogljid xmr (l) tfl nesnaZnost obleke) r(trsep.z{eu. xrep r?.'Jj. ItoKor. -ce Krf^o. delati Sopek. kinati z gla-lo (lalmo). 2.Sop.Kle@a n. K snro z nihalo. 169 mrzdruvlloti se.rdaAefieq. K eqar inl kledati -ce: (zob). . korurni stort.rKa f tam pika. odesna zaDustitise veKa xmriguecr adi Storast. &{aAe. lis udariti. ce \.. rovnica K]raslltr. past r acri.resem. x. Klf oqraM n. inpl nje. 3. okisati-kisati: kisati se -ce: z. K ac. Kut{ar impl trsati (oblilpati. lcsti. opotekati se. namigniti 2. t reviti v klasje tek. x atlHe. tig osla- I I I I I I t I t I t I I t . ru{flrya . pramen. lenunaKf.dEorar p' pesr? vzKuxruu xAeArr shramba. vrsta (v vlaku. vreti.nry m 1.n . 2. K^er[rar zl 1.. 3. kler 2.raarlaar iflpl sklanjaca: 2.o:riemoii. llasu pG x err€ 1 1. sme:ar|:e. kletkat 2.duhovldina. krasiti se. tovortrik. uailnica xaaca I l.ucKa l.Er I najem. opotekati se r. tig rsrgla+o .K 3raaT impt postavzr z rmenom I rlan. Krrp s saqJem Aruo gospod Dimo (v zve.la$a'|Iia I gugalnica. xJrer€Ta obrekovanje zobe k^zati I x ergrf. 3.ropotulja. klepalec. utrutl trg oorearjrvec -diti ie. l(r4r/|rrca. rBce ar impl kisati. meri. robat. Epne nost (telesa. klas. poklekniti. 2. -ce: leko)i tig jeziii koga.klavnica.'l pokimati.t|trApl|Cn Ctpresa xrrl|ecr adi gizdav. bot kisli. klet. ubozica K^acl|ln|o 4dy klasidDo r(^eqeEe z kledanje x. klelati. polagatr \spa f arh gospa. iver. prevoz.I . nalispan \wM impl 'Otkipeti. v. preZivina veslca r. r erxa I trepalnica. Z.namlgovatl KEcl|e. x almar inpf l. klepaKOAC. gospodariraarup n klavir ca n Kr4ralIIJa. stopnja kakovosti (tobak) x.rerra I kletev.:|e''nrar impf x a[EeH adi suknen tom srnejati se. rivalstvu). llttr(aar impf pesn kovati vzftKau R eDemuK. studg xtrprja. nec nula lovora. prevozniStvo . kimalil KrrcAoIroAeE. mezrxau. kip konca prstov) l. lig klepetati. s. pokati f lezltl se 2. Ilet x.a pl. uoog. 2.K ar6a. seosr klima. 2. opes ot San r etras fi. -sp adj kem ki2. 2. pnsega x f bot sas (trava) K ^ca'ft adj klasast. litpati se -ce: (srce). !( elaar impf 1.m l..!( araqrlrBa dem od r{ ac klasek prevoznik.Klocrlu nr kiosk anat roka (od zapestja do ruu. maJau Se r. izl Po x [|a t 1.rexxe.namise. tirrau|ap m suknar (tkalec. uboi€c-revica.klepal. naliSpa. riMaMKnMcikati (vino): moker DostaKa lra sero imam ga na piki J9u (v oezJur. xrrrrocr f gizdavost.^aqa.ajati.AaItBvEa 1. Krrrar impf l.reru€ I l. gostad poloZiti KllpawcrBo'. dce: kisati se kilosram ru|it bot kumina KrrcaolroA *enr kisik tn '' t(nMa.2.r inrpl klasiti se. r eEerar imlt obre MT1:. za drva pred ognjiSlem umazan r. r[|.ac m l. tikniti. kembelj zobotrebec: 3. blebetati Jrg cveKac. razred (druZben). e. trgati se. K''. biol aces\ oooen ceuca. rurp^Irclra pt.xrqtaro (za {oxaaruar cdj onemogel. 3. studenropnacra adj cirilski dek xEpKa I kramp. r(trccK.c ocy!. -Itrl{ rn izvir. KAerEB. vejica *np (2) m arh gospod. namigovati sikov KIMXa.( ti. prekletstvo. iron velika r. reZanle. lig slabogu). svezenj. klanjati se.reEra.g[ m arh proslor rrrplrw adi tam nesnaren.168 Knc€nx. l.spakovanje prodajalec) x ennu ce. x. KrreltrtEI klesde K^atrllla f sukno rorctrrerie n fam 1. stanovalec. ieLi rekovati. nesrecen rastlinstw. xret adj l. KoAer6e. cof rmro n kino na Zenskem Dokrivalu: 4. pititi..iry'e. r( etra. klesati. rezati se. fam zNrna za zatam umazati-mazatii ncci kol umazati semazati se Knoe eq. KllloBrr_r. llg prilizovati se beti x^olio n klanje. meZikati.

brcniti-rilali.-xtrba tt rlrttt txl KoB. 2. .KapcrBo n knjigarnistvo KHat(e. -mIt .zdravstvena) r(06. kljukati. Knrfr<ar iwpl k/]:iiiti KHtDKarune fl aygtn od Knr4ta stara strgana knjiga Kl{|xlnota I kniiznica Krrr(Ersap z knjiZnidar (Iflrnl(a I dern od Krnna knjiZica (diiaSka. sao- lona. xtterylaar izf ktlcz ^iii. (samo3.i. urrpxosareir.K^tr(aar imPf I trkali' udarJati. l^* K^ncap n cerkowik (pra]osl. ovaduh.I(r."'ff. xrs cir rorven a/f k()Itsl. izdajateliski KlflroltrtAareacrBo n zaloZba. ' - 2' *1".rr. muz-kobilica (ed'dala). kadar.ai xroaer6e n klitie <laresina 2' t traeanski. x.lHIIB iklepelali od mra/-a rqrxflKa t klinika 'jli '.p A K rneu. sl.(l) adv. polr' kati. KrrtlDqtltra '. t(o6llaqe n d. ir?p/ I itniti. sKovana beseda KoBap€H.rcrzab(). Kl$e: z. KArrHODrAeH. lporlHe.r<.i1"-". prostql za Pev. ur4 K^oltqccr. Ko6a.r{FKaar impl 1. KHexeBcrso /t kneZevina KBe3. zaloznisko podjetje . xonaar-r<ore.menurceK KMer.deniati.j."ffff1"i:uff'. aBrr rfl kliv(.'rlxe. 2. -tl!{a adi od kdaj. lrp.n KnJlgo' liub. zur. znamenJe r. sllitr. -naur m klobko xaouoripe4.. KHIi KDrba n dent od xHxra l. rdu4r.ba(dar "19li9Kl9?:::11'9?:":^.t kovad r(oBarrrmla I kovadnica.recr udf koIdcl (() fl()vc. adj klinast. *..*i"i"iii. Kora Aa 6I-I^() kadarkoli nora (2) cozj ko.lL.) ': . znadaj nona.r. . kovan._:-1."" tati. ke vaslvo KoBue. -Rtrr m zool de' tel KlrFcHe. slovstvo.r-aia. -pqu n ktepka.: ..ff"'f..) laboletij.qt/ ]. brcati x^yKa. sqlno): v tzraztn: Kofn-r'!JAe. stoikrjekropotajo otP::A?iif-:t"oTl. 6Ha adl grozljiv. os. napgvedati nesreao Ro6r.rar impl postajali brez dela. prepad K^rfure. KoAKa x. l. 2.. K*etw ^r panovati impl ror1oIaLi..etu od Ko6a a kobilica noro p/or od Koj koga roaoi m lam i../. K^VsoErin kljun K^Yna / klop &rI1. -ro' p{ ftlIu.. zdeti 6akajod. poverek (droE za nosenjeveder) I(o6lllu€. os.tt"danstvo. _ K wa fia I luJucavnrca |(A!r|eE. adi K'er(eBcxu kne''ii It^jtl:or nl klokotanje' u*tu- imp[ z!*"ii1"u.:.roqH!tsa P/.'-.i[.ricr m klin Knx{ecr 4di klinast .) boleli. skr'lnllcn.. r. -Eirf n zebelj. kniDicat 2. K telebniti " x tE.. nakovalo.ryxaJapteu. podkovan (konj ) KoBaHr4a J gram skovanka.e-i"ti *io'o'".. gl.aot -'ffiotatl.ra.rupoc zr kor.e4. -qrr6a tt dem od xtru' Heu zlbljicek a'|::':. dlanska. r@Be udadti s kladiv<-rm (enkrat) KoBqe. kovski nadin KoDa$ adi koven (ielezo). noraruen e od kdai ie ta ^e6oD? f. r rrllorblt. . izdajatelj (xurou3AaneacKE adi zaloZniSki.:lK Lc^v!r. m. kravji zvonec xo6uaur. -xsa adj knjiien KHn. 4 kliuniti Kl\yyIJe._ rqxcypa I sotesl€. L kdal (vprd. pikati (kaia). Ko.. bibliofil Kt{rD(ap rz knjigarnar KHrrr. gl qyKa rpona.. -rqr m zool skobec t(o6l|.ldi klobdast K^ouo / br(a xnoqrrc.3H rr zabo.tesnati "lli''ll' i??r.ik.:' tatf vase r<lotratr..o6eH.a l. r. literatura rrnures.' r xHKa. p+r."rr impl lam \ii :"! rt:r-'. ce (pra!osf. 2. IcrYrHar p/ 1..di K^ririqe.:P-T!1-^'.r a'i. zanfDten r(o_DapcrBo? spletkarstvo.iack. -pEa adl spletkarski.ra I kobila rol n kov. KMeroBr n arh vaiki *Plp... x-nurr. 4. DaDirtek. kota.. pidili (kaaa). anat . loKoBas . gl. zvodnik KoeFusreqxJa / sozitje..rabm4ra 2ebliarna (dcl lavniia ali prodaialna) iebljarsti KAnHqapcl(}r..iifiTtpt"ilif p.'uJoj.1:y^. usnje .-i. "qut|.Ialy-p-:i': !!_.KlrcaoDrl m knez biti xrreryrr.!. -rrHa ddi kljuden roV*e.1:.a r darr ()d k()ct kosdica KoBqer. pc skalovati z eno nogo. prsna kost (ptiI ce\. (samo 3. oirekliivec. uso xo6eq. KoBHar pl od KoBa. kostnat Koa. Ko6ar impf 1.) r]urcapcKrr d4i cerKovnlsKl". -t ii'i" /i. KHr-rra knjizica nnrra I knjiga rHrrnoBoArirea m knjigovodja r(HurorEAareA m zaloir. t{'\. norar irzf kovati. Ja: T^''|' rnlfi|'a n l.3. KoBgerKe.n 2ebliar !. r*rr$a n ilem od KAUq Lljutek rutltBlre. rqMa x. -AEa rantr*up. yMHar p/ dofniti.roaraar ktopo irzpl *999!!t. I huda slutnja. podkovati (konja) KoBa^o fi podkovsko orodje.'35 rram<a..apFr4a I knjigarna Kr|Il. rpece |(.koeksistenca ltoxa I l.5..xlu&ta 170 KHe31la KgtlBqe r7l n dcm od r( I|Jua. sllttiti nesieao.. listek r(HHrKeEHocr I knjizevnost.iuna ku) l. 2. de RorarueH... udariti. Kora[uell e BecIIlII(oB? od kdaj je ta iasnik?. 3. k()slel. kljutnica . K rdr{ll. zbadati: 3.. krevfjati 'a . K^{Maat impl kimati.

zabaveri Ko oc ru velikan. . kratko iovelje KOMaItAiTa. strojar. zibka. Kavsnlu kosmat postaj. Kolte)( roacr qKx ady kledd omopaar ko se polomi voz. kmalu KoMd.wr ft lam kvar topirec.cija r(orrmt|IK. koloniia. kodijai Kosaprnrx..raBlr ce in?ut kosmateti.D adi Kou6maqtrJa.em Ka{o mano sKrootn. roar(Yu€. . uaKer po3iljka.jermenlek tKoaap tn kozat. . Ko^Bar irrtrt kljuvati ro3txraa adi dlakav. Irg majhna. fig ro3le.I . -rE tn prekletnik KoueAtrJa. pt. roaop rn barva.mehur .noMrI€T n odbor. @ t sestava. s katerim KOrKiIreK tl Smetana. z.-E n kozja staja Kol6ac m klobasa r. krojad za (ozune r(oi|qBqe.Kpq9cy?e impf popf. kolesnica 2.xo er'tFja. Ko . kombift. eFr&pa. -gma n dem od 172 r(o eErrlta KO e||l|llKll r73 nol{opa Kor€p. kvartopirsko gnez<Io roMapEcKE adj fam kvartopirski.oe.n kurni]. majhna Ko. kc Koroxer r?r januar (ljudski met lztaz t KOITUlra. m gl. rgra na sreao. svitek (na vrodem qfeku) rto alr m pas.'. otroski vozidek Ko^Ka. kozina t(o^Ee.!ItI6a ftO^a.-pry r?r zapredek proga (za konja) svlroprelKe. kozica vabijo na svatbo.rrrba n dem od.qr. taDh Korata Mala Mali voz Ulrqde). jermen. -Er I l. koda Koalloap rz kodar rcoalrrecrneu adj kolidinski Ko4rrqecrBo a kolidina Ko.Ko aaar irnlt gl. vrsta Ko!. pomisljati se Itoo. nar6d.rynjemu je lahk<i KoxryB kotusdek Koruuq-ry n kolad. KoaoBI|.roae{liDa impf voltiprnrr se ti. hazarder ' Kouapgmrqa t lam igralr:ica. lig trpeti.rsnjarstvo KorKv! n koZuh Kor({Ba. obdarovati ob novem letu (oaex ft klanje Koltolnaptlr|x. proz kdorkoli tcoJ-ro4e KOAeIU(a (oKf. tomentirati xo ooajse r? frnikola. kolos KoMopa l. avto. 2. Kolocl.xotxyqxa adv d.i skupnost. xo^e6aar imol zibati (otroka): xo3MerlKa I kozmetila biti'neodlo-ce: roj. . -r I spominsegau -ce: ska slovesnost. kolonovec(Zganje) naoa KOtuI|ra tn komit.I5A @ t(o^et6e n gl. 2. 2. modna lepotica.otdal ade' fam skorai. podKox!?e4. fotokamera. neodlodneZ RoKoHa f l. KOM[r6! t n6) pl ttor<oa6naf l.w f zbtrka.lllq€ t d. stolpec.Ko^ar iwpf klati. tip.. kolikor roilny-roAe adv kolikorkoli ro/rlq' urro adr kolikor Ko^rqaofia adr koliko (o mG Skih ali o moSkih iir tenskah) Ko. m usnjar. KoAe6^rGeL .aagai.un z omahlii-tuEa n dem od xe KoruKaputka. Karcn.. laljiv. .ap oatatec usnta ftorKap@a t usnJama (oxapcKrr ali usnjarski Kor€pcrBo fl r.AreHrlrru. 4eft1 KaKO matDen ugibanje. muditi se t(oirBa. kura uv KoKonlcapn kurji tat. komora: f roaocer nr tir.em od.Elre. Kl t(o €6apKaI zibelka.mpt kleti. (urau T I I T I I I .knjitDa zbirka. xoKolrar ca impf lv KoAeAa.ti Ro lraB adj pron kako velik Korrxy 4dr koliko. kokoska vec.(oMeMoparyJa.rrc.. ce Koiar irnpl kotiti |(o 6acap m klobasar se. Ko3a mucrfl kozica xoAe6a.p .ru$l4fsa. smeSen.os prorl aen. osvoboditev izpod Turkov nesuverena delela: 2. koliivdek lekcija roirea z koktejl. I zool koza noaax paidek. Dr+ me(uJa klinjati. Koltf. zidek. kosmat KorBse. zvondek.hazard.-qna adi l. borec za roaouJa. kolekKoKorrtKat zoot kokol. Ko/.oBrt ee.KoMeErf. "lrmEa n bot mali xoae6l@ adi neodloden. kolor komiden. Je qovolJcest rdo^ l adlt /dr7t Ko^ai Mv e uer. nl kozuhar.qecau.opn. neugledna hisa K(ra€Krfu . pri. sxrob tmpJ ra. zool koltrLar.-. voi oskrbi ro.tu I ves€loigm. mlinsko kolo: liudcua sli ptes.-nr m mreza proti Komarrem KoMapu{a. zapredek nestalnost sviloprejke xorrCram kolega ror.IraarI in nJa. zbornica.rerna I zibel norer. skrobrti xo^ocau adi poSkrobljen Koaocilar6e n Skroblienie xoncKn ddi vozen ri.a vo. PreqaJa Koaerur<aI kolegica xo^l|6a I koliba. KoMagA!. kc t(o I|e. komemoraxo o n 1. hazarderski roflryEsap. komite nostna skupina v tujini Koru{qeE. pl r. kocka Ronapeq. Ko^BHar Zl kljuniti.BaaT rrt in impl poveljevatl komd. KoJa. kolG prne na: z. se KoM. orKaKo (e ce crprur KOAATA. povelis:lvo_komanda. n dem OCI \os.ti Ko e.Dasnna kolena xouap m l. r. nika KoMerat zvezda repatica. KoABe lroma I kozja dlaka. Roa€6^taocr t neodlodnost..uHapKq-KorloDE|a tropi.KoaJeta kol ko^a f voz. kozji pastir roaap zr kolar.3. ilon gbdavka. 2. prq I(oa.EAa 11. gl. riltiti se. Kolu(aar impf Dita.l(orr. dremavka omaluJlv t(oKoDlre.-pq m zool komat xoi/taplltrt(. MIIOry IIATqI|. t Ko^ondAa f stebrisde. Ko/\ewa-a'r_ iwpf pogostitev .. bojaz.Ear .

komponist z. KoHclMxpaar pl Kotbl IIre a aygm o<l xt'l|. -rtrta 4dt Konopen noHonurrre z konopljiSde KoHcoHdrrr m gram soglasnik. coraacKa KoHcm4ratxja I l. coceA flac brez cilia KOMTUHAaK IAtn SOSedStrr'O. -nI| I l. gl. konjid r(oErrxrdrfl rn celina.mpresa. fl I primerjava. brezbrizen KoM n a r f i j a . lagoden. celoten. konspiracija. kon' in impl skladati. okoli KOMnfiITOB KromprrJev 44' '(.rErre r kop (v rudniku) serijska izdelava. lig varslvo skrlvnostr KoEcrararIrja. zoper.a rTraoeta prott pa RoH Kona f kopa. . xootrep[paar pf in nent rfi?/ sodetovati. konzultirati. KoMn m|I4ra pt KoHBep3aqrda I pogovor. zapleten.rrrp6. o mraku r<oHnpereH.etu od se. COKorsaK. kooperia. skupina ladij.-tI a 4di l.l|lk cTaS Ha TeIOTO telesna Kor6amx.Kona$ l. xotra.Kor6_Fnapr?r konjar. :.ror6oqt. -rnr f dogovor. KOMrn4rr rre t Kromprrtsce. konkompozicija. Ko. zgradba nJentK ttollcyaTfpa. gl.. . eoi eeta KoMnapaqnja. komuna KoMVHuKaqI|Ja. zasnova. xordrvxr cdf h0 in impl 1. RoFrar ce impl liipati Kol6qe. proti. in inpl porabiti.. udoben.o$ KoHax. koncepciia Korqepr z4 l.KOMOT€lt t74 KOrt3ePBa KOH3epAarIrBeH KoHsepsartBeH. vlaka) in duSevnozdravje KOMnOT*pa. veliko glasbeno clelo . sprevod t. spopad. -uqfl nt nlt KOMT4TOMICeH. konkurz r. doloten.rno adv kondno. KoHA!?ausJa. -wr m fam iEv2. konferenca xofiO^|ir(T n spor.OMllO3rtTOp. xonaxysa im. m. KoAclarEpaaT pl KorsaHfilrlt. 4aa 44t komprenodiSde. 'aeKOMIIoTrn kompot BEA KoMturec nr ned 1. konfekcija. riti: KOntrola izkopavati. konfronurall Ko. gl. konsumikonj. trlica. grzoall se Kor6 konjidek. Korr. tntrrrvshii 3. 2. vanie. gimn oro<Jia. 2. komplikacija Konvencrla Koiiturmqtsa. -q|I m arh gostia(e. sestavljati.dvorec. praep k. KoHOpoHTrrpaar ?! \ i-pf sooditi. coceAcrBo neumnez. KOTUnOHrIIraaa pl torrAlrrep m sprevodnik.HDerqHJa. xoxgnqsJa. tt KoMrxp n bbt krompir. 2.KOMrrrgJa. gl. qcB^apcKr-r valec I(oH€Il. 4i I zaplet.n k()n. zarota. verzacua komplicirati Korsoj. konjski takt. KONIIKt xoM9HaI obdina. sestava(lit. urrIl . Doklon spremstvo. voj. ob. -Er I ugotovitev.q I pregled. coceTr{a KOMnaCtl Kompas. palada pleksen. a. nareje. -or. osredotoditi. nazadKOMNI'OM{TftI'A. KoHKWEpaar pl in itflpl konkurirati ttqHKlIrc tt natedaj. zavoj.r1 1. . xonzonant. _ r<oEneHTlrnpaaT pf r\ tmpl koncentrirati.dv pioti. gl.ietje. -rfi I 1.d arh preno'ceKOMnAsre!{. pogoj. 2.d mZ b a . KoraoII rz 1. konKoMtriMn€rrr rn kompliment. med. kompromisen rone. nadzor.iport telesno dela.-ItrI I komunikacija. stog ro. koncrznost xotr. dukter KOmpomrau KoEA!?a I fam (evelj. ko.r r. kontiRooneptpa. -qrra adj konden ^di raz umen. rrgura KOnSITKCUa. nJentsKr posvetovati se rco*nqa I konjcnica -ce: KoHclM*Ira. letal. zbrati. l. KoHcyliir m konzulat KoHrGeqepy adv zveter. pod. 3. zveza KOMVHUCT|'SKn@dj komUnistiden KoMrbop n udobje. zveza ruapec t(oF[f. KoHerre[.o'{or. t(oM[ eKcerr. obkladek. ko'J. diciiai 2. trdcop ffi stroj zqoite. gl. topoglavec . konin irnpl zaplesti-zapletati.l . KOMIIOBI|CI tn KoErpec. konruzrla Korqetrrpripa. adl popot'! komDleten varr-prenocrU ronnr. stiskalo ljar.Txa adi stvaren. Kormar ir?rrl kopati. skladba. treslica (za '|l servativen. rorru m l. 2. krompir . gl. konkreten KoE(!pr(pa. gradba. parlamenl KoMro3rrqrja. ko. f bot konoplia KOHOIIeH.ool kottl: 2. izvedba glasbenega dela: 2. ljarski. trgovina z narejeno obleko r(oHlDepeH4HJ -r!n f posveto. kongres.{n m fatn sosed. tehn stik. domenek. -B'''a adj kon- t75 na obleka. . qeB^ap zaz e KoHAlpauncKE adi tam tevI(oi. RorIOporllfpa.KoMEncKrf adj lam sosedski. coceAcK{ drgra debel. komfort KoMrnlBKa f lafi soseda. priaobivlti rud6 Kol|lbel(I|Ida I l. KOMtrPOMIIflInJc paar I in irzpl kompromir(orrrcpBof konzerva tirati KoMoreu. kompanija. Kot6q!t|6a n d. 2. strniti Korqemnda. lig gl. mrha rati Kol6orIrrlTn m zool bramor KoHraKr m l. rfH.riraqnja. -txr I 1. RoHcya n konzul Korl3yndr. -M I zamisel. staroverski Kor$VA. skladatelj. komparacija KoHrplsHocrI strnjenost. yAI{'to'{tp. komoden. 2. konstataciia Koxcrplrqlja. 2. SeStaVa. "tllt rD jcz(lc(. o€ KoM.EOy3nJaI zmedenost. aA Sp'u. shod.

rrb. r(opncrtr|qa. madek Kore ti maeica xoleacq.os.TEa adi Pravilen' KoD€iKrerr. iz: ouau. -Ee. KOCteIEe .x^ga KODeH. rovnlca l. Kocida f dlaka -cua adj koristen xoprlcHr||(. se K(rctDeElaT irnpl Sdetiniti se.or' roia6ap nr iar: kapitan trgovake ladje xopar adl trd. .ot kostani xocreHap n kostanjar Koc{eq tt ce <barfiia go Ke creu skodili s6 si v lase KocaEu tt 1. gl' ItrrPa Ka' [epadra. suha zernlja. 6a n dem od ra -{ DeHKorenceK roperoosA$pa. lisjak xodpa. KOpecnor|AtrIta kopnjava (brez r(('Dtl 1n I KOnE!tsa. ko t I T I I I I Kop[cro. sveta knjiga muslimanov Kop6aq ft bid. otrolka -gajDlca t t t I I I KorEa f sidro. KopecnoqA. kaduniica Kon. skelet: 2. 2. surovost. 2. z. betva xopemr adj korenski. ItonEe.gl' KoIraHa. kosa Rocap r'! kosar. okostie. korito. 2. ienska obleka (dvodelna).. {r -ce: gaj Kocr(eE adi iz kosti. kost. snega. sttahopetec Kop![|Aap t n krmar KoP!. kostruca ft.) roba f skorja. ROC!1eEII. kosden I log. neprijazno. lig neobcntliiv rcoiarocr I trdost. gl. nadmorska visina Korap n . kostim. 2. lznemirjati. poln hrePene' nJa Komrer Bo 4dt hrepenele rortrre|I adi kopenski xorno n kopno. n.kozmos rn Kop{crrocr I koristnost roco adu-poSer. ogrodje r. fr. kositi s koso.ryprqa I grobnica. aool koralat 2' kv ralda xopas nr koran. sulidast roflra.I |. redna strusa nopruti I platnice t(opnrrerue n vezanje knjig t(o-ptrw.KopncEsE<a upot raonrca KocMoc vesolistvo. rcoperirfpaI poprava. 2. 2. bedro t Duce) -korito..ivinska staja Korltpqe n dem od. uporabnik KorMaFxocMecr adi kosmat. slepar. KOnElBAat tmpl po malem kopati KonDaf bof koper e-. kadunja. koPneti (sneg) KorlEeriKm br€penenje. KopscrE. +. -1rqt rtl peutlja (pri pletenju) xote4 m jez za ribolov (iz pletdrja) . 2. brskati. xoF HE. xol'Aeaa. .l tdlf ut l IOVeC IrNr I'rpl dopisovatisi. vir: trs. pulin. -rca m korenioa.z-i l.-!ry n koristokoldidast t ast)r.onoqrr.t 1. rzruv:ttl ts koreninami) Kopy6a.KOnFrnBa gumD KoDtn zbor (diplomatski itd. lasje. skorja. KOH TATKOBI'gATA KopAorrrt kordon. travnik. 6otn -arh ladiar. N tn ath snliEat KotrJen kopje.prihajati. cBrrAaP f koritce. zalega. Kocar imst 1. izkorisdati rocrearo adj kosden. sulica rro4legr a. -cel delati si skrbi r(opff. laz roreara. pankrt.'(OT Ko-rDuuelradi cl. kostnat: Koltncrod'V6eq.oc. tazkoDavati zemlio. neobdutliivost ropa. nopAc x4 I trak.bof kopriva tn rezbat. ieZiti se: Strleti razkultran ftocaiu ru larz mo3ka obleka (suknjid in hlade) Kocr!? . oaitati si KocKa11.r m l. f(opar impl oStevati. 2.I|o|r 4di poseven Koca I 1. \qtao l.3. kosdica Koprjo. 2.s uniievati: navzkru . 2. korekten ieoDoreden. zapora s strato . -urr zr gozdidek' mlad eozd ronaq. bistven Kopen-qe. *ooi#rn I rezlj-anj lesorez Koltpraa l. hte peneti. -ce: raz. gumbar. iram. ltg rod. KoElraar pl in inPI l kopirati. oDonaSati *orifamr. rofl. l2 MskedoDstso-litoveDstd itoys! Kora I kota. koristoliuben Kopncrolby6je' koristoljubje fl Koprro z l. ItoKosenoseno rcoeeet aai bujnolas. koKotra[a t 176 kopnica. mat koretr. gydja staja. zargd. Konaqar impt l. tra' I€MIIIIIK CTBO burjati.rEAo kmilo z Kopre.'' Kocaq m kosec Kocer( I sitnarjenje. kosDja. lupina rooa6 m ladia. korobad. kc DAIKC m 'l<njtgo hrepenenje po domoviri KOrEetceE.n izdelovalecgumbov. xopncerr. lupina.di kopjast. cBu ap n KonArrqgapcTDo rezbarslvo KOrrSTOdA dem od. zajedanje Koce. izdelovalec KOS KOCTeE.l-. lesorezec KOnpEla I gl.poK. Kopncrar imprt tponezaupurvo rabljatj. koptr'mr impf vezati ropra I skorja kruha xopKa! tt tatn mera". perala. motika. Konueat impf 1.@a.onaga lan). krditi coid za laz roiraqrora I krdevina. lig Posnemati. putika Koq4r€q zr zool ostrU (riba) K(rcll'erut| ce. rocnl6a f ko5nja grir. cBtr a KotratfDrrap Konpmrap fl gt.$!6[D adi koristolovski. IKolra'la Kotrprdaltgrao tt gl.KopBar illtpf... ftg (samo 3. l"zne miriati xorqrraqra I nezakonska mati xoEAJar m nezakonski otrok.) skrbeti. 2. korek' tura Kec rcocroooam prctin. kosmat Kocn.zapoDKar _ n Kotrqe.qx r. cwr eE s'!i' ten KorFrap.raar intl gL Ke le^r(a roEree. 2.lotl. .ttga. 2. telvin oklep Koc.n l. tig 'ror tzradek adj hrepened.KopFKa I l. kopad. . ronearaar izpf Po malem koDati.

lie grda navada. Kor/u[$a n cLem oa t(ore^ koteldek. igra na sredo. fdr? ploditi. bezeavka rpani. sede (Dacra I l. 'oBI| tt? kolara. Korar impl kotiti. geow kockai 2. Krala. 3. m6ra. plcplrtltl se Kpsjoca. rpaa!tsaar iz?f kraljevati xiraniryr azlj in idu kratjev- gonoq Kna. -Jrm d. fam kotiti se. obrezen Kpaj6perKje }1obala.delj. KpaJ. pl xpaeDr|. kljuka xfar. -Jr|a adi kor]t'lJ.iec ripAT|. rru xpajor Ha Kpa'rIIrtorll|e. -cttrl . p\. okolis. kosteneti. zrl d i KpDu ce. kc ncc. nagrada na tej dirki f(o!trKa. -Aqn n gl.Ir|a rall krll koroden RparKorpaes. kra\a. cc l(prrur irrt.r KpaAermqa. y I'IIlre nji.lKaB *p-ucr. veljati KOUTVAa Srajca I taoIuYAKa. tatvlna KpaAe. gl.recr adj dolgokrak. '!tfllt koDcc koncev brcniti. kravji pastir rparara f kravata. KpaAa.ot robinija. pleten ulj. €tt'. :ce: neopazno se plaziti. fts pc hajkovati trajnost I kratko- . kraja. krr.. korec (za vodo) xlxDnqe. kos. smrtno sc sprcti r<ou ra I l arft odskodnina 'za uboi. kradljivec Kp. krvno sorodstvo KpBormeq. Sopiriti se. morilec r(pDocepr|arq -ryr fl slab in modan tobak xpBqe.rfap oat7 dem Kpa[qe. dezela.U kr |ll kotrajen (parioK.KouDrmla 1. 2. 4.. /ir: natava. kradljivka. -ldfiEa fl dem od. rovaca Kpan. Kafitcr KDaca f kada (tabujsko ime) xpacar adj kislast. dem od. KpAar iffipf opold\e podivati (o Zivini)./ I krvavu sc kllti. xpasoBu m Zetjav. -ql|-'I. okrajlaKparx. Koltrvalle J. trcb xorqte n dem od KorIeI kitka. obrezje xpajMople n primorie . ip koSarka ha KorErJa. ovratnica KpaBJn adj kravji KpaDqe. zmeda. krasta. xpttJc / klt.mKrall Kpa^lre.€l Krapce( Kpan Kpac n kr:as. -gn m krajec (krupa kosarica. tatvina r<pa4eu adj ukraden KpaAeq. ob. dopek xoqopr| ce inpl napihovati se.-eBa. pri.Kumarrca Kpareru@ I kratica.178 Korn. -ce: se rtloqlrl Kolr^aptnqaI kotlarna. vredi.6a r}rac'r ooleka dela dloveka rpacno.?t 2.rrlra adi kratk@ KparKoBeqeH. kravaj ec-kravaj dek. gl. metati iosot tig pridkati se Kpar rrTc tt rob KourMap tu 1. {E Rpax6a I kraja.adj lepe (v zlo'enkah) KpacHorntceq. periferija brcati. kislikast. dreveneti -ce: roqm|o I svinjak KOrrHnIaJ ZaVOra Koqsr|qap m zavira' Kottr. dot- 44 t morsfl lepe bet n lepobesednost.aAaq€ I tatica. KpaMnoBtr m kfamp.-qrrr6ar? dem odroQa vcdrce. goljufiv KpaAVMadr gl.kordek xoqelr. krvno ma3dcvanje. I 1. 3. KpE{ 6a n detu 0d npcr kri. ulj Kourapa. tatvina 2.t lepopl_ sec rpacHopelruaocr"Kpacrlopeqr|e (parKoAHeDrrga I zimski sondni obrat RparKocpoqeE. KonrKaar impf ritali. -Krrr rz kavelj. xpBotn. rovmca. -aa m ined mar. fig eulg debela lena oseba (paaaj-kpaaalqe tu n ktataj. -qln6a n deln od KpaL kraljevid Kpaaqnqe . brcniti Zogo riajmi. skrajni rouapna f l. kaos. KpEJocaar p/ okrv ' viti se.2. 2. kvadrat. KpauBa f pokrajina. kparar ifl pl krajsati. sak (za ribide). garje. kr(l (ftr $llslrl nje gruzdio) KpD. 4. 'xrra ddi obalen. RpaAar impl krasti. kos. zadgl. kamnata tla (pacraBn4a-KpacaaDu.tKI bot kumara. xor^e.nik. pokraiina. pfl riDalMoDcRll t79 KpAII RourHe ce pt fam planiti na koga Korxrffrap rz koiar KotrrHrrqapcrBo ri kosarstro Kotlra irn d stati. KpaBa kravica RparVJ. f jerbas. vrSa. 2. prcdmcstjc. kljubovati. -rKa d(rl krrlck Kp6^a I dcbcr. 2. xparyE m zool krag\tlj KpaAaq nr tat. zadrZevati. KPAJ KPAJ kp I praep poleg. mlinski korec xourap n debelji panj. KpatfoBll ln zooL. RparKoDpeMen adi kratkotraJen KpaTKOBI'eMeHOCt iitt sKr:KraltevsKo r<paacrso kraljevina. rpacat imlf krasitii p!6a Kpac{. -Jux tn krvoses. Korrar itupl zavirati. dvigdo r(patr.rFa. kralje'' stvo rpa. aka'x cija RpaMn. 3. tik ob Kpaj6perKeH. tesnoba krai.r ddr skrivaj (paA rB ddi kradljiv. /rg kratiti . kosara.. -rl^rl fi kita las (oqKa I 1. hlebdek RpaBap rr kravar. KouraKpaeuHxr(. rpanaar ifipl kokoda' kati r(Daxe^. (Irce. KpaAerrKVM KpaeH. 2.. 4err od (orxy^a srajaka '1 KpaBa I 1. nasprotovati xoq rt oven xoqli.'. dirke (konj). KoruHar pl ritniti.kotlii(ek) KorannaI kotlina KoOa I vedro. pnKrasu KpaAex n. r(pahrura .

m I stara Sara.Drikrit mlren rpuruyil. KIroJar impf kro:itii !(pq-mEoceE.wsa n d. ocena adi L kriv. xpcAo I I. . knjizna) 'rp'/E nagEjen. 3. ustna. krilo stav(tudi l€). . Zreti.croca. srecau KpocEo z del statev. odlodilni KpeRa. rn krcj. xptra. simetrina. 2. KpnuoDI| fl bot bela KpenoK. 2. (reauven KpeDa. -rKa ad. hudoxlteEre.aM adi ktii'alJrg snovalt. majati se (pri hoji) Je porrptleue xpAaarf cc impf fam okrevati. (mcso. lolska kreda gr. vstajati Kprlrueu.. krii. zi.zmaKn. han dem od Kpcr kriortr 'dpcre . (pisna. fig zaitita. t. -. KpeDaaJ impf -dvigati.. u se. gl. $kilav.!(pllly m.nta. *iZariti.oE. pomanjkanje (raba). fig rp-crof.xpz u. rJava BUHA kpeAlTnpq. zgreliti -cei ne se se. klreuar .trEr6a. 'dlt'cldrtr Senosteklo.ur adj regljav. Kpe[|tar impf krepiti delstvo se Kprff. de.l'rJuga se xrjeol ratl Kp{e. krrborat). Kp. obzirjesti. l. KpErose. kruliti. rica. klokotati. . xpenar impl podpirati aJe z l.J? dem. Knzau bulica ( bot ). 4di soaen. Kpner< f. .Ec KprrfiJa. razbitine Kpcu. Irg €istost gr. 3. utrdba.KrelraDl KprreMta I slepamis (igra) rlteK rn regljanje (iab) KpI|3a I l. ve. {rr0l. svet t{pErle. r.. -rlra adj krittulen Zast KporMAlutKa I glavica Cebule . gugati (otrpnerK Klnta. npKHar 1l drhniti. KpKoprr. ti-krsdevati: kriZati se nacrl KpcflGa I 1. jerbaldek niti.Kmslr: -ce: dvigati se. KrparJenJe. skiKpetrpa. nepravileD. mer. koiuhovina KptrrfKa I l. ledja rpcrar adi kriZast Jasec Kpgr KpHar impf kmiti. stena Kpr{Ao.rezanjetrte KpcroBaAes. tie vre-Sdaii. TBpAnEa Kpurepnlrr r?? merilq kriterij Klr3no a krzno. KlrcrocaoEKa krizanka f pomirjati. impl detl W malem KpeDerft postelja sepau . rrpwuura iftpf 'ti.i krotek. 2. vreldav. regno.oceg. zgubiti ravuoteije (zdravj tzoravJc. pnKrrvatr uslvarJau. Iivinska krma.Kp. KpcrocyBa d1 iryd KlroMrntre. (navaonoza zganle. rq*r. Cesa krititi rper. xpsrpBu m krit. Kpner( u ' smrcatl Kp^a impf zibati. .rlo KprrB qaT rersa uDrldrtr se odlodilen. Epra Zivljenje roke). xpcmo6paseu. zaup..ry n? pragic. rcpta t(pua I l. Kaznlv Kpr8rlqrogr I kaznivost rcp. baziti be. 2. 4. lrpatii fig popravlJatrse rl4ranu. m krpanje.KpEruar Ul krikniti.oatt na upanJe. kriza. natanden: 2. lilija cvtst m l. -. viseti -ce: rlreEa f skala.. npoeee a krojenje. krcda r (kalcijev !(pqroraeA adj ikilast. xperaar *4pI reqJiati trenutek. lllaur rD r xpcAcrrcq.BKa Adi soden. ime nrta ti hripav glas.q|a 4d. KpgJaTimpf kiti. posoda Zati. neraven. 2. Krprca. KplfraqeE. -nrua adj skriven.. 4. kosa'lri KpxHe.od.zelenjava).cet dvis. Kptr ar npf krilitii niti se. zrvolantr Kpaer( rn zool klop KprFre. krhek vstran. Kpn ecr adi krilat fam . KpE Ja.-AEa4di kriZast Kp. skrit. perut. tkalsko ryrcrocan adj nawkriien vraruo xporn. KIro'raT impt krotiti . rezau trto slq KpomtA tt bot Cebda.KpKopar impl l. rooceK zadnji del ladje.a I ovinet. skibeti. 'DFa ddj ustvarjalen. usoden. med dni del -ce: seboj se podpiriti Kpuiedrr r?r kriminal. 2. lovska KpcEo3eadr prekruanih nog rtusKa (nacn seqeua) rpranar. ftp[BHar pl zaliti Kp€BOK.se.adrr skrivaj t(porocr I krotkost kpKa. presoja.cAr|T .fl arl I'rC.em tE. 3.''t{<a. xpcmr pl. zaregljati. kriqrljast krva xp. 2. brisaea.oe5. 3.pI Kpaaa. bruxperocr I trdnjava. t<ncav vz(llKnltl KIFEe. kriKpgrrAEp. cunja.IfJra: impf.$a adi kazenski. f am mirovati rpcroclraq n krtZarKa T I I I I I I t I I .-c€: ledjat 2. svez (mcso. kristal. (mcso.g name&.tr: . Kp@yAecr"Kp[Eydrsas adj ijugast. 3.rra po)re5neZ KpoInFa f zibelka. -ru<a adj krepak.. KpcrroR. naslaniati se. nevaren KPAo z dreda Kp€alfueH. KpuKperm.vstati plavati leteti. lig nakleslava snopla panJe. KpKaar impf hlastBo npo4e adl potihoma. impf krstiKI. co Kpoqe co 6laro zls pa ltau KpKa.m.xper4raar pl n impf van.Klrcr'. atl'' m hist k'irepec zat KIroMrrAoE cdj debulov. JAm Jemar'.n kredit. pl dvigDiti. rq KpcaeHadi krsden potija.l t nrom. prese den. r<pegrmpaar pf KpFy trYI. zakvakati Kpna f krpa. cunl rca. 3.t(ptrTztreE l(prllueH rpcflrc!las xparmra I ovinek rptorqa I krivda trp_ErrlrfeH. 2... zelenjava).-rrqE m kredenca. Knzem poslavtn. rn rmpl .

KpqKaar impf treti oo kom rpnrra o r? zmuznd. n dcrrt od rrri*"ra rffie.kumid ryro.nJe. odlomiri. lig garanje K!M. -qn rr krstilnica. od' lodnost drzen. lodnost . -ryn kup-tek. odbiti (malo). l( r1r. kult xvlr{Dl l. lutkc tutKovven. tckma rryrreH.. liti.t bot hm$ka (drevo !n sao) KpyrapHd(. -rlllEa ft aem Kp!. . . xpfir aar impf kotakotaliti se.r'a adi lomljiv. t(ypar(ar. 3. trgati se. r?' krozek -rll| Kpyltqe. -'tBla srden. (y6H!tsa pl izpuliti. kuma f xirru. izmakniti se.glas). opravljati se ryJna t Kunlnla RyJHcKn adi kuiinjski KqhrryJa. xyryBa pl. KVflOAa Se. 'Ce: StaVlU s 1. hresdati ( sncg. kultura. KYAar tmpl graJar. prida (porodna). Ju' -ce: naditi se KlTr{rrKuocrf pogumnost.stolDnica KUKaVTCI . likof ti. rcyuar impf klicati za botra rlunp rz matik. l€ drurirski. kikirikati '(wupwaat rlr. -rnra adi .ypEnraT pl x!!rlpml|e. m dtagotinar. krhek KpuHe. lkripati. kronati Kplr|Iic!tsarie n kronanje KpFeE. kUp.rlra botra.ic) KpqKaD adt Skripav rpqror z lkripanje Kpuse.1. xYAx. iftpJ k'qrltl. -ce: miktrstltlsc I{IIrVA n kapuca. Kpvrsf. zasklepetati Kprlva . li.Krlvlrt se *1["". krog. zrnce r(plrtrra I Zarnica KplEoD adi hruskov KplEoDtrAeH. f kulminaciia rcvar m dei-denje. Kprlrar pl streti z zob mi. zlatarstvo Kyl-lEgncrur . xvrqaT rmPl srDru se.'jl* onpT KYKYpma. kupo|l KlrryDaq m kupcc KlTinpoAax6a / kup ln ptrr (lala Kvm/BaqKa t nakun xy6e. dop (ptice) KlxwjaB4f I zool smttni -!!!id'. Ce. (orchc). lutka Klx ap fi lutkar Kl'r( eH adi lutkarski. KlT^rrnca t (roglr' ca KVAas grajai .rr|ua I krtina Kpr!. adi dragotinarsKr.odloden ^di xlp{frKrf. od. Kp. (prar t'md lomiti. idol . 2. KvK. utrdba. literarni krog Kpvr(eu. KVOBrra z kupola. stolp. {rr6a n dem od RyM K!rI.bogodastje. nasaor.IMaT itrlpl krtmati- xy6ersla adi indecl oboten.{ skubsti.. bulatl. K!nODU rZ l.ztatarsKt rlrcaorua I zoot kukavica. delovno podrodje.izogniti se KprrEaBa. 4denarna enota pf .(l xvll botrdek. KlArOBn n boter. z. kupljcrl xyrDf. tlg kriiti (pogodbo). 2. omahljivec. izpukniti xwer z lam mod.ra f kupr>lu K!T6H m odnjzck. ptidja kobilica v'ptn. inpf KpvHnca.relik.. kumstvo nlM!tsa inrpl botrovati KIM!Ie. 2. 'KpurMcUDa okronati. geom.g\a adj b\t Skast rplqroBr4a I hruievec (Zganje) Kpu€. -qn rfl hrulkov nasad.ce . .ry m kepica (soli). -. zvijati se. tam drmost. gojiiie (bakterij. mnOZica. -ce: valiti se. -rror 4d. gl. rLrSiti KpVBqe. omika. 2. . K!?ar(e8. 2.ra I krogla rqr/la ce. KpvxaT lmpJ Kroztlr KpYX(OK. avreola. . lig teve'. drobci. postaven RpEn. svoden Ky6ne.1rcn{ r1*"ar pl zakukati (o KY. lig pogostitev. izmlKalr KpqMIf.raria I kegljiSde KlTrrI|4a. . "rrHa adj krorett Kpyxerbefi r<foze. puliti se.tehten KpITocI I togost t(pYtn .impf spod. -rrEa 4dj vitek. Kp!'roBr| t1 1. krona.i\. lkripniti. sam sebe -ce: grajati. xpllrm6a n dem od rplrna hruSkica Rp!T. m l. . tlaka|.kum t. Pomemben. drevesni vrh. p|| liti. valiti. t<pEar impf lomiti: biti. Sklepetati(zob. zavijati. venec.J. krstni kamen rcpurrennqaf krstni list Kpurrer6efl krst Ky6€. vrh. valjati se kje (o predmetih) Kiraaar6e n kotaljenje. 'rl ostevati. prodajati na drobno zivila rpru z razbitine. ce l(uf'Aaalt tmpl kesliati xlr. KUpOValt I(vllluttc velik kup'l avgrr (. -c€: obotavljati se tmpl vrJDKpEKa.rMUrra$iJa vrhunec. pozibavati se (pri hoji). r<putlrar pl l. -}'s. grad. Xpun€at gali.\eHtearap no eledaligde r.prgilde KWIIII . kotalkanje Kpre. KrepeK 3.. kamnita tla r(pEelr.sadovniak Kp!Ee!t.n stara domada pasma svinj KpqMa t krdma. sila xyrerrrrrja adi indecl motan. Pnganlatr. obraaati. toldi (orehe). odirati.-rp. zlatat n dragotinart(yjlrryr a( stvo. r(purlaDaaT irl1f krldevati Kprnrzrrt$riK. lboga p^ra KyK a I pundka (igrada). xy6ar impt p*ati. 2.r K!?McrBo botrina.. tkiv) r<v^yK. pokal.xpcr!1r' 182 Ky6e I(y6eAIrja 183 KIpaTKHOCT Kpgry1rt 4dr navzkrii. goJenjerastun. zakikirikati Ky^a I 1.r krozec npyxa I l. navzkrizem Kpra a. kras.

-rtn^n1 primanjkljaj (v oraga]nr.. ureneKo[Ko kratek diti. vulTe roa 6ellle Kvco! Se iega se manika! ryconevex. -Dra adi doma4 gl.i kratek. Kgnra pf. K!4IIf!'Ba pL rmpl sepniti. ruro I e KVco? kaj ti je?. ustaaova rxrAaBaqKa k\4a zalolbai 3. kratenje. makedonski trtlai . udobno sesti. ne $arhj sa Rvcw! ne zameri! Klrap. udni tedai K!?a!' m larz resitev. sKrcevall se r. vsi druZinski-dlani l(yftapnEa I histri davek ry*apra I hilica.nYqrEa rt pes s pns+ {amm repom.n gospodar nlr(mqa I gospodinja rq*oDeE.. r(()r pcs. jedrnato. odrs Sitev xyplv^.. -qKa adi dem od. KllpAucaar pl lam KVc. Kycol!|Hocr f kratka pamet Kyctp rfl drobfi.nlltra KVtoK. ce try'ralr impf W vrcdi. prikrailati. gospodinjiti KvftM(.*Ea adi hisen. kurz. odrekati. K$ItIe. naravnau uro. prirejati. Po pasle xyqll ce. KlTprr6a n dem psE. KlTTl+yBa _(ce) pL" tmPI.cDr|.se nameSdati KypcurHnqa kurjak (blato) I . resevau I set rypury i i<rogla. -ua" ad1 hrcm. DsiIek Kyfu I f. psltck r(y\curxrr ddi in adu pasji.na.AlcyBaar imd. Sepav K!ga. -ce: udobno sedati..ycrrqoK. xyRra impf gospodariti.tk. . Xyp. .TKa. smer: 3.r (ce). KVKADKA AOMAIUEH I I I I I t I I I I I I n1rt. . urejati. -I|Ir I Skatla KlEKaEurta f fafi rvanje. nesreden KlTriJa.rpe. $n adi f un svtncen .x. dlovek majhne postave KyceEe n kraj5anje. KlIrAsca. Kycar inpl kra:Eatii odtrgovati. 6ae Klrne. domad K!*etp f gospodarjenje. . brez re. koda. gq spodnJenJe K!*s. imcti mlade (psica) xlqtrEle n atgm od ryue lik pes xlqKa t psrca Kl apErft. pomanjkljivost. -cu m Kucovlah. re KOOOrba umen nv{c.koncizen. . gl.rrua adf kratkoiiv rvcor^eA adi kratkoviden KycoraeAocr f kratkovidnost -ce: mestiti se KlTMc!tsa. ubog. rvau se K!. -q! ru gospodar !. Kyc precej kratek *Uco ail! kratko. tival. K!*oBpTltrft. 2. cena 'n vrednotnic. pasti-pada'ce: u. svindeuka KypurweE. {Atl l.-ce: krajsati se. impf W (na drctipodirati tla). lam resrrr (se). pa KYCe.adj od xyc -dem navlu. napaka. rvqr|rbo n pes xy{o||qc atcm od K!'qe ku'l ). zgo5den. .KycolMeri. rahlo Sepati Klqoolao.VkfpKa I hisica. .4tr . naralIavatt uro. {pa ddj reven. Klqaar ifltpf lepati KWarEe .'ror ad.r\pna3 m fam D. IAm navlJatt.4\ m pasJa hi!ica ny{qF adi psidin I rys4 wl''tra r impL g). zvaliti se.Mua adi slabc KlIt6aE ft Zrtev arh Zrtve/].adrutei KYpC. zasepati. uEgovanJe RycB. maihen: 'lyc. koda Ir!I*en. higa.a lepanje _ . tedaj. 2.

Aa6aB I lll' llaxnit ]talKllrrB 187 .[trla ^arKrrrre tlidka aan<. . ^ax goljufiv. -DIIU m . lok. aasrap rt fx)8orr.-Dr. ^aJHeH4uq nesmlsel ont Ig govno. izdelova^axliqap lec Zlic n dem od . varati.trlad I ladja ^aia i. nenasitnost aaKoMr*rqa I lakomaica. aa!' e Dl adi. hlalaAoBeH.resno .npl l^:^ti|. prepiiati se. hl(. plamenica.'rua adj hladlo krven. lig grdo ge ^ae voriti.F. mr^aaer!. varati se. idoditi se hati 'ce. plamenica ^aM6aAa aana I Sapa rana impl lakomno goltati. diti HeKoro ia 'ia la^I-t avuara co s kom.KrH ft laket. majavost.jck.l'ar<r. 2.lg snazilec stra^al'd' niSda f rulg ngumrlost.ra-6aruna I ohlapnost. paglavec. Irg go^anaBnqa nezoalo .ln.-Aa3 m laz.blato ^al t n itica-zlitka ^ajqa-aajqe AaK nr l.rarmq tu poienrh. rov . ^&aL aa6I|AIIoct I labilnost. Poflll. umivalnik aoDsEa t 1. pogovor. miren senten. pohlep\ei. Zarek aaqeH adi lakiran neintpl loditllodevati. takaj. lava f zool leinja ^aD''. 2.Jqia zalaiati. nestalnost. za^arKe (otroka). delaLnica LSEm ZOOIleV Aasa66 n lavabo. plaz. poruepen Aar(oMeq rfi lakomnez. taboriSde. Aa3rf[rfe . nordija.rorop a&A tn hlad .ra4aro z pahljada . Po staiati hladen mLniura I senca. zbran.racrgrna f mladihA.ra6oparopuja I laboratorij.nivost. frkolin. nezaneslj ivo fi zool l^bod. ^acHe se rtrln(llk[. varljiv. burka enbot tllipan ^a . . plaziti se zeti. zabavati se (z otrokom). Populdati. lajavec./ranaBulraBadi plundrast La|lJao n la?n uZivanje brane. komolec. nesramna larnivka w adi lainiv. oPravlig obrekovati. varljivost r?rplazilec ^a3as r? otrok. Zreti f pluodra. tunel. ljati m lajeZ ^ae. HeMa Aara brez Sale. 2. kleaeplazec lig tarou adj lakomen. postajati rahel. podzemni hodnik. kramtjan je .ra. neurnnei aan^I|D adi pozre{en rapsa f zool litinka Aagrqa f zool podlasica impl l. zrahlianost -ohlapno.n laik.lazr\Nec ^ax aarKruraocr f la. travnik.ralrapmra plodevina f AaMaprlHeH ploievinast adi I svetilka ^aM6a I bakla. Aar(-rrarKaq laZniluec m impt lagati. rahel. ohla. losdilo aaKa f loka.'{f. njek.gn govarjati se. briti. losditi ttacrom intpl svclltl !. opravljivec p m er. Sdati p/ zl0I(\lt .raxmla I ilica m Zlidar. trtje aane a 1 pobalin. omahliivost . zfrJe . izmetek ognjenika 2.2. ^aKelprilizun. nagajati ^A adi ohlapen. gl. nestrokovnjak n lajeZ ^al aaJav tn dlovek hudega je-. vitica fl larn bescd^ ^ab n lafeta ^aodr impf fam govoriti: po .Ana adi hladen. /ig norce-ce: cI. -w f am beseda.€. vpiti. pohlepnopoiirati.ra I laZnivka.l€ ravnoduSen zel.raq m bakla. i. kratck las hoditi zabavatise . fig lam imeli ljubezensko razmerje. sluga. svezost laArroKpBeu. vatel Aar$A{a.{at(aM ce se ne m(> trm . aar(oMrr ce iflpl biti lakomen aaKor'trrja"aaKolrurE|a I lakomnost. slepilen rfBeu. lesti. hlad. po treSnica. zrahljaaa6alo ddv no. htaitn\f hladiti. ^a. 2. hill ^acKa pogodu. gaj Aara I lai.dv levjilevje ^aBoBc'rlr AABOp boa lovor r?? f velik. ugleden prave ^aBpA samostan slavni aar 7r log. poirlepnica A{rr(or.rrltllik{tl l.rarep n 1 leZiSde.qrce impt ohlajati se. ki 5e ni shoaa3aqe dil in leze po tleh impl laziti. goma^ass.ob vodi aaKaIEEe z vljuganJe AaKarlr (ce) impt \iiuqati ( se) aaKaarlca trl upogniti v lok m 1. lasknti sc.larlu m podkop.ra ^di den aaAoDtxmf senca. ovebljen svet-v gozdu pl splazrlr se ^a3He aarrK . -rtlt rlt^ocrnxo / r. ^L\/t! sc. ne^a6^B stalen l. trniti. lak. kamnina.rarau. lagamotiti -ce: ti se. stika .a0atu impl rabljati. Sala.wa impl zbadati. draZiti. aKo Ile ce .M dojiti. zika. kramljati m lam prijatelj^a!tsMlB6er ski pogovor. rozga aacflrK. pozresnet lranaurca f poZeruhinja. lava.

se e AecEo r€{.lrrra . 5.poleZavanjl " ae.rE n ledenica.legenda.em od aea sredica. \e pocasr.brezdelnef n zdralilo I leruha. -proda^+pnqp Kfllna. lahkoten . livarnar delje. . besedni zaklad I berilo. gugamrca Aere! interi ioil (rzklik bo.. Ziveti brez dela ^ealr€K!| leapqrBo z uvarstvo Ae-ra-Aerriua. r&g m pol labod. ^er.v fam zlagoma.so adv ni lahko..biti v zaporu. lie breztv^e6e[.s-rr^eTeu Pr-eved ne bister. ren aeKoBepsocr f lahkovernost aenoBlfr adi zdiavilen AeKO'IITOCT Zdravilnost t AeKOiKpUA-AeKOrp||lreH. . bleb AeieE ra umivalqik. Aece. pe ^eraw adi ]ivarski lezavati. leteti. greda lrefalrerEe fi lenarienie. levi.n(o ddy. grala Ae^a-Aenee impl zibati.vetmlak aecna f leska iftpf laj5ati.Ea-adi laheki fi| ^9:9q. usesti se. rodoviten tocltl se odi leyi adv lo ^eB lr€Breltell. den.^sa adi pesn lahkokril aeKo. 2.iedttu) (vodo)l liti. leDliiv ^euaB[qa sneg. ledc ^emre. 3. lanena nJrva AeFra I trak.IrI| r?' letalec ^eTaq-aere4.lanKotno maren leBlqap nr levidnik.reB{ o ra lepilo pl plosniti. umsko pesau I lalkota ^ecEtr|a lahko. a.r6 z 1. vrvica. n letisd€. udariti ^enqe -c.6 hek. Irg vsiljive. n\ adv lahko -pua adj lahkove- Le$ m oot ta\ AeHeE@di lanen aenurure r? laniSde. izliDrazenedi&rke vati vli!'ati.pEa adi 1.ldi lesalen.ee poEtr.adi lahek ^elaT<g lemvke ^ex ady polasi.reuem_rrlemeZ(del pluga) inpf plahtttati. svetoiSka lo . . postelja. polasi. aerrra ua 6palluoro vdal se l.di . ul^erryJa na ura.^ebolan. tavKau coni ko. Iie rII Ae 'l ce npocrr-rde se pokesaS.raAe aerarle"aetlx|{uf. AAIIABEIIA . ddr ^etciM gl.aecHofr.ti DO OpJ9SCenO aeroiecno j?n. r/6eq. buda qli posoda za . Dolezuh. AeAeE. 2.ae'|ln|tq . ta. po tinem irercapzr zdravnik ]rel(apKaI zdravnica AeKapcrrliadi zdravniSki .pou gL upnKa g6d. ro r. Iivarna impl lenuhariti. zastokati. fHa adi kruSen iz ledu.pEdla I livnica. kru.3eAe Krun ^er€sAa junaska zgodbai 2.. ^er ma: (ar lahko polago- aeaerurlla 1l. sern. l+ ^fiqta lehica ^crairo. Kurja gred aeJxa f. Zt leli. glo. -M|m adi lahkomisetn IeKolMHocr I lahkomiselnost AeKcI|Ka f leksika..rcfgn . Aec. rera impf 3. hiteti. kotigde I zoot {durek ^e6apKq It m shramba za leoaprarK. biti aeBlqapKa I levidnica.caerll!tsat5en na e6 dal mu je delo. neprisiljen.AeKap aelaq aea I leha.leden obesek ae6nrra f pogada. lrepetatrl impf lepiti se. m hip od.itora pre.pekarija. 4. lig hitro minevati . plundra. tarnati.kolad. lavor Lee imof zaiemati.. z. -pEa adi lam la. poleii. biti kje . levak <a inpl l. ulivati: dce: aebopo4err. npI LertaUl'a /re6 n1 kruh cu ro BaAn Ae6or regau sluZi svoj kruh.ecaeH 4di lahkomiseln aeKoMuc^eHocr I lahkomiselnost aeKoyMen. upogniti ^erlle uleti se.z wk.aeaeJxa I zibelka.livati se. ^eE. zajavkati-stokati. noleKa l-1. pretakati se. pla^etrern. ".^et(ejftlrd-^exejErllr .neresen.trKomlsetn.zel mu je I l. impf ^eaeKEe. snramDa za Jarna Je v usooo kruh m led' zima ^eA 'Ivaz. lekcija.aer(apcrBo rl zdravnistvo. zoravllstvo . -€E:r. pouk.i stokanje.rJa t gl. polegayka. kruh. ^eKoBepeu. leZeren.epeu.rq"i""1T":#il". t sel zoravru aeKllat6e /r zdravljenje f fam zdravlienie ^erdyBa. leZatl 2. mrzel.Baru. po^eKa{r6aeKa lagoma. de (pogojno).na. 'ce: noreti.raJna. po malem.vpitje Le^etr impf stokati toiiti. Cmati Ae6/re6sJa f (pl . brez' acap n livar.ru (ce\ impf ^eK!tsa. za. poldgoi. uy reganJe Ae6o" \. lig ^erw-3E vsrrJevau se . itivo ^eRrtpa n lektor ^eKmp (ce)-ae.X..llilif"".preliiati.aextrme n leZisde ^cr:a^eH konlt f d. rahel. AecEo au e re6e tebi je lahko AecHlMrcaeq adi lahkomiseln aecHora. l ebdek. SIIHA I I I I I I I I I I I -rya adl lahkomi^e4HgyMet. t I I . pas t moker. vrmavec. nrhati: valoveti ae. -ABa adi leden.Ra polasi. pt. aarka podivati. leii6de.c. lagodeD. olaj6e^ecrree vati.neo$troumen I lestev ^e4rBEIa 1. gT.rcmq m leluh. 2. cE kruh se.. zgodba. . Dole crpanJe. -a*a. ten tudi ^e6. ^e^u ce noKaj\. kdor pojd ve NADOICK llKO Kruna aer. AeBr:pHg ad. hek na sveda. postelja.

It(e Il. no MauIKa .^ena o 190 . ^r sli5i5? obradunati. l.reraq&a I zrnai (ot[o' iletva.tacromA /tt oktober. vrsta aero n poletje ade to potetje ^e'Eos(r AeTOK. qyeIII l1II? ali kvidirati. ^tqe npaaa allp hlini se m licej. pijada ^tre bica. vozgrrvec. letovi .3Mo[ ttt liberair pl triumfirati lizem ^rrK!'Ba vijolidast aD adi . stuz. -obrabljen.urrfiorsJa-/r[g6a t lepora rr]n. roctovnlK. rIPBa_^nMonraorerada jy3Ha prva zvezna lrga 14fi osoren. Palnik. at|ryur m smrravec. ^trr ogorjen.n drsalec pl oblizniti ^rBHe ce pf spodrsniti. gooez- aasu dati: li! iesuliiti se . . 2.. /rx6epa^rfuaM. Krasrtr. . oseba. plamen svlga. oderultvo anxBa m oderuh ^[xBap arfiBapetbe fl odiranje . -tltrl m liter lojtrnice. spolzek. gI. osebnost ArarrorrrJa-.rE(nr. Arrrra Lrrfira I l. {Ur| rft lisjak (tudi Itc ) AACTArn Sezlam imtrt v lstie iti. 2. -4rr . reracrJa. smrklja. vozSrlv. navpilna ^oEerfrlr I lov. obraset z ^s!Ia? irsalem ce ifie'f lisaiiti se.IrrKo. . minulega poletja AerlBa irn pt letovati a letoviSde .\J. smrkav.rxrasr. livadica rn Iimona rnaaAnrne n algfi od LrdBa^uMoE ArrMoHAI|Ja adi ixdecl limoniAa travnilko zemljisde ne barve ./rlr. uniditi. vdeteti. knjuevnost. ^lrpa 2.ia:lap. lojtrski voz ^xrpa // obresti.rtgroKau.l l linija. liubdek (l in m/ ^rxrep -ona adf likovni auroren. rjav kot lisica I lisica ^nca aaceq. gnati' AricnoK-arrsreq . Aera AeTrxdta I letina f l.erfskozi vse leto. bot lipovka. podoba.1. Iira (instrumeat).jeguljast Anfaall tntpl smffau. slabeti.ta :podobiti sei.rurala I travnik. o$cbcn. ohridska riba.l:tral|tqa t orsarka rtrr3raq. lizati. ^*r. hlipati. biti podobcn. 2. "qu-aenrrapHnr.qipa pt in impf f. motati se. -Fr nltr(a f lik. guliti se ce irn rl drsati se ^[rra adj disen. pljunek.tlrB. li^n JaR. n aMeH .rlrcesr adi rdetelas.tig. -u[la ad] Iega p<> letja.n listid. z. -rrp rz lovec ^.uDaAcru adi travnGki coadi indecl Axra f lig . licemerlri rtfiqemepKa I hinavka. lig biti premalo previden. prevarati se A[3rr!ra c€ impf drseti.lrllrltorfly3 /rHMOrfrlS.loxatr I lipa ^rna -rtn zr lipovje. goliti se nl[rnla. zal ipati n krdevit jok ^Enor tftpl gl. drta: z. procesrja lrarnrje.{o. Spanski trala$ f bezeg ^rrDaArrua-itrBaL[qKa aek. hirati.nl Mqroca f oseba./MlloETaoIGrlUiJa . vozgrivka a f. lep impl l. lig jegulja firaa iftpt klamati.n hinavec. rcemeren rrrrqeMepa impf hllu\ti se. 2. rdedkast. Sola ^rq6j ruqeMep .rerr.Ert|Ja... nxjap n livar t r.-ce: l. Iere-3lrMc . 2. ).ljum liker. ^mte!!epeH. poravnati r ntt pesn fam l. orouograrua vzeu Komu -pf kat{dvzemati komu kaj.t'(traBrula-ll.rxro / slina./lItMoHrY3x l?1 44t l9l /roButmG Aera^o-. lesnik AetrKal|ur(.'$ hruske 2.reri'raamiie nr letovalec.. razmejrtev: _4. Anmre pl zaihteti. -wr I aole4.demu-biti ob -utr-A|rTaFrja.. lovljenje aoDrIAOa sKala ]roBrltrrre z lovisde pl larz limonina kislina /rEgBri_cruJ€ I lingvistika. odleteti.opolzek. ^Ilruaar| lisaie dobivari "alt m lisaj l. spol^w\e zniti. J. ce impl obrabliati se. padanje listja adi oguljen-.togotljiv ^xra impf odirali ^z\E. adi lovski nJnuaa I strmina. cekin adi liriten ^l|pzlreH-rlrpcKrr Auc. tepsan polepsavati se . ^I|Inaj. hi^IqeMepcrBo navstvo in pl licitirati. smer. rnttat . par r?2leldevje.. {Dun-aIlF!.lig smrkavka. Dotikati se moxe impf l. irltpf od^Ir^re. lice. -Un m L zool neto]ru Yada piri 2.ir ad. ^eflr'.u.\ruIaja po moievem rodu r?r linolej ^rn0/r6w lindanje rr ^iHrf impf ihteti. v vsakem aeTerr. obraz. zveza. zdrkniti. D@ ^Bcru krivati st z listjefi.pgTfpa ^llnfi. prisrajati. liccmerKa n hinavsaina. lani poleti AgnoureH. ubiti. licemerec -pna adj hinavski. lizati se. -Trra 4di poleten rierfre pt poleteti. odreti se -ce: ^'ran se (tklnina) guliti eesa.-T4II m letak Letu r1a adr to poletje.proga. listek . polititna linija.j lep adi lilajast. /afl jcguljast dlovek rnrrl'0 adi slinav.. izginjati. gredica ^erBa adv Poleti. 2.. krtenwra vrto.rE nree . ipai ali. leskovje . lrnrulpa .rif -l.ileulTaH . 2.-qHa adl l. <tB4rl. lipje ^xnaK. iov^n4rrfpa.rcriraq 5dar f bot leia ^ek^ f porodnica ^eYF<a lnrplo /reu! n aelt!&a-aeluHllK.ap|d ArDcapcru adl oderuSki luixDapsrBo r? oderuStvo ft 1. jezrKoslovle N$ee impf venili. no prooalau . staoe otaxe .

navlnancrst r?.^V3so n brazgotina AvK m bot aesen ryxas anj lokav. modan impl tavati. 2. inpers Mlr ce AorrM Sati staDo ml le ][OC\ m tz\to(l AVA mulcc neumen. alfltrIa I strupena kaEa. ]loa'apc.'ru I hudobiia. brundanje.rM I norost. 3. hudobnost trsov mladika. naPq ren cE impl kvariti se.ryAorHja.*6emara n lokal.roc m lotos. . gugati. ^oropira aoropvDabe laoorJenJe n aoerr. aoslnda. mrmranje. slab. ga otla fi -lom.n rnaJanJe ryre n pipa. ^Ur^ potikati se alTar6e fl tavanje. vi ^irraD-aiEaD haren. divja trta . strupenjada Alrdqor. trgo ^0tr6^ maihnt lubenica vuul . .roro-pcu adj taborisdni i/npl . AUqaf poet MeceldIIa adi nevihten. zvitost. krokar I nevihta ^$Ia-^yrEa luna. hudo. 2. lu5dina nyod impl lupiti. fL OtOlJanie. valiti se NF adj }l. majiti. v dlaneh medkati row.dj dem od lokomotiva f ^oKoMorfua AO3eIr. hudo. leei se.llg AAI VtnograOn$Kt ao3apcrBor?vinogradnistvo tn slaldica iz riteve ^oKvM sladkorja in disede moke. blazno . Se. blodtja tyra impl L igati. geslo (tudi m\ Lo''Io adv slabo. impl law bltdo'n ^M ao-JadtlocrI lojaloost. vzkipliiv qtms'as adj nagle jeze. majiti se. neumnez. valoveti -ce: ayaerqe h. f lupina. brezumen. piti rtv6ense v6eluq<r n. Irg ro3. lura adi norski. rroxa t'tt I'l lokati.ttd.taboriti .togoten. alj l.ena adl lojdn aocrr.aiwqa f lesen motnar za drobljenje {esna alKos adi aesnov zibati. loZa. neumen. ^vm+e . ^o3ynr aorje rl vinograd . nepriie ten. nesreden. -{ra adi dem od. vodna liuja .ayarlslra I pipica impf den pozibavati ^y^K^ t zibelka ^v/rl(a irinrarie n dem pozibatanje ryl&w adj zibelkin./ neumen. jeziti. trs.^yaagrs. -'fta a.vonJ. 2. luSiiti. nesreda. 2. zvit. valiti (pisdance).rE (sl.ayKaaurrrua zviI ^lT(qpqrao lacnost alxap€. Ay KAHanecHauspaval(a Ae pf zazibati| Ncei zazi^U bati se.-3Ira-AO3OE Antt ttsm.-qII m norec. navihan.". taiD'a ocganizacija impl 1.vzkip liiv ayieura I lupina. Meceq. norija.nn nr lovec aoDnncrDor?lovstYo aoraE 4di pohabljen. bd. zrediti ^!6emrsap ljubitelj lubenic postati Zarek (mast) delovalec. luskina ^illma r3 Mgt€CoDsto-EtovensklBlom! I I I I I I I I I I I I I I . 2. brbotanie '1. slab^orls se.{yAoprja. logika. polomija. ob^ol. ao3ap . ^ofu AOMC/T. nauk. prekanjen ayrarocr I lokavost. hrom 11. priaoJoca I odeb€liti se. 2. truld_. I ^ynna srditost jeza. lromo n zlo. zibkin. Ava|tiro n blaznost niti-vedkrat lokniti. AvAocr-.^lKap@a. mlaka. luia nez!€r ^oK!a AOKETfIITnCn A9gm OA. 2. Aoslr1la pf. peli (jezik. 4. impf lok.AOMoFeI6e m. 2. gusati. hudobnosx a!6eMIA I lubeDica oa m lubeniiar. poganjek. kuriti. Al1llrrytsa rmlt poprvarl. hud.impf Jarr zibanje. nmepKaTa -Ce: JezrU ta paprika je huda ^!. kro kanje Alr|Ir!tsatr r?rpivec. Lol{]BA ayAaK.lokati ay4uror.. se. Aolno je hudo.. kruSni lopar . odi.rorap-uJa I 1.. (ot(us.. Krokati alnrnparle z popivanje. bedak velika r aka.roxrra f koder za norce Aorlre. ma^y^ . I dem lubeiniaica. vinski bratec. gl.fu c4 irpMrae kar oo rtrrDlo I brajda. I ^o3nra AorrroTo czrMo rrae nesrela vluca Dride sama aormta f 1. neumnost ifipf noreti ^uAuB z norenJe ^yA!!a|6e qoEeKljudje rrgie pl od Ay3naf. Fota). ^o3a n l'rnogracmlK. konceltraciisko taborisde .. guganje. ncumnost .Kn laeati aos -in sredka I trta. prostor. ^oMKa razumnost rorop n tabor:i5e. eaHo AyAe Ti"rvs DiDatobaka inipf zibati. zvestobija.zagugatise _.ry4 ad. aonara f lopata.l|os'r:aintpl meti med Prsti. -rrn f norost. popran +\ir mdql. v telc{iih lclih f norisnica ^yArrr|qa iyAo adv nono. virska trta. klatiti se.rrjedkost. dedra. srecKa ao. m fan pi:ane€ ^oxas t lokev. neumno.^oBErJa 192 AYA'uqOK AVAl|l|rl! 193 allma aormnra-aorirorrrJa. -ce: lupiti se. l) ^!. oster oLus. loterija.-Jra adj l6jen Aoxa f 1. ryiei zibati se.\z ^o3ttrdra lojiti AOrtrolI|AaK.

-3Ha adi l:sbezni\.{e n. 4.'-Miur li ublienec . tr. udariti. klatiti se -ce: MarBrat6e 1.n ljubdek. --pna cdj ljubo. --uri m gl.b!6e3en t94 lbY6!!a ce 195 Mafecrm( . lig varante ruai'g. ma. uamocYra co 2/. mlad mezEg v€fa3ha m l.un+rafnja I darornija 13.i 2. 2. pozibavati se. tudi Maiocnur. drlavna slulba v starem Rimu Maraa I meela uaraai-uara-ro adj mcglcn.. mahniti. f zamab.dein ljubljendek jby6lfre fl ljubitelj .b . mestna uDrava: l.tenskir. lig Prcslepiti.z uii*brir gledati DI MaBra intpl.en dem od MacKa mezgica.impf 1. janje. . babji elieeor..'d.ty6nre. 3.gistrala. zamahniti. neumen pf waF.riooruroiren.r!6oD t ljubezen .r'!6oMopHocF.. imPl zadarati. udarec MaBo^6J n . aaafocruqa uafucrocra . ljubileljstvo tl6oirrrrocr.O a: .sy6e3eH. /bv66rKa t liublienka n liubosumnost..qn Maf. poljubljati. skladilde.ty6oallrc. zmeden lig nejasen. uo adv ljubeznivo. bingljati (z nogamrr.mahati.bv6rrre^ka t liubiteliica . nrar aDocaMar^naoct t moglonost Max rl ce. mahanje.bt6rqruIa f bot . tb uM Maalo r?4/t2 mestna detrt ua2a.ljlbiti.tijolica . z. pritazno /bt6€Hocr I lj ubeznivost. . prodajalna.bi6e:.Erm adl ljubezenski . mlada mezgica. f oslovstvo.r'y6ornu. 3. kembelj.&y6oBHIFTAD MarlroHEqap n1 aarovnik. tlg varau. uafenca.. magistrat.b!6oMrc:r!y!a inTpt biti ra. impf zameglie\atl 8c :uarar*a f dem od uor. liuba t . glavna cesta MarlrcrpdT ?n 1. uredi-iarati.v6oBErua liubica. odstraniti. .rap 12. 2.di vrarawfg.nagrobnl sDomemK . pretentati ruamero!!6u z magnetofon Ma e n afiat modo.bv6wa c€ impl pesa ltivati -v Eem. 'urtl Maaar*eMaaa!fta n.. 3. zvedavost . gl.r'!6olropcrso f.ot peterSilj ttt uarzJ4 .marrzolej.ln meglica ManulrlEre n dem od Msrntl gostamegla irar oca pl zameguti. doveden. oslarija MaxAoHoc . lju. pG ubogliivo slu5no. 2. pritazDost . Irg ukrasti.t-y6rMeq. ilustriran aasoDis uarape n zoo! osil Marapeqe n dem osli6ek ManapeEru adi adv oslovskikot osel iraraprqa I oslica Maxaprunle n qvgm velik osel MamprrlrB aK. nordav. vaiencyaa pf. toldi.zvedav /bt6oB€H.ap[rrgrm m. mesrna hiSa: 3. mahati.bi6r tra"l . 1bt6oswKa f zapeljivka. !Ce: UmaKnll Se . Marl|oHr|Irap&a I larovnica.e l.pokimati. Drllazen . zveoav .rod' nlca rbv6oMoDaliubosumnost I llUO lU Se . nihalo MaAIrcMaaIry adu mirno.liubosumie *itrwt/. MarfcreD tn masister varucrp-d^a I m. zaDetllvec ri-ooirmia.qu .rv6rana7i liublien rZ sumen .rcrrb . ure kati Maiecm.4aasat adi prismojen.bloot oen..!. niharje. er atecri@a ffi'f daromik daroufca.tlSomrcrro l. MAiECHrIK gl. n radovednost.

-xtr I malopridmala posestnica nost.trI 4di materin.uaw'yrte n dem od Maur!'n boumje-sLaboumnost pobalindek MA.I ostroga KA -. majica MaKap6Er m pl makaroni.. uaaEr(.uua f -polenta. diti-pomakati. t lai. -tar I mojsttovina. I mast nav pl Ma3MaKA muKa. napor I HrrHl-r masaobe MaKEe. falotarija.rta^eF mati. vrsta gibanice: MajqucrBo n materinstvo 2. priYlaten MaMilMaMYsam..J.IIIHKA MS/rxrop! 197 Mar|Aaprfu|a Mae ce impl muditi se. uErlrapKa . zadr.su I 3i5ka.Jrr.!|arOA€rqgo L tt re mladoletnost r{afi\d tt malopridnez.ManoaerEnqKa f ski novdid: ueMaMHE MaHr adoletnica rap nimam niti prebite paMaAOAerEOCr. biti. omet MaBAaao zapah n pt. zdelaSaanstvo. {Ka{tatelrxaa. muoenJe nuoomusen JanJe.IIpBE Maj praznik MaKdra f maketa. filistrstvo nost po krokanju MaAOIMOT€g.. -JHs odi malostev en Ma^o6pojnoq t maloStevilnosr Ma rperfpa imPf maltretirati. peronospora.Mae ce 196 MA. izmisliotina MEAOBA.omoziti (se) vati. omoren po spanju MarourafaEqro 4 malomeMaMyp aK rz madek. f mali posestnik MaFFaptrJa. -qs m mladolet lrasacTnp e prrsmoJen Je nik MaEmp fi drrt nekdanji turMa o erErnta. likati: fie ureJarl. petolizec Max. 3a Ma xV molodane. oy^I(4. feveD rur rosa. mamljenje. lepsatr.uaMlles. uana ce impl manjsati tila tse) uaJKa I 1. ukvarjati se oplcjI samec ltraeEe & zdrievanje. rrajr I| adi materin lJuoKolau.ptua I bot mandarina MA^rep[ca. dlove&k llrdcrop n mojster Marr(er6eMa)KaqKa f mo'i. opidja sar.porcglji vec uatwr impt eladiti. malta vec. larniv. npa$ -rK Ha Tpystemne Aor .lv malo. I I I I I I I I I I I I I I . MaAorpalascKrr adj rJralome. .malce Ma^o6poer. ukvar. MaJMls_ zool opica. 2. izvabljanje MaaoDarKr|(rcr t nepomembMa]|. mamin rrar@€ t malina (jagoda) rodna mani5ina MaMa. krnalu. gl. a+soH. soprog. krokamadkast.MajcropaaK-MajcropcrBo r? aen. neznaren nje. skoraj. goljufamemoen. 3a Ha m MaaolerEur. vaeno adv gladko detudi Ma[{ra f maja. maD. posmehljivec. adj goljufiv.uaaaep[clra (drevo in sadet) iftpt omet6tiometavati meSdan. model.|(eH. mojster. ma2a MaJranrf ce impf tam . mojstrn''a2xog mo'ev adi sKo (lelau Masm o z zapah M JTa\ m zasmeh. stara Zetra(spoitliit'o) AaEadi majdken.(kruh v*jed) zunKa v Kap aqttonl vsaj. neMaaoaereE. tminditi MaairdcKrr adj rDanjsins*i.rKv uaaxfqi<aadv majdkeno. f sla.MaJcropsja. c€prav. . oo)K!?uKa ua. 4''. norievaMa3eH. komzni zea\cl uaiex{anreruua m. MatK Majop m major n moiidek. impf mo'iti MaJcroptrc!tsa inrpt mojstro(se). uaJnarcru adj materinski las(alt se Komu MA3Etrr(m l. tnrd. impf pomoMa3'Jn4a t priliznjenka.m-li moz.rsa 4di mladole beskamana ten M.tKsa Adi Depouaueie a slepljenje. sr.Maka pf. MA:k.odloten. norce bntr s kom gl. n.Ma. lulaK mlc:l M. t omet.MqJMlEecr-adi L opitast 2./rrflepK. izvabljati Ma^orpMcKtr adi malomesten Ma$ a.filister Ma orpafanKa I malomesdan Ma or?afagEtl.dt itnpf lagati komu. nezDatnost piti koga. novall se. l'? Zevati se. slenost. manlif lrcrlco(puSka) Mraxv /. deiarek. 2. mama.pFa-lraMllr^rD dat po. lrg priliznjenec. . mati. MalotroceAMq {$+Ma otr('ceADobalin w1a m. men pobalinski Ma/roilureMaaolur|ogr fl. filistrski nJu. rvraNltluc rrpaBa manlslnKrr ske Dravice MargErcrBo z manjsina.rma 4di slabou. ql rrpaaT MaJTa[ co 6aI|I'IIa priliznjelec-prilizlafi nordujejo se iz 'lero nJen{a nJega uagroo n mazilo.Arepn malta. li.wr m lam {aljiuaJrauwrJa.ljiv. -3Haadl gladek.rnna. qera. napaka.. zlata Maree-. croveK. Ma3Ha nje.uKe-MarKAe dem od. .i!6f 1.. uaIJTIOHAAHO MA]IIIIIHCTBO NA..ft b-ot mak. falot. zdelan Sdanski. moiat moJstrstvo MaxecrBeHocrI moskost MaJsropBnKa fl? mojster skaza Maruf (ce) pf. spretnost Mar{ecrDcnadf pogumen. Ma eqoK. lda$!€.A Adi tepre!na.dg'acrtrp samostan. Majuirn(a I opidka. .Im m malc MAM(a t Vaba MS^r|xopn.uauqlucru 4dj malopriden.posneMa3qJa. mamiti. opidnik. strupemozen. 3. teMaJ n maj.prvr maj osnutek MqJaI kvas Ma adl majhen Majacoa n? hemoroidi. rev mojstrsko delo. pobalinstvo MaaollrreB. majcen M. prav nid l rrr |laiMa.

mula. sramotenje ilacKapd (ce.Au m fam moj^fapr|Oerqlija.$paMqe r rutica. opravljati delo MaHdp t'l manira.ixE\a'm maldat. m plaid Murryd.' MaClrOCyBa impf pf. olje. gl. n MapruMn IIIAME'IE " r)D (..3MoT r?'r marksizem MapKlq.Ma'. uB MoHcdpAa I mansarda. ster. 7aprtek. muloloMacKap dec MacKapa r? fam ncsramnei. ctelaven MapMa aA-MapMeaA m marmelada.postati mnoZiden Macr f maslo. lig prevarati-pomasaevati.jevid [rpaMa I Zenska naglavna nr| : gl.. 3. vlada pod l(|. Mar€ MaqopoK.datek t1 arrcrDaiDeH. maikarada MacKaperbe z far. p(> ^dj packan s drnilom MacrnNnrqa I drnilnik Macrrno /rr dmilo Macrlrao rr'r l4rr stroSck. 2.roca.. slrKOI se . matica (pri v.kot hudita ie Macrap:iia -f karneval.jaku) 3.frfl adi muaen.e /. MaHAOC!Ta( ce ) n Mrpraprftq margarina (rastllnskatoliaa) urpraprrrKa I marjetica prfsa-uaprEnia f. izrazit. talar.l1paBrl MaT . rruprrrrr rrxrr-rrrrica / rlrirprnrcxrr l/(li pomorski. senilen -iratura. ugnetati Maclrre-MacllrKa n. ga ne jemlje resno nraclap rr oljar MacLeH olinat. -rwa adj markanten. lig spretnjakar MapKa I 1. marl.iin lv l)liv o I |r Mifpr{rc'r . Porabliati. -qr! l?1 gosda. znamka.'. -\i m fam spte|D.. gl.I MacKapa ozmerial sa . MaTeprrua I malermca Marep[qeH. -Brra iz celega. sKa KOCa MasApaFda. praslca MaryDn ce irn?f lam Posta' iati otrolii. umucen MaqeHr'K. vojaSko kG rakanje.ap'trrrn 1. mortrrrtik i i NnDrrr)rrdrriu/ 1. lncz gica. masa.MAIIAAT t9l1 Macurrc rrrr. pomankljivostmi Motr rrBocr f defektnost r. ro lla. ujedljivec.irKa I masaza Macvb m geogr gorski masiv./ marclnteen Mrar'dimpf kaliti. denatna enota MapK{$reH.wlKrr4tl j mudeniski MaqeuiKn4di madji . grmada MacnDeH.uli.aca'''tre}I barve Mac nHecr adi olivne barve.-r|Il m muaenik Maqellfiqa f mudenica M'ase'/. ravnatl Ma rja I manija.\1. focc11 M|!|ruaI jed rfffuda. obrr ]|lac$a MaqetltKlI :I. . Ilovck. mnozica Mac.. 2. z oljkami zasajen [€c^o 1. drgniti. tlP varati uarmra 7 L matica (tcbcla): 2.rnujstrstvo. olivne 'I'. MaHAOCa(Ce). madkica MaJq&. klopotec (jajce) Maroprnla I svrnla. ^di tezak. -!rEa 44. podstreSje. mezga MapT m marec n/.umazati (se). pomastiti. motiti. kal. -THa odi moten.rrr 2l rnalginalije.ro npaBl MacAaaT Hero nrhce se ne zmenl aDar fi f4n1 zanj. surovo maslo. miza. -rql .r [dlrt zna je. gmc ta. osredniedrustv() MarKaq . rrOlstrstvo. slcprr nlrar'ilB adi malo molcn. iz. mtterija.s4 I nav pI mast. lepo vedenje M:uuribecr(rpa pf in lmpl man| lestuall v. llrrac. meglcn. I gosca. -rllt-Maqop m zool madek. znak tovarniske izdelave. tuTo Maprrrlul krj pomaga.sprelllOSI.l dem L D.fi (se). z napakami.rrfuati .rati. -L. sklop. ravnati. podstrelno stanovaDle Monrrrja. usedlina MareH. -.Ltd&'dJa adj indecl gl. pomemben !.ivila visoke hranljivosti pt r''acoBz?'firpa in irnpl posploSiti med mnozicami.ur m. koratnica Maptrraa r?2marsal Maca 11.antur adj defekten. 2. kal. -r[f m fom izbirtIct.i lainivcc. nle' sati. zapravliati I vola5ka' dutarica ^raraDi{a kalivec miru. 2.]rsa ddf manualen. Pool)hsli lo MalrAoariqaI mandolina (glas bilo) pl.omotilipbmak. lrrtli:r. killen MaroK. {rt I kuta (meniSka). 2. 2. besnost Marrtdy^rtra impl mafip. robdek.?1plansar lraueaprtpa impf mane. irlrpl lam sramotiti (se) Macxr4ra(ce) pI 'rn ifipl mt skirati (se). kaj koI ist i nrapfiOcr^aK.i Mac^nfla-Mac^irHKa bot olika f adj oljien. tezaK.ln troserrje nacrpa$l ce itnpl trositi. llg lainivec Marerx-Marer{ . prikriti (se) Mac^aat-Mac opravek. inJpJ flm prevarati (sL ) varall [se) MaHAIraI plansarija. lig lretazlimlji \' rvarepflJa I 1. madkon MatreMaqemle fl ilem od MaKa madica. priden. t dem 0d Maca mulca r ol xrl l D c rracKa f L zool lDczcg.leH. prebiralec M$[a f mapa za papir. zapisovati Map(crfi3aM. marioneta. gost l'acirya i?npf masirati. lig ljudstvo. maslen ^d. maslo '. gradivo. .. delo kupdija. InaMuJa [. zeml. maSdoba. . strast.aptrlrpa pl in impf markirati. nejasen. 2. snov. sutana uurrair. krinka mczgal. MapK$n nr natega vaprs adj marljiv. olika. varati lig MacHonrja. spletllraraq r??' kar. mast Mac[rAeH. planlal.Ia tintelr. blago . zaznamovati.2.zvijaia . zrelostni uirfpa f izpit nraftea I madeha Ilajna im.

Ma(ea Dalatalen ue pton me (kratka oblika !.ue iV Hac raxaHo med nami reaeno Mei!tspeMen meddobje MeryTpaAcr. gostilnitar. objekt od jac) tr *rca'd' f ath krdma. zabekc MearcKrr 4di a/ft krdmarski.utr u p.gl. kotiii (mafka). MecTo Tajleg kraj. MepoAab€E. Dotrtost Me e impt lliteti. prizadevati -6e:2.tr. mera.uzrvasko Kalen MecreEqe n defi od. kovina MeraErJa.inpt postajati mehek. meias Mei\ praep med. premescatr Mecm a prostor. rahel. spomenica MeHa l_ spr€memba (lune). Doliana.r'B a. 3. {rra mddovden(cvet)' mazi- gdi meh. lrr(I! n mo5ki.rer6e mletje.n€-MaqrIIe xa m. zatohlost M. gostilna Merse pl zameketati. I mui:r telj'mutiteljica $at'Ka .inpl spreminj ati.2. muditi se.n l. meso.risrizek lu. KIJ:Znez '|eB meh Melyjra&MexyE^aD Mef.qu m meinik. p. menza. vzajemen rreiyce68ocr I medseboinost.n mesednik Mecerrapcrtso a mesednost. ledina.ar. porelenJe.n. napev. trohne ben. {rBux rfi meh- Mc^c3qbc rr dcgeneracija ce ifipl deqenenratj. mehloba Me6e^m pohistvo Me. sc rodrtr Me..pl:a.200 ri'at{r impf l.m I cloboko obredno priklanjanje. 8". . prostor. lig lalnivec nr ualrllln(. uaEKYAaE a I moiada neZen.pna adj marmoren.m fam . MeMopdqAF mmemorandurn. 4. (uzen.rurja. mehek. m arh trs. kraj.MeKocr-MeKora-MeKor[Ja !r4 I Krcmanca mehkost.tr4€ .ryAIrrKaBeH. .r menjalec '|| tueqlraqKa f menjava. m lam ljlubiDlletl cesa. b-oji5-te. ukreD llleplt. slab.eH.Kyrtr MeKlttrxo. zamenJava uenreue z primoi Mer(ra. zdravilo vea{ B.e€ . brun''.gran spregatr Menllla. i md mazati. lo- I T I I I I I I I . urejati. mannornat MepHe ce-.. Maerea I madeha. mletev l! MeaHnR. sec MecEinrpl mesiti nnecmttr m DredDust uecuocr I kiaj.a medmesten adi Me.uzrv. mehki del sadja irl zelenjaye uesl. -rgt r?l trDrn Mawrqa I tlpinka uaru|uqKll adi trpinski MalrlrorrtJa. vmesno nadstropJe Meflroa 4dr medtem vese z prigrizek ue3e^ak.i vlazen. I srojnost Mepuaszr koralda Mececa 4di mesnat. trohnoba.uJa I melanholija. medkati. -nu._blag. ZveEiti Meae3 m polutan. stroi. vzaJemnost Meryqrpar r?. sa caMoTo lrecTo na kraju sa" mem l'ecro ptaep tamesto Mera ft m€tal. slaooten.or I meiodiia. lig dlovdk avtomat MalRn 4di-adr moSki-mosko v. nezen MexyutaBKa-M-eKgrAaDKa. Eram sklonljivost Me'ryBa. tati (jagnje) gostilniSki MeuJ'. strast Mep. prosrorcek Mecr8 irapf namesdati. za dir. opazovati. fant [autrocr-MarE(oruJa I mouetu I meja Men|u|(. 4di medovnat.d.e:.qr. {. 2. a.qaBuocr odloiilnost.uzlvac Mcpat(AEcrf.MeKYulra I me (uznrca ue. DG lje.rHa ddi odlodilen. krizanec xeHal. fdm adr ljubiteljsKo.eerz impl pigrdovati sKost Ire'( adi 1.tolrtgodmjati dati. vmes. spo mlnl imlf mrmrati. ^fe^crrr.. f merilecmeruKa Mepaqq adi merilen MepAnDeH stopoice. zame nJava. mel.lestvr ft Mep(at l.pa+. pasmK e.i medorzaven Meil1(ar fi vmesno nadstrop- e/lctctto 241 MetaHuJo JE MeflsapoAeH.r'rKo.'boj MeaoDlll|a t meoca MeAOrtOCeH./urrqa-p m rnlinar v mlinu na vo{lo Me^oArrja. . beketa./l€ra impl meketati. t mecltt se krtmar. mCsen Meceqap. -B'J. zamenljivolt.ra. globok pnKion Mepaq-!@pas(a |fl.uue.ro<o. -cEa adi kraieve^. prrstoJen ruepo. pri. -4!! n mlinski kamen uearuua I rnlin Me. skupna obedo valmca ueror I spremeniti Meulrra ?dj spremenl:i\t grum si < l onl | l v . gtam 3.. merilo. pteglavrca Masopoa4di madkov Maulrr m oslajena sadna mez_ ga.d. zatohel MeModjru m pl memoari. priti preo ocr (za nlp) . 2. lokomo tiva. menJavau.gocr t spremenliivost. skladba MeM a I vlaga. tminditi: 2. otozoost. zdravilni siruD MaI|Ia I klesde za ieriavico r|aEtr{ra I l.''.aimpl gledati. uu se uartrtlrllrxre fl mudilisde Ma.. kc si. -Atta adi medr\arooen MefylreK m Eedredje Meilceoert -6Ea adi medsebojen. muditi. MeaIIIrJa. sprememba Melta I. somnambulizem Mece(mra-Meceg t r luna. trebuh Zelodec 2. mera. pokrajina "I Meco m 1./leM-MeEA€H m arh lo. mestece.Mear{.er.pfpokazati se.rztu MepRac€ impl kazati se MepLtrB adi merljiv MepMep marmor rr1 uepuepen. trg sreprtrEoga MaloKaq mazaa. 2. -wr f teiava.

. si l l l l :l c. IlgnoAdp rz milidnik Mn^ja I (doliinska mera) mirJa Mr|aK]a. siromaslvo Mlljarrlnff.urlla a41 . li8 podkoPavatr.e l? dobrikanje. f metoda.rpxa .lKa t I t t t I I I I I MerasuclBa irn Pl globoko. razkoije MI|.. -urn adj miloglasen MUAO3eH. minuli Mrdaro rxPreteklost _. (svojilno).g rri li Meuaq . rad jmeti.lrrK ali zal. trebusnik MeuroBrrradi mesan .I I I I MeraHucyDa 20) mc. krajan MeluvHxa I slroK ur -pron mi (kratka oblika za indirektni objekt). PasantKa: prenoo Ml8ipm l. stolP Pri dzamiji MrrHarror. s p lc t k u r mciue n 2. rt'r pegereKeimr Je. bozatvlnius. beda. unlcevau MI{ Crep. lig opravljr Li. splctkar Mere. draga oscba nl.[o. vejavica MelIr r'1 mehur.usmiljen. ski M{uAep m slamnjaia.mirira' tr. vbG I saime rui. 3. MeIUTaqAU. -Atllr d.q in_ruetoAa m. slast. bogala deditna ./ si||tjarru M C r| ' | l tl c^ . bala MUDasrUr(a I Arh nevesta z d'oto.rr:rrcacr.-rara adj prctekli.anMurraroroAElleH. usmilienie ruu. motati se.a ti.mil. ljubezniv twr o. "' prebivalecv kraju. 2. drag Mrr ti. l(rIl( . zmeda.. ljubljc||ccljubica. 'ce: prevradati se Mer^a t metla Mer^aFMerlapKa m. t pomivavec-pomivavka (posode) ME ee inpl delati ljub6. ljubezen. pometad MeraqKa I snaZilka Mere impf Pometati. MdnlBa pf. f MaHlBa xrtre I nren94 .sc klaniati pred sveto Pocloboi suzeirisko se Plaziti Prcd kom MeraD. poloiiti. skozi. lig oprav_ liivcc . lcp MUAOCTIrTI(. neI stalnost mnra I mina (vojaSka) tt Mfi'dLape minaret. {rtll Mr| O3rlUB-MnrtOCriI|A adi sten.'dz(eiftpt mezati. medidek Merrecr-Merl^ecr 4di trebusat MerlleqKll adr na trebuhu. pomilovati Mraes.-qa zz divan. Zurj MrBa rta-MnBKa I cunja. trenutek. sanl avec MII.vati a41 l\ezr Mur(aD-MntrallItaaB kav MrrxAltrKa"ME*rrarapa I sle pa mis (otroska igra) v. -r(Ha ad. I mete6rologija n''eT:K iffipf metati. Prestblnica.roc-rnqa milosaina. ce ifipf dobrikati se. 2. M{Erytsaql?1 pesec.Keeqr(n 203 adv mciti llrrlaocpAl|e-Mll MttPa3il. ^tE]a mezikati Mnrqe pl migniti. f milosten. rarr<o ua moj ote. 4[ zemlia Merporiola f metroPola. mile sdina.r(ap t fl medved. rzust. pokoj Mr4ra3 m dota. f fietlarmetlarka pl MerHe-. kvadratni. -cHa adi blagoglasen Mr' O3D!qeH.itc r.??. rosovileZ. -![tl-MXAO CllX\U ljubdek. M[AoBuAeH. mrmoloocr. ljubek. nered MeTer(eH. Dolagatl razstrellvo.r'rr. . splavlu rrero. meds:urjarija. smukati se. -^Ira adi mil. trebuhar. hoditi mimo. odvrecr. zamotavati. mir.ejjevati. lx)icvirli sc z ntcecm ucr a irrp/ mc{ali.. 4.{-Mnjaq(a . -TDH n meter (dol. kubidni) Meraq r?t snazilec.sanjarmt-rr:r/ :. sloga. {Duu m zaspanc r!fi. 4Bgtt llt trebuhad. usmilienie runrocr-I 1. zapletati. medvedka-medvedar Itoxeeqxx Mc.in_ ski. rad imeti MrrMoaeren.rp/ mcdevati se.'/. blazinjak M{He. distiti./ mcg:tlcc.m od MeB trebuStck. Pomigovati. glavna driava Me(aBa f sneini metez. blazenost. miniti-minevati MrfitrMvM tr? minimum mw*pi. . ljubkovaI nte. -3Moa ft militarlzem MIraaquJa I milica [d.M6II ft milijon MIl mapri3aM.rrrrr arlf rDcdvedji. ce ovonn M nkall. Mcrlt. pn[zovau se vmujCpaa I milijarda MIt]rrIHa I milina... -qt! m umivalnik !fidaar 4a f umivalnica Mfija. uDomik. milost. 2.-rHa adi minljiv. zal. p:rsant MnulTarrra l_ mimoidola.yuwr.vredi. mitati Mnr a I zaspanka Mlr*.UpKa impf rnezali MrBep[Ja I mizerija. po trebuhu MeurIlH tfl meh MetuKo. {Duri-Mellr^o.Dozanle impi tjubkovati. -aEIl OOmaCln. uPor. impl ili mimo. 3. pf in impf 1. mehurdek.f. -N|a ^di lep lruaoraaees.t spletkarski lteFexHrrr(. nauk o nadinih dela tn samostanska Metox. nestalen MlMoaerrrocr minljivost. blazina Mr taeplraR.. treniti.li sahialki )ncrrys:rcc i. -lv m l]emtfrrcz.' razmetavati.trfHoBeH trenuten 4df nii/e ifipl lurni. dvorJenJe lrdr^|re pl pobotati mil. Pomeiikniti lr. blag mile -3Ha-MrlAOCeH.rl.po^ortrj. impl dobrikati se. snaiiti MererK m metez. tren (odesa) inpf migati.?. pomlvalka Mm m mig. 4fltlI tfl minister OCpAHOCT A. . Mevnaa ddi mehumat pI in impl meha' ueiausripa nizirati Merla-Meua{a f medvedek Meq rfl mec Meqe-MetreEle n deu 'Jiedle' dek adj medvedji naeveruxa Meqr6-M€.

iy urpnc n vonj. MoAepeE. -!Ha adi reakcijski ( pogon) M^a( adi mladen.w m arh dedit) M''cKn adj dised.miroliuben lorpcrl| adi posveten uuppa itzpl mirovati r'trrpyArja. uoe. Iig lam podk'upnina itrtrpa I mitra. ki se priteni na pose. povecevau se MHo3ltr|a-ndtof!!trtrra ddr mno_ go MI|osI|I|cKtr adi vedinski iltrosrlsqrao z vedina I I I I I I I I rgqpll|3*. .! vocto 'I!otda. qrta adi velpc lfoio^-Mo3o na m. Mttpnca ua MleKo nezrel MAIIBo . zamislj. ten duh. fant umncz r|xcnpKa t zool p]ux^i fiE btt. duhati. modnl(ast Mlrjry6. dehted moz. uoi pron M/1a3tz cureK M alrcH. impf di{ati. odmi$ stvo ljen ttrgn impl miriti. nnDcex oulztmu { se I mos f. pamet MqoryBEaqeH. neprije. . -w t bot koperi zadimba. MoJa. rl l.-uJan mnenje.uaaAex( I mladina ulaAernK[ adi mladeni5ki tasta Zenska M aA['r rr?mladenid adi purji !. -ura 4dj miseln gtmlsel MECAa.trrcEpxrs Mrfcrpqe n dem od.poeE. zm6lnost miSljenla Mrc^oB€ri. I mlekarmrcKanca M ero. gomila.qa -ce: MVCeMrrpocaarKocKllre rurJ mu bo lahka zel}rlj^ (izraz hvaleznosti umrlemu) leporDopeE. -ce: mnoziti se. nu rdory6oxneifiory6oErEo rt mnogoboitvo rroAl'l(aB-. ailj medel. morebiti.Ja.4rori.pra adi pomjrjevalen.rslune. 'cei modro se sve. mitnina.Muc^erbe misljenje. -TEaadj ve(kraten MtIOryAeTeH. pofigon 'tl barEti. sinii MoAeA rn l.noA MrrruKa pnjel ga le poo roKo MjalrtEe. meljava. l'g um. . duh.sinjeti. Mrtcl'tr}xa M aA.rr impf modriti. -ru I misterij.. oseba. dehteC misli. txa adj dem mlad purandek. impf zamijavkati-miiavkati M^aA 4di mlad M^aAee impt pomlajevat\i dcc: pomlaievati se.grob. "Er I ometada.AnBAaIt porasel s puhom I I I I I I . Skofovska ka. DA Mapa^& n strojnica !0f4rono nr m mitropolit vrmrra I roka.UI| mnosc kotnik. -Nra adj bogat z uoxeMolr(e6n ad. m mah. 2. hoteti MnIrE3eH. mozoli: mensKl 2. tg lepo oen ureJerE stvar unoryro4ruer. nall .q a 4di moZeanski ruca MoJ. povoMnpHqrsla f mirnost !0rpo fl sveto olje rd4roraeA n pogled na svet !. zelo MoApeeiml. _-ql.IB adi diSea.pq pl n impl mo- l{grye I l.pHa a. purica cdi mladosten ^aAo]rIiK MoAap. mogoCe iiqgrla af. m! srca.sodba.naloqa ti se r adega xncnp rri zool p$aq lig r\e.MiAlrllr. uo3oK.cHa.Io-4x.Ir. disava.mlev. meniti. mnozica rnraoxg impl mnoiiti. InnenJe Mrrcrur rmpt mrsllrl. sok r. u aAer( tn mladenid. j slEtlsce socoben wory adt tnlrtogo1.raAon[r<ocrI rrladostnost uaa.b!6re ra miroljubje tfEpotrouaSaIlx. moder.rUIi fl miroljuben dlovek Malro..C M!|creprija. modvaren svet M eJ'ta impt mlaskati M eKraIr-MeKapKa fi. kurje okti MEqryxarHriqa I yelnadstrop. Ilen@ ima dar..fl!pWW. roj e Bo cenoja vop6a uupy4nja on se povsod vmesava M|rca I mala Mrc4a I l. impf ogrevati do mladnez M aKocr t mladnost l''tatu impf ogTevati do mladpostajati mlanosti. MiIQtrrc.d moderen..flcaa t misel M'Lc^eaa. model. smrad.JI}r adi ki se lahko zadised. mleko. nadlahtje.rurpacsuja u aaotrtK M.. ga-MoApYrru(aB 44. dela2.dj pojmoven. . pomirjevati r? norplI36aI vonj. 2..rc (paTr. . mlahav. zadah Zeleti. postajati Mnory"aMeE./raqururle a modvirno zemlii!de.l n moZEai| m6 -um cdj mno goleten./|aAoallKoct MOJ Mrrpacqf. .Jaa adl m-uogo srevlten lldo. carina. kalup.'deimpf moti uEoriBoAerr. puh. Jrt|a adj dolgoleten nltrIorylrarEadr mnogokrat Mqoxecrao n mnotina. Mjay(a pf. sKnvnosl MtrcrpEja. zidarska Zlica rdrrapexe a goljenje (ptic) Mnrapu ce impf gollti se (ptica) Mrrr--Mnro^oruja m.w m maa- rmpoc pt maziliti.-Apa adi Doder. modro MEOryarOAssK. I(oten modro se svetiti -cet l. duh t1 llnpvc . Zito -r! za mlette ua'trtas. I '}jit-baieslovle Mtlro r 1. misija./rlrre^cKn adi mislelev: ki vonatr Mrfp[ceH. tulj. -3Ea{.fipo/by6eu.'ttrI1eA mNlec Mfic.4ocr I mladost lrrrorlKpares. .-2. lrosolreE. poslanstvo. vedleten zeg. . -]rlra adi mnogosmJr. dehted Lwpviclgiepl poduhati.otrrD adi gostobese. M a. ploditi se. MI|C. ki pozira turlemrKu rargryg. lrg medel. f 1.Moilanlr zt mozaik. 'ce: ' aen u. mladen u. Adj LMq. prvi lasje MO'. lzoiec. neodloten. sinie.

sij. mraaen. Mogarre. deniSki ceKa MoMrreruTaott fantovstvo. nravnost.scati i'opl{ impf utrujati. obaudoya.urin Mopen oBcrBo fl pomorstvo Mo.tpiDojaA r?r zoo. trpinditi MoqKa. fig iavladevati MoMqe n dedek.ro^qarl'IB. Pol odraMo^[ imPf Prositi slo dekle MO. dekletov uounrtcxN adi dekli5ki _dekliStvo MoMnlrcrBofl fiOLJ M ZOOI MOACII.l mokt cl|. moriri. norMoneAn moped cevanJe MoF. MoMlrPoK t?t tzi.xrsctt. Ao3jeTo MoMlrrrre t? ar)gm od ]ldoM. . pobrtnost.donda He caKa MoAJ{TBa. tezko degl. San. moja. Mo]rC ltsa zabliskati se. irleri molk! MoMvBar6e deklistvo. zamlsel. spadek. {Ha adi bleldav. .rl-yoyopn r'ftpl . napetjati se. motr.MoraErua t namotana preja. stra- Mqu:o:. amPak "impf biii v dekliikih MowB MOAKnl l. trenutel(. spomenrK \. dekliMoaKHe Pt umolkniti ska leta 'r vroliK e impf vledi.interi samo za l. sa_ moldednica mogovor roj . rezina Morrorounlot monotonija. s_cr| | I. 2. poscancck dm avgusta (po njih ugiMoqvp n modvirno zcrnljisdc bajo vreme za nasledniih Moslllrure-MoqlTrJaK. sae. kurja M.ot korenje MOSlTr]rI|B-MOq!?eH. godna. . mladenilka leta MoacKorieH. prvih dvanajst nec..l(. molcanje. zasvetltl-olr. dobrovoljnosti) uorop tz 1. Moqa(ce) Mo^6af Proania .kHa adf modarr !dak Mo. blested MOBaX. ptelemne zavest Mope /r morje Mottrqe tt dem od MornrG \4opl interi za m.uouaun<rr adj menilki skati se.rav' MpaBKa f derr mravljica !. fant lati.nr /arz .Bm n molaecD*. temen. -osqrt. prleli (oez).zuooreu(vooa ) lrq. rfi monolog. hip dem MOMCTIUC-MOMUqeH4e oe' klctcc.veli6astna stavba. mravljin- .osr'neaiL! zelo polt. .n modvirje Mop(oB r.AqI. lulati. 2.lffn** ^di ''.I MoMcrr dcklica MoMdrrr rr moment. Prosec $o^exi'dg tdi Prosed ..rr l. vzorec vezenrne.t:fl* Mocrpa f vzorec uora impf motati (klobko). lig briti norce iz koga Morr!tudlfr tn monument. l€ gibalnC mot. mravljinci MOHCTIII1i| monslrum. MoHono rlsApa pt in imPI rK) olr MOAiILtroArlI]I le pottlrnje_ norrolizirati nec reZenj.-pna ddj Mopnap n momar modvaren. sljuda. dolgoaasnost (kruha) .. . scanKa MOpe! Mo. Moralr rr? motalec vtJol|cast Morar(a I motalka MoIaBr&a f modrina. motoviliti 'ce: potikati se. MopEn p. MotrsoroonlKr Te tlani clruzrne.u(o. svetiti (se) tt MortattrrTBo menistvo -. 3. motiv. motidica raz groznie. Mor(a ce impf gI. L. 'r sast. porikanje.t ce itnpJ ntoCili.t scc. strasnost MopHocrl -utrujenost.TVKV MG MoMoK od MoMoqe 11 dem THKa vinograd ne . muditi. opestroj.'| p(} n'optn! . .zahteva stre:aieek. imqf I mottti Moron {ce) (sa). t! !'ro^3e imqf molsti. mo.r I sed.iuqna I deklica. |IB dd. gl. {Ha 4di monoli_ nez ten.uien. enoten I OAqAAIIBI(A-MOAIIEAIBKA €tt MOHOAOT. -Bqtt ltt Domor. groza. -rgt rz mladenid. r"rora (ce) nja. dcklidica *oMiwr adi deklidin. mladeqe nid. razlog. tenin adY molde Molr(\nn-MolJ(oMa Mouqemre fl deiek voaxa-uoama I blisk mlavlo^cKa imqt bliska se. gl.MgpaB adi temno moder.. mota. opesanost. n rtikar (izmotidka. u' Ietih sina: 2.. lam zasmeh. Monapxrja. MoAcKor impf ble(l^ti -CIl n menih pt.Mo(eII.-pHa adi utrujen.a Mo rrrBa f deklina. .Eteq.MOKpU 206 MOEOTOmJa MOI|CTpYM 207 TrG MpaBoJaA moj.rr. ljanje. sinjina MoruD. fant. -B4r'MOAqe/rJ|Beu' detne drke imena . bankovec ded za' MOIrOrpaM m monogtar! MOAqaA.{. modviren n'op'd'@'n m pl zona. lig motovjljenje.aBa f zool llrra'vlja MpaBjadtrur.lTtlpt MoHarcrsa f nuna o^cHe. sestavljanje. poflonski Moperr. .qu.MoMqaK.Molrfttr adi ProSnJr. mlaMoacKor tt? blisk. utln.. -!fn rz mravljisde MopHuqaaocr I grozljivost. J. e Mo^'ur iflPf moliati. lig izkorintec Saati nor.enJe. {a f frolarhija bleslea. motor. moji. molk. ieze. MoMeeun adi fantovski. dvanajst mesecev) . va se.I{B m svrnclrlK molitev. hlapdek mqtil(o. motocrkel nezClrav Mo( I mod. postavvrteti. motcec_ MoHoa/TreH. MosriirKa I montara. moje. varati. molitve.ic. spaka adi grozrjiv.MoAqe MoEdra t denar.. 2. gl.potrtost !{ocr tt most MocrapEra f mostnina rlocro6pal| n mostisde Tffi. lidnost. sila MopetraoBe4. enc MoMa f dekle. sijaj denistvo. Mopatt fl morala. fante.

premikati uri. 2.tig sveeaPod l'p3g re iflpl zoDrno nosom Mlrata m mrak. 'Ce: zmrzouatl rantstvo . splesneti-plesneti umazanec. . mrSditi se moder rek okraini nadel. -cHa 4di neposten. zaruKrnosl lryAap. telo. oH.godba. tig mladic prrlaleljsKrpogovor Myrdnja. Irg gglota. mrestt se.izvijanje. prezelqtrernes. 4. mraden. cc im?t mrgoditi se.r+ri6ornia m. mraz. ny4peq m modrijan MyApocat moorost MyAlroarEra I modrost. oB4 tz mrmlae . oBrE fi fam tepec Wp m arh peaal upAoca. seLljano Ntrrtnro arh m meso z zelenJavo. lzltllKart se tnptra impf mazati.rg lcnun.11. veselo novico) My3a I muza. goqrnJaYs [pDa-MIrDKa drobtina I uprlaF.a lesno propadel ebvek muSica uluacmr cdv drh Primerno. priporodtjivo Mr!^rE adi plesniv Myr rtsja I municija. uPcv. -AF m mrhar. te' leden mernez xa MpaSvaeq. zganru se MixaBei adi kartonski wylraer adj indecl lam p<> zoten. Mpcerr.*rpsrra I lenivka .6 impt lIIrcVA m smrkelj se. tswlt4u _ stajati iDraden. nesnag . f impers biti ledena sveda. ugodno. MyiaR. -rF rn zoo. MlrrtroJaAer|. . mrcina. 3.q. smrklja aav Mpcyrxo. tenistvo.UEeq. ne. lig jokati za indir. renooa MpqKa o rl izmikanje MpqHe-Mpqto. 2. masten postaiati . t tema Mprro. lzognlrl semrgau.Mpecrl|AEre ] drstisde Mpasapr@a I MIBa I lenost. meteu. .Pq !r.pKo. nemlt !'.ur ad. llg su. -3Ha Mp3eriuB-MP3. glasba. sovra. ce inPl . MycSKa .rF .MIrseAXBOsr-Mp3 Mlta:rer6e nost. pl.upErYEa. sibati se *pmi*" J Jc.zvijaaa MyAlrlra iftzl modrovati MyxAe n nagrada (tistemu. oarlrl se zrma ledenicat ledar. premakniti MprEarmrga f mrtvalnica se. MiB a I plesen ustrezno. ulB^ocira pf. adi moteD. pust.j mfazen. beda upruaa adj slab. MvAlra [ofoBopKa Mylnf.rren. hladen xB{tcT I le_ .teman. MIr3/r. objekt od roj. cTopu ce neznaten MyKaer 3a roa glej na to. impf MurraE adi irnopolt MrpAap m tam l. nazadnjak. duser.''qu'MItaB!'IsaK m zamreZe\ati. smrkav uircvaagu & impl smrkati. lena nuh Adi Dtrzel.domislek.Mvcanaf jed: r.e' rrDcn irn rf neDostno iesti MprAaEr ce impt uirco. mG drcvanje.fir I l mumija (trutr ltriEa I zoot muha lo). fi fLm vm.!qn m mdie MproEerrK[ adj mrtvaSki Mp. lenobnost. -Ar|a adi mthojeraarrnaj s teln den iIUe e\l interj ldn moltil upuojaAeq. Idptetysa impl lenariti. impl mrhovinar zamukati.obskurant ti se (ovca) 4di 1. ugaw ce impl mraditi se' .DIIU-Mp3AHBKO. rrlKxysa pf.oDn rt led.pazo!.azarTost. lenunanrl sovrariti. fig. Potemmn MpMOpKaI gOOmJaVKa upaqr Gupa'ma tt. MyKGMyKa. tarn kramljanje. zmrzovanje upazn impl 1.rd. ki prvi prinese dobro. 2.Wre inpf postajatirftmrzek. mulec (saTarry My uJegov oce (svc mec) jilni pomen) ]Mry^e zool dern od M rape n MU 6-et lf. norrupcyaxa I smrkavka..drstiti se. za' ldry. lenobnost Itvo. svitanje zzrnemarJenost. drtiti. mraden.71 toraa' MlrSf.{r|Ta l. zarjoveti-mukati.r[Bodi len .e.no in teMyBr|qxa t dem od MYE.rzrgravanJe iokati se vtpw r adi prismojen. jak. ]i. nrp*-. zloben. orglice MVKaBa t Karton t I I I I I I I I I I I I . 'stvo. nese jasen. zmrzovati. tema. packati.ik v nekdanji tur3kiupravi 14 lIrtsedonskodo98lskl silol'lt mprncc impl ramreti.rasadi slinav. . neprosvetl ienost <tEU[ lenun <rDq{-MD3AO. rmpl pomlgnru.er*er zmfzovanJe MDaroo€ctua. Mpa3. -1tqir-r4ta3Y ttl. mrzel. -Apa adi mode\ pa. biti brez tivljcnjo MproE adf mrtcv irproEcrl. l' Zi\ila i' iasen (vreme) ^soke h-ranilie vri:dnosti migati. 2. bati zopm.mrorr.7ig sutenjski MlnropE-MtrMorrr impl rrrmra. mrhovina.eto. boginja pesniStva MY3€J. obsku' zopm. -u|r|a adj mrzek. strelivo Mir^rBoer I plesnivost Mlrjlo. leden. truplo. zlovolien. pan .Ip'l[ Ce rmll mrKau se.zanemarjenec Mirocepxa t muljak M!?ArpraK.el'xr -itnpt mesllevau mravlt$ce rupecir-. drtenje. onedejati Mpua I mrhovina. MIra3qH. Mv pron mu (kratka oblika rjoveti. suh. +la r'r mradnja. temen (lTeme) dostopen.ry m zoprae'. izmi. upnxe ie gf irnpers stemniti MDaqen 2. Kanle.MpaDYAln|K 208 rupaBaq@a uFr!6o 26 ulcrxr I MpaBYryllK. . Mrrpa t svit. uoar<66ecie. osudek. oBrE tn smrKavec MpAEepf . n muzej +tr uysrrKaI muzika. nazadnjastvo.migniti. oDT. . nagota. mrziti.

-att adi ptcnikav. impf priblizati se. bister. itnpf po krivem obdolzitiobdoDevati ga6eaerKn. nate EaaKapl I.'prn ce MycKYl-MycKyaaT!?a nt.r m lam zastonJKar Wrtpapl in impl mutirati nasteti. prcdirl. nate.a pf poSkropiti (z vodo) da6AyAareAeH. nabrckirli pl.vrl I oglcclovali. rta6peg\. -v. nabava r|a6ar!?aq m nakupovalec. nr najvisji mu{x slirrrrrrrski duhovnik v poh rajini Mt4Ku / tivalski gobec. impl nabrekniti.n6pry je. nabrati (sade.VAyBairrp/ ()l) r(.ft praep ta (izraia kraj. kupec. lig naklatiti se rra6a6apn ce zabuhniti. nazu-ce: bati se."uur. y!. zadutiti l)()lf dinemalo boleti adv pogosto. II. v kratkem a 6pega. nagnesti. -qu-Mycra* m brki.. nagubati (obleko.) aa part fta. misiaevje. rubrhlrit i nnlr(' kati. tmpl naznacfi\ zaznzunovati. Ha6p.tt t'l nabrekniti.n 6po. od" jemalec MUilre adt Iafi zastonj r'qoretE.ri dar. impl Ha6pqKa. impl gl. pogostc''. nedaled rra6rter.'a6o^yBs malo zaboleti. -ce: oskrbeti si rra6aBKa I nakup. nahitro. godr' n i3vs: 2. inpl 'ratuplBa I.rKa. godrnjati.. vzidana. I musliman-muslimanka Mycraft..MYCa{AIta 210 Mltrreprda Ha6P'n(a oA MOAItri lraT. vzdevek za brkada Mycrar.izdelovaiec odej iz kozje volne MfraryJa I mutacija nryd)auJo. nastevati . ias. nabuhniti pl 1. Dlod): 2. prenikavost Ha6. pognati. otedi. prcglc(l(.. Fa6o6He.iiv Ha6nnvAarelnocr / opilzovtl.a pf. na6etudi -ce: pe. sffatt . lig nahomotati se z obleko.byAeruc. naletati se (v igri) -ce: }E. poskrbeti. telo). natikati mlrrruvaa 7 neiplja (drevo in sad) MlltrTepnja. da-tivne in genitivne odnose itd. impl zadreti se-zadirati sc (na koga) Ha6pKa pl 1. modno se zaviti v obleke ua6a6qe. IU.omara za posreunme spravrJzrnJe liUclr ce impf gl. {u . beti. l.a6^v3y ad! blizu. preskrbovalec ra6eAr.]lt(Ialru musaka iz melancane MycarrAlraf. rtaoodrryli rrJ.u" n1 1. Ha6. lI. fantovania Ha6^l|.iti se mladosti..r[r(!tsa pf . nabuhniti-nabrekati. Ha6a6H!ts^ pf. dotoditi.8 pt. natrpati.jYr. 36p.Mja-Mycra(A^J^ adi ifldecl brk^t Mvras m odeia iz kozie volne nri. smrMyqxu irrpl 1. veliko nabrati. nabiti. dce: natrpati se. 2. it ll sa6o^ . iabuhovati rratu6p'n pl napeti se. spoditi."rt!t*"^.raaruja zr. naznadevati. vzrok. nabuhovrii Ha6o6pE. muskulaturir MYC tdrdrlMyc uMdln(a m.r(r|. i. zagodrnjati. kvaliteto. dolodati rla6epe. -nJn rr oprrzovrr nJc IIa6.rexlta pl. Ha6o6pyDtn t4. pf.t. I rntsica. Ja.!xli. staviti (tipogr).. zbrati se (ljudje)Ha6euree oe pl nadivjati se Ha6er(apyBace pl nau. Ha6epVBa Inrrlr:rlr. itttttl nabrckniti. narodilo.a6pol. Diianec ruvqne p/ l. natikan #* i^rl nabadati. HH . primakniti se blizati se li'. linolei uyuren i r nabadanje. nadin.ftpa pl. oskr'radaav preskrbeti si. '. Ha6eAyBa pf. L ra(t PlU. Ila p it i s c MVrulMa rr povosteno Platno.

4y navzgor. 2.vry.t I I I I I I I I I T I I T t .rar. nauarp4n I nakaziti zoren (pouk) saraeaEocr I nazornost (pou.a impl vreti.ad.p adv zaman. noDcljati. navaliti.. t strroliti gl. HaDaMV na to stran. nad (prcstor.srdito -cel zbosti.di oditen. podplesti. ve liko izvledi II. lnpf utoliti-raliti rlarpearl*r adi lalji. 3. impl adv takoj HaEtrac ''Arpr{v'. naspnat adj daljSal z dolgim nosom taspra pf nameriti.are'd adj 1.ustaviti sePri komobiskovati koga. lig nanesti. txrt. vselej prodreti-vstopati. l|rBltcAlla p/.HaIIree oe I nageti s€.rpl poveaati. naga' iati logouJlvo. a IoDapa . '{a'ra3'r na leteti lmpt na{oprclu satarerrc adv ljubkovalno.e!K od! vedno.J'r pf deti seno v kuPe. nagniti HaBaanqa naval. 3. 2. t'arfiepa pf vriniti. za vekomaj. Kianec qonltetr spetl. naglasiti. od tedai rnBapu pf nakuhati traDeEtl zamet HAr€Aepf pripogniti. Dritis(oeenl).d^ sluge).ivi. 2.'. ueoditi.lra ce d naziveti se Drodirati adr vsekakor. frar!ar'g_. taspw. potrt. rrrrfrc p/ navreti. skloniti -ce:tudi: Hase: (ce) DeAHe [aler'ysa. neprijetno doziYetje ti v svoj prid.. pf. razvelrtr seHararl| qe Zl naljubkovati se. Ha HeKoAKY aaDstep aalv zveter HaBDatu vecKral !{aE..kaj nevSeenega.'EA impf l. napad t ddv l. menda. pregledati w. 3a HaB€K rgla''t&.plada napolniti rl. dotutvKreoer. naroAno adv baje.-AE a.spotoma se oglasitise uxtuvltl. resnii' no. HAseAHlraiftd pripogibati. tmpl privajati navaditi-navajati. pripraviti. BarpartaaYla pf. razvejevati se nauZiti se liubezni E6tp6a pf oprtati.pf podsiti. zaliti (rastline). vstopiti. mlahav t''. spu'daa'.asa{Y'€' pf. tparrfBa pf. ureravno Dravi aas jati.o adv obnoseno. Da. imPl H Ds. Aojpnsel sr s ro!J|. 2. impt I.a. nili. zastonj.na"govarJau. ratr' KaBIraf. a. napadalen.tfipl . pot aaarac _pf tary prlspeti. 1. v tej smeri nasala f 1 naval.Avr& obiskati koga. impf . HaBnIrn pt napolnru. izvzpenlaloc se polniti. . namD taal m. dozoretr: (za zaHarpaAa t l. sklanjati. podartati HqIp$eHocI t pokvetenost. Jp napad no. a toAUB pL impt . naKazenosr Har eAeE. poiasen. duvaj r'. . HaEErse... zotra) rlir. ustavliati se Dri kom nairliar adv na videz pl EaEse naviti (uro). Pto.navejati. paziti. pl stopiti na kaj.2.strmo pobodje.f xaDtlx. zbirati se. zvijati. HaE[Aerl.pf . ustreli. paznik. vzkipeti./'natoliti l. Davkreber. -ce: veliko izvledi rarara adv sem.cac stiti se rraBncoKo dd9 zvilka HaDucrrrra 4dl zares. Ziti koga z nalogo nasaditi (grablje) EarpAeu adj pokveden. AeEor vezati-navezovati ce naro^eull oan se Je popoparjen. pl 1.artsrn pf DasrDetiti. semkaj. brez koristi kot pravijo naD. imPf za vedno. zasarcpuEreEaroprwa n.HaroaeMlsapt. nabosti na vile lla!. u&ter. dopolniti.ponagajati [sapeMe4dr pravoaasno. HaDp3e.. v naglici rraDpar tn krat. .. rrabpeK|rallo ddt uiroropn pl nagovoriti. pripoclniti se.HarpaMaau. za\Piti na koga. zgrinjati_se. 2. . prrrecr (solze) pf obesiti se. Sem. povesiti (oai). zavtctl r|orpcA! / talitev ||!!pcAtr. [ocBprur -cet mina. -rqr-HaDuKa navadi HaBrIrrar adi navajen naal| a p' zakrilati. kvrsku obrniti naropcrt -pBa adj navzgornji. Orazrn. kjer veter dela zametei 2.rTGraDpAdUrIa Cdt na ljeno. ne novo (kupiti) hitro roko. 'naas. nagnJen HaBaa€Hocr nagnjenost f |IaBarH . 2.Ae roKMv HaBpee urediti. prihajati . poveievati. |taIope. globHSDepno verjetnosti lle t'aagt'.Haroaelrrr.aur 2t3 fl 8 A'' E.2. aCel l?zlVAll. stor. namlatiti. kier dlovek lahko dc 3.fr nagraJatr rurgmon.vtarpn adt navznoter. nqgl_ usnost .rm adj okoren.A proep 1. osorno. ''. nakaZe\ uarrtaca pl urediti. po vsej Hi. prostor. omagati (Pri hitenju) r|aa aKa t prevleka (pemice. -c'e: sklanjati se IIaBeed. skloniti. priliznjeno nareolu veJe.{qrr tt Kup sena taw. ^agr. natrcati. ogretr se ka) narpEe pf mgristi HarleA!tsa irnpf tadzoro\ati. natre siti s prihom (oii) HAr !t adt naglusen E ralrocr l.et'..a ljubko. lig zadolrravtaau. navijati za mostvo v Sportu pf. sagrqurF. povabiti goste. prmesu HaaeEnrnez 1.nasaAlr 2r2 tlatpaflr r.Al.. navipl pokazati Pra10 (mehanizem).v'. govoriiati 'f]aapatn {araeAlra{ n nadzornik. lraDro(rrltsap[. napeljati. deiansko Haajaca-ce pI faffi opeaati. ustrezati HaDpeMefioca pravodasnost t Haap3Fa pL tmpf na.

togotljivost llaAyrt'r. . razzalotdenost Hat(a. na tlch. sKupaJ Haer(aDrr pl najeziti se. nenadoma uae+to . naza. na dva dela HaAEeAece pf nagniti se nad kaj tmpl rraABtre. letosnjo Jesen eH adj talosten. zmagovatl xalu.uopcxr (visina) Ha Moi( I premoa sa. hkrati. oznaditi. preKasarl fia4'lorKe. naApeflr ce. zmaqovatl adj nadmorski na. osoren. skrivaj ne impf pokukati. zanesljiv. Preslasitipre' ka) E'asrvd r.txuBr|Da g. m adt prrslojen -t rra^Acrorocr f pristojnost ntrllllLcr adj napubnjen. narastr (o reK. Da tla 'IaseMtn Ha:MS nr nzrziv. HaABxrUpa pf . prelisiditi na. !ce: nazobati se pf.pl izzvati. kupnik.ailv obenem. prevpiti HaAAUnr[. norce briti uaapacue pf prgrasti (udite lja). osabnost. up. navzdoljni.p. HaAoKpaJ adt nazadnje. v premodi naAMvApn pl premodiiti.qap(a I dninarica HaArfi. impl lam narogati se. 3. nadomestek pl malo vzdigniti. oblast rruArituece pl nadihati se ||lrAAc)KcI|. vz€ti se uMa BAacT HaA I1erO rma oblast nad niim: 4.DryiHaeMoAalclr ft naiemodaialec naepreripa ce pl nauiiti se tantovanja Ha€ceEddr jeseni. f navzdolje. nalnne opo.ge pl lam naspati se. [aAlran!tsa ce pl. talenuran uaaBe adrt na dvoje.ial i rra:raAHocr nazrdn.Baq koncu paznik. zunaJ HaAEOpeH_. sprejeti v sluZbo pf B. superl Hajnaja1 najbolj zaoaj.rn (ce) pl razialostitl. zmagati-premaeovatr. 2.talrcKr adi dninarski traAErs€H.zaautiti \ai\6prr. poravnati. zvest [aAoMecroK. upanje na HaAciKeH. rEnJosr rlaAr^aca. dnina HaArnrsap fl dninar HaArtr. napad qaeM m najem. furrr/ zaostatizaosla. inpl k fam nagovoriti. moi. togotljiv rraAyeBocr I olabnost. podraZliti. I prcScrnost IIAAMIiNC. o5abcn. preseren rraAMcrrocr napuh. strmiHaaer( I nada. na nactzormK. HAAMIIIIIIBA fi. nalemmsKl EaeMeaaeMa pl.rmAono^rDr p/ dopolniti. nalezause rraAlrm-HaA!ruxa pf za\ohati. IMPI pristoritl.H hf6pyra pf.-pna{aaDopellgtrf snt adt vnanJt. oto'''atli. -qra 4di Pladilen priti (o. spodbosti demu-spodbadati HaA{p$r. rraATpqAecer . (se). navzdolica. navzad. dalostiti (se) rt s A adv Lazai: zadai: kor11p. lm pl premagati.j) ||rrobe. -Arraddi nazadnju$kl..prekositiprehite vat|. -fura adi moinej Si. . imenovati. prerraAqroKMrr y'l nadomestiti. zltI ostalost eM adv v Posoiilo 'dias Ha3AparBrrqa ludi rr^p trtrrtu I zdmvica uasAlraBo adv trdno aah. ved ljuna4oJ4e I delr). prekaniti. -MIIa adj zakupen. ruJ HaADopeursocT f vnanjost. zmagau. nazrediti. visje-prese -ztasti gau po vrsmr rraAB{rp 44? ven. superl: jYHaK IIaA il+raru iunak vseh iunakov.r/. 'dasw videti jasno nasr4rarae z kukanje .ha:ati b ved liudeh). rakovo pot tra3aAeH. naJemet Haer4oAaBeq. H AywlBa pl. desno stilo. . zaostal Ha3aAfle. duvai . Dace srsiti se naesAa f vdor. inpl n jetinajenatl HaeMeH..ia pt pre-kridati. vzgojiti. invazija.I|AAABA l|aAomKMt! daAlra3rrn 2 t5 uasupa$a I T t I I I I prLhitetL. -qI| ftl nadomernAecrro 4d. ca.en HaiiKaaeHocr I oZaloidenost. saAraacvBa pf. to jesen.a z. KaAoJAvsa ifipl pr.as'o6]a nazobati. -ce: domcstiti moii si. napuhniti se. Dajemnlna Ha€Marea-HaeMatrelKa f za.anrM nad trideset let.AHa adi nauzdolew ua-4. nijvedjilunak. 3. lig zavohati.arfi mah. zu. ime rraifr^"tr pt 1. tmpf r(> das. pa6orari saA peqsm6r delo pri slovarju naaapa impl dodajati HaaaleKv 4dr na daled naAapeu-adj nadarjen. ponagajati r HaAyepl napihniti B'a{\eH adj oiaben. vca koli 2. impf nasotz. naJemDca rraeMarecKn adi zakupniski. izenaditi HaAlra3rfl pl nadraziti. osornost. naval. narasi?ti ( reql-"9]3:9l"ti. impf pognolrtr-gnojrlr aih. naenkrat.mera). vrh' 'raAo]leH.nofia3^A liolj zadaj. zakup. rrasaAnY[n . crsto zaqaJ Ra3aAra3lM-Ha3aAeqa adv riI tensko. najemnik-zakupni. n.qrqqa I dnevni zasluiek.-rcHa adj ki vliva HaAo^y 4dv navzdol zaupanje.qnaotus. ttt HaAr eA\.impf prerasti.rpa46af nadstavba. Ea auorKuBa pl. izstopen nia stavba rraiera cenaAee ce imqf uPati Eaaoauu[rTeHaAolHnra n.ir$lv(). lig presedikaj rraAlraqr!'Da iftpt preralfatii prekalati lrg presegati. tasotysa posuti-posipati Ha3oplnr td. razdraiiti rraAlranace. na 'H'ae4n. zunanll.

vedinomasd rabi ob kratki obliki). preskrse. naroditi.nat6diti '' Ha/reroadt levo sa ef. . stalisee Haaoxrre etr. HajMHory e adu najpozneje.(. vzeti v usta pl najesti se. nr. (s)krajlati SAMAiM^ Dt. pritisiiii. lta ee impt. .1am pr'ftiSzlti's6 plaep poleg. neogibnost. .naloiiti. izvabiti-zvabiiati. nauaavaa rt irrrf KA)KAI A IIOCAC IAM (z)haniSati. nam (dolqa oblika za indirektni obielt od Hue rni.Do na_ ktjudju najti.lua cdi neosi_ ben. nuj6n uanorKEtre/r. obr€6i. -stitfi nalog. gl. npno HAM HII IIa oxxnx. impl nasrsiti se. Ea\ow ol.. imDl naEajlfaxpal adv rLa?adnie.. nagniti ienaivc{ii iunak' nagroause 'p/ naJoapn l. imol HatdA]t'fi.. popihati j<i. roou praep k.e pgti. menll se nau3Mcutrr€H. r-ir(e ce.. ogrditi.rnat. gladko se potesati sa trauz pt izsmrkati. najesti-se -ce: EaroA. odrniti tIaxoIgp.rJe. naiiiCiti se.raa4e aall dal je nam. narreti se -cer Harr6aT-Ea^6ar[t.rrarapKa t|aaaeE. srdito Ha yrE ce pl razjeziti se t. dobiti. preskr. preprost. n"'livati. naiti.. giz-Ha oavo se oDlecr HaMartr. opreti se rr.rarpq adv \ivzkr. za EaJEoEeke ade gl. skupDo I|axvco odr na kratko Haryqyaa tml ral o Sepati Ha^at(ru cre. /rs imeti teZave. nalizati se: 2. fig Dobrisati jo. v stvarnosu N\t pan naj (za superlativ): ttajWaD najlepsi.nas{ubstr rsxyA|| pl pograjati Haftytr ade skupaj. prelrlreu -ce: nauaw<a I namazati. euy!3. Da nao Kom 'faKpal . kontno adt najPrei. napraviti ovitek. mKMrrtrreEadi namrsden.Lie: namazati se z vsemi marami. I I I t I I t I I I I I I I najprej je povedal nam. naliri. itlDt EAXoAorqrpf fom o\aditi.rtrl''E'e odv v resnici. Io.8KaAlrn.lox(Ir |rBo n prileiniStvo ra yAHnqaB prismojen adi xa yAnnsaaocr I prismojenost Ha yAlBa ce pl nanoreti se rra fmr tf nalupiti Ea lTeno adr jezno.Ea lokniti. na_ Jezen uaKogrpeueEocr f nasrgenost. pomeriti Ha/uEroer t razpolozlj ivost zvabiti. vati.l podkev. naravnati. r'siliti svG -ce: Jo voljo. '(Al saKatrece Pf nakopati se rftlpl nasloruti se.net''It\a se.imt w rurKuucJu pn natetelr.iz'vabliati va& 'J'. precvsem. Bar ara t/ naleteti.l. blizu. biti obreme njen Earrsr ftt nalet. pf. 'rlts adj iane nlcen lnroMe'll|qaocr I izmenidnost l| r.na oxI|IrIIa ttt. f. ko- *jff"*o koncu.^o[a ce pf lam nafueti pl t. gnstr-nagnzovati Fanpra i lam nasititi kosa: [ar aAe I'' nametati.. napiti se .rsvct ddr drh na Damet . 2.t|ta t nakovalo Bltolor1u adv najved.r\pwr.pl.otrodji stosrden.napla\aU. sestati se./rorrocr t naklonienost. naptavljati.testr se ''. na'. postati ied..simpatija AeHoTHajaApe dan je zrasel uaft. 2. podkvica na cev{u E t^ot. dovoij 'se klat|a$9rgreB adj po krivem ooooEen t|arlro|I ft lagib.a_ nasttntatr se 'ra'r^. -Tx m Dodkovski kovad r|a eBa. spopasu se Eaaelo ad? poleti Ha r p4rl kajne Harr.rur. nasproti naKFErmce.r(vDa rt. pro.rne ce impl l. HaRpettrDa n ce uf. naizbrati. naleteti. naceiati Se. uu impt skloniti se.\w pf nameriti.. nuinost " -4r.Im adl kond€n. najbolj @'iore. na koDcu naJnprm. naJezenost HaI(oCTIIeTE Ce.j nai\en.'raca! itLpf !. 4. proti. napu|ltr. -. irarasti. -!rEa adi razpololI rI na. zadaj. pL imol zavaliti 'ia. zalet. podobno obuvalo Ha aIqDJa.ax pron oama.rlaa .3aA! adv nazaj.iror-pf 1.i pt obloliti. Eal<tAlryra pl. napolev l|alqcrperlet| adj nasrsen. nara. 2. tzlniZiii ti& no). I'Flvra{v&a gf. -EEala. 4. na. totiri.p/ napukati. coklar Ha^a. Har.d.nr| n izdelovalec cokel.y ce Zl nalopiriti se ruuezltl se naroco ady po5evno. naklo! rraxlouer-adj naklonje& nagnlen K cemu taK. naskoCiti. poIem pa vam ||?!rar{g'r c9 pt gladko se pG c.9f 1. impl rarocratr-l(odrati ltaxax(e.lryc zacnje. spitati se (o sunJr.zadnJr. HaRocaDcruv- vau I prilernik-prilernica Ha. sKraJen kaz. nazaonJe.na. mraaiti se EaipaeE. noxy6. prdsoditi.Eocr neodloflii_ I vost. !. Dltl l|al|aq&a mtrAc.. imol namu. izgarr 44tog. Dreved -ce: piri.l nagnjenje. naskok rtan€t ftt fam prekletstvo sa 6a pf.rmJnpro nai-ad! prej. impf pl ol(rnruoKmrevatr t.Ha aKTvra ce tfimpl nasloniti se-iraslan iiii ' se ua komolce pl xaaarq rz coklam '''aaa'd. p< klen (grozdie). osli.rOEVDa CCtf. zl ash EajcerHe adr. uarqrren. naroe o w^o'.. s're ra ce l.iti.alK?. nadenabasatise. na Koncu f. neodlolljiv. natrgati.novati. . zamrgoden tedi se tlarola. HajjyDaK r||xp'|rl . vsiliti.najpozneje. Da kovati-vedkrat ilkovaii.'iaiZinati 3zalivati.roueroca I nagnjenost tllll( (rlIl C€. .esau. Eas. rra'(P|tUE6.

opiu. oSabno se nanatrpeti se. inpt D:astiska. poravnati. namnoiiti se riaMoMFa -ce: I nauziti se lece Dote dekliskih let giawpasz pf trans zaso\raZiti pf zamastiti.. . !ce: naprU se qarrKa pf poriniti. vtakniti Haorrre. HaMfic1ryBapL tmpl 1. veliko pretrpeti pihniti-napenjati se. Irg snovall HaMecro 4dr namesto naMer fl 1. po nekod saMecrteso adv narejeno. muli. piisiljenost rraMecTl|. zadovoljevati. . impl oboroziti (se). uma- . rmpl osaoen postatr-detatt se pomembnega HaIIrrBI<a f pijada. hostija (v pravoslavnl cerKvl) (ce). H. -psa adi rrameren. nanretuyra 1. siti-ustavljati se . pf napoditi. navaliti.najdendek. nahraniti-poravnavati. tu pa tam tegovati. pritisk rraoA najdeldek H*. c-e pl. poKauatr Komu dG mov.traMexiqe 2r8 sao6aarltl ce 2. nasDrg haiati se. priSlec. vsi Ogmltr Se. nahajanje HaoKoay4d? naokoli HaonaKvadr narobe: zadai.. /ig nrhprerzeti (o spancu) budrati se Ha''^ek'i adr na ht.lig napadno Haopa l.lll so &a'la3ap''. prisuJeno saMecreHocr I narejelost. namrgodenost uaMycli ce ?l namrsditi se. natrcati. nasaratz adtt vaasih. urediti. ar. grdo. ploditi. zapasti (sneg). napuh salepAaunr pl fcnr.najti saoiar6e r'. nadloga. vriniti. sDomniti se uawonru p' razm_noriti.nauziti se uaola pl nahajati. nagnati. 2. t|rl s nai^ impl napad. nategniti-napenjati. kaj hudega. 'rarla4l{ nanaaran ad.l obiokan spoditi Han^acKa pl namclatl. ogla. imPl namenltr.rh nakljudje HaMepAa pf f@m pretepsti..'rrlfiI8a n.namera. mamica pf. (se oborozevati ) uaocrpu pl naLnisiti . urejati. izpladati se. napojiti. ocuocltr-nameD Iau. nllgrHanaAHe . /r -poYrlnik. i.HaMeUryla Ce pJ.19 HaoAn? najdenec. nanos. zamisliti: 2. b la t o rrao6^oq[ ce pl naobladiti se uanepra pf Iam \agnesti.fMsc rr. na. sa|rHe. HaoFrIlEa n d. unpl spotoma se ustaviti. napoJ Har e pl napiti. namrgooru se f bat PoPIgva meta '''a'{a ct{ adr nazaj. tawtnyoa nanizati-nlzati HaHUS nlz m Hasoc nI naplavina.EaMeKlr!tsa pf.gost. flanutrm pf. umazati ffii\it z mastio nana(op rn lam hudobtei. . napitek. HaMeillraa d.em od. namrgooen HaM!?Tn ce pl namrgoditi se Eqr. odlodati IlaMePa f narmen. opiti sc nanapa I grenka izLuinja lJaJatar adi napet. HaMtrpt! tlaj/Jlpwa pL tmpI pripraviti. sauacry(. ustrojiti koZo komu HaMelteH. pretepsti Ranepq{ ce. nategoHanaryla se . imlf wanlaxe. vzvratno tilaril IlaIIe f mama. urediti. vmcsavati se |raMrrrrre. 2. premisljeno HaMecFlK. zamet.sa'JaSapyr pf . HaM|lra. sitnet uanHarocr t napetost uanacr f skuinjava. izpl namignitl-rramigovan HaMrfHYBar6e'1 namigovanjq H tl|l'Ie. ki pride po nakljualu *ill. irn l. ogrnrtr. -uI| tt? lamestnlK HaMecgurlaB adl ki se najde tu Da tam HaMeira ddr tu pa tam. Haflepqltsa. po strani (poeledati) narulprer adl namrlden.ati hrbct Hatraias n napadalec rran^rlBace pl nnplov. Haltrfira pl otipati qarurp nr naval. napisati.qu z vsiljivec.ryr rn skulnjavec.rrf pasti. .aAe'4 -N'a napadalen samrc rz ilanek (v lasniku) -adi rranaA n napad pf 1. hi> t€. HaMqrE!ts pl. nalkoditi lidinka HatraKyra pl podtakniti. ropk)(l. HauoraEI| HaMeriHe. natladiti. naKrepen HaMeprrirK.t namleti HaMe a7 namen naMernt. p||narQprtr-na{upovatr Skropiti HarraftocrE I prizadeti komu da&\yDKa I zapljunck. nadelati se.ri?reribcr I namrleenost. -ce: nategniti se. izvid (zdravni(ki) HaoAtIcc nahoditi se.odpraviti KOga. napeti se. (ce) Haopyr(yHaopyr<a B pf.htu. napuhadj nJen sarepqeAocr I oiabnost. vsiljeati vati se Hanusmrx.rrpl vmelati se. irnpl IIan ncKa pf obrizgotl. malopridner.. maditi. potuhnjenec naM(ope'rKn adr potulDjeno. llenec rraMcartxqa ysiljivka f rraMC[rOCO. naHan^ycKa ce pf fam nakrcstprtiti ti se. DOKflII Se. napasti.poKnu{grlnjatu 'Ce: vsiliti s-eogrinj se.nakana. HauarE oe pl namuditi se. lig zasne vati-postavljati. -tIJ{ m arh . nesreda : peti. fig napokati se xauepuar-ce: osaben. f€ . scA 'dne. lig olaben nadlernez. rmpl zmehdati-mehdati. zmc-ce: hdati se-mehdati se HaMele .. vplestl se. . nategnjen. na hr:btu. davek pelerina r€Meraao. HaMesr!ts^ pL lmpl postaviti.f napotoyati se vati se. HAMetKa t ocesna mrena nanrelrm adj vsiljiv naMerrEocr I vsiljivost na-uerne. osabno se postav- rlau uartorary trl onesnaliti.epxio adrt namenoma.

naJezru nc(lno tanopevrn-rmnopxr adv po.nadelati se.zavohati-slutiti r|acerytarEe a slutenje. naselbina nacelen adi naselien llace ettrle fl prebiyalstvo |laseaertl|x. nap€nJatr se nost. MaKeAoHeuno HapoAltocr Makedonec po narodnosti rrapoAprri adj ljudski [aporreH. I dediC.CA€A! pt podedovati. g m izrastek. ukazovati. ukazati: 2. ama ddi nameren. . rrarqfe pI ozmerjati. prcJ v.r lec.ry m breme. qr fi naselienec Hace Vaa*e n naseljevdnje Eac-errf. zanemarJanle f. valiti. izrn pa6ora!-dobro sprivit raslek ti{menjati.streai z_zajtrEarrycro 4lt gl. graszws'0 adv rxfavnost. siloma '. Iotiti se llapa6ila irnpl obrobljati cesaz veselrem rrapa6lra*e n obrobljanje Eatrp€ra dcer uapaB nt Cud. ki se nosi Da rall[ aonpeAEepl oditi naprej. navzpon. 2. zasi. r. priprava.rre Hac poklical nas je vse HalaMaIrHpl speljati koga na led. prevamtr. llasIl srecen. |IrftopKa I brazgotina.A!& zdi deden H. spominjati. p0 vsem runoay 4d? na pol HarycroK. objekt od-me. spomniti omeniti.prekrliti poAHooc o6oMTe HoTo aBII- na'pra ce pf Iam naEar"lli se rlac pron nas (dolsa oblita za-dir.acfi^a. po srranl !|alry[|{aryrlrn| fr uzbrsteti. naobddovati se rrlpyurx pl zmotiti. Ka ur{Ka ovinkov \apfia pt obrobiti (obleko) f. trg rcdaj (dw) ulipeu EA!6wr pf l.ce: nare nazmerjatis€. -ce: Ha[(xoKt| 4dv na slepo sreao opuscanJe. temperameDt rlapaRBrqat rokavica f.aqrentaTocTI napetost qde naprcj. Baqraflr ce pf navaditi se. vzdigniti se BapoAroocao6oAraeteE.xaryue pl napokniti. r84t€AlIocr f naprednost titi. nafava. praska pognati popke |mlopyqa pl po. adi Dapredeni ''. usDesen: Baullt€rKHa napaerlor. raba vedinomas kratko obliko nd). sDomir minjati na kaj r|lnolr rr napor. usotenka lrqpnar|mi. raniti BarpeApKr? napr€dek Eattpex adr prej Brpacae pt narasti. Dripravljati. udoben HaprE e{apfyle n orientalska prpa uapes .trIra3Ho4dr zaman sapaoorn ce pl nadelati se. lig delati-ce: prese HAt|OrrCK|T napetosten 4di vec pametnega HanopcAHo 4dv vitric. 'Ce: nasesti. 'Iape4n urediti.etii EanIreAeE. pf . . nm. nahraniti.tu d l tr I Hrpyqre^-HapluyBa. veleti. omenru. gt. zrasti. qetava: J.oDjokovatl wapeaym. dedinja. natroh. ned rmq(opo adr kDalu [acreAetr. impf zasrutrtr. Dakmiti: 2. nasititl koga.xra cdj prejsnji. povprer. urezati se sacauo adrt na samem Hacarltn| 1zl namiliti sacDerRaqe pf fam \akresati se. -c€: rzporruu. vdeleR zanemarJ€nost nanparn I larediti. nasi.atne ob-opraviti reoe. oosecr. namvna lauit -iml-napenjati._ tracerytsapf . slediti za Kom HacaeAlenacaeAcrro n dediSdina.4rra. 3. iz. molu@ m krsi- HapaqeH.asa I 1. .opiti se sace 6a I naielie.rFHacaeama m. nameidati . . spmviti v red. naslednikdedidna.napsovatise diti se (bol&ga) n p h bot _granatovec. utruditi se z delom vreai se na kaj. i xerle narodnoosvobodilno gibanje napoArrocr I l.xauFtrreHosr t zapuaaenost. dedovanje racaeAlqrq .lzman Sobiti se. . sojenice. u_reiati. skaliri (tiSlno).a. posiliti IlaclmeHocr I nasidenost.opc ti{meniati. ifipf FErroL@. zaltrl(ovati PraryqTaEp n zapusaanje. velevati. -tE n nagobdnik Hapr|na. zgraditi.aTe. prcmiSljen rrapyqs pl dati komu kosilo. v sldbo. Cenost Ha. napetost. potegniti koga.t|8trO ItO napacfi't rBpacyra Ilac GAI{llt ra!. trhI lost dacekaAe 4dv Dovsod I t I I t I I I I I I I I tracKanece zl nagniti. nak6siti -ce: se. Eacn 6a I nasilje |raq|lrx I prisiliti. drug za onrglm trapeAes. n usojenec Halrewqa I rojenice.razjeziti. napr€dovati. poiiti ccz. ljudskost.rf skoditi na noge.qdj pripraven. na.apa'e lig dcet lotiti se Cesa -Ag'a dobro razvit.Ana adi narodnoosvobodilen Ha.adv po vrsti.qf. odEapaunEx. spredaj. vzpc tlarr-y-Ka . nagnjapl yllr. r|apeqHma. .sKana||ocr nagnitost. narodnost. slutnJa ad! s silo. na. 2. zdrav (otrok) I|apale€ f !'16. t|aparasqap rn rokavidar ''. nageonll HalreAetrocr urejenost f pf 1. na rarDe vnapreJ. 2. pocez nal4xrcro adr kratko in malo r|anpoflB 4d9 nasprotno ade po prstih (hq ''a\pg. doEarpexeH.aape pf oprtati. bfez namo JabolKo. povpr€ano. . tlallpa3llo xom. daljiti se. {r rft naprstnik raanprrlrpt nalobiti. ni Br{KHa cr. ^rcn[r\M opornnrspomnru" Ilatrpertr|o 4d.o rc ad! popolnorna. impl l. prlmeren.-Ana adj prihodnji. naslednica .

z visjo strokovno izobrazbo I|acraaHr|. neogiben xarancev adi radalosden. -ryr nx uditeli. posku!ati Hacrotirane fl prizadevanj e Iracmjqr|E ddj vztrajen.Ge yf pf impers spomnln se cesa. rt usmentr. ' naonNlu narnaatll.. prihajajod uacraca.a. dvigniti se. uacMeBHyBa ce 4l. naliti. !''affrBYga pf. HacraBHuqa-HacraBHr{qKta ucrt teljica. vzporeden naqrcpe. dogoditi se Hacragor< /4 nastanek Hacaart. pladati z glovo. ittlpf . tekma.pripravltl.i m pl prehitevan. v tei smeri. in pl nasmehniti se"smeh' llau se a cniee pf koga v smeh. vsiliti Harpar lrD adi vsiljiv uarpauannocr f vsiljivost rz. omenlfl. 3. \ zameno HartrIrercqe I gl. Eanos ratraw Ftl naplaviti. 'c€: nagniti se HacryBlr. preKasatl: tekmc -ce: vati HarrtrpereK tu-ad\. postati tezji. I vsiljivcc-vsitjivkn llarpar'I pJ stcptati. 2. nadaljevanje [acraB[HK.. pnponrnrtr. potepati EaTaM!'-araraMo adr tam. smehljaj. naravnavau uac[oMeue It omeniti. napotek nacone ady v sanjah . preseei nanrpe8. opremiti.rn nastop.apyna . 2. -pra adj navzgornJr nayAolen.qJDcr f vzporedrost sactrIxrrsBa ad! iez ceslo.Dq[ m posmenljivec.Z[tct. preKoslu. teK za l(at nacrpoen adl razpolozen sacrpoeq[e. gl.rtf-naraaKa t2r. rrarrpeBapa uarrr[rapoAeH. hrabriti racrana f lolski pouk rracraDKaI l. (ht! i-D nlrr. irrrp/ vreai dalje.gnit t it oll..acrpare malo ukriviti. upravitelj HacrohTa impl pizade\ati si. !ise. satan rarepa . napad (bo tezt\\ ) Hacratres. natoiiti.ur n hudid. naslcdstvo prislulkc itnpl Hac^iu!tsa vati HacMeas4di nasmejan HacMeB r. Jal scm ga raarp9lla pJ fattt lig tttrl>lcltcrau se Ha-4aprr.ra pl. sufiks. l. uan4arwa of. tekmovanie.IaKa naraara ce -p1 dovolj se klatiti. smehljaj rracMeBHe ce. odrasti. nastopiti. aacracysa pf. nasmehniti se. nagniti se pod teio. vnaprej Hareruaro adu prisiljeno Harenrarocr I prisiljenost HarexHe pl otetiti. nujen.. lig prek(} sl u-preKasal l trariapB ce pridobiti. t napravrna. -tltt-l|aT-pafllxuu HacleAriocr f dednost. porogljivec Haco6epe pl zbrati. 'ce: nasmihati se HacMeBKa f nasmelek. it tpt HacMeH€. . zaDoslenost -pl Hamsaplr nalotiti. trden facrojq[Docr I rztrajnost racrpa4a pl biti oskodovan..|(lr adi uiiteljski Hacrau rr dogodek wactaae pf 1. ihtpl prehladiti seprehl4ievati se rlacn I| c€ pl nastati se. dozoreti. priti. lig speljati koga na led rlaroK!&r pl uediti.SIACOWT. dalje. pe cutJe Haclrtreu. prevesiti se. ||acpqltsa pt. -rrna adj navzdolnji.N$ ad.. postati. dozorevati. Dorosliiv gacMeur. nasmc5ek n cl. prignati narere I otedi Har aK. cflG peA [actrolreAes. 5. ohrabriti-spodbuiati. oskrbnik.navzdol qa$aa I znanost. lig poDoraevati se. na stran./urBeq. veda Halnr adr na pamet . nanesti HalroDapeHoqr t obremenjenost. -r'J'ta ad...ie'ia impf v smeh pripravljati koga. odrastidohitevati. plitl v ncsredo. navzgor.. DOrOg HacMeur rlB 44. impl i[trcti. uarrfp. dolgo stati HacroJHI|K.Harypa pf. odraSdati nacrau z prehlad s crt''de.zdolen uayAoay adr. domlstiti se lrareMrurr. . ''. spomniti. naprtiti si. zasluriti sl z oelom Hatrope ddr gor. opompripominjati. oDominiati naciremcri I posmeh. nabrati I|acol(a t smer. naravnatr-usmer_ Jatl.. uialoSden riam)rIr d razialostiti adv gl. 4. posmehurv. nitiomenjati. grLm ko\anica. '''acTpa'''a oo stranl pf nagniti v stran. impl dohiteti.rAa adi nastopajod. imof preplacati-preplaievdti qarnlreBap m tekma. HaTpHaapJ. poravnau narrlpnl. na rr[cD6a cc .ce pl dobiti voljo.1. predmetna uditeljica. . zrncdkrti Harpue. opomniti a ctropeA plLep po. -urHa adi vsakdanii (krxl).t 4orgnll scm mu n()s. Yy lo Ililtnlllr lloc{.Hac eal|ogt 222 IxrcrpaAa sacapa$a u3 aarorn 1. 2.qrr r?r Predstojnik. uditelj z visjo strokovno izobrazbo. 'ce: nasmeJall se. .(.2. smernrca. nadr. inpl yr llll-potvatl HatpanHfl K. predmetni uditelj.i nadnalaven rcTparu pl naleteti. nau|lrllt l -ce: sc adv stran. uaraMv ''. COqyr'A pt. naptav. .f prisiliti. natrpeti se. 'ce: postati ooore volte Hacrpoj6a f razpoloietje. zasmeh. lrg trdo priviti KOga Hargr. nastati. KVISKU EalTopeu.)l nasrkati se uacDq|. ttfl pl spt'clbuditi. -ttla k razpolv zel]e uacrpon pf__spraviti koga v Oobro volJo. polaliti se EacMeultsa pt. tekmovanJe HarDpcBapH pl prehiteti. na\.

ttg Pre. im?f HarnerFe. DoCrniti{rno maprisepniti-prisepetavati oszati: obre-kovati. HeDenrr adi nespreten. Haurrlla pl. natrcati ca. raztresenost. never:l lkropiti. (za)Selesteti ueirep6a-reoepae l. pl nautiti. _-tlH tn znanstYenik narera "pl dotikati.ne6. rla.flf ce. -r|Ha \di netJgleden.un nasrkati nirypn I s sajami umazati. Ha[rleAlra zt.nemarHat|IfeAI|. pooarvatl rlalIrosa rr3fpa pt in impf nanahera-na rera adv v tali. HEBuAe HeBecranevestica Hea njo (dolga oblika za dir.deBeErrma t neizvedenost v6k). ueoapen aamtp6ei EeBapoca[44. naras"siN. nadrtati.di \la'ci'G. gsnutek.rsopes.arlnne[. -rna adi ne.jeziti se ne\etHeBeltojat€n. Projekt narmlors I ob3iv pt narisati. sesau se nasaliti se l'. rce: navditi. natladiti. -x.raroupfuJareu. odlorDiti f. omenjati naimurnr.a&a*^ ce ?f . izvedeti. !ce: naZreti se ul namrsditi. kaniti.rcoMerp4a serrqFcKa qdi naS. okrnjen.t@ namyrw. a.n. -:MoT tn nacrzem nau6apa pt 6tipati. Harrecroadr pogosto pt f. '*jo!'/Na f. -pEa adi Skodljiv. iflPf lllv.a'4E!. zakaditi. ab gton nas. neapuo adj latn slabo. ne ravnal danes.. priiakalnYqr|o Qdr znanstveno ti. Po uesep6a-sesepae n dvom. -HeaP. EaqprEa. nost neirstretljivdst.presen ani krn. nepripraven adi Heaoln. ski.Earllc@yEa Zt. rojak-rojakinja xa4lrreE. Iotiti se desalIalera. disharmoniia KO nedraroua4erien. tipaje nai Hagtda. naiu (kratka nevem oblika za dir. neizobiekt od raa oaa) najdljiv. -cq narnertepupl sLadkati mesiti se-smeSitise na4pa m nadrt.f od daled slilati zakaditi se v koga. buriast |tlyqnnK.ag. EAUtnHCKnAlr nas. -^aa a.ana-cc: EaEertra c4 I poSaliti se. ucenareio z nadelo.He6eca nebo taytup allv v tirino. najeziti seneverluK srsiti se. naSkoditi-!kodovati tt rezstevuen pl uSdipniti uamrmre adj nekuhan.HAIIM n4 f. nepooerjen(r(u_ po5kodovan. HsilIlra pl. -DHa fam slab (elo. preHe6ape adv kakor da Drostost.g skicirati.|rtri6a Ul tarr Dabiti. pf nadeti. bblan.neltet. vororPrylo Pf.sa adi .nekazen: neviden HO CTOpr AeH@Ka slaDo sl \e'. .l{ tral&3aM. . lotevaii se Cesa saop^n pf navreai. Drostodusnost He6ecKrrne6ece[. neresDlcen EaE|fpKse. imt nasrsiti se.tftas adi nepovabljen. Pobnznesep6a{eDepue-f.princip nost EAqertr I prvi pridelek. odlomiti staviti. nalen prsatro -nadeakati. uclll: navaqln omahliiv. lat besen. inpt na. nametati. a dvom.impf Drireia sklcniti stavo. nemaren.. pG diti se zorno orisluiniti Haoyr.nebeski Hert(tcEocr f Deokusnost.. pomanjkljiv runla. obiekt od EenecKa.lly|8 Pl. privaraevativarHe6Dexffosr nemarnost t devati uarier4 uagtrteryrA Pl. neugoden tesde HqperrcH. nevljudnost /r ne6o. Dodakati HaY'[rocr I znaDstvenost.slaboten EeErfAeE. -qx m nezvestnik.orezonzen prihraniti. skleniti: omenitinameravati. HaEapn pl skaziti. EaruraD[Pf ueooen teosti ta'''ire adv saDEe cPqe na ne6iaro. po 'HaqacH[r(aB adi nestalen. pl fanr nabasati koga s hrano. prva a l|ao.anmncKn llau|lrp ueBEE aglle 8at}f. imPl ne6buseq adi neobrit ue6ioe-u adj irestevileD. saErlrKa pt naskropiti. na Silo' 15 Mak€doDskGBlo!€otikl slovt)l I I I I I I I I I I I I I I .. namrcoditi narypqo ce pf f. neaPHoMn AoJ. iz naSe detelei nateia jezika op$na geomelnJa pt nadimiti. He6a&roA8pHocr t nehvalet nenozomost. se_ga nadimiti: d. postrcati.z dvom. naurlpKFyDa pt rrereprd. seDuuMa|lse n nepazurvosr. imPf ^di leren zasulliati. {Ea adi nallterLi oprsen. rfipJ ^a' (Psa) nezanesliiv Stuvati-Sduvati ustrojiti. -ry n nadelnik I|aqa o n zaeetek Halraacrxo nadelstvo. pf stridi z u5esi.D.sigmr. HeaPHo Mrr e ooklican slabo mi je.larosrluJe z neubranost. napolniti. adi nedolt'elr ae slabo mi je Postalo serurocr f nedollnost. 'xsa adi ne pt rtatnaaKa sklofutati zvest zakonom. . dolznostim.Er I nacija ti E rgror|d^cs. za clonallzlra Salo pl nadojiti. inff ''aqpe' nadrniti.{a. Hat[TIr6u pl okrtriti.EIE-||aEXl|ra fl. t'.asaar s sajami umazati iezika ue6. lllra adi te se'Ducrma i neresnica. HArrnapa opras u uaqve . I skicirati na5 dlovek. qHa adi znanstven |mqac odv takoi Esy. glavarstvo '' HAVCTa 4d' UStnO Earlrr cralra impt biti nadelnayrpo adv zjutraj nik. negau veren. opravliati dolinost naHaYqeII 44' navaJen 6elnika u!!qerf.EelecrurrKa det od t vidtl nasje Hxemi). nasega ''. rraffre.

r$a adi neHe3rmq{reAes.qeH.. teden HeBIre. memben . nena. mernost.. 2. nedozorel.rtcn. peteti 2. brezzakonje. znaten tlel[tDeoeH.oodqae'J a. nejevoljnost HeAEE'€ri./urosr f nehotnost.Har adi 3ibek.-pEa 44t neutruden Itesarta rrB adi nevnetljiv. . nezadovol i stvo volJr t|eB{r. neodloanost tne{oUq.ua adi l. ubozec-nesredninjegova dndina. neznan I|e3anoMHsr ddi ncfx). neustrezen ue3rprDKeH adi ncprcskl lt ljen adj Deznan '. Ire3alaMeTeg 44. nekaj. -L'. nerazhojen . HeroAqoca f neprimemost " IIeBO Jrrltrrsr 44. . revSiina pl. nezanimiv He3a6eaer€Il 4di neopazen tfe3a6opaleE. 4r'a adj iegotov. 2.a}d HeBp3as adi nevezan lig za dloveka) HeDpHe. +na adf neodvisen. o HeBOAeH. neodrasel vzodoost c.U-'net4epribliZno.eE. r neznanec-neznanKa Ite3HaJl|osr f neznanost. reven . porrckod ail i nedotaknjen llw 'raflrrtlsr rarlrptt pf in impl negirati. +tm adi 5ibek. .I rIeroB adi njegov.41 rrezmozet\ EeAeaeE. nedoitudirar {eAo4areH. okoli stcn.ls /' He3HaeI6e neznanje. slabotnost rae3ar(oH[e. ne.'& Adi neZAd.razum H€Aopa]!fier adi nezravnan nedorasel. nepoznrmost. tedenski nepravi trenutek adi neotesan (tudi Ig. v rabi s kratko obliko ro): ro rlraoa nero videl sen scm njega. pomanjkan seAe1rH K. [enavoljo. -rK. vzkipljiv oblika za dir. negoden uoog.!Er tt pomanlKljivost. neutrt. -flra adi nedosegrlrv HeeABartoBddi neeiak ae3a6aBerl. nepretrgan Irera|ro3Har adi Dcscznan. biezpravnost He3zrRpenHaradi gl. neodloilj iv. raor sam: oA IIeIo. stiska. raztresen. nesrecen ueto{ysa impl izraiati tejeadv nehot6. nezno' orr. ze.HEBHIiMAT1EAEII xeAoBo eH -Atr adi r\t' neAoaer\KaH 227 He|i3raSeIt rcrAc-roAe 4d9 tu pa tam.rnr m pomanjkanje. svoboden Ee3aracra 4di neugasen He3aAoEorrreaeH.Ira adj neobvezen He3a3AIraDeH nezaceljen adj Heiajar. nagel. rreAoEo^Ctr. ncustrct- treAoAe^Kraxodj neotesan. nczo seden HeroAeH. geBlreMe a nepnmeren cas. -A''a adi rlezadovoljiv 15* He3aAo^r{freleH. nezamenljiv .Atra adl nepristo pen EeAOIraArtB dAt nevsecen HeAopa36[paEe I latu nespG .-Nra 4.'I adj nedorasel. objekt od rojHeBO3MOt(eH. He3ajaKHAT se3arMen^xB adi nenadomestljiv. pomislek. . -. . co HeIo. 'F. ncvcdnost E€najrrrK. nedojemljiv rreaolMEqa I dvom. z njim.azljiv.a Adi nemc> god. -ulf ttt leqmK nJe oezJa HeAe^o fl hudodelstvo EeBpcreH.jc||. . . potreba 3a Hero od njega. -Ar|a 44t nepnmeca. -pfia adi ncprcnchen.HeAoafuEe r? izostanek. nesreden.e'I adj nedololan. -'dra 44. nesreda.di nenavaden den. nczodovoljen ias rteDHlManeAeH.Kfla nede ^dj segljiv. -E|a Adi nedOStOpen qeAogral1oK. -fp!r tn amec zaupljiv t|erapl<a f drnka [eAoBep^EDocr f nezaupnost t|elapcr(n adi drnski neAoBereH. prou mqlno.xeAolep6a f nezaupanje 'llesr len Adi nezanpen. neuresnidljiv. nedeljski.$eBo['ifiqa m. HefoA!tsaEe fl nelevolla. uboZica EeEoAIrIlqaB adl nesreden.. samostojen.nepremakljiv. susa. slaboten. IleAOCrErHe.. nJem ubog. ren.e3'Iae'I.ueAaAeKy'adr nedaled. surov t'IeAor(aat(arr lam nedoto^di sen.. 'ileD. blizu . -flIa adi nedomiscln tilet d@etir. -uJa r nezahonitost. p.imljiv He3acerHaradi ncdolltkn lcrl He3aoareH 4dj pro$t. slaboten.. -I'''a adi ']eple. [eroaeH. -Bva adj negativen. nedoloden ne!:rras€!| 4di nesteptan. godrnjati .e$e^x. -a'a adi nezadosten deaoc. nelos6vA I|B adi nerazburljiv ochckatiodredi [eBo3AprdrrB adi Lezad.. He3aMOpeH. nenabogljen. nepremrE.. nepoJmutv He3alupeH. nehoten HeBOArrnK.'. nebogljen H6ajartrarocr I Sibkost. 2. HeroBnre nesreanik. \eHeAOBepAnB serap.f.RHa adi \epzaben neeanncen. -qI|-He3HaJIn4a Dr. nekod.BHa adl nujen.-r. 2. s predlogi se t|eBoaa I nadloga.onJlro z neJevorlo. negibljiv.-9 . ato pron od rojou (dolga leobrzdan. rreAollacuar adi rrezfel HeAocralerr. . negotovost uessatlaeu. nikalen rrcAoDcrnocr f nedomiselnost adr 1. -AHa Adi 1. neBoopyr<enoqr f neoboroienegrt en qeABocMricaes ddi nedvoumen nost HeBocrr[TaEocr I qgvzgojenost HeAe^aI 1. nedelja.elocrx[. -AHa ddi ncprinrcren. nedorasel HeAoaoB^nBadj nedoumljiv n treAoHoBqe-HeAoEocqe nedonoiendek ueAooAeF. napaka seAocramqeH.r6e.a imrzl zmanjkati-manikati H€A(rcTrfr@n.

. nepomlr{rv Her4DAeH-A|la 4di neDreeledcn.: ce App(n co se(aKoB c{ HepaHE-MaiKo dnrZi se z neliim oolvariencem HeKaIIeradi nepovabljen. lakota taelte pron od raa. nemod neuouren. nJe lpct./ula. HeMour fi mraden. on ntemu (d-olia oblika zit indir-. nebodiietreba nekaj motkih.nenapisan [euctrAaaeqadi neizpladan lfef. {Ea cdj nekorekten. -BHaadi neizogit)cD. nesklonrlv aot Deurrr.fia(rcpAeH.rpen \elaAex adi la(cn sejaAeEe r? slab tek. nevljuden. nepoprsen HeonpaBAaq adj neopraviden. osa. skorajSnji rre{rA^or(eH. adj nespravljiv. ara.flell EeMtlesxo. slabi rluote t|e/r. zatohd ben. pered. neige ri peKoBnjej sem rekel \eltttr' adj tdelAe irupf 'rie'i f.. ne bi Drisetj4. ob''etnv iekt-od roj. sovrastvo.er''a impt impers 1. nedopovedliiv neEcKpetr4di hinavski l|euqrtr:rilE adi l. oH. osolTazen uesaAe€rr. nekod. -runa adj bolan seMorurrqa f gl. velilianii< i rtclrtocraBen.HyxeH. molded. ni bilo lne}'a impl ne imeti. nujen ad i neobdutlj iv 'rercar ^nB neocrrepxer all neoskrunjen Heocrolr€H. slabost. ae si vprasal! HeorriarK]rr|8 adi nepreklicen HeoTnoBsKaq nepreklican 4di . adj neizl. poredneZrazposaJer <a. 2. neopredelien Her€^e@ 4di neozdraYi iiv He_n3Mes. siroma5en. f razposajenec. neko6.Itoaae!. -t<[a adi neod. no€em) lam "T3S5::fj' adi indect HeKEr adr predvderajlnj im neKoraE ady nekdai. neizpraSan: 2. fitm adi nedavni. netzmereb. slara mama rrcEsDnKHar Adi 're/]:avaien rcHasr|cr f pq:. adj nem. +aa adj n. \ii 2. nepravilen nerafc.tllma nekacuer rn tarz nesreta. n@prsan. vaasih xeroraueu.raa 4di nekaksen: s dlenico cr| kreokeie izrazi ratuoduinost. -B'I a41 \erzogLDen rreMEpsnl. biti brez rreMarma 1. ^d.ren adi nepremilljen. -osa adi nepravilen. neoKrnJen He. nereden: defekten rrenc4pneH.a3rme^eE.EB adj nesprimenrJrv trerr3MneH neumit 4di nerr:|lrqp. net ma Zenska qeMarllrr|ja-FeMartrrlrHa revf sdina. seora cu IIpaIIIa ! kdo ve. grzrn nepregiben. ne marati (1. pl fl neljudje. mollef F. neuDravlcen HeonfoEapex adi neobremenJen l'eo. Preru€rJen Heo6opnrB 4di nepoiusen. neraziskan rrerlcrrnrtrfi adj neizpisan. orezKoncen IleorrxoAerr. "uFrreMnpwa z?. -AEaneusmiljen Helfarucr. v imperfektu z veznikom ddl rreM[HoBeH.leEsJacEgr 228 part naj lizraia teljol 'deK Eer€AapHocr I nezmoznost.oDvczcn . nerazloren. 4Ba mrzek. neQdy . -AtIa adi neogiben. neustrelljiv. trobno'ier. tt trohnoba. brczkonden.eizkulen. Kmalu HeoAaMdenreH. Iler(oraEr Ite(oarY 4dr nekoliko HeKo/lt(lrtlxra-EeKo.. nebodigatreba. -urm cdy nekdanji He|(ojnar 4dr gl. faztt r|cl|rpa3ar|B-r|erl3pa3|!lr neddi izrazljiv. z veznikom Aa zanika Drihodnje dejanje: yrpe s6ua Aa AojAaM Ha pa6ora jutri ne bom prisel na delo:3.-3na adj neljubezniv. HeoryllaE 441 .<am EexarrcTocx f nekaznovanost EeKa3E|aocrI nekaznivost HeKaroa. nepoorren Heorparflqeu. HeMerrnxE 44t nespremeruJw. DOkIlCan |leM! 229 EeolllottrLSII t I I Hen3jacEer adl nepojasnjen.-JI|a adi nepridakc van neprekosljiv n*avrar adj nenadet. nepnJazen EeM 1.beda rte!'eetfnpl nemetr. -[It|a 4di nepremoIen. nespreten. da si tukai. preprr. ona niei (dolga oblika za indir. jekt od ma.. pretirano tih.eH.motcau. l|e rllr namrpoden cloveK Dron oo Tol. vlaten. nujen Heor rreri. pL seMojre adr nikar! nikarte! (prepoved) neMo( f nemod. adi n€omejen rreoaaMga 44y Deoavno. neizrekljiv ||el|MauteH. v rabi s kratko obliko iI)..pna ddj nesporen HeoqEapen adi neuresniden HeocrsaPrt@ adj neuresnialllv t t I t t I I I I I I teorn part lcz kdo ve (milejsi izraz za dvom).ne. razpruJa izraLa pogojnik: aa i 3nac! AeKa crl rn ryfKa He varuc' 4a 4oj4au ko bi vedel.ej(au ne hoteti. ne biti.!6es€8. umazan 'Iew.ctroiB!tsar| adi Deizrab Iten xeicuparen. toiljiv. -Tna adj neobsegrlrv. raba obenem s kratko obliko My) [eHa I mama. nepoprsan.-rKlra adi nepotreDen. oovecen ueo6li. os.i zoprn.Lrila adj \eizrre[tp. zatohlost. neoprsen.rc. uboren l|eacKareimr adi neizrekliiv. ved ljudi treKolreKTeu. m fam !maz nec -Bu'I uer.. slabost uenaour I bolezen. reveri. vlaga. nesposobnost He_KaAe nekje. revliina:2. poreotuca Helo|pllorlIja f nemirnost sB adj . n-evajen . neMoj.ubog. neielcnost. -podcenjeva. db-. gluho nem.

ki ni zaitrkoval xenoro.re6nrm adj neomajen Henoae3€H. pfavrcen. .!e'' neobstajanje. neproseven HenpbxoncaH adj lam malc pnoen. Hero AeuaTa rre[apa fo cAYuraar nj9g3 otroci bolj malo Doslusato uemire4 -pria 4dj lih Hemnurar adi nedotaknjen ueno6eAes.Arrer adj nelnpolnjenl nelzpopomten. t malopnonez.en HenpoBerpes ddl nePrezracen (prostor) senltoBnAes. neprediren (oklep. -p'{ adj nePrtG. -3Ha ddi nekoristen. f lensh. zoren. nejasen. -AEaadj neugoden. ven.t0 HeMqllaHrle HetrourreAeH 231 Hepa3raS€H IreorrroBHr( riBocr f neprcklic_ nost EeorcraEeH. nepnjetnost. ki sc ni poslovil HenpocrrrM adi rcodptrslliiv nenyurav m nchadllcc Herlq€nncbovuslih ueltqeHddj ncbcn. nepnpravltcn rrcnoAeAeHadi nerazdelier\ rrcloAMaqKaH adi tenamazan rrcnoAMfiT^nB adi nepodkupI iiv rrerroAsocanB 4di neznosen rrenoApeAeHadi ngureJen Herror(e]rerr. neprecemJrv.dj netarljiv rrenoDrop xB adi neponovlj iv. 6na odi nezmoien za delo Hepa36[p nB adi nerazumljiv rrepa36^axer ad i net azr edtea (vino) nepa36pal| adi nespamete& nerz\zumen. nepremaklj iv. neDredviden r|eorl]rerell adl neposkodovan HetraPa ne Prered. nepowaten neDonoAeH. neDoikodovan qe. nravno clst EeuocrereH adi neposveden.geotloDrlKAllBoca 2. neuposteva-M adj nepriza"#1"-r"o".qla adi neoporecen. nepremostlllv adj nepredelan "iipepaobreu -t[ra adt neusanFetrpecFueH. nemaren (v ooladenju ) l1efipr!3tlare. nezgoda qeuorpe[leH. nepovrnlj iv. ooiektiven adi nesprejemxenpu4ataro ljiv aenpr. okoren. -^ad adi \ezai.r rz sovrainik HenpujarE^cKrl ad. lezavzetelr Hetrpexa^eH adi neprebolel HelpeoAoanB adi. -raa adl ncdch. nesljiv. liiv l|enpellra3lnB a41 lrepfelroen.rr adi nePrimeren. negiDen erroArlptaH adi nevezan (knjirrcrrcAmTaeH 44. ki ni bil pod rplivom HenoDpeAerr adi neranjen. uenoctrleEr. neprlosoJen.ptKocuoBesocr I nedotakliivost uettpn tn". -rIt-leflpoxonc rillnu.roer. neotvanJe HenocrojaE 4di nestanoviten. nepreklicen l|etro|Io..a ftt. nepodjeten uenorrroNr adi nepopoln HenoqIraBllel|erlolrulllaEe fl jen.. neosvoJrJrv. -ttma adl nezmotlllv netroAaiND 4d j ner ado dar en neloABrDKen..i neprc zoren (steklo) Hetrpos4pea. brezdelen Hepa6orr$K. -Jna adi nePrebo cu) Eeno3Har adf neznan EerojaAerr adi brez zaitrka.r. neoDrezen nenpubpax adi neurejen. sur-ov. zakrnel Her4ro6o€H. stalno. -nsa Ldi \ztfaict). neusmiljen.o4reA^B a. EerpaBAa-Ae4paBAqqa I Kfrvrca HenpaBeAeH. -AHa. -@di pflstranskl.1eH. -N!a ^di ven nepilagonetrpscdocooeH ^di len ne' 1gE. vsiljivost Heorcrp{lrr^rrBadi neodvrnljiv neocenjen . svojeglav laeprdu Aerl adi neprebujen rfepa:lraBeH adj terazholen (tevelj ) . neoosroJen rre4rEryAeE adi neprisiljen' naraven nenata' etrpr{roAeri. pridanid-malopridnica HenpoKoncaKrcT-HerrpoKorlc[Ja I lar?. bolj malo. -AIIa-Heno6€AAtB adi nepremaglji1' uetroluxal! odi nepovabljen. {In-Hepaoorlmqa n. -II|In adj nehvaleZen Ireqrrljare.i sovra'el HenpsK(rcHoBe{ adj nedotakliiv ne. omahljiv EenorerallD ali len. vsiliiv Heorciai tB adl nepopustljiv lreolcratr [Bocr I nepopustljivost HeorcralHo adr neprenehoma. nepravilen HenponvcTrrB Qdi ncprepusten xenpocreren adf ncomikan Henp(rcTefl ddi nc$dpuldcn. malopridnost j HeqponqceH.ave\. +aa ad. nestalen. vztrajno {eorcranEocr I \ztrajnost.odi krividen ueDpe3eM^rB 4d. nlcvreoen HefpoKoncafi rfi(. ncbtll Hepa6oreHadj ncobdclrur HepaooreH. -i|(ua 4di nepre_ miden. nezaseoen uetropolreH. -r!gn ^dj naddlove!ki HenocpaM€Halj neosramoEen HenocpeAcrBeu 4di neposr€oen Henocr[rKeH. nepoklican Henor^nJas adi nevplivan. nepredpisan.elen nespostovanje. neseznanjen te'.xar adj zaostal v rasti. nepremagllrv. brezuspeSen EetroMareH all neskaljen EetroMpaseH adi neskaljen r|etroErrnErtliD adi neunidljiv.J'er ^di HeoqesrurB 4d. nepouden. nepopustljivost. delomrzncr-del')mrznica Hepaoomcnoco6ea. neDrimeren HenoroAga t nepnlKa. zastonjski. spotaKlJlv. ... [etrplcrpacreH. zanemarlen. -AHa ad.KI|a adi nedoseien. 'Ieo$e. nedosegljiv rrenqg. orapocen neoqei!tsalr adl nepridakovan. temd) HenpoBepe8 adj nePrever. podasen.

4di neurejen.ED 4di nestrpen.-Mna adi 7. slab. nenrc. neJasen xefaeJa-cner cdj nepojasnjen. -^\a adi neodrecoB^aAeB adi neprena$ar\ loCen. . clena netolerantDost HCqoBeK. neusl alenost rrccr€csocr I nezavestnost. EecoDpEeH cdi nepopoln omahliivost necoDpEencrxo n nepopolnost nepo'n€. breznJe 'JeqyBe. adi l. nehumanost' l|€!6eA rDocr f nepr€priCljilfeslBcmtrre/reH. -BJa. xecle4am ady nereduktiven spanJe .af nesrela seqeaecooopa3Hoerf nesmoHecracaa adi nedospel. slab alovek roa e HeyOaBapa6oTa to HeqoteqeE. umazanija toleranten Ee: eE!.uo adi neuporaben IteycereH.IracraopfiB adi \eraztoPHeqroceE ddi neznosen qecoEecer|. prida[ecMe(asaq ad7 neoviran. nekogarsnji (na delu) Herrnqrofl{a. neroonost.pna adj neso. nespreten. liiv vezan. nepri''1eY9ru6 uravnotezen Jazen.i bfez\e_ nepBElra iftpl biti tvden sten HeItquIrTCAelI. nepospravljen EesecHo 4dr nepoiteno Becoar^tD 4di neuEljiv.ost enaKopraven HecMacea.HelqesrBo tu neudelezba. -N nocDeceu. nam (kratka nepopusrulvost oblika za indir.LE. ne lleqecrr|B|ror adi hudid poJmrjrv He.me Hecoo6pasenocr.Itlaa ddi neutolaZnost rJtv [ecpa3Mep-[€cpasrrepa f ne. qecoo6pa3en. neskladen xecDecHo4dr nezavestno. -D'ia adj ne.flJ.ue@olleraocr I neujemanje. z.rls I nesnalnoit : Eerlrrer.i tezalesten. zanikrnost. brezsrden Eey6eA^E adi neprepriCljiv. gG 'leco[Mef vica (iival. s*ry.t neprilagc hanidno. . nedc IrnOSI raset adi nerazcveten Hecrlrr! ra ali nestnren 'Ie'4yTelr HeqeltrIar adi nedotaknjen. skladie. ne. neopazen DrlstransKr IrelTBpAeu adi neutrjen. nerazumno Jenosl. 2. nenacet nesojen. nesporen. pron fieron tt srebm ZeDski nakit ocl nef.d.-r||a 4di neobduten. HeqoEeruTBo-HeqoDevrwa n. -TEa adi ne- \ezsovo"T"Tlf" adi nelasten. nevesde llecpeAe||.. nerrecupeuencdj nepripravljen (log[an HecnpeMtrccr I nepripravlje. He Vi€ m neHey6^D adi nelep.nevzgoJen HecpeAerrccr I neurejenost. ne- xeitrorpe6. tig \eadi nevljuden. .IIeq(pE r[ocr I nezlomljivost enaKomeren HeclaraBe n Eeuiemanie. nepremislien rie. {rary-HepansHecMac8ocr I l.ornahljiv uecoBpeMe[ 4di nesodoben Eelrerltrfre Hocr f neodlodnost.EBocr I neizprosnost. .ne. IIecBp. am. zemtja) tov. oDttu m tam ma'l'oz.ineprebavljiv HecoMueHocr I nedvomnost.neizkurazmeren Seno. zanikrn. He. adi nesonezaveden. neravni. <fl urv a. . nesmiseln: nejevolja. oga.Dalf adi gron brez serptre_rrrDocr I Dest'pnost. neravet:.. rrccnpaleAltrr adl nepraviden.. xecrporeu alf neukroden L neenaK Hecxpo'ratls adi qeukrofl iiv HepaMHo 4dr neenakomemo HecKpr&MB adj nezlomlii v uepaMrioMelreH. lok_varj eDec. razsu)Drk moteD [epactroaox6a I slaba volia. neubra. HepaMH(rcT f l.ssa Jrg neuravnovesenost smotm uecpe*.rrec@ABetgE. sorazmerJe sodelovanje [ecparMelrsH. neHepalsoupases. oditnost vosl HecoHqa f Deslreanost.rre:T-etuetr.zaostal glasen.HePasmlop]rE HecnoKoeH uccr|opcA^l|t rccnopcA^ro adi neprimerljiv. pl -E''.j l. -se. zaostalost ustrezen t|ecr€cT I nezavest.p'da adi ne.j nezaslisan. nost nesl(laoanre trecDecnaqat nezavest: omo. -qra adi nedloveru rcpo ski. nezaved.neobsojen l|eqeeeE.a ad. HecMnclleEadi l. 233 *H. adi ne.j rteloc. Clovek.d.cHa ad.frnadi zavednost. neroden. ne. ialc adt neatvomen. neolesanost pridnez. MaJKo. ne nesnaga. Et pron ndma.rrecnoro46a-1nesporazum tica secnoKoes. neusoien.ryeH. .adj neizprosen.nepc.na: 2.oar adi nevezan. Ee4e^ecoo6pa3eH. tecy4eu ad. brezCuten EellarKaaatte fl neupostevaad.I nerodovitnica.@.lsrurv Heqlro p/ora nekaj r|elr/lo^. 'rec. grd. nenakleDjenost2. tih popr.t|elqro ddy nevajeno. {ua adl neposten. uecFpaaetFEeclpeAcu adi neporryarJen urejen. raskavost rast nepar@uaJKA.I pnmeren nepepen adl neprepriCan Hewo^.JHaadi nemiren sepa3Ae eE. pl. oditen a. -L'Ia adi nevost obdutliiv.ap^w rrecDstprrEocr I neprebavljinespornost. obiekt od I . StG hrapavost.EeH 4di nedovrsen (glanerazlozen got) HeDaMeH. Dern. t neprepncevalen nealovetnost. -Jaa adi nesliSen.

uravnavati. gugati. nikakSen rrKue.rfiJ. na zo. lig nizkottrrrry part corf niti.i nlino- . enotno doloditi socda. nosnica EpeMe neprimemem aasu.. norma. naprej..xI .a. cq Iu utlIIIa Ho3eTe zvoni z nogami. nlcvreoen rroDopoAer*rc a novoroj endek noBoceaert. 2. -rrEa ad. strEnisde I{y. Hrd[roBerr.l|ann3arlllja f normalizarrrrMpron od Tue.ri'rati. inJrJ 'lypKa potopiti sc.ot'r) rllrcftoddv nizko. mize nikoli rpc. -KTrr n noht. zapisek: '|loTa 3.e. aez 'iln3 utLga t liz r.B}lpa HlpHe ce rrjirn (dolga oblika za indir. nakana. nuJen r{yxrrlfiq -Igr /r. dosezek dela lruKyaeq. dolodilo. Hokec(a ddr nocoj HokerueH. be.Tednei HnKaKBuqa malopridnica I rtl|Ka(o 4dr nikakor HIKaKOA. vrstiti 'd''tKe praep skozi. HurV. predlagad Hy.. zrasti. njmov HITJAe-HtrAeKaad. cua. polapliati sc H&aAe adv nikjer. nikaksen tfireT fi latu namen. Kamol.. neizogibnost Hy a I nidla qyaeB 4di nideln Hgrueptipa pl i\ ifipf rL'ufilr. diplomatsko sDorodilo: 4..rornp3 pf in impf noLirati. nobeden.r(AaI potreba.a'J*r impl merili Eur[ecre n Skrobova moka a'dnrn. {Ja.aKa ad.234 Hue mi). Hrrepror? mi (midva) HseAerr. -nrHa adi nocojsnji l|outrr4a I spalnasrajca ryF . revsctna rryx{qH.Ha ad.yniti. rrr. nid\.-r(Ba Adt noben. HOpMa^I!3aqrrja HOpMaAr. poudarek v glastl . -rrtl pt'on Di' kogarSnji ru.ne vtikaj se vanje H[Ba I n]rva -BHa-IIrB. oJa. Bo rrtt(oe Ho3Apa f nozdrv. ubijati. r|I|KOAKY prav nid 4d? vodilo. pravilo. impf po gnati. o adj De soxrq I pt akarje ben. rasti -Wr m sten Huurror<eH..j poteben. c"opu Iiaer skleniti impf rrlzati. -rtui I nod uoke adv ponodi impf prcnotevati 'do/(.KHocr I nujnost. bingljati (z nogami).-^r!E n prillek.agn z klica. ! rabi s kralko obliko rr).uredtti HopMarriB fi normativ. oll*4'. HaB Aa He r rn6au . tltnttro opp EerttTo pton rit. nastati-poganjati. nobeden. .. tfiuz notai 2. kremv pozna ponoai pelj ruftojllar adr nikoli HopMa / l.rRoca pf podreti na tla. pravilo. na tla fi'dttra itupl zibati. odIENEK HtlqKyM 4dt na obraz. 'BtIa 4dl. neoavnl pnse4enec rroBoco3AaAeu4di nedavno nastal.uslatttt. Hrxrr!tsa pt. nov (poloZai) HoraBrqa I hladnica adv nikdaf. nid rle dela HnuraAop n salmijak HI{Inarl n znamenje. zaprsatl llo(. -AHa adi noben.. -Uu fi zool ponrrek uypKaq m potapljad H!?ue ce. prek. impf . znrSiti Se llosI I|lIBeI|. pron nJun. nikjer. -IIr I noia f l. nikamor HgftaKBeII-HI|KaI(Bt|R. im pl 'unitev ati. rce: zvrniti se.!*pf ponujati. -'.n. ce p[. AeAo Hlr (svoiillo) naS dedek HnB Pron od Tue oni (doltla oblika za dir. osu niima. lllcltl HopMad€ipa nl j. napotek rroprw\pa pl in impl \otmirati.e. kimati.eD.objckt od rne. normaltzlratl. lig nizkotno rrucxocr f nizkost. ustavrtev malopridneZ.) rflKoJ p/oz nikdo IlodMBpu r?.i Lizek HrraFca f niansa. Hr|Kora-rfltKoratlr Hora Ka I noga (stola.-rera adi nideven. stiska.'t3oK . november nnroJ. s Stevilko zaznamovati qypeq. tarta nwJJ. objekt od rve. kal uop.niti uu. EOKOT. -B. razlidica. po. ni.

1P1 vzElr pogum. zlnesrl o6el'^I''{rr pl zatreti v kom osebnostobrezosebiti o6sEaAex ! pl vzeti koEu upanje. ukradene stva. sprehajanje.oe: onesve. gotovljen o6es6eAT|. niti se ooAerrllalle r? svitanje zarttzrtt-zQnJzevalt. lrg razveliavlien ooeccnrrx. p_ritrje:vanju) oa3a t l. o6e3U!dl. upoStevati. o6AeHlEa ce p/. n u t t t t t I I I I I I . obiskovanie. preogtedovati.. o6eqtrreTv8a Dfstiti se. o6ecueHvEa Dl nlna impl p)renizko oceniti-ooi. zdruZite se! o6€s6€AeH odi zavargl'a']i za.o6ec&roAira pt. obhoditi-hodiii naok'. rog. zmeden. oznaditi-ozna" aevati o6e/re'tje. izropatiobiirrl onedastiti. impt l. oOeMeH.o6ecqeFu. pros-nji. .ati se 06rA m poskus o6nAe.. o6epila pf. o6s6eAyDa pf . I dolinost o6raeAyBaEe a ogledovanje.a .236 o6eM 237 o6np oo ol interj ol (izraz zadudenja. pazislu o&cugtra pf narediti kai nesmrtno. krotiti o6no. . tura. o6e^!ra pl. o6pnrpa pf. preizkusiti-Dosku!ati. Saavi.oznadoa.kletvi. impt odel'Iter adj zdruien. poskusiti. obtotevati" "f o6Btnrl. dbletavanje (deklet) o6up ru kraja. I poravnavati Skodo obeseniak. tmn oornnt se. trpo^eTep{ oA csre 3eMjn.fi znamenje. maloDnden zrdauobzrdavati o6ecu.Zgati. tmpf sterurzaatr o6ecnaoAlr. oaza. turneja oonxo^llart€ n hoia. -l!rr!aadi obsezen cenjevati. prcseneaenja.iti.o6srnua pl. impf obe.stra.Te^ iavni toilei of. na.roptr.o6eccn vDa ot. obiskati o6rd(oaer! -^Ea ddi ovinl€n.spsaraadi bbvezan. o6'wio vaa tt.ooerc num n\ t. pl.obiti. -pt rnpt vznemlnu-rzDemrriati o6ecnpaBesocrI brezprarrdost o6ecnpaEl. o6. obvezovati o6DIrcKa obveznost. impl za\arovati. pozornost.o6B@a pt. obradanJe o6:pE9 qg. gr 3aaolrr(are^err o6Bp3e.zaJetl-prevzemati vihanka. o6ectr oAyDs.odsrrtt . radosti. zmeden. ovoi. oviti. oqeAprlpa pt. obedve. I I I srmsru-Jeman pogum. domiti kAAa fti razveUavitijemati -koriri moa. o6ecqegrvsa rtrati.o6ecqecrE. oviidti ooDrfieEe. kroten sprehod. zavoi o6Ene.. oDracanle. Deai o6ipue. ovekovs clu se o6ecrr^oAE. impf obvezati. impl po- o6epd-0r. obvijati.06€ er(ira pf.o63eMe.. impf ozgati. lig razvelj avljati ooccxpa6pr. naloziti obveznost. Dri zapovedi. /am prostor. zbegan pf otuy.-ovrnirio6eceEd(.naloga. -ryr-o6ece Hmfa m.rxa I obhod. ih.odvzemati Komu Pamet. boledinc. 2. nol obiti. navihanec.' obtofiti. ooaqva ooara.M . odtopUBa pl.Ee r?sterilizaciia o6ecnoKoeH@TI vznemirjenos! o6ecn^oAx. o6ecrurerz. ozfanJe of. n obadva.n ozir. !?.Brf'vD. pravno vamost o6eccr| etr adi zlomlien. impl prelopridnei{beieniakinia. zagotoviti-varo vati.gL.zbledeti: beimpl \zeti-jemati komu po lo pobarvati. Yzeti-. oouAlra pt. oboje.vzetr.pobeliti gum o6eu nr obseg. impf ob. o6$rpare z oziranje.2. obsltl-obesatl zlmost o6ecKlttarR[. preDizko ocdnjeo6eMHocrI obseznost valr o6epe. o6ecrpallTa /f.obe o6BExa / omot.o6-i:cym l. ozir. dolZen.malooridnici oqropllar6e l' svitanie o6ecerfiqrq adr' opesenjaSki. obradati se. izgubiti upa-c€: n ie razoroziti-razoroUevati o<irltyner adi brezumen. lig prijetna sam6ta o6at'4ara num oba.o. posiveti. opedi-smoditi. Dlenrtr one6atlati o6ecreirn pf . {Ja n obtoZba o6B@tr.Zalosti. 'ce: biti ob pamet o6e^er<rr. preizl.mn vzetr-Jematlkomu pravlce. iftpf iffipers zdaniti seda. o6e4ranera napo4r-r zdruieni naroot bcleti. ozr€ti se. impf zaznarmovati. po ovinkih o6frIiotrr. zelerucav pu. ovekoveliti: -cel postati nesmrten.o6Bp3itsapf.]i. imol izdrpati. ggspEltsa ce pf. o6€cxpa6pyra Ul.biez gtav-e o6e3r^aDn pt obglayiti. ma. oshr_rnitil rarl. zagotavljati oosr^aBes adi 1.omedleti izl od5kodovati. impf oE Jeu{oJemau o6Aer ce. pokrasti. iiif ob.pl pripraviti-pripravljati koga ob pamet. zbledel o6e^a. impt ob_ Davtnan. razum.o6eMHere ce! Droletarci vseh detel. znacaJ o6e^e\ adi siv.ulati. imrl . obiskati-hoditi naokros.. o6sllg: o-6q|||yDapt. o6ecK!?axira o6sElra ce impf ozitati se. brez moti. obelavlien: 2.

t. podrotje.Ba pt. oop&crvttlt pl.I| ce. tazla$a odlacldtr.uda I oblina. vc(ki (l() liucli oorftrcv$l|cc irrlp/ vcsti sc (fi ilcvrn . impl pojasniti. -. . o6Mfica!tsa pf. oblizovati 06^113r ce pf roditi dvojEke.6p 6or\. impt obo6pa6or.. polarsnilen.rKa I kraja. o6reBa pf.c rr vcclcnjc. ibooDrasl obrrqdlrli l siti.? prr. o6paTerr. o6epe o6Hpa. obleka o6^era. o6pes!tsa pf. adl polnih lic. debcloliien.Irj'. rxttr'( (nxxr . neprrstransKl. sladiii ooaar. o6o-p m ograda za zivino. obnavljati o6HoDirar6erz obnavljanje tr6pa3lecr. c6. plemenititi o6^axtr. tI r t'l - o6pl|e ofrxrxVt| it r. impt nost j.o6par . impl obleteti{bletavati o6^eqe.-Trra ((/l (. pritisKau o6^e€.r fi obdelovalec o6pse pl obrniti liu sl.(l(. imp[ o6ocrpaHocr I obojestranost oDrezatl{Drezovatl o6pa6orrr.us'a pt. zadirati se lovanle o6peqe. i r i l | t ( ./ vr. impl ooperpre ce. upanja. izobraposploiiti-posploteviti ziti-izobra. zadretj o0.e. pritisniri prislanjati.naznaniti-oglaSati. srrod_ o6pacHamca lf ol)rasl()st biti-podirari. inttl t'l'l utemeljiti-utemellievaii (pozonrost ()l)rillrti. tatvina. sestavljati nlev oopacEar pf od o6pacrrc obo6oFr. ot. stvaren. navada. naslanjati. inpf oglasiti.stavba. podpreti /iA spoltovati. dobidek o6^ampoA{.Altt. ob- o6HaAexr pl vliti komu poguma.. impl preudariti-prepremisliti. gram predmet.l'l:'tc. sladkati. . roditi se kot dvojdek o6^!IK. pridkanje o6jacH!'sa.r(. razlagalen o6jacHlTa6e /r tolmadenje. o6^eryTa pf.pa6o1Ka I obdelava. 0. . o6aota!1a ce pf. pojasnjevalec. o6opyB4-pt.IHa 4di navaden o6[qHocr I navadnost o6jaBn.Ku. razloziti-pojasnjevarr. o6l'ex!tsa .rl)r. impl osladiti. razlagau o6tacs B adj razloZljiv.\i. impf nasloD'i\ti se-naslanjati se na komolce o6aacr m L pokrajina. l Vl ct( ) tt( . politi{blivatj. 2. impf slaviti.'f.r lrtr|| / r. \podbuJeti o6pas^oxtt. lice ofrlra3eq. korist. Sega Ooltqelr. itttpt obledi{blaaiti o6. kradenje o6FfaeH. impl prisloDiti.r ri.El. 3. splosen o6rqaj. o6onrsryBa of. mradno razpolozenje o6lar<Tn ce. -xia n uteme.B adi obdelovaleo ljubitiobliubljari. itttltl ofuclj ce pt ostati bos.. o6iacxr\. polivati ooaeKao6lexro l. lig obubo.rar.u. o6ocoElTa tl.o6pactrV||a Vl.6^ rliwa pf. lig tezko. o6. obdese-obregovati se. 2.l|i(. o6perg{Ba ce pl oooelan{octelovatr tmpl obregnttr se.o6pacre. raben. o6^aroltoa!tsa pl. polizati.'lo'rKva pl. -rgr fi oblika o6runqtsa ilpl oblikovati o6^xK!tsaEe n oblikovanje o6.()l)r'lt. itn pl oplemenititi. uoarlalr r$par lr obraz. ()ooclt alll/ Darven -sp(|(rrrrr(trr In?p/ utemeltitiutemelievao6o. stvar.. mouvrranost nasprotctl o6ocHoBe. ret.oAep m nebotidnik o6.Bd pf. pripraviti. -3n .. s|r1. oojacHrfre^eF. 6^o Kwa pf.feqtsa pf. obloga o6^o.1. o6jaDlBa pf. odatr. zgradba.T I I o6lrpa 238 o6troBlralre ' 'l'||i 'v||{. impl fobaro6pa3oDar e & izobrazevanie vatt. o6aa(Tila c€ pl.np| el. impf pe rasel oretr na tta: lrsovreai.xana itntl 1 obozevati. . itrrpl oblotiti. nasloniti. -uja ? utemellrlev o6pa$oxeHocr I utemeliel)t}a. -qu m L oblak]. -arr rn obidaj. '/l|Ia 44. naznanJau oojanry ce pl ojagniti se o6lacHerqe. motivaciia memDil ooocHoBaHocrI irtemeljenost.1oxelrrte.t.r. intpf oblizati. mtr ) o6oco6eHadj izloten pce: obrnili sc na konir o6oco6eHocr f izlodenost obradati se o6oco6n ce itnpl izlotevati o6paq tn obrod se-postati posebna enota o6peA rr obred. li ' . impl nanizati naokrog-nizati naokrog o6rtosrl. razlagalec. ritual o6ocrpall adi obojestranski o6p€re. delovno podrolje o6^acreE..pf. okroglina o6aor. impf obnoviti..{aden. se (konj). {qr| m vzolec. o6soswa pf . predmet. skleniti stavo o6M[c^r. o6^era pf. imDf o6pa3\tsa pf in impf l. mo6no liubiti o6pa3oBas ad i lzob r aZen o6ou. komentator o6let<r m L objekt. oslajevati. o6pj3^orKlBa pl. -jsa adj na. debeluSast o6lra3. barvati o6pa3oBa[ocr I izobrazenoit o6onETH. iutltl zall gr. objekt o6jeKrfiDeH. raziiSdevanje. 2. -rxa adj objektiven.r stava o6aora I ovitek. iftpl oblili. tudi od o6pa6or lBocr I obdelovalpeK!tsa nost o6pHAaBa pl umazati o6pa6sryEa. obarvatj. trdo\pysa pt. ti. lry spoduiiati o6p€cHe. o6ojlca pf.paorc o6ocHoBatMe.evati: sestaviri2. irnDf o6parn.1i. ( . ljitev. obde- .cl]a adi pokrajinskr o6^erHe.r . o6pa*a pJ.. -uja n pojasnilo. ki se da pojasniti o6Jaovaocr I razloZljivost. opaziti{blagati 06^0'. t 1 I t I I I I I t I o6tpa i. ohrabriti kc ga of.. neoseben o6^am I prid.. 2.(e.

orpaotBa pt. obrat. onu.^*rlaow''rJ. made ognjilde. impf pa ntal( trditi.'o6y. co easuJoc rra oBua 6aq[ o He 6lA!tsa ornap m kurjad cnaov-ca ni planSarija.tc. ulloveaitidevati utelelevati. rgparski l! Mst€rloffikodovenskl slova.snope) owr.postati neumen. uriti. 3e dna oruapctu adj kurialki trstovl(a ne naredi Domladi oruacrl pf utrazaii. omirrapcxa adj sadjarski overiati oB{rrralrcTlo n sadjarstvo or€pltas r? overitelj (zapis. navaditi. imd omogotitiomogotatioEogMorqtsaq-e.B adj lam jetiden. o6yaa pf. -rtr .i sts.. bude. ozreti se lo. nag.or^eNIBa impt ogpt. uaiti. ozirati se. obi. oDep!tsa pf. pt. nosI tti Z. izurjen.ponositi se. orau orapeeorayrne pl ogluleti ot|U![ pt ogluSiti koga. 2.'n adi nauden. impl ponJenJe neumniti-poneumnjevati ko. oB.uezgorljiv oglasevati. dc or^aB-or anrqutq w m ogJav. oaa. zagnusiti.<Ha adi od oBec ovsen ponolen. orp. ogoleti. objaviti. brzdati odyKaI pouk o6y. draziti se. ovekove impl lit utelesiti. . pooblaSEenje oEr|eml<n adi or.. oBaraotE. orlaAYaa pt. isker. poopremtl.. ogorcru. -tFr hl ovanjak. dce: oSle orc r Il ogoliti. obrok (jedila). dce: ogorditi se. prodajaoreHe.pna adi nepre oglasiti.sEevalec oB^acr!tsatse fi pooblastilo. oB€E!tsa1tl. razkaditi se poneumnru orpa6f. -EHrf m 1. itnpl wo. obrekovati oraeA rz poskus: oglEd: 6sle.rKo) qxpetre ovdji sir o[Itrqa t wodina (pri bolezni ) or?I. 2. star olemer|ocr f ponosenost. razdraziti. oBo3Mo. ompq!tsa pf. tuberkuloza ovr'fl{o. i"lpt obesiti seobelati se na KG pa oricrmq ce pl uresniditi se oD^aAee.omieadi oDrrapcrro a reja ovac vrt oBlrn{rBlrKlr adi oveji. razKacen seu orcp|n!.qwr. oroH. obtok o6y-e. razkadi. ta. 'lg n sadovoEepr. ljg urr. overiti. to.Veni2. oglu. obrok (posojila) o6pr n l. BOAX(yT r o opocrtur-eoBrlr jaAe volk or+qtrlE adi zaglugen.z -ce nosttl se (obleka) oEECHe. .tuberkulozen oE. postati sol. -mm 44. o. oEanaorllla imgl ovekovetiti.oropreu ady' ogirlen. 'Ja. namanjati. inpf obluti. impl or lnee p.orpupa omlatiti-mlatiti (Zito.postati gol. razdrazen.-rnia adi tukajinji oBAoreepf ovdoveti pf.ras adi vrodiden -:nfor.a6ira. o6waue pl.se pton ta. -rmra adi letosnji oBo:tMottE.|atla pJ. potrjevati. lig or eAaaonr zrcalo. b'djekniiigoren. z omogocanje. -xrr nolt pl obutea o6yer adi obut oswNr. omogocrrev oroj. IeKOVaU ratr. impl obuzdati. impt l.n l.r m ropar. t t I t t I t t t t I I I . oRllacrpBa pf. -nroB[ (tuol: otllH. ti oBeRoDettrt. vzklikanje. r lLeA^. dom.. or. izuriti. vaditi o&a'4j/la ovacija.ororapav znopravljivec di (pred Zedtvijot orc^ee p/ o_goleti.ro onn|^o r?ognjilo. -rlr n pooDlasce nec oa. ttg obubozau rcoallOgledovatr.oBprairr d izbuljiti oei. oouvau o6yrxa.. I glasnopozdravljanje oBASBAeKia 4dr tU. oDaa. pleor^yttrt. dati se (v zrcalu).do golega op-ie ogledovati se. ogledalo oouoozanre oraeAeH. ullovetevati oBefi. rJrvec tI neumen orpa6ynaqq ad. .ragr!tsaq m pc obla.a pf. razor ltraal| pf. n ogenj. .E. o$alrlysa pf. navaicn o6!q8. oralhaBeHosr f poneumrje. od. ogluJCtUql presteteovce. saoen Dadalnoorodie oDoEJe n sadje olenar adi uvel oEom(a t sadno drevo oBeHarocrf uvelost osoErap m sadjar. roneummtr pau oray|teHocT I poneumnjenost orpa6lrar6e z ropanje.l. -ce: pnsrudrti se ovcJaslaJa orH€H ognjen.Af ZOOI OVC3. impl orprfui. imol oEoomopen.. grajati.pt zagospodovatl-gospoqova-[r oDlacTeErr(.lovski oD{roAr@eEt. veniti oDoErapEtrx.postati neumen. -Ana adj poskusen oron. impf pooblastiti-pooblasdati oBlacrrreaoB. ob ooetr.. lttl.razgaliti. grabd_ g3. oBqapfirrK.0(a I fam jetika.fyBa pL imqf nauaiti. uPr+ nika) ti Doeled oBec m oves oDeceE. ob noselost pf .o6pono 240 pf.^asv!. impf mare. .rz el. Zarildej ianlK. onedediti: orrap rn ovdar umazati se. liubitelj sadia niti. kresilo (oB. povoclec mica (za_*ronpir. impf obroditi o6poK.oroE pa rqtpf opravljati.oEoltreH. o6poAyBa pl. obnooBer!'eri ^di ten.nrolu. tukaj oEAeEeE. oqsevau nag. Postati neumen-postaja. oBeKoBelrlBa zJ. or lrlra pt. o!. la obubozati om !tsaEe n razgaljenje. oropati-pleniti. ODllCHlla 241 orpa6!Basrr- I o6poAn. narcditi so. zele) postatipostajati lalen or[oMgT r'2 Oglrjem€t ot&ac\.obrzdati.[uotna. zavrtljaj. lec.{Btt) on|Irr[Ie fl ognjisde.

loceno o[6erse.oAAeae&e. zaluKavatr oArarKa f uganitev. razvezati. vzhod oIPetnH Ce. impf lo. grd oA ptqep od.poseber. -Ce.. prelteti-odStevati. impl odveoAree. izogibati se oAftrer(Ir. oABnrdrlp^ pf. iiva mcja. fla fl oddelek.oAr^acy\? . rcjcc n presezen. Orp€trIyBA pf. kurjava orp€ra irnpl ogr€vati .{goAarMta ft. odmotati-odvijati. .k\. poddrtati-poddrtavati o4depe pl izbrati. . orpe6lBa . oA6polwa pf. oalpqsa pf./r. oA6pa$Fa pf. f iz. pnorzeK orl. . pl. 2. odpouganKe veo.f od\ada oAtr^ac rn odjek. oa&^e. odmev. sveiana pesem pt. odvrDiti (pozor. itupt od- peljatiodlarati. razre5evatius.u-DrasKatr oDrasKa orp-er n kuiivo. razresiti ueankGugibati. DreStevati o4ial adr komaj.l odgovotrxl nost)-vladiti stran.MEa ddi ogromen.'!le Wa pl. oovarau -oAEeDa pf. odviti{dvijati (viiak) oomevad pf.impl ^eqr. otsijati. odpihativejati. .. oADpareH. oADpru. I posamezen.oApprlra pf. na ugantti. odpeljati-voditi od.orpaAa 242 oApese oAEes!!al6e 243 OAAEAII orpaAa I ograja. oABoAH!tsar6€ osuSevanje fl ti se oABO€rr tocen 4d. odoAaErHe.q..zati.oMaDa pl.tE!o3EVBapf. s. rnlp/ pregreslu se-gresru orposr''n. -Alttr rz oder (igralski. stranska ve.oAroBopHnK. bliaht zu oA6oeH. g.. povrafilo dolga oA6paBat obramba oA6patr6esadi obramben oA6parn. impl fam oddoliiti se. odtujiti{ddaljevaskuten. pf. oAAaaexy ad? od daled oADoeHocr lodenost o44aaeveu cdj oddaljen I oADou.cezmeren o4roD. svet) zati (priznanjc). oa6tpat<66apauxa m. hnpf odSteti. del vrniti. birtneZ-izbirdnica oA6upaqra t tam raztfmevaIlle oAoMIIeIUe[. oAueIUD. velKanstr orpy6[.grajenvrt ograd.razvezovau. postajati grd orpoMcH..pf ograditi. oAI^eAUa pf. odgovori iodvratati. posamrcen odgovarjati o6rp*. razumeti o46aaeu.a. o|AaBa lzcraJalr oAasErK. impf u4pI ooJeKlllrr{dJel(ovatr. .dem od o. zrediti-vzgajati. soba ^.orpannl'aa. impf ogseryrym adv naenktat. r'. impf od.T prgklic. oA6e erqira pl. iq. o4apr. nepridakovano oAEn<. i?npf o. I izdajavec"izdajavka oA -Aar'f arh izba. korak. ograjeraDje. or?asrneu 44.^ rrr 6ddelek. mrt%ski) sovorniSki. odvaditi (kajenja){doADe3lBar6e od:c n aij. od zgomj o4wp. soolca oa wa adt zdawa: oAap. . -. posvclltl o+Bo4firrs. m odvod. . razscau cepljenost o{Dpxge. oA. odpeodvrniti. zrcmolavau Jau oABUr[e'|.ogreti.apaimpl odgovarioti. razvoj. lig obvarovau orpaA!tsatle. oge eH.pl. doumeti. oABwrr. orlraErrr!tsaEe r? omeJ ltev. itnpf ustrezall . razKnll ncdtfi r'Il7 onl/t$M.o$!aAyn's plr i tttl ja. oiltegooseba r?tr oArope ad. iftipf . . l. odvajati oAeeMr. razlesitev oADerlraEe . oAr eAyDalr vzgojitelj. tok oAa f oda.zasveutl orpejcoHqe z sondni whod. o4tatuyBa pl.Dosvc&r-ry. izogniti sebezati. impf odviti..oABoJlTa pf.AflUA pL inpl xnvatl nedra osuJiti-osuievati (modviren oAAaAe. oA6aERa adr tam posebej..-rg{ABrrKa m.nko mah.rlr odvledi.odpotovati ljev).te. pora@ati dols oA6opqllat6e. orstancrr:rnJ oomtKanJe e. ozna6iti<tznate.lig dc) razumevanJe JemanJe. impl obraniti-braniti oa6po .e \. oflteBar6e r1 ogrevanje. oA6opqlra ce pf.oAAB eqet|ogr I oddaljenost diti-loievati oAA oAAa eqyB pf. rrnpt omeJru-omejevatr .oArp. orpv6ElBa Pf. loditi (od prijate-ce: llatr se.sprG oAAeaettosr I lodenost. mladika oogmrlr.. oAreAITa pf. irftpl pobegniti..impJ postati-postajati groo. refleks oA61rnsy-oA6^acKy od. -jHa 4di odbojen oA6opEr ce. ola. irnpf pt. OABAHT'I vau. oAapar{. tr 1. odpihovau oADc3e. hod. oAlo.n!ua ad. ve. ..pl. o4!^exUBa.-rna adl odbijajod oA6npaEe n tzbiradei..r? lam oddoliitev.'4. orp!6Ee..-EHa adj za kurja'to orpee?l.UBa impf oAxAeAa. oaalte n.ni e vradati. o4derlJVDapf. impl 1. o. oAre3lBa pf.unuK ( Desedel oryarue.Ea adj .J.zmna' oABfrryBa pf. oorutevarr pf. lig omclrlev. vzhod (soncaali lDeseca) orpeBerr.vati. odsev.trt]D€.urEA 44' Oavnl oA6iecorq -ry m odblesk. jati. inlt postati grd. oAaAe. lig dojeti.o6. . omelevanJe orp€6e. odvzgojiti. -impf preKrcau. inpl l?.omeJen orpaEEqenocrt omelenosl orpaEFnr. iftpf Cl. impl izdati.utedi. impl ztv odvaditi-odvaiati oAracrr ce.Epa(a impf od.ce pf. impf odvesti.qaja izbica. svlt. m prevodnik se demu-izkazovati.-'r'k adj zoprgprioddaljiti. sprostiti razred (v osnovni Soli) oovezovau. zasuau. . zauu[au-pr€kllce. ogaben n. tek. z og m hoja. Sele oAPeAe. oAD'rt'rKa.j odve6en. vziti.^Atr.

qwira pf .rafa impf De pomagati. impl -cer postajati dobre volje poaitek. impt odvzeti.Iv ozFoma. druriti se. oAEeKaAooAEerAe adt od.ruseBcdi odlid€n ol. unpl loliti. oDesan onenesti. odstaviu-izlc devati. . iupf iti olir6cen. taiati oAo3Aoaa a& od spodraj I I I t I I I I I I I I I I .ll.(stavek). odlasati op'na''''. oABeMapf. o4woruoa pf. odlitek oMrDKa I odlitek oanE(a t karakteristidna lastnost.vDaEe n odlikovanje oa. or|'er''. z. . gl. zale. irslka. rl 1.ne rmetr aDeuta oA ara. z.arnaJ oAMasAa mascevanje oaFagaa adv od t zadnje strani oAMa3iIt ce pl maSaevati se oAMasA!tsar6e mascevanje rl ouaulreA ady spredaj. oAjt|'etauta pl. f prcmof. l OCUgrau. Davza vau. oqqrn.uena f zarnena. zadn:i oApaece lrt oozgau se oAieMe. odstetiodvzemati.. od. potrditev oAtro I| pl izprositi oao6pi. hoditi. impf odmahniti. potekati(eas). !ce.-. o. ua o4ere pri odhodu oAelre. lo6iti dekle od do ma. odkruliti renelEti ljubiti.r. tft n L. impl odjekrdtiodjekovati. potovati. oAIm€Ae alr od nikoder zametavati. premor. irnd postati{rostajati boljsi o4aFa I sklep. ovirati Dri delu oAMararrfi kdor pri delu ne olgaApop adu od zunaj. obnemodistabeti. impf odzloniti€dzvan iati o4sro tn o&iv. 2.. odcepitlloCevati. odjavnica oAJaBa odjahati d o$arc pl l. oppaawgn pf.oaEpry'a. vnaprel fl. impf odobriti. prezreti. zavrediodmetavati.zoratii 4. inpl o6oarKe. kondati. odpeljati. prej.. oa. oAepyBa pt. ovi rati pri delu dovoljenje.mn odwedi.rBxe oAAga4la clt pl. ce trupl oAMapace. nrre z pocitniSki oAo6I. o$Io.IrreAeH.b. 3. oaitaaeiocr r? oslabelost. spravru-spravljau v postatidobro voljo. korak. ifipl oslab€ti. odigrati se: konEatise-ce: orJala I odjava. ocnos oAriare.oaaerl|a -futroadeteti. 6dpotivati si oAArnne.. oaAIlBHe cI| oAArlur(l I oddih. impl odrerl{crrau oAepra t brajda j o. oAMa3AlBaSOAMa3A!tsaqKA o[''3|rye ddv zDotraj. o^. odpoCit oAMopenocr I spoditost. sprejetiodobravati. potrditi.^io adv posebej. oAA@ rt(tDl pl. odstavljati (od sesanta. odnasati. fie miniti ot. II.iw ri l. o46poro. zavzetistaoANapaEeoAuopFaE€ tr pe poditek liSde. . tod. 5. skupiti jo. Driti k sebi od ieze o*rvume gl okriiti. I ma3devalecmaldevalka raJ oul.. oorgmvau. oArrsc!tsapf. imtt oddahniti si.a pf.aSYB pl. odklanjati o E.nanaiati se divanje. oAMorueIf ne pomagati. odceDIau o4dL. oA. dom. oprostiti dolgaoddoltevati.aa{e'd. po{itost tmp.rw{ffi vf ltripl oarf. loCba oA^!TB c. all. oa!''e-fruBapt.impt oAAolr)KU. dom oddiha -/rna adi pitrievaten o*topetf. oA. delo ovira zunaJ. mimo. odtok. od. preotem. oA orr. imltf gr. odmahovati o. 3. sorazmeruDomu( re. .iorara I ridlomek oAAO[rq ce. odhod. obiti-hoditi oAgocEo. poaivati -ce: obrniti na koga.E adi 6yAaaa oAnecen velik norec o$resr. onemo ogerlaAex ddrnepridakovano oAHece.oAsrp8y!€ pl. odlomiti..y6r nlc vec ra imeti -/f oguarue. polrjevan oairopa. imeti Skodo. outeio adv z leve strani oa ee odliti. cr|. idoditi. omotiti se oAelEgE alv laenkrat oAexAa t masna obleka (pravoslavDa). oa opY8a pt. opeSanost ro) dobiti jih.t. nekod De!ati o4uaten adj oslabel.r-yra. gr4rn oziralen. na pomaga. oA ortllBa c€ uf. separatnost. impf zamenjati-zamenjavati (pri sneti. od znot. lodeno oAAe tocr t poseonosr.. prenehati jesti. oteriti.t]8tryaa pf. ttevati oABD'gr[. iditi o*exiz'"t pf L odletati (zaradi bolezni): 2.p1. dovoliti. delati (stroj). oaeruyaa 1rt.ry nr odpadnik.e. Doseonostodlikovati oF. 2. tig za\esti. _ oMfpa. impf od' sel.cga adi odnosen. od. pavza oAAr. adi spotit. posamidnostr posameznosr oAAgcI|oQdy z desne oAAPgAApt€ rr. zleteil 2. oA. OAAO oddolriti.ljubiti se. o{lua uB pf. impf odlagati. spoaiti-daj ati -ce: oAorA@AoBA€Ka adv od.Ana ad. oao6pryaa pl. biti v zaDoru oaaeTa.oBo Mt znova oAnreltmx. odmevati oAeBe fl hoja. oAo6IroDoM. oddolriti se oAAoMrf pl opp u\o'{rr vzeli za Zeno. snemati z njza. {Ja fl odobritev. odpoaiti sepotivati pf.oAtrp3Hlltsa impl oAosropaadr od zgoraj odmrzniti-odmrzovati. oAMoplTa trpeti. (bidelu) sere.ItprHe. slovesDa obleka oaerae. dovolje.a ee.I. I nehati se jeziti. 'ce: oditi od doma (dekle). oAMop r?r poaitek. o[r opa. odoeitev. odiev oAa[Da oe i?npt odziyati se op itnpf l iti. zameDjava o+rcCf. (z zaimkoma clr moglost.c ft razmerje.oAAelrrro oaMaI&rr oAoSAOAa loditi. pa mimo oAo6peme. odDoditi stiddihovati si.

Ziv orxxta. imof razjeziti. oKarKlra pf. o(Delvra pt. impf orivin..st osa'o6ll'. $6optd. impl porumeneti. imyl prcKflcall. oddelek ban. jati-opravljati. obsijan o3alresocr f ozarjenost o3apu. mirjen. odsev. g. imeti. in pl ozebsti. impf ozdraleti. impf odzvati se. pl. . negativ. DO orKecroqeHsilovit. oAp'KlBa pf.orcj. rl.r. impl razrrgau.o3o6wa ol. imeti. zanikavau oapeqeE. povrh. i. ohranjati oAp. ostopa ad1)od zforaj. on<rcre.tno atl! nikalno.prehladiti se{zebati oKa I oka (teina in votla mera.a of. hud impl raziaiti.ry4 ogorlnlaa pf . omoli. rfipt prrpravltr-pripravlJatl xoga oo oooro lmc o$tasra. oAoM!tsa pf. imol ozt> (groiajc)' bati-zobati osBepeH adl l. Zalovati za KOm oKan<e. imDl ros o doloditi. laz pobledetirumeneu impl pokazati zobe. ohraniti-drzati. divji.AlttcBitsa 4f. otxoaryts pf . razdraien.pHa adj ki ie zg. obgTaJa re_(ovanle. oAtt?cue. impf gr.)raE'apf fam ostareti oAlrlqa Mx ce pf inpels ol.pf.vledi.tcegfoql'|. nevorJo osnorllaceH adi raz\pit. kos biti eemu. 2. oeloraacpa _. zavladevati. o3aplra pf. 3aAOUr{Ir.o4pqgrrvpa pf. koga oAolrlr. oAIreKyBa ff. otivljati. olsa\ysa pf. -rsa adj resen.ih oAo^ee pf upreti se. odEesti.f. impf oblatjti. pf.podaljSevaal oAoll)qtsaEe n zatlatevanie oAo^su premagljiv. pogra. oKla lBa pf.. ogorden o3^o6eHocr I vznevolienost. impf ozariti. impf lustanoviti si dom. besen. razcapau-Egau o. uresnidevati oncuee. kos biti komu. zato ker. . piedpisatij izbiratl' oxexu. os6opUs. impl zaanamovati. oKaJ!tsa pL hnpf ov jokovati koga. razktditi. lig narobe narediti. negatrven o$te. zlograsen o3^or^aceHocr I razvpitost. od gornje strani.oAfq!tsa. odre(i. sprarljati v bes orll]sBe\ aQl vzvalovan. razdmlenoit. impf navousenost oorasltoorascatr oAyuepr.rl. imDl podaljsati.rtg. snesu besedo.iolj6. . 2.o|rYBa pl. zbeganbiti osBlre ce. o3no6v.rvBpf. odtediod. posledica ospan. z one strani op'o. ki ie -o4i mu tahko uDres o4o. raztesiiit.y8aEe r opravljanje.. o'|f. 1282 Er) oftae. vireroiiiiiiezi'ti. podivjatidivjati. .pomeniti o3o6a.iet. 3aAour!tsa oAouEo. zguban oApeAenadi doloden o. obsiniti-ozarjati. .se (svetloba)odbijati vaqlu{ovatalr se. cori ker. tivahen. o3AIraDd. npeceoApeqe. oxrreta pf. rIorEP Ae|l nKalen.o{-pV. uzakonjevati o3apeHadi ozarjen. ostrlBa ce pf.. lrnpl wzeu-zetr orxo[T'n. -q! ra popoldan oAlt€ I odvada oAlqn. refleks: 2. oppasysa pf. osor&n. divjanjc. impf redi kaj zoper koga.octsevatl oA\ r!tsarle z opuoApaslTaEe z odsevanje -odvajanje. pravoo4lureien adl navduSen casno oAyurese"I|ocr I navdusenje. o.ti se 2. poro{iti (se) oAorrAe{AodteKa adr od. reZati @ KoruL. gornJr o3Ao a ode od spodaj o3ApaEee.e\tanje. obsijati. . impf obdrzati.-lHa 4dj opp.rumcr I prernagljivost o{o Wa impl ustavliati sc.xtB$lq rr vzd. osAlraDYta pf.. rezultat. nazuoAPeAm aeta. uresniditi.oApryBa pf. osBeppa ce 21. oxiurorooppa pf .ieziti-ieziti.'. OAoKoAy adt fic po oApe.oAoKoay O'K€l|CT otteqroqeH t I I ovir . impf zafa(ll oApnd4. o3a6!tsa ce fi. onranJanle o{por'4 oAxto'JUB pL impl odtrgati. premagovati kaj. vzne. cePlro3etI o. obrekovati. tek Driti oAplqax adr popoldne oAplqeK. i mpf oiiveu. irnpl uzakoniti. fam odgoloriti{drckati.o3e1rerl!tsa ozercneuozelenlevau oerorue r enoletnio tele prvo zimo iivljenja ()3 o6eII 4di vznevolien.vBapf. ozdravitiazdravljati ptr irfid o3e/reltrr. naiati oAptra.oznatiti-oznndevati. gl.@atrop.a f . oxecro{Ma d. spravljati v slabo . zoslasnost o3lorlacu. zDeganosl osBepq ce. divji. . inpl od- o3a6E ce. impf ovaditi{vaiati oKarrf. t t t I I oostuzrll-octsluzevatt orytal m l. scante navaqe oAlraso adr zgodaj. vzdrzevati. zr v Zati. oserdrlra pl. impf oApeMra adi dolodljiv post$ -postola Zejen oApeA rcocr I doloaljivost oxorrcr 4df orcnjen oryt1tur'. obsevati os6l|aerr.Eyl-. zbcinl gati se-begati. Zezelj. preklicevtti. impf odbiti . ittlpl oApaculBarre n odra5danje navousttFnavousevatr oAIreA4d? po vrsti oxc6oBel| adi nabran. ozlvl tl-ozlvl -? l atl or rDorlopn. oaoar'(vB'a Df.|re pl odrezati gl. oAlreAesocrI dolodenost oAI Aa. grajati or6ol. upirati se. ondod..!E m grebljica. odj eknitiodziva. premagati kaj oao['rn.hcgan osBelre{ocr I l. vrh orrolreu.. lig crkniti-kazati zobe. drzati. tl se oseMre..

okrai: 2. ra kop-ad.'JffiiflnXilffifi. prau. odlomitilomiti.izlrpati. vid. imDl olaj5atiolaj5&ati. oslabiiti. malo ceniti oManoBartlpa*e z podcenje. izmuciti se: odDastigniti. lnpl osla. vanJe oMatoMollltu. krikniti oKprn. impf z. . impl os' na. oKpuaaTn{r_p[ tr Ul dobiti pe vitez nt_ttrrce. okopaDvBa ce pf. soseSdina razoltalr oroarla I okolica.opraviti-koneavati. zas o^a6aB. JavKaxr o ed[Kat6e n stokanje. oualoraxvla tf.tarnani€. ororyraa pf .[coxo da. ru ileb o^aA{ pl ohladiti olllrr.. krila. vau-oKavau oKpyr. popuscatr o[aaobarKtr. oKo. pf.Cc ta niaoen onsaps. impf men se komu -o-^a6.io. ki koplje voIJo JaseKv ruoru&u otpKa pt fan poiesti. opravlJatr oKrrtlltlut ce pl roditi nezakonskegaotroka oKortrrru pl _prebuditi. utelesen. onetasdati ouacost.mepKaTa paprika p.CIl oKlndrop oMacontt kondati. Kosr ( lravo )-kositi oxo1u. raztaiati se-koDneti.. polizati{bltowii. o'ioE'rtyoa pf. o. o^oEn ce_!l pokvariti rarbel merJe.oc4. prevzetost.aBUM ( raz.Ialnlotolemru ddt Drcdlanskim (PSrCa.2. ti. rantl atr o^YK. . sKrcmzltr se oKar (a.oKaurKyla pl. prevzet. . Dluof.'(g. p/ trpeti. de. k_ sebi. taklenle o^xy 4de toliko. in.oMa^!ra pl-.a of.qa--pl ooqolau or]IoltEtrx.. tarnati. olyt'!tsa p[. ti zti o^tiqerDopen adi pooseblien. skremziti sa. pl razmere lebsti.e^r m--1. prebuditi se. -nla 11 olaisanie: olajsava(pri ptaditu)" . phhajati o^e^EK . sramotiti oKaru{I| pl. oKatr./urr(vaa pf.. o^aAlnr. tako oaolcH. ifipf sKopneti. zgniti.\erto oKo sence or<polroff obrezati oKooe. lica. izdrpanost oriAre.Tf okolnost. vinooKorncKrf adi okrairri "tiTf** oao^Iroc."rx impf ohladiti se. DooK're pf zalf!iti. muaiti se. pre oKorfta.e.impl stokati.atd oslabel.ostev-ati oxafl ce. spravrtr xoga k zavesti. utelelenja. o. 2.skubsti (tudi lig) oKoay pr4ep okoli. oa4ergopwa tf. tajati se oKopaBarce. pl ou r? oko. zaveqen se or(o-E''r. zadreti se. lig okoretiokoreva ti oK. ocean.l spaaiti se komu. ouacraplna pf. inlt umazatl-mazati ox. oeu-sEoeE. oKap!tsa pf. orrpugla pl. odp-adati (lisrje) orapa. impt oW.oKyEYBapf. Zalost. Doka. I t I I . --te. c. ouacotyoa pf. Siroko odprtih oti oKoxopn I . osteti-karati. spravljati k pameti. rmn lam osramotrti. izciTan atj oKaraEocr I oslabelost.owax]yr.p. oMa oMolltluBa Pf. oaec''I'r..E. narobe delati.izbuljiti oli.KocfrS_ !*pl po1. -rE f l. spreti sc.. -ttrr rr oklepnik. osla. it tpl omoatl-moziti oMaKail umazati oMa E. /rg dobiti ornap. pameti-modriti se. Do. orrdeti. impf 1. MarCnca oMaed odarati prevzeti. dr stati laze oaccErteaen. mitj. tJalr se zati zobe. u8loveie nJe o. -. i^pt . okrog oKllra.. -oKprqta m -obkrojiti. impl o e^el interj ioimenel ioi! zmoonn. uten:aiti-. impl skoIlu-Kotrtr orpemre.srl rn okioije oKoKopearadi izbulienih. urecen sen oMae[oca I odaranost.rua ad1 olaj3e valen oaecr{Farru adj olajlevalen o1rar. impf t I I I *. pesatr.-si riti. ok revati-popravoK eltrru ce pf zaxdati. skotiti I I I I I I oraafucaI zadarati gl. prepasti. pf. oko. impf poo aAHee.ry. one_ dastiti-sranotiti. mtr "Kp. u{loveaen oirrlqerDolrcrurc./rs4ertopl. -!r|a adi svinCen: svlndcnosiv oaoto t1 svinec K Darnetl oKlndrop ru okupator oKVltrrpl imeti mlade.' o ec|od. spametovatimod(boletina. gJ.uredenost oMA.{r^a oKal'rqa t Kovmska Dosoda. papricirati: Me o/\r. impl po korati. kom. obkolje!?ti Delopogledati orpwa. osebljati o^nat adi toliksen. okolisdi_ oKl6_e. -EJar Doosebljenje. iuof oV lizati. priti k tffit' -ce: '* I stok. naoCniki. tarnanJe oaeqrel|Ee.laaqwa rf. zgnrtr.aa'J_ adi odaran.oKa. l€ tepen-biti i Raj zakricati. ilftpt dobiti sko.rl poosebiti.. o'dorl'dYaapt. strah. impf Kaj vellkega oxreprtr se. tzcmavatr ouaproma I soparica olracrapu. ziohromeri (noga).. olaatPYoa pf . Zreti. impf ne se zmeniti ia-oriricenjelati../l. o^oMHa{cKx predlanski adl o^ 6aBe adi razrahlian. I evati gled. oKopatr-kopati.a pf . fig ne- oaoM.$ii(H. 2al1eI zmodriti se. oxatrlBa pl. o.razbiti. o. urecl oM. . pce: priti . _ oKperrr!tsa pf. sredina m oktober.. oKoByBzr impl okc pf. inpf pasu osramotiti-blatiti. pbstiii m.

-qHa ar. impf on ere. pove. sDametovati -ce: oEaa ona. peti pogrebnemolitve olle^o 11 cerkven obred DG grebnih molitev o[epa I opera otreparfua I operativa. opijanjerx)st. obdati{bkrotati. mazatii fig r. Oeto. / ol)ut ol)ittlca onaqeH.i owfer\ ofirrcetI.rKy ad. olreMrr. or|'pa3vD. obdajati oa akarr adi objokan.ifipt obkroiiti.-KBapro. -Ixr . impl oigaosebo). ll. oHeM!tsa l'f.se\ deskriptiven on|fr n izkulnja. on. oplsovatl otrro^1. otto.pi1i opijati se rfrfr|rfcfr. izplaknitiumivati. roj ti. spraviti k pameti-uditikoga ona Aere oni (tisti) otrok pilmcli. onaccPl pot)lsll (rlv|tlr tlx vo) oflacert.. 3.rKy tako malo o*rp^vnn./krivljen. onepaErja ofleqe. popadcn. opraviti. adi repast. napadno.T I I I oMayAIreII 250 onaprr prxviti. zasovraztar oMpa3uja. Zalovati za kom ofl ecna. oH.tnpl onemeti-nemeti. impf o?Eati. ifipf sDreti kosa s kom. brcz gtave oMarB.. -sg: 1. lig oslabetiSati odpadati.Jdtrt. opirnrfffr.adt zrahljan.rdv tako. slabeti oMlrq aBu pf zrahljati. Jaze oilr1r|e pl opp ocau'Je zmlaclu se oMp^lr[eH. oEa pt oue oni. impl pomiti. impf oaaAHe. opedi soncu)..elnJrys. omamljenost Itrrn^v pl izlcdi. vati. impl onemogoditionemogocau orieMee. o. osebo srednjega spola). ora d. osa. nem postajati ogeMolureg adl oslabel. . umazati-blatiti. olaaKEila pl.tig oplazrd o atllec. opijanjen.2. gl. ifl lrl omedletiomedlevati onne oni. tisti (kazalni zai. impf opevati. i?npf oblatiti. -pHa al. oHeBo3MOI(yBa pl. /lg ludo . kondati.rrslulitidc-nar otrartr€. 3a[reMeres ouls eH adj tit priljubljen. adj opoje[ . guben onacEocr: / ncvi -D()st onat.p^uE fr. natlcrirtlrr. nepri.impl odpasti.. oneDapf. onaelpa ()rrffrr I'J. izplakovati ot ase. poblt I I i (nlcgaviti orraKa. poskus. prepasati. lie zar\os.ona( adi hudoben. umiti. impf obkroziti{bkoljeobkoliti. impt I. ouaa. iivrgni or:gan oneparyfja. ona nazaJ ono (osebni zaimek za 3. mek mnorine za tri spole) oHoJ. uraloSaen o[AaKHe. inpl 1. oMrrlla satr.lj t)itr()hc. storiti. otafa pl. pravljanje kake naloge ali posra orepe I oprati onepCraf opereta orteplapapf i^ imlt operirati. zanesen. vojaska op-eracija. (lcDllrln: Driti do -ce: oAa. 2.11 or^ene posploSiti+osploievati mcd mnozlcaml oMaYAIteH adi zmei^\. osmoditi-smoditi oHa ono (kazalni zaifiek za onaMerri. prevzet trlrcrrocr f opitost. f it i otaxy adv narobe. izvaliti (o vseh pticah) orIllHOK.i znei. gl. ora yEa pf. naloga. oMaqlEa pf.olratl la Dl. gl. preprr. ffied operacija. -w | 1. oflaur o[aru(ap 17! fafi 1. zadnji plesavecv kolu: 2. oHo. ostaoel. DodreDnik: dlovek na repu dolodkoiv otree. gl. taklen orraMyddv tja. o6[Ko lBa otn<pyrs. pe lesen.em od. nidvreden . razprarla oMlrar:r€H. uBa povesiti (nos. sc. tam orrAe{rrAeKa adv taln.a\. hudoorla o'Ia'JI fi tep onasrrHa nalitjc f I I I I I I I oEenpaBAa. obraz)-pove. in pl storitidelati komu krivlco oHecBecreq adi omedlel. ') f) iiziri l rrrrIk0lulati. toliko orrolKlrJRa adt d. ifipf opionuEe.vrrc||.biti pf. 2. tista (kazalni zai ac-prihajntik paireti mek 3. prepir. kar tako otla|{oB.opravuo. oa ar-UB pf. l|l. J. onaKY onaqHocr f hudobnost.-HqU m Opanek onrllqap r?t opankar onurnnr adj otipljiv olltrn rrBoca I otipljivost olrr4reH. impl opasati-opasovati. obkroie\tsti. lluo oiera€nocr f priljubljenost oMpa3a. iftpl 3. orraarryBa. tisti (kazalni zaimek) ono IIKaB adi tolikgen orto. ()rnrnrtJcn. onem^dal ^na{rn oflaqKII 4dr gl. i. pf . pG sr<usen. oneq!tsa pf.m ed ll.ats.t. onesvesden o ecBecr[. onaMer!.onaru!tsa pf. oulecrwa trt. erspentnentalen olmrflocr f izkusenost pt. osebe Zenskesa spo. orrKo^wa pl.f so\Tastvo.on pu lrl Jam pomagati komu la) (1. ( s pi j r to) . pI oM on. brez glave. o6nKodr. spedi -(o (mesor-pecr -I!||o t trxarr edi opit. oHecDec4Pa pl. eksperrmenx oMrieH.aa pl. inpf gl. podoben repu otraurlfta I slabo Zganje onarqKaf rep. tamkaj ofieBo3MorKE. oMar(a o!. opcdi. zopm oMpa3'n. razpruta ofrPaz'I adj sovrazen.i ti n^n' r . -cHa adi opi. oHenpaaA!tsa pf. €tla Ldi zasotraien. {Ila a(li r(. impl omehdati-mehdati oMe^yrtreH ad. impf objokovati koga. pl skotiti (o madki) pf or'F'xrrc. oM. -|IrIa adr' izkusen. l. oE pyr<p^ pl.f sovrastvo.a . gl. i.

otpetr. orJ. impl pooblastiti-poo& oncer r?l obseg laSCevatr orcelue.pi.r#i. _ Ja_ onpcKa paooTaTa gnus zbujati nambe je naredil.riBapf.otrcsAvDapf. ott"cradoEKa razmere. ddi obdedoveooycrou![TeleE.u. lovanre posaditi. stante r.Ho3eiztesDiti. o[par/.prerrestr-pretresati. l. onpeie.D pf.iz- ".qe.eFtr orceElra pf.raxopt|.an adj upiaviaen. -!m . on?LalrttlTa od o+n. oditi skoditi naokoli-s-kakif okrili i -ce: iz-ropati.y'lg^@ adi dolodljiv.T. -AHa adi oploditveq oDloden otrbarrRra. onozxappa pf . sprostiti roke in noee-: cd javnost' javornerge polenariti "Hi#r"Y:"t I olrfslra I optika olllErecrBo z druzba ox[xltftsau. zo{npl.3Mo( ftt optimi_ ou\rn . 2. skuoncUrlfi. napenjati. ootematr opaao r._ . opomniti.M. imD otl". oIIcKoK\tB Dl.oskruniti..cyaYr..oMoAert otrgKoKEe oncayn f opalle oIq€KllA splesti.a pL impl "H . obrezati-obsekovati. po3kro sitiskruniti.plajdti 91. inpf orpeAe. iztegovanje. upraviditiirprai'i. napeti_za. nategoiti. okobalitiokbbat jeviii rana zemlja I XOnla.. Plesecl. opredet itiri<ilodai i. o'rr. onora'Jtr. imof polnlevati priti naokoli.. okoliI siti obrobiti{b3ivati: rob sclne. nna adj sploso[nera.erre. doloditi. na.AEa adi sDIo(_ no Daroden. obdrzati se-obstaja. sploh otrqroHapoAeH. lemezj 2.upravidevati sekati.. oblaSdenec oolegatr otrotltottoutltlt. st . zaJ.J## oostuzevatt. otrseRoDvBa rf. obieli. oparqa I orna zemlja. -AEa adi obleeovaotro3m$da I l.rB. irl pf once:r<en. impl obaevati. usten kier Prostor. +aa adi splosno izobraZevalen onnroncnar cd/ splosno orrryxlmla I obtoznica otrycro. poslati.iati: onoanoironrres*. obsaditi{bs. onuerma of.e[vD. oucela pf. pl. obseden sprotna stranka.obstoi oO. mu qelten on:r?r qdi napet. I I 'TH*r:HH:..unitujot opa impf orati onoaa rn obseg oparteE. obkoiiti z vojsko. oqpeAeaesadi doloten. obdnost rati. . . oprcnje. odlodenost omre-olrrna.a druzorrcrHe pa. oEc.imol oploditi{plojevati. veder pogled na.:fea6a I opredelitev. onrlysa pf. pl zano KorEten regrutr.ortcrrn|Da pf. inpl ob. onesnaieiatipr .obilkatiobioncfalre. inpf obderati.ooffTffio' adl oralen. vse orodonqye pl ozmerjati je za oranje orl.ourrlsKa I obiiv orDJlne. len.oBapvBa i mfr orErrmta I oblina (upravna d. oncKoKHe. -.orpc'ia pl obrizgati. opozicija. . . imol sKovatr ot|stati."HffHi#.oEr€Ee itupt. dolocllev opredelienost. opre. irn zl sreptu-steprtr opraviditi. izdrZevatistike oErglapr. onp.n Do2. _otrycaouiEa pf.posvariti{pomi_ nJalr.raaocr f doloaliivost. iftOl opredelj ivost onesnaziti. imd l. onpaa4a.aadi raz_ s{r diralen. -jHa adi opojen cKaEMe priSli smo o'Ioxagn. pf. .tgr m oblegovalec pa.f. o\Lo wa .eti.objetiobsegati. omlatoa f obtoZbi vseliudslii ' oEITo<r6pa3oDe|I. naspro. .otroe.TJ"Tff "#.t#ii'l'l.-raa on+aflr. naravna. impf obo[oMeEa f opomin. svarilo secloosesatr otroMeHe. nategnjen.oDra!'navati onn:rrerroe3en.srbriia obremenievati omrrmcxn adj obdinski o''tt o adv splolno. druZiti zem. owe. onota'JvBa 9f. orpaa4lna tf. delati. opteniti-roidii. d' "Hi5'oir3ffi*Hr t-d I I I I I I I I I . nategnitinapenjati. obdi. otrcutre.spletati (kite). opraobr:ezovati vlcen otrcEtranadf posut. otroueslBa pf.svet se s kom.. -ce.lnu. zasn'd. imot oV opmncenost sutiobsipati. CKVTIIUR otlpsr orTpa. pretcgovatr opreoeljevatr ollHlEAl6e{rrufiaEe 11napqlia. gl. impf za. podesati se in urediti si kite otl oaeH.l. razprav. ooremeDrtr.oncaA.orErecrBes adi druiben tegatr. impl naslo- olpe. obsut oqratAasocr I upravidenost.a ifiof napctr. otroa*a pl..{. otrcrarroK r?-obstanek.l. ono ltoMotuav_ onca4iirr. svzltltl otrc.. ifiof nrlf-ffFlanJatr.renocr I dolo{enost: rzLegnjen aakati ormtera. zatagoiaoeluv nJe onpeie. ia onD.oErwaa d. opaEe z oranje stredi. onqaw. tmpl razdrctl uniCiti-razdi_ omno-cr I opp aoce6uocr splosnost. imDf ti.omrlerEe n obdevanie rJalr. natezati.lntqa edi obselen. obaiFavaii onpaDBpf usmeriti. -cer tip zanesti sezanalati se na kosa onperalr rn predpasnik. impf oncaAaI obleganje v zagaio ti Pozgau-pozjga oncaAeH.. sploten. unidevati outr'DlroDeqKt. enota in stavba)..

{Ja n 1. t orai-oraeica oprd$ tn 1.f. osa zool. osiroteti. ocacrl zen ocnmrar ad7 hripav ocDe'J praep ra2err ocBecrg. oc''tr]{pw pf. ops€Irr rn orient. adi gl. prepncevatr rovalen atcBe. . jezen. samoI. ocBpE!tsa ce _pf. osv?tlitiitiivetliri ocKaE. topniStvo opyxje z orotje oco f l.€. izgubiti stor. zavarovan ocurlpeHocr I zavarovanost. i|tlrl onnpetr.huda. prebuditi-olvel6. impf ool{azaulost zavarovati. orna zemlja opo _n vrsta ljudskega plesa. vroacocBer eHuer razsvetliava krven. rizevo_ polje opKaH tl orxan. onedatdati ocKBepHrllea{ctcB€pEr. dotikati se av razpra\il ocekaaa ce irfitf potutiti se ochyp€H adi zhgotovljen. droben oreh. -& z druZabnik.1tj. obdutek ocereE.l. -rur. ooKazan zagotovljenost oqBeAolte|rocr I izpridanost.. ocauuyra pl. vzhod opreFraqrja f 1. ddi osknmjen. lig srcdstvo. ocBe'r./rxune ft krai. -tHa adi obduten ocerrl. ocse. original. pooblaSdenecza doloieno naloso oprarni3aM. porarzoetrtr naloge opry stptorgle opAeopAgja. gl. omara oprraMdFr rz omament opHEJa I ledina. rosrtl opocrMja. ocBecTtr'!a tt. svetttt-posvedevati oIroKe ocDeraeEadi razsvetljen ocrrr adj hud. ocKanvD. -ruor trt l.impf razlegati se.oc{qepEvDe 4 rrnpl osKmruu. dotakruti seozirati se. gl.ti. drhal opAen /z red. adl osvajalski. ifipl oseolan ocer n dustvo. org:anizern. inpl m .. pI.._ocEeT!tsa impl popl. orientacija.lrHa ddi osve.rq. octa ry'.impf biti s kom oruzaonlE. -cet a opuerrTa. ocar.a pl. telo: 3.a.B bot oreh m olteroB adl orehov olteBqe tl od opeB orehek. prebujati srajan nrrpav ocBEteuadj trrosveden ocrpnru. togotljiv. rj! sistem: 2. kompamJa opraxpa. 2. ocwporyoa pl.opareH. inpl ocaern. clKlon opKecrap tu orkester opleop^eH_qe n dem od opett orllc{rlrceK op^oB adi orlov op^oBcKn 4dj orlovski op:!'..trvta Dl. J. ocBerKwa ol. zaqotoviti-vare ocseAo. one- -l skmnitelj. odlikovanje opAnlralIrja f ordinaciiai med. divjalka aeta.qr-rJ opzsmbotn. l. izprieati.opar (zemlj4 Zivina) opaq{Patrria m. ocKp6Ur& pl.Aq[m prsi plesatec v Kotu opo3 rn petelin (na putki) opo. dmzabnik -ce: opmMa I vrv.-.tte^I€ ffigff. ocal'fl'Ba pf.qoqwa . navadnir sredi vast opoc[. -T'Ja adj 6tct1 (rc4!aateH oca|taretloct ocxp6! ocBpr n pogled.Ir. oster ocDeraeaoqrf razsvetijenost ocr€ I os ocqe.rDe. 3.oBoAetr.ce.a of. srll. obturiti{ititi. pre6Kava opAdrpa pf h impf otdniran of. oceA !tsa pl..imDl oc[r!?vBar6e t? zavarovanjc "' osveZiti{sveze-vati ocri^o a Zelce ocBe-rrre^eH. impf ponaortr-ponabljatr ocaMeu adl osamljen ocaMelocr I osamljenost. { f fan prosntutka opraK. -rd I horda. onecastr skruniti. kompanlon oprardaK r?r fam dnl'abriltvq kompanj onstvo. gtas. opocyDa pL impf or. ocsr ocaKorerrddj pohabljen ocaon.oc[M{ceM p/acp gl. organ-telesni del z dolotenim opravilom: 2. .rnJon opTatfl pt napravru za orupostati s kom Zabnika.skruniteljica ocKp6''. hosta. osvaJaleit ocBpse . 2. odmevau op'ntw|d^ tn opp KoE-re. 2. gozd.-plun orel op cf. sistem delovaniav drutbi opraq3aq[Ja.prrcoDrtr{svaJati ocBoJlrar6e n osvajanje ocBoJ!tsasrz osvajalec ocroJ!tsaqs. orodje. kier pleSejo kolo.abdutiti ocKaeprr.+.. prepri-eati -Lrd'a adi zavavarl. ifiol podraZiti-dra2iti (o-i6nah)'' vati ocaKarenocr f pohabljcnost ocar{rarr. imol za- oprr3opcrBo n pridelovanje t I i t I t T T t oputeL -sna adj iien oprslrrure fl. impf osa. izol vati. organEtranost. ozir oceA^a. -in prlpra\. organizacrJa. pal6ek ope.A m l. uredttr. xomp. usmerienost: 2. orientirati se. tig posebne. glasilol 4. trltpf ut ozfetr se.postali hllpnvlx. fis iznaidliivosi opuerrfpa pf. izvimil. BoA l..len tutiti. ocfrrypn.$c. impl orientirati. konopec optoMap fi vrvar oproMaprrHua f lTvarna opyAne. zool stdek. rD Irosaml Ievatr oca:rme.dn. ocBoJyDa impl osvopl. imDt ocrdtrra1ocr I hripavost osvestiti. ocaxaryBa . oceTvBa pl.z. irzpl zoatrlu setoamtr se oca]More'J.ocsrfle.t ocaMr. Jrtr. I onecascenost ocKEepHE.erocT oskrunjenost. opu3ap n pridelovalec rira opaT. ureditev oprar{l3fpa pf impf organrzrrat-I. kolo op. zagotavliat-i j2lrid:d oc[rypETe^eH. 3. pikro oscba.1. imDl razsvetiti. 2.

. taztos. spreten.ropr.oBUBa pt. oslepeti-slep poslalatr ocrtodoAen. ocralarnre oclMr. ocgrf. spoclouau ocnoprurBadi spodbitenocdopYBSEe. smoditi ocMar.ocuoco6lra pt. oc$a(Ua otgatiosmoditi. orBopa pf. oc o6oAlra itnI osvoboditiosvoba iati ocao6oArrrearn osvoboditelj oc^oSoAlre^eB.ryEm ostaoek oraAerr.IKatsKrosnut reK. impt ot'*. ora|:rlra pf. zasmraten ocllnpai.i num osem. .'11ig or. sla. star Dostatiuren stareti.a.e4errtr ad. impf gl.rEt tn osmero octaruna I zapuSdina kotnik ocraBrcrcrurad-i zaputdinski oclneoA@ren. irupI oslabiti.e. beti oc^lHrr. ocyAira pf. o_nemogoditi. ce. -AEa adt rgven. impf obJarr sodltl{bsoiati ore2xr. tfin oslepiti-slepiti. impf ocllMqacoDeE.e.. pomanJKanJe oc^a6err adi oslabljen (rcaloeHocr f oslabljenost oc^a6a.rBopeH odprt. 2 Iinika). impl ocra-rex adi loaen. DOSeOnOSI sllllatau ocoen. . impf oporecr. oc[eryB pf. impf lt llrfodon*o. spoqolu{poreKall. ocrtxrBqe r den od @rEtoB orloppaoeorropane ranje. impl ocYAcrqr.-r|It ru t?iJl osmanlija. za. impl osranotili. ocvAyDa6en obsojarje zaDuscante ocyefir.nt osemsto n . impf ocrdia{''. intr ost. o$apUa pf . ocfaEa n. ocalErHe. octrt lla I Plt rmpt opogumru se. buscen spocmesn-preprecevall.ra'r adi ocrlre4 m ostrina. gl. zuadilnost.orBopeEocr f odprtost. posta.gAo o. ro. _. senoclop''. oc os!tsa ce pf. ollp[w'./|4r r?rbrus. ocraaprrro adj uresniEljiv piti. oc^o6oAlrre^HaBoiEa osvobodilna vojDa pl. impl datidajati_demu smisel ocMpAeE 44. pl" del. pu5danje. . onelastiti" sramotiti. ocupaysa pf. se oc lllm. ifi?t pG kriti-Dokrivati s slano oc e[e6 pl oslepeti G. -AHa adi ki je od erlaplt. opogumuen pf. dati koga Iiudem v zobe.. ocapn eq. povod. osem let stara . tamkajSnii uresniditi-uresnilevati ora|ur. oc^efluBa n. pooEga ot. ratidelati staro IIC!|IIII. odkritost. zasmraditizaocuoB nr lit rzrok.slolErull dovsr I I t I I t I I I I I I I I . impf ocluMnsa fturfl osem moz. utalostiti-zaliti. rlcYqraa ocrap!tsarGe staranje oraAe ddr od tod. impf osmraditi. oc l|Ir[rlla zl. svedejsi ocrpor m otok ooplrau oqrpoDcxx adi otoski r odpi. uteEeljen. sood. oiuseati ocl1llarolr'|trr.ot skorS ocKyAen. impf tod. zacetek otoack orDpAEaroq t otrdelost ocyAs t obsodba pl. octoapysa pf. oslabeti-slabiti. n oporer€nJe.Era ddi osemocmBlnream qeDonenl lelen ocraBKaf odstoi. . impf usposobiti-usposabljati ocpa{oleH 44.e. ocpaMorlra pt.lcDoTnHu r. osmralen.ival ocuaaanJa.axyBa pt. impl lit oc^oBn. upraodj vrcen ocvo!. ocuoDa t€melJ. ostatiostaiati oclMHaeceT?am osemnajst osfap. -Jaa 4di osojen. Iiliti. ocyAerurBa f obsojenka otrdeti{trdevati. oc^asira pf. uho nastavitiDrisluSkovati oc yrtrysaEe z prislu5kovanje ocMaAeH 44' OSmOJen pf. -cer pripraviti se za boi.EoD'as. osla znajdljiv. star postajati..oc[owD.. ocramx.qDoqrI uresnidliivost orBop m odprtina os4raq rr brusad. dtznltl sropogruruJ se alr oclflrcrq.osemnalslrca ocrapee pl ostareti ocllllrlaeccrrB aol n m osemocrapea udj ostarel najsu osrapeHosr I ostarelost ocln. oc^ 6Wa pt.ocrplrlla 256 ocpaMorn octaDsqKa 257 qrexEe arh lit uaaliti. odpoved oclMAecer r&m osemdeset ocTallarzor. o(f. orc. Dotreben ocryli4a I revSdina. opeti. ocAoSoAH. ptcrosr. ogovonu{govarjatr ocaorr n opora oc^oHs ce.!F m obsojenec o'npAse. -/tr|a adf osvobodilen. . trd postaocyArf. adi osvobojen. zapustiti. odkrit orDolreuo4dr odkrito ocrpr pt brusiti. preprecili. oclrxcalra pl. irzpf prisluhniti. znajdljivost buditi si voljo za 6o. oneocTaDrf. ocYMnurn osem Sdati. postati bolj zdrav. gl. irnpf fig oprcti se{pirati.revnosr. inpl o& Idtn ) preti. o9 ^oByDo.zapusdati. oDustiti-Du. puSden.'reti.Lettr'. ostali oeseu ocra'l. ocluira pf. otvarjanje. pomanjkanie ocKyArrocTt . ocra'JUBa pf.BHa 4di osem@rapfi. o topeti-krhatise oclTap^. iz desar '.. -4ra 44l osler oclMdaecerKa t . pl. ialostiti ocKp$tta I . osramocen ocpaMors.Et m Zilna mera (50kg. adi drugi. spoqo{anJe ocuopFaq m oporednik ocrDco6es 4di usposoblje! octrocofttocr I usposobljenost ocnoco6u. ifipf ustanoYiti-ustanavliati ocrroDvDaq ustanoiritel i tn oco6eri cdj poseben ocoSeuoad? Dosebno ocodeuocr I $osebnost ocootEa I lastDost. rmpl p1tmogoaatL spodnasati stiti. pI. Turek ocueAr ce. oneaasaati ocratralrraI loditev.

orKopuyBa pf.rrHaadi odpaden oTnaAoneF. lmpl olrlrureH adj medel. ('rcRptsa pt. mladen 1.d.oIeKlila 258 orrlall|llrtl(tl orlIaalrr[ttrBo 259 otcKprle oteZkoditi{teikodati. odrrgatiodi6. preklicati omo3AltaBm lit odzdrav orrro3ApaD[. izolrKpu'n. -ryr rn maloDridneZ. -3rra adi odpoveden orKpal praep (krai)-od. ogrevanJc orrro4rle. mlahav. tztreatr. odrezati: -cer fig omahniti (roka) orcerren. ugrabiti. postati tezek-postaj tezck ati orerfyBa impl otekati. ('rp€. tmpl omaaoK. odrekati orxae rz odpoved orKa:reH. odredijdpovedovati. flnll zanositi. braniti se. -cai orrormrc pf suniti. orna*ryoa pf . j umoriti-ubiiati. vradati pf. -q|| .ow. impl resltr. trgati rz.e.oEeH. oJKprrySpt. razmotavati. spoeeti-spofcniati orpYe.tglr m ath ota (cerk\tenl naslov) ors adt. ubit.^ orcKpte. . opomodisi oreq. impt odKntl-odl<nvab orxp[Baq tu odkritelj. ugrabljati. ne ved spoznati koga.rlt| lfl odpadnik orntrArtrlrrkl adl odpadnilki odpladati. (ias) pribliino. izpuldati. . povrac o mascevatnle.uja a odkritje. impl ooperrcqpenJatl o{RopeH adr korenito orKopHarrK. oTe[!tsa$e orepa. orpxatyaa pf. impf odsekati.advaoni odkar. impt odpasu. . or'^p'[yB pL impl odlomiti-odlaml ati.rl(.coni zakaj. uboj. I strup orp..ea. ir4pt lZKOrenrnltl. inpf oltleqar1oK. impl (.^AT'. orxro'''ry'ia pf.3rgn. postati poaasen.ati-berati o|rcera adt odslej. kot (primcrJalno) orr<orrta. pf.. or*otnyaa pf. lcn. orKocru . odvaliti-kotalirivaliti orpoB-oTlroBa m.lII| tn oous o'JJ. /tg velrl(o oosect-po. vrsta (pri kosnJl. ora oBuB. otc}iti. izmikati se odpovedati. oTrruufa pf. omlrBnHortrIrBo odv spodetka. impl . -sHa d/i strupcn (t ar Itg ) orpoBHnqa / strupcnjnlo. .refi al. iz. . lig razdiitevati ofi J. ollplTa Pf. odbiti orKpaj o. vzett lz zerta!1ce spuidati. potem ko o'txo^ky. Dremlapolomiti s6 titi. olrKaqna of. oT[Irera pt. natisniti-tiskati.epaBu pl postati zivace hen. PCe: resltl Se najdba or:MeHddl imeniten orMeHo 4dr imenitno orrre. okorcn oTpyAE .orKaEUBa pl. oTKalI<vD. odpedatitiodpirati zapeaatena qrrIyulll/r. orqeKlBa pf. orpe3RYaa pt.l zdrobiti. oTpYAHYDapl. orHlBa pf. iznajditetj oTnprTlle. ocllc miti-izkoreninjevati. Ao'Ia'ruRa ti @ryela pf. razzivetise. od zdaj orceKaAe ddr od povsod orceqe. okoli orK t<o.pisma spustiti. zgresiti ga o'lro4' e adv potem.. odziv. gl. usmrdevat o:Ie''a'd. obe3enjali orxopae. opp cnpeme lzpf ecL-rzpf egaofnaryra pl opp.orrrreTKYBa impf razplesti. dovolitivarl orr^ara I odpladilo. lig pobjr. od zaaetI(a oalaAHrrrrBo fl odpadnistvo..adi . razmotati.hudobna tcnskn ofpoDHosr f strupcnost orpoMn Zl narediti kogo potasnega. pridanid. -w m odsek. lenega. oa oflrAe I oditi oruMa impf s silo si prilataati.olro3ApaDlTa It. sKraJa oTqperde. met daljic. colti kakor. orK^iarytsa pf.tlIr. povrniti-odpladevati. 2. -rra adf odloien onceqHo 4dv odlodno oTcew€orceqox. ooganlatr oner.a d. ker. brcniti z nogo.. izpustiti.a impl odpluti-prod pluti ar!'oB'lrRm tit odpoklic pf ornoDnKa odpoklicati.orep-Fa Pl. lomltt orKoc tn red. lomiti i orr(pruen 4di oatcintjin onue pl s-silo vzeti. pasu-odpadatr vtlKaw.izplaailo. orn t. -uq tu odpadek . o'Erler/Iula pft ltnpf ornpocrl'u adv s-toj6 odpeti{dpenj ati oT[e\taTfr or'JeqaruBapl. [abrckati oretra.n oteklina omnaeHDe 2 gretje. O\Djat\"Aa co. impf oqpasrr{opaoatl ornaA[][(. hntt orft^Vqll. irgati se -ce: za kaj. odkar. impt odpotiti sepodivati ('itr.IAWa pl. fl nasunasmrt onenFaqKa I gl. otm eTria. impt odmaiiIl40masevatl oroK. dovolje- pf. . razgrniti ierjaviodpotovati o|rlerlla. s.qrr n lit odmev.IKa2rr. oTetrlBa pL Impf ubili. iftPf zastrupiti-zastruplj ati oapsa. it?rpf zadetizadenjati pl ortrPasHyDa proslaviti oT|IoqtllvBa cu strezniti-streznievati oT?e3llltsalle t? strezmtev orpxata.clklcniti-odklepati oTKora ad.iati'' omaa-e. /4t slaba. imol odpeti. upornistvo spfva. ortnrlllsa pf . }mpt gdpoolrl oognau.e. rge: Otresti se. .ubijanje. lig razdistitirazpletati. impt plavati odplavati-proa pf.rzcrpan oren!tsarEe . . . zato Ker. itnpf .t skraja. oAr ac oTa y.nlyBasKa I regitev orr(. po rem ko otKaJrc. poparJen.j odklenjen .re. irnpf llt odzdravitiadzdravljati orno3Hae pf pozabiti. ofl(p. impf odkotaliti. orrr o!'rr. zncbiti se orl<l. -''(r\a adi poznei- impl si otlrortrlge ql. okorncgr. aez nekaj Casa ortr(rcrre'|aeH.

zaditi ob-Iudovanje. Solska) . osmese *v"9.udlovediti se pocrovecenje. ju).orcyAyDa.it*@ pl deffi oaesca (ce: ) pt osllcllI. impf tl oclsoten natipkati (na pisalnem stroorcyreE.pEe trl malo orcyAll.: nost. 'r'c. odbiti (ura)-biti (ura) navzod orErera I odskodnina orctrHocr f odsotnost.iren. o. i. neua. nic (pijata ob obisku) rutruo(ttulevatr orcrafl .'fu dsfd ti.odklaqacratlErL. rzolnost ruluiKl ('rralw1 ady od tod. oKooaoielorl. okopaBn_. crqoleqq. oSkropiti (z blatom) ourrera I po3kodba. I osajmft.olrqrqgrr. ccsto ohladiti si iezeznasati se otcpaM pl prav priti za silo.e^apKa I zool kobta. orcnopn pf narediti ofitrlcrYEarb€ 11 -stopiti. ifipf presojati razaloveliti kosa-razdlovole. odpreti kliun kot kavka oqae.rvMaan<rtrv!/Et oDustositi uf oui zr ho?lta.eMoTcxpEnvM ady suu-oosrpavau. rzdi. inpf orcrpafiglosr I oddaljenost.m. luditi sefuditi se -ce: oslxa.lovrniti 'T. tkoda ounereu adf oSkodovan ourrereHrlq . orre.qeqre:. -Aw m odividec.trz. Dovradilotkode l(orak.' mdstimanski duhovnik.. orQp^a pf. -tg tt odpadnik. .. odtrrtodllvas(rrvaJ u pt. olIcta'mlBa 91. . umalniti .. orida ocilrraxosr f oCitnost osleperl xieDltl oseH.'lc\ttrc'ryBA osoBewr. odkloniti-odsua. irnpf Dodlovediti.ry?se. rmpl oce. o. pospraviti oqetn€ t ocenitev.. okrepiti-jekleniti. vrseti pati. qFrorerritsa pt..nre4gp pf. iihpf od.qa adi oiesen oqerlla pf oplaziti.dopustitev. oqe[ss!tsa pl . dce: PosBvrlr.Nrp.nte orf<ipuen adj izoblikovan. orc4raE€r adj oddaljen. OTETCTN. tuu{cen tevau oqerrisa'r. slabo oblelen oqar. hovati oo{a*e n stokanje. orreB[aeg. naocarKa o.?t. obrizgati. ceolu4. ustanoviti j l' q(topMgBar6e us.orcKptrueM 2fi (ylttEe$i (yrutTlTvlot!e 261 otnrslel|un odkriti.m pf fam (o vstih) ziniti.dfrm..--!tt1vl--gaoN.zametavati. oqoDes!ts€r6s'? ucloveceue o. oqajHg Ilee ooupno poJe .adv obupno. intpf sprazbuviti kosa v zadudenie. orcrtrnRa impf pre.rseTr!tsa.n lit poroCilo. Krsov. ocena (knjizna.r!B m odirir oqyAlf.Jni adj obupen osaeHocrcsal f. odmakniti se{driorcnpeAli 4d? spredaj.--.tclar''n.AHa4di oditen oseDnAes. itnpf izoblikovati.w. od tam. odsotvati kosa: DostatlDc -c. formtran obopu''. oprasniti oseE^a pl oaesati o{rr^eAeH. ocercn oqa6^aDefi a. ogexvEa pf. oqalt. poskodovanec . tez tmpl zlresti se nad kom.dj razcapan.lu[r tl izpustiti zrak Skododajati -oaSfodnino. oqajira pt.lcera qlraeE'' oadnpa_pf. m obup r'r. orrorau ad? od takrat poravnavatiSkodo odskodovanje. bi. . prexoracru.Se P. radun. koncevreai. orcycrDo z manjkanje. hlaaiti si iezo prcprediti zadrego.pf . odvrseti mimcodletavaodstopiti. oomrK m€tavati. dopust stajati nedlovegki o'IcyqPyEa izpl manjkati. oTrir€ 4dr od tod. nad kom. oqesE. . o'rryrtrlTa ce pf. o. narediti. presocuuoDsoJau. nratr upornrK orul41.Tsa 44..or"rgtra. orrr. impl odo|IcTarryu ddi odpadniski. oqlx!tsa Pl. ne. orcr4rorrrBa 4dv nasproti.orrypa. impf spau odriniti. .it iz desar odtkodovati kciea.qE m oskodovanec. m ocetrjevalec o4eT m ros o4ereH. OIITITETVEA iMOT . orsyKUra pf.rna adj odikod. ifiot teti. . zpannru-rzpalovau odstranienost otrsKpaErcqq. g. ooopldl.tanavl aoje @uKa pL fqm potesu.ficryDa impf gl. od tukaj oqgrlnJau orrypr. orTllrEvaa pf. rmpl sast ojekl€niti.Eapf. impl odorctamra. potolti (toda) o. vzdihova. taroati. odskrniti (vrata) oDsooru. oketasJsa pf. o*opu pl gl.rlra 4di odsoten.o|l.pf //4r1s oslepiti. odD anca slraxrJen or.! odstop.urcsajrya obupanec-obupanka otalao . tolti. -qn tn dinnik. I . or{vAFa pl. odgrniti{dkdvati. impl liti postati plelast-postajatiple orexyna irzl pridakovati.toBegyla pt . od vati. . inpt obuDatiobupovati o. o(opaBr-r obr<aimpl ietati. verouEitelj otatapa pl Siroko odpreti. odmikati se spre(raJ orTynnr ce.!rp! odpreti.tLrc. umikati se ol$p^n. cepruoqceptJatr uporniStvo oruerrirar6e n odcepitev o'rcrlraEa adr od strani fiqet . ognjiSde ouaqapm dimnikar oqaqapqtz adj dimoikarski ortraBnr kompot o{rraKa pf urazati. . impf odupomrsKr n odpadnistvo.. umik otr[frne-or{Sprryra I odleo. zavreai. orcftre. imqt zmlatiti. ofvry* pl.OrODU .. -Aqa ?dj oditen olrrr^a l'l naocnlKl o.

rrapNr. gl.q .pl.-Bu / ncdr:t. hraniti. hudobneZ flaK. pahllaia.our!. !cc: l)irzili na3yBa. da nc zgrcsi(. ItaAHlBapL iupf pasti. ^. -rllr t l4rr rrlr(rvilnie. impl ogF lili.. voznik rIaK 4d? Spet t R conj a. fie f.rv.ro O fL fLm. postati pust-postatau pus! (rrrvl nn ce Pl okutiti se z t . pal nato tra(er fl paket. kotnaAo6paseq. /ig ()krilic lajaxcEHa I lr.. paviljon (prodajni). -ira nr fijakar. 2. preganjati. 3.tlJ oskodovati. ''iA'd' zavitek tobaka TyT!. nakupovanje fitla3aperr.ni dan.se (s pahtjato ipd) rraBKa o r. ot\TerYBa pf. seSmski t^i pn pf. pazili. gl. senilen IlII na dorll in.n auvaj na3fi ifipl l.iti. potem na_6epKa. l. o'JnrUpIB pf. -cEa 4di Ekodljiv.1m laskavec. na3ap aK.antanjc lla3aq .6'r. falot. na3[ Aa trc arpclrt|||t tllcl. tr. 3. impf oPusteti.m gratn sklon i An iftpt poditi. iDtl. narotjc.rrffyTn. nafa./i llaia. prodajati.I OIIII€TIII 262 our!'rn 263 II KOCHITIT t I I I I orxrelr. vlhnje. zavitek -qtt m trdi IIacK l)il t t lina [aArre. parili. 2.. poskodovati dclati Skodo ourTp.tir iirrni. 2.rir.tlrllll Plri devina flajal(. padec naAap fl poljski duvaj lraAaprma I nagrada poljskemu cuvaJu aa/llerlr.. hudoben K. padati naAo6pauz padalo naRocel|. pobodje. prsi.. i.rvBa pf. . postati prismojen. SkodljinaK(rcE -rF ''' vec. impf tr. kypgunt! . mrena belodnica (pri odesu) narlp rz ploska steklenica za zganje rraryIrqe rx dem od Ilarw tvtaric za Zganje traA n pad.paoerKr naoepKlBa in pl paberkovati naBH J6H tn L paviljon (umetniski).l izgubiti-izgubliati zobe oErlp . na6epKr f pa_ oereK.avadni srobot traBsTapKa f kosarica iz srobota naBIKainpf 1 mahati (s pahljado). . -Hrtn r?1 padalec fia3ap r?1 trg. rra3apt[uTe l? lrznrca. 2.c€: hladiti. sistem zidanja na6epK!tsarie r paberkovanje rr Bldr fn bot . lig ponoreti. trzlscc. rrulr'ir'. t i I i I I jek flalKa f zool raca nairon m kotiia naironqnja. -psa odi trien. ovtTp6Y8a pf. s srabom orrryMor^uBeH qdi zmeian] r)Icz gtavc . iztritti.. dobrikavec [aBAaKa f smetana. odganjati naArEa f reber. lig lat11 odobravatl Dotrievati: pihliati (veter).goleti. ba.

klovn na/urc. neiaega l(aj rDu Je/ HIrllITo He ro zofavla.. zmesnjava tralnqa I ponev natrd.na. srrJf. splahneti-slabeti.Iarocltua 2& lxrElarloBtl nat|tawjo trapo6poA nal(o. -ur nr popek fiarroqeH. impl seimanti. -qI| tn arh letva v plotu trapo6lroAtfl parnik I . oklop nana n l. -priti. skupsdina trap^aMeErdlre{. uk.ri Ila MaKeAoHcrara noe3rria panorama makedonske poe. nanopai. 2.. 2.EI| adj t. poEgau parket napKripapl in irnpt patktrati napraMdrrr r'. trapKer n parket qa(pr nalrrauda. sponunJatr se naMerara adi pomljiv traMerdBocr I pomljivost taulat f cetktt: Bequa Mv raMjar slava mu./rulnr|ux.papez. kockar /ig pri_sklqdnik. slreljatt trarE<I*a. sRuprna prometnih pripomoc(ov \apK impt ro nap|ra? -tuTo \ pa impt parati. pogodba. fig vrJucen napuae.atr m.nqsa fparKa denama po. slovesen ob. misel |lapasfr tr1 1. rapa t pu impf pariti (na pari ali z vTelovodo. dlen naJr6As parada. neoridakovana. qe impt biti razposalen.m nerednei. .gnirp-a in irypl parkctrpf rau. izmuditi. zveza rror. . brezglavo oponasanJe nam€ f mapa. -'ft^ f bot prapror naqraAEnK.lrHzt adj denaten| nap. Skodliivka: 2. Jnt zlagat\ povezovati na^a\ adj l. Darlament.zasloD. Do_ dezelsko snezdo naaarrsase4] . nanex{es.impf pomniti.tra. fascikel naflot. nuqooen traKocaf l./h parllik [apea I gl.2. I hod nApa46'rc m paradoks. raz{rosaj enec. 2. naHTa^oHtr pt dolge hlade n lIo. suknia na. [apKa nid mu ni rtap .l. hudobiia impl delati ikodo k-o'lar<oc. . parlamentaren. l. rIe [aqail?! pravi s€menj! mtrafypf. .te{2 / l.rII^{Ka f trak IrarqHp ft1 hisf oklep. trg prrf. zrJe naEctrqErz l. ki io nosi vladika (episkop) na prsih ratraryp nr seiem. rraMJaT rrauEreH. paDorama. spomin. utruditi-mu8iti. penzion. _-h| m orh copatar. sEo4 poZig ^ela. frskr na]tatna I 4/. pauet. uapaxoAr'l a..nu nr malomeSdan(tudi frs).zajedavec. pameten. nalcitsa pf. fastntm lmenom: fl na tlwKo a pop NikoLa aD'-^ra m zoot papiga (tudi Itc) nallaua ctBo:Itaut{[?. razum. norcek DAI&D!|. rn z. gl.ure n ar. tzKonscevalec uapaj^sja-laparaxja adi indecl petitl]eZ.In mu. 3. pnoanrc napacrac-trapacroc hr cerkv zadusnrca (pri pravoslavnrn.osur m pajac. nasvet.m fa. poZigati.l.) mpa I pl denar Eapmrelr. plosda v '. -tB ft s praprotjo oorasel svet natrca.fivante mparpe$ n paragraf. neumen na. veaen spomin urirlemu. 2. Skodljiv. neti. zastoj. sejmovatr trasAetIra I pentlja ra]igyp m arh biit nauu<a I paoika. porednosu' brAumnost nq. z.ry6aI ladijski krov narrerI in ft l. vzporedmc4 prmerjava Eapare^I€. arh pted. razposajen. veden-spomln naltlx rn bombaZ nal|trlq€H. Irr etcHo BDeMe rle urje M a ._park. nemoc napaclry!.nar6a pand. zavit. pa adj l. L razkroj. napa f 1 para.!|||I!I(! -qrl. biol parazit. pomljivost aan'er . {ma ad. digau zgatl.a na^pK l. -ryt m arh ktta* topirec.. na. sejmijde msa:ryplra. misel. -impf. llg zmeda. j razumen ruuteteEctraMeT!tsaEe Il me_ morija. impf oslabeti.rql|Hra I omleta (sladka) t tn paleZ. utruiati nauyrsja. lkoda. rzoeloval@ coDat naqlwcrtrl adi ath copatarsI(r lrarylnxaB-na[lE ar adi 1. paravan. -qHa adi popkov. slaD.r(Ha adi preklet.l mestece. gl. dijaski.l paralela. ti! pogled na kaj.pe rcqcn: z..uia I palica na x.impt gati. Studentovski do. tezrkariba napaadaa. par. oKuru qaEolrdua I l. trran Irar\aptrJa. razgled na vse strani: 2. paraliza. nanoqtla BpB[a popkovita lralrpa-rmqpar. -{ia adl bombazen nattatuta I cerkv svetri$ka podoba. ohrc melos.Dlua-laraa[na I raizposa- naaro a suknjid. 2. hudobnica ryIqcq .utt lr2 ra rdso. porednd. sopara. -Btllt-Ir:raaDt{HK. tralnr.y&il paketirati. I ar& klobuk -ttrr tr f palada ^ara |lar. 3. Dlah. denarna enota nalaE. -tlu tn temez jenost.t. zasnovan na parlamentarizmu. imot Dritgati.m lit dvojica.1 razred (v Soli). qelatl se neumnesa traaa. vzporeolrca napartua f. gkodovati narr ar pakt. 2. z. nadrvEa of. uagati-piiigati.AaEesr(rradl malomesten. {Bqx m poZigalec tmrrt|^o n vzisalo naalnra. mehek (o sadju)./laDeq.sprehajatisce. gosti sce (nrana rn prenodisde): 2.iuufa{a nf papagajstvo. osupljiva trdiiev. 2.

-qn fl pastorek nacrtea pl. /ls uniditistlml deliti na kose.alnidostoianstvefik 2. razcapa\ea-razcApa\ka. "pqn r'. ki je skusil razdeliti na kose. -3. -'l'li f tezek srebm nakit na tenskem Dasu narry'e'Fr m pacierit. [eBurla pevka neaq< adi pevski. eprer aK-latxalaK fant tivi kot pasa narErep(a I pastorka treas pt. co6epr clz ra rrapTa\. patronaza-. patent. poglavar.neoetaveD. ltrena. imeti Skc 'Jar'. 2. skrivati naprfleFrraprHepKa t part. oddel.. skupina. reglstnrana pravtca rmrep[qa f bergla. l. f parIrzan-parlrzanKa nalrrE3aErja f-fam fig osvoooJeno ozemle naprnJa. 2.nar. sono ovcJe meso. kosdek cnkrat. patrona (naboj) frarpoHaxa-narpoHdr L m l. naotoga narKa f zool faca na'ka impl mat'ati se.rra adi parcia" smer len. kos zem. impf pasiviztrarl fiacrlrlor<.-DBa a4i.ucen neaErJa. 3. zclravstveno skrbstvo t ryr. rasa (o iivalr ) nacMo . IIea.k. kriv (o nogi) narTarBGnatptrBo atdv oAl rrarpaao maje se pri hoji [aTp[Jdp& +n tn l.' ponesrecl se oo. nsrpr|6r tu patriot. [acr roK naerpn impf 4/tr varovati. pavji naora.DqFtrapTaaelgKa 11x. bladetina nasaDpa I cqnja. razcapan rapTzraeulKo.atriarh.l soljeno in posusem.{tl tn cu'lja.r tupnik (pravosl. TYKYnaTa^erJ! fiap\ocz. okrnel rog Pn lelenu naFi^a I parola. -A ljiada.rtrq ffi potnik.it gl. . bolnik trasa I iivica. soctatno. -III| I l. trapse rx kos. telj z. Strenica. pristajati. narn ce iml ploditi se narE(a f copata (tudi Sportna obutev) narrr ol? trpljenje.r. I raztrganec-raztrganka rrapTlt3drr-nalrTr€68&am.nacr:pMa. pot. Irg mirno. pevec:2. spodobiti se nacrlsrre r pasnik. tcbcle). nckod napqdrge z ilem koaralc!|. impl patrch- frfmE& -4!i fi-Arst pasaluk: Zivlienie. cerkJ yr. tig capin. 2. odrnor m zool pa]' ''aurl navr@a-nalrtr<a I pavica na$roa dli pavov.) napoxnja I pravoslavna iup nlja clelo I|aII|rr{ErI potnina. tn az del vetqlasne skladbe rurF)x .1 predeno.4. parTuml. rmpcocU'a pf.solgratec-partnert(a.2. oaak - cranor vsak opravlja svble IIATOT. geslo trapra. -II{8 adi paI r'lltr'ltulcslarosveten . pokrorTi stvo.nacrlrMKa f zoot postrv mmlrau: Z. kodeljicd lracrdfia I pasma. m 1. gl. vonj rfl bo. partiia. nesreda. 5. lagodno Zivljenje.'I(x xop pevski zbor neBe4. lig pesn-ik'Jeia'l r"#TI*J'f:I"E I za tebele: 3. ^rITe rrapTa^r-r pada v cunaiaaT nJah (o snegu). capa. brejati (kobile) flacxDeH. 2. rIa NATIIITKOT neBeg i I I I i I t t I I t nace intpl l. odlomek.-par. pasti (Zivina.pasiven.aru cdl potniSki \aroKat m kaZipot (tudi lt8) rmrorMc n Itotopts larorMceH. -. crzoT Bo fiapTa a ves v capah. r-rvnoouscn. . (e re Hatllpargrrur(a BB nacTpMa 1.. odstavek. pastir. patrulja norpo^tpa pf. 4. rraTeMa r(at(orIo mimogrede redeno nareu.a impf potovati nailTalle r?potovanje naFre r? od naT Dotka. turski voi*ki ali ci\. potec impl trpeti. stezica nalsa I pavza. namotek tracou n lan potni list Ilactropr nl potni list racrfip m lit 1. izum. ozmerjal te bo naltorufrpa pf in impf l. pretepel te napiDeM parfum. ifipf vprn-{nl tlnlcga. nepoojercn racrrBrr:rfqra pf. pot.. DaSa "' rarua . rTrlrrm preca. nlce rrapTa aB adi raztfgan.. 3. 2. vzne! senost narlraB-narpEB adi krivonos (o aloveku). potovanie. ner.t ccsltlf [apo6poAapcTBo r promet s parniki napor. Ee npa'JaDtIe !dek rl|aj I{ToAcrI. tir [aTenr-traTeMadd? spobmil. -cEa adi potopisen ftrrormceq. -rxa ad1 p6ten nar€rfr m l. od nee-opevan. posestva ccsta. DokrG vitelj.El. HA OBqADOT ratl rrarpoH r/a 1. t.lagodno ttg mirno. racati. eAeH naT l. 2. -cqn m potopisec n rop tu zool facak naroc ft patos. -[rura. potni strosl(r narflnqa f potnica natrr.rtrf I orh cetkveio petie.zemi cunje in izgini!. med hojo se dbati rrartxataitr m bot patadrrnik uarquK.flacryts ft Zrebec -Cei rarl se nacyra pl. duhovnik (duhovni pastir) lacropon. mlmogreoe. igra. impf flacfipa nap46^a I parcela. . pasilde nacMeHrle 1' od nacMo predence. . lig fam Eenianje.g neureiena Zenaka frnrlrjspxd^ctr. 2.. {r rfl krat.IIapo6poAapcaDo naTap I|arapAnja ralapAnja. -/lurl m trprn. aocTa r''I c^vruaB TIre [eaHau! dovoli tah &nd! neaq{a I . naprydd^eE. adl Jam prsmen. palica nareq. delen. -Bltrr m lit El. llg uniaevati nntop .n paia. -Tle. hrar''aprartpaf muz partitura niti. zavetnik. zanos.nepopoln rrar. pala . politidna stranka. rodoljub ||trTp6^a t patrola. impf prilegati se.ulica. -l. .n parog. 2. pomivalka.v f Ja l nrup narapnHa I cestnina naTeKaI steza.

udarjen nepne.l treAd^l??pedai. burka. m ath ara. liB fam stara. ro treE3noEfpapf in imof L uD. obrobek. rexap m pek.rh soremeniti v pepel. Zalitev). pensce l|Cprq. rokoneAecer-marEeH.ogalnik IreaeHa ptenlca J neMrrrerf.2. 4B'. "qr n jeiljave. f€ poZelenje.neir6ea[Ja ad. Sotor. co uetla rla ycTara Iroln zlobe ret( n pripeka. gl. rcEaja. neA€cellloArurll|uHa (jubilej) greuooa I Deroeseetmca tteLsld'aq m vino z malo Denei€cerfim num ptiblirno petlina. star roKoDrs DepAaEer6e.leparn€ m.te wrccvBaDf.Ja fl |. nelJynen '|l treja. leti upo(oJenec-upof.ldra preteDanie.mai interval. -!rf m arh zvodnik.ec " ' neEeaal{cat zool modras dercaaun<aI Pep€lka lerte rgtrre fl Dosorisde: fis domada streha. pokrajina neEa I pena.re. Detdeset laz zadiniti-zadiiiati oeiimoz. 2. os. r'8j!8. lzgojitreKMqt tn mezqa treat(a o ItelrcoHdn [eKapcsr adj pekovski neKo n pekel-(tudi trg) . popripeka okrog Ilijevega dne.r fi pedagog.d.nepyrcH.se. 2. pergament. penav. ograjA [epraMCn n l. lig strastno Ze.aor npar. m okvir.otenje. adi DUnast nepe. licijska gumiievka. strastna telja peniti.renenK.. trepE!tsa pf.268 ter^a impl likati.trerl3noEdp-tr€r|3r|o-Edpl{2 1 fi. perifehja. f pralec-r{E. lrg awor. 0!F HAIIIJA ^e6ap. Wrla. peresnik.ele. l4?z qarl-(levatr nepwa I blazina. gl.biaje nep4ayy ltn?t f o.QWHa leHKa o'. nepri_ vlafna. gl.. tig ne{aj posebnega rlep'''at ad.fleaTeqer6e z jecljanje. nene^aBo. zglauik trepo. borec.^Ita"ueKoacrrt neKoaell.a. da kdo orebledl neneaocan-tenrocas adi lis bled kot zid rcnepir:a f zool mehrlj [c. gl.m pretepati. l? mlatenje.bikovka. kaj govori. nadav panj.KI|a 4dj metul tast TATKOBO OTHI. avqusta Zilavka rcxa ilnpl moledovati. gram veliki staveK Eepr0epnja. ptsaletJ.impf ieniti se. Dero (ptiaje). z. perisCe ' rrepaarlrqa I pralnica ncprlo_ n perilo v pranju. -fis nairaviti.tezttt spaKovallsc.. nelregaqez novoroiendek natancen neaepftra I pelerini neAeceT rra[. nesramenle nepnxa I lasirlja neptroA rz l. zdrinost v hrani. pernat. rob. gl. I pepel rrcne^aa adi pepelast. brtt aep\e n fan zavesa.2. jutrak. koprkojiti.-arra adl pralen ltcpa Irrtrle z krai ob reki za pranje.i l. 3. -.pazi. gl.tr personal. pf trpa -nepea rmpf pratti HtIrrTo He ro nepe (samo 3.. pelinkovec oeset ne^Huoca.l. irnDl 'i neAecerMnuat 4/n 1. . lir spev (pes. gl. rentuera KA ne. pajde ran. osebje m T t I I I I I I I I I I I . vrodina. l.-qrt n pendrek. membrana.2. -rla f l.) qid ga ne more reliti neperre z pranje perila tlep'3 m arh dieta. lr? poruhde.Ko e sa nepo?kako pise? depou m peron repcoP.t rrz Irevec utKa treJrar( r?. . 2. 2. rlca rcpru. pejsaz. zgodovinsko obdobie.ueFrry tH m penicilin oaprtrtrIa. 3. oJenka ret(rarI€ /t moledovarie. 2.xe. . perioda.Je. roj EeManepu:| rra ycrara ne. obbd nepJan4d. pepelnar.Kat.. peniti se. prismoJen. -rna adi pedanten. strnienka rcAecers 4di petdeseti nearer. predmestje.rrrHcl(tr reK treHAlrex.qUTC TOIIAO nepaaea.g sDaKovau se neter m.n impf jecljati. renmwe I xar6e tel€. pacru se trexapr@a t p€karna.rneB ueK. pened se retl^nBocr I penavost renyrura f panj. nalivno pero rre'l^Jra edj. imtl tte Stiti. javica iz pepela (nepridako van udarec od priiatelia.plavut. trs rozEa. pelin. lopata mlin_ sxegaKolesa nep/rraf 1. udariti-udarjati. rotiti. biti iipokoien nenje. pokvarjenec trcl.KaDqe Zer. T-tg. . re. rrce impt Eeti TeIII(ztq rleelEe fl petje. . -Bua-nepAlrnecr nepAvBer{.lig pren trrano srameAiivo vedenie aernanuce. vitez -ItEa 4di pet_ oesetrcten netrm m. 2. ltor. bise\ 2. neM6e. doba. osamljenaZenska neHrre-[eHue templjanec n reHuepe/! tam okoo IleHtrepqe lanr okence z trer6a/ pena tre16aael6e penjenje. xa.ts I pokojnina zaklinjati. . pemat nep. petdesetero nom: lis zastruDiti-zasthrD neAecerHrnqa cerkt bittkolti ltau f (praznik) nerire a sadni l. z. nedolinost repAyD ptidje perje '.i indecl roznat /an pridanid.-ce: zase likati reAa I ped ne4ar{. s.!npf -de: -l: se. f ntt Sala. /is delistvo. petdeset ne aB rn l borilec. lig strup. iebel irihl treqe^utuTenajlepse je pod ocetovo streno nele^(rca-trelloca of o. mlanu. CBern H. ddi tell peklenski [eAaiouuqr adi pedaeoski neKcaMaA prepeaenec .

2.j/r^a inpf zapefiati . postajati pesKOten jan. ttermrerDe a tiskanje. petlol oelavec neqa^er6e. sponka. izdelovalec pedatov. 'ttis.dnjipev reK. lam uaiti se bbrti. tB'(. ittlpf l. postavljati se..trer. Wijati. tiskarski. tuot fl BHe. 2. -4lf tn petek. ljudski letnica pevec. petnajsta obzna mnogo pesmi. pecaren ( vose(.-Ja adl pasji grnKaKo rrer rruu debele solnecHaf pesem ze Eecsapnja. 2.ljudska pevka uElHaocerqHa num priblfino necoK. kolektivna prolnja nerrqes.nelurepcxq (t/l/ vorrrnsKt. tolba. rns neprre/! pramen. Eo [eroK. natisnjen (trka. adj pitna.thanje.impf fler1oano/leH.H impf 1. -K1r. . delati na tujem kot sezonski neqarope3rtrtlta I pedatarska. nesarr in -tedatiti obiavliati " v tisku. liq 2. srKalr ga. zdomec neqa.j petsto- ne. nadin slikania. vsak petek.-qll ft pesek petnajst necor]illB{ecoqeE. izkuSen. 2. tolca aof wrBi pt we .r.a(lltl rMeAecrda ft piedqstal. olabno se vesti aeEFM. l.-r^r! r. 2. necoBA m pes ad. peden.petnajstero rccoK rBocr I pelienost fierHaecerr[ adi petnajsti trec(rcace. KoA.ki gre po svetu za zasluzkom..JrF-neq|otrojKanr. tiskan. petkraten ^d. r novanJe trepqa ce ir pl Sopiriti se.-Dsa adj l. prizadevati si [es'ajt m 1. ped. . nelltaecetlt'AflllrHlt Ha t perI tisti-tista. a/ft tiskarnar neqarapcKl dli tiskarski IleqarapsrBo z tiskarstvo reqareE. aivkati |@o tt pivo mlalraecr atlj ioltast rBBrtrja I hladetina.Bs IC tC n rIeropeH 271 tulereT t t I t I I rforroAnruerr. trecoclBace pf.j nerKarl|rlqa I petnadstropnica \.po malem pitl. tisk neatarap m tiskar. Sopirjenje. Dridobivati z d6iorn. napi. . globoko spe stovanJe . ?Ea. petelinecHapraa pesmarica f nJr ttecEapqen dem mala pesmaneTHaecer nun petnaist nca nerHaecerroAlEelr. dolgorotnonadrtovanjcnepctreKTioex.aLost.ET^oB ad. -tnla odi Peten nsfr(aleH. B nepcneK foa | 1. oAaM nerx grem pes [euraAEja I pehota neluiu<. arn l. pedate nJe pt tiskati. -pna adt peteren.^6apq impf dniniti. . coanecJu.roK petek.teHoMeco) pecenka neqfiBo 11pecrvo ne.xra I 1. graver nerrre edi peti. itupf. slu. peti.. kDjiga): 3. tl€\ flum Det ob pctkih.A'Ja adj peterc lig postati. nEBI(o Mt() pttno vrno r'nnr. spektiva. spreten leserxrqa t (ne. jonll leEr€peH. vG JaKpn penon nellq{Ilp t t brisaaa neurepa I csl votlina. prod kotnik treco'ntrft. treqafltmta f tiskarna neqalotrterKraq-neqatolte3alr m pedatar. r4rlura. -un I peticija. 2. Ilrrnt(a n()Atl pitna voda. neqe paxrrja lruiati iganje neqes ad. graverska delavnica rlerre.. 2.. sezonsko delo.r arh kita.ry . -. sezonski delavec. bolelina neqa^6a I dnina. BtcoKa rteqKa pla\. petKraten neroven. -rsa 1. Eo ncToKoT pe-preJsnJr IeK. pt neqea. -qrra 4di pe. pogled v prihodnost: 3.3Mor fi pesimirleqnld3aM. pridobivanje.qETe a atgm od ne\ei pevka velik petelin ski pevec-ljudska tr. tiskoven (napaka).1 Detelin nerclcr$e r b. pet oseD Ilerlr4a-nera I peta neruqnja. IIe. rler e n od Eere^ Detelindek zem. ki lepo pOje in najstletnica. zasluzek nelra 6ap ffi dninar.-qx n l pesec. petspektiven. ntros!tsa. l. -urrra4di Wtletel] ncrroMru[rura I petletnica rrcac^. ItelanHa t Detina rciat f' Vrh i. 'Jt4a 3.. -:rrlraadj l. 2. . -tn m. peldenec rlerioft. !l\u. z zenje (oenarla) ne"a^n impl slditi.|tnta ani pesmica trecHusr€ f den petnaj stleten [ecuonoe4.o NtlKx m 3a nepqull una ga nzl vrvlcl nec. Cmogledost rrc''^sg f gumb. Sirokoustenje reae^E ce impl bahati se. girokoustiti se nere^KaI pentlja nerHHa-fierMrrta num peteto. podstaveK Ereca I gledaliska igra (drama ali opera) reer6r n pieteta.nemaecerMrBa nutn pevraJsl !Ien moz.kar se nanala na perspektivo. 4.I i I I i I I i lrepcIteKtnBa 270 rrcrocKoDeE. nuBKa pax ju prmo zganje. . sop las tre-plreEe. 'rae.piti.2 neulpra I goba ne|I adi pei. peiAt.4s ft peteroreco@Ia f pe{den kraj. 2. TIeTOI( Il CaOOTa Ce TIte nelodljivasta nerolreE. aol neKoB. kdor ima pogoje za tazvol rreplH{Ka t penrnKa. tig nadv buden. geom pcr.i petelinov. hudoben lleroano HIIK. truditi -ci:se.ma adj Petkov flemar adv petkrat trerlro^"nerpoldJ m petrole:. I lam ljud. Sopirjenic. priho.. petnadstropen. JamsKl [rBap r?l prvovaf luBapr iqa I pivoviuna nnBapcTBo pivovarstvo /.

impl lriniti. I spominska to pecivo.ueReEt. 2. impl lulrrralra I pi5datka. splakc rw2 iyff stokati. impl planeneti. avtor (Clan. pirje. gojiti. 2. ob. -D[d iron rv_ nEcKor tz kridanie. nxja.Etrcale crDo z pisateljevanje.flrrKa pf. -et6e.n. I rr . rlnaAueren.rlql|. obraz. plameDast. naDisan:2. ocvr.dm pest plamei ttrdtrurj& -m n ath klinbo. valiti se rrlr^rrt<atfiHK.r opijanje. -potipari. -I@[.uJetl porinitiriniti.a'' adi ifidecl f am ob. kmet v Sahu trEcEe. auKonol nosr rdrjal{elge r?opijanje Itrtua^o /. n.rKa I pijada. tmila pf. tlaliti rqparu(a t perada. prsatr ^6pi.ruuz-mro!r'. gl. hrelllati [trcKira-uDcx rrD adi cviletzagrca nrescec Ernmarapeq.i'l3k"'. trmoglavec plamen (tudi lig) m. -NeHa ddi Zaluiol plam€nea. vrno .r^atKrferle _r2izpiraDje.jt skladen. planiti.letaliskasteza [^aAIIsHa okrog poldneva. jelati.a.. HacpeA nla4rrnua sredi be_ vprasatr rega gne m|Ialr-rltrraqKa m. neizkuten mlapisk did rvlror nr pilot. cviliti (v Jrg pasma. cviliti. I I I I I I I . gaz dev_ati za sani. TeTpaTKa tmpl zagatr mrcarea n pisatelj.trl|poclr|Ja-Elrycrda. a[qe. zqfg zasaclu. n'. nrrJaH(rDo. tableta.r^ impl prosjaaiti.krotkost. tis Ka. lrg nebe5rko lep rmcanr<a.awe impl izpirati. plan. r afqT? plaketa.afnltaEe n opoldanski po_ goJenec-goJenNa ciaeK v sencl. vrisk. goreti r^aaeH.zamuden kohola. trepalnik ru^a I Zaga(orodje) ItrrpalldiaaI piramida nr{AaB-nxaO z jed iz kuhane.E aueH-[aa. vanJe.I:'t!i w. si. kdor vod. -ur fi Dosebei Mcarcat(a I pisateljica ograjen prostor (n-a Doi-. menokljunec. nadrt. obde n!^as'' impl kazati j&ik laDa Zemlta n a(ap ra v zid vgrajena Dn'roMocrI. 'rur m fam 1. poldne lrsce 13 MBkedonsko-slw€nlld sIolrr I I DOSt '1#i. kapi jo. pisan. rsz e l. Zveglica vzprameneti-!zplaqenevati : rumn ial piskati. DiSCeta: star rokopis 2.lanllrysa pf . llg og'norrwisz impl fam od\ranJevll. izbruluiiti Katr n lrrurylaEe z pisanje vzplameneti nurupav. plJuskanje soDrnau naa]. ognjisfe) za rvirarra f Zaga(podjltje) rmcara l. [taAlre: KoH nrrcraf pista. cidlska. popi. splako_ mltrlre.n at fl I sanilec. pijanae. impt vatl sau.). rucE!tsa pf. tipalnica nrJaHx ce impl opijati se EtrIep m paprika.. pljanost ttsrxa impf od Erna tipati. aItoBIl cnoldertr-IK I'a. 3. -tt6a. 2. rodovitna. slesta tt'ror'm impl krotiti.J'IrI'. ouDavatr vetnJe waie pf otipati. zabelienesa oliem z noznik (Zelezni. w\a impl kridati. stmsten cau Noga od desa. Dtidki tEcMente z od mrcMopisemce wrwiw m solata iz pedenih |rucuo n Dismo.sKooa wa impl tipati Enja aK. pisan.-pijad.(samo sg). grSka) r[!oE nr pion.ntl)|(aMa It[c(r!( 273 IIrrKiiMa I ptama mrosdp rn piona Itr|j. 2. rrdraE adi podasen. domad.r^3gqTge z opoldansko po. Tmarfldla plosclca rrroldll. gl.z-pisec. -w f trL ga riza. gl. pisec 'Jtr^Ir r'Ir[q ce inpf ledi se. sta_ n^affrc n poldan.rrncKylr m dop na fesu.i lad. udoma.rod joku). rrnKrre. fnltge) 'na'/rn (odi. ractca clvallscev senci uraurn ad1bera3ki n^a$ryDa impf opoldne z Zi rrtrrou adi krotek. . poper lDrJalntua I pijanec-pijanka lI|4lepxa t Dol paprika n. tipalka. -aua adl opoldan_ piskati kr. 4... itnpf za- klidatl. odi 1. . f podasnost. -e!6! r'r valec. strasiif.tr aueH. brez slovnidnih in orav6l pisnih napak. prositi. letalo Erc''e'i adi 1. tekod ntat_m 1. Jall leva rodica pri pilueu rrrnrrMurral. -ce: mendek zalovatr wralcre. f berat_be. usoien n. krikniti. -Errra r pis3. fie DlelnENIt pohajkovati mrroueq.-ur tn pisk lraaAEnra gl.^qln pl od.fafi pisanka. n aMeErrc a dem fi aMeH Dlapremisliti se. Dlsalelrstvo ranskem jezeru) za ribolov adl pisateljski.rMflep^r|Badj popran vanJe. barvast: ad.iCati.poeivati v senci. .i ltltae. skesatise.1:EA##. rEry qa / rmta krofa.a+nll { zool pijavka (tudi tEoHdpKaf pionirka Jlg. *""9or zamud. !zga. udomaotnara plemenitost:rodovit_ denost. Uz jezerskimi pticami aeraren rmruao n piS&nci iste koklje. rurcMelq an. zaretr odmerje!. Disava(latinpaprik in paradiZnika ska. zaDiskati. pitie al. Die wnorhpa pf nt impf prlotira'ti men (ki ina pisiatiiri bra'tit: rtrr yaa I pilula. sKr nlrcoK. -tHa adi . zvef rouerurul ad1 piltandji zeK.Ir axa plaZa (rivali).

rrrra odi platen. z. impl izliti-izlivati.l ploskanje.reu adj pokrit s plosdami (dvorigde.Dalagati plasti. pladilo n ft platnik.tr^aEdTa n eulM n ecKa IAIrit|e I I I I I I t I I t t t I . lig zabrusiti komu resnico raecExrq -qrl z. umetniSka suka: 3.raoal. vzorec r| eftaFtr^ef(ecrcdi pledat t^e*&t n pI pleta tr^ern(a f lopatica. 2. ropanJc n erryM n pLgnum. imeti telave. Ito(uaga. nrarerl ^kas ru^uoot| rt l. mano ad. -Nra adj plotlcl|. nasad E imDl klepetati.'laq r eaarrKa pletarka. lig odarau-prenln. prostor za n areq. l.1 pletivo ln plelar 'l[. plen (v vojni. gl.rmnaon plasilo. ograla fl orll| nr salva.IL samo pl prJuva se -ce: . r. 3a^n mora I ploSda.kva3iti n achpa.. l ele/I lmpl Dlesti. razliti se.lia6oti plIev imFt pluti Il^oBt{ oB[A6a I plovba tr oDl. ple. pletilja 7 narora 11.ur adj jokav v 3.nik. zapleniti.rK. plaEljivost r. a^e. platng.n. prestrascno n aq.e rl -kos v naravnt slnnl rlaarllo z 1. najvisja todka.' pladljiv li8): 2.-I|. ploldad nag z plug ILUxEe. plooonosen n^oAope. {rsr n jok. pl. trg natrt za akcijo tr-{a(al6e n plalanje. o. II.2. 18' ovotnlca lEgallmla.oropati.. ploskev n^orumA nr trg. 1. -ce: vmesavati se. plednica ( kost) fl w impt plavati nrrrBatrlrre n Plavalni bazen. I plavalec-plavalka nana'rnn cdj plavalen nanane pl zaplavati (tudi lig). zapletati se v. r eMe.seja razsrrlcncgo odbora n era{(r| adi pletarski r^erBa I pletev. plastiti (seno n aqKo. nacrtovatl trAarrdr<a I plantaZa.J.uun rz plodnik n^onrr.ren rz I. impl platati. -qr nr plitvina. pt unea. Iraryp [aocKaB-naockar adj plolll|t trAocKamcr I plolaotost rr^qr.trrKovMeH. l. lre neumno blekniti ntatxa f fam t. Zit'o. pla6evanje.Hy!. plavalisde rrrtrlBaEe/r plavanle ntIIBaq-! . n ere impf melati. /rg veuK Kup naaarrlIq(t| adi planinski &rat*pa pf. 2. plesti. -:r<ra adj plalilen Il^atrr.rus. -ll'ma adi plitvc glav._. -qn m plosKanle !I er. gl. oDu. &trEaqKa nlrfiax.pf in impl plasirati. 2. -rnje tn nrE ravnl']a. zau5nica n{ecHrfqaD adi pegav. strasiti usedatise n arlm inl -cer naara I plada n^a. peron. len^ao'r'n aati. poplaviti.A kolobarjcnJc m r^ocxa I plolaota dutoro. pletje nAete. peJ razbojnistlo 'r4/ naenlBarb€ a zasutnjevanje. -ce: teiko se prebijati. -gII n pladanec l eD'I lmpl pLeu tr^eBua f ple\.n Kuverta. -qr r?i ujetnik ( tudi rtg) r eHrr. stkan r|lrarl|trrr.rrr adi ujetniski rraer'crao n ujetnigtvo. naav. plitvoumnost n llror.it bojede. plitvo meslo v vodr n rrmp n surova opeka n^lfrxocT t plttvost ru.An rcue.{qt n eHer 4di ujet n^e'dr.ne te.r platna. -I5€ I l.ruufa . . . plafon.A6eI| adi plovbcn ir oA rft sad. sloj l(avKa n impf 1.lilajav. {r|lfra tn plol n efaao . li5aj I r^ec8e pf plosniti. lig grmaditi (duie1. plast. . . kos blaga. strasilo raarexeu. pokrit s srebrnim in drugim denarjem (noSa v okolici Debra) naecmrqa I klofuta. ropatt. gl. streha) It oqect adi ploSdat nao. rIAecoK. plima. podkev. pljuskatl . Ulajast. tariti. pulvoumen |I^rlTKolndDe-r firxoynDlocr t?. ialosten n aqeHn4a-Ir alrei{Iqlryll 4d9 JoKale n aqe6e n jokanje. JazrJrllost cuen nlaur rz plald (tudi lrg) n areH{x. fig zanid€vati. lovski plen. lig gooezoanle naecua pega. -Bryr m fam iokavec ^ct*\ v kope). lt Yxra Pf.2. planina: 2. strop.a impf ujeti. tarnanje n^a. navdusevaD rueln. fl^Irrc . fll. ZaDletati ( iezik) se uerixrala I nrirer*a I l. dveka-ri. osnova. 2. nAucra pf. 2. -oder. n^erKa nadin pletenja. uveliaviti II ecKa inpl ploskati fl^€cKarl€ t. visoka planota r4pr$op-Ma f 1. ornament: 3. imPf I. gl.f plitvoglavost. tenski telovnik. solzenje r. tr a(a pf. npu. plasiti.ae impf jokati rlaqeu. jok. lrg sKrajna meja tr^axo aali. jon acr r. oblika kruha nlelria. !olska tabla.rarnocr IIACHCTBO II^aII6ra I plaDet rt AIUrua. bonAaneH.{Btf.naasar-Docr I jokavost Zave).. strmoglaviti. pljusnitiplati. -qna adi jokatt.r'|acfr pl vreei. sadeZ. gl.. fig naval dustev. pljuniti-pljuvati 2. r\ozotjast. srebrni nakit (nn prsih Zenskenole) nro. ( ocu zrusiti. TrF n pladnik preve trAarE. postavrtr. kita las: 2.itrnrga l1 pleme. rod Dla&vati n. pla{en tr^ared 4di pladan rlartr^sDlncr I pla5ljivost.n pk)|. fiLnski ekran nlarEoca ce pl fam lig pobledeti kot zid [r1ar6 /r plato.rra adj bojed. in impf planiati. -TKa adi opp.plod nAoAopoAeH. spravrtr v promet.

Ee r prJuvauJe t UxE. ne^eHaqe EoEI|Br€ plenica. rttUt pobratiti (se).pt. ro6eAoroceE odi zloi'ago-4Ba hrup. zaupnost flItBeke Ldv kotno 0d Mrrorv ved. volk. osiveti. uspen pn oeru lOOeAeA premagan Aot . rroBeKe troDenar4di uvel \oBe'de. impl naSduvati-Sduvatina. IlotaMlrEplla loEepeHrlrKn ad. ffiapyR poiskati. tmpl povabiti. zapravljati aas r.l ro^BaArl. najboljsi prijatelj. -ql|-!Io6eAtnqa.tr. uprav{avec wo .'iltry]Ba inpf 'IoD. razboleti. noBe(ero i'edina. izpuliti.fusxn cdj zmagovalski " lavcKaDl|qaD44..gl. spodbuda terjatev. raz. impf pohiteti..2. l&aMrta o /l blebetad. ce niti se. po visevanje.oBzr'aimpl od noBnc povijati (otroka v plenice) floadlaqe r1 otrok v povoju. cveF kati. zatuliti. kvasiti pt pobesneti.E€pennK. izhajati no6parnu m l. 2. odme. poviti (otroka v plenice). zur]av traycror m trcsk. plus.boju. pozivati tronEr<trar6€n vabljenje. Cve. uren rl.zver) gobezdad 'Io6ece trjb. topot. zaroBeAe deti kaj.n fam gospoda4 upravrJavec troBea6aI listina. tro6parmryla pf. skugtrap. pobratim. impf tit ukl'+.rcQtepe pobrati (sadje.tm m povabilo. tro nrVcra f mehurdek. .'Ka fam potepsti se. sklicevanje rKrBrfE!tsa pl. sDodbuditispodbuiati nodvuaI upor.rwa pf. pljunek tralKa. veter) noDrlR. v sponur. veniti noBelreH zaupan adi no. potruditi se no6p3P.\o&Mw magljiv nost rutyclxa impf pljuskati. 2.n zaupnaose. hnj.. leti se. zlv: tlrc troB'JK.Era-t ropanje. zmasovafia aende. razlegati se. lig meti. .tro6e*alryEa Ul l. pokoriti se B. pl l. trusd vrt. tt rpl poveriti.anedenost flo6apitsarie n povpralevanje.E. 3. II. rK>praep. premagatiobvladovati. nb6pry lep5i. ro6eaz.runa adj vedleten nooe(euua adv ved ljudi troEe(eEarn4dl vedkrat . po.6ynr no6y*t.ll.adi poviSan. zaupnilki IIoBepl.|. poverJe_ruca f za- I I I I I I I I I I I I I I .'2. zahteva nosaca. lig pred. gl. qo6eA.tro6paraus. n rroBrdrr!tsar6e povilanje.iyi<dqa l-slina.qtr-trAlxar1trtrI|a ttt. ponoriti pt. DoDeAe. na Ias Dodoben u. zmagovrt tr(roeaeE.tr Yr(artturK I pliuvalnik r. 'c.ept 1. anaeoslaven n Ucldo'Ir impf buaati. DOrmstvo samovati. podiv. odhod pl no€. vstaji.€pLw adi zaupljiv.i?npf uveniti.zasnubiti [o6pKa{ocr I zmeganost. klicanje.port po (kot pre.Mq. noBeprrrearn upruK no. f.go sDodariti uorlerraq-. 2. grabiti bijati. toaJacysa pf. !ce: upreu Se.luc m 1.J4. povisevati poviSati.2. razui predmeti) tro6trece I'l posaliti se \o. impf rI $n(oEeE. impf I. zaviti (pes. m6^eAlre zl pobledeti fiks izraZa komDarativ: [ov. -vzeti zavzeu lo(umo mesto: J. tisDiti. poverJenlSki.. zau. noMeK. tro6Ee impt. vedinoma [ole*eroAl[teH.ias[(..pobi+. denca.. ?A | tr troBJaca noBelremF-troBepeErq{a nooaplraq m terjavec no6apitsa'ma I povpra5evanje trooeme pl zbeZati uo6e4a I "mag. zaupati. f zmago\alel govorice . izplJuneK IIAII€.aM. ropot.BHa adi vcdloBekerracoDeH.aEa 44. izvledi. trdyAa no6yAo^r| ro6vAlAE pl ponoreti.ooacyla trt.povitek I rlostr. prerl. obvladati. pokati [o6eAlnft. impl L postati bel. poveaanje uoslaca. pc. bolj.'. hru. grabd. zaupnut ce pl. upor.o8e gl.noasF'|BaIrt. tto.ryrurir J slina. stladiti. UprraU Se no6yEraB[ pl znrSiti. programski dokument: Ilosea6ara Ha O6earxreaEreBat[4r listina Zdruienih narodov troDe^qr|& -ry nr gospodar. 3. . .a (y. inpf no6pKa[ adi aneian. jati (pes. s sebo^j. gl. zabtevati.. -D!|a adi slinski zmagau-anagovau adi zmagljiv. no6yuyBapf. razbc 6aB. rojak roafatre /r odhajanje.ofwwa It. impl rldw gati. u66e. ce rro Heno biti -ce: slabim Dod volivom nos-g\ernre vedeuje n troB€ n vezava (knjige) noaesaeE 4dv ves dan [oBeaa t zapoved. premagovati noaaMnr'pl| troBeA!tsapl. \oBepuBa pl. impf rro6UAUDa 'no6y.r adj kot izrezan.zpocloru traains! pl stvari (obleke. pl 6eAEsKa. pv ruteu. dojenaek.povelje norerra izpf zapovedovati. no6eAlltsa. . impers malo b6 mehkejSi. impf w trospwf pt tarn zapra\iti. rcBVrsyDA pf. 2.no6ottt ol 1. hitreje leti rcala impt odhajati. Dobledeti vati pl wauna impf blebetati. fig izpodDrlau. zmeden rc6apa. podvizati se"hiteti. 'f.aib arh vel.oBWe8. ro6yAa I pobuda. rfipI povamprnuse (tudi trs) oe. s silo si no6Da. W prilaSaati. pljuDek. pen [oBep]MBocr I zaupljivost. peljati.^ impf ropati. klicati.: napeti 36parmdr (ce) svoje moei.. porurcvau rabiti pf . fantovati..n. poklicati-vabiti. no6eAg. sDegiti upuca..ry oa. 2. l. 2. zvilan pf.

-ce: tlg PogosPoorrr ttoa m tla se rofparMseE. Dapacen' IlOrIeItreH. 2. noroaeM!tsa ce sc srefiti se.HrF rz umazan. -qll-noralllltrl|l|a m. vradati-zavradati. '? DaranranJe uorafas n ugibalec. 5.Iu& roroAda t l. trorpr{rqtsa ce pf. urediti. zvezall-povezo\t au toBptlKa pl tam pozabavati se s kom v pogovoru. pogon. podanorpedFaFe t? pokopavanje gra pl pogreti lorp€e adi pf popraskati [OAa |ru|rIrin-EOAaImSI| norpeltr(a podlozniSki. 2. zadet'. r.g. pomota lo4renfiocr I napadnost. put! ka.rorptM. rrorarEta fi. obidaj prvega obiska pri porodnici noaoaed. lig pc galanje. za. zmerlastredi. norgAno adr -ce: no postau groo. uganKar rrorarur.en. 4. -qII m zadelek nory6d pl 1.te pf umreti smrri). /itl norolI tn 1. se ie flor"trtrIr pl priviti sc h kr> ce oomeldanil mu.ti se za kaj. nudoben dlovek impf mazati.napihnjen kaj dnine aorpafaEer adi fam ki.ofpewvBa stvo. gro noroAHocrf primernost. Priloznosr noEoA !|B adj vodljiv nosoA^rrsosr I vodljivost roBoeH-noBoeHeH. psovka vo)-streli. -AEa 4dl sramotilen.larpa f med ptotirL. -pl|a 4di ponoven ontoprrt . vidik. impt Dajti. pati primerno. neEist. . poguba. noDpsvaa pf. pogoditi se.. 2. 2. zanimanje. ser4d.rn noroAYDarr gl. ugoden troBparfi. gl. pomoliti (8ll' nje. -. norpe6YBa . poma' norltAes. zahoteli. ifipf nost. domovinska pravica narediti napako. ugod. 3.-. -qrr m povratnik troBparErqa-noBpauuq€ t polTatnrca roBpeAa I poskodba. lig uniditi. rrorp^Wa pf. posKroetr za norcfu pt [. vdati se-vdajati ljati. impf .noErcpyaa. f \esnaga. nazor notteryte. pf. prilika.rlla ad. bljuvati troaparsuK. l. pl nakazati. gledati rroroEopKa t pregovor. ifipt p6 boiati-boiati notas adi nesnazen. darilo novoro jendku.lorpy6a. opremlleno . nec$roca nofiuturmt aI(. noBpar?apf. motiti se [orpem. udot! .. obrat tev pl postati osanoropAee ce roryp6er!tsa pl opruvitl ncben.a/altt ltcratrvDost noBTopEo 4dr znova. -AI|a 4a.pogodba. fet sila. ugoden. nezno stisn sc ili norpafaru I faz pomeldaniti koga.ryBa tmpl oq noBre pG skusati kaj napraviti. hudoben noraserl . 2. spraviti-ce:v ncpf.noDAeqe 27ll rloroA6a IIonoAfts 279 noaaqcaio0 troD^ese. impt povezal.pl. uganitelj. udnica.arik. rlotpsy& pf . koruzo)-osi-ce: posreiiti se zalotiti. umazai\Ja noras. uganiti. umazan.pobri9a. IIo. preklicati. inpf l. ponoi'no noDTop!'aal6e n ponav{anje loDropyDalr. repo ureteno.mollel. impl postati-postzilati sreeo osaDen flory6!tsaEe fl usmrlitcv. noroA6eH adi gram pogojer\. tnpl uoAaucrso t arh dria\l:ai''orpeu. pasti. oncnofoaeMt ce. prekrsiti. krize\. ir?PI potegniti. podati. umikati noB^eKlTarnea umik roD^eqes 4dj odljuden. tr'oAptaep pod. podajati.zmotnost rrolpn Kn ce.rmoutev. impf ponovl -ponavtJaU [oBTopAlrE adr' ponovljiv: a/ath ponavtlaterl loBTop^ssocr I ponovljivost. ustredi. zadrzan. norptq(a pl pogrizljati poeoditi.eleti noBrop 4dr ponovno noBrope{. vrniti.a f napaka. pogled. skruniti 'lora'[r norasaja. prrmer. poskrbeti za-poglcdovati.a voJen nonojruqa f 1. IIoD. upati s1 troraiar$e ugibanje. kondicionalen trtoAeg adi . trora its{l pf. 3. unilenjc.uoDropFaqKa tt. noraiaq gubiti. cAoDl.zmotiti se. umirati od zelie tror eA m 7. orp^1.Eu I nesnaga. 4. zavrniti: izbliuvati. zadrzati se noBre pl hoteti. 2. ugooen doroAeHo 44r prrpravno. ogrditi. -urHa vilen zgreSen pf. skrnina. -ce: sralnoten se trorpe6 n pogreb troAaaarbe podajanje. raztaliti-zadajati rane toapare-u adj obdasen. prekrsitev pf. lit ugodnost pogrditi-pogrdevati EOTOAOK.ma adj obmejen noAaAe. perio diden roBlreMeqocr I obdasnost. imlt pogledati. zadrzanost noBrujae I vplivati no. osuti (krompir. pogoJen loFoaeH. pe riodicnost troDp3e. [oE^eqra pl. pnpraven. doge vor. f tam polrar'lja'rec (razreda! ponavuavKa. vasezaprt tro!^eqeqocr I odljudnost. imPI W trofpAe t sr. zadeti.rroDlreAyDa impf poskodovati. pogoJ narobe nareditidelati napake. noDpeAn.BoAn povod. onc$rctl.t pnmer€n. adi w 4'l. .pizadet. 'J. tig motno si zazeleti. usmrtiti. umazanija norrr6er<'noru6e m zadnii Kratec meseca ( nasilne tronl. suienjski. vdaja'1 norpe6e.noAaBa pt. f nes\aga. totte{ula trt. iz. umakniti-imeti za posledico. im?f nie poKopau-poKopavan no.

kr.. noAorDa pf .apl. podjarmiti pf. -qll ft o. poKunan (za pnpravo Je(u) doApe$qK. po-impf salrtl se-za norca rmetr. troAiafuar. itflpf spraiti pod svojo oblast. |loAarroK. \o$!. povrsno obriti noAsa6pmte pt povrsno. ifipl podvezati. Kpena noAeJcaDlrapl delovati.krit. postati malo hladno (samo 3. pl izmakniti se. mignoAlaxcnocr I premidnost. gl. hajati vaasih. prevozruna noABos€E. roAroloplr pl priSepniti kaj KOlnU. JUnaswo rtct4!''''A m podvrsta (v sistematiki tivali. n naglasanle troAD(xltt prevoz.oDregnruse loAoyAa I pobuda. tu pa tam noAApxtr d pomagati. m I'risk. zavpiti-vriskati. Zivahnost noasmt. podkovaD.Sduvati. spodbuda pf.fl po(lztrc( roA6em:. -Ur{ r?rzvodnik roAEeArtrqa-noADoAsqa f no4rre. usposobljen noArqraeHosrI pripravljenost. Sduvalec. podkovanost p. poudarjati roA. l!oAel'. uainkovati noAea6aI delitev a. delati dolgqve noA3a6ourorupl zamasiti (usta). zvoonlcit ruu troA6oa!tsa impl pobolevati.mpt Jarr oIrocjt pl troA3a6aa3Er malo zavidati tro$a6^yAa pf privesti v zmoto. impf pogreti-pogrevati (jed. malo zanesen.Ep3e rDlezrva. premakljiv. noA6lqse. nahujskatipodpihovati. zatopljen noA3a6opt|ll ce. impf tam zadolLiti se malovdasih se zadolzcvati. raztresen: 3. podeliti-deliti. €Ha odi prevozen .EAeKlEa!*e poudarjanje. rn podbradek troA6fre4re pf. . podpreti troAApEKaI podpora. jermen. po. zbosti. izmuznlll se troA6r0 . naaduvati. lO^rmrsVSa tf. prisko titi na pomod. .qI| .qr troAroaHtrK. uo4ona pf. nor.eBa pt. ao. -A'Ja adi plipravlen noArurBitiuBe z pripravlj anje noAroroDKa t DriDrava: izobrazba. poudariti-podartavati. grbast tro{rpee. itl pl nekoliko zaboleti-viasih boleti troA3a6opaBa izzpl vdasih malo pozabljati. podgrlina pri govedu [oMoaf a{oMoJAyBa imUt pri.os. "i.rnlo froAflr^trB a.qn troA6paAon.ik IIOADSKHe.im. gibljiv. ponagaJaIr.l.zasmehovati noA6[Baq rfl porogljivec. zasmehliiv roA6rBuodr I porogljivost rto46s'Ae. nekoliko DosDesiti (korake ) doA3a6puEr pl hitro. oremaklj i\. ft Wdvoz roApolrm ce d podvomiti.B^eK!ts^ itnpf poddrtati. nagovontt floAroBopKa I pregovor.. Witi troAB acreE ali podjarnljen loAEAasrerrocr I podjarrnljenosl troABiracm. malo zadrlan (pozen). D'o{apsU!. hujskati noA6lqrlBas fl podpihovalec. IIOAOIIB rroltlpu. noApaacr!tsa pf.z. potladiti pl noAsa6p3a podvizati se. lcei vdasih se malo spozabljati noA3a6opaseH adi nekoliko raztresen.la rl. ratuo vrnlen xoAraAlreuepf malo zadr:emaD troAeMn lit vzpoD. ki ga". -qf.) troAsaMarr[ pf nekako zameCUti uoA3aMajaHadi l. -BHa ddi porogljiv.polet roAeM6e !tsa pl fam polenatrtrl uoAclBqeeroAer!f.. preizkusiti-izkuSati. podvratnik. -3r z veliko dejanje. preizkuSati troA6EeFEoA6trFera n.dme!.ostt okretnost. noAra aAE pl malo se shladiti (vreDe).ti . . rfoArl'rBn. -x{a adi premiCen.uoAapu pl. noA6rr{Usa pt. rahlo ogret za KaJ. prikriti kaj. tlo\6y. kritati. vedkrat Do malem boleti i izbor.troAnorElD? ifipf prlprar4 u-pnpravll au rroArorBrEre es.[oADoAHrIt. malo brez glave loAtaMareE adi (o ooeledu) rahlo skaljen. prvo noAroBopr| 281 ltOA!aMareH troAapoft. vezati (knjigo) .. noAsa6opq!tsa ce pt. troA6lurira im pl nasCuvati.. misljati si r'o{Bp3e. rIoAe^UE pf .devljar med Sivanjem orzl na Kolenu impf zavnskani za. zvezati (knjigo) podvezovati. gl. noc^oBEqa noAno^rrrc. rastlin) noAEE(en.di podajen. no4roarrrpa pl. uoAB^eqe.hujskad troA6wryBaqKn ddi hujskaski.l. yl malo skuhati. impl podzidati-podzidavati troAry6aB€H-[oArp6es adj pc grbljen. impf podvln-poovllau noADe:. sb:retnost. Eoaspv. na ko gar je lahko vplivati. kvalifikaiij a [oArpa$r.rl||. inpl poZretipoiirati slino trlg) noAnorBeH adi pripravljen. nahiriskati-spodbujati. lorotrop(a. rahlo prevarati noAsa6ons. misel) roArlrfta. ifipf rcz'[o!€ deliti. z. 2. roganje noA6rrc.f. izbira. podpihovalski [oAEa ttt gantar (tram za sode v kleti). gibaen troABnxtr pl premakniti. impl 280 noADapoK m mleKo rloA. EoA. noArpaalra pf. f gl.[oAFi@nq {n t-nl podbradek.AdUEUga impf spodbuditi. impf izkusiti.ljEn I I I T T T I I t . na rahlo obrisati noAsaraaAsEp' postati malo laden |roA3aroBopEpl nekoliko zadrzati koga s pogovorom troA3allreaEadf. zasmehovalec noA6rBen. od^oAtup selekcija bira. hujskati pt. pe hiteti.tt posmeh. '|ioaapuBa podaritipodariat i. podeltevatt postaripostatr\/M pf .

pce: seznanjati se nekako. bezno EoA3ap-anrr|q malo. roAgacMeaH-noArracMeBat adi noAMlrgK[ga nat' pes zoot sLrahlo. skakati eez vlagati. malo prekositi. pomagati. zvabiti-varati. fi8 sklju-c€: ti. prcrrcstlplot-izmikati se. IloAt'ec!tso pl.alo na- \o$arKe. fig nekako obiti loA3aocTarrytsa tfin maro.rroaracueDrre pf nasrnchnltl ce nel. impl prijeti-prijemati. podzemni hodnik rroAMo eH. trpeti troAHa6r[rKrr. skoditi vloiiti.tr!. ognojiti se noAiraMu. impf zasdDjiti-podpodjarmiti. feljton noA ora I podlaga. floAJapMl".-4u tn lit naraltai. noAfiItrrEe. l. roAln4a to noAMorurocr I potubnjenost. nekoliko.4 aA!tsa pt i. zvabljati noAMaMKA prevara f lloAlltal|Ka. vzgajati pf rcNapi. do pf. uoAlmg{Da niti. vzgo jiti-vzdigovati. jama roanBefi adf podidan [oAuaee. zmrznJen se noAMp3narEqa I poledica noAuayMx ce pl mukr pr'lll k troAMlrsrre. malo uzaljen pf troA3anlre zastati toI'aacrntar adi malo hripav troA3acrrrleuadj lig tahlo za. Jaar roAsaraueflr pf nekako si zapomniti. lig podtakniti troAMrlK!tsa ce impl d.j IIoAIn4a I lon6ena posoda za malo skljuaen. noAuBu. nagnjen k aemu noAAor(Hosf I odvisnost. uq A.-Mrra adi podzemeljrro!3. zaPosEvuen noA3ao6rrKoa{pl nekako obkroziti.l -rur n mladika. nizkotneZ troA^xcHnK.j nekako plizadet. -ur m podlistek. primikati se lagatelj loAEa6peKuepl malo (precej) roAq. prekop. pofuast. priprs makniti sepfibluevati se. malo se lzljubiti pf rroAsaMlrHe malo (komaj) oditi. povrsno. t\oAseMa pl. nekako skaliti. lig skusati zvedeti noArcMeH. pG nabrekniti ganJeK. okajen no4uoprrqa f podmornica.rtI|qEYla_ pJ. prilizovati se roAMAaAeH4di pomlajen noAMlraArr. nalagati-varati.xlra ]f. zmelati [oa3aMe^!. Iu(u crrH4\a smeJarn noAn_4Bnar adl' rahlo polede. dvigati. lagati noA^erse pf malo ledi. impf vzdigniti. gl. -^qa adi podtalen. lig podkupi timazati.B^ .noaSaMaTa 282 sKl noAMeT IIOAMCTI|E 283 noAqtlrap noASaMaTttPf malo. nagnjenost k demu noAAoKa!t (o vodi) spodkq Dau notaourna I podstavek llo{ urn pt (o rani) poslabSati se. misden. ry. siden no4savecreu adl nekako pogosten noAaaqyAeg adj rab)o zatu" oen \oAseue.tueH adi nekako iinelanlmalo bre2 glave noAsaMlItcartadi rahlo zasPan. [oAf. noA[D!3a pt if pl podivjati-divji postajanolmenocr f podivjanost floAhrHe-noA[ra f. predlagati. tit podledi (bolezni) uoArreq z podlei. rroAHaBeAHa. temelj. malo. oovrsen. ki dela podnice.obfikati se.mraien (izraz) zahrbtnost floArr. lig potuhnjen troAMOltEUK. noaHece. zrasti-Dosaniaskloniti se. no4ua. inrPl impf izogniti se. f potuhnj enec-potuhnjen- -[Fr-nOAMOltBtrqa impf kdaj p kd. podmladek troAllroa r?r prehod v skali. postaviti. pl pomladiti-pomlajevati noAMAaAoK. podloZiti. -rKrm 44. noAMaMyDapf. troAHa6A[rKlTa our nr vloga. larnltarl noalrerse pf podstaviti. impl pribliiati se. nekdaj pa kdaj zaosta|afo. nckako l|nnrca. malo pokvecen. polomec noAHaaeAeroAsaBeArc stlc rd povesiti (glavo. malo si zapoEniti troAsauo3HaBa impt swznavati malo.nufeH adi opit. sub ickt olruce ti.cuu ad't pod zemljo rroA3cMlc podzemlje n noAleMrrsqa I zemljanka. I za srlo poravnafl noAlacenlar ad. dvieniti. pred.D. nekam brez volie no4eavnncepf mdlo zamiZati doAsaMrrrruce I nekako se prikupiti. [oAMp3II!tsa pt pame inpl rahlo zamtzr\iti-z'Itz. noAlraiqerl adl Ze malo nrtvuvatl Jen noAMpqqe. [oArrecliBalrn vlagatelj. noA otaeH. postavljati. \oA arKuB pL tmpf prevarati. nekako. lontar.aj obiskatiobiskovati noArrar{tasu pf rahlo zasovraz1t1 lroAuaMllrrell adj Ill. KA rroAHaBDxHar adi nekako vaJen rroAuaBpuar adl rahlo premo den (od detja) noAHarpAeHadi. odi). troAMlrr[Illa pf.krusno peko ra cEara rahlo skljudeno ts noArrrsap r?. predloliti. malo nakurjen rroAqaMuHe. mimogrede. impl prevarati. gmotno sl opomoai loArra lTes adj rulLlo razkaien. neKa_rn naKazen noAqaKp€He ce pl dvigniti se maro.'iaaticlu se noAHaaeAeE-noArraDe{nar ad. prenaso- . in pl Doerftti. nekako Dresedi troA3aimc rr ce pl rahlo se zamtsrrl pl noAsaMo^rrn malo umolkniti: malo utilati no4raneuapen adi nqkako zanemarJen. lig podkupovati noAMer r7r gr4n osebek. impf namazati.

pl troAloKrrrrg f zanontntca noArrocrrre. imot ro6rcxa adj l. poenostavtjanje Zveti kje nekaj aasa noei(aEu ce. spozDan DO@rUlev roApa36trpa impf ra j. podnoZje (spomeni.g malo se idziti noeaEocTaDE!tsaEe'. no3aaleryaa rf. troApeAitsapf. spozgasuec navati stvar.Dezaupnosl noAoa. napihnjenost rolwm.doziveti: stavitev.q|a adi posam+ toxetie pf malo speli.. noAlfoc^tB a41 znosen noAt|oc]rl|aocrf znosnost noAHoruRa podnoZnik.1r gl.troA(x]pllt'e^erl. noetgt ce ?t lroxmKa d Zivotariti krajSi najeZiti se cas noe. upemraaxa^ el. zaigazett u noeAlHeqHo cdrr posamezno. 3. uixamnxwa zf. p€snikf pesmca roerKaatr I pojecljati. noAsecvBas qr. poezijai 2. pf poreleti.HqE m posamez. impl urediti.Ke u atpr no)ltettuB.' izbolj Sati-izboljSevati noAo6plrare fl izboljsevati.rtvo\alefi . impf ovohati{vohavati no4Fptr pl pognojiti ol. zaieleti noeA!trreqHocr t posameznost. drzati troAlrma ifl pt podkopavati noApuBaEe 14Irg podkopavanJe noAltoru.n4tsa . f.-drZa: 2. kraj trosaDlqte. zasmi. pregreamosl noAIreA!. zelo lepo no'(ollreH 4di porumenel. impI 'Ioev@'. vznoiie (hriba).ra adt pod roko. tror<lt. objokovati lo se zmraaiti noxap rz poiar Ko3aBIIA! l'l zavidati nor€pruurc . noaadaB Df. K SulntuCentu pf.'pKa malo pobrizgati pt glasb cnMooErcxa [oeMa. uor<rreg{orclne pl poreti fig pesem!. razurneti. nov naKup. zajecosattnost Iratr rc3i'6. Do<trentttl{nematr nopqtxu. l. zadriati. noAnoDa/ l. nabuhel noAyeu(rcr I zabuhlost. 2. 2. impf zgodajvstati-zgodaj vstajati floAlrasje a podrodje . ka).'{lepota IOBllH nodMa I l.AAa adi podel. rloxe^lra impl Zeleti Da pf. poet. . na novo dokuDiti llqAgoElDarle r prazniden na. biti mapf sel noepreEFa I gl. dobro postavlen ro4peFeugcr f urejenost. pri rollr noAIraMHr. ^aB no.. za:uleti-zddraeviti. poza.1 potaritde. g). v kosteh) impf prizadejatl-prizadev'aii uspeh) nodma I poanta. Desqigki: 2. 3. sumljivost.[oAEnqapKa 19t noeBTl'trllal6e l|ocanHeu 285 noSar?u)KH troAE[qapKa I krpa za brisanje pod?ic_e. tig trorKrfroatr[a t zgaga.mevali. no6efupyoa noeFtrost&a r?r. kup (obleke). porumenetr nor(Irraltsan adi por. razvrlaati troAIreKnr samo sg urok noAlteMe..l(eruo ddr zazeleno Dosamidnost uor<e/rqocrI za..f bnpers zbadati.-Hn|(. ropXtxysa prf. ItogaD eKvEa rt. oponasati noAParsaEaqe r? posnemanje. trgati (po udih. samozataievanie nGa. poglabliati se lloratpt|ltKapcKrr-rloriapBFrxs r{x|aB eqe. nabrekel.--:xata trosaB€lrepn ce pl impers maliti se. pozafa impl fig malo temetiit6iC tlor(ap. impf poenostavitltror(eurrrr ce pl razbelievati poenostavljati se malo. BrB6a noL1ra pl zapihati rloaYev adi zabuhel. saunozala terJalen noacprrpaioct f pozrtvovalnost.. [oApa36npa ca-ce MO IIO CeOeCtiI SamO pO SeDr se raanme ratS1a.aBrd.roApeAes cdi urejen. novoro iendek uolnoon p1 obnoviti. n sum -nJa sumljiv.prueka noAxonTrrqa. lJo. loapar. poenonoxxBeepl preziveti.o6pn. nabreklost. nosarlrurrfi. orunoetr nr todka (za doselen menel [oeAHrrcry.3da I l.tro-AlreM!tsa impf pf. a. impf podrzati-traj at i. sloboko Cuted zavirati pl pomilovati. odlkmjen (!Tata) uoApat(aDa izpl posnemati. troApoHlra pf. zgledovati se. spodkopati-spodkopavau troAIrlT ddi drugaden rro4pw 7n klet gl. nizkolen troAocnmar 4di nekam hripav noA(rc^a6eE adj nekoliko oslabel troAorBopes adi malo odpr't. tror(apEuKapm -4lt spoznati. dobro razvrstiti-urejati.oponasav troApas6cpe pl Dekaj malega troeDrtrE!tsaEe n pocenJevanJe. razvrSden. . troeAuocrallry. zgteqovanJe noAltarKaDaq posnemovalec n posnemotroAparKaaaEq -adi valsKr. lig I .nagnjen -lula rnoAo3pnBoqr l. razumeu.elenost noe4noctaorol. nezaupen. obnavljanje noAgoxje n 1. pL rmpf pomv nat\ zravnau-poravltatr noApaur.odpUBa impf opp B^ottr. tto!. top'ur*us pl.r. podnoznik. tror<erer! -tura adi zaielen posamrc no.. poem. noAltar{ts^ pf. 7 z.re>KeAYaa zar. prudI KA troA(xrpllD. troxe. poglobiti se.eiati. gaslsKt impl lig rclno zivtetiizil roxeDoNr Zf pr€Zvediti vladevatikai nox<era . pesnitev. impf podriti.f |. glavna mi- no:i(oar{ Ut porumeniti. surnnost.nocsrwqaa pocenru-pocenJevau nlK IO Zelen oeArqeqeH. izboliaava no4osp_erme. X.

[ojaAoK. -qII n kostanj. Precel se spre_ va. urro xMa 3u IoitlAV. oditi lam malo se spridkati [oKae ce pl pokesati se nonsaKoB adi drugaden noraxe. pc lpgary.reeue. ra. postati bolj prebrisan no36 t 1.ot'3\rnt precej ) obrti nekako. rroa6^ntKyB.nojacHyBarEe pojasn. pl tro3aaarKe malo pretentati. Bojrluq(x 'Ctl: m nornBerlrr I obrabiti. ponono3ApaBsalutiranje siri (obleko) trorAlraDn.pl ra] o razjeziti. zavanJe zevatl ln poznavalec [o3a3Haepf rahlo se zavedeti 'lo3'..latiti nosaA^a6o. zamu'ce: no3EaaaEe n poznanJe. kosilo iD Ilor|^o z napaialilde vecer]a nol'M rfl pojem [ojaAoca. tro36irrxu.izginiti. nekalo obogate.ia. se usAviti puce no.mahati au cesa noa^ara I tenek zlat sloj rror|. razum. prizor ( gled. rorMeEqvBa tf. nourara impf poznati. KaJ qrvJ spokornik . lo. pohujsati' loJaAoK.aiali komu ooDro VOIJO. spmvlrr Kogamalo-v piti !ce: DeKaKO fam d.iftpf pf flousrrrp[ ce pl malo se izuripozdravitipoz&avljati ti. -lln f 1.. nol|r VArt ce pl malo. 1. -al|a zdi gtatn kazamru Koga nozclpelapr pl malo prehitroKajalr adj skesan telr ttoraja$re. arta adj poimey]. plorltl s(l intpl substantivizirati malo [onMerMlBat$e. noJaB!tsad. uvlzlran eaoe kaj jc za zoitrk? llo'lMeHqH.taD. -ary m kazalec posrusatr (prst) noncr4rarn pl nekoliko pospre. -qn-no3rlajHmla fl.noJacHFre^en. rloJa3uce pl plczoti.not]laryDa pf. rres$oF.n gtam sub.p.nor€3eH. nonMerlqes adi glam substatu zaJtrt(. .aApaB pozdrav. norrrpUBa.a . nekako 2. l.icvnnic aurujlvosI '1 noJat4'irojaaKa I nrC svisli. impt nce:. malo botjsi kot prej polgrau Se S Crm rK.ic. poplesati. inrpl noroary adv drugade poKazalr-Kazatr nonc lEa It malo. pokolcl. navadno zajtrkujeS po rmenu nojaA!tsarbe a zajtrkovunic. poznatr se impl tualo zamuditi.D'r''aadj ll8. 2. uoaroalra .\rtxo3tl tIrl$ t11.noeApaDy.nojaAyBa impf zajtrkovati: skl rxro nojaAvaaru o6n.v pozf. pozladevauie no. ki pozaesa no zon ro3aKar(e pl zadeti malo pripovedovati o dem Ilo3HaJItr|It. izgubiti pf adrtr se za neK4l casa trorlsllaqyAu rorcqefta pl malo polrtaditi. nekaj dasa noroSaaeq..-ana adl poll|rljiv gl.MaMr|pl malo pretentati no3 aren 4di podaden _ ronlrraaorrlr cc p/ dovolj se troSLATtr. pL impf se zblizati. stanuvlzl rzrnje narascaJ rIoI|M B adi poimliiv. _ce. pWeK ''. impt . r.lrosaAAa6oqlr 2E6 rroh3Haaetgr ce I!or('HacfllIt€ 287 noKaJrn|R (po)zlatiti (tudi fig). pokvaiiii.I|Ja t? spoznava. dc vou se nacuortl sKnacltl rlol|3satrlera ce p/ dovolj se [ojaBa I pojav. pomiriti: postati 'Io'[pa. rod.f nekoliko izDriditrojaAepl zajtrkovati ti.ziti]Jen nortluaDa pf malo pretepsti pozicija. 2. klonica noErraerE cenoliqart ce tf roJAe. -ull m zajtrki pfia pf izuditi se (malo.f los6orara. s.toSuajro ad! znano oovoutl-oovottevau no3[arocr f poznanost do3aoalBzule z dovoljenje osto ad. . noraxyna pf.nouc.pf sklati. oseba.ro3^aryEa|5e a pozlatitev. fam malo sc komu skrb.lprecej. . nifi-n ran iLq ri do3aAorlHrr. liq odnos do koga nor€MaBHyDa impl malo zamahovoti. -MIIa ddi pojmoven vznevourtl [o[MeHnrret].noKaJnxlKr -qu n1 skesanec. pobrigati-skrbetiza koga . zbliievati |rqrHaaux.llo3HagqfBo tt poznanstvo u-Dogatetr rlo3tmr adi znan noaroG.uo nr]en noriu rrBocTf pojmljivost.E3rracrriHepl preccj se prc.anKa drugam obrniti pozornost rlo3Haane. -ce: prcdrago kupiti-pozlaievati.art n@Hae pl prepoznati rro3Hal(.pne. vedeti. tro36orarytsa pt znanec-znanka ifpl malg.. poJaviti se-pojavliati se ooraotlen noJaB!tsar6e poiavlianie r? rlonirorraqE . nos3Hore}t ddi malo ponosen. scepiti (ne. pozr\aiati no3a3Ja{apl malo zazijati. [o[Merr.i^-j. postanaspfenajatt. malo obatati. poziv (uraden).Be-qepa zajtrk.E. pf.[oJac m pas. pt troEo /l iti. thlpJ rtllcrtltl zlatcnje. . r zJla'ec"zlf.Ito? kai noriMeBrrrHo ad? poimensko... poigravati. Jear dneva. -rrja n cerk! keno[crrtrre ]rf malo se ohladiti sanJe n2r4cye''. no3aAoqHlBapl.ptrpl rahlo pomiriti no'I itnpf napajati (konje). . noiaA aooqyDu pf.) roJaBE. paa6rap-. poklic ponoreti lo3rrliBen. no[M!tsaEe n pojmovanje steljnik. impl lig globlje prcnik.rg norragne zf malo Dohoditi: no3o6a pozobati (za konje. . pL reopLrja lla IIo3lraHEeTo spoimpf nekako zblizat! znaraa teorija 'Jlalo.

pznr) tecaj. rob obleke. spol. streha nor. 2. m poleno. impf laziti. . gio ia!rre. KG porrcaJ prlcBo troaJaK. porabzrtu ) mk noieae/raenoaeAecTD{. polica v skano e3erl. ir?rpf EoKpneH pokrit Eo!(pl|alre. roo. no.^otr tn l.r(^orrxa I pokrov. tenarJenJe ) gl. Docliart at l jati. zid tro^era pl zleteti.ob(vojske). koristen. tro^JaEeq.. ostetimalo ka. gl.ra oA BpaTala vratnica rlo^Na iftpl l. vabilo sramotno dejanje aonawr.paor. mi ti-podj arml.csloveNtt dovsr .xparma-roxpaJrmta I porrona.qu. prt. norlrreu adj krSren. no-{qoE fti odeja.cv:etni pran no^ekKa-[oaeEo f. 2. -ru6a. pf. krolo. -Ce: prikloniti se-priklanjatise . c!?oBr{Ua Ilo^ecox.-EJafl romanje ali troK oru.ll1r m pregrinjalo mar. Ko.ttt.imot rabuanje 'Io&er'i\ait m€lo ledi.(nat pes tito. -EEa4di strelen nor oseHEe.noKocruE. zavetnistvo.. ravnina. noKpoue .trl3ra ce ]. i!. tloxaEa I povabilo. -rl'" adl poln poleta.literaturi.jqr nr no. spotika. gl. zaletnica..ij rre. I pr-va obiskovalKa zJutmj pf plaziti se po malem 'Iotasu lo. -e'r rz velik le-stenec v pravoslawri cerkvi tro eMfiKaf polemika. noxapa lonappa pl irrl maUDOSatr -Ce: Io pokarati. mravljinnoxaculBa .. impf pograjatr-grajati noKltHrrHa I pohistvo no^ m. upe n rlo^etBe. pokristjanitipokrist. .q!tsa pf-pustovati.3YBaiftpl koristiti: izrabljati..a I poliklinika no. rajnki-rajnica m3. dastilec lz KOZte dlake noraomata-nox-loml. plaziti se.l.. 3.zja n pokolenje. polagorajnik.K^l. prid troasas rr1 plazilec. nG Ilzlrau rypa. .. naydic sten. kosatiti (v sveden skri\. varuhinja [o. troaeKaadp poiasi. okorisdati se -ce: Eo^JyBar6e porabljanje.noKolrltr.edynu roKpaj kljub. J.1i7 pel. poklonitev no. (ralula -imft vzolgnrrr. 2. de l-ati-(i_zpit). st. 2.eAe^cKu adi poljedelski troly{MlFpa impf (iron) potito^ee pf L politi. 2. odhod im najarr pustnr oan noKpI|Bt. maro.rKuadi rajniski trl1o! noKoKopu c-e pf malo se na. dajati na kai (rudr ltg) nona4n pl hladiti noaaoaI prvi obisk ziutrai nola3eurtK.. polagoma no^'KaE . (tada. .n zoolanat polt. -Jna4di rajni stvo. rovJu. odeja.. pusten lorpene I vzdigniti malo noruaAn I pt pust norper ftl gibanje. vaDr ponu(ut!-vaotu. 2. geog (se_ vernl.r.kultui. povlsau-Yz(lrgatr. polegati-(tudi 'o no 3yDaqnr uporabnik. 3. ostevati zona. opravliati. sl.ryqa. polz v usesu rtollKaBqe r: od rtolt(al polzek troaia f korist. lmpf troKoAe6arlddl omajan 'IoKpcrx. ItoxnoElBa pf.rryt fi 1. -4na adj 1lr. el.noKproalr . -artr| pllcllogr fi ra!'ninec rloxyAa I graja o'ry{rr.oe zadeve) pf rror<oaeoa omajati trioxpcryB pf. DreDir @aeu m bot pelod.(pEetl. zavetnilki noxaonre a derz pokrovdek rloKlxrlrrre srso n pokroviteljrioKoeH. f rroKpoge ad. oivajiti. 2.pl uoKocrnqn t rati. zavafovalna Dolica KODI. nora4a I L polica (stenska).fta I ronoxporftc. nonaqy*-a pt.npl In. toraavoa ?f. ponupoKonu.. genemcua norrajmrqr<rladl spokorni3ki noKopn lit sramota. Mr ce impf rad cl no. lcrg po Sopiriti. 2. Jtg otametralno nasDrotie no^a I l. . z.tpf _ . varustvo noKoJMq . politi se oAlIrE€ I politika -ce: rojrc..rloKop!tsa. .re3no ady koristno. dari.-3Haad. zamarica vetnik. varuh noK/romr pf pok. roKoae6anocr f omajanost lanlevan uore4*a adv od rroleKa po_ casr. pokrovno(por[rercKtr adi pok0vi KA teljski. premik no.aase. -rtu m poljski duvai tro e3t|osr f koristnost. 3.rarnl adl predlanskim troaaqcarr adj predlanski noaecKa pl podobrikati se roiie. poovrect. el. poCasi. it"g urSi)*ariti I I I I I I ro Makedord. krilo. -&f t 1 stresna opeka na ztdani ograii.r m poklovitelj.noroJmp m. priklon. mrtvasl<l Drt uoKAounrr. (tuiti iis resn. Aa3aq no^B'. norpamrcxr cdj pokrajinski DOVlSeaatr noftpal praep poleg. norryAUEa pf.zemljisde. noi<aaAes. pf.ff.ICCH tro x!dJ. goden Dtraek "*. fl pO_ no.aruo Erdeq. zraven.n 1. .ryKail trkaj noKojttrr. krstiti. -qx rrr prvi obiikovalec zjutrai no."trJan pokritje trtooann-pooarjau.ritit fig zagonoKpoarirerftia f pokoviteljivonu ca.Hry-no^Jarrror.noKaJu4a rro-KaJrqa I skesanka. cerkv r<> noxpoleq. ^*if. kurja polt. vzpeniati se v sportu. polagoma ro^e^6J. gl. -surra z polie.f podrsati se llecelstvo no/lrx mrt. poleteti lo^e-rapqe n godnjadek.r(rn|qf poleierlo -1. spe KOrnlca 288 [oKpcTr| noKYlqa 289 noajaHeq noKoreH{e. .

not.. neutesrlo divji. -nr I pomije z JenJe nond6^lBa pl l.u'a adj n pol adi polnomasten (sir) no rloMorueH.ttac m4td! Itol we pl. -M[a acll oesen.^yKtyxeH. polspaoje noM€ern pl prigrizniti noAlTexoR..d4lpolorosf. znoreu-nonn. celoten uoarer 4dj polnjen [o. -ce: neti tloualrfirosr t besnost. na pol ponosen.yxus adi na pol tiv. 'na adj na Pol ro orc6a I poloiaj. glasnik. . proti volji rro^vKpF. splaviti-splavlj ati ukvariati se pf malo posanjariti noMaxd pt w!. troaYAYBa Eo.mera 2a ztto xnozen noa-onrirqa f ueua ru napa rrn rro^oBmrua nima niti podc.ri'romca f geogr polobla. nadin Zivka tlenla.impf it. stanje mrlcv.prcnoAlqacoBeE. -Clt:l{OtIIOMaCneIl no^lBpeMe r? sporl poldas no.zrvol. nerad. {BIr ft gtam polrrontoMornnnR.rpalEe n pomilostitev noMa3ar 4a I cerkv 'Jj.EEr(.qa smoJen t Dolovlca rIoMepI| pl zblazncti ce nd.hopetgg.pomuditi se. lahke Zivi svet. im hemisfera pomakniti. pokvariti-kaliti. vabiti.Ilo^YMcpKr f Polovidna mera. -!.raAeH. polianski noajoAeane-lo^JoAercrBo n poliedelstvo rrci'd adi 1. vmcs ttoaycoHtn polsen. -'!tJiI adi poou-. ki izpoveduje islarn noMaMat besnost. obrabljen otvu Eo oDI| ittpl deliti na pol noj. rre^-u*rB adi poldivji. ifipl loMerHe./urtrroK.r por plsno^$rucMeH 4d.rvx6lri adl poluraden nofieiy praep med. norost rloll. poresnlcat lIOriIlOllaCeH.star tlovek: noa${at.apf cerkt loMeqrae noMeltreq(u adv na trebuhu. noaYocrltoBcKrr. Detdesetleten noaymCtmra l. poljana tro^Jal|cKs d/j ravninski. hreDened nouano pf zmelati.rjal*ra f ravnina. Irg cel. polovidcn ukrep nega grosa no oBo 4dr sDolno Ito^yMproE. . no^!no. tr'o!'' |IuB pf. mrnevaurje roMajrarru ce pt Iaffi potorIevati se. demi-monde no Yce a|Ie4. IoMa3annq -4'I ln cet'K9 ma' Domilostiti zilienec uolru.lllllqoK do vrha poln.rabljen. CTABI! lronlnllproB IIOAVIIE3ABUC€H 201 troMIlHe leten. na ro+gDrgm I polovica.tro Zdu oolno. rorce briti s kom r. 2. obilica. pas noay3HaeEe a polovidno znanoaoBhra 4dr Dol: Ilo^oBrlra nJe qoEeK oslabel-. noalTeMrmra{o^laeMnqa J omeneK portema fioMepen ddi premaknjcn.rlTo4gmo alv polletno preobilica noalro4gEre z polletje uoauort I polnod troalTo'roB adj polgotov noaxoften.ro-Mm.wnegno nao_ @ rroioBrrHa YcTa My peqe mezanrn SIrOpJe. -''E adi polle' pooblastilo ten troA||ora t polnost. -qI| n Poturdenec.premdkniti.aHE tn polkmet loMaK. tih glas scenec no vtoAl|e. na men m Seom noAlIIpeqHEq -\t -DOtmer rorrycrecr I polzavest no^ycBer nx lit polsvet.noajarnra 290 ITAMCCTI]I. navdati z neutesnim hrepenenjempobesmamiti..aren adj skaljen. nabito Doln no. nag- flo^oxrrrocr I pol6inost.rcru adi pollski nonrpox ni itr.azil:eri. lepol mrtev oJa. nagnlenosr noanar adv na Pol Pota no caaTadt v Dol ure no. -. kvaaTfTtr ani kmetki. tro^yAee.rlT.wp adi Falmestiti-premikati. poZeljiv. . noMesryss. prltro llrsl|a-noa!'rrl|rsa-noall'rf. . gl.omcDllcv. -EHa adj obnogen. no^oD adi spolen noreti noaoDes. pJ. -rpr rfi poobla. rroMa3aElfe.ric.Afh pOIOVadi polno.Makedonec. 2. pclbotati:. ro.nrMaI krusna mati 19" .uJa z polletje TOAIIOMOITIB(}IIOAJIOMOIITqE'? noAIFloAI|UeH. noMecru. no pol tiv rlo. hoditi mimo. oEr m polkrog troAoD. -BrIa dd. krii.3aBupes.orllro. -(ra adl polnoien uoayaeu adj ponorel trorrHogeuddi polnovreden pT. -trKa 4di poln. polovidna resnrca. 4'ra aLl n Dol neodvisen troayo6pa3oDas adi na pol izobrazen noavo6pa3oBasocr f polovidna izobrarenost noayocrpoB fi polotok -.rsoqel|ocr f polnovrednost tmpl znofllt. no V-q4 riti DO[<mecKl roMaqr ce pl potruditi se noivcer*a I polsenca no. polsrc noAl1|e. cerkvcno opruvilo pottetek v spomin rajncSa.ttr m. rlowlrysa pf.re. -atKa adi sport noMeE rr. laden laSden rro^lT^ac.. poln. iffipf skaliti. noroxur nlcn adj polozel. nidb nolvDeKoBes. maziliti po trebuhu *lia n cetkg ma.'a4p. K aAe. -xcia adl polno ve{aven no^oxr| pl poloziti.premcSdouren ti no. rovuJa. neutesno hrepenenje IOMaMerf. veliko noruroBarKe. norost. troMetHlta noMae ce pf. {Et| tfl.x\a ntak. skozi: DinitinoMaj.oward. n Zivljenje. noalaE. pokvarJen IJ.

tu pa tam nose(oraut ad? vdasih noseKoJ. prenapeti se. posamezno uooAr pl iti nekaj easa w eqfi.HaAa. inpf ponesti.misel. daljnji roue. iroMl|I|oK r?1 IroMuH rroMrrr|yDaq mimoidodi. poplava noEroEeHadi poplavljen pl. izDOUSanJe: OKrevante nonparaq ft popravlj avec [oup€El(a t popravrlo. kaksen: tu Da tam kdo troueKoJnaradv vdasih. posaluc.orlacnlrm mala jutranja pasa Dreo moEo trotre.rr{rK. impf prtvaditi malo. nekako opravicrtr<. popisovanJe rcdtrnlBas nr popiso\ralec lto[ a&trorraaBa I povodenj. zbadati nonpeqro 4dr.-qrI-Ilol^aKa r?r. darovi bolniku v . notrpe_qer4 precen nonpeqr€ ce pf malo se prerekati. flohe^axe ne Iagati toliko kot prej. impl poyohari. irnpl malo zapeti-malo peti notru[tMaBrf pf tam o&jrniti koga od desa..spraviti-pomiriati aroMlrp[ca. nooaF!tsa ce pt impf malo. I I I I T I I I T I I I I 6o^Kara ne boli me ved toliko kot prej (o bolezni) MIl IIoIIoMxBa pf. -qII nr preja. Anol. ta ponedeljek: BO [OHeAeAI.AHa adi moden. nekako. popraveK troIrytalo odr pravzaprav [onpares. noMor(e pl pomagaujromocr. totba non^aKvDarse pritozevanj e /t nortoaeKa dlv podasi.q1 notrpIrBEKHe I minevati. nekoliko okrevati no(rcMe^soe pl malo. uniaiti noMopeq. pomislek.$r n pomodnik.zeua flrnxc^lr. -ce: nommryra irnd delati popis. ao pretekli pG noHeAe^Hr.Il nekoliko preooten. odnesti.f nranr rn p{acr aoE. rco[paDAlra pt ilyrpl malg.|tpaxl| . lig preplavitipoplavljati nol|. sprava.I pntozba. pomagae [oMoutHatra-noMornErrKa t pomoCnica no. /ri ponedeljek. odcvesti q6 adi pol.-pqlr n momar. . ponuditi. -rrea ^di znelst notrqftar(e pl nekaj malega po tihem redi.Ysp[Te^en. prisepniti rrorrorKlreHe pl privzdigniti ce se mato DotrpaBarler popravljanje. nekoliko olaj3ati{lajaevati: inpers ce: lale -uu postati-postajati nooupalAa. noleKa nonoMl|He pf flonoc]re44t pozneJe p6 notrocler<eH. rahto predrugaditi non1rerprtreqadj tig Zc \ekl*Iiko v letih notrp€cr| n tr' preutruditi se. tu pa tam troue4e. impl pomoriti.r{t:gxa u. s pomenom ne toliko kot orei) nose6apa ne zahteviti ioliko kot prcj.. qdv na potrebo. pomor rlor'opr. nositi IroHVAg ponudba f rlo'r:tlaYaa pL iftpf 'lo''lla''. "ur BO eAeH.podez. pomrrurv troMr|pvDarse n pomiritev. pridkati. zl.noifrIe ce 292 troonpaaAa r|(x. impl malo.nOHeAeNIUK nekega poneoetl Ka. ift pl pospremitipospremlJau nonpeAor.IglC VSak DOne- illga ddi na- deljek. po noMoAeH. skesati premisliti si se. -nI|a adi spfa!rJlv. postredi.rKor nedeliek noHe(aAe4dv ponekod. povpredno florrpHBlxne. {rrl| f pomod troMorrlen. trorleBapf.. popova zena notrapa I poparjen kruh tr. pc morsdak noMopnenoMopje a podrocje oD morJu [oMortl. nekako se odtujiti-odtujevati tn pop. parfl sant no^rnHpaqna I l4n . norerdnene piti toliko kot prej [orrefAe-noHerAeK]a ad! Dotekod.oravrcevatr rootpaiu pf nekoliko urediti. nekako se opogumiti rroocTase.malo pozaDltt llorrlreuEaqupl malo. troocfar{lla pt tnpt malo zaostatizaostajati pri noJr.(prefiks Stevilnih nedG vrSnih glagolov. zabavati se ttoMr|I|ece pf _umreti gl.urHa 4di pomozen troMortrsutr. Pomrrjen lloMnPe|Ille. -nr-lotraAsr€ I pG povKa. tu pa lam noHece. spnjaznlenle (z usoco) noMxcaa l. skujati se. mool noMop n mnotiEno unidevanJe.-uja z sprava rloMr'pelrocr I pomirjenost fio'nnpu./laK. 6S . vasovanje v dmrbi predic tro. impf pomislitipomisliati Itolmr irupf pomniti_ noMof$e.. {qa ddi spremen [onparBnqa I spremno pismo. iivljenje lroMl|peH44. ABYBA impl 'nOA 'rOT poplaviti. rloMr|pncila pf.pt. troulrpuBa pt. noMrtca!tsapf. gl. !c€: malo sc razvedriti (vreme). noor!fli cie. imeti se.' ao!d'opr&a. polagoma. impf pomiriti. malo popraviti. namen. nonparltsa-nonpa&a pl. poprsovau nonmuirarb€ n popis. ponujati noHyAlrar6e r?ponujanje noo4r5errsoadr lodeno. podulati-vG hati. {r pron nekateri.rlJa. noqreAoK uonpeql:rtr d nekoliko odcveteti. ob ponedeljkili. poopretr .apl. pravosraven po'l(t'I svetni du}ovnik nortaA. B troFeAe^rruK v ponedeljek. r@Lea'IUr. n^vaditi-Drivai ati trotrpliBrr(FlBa . noHe3Hae znati tone liko kot prej. ven rJona{'d pf prinesti bolniku darove (hrano in pijado) nonarara-noaarauy adu dalje rroHaraMotueH. spremtuca [onparE.noHsslra pf.ezen. duhati no. presiliti se ro trt€crpannr ce pl nekoliko se znebiti strahu-mani se bati [otrIr€rKa I g[.

i.i ki rad zahteva kot hudournik. nekoliko spreme. I saaun-zasalevau obiskovalec-obiskovalka noa K tn nri zahteva.{ adi posveden v kaj.poJ. gl. neuspeh no. crrolleAoa flope(tuv-ad j primerjalen. 1!r 11 hudournik.mlt porajari. -ul|-noceArrllus ttt.nocnflte. bolj zgodnji oparlo adv bolj zgodaj nopacoHx ce Pl na pol se pre_ d l a ml tr IIopaB m .nocBeAolM. -qrr m vasovanjc. primeriti. malo streliati: 2. otroci.razpotiti.nzen ratl troprperipa. rtocerlla pL impf obipes posoda skati-obiskovati noca{. qrepenenJe trepo6. Sirdko z-nan. -psa ddi l. flony^.n lit red trope3 /r? davek. rojevati.tllr.pa:gfEa.in itupf portre. izjaviti kot ropojqnqa I hudoumik pnca-prlcalr nopoK. Jenec glavna vhodna rarata nocBoeEaqa I iul posvojenka noproi(aa m bot pomaranda rrecno4 nocnolyta pf. -ce: rrit.?rporast. preten. ki piha vzdolZ re[e fiopecK\ adj davden.m poraz. zahtevati. pregresen [ocBoeH. ropa3r.pf. nolreK n veter. AaI|c qeE AArIOqIIIIK inpl pos('di-poscgati noceA . nastati nopas-!tsepuj'f nekoliko pre nopoAn^en. -unra adi oreis nji. trocma. \zDorediti. II(rcI|geHuK. noplqruq -qq m porodnik zbrana drutba.n juf pos\gropta f nopra m dnri. nekonrcr.. topi6aryaa pf. impl nolrroRa oD ad. nocDera I posveti-lo madez. nauv reano. z.lly^aputftpa pf.n poscst noceAlrrrK. trata. gl.irgubiti prepridanje nopaxo I sporodilo. nojaAo( no.n. . razvrstiti nolreAoK. no. mortr-Dombltati topatui1. gl. narodilo rrcpaderues. tropoqeH. -r I ljud nesreta.aqa adl poroden prrcatr neKoga o nasprot. skoraj dovrsiti norp.gl. rast twpaqa . preja. ftrc'''.t zazeleti.^'la m. -JHaadi hudourniSki.--qe: roditi:. uocDeAotllTa pf.oooro seznaDlen -rfia adl grehoten. nastalatr EOpa:. nagel od drugih rc.grehota rlocBere.. gl. nopacr . "qII posrnov'. gl..ilreH. sDorocatl [opa'rKa t nargdilo lopa!ftyBalr n narodnik tropeBa ce impl opotekati se nopeA-tro peA ady po vrsti tropeA6a I pimeijarta. nopas6lrra I neKouKorazgnatl (gnedo) dolta3rJa. razgr_ rropoAa I pasma lmP! oau-razglDavatr nor'o. gl. na no. caK. posadkai 2. izna. nalet..nocBonrea-nocBojlBaq ft p{)urau ( ruor Jtg) svolrtelJ nopii:a f porog IlocDojqe a posvojcn oln)k noplTa pl porogati se noceB l'1 poscv. trooeH. drititi (r<oga.a?rw?.ropoAfi nurr€ n porodni3nica notrycr^B alj popustljiv norYcr l|Bocr I popustljivost aclv zaman 'JoIJucTo troElrtrra irnpl populdati norr!'Erra pl popustiti rcp.tlocgtrtre^{IoceT?:re. rn l. AanoK trope3smq -'{''n m davkar. 2. priljublien 3. plo. jeziti.i pomararrtev. -ry . itnpf za. popoldan.'IuBa pl. pf . na. poDularen. fig lit p. nar ltocerlr. zaJrrK.irpAa. obisk pf polropxer ft p6rhant (bombai.ljt nagon. crropeAoeH ttoPeLPpf l.nopa'f.pvc€x adr popoldne. gl. poseslven ' gresnost -tlz .-Etraddf sctvorl roprya pl pozajtrkovati. nopaeup4ym pf. \ocaatrlB ad. naraldai ftalg razmrgatr. noccnrvnu lrl. adoptiora. 2. .qrcryg pl Se malo bol i prllegmtr qoqylrlgqe pl 5e malo bolj pnusru!r nollpnl[re n til torisde non!'Ka pl l. poslojiti-posvajati. Jtoscvck: sctropwetnr.J1 Pf pomagati porodnopasorn4e ce p/ malo. impl popuHtte lrclll. sporoaiti-narodati. impl W 'Iopa6I'E'a. napaka. impl neKal casadeiati nopa. raMa e- Eorplrlp![r ]rl nekako koDaati. IIOJaAe Do!yse]{. tev impf zardeti-zarde\at loceBeH. hotd nopojtnlK w pesn ploha. Ito za[aeva cerse [ocar(a ll zateti. / lit posestnik-poscstnico KOSIIU troceAoK. nocefHe. impf narocltt.> liko se raziti (irLnoticlt vzrocttl. zaprcsiti (dekle) ljenec ropoeH. liv impl izpritgti. 3.pf lat4 nekako ro sru sKrbt. na zahtevo.nolllrrDpunI 294 [oltoAII^EsM |Iopoeu nocEleuEI( Ianzlratr . pf.rotnlcr fi popust.-cHa adi poste izdelek) nocera I obisk nocaAa I l. -qn z hiba. razurnljiv. gram stopnjevanje pridevnika.4uptaep zatadi nopaA!tsace d poveseliti se rrepafa i. -jqa ad.. impf poqJarmrtl-pojarmliati 'IopodlD.[oc€rau{-noceaaHw! kmetiti no blago) rlopqe^in tu porcelan (snov.a nopoS{Tea{opo6Ysai m zasuznJevalec Katastrora [olxrA n potomstvo.!f noclA!tsq pl. gl.yDa pf. po . nocera. nopyueupa pl. tlocaKlM 4dr arh posebr|o.i gratu svojiqopoqrocr I grehotnost. malo pomiriti: nekoliko se reSitiskrbi -ce: r@pfrq. samo sg itflpl posedi-posegati.

inpi posrrecl. boleti. rrcc"n{u!tsa pf.pf. 2.i posteljica. leha nocr. iti izdrpati se.nocrunryu pf. impf ltr pofazati. 2. ftrcf. pesanJe. omenitikazati.i izarpan. maio pravosiavnem bogostuZiu -ce: se smejati.nocttralBe-tocrnrrlzane I sezeK. potem: xocMe(raEa pl biti malo v naDoll(rclte malo pozneie.r!rytsa sluZiti kie kraiSi pl aas nocjryr€t8Hrfl<. uaipoto. po[nrdrtl se nocre a I postelja nogTeae.Ae praepadv ste(u. gl. npaoeq noco'*t. omentatr nocua4ne. pf. ki )lz nocraneH. [ocr8[e.5411i'. gl. -"aa adi sfam nocMparru ce pl zmratiti se poslediden. t zaonlstvo noc^1Drur.'. -rl.l. pf tt(> c^a^ pf pogrniti (pdstelio. slabeti nocraHitsarle r? izdrpavanje. malo pograJatl.. nocrta yDa pf. nocTeneH . rrocrllr. postopen. trocrfrfE. neDre_ nocMlrrsEta I mrliski list. imFt malo zbrati. spraviti koea nocrl'l'a I pjeniien kruh v malo v smeh. {Drt rfl l.qu .no:pqlryEa pf.uo adi dosegljiv nocr. trocooepe. srednji (brat) trocpeAlrE<. 2. drzniti si StDOCIteKHe.di opazovalski stranl [ocuee pl l. gl. vmes [ocpeAeH.preutrujanie trocmtra xa I folkl pogab. Ilocr(..draritev aoc'( pa. -/rlla pdstelien nocrcEeE ali postopdn trocretreHo ddr postopno. ctosega Iext.Zbi I I I I t t t I t I I I I I i. neKalcasadraziti ||ocxpaja 4dy bolj strao.qupa-noclaia pJ.trocdkpa-noco6eDv. pc r? strezLra trocMar.lEocr I doseglj ivost i@raDl|. pas. nekako -ce: sc zbratizbirati (ne vsi) lo-coDeryla pl svetovati komu kaj. oosreden.) trocre^etr.qrf m zool modras nocr<ollorKta malo posdegetati. trocHmE n postivectr(rc erceE. -r''ra adj prego_ tr(rc[otr[qa adr kot snop (pa_ vor€n su . irnpf pooraztu-poctrazevati Docroafittaue n podrarevanie.. pozeta red zrta.te nazadnie EoclrrDAtr ce I -4di nekoliko se -A''a Poslednji' priljubiti komu. gl. impf posrnovrn-poslnovljati nocr€ltru. poloZai v slu. -nJa a poslanica. DOSI: 2. vrsta. . ooslenoooprr pl nekoliko pomiriti.trocmyaa pl.oDe_ gnnJanJe (postejje. . do:le qen Eq:rnp$rijtrocHr€r pI malo znitr(rc eAoK. t'md za norca imeti. zau (glas) placenta n('cEu(. preprc mogiost.cIY!8 Irocluaaq nog4yla.rn&trocpetE4a.BeH adi postavljen nocrBr.Krcta'tr . oocreIIeHocT n(rcrapa. flocTerreso nocTdrrrocT I poslopnost. -1. ihpl nocnrrrre. pG sropoma nocrerreEocr I postopnost n pf nekoliko se umiri'cTtrBrte (glas. ravnanJe nocra'lldo ad! postopno. irzpl nekoliko zmeheati. -t'da ad. izzpl 'Ioc'aaU'... 2. rmpl malo upasti_upadati rloclr acHe pf malo splahneti nocpaMes 4. -qu n pladeni Ra pf . cev{l testa (za otroka. lit ooonexorrko skrajsati_skr-aj gumiti se.p.go"'' .E-. sukcesiven.t vzl tuortr lloqreAlrtta I nasledek. clrca umrnu ftx eAtrlreH. pf ozmerjati. porreclata8r ad. (rcpeAlfirrKa ft. zacnjr trocln|.rati nocMarlraq m lit opazo\alec [ocMarlxtlrxr a. malo se -ce: spretr locr(oK.rlrKEe c€ pl gl. noc[erofvEa rt_ noc/ral|ue. impt (po vesti) ravnatt 'roc'IamlBl nocranKa I postopek. smejati se komu.streci roc y.opeaanost ge. preprogo.ycl|. 4Or troclaB.v pozneje. od troc. 2. posvetovati se nocoxa f smer. pogrinjalo.'e prsmo meheatr-mehdati nocae ad. onemo gnnjati.. . motiti noc.ce pl pobrigati se. slu.j l. opesan nostr al*e a postiljanje.. nocna. postG poma. potlocrtHar(rcT I izdrpanost. . veter.teso-aaretett.aMn. posredovalen noclrcA!tsa inxpl posredovati EocpeA!tsar5e[ocpeAcrEo 4 po_ sreoovanJe trocra t postat.ti osramoaen l(rcpaMeHocr I osramodenost nocp.fRrradl puaaavniski nocaoBqa f pregovor trocEo odr postno noc^oE[qen.. impf pnnestr-pnnasati sramoto: !ce: sramovati Se nocpeA-nocpe. impf neKottKo zmanjSati_zmaniSevan nocMarpa impl opazo. podrazitev. pnstal te.nocKraqtsapt.. poledi crna) nocrnra. oslabeti-izdma_ vati se.|I{rcIn|tI 296 roco&p€ I|ocof.AHa adi l. [ocK!'ct!a d. brali-zbirati. postni dnevi ' nJr. postiljati get.-iNura adi posled_ pusdavnik. rroc^JxlDa il. impt drugo za drugim dosedi n donopTqTa podloga (pri ob. osmrtnlca trgan. postreZba. tn pl nocru ae m 1.za_ poreden. nocMpaqa spoznaEbc. -rura adi lit postopen. oosect{oSesati n*rwta impf pregriniati.oB?ill._ -ryr rn privrienec. rcclaqllla l. rrocouyta pf. . t posredc vatec-posredovalka nocp9Alorqtq adi posredovalsKl. konsekutive-n se malo trocae{Dar. nekako se "ffi.N(ltsal$e sluZenje.

pomocr-pooprratr tromoMarar6e a podpora. dokler ne pride! Iez most norKaxre pl ovaditi. co nor no6^ara e BeqePara v Poru zasluzena vederja je slajsa nekaj notarysa pl talovati dasa potlditi. stoPnjevatr.floctllat(a 29lt dorxaAlr IIOTKA. lofDpA!tsa pL rmPI urn ) . prisepniti.ifipl L podloZiti-podlasati (oblcko).u. vzkliti. olva' nie.lig fain. izuditi se za poklic 'ce: trorKp_ena podkrepitev. obstoj troctou pl malo stati. imDl podkuriti. ootastl-spactatr pod srolnost rrornaln.impf spopolniti-spopolnjevati. poteptan.!!!Pt . pritiskati. pomod Kat casa r. praviti.. v Soli prisepetavati souaencu pri spra5evanju norxax!tsa. zatreti m volrliaa noraJflIlK. posniku. sedanji rocroeEe 11 oDstaJanje.'ana adj stalen: stanovlten [ocrojarro adY stalno.ritrditi-potrjevati. {. wtTltcrcaimpf potiskati. Dodrezatipo<istridi. pf. toniti no{onlr. llofo'IuBa. 2. eksistenca..i panj).Mrlu m potomec trqroMoprr.-AHa ddi prilrdilcn da. m . norr{rtlrenoca f l. . pregon noTepa.noTrlflcrlrrua. poopora pl. vcljaven.|tC 2qq notIIoMafauge preqtoga za lezanje.r [oraMI|IIa 4dt na slepo sreco _lllHa_rroHaraMo_ no't''ntretn adi lit pgtrt [otaMorleE. -ry rc/rlrcHrfK.a f ponikalnica nororar. -Ta t znoj. impf tr'(Ucn.r m ovaduh.{. notRperM. na_ stanek norelrq-fipa pf in imqt P -oten' cirati. tladiti norscsar adi potlaaen. Itg poskrivnosten tladiti. utrgovau noaoa adv potem noroI<un pl pripraviti trqroMoK. votek 2. odcJa pl'cnocTrrl\Ka t -pogrlnjaro. -lHa adi obstojed. I po(lplsnlK-pooplsnrca lornnure.. eksistirati nocrojaq-nocrojases. iftpl podkupiti-podkupovati norK!! |!B adi podkupljiv norK![r^fiBocr I podkupljivost noTKyrytsaq ft podkupovalec pl. IIoT In|cHI|qKa rr.o\ryaa potopiti-potapliati noro. skrajsati'Iot|dycyB utrgati-krajiati. -3n r7rpoteza (tudltlS) norcfrrc. noroMoplBa pf. stanovlrno rcc:ojas. tmpl pogrezniti. nocrpaA!tsa pJ. postajati leto starejSi. impf 'lo'. brusiti n+ norourua l. ltg pri.m pl ostriti. okaditi. zmanjSati no'rKoD n? podkvica (na tevnorKoBeI'f podkovati. ade skrivaj troralHo gl. brezno noroHcKr. Pouctanrr pf tolai.nmerEYBa PJ impl potegnitii odPraviti sepotezati.ocrpojYsa pf' imPf uraditi. prisvo Jru-pnKrrva \o\os m 1.aa pf .rroIera.popravru se-popravljati se noftilr n podkupnina troflq'ueH adj podkupljen Ilotrsurw. po9on. klet: 2.1 podpis l|ornt|cHllK. Pot. kolia.vrste nocr?rm ce p/ malo potrperl nor. -tll'. Dostaviti v vrsleurejati. n&rp4a I potrdilo. nottroMara pfr inpf padpreti. stal{)crojaacrBo '? novltnost trocrpaAa. norrraaryBa pf . rlorKuwla pf.EorKpeu!tsa ir?1pf podkrepitipodkiepljevati o. troraMv-normraMy norKa I l. -l4rt groba\ lnat troiroell. . 2. Dnlrtcvatl noiupnilo adv pritrdilno IrorapaH(rcrt trotnosl t'i norDlra!tsarG€porollev_. norcr. flornaia.zasleoovalec nor6pn*rua I tiralica preganJanle. Donikva (kjer voda ponikuie). potoniti-pogrezati. rmerr sKoqo nocrp. .toy lrikdti.ocr I stalnost. skrivaj redi. Potrditcv notxaAn pf pokaditi (od spq trorDpAerr.podneriri:ietiti' lorllaa!tsaq fi netilec impf po tihem popc'Iortlesa vau nol'. [oTep!tsa6e e zasledovani '. norlrurvBa pJ. lepetalec v Soli rorr{acrprr pl klestiti (drevo) s sDodniestrani. notraarivB? inlp! priti pod pl'-pl.t potrtost Fer| adi nadaljnji rorr{ulrl| pl lit potreti adv dalie.odpravuall se nore( o t rod. rr('rfiofi\. flo n wa Dl. ittttrl pooptsarr-pooplsovatl rlorrr ara I podloga (v oblcki) trorl^arrr. postati (Dostoiim) rciros {mpf bivati. podkupit'i-podkupG vatt lorllolurlf. 2. prcganialci (nar pes) .namigniti noTxrarKlEa nfin ovaJatr. napotnltt. tladen nor[cHarocr I tlaaenost rorrcHe pf iritisniti. proga za rczanJe n plenlca nocttraor(. VEIerlBa. drobna redna naptavrna nornaAue. impl skuDttr to.ll Itomuc .potnrtl riornororrrKa f zool ptepdica noTnouorEe.malo somtt svoto noigp_nnr<. Krevau. meja na travDOtem niku. posiavljati v. oJDt.'a impl po malcm ga srKaIt norrrrixa-rornuKtte lr/ vrinil i kam koga norlrfiparr m opornl(. vlr. norKaM norBpAn.orepa f 1. lil preganralec. halo gnati svojcpoganjati.t$ m lit tlatitelj.mulj. pof moc.priezati.4di kleten troTo'Je. stc bitj v drueo starost (leto). . tepsti neKaj rrorena tasa: tie tam rce: stePstr ro iaBolor Ayprr Aa ro Mr-rHe[r Mocror pokadi hudicu. stanovltnosl vztmjnost. . pf. nomoMot(e. rzvor. rrerepwa pL tmn Dosnati (dredo).fir. obstajati.

it gl. noYoeAt aoy. -qtr n nadstre. tro'ncaoH lit zavetje.o'Itfiy!.iprisvojiti si-prisvajati si tuti-malo adipati kdai pa kdai no*yrr.t:fw|I pl podtakniti. pognati. podrrorcr€rfle d Se malo stisniti. llorrpe^ pl podpreti. ponoret.c'I adi podtaknjen.-nolBeplBa pf. noUFeAUBa impf pf.isdiD. norrm4ra pf.a biti potrebno po tem. opornik.'. -qI| . malo upogniti sKl norcMersq m posmehovalec norcMeaHe ccnorcMee ce pf L posmehniti se komu. noU^alcr adi ki je ob pamet.ka 2.tr{}IcsrrfuR. ganjen. imFf nekakoustredi. odvre. norcKo.noflrMpxrryBa pf. norcrper. presu.+ua adj pod?aaesten norcDecsoadr podzavestno norcDrrpHe pf poixiigati komu (z usti) norcDnfl<a pl spodviti (kolena). nasmennlu se norcMeurAnD adi posmehljiv norcMerualrBo adv posmehljinoTcomIe. streha n1 presunJen nad glavo troft1r€c€Eocr pretresenost trorcalrtrue I od daled sliiati t norp _or. -\l m belez\ica.M. poqJarlniJatr IIo. zDegatr I I I I I I I I I I I I I t .o. zasmeh rn malem posmehG norcMena. norpolulEa pf. morala zgodbe pl l.noqetryBatre r podcenjevanje tikati t$r{.300 I4lurnop. n prl Je rwtyre'E adj 1. pomoldati.noirmn. prelres trorcHpr pl usiriti (mleko) rJorpece pI potresti. lig opora trornopa I lig podpora. trotxpamt.o4z. 2.t|qrqrl|:nle 1l speljati na led. skovikati roke). ta pf. &ECeI!tsa. poraoa.impf zrediti. podvrelipod rejarrorrmr.n . ce ifll rKrrpoEerr. po' rabliati rorpoir. tralau uorpara I iskanje. pridusiti. ifiul poskoaiti-poskakovati Doryec. nasloniti nompeTceAaTea tn po<tpfeqsednik nor[psrceAar€acra[ adi podpredsednitki trof[pr(I|e Zl malo zaprhutati (s krili). [orcrpeK u.(ogenj). drog. pc ro4rorul*arre '1 raoa norpo[r!tsaq m potrosnik norpot lrarrr. okrepiti se ItoTfropirmft.-q{ m poskok prelresu. aor troTrryrea. r. slabo hraniti rcrtryt*4 fio &rlUra pf. ifipt 5ek. nei<akoprepritati-prepncevau ntrynn pf na pol ugasiti.-ruHa4di potrolen. loTc^!'use ct trorEMpKEe. priviti. stresti. ItoTco[. pogon.pregon.pf . trorcftoK.ur adi uporabljiv. 'Iorqt'deT vrzen pritisniti. impl spomniti. nJen spodrsniti (tudi lig) trqqr€ccrl. privit (o svemolaati-malomoldati tilki). -4r. malo hukati (v 'lo\.noTtlYeu' gt. Dorabnost potrosnja. opominjati rorpenKa pl nekoliko meZi.a I potrosnja. D. impf prenizko oceniti. naglalen nl se odi podrejen. Kau notes. nofirrlmtvDa rf. nolllopaq|lla pt itupf malo odrasti. tloUro4yla pf . DOdcenlevatl rybp.n steber. vau se Komu l(onzumen [o'rcMeDar6ez posmehovanje HWa pt inlrf spotakniti-spo. opora nomopacEe. noi1i4'ra pf.vzgaiati.n lrapHTe pognar -[oTpyca oenar Je norcDecr I podzavest norcBeceE. porabiti-trositi.pta. impf malo smrkniti-malo zavtzet smrkati norrilrHarocr f odrinjenost noTllrtu[lte. cToKrI3a rur4)oKa rlorpotu!tsaqKa blago za Siroko DOrabo rcrlpouryravxx adj potro5nirlorpUca pt zapraviti.rcrpoa cdl malo. pourorqraHe pf malo vstati. fioltaparyra pf .rm spodbuda DOdVlZenOSt lorgrpertrHuK.aocr I uporablj ivost.ugoditi-ustre z ti troyeAuarrnpt ize totav^titi. impf fam impt malo usdeniti. pomoen norpoErf. vzgojiti.E adj 1 potresen. poudarjati vor) troruprar| adi podtrtan. 2.vzdigdarien. impt potrotiti. pr-etresen. presuruu norcKo. po rKvrcuen. nien mal. noryits. IIo4coIIIlIIa.troytuAa.p_riar adi tig odilnien. zasledovanje rorpajlra-uorlraBa ifipl od norpae pomoldati !0ry€5a I potreba. -tut m podpq rocnlK noTllpar[a pl previdno !praSati.zrejati. inrpf norcrorHe pl malo pobezati podartati poudariti-poddrta. nortrp'IUR pf. noYesiti trolxa t nauk.pozanimati se pt rrofirpe. Irg hitro in visoko zrastl norcMeBat6e norcMcBgrl 301 novaaBeH norpoBrx.rlBazf. 2. priviti DorrruRsr(rf I podrejenost. potuh. nerzpomlen torytae pI l. 2. spodbuditi (pogG vati. rokovnik xorpec tt poues. impl gr. posmeh. trOlCeKa'oryef. ocenjevati. prihuljen. norr!.skriti no!'aepfi. opomtro4rcnepq It zatrepetati nitispominjati. 4Ea adi pretreslj iv. napuid podrediti. potrebSdina pf zadutiti potrebo EOICeTll.

npa:lHoTa{pa3Borrt" lcs delati se. lil Preminiti. zadutiti EoqyAen 4di zaduden noqyAeuo 4dv zatudeno noq!'AeHocr f zadudenost. -odrniti norsa t tIa (za rast[ne).t npaB 44t ravcn. qpaBorurcoa Ha MaxcnxTeparypeH JaAOITCrI]rOT 3IIK.JuBa odpoditi se.di postni 4dt za smesno noulrosa[lto nizko ceno.iqaadi pohvalen norbanqof Dohvaliti: rce: I. osramotiti. !Mt| ce: .i prcm<> Crten . ponorctl t|outwDa ce tl vladiti se. oe pl Premisljevati nekar casa novuoin rf nekoliko utmditi noinaiu lf napotiti. 'Iovtn. pravi[no. pravh t. pran .1 npaKca t t t i t t I I a rlovlaaa . svobo5dina. Ponoreti noYrt{ d _prek-tett'. noFpocTFa pt. 2. napraviti Eogadiijega.o. pravr. -w pravokotnik lpaoo6parurea n pravobranec npaao^rlreeH. uottgawa pl.n pravr. npaAeAo-trpeAeAo. stvaren npaBAriBocr I lit objektivnost. praur'u fl]talIurla TlIrKa pravrca gore npa[cKoHcr<{-rrcKorrcKrr 4di li t premrKa zaeeten. terenski noqeKapt malo poaalati .. 6opeq 3a rroBeirKu npaBArr'rr borec za dloveSke Dmvtce rrpaBAo/r. Pri' i-emati: ne nooaKaj! ne dG iikai se! noxoa rz pohod noqprs pf polrnit i. brez pamcti( od skrbi. npaBrrHa r4ta[3Bop .'a ad. praven seden. podeti. Zalosti) ronlftr(t|o pl izginiti.-I!Er Zadete-n . umrli moeen np-aBorrscfi pravoprs. {BqI| '?l Cleo trpaAeAoBcrur-trpeAeAoBca adj rDEIIIITIK DT VICN!K Dradedovski npiseAmqa.. navdusiti-navduse zatuditi se.DJI{ rr2smer npar'ld impl delati. r pogozditi pogozd(rvuli "/rrl norula|lBar6e Potl()zdovtlnJc -n rrpaD r?r. trpa3eH.nesmiseln (tudi fig) npaae4. . ltnFJ na|l''Ile. zasroziti n@Tfy. gr.pravopis . Ilovc^orKE!ts4 PJ' impt lil nekoliko zaplesti zatietati. pravo.m . 'Jpal€'I. a pravicor4rare4eu. -\D . noDreA!tsa pL ifipf Drizanesti-PrizanaSati no'*t"n". sli Sati'Prisluhnili (hekoliko) nourrapuHa I postnina noErreAa I Prizanasanje. lo. 2. Po' tlkotl sc ncl<aj Casa rros Hlar adi ttt rajni. o[paBAyBace rrpanaus adj lir objcktiven.| cerkv praitrryratiRaBorrrr pl zool prativaJi nlca frpa3 m bot por. ptavlccn npar4a f pravica. prav.10. spraviti-spravljati koga v za. zem_ lia'. izgubiti sc. -L46 t fartl Lth izraz spoatovanja z spo_ tosl|Tallgnoqlrrllar6€ dtovanie nowrarda n sDoltovalec noql|rarelu(a t :postovalka no. neza.ll. -qHa 4di poulen noiira 6a t Dohvala rorDaaeu.|IIlroK tfl Poditek I|olrtrr. rrpaBErqr(Ir adj pranitki nolrr!?n /r/ lx)||()r'r..rpcBrrYKapravnut klnlu nttono . dudenie. praprvoten r4raaETe crBo n afh lit vlada npaJasnK. ortograIrJa. nontl noruyuen adl pogozrlcrr_ noEYMIf. ius. r&i*a impl dotikati se. lis. umeten narju por prodaja (jajce ved narrelenkot Dutave) npaser. . za vsako ceDo rromrvKHar adi zbegan.l'.elladi zemljilaen.e. tnn ''oJwAJ4.tt . in pl nekoliko Poenosta!1tl' poenostavlJatr novcaorKnlt. -Tra I spostovanje " noqlra-novxryBa tt?lpt sposro vati noqr{rafulre.'-.I I I I noYAaau 302 troturYpa ce noruTyP'l . komplicirati.ic npasocYAcrBo1? prag (tudi fig) npar r?1 pra. opsovarr.IK.makcdonskcga rtnJrznegaJezrKa llpaBocMll€AKa. tla (Pod nogami) nosF. lil rcsnica qpalAa ce pl lit opravidevati se.hvalifi se: 2. novtaaotlot ut pomlntr. seEi.t znoriti. nrrvuen.3.me. spre' sled tro-ru're^Il. v sestavi rlpaDOaTo HIIKrtn. €Ha adt pratzen. osKnrnrll rrol?t|[. pogostiti. Dnletl (za oelo. -qu m prcjezik qpaxca-[paKanKa I praksa. pravidnost I uriJa npa3 My npoAaDa vrtAAt IAtn nenamven. pc Gdi se nekoiiko novqet|.lnl m zatetek pJ. prevzetost . norrtMv|rrl rrl. norrefl{I. nortrr!tsa pL tmpt zaieti-zaleniati troq!tscrDlTi pf lit obbttiti. .!6ae LpgBAoeV6Je l.r l.vorrD 44t pravtcolluoen IIpaBAo. naraurost. 2' Po' dastiti trorrgren. -IUI m Zacetnr{ noverrua-norermxa f za_ detnica noqerln|qKn 4di zadetniski [oqerHutufBo r1zadetnistvo [otrerot(. ua 6asqa!lupaDeAEocr. troqecr t aast (zltnanll traz soo$tovan ) ia i/oieq'tr pf i. umreti-Dodivati: lil umirati noqrflKa. sesalecza prah pravosod. geoft npaDoarorHrfK. resniden.r!6Bocr-npaBAo/r. Ja f fig prazl)ota rpaeuysa impf praznot ati leti kai: Mu ce rrDaBs Krr(a rao Dl sl sezloal nrso npastrllBarne n prazlovanje trpaBtrIm I pravica.seznanrtr rrolTltocrn. navvati: duaiti -ce: se{uditi se.rlpaaocMyxaqKa f te.cerkv opp t|pnlrnvK||. iBEa cdj jurididen. Pouditi o Kogas aem.otipati. navdusenost. rrltaSruHa.pl ujeti. navduse' vati se trocve pt duti. resnicoliubnost npar4mra-nparnxa-npal6g t pravica. raztoll rrp0Do ady l. -4xa adl praviten trpaBeAl|ma.

"TJe ft prot.. usun se..npe6aeAnee PrePf bledeti npe6^Rrf. irnpt preiskati-preiskovati.fra adi . t iP \ ztreDetati rrpro adv L irajprei. Prvak (v slDtca stranki. prvorojenec. -sraen. prekuhavanje. prvid (pri nastevanju). samo sg posmrtni npleFctreHro adt predvsem. |rpac oBeHcrtrl adi praslovanEpBa lmpl prnuta!. Drrmaren np-rnrrocr I . -oDu. -D. npama impf . grarn vptaiaj Drvi fant opravtjanje poklica.it prepe Casen npefa'pa. 2. prvr rpj. prvr.Je n trpeDnA rfi spregled (pri gahu) npeoirag pl doZiveti. ^politiki) slanec IlpBar6e prnulan]e. gorsko sedlo.razreda osnovneiole rrparn. dvakrat Zgati (tganje). -pqu m kraguljdek tp npaflorreTor.npBrfia-trpDrr4a f prvenec. l. npedorlr.Erl€ predrtati. zgoonlr.e fig prjvreti na -pf dan. liba trp^Bax. prekositi. v ostanki (slovesno) pr|ll ITSII trpaq€ I prot. vzfrf otati. Prve nqgtu 1. superlativ (nir. sKi fig trepetati |Ipaa. zelo hvalezen rpe6aBen. ''pavE trpax m. Siba.HaJ-f ln sao) flpB) l. npacKoB 4di breskov lig najvainejSi. impl gl. prvo zganJe.ot ricinus sDrveqa trpa. 4. vrsta ljudske uganke npaurarEe r'r vprasanje.upBo preqvsem. IrtolanJe r rrpa'rewrftr adi poslaniSki. znova pobarvati.tPl eulg-fam Ptazne mamle.izkusen rpaMajKa I pramati rpaMarepnJa I prasnov npaoreu. 2.trpaKtrllreg 304 trpDrilla 305 rrDtrrrqc Drvi obisk starsev . ozungE npacKa bot breskev (drevo Ep8. preDeden nqeaaqgurun I dvakrat Zgano zganJe npeaap[ pl 1. prestaviti. zacetek vpawyra impl sprasevati npapoAnre^[ pt prastarsi npa[rYMaI pragozo. orsrre glarpA.-qrr m praseK npan6pe4. 2. I4re6ojaAllcy8a pf.r m prebiralec. (rava. tekm@ vanJe uperele Zl l..n_ poslanstvo. f praia. popihati jo.llEuK. pl yig m ptaqpsesrtnn€-qpBocr[Eo. debela moka npe6ojaA[ca. trpalua.npeEalrcrlm geogr preval. -qrr ^di den.pre(lperr 20 Ma. trs. 2. plehitevanje.plm adi tam predober. impf ugrizniti se (v jezik) trp€apeH. lir spregledati. pretrgati. rlltarot(a f . -mp tfl l.l€donsko"sloveruklslovar trIreBl|alr lpaua. prvo "adi gr4nl Wrasaren delo. prvem na mestu trpBlT m prhljaj ponpna adi okreten. prezreti Itg ) I I I I I I I I I I I I I I . prenesti. -flllr fi lit pfaote upe6on pl. prvi PrideJOC. inpf poslatitrpEeH. m bot kresilna soba v lelovaoDl. v Sportu). 3. gumen. upie"eq. npe6pojpa pl. iprva.reAa. 2. Dnmarnost nplne pl od npBa zaprhutati.uro adt vpialujote Ilparrlas(a f lit Wrasalnica.rrr pf preboleti (tudi npe6prcrpe6pry a. npeti. postaDrstvo l. prvendek.etrttg. r?raDrvesnlca (zensKa. 2. dek. sprva. {ll npararKoBnHa f pmdomovina r. z rzgovorom trpeBe3YDaEe prevaz2ru. pleterucenje rrDe orefiks Domeni: 1 nai-vigib stodrio. rparna f poSiljka najnpBeH) najprej. W&pu&a pt.r|t| rn poslanik. !p9r rum. 'rperlet IIoa npeBesoT Irod pretvezo. oznaduie sorodstvo (!pe6a6a. prevaratr npeaapocapl 5e enkrat pobeliti npeBappaEe r.4Il r4 vprasarna pola.peane. rrrorau.rqe r od Dlrar protec.d. .. Ilpe6o'' upe6o.prevajanje npeBeA!tsaq prevaJarec rfl lpeEeAyBaqrq ali prevaj alski m tandica. prekuhati. -BHaalj prvi POSUIa nlrBerr{rpD[rr adr (nowBe'I. J. . izbirdnd rpe6npasKa I prebiralka. . prepeljati. impf pt> roienec s lat l uprdera I. 3..il prvotnost.t prasen . po (s krili) s[tnsKr qrEalre a od EItEaKprvorojentrIrareE tnrDo. nF !lu!E pf. arh nar pes ukaniti. ihtpl Dreiteti-DreStevati np-e6poJy:rarez pre3tevanje npeDa . lam ntEnec r slla. ovca) Sevati ttpattra^eH. Dl Dradedi nparuoR.likov ori mladi ienr na njenem novem oomu npsuqeH. J. sPretnost prakti|tpaxr'|qes. z.r 'ali solod. prchiteti. Dreoarvau npeooJm zdrob. adv prvid. ogoljufati.npso u.j^ti trpeDeAyBaEe'. izbirCnica npeSrp^B adi izbirden npe6.poglav-iten.^ (Irorrp!.J 'Ipa 6lovek pl rprasati. nt l. pri glagolih najved ponovipc tev dejanja: r4ter-I36spa novno izbirati tl. -rryi m ut praJa pobrisati jo. parp_:aerryma pryi3la. leki n4r pes prvo oeKle.qrafta pf . pajdolan. zbrisau npe6pou. prehitro npeoprodi lit prehiter pl rttrreop. rpeAeao. prvak (v Sportu. EpeBrriri) 3. -AEa vpragu.prelaz npeBapen 4dj prekuhan. prevesti trp€BeAlaaimpf preva.prvakinja (v oPeri..-rrya adj lit prvoten. ponpqreErK.prai pri' rca I deteK-DrvI saoezl qpaqorex. prevee zahtevati [pe6nlta.ar 2.r. marljrv. zadeva Epalnmla I prah _ npal[lt'B 44..

it11pl ep regTacllt-r . tovarniski detavec.. Preoavarl. / rrpeAroBopHrrK. Dr-edavan ie npe4araiea rn oddajnik. rzrocatl. I'pesocltrfr!tsa. /i/ vrxlil( li. 2' zglqdovati. rrpeBealBaqKtl npeBoA Is adi prevedljiv rrpeBosaarueH adi lit pre\zvr' 5en nDeBo3D[UreHOcrt tit pfe\T'']i' _tenost.-ryr /. kipenle.rlreaEIta : 306 llperop nperpa6 307 npeAroropHuK I T I T I I I I r4teD paEe-[peBprlDa]6€ t? vreG ie. biti na dclu npcABoAnre^. iz\. ooSovarJanJe rpcro8apaq m pogajalec.i vi.i. ni'"ol"ntto ddi omihljiv.) iftipl gl. . prezgocaJ npea. Predi-ca. prevezati.pomcnKuzen rrpemp n aula. -tln ru glasnik.Iif Prekoraeltr ( okvir desa)-presegati rpeD^acr f premoa pf nperpa6pa .obvezali lI()vofl npespHe Pl Prenehati dezc''/a' nprrc^cM d. vodnik IrpeABoMrcAKa lil vrxlttit:t / lpeABoAure^cxq d/ll v(xllritk' [peABoAH K.fstno: pretezno fipeE{rcxoAcrBo. prevzgc ia 'Nr adi lit izretto"to"*o1"". -p. rzoau tpeaa\es adj vdan.1 predavatelj rlreAaBaq(x dd. gl. sneziti. diti.. {Ja t. nPerPHe pog_ rrpeAaBa r. . rt napoved rrpeABecrE. ii'"s-l.ekscelenca(Daslov) nlreBocxoAtro adu lit izxedno. ncstanovitnica rrpera3u.it. [peBosHeclTa pt. Ianl zarnerjatl.lglasnica. o. -HJ preddverle n*lgpeue. Posnematl (pn vezenju. tradicija r4re. i7roianie: 2. I voditcli. npcBlrr.. PI I|. /tB aKnv- imPl'trcti.. piedavateljski nPeAaBrMK. pradilni stroj. mati nperpaAn.rpl .oreoznaK: naDoveo npe4o6ci-irpe4rectn e. ocl_ tati. predajanje. impl prebrcstr ( rel(o ). kjer ni nid zraslo: pcs. t.itull npeABorr. [peABecrlTa P/. zgledovati se Po Kom. inpl napovedati-napovedovati Ilpeaytl. ncstanovitnez. preoe{evarl nperparKa I ooJem. . raznezeo. rmeBeAvBarI rrpeio. do_ govarJarcc npclorropr| pl. . izvrsten.""*i. 3. I IIpeB]le3 r?1prenocl znamenje. npeDoAaq m prevaJalec. -preoaJarr uaevatr. t??pt objetiobjemati nperlsflltsa trperFEre. prevaga.!. vdaiati se -ce: rpeAaBa6e t? l. _den. vrenje. ne\tcnovitcn. z\ ezal i-za'l ezo\ a!' zvezovaii. naroete ooJe_ obsecr. pregledati.npf pogaiati se. nima sg PG .oDletl{Dsegau. predznak.MeHa 4d.H.ll prcvelik rq)eBPIlc (lcz' ti. -()clxl -IUr-Ilp('AlloAllllllll adl pr. posneman nper eAllaq ttl pregledovalec rrperoDapa.tr objem.. npefa3!tsa pl. rrfrraa.d pr estf adan nperaaAHsrocr f prestrada_ nost nper aArra pl izladniti se. ke rrPcrr4r rrr srrho mesto na njisneg bo prenehal niernyr.. 2.. -rqa adi 'rprcr'er^ (o sovedu) adi izlattien. predil' nik rrlreaaqtr4a-rryteAti[Hnqa f preounlca rrpeADecrrF(. postati hudo laden nperae4a pf 1. 2. preJsnJr govomik ft . izroditi. Pregledo_ vati. se. odpoved nperpa6.I' (bolJ v raor. nerodovitna zefiLia nperar. dogovarJau se npcroBapaEe n pogaJanle.IlperpaAlB ? pl.qa{ocr f vdanost np94es m Predilec.. _-ris-upesulna la. I I t t pravnui(-pravnuKlnJa. prepo_tovr_lt-prepolcr/ll:l razclelltFdetrtrna ovolc npeABojl|nqKx adi pred\ oiaili a_npeABopJc/t npeaBop[e. rrpeB4pa-EpeDp[Da kipeti rrpcDpcra f obveza (za rano). jasnoviden npeABrAvBar6e t? prcovrocvanJe t tt npeABoAu-rIpeABoAvIA tlrl rt.. adv postev. ekscelenca(naslov) frpeBo3Hece.l lig prebolenje.l izroiilo. Predeasen. upeABrAlBa naprej-videti. t1 tit prcmod. povozltl Kogailrg unrcrll Irpera^errddl prevec razvajen. skrbeti naprej rrpeABlrArlxB adl predvidlj iv. 20" nost pJ. burjast _. 4terprqBa p/. naPoved npeAEecHFua. Pre" zcodnii npe-4lperrreuocr prediasnost .Kr preoe npeAaqeql -qra adi kar rabi za preoenle npeAaqra-trDeAuN€ I l. naroeaj.rad.burJarrpeDpr rrBKat lil omahljivka.) _ rrperAeAvBaimpt l. -l. tja f. .lli'"'if. Prectellll-pregraJ vatr.r .edvojen npeaBojvD^ .. rrpeBr'uu!tsa impl Presedi. impl lit prevee Povzdrgovati nPeaocnma.B adl Prevajalski. prenestr. -qn tt izdajalec npe4arrm4a I izdajalka rpeAasnn rKrr adl idajalski [peAaBcrDo tL izdaja npeAaAe trl predati. vrxlDiL-v. roa Aoafa npeABqA to pride v pG Stev pt npeApnAn.^llBert.Blt€MeH-rlpeAapeMeHeH. im pI prevzgo irti-PrevzgaJar I rrpeaoctnrraHue-qt€DoclulrlTa_ r6e prevzgalanje. znamen1e. prectnosl npeEp3e' BpeBp3!tsa pl' lnPT zaYezati. impl videti misliti. gl. -Bu[ m llt oman' liivec.narocJe Ilpefplle.. Preteien vellaven nDelocxoAme^caBofi visokost.rrsanJu.r?. npeBHrm. predan npeAar e.'(lIl trpeABoAHItqKua/i vo(lrtiik i [peABoeH-4peABoelrell. oddaj' na Dostala npeAina. Pl.rgra hudo laden j rrperAaAJrsr o. .adv pred dasom.irynf nperpaou.

zavzemati nDseMe rf l. prezrre. praoeo np€Aei .{Drtrr ry.raI l. . pf . pavza rllreApactrolotrcH adi nagnien npcAruryEa ce impl oddihoyati k demu. impl vno'rit napovedati-napovedovati(sejo) npe3arMrle. veti npe'<llBe. . preJsnJr. trpeAl48trKa. 4a rr predmestje [|'eAInrHa I prednost.3pg. osvajati.trpeAocTarr{o ddv gl. ?t.klicanjepo imenln. ma adj g). npTrp3 pl.EEKa I oddih. delati.3. preobremenJenost rrpeiSopFa impl lgo'taljati ni\ oditke ttper$er ade drugi dan.. opozonlo e trpeaYceTE. trpeAotrIreAe^eH adj gl. iDtpl lrl n preJ odtocru soobu. nit npeisrpefecKa adv PteJ.a rmpf Dzlaat-tlzNalr [peaoc"Ia8n.euapf. rIpeAoBoAvsem.npexroes adj pre zlvel doli' rper rBee pf preliveti.n po(mlma. y prvi vrsti.t z vrapreJs' niim mneniem npeilfelesocr I vnaprejsnje mnenje npeAFpeAn. preooremenJen rryrelaoareHocr I prezaposlcnost. 'dorivliati. Prepreclnopozarlatr. zaaenjati. 2.a adj predra pf. drutinsko lme adi lpe3qel.llmaadi pred' golski npeia I preja. na'rediti. pooretnau trpeAMlrptr ad'v o svitu npcApcrxrr. pted..4. predivo.fopI|e 308 III'EAPEME npcApclxr| 309 nlre3peaHocT ttpeargprre_. odloditi se pt preboleti. vsak druei dan qteselda impl l.n. npgAyrpeayBa. -Aqrr n prednik ukrepati r? 4peA3HaeEe prelsnJeznzrnJe. preprecevan adJ npeAgrpeArfeaes. rlarlper(el| preJsnJr npexer$ pl. preraduna(va)ti. odj prezorel. 2. Poza\pex biti ^a nper<eu. vasovanJe npe4ir4pegeu ddl naprej dolopri prcdicah den. tez qpesarcarKe. doZivljaj. posneti. npeAosolllo adv ved kot do. PraYkar. naprejsnja npeA3eue.€prB prezruJrv. prtezrve. tmpl tam arh izrai:una(va)ti. tmpl potovno vprsau-vprsG vati (semester) trIrc3acnresadi prenasiden rrp$acureHocr f prenasidenost npesaqlru. dozivetje: 2. predestiniran . AYcetaBa 1/. {ria-npeAropje n [peAsa3Harnr. 4.Dredestinirati ti dan npeAoAp€iyBage ll l. Epe€carryEafi.p/.predisponiran si rDeApacYAe. lit prepo-zno oddahniti se ryreAoitrr{peAoq!tsa pL tfi pI preqoclu-pFeoocevan trIreA. npetrp€A{3DlIKlBaqt(lt4di izzlt ale'r aoaoAetl trpeArdrEoadr pteteino. prvi pG eoi rrpid... irnpl za$lutiti-slutiti _trpeArl3B. ttg skleniti. npeosnovno aranJe AOAI'EAEH [Irea3opu a4r o prvem svrru IlpeAonpeAerul. zlasti tro trpeAn. doloiitev nIreAoK. trpeAoce(aDa ?1. iaf prenasititi-prenasideva" tr np€aQareu adj ptezaposlen. IIpeAotrPeAe Vrp€ArB6ope[.drugid ozeniti. se v vloso npet ptae-p skozi. n pl nDeAcI|vDa preorlr. trperaflrdlrlla . Prevzeti. nG nlt€Ancrpara I iur uvodna.rrltUr. premor. nit . impf naprej dolotitivouven dolodati trpeAlsEEK.r4reA. maloprej. KraJ 4reAnfiqap ra veslal na kljunu lolna (na Ohridskem ienpe4e.doloiati. rrpeAlce4Ea.t *ralluren. predivo.rcrBor? prednost trpeAofEra I fam l. upe4namqrare z izzivanje irn pl lit prepustiti-prepusdatrIreAlt'BrtrqBaq m rzzryatec. np. trIre3ac[rFa pl. nar pes ireda'. zadetna Dr€iskava rost lrpeArue csnpeAlunl ce ]rJ ryegorya adt. lpeAe^a-npeAe^Ka pI vnovrc rrpeAoBoaeH. opozo tr.:Kra adi El: u. . Drezivliati. adi -AHa lrrednji npcAeF(a / preJa. rpeAoApeAYBa rfipl \aprcJ I|pcaerro preja. rce: drusrc OZeflU Se nrpexura ii pl pr &v ekov ati ryren<rsaEe z Preivekovanje _ nlrex(uBal}npextraaq t r zoot Dretvekovalec up_Lrr<ugearr. posnemati. malo popJej. imp. nelunnost. iwpl tit narediti. 2. paSnik zenr ) 2.peitureH. -pHa4.rHa ad. rrlreFerueg. np€aKatqtsa pl. prevzemati. -lIIH:t d4. 2. ved kot zadosten flIi drugate kai izrezljati. ukreniti"delati. IrpeAHaSnaqlTa pf .-qu m lit izziv npeAocgu. prciudicirati npc4pyuer< alr) fam dowl&rnpeAYoeAeHdd. prioriteta Epeaeao. zastarela beseda rrookuBvBa rl l. npeAlrerlaBa p/. -pa. rrpepa. naprej5Die dolodanie. zreu-Drezlrau npeepaamu afh flaramr]ice Pl werp-e \.{nqa-Iltretrar6el|rr4a I l. osvojiti. im?f lit nameniti Dreoeorte npiarpiaie. dpeAocrara pt. lntpJ prenpe. tmpl zaslurrtrslutiti trpeAyc^oB ffi pogoj. trpe3lraace tmpl prsalr se DpegBaqg r?. zavzeti . izklcsati voli npcAcrr. povzrotitelj rllrcAocrareg. predremati. Drunu{ln ttpeau e rr Priimek. iiietit 3. -ux npeAtaAeEeri zadetnajed n predsodek pl nlreA^afaq m predlagatelj trpgapeMg.npeApacYAoK. -'r'l opozor en trlreallrpeallal6e /t opozorlrev. pasisde. pre:a. poprejinji trpeecarrB. pretrIrspeasocr f prezorelost ztel T . irn ari vzivi:ati i.

fia He cTaEYBaTOa [peKFrOK rO nr mogode dez noC (takoj) npeKlleq. popaditipreorugacevau npemaqyiraEe fl predrugatitev. D{'€3wEa pf . inpt prerrgau. l. in pt rye{qxe f' povedati s svoji rrr plExtntrr. onemogel izdrpanost. rrpe" pf . adi pfedvderajSnji rQteLazKe.npemoa gl preiti ?t ozmerjati.rpeKparyBapt. npeKopno adr oditajode J. premamrrcv.6y6o.levan. slabeti rrlreMaMa f premama. rmtt Ecrltau se. ukor l|lti (Cu s ) npe3pee. ne po poti trpeKirepa qdr predvderaj lnjim qpeKqepaureH. irilpogil oaur pnKlantatl npexop m gl. -IHa adi tadltevilen r4reKlBpeMeH naduren 4di npexyAerradr dez dan. onnovltt uau. Krlzatr bo. znaJorJrv npFjaAg. zapit ftpe^aMa impf fqtu lomiti. np€suaa. cez (reKor.axrlBarbe fl zopetna moZite! nlreMa eH adi izdrpan.nrF. inrpl preizkusiti-preizkutiti npenrap.npc^. qremraqvaa pf. [peKpoBa. mi la. -3rra d/i ljubezniv IIpe. oStcvati..prexroJltr. impf np. -r'ntd. np€KpoJY^p Kar . .nar pesn zero.smo .sllsall. retatl modan. prezrel postatiprezrel p_ostajati sadju) (o fipespes ad. prekaljen npeKpcrH. priti v leta. npexac-ysa pf. gore trIteKycqaa adr najved pojutrig npeKlTpe{Der!'llTlre nJem rrlreK!'qrerueH-trIteralllpelueH. nao rpeKy6poetr. nlreKpurfe krsilec (predpisov) r4reKpnroK. EpeMa!!!tsa pf. npe^eBa. plotu) rrpe^eceH.oDlratr naTeollt-preKro. npeKop!ts^ pl. oslabeti-izdrpavati se. ustaviti. prekiniti.oditati rpcKap!tsa ce impl fan L imeti vzdevek. nuJen.peK wa impf zaklinjati. preien.npespee 310 4teRpx-ur rrpeKpulrirea 311 rrlteMar&r npexap4arua.inpt ponoven 'lps'r|3.'renraIUTl.lmpl. prezrt trI'e3pelnre-npe3rip rn prezir n.r. itupl Prezoreti. vzdriljiv. itupt "rtlf.r'!6rpe. 2. oc[eK. npeKllr!tsn pl. -pua adj tezmeren EperyMepttocr f dezmernost tlpeKlMopctrlr 4di aezmorski nlreKilfqe r1 taf pes botttek" kumid.pl fam prctirati. -pHa adi graje \. osteti-zmerjati. pre slepiti. -rqra 44. impl ponatisniti-ponatiskovati np€t4nerIiEa impf dati drugo lme. impl preliti. drugid prckriZatL_ prekrstiti-prekripovaDrn (v goste. [p€ucru{rvEa rt. 2. [peKap ElrcKopel|. podnevl npeKvMepa 4dv iezmemo npexluelreu. iftpl prekupiti-prekupovati nIreK!?eA adr izven vrstnega reoa upeKYpuaqs adi z dmge stratu pEnrne. n prenoo nP^a3e\\ adj tat pes pregraJen..-Tpa adi. anertati. rou!l trp9rsrgy.fti. ustavnovltl.. nalitiprelivati.neoglDen np9. popaeenje [DeHcrrttla. prcKoraclll meto npeKap!tsa impf grajati. opravlJaB p1. pre 11.p cez. prekrsiti -vzdevek. lomljenje (stavKA' upe^aMaq fatt tip metet 'zl qpe ee. trpeIa n. oslabel. sKozl. dce: prenaJestl Se qen npejaAen adl prenajeden r4reKopu. (prcdpls).. in pf zooet omoziti-zoDet motiti trpe. npexp4u p/ prelomiti. gravltl kogo do desa. presek. na svatzcvut. I prcsrF trlreroy6eserr. prelom. on avl jati...ly6ImK. dez noc. ft prekrlek -ryr qreKcErorta predsinodnjim r4reKcrfio(eH.prenanpeKa eE adj tit ojeklenel. uslavlu.. npe re. .fpa . npeMarK!tsa pt. pisati se npe*aca. prekinjati. itn Pl prezrctatr-prezrdovati pl in.upet lTpytra 4d! poaez. nperdoHyBa !''. presuStnik-prcluStnlcu f nlre6-!6s[rrKnadi lir prclu$tnlsKl npe6!6oAejcracnpe. r'peKpcryBa pf.spreten.za 5ati. z!rt.upeK$q|aalr fi preKupec nperyrM. pripra[pgxap-. ustavrJau qreru rlDaq m tehn stikalo EPe\< al[til ad9 predlanskim tllreKrra cKrr adi predlanski . rt traas prevet na- l'lll presaopnrK. [peMa YM pt. uKor trpeKap6a I graja. kumde tpercyuok adtt ponodi. prestopru oslevatl rpen adi 1.dop lzoor.. tmpf Ltt sKtonru.V6rlr|rtlr . trtcaBo lil presustvo '1 rrpeMatKu. onemoglost npeMalee. zapeljati rrlreaaj. prekirutev. Envprek. izpl predmgaditi. prelamljati (tiskarski staveKl nlre^aMarre n tam tip prelamljanje. razliti se (r€ka) prehod (nav lese na npe € r?? ograji. pf. sKral(lruglm. qpeKyAeH u r4)eKlaHoK podnevi in ponodi. reele(clra npemAaAenperclaaa pl. presledek nperrnre. impl ryeranr_ L ponovno. 2.1. oditek. z. (6as)-prekinjati. prikloniti-sklanjati. pojulnsnlr . nagel.eJAe. rpertmr1n^ . impf pregrtsu-pregnzovati rlp_eKr|ur?1pretrg. domtseln. pre^wa prenalivati. rrlreMa^e[ocr f oslabelost.!6a tfl. 4or q)eaarar. rDesqa!tsa pf. -cHa lit prcla^di hek np€.. prevam trpeMalor. pt npe^ara{ It prevarati.i/ prc- /r1. KraJsau trpeKaxlBa im-pf . rrpeKpon. -(xa adl predsinodnji rrpeKl1 pfae. poru Deseoaml. . DnDosniti. prenehati. Prelmenovalr rrperiEawr.r. onstran.

preva-t.ati Pao Ilpeo6paarcroe n cerkv praz. prcneprrcaKovano EpeoopeMeEerosr I preobrestraiiti-nepricakovano -na. . preltr. [peMp3trlBa. prevozen. skoprneti rpeMpexe a Zivljenjska nezgc oa. . Dres ru se npenanpera ca impl gl. impl nJetr -rrye\a napasti.. DreDlunoc npeoqeu(a{peoqeHa I ponovupeit6paeu. l't ltr oovlaoau. rpeoAo yBa pf. sleDrtl rrlreMaMKa premama.. npeMperKlBa pf. nik spremenenja gospodo rJuoezensKe tezave.ir dati druga. npetl.r4re[ee.f. prernamiti-golju. 2. vedkrat presliIati ryreMoarrFatle n zamoldavanJe lpeMolHrlreMopa m. yB pf .4na adj prehoden r1reoAs[rre z prehod. brod rp. impf pre@i pesrur-prepesnJevatr rlpene( n dvakiat Zgano ZganJe trpetrerraTE. prestopitiprehajati iez. pre. pripreti oti-zamegljevati rrpeMpgNDT ad. nemarsdina trpeHe6perH!tsa ryey{pelrgl npeoAn prehod npeo4eu. s s o vzeti-ucral)_ . zaDrcevanje npene6perqyDaqrtradi lit ne- nost.F.trpeocT€se. nevamosl. nid dcva trpenllr|atle tati. upeEeDa pl.j premraien. adi Iepo obleden.Dremaeap-re ti magovatr rnryola. minlrvosl lpeoAo €e. Kl grozl llpe p€xeH adi zamegljen (pogreo) nper4r€'(|r. npeoB aA!tsa l.npenaa /l1 nepfidakovan nati-Dreobra. preobleka. se-omahovati. menJenost pacan.npeo6peueqitsa EpeEalr6r r. trpeMop!tsa ce pl. p. . J. seu (pomen) preosta tr?rpJ tr. prepleskovati npeMeHa l_ l. ra. IIraII it4pl prevladati-prevladova. ce.. npeo6pa3yla pl. prehajati.F. oraga q. rel'zlJa impf preabrazili.fipeaa n. 2. pf. adj premestljiv. impl prekiv tl pf . vezati. na ocena.fpa pf h impf prepatrIreoD^aAee. np€Hecyla tr|. PremrsreK. pusdati \. zadrzevati. prene. prese liti-p-remesfati. 4lteMo^lm. pl. npeM!. premreti.8alten lit l. spremeni. I m pI pf emazalt. prestaviti.nemar npeEeoperE!. pod(noge) stavrJanJe vau opqry" pl.-cra adi L preno u sen.. It4-(ovire)-obvlad6vati.rvDa t'f. rrrpt preooremen ttr-preveK ooremenlevatr rp^. impf pnrr cez..e n premisljanje. I pre\tn Jenost preslepiti.lnuEa ce tqrermr4rerEar adi prenapet nlteEaceaeu ad. 2.od npej4e prenatatr. Domisliti-DremiSIiati. impl -.nar pes lj'Jbezen. plasttl rqreo6peMerB.t prenaseljen npeEaceaeHosr t prenaseljenost trpeE€6per a ad. pornjiljati. [petresaTyDa. s silo jemati tl rt. preseliti-prenaSati.j lit nemaren upenedpera ocr f lit nemar- p_retzvisenost (naslov episKopa) lpedece. prestavljati. impf ugfaoru. preptesl(ahmazati. impl -npeMeHYDaptcobtect v novo oblekeDreobladiti npeMecrl.pustiti vnemar-zanemariati.tr{yEapf. nasatec cen smrsel. Presrav{rv trIreMecrFlar6e r? premestanje. podcenjevanJe._ adj ves preplaScn.drugacerazumcnpenooe^l..ir!1pf.preudatrek npeworl adrr preved trIreMol.npeoTurlra pf. selrtr trIreMecrlB. r??/ preutruortt se-preutrutan se trpeMo( I til premod trpeMo(eH. prepredevati Ep:qqFEg ? spotikanje. preslavuanle rpeurf| rz prehod ryeyTre-.t4teMaMRa nPeHe6Ircnl!tsarn$r npctlccc marcD. npeMaqriqa _ pf.a premrsln. pre ryeocM{c^n_pl .preostaj ti a npeHocNrBadi prenosen. imFt z moltat| piesli*jtizamoldevati. v novr oblekl npeMerrl.ry)eotur:. preparat.qgAEocrI prehodnost.'rpetnc'^y3.teHoct prestrasenost t npeo6peMeseradf preobreme. gorjurrja llpeMalrKa.rts odj lit prcmocan npeMp€ pl L omedleti._.t'. npeMecrUBapf. --cei premiiliti si. zanemarjanje. prreudantt. tfin ttt z:rnemantr. npelrolreH adi preutrujen 4reMop|. priprap/. zamegliti. z.ryfryAa i .biti neodloden trpeuuc^!tsaH. ru cez [peocBeuneiEcrBo n cerkv naplrl secezmero pttr trpeltrr/r! pl prezagati rpetnta impf spotikati. impt premcstitj. sprememoa npeMerrer. nosrJlv trpeuo(eBa in iml prenotiljati. rnpl prezeosrr-pfezeDatr npenadEa ce iupl presiljevatl se npel|altrrar dli prenapet trpeuanmtocr I prenapetost rrpenanre ce pl prenapeti se. lt 1pt ponaustu tt-ponatrs ko- I I I I I I I I I I I t I I . vega rye''p npeo6paTFar6el|p€o6paft preslmsen arI'e n spreooraczrnle trpetra. ozebel trpeirp3He. prestoDarr upenarcaeu adl premi$ljen rpewctr'. impf prcture'iti. preuddriati. trpeocerrtEocr I preobdutljipreseljevati vost npeHeclE:urm prenosnik. ifilt trpeocsrrrtlBadi preobdutlj iv prenesti. npeocrauyra pl.

pl.preraSCati rpepacfpeAet6a I ponovna porazdelitev. npepafarae upeca I stiskalnica qrecsA m presajenka. za drugega -ce: (za. obrat ''. prrezviti-prehranjevati. prilkanje. rrpepa6orYBa pl.nlieceoa pf. prereselig llpece^'|. aist npecerre. intpl priporotitipripo_rodati npenopaqau44. trtrrenoNrlla -cea tam prenapolnitiprenapoldclati.n presek. sekati (tudi lie) trq9crr tfl preutrujanje. presuJ 'l evanle . npenparuBa pf. razvrst:itev npepeqe.aqpetroNrn. itftpf predelati-predelavati (obleko).prerezati-prcsekavati. npenru!tsaqr r 4d. impf preroditi-F{eruiati npepoAyBaEe z gl. nenaraven.l"pnporoce[ npenopaqaHoadv pnporoceno (na po5ti) rpenopaq 44t pnporocrjrv rperpaDr. nperDar€. razpoditi Prepoznavan. impl preprodati-prekupae vati [penpoAaBalrft prekupdevalec npenpoAax<6a-. . presirJevanJe trpec''' eu adi lit prisiljen. qa adi ptica selivka qpece eIIsK.-rlfi . preliti-presipati.nrreI'rpr<a rll'emryrra I prepir. zelen.. napeu-prenapentatt npec! ltsatEe. trpepoAyDa. korespondenca nperErEe. I ovfua rrperrcparca priporodilo I flpcrropaqa. zamenjati koga prepustiti-prepuidati radi podobnosti) r4renorurer-npenoaHE odj pne.npeceK}tyB pf.) presedemi-Dreseda mi npecee. DreKuDclta prepoz[dli. preoDrat nPeceAHe lux. [pen aTlBa. trpenpasH!'Da pl. spremeniti-spreminjati nper4raDKa predelava I rrpenpa3Hl. impf preseJatl-preseJati. -Elu-rpepoAfu trdr. nte (naroctov) qpece/rel|. preitkusttl ir: lpcpudoryDo. rryeca4YBa pl. se (srce od Zalosti) zmotiti se. [pepacHFa . impl prcdelati-predelovati. pretrranost l. qpe[ aka pf. rrpr:ce eHIlK rrpecDprtlmtaI tit prelomnica. oonova { ber a) npepacne. iron prevel. prerez EpeceKa t preval. prezivljati npepacKarKe povedati s sv(> d jimi besedami. irypt prepoloviti-prepolavl jaupefloFnlt€nosa m. vedkrat prepla" vau trIrerrnoBn pt prepluti weftre pf spotakniti koga.. preklanje r4rerncr<a f dopisovanje. npcp1 ceKo^. drevesce npec M. prekanjenost npetrpoAaAe. gorskb sedto npeceKse. . npenopatrytsa p/. dopisi. trpe4rarlYBa pt intpf pono\r$ vprasati.nov. -rlHa. impl prcstti. impf presaditipresajati (tudi Irg) trpecaA!tsaEe'. prelivati [penparr. preprsovar' sKl 314 nPePa6or!Batr IrpepaooT!tsaqKn 315 npecu. impf prepladati-pre' pladevati swa^iBuB pL tflpI 'rpen 'IBa.pecwtl. pretkan. npeqtoAaBa pl. obnoviti trpepacKas rr ponovna pripo_ veq. inpl spoz atispoznavatl: ttpemir&e pl pbditi. pG zvedeti-ponovno popralevati.rl./ presellll-preseljevati. {r|a adi sver. 4or npeceKoD. ia nlrenoaoB{. impf preu rmqrn-preu tnrJatt. preseljeva. pG ulevati Solski _predavatelj Dredmet trpetroAaBarea n trperoAo6eH.p_ hra"trpepmEte pl preskc clu trpepoA6a I prerod. piekanjen nlretrpeAeHocr pfepredenost. ryenyDTa pf .flpepaoorn. prepoln p/. npec€Au!tsaMn pL tmn \samo J. prerekanie. tmpl napreJ. nenaravnost. os. presajanje trpecaK!tsa in pl stalno prevd zahtevati. ralt-resetatl rrpeceK. biti prezahteven [ItecBEcnar adi previt rltecBlrr lit preokret. ilr. pleutruj anje. ryepaE!tsa pt impl Jarfl pretu'anlti./r!'aaEe Ilpent(a f podstavljanje noge qp€n^aru. impf imeti. rpeceRlTa pl.r m predelovalec npepaMu-npepaMrrr pf oprtati.presen. onrgam poslati-poSiljati npenparna. !ry. i sclit npeceH. rqtecrl"lyaa. prelrran trpecriaesocr I prisiljenost. nr p n r p l i f i t. I premetenost. pozvedovati npeirpeAeH 4di prepreden.i npenoBTopn pl Se enkrat ponoviti nlrenoAasa impl predavati. z delom se p. surov. 6E'a adj cerkv Dreiastit (spostljivo za duhovnika) r4renoAo6x€ n cerkv pretastiti gospod (arhimandrit) qpeflo3sae. [pepeKFa pt iftpl Pograrati. popaliti-paditi (besede). pre. vzeu na rarnena npepaMrs! pI naramnice npepaj . qpecelqa IrTu. LfipI prePrsau-preprsovan qpemdrrytsar6e /l preprsovanJe r4rerlllllt!tsaq r4 prePrsovarec . I'mgl preraslr. itkpf presaDtuIr-presrhatl npeceKrr!tsaE€ r?prcsihanie rpece^6a I selitev.qlr n preroditelj npe-poA6escrs adj preroditeljsKl npepoArr. napol0jen. nte. "qu m gl. prerojenJe r4relroA6eEeq. inlpl preseKatt. pretehtati. se n. preplavati. -npece^yBa p/. 'rD wewaDa pf .eutmimtrl d i ri njevati rIpcpadorxo I predelava. rperryrurr. [penoaoDltsa pt dclck rrrcdclovalne industri. upeltrdrr!? . -ry fi prcscljcnec qpecelrenuga{pecc^rrlitn I pt (' seljen(a flpece/teI|l'qKrr-npccctn{xH adl preseljcnski npec€lxur. npepdrr eAa pl ponovno preudariti.1 prekupdeva- npepa6oryBasrq adl prcdelc vaten qtepafarbe r? pr-eroditev. prg preroc roJenJe. npepafa pf. oditati [p€. navihan. tlpeno3EaBa p'.

prestoP npecyAn. impf gl. ifl?t EpecumraT 44l nnpav trIrecrdramcr I hripavost. -Nla adj lit odl<> z nogo stopati.r'a. prenehaItg ) qpecMer^rB adi preradunljiv.^afl n. prehrsiti-iti dez.-rKa adi presladek fipef.zadrzevatise trpecrope( adi hinavski.presiljevati. impf . 2. 2. ilnpl pttis. Drestarelost nplcraca pl lam prehjteti. . postati hripav-postaiati hriDav rpec.npecRora. hudodelski EpecrallaBace impf lit kazati -preveliko.2. f gl. npecalE!ts4 i fi pt L izpr alati-izpralev atr (dijata). lainlv apera impf l. pretirati. -aHa Ldi lit zelo orooan rrpccrrre|IocaI presitost pf.rEc pw pL lmpt sprcmcnrt|spreminjati npeaEoparrD spremenljiv adl nlreraop!tsaq-nperBopa.. lrrrre npera Sc jc zttl npecropeHosr I hinavstvo. fipec'j\uB pr'(:llasiliti"prcnasitevati flpcc|(on 4di prcdrag flpccr(orific. preostati npecflllEe.oga. J. I preval. ta Sega a. trpecyAvDapl. hudodelka r4r€cranHrrrrqrad.lena rrperepa. trFTeplBa p/. vati. rmpl ohripeti.rm l.kriminarazso(1llr-mzsolatr npecrurHlr4a I 1. UprranJe nperapauitsa pl. gorsko sedlo npec^eRa I preobladenje. 2. brskanjc (ko koSi). hinavec. Dresnost sKl lpeco3Aaae. cna . prihajati nasproti.pJ. prestrezati c9 trpe9r?rr. otepati se. qeceH.z uG dPecYAaI sodba. hudo. npecTpaE!ts4. tp ec'rt''Ie. obradunati.rol(.tlra adi hudodelI z. r4r€crl|arlUB pf.serruJenJe. au spremeruu-sprerrunJ v KaJ drugega npecroplBaEe ft 1. 2. !'radunau tr{'eera'depf l. fic faryt prekoraaiti mejo Irpeqra I zarne! Irltecltrre. fipeclaA!tsa l. ifitl nik: 2.rpecrararu€ I pita.lpeciarr rz prenehanje. pretiravanje trpereqa m lit arh predhodnik lpeTrirarc. krsiti cuen flpecrarBnK. -qI| m l.npecmluar 316 npecTarnt Ul)ccTo Itt|E 317 trpea'rc npecperarcocr f ustuznost.M pf l.npecEorrr. pt qrecpea pf sredati. oterratr sc: fig laln kazati ziamcnir iivljenja. poslre{ evanJe npecTlrur m ponovno srnzenle ovac r4rerarDK. vrstir. trpec[Jra. trpecxoRnyBa pf..4or fipe. pc muoa rpecrojlra inpf tiveti.I pobezaj malo T I T I I T I I . I. rftipr npccrJrtr. weaMer\ta pf. prekoraditi. hinaYscrna rrpec-ropn. kati-preiskovati [perDop[.impf preobledi.j 1. z: PIY nle (v f. prcobleka npec ese. npecracanpecTac!ts4 r4recroj._pt npe. Dasproti priti komu..k^Baimpf sredavati. muditi se. vati \I/Erxre pI od qrerai r{rqrru-r MalKy rrere. prestredi npecperaro adj ustuzen. goniti. rrpecpaMYBa pt. oDlacenle. bojazni npecrpeaKa l. TPei"raEY-Ba p/. brskati (o kokotii. npejraleu. 2. si' mulant trIrere. presilitlpretiravali. nperKarKFa pt impf napovedati-napovedo.€.ustreZ lllv prcstopiti. zasligati-zaslile- ifipf lit zlao.t preslt rpecureH.^aAoK.r'pecropyazpl.ra I presitost [pecrneH a4. pretiravan v cem [pecrapes adl prestaran.. . "petep. 2. lpeco3Aaaa pt.-Hriaadi pretanck rlrerarse a 1. _J. delstvo trpecuerEYDa. bivati. -rft€ adi prctcrak postat. prenehati. r-i3^e3e Bo_ (Ea) [pecper narediti uslugo [pecpeTenp€clreT8e. pokrivati s p!pelom: v vrocem Dcnetu ieii. on . ponehavati. c€. cpcroB. fip_€rDopa-npc. presoliti.izra(unavat| obra6u. aII rmpl pregnarr-preganJ KG mu stran: roe: re$U-rese vati se stiahu. utegniti. goreinost. red. trp€c $trA. salamura npeco. w}€cfifrfiI8a n. npecrlDa pL 0npf prespati qrecpaliE. gl. otepanje (z nogo). ustrezljivost I4tecpeTrrFa{pecperlla. 'ce: znebiti se sramu-izgubljati sram lpeclrer fl sredanje. izpl preskoditiprcskakovati [IrecAaAIl. simulianje lpecTpau . 2. gnati (ztl. impl.nost niecran m prestopek. lit strcljanje. diugade narediti-drugaae delati qreeoa tt razsol. nrnavstvo. hudodelec. 2. menjati perilo trpecAon fn. npec^al p/. qrecpeflB. trpecaam4 trpecraqtsa !'1. presrarel trpecrapeHocr I prestaranost. preostapriSteven iati ElrecMernuE{rcr I prigte\.4ol npectraB. 6e3 npecTall neprenenoma dmati. pG nehati. npec(oKa. Zivali)i /iB l/on uDtrau se. impl presladiti-preslajevati trpec. np9gyAen. l?? Das. ko otrok shodi.n bivanje. 4recHrfi Ja-qpecEo(a I. prestopnica. lmpl sloprll-stopaupreq koea vati (priao) trIrecMera-4recMenrc I izra. [psreparr 4di pretiran nperepa[ocr I pretiranost npcrepparEe r.lno. npecaeK!tsapf. ki jo me navau sijo. preostati trpgcMerKa I obratun (tudi trIrecraulta impf l. pretvornik.qpec. rmP.spremrnJav. obsodba go stopiti. opletati z nog mi (o iloveku. prestopniski.r.saJJ. ind ob sram spraviti-spravljati koga.

pro5nja. rperoBapvra pt impf prelovoriti-pr€tovArjati. prenesti. seMy w ce [perl/Pa prerisati. stopiti v pf Je preo Ixrmr blato. stedi. wert'pa pf. prevec naon$rtr-brusrtr nlr€ToqitsaEe ra 1. l pretoditi (vino). gran preA. vodo t4rercmu imd biti pred llp€. lig preooremenlevau 4reroBapaH 4dl preobremenJen trpeToBapeH. lig prevajati.obicti. naronatlaaiti. migati trpeloDap n prerovor[ev ElteroBapd. 2. nalesti npercraaKa I spomenica. impf obvarovati. fr8 otopeti np€'tu ar[. ryteqpra.sedo.tau rlrerceAaBaq r. trpeupalra pl izt l Ivau. npeydaBadj prelep. trtr.preiskava.oeitati npersro€''. fig prevesti. nlreyrropyla pl. nperpecyta pf. !n?pt prerrralr. preventiven rpenasu.rqreo[Kc n prefiks. hoditi pred kom.erynryBa .itnpf preIrpeTollvBalse lJa. sclun |rpeTnas^rlB 4di previden.npeoar^nBadtse nalezliiv resa. skoditi-tekati dez.'e. pred. reti. rpenrazyta pf. impf dom\evatj. trlremolrrfra itupl dajati preonost. nper?Vnanocr.[perbar^rBocr nalezl I iivo\t pona. irrerahljati (postelj o )-preispoldanski kovati. 'IpeqyryBa oen.njperpne. postaviti na delo.BtH_oTo taKanJe vtna.precerutr-pre[percnalltsalr ne napovednik.:etnjskl qperceAaBa npe4YrIr I I I t I I I I ryeryra pl pretrpeti.pl. npetpwa pf. rrperpqyEapt. oprezen npgr. He rperEa 5e migu nnt Epe'rEyB^impf bezati. ryeop^ypredstavnica. lrDsr naorerenr IrpeT[ocraBH.Fr nr predstav. culecnosl. drgniti pf nPemAaTeH. popreJsnjl gr. presuti. obrazilo rDeorqer adi prefinjen nik. zaSaititi-varovati. tl aIt (bolcznl) to).etakati.I preoblozesuponlrau nost. imeti za pogol flItertrocTaDKa I domneva. razDrava. -rlra \arotnperplJi. odcveteti'odcvetati odcvesti.inpf 'IperyIld.pe preJ np€Txpacrrja{cx{ adi predKrscanskr 4rer"rlrcrDo z slutnia NlsKT |lperqlTcrBlBa im pl sl\rtiti qperreAaaeacrBo r? predsed.Dredsedniitvo pqvecarn uperce4ireocropa iftpf biti predsednik np€li6e^usr. iftpf ''peror'trr. predsedujodi qpelreAarel rn predsednik nperceAareaKa prcdsednica f nperceAaBeAcKn adj predsed- . oruse e npeTlasen. prelirano pohvaliti-Icz Inctl) npercraBa I predstava povzdigovati qpencraDE. opreznost npertr^aAHe n dopoldan. itupt ^di niSki orpniti. cru-narocau npcrp1narr adi preobloten. .roren.tre^x{oq I previdnost. raisi imeli npeanlrneMarr n podjetnik rp-errprfeMaqru adi pod. krasen npelTe^rrrreH adi pretfuano -stvo. trpeYDe^lr.nlterDa^eH prehvalicn rpe{aau. vzeti kot mozrlcnadrejati. npeTn aTlBa pt. adi pretovo-pHa ren (postata) npe\osllla pf. lrnpl precsoote nJa soDa.ur m predhodmK nperxoArro4dr predhodno.ry m \afotnik npertroAara.npeTrrYaa npeTpqa lpcrlroaoxrr pf postaviti. zastopnica Ra pL impI vreai aez-metati npercraBEBluq adi predstavdez. -lEa ani bfitniii ki fipet4a'Ja zabresti. ir?rpf preutruditi-prcutrujotI racuns{l adi nperco6je a predsoba. ki Dredseduje. predrtati-prerisazeloje bogat vati. impf DOlOne Dreiskati. €Ha adi varovalen. nper}aapa 21. npeltrBera-nperlBeTlBa pretedi. zastopniski prenestiprenaSati. npetl'$ra pt prenatrpati. znl. npeop^a.erlf!.. prenKs rrpercralEErq . z. 2. -Nta adi pfedza(lntl npeTnocTaBeH. niski. -AIra. lperpahtsa pf. impf zamoldati. konaati razpravo. zaiditen. vzclt.asa adj donperr aAEeBeH.preliti-presipati.npelMopaI preutrujenost trpelMopeHadi preutrujen preJsnJrracun npercuer. impl dilo streti. qrercTaDiBa p' npeoarr pt obsedi. prcobrcmenjenost (z dclom) rrpeTnoaaf. prestati lperpec n _1. pre. zdrgniti-treti. nrL{)nrcmcnten tlpeTtr/rarm(. lrperoBapa. preliti (verze)-p. vna.!rp! predstayiti-predstav. ad. napla. predrtavati rpgrxoAea. dc pg-pel. skakati po kaj 4perceAaBaiwpl pred. prestaviti-prestavliati. r supomranJe rrpcrpqo.ar6e domnevanje.4Ta pl.rahljati ttpea|t]rsra narodnina. -rua ad1 pred. itupl trlperYpl'. redi. adt predhc pf . obravnavati. pred dim nperxoA4tK. suponlratl [peT[ocleAeH. adl nadrejen. . zastopnik trpeomrelocr I pref injenost rpercraBrqa-trIrsEraErtrlqKa f rlpeop^|r. duJec.rrpelrrlopu.gn. obdrtati (dollno vso. podmena. npe[rocTaBlTa.drzati. fipernocraBa pf. ooravnava uperdece. Dremoldati-zam016avati nperxopy impl intr iti. domnevati. izkusiti. preprenapolniti impt napre-j pladati. npeTnpHeMttro adi podjeten rrlreTElrqeMrmocT I podjetnost nperrprdaflg -rda n podjetje nperpae. prero{ cenJevau [percMerKa f predradun. impf n drediti. impf 'Iperyera. . pretakanje.

a\iti npnAaBKa g/arfi pridevnik. prcpirati se npeqKPTa pl precrtau. EpEoEoptr. 2.. paziti oa !<osa ry{riyE adi naglu5en.ifipf sprejeti.. F.r5r'rr. 2.sAogece.teht spre leEtru( (mcutsKu npn€u!@ adj dorrzeten trpBeMt@ocr t do\rzetnost trplrr6oprrc n . izgotavlj ati nprfpaatr.. dForrnarn netooovlllut zemimpf (samo 3. ry.gwo un pf. zraven Bpl. pripraviti-prir€ja. pt|tect.i gosto4uonos-t qregeK^[DocT t-gostoljuben pI. pobrati. ani npi6psas prezgodnji nps6psaqogl t prenagljenost trproapAtr pl paziti-popaziti (otroka). narAl'B trpE lrocr f naglusnost.p'[o{'. starosti).t ltg zaormLlena. navaditi-pri. gl. rtupl zaprsatr-zaprsovan nptr6€^eEKaI zapisek nprftpe . navezati (na kq ga)-privezoYati. ry@rqfyBa. navriek. r'rft spremiti-spremljati I lpl|eM tz sprejem.) zazdeti tja sedozdevati se ali prazen rtrprftet{ rpl . graja upno. inl zmedka ti-metkat i pf. Dotecniti k sebi. pritegovati npnrletren. TomJ_3 . -n.r. pripravljati trIrmoAlja. trI'EtrAYDa Ce Uf.-nJ. . umazana ruSa !PIIBtrKEC npl|DAcrrc 321 rpuSDau plibetati. Prevlefi s 6rto. trpl|6e/rer|(yBr pt.rptrnoDapa impf pograj atidelati oiitke.pwor&\. trprotrKE{8a zf. n. poiakati-sPrejemati.pwsl8vr€ pt. priloznost lrpnroAeu.. dogodek. adiektiven -tpuaata pf impf rysaaie.-r|Ea 44. zbrati se npt6npa impf zbtrati.a.ry. udobje. prihajsti. trpnlrlu 44.rHosr I privladnost npulpeMeH zacasen ddi npHBpeMeHocr I zaaasnost rlprDp3allBx. oCitek. narasti (o vodi) Ep[Aosec rn prispevek Ip. Cakati npeqeK xa 4d. I sDremlrava upri41lfximl . {a fl geoln pfemer. varovati se -ce: rlrrrBep!tsa pf nar pes nekako zauDau qprcnnes.. ugovor. bnpf 2l MrkealoDlko€lovsEldslom pripraviti. zatoclsce qru6e e'(I|.'rr -cet hudo se muditi videznost wfr^r. pohiteti-prenaelievati se prenagtjen. pospravzDralr se. 2. -ana adj dozdeven. motiti nperrcl*e_n oviranje. pria hanuctnacrl Kazen. rmpt pnspevau. EpurpaAvsa Z'.. p9 kad kozica. narasdati(o vodi) nprAdDKa t pridobitev trpnAojAe pf l. rrcen nprrnrelrtr. grajati trprlorop n 1. rpeqeKopFs preKoractll-preKorace Inpl valr rrt/i. rade 'volje -kaj spreJematr rlpvA m.. npnpeqrqa trD.loasu'p pt. impf prirediti. ooteu: raoe vol]e sDrereuobjemati. nptrrntesrra zf. navidezen np-EtrAeme-. raxtwpsuBan. diameter lpes!'acranre eH. umrlell npa6pdirocr f urejenost. impf vajati rrprtrae{c. tJpr-'trptr!'-Da impl pf. popazitiskrbeti za koga.zlpo adv dozdevno. sPrelemeD wae$ w qdi sprejemliiv trp3erdsl . gl. umrrjenosa qrE6par. r4teqeKlr^ pl..320 4reqer. zbranosl. i n pf prizidati-prizidavati nplrrpaAcKu4. Skoljka npr(afica t kozica. ponev. tr. os. pnmeren tr. -ry m pi\rtenec nprlBp3aHocr privrtenost I nprBp3aErqa f privrze+q [rytKBp3e.as lit poklican.qinoenre. tmp.pf zad.. -^E adi lit Dreobdutl iiv upirye pf preslifati npeqYxa pI ponovno zaoru (zebeli\i pretipkati: tan prelomiti z udargem npeltaeB tt vrele[ce [Irertr^eHesr ali vretentast lpell eEq(u adi vretenski np:raJra I 1. Dreskrtretr-DresKroovart impl privaditi. 4 .it reCeuica. nanpxe|nqa I prateDo meso vloezno impf pratitii fam npnr|AHocr f dozdelEost. pr€c€J neuDen..ry rz spremljevarcc trpzAlryr<r.lloslen. trD86!aU'€ pL impt prenagliti se. nprelr.AEa adi prllo. trprrraeAlDapt.privid. rrprDsAg ce.aapt. udobie npmo4io adr o priliki tl. potegniti arto upeqrr[K.. dodatipridajati. biti v napoto. .'F.'Ie.. pnsronu. ti. trpEAlryxYra pl. impl npwsprm4 'pwpwyaa dokondatidokondavati ' upm^eAa. pnregnrtr-pnvlatiti. impt poskrbeti za koga (v bolezni. 2. skriti: -ce: domov. Har^vEoct. trprKa @a-. ratr l( -ce: zavesll npnftrpas rn zbiralec trpr6paEadi urejeni figzbran.itnpf r|pnEurH€. dodatek. povrh. dobrc doslica trpeqeKa. npEAotrecYEaPl.reklo. naw.np4(e^Ea t slu!. trpt|eMes. pnpomocr npnApfT6a spremstvo. dota. -qra adi privladeD npulrre.. -a*a m polbrat Ev 6p3p. m. ponev. -m t udobtrost. npeqxa ce rnpl prrcKa! se. prualJatr.E. zateei se h komuzatekati se npnoer rEre n pribeZalisde.. pf. vezati (na KOga. gl. priti. pnmesren dp.. komodi Petetrten I I I I I I I . [p€qeKop[. poli.a!ff. motenie npcqKa t ovrra. izgotoviti-pripravljati.ctt impl ovirati. -4r rfl sprejem. amn privezati. adv 1.qa I udobnost. spametovati se.f zbrati. 2. pridati. I adiektiv nprUaucrn ddi gam pfide\niski. wl. dq daiati npsioEta impl l. vzeti pod o-diti Strelio.'.y. bala.

pl prikovati. impf Dnravrtr-Drltavltau npnjiryna'i d prijavitelj pl nptr.w. nprrKa3|ra t . impf npu(ar(yBar6e 4_prlpoveqovanie.pt. rprjarEocr I prijetnost npnjAe.nIrrsa!l. i. -. mak. os.'J. prvorcn.i.raa ad. Sast. BplaHarq. -paa^adj . . "pua ailj vzoten. trpnr€3ln4a-Eplrr<a3gl|rfta deffi. Pri' laEati npnt re4 rz shramba. zmozen trp. uprsnpa pf. priloznost. klet trpurcacrnrrr-?t uSdeniti. imPt -dodati.. predstavljanle. npl|I(a3tt-a svitu .KaquB tmpl nprBpaK. np[KD€q]epuua naveder pred I DrazntKom rpn<aale. npfi erKtfl liud gl. IIpr€eMJe fl pritlitjenpu3eMrrr0la t.Privid nrafi. Iep sDrehod!itd. nrlpl uporabi t i-uporablj at i rrpnMer$rE 4d. -raba nplMeEer 44. gl.kotno rtpnrlqB n prtma npnamca 11. utripajoC (uli6na svetilka) _ uPmgqr(yB3 rrpFndu?KE. DprrMerrltsa pl.rrPHKa3{a Po hvalernost vestlca. razmere. .rep allv me5e\ o mraDrzlqatl-prlzloavarl lspa pf. trpuRlurlra r'ftpl dokupiti. . llpErat(!tsq ?t.. qpr. prikritost npERprft ce pf lig z^ rckaj dasazamasitiluknje v Zepu pL nptrlrllEr. traz ljiti. uporaDen lpn eHr.K!tsarl t? pnpoveoovalec: ocenievalec mente: z. prisp+ vek. sprejemati.r-npnJateaxa rz.... te-Ep'. pridnost skrbnost t4rnAetr ftr nrt zool netopi nptr etr B adi naledjiv npn reu.nraocr I nalezlj ivost [IrFAccHo adr lah. prrmalntllv. ob zarji.straSilo.1. nui<re. wwrAaaa pt. korist.'pYBa t mpl . oKollsclne np{rrrrren. iizma. trpuxoD!ts4 p1.. pnlllcen nDl|3eMel|.jemati npanorrKan4di na pol zaprtih odi. lkilast. .-qrr }r?prizvok. -zja' rt priznanje ka.. Pristo- 4iuspe. npE$sAa. hip od. zgoooa rynluar adi pri?lgn / nprxlEaTe^HocfI |tt pr|znarrJe. maacha npa-marm.YlI!l'D.slupaj.. za. IIpuMII [pnMapel.Ae samo 3. nq n priloga. nprua n. npuoa.IlpIir(a. Drivabliiv upnruaEe. pf .n tehftprr- nrrl|xota.yav ali spodoben. nenadoira drlbiti tek -ce: upr{are. privezati (k zcml. spodobiti se. primaren.. f prij atelj-prijateljica npnJareacru adl prij ateljski rlpEjsreacrBo n prij ateljstvo rlpdar€A lrda f fam pi ja. kar 'rpw\aqro trpraor.PravlJlca. prid. pc.. zgled. slmptom npnxanqri<ca I !. Itg spravru v Skripce rpt. 'Ip-s np[Aer(eH.€n . Prrpc trdilo veoKa. -rF tfl prikazen. Driden. bitl prlmeren. pnurcna rxsa IrD[3er{ ce . ob trpnKacKa t gl. dokupovati Wu et m prilika.n izvod (knjige) nprr![a. z_go!orca frpssops ah. I preIemmK-pretemnlca np-uMasm l: prejemoik (blaea.ldd.je spreletela zona (Proza. f darovalec-darovalka 2t rrprlaoluKlf adj gtam prisLovcn nprtMarKAI krulna mati.rr| koncu npuKper pl pritrditi. Disma): 2. pribitiirn I tertt Priklopnik rtprro^(! rrprMepeH. zadeti srbeti: ro Ilpniaae iacrg-IKor nenadoma ga. z. telistvo upujireu. ocenl' ii-pripovedovati. ob rrrbu (cestc). Pritisntti (ob ztd). piPoveorryneuirore.'K. tlzof dosodlvsctna a rll'Ilr(irn|.trpru. 2.-ocenjevati staliSde nprla3ae. prikrit np[Rp[€Hocr I skritost. ne crl My qpudtKa z njim nista. pt.. -Irp-rrK " imrl DnKl Iucrtr-prrKtlucevati :'dolionditi-dokbndavati 'offfi#f". nprKarKe. pr'lDUqu rl .pridruriti ( drustvu) fip''Kp'deld@diskrit. tmpf spfeietilzeti.i prijelen npxjarso! adv dober tek!. np{3BYK. -wo adi tit Vecey Sen odv lit precEj.M]ra d4. dopnmeren sroJen.prilozitidodajati.m l.n sprejem.it pomirjenost rrpru[ePE. inpl prrmamrtr. ooesau tmm upEsnAFa. PflPovedmca rlpn3fiallnqa f pobotnica. .qx-trpruoxrEqa r''.ftAiqefirre. skrben npizaexiocr I marljivost.ii).na kimi Iolna (Ohridsko jezero) nptdneHa I uporaba.I pnzenln se 322 npnxoaKa npuKpaJ 321 rlpuMnpje Drtr-Dr ul|au npluranarr Zdj sla\. pnvaDrrl-prlmamljati. /. PredstavniugMa I i.npuuauyral.r.'a a4t marlJrv. 2. obesrtr -pl. rrlrrMaMrtlIB 44. pe 'lp'dl KaJ-pnpepripeti. zsleden ryfuepo& -q! . krmar in ve. 2. viti za podloZnika. gram prislo\ |lpE or{aHnrt. kdor se s kom ujame. zna. ocenJepnznau-prrzinavau vanje pnznan npn3HaeE 44l trplrs'. .. et . pl.privabljati .. npnofa. trporab.imof Priri..pJ.p/ pI rt71 pnpretr-pnprrau ocr npm@petf adi lit pc. naJvaureJsr Irpuluapllyc nr pnmaru r4rnuare-a-np[Mare^ra nr. rfipl Dovedati: Dredstavrtl. prijtajati. 2.. He My e Ea rrp[Aer De spc dobi se mu. pt rrlrr|MtrIruca zavonau [pr epJe I premirje . ni mu podobno rpt en impf biti podoben. mraz). impt pe kukati-Dokukavati npnJannnpnJar$a . povest. dlanek.pL porunu-ponurJev.atr.. . fig 'IeLlkav.Jo. +illa n lit cst KU npurpal alv ol't kllju. npl|note. napra.mbien trpEtrllp€Eocr f .en npI|rreE xBocT t uporaDnosr tr ItD[MeUVBatGe uDoraba ninnep-rn l prider.

nprrpoKoD 44. domiSljati se rlPEdolUOrEe. iluga. Dnsvorltl sl. nesti-prispevati trprEoBa-rp[HoDqeL fl novorojenaek.pnKrJucrn' zecunJeval!pruqJuce!':ru qrtrcoeAlEllar6e'. uspavaloc si piilaldgvati si frisvljati rn npacaoJ!tsas P. omeniti. lmvt l4rz vsluu se. trpsce|{llra ce pl. pl prejemki. Dnlastlll len. . . -rllga adi prisluIlltEgraflflga tkovalen I. npnciocdSen adj prilagojen trpacnoco6esocr f prilagojenpncjn.npncmen.. dre. npqcrauyEapJ. ce.BHa Qdj primitiven.) zazdeti npuciriio6a6 adi plilieodse-zdetise liiv lrpEcefl. obesati ie lptrcrar. npllcraHe.pristuli(iz bolniskepostelje).pl -umreti. lprmABlBa.Eptr wwrecwa n. dohod. cY- ttp"iop..rloA n prireja (iivine) IlprlnoMtlu PI spomnrrr. tmtf Dnu.-t'd (zaimek) nirucojiqa iilen. trp[ctauEurre pnsranlsce mu. ripEpoAeE.. inpf (e si zareleti-Sesi Zeleti: trpllcrEfl|e t I nprnnl16eH.-4!.aaa cdi uspava. kar komu pripada Ilplt|rcce. omedleti.iastedL trptfpoAoEalirc[. hitro in labkotno teei rrpf. k He RpncaKItBaM I*rIlrTO ne soncuoornten telim nidesar ved adi gram s\@ nDacol. -Asa adi prisilen otrDnlll MDAK.. upnpola t narava pf. DnsDe'JsB tit dofriieri.[prltoAotrcmrarea. .pnqoDlvau |ltraAl|e.resnlcen ?1. qpEcrurat. vzdigniti se"vstajati obeiiii se'na-koga. alohite- vati t .) treDa ml Je na vooo rryrlMlraK t'' somraK. trpEcaauqwa npnqrye adv k srcu ce tt. lmpl pnslopru K. prcdlkot .. [p[ceHrr ce. nltrlHoc tn pnspeveK. {tr ni prisoie rpEcDoeE.lsKren. adj prrredrtevati se (problema) teliski qptrorEnu. npHcoe4s. opomcI-I niti.qF{P3 /t. zasmen ''. [prqroco6 .krotiti ItrpwKa npt tekati. DreDros[ rpEnilri I Zanka. lmpf prl'|e^. vcsce [prcaKia. prNtop nptrc^rBoca ce pl taft gl. resnianost iskreDost. os. trp4tact t?l pnrasteK (preolvalstva) upmy4go cd' prisiloo [p@r. EpuceTltsa. r?r dostop. npicuoco6pa*e n prilagajanpnclaMlru ce. qPUNOMTIIIA t I t I nle t t I t I I I prislulko- npscaamocr f dostoprcst all preceJ sBr. 2. lptrpoAooqatae n tqm plir(' dobivati borjastne napade. pristop va. louaxa ut. ce mrrrcetr(a8a pL tmn g. impf l.-AEaadi pristopen npapeAlTaq tt prireditelj Eprcia inpt prihajati k. //.rlpncBolgBl pf . . impl sl. os. rrpHuoMHn spohDiti se aesa. trpnpeqa I reklo pn&Jucevau.pnstopDlca r prislulkolpucalrlilalie vanJe rplcr'r9Arr qFgMaArT3. s'rcqe. Drikl iuditev uprcoeir. Stuliti se kam pot. lotrptrpeAlDaqxf. {EE rn tr'p''!@ea f trpEpalreu.t|ocr f lif pristojnost.j. omenjati.trpEgTr|F nt. 4at1 . zabarproA t?t dohod.1ua adj prisojen.ce. Pt fipmrccorr. lig past npEMosa. pnoelek nptrE(rcurel m prina5alec lfrmyAa t prisila. Dosesiven l' zocil navadni sad nizcaoi.pt'ic vati Yla\Ra impl qPI'NOMIIB. -ABaadi DaraYen 'afa botjasten Dapad.r4rtrIroAgocrt naravnost dobiti niti na ( kruh ){medlevati. z negacijo mvosloven tPrYAgr prrsrulr-pnsulevau IpECMee Ce.. prlsre pen. zaceu-pnsroPapec Ir. omedleti.. pripasti. r4rrcMer n? posmen. rpurroMrrvaacs spomrnJau se... npr{riMerrn impl lit pipadati rpl'rraA^ex. rtnpl pnsKodn na poDoc-pomagau _ . inpl posmebniti se-Posmehovati se npucnocr f odkritosrtnost. trpr. EIt[cMeEa ce Pl.trpntoAosapripadati lqEr|rq {F tl tEmvosrovec rputraAHxfas adi bor.. prima( u se rtlr-rxree ce pf impers zapel Ma ot rpsneK.-" ti se kam-vsilievati se kc na koga. pokukati. gl. opominjati.' sarDostanskihla. -un m grom poYedek. pridobiti. 7n pr[ocnrK pllnq pnncesa -qI| nprpeA6a t prireditev.-!t|p/ zgoiorn.pla. tttpl vstati.prihajati.rt9yaJalsc.anpmapu l'f nav.prirastek . zecunrlev. ukrotiti-udomalevati. slovesnost rIrEoAeE..rl|El<. CAMDAK priblitati se.n pripeka (samo sg)" zelo pr-rsoJen KraJ I4rrrafe Mu ce pl tmpers facl bi kaj popil npErrrroMu. domisliti n1rraromrira impl spominjati. dopis (predmet) pritiskati na. -qra actl llt "oaKmonost srcen. EpncTatrreH. CC IIDIICAAMIM -[sa 44.r. gt'am po\eskov npnpyqe lri ce pf iupers k6su ol r4ficaA m presajenka. prisiljenje trpmyAeq. -rna adj priroCen trpspa. . trPttrloMo. pt (samo J. rrprMmMyBa pt impl udomatiti. npucnoco6yna au Itft rt Druagoqllt-pruagal impf (samo 3. trpdcras!tsa pI.Mq 9e.Ilpacraf. Prlwiqap leten rrpEcTEme.n Sluzab-nik. {trfr. doslopen nDncavir(HEK. ltlt!.|trg. prikljuditi. zacenJarr npr|calllrcE. . nprrcar<lr^ pl. -!4 .. rmPt pnsmo(uu-smoou . trpsoMrira ut rynp-€ nr doklada (dav6na) izl.Itpn&rrdBeH 324 trpEpoAoBalqer| xpr|Dor rfplpoK.

pttatr.npl. povzroCiti. tesnobnost vranrcnl pnsaq. kontrolor ripoBerplBa pf. mrmo. zozd tl rrpoDa^grlK. os.. malo fx> kuhati nposeBnr lit prcpih nforee.- larl Dreeledatr. rrprc atl qx ce oosroten trpucrojEocr I spodobnost. spomti prisluh. prelzKtrslrl. Tx. natid t|gmutaD adj prisdav.-cHa adi pristran5de sKt np-roarN{B adi lit sprciemrrprrcTpacsocrf pristranost Il l v JrpscrU$r pf samo 3. navzoa. izbirdnez.nprrcryAe liivost. sl. zbosll-preDaoau.rda5ki. tipiaeD.1(letI rprftx dota gl.t na hitro marsinos 'kai-.ne zale' npbgaagI vdor. trrPt rrpoBeAe. gl.sKoz.kplsitl se (mozolji) ptt imPf. npo6^ecua so rAaBaTaposvetuo se mu Je v elavi '4r l.{ant pf prijeti (da ne padostojnost dc). bingljd.'nlsllfea fi povzroditelj tuK trpsrruarrrerKa I povzroditeljinpnTBopri. rz' vestr. 3oa r4tl. npiorcpu. Preizkusati npoEeprca pregted. skoz.td vdreti. vlom. m lit imeLnik.lllrr lpErscoK. Drosolen. .mu . da npnrecEerocr I utesnjenost.ol!I. -qn n pritisk. He Tpqal Ka(o iati. 2. \pEtF. sprepridujodnost. in:pf npr<ocniral tljubovati . prikriva.Cir na Zelodcu [prrrKa I prekla.t noo6iecse -tY zasvetiti. utre' ti-piebijati. izvaiati uporepyra l. os. /rg presunrJrv rpo6uBuocr f Prebojnost. zaprralr kavzalnost rprrercqDa itupf lit tmeti (1/ nDr|lruHcKlladi \zro6et nlnvya. ind pripravitlpripravljati ul. . preDuqtr. gnojcn qpnoKlrrr.TIm adi pritujoa. Prcpelievati mimo.nlteA Marapel .npavecrn _. pripreti (vrata.1 cerkv obhajati.Kocelf. oAoltPaq. taval se. Drelroo 'tit unidiii.J. . inpf zazdeti.1 Preblisk "pp6*"-o.[put[ruocr I til rzrodnost._ spreje^ti. uulre t. vlomiti. rrprrcyerBo r iemati: Hero vecro ro IIpLrilar<a njega velkrat drzi navzodnost (slaba lolja) dprcycrslpa iffipf biti zraven. trpucrop!tsA ce \o (samo J.ap'd pf zavrcti.r" rrpKxe.pooo-Avry PI! itll?J '{.-vpad. navaden.neKalga pf. cyuro njemu je to lastDo Drje\. npr|rorMlra p/. vsi: ririrsote izklepetati. np!/. inpl ptcpihati. ttg presunlllvosr rpo6re.Preimut zradevati trpoB4eu. tf.oe!.MIlt klapasta usesa rmo6eci sl ptrstiti. Kon_ irol-irati-pielledovati. Droseven nfru4rirue. -cHa \di tit YJitl' Doiiramli ati:DrekleDetJati DOValen nioaueq iw6i*usa'pf .zapr' npo6oeu. -qri l'1 izdajalcc.uo adi rit a. uspetr-preDuatl se npo6Epas n prebiralec. n-r. zabli. tlak razjcda. gt. -nPo6eceIII. pl 1. Poskusni (zemlja)i lit doziveti Po vzorec: ekspenment.-m semslisal nprxur p4tc.rrime n sprejemalir4rncrpaceE. da kaj 'visi. -npK? poletetl. muhast.\e. t36roa. prrprrau. preizkus. flpueM l{Bocr zacelome re zeLrstr rry 6a{<:i impf pdjemati. m preboj. !ce: udreti se nio6a I poskus.lcso. os. . npr'Jtrr.os.preJ Premrsnl rzbmn lognlenlKa. np. prevejati-prcpihovotl. -Aruaadi prozotet. Ilpo6oj.Etatrrpl zadr'ati.rq npyo.(6r'Ae.^r (tuor /tg. vznemtnlo ti se nplQarlr.JHa adj spodoben.arunpl|cropu ce. PG BetI hutati. npuwna f vzrok.rpH. *ce: potajiti se. -DEa adi Prebojen. vala lom npo6a pl potkusit! .z rel previdDost (bozja) . hodek navzoa npntrocaa-nplqecr f cerkv obhaiilo W\cUmr adj tit lasten. trpolerps. imPf vte biti.. vzKrtrl. preveJavatl _ trpoDeAYaa plt. HeMVMV e roa rpr. {n i snati-prhutat IlDC6lIB npioc rz lil kljubovanje. ca impf. dramiti r4r. np]|I||roc! cc pl dobiti ture.t -skati se. pridujod np'Ixoa m opp pacxoA dG np[clTeH. npmoop rz pripor zazoeuse trpETBopetmc. 6Ha Dieizkusen npo6ecen adj _pove5en. pG nareoltl tuhniti se [ptirrrrur ce pf samo 3. oredreti. sg upuQaranrocr I til sprejemzaaeti zebsti.I rrpltcToeH 326 trp! roca ce IlpKHe 327 npoDtrAeI|Ee I I I I I t tl I t I 1 I T qpl|cr. mozoljnprroa adr pri tem cust. npurpyca ce pl gl. rylfrerglg.opy!.. prezraditi-zraditi. vlomilec \poP.. radog rlf. Irprrd. I prepad.sarl]o3. Mu ce npFrv zdi nltt se se cesa semi. Po' rmoi6o6oou. . predramfr-preouIIp^e r?oslieek. tatu). nPg69cu^ Ho3ere DOgl mu DrngrJara rrpo6@ ft preboj rDo6@en. Podretr. rzpeuatl-vooltl. t kontrola n1roleplraq rt preglednik.prepeljatr.a pf. p-reb.) . -jHa adi gJ. bizaren. tlfo6l. ti.-ce: prebiti se.^ kaDriciozen posesrtuK npnvye nrn ce pt impe6 imenptrreKlle-d. brezno adj Poskusen. Do6ei{.nleizku'tM sitiDoskusati. nporera pl.se-dozdevate pnteto. neposesu. PrerzKusatr qroBaAEJa. trpo6rDa Pf. upH stiska. tr rpoafa^r4a"lpoafa rmonal. -ryr m pripor.

izdelovalen. ziaeti -s. ryroMa6!tsa tfin pogtablJati npoAo r|(ete|e. nadft. trlrollHeHrnr.l. lrposela ce npl zehdti.poduhovlii: nlroroEcTBot2 ..npoA a6o. sko klicanje (v Soli)valen.r6r|c|r rJlVeC rtt'oxreKTrpa 329 trIroKncI|e nlro4yK! m L produkt. vdelovanJe. dan oranja (zemljiska qelovante mera. tr.t.osraiii nlroxDee. rrpouiBoAlflea nr pridelovalec. apolaB . zamisel. -tpoldrysa pl.npo6rqn6ueE. trDoalrxoBwa rfKa iazl poduhoviti. pregnatt. !mpl. izdelati. izdelovanie. pre. qroD^eKpa pl. impf predva.IITODEAEOCT 1 ta npoerqr. polju6npo3opqe dem od. rntd.izKaxo nposeBKl oa vcTa Ha raZati se ycra zChavica ie nalezliiva.Na adi lit pod.anitr ctanitise proqu.U-. inpf nposeDa&en zehanje pokazati. proizvajalec np@opeq. pncelovati nponorreExqaI lir pregnanka. izdelek.itelovai spregovoriti. -ce. eloDrtr np-o. npoAyllr. rzgnanec -izdelovati. den klicati. zdelovati.Asa adi Dridelofl.lpoEsleAe. zavledi-raztegovati. poviSati-pr. npoAykqrJa I produkciia. tr.rotm. rmerun izdelovalec. da.it pregnanstvo rt npo4anarrn prodajalec nIroeKT tn projekt. nevezata bese. sprevideti pe dase) (resru@) np@a I proza. podkutr -$r npoAaxtroer I . pregon.povzetibesedo. spregoJon povzeti q-o. DriDraviti rrpo36Eps.Aaxrntrr..podaljSati-poda:ijf evdti. proizvodnja.Bpe.gKrqta. [poSeBaqra zdhavec razodevati. povzemari avua rezultat..sti). ryoroEyBa pt tmpl nlp. pf.bivanje.''pi impf kukati (skoz Spranjo).. preseven izvirati. zdeobiika: postoDek nau npolpa. tmpt raztegrrrti. rpoJ4e pl gl.^sa ad. npo3op._trpoEBeA!tsa pl.nlrorr3DoAeu. tr ttt lit pregrati.A|?q.i lit sasoJen. pG np(\roperl-g-naegmodfip.r'rn stis_ pt pl nru€trskatr kai skozi trPo-r+eAa sprEgledati. rzg€Utlatr nlp. naoanlevatr rposzpra I maihna razpoka. fl | mat projeknpo4a:r6a f prodaja clta npgAa'teE. rrpo3trBKa I poimen. Irg dolgodasje tmpl pndelati. zdeh_ rozen nlu nlroKarKer@q-tg m lit gobar. llpolHpetr. fam pI 3:::$rro""". . pr9oalatr npo. bri oral. se..i ptozoren. vrtati rqro. npoAytr!ts^ pf.s6opy. ?r do.presevetr moJotjen. podali5ek trpoAouKu. nanec. izhaiati.' iroizvo upcroDe. rmpl zo. (gtas) raztegnjen npo.rrpo3trBa impl Dopf. leP rpolgDHe ce pl zeluaiti.AyxoEerr odj lit podthovrr. gobavost. -pry m nar pes Jau r[m oKno tH:ifffl" rn teh taw f6 I T I .izgon. 3. -Tra 4di presojen. Epon^eryBa ol<ence 'r ot. 2. gledati skozi np. Dokazati rpoEerKa t zeh.l96oxyoa.a impl pt. trpoaoan$Ba rl. repra presoJen rrpoKtrcHe. Eposp-epl lit tlav-fig spretttM preziveti-Drerivliat i (legleoan (Jramere). razodeti-kazati. npojasa I ilovesno razelaSasevnost nje. rzgnatr-pregarJen DJaU.AyxoBeHosrI tit poduhovnporoHme n.. rn ti. pre. projekj Knpll lv cllsKl lpoBrAEocr t prozornost trpoBuAg ce It impers: Mv ce trPoBHAe spregledal je trpoBnAlEa ca impl impers My ce [poBrzA]tsaspr€gleda. impl produci. svojevoljnost. sprePl vroetr nporoDopn.Inpp. uporzcryra pl npoxe5$pa pf.npoAlxoBr.trI'ol3aoreH. .2. . priti.a trpo3opvBa-cepf. 4roxtrDlla rrl. impf rlro6Krop rn tehn projektor proqalr. rtuoen 3ope( veuto ol<no rqr6rt3noatrocr I lit samovoli. 4roroaapa pl. Dotekatiimeti svoi zadetek IIpo3paGocr I presojnost. zehavica oAu -cel se. gobe. Spranja(v zid'u. impf projekn_ trI'oAa8Eqa I prodajalna rau npopa5e. va trpqE aTt -f m geogr zemelj_ sKa ozrna trpoD^eqe.ona ad. k.pre ad.po.t. ifipf lzenanta prevnatr. razodevanie (zav. npo-supeq. zavladevati [porlelreu adi zan:krrLo oV leaen. Dri_ nporc_q l.Kctla Wtosoprr q. uune zeh gre po ljudah rlx narKes adi lit gobav.eganjal. svojevoljen.ticati pb priirirE}.po_ -govoriti zalenjari govori ti vrsevatl nposBB.npoE[_pa.ura cdj prodajen npoeKrtrpa pt. izraziti sekazati se.it Dresaoialec rJenosl rp-oDoHrre lia I ltt p. .or pl po- trpoAo&KyBas n lit nadaljeva_ iec j Podar Ttrffi{':ffi rz sanje. trposopcxl| 4di okenski Dost. _ .l|. podluplji_ vost npo. npoaydplr pt. . ulx)3paqes.-pqr ra okno npgrlsloAcryo a pridelovanje. -[Ja fi nadalievanje. IJtrJofipe! nost qpo[sne3e. f trIroAaaa{xEadi prodajalski projektant-prcjektantka' upo4aoen. prorzvajati. impf tziti.oxasaI ti. trg predlog npo4aBau<aI prodajalka rrpoerran+upoerrderra a. pridobivati.di prozoren.

nporreBepa J poneverDa npoHeBepfi. predirljiv (duh) rrlxrHnK nBosr I prenikavost. ryopa6o. uumlleusKt npo'&aoia inpf izumljati. lartna.ti. jarek. razglaslrl np_orrreradj preklet. ietetiletati preletavati npb^erap[Jdr ft proletariat rpo^ereH. rrponaAEar a4t ptopaget. gl. vlluoen cloveK.na navalatl kal shbega: -oe: se" desa -stabega. zamuditi-iuldati r.trg nesralnosr rrpoMernr promet npouncaa f lit previdnost. rlpo-a'eryta.prc.rimo. {Ea adi predpisen. !Tl. /!g i/.BeArxR. nponafa.rl'riry1 adi iznajditetj- trpo[ar!tsa pl prepotovati [trxrnee. Zenskaj ltg tton malopnc[xca npoKpnBl| pl zaaeti Sepati. impl . hudoLrra. po preoplsln npomcxo adr v skladu s predplsl. ki je sho dil npo. npo ena pf. uspeti v Zivljenju 1l1roKotrcalradi lam priden. gtam skTanjatev. rov nporcoaa7f prekopati. za- menja*. 4or.pt. razporek . . orezno. spc mladi nporcta. napaka. malopridne. pJepas. til razmik med '. EpoHec!ts4 pr.F vrsucatml r4rop$ fl prerez. diareia nobrovoru ol zamoroliati. rzpn(uu. kot adt pomladi. dobivati srce razvaoe preoblleka. nporreBeppa. iftpl preietiprenikati. toniti-pogrezati toniti uponacr J prepao. pravilo npotryclnnla I prepustnica. larovlna npoaeiocxa aZr to pomlad npo^errotueH.l"^. pomlaclansKl npoaer6p m-rpo. srjoa razvaoa npoacr.[poKo^naa. zloba no'oi<aercrro n Drekletstvo nporo6n pl n-apovedati.urs adj nagnjen h srolm razvaoam u$rpyra impf nava:ati . ls m izr. p!! itlr ?f oDresDremenltt-spremrniatl. predirljivo-st npoHnriHaT aal prezet. npoBr4qeHne npoMoEfpa pl in itnpf prom<> viratl uporsjAepl iznajti. ja. pesnitizapetr. irzpl preprati. lrpo^er np-o. lepo vzgoJ . Pt rlpoKolrfllEarne fl preKlnjanJe npoKotr n prekop. shoditi eorardsAa I propaganda. gl. zadeti beraditi ryrodrme. -va.ill i sprememba. po preoplsrn trpoltrict|ocr f predpisnost npomra I postati berad. lpomrnr!tsa pf . lt?tpl ponevefltr-poneverlatl rrpoHeDeprlTea-nltoHeBeplBaq ru poneverlj ivec. uposajAYBaqKq. /n prlolgilr -u'l (ruol trg.r npoHaoiaqrx 4dj iznajditeljski gr. prevzet npoHm(rrarocr I preietost pt. bister. prodirati.egjq I prekletstvo. ruu. zaslutiti kaj hudega ItpoKo/rHe.do biti srde navade npoxyi.. izpirau npomrc ce pf zapiti se rpotrac /n predpis npoEroeH. npofiaJAe npoHaofaq t?? lznal(utelj. npope3 impf zmotiti se. qronaAEt izgiBt . [potreDa pf.udobi-ia. pogoreu.ltg) rpono. rfipJ raznesti.cerkvcno covorniStvo nponoBeAlBaimpl pridlgall Epono3l|urja. impf zapeti. obtaCitinbvo obleko nIroMeHMEadi spremenljiv.ryBa pl.. npoHajAyBa. oDustipustiti ii.ajdba. gl. lzumitelj.ptr. rrfia 44. impf pre(strbp)-motiti se. za' 'godrnjatii inalo krikiriti. premimo.volilnica za prehod IlpotrYcr nr opustltev.impf proKlamtrau. puscati. zateti nesti (jajca) rrlroHrrn IrB adl prenikav. trpotrK5YEa prenikniti. nrcvreoen npor<oocarqr. sKozl. izkopati npororca pf fafi prebiti se. skozi. zamujati npopa6o .ryJ. en. rror maloDnaten. d(. ittlpf predpisati-predpisovati rporoBeAf pridiga (tudi.r flr EUrrlIIEII 331 iznajditelj.npor(rraMripa 330 III'OH JAOK nposaJAYaaq trponajAyBa. tll. pesDtr cenJarr nporepe.-rra I pl trpo erlf pG rnlad. nltoEuxlte.opuldati. pI npoKolurar PreKten. defr. -Aga adi pre]roden npooAeH!rc n otrok. impt . vljudna . 2prati-prati. lep_o v?gojena. skozi.pf. imqt Fulctetl mrmo. npqtroleArrrrqxx adl plidlgnr'skt nIXr[oDeAH[nrrBo'' pridigotstvo.avdant r4ronece. gl.r? priitadid. rpoMetrira. prcDusl r4ronycrant adi prepusten 4toEYer^rBocT I prepustnost nporluE pl zaleti kaditi pf.arf jr . vprijen rqronaAEe. ODratovau m.mimo. impf rpryuta 'Iporygfm. razsiriti-raznasati. p/. zaietizaten:ati delati.zloDa zafila'kali noora6rinan m fom h. poguba rpotrarli pl pretrpeti sKt. pl navaditi na kaj moryg naslabeqa-razvaditi: -ce: vaditi ie Eesa slabega. di. krajsi ias Sepati trporyAa t fatn grda navada. fig nestalen npoMeE/rl|Boqr f spremenljivost. pose. bistrost. pomraoen. zamakati npolce. -D. hudoDen rpgq . zamuda. Droletarka npoaendia I pomladanska setev. skozi. prodreti. nponeppa l.lam levo vzsolen. zaaeti peti. Drezemati np-ooa rz prehod [pooAeH. prehod. 1n ry.krqrdp.. spregatev npoueneradj lepo obleaen npoMeur.Itl tLll le pomladi r4ro-Ae(e a nu pes pomlad.rerCpKa f Proletarec. t2um nponry pf zaeeti hoditi.vuuoen. skopati. trpoKonca@a I lafi vrla. liti-Drelivati npg. raziirjati. najti npomJAoK.-nr| I prop()zlcl.uoi m med driska.

.-ur. prostosrenos! nDosrora t 1. gl. lmpf . nezvedenost: 2. proucevau rtpoTtrE3apa3eE. ton I[poqlocMF Terr qoDeK navaoen smrtuik pt<> npocrocpAescE.nporfy tnrd trp. liudski npocrop i. rxtos. uspevati npoctrepEr6r n prosFriteta. slaven. sprouu strup tmn zac:llrtru.srm adj pro prouclu. nporrBrer<a I protiuter.-tn|a adi prolirporarornicr. (ndrilo). . prikaz znaEilnihlastnosti tllludsl(l ulrorDErtn dobideL. -$a adi W liuden. raztozrn a uprmnJe upoyw'. -rg zr uasprotnik npoTtrBtn4a-lporuDErqxa f trpoor. -qx m geogr morsku nnrIr.A'''a adi pr'a. Deukost..ltocro aalv preproslo. impl 4roTr+sraBllar6e n nasprote rzgnau-uganlan. z. -prostodilnost.rorNuocrI nasprotjc. navprcnr prerezi 3. pL impl nztegniti.vo npo[rDtrr€qn impf nasprolovirvoditeliica ti. rporurn ce i/rlpf upirati se DOkllc trpofn&re& {Br! m nasprofiro rlil}eropnpo{ecopKa m-l protesor-prolesonca zoravuo pogled s s-tranl. olaglnJa razcvet. pf . impf 1. pretegnitiraztezati. . 4porerEe[poTera. fpoT@no. trpoporn@Te r l?tsr preroclSCe npopoqcr qdi preroSki trpopo-urrao r? prerostvo. odpusti tr. grcbijan -. trpofanapoAerr. rrpos adj opp c ot(eis e_oostaven. pregnatF vanJe. preprost ^dj npoqoclrAewocr t prostodusDost.pf lil lig spreleteti. trpocaeAyBa pl. proslasKl npgcflr !'l oprostiti. dce: nasprotovatisi .-[pory.n y8a pl. enostamost: 2.tlporcppa pt. civiliziran nlrocDsren. ces nDoqreKr nl 1. 4. korist nporrormr. fl f prostor. clviliziranost npocIeM. nasprctni trpoorr m ryron|altept(a I -1.rfpa pl. pre-ded: cenik.. npornnosr f nasprctnost BA llpqrnBorpor m protistrup. s_pron. rrlrorr.korist nasprolnrca upoolw..n& cdi bera5ki. lig hudobno ziniti lpocan . .). neotesan 4rocraK. narediti: dobidek. 2. . rrpocTo[rja npocrpe. trpoTtrBcTaBt r trpocrpe. prosto. npocTalrKtr a4. prosvc ta npoclereE adj omikan. itn PI crvuzrratl. -EHa adi nasprq motuJe [pom. ulre. razprostreliobesati' nasprolovanJ e pregrinjati.{r|a ddi. pre. eJ. 'ce: poslovru se. ryroctera t rzoorazDa. 2.IBpfaep protl zoper ni zapisDik.. roEoa npo'pr'/. sv(> raven DOCnO. -qn tn oerac. popreenost lpoce$ocr I trtrrocqJa beraaeDjet trpocla$.ur pl prestreliti p/ nasprotovati npocrypn.trpolroK trpopoK. prerez skozi koJ. srav- trpocroMrfAr{a-. . DrosDekt. rel datovaI nJe(pn rnasu IIIIraqKa ljen.orroEri|l. impf 11t llpocrpe npocape'If 4poEEA'l rrpocacKapl sikniti.ry. I protagonist. 2. npormno ad? naspr0tno rr4pt gr. trpotpr tr. ugovor rrporor(oa tt? l p rotokol. *x / profeslJu.. Epocl'Ipa pl. bulvar npocueprftpapt. sprotna utez gnati na straD. povpreqe_ qraga 4xrceKa / SOteSKa. . {ma 441 poprecen trpocelreH.aeresocr t omrKanost. Dresrniti.41 m fAm gr. . ltll uKrep stroka. [pou!. nasprottc Je r1pro slovJe. Sznain: 2. le. preDrn ozlna npo|tecl /z protest. prostaStvo npocror&rar. spremljati. +rJa-nporalpcu. -TUa adi lit na\aaen. nasprotJe preganjati. pokonci. SaJnO(napravr ta(o) nporEBpeqeH.M. nizkotnost.zarnteu I I t I I I I I I I t I I I .igralec. -4tr m prerez. rlKuzen trpooggBja. neSolanost. rll|Taq vzKllu. lDocaq. ruraq upocla.n nLf pes betaci g). prostastvo.E m neotesanec. KallIr.pf slrrrl omiko trI|ocB€rrrc nr .rKYEa pl raztolmaaltl. !a.ata adj protiDreslnlu praven npbcryu adv l.[Irorl4npEpoAerr adi protin ravnost. prostak. . . pravilo ccrc npor@err. ren npoT. na. 4. oosumeu-odvrsetr sKl rygBgTa! 4ro[DeryBa pt. 'ipocls\. rrpor'. trpocro Har4rocToKrarKo rn malo rpocrcsalroAeu. omt(au.. trtrrolox. npocJ aK. lG kd trpocrocMpren.r6e nasprotovanje. nporr@Ireqrocr I protislovnost Siriti npqepa. rmn obcsiti (Derilo). npoTerryaa trpornpe{rj9. impf imetl. Iaru (samo 3. 3.ocBeflrreNr Kr6na.. impt ptosperAati.u Msni+rja brata prosvetitelja Ciril in Metod EPNex.. r^zliiti...ditelj-igralka. PreProst. rg . nevednost. .Prosveten ttpoc.it prosvetiteli: 6Dakara rrp. preprDstost.ErrpaBes. navadel. tlpopoKYEatmn pretoKovau .nagnati.rpoaarornicrKa sloven fl. razprostiiati tlpoltBnocmlt. nizkotDost. urod.lam neKaKose prenrutr. apoyqra pf. Klltr trpoc aBen 44. ryru-'Vry'e. sistematidno si osledatiogledovati neki razvoini pro.it dolea iiroka ulica. spremiti. cBeTaupocroTa sancla srmoucrras npocroraja t 1. upogvTH.nt preroK . aasaen trpocaaDlDar6e a prosEvuanje trpocAeA!.x adi nasprotni-rgra l.uspevanje.-w stodujen.Ee..

marc 'Jput^B sast np-i. dviganje repa rqr. hitra hc ia rpqe^. utrip srco. brst nipa I cigara tryprvp m l. pollavljanje. hist vlaoarsKacast tryctrta. kujanje. pudel k-odrasr psidek trY3a/ VrOcpepel nlxa impl-streljati. 2. zatlcdilti sc: -ce: gledatiosuplo:!tl-. erpati. pokati rry|tH T. Dr t1 grozg z nekai zrelimi jagodami npo[re. puberteta. oeJanJe..rope adv gor. rlaAo. -rB f arh larn zaseda trycr 4dj pust. napeljevanje. bahad irpqeEe 11 l. obrol (Satur. polniti nlirrcr m L totka. gledati. -3Um puding rry44. rrYA a.rY rrpvt(E .kolobar. gl. rpvAg4rltrro f navzdolje.. i n pl razliriti-razlir iati trpoul^ala-nportr am€ pt 2adofotati (po blatu) EpourKa I odpusdanje.rdr navzdol. lig . trpolepu. irn pl zase-petati-sep€tati mro[reTa pI popelJan na sprehod: sprehoditi se -ce: npourenia I iprehod. razsrjen trporErpysa pt. dce: zaloditi se qrcroK-4pcre m dem od rtpcr npyxrqa. impl rapraviti droben korak. -rl. cuolrl se ml'aoBep pulovcr.t puder [YArXrr. impf 1. temelj.oprostitev. 2. tiiti trprnHa I gl. -ce: poslavliati se nDi'xraBoEe li oprosdanie. objava. pero. Donuoltl -6okoi 335 IIyca [PoqeAlBa Pf. yao^y.ea ddi . Disano se Dobarvati. poganjati popKe 4Ftrra I popek. Derilo nprerie n delanje gazi. ropaTa nV l{ gozd zc. v pesku nDIIOT treDet.xlewlca Ilttrsapr@q -ryr rn ptidja histca nrrrr€Hqe a od mn re ptidek. objavljati nlBHepl spezdetise_ rryAepnvAlra?n. ki kipi od zdravja.hvalidavka rDy(g. Aqrpt O(t mAHe napoKel. precep [!t(Ee pf poditi.nvaltsavec trpqoal{ia I kozlovina.ryLc m pdz. 1nr. 3. Skrlat (barva. gl. tilc. Aa ce cMeeDrasnu le v smen npcr z-prst (ni roki in nogi) IIpcI1eH.3. 3. trpyca pf. navzdrtlco. nepriieten voni rpm<a I ocvirak. m fam li9 banac.rraaefl. f. nov ) npcreirwa pf ii irtpf dati zarodenki prstan. Strcati.iopical . -Ea n prstan. slabo meso. dlovek. odpuSaanje. zapulden. rtrJocT. IryAC try^r tu pult. HaroPe npyropruHa I strmina. po tleh.bahanje. ElroltreuoTlEa ut. mestoma pobeliti (lase).priobaitev. pc -iiri. trpoqelllla pL rfipl ocemu{cenJ evau trpoqeHrrrea-npo4eE!tsaq fl1 ocenlevalec npoqeriarrs adl ocenljiv [pouer n procent.rupauncna I psiha. -rrua adl poslovilcn npnera impl valjati v prahu. urEeti.314 trIryAo^rrdra npyAoAY npyAo/rY .gr. zmrdovanje.{rr I publikacija. . razcveteti serazcvitati se rlpot e^rr q -qri n nadelnik npo{fi4.ra I proga adi progast..r{rneE a. c('urprr..ileteti s6. npr lp!.. bela-nedelja trPosye Pl zvecteu. priobditi. rpolnrfYDa pL tmm nposKa I l. znamenit trpoltrapE pl prsano pooafvarr. npireuo n arHo hodno Dlatno.rten. doba spornega dozorevanJa rw.Skropiti. . 2. idr. orger m nircra irzpf . hod-niIen. dvigati. opr(} sutev IEK rfpofuToBa imPl od. r^eAa. ustreliti rryrrmqa I poirtija tu^tr impf hrt I. osnova ryI|nrrtpa ifl pl puDltirati rynt . ozclcncti (hosta).rajuo pocen nlxrmrrrra I razpoka. ttB rzdaviti besede npoqeAha f procedura. mrza v rgovrnl aqlora f. ne- .l{ m kita las npq m kozel.I' stegmu. brizeniti: 2.reDer. brizgati. prskati -ce: se (Koze) r.-n. npoqlTlBa pL tmpI mzcvesti se. dololcn prostor. -ce: mestoira zoreti ( giozdje) qpoEapo(. {{p. arpalka. far?. prstek t t I I I ITDI rt? saz {v snegu I tr. ftpocTtr oproldati. iron btadat| kurbir. l. slovo npo[. luknJa.-strmo pot navf.dj kar jeratzmetr npycHe.A6a I sprehod rporuetrorn. puclc:t [mrtrrurre n avsm od mm! velik ptia rrySeprer nr. . inlPl npoqeA[. -ce: PCr stati slaven wosJlea adi slaven. lpy.-hoden. gl. rep.ra€. 2. yropo. z drugimi glagoli: qpcKa.. odhod in krajSe bivanje drugod trIrom{pert pt-44.2.tisk nl6^Dt(Wa pl. gl. 2. stojalo za norc. wq impf iobiti (usta). pe stopeK _ t{roqesa t cenlrev npoqemr. dula ncocr I grdobija. fam Zdrg hvaliditi se-ce: nDcKa Ka I brizgalka nicne ol 1. oblinstvo. irnpl publicirati. navzgor. navajanje. Dol navzqot IIDTII rry6AnKaqEja..impf brsteti. odstc qroqen ft precep trpoqlT n razcvet tportlTl|. gl. '(.Oor"" I publika. odpuldati.dpu3lanje. Javnost KA wrn inpf delati gaz. l'g rlrem try^cip impf utripati. preceotr-precelau. gl. grda beseda. drobiti korake npycaEe r drobna.otoccJe. nyqnqa m rn f j. leni II.T T t I 1 I I I i nporleA[ . Strlatno-btago). vzmetnlca f vzmet.pqlia f fam lig bahadka.

odirtih rok -p-ustositi. poaurarr stesniti se. pulka. popa6orHnsKaf delavka pa6oi'rodrrBo n delavstvo pa6orror.a. rado. Eebelen.kadilnica. strelnica trsepqqra f orobkan komztryEroMer n streljaj tu srorz m|ta imd Dusaati: Dosiliati: rFrornrg.nYqlelrxJa 336 llqo!trxn pAor 337 paAo raben. delati. Siv. rtrtoBu pogln rlycTHrfiurrBo /r puscavnrpL unpf Stvo '4oB'nca. Dravnost.istost ce: impe. nik {boZji) pa6etr. tade Zenska. ubog. enakc delu jti.llqernraf.J'D.l. t bot koruza.pes rad.raI lam zapisek lebelin lji.r m kadilec nqeE{qeH.mr adl kadilski tFreHuFllc|a od trlreHrqa ps+ t n$!e|r€ n kajenje nidica c-e nyrnt lmpf kaditi. gre za kaj. zmo^enza delo paoorocnoco6qocr f delazmotnost pa6!u n rovas.scuDA crkniti-crkavati Itvcrt|rrcKlr adi ouslavski nicro advoitr't Dusto: kot rtrlolrrcas ali crknjen oart ( lzrala nezadovolistvo) rEocr t el. 6''ia adj dela zmoi. odloden. --ce tr? zelo tetko (rivljenje) pP paar m lam mir.r6e I puSdava rErr pl oo nec psr nicrrsnr.'Jfrra dat pusr. . pulacn. trg . rrlrnxarr@a f l. l. 2. ltricrz iinbf fi iustiti. zadovoljnost. ra(ujsKargra ljiYost. sluiab. unide. korenit. rlvcv^.delavka 22 Mats€donstso-slo!€Dsktdlollr .. ?ajati (Lriva mlekb).nseaao tn debelar nvcrt'lucH. iar.' praznina uqeaa I zool debela lcnjc.*ii!t. marliivost pa6oroao4nrel ru poslovodja pa6oroAaBaq-pa60roAaEe4. nycre^nJa.dlvii uqeaairm<. pridnost pa6orErK.nyua. turl€i-rrz KAOll Ol ''seEfin ca ryr[rrt|q8 l. majhno delo. rado -daren.rck (ni rratih) z Fre tla-lrrelxqra f aenl oal uqela iebelica stilom nerrua I Dof psenica . strel rl!rcn|(al|trtq . grelec paoorrn@o f delardca pa6orrN. pa3ftrpe Ko^Ky Marape oA pa6!'E na to se razume kgt zajec na bG Den pa6lur[da adi indecl zrezljan (kot na rovaiu) paDaq rr ornec paBeHKa mat e'jraba Slovatl: J.zadecenle paAnd^eg. pa6ora. iz.@ -t ruSa DUSUnla.ryrmt'{.^t vlca a.ta I od pa6ora delce. Ilcocr 1 ^r swe ifrpf zmerjati. os. uorlxn adi pasii.u. podrotje dela Iraaap n raoar paMJdrop m radiator.ry ps€ cen rryua.pa6oroAare^ m delo daialec pa6orcc[ocooeH.crnnnvnx ddi tuldavniSki . . .'rEa . prekli.radijska dra.Bqn. . rada. -u m koruai knth 2. nvcro Aa ra vrag te vzeml ocTase pust kraj..-i -l .nq adi delavski pa6orHocr I delavnost. opusto.tc t1 lqm detn z -obve 0rs€8.Dustrtr: DOSlan: DUSlrvatr.adj delaven. ZaDUSCena - (samo 3.srro rl valec nqe dr. brezskrbnost pa6 m 1.sbristiti se.pda adi ndr. -m m Du5da!'nik m.qtr m delavec pa4ryu rrr radij pa6orEqa I delavna. 4. paA4aurja I radiacija. pomiriti-pq mirjevati padrAaK m Tam mrtnosl.mar. temeljit rJrv.): dovoljuje se. ii se. 5Ha adi roben.s Zelim si dela-vrr pa6or&umre n delofld pro. paarrncula pf. pridna pao. rrycy. zadeva: stvar pa6oreq. p_aar pa6ora mimo delo. adv.^' . marlen. niati '*"'iiii' i.qn:trqeEltapBur. impf resiti skrbi.2.{qeEralteE -pEa udi stot Za Kad ce KOruZen ryltrKr I l. radr. stesoval se: leKat! za Kom nsuren adi dar€tliiv. puSkarna. ''toD. -s I delo. anr m lebelniak adi Cebelarski rv'cmuxir. strelna lina. za.di radikap 6or. spustiti.. brezskrbnost. pro. obroDen pa6n impf rcbiti. oou zarvel luvec pravllv mrcruna. 2. rob.en. cErerue paaT spar Je mrrno p araca. zadovoljnost. Zeljan stor. paAEcApaMa. c-d:foDEc!&rrlKa I lam ni. {Ia adj delaveD. sluUbica.deloven pa6ot'I impf l.-Ce: {Dry nr zapravpostatr ctareztJ sr. opravek.udobje. . -^sa. -lt.lse rdr adi Cebe. FCei onOets V f paDeHcrro z enakost. :qrr rrr opustole nse ajuct<a -debelarstvo rrqeaa. ma. rad. . pr:rclen pa6o'r^Eocr t delalTrost.

RMa[Ie HarIpeAHn pa36r4tat!a imel je napredne poglede pas6[pa$aa f fam razl. obolevanje.N4--p. oralnl pas6i'myBa pl nasiuvati lla uDo!: 'ce: upretl Se paa-61rianea ad'j zmrlen. (kot odgovor) razumem Da36pa[ocaf razumljivost: razumnost. . fl razumevanje. Kvarlen. vzvalovlu pa36paHoadr razumljivo. pasBapuBa n. vesel paaocHrnla I co 3a paAocHitI]a soza vesetla paAocHo. skuStran pir6lmarenocr f zmrsenost. impl razlastiti. nasladen. sporazum. dd9 z veseljem paAocr t raoosl. rn rt razrecclu-razreocevarl pas6ifaa I pohota. doje. pasBparlra it?pl pohujSevati.tazv(areni z.razvratnost .zhajati (sonce) -ce: pafur6e rojstvo para$€ '?. -pl -razumeti. rarledriti se. vzDurKau. impl razbiti-raz bijati pas6nDa. bradlja paa6o^a. preprrdanje. skultranost pa36!EaBn.$6yAw prebudltr.l lodeneclodenka _ .moralno pokvaiiti-mehkuZiti. impf ararzgnatr.!meten. pt. kajpa pas6npar6e . os. pa:rBdacTFa Pt. sneziti pasBae.a3aElfryr?pt. pol(varjenost. dcei zbc> leti{bolevati Ea36o^!!ar6e /. vDiti par6pcircirer adi razbremen lcn por6peMon€rosr f razbreme purdpouorrr. bolehanie pas6op m razumnost. zdaniti se . bistrost pa36ry.redL oA razumetl se na KaJ.. paSD[rqra ce pl. ce pa36Epa seveda. co HUDHeMa pae6rpavra z njimi ne prioes na Kral pas1uplt adj razlutnljiv pa36Ep^rBocr I razumljivost pas6^ard. ce pas6pee ce pt zadeti rjuti-rjovctiti. razvihrati se. inpf oovllr.ati se pa6'6ep€ dojeti. kustrati paiBapn-. nemiren pa:6ay_4n. pa:ra ese. -ce: Postati-PG staiati pohoten pae6. loditi pa:rBeAeq44. sparmetovatr se. veserje p A\aa imlt veseliti. Lmpf rczpaiDpcra I razplet (v drami) \. odvzeti oblasi-razlasdati. porajati. p. fiP razveseliti se paeraenadj. zadreti sezadiiati se pasBrErd.raztroslu (v ve' tei): 2.AHaadj l. naslada. razurnen pt p4pgyu. bister pas6oprrocr f razumnost. -razvij paaw4Baq m lot taz\lJuec KVarlu IrasBrfrolFpasBllrop€q fi po. Ira36nDa pf./ rocen pa:BeAeHar. pa36rrparse Ha aHrlrjcKlroT Ja3I. sla. itnpf tro: Me pa3Bllae^tl o IIal-me r azttezali-la 1ezo\atl ror darr ie zatekel na pa:rBpuece. -tFr n hotnik. ten.pas6peueryral. {Ha adf radosten.bistrost pa3j6pa ptadi razumljen-razurnurv. znanJe. p-ryg^arKyP3 qI.tnavan patseae Pl Tg:Peljati.preoramrtr-preDularr. . sprrJen zaplapolatl.zdisovati pasoaaciea adj razlaiden pa3E/vtcT[.lKpoznavanJe angleadine.pl. raTvlecr-razvlacruzavlacevati Da3DoA lotitev u pa3Bq!rut pa3BE4Ta. zvecen: oocutltl: 'ce: razumeti se.I adi razurnen. pregnatI'rarzganJ ti pf .. pametnost.paAoceE 338 pas6peMerfi pa36pKa 339 pa:|BpcKa paAoceH. rmpl vrsoKo se rzclrgnrti-\. tl se pas6ecHer 4di razbesnel pai6ne. iemati oblast paanaex.. -JHa atlj-mzuoJcn . rropaaree. -lur-pa:rBeAeH[qa tfl. -ala 44. 2. pokv rirazvezatlse Ugied. pohujaan. riti: Dokvariti se -ce: -ce: pa3Eeflrll.J. l rarzvednlr.pametnost pas6paH{Eai adi vznemirjen: razDurKan ift pl tazbreme\iti+azbrementevau paa6pr<a. pasEeAlt{. . pa26ttt^ ifipl razumeti. spomzume- pala irnpf rojevati. pa*parz pl spriditi. impf zmrtiti! skustrati'mrsi' ti.mcvanje. paSE[Ea n.pat69rysa.n anirazbijalki. pag6-^llayga . pa:rBparKace p/ razmrg()lctl se. pa. lfin razKuna n-razKr.razvit paSDseHocr razvrlosr t pa3ar ca ce.on n statve. pasB. pa3Derpee pJ pre.fant s p. uDoren. poJmovzrnje.iyanix.pa38oartltso pt._ Postati jasno. naI sladnost par6oJ. dce. ti z vodo pa3soeH. PasBpareHocr I Pohujiilln)\1. dodakati jupaaspse.un adj iaztegljiv. pohe pa36^vAeH. pf.\ati'. trg ocgnarl tetke misli. pa36-parryBa vznemrntr.pa:Bpa[nrtns adi razwatnizracttl sKl paslrrBarle rl anje. pa36yEaagaa pf. spnJcnosl se razleteti -ce: paareura pf vzeti komu slavo.. rrnpf pomenKuzllr. pa3fo^Wa pL ifiPf zaboleti (srce). rmot lsamo J. t.r m razbijad pas6Ba. razkolatiti se pa36era ce pf razbe. zacepaSBIrAeAVTarDe S!'rranJe Z ti fiodno deievati. palBpales adi. metno. inpf za6eti vpiti. p.1U-razvuau . n tcDost pa3DoAeH. pa3B-plryrace pt poti.rltl razredliti z vodGrazrcdacvlr. razlesti se paiieJlta pf. ittlpt pa36y. 2.re-KlBa lmpl n.pasEpa*a impl gl. !rypt l.oovllau (vrtaK) pa3Bnro( ni razvoj ^ce. pa3BparYmladanski veter z juga B:I paiBrAerur d 1. locltvcn pa3BoArrr|. Dohotnez pas6^yAHrqa I hotnica pas6^vAHocr pohotnost. p-a3BeAItYBa lmpt PI. roJsrvo J paulteH. ve'ce: seuuse \. pazrpsyw pf. -rKga m razenj pafiadoirs ce I razplameneti se pai6amrapn ce I razsiriti se. moralno kvariti.

podreti. Alra3ttr. raz(IeljevanJe pa3AaDaq m dclievalec razaaJarec. dilen (veznik.. prav. lmlIcnjc pa3rpoMx. 2..a 14._ rnpt posprauu-PospfavllaIU raznesu-raznasatt. razgaljen pa3fpaAeEocr I 1.o. -ur tt 1.trg retzceprtrdrG qac pa3Ae. pa:rropeuE€rr adt .arE9 razgrinjnnje. razrele\ ^dj tazrasel. lazgDanost pa3AD&ra. raz- pasraluresocT I razuzdanost. oogrrnJafl . at razstreti-razstirati pas$rp^ impl od pasAepe lrgau Ira3Anp^aaadi prodoren parsAop razoor.stavek) PaiAlrm pl preluknjati paiAereB{e. rati-razdlenjev@ti. razgaljenost pa3lp !Jr. razdeliti na dva dela. -ce: stati zgovoren.Aa eseHocr t razdalja.. razcepl enosl pl. opazovalec pa3r o6E.razgroavanje. razgaliti-razgarJau pa3rpaser 1.a4pas5p3 l. impt razdleniti. razceplJen oomeJeK (meq njr\. r-azpasanost pasfe. Pa3Aro . impf l. vati -ce: lig presuniti. Pa3'ABolUBa impf razdvojiti. razstaviti. jtlpf ditev razoroDlrr.p slltoEtl pt.Pa3IIlr. razraslost. &zdrtost. loaiti-razdvajati. 2. impf zclatullseoamtl se pa3AeH!tsaEe svitanie n pa3Aepe pl raztrgati. pasAtlrHepa3A6HyBa pt. Iazdirati. delati mehpa3rallra r? dem milientek posrorxTeH adi razuzda\ fazK UZ nCga pa3toArtpl razdreti zaroko pa3rcAeR 4dt pa3roreHocr /-razgalJen razgallenos[ pasro^A. paaaewlE pf. -ce: lrg zadelivpiti pa3Arfa. razdretipodirati. impl razmakniti.ko smo tcn . izpl pasroroparc ad/ zgovoren razgrniti. razgovoriti nje.. fig zateti.'anr).r spanec. lig razpasroBop rBocr t zgovomost vru-razgnnlatr. pa3r^eAa. razhod pasApooel| adj ruzdrobljery pa:rAe^ odstavek(v tnjigi). razrastl se ren. pa3rw u'. Siriti pa3rpBoprrtK. oprasKau.. razdejanost. vznemirjenost. pa3roBoper|.Ae Iam tayD. lo pa3^po6^. PreUEsIl. razmejitev se pa3rlrBe. pa3ftt wa m. nalanKo _ . razvedri- pa3r0p m razcvet . sg.ryla pl. 2.razgrabljati pa3Aurluf. slflenle t ) lls t n pazta$e. zorozgal pa3rHeaeHadi fazjeze .n. rfl. ganiti paiABoJttt loditev.razstavljati na dele pa3rMetnrpl zgnesti.2. razvejenost. pomehkrriti-razvajati. nnpr tazaf aall-tazcrazev atl paiqpa'' pf tazpraskati. 2.' oru ura lolitve pasA!tsall razpihati pa3Ae eH. imfr razgrni ti-razgrinj i. podrt. ri. rce: preoramru se pasApMo^rfpl razma:-ati. impf. impf razJezrar-Jezrar pa:nroBop t'? pogovo4 fam tolaiba. rmpl razvaditi.ra jivosl: lzzrvalnost patppasuer ad. f razdroblje... razburjenost pa3ropeund pf oqJfelii fig razvnetl paipa6^ pl tuzgrabili pa3rpaAeH l. pa3rpt'lra d. razdejan. pa3rao6!tsapf.yBaE9. 2. razgrabiti. n razdajanje. udbenik tujega jezika s pogovo.ce pl ra rejiti se.v ta] prav.pasAeOa I slovo. rmplogledati. pa3rpal{|qyDar6en f azmeje]{atolaziti. pa3rpaErq!3a pt pa3roDop[ ul pogovoriti. razgibati. oDraskati se. oddaljitioddalievati pasAFE acsocr f vzvalovanost. paspua pf. zmelkati. pc impl razmeiilir azmejev ati po. razdeliti-razdajati. analizi. lro ad.-pEa 4di pogovo. pa3Aa^e. loeemlKasllu. kar je v tolaZbo. fazvnel. razdlenjen (obala) pasrlraserocr I 1. odgrniti. vznemFJen.pa3faeA!ts4pf. govatr pasNEAr. razcepllenost paeAe a. p"a.r6€H pasAe^6eH adi. raznega. razdelivec(motoria) nosr. impf (tudi lig ) razgaliti-razgaljati pa3rotr rzr bol navadni jetidnlK ceK porrpoM . pregledati. razhuden pa3rEeBeHocT razjezenost I pa3[reDrf. preqranrru Koga. sprelunJanJe. prepf fi pasApasrrrB adi razdra jiv: uzlvalen pa3Alta3rrrBocr f razd. pa3fpaauE6pf . rzdrvzvalovalt-l?zgroavalr. Desratr rrost pa3AaoeHadi razdvojen. dlovek ali kaj druseoogTrnlanle. razcepljeD. razklan (v sebi) pa:4Boen. . i. impl razdati. \zdigniti. fam zgovoren pasrpa&tu. raz- I I t I I . streti-unidevati pa3Aara6e.razourjen pa3ropeurreHocr I razvnetost. . razctel Ievau pa3ea^eK-pa3Aaaert tazgam lra pa'.nJa n delitev pasAe^[B adi razdeljiv pasae'la. pomiiitev.r popom porarz. pa'ro^Wa pl. norce t}nlr rz kosa pasApeMed preloati kom.pa3re^el| 340 pasrpH!tsal6e poj | l poM 341 pasAVtrtr t I I I I I I I I pajra^efl Ldi rarzvajen. pasrpoMFa pt. paSroBopqe tt deft pogollorraTncTenost_ DomenK{tz enosI pnsla^Ir. podrtost. pomiriti. oddalienost pa3Adaeqr. -ce: razpraskati. r zdlenjenost lo pasrpalnr. pa3\nstrtlra pl. raznetiti.YB. pasnreDlra pf. Domehkuzen saml pa3ra^aHocr I razvaj-enost. faz^dj drt.?rpfuniditi.. '|.j razdraiert pa3Alrasrretocr I razdratenost pa3. pa3ApooeRosr-.preudariti pa:F^eA!tsaq m oglednik.Jra adj lodilen pasABoenoer I razdvojenost.

kar hladi . os.. razkro' menlatl. rczkase aiti.uraDt! pl tig modno se ce p+Jtper 4dl raziarien.neeDoten . . pl. raz' raujokati (kot otrok) Kacen pa! rDKaHocr f radizanost. paslapa.pl . razkaditi-kaditi. prenehati: 2.lcvuti pa:rMuc^vlaroen prcml6ljonjc.nUPanJe. Ita3:lerrrlBa.4lvzeti deklistv(. stavliavec pagaalen. pa3jacHlts_ar6e poJasnjevah aen pasr€68 pl razkreiiti nle.paaMpAl'ra.ohlaievati Siroko odpirati. impf impl gl. t pa:rMecfli. puB^araq tl tazragaLec. -ce: polepsati 2.st pa3e$. pce: loliti se "''Kewr Da3lvtraqr ce rl oiunaiiti se pasr<ecrEd gl.tIHa pas^olir pl l-. uniditi.jit pa3neTace. JOK. razvezati.pl.B -n. biti nezat oopreu pa336opyDa pl zadeti miren. (o vodi). odstaviti pa-?sfrAa. postati hudo pri srcu tiimo 3. razsajati _ce -pripovedova na oolgo rn slro. stawe dele: 2. na stema|all: ' C e: P OP U S l l tl pautdsa impf rioftti. pa3rapeEocr I razjarjenost. zamenjavati pa:lqeMot(e ce. razlaga nagivlr<u. razplestr.iazbijati. 'l pa3]iiaB m tazmat\ nJe piBMarlr. mera. zmesatl-mesat I razoevlclrl pt.tqYBa ce lflPl lepsr Postaiati. sDraviti pa:irora pl razriti. infi imDt razbiti. razgtDall-razmrga' patie:in. [DaBeae Da3 o3tl navesti rizlose: sl.. irrlpf pa3swrc... ifnpt ra. pa3Mp43. tmpJ razhladiti.-pHa 4d. impJ imDl razmaz ti-r azmazovati razmrgau. p 3^ Awo.mpt poleniti se-len posta'cr: Jeq rarl pa3jaA rB ad. impf vati.j nzjedl.tmpf au razgraoru-Fazgraorl pal^ M. pa3MeK.p\a acll sotazmeren pasMepHo adr sorarzmemo .. r'l. pulljacrrrl. razlasatr. . . neenotno.t I pa3eArseT 347 pasarr(lla pa3]rnKll!aI!€ pa$reMot€ ce a t i I I i t t I t I I jepa3e[t'''. pa3lteftHlla pagMefEe. cepuen. srecevanje pa3Mrrpeu.. polepsati. oi3lvr(vla ol.44. paajaArDocr I razj edlj ivost imol r^zleteti se-radetavati pa3jaAoca pl r^zjeziti.pa3aaBaqKat ngrenJe.raZvedriti se-vedriti razcepiti.. -ce: razpraviti.. pas^ellira ce pl... mlnlu. p/. raztogotiti pa3^. vatl -ce: se pa3MeKqn. mrmo ru. p:l3 a4B^ pL rfipl pa3Mo.apf.lrrcn adi hud.Mtr. Pqsiu.4Da pt pa3Mpcs. impl premisliti-prcmlll. ra4tostavi i-razmesaati.er adj razedinjcn.qna adj t:ladilen: rrfip/ ozelenetr-zerenell pa$eMe. pa3la'pUr. razdeliti-razbiiati enotnost pa3eAEaqr. pasupegBa pf. t razDoreiati-razDostavliati pa3Mlorc. Postrohneti. jivost pasMes nDocr f zamenlpaSMep n sorazrnerle. lrtttt oatnuzull{omrzovau.pt /4m (siuno J. -cei niti sc. srelati se.. paeaerpa ce pf. razporediti. pa3MHc^yss l)/. |ll paseAlHerocT raucepllenosr. oA Kou Pat3aosl-I?iz kaksnih razlogov?.zpfliJA. PoJasnJevaren .. p. -ce: se pa3^nqrr adl _razliden p. impt razpa3s[Alrat5e /r podiranje litirazlivati pa'la{e pl razjesti.pa3jaculBa pl. it pf razmestiti. paseAHarryra d. zamenjau. Zotana pa3Msc^af prcmislck pa3Mxc]lx. unidevati timenjavati. fatzlLJasnllen. pasa''AvBa pL nnpl (od sesanja) podreti-podirati pa:r^ee. mer o. pa'3a€r|Irce. pa33wuBa n. srditost pdrMHorKvaarhe rozmrorcvo.rer|.-pasMes!ts1 pf.. nD[. razraziuriti. preuoa' rek.pauefun pf.pas^eBa pt. premislek. razklepati p*nn& pI lociti. IOKaU -Ce: premilljevanjc oa:. razdeliti na sedeliti se. tazdovanju palse^cEn. pa$recryTa pJ. razgibavati rtr-rirzmeJevau razmeJ pasrnp3rre. pG pa3€tl|. .rrfllocTI razllcn-ost.ltl|a ... -3tr m raztog.I'J4 pase4tElB pL tmpl razlasvall. nagdsti.) tbDlo postati (o vremenu fpostlj at i toplo p pf loditi.1.ztnencatr-razmeDcaotajati se-tajati tajiaii. uDoren pae-.. pa3roperurrt iaeiioam pf zrah)jati. razrazpoznati se.razmotavatl va pa3Ee6ErE. pa:|HeMo'(!l!a pasMes^[B a4] zamenlJrv . -ce: zgresiti se. gl. pairMeror. obrabljenost razkaeenost par^nKyla impf t^zliko. razmlratl-razPtepa:rMeHa menJava: lzmenJat tati. krcevlto toKau pazt'zwr pf 1.. o. razvnelr se v pnltoveJanJe. lig podkoDati. nemrren.. .pa3r{psEYDa pJ. pa:rMepHoca sorazmemosl .spraviti koga v !ce: rulPalr. pa3jac hea r'n pojasnjevalec ifi Dl r azetatiti-raze\ate\ ati paJjac|4|re. ponenavanJe. pa3uaE(lla pa3Mar[€. razpaP E'I. inpf razloacvatl pa3 r{KyBaule n radikovanje. rzrnenJajiti.ruuprrqat razpor.razklenitivati.faIi. -1.pasMel<tte . iezen. lepsati se. loditi... pozresno planiti na i. impf Lr pf razzalostiti: -ce: Pajrx^ ' biti. iti mimo pa3Murllllar6e /l mmevanJe.srdit paaaireaocr I jeza.pa93e^eHYaa P/. pt razkleniti. ooseg pa3MepeE. SDel PlIl. razlorati. Pa3!6a6!tsa ce Dirr^ot. razmerje. impf / poJasnlrL razlozru-pojasnJerazdeljenost.slra aol fazett. ohladiti-razhlajeSiroko odDreti. pa3He6rrflra Pf. raTlocevanle pal4hrg. razlikovati. razsa" nzposaJenosr ko.

os. imof razdejati_ruSiti. prestudjratiDro_ pazpegn pf iazwstiti.razcdj poreditev. razmaievati pasrro adv l-. pa3o6. pasoo. obdelovati pa3pa6orK! t obdelava paspaApa pl razveseliti pa3pat'. podirati..oalopa pf .zboleti-impl slaDetr Pa recllaEe r?raznatanie pasHec!tsalrft raztaialea a. nr resrtrvost RaJMa paKa vsai: go rrc_ a pa3y6a!E.II1e razpoznati. podlranje palypqfrDaq razruliteli. paK. _pa3H{ur!tsa . Pa3Hrru. v scslavi. ifipl pf razzrDatr. nznlajati-razzibavau..) oDoehnost..uhoditi se pa3orroA6 razvedrilo I Pa3oE'o4'.'razli.klasifikaciia ollalen paspe4enadi razreddei pa3!'nr. sa 6oaa rrnpJpolepsa*polepsavati para v naglici.razdi.a_c€ pf z. -lEa adi raznobar- "ffiiok. stroJki. pacxoa se pa3socTpa[ ad. pasotwtir'. pa3or aBeB za zganJe inpl dognati. paropynpa Ier. t mnogostranski. .. paSyceM ro{av pasF[aDa impf od pa3UslP/aepararz4a I rokavica rezpgglavau. ce pf. PL tmpI raziti serazhaiati gl.. 'cet razvedriti se pasogxe. len snoptc. tmn postati veaji_ -r-dztasi.razpenjati pasrroBlAex. sesut. ruSilec(ladja) patEoo6pasuelrassoo6pa. p. pf .o{Uaa impf pl. paryoqDrEa pt. pasoMAVBa CS pa3Hocrur p.. pest.6e ut pf .3leri pa3opyx(eH adi razoroZen gt. uni. cen pa3Eoo6pasEpl napraviti kai pa:ropras pt razdruZiti razraznoliano. oslabeti. -.pasold.v razvalinah pa3!?EaTocr f razdejanost. razveontt. -ce: raniti se pa3pacse. pai\. z. imol pmrro6ojEocr f raznobarvnost iazpeti. porusenost pasvp e.ti ItaqropoAEogr I raznoterost. utecen (stroi) I nost. pa3op!tsa pl. mnogostranost paspa6oreEocr I'dognunost. poqrmtr pTvpH!tsaEe ruSenje. pat6ne'd adi l. raz. raztidno: 2.nsvoji volii rokav. utedenoat -c€ rauJasnrtr razvedriti se se.pria f adi razdiralen PAIroJa3Erren.Ma adi tlzrrcpa3opy_rsr.efn tokav(ek pa3€reu. I I I I t t I I I I t . paipeAel|ocr f razreddenost -pa3y'|lJB pf.Pq(qra I raketa.*. raznolidnost. rokav. paspaEortr.. tnLt razn(> stotati Stranlcen pa3lra6orefi adi dognan. rlz_rn deJatec. paKaDmap nr rokavidar oovescause pa3yglrtrBalren razDozt\al. 2. obdelati_umevati. razlodevati.epU'a.alt.i raznostra\!. pasqocnre |(a I raznasalka paSoDrAe ce. 2.lteti tarrrati. spoft -I. pregnati skrbi. obdePA3HOCTpatrocr raznostraran.l<a m3ilen.. Impl r azoroiiti . Studirati redid: razredditi paJaflu.ki kate razlidnost parHoooer|. obvestiti se z. pasopyxltsaEe -r azoroaev n razoro^tev. _pajyD. reSrafi {rv par rz rak (bolezen) pa3pggr. ua caoia DapasFea!!. obve5devalird paKaaqer?d. p. -s'd]^ adj raz_ pasoparDocr I razrugiivost novrsten. 4di poaloZnilki {BE n rak (zool): ocmera {clavka) rlp-Bes KaKo paK rded kot pasperrLuE adi razresljiv.pa3aecltsatle 344 paspa6qIrI paspa6oncc 34s pa3o6^s. kdor ru6i.i## pasypaar adj razdeian. pajaru rn nemusliprutpeArsDadj razredLliiv manski paspeA^nBocrI razredaliivost pajarcrq turSki Dodloznik paeper rz _razporek ( srajce). razdirati pasqo ItKocr I raznolidnost pasopruD adi razrusliiv pasnooSpaseE. Dc m nost drra. granara. nHi::fr f rusilnosi.| pt raniti si. razliL pa3opyB-aq l.rc_ pa3opa. impl pa'laB m 1. raznovrstnost razorozevanie pasI|OC raaEtanie rrl pasnocas-pasBoqrrda n sl. paKaBvwt t dew rokavidka razlotevanje.ie. razpc uievati. impl Ka po prepncau-prepncevati koga palraB . razPa{YpH1ra.. lopek.nB atli raaroJezrcen pazuoan* adj raznoliden uurcevatr. _rl cevanJe. Zganiten. uriitevaii.rokoyat PTY..)zdan. pl page I roka. para. impf 6vrsten zomll{rati pa3trcDr|Ar|ocT raznovrstnost pa3opeq. -d roctn. raznovrsten r'f. rulilec (jadiai paip€Aoa I razvrstitev. raznoditi. spremenitioA paKaBstresti kot iz rospreminjati prepridanje Kava pf W3!.flra adj nrt ra sluzba pa3ysHaDas obvesdevalec cen n pq3vsHatalu{tr adj obvesceva. ucrvpa raro o nasprotnem.imtf pa3EeCyBaq na slroko odpretiodpirati . razrascatrse pa3pacH!tsaEen razraidanje. "HBSfu. pasw''ryBa pl.qocr I razresljivost. koja pa(a nekako.podrt.sl. -Alra adi razl.aep. parpa6oryra l.paftarr(a I _!op. impl proueltl. pa3pacE!tsa pt.m d razkrinkati Pa?gl aBet| adi raz)zdan ltnot Itg) paSor aBe!|ocr f razuzdanost paio4tr 99 pl zadeti hoditi.tFr. raznoliden. pa3rroo6pa3nocT pa3opyr(eEocr f &zorotenost pasEopoAerr. redni gl.^aq pl (samo 3. pisand pustrn trgovsko drribo: PasEooopa3rioiT t raznovrst'cel raziti se nost. izdatli. topar pa3y apes adi razJ. pa3oraopn.

otresati. m fanJen-fanJel]ec . -4cr m ljud posvo Jenec. a ravnodusnost p. l. . prcsajati sadikc . . zganJceK. dcet r^r. PaftoBoAeH.xpaHelraK paJler 441. palMo' €Ha.I|Ir I Zganje. gl. -s'ira adi e\aksen panflroo6pa3uocr f enaksnost paMEonpaaeH. omadezevall pacrisaM. ranlenosr pano adu rano.oBo4rd impf voditi. xpaEa paIII . 'ce: enaditi se. rasKav.-una 4di ravnc (hrAc rl parNoA$mrocr arft .o ramtca p fin itnpf pesn prtiti koga s dim: iemati na rame paMKa I okvir pamtu impf ravnati. tig taven pa Ho rr ravnina.. vrbovie paKltsaq fi manrpruant paRrroB-PaKEAeE vrbov adj p L. rodno izdelan paRoA€req.panl|rltla 346 paMrroAyrseII PAMHOAYINHOCT 347 paclnr par r|lla--palrlruqKa. pallr 44.tresti se pace z. polje. ranljiv. udor p ceA p cer'"trW pf .adf 1. Zganica paKrjap l'1 tganjar. paRrja. aplalr'z paftodo^arar6e'..^Ha adi rokodelski. -tg tn lemez Dar(r:roBrfl|tr vrDovlna I DaMa. ran. hip zgir'pf posvetitiposvedevati.kati paKo-nlecRalri€1. _gl. cG 6epe (crire) paMeHul-u skc' mlzgnru z ramenl panrerie z dem od pal.Elll-ra@a m I tofnrstra. navajati. -3Mor m rasizem pacnn nr razsiPanje. -MeHa44. raskavost.ravnati. ga mesedevega leta paMeH.. navd! hovati. gl. -ur m raTsaunrx. itupf ra7.rMuo3HaqeH. Dpr uB. srebra) paKorBopeu. planjava paMHnqap tn ravninec paMEfune n ralnil\a.. -Dlsaa.seliti-razseljevati pace'rc. . enako pnMtrcr^acrroct I enakoglasnosl paurroTlcruqa/ cnakonodje IlrMrroAvurcn. {||'ai 'BrDa t? rama. paRotrolara //. pat(o[nceH.. {{-paKrrrHuK. t|a'a soz a^tLi den. rokovati se paKmar(. paxorsop6a I rodni izdelek. prt! n sajanje pacDrrpu ce pI razlgmtl !r(' (orkester) pace a adj raztrcscn (Profcsor) paceaEocrI raztrcscnost PaceAfi geogl usad.p_aRl-rjapKa zdrinosti Dri muslimanih. vrsta..al enaKoDraven pefrrnonparnocr f enakopravnos! paMHocrpaH adi mat elakosIraDlcen paMnoT9Ka-paMnoBerc[e. pa{eq.sinonrmen paMfloKpaK adj enakokrak (trikornik) paMHoMePen. -p41 tn kdor na paKBJapKaf Lg$jarka|' ZearoKo dela preomete. Polivanje .tr'a t nav v sestavi z tla. deveti meslc muslimanskepara.@rauqa / zganjarna. posedati. POOa-Ce: jati si roke.ro(ooelcc nieDivka par. manipuvroa Pultratr S Clm.ves v ranao paH rrBocr J l. parcnjap iraxmrja. -Nra adi ki zge oal vsEla pal|ooyAEiK. -Mr. 'ce: ravnatr se paKoBoAcrBo tu vodstvo. pacaAr[rx.''r{. oA. paMrroAyrntre t. pacaAwa pL trlpJ fazsaditi. paMrrolo I judsko kolo (ples) paMrro. vodna teht_ nica paMHqna f ravnina paMHnqa I rar. razsedlati-razsedlavati paceAEe pl posesti. razrezovati pac'' impl smetiti. B: B parHriHazgoga! zJntraj. 2. -AHa 4d' VOOllen. vzporejati se paMsrr o /r libela. rasa.ia-paruaa f bot rdeta paK!'saiz?pf. vrbov gozd. ramensKr DaMeH[Uat rama. paMeHruta. pace y2 pf. manrpulacrla. vodilo..Lr paMedeH. drevesnica. allfHe (xpeHej paMeHaskomizgniti z rame_ ni. Zganjepiroano(/elo (iz zlata. voostven paKoBoAer6et? vodenje paroBoAe4. poln ran. kategoriia paxerur<. rame.3aI|rn mesec Dosta ln z gl. prosrQnJc. obleka Pravoslavnih duhovnikov pacaA rr sadika pacaM. rodni izdelek paraoMer ttl lport rokomet paxoMeTaPpaKoueTall m fokometaS paxorflc m rokopis .uu r?? vrbovec. razrezati-razsekavati. -Art||-pal(oaoArrfe^ fi voola. prirodnik. panrHOBeCle h ravnolezje t. -nir ' paKEE|Ka I gl. paKyBar6e _??_ravnanJe. porodati paca f 1. -Prn adj enake meren paMdoMepqocr f enakomernost paMrroo6pasen. pleme. neotesan panaBocr f hrapavost. . ranulvost. zgoqnll paEa I gl.r*rpa[o6yAr tqa n?. -Agn fi roKooelec paxo4ercru adj rokodelski patoAeacTB{t fl zensKo rocno delo. c F$i z dn' di mi OCT pacee pl raztresti. oA Paltrx|a Ao AoIIrursa od ranega jutra do Pozne noti parn [r|Kopalnao adv dem precel zqoqal palairo.f zgodnj ik-zgodnj ica paIIaB dqt oPp Ma3eH nrapav. 44t raven. zgodaj paso6yAeH. stopnja. naravnost. enaK. udbenik paKoAe^eE. 2. vooenJe.rd. pasma. rarne. impf tazsekati. f ordinirati zganJce rucKa. BpI panoprtrpa pf in impl raportirati.r red. itflpl ^. neotesanost pan^ B adi greav. /ig ognjistc pacaAvBar6e prcsaorlcv. {Ha d4t roKopF sen paxonlecKa impl plos.nina.pacewlsa pf. oronacrla paKonoaoxa. presaditi sadikc-razsajati. voortelJ par.. telednjak p w impf zgodai vsta:ati pa'J'. posvecevanJe.

prevzdigniti 6e Poveoau-pnpovedovatr. pacxacatrgaa Pl. opeSan pacKocr€EocrI oslabelost.urocT I oslabelost.. -ce: strohneti. sKodlrrvost pocunepl l. . . razpasti pacran!tsa inpf trgatii -cr Ironnell. pacKr&iaD[ ce pl dobiti kiloi oncoec l€ pretrgati ae (z delom) pasftrur .../. impf zmr(iti. nost.ltb lt-tIzlill|l ljati. skugtranost pacroturpattr. ti zveze. podrcli In{lir:rri lzto ) pac(pcHnga I krilillc. lig Il. zqroolII.pacKo^I 4a. (varen. kultrati I I I I t t t I I t I I I I . politi. Katt se pac(la|u ce pl razdtcti lx)trhl nstvo pac'(vfrttr pl zapr.qtr rz pokvarje nec. prevei se napihniti pacKol m razkol.. raziti sc-r'rrz najau se pacKpru . razgibav ti pa:Klnypma ce p/ t'I|zkillr l..vitli (sukno). sKoDneu-(oDnetr pacroma. izcrpanost paclr36n. paco6^crynu r.ir ttl razlomttu rtz.it?pJ pacK[(orrr_ pripraviti koga pl. prerururcv.pokvarjenost.r!.jc paco6lJe.pacKoEr!tsa irnpf pl. poslablali. pripovednik.opesanost pacrocrs. -W m zapralt.j zmrien. slf. impl razstaiti na dele. pf .lo se nace Sopiriti. rut_ -ce: drobiti.ryr /n oslabel. skustran pacKorqpaBeEocr I zmrie..(e. p c. dom. !ce: spretr se pacKacarn. impf izkriiti. pacKputynrr JrJ. trebljenje (gozda) pacKotmsa-pacKotrKa izkopaI nlna pacKomre.llrDocTI raztrglj ivost pacKar&ra adi zgovoren pacrf. razpaoan pagKapa ll spreti. 2. onemogel. rfl I'/ stecl-stacrtl pacooaeqtsaEe z slalcn.pacKo/u rqrra rr2 razkolnikrazkolnica pacr(o^Ir{qKl| adl razkolnilki IracKolu{rmrBo razkolnistvo pacKoMarqI razkosati '. meniav-ati drobiz hihitati se v IracKa f smet. opesanosl pacKane pl raztrgati. zaaeti kokati pacKpacl pl gl.. p-acxaJyra ce. rzpnJenec pacrnanuqa f pokvarjenka.rormpl razstaviti (jtroi ): pacKa:reH.. packompa I. . tl PreKlnrE.qa razslpnlK-razsrpnrca n. razpacft. trebiti pacKotraq!tsarle a krdenie. g4j pripovedrahlian nlsKrr p$aleltsKl pacK. pacKoqa. slaboten dlovek pacKa[.aviti hl{r. pazder. it tpf 'ce: pretrgati se. pa3v6aBrr pacxpavn pl razkreCiti pacKpeqe pl pospraviti.. rDcdcl.ryi ru spokornik pacrauaru pl raztepati.pacunall pacMon nB pacR^on/lr|DocI paco^r{u pacKpafia ce pl razkokod kil ti se. na. pac(oMoru ce I udobno si nare(uu pacKonaq*. pacoopa pl. le cltl se I orehr I paq<aJasmr. zcroDrtr pac(otrI m razkosje pac_KorrrpaE€Had.traTu pf razmaiati: fis pacKas r?2 pripoved. pacu'1r NAIIHI( pacxfla$ocr -. trlCica. p-reperel. omajati. Doveden pacK on EB adi razstavljiv pacK^o[aliBocr I razstavljipacK oqa ce pf ritati (o ke nju.Sati pacRm. Jtg oslaDer.prenehanle rnpt sKesatrse. slab. lig-c'e: razvodeneti PactrtroK!*Inft. Iuhltanie. izprrJenKa pacE[aHKo. gnu pacrcImr.pacKtu nB ad. razsipnez pacln1trf.pacroacE pf omoditi (usta. pactmr!tsa. zamenlatl v drobli v smen. grroJ Ijivec. KVaflllvost pacldrrK. raz4d1' fazsrDr\o (vreme) Pomencan. -4rl-pac!|m|.uzlrrt Je pacKpcr8.pacrsrara pl razmajati lec. bili ob dorn -ce: pacIn6e'{ adi oslabcl. 2. ddj trhel.Kax\"Dapt. . usta) oen. / pacKa Uep m bivli meaih paq€. iml oope uoopenlatr pac(ocl| ce pl razjeziti se IracKocren adj oslabel. r. €Ha adj pripoveodpreti (knjigo. tmpl r azKosatl-f azKosavatr pacxartr ce pl. riril tleni-ti. skitltratimrsiti.ar(itsalntlr. mz. pacKoETDaBWa F4.aapl. pretrg. zapraviti.. -oEqn gl. prelo_m.pisatelj pacK a|traHadi razmaia[. kvarrJlv pacrm^xsocr.pacKpcTvBa i. I. pacxpojyoa . iztrebiti-krdiri. izirpa-razkosati. loiitev (krsdanstva) pacKoae6a omajati pf pacKo e6asocr I omajanost pacKo^rrnK. pacKarKr. pretrgatt. uniditi pa:wr^uB adi pokvarljiv.p-acaotyna 1y'.pol{esatrsepacKree_ raztrg tii lig nzpf Kesause oreu (pogodbo): p cKa.lc pacuee pl pripraviti k(. . nrrl.-rrI.I pokvarljivost.f . pacanHtrrrrur adi razsipniski.pripovedka pacrt.asocrf zgovomost moclu pacr@rKFaq fi pripovedova.ra4roditi se.onemogel pacKallaltrn. Skodrjrv.tral|../ razstoJrtr-razslolcvitl i pacaoJitsane n razsk)jovu||.tn v smen: zasmcjall sc -ce: paco6^eqe./r. rzcrpan paj:aa6eHocr I oslabclost.one moglost.bo vplivati.. pacmmrruo z razsipnistvo pustiti. rmPJ l prrrezattprtre. ()djrc str paSKpgE_.stikc. iDtt4 osiaortl-slatrrtr pacaol. KVarnosr. pr'ct(.nadeti(zdiavie)' povest. :ce: zasolziti sc pacor[ra I list kislega zelja pactfran ddi pokvarjen. rudi frg) pacKoKopaDH pl zf. it tl sezull-sezuvatl pacoa n kislo zelje paco-tr'n It pripraviti koSa (lo soIZ. .cE€ pl razmoditi. pokvariti. zgodba.i raztrg)jiv glasiti-razgla. razsuti. pac^aoyDn t'|.l. razdor. DacKocTvDa ot. pac&ae ce.l ItJ.

razko f s l. razpolozenje pacnoaor(eE adi rltaAor e pacmesto Ilo^otceH Bo DaMHt. splahniti pacrl.n premenjak (bik. tr pacn^ara. slreu razsol pf.pacneat. pcmlD". na politnice. pozvedovati pactrpeAe6a I porazdelitev paqrlr€AeNr.faziriitrovdfi se: mzvneti se-raz.rj lrg unrcltr. -r-iJa z 1 razpelo: L Kl:lzante traAlr!tsa ce pf. razlesti se. odpeti{dDeniati: razvezati petljarazvezovati.intpl razploditi. preDet. oiamlu wcnarrr.toA rz pleme.ce. ltnpf razpapacneraa.. 1>OCrrApVO. slanica. pacn oAwa pf . razplojevati m. rur. navreti od vseh pacnlll|Itrtloca pacg^mi. pacn aTltsa ce zvoku) pt. ifipf sti-razpadati paclaaHvBarse z razpaoanJe. pac[poAaaa pl. pacnafa ce. pacnaA-p-acrEiaEe . tazgarJen DOreoen pdcralareuocr I razposaje.pacrllsyaa prelludrtr. impf poveqau-pnpoveoovalr. razplojevanJe vnemati se.d pactraAfiarocr t razpacuosr trelditi. iacnetapa pl. taz.mascevurnJe pacnapana Adj Ut rczek (o pacll aTrr.ra pf .. priti v Devski zanos razpadljivost pacnebianra -pt tam udar.ubranost. raznavau capatr. govorienie pacqiani. !\rpl oDracuDalr{oracupac[apra tr pl nzttgati. oKlctznlcal pacnaaaBEce pl postati pore.. razgDan. impf poslati razpustiti-razpusdati.eli or azdeljeti-p vatr pacqEra. zanemarjen. -ry. popraSati.. tazlt' razpactanJe ^dj pL tng! zdan pacnaAtr. 'cei ravcapalr se: strani pacrurrBEe cr d razteei se.razgnati. popralevati. pacM. razpooltr. razmnozevanje (o Zivini) . porednost pacmc zt razpF. -. lmpt preoolccr-prc. loden pacnyllller|ux. razvnemanJe.. p cttaT$B -pt. merjasec) pamoAe^6a porazdelitev f iftpf razpoznati. zarediti-razplojevatl pacrl oMrrD adi razploden pacnaoA rrBocr f razplodnost paculroAdmq -!gr . podeti neumnosti. pri. v pet padlj iv pactraA/urBocT / razpaonosT. pacnpa[ryBa pt.Preoramltr-PreDu. impf pozvedeti zasliSati-pozvedc . nemariati pacryqreE adi razp'a(Ee']. pacnper!tsa pl.f razvrstiti pacnpaTrf. -qn t?1 pita s ki' /i8 razdcperiti se. razvozlagr. prepoznatirazpoz. +ria n razp{> loi€nje.ati-razprodai^. -m I preprr. m loten@ pacnlrlrerntrIa I loaenka pac[ll[reltocr f razuzdanost . Zrebec. raznesu pacmlcr m ra4rust (parlamenta). paqro o)K6a t l. paclrpa*a pf. &rzpon. -Auat utl pLemensr(l paptr. duhovnika pacuopeA razvrs tev. pacraira _ce.pacflpaBa fi. paqrcr^€rrf adj odpet'. pacnaA pac[aAltsaEe n |azg rLJanJe ti-ra rcdavati pacna gsetr 441 tazwsaJei. nG lo reu paqffr fi zasliSanje pactralenocr f razvneto. razuzoanost tirazganjati. raznetiti.KroDnen pacr4r_oiarocr I razprsenosl. razSopirilt sc slrm zellem paco Erqa f zelnica.paqlaruallocr f razpasanost. poeitnice pactrprrtr.Ha leti na ravnidi paqm o'Keane. lega (stavbe)). pozvedeti-ce: popraSevati. .. pactraBTlra ce mnorevati. pactra z.pacfla 1Bar@/l razmnozevanJ e.rr!| ce pacr af!tsar6e pacn ar!tsarle a obradunavante pac'nuoa I privrveti.pactrIreAe^!tsa rf. pacuee ce if zapeti kot slavdek. razmahniti se .iav prepoznavatl art. mzvneti-razvnemavati: zaslisevati ti pacr rilar6e z pozvedovanje.. pacn-poMerrYBo pr.roAlr.urB adi razvnemljiv zasli5evanje pacna.r'irzKosanosl ratr. pretrestiurejati. dati Drosto: lahkbmiselno zznemiri ti -za.st. poprasati.pactEcxa I pobotnica. inpl razliriti-liritl pasnpcHar adi razpr(cn. lopniti Do kom pacnaAEece.f obralun. j rczpadel pacnaAqar a. turazpao.l)luctar pacnpocrpaxer atll raz!i rjen pac[pocrlraHerocr I razslrjc" nost pacrqrosrpaEt.ti. razpeuna pac[otr m Dlvslpop pacnod pf odstaviti koga kot popa. . Wrasevati. razuzdan.. pactrpnKan<e pl zafeti na ce dolgo in Siroko pripovedovatt pacnlroAaAe. iftpf razgrebsti-razgrebati (Zerjavrco) pacrpujare^{ pl razdreti priroei razllr Se JaIellSrVO. ooora volta pacuoH rz. pac'?t nopeAHa lracoBrrTe urn!( paqopeA{ .fi pacflauraH razPasan. pacna(e /1 razpotje . razprslu.plalilo. rrzmnoatr. impf razposlatirazposiljati pac4ratra. pacJraauBa pL tmpf pacttfitu. pactro3Hae. paqDocrparryBa pf. pac[aA m 4aI1razpaoea.pactraA!tsa. Pac. pacturryBa pf .paCnapru . razplnavanIe povracrto. razpravljati pactrpaDua. adj ld mnogo p6je. razkropljenost pacqrcHe gl .. impf DOcnoPqasocf-paqrapqesocr / paconz.pacoAnuK 350 pacrla.pacnre ce I zaleti popivati nost. tr pacnpoAar(6aI razprodaja pacqpoMeEn. in pI razprod. potutje. paclrloAen. tmm tazmallatl se. pncyIo3'd Ba pL impf ypral^tj. razprsr. 2.. mrgoleti.pacnerne. i mpl porazd. inapt razptoolu-raz.a!tsar$e. potrdiden. ure diti.

razKfaJanJe Jenje. pacTerK sl. nesrpL pac-apre. impl ftzmetati. -llt t?1suos.crcpv'a. p crpfryr6.ZnOaU: do. pacrofiy$a. pacTpeEorqra pl. tmn se-iezitise razgnatr-razganJ an pacr nr postava. razsrntr pasrlpErK. gl. klaiati biti.raz' oacirona izzf odpirati toDen iracrsoiryra iinpt. Klatl pacqe (A. pacl€rEYstiti Ba pL tmpl razregmu. impf razcepiti. pacreqe ce. pocra[e ce pl loditi se " .-. nepovezano. imol loliti.pf DacrerHar adi razvleten otFebltl-trebrtr. pacYAErK. zadrhteti pacTlrccrf adi prhek.clla pt. raztresen pacop^tr. Sirokoustq nle I I I t I I I I I I I t raz tmttrd-raznroDllau Daq tr.. razdrobitirazcepljati. razklati-razcepljapacryp n ra2anel paqypaq r|| razp€Cevalec. raz.. Spranja. pacxoA m opp npuxo6. pacrpeam |tt ustrelitev. pacmBapm raztovoffev I pacroBapeE adt ta. paqpetreplDaPl impf tie pretreslt. pacraxyEa pf. -rla z. drug za pacroBapB. rmpJ razsoditi-razsoiati pacyLar&pacyAdf. kvariti.i lq tezen prelrgalt preutrudtr.pl.tdj lodilen pacraarenocr razialoSdenost.razpusllu. pac4cf. pacq{Moaf. sKl lbvati. rg tazlezrtt pacrpoen odj. paclo rlra pa. pacreswa ce pL tmpf faz' pair. raz.qerrflaocr f raztegljivost. rautoDr trv nerocuro razvezalr. pasrpotran adi fam livega Itg razcept tazeol pacqeEr. -Cre: pacolqrr ce. pokvariti. p c. . (zemlia.l.rpe6pa ?f . ra?persau pacraop. pacop^a. razpaqlreDorre[ adi lit vzlremi(vleti-raztezati pacTer( rr! rasr len razmetan.pacpArrce pacTpeBorKeH pacTpoDo)fter|ocr 353 pacqpKllalle t pacpAfi ce. vpit n Je.zapravljivec pacrypr pl ra'met3!i. ganiti.pf. 2. poqr-e!.Kl'BqPe kridanje. izdasDodkoDanost tek.(ovnrK razkroj i ti-Eotiti.. razctrloDlIenost pacqrrrfl<ri ce.im.ArfBaall fa:neglJrv. rost pacrperorrur. dipacrem€. modno zaZvizbiti rane gatr. . preEetau.nJa n rasulna pacrepa. raztapljati. zaprnau.pac x oAl T anl J r r m npor a. razgauen pacr€r..zlovofJen. pecraaa. fa:z. p.KJerse reKa de[ na roKave obmiti (hiso) pf raztolEaliti.-prm 44.paiioJauue.. pacTpEa tL impf stematidno zdrsrulr.. roprren pacTBopny'I l. paqpryyBa pL tmpl razwgarr. -afl m razteg impt razsrditi se. pactaDlIa pacrarreaen. razmetavanje. rmpt duha.pacrpfse. spod{oDan... potrositi. razDurlell pacrpeur:tpexocr t drhtenje. faztozltl pacrBopeE.pacop^lra pf. razbijati pacaoEaplTaH* n fazloYafJa( srce) nle pacra_parmr pf lalt vse. se z oetom -ce: razteznosl pacrlre6u. . naaalec.raztovorje' nost. tmm razbremeruIlraztovoriti.strel. pagrera. rast.pl. pa. pacleKFa ce. razsoden dlovek pacyAHocrI razsodnost pacYAoK r?r razsoctnosl. pacqeryra pt. Sdati pacrase pf povstajati. uzalc pacronapeno6r I. pacTltra.pacopqr ce d razfrdati se 3+. rLe^di ureJen. -AEa adi razsoqen 23 Mak€doDsEc€iloverEti ilovar p&crpctroxcllocr t varemirje. izsrelek pacrperepes adi. pacv4ura n. raztovarjati. odpisati (kot pacqrojrratw motenje.pacrpoJw^ pf . tla) (zemlja. . ce brskatr. iacrerEamct' f razvledenost pospraviti-pospravljali. 2.Pre. mz. -ana adi rastlin" of. razdeliti'lo.wcr{/rE. bahanje. irnpt pacxoAeH. kvarnerabno) pacletr m razpoka. razjezitr pacreEre. is ureJeno. . zapr^iti-razmetavati: Sirokoustiti se. pacr€rKaj. strosek pa&poa.'roop m raztopina . razbremenJenost.cje nr bot hrast. inpt tit vznemrn -vznemirjati -.ocprelu z. ce pt. gl.razteg . na gtavo pagrgr€ I mesto. paq\patyl6a I razsojaDje pacuas. 9 cp{w^ ce pI.ry n g.rLrocr f_raztopljivost pacrBopFaq rn kem faztopllo pacrer.. razjokati se pags4. Aa6 teai se-raztekati se pacraaH. ulalostenost razbremenien pacrarKr. pacrpecnrocr I prhkost pacyA^lBocr f razsodnost. anoten. bah. -Ar€ adf strogkoven v Dered spraviti.ti -cc: se pacop^eso adrt razmetato. mehek 44. inpf zai'hteIi. -ry rn razsooruK. . odpir tii pacrburrnocr I raztopljivost. imll razzalostiti-talostiti. razdroblien paclerRan6cr f razcepljetost. razDurJenJe paclpen€pl. Kru( tn vlK t .pacToa Pan. pnprauu. drusim vstati razbreBenje.. razredeevatr -. pamet pacopra6e n 1.Jzdrhtel. sKalen se pacrioeirocr t razkiojenost.razdalja .. vau Dacranaula ce pt tLm zacear ' moano utril. pl.3s m.. rarzgnau.-razdelievati pacrqredrocr f rastlinstvo pacrareir. impl razcEpiti. raztopnosl pacTaop4u-pasrDoparlD 441 paclop6e[r| pf fan! \emaroo.iti. san.razkrojea. . 6oj..c"iti. drobiti pacqetrraH aa) razcepLlen. inqt raztopltr-raztaDllau toDrtr: razreccrtl pacronin adj idztopljiv. pacxoAE(.sr!a. livahen pacrpv6'.

okoli!. pr. razrresen padrlrKaHocr f razkropljenost.m6a n defi od paKa roclc:r_. zariuti.peBagru n? revansa.e4a . [lasbe):2. poljedelka. bG iateljnost. razcvelanle pacqyrz. p. -a{ m arh ratar. impt razcvesti serazcvitati se pacqeKop tn gimn L tazk<> rak (pri.{ l l. bojevit. denec plesa. tatinirar^. rzvrJa se. prisovariati zaoevnez peirrori zr reaktor. . 2. procesov pea]|. garalr 4. -rna adi hrbteniden. vonj.paurrfryra pl. pautJT!tsa ce ]al. zaiti na stranska Dota pacvpcrryra pf Eaniti.prcqlcdvo. flg 'pra G'praq t?. lov pa4tro{aneH. Ea pauerra na sprchod peB m rjovenje. gl.ima prazne ugovore. slikovna uganka. paonfipall adj l. zavihck pli 'D6eflrrqa I hrbtenica obleki 'pBaj{r irnpf cviliti {o psu) 'pBeE{r(.nepri' peDutrDocr I arr. . He rl^aqe lopara oA ceRrrpaTa. tuliti. -!l brisata palflto ad.n bojevnik.volno) pacuda i. zanasau se pac{oseql| ce pl postati nedlovek.. rcvija (mod('. de zaradi sekire. od. udarjati. rikati. bo jevanje '? payE r7r ljudski obidaj pred svatbo. gl. rahiriteni 2. vojska para I ooroK paraJ.. . pacseKoplBa c. impt pen'g@adi ar. hudoben. impf realizirati. goreanost. it rpl ncionalizirati.peruenJa revizija. tazteze\ pacslBcrDilasocr I ganjenost. smrao nost peatupa pt. galanJe droaje peB^uDadi kridav.-pua 4d. sprotno delovanJe.) razvedeti se. .frs premeten pa1!r rz polica-. nerazvit paqrja I racija. prrzaoeven napeaKqrja l_ l. ljubosumleten oun. oopor. 2.'I..f udariti. darno urediti paqe pt pa. . lnrPl sprenooru se.oc. pacseDr^pa pL razaesati-razdesavati impf (lase. razglasiti se par. gl. itnpl reag)tuti. iftpt razkoraaiti se. pernp rn okrolje. ljubosumen zartaverr-rlaverl peDme& -DF+peBr|m!<a I fl. tuot l tg l ljgnje.tr. skr+na ski motor oen. ptrK 'o6eiei. pa[ITtrtKolu ravKropltl-razKraplJau . paar paxiruc n rahitis paxfrirseH. raztresenost pt ibeiati pted obadi.a ce. suvanle. z velikimi tol(aml pa. sprenalall se parxerKa I sprehod. rebrat pe6pl| ce. paraj parrux. Baoia paqKll Ir MpAa rsr.cslrcrD!tsas adi ganjen. suvati. -sqa adi l. pic4yrila pl.-pls. boiazelien BOIIH paro6optrocT I bojevitost.tenica.paculT 3s4 palneTKa par|Ierttsar6e paureTyBarse.mr.Jta adj realen. z roko paurer. uresniditi pe6peHadj rebm peopeHqe z dem od pe6po reDrce pe6pecr adi rebrast. telovadbi). deloYanje snovl.. peBpimpf rjuti. iaskih. ir?rl trepetati.es rn gl. peBt . 'pr? itrrpt. rmpl razsrn[-razslrlart peaHocr pac4ut m fazavet pac4lTllar6e z razcvrlanJc. fig zapletena paxar r.z adi bojevnisld parooopeH. vretenaarji gr.E 4/rr ljubosumnez-ljubosum'. poljedelec. r? riavenie nlcal iea l-1.focvBa*. prrKa peBep n revcr. plasllr se. rikanje. . rodaj. poljedetski pareJ.mpf radunati na koga. razEetveriti pacser m lit Lfh fatrlJl pacseua d razpraskati pacqeulra. iml nazadnjaltvo. 2. IIo rllla cls rl partrTpR aDll ce.gfe f arh gorednik.lllla 44j rocen pau*r adj rokal. reakcijpe. . povtahrbten.oau se pe6vc m l. rebus. -ternved iaradi toD6ra pa.rfl. umno. policijski pogon.Haaal faclonalen. zadah. os.n garad predstavav gledalildu 'pra$e tt od pla uoarJanJe. cdj gored. -Dr t?? hrbtenica.n sp"renalanje parIIIIpeH441-razslrJen parmrpeHocrt razsrrJen_osl pautr-jtr. adi iariavel 'Df.der. 2. 'p6eref Mo3oK ni ( hrbteniini ) mozeg dilo 'p6er rK. kmetica paralcm adj ratarski. jok in stok". predal: gl.DHoceH. aMIl OA DaqJ€Ta qora ne to. <an m. prcglccl I peBnja.arh vojna. . zajokati 'DtuI ria 'ifocqrifal 'pioc"yM pf.E tl vodnJaK. prediSden. taz\eztrl p. razkoradevati se pacneperm pl taztrgati na tetrtine. parlitrt tr. tig slab.v rodno. stva.d(a I drtaj. skrb23* . gospG. pf. stu. daso. ko Drinasaio darila: svatovsii-na paoa^ fi rafal pa$m*pa pf. 3.Fa . raznezenost. vreltav 'DrHe . patuB rfipl a/r vojskovati paryBarbe vojskovanje.hrbet. suniti peB^{Bocr I jokavost 'baorii I bot redkev 'irlorred adj redkven pewre pl zarjoveti. pernocr I 1. brenclii (o eovedu) hrb 'ptiar-. hrbet (tuce paurrpna.ali na kaj. palreH. ' hrbt. reakcija.razburjenost pacq!'e ce pl (samo 3.tiC raznalanletmnle In praKse pacqeKopr ce. umen paqqoEa I|3*Ira pl. impf rafiairati. . peBezarikati. kmet parajKa I ralarka. 2. paurpKarf a(l tazvfoptlen.gl. req peadfi*Ita pf. upati.paEwuBa n.

l. {Ka adi redek perzori{aen. orodi. Dovzetek ry.ki gre po peu-peEoVttucKr 4di revolupo. rezbafiti spremrnJ anje na slabse: 2. pesanxrt pl rezanci pe36aI rezljanje.". sb:niena vsebina. svetinja-. presex. rezina. pridrlek. izbajati t .| (rJu(u.adi stratniski. reienj. blamatat craue sa pe3n dati se ljudem v zobe pe5E adi trdect osramoaen. Zetet pekossrpyrqHJa. po.6ril1ff. Zezlo peAetrft. vla. impl rciirati per(lcdp . vladar. 2.blamirati Iresnna!(.prerez pe3ar{<aI kos. red.4oDuocr rednost f qrocte IteAox. relikviia.peKrrqKa f od pcxl f.''' ft ar. pe$r impf urejati. pc Ir€. impf 1.fi reziser per<oart adi rezek. 2.r1 opp nporyec l. impl regr. per nr l rezilo (nor. 2. sa-mc. . strirati. oster. avtG mauani posrednik pe^I[t{a. upirazreclu:straznik mu se -Cei n"$ft:fiH.cryr ft 1. nevosdliiv uravluttl.n fam srafirota.:i. -/Isa adi resiona. p€KBhpfpap. itllpl rckvlln.fiffih pela t.peAoBeE.a-yeMa rfi poglavur musllmanskeverskesk-uono_ sti v nasi drzavi pejc m tam redni avtobu$: KoIa 49qry p+or oA Err. r.predsto n"ffiuori r€zek. dagi:ti. impl rcdi9(ati. zapo_ per.PeAocaeA zaDovrstnost n Ien.\. retija (delo rep€rpyrfpa pf. 2. rekn 4sgrja). dce: rekrutirati se. zapleniti. sekati. BeTep pe.909. pe4ap m reditel v Solskem v. poDrzalt. lesorezec pere n zapah na wa-mqjhen rln. zmani-l vprs v register. razdal:a.{(aI bolezen.. .pedrila pexr4ra pcr(trc6p pe^Jed) pe.m I resija.pf. oomor sIruKClla./raepn revolver. raarstitev kres (tatn arh) peAarrftpa pf. Krnell I I I I I I I I I I I I n?"ffi . oster (o vtnu. rEzati (kruh.2.\ pre I rezidenca. izvirati. Ireaoar fl revolta.srtrrl n register. {r€ adi gL p€ru. IreAIIocd!.DHaddi relativcn_ odnosen..?fr. polica za knji.zaloq. -Drftl adj rEden. pravilno oonova PqAor m navaden voiak p€f. kraj. Klluka t&4pra. sablja).w{vfiw pt. vpis pri matidariu peAW adr po vrsti peEcrptpa pl. raz_merJe. posebno spostovan spq mtn pe. izid. 2. repeDo lqnJa. .r rz regal.h zastavek.. IreA m vrsta. obvestiti-priDorodtlti. bnpf reducirati. peuc. prav.jJirati. llubosumnost: zavist pcPyt. peryec . skleD peaodpa irzl rezonimti.f " pery ipa. -Er I relacija. pokraiinski perscr€p. nabor.sadolnjaku. obnova jnik n"f#u#slio.6".qx . drevesa). tekma tra Tam aKazovatil razvrsCati voot pelr1a I vrsta.B p€so-^vuda. -ry r4 Das z laboii lro.| gradu. 2. a/rr reguraren. Sramotiti se pe5''rd6 m -ce: rezime. trto. gl. lar formlliri T. na_ slabem glasui HarIpaBIl (crcpu) pe3n^ osramotiti. ravnati peBo.a^Inr pl regalijq vladarvrsten ske.i. imql l. poniian.j^m fam sramota. lrczmca p€oK.pre- Ire3ErK. prizadevoost.rKe veter briie vrnec. z. rezad v vino. pexr6Ma I retlama peK ardpa -pf-impf 1.ALOga elementlistine pseq. 2. pelyr. niz perc[epaqsJa I regeneracija. Wisati. rekrut. lesorez pe6ap rz rezbar. m in pe dj rele. kondni radun. . oeJavnost z.rsti od hise do hise. mlrau. hrpoteka Jamstvo. tam mnoli|.(.. 3. oznatbe (krona. oziralen pe arFJa. -e f l.. stroski za kako uratr.ckta.4rf tu obrezana trta. pcrdTa f regata.. odoa4enost petd. Pnhaja t avtob. ff pe3|. registracija.peA6a Zalostinka. res.1ot""i3.? jmpf l. urlof ureJatl pelo^Trilra pf. raz-l veonto._ Dost.zaseai rec t zoo) penTa. tiriiti peK6araI letina. .sletniski ostanek. 2. seaurm gr perEcrpaq{a l. . 5l*f. reka.ul<lnja. upodobitev p€y r5r nr rezultat.v.En I religija. ft priprava. perolyqubnd peAa.rJe![ m reUef. uspeh 'p€yArtrpa inpt rcujnrj[a. crlsKr eplqemua prd. trg zadetnik perrnJa I l..impf lam snmotiti. -nn f rckonpeK6pAI rekord. frg pridobiti. ugovarjati. proga. mo peadTEeH.e impl l. pio sKrcIr: tudi !oe: -ce: rocru se pe'&. perne. . verpe.qnja f redukcija. narek I ge IreAsE. voiak no_ ze. povradilo /!g [uJaAoK pexe pijata reper?yr r'.pexru n rerim JavtJatrse w ftpa pf. delati lesorez..n.. pe'fB''s*rr L rekvizit. orrr tJubosumetr.. impf izzvati. blamaia pejwv. civilna sante poroka. .iellt m regent.TJvatr: upreti se.-AIm adj vrsten.m I resolucija.f rezewa. 2. naivedii dG seZek peKp€auda rekreacija. napraviti. { l revoluciia peBo^Iq[6ue[. stadariev namestnik Ien pe{sJl.

zgovoren DeqoDrlocr f zgovomost leru adj dotiro-zapeden (kruh. pG pesnc'll adrt tako rckod.dukcija.reflektor. Prev.rerclirprz. stovarntK pe*lrapcrcl adj lam leksiko srafski pewmopcno n fam leksik. impl rcform\BO. odsevanie: 2.zr lam leksikogrdl. pJ.pecKo4dt rezko. pesAoqtsa ]al. nje. peqEe IiA peEolrc6p m r€pertoar.tca petq ce 359 pelMa. glas peEra I renta.preure. sPreJem. potrdilo pe4e[r m lecept. oce njevalec. obnoviti perroM6 n2 renome.i zgovorcn. refleks. preop$. zareza pe\A rmpl dem o1 w''de rezliati ustlosobltev qOBIIT peqea m sladka pijada iz medu: marmelada peqernqa I stavek. govor peqe .i"iii+ -u" I dv p.respekt..preprogo) Peclntaliezilekvsrlu KOV pecKa.perKocr I redkost prezentanca.sojenice. rezrJau. t restavracua roeilo pecfpq pl viri. odsev. stavkov peseHo 11 fam tsoda. peuEDa. rojenice. -ltrr 11. cmeravec kraati. per'. peqrrocr I zgovofnosl.. pgteza. dohodek iz obresti ali pratnih zahtev- pe ca. impf rcbabilitirati.ostro (utr PecKoca rezkost.Ja. ki hrusta) peum. impl reorga.Ce IIOCrl ratl ne noslmo vode v sltu peope-y 4 refren. vzpostaviti pern{a-petm bot repa I petro. pusultyBa ruzrrau. na_ voollo peqdma I lig nasvet peqeEtsja l. sloves. predstawistvo. ipra. pe>xe . gl. sito. lig sredstva reracla za reprezentanco peMe!(-Aelo'? mojstrovina pe. wnrlev ugreoa. oa peqeHoro rie ce oera usool nihde ne ubezi peqlfia f gosto reSeto. -tturor tn revmatlzem peoepd m referat. napraviti re4jaj.ponavliasposrovanJe pecreKTtipa iln pl respektiati. pet'{c n dem od peq vrstica zastopnistvo. . . Dascek oDnovrtev perwb. presnovatr. noTBpatla.t m redek gozd reoporocevalKa pe[p€elraqlJa. peqKa peq t oeseda.. ponovitev peMeE. repropey-qe n-. Salni stavek pelreq{qeH. vzajemen pe\lnt{L m solistiden nastoP umetnilta pewrrlrya pf. tez Ziv{enJe pect lnpf l. 2.l.o&irpa pl.. pripev.pe. ribe. usposobiti peuerBelll tn recenz€nl. kii! Dapraviti. vrniti ugled. -qn n slovar..f. obvestiti. recepcija. obrabljati (zaveso. trdilni. posDetek. q!. sk(> navllanle pexa6ria.aHa 4di rentabipeEr"a6r^eH. oApeqHa. dislanje. -r6en pas -r. peiMart3aM.spostovatr pecraDpfipainrpl restavrirati. resa peE4oca.?jokavec. porol4vaperxa. tradnica. rezerve. oce u pe'qlefrrc m recepis. ugled.pJ redi. mostvo. gl. sred.uiaquJa. pre_soJevzuec pL lmpl recenperleBtpa zrratl.pepEa pedica I Zen.odtis.. peMeE penpoAlrqgrja.fiqa I den otl pc(a redica peq|IrK. peul ad. peuKa len.ana adj teciPto den. pe pecropdH.rrKa republika I peHAe 12 skobeli.og peMes Jerrnen. perfl{ur. 3. d.rpiba I repriza.rKa-pe. -Hn I l. peEer€l. penoprdpKa m. spored pecrreKT. ceK. osKoorJarr. peEYBa pr. pcpexa'6nunipa pf.r.AaAO peqnHa IIe. I referent-referentka peoepirp. spreJemalsce PerpflPoqerf. medsebojen. pspprdp.Z Sponnaeki. preosne pernq on je napravil krir. poganjati madice.. -qga-peqeHqrn(E adi stavden.r m rentgen peny6^. rajda -6r I r+apiIrtacrJa. peqKa I arta. sKusn ta obnoviti. relerenqum peoeidm-peQepdrrncaz. -roj peHcarle oetlje ca Ja pecri^ xuBoTTa pery<a*e r rezljanje peqHe It zarezati. rgre -jermen. impf renovirati.pcr{r cc lmpl redaiti se cmeranje '.prdrKa I reportata. re. proga. clslaU. npauua Ha DeqeHlxra nikahi.rHnua peqqulre n dem od pe\tsxK slovardek peuuw<u adl slovarski perroDntl 44. gl.pecropdHr. "4u tn gt. peqoBuTocT peqn.n . sKootlatt...2.pecrrc pl enkrat zarezati gI.lig dodatekiri iedipetrerqr. gI. z peEca iftpl cmeriti se Iesaml pec'i pl arh predrtati. 2.}. 2. impl refetirati' porocau peQaerc ru l.zem. guliti. ostrina f p€ra I repa (bot). prepeEcaao . prenoviti. pa. pt.-E I ponavljanje. oblii._nape. oonosen pecKaE€ z rezljanje. ifipl dem od.obtatl -sra adi fesast.pecMpa iftlpl_gl. strgada peca I matica (vrbe). aworDatidna ieakciia orsanizma perp. [11. Zaro met peQ6pua I reforma._ ir?rpf (na obleki) pecaD-peceri. -pecropaurrJara. peqpeon n rajon KAISE Peq'Ia'fr3frp^ pf. pet. pc mxltn pe(bopM*pa pf . impf recititrati. f resrva porter-re-porterka. porodilo (ustno ali Disno) peilep6uAp -m ljudsko glasc vanle. bcscdniak pevrrurap. ponovitev.

. .6. izbljuvati-bljuvati puAEra .t!nr n ritem pvfta.corcx! adi nsji.-aptr ffi zool floe pl ilcaru p. nozow po6. da dobis vec! pw n l. . pnAJe.. inpf hrkniti. rovati z rilcem pwta impf garati. brcniti-ritati..n. riski.pusgepa.p[Aa t ruta. poteza I psrccr adi pfogast.lrtu-po6os^aAerea.riba.'dem [4. zavllau(vrnar) ptr \ i\npt. ptrBa I nabrezje (ob morju) p[M^-pE8d^ra n. nalrTaaoHn Ha psrrr Fnr rBocT I redljivost progaste hlade Perm(a arta. ra. 9p^Jr pmtre Aa Qarrm xpg:rlse daj malo. pu6oBrrAeE p[6o oBe4.AeEadi -r. p[ra pf. kopati.zarlgalt. odloCDa.uaadi ribii lvlnle. vr). blaF cevstvo po.suimpl riti.yra pf. impl kolcorti'pxattrft.skleDati peruaaaEe r1 r€sevanje_. iistiti z Ee irnpl lopato (sneg. -aHa 4di odloden. arh sreda.puacxtr adi hribovski. reweta. tekneomaien.odlodilen peurnre^Ho 4d? odlodno mec. . kos.po6}Ba-um je lahko gospocar rn suzerrJobenem IrogyEa. zasmriati-smrfati 'pHKa-'pEsf t nar pl nosiica. plentu.ati. 'po. 'p" Dla.od pxA grice{. impl zarJove . !a{.resrtev peurtrocr I pripravljenost.rF-'pxerm(.!|. odlodanie peDraraqrx adi odlotile\ peEerue. tvega)ryp nje. reta.. .qrr m ribnik pE snqap r?rzakladnik ptr6alrcKl adi ribiski pral6ro n tiiota pr|6apgllo rz ribistvo pta( nr rjovenje. tudi BprerII(a plm a I plosfa na Stedilniku. gl. riskiranje bfu. irytpf rimati prrMvBa[ adl runan. skakanje pnl(a t dem od pu6a ribi CA p||Ba izrl skakljati p@e I skoditi pwtve . 'pKEyDa pl. po6je.E(rIB impl tvegati.turllr.gr-mct! (topo. rd. pl-po6owr. rovati.. ce. kosdek. x ouHe ce ptrrydr z ritual. rien kruh kolcati. puxnyw pf. trobast pual(a-ptl o l. -suinjevati.. rau -ani Dmvtcen prr3EqlaEe /r tveganje.n posestniksuznjev poooBAaAercacr adi surn:e.. rencanle pf. orezec pE. po6u-a(i-a!v JauKn 449 {Ot KaZnJenec pooJaErqa I gl.re fl avg velika riba pr|6Eo z ribja jed. ibica: 2.IteluaEaEe 360 pntoEr4a JOt pottrrocr prI6o Er adi gl. plrrll!ts. rot ec nle. fl 'p4arryaJpxerqa I rzena pnA. 2. nDl -Ar|a adi podoben pHrqre-pnKa. poditniskl omajnost kraj ob morju Peut rB adl resljiv ItEa_ f proga. skle panje. ruapcevau. wrqa I suznla go6lat4 m gl. drta. drtk4 IraK.'oas. odlo{itiodlotati: skleniti. ris. risovsxl P{ra. tullenle. obrednik Pry:e . r. po6sialuHUIIA po6oB^aAeleu. cpe(a Joc (gras) p''. mera za papu pEcolpf. pl-anrna 'ptrgEe + rezgetanje. {Ja r sklep. rilec. z nmaml prn[ri!trM. t fival. Knoqace pErEe ce. a rildek. velik hrib 'pxrmre ri rZiStF.t. rlenjak.impl ritati kdaj pa gl. . od- pr6zqra I dem f. po6ujau po6jarE<x gl.n den od pu6a ribica.ezgetati. mehek IroBurocr t slabotnost biti Vo6U"sa .l€ I gl.aKanJe pErarr n sKa(ac ptltnrn<a I skok. zavltanle pno''{ adi fihii purarnira lbslovski l&Seli izpt reiiti-regevati. impf !dantt-uqartau pEs-nqell.r n vrtiljak. slama nnD.pmm.IreaeE. ne. tezko de Iau pma imd skakati gl.tegan. -Er I tezka jeta Iro6EJar{ fi kaznjenec po6qjaurrl dli kaznjenski pooujaErnrqa I kaznilnica po6.nMa t"ima.gnoj) lopato (sneg. po6ja m sr]lzenl po6rr. rivelik kos krrha sKlranost pn6ap m ribid pErruIa t zakladnica pn6aptnfi. den. brcati. rezinica (kruha) Ir'dwr. mupz6e'n. ragetav. spodrivaC PeutrTe H(rcr I odlodnost.6flrr. cKoKa plllalle n sf. roDau poua.polteDje arh vrl. iptr6a I 1. ce /t inpl rittiti. gorat go od pI-Ia velika 'plxg' -in!4 rencan ltuclt ttg. rezeni: roaeua pu6a ae6 pnlqrmocr f tveganost. brskati. prlrve pIqra I a/rr prosnja pttrJaEJa. gl. gorski va we tmpf nu aa. stik I pnryBa pl.qtra adi I. impf zasurnjevati. polten. rieaa nji. KOaJ. rigorau (vrnograd) pu^ecr adi rilast. prnecT urTo(pcnasro oEgo 'pt<4fi-'pr(etr ddi rren .. -E m pmire. jed z rIDo p[6oEsAen. \ta fi arh aast.-Bq[ n ribid peuerKaB 4di reletkast p[6oaoBcrBo a ribiitvo p€rrtr. kopatj po!fft adi slaboten.qtp1 suzenJ..zool ris. 2. 'p'1( | bot r. Irooec pr!!l:ap. gnoj) plnfta impl kopati. neten. rezisrran na.no I suzenjstvo. -rdi m arh prosivec 'pr<a[npJ smrcatr 'pxaBEIA I smrtanje 'pKralrn smrcavec 'pxFe. riziko. DnDcef.gora. ptlAmrre zMbovit.'Ja-po5. 2.| riviera. . kr}ralnik pare tm odmetavati. -rDl rn l.'Ef'. r DOSeStmsl(r nordoB aAerelcrxo fl suznjepc sesuuswo I I I I I I I I I I Ba.vM qapy- t I I I . drtast. rukanje. zaglrng u-rjun.

2. tazvalina. irnpf hrustniti. vrtnica skl p\xTint pripravljati. poAoorcranuuK. 'prKra. poganjati (tupown impf robkati. nevestiutuca na oprema: 3. rooovrlen: IroxHtrga t rozenica poBoe adi 1. kruS. -^I|a adj poroden. trhlost_ pollof m go(rr'nj anJe. porr ce rmn to}rlr poAglxa t porodaica poA. rozin. kogoomjanja potr'cr. kal Ka majdkeno. prhek. grditi.vetra) poMo r+poMorrr| ittrpt ruborcti. mrm. nMor m romantika poMol-poMoH nr Zuborenje. sedporaql|ja t l. 2. -qra adi hrustanden ppra I l. poMo^I| poEja I giom. fi izdaJavec poAocKDepHareEe z Krvosram. slab. 2. 'pd@ 'pr m zool brt (lovski pes) roD K atnlct 'vl'd inpf kliti. {r. ruda. oe3 ponoT orez -ce: p\^ adi l.latuga.tclta 44t rozen pt-adi rojen. soaor ce Bp3!'Ba 3a poroBr. iivo prostitutka roec (zarja) po(xrdcw adj lam vlatugar. ustvaritev -. hlapdev.rqa z suha veja p\rKmr adi rozin. druZina. (q vinu). sorodnost poAgrr-poAoM ddv po rodu. rojsten r. po rojstvu poeEe fl oq pon ce rojenje XOT 3Zl la3ITtK VOIa drzrmo pox6a f otrok. travt poEraer6e gofunjanje.Aes poAerr. -r[r rfi nladi roj aeTOBTIHA poAarel rt roditelj. lanena oprava Ijivost. -re I fam t. -rdedkbit. obilai obpars adj drobljiv.re[. . tumpoMop rn gl. kaze Dorodiden poi!.ne rz.'prKaI brtica lig slabeti -ce: poHKa f drobtina.poi.ubored. vrtelart KonJa nje. . hrskati.-sorodni lig delo. -wr.pvAap nr nrqar pyAapcr:Bo rudarstvo stvo: uietnistvo n ponrae iinpl godrnjati. trhel bo poH . pot na delu n1k pocr in Fl rositi pyes.rJn I vloga (v gledapoMafl tn .kl sc po sipa (ol)rcljcoll strmina) poHqT(q{ slroj za robkanje. Ta He .dica. pt poroBu n rog. .poaJi. 2. crditi se mrrnranJe. rahlosl (zemlje) poE!|e n aefi oct poB rovrc.sorodstvo IroAoacru adj rodoven po4o&y6eq. .pu{ee hnpl samo 3. py. mladid. kru5ljiv: darovinja Zeninapred svatsipek. mrmmk py Agqal ov c as k odr as to ranle 'r pousa ?L dem od po6 mlad volno suzenj.porrocr f mehlost. malce 'prv qe fl defi 'DTvAe[ kli. Aarri co poroou velike laii. strela me-EKa ddt . cocroj6apoAr pl roditi. gl.trcKaB[.. rotacija. p\\a impl zmerjati. 2. nost poAocloBte-poAocloEJe 12 ro dosloyie. 362 poMopIr porrofl||lu 363 pYln|a nik. se roden poAcrBo z sorodstvo. tiskarski stroi puraecr ad. mati poAlrrcacKlr ddi roditeliski. rornat. 2. lig ustanovitelj -!F tn rooov- I ir iod 'pcHe..lM e l'o3oBa n]rnovo stanje ni roz.pU'ra f bot roza. poMo^ poMopfi inrpl gl. rencanJe. nezen IroBKalocr. n rodoljubje poAo.qoBe- liSau) ni starosta. di fie) drobiti. za roee.toman poMaHca t romanca poMadrf3aM.r. pohleven dezek. obleka. rozen domad (olje).soro(urlsKo IxrArrrrucTBo'.r potramqo/ zcurllo. rirehko kuhan (jajce). I sorod.adr sorodstven. das. kodrast. . dem od p\^< ro'pct€B adi hrustav Zica.kaldek poHKapKaI metla porlKrrqKa f dem poEKa dtobpv6a t 1. -^qa m klica. oje aevski ponsrao fl suzenjstvo. sad. os. lig n tresk onemogel dlovek ?cKo. Elovekaza iezik poa '7. hmstati. doba starsev poreaHa f roleta.j rorast 'pnaaeq.PoBJa DOB!(aE-DODOK.trDocr f drobljivost.'r6d.JpcsiBa pf. . pyAoKon-pyArrdq -ry m r1d. gl. l(or soroonlK. otrok suznja pyarrz*n adj rudni3ki poca I rosa. kruSiti. 2. eArra pos. genealogija poAcaDeH adi sorodstven.AHa 44.hak (sneg zemlja). sorta rdede ga vina 'pcKaErga I hrustanec py3MapnEm bot torIl\afirL ?c(arusaB. rar.o.r16ro adj rodoljuben IroAo/blfnBocFpoAoA-yoe f. okenska napoA^n adl rodoviten poAr@ocr I rodovitnost voinica poArnrra. zmeriati se.. kodrolas pyAa t 1. hlapdrav. xnrio Maclo roZoo olje treti pv'(rlrfa I 1. rdeti rati pYA.a.@ ra rodoljub po4o. ode bel pru'Jte t dem od poj rojdek. sorodstvo po$'trreI{a adi.4ra f domovina.'pry eq. roZen. gl.ato. €Bq m roJ pojaK. -. Sumliati poMorrllrD adj .isker(konj). IroAEreN€ I roditeljica.-. Yrtnica. 'pcsa impl hrustati.p!tso r obleka.Ysa planinska jasa. poxAecTDo n cerKy ttozlc ki pot(eE. paia poAll^erf.a adi suteniski.JEa adj nar pes ntjen pocErja. rojec poK tu rok.rrure z porodnGnica zanje . sipkost. Sumljanje (vode. lig slabe ten.tolm(aI rodoljubka poAoHaqa lld(. jamica por.

Sifi)koUstni rogoz cala. unidepynm impf podirati. sadika.'1 s$dilrl o klin caAlnqa I mlado drcvcnc. Yrl ca4 rz 1. obeoovan plireK. treti puc adi rder. Siniti. vsako soboto. 2. pla.. itnpJ r sajami umazati.71 L-o-i'i'ut"ti piiii?'i p!tra irnpl hrustati. tet:ka sablja ca6ora I sobota. gl. L^lar /r p h \ pycraJ. onzgnru. semenj ca€McK[ adi sejemski carKeE.fr I saje cafaB adi sajast caterKa f dma ovca ali knrva cafoca.z sadilec c.. volas pyrt ce impl podirati se. podlralr se: tlg vati. 2.THaadi soboten cara'all a.ja.potaknjenec cda. 3^are{ ca. ca pa6ore^ ^ero vse poletje je delal. postajati roec plMeHu^Gp$reHrfia n.. podrniti-tr' diti. rdeda barva.wmlaflrEar caattncrn adj f4m urdski .. zaxncatl.Bg. dmiti caert n sejem. \ov v.. f den saE-' lJtca ca6jrmre z altgn od c. ro ocTap oA caoJa lezlK nule useka kot med ca6Jecradi sabljast ca6jsqe+aojtr{a t.praniti na. m cvrvDeu pw.zm. -'Jld tu kosilo. bot). posoda. crpe^r€aa sa caaror kazalec na uri ea.zatic. pYMeHrio pulleq aqt nrnlasr. f fi&ica. caarrlre t..pYtx tpa 364 'pqKa 365 caKa p@pa pl in irnpl pokondati. svetlo rdei. pJIe pt. mooa pu't^ pl. Bo caoora ob sc botah. ruiiti se pu0et. er-m -f-am Pod' kuplenec. zanesljiv. 'pxa 'osr(laimol law zbadati. obed podkuDnina pynoer"izj a. ovlpiEtrs adi kocinast. ca -Hok He cn'lea vso noc nl spal caarr rr bakrena skleda. dotikati se sl.ci adj rdei. lc Zenie. Svigati_ pY eK.rerl -Aqflrr ffia?a\i.t.-jaasKor e. ... n otfoK v povoJu pY. valill caABrn(a4aAtr f. velr. . in ittpl kositi. sl. roznat plnne ee impf rdeti. uplJrvec . pos()dica ca4e qdy fqm samo. iila (atutl. potten. obleka. nwrrBerqrr^aK m lam ooo.valienie catgimpl s-aditi. plavolas 'Dfo iinDf smriati. -rFr-P!qoK.cafl{a. svetel (o laseh). nurrrc- I I I I I t I I I I I I I I . B csoora v soboto. ki Podira.. trstiko. kr> Sara. khltra cas ft bot trst. nrnav.. saditcv. brizgati: vreti na dan.Ku' povapj.l od caag bakreua skledica. nol(oBrr. 'DKar6e oa 'pw smrdanje.le caAeEe/l sajenje.zmesnjava. zarja pll|'eHKaB adi rdedkast pweAocT I gt.eda. uniditi pyr.Ef m fa?n poscs. dra' . ba- kren kroznik re Krzllo p16i'i&-. z sostim runom pYEo. Bo ca6orara prejsnjo soboto ca6oreE.4erL dem od caA l.ledi.torba za trg czxa impf 1.l'rik.e (dajanj'e in sPrejemante.n fam 1. hoteti. na) caar pol ure. cc ca pron ves (o dasu).z. ca roAnna 6o^eAyBaa vse leto je bolehal. -ce: unidevati se Dvutnrea n alovek. sIlAeII caaT stenska ura: ue6eH caar Zepna ura. gospooar cajMdtrae r2 sejmiSde caK m mreaa za ribolov..a6ja velika.nograd(d() treh let). {ti4aa. ifttpl . caaroa oArr salpeA ura prehiteva. -AIg+pY^qem.-xs m (stara d(tZinska mera) serenj. prlconoc adj svetlolas. rprl caaTr-rtrl ure. nruSC KOIOOOCrla. pocf. nagajiti. kosmat /nac \.Ati.dj fam zdra. sadovniak caAaq.arqia. !vigniti (ogenj)-rjoveti.11runo. bakren krotnidek czar m fam ura. caiocpa pl.cnska obleka brez rokavov caj6trJa. krifati.a\ zlata ura. 6^l^e nad! fam jrutro<tb jutranji zarji ca6ja I sablja. dober. -rlrl . ovaja koza.

caMoE Ma![l ce. samovc lien canroroaxe. adi samoziv. cr IJ. "[*t ./ pohabljati.A. DoSiliati ca. caAe_ caaa'Ic . morati. . oddailddaliitiitdpravliati. -ce: Cutiti teiavo.? samooblastnik. caMo BoiAa cylll ves sem moKer canaoonaaf mit gorska vila caMoB^acr[tK. ml noce.caMor acen. cax. avtonomen.caKarlrJa 366 curul a/f. caMoEolut trt. ljubiti se. caKa AqcvBa pl.. lK lrv . biti potrebno.-jrF ru amaterski delavec v kulturi caMoAejuocr I delo na lastno pobudo.irl caMolxtrpaaE ce. caMraMer4roK popolca. tlnpl tan odoraviti. amaterski caMoAeeu. caM co ce6e 36op!. 6€ Aa caKa nehot6. Dalasd. oA ce cpue caKaMiz vsega srca telim. ca. -Ill.-pE9 dat_seoe[u ca:lIap''. pohabljen. /. gl. impf slePiti. itaniii se caMrrvBarbea svitalie 'samo. le: c Mo'adv-gart<oni enako.tmpl oseohtl s lovor_ nim sedlom. -su t cvetlidni loniek: ne pacre.ia'd.e. ieziti ko6.rnJa adj fam ki ima rad razkolie. <ta a. -nJa z samovolja. caAe caaaMaHAep. sam (osebcaraI|IIK.ao Ka e ves je blaten.tc( cairifuiar.di safiro. caMAvBa pl. He caaiDdra. samouuoJe catnoBoel'. nJe samega seoe fieL caMotitAPI[Ka I lastno vzdrcaMosoarntua. caMolr3M€lqY_ ca. samodrStvo caMo/bv6esocr I samoljubnost. nri zahtevati. slinavka caxrarAuca. -aHa d4.rEar tn tam razkobje. c xurcrllr .. si' iai. ieleti. itn pl gl. . zgolj. Sele: ves. m afn Evgarnlca arllax. impl \zgoiitic. caMo3:raatKe caMo3aaaxvsa ce pf.t B caKcltjani rastel v-cvetlidnem londku. canDdra f servieta. Domp ljivost caMo3auTrrraf samoobrllnrl)rl caMoErpaA6a / samovzgo. .w ca. nepoklicnaumetniSkadeiavnost cauoAelen.ddj sedlarski csMe!tr(a44t samsKl caMEe. caMol|3rpuavBa cE pl.rrouaurx. ljubi 3. -qri n ljubimec.airiti se-svit. me (Itg) caMapes. . imol tam razieziti. Ie. liar napiej. car.io n ialo.tovomo sedlo. slepljenje samega scbo caMo3arra I|B 4di sam()v cl' lllv caMoSanaaEBocT I srmovll(l- -]ltla{aMoAe. nista ved Pri' jatelja caramJa I konjska smrkavost. 367 cErMaR. impl zd.1. no)l 2. impf slepiti sameceMoBacr ml|tre /l samo\zgo_ ga seoe la ft kdor ti. caK^erlca. pf. mu je radunal sto drnalJev. skrbi sam zase (brez diti samega sebe tene.caMoBoargqxa f Zevanje samovoljnica calMoll3MaMa f samoprevara. vokal caMoAeeH.. tig fanl \or' tevali se iz koga caMapwja. cs ja caKa pa6orara svoie delo ima iad. 6<illreua cararo ni bilo na_ prtidek menoma cam pron-adi l.t tfi sedlar za tovoma seoE caruaPgBc&{.tMoBMaME cle. ruro cara EeKa 6rLAe! [ITo ca(a^o 6a^o! kar ie. zahtevati. tetava. moliuben fi caMosa6opaB samopozaba ce. td. ljubiti. -ce: nosefte se ce ca(aar nimata se ved rada. sam (brez drurbe ) ljubdek. vendar. 2.reB^apor cro axHapn cev' MV CalRata ljdr je od njega zahteval sto dinarjev. caxoT||Hx.1 klobasar.vokalen . iskati.4. lievati.Basam s seboj govori. . ca(AeTuclaa pJ.b. biti treba. -qrl n samovorl- caMou3Tpe6!Ta16e ravati. Mrr ce caKa se-ce| -tm-Pets: rad se imeti. iel: ruro caralu rrl i'rirre? kai se hode!: 2. caMoDacrtr[ace. p(rrx l' r. bre.ti si. m samec -qll caMaP_tr .a a.^v auKa. ce pf. naieziti se' ieziti se cirarr adi liubljen. suve_ caMoBracTlre & samooblastje.l intet lam njkakor'! caMor acKa I gfqtn satnogLasnik. caMon3MaMYvzgajati sam sebe Ba ce.r PonaDlJanle cax rn irrl. ca-Ka Aa Aa ce JaAe. "Aptr t r zool tno- adj doma narejen. caMoBacllltrv' samoslepuo sa ce pl. siiaj. -$r la. varati sam sebe czlMo3aaax!tsa[I'e n varan. zaielen ca'. ce IIse lreoa ie iesti: caKa Beke aa c 6aar't moram ze itii 5. caM<aMr-l' car€rlqa t ljubljenka.jc. -DIta saki Zivi sam zase:sebiden. rad imeti. pomp cauo canal|a 4dt IIa caKaHa ho_ canre adv fam gl. ljubir{o!i. t l4rn vznemiricnost. oblasten. ru caKaMce iajv6aso Zelim ti vse najlepse. . domade izdelave caMoArBaf ruit vila caMotrcnBeH. r. caKa r-tlej(eu ho&l nodeJ.ll]r ll1 ponaollenec caxarllfi to I pohabljenka caKarocr / pohabljenost caK cr{oKaAMa tn. odposlati. anl. caKa^Mca{aKa Alr' cvBa caxisla. niso pazili nanj c L adt tam samo.\er ur ! tctko (mulno) mi je . sviniska mast ca^T. impf izmuditi-muvi. tmpl vzgolrtr vtgil jati samega sebe caMon3AlrrKlTar6e n vzdr-Icva. iolSda. namenoma. ljuba noma sam canacxa f fam butka caaanrvoa f razsol caaaulrja..dj treblienie samoglasnilki. 3. HllIIIa^xa caaara f solata catqe adv fam gl. otrok) gram ca ousrlre6vDar6e n samorT.. samodrzec caMoBlacren. gl.-cuEan. -wr ."jsa 4di ljubiteljski.ioraviti-siravliati ko6bcutitiea1' teiavo.

.draziti c ralg. ograditi oster zasmeh capKoo#. tmpl samega seo€ poniZatiponizevati nle caMotrorKprBlBa{ogr t samo.saunolec mila carrbynpllparte paooT-HrrtlKo canlr|apHtnla I milarna upravllanje. baie. na pol svile[a tkanina carsDa f 1. crMoYr r(Ir ce_. zadoscenje.c pal.r samoooDoveoova. impf obtoriti. samounidenje caMolnpaB!tsr ce rr71?Jsamo.loDate) can pl kn' (konislii) dcvirnjc.llocaec€s. omarica. somrak -.n 1. -Ed{aMoOa. samotariti. samopremagovanle E ce pf. €I| fi sarkofag.. kakor Draviio caqipji.Jq[ ru samomorivante samesaseDe lec csrroolpeAeAoa I satnoootoccauov6ucrEe{ 4di samomo oa rifsli caMooqpeAe ce Uf sam se rr caMo!6f. caEAarre z derc od caa€K zabojdek. kro Kar cacna irupl laz hujskati. :JEa adj samostoien caiuo{aJaf gl. z vero vase seDe cslro$trrt(YEa caMoorKarKlla&€ fl samood.rnracen catfiIDa tmn samovau. sardcla.{F+al||otlrqa ttt.caq'rr rrr milo caryqap rz milar. impl larn obkoliti. -us I sbnkcija.bo dica carflcihKEja. caMooaacfEo ?L samohvala. samozatajevac4 pl. osamlienost caDaq fi seohr cabaq. Sluvati. finska kopel CapKagAM.caMoKDac r?t kislo 368 caMol1txrKiraEe caMovrtn0rlYleil€ 369 caFa I caMonoxrtHsl adi nepovablren.ro_!'Aersie craMonolrErI samospostovzlnJe caMocEesr samozavest t caMocrecn ce pf zavedeti se sam sebe(narod) calfoco! aAlrarse n Samoob vladovanje. vederni mrak.-caq!'rfic'!tsa pf . cavona6. .ra-caP4mra/. liC prl preznrK. potrdilo. sam . milnat Aeu. 2. hudobneZ catatEarop rrr mesatrica care^fr. sanke can<a ce impl sankaii se caEKrlcagftIfM adt KTSIA cauourirna t lLm su\ota. sar(ulut c pA'.rltE rn centimeter 24 Mskealontkcsloltnsti sloYar ram men- . {Ira 4dj samozavesten caMo(rcMaTlraEe n sarloopazovanje. izdelova. cap4r. -AqI{ 1ll samonvalcavec caqlrmca.caMo!6xe ce . caMo salnotar-samotarka caMorHrqKr 4di samotarski npeAe r-rce caMooupeKYEarBecarrooAltetf cauotysa impl samotariti YBatse r.caMo!6ueq. urediti. calqa t sal'na.rA. caMoTgla coMovl[ urvDSl6e /l samouDl_ can n rodai (sekire. potrditev.resiti car*a I iani.ryr .uraK bolievine.kutmC-iz sobolievine cariaropnlu m sanatorij. caMocr se cuooA6parrat samoobramba caMorrrtrt(.f nar€diti santrev momor caMqrnpaDAeBrref opravide. skrinjica cjart!. caMo.raxz sedlarstvo caP46.milarstvo samouDravlanle 44. obdat_i. sam sebi namen. caMoo6rrd!'. porostvo. toiba sarnega sebe c€.-Itrtl| m samoljubiez caMoHa6&vAerfi e'caMoEa6/b_!'SamOOpaZOVanJe Allalle '2 caMor|atrbyAlBa ce. €rr fi dvor. so.ua adj svojeroCen ca. satira DesniSko zvrit. Dozrtvovalnost nJe samega seoe caMItaK tu brez p.cw pf. sobaljevka.nJa a obcaxoo6rfuepre.carfronbuomI samopomod T ABTiIIK caMonocalTa f samopostretcaMo-1b!6eq. -!rHa44. uoravliati se tl.ur n gl. .cdMo!6eAe8adi prepriian \anJe se calrpoAl'. kamnua ratrev. -q{ m kar samo Dozene. zbadljiva Sala. zbadati. . / crMooApeA! ce pI gl.ca. fi l. . 2. caMol. pomagac careH{artrEgr m saten.fi?J sam cauooop_a3yM ce -pJ. .rqlal6e n samoonm. zdraviliSde carAax. I I I t I I da.csMOlElr(VDarEq n poniteva. zvezda spremljevalka. !. va.groonrca capua I sarma (jed) capon m lam pijanec.catrlsHqa J m[ruca dosten. porredovanje. mrreq caruo0aritarnrJa. ":IMOI tn Saruazem.samomst . se ]'zobrazrtr-xzootazevall cauoorlrau{q{ ce pl omejiti DA caMorrperop nr samozatajevanJe caMopaqeH.. skrilja. ozdraviti.iYeti caff!? r?2 zoot soboU caMw^uJa adj fudecl iz socaMvlFr{a. cauoo6B|M . { l satisfakzadostitev cija. gl.carrygeH carryree adj milast.crao z sarnomor odloliti caMgocyAat obsodba samega canrolrepea adi prepriaan Yase. satelit. rfnrl namutu-m rlr lastna hvala caMoqeAeH. obkroziti. cawEqerr. satnozvan mleko iz presnega mleka ceMorq*rqK.npaDlrarse qeEvsKo cauYlrapq(Iradi milarski caryTapcrDo fl . hudil.obsebe caMbcr f samota. . osamljenost tozevati samesa q. -iBa adj samoza. palata capao n menjalecdenarja se zaDrt I I I I I I I cairocroes. zagotovilo.n zaboj. ifipt opazovau samesa seoe clrMorraAean ddi samozaverovan caMorra4earocr t samozaverc! vanost caMonsK. zavarovanje zaKOna caEuo|Etap.pt sanirati. satan.

. 5. rz l. veniti . t pti. svetloba cDer^o(oc 4di svetlolas cBer^oces. z cBeAorrrTlo prlcanje.prebuditi seosveSdatise. -zavedajot zaveslen. -qll l'' gr. cBEA!tsa ce.enitnicBaA6a svatovSdina. d .aimpf posvedevatibla. . cDesep!tsa ce zl. Drebiiaii: 'ce: osvestiti si. dist. svatovati je.. ittlpl stopiti. Eo BrrcraHcKa caerlrtHa v Dravi tucl cBer rli|aB-cB€f^m(aa 4di svetlikav cD€tao tl lud.cDa rqtsa pf. DrebuditiosveSaati. ten. posve. o mraKU.2. 'rF.ItEad.. 4\ adi svetloben.raa ali svetel c'.di slovesen. znizati. sruonlu-nagloalr. Zar.migljati crn4aurocr I vSednost cDe(a t sveca cBek^r. cB:rroBntrn€. dtag noZnik za borovo trsko cBnAere^ /n prida. cBeAoK cBeTosef.ex-'ad. "da n orh ob\estilo. mocan cBeKoprr tast. -r|Hu rfl sla\a. impf uveniti. jatelj (prek Zenitve) cBat{rca ce.i l. nagnrtr. lud. svettu svetnik ntK cBe(apErqa t svedama cDermeaKa I svetnica cE€(apcK[ adl svedarski cBeKapctBo ll svecatrstvo cD. cre(apra f svelarka (proda-r|r| jalka. biti pc crerylrl€ I zool kresnica godu-postati vSed c!€IU^ka impl svetlikati se. reduktiven opravljati cerkveno opravrlo cBerrllleHqrao. cDaToqBa ce pt. sklaniati creAor.cBe*r K.. svet. 3. Sibre ..e. sla\" nosten cB€qeHocr I slavnost. . svatben . cBeceE. svakinja. -qn f caersrea m svct dlovck.. CBEA.lruron svetisde cBeKpDlfH.'n i r i duhovgdina cDerr|rrQ -rrr t4 svelnik tri.^cTBo zre cDeroraeAtn svetovni na20r lostno spridevalo cDeroa.qu rn prida r? cDeAolreEe prrcevanJe cDeAo. svet.Bsa adi l. sijati cDctrr^t. r? cDaA6lBar6e svato_van cBarRa.IIi .kotaliti 2. drulbeno Zivljenje cler adj l. hitro cDrrA! oe. Posveaen. 2. svetoven MarypcKo cBr4AeTe. inpf ztl]ratiti se.DaA6YDa inpf napraviti svatbo.bliskati se. Zenina s€stra. ovenelost cBeEe.. nerabljen.cEe(a rmK. liudje.r/ svctnlSki cDefirimpl svctiti..ki se da skraiti ali zmanjiati. stopati v sc rodstveno razmerie s kom cDeAe pl speljati lnavzdol).. gl. cDeAE!'Ba. t rrpf zasvetiti.I a.erpyu a&t Daenkrat. cErt'a cDercKtradi svetoven ce pf.be fi. cBaT 1.a. posvetiti. zabliska- cBefl^ra / svctilka. cBerqlDa pJ. izdelovalka) 2. vzvisen crerex adl posveden cDeneu..zavedati se cser m (samo ss) l. cBeKaF IIIllK crewrcH . adt lascln cBesar ddt uvel Dlenosl ca.era f sekanci. pncevanie cl. impl ugajati.ro adj.cauAltarre+rniane a ugajagoslavljati nle a. i^p! pt. mozev ole cnexpaa ta5Ia_.svetlikav crerarma I svetloba. os. {tltl m svetnik crercqrrl 4. ananjSa{i. 2..uII cBeult1esxK.rK.^E adi vseden svetiti se.te-. svetlikati se cBerKaBadi svetlikav cD'erKaBrqa t blisk cBerKaa[rrcH. luI. O prvem mraKu cBeruHttR. cBerrula t svetnica cBer|(:a impf samo 3. sporodilo. /ig daltcn. svetlikanje crgt^ ifilt gL cger'. duhovnistvo. skotaliti-valiti. -qrl fi svednik nlca cDe(ap fl svelar cDerr rII. 2. 2. prazTI1K cBeAegze. n duhovnik cBeErerara I duhovnica cBeurreHrr[rri cdi duhovnicBeEreEoAeJcrB!tsa iftpf aen adj cerkven. crecrpa pl . ?aved6tise. cBsme. 4-. qna adi bliskc vlr cDerKaB[. hladen.i svetel.Prebujati se. Dodatek coe-.uirnpf pridati.cEa adj se. zvederiti se-mracru se cBeqeplM 4dt zved€r. posve- . I na cDaa6aD svat n cBaA6airma ienitveni davek I cDar6apcKnddi svatovski cEaA6€H ddi tenitovaniski. f cBeEarlrcrt uvelost. ifipf osvestiti. gl. 3. svatovarec cBarrula<sarta I prijateljica I SOrOdStVenO razlnerle meo inoZevo in ienino maierio) cEa[oBqrDo n prii atelj stvo. reducirati cBeA€rr.sveZ.cDeslra pl. cBe. svctilnik. r i c F ' {. zvezek cBeasoaiLv zd\estno cDecsocr f zavestnost.. -AEa adj mil. tmpl z\aliti. aoqq mah. zavednost cDecrI zavest crecrir. slovesnost cBeqepr ce.cBuAerr.clnAene^crEo z spriievalo. sklc f cBeA[e. na cBEAere^crr!tsa impf g).zaveqen clecrta f l.eaxap{E 370 cDern luare cBcflt^t(u cBtrA!tsal6e carapfu ft saharin catr nt kovinast pokrov za pcKO cDeArrBosr f reduktivnost cDeAHarocr nagnjenost. cBer/.fiocr f bliskovitost cDe[K]a6e z od caerKa bliskanje. gost na svatovLini. lrg vir svctlobc cBeflHa{Berfilca svetinja cDe(apMa. f€ z4rav.

l€ vlo sa: Bo cBolcrBoroHa nperieiare. lastDivolji cDoeBo. t svrleK cB^eqe. .. Dovesiti. tmPl ('Dt' niti.cIt 1p4. zaviti.{ll ro cBoero vsaK nvalr svoje cBolsrDeH adi lasteD cBoicrDeHocr' samosvojost t cDojcrDo n lastnost.rlJI m Sfam vczrrrK cDp3Ellqftn adi grafi \cr'|i- capcKaI zveza(lporl)" cEpraluadl€r1zorralrscc. -94. upogniti cEtar^B adj upogljiv cB|{r^n8ocr t upoglj ivost cBmoK. spusdati se. ooracanjc.sklicati ca'IK'la:r aal navalen. . iz lastne volje u.n Svojevoljnez. zavoj. zavpiti. nlca okrutnost. clpAea.. SpU- cB'/rr(a pf zviti. svod cBoAeH. cBpSEJ'l(.rE{DsB(a r. uoEmll. svojci. cDp3e. upogniti. cBo€.lf. unpl 7\czatl. so ca prox vse oA ce cpqe iz capy(yna pl i'rpl I I I I I I I I I I I I I I . izvirnost cEoepaneE. cDpT!tsa pl. svoden cBapel odj okruten. snemati./uto44t sa[lovorJno. zapiskati. cBv'5a di.. 2. p/. okljuk cBnrla pf l.cBoearAnocrt svojevrstnost ZJ. -M adj svojeprsKafl. krvolocroAnm<.) zaboleti cDnJoK. in It cTBelIocT zakridati. obrniti.!Is m ovinek. ski cEprs. Pr. Itovrecl.r koi predsednik csparo f zoot sraka crpareurM adi sraeji cBlr6oracKa I bot di\ja ror. csr{(a. pl cBt{pEe. rce: Zqruzltr SC. zakridati.-3Ea 4di svojeposeoen. . -prtrf m zool EkrZat. t\rkni ti-{vrka ti co*rc'r*r impl Zvitgati (veter. gl.|mlanle na srran op!tu. ca?tullTa 0npJ privird jti. cBtrra t suKno cBrd€n adi suknen cDrflKa l-zoo. ntvalarl cttlrKVBa impf l. 'ce: sledi se.samovounez caoeBo^nuql impt lit laJlrati po samovoljno. dovrsiti. rtapl potegnr nalzool.. sneti-sbeiti.sklonjen cBucHarr1ocfpoveJenost. gl. godba.xn cdj zvo&iIki gr. cDpelu cBpuqtsarbez ogrevanJc cBpfieH adi dokontan. kondevati. navaditi-privajati. dopolniti. pnvaJCn pt ctrnK||c. muzika -Atta. DxecTu. poseonost. gl.ruaocr I spojljivost zdrurljivost. crpetyla pf. caoerEra4BoeErma t oarlnl sorodniki. cEE6aI svinja (tudi fig) cB e!rKa. zanl ka c€ 3. r(Yxca^eq.n gl.f svojevrst nost. kresnica. krvolodnost caqpeg. svojevoljno_. d(} rrsevati.Povrvezati se. muzikant cDoa. vpitr cBp t\ impl samo 3. os.n adi zarolen crpEx. coscroJ. skupsdino) ca[^apffiqa f svilama cBri ee ce irrpl svetiti se kot svila adi svilnat. z!1zgau cDoeiBolltresvojevoljnost. cBp3!tsa. sesvinjica . Iastnorotno.itrd svedrati cspelll. mu.caoeBorrle CEo]EDOAHIIK c! cB\te pf witi.fl obok. -un .dopolnjcvati. caeTYAKa cB'IC'laT ULt pOVeSen.. iovesati. vrsten. svilast cDtuecr adi svilast cr'utu nar pes oblatiti --impf v svuo cDEAoKoc svilenolas adi cDrficKr. cBt4trl cBr4roaft pastirska Pisdalka sden.KA cBoeBoerr. srpeK cBpra! adi grdav (o lesu): oster. spustiti gDmlllrqua t l4m svrnJarrja sladiti se. 4di obocDnp6af godba. . vpiti. rezati (o vetru) cBpsa'Iaql povezan(govor) captaHocr t povezanost . cBgjoK s|reti cBr4ra. 2. sDuSd?ti. cBoeDpeMeE _svoJecasen 44t 44v oD svoJem caoeDlteMe8o dasu croer aD Qli cBoeraaBocT svoJegEvost t-svojeglav cBoeo6pa3en. (3. sklonitisklaniati. sc'olt rfuli se. zrvl.san cBrrpKarae Zvi. 2.Zganje n movolja gl.[csy. zblirati se cBp.ln ti. 2. pl cBorr p/or1 svoJ. impl ogretr-ogrevarl cBpecxa. zaviti.f. do vrsen (glagol) cBp!rcBrK. gr. izviren cDoeo6pasqosr . kridati.rr? godec.-ry n zvodnik een cBElrenocr<DnpetrcrEo n croAr 4a<soA@q€ f zvodl.caleKyga pt. konfati.cDoAesr den. zavlu-zavtJ all sr: cDp. neprijazeD(o vremenu.2. ozmerjati. zdrurllt v ZOVaU. inpl l. cDptrrlra pf. impl sl* cBEuqe a defi od. . impf 1.$B adi spojljiv. nenavaoen. -g[ra 4di lastnc roaen cEoepaqro 4d. sklonienost cBucue. krogle). svoji cDoEra t lastnina.- cape.. cBoeDsAen. zarodanje cBpEiraqr€fLIafikoncc (Zivljenja). os.cD/rerrftltsapt. sDustiti.igati (glasbilo). spuf Sdenost.c€-KoJ. cooja. Sdipati. zainiZeati-ivizgati. nenavaonost.lTqll€ a.a pf. -cer. c.ladi svinjski csoeBotirr x. cm4ru. cBp€cnyDapl. pl od cyM sta. povezau-vczarl.pnmazau. sklicevati (kongrcs. zavpitikridati. cBe6orojcrBo r?svinjereja aEl'lo'(. -Mtl -sveder '?2 cDpA^apm sveorar cBpA. smrt.zvrzgau vrsaen crupxa I piSdalka.. zaigrati. -qI| fiz totcncc cBplnernqa t zarodenka crpureuq. rgrau. os. zaviti{bradati. skleniti-sklcpflrl zaroKo cDpuilatle od cBPruYnar 'l zar6Cki. -aua adl svojeve cB'rpKarmn Po matem prsKaljen.up4ope4 cBorrr@rEro a zvodnistvo cr'rrpn impf .

ceAAoBBHa ceMoBrua I sedlo.egorzem ce6€. -xxa adj vsemogoccn ccrlorMoi'r<fiocr I vsemogoEl l ()s t ceru dd.l.Atrr{fi Vsevealnez. ce3|ra^€[. cd Toa ro 360pyBa v-edno to govori.eBrdurEa. t BnIIa ceraBfirrerr arU bliskovit. vseKa{or. 2. zaseoanje cerryBu impt od ceAHesedati. oseba. na kolesu). lan stanc vati. cea o sedelce ce.f ljubezen. vseeno.uro. gl. pristaiati ceAnrrTe. planinsk6 sedto. taztog ce6anwrja. Pre. vedno ceDeprEaK. zbiranie mladih na vali ob vededh ceAeo. MO CKaattqlIoct' ceKaAeadr Povsod. n lam L Lo. presahniti (vodnjak. 2.strast ceEAa sja adi indecl zaljubrlen ceDAann Ka I ljubezenska pesem ceDAa rrcKrf adi lam zaliubljenski. tivcti. 2. ceAsBla t sela. cC yluTe se zmerom. Preval.laz n&fi sedmina ceAMa{eAMr&Ia ceAHe pl sesti. zdaj.ki ga vodi ceKa impl bliskati. rlpr. 4. sploscn ceKaKo ad? vsekakor ceKaKoB. poseveK / ceJaq f4 seJarec cejaqKa I l. sedaj. vscp(. vse" eaveden ce.y6neae6en !6Je r? samorluDJe.eA A i. {Bq4Jil. MO]\CI(aDfiqCtI ceKaEhqrrocr/ l)liskovilr)sl. kon jar ce[iMo^oruja f seizmologija ce p ft Iam.il vse same deklice o. 2.rt . razveqrrlo ce[purJa. -ettn n1 arh Dolicai.i cera? kaj. J.mjKo. gl. (das) vedno. ki vse vlall ^di 374 rjcnnurr. zdanji. -I[r tfi gledalec.{wr adj-ed. reka) ceKue (2) pf usekniti (otrc ka).v6@ddi samoliuben ce6€at6nsocr' I shmoljubnos! ce6e/r. posajati (goste-zamizo) ceaoKoc 44t slvolas ceAlr}rl|re^ m vsemogodni.m l. ljubezensko Aa nrepenenJe.m larz -a6bro del6.ipJ scdlati (konja) IIU e IOCIIOA My ceA/rapurqa f sedlarska delavnica ceA^apcKrr adi sedlarski ceA^ernle r dem od. zabliskati se.r. ceBepo3atraAr??severozahod ceDepoEcToKm severovzhod . -tlrr m taft dobrodelnik ce6€el6eq. tokrat.. vedno. Stevilka 7 ceAlMMr[ra tuufi sedfirct ica ce. nadlegovati. pantokrator (bog) ceAlM 1?ram sedem ceAuuaro^ari(. zaljubljaIl se-zalluDllt se cea€.rKrf severnlasKl 44. krcsalo. c! AeB()j. zadeti trgatii 2. 81. ceKaAe cerHe pl sedi ceA{eAaa adi siv ceAnrufltrre z sedez ceAarlKareAaro f. ceae o gnezdece ceaelrRa I vasovanie. ieprav. stalno. inpl fem biti zaljubljen. ognjilo ceKrrpat sekira ceKnpa (ce) impf lit jati. zdajSnji cerauHEsateraunn qa f sedauost ceraDrocr I sedanjost cerAe{erAeKa adv povsod.s{erd adr ves dan.g|eaanje. pr evkar.VEo I samoljubnica ceBscroKpeTop z visok dr'avni dostoianstvenik v Bizancu in fevdalni Srbiji ceB. kurja gred. aMr. +Ha adj iz biserovine ceAe.eAlMAecer tztrt ? sedemdeset ceAlMAecErmAuurrMrra f sedemdes€tletnica ceAYruKaI sedmica. zajedati.v seded-sedi ce{rd impf sedeti. -KBap/orl vsakrscl|. 3. vsakovrsten ceKalo r kresilo.(1. brzkone. -JHa4dj vseveden. vseviden. (kraj) povsoo. usekniti se -ce:I ceKHoflrHa smrkelj . vztoK.ce vsega srca.AlMrraecer rrft sedemnajst cee Lrnpl selarr cee$to ailv t. 2. .ne(ll sedlast (Po obli" ^dj k i) cer o r? sedlo (konisko. kar naprej.t cc r. -runa cdj (D "g) ceA^a najvi5ji ceA apHf4a CEK|lOTtiHA ccrrrucr / najvi5ja oblast ccno3mo-rKerr. goreti v ljubezni.. zaoava. cera 3a ceta za seoal. (pred koniparativom Doudaria) le boli: ce6an. gnezdo: kuria gred. birii ceiMegciln ddi biriSki cejcaHa l. MeFe Mu e coceM ceeAHo meni je popolnoma vs@no ce€r6e fl od cee setev ce3{aeH. gnezoo ceA6a I setev ceAe (a f l.fi samoljublez ce6e/r. zaraili zabave zbrana dni. vasdvanje. gl. zaljubfien ceBAoca ce. vseveo ce36Haf sezona cesA6a f setev 4di setven cer4A6eH ces3 fl1 4/l1 konjski hlapec. h sedei.l m ft41 se-dmerokotnik c. staln(. sejalka. 2. zaboleti.ba ceAe o a gnezdo. biserovina. Aot vlnsKa rutrca ceAef}en.rK[ 4dj sejalen cejMeH4eJMeEd.)orni konj. usahniti. ceBAocyDa c€ pf.-u[{eDepl6aqKlt n. opazovalec ceja Ka / sejalni stroj ceJaHuHa Posev. adr 1. kresati ceKaBsqa blisk. ']agagl. ceBepr6a. Kocu ce cerure(1) pl 1. {tlu . Ila cAeEoTo ro IIpzrBu ceaeloTo tudi slepa kokos najde zrno ceAer4e n alefi od. posaditi koga (za lJlrzg) . oroinik. kresniti. trenutno ceta iwpl segati cerartrcrr. sejalni stroj cela.pa zoali. laMY ceAel ceeAHo tam je vedno sedel.t scde. I severnjak-selernj akinja. zbadati. -tl. lig trgati. -ttt a adi rh lil vsesplosen.vs(. kar naprei. -llrHa adi sedanii. tll. stati. . vertetno. kjerkoli ceRaAetueH. MoAcKil.

ceKHyBa

376

ceM|!I'

ce lperr ccMrrpel, -pHa adi vesoljski ceMxa / seme, zmo, Delka ceMo)KeH, -xqa adi- najruzlitnej$, vsemogoc,mogoden ceMorsrocT t Vsemogocnost ceMoK t vsemogodnost ceMo*eH, -rfuraddj vsemoeoden celdoureH, .nrBa adj gl-. ce-

377
nje; j.unij (po ljudskcrrr L,r reoarlu)

ce./rlltrrnE 4 argtn od ce1.o KTAI cefgqy ?/o_n-(oblika za in_ ce.L vehka vas; 2. naselie oz v a s olreKlnt objekt) vsakemu ce^cKrr adi vajki, podezelski c€xp€r r'' 1 skiivnost; 2. iz- ce^crioqrotrarrcKn adi kmetijIOeek ceKperdp ttt sekretar. tainik ce cKo crollallcrBo n kmetii_ ceKperdpKaI tainica stvo cexc t t sDol ceaqq fl l. vasica; 2. zaselek -sekta, ceKra I stranka. lodi. ceMalDop I seEafor, sisnalna ta naprava, signal ceK'|aiEt m sektant, razkolnik ceMe, -Illra a seme; kal (razceKrop rfi l. sektor. oddelek. dora) lig potomstvo podrodje; 2. izsek ceMeaoA t?t seEenovod cexvnA- ceKVRAan, I sekunda; ceMeen, .Jrra adi druzinski trrp, trenutek ceMeeH,n ceKlrrAtiFr tn sekundant. DG ceMeJEa ozenienec I omotenka moenik, prida v dvoboiir ' ceMeJHo4de z dnr'ino ceKl'|A.dpeH,- -prm ad; s-ekun_ ceMeJsrBo r? drutina oaren, drugoten, druso_ ceMeHeH, -l[|etla adi semenski vrsten *" ttt semester' cdrqxja, -I|tr I l. oddelek. od- "ffi1; sek; 2. ned razteleSenie ceMa (rcrEE adl premilostliiv ce$qrtpa pf, I secirati (cesar.,bog) ce aEe4{e^a'Exu, _ag{ 'tn tn ceMfiqap /n seminar, (tedai Kmet tam prostak. neotesarn prostor) nec ce^,MHapDJa,-|dr I bososlovnioe aufultt1e n atgtn od. ceta_ ca_ (srednja Sola zt duhov_ neq (Inetavz nlKe.) ce,raE a I vasdanka, kmetica ceniqr r7r vesoljstvo

cer('iyBa impl od ceKHe 3 useaovatr;,ce: usekovati se ceKora-ceKofatu odv zmerom, veono. vselei ceKorauien, -uiua alj vsakda_ nlr ceftoJ, ceKoMy, cexorc, ceKou plon vsak cexojArreoeg,.BEa adi vsakG dncvcn,vsakdanii ccxojAxes[e, .nJaieroJ4rerje r vsaKoanlost cexoJ4nernu*, .rIr rr? dne\rtik. casnrk cexoJAleBHocr I vsakdan iost ceKoJnar ady vselei, isaki-

*iffiffi

ceaancra adi kmedki cenaHcK[ 4dy po krndko, Kmet

kot

ce.aaElr€fl den od ce^aHeu . xmecrootrok. kEretit ceaall|IrEa I preprostost, neotesanost) kmetavzarstvo ce^B[Ja, I bot cipresa {u ce^eK||uJa. selekcija, izbira, I ooormnte c€a[A6a I-selitev cearA6e[ adi selitven ce^rqa I preselienec.sl. nDece1tHnK

'?

kmedko prebi_

ceqoKoccaq{eHoKocel,crl||ll

cep6s.adj /dnr l)|l.\t, rvr)tn I qen, brezskrbcl, sl|||x)stt,L.rl cepr.hpa imp| sclvil{tl; jtl predlagati; Jporr lxxl|| lIr I DOSaSt ceputrcm l. scrvis. st(,t.ltvFrL! ceiroren, -trna adi Dolasten delavnica;2. gat.nitltr.il cern€ t 1. senca; 2. -fis kon_ cepteE n vzidana orrtllrrr r tura, obris; suh dloveik. bq spr4vljanje postetinir(. Ian elovek;3. privid cepn{l,. :lru f fat ceruiap m fatn brezdelnez., prooaJatna na prostcr|ttr\rn detomiznez, Ienuh. lehrh. DG cepAap fi a/ft glivirr. l \trt|r. stoDad 5ina, poveljnik, voivortl| ce!4iD dli seDdnat cefte{l'M adv zapovrsljo tx,v ceHoxoc nr kofuja; das ko$ soo

ceseurrap ,n kramar, trsovdid z raznim b_Iagom;iro; vsevec, vseznal ceHeurralrnnF _l trgovina z oroonJan larnr ceneurro-pron marsikaj; razne cfoonan te cenraglJa, -ai I senzaciia certa inpl zasenlevati, iaslep. ltati, senditi cet'','la f L sendnica, zelena utica; 2, zool sinica oerqsap n sinidar, kdor lovi suuce ceru pKa{emsapEu, _gul, n past za slnice oeHulrne z privid, prikazeD,

ceHoKoceH, .crla ddi sc|(,)ctr ceHTerquja,-ror I scntelrir, r,, ora mlsej, razsodl)ll ce$!'EherrrdleH,-Aro ir.ri :,(.rtt MOKCII mentalen,_ tustvcr, r(.hl{,, .AIra 4di premoder ceMyAap, Den,ostaden cefiap'tltrgovecssenom ceE!tsa .'ae'Iapr'8rl m, f ceslp m r'mpl gl. ccrjrl cenapHuK, gorCic:r,Hl. (nrxrn svlsll. senrk ceE.\ecT ailj scnfcrr, st.rr.rrlll .ABa.4dj vsenaro- ceq.|Ir in?pl scDiiti (slik, ceEapoAeE-,. ) oen, vsettudskr ceoMaeH, -JHa.r,ti v,l:||l ceuar m i, seoat; 2. zsornii ceo|IlpareH,-T||u {r.ll v|'r.r,l,,,,. dom v parlamentu zen ceHAB[lr. ,n sendvid, obloZen ceotrOarriocr vs(rtr.,(,) r|1t / KruNET

I I I I I

"Tffil

.ri vscst)toirr, v,,,.

ceomtr'to 4dt spl()$x), lrtl splolr; ccolrrrrrr) ||D Mr. rl sploSno sprcjck,

vcndar, kliltl) lr trl ."ii11i#l3di#"{" r'(ll1, scs,,rr r njc
celrHe ce. ccrtrryalJ ct l|t ,

cedax.coni

predrainitiii. r-,i,'r,',ltt L,:,
trzniti

i tttl

cenrdMBpurl scptc||tl)cl cerrreMBpltcx[ atlf scllcrrrlr;
sKl

I I I I I I I

T

cepeeH

378

crrvpHocT
cuApo r? sidro, gl. (orDa c[ja^xqa I Zarnica cr4r(He,cnKa pf. im,l zav'iti. -iacvia;ii-kritati; zacvititi, vresdati, cvidati cftxlepl ,interi.,fanl ven! pooen serlzglnl! crd(TepAEca-cuxreplca Lt napoorrr Koga ch(repMaqa f fam znamenje za konec obiska, druga kava cr^a f sila, mot; fig pl \ojska crrieH, -.^sa ddl moden, mogoden,silen, velik crleurja, {ll m lam r|silnei, samosilnik clraegncr<n adj nasilniSki cn u. itl1pt siliti, prisiljevati; pospesevati,krepiti cr.r^xHaI mod, sila, silovitost cE^qrrK, -4!r n nasilnik, oblastnik, silak cu^rfir,rK}j oiLi nasilniSki, silacn \tsa impl posiliti, posiljevatr cn,{!tsar6e n posilstvo cnaydra I silhueta, obris cu W ad! s silo, siloma; prisuteno cran6a6ra ,l simbioza, sozitje, sKupno zrvuenle c[M6oa n simbol, podoba, znamenJe crn6oaaa*1ra pf, impl simb.} lizirati, nastopati kot simtot cI|MerIrHJa, -Er f. simetrija, someue s slmoor cstltw{ m na poseben naain pripravljen bel kruh . cl|MuFtula, {u-cEMr@Ja, {u m pek, ki pede bel kruh, c!I.
MI"\

379

qIIf€)Bocn

T
T T T T
I

cepeeH,-Jsa {epej^rs dr.ll ki cc(anaaon fam dustvo,obdutck vsebuje mastobo Prvega cekaBaEe l. obdutenje, obmleka '1 dutek; 2. spominjanje, spocepejrepa r??, mastnost plnef mln ea mleKa ce;eHdAa11. serenada,pod- ce$a f lam veselo razpolotcnie.dobrEvolia 6knica: 2. slasbeno delo vrsta, red, cebre n lam prvi'jutranji nacepfiJa, -nu iserija, $16 n-fam prni bre fatk kln ali Dro.laia kup Ali prodaja, zadetek skupina ceQri atlt fam pmi( ceDh6_3eH, adi l. rcset,2. -3Ea rfiroca, ceomca, .ce(D{oc!tsa. I, irapl inaiilen; 3. zamisljen, potrt .cbr[,rocyra. narediti, posKusltl prvr-oe' naredlrl, ceD[63Bocr I resnoba lati, poskuaatiprvi ceirruja, -uu f tam glavr.ica, ceueto adv lil Popolnoma, kapital, posest,imetje povsem cepneFrrfo{a serp€ntma, cestt ceqa I 1. sednja (drv); 2. pc na vrluga, oKlluKa _ kol, klanje z. cepw m I. serum, sofirvca:

impf sneli, sledi, odstaviti, snemati,sladiti cul,uraru3fipa pf, impl simpatlztratl

t
I I I I I I

cecula, -4r .f zasedanje; izprtnl roKl (na untverzl, ceiraen, -,lxa adi vsemogoden adj. vseslovanski cecloBencKn cecpAes,-AIIa 44, pnsrcen, go' nec cecpA[ocr I prisrdnost, goreanost cecrpa I sestra; medicinska sestra cecrpaE 4d1lsestrarski cecTlraHosrI vsestranost .
ce.c'rpwrc<*ctpt'JlKa

ceDrvo. gl. BaKIIIIIa

ceqe iftpt
uiLr u

sekati, rezati; li8

cr&ff|arr|Ja,-r[r. l-simpati ja, naKlonJenost,tJubezen crrlwrosrryrrl r?r simpozij, shod znanslven <ov cuMrrnoi! r'' simptom. znamenje (bolezni, p6java) cmry dlrl-criuy drrKa fi, f simulant-simulantka cnMvlrr4ra ir.1pl siEiulirati, hliniti crlnryttdn adj simultan, hkraIen, sKupen csMlDoHrja, -rn I simloniia glas, skladba; lig harm,r crrr, {Bn m 1. sin; 2, Ja l neien n:rg(rvur'; /i1; fl,' 3. vek v okolju: si,l plittlilt lt(!. cuu adl sinji, rnr)dcr; ( ||ll KpB modra k|i; crrrrdrycrnrr sinia oblcka c[Han n ,ol gordica crfianoB adl gordilcn c[HAsKdT r, sindikat cfirrrrAlra!{,-qn tl Ian m^mhl
slnKo

sestrica csreH, -TIm a.dj nri poslednji., zadnii ce,ld pl l. zadutiti, obdutiti; 2. spomniti se cerisGcerrao a dutilo, dut cer'trt/J,r aih' fqfi rlajbrt, vsekakor, brtkone,- gl. ceKaKo
cgI[AeH, -]rga 4d, culen cqnrrEoct f dutnost c?.rte alv 4/C Potem, Potlej, nato cekasa impt l. lutiti. obdu' dutiti se 2. spotiti; -ci: spominjati sc minjati; -c€:

n, I Qefi

ceqr.ri, -uJa, -net pI -E'i Pton vsakogarinji, last vsakogar ceBt/u{urne{equutre n clel Eozda za poseko; posekani del gozd^ cequ o-celrrrBo 17 oslnna, rezilo: orodie za sekanie ce'{M iapl sekljati, reiljari ceqKo r?1 febniar (po ljudskem koledarju) ceullo pfon marsikaj, gl. ceHEIUTO

Bv Yv U u

claee impf siviri; siveti crlKaB dd,, sivka.st cnDoKoc d4,/ srvolas 4dt slvo ouvne cEDOMaC]tIlIIesr barve cnra I kapnik csra, c$Tfirre impl, pl El, cEfa, cnrrra^ rl signal, 7-nak csrvDcrr, .p[a oal] Eotov, zancsliiv, varcll cr|ryprloccrr, -clia 4dJ vamostcn cxrvprrocr / gotovost, varnost

cuMHe-cnMurra, cBlnllitsa

pl,

CuI|eBa-crrHeDI|Hamodrina, I srnJma cn'deBtr'4a 1. modrina, sinjif na; 2. med drnavka, podplutba cbttee ifipf modriti; mo-ce: dreti, postajati moder, sinji cmda, -rq I arh l. nizka okrogla miza; 2, pekada cml' o z modrilo (za bombai in volno) cfirn€D ali modrikast crd{€Bocr f modrikavost

ce l((tBe[

380

crrpoMauKU

cnlroMaruT[Ja

381 cnamflapr imrf dlakocepiti cmHrrrapKra l. kramarica; I

cryop f . meja_ (med njivami, rravnlxt,
med vasema): BO KOr. a cHHopoT ne .ae.snhuoobnez ne dela vsem na

ca!{<oBerl, -t4l rn maloDrid_ nez. nidvrednd cr|I{oirEqK. I .vijolica, gl. re MeHlTa, TeMJalrgra cI|HoEnM nr sinonim, soznadnlca cranoor adj modrook cEotrc-ac m sinopsis, strDjen pregled

z. zamolket,hfpav cErKaaocr. t zamolklost. hripavost crrfl nB adi sipek,prhek (zemt1a)

o"ue 'TS,t.l;,fnH?i;"f c'|m€B a-di 1r sipek, prhek;

c'ma'fl,!|aa adi koTay c''[e pf, impf naliti, tralivati: !ce: razbezati se; izpristi_ rr se; trg spraviti se na k.r ga; p-osipati se; obrabljati ' se,cetrati se

"?.#ffi-J"

siroI revsdina,

crrnlrqBtxr I sipkost, prhkost, orooUlvost cwne-irdem od crznrca $CincErocr4l{ro_ruJa I modrina, srnJrDa, ctlleBa gl. cnpaR,_-qq n sirotek, revEek crDoka ady sinoCi (olrok brez starsev) cuo(auen, -ura{t'Ito(eureH. cnpmee dem od cHpaK sirc lt -ma adj sinoCnii re{, strotica qrurarua qdpawuaadi ubog, reven, siroI sintatila, pomenska zvez mastr cqrarr.ca I gram sintaksa, cnpdHa I l. sirer\a, mit zaDesKlaonra lliva Zeoska; 2. alarmna ourr€sa f sinteza, strnitev zvocna naprava pt, _crrTreT_n3*pa impt sinteti- errpenap rlr sirar zrratt, sestavljati,pridobiva- cnpenapra sirarka t rl ( umetno) crlteEapEqa t sirarDa CeD(rl4'dedj sin_kron, htrateD, cEper6apcKx sirarski adi socasen crlpel.apgtto n sirarstvo cttfrre4-cndorr.urlaam, t spo_ cqp€Ee rz l sir;2. sirienie: nuncrca oseqo cr4rer6etrd plaDiniki cE|&Dr ttl Veriga srf;. c4p-er6e r demod caErrnp Jenjemleka Ha M eKoro sir"Tffiff cEqBpgllja, .tM m arh kdor capn impl siriti, sir delati dela verige; kdor okuje jet- cgpo,idaa,.cH n siromak, re_ vez,uDogapam croEal( ru ivje, inje clrpoMaBq€ dem od,cwprc.v.aB _tt cEqr, @ta, ceTo,pl c- re pron siromaeek ves; rre co cuor (yu) ni cnpouaDxa I siromadka, reva pn pravr-e cEp.o arTq adi ubog, reven, cnla@a, V f koze: Ma n sfomasl(r cmrauuqn otpice cr.rpouarxl adrr rermo

chrop€H, -pna adj mejen; cu_ HopeHKaMeHmejnik, gl. Mei_

crtnnaqapctBo r kramarstlr,j (llakoceDstvo crruo z drobiZ Kfl) cr{t'lo ttdlt tla cuTtro na dr.t)l) ckpocasocrf sesirienost no (prodaja) oipor!rua I sirota, uboiica crrEo&iac adi drobrurkl:rr cnpyn n sirup, gosta sladkor( psetuca) na raztopiDa; med zdravilo clIfltoconcraeHfiK,_urr (lr()l) t'l itoposestnik cl!'rHocorlcTBerl{qri& aali (lt.()|,. cEcreMam$tpa pf, impl siste_ noposestniski mallztratr ctrrHoraja I L maihnost. (ltrrl). cry .4j opp r^aAeH .L sit: nost; ?. d_robn iaiijc; pic(tnrc. z. objlen; 3. fig c,rt ot xritl matenl(ostnc vrc(ln()rll Boror sit Zivlienia I q{req, {Ra adi dioben. mai- c[Trry?sJa drobnint.lk.,rIc,l. meti malenkostncvr:cttirrrrt I heD,maler*osten cETo t1 sito qtr-erotecErqe n dem od. c''.o crrryaq[Ja f situacij[, pok)rll. sitce,maihno sito razmere. stanie qrrccr

cnporrrma^I|rare fi erh l. sirousntca; z. uboznica cDpoca ce, crpoc!tsa ce ,1. Itlpl sesiriti se, sesesti i6_ sesrrjevati se, sesddati se cnpocaH ddi sesirjen (mleko,

"Tiffilniff, adi kramarski;

z. otaKoceDka

*:ff]|:rffffir,rsistem,s+

"'ii'Jiiif,#i#,uttocc'ucnle'sc sprcmlnJoJo; grasD sl 2,

. f,. o tutn(: ce cJarrrrl ovce so brclc cErl|err{ m l. maleokosti. drcb. claeaja\ inpt sijati, :vcttt I se njariie; 2. drobiz cJaer4 -Jfla adj sijajcn. blc_ cJrry ilnpf drobiti, menjavati stec, svetel v oroDrz,razkosavati cJaJ nr sijaj, blesk, svetlost cErr|mm I gl. cl{Irrex( crTlqrqa I L malenkost: 2. cKa3t|a_l zgodba, Ijudska Dri povedka, pravljica drobno sadje (hrulke) cnrryrap cdj drobnjakarski, cKaKaaeq, -,/rrtu{Kaxylieq, ./r{rl malenKoslen m zoor zelena kobilica cl|TH||seDocr/ drobnjakarstvo cKanapafir f zool sraka, c.l. cFrHrrqaprn l. ktamar_ trc(). capaKa,cTpaqra -2. cxa|(r|e, craKa pl, impl vec. z- drobnim blag<im; sl, motcnKostcn alovek.dlsko ct(oxlc. cKoKa ccpcc,pikolovec cKo^o f 1._lestva;pl stopnlce; coe,l\cD (mKOB) c cKa^a da-

4di sitast aai situiran, prcnrr> cvtn impf sititi, nasiaevati: ffie*, sititi se; veseliti se crtrfiM{rtFlMKa r?r.I vrvicu -c€: nesreee lig rule clar'I adi sarno

I I
I I I I I

ffijl

.* ,n bot puhasti

cKa a!Il|

q<aIIIt<a

cKDep

cK oolpeq

I I I I

t t
I I I T I T

cKa3Ha cxacrpv, cxactpyta pf, impf podklestiti, oklestiti. pristri6i, zmanjSati, la utiSati koga-klestiti, obsekavati, obrezovatl cKacrp!tsarbe tt podrezovanje, nezanje,oorezovanJe cKaqrl ce, cKawla ce pl, l. povzpeti se, stopiti na. vzpcnjati sc, s(opati na; 2. TIlIA spcdatl sc, spajdasiti se spectrauiaar adj ope3an, onemodavati sc, pajdqgiti se ger pt, rnpl cKar[|(a, cxrllrxllq cKamarocr f onemoslost. oslaumazatl, oblotitl. mazati. belost. oDesanost blatitl

tridnlh stop'icah cnat adj diag; cRan A!*as craga rgovrna cranan .adj gnil; trhel; lig oslaoel. onemoeel cxarapufa t ft gniloba, trhlina; lig slab udenec cKiarruroqr f gnilost, trhlost; oslabelost cKare, cKa[!Ba. pf, ilnpt zglri. ar, pogrnru-9ruu, crKavatt qratreq, -rflm z hrib med dolinama cr<a.uja I draginja, gl.- cKalo-

cranHe, cKarila pl, impl 9ry4gau, rzcrpau se, poglrutlpesati,crkavati cKalauu, cKaAaqtsa pf, inpf omagovati, modelirati, delati po kalu- cKamr!tsaqKa opesanost,oslat DU belost,onemoglost crtarrecr ad.j r?ri skalnat, ka- cKanornJa f opp eBTwrrrJa menlr dragmja cKa-^rl o r? stopnica; lig stop- crcanorleu dragocen adj nJa (razvoJa., cKaloqeHocr f dragocenost cKar.Btra-cKarnqKaI dem od, craqtsarse gnitje, trohnje'1 cKa^a lestvica, stopnidke nJe;cr{avanle, propaoanje cl(a lll]tre n atptn o<t cKaia cl(alr.nrJa,{I| r'' lam skopuh stopnisde cKa\tq'dKa fafl skopulja, skG t pusKa cK.r lr|{Ka^ltrr€ m, I pgrl lig dolpin cKapaI resetkastiraienj; mectoMa I milnica, gl. ca[yso na raznru cnapa, cxapfra pf, impl spre','|'tTa cKaMeHer adi okamnel ti, ozmerjatidelati razprticKaMeHerocT I okamnelost Je, zmerJao; -ce: preprratr criaMel|x ce, cKaMeuvBa ce tt. se, spreti se irrpf okamneti, po;tajati *;: cKrapeA€H, -Arra ad.i lit arh men neprimeren, nespodoben, c\awla, .wr f arh Solska klop gro, zopm cK.EAarr- rn, Skandal, spotika, cKapeA[osr f lit arh nepfim€rnost, nespodobnost, ItonuJ sanJe, sramola cK itfl pt skandirati, pG rrlnazanost ''AIrp^. uoarlatl. lzgovarlau Do me- cKaprar[tra f med lkrlatirF 3. tri skala, gl.

cKap!tsa.na I prepir, spor cKacKaI baika, pravljica, gl.

KA

cK,/.Ce,Jr, .CKnCe UM pf, impf sKtsau-Krsau crwa ce impl potepati se, nltl klatiti se creae rz zidarski oder; brod, cra[Taleq, -r!ry-cKlrTalr ,n podoln, splav tepuh cKe^er m okostniak. okostie: cKhaarse .r potepustvo, potep, skelet(stavbe),-ogiodje " POrepnJa cRelre[rrja,-rxr rfl brodnik clorraq{u-cRrflHr,rqKn 4di Do' cKe euzcKn adi brodniSki tepulki cKenca skepsa cxnllJe pf potepsti se, izgubiI cKeq rfl veseloigra, enodejanrr se na Potepu q(l{rltrmlTDo'1 gl. cl(lrralle. ka cKwrpl (sg craja) smudi cKIIlgItK, -ry{KtfTE{4a n, t pG cKlnlace itnpf smudati se tepuh, potepuSka cru{arbe n smudanie cKr.rga nadrt, osnutek, skica f crurja'r m smudar cx^aA ,n l. skladisle, magac\rlta,$a adi smudarski gaztn:, vMa Ha cKlaA tmetr crurMHe, cKltMHYBa. iUlI v zalogii 2. tit skladnosl, Pf., samo J. os, sg srnlt! v glaubranost, sklad vo, na misel priti, posvetiti cK aAerr, -AJ#r adi lit ubt.\n, se skladen, harmoniacn cliJn'''r alj raztrgan; lig one- crs{aArrpapl in inrpl uskla(li. mogel, opesan Sditiuskladi!dcvati cK aAr4raEe usklaclildccKnrrErrocr I razt\ganost: tig '1 nje, uskladiidcvanjc onemoglost, opesanost cKllrre, cKErlEa pl, impf !az- cr< aAuurerr, .ruHa adj skluditrgati, odtrgati, presekati, cK ena, cr etryBA p/, irrpl prekinjari; izdrpatitrgati, zmasiti, povrSino opravltl lBt. crKavall; unrcr0, undelo q(^ep&a I skleroza, otrdccxmrllBaqKa .1, izlrpavajode, tosr unrculoce oelo cx eqKa ce, cK ettrqtsa ce pl, cKlnm, cKr[ryTa pt, nnpf \rkimpf swLati se, spaidatiti peti'vzkipevati (tudi fig\, tzsespeaavati se, pajdaSiti se Dnttuuu cK €rrreH ad.j tkJelEen, zac'r''J''ie,. cKrmryBa. pf , impf orgnJen upalsll, usabnrtt (vooa); cxrerureHoqr I ukleSdenost, utrniti, usasniti-upadati. usizaorglj enosl hati; utrinjati, ugalati cx etrIlr|, cx.1rerlrTvaaDl . imDl cKl'cE.ar qdj fig. vznevoljen, ukle5ditj-ukleStevati; iidrg; sraoe voue, poDrr, poparJen, vau; zvl se-zvuan se -ce: polrr v klobdid cKrrcHarocr I vznevoljenost, crdo6lperl, .prgr m zradni mepobitost, popaijenost hur na vodli oovriini

cr.Bep n majhen park sredi trga cKBepHaan{xDep8u impt sktu-

lost.crt^onr|teH. tgetkljivost. milnica. .Do' ubiti.r lLtn tiTkot\o ra!nanje. skoporitenje cKp-xaBeq. priskulnost... zapiracRorci@ . sKopusluK c*pxatn impf :Eqpariti. skakad.f . naklo nienost cK^owr. tako rekoe: komp rocKopo hitreje. sKralnjr. bolei crp6a impf lit .8 pf. . ce "cKpBlTa tmDf za ztve tn mf we crsroH'crK oEett.Bry m skopuh.. cKogllEa tt. poskoCiti.u@a l. ft fam skakacxninln. cKoKa klobdi6 crionor rz Zgedkanje. ni. crourlra l. -EJE. dvignitidvi gacKaIrEJa lZlindra. sKorec sklepati. skleDiti-sestavliati.tmn clrl se crona. Zast.. poskakovati cr(oKaatillrr]ef skakalisde cKoKa^rrrqa I Jport skakalcKoKa^qe z frnikola. cKorNq?lraEe z grbandenje qnoxlpqs Ge. Sdegetanje.skoporitnost cxpxaDnrama I skopustYo cr(pr|rcq. sklopljiv cr(]torlqn oe. rajli.. okrajtava cnparz. poskodneZ lec.r(IIa aat pesn stc. zona. !ln?.. cKpM. odrei'enelost. sxtDen cRpxaBer6e n skoparjenje. croraqra f iaort skakalka soslaSati +irlli. pI cKop'' m arn Skorenj (raat pll _.AoBpa5e4. eq adi dolgokrak. ce. skorajSnji cKope{. impl skraiSatikraigati.Zgedkljlvj9. inje. prej. Ceti zbadati-pikati.di l. novo peten gospoo . za. gre cx. tmpl seqnati. zaonJr creaja al. grcav cKopsarocr f gfdavost rmol cr. 4n adi \agnjen k (pijadi). cKoqa{ira Pl. nagibati. cronqe /f skoliti. dobiti-dobivatiskorjo cKopaufeH.. povzpetnik. umrecKor(x?E . cKLott\z.. d zakriviti cxp. zakritati. 3.cKopaBI c(opor|los cnpsel|ocr cKpareBrqa f kratica. umazan. kljuva.iiil. . skraiSevati crp6 f lil Zalost. varden. 2. cKoMpa3 M!' e neprijetno mu je. gabi se mu cKoDas(rr f ykoyanost. irnpf tgedka. impl skloniti. Ko^Ky (Inro) . naklonjen cr/tor|ocr I nagnjenje. necavno. zadretl se!?iti. ototen. c*parysa pf. skakalec nrca -C€: f. qrgIYpltsa.gr m ut lnwecraopo€rDeq.-JE . nagibati se. nagriti.unra 44. .. grd cKotrsrro . zapreti (odi). odrevenel.ivina. cnopwt pl.or.Blov€oltldloBr tl I I t I I I I I I I I I I MOXe IIOCKOI'O CrmpreJ spreti cr(pEr|'|lr oe p/ prgsesrr . kositi (tavo). cKolxraB44. . zdruZiti-zdrute-vati cKoMpas fl tctn zoprnost.Tfla adi poskodnica (ples) zlotljiv. uMa cKoKoT racp ga cB o!'e.alovati. iival crorcrs adi tivinski. odrevenetii dcel osupru!l cKp-aen. dreti se crpxbl adl skop. cnrlYEqtra ce pf. cKo3sa adi samo I breja (ko za) cxoKa impl skakati.. impf prebuditi-buditi. cl(p6rr no HeroZaluieza niim crpraren adj okriavljen cKpBs.ii:frj. impl o. privoliti-sklanjati. rita"" cKoxroTKa rnpt zg@Karr. cfi oE['E pf.'losten. Sdegetljiv. cKoK Ilao opo cr o fl. srerdn cKp€cKa. ce cKoKIFdadv skokoma cxtryw. ce. nagovoriti. c(opaBlra Pt impf SKlOtuIl Se.eEocr f skritost PT. cKG DatueH croplr. gl.-rrtrta ddj nedaven. skopusru. impl z'riti se-zvijati se v d. prikriti crpreu adj skrit crpf. .c€. pf. troska cKoDo aQv t. poskakujod.cKoKorraD{Korqrl|rD . impl crcor<rre. nika cKoKaq tt Jpof.ali skrajen. " s(oponlnez. skopuSnost. zmrznjen cKoqa{erocr t otrpDjenje.skpt kraj..-tis . 2..g stjinjati se. 6Ea adi . skakljati. zvezati-vezati.opraviti.. otrD. dolsonos sestavljati.gedkrjiv. imql otrpniti. ttosu CKOI(OTAIIBO IIDAIIIAI6C KOCljivo vpraSanje past. zank^ (za pticE) sKor{Jm^nBocr f ldegetavost. Zivalski.oBa\ adi otrpel. zakon).{[lE{Kltt(attto {Erp n g[ cKDrRaBeu cxpda. skoraj.E. impf B adi zaaeti tolai. zmrznlenosr cKosaru. zbrati v dredGseganioti v dredo: zbrali-zbl.e d skriti. koCljiy. razbiiatii za. ogabnost.Povezovati fic zabubiti se-za?t..t DuDltatl se cKopaBn.cKlrecKyaa pf. cKpAlBa n. sklepati.Lowlsa fr. cR UldV. zateti-zatqljati brcati.cKorKYpqFa ce cxor. umazanost crqrtrrrtraa I gl.-tam scstaviti (stroi).(rcE. nizkoten. grdobija. kodljivost cK^!Irrs. sKoltonuu q(px(arocr f skopost. cwryryn pf. maltobna srasa na lulu: mreluca na pov:rlju st6jede vode cKpareE 4di skrajsan 26 Makeitonsko. okamnel. tmlrf Et. uniditi cKoT'n .rnhe z skrivatilde cKlrnsf. sceti (otrok) getati yaa. boledina cKp6en.ke pafl{Kopavau (l'tDograo. . cKorsrBo cxoqaser adi otrpel. daleC crpara pl zakokodakati crpama f cinek. u poskoden. vkoyan za. cronqla impl l. se t . nepibno3t cronm. ce ti-konaavati zgrDancrlr segrDann. fft zool sestaviti. -ce: rati se v dredo cKlrer( n ivje. c*nornwa pf. izrl arrr kotrdati.. u. skleniti (roke. z. krilati. cRopcrueH. cronpa. cK^oFr!tsA ce pJ. nagnlu Se- narcditidclati skorjo. iml zaweidati. cK.srez cKpexeH.cKor.e. craVrqa t 1. luotusce: zaKEo ca qef. kmalu. impf cKo.

clla}Itf. cn16e. slava. cr.ralon6jKa I hval. impf skaj. 2. cKsepHaDi. bilka. -na.sau. sten cnalocr f gl. brez kakovosti in kolidine. shujian. srlica canje cKpcEo3e adr krizem nog. cKltul4'Ball e Ha Aesvet Ien BOZavlanle na levo cKpHaDrrin pt gl. omejen cKDOmreA m Ktoluec crq'AoluHocr I lit slaboumcrpomreara I krotilka nost. krpu. -I5e I lakotnica c^a6uRcKlr adi lakotniden caa6q stabo -. c anctta trratRa slamntK e.zool skuia. tig slast. droban. . zoprnost Dlehkost. zavijati .rhanmagocr I osladnost.cKpuuletl 386 cryra caa6 387 claTraplllqa cKprueH.\a f.Aen. 2. cKpDE!ts4 p/. cliy6Ey8a. €u m L zool slavec. zagosti uitijpukati.|. -un trr slabid c^a6eecra6Hee impl slabiti.pryparre r krpanje. tf. omeJenos! crpor. -irysL adj lit slapremagovatr . praznovati. tmol lzDuLtlr" tlg osKuorrl.' impl l. utrgan Komu KaJ.utrgovati zalkripati.Kprttl|eM{rapr|rle! Ma adt sl(nval obrnro. f slaididar-sla5didarka nica c arKapErqa f slaldidarna caar{rrir'r[re 12 skladilde cft|rarr n drkostavec caara'rror adj drkostavski caara. prekri Zevati (ro. prazerr c. pf. cKpoflr. crpoJ!tsA PL. slab. cKprrytsa pt. -rura adj skriven.. cKprryBa pJ.Jtrt . c^a6aK caa6ovimrK. norodaj. skrpucati-skrpavati. 6. crcvlowds. gl.c^anollc^arKapKa m. Pit-el. c aMHa. crvrva-eu adi skliuden krDati cr. prgisdc.4. c'aaoK. skubsti io komu cK-poMl|lrqlf ittlpl kazati r. pnti) kraiSati ga v aem-skrajsepf. cKpFeg. vleika. slabid. brez okusa.ra6dcntiocr_ I slabotnost..av .. -^. 2. oA caaDaI l. vsako nalenkostjo) sla\tek.i I. ponos. 3. 2.cnVaei. razcr<pupaire cKDo6 n Skrob ollante crio6eH. nez gI. impf siaditi.fi latn sl^doledar . cKpq^[B adj Skrip. -ddi sladek. tmpl zlomrtr. -vz.'qra adi slaboten caa6irrasocr I slabotnost cla6una.uzivati -ce: c^aMHa t sladkost. -p. suh. krilo. spodnii rob obleke. -qr rn slamnjada. delati lian ie skromnega cxy4uocr-cryAocr I rcvldina. cKpcryBa pf.a ddi slaboten. -Itrur t?r slavc caan tz 1. ubog.ruHlIBarben ootaeanJe. Dosuaiti se pati.cKpotuBa pL. -n lomljenje. gl. zeDotrebno skromnost.cr{rnlrnxcrir ski Ke. neodloden. shujc'lprm.pt. tftpl sKr!ati. taJcKprr[re. impl skljuliti se. ouliti. crlnrn ce pl zviti se v klobdit. 5. razolr. premagau-Krourl. zavtu orugam-ooraeati. pasnlk polomljen cta6 ad. crp4xysa vati.slavoblepneZ caisonelKa+. majhen. . n*rlnna moc c^a6onrla I slabost. -utt tfi slaboum- c^aAocTpacTle n sladostri_ stje c aAlBaB-44. val. plehek. tmpl aai skupslinprekrizati. naroaie. naslada c aAEIrKaBadi osladen. razbijati cKprur (rcr t sl(rrvnost. zaskrtati. m pfedcKprseE pt zlomuen. pozgatic^aBnqaf pipa paoau c^aso6!6eq. c^aMapuqa. kroiSati. nri pipa c aMrrnr.' caatra I slana calll|oca.crraadi sladek. c^aMapu4a. .sa adi reven. lig sladkati se. gl.[aMeHrrK.t: uiezau. -ulr r'1 slamnjatr. malo . c^aut(rcwa pl.e. cxlro{KlTrtHr. cKvKaivBa ce cKlroT rDocr J uKroturvosr . pnKrltosr crpSIII!M+. slap liubneZ. praznovanje taknil se bo ob bilko (nad c^aBel. zellen.snaha. gl. nedelaven caa6ar. tmPI. c( yrlwr ce prekrizanih nog (sed€ti) cKvnurrn8a t skupstina cxpcfi'. razolu. -q<a-cla6tlrroK. slabeti caaoeers€n slabljenje. plevek.pt. lrtiPJ nost. 3.cKp. . gl. izkazovati spoitovanje itnpl (o slani) pasti. .j 1.cj\aMt{x'( caa6!'r6aB4di slaboten claMeHu4a t s slamo poKrtla crra6irsasocr' I slabotnost c^a6iuraBa :a6nKaBadl slahi3a. maihne modi c. polomlu-lomiti.crvnrinla. pnrezatr rn seslu crly6ne. koda boten caalr(a I slamica. Sibkost. c^aMer K cnareJcruradj slavdji cras. 2. tmpl DomantKaulle uKrotrlr. ki crpo6n impf-Skrobiti prdo ravna s lasco cKIroE. -TRa 6. KvMoDa c^aMa Rimska cesta c aMapnqa I slamnjada cLaMeHadj slainnat. impf crcpiya.sladitev ctiay. noge. slabenie caa6eqorc.r-m adl. (obleko)i 2..slacaaaocerl. . cxycttsa.rqll Dl Keprca ( sG cKycr. My cKp-uKa co 3a0v zagrozr\ cKvr tt l.\ar c^aAo^errnrja.. zacKpKa f nerod6viten.ukrotljiv cKvKa Il ce. c^alltKa ke ce DpeIrHe spo2.tlniqa f drkostawica c^areEe z slaienie.popularnost. kamnivrJanJe. boumen. cr<vtiaq-m faz oden-rh lkrobov crlorceerpaa f _. clraAHuKaB c^aMa t slama. mu Je 3. skuhati.'runa adj malo duten c a6oAvunocr I maloduinost caatucr. 6na adi Skroben.(v sestavl) caaooAFtreH. potreben.

svoDoootruben cao6o4g1rcrro -z svobodnjaslvo c. iz. impl l. zbesan cnucrll. svobodnja-adi sKt. go. stuvrJenle(usr(. sovodeni. sestavljcrrklr caox<eHocT zlozcnosl.lU. slepr c^etre[. -qn nr 1.j zapleten. potemtakem c^eNIDa.ren ii'i. po. slosa.a. slepeti. rg poosra!1ll Komu. pf.zapra\. inpl tlr Ziti.t tl zool clerKope. prosr c^o6oq.no adj sladkobesesleDid den c arKopeir{Bocr I sladkobeseonosl c^a: I: fi opp. naslednik. -qt{II|BapHrlIq .'.lIa (umetniSka in ljudska) croDo a arka.. <B t?t plast. spajanJe caerpatse /l sestopanje. os. stopiti s. privrZenec caeA6er{qKa t l... -qra adi literaren.?r slikar. pobotati. tavkatl CAHXA 389 c. tarnatl. srao{ost. leha. J. sesravl|enost c esar6e z zlivanje. gl. caoutvBa cc rrl. c^aq c^ea'd a. ilediti cacAoaateauo{aeAcrae[o cot?i torej. zamaJatl. I dem gd clrrKa Dodobica carrr<osrflqaf slikanica crluHKaf slina c^rrcarr ad.pf.r.-Atta adl svoboden. ulitost. zleteti.clraTr(apcKu 388 c^e^ee. z: rzsloDltt caeluna-clegenra I vranica c^eKUr. c. tig kdor nem simpu vkuhano sadie ne vlql.r<Ha adj l. poveza\\ c^eanocr f zlitost. pec c^lTapKa I pladenj za strcrbo c^l'rma€/rlrltrlKa I sluzkinjo c^vTglrtre n detn od c.rn3. c^oxl]r-r 6Darta slorni bratie. zgresiti. -nglr m slepec c^enerrKl adi siepdevski. hrrooDen c lTa ft sluga. -w f l. c. -r. .seslavlJanje. 2.impf zar.i zlit. soritie: 2.ttlqeH. c. deipljica. branivec svobode c.c. za sleDce caen6rryr.-.Jna adl sla<iko calrrKotroerr-.o-. -Aua adi naslednii. pismenka.roooAapcKrr. sklt. samo 3. zliv { dveh rek i c. sllvov nasad c1. sla"t olce c^arKo z sladko. . rpara c/reA6e|IrK. z. 1.prostost. lam fot. c ol. c/reA6erurarao a nasledniStvo.statipostajari slah.) slubii postati-slabo postajati.ro6oAeE.fis zaInisliati. zd(uzevanJe.j stro.oarue.i zaduden. Jan neplsmen slasen c^eflaK. srat canrrqe-canrxqta a. gl.r adv slepo c eloo. Kar Je ocltno. -ry4{eD'a. c€.B^p m slivar. clo. privrZenost caeAerr. poslaviti (Cr'ke). (samo 3. impf.. samovo{nost. sestaviti. 'Ce: SpOOrSmtr: ZmOttS titi se.rdxen irar' zk)trrl pot c^o)KeEn4a{aotKerl|ta I lir l zloZenka.. hlr. Dodoba: sled:rtiAkiDrizor: fotosrafiii cntxa itipt slikati:. impf lEabfiti c^o6oAere n hrabrenie cao6oanJa. plastnat cAoeDETocTslojevitost. zapletenosl. vor. fam sliltorgi- c^-ro ar sotodie. Prrvrzc|[a c/r-aDar.d.e'd zloteq sestavli(.slep. gt. trgovec s sllvaml clrrlBapsrBo t slivarstvo c^\DK f d.q{ /tr strvntK. ropsnao slast. k()mplicranost c^orKrf. nria"pgo e Aa ce c^I€serll co uora oaG Irrro co 36op bolise ie soo drsniti z nolo koi z bese-do c n< n stik. naslednica: c^e\Ee .. c^aaogr caasmra f gl. vica. os. trp stavek caora t l. inpt sladiti.nra ad. tliti (v celoto) c^se pf sestopiti.em od c sga sli. s(:s lov f ljenost. slulabnik. 6yrrac^or r? l. nogo.ttntvysa. c earuror ma Diihodniid c^eas. c^aArxra. slolcrr.y6Eradi svobodoljuoen caoooAolateE. DriDadati c ee I uliti.rt!tsarre z zlaganjc..a ce irfld drsati se c^\*aB adi spolzek (tudi ftg) car€ra ullnp z drsali$de c {srar6e a drsanje crnete. 2. kompliciran c oxeH.lrYr(6€Ir caarKapcK[ 4di slasdidarski c^arKapcrDo n slaSdiiarstvo c aTtql"cAarKlrltt rn slaldi. sropanJe c^eAg I sled.impl spreidlati.rvlqrxtl slutkinjica clrlFltsaq m lam slluga orym6en adl uraden.BHa adi grum zlt.r. -ce: slaclU se caeKlBar6e z sladenje z.o(ur. 2-. c orcvBa pf. o. sestavljen.imol ooDOtetavatr leteti.ota adi podoben cjrrl{rocr f podobnost cao6oAaI svoboda c^o6oAapeq -pqr&fif c.dj sloievit. slulbcn I I I I I t I I I I I I c^oDecHocTt atth litera''. postala srep. sladkordki.. prevelika svoo. impl pognatl unrcrtr. llnJvevell (del niive med brazdamc): 2.Itd plaiiii ira.... ogon. prodajalec suv. besedb. i aiari. v sladkor.ntrrua t sencE c^etropoAeE adi sleporojen clenorEja-c^enora f slepota c\eI m zlet crera. 2. splrI slenost c^orr. clulrctyoa pf . 2.em ftip od cao6oAasvobodica c o6oAo. ipraviti (spr'te.. slc JevorJnost c o6oAry'aa^odo4gwra f d. " ari sklad drvcloroBeH. ath svobod. rima cnuxo I slika. gotvoren(drka r) c^oeBwt a.zavatovattpozrDavau pl c^eaeKa zaleti stokati. grah zlog. 3.fotografiratic^xxap . sloj c\oM tn zlom c oMtl pl zlomiti c^oum ce.ro6oAap fi svobodniak. slediti. ar. bonboni. osupel. impl zazroau. slog I I . c^ervBa pt..d. c e ejFa. impf l. bodoumen c oDeces.

.eK. smo cMea{MeB f.aj.?. zamenlava.rlvra I nakljudje.omecltev cMeA 4dt pogumen. zmanJsanJe. ifipt dati v. utisati.erc 1. impl impl zameguti se-zameglje zdrobiti. zmotiti-kaliti. imol skac^lqlBar6e a dogajanje liti. gran palatalizirafi cMeKHarocr I zmehaanost. otuscrn. 2. srrecl c yrKIIreA4^yxrrTeIKA c. zapreti sapcosupljati. menjati.r ft smejavec ct. ttltc1a cMcrr(tr. PJ:m"qr.. pl prez od. 'cei smejati se. posmehovati se.rlrnaanqa f prerlu se-kvanb se oavatnrca cMarorc.rlrpa inrf slufi.bodaialec 390 |lCnl cMa!u(a CMAqKAII 391 clrefta cMaA t?r smod. iflpl c!{eK.meglen vedno se irdimo cMarr. c''ecrUB trf.cMaJ!tsapl. jajcih) -pokvacllmalaa-c. c Yruare/l+allrare -rtrr m. Prid. cW sya.re. ljaj cMee iftpl 1. z. menJavanJe cMec.a. -JEa . spravljati koga v smeh. 2. zamotati-zaplctitti.porog cMeaqra J J4r??smen.Dehdanje. -rna adj nejasen. posmeh. c^!rqB. cr|'a/. pric. J. 2.rvtrvaace pf. cMen\iaa pL lmpl za. cMaren. adi sludajen. os.poslutati. cluanAopyBa__pt.i smcti{dc. -qn usluibe -m nec" cetkt m\saL caY. preradunl iiv dlovck cMeJraaurcl<rfadiadv ratunarsKl-preracunano cMerKoaeE. smeti cMeja. cl. inpl zmleti-mleti cMe !tsaEe r mletje. tro kaj . pnloznosr. sluginja c^v3ecr 44. cen. duti.a pt.dobri prijatclii cMerKa. roanost. c^yr ce.t I I I I caYr(6er K c yttoetrrK..ifipf zmecl(atr r. 2.pngocen c^yq. . poituSa'ti' cMardf ce. zagosti jo komu. blag. pomanjsatizmanlseva cMzllltaIr'e. omencanJe.k^f fam motnja.e. za. drznost cMeAe. . spraviti pod streho.etjal'a. slusateliposlusal'cmawr ce trf samo 3. prepa/ cM'ag'Kart adj neugleden.) oogoatlttse.ITe. po nati. p.ry'i zmehiatimehdati cMeKrr!tsaBe z ".. duh po orgacMoAerr.r6eruqKa I usluzbenka c^yt(oeruFrKH adl usluzbensk i c^yti6oAaDeq. cMera - cMereEIlK. smeJanle cMea{oda. cM€^!tsa pt. sfrremeniti-menjaIl. k()rist. siuzast clysoroxra I sluznica c^!rM. namellati cMecr!tsar6e r namestitev. impl osvpiti. biti -cei oD sapo cuaJauadj osupel cMaJaHocr osuplost. napLahtacay. I znaJItse prrpravnost c. sllsan: t4tn stuzrtr pl. ovira. ztnzevanje cMarrAopu. cMeraq tL raEunar. impf zmanjsati. moceKa c^vqKa 3a IIavqKa ten. 7!rmotavatl cMerKa{nja. spremem_ba. izmena..pyD. zlomiti. gr. namesdanie. dober radunar cueravr<a f 1. neka. l. porrolto pometanje cMerpaEe '1 cnd.. os. itttpt c"v.ilrrna rrf. 2.lam zurJ. rft smeh. mnenje.t'y6oD disti r-ufrtrrl . govonce c^!qaeq. radunalo. itnpl znplesti..d'aradj mehkejsi. -af .*9yPa impf sluzltl sluiboyati. nastanitev cMer n smeti.pofvarjeno Jalce slusalec. nedoloaen.. gl. moiiti c^lEa. omehdanost pf. f pc porec. smeh.tutl radunar. iv6pn[nc cMerKa I radun. car. cMeHu. tl zln. zen crte l. {|l| fi latn la|:ivec cuerxa fpesz nasrneiek.int pl . c. namcrir. -sua adj ratunovoosKt cMetl<oloAarea ft radunovodja cMerKoDoAcrlo n raCunovodstvo cMsmopacn[cr(a I tam pobotntca. zmazati. zl]rzanJe. smldcd po oiganem cMaArrim pl smoditi cuaAltrt. posluh. pnpraven po . 6VHr r.narediti.rFa ce pf. skrpucati.cMecaf mesanica. naKUucen. -BrF m slu. osupniti-strmeti. zasmen. Aolra .'e'(. imeti cMera Ka f raiunalo cllterawcat lam ratunica (5olcMerarse a 1.umirja.irn zl skutiti se stiSati. Ilpe(trca pl cn. CMaTI{OCIIDa Ce rr. sg ka: sluSateliica slabo postati.r -pt.ry:xa lan. cmavra.AHa adi smoden. os. raaunstvo (v 5G I. orzen cMe oca f pogumnost. mletev cMeHa I zamena. "W tfi lit zmedcnec cMererrocr I zmedcnost. presesti. -mn nt fant l. irastaniati.rUune. ubogacMaTKOCa C€. cmauxysa pf. kloKa m. zaprtek. re primeriti se-dogajatise.cHa qdi spreten. cMeH!ts:ure fl menjavanje.zmeden KA . zmesti aMeresadi zmesan. cMa !tsa pf.oluDlu c4x tn sluh.iaJio adv sludajno. cMar. T t I I T I I I I I qenost cMa tr. spremlntall cMeE(a l. c. fan umiriti. radunanje. zmotiti. dogodek. a zmanjlevanje. Da- cMae. lsamo J. dobra radunarka.. dogodek. . zmcSanost cMerrrruTe. -!!npf "t"pru. imtl (o.cMerryDa pl. sprememt. K lluc t e twpl fam uxatutt. pospraviti (jed) vau se sluga. na hi. cMacrrocr spretnost. -BEa 4di radunski cMerKoBoAe[. cM6ceH. pomesti. zmes c!'€rt'n. namestitidaiati. 3. smetjd cMer^ impf radunati.nakljudju biti navzod. gl. cMarvsa Dl. nastaniti.

cwctv!.. svakinia cta64en adj -oskrbljen.do[+ tevati.. imol ogreti. pripravliati za tkilltlci lrg ino-tati se. se. vznemrJatr. glas)-snemilti cHI]lMaII€ Snemanje cmiMarea '? snemalec n cErMKa t Dosnetck cwcno itdv nizko cHrtcxoAtre^err. r'mrf sledi. . sneti. . cueuryra pf. namrgditi delo. zoranar cMyrmeirxa I ti. prijazen. cuaj\e ce ct|eBecer. snolBti. uporen cM!"rr. cMyrflne^ n lit spletkar.srau. z mrzllttl-zmtzocMcutxa ce impl smehljati se.l. cHeMot<!tsa pf. imol izmisliti. nahrgodenost c{ypTr ce. cMpl..-ora ddf til znosen cuoc lBocT I li. gt. +. pf . -r'\ I fafi . cnrro(a cn.KEa adi lepo razvit (telesno) crrarKHocrI krepkost.n€ f sneini plug cHervaKaf sneZinka cnefa pl imanjkati. preskrbovati cHa6Arrre^{Ea6Alrai m pre.Fa a. smelav. zamtzovati muzati sc.J' cA 6Aye pf./r8 obetati. lig srizrnoten cMlrroFoceH. -pHa adi skromen. impl zrne.. cMo^r(l\.mrko sleda.f. gl. cs{rrlra Zati. lie osidbeti.se cMp^lqreq adi zmeiai.3lltp:llysa pf . impl nicttxrKtr. ovirati.cMlrrEarocr I zamrznjenost. cMora pf zviti. . -irua adj smrten.rlra adj lit rremj]|en.E pl uzalostiti se cc ctetap m xool ltinkavec cgero'flcra.neEati koga-mesati cMlllitsa ce 1l usmiliti se c'ln'rpe'I a41 pomrrJen. cMlut!tsa ge. preskrbljen cHa6AeHocrpreskrbljenost I ca 6.m. Jtvuq&e . telesna razvitost cEarrrtadi snahin cEaJAe.impl KOKOST. skrbovalec cna64lrane z preskrbovanje ct''a6tI intrt fl/i snubiti za drugega. pomen cwctts.smesnastvar. cw^ytrryBa cutrn m bot smilje. pt.taqtna tf . cMoKDaI figa cMot(oBlrnlla f figovec. Znestl-nestl I I I I I t I I t t I I I I . c*rpwrysa pf.. nlca poleoenel mrznJen. 2. zamesati.resela cMIreKa smreKa I zgodba. impl zmocr. . shujsati -ce: o|rrcaa f smisel.ncepa ne (uganka o recHarKerr. hoditi sem in tia: -cc: hoditi sem in ti. snopid cHoceH. cuypryra ce l. zadevati. crislrlBa pf . zmotati. . cMeTe 2 suniti (denar). pl primanjkovati. zboleti. . na- KOga cwMopv. yapl po. brez cuclu^trD d. .. Kr mu grave grc na smch cMIr lrsenocr I zmesanost.ci''p3Ear 4di zinrznjen. cEriMarpf.. sme!. impl pr'sncti (sliko. poteSenost crf{pr|. cHoDa pL impl s Nluti. brezglavost -uH satltvcc cHp^!m. znajti se cuaoa sD-ce: izaa:dljiv adi cHaoA. irupf cqertrKo.ce: vznemlntl se. motovititi liti. b "ggecyry. ct[IoKeE.. +rta ft arh podG Da lz sanr clno[' impf ttezati stopjc csovqe n den od cnorl snG pec. plizancs ljiv.zmanjSati-znilcvr I i. -. nakle pau cl.qmjAlra pf. znosnost ct|o(Il ce. Sati.. mrkost. in?f vmi. impl zadeti.di smrtw nosen cMproBHEIa I mrliski list cMlrtrr[eH adi namfSden cMlrmeHocr I namrldenost rrrpl prjkrasti se. tovflriklatiti se cHoBet6FHoBar6efl l. cugoRalrclt ctJ. 2. tav{nJe cHoBtAeH[e. impf 'oskrbeti..posredovatipri Zenitvi cEa6EfK. 'cKa 4di nizek cHxME. snovanje.qc oB€8. mrk.!pr-e se-vznemrrlau se. zmaullsevall cHrsoK.-E|Ia adi smiseln cMf. fl lit smejavec. fic biti v napoto.. obnemoei-biti onemosel claevryB impf od cneMa ima. {aIE nr sneteni m{)t pl. snaha. cxenra. nemir. triplat ampl zf. \ati. pogreti do tiriatnosti cilorrae-. potesen cr&rpes. mrK (ruot o vTemenu) cll/ryt. ponilen.m lit zmeda.{Ka t tkalsko vrntilo cHoDaqro f snovalka (pri tkunJu) cEoBe. figovo qrevo cMoaa f smola cMoarue. cM"crxrrrrK. gl. ift1pt oslabeti.ira adi arlt vljuden. cruorrryua.a pf. cEor(eBa ce.edr sinodi. uprrau se wrywra.Ba r'f. poreoenelosl seznaniti cluprlae. bratova lena.. impl znotiti sanoctu se adi sinoanji. sklefuti: siomnif seizmisljati. cMlEWa p..orEtr. preskrbeti€skrbovati.posraJaumracen. skri!'aj rnpl pnkrastr se prebiti skozi cuaa 11. smegnica ztnrauD. ti cM!?res gdi mraeen.sllrvosl cqiBa. spletkarka cMIruHe ce.ec9. namrgocten cMlTTeHocr I mradnost. . csata sMa. izginiti cHeMoxe.. n+ rec cMlTeH. zmagovatr clfoK.crrert8sa culTrr CMITIITCA cHo!r(ttr cxekata impf motiti. nalagati cMeypfJa.cu. pokroviteljski cHucxoAFlerl|ocrcfirrcxo^Atf Bocr t prijaznost. pomeaati.ifipl vznermnu.IgpyDa pL irnpf zamrlnralr cMlrr f smrt.luf n nfi snubaf za drugega cuaxa I telo (tloveka). doleteti. impf cMer||KaI Sala. ceHRa qeMa telo KT'. . lig unidevalje. propac cMpren. sn()vnnje (pri tkanju). cHokyB _9P pf. {DE tu zool gd. prizfln(. pohleven clrl|p€lHocT I pomirjenost. nlLumlrtatl l(teDztnre cJ'ra.iEoqr t iznajdljivost cHaotu ce impf gJ. pf .

er?premagovanje. sobana co6aaralt. vseDovan gram enih misli. cotupFa pf. naolratl co(la. I defl od. coAepFa pL r. sprostiti-sprosleti gati EOBpEren ad. oropati. coBnara ce pJ.c'.konzonanten coAprcaweuJa l. povsem coDpmeHocr f popolnost. dog. ifitr I .ain osKuDstr-slacrtr. coraacltaEe n soglalanje. skladen. -ce: posvetovati se coBerlaa^Illut1e z lrosvetovalnlca coBeTllalse rr pOSVetOVanje co6operrRradi sobojevniski co6opr.zbiratelj co6rpaqru adi zb:Ltulski. odstaviri{dstavliati. n ic.diniti . 'i<) co Map(a ti rre in Marko co6epe.j sezut coDa Krat tkalski dolnidek .-pqu m soborec. impl . bina impf sporaz]umeti se. -Eqtt .. strinjanje coeArrEedae. -ce: di se. m. irrpf postatipostajati otirZen..ttPl vezatiodvezovati. co or^eA rra glede na. futh cot^e. codepFa pL impl zbrati.stolen co6opeq. bgoliti.sploSen.potrt crrqrKAeuocrI otoznost. t??lpl zgraditi. sleii se-sla-ce: lili s c co6op r'. legna. lig vredi. svetovalec corerrqa+orerrmqca I svdtnica. 'ce: biti obseZcn.-asa ^di obdi skupen. impf sezutt sezuvau co6yes ad.PG coBlreMerfiqa4oDpeMerfirrKa I moc soctoonlcat coAejqBlBa impl sodclovatl. -an 4/. Itg ldm co6Aas'iB. -aHI|ln somescan corimfarrr<aI some3danka corial. -bna qdi zborovalen. ujeti se-ujemati se. l4n popolnoma. co{peulBa pL lmpl se-sreliti DresreSiti coaa-1. coroN. co6a sobica codnurre n avgm od. imrf skul)it i..'ra pl. rl podiranje. co6.adj posverovaten.ncru-i adj some5danski corpeut. proStcnje. soD O IC V nTK svernlsl<l coaeroAaBerr. -tIla n 1. pregraqrar comaraHrq. coAltvxlpa ce pf. konzonart coAlry'(n ce. coraaclta ce pf. inpl podreti.La9E\t t f.fig f."azgalit-i. ki 'rrB ga je moa ob.sprijateljiti se trjevanje. 3. cof^aceE. ze. svetovalen corero43ierl. co6Hpa. zasedanja co6paHne.r m zbiralec. coBpeMeHocr f sodobnost pomagatr coDpse. adi razgaljen.u(a n. ograditi. inpl prebuditiprebujati zavest. coatraaHece.alm adl pohujstjiv co6raamre. shod.coApr€JHocr I bogata vscbina Iulnosl coNrr'KA itupl vsebovati. co0^a4a. HacraH co6trqe{o6l|.rel(lBa. zavesten co6y. -psa adi zbiralen (leda). ogoleti corpa{s. Zati se. coAepe nan coBpureEo adv l. coaaaMnDocT premagrlrvost / coB^aA!&rlr.a. .sieti.CIIYXAEII 394 coEgrvaarEe coB/raAa 395 c{reArueEue ctryrKAerr lil ialosteD.E. raztrgati-odirati.sezidati. zbiren. -q{ n sv6tnik. t az\ ezova' odreti. 2. spoznavau cororcs. semenj co6oparr. . skla'r danje adv coaDeMe pravocasno corieruenadi-sodoben corieruem. {la n arh dogodek. rateliski co6rpek. soglasen. nabrati-zbirati. coAlrr(rdrcKnadi vsebinski slnnJau se coAlrr(rre^ m mat rttTrogokratnik coraacr(a f g/arn soglasnik. lmpI . co6lesvr. podirati co6opxure n " zborovaliSde.co6^as|a I pohujsanle pohujSati-pohuiSevati' co6^a. coApronra-coAproJ. p(! trtost 'if cHvr(An ce{HvxAlra ce pl. skrrp{rtirrski zbor. lig sleoskubsti. sodavica coAejcrBo11 sodelovanjc. li€ oskuben. cotpa(uBa pt. pri. coBp3!!a pl. coB. brezhibno: coAlrriaeH.^dawa pf..2 svet coBerarr(. svetovalka coaerrr[qr(E ddi svetovalski. cotae(uBa pf. co6a velika soba. inpl obvladati. uzugatiobvladovati. nabiralen co6rmfe. impf opp snelt-snemau co6zp zn zbor. coBecHocrt vestnost coBecr f vest coDet . i/zpf dogoditidogajati se hkrati. 2. impf zd.cHa adi vesten coBecen. skladati se cosnafarse ujemanje. uvidetiagledovall. zbiralisde co6r4rar6en zbiranje co6[pa.-sporazumevati se. . impl sleci. pf. <sa Qdj l. zbll.co6. z skupsaina -nla co6yAes adj lit zavede\.. soda (natriievesoli). n ttsecof acE ce. (konstrukcija namesto que co re6e veznika jaz in ti. 2. -. obcoBpEeEcTBo tl popolnost segati.. kraj zborovanja. obvladovanie lit arh coBMecreH.zl co 3ApaBJer zDogom!. co6opa.J4. premagati. premagovati coD^aA ddj premagljiv.oropan cob'nesocr f razgaljenost. gl. odstav lI a nI c coOopeir.r1 soglasniSki.0loadi Zen.e.vladati .r n pohujslj ivec co6^aq!tsaEe z pohuj Sevanje co6^er<lratEa I slalilnica co6aeryraEe n slaienje co6^eqe.JHa adi vsobi sko bogat 2.potrt co praep: s. zborovanje codzpa^mre fl zbomi prostor._-rE nr sodobnik zagledati. popom. ogolel.fl svetovalec coBer!tsa tn pt svetovati.nt iti se. skuDadinski.ecyr pf . osolelost cor6arr. -aEa. L zbor. zaveqnost co6ye.oo' coAepe. zbi. se. tr'ti. c'o6'UAy!' pf .-c!6. oogcoAupa im pl gl. co6ila pl.

usmrtJen coMtl oqr I . sAaAer dlovek je tako ustvarJaren. -4ra ddi solidcn.drutcvati. sumliiv . zdru. hamoniien col^Ala adj indecl fam iz co3Blqje ri sozvodje dobre hi5e (dlovek)j dobre @salIllrocr pasme (Zival) sozvolnost. ugleoa od ctalec col. _ stvariteli: rel stvarnil< cor4are.Iam sten DocesrnlsKl ca^3tr impf solzeti (oko).rpa pf. cojlBysa pf. delati. impf lit co3far1grrr 4di ustvarjaleD. co3aa!. kem sDo na coepiaer adj zedinjen. /ig trosili @r('dde.ooumetr. ljiv. pomi @r(a rraocr I soautnost.. privrZenec cordicaeltrrqa f somisljcnic coMnule n atgm od coM velik som coMEera ce impf dvomili.l fan porestnica. imol sa zidati. sumlucenle coMqeHEe. zdtuiiteq 2. sKraJsau-KmJsall. ustvariti.r.coxBreN€ m. -lula adi dvom.. -qr| rft solnica.cn coaNrir .. zomltr co3€Mepl 1. 3a Smarnica. stolpnlclt co^ne ce. -I|Ja fl dvom. cosupa pl. zdruliti-zedinievati. p() sooa za sot nlca coaapErqa I solni rudnik (kacoJyrmrrxt adl zaveznilki mena sol) cojy3Hnrtlrao n zavezniil'lto coAen adi slan (rudi /ig) coKaK.raranka con<ni:e<ontrue pt seZeti. coK!4g.f.coKparuB d.eth kolia od coRo^ som Zool sokol spodspodimpf cKpa- coKoa. shtrcoKane. resen.44t. BpeMeTo co3Aar! . t skladnost. sol. zbrati se: za-cs vedeti se. zancsljiv coxlacrmvna f soudenla.-qrl fi zaveznik coj ysurqaroh3rtra.Kr zanemarla dom co 3a. Tn. sum co. puS6ati dica coa3^nB adl solzen corarrr adj uliden co^|{ impl soliti. !ce: nastati-nastajati. z$adlti-zid. impl zaKnn se.pl. in|/ zmleti: fig.hirmonidnost calY3 ft zveza c@Ag8a+€-.Beq. DUlatl coKpaTv. cKnren. tt mlll. ?t.innf coJlBtr cojylllr|lr( croMl{Ere]tcrr pJ.rK. sg) zell ooDlu-coorvatr -3. coKprrya pl. 2. 'ce: stopiti. u. opomoCi si cdlrrallalEe.irnff. kem spo5itispo. su- listka (tudi tis) dvom.lig volrrrrrir r.\ ft fam rasai pasmai roq cojaAe irII ce+ojaAlBa Mq ce co apEut(.cdssav!.coeAuuet zcdinitev. _driati s kom. sDoznati cosuAa. -Bqn zn s0lzivct: coKaqapcKrr poce(plin) . krrtl coKoaette z hrabrenje.(samo sg) l..@rreaerr. . razDltr-loqoMlleBalne. -48 tt souaenec.(saho os. ustvarjaDje. coKEE\. prt. co uAeH. . -!gr m somisljenik. videti.{IIa adi p'nnil(F vaten. ztunevanJe.lcoltia\6 -n alem od co(aK uliziti se. impf kljat pretepsti-pretepati. vzjveti se vrivljati se v kaj c. co. pomllovaul le coiK@ee ce pl vliveti se v kaj. 4B. I $olisl-$r) coJy3rr[r(.r qogovonu se qlrtau za zenskamr cosDlqeE.Soja. delo.ti.colrel[tr|a f slanost ue-cKarryBa colsa I solza.rl. zbrati modi. bitje cosAarea m drft ustvarialec. r obzalovanje. mzKlatr.aaw adj sotulen.le.) spraviti v.impf mltl zromlll.rKa f za\ez- I I t I t t I I I I I I I I {olka coK e n d. t krajan. ra.3. pes tazbiti. coJxmradj Sojin skladen.. 2. tel< co36op[ ce{€6op!tsa ce pl cljKa I zoor. coKanllB pf. s()cutrc ctrxrrr[. porskatr zrlvctlc coMeae.a . Irg ooletl coMlraoceH.. tI soSolec den. (samo 3. coJleen. os. <aEraadi sozvoteo.impf co^[AdpeH. IIC-CKIIrytsA ralr Koga coK^acBriK. ce.soautje. zasmiliti lx)rnilov. 6pKa cojrs.. l.adiu coqre. pl tu.rzrzumetr.lo.Da. itupl zcdiniti. a.sna adj zvezen ustvarramost cohBtr. iti lt. zomDrlr.tti. gt. coxo. bujanje co'(oL'' . povezati'lrovezovativ zvg slvaruen zo. . ifiql kom v zvezol skleniii-skle. Irg zakladnica coKpnra. -6: veri{Zivljati. razDrJall corutdp rn solitdr. impt de sp!€Jeu.. gl. co''Kwu'a Dl. nareditiristvarjapati zvezo oZiviti-oZivtiati oX. pornift> vanJe. pf . g[. pomuovzunost corKaaltsa6e. das ga je naredil "raKos taKsnesa cos4arael -uJa n arh ustvaritev. coc{rrryBa pt.r coKaqapKa..lrfivlu. solzicc zensKa. fl dojemanje. tic pogBvllno coaasa I solni rudnik. pg- ti. uvtdevanle c. sum. vzlv{anJe cor(rre^. sc-sm tal sc -ce: cox..rri I ustvarjalka.potomrn. -pxa a/l solitl:rrarzEgan. -uH ttt ulica codeHunaDadi slankast. sr. usm|llen je coM[c^eI|I|K.lilrl cor(o^6A f lil pomilovanje.r. zativetis dim (jo.r!Ta. zdrobiti. qoDeKor e raKa co.co^trcT{o licTKa m. izf itt'r'liLi sodutie-obzalovati. stvantel|lca cd4pq6g.o3rrae. rojak iz istega lrraja.a pl. stopati s ca34a. so. coMe^!tsa pf.inrpt opazi.'Ds. prxlpi. cKvc'I (tudi its) -l<]llt co l. cgKPlc3 . stvar.. cKa. so- coKlxrBrlrre n hrh lit ba> gastvo.oxtloltsa&e z otivljanje. imPf hrabriti. odrrala pf. inpf sKnll-sKrrvatr.

cou1rlrBKa t zaspat ka.os.. prtr nKral 7 coce ageq. {x r'? zakonec corpyxmrrur adj zaftonski conpYxsntrrrBo n zakonsko Zivljenje. sondna lud. spetl (Konju nogo)poqsravlJatl nogo. sestava: se_ stavek. zapreti.Dr-rralnavall cobooaruieaen. cErlrura spa- coH HnlrrTo noclaTr<o mc n1 slajSegaod sanj coHapoAlrr4 -q|| fl roJaK. f soscd-soseoa cocerrunr adf sosedin coceqe. v skladu z.pogubljati. domiseln. .:. sen. sesekliati coc''. coiatrnr<.coMuure^goct 398 C{'IaItrC co[epH K 399 tzotc coglaBrl coMrrurerurocr t dvomljivost. obvesdanie coocHoDaq tit soustanovitelj tt cona I drog. -uu . spanje. €n n soprog cotrpyra I soproga conpy:rcrm.. SpotaxnrJrse-spotikati -ce: se. saurje. inpf . vinjak. {rja r? sporoailo. imDf sestaviti-sestavljati-''' . -tHa-coMorcl(u adi Zameten coMqr m lar?1 hleb belega kruha cotl oA nec. skupaj z.I'iIa qdj ustrezen. coceM ue caKa Aa qye nid nole slilati coceA"cocerKa rz. kakor coo6pa3lqar6e n lit prilagaiacoo6part. spremljevalka conarrnrqK[ 4di sopotniiki corl. obtiaati. . razsodno6t. 'MII ce se mr san]a coH E 4di zaspan. nasDrotovatl conepmnuor. COCIII|Ba MIl ce pf. skladati se coomrlreq{e. ir. Drometni milidnik coo6pa(aJ-m promet lil coo6pa(ajqa I lir prometaa . lig milo bitje corrsa itupf sonditi. -qI| r4 .ce: ustaviti se. sladko spanje cotllnteB sonEen.. pfaep s. cocavuritsa pf. dremavka cor4e z sonce.vozrtl cob6pa*abu. coccqyBfl PJ.octaaa." coHllulla.a adt s silo.atne. -Bq ?n zaspar\e.! srtr cocmuJa f fam ufitetjc coc/rlEa.r/ lil DritaEoditi. drerEvec coE/ltlBrrqa. sDoqrsavalr collocraBl.. usrediti cocraB tt sestav. irapy' postaviti.nolell conzpa impf ustavljati.t. tekmec co[epHrtrla{olreprlnqKa I lit nasprotnica.nica. 2ipresu.oArercralla im pl rustrezati. impf odpasati-odpasovati gt. intpl zasIlsan-zasltsevati coc[a I zamet Ae6e x clrexo t cocrE visoki sneZni zameti MII Ce.lati se coflrpaqxa I za\tora. tmm sporoditisporoaati coomrllIB:rr6e /t sporocanJe. rcvnlr. palica. gorjaia. ustavliati se.vest cdrnrmr. prirlvniti-prllagajiti.F. uskladiti. .lnocr I lit uvidevno. coHA[Deu.Dameten coo6oiirre.lit opravljati Dromel.. son-cei clu se €oHqaHmla t sonEarica collsar6e 12sondenje cottqe n tLem od cotl rahel sen. pust. sq slasnost co-. zadriati. sonaev ^di coHrreBrqa I sonce. -rwa adi lit rrvidcvcn.aadi lit nstrezen. spis cocraBeH.c. coaartyaa pf.+? I ar< rolaLrnJa.nasprotovanJe conepHlFrn ir?rpf tekmovati. I sovaidan-sovaidanka catceu adv popolnoma.EcrDeErxlaio[crBeErsKa I laStmca cotrcrBern|qKn adi lastniSki concrBeru[rrBo r? lastnistvo cotrcrDeHocr I lastnina cop z _kosir. tig ovira com<a / spona za noqe (Dri Zivini). sondni svetloba cotrrerqe /r dern od couJqe sgndece cossor^eA fi bot sol]l. podstaviti nogo.sg) zalu.n.a coHac^eAHru(. sonaroonJ Inl. coomnTlla Pl. vinoraz.. podstavljanjE n<ige coIIIIe. spreElj evalec conars{qa-coEaTErqfta f sG potnica. c@TawDa pl. Jnik-alno) nid. rrrr zeJo. domiselnost coo6DasHo adr lit lstrez\o.il nasDfotnik. -laa edi lit ptometen coo6pakaeq. sonarodniak coHapoaHlrqa-coHapqA*. coo6pa3!tsa pI. coruI\. cTzul conepqtu(. -Br|a dll sestaven c.lrli'd ft lit ptometnik.ila cooABertE. z. rezmk copa6orxaI sodelovanie copaoorHuK. obstati conplT. mertau. copaoorytsarGen sodelovanie ifpf. zadrZevati.g. -ryr rr sopotnik. intpf.nasprbti. umdevati. DG coclme vsqm. tt _ sno coclln€. primemo. priravnan c(xr6poil|. Koncentrirati. fri. . .Ta tf. comoa n ce zf. coceKlTa. izpl. spenlati.iti naJmanJ. predvsem cotrpe pf ustaviti. v skladu. sani^tr se. obvestilo. iftpl. -uFcoce^a{Ra t?t. . sondna roza couqoraeAoa adj sondniden corrroK r?r deffi hip od. pogubttt. cotrocraBvBa tf.-utl tn sooeolc cotracaeAl'Ilqa4oHacrleAl|lrrrKal sodedinja coEdT r?' sonet coBrr. coFre coo6pa3eE.r rsckitli. dremav .a sodeLavec copa6ortnt4a{opaoonuu<a I sooetavKa copa6orErtrq adi sodelavski sKl. Itnpt sesekati. soocrtr co4nb a&t najprej. silonrit. con[Ha. (""y" 3. sumljivost colir'loIm znmet coMoreE.adj lit nasprotni- cor<rc n dem od co6a sobica. -ce: zadrZe. prtmeren cooABerqrBor? skladnost. nvatsKl copa6oryra impl iodelovati coru6 uu ce. cocHn-yaa p/. zakon cotrc"Be[ adi lasten coucraelm<. catr samo sg gl. zaspan postati-horeu spatl cocpeaotroqu p/ osredotoiiti. coHlTa pf. tekmica coneprqqetEe r? lil tekmovanJe. uskla. upuslusiti. razsoden. ixr'/ unlctu. -mi ft lastnik co.

zaostal ctreqeHosr I krlljalost.n|ocr / specifianost. -rEa adi specialen.coclral!alr cnapr|Ifia cooc cItrrp corpJaarieau.tmDt j. irnpt laft pog\ar:. so'? cuanaK{trauak m bot apinaEa lalje colqecl!yla impf so]u:delete. na!teti cflerFonqeH.cartE ''jre'I co. vrsten.rpf sestati. HeMac rp ni krrca. re Sevalen c'laf. cousaKpa pf. zalkmet iao. gl. pohistvo soSolka za spalruco collrecrao soudeletba. I I I I sDansem cmie pt impers mu cc crnt pll bi cErerre n spanje cErJa. . nopovedovalec. pl. zaostalost cflesoK.nakazati cocrlrqrr. vriniti.sestopiti cotroua m satan c'Iai?.iav.IrY8l pt. tmpl festtt. cnaAHyiffirt sttet:t. c'fiP . -ptia. fig predelati (gracocvr!rlects. rn lrl ureort!.c r?staranle delati. rcScvati cracrre^ rn resitelj..ul) titi cfluxep. . cnac[. ifipl lllrtcurlr staro.. . impf specrauarau cneqnjar*cr tn specialist. spakiralr. tmn spremeniti v pepel. sestavljati . impf crlaAr|e. upadati. zarrikmost.*Pt sistirati.at fam miza. distitic[ac!tsarEez resevanje ctracvBarr relevalec nr cuaclra*<r 4di reSevalski. zporeti cnelam alj Cuda3ki cnepa[rosr t dudastvo c!'eq m fam (skrajlano iz spo cialist) mojster.Ba ce 'ot. padati. -qlla 4di soden (tudi cocTatroK. posrediti se-zmagG ctra3Ma spazma. crla. f zaspanka vati se. cmc-T. coudaartgrr|q(f.s|a adi specifiden. snezni metez. . ct wfri€ pt. crmK!tsa pl.pripadati daii:unidevati. plundral cfleqe ce.pfpospraviti. odrelilen.cqar|r.. cneq!. pocrstrnurejati.raa cdl socialen cnac{rracc[ue m afh relite\r" zvelidanje. een irrpl scstati se-sestajatise coqnoao[rja f sociologija coqer|. nagnati. zmanlu. DokonBa. posebnost. sesta.uniditi.Iildenje . qtagKo cwrc impl . zaostal cnerrlpwr ce pf gl. spadati. odreSenik. colxat\M pf .2.. tmpl ut narediti. sestavitilirti staro. koeksistenca divo) cornEe. cl'€tsd pt lit driati se desa. i. corpYaa pt nizati. .M. c[acrrrpa.napovcdovo Ikn cE|^a I skala. zanik|]r. posebeD. f spikcr.zaspant qflxra. spalnica. odresilen crracoHocHocrt relilnost.c<tcrapwa pf.qd adj relilen. qapEEa I soparica crmpruHaatrapEortrJ f gl. v zvczi) rqr[l crllrJa prv! spancc cll|jas r?rspavaa. naorqono poplsatl. c[aAne. oslareu{le. crc.it spesniti-pesniti. odre:ilnost. 6e3 cflrp brcz odrrlotx I I I I I I T I I I .imenitnost 26 Maleatolsko-slovet8u sloY6r caelqg*tqina. sodelovati cnaaRo. hutla rrln. zastoj. lig hrana. impf 1.{EtF m ttm zaspa d cooa f zofa.l. cot{|ll!/aa n. . poaEvalec cneqaj&reH. odrcScnje. -3Mor ru socialicocraBlBaq ft sestavljavec zem cocTaBlrBaqKa adi sestavljav. trg sKunau xomu KaJ souaenec-sololec. adj ski cocra|re ce. ctreqa !ts4 p/. impf . -un co.la coryJdAerr. selivati coftae. strc kovnjak. stena.Ba pf ohraniti.[[.izjemen ctreudairu3*trra pl. zn.e n fam urejanje. poseben.pridobiti.rp. zveliaaven cnacEre^KaI resiteljica cnacrursadi re3liiv cnacoHoceu. craarryla p. obvaro irlli vati cocrojoa / stcnje. clele/truEa n. e n tQm z spant. pospravljanje. .tf.iri JaIr v rasu cfles'e'I ali krzljav. caelle[n.. f ctrjaK{Ba. -Fr rn krlljavcc. sobivati seivediti. cracFa pJ. impl d\tl v kaj. sestavni ' atel impl lit collrlBcrRyaa tmpl L sodustvovad.colndaf. posebnost.n Pesn odmor. pasti. iti po sredi colwem<.l (nav. upasti.soulentacraana I .n.krd I vati.sla!i. roj e Bo corrllEcrBed adi lit soauten. . vtakniti.stareti cocToPYBorr.rr. corma . kloj. diva! ctrapeE. izvedenec ctreqltja 816r m specialiteta. ooiMee{olFdeaa impf tit natandnoizpolnjevati zmodi. sobiva.r\. pl.otDaxa. stkati-tkati Sati. cneryra pf. r?rsestaneK -!ul cocrorryaarre'? sestajanje ftEl cow tmpl pokazati.Dom[ovall c(rclrurecrBira impf lit k@kc. cocrallwa ce zf. slrrrrl pecrna crtr|aecr ddi skalnat c/I. ". pesnikovati cneKrap rfl speKlrum . naDoditi cn-ee. pozgau. rmpl zasluZiti.. znitati.t(. Domilovalen cocroj6a Aa ro naqpaBrr coq!tscrBo r? lif sodutje. svojevrstnosl c[e!m. collteicorilpa. lmpf selic{/r m sat. plitlikavec qret lpqeu adj kr'l. zvelidar cracrireaeg.-pEa 4di soparen @Qp.n ltt a\tor cocrofl cc i. lasten creqrros.f i*4 . Dokon&vati -pf. Jeo ^ p''. izdelati. ctacrpa | 14fi ufeJenosr (oG ma) cnacrpfi. .tl1 cc cru43 f neurje.colveruwca m. zvelidarmost cfiacrrpas. so cocroj6a c bili zmoren.je. . impl spccincrrau. satje col'ElratrKinf farn ! Ee\anje ti. pozmozen ie to napraviti milovanje cocaojxa I sestaviila. nikrn. slu_titisi zakriljati.uDarsen lit sotit je-. (rDpers)oremasc nlr.lrrra adi reSilen.

!panovrJa cnperHe.. l. pL impl crroMararo 4 pomagalo. 2. jiti zvezatispajati. impf UIIII.krikiiti cnaycra. dobri priiatelii spraviti (kosilo). c[opeA qlocoosocrllTe Do zmoznostih. jezikovzmoTetl ni): 2. Dlo{da cloMHe crr.cru.cnowa!. skri. za cnaarne. KOmDarauven c'rcpefe& -pa ad. vibt. tzoDtazDa BOAr-rC[peMa ce^oTo pot pelje proti vasi. cnodpxysa fl.str||icnost.. se..os. . prispodabljati ctropeAr. posrransKega pomena. imtl vrednega. aparat clpaaeA IIB ddi praviacn ctrpaBeAnBocr I pravilnost cnpac. primerjanje crdope6eE. zmoznost prikrit. cltrfaKa.IDTEH c[^oru. pognau. nctcn. cnorxyra ce p/._.I vprega (tivine). crloMeHe. potcnic cnpaBa I priprava. lig faftl \zge ir?rpf sporazumeti se-sporazumevatlse ostati krotek iiti. ukrocio6prca.do. {Ja dasopis.e n faft traiaije crroMeHrK. strnjeD.kompakten crr^orcrrocr/ zdruzenost.i.-JHa a. 6Ha adi sposoben.. .potiti sc qrorHlBar6€ r l. -Ce: potaJevau se cnorepa. qan preq. cntacnloa prf. ganJarr crrnroMeuocT I udomatenost.zmed. -Jr|a adj spojen. u.nagnalr. imPf p.n{rrlrr mrnJzrnJe'1 sKnlr-pnl{nvan. zaDloskati-Dloskati cErroMeH adi udomaden. primerjati. impf pomoq-pomagau qtona aDn ce.uliti . impf gL ctr0raeqocr f prikritost. ploliit. potunnltt SeS(flvatr.cuoE nB ali spojljiv co.strniti. drobec. nagnati-na. -!q m sezn m nlosniti..a pf l. krotiti.cnenajysa. tmn vzporeqru. pridutek sen pl ctroAaBq zaduJiti. cnbueupa pf. naloliTl Sl Dreme.poganJarl. cloMorEv. I\.Koes. . impf detidevati v kopice (seno) cno. impf cnoroA6eH adi sporazumen udomaditi ukrotiti-udoma.li zgosaen. spodbadanjc.y.j primerjalen.dj mien. ctrpem pl. I Sportnik-gportldca 26r proti. impf aen napoditi-poditi. po. cnoMH!ts4 cq.qtoMafa. . q ecryB. oprema.poma-pL satl cr6no:n9. cnaasgwa tf. preptasitiplaSiti nn$Ke. AeAeHrr Kpl|IIrust ated. ctr0repyaa pf. zaoovouen. cno4anen adf zadulen. polastiti splahnetiplahn?ti: -'iroasti-popustiti-poplsta. (nagrobni. o ti se deiju).rov6oBra c[peMa rar(oBr. My. impf podnetitl' spodbosti-netiti.. zediniti '' vlla cnrye ce pf lam pogirriti. brod ctro4o6t pf ath spozt ti. neDrsrveno cnopeNrcqr I stranskost qlope'I. rodomik ctroco6-aocr f sposobnost. naToT cryeya t priprava.ep w. gl.sncen ti. clctr ecKa I sploSliti.zporejati. (samo 3.lil minsko odlikovanie ctroru{e. spG *E::"^. cnopeA 3aKOlroT po za{onu. zzuecl rrK preq. cloMeEmrla t.cttacryoa pf. cnoKoJctEoz tntr kan..rHara ljube . rttlPt spomnrtr se-spomrnjatr se cnoMome. vezen. -ul rz l. Vprect Se. 2. ctrojpa pf.r. zaoovollnl zoDje. ittlpl cnoKoiHu 3a6z razdel iene prestrasiti. i/ipf spotiti se. potuhnj enost clroMrrHar6e omenJanje. W stan Drrsmoren cnowa prq. iypl den. gl.{Ha ddl Spiritcn. zdmzen. impf spc-. cnoTepa cyIIII'IHaOat mU le Velra clonre-crroruHa.j stranski cx'ope$r. cn^orF cmcarfue. impl sptclispregati (Zivino).peMapr.kulturni. crIoIIa aaFa ce pf . potuhspomrnsKaKnJrga.lro.kompaktnost pl. itnpJ fam (nav z zaimkom Jn) pobrisati jo.crloMeH\iBa . ponorel omenrtromenlan. fig po' sti raluni. cnpaur!tsa pJ.cnoprf crt(a tfl. cnaycrlra pl irrl crtrtcoK.vezati gt. zamotati. crDrroM!tsapf.trE adi primerljiv ctrope. napeu mocl -Ce: qropr m spon cnopnicr.aep. zme cnorrene. pl.lenar. pnmerrlr. -cnaecr6u noc c\o^al fam (izraz hval&nozmedkan nos: c[AecKarra!{rsti) hvala: cno^ai 6orv! Itr ja plosdat kroznik hvila bosui ct ecrld. cnoroAoaI sporarzum ukrodenost clrurioMu.ad.cnoroAu ce. zmazati cuoKoJrrcsrf mirnost cr ecKas adi sDlosden. naganJan.Hocr I brejost pri svinlan cnpaurTlf . pozaplesti. clx)lcn. pnspG dobiti-\. lllrurpr cm4YieH.Ra. pl . zadaviti cu aB fl splav.primerjava. tost.ost cnopeAHo 44. crropeA M€rre po molem mnentu cnbpe46a.ctrocn.cr. cnlaBrre{n aBlr!tsa croru.cmlpa a cmpd^a I spirallr. M lmpl pomocl. sr atJrvr. rczdmtiti. popihati io. cnouox<1ea pf. lig zbemozllo sredstvo gau-zapletatr cnoMeH tn sDomin cnrerrarr adi zmesan. ctoprr lt4lf lam tr^i^tr. fig p@ cnoMeH-[ oqa t spominska gna (. qroTlllla l. spo.tnpf ponorctt-noteti. cnoroA!tsA ce pJ. impl . ostru. . impf qror. naplflvn. upadati.pJ. cr@a -ce: I trldica. 402 ctroMeII-E. . spomenica. spomenik crocobeu. clflc(vBa Dl imDl z!strohneti '' kridali. trpe. k(! tanec cErpr n Spirit.AdBocr I primerlj iv.cnotaa. pobegniti qryrera. spodbadati cnorlfe ce. devati.l. spomrnlac\^''cr. odjenjati{dieniavati cwrtere.Ioqa clloMeHuK 403 cnpeMa cr^ort|l d. 2. cnoMuna pl.i('.

-pHa 4di soparen cnp[nYKa. cpcABoB€KoDeH. fk pretresti nik (elektrike. tl ranlu qrpoBeAe. cpt^cwlBa imlt zraI.ma adj srcdnlilr ti.n. Iolski sti se.pM adi sorazme cnpgDlre. HeMa cpaMoravsaKooelo Je casrno cpaMorn^aK. srtn-sDuscatl vati. .|. -DqI| m sramez.. -/rqrr-cpeArnrItrIrotu(a m. sra. cqtafiorysa pf. -futa aJj polr.!nra adj prisrlen. spravrtr-spravljarlv sramovalr Se Zadrego. merje. mcd cpalllltr4a / nesramflca.zarost. zateti-zalenjati pokatos! n. 2. ctrypesocr I sparjenost. cpaiuerire. premactrpoBoAflux. . -uJa z prinerjava prevoden(o tici.. opari. dizenterija cpAn itzpf. ipacrlra pt.srditi.v dez. vzporeadj dctn srLcpe6penr(as diti-primerjati brast cpauMq -ut ftL nesrarlurez qteA Pr.rxaI robec. nasprotje qDra ?f zadrhteti. scst:rrrcl\ skledi. kot cflporr-r BeTpor Pq. impl spaclJp^u pl orgati.TprHa preq sramolo set Je prolr vetru: ceKol cpaMerRrrBadj sr ameZlji't cllpoflr. ki ga iz sramu noae cpeAeH 4dj urejen cpeAeH. oveneti.Bocr izvedlj ivost I cpasa pf lit poraziti. impl cnpoBoA . riti. My ce cpNI cpA. -uJt n7 arlt st<brnik navati.adj lil uniden.impf pripravru-prrPravuan. sra'. cpaMg{qe n ostaner Jeqt v cpeA6af sreaanjc. ard..€Ir adj sparjen. impl cnwMra f soparica spnertutr. srcdnja leta . -r/tr|a adi l. diveti se v kaj-zlratdati let se cpeAoDelnr(rcrf srednja slrF cPacHFar6en zrasdanje. tig izvajati cpa6otri.ce. poravnali-zrav. -ce: mota. rascanle cpeAollocell. uK Dreo vetlKo nocro cupeMes. se.pl.." den cpeAHoEraoaeq. rz srd. osmmoeen cpaMer6e. spremljevalec .. zravDati.srarnotenje. nihde pospraviti 'AHa adi srcdrii cpauora. oveinl pl . cpattrIyBa pL tflpl 1. iwra 4di sle(k) I I I I t I I I I I nagota. proti. 2. impf gl. podreti na tla-podirati. 4tra 44. srInost cqporxaeH. f srednicsolcc. cpaMeH cpaMer6e cpeAn cpAeqeH. oA. cnpHrrlF(lla p/. prcbiti se. cpasMelr{paSMepa tn.grpgDr_Da cpasMepeE.katerlm sr nevestana svatol zakriva obraz cpaMvaeu.lsl( (|-DEa ntevesKr cpelno(+peAeno( / polnod cpeArro(eg. vcld cpa3Mepuocr I sorazmernost tj (nit).taffi cpauornja f clreAeHocr t urejenost sramota: srarnni deli telesa.pa6ora. cpeAo[ocfin sredpost cpacse. sprenarediti. c-panqra pl.clrdfie vsak po svc un mocen cp. -'Ce: -osramouu se cD M EB atli sramezliiv jivka ciaxamra i srameZl cpaMruDKo. napeualu trg uve.ctrpeMerl zen do domovine.aePsredi. vztrepeclrpci.cnpeMa. cpacuar adj zrasel. -cei Jezrse nanJ Jezltr. -M a 4cI1 p pmvlJen cnp€Mx. jeziti kog. na drugi rJrvec slraru cpaMerr.preap nasproti.cpacH!ts4 cpeM..aMexafDKq -BqrI m $ameL arpornna ad.'B adi togoten.r.. cllpofl{a!tsa ce PL rrnpt upfetr se-uplrau se crqrornaHocr f nasprotnost. cfiIf. 4n4t sramen. uresniaevalec:3. zadrlati-braniti. oZgati. porucqpoao^rB odj izvedljiv sen crtrpoDoA. movanle cpaw.. cqrcvryua 7f..fl rocTt pnpravllenos! cnpcqerrocrt zadrzanost tau cnpcl||r. ren n.cpaM4paMer( zl sram. oA Dreb au se cpaM rre ce 6era laiie ie t$o. napelje. cevi) cpa38'v. vdevati.umrl je . streti. r[poDeAfEa pf. sra'Irc- ten. cnyp!tsa pt.i src(lp(tsten cpacre. rmpl q!pne^a.elreAoBeqeH. pbbggniti pred straho. s.. ifipf ulr niti.-rlqlr m gl. . -urtra adj osrcdn ji. infi srcmo-tltl. zatasel srednjesolka cpacHarocr I zraslost cpeAHo KoncKn adl srcdnjr' cpacfle. lmn potefFttr skozi. !'Mpe cr4reMa Be r. cpAeruEfqa I lam EriLa. qrperre lltsa pl. sredilden cpeArurrrert sredi5de . cpeA3rffes. impl vati se sprcti'dclati razprlije. Primeriti. -ona adj nasproten c4pcrfrrBu .n spremstvo.. moka\. naglc ze cpdpee iflpf srebriti sc lltvec cpe6peeEez srebrenjc ciiu*oocr I srameZljieost cpe6perradi srebm cpai@.cnyEflr. cr44[ra pf. cpaME - cpeAnEe[. oA cTpaBce 6era. preptrau se -ce:_ crype[. radr'rcvati pasti na tla-premeta-ce: cnpctxa. cpeA!ts4 pJ. voo oDravlratr c[IroEoA€s. opravitidelati.-Asa adi spremen.rraeH. .cEpoBtrpa. zgtbati.-rF ?z l. 2. prevodgati.l. srcen qrAe. impf spuljaviti-spremljati. opedi.cpe6peHuK.veUkost sprevodnik. .w n Iam stamota cpaMlBa. ovel sprcu sc.mocr I prisranost. poKatl crypr. obseg. tmPI |trcpl6a+plex f. cnpe|rllBa pt. winiti-vlaliti skozi. jeza zlmsKl I I t I . f sorazizvajalec. nelo€liivo se poveza.

.a'c{ impl svetiti se kakor steklo cra&ro n steklo ctarloBtAeH. saaten.rha spoznati craBa l sta_s. potaj€-nost crax' m stai.postavljarr. jedro cpxr. glcdi sce crarroAaBeq. cprK!tsa pf. kitD t nlca cpE$trdl''i'' qdi sorodniski clroABoqr f sorgdnost cpoAcfBo z sorodstvo cpoK ru rok cItoKoB€H. 2. lig hladen (Dosled) crax. vsrajanje cra$. ctaEn. impf standardizirati. vetost.cpo4nnrKa I sorod. biti. ncprenrllkljiv. neslilen.pry m zool poogana cran m palica. stopalo .2.unidevati ' cpap+pnra impf trkovati. DG stajeti..la t sleKlarsKa trgovina. umiriti se crar ap ft steklar crax^apnja I steklenina.-Dqa{IXtqeH. koDica snopja na polju crat. obrazec crauAapArB*Ira pf. uniditi-Dodirati. --cpo-A!IBa ce pf. umtrjart stab. bivati dogajati se cfallllatlgcTaH!tsatnra t ''. -rrlta adi stabijen. stava. cTa^o.-. dobtvati se.ev adj privajen.!'Da. postav_ nosr craDr(a / postavka (tarifna).depf l. imDl stanj5ati-tanj5-ati.'l lit bitie srca cpgeo adj srten. uaiteljski) cra ellKt 4di stanovski cra^or€H 4di umirjen toceno mero cra. jucprtebretLe. trgoiina s steklenino crar< aIrcKr adi steklarski cmK^aDcrBon steklalstvo crarurci ad.igrisle cr6Ao r?dreda. spraviti na docTaq l?t stanovanje. -EIra adj fam srten. Jau sc. sorodnost cp'oA.t:??.-Aqa dd.-qll m rckovnik cpr ni hrbet cpytrn.e -ce: cpam.*. impf prlkriti. -cql| tt steklorezec cralsrope3eqr(H 4dj stekloresK l cTaAeH. cpA6a. postava. cpmrlra pf.-rfum4di sreden cpetuu|K.ilrlec cra[oAaBKa f stanodajalka crarryDa impf od craHc l.trden cra6rrarrrarryJa.utrditev.n stanovalec. raven. utrdilj.prostor za tekme. r. rt?tptsrecatr-sfecavatl cpeftaI l. porozltt. rce: stabilizlratr se "'3i"u?*. cp4eB ^ccrH Mycry^.sra_Ba snopia pt. Koprca clroAmr4a. ' ' -cti stanjsati se. povezan sorodstveno cpoAeH. odmor craHoBnr{aaMetI adi tt dc .i steklen. impt stabilizrratr. -4!r n srednik cpetutrqa I srednica cpx I mozeg strzen. inpf skoclu. stae.t srce. merilo. -AEaadi soroden cpoAesocr I privajenost. Pce: potaiiti se crari ce. craK^opeHuga I steklorez ! era erK m stan (uradniSki..ion.. stalen.sluzbenaleta cran._ cpe*aEar. craK aDHl||. trgovski. narcditi s(:. Irg pogum. -AHa+lar]rocr adi steklast craKlope3eq. crartavBa Dl. oalatl craBII ce pt f4fi sestati se craBrfia f krii. lz steKla cp'aKa I lafi griia. lrg oslaberislabetr craolrcaaopeq.&r.1ti.t I I I cpetlie 406 cTaavBace cTarulpa 407 clalalxa t I I I T I I I I diti. porusiti. krdelo. ru-Siti. postaven sraBrrlocT I stasitost. zgoditi se crarmua I postaja craHrrqeH. creqen crall{rpa impt stagnirati. dvrst. cpAer( craor er|. vzivet.posta\. lig faw (ablona. -BIln m staDoda. -ryr m zoot smiak cpuemxrr adl srnj i cpol.m adj stasit. qdj pikrit. jata er^etd. standa. sedez(poveljstva) cra'rap .tmpl umlnu.po dasu doloden. I stanovalka. odstavck (v knjiei) craDyaa ce ifipf fam sesta. crahra ce pf. spustiti s. cpqern 6e srane bolezni. vstaiati. bergla crana^Ka I stopinja. -r la ddi obroten. -4ua ad/ srdast cPUeB[Ha t mozeS. poJemau craaorrcHocr f umirjenost crar o)(n. ustalitev cra6rdf3ripa pf. sredanic cpekeH. impf razKopati. stekleni izdelki craK apKaI steklarica. pripravniska sluzba. enotna mera./.do l. brati Crko za diko cE'daI zool sfia cp'dmr(. fig zaqreu se cp-mre. rfipI spnJazniti se. vziveti se. cpoArxfr.|_ce. it lpl usesti se (tekodina). vstati.rqra pl. opraviti-urejevat i. cTaMelI (cTarrorrlrT) r(ilMcll Kamen osamctcc craHoarruTe r? slalillc. zastala . zra\rnati zemlio. sropnla craMoH trl stad. dvisati se: 2. {n| I stabilzacrJa. vZi. postati."r'3jft. zadriati zase. stanovanJsr(t DajenrnrK crarmpRa. oprJvltatr cperse. cpefl. rast. pnorzan craexocr f prikritost. skakatr cpqc". yAap srana milica. impl zarezgetati. . po. pogurnen cPuga I gl. impl cprleln4en. drutiti craAnj-craA[$'r rn stadij. srrzen. stan.rF tz sorodnik srava. cral!tsa pt. sraika. -qrra adi postajc cravra f lit pavza. dvigniti se.*yf ' dati. stanovanJsKa natemnlca craHapcKlradi stanovalski cra'l6e'{ aldi stanovaniski cran4ap4 * 1. oogovorjen cpoKoDrtrrK. 2. sreda. gl. cltiEl|Da pf. zareiati. . cpAeurHr{qa cpqoDeH. lig tir bistio cpqen4e dem od cptre srte_ '? cpqa I laft steklo cpqeH-cpeecT adi fafi steklen.d.cpmr!tsa pf . impl podretr. rusiti.

posralarl tez4K creullarle tu pretep. kisraparetcrEo n skrbnistvo pec snapaqKra sta. trg Koprrzrn. I stenogram. inrl croopu (ce) p/ ustvariti.rr cdj skalnit creHo4rdM. t ea.. zid cret(a irzrrt stokati cleHrtal6e i stokanie crenou.. vanJe (pndevnrkov) pes oridobicrer ..criera.ustaljen. uredba.a adi star|+. fig P!. crauqltsa cr€ria ce. izpiliti srog cm.slarye Il crarlT fl statut.i breja (kra!a) caeHa f skala. 3. sttrr len. crarl dera sara bolapalica. gl. 2.. dosti! ctnrae-grnra. po crrcDr KOpuu crep[ eq. kamen. otrditev cr8p4xe. zaarmeii: tig . prezivelo zbegati. impl stitrrulirati. kip. . starsi vprtr cralrare r?t skrbriik crarya I statua. cre6Lo stcbclcc. odtegovati se crerK.l. star! xaveea oDraza ctapodar n pri Zenitvi druga pnca. nesprcnr(rr rJrv.a. gl. umakniti se moder. ft precep. zozitev cterllE|. caven cralroarK adi starikav. cflnFvDa tf.n.. gl. jalov.ew'rld ani tit starCevski caarFoMp r?r stacionar (dispanzer z bolniskimi posterJarnl. crapcr<^ aLi startevski.orualevatrse clmeHAtrpa iml Stipendiralt sKr t(oledar crtrnca f galun. crarnrca.E. braniti se.sa of. trda disciplina cTerl|e. . . cTart Dacl. zasluzek. dlovek. impf srepsu se." mrrrtl se. priviri. lig pr:r zen. stena. fig lam skc> pun c"rcEar adi skop . gregoriiancfl|^n3*pa pL inpl l. prikrojiii irles. -D.jdrr^ pf. spelr. caMoDtr a clerure. ir xl'l utesniti. oozoretr.osupnln sKrpres caafln4aI past. ti. crecHira d. realnost crBop nz bitje.r I OKOllSCTn I ula. pncoDlvau. yuoAcr6!rHe.mati.ode. 3. Ha craTllla ulodnlk stopiti. sovpad. -ulr z kroinja crco^errlte h dem od. crastopnica_nailaku..2. slan sval crana^o . obrestna meBTaCVBa ra cramJi. fig roq. 2. orez zanush ctecHcrocr f utesnjenost. poteo se cr'drd! ode dovolj!. metoda. rll ska crecr$.i fi DreDlvalec qaprqa f starka clrapl|s!€ I hip od cTapaJq:a starka crapnqoK. splet. qreErrlra pt. gl. cratryDa pL iftpf st. . Dracralree&e fl staranje vila. tlnpl prrcrrm{-a t . srcd. co3MAe (ce) caapA[ar adi strjen qt'BpAqarocr I strditev. IZ Stamn casov crapoApeBen.). otrdelost.gorjada craca. .]rlra adi 1.raovca craTYc fi status. koledarskoStetie: qraD.r jutijanski.impf str jevati se. vdali se pod t-eto-oteikolati. prelepatr se cretreH m stopnja. pnnsKau. sestaviti.? stopalo: sloDnica: crapoceAe^eq.igro.zmesUse. pritisk. inpf stenograllrau creEdsa I stenoza. nelcu. -priooDrtr. prctcp:l nJe crepeoEfuelr.uu I ilan_ek.J'a ad. podoba. naza. pravil4ik craQnAA pt posuieno grozdcr D.crerp4tdMa ru. poDrtviti besedilo: 3. crapcKo opo ljud-ce:. brerklidciri . pritisnrn-strsKau. stacaonhrure n avgm od. gt. sriltzirati.korak_. rrl. osupiti. stenografiran tekst creqorpaoEpa pf.Dretehtatibcsedilo. fam ote. pl . imof cnapsor.pIl\4Jall.debelce cfto^ecr ddi rogovilast cre6^o . -ma adj stcrrr.craparacrapnre /4rt zabotneti. postati tezek. avtu.em od. vlr crera. -rq f (nar pes) forsk.'r steblo. starezaJ. fam cler f. crarnclra -zriretaii.?r L nar -dobiz'ek: tev. stisniti sreqe p. cmc!tsa pf. creRo pl gl.p impf starati se.len. nelKao cranrmpl|. cretrFa ce . clcx tIE crEHe. crapare ra f skrbnica sona cralrareacrs adi skrbniski crarydTna f dem statueta. pf.Je.J-^ cTalrocTI starost plu-slopatr craporo .Tri polo. lls odstopiti.q< adj dem od cTap preceJ star cafpoDpeMc-Krr 4di starinski. impl gl.CTEIAAO 408 gllpAHC cre0asK 449 cflc|l||t cTapm€q. ifipl l. stati cmrsJl(i I dem od crawrja crarFle.doseti d<iiperi 2. cre'r. stopinja. dohitevati.lncrc liaica ctanrrl1 ctarw.. dobltr. ntt. 3. otrdeti-otrdevati: strditistrievati cre. stoplca. . zanka crapyArrJa.idyDa pl. n 1. crap. pohoditi.iffi pl ctn m L slog. impt stisniti. koincidenca crrd. d.rrapEosr I resnidnost. impl oteziti.crm 4di starosten cmrEl. umiti (otroka) crmryntrpa pf. cr€rHrua l'l.. cyUITCCTBO crc6^oft.-ug m gl. cTarrtlu. Braca..crEuapltsa pL imp! pocesau (Konla): urediti. t'rzof staro. crarurtra pt.pen. deblo. pra\.-tM I starina. stiska.ro z nalivno pero. . neploden.rEerI sropnJa(razvoja) crapoceH. creRE!Ba.E$ prvotD.uoo coDlvau crr. zotiti. 2... crflBll!tsa p| impl p.r1 grarn stopnje. spodbujati. stopinja creneHira im pf stopnje'v ati cTereHlBaEe.spodbosti crEueraaee . impf orrqllr. !ce: pnprautr se na pot.

stapljati mesatr se qop9rnr9.a iwpf trpeti. pogubiti. -THaadl stoti cro. v:rrlrvati.rr. I crlz dogodek. pasrr.pf in impl storni. gospodar. uDrclu. rar|.l storiti. 2. urecrrr. ithpf cro^6a I stopnica. ziG miti. soha.-stisk rok cr()r<oBeH. oarstvemk crollatlcrBemqKE 4di SOSpOdarstveniSki cr{rtraucmo n gospodarstvo.cTo^6eq. -{ra adj Zelodden cToMarflIrrEe h 49gm od cT(> MaK velik ielodec.:131-^'"dirtivin..rra. . mule m crpa. lestvica cror t?? kopica sena.HItR. .. verz croI(oDlta xlxa olagovruc_a: crhxxja. ttg opora croB. cTllco( l() Ha paqe. stanje. preKttcatl crogrplr{ 4dl stokmtcn. 2. ogreti. -IrrII stihija.trebuidek croMaqeH. -rF n? gospc. -ulr / strahota crpaBorHocaI strahovitost cT'F. stopnice. -ce: . croalwa pf . stotrk.1lor crpaAa erl crorupar.a$i m 1.Apu.cao^6rqa I d. biti qojarunqre fl stojiSde.e . (lmc. imeti skG do i "Tl?P. {m _ r. bojazen crpaBoreE. ciqlipl"q'7a7iiui norc t i is crpaAa e4. c. 2.pf. lis nedc cToaapcfao /t mzarstvo lodno Stevilo. moz cnoniruuc!tsa impf pidobivat1 croftlrrftcilarle a pridobivanJe cmtra}I{lla{m[al{xa I gospoornja.THa 4di strahovit. KrneuJsl(oposestvo clonaflt adv stokrat ctorm_.1t.cr. Ze'la cDoltaHrat(. z ottibulont: 'I''. -ql| fi . -vna cd/ iivinlki croiniqa I dem od c.lysa cir.r6mtrre n stopnitde cmroAErrreu.oaqe. stotica. -rry n dem od cro^6 stebridek croBapuurne rz skladiSde. se. cToantr. otopiti-ogrevatr c'tot vRa impt od cTona sta6 ljaai. Ilarn stokrat-veliko nrDrenrca. !ce: stopiti se. xpaHH ro I<olloT cToIIeMcKn.i kelihast (kozacroABqapra I stotak rec). pomelati se croErpa.em od. sto. cro^ m stol.apwa pf.Ha sto liudi cToMFa I '?&r4 vrB za vodo londen croMrap n lontar. ittlpf zdrobiti.-3HaAd' Stebrast crior-oArrrtlElrq -qI| m stoletcrloaeTtre"sroaerje rl stoletje nlK cro^rtr la I prestolnica. gospooarlca. n? gosPodarstvo. BoAna. cro cToa6 m steber. stoDau crormpcrBo n Zivinoreii croven. -EHa.a sto. otroska stajica za vajo v ol l I I t i I i i I I di gumna. crot6 Sae stebridek ql.skr'pi. hodulji'? cT()Ka l. rasmrca. a Janaj ga Kot sovrazmK cTotra[gfEe. opc qou impl opp cENr. Zivina / cr(xMx.ro^6a. zmazat\.3a6ap ctoMaqe r? der?i od cToMaK Zeloddek. ce croprl! velja! drZi! sklenleno! croplipa . stojicrorurtrc z dem od. aek cT. sto: 2. -tnfla adi stole. ^er<x stati. razbiiati. pribliZno sto crorurla-grotstrqa / sloli o. crol6 croerse n I.l. gospoornJswo cronancrx adj gospodarski cTona||cKE 4dr kot gospodar. -una adj skla. cToKMyla . ki izdelu-Je vTceza vooo croHolatrKa+aoHorl(rtua I zoot stonoga cTotratl-cm[aHrlH.-dogajanje pl storiti. cTo€q(aTa croeql(rl odr cTo^ae 4 defn od cToa stolcror|(ep rr? sioZnik. MI. stiskastvo crltcHerrlcua. €n l11 stomatolog. ctoarryaa . skopariti . mizarpoezrJe ska obrt crHrorBop6a I pesem cro^apHurla I mizarska decrJvaPA{rJYapA6ca n. stottca crorKa I stotak cmrrap m Zivinorcicc cTacEaToct skopost. -IlIl m sI6K.roKa zrvlnlca cTpaD ft stralr. d in izl ustaviti. prectorolAllruHr|I|a-ctonoAn|!lHnqa stol t stoletnica cr<t^os!trt ad.elodeci !te_ buh.I ce croDr zazdelo se mi je. izginjari.r-3BoAcTBo otalovanje naravnih sil. . stalisce croja Kaarojarqe f. -qr| trprn -Ir$+CTlraaanEtrr. napravrtl. narediti. J srclavirca vard-stevardesa cro^apqo adi mizarski crc num l. irllpt nflprav|lr. blago. st() teren crora f stotinka cToreq. d(.? ustavljanjq StoPanJe crottjrtt. unidevati. Dl.a/t prestol elementarno delovanie cro[ P m mrzaf crlrxo36rlrplta I zbirka pesmi. gl.blagoven. zobozdravnik gJ. MeB.cTor6o&rAeH. crID( l?t snn. slepodccTot{oBrro npor. pt stopiri. latu soprog. kladausde stopnidka. lig na hitro kaj naredrtr croMar. lastnik.o!. velilio. raz. drog.paoa lestva cnoBapHueH. koiat (drevo) sroeHRaraadv tam sbje cTorrtr r?zgl. 2. velik trebuh caortr. cr.ddj . strahoten crpaBornja. narediti.SOVna prorzvoonla ra crsxuja vodna stihija. snopja cro. zagostr cll|coK.aA pesfl trpljenje. I jenje. a jaBaj ro avluMasc( hrani konia KOr D-r. razolu (upe. nl opn l. izginiti. kot lastnik. -AHa-cTo 6o6Daten 3eE.'. drog sre- izpf stisniti-stiskati.Tp6!'ruKa cToMatoaor. lrg steber. altl7 l.f storiti. dobil iem vtis. impl pogreti.o^aptrja I mizarstvo.1. -nja*loperuJa. .. croprrl.ctIicrraTocT ctoMaK cI0Matlo.

2. impf zatrepetati-trepetati. pG. -Jfia adi L stasit. slavoa. trg vooja cTpaAar$eQrh srpaAaHue..c4re l|rnta f detu vL po tujih detelah Sdica ctpacEnr(. crpBHmq -!F n mesozerec. dogovoriti se o za- tica (spottljiv nagovor).crpaAarrltr|rlA cTpeaKa cTpc/tlle cqrojoca crpacr 11.2. rena odetovega brata. -aryr m strasliivec crlraE rD adi ltragljiv. --ce: Furririrati se. impf oo\)tserr cem (oko) na crpe oBnr adi bliskovit. puSaiaast crpaulTys? po rulm oezerah -i{rgf sflreaetrK[ cdl strelski cr?altq!!!tsaEe'? poporovanJe cTlre 4a. 2. reber crpr*ru. bojed crpalulr. urejati. ry teZnja. t crpE^a I poireSnica stranica crpa@n pl Lnat bezgavke.I mrhovina. skl sKovooja. .n betva. oDreznost-du.rpauranreg.rrr .oda. uredttcv.clifn. 2.grdoba. {eDtr. sklepati zarok()_ snubiti za drugega. crpavrmr adj sradji onravliati stratarsko dolr. zi(lnni(.-3ra -1. izogibati se komu.m strira. formacija. stratarlli. nle zaroKe crpojErK.au&ra-crpau^r{aRa strasI glpaAaAHIlr!KrI{TItaAar. crpetreplra pf.drhtecTlretrerr. -t. irrrf/ I I I t I I I I I I I .slab6st ?fi strateg. postuvrJanJe '1 v vrste. Itg me\na crpxarra.transki. kazalec (ure). muke srovatnle crpoActr. . skladnost. uglu{r. -ryr rz snubad zq qrugega crpojm4a-crpojro{wtua I snuoacKzl za orugega cqrojqocr I l. {ir! I streha. crpaxyaa impl bati se. rigolanje. {rvorocen. groza. imnf pomez[fi tr-mezrKatr. prizadevanje.Brfre n strasilo. crlteMu ce impf tei.rre r strniSdc. . p()tel.aqa I stran. zamej.capeaartrrao/r strelstvo srvo crpe^6a I streljanje.tn!tsa 4. cTeEeprr{T[renepyBa ctpetxa. slr: mrna. ZeliCn crlrncruc i/4pl impers bati qipat m Tool sraka (samec) sc crpaq€ I zoot sraka crpaxap[ ifipl l. crprmqrr| adi krvoloaen s. crpelr!(a I dem od ctpe^a pucrpacrnqa I strastnica.prizadevatisi crperep'r. -qE rr? strastnez. teznja. striZenje (ovac) cr?trKo. steblo. n(} sta\. kritizirati. prF staven. treDiti z oeesom crgeoti. c.JJec crpam impl zavijati s poti. oaetov brat. stridkov crpl|rla t 1. -oBqrrm stric. strahocrpaK .crpe. zamejski c4rcAaq tl stnelec srlraEsrro r? tujina. rovati. lig poierustvo.previdirost. cfpBre. jednost.l nlrva crpoojaK. oolecnost c"pa.uBr-rqll mesojedec. treperatr /i{ . 2. -ur ft velik mrxlirrr dlovek c'pot adi strog. stebelce. 2. gl. graotn qrporrre^eq.r adi trpinski. impl gr. €Bry-crpB^o.l. tuvati..crparuEr. mrcina. bilka. lig pameq razsodnosti r ala-ra ni se s pametjo srecal crp. voj-^H.icn.nost. 3. ta trs.!rta adj grabe jiv. onn rn sklcpa. ncusmil.qHa Qdi boden. sKem lezeru srpM!tru|a I strmina c"IrMl'lIETe tt strma pot. poieruh mandeljni.crl. sl|uklutl| j crpoer(oT _Ha jalrrxor . cTDeMet( crper:u . osler crpoerK r? graditcv.. stridek (sDostliivo v na-govoru staiej5egalloza veka) tieMa HU KaIlI(a cTpetrI Bo tl KOpatl crfarrrre. 2. poganjanJe za KaJ crpeMeEe l? l. ubranost crlrojocacrlrohca p/ dolotiti zar6iki.impf rigolati. mudeni. strina. . ttg pozresen crpar4a stran (knjige). crpelrrure n strelis6e pohotnez sladostrastnez. idodevati se. Sdica. rozga cr?. hiter kakor strela ctpe^lru[ ce impf trepP'tati.fi adi tuj. DaIl se crlrerr m zrigolana ledina crp9rlex.ea adj gl. cTp€dUB pf . -[tr|a 4di strm crpllerl n zahodnik na Ohri(l. ogenj popotovati crlre^eerad. lig postranski. c4rea. po mallau se cTperufe.. 3. -qrl tn .j strilev. ircditev crpoJ. zlctanic crpo'r impf l. paziti Sast. trsek crp. |praex(ell s4roj.r. {qrrcTlraBrr(. stasitost. rpajrror. oddaljevati se. voialkir vrsta. skladen. +rqn+.eg. mrnoJeqeD.rr crpoerte urejanjc. {eBr nr l. rrbst. stranicai Lrh aEzava crpaseq.arer. postavliati drva crprmos ad.iti za tim. 2. tetk4 te. -Ana adj trpinski. nagnjenje. i. lig dom. orugo\rTsIen zaveqe c'paBc. strast. gl. zidnri.lakomnost crpBeH.. lig poirelnei crlra&qeE. -uja crpaxono\orr rt globoko spon trpljcnje.icziliovna stmktura crpoeH. gnati se.crpennpa Of.nBocr t stralljivost. maghotnica netna isla crpen<a impl dem streljati z capaqrocr I strastnost betvica. ki v njej ztatarii distiid predmeteiz zlata in srebra: 3. Doslov_ Ilatr v vrste. cllretreTila pf. modno austvo. po. cTpaKlre tt oem ocl cTpaR l n v ka crpaAanHrqa I trpinka otmi.-ce: kazati se.. tip tam antinti. impf pce: zadetrzaclevatlr Iafi pripetiti se-dogajati se crperu tn l.2. crpnaalsa pf. s{o tau tr-Kotall t I crplreH. <tBrB m pozrelnez.

susa cyBorhJa I l. zmeikan: 2. mrz. pocepetalr{epetalr crpe adi ki dobro rodi (o sadnem dreviu) crypfi ce. skobelj. Studirati (na univerzi). hlad cry$e'J adi mrzel. cTpo'IyBa pf.-ce: sesuti se crpynqc ll den od crpln krasticl. suhozemski. va. .topotati. cry. oprrKrcTlrl|rapHl'4a t zaga cTlrlralrcKn 44' StrugarsKr ctpyfie pI l.cryf€t*. pust.("ryTfr. l? suha zemlja.rpUrl(e impf l.. zebe. pf . cxpyq impl teai. -cei pdhuliti se ba cryOrcapl zadeti tarnati. tur cryAnja.3. . crlTK!tsa . stisniti: stisniti se. topolatt crylwfl. imeden cryry1pJ zadeti urripati(sr- cUBar m arh planinski palnik.. narancen cry. razbijati crlxrtropa ce.Aerue vderaj je bilo $p-v'Ie'{ adi iz Zime. -rltl rr strokovnjak. pullG cryAeEe.p! zmecKaE. TpecKa crpyKTfpa f struktura. zvrT[Ir-pre. suhota: 2.Je rr? krasta. air.cc d. ustroj. oseba: gram osebek c!6JeKrEf3aM. B99pa MHOcrpyrta I f. -pna a. fig poredner.J. lzvcocnec crpqa{Tltrrlle pl stedi. cTpolop!tsa cc pf. crypyBg .ru. .aB. crpyraEqa g. timen. zmrviti crpflr ce pl potrpeti crpd @ adi potrpeiliiv crptr lBocr I potrpeiljivost c':prl1/!a ce impf biti potrpeZliiv. plamna clterllp fl spominek c!tsep6H nr adi l.i pomralen. lig rat'nodulnost crpyja f tok. 2. bena. zmeden. .no in slabo jesti. crDrM ce crflr -nr strdnica.-impf. strugati. .model. precel htaden nlf. irnpf postaviti se-postavliati se crpoutrr p' zdrobiti. namrgocenost qrylun ce. . suh(> zltl cryule'c ad. crvIIwDZt Ce itnpl poobladirile.f. mecKatl. crplna.ryloua. poledica cyoBorrapel. .im. slabo igrati. nav pl skobuancl. zbmti se -ce: crplr!ts4. r.paK cryAeEr|qa I vrodica. mrjav cltsnKraBocr I suhljatost. kroiiti hladnost. dolgoaascn clTonapqocr I suhosl. cr.'l'rva . posredovati pri skl(. struna rl. sesta. nedosezen. suh mraz. malo postmtiti. revno Zivljenie cFape{lTapse fl iamie ali kozlidek. zvratati: zrutiti sc. f mraz. lig t4zzatosuu se ckeaaBl| ce I'l postati plesast cYfuE'a m arh policiiski na. sugerirati. -qHa adi strokoven crpvrrlocr I strokovnost crpler6ax.j prijetqo !lacen. neroden. vladar. mrc!tsqqoK. elek. inrpJ zadeti-zaleniati tolii.kica. crpfraHqa. lrg oollKovatl se crp[re . temen.. rzpuscaJ cUrcprtp^. kopno. strlati. suho drevje. fig taft pobrisati jo.i d.tAe''d't. ucvreti. sl. -BHa ddi sugesti. t Stvtridni Stevec oent-stuoentKa crplR rn gl. vsrljevati c$ecdae_H. suhosl. Mnory MtI cryzlmnar ax zelo me zebe crpF. . vrelec cr. dirav.revldina cyaoryBa ifipl rer. Ziveti revno clloryla|se a slabo hranienje. Ft. jektivizem. spustiti se v tek. Studija. cvB suhliat. natandno kai delati.-3sa adi Studijski. 2. babje p5eno c!r'pe6 m 1. napolniti. suveren. okoren. znanstveno delati - ce)...frl. zelo ruaono. ad. crPYr|o^'r. drg- ODrtd Se di lie ) eryr. trlrdek crpyqcrr. ctpyalsa pf. tG c!tsocr{!. rlutrti. 2.itnpt oogarooorodltr (sadje) cryrka. inpl cryrctUB zatopotati. -n f l. delnik v srari Turdiii c!6jeKr n subiekt.neomejen cUBrnrAB adi detn od. kopenski cwosnAl|ria I neometan zid c!tsoMpa3n[a I suhomrarica. strsnltl.rr'pllven clrpaArqa f sodra.snubiti c. -MIIa adi suhozemen.. sklad JrraculoJe. skrditi se.sMoT'n sub. impf impers mraz je. 3. Ven.qu rz suha veia.yaerd adj neroden. prihuliti se-ce: cryn<at adj l. razmetanazemlia f<ot kraj.^nq3 I globel.n studenec.crpona 4 t4 l|rfrv. -qr(a ad. vrr. precej suh (predmet) c!tso. ki se zadni-i iodi 1.-cryAdHTl(a m. stisniti se. Zima. impl s. 2. tokava. -Hq{ . sun JareK clBo3eMeH.em od c!ts sul iat (o aloveku). lig ikripati. smrdati. namrgoden qungsocr f mradnost. svealen. sul jad ta. od Zivali razsre. Strleti. iuliti.r}ora I suhost.pf. l4itrJav cryAlo cryAro:reH 415 clTpe6 roki. crprfiltsa nnpl prrbczati od vseh strani crp. irnpl.izgublien erlfy { pl zmedkati. osebnoeledanie clr adi suh cpapaK. podreti se. hladen (tu- cryAu63eH. 2. pl. crplno^YBa_. 4. s-tisnjenj 3. fig fan obitii !Ce: crpyrrlru adj krastav.jo.I[nI| m zoot srie\'. skrditi. razposaJenec cryA tn mraz. Dru.q. zvaliti na rame cryAEo r?1studio crpyror@a I gl. 2.ll suh. samo tt StuqrJ nakopiaiti. neodvisen. cellna cftso$o. struja crlAeHoKpBeu.I Prnvrnrlr. 2.p^ impl 1. 3. gl. pomanjkanje. izvlr. panju zakona. flft strgati. -Rsa adi zool crpyjoKa3 rft kazalo toka mrzlokrven capyjoMep n tokomer.Itt4L4rItIlreH.l qyAeHsirocryAeHma n. okuzbe za tloveka. crplrra I stroka rca.

lig ubiti clrrpauura I vroi pepel c lrrcra$qa-cFcraEFja f substanca.. svaljki umazaniie.-sodba cyA6a{yA6rNa I usoda cyA6'tncKn adi-ad! u'soden usoqno cv^dorroceH. -Arra4d. za sllo cwoa adj surov (nepeden.urrTe trj"!a. c!?aT Aa 36opyBa le sl orzne (nt ga sram) go. l)(xlpt il llcle r[ra prehodil je mnogo cest tISMgHa cvMa llaTr]l- cyrHe.. vorlrt cy!e$a. rahel. 2. ioodevati se cvArpaFe+YAp!tsaEe r1 spo padanje. osnova clrllr. nerodneZ c!?!'aRa I sirotka cv'pllria I sortica cUCaMtu bot sezam. impl urediti. lis strog. ittpl :'rsl. impf stoprti v sor'(. velika mnoana: Dlen puh.T!ra 4di nedimrn. unlclu. cwuKaD cyurrecrBeH ad7 bistvcn. co 6ora_r He cyA.postati pri. -p'i' adi kem Ztecy Oypecr adi kem Zveplast cl1!l r.cyAenokar usooa lc usoJcno. spopAd.ne. cyApFa ce pf. mrsavec cyPTYK. /irfirsrx.ja). . pobrati od nirsDrctrikl v rgrl c!'r^l'jaq{lT1tHjalrr rnlcfni rii cFlra-cFpryrpoM d.teplo. obli6je. somracen. c!?[Ja. piskati skoz nos ct[n'vBa i?npt od cwu prihajati . snov. trobec c!? apll pt zool trobdarji cvpHotrapuo. sodnija. razveliaviti. mnozlca cypra l. mnogo. pomoliti se. cU\paBa trt. pospraflrr (nrano. mrsav. ady po-!'rsno.eBepe4. . odstaviti cVre_pduft sutcrcr). -qrfir 44. slimanih) clrDixrK. jedro. spc mlnlatl se cysartrqa I zemlja. bistvo cy'Icrpdt m substrat. praznota. ol)staiati. -pE m praznovernez cyeDepnecveBepJen prazno. ureJatr.jalclj Po zeDltvl cycnenafrpa pf. podreti na tla-pe lagati. velega mesa crjl[a I l. mcevosl cyetel. ol)fl stajanje. cvalrpa ce. premoien. "dreda. teZek. caMpaqeH ctmtu impl sopsti. gorjaca. cy^o'Kwa pL tmpl poloziti. ne b6di se z rosatim cYAnJa. tcei susiti se cltEtr4a I suiilnica cltqEocr I bistvo. spustiti se (veter) clrrpBrqa I sokrvca cu^oxn. cvAc[. lzviSen clmeprarlao ln. pote2? Matedonstso-slov€islldd*r 417 cFrrecrDYBatr. -cna adi usoden ci^6orrocrrocrf usodi-rost cytrar atlj soien.na pamet. co poraT Ee ooArr ce ne pravdaj se z bogatim.V naglrcr. eksistirati c! urrecTDyBar6e bivanjc. dokuhan). urejenost (doma) cUqpaav. cycBaTVBacc |/.prez.r|I| m lam 1.gt. podlo. nevisok I I I I I I I I I I I I I I . suzenj cv3AaAece p/ poKazan se v daljavi. ce. snov za predelavo cll'oBrlqa I sutrov les. verle c!'eEep8ocr f praznovemost cyera f nedimrnost. slaDO.impt ureqlrr. ()sluc!'try.ti se. blten cqurecTBeHocr I bistvcrl()sl. praznota clrrcH.tnr f fam treda. tankoiuten c!? adj pepelnato siv cypat. clrnHa pl. pepelnato siva krava tKoza. ureiati. -cKa adl precej nizek. testa Do meseniu cvA l'1 sbdisae. ga. resniacn. preseznrK clrdrqa-cutrrqKa f detn od cVIIa ]un1ca cUn. pokukati. sula (vrcmc blcz de. zaleteti se. . telika veliko Stevilo.e t? SOJenJe cyenqocr I nedimrnost. klatez. sooliti se.kolidfuanle cy4crn adj soden clfAcfEo t sodstvo ci'eDepe$.E/rlmre a kraj sodne obcy^elr.. nedodelan.. -tn n sodnik cvA. dlovek cyurrecrwlsa impl bivati. 2.sem c$ra t vsota clrra ad'!. drobci.a d. caM- qlMpalreE.-os.''ere pl nar pes splesti cyrrpaBaI red.. gram superlat|v.dslv( ir(.eksistc cu betl cyAErqa f sodna dvorana ciApn c. tetko dihati. zveze. c!?^a f rilec. . sooaaDje.qtry?er 416 c!ru3o( cYna cvra / juha " curcH 44' lusen cynepndpeH. soden pravcu1rt impf soditi. cvMavsouca cymirop rn kem i.crt dirati. -plltr m fta! pL \q snaga. inpf traiti.K. gl.-pHa adi superioren. cUp4.r es.4u l'1 klobasa iz Bo. m taft obraz. bitnost clrurccaBo z bitje.Ay. austven. grob. pritlikav. clMpax DAK cy oyp fi sorrlfaK.obstoi. . sDoDastrse. -AHa adl subtilen. ooraz na zunaJ. gr. riv cFrrep^aB 4di suhljat. g). sutiti /i8 hirati.pna adi pra toye ren q.mrzel cypoD[rra t surovlna.. podirati cv vAr qaB d4t prrsmojen cy^Oyp fti kem bveplo cyr-O!?eH. pustolovcc. -c!: dati se. .c cyrlTeH 4di skljuden cvrypeq. Ziva stvor. poleno. bit cvurl adi pravi. spaka. rastli il in sad cYcaMoDadl sezamov cycBarr| ce. in tlobiti. dutiti. kopno cUtJIn impf l.. -xHn ? jetDik. ki drsi cllfrep m zool goba cydeprE adl gobast clsi€pqe a dem od cFlep goorca clrleT tn obrezovanje (pri mu.rr'kI pes zivtraj clqltoca ce pl shui3ati. 2. .

narava. zavresaati Cudenost c\ryAoBtrAII ce. sver.ic. posoda za prazenje dzu\leda taBa|r tu L strop. -Ce: cTesmla 2._coo6paEHo cqefia / l. muhast.a m. gl. rzrzumevati c. -rF n nesrednik. muna. n. impt shematizirati.-rlr fl 1. pekada. impl zavpiti. pa rala I Zalost. Krrt! Se. podroCje. lif doeodek. obzor c4rn|ra-col|l|r(c l. hibno se obledi rar inpf . pregledennaert. puSdati. pojmovanje. tedi. biten c$afl.alost. podstre& ra conj i\.. boledina. cupDyBa pL impl napraviti. zardevati cqpKa. skrivnostnaoseba cxeua f shema. tal]sten. bole" dina ratrap tu z ene strari odprt boben. tabla. ragplpa ce pf. orisati v glavnih potezah cxoAe[.!te n iLem od Taaa ponvica izginjati 27' . 4. pola.ictl rax(aqKa I talostinka. ctrrq. uboiec. razpredelnlca raoF. urejati se-brez. tezKe narave ra6ta f 1. Sliandal cqeBap[o.!yr€ 419 ra{ t I I I I I t T I T I I I clIurmra I bistvo. vojni lo gor.6^r^aB adj dojemljiv. ubG . crryKpa pl. 2. lig nerazvozljiva uganka. prrzc ristc. -r(Ha adj ototcn. ([aicta) Zalovalka. {Ja r? l. zadreti se. raBra6rla I zoot stenica.ct1. tudi S(rlvatt Se. da kdo zardi. okrozje. 2.ooer. obmodje. ft mit sfinga. Za- TT TAApton Ora Ta6aR. ter.tar'e ad. taj iti. k srcu sl lematr raeu.cuprtBa pf. tabor.er ft! fan! znadaj. doumeti.ica. xaprrca ra6xer Bja adi indecl lam l. ustrezno gl.1. revez ran(Brqa I nesrednica. pladenj. raroBeB liSpati se. besedilo. doumevati. bridkost.l-Tarap. stranka Taaa f ponev.stalisde ctDepaI sfera. ta. -ce: zardeti.obJOKOvanle rarKeH. -Brfa adj otor. prenosna ploaevinastaposoda z terjavico za ogrevanje napihovatise (tudi lis) 'ce: raraplre-raraprtuK.srYAofieBnA[ ce d osupniti cq!'Ka. itnpf dojeli. scenarij. prizor. topiti se. arl. objokovati TarKHtr(. iost. prikrivati.i ind. eledalilka deiav.JHa adj skriven.beden \^xB iffipt Zalovati: tarnati. umljiv coar rDocr I dojemljivost. (samo sg) clcdaliSCc. malha aaxoDeH. scena. znaiajen. impl zaropotati.ecl fam noy.tarnan. -AHa adi lit arh podobcn cxo$ro adv primerno. rarapv |fipf naplhovall. rabi kot iitoa mera (50 kg). 2. bolede f lan 'aBpa raap[ oe. krogla. 2. -tl|. 'raj. revica podstresen Taaatrckrr TarKHoBHrra I . druzabna igra Ta6^dra-ra6adDo I tableta (zdravilo). umljivost coaftaEe r? dojemanje. crpona clrYAoDI|AeHOCr I OSUplOSt. usnjena torba. liroka. impl rar(oEeH adi gl. strc Jar ra6aKdpa I tobadnica ra6ar aK tu strojarstvo ra6aH n? podplat na nogi aa6dsa I strojarna ra6aqKlr adi strojarski raft^a I tabela. 2. . vzorec cxeMan8dlra pf.|e Ta6op m l. coa*a pt. .I ClttruflA 4 t8 c. plitva kosara. 2. I usnjena torba. 2. celotni nadrt in seznam c4eHapficr m scenarist cqprs. 3. nesreden. 3. gt. bit clrtrrnBcK'| odi bistven.t!losten aaryDa impl Zalostiti sc. ^dj liipanie adv ialostno. razumeti-dqiemati.

inpt IaDeclraIl rarrdrap fi tapetnik aZi tapetnilki ranerairrs ramr impl delati topo. bistroumnost.Ta'(clIBatrr(. mianine rar'i:a impl cepetati. obljuba. voja5ki kruh rauucrBeH adi skrivnosten rauucrrenocr f . -Llr a. stiskad ra]Mdlr adv fetfi ratlno prav. Dlesalec BRFaTa Ce TaHqa. 2. . ploh rauasriaeraMaliap t fam skopuh. umetnidko delo. organizacua ln vooslvo v volmn opeiacijah. -3n m usedlina. Tat'rtp impl tangirati. tambor. nadarjenost rarHaI l. fafloc\[B TDopesKxadi ustvarjalcn stisDiti (kaj v roke). 2. Tatr(cvBa.. . {fi I sodno listina o lastnistwr nepre' TapaE!tsa irrpl brskati. pristojbina Taxca.ru(ar6e r' potepanje. raBpa teptati.fl tampon.ost pJ.di m@t tc krven DOKOICN rBop6a I delo.tapljati.2.. gl. raHrlyDaq-TaHrI!tsasKatn.. vitek ralrle a I dipka rarrreaeu adj dipkast ralq m ples rasgoD adi plesen Ta. gradaSc rapalral{a I koufca denarja. ra |rltsa pf. tarrHcTrlo l? sKnvnosl ra €p r?rplitev.MEa 44. ifl1pl od" vleii se. umetniska slvoTaior^aBadi topoglav ritev ratlor^aDeq. dnevni obrok. a zato^ne preneha rafi adi toD iz plutei tig rana f -zainaiek lopoglavec ranrin nr vetik boben ratra[ap fti bobnar. raKB. impt potepati se. orientalskoglasbilo rauwra a. ravno. postajati top potrjerra TarfiJa.dr taft pribliZno raMo.reB^rtre Mrr ce ratMalM cevlt so mr ravno pfav.x\' vrna. B€TlaBal6e. npa- TapaK. olika.!. redek. aMa He ce xlrte Dravica se zmanila. bobendek.rt m tambur raM6lpa{aM6l?lrga I tambura. Jata rlrJOVII m tajfun T adv'conj-pat t tako ^Ra r&Koa. fied aep. r'rr aeB[ ^dj oaetova druiina raresqe a hip fam otktr rarKo.a n. rahlodutnost. -llBo.r*re n dem od ranas l. tarw impl bobneti. gl. -ce: TSap ftl malenja. TaKItIaBarle t4 gt ra(clBal6e raraz m arh fam val 'ra aM6ac rn lam lrsta bobna. . tikati se raIIIo n tango (ples) ra{eq. -DIE m lopograrmperse r ustvarjanic vec rBopeq. ()tclrrl dediSdina TaiKoBcKuadi odctovski TarKoEcfBo fl oaetovstvo rar^s adi indecl arh sl^dck raMda. 2. lesen kroznik. f plesalec-plesalka ralFrap r?'rl. -KBa. -Itu I sladka pitr. sop vate ali gaz e hem pop€vati TasAapa-Maf. gl. opo TasoK. tavati ra. -ce: topeti.2.neurnnost.c . skleda rarr[ra I kmedki voz \^^K. obzimost. taRca. cenik raparm<a impf premetavati. taktlka. Iopoumen jati. onat bobnit ran6. toriti. tarnati. grmcni(. ocernaocolscrn{l rarKoDrrHcKn adl dom(. a.rtr!'-TaM(>raMOKaQdv tam \aJd'aJdrKa iftpf lam po tr- rarruvDa irrpf plesati TaH4yBar6e presanJe .j indecl lant nesrden TZfJ(CitsaEe fam . odtavati.skrivnost. lig izmedki (dnitbe) Ta^na t bruno. topoglavost TaopE ittl pl umetnisko r|slvllr'aarolMerr. pl tanjsati. tig mnogo zdrav obraz lesu |tBapow$ adj zdrav. -BqII m oae raaKoa ddi oletov rarKoaEHa I dom. pogada TarBezKm bobnenjc. prazno Deseqlcenje. goSda. siliti k jedi.rr(a adj tanek. rel stvarnlk TarK. odctov.n taksi (avtomobil) taKcr4>taKcrrpaa ft ILm 'fesreca raKcnparrurja ad. snov. delati rapa6a I ograja iz letev lis obilje rap4Da I tarifa. zarckati se TaicE . raKcFa pf.. el. vodja kola. ra[or^aBocr f topoglav.rel zaKramen! tolrajoa I truma.nr€rr. rsKalr rair. impl fam ubliubiti. ti se v nadrobnosti: 'ce: ienska. suliti se. . TaMaMHa ro]\Iro{ ravno opolnodi Ta]i{. zarobljenec tananapcrra adj bobnarski Tana.I pron tak{cn ra(cu / taksa.6pas rat6wr m talent.6Yp boben.rr. obljubljanje. pavke ra ac ra val. zareti se. ki visi po tuiih hiSah tanjsati se. metoda in nadin dela raxyiepe adr tudi ra's$a!a itupf od raxca gl. tmpJ ustvarialec. grrnoli raopa f gl. l.. raKT 2 TaKTnKa/ l. eut raKrrsipa impf takliztuati. zadevati.Ea nrse ne po(ura5 z obljubami 'r?jk rn l.oditi na potep raaor.420 raEM-Ta{H m arh mesg:ni.skrivnostnost TaEloa rollqYDo 421 TBOpll pa. tdtl TA{rpeurrBo L ustvarjolrxrsti rt dati 2. iskanje \are rn fatn otka raTea odkov. obljubliati. ples. . klatenle Tarure. I I I I I I I I I I I I I I . fig neumnez. -qu m greben. polooranoaroleu.virslt i raTKoBHurtaf odevina. lr8 spusaa. pt-c metavanje.irp.oA TaKc!'Bar6e Kyra He ce pacus!.TapautMaa xra I potenu{kL'.Aapa rraelr. klatiti se. -Hqn m lan kolo. -p4r r'? stvflrilcll. ravno ko. iskati TaparrllTarl'e r? brskanjc. opus ranocr f topost. pr(' metavati.ararcrhpa pl. rnuz mera za ritem. drusdina.-rurm adi tamkajsnlr raMrroH .glin'.

nosea Te3re .]l| impl teliti. breme . omahovati TeraB[4a f pretegovanje. jetar. jtynf Ga^rersr!tsa of.os. muka. -ce: teliti t I I I i I i I I Telro telo rente '?n dem od TeAo telesce rerb. pretezavlca tlenEr tn temno modra bana t€raa f steklen lonlek (za marmelado ipd.tepsti.^4 tn arh fazgla3alec. hitrost .: TOI UMa Te(IIvAa O doml- Te]ret6er? telitev re^eurK{ ddi teledji re. l.?rasanje. bogoslovcc reopdua. -ur| t zool lefiija. delati skrbi teldck.. tepei. zatrjevanJe r'p$r impf ttditi rEpAi|lla I trdniava rBp{o adv trdo. besedilo reKcr[ nt tekstil.jeda teMHuqaB 4dl somtacen TeMHrrqap l. ooKazana resnrca rcopda. DcF nekbd. graopirati se. koZe. stegovati se. tok reK adi indecl fam lih. -/rHa adi temelien. vledi se. zamolklo rded TeMrtepaM6rrm temperament reMtreparflra f l. poredkoma rexymt adj tekoe./lq'l l1 tele re^eB[3EJa f relevizija re^erpdMa I telegram. gl. tkamna. -ce: slaniati se reMeaHocrI temeliitost 4di temenski TeMeH reMeplx. meriti kam Te)Krreersea prizadevanje. derviSki samostan. lonec aerqepqe r? dcr? nrnDjsir l)ltkrena kozica.ost. slepec. ravs. utisanje) TeKrrpa/ro hitrega pre-dar uoarJaulja rn razumevanJa. tehtati.fpa pf .em'B adi Ztfat{. n rC -odpotovati. 2. grid. izvladiti trpeti. nagnjenje reHeKrja. Trz TerGa razumes (\. reK 6poj liho StercKxja. Pl srebmi okras neveste r]eMeAr. rlreflop rr tcnof.rKa I pretep Terrc n arh gorski vrh.'no uravnavatr Terdto z tempo. plodevinasta kangla TeHeK{eH ddi l4n? plodevinast reHe(e n fafl. mu- rcxmra f teia. odmi-ce: kati se. reHeKnja reHeKelr44t fam pl. mo J. -ce: temneti tema teM|tu o 12 renrlIr|ga t mrak. poln trpljenja t€rr. strogo. biti se. glas iD pcvcc reHrlepe1. iz lice re./rg Nrut.) rer et6e n vladenje. blago. lrakulja TeHAC tenrs. lonack reo 6r ffi tcolog. relr u tek. opeko '? itd. vleka :fer.Kz impl biti teiek. tehtati se. {Brr tu taika Lica'. Texcrune t? teriSde re>x|Jee impl lit iti za tim. na misel priti. trdno. brzoiaviti vati. mrak. juzni veter reidtrrrrap(a t iedarka reM||qrzja f trda. -RKa adi tanck. prodajna miza.lainipjlit temeljiti. odlasati. starinar Te er -ur6a.'tBoperuTBo aEpA adi trd. -r!(a adj leiek. trgari. moldea dlovek reMiaH n kadilo qaA reuianor cdi TeMiarHoB po kadilu dim kadila. 2.-Aq[ m trdoglaTBpAOf aECfEO t2 trma. brzq tav(a RA re^erpaofpa pf.u cevau TeImI|Inta t pretep. dim TeMJanlTalreMJaE!'t(etr. ubiJarr. biti zadrtan. kapelica. Dretesofirati. zaKrKnlen TBp4or(gpRogr t f. vlali.. tclidck viiolica di3eda ren'mee itupl teiDniti. -pFa adi trdo -s sKorJo.. natesovati.4. trden rEpAerre t? trditev.impf. -i l tendenca.el.I TBOpqecrDo 422 reaenqe teaelne 423 Teflxa t I I I TaopqeAcrao n arh Iit gl. trdoglavost TaploKoper. -Nra adi pest mudeniski. aasovna mera. gosta teme reMHogpDenodi temno rded. vilina rcwa impf jecljati. TDPAoIAaBadj ttdog)a't TBpAOrAaBeq. TeaeHUc rl d4r1 od Teie telce. tolIi. morilec Tera. tank reHKricr rn tankist renoK. hrib. hrcpcncti po.elrekeBr|crBo n fam kleparstvo reHda. temnica. te'iti. osnoven:tiP temeliit rcv. -rflr I teorija \etrla. neoostopnosr rea fi tute'. ttl. slabe volje. kar fi na pare. namen. tema.l reKle. zahoteti. izzivad. pomisljati se. naditi. teinja rer(oR. bakrcn kolli(rck. irirerct ddj Litcn. (matematidni) tcG rem. tema reMr|'qa f 1. delovna miza (obrtnika) T€fepe nosila za material. -t(ua re'll fi len. pretezati-ce: vleEi se.ig trd. -|ar I a/h l.) spomnrtr se. globoka b kr'('rril kozica. pletenlna rer-rw< ady fu in tam. Pretepaa. kljubovalnost. pojecljavati ITOK rei'jariiffi. temelj reMe eH. 3. okruten. 2. temperatura. razumeti. jetn nik. polti reuaerryJa. ubijalec. (nikalno) ne prenalati rerA{ eH.r. mavzole. raztezen leraBeu tt bot trpotec rera!' impf zavladevati. barva obraza.dac:r. vsakdanji Te^a^-TeAartlnl. resen. impl telegraretse impl raztezati.|Jd impf vleIi. -ry-reMepur m lam mraden. Kapar iuu r{ TenalIlltfl't ravs in kavs Tetraq n nasilnet. TegeK es rexerteuda.er o /r trpljenje.iiLjarrna I ror sein fant ie TeKcr fi telist. 2. lesna temDeratura) rc*n. impl temptuat| iaso\. zaKrKnlenost. vrotina (zvisana te. spo na rgra t1 reHK r. -. teZava. -rflr I fdm ploievina. -ilr i fam klepar Terrefter[lrAHnqa f fatu kleparska delavnica rege(euricKr adi fafi klepar ski T. teza.

-Ixr I l. tiskor rrrnoaon{a I tipologija. adu nerodno.tiho nrBKornja I tilina. listina. ti. nikoli no. rnlettgence recraMdnr n testament./LMrTa m pavkc. . -B!( adi tib Trrafi ftt ponev. lig trdosrden. 2. remajhen bakren pekad cept. te Zenske. i. iz testa rscno-r. opravliari k(F n.origirralcrrfLr veK. tesnost. prazna lraza 'rrrE6tKm tirata. buda.ploha bcscrl. trin()g Tr4tat|cTB!tsa impl vlit(luti t{ silo. znalilnr (. termos r€puooop r'1 termofor.n a/ll natisniti.test. vanje '. ogrevaea TelroFTepopr3aM. Te[Ka Jen rcpa impl poditi. oseba v litcli|| c l delu. tetiva: 2.i indecl hudoben. trpinditi. Diknik reQrep ft regisier. TecHorpaA adi ki ima ozke z(|r-1vt lcnje prsi.1. r ruk o uprn flmoc4 rrlln(tcyn lrl. rluofell ouc TrrKlapExq "qu rz buda z mlekom in jajci (jed) T'. fig tepec rT<Bgp. med kita r€fiq ft tetec. topa stran noZa. beseda za doloden frojeni repuftru-pl zoo. polivrrtl gneslr SC. oporoKa j . TIiKBaF HTiTK sen. jojmene! gorje! reru. kozica. KnxH necRepea arft l.pozrvnrca rzl).. polica v recEorpaAocr I tesnosrdnost rCDTI tepa. boscstv(): 2. lig .lia reprwt tn-. cen TepMoudTap nr temlometer. 2.poskus zmoznosu. hrtet. pFgdajqlec pedenih ouc. siliti. nasilievati TEItalII|H. gladko rcqrcgr I tekodina 'retnn impt tolatiti. pojecljarenKar6e repopr3ripa. impf . gl. zaledje. -ry fi pita z bue nim nadevom. 2.ect adi mivkast. ti otroci (oblika za tri sDole) rriKDa I l.lettKatt e 424 425 TTICI(ARfiTTA jecljanje. -3MOr teror. T\rJ'a velika buda rlrtrll conj da (posledidno ) rn/r ft tilnik. poganjati.ol tikva. {sa adi ozeki lig omeTcnraat' impf gl. miriti recHorarrecHornja I tesnoba.iruli. 3. termiti. os. fevdalna zemlia. toptoten repialor rrt 1.neusmi" repdca I l terasa.ozkost rec n l.. vrsta. ootga. gnati. rnulj T!d'.cesatl '. iftlpt uti- KO HeMV!gorte mu! reurKolroceH. PICnnlu. bobcn rmrarIpu-M[HanplI! in tcr i | ( I Prazne marnje! ncunrx)stil TI|r6aI mivka. r1.TIt^e\. ta (kazalni zaimek. rlrrrlcpa klin se s klinom vaorlo. mi- saIl. model.nevzdrten rerlKoflrja. glc l|sl T'/lI m L tip.. jedilna buda rtlr(Belr adi buden TrKBeHrfK.lit recr Ha I soteska rcpurraJn I med tetapija. meriii cesto rer{rB f l. fig glava.-rxr n tiran.zrvIno. rerepaan ce impf oDotekati se. tig gosta mesanrca. pisno de voljenje. vladavina nasilja 'rzcKa. teiko.r m preganjalec. rok: 2. ac\an ic KOD]a. toplomer repMoc r4 termovka. tetin mot rerp€5 n zool divji petelin reke k arh el. -m saotona lepMa eH.qa f tirada. Trle r(erM. impl tipit.x!. lore TtrI'' p n l. 4'da ad. -rfr | teiaa.n tipograf. gonid rep€&Ja.1)lik:r. 2. radunskaknjiga. tisk ri al|troclBa|6e n tiskan. pl).os. ulrsevatr rr'RoK. naporvidel svoj tilnik. -Cei nvatl se tEcKaEqa t gneda I T I I I I I I I I I t t I . TerIKaIle TeceH. nasilje. Tae aeUa ti ljudje. pregravrca reurra I taida rHBKoad1. iiSiirije. kozica.nr^Je pl usesa. Zrvrne rtnrap4. nevamo. more. pusaati. flparq3fipa ifipl tir^nizioIi. po vzorcu dclati tlnrcrpao . testenlna J. topa stran sc. -En ft ath ktojat repsrr ax n a/ll krojagtvo rep3lrcnz adj arh krojalki rcpIfmptlja I teritorij. 2. tekode. v stlanu rmetr rencnja. majhen peKac rfitap tu Zool tiget T're pron l.ic rrpd. seznam.ecreq ad. a/ft plemisk . 3. tehtnica.pl). xora fte trlpaH ru tiran .j nez\e reullta adi I noseda clr ro BUAaM TaaoT ko bom rerrrKo ddr l. impl tercrizirati. potrdilo. dcl stavbe. Trre A!Te. vr:sta mravell cdi toploten.fam razpored. termi..Jart ponvica. goDili. knjiga dolzruKovln upnlKov rcxllrn(a t te}urika texHo orlJa I tehnologija reqe impl tedi. oni (osebni zaimek. 2. Dekad flrrarfrrqa I cvrtnjak. naklnda.-*a adi tekod reqso ad. tast. -aHa 4dj termiden. testo. glen. itlrpI ti{{ati.la. teroriziranj 'fi e nevatt TeqeH. nasilievati. rylrrvpg pf. rJen velj i balkon. termin. trudno. -un I bakren pekai.e n dem od nrKra budka. 2. Tepceue ad. Terlc. te. nallerlcrrre t? detn od. tihost r. reyJ4ia re$epn fti arh illet r^ zabava v naravi.rrysg.silo dcluti Tr4raFcrEllar6e'l tiranizirunje. n tlS lllr(Britune n agsm od. 3. xrap Tnratlqe a dem od r:I. 2. -^aa adi zatilen tc. oskrba. peKaca 6uda!ki. poseonez rfrfi3{rpa pf. nacln TcrraBer6e z gl. ozemrle llepK fatu vzorec. vo{tna tehtnica leperi m teren rep3uJa. kolovratiti. praieneK. 2.

majnJe hen top.lJ. mizica z zrcalom. izvir tople mtneralne vooe rotro^. -ryr m peta na tevlu ror\e impl toniti.rorwe n dem l."\a TOnOA gl. f dem od. Sirokoustncz ropMo:. ostriti. 2.UD'a ithpf tolmaliti. tolkad (za kavo). tolkaa. topnost roll^r.'v|li velikan. potaplja.rf{ fi 4ft prisoien kraj. topotanje r(rr'Ia'ir latn vse skupaj.ler6e ogrevanJe '? ronnu impl greti. 2.iata. pritiskati. rolr(oBeH Pe!rHrzK enojezidni slovar s razlago v istem jeziku ro^Ky adr toliko ro^F. -qrl r'' 1. ftpffielement flrl. ravnanje ror. bajc\|. toga Torr. toplo podloZeni zimski devlji ronalmcxlt odi toploten defi od.g()r-.r lir. tedanji. malha. hist tlaka raaHllK. -rgr fi nar pes klade (mudilDa naprava) nonrt tmnt l. ro. . ostanek. 'cer 2. -n a ad. sg r? od loj on). nlnalo roHer6€a tonjenje. muiiti. butelj . ogrevati.ra t okraisava v starih r()kopisih Tr'IpBr(a I partizanska kapa flrrv^a I titula. tlaaiti.rK. kazalnega zaimka sg n) toa^6qoa^6ra . rasti (o ljudeh) enaKe posra- aror(My-ToKMo ad. tx lil roganje. di. veneti.trn pl I . te se. obleka.-pl{a adj tovoren roR. urejati. -ce: se. pomakati pG r. natakati. bucika. v tolikSnem Stevilu ro Kltrsa-Fo Klrll<a aab malo. tedaiSnii roj. taliti. zagovednez. /lg butec. tako drobcer ro qe-aoA(Ill impl tol'i. -r$ n prostof ob ognji{iu v kmedkih hilah r^ee inpt tleti. -qa ft tan babat. vsiliti se komu. domada topla obutev iz krzna ali blaga. 2. igla. 1cx fi)klr / upilnica s polnimi kr. natezalnica rocKa f nar zcr dolga pl ltx' na sraica (moskc rrolc) Tora eH. hirati T^eerie tlenje '1 \o pron L ono (3. natanko. I l. l€ giniti. v$titi se. majhna bala. posmc' hovanie. razlaganJe tro^K!tsaq r?l tolmad. tKaeHuHa-maeHuqa f tkanina r^aKa I l. zradnica) rlxnr{ra t tiiina rwru impl 1. pl Tr. kroglast ronerr 4di topljen ToIIqIrja. 4. bala. la. fa'' o. isto ro^|KaB adi p/ol1 tolikSen. breme. -ce: postavljati se.os. naziv rrrEfi ce ifipf pusdati zrak (guma.'e pron 1. obladenje. soba za garderob. majdkeno.||li. ||paBu roKa traili s k()7rrci r.ati. napihovati se ronorerse fl topot. ta. ABe roqKr dvoDidie msrii c6 impt vrstiti se. za\i. zoglca tek. prostovoljna kmetka medsebojna pomof. drsalnica na lgnscu roDap m tovor. mudcnjc ropuosu impl lit grdo ravrr:tti. prisoje rorlA|rHat toplota. tihotapiti se rpa6a f bala platna Tlrar-rpara nr. 2./. bot pestid roMpyK. r'()|(r.n.rKa rop6a beraika malha. primerjanje._primerjati 1101(MOrAaB Ad' ve. Pogrevatl. prc.oxa / okrasne srebrne zaponkc ali plosdice pri lrxlrri n o ii roxMa(.Tolr6eEle. rop6a lorbi.\^di mn^xqa J toplice. daiati v tek( iiit. impf \aklad. vkrcati se na ladjo rorau-{omj. toditi. 2. kopalnica in stranlsce To6or?rt.l|*t tnpf pripravljati.r impl kazati.. topen ToftrrBocr f topljivost. popoln roqaq n bnrsad rod\ impl l.ca rop^aK.{(a lr 3anera podpidje. na debelo Torlys m arh kij.apn pl. rlaBara B Top6a tvesat le qlavo ripdipu-pl zool vretarji rop6e. pfa!. f sled. lilan.os. minevati. J.Top6trqKa fl. -qn m kij. 2. to (3.t-i'[.. -rIIl nx topnidar rop6a I torba. nihalo (tehtnice. 2. Taa.iiil' aij"t!-i. AOIIO. ^di razlagalen. ginevali TonKa f mal krogla'. Tltrl impl l. ure) toiyK. lig moriti ropra f torta ropr{pa I tortura.i topel ronoaa I bot topol rorlop. lig ooveznosr roBapaq m nakladalec t1oB:rper|. 2. Toa. roKMerK m ureianie. -^Ha ddi totalcn. ona. takrat roraureH. motati se. lo palica rojrlo /. raztapljati. topiti.^ ?. brusiti. 2. posteolca . -urHa qdj takratet. poudarjati kaj pred kom.ivlr nje 'rnr^H m 1. drobiti ro^lrHriK.n( taDliati. aisto malo roAKlrfKaa adi tako ma:t' ken. buzdovan. rorrlufqori. on. roj cn ja craBr (( aAe) . toplina rtmt'. topid. ono. 5. razlagati 11oKlBarle n razlaga. -F''IA Z faZlAgO.l1lCKat6e 4)h roMpYK 427 Tpar TlrcKar6e 11 tisdanjc. rnrTa. pripravljati se za dobro jed Toqr 3a6lr rotnrao okrogli brus na me'? hanidni poeon rowra I pikal todka. -cei Postajatr toplo (vreme) roIJrJrB adj topljiv. var6evati rKae i*1pt tkati. prrpravrJanje. 3.o. ris (papirja) mnqecr adi Zogast. diol \ora odr tedaj. . rofl'r n L top.!r! tobogan. lepsati. r'azlagalec TolK1rrrrHa adu (samo o ljudeh) toliko. 2. ^dv vse naenkrat. nro(rcr)ic. f l. Eeoer obla. se z. l)ct. krasti smukati se.ii'[. topiti muditi. tako velik ro RoBeH. tiidati.svezenj. ccloten. potapljati rorycKa. lig lam brusiti zobe. minevati.

preyoz.gnoclr gobcz(luli. lrpctcn Tlllttff(ltTit atlv nrc moLce.pf. trkati. ^tragedija. -Itr| f transakciia (finandna. 2. ncsreca. razburjenje. odprava co) rpaucnoprtipa pf. -qI| fl abstincr)l rPegBeHHruTBo abstinct)clr tt TpesBeHocr f treznost rpe3t'J{ impt trezniti k()ltir. z. uspevati. -Jt|a . I11' soi se. ki se ni leDo razvila) rpe6a impf biti treba. drhted Tpeneflro adv drgetajc. mestece TproBqe. firT burjeno rPeIrKaI trepalnica rpf. otfcsuli. lrc c MaqHoAa ce rPae ni tctko molaati rlrrcrr. Zalna obleka rpallr€H. drditi se. trr' sti se.u.^ti . v:rlll TpeHtrya impJ trcnir l i. strll) l'r'((l lavmm nastopoin rpel|Aaori m bot v(lrit:^ rpcEAaO[ oB adi rolin rlteHllHr. tfa'r11at TpeDu[a-rt]eBrrgKa f dem od rpeBa travica Tp€Dmtrre velika. zalolgfa fust. treSljiklr. iti. -rK!. 2..la sa ro^eMo (Ha laApo. uma-kniti se. drobovje rpra inpl odhajati. trka-. li'sketati se (zvczdc) rpensr rrB adj lrcpclxj(x(. peketati Tpaca/ rrasa rpaclfa inpt _treskati.n leseno -kladivo. lznemlrJati. drhtet. tta!nik TlreBora I . TpeuAaOn^ rpalx}ngmp. podpornica Tpe3. 1. zamaknjenost rpascaKryJa.ior impl jecljati TlreBrnd{. "6sa adi Iaftx potre' ben rrre6ti impl trebiti.alt fi tram\a: tpaMra f zame iava ryatls(aa .fpareAxJa iarpareArJa 1. razburljiv 'fpeBorwr tmpl lr.. oditi. prevoz skozi drzavo ali deznjo apaHc fi trans. predsoba TPeMa. upravi rpe6ysaEe r potrebldine TIreBa trava I TpeDapcrDo zelisdarstvo 'or n TIreBes. poplah. rproBwf . 428 TPTOEEJA TpFOArdllTe 429 Tpecxir l)r'czl)cscdc rplrcrr. molrpaK itupJ l. brazda poskakovati. -^a bot gl. rpelJocpa pl. potoldi. kreditna devizna) Tpascnopr nr l. -ce: zbuditi se TpJoBl|Ja trgovina. le za tren(utek) tpscqlto { f.pf . tolkac. desnati apecer nr sota rpecKa I l. ekstaza. tehtati. migliajot rpener rz trcpcl.IJ<a impl mctikali. izr@ dilo \tnc _ impl. 2.apo6so) trgovina na drobno rproDurrrre r tdiSde. po trkati. 2. -TIIa adl lrcpcliri(x'. . . toldi tlraKarbe rr lklepetanje.?! transrslor. drhteti. DretoK rpai li 5ama.jarek..aql s{rtvllen. -lj*"utur. drgclllli. zavreii rpa(a cE impf. mrzlica. -3I| t. potegniti.Er f transfuz a. zaraSdati s travo TfFJB^EBadj bogat trave. \pafrra impl storkljati. obraaati se v posterlr.1 denr od TproBe[ rrqovclc WryB itnpt trgovati Tpryaa6e n_trgovanle . it rpl tfatsDortirati. iztepat z pr h. Tpa^nquja I tradicija. vleti. razburjati aperep m betonska greda. z. nrigl irr ti. trg. zaloputlliti. I I I I I I I I t I I I I I . He ce Tpra co HeIuTo Drevec se Donasatrs mme pl iti. impl transf ormirati. /ig b ti sc TpeneparrD adl trcpcla iod. 'rpayrl^B. -ce: rpece r^. zapustiti. gl. zateti hoditi. ne mir. irrl)/ treniti apeltrrlaarl. rpenEyBa p/. gooezdatl trg rpacae pf tresditi. zmeckan (drnla. lil -ce: vesten rpeM n preddurjc. 2. zanos.!. morati rpe6es. poKatr. lrajanje. miglj:ijod rlte'lern impl lrcpctali. prevzematl potrebSdine v vojski. iml oorasu. drlrtrr|ic. sejmisae. zamenj. Klepetec v mlrnu.s. rltroBrrla Ha MaAo tHa caTHo. preoblikovati rp+fcrbv3nja. trden. lrcn||rg. tresti se. trcn (odi ) rpenerel. bc ga! s tmvo . im. impl narctati. -qu tt? obredna knji' ga pravosavne cerKve rp-e6yBa pf. vil diti (se). tehtati se.(. spreJemnrK tga rfir rn tranzit. -EHa adi l. distiti rie6rlrx.$aj. prenasati.lope tatr.nemrmo spa rpa(a|6e /r nemirno spanje rpaw nr arnina.1. umikati se. uriti (sc) rperleplr iftpl trcpctal i._ . tla -. posiljka.Drevazati rpiaucOopuripa pt. . moltnti. traDsport. udariti. vzrllzcvirlr.. spreJematr.!Mo 3a eAHo l pcrrrrYrl:lrr. lrg rznoosce rpar.or. l. postajati trczc .|(eH.c . .aou.llavel]. zamenlavalr (o@go za Dra- aa n i c rpa$. kravji zvonec Tpar(rre pl zaSklepetati. izvledi. l)r'idulr. slaba trava rperJoca-.rali trajen.. trajati.a Adi lit vznemirljiv. fpeBABerse Jecrjaule '' rpeoa. trcllrlck. lig blekniti neumlrost rpat m bot kresilna goba ryarE pI l. -pr|a adi Zalen rpaon€ I trafika Tp6yB fl trebuh Tp6FrKa I vamp. trepetati (s krili) rpeErc. Duca. -ce: odmikati se. Sklepetati (z zobmir.eF adi tfezen rpe3!ena(.e r? trcn. klepka.it razburjenje. . prenasatl. . zarasrr s rmvo{oraldati. Iubenrca. rpaKa 4ranrop ft traktor TDaM6v^rfora f odskodna de sKa. trpeti. lrgovina na debelo. tresditi ob tla. -ryr m ttata. po trebno. c. roi alarm TITeDO. se ce rpra ni mogode prena5atr. trpeti.l trema. lrf: skopuh rpece impt tresti.

Tper[ ner^fi svitanje. mrcvariti koga.oddelek za piooalo plerenrn rpr. navihanka. ncpomemben. pnoanlc. fiav pl treske. obeienjak rlrecnarruta I malopridnica.d. pG kanje rpecKortI impf treskati. udarec. zmagoslavJE Tpt(ecrslsa impl lit proslavliati. pokanje qrecKorerbe n treskanje. tribuna. beiati \ rpao r poletna staja za ovc(. nezgoda TlreurreH adi nor. meti (oai). obravnavati kaj.deseti rpr'3 6 adj trizob TprrJasrtqeg. tretll oel \pErlrya impt tretirati. ftum troiica Tpfrt'''p ft strog tridneven post alrrIllaeceT num lttnaJst TltnraecglroArlneH.j tlileten rplroA[rtrHnra I triletnica rwe itupf treti. (govorniSki) oder. prilegajoda se pletena obleka. drgniti se. dosedi zmago. skoditi. prismojen. trske ilpe{'Ka inpf treskati. -\tl tn m4I rr1kotnik rpq6fira-Tlrr6lqa I l. zaderi.n triletna iival TJrcurmqa I L zauSnica. odkolnliti T?Ka o n kolo TltKaioo6pa:reH.i l. -qr. drgniti.rKArr-TIrqrRA-TprrrK rpruo. rpera paKa tretje trganje tooaka. -q[ n gl.q$ adj trijeziaen Tpirja3n tuocr I trijezidnost 4r[Jair"TlrnjaqKa m. . tretjeraz.rrHa adi trikoten rp'' nurn lrije. nesreda.taB adi otrobnat. roj rpeurt{ Aa 6era spustil se je v beg rpr<ecrBeH adi lit sla\tn.tre pl odvaliti. slavje. ifttpl tnumfirati. hrumcti.ritedenski TprEorapltrlx. o^arHa Tpecka moa' virska mrzlica. 3. trikotaza. ti tp[ano HrfK.rRy adr fam tikfat toliko TIrrrmMeH.okroglast TlrKarrlr n dirkalistc rre tpRa. loputniti. vse kar ie izdelano iz trikoia: pleteirina. . zmagatr rpr'sm I pl otrobi. masirati se. tnnaJsu rprufeAeleH. -tuHa adj tridesetletcn rpleceTroAnufiuHa I tridesetl e tn l c a TprleceTlrlla n4r?r trideseterica. rprc. moskih in ierEk ali otrok rpueceTfrf adi num trj. trlwsten flturoAqrrcru-tpuIoArdreH.debelu3ast Tpr€A[e /r dem od TpKaAo KOlesce rpKas . -ttnt ad. Zuliti. blaso za iakino obleko tpll ordixa I l. 2. f m sermaserka TprftareH.I I i I I I I I I TlrecKa 430 TPIlECCTTOAIIIIIHl|HA qrllecerIlHa 431 TpHOCa t t I I I Me oaia rpec(a mrzlica nr(: trese. slaviti zmago rpnaro^eH.\Mr1a. klofuta. itrlpf Tp'{. laffi grmeti. 2. pokati TIrecKyAaB @dj nar pes mrzlitav. okoli trideset. Tpera Beqep tretji vefer po prvt oEoKovem roJstw. pokati. ra\. divji rpeunr itnpl buiati. tridesetina rpqecerKa I tridesetica fpsecsrMrura nufi tfldeset moikih. 2.ec^ B adi til drhted. -:ra acll tlcbeloliten. (samo 3. os. 2. . 2. -BHa adi triuren Tpn-qernp[ecer fium (Wibliina kolitina) trideset-Stirideset TprlqrerreH. tretie stopnje (prcdavanja. -Tna ddi trinadstrc pen apftoarHaqa I tdnadstropnica rprrK6 r? triko. zai.. otroben Tp{lracoBeH. I tresk. -3Ha-rpKAACCt rpK okrogel.Studij) TIrc(tx . navrnanec.-AHaad. -M|Ia adi v treh kniigah (zvezkih) .gati. slovesen Tlrr(ecrBo n lit slovesnost. tretje petje petelinov. porednica rwc'{e pl treiditi ob tla. pohiteti. sg) modno grmeti rpeurn pl (o streli) udariti. rrB ad i tmov. pastirica rper-alrcrn adj nufi l-retji:. MY lpae Ha HeKOTO CO^ Ha rlErsaTa fig moriti. atrt. -^eHa adi triilansKr Tpr( rr tek rpKa I tek. lig iretl rpecxar adf mrzlidav TpecriaBocr I mrzlidavost TpecKor-rpecKoTHnqa m. oder za gledalce. rpKrrlBa pl. -^t a ad.f. Tpec(or Tlt€conarra f zool tresorepka.UB rpEjaT[:Ip[. dce: treti se. jeziti. ^ kotaliti sc. inpf steai. pr-rnurcl. zmagoslav' r?rryMQripa pf. .. lig crkniti. Ke to rBeAaT cBqrst{e kdor se z otrobi mesa.. ga svinje pc zro Tprr.^ sten.. pcF stlanski.ttrrm adi trinaj stleten Tprfiaecefl(a I trinajstica fpl|HaeceTra 4d.'rp. n malopridnez. slaboten. lig prostor za nastop. obisk pri novorojendkovih starlih Tlrera-TpefliHa t tretjina.4x trinoznik TpraoA nt pravoslavna cerkvena knjiga z razlago ptaz'J'iKOV rpyVMO nr triumf. dirka.nati s kom rlremK acHmq -!ut nr tretjeso{ec ?perocreneH adj l. s trnjem \ ' " poraser TITHATBOCAtrnovitost I pf.. bolehen rp. drgetav TpecHarnK. proslava. sedeti na grbi TprreceT t?tlr?l trideset Tp[ecermArfrxeH.fl dirkad apKasnqa I dirkatica rpxavrn adj dirkalen rpKqe. KoILCRIT rpKrr koniskc dir'impf kotaliti. dirjanje. govornrca tplfDllAeH. blekniti kaj neumnega. zbeiati-teti. vrliti sc -ce: TpKaAe3eH. vlliti. (oj ce Merxa Bo tpqqqTe. zabobneti (grom) TIrecoK.- rc(lcn.oca.

TpoIuKa no TporIKa po malem. ade malo.rpyA6eFr. lena ienrpoEapnua I mitnica. lig blekniti neumnost rpo3 6 . nr. strpen.Tlry6a I trobenta govonn. tptre. drcvencnjc. DA star.r^Ii rwrno^a itupl.ot plevel rp(rcloxeH. . fig ot!. "qI| r?r trtica Tlrouroaerre . rp-ot\a nafi trije molki. bot trst.on/a isrcr!). 'lpofla Tpoalre dem od. mc rponorsnqa I hrum. raibijati roDotati. .a. bradavica datki TprtrrK. dcln-adj porrpezjrv vec pol4ljenle. zapravljivec. rporuaq m porabnik. tolii. premirati. 2. toldi '1 drobtioica.pograd v tati Tp. ljiv I I I I I I I I I I I I I I .otrplost. sEopen sesedanie krvi v iilah 4tocnparsu4a I trinadstrolF TpoMeiaI . nolam mxza Tlrtre3en. drobljiv. 'I. rlr<rcKsr tn . -gn rft lenuh. 2. rportKase z rahlo trkaDje Tpoflte. ri n rA . obotavljiv. TporrIvBd pL inpJ TpoIfie. gaoza. podasntsl.432 obrasti. iz. rprserpmee ind dutiti mraz. iebljanje (pre. 2. dreve' neti. preperel (o TpoFraK. vztraj. pl Tlnrrrrtra tm. rpleapr{a. jeZiti sc. raz sipnez TpoHTasocr f podasnost. zapravTlrolrraresr-rponrecr adi gl.rK[ adj dclovctt. rpoturyBa pf. trhlost. mravrllncl tplqerbstlrmreeEe n jezenjc.zA r i udariti. trohica . koraki rpo}I num pI nar_pes. trtica (kost). tresk. s tremi Tponor r?r ropot. potrosren nik. inpf trpeti. prenasati. premrlosu Hoaara MlI 4arri -rpltr€Ellra noga mi je zaspala Tprtrsr . zobml peket. Irslrcle. len. za drobtinico rporura I drobtina.rroJe rla rra sBosgr zYonkljanje TpoKarrmqa I trinadstropniKravjega zvonca ca rpolreAeH. aisto malo. ifipf deft od. Kprr_e. malo.AHa cdl trivrsten rpo^ej6yc nr trolejbus rpoM-rlroMaB adj potasen. -Ara adi l. drobljivost. zaropotati. itupl a o n . razpadajod. rpe rDr(a3eMJamaro zemue.rr. ./rfiBocl t TIrVA6eFrqKa I Zenska. mravljindenje..adi trizob. -jHa adi tribarven dast svetniku Tpo6ojKa I tribarvnica rpo .-3Ha adi mizett.r( rpU6av. drG biti se. -JrIa adj trojer] ti.if tromeja ntca rpos n tron. nosctt 2. TporrorHazJe. trpeti se rpltr(aBnla f -cq odfevenelost. '? bodica TprsErK. TItV6a'r nl trobentaa Jasno TpBex fl porpueDJe.-qs m tlovck. lpoE(n're oA tpv6r impl trobiti TDflesara oioDune z mlz e TpY6tr{re I dem od rlty6L\ . potrkaTpoeH.'o strpljiv. ki vztrainost la. prestol. +r m trofeja Tpo-rrra f podasna. pI rporu^rBocr I l. lrolrca tati. Tpot\Ka na rahlo udarjati. 2. troha. dopusdati. prepere-' kvisku.rg rrepet trEal nrphprpl rqcKl. Mn IIoMIrHaa mIrK[ no qraraTa zolra me je obhajala po telesu 28 MakodonikGsloY€nsklslova! rlryAerr. lr(> vrata odpira Dje Uelezna bentanje.wradi trobcntalkl Tpnerc ABa aeKa potrprJe r:p!6eEe n trobljcnjc. porabljati. delol'ni dan rpyAo6!6![ 4dl delavcn. Dostelta impf ioldi. tezak. dela. hupanjc TIrU€a t mlza. obrabljati -ce: se ryorrTaB 'rp. rporsorq -q|r m strogek. kurja polt. preperelost rpfir ce impl moliti zadl i i(\) Tp_druHocr trhlost. strah. mravlJrncl. kl rpte. rxr. dcnost laven. "tuua adi lit trhel. -qx n? trnidje. tig trepc Tptrelre n trpljeaje rprl'. majtTtrt{}to{p fl trotoar. Storkljanje. Tpo'rs'reT m skiro. leno.rnlet( t?l zona. deloven tlovck. -Arn| n delav|rik. maitkeno. delavski Tpotn(qKa adv prav malo. trni- TITOEU Tpour$qKa 433 TITYAo&V6nD xmecKl nlsl. lenost. AaJ Mrr. topotati rlrojcrao z trojnost ropotanje. TporxKa MerAas daj mi maro casa. aebljati.ud. porasti s trnjem. ne. desnati TpomHtqa I tresk."l !. "r:{a adl trinadrpoM6dra I med tromboza. otildanec. plodnik Keno. delo. ljati./ zona.medel -trna adj gram TpoMaDocr-rpoMocr f podasrrlztozen nost. prav malo. pesem na rpo6oe . porno delati. trobentica (glasbilo) llpYA m l. mudo[ tpU$r impf utrujati. lts gobezdati. " -rrkati.okomost rposrpareu. skira (otro Iast lko vozilo) TpoHsa adr. mitdsKa na \poEIaB adi podaseD. truditi -cc: sc rpyAlnqa I nosednica TItyAHocrI nosednost rpvAor adi deloven TpyAoAeq. Tpo[lelt. okoren. ropoTpofi$ | rel sv. trud. gxoza. ropot Tpoa ad.tproperre a ilabudran jc den otrok zaresgovori) 'tprop\r impl tlab. udarianie. tls sce 2. pripogibati se I losx tprKa I l. oko. delavka rprennC a potrpljenj e. prav malo rpo$ap m himna. malce rpoOdj. tretii rpotKtr'I ifipf hrumeti. !( f lesen. napor mlzen TpyA6ernrK.orb .tezaven.tur I obednica. nez rpotln impl drobiti. ograditi s trnt'em Tpllqe. topot. pocasl tpout^rrB odj 1. iuli.

nalivati. opravlJrvec Tp. Tr.. parazrt rpYrl'('a inpt gl.r+a.dr Y teks. -rd|n-Tlfllr| fi tujec ryMma I tujka ryfltrIcKr ddi tuj tujezemski. porivaprerivanjc nje.. periti. prlzaoeven rpv'(er|Hr|lrlo n II pogumnost. ril.TpyiqorbY6rdocT 434 avaa Tyaap 435 TITKA TPYAo. TpUc'iA rptt2 impf tedi.:. ceDetati: biti '. poriniti.Ix| f v kisu vloiene po zaropotati.yc'ra impl tresti. oruge snovr (src6). samo.rutq n klada. inrpl pahniti. aYiolo IIe ro caKaMe rulega nocemo. lig odstavljati. Storkljati. trczalit. tocta. sproziti (na. toiite!Jrca tY. vsuti.I{eHHlrKIr ddl lit pogumen. drDalka.TUBa adv ltl Tlt(aureH. kdor kar Daprej teka po opravkih . tako r-Y_xyraKa adv bfez razloga. vloziti) toibo.io3eMcrso a tujina.. a iztepaa (za nnlrl se prah) rWHdJa.begati.lyu6nve ur dem kanglica rv l1vtltrra I avgm oo TvIyM velik meh ry^yE m zavoj desanegabombaia ry1s6e8 m vlsta tenske tenke rute ryu6a f 1. Strena TITIOTn topot 24. I turistturistka :IYp'Ka impl suvati. klatiti se TypKarula f suvanjc. zavalien Siiti ob tla T1rfiwqn _pl kite las s sro TlTrMaI mnozica.vgm od . grid. -r& I pila bijati. nekaj brez se.rpE!tsa pt. gl. grmaditi. zctarJ zgal. ruditi. prizadevcn 'Jrot . kladica.3. iztepati.. bobnati tapljati. pogumen. roootati. opekamar. daiari alp6rtsa I turbina TlpH I naliti. potoTiratmqa f pest vanje. okrogel. trkati rpl'treq. rupast. tuja dezela ry. dluvct T!?^rr-r!p^n a. bezati. teKatr Tpqalfa-rpfnln€ a. tujezeT!TO3eMeH. '3Mor m tntizem. tiSdati.azTlI'trrrja. r'iZa in zelenjave. razlidcn Tl1frlpecr adi (o 6loveku) rliI'^oca. prikrivati TVAVM meh n rV vM6a t 1. 2. prismoliti -ce: Tfrrta I klobdid. zabobnati. oqsBvrtr.-. ry ap n opekar. T!?aocyDa pl.li indecl lanl tl se raznovrsten. ryaapr4a-Tvaatla t opeKama T!' apcKn 4di opekarski wAapcaEo r?opekarstvo ru^n impf skrivati.bula r\ adi 1. corli qruglc. twOaEAa f fam zgod\je satrkati na prsi 'ce: oje rn zerenjava Tlmrc.? stu-ngsg mastoba (v leorl. liti. kumarice itd. -rru fi lit dc. dce: postavlja.. impf ldariti. iztepsti (prah)TlTaae kroglica iz testa ali toldi. ryTo3eMeq.r(6a f toZba ryYryu. -M a 4d' tUlSKl. marvec. l(ar tako r1KlruTo ady komaj ryaa I opcka. ooruletl t!. tekma -tolli. gru'5eq dast. izbodenje. omaKa TUKa. tolti. zavoj. temved takb ' iyKyperm adr skoraj. prizaoevna zensKa Tpv.i toZbe^puanlll. 2. z lainiv gobec.or'nimpl topotati Tw f arh 1. 2. porivati.a o m tekad. . holm.ry. vsiq'reHKa I bot poljski mak se-trkati liti se. pl .I?{re. v diru 4rrrrrrax. TU!. grda. Strena. lig potikati sc.. -ce: prerivati se. impt stecl. n delavnost.trepetati qtYcKar6erl tresenje 'fprf m.. truma bmrm oKrasjem rn novcr Ty!'Je pf pahniti. paprike. fleqe ry^u Zgatr oPcl(o ru .. 'ce: preT![alr!(aflfiarro f. hlod. Ktacta rpyrl impf kopiditi. sladica ry. rodka.'la tYplrip m turnir. cBoeTo He ro AaBaMe. pogurnna. -e!r f turneja. rvKv BaKa ne tako.ry oBa ry (nrlr zoal Io zdat ono (arcz taryl intcri ioi! ^hl losti. Stor. lrgovec z opeKo . Irg lenuh. drr: ad| v teku. rI. treptjati.enkrat. turtstrka . nad senci pooreu. Ty ..a impl toziti. gneda. tokat. v orru Tpqaltrqa I adv tek. kaDgla. postavliati.nczadovoljstva) TVf 4d. sultanov monogram na listini. all. pnza(levnosl rpy-M6JK.. janj. -u|I n? panj. panj Tpym_ule n a. T!?EuJa.!Gka. zool trot. temvec. -trIr|a adi tukajstrji 'rUKy" coniadt ampak. roiotati. .ot redkev rx) Ty AplTo enkrat eno. 2. drugit drugo. neraven. 'ce: tresti se. bobniti.&6etd ad. . crpaHcxa. suniti. marl iivost rpye impf zastn)pljati TpyeEe a zastntpljanje rpvxeHuK. gostovanje rll'trjKa imol dem od.zalo. stresati. .-MUn fi tUJeC. postaviti. rpvr(eHrfirr€ /. uoantt Tyt(eHII(. Postavljati se reda nakopiaeno.pramen. izbote4 grdav r$n6yps iffipf fam vsiljiloo poudarjati.CrOvek iz tuje deZele. dati ry?fi3aM. svolega nc damo rvisHa I tujina. stran kovanca z vladarievo qlavo \ypa impl sipati. Tl1rkcr-rypricr(a fi. venoar: He TaKa. e Ha ryinHa DrIr v IuJmr rlfnHeq. -qll tn tozenec ry'r. zacepetati.b!6IrEocT-TpyAono!6[c /.impf dem od Tpqa reKaD ap..t tuJ. Ty.tp]/n velK trup Tplru€ I .r(. rlDa pl.poganjati stvar. rlllranraBa I jed iz mcsa. 'ce: toziti se rvr flea n tozilec rlr(trrre na f totnica. .Tv ea. vrcdi.

kouec leai -ce: ryuI'I impt puhati. inpl naSduvali (psa): skrivai stis. k^l^ l.TU.. sduoaKa vati. tolst. lig glava.rUw. +Drr^r?l-I. r!'rKa. kappa pf. drugo se z razslavlic- I I I I I I I I I I I t I I .r sast.riirli t)lc. po.fl(olrlc. pretoplo se ob4. violirru. SEeSaU leZO *'K k^i n. lr. KOm.'& puSka nili v roke. a!ilffj'f. seglavec KeaaBocr f plesavost f. pl i&^n{e$ m nav pt devaptid fte6anl!|Ja. len. obok fteMep^f. ki tide pridelovanja tG -se zvijati se v strahu. -Jsa adl ccliacn fteMJa. impl lam zasluiiti.a impf 1. nerocnez r'!lE.n lam dobidek.r adi celiaen (eMarie r arft gosli. pridobivati ftap^EJa adj indecl arh kdor ie dobil. rlTop n2varuh. fr. buaa rtevep ra usnjen pas.tep[r. hracasen mu z mastJo 'rw!e n fay omejenec.n dugidna kislina f<a)wrm arh pisat fuorp_.rllKa TlEr Ce ftellcltor( rlrlr. rlTrryTa pl. kvariti rUrVE m bot tobak zrak.ii\!a. plclcc. pridobiti. prid.(. sp zmaga (boks).3leaarn m pletcnn IcDi(lr 11 bombarnih niti za Dokllvn nje ples€. prsna kopel. garjavcc kea'lrdap tu iantar fte I'6apeH adi jantaricv (enltett. (P|r' zirljivo) niad. riryHapcKr 4dl tobakarski. kdor e n p. pl ialr koladek (en(br(eQm lanr voljir. Kr JO nOSt (lltlxrv.) " Pridelovanje 'ce: (o nnpadati koga. (psa).m 4rA nevemik.\ ce impl. kjer je sl rc zna pomagau bil posajen tobak ryruc. psu. plcrrv z. vdreri h rllq 11 oron ty. medkati. meakati se.doDlcKa. koga. fi laft preku'rm pec.'rUvap m arh trgovec oltez. skrivaj.. Aaz m 4rft l. za. dobitek ''r lie^eul .urur n l. Kaoltec KOm. IOOa(ar. nt Kl musllman *e part tlenica za tvorjenje futura. skrbnik debel ryyymo adj okoren. -r||| m Eeyaptilar *e6anqraurrya I levapCidarna rte6atrqrcK{ adj devapdilarski te6e n grobo izdelano volneno pregrinjalo ali odeja (e3ar . ryry^a impf pretoplo obleai crnxo. toziti ga. talske trgovine (delavnicc). beliti.ata.pf.Ja adj indecl ob<tkurr fteHeBn 4/t? stranislc *elle z l.casa (mcureKtnegar. r96Ka f nrt kita. -!rHaadi masteD. -Irlr I celica ke ncKr. /ig planiti.rnI! ft vrata (niclt. eno krilo se odpira nitvzgor. ke aE. vrsta deDicc. TlTlnoB adi tobaden rlTllrrunja.zlratati se nad DaKZl. vsiliti kaj. preteklo prihodnjega aasa in p-rihodnj. enaKaza vse oseoe ke6aa m jed. bronden KOmrr tlqer|.iz sesekljanega.o. -oaqn m plcl(. prodajalec tobaka 'lyrriyrul larr ncrodnet. betica. prvi med rie^a t DleSa planlarji. bogat iivinorejec: rte^a. -ryt m c.reH adi bronen.dj plesast.irnpt mastiti. radost i. t)1. tobakari rrrr. maz tus. lig krditi-cer se. ||roSki suknen telovilk ketreRoK.. Sopek rce: (o psu) naDastikG ry$xa ce impl tarnati.r rr mizarski klej stori Ty. pusdati pline r{rYFaP. J. zalepru 2. ne- keaellllTt lahck zilsll'rcl. . pridelovalec to. zasluzkar. 2..ap . dobivati plcSo ke aBKo.vtikati.r! impt post.kcpa prxl klot'rr.egapripoveonega.rieaaDeEe lr dobivarrlc."" vsruevan. 2. trunanegaa|l pecenegame sa *e6alqe. orobkan koruzni ryrro. zirrl. .rEcvEa. airlHeuxa I 1 obrano steblo lt sc komu tobaka.? l. s srrom voljstvo. 2. trgovec./ Krcjllt.. l€ vsiljeva. Kotrst tapn. rr:r stajanjc plcsc stvu i. naozomlK na veleDose.zasluril rRa"pryrJa. 2.ry$ei. 2.

HrF . .1.gumpec.t t t I I IiCT]FIE 438 kycKxJa rqlcne (vcne tl oline tropi-Dc kial. I derviska za KopanJe. gl. jaae (orer< te(ep4oca.rO.kYMYp m (POTI Orrgalse zasel Jam oglje.nei. .m brezbrk. impf Den DlIl: I1 aqe 3zI t(oTek i'ad bi iih skupil Iam pridobiti. tupKa t hdi ftepKmr ddj hderin KOI *eDl.istni crcpoa rty. ril. golobradec keparq . fto-'u''^eq adi fom ogj'lati lolalot hdi len *epKFfe*eprq. {Brrn koZuh (!p. K!TVr(rruJaHpuan Kot cep kt(w m ath tveplo. BoAKOT B.r-anor' mu jd bo razbojnik ze zapo(lel kecqja. ky*r6e. . 2.r\aKEOrO ro MeH!'Ba. pI kop-ctKaryr nt srresntK .f(opaBocrI slepota ravno ftop^eMe-ftopaeMesrs ady lara (etrqe /r ribitka mreia l. 439 (Y(w t I I I T I I I I nim blagom pololi vod<. (yA m dud.w f arh we'ica keS . isz m fam vogal.coxafi. tepica: kapucai rie uv ro tuc€WJa. rtop. tc cuol baanica. . narava. sredo. slepa ulica (tudi f€) fte. J. . slcpo. lita[. lig nakresan (eqe a bela albanska kapa in kanalizacijo *!Ir .arec.r. molniidek: 2. da je tako *onaD adi hrom. kakSna-sreda! ftemru aa e (!pK. premog (irMfpgnJa. palica.r||| I telezen droe: lepa postajati slep kopaau tnd /ig ncumne. impf'moltaii tilTirl|B adi molded ftyrYK.(VAaBKa m.m lam .is m latn oglar ke$lll|a adj in. Zelja.rrncKu adi krznarski koF(opaa_ adi slep. Sepav r(1pvn.pauraruJa. croprr (yues Decrca ir kurnik..odovod bre volje.it m. dce: uspeti (or[re n cmo[i. oti. dosediuspeh.ein..m m arh cf. -qlr n panj. (opo s4rrt pruoznosl (ycK'|Ja.{BrI& m _Iam stepec Knt rtoc aaj.1 fam maloprid.XqpOT napravl mu zanemarJetrostanovanje Po Squl.rucr(q 4dv Do hdersko. . xorex. cV^- Orlq . aMa kvaoa He *epwt m surova opeka volk dlak<i menja. tempe{ceDKa hderkica rament. klada. ozeniti.alna vredka (V^aB. f dem od.-AA^ adi z opeko ropqo. solobraat(e.? brezb-rkec. solobrailec Kar za stresnoopeKo r:oce . {^eAaJ crr ro Ke. vesetJe. {Ir r?r krznar ral(a le dobro.n globok glinast vrd z *e-uxjI part fau (izJaia !'ecvema rocatema zadovolistvo) le dobro. lopov ba.2. ra. lig . telcban. kokolnjak.n€ fl.r cev za \. hleblki iz v zlvlenju seseklianega mesa z omako (oru.lecl tafl dc klrft. brez ftepal m jedilna shramba glavc tuparT4g I stresna opeka.erh opeb r ezbrkec.' ne pa Rece ra 1. volja. kot slepec. Stor. .-pl kylddwa n nrt 2a Iezna ooDra v9rJ3. -u|I m fam ud.. kep4ocyna pf.rar m krznarstvo (ltr. MV .paM[AeH.

-jtrs n ubijalec. U6.n tlacitelj. okronati se-oe: yBepe'd adj prepriaan. povelidevanje y'. uvi. ruta.tsa impf lve pL ztu-uvaz i yaeailar6e n uvaranje.AEa adj uvoden (beseda.. "gotov prepncatrJe.gristi.orfi o?p r€Bo3 uvoz.p{ nar pes pfipctitl se. . lrgcfiyBa . tmpl sprc. impl rubiri. umor y6^?!x!. ustrasiti se lfocrotr(. usrreq. deden V6aaeq. IEr/r!tsa ce pf . p reprrcevaten V6ircItrIqa I lepotica. smrtonosen. 2. -r!E n uvodnik.j uglajcn.w pl nri najeti kogr zir -ce: prepridati se. prijeten. . uvodni dlanek UD. ltfipl. .L'iIa adj potlecevalen . prct|-zaptratl UOaBadj lep. klcac" pBzen .. zauDarl !T eArm(. -. pnca u-prepncevatr 16eaan adj prepridljiv y6e4iuoocr I prepriCljivost y6eAlBar6e . I uglajenost. ki bo leto dni pddivala) Itapelne a oranje njive za prerog nek $?Pw n derh od lTapKc majDen ogoreK gac8ar ad.- l6aBta. kazati. kvamost pouolazlu. zgo(uu se Urc!!^rB adi ustrerljiv. po guben. unidevati U6rc'{ ad"i dbit. spitati-rediti. impl z it\. iz-ce| Zarevati. . impl zbosti.Da pf.ToAyEa pt./.yl. l. .ITrrerenocr I tladenost videti.qmLcerkvnriYidnik. izginul. Iepa srvar.DosKooovan VAnc'r.ugasru-gastft.t I lepota yopour l6p-oDa._ impl orati njivo za pretog lTapxa-lralroK. prL Yane. lFnAYBa pl. Ur^al. ugaJalt. lcpo yBep[w aal preprrclJrv lzgoJen prepridljivost yr:raAeEocr. prepridevati. y6e.r|rl . .pl. kvaren lfncrreuocr I pogubnost. plcrtFujedati.3e. skodrati FoAr. ubadati y6orf ce. oKronau: ovendati se.pregled.. snubaC 1.z prilizovanj('. 2.a prepridevanje. um[llt. robec y!e. lmJpa Frl. lTner!tsaq .impl wc ortl. yDeplra pf.uvidevati Ur''er\tsa impl tlatiti yEyAyEage n uvidevanje. brez leska. VO BCII !6ncrro n uboj. Oglec (na Kraju sameml irHereH 4di tlaaen puAr. gl.eti'.I'(\.zviti.8 pf. kledeplaznos t lroArna. y6ohtsa ce pf. vrlina.(zorana.3l. a neposetaDanllva. poudarjati lepoto yOaEecT adi dokaj zal. mrtev yfacae. lrHerytsarrKn ddl tladiteljskl zamotati. !tsrfDa pf. kar dedno (dekle) yoaBocr I lepota !6eAeH adi prepridan lfeAer|ocr f prepridanost y6eA!. yBetil. potelrl. gq y[ap'.Bqtr nr lepotec yoaDmra I lepota. pl lltlrr _r1 m IrBOA UVOO lBoAes. pnracunatiDr$teva y6pyc rz brisaCa. svetnik. piKA U U6Irc. fepsati se. dG lrep^Eocr t ota \zgoJa VBep!tsa ce p/ preprilati se.ryB pt.j gl. umorjen. impt rgiznrU. U8. snubec. prelog . prepncanJe y6€AyDaqKx adj prepridljiv. ustfti !tsH eH adi uralolden fr..ibolilo hrulko y69see impf polepsavati se.U6:|. impf pre. postaiati Zalosten uno !tso. zmaniSati !6ol n vbod v6oAe. -ttH fl lenitni Do-rr srednik. cksplonoevnosr tator !tsse.YDE/iI!| vBe.esqUrE pf.r l. uniiiti-ubi iati. !6aBIlTe Kpvnrtr GBHIII'ITeI}l laaar naislabSa svinia Dotre n.-impf miriti.AyBa. prilizovalec lToAE|qeEe .se yrtrageu ad.ta. monlec j y6ncts* ad. impl prestrasiti se. raniti-zabadati. lracr. pitati YDe^riqrr€ er|.impf ppstati. YarryBa ..*a ad. tuvoz yDe. itslA 2./tuqfireacH lTort yY y ptaep v. nMarue sa na3ap oa crrre vOaBrrHH ie bilo vse polno lepih redi f6aaqa I lepotica !6alsqoK. zanasati. nel. y6oAlra pf. lBeperMe..lmpl prepf. -{{a '1 sDncevalo lre-peuocr t prepridanost. impl irrcditi. 76aB@T V6n€q.povelidati-povedeva . vbosti.n trtrina.en yw utesce lTap . !6aBKo ad.. yancyDa pf.j ugaSen. rr se uvaza yoqe m d.n oven vodnik prieati. Kteceplazenje Uro ruwa impf prilizovati so !4sArntrnrao n hlapdevslvo.j (brez m) kar dedna.glasba) yaoAErK. gl. susalt. y6p9j{* pl. klifcplaznez. impf pov€eati. fleceplaznosl yrou.. rrrtpr pnsteu. -qa t m iiv ogo- I I I I I I I I I I I t I I .oA' ce. ugils itovost lr-ugasau rlDepn. spoznati. zzrnestise-za. impf za. impf OvenCaU. lToAn{Bocr I ustrelliivosl. V6aBIiIIA y6oc. tudi oEgo.. pootr.Jr'M. -ua rn lepotec.celo gotavljati. povedeva!tserru{tlarre nie. !F€. Dovelcevatr !tsz eBoc"r uZalosdenost I lBE t{ ce. Wo-gled.

razzalc stiti yJrytt adj indecl arh primeren. vada.yeAHaI]Fa . obeie yapew adi udarjen. impl Jam p-ripraviti. pik yr<mrc.Jati y. impl dozoretidozorevati.cHa a. impl Dgrizniti. ukinitev yxlr z ivje. njastvo yApeHrrK. zret y3peBaEe rl zorenje. nuditi: po-kazatise.. ogre. aKo c^yrral yApvrrlrr. .. yABoJyBa pf. klicati k molitvi VK€rKe. biti vrevsem. ce se ml posrect (\irnro v lluri) Aa My e yfu! V4pp z udarec.v3{Wrhp pl in impf uzwpioarolzrran prilastiti (si) rati. U(JTU!. 3. gori. Za-Ce: zaviti-zxviiati. izvoli-ce: Ury^ ad! fam popolnoma.uredili. impl hukni- . razZariti-razbe[evati Yropsllr|a-!Toprx4a-yropHmure t stranina. yrnac!tsa pf._yxax!'Ba pJ. udar gor KVtSKU. podastiti. ogrevati ti. pl. mu je. lruEltsa pf. klanec YrocTrrre^ ft gostinec.{Itr4a. nudenje (pomodi). skovikati. 2.iaia yg toyr< adj nr' samo contp bolj uden VI(a / l. inpl odpraviti.dnE'aimpl lii. nasilno yeAla. tv m Iam malu^ pridnost.yJaAyBapf. y'Kace. iftpt fazbcliti. mlevsdira yir<anetr ozalo5den adi yr(aneHogr J ozatoscenost ynqr.krBaftlrja t ldft l'ivan:e. 2. na\r"zgor. -Et nr utopljenec udariati. utoniti nirpasti-napadati. / izenadenost. gostinski delavec vrocr[neaKa f gostinska de- YXI|e yFgp€. ZaOavr[l Se. spoznati. 2.y3 Her"opoleg nJ9g3. stan. prav..t qdl zgrozen yrraceH. YropeH. omo:iti se. UgOdmesedina).. rXnavyrocr[aeacKri 4di gostinski zdolica. 3. ''1 porednet.di grozen.yAOnl|luTe l.apl. l. znanie Wa impl l. nasvct. 3. YAonr!tsapI impl omF vzhajati (sonce). deti. navzdolnji lavl(a YAO. 3. pikati yKac!tsar6e r grizenje. utopiti. ostanek nega. yAocrojyla pl. porednost. impf zve. izkaz6vanjd (&sri).crr udarec -oaaAe ytc ddv ct)tttp slab(e. ifipt opozaliali. 3. obesenjak 'ce: opraskati yr!?c!BAaK. mato cez les JCn. viti prasko. 2. ni. naprayry?cyr tatu malopridne'. dobiti lasten dom yrpee pl l obsijati (sonce. h[kati (v rokc). 2. odpravljanje. dozorevzrnJe y3pee. utitek y>r<rIEaTeA ltztvatec fl1 y'(rEa f juzina. impl ozalostttr-Zalostltl y)'tac m groza't strahota. Lrstrezen yj^trc . slrahovit yxaceHocT / zgrozenost yt€cn. odmcriti{dmeriati. lzeDacltl-lzenacevatl. yAr{pa pf. zadosdenje yAo eH.pn nJem. pot. dognati uspedE acII oozoret.veA|iaqeu yABo€nocr I podvojenost yABor. SIanaden t I I I t i i I T t dardizirati. poti-postaiati vreden. impf podvojiti-podvoi evati yAaojyBaEer podvoj itev yAe^ tn oelez yAnra f disto. vziti (nebesna YAOtrCrBO nost telesa). utopiti se. spioS. ytyc m uzus. grc zota . '? pot navzgor.ce pt. !ryTrcycns adi fam malopriprrsmooa smoJenec. prismc USeKan. impl jrtiinati. iffipt ud. ozeniti -ce: se si. ponudiLi se-ce: (pritoznost) u(arKvBarte ri L oDozarianie . adj nesreten. -Nra adi lra\tzdoleIr. lTyA ro popolnoma den gol y4pacxa pl opraskati. den yAprr. . zaviti v ialost. odstranrlrv lxltl|vBarr€ _t . vAontrf. yeM tn munarsta mertca.Samozvanec I I yeAHaq€H adi izenaien. lc premalo je OODII Y3flr!4rop m uzurpator. itttpf -ce: 11Se spoznatispoznavati za vredyrpt€ m ogrizek.pl. s. piditi-gristi. strma pot. opozoritiyAaAe ce. marrcatr ys praep. spodaj.reuocr. uialoveAraq{f . huje.*n t stremen v3Eae.pt.rpels Ma ce Il. gostiti-pogosdevati navzdol yrpeBa iffipf 1. inje.zadeti-zayAaM pl zaduSiti.-qI! nr neumneZ. pikanje: ugrlz. ogreti.'navada. malica vry!$ . -uja tr zadovoljstvo. ogrevaZiti. poleg. yrocrme^cTBo ll gostinstvo po xlancu navzool vrocrrr lTocTyBa pf. zvi. pusto meso brez kosti il1 maldobe uAldp m ldaiec yAosoacrBae. doli.yAocror. Y3 peKa ob reKl navzgor-. dom priskrbe ti. r? UdObnOSt. ki se spuita. razveljavljati lxmaro ady ukinlj iv. impf spraviti.. pri. zabjti-zabijati. UABa. ia\zgornji: pOl navKreoer YIOpHO vfopr.poVAaBeqa f utoplienka staviti-postavljati. impf po. 4.aritiyAaBeH a. yrlreBa pf. obsevati. -pfia adi. tresdititreskati posrecrtr se-uspeva'. lBuaBa pf. impl zgroziti sezgtaiati se -ce: yxac!tsaEe n zgroziter. pc dcvali.valrD4 .2. zoreti vJaArr. 2.adr zgoraj. izkazati. p{.!r(ac!Ba pf.(na kaj). duiiti se. nri proti. oiertrti. nauk. !ce: greti se.UAo^y adr 1.. ylancyBa pl. razveliaviti-odDravliati. z. dogovori_ ti se VilWna | fam spletka. odpmva. suniti-suvati. yKne. toprlt. zgraZanje y. impf p<> kazati. ' prikazovanjeYKaca. naStl-Eik. lR JaAerbe z leoJo y3aKorr!tsaEe n uzakonitev yseHmJa. slanoarorzrranost na raba impJ ula4es. lTop!tsa pt.

Irg strayIpTDa pt lrlpt pr. o(l tega nihde ne umre !1tra J.Er . . ynerse. norija.lMncaa 11. 'nnfjr adi pripra1Jen. postal je otroiji. duSevna bo. zaskovikati. darjati. !'t(op .try. namera. ytnrn vlidekorativen. ynputyna pf.graje vreden .qry4yuq pf.qttsa ukrasti: ukrasli se.motilec. za. sramote. VtrogY.ror.3ce izl mrllc. prepros|lr-prost|| lMop-lMopa nr. panliipamet. primemost VMer&R. De\. roenost.pHa adi utrudliiv. y/tor y^a f preklinjanje.Kpcrs. lninrpa pf.lxIUr(Ir 4M Y r:nv6T!!r w 445 !'MltrBri t I I I ti. beltrjak. zalalll rzatay^w'trfBa impl iemati komrr jevati kaj. .r. pJ. p-anj. bogokletstvo YlrorppE ce. wpacu8 lt. raz vost. 'nrte''t. priprav. olozen yMopHocrt utrudli ivost yMtrLe. -pHa adi sramoten. Ha \KOID'|. ce.Vdn .. ulrujcrl yMoIreI'. oovzeu. 2.Y^Esap-v^Irqmq -I[r rn pou-ce: muzniti se tianik. lig li4pef adi 1.a pt. jur |. Yxoprf. 44' uKr''rr:(tr.cml^a lrn|pattr(a t WtrIpalle n smrl.lMrlrrra m um. {Bqrr . utrxjcnosl.vAjapFrK.m. zadnji pogol. rmevamullt-pomtrlatr !1|ree|6e nie.l !!|Iro'r||.paqKa tako hudo.F vMee tmpl umelr. okrasevati. qe e 6o^Ka 3a pamet v glavo! pfevidnost! ni !' rl. postopac yrrnsapKA I poulidDica.. Y aEK(}yrlaDqo.hr.". o1tl-utruJan uryr^ev a-di }alosten. spretnost.inbf prektinjati. umetelnost ywt ce impl premisljati. naporen ln|opeHocr f utrujenost yMgpyDa pf . impl izprosr_ . podeti y^rmrdTyM. pocenlll gr.y4poTUR umnica. impl y.cHa adj prikladen.posasl Knrr-pnKnvau.!Tapr. vnaPrej premrstjen.pnsmovkniiZitivkniizevati ten yrop m f. nesre lxropHnrra t soparrca cen. f norost. . lMep!tsa pf.vrsta gune ywpy:yiofpIB. impt vrtEreatfi DreK[ntevalec. proscl yMo^.s. pnkupen. impl p. neumnez. prikupno--st rIaBKa YMOT MV rO l. / l. 6epu !ar! umiranje. poll(porure -$qtoTrrre/lra rn.y^orapKa f pohablienka nje. biti neodloden.. deti-zadevati (tarlo) ! eceE. -q|r at l. lMerruocr I spretnost. .:m adj l. . z.. ZtnerJan .pl. slro. llt{eHl|e '1 Prrpravnosr. pamet larolen. rzrccl u{or-gralalr -. naorjenec. modrostni zob $a|trdla I pametna Zcnsk. iz.cua Qdi okrasen. rocen pripravnost. zapihati. '1.lrro^!tsa . mozgani. i. impf vAaBcKH neumeo. inpl prsep s . YKmr YEa pf. stnica y^E{<a I dem od. 1vr-rnnocr f neinost. y^rxl-or yxputv. pocem okras !. zaonja oeseoa neumnosll lnfilll<. prckletstvo. tmpl po. znau n l. Yrroraaeq.yloran adj pohabljen. spaKa. 2.vMpclfior dobrikati fnln Kys. . lrg ljudje.suDsryMpeH. lMo{Bop6a I umetnina pr juorJen. I prikladnost. U^lrEy ?l p4praviti . trden y on Je posteljica '. ubitiubiiati pawreaocr I uZaloidenost 2. yr(oIYD3pL. FrHorxyaa p/. gl. prekletnik. razmnoliti-rIrrr ZlIi. nezen umirati.etrtr|qra I umetruca llrrerlnrq({ adi umetniski lMeEerr. brez zasidratizasidravati pt iflpl vzgoJe txpaAc. spa. . ll(pa.vaorap m poslrsllln se. Ziveli v doloteni ulici.oropatr lepSati ulj. ifipl umrctlz. yrMpeH Do^lr 3a se. lMertre n premrsuanje vMepeHddl zmerel yMepeqocr f zmemost yMcpx.aklep van !'ruucleHocrI fur naklcp ost. t kveka kfotilec-krotilka v^otu t \loc. Y orop!tsa ce pl. 8r' lalr. ulica.Kpac 'lrpaceq. impf u/rlla I lam pnsmojenr!4. Zalost. yMrtru? zakaj si se zamrslrtl W.ry fi tevzeti pod okrilje. rajtuK. v varstvo. y-{erE!tsa ce. U^aB ca inpl noreti. moino Zeljan tc. braniti pf. ljut kost. nor.namc j nost 2. pI yltoD. preu. YKopFrYBapt.ijaM<. ubiti.Yld-o. ponorelost neumnost. sodnost.a (gled) !xp!E a.V rure vKpqgJ . impf okrasili-krasiti. nar pcs smrr.inrpl uttu.. priittlpt utaboriti se-taboriti smojen. . yrlotByBa pL tmpI ydxla e brez dela biti.pl. uzatostrthzalostltr sa. €E tn pohabljenec. umtranlc yMopeH adi trudcn.fl nG pnsmoqa klicati rec.. trapa uKrotlrr-Krotrlr y. sramoIl . graja.uljnjak varovati. sra. omamentalen aica wpac[. ncntcr tl t I I I I I I I T !1lEr I(!tsatre z pnxzovanJe dobrikatje. razmnoZgcati Ftrtor[Ja-lMrflfla f razlmndst. 6oeokleinik (knjigo) zvczati. ganlllv. !Mpe. (zemlia) nctastcn..vezati y^w I l. -lrfia ad. ruro ce. 2. prlmeren l1rtecHocr. poKveKa se rmpl poseslr se-poseoarl vKopcrr. xil. ikor. pamctcn aluvek. omrtviliti t . yxoPEqr. muka Cen $. 2. umoriti. vRopnrllTe n gl. -ur ft umetnik yMerE|4a{1l. impl za. pokveleaina. yraa adj neumen. znanje. _ljubek. ultimat. mu..pntzovau se sBasno zelen spretnost. 2. sprelen. namernost ylluclell adi 7ar naklepcrr.tr.koga ob Kal. ce pf_ piihuliti se./ pomnoziti.

impl uniditi.. usmeriti seobradati Diasenie. enoglasno obr-rriti. objok"an ynara I vpladi. impf lnoeH. YnponacTYrh r)/. gl. vpad. BCe^et'a navajati. opoj. 2. vztrajnost.taz.'napad. Frponacrex a/j unitcrl umlrJalt lrrpo[acreKocr / unidcoost FtopeH. f'npocr!tsa p/. za. lTorpe6-ar4 !?aMsoTerdr.izenaditi grx|6pua I uniforma. ottevati pomiriti. vpisni . datidajati navodi. lrorpe6!tsa llr-aMrrorexeHosr f uravnote?t.tr pouaevati se. enako obleli.fia 447 I?BECT ynrrlnq*pa pl. 3. sDtosen vpadati. pomiriti.!|Iruc ra vpis y rcerr. (){tctiYtroKo''.. 3.ur nr krtljavec. unda (29. graia y'Jol m pesn zanos. trdnost lT{rocreHocT I poenostavlt'e'? nost lrropcrBlBa impf lit biti vztrajen. trden.lti \rrttnrrs. impl lllp. Un anrvBa pf. ravnateliupraviteljica. lTrperurya^ pl. mojstrstvo lsec ft zamesenost. 2. segati (v besedo) wuBep3rrrer m unuletza ve. dudo. itnt'l vzetost oditati. lrsrK!tsa pf.lo upraviteli. pouaiti sese adi poDiievaleri lr|srqBa. kroj !'rm(DopMfipapf.. poniievati.Eaq tL unlcevalec T t vnquja. uporaorlrvost l'p6ar 3tpa pf in impf lrbagrpana 1 uprava. pogubiti-unilcvati. usmeriti{bradati. drobtina. -rIt-Fp:tBu[FrKa mynaaurm adl vpladliiv I upravnik-upravnica VnaarH[qa.lnafau z napadalec !IxrBdp3!1!t . naravnavati.?r oditek. onesreyaaa.!4. lpaMsoTerK!tse pf. zbujajot ditionesredevati pozomost lEeq(a f vrsta predpasniha -^Ha ddi uni. impl melrnast lrmcnxra f vpisnina f'nucnrqa f vpisnica. hist zveza !trn|ja I dila grlkokatolilke cerkve lrrarnnqa I nakaznica yrn'rKdr ru unikat. ZaKOn ypRec' adi strm. vlsevau wep m ath 1.rI ar(aE vfrpaBU!.8g). edini izvod FrarcrDo rl navodilo. B sjalnre lrrpa3ru. 2. opazljivos! IOSI wecett adi zanesen. prevzet vo.rwaEe l? oDarurnie ilnai m l. vpeljati v'uvajati pG niZati. gl. 2. lneqor.lltacevaIr ltrpaBr K.!IIpa3H!T? pL. 1. oDazliiv yovaroirr f opaznost.. Vnala pf. trohica . steber. unidenje rr'Hu[rT!. rtvnateliica ' lrrnarrf". soglas.aBWa pf . opora lrrpolacr!tsas n unidevalcc yrropIIocr-FopnrocT-!TopsrBo 'llrrpocreH 4dl poenostavljen l. 4. y'E. -rlr f 1. um.oJljBa pf. usmerjati. nameriti. prestrasenost. ynorpe6n. . usmrtiti 'ce: 2. ubiti se. poslati. zam-reti. vodstvo. vH rJpea\B fi.a impf voditi. niti se. impt uniformirati. 2. upravllarr lttrallleqocr I prestraienost yt awn. impf vplacatr-1. trdovraten im pf unit iri. impt zenost uporablll-uporaDttatl adl uporaben. . poenotiti.i. impf poenostaviti-poenostavljati KrluDovatl yrorpe6a I uporaba pf Velry. impl medklic soraviti v nesredo.Ir €TlTa . impt na. obr. napeliati-napeliavati. povisati+ospesevati napredek. opazen. strmina. tmpf lfa\'rfotezttt-rlfayuporaoulv noteZevati lrrorpe6tr[Eocr I uporabnost. lllpocrrl. planiti. -ce: !n aD r strah.lTaAHe. utisati. . teaMYBa.rBltsaq rr voditelj. sedi (v besedo)verzaten.rfiTwa pl. Uno. soljni svet. ustanova. -pHa-lrropnr adj vztra. strasenie se yrpaanTea-lnpaBlTeana r?. inpf pc ti koga z. prevze- 446 llrECEH I'II|CHl. gl.Ke-'r adi poniten. upravprestraSiri. potiti. lpBa f prepad. vesoljstvo. .n uprave.lrln adj opazen. melina 9rrga. prepaden.fLpI zapazrti-z paZati. Yoqlla pJ. rrapG kakega dela tck yr{rKyy tn unikum. lTraflf.upirati se. yEI.tlrperse. yMvBa rmpl umova . potiskati nazaj: zadrzarro!1rau razvol: oegraorrall lrtasaA!tsar6e n za\ ranJe naPreqKa luaqreAlr. trmoglaviti. yrpas'. enako iz. ozmcriati. impl unificirati.nati. lrqronacTr|.rmpl pospeliti napredek. spretnost. opaZatl uo\AnB aql zapazen. modrovati vMrnrnHa f l.. razumnosti 2. v. ytut'. \.. napotiti se-odprav. pamet. I ln rarax-cZ. pr! poseonosl tlikavcc yr'ecotIo adt unisono. impf zmeriati. J.posiljati. -jHa adj pesn opojen. z\ezai 2. . pf yr'€cpekt .r univerzum. pl. niiati se-poniievati -ce: se liati-ce: na pot. seznani!rtrrr(u. pomiriti se se. prestrajiti uavec se.l poloznica lIIIraBIIn rKH adi upravniSki !l| alreH dd. nara\. zprazmn-upraz cvatr zanosen lmlteK. ugonabliati lrroplrrrrre n oporisde. zoau se -ce: yrpasuer adj izpraznjen lrr^Ita tn vpliv. pokoren lo. redkost. lig drti cnako obliko. vor{r. umiriti-pomirjati. uBecpekUra . impl pasti lEDepsd^es. strmo pobodie. zviiainost wasaAll \nia3aauBa pL tmpI potisniti. !nar'!Ba pf. dudez. ureditev.{u6 a// vpisen no. ruztrarl vladavina. jen. impl d^u-oatatr v oKvlr 4Ha adi uporaben ForpeoeH. v.!. po. unidevati ynr rrrarrB adl unidljiv n !'Hut[rvBar6e 1. unidevanie. dobivati navG 1. -q{ .rvBa (Zivec).

slutiti. labi6len.ycenjsi .impeis -pokriti-pokrivati s slamo YCAaqr. impl r zbeliti.2. lnstaEclla vpe. ruSiti. nasmeseK ycMe.Da. fi. ycBoj!tsa vl. ureoltev Yp.ea adj. inryl osrecrtr{srecevau ycHa t ustnica.-l|I|a I I I I I I t I I I l\. wrrva pf..ycoDprul. yIlpocre scHOCT Zapletenosl. yq re.kedonslGslovenstllilolll t I I t . nastanievatise ycsr m aut. -nHa cdl le. napenjanje ycEAerr. pL lflpt YCeKqe.ljevdti.cu-rz uspeh. -FlYa. ostrmeti 3. fjq \gh vceTa/ slutnta. rn pt vcrrrrDar6e uspavanJe vcrlrEaq tl uspavalec nareatllt{elatl ustuge yc -i'x^xB ddi usluzen.1.e*wa.uspavolcn. yc/raq!tsa pf. opazati. aa n osoje (vlarcn i|l ciran hladen kraj brez sonca) yc. dati se v zo. urejanje. pl. YpeA m urao. usta (pri dlovcku in iivali). zarnotan. poor. senana. Kompltycol. muaen vcnrt. pomirjajod ycpaMn. opazlll. impf . reden vpeAerrccr / urelenosr.n spopotnJcvayciornocr I pogojnost nJe. nastaniti-vs. 5. lmpJ ooscyc. ycpaMofl. posvoiiti vcBorrriea oosvoiiteli tn icsol^xs adr'soreierfi iv lcnojaurocr f lprl'jemijivost . sprauu v reo. 2. ypovyna pf.zajdjausta ycoDpEeH44. podreti. ustnice.di uspeh. /ir ltu_ dobnalenska-kala zaplestl. omejitiomejevati s pogo.spopornrtev vcoeH. -vcI|oKG ycpe(et|ogr I osreaenost ucpek4.uspavanfa ltlv vcrluBqa uslutnost. ureditcv: 3. lpnaflx|a / razvallna. spraviviti v zadregq dati kogo liudem v zob€: zaacti -ce: se sramovati. o. zoor vlsla nost. ycsllilla. narediti bolj slastno yc. -oe: yc !'d tn . porusiti spustiti. lepe zunaniosti yorea-ycygar<a nr. adi usmiden.JHa adi osojen. sme Se JaJOC Ce. Postrez.raztariti-razbel ie vati.rannere lc oDel| 44. impf osamrttosamlrau uca''tr. ycwpl1 a pf. pomisliti na kaj-spominjati se desa vcrl 6a f napor. ycaerorYra . zacuu. 2.ftzbeljen.hladen. pogojen yc. !c€: soomniti se desa. xomprlcl_ ycojur|. . uniditi-podirati. VcoDptrI!'Da irrpf spopolniti-spopolnjevati. vcllerttl cor^acl(R usuucnlKl na. 0!!p! struoene kaie: 3.. vzetl za svoje.itnf crKnlu-crKavau zlvaln. narrrava adi !'pcAeH urejen.pospesitise . irnpl skladna oDrKa yc4FeH-.l.piti.epa zunanjost. navseliti se. k6mplikaciia Ycnee. tmp[ !sp^vcavxruoocr . ycnoroJyna pl. srcda vedja usluga z ycayxn. zaslulru{utiti. ttla YpH-e. YcrafoAF pltmn YclraroAn.or datetj -. stanievati: -ce: nast-aniti se-vseljevati se. iti Do sreti ba.. . -F m ath \zorec . uslugi.rexne. vema stran. DOSlnOVltenec ycBor. o lt I lt r c t at l wrsc . . nperaca vcHltre ugnznlu se v vcra I l. irospesiti.povaocltlDOVZTOCaIl YcoBpuriratne.{6a I l. I lrrc(lnik-urcdnica ypcAlrrqKB alj. to ycaoa m pogoj.r"qra 1.e fl l. sDustiti yp<iw. impf . odprtina.r4r rcono.ycoJnrqa 1.a pf. skladen. vceAvBa of. ycer(l4Da usekniti-usekovati (komu usekniti se-usenos): kovati -cer se vce^v.1on(||erocr 'J opP. YcrnDa n. 2. siriek . ugonobiti. Iepo gralen. ycpaMYDe pl. .r 29 Mr. impl spr+ letl. wmcuBa n. jezik. impl osramotiti.yuwea.sl t .p. uspavatise ycrbror.YcaytqBa pt. tis ustna. ucnelr ustnica.flIaa adi nasmejan. slurcnte ilceru.ycry. teZak. rati-zaDletati mraden. . ustret. pl. Ce. YctreBapl.mpf uniditi. posDraviti vetarm. posrediti sc'uspc1 vati. -impf pomlrlu. ycra6armja. zaleteti se. vpc^ll'|E. llovek. ureJeno ypeArrocr I red ypeAcirr pisarniski ^di YpeAYBaH. rusilec (tlovek) ypMa I .nepriictcn vcaor<siBarte r komplicira_ .. zaquslll umtnu-umlrlarl yctrol(ol|te eH. impl osladiti.roren. us e reKe ycHo adr ustno ycra I bor odolin.pf. raziariati ycroe!nd(. uredrtr.rt cen zapleten. Zared. impf vse' liti. zamota.uredniSki vpeAlo .pogoJ. . .ssa adj pog6jen yc^oDeEoc'T pogoJeno.nie. ycaMyBapt. spati.EBalt m unidevalec.$tr adi pomirjevalen. Yc^oxrf!tsA. impl okre . . vcn vsa pt. YPgAtf. zaaarati ycalreu adj osamljen vcaMeEocrt osamlienost ycanlE.osupniti. -ltx . 2. znuati. +Ha adi hrupen lIrEeK. scnYCAOr'(HerAd) Opp. adj necHa.tl. YCMeBHe yCMeEtrVEa rr7lpt nasmeuuu-srnerxjatl se komu ycllltpu'. osoje. ul(rolllr.. hruld lpEe6eceH.-E n posvojenec. vqasvta pl. iftpl podreti. uc&oBua't FL tmn pl. unidevati wuelrec rz hrup. pf. I smehljaj. govor.oBfr. reonost VPeAVDa imPt urePf. vToc yctwtn. Jem. c{ ry.|aB 4di l. bovelati hitrost: !oe: razmanruU Se. spopornJen vcoBp[esocr / spopouJenosr yqa6arna.YPAA 448 YCAOEn yc]toBHocT 449 !rcra6au|s VpAat skuta. kompliciranost . MeqeurKayclyra medycnexi . naDrava.4rr-ypeAEsrr(a m. impf vto ii. yc^oruq. vodi. osojcn. postovalnlca.us-treZliivost I lrono zc_ vatr koga. dusa: 4.fiIa adi tapore\. zamoEu. yrr[oqe. . uredba.-..wEa. uci|. brtr . l.

ucrpoiUBa pf. be. urediti. volkodlak. gl. vam. impl yrerue. lrrevr<a Ycrlre.uslrol ycTaB rn l. yqtrFeH. bbrniti se proti ko. stnrktura. siti.w m zool sova.. impl zdr.duk.l'rar.) pladti.rxajlTa pf. zgradcelra t):t. leolna. Pomlrl : . r:. umestiti. . impf fan zlikati. izsiljcv rjc. tlrrrosnlr sluzba lfDor tn. !. namotiti-namakati lrJelnr. tolazljiv lTeru^rB adj utolazljiv it'fta. lTonlTa pf. ustava. fig zgovoren.organizacija. zaFortr stanovrten.'a'.ce: usta. st. neUrn'.. zavihati.vajenec-vajenka ytewtxn adj dijaiki.gpf. 2. ludi \|re. yueuyDa pl.nez. uprava. ycaohEa pf. -Br-lqe|trr. r'||zpisana nagrada zr lislcttir. sen rdrlTDapu pt I naboini. udomaden. prikrivati . vajelapetrtes. s6vji !'(!{!tar m arh drta'. uTo. izsiljevalski !qe6ell.. {* ucenje.lrTrflf. yla oxlr8a Pf. OdreveDeti. ustaljan ycy^ m fam nadin.YCmD 450 lT€ItrU yrcrulllca '{ 451 ligeH[qsr ath gla:JTi mojstcr. ugotavliati . poslopic drzavne oblasti Yxa'! interi dal scvcdal (rrxx'neie poudarja) utonltl lx^e6se fl lit dobrit. 2.pJ.Da pt nost. 2. L trata. jurmJrca. YcraHoB!tsa pl.ilrditi. usotoviti-doic l!8 shujSati dati. .n€ n. umolkniti UcTpea m vrag. ime nekate. d.laa ot(tr.poln poleta . zameycTa$o-Btr. tolariti trojrl!-potrojevatr lTlrotrrex. ye4reMesoct f razmah. !"romja. 2.re n ilem od ycra tudi noce polno mizo usteca YCTnqe !"m impl skovikati yra I predpasnik. opravllo v pravo. v. -^A adi tolaiilen. Ycw!. / za. zaspaycrasoseH adl dolotcn. bliskovito yrapAeu ddi utrjen ycrpeM m polet.2. . ran tazrla oe na glave . udomaiiti se. !'TeKa pl in impf !"roHe. impl uteSiti.neroda yrle. iffipf nqr pes rzplu-lzprlarr. hudid. lTerr!|t. jutri zveder lTpeBerrep ade ucoem( yrpe4eara adt jutrisnji dan yqe6Hrfi(apn sestavljavec.u! ycrpeu!tsa. lahkota. FaJyBa pl. i?rpf !'reKa. rana ura. pnnoonost Vrpmla I l.I utopija.. pos.rKx ad. .ne zaqeu lToKa 11.Ureqe I pf nar pes uteai. vstaviti. polet ugotovrtl ycrpelr. srucllj.tIPniti.mojstrstvo VcTafloBeHocT dolotenost. udomaee. KaKO yTOT brez dela y(. zlurraj K f fam zgreien udarec. qeUcrar adi z _velikimi usti. dobro prenaSati dce: skriti se.yrpwrarA adv to jutro. drob. -qn rn udna knjiga. vaSkipa5nik neumn6Z. vod. ifipf lrbo n iirir-o vtkati.ycrpnrre. priknt wa! Vcaotr. jutri fe. dolotiti. -IlHa adi f*m da'rianJ1 Vrcl('r adi sdvin. siliti-izsiljevati ocl koga..yryojyBa pf. lznemiriti se. I ugotovlienost. rnpl ustanovitiustanavliazavihati se. prikriti-uta jevati. r/TDeH '' lERae.jgtro. nauK UtpeRa f cerkv. !1tpeE ddi jutranji pgudevanje.rr. ustje. -mra-lTtrDracKnad.MHa adi navdah. I udeslavm cerkvr nec-udenka. konstrukciia.yrpos. pl.ll. intd VrtpAUa njen. -[rHa adj utesljiv.rperuHuHaI jutrisnji dan. fig nezmoiliti se..jarek na upren-uDrrauposled v kai: rel<1(za rrDolov.l 1. YroetryBa pl. obredni predmeti. slrel lutranlr..teE|I(.viti. pivTpe'|i . gl.Terlr!tsa pl. topoglavec.Ir8 pnnodnlr msl(r omejenec.akutnih bolezni: kap. do ona.jez-itev.ce: zviti se.sja r4ustje (reke) Yclrffa-Vcrrufta I steklenidin yraeE.rLavna oblast.a. . organizirolazlten fatr lTeutriaea rfl tolatnik lrernar. ..ia rrfijditcv.. potolatiti-tesiti.-zomica. lrorrlTa !. ustaljenost impf 7.tonoelai'ec.' uelrtor e vTon do kore je premoden VqeHaI l. vcvKYBa. navajen yqeyde. impf zrn<> ki ujame zlotinca aitimoditi.Jsa adi utajen. utrdba la. hitro kot strc !TBPAaI trdniava. notrani leina Ur^euca. ycl?ojcr8o r.e^eH. ycrpm4ra pl. maiu. . likati. oavrsnjr.okrepiti. splctnost. irzpl skrla {. impf lta:iti. irupl pir. MV AojAe llevau se r(aKo Ha lrroT dobil je brez tmda in nepridakovano. -viati se . Ugoli (o u d ih ) tovljen.^zgodnje..usta.. izliv. Ut^eucw'^ pl. gen adj udbeni5ki ne odlasaj na iutri yueu adj L uden.ycYqc. {Ha adi Solski yrpe adr jutri !qe6l{dt. itl1pl _ natandno dololi tina tandno yqeFltsaq ft rzs tevalec dolodati lqerlyBa. navdusen. lToroi.razpisovati nr!Ir:rsvel. poled se rih . mehanizem.taviti. tolatba. impf po]lrtca ..zgresin-zgresevarl.r{rTp[v.rt "t1x_laft zmoznez. navdusenje lTDpAeEocr I utrjenost ycrpeMeE. uteha Fexa -c€: koga. doloiiti.. ti.uvcsti lTpo6a f trebuh. -rE{a q4i jutriSnji.t vTDerK KvKa tte Dasec ucoenlKov rlr kar daires lahko stofiS. devocionaliie yctpeaaro 4d. izmisljen razpisati. intpl ir. zlaDuclrav Ka. pomu oegnrn ycrpoo.!Tu4a f zool sova.cer pomlntl se.

udetei. 2. trojnu fuJpou. clajatrPreonosl OaBopsr rr favorit.!qx!? '14 lezenka: 2. (rokoprsa. VuIIe KaKo 5e kako.fi rfuaaa adv ldm pre\ei.fie poscbrxr znarcllllv cloveK rlaxcrimi m faksimilc.? 11. sneteK rbqrr.yyrercSu .r€e so ibaK ujel lba^€rf. ogleduh. uditi se: -ce: uditi se. lzmilliena zgodb6 OaBops3*pa im pf .uf m arh glasnik.hvalidavec posoJana oorestl. 1. ne rH ce nlnrlroM ilajtuc fl fajansa. tn.Krol cemu. +[+a.faty kdor Oa 6aEda. cc !'urTe Se vedno lmrnn m lunin krajec I'AV ptVnU I I I I t I t I I .. hvaOaiAr[a+ajAssra f detn od lidavka Qaj4e majbna korist. kurir.gl. fglii. delnidarka nje spodnjih hlaa . oelansKr rfariorpaguJa f faktogratiir'.re adv Se.r6iaia.. prevrsta. . !tsqe yqerDopr pl poaetveriti . ra. sDoznaveti:2. zr fam. taza. !ueH. po izbiri axvatdr nr fakulteta.lql|r adj vljuden oa. pavza. uditi_poudevati. 'p{u Oas.c impt dati oV Sa. pa rba 6eE adi pohvalen venoar (ba asra. biti uditelj tra( za pnyezoval|recHr4a-$recElrq(a t l.w f fla! pl b^htnle se le v pasr iba6pma I tovama Oa6pFreE. sodelovati tri sel. -. Dlamenica. vak $aa f l. f uditeliuaiteljica y'''.oeJstvo Janle.-I. Dast za . fabuJa. .ruHa adi Solski !|orrp -lqrre^r. (porcelan) sa 0a^6me ne bojim sc n. 3. lrKo. delnidar ti. tr+a&ra n. pohvala: 2. udelezenec. vajeni.r&ra 4di u\h impl l. elektridnem toku o]asa'i m zool faz. oqenm Oa 6aM(a I bahadka..pl Vwntry mKal 0@ OaKe^. ude. pupoqprsu. Oa51uvel. r'G yrrccaBttsdrre n udeletba.n oblika. k6 ibaheoajae tvojih grozenj rist. Jrg sozalje lqrBocr t vljudnost lqecrBiBa impf udeleaevati !Eat(. s-.. obrest qt OaJAe. lasoDlrarl n-amala.lqeruiEtTBo 452 YIIIIET iDrOpnKa 453 lDarrerqa lllrctsulrao n dijaSka. oddctek vseucrlrscmn stuorl +a/r. . dc' resnrci. favorizirati.E|a+a6pnqKtt ddl 'tovamrsKl Oapy^a.4a. ltisc. miljenec. hvala.ErJa.trra adi faktitcn. razvojna stopniai 2.faktum.odpa -pt. i falanga. yvnreacruyia i mpl ltiteljev a2. svetilnik tis Sirrp.ahvala rbaa6aI l. KDaCTa I$Ina nvala . I bakh. kroj.-EHaadi fakultativen.cc. sc hun dclovanje ltue n usesce. .a fi.reHnq6p ''r bahad. udililde lqu RrrreH.ainitclj OaKrfpa I faktura iDaKqararrfoe{.. garea adj iroa hvaljen rbar<m l. I fam prid.Eqx-!E uSesen e. tehn faza pri generatorju. faso- I I I I I t{|n^t|:qrre s Sola. razvoj I cogooKov v zgooDli z. astt me a'.iE uSecdolgouSka diti v 5olo. podp[atr. a m.z fakt in.r€crBo sodclovanje. -ryr m l. gdi-adv uaiteljski" sKa rcta KOtUcrlerl lqectuK. privajati se na f'utrsK-y@Ka. !'nrre rre se ne. oDrssamo oerstcv (Daircp rfl dejavnik.grornla. pncaKovanr PrlJuDUenec. f dolgF ltudirati. . tez mero lba3oH . ho. .misnica. fig strnjena vrsta mor konec oela ptice.

4. boOapuc6J. ladja za ^ irevoz iez reko. Daraliziran.a l. neiskrenhinavski.federirati.n L svetilnik. Ickarnarstvo rlapca I farsa. l. -ce: hvaliti se. .gl. omozenKa (fanaoeeu. fa}. lu- Pi3:!:l"iil. avtomobilski Zaromet Oapa I lam rod. 3.e ftC el. napadno Qa^w. po svetu znan. znan po slabem OaqapEdr ft hist fananoti.den. prodelje. sanjarija. jopica. za' erabiti. -. do-mai. 3. hi.berru<i rt l. ibareH.. OanracrsKa I umish'enost.Jr.po*otu naPa$elepnuen. hvaliti.ni ptid.-sua adj tamozen. 2. navsctna lbaMr1r.-er I vita Oe^a I wsta zet o"ilT:p-. -ce: loviti se rbar(al6et? lovlienie.'cr | 1."El oJi#i "iputu. gl._ hvaljenje.groznla $au impl l. t l.ocl Koo le onurna Oapa6H r?r faraon. hinavsko.I Oa etre 454 OacliAa Oac4ur a 455 oeplxr t I lfarerue.. ponarediti Oa^TaI guba.I fasada.ali bombaza. ujeti se. zavzetr. -pna adj druZinski. 2.oapae kaksnegarodu Je. ukana. 2. pulover $arnas6p m fantast. spretnost. fantazija. irnpf falzificirati.-I|rt l??arn svetu^ niiir ( skrbi za jaw. (DeAep*pa itllqf ()). prevara. fanatizem. oseba z razvito Iantaziio.di 1.n .rxa adj fatalen. vstopatr v teoeracl_ *Jf.ur'lB. Oarlrqnrocr f tainivost..v 19. 2. pihalo za svecane slgnale Q^p . strast. naz skladba svo bodne oblike a}Irmhpa ifipl l.J pravljeneg_a. OevA rbepeuefl dolg in Sirok -ogrl' niad muslimank. tamrqa rDaid lljdpeH. pr(r pasrr. 2. naslov eciDtovskihvladariev Oap-6a barva. Zivalstvo kaKegaxraJa 6^$a I tam kos odrte koZe. slavilec Oatrqen.kos risriia za opanke daurfieau. 4a(arbe _ Ha 6ac stava.3. irapaden (ghd pn perlu. 66ja I +ap6^ impf barvati. ponareoeK t i i t t t t I Oa^cso[K!tsa. Donareien: 2. +ar'n OaEe a I farn 1. z mrezo rz k6zie dlake dez obraz d*o9i6ot m feribot. odarati.ogromen OarrroM m fantom.. Oarrcnouqipa pf. . lotiti se. re. inpl Ialirati.sklePanjesta_ zamera. Prijemati. umetnik. sveienj nstln aqwfipa pt. morje llepEr pl poditnice cKa .I mrtvouclnost dar pf l. s hibo il""nP? !1.gl. 2.j z tapako.Edr m falzifikat. Oa. den.o razsvetliavo) . svetilka. le iSvna J fawa.rozasalil ga je Pri deianiu: ro daru IIPBl'lorBo3 iriei -priiel vlak. gluma OqcdAa.drn d4 te do deniLrja. impl tascinlrati. fig oseba z iz' r'ednimilastnostmr 'ar|a adi fenG ib€HoMeHii^eH. _HeMa Oar .fanfara. 'rma adl z ko. 2.te d€rfl laternica . sanjad OaHra3nja.rnja. za$araieti.dek pojav.it hvalivec. 2. Grki iz carigrajske detrti Fanar. dosedi kaj nemogodega.r arh zoravn. -! l kos kruha (De^Ka f na tcnKo oorczar gl. napaden.#Y. OeMnHi3eM.ea xvcvp! ne zameri mu! oaaa ta 6oqsa 6a(a cro ^BrPa sod drz:i sto litrov. nesreden usoden. naborek Qa ttr mad|ade 1. oA Koja . .B adj l. burka. velikanski. z\eza pl. sijajen ibeoAfl gl. 6eHeDutla.1i8 Prercjenec ibeHoMdHtft L fenomen.Gra. slepa pr:ivrtenos! pf +atd. oseba. domi$Ijija.Pntr do desa. 6aru naPu Prilel je do oenarla. izmislek. ro mq ndror od5el je. Oar(ar6e zamerlanle 6artac iz irdor kaj lovi. nenavaden. $au![apa I . nagnjen k fantastiki fantastika. hist tarisej. 2. ro q. -rln I farmacija. prezet s fantastiko. laZniv. feniks. naPoaiti. druZina. llg vt(lcz JOCI'Ba volDc . nasprotniki preroda v Makedoniji. grozenje. laZnivo. prikazen.<!aru u3 lruerae ujel ga je nepnMv . -ce: stati 6^ka imtt loviti. po ziu l[| Oa cno. omamiti. -sfia ad. KVCYP ve. faHr(a1a doumel le prijeti se. ki teli 3. OareH e so paiere nid mu ne gre od rok ohromelost.subst oren:enec. menalen. fantazirati. -'. kmetija I QapMaqrja. -3Mm m rcmrnF zem ilesep nt laterna. r?. . nepravi. adi ohromel.11# l"r n Oeflep. -ru t federacija.ar n l. OareHocr. -. rmprovlzlratr. 2. groziti] 2. nabor.. Prevzeti Oar rfl od rlaru Prijem.aru ia ae.fudo' vit. delati brez priprave Oqc4traa I fascikel. pomanlKllrv Oe^uji. kar ne obstaja v resnici. ma:ica iz Qartrr. bajeslov' .predstavljati sr.3Mor r'. Me dat{ ie prvi me je kra. ujeli.stoletju OaqarfuaM.. Prijeti. migiden. pisatelj. Pr! pravnost. si.Bopaooraranerodenle ibira]ren. lig hinavec OapMa farma. 2. sanlarrfl.!"roH feljton. neresnidnost Oalrractr'qefi.non"imlt (2) biti PrriD€ja. ceHrrrlTe m Oe. mrtvo. Podlistck . znamenit.'tastiden. lai.. fanr manlKatl t I I Oanl|rea .ro. -\ttt I dfittna. neresni.auor nr faSizem 6eooviipt n februar ii*nipurxju. 'driati. ue da(aj uY. ro (l. domjSljati . lazniv. 3.

lig meriti koga.ttr rfl stenj. 2.podjetje I rlrpnaJc n fimeZ Qry. tudi Q^ejrricr flavtist ' O^e_r<a 1.. mislec d^ o 6r m filolog. naboj. droben.{Ha[paBE) uniditi. folktoro. pripenjati.. I forlnl ( denar) lDopMa forma. BoNxe6Eara-rbaavra d^eira larobna piSial.kondnica $optrtu m format.i^a. kar se nanaia na dlovekovo delo: 4. lrg konec OroKa I predal.okolje. pri- lbiro6eprn flobertovka narocoDrsle iborr. bolczcnsko kotilte Oo-^. {rpl| rri filister. natanden: 2.nexn plemenit. fizilen. dlovekoljub Qa. 3.. krpa. 2. patrona. kar bn. omejen. in-tpf. iDo6nja I fobija. zunanji izraz. I ''r Plata adi popacan m _fltt. uelaien. vtgalna vTvrca OrrEeK. pisdalka.{Izqe pratna teramega dela. izmislica (Dta . doltrtcn. rezen/i m lDoHeM{oHeMa m. predmet.!crl 456 ibnreca OIr'tr|ut 457 tlopMirpa Sw adj l. dvorjenje. lig ob. fluid. davkar nJaKar '?' OtddcKo .f ikcija. nevlclna snov O^yopeodpa inpl fluorcscirati. uajron Olx#l|c financar. v katerem kai nastala rDoaA fond. adi l. rdcaa turska kaDa <lrccflud. im-ete se nanaSa na fiziko: 2.E?. I floia. Sport Ourtrs. fetijizem. zunanlt ilopuirrr zl formant. rahel. nalen (vezenina. 3. madet. rahlost. 2. neren: 3. jeziloslc +z rpi.rtti. ugG bupKa. malik rDera[ribaM. izguba tete.. -ur I filiala. nale.miznica Qrroprw ?n ait folint Orpa I unesek. -qx fi nabojnica ( torbica) !!Hueve. -eMor nr 1. zapisati.preddveric .r m fcstival. I enoletni Oqastuaarn<a poganjek. krasiti iDErrapMor Ja I filharmonija +t ry. denamo podpirati Omrdca f finesa. SrttAt m l.an plon indecl fam neKOO.npl.inpt impets motto pihati OtrpMa fr'rma. 1.impf .reu. knii) u oblika.qa !.hltirati. oblikovati diloi. -ryn m l. mladika. fig lepsati. upadek. slasovnaDn/inc icziks {orcrm<a I fonetika. pripona. I foncnr.o'^ T I I T I I t I I I I I I zauv O^asea m flanela t^acrep n L obliL. gre(ulu OnKrEBeH. impf iormi'. tendica.rI va nrd z uporabo tekoain olvtra l4 1.Skrnicelj OEITGRAaI(. goriCde.rcne tisniti I udariti. vodomct iDopm$+opr$ra n. tudi udbenik fizike rfllrnouom. srediSde. 2. ztak lalovanJa Oaopa I flora. liiur: +vzwtKo . DalKa impt latt ir. plemenitost llKa cesa postave dAaEre fl den stebelce ELe a tenki rezanci Qasmra f fizika.navidezen OnKyc r't bol fikus . Ia rn ta OE lotr m 3pol1 zadnji del hitrostnetekme.ozkosrtentlovek $uiur z film Or osdo r?rfilozof. 2. fi. dolgoaasen alovek O^erMa I flegna. neuspeh. sklep glasbenega.3.1 fiasko.!n fam izmilljotina. namislien. fin. lo. fic siten. ozek morski nootll $. ladievie r[^o. sklep. flor.-rHa adj fiktiven. resDeKt rlepueue n moski ali Zenski telovnik feri" (v sestavi kemid. impf hnancipolom rati. utrditi. z. nezdoloaiti. strah prcd 6im Qora I zool tjuleni Qoryc z 1. pooruznlca (br xcrep.em od +t rreK naDotceK rlJop-a -rz fjord. -lura adj for. (zunanja) ot lrka rz.pleme OacKy rgpa I fizkultura. za. f(! kus. slavnoit registrirati. fig srepo Ktantante lleyA n . preceortr-preceJatr Qnrysa impl polniti. oblika I $opua. pt.?rsifevd Oqf-p--a I figura. lrr. ki mu kdo Dripisdie darobno mod. sadika OuAaltooj^aja ddl ki je vitke rDeprjd^eH. tanka tkanina. leDeofi OH 4ll uarr skodelidica za kavo bwb. telesen.hladnoknmez b^elra I glasb flavta. resDeKtrratr rpepuarse n lara spo5tovanje. velikost boprtupa pl. konec.n nadev $naantpdn fl filantrop.rnnIen. lju- O^r.rl|ryaH m filigran. 'DepG nih izrazov za telezovesDoiinc) Occ rfl fes. 2. sklad.Drxquja f. zacasno slvau Qzc m lam bratstvo. fig . 2. . 2.ar ft skodefca za kavo brez rodaia: ottrr (bu^uattrr velike. T . fo. ncuk o glasovih ![omaua I fontana.rJa I L fiziognomi. Sportne tekoset!a me 113:ePm kodija. -aua adj ferialen. folklor. nadevati.iDeptrJa.rop z l. drobno (zlatarsko) delo $m!rj. nost.n d. $maucfpa pf.fam spostovati. tkanina) mven. rastlinstvo k keea kraia O^or.raqnJa flotacija. pripr'.'. tanek. 2. svetlikati se rDoajd foaje. ja. hladnokrvnost. kalo $tpalr adj indecl finparn cropu.miltiatl o. vredka. gl. osnovnabarva: 2. Dolitnigki Qip*ta . vera v fetis. obrurl. na Dllrcortcv rlrerni lr fetid. -oblikovcn. tekodina. telesna vzgoja.

odpadki.etiden. 2. spodnjekrilo Oucrafi m Zenskaobleka Oyra I predpasnik Oir(!|e ce pl skrivaj pobegniti. l. zli IJe. naslaniad .t rz 1. 3. 2. trgati (po udih). 2. pihati (dlovek.l rnoena ta. drobec 6paep m fam avanturist. osiniti. podoba.Io bezati (das). uporaolla vellto praznrn Desed +pasirp itrlpl frazirati. udariti. fz ltevilo ponovitev Opener:FreH. forstati. udariti.. obvladati Qopre adv glasno. vzorec oesedlto. {Bn. usekati. modno.> nirati. osnaiiti-krtaditi. mahniti.tt\ impf l. 4. 2. besediiiti. blebetati Opa( . OyrrKrja ro HanpaBrr zdrobil ea ie na drobne kogdke . boginla mascevanja. 2. pristojna oblast rlocna fosil.Deseoa. suvati. revei. voiak s fronte OpoHToBeq. r?/Clodevanic. fqrija. navdu5en ilpet\K m farn kljudavnica OpecKa I freska. 2. fig priliznjenec. funt. 2. O$(apaf. . osvrkati. izmuzniti se. I frontovec.srkati . 6lan frontefrontovka. reklo.opravilo. 2. J. zastavav tej igri do{d^la I foteli. suknja OpaKTipa I fraktura prelom OpaKunja. suniti.n frak. denar OlT)arK. Aa rri1crrr lpcA cc6e dai.Itrr I l.? krma O!?roa r? furgon. vrnar. jeziti se Opwrqe4psurnra n. prideska $pna impf bliskati se. Uqarrll Se. pospravrrr I mnogo . utrdoa. konj ). . jesti l€ pozresno m. I dem od Opqa krtaika Qptoca.r3 I formula. -xa I tunkcija. 0p6a_ lppefara I lregata. rrapoAcs (ppofir rtuosKa tronta OpomoBaK.iir vcd k nam. -ryr rft frank. sliKana na presm ome! OpunsrA€p zr friZider. nrC zaplrstiti (Zcno). zaboleti. slu. 3. podlaga. rorrrlKaclla.bp^r Oporfl 459 ![guruJa 4opmy. skakati aez ojnice bpq'a I fam krtala O!'Hrq|loMpa impf hinkci.r'r Jronta. temeli $1xrurja. sodilde. Icted 6p^ impl l.SU-Ce: niti se. kateri se daie zalogi 2. lasnica O!?Ha I krulna ped.rrr lrrna.fam. mctanie (tudi --sport). da. prhati. udariti. menih Oparapcxrl adl meni3ki. pekarna O!?HaFija. zaKlJucena slasoenatema ilpa.rtC loaevatise od zene ibD^arre tl l. bidati B.z. okamlina '?? druZabna igra. snaZiti OyA6a^ /'r nogomet by3'dia | . petelinova \oza Qlqeire z soddek yua impf ZviZgati (veter).tttzii^. zaprhutati.rrr r(aMcrt sac no r)c zllrl|.ba OyH(quoHdprn funkciotrar Oporfi . {r m fam pek OypHap n furnir. zastavljeni predmet. iviigati (veter). oplat Oycaa f lafi iensko krilo.iparsini rz fragmentl odlo mek. bezati. impl 1. tepsti.Iq I frakcija. odrezki. redovni impl srebati. ialaf trg pri Rimljanih. vzdihovati. odletavati. ittpt trapirati.fiB p6 zrear. lig vdreti kam OyHAaMdrrr m fundament. tovorni . krdi (otroskaboziast) $pacna impl sibati. Oopripa pJ. zmerjati se QUw'j'' x\ [ lan sod OVEI(. vsruevalu t.utrJeva- <[paore pl opiliti. preslica. nevrnra oripvlr. del kake skupnosti tbpau(.loailcv ilrp^aqK[ali 3port metalni Qpira pl vrcdi. -ipr| fi redovni brat. -qtr r'l frontnik. buren. $ptocysa pf. oplatica.npf udariati.rja I lam gnoj. nesodnik Op-a3aI -1. viharen.I. primazati Oparap. nraner. de lovanje. -2. 2. opravliati. rzguDtlenec OyrHe pl l.metati. impf latn skrtaditi.Sypga I fam l. delati O!'Irra I t. prhati. . odfrfotati. de narna enota Opar|4q^a ltruca t fpanftpa pl.tdor: -tn.a? kako je r<xlilir rrjiva? bursnezna O#ivua. . vrsta \relena za prejo. dlanica fronte OprIKa (ce) impl lam pc> staiati nezvest. 2..rep f razer.ilopMy^a 458 . 3. forum.kvasaa. <lrp.M adi fte'f. dobi{. slabo blago Oyprja. drob. I frizer. ooJna lao6jln I frekvenca. rzprrlenec. konjske fige. Itg oaJati prednost. srtru. -.rxy drp. frizerka Opr69pa I frizura.. lic jeziti se. obrazec. pri 1fura 11.J. lG ditcv Opaaqm mctalec Op^aqKaI metanje. +p^n 3aA ce6e.uiti Ov0ya zr greben. fraza.petolizec Oypxera I lasna igla. strnitev. uteZnamera. -B4u-Opor[oBKa n. forte lDolrnqrfaryja I L fort.zaieti trgati OpKoBar{pKar adl ki lahko leti. utrinjati se. hladilnik Opn3ep+pr$ep(a tu. prazna. 2. presenetiti +pac m med 1. lig razburjena oseba O!?Ka I l.SpoJrtev QyKa i. pihati (konj). po "rorrnlu navljanje.leteti OpKHeI l. I(o. hud strah. 3. ti{ nap.rc loacv-anje.

sktadnost xapModrfra f harmonika. . rcclnica xpauneaeH.|6a adj }rermetiden.qm hibrid. -@ f halucinacija. krizanec rsrrCna 11. Itg dajati sredstva za vzdrzevanje. pa" prmat xaprsja. tisti. 2. pe gumen mouIt xpaM fi cerkev. nezgoda.j homogen.aHa aatl Prc.f dem od xapraja paprrceK xapiDa f harfa xaf6qa I havbica. mik-kemiCarka xep6aFxep6spu!'ir m herbarij.-MHa-{roMo! adi kr()mov zastava s Dodobo xpoEt{€ I kronika xorea . bogokletnik ua MaIIaCTqltOT XParrrOT MY I t I I t I I I I . smxpa6ap. enorcn xo'aopfp. DOI'I.neprepusten xepoj.NBr(. xpo[ ffi kern kfom hkrati xopyrBa I bandero. brodolom xasapA ftt hazard. . 2. gl.xprcrnJaucrn ad/ krSdanski s(r xptrql|JaHcrBo r? krsaanslvo xopcra adv v zboru.-rin f habilitacl ta xaDaprija.n arh trdr\java x op m ketn klor x opoBoAopoAtu kem kloto'{ vodik xMe/bn .ipodrom. sveaana pesem xpanermF I rejenka. svetitde. sramotilec.n hot:el xpo[alreH. razvrstitev po stopnjah xrnoa f himna. zool hermeIin.xa6nrr[aryJa 460 XIMNA 461 xnrnr6ga 11. -al|'. 6pa adj hraber. junak xepoJcxn cdj herojski. nauk o zdraver.xivoloK rqepapxtrJa I hierarhija. Itg moaan dlo vek.fllpf lif preklinjati.i. gonja pogon.IIuKo a samostan je inel slavo na dan sv. junaxea€por€Hadj heterogen. rednik-hranilka. -e I papir xapTsJKa. tenski oddelek muslimanske hile xapmfa t zool slanik. lopa. krzno in platd xepMerFreE. 2.atlet xepud. m honorar. . tmtul| . vzdrzevati se xpau{Te . -ru f kemikalila t xewcr. sled xapMoE{a I harmonija.gtrl n konj. vcra xrpMoHrrrda-Mysrrqe guce xapryq n narpuna \ prFeg adi iz papirja. gl. AsqeMePcTBo xmror63a I hipoteza. kvar.?l Klnln xYrlrca 6I-rA CB. zivljdilju./ig ropar. hiDloza. or.um adl kronidcn. t ke.Bja t kemija xeMrllra. muslimanski xu^a t lit preklinjanjc..if.prevlada xei. dutna prevara xaErap fi nangar. pladilo.). posvoJen- I I I I xx xa6fl^I{raqnJa. .I hranilec. -.sDitan xpaiz ithpl hraniti (dniati jed).nahod I xpeMas 4di prehlajen.zoof xopu:rosr m oozorJe xopEcr ' 11pev ec v z D or u. -h. artrI xereMoHrja. au ru heroj.Slen ski xu6pu.najljubSazabava. .tt vera. redilen xpar$r€ruocr-xpaMBaocr I redilnost xpaxonpoBoA poZiralnik rz xpeMa prehlad. nahq den xprBaFrdMa f bot ktizantcKONSI ma xopHaf muz rog xpscrlrjat{dr. skupaj. reJenceK. hramben.top xarp rnaect (prec rmenomj hadzi Tomo. zbirka posulenih rastun xepKy (ec) rn Herkul(es).xpaErrle Ks m. lig modan rptiv xrdloAp.n adj kemijski. zmeda xaolEtre[.patleHlrqc rr. -is m kirurg ro{pWII|Ja I kirurgija xqplTru(Ir ddi kimrski xrrc p. lopa za tg tala xaoc m kaos. ovorzma xaalqr&raqaJa. xq Ilrc -xv. raz.JaHs rt kristjan xottcrKt adi zboren. tvegana icra xajKa I hajka. cerkvena xpoMeH. +ca adj hermetiaen. klinjevalec. lov.rfrr rz 1. -qlr ft hodnik xoa . istovrsten.nrt I poskodba. . hinavswo. xqrertr€p tn hotelir dolgotrajen xorcrrdpcrDo/! hotelirstvo xoga rz hodia. sKo dlrKalsce xEroKpmrja I hipokrizij a. posvc JenKa xlra. kemicen xeMnsaFxelssapKa rr. voditeljstvo. ki sodeluje Dn nalKl xaia I hlla (tovarniSka). -!rE I hegemonija.naDad xajrg: i.ot hmeli xofln m ii h konji-dek. mrnovrnar.qll . Nikola xpafia I hrana xpaE€iunx. slomoteqje. nagracul \atp m.7t prccerkvena slava (pravosl. verouCitelj xy^u .n harem. grlki junak.Eelse hranjenje r \pa6er part pas adi hranjc'l: reien.r ret:nec. snaga xnena f zool hijer4i. soglasje.'ce: hraniti se. usDavalo. bogokletstvo duhovnik. . higiena. strast xoA&rn. zborov. neprepusten.ura adl kaotiden. ztneoen xalreM . domne va xElrlTrr. vestibul xotateu ad.Ja. DE rodu5en xepMernrrrn.

''e'ra di tie) D\OZ \l\ tztloz J.er'de pesn razcvesti se. Uau -t Pl. nebcska lepotica qE qaKHe. -rH I rajska deklica. vladati gaprbaM. lrg postati lepSi cvetnjak. "3Mor m carizem qapr{ra. zagaz. koruzna stama rlapeBrtr|r|a I koruzni kmh qapee.di s\etel. Sala xlMyc r?. cverllcn laK rlaeftapHn4a I cvetlidarna Ee(apcKrr adi cvetlidarski qDeiapcrBo t cvellidarstvo uBe(e a l. droben cvet qBrK.nonce rtBekelrge n dem od \Bekc majhen. svet'{'B'trr^ se likati rIBnt^vD a. zavijanje 4BItruIe. 4/y'. Sdebetati Sdebe- . Zalovan 4Br|:rKa I zool kresnica. o n bot rdeda pesa qBeKse pl zaivenkljati llDelet{< n? pesn raz$tet tek. lig udafi ti-tiktaKatr Aana impf gaziti. UapeBrro 6pallltlo koruzna moka qapeara I bot kotuza gapeBKoBurra t koruznica. uBetrTI. umazati. rpq^6a I cviljenje.carina. dmica. (za)ivenkljati. rodovitna prst rypqJa M3 qBpKoa x!?rrcr t t fam svoboda.lig larn pocenlau neuitnostl qalla. dofc tati. -eBa. -oBu tn cesal \apeB odi cesarjev. mazati. cBeTy r{a impf svetiti se.rKa f stopinja ganHe pl stopiti na kaj. JAm OSplCe.tBtr\ impf c\'lliti (pes. . fig tarneii. qarGyDa pL iftpf (za) cingljati. \ pUBa irnpl carovati.rK.. svetlikav .. impl zacviliti-cviliti. cvctje. (za)brenkati. kralievati. l. gapu.ta. cesarovati. cesarski koruzen:. dajatev za qaprtrTrrfa f fam carst\o. pra(o pticah) qDpKor n iivkanje. tloveski xlMop m humor. tanje sid) uRp'(. -qn fl cverllcnl vrr I$emurryt pl cvelna nedelja qBeKap tn cveutcar qDe(apKa I cvetlidarka urer(aprf. rfl cvernjak.i zabresti ti. humus. u rrors ifipf gaziti. ft sirotka iz kislega mleKa pl i tr zai\enkli^t| \swtre klekniti.. teptati. brcsti qap.-ur. de2ela svobode xypdja. gl. 5opeki 2.462 xlMaII adi human. davek \!. droben cvet impf cvesti. zazvoniti pl tq'B.m menstrurcija. bresti. cvet.elf.uapeuapeseH. --BHa BeH eO Kortrznl Krun. cesarstvo.. cveteti (tu'!. impf tivkati.

r rr sekalec. rlienica rppaAa-qepdAaf nePremodjivo poKnvalo ullpKlLlp . tudi taksna tehnika IIrn yc m. IIEAIZBA lo TIeEoBEAK.. tis tzrabliati ruiua. gl. opna. ueMeuT t. -rta ad.ra I citadela. celost. c€piti. rle^t aEe. ketd plin ciklon n ciklostil.la. \ BKa irnpl l.aBKa qeEre pf nacepiti. osrednji. koAca. 2.irek. doika ryqa. c€na. -rEt rrl uslnK cisare. -Tprr rn center.JilL. neobdela. -Ce: rIpDeE{K r. vrednost. kai tvori-ciklus IIIrx oH ltt t. cel. dodatek za kavo bombaia) ryr4a impf sesati. cigareta. 2: dei stroja. tmpl po uenlEKa-qema I gl. \e @di \es. llertIlBa n .qa I citronada gl. trgati.-qpsn m lrv (tudl adj rdef. trg zanadet. 2. krolen.ulDoK. venec. ^IIMOsaAa qrj'pa I ltevilka. pokrivalo unr6aa n cimbale rllMer rz cimet wruo. zardevati wBer. q. -fig strogo lzolmll. 3. ciklus. Iupiti. drvar qeKuu tl ceKtn ueflermta-Ietrartrrqa f poleno. rdeCo ZarOeVaIr Darvatl. civkati (misi) qrllral+rlr se impl fan bararr' tati. trd. KrepeK. W6pr'da f IIIrAZ [DplKa inpJ fan? po malem plu.ddj. Spranja oaRllet(oiut\. gl. opolKa gl. navedek qErpa I citre za uprpoid.e\Ka irnpl dem od. postajati pathlepen. sredisde oetavnosu rlc. trden.ep4 ce irnpf ard smejati se. na zemlia rezau se -Ara adi smotrn qepKa. anat dimlje.cepenrca.sarst celota goved. zradni vrtinec. vodntax. celoten. ciqarete qm^'a I opeika.-ADEttl 1.m t ceremoni qe. stiskati.c6njeD. intpf scsniti.cisaniti qnrapa I cigara.\eZi fig fan dolgin. razdvajati tm uertrB^aKBon dlakocepec ueaecoo6paiHoqrI smotmost g. leseno obu. poihtevati. f iam grira. vihar.kordek rfoourseu. ledina. TVAAtlA (za ilbtoddn uditas)i njati se. tazpoKa qef-qefa tn|l|a f lug Ietra. ' vatj.' .ponavliaiodse. 2. glaven.?1. ki sesa . vrsta.j centralen. zacvl_ aati cnxadua I ciklama. 'vna ati l. sreorsce qeHrlr{^a f. !ce: Kapla. m cenik -rg qelrfap. pogoditi-ce: dese za \itcr6prr I l. stiskad qaqKa-Erqa f lenske prsi. llzrau. ffi h katun. tidnjava ryruda n citat. cisterna.''/foateu. .rqeqrllajqe n dojenlck: n adidek. . cilinder. 2. Cl. -le f.a"t gitgeEAaiecr I I I I I I I I I I I I I I . tle^rrBr(a . ce qep'n impl arh zdrayiti 'IIa lotnost: 2. zorrKa rttrIropl|ja I Dof cikorija.. neKauanlca. oru{au. ciklon. awrel'i 2. rdcdelilen rlpBeFeece impf rdelitl. impl cirkuliralr. scsek. tivkati (Pislandki): 2. diz-enteri- rcrla z civilist qxBnAEtrpa pfl irltVf citti-1..oorec qe f l. fic wlrKyc -ft veoenJe nespodobno 30 Mat€doDsto€loftruikl sloY3r ur#aecr adi prsat rgrlle. rFapa ax. qe I cilj. . xroan l. vsesavati.. raztltrx^ociE ' mnotevalni stroi. wuirltga pf . hud losten.!trf m na9 pl sesatec. rezervoar:z. celota. oDnrsttr. n bot qeMcxoAdocr t smotmost cer. neomalen 4erier. qewl tmpl cenru.impf rdediti. ge^lBa gl. zvrniti kozardek ueBKa cev t ueAa Ka t cedilce qcan irrpl-cediti. \en\a qe^q irnd meriti (s pugko) drobno klati. oBs. ocentevan Cvrstost ueHI| rf naieti kosa za delo ' wp'(o'ta inpt UBDKA fig gl.ai . -3Mortn cinizem rwr I l. gl. centrala. naklati uelufaH€.J. spostovan tlBpcr1|Ha f trdnost. rElaq. hrast qe^ol. sDosrovanle \Bpci qni dvrst.l sestrica (obraaanje ru| srareJso sestro) 4eaoceH. 4emmr:nra I razpoka. nEa adi smc ue^€coo6paa€n. vedkrat po malem scsniti uor e r1Dodzidek qowaa i cokla. trCost. vodilen tl tlefi ftt reza. sc' rdeti.t cement tleHa J 1. rce: postati civiliziran rtu]rm|llAD. 2.qBpKolr qnDr&rlxlripa qltaKa IIPDESNKAB gea@s rn celofan ge lr rz pesr poljub qe V 63a I celuloza. cirkus. laota urnilg.yneE..-Je. valo: voialki devel i qps. cepopoln huda zima. -rM m f afi skopulr. cepiti qe erKa f zrC poljub. ciklt' Cen. ihteti rldsau. qnqtllr >]( ea3Au sesne zteze rgxja. namen DreKla qe ep m bot zelena qtirm impf klati. TYaa qrflaap fit opekar qIII \aiE|r|a I opekarna. uen lJuoru-polluDlJatl qepeMoruJa. krog.zalavkalr. -rI|a adi sesen. sesalci \We n dem od qrzqa sesek qrqeH.ryr gl.gep. cic (tkanina iz qmiHe-qrxa Pf. lesovina qealrle.r impf hlipati. srKauga qdj fam malo pija\ \rp\ull v rozlcan uDpqHeUl fam napraviti pe . -rEa adi cElote'r qeqa UeroKlmocr t celotnost . irnPf 4ac\iliti' zavresdati. -cqa adi celoten. liad junij ln iulii gp-DelimaD rdedkast adj .

trnolasa in "irnoolc iensko. drepinja rrperura I velika londena po Kiuna krovka za poKrlvanje peko med upeura I deSnja (drevo in sad) {peuraK. drpalka.qpBocIBa -pL. drnina. dmec upxe. gl.t arnosrajtnik.l t . -Bsa 441 Crevesen qpeBo r1crevo 4lperolToAl|n.srl upBemrla I L med Sen: 2' rdeda Drst.ivlienie gpryias'ad j rjavkast. -pHa 44. f c\et qyreT ? Pesn razc\Iet. postatr-poslaJatrcrvlv. vreSdati qpeKa^o r kridad. skakljati lqwu^ m zool smrdokavra. zamorski \ptdu.rxs adi drnski.re r? dem od uvpajKa ulrandek \WrtyaKa tu. lePOUCrIr se gpBe o z rdede lidilo. gt. vDltle ltpHrlo . rtrroBlrca qpKoBeH.meja.a impf po malem arpati qpnne pf nadmati. olrajEn prostor okoli cerkve. nltl{rKavatl.. ljubirnaJ telj deienj. oprsovarl qpraEKa I risanka Ilprarse n rrsanJe qprall r?. 2.-qKa adl dem cfo uonxa I l.. iar na neou.r"ca+ ttp'{op'j tmpl cvrcau. -1.ddi €1. {q. vpijat gpeKars4a I kridanje. Sminka. piSkavos! rrpBojaAEna I drvojedina. dobivati iz aesa. zemlja qPAl. vdab qyqy. nsar upra. 3.rKa I risarka uDra{(rl adi risarski uirrex m iisba. ltpsopr€e4. imih odi in las . po malem.revarstvo 4peBeH. piskav qpB^xB{rcr I drvivost. lig prazna glava wal/. rdeda barva: rdedilo za ustnice rlpBer@ra. upHoTxja-qpEocTt cma oar_ va.upBeHsao 466 upr*naaB qpHnAo 467 qlqYrlura rtpBer|uo n rdeaica. rce: zarOevall. razcveteti se ry1gez pritilikavec.poteza . drvojeden 4paorowna I frvojedina wgqe n dem od qpB(ell) trvidek tlpeBap m drevar. gl. Po kapliah tedi uvavQ. -UIrFr W roeceKOZeC gpBeHoKoc adj rdedelas trpBeHoflrja I gl. rjavolas. vrh hriba uUaKa impf t?td Poskakovati.-'pqI n -zogt sv. temnolas qpnoKourv^e4. zaKrlcau. cveteti 4Ynrle pf razcvesti se.r L ctlna barva. pozrDavatlna KG lenu uvpalKaI flrf uhan uviai. -ce: ooliubiti se. n3enln. poliubdkati tluwa' iniol fl/i poliubliati. lrniDa. . oPaupr|Iua / l. gl. -aqu .ree impf trneti. z. I rdedica. rjavkast spr. Zalovan. dmina up. sorta debelozrf -nate Dsenice. grdo govoriti o kom. qpsesaHa qpBerry3 aB-rIpBeHltr&€B adi gr. zajemati. vpga impl rtrc sesatr. impf crkr-rprcrre. '-ie: poljibljati 3e.rlrla I zmaj (otroska igrada).1l urvin rlDrtuqok. 2.-gl. sluzie adi cErk upxreir-gprnrurcrn ven qpKB[sKa-rlpKDuqe f. arna zen ta (bogata organsKm snovi). kier ie nekod stala cerkev. zagorevati (od sonca). lrg poclrr-pokati.e impl drpati. -lig nesrcino iivljcnje.ic zagorclost. 6arposkakovati uunka impf lat ?_ pri plesu. CrnG polt. brizeniti. gwe rIY4Ka'4lrIYNo f dop (pri ptici). uDeRaHrua -certievi 2. zajeti qpra I drt-a. cesnJev upa. trgovec s crevl lpeBapstso fl e. 'Hrlrr r?.dmesec drevo uperaruara_f -de-Snjevo rypedoB44. pozeruh wreaBe n dem od qpeBo 6revesce q..IeoB d. 6aKHe \1'ntrr^ impl olroJfto poljubIiati. zenica upHKalecr. qpeua qnE'z impt. rdete vino qpreuo6palecr adi rdedebrad 4pBeHOKOXeq. rdede . 4 detn od upKBa cerKvrca rlpKBXrEre-qpKoDullre /r KraJ. lig talostiti IlpnnKaDadi drnkast qpeuffa I gl.-zadreti . aas cveaenJa u!Tn-u!'rKa ifipf defi clresti.el. drnkast upHv^ecr ddi lrnkast. z lt e n o s l.r|Ir nr delnjev nasad. upTa tmpl nsatr. crrcau cvrketati. -rv m Jese Clovek. dmica qpnorcoc adf trnolas. \pe(a uDRa|Irttla t sl. izvheid. lig talostiti se qp eq.l " se. zavpiti. paltek.barvati.. oskroDiti qpen "rn giinast ivetlidni londek. qvavrDrl tu nae pl koder \y}de pf wi poljubiti.a inpf gl. tmpl trpBoca.. upH[Kaa upHxxrla I crnKa ttplro3eM rn_ arna Prst. impl drniti. skica qprrqa-upt[qKa I efilca. ilovica upseanaa_ 1. aeravra HVBA . ttg nasedetise qpBocar| adi drviv. zavlescau. italijanski -fasist qpHoMlpeE.deinievec 4peulp zt prodajalec. .2.-Brraladj cerkven qpKoBrrocaoBeHcK[ adj cetkvenoslovanski qpH adi drn qpma ecr adi drnopolt qpHeau4a I drnoba. arnka. uxua in qapuKa upqopeu. bogcjixra f i. witi. lemai nesreeno . lir. _nacrt. rIpBeHuKaB 4pBer| -Brlrr r2 crv qpeKHe l. Dleiemati qp'nxi-qpna^ra / zajemalka.uat bot murva (drevo in sad)i arnc prst. cerKveno cvonsce qpKHyDa pf.w'F'a iftpf dreti se. vrisd._a l n i o o l e K a up'1'n. drtalo za ustnice rpB^w adj drviv.

2.lrtl uarua I spojni prelni dlog na leseni konstrukci ii qarMa. ila{etl adj prekajen. kozi) qanapaa I larn velika.n urar llacoBtluKapcKu cdt urarsKr qacoBl|qKapctDo rl urarsrvo qacoM-qacl1|! ad? takoj. iglavec. drzi se ga se mteKo. rraMoB[Ha qaTMa-Eefrt I I I I I I I I .iglasto.raKa eII. trgovsko-obrtniSka . -Ult t? lesena skleda. zblazsanp m alh tral.preosoDa qapAax6oja f ntmena barva za desdenatla 'fapAaKNfja adj indecl ki lma dardak. oor).racrlu ad9 takoi. za trenutek qacoBHmg -qrr ?h ula (rocna. I arh \eLika vinska aasa v.rarre. ki drobi.vh EJ. ugrabiti. madZarski ples n lam pomod. konj. sajp n arh gJ. korec. zool lakal. brsaldl impl kaditi. zadimljen. borov. bahaStvo qa*ajrguja. tolli. v dimu susen s[oKousrnez ea r^ impl udarjati. 'cei kaditi se. muzrlianl . vlllre Mv lleTa vMoT no qaBKfiTe. vzigalnik \aK'''ar a.pr I it m aar. neresen je.n torbar . \ta a''cyBa pf. . ponoretr qaDrue adi kavkin. inllJ lan (o .{arar m rogovila !'ia. pc pasti qanlrlKa t gl. prt vladuga razuzdanka.ralxe pl modno brcniti (tokockah go) du. qaran(a trarrqe vrI. v trcnutku. sredstvo.. rIoloBtrua qac pol ure. naprava. zobato fi ltlrll Kololonlla (smola iz islavcev) kolo.r$ m taisa pri muslimanih. qapntl|ia. -uu f lesena strcSna konstrulcija. trenutcl(. obtgati. smrekov. streha qarEca. liivost trapAaK. spo. lracoBduKap. nerodna. jsf zool tdplja rranl(a|l-qalxlE m lant l.!l't'B adi dimen.Iqu orod]e za lctorilo (za papriko itd. tcs iglavcev (smrekovina. qaBKa co qaB l (: t nr ) cl .urr I trg. musaAoanra I duh po dimu traAop n deznik. sla ie ura tepna) stenska. slepar. iardake (ganke) v nadstropju qapAau darda$. omeJen traKr[ca ce.izpnJenosr qartratlvBa impt fam malc> pnono. rc"ipe sitev.listnica qaHqe.. VAp{ qacor Pt'i- . 2. za trenutek.r . KA O(4ITE HC CII T'! EAAAT irnpl postati-postajati privrana vrani odi ne izkliuie smojen.' qaqaK. '. drobenclja. qaM{aka3 vapr< iz kolo. palnik neti ual. jclovina. cati (iogo) prekajevati. hojkov . zagrabiti. -^Ea 4di prodnat YaKa^ecr adi prodast sa$xja. v trcrltltku.qa6aa 468 qatute 469 varrrm I. postopad. ho jev. pl taesu m taj saaMa f platnen ovoj okoli fe.alo. dimiti se 'raaraulja. godoa. . qaE!tsrr pf . obegenjastvo.drevo (smrexa. &i les qaj-Eekep m fam sladkor v .-Mqn ntrcoln s r oR aili iz lesa iglavcev.lel(4. .) qaltra l l. qaPK 3a PcxerEe [ITI. qaA. impf !je" ti. . lopataslaroKa qaala. -!M tt pokrit. -wr m lanr bahat. zape 'sap. -r|rr t arh l. sklevanje.hodnik v nactslroplu.(l/ sajav.di prismuknjen. ovci.ra ecr adj rogovilast q rs impf . dim delati. -rur I Zepni noz qaKMaK nr Iam yi. varr<a yMor My ro Hcnx^a pamet mu je opesala (od starc str). daSa z roEem. sondnik.raura 1. zobnik. .ptnfi|Ir-qajlurK. osmoditi se'. pl qarrrt|rsa n detu od aetrt.ki i.Beffi pl tofi obwi. pl qzurrfirEa fl l. vatruqua ce pl. izhod. impt Sotor porumeneti. sajast. jelov. arl q L4''ca. ta trc" nutek . korec (pri vodnjaku) . denarposlo\di svet qac m !ra. sul(na qaB(a kavkica ea aM m fant lirokoustenje.2 ' zanje desk qapulao n rjuha.aDKa I zool kavka. izprijenec qarrl(an^aK m fam lig fi\alopridnost.. osmo 'raAoptnja m deLnikat diti (pri likanju). saJast lnslrumenr. pc qa6yFqa6ypa ft.s\ra lraflJa.igalno krcsilo. 'ce: oruqaeH.rq . nor. turban n< . zt^ldene nad nosom I t I t I : . 2. eape udarien.fa^rrja. kavdji" " qaxnlllpr! pl hlade iz debelega traaqe. . trznic:r.rgFvcev / . z. .oDs. zdravilo les. poganja kolo. -rM m arh godec.krojadu) sc{iti. z.god.l dica. prcdanica.'aKa m 1. 2. pt qalqn6a n dem od.(r6rx r. 5ivatr.Ale nt dim samohvala. boro-vina) qaMeu. qar{IaD . qaJ?. torbica. qac rlo MareMart(a tlr. vitel.nik.ta^liar adi Drismoien. lraruc!tsa pt. . da5az rodem qaram€ f parkelj (pri govematematike.JrIa 4dl aajen meneti. ooesenJastro zlven irarme. usnienatorba. lig pridanid.

postenje. partikula lrecron !6118 4di dastiljuben qecro. qeMelreH. ostra resa na klasu.resa I dvokolica.napenJau se qelepoK. pr seprteBrfit a n latu okvir (oken. aetrt qepeH . -qrr m tam t''tYtina. (o deLletu) devi(ki: 2. "gI| rr ped . tovama lreDAe. gl. arh svet.Bn Ir m develj lre^esKa f 4/r. -Aqtl rfi zrnce prahu. 3. gl^hl dlenek. larr iloi'ek. lrerstrcrr. destitati. drepinja.. seclrrrrr qape! presvetli cesar! . 2. ciganski trepfl{qe n defi od qepra iotordek qelreBns nt bot lam zelena. ponjava. iTdpfa\t4 za desanje volne qerrlre. kretiti noge. rver rapKne. Z{eb. sreden.? aemer. impf pobezati.-cua adi l. gl. rllory? qelrqe. 6avreteno. 2. ciganka qeplapcKu adi potepulki. lreKpeK-qeKpR. strazar. impl veniti. dastiti. lig muaiti sepel|ltla f nri delnja. qeII fl dep. a/d cvetlidni londeki. -Hn I r?/i dreda gov.3. l. looanla \eper''{ hnpt deliti. poroddi |ie) no darilo se^n M impl :ekhti. pl veroan zt dek plesalka in pevka c€Ka impl dakati. pf. majhen ciganski Sotor qeprap ru Sotornik. kakor je treba uecxocr f vrlost. {I| f arh zabavi(tna uer. 4. {Ha adi teljusten qeAo t? otrok qeMep. ca qeKax-qeI<qq m kladivo. srebm nakit.izvijati se. pogosten. qroDec.izigravati wenxa impf lan brskati. gl. . -pHa adi detveren. mlad g. kljuka !|et'3 m ath nevestina bala rfeHrrrja. qauJ.lr dakalec. predem od.ri oslna. nasraqeB^apcrsr adi devljarski da za junaSko dejanie qeB^ErpcrBo n devljarstvo ve. 2. osinjc. telefonskem drogu snel. vrl. gl. rezati. 2. podrezati. napa qepen m l.gati. zalostcn. ocena prav dobro qerBopKoaa I detverovprega. -Il m arh eoso(> did.edi qepqeBe. kalil: qeArmK. poddastnik v nekdanji turSki vojski.spbd cl q e Be. korak zdravljati qarlle. pogosto kaj poEeti qecTIIEa t sosto sito . sok u mesa. 2. -q{ n ped. trgati na aetrtine. osmoditi. ki povsod vtika svoj nos.r .reKop r?. 2.bezati qe[Ka^rcaI zobotrebec lrerrKa^o /r 1. -iry m. svetel.ica'. spakovau se.tecfifio'! idv sredno! (pG. naologa KOS!. qe(MeiKe-qeKMeue 4 lam sKft- qetrafl 47r qgrBoptaoAa nja s predalom. pl qetrM6a. daStenje '{ecfit iftpl gostiti. qelnfqBa pf . kozardek. kdor na kaj daka. nekaj malega iialru. daSa.t dent od . spoStovan rrecro odu poiteno.urr rz jeklo qeru-tqal|a I jeklarna. qeclsra HoBa roAnsa! sredno novo leto! 2. pogoslo qecroTa I pogostnost qErBoIreH. detvero qer8oplta I ltirica. bririlec.qe e6ufa. pridakovati.2. gospodek. 2. qepm I l.rera. oplaziti qe[opecT 44..tecrwr adl l.lnu n. domadi fam oi. I detomc> gofle.e impf izginjati. -qqa 4dl ieklen (tu.btrt tn larr omaka. {Htt nt iesnov strok qeceH. 4 dem od qen depek \epD. IIue) qarlla na- qelJafl ifipf Siroko odpirati usta. otroci v dn Zini. dotakniti se. sPoStovanje rrecr 4di l. Stirje. pogadica (v kolenu).qar-rrar \a\44T 470 qeKa^rn-qeKa HHqa I nakalni. skodelige i. bot cvetna daSa. 2. praviden. qellepoK qenoponrKa I rogovila qery? n cev. 4pe[Ia qepnja. veJnat.ce: kretiti nokozartek qa. bat . presvetel arh.qalrlun! . tl se trperl qertre^ m kavelj. cigan qeprapKa I Sotornica. porcelanskiizolator na veKv1req. Sdebetati. imFf qe aA f samo sg 1. Ad! latu l. rjuha. malo posusiti seAaAnja I fam tlani drlutine asp'{opn impl l. qeB^ap r?' devliar ki se nosi na kudrni. pt qeBpurla r? s srebi. detomorilka adi qeAo!6acrBo r detomor oeK. qe ep qepeK. pt qeBrtEsa'qeB^eEle. lit drepinja. bridrreAo!6neq. 2. pl sarEdra-qalueHqe r? weropn impf korakati. srpli'iuBa. hrepeneti. predal .b!6nBocr f dastiljubje qecronaafi-qecTo 44\. dlovek na poloZaJu qarlla f kozarec. n4. izgubljaee].terBd ce iftpt f atu rzmikatl se. strup. -rryr fi itel. dndina..n nastrelje nad odprtim ognji$dem.'pte. vrat) qeceH. redko. lesen zamasek nadejati se KpeBa (Mra. Stirivprega pravi6nost qesr t dast. praskati. zdrav.reBe^ develjdek leKta qelpe. deltek:2. pogostitev. . izraz dobre Zelje) qecrnqa I l.urKaI l.' peJ pogostokrat kam hoditi. maccli. Skripec lica. no nitjo vezena ruta. gost ( gozd) . ru pa tam. Stirikraten qerBoprula nuft atirje moZje. z otroki. domadi po malem. ciza ses'J. vtaeh. rogovrlienolroK. rrecrap n gosdava qeqaerBefl l... polten.-pEa grenek.4u m nrc ote se^ycr f deljust qeAm[|a I rra mati qe^VcreH. resje. po kapljah te. izkazovati dast. telesni varuh. cemeren qeMepnKaf Dot aemerika . pogtenost. plaht^'.kelih. kai pridakuje qex ac .a koradevati. vtikati se.

Irpu.impf stiskati. l€ varati. -tF-rretlpm. krolnidek vrxroBlmr. priprava rattrIrr globoko se klanjati. vrslen qErBopoc^oxes. gl. qr.\\r qerqe. 2. . lesen ktin.tu .$p impl biti vajencc. sluiiti kot uradnik wtrroirrrlqKa f uradnica . . brskati. Stiridesetina qeftapqtlK.. pt qer. uwl. velja.qeTBopo(areH. -$r fi 1. clgava. ae-ce: ^ satr se qeEMa f vodovod. dio.retsta ce praskati se. ce qmrca rloyMelr oA q[crocpAelreE.rltHar*t ae. ralrlo. obvezno Solsko branie qerEra I Sdetina serr ecr adi Sdetinast qerfrpa. -rrrHrf tu nri gl. K. gl. goljava. 'mpaue.. format tobak^: fi z detrtinka rrerBproK.upraB lnl3M{qKa f dem od llpl3'ua vrmaDo adt nepopolnr'. preprostost qlicroraqncroTnJa iz dneva v dan je postajal I snag^. qecka ce set moi. rie .mroDHn xlt adi uradniSki lrBBoBHrrrurDo/r uradnistvo lrllll-qaraB adi zavihan (nos). priblizno ttiride. lektira.. spreminjati. 2. trHc'r'rr ce! Doberi se! Hr{KOlHe Te BUAemlslrs.r[paK. biti treba. aKo qr|crer6e n disdenje. rr[jruro. 2.-cer tako . qtrHulu. pc srncNon arh Stevilka. vcdriti se. za c6cenje. Ma qtrHa ae hodem.xIIllI metati. {&ra ft 1.tr impf praskati. . gr. ltevil(). postajati.tve'. kva(l|alcn . oua adj Stiri. -waa ad i !tLidesetleten qeat4rnecetloArrrtEEra I Stiridesetletnica qerr4ruecermta num Etiride. in Zensk ali drugih osebkov qe\$fwecerrv ad. pl wst wa n deftt skledica. pt rttrn'frta Streoa. oa re ni nihie videl. ce:uza pipo. ql-IBt-rja 'rtlBrlja qvKa klin se s klinom izbi ia queMaI Skorenj qfirvap m Skomjar.8 skG gav. . ravnati. crgavo patP gujatrrro. turdek dce: zdeti se. da rn|crmra I jasa. tonski qerKa 11. topidek rre\tKaimpl bezati.]ro f.mllrja. l. odprto polje. .va adi tetrtKOV.rHa I detrtina.ttwqe n detn od . . glavnik: 2.qrtcraq n snarilec. qrier[ro.rerBproqe[._pl valenceK dejanje vupar<a.medlo (i' quj. predeno '1 wupaunwa n clent qrrs h1 1. iskren ApyrEre imel se je za bolj pametnega od drugih: oA AeH rltcmcpAelrEocr I odkrilosr aHa aeH ce flo.te'.\ glavnidek rrertreH.trt'Iwte. '|fil. aM e.. goljufati qerKap fl krtadar . -rur I Zelezen.rm<a izpl tivkrqttr€p . gl. -' f CetrtololecdetrtoSolka . wna . krtada. distost nimas prav !ce: ce quHtt zdi se.mcrt impf snaliti.rerrro n berivo. iebelj. potohati se.ttrr I skleda. qerllxr qoaeK svoievrsten dlovek qeruKa ce iLem od . qerlla lta qesre. hoteti. gl. tevljar t T T T I I I I I t t I t .Aes vsak letrtek qete impf zrC brati. raKa Aa 36op!BaE ni treba snaziti sc. -Jr|a adi Stiribarven lrertrpuroAtrueH.rHaMe.4u t?2 vajenec v obrti poskusimo! .govoriti. moti. -fla 4di stiri naoslroDen rrerDolropeAeH. secelt serEmt tn adi indecl tafi vrsta.a uditi se rckodelstva pramen. detrti del. sna)c jc . set. qrrp Bo cro rtl't tJJIIopfon crgar MaKor ulkus \'.lracHl|rrra n.qe z dem od. ltirideset moskih . Pron 'f. tistiti. 'lIr r4 uradnik qrEoBH KtBa impf biti uratlnik. 'iU8.i Stirideseti lrerEpnKarHrnla I Stirinadsrropnlca trenpruraecea rrlr1 ltirilajst qerripruaru ade Stirikrat qernp[peAerr. krtadka. dopid. snaga. lmp crr. pomctad qacra'rKa l. stopnja. . cn ro qeIIIa jasIIKoT govori neumnostr lrertla.|. gl. nu?n ltii qerHlrq6o€H. kroinik . akt.\olll ce qlrHerue nost. :!Ierne. ti.qn detrtek '?'r lreTapToKAacgut(.li actrti qerBprr. -xrra adj stirizloZen (beseda) qeraopocalraH adi Stiristraniden (piramida) tierBpa tn eetrt qcrBprecr adi Stirioglat. lteTl(a 3a BaDocwaEe eopid za belienjd ver'ra impf krtaditi. razJeoa.AeKa izgubiti se. ecsrnoAlnreH. po.2. -EIta 4di !tiiileten qeqrqroAl[lrlrxtra t Stiriletnlca qEflDuecer zrrn Stirideset qerr4rf. 6poj stati. quHn KaBra delati prc pir. .ql'crq-aurure z lit vice Ka rreMarrr[paBo mislim. -AHa 4dl stiri. snatilka.K'l interj nrf pa dajmo! pa . set oseb. snazenje KOAKV ql{Hrr Uanr\aBa? koliko 3tane ta klobuk?. ikorenjdek -slabo. h tesalo za n dem od lrerualie n praskanje qerltelr.reuMeH adi vodovoden lremre ce tr'l popraskati se.!!a. prepirati se. pipa . Cohati se \eut imd desati.rerBprn ar.n bot platana ti.qra adi odkritosrden. odtrgavati ri[6YK. vse slabsi clslosa '{e''t'''e impf trgati. . -AHa adj Stirivrsten rrert4r[clornE! nrrfi stiristo qer4pnroseu. ustnik za cigarete qrlonja. Saebetati wpirm z devljarsko lepilo 'au''I irnpl delati.nfiLa IICIIKA krtade (na steni) m torbica za qerKa 1.{I€-qetlra. imeti za. CeKOJqeTBpTOqeH .r|p dirdek.

lkrtati (z zobmi) \K\^ B adi pohabljen .rhrarel-qBaarr (a I bralec'll. -xFtruoanKcaj6nJa. dlanski. -4tr ql|cT(ytlllllla tl- 474 !a eEvBiln 475 riMer. 'r1pl . l7l txopuu*a d. cel.ro6au rh Dastir. prodaialec sukna rroKaxrre frakeli za Zsanie.. i-etrt miaseiica . zaSkrtati.ito lulati vaexynax adj gram ki ima qKeM6e. gram spolnik (doloani.rKop^an adi suh. {nI| . q^errysaHa vall Koga rfrIraB ad. ditalnica . jusnat. r. Zalost. orca vreuecr adf dlenovit .trtocr I dlovelnost lroDernrDo 4frr tit qoDeqetrrrBo r? dlovedanstvo. llca .q.samostansko posestvo kmet. . pt goltatn. . 2.-Bqu r?rstric 2. punzem ttlfta impf bratl. stridkovi (drurina ode.rEfto ddv ditljivo.rx$ma I krn. dlgvegtvo qoBeruTflrax m fqm ebye'nost. Dostaviti-Dostavliati alen qurua ce. medlenje. -Aqn n ljudoierec.rK_q m Skrtanje. delavec na diflizu '?? wro^rrtrrja. humanost qoeHadi od qoia suknen qoja I slkno qojap-qojaulrja.nriBocr I bralnost.tllae impl giniti.ru$re. -u{ m suknar. ltula q^es /n 1. ovtar qoEarfta f pastirica qo6aucR[ adi Dastirski _qo6arfirfiba . $p. Orru6a z l.rKa samostalnik s dlenom .7t Stof . iitlji vost . xamoajrzem qoDeKo/bv6eu. pl 'MseBrg ft stridek. udnina oslu). IIl?UHA qop6mta humanost. lig stara darovnica lr(panse f zasklepetati.bv6r{e croveKoljuole J.. [ekdai Jen tladan na spahiiski zemlii: wrcwcvtt adj l. -Jun ra ubijalec ltuau voreve.skripa. Skrtati: pomezikovati qKpanja I zool Skorpijon. ilroclTa q el{ra I dlanica pt:iltpf zqruzIll v pare. dvojica eqor vr$re. trd. -!trra adi dloveski.6()r iiiit tkrrari. zavestno izgovor. n osminka litra. Darbar qoBeKojaAcr-ao-.em od.rKolr. filantrop lro-BeKoby6riB adi dlovekoljuDen 90Ber(oIov6lrBocf-qoBeKo. nesrbdna duial qoBeqeq! uboga K!'rproT pam! qoBetflilllre n tvsft od. kmer. trcbuh. pi ri defl od qo6aH pastirdek {oBeK pl ft Elo. .i. kati.flOq{a.:ra[rKa c+ impt otropridevniku k sAmostalniku. bitl tovegabrata) dlan organizacije. "ipiiiii ti.uek.ororoca-. .q^eHopasAeneE. {Br| r'1 ioln rroMA€K nr dulen ragu iz goveolne qopa'l tn nogavica. zdrav truTar[rure ft arh kttlt1. fevdalno posestvo. reoeK . -rKa-lr|rr t'B adj bralen.rKpr m Skrip. pl ^!fe ljudje. tudi moz. tobodra \op6ap m ljubitelj juhe.rop6[qa-rrolr6Esr@ | dem hip lunrca qoBelErltrra I dloveinost. pomeZikniti . -rrIE n tlovekoljub. -Iltr n 1. 2. ditalnica qllrartl|a-rmra]rltrtqa I bralnica.nHa cdj nogaviden vopalMuTe n atgm \elika. dlen. kmatijski delavei spolnikov . {rI' tn gospodar difliga par. numan qoDeqeq fti dem hip samo sp ubogi reveZ.ro6anqe.rxopr(l l. humano qoBe. pc. gl. vziga- rrKp^ta itnpl Sklepetati. 2.4$ m ljudo mrznez. (o koniu. ltrceli. 0p4a. qoBe- I snazenmoiki-snaina ien. kmetijsko posestvo z naiemnimi delavci. -rfl r'2 bogatas.r qoEeKoMpa3e. junar qop6auH rfi rok od qop6aurrja gospodar (stoji pred lmenom ) qopoawja. gospooaf cop6awqrr ddr' bogataski. Skripcnje./C troBerreH. Sklepetati Drez ene roke qo H. spantr-pa. 2. koprneti quaj m pesn tesnoba. ud. pusdobnost .s^eHlTa pl in inpf l.ra rra9Tt i. lig krvolodnez. dloveSki{loveSko lroBelrHo datg dlovelko.rxopr<lt / dcnr majhen Stor . 2. preivekovalr)rk . vooen. ska lmgforHrlltlTBo vtprau iiapl Skripati . slaDa Dogavrca qopanqe. Suitenje vrpra impl tkripati. ltordek. nedololni) q efiaplIl|a l dlanarina. ditljiv lrrr. bralno lnaDal|r. vitr))l). qaelrgrBo/r dlanstvo p.oy6Beq. a ljudoZerslvo. MaBrJar co qopartr-rni pri pameti nopanap n nogavidar qopalapcKH adi nogavidarski {opaneH. pl x<eudvtsa n lam dlen (spolnik). skorlav qKopqe. 2. oseba . mlzantrroD qoBeK. izdelovalec..te.roi€KoB adi ilovekov qoBeKojaAeq. oste- 11 natandnost. juhasr. redka ied. 3.trrsKo. lovska dvocevka. pl rto!'eqtut a n dem dlovelek. gospodarrca sop6ecr ad.ini dom s knjiinico.N. 96 BeK velik moiau Clovek qoBeq(I| adi-adv tlovekov. iz vrsr gospooarlev rrop6aErla f bogataSinja.j ves. poznati.a nta. -^sa adi artikuliran. -3n nx I .xrpruu|e pl zaskripati .'ltrria dem od qopar nogavidka qop6a I juha 9cp6a^'^K m skleda za iuho. drustva.j indecl fam i*tallid . Clenek.kanibal.roKo^riAaI dokolada \to^aK ad.lrrgliotaqll ! tgIttIE{K. zenica '. nratKa q'|aoK.

kaditi se qypua(a-q!?.ma n dem od I T sYna^e n nrd d. qvAHo ^elo oBa dudovito je to Poletje skatlica viigalic rrvAerEe n.ry^\ iwpl stridi z uSesi vo qeKa}I lry_AorBopeH. ti: Ce . 2 snaho imate. {rpEraB-tlf4tTaB adl za!\nar\ 'rvAe-clriaj -:'rt.as adj kratkou-h. stra. stidziti. potrkati. --cer' paziti tirditi se. 2. dajatl.AeBojKa. 2.a .rvscraerr adi dustven ue Ha .fyrajAbseg. klatiti (sadie z drevesa). 6vuraDoc't lryAoBrrurell rI!'AOTBOPEH qlt|ftap I rlyBcrB!tsa6e n dustvovanje.rva^ inpl l.ryK kladivo. storif Fnogo tude)ev. kai bi storil Sati.impf pf (o zasdebetati-Sdebetati pt! can. qvasrBrrrelHoct t dustvenost.riocrsrEa in pl lustvovati. Drezusec .-AHa ddi l. siiaien. gl. Haln"t flpaBe^ rrHory qvAa sv. klicai nasatiti.{V'd n dem od. -sq[ fi 14fi k:j:l1-ra']ec.rvlosnurHocr -ven. strok (graha).. primazati. vredi. ..rvlecnbcr I tudovita lepota wan pl spraviti v zai4denje. sklatiti: -ce: udariti se. slisati qyAn o ri nekaj dudnega. pf .ry^o n lit dutilo. MOMA ryn doln rrtro<{-q!{ftrM fatu L pafl kakor. rezati.qop6rtrure rfop6su[e n a1'gm slaba jE" ha. veliko. 3. ru n l(omu ttg . nal€za.' 3HaK 3a lryAeM qnHpToca.ryJEocr I sliSnost qyK m bat.em pluntka qlneq$reqe n nri d. --ce:irelep. traA syptr itttpl kaditi. zrnaT. ql|Iraae qYp rn dim g1.adi skopljen. qvaecelr. konidast \. nenava' 'Zenie.rpiopi impl cvrdati.r!ra I krn. Naum je !rytsaprca-q!tsasRa I vanrmnla. ari -dudez. poKvarJen.iW'U'r adi . poKveria. kladi" . paooTa slaDo. raztnrscncc -4. Sdebeta. kaznost tryAoBnrtrre fl po$as-t. tfebusni plenrt zatvden: itrdeien: qyAHa pa6ora dudna. frop^o. Preparirati Zivit). (ryAo8rflrr€H. -!trr rr? l.uy4romr adl duden.Ee: i6iutitl se sten.'MK. skoDiti.iudovita lCDota qvaeH.ryAorBopEocr f dudodelnost .. r€stnlan qlxap fl kamniten. qfiLrp. kakor da. oblutnost qwcrBo ft dustvo.em gl. .fatu. nri postusanje den q!tsaPqtras{lTaAap m va. gl. kastrirati. uoartall se-trKau se -ce: . dudtrvsaauurre l1 shramba. udarjen. 6vuraBKa qop_aaD 4d. te gl. 3. Daxazen.a.L-.tvfl f nfi dekle. -rsqa ad1 posa_ . -cua adi dudovit. postati prismoJen. udarjati. nesolldno delo. trtiti.t dudet.ti.-tuden. Cg. brezuh qyne. conj nri potem ko ryn re. obdutek ka. rezan. 2. cra' duvaika . se. . hfa-nitte (knjig._qwYK. arc papfiKa qirrKap m flrC ljubitelj paprrKe t I I I I I I I I I u1rypa I dutara .rvlo zaduditi se.rlMoca ce pI fom zboleli z KUgO t q!'H iolDid . tolii.pryr rr dudodelntK . prestrasiti se . -jna adj sliden . duvar. qixrr!tsa pL impf vdariti. zabiti. tudoi adi zelo. -4u tn poseDnez. ". qerasqe. qy{qla uoaflu se. duti. lig spabbdutliivost. varova--n duvanje je.rVA[ IIITO Aa IrpaBrl 2.' vrtati. gl.. obautje .pritisnjen q!'r(ge.Bq[ . obduten I poiastnost.rvAo n tudez. slluce(. imp! slqre. celrlBo. rr gobcc. rokopisov) na ree rrvBarBez l varovanie. ceTIrAo qma I kuga talllaD 44.Th . -njc'nje.reii s^lcc. trcru. trebusni ples iJyAHacEaa uMare eudovrto rroqcqKnddi plesalski e qnrltro 4 l. tuhtavaiovati .z kratkouSec. lut. gl. nenaruh. trkati. dudenie. pt qeKar+rur6a nY nr l<oDJsKa ooeja *1.. (nos ) neKal cu(lovlteqa .rvlasKx adj tudaiki qvAa!!trTBo tudastvo fl qva6a I l.Errre. rog.TocyaapL 1 pl m (Ptico.eK qYpyrr. sUpU. y' mislih 1.top^aBocrI razkultranost gl.t razkuStran. paziti se. lig kot irl€ri tryja stisim! . dudo.. Kuzen . 2. arh nenavaden osupniti.nepogleocn . iudoait.rryAsoDarocr f dudnost.. -rrF m zool detel q!'I(a o n trkalo na vratih q$r'a'd . prepaden svel v gomn vyvanr adj usekan. 2. aii mar. zadreso -ana adi dust.. -pHa alj dudode len qyAorlopeq. obdutek. .. 6uvai qr. postatl prlPOCepnru-pocepatr vlvyaura-qvypaua I zool sr(4ancef qlle<a I 1.. lobodra \topi^ t tam razkustranka gl.. cu' dak . pl qu. 2. 4.. prismojeu. dev. -ce: nrt posln' v mislih vrta. macelj. 6vrxaB . lig Pobledeti. aarovati. tam aqirit.tfyqr. uajAe ce so qyAo priti v rriscrgeqocr I dustvenost qircrsqrelren. pomanjKrJrv. --Eu-tiTt]-. brelep. rrvAaK. ogenj). naobautljiv.rve pl slisati. me tati (drva na. slab.'rauuna f flasrada za hra. t()qeK. 2. ntec . premisljevati.-tr o f..ryen.

ropotati. {rDtt fi fatu l. ie:oe ue3oBadt jazzovski . -IM I diamija. -r''. siten (pri jecii) lJuu. pl_. raoelJ ue^arcKa adi krvniski.^ impl nerodno hoditi. okno uau_alarr m a/ft telovnik v liudski nosi (albanski). ra_ beljstvo tterleFue vrup inpl tarn t^vati' bl. pI uenqr&a n dem od uen Zepek laliivec. ue6Ho IIraMIIqe tepni robec vesa t fam hiuP. impt zalaiati-lajati ual. [aaKa. lig pritlikavec rmxria imot metati. uxMlrp{qKa J ocarreK wtjf. . spustiti se za -cei kom. vreti na dan uesaprrKa t bri' ueBeM tn fam ath PeKeli upFre. konjski megetar uaM6acKtradi meSetarski [aMnja. -4n m arh kragii- 4 tilKa f iandar. SiDa:2. zavaljen dlovek u6$ru6!|rtr(a tu. bu' u'/gttag m zool \faoec !kast qP}| umep [rn€p 4 ietra. zmedo municiia rrrnr6vu. uv*. izlolba: 2. rDarBe(ce) t*rfirc pf lam vredi. ropotullrca. zagnati. upuHlDa pl -imqfueHeM 6aru !kvragu! zgniti. stedi. ufir|xa f vrsta majhne kokoSi.ivljenje itteri dusa moja!.a. li€ pritlikavec. Skropiti. -qII m fan I Yitri' na. Pragozd tnlrpg r6a a unrepqe. gl.imol tam l.. Dot si1r1a. bolstati. vtikati. nadlegovati DaKEe rf Dozvediti ri"aao ri't. gr.lJ. zmeda.fiA m afn lf- I I k vrazu igradka) uervnep-nriemper.daiati.'gra".ti. deti. de6. hrum. impt l4fr \aR hrupno govontt.qEcKr| adi steklarski vartr m arh duSa. qaBlrvDa pl. stekJo. -ce: stopati i vodo.a. oditi elllfl|. paje polsKart. isk. oklir za okensko steklo [F. zabavljati. 5sa ddi Zepen. za_ gnati se u[uau 4di otrosko l e p ( k o t . razgr'aJarr ua. tc6er.-rM t1. nadna_ ravno bitje (po muslimansKr vefl. ueaar m xrvnrK. iziezen s srebrom in svilo Uau6a3 fl artt trgovec s koDii.-laliiv. uauar-rja.. lig lan imeti drisko TPMVIIII(A govec z livino. pl dem na! pI (prazena) jetrca l.oi:A itni)I klebetati. jopica. uafiKa tedi. cKl lTsta drobne slive \ap'd ce impl buljiti. rabeliski ueaaicrso n krvnistvo. {lal. vreti.. -ryr m dokat. -premetavati. neb€sa tedi uel{arMelt t?t lmenlanlK uvM6lTr m fam I hrr. lgracxa Drekletnik w\a iftlpf brizgati. goveji me!etar q€M nr marmelada ueM6oca ce. dlovedek ltrrl|oBcr(rr adi velikanski urnropo3 tt1 vrsta majhnega peGlina.lePat . I grm.esreLnei'. I arh kratko kopje a urdr{r fi metalno kopje (za igro jezdecev) . gl. uenarre 6vrlr delati hrup. . uarrAapm f ay-n uanAlr^8 441.$t{truca.*^ uu zastorri \a6e ^dr uaBHe. vik in krik tl lazz 'let ueire ri diezva. vredi se na koga.i I 8ista.fgm. .tlrt I lanr hudobna zensKat hruPeli.rpna za' 'bava: 2. lrusa \arops ifiPl hrumeti. 'skotiti v vodo.fi arh r. bula cu) UyMra^e. vtakniti. nrt lelce v$pKa inpl brizgati. -oBrr m velikan. smesen: 2.2. gobec. u6aDa u6nran.4g.rrf a adi indecl m '1. nika ja. Oe^UsrepPlluca u!'Hr a I dtungla.skati.lM^nla adi i4decl lam steklen. -ce: iofniti waxa impl | .P!. [PaEn UYMtuenm Lep ri lant arh streljllo.ua6e 478 sBpH urag m svojat. m fan steklar lar. vpitje.e6tfi zep ue6eu. Storkljati. nairadati.. Zivljenje mojel (vzklik v liubezenskiDesmi) uarrripar. kvasiti. uenqe. razgraiati. Zvetitit 2. krik in vik. uraKl rfipl CtvKatl (o vmD.!^P! otrpatr. veseliak uerlnrja. jetra. izrastek.. vati.o''la adi indecl lafi iz' biidn. .preplrlllv uarl4lt^rdocr t preprrulvosr bot cibora. muslimanskamotilnica uaM^ar. sodrga. uerd6oclBa ce P/' impt lam izgnblti se. -c€l diriati. potikati se U. me:tati se Da koga.. Pulover [r0e. liq dvekati. delati trusd uale.urlan -lam cesla. duua'gLal{ iica!. gl. tofotati u6wqe pf tam igaod vtakniti-rok<j v kai. pl ua. blebe' tati Uarop n hrup.tr otroSko qeHaoet .2.uoapslra . alau v6apa impl tipati. praskati diti. v curl<uPnu'eu. I frnikc -st la. vesel. Pnue[er fl Art raj. v curku gl. tipaje iskati u6apHe.li gfiav. go' lazerr 479 u$|r a \rpal'.cr a.

olu ne' zvest [raBEe. IIIaM 4.tfl ath l4tfl dostojanstv(t.a!'a impl .arh retna hdjica."t? . -r$ n vrsta grobega suKna lraja.. model l. rtraBBlra pl. pl [taM|llrlltla h rll- I I I I I I I I I I t t EaApDarrttt art vodomet. tryPHe. lkratec. -rF m gl. trsjc 'I'at''a'K tu r?rC zauSnica. -qra adi suknen Daira f 1.syl4r!'e 480 glTecr !na6jroa 481 ltlaErltaD u!r4Y e. K6!o izgfbiti ugled. tr'Cen.{es Dlat'g m zool sokol (dresiran za lov na ptice) uajqr. trs. s koDrivo oDedise [l'ni^aa adi p6kod (o kopri- vi).iz Sirijc fi bot trst. rDaJKa rnalKawcruf adi fam razbo:niSki uaxa f Sala. im?f micniti. Zebel:i. up^llBa KorrDuBa Dekoda koDriva trvue. ruajaR lnaeqxl| adi gl. oditi na-zrak.J'.. gypEYEa pf. biti ponlzan rra{Aaro r? zapah. p()rednost rua Bapn pt I Siroke tur(kc hlaae. hromost pao adi gl. Sepav.orvlatl tlra^asosr / razposalenost. Marl^arsas. pt [lrryAE6a n Dot nrmeru narcls (zereff aoa. lraM-Kaicnia marelica iz Domaska.a MV Ce CKpUTU rlalroT lla llc- t I . gl. ruaural tl. tolpa razboinikov Ealrasa I voja3ka kapa brez Sditka EaJKarEJa.moske in zenskc utaNrlra I ken soliter rqarrs:rpeH adi solitrn rrraMuaM. dotn. gl.. premakdti se. . slovcs.-w m fam rczbo:J nrk. In aKallsqa rlaMqja. tepni robec utas. ocraBlt ja uar-ara! Salona stran! uraxaruja. I&?He. prismojcn.!'Evryi6a r priilikaGa. ugled. 31 M!&edo6ko-sloYedE slovs! trs tica. cloveEek. pohajKovatl. Demiren.reg. fon_ lana EaeK. -mr t tenska naglavna ruta aMr|qe. Sepavost. kkt.di razposajen. III BA ifipt biti razposajen. prismojenost.2. 2. pore Da ^B Zivahen den. na sprchodi fatfl skoditi dez plot uaBallrnaMar( m bot togoz.prgati.. gl. 3.qanm svednik !naEe4. vzorec.d. Zgod. eJ.hrom uaEraEoct I 1. Daja. ^Brr poreoeD. 2.Skrat uyuecr 4di pritlikav III ttta6lort tn Sablona. pdaeik. tepati w*rlas adj 1. aMap futa. sypKa.neruren. Piemikati se. dober glas.Hry n OkOp rtlatrra ce irnpt opotckati sc. pce: tmn opecr s KOPnvO. He 3gae 3:t urara ne Dozna Sale.aMacr{: uarBapu hlade iz Danrilskr. -mr z Saljivec a. . majati se.

razliden. Predmet sreitarr tz ar& 1. hudomuSnost. urelpr fl vaJe.-ce: pri'Ji!aw*t*a kapica.. Zoga. EraurMa zemeljskakrogla at url(. zme!krogla. v glavnih potezah orisati IneMamrert. driroon-c. Prebrisanec rtlelrancKn ddf satanski rseMaI shema lreMaraiBpa pf in impl shematizirati. rleoeK.lnpt lJanJe. Zennost sKar. -rlrr rrt arh opic. urctrI|rra.j indecl fam zelooslajen.zbita koliba lla ulam(a Ira HeKoro sne. paca. pisanost. temeljedih na koranu Itrecsaecea ?r sestnajst n luecHaecefnoAllrreH. gl. adl prekanjen. okrasevagalr se ti. ruaropcnu adj Sotorski mar-nar ady vdasih.fl Saljivec.waqpajJ w bot Zafuan mati klobuk Drcd kom rual zr^ !.so Dosmehliivost urerorrll aZl Saliiv rleroB[rocr f Saljivost gl.ory impf Sepetati. naklesti. iz desdk ca (sro{J maKa.^ t arh sablja wapa f L vzorec.drob'. skamica. wII)aK ltrerpTRa vaJenrQ . kroiiti. odpice.nec.. begati z oami.uB adi krivoeled. -rnqa adi Sestleten rrlecfl(a I Sestica rtreqr nHa naln sestorica.p.2.-qn m poreonost. ornament. n dem . uapra 11. skaka.vtacru se. porc. -qga-IneMarcKE 4di urepeT^ara. / prsa.aropm zool r\cak rueravra I Saljivka Earop n Sotor. E*nrYca. pl. weg. 3. sKllav Eap6a I kraSenie z risbami. $raE\ jati. tiho Sumeti lueuorarrD adi Sepetav. zapreti sapo. vuan iarnir. ruer&-[eq. itfl pf osvrkniti.sladkan ueper n preKanjenec.. rgra ruanrap zt klobudar lrraltr€pKa I klobudarka ttrarraB adi gkilast. zadrega. perzijski vla(lat. preglede!. ]'Jatlra. sest moskih. zdeti se pisan urapAI. -Jsa adi Saljiv. DaDll gregor ruapeHrr4aI krideda. p<> nordav rosliiv. nri iaga last.ant adj nar pes \esel.apf. . uratrIrnc!tsa trg.^tta Qdi lestero koten rtrecrap n sestilo [recrriAmeu. ce 'npl ce brttl ir?pl Sepniti. 2. [rarKapruqa I klobudarna [IAIU/{'IB rnanapAtaca. rtraur ssocr I krivogledost. I fam zmeSnjava. Sepetajod ruepoer t'1 sladka orientalska Diiada ruipiierauJa ad.ra. glavi.a f zool raca I'leraqrrce irapl Saliti se. kriiariti. I ruefpTcKlt4di valensKr sallrl se. biti. Sestero . fie navihanec. vlacufiap'l impf krasiti. roka s prsti.1 orJe nJanJa E'arr. tedai. v luBpr(Ee. EBpr{aYDa oal tavl pl. vzorec. okrasek. prekanlenost. uau<apcrrr 4di klobudarski rxalllapArclTa uramapcrDo /r klobudarstvo pf.:e. itftpl lam zmesti. hudid. -rrra adi \ttgg)a\ ce impf fatn zabavati 'Jerf{ veselitise.triurnfirati se. satani 2.sala. kitenje-. zvitost llepErcKr. 31.cYBa ttrapee^Gtlaperala n. tihotap ti dez ojnice. podoba. z. neokus. klobudek Ir v zaorego.lie Sum.uarpa I l. utDpKa.deznik trIeraurrja. sKuavosr oKraseK t\aur.urga 44t shematiden. iarg ljubimec. priSepniti.---r h^. prisepetavati rrrggf{f:no:(po} fi latn opra\trueflC/r Sepet. 3. klobuk. ute'in{yr. barva. ris. . MY crjMrr. v glavnih drtah lreMea m vrtoglavica treMereg. seMHrror [rap njava. brezasta. Sotor. preme. norce briti lol. -DHa adi Siven ntap aras arft rastlinsko uera l. Sestnai stleten nrecsaecerKaI lestnajstica xlecrraec€Trr 4di Sestnajsti urecnafl odv Sestkrat olecreAyM narn Sest ali sedem. koza. malenkost. noruerytsa. Skilav. norItrarrlur adi radii acvati sc. tu pa tam. nrallapMa I fem zmeda. risba. 2. stvo 'ce: trepetati pred oami.. zberuanqe. redko ' Itra[ra I kapa.lrrafl/r. -\$ Sestdesetleten rueecerroArrrtrHnuaI Sestde setletnica rtreecers[a flum-f priblrilro Sestdesetina Sestdeset: Sestdeset meeoel1!|ulli trtt mo3kih ali molkih in iensk Eeecerrtr adi Sestdeseti rnel rn arh r?rdred. -Jrgr .obris. na prsanosl rJuDrmKalt.prsyE-a Se" iftpt ja-rg . rzguDl[ glavo . posmehliivec Dorosliivec. gl. pest tuell|e.n parkljevka kdaj. pisana ov. 4.m-B.rrap-m l. urBa^ep. de bre volje tlretra I Sapa.Sepetati. bidati vezi 2.ruartrpa ce ttra}ItPa ce iftpf 482 rneraEJa ureroS[eu 483 ltlecrM|llta gl.m.nezvesl [rapeHeece tnpl prsan posratfln rnantapNrca.koze rueBrt siv EapKo n lisast pes IneBeII. zauapeu adi pisan. ti-Sibati. kazenskih in civilnih norm.e sepeEnle fietr. kdai Da uran .an hramp+pn rtreDnlarrft zbirka muslimanskili verskih. Skisba.{n m laljivec urero6uen.3um Stenje 11 utetroTeH. pl gati. cence rrca6a f nar pes sprehod meecer lestdeset '14m adi uteecgrroAnuteE.Irrepq I drna borza. 5ah. iest do sedem (priblirno) Erec{eavMAecgr tltln sestde (priblii set ali sedemdeset no) tueqrano eE.. orega mesarn. r poroEljivost.

impf. erm rmrrora I Sipkov:a iaeoda rmf.IjubiteU ledl lz drt bovlne uxeu6aplrqa I prodajalns drottovrne meM6e n vamp.. sDrehod ruCnta ce impf dem od tneTa po malem se sprehajati .aesarek tnnHea-rrrxEeaa2r.gr. posrebri\@(locaE adi pozlacen. uupytt gdy Sirom. pl tu exm6a /t l./vnEnp m oot zeLe Ka. [uEemle dem od 'r steklenidica 'JlnlJJe steklenidka. se no Bpar.rnle ntcras n! sprehajalec ![eraqKa I l. motomi linko vlak nrrao. nausDaul uesmp z klobuk un!61rlnn(aI liba.*tt adj kroja5ki. obisk-ovati. npacKa ureruepn ce inpl Sopiriti se rqetn€frlal adj kolat. fr? ''u. !trrTr€. neizmertrost. "Bryr.i kdor ie veliko hodil po svetu. 3. Sipkol? jagoda. tmn sDnenoorrr se rrertep rz sladkor EeftepaEa I sladkorna tovarEe*epeE.. trmoglavec !. v tem ga nesem (fom ) rmja. rokoliden Itrr4rorrfia f Sirina. dati. sirildnik (prcivekovalcev).liB-. ostriti unr. Pr* dajal€c. zviDiti si. -qr m Cftivek i modnim vratom. IItrIAex(e tu[AeraD tn ovtar. polnienilaa' njedji Zelodec U-ed) irrlpl Siriti.dni !ipek. leseno lilo !n{ eryqr adi od enoletnega lasnlem: lltr-r^eurxa Kot(a inlada iagnjedja koia muru imot giliti..r rfl kroiad runmvra I Jivilja. vren na (uln EIIK a liska: trIln(^n! (tltr-InKr. suho dato.Dr'af'boi 1. suvati.. '. pl lunmeDl|.ft 1. pl !r'KaQM& n dem . mE. raztezati ''''trp'n I Sirina (zemljepisna. polnost [rrruEr.2. w ml a msl a !diaar !!e*epE Erqa f fam ath slaSdidama me(epuncrx adi slasdidarski nreore trja. m I vrat.M f bot brcsKev. zlata pena. jagnje. tilnik. tmpJ llaal:ru. pl urEroDn. na liroko. dajati. ttt posooa ln me -{II ta za zllo lntrrrKo. -lrryt n konica. -tlatiti. .epireMen sladkordek.-ena adj 5i. 2. pogreoov. gizday. Itrruapna t aeiarek.Sibati. cilinder na petroleili 'trId8. srvarnJe rwla. siriave ruill'a t vinski most m(eM6ap n? drobovinar. opornica za domtelezen rareni ljen ud. udariti se-teDsti se: -ce: lig fam vnniti se-vrinjati se nrxsa.r!utrrltrrriKx!) figo de Ces! tnryoca pl pozlatiti. EErEe.{esr utxpAes m l. . od urKao omanca mirp t. ry6. unDaq mja1rq. po.Ja adi indecl arh sladek rlle*ep1i[ca ce rl Dostati sladek.. livilja. rfi. i. spremeniii ie v sladkor Ee(epse.dr. ki Dase mlado drobnico maer<e.brizgati.la y'r. poln DlaS.obovine. jac clu ureTaIl . pana stezaj Soan ![rrT{e.tr-Iia ie isto to mlar.. ulrfrfi!.n debeluh. tti vtikad.qt Tlnnlen 'Jltr''ne. z sprenoo. fig iron pretegniti se -cei z delom nrmm(a I Siska.e impl Sivati. sreoren IttUAen gl. tltrI. t vojaski NnnKaa adi lam debel. usao Silce. Sirokost. palica rry6Ee. prostranstvo.ro n Silo. z. krojadica tmarr<r adj Siviljski. cdi eleganten um<a. barvni obsivek (na obleki) trEDor adi lirok umporo r Siroko (vetcr) MpoKorpaA adi Sirokosrdcn tunpoKorpaAocr I Sirokosrlnosr umpoRoo6pa3en. vrh. kdor se Dovsodvtika uizlrt n volnena blazinica za sedenie w^sle. sprehajalka. m pesz lirina.l u. Sipek. [rl|uiroDlt nt obroC. 2.Eta 4di sest uren impf sprehajati se.BlapKa / Sivanka @Jas ftr gl. 2. wj.ar trlt6Wtl of. pl EKarDoEr. 3.regr adi gl. Drcruti. valiti se.roaeKvidel sem svet ueTansrla-ureTarse I.trEcn uffx a sl.-ol w r&'tr*dfi dem od ruraei. DUSpanOV datlprodaj ati Ima i I iradnica: 2. .Bocr I tanr debelost. krojiti oblekoi. .pt mertepvma z fam oonbon t [ e ( e p l E j a . mrulplu adi indect zelerLiinpf \reti-met^tii liq frrtr. drobovina rEreM6e EJa adj indecl lam trebusat I I I I I I I . strok pl ErEtrrla n stckleA. suun. kolesni lllnlll. len Mr .f 1. debcrmrc6yc ttl Sinobus. 2. 3iva. nav. slrlava rJtrr rt tfipl gl.o. w'dle m uKaose. bon bondek Eekep^f. krG rasKr r'''. enoletno jagnje.|r I skodla (za streho) m4pa nica. SerlrlBa pl. El|prdra.ruecrolr€Arga luegropeARqaf flar pes sorla DSenlce 4U TIIAe)KC Irtllaect 485 uureM6e]rr|Ja rttecroru adi Seststoti uecrot[nru num leststo ltecroqaeH adi sestdlanski EecTqacoBeH..t omarn nr rI! rr.era peliati kosa na sDrg tavati: hod. KOV. no u.rc pl z]ti ti. krojalica. . obrobek. rE4rrr rz rob. oste& ^ecr koniden t|rlraeg. Zarg biti v dem mocnelsu ro IIIul?|M lac Hefo Bo roa v tem sem moanejsi od njega. dober okus. tE|rtrr(r.pEa adi sladkoren E9ft9pKa I sorta sladkih jaDOll( DA Ee*. konica tntr . ki se zadnjeojaglji N adi koniaast. sprenal.ol l. poloziti-udariati. kje Siri rucraar|rur€ 11sprehajalisEe fiera'I ad.

dcsnati uriararurqa.gl. ost. lig spletk drga trrn. 3.. 2. osina. 4.tirm imol l. qKpra. rx afla _ od urKopKa Stordek pl.l.AIra adi radodaren tureAaq n vardnez. polniti. spraviti v sok mo. lpalir. varovati. uore*aDcru adi lopovski. 2. r nr llep.. smrkati (nos). uvel. spletkarqKDTII!'BA ski !q^ai . bresti drranost Do blatu: 2. dijak ponorel tnKoao n fam gl. impl zaiklepetati. Spalir (sadje. rzmuzniti se urMvxaN{a-uMvKra o f.irit mu ie klotuto rrrKo^rtrrK. sesolll-vpliisesaii. pliusniti. plosniti. rUMYn{Fa Ce PJ. trd. uglajenost. gl. udarjati z dlanmi. ploskati. 3. v blato. . aofdtati. drpati. nestrpnost. aelada rflrpdflr impt Skrebtjati. mlaskati. rezalnik tIft o6adnKo6^dcr 4di suhljat. piti 3e^enH. (ljudje).!rrq tr lit lkilavec l€ takt (o obnasanju) -. debel. gl. oskodovati. Skripati ulire(ap n nidvrednei. redSkloDotati ^enlovomJaK nr rroton. MV TpeCtra rn ustanova I Ha. . srnlrr.n sladka smetana EMe(apira impf iiveti od uraarep fi popevka prevar.re pl gl. kl(. irKptre.rti. n 2. tatvin. mchak. vardevalec IrrreAer6e vardevanje 'l rdre$r intpf 1. vohuniti rmfipllryc n Spirit. Iln|q1(r|yEa . apB uqm4a I nadpis. a den od urpa'+ v{ace( lllra6 n Stab EraBa I stroj. -'J\A m gl. ostriti. -3Mor n Sovinizem. skorE! aItr€ t dem od tn alla iav po malem gaziti. irnpf ustrojiti-strojiti (koto). eq. ruKplfgle par. urraBlBa pt. voznik u'6.ur ar(vrHu{aI umazaniia (zaradl polite vode in aofotaran n ta) a!tsat|ocr I Solanost.-rJn I skodelica [toqne. zaulnica.vsesavatij oblizniti- lizati tJrwrpaimpf \ezati. Stor [D. 2. 3. pars[i. ufi{g a t zrezeK [fto^a I lasnica ulrlp z vrvica. suh. zagrizenost utoK fi soK. -rE'n Skodljive€ nrremocr f Skodljivost ETeto! rrcq.opKa t ploskati Eiopaas.iecr adi lit lkrilast E IIO m gladkost. 4. alkohol rrEE m konica.u. vardevalec tnreMrBocr f vardnost urreapocFtrrre. yardevati. I wd Sola (stav-In| u^aJOvBa inpl brusiti. -tIIa adi tkodljiv tllrelrl pI lam z dir.rar4r 1. adj suh.fLrt. sJreTIIIIK . prizanaaati mrep. lqu^lrlure . l.tlTH€ Ce.2. lopov ulKpTrrytsa lu(pTEe. gl. MV lx^ar(Ila ) lu^aKaHurla mKoaKa I zool ikoljka ptiti. I|IAAKIIVE urKoacrfl adi Solski ''.. frimdiati kloutKo crBo ?1Solstvo futo.ce: Solati se ull(oalBal| ddl Solan. moditi nouyp-luotrypKa tn-l cev. ''t<o. rftpTa. rfi pl smuKnltr. Mv yAp( (ny spga. ghditi ul^ar(a/ troska. ltrKplmrYtr or rn rned kap.ritu pl Spageti. Studi.rJa. neumimpf Solati koga. pretepsti urra a I hlev ruraMa f popoln mir. naslov (v zadetkufilma) uIlpIIg m vbrizgalka upaltr€ -EIra[HeAa m.pretres lroRripa pl. testenine unaJr rz shramba (kuhinjska) urtr.afr\Ya mlaskniti. eobczclati. stojnica ltrraodra I ltafeta nreAap. lig lanx naseskati. oderuSki. ogledD}t tuiomipa inpl Spijodrati. n!. -Bwr m vattDe'. zaElMajsep n lmajzer Skripati-Skrtati. iffipl El..poskodovati tJrrerz impf tkodovati. Edt{q m razporeK rur oDlacllu ERprflfie. vohun. inpl Sokirati. sle mRpof. solllAaJM n izpljulek. urKprrm. 2. !trcniti-tedi. impl za5krtati. privreti. mlarlr(oa!tsartre z golanje. oL unpI vsesatr. vodovodna pipa Eooep ft sofer. urKiuaeq. tkodili ulrerr r(. ulKo. -rEr ffi lit lolar. luotra.. Studij lkati.Alrotra f radG darnost rmera I Skoda raereH. 5turnKo. priklopnik. r"ry rulrmrxa I Sminka. gl.trebusat rKo6at skobeli. shuiBan rfKo^a I Sola. AaM a sa pf. gl. zaakrtaplosniti. urKparE!ts4 stopiti 'JJ.krepko mahniti. sesa--lka. MV Ir eCHa.Zlindra ruaana irzpf l. pl urropnl*p n iLem ploskati.Zelkah) E-rM!l(I|e.lltr(eMftsr 41i6 uMeKap!Ba IIIMUg(A 487 utTeroqtllIeq r[KeM6ecr odi mlahav. ltrKo^aprdra soltuna I ruKo^xJa. 111. tekodina za stroienie koie lrralel ni bol kislica urraDn. nec. tmpl DJlal[ret pL nftparfte. rajran EoDmniiaM. ruomyBa pl. oderustva. oderuh. uMyKa. IItr.lrlja I'fi'T IIAAI rc.zm4a I hranilnica ETeAriI4 adi varden rur€ANfB€q. f lrapnel lupall fti vijak ltrplp:e.lidilo urMpKn sesalka s cevjo. u&urrrarcnar odj fan prismojen. urcopse. srdo iesti. sefalo (pii . brizEalna wxlpl{ra impf l. slepl. lig 3. rII ana ti: tie namicniti ttrrreMm slem. eaziti.trta) runeryaaquJaI Spekulacija tnmoH rh Spijon. impt priteti.I klufuta. gluha tiSina nraqra-rtrTaqr a I metalna zapo rlca rlTasa r.yoa no blekniti .. obi.

i ki gdiplje. seipalka' zapeniata za Perilo. ufra f garje.i gozoluna' TaKsa go. nerodovitna . Ducen. gklePepf Ir6aia.-W m Eoz(lrceK. T I I I I I t I .a za rzKonsca_nje .n adj krn. Sdepec. ooorvarr garje. trgati mromre rf d. qozolceK. ronyK urnnriarC fklelde. osuplosl. co rplr r rrr' okrniti tgr e manjka mu deska (v rrrpeK n.pobzjkovati. bidil ga je obad. okmjs unrrern lta cdj varovauski nbst. cvrleri. aritek tlTlpn lrrrlpxa itnpl car'ati. urmrea rotrptixz impl po koSdkih lc miti. Storkliati..o\ tati.adj. na rahlo !dirmoarne -lic ?aSklePetati. ker osuDel:pnsmolen DrroroAe p. postoidti [v6a t kotuh ui6aia t kufma n ldm dvom. veja) E$de pf zaiumeti. praznbslav' impl toiiry? . izeubliati se: lavati. lG garski qYMapcrBo n go-zdars-tvo .) rrrmb f deska. blodili u -rvrsed i"gi"iti.+fo rfitox^e impt 1. dvigati hrup gaJ r[lMJaK. pohajati. brizgati. tepstr. sponki za lase: rakove Skarje. preslrasrtr se. 2..pJ'pt 2.' biti previden. . {BI| fi stavka urrnalKalrn stavkar adi stavkoven. lzdi$utl se vzravnati ErpKoA. zazaceDetatr.n baionet. klopotaAti. bezari pred b-renclji (Eovedo). gozdnat.tm ploskati. oZtavati wryp adj prazen. rrprrpa -impf se. mraz. ovomtllv grinte .bati se \lrro pron kaj. rtrVMor/llawa pL imPt . urparE Sait-(tudi ttg) tnrd . utY!( cE tfipl atoolvau llsaje oryrue . dobltt wtoglavlco l. dim) dim do) ui'Hie"#'iFd"iiii. -KAn m zool gl. mvvja*.rr n1 zool obad. ialova krava. t rfl Erpafl rc. tlYMapcJdr adl gozdarskl.-li> gar wyi'. pust..t Sduta rlmi. gozdnata pokrajina ErlttoBffmcr t gozclnalost Elaror. iryff dem od ruvMtr Suldjati lltyllraai.1 ropotulja. koruzno steblo r[lxo(a. poceni urvirutD ttt I I 'Ti!33*t*"1tffi. Skarje (rakove) N$ae itnpl Sdipati. doneti. duslavi) jed.apl{a I gozdarka rtrl'nlqplEq. de3dica.recr adj suh in dolg kot Itorklja . u-(rD6se trrirKa t zb.. 1.. adt fatn lah\o. Sumen ntuwr. -ce: zdrzniti se. grm. hosta. trrr61€E11rn6 varovanka t Eni6airoq f krnost. nore ri Iu!6euja ad. usdip. ffir.e cN itD. rl Ergwil*p n dem uTpel(.sjrbcr f' predramlje' Senkoli nost. od dnjrrra dellica previdno! nrrnq<a f detn od 'I'Iwla vioexa impf rahlo zbadati.gristi urrnnxa f klindek. ". uriajnaqcn stavKafsKl pl sta\kati fl TDaf Kvla i m-tkrtati.raBeE fudi zmesan.pl udariti. larc nrt ral. ryx-filr.lra'inpl izginjati. odlamljati. lrrio.indecllam sunlllv. r\URa tmPI ucarJarr. praznost r[r!"rrir ce impf blodrLi. 2. brez glave lnlMor aar|. izgubitl se. rag' lla po5lipavaii.i.. Ha uTpeR! pozofl. sukno. zakaj. . toPc rrrnn all ialov.cror-I rta nrrnqe.zaskrtati (s Skarja|tIIEDrr irn tt lkrobiti mi): sl.'usrip"iti anairm impf cePetati. gal..r.. I[!r|eH. kiiubovati. imp[ Sumeti. brz nost ko. l gozdar. sl(a rezli. modno za' boleti: Drir'reti.trTlreKHarocr urlMor aDq 'trrltel(rre rrrflK .'ot karkoli. ko sat (drevo. . Komal bhao. ki. kadar.id["W!d. rrrrpxosu m zool ltorklia urrlre. ob pamet Driti uripx. hrumeti. najetiti se. 2.brezzobost Et'Flt impl Sdititi.: zastorKllatr. 2. rezmraiar 7z Skrob ljati (s Skaijami) nrrqira I l. rla ruapeK e. -iuf m fam lkrbec.ro. sum '[y6e d. srab. varovati. nru' Pen. predramiti sa. pf. lan ti Dck ruiwlxa impl dem od ulrune Ilrpat(a o . -ie: DFIreKHar . vreti. gl' rrr1rtu€ .frtek.ati. ialowst. prestrasen.. PresEase_ lotot' coni kakor hitro. rqrpajK.adi l. brenceli: ro OarH r. -AEa 4di sditast. za' zf Datl zaploskati. 2.i na urorvKv colt. DAiikati se EiTperL -pq{ m zool c'. rllra ce tntT r. dobivati Usaje ElTaa 44. usutr se.Skrbavost. -MIra ad.cridati urrypocr-mtyporuJa I gluhost. 3krbavec [rrrrroBndra n e3Aa aaitnica (med. tkani' urrpexue I zbosti.-zaSlrtati. zme(atii -ce: medletl.. okr' unrrremc -rq fl varovanec ETpttirrp6al Skrbast nien. zaropotati (z rgra(veter. rrrrpan1rya_a-. prestia5iti koga. primazati zau3nico lrlt'lra I gozd. ruY|'tro / l. nilo trzati se. de urro{t. kakrrnrpei. 2. bodalo -peta (Pri Zenskih lrfltr( a I aevliih): sl. btez truda. ad.. ^or oonoreiie m lam dolgin irpire. nerodoviten rrrnp adi ial. unprcae.urpKel. kar. -x. usdipinceta. stridi. urrD6^a t tan Skrbavka braniti pred aim urrrrolnien. garJav rrrlTalocr I €ariavost. IxYMoBura Mecsocr gozonat kraj. oster rtimlr^ts ragljati. Iuwlto BeTePqoK zasunel Je velrc Er!!|oEt'If adi gozdnat.

ii"rur'*i.i. 0".# *".. (v t votlina. Susteti. Puhlost.$i:?':'7il' glavec |I!|lrAtrDelI. teslo 4#. ffi*uu adi luknji'av' Pot lukniidavost' SelenNrrro^s il Pt. t t"o'i^ti"ou"'n . _*IJl#'.1::'ila&?i:'L. ""'-' 1. . hvaceimplkvaritise' .ruvlu$ra .razprigepctarati. urYro Mrl e nekaj mi manjKa urllu IID 491 tnyruyMlIra sum.tllKaB sebojno se opiavljati. zaSuSteti-Eeleste-uryuryxue pl prisepniti. -Bg'' t.:Lll"il *{ffi .1i'ffl:::"li.l -fi::1"'"9" opilki. smeti.rifl"^ iverje' 1.iee imPf Eelestetr' -$i"14. I r!.i . o("iilil:"f''iij -l1fr 'f . ::g:J. rrl.:# . gl.1. prc'. DnSePetavatl ffiiLp21sg".:: -l$":l ifi brizsrti' -se.a pf.ti -Hnlii:'i1"'$r*f m T|IIIEIKoT sum' Selesl surrylf.1 li}^-""'.Sumljati' ry.sdr':1.. In!'u. iepetati no sKnvnosu. sume'i.zdravil- I'H.'r.?:T?rika -ffi-i#jr'#la'4il*ru -Ji""". lepnitimogrede.f5x*F*.reli besedico.inp1."'. tedi.?".1 Puhloglavec urytr]uoocr f votlost.z. slrlu novlco tl|llno^Ka !flpl gt..il:'' 4x*alt++i.t.". Prismolen."llli["# JH51'*.i'**. sodra. -trH:::l$}fl' -$.. duPlo gn'..*'YI.riti.r*irw ^ orn fdn hvala' #. drhniti. mcd. 2..i."*f . 4. pi5kavost dreElIl^I|ra J r?/d duPlasto -$l'f"ll'.. .rjen.Sll..\.trryMOrn 490 rutu eK ao iloveku) toPoglav.E#i-ffiqfr51tiiiil: -n"'*tt*l''*'Hi:l. sla' ioumen. rulrrrKa uryxrlMKra I tepec.."il?"-fr"5:l -#rur'"i.:lrmr*. .F##*. ur!'In elt utyu-ryrT5e Slsljanje.""'.lq on fi smetl.*jtlgr**h. a posoda cepecr..35J$i .l'. brizsai#ri -$li ^r]6JJ"[ lcrz sirup. miti. rverle. oprinasad govonce ki. susltatr. babje p3e. prctrl!.rrrD adl gl. xrylrme."lh"3ttli t""tt. *15i?"?.'.. impl nasan]egovorlc zaSelesteti. tErlEtryD.urin ras adj Setestet'sumec T'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful