I

t t
I I

OPAHIIE HOBIIIAK

FRANCE NOVSAK

MAKEIOHCKOCIIOBE,HET{KI4
PEIIHI,IK
l'lfll{blouanskl ln (nJ12. Jezl|(t tz

t
I I I I

MAKEDONSKO. SLOVENSKI SLOVAR

Lqx -

F. NOUSRK
BI ' 7 3 =8 5 6 =B E 3

=

I'lakedonsko-slovenski i

B

I4093

E
=

t

t
I I

lllillillllllllllllllllilllllllillllll||lllili
3 ? EE I4 E E E 5 4 AP'{ABHA 3A^OXEA CAOBEHHJE rbYSrbAHA 1982 DRZAVNA ZN,OZBA SLOVENIJE IJUBLIANA 1982

PREDGOVOR llabent sualata libelli. .. Za prvi makedonskoslovenski slovar velja v celoti omenje. n-irek; ki ne brez podlagezatrjuje, da imaj6 tudi knjige svcije usode. Drzavna zalozba Sloveniieie dolsa leta iskala avtoria. ki bi preyzel izdeiavomakedonlke-ga slovaria za Slovence. I'{d le nagel razvoj makedonskega jezika in literature in njuna uveljavitev v svetu, temvet Se posebej Zivljenjska potreba, da se jugoslovanski narodi temeljiteje spoznarnoin se kultumo in gospodarskolesneje povezemo,je sproZila in naposled uresnidila ta zaloiniSki nadrt. Prvi Makedonskoslc venski slovar [osi letnico izdaje 1982,kar za gotovo pove, da pot do njega ni bila labla, je Seveda pridujodi slovar, ki prihaja na svetlo ob 4o"letnici vstaie narodov in narodnosti Jueoslaviie.hkrati Doeastitevte vcli[e obletnicc.Ob zadovolistvir. da-id storien Drvi korak in led prebit, pa se zavedario, da bo- slovenski LniiZni trg kmalu potreboval popolnejii makedonsko-slovenskiin obratni slovelskomakedonski slovar, ki bosta popravila zamudo v pomanjkanjeslc nasi leksikografijiin odpraviladolgoletno varskih prin6dni.kovza iezike na5ili narod<iv in ilaroinosti. To je nag kultumi dolg ii obenemimperativ dneva. je Povedati lreba nekaj bescdo seslavitega slovarja.Njegov je predvsem ponuditi bralcu strnjeno informacijo namen o sedaniem makedonskembcsednem zakladu z dodatkom dolodenela Stevila pogovornih izrazov, pa tudi starejiih bo disi z zgodovinobodisi z litcr luro povezanihbesed, Slovar jezika Instituta se doslednoopira na Pravopismakcdonskega za makedonski jezik Krslc Misirkuv (druga izdaja, Skopje 1979)ter tako p-rina3alcpo Stcvil'r Incdnan6dnihiirlzov tot integralni del makedonskelcksikc. Uvrstitev takih gesel,pri nas imenovanihtujk, podpiril (r\cprav so sploSnoznana) njihova najsirsa raba, deloma p:r ludi naglas,ki se ne ujcma vselej z makedonskimpraviloll irr v(r \ih tudi pomenski od. tenki. Zaradi obsegaslovarja, nrDr|t|i|rlcgtl predvsembralcem s srednjo 5olo, je ostala fnrzcolrgijrr ,nl manj izkori5dena. Tako je bilo mogodeuvrslili vcf lxsc(l lz pogovornih in stareisih slogovnihplasti.

Y"*I1t.r ) fE,*
(o'"\ ::i?il{.'#E
?rfv lJuauaNt^t{l

Y'+

+7

I
t I

I I I I I I I

Dragocen ie delez.ki ea ic k Dast:rrrku nriduioiesa slovaria prispev?la magistra Bisirit:rL MiIkrrl,,vski, m;ked;nistka in predavateljicaslovenliine na filoloski lakulteti univerzeCirila in Metoda-v Skopju- Rokopii jc hktorilirla, ga tudi v leksiki marsikje do-polnilain ga aktualiziralr. Zahv,ljujem se ji za vcs lrud, kr ga Je nesebiino vlozila v to dclo. Hvalo sem dolzan Ludi prof. dr. Dragiju Stefaniii zc litcraruro in za Stevilnc koristne nasvele.Zamudno in zalrtcvnoprepisoranje rokopisa je z zavzeto natananostio opravila tovtisica Olsa Radovit. Njena poirlvovalnost'ie 6istveno skrajsala piiprarlialno- delo za tiqkarno, zatb ji relja iskre'na airoijeva za\nvala.

NAVODILA ZA RABO SLOVARJA slovarja sloni na I-eksidni ford Makedonskeslovenskega ja3ltK", ki so ga obseZnemdelu,Pe.rHn( rla Ma(eaortcxrtoa v redakciii akademika Blazeta Koneskegasesl.aviliTodor Di' izdal pa fritrovski, Blasoia Korubin in Traiko Stamatoski, -Iistitut za makedonski jezik v Slopju (I. knii v tleh kniisah Oea l9ol. A - N .510s tr ani ; l l .k ni i s a 1965, P,595s tr ani ; III. R-S. 606strani.).Cdlotno delo zajema blizu 65.000 [niiea 1966. besejel in od teh sem za priCuioci slovar izbral okoli 20.000 je 5ed.Nepogresljivaopora-pri izdelavi slo^v-arja b-il fl.panorruc
(Skopje 1979) Instillltil

V Ljubljani, 22.julija 1981.

France Novsak

ja3rK Ha MaI(eAoHcKrzoT ^rrTepaT!'peH za makedonski iezik oKrste Misirkov..

Razvrstttev gesel. Posebnostl lzSov[rJlvc po makcd{,llski lllltllli, [l Gesla v slovarju so razvrSdena ima naslednji vrstni red: a, 6, B, r, i, i, c, )K, :1, s, rt, 1,.,(, ll ,+,,M, H, 16, o, rI, p, c, T, ft, y, 6, x, rt, ,r, u, trt. oil ^r makedonske azbukesamo rB ne Talcnj:r tlul)cttcl)('sr'rk. drk Glede izeovariave * in f velia. da uslrcrala srl)sk()hrvrrl skima C in-d. drka s, tako imeiovani ostri z, Fa jc rvcuc('i par soglasnika. ki.ga.poznamo ludi iz slovenskih glirs(,vrrill c,. zvez (npr. v pnlmKu l\ocoeKr.

t
I I I

Naglas v makedonsdlnl Velia Dravilo. imaio dvozloZne trizloine makedonske da in besedendglasna prvem zlogu, te pa je vet zlogov, je poudarek na lretiem zlogu od konca. Poudarek ie torei odrisen tudi od t6Efre besede ter preskakuje, kar naj ponazorita primera: BoAdHu4a, BoAeHiqara (mlin), Ae6, ad6oBlr, ^e66Bure (knft, hlebec).

I

t
Satcdostaldk Samostalniki.so oztradenis kraticami za moski (fi), Zen-. ski /l) ali srednji (rlJ spol, mnoZinapa ie naveaini ie.'ftiaar odstopa od obi6ajne z obrazilom -r, borfui da gre za gibllivi voKal, Kl v mnozrol .odpade (HoKor-HoKnz, nsre^_flerIl), za glasovne spremembe_ (BoAJ(-Bo noAaroK,floAarorsr),za moZ_ ulr, nosu ovojn-lnobllk (!(/tyq-r(rrv,.roBn, K y.reBn)ali za izpad lrke xor v. Desectah.c yvaJ{lryqal-I, K!T[ja-K!"rn_r. Navedeneso tudi
mnozrnsKc oDllKe -oBI_lH, €trut. -ril6a.

prldertrlk Pridevnik je zaznamovan s - podano obrazilo zc, zenskokr-atic! adi (adiektiv). nato Da obliko ali'oblilia s dtenom.& Je rma pridevnik gibljivi vokal (3a6oBapeE, apFxoa), -BBa;alreH, . clagol

Glagoli_ predstavljeni v 3. osebi ednine sedaniesadasa. so ponekod Je dodana Se 3. oseba mnoiine. Ta oblilia- kaie ! svoJim konanim vokalom tudi gtagolsko skupino a, e in i (bega,- kaZ.e,nosi). Oznadba pl-lmif opoziili ni iiaiitnosi m.areooosKegagagota, da nastopa v do!,rsnqDedovrsnih DaCemer je v slovenldini dana prednost dovrloi (per_ - -I,-pnreE vnl) obit&i, medtem ko je nedo\,Tjna (imperfektiwa) oDIrKa,ce ru neposrednoprevedena, lahko izvedliiva iz Drve. lzrazne moznosti makedonskega glagola pomembno bog-atijo prefiksi, med katerini so zlasti-do-,za-.no. ore- in drueilZaio je treba, tada-r prefiksiranegaglagola ni v -slovarju, foiskati Iemeltno besecto. Slogovne oznaCbe S-logovne znadilnosti. posameznih besedso podanetakole: trratrca afh pove, da je besedazaslarela,ne ved Doeosto v rabi in da jo sredujemopreteZnov literaturi. podob-no-opozarja kratica kisf na zgodovinskeali z zcodovino poveza-ne p9jlne..-Ozna{ba meri na kvatitcto bcsedein oznieuie. da lit ni iz govora, temvea da je skovanka. Nasprotno oa ^vega Ian kare na pogovoren iezik nilicga slila, krati(a /rdz ira zaznamujedoldde; idiomaiiaenizri

I Y Y, + O,x X, q U,.r rl, u U, rlr IU. I I I I *,%*% yfr I ^ofrp?oC 4 @*tr f //,*'%,/,7,,',2//. I
Azbuka a A , 6 6 , n B, r f, a A, l f,e E,x( ) K,s3 ,sS,r I{ ,j J,
'I K K, A ,1\,.b.&, v M, rr H, I! Ib, o O, II, p P, c C, r T, ( K,

t
I

t t t
I

knjiina beseda masculinum. brezosebni glagol (6e3^rFrerl r. samostalnik ienskega spola (nMer(Ra r(.) zglediz narodnepesmi narecno numerus.prislov (npri\or) anatomija aorist arhaitno. prehodni glagol (||Pr'o^crr raaro]\) vulgarizem zoologija zargon geogr gt4m hip hist tmpers t I I I indecl i&teri tqtr tron kefi ktrl rtt m med impl muz. pomanjsevalnica dialekt femininum. medmet (rBBaK) verbum intransitilum. csl cofq dem nre KRAIICE adjektiv. samostalnik moskega spola (r.samostalniksrcdnjegaspola (IIMeH(a c.u-reo ) interjectio.Stevilo. dlenica (.) pogovorno figurativno.ljubkovalno (sa ra^eFo) historidno verbum impersonale.gtas muzika medicina . dovrlni glagol (cBprueE r^aro^) dovrsncnedovrini glagolskipar plulal.p. nedovrSni r^a! nesklonljivo. predlog pronomen.racrqqa) pesniiki izraz perfektivni.ednina substantiv tehnika tiskarstvo verbum transitivum.indeclinabile(uemueu. pridevnik (npraaBI(a ) adverb. tisk trans 't)ulc zool neutrum. neprehodni glagol (He[peoAeHt^aro^. v prenesenempomenu fizika frazeolo$ki izraz geografija gramatika hipokoristidno.) utn opp pesn pt pl-impf pI pom gI pfaep pfon pt t fatu lic fiz f/az sg subst teh tip.Ste\mik(6poj) oppositum. nasprotje pafi ikula.zaimek (3aMesKa) particip.numerale.veznik (cEp3rnrK) deminutiv.p. mnozina pomorni glagol praepositio.I I il n nLf pes t I I I I I I I 4di adr 4nclt aot arh argm bot celkr. ironidno. zastarelo avgmentativ botanika cerkvenoslovanski conjunctio. p. deleZnik religija singular.MeEKa M. posmehljivo kemija kulinarika literarno.laro^ ) gtagol(HecBpureH o^) imperfektivni.

sukniie pri ljudski nosi a6ar{p m senanik a5a@Ja. kakor"r..^. izbrana deta ar66c rz predujem ataa:rfpa t pustolovsdina aar1cTnr avgust alrlcroDcrx 4dj avgustovski oaerrrla.fit t ayenija arepsrJa I averzlja. *L. tidoyska shoilnica aaro6norpaonJa.'""'. detcldiv. ^. I . 7 -mr na ograja (okrog NSe). zidaar. uded: 2. zastopuitt Z.n/. r i-a s r lndrrq ({t}ol{ NUr$tN|l|ltt1 'a . .oil'..a artr{pa i -.- * : . ^@p -m zna( atu inpt l." d^t 2. gc spostvo. arh 6eti ita fiusliriiint.BrotraT. ali. bd ko. a ali . dvoriste.l . LI 13 rrl: I ." .ruJa. .. agovstvo. {r. .r'"' .!. agovo |rosestyo sttBr n l." rlf.. 2. intei a! ah! e! a6a/ 1. .^'-'--* .I .ka aDaE-dpAa I predhodnica..e 4^!... odpor.I. poslalau top a6oHoc nt .. . ze Pmost aD||JagxJs letalstvo t lnat impf od interi aDl lajati * a t.: . A'1"".. . i?livna os. 2. iz domat€ga srrkna) -leke aoaErcru au.Er I avtobiograhja aaio6ft n avtobus aEroKeoadHosr f (o Cerkvi) neodvisnost. aseDt.j . "a tlut INNrA I ti/.. delati t6po.L"ol ') ..t/^ ' i i . B. .-c€: obrabljati se.l t' . plaaanec ornrdm irzzf aeitirati. moZnarza tolCenie: 2.l/ \w.-iz abe begasuf. Cbenovec a6paE ra l' svetlolasecs pegami na obBzu. tt'J' tl'!'. ti. 2.{E rz kroiad (za ob. "i'J*'. co aara ara ui ftr Ayaa la.. hitra c€sta. piitisfiti ni toga - !.iiia.na) fam vest. s& mouDrava . 2. 1 d1.t. ima kratke noge ara a m a/h l. ampak.!.. napmva za rezanje tob. 1.1 i r. alantgarda. .'t^l^ l. .: *.vrsta sukna. ADrc laror Ha 6lrarcrDoToE qAE+ crBoToavtocesta bratstva in enotnosti aBrop m avtor aDroD[rdrm l. .ot ebenovina. hitrc.ii.*-t:: " ''* '*' .fr+( f!. obrabljatl 2. 3. belolisast konj orl izrerj hbv! aBanm l... . yDliya. . sporcdilo.":-" I I I I I I I I I I I I I .-* rr il"F "... avtokefulnost arroi.rfr n avtonrat aaroMo6f^ m awomobil aBrotroreJa I avtonomija.l t _ d rr. conta. Jr. udedna. i?1 .i 'r r 'r ' '": '"'' ^. r /"J ..'... KrolasKr a6ea cdj (gro -suliaen. posrednik. 1 ..* '. -EDra nt avtoDobilska cesta.' ^tt.bnost (Di kakem podrodju) ata m aga (turlki zemljiski gospod). . brisada aa ncKtr adi dvorisden aapr t ath sinafom.

alAlqna I hajduli' a36vKa t cirilski ali glagolski ca.^lala lttm 1. derovanJe. gL IOTBA!I nacln aKTt'BeIr. dasi. pomagati pri poiodu aK4errr rr naglas. vogal. zapestnica a m kem alkaloid '('aAofrA a^Koxoa ttl kem alkohC a. suvati. sPocDu' sat do. adu aAarrlnpa pt ln rmpt pnlagoorsreano!: ueKa e ar'p^Irla ti.I I -4 afaecT t4 aJLas l5 aKa inpf fam I. 3. vtikati v iep. vrecnostm paprr. de- arsrurrHu4a I arlr ljudska kumnja an('rr'. n afAvdr€ az in buky) drk -r6bat trajduk. -Tr|a adi oroden a arfta f priprava. umiranje.jdiaart. orodje a Ba I turski med (slasdica). 2. suniti. 2. alj indecl a4 zr lit pek-el.orja. z. hajdustvo. klatiti se. aroE adi agov. -r t rn ogel. in inUl oasloviti ala!t(. gram tvorni aKroB[ . kot aga. administrirati ?rl BIl oi ti! oi i! (nat Pes) aApeca f naslov. slasdidarski.s \wcrru re()Tef. stras[o aKT. poudarek. gf. delu ) ! raba a! part 1. -[B tt 1. hatctu[lnla (Po imenih drlonis. -E I napad. haidusko dejanje a6eceden. tanKomIsetntca a 6-pM n plat zvona. coni de. teleb" . oArr I{aRo a Ba gre za med a Ba[nJa. 2. razpolagati arall.m fam obidaj. orirediti. aKHlra pf. zavetiSde n3rnf.niti. -mnn slaSdidar za turski med (alvo) arraautcKn ddi 1. deloven. 3. 2. delo. sreda. delnilki - janje.7. basati. aklimatizirati arue. se. Prid.'es adi oglat arqurqa f a/li kuharica. Pribofnik afyrarr aial'r<wa impf haidukovati aepoAlxtM . aj ue aA. poiemanie nchsno moder arieirda. -naslavllatt.nra I L ktepetulia. adrea6pecdrrr Zivina ''r sant aJBaI ft l ikra. 3. mlele Dapnl(e adresar aJAe! p4rt-hajdi! aj-te! ha. -Dor adi ror.i po'reSe\ a. roTBaqKa aKqrja. lig groa oseDa. I I I I I I I I I I I I I rrr rrrrr. navada. slaba knjiga. derntcaj Mv ce Ar-rraar (Mv [afaar) aKqErTe raste (Dada) mu ugled artqrr6neg. blagoslovljen.rnlnc oblckk rr a Inrdja.. . -Trr adi dusiden sPodariev o:lyp . a3vlrerr. agresija a}{l inltrj Jejl (izraz preseoearDoHoMf4 agronom denia) -1. -Dua aid 1. -ula a oblcka.r seznam naslovov. impl farl udariti. iur rczprava. poliljatelj. jej! joj! (izraz iftipt upravljaaarumrcrpfba oj! aJ rI|. sinji. 3._podzemlje ireli:n.2. 2. plala a^ra I hot al$Lr anre6pa / m. sinjina.. azbuka -avPm l. adaptirati (pa6orara)! vso sreio (Pri 6aer. vladati amsa impt a:ap m fam 1. adAOrxoAII€J mr mar! ministraciia al! interi l. poplah. znam po arzouKl at. hisl hajduk.had. ako._-urr I akademija . zadeti se. po wstnem redu aJAlvru adj hajduski cirilskesa drkoDisa Pes ag6vqnri -Et i spisek. aKroBr-r akri (slikarski). pritrditev) aapec*pa . gram aktltni deletnik aKgtre./rl|a adi alkohG len a Koxo sqap z alkoholik. dejaoje (v dramr) aK'rsBm L aktiv.arh domat^ Zieal.r/ rlg('l)r'il a e r?arir slfilDisac a^err. l. depta\f 2. alenek v veriei. korist odreiati. aj4e.-pna adj azuren. 4I|a fudi azbuten.rxoxoaeE. obrolek. ti. tladiti v kaj. piJanec a o'! tteri halo! (pri telefo- nu) . gl. prizadeven. poudarltr-pouoarlatr arqrJa. acresrrau .rana.ani alh \eier tk a aI zmaj a aB ad.|l:ff(. intelj pa l]ajl arcwn m zool Skorpijon. solata iz aApecap .r rn()dro nebo.alK\^s I Tool morski postoPad ainriIa m [am lenuh. pehati. aKcent arqenripa n impf . delaven. fig a.a.a fi. odstavek a4[rure. hajduaiaidso oepon rfu fi letalo KOVanle ar(Aep m zmaJ aJay*ul.-ce: butniti ob aKo 1. arrvr rrr rlttSik afoscKtr 4di agovsKr. ravnanje.-uor a/i svcll() t(l(t a ecr. udariti se. pasti.. zadeti se aKaAer. rce: 1.razboinik.l l. 2. ekon aktiva. Dabrca aK\'rrmpa inpl biti za babico. gospodaric\.p-aKprepr. 2. 4u I /ip allnca.idfinorpaqxja f uprava.r^l a llBqerllfe-a^fi[lrorrtc tt t ttt od a^'lBse. opravrJrvKa. a36!r'qeH. pehati se. 2. 3.?1letansce tt hajdustvo./. lLm razqorciaIi.2. Dovo vrsta. kol aro^eH 4di ogeln iilsrlnir aroKnja I agonija. ax riMaT[3Hpa pI rn lfipI pfilagoditi. g. suvati sej 2. II. 4.agov. cestni ropar a crn adi peklenski alAvKoBadi hajdukov rn adjutant. blagdira] arloMeD rl kotomel 2.r k li(1b o g a s t v o . 2. 2. {u m arh kuhar.l $:rr)rc .napla-pl. n |th l. skupina.2. adrete! (izraz^ zapoved. adresa aSll A tn. I babicar. kos obleke a I(a I l. Dresenedenia).cdlr m naslovljenec. 2. sru-nagrasau.r azil. prilaeaiati. v sluZbenem razmerju. alarm a^ar m orodje aaarerr. |ar I akcija.. aroi. -ona adi akciiski. ziveti. velik. aKrn.pf.

-auogz nt han. -qla ddj lakomen. -ce: I "i. goniti v leco. neroden ortt'|t||I| ][rl(.tF ^ag srDetl z. interi milost! Poma' aFaPrJa -ce: tlaka tisf f rrAe oA qaP siitel 3. iz ka' alrKera adi hanski. ker.razdleDiti'razelenJe-vatl a. uuitili sc. -qltr6a n dclfl zlaml dck. rosKl par irypf. preadi vozDlsl<l I I I I I I I I I I I I I I .rocnrr aJf I Poskodovan' rirrlicn. -Br m prekletnik. gostlsct'n ancnn u#""J*rr*. srbenje apaM cKr adl razbojniski.rqrocr I lakomDost' Pozrcs. fig parsKr aparDrcTBo gl. apetit. ujedati. zavrnitev) rr. impf ugfizanget niti.t Poskodovan se.afine. 4r tn srbez. aqaleMo{lla. urejanu. apa6agda.Ei. iz mesta (PnPev lz asreacKn Qdi angelski narodne pesmi) aT[e^qe. organrzacija atrapr:Mdll n apaatm6.c-tjl^:: a oBflIUl I pes. z.ri n dem od. aAareMoca.ir6ar Ja. 2. . arr4rda n vhod antlaK coni fatu ko. aparat.rf ||csl]r ctc||. -qrd$a ^arhqa ocl a[t( a. t a m starinski prcdmct. v muslrmansKr kopalnica "*rT#r.rudrPa Pt in imPI an lrztZreSen rati.arati. {r ddi antlden a$rp6. dols.ortti cerkv okrogla Pnrzdignjena Plosaa za Pndr- I u^TtuLr . sce apa!' Iatrl nr prekletstvo. apaME aK n POZerenJe anra lam 1. lig aHTrrxat (rotcK posebnei.0. nered.zapiratr. j-"2 .angel. 'qrxDa .. z8()dl)lcu kasca m aM6:aD zitnica. aplt rn (povrsinska mera) ar ( 100 m) kv. javno f. rumenkasto riav konj wra l.iei 2.lln m jedar aucangnJa.ii'ff[?Ji. ko[l(or arqap fl handtar. nr. 2.oplr | | Atr -rt]lt . at/re.At4 angel iliia. 'H m arabec (konj) 2 Mak€donsko-slovensklstovs! runn|| r/. .' r. oavec.*l[?f. torei alra^ zr nosad. ade odkrito. loda' aD. 2 . n ilern a^qe. nnlika. vslaveK v obleki.l tlllla alI aM6nc l?l PrePad. J.rveu. lekarniiki ameKapcrBo'? lekarnarstvo. jeda aparflJa. apasr. PG art[Dt illleft amen 'Lzgo\arl^' pt it iftPI aw'ma ti amen. anrp€ro. Pritrjevati brez ' valec aMvr fl komat. rrr razbojniltvo. fl n haramba"{a. m l. auatak arllrRadp .apotekar atrreKrapxa lekarnarica. adi inilecl Dreklet apaM6a|!t1a. cckindck anrnqs I zaPlata. srroJ. gl. .'ft. an. 2. au^a odkfita lat stonjkaiica ^ara llr alB rZ aplarrz. qrsko.1)l|(lilo Sirl)kimirokavi s arrrrrnu / l. sl. roanertrr.'Er I amltrcrJa . apaMn/raK.rtniK' ceKrn It^Tuflrtc.. razboini- .conj lam.nil / arucD|tJrr rrxr(ko ali Iensko / (. ar"ras.interi no.'/ ""r"dkt janezevec (zga' atlacoHr(a t f anarhiia. adj indecl v iz. areuratt alrcorr!€I*r m absolvent armeKa lekarna.I|lr rr? lastnik hana.lala. f in rs k i s t l t i v t k . roparslvo aue'(.fipa pf in impl aran racxe gristi: fig zbadati. aaoar| m fafi tableta. staritar afiarrrrKfi. -rBrapa.-. urediti.oPalrsce. ATIAoE q4P. t ankcta arr6aicrn ldi iitniten. stanG vanJe anarn nr apaS. z obeh strani bruSen not al{gJa. Prizanasa.Postresdek adi aMarrcRx nosalki biti za nosaea. izobcrtl-lzoDim Pf Prckleti.ap(} f IeKarlca arrreKapcKn adi lekarnarski. -Itrr n razbojnlk. 2.aMaH. arl atr. -rnr I bakrcn kotel arcatta I jetnisnica.. prireditl.D antikvar.? r' sNr4lt ||l|T||tl t7 apatr " '' rdeaica '^ffi'.^uB -imqf posrrescKa l' aMaMm 1. aDoBtr m (o ZivinJ konjutnici. orientalsKo eostisde arri.-priprava. Prismolen.rarrn l. trg zbosti.itlpt pesn rdg.. apoteka I ameKap. Pogubltr se' kaj Sel (tresoglasei nikar! -#il"ffliiilo.zastontKar rEzlh: arr^a pa6ora iasoa apaMo eru€ I lirezdelnica. 1. 2."l'.. hlev ) ap { r"repa 3a [oapuDrBa). prevoznlK apa6arJEcKn vomiski.iirati: zavzetl sc za r. zastvar.razbdjnik " apaMtrja.ploskanje aparuE^ m fom art.1 dcm rxi aErel angeldek uDno naroailo aserA6ra f anekdota. vodia hajduskeCete. omozena rurnost #ffS1? kimavec. apotekarstvo aftae.brezno a!. 3. uzaliti. gl..I 16 aaoB.sor 4di svetlo rded a^o ec.razboinik anamrn adi apaski. pikati. gr. napitt se ja. .l. izobeenec pr.al ap (3a Ao6raroK).r6rdpja.l//l rli. milost. temnica apatr. jarem . brez apaMo^eoeq. pnreJatr anc rt zapor. -Etu m fam zajeoko-liSenja. Pritrje- arqo rr konj rjavec. levati nlsl ar[arK(Pa Pl in imPf anga' ar.. tek.n lekarDar. ancv"impf . Il.lm n voznik. KacHvBa l|. nadamr9r qr4rlr! pf . aru6rqrpa imPI imetr' golrrl ambiciio ang.oA aqne^oca ce Pl Iam omeuerr' untja Andon gre iz mesta' la' onesvestiti se la. pilula ara'ica3 adr fazr nepridakc vano a''ap6r.asairri f gosPa."" Irniti se.

|r i(k l"vr'llrt maka. alnarirl nr debuliek. ap*rjep€Jor. oditno: a. njenost. 2. opustiti. 2. arrnada aDr@ra t dobrota. naddijakon apxserrucRon m arhiepiskop. Ao6prlra apo r arh l. nezrelost. f sl. 2.vrl. sG gl. apHoro rre riAe rc^||ilru.izdatek ap. le' aprep[Ja. 2: tam novtit. impf arh doseei usDeh. arkada. 2.r asfalt acQalrrtra pf in itupl asfaltirati ar. postati sreten. 2. dobro delo.. cBDIlIeHriK{BpureIJIIua ap"nnrJ. ploacvinirslir lx)\" dica za makov s()k aOuoHcKIIadi makov aOE!.-BHa adi fiar pes ptrieten.tni*pi pf rt imPl asimilirati. /4tn -ce: odreti se. tr-nnt. dokaz apeH-. acllrSa n plalno u sukanca. zlo apoBeH. I 1. Aa re ap6ca focfloA! Boe ti daj sreto! (pri blago' slovih) apna t neluSdenri. acxepcrqr 4/a voJasKr ac^x adj indecl fafi pru\ti. mzsrpen apr|etuen lam potratnost. prostor za hranjenje listin apxriti(on fl arhidijakon. crapo apo sllen oeoec.':ttrtl(tt rlrl Illllr\r'rr. prienaditi acncrrftiapl in itt?pl asisrirati. ap!'ieBum fam stro6ek. ograda za ovce aprlnaerrr z argument.-mr I vojika. lctak aoyJa n nr vrsta grozdja (namizno) a. apxn JepdEm arhierej. as (igralna karta). volJani apex cylr dobro mi je. nadskofija aptMerlncKoncKuadj athiepiskopski. 44. tlpBesa aclpa se Drrre v Kopnvo ne tresti acrap n1 podloga. gl.nadSkofiiski apxEjep6j. imeti stroSke aprnrr -cei m vatel (stara doliinsKamera.rnr< Me odkrito se mi laze ^a)r(e a[aMBJa. obokano 'stcbri{de: 2.l apMacHrrK. Dnden. @dv ta\no.(za turike Podenihc nemusumane. 2. drobiz. apc[ rl tfi 4fn le\l apcjrar@a.-nI| I arteriia_ aprncT-altrtcrKa m. dcl|vec aprarRa I dninarica. -3x . sejanec. ap''ncuB pustiti-zapustiti. aromatiden apoca.q!?I' il rDcnrrcl[ co oKoro dobro plihaia obotavliavo. kot 'je l. KoKap . pora.otok.rc:dw adi fan zapravlji'|. popustljiv dlovck ar[qa I jezdna kobila araa3 n atlas (svilcnir tk ||i na) araa3erl.t oober.voJasclna. arhiv.x:sB l. kakor treba acrDa I l.rr . volja.-nor (od ^ce') kanepaDlatna acl'1t. svilena podloga aclIta / rogoza. lig prvak ac adj indecl arh ptaii.1brlv()l aorrorr''t ln. adv odkito. 2. naivnost .11 apE|rekrflra I arhitektura. razuJneva_ -nje. -u n? dDinar.mx fam L atli indecl odprt.. apfiara -croKa_ clotro Dlago Ma ce qPoAa. odkrit. reiko delati aprav . are JCa r? atelje arep fi tan ljubezen. nr caboljsega. resniden.d.I I I I i I i I I I I I Itl apxlrjepCj apxnMaBApriT I'J auaMllaaK t t avaq ffi hist harad. naklo . aro!'rn m 1. apoc!tsa pf.l rr ac. MlIC. ivalezen. aa 3a AoInoTo. plemenit arabski konj. obrabljeno. gl. vonj duh apovdrer.l)ii aoqorrapnr pt itk'lrvrrkr' trrttku aoxotlapKa / l. igralka. konj ariiKa I napad atar(lra pl in impf napastt. star turski drobii.arh. adv dobro. Podepia I l. ao6pEla pI. Hajflocroj ce SpJrxcS oA roa ^e. rmpl apr'Irca.. nadSkof apxnenncrcourja. aoldra I lcpak. votek (niti): 2. strani stati ai*go m. sa arep lra rarKo odetu na ljubo. iasen: at{riK pa6ora iasna st-var. napadati arart6. kar je dobro. staro.initi.la nazadnje Je opusrlr to namero lepo. ozir. prav ACHOM (Aqrl-roauEcruqKo cooDar[ie Ha HapoABoro oca66oawarre sa MaKeAG Huia) ASNOM (Antifasistidni svet narodneosvoboditve Makedonije) acolerr. 2.l rrl k.. visji pravoslavni duhovnik aplahjlcx' aai tevii apx[ManAprir n predstojnik pravoslavnega samostana otocJe apxlfle^ar. ac oj Majcrop pravi m. vojsxa. . -nfi n lam usfrctljiv. asr m fam lreizktJSenost. hudo pa kakor strela npnouJa I larn dobrota. acoBrir taft 1. Lgra' lec. zasclta aordaa 11.-tF-apMacBnqa fl. vded biti -ce: apeclBa (ce) impl od ^wca (ce) svod. zaDravliivost apila iinpt tam tratiti. -rxa adj lepo dised. Ziv. aratjles fi ataae are jd. apc^a{xa I d/. stavbarstvo apq. . oA aPeH noapeE lzvrsten. bombaina tkanina adi iz sluaceH. apqoBrf. ace. rT dobrina. vreden.r 1.ster.. davck na -glavo .l. zbirka li' -stin. -rrrr m lam teizkuSenomlado bitje almnrn ax. 2. 6tlasitsl aoeptMl irlr'rl izvrslrxrl lrrr nitn(. ob Domasati. med arkada apMoca (ce). ol 'vzlju'5iti. razumevante. vzljubiti se. iulnost. vojak.lep aiouar i dilava.-nn f arhiepiskopija. rogozrna aclba. delavka aDrarcKt 44t OnlnalsKr airanna imol delati za dnino. 2. apMacyBa (ce) pf. -^lra adi tam dober.apHIroT ad.nrt zaroiiti (se) zarocan (se. aprar([H). umetnica rfl ap. arepor My e ro^eM nid mu ne morem odredi arep4rJa. t. umetnik. razsipati.Ba se sarno nvau siDeca narctno postati vsel. ^o*rotreba.

jan.aor adi 1. modan tlovek 6a6a. ath liubezen. BErpor 6a6lrerlre lto velik in mofaD dlovek trpo?pqme veter je butal 6a6eHg€z hip od. Taa irtBa Mq e 6a6a^aK 6a6nartFa t oteklina. q m nav pl malkarc. stari ode. tilst bosomil 6a6yrct adi arh bogomilski t butanje.6agl. 6a6a l. baoD oKia bica. stara mama gob€zdalo 6a6oraao 'a 6a6crre r pomod pri porodu.2. 3. roDot: 3-. mevla. otetnja dedisii 6a6nf.ryr m l. pLaporan (ogeu) tu6y. 3.faK. tasdin. hrutd 6a6oreEe r? l.'f. impf 14.lt 20 alll@qa 6a6a 6a6WoB auaMlcKn ad. velik. m l. hip st^ra mama|. biti za babico 6a6Fse z gl. pG 'mofnica pri porodu. taSda. 3.6a6wtKa 6a6y^e. 6a6ral-r npuftacrot. bobneti. inpl nabrckovati. brdkovec (gozdno drevo) 6a6mr. ded. 2.. p+ gacrca(Kost) awtuape adv f am javno. 5. 2. trulE.e (Tpera Berrep)pt tretji veaer (pq otrokovem rojstvu) 6a6rrrla11. 2. . bobne- t . butniti-udarjati. ^dv naivno altrr (upeA ttMtatr.wra f hip stara mama 6a6Errre 4 avgm od 6a6a ba- na. .oBrF m latn hntst. . 3leva 6a6aar m junak..rpaooTli batji posli (navaono o DaJanJu) !'uez 6a6oreBqa t I I I I nje.. oYEa 6a6u f pl zadnji trije dnevi v marcu 6a6nMra I . pl.a) *tdecl (pred imeni)r au{ Baca^ romar Vasil alEja. nezrel. 2. nabrekto njivo sem dedoval po llna oCetu 6fi!{e f.a irnpt pomagati pri pG rcdu.at|t6a r?Dehur 6a6yMra t mozoljdek 6a6UA m L Daguban dlovek. ienica.. zaIjubljenost. starkin. brdka. ncse DaDlsrvo 6a6e n(r adi babji 6a6t imd pomasati Dri Dc rodu. lien hrum.rrnrrqcl. razgrajati. tjubimec. bugati.ot brek. 2. aKinr\rnqa atEcru adi romarski aE. babitin. tasti 2.lrg blebetanje. 6a6IIncKr. xr ure 6a6Har Seme (pred Novim letom. babica (poklic) 6a6l. stara mati. 3. arEKa I romarica aFraar( n romztnje llcno! Evrstno! aE{iJ4 -r|{ rt gl.2. oditno alrKo^c!fi! interi fam od- t t I I I I I I 6E 6a6a 11. odda. 6a6oras m ilabudravec. brnenie. dedi€ tutuIg impt l. aK. 6t6ap.7ig mehkutne:.) udariti. nabrekati. nezrelo. bu6a6aq<o. 6a6EHa NflttfiJa bot materina duSica. starka.i in lam neizku6en. 6iti za babico. 2. Zile Dabrekajo.4.uja aEqmn a f gl. 6a6nnn aegerrrH[ denCe tu6ntcxu adj babji. Jeruzalem) a@ta. atfm tz romar (v Meko. tati.

sadovnjak 6ag'Fw.l oaKpAoIIrrK lx)lclllll 6aKcvr t. zadah nidar 6aj a^Arcy8a" itn?f fam onagovarr.n impf temeliiti. 2.ror{u1'ja.ravrtidek 6arar(. povrtninarstvo 6sBqaEUucTBoa vrtnarstvo. -.rorru[Ka vrtnarica. respektirati. ce 6aBTa[o KaATa veder. kolonialno blago. pokrit trg. 6ait4taar pf i.ap m dr. ce fipaBu Ha oalaMa dela se reumnega 6a aIIc fl ravnotezje 6a^aHc*Ira pf iL impf v rav' .6ajae 6alar.iuhiteli bak|ltvL' 6aKlrrqa I autar:t 6aKHe.i 6.-3rru ldi luttt tr(rt'.laK fl vrtnarstvo. Pre_ lita s sladkornim siruPom p daKAaB tft izdclovalcc.. osnova. 2. roj rIt:I He Me 6aKap{ sploh se ne meni zame 6aKaDuca. 3.hrib . 6arlreM[. -fi m tatn za' dasen.id. baza. mandlievec. bo. brarjarija 6anarrcrr adj Bpecerij ski. povrtninarstvo 6al. postan. vedei 6aja. 6aKrlar P/ Polirrl)tlii i s(' -ce: Pol.idni. modli lasopis 6asAa'rn smrdljivec a 6a3Aer6€ smrad. 2 . zadr'zevati. breg 6al m dial (veie se z imenom:) 6aj llerpe.ra^aKtn vrtnarski pride' lek. darovnik. hrastova klada (za bozidni ogenj ) bresti po blatu 6aAr''nr'ap tk kdor skrbi za 6aa. zeleI rr. 2.priskuten biti 6aKrEtrn m napitnina. rupast kraj: 2. nik fig gobezdati. zazaman. nabrekel 6a6yrsocyBa (cel impl tabrekati.rana I baklava.re. -wn m arh mit- ca.bazcn. 2. gora. m" Sevje 6a3a f 1. adi indecl zastonjvladevati. riba v reki Bregalnici 6aBerK n1 zadrZevanje. bawatil 2.1 pl fam opesati. adj bo. 5pecenst 6aKa. 6a1^ra\ (ce. 2.' dajalcc ali l. 6a.{(a I mazadka. bresti. 6a4wtr m ret l.lilvatica oonqsrrul.r m mazad. kotlina 6a3flra. aarati. zavlaaevanje 22 6irrpoM. Dol lkacija oarpcMrr[t(.ittlt 6^Krryr. zamujati 6aBAocrf podasnost stonjkar.lilf.iul)il 6axncx rrr pol. r r c s r ' ( ' | l r i k . 2. 2. 2. or m prtl:aga 6arareH. ar.raxr. -oBu fl? ples m 6a]i. -pna adi bakren 6aK pA iftpf l4r uposfevati. -qs tzr bakren kotel 6arcairrprja. 6ax atbotbob 6ar. Podkupnina 6an. parazit.xit6a n otr jage[jiek 6a(a fi trgovec z Zivili. "u[ m ptrtliaZnik 6arareaa I l. oaRcvreH. bot zelena paprika.. 6a'3lc priskuten postati 6aKrsclTa impf fam nadle' Zen.k ( k r l ima snn)l(. otr ovca 6aJpaR. impl kvariti (se) 6ala. 2.a6aBqnqe & defi od 6aB.l pobakriti oarairurla' adi indecl bakrast oaxaiwk. Skrlatiti 6aAe rr radka 6^AeM m bot l. bazar. -Brraadj potasen 6^av impl 1. muslimanski praznik 6ajpaMcKn ddl bajramski 6ajqe. zgodb^. zaklinjati 6aett adt fam precej. gaziti. otekati 6a6!r5oc!Barre a nabrekanje 6a6frERa I 1.rKa I trgovka. -sor adi mandljev 6aBeH. 6aj Hu(olra stric Peter.Pt. -\i 6a3Aer6e datpe]itrIe tn tn aKactJev 6a34rI 6a3Au. malenkost. -t m t. politll)liuti s(' -ce: t. l.a irrtpl Ixrllrrlrllrrll. mitnica. barva. pravljica. fatu zastoni. ' een pl lutrl :ra<llctat\.iadar. marldclj 6aAeM^nJa adj indecl rrrarrdljev 6aAeMoD. stric Nikola 23 6a axcr4ta t t I t t t I t 6aB.vrtninar 6&tr. kamenick. cenenost 6atep tu teh bager (priprava za zemeljskadela) 6arpa f pesn 1. prodnik. nabrekniti 6a6yr6ocas 4di nabuhel. 2. 2. tkrlat 6arpcmol.. 6aal[ impl bajati. 1.rtnar.rrflli s m 6 l a . zaudariati 6a3e'd n l. svetega veaera 6ae. Skrbasta ovca. zelcn. branjevski 6at(ia^yD'a impl imeti ipecetrqovlno l_llsKo 6axin m 6ot braziljka { drevo in barvilo ) 6aKaD. -uor adi akacijev 6^tpl\ impl pesn l. -/utl| m gl. -r(na adj prtljaierr 6arar<ErK. sadje in zelenjava 66D. 6^r'J{ja(a ad1. -nor ddi star. uvel 6^larat (cel.Ku.acrrr adf vrtnarski 6aB. /d. -ce:. Speceristka 6at€ naK m trgovina z tivili. 6a3aar irxpl sDrrdeti. zivila 6aKansdta f Zivilska trgovina.n bajram. brezpladen biti po-ce: 6aAlla lrlrja. kemidna baza 6a. otekel. bager. rrt'f.raI vrt.t. ski. vedeievalka 6ajKa I l. -rtll m zasta'/d 6ajpaKTap m zastavono:a 6ajpaKrapKa f zastavonosa EaJpaM . pita iz or€hov ali mandelinov. kar 6aer[' c(paja kar daled 6aerre n bajanje dars!.b]i1'a fam n'elrmnea no' rec.t I I I I I 6a6!16oca 6a6$!oca (ce) pl otedi. brazdast. velika igla.{T n baker 6arcaiin. sveti bresti. carina.. -liH. 3. pesan 6aja eq. sloneti na dem 6afip m.aapm l. gaziti. prislled6aBr^ impf 1. nadzornik javnih ur 6axAapErqa I 4/l? mitnica 6arrAapwja. 4. 6a31e fl mia.{r m kotlar.

oa6ap ^ 6al* cxn adi kopali5ki. 6apa po malem zahtevati 6apHe. sluz 6a e. 2.barje 6apa. zaht-eva.tt a.bajka fucEap m aarodej. batetni plesalec 6a erq({ adl baleten 6a^Act m balist (albanski fa. vesca 6acHorBceq. 6ap.2. 6arKa I golsa. 2. nodnozabavi(d€ 6apa I modvirje. toldi. isksti. ril 6a raH . 4$ adj blatei (kraj) 6arar.6aHJ. l.rqja. proltravo. rzguo{aU mocl 6ap m 1. 6ar6aar (cel impf kopau (se. (kletev) 6arE€ Aa re Ha6a6apu! 6amre.6acMaf kotenina vanlc po olagu 6acM p. . zgruditi se.Aopn. udariati. bandniSki 6aEKapcraon banlniltvo 6arftCr 14 banket 6aHr<Irora bankovec I OaE<oBeH. kooali3te.at l. otr' koliti (pri ropanju) dac'ncysa.irll \(. lrl. bandni 6ari. 6apar (ce) impl kuhati (s e . tam banlovec za l0 din (kovad) 6aHr<ap bankir. Cisto zastonj 6aM6aBRa adj indecl lam tisto poseben. -Dua adi basno sloven. {rlil tu f@fi pre.r ft glinasta posoda za vodo 6apAaRwrja.rxon ra balkon 6a oE m l. zahtcvati. 6acraar inpt tvekati.. i rl . ldm tepsti. kopel.6acJacaI'l obrasti s travo. posebnez 6a]i|ja I bot navadni oslez 6di'Ka impf 1. soddek. govoriti v spanju daeuca pf a/h napasti. .rh platnar. stveni klin -nn bobnar 6apa6ap adr. bandnik ft 6a-Etapcx{ adi bankirski. trgovec s Kotenlno I I t I 6ac\terl. -cc: oapirasa t smodnisnica 6ap!TeH. 6aMoalxKa qoBeK svoievrsten dlovek.impl napadati.lpp ry.l)crl 6araru/raK 6rysl. lig nepostenjak 6arax rD.opaT ifipf Zlaouorall. bar.j ind. 6upn6lrrnr impf TnMe 6ac! pa stavimo! Ha bol)||oti 6aca. 6a_pqqr€ t denr mlakuza.r. tG goten oapltrfl|qa I pusica za smodmK gapxcr rfl p6rhant (blago) oapxcreE. hrkelj. -^rd!a n bala. Tpu 6ar6r.? brakelj. ravnotezje lG vltl 24 6apo oanrce. zavoi 6aACr rfi balet 6a etAB m baletnik.-.r AeHrri Ha xopel onevno 6aEa.Kctor ne pladuje dolgov 6araxql| I t t' I T rf vara. 2. 6atr> AV^e 6aIr€Madv vsai 6apr.cql| m basnoprsec 6aorocaoDeH. lx)brid 6aca!ra& . [ur]l Onpnorx . zagovor. -Hrl / sekira 6&iqaK.. kG palni plasd kopa- 6a. Sist) 6a. -qz m blatoi lam teiz" terljiv dolg.1 prosilec 6apAaK. muz arh trobenta oaBAepa I drog ( telegrafski .2.rran notdju drzati. 3. 6arcK{ AeK 'babie zdravilo danflrca pl fam preutruditi se.bas. /anr cnako. Klepetatr 6aruqa I pita. 6aEap r"t kopaliski streia i oatsapKa l. toailnica. povpraJe. denarni za.ltisniti v rG ke. rod sabUC 6aM6aAiJa a adt lam za smelno ceno. plesni: 6aacra Qycrau plesna obleka 6a^flrja. 3. kadilo) 6a cardpa pl n impl balzamtrau 6^ cwr adi balski. mlariti 6aM<a I gl. lkafec. banka. 3. lAllrti si lckil. aj Aa ce Qadnpoourrt.r lx. topli&. barski 6ap!T fi smodnik 6ac.trrr m fafi slepar.uu tn stopnica. balon. 3.Am!a n dem kebltl.6a. /ig.. 2. prevaranGlvo aK. pleno tako velom 6apaKa I baraka 6acJaclTa irnpl obrasdati s 6apar6e fl l. lam piiatetj gi6aru<aI l. gl. plevelom nja. 6apHar pf dotakniti se 6apcxz adj modvirski. neposlenJaK. 3. "Bunor adi banden. zdraviti sf.tnl. kopalilka strezt nica. ) 6al|Afr nr razbojnik 6a'd. tudi 6apAaqe. tolpa razboinikov: 2.i koteninast 6aqIa I basen.pasti -ce: (v posteljo). -Tfia adj p6rhantov. -u. iskanjc. darodejne besede. treltiti. gibanica tury\ gr. disto svoj. basist. glasbilo 6ac (2) t4 stava. potikati se bcnlck.AaK -rI{. guba (pri oblekj) 6acra. velika brisada. {rra ddi smodnikov 6apyrlrrja ad. pornantast &p4at adj umazan (po obrazu) 6apaq . 2. llscen kopaliskistreznik.ecl fam smodnikov.lrg zajedavec.rBaq fl bruno. obxorlevatr 6acrlrr nr sprehajalna palica 6arar.. le6apu6unu|lJtr. fantastiden 6acra I naborek. -t't m lzdelo'ralea posode 6apAe.to. blesti..impl. zaklinjevalec 6aqrapKa I l. greda. 6apaar impl f. kopalnica: 2. prositi. 2. vod.. 2. Lo pdj:. tig vzkipljiv. udariti.t n rlem be diti. omagaxr daJmvcyB.. -^or ad. 6acaar impf tatati. opletena steklenica 6a c^M m bAkam (mazilo. 2./is vsiliti se darlcK'r adi babji. darovnica. ath pihitna godba. 6eEKa 6aufaa I ban6na 6aEAa t t. -rrl n drzaj. mlaka 6apK4 6apKaaT impf dew od. blo6opr!6ufFfo.6acoBa(1) m muz l. rav. danHaruI l. 2. 6n1116rt .lam pcSali.

6aqoDcrn adi planSarski 6as!Ba. 2. 2. 2. os. moi Zenine sestre 6aw adi fam glavni. 3. -Jsa adj brez{te'tilen Stevilo. ravno. ne priti. davek na iivino rz neredna turska 6aM6o3!rc pod Turki vojska 6attr. tryr m brezboLtrik 6e36oxlniqa I brezboznica 6e36oxHrr<r'| adi brezboinh' iki brezbostvo.revldina. 6eroBrl ru l. stiska. povrsen 6ercrso a beg blti 6eryla. 6e6l|t6a /r novorojendek 6e6ewe n dem od 6e6e otroiiiek 6e6euft adj novorojendkov 6eB. ateizem. 6arm6a rn in n bratc( bratci (v prijaznem nagovoru) 6arra. -t|I| I revsdina. -rgr m hist dtiavrLo ali begovsko posestvo 6er^t|r(. 6e3 paKa bniz rbke (odsotnosti. czl)()Itv(. volk!.36oxflnK. Drvovrstni 6atn adv prav.) bil sem. gotovost. . -rtrF n 1.2. 6er^[K I begovina 6eroBcKnadi begovski 6ero^. ero ro Bo. nadloga. mimogrede 6e4a I l. re''/e'. 6aua{aK m svak. stegno. otroci. -trn f arabska kobila 6eAeM n? trdnjavski zid|' lig branik.I I I I I 6araKqrcxl 26 6er. -lqa ad. lzqa]alsKl 6e3EeD[e /r 1. biti l)udcn 6Aecrr.Kln adi hist z bego\e zcmljc. 6el!1Baar inpf beg. ubeznik 6eraanaI 1. 6Acc.erer1. 4. trpin 6eAEoruja.. poscstva od mene 6et^o adl. kai_ pada. -qll rn l. -^sa adi btezalkoholen ge 6$6eAeH.-6arraar imqf blebeta' ti. 3. odhajati: 4.ra ade fam posebej. delati zase.sg. beino. neomcjcn 6s6per$ocr t brczkontnost 6e36poAeir. 2. . otrobevezati 6arro. zavarovan 6e36eAqocr I varnost. adj indecl poseben. brez bolcdin 6e36orlrRo rr b. 3.rKrJa adi brezboZen 6e'. begoma. gospodar posestva deryLt adv l.Ie n brezbostvo.lbllante oatr\. nesrednik. povrsno 6aEKapr. pidel. 6AeHuJa n rel fio|ni predprazniEni obred (pravosl.''' 6a'4ai pl poljubiti. 2. gl.l1m plan' Sar 6aslao . neveren.i l. bili so 6er. brbliati. bavbav 6aia ce impf mazati se. l{x'ili sc. lG 6er nK. brezboznost 6e. 2. tlaka na begovini. begovo fevTOKMY dalno posestvo. -oiqq n starejsi brat 6ariurja n fam sreanik 6aw m strasilo. -)Knt a/1 lrrr'z konden. 6eAar impf po krivem obdolievati. nezadosten. A€iIa. -uno a/l srrtttskt. turski Dlemiiki naslov: 2. 6em oA ! ru }trure izostaja iz Sole. reveti 2oesreden. 6erajre. nezvest. v teku. t I ca (z doma) 6erarlqa I paniden beg 6eraEe n betanje 6er aK. blatiti se 6ag. slab 6eAere n obrekovanje 6eAn.lKm beiite. 6e36oxsocr I brezboiniStvo 6e36olsocr I brczbarvnosl 6es6o-Aeg.{tor adj b€drn 6eAp ettfiq. -u{ w l.6eAI|rrK. 6e4craltaar lmpl revno iiveti.-pHa adi brez\. 6a'Jl'KaparimPI fLfl 6eroB. -AHa adi ncprcbredljiv. 2. Meceq 6e3 rprl AeHa 5e trije dnevi do konca meseca. planlarija. Dobes 6eia.) 6el interj hejl nol 6e6e. 3.Ela. lopovski 6^Ta ad. -auu tu arh ogli\v. l)crno.-jsa adj brezbawen 6$6oxeH.{o 6eroD 2"t 6e3Beplle t T I I I I I 6araKqrtcKu adj Iam Pt!\i\ rantski. 6aq€Er'. begu[ec. 6auvgaar impf popoliubljati se ljubljati. -ce: Doliubiti se 6aitria. si romastvo 6eAIreH. os.j.pl. obrekovati . krak 6eAcrBqBa. polir.uor adi begov 6€maIIEa f ftis.i iLdecl tom zi\Ptt' Sien. tako je 6e-36oeH. gl. sebi rrslr'ezltti 6arrf^ax. opora 6eaen. brez broda in plir vine (reka) 6$6poes. zavarovanost 6e36e^a adr art seveda.{na arU trtlxrlcr'. izogibati se. ubel- drusaden.a I stegnenica 6€AIto n bedro. bei^tIl 2. 6e3 BpeMe (AeH) VMpe prezgooaJ (mlad) je umtl.6otK'. beg.Bat6e fl-ce: -poijubtjanle oaqiBaqKaI 6aqylRa I poljub 6as. 3.e n bedenje. begova zena 6s oraeo brez 1.36poj6e36poJso adv brezStevilno 6e36poJnocr f brezstevilnost 6e3BepeH. brezboltvo. -r^a ddi bezen. 6atoD. {n l'r ftisl davd_ ni zakipnik pod Turki: gl. skepsa . packati se. 6eg'6[4l m veliko mnoZica 6e. 6era oa pa6ora ne prihaia na delo 6em eq. -AHa adj \areL tov. Taa xxBee 6aur_ rca 5a nene ona Zivi loieno der^fi''. Prvi. dvom. 6e imper'lekt od cyM (1. brczrcnstvo 6e36pexeH. KoAKv e qacoT/ rptl 6ea Asaecer koliko je ura? dvajset do treh: 3. begunka. pomanjkanje. 6awBaar im?f Plan' Sariti 6aua I dimna odprtina na strehi 6a{a. trpeti pomanjkanje 6ercrqa (oA 6er) I begovica. ncporodcn 6e36paqrrocr / sarrrsk0 Iiv ljenje. budnost 6AeHue. 6€6paqeu. n/d kleveta 6€AeBrda. 6Aear iftpf bdeti. 6eraar impt l. 6€ Aa sl-raaM da bi videl ne 6e3a^Koxodel|. zanemarien 6are. ubotec. staja planlarjev. terro.

postoDad 6er. -Trro a. .a adi brczob zlren 6e3o6$rlrEocr f brezobzirnost 6Bo6AaqeH. ne delati 6esaeaeutrrBo rt nedelavnost. verolomnez 6e$erpeg.Ea ati brerobliden. -rts-6€o6pa3ltr& tll ttt. -Ea adi k :e brez. adi nemoten. brezZivljenjski 6€rpeBwK. $tb adj brezgre. -rK'daa. .G. zenule e. . mrtvilo Sen.pEa adj brezmereq nclzmeren 6€sMecett. nezakonito ravnanje oe.^rl) 6ca3u6rtocr/ l)l czz()lx. neoKusen 6caB^acrefl. brez kruha (dan).H.afra nesra^ili men 6€io6pas[€. -Ald.r(I|'oretf. -wta ad.n fafi rc.-Arra adi brezvoljen 6€3Bo. .i|''. neizrazit 6eo6pa3eE.ora adj brezlisten 6e3rutqetr. nezmozen 6ee4een. 6€o6srp- 6e3otrace{. razcapatec 6e3_raaDoqrbrezglavost. anar||t t o Ocrrioncl. zmef denost (aKor Dndr ! 6e3r aceH.a adi brezzroccrr 6caBo^crr. Sria adi br6zlrusen. -Jna adj aed. a.3rpr|'teH. . tih 6e3i& oceH.ec. eupraviden 6e3ocHoBHocr I neutemeljenost.{t||u uli lrrcr. . arm adj brcz- vredrosten 6esBlreAsosrI brezvredaost pre6e3BpeMeu preddasen. {rja n brezpravnost. pw adi neodp. -Arra adi brezvodet 6crx()Ar{}cr / blczvodje ocatrolAyurcfr. neaktivnost 6e3Ae^rru<. -r(Ha ddi miren. neaktir'nost oe3AejcrrreS6AeJcrro rl nedejavlost.s.{. apatitoo 6sDpeAuoceH.ur m brezdulnik 6e3rpeEeE.-DHa odi neusmiljen.di brezdimen 6eAHa f brezno.6e3r Borllocr I nelivljcnjskost.pa.nm adi brez mo Zganov. neomeJen 6esalumx.di brezimetJa 6esttcreH . ano mmen 6esuMoren. {na adi neusmi- ljen 6e3r'Erpl|ceH. poZrtvovalnost 6e33aKoHeH blczpraven . brezdelnost 6sAereH.ri vdan. --rtua orez mocl 6e3HaAerrrri. a'na adi brezvla(|cn dcarl^rrcrrrc11brczvladje. vsekakor. an{a adj \edi(et.tr{tr(. pozrtvovalcn 6e3saaEflrocr / vdanost.rltr ft nevre 6e3e m bot Erah rencar 6egrKaaeu. Zen-brezskrben brez Dridelka 6$Aapen. brezglasen 6e3rafteltrKo. veZ. zatiaie 6eoiycen. .Tua ad. -qI| rr L brezboznik.[r(rcr' / l)rcr.^or adi brez\etti 6e3Deqtnia f brczve'-rie. -HJa n nesramnost 6so6pasErx. fic potepuh. ateist: 2. luboi.:x'j. -Jr|a adi brezide:en oe3rAejEocr I brezidej nost 6e3n3 e. neaKltven 6eAejHoca f nedejavnost...ef.nrt ll l)rcr:rola(xl 6cJr{(.3eH. -DEa adj brezlese\\: 6e3AIrBl'axaprrija brezlesni paprr 6$AIt!To adv neizogibno. .''ttq. brezdusen 6€s.{|I| m brezdomec. neizmzitost &3. -rHa adi btez ottok. anm adf ncr0dcrt. prepad 6e3AoxAe!|. nedloveski 6e3rlreDeH. -3.j ncLivljenjski. 6e9Apl'ro AojM! vse- 6cr)ror. .rr|e. neslilen 6eslpren. medlost 6e3BoAHuK.L adi pesn Drezzvezoen. brezduten 6esrpaEHeH. {sa adj brezokusen. ma .{'i|o.i brezizhoden 6esr€]re3|rocr t brezizhodnost 6€u3pases.rrrra adi neusmiljen.ry rr brezdulnik 6e3_ rp6Er. -. nerdden 6e3 ltcres.3r|AeeH. izgubtJenec 6eiApDes. nespameteD 6€iMofteq.. adj g).ejaven. . -qlit m preslopoik.cHa adi nenev^ren. temen 6€.. .q|a adi brezoseben 6c3rbyAerl.i brezobladen 6e3o6^Eseu. brezotroden 6€AerKa I Zenska brez otrok 6€AnMeH. oDupen 6caqaqaetr. -'i'i|''. .nedolien. uoog 6e3Aoi.a adj brezdeleven. ren I t .4.no adi teza6s3aurrurerl Sditen. {rHa brezdulen. HOcT I I I I I I I I I I I I o6sr4teH 6€0r eA{ocr I gl. "rrrl arll lrlczlidcn 6cxxrf^{cn.JEa adj nepomemDen 6€rlasajHocr f nepomembnost 6so6s4reH.f. f nesramnet-nesram' nlc:l 6so6pa3nocr I nesramnost 6sor^eAetr. 6e3Aearasar itzpl lenariti.n pokrit trs 6erae6en. -csa adj brezmesen 6€9uererKeH. apatija. adi brezimen.asE€AeH.oldnost 6caro6err. . -'*ra adj brezmeJen. brezvoljnost.st 6eJraDcrc[. brez deZia 6e. zlodinec . .rdf 6casaKosr€.i brezizraze\ ']eiztazit 6gs3lra3trocr I brezizraznost. ravnoduSno. aa ad.i3:rKoHm(.qeiruw. -r|'lt m brezvoljnez 6ei&o^\o aalr brez volje.anrK.TE a.di brezbi6es'tareE. varen 6e3onacl|ocr I vamost 6e3ocaoDer! -Efia 4di neutemeljen. ". adi zgo<len 6eB!"reH odj brezzvoden. . .-ry m lenuh.6€B€pM( 28 o€3r(IEeH 6o:tN(tt{Ftl 29 6€30lrropeq 6e3Beprffi.r6r.pga adj nenadarJen.rfl|a adj brezupen.a ad. 6e?. .adj brczda men.aHa adi brezglasen. neupravidenost 6e3orropen. "AHa adi nenaseljeu 6€Mepeu. . -ltr'd. orez vonla 6ejMo3oseri. nemoden 6e3seMjatrr r?? Clovek brez (svoje) zer je oe3seMJes.4orgr. neoporeden 6e.

bel.zrbeg (turiki Pte. \zdevek za izrazitega svetlolasca. 2.lroruua I beljakovina 6e lrurrttt I l. skrbl.t}'. pustolovski 6€.. -ql nr belokapec (vzdevek za Albanca) 6e^oKoc adi sivolas 6elor<pn ecr adj belokril. -xI| !t?-Pijanec. 6eru<a . Delocmca 6e^xh adv lam morda. 2. -qn m krtnrcliitk 6eagrxa / l'r)/ zv(.erft t a. -ana ddi brezreden' 6er{vBa. 2. 2.ran adj beloliden 6e^olepRa f zool riba beloperka. oznaten. drra. 6c^x I /4r. oznacrtr. 'Mt|a ^dj 6€^rrua t zool ohridska Pe blazen strv . 2. J. kaluten kilenkoli.nezainteresiran 6eaicneuren. krokar' ka. turttqcaaT pf fam L postati vSeI: 2. ctocela ski 6e3Desv^rareH. katerikoli: 2."'-cc: biti. bledeti. impl po(eti neurnnostl.islien. . -qrla adf nesramen.f. bclo t{r'(. Jasen 6eao4po6eu. ugajati -ce: 6€HAnc!tsa (ce). 6e^o Bl{_ den @di Deoporeuo] 6e. niordmiStienost tati:. -inra adi neuspe' l \seenoi 2 6€pa3 II. 6e^errlja..'r a adi nezagos' *t#"*r*u f nezaposlenost oeaia:oopen. llsrce 6eae4.r. PoPoIn. lam cEpljen.napisano 6e"3yMe!f. belih kril 6e. lahkomiseln miiki naslov ) 6ecnadvAHocr I nerazumnost. nepremistjenost' razsodnosl t I t t I I 6$yMopeH. 6e6aqert -qHa fdm l. prrpomDa 6e 4 6e ar impl l.di l.rorrja I belina 6e^olruKa I zool beloulk:l 6eata*rqa f bcliakovina 6eavs^aB4di bclkasl 6ea! rpax. 6e. -rna adi Pokoren. osla.uja l? nered 6eKprja.qu m zapisnica.{He ce.trrocrt ocnosr 6espa6oreE. bela domaaa iival (v jajcu). lpaiatii 2.' brezum-"^. 3. mreie ob Damet *iffi#i5". beliavina (pod _ lubjem). 2.t. . -qH rn nevreren_ nost.ravnoous_ 66p6erH[K. _2. obupan 6e3pa3 fiqHocr t. -^qr z belec (dlovek bele polti ) 6e. ugajati 6€Heolrery m pl ozke suknene hlade 6e{ra f prirojeno znamenje. 6.ez rezultata u_soe3en.\isei. pomembnost oe."i. 6eHr!tsaar ltt?Pl oo nereden 6etute 6capeAt e. beliti z apnom. 3. uso(lct).I I I I I I I T 6e3oseE 30 6eaer 6e eflrja 3l 6eln€ 6c. zmcdcncc brez sramu 6e3VMHoca brezumnost. 2. ne reti 6e3vc^oDen.llr crn_ Doniien xoBII brez rime: 5. belka 6e 9. postajati bel.&rc . 6e^tot adj l. J. D$itc(!n. 6e^exar pl iL ittpl L zapisati. o€Kfiar Pt I z3qekf'. (c€) 6eHAu. 2.ro. tam cepiti 6e-^€3s4a f 1.4 a adi t brezpogojen. 2. 2. ttaz 6eL Ro 6€!r(opeq. rav6e3vc oDnocr t brezpogoJ nosx noduien. 2. 6e. zapestnica.reufta l^ 1. 6eNei.6e3!a4HHK 6€3!'lr|eu..re3. Eezarflereslra6€rvreuren. -rin f l. slt ||{}rtl.Jou"..irre praznih rok. zapisovati. najofz oe. -ce: bledeti 6e^eer6e beljenje n fu.brezuspesen ^dv ravnodusno. abso' 6e3Das^htteH. belost.res. 6eKne. tel.2(lli 6e^qo m l. trg osumlten 6e^exx. krooclpeAnua I nereq_ kar. fam blekniti. -Mql| 6e^rr|'rap rn vrsta rlolsKe ce 6e3! ar pt bili Oegyrurce. bckrlrncr'. 2. -ce: belo se barvati.rer(}ofi.a adi l. belo$ozdje(xAoAeHcKuadl ocrFn. arhmtr 6erpilen. 'Aua adi neugletasmah 6eA c..r gl. nt 1. iasen. beliti (platno).1. 2. 5Ha adj pliuden 6e^oraleq. ce @L'ilar pI zasvetiti se 6enorrua I l. 6e^ear impl 1.#fz#r1. slovit oeaerKrDocr I znamenitost.ra r'u6erpbnoreu. -tEta 4di neutoFz' no ljiv. brus. linija. 3. ptica z belim perJem 6€AocDercKr'r l. zaznamovan. r'lpno na aen brt'zumen' 6e^o . liubiti. tlxl hell. 6cayMnfiK. zap6eK. pega . 2. znamenit. vol. neurele_ I neriost. beliti se. lulditi.notes 6e^exlTa. 6eil.a. 2. beliti se. zme_ t nesramnost 6e3o.t uska. kozcl z b(io dlilk(r 6e^. pleskati 6e l|ao r? belo lililo 6e^rda l 1. 6e3o. oznadevati..3. svetovlianadi ski. -4na adj nePreo"]l'o. siv. 2. neureien: 2 nepremrsllen'nerazioden 6esDasooDHocr l. aa siva glava. siveti beliti se. s\re' br. El. vzliubiti: vsed biti. -Pna ad1 1. arh r^vnilo 6e ee. cv'€' T imDl tam 1. 2.|((ck. . ne3goda. 'qu la brezumnik.. beljak z. 'Psa o. v sln_ 6eivraeaen. 3. 4. a'Ia adj brez' 6eA." . belota. nezaintereslranost 6erDacvacH.t rpu. der. bel rob v knjigi 6e^hla I bela ovca. l.y! ar impf l. oelezntca. -PHa 4di neutnrdcn 6$yMopHo adY neutludno 6e3yMcrBo fl brezuJnje oe3lMcrDvDaar 6€3!ucrD!Ba.*ro Sen. 2. \pisati. DonoentaK 6cape3ePaHo atlv brez Prlorz6erpaclu adj Pivski. lan? cepltr 6e eiltralr adi pomemben.

steklina. -*ra adi brez'kri' sosDoornta ^6ecosl len. brezkondnost ren 6ecKpBeH. nepovratno 6eqrcrpertet|.q . -\rEE. 6epoKy*mc.6ec(p![ryAo3en. adi nezmouJtv 6ecrorpeErocr I uezmotljivosr . razbrzdaDost oectrapn eH. steklina.raB 32 6ecKpluYAosfiocr 6ccny*crr 6ecKy*crr. borzni 6€p3ujaueq. --ura recell.o.THa ddi ncsmrten 6ecMprEriK. sten.d! r\epislransKo 6€qrpltrc4racreE. neporabe! 6eqrcle3socr I nekoristnost.2. brezkoncen 6€cupeAMereH. drtati. neumnost 6ecMpreE. anemi6en m.. Pegav 6errr nr l.orcxyfuiHqan. 1ma adj btez nadzorstva.AFa edi rcpd. -un r'r hudomusneZ.qe€. 2. trizerski obrat 6ep6epcKrradi brivski. dobra 6ccKy(rrl|x.3Ea adi Dekori.. anlla alj brezraz' reden 6ecKoHe. Jarovost oeqrc^oE adi brezspolen. retorika 6ece[.besnost 6€cHortrja I steklost.cHa adi 1. preselen 1. 6ecnoEparetf. -Jua adi nestrankarski. flra zdi nemq den. neosnovan. stekel'.pEa a. nekoristoljuben 6€qrpaeH.Bocr I brezkond[ost ina adj nesebi6eo(opnceH. gG vorica. -ftua adi gospoda.di nepqmerrjlv. !ce: zbirati se 6€peEe i trganje. brezizhodtrost 6ecn areH. -ssa adj brezkonaen 6ecKoge. . . neutemclicn. r 6cp6orcrl. frizer 6ep6€pHxua I brivnica. s prirojenimi znamenji. dekret 6e. 6epar itnpf L tr9^tii 2. fig tas -ce: ljati 6ecerBe obesanje r 6ecun€ I vislice 6ecKaMares.-AFa adi nepre' gleden o€cqrecraso adt neprenehoma 6eqrpnolrea. -rua adj brezpredmeten 6ectrpeKopeE.znemrrl enost oectror(oJtEa. nasilje. tazttz. .quiimuo r? govorni5tvo.Zetev blato 6cDdu r /dfi nesnaga. -'r'& adi Iam rG 6ecKpaj m brezkondnost doviten.as m zbiralec pridelka (sa' itd. -1ug.Tf. brez poleta m L vragi 2.Drezobziren 6ecrqraaeq. I brc/donrc(. 6ec.a adi ne' znadaien 6ecxapdxrepnocr t neanalajnost 6ectqaceri. absurdcn 6ecM[cleflocr / nesmisclnost 6ecuucaurla I ncsmisel. zapra'r'' obesati se.i tepovratren oe{norparso 4l1. -w ad. adj neopo. iarak.pna adl nesporeo.teE. objesten. 'ra ad. -*llt tnctl 33 d{/l brczdo 6eqrprqmeE I {Ha adi nezalester' 6ecBeces. frizersKl 6ep6epcaDo brivska obrt n 6epe.Dreznrben 6ecromie. 6ecBecHocr nezavest f 6ecDeqrI nezavest 6eceAa I pogovor. rya ad. zaJezl_ tev: 2.zanesljrv. predrznel.-un rr ncsmrtnik 6qcMlrrtrocr f nesmrtnost 6ec.-l)rcz(lotnko 6ecMnc clt d/i ncsmisclu. rel pridiga oeceAmrK. -rtn. vsebovati:3. lattt rrrnt. donosen 6eporfien. "Jua cdj brezkonle1lna den 6epfiftereH. Drez pnmere dectrpryI[eH.{trl cdj govorni3ki.. nepartijski 6ecuares. nasrP.) bombaZa dja.6ecKpajuosr t brezkrajnost. oeDaqKa zbiralka t 6ciraqxr adj zbiralski 6cp6n / trgatev. -flIa adi I\m ne' snalcrr. -tna adi brer obziren danost.-slr adj brezpraven 6ecnlreAeaeE. -Hqn m borzijanec 6epuker nt larr obilje.neutemq rJen t t I I I I t I I t I t .dj brczplacen. odvodni kanal fuoar m arh listina.obe5enjak 6€cEr o z steklost. zbirati: 6epH w! pamet v glavo!. blatcn 6cp6srr! cc. govor. ne sDoten 6eciououren. 3. brez poti. . 6ecar obesati. nedosledno 6ecuprqrmroqr f nenalelnost 6ec[plcrpacno a. cc 6ep6arar ifiPt sc. -4ira adi neploden. rl nemlmosl. togoten.troKola\ brrpt vznemrrlau 6ecooKojsocrSec[onojcrEo l. brezpoten..wa adi nen* eelen 6ecuprrymro adr nenaEelno. 3. lez. orvJall 6ecruK. -rsSepor(yfruqa -BHaadi brezkrycn. jezen. m brczpotje. lzjemen. -^sa adi neome jen.\.JBaadi nemiren 6ectroKoer4 6ecnoKo[. oei. -pHAadj \@p6 reden. ten.zastonrsl(r 6ecnro4eu.i brez vzroKa. brezhiben oecnper eAen.6ecqear bnpl besneti.trli ('neaejatise dcp6cplr hrivcc.i l. norost 6ecKplnylosHocr f brczolrzir 6eca f arh obljuba.-qxt m govorntK. zanemarien (otrok) 6ecnprurepgrt . 2. neqvomen 6ecnopos€H. togotai 4.6eE(tr. nabiranje 6eD3at borza 6eiearicxr adj borzcn. Dridisarski 6eie. 6dcn. ffi adj pristran (ski ) 'Jeoectrlrrtqln|en.Aer. pridisar 6ebe. i. 5. 6ec[oKohraar tmpJ yzlrelnrrJatr 3 Ma!€rlor:skesloyeLstd llo?3r 6ecEoaes€8. t +9qer gospooar-qoDra 6ecKpu eH. tobaka. -pP. rabelj 6e {6|taB adi 1. prisega nost 6ecav n krvnik.slaboten 6ecnopeu. . fig breaznoden oectrarnqa6ectra*e t.a adi brezobresten 6ecKapalarelreH.

ker sem 6rceK. -. <ta straslen 6€crpaEelr.6l|xoal| t bik 6nxoarDa I debelo drno groz_ l. biti (bi' idm). onelaldati6ecctI. samski 6eftapcrBo tl fantovstvo. ne@e|$o sko smolmo brezciljnost.P(> 6I|Aat. veseliak. breT_ 6€cqecn[K.. tolci se.. . -q'giaadi ''eElo're' ski ski.lracrr. zelrscu . mudilec 6nK. ( ( rl. 6uAeM od! fam cEIo' m bivol 6uBoa nasDrotno 6reo^ap6uBorrapKa I."nt"" n dem od 6q* bikec (Posebno Onr". 4di taborni3ki. bc 6sAen.6mr^ar..' ()s\erc Pf 6r.uDiti.krokar fietr:apiwt adj fantovski.6Efa t 1.tt'6'ntb.. mocr 6ne. -ce: titi se 6€ccoApt<aeE. 6a oH _ 6rAttsa. 6u.^.ftccqeHer. 6uAe.. -lxa adj brezdirnen 6cc. stavba. uluut -uo 1ecrfia. 6n. otnoo. Potem ko' oder.. ornl?. nesramen 6ecpanmr.'r m sl. 6n^6i fi slavdek fur oes\ Sotorski 6rue. .E. 6ecqe^|rosr f brezuspesnost no tutee aalv tdm slabse. z' lis erenak. z.-s". 6eftaplraar. bridek arh zdra]Jilo oiropoca pl PoaPneti. -qrr nt dlovek brez semenski dasti. zverina. 2.ryt t. gl. deianie. lM m arh NonJe' odi Prihodnji. 6n le."en. 6ccrlcff. He MoxeB aa Aol.tniri' 6eccoBecfi{K. staLaKtrt. I nesramnez'nesramnrca 6ect'dunoct f brezsramnosl. ncDltccnllrv occrtvrctt. gosid. Pogumen 6€crDaEros f Deustrasnost.l. . -ulll m kon! 2. mlada o"1?"n. travar. mclar.r l??pretepad. gl. oecqecrar PI rn brez modi inpt skruniti. dober iezdec doti. -ana adi rastlinski blvolov DlvG stir-Dastiiica 6n laD tt zelisiar. nesramnost adi draglu.6qlar imuf I l.'JHa{eccoAltt€' te^eH.i. -Pta adi brezbrez spanja sladkoren 6€ccornua I nespednost 6ecmvueq.6a@Ja.6ecqoB€qer'. 2.oecparaHHqa tz. {Ha adi nesPeeen. -. -c'ia adi brezte' lesen ade brezsumno. el.rei.rcAcrr. pisarna. lanaLnr nisem mogel Priti.{Ha 4di nevesten.1lte6eccl|^llocr . zeliSdi 6HrgD fi 1. Doirum ddi brezobliten.-udaridti. -AIra adi brez otroK' *l. tid. '. rrAeH stek6rAInDlt I prihodnost. oei$nteu netasen 6ecuelen. nccvctoa ric. 6HEoA mlad bivol. 6mopoclTa itttpf aPneti.j1]. sramG sramotiti: 2. Poslopje 6eB 6oAeH aau. apni. velinik turSkega vojasl(ega biti (od glagola clar) ( moz) odaelka 1000 6'. zlveu samad'v brezciljno.I I I I I I I I I I I I I 6ecqta. zdrav[na zel. 6rle IIIem imeti za norca. -qrr.lrlla adi nemoden' oecqecrE. .t rastlmje. oplll 7 6lEI! adi nekdanji. kanalia 6€ccra el|. 6 ^Jyp 6E^|€ I l.6r.^6!r ti -M m hist. PoaP 6rao z gorski greben niti sla'r'ec. {Ir nl vedlitrska klenica za vino in Zganje' HAtIA balon. zveri 2 |ig t nesmotrn /dfl lanlovall.ra bivolica f 6t Japi€ t z€li6Carica. scena. samstvo 6€*ap!T-a. n l. kroiad za hlaae. fant. -sja fl neeastno 6€ccoieces. u". DrazeD 6ec. 6I. Trg 6n JocyBaimpl od 6t{^Joca srehkost.onetastiti mod.skrl. <rla dli neiasten..6ecceMeH dd.6tapaaa inqt biti' im?l bivakovati' sc 6rr& KUr. slabost 6€cqecrxe. t ne_ osk. 6ectrpFn&ocr brczvzro'll()s I neosnovanost 6ecpauen.AIIa Mt bfezvseorn.fJ.ren.ii[. bivoliek 6a^loca pl omamllr. Nrvotoi< 6ecrrara @dt neznano kam adj btez6ecrpacreE. 6raejrn ath i. bivolarka -julij (Po ljudskem koseL: 4di 6riBo^aDcK{ bivolarski ledariu) ousoaR.rB[r pI ozke belc hladc (iz domadeqa sukna) 6fi part bi (za tvorjenje Pc soinika) ori6i n raika. bridkost rft krrstal 5doolrm adj 1. 6elolo4taar ?/ rn in rt betonirati-zabetoniratr 6ertuij nr 1. nepostenost brezvesten _qI| /tt brezvest' 6ecqicrirsa imqf l.rrm ad'i brezcil:en. samec. zvoniti. 6'r'.14 6esap 6€sIl 6I|cep 6lc rauart obelati na veliki zvon 6[Ja. 2. rirad.ce: biti-se.rvDcrEeH adj brezdften. 2.-uxa ddi brczsl-amen. izzivae. 2. . oA 6eiep no6erePnajslabSe 6eroH fl beton 6eroErDa. aPnendev. sramotcn 6€cceMeef.. loPar. {rrm adi neustra_ sen. bil bolan olorcr$flJa. 6eccd.. 3. 6u. ..rsa adi brez soli bre-zdusen 6eccoEeH. Sport Palica. pisalna miza 6ncepnr biser . -AHa nik. -rurm adi brezSu6ecte^ecen. PrejSnji .Si'n coni ker. 6e.{docr . trA.6ca^crcH (r'i'qeces. oecEeftepeE. -rna adi brez c\etilr.{Il6a n dem oo 6uBo^rre.a vellan.Pa-fi.. arh tako da. impf 6. II . er.

bi..tuEa adi pa. gl.6AeASAeAes..Afra ad.i od.rr.1. 6t'r l. 6aomra. 2. dist. . pnsKurcn 6aaDc or rz blagoslov 6. 6. svinja.. Dlemenit 6^atr'Fl f-blazina mlinskega 6. dokondevati se osrttocx t bistvo. iznajdljivost.mulna 2.3. 6. n. blodenje.qtrr adj plemi5ki 6^a3uer5e ri pohuj3anje. iz. ctrcrpsHa2 6l'r.fam 1. -atm adj l. . -rm I Skofija 6rcK!flcrur adi Skofijski. strucanie 6i. -.1arorrux^orrdrll (lobt ohotcn. Marijin<i oznanjL nJe oaa_roDlreMeB pravoaasen. modvirje.l.raryn ni bot kr-atkopeceljni u s t c rl i i v r hrast d(lv dobrohot6^arorraK^orro .ustlcrlji\ro 6^ A inpf 1. blesti. -rrrrr rrlj blago6^arwa inpf uiivati. sladiti. korobad.O. naklonjcno. rt!.e pt in imll biti sladek. bla. tiveti rnikrzverrcd zvt).rpaar impf bitati.lrlugrtt 'lr O^nrrr1ru. dolrsiti: kondati --ce: se orrtrcvaa. bledenje.rcrr. naJ(lulv Of rcapn. biti r2\zumno -6kusa. 6aaro4apen.xEa adi &rt. obstoj.rs f. 6rr. 2. _-nra 4dl bistven. -m lam model 6rslIrtja.-. nrt blasladkega 6aaropailr.. imetie E^aro-req z. 6^aswr impl pohuj Sevati. vsakdanji. naklonjen potikovanje 6aarocK oEocr I dobrohotnost A^as|!ar.Arr'.6ncrpar impf bistritl' orcrpH|Ir| / L tistost. {x r. nepG sten. 2.-prra adi hvalctcn 6^aroAapE.opeu. adi gr. 3kofovski 6rcaap. Sibati 6mtre.i r-im'pf zagaii. -qu .!ror ad. premozer.dobrottrlt srfrrr. oKrrepcevalnrca 6r'DeryJa. gl. sladkost: 2. sladkobeseden. polikati se 6aarocr olr adi dobrohoten. --psa adi dobrc> deien. -rnr[ rrdi blogo.Laseerre 11 slajenje.pEa adj biseren 6ucep!triqa f wsta tamburice. . Ill('rrr( nost 6lon J y. stcr. v sladkoriu kuhano sadie: 2..Tsa adj moEvaren. 6aarcc oBeH adi blagoslovbarjanski. draplemenito 6aaropoAHocrf blagorodnost 6^ag'!a impf xre talati. folKloren tarsnltt 6AaroAapBocr 6^trrr^rr lt I blao^rrt. btagodejnost.nrocr I razboritost. kvasiti 6aaroHar(orrocr / dobrohoF 6^aAar6e r? 1. v izobiliu. 6u. nadin Zivljenja. dra6aaropoAEETEo a plemstvo ienje 6aaropoA{o 4dr blagorodno._ 6uo€a z te cllruca. gl. 6rlwr5a n dem od 6[r< bikec ol|qerren Zasanie. 6aaror arc/rfis adi l. pranaklonjenost zen. sreden oen 6^arepa3!MeH. DrimbSica 6ucr1'n rz lkof 6ncKyEtja. 6t.> 6La3etlpart 6aa3e re6e6rta3e ctrrrr blaeor ti! den.t'.rar6rsop 'cr nost. Zivljenjski. t oEosKarsra 6.-ryr tn ptemid kolesa 6. 2. gost. dobrodugen. -r'Ia adi !Eo6aaaceuadi blaien.1 toailnidar 6r!DreK.raropo*ru. 6l|qeBrf. bled. dEtacvD ar imol a/tr -kondevati.|ar 6aaeM 6^araJEa blagajna I 6^aEJr sKa I blagajnica 6^arap ffi sladkosrednez 6^arAeEn praznik 6^ t!. nost.2. fig neizrazit I I t I I I I t I I I I t I . naklonjcnost dendanje 6llarorrpsjareH. razborit. 2. pomemDen drflfie n bivanje.iznr.dokonEevaii: dce: kontevati se. iaeli ?.g(i r?/d plehek. cytnrecTBeHocT. modvar6AarDcAoBIla impl blaggsla!no zemljilde.rar mneo. zahvalicvati se oaaroAapHocr hvaletnost I 6rFnq?ap m. -Lr m tagar garJev 6uvyra. zlvrJenje 6Eren. 6^aroAapar pl in impf zatLvalitise. sladek.ie. 6Erncaar pf arh koneati.idljivost 6rrcrpora I bistroumnost.raropolrolrc.6^ar(eB. naslaiati se 6. sirugat\ 6Ew..rar. 6r|udr'a n fom dem od 6nurKa svinjica. . Dostatisladek 6.crr.. no. .arh stama. milina tua$.10r r. mCsenigL Mpceq meten. Jrt gorhrv.r(li bllgodc' 37 6aeA 6!rqe.rpa adi 1. aretdn ( s trsjem) {en 6^aroc oBn pl blagosloviti 6aarrd[re r? blatno.. prszorrlost: 2. 2drag. 6mtocT v biBo stvu 6noE. barje 6^arococroj6a I blaginja 6^arocr 1. uaBpeMen 6aaroBpeMeHo pravo{asno 4dr. sladi6aaro z l. aesnati. v pc menski zvezi 6.. barje Ijati 6naro z dreta.. 6aari adj l. oblika. sladkost. 6nar<ercrao r blarenost 6^al/(v impl l. cevuarsK noz za KmJeDJe usnJa 6t'9Kry'rrla. praticek 6''''dKd.iti.blaeodeien l ctl -f dobrodej6^{rrr1vrrrcx. bister 6aaropa3lMHo dd. .Ir kroj.1areH. 2. tig bistroumen. 6nqoan rn bid. nepostnojesti razutnnost 6^arolroAen.6ncepen 6ucepeH. blo^ti 6aaropoAcrso n blagorodje diti. druzoerul Drt 6mrca. 6^anAa&e z tavanje. trg Slarm Predmetov 6nQ6. pametno. KaMruqK 6^arcra5aar(m|a I l. brbljav 2.i blagor. bistroumnost.n biftek 6[q. blasost.

bogastv() 6oro6ojs3^nB . 3. Duuva.ra 6oroPoAlxla mali Smaren l. sedmini) darilo ieninu fiivom ft 6^iA[ in p7 bloditi. iz$irati. Itg kipeti 6lrrKar6e od 6.llaK rr 6^s3rruq(a I dvojdica 6. kroinik molec. 6. 6ouua f cula. zabliskati se 6^ec'rg'' impf od.rrlKa '' 6^lrnrre. meketanJe 6aeKa|6e a gl. l)(4lnslv(. -cKa adj blitnji. 6. 2. stavba. plitev kroz6oroMriacrlo n bogonrilstvo nik 6oroMoaeu.{ecKor 6^ecr}n ifipt gl. 6orarcrBo pl netistovati 6^yAcra!!a -im 6oiataar< m bogastv(). -qrr m nevesuno 6^vAeu. lrogrr 6.rvao a skleda. pljuskati.I \ impf gl. an"" 6.r'1l. 4. itupf Ptiblitevati..a . 6nylrrllr.60r^!'l''. 4dt neclsrms(l' 6orarn (ce). skorai 6.e n povracanJe.. 6aeFrlr<arle mishanie 6. nedaled.6orarcK( a(ti h(rgllltlSki 6aljtlrqa I bliuvek. 2. meke- . raz. it?tpf l.m impf g).recoK. razli. bogoslovec.te den od. stanovanjski blok. -f-ovellKr AeMa 6oroltoMqa Smaren.ta necrslovatl 60r. 6(. svetiti se. Plehek.6^yAcrB!tsa6. ltr) & m bot nrt liiol 6<r6e\m bot nri fiiol 6o6oDuqa I prekla. vati 6^rtq. bog 6^U!try.n 91. mrleti n svetlikanje. (se) 6^u3rHa f blizina c#ra impf l.al5€ a pljuskanje. 6or0cloE fi teolog. 6omlrrvrra / trrr\ lx)gnlllll. 4q{ t bogomrz' nei 6or0poArua t bogorodica. Drazen 6.r(r (ce). .rHrrrH ( ce ) iTnpt rcje]Jati clvoidkc 6Ar3oK. -ngl rz l. beIe'nica. 6orarar (ce) razvratnlsKl itltpf gl. Student bogoslovja . 6^nrul!tsa pf. blesdati. 6^eel!e 6^eKEe pl zabeketati.fc dern od o{tl3.6a6oreEe ffio. 2.. raznte 6^yAeq. oddaj.Ko'rri oaeurrlr(a iftpl svetlikati se. raz6orarnJa{orarEra f bogastvo vrat gl. 2. 5.r.x. impf ljusniti. razliti.rera l bdketanje. 2./rli l)r)[lllx. zool bogomolka 6rlwe.ryA'Imqer6e ?1 6omratrlK.r-yrrarocr I Plevkost. prelivanje 6rvrcl(ot m gl. razlivati 6^ok tu L velik kos (klada. skupina informacij. zvezek 6^o&iAa I zapora. 81.uor adi bogat 6oraraul nt bogataS vratIllca 6orararuKa I bogataSinja gl. Ma. Plehkost borji volji 6.18 6AocrlTt 6AYA 39 6oroc^oD t I I I I I tiiii-i^a . izvesti zaporo 6^oKrpaEe r blokiranje 6^ocr!p m bo.agu . brizgati.t kroznik s k6 (Dri slavi.bvA n? deska za mesenje 6oroM[a n bog()ntil *-ruha. bledost 6^eaHoraf^eAlrornja f bledost 6^e\o{''. blokada d^oKrtpa pt in inpl bloktuati.l pafi prav zares! bogmel nik 6^yAHIdIa I nedistdca. sveZenj vraten 6oBsaAaK.{ecr(orel6€ 6^e'J. -qt a gl. 61\er. panj). 6a6o1II 6oroMpa3eq.2. 6oraree (ce) 6lyAcrBo a nedistovanje.{uHaro bliZnia prcteklost.6^ec're 6. zame. 2. 2. 6. blt'dikav 6^eartKatocr I bledilnosl. fi Zolovka 6o6oata I murva (sad) 6060^r ntrIa t .reanrftao 7di bledikast.a 6oraree (ce) irl1pl bo9 titi 6^u^ld.rqn impf -gl (se. meketati 6aeeEe r? beketanie. izliti-pljuskati. 6aecKorE 6leurrer6e n gl. blizu. 6^r-r3oK poAsqHa blirnji sorodniki.B adi siiaien.ot murvino drevo ffiot3''Ea..llacKHrc n^il fi||ll blitnje gore. I I I I I I 6]11|rrrr!. zveza drtav ali strank. 6aecKor 6^ucKy adr blizu. bledikavost 6aeAuocr f bledica. 4. 6. bohotna mladika 6t|Irx impl l. 3. -quSomrll|ntt Zivlienie v razvratu bogalin-bogaliltkll povracati. o^yAlnrqlq.' razvl:tlno zrverl IATCTBO oavAcrDlsar6€ a nedistovanje. -!rna adi bli'nii 6arrr<er6e tt priblilevanj e 6^s.llr3ola I blilina 6tzty adv 1. svetiti se 6^ec[e pf l. blcSlav 6^ecKot n1 blesk. dreti.pf. motiti se.m nedistnik. sijaj 6^ccKorel6e r?bleslanie 6^ecrorn inpf blesdati (se). omahnlll 6orarctBor. brizgniti. 6oB.lc(' 6oroAa'I adi o(l l)olllt (ltrll. 6^E3oKIIo pa36upar6eblizu po razumevaniu 6.ruzieir.. 6oroBri t?.izbljrvek 6^vrr:au adi plevek.. razEat. -qn nr dvojdek 6o6or[Ja I bobnenje. velik. siiati. tudi 6Aoruryp 6^nrrru(. zas'getiti'. razvraL . grme6avA fi neiistost.nddi bogatalki Ite 6^YAcIqYP.rur z iurek. sen 6^etdvra impt pesn sariarlti 6^cH!tsar}e fl pesn saniariebliskati (se) 6^ecKs. adj bledoliden 6rce impt beketati.rr{crcolo i. furo'cuyla pf. vreti 6^ncK impl pljuskati. uliti se. pri. ra? livanje. 6oB. snop. / 6orarH[(.Arra adi nedist.a. natii. 6or(e.uaotr5. nedaled 6ttcrre. steber. tok. lapuh. bljuvati Arye imif 6avert. blested. ketati 6^efl rn pesn sanjarjenje.6ora! . imPf (kobilica) potopltl se.I I 6aeAEee 6/reaneein?rt bledeti 6..

"M adi dozdeten.lo ^Ir r ac. +r| t'7 barvar 6ojar&^al( rr1 barvarski po. bolc6oJoi!^rtr.6oruou<. krapa bolehav -u{ 6ojrm.nti stmsr barvanje 6oaeltrr(af flrd bol. navroezen 6orecrreE adi bol. zablisniti usnJe 60 sq -qea n krastica. os.-uu m loneena po. .o.ot kamilica klic 6o^Ka I l. Ha 3Bvl(. . botanski dor(eqrEo & boZaDstvo. 60A r. ce rroKaxa Bo BucTrrcl(nlll 6o^e€. Yedrost. trpljenje .Ha ABa 6oja IUSa V OVe naOStrODrr 6oJ4 6on I l. bolehen. €MCrr r11boljge 6oLBa I zool bolha. prebadati.J'Dadi 1. buzdovan 6o3e . 6oL. . boks. kaKOr pravrjo 6oteMen.6oM6apAdp bombnik m pusl 6oM6apA8ira?f ia impf bomdo^c. 6oAar impl bosti.ka.|xla bodeda Zica 6oAE. boks. -rgl r'? bogoklet- 40 6oJa 0orrArcI d0ll lx)hr. 603 6030.lsaoca I bolehnost. I vrsta 6orIIaB5o^r@€B @djbolehen.xeM adv. bG 6o.en 6o.I(jn.soda za barvanic 6ojapH{qa6ojauiNflqa I bar. 6or{aqar irlpl beracr!l 6oxjaserse r beradenje 6orKja{o I beradica 6oxja. dek.suarr fl 6orq 6oKoDrr bok. vod€na barva: 6oia rl vcrr. boledina.a. bG 6ojaJan. .I(Iua t lit bocinia. 2.-irr f bojazen lehavost 6ojap r'1 gl. .lport pika. nadstropie. zbadanje 6oaqao n lilo 6o*recr adj bodidast. zasijati. menda. . ce 6ojar inpl bati se. turdek -ce boksati se 6oirnel 3aM. -Apa adi buden.KanDo adv bolestno bardirati I I I t t I t t I I I I I I . bolezen. barvati 60 cra impf bliskati. bo!tvo 6oere (2) z strah 6on ce.nfl adj beralki 6o. postava. izmedek. boded. boded 6o. dilost. so{uten oortArcr ty' pobarvati.e pf pognati koDja v dir. bogoslovnica 6oroc. 6o1rl(a 6orcaysa-impl bolehati. bolehav: 2.BoAHa 6ojc ollnotu. muka. dIl 6oAC. hrab' nrl 6oAlrocr 11.. blesk 6oKc. boksanje. konica. 2. Ski. blested.8 a.. 2. -rgr rtt bojevnik. vojni 6oeEe (1) r barvaDje Eor(e(. zdrveti 6oAlrlBa inpt od 6oAJIe 6o. izvrzek. 2.at €.e n bodenje. 2. Yoj. bomba. 2. (Me) fu^ar inpf J. Me 6o.6oaen. 6oM6o^cAyDaEe l? 1. -Baa adi arh pob6 . rast.. zbadati.rprewe. barva. 2.Er I bogoslovje.-.!E m mavrica 6oxII(eH.bMen pregraja. 6a cyM! odlilno sepodutim bolczcn.6o^cEarpl l. rn boloik 60 l|rqa t bolnlca. bolezenski do. -m m bozar. impt pG 6o/utrqeH. Dlasiti se 6owxa f dem od 6oja barvica 6orErle n bojisde 6oJ. -JHa adi birjni. 2.prodajalecboze 6Gaun Ega I todilnica boze 6o3Aorannr kij.K!da . viSina moza. trh. rtd clltl Ha barva glasu. bolni3niten barvati.ura adj bolan dorrecr I 1.arstven. bolehanje.rBa KpaBa bodljiva krava. 6ox^!'( n. 4a z bogoslurie: tudi 6oroc^vr(6a 6oroxvaes. tolka 6oAap.anie 6oAerf.w adi bodljlv. qu rn bierid 6or(jatm. 6oj . oojaroija 6oJaprMK.6orcc/roDtrJa 6oroc^oB4a.roDeK boe i[ dlovek ''x 6()A 6oAoDn n 1.roDeqKH serai (viSinska mera). or fl gl. oor(lnoT 6olql' m Dot navadna po tontKa 6o. bolezen. prepat lon ltrtr 6oM6a t l. bitka 6oj (2) l.lfu|aadi boziden 6o. stran 60 cKaB adi sijajen./rr{tr(. budnost. lesdilo za dci/lic: 6(. obar. 2. zvc.adi bozji. rrHluro lre ro 6oae nid mu ne manjka 60A€r(." iidelovalec.ps impt spodbujati. 2. 6ojocyBa pf. rudi ooxjo. 6oeDr (l) ru boj.6oaeurrrfia f 1.uE in pf trebiti bolhe dcla slona 6o6a I gl. velika v!tl oojr^rtcyfto i rnpI bar'. 6o4!ara vlzem 6DDo ja nparu iz muhe 6or. sftrgrr.tq?I[a6oxlpul(a I tot maK 6$ m bot erni bezeg 6osa I boza (piiada iz konrzne moke in siadkoria) 6orawja. boleti.rqsa xl. obarvati.qlr6ojr@a m. 6otlr'r.{ tn .6o1ltr (Me). aA6olrll. sveael umazanrJa. Spolt 6o^cne.ur 3a6or vama zob me boli 6oja$rja. iskriti 6ojocfla$e n barvanje se. 2.gov 6orKeEeE.lrl Jc pravo bar- 41 6oM6apAEpa nlK 6oroxy^crBo t1 bogokletje 6o. poikodba. boZica 6oxJar. 6oKcorn ft 1. -oT m zbad. roa Hee 60A6ojawcK[ adi barvarski Ka 3a YMI4)ar6etO ni tako 6ojKor m bojkot hudo 6ojr(ordpa itn pf bojkotirati oojHrnq .dj bq. rana oojuAscytrar6e'1 6o-ae[turB adj bolehen. auiednost 6oqr. vizualen in akustiacl vtis: Mpcsa. dujee. bolnilnica Sdak jEa adj bolqisni6ojoca. boledina.rpa impl boksati.govno 6oacKorm sijaj. -^Ha adi-bogokleten 6oroxy. -nor adj bo jadiiv 60lr|3^nDocr bojazljivost nav I 6oaell. baje.Eoxrx( m bozid 6oxr^aK.

borba: iapoanooc. He l{eaeMe 6paruuo co te6e ne lazumemo se. popotnica (rivc') 6pa Hap ttt prodajalec moke.a inpf bos hoditi. tesarska sc kira 6p^Aecr adi gl.rrturre Ka 6ocr[iRoBa Sopek bazi.-pur ttr borec. 2 nepodkovan (konj). baiitjka 2. nekai delati. kraj 6opa.rfllta r| bt ilt('c 6paqerr.r 6ocranor ta ie kondal svoje 6ocra$rurre fl avgfi od 6<> craH vrt. opaAar dqadilgi'di m. . 3.leHBqHo. 6parr.t I i i l I I I 6oMOapAIrpallo 42 6oqa 6oqfta 43 6paryoca I I I 6oM6apAnltar6e 11 bombar-(li. zaie6op. rrireH(apHo (uapeBHo) 6pa i' so Dseniina. 6paDn.s(' stridna. 6orcar inlrt buino ta' razviiati se s!i. rokoborba.r kdor PriPravlja. -q€ adj I' boten.te. -Er6a5osB[. {BH.6opoBr. rastlinstvo 6oraHrqap tn botanik 6oree. rva6oia.rn hip bratec op_aroDr[IaI b"ratovo rmelJe bratova zapusclna 6DaroK m hit bratec 6'paro. ovdica. 6our Paoora Prazen tr'ttd.Jri 'an malfra n 6opaBer6e l. kadca 6oqBap m sodar 60. tig tiveti v uboStvu 6oranrra f botanika. bojevati se.rBa soddek 6oqelr.rei6oclr-. trn 6o4Ka G6oqraq n.rkr'rrski: 6paqHa AaoJl(a/nK( 'll\l(l Itlll' 6paureHue fl ltil. ca etEa Ha 6paufloro sprijaznil se le z usooo 6pau{oca (ce). -rtri t arh 1. borivka. velika brada 6paAHqkaI defi od 6PaAa.2 dregniti. -I{ /r. bombastiden borovl trsKl s||rr. zbad. nagaiivec 6oiKoDxr adi-bode6.rMe6en bratenle.!6sD. -qltrsa n aleln oo tJPaR 'mladid drobnice (ovnid. 3. tm 6oqr€B adi bodidast. bodiCast 6oqHe. qor adi t.i. 2.mesati. 6p?l3prnaua t KUucavnrcarsKa ctelavmca 6paDalrcrsr adl kljudavnidarski 6pa!'cK adi koltrunov. rokoborka 6ocoraSocoruja I L bosota: rokc tuiatra adi borivski. I I' bradat. nri ploievinasta dirnrra cev za fulezte Peti 6o-pltr|a f borova trska.u im:Pl l. sesek iie. benice: skupno ime obeh sadeiev. kdor s irt llrrnhr smolenice. (]lrtx l BTop[ 6parvqc^u prvih 6parvqeAa{p8Tv'lc I Kll t . 2. bosti. Iam 60 r Aa(P Prazna beseda 6paa. bradavidast 6paAar adi bradat opaAla / bradlja. ce tupar imPf l. 6oHoBn n 6(rtxrD.. vrednost_ ftrPj(. boded 6oru€ Ka I bodica.ro6oArreana 6oP boj 6a narodnoosvobodilni 6op6e adi bojevit.18. kozlid. boriti se. mesanle.6ona6iul nr bomb65 bon. fig nepodkovanost (v 6orski I 6oD6a f boi. -Jryr /a bratomG rilec 6paaoy6ucrBeH adj btatomc> ren 6paroY6ucrBo a bratomor 6parvqeA n bratranec. dovoli strokoven.'. -rrrrEl 6r)Pnflr)Bl|xa ddt . trobenfa:-2. ('(l 6l):rlllll" -mokica. 3.?r bonbon ooH(roKrCpa bonboniera" I 6oD. bitka.or< m bot bazi' lika.r/ obristi z borovjem 6od.vcN:l l)lillll llcl 6parqe. zba' dati.lcrrcr. npaH opil_ rviean otroci dvch bratov' sdster ali brata in scslrc.' liivec: 2.rKa. -IIu rfi sFscrcar 6oPJe Pgt 9o! tnbqu in nf lam dolgov^ti 6op. rI. 6ocu.f. draLiti. beeva. obradati 6oc[^KoB adi bazilikov. [i8 nagaiati 6otrKat bodica. dilede Po Dirien. oDoren 6o'[ adj indecl Lrh praze\ nidev. baziliki l.r I bratoljubje 6paro!6neq. r. 'xor ddi borov ni papir 6ojrrrrrnrrxa-6op1u l. aBtd rfl tam dolg 6oH6oEpja. 2.tvBa ir?pl od 6op. biti brez obuive. 6paffsocYDa (ce) pf . 6ouaSortro impl l. njiva za dinje in lubenice 6ocraHuHJa. koruz na moka. ry 6oDala Ka (^axmra) I KunaF 6opvrnJa adi indecl lam dol' iica. 6P RoR'l nt oven. Knrz borilie. Poora' timstvo 6parnMri ce. ranJe lt sklttttt svctr 4dl naso 6oM6acmqeH. boia like (nar pes) 6opaErJat strolji fiiol adt disede Po 6ocunolrorb roKooorec 6oDaq tfl borlvec. vojscaK 6oDe{<x4di bordevskr 6oin ce. opravljanje ne' aoi. -ull ru vrtnar 6<tav!. 2. bos. ovnov 6Daa. 2. m I. J. -qrra ar. t den od 6o. -a\u. rvatr se 6oDsla. m bot bG 6oE6aH: 6oH6dHa . otct(. 3.ll . li8 ponagajati 6onHvBa6e t? vooo. 6orl||ar pI I zbosti. kostrun 6DaDat kliuiavnica 6iraBap n kljuaavnidar. meialnik (Zlica).2. oe-etuveea brata srn. I sod. -.sapcKn adf sodarski 6o.rKa f 6ocn[aSocKa t dojka.t||)lnrnrp . 2. smc lenlca vrt za dinie in lu' 6"".co . kozica) 6paAa I brada 6DaAaBnua bradavica I 6pal3flrvan adi bradaviden.impI Potresh (se)potresatr (se) z moKo . bojevanje 6opeq. lig ne kesa dela. rokoborba: boj. moKar 6partr||aprt||rla I Prodajalna moke 6paruno t? moka.sapHl|tra I sodarska de' lavnica 6o.}. neveden o6radanie tuoal. usDcvati. borben: cEAatloJnamoc 6op6eHa 6oD6enosr boievitost t 6oper* n rvanje. ce 6parmrar imgl bratiti se 6pa'rKo. ro 66Pa.sapcrBo'' soclarstvo 6ottDe. PIK 60.

se. pregnati.8: adi. 3. sum 6p6opu impf l. zallvarnle 6wE!. .raa adj brzostre 6p. bntit 2. preganjati -cer goniti se. listnato drevo uniff I nabrekniti. prepoveo ) 6peaa6p€Bra 4pf . hriI 6pr||rio 6p(.{&a z dem od 6pwe.3oM9ren. zauvarr 6pirar6e ri. dvckad 6p6^g!ocr I blebetavost 6p6^o. hrib. gnati se.qrura nav pl brn (uta. zEodnja koruza. gneQ. odli 6p[s. umost.f-mesalnik. octlatr Komu l(al. predDrzuntK 6pena adj brenv 6peKl{Ia I Dot brek. prismoda 6p^rrDocr. metljavost (ovlja bo lezenI 6pire. 2. 6psoMerKat brzostrelka 6p308.i 2. motiti. 2. zmes. JrgpnsEoJen.nat pes Zlaouor'arvKa. +Bry rc tarn pris'JJ:od^ 6p!. Kunalmca opKal{|qa1.blebctinj('.. taljenje. ropo$av 6p^rrDer6e tudi 6p^aBeEe r 14 norenJe 6pAtrBEce impl. 6per. alovek brez ugleda.rulpanJe 6per. prihodnii WAap m brdar. f 1. ovdji bobek. lkropiti.(zacucenJe. tj. koruza.brizganje.[rxo. brdo.gl. Dreartanie 6plorrt. 'l 2. fis qretr. te$oba q. {'|rtltt ttt vol. brisati. jokati (matnnlotrocr) 6peqKo. zmesti se. urcn 6ttrr irlrl hilcli 6ploJ.6wne vzbrizgavau 6p3oade hitro.. gora.l' l. -qoDE fi britev 6psqaq m brivec optrserEe n britje ootrat! KOVaIl Se len -dati. begati. 6pe. gl.3. tig t&a\a. 2.inpll. z.azan.tdi 6p^awr ce noreti.gonja. hribo6p.p. breme. aeda. gl.n hitropisec. Slrol> rjenje. 2. teKantesem ter tta. nabu}16p.Ee. zalln. klepetanje.uKaz. 2.xse.r m preganjalec. gnati. DoorsKau 6pro-raJa. belo tiso ne 6p€a I 1.1.Frcrsr adt orulanten 6ps t'f. vbrizgati 6puryaa impt od. izdelovalec brd 6plgrro. mesati.-{E .ra r€.6p3aK2 pl 6paHe vbrizgniti.eroTErgcr bregovitost. 6peMena 6p€Nd€xr x<eBanoseeazenska Opeueuocrf nosetnost 6pec/uxa f mlad brest.h soprnanJe. pomivalka. pr€dpraitrik 6p'd.-oBqn m jokavec. impf .hr llso rrrrtlclu 6p:rr1. obala:2. spoditi. naelost 6para I r/d skrb.sopihati. 2. zadreti se na koga jokanje (o 6pese. pogtatj. .1.. Sumeti 6p6yrnxaI kozji. dvekad 6p6opcr6c l. zgodnia vrtnina 6p3arra (tra) ddr (samo v zvezi:) rra 6p3arra na hitro 45 6p/rDocx I unijG":j*' DOVIIOSI impl rukati (o 6p_us!io. stenostat 6pagcr J hitrost. z. 2. zajematKa. 2. 2.konjska nga 6plo5pry adv hitro 6prcB6op@a !. blebetati: 2.a irnpf briljirati. metljav (orrca). njava. II aql(o 6ryTfFq(3 6lrecr.iFrer.{DrIr| m tam gizdaun 6pm!a^t€ I l. prrsmoJenost 6pka impf I.6p6e|Eu 6p6etDf. 6. prega[jante.2. Zuboreti: 3. nereo 6pKa. bres tl c ""f:li '* rn lisec' lisast roko 6psarru[a5praEe l.l prismojenka.[m pesn urDih nog 6p3omceu. -rtrr rx l. glavdkast greben pri tkalnih statvah 6pAcKr adi hribovski.1. zadiranje 6pe& nu adj zbadljiv. rpnr<a oprrdAa t brieada 6pEdAeHadl brigaden 6pnra46p rz brigadir 6pa jdEr a? briljant 6pD J.lllritcr.. adj blebetay 6p6^[Deq.. Zuborenje.zbegati.a ft. oet sratev 6pAo s l. n \aglica. bot breu. klepetati. slap 6p3lrx.2. 6pKasrqa 6p. precftatr 6peeEer?rukanie ielena 6per u?i lisast. orollavKa 6prclreE. 4.tr'e. goniri. -Br*r n blebetaa. preriviroje.seBn. oditati.a inryt onedejati. l.rr brzica. napenJause.a t bot turseica. nuino . vpitj. mesati se v kai: 3. blUnji. a drtanie. -t|r! ... zadircen 6peFe pl zbosti. dce: zadirati se na kosa 6peqareSpeqxa*e n draZenje. in24 1. bivol z lx. maJnnln orroctn. nrum. gorski potok. 6pelt. blebctulia 6p6Nt. . medjavost. govoriti. hrumeti. 6peroB[ m l. sla- I I I I I I I I I I I I r . cunji. hrib 6perro 6peroBln cdl bregovit. 6pecje m ool brest 6pecroB cdi brestov impl zba 6pry.Witi.u. -um adj 1 nedaven.@u. mazat| 6p6ermraB odj rrm. turjdica: 3.e.. DOUmntca 6pNrDKo. hiteni nlrenJe 6psr^ iflpl brizgati. poaeli neumnostl oprurBKa._ 6pecroDn. €BEr m slaboumncZ. brisanie. -ul I zmeda. -THa6ptI Ja.ol -kaj venoarr .. gl. zasledovalec 6pxrrelt . -(o tivalih) panu se 6p. 3.di nosed. n l. breg. cunja. gorski 6pe!5pejl intei he:l r. blzicl.bela lisa na glavi Zivali 6ptrrner5e 1.tupatl 6peBa|6e6pea-Tar6e sopenje. bla" ten ra 6D6eErKo umazzlnec 6i6aasmta I Zlabudravka. -rqE nr blebetad. z.

ddi bionast 6DoH3oa danie 6ionrca / niozoljiek 6DM.li. 3. 'broditi. spodbulevalec 6yArocr I budnost. brendati 6po-IIIe+ ?t fl 4l ltevec (Pri utomKul 6poj.. 6y6a. uoanu. lig 6p4<a (ce) impl gl.svilo. impt sumeti. hud. 6y6aHa [elepy. Deracttr. tig vtakniti q(a adi ladijski 6Do se 6poen. a m. potapljati se. -u4 Stevitanica 6psKaB adj naguban.6Yr't'lt3. hudo 6l5ap n sviloprejkar kailjati 6!6apcrDor?sviloprejkarstvo o!tsra. not_6fdper. 6y6ora I svez koruzni kruh 1. . 3. l. ft bombai daj. 3. oioL.s. brlog. tolai. 1. znacaJnez 6y6a*epes. 6]tr''{e preJKa 6yBra. 2. nerice (za spremljavo) 6U!3. ^rlqe^rlTe6DMqar tebele bren_ 6pom(aaSpoE tqaa Qdl mc zoliav diio 6pcreBe n brstenje. dujednost 6yeH. bronfen. suvati. diren6\futr. sKl Zebeti brodarstvo.qorpaAu^Efre tr ladjedel6dua*e n od 6pua (ce) nica opoAoaoM m brodolom. suniti. gost. 2. PG momarstvo '' -tapliatii 2. trgovec z bom.f . mornar. brenda' nle 6pftte pf zasumeti. Ic pa Ka 6!tsaEe fl od 6!tsa 6U''IKatmpf 1. imeti 6n *r imnl Sumeti. 6!6I|Htr upBrltr tiainke 6yAa r{or(. leletonu. zgrban2. bpop. ropota. broo 6pcry-. skr . smetisde.Innla I l. n&bor 6ysa. 6pyro8t. 6yla cr.ittlpl brstiti. PotoIi6poAoaoMeq6poAo. brod. Pami. tolai. zabrendati 6yDKar6e rr l prerivanje. osla tucl adi ladijski. 4. 6y6arM I zoot pikapolonica 3. I norec. nagel. zabren- 46 6psKa 6pqraB 47 6yeII 6poju. 'mrsaiti -(aclo). breniati.podcti. 2. 2. -pua adi bomba. 2. 2.em od. biskati. obiranje ad i gL.wr adj od 6y6a. ^ecr zen treen 6y6asKaI gl. gnojisde dem od 6pu'tu 6pturr. l pahniti. porDakati.. Stevka (v ban' ki). 2: fig dvolidner." ' ropotati 6yAa {flt{a f neumnost.inpf. gneda.6UA adj prismuknjcn. bujen. 6yAeH. 2.6yde. 6y6merre r? bobnenje.a impf od.r{lf r()r'((nv. tlovck) 6poloqru / l. gt.. Itg truditi se. II. nabirati. l. tepsti. 2..6yA :r inpt buditi.[(a f neumnica zer\ 6v6a*Nda adj indecl bomba. 6oolur impl 1.lxa 6yAa srl{rKa rz.. brencatl 6pMr(arle tt Sumenje. " . -ce: 6yr. /rg poreparl se. rodni bat. 6Pua 6pu€|'e n od 6puKa (ce) Polom Eeq -ry! 6pqmc pt l.rlH rr neumnei 6yAa a. 6!6FrKe. delavec v ladjedelzoliav 6Dvc-nr bnls.rKaI 1. 2."'. ropu[nltr. Sariti.tolt l.. dujed 6!6per ledvidka ' 6yAer6e n dramljenje.Jdadi ncumcn.. Stetje oDolxa / Stevitka -n (prl urr. sviloprejke . pretep. 6prurlra izl od 6Pure bronen Dren6pM. -Jna adi stevilen. stevilka of9ix.3. . brendanje 6por. gubatise 6pqxo / tl ho.I|altlnq -q{ nr budilka Janje : r ' ! i' :r l :. ace: prericen vatr se 6psrc pl zalumeti.a metulj sviloprej. I dobroduScD prismuknjcncc 6{'6.io m l. 6U6a impf guliti se.rr| ce impf postajati mG -nik:. Dobrskati: n brodolomec -oe: niti v vodo. pehati. ste(ce) inpl od 6Pt\Ee 6purila vilden (ce) 6poeErnr6poj@r t Pl mG 6pqa^Ka f ropotulj ica. -AHa adi budcn. 2.6iicn irzpf brusiti 6poaapcRr.. bloditi II. vzkipljiv. uctarjati. 6poAapcrDo flllila impl I. :ce: lIaDov uoarlu se 6!6a f.r 6iryr. +*nsa n d.ferbe n Sumenle. eotti: 2.ratr. zool 1.I I I I T I I I I I I I I I 6p^or 6D^or.t. 2: pluti. ||0r-6!6oru irrpl bobneti. -3I| tn l. leglo -nesnaee. roPe lek.oin (KoPa6) (2) n obiedati brstie ladia drrtl. 6pojar imr'l Steti. ps raca. 2. rozni venec tutia oDoerler Stetje 6peelGet1 Sumenje. 6p!*e tn cvek. -eKa .6VAa^n ce irlpl .. 2.r Itevec (priprava.r .6!r:ap[ja.6p!}I.JHaadi 1. neumne. piliti se z. 6poean tn gtevilo. -e I vrsta tambubaiem.a lipt aumetr.Je r ovlrr (xl 6v^l /ta vcllk norcc nle {'.urelka. 6yjra rpeBa bujna 6u.6yAa^r x. tto vonrl ncumnostl ke. . modan. razbijanje lran 6FHe .3u ?n anat ledica rost . !iti. 6priraauon6puraeuoBadi brs2.'t oyAIIIe la buditelj..ace: t' nabir'rllsc. bresti reko. draprebujatise miti. obirati. pomo{iti. prebu- aicxa iint L l. 6p|r[ ar|Sput^eH m bot briudarjanje. nrt pest flituk^p m l. -ce: fis vtikati se 6po. 6porBa t bron aati 6iror$eH adi bronast. 6P6eurKaB6ptp:ar brstia 6Doa ( l) .n Plituna.

pahniti. 6!'rrar inpf S&watii vznemirjati. suniti.stesence -bosri (se) z 6wu (g") impl roEovl 6wra f oteklina. 6ypMl. vroEina.divji 6w€Ee z buaanje.r rn Djuhanec dvclrjo / znscda 6yr. <na adi viharen 6i.tmrlj. 6yrwrrla n deru od 6!T bedrce. 2. /ig tclcban 6vKa / hrup. abece ddr 65Bap. plcrivoti se oyronfiuo / gnela. iftteri 6w] udarjati. hrusI 6vxsnrfr I pl arh okovi (na nogah ) 6!'rGpa ce in?pl bukati se. vstaja 6lrroBen. lig nemiren. maselnica 6yua l. ugnjcvitost Ovx&/ l. -rts n l. nevesta. 61g"r. KlDetl leDose razvrlair. cev na riudah: 2.n bunker 6$u.A{a adi dobese'den. blodnje 6$ndrrr€ n smetilae. rt go5dava -qr 6yJnocr/ 1. huiskati lis Sduvati. -rru/ s!cder 6ype. illlll. bedlo . oyput6a t? sod 6ypex. Dol divji mak. vrjaK z. omozenamusliman\a. 2.6yebe 48 6!qaB 6Vttururtrrtlr 49 6ltuapecr t I I trava. OJrontr. 2.ierqe n denz od 61pe soddek 6vDuao tr sod 66u. bula 6vtxa impl dem od 6vua l.. 2. hrup. plevel. -rtakniri. stegno. Dot bukcv. tresKanle 6y. kipenje 6!q. maselnica. -n l dutara 6vk rE(a f bukov Zir 6!xxe pl i. mer. -bol Dobrskati l. 2: lig vtikati sa. 6yeE qoBeKvzkipljiv dlorek. 5ume!1 6y9Jf. mrsiti 6inamcr i' zmrsenost. smrdljivi bezeg 6fpjaEnme n plevelnata zemlia 6wjauoca pt obrasti s plevelom 6ypJanoclTa irhpl obraldati s Dlcvclom 6yprua / ! porotni (zarodni) pr'sloD.a.m. vihar 6yprrja. oournrri 6VJoK. bukovje. studenec 6lltrap[Irj4 . bu'den. slap 6vqeri. 2. 6vtia I L viotica. bukov res 6lxor aa adj trdoglav 6v^a t l. t { r r l a l 6yro (co) lmpl pchati. tam truma. fig leDorazvll otroK. bujnost. -ce: uplrau se.. pra. kotuh 6!mf. purpela. -r[r tl. -rtx tr ktl pila z mesnrm (slrovrm) naoevom ofpeKyflJq. 2. qeDelK0 de6w6apecr adi debelu5ast. Dfodalalec bufeKa 6tien d. begati. hrup. 6yjar iftpl . t6s n dem od 6!'rcBapabecddar (ulenec) 6!l| |rja. 2. bot divji mak purpera 6y^Aox(ep ttt buldozer 6yaaMaq ru &4.1. ran ovrlusl.L tilo.ffiiu'l 6ypE{|e I od 6w!r.en 66enixen.6bralati pri iskan ju:-ce: nemimo se mota- 6rJ:(Ka trafika f 6r. begati se 6lrul^o n bledet. direndaj 6vrnrr . ovTlpuca p' surovo odn rl kosa 6yrv6. 2. mrzlica. fig teleban 6!'Koaeg m kul zatimba iz pa susene. 2' jie nlahujskati. zbosti. 6dfil. Zagrinjalo mus[mafl< na cestl 6y^!r. premaz za kruh (pred peko) 6yaeodpn bulvar 6f^xa / I. -qra adi hruDen. 6y.rse pl 1.:agg'i pr. 6$rIoEI| rrr upor.tasiua f iopot.-mr rfl 4/11 stotnlK (neKqal v tur5ki voiski) 6yM6aprr l. -Ha adi bur.t burekar. gosta jutra iz moke in sira. podpinovalec. r. 2. razbijati 6lnflerx nr tresk.nrlo / ncpolcsana Zenska 6ypa / brrrja.metez t : . vznemrrlalr se. maselnica vrvez. 2. 6reda o\ac.ro f r. mnc Zica 6yib$(6aua. gnojisde 6yE ep .re. beloliEen 6!M6apH[K. gorjaaa 2 fan pG membna oseba TVD MV e nlc mU nl t t t t I .ron. 1. zbosti z rogovi. koder (nad delorn ) 6v^rm adi nevestin 6i^orr p jdolan. uporniSki 6tBroBrnrK. I nrC pinja. Zleb. za'lotiti kam oqrHvDairrttf 6wHe 6yrlap fl fon-js:ld kStelj: 6v6p{puab n pinja. planiti. pariti se (svinja) 6vKEat drka 6vrsa eH.. 6wer fl Droratun.t plnjo.itnrko. .ry m vodnjakar 6!Eyp tn pSenlEnizdrob 6!nAa I bunda. tam zaniEati se.zmlete paprike 6yKo8rda t bukovina. nulsKac 6v$re Dt l. -DEa 4di uporen. razkustran 6ufr Bs impl kuStrati.qn m upornik 6$IIoEHIItrrrBo n upornistvo oywrysa impf 1. 6yeH Ao)rq mo(anr arez 6ye6e n bujna rast. mesati. ropot 6!rra t vstaia. hu. slaba 6wlai m 'fr-ava. budiet 6lraae adj zmrsen.bujno. 'ryr ft dmrljevo snezdo 6y!d€ I eridek 6u$Ka impf od. . uDor. ]. izbruhniti. hrup aiqa. po drkah 6ixDap nr abecednik. skuStranost 6!d. kosmat.rasti.pecr 4dl kocinast. Piaiti 6v[$vBa inrrf od 6\'uge 6frar-a6v.rnuUa I Prodajalaa bureka 6ureH.koctrav I : a Mtrt. vzkip ljiv. 2. 2.6ymr iml budati. divji potok. zool. 3. 4.!sl. 'Srskati.byK6aMja.. zmeda oiuai rz v<jdirjdk. 2. drezatii 3. bohotno zrasti 6!t|Irla irnpl od 6vKne 6lxo8arq -ur ra 1. 6yr"yK.rKa Pobrkliati. 3. suvati.rqe r dem od 6pra o soddek nrl l. 2.loverokl sloYar . -L'osti. 'lrD. 'ce: upirati sc 6yli'aaa adi zmrsen.r t. bukov gozd. rozkrll. dluvutl no upor.3.

l(" l)l lkuha Bapnerd. zali. bela kapica iz valjane volne.eleza) impf vainega se de. Bo r}a6er6e vablienie '? fla6n. -rKHa adi l. snop laIIAa. -^rft .BaAa! BaAaJ! interi zaresl pti '.obloziri (oblagaIr) z zlalo totlJo cYM BapeH lla [eqetl sel sem skozi sito in reseto BaperMqa t modnik BapeBe kuhanje '? Bap[. 2.. 'ten icmati. zgrozitr se Eame. Irg prevarati. EallnEpoca ce pJ povamprrul se BaMy cdr semkaj. apncnlca (ped) DapoD.l(efr. vakcinirati BoArr. napihovati se moji duti! Ba3'''ece pf zazijati se Ba^asRa I 1. jac t I I I T I I BB adj DaKaOcKu vakufski.]rlrITI. 'raljar '.DapBap{ m barbar.e n beljenje Bapgrja. rrlc nJava Dapri.Dajaar impl klesati. vreti. aapeH. nalalapcrt adi kiparski ^l''ctd'rd mestniSki EajapcrBo rl kiparstvo ad! tako'. iancaar pi pobarvati.ot poljska mo vati iina lu. 3. -ttri . vakEAAap[ha taksa za zalivanje cina I ta4arrlra f fam zash)iek Bax. apncrtil lama. Eapa(ocwa pl iapl (po)zlatiti. barvilo r. varovau B4pea"Bapeao velik sod n-. iivjaitvo.t I 50 Ba Mect BAAMO 5t Dapus Hr. v zvezi z dobrodelDo ustanovo BaKOB. Ba6Ar iinpf . vtt ltrrrln Eapnjaqnja / varilr(l.ralarmp I l. vsebujod apno aapoErJtrK. Bap[Bo. Bapl. marogast (bele Zivali E6t10H fn vagon s drnimi lisami okrog odi) DaaaI namakalni jarek DarqT1rlr'1 praznina. nabiiad B p^aB adj prebavljiv Bapr 4a (oA. snovali. 2. -Un .lIta vandalizem I EaIIflra f Dot vanilia ranca.l(rc!}ar6e n zcrai. divjastvo BaI|Aa. veljavnost za loxrr. os (pri mlinskem kolesu) Ea or.nja adi indecl pozlaeen. u6uraK DalrqeEe l1 zaokroielanje. { fi hist .lrr. gl. impf med cepiti.I|or 4dj gl. BaPeH Bapor.-pEa Ldi apnen EapeH. n:r klepati Bap3rraor? bol bazilikrr .qa BaDDaDri3arr. Bapr|crdro.i\ adi apnen. breBaraH . vflfll(. valiti kruh.Da^af.'eu m .l. II.aKA BaAKa.Ba^xaar impl l. sem. divjak aapBapurrh{a f barbarstvo B^P?ta\I duvai. z. saKalDr't vakuf. pomem.rra I poplavljeno zemljiSde.?ist valijski. vretenast. barbarizem BapBap([H). aPnenica . tnrDtt(. . muslimanska krozdast obroeast.n apnar Eaptn|^Itnla I 1. strmenie sarn a f pol. gl. 2. BarRar impl \reljatl. bar6ar6tvo. DaKBrOr pfon tlkaen. Bapr l n. kJi- t I I t I BartMoz vreteno.. Daraar impl l. valjarna sukna.enj. vradati Skodo.f oapJa I bat. -3MOrn l. packati aaKa{qnja.aapAar impf pazili na.lapeHa adi knba _. Wkrajinski namestnik raJap nr kipar a adi .. -r(^a adl dekast. vakuum m DaAap zalivalec(cvetja) ranrfuia I metL cepi\o. sluriti si Bara. 1. ostrmeti. zaobljen M^giecr ^dj BaAttrl. variti.Bap)^fl. 2."\a m geol lpnenec Dapoca pf pobeliti napocpa izpl beliti Dapoc!tsarf. Ba^qar impt zaokrotevati Rafrfipi m vampir. prelisiditi Banc[ao z barva. nadut valjalnica. . apmca. kipanu Ba^nja.tEnM. strazar m BapAu. 2. 2. reSevatise. volkodlak .|^oll socrv. dobrodelna ustanova B praep gl. zaoblitev okrogel. zavaljen dlovek.s-2*r''I'l'd lati.-]rqr| rr tal. .Ba JaK.!abiti.rl slttt' mcnliiv.ur m sve. 2. lalitL. ?rC tod. -ce: 2. 2.anje. 2.rl lesena skleda zast. \aljati l. variabilcl lapuJdirra / rrzliaict.rert. valjalTta zele!&'Kcrie 4 veljava. Ba aBrqap rz valjavec (sukvrcdno biti I1a. barvati. eBatrre^I|e Barrreaoca ce pl prestrasiti se. lie varati. gorija obEaJtizteri joj! gorje! leka iz sukna DrJa. pol6da (zajemaha lopatica) DanAaK. Dapar impt L kuhati. zlate barve Daparoca.ralija. slepiti BatIqJBaq n barvar rap (Bapor.'rdlr n l? varicld Bapsja6l|^crl. f apno Bapar m tanek list zlata (fG lija) BrpaKr.n fili (akat. mazati. \!MOT tl Vanoalizem. (sukno). vleai. tuja beseda. catl te vrste Bara f tehtnica BaKoa.r. I poditnice raauecr adj l. loka Da Trrtre n gl. sCm Bar{e Ee.3rf m gfapa z of\\o zemlio ra. {rja r arh e\atgeUj.ancyr4 impf l. bcn. . Baaaa auyr. 2.BaAar impl l. kaj valjati. -qn m valj.@t a pf.

zroavanJe Br! . dpnica (jama). vtis-ce: niti se BrHe3Altsa ce.xrroB[Tca navdihovllcc. \eti.tti.Novo letrii t|acl{Arqapm nav pl el.zioavatr BrIraAYEarbe z vgrajevanjc.2. DerqEeKosnn 1. lotiti se dela lAaAeH 4dj zanesen. dvorana za vaie Reurdas tn ielovadec.E /lt breme. EAaxtrar pf navdihniti. Bef[ I veka. orraro ce co3Aa BeDex6a @re fl vetbalille. 2. \. nacrerapr<a gorjaia. vbiti lra:|a d stopiti v kdj. srednji. spitanost Eros I zrediti. stoletie.ruvati se -ce: DacarEe. obrv BCTKA: CE CTAHAA BCiKA DG Eefecr. odvzeri. 2.BAaAefi Bo pa6orara on oela z zanosom DAarGe. |it (lcalt(.hovati. zaprnatl plapolati (zastava). 2. narc daj (drv. vezenlna Eesn Ka I vezilja !. svet. uriti mu bo na onem svetu (ni-ce: se koli). Be3erIOrO lt Vezenje. m nlna Bqrarr vezad(snopov) m B€1. z.egMp m hist vezir. Eerap ro ba. ttrudka zl|na rgla. ce Dme3Aar pf . Bear iwpl veiati. rr^nn lr t/ vdihniti sArmvnit irrr. UMa !I rIeK das vse pasa ozdravi. HaeAqo skupaj. minister. navdusiti lAaxqoDerr ddi navdahnjcn.A (BpErre^ HaAo xirogra) v. 2. BeAserse 4 nagibanje. spitati.a f cetki Bazilii.. KoB od zadetka sveta digIe D€Kqa t Struca. narsKt D.lax'dyD'a pl navrlil|(rvali irn BAeHe. t okoborba. vzidan ddj BrpaAgPI vgraditi.pI zgrabiri.gg. DG BroeHoct f rejenost. suha vejica.) lropE ce pl ftrzgoreti se. \biiati B6neI'l zabiti. ce Bme3AlBaaT zlrl gnati se za.!e. ce Rtle$tat pt zazreti se v kaj.r navdih. sena) Bejas n vejalec DeJasRaI vejalka BeJBephIa I gl. Bee m teseD. vaditi. se.ra6rr:rrxnir / L vdolbina. raznetiti se. ce BAaaaT pf l.c v(lilxlvanjc l BA^i\6tr pl p(rt1l(.rvanie Bacrarr.se ugDezortr rmpt ugnezdovatr se Bnlere pl vtisniti.vdolbsti. &s Zivljenja.eli|o adv gl./ !(liln)vati BAHrIryDrur. araaa!tsaar impf spa. -rqII m Elolek iz rojstnega. .spitati se -ce: (ce) inpl rediti (se).. BeKoB e cKaaa Casi Eex6a I vaja se spreminjajo. l zoolDcn I I I I I I I T BA atuqeHocr I poglobljeoost. vdev a t i (n it v S iv : rrrl' o ) D. pogl()bitisc -cc: B4. zaslediii se Braec'Aeqadi ki se ie usnezdil. tig tvesti D€3eEO.e . .biti. crlpuor. pJ BAGHV|j! iDtpJ vdt'll.zaliv BAla6Harocr I poglobljenost.Bac pton akuz od F{te: EacBe BrzAoB. aKo IlMa KaAe ce aeelu? kje se poteBeK. trenerski De3. tavati.^AUaa ifipf vgrajevati. navdusen tAaarroBeHle r. va. zrediti se. vtahf ai.. vadbeni. maslevanie.zkiaeti.navati izDahnjene ude BraaB!tsaEe fl spahovanie. sem co Bacz vaml D'aca. uramati. vaditeljski. HoBlroT BeK Stari. aepBepErla BeJKa I veja. Erraan.De. (peC). deber Beia. vadbenik.ura\.kraja osebe. dragn. (vrsilec doltnosti) tAaaa ce itul od BAaAe ce DAtrt||r. I I I I I . BroJ!tsa prralr (se. posiiaiti 3e: 3. zatoplu se BA acoq!tsa ce itupf l4glabrjau se aA a6oq!'DaEe fi pog.a impl poglabljati. RA6a6yD. Berr(6aar impl vad. vaditelj. roIeMqOT Be3Ep veliki vezir eeaupxa I vezirjeva iena D€apcRE adi vezirski Be3UpCABO \/eZrrStVO rl BeSE{!t. razburJatr se Brop*r Il zagreniti Drop.ien.r!. izdolbcnost BAjragoJglrall l.6a6ao vo3aitci pred Ndviir letor. roj oer /<e My n arn plalal uriti. novi vek. BeSODU lezenJe. zagapf v (jabol-ugrizniti 'trtaoz nagnstl KOr. kotlina. /n inspirator B. zatopljenost DA a6owi ce pl poglobiti se. boriti se. BAnuaTt/ v(lll|ltlll EAaAe Ce. veze. lzidati D. l. raz6uriti se DnopFa ce impf razggrevati se. impt I. 2. vedno ae3e. d.videl vas. traaBar zf pritrditi. I l. prijel. pnlastrn sl r. l. trener Dert6aqKrradi telovadni.labljanje (v mN l l. 14.EapwcKg tz BA@e nAnn||l I Ber(6art|r@a f vadnica. za\zet| Toi J9. masdevati II. lrkratr EeApeHs4a f arh vedru pod<> ben Kozarec r€rpE . DAeraHrr cc pl p(x)tlo(rltl rc BArue. nlaravnati Br aalBa.ki z nJo govonmo Earmufl(aI tenska iz soqovornikovegarojstnegakrtia D6nD' impl zabiiati. nrn.rira iz?pl gTeniti BrpaAeH vgrajen.Aec'Io ad9 na dcsDi. gl. ura!'navanje itpahnjen:rih uoov tr e{a ce. Mn6a zastave plapolajo. Eee. dG -ce: lig bloditi.JEyBa impf pihpl-. palica I llruur|eq. Eesar impl \esti. apnarna (prcdajalna) aapurcr<s ddi od Eapurja aP. . 'c€: veonu se BeAPoz vedro. pripogroanle D. poglobljen. oslabelsi Belr4a I rob platna BeJHe. gl.ac. insl)imcrJa BAa.impl vedriti. Ea Bex6a. ve-veziljka.(pravosl. zakorenirjenomesAg . . -no'r 4di obrvat stal si ko trska. l. Be3n Ka Be36a t trez Be3Aes ad? ves dan. plnatr. razvnemati se.{€. 3. ce BeaT 3llacpeAFItoT.

ensko kolo. BeHqar6e poroKa. kos (lubenice) BeltMor(a tn veljak. venec (cvetj. posooa. BeltoscloBeAI vcfoizPovcd Bepouc[oBeAeH. vdan: 2.ieHar inxpl veniti. Bepecuta noTpect'Ja dolg je duden volk Bep3uja. I vzviSenost -'JIJ./ veverrcln Bepra. zaupanje. Bearrqesrae{ adi velidasten: De^nqecrBeHnpeqeK velidas@nspreJem De1rllrresfBeHrrcf velidsstnost t Ee^lrqecrBoa velidanstvo. r adoporodenka. |rP DOTOKa DeIroK. 3. veriga. tsepr^ri r1?laJna BcpeH. -Hrtr n? l.r vclnak.BeI+ lM n \. BeltltocT / zv(rslr.I I I I I I I I I I I I I I ECKHIIHA 54 BCAOCI|trEAIICT Beaocr. gI. velika nedelia BeaJaca6ori I velika sobota BeajacpeAa velika sreda I Be Ka f rezina. Bepa Bo naJt}rnaTa vera v prihodnost. Beplltlqrr / vf|rrr( rl Beprltr. .i svatbcni. 4. natanten.A ZelO BcpBeprqa I zool veverica BePDepnqnll 44. 2.teleizdaja ncllr. verc dostojen.-pHa adf l. Letn ve dekj 2. Kar(o ce BeAa kako se to rede? urro ce aeAR.qa f veranda Bep6a f vera.lrr. Ire Tpe6a Be^err. ^dj lep..qaB adi velidasten. -rryr m \etiga za kotel (nad ognjiidem) Bepsra. aelar impf govoriti.rl{|| ddl v( t ni(ki BepFo drlv zv('sl(.raE npcreH porotni prstan BelIqaEr{K. Be^ocuneAcKlr Beaoc[neAcKarP(a kolesarska dirka reavp n iamet.1). -lll|a ad. yoaBrlna Ao Berq+fia bogastvo je minljivo.rneAc|(rl atdi kolcsarski. Ilte oaceKoraur cMo ce DClreAeMaKeAoErF mi smo sc od vekomaj imenovali Makedonci. zaupanje DeltoaoMcrEo BeKHnHa f Vednost. 2.BI!a 4di stoleten teKoBeqeq.!r/ vcrrl dostojcrl BepoAocrojrlocr / v(l ()11()sl()i.-svatoa z BeHqe. -ur| . velur seni.lpr ln nevesun venceK ( okras za glavo) rn ve-ntil.roBeK? kaksen alovck je to? lepiiu. Be 4'm impl se 'ce: Povelidevati D'e^'.) n'oc'tll fel veliki post De nKo6vrapcKn 4dj velikobolgarski BeAAKOAeneH.Mfia ali rLez\test EepoaoMe4. greben.. {prr fi vePer./ICAOCTOJHHK fl dostojanstvcnlK lc^c^crrHo adv zelo lepo ac^crrue. tudi Bcprt+u(vB BePLItuKaf dott otl trcPIrIa vt' riZ\ca BepI tK. He Be^UtAettqe.-uor adi veprov BenpoDFra f merjaldevina Bepa f vera. BepHu36opoB[ resnidne besede kredit. repa reaocuneA voziti kolo Beaocr.lriKr-r (Be^aut. -I{r l. Bc.rI|rAeH r?r velika nod.ltr. dostojanstvenlK BeaocrrneA fl kolo. BeHear tmpl gl. vthrrrt. HeroBoro BeNrqecrBo Njegovo velidanstvo Deaulr|rrerx velidina (duha) re. up.. {{I I verzija aepsilpalil adi spreten. .e DC^CrrOCeA VelepOSeStVO r/t ns^crr(rceAH K. Belle Berreer6e.?rvelemesto aelefpaacKrr 4atl velemesten DC. giniti BeHee.ull nx nezvestmK BepoaoMHocr f nezvestoba BepololdctEo ll nezvestoba nost . jajqe pirh. -qtla d4t vecen BexoBctrHocr f vednost BcKOBrradf veden r'erL<vr adv mnogo. tti' c trrlx|tl ni todrn.tl reporur arll zattp. porodni list. 3. imenovati -ce: sc. BeNaropHaK veliki petek. -J|||| . Depecnja.vtcrlcrt BepoAoctoc[. IIo ceKoJa BepoJ aTrrocT po vsem soded aepoloMeF . porodni wlrsax adi porotni.I vena. rllro Bepa e oBoj . pl okovi Beprorqrapa pt impf potrditi.i Aeu Be^rirAes ni vsak darr boZid BclrrAcrrcKll ddi velikonoden. toien. merJasec Ber4roB. BeIr.cleo Zltetii fig dolgo se kje muditi DcRysar6e11dolgo iivljenje ar^erpaA . BeaeH4a 1' preprc grcn ic^cttc ll. ooraTrltta AO rI aAHItHa. -IIt n mtaooporoienec BeHlrarndla I I. verificirati. 1ila odvodnica DeHe.. svatba I Berrqa^eH. retenj. veliki torek Be. kakor se rede. rlc^rr^clrcKo -Ntul$a n Dot ClrvJa vetrnica Bc^sK adi velik BeAlrr€E m velikan Be^uKaEcKh 4di velikanski Be. lepota ie vedna BekoBeH. izpoveden BepoJares. roj aMa BeKor rapn scdi na denariu reKyBa impl d.rrr. c ccKo. zelo veliko.zaklopka serf ^ nenrmipa pt it impf \eftilirati. neve' stina porolna-obleka .e l? povellcevanJe tepx[ua. zal BelNr(ocpncKu adl velikosrbski povelidevati. -ArIa ddf vcl'r).ttreauct m kolesar Bealirlal'. ptipovcdovati. -flra ddi verjeten Bepojaflo adv verjetno BepoJarsocr f verjetnost. zvest. rrpBo Berrlrllr^o prfl zaKon Benap. kakor Pravrmo Derfi. veLzi' ran BepIrrcHI|K. vzviSen De^{saBocr velidastnost.3. zraditi Beflsa (ce) pl poroditi (se) rexrara (ce) impl poroi^ti ( se) EeHqaaKa poroka. velikega tedna: BedrneroK. "Mrlr-BepoaoMsurq . Devestin nagla\di okras Berlrrllao fl poroka.lHOCT. Beller6e t? venenle BeHe4.. -rH I veriga. -tiFr n veleizrlajalcc ffc^cr|peAaBcrDo n'. -qn fl velepos(:stllik no^onpcAaBlftl(.rNvrua I velidina (duia) BeajaueAe a I velika nod.up. zakd'n. Derba adl (le v imenih dni tihega. r(escKn BelocHneA .

novinarski.r dasopisov. vetroven kraj. ycreH BecHHK ustni da. apostat Bepolr{rrea fl verouditelj Eepc. BecAaar rmpt \eslati De. oerree DerBoTr{a. I':tIerOB Aa SeMeVgerap 5el sem malo na zrak DerapNra (Berep^Io) adi vetroven terBap m starinar Bsrrapr{Ea f starinarnica Eer8alrcr(x adi starinarki Derre impf trgatl YEee. BeKaBaql?t gl. 2. {trra n nav pl mOd.ponoien. BeqHa BeqeII.BeplBa sit lacnemu ne verJame. BeTlaBaq lahkoZivcc Deftalaqr<a t sl. --qoDtr n gl. . ncrbscrl tiovek.Berepro|qaDocr f vetmiastvo. novinarstvo Bect.{T f.repa zadnja EeqroBeq adi vetroven vecerJa"ajsa Ee4roB[T adl vetroven Eesep adr drevi. (ce) rcce. vederja. zarran: EcTat) ro Bea to ie vetrniak. ae. zabaven. kov BecHnKaDrmua f prodaialrr. vctraek Derytsarfta/ ooljuba Dcrpec. c^VrK6eH DecHr. HaTrrpe liubljen Ba]) BecAaEe veslaska Beiep. rre Mlt ce Bep!'Ba ne verjamem DepyJy. -T||lt d/l . Ma^a adlr hitro. -prta adi vederen (se). 3. lig zelen. Be.7et gr. B€icra. arh MaKa Pekel. 2.. aecTfl t vcst recrn imp/ napovehovati Berap (Berep).t. anenJr mometer De.aeIXtHalxa relroHalra f veronau. gov(. (cel oetpar impl oeke adt Ld. tema. . raac scrpor obrada se po vetru. pce: zraditi se. ifipl lerpocpa od. npa3Ho Derwa6e Silfll I --lda DerByInnEIra / ropotija.repBa4dr drevi Beqroca (ce) pl prestraSiti BeselreE. Deqsa MY naMeT vecna ditev slava. ReryBaqm kdor.aiti. 4. kioik ' BecEllKapcKrtadi tasnikalski.repaEaadr dr:evi aerpoKa3 nr vetrnica DeqepaEes.fl vetrnjak. snaeE Bec. aecen6a I zabava. dobra --. Berap -Bo Berepzlqrr1vetemn secnaq nt veslad rereirnra f Zivinozfuavstvo.rx lahlomiselnosi uraonl -.omiseln Cas.{aAerl ne. ob vederih rpoca (ce) strasiti (se). credo recar tn obeialec.k BepooncrarrurrK. Ber!'BaEe Berpexr q -qtr .!trra adi veden. verzifikacija DepcKn rellglozen -aaI _versKl. vesele Eecc tr (ce). paltJjaca. <tary n veseliak DeceArdtr(. llst BerepqoK ?r pes[ vetrid. zveder Eerpoanrocr f vetrovnost Belrepa.pla. krvnik Dece'^adj veser. svez (o rastllnan. verIlKala D. vederni sestanek I av pl zli duh. set!. dasnikar. se.. srrir BepcroEraqsja l.ri" - 56 EeTePrro( Deqeptrrtrta I : vinar.reaer. Bertalaar impl gl. obljublja vctria. nenaBetleplnrKa Ao ra . Betlrr o n l.epu!. EerepnqqaB mrak. zool dolgo tivljenje prazna obljuba t I I I I t I I I . gl. raznalalec dasni. Beqna cAalaoro EeTpuHa t moaan veter. teqxrrtrlTlbe aeqepEtra I druzabni veder. vera. prepih. -Tpotrx . no prca ncrpc-Derpe4 fl deft tetrc. BervBa..Be. . Bepcu m verz. 5aIjiv. stam nc'ur. stenIahl. -u. rerprrsas ad. aoopo Beqep! ni vetrovi. veaen mu sDomin Eetlmnrle. veselica. rctepqa I mlin Da veter casnrl(. 3a BerrHrzt BIreM'tria blagoslov. ohlaBa. brt. Berpear impl 1. zabavati (se) Bsce xo. star rlatl.Ba Ha BereJ. preplasiti (se) Belrepn-Ee{epllu adv z. vollu v oporoKr Itl(rtr|op rt stannar BcfljBarte a obljubljanje. verovati c. tumal ist jdcrl EecBrkapcTBon dasnikarslv. -rmta adi drevi$ acrltoMep . navla&a Becla. .reprxn t pozno popoldng S it i (s c) mraK DqqroruflHa. lig postajati T!ts4 otrolji (od starosti) Ber(aDaEen gl. sopis. _Beqepaar pl. v+ zaob'ce: llrrlrlt l s r : trniak trcrxr / vcja.vecerl au vec De. dne\._ terf laft zrak: med Aan: 36op!. rotnlp/ l.rerqlx. impf BerlroroH tn vetmjak. DeTYBaar tmpl -oDlJltomttt|r. Eerymla I gl. posast. BeroEsEa Ee(aBa.rar irlpl vcseliti (se). yihar. 2. -ce eor.alik.k. .ry fi odpadntK ocl vere. 2. Befpee .i gl.rbrabtjati (obleko)' Eew. obljubiti. rcjra BeTttsa.-M t slanna.rKa ' Berpri (ce). (ce.IiIl'!cr. Be4rrrrla! prazooDer vecer! ne mamJel aevepa I 1. prczraaevati.|l v(. navadna postovka. t nawidoica. 2. zra. BnI< stenski dasopis. glasnik. Saurvec Dece^D@a f uboZica. 2. _q4 fl kdor ie zaob_ Bec^ar6e t? vestanJe. nrC l urrobllrrbiti. vihra( po ..t vetromer. priKaucn Belrepuq€ I veeerjica. Bec aqrtrr 4d1 vesla3ki veierina lecao fl veslo EerepnB 4di vetroven ESET: {y n _1. stara rJuoa.a impl verjeti.q! n vesetj.at impf gl..DerepHalraa adi vetrniaski. B€sep t Yqs€r.iti v prazno. obDCfirtlrfirro I ropotija. sa_ Eecnrn<ap m l.pVi' d{JMA Beaql(a slaba veteriica tfqpyuKa f l. nesrednica Bece^ocr I veselost.

(ce) !t(aPV' lr(rpvur t0trr ltnPl od DKapE (ce) r||..iallc c : D'te.I I I a T 58 DeqrlTadi Veden $eqHusa7 veanost BeqHocr t vednost i''reden. frcflraqKri izvedensko. mazad BUAeIeH. \eri< Brja4 "qn z? l skopljen kG Strun. Mq ce 3eae BrrAe^oro oslepel sem rdAeaqe z plodevinasta svetilka (brez cilindra) lqAerr.G. -r|or tcn. gl. 2. -MHa adi gl.lrtl. z(r0l vcsdec rcttttcltfi a-BerurtlqaI velda. predirljivost Bn{olrnrre rr svidenje.t'op darovnik ||cnlrcprl ce. Ce EXC[BtDaaT B3aKOrrVBaItetr uzaKonlrev r. viziia Brlsrlon6p ru jasnovidec. 2.ko leno. nolItor trrt.Jd'l interi lejl BnAn. 3. lig klic.or|(o (ce). sestanek BZAOK fi gl. 2. ErfAar pf zaeledati. cBerYAKa. ob svitu. J. -rF z obz6rje. imPf Bx. ea. znan B''. cBeror MY cc Brtc rrpc^ oq4 v glavi sc mll vrli. cTrrmaBMe B3OpII pnspeu smo ob zori BSrfAa. r^a: ro^cKl{ BrIA glagolsKl VIO.st: se.6p'. vrteti. izveden0st rxun]r (cc). (ce) BxetKar PI nrzlu|. 2. zvi. r^e\a BnfaBa (ce) impt el. DnAoEn m L vidi 2. gl. rl-rAyBal5e EqAla| 44r na VlCtez BI|la. obieki): Er-lpeKoB rekel sem vain. za' zidati vzi BS[A!Ta. t||llr njc. hrup.1()g Bn3aBTo^onrlaI bizantol(4llin pf. spre' sc rr. Pocuvtau sul (oqell) nt vid (dut vida). BS[AaaA pl \ZidAti. snidenje. sredanje. vi' zualen B l m pesn gl. r'arrco in vaS o{e (svoiilni pomen) nr-opaqirja. 3aell.a. vibracija r.trlr||lr' rr D.Arra adi l. nid ne vidim. lurrruro He -cesrrAr! nid se ne vidi!.n. !ce: zdeti se.r.{o Ha 'l3. . 1. AaAe BnK vzdigniti h:rup DU3O a I L I Ct .I.sellila ad1) v zemlio.$r imDI hlzntl. EriJar ifipf I. videti se. ToJ T'MA BI. razieziti se lxrfErr ce. vijak Btr(. noA Bur'' Ha HeurTo s pretvezo. gl. (ce) Bt(en. oliten.. ra7bcljc ost. svrce tati se. Bo BIrA Ea lre_ tllro v obliki. vegta. 5. -3n rr l)iZfinl(.I(ri It ce pl zakoreniniti se imit vzivl:arl se v kaj' doumevati Ce. 3. poziv.p. zazroavatr Bsl{pa ce. BLtAvF'a (ce) BufaBasKa f gl. 3aeMEocr vzaiemnost B3aKOHII Uzakoniti 'l orarconyrC impf uzakonj evati I I I I I I I I I I ErKnDlrar6e 1?viivljanje. sl fsKo m Ircrrr. Dr(rK rrit r|()Arurl||ll(' nic volkov ruxcAerrc hIz rrlr. gl. bleBnAe^eEe z svit. vik. ce Bel'lDepaa thlpt !n. EIlAeAr|Ce ltnpl oamu se.apa ifipf arh vratiti. os. BeulTaqar tnpl po(laiati izvedensko mnenje adv izvedelski.. razbeliti (se) (ce)_. pomemben. (ce) B[Enar Pl auBEe vzplameneti.) Bue.tarovrl(ir. Aa ru ro BttAaM rp6orl pojdi mi izpred odi! He c!'rr My rn BIrAel orrETe ne poznaun ga. nxiwyD. spletati: 2. izbruhniti.itema ie.v-' llo[r imtl od BxerKe (ce) uxcurrctrocr t razgretost. videti. Aa MV Ce He BrrAn!prekleto! snA.y.AeAVBa D4qe^riHaf svetloba BEAe o r svetloba. vide[.eH DrlA pr6a ribja vrsta. pa3BEAe YBar6e... 4. tuliti. BsnAtsaar inll davau.(.v mpiriati se roiulcpsia'l l.!. mfioZ. svitanje. razgled ssd. BxayBaqKa B'.. ocrap srlA dober vid aaA.vrlcll .A IIA BUHOBIIIIK kale. pa3BIr. vibrirati BnD ifipf plameneti. ob' lika. E[iaaa impf gl. ogreti. -Asa adi Svetel. sredavati (se) DUAlAarg€ tt Sredanje. -arra adj viden. ce B'{xBat pf vii_ vcti se v kaj. Bue Berre[.rrre3Ao opo plete venec.''. rocen^di BCTUTAK. -ce: ocreti se.mn adi l.r. z Zirom (s)Pltatr ( svinic) saaelreii. -En I tresljaj. r'czp. ksanl l Du nordtnrra / sPretnost.''.Bfiepron vi (2. ce Bshpaar rtlpJ siedati v kai. D. gncTdo orel. skopiti. He Mq ce Bl'AI. razbetl' I tl: 2.lti (sc). ia_ rrrvriic:r.{e3e srrAeao priilo bo na dal.a ( u ))ilit i.IL vill s('. vrsta. (ce) Bxapar Pl firitnrlti (sc). Pika na Jezll{u. Bur(oDr tfl l.totwr adi bister. oeledovati si Bn pron vam. lud. m izvedenec . 'pxu BrBaHTo6r. lig razjarjenost_||'|(culrn pt l. Prevzet biti E'KITD!'EA 59 r.el:i vzaJcmcn B3aeMttocr I gI. . jasnoviden DEAoDrnocr I jasnovidnost. jasnoviden E[AArrDocr I vidnost. <vr tt znvill|lrlc.fig razkaditi se. -Ufi icutraqu.e' (ce). trx)l krcsnica. moJ_ [x)istrski. 2. BrlAyBar6e.paar im?f tte' sti se. {rrr f videnje. . prefiezai q.xyBe (ce). prodiranie v bistvo D. vizronar Eu3rrra+ vizita ozrydreu. Vam (indir. vid. TeMqrlHa e. zdraviti Bn1o'pft arh lTad. razbeliti se. boleti. volk zrr vir'a. M(' Rrre Koicrrolr) lroli rnr.rrx. kot. v zenlji ob Bsoprr cLtLv zarji. da ie kriv D[3nJa. 5.^di. Statt vid. Ao Br4AlBalle! na svidenje! ur4lnavra f gl. ke ae. 4. divjati DfiBaEe 1?plarnenenje itupt po malem goreti '. L VlnSKir r cl . razbeliti (se) ||x. vidljivost BEArorrrja I svetloba olz. fig huda iena. BrrAOBlrUrTe SVidenje Br|AOKpVim Obzorje (ce) impf \idetati srApa (se). predirljiv. pogledati. !o ErrAe^o dokler se vidi. viden: 2. tis razkaiiti.rrdp'I. za dne.

uncast Er|op. hisa tla Aosa vinska trta aE avt m 4/l' vilajet. ce sE Es r impt spakovati se. E[Kaar impf l.w m rrlqlu.1 l.tdi rezgetav. 2. -p'd'a Ld.''Ime n avgm od Bnp modvrrje.trsr adi vimenast (krava) BqKas r?xgl. -''ot adi zelo ucen lncoKolqeuocr I velika udeEnprY6s rfi_virtuoz.i vz.e z viseDje una Br'cq. hrzajod B\cr<UMade rezEetaje EricMeE|<aI svinina.wrha n dem od. trHcEaT pl l. try. imenovati se. eanstvo(naslov) gorski vrh Dncoshra 11.trm adi vinski. BnD visoka Dlanota ndakurica. 2. 2 lig lepo uspeVATT prelzvisenost (naslov pravoslavnega metropolita) BucoKopoAen. zoetr colrtlla z BscolIrrrq. . BllcoKorrapeg clr. 2vnsKanje B'dcK rrs . f Btrplre. loutl se BErapmla I davek na vino Drru4tsa ifi pl od BnKse BErapKa I ladja za prevoz BEKor m kriaanje. razgraJanJe. 2. vinska trgovina. dolziti. cv[ez BncKa. raz€raiavtnal nJe Br|rtaprqa I vinaida. 2. Br'Jarytla. gl. poklicati. ce Buopar irrf/ plapotan BropKa I prva plesalka v ke tu B4p. mojster nost Btrpyc n2 vtnrs Bnc. IuZa. . klicati. gl. \asetl 2. rezgetanje. Bt r€Ao DsKena rft vikend BI[ia I cJl krivda DrrKHe. vzpeB[ceH. BuHevila.-rnrr6a n dem od Afh ral- aEo. 3.ecr EuEomeq.tisen. kri canJe. roditi se. paditi se rII Ja|r (cror).IaI visina pogaaa D[coqecrDo (Tr-rry^a) r visc Euc. tig pe Incnroen rrrrcoKoQdr visoko. aple3Ho BIIlIo poKrallnsKl namizno vino: Me 6arn BuDr|aap . .nor adj \isok. z. vriskati EEcKarle . vilina. vinska klet -ryr. .a. .rhra igra drrrgo viollno Bnop rr1 vihar tEo. II.rFottnro n mavriqr '''rrrxr. c n{) tlH^trrlnre ima dolg gl.. n kr€ms Krrvoo tcnjc. vinski aIIKOTIII:IUI. Dtrcar impt l. Dlrlrear ifipI l. r eAa oA nrrcoKozviSka gledati DxcoKorpaA6aI visoka gradnla. vpiiAt: _ pozivov 2.r izdclovalec vil Eoro . ZarcZeeli\li. vt. vilinsko bitje. gt.a moker ko mis D[p€e. Bz^Jaqn /l1 kc prca. nurrrorn zr vijak BreeTa I vinjeta Dtro 6rxa I bol vijolica. . 3. BrfcoBE m 1. vrsoKastavba BficoKorapes. BEMEIBan Vtme BEMesr. Mr. Br4roBu . povabiti. Zenska Dl|Ar|qClbC Spakovanje. toda . luZa. Enrlo n vino. rlo . mlaka. luco(trdlcKa pa3 nKa viginska razlika BBCOIIOK. rogovilast (uno) lranrto I dcljust.'' l. praviti. BlicTllsa. 2. sicer. pacenje ElaroBHocr I krivda adi modnih deljusti. da se suli v dimu Ha roArrsa prestopno Ieto Bucgxolqelr. 4fi m Lfh rojak oOBUll!tsa Brr acrcKx adj arh vilajetski. Brdaer xJa.60 Bn a. TEMJAIIYIIIKA Bxcr{ra I vilina ll|clxrcKn dli viiinski BESKry l. B{xHar pl l.AdroE.o.iti. BrrHap ln xnKom Dm|AlaRna I vetrni jopid Bn a 11. resda: sucrwr-a.sce. Br. rezeetati.{ adl viSinski. .silovit.!tsrre. z vilom gr. vinoprvec 2. 4.BEa ddi 1. prc anrcruqa t vinski kozarec vtnca swm impl hiviti. kridat. l(up sena B[no!'rIIKa DE&!!rKa I vilice BnMe. BacoK kar visok aficrqlra I resnica. -Jr$t n vinopivec tr8 zgovoren brzdatr.[Il nt krivec Iltalrqctr. Bncowtrra vzpetinica.opaMurisa visoka ravan. vodrri zbiralnik. jaK DasoBerr.Ipeqe. lle e BncTqlla ni res B'ICfr'J''a adg zares. vilice. ct||ptr ttil)Pa Buo.1 irup. -trr6 adi deljusten BDf. senene vile:2. BHcKaar impf l.. -auor arri viioli&t$t. 2. ce BrKaM-ce: IIerKo.EOA Mi _ dem od.pua 4dl vihitrc . . kriv K JCrZt DnHoBrnft. TaKa 6eue zares.zrasti. hrz€nje. li{ina. tako ie bilo. mocvara rEpo uulre n arh vodnf vrti- t I I I .pwja. xam<a nb DncocaI i'isokost Ka[Ka B4pqe zrno do zrna Baco. vnsK. .stopilo mi je-v glavo arn^ecr adi vilast. gt TeMJanvxeH Bg.lme ml Je. besneti.oDrrya f krivka.{fuaf violina. zxhrzati'. -Arraadi visoke rocen DtlCOKOCes. BnpEo. obeSena. raznasalec nIloadrKa BI|OA€IOB ( 'l BESIEII'I rE|trce iftpl hrumeti. -EHa Adi lrflnq{ ce.. rrro ce BIIRa KaJ Sepravr anKaao rl l. BmeH. sicer mi je "oj rekel. (e re B{KaM Ha Deqepapovabil te bom na Yederjo. qt4 odi BUCOKOC- DItCOKOtrpeOCEeElleHgtBo nxcffc.ady krid€.peE. mit BEEerr.l^ vzvisen srog BncoRorrapsogr I vzviaenost n I I I I I t I I I I amr. DIIt Jrg renantr. rezgetatje. - BUp. vabiti. zawitil mrap m vinski trgovec. nrHorrz Bmapcx$ adi vinarski. .I 3a qr]trIlTo mnoBEEapCTDO VinarStVO fl go biupa za nid Drxf. zavriskatl rfrrcoK. razsajati ErlAoBeE.. razigran EZrr. vinski. .

'r. My Apr(n B^ara BRopeHsroca I vkoreninjenost zrvr od stare masti axolteHv ce.r(IIa adi vla. l. rasurne. B^aBqfi|6a n clein od BI€MeH!tsa impf kamneti. I l v BRorratnr f otrpniti. skopiti (se) Bjaca (ce). rrt. .ugati. poviScvati. liy dt|ttr lKorra.rdl vijugast. vlaziti BKpCTOClr5re' kriianie se. otrde. BKlTtrrocTI skupnost ribiika mreia..B^ar<qocT vla.p"I"og. | | r i ( . vlarlrrvirur netr BAaAelcrlffr lll. sne.en B\pcro9yp9 impf. hirmpt pognart-poganJalr [ogrometer Ienlne B^aAa I vlada BKOClleHIl Ce. BKycar pl pokusiti. iiba Br IIIoK. -AHa adj zilav. B. pr. ti.r DKpor pl ukrotiti.laBqe. BK!!I 4dr skupaj. potruditi se Blaca|ra. BKyCHO -ce: nav. Ha BJacaHa v naglici DJacrIe (ce). v6nJr ( bogovi) BHI|Jn. BKVcHocr I okusnost BKa arrYBarbefl iablonizacija Bl(yfui adr doma BKaMeHeradl okamnel BaaB. viteski.taAejaqm vladar. 2. -T rf n7 7. 2. Blacatn'Jd'a adv fanT nltro.. BKpCTOCa svedcvati za vladikii B*. prlprava za vezanJesnopov. -qI. . gl.n vitamin m tritez 'sVrre' Dr|TeA. Duruar impl d\ti9ati. n[ro( rra BpeAHocTapresezna vrednost E'''li[Trr itupl gl. JaBaq Bj^BHe pf zajahati. t rrrrrcr._ irrr'l vt. slaoblikovati po kalupu. obe. 3. vltalcn anraMriH .?f navzkri_Z. odreven jc. BrrTtrOr @dj \iteki F'Lt'td^ cHara vitko telo B(ra^eH. Ol tr vl l d r k:! D'dpcrLr pl prekriiati. 2. gospodilr pl. B^aAr|qar i] t'l l.nost I nem Brla'{xora I vlatnost BKlneu. n^\zkrii. vlakov). Pl llvi BlICTI|rnfiOCT/ resnlcnost BIdcT''JlrJ('a ad! defi resda. dclati sc iunaka po BRa^aflerr d. okus spusdenodeblo. 2.rlihrr. -ce: propasti. DKOCT. BAarKaT impt ovlazetagatt. p<> B]tarKrl. . vi.J\Fnl i./. gl.rF m presezek.III (ce) pl ojunaditi tvegati DJyHaqyBa(ce) impl hrabriti (sc). BAaAuqr. viSnjeva palica.(ce) impf od B. obdutek nost za lcpo DKa alur (ce) pl modclirati. rraBltcTllri(a Ducrruro&!6nB adi resnicoljuben BucTrlro/by6rBocr f resnicoljubnost BrlCYAeq. gl. inxpf (o)kosteneti. 2.i ptece: \laten.ien vzor- (ablonizila BKananesocr / (tut'). r l . -e alj vi$ji I3trrna Pnrcl n/i"gl.2. z(a)vijati.raIIeTOCAOtrplost B ^ a A c e r r . izloZba Buurruua f 1. voslavni lkol' gl..-]l4ta tn ooeseK Bnr.| m zapravljfuec Dlrocr I vitkost B'rrpfilda | 1. delati Jeo po Karupu BKy. meteaen nrrxpolorr adj isker. JaBa BjaBaHrqa adr jahaje na konju Bi^Ba l jezdec.. steklena omara. AKYCOBg rr? l. BKyceH. pustiti pri miru. -ce: zvijati sc BHTxaB . BrTrlar rmpl vezdlr snopc ra. jaaHe BjaAe ce pl najesti se.. snetni meteZ. pomagati komu na konja. nasititi se BJa oDr (ce) pl rezati (se\.2.\aIIIi ( ce. 4.. gl.virti. jaAe}se OkUSna stLn. BlaAcaT i?tl)J l.. l. . [^it^r. zaloiiti: II.a J bot visnja (drevo in sad) BriluHoB adi visnjev DrlurroBKa I 1. 4. 2.HaA . pomiriti. D^anoMep rn let vlagomer. -tlr lr vl. vitel.l aRpaj adv na koncu BAaArl(a.li Dar-c. okoreti vraoaloc DKocreH!tsarle r? kostenitev.a impf 1. (ce) slacaar impl fam }rileti. huda u r'tl Drrt^erbcr?vezanJesnopov . B^. Bricr€ BJ^Ba itupf jezditi. poDKarrarlTa. Skripec. -lrrHa ar4t vrsoK. (ce) BJacHar pf lam pohiteti ljVHa. 2.cr.Kasl<usrtr .BAaAeJaqKJr d. upc gibati. izgubiti.-cl|a adi okusen. \tfti'lec. dastno nnrr.2. \tli'(ltl olroevanJe tr. B^aAee. 2. dida .n .errYDa Ce B. cKpor{ B. DLot Krtzatr vati. hkrati. visnjevec (Zganje).na vdjavica BtiIy.r (pcllo3er cKpcHo3e '. biti posvedenza vladika-lc: xnzan (zlvatl. l|rtlllk. 2. 2.irtr t\. moditi se -c-e: (cest.Eer ddi otrpel dari (iczik) BKO.I I BTICTTIHIIT aKarlzrllell BKA AI|C|IOCT ol t i I I I I t I t I I I Drlcrl|nur adi resniten.aditi se kalupov. \itrina. B arKeH. prebiBKaMeHerocr f okamnelost valec VIaSke v Romuniii BKAMeH{pl Okamneti B.Ir\aB adj vetroven.. vihar.lc L v | ' ( l . jahad. lxopexl'na ce . 3. bombazna distilka l0Jd]Ientt(Jd adi adt 1. gl. moeiti.ll g.ro a vrtlnec wropor adj vitorog (vol) Dllr.alTKyoq. 3. vzletavati R'dnt'd. vitesko.|aAuKoD rrdi vl (liko! BKtrrcHo3eadr kriiem nog gl.*! interi izgubi se! izgini! snroca pf I. jahati." gostosevci Kamen postalatt B. dvigati -ce: se. fig okus. biol krlitanje B^axfitlr(aB Ad. domislica luur.a.polo2iti. po drii BKyC. priti ob vse BurocHrfr(. vreteno. oditi.raraI vlaga. Bnr(Arr. Eaacr ft Vlah. vijugav Dl|r^aBnrJaI grdo vreme. zelo hilcr'(c p ilc t z a k o n ja ) nfirt Dl lal . l. .llt. umo. izgubiti se.\aBj pl asl. -u. gospo&.ra 4di skupen B/raKmLvrstabrane.

ke ce saoillrl dce: . DAcroBao 6cA. OA Apyroro usaer'lBa pn enem ulesu noter.EAAKAAO 64 Dncc 65 n^{J. 'ce: izlivati se. My aaerru nar. ki lovi z >vlakom< B^a$raD 4dj 1.l||||. naravnost 2. vladilec (stroj). vladohlepje B^aqap rt desalec (volne) saa. ||/1c3c Bo roAaIIa pfi$cl ic v lcta. poobhaeevalec B. lasat. r'aaBrt|fi)1r (iirIlnv||i vlx)d. B estIa Br-r3a vstopna Yi. E^acHtrrrrr8oz lastnistvo. EAorloBrrtn vloga (denarmen na). BArlaar impf vpuvari. E^etrltsaarimpt eleF E^or(!tsarDe n vlaganje ljati. rLesramnez D^eqIIrl autEo tu lenuh. raacra f oblast plemi(. -qrr (2) m bteztokavnik iz grobega sukna . lastnina raacr. omr*a n tlem od B arGo dladica.B^ear pl vliti. vstopati. 2. nosad tezkih bre.sprcmezmrzniti.t() tcrave imam z r. planiti. iti v. zalediti.cli nost B^ncro&V6ne a vlado)cljnosl. vlagaB^era. E or(aa pl vloiiti (depiti. v sobo. 2.rapKaI desalka (volnc) B aqapHuqa f aesalnica (zl votno) B^aqrl. kodelia ! acdr6e /. v s c l i t i s c .46nBoca I vlatlo). (ce) B^oEy. vlatiti se B^eqKat6e r?-ce: zavladevanie: vladenje.) impl I. B €e Be(e Ha Da6ora kondno si je na5el deio DAe3eH. iti v. vdreti. r. uy. zovati. ugovor) (unaKaErqa) primazal B^ox!tsa. Romunija B eBa. poledeneti raeAenlTa impl na ledu hlozmr: diti.lrr() t(.ce eae B^eqe. rih. vstopiti.rJae Bp3 3AItaBJeTOVpllva na zoravie BAEJaeEer? rplivanje B/rlljarme. lerl 2. vlivati (zaupanje itd). v led . zavladevati. pri drugem ven B erlBar6€ r vstopanje. kosmat D^aKttEtrrrre avgm od BLaKtlo fl debela. TpecKa ce B eBa Do BapAap Treska se izliva v Vardar na levo. dlaka. vlaknat. -ce: tl 5e D. E^eaeu 6r-r er vstopnica. plaziti se. Blr.. na levi.B^enar pt vlepiti. drda: 2. 4r m las. z a rro lx. v. B^aB B^auKo (PoMansja) n fam Vlaska. grablje '2 BAaruKs adi vlalki. poirebuhusa r impt slabSati(se) u. prilepiti. -ce: se odeti.leqllno a tu predtzn&. vstop BAeAeSZ. ledeneti -cc: liDAee. 2.sloveruldilovsr I I I I I I I I I i .D oEyDa (ce).vleti se. vlakuo. prispevek BAerm.lo||. D^eAeHar pt z'amtzniti. lenuh B^eslTa I zoot plazilec &tlra (ce) impl gl. !^eraar pl I. My a^c3c IloA Ko)Ka prislinil se mu Je.. 2. .{soca (ce) pf z brado zarasti l^axnoclra (cel irupf z br^do zara!6ati alrac. D^eroa HaJIlocAeBo KVKaTanaposleo so se vse lili.rlra Bnlrjalllle Bp3 qero ima vpliv nanJ.l L vhod. B^aqar impf tes^ti. 2 . potikanje BAeqKO. mikanje. . mogoden.BdrJaaM. prilepljati B^orqlaq fl 'Jlagalec. Dlreqrcaar impl vleti. ribigka mreil EAeKaq rfl 1. BAOIIllABe B^aka o n drda (za spravilo lesa) Brarap m ribid. vstopen. brezdelnez BrerrKa t copata Bireqraa. I t lll v . -rrra adi Wliven B^sjare^|rccr I vplivnost B |.rox6ata zamisli sc v moj polozaj. B acar impf mikpti.. BAeBaar (AoBep6a q c . zal+ raornu. 2. nlc3rr Mn Bo rro. za B erHr4a f vstopnica B eK m l.DAor. r?r('J||r p/ l. grebenati volno. gl. lasek B^arurecr adi 1. "qII (1) tfl lastnik Bnacrrnt. ce saom rroA Blr{aHrre Je poal vplrvom &rnjare eI|.slili scj rrac:rc co6ara sl{)l)il i(.'? rqtaBII oA BAaKHo Dvuo iz muhe dela slona rA:a.Sajaka. -3sa 4dj vhoden.|rrnaerrca podasnel rz D^oE!tsalre n poslabsanje t Mokodoruiko. ras:rorrt .Eur l'1 pooblastilec. brana. Drre3 rrrfillurt( vslol Ircpovcdan r [^c:ro.B. zamrzovati. zavladevati. predivo.uqtx m obla:jl. He Ma B^eryBa BO rAaBaTa (BO !A{OT) ne gre mi v glavo: He rlt BAer!'Ba TOaBOpaOOTa ll nlc mar. lO oA eAEOTOlCO B eryBa. R^eBa (ce) DAnJae. kosmat B^als{rBocr I dlakavost. II. DpeMelo vreme se bo skva- alewtmpa m predrznet. vrrlo||nln$. B^qe Eo cl^a stopil jc v veljavo. prileteti. B^eqar impl I. lasat. vle'i.lleSOBIp l?. vlaknat. imeti pre stora. grebenati (volno) DAacsFr. IIlIl Ilo^ot(oaTa slanle se mu (pri)vladiti. branati njiEAaqsAo 1. trud. nik BAacao. gand. grebenanje (volie) B^acecr 4di lasat tr acg./racroAlrrr€4. DlorK!tsa \ impf eAEa_ mu Jo Je vlagati D^er!tsa. 2. BLeRo ^dv z le]|e uaerynaar irnpl L ueryra. Blera Bo aaoEH (ce). (ce) B^ourar pl co6araplanil je v sobo poslabsati_(se).upraviden E AsmAaBeg. nesramnez I I t t morovrurrse ruo D^eqeluKvM ady Do vseh Sti. kosmatosr Blargeriqe.II. je poslab$alo.lle adt v ooraz.re.t|Ja n qpliv. zemB^aere^rirr m ^rh ljilki gospod B^acreamicrq 4di plemiSki D^acre/urcrro a plemi3ko pc seswo aaacreg. 3 .molna dlaka B^axso 1 las. nemalnez. {Ea adj oblasten.. v Ied niti.

komu. rle. rmpl trio^prr. cc't(. D{raeAe.amfibija '' soAeHHIanapeljuje vodo na m BOAOnaA Slap tuj Elin. petjati. pot. (ce) DoBpar pl 1. nlin na vodo.BoAecr adi vod6n . impf 'o!. vledi v. {lrr . prebiti se.. opazovati. skrBoAa. vdeti. v letosnjem juniju.lrtrr oBaa roAuHa tr|arpolrt|ri]cr / l.? vodopivcc vec DOAOpaMeH. elektr vod. -MHa AQl VOoOI-rlBOAapr/r raznalalec vode ven aoAapKa f vodonosnica n ao+as m L voditelj. vnuKov i. MV njeBa BOAa CTOpeH moKer OO gova seslra mt Je zena koZe. tc oqnolrla uvoz. Podenjati rr nesnusel. MY Ja MaT[ BOAa. pntegnrll palzrJrv ren. go crrea-ara oreteklo rr(!ap. Irrdcrcllc: rp. prenikati (v bi. BH!"trtr6a Vnudek '? BrryqKa I gl.loDeAar vperJau nmxrr. potomec. vrltrlcrri stavck vorrlr. dem od Bo3 vlakec.. v vstlrvllatl. impl prenikniti. praep-. uvozrtl. notri. onyra vnukinja $Mcr'[or .l' tralTrr ce 66 EOaAelre toBpe 67 DoAyprB B^Vflr ce Pl ognojiti se.I|AO UZda. vlagall. prvi biti.rror adj moker. uelceva liu b i t i s c n.BoBA€qar pl potegni t| v. Maru goAa Bo aBaH BOAOBpltqOrr. on je dlovek v letih pogrezniti (Pogrezati) -cc: misli itd. rrorri!. Bo MAa2.. vriDtrlqKo . poper itd). pr'€videD.. ToJ e Bo roAlrFtrt lroBeK vlagati. DoEqtrLa 1'' BOAeH[qap m mlinar . re^x Stejem te med prijatevDcsll. loi \Od. 2. IIa eBa BoAa IIa rvia lr'at (lv(.r"y6ysa ce.aa'r uvaJan. razvodjc oAIr uo BoAara pritrjevati BOAOseMet|.-Jryr . i m pf I i t vlorltl. so toAoBpItK. uvatati.n vok.1. vpltvatr tMclt|yDa.EoAoBparnl razvodjc Aa plitev dlovek. sredo.DoBeAlBa. Bo . Dazltlvost ce B^Y[r larlara rana se mu srirc . 19. modvircn zapravlj_ati das. znotraj.n(Ir adi mlinski aetai 2. rrBRa BoAa hrna' BoAorueq."tq tn vodomet AeH rrar tgdna.BoAopoAen. vnolaii. Mv BOAOA€AII 4O / r'rzv(xlrh n. BaErllalaaT imqf biti pazljiv. fant v zapor't) urylrara ' Skopju. rwrxrrtlaa pf. KpBra BoAa He cra. stanje rtn. uliro4eruwca I nlindek ca BoA. spostovanje BoDAerre.BoAlecr ddi voddn HVBaKn nr vooa. 2. soAara ce Mue. DoAeHar impf motiti. BeaM Bo Cl(ofiie Zivim v 'ao 2. ce D'Ib\6ar PI zaD/by6r. pOvOdcC pl pravoslavni sv.cc.smer. fled EoAocroj rrr stanje vode BOAEaOO eCTVOOeruCa aoAcrEo z l vodenje. namakati DoBpe (ce).rIIn adt rrurnsKr BOAeHrrreH.(tvlli(. npa3ua BoAenHqablebetac BoDse (od Bo3).^oB''.pt.r. vloga. p. vodovja. -uor Pt+m l. od aHVK nMclllara pe. sc (v . zam_ vlatiti v. BMenrwaar im pl _' 8'o.reuulla Erf!!trr. spremljevalec BoAeH. . vod.e(Y!. lrrdcp namesto.v mladosti.Isa v tilini: uvcl lllvlll-uvcllavllall Te opoJaM Bo MorrTe IrpHJarff. Brp-nola cropeH ali xJ-rAx cMerKa! radunaj s tem! ja BoAaM cecrpa.EOAeH4sapKa m[nanca J BOAeHrsapoBd4] [ulnarjev iek BoAeg{eapcKr adj _tr inarski BoBse (od BoruKa).1. od r-. trije kralji.t^ Bo BHaAocra. EHl|Mare^err. DMefltar DEyrtrl|Ea.januar ro a BoAa sama voda (slaba jed). BoA!p^[B adi voddn . Bc vodno prostranstvo.Jlla adi poze .lBa.'r lDr. le grdega jezika ne.) pf uvesti..r(e. sugenran pl vstaviti.?. poroden biti.. B -cpeAa t'|'cir tt()cf rncsto v provucr v sreoo. {H n vnuk. nape. . 3.trrfcclTa . 2.. BoBpe lrtrlMaDa.BoAoaprcK v0tlrrl vr'llrrrt Ta delati komu tezave.rcrrrr. xltlrrarDc arlv l. nacrn. vlatcn kri|j MaTHa BOAa noarrrr v KalrxlAotrprr. -t|!lro aali notranii ceRoj_AeHlsak dan sem lel rtrorporrrlflIu / notranjost v gozo. -Mqn Zivka. Bolww umije.!. BoA[. IOAOBE m l. I !placlto liu b l i e n e c Dn!x. BoAar iftpt 1. vperlatr stvo desa) DoB[pa (ce) impf od. -AI|a 4dj vodikov 6OM6a vodikova EoAOpOAHa Zen bomba BOAeH. BnlrtrIts-a^T. vodBoAeHu. notranjost.ilrPt !. {cet preucevau BoD^eKVBa.ljava aoAlr.. BoBrl[rra . vLoztrrl 2.ldi vstavljen. caMo n vcraTa tie Moxe voda vse DOA. .3.BHoc. 4. n dem od nourra uska. vrtvatl ' cas. Eo cDeAa oD sredah. Bo ir.2. za. .. rl<rrrta. (prostor. vla. MY BHhMareaHoctr f pozornost. stvo vlatiti.ry6a ce zaljubljen. Me- I I I I I I I 2.e. vagon./ zaljubljati se i BH!"Ie. vtihotapiti se roAet|ata I 1. potegnjtiskozi. tig beti za. \oditi. MaAa Eo. BoAertrt.u nem. Eofe I voda. oaes lftorpcurcf r. vloga (vpladilo).ArfEor Adi vodet: s@ D{raoclroK. lmport rsl'Oe-n. lit \ago. Bt4rlrar pf llctt. vriniti nagovarJan. . ce D]!ny6!raar rrryr<a f vnl'kinja Brrlr(oB a4. 2.. mlindek (za kavo. prispevek. gl. 2. nn!'6eiocr I zaljubljenost Bf{!'ltrrre Ha AeAtreB potomci ce.. :.r/.DOAOpOA lodik BOAOpoArl xnc^opoA vodik in kisik nik. pritegliltflMalll|e '1 vatr manje. BoBleKvDaar ifi tf pozornos!.

vojna DOAKOT ClT. co Eo^ja z veseljem. (povzOrgovatl) se moZet Boie pl od BoAa vode.r m samoglasnik. obvlad(ov)ati se Dos. Be vzorgnr . nerrrrftrvolltrl vo DolMvrrr {o.rtati se (kaienja). vzneadj mlrten Eo36yAerDcrI razburienost it. Bo3q^o fl 1. bo''r JevmK B<t\rrcrr.sAlxon^oDeq. rce: vznemiriati se. volar (pastir) Bo^oDapHurq g u l. 2. borec. zbuiati tustva 2. /rrrrl l|prctl (uplrati) se.lcll roJ[cMrfDclocr / vznemirje. rce: spun. volja.itnpf nalagati (doliDo3BrueH adl vzviSen nosr.znemrrJenJe D. vokal BoKa. izrd lzdrz(ev)ati se ( iedi.van uporu. pijade). ao Jr I l. vo.Bo3 pospeseni. -3'I'a odi vozen rorne4e. . povzdigniti-povzdigowti. !"znemrJenost B@6y-AyDa. rnpl ao3fiece. AOAq{r6a n defi od BoAKvoldid Bol. umirjenost. vaqon. \.e. fl [arHrrqKt{. velidatipovelidevati. 2.o36UAeH razburjen. Bo3lec!ts4 danje samega sebe. oporekati Do3AeJcrBo vpliv.ospo{vaa preroditi-preraiati Dotm vojidak. impl uzd. l.otDiski. . a\a od. Do3uer. volan ||l . (rg(rt(+( ltlti. drzati se ob strani. obvlap/. dclovnni(. razburiti-razburiati.. fig topoglavec. !o. 3ornro BosseceFreft vnebohod (prazMy e Ha Bonxor Ae6eA Bpanik) ror? pomagaj si saml.:rr|yrErorr / ncjcvulja.rrfB . impt '.hle.'cei zelo rad povisevatise-prevzeti se BO K. rxlst Bo eB. izzvati. brzi vlakj ea6p3aH. biti zadrzan DoaAprqtsarie. ZOO| VOI. oojnr BO3. '. Bo3ap Bo3arrKu 4di voznilki EosoJAa . a/.mra adl zraden EogpVur. rri. odj . n BosAeJcTaltsai mpt v pliv.-ce: poviSati aosuotiteu. BO^qI| tn VOlk.n voznik.ihniti. impf Bo3Bururf.l'ilecl adi volnat. oelo I Do3rluueHocr I vzviSenost roraon<x.''oa6y.a. KOra 6eure BoaKor rqqe ko je bil lolk pes. crap Bo K izkulen llovek BO Ha f Volna BO HeH Adi volnen so.vzdiirovari' Do3Ar@Ka I vzdih Do:tApxa[ adi vzdti. -IIor adl volovji ( p!!a nosrrcMrrprr ce). zgroziti. BosaT impf t()ziti. -rro.-impf 1.Dofe 68 lloSMo. vokalen EOA. neumneZ BoAaH r??kmilo. HaeAno Bo€rJ.'9. oboroiene sile.Apr.ffiy{A.qq r?rvojak DoJrumaK m lam vojaiEinz EoJr|sKyBa iapl biti v vojski. na. vzdrinost BO3Aprq Ce. povis(€v)ati.a spunrati. +. zbuditi (dustva) j Bo36yAArB ad. motnost.adj zdfieni zaqrzan. te vornl vlel( Eo3arunrqa I debrid za DrenaSanje iII stiskanje groidja Dos p m voznLK ao3apHHa I voznina Boiaq . u pf Bo"'Jrr. volja. gl. Bo1' volid. vzdlgovatj. nasta(ja)ti. -rna Adj pesn pfost.l razburjenje. oje vzdigniti. (zgraff toll) llc norrrcMftpctr. ad.Bo3eA. buriti se.Rctr rr rrtaot ||t tt't 69 vodja rojlsa. vodovje Boe$ro adp obeoem. Bo3Brrrtrlltsa pf. hkrati: gl.B{rAe. voJn!.noioe4lna pf . vozilo. 6D3([) Bo3 . impf vznemiriti. qelo I povzdignitipovzdigovati.|:rMotarrix'r / l.3tru.. Boau.oT adj vojasKr. goveji pasnik BoacKn adi volovski BOAIMeH n prostomrna.ur n volkost6 dina (kjer se volkovi zbirajo) BOAne. . ta<lrian Eo3Apxaurocr I zadrzanost. razoLrrjau.DOAeF.A j bojevniski ad. svoboda loaoDap ft govedar.teuftn. BOAOBA m l. ulnlrJen Bo3Afrx<AnBocrf zdrtnosti zadrzanost Do3Alrrc!tsa (ce\ impf zd. volek . sluZiti vojaidino (rok) aolu.rxy!.a impl t|.Nr vznemrnll-vznemlrlati.Ior'orl.i letalski Bo. 2. Ce Bo3AprxaT pl. nikoli. ttt lliks nr. DoeseE. ir?t'l vrniti.reH adi iamoglasniski. -Bu'd m letalec Do3Alxon^oBcrDo n letalstvo aor4glen. ro:lmtrysa ce pf. jaae pl scu. DOAtrrban aLern od.j in adr vojaski. (po)3a 6aBEo! vozi podasi! peljatr navzgor.. Bo3atr8trvna . impl naloziti-nalagati (dotznost. borbenost uojr|a I vojna BoJInft. volnast Bo rrocr I pes? prostost. roraox<pa pf . ugovarjati. uDretl se F'ose't. v letih Bo3paq f starostna doba pt. lumen DOAtrapnE<. po vojalko rojcra I vojska. .vozel K tatr se.'. A OBIIITE HA 6poj volk sit in koza cela. n lzdrZevanje DOsAl'( n ZraK Eo3AlxonAoDeH. Eoaqu 4dj Yoldji T I I I I I I I I I I I I t .t I i ao3AlaHe.impf vznenlrjatl. aojisaar skovati se Do^trelu<rl vojskG Bo3Dpam.p. -Aur tt inpl voj- BOKa. mzbvljiv Bo36VA^Haocr I razburljivost. vznikniti-vznikati r{xroBofa /n vlakovodja Bo3paceH._-i^I'r ft fii g). troFrcrDettocr f bojevitost. pG Zelja. bnpl !o3po+tn. roBapeH . BO3OBU Vlak. vzdigovati se -ce: ros^ara. (o)brzdati sej zadri(ev)ati se. BGBpaka p/. svobodeu vrncmirjati ( se) Eoaja.fl (ccl pl. 2. "xB adj mogot. {tla adi prileten.r za govedo. vradati (ushl.^n.tzJre- BoJcKoBoAeq. taz-ce:.rr)).

o lnil oborozevalna tek- t I I I I I I I I I tonaorn. goJenKa rozevau se Boctrl{Ta|rocr vzgojenost f ctoveK EocrtaAa-Bocfla^eHtref. zool voldjak (pesi Do^Ee6€H. -ql| m upomrK../. daren ro/r[e6lnuc.rJa adj tarobcn.|I'Te. velrl(a noc D(rcOK. rt@a (ce) pf . ljiv. upirati se BOCra[Ee.?rpl z plcsti7rl)rr(l|lll (sc) (/(rv src('l' BnpolreM BnyruTrr cc. Dnaeryaa (ce). DooAlureD!tsapf. rzlemen ror|ltrKorrcrst adi izvensolski Boo6FraeH. zu llrl. . voldica Djc. inpf posta(ja)ti Zarek (o moki) pf. vtikati. sve6ar. vrabdcvkil BpaB. preprii. impl navduSiti-ravduSevati r. domisliavost. vstajati. -q{ r?r vosek.D*rlE. v raol D@olrqaeHocrt navada roo6xqa[ ce pf v nattadct pnu Doo6pas6aI domisljija. vtakniti impf t s e ) 'rriniti (ce) pf. -qn rz darovnik Bos6paseE. BocneBa pf. domisliav: adi 2.. BnpoAyrlt (ci ) pf. Ha c^enoro qpeBo pljudni ca. DnpcnryBo (cc ) pl. 2. Doopyx<!tsa (ce. Ro't]J'la (ce) BorEra I us Dosftalt"Bornaa m. impl navduSiti. otarovati (se) so'. darati. sploh roopyrctf. obuditi od mrtvih-vstajati. i.impt na'. tnpJ 1. s|af .rHa 4di nezakonski. migati. rmre (ce). slavttl aoomla. tisti. pf. oAqoceH DocKpecepf gl. Dpar. IZVrSten. BorlrII lroldenica. premetenec Bpar. lEetje slepila Eoc[aaeHocT I v4)lamenelost Boar'. I ulivecuslvKa Borrlrr.r zor)l vrlrl]cr' Bpa6cur(r adl vt alr Dpa6e.npl spustil l-spul('ulI rc. razburjati Eoc[ee. tcti-zadcnjoti(p(. vstainik BOCrOpr. mzburiti. zanos Boe&rt m navdusenje. bot voldii bob.BoBMaTep[ireH. impf vpi(ja)ti (se) BmrKa (ce). Dn^erxitsa (ce) pf. dozoeva. I prevzetos!. matemrcen trormaprneq.2. zvlJacnosr aparyro. vstati. zalzetsocxrrflr (c€).-s pesmijo podasnlr.'er. rdd[!!a in l Wis(ova)ti (se).BpaBoa[ rn"vrsaj (nasa(l snopov za mlaccv. impf zaplesti-zaplct^li ( se) ErlperHe (ce). iffipf razl'neti. Doc&rrlTa (ce) pl. impf upedi se. urcsnidevati aorpoceH.2. n vnetje. impf uganjati burke Bparria. -Ja z vstaja.8ovor' ) Bpa6e[. mazati z D@m\ro adr splosno. dojemati. . impl vprcti-vprcttfll | ( s( ) BrDeAe (cc). gomazeti. !o{]'''a Ya pf. Eoo6pa3eH" 60acrr namiSljenbolnik looopa3eHocr f 1. Bacla'nlaa pf. ooo[Illrltr B{r^lrrfnlDe n 49gm lelik. BElepu[ia. irnpl Wlesti-vpletati (se) Bdrrer(a (ce).zamisliatisi.oaaratinavdulevati. bled BOCrOprrcHOCf navdulenost. razvnemati. rraTopeBap Bo Boopyvolk xoarrjat(. impf oboroiitiobo. upreti se. BpanoBu(-3n) nr l.. svedar D(rcoKrrtB-BocoqeE. l|r|v|r|r. dji Bpa6 4a I vrabica. -uI| tn vus lneqe ce. mrgoleti. sat (brez '1otrrl|Ire gl.ourrar impf voltiti.-JHa adi lavaden. itnpl vzpostaviti-lzpostavlj ati. gr. prevzetnost.re. upor DOCrarrrK. -n4r| . 3.BOCKpeCHlla pl. coa medu). -3Il 3aHec aaco'''. -Jry rr nepartijec Do{peAeH.BOCnOgralYDapl. BocoKap z voldina. tn navousenle. izvenzakonski qs adj iz. premikati D. hudit: 2.f. domislievati si roo4lue-an. 4'''a adi zadeten. zamisliti. .(yDar.Tivati. n. Dnaere (ce).ra f pretkanost.a I I I IOAIIII CE 70 aocnllra[ocT DOCIIIlraq 7l Bpan€ xfleqarlnD adi izrazit. Bere (ce). vmesavati rorra (ce) impt gL. impl zapeti komu.sveda. namerjarr mentr. {. -''/ot adi oboroiet\ rqrpyxeHrre t? oborozitev Eoopyr(eHocr f oborozenost DOCmf taI|HK. 2. namiSljen. uresniditi-uteleSe" vati. sovraznik: 3.. imtrt vosditi.lig Sibek. i. upekati se (meso pn peKl. vedeZevati. -Nr adi izreden. razumevati loclpr|eM^rd adl doJemulv vJcla'Ie. gl. impl \. roawtyaa pf. soodpatynapl .o. Dtreqara(ce) pl vtisniti (se) . velidasten BnelraroK. impf utclcsiti.Iepfi.oorElr'I pf posplositi.o^w ce impf kotiti voldidc DoopvxyDarle a oborozevaBoattrtr|a f volkulja.tanmzrta noo6pa3eH .grI tu 1. BocKpecHe BOCKpeCHe. Er@a (ce) pt. obnoviti-obnavlj ati (prej!nJe stanJe. vrag. petr. Bocxra eture Ha &. Iisjak. gl. . 3.. DparKaar impl l. Enm(yDa (ce) pt. zapis(ov)ati (se) Brrn ltsaEe fl !'prs(ovanJe. 2.zgaj ati Bocrrrralurrre n vzgajalilde BocrfiTatrre a vzgoja voskom. sem in tja vihrati. qpBeH rocon pedatni vosek aocorap n voskar. gl. (se). Dtrelrira ce pf. DErIqe (ce). roruwrysa pf. tnazau z vosKom Dorqrsuap tt voskar. volkostetinai 2..1. -[II l?t-BocnrlraltlF ga-DocmrraHuqKa I gojenecEoopyxa (ce).. namisIicnost roo6pa3[. inpl lstali.r| ao l. impl vzgoj iti\. gl. l.rKn. im DOCrrIrHeMa pf sprejemati za svoje. impf l. obujati od mrtvln BoctpeceHxe l1 vstajenje. -qta adi voSden D(rcflrrrarl-D(rc[urtTaq m \:Lgujitelj DOCr[tlaJ€ Ka-DOCTUtT!tsarrK]a J vzgoj lrerJrca DOCtrOCtatI|.

Ep6oc1la pf. _2. BpBqa xpar. Epa(e I vrata MH ce Rallu na qlavo. apaoeqvrabdek. HeMaBparKa zgubljena v oDtoku (denar). ap6af bot\rba tztn()dnttI sc ) Ep6jaK. mnozica sparwrc.teg. hod. graryt casi ry6eH. vretenar..leaHo BDeMe. 2. spxtrtwra n deit apBeE. Dparoar nx vrat. Bpecxaar impf \piti. DIr€Raat impl meke_ tati. lla apB r aBa apata. lig vrescatl rpea adj vrod. oorgo rraJanJe. DlrecKqrrtr4a m.rl l. I kridanje.aparKaaeg Dpor4n !l'I^ar'l lp3 Ep. okro- BEei . ffllrtlutit t dem od npDKll. biti tev. ko. 4. iznad. impf oboDt|Mvuf. MH ceArr BD3 -BIteMe nlrK. 3eMe BDB zmarpacnc. lam cigan.0"""t irnpl r azgr aiati. 4. xaaBa cd Bo eAHa aErertavse mede v en koS Eperfufle.cx ro B44aM Bparor nisa lpB Ja3un Mr_r na koncu e l(olr ! JezrKa tmam. tara_ Epaxoa I vedetevanie nJe Bpa3yMh(ce). fig prodaja. hodtBparro I 1. daranje.?.l ttI $. rrsKanBo BIreMe gluha. zal datr.. -qx rz vrbie. Lreteno: 2.Ntatfr adv (ro yApll) e4Harq aMa BpeAHalr (primazal rnu jo je) eno toaa pc steno EpeAlroqmta I vrednotnica rp. povradilo. EpecHar pf zadreti se.uokviriati Bpo!tsa. z. vrvel BpeDalr rr? razgrajad. [ptBpeMer'r BIr€MeHocr f zadasnost. H. Irg blebetaC Dpa. upaMar p/ dati v ok. EpBorrtqa I sDre_ tilo. tutur r^aaa sedi mi na glavi. vreiica Epe*a|rrle n e\Afi od BDeka velika vreda Blreky.^Dprar impf l. hoditi.vrabid rgle. vrasaati EpB t vrv.EpooBl|Ha vrbovina {les) ' I v .e BpeMc rzguba easa.rKa. grdav.re /r vredka. dobiti predoosi lTastl.a:y. Bpar \ra_ mj je zrasel Ien. vreqno orlt Bp. v denar iti Epa*a (ce) inpl vrutati (se\ apBnqo stezica. D U t. potka I Epa. (c.rpl dcbclo gledati. hoia.€. aasgyen: 2.3. sibden.yoditi. ao EpeMeryaerEe med. earo!. oA rrr a konica noia. gida. J. -Brra adi whunski oc BpaTavratca Epr!. Dreklet . doba.h. smetana.'r. BpasyBa pf. vrsti. darov_ crrr. v l l i l i s r . sop.r. imaS kai denarcevi rpglerpaeig l dolgotrajnost. 3. 2. za laaEa BpaTa vrata na cesto vrat mi je sedel. l|0l( v lr lI l Bp6oca. rogovilei rpraa / bol$dava lcnska apr^ecr a. prehod. marrlrvost gcr npetra/ hrup.BpzuFlxra n dem od lo-x(. BpalIeBE.nodj D. _bleketati lo kozj). stepromet: 4. crrTe BpeA vst po vrstr DIr€Anf EpeAar ifipl veljati. zateza BpeKa.ArrcrEJa I pridnost.fAHo gram prihodpreK. vrel Bperrmta t pripeka.Ut uren.aEe a vrnitev lec. cviliti. imot gati.. BpeA ad9 po.l drn Bpbyuka I vrbova Siba Dp.n/ iti. 2. rpacr*yea jf. vitel Bpeka. Eez siavo EpareH.sprehunec. Elrecu!tsaar irn pl vresaati. K O nr I ntca. rrEr adj od. tok.. klatei Eperellecr adi vretenast BpereHo r? l. ovraten rpBa. gl. vremenski DIreMeHqe n hip od Bpeue. Bp3y- I I I I I I I I I I I I I I . po.tel[r(' adi vrabtii neunnosti. t r . spsor 6v6. 3.n wez. cviliti opecr<aao z kridad BlrecraHrqa I kritanie BpecKaq rfi kriiad BpecKm. za5iljen. xfrnffJr|(n co nprtotxgar impf I t x t l. BPB praep (vedno v zvezi z Kprur Bparor! izgini! Rora Ha) \.p3 praep na. gt._rpSrqr pl l. javkati BIrecoK. aIreM[Ba n L tas. obtok. rpaelilpa (ce) BpatrIK|{adi vraiii. vrniti. vrelCanie. ranpirr marr. lpott telovadni dros vod. lpaf. vrodina.e. vpitje. -!'ena adj zatasen. proda_ strvar Jau se. tilnik.BpBex rn l.&a I kratka bolezen EpaTE. mlinski valj. IIMAUI Atl CA BDCMEHIIC? tT.'qtr m yedezeva. Bpat|r. vrbovie DptMrr. si^nTiiil u. izdelovalec vreten: 2. irKZUTSCe govs{i pfomet rparn^o a l.I. rrprBpeMeEocr lpeMeHcKu adi 1. vrnirr.! "\* reH vrh Ljubotan. Dpe(tr f vreda. EparroBr .Taa . BpB ua r^Wocra yilek apa'r. h i k o v a t i xlrffq(. gornjem koncu.. nputu vrvrca $p|'u^||cc t. v apecka. zavDru rpecrl*a. 4. na Ke-. nad. pridobivati npuficcf 4d. Intpl spametovati (se). gl.lurc{r -||||tul vranec ( trn BpBt DpBjDrr m L vrh. 2.. na. gl. 2. 3. vreme. 2.kvi l.nik lparl(]aq fl gl. DpoMv0aer impt da_ rastr ( obrasaati) z vrbiem In lt v ( . lzrocrtFizrqdati nrle. krozenie: vrniti se -ce: rparq/lmure a zbiralilde. iti. Epax(a eq rpnni{'r r/rrl lllrrst. trpeMeuea. BparKaAKa BpaUOa I vedeievanje. obhod. BpB'oA Dparrrre. nabrrati. I. obdobje. vresdati.' ft. 2.#. Ep6paar impl iaje" rp&|uMntr gl. impf tt> Bpar(a{na I l. -ry n gl. BpecKoa BpereHap nr l.lrlca Epeue. terl tkalsko vra_ DpBe rula. vretica Dps m vozel. vi(ek. -. /is vr_ . za. Elr€l(I|qEra n dem vredka. peljati. KaKna e. apecKoTHrua? kdo raKo vprle/ Bpecue.1 Epar<a Ka I vedezevalka mazae.

elu€ I l. BD3aBMe06 stavili smo. vrtavka: 2vnrJak.. kravata.tqrcKaar impt slrkat| rle aTa pa6oTa naArra DDil MeHe vse delo je padlo riame. toaa).y Bp4e KpBra mlad Je se. lahkomiselnica vsftJau.Tsj"r -cc: z kor. v pln Dpsa I glinast vd BpIlIa fta I mlatilnica . padavine Bpuen(lrr|B adj deZe'ten.:".Bpurxne^.Berl gneda. svezeni.or rn strmina rBpcru(. zacenjati.""i#. graa (na deski. i?.lvirlt lrr ra..r potreb-navihravost. vsuditi. vesoliski . Hrie cMe earra rpcr mi (midva) smo (sva) rsun let. hud. razsajati. vezanje rp3y. ropeulTlIHa Bpytrm. e e-praalurcro? kjc sc zotralc I BpTaqKa/ pott.. Dptrla r r?.IrraT impf vrteti.Bp3aaKa 74 tprer{a Dpae eruK& (stroj).) BpEe. privezovati. zavezatr. t l.. Bo3pacT. strntrna np^o|lrfr ddi stru np^\a ilnpf divjati. zasnav_ vlak ima zvezo..".' "Jj. zaroka rprqy_fu. vrteti Hit'JiiluT" 0"1'to" i.)c. Epson m l. qrrenoal. BpHar itnpl pad.ati (dei. Bp^yBaar 3aDa3HU 6O. Dp3yBaar impl l. Ke ro cMeTaMeBp3 _cro MHapu knroro kilo bomo raeunali po sto di_ narJev rpsaaxa I vezalka (za ievlje) Bp3e. J. r()A trDtrrrli Bptor aD adi vrtoglav r<or1rg v nrorclcrn vilrr(lrr rproraaaqa I vrtoglavica BcaArr. v rt ln c c . BpecKa EpEcne.#:. gl. gl. vezatica ttrrcKa.a.&e-cer greti se apt*. plesti. -rrF m l.ro.hlodu itd. mlatid Epq. na!'piden Bp/rejl(..zmeda Epura. u. ob- "Tffi"J. DlrrtrolaxD(a m l. BpoAeHa cMoocT prjroJena napaka Itt Bptra rn pl hrustati EP3or aDKa I Zenska naglav. 2 . lprKaar itupl l.o# jii3d3ff. 3. EpcEFlxa I vrstnica rpcnlna. BEH?Lqi:fla -tcaAar . -ryr m vrelec Dcee.naror Bprlr Aecno Dot ia_ v.()kc) spuuAqa I l. n<ecru_ Ha. EpTr|rotr r?? kamilica bot r.rpureu rz drevcsni vrh BpruE.I vetrniak. slab:2.. Aai MrI -ce: Epc-ka! daj mi zvezo!-zleZi rJart mel tpt lBas n. -qrl rt L gll||||\t ull *#.l vIIrlct. hudobija. nllr aPr-Iq. 2.tIa / l. lah_ BcaAFa.oaar irzpf od BpcHesvrkati Bpcr. gospodariti (qos. zool tresolaU _dcto.:f:l::l cTp. vozeli 2. Epcra f starostna doba.DpcKa I L vrvica.req. Dpurrula . /ig vetrniak: ce Bpru KaKo BpTele[rKa obra_ ca se Kot vrtavka ElrreEt€ I l.) Dce^eEa f vesolje.2. rffi BpJonepEal??. HaQpAx Bp3 ||cRr -c€ Za[adrl se Je proti njcmu. DpHedezuje (sneii) EpHex.6fki (slovcsnosl zrt. . strm. na ruta zveza.famti._DHa larhoven 4di Bp. 3. BpfrcKaa\ impt EI. 3. lp-rrrp(rvn..(ce) podreti (se)pl porusrti (se) apxoaen. u ItrIUIVBaIUerurcMo Bp3 nuc_ Mg pisaril ji je pisrno za prsmom. -uor adj 1.yrtljiv. veiica m cober gospodar apruMlrttxa f nrt gl. cula. mLrtili.G ii?ik. (omlselnez.uti z||. pl l. nrhr(\cv. t rs a _ nJc.dol.i:i. r ativka: 2.2. kridanie tpl. vrtavka. z.2. .zadrzevatise -ce: Dprr€rtrqa / l.cli -rcr adj vrci gl. EprrcoK.ica. -qtr r?r vrstnik DpcHqa. Eprlar impl l. pnvezati."?::. 2: ovi Havpa6or'ltc ul|r.-ry z wisk.s|(tcpali.. vesolistvo Bce encklr adl I. zloba.'. lxrlc<\lnc sk'ic.n* odPadnik' Kovlnast puklr)v z t)ck0: "' z.BpuJar imlt t|reti. zasajati.Irhtl rev.. wenje. (v/seJatl(strah itd. trtrltrrr rr. Epqraar impf l.rJana desno. nestalen DprlrBntl(. 3. direndai. f nemarnica. DcaAlTaar im p/ l. 2. zadrzevarnie BUc^\B adi l.. lrrcnrtcv znrokc oan. 6€ Bpcr€ brez -meie. zavezovati. lip BprrutaI vrh. ne. Ep3!tsa.rpclrl. . 2. sKa zveza: Bo3ot IIMa BDCXa t. _un Bpure.i. ir-r ro sDga ^or n rpn re dobro si ie zaodm_ lce nlNrrrra f l. vrieti.\er(e^esdrrlrKa BpcKa zeleznizati.1eCaU eHcK{ Dpre. me_ zr tez Bp'|cKa. mtatltnica.alflrqa no crpaar4a li#1..??l. vrisd. vrli(tck ourlast. Cas Inlulvc. av rlerr nBo DpeMe dezevnb vteme RpoAe\Ladi prirojen."lJ#. DceBa pl. z. kolut BprlJ a. 2.i3. rp4urna I vrtinec -ce: tplToK.motovilo.nlma skuseni Bp^reT n l: kjpenje. vre_ reno. DPCKa Vqeafl svezeDi k]iuK zavrtek eev. "TX. impl yli(va)ti.. Kai ou.qKa. op-av.i& sral Je stran za stranio: rplrtttrra I vrodina.alfl aasa B prex r. zgoae ncbo. BpecHC razsajajo naiezljive bolezni Dpre. -or n? dez.nimpf greti. Bpre^e. visiri: r. 2. sncg.i.Bp[cH!tsa pf gl.a f 1. _HeMv e oA BpcTa nlsva enako stara Dpra:rrlltrTle r? zbiralisde.T*' Pl ot\'akniti. spri rvr(a ooo.. vezad (snopov) ap3!tsaq.... Dp39r pf z\ezatj. r.. ovrat. kipet]. deZevati_ sneZitj. l(lni(o.Hi?. svetenj. Epru|tlla / plcv:l se. 2.

med spanJem sctpwra adt v stran. zmtiien'. DTopa{d6a t? den Ce.pt--pripogiDau se (oc starc. ry4ooca ce I skljuditi s€ (od starosti ) ayAlocYBa ce in. tako tako . matcrin DI:tI 77 impf dobro prisluhDitiposluSati.cSi?pl prinasati de oer Dndetek typpe adt dvojno. orepwait npf l. zaI cuoenost nuacrr ce. ce ETllTImr tf 1. Dfl<ahra pf. . \dir^ti-v KaJ.ma adi torkov DropocretreH adi drugostopen j. ostrmeti. ETop trar adr dfugid ETpeHlreE nepremiden. dorasdaii DTDpA. orugovrsten rroptrar. ETrpAfiitsa pt. . dozorevati: 4.oErIEm ujec. tmprlor adj num dru$ Dravostaven aropaK. BTacaa/|voeHuullTe lubenice so dozorele: r'lu Dracaa rgj oa raa pa6ora! ta mi je ravno pravi! Bracatr pt od BTaca l. dohiteti. vdreti v kaj.zadet od strele arp€'Jtrr'. od presenecenjazardeti Drnrsa. impf (v)tkati. plamtr Br!?E!tsa ce impl 1..2. metatr se. DuIIrJar pl vsiti v kaj paa na6ora tej stvari nisi Blac!tsa. 3. 2.?rpl l.. srep (pogled) BTIrerr.qt| fi tlo\ek. zrel: 2. Z.ByA3oc!ts8 ce EyJno ryJKo. od strant Dcluuroca adr. pognati. ro Braca l-I ro EpeBraca dohitel ga je in prehitel. 4. deJansKo maca. dozc reti. rroH€. oe Daypar pl bogato oDrootrl rrlT'l|e ce.str) ByJEa I ujna DyJHETadj ujnin Eyjqe. araclBaar i. troino lupsrl ce pl zaraed " BqaAr. Draca 3a. dohitevati.. (pri)teii v kaj BTyprr ce. 'ce: I I I t I I I I t I I I I t . Bumaar itupf v{i]uati v KaJ Duqe.fl dveletni samec rceaa pl 1. otrditiotrdevati Brepa. tte cI{ BTacan 3a BCA$na (poleti). navaljevatt BrypyDa..Maxet6e godna-je za moztlev. Drepaarpt l. dospeti.uDostevati rrose . BTacaar pl l. 2.. 2. 2. impf vtisnitivtiskovati trl<ae. -rior adi uitet Byr!t'. . irul strditistrjevati (se). v resnici. impl (.impf rresclll-rresKalt (streta ) Erpra ce. BTacaBMe Bqe pa prispeli smo vderaj. naseliti. 2.ar(za)kaditi se Ka. arpeErUg pf . zrasti. . -qr! . vreai se.[tr. ce nuacar zf l. na dvoje. zgroziti se: 2. -qrra adi drugoten. naseliti se DTopase. Voretl. _rro-HyDa impf (ultonru (ruor t!9) Z. cert(1'vesoljen.Ee (ce). ayjseBqu m uiec Byjqo. arop. BlopHqHo 3llaqer6e onrgoten pornen Broplnd( ftt torek troPEseH. ayAB€-Byrlrs Ja cBprul pa6o'raTa za silo ie oDravil delo. edv v troje. -Ce: rrepyga. sl(r. vseliti. pqganjaj! seganjati.. Brprrwa ce pf . ce pf sre-(Dropawr) tro poglecatr Brpeuqltsa (Drupaqira) ce tfi pl srepo gledati DrlreuIIeHnK. r'rrcE!tsa pl. 3. ByJsoEEr rr?uiec rvj. vplesti-vpletati pf.roB. ECAltI!tsa Ce l' o1L"uurtutu"-' svacYu) adv Dqepaadr vderaj BrryAonoAeHocrosuplost.iai v spanju. prihajati. . DlraAltsa pI. priti. DIZU tr Kam (ce) od BToDaK dveletno trebe ali tele BmpqqeH. se(unqaren. -ce: volrau kam Dflcre.impf (pn)leteti. domade Zivali dce: vseliti se.

raHs. ce raqsaar imDf 1. raAoBu fn \. raAllHr(lr mrdes M rLsD adi Eablji'l raAoca (ce).Arra 44. drnec ra. gl. mHro. vleli se pri hoji.-H nr poulidnik. posadnje. gala.oa^ l^ a rn -. ry^a6 golob graTr.ra$epni? I drobno blago. rojlrrrba n fant sktb. Mn ra3u ua hodi mi v zelnik. telesna straza ra. 3. ma:avi fig pocasen. nizkotnost raAoruja.aHTiipa pI. ra6apAllcyla d. Zen. soda) rrueql{If adr tatn l. gala predstava raprapa.fi itnica.. -@ 11._::.m Lrh telesni varuh. .. med delom rat$alo .ptiaja kletka.<Ea adi plinski. ra3ar impt l. bodo hodili po tebi. kat verjemo ta^e'igllrflftha fi dem ua MacRa plinska maska racrttrqa I gosenica racem|qaBadl gosenidav raceHnqeE. I mi raoeH. zoor gacJl 2. a. pf. ^)ielka: raAeH. krokar rata adv Zarg brezpladno.oKoren rapdrKa f garara ra a odi ind. vznak ra:rtr. zoprta Zenska. te ro raau r'revra skupil jo bo. nesnaga raia.pepel ra^eH. ra e6 n galeb. rafaar iffipl streljati. hc diti. rauvalatl. tonovsdica oKrasltl raaer<en. teptati. ryLafi. merjenje raiaq rfl strelec raiavru adf strelski ra3. kdor drozga grozdje ta3{a m L gospodar. itensko. smod ra^6a I l. racoafi z l. neroda. poKA IUna rap$pq pl ]n impl garnirari. kosara. pojemau racHer6en gasenje . pocasne pf zagagati od ra eBr-rR ra eEo.4 1. pogum raltaE rn vrvica. 2.A|ia 4d.rapHrB6q rn garnizija. raprmr{?a I garnitura nezen rapoB6raI saje. brod ta. potrpljenje. ljati. aKo 6rrAeMMocr. gabrra6pouqa / gabrovapalica ra6pyflKa I gabrovavejica raDa3(E). bozan'e.gaJoa rajAa I dude (ljudsko glasbilo) raJ4aprz dudad.zaskrblien ralper m lam 1 vnemi. gl. rapAepd6a I garderoba garanrerrja faper( ft smrad po prismora^atrqe r defi gl. rardral (gos) (cos) ra^nMarujac. fig r\izkotndr'tl . raleuo r!\re liubkovalrrotel no ime. meriti raiarEen streljanje. racno ljentek-miljenka ocBeTeHue plinska lud.rr krevsad. 5pu m bot gabet m6pa(. . ra ar impl ljubkovati.rac. parazit rafld. 2. raleso iere mi. osluden mArr rrl ce impf iftpers gnusiti se ralmrra I deffi od ra!'. lrg streiaj.I I I I I I I I I I I I I I m6apArrca 78 raj^e raJaeaula nemir.taceE adi gaSen. pc. rana-EpeTcTaBat raE. gl.l _racav. taj\el&''rc. racati. dvotivka. He ra3ti ja apeBara!ne hodi po travi!. .rKa hodi kakor medved raslnja f lan petrolej Iaj6a f l. m 2.te Jenem. tladitelj. 2. (za)svinjati (se) raAocr I grdobija. zapuSten otrok brez nadzorsiva ra|nNr. go. in impl g tanIala-Beqepa. zibati se.luf raHrp^ar ifipf nos. raitaturtEe'1 plltvtna v reK. nesmrsel ra otr m galop. ceKoj (e re ra3u te bol most. rednost. plin. impl fan otedi-otekati (rana) ra6ep. gl. lltTo ro ta rr-El kaj ga razvajas! tarw6a. -I'lI tu Zarg zastonikar. itupt fam (u)mazati. taKaaT impf gagati raj^e! nlc sKrol! rtcqel6e IT ra6apAtca.HeMa rara! ni zastonj I plata se rarargrja. rrx vezanje otrooov. rit raza f med gazS Qa obreze'. raq. gaziti. 3.. 2. rntlo ra epda. boeat dlovek rai. hohnjati. teptalec.Meu. nazaj.d. racar impf gasiti) \oi Ila n. rre 6ep[ ral^e^ala adi indecl fam Ialosten. otozen. 2. -r(Ea adj ljubezniv. ^e6or ra3n KaKO Me. gnusen.eclslovesen.dudar raj^e.aa. 2. Toj racg on vedri in obladi racne. .eimpt nosljati. plazilec. {a I galerija ra&. ----. rarlerdto adit !'eZr\o. parazit. raiie raEsa ce. rtA. 2.r|Ii n gabiovje.qapuqa I gospodinja rasep n dno (debrida. -wr m arh jzdelovalec vrvic raxa. 2. popustljivost."Era adi gosenilji racH. racHar irrpf ugasati. raAocr.rtfam morda. Jamel[r gata vecerja. lakaj m raDpaH vran. rpuxa. raceHa Bap ljendek gasenoapno ra^eerK. -[or adi rE\aien: ne.rzprrah usta IandHTeH.qx-raaemqa n.{Ha adi galanten rap4a I garda. rerepeAOTrrr raSrr KoKoInKrrTe telin r6sti kokosi. raAoclBa (ce). mcraKHe. 2. trak (na kroju) rajrarqEija. raprapaar r'mpl grra aO m nri gl.^[{ . raA$Ira. dobrika. skoz nos govoriti.

. ra!m{sK. rqaaea raauJe l gl. gl. naslov. ][.AaToqu) {. l. pamet. sestrada*"##i . poglavar. glagolit r. -i+al.nt+ar ifipf liapati. govor. Da dvisnil ie nos. voditelj. rAaAsa RoRourKa co corr!'Ba ladna kokoS o prosu sanJa rAaM. 2. prazna potrata dasa. glrva. kolesu). gl. -wr f gimnazija rr. usanka raktD fl koconosi solob ra{<eiecradj kocorbg. {rja 'r preglavica men r^aBope3 m pretepad. potrata Cns rr|rrcc. debeloglav raaDarap tt vodnik.:ai toln na rednem brodu rellltrflrja. Ha r^aAso . ja pedalbarske skuPine raaD[ (ce).\:t' Bara jaz to takole razumem r aBap m gLavar. ampa_K raraHKa t uganKa" rareD tn srrotna zaga rarxla I l.ialf. . gl. tipati fl{6ai m poroEljivec.impi gaziti. 2. :rKa adi g)adek' radebela glava. zalo obI ledenaienska retsAt r. MV ce. lahko obleaen ra*etrro.uraadj genialcn reHorliA m genocid. hud pe r4tG Zerul.raf everila fepnrauiul . .A'nl interi fam ohl. lakornnik r^aDrrur€ tt argm od t.u (oru[Trr no.3. MeHe BaI@ MI'r ceqe r. ru BnAoBvidel sem iih rn6a. m recr._glarar. 4. . gigant t''. zbost t1. izSittitlti. spodnje }]l^(E: fatn dolge hlade.taronB 4di zgovoren r^aro^rtrIa f.na. qomoll.-oa r. (i)zguba '1" ".). lah raaro. Fo€])bal 2.reoHr{jih (kratka oblika za dir. lai dva konca nd. recToBH poteza.ar pl dotakniti se. . MY gori mu ce 3ajrrarr^e raRt-ITe pod petami rakH[K.. blczclclrxr Iivcti r^rBn I I. draiiti.slovebstlsloYar r||rrc.Iaro^oT vzell so mu Desedo r^aroaaur rz lil glagoljas. -oBrta m lom lahko obleden dlovek. -. baiati: lis usibati -ra vedetevalec.cp[e na tes6e. rerml. -r f alh lad. -rM I rod. Ma3E I Ce pnirize(mh)ti aeto aBnqa I dem od tLaDA:. -MHa adj Vmtot(> I I I I I I I I I I I I I I . r aDtua (ce) pf. gl.'4x'' adtt na glavo. -AHa adi laten|.AHa adi pogu. nolto^eErle rggAaDuua gizdavka. raz'roi. 3. rAaAHa 3eMla nepognoJelozemljitde. sploien reseparuBaqnja.uysa. lakoto trpeti halna uzda. noclavie. buda ven.generalije (osebni podatKT. raaAoca I stradei. gladuh.uur rz Nemec repMatractl*r nemsKr 44. r^aAla cMpr smrt od lakote: roi e rAaAHaroAI{Ha on je la-kotnik.r z general renep6reE. -rpI m 1. roPe AraBaral pokonci glavo!.tacoBlrT 80 IEEATII(A l||||o 8l IIAAIIA raco\wr Plinast. 3rlanje blazina. botati. izgubI it rli rfl|lco. raaDo6oa{e. vodi) reMnja. l. 3aAopnqa rn6e^ I poguba..rfir m arh mor]]. crl 3eAe 6e*. poglavar r.ar odi glavat. gl.rr<af f am 1. vo ditelj r^^r.BerEfra ru glavari arh vod. debeloglar aBqe.rr. rAaAgJaf velika lakota.. KpeHaAr^a. rerou m genij. pcer lispati se flnuragnja. TT{Y_naTaieul_ne vprasaj rrprna! veateza. -Nta qdj gerrerale\ glaven. lig mlednozobec ratur pl spodnjice.|'ABa LraAoK. unidenje ru6e^eH. ra6aar inpf l. obrod na dnu kadi. lesen zamaiek glavobol.posmehljivec. brus cg6ja rAaAgK. 5. rAaBr!4t6a r^aBa glivica n dem od rAaBoAoMeH. rurcor itl pl Ias tratiti. 9. sel r.a n-a r.t[r I generalizacija. Vr rruryaarEe rcorpaotrla I zemljepis.lasa nesredo si je nakopal. bresti (Po blatu. 3. -rurr vedei. po obladiti. :E! m ltaK za sDodniice rlalLa. obeleniak raailu rc glavan. lakota rAaAeE. tivljcnjc. ne npauaj rara eq.ben. My ja cKrHaa r aBaTa ua TaTr(a ctl \zfezan ode.(o-krogla in oglata) glagolica(pisava) r^aA rn glad. 2. dalija. objekt v plur. I georgina. pravljica. raraai impl vedefuevati. 'ce: gl.ro . gl.{asllua palica ima r all'. lig gol.* n l.6. Ma3sn.r^aAtra. fuesati.rasa Ao nerlflrrr od glavc do petc. druzinski danost. (kolo)vodja. inrrl naie(ma)ti za delo.rep.ar. r^aAar impf gladin. o6omrr!tsaEe feHepa. pr(llnr(Lrtl.lakomnost glavar. oomor![ak: ftisf udelezenec ioZisa Otomanske banke v itoluiu l9o3 reEd3a f nastanek. strar danje 3a Koi IIDaBll na^uqa -r.5. nevaren m6He. nft beseda. rn6r. tt6wpaar impl od ni6He flfi'dHr r11vetikan. racoBlrra ^di cocroj6a Plinasto stanje racoB{rafn Dttnovoo rara. gl. 6. lig zadeti. r'lrrrrrr ixrrl poginjati.gesta recrx(yarilra inrpl gestikuliratr tfi prcn od. r-v?rlrEa reDrr. geografija reoA€nja I geodezija reo orrja I geologija reoMerlruja I geometrija reopMHa. ja. ge' nezL renepi. strmoglav rA. le. raraieu. 2. My ceqe rlaBara bister ie.zvlf. velcum reln Jd^efl.rxu f l)lczdcljc. raaAlrasr impt stradati.r fu gratn g)^gol. giz- retlepaqrlja. generacua. ej! jojl oj! (posebno nar pes) flis+ag adi 1. pomor. naliapan. pdsto (Pri 6 Mak€donsko.?osla. 10. glqvfca: 6. 4. bijka. 2.

. r^litsora' r^liloTtJa / glunosl . raela. graffi.ozgali. raolrKa. globa. glazura. rayxAoBtr.|rcaa. (o)slabeti raac.cusa pf. pogled.2. flteio. opazovanje. dvorana. 2. 6gledi. fie ueled r^aca. 2. rMeiraT impt dt.reAair blato dat\ 2. pogledi 2.4. r^YBrrlt16a n atnl o! r^o6vc m zemetjska krogla. 2. 3.gla-or '?. neravnina.melodiden t r^ef.ror z deZja pod kap ia ravd. r/rucTn. -3rfu m gleienj.: 3. tzre. oaito je. drozganje. su). Ao l^eAalte! na svi4enje!. rAltsurro& -. glota. 6a cn! samo za lkodo si! adi celoten.. rMeqn. r^wo opo llrtos(I r. r. . 1. fie gristi -Bttrun miS: (JA rAY-ce:. Kapnclozen 1406.2. biti obrnien. oA rPH rayxAoBrfl 44. MeHe V6aBo se Mrr ce r eAa ne vidim dobro.glorrnKacrJa r^Utu4 impl zagluie\ati r^orex rn 1. oai -irz pl L gle. rMeqer6e z mesddnje. r o6oBE n odesna vot_ ralTalr ft grusec n r^!tsapqe. raorsHr(a I 1. grai doEovec. nadzorovanje. cTpyHHglasilke tAACeq ln.ri f t I I I r^ac slasek macu. 2. dt hal kov). vedeZevalec. raaMnoca. 4. -rrlla sluSen globalen r^06rr.I. rlorar ir?Pl smetiti.linast. frxcJe J t. (o)stareti. . T Y. 2. r^orKa Bo t. impf lrc (po)drneti.gletenj. sporodilo. Sum. 2.'ela poglcdovati. raerra f prizor. odPadki.raclnrn. teptalec. glasiti se. nekaliv v'mtoswt adj g. postrani. deievnik ral-Bo MecTo samoten. modvir' ororo iver v odesu ski. priprava. r r|608r| nr modvirje. ka. jac rc r. r ef Ha 3a6or zobna sklenina rtefoca. impf (po)loSditi. zvok. gristi se. vter*a impl dem od r. onesnazevati. snoi delati. y6ar ac glasek Ba r erKa lep prizor r^arKocr I gladkost t^e^ m l. speven. ples (kolo) brez glasbe. obz(i)sati faar&oca ce. . lqm \eoezevanle raeAaq rzl 1. Ha3 lpcrrr gledati zvilka. glotno zatIran]e iito je 'l(llTOBO ramro f 1. r acEu nllx[I. raolrKaat (3a oKo) rarx6ea I impl rahlo zbadati (o odekoza glina. plevelna nji {Ha adi pleve]nat. 6. tttt ttid. lig lladenje. 4.tr1l|6a oot nar/ao' lina ru regrat rao6a I denarna kazen. urejanje. . imPt sl. smeti. paziti. nedist.|OTII IO dce: nje. fa'lr''ikoda. . z modnim glasom. glas. slavljenje. podasitvediti fl\eK B adi gnecav.tn6aB 83 I I I I I I i I r aA!tsar6en stradanje raa3flra I losd. emalj. slista. prostor za gledalce. bot . oder v gledalildu rl^egart adj l. lp n r r h n. zgledovati sc. tz gnne r |rlleH ralts. 5.ot drobnolist2. stiskalec -biti v naPoto. oskrbovaSamO Sg..m adi l. -v$ r'r zroe nik (tudi f€) raacor.emajlirati r^eseH. 2.tEa n aem oo. poleno (olgano). odljuden kraj rAoleE.slabo videti za Ha r^ea na Dogled. klada. gl. . oKoro Me tAolIKa v rama I odesume zbada adt gunen.J. 2.3. misi ne hodijo vellcanje. zijaloi 2. FaKpuBo. 2. stiskali8 Ce T. r^acje n l. gnecast r^acqe.r. naloZiti-tralagati r !Tqe.ran6. r. 2.\eAaMre6e za zgled si mi. t/Lrclr!. raacoDrr. plevel v iitu ia graSica.J.e dobro raeAantrlre r 1. iracar ifipl 1. glog.ilo!'nat. .rfaoueu adj glulonem . gledalec. t^ot! t m zool Elodatrec (za' !o rrpa3eli aM6aP r^Yulclt jec. snetljiv posta(ja)ti (Zito). rayxAcBll rrrof. stalilde rAeAHnl<. 1I. r.raaa!!at6e 82 r/rtr6 r. beli trn. sodrga. gl. l. rairaB ddi ncumcn.qn rn glasnik. kultiviran raeAarse /r 1. grdtn tzgotlor.. jokav. raamrocpa irzl l. raaMlIoclla ce pf. MoPe ruro rAG rr!tsee. zmce prahu.ftag adi modviren. gloginja (jagoda) r^wHlrrra I l. glasovati. mis) Ire BleryBa v prazno nls() r^opxoxr<alllrja. r^ei rraMua t 1. r eAa oA rlrlcor{o. muz glas. negovan. fig po mojem ne ka.itas adi cmerav. r orloBtt fi bot glog. r wreq mrsKa globus r^vr(A. dajati glas. tteira m it f sklenina.rlrlrtreq. 2.KA. zl' raorr[ra. ravrrrDfia t l. 2. ljuden kraj _ muhav. va.nor adj gluh.*. vest. sli-ce: Sati se raacl| Ka f glasilka r.Ra adl clen na' rAo6aAeH. r acaq t1 Youvec raacaqxn adi voliven r ace'C. cs ro r^cAa *eoor Zivi brez skrbi. motiti. izbirati. (seme).slab I![eqa o fl stiskatdica raorll.rtttpt posrajagluserr tl naglusen. bogovec raeAutrrre z gledisde. prratr se. rdacaaT ttnpl \o|ltr. skoz prste. rAo6lra pf . +Ha adi g)aseni g)asoven. grcav -na r. sov| z. oort. snet. gli. ce r eAa vidi se. sel r^acEoroDopuFr. m 1. r eKiaaa impf na silo jesti.refor. ti. _rrlllear. -. Pre.itna s'let raarul|oBmla I nezgorera cepanlca pf. globo blti.trf m l. bit 2. loSd. Drlr v sovrasrvu lxcu nocunell ll'otl slaolc. blaten grozdni sladkor. uglasitev(glasbila) r^acen.^oAar impf Elodati. krdclo (vulrAore. Iar AO rrte3Hlt SraDOUmen r^eKa. 3. rlreqaq tn mastilec. detl oo. 2.

sen. ce or. ves se ie toEeAapnm. . ro pron od. polftati.€s m gobelin. rogtrl'a*atsa n d.2. lig r ednozG roAeMo(. roB€Aapqe.AIIU fuon. hidroArrnaja 6apaMeroArHaBa. lansko leto. mogodnez r! er&.dj iejen. leo rotlt. nezasnezen di vetra) marq rz l. beseda. prosror (zaraz. -tmror adi leten'. ra|tll. ro^eMsor l lig brez obrambe acf. uganttr.azatj. gnusiti. krava. tig revsctna ro^ra. golidava ro^eMerl {/qll m fam imeaitna oseba. -aqH n enoleten otrok.taa I 1. Kaj-roAe. debel r@6a I gostija.leMee c ro^cMzelo si pristranski r0/rcMce. roArstrro BpeMeletni das -uE tx letnik dasnika. letnik revije. goltati. bes. -aq[ n nagec.r Sesa -ce: jasHK bot jel-enoi jezik rEaqura. roleurror adj velik. IO. roAurtr fia sa Il^xIIAeHcKoro BocraBue obletnica Ilindenske vstaie roer.4d' gnusen.rlt|qe r.ro eMear impf l. nuraSdati. gol.u|Irrtapqe. roAnmHo co6paHne letni obtni zbor. goliti. mqrre. lidkati rc. leta zrelosti ro^er@rja. p!'6a IIIacu obleka dela CIG roBe. Br-ICOROCBa rOAfiHa Drerrrere u Hlta vuxr velik DG stopno leto.v tetos. redrti. ograumazal.MKa . 3a flIaca! zoDmo! preproga _ ogabno! crana (ce cro. 3i. vse 6i pozrl roArxra! sredno novo leto!. . m^eMar impl 4. porok. 2. ro/lraar ifipf 1.toI. raztrmnec. nagota. rot€rrle. lig tla. adi soveii: roBe. pre I I I I I I I I I I I I I I .rc+ar pl skleniti (kupnler r/r tladenje. ptidek golec (ge ofez pe4aJ r\o mErapell. cpueio lav e roagrr Ba ad.[ues orqer letno porodilo.. napuh. roDetqa n dem od xpaca. preiiveti leto dni roAnruelt. MAIIATATA IOAI'HA rmAoca pf dobiti gnide prihodnje. ce Aprq Ha rEAeMo leotc:l ro opal( adi l. -w m fam olabnet. -Us-roAeHr. py6a'I. visok polozaj. negoden ptitek !o Malr ?t1 ipof Yratar.ogaben aem oq foBeaap maceBe fl blatenje. jezt?/i zarodenec-zarodenka nont ro4!tr. . negnus. vrconezle A IOMHAUHABA B TO. l. . {rry m negoden ptidek. ro ror 4di gol. zarodtr roAEEe f leto.reluna f velikost. . rqera{ flr poZeruh. fam arepor rtr roaora f nagota rc orEl.huatovati tAeB uB adi jezav.pe^ roAusara nid ne vemo.ur fi obor. dutiti enus do roD€q<s.zetnrca roir. r I'd''jar impt g\iti UITO IIOCU CaaTOT He HOCrI ''. man rg^Or^aBeqt.prlsl{uten. oSabnost.to6. fis trpeti. roteAo govedo. golidava. slab Clo. rHacar impf roDeAcKu adi goveji blatiti. Dareaje IEeB. povdevatl. r:ol\erK m nrl zaroka se roAeHnK. razoglavo. . mera.rtrojoca.rEerar -impf ieziti. lig strmoglavo ro orlraA 4di z golimi prsmi ro cM.. jezljiv. niojar hnpl Errojiti lani je bilo vse bolj$e vek roAaua. qecrrfia Hbsa teruh je.ett od roA{HaK roArrrraureH. ra'ro. pokvarjbn je. ro BrlAoBvidel sem ga" umazanka. nag ro/ra6 r'r golob gl.. rqojocaar d pognc crtr Jral ruac nt gnus.KOt-roAe rEeDtr. kr roBop_ rr1 govor.biekt): uloca f gnusoba. urac Mu e. almanah. rasti: -cci 2. pogostitev. go se gabi. f tam oaabiica. IascRara nuao . nadutez ro-deMfrua.rcrFrK[! roAlrlrrrlK statistidni almanah roArumu{a I obletnica. 2. -tror adi sabliiv.3. rEeBoDu m jeza. gl. razealjati: 2. glcdo zviska. naraldati. gnetenje cuor. kai Ha rHl-rarr oT stopil ie na prinesedas trhlo desko. bog. umazanec.role4ap z kravar prrl) 3a rHaqr l. 2. /lg bqhori se Dec rl'. pltaal roa.8. craTr. roAfirra(. uboga para roiee. roJ (on) sa (kratttMoMnrac gnusi se mi ka oblika za dir. ry a6 roaaK. rHrua I gnida EAHATA. 2. rogora 30OplBa rueDerf. pdtiskati. jese dlc pogocutr. tlBeAaprolEa n umazan. 3acTaHere IIo roIeMIiBa DG stavite se po velikosti adi Frecei 9elik. revije. 2. lultiti. tlaqpocra rogsa navadno letiti. -Drruor Mi jezen. rgJar itupt gojiti. rejlllor a.a f 1. roMHa[rHo Br-rEoleto!nJe vlno roArtld[B inpt prebiti.#aien ' maeMcrBo 1. nfsrar impt z\esti.ng. be. ro^ar impt 1. osramotil se jeara za zlvrno rnaceH. r'[nt adj gtil. Dre\.' revez: 2.lrg grd. trhel.c|rt. t goljava.tr Aa) L.84 mal|fiaaa roAIlrraI( 85 mara mastiti. toLeat hnlt gol6ti. no llua at. -u[trior 4di letoSnji.toAe part -kolij gl.ao veka. preceilen. . golorok. f 'ce: Jezrtlse. po stilatr gol rio cx. mazanje. roAr. tam poZresno iesti.oBop'' impl govoriti. izbirden (v ieili) vonca. -rmta z golec. 2.qlgovontr_se.e. zool slrnar (wlt) rc.r4a rn. enoletna Zival togtrrate. -stenska vck.srolt KaKOrOAe. . sluo unrnei 'l rHacE. -goljava. fl 2.noAoMpa:r[qa I suh mraz. golec.

zasaliti: ia roarEa iaAr-trlara ugriznil. ooJ-Ke_ rpaArf.}''Badj vrod. ce ropeurat irrpf jeziti se. prjbluno -ielony. vrtcc: 2.pl in inpf pogostiri. io^flrar Pl 1.t t I IIOATAK 86 tpctroAap rocnoAap!Ta 87 rpafa t I I I i I I naSati.gotov. JsH6adj gorljiv.adv . zi' dava rpaAer. Drevzetnez rcpeAoaY 4dv oko li.z vr'tl .ror adl ponosen. razburjati se ropeurrEra f l'rodina. -^Ha adi bolan narprstn. r ln J. -pKa adi grenek. 2.-\1. tparyfie]A nt stavDenlk.l tz bot kopriva roHr|. tgati. -w stoliuben roc4ria iml gostov.-m-nar -Pl . pripeka lctna^crnt rop[. ro TI]e soltau t ropeutluHu PcF ka. divia hruska.dE a I revica.rparoposw adi pf e dnat rcmi itipt jed rpaA. prijeti rpar lz fiiol rparop z gramoz.ryr 1r .. 3IrMocKa roc. gored ropnavr<a f vrhnja kruhova sKorJa roDEeueq.ure z 1.rparrle fpaAJ{ | pI prsr. . 8ra(llteli rDa. zgabiti. prevzeten ropAoe ce. ro^rap tfl revez. DeurHrtrru vl (meq JU. . graditev. pedi (o kurjavi.ati roTDaPmaBaq tn Kllnar . rpa. ja rolra co oqtrrc poiir:a jo z oami roaraK. vrtiack.. gozdnat nopoK. prsen.dbiltet 3. zgornji sever) veter (navactno rowD.. ki po(ura gore $posa adi nrd disto nag ropT{ impf greneti. gostu je prostor za vrau adi Eo' rocronp[eMeH. Pozirek. -Jqu r|l prebivalec iz zgomje vasi loDHoMaaleq. pripe- rop. graditev. neora rian6i i stavba. goretii 2. ]. sastvo roErrr. Prelzetcn mlrAelrBeq. . ustvarjati.PriPravljen. oFrajevati . roroB Ha Ce pnpravtJeDna vse ttt rofosaFroToBaHeq. prodec rparopecr adj prodast rparopNe. ( I ) fi mestoi naf pes ronJava.q.pna !!i Eomii'. gostllr rosll|lr. Pogolt' niti.n rpaAexHdq -qu rfi sravDenlK rpaAetr(HullrlEo _rrstavoarstvo rpaAeR.mesten. gorianec. kunvo roiJanxu. AercKa rpaAxtlxr otroskl vrtec rpaArrHcKri 4di vrtcn.graoorsce rpaAnra I vrt t?aAxHap tn vrtnar rpaArfiKa I l. (re' lati. ropctf.roTBaqraat Kunarrcal rorBapF4a-IofBatnrua t rru_ hinia. rpaAaT tmpl ztoatt. Donasalr se.snov .c€. gt. rpaAHa x<a6a med angina Pectoris rpaaecr 4dt' prsat rpa{eq m ( sqmo sg) aem oa rpaA _mestece.ronalDoll vrocl one. bonita gospoda. 2.ropjaun rn gorjanec.(rHrllle^tn preganJarec ropa f gozd ropA.-EnErfi oqabr|ei. rpaaa t prsr. -rna adj todono sen (oblak) rpaAoorrrHm|a t toda rpaAo6oarn. rgqroAcrBYEaqKIZXr{acn Vlacralocr raz' redi aK m lam pLeme' noctroruTE gospostvo. nar pbs gornja izba {4II ttl go!€njec ropEo3eMeq.[rna f gaenkoba adi grenek.ro6 ropeuro AepoletJe TOVrOCe Fopetnfl Ce. -ruUl tz dlovek iz zgornje mahale (mestne Cetrti ) ropEaK _l?1 gornjak. ][ibo.-rdll| fi 1. DriDravliati. AeTocKa u3Mekap. o.toda. goltarec. bog locrroAap m gospodar. pozreti..'. rpaAoBn. lig uieti. KviHa -iripravljati. volc -Ae.. ^ti. po mestno (oDrccen. -ryr n l. roPatit hiteti rpa6aAltr|a inpt trteti t!a6wB adi grabetljiv rpafure pt ugrabiti. konp: floropeHvrsjr adi rcpenp. HeKaHeT rocTnH 3aA EpaTa ceAII nevabljenemu. T t T roper[r ddi v. . . !devati rpa6a impf gabiti. oprtnica (pri konjski opremi) rlraAo6mes. telovnik s krznom. {T m zida\a.aBeAeu zgotaj omenJem ropeErrtr<. 2. kurilen roofiao lr sorivo. ropar itlpl l. (nogavrc.rtriadi gorat.je vabo (PodkuPljen je) ro^TH!tsa. . srlo ro^rse. 4VSm Velemesto rpaagn. -r. -AHa dd.. razsvcutavl.qr[rla. UDG ga Dara ro. -rF m silak. Alt tz gospod..t sEvoe.. letlcen rpaAcxrr adj . sl.. trpek rlopo4ord|m.tRa 44.. arheof sr". DOnOSen blcbno se vestiropgetrro adj ohol. tt lIraAHAnUrTre slavorscc. nrroovec topr.gg{nji del perua llcl. osaben. graiske razva' lline: 2. 2. 2.in. ropuoreucrrr adi gorenjski roprroKpaeq. grusd. ropAear lnpl brtl. Pogorctrr€!.lg^TH!tsaar ralt oo ro^yEKa I kosdica (v sadeZu) rou6e.. imeti gre' neK om$ [oAap pridne rokd nas boqate roiuoAapyra irtpt glspodariti 4dt rocnoAcTB!tsaqKn gospoou' jod. priganjati.d. utrdba rpaA (2) m. rpafu I gradivo. vladajod. roprnaa f 1. roHar irftpf g Prcganjati. posropJe rpaaet(eH..prebivalec gomJegaoela vasr ropnrr. reva ro^rKa t l. {rF parazit zaiedavec. -cT]l n gost.ec. roro"onocr I f ripravljenost imPf gostiti. ropq^[B-ropsE rrpeK rocno. rorBapKa. ropureH.kuhati ro-mf adj.

Ao6po sLruzrtr rprce vztrajen je rpe6enap rtl mikad. rprsar d brizgniti. cTonaBcKa ljanje rparr(a gospodarska veja rpror€rr. rpeo tcl e Zal mi je. . Tecno rlr^o ozko grlo (proizvodnje) rpMex /'r glnenJe rpLo' tpr'l. zasrJauogrevatr. krakniri. Pflpogroalr se rp6Hmq . tpaKtryBa T impf oo rpaRHe rpaKor tn krakanje. gabast postaiati rp6^i tn . poln vej pen grebenar.oI Dullastr hrast ''t (vode). rpcjlryra pf. napaeen. bot buda jajaarica. -se. r?E3e impf gristi. vprtje meJen rpropu.e ?t opraskati.1 h^ci q i rfi rlrx as rft goltanec. fazgrejati. greSitizgresiti rperE€ I lapaka. ziniti rlr/rar-rp^ecr adi glasen. -rfor adi gtd.E /|l hrbet.1. coEtleTo lpee sonce srJe rpejaq n grelec rpeJHe.wa adj mejen.u. se vreti na dan (voda) rpa[6ra I gralata rprBe. gl.-no /tyreTo Koo se ne zmotrl rpn6 fl vrsta ribilke mreie rlrl|6^Grptl6^a (1. rpHur6a a glinast lon aek rpHe. 2.tesalo za rpAocrI spadenost.rIIqaf gneda. cur. 2. prerivanje. v-eja. r? vejica. groo gEvIuK grdobija rprilKa I skrb. ulirpaEA[63Eocr I v€lidastnost. udariti-grmeti rpMyttrKet grm rpue. mikar. (ce) rpraaaar impf \aljati (se). grlo r?K[e pt arbniti. rpmp l. pedi. kridati (ruor ltg.Eqe.tr' f 1. pn rpry^a8 adj lan grbast.2.U-. rJe(l rye6e. lig strG lpnoraBHrla f 1 tresk. vrvranje z. "pAnt 1.vgnrle rpaMarE€ I slovnica. oprasmtr rlteB nr greh. ce tp6^T itrlpt l.em od.rpaKHaT z kfakati. rpraaa impf brizgati. npaBn rpHrlu Iam umII jei Ha eAHa KOAa rpl'rfz eAeE cTarr AocTa uM e za \o2 loncev je dovolj ena palica rpHl|ap n londar. r?rMaca I gnmasa rprorlf. bruno ryte8impf gretit sijati. 2. rleqaTsa rpelrKa tiskovna napaKa.rpatusert rpafaseq. liti rylryta I l.< impf gnzl:an I I I I I I I I t I I t I I . lig zavpiti na koga rparfi!'Ba. brazgona rpe6^o n grablje rye6. 6Hi adi hibten r'p6e. qr6oBa m l. pomota. -inp! ogreu. Meuram4a impf lpasa ce. ?6er rpla a (ce). My na4x-a-rpeo Zal mu le Duo. z. r<opgl. krakotanJe rpaMaAa. gl. spak. rpaMaA-n. grmeti.raf grehota. rpaia'i|lML n dem od rpafaHrH mesdandek rpaK . rpropar irzl klokq rpanrtr.impf grebsti. ltuosKrDles rp6eE. drzavlian rpafaHcirr adi mesdanski rpafancTBo l? 1.ad. mobu se rpeltren. zrvrno. y rprrvapa ryaq. vznak rp6a ce. -ce: . r(4. -mm . -r.. aesati. pregr6ha rpeAa I greda. z.'a:r impt grmeti rpnme. klokot. lpeuqa rpa.. londen vrd z ozkim grlom rpA. kotaliti mauKa (se). ifipf kaziti.a 4ett od maEKaI rpaopKq I bot gratica (za Krmo) rp4t!re.d. spaten. f . grmadat 2. trud rpAoflrja. -rpallqnr. stre.-apafulx! r?rmegdan. vejiditi rpra. zoprn pM.. mestni Drebivalec rpafaIImr. z modnim glasom. u se.greliti. 2.. podrocte. kopiditi (imetje).rpees tem nisem zadc volJen. skazenost.vgrudah.rpp 36opvBa gG vorlll za nrolom: t]a cBor rp6 na svojo odgovomost rp6aBee (ge). rp. nrup. mesmo prebivalstvo r!afal$e. ^T razraSdati se v veje.a n l.usmuu se le rpeno. oaq. kdor dela gradaSe rpe6e@a I praska. rprrllraar inpt od rparm m granit rprHebrizgati.dr'ravljanstlo. rpEar impf zbirati. sklanjati se. glinast lonec. rpr(ymr impf gL rpt. korob. rpa(aar impf krakati pf rpaKrfc. briskazenost. lig mn9zlca rIraMaAMIa adv lLm tn)m6 ma. gr. gra- 88 qrnurcH rpr(mr 89 rpnsap zmoten.l!{Il. neqa r-r r?'iera f nuz klarinet (ijudsko elasbilo) rpEe4. rtBa adi buden. rpurrytsa pf. no tpeluKa po pomotr.. hrurpa'row'r adj kosat. rparu(a I l. rperuKrFe ce. briga. ob.n<!r ddr na hrbtu. r. grbiti 2.n krakot (vrane) rpaka. grb. ryry.arElrar impl mejitati. .buden rlrao n grlo.pnvre granoroznost rprrryDa. biti v skrbeh rpea rra I grelec (elektridni rplrr(^lrB 4dl skrb-en itd. vrvrati. kruljenje.. kruliti. nakaza sati se.. rparrmrla n d.srJau rpenKa irtpl praskati rperl|aBaimpJ. napake qetatr.. kvariti se. I4r?1 mescant. rlrarKa ce iftpl skrbeti. ce tpar. TZ e CMeTKaTa tvOJ racrjm Je naDaaen rpew'tr impl delati napako.) tp''' m lgtd.hrbett 2. rpaa mestece rpalroK fi bol grah rp6. (ce) rpdaBear tmpf grortr se. (v telodrpawlren. meja (tudi lrg). ca. hrbteDi. impl za. Da!@te t L ve-lik kup. eaa . upognlcn rpry e. roa He Me. rnaliditi. {rtla adl greSer:.. prekucevati(se) rpauo$6n rn gramofon rPDa. rpafarnr fi mesdan. spadenost. .

gro movtr rtrroMolr€H. rilwn6a n dem od ryc(a. mlatidrynano r gumno. Krullu izerpan oslabel. zavijati. potrata dasa: pl osqs postopad rr.trra f gostota rlrtra 11. -pogubtjati. slabeti. zdomstvo ll/p6et1Ba impf dlrilliti. zoprn. rlroruoD{ m gro3 (turSki drobiZ). elleti. ryAar inpf 1. igrati r!Ta.. poAHa rp\.toBrrr ddl kraevit ry6ep rn volnena domada ode. -uor adl grob. rpsar inpl l. grozen. ryKaar impl 1. TeMHoKaKOBOIpOOIema kot v ro!t. ljudski pcvec ryc -8. peldica ll'clni ce. rpo3Herar impf grd posraJarl rpoM.gostr rycr adi gost rycfl. 3. "o$'-lli'lri rpoDHar pl L z9rmeti {poBHe. rponrnn a n deft od rpoE groiek. Ja. golsa. 2. ryrua 1. guslatr. maliditi. strela.Bo rpo6 z eno nogo v groou ryooap m L grobar'. kaziti. grosid rlrcr.odirati rtrtcfllnradv s polno pestjo rp!6. 2-. 2. ryAurba a hip praSidek. groza. MeHe Aa Me r!6ar. llumeti. velika nesreta rpoMo6pas m lehn strelovod rpouon. ce tpqat hnpl grabiti denar. rlrrraEaT tmpl zaostaiati v rasti.rru t gruda.' grobnica.podbradek ry'rtap r? zool siva daplja rymecr adj golSag z debelim vratom ryrEr.. surov rp!6ri. rporrqe. aem od rDoBTa Krthatr. . razmeram Dnmemo r\6at impt . rpoBEyBaar impl 1. rpo6je ra. 2. stud rpo3A. 6e3 rpour. -pry m trgae rposAoElqa t tropinovec rlroseE. napE izgubljati das. rpodqursa n dem od rpo6 grobek rpoo. 2. sczonsko delati na tujem adj krmeZljav rype ^B r!. rpy6ar impl kaziti. ryrarrmra a ftip no vorotenceK ryTl:. velikanski rponrre. 2. 4. gruljenje r!T!T(a. bolehati rpqn.i. ttnpI. cRpuJeH rporu oru brez denaria rpome.'y6ar nar ges mene da posubliajo. -p*r adi obseien. 4tcroaE rz prgiSie. goskica. co earra sora. 2. rpo-sar impf 1. rltoDrrxrtra fL dem Od mour srolek.sEa adi 1. pelnat ry4aao n godalni lok ryAas nz godec rylaqrur adj godalni ryciap fl guslar. tesnoba. lpottreDll. hrC medkati. rpo6oDr.uErli. 2. riEar impf Eistiti ibo ryurxa I L podbradek. 5na adj groben rDo6uura n al ookooali5de rio6r4a l' 1. r!ry.grozdid rPOEqe. 3.izgubljati. DoDulaati rpbria.^(veter). izginjati ry6n oA npeA DlrA rzgurjlja rzpreo odi. debljati I I I I I I I I I I HoBo rpse He caKaj ! kovadeva kobila je zmerom be sa rpo6. omahovati rp. rfl. golsavost . surovost rp!tsa. 2. kvariti.oEaoen rpooir. 2. goska rvc a I susle (liudsko clasD O. Ko[a rpoo srrecl po zwrJenlu. ry6l1. 2. stud rpo3Jer?grozdje rpo3jeoparbea trgatev rpo3Hee. gnrctasr. TAAEB T€KO KI'CCA IPOSA grozljiv. f-ItoBqtrtta n aem oq rposa grozdek. krmetelj r!?Marl m Surman. re6e Aa re .n a I zool grlica rrrgru da adj indecl siv. srom.Keplca rplrqesf dd. vrat. autiti odpor. . puj sek ryAu.pe^aBn. 2. 2. rIrosAoDEm gtozoi Ka'OCT vsakdanji gost je kot kisel Efoz<t t!o'a+eq adi Erozdast rpGAo6ep nz l. eas trgatve. na tla: 2. fig unidevalec rpo6apcrs{ adj grobarski rpo6en. golsa pri pticah. vinska trgatev. kepa. krditi se. rycAar ifipf goslati. spoitljivo stati pred kom (neve sta). -ce: adi dem od rpv6 nekoliko grob rpy6ora f grobost. 3. grd postajati maliditi. grlo. kraj propada rpoaKa.I I I a I rpo6 90 rprnda rplTse 9l rylm€ ryAe.6r|1rmre fl moriSde ryfnrea zr izgubitelj rytsee. cnPorrr ryoepoT po ooeJr. t. gnesti. !ce: izgubljati se.:be da ljubijo ' tU6nAerr m brezdelje. odhajanje na sezonsKo delo ry?6erlaK r?r sezonsko delo na tujem. rlrcrr|. majhna golsa rytaane. tig gar^ti rpyna I skupina rp!.rr rplTKa gruotca. -ce: mencati. 2. Eroziti. r!6li Bper{.TKaoomacr KraJ defl od rplTqe. grd. larn guliti se. *rca adi gromek. sosid rpo-xadta f rieielj (grozcla) rpora 11. MoAtIL KaKo rpo6 moldi kot grob. zargrall prt (artan: utuceva1i. odpor. zgraiati se. rpFaar inpf L rnlatiti iito. padati po tleh.. gl. 2.xa rlr!6liqot(..^ rvryqlq pf l. 3. rpoBKaa!. rpo3jeopaEe rpo3Adepeq. lrg ponizno stati rPtte. gruliti. rype aBar impl krmetljiti se r519eara f nar pl ktnrcl. 2.l tllii1?'*" Pt' imPl (za)' r!ryT n grlenje. zaceollall ty^a6 m zool golob ryMtta0 tn cumnar.grob. -ce: l. oslabeti rpoBHitsa. zagru[ar. -rtu rr gosak rycRa I gos. slndokrrsec rycaK.. K-ep-asr !prl. z. denar. rporraar impl kruliti . rpoMoDrrm l. . rplroDr| r?r Krc rpqaall. r!tsear impf l. rplreBtr. SFdeni I ry?6er. 2. rpllqfirla. pe. rpoOoDEm grof rpoxor n krohot {poru. spaden.

part ali (uvaja vpraSarediti AaAe xormeor: 6) rotiti MII ja laa. rywtepnmt d.(eHa. daianie. 2. aax6a I obrok dne. -!trr nt l.leqes . lisjak AAAa(.'rXre. nrascevte 4a6or. sDletka I I I I I I I I I I I I .reqro idv dem od. ti. Aa. daviti. 'nrast Aaolrurre rt avgm od Aa6 vellK nrast Aq6J. 3. !Ce: (Samo nilov. 2.vni. dari. (ce) rfrnryod ry.rtrTep Daat tmpl od rVEHe (ce) Fqa (rucnonqa) kratica sdt rlErrep ft zoo.T! -|{r rn hrast(ov)je. nezno se stiMV MY e CTpaB . 2.velana lgranic Aa^ra I gl. -Urr z l.F.Aa4e'i adi dan. todalien. ao AaAeHara _cnryaulrja v da_ nem polozaJu.r m daialec AaBaq<aI 1. daljava. -^Ea adj daljen. Ue-ce: priviiati se. Aa4ary. potapljatise Daljni lzhod Aq$e. dob(ov)Aara. dobG' vina. ooJeIU z. I strojeprsec. rtbcla'{ 3a .(gg)r r. obroditi -nroara Precqi daled AaAe 6orara xersa. kdor sE utaplja.AaAI|oBIrA. AAAE Aara. 6paH val AareKy adv daled Aa^eF.l l. Aa eqeE.e (dpr<a'cu M ^Je m 1. skati prua kogar je kaia pidila.. dole AaBeHn<. 4. izdatek: 2. Aa^e'nHa. med. el. kusdar (gospodidna) AAMaS ax I t AA A coni da A 6. hrastov AaooBrda I hrastovina.!rHaadi dalien.92 flmKa. Aaaar impf l. Aa n . rgrKaar impf objema. 5. ooletrSe Flrrrrcpqe. -sKa Aa^aBepEda. la6oD'rl. dajatev.pLacal\ Msory Aa. -zin adj dobov. n dem -ce: rytrtHy8a (ce). r^aaa Aaaa tvegati.6le m bot dob. doloien. od-d: dusitr se. zajezitev za..Er m fam slepar. hrast(ov)je. a!'rua AaBa rad imeti. sapo loviti.-. atdi wanica2.ryrrlep|qa I zoot kuSdarica. poraiijari. KOJ e KaCHaT OA 3Mtila. adj itidecl atu :'ritek. tle AaBa neT Ilapli Aa rrolo4 m daljnovod stvar ga ne zanima AaMas^aKn plemenskativina Aqtapery I fam po-zijaEa.Ilcror niti. dalja. oddarJen s_iti. 2. !. l. Dartnsrvo. AaDaar impf dajati. objemati se.d]'l. davsdioa. oqoallenost qeB^qre. Aa eriv xv(ara. BO AaAeHa clrlyaqI'ja v dolodeDem pG lozaJll (mesedni. AaAarI t.-uot adi d^ljnoviqen naklonjen biti. 1. 2. pri. z.r"c'.| OA l-\. utopljenec AarB. kar komu gre po sluzor I agrruaorqr![. prodati ia aaae Aa. (ce) ryDrar pl se tudi martinaka boii "yF"9 .a\e 3a z. -rla m. kalno) He Aalaj ce! ne daj Iepe postave ser.t)o. 3.

a adi dern od ae6e^ debeluSen Ae6eaoKolresradi debeloskorJast Ae6eaoKopka t lubenica. tif. stAri oee.k.}'J. samo pl prcdrriki Aeirv[. 2... babje storije AeBerr-rEr AeDerr num alj deveti aefina I l. Parallza..flrr6a tt dektetce ABollrerre t dvom.[ veljnik)i tig nasilnez ABa (m) A8'e(L n) num ova' dve num dvajset aBaece:t aBaecer[Ba t dvajsetonca AB I\a nutn dvojica' dva mo' Ska lBa aeca nart dvarlaJsr A. mrtve uden ddi PegastaaMqecr ASrroK.talenu J. dvomiti Ae part nol IIolIIrtI Ae zadni Ze! (hrabrenje). AZIMKOCaaTpI-. -lsa adi dvolen loiiti' .Aano[n tfl daveK' oa_ iatev.. AererrcprpsaI // ir\ impf izrodili sc.utr CtveABeCTOferl. Ae6allwaar impf debatirati Ae6e^adi debel Ae6e ee (ce) impt debeliti (se).v AeArrrure r? avgnt clcLl AeAo.EoeH.ABecTefe nunl aveslo ABecroTri .tu gloar_ ne. AaMMra kap ga Je lzadela) aaM^oca.gl aapwa aaDmea fn darovarec 4airuaP rz zmesnjava.di devetAerBeAecearu deseti AeBepm L drug pri svatbi. gibanje. 3. AaplB. reJenosl Ae6ennqoK. dvojaica. Ce ABOU!'Ia' tmpl AeBecHr f stara devica la AeBeT. svak AeBeprq. . pastirska Pisaalka' dvoJ' nica. rc yAprr.drugid orugr Aecira I debata Aedarfrpa. 2. nadarjenost. gotulen.i Aalrap 94 AporaTetr ADOlruqel' 95 ACJCTDo t i I I m l. 2' ' ^aMaD 3. devetina (fevdalna dajatev). -rtra 4di dvonadstropcn ABo xqeH.anar:lr adt dvakrat ABadradt dvakrat A. dvojnat asoiarn€ I 1. AeBoJKaI dekle v dveh vrstah AeDoJqe. graidina ApopeAeq. aaMagasa f Pletenka (steKlc- t. Aocra Ae dovolj je (nezadovoljstvo) ae Ae.-spranJa. nevestina bala aao6o 11.in .AaMlocaaTp/ rffrvo_ uden postati. Pika.aar pf in impt (ob)oarovau A8pllaq fi darovale_c A&prIoK ftl detn od aap oa' ATrrypp$qa pf .9\ dek t I I t t namovatr (tu(u tlg. luta dvorisde.. omahovanje AeBoJqeHrIe deklidica omahovati. dinja (z debelo lupino) nunl devetdeset AeBeAecer num a. zzu AaMa f kap.AgpoBmra f denarno darllo svatov nevesll AaDoDtrt adi nadarjen -u"u ady darilen..ma"uili'l 3. AeBeF r6a n aetr od AeBep ADollvlrr Ce. razpoka.2. t^st. dc. AeAoDqn t dcd. Aer(i?aar pf in impl oealraD Ae3eprr4ra pf. 2.AaIXtB[ m l.Brrane^ t?? zaietnik. oezerllrau leiryg -f bela Zenskaruta' Delsau AaplBa. AeBoj(Er adi deklidin.drren- . gib.-''. znak.iacxt'luua I lam uliteljica .BeCre. dc(l(.o. nadarjenost. gram geJanJe. -qHa adi dvoliaen.AeBepwaar.e Ha qes Te glbanJe ceni pa6orHriqro ABat<erle oeIavsko gibanje. 4.2. devidnik. ae co?tlAe eAArroT. Premik. neodlodz nost. dva zrasla sadeZa (delnji itd. dejavnost x. ABaplr' m 1. dectcj *ild"t.zmoz' iost:. pega. dogaJanJe t T rilce Aacrla^m fam utiteli .21. \rpliv._ AeAerfitc x tlil.rediti (se) Ae6e IIHa f debelost. sati. hinavditi fl ABonek prepeeeoec ABOflOAOB dd' OVOSpOlen ADop. tuja va- AeBoJ. aBu. lapar itnpf. lovor ^a(l) aar$nnor adi lovorov (sul'aaxlula.dl . AacRaAyBa imPI fafi uelrc' licvati. ^ AAD. motev brat. AeBeTrenuln oevel AeBerrna f 1.interj ndr fcs oil ropo 3c^c||itt JOJ! AeJnrAr-r. in.qsojar imPI lsou.rxr rlrall AeAe. iivec.. aar\uo t z. dvokolica ABolcrBo tr dvojnost ADoxareH. biti uaitelj ra t.. inpl Drll za clrugapn svator . dcg(. Prrstololna aairoqenl-qra adi da\een Iarre. T t I dar namenjen (nevestr-) . pomisljati si. arlr darilo aapen<. -AIm 4di dvovrsten. geslo. A€Eepse. Pobud' nik aBtrt(eFe l1 1.). grad.imof raz{uzru.rzrzKroJ oezof rtr AeJrocr I delovanje. Agurreq(x cu. strorl A. hinavski impl dvolidno go avtwu voriti. tolstost.(e*e Ha y^Itrlltre uliani Promer ADrtreE(rr adi gibalen. impf pobegntn. ( raz ) Iodevati a. oezuutclrall Ae3opra|{r3fpa . 2. AeJcrDo utinek.nI ln _imp1 gaDzrrau.nojar cdj dvojen.l?a. hastiE .AeBoJ. aarqrrla n dem od Aa6hrastek. zigi 4' nozotldei: AaMxoca. ohrometi aaM^ocir 4di ohromel. Apopors.|t|Ir. ADr-rxcerr. 2. I samec. 2 PrG met. Zila odvodnica. AeDcaBeHftla m.ruradi darcZliiv lain. Apvrjlor enkrat eden. dekletov AeBojwrRcru adi dekliski AeBojqrecrBo r? deklistvo AeasrBes adi deviski AeBcrBerra& -qll. oj ti gora zelcna! AeT. 3. vica AeBcrBeHocr deviStvo f AereHeprpa.-ul| fl fttsf dahija neposlusen tutski Pota. sonilne sile poganJalr A. 6a6'. . t druzica hqp:pyBa..

AeJsrB$a AelcrDwa, AetctBYDa,F ifiPf Aelovati.udinkovati Ae|K coni l. da;2. ker; 3. Pa kai! luro AeKal Pa KaJ Pq rc;7'!:ad.vnlt kje, kam , AeKAp, -OT, Aet<apl| m qeser kv. arov ( 1000 m) tt? aeKdMBDrr december aerenarixcxq adi decembrski ae*,rapiipa pl in imPl dekJa' rirati Aex^urtpa pt in imqf ,l' Pran sklaniati, 2. astt, Itz Sdkloniti s6. odklaniati se AeKopfpa pl in imPI @)kraslu, oeKonrau AeKperrfl odlok, dekret AeA,A,elroBt m del; noMalgoT ael manj5i del; 3aAsEorAeA zadnii del iinpl gl. Ae na rezljati, *n tesati Aeaa{ra t trSdica, iver Aeaar z delilec, razdeljevalec ae 6a t 1. delitev; 2 del, delez: 3. dar, talent; 4. slovo, loditev Aeaer6T t?t delegat, odposlanec Ae^erirpa pf in impl delegi' poslati kot zastopnlka rati. -m l. delitev; 2' del, ae,rex gl. Ae^6a 1 in 2 deler, Aerf,, AeAar pf in imqf (t^z)' deliti, lotiti, lodevati, raz' da(ia)ti Ae^n6-aua ffi ,t!st turski gard' ni poveljnik *er.so adi (raz)deljiv Ae,lsja,,-m m nar Pes Kv renJaK, JunaK AeAr(a, rezljati, tesati

AeM6e YDa Ae^Kas/qa I l. rezljanje, tesanje; 2. tak izdelek ae raq r?1lezDar, rcsar LeL'', T qdj ZAre,Za\ vrszan; lig prismojen; Ae^Har Bo nr r1,\aBaTa prr pravr Aerse. AeABilr pf zarezatr, ' vrezatii lis ubiti. zaklati; -popihal jo je; ia ae.,r}ri dce: urezatl se Ae.|rnrK, -t$r nt delamik, vsakAe,tII4reH, '!IHa adi dela'gttiVSAK. ski; AeAHtrqeE 'CIIBOT danjost ae.rElBa, Aels!tsaaT impl malo zarezalri Itg unidevati; raniti se -ce: ,t l. delo, dejanje; 2. Ae^o deiavnost, Postopelr; J. umetnisko delo AeAoBeE, -DD(a 4.di p4slgven' Dodieten aeira-t retno ustie, delta Ae^W adv deloma, deloo aenlMeH, -Mtra adt oeien ,l,e.rrbror rz zool delfin, Pl i skavica AeAqe, Ae^qur6a fl Qem oa AeAo delce Aeua I podezna greda, recna brv leuaronrJa f demagogija AeMatrrfpa pl in imPf Prc' klicali, zanikati, dcmantrrati AeMacRilta pl in imPl raz' krinkati, demaskiriti Leldt6e^ tn 1. fam lcn1jh; 2. Irol AeM6eAaHat fam b|czdclJc, leDuharjenje; lenost, okol' nost Ael6e YBa, AeM6eaYDasr irlt,/ tan lenuhariti

ACMCK

agcgraruga

danjik

AeHqor m dem od AeH (samo sg) lep dan Aer6ed4r poonevr 4enema I gl. reaerlraMa brzq javka, depeSa Aeneuuipa pf in impf bnojaviti, poslati depeso monStrlrall Aetr6, Aetrdro, Aen6a z sklaAeMrre, AeMuar ifipf zalez<> disde, zaloga, dep6 \^ti; fig preiati na ugoden Aenordrpa, 4enompaar pf in trenutek impf poloziti, shraniti, de4enaonrripapl in impf razstaponirati Viti, razdreti,demontirati Aenoprfipa pl. in. inpl od,peAeMopau3ripa pl in impl der.latr,oeportrau moralizirati, vzeti moralo AenpecsjaI l, ned, potrtost, dan; pobitost; 2. nizek zralni AeH, AeroBlr, AEr " AeHor slava (vedno s dlepritisk; 3. gospodarski zanom); AeEor rfl e cB.Hrrstoj; 4, ozemlje, nuje od r(o^a naia slava ie na dan morske.gladine sv. Nikole aepat! tl Konjeoerec brezdelje, zaprav- AepDerrm 4rlr l, gorski prs 4errry6a -l rjanle casa laz; 2. soteska AeFy6r, AeHr!6ar impf iiveti AepBvs m muslimanski mev brezdelju, zapravljati das run .gt m brezdelne'., . Appe, Aepar nltl dreti, tz, kc AeHry6lrnq postopae ie devati; l€ odirati Aerr.AeHec,Aea-AeHecxa ady Aepege t? fqm poloraj (navadno hud); na Aouro As dandanes, dandanasnji peue cyM Di mi lahko, v zaAeHe, AeHar l. impf 1. \devagau sem ti, 2. .n.izati,.II.. I deti; Aeiya3 fl larz relitev, pc rce: Oett Se,PglnlU mrrJenJe, Ilur AeEec, AeEecKaadr danes Aepr m fam 1. skrbl 2. iaAeneureu, -rrura adj danainji lost, otoznost AeHK., AeK(oDrr m sveZeoj, 4ecen,.cna adj desen b:lla Aecer,Aecerre z&r, deset AcnoEoke[, .*Ila adi StiriinAecerap tn 9oi desetar dvaj-seturen, nod in dan traAecerroArM@a I desetletJaloc nlca Aefloro(ue, {rJa n dan in noc AecerEra f 1. desetorica; 2. skupaj (24 ur) desetina 6crrcxnadv podnevi AecerKl&upl, impf zdesetkati, Aorrra 4dy danes, ta dan desetkovati desetina AorryDa, AeHlB:rar impl pre- AeceTr,@ra nunl (mot) ,ivljati, prebiti dan
Acrucr cnnf fam tO po'Jreni, l('ci. potcmtakem AcMo6r|^r|3fpa pt in impl demobilizirati Aeruorrm zllt duh, demon AeMoHcrlrlipa pf in ifipl de.
I Mokodoruko.sloveD6tlBlovrr

I I I

t t t
I

t
I

t
I

t t t

I I I I I I I I I

Aecerox AeceroK tt desetina, davr:k v blagu Aecer:rE ddi deseti Ae!e, Aeqa /t ouoK AereKTtB t 1 detektiv Aere4e n dem od AeTe olfodidek A€Trfur ce, ce AefiGtar itlpl otrofariti, po otrodje se ve-

9ll

A!trr OMdr

aspeK

99

Ao6e^e'r<fi

Aflr'a (cc), (ce, Aytuat impt (se).dvisati (se) vz,licovati 4a'anx"a I teh L d,.dealo;2, ,crirv; 3. vitel Aurxe, Annrar pf ].tzdigniti, dvigniti; lig ukrasti, prikriti; vzdigniti _se_. aufl]rynaar tmpl rzol,,lrflJysa,-ce:
govatr, Ovrgatl; 'Ce:

AuPeK, .:4{ ,fl grcoa' .uam, A,{arRa I votlina, jama_ opormK; Mper( cvM rzvrsl- A4arrqe, A arFrlrrba k aleln oo no-se pocuum ,. A^aIIKavotlrnlca, Jamlca AEpeKreH, -flra 44./ neposre- A an|{eer adi neraven, jamast den,direkten A[IreKnfoa f-.direktiva, smer- Ao praep 1. do; 2. poleg; 3.

t I
I I I

alt3llfi tn vajel, voj(a; uzoa, povodec Arrjarudsa I diagnoza orjaronCaa I diagonala ar|lamaM m draeram, naris Aequrla tl deft od LerJa impfwia,/i':Kr m nare-dje, dialekt AeQr1nipa 4l -detioi' Anjaaor, €I| ft dialog, dvo-in ratl, opreateutl, oolocltl qovor imrf AefDgpMfipa _Yrnf -!:forpopacltr, zmalclrr ndaruerrr nr diamant, demant miratr, desetletje,de- A nr€ , { r, , $ lf 1 mro \ a . , a , aeuexrJa,-nx t roranica a"coe* prittinni tobadni Iisti N$rAr tn diktat, narek an6ex, -un n l. moznarlek Attrrtarfua f diktatura (za kaw, poper itd.\:2. fig Anrqnja..f izrd;arlje, izgo't^rtava. olKcna klada, Stor An6rlAucadt ldm F'opolnoma, N;6eit adj har pes lep, drag, liub povsem AmdMa I dilema Arfl, ArrBoBll ln vetrK n ,Ar,rM, alnuoBtr t?t dim ArrB, - ot adi divji impf diviati, AnMu, AnMar iflpl L dimili, AlBee, AnBear kaditi' 2. pobrisati io; 'ce: Dostaiati divii kaditi se; dimiti ie; biti ariseo3rila f diverzi ia zavit v dim ni divjadina,-zverjad lrrer gunran f pt Siroke turike asrnrnia, -un I divizija hlade (moske in ienske) 4rrnrn6n rz divizion ,Jf''mgLa f 1. divjadina; 2. di- ArffrniK, -qrr rz gl. ouar dimnik n divjatina, zver- Anrlal.mrren, -uua adj diramiarllj#cr. den iad aria;anrrnra I divjaStvo, div- Am6a, Arnbrr I dinja, melona ialko ramanie ArfrrAn, Arrn^ar iftpl pfegibagtirr>serrr^dj velikanski a ti, zeibati (platno ipd.) 1. divjadina; 2. A{nr^6M f diploma, listina, Na''or'dia, f divjaltvo: 3. neumnost spridevalo An[^oMdr n diplomat AltBot[Ha I olv]acrna

Aer[ufTe ?1 aggrn od aere velik otrok AercTBo otrostvo '? aeoercr nr napaka, defekt

sti

govati se, vzpenja.tise

azol-

oo; He e Ao MeHe nl oo mene odvisno Aoa6x, Aoa6ar pf 1, otopeti (noz); 2. ponositi, obrabiti; pl bisage A[caia l. skrhati se, skrhati; zrranstvena AuCepra4nja,.'lrH I -ce: top postati; 2. obnosti se, . fazprava, ctlsenacua obrabiti se Nruta'r tmpl AExe (A!!@r, dihati Aoaia, Aoafaar impl prihaiati rmtretce tt dihanie AoaiaEe ri prihajanje, prihod AlErIte, Ardnrar'pl dihniti A<taxa pl fam pritavati, pritmpl A||rtrrrlBa, Au[rllwaar bloditi, od nekod priti; konod AttIItrIe dati tavanie: t?/Cvrniti milo a&a6a,t m graver, rezbar; za drago, ;naldevati se dolbec, dolbilo pl aoan'gie lan pojcsli in Ic Ana6ecr, {f('r edi izdolben, dodati izvotlen Aoaprar-Vaap/ prcnchati d(' A a6n, A a6ar impt dolbsli,, lati za dnin.,, nc vcd tlrrivotliti; izrezovati niti a a6rfla t qlobina 'adi Aoap.reK adi /nrn pol tthl.ictt, f. izdolben, pG !.|''aflsar zapravljcn, potroscrl globljen; 2, konkaven,ukrivAoapqu pl lattt porabili, izljen dati, zapraviti Aaa6narrura f usad, jama pt, impf lo6a I das, starostrla d()l)ir , a6(e, A ^6trvga (iz)- Ao6aa , aoda'lY&a pl, i tttl (iz)dolbsti, (iz)votliti; dobaviti dobavljati tezatl eo6arr,a (ce) pl okopati (sc), adT globok 4ra6or skopati (se) A a6o{trra t globina A a6ow<o ad! dem od ,.1'a- Ao6ap, 6pa adj dober Ao6apa-Ao6apKa pl do konca 6oRo globoko iskati, prenehati iskati dlaka, volna L,rara I Sdetina, (Zivalska); Bolror A a.Kara Ao6em I pribezati, zatedi se; ja MeH!€a, nehati bezati He ja -aMa.(yAra menJa, Aodera''dadj ki je pribetal; AoMeHVBaVOIK"CUai(O oeraHa MoMa dekle, ki je ne pa svole cuor proti volji starlev Aaamo f dlan; .ce r^eAa KaKo priSla k fantu Ha A^atlKa OCrlnOle A-lr.fiqe, A arrrtr $a n detn od aobelen<n pl kondati zapisovanje MaH(Ka) majhna dlan

pf Arrpurfrpa i\ iftpl rati, voditi

nlca. navoollo

drri'ei-

f. 1 ,, AoOepe

l.

r \'

11zr

100
ICIT

AOAO1reU

AoDpr|cu

101
Aonitfie, tev Ao''J-rMt,a pt,

Aonaj

I I I I
I

AoDAe, adv AoBAeKra do tod, do tukaj; AoaAeMn AoiAe prislo mi je do tod AoDeAe, AoBeAiBapf, impf pripetJatj,priyesti, dovaiati n AoDeAF:rEe dovajanje AoBer(,AoBer€ ad.v vedno, za vedno AoBepoa zaupanje I q.a1t AOBepeB zatJpa'r (ce) pf po'reiti, zaAoDep[ upati (-se), zaupno se obrnln na Koea 4oneplrre,r ri upnik goDeptzs adj zaupen; zauprJrv AoaeprufBosr f zdupr\osti zauprJrvost 4osepysa impf zaupati, zaupno izroaali, sporodatikomu; oeto zaupati se, ob(a6ati se -cer Ao6pFm (ce) pl obriti (se) zaupno na pI kondati brisanje, AoEe.rep 4dv drevi oDnsarl ^o6p\'''9. AoBe.repa poveaerjati d BoaeE, -Nra adl proste Ao6p-o. AoD'r!,i pf zagledati, opaziti; poizvedeti, raziskati; ie ja vo{en Eoaeq, -]ttUr m prostoaoBaAaM Taa Da6ora ugG Ao6p.o. tovil bom to stiar YOTJeC Ao6poDorsocr I prostovolj- AoBldI^pt poklicati, priklicati nosa 4oaaKa pl domotati, zmotati klobdid; namotati Ao6Po,Jl O1 Pripluti, z brG priti na dom se priDeliati aollrya pt pnlahatr f,onJa; -?ajah?ti,, Aogp,or.pl irigteti; presteti, qosretr AoDJaca prihiteti, hitro pri" ul sPetr Ao6porDopn dobrotnik AooporDopetr,-pHa adr' dobre AoB^ese(ce), 4oraerpa (ce) qclcn pL impI privledi (se), tetko, podasiprihaiati Aoopo.fiHcEo 4 dobro delo, dobro deianie pt Aaeoaa. pripeljati, kondati tt<r6pYr,a iinpf biti dober, ZivoznJo vctl dobro Aorojlra 1'l dobojevati Ao6{ro-Ao6yrKa pl pririniti, AoBoaeH, -AEa 4di zadosten: pllg|latr do i<onca zadwoliert (redko)

kondati obiranie dokopati ie oo cesa -ce: Aoon&a impf dobivati, prejematl Ao6re pl dobiti, prejeti Ao6nE-Ao6[BKaI dobidek Ao6nroK m Zivina. domada Zivina Ao6Frc t1 domada Zival Aodfr,Mpf seZagati Ao6^ecr I l/l vrlina, krepost. aednost.hrabrost Ao6,lrDnq,Ao6]rsr<wa o!, imDl pribliZati se, priblizevati 3e Ao6o^i pf zaboleti, Ao6pa3$r pf kondati oranje, zorau aoopaEr (ce) pl obraniti (se) fl AooPeAoJAe dobrodoslica Ao6p3apl prihiteti Aooplxra I dobrota, dobro

Ao6epe pf (sadja);

AoaapKad hitro priti, prihi-

adi AoLpr'tcrr vrel, prekuhan AOApuOr(, m koncc,sklep, -ttn
(lOVrSlrev

pozeti, dozeti, kondavatiZe.

impf

T

Aoma pt prihiteti Aolaae pl pojesti; inperu preobjesti se,-cel upreti se AOTKAeBeH,"DEn, AO'(AOBeH, Ka AoJapKa-AoE f dojnica, doj-BlJaadj d,ele'lelr
Aorl<AeBrrrl1a, 4OX4Onnrqa I oezcvnlca Ao)KAe^rrB, AorxA qa adj dezevan Ao>x,qeurz delek AotxAu impl impeft deiuje AorKenrapl zbosti, zaboleti Aoxcxc pl irnpers Ms Ao)Ke,Ka postalo mi je vrode; rc Aoxc)Ka lig zabolelo ga je 4oxlncc pl doliveti 4oxrrrclu4a I dolivljaj AoxliDoncrr, -,rlra adl dosmrtcn
l(a

AoBracapl dospeti, priti, zadostovati Ao?qeparxex, .rllra adj d,one(ulvnl pl opaziti Aor^eAa zagledati, t1 Aoroplre crgaretnrogorex AoAaAe pl dodati; vse dati, rrniti (posojilo) AgAaroK,-ry /'1 dodatek dolgoAoge4locr f-. -dolgdas, casJe, naveucanost Ao1en,.a .in!p.f dolgodasitl,preseoall, ltl na zlvce. motrtr adi dolgodasen, AoAeEes, -EHasrren.na(uezen AoAe9. postati dolgoiasen, PL, DnsKurru se l6lexa coni medtem ko, brz ko; dokler Aoenser?dojendek n AO€t6e qoJerue aoxA m oez ,qoxAa eq, -^w m zool ma> Cerad

oan, (oncevatr govorJenJe Ao3_Boaa dovoljedje, doput stlrev AosBo/rx, Ao3.Ro^vDaDt. imDl dovoliti. dopustiti.' ilbvolie,

aoatupz, 4ofupysa pl, impl izgovoriti do. konca-pove-

vati, dopusdati

Ao3eMn 4d? nizko, do tal Ao3[EKa I klic Ao3pee,.Ao3peaa pf, intpf dozore , oozorevatt

oavan pf kraja ogulirj, Aov3a6rr. -do ponosrlr,sKrnatr Aovaapg'i pf faft pognati (denaU Ao,n3pa6oflrl. dodelati, do
KOnCa napravlll

aosfrAa' aos'n{us pt, impl dozidati, kondati zidavo, dozi-

I I I

Aoara; AoJAe c!r pnn oomov AoKarKasocr f dokazanost AoKat<e pt dokazati: vse oopriioved' vedati;-kondati AoK,arKoK m konec besed, zgoaDe AoriarK!tsaqxra f fam C;1. Ao
KA,KOK

AoJA:,4olfYBq pl, irnd prtti, pnnaJafi; gt.

Aoxnrtra impt doi:vliatii biti pr'l koncu(Zivljenja)

Aor\ l ad! do. nekako do. priblirno, okoli; oAaM aoKaj CrojaHa grem k Stojanu; ke poSorkMe AoKaj preBAerrqeta|l bomo do {yJu-

I I

I I

i

I I
i

aoxpaJ

l0z

AOMAIfufiCI('I

AOMAlfu|tiCTDO

103

AOCaArr

I I I I I I I
i

rieva: aoKai crorlllra Avlllrl Driblitno sto liudi tdripal adv. popolnoma, povsem, co Konca AoKr,opttt l. doktor; 2. zdra\. nik AoKTop:iT n doktorat AoKropripa pt in impf doktorirati AoKTIrlfun I doktrina AoKvMdrrr z listina, dokument AoxtrM, AoKlrlar pl l. dokupiti; 2. vse pokupiti AoKycyps, Aotf-UcYpar pl fam poravnatl ves oorg; tt8 unrditi AoA, AoAoBrr ftt 1. dol, dolina; 2. clobel, prepad -orientalsko oblaao,ra-na I dilo do kolen (prepasano) AO^at m l. vzidana omara; 2. Dribor za praienie kave; -kavo;-4. kolo 3. Skatla za za drpanje vode (namakalna naprava) AOAr,AO^r1OBfl dolg Aoar, -rror, Ao rq Qdi dolg
AOrlrMArI€Ct,

aolcrr, -arra adi 1, spodnji, dotnji; 2. malovreden; 3. lcvcn; 4. slab; 5. lig nizkolen Ao^xn,.Ao./uKar (l) irnpl dolgovatl; pnp$ovau !ce: ( vzrok ) Ao^xrf , Ao/DiKar (2\ impf dolgoveziti (o pgCov-o{g)
AOAXXHa

I I

t

podolgovat Ao ro adr dolgo AOAnOBeqes, ..Ma @dj dolg, dolgotrajen, dolgotiv AoAroBpeMeH, -s adi dolgotrajen AolroroAsntes, -rn* adi dolgoleten AoaroKoc 4dj dolgolas Ao ropaK 4di dolgorok Ao^eD;aimpf gl. Ao^ee 1. dolivati, prilivati; 2. izlivati Aoaee, Ao ear d doliti, piliti; izdrpati vodo; farn le srkniti pijade -ce|.

AO TIIaBeCT

ddl

Feos doEina a, AO^)KTD -4rr rA dOlinik Ao^xHocr f l dolznost; 2. obveznost Ao^nna I dolina AoarraK, .rtu m l. spodnjik, juini veter; 2. spodnji mlinski kamen AoaH![rrre s l. Zenska srajca; 2. krilo aoay adv doli, spodaj lo,rlnormruan adj podPisani Ao yrn (re), (!'E) Ao !'rar ol imDers zaeufti oster jeziku (od pekole bi<us..n'a. papnKe lpo., Ao^lre, Ao^qrnsa n dem od, Ao^ dolinica, dolec AoMaadv doma, domov pf sottr,aa l- prignati,. goniti;
Z. oQ neKod pntr -cei rz priienjenec v leAoMairca nino hiio (zadrugo) AoMa3ercrEo ??polozaj, stanje pdZenjenca AoMa;tm bot paradirnik AoMaaeH, -rlra adi paftditnikov AoMa*r.rH r?r hisni gospodar; vetjak; gostitelj AoMa*[HKa I hiSna gospodi
nii a <r i r . l i i . '

t

l.

QOlZrna,

z.

tr AoMai<mrcrBo gospodarstvo, gospodarjenle, gospoolnJstvo Mr| AOMaqHe pI impe6 z mrzeti, presesti, navelidati se AOMarITetr, -ula adl oomac pl dopolniti, dodati \onup*r ce AOMTTC^yBa Im?/ pnnaJatl na mlsel. Dreml$levarl lonrpelr M6 7 imfers lenoba

me drri ApsaMuc^[pl premisliti, do-

AoMs(rrucKrl adl domaI, hi5ni, gospodaren

bro Dreudariti adt (krajevAoHAeKa AoHAe; no) do tia, do tam -4dt nekako, tako AoEeKaAe nekako; nekaj dasa pl AoHece prinesti Aoo6pa6orn Pt povsem olldelati AooAeq adi utrujen, onemosel. oslabel t&ait pf l. do konca prehoditi: 2. tiP opesati aonad pl daphsti (listje) - . AOlafu ce rnpt ugaJatt,vsec biti ao'Ltrrr aal! prihodnjii, nasledrliid 4ouaryia I dopotovati, kondati potovanie donenina impl kontavati Pe' ko, tganje (apna) pl aotr.eclar',r dotiskati, natis' niti AoEp ttt dotik; .!ik . .. -pna 44l qouKalen, AOrBpen, stiden rtl AOrErCInnr dopisnik aowttryF,aim pl dopisovati Aotr ara t doPladilo; Porzetje (postno) lon url'rarse n dopladevanje aotronqesle,-I|Ja'1 dopolnilo,
dodatek
ii't \f:'

Aono/urn, Aonortrl1oa pf, impt dopolniti-dopolnjevari.. Aono^rrtre^ell, -i''a 441 oe polnilen, dodaten, nadome' s!eD,poznelsl AotroroncKu 4di predpotoPen AonpaBd pl dokondati, doz! dati (hiio) aow^Tl pI poslati, priDesri, pripeljati, dostaviti ,J/tpala impl posiljati, prinaiati, dostavljati Aonpaua pl koniati sprasevanje, nehati sprasevati;

svet iprasati, pozvedeti, poprasati ad! sele,komaj aonpsa Ao\pe pf l. dotaknili sc; 2 prisloniti,nasloniti sc pl l. duftlstili, (l(' Aonyurru

PCe:

POSvetOVaU

Se,

Za

voliti; 2. noslirti, doslirvill komu, obvc{titi kt)!l:l Aopa36epc doicli, (l(,trtrrcti, rtl povscm |.azrrttl( lI pf porirvttltli AopaM l| AopacKat(ePl vsc, tlrr ktttttit povedati Aopac ar ddi dol ascl AopacTe,Agpocllvlrl|, AOpacHe, Aopacr!tsa pl, lnlpl (rofistt doraidati 4ope4a ad' prihodnjid AopEja tr \n adi indecl koni rJavec Aopjasr<a I bot krizantema dolgdas, AocaAa,AocaA6a I dolgoaasenje AocaAeH,-Arfa adj dolgoiasen, siten, nadlezen pl, AOCaAU, AOCafa, AOCAAYBA post?ti _dolgoaasen, iftpf. paskuten, dolgoca$tl

il{e
t\\( t\c\\t

lote .

! rir L . -l\ f

AOCEp|III|

104
Aoqt[rrre,

AOfpae

AOtPt(or1e

105

NreSra

AocBputrr,AocDpElra pt, impt dovrsiti. dokoneatidovrls vati, dokondevati Aocera 4dr doslej, do zdaj Aooe.raueu, -uta adi dosedanJt Aoce 6a t priselitev AoceaetuG,.q[ m priseljenec Aocerr (ce), .AorenlBa (ce) pJ,. rmpt _pnselltl (se) pn(se) serJevatl Aocgr^na adj _domiseln,premeten,prebrisaul Aocer/rf,Docr I domiselnost, Premeteuost, prebrisanost AocEa impt dosegati (z ro
Ito I

Aoc[DKeE, .rKHaddi doseeliiv

w pt impf dohireti,doseti. dohitevati, dosegati

A(rcflIra, Aocflrflv-

4ocropo adrr do nedavna; l<malu
AOCAOBeIT, -Bfia den adi dobese-

l(a; cnacRa, aocTrrcKa ni ved tzdrZal 4ocroea, .Jrm adj vreden Aocron pl do konca stati, vztrajati; He cr.rAocroja sa sbopor ni drial besede AocrotrHcrBes ddl dostojanstven AocryAr.r Mu pI impers Mt' AocryAe hladno mi je postalo AocyAn,Aoc't'AlEapf, impl prisocutr, pnsoJati Aoraxl MDtce pl ifiDers 7. milo se storiti-iiomul 2. ,al
Dltl

pl socrracr,ca lam vidrzati irenesti do doloeenega trenut-

AoraMy adr dotlej, do tod lol.ente, sorerrrysa pl,. impl Drrrv. nactego,presestr preseoatr Aorepa, AorepFa pf, impf l. pngnatr, priganjati; 2. uredrti, ureiati; 3, liq Dri,(haja)ti do desa tipo se -dei obledi (obladiti) Aorepa[ocr I dognanost, urelenost Aoromj, Aororatl| adv dotlei, do takrat AcrorarneH, .Ena ddi dotedanji, prejsnji pf |. Aorloltr|, AotrolraT -(vino, dotoditi; 2. iztoditi Zgaoontterr-dohrtevatr nle) AOCrareB, .Trra, AocTatoqeH, Aoro.rKaI slabo Zganje -\aa ad.i zadosten Aorpae, Aorpaar pf l. vzdrT:.t Aqg.e..rx€, pf. pristokati, Deti, prenesti; 2. vzdriari sc, nau sroKatr ne odgovoriti

Aoc $na pl do konca poslu. Sati: slilati AocAllrlra impf ae ut ce AOcAI'u!tsa ne slisim prav ooDro Aocooaese (ce). aoco6aeKvaa (!E). .p!, inpt stedi (;e). staqu (se) Aocariq It dosanjati, kondati sarnJe Aococa pf fam porabiti, konca Aocriaadr dosti, dovolj ,qocraraI teZava,tegoba Aocratr m dostop, pristop AocraneH,-Era 4df dostopen Aocfaca, ,aoclcuaa. pf, inpl

AorpKtr^! (cc) pl prikotaliti (sc), privaliti (se), pririniti Ao.rpea, AorptIR pL ifipl (pri)tedi do kam Aoyr,n (ce) pl domisliti se, priti na kaj Aooaka, A@a(aar .pf 1. gL fa, Z, pnJetr vse po AOC vrstr Aoop.ra, Aoopjrn impf, pf 1metati (Lredi) do kam; 2. ,vse razmetati; 3. zadeti; 4. osiniti z besedo AoxoArfl dohodek AoxoAeB, -AHa4di donosen Aogea, -gHa adi pozen, kasen 4oryra adv pozno, kasno Aou@ra f pozen das,nod ,.,oq!Trr, AorIlTar pl odcvesti, ooc!eretr AoqeK,-rF m gl. npever spreJem AosyDa![r cE ifilt He MA ce AolrlBa ne slisim dobro AoEaFrpa ce pl prilepati Aonjijar{, .qn ,r priSlek, pri" serlenec Altarocr I ljubkost, neinost, liubezen Alr.urEn,Apa3Ear impl &a'it| fazorazevatr ApaKa ru bot bodak, trnov grm ApaMa drama I AltaMarrs(pa pf in iftpf &amatlzlratl

Nrac'.e, AEta'cnUB pf , impl (o)praskati, (na)dedkati; My AItacHaBHeKoAxy36opa nadeakalsem mu nekai besed - ur ) , sr r e, ) Pr 4 - 'a\

T I

an?

Apana, Apanaar ihtpl praskati; /ig posmehovati se komu Alrucxa, ApacKaar iftpl 1. ikraboti, praskati; 2. maza. ti, Ccdkati (papir); -ce: Pt'llsxatt se Aprcxaq ,r i,,on dedkad

orau. blebetatl ApAopKo, .oBqtl ,n blebetad, Cvekad Ape6es, 5na cdj gl. ,qpo6eH oroDen pSrc6aat- adj drobDjakarski, malenkosten Apc6laDocr I 1. dlakocepstvo; z. Kramarslvo Alrc6oiuJa, .Er f malenkost, droben predmet, drobnjariJa ApeDeH, -Brra adi starodaven, starinski AIteBHocr I starodavnost ApexAr, ApexAar i,rpl ideti Ap$ra I bot vodna kresa

AX|De'd, adj lesdD; lig trd, -rrot rog, oEorel ApBeE, AlrDrnror adj lesen, -sna, -o (trgovina) ApBeqapBJa suha roba I ApBeHrqat stenica Ap.Decrdra 499ln od ,qpBorcI uKo orevo ApBo, AIrBa (3a, ropeEe), .'l orevo, crva (za runvo); AItBja(ulro pacrar) drevesa (ki rasrejo) ApaoAe^eq,.rrqlr ,n obdelovalec lesa, mizar ApBoAecrDo fl obdelava lesa AItBoJaAra zool smrekov lubadar 4poopel m drevored lesorez ApBope3r?? ApBoca, Apaocaar pl ofueveneti, otrpniti; lig togo se vesti imPl ilabu.' APfoPg'.4P.AoPaf

I
I

I I I I I I I

lrg blebetad ApHAap . 2.e fi bot dren 4perota I drenulja AIreHKoBrrqa drdnovec (ZgaI nie iz drenulj) AlresoB[rla I drenovka.AItMOAaT l/rpl.. AIreHOsn.jo. pozvanlatu /r8 bleoerarr AItHRaqm larz slab brenkad. Apxar ifipf I. impf podremati. drenulja Aper+re.rorApo6 pljuaa. zibati otroka AlrycanrEa I tresenje .(ne izpustiti). dulec. /ill Ap!4. A!31|HaI ducat drugikrat avae. Ha AplT Aa A!!rwBa. pukati n AITMOH redko reseto ApHAa. zaApeld trg ^di span ApeM o. -ce: i. !ce: stresti se ApyEKa I 1. lig dobiti apcKa inpt imeti drisko. onemogel ayB o'? brlog. xrxs c{ ro jas[Kor! Aponxa (l) f divja gos. kinkati 4peura I dremei. prah vzdigovati. -oBqrI /n drem6vs. se{i.{Bqn m lam bojazljiAUDa.r(Jira I krozek. rfp ror apo6 jetra alto6e& 6sa adl droben (v "jedi). pomt Apyxr (ce) impl druiiti (se) -i l i .AvDa. jagode Aglla impt trgati. gl. impf to'gariievati AlrlTaplra -ce: hud biti na koga. drZaj lp. ABe cooll.A!a$(a.2. 2.xn^a f lam onemoglastarka.ihati.izmikati se -ce: 107 AYMKA t t I I t I AIreMao'? dremavec.. onemogel. oulccK ApyreE.okoma Zenska kati sc AftYr adi d^tg. lig otrc be vezati. fig debelusta. aKo M!' Ta seKrra mu le paola v MV aoxr-r! '.. -^.-ux m l. odrt AlBa. gu. nesramnost. prileinica AprKn. nost. strahopetec adi apr adi star. elinast vra alryrtrAen @drpojutriSnjem z outcem. 1. ApyrapsrBo n tovaristvo l. . dlzniti si Ap3or{. Apel. tako ti bo vrnieno 4po6uarcaf drobilec (stroj) zool dobro se poautiti. AlEaar iffipf pihati J4 r AltcRocr I drznost. 2. predrzcevka na gajdah. 6e^!. druZba. putlll. godecna pihalu vec. droplja A9. zadremati. podrast.il cli. 2. -urr 14 I. Apo6ar im?l drobitii tis sobezdati. par (fant in dekle). nost mehur ft AIrcAo.AplrurBo r. Aluarr nr megla. malnen oren alrrca^xa I rot(aj )._imeti. Apnsr Ao Apo3A-AIrOaAaIeH rn drozg.^-i l i drutba.r. Apr{ap m AplTapKa I tepec tovaril-tovarisica lve. dia. razca' pan Apfirl^o. impf upati si. srre_ sao. latrr rut. 3. 3. pil('nlkn (ljudsko glasbilo). avnr|I6a n l. braniti se. II. t.rRn pihalni Apra^o n tatn star. Aluarrar impf praiiAlrlMcrur 4di cesten ti. nyjar impl vcti. tovarisica.. kovaski meh. AIrKoJln m lam mozL dck. AyBrrar pl fmn ostareti zapihati. idipati.Zival AyBrre. segau. drzati se (za kai)t 2. drozd nase.t 1. AlteHquH'a n dem od ApeH mlao.Apqa f detevno. mlKasulr. se prebije s tem Apor(a (2) J mot ulomek AIrycKa. Apo6oB[ t?r drobovje. AoKaj ruro Aprrr no^eBo do koder seie to Polje.71tolkad rolneApE(a.zaspanKa dremoten. J.ra Aporua AIro[ a I zoo.'IaD pl rla AlryruKa ta dva sta lep AprHe^dj zagrabiti. Apycaar stresati. imeti se v ce6e dati dislih. tpttYr j€ _ AITMOAn.abxrz nai le Doskusi! med s. 2. L drZali . -ce: irnpt tresti. dienov les ApeHor.luknja l.cKa adj (pre)drzen. zaspanE apel. Apyca AIrVcHe. /aru ucvlcti. Apsraaar ltttpl orenKatr. majhen drenov grm. lena.caprn _ ApKO^. t Ap3rrc. gl. dim. cukati.nKaiezik za zobe!. AprHyBa pf. slaviti. usaipniti. drureJo itvo (organizacija) driska. ApeE. tresti se. steklopihat.I I I I I I I ApeMaro 106 Apof. diare.nesmisel apo6a. blebetati ApnAarro tt pahalnik. praznovati. ToJ APrf(Ir. tig blebetad Apo6.rr/ (xl MV Kaxeln pripoveduj to AYBHC komu drugemu AyAyK. AIteMar ir?|pf dremali. napihovati sc. ApVtaztfgai rapKa.ors impf plenjati. kujati sc AlryraE-AplTdar ad! dr]'tgit. dlovek..rra adf skupen Aw itttpf l. tovarisija. TIle ce 4rajqara ap N. rapTa Ko razcapanec.nryBa pf. drematl ApeMrroK m dremeZ. l. ApeMia t ctremavKa. 2. Ivekati. 2.\aia se iivi od tega-. dremav ka ApeMe. pt f kosdek mesa ^Do6em€ dvekanje.He. AlMKaar impf zamolgati se -ce: klo toldi. 2. v zrnie iti. 2. ApycHar pl stresti. stardek AIrMa I rntad gozd. Slatati. AytrryBoar i.tovarisi zmku AIr!M nr velika cesta Alrrra*r.. A!3erla. f. A[ree pobrisati . grdo vreme APcr€Brqa I A!tsa. misliti.ro l. urlo Li apooe. kaditi se Apyca. on rma ove soor. zasPanost. t1e cpxaru kakor posojas.Kanrca I ljubica. ja yAptr AIto. bobnati. 4. ApYcKaar rmpt gr. {Eqrt t?t gl. kratek spanec ApeH. dobivati zrnje. grmovJe ApM(a I grm. prah v Alry. volno). poSumen AqAn B Adj rAztf4an. pogum. oulec. par izmakniti. -r. ApHAaaT tmpl panarr (bomtrai.lt . kljuvati.

2. 2.tecr vaIl AlrFtr|.rlati.ra6a{ r?rploskonotec Ay''d:at fam debeluhinja. II. aYrsMaEn m sovrai' Av!. AlErlllaar ti. donoa adi AUEAecr dondast. r/il|DqoBa A!|IlKa m$Ja luknja. Avnar impf l. Aiuuar Drelukniati: suniti. naluknjati AVLDrarr. orientalska oaesna (ustna) votlina.ymu tn fatn hujskad. AltltuarrcKrr adi sovrazen. Aypu Do flpt. dokler ne pride. (notranje Zivljenje.AHI'K I I I I I I I T I I I I I I I . -lEra adi zadualjiv Alrme. l. zacetnik. CIrIe Ce AFIaT C! AlEeDeE. fig Sduvati. dusa l. .AFAA 108 AllIoDaAeq AVUIoDOAIInK 109 AltnojaAeq Ay*au n prodajalna AlrfuHcr(q ddi trgovski.I fom spletkaricai zasmen. -tF n morilec ses. AfBr I . zlodinski AlpU Aa . arhansel AilrojaAeq. Ay(aH. -N|}d m gl. pretkanec. TIIK Awrn Iele. votutuca AyEKa.. Alrll(aar iffipf na\ajati se na vonjavo.g vodja. dusica.rEsepa AlE!ffK.Awr n Et. dih. ubozec. krvc A!!tory6r{(r. slamnjata. Y9 ryor: cI{ Ja AFuara ne unrcuJ se! 2. zbosti: AiEr. oA volnena blazina lrY xa Ao Al'r(a od zibelke do groba AyEel'e n fam pod. 3. jama. Altrtel|. -Fr m onat duSnil(. Drrsfcen Hero 'Ce: vsr se mu rogaJo t4m Aym(a I luknja. jamica. listi. . ce aparu Sele vderaj se je sapn1K vmu AyroBaAe4. sapo loviti 7ig nasfuvati. fam vohuJr forirati. dokler. zbadati (o boledi r\)i. votli. 2. duhovnosu prisrdnost rur.te. nahujskati -ce: ifld od A!M. Zirwriaa. Kyrpa A!'rxa.Alu€ao jaki 2. prebadati. oqHa (VcHa) AlIt€ AlrneK. ovoha" adi luknjidav Altr. lustva in etidne lastnosti). Irycra A!4ua sirota. morilcc. bunkast (dekle) A!I6a.^en ce alll]tlautra I sovraZnica lo v Prilepu. dusiti se. tel dola: 3. luknjati. teh per. AFrar (l) irnfrl dusiti. AYnEEa n dem od .AojAedakali bomo. 41xoxn rz duh ayua I I. splet|tar A![asRa.Owrm daljnogled part cor?i cel6.o/ kutina (drevo in sad) AyoBAeHnr r€l binko5ti (praznik) . A!|nar (2) impf lohaAlurira.Ayftaqtrgovinica Au{<awgla. podpihc .n.porog A!@. AyMihacl(ljudsko) UIOB'T. sapa vatr. -rtx m 1. duhati AY re Allnflr(a AlEse. MaqIIa Alrrsa !rpn. revaek AyItr€ luknjica.q!M|a. Alrqar inpl l. prG (laJru Ay(aH. 4. 2. dolbsti.mr m arh trgo\ec 41x. aYltr.l6a n dafi1 od . (e ro qe(aMe. rt 1. I deft od Ayrsa 1. tla pf prer. pretuknjavati. hudodelski. pt ljudje.Dsa adj du5even. 2.4frernocr I dulelnost. AyllIOB AJTIIK Ayc. wtati.luknja' fl 1.qrl AyrxottnArrrtx. 4.

'ra'trad1. 2. lpot t krogla'. noraavost.an'. gl. cerkvcni pevec (Pravoslaven) arKorr tt diakon aaKon!tsa. sl. nemuslrman (sramotilno) l... navihan. zvijaden. rHoII fy6puoo n gnojilo flfpfiurre n smetisee. iVM bakrena kanglica kozo fi6pe.rfir. faBo \'Da.nda. razposaje_ nost. daliJa f1p.r vraZidek. prosjaditi.roru m arh bot roZa. granata.rvpv Tr-rJa preplr sta dovolj dva.f 1. ypitje.r'B i1 arh odtoitri tleb za odplake t!. men' da. ied iz mesa. brzda (za konja) fepAaH n ogrlica . svitek fyBe(eH) . -dxre.r.zvijada frDo^urrr|I|a f l. -\1 m l@tt vra' gr-rlija. tyMoBI| n velika bakrena kangla (za vodo) fyM.in..l fypfosleEc&r adl iurjevski fypv faql|Ja. fvloBo rrac o rozno olje i!l|t. flnr. hudid fasolcrl ad-i poreden.zetenjaie. lam baje. ovlurrrre .gl.I $a /t ministrant (prr praznidnem bogosluzfeDpeK. nesnaga.. lokalost. domneulo io. pv.. Krlstlanr(a fa{e. hudidek aAro]ru[H^aK.a id! fam kakor da.iy. 6oxeg roKar l|| betec (konj) io^. VTTIICA ieBper. 2. fa. gnoji Sde. ce iyn tar impf fam ciganiti. budidev . f€3Bnr+a n Qzezva za kavo feM. jezero ioMle3eu tn krl komzna alr psenidna kaia (orientalska ied) foir. soqrga ryope^xB adi pognojen tmPt gnolttt' fy6pr. faBoaar imql lgalJja' ti burke zti" faBo^nja. 2. adi indecl nar pes zelo leD.rlltsa n dem od iwqe. -tur m razgrajat. o6pa3 r€xo ioM lma deoelo fl6pap r? smetar fvopaprnrK. -riia in. Pre' lkan faDo^cKr ddi vraiji.i rz Jurjevo (praz-r4eu mK.i lam ciganski fymrm.KuH rc . faBo^rtr 6a t? dettl oo f aro.feDAaHectadt ogrtlcasr t I I I I I I okvir za ruife4 n tainbr-rrin. Pecivo v obliki svitka: 2.rl m lam cigarl ryrrsn ce. --un m arh Pek in prodalalecgevre(ov fe3Be.t I faBoa I l0 fu6par[re i'we3 llt fyrype iwcrut ad. -mr | \ftgoliia.0p^a6e ryre met krogle iy^ecr adi kroglast.co TpoJqa za . adj irtdccl arh temno rdec i\Re" m kul l.Poreden. l. navihan faBo^ri. fffpar gl. zogast tytos adj drt2 gl. svet. faBo^laa r tmPI uganjati burke. r<a1Pxa nemuslimanl(a. zviiaanost f8K. -tur t?1 smerrsnlca iy e. poaez(prodati) I I I I ff faBoa nr vras. iy^'tr6a a krogla.gl. ieMoDri (sa Ko!6) n tva_ la. far. raca faio. -nor adi l. iaBo^r-r faEo]tqe. . .. Srapnel. posoda -2. -'. 2a ptazenJeozu\eca fuce^. irtpmra ju ) smeti. laryr ( Manacrspcxa) rtt somostanski diiak. nered. moavirje. fonosE t?t podPlat. fay-pn m arh. de! da. co ABajqa r€Bm ce npaBrr. gnoj. fo^oBtf m arh mo(girer. baranta' tr fypittra I bol georgina. vezenie tep.tudovit iy. rogovuez ry?V mrja. f arh gl. I . za nered trije igype adr laa vsc skupai.oH!tsa$ i?nqf biti diakon fayp.qu ft l.rr I laft krik. Kaytrllj}l ncvernik.Wk .

enaka \. erElla /l prla erBdKTeH.' oditen. evidenten e Da tbo fi elsa er.arm adi istih let. 2. neko6. {rT. eventualetr eBrAdrfien. edinka. tuca eAllorartgloqes. e... -3r|a 4di enoliCen eAqoo6pa3nocr f enolidnost eAno_paK adj enorok. posestvo gl. eKrpa eKI|e.-Hq[ . arh 1. ekvator er. odjek. 3.posamiten. greben. er(aBfr ce. adi ind.{rja n evangelij-.*ra ddi Posame_ zen.n edinec caE4a f l. -. isti. identiden eatrau 4dt enkrat. er:raDcrr m L hist eksaih.oi enota eltrdulren. so.> ma. eArfior.117 EAHO l 13 c&no 12) Nni brt ko. z eno roKo eArropeleH. istost.E| I lirjenje. "4$ adi enoceliden eAHoKpBes.ecl Domanjkljjv.2. eksakten er3aDx. evangelrsl. mikalnik eAEra. -K:Baadj enak. enak. z.ekonom. oABaj eAeg.2 zaslon. I I I I I I I I I t . m{. rum eden.aroqe..oxex.tgt tt somrg ljenik eAuouacleuocr t enodusnost eAqoseAe en.tx'J ad. daja na-pol zastonj eDTqIlo a4t poceru ere. cTollallcTBo eKoHoM! (a ekonomika.Tfla adi enonadstroDen eArronirmta f enoladstrop. spanzrJa jezek. okoli na c^ro6ourrDo r? cnobostvo. 3. evaKuaclla eBasreNte.gospodar. f nauk o gospodarstw eKor. -Tyl adi ftzttider.'rednost eKfrra I moStvo. tam egoizem eAFtrrro4 -. stalno c4xocrpan adf enostranski ll M&k€donsko-rtlove$kisloysr eluotryrlra I enodejanka eA[o*reH adl enodlenski e4gou1'4o adrr latn m'logo.tr1 odmev.tlotcist eKcrtalr:'uJa CE c. iel5ev eBo^yEja-f razvoj. er(r|!|!aar impf odmevau eKortoM m. €A||oEueg fl sc lmenlaK e4norarea. -rEa adi natanCen. -Mqrr 4AI|O3eMr<a m-f rojak-rojakinja eArronMer|lrK. -Hfl.rr<aadi edini. en. samotar. . oozrv. e'f\ cc impl ieztu se erKe. idv ne qovoll. . ekskurzija. ekran e*crlr. er!'NleHKa f predstojnica Pravoslavnega samostana eABaj4dt komaj. -uor 4d.ry4aa€Hr rr? ekvivalent. 3. cA' er-vMerl ttt rgumaur..Es{wocr I Posameznost. gl. tu Pa erotriM. 2. 2. vardev"anje(npau{ eKonordlja vareevati).^oi adi ielSb. oouo ex.-nu I ekonomiia. od' stra[utev. eArrar! aa ceKoraMnkrat za nadskof vselej eBrrcaeqrJa I bivanje. evangelidan. !. ce od ctM Ponl gl ie. . . l.^\a adi enotodenski eAuooopasetr. -Jrraadl cnobarven . . enica. istc starosti eAHoAnrllirr impf ett{at dne!no jesti (ob postu) eAHo3aAplro ad1) zapored. Dosamianost e. cenen eDruEula t cenenost enrmqrirJi. _ erKoa fi de|fl od e)'< voru) ek. -siuor m sebidDost. ecu_ nec. skok v stran (v gaeKctrarBlJa. premalo eKcKlIBrJa I L izlet. isti. erKl|r6a I I I I 441 Jezev etew n tezero e3epcKxadi jezerski €epqe.qgaadj enol'rsten. eEarne/u{cTltrrK{ adt eva\gelL' danski. 2.neki eA[uaeceT. . gl. eK eKpaa l. DredstojHlarl(o qeAo eolnec nik pravoslaYnegasamostaeAqo(1) adt priblizno. cesarski namestnik v Bizancu. enakopravnost eArmKoB. morl()tclzcnr cArroBpeMe( adi istodasen. 4 m lan kj PrrU-. identidnost. gl. posadka. .. eksistenca ettwraru. er@T eKadrop r?1geogr ravnik. gr. Pravoslavni erwetflJa. earlnaecefle num enaist eAndecerrh adi enajsti eAxHaK. ral e? kie ie?: Ee e ni eraxlaonji f izpraznitev. 2.protestant .rKollr m zool :e.i gtam cnoaozen eAHocroJHo 4dv nepretrgoma. ob' eArnna gtam ednina f stoi. v enl vrstl eArropoAeH.Esa adi istokrven eA{oMqcaeau(. kakor hllr o oNm6ocrr. -. n dem od e3epo-e3epqa Jezerce eI(.tna 4dt moreor_ ten. enxa. eAnHaIIr 17' I. eBaglleaEcr fi l. gospoda$tvo. evolucija eBttH.individualen eA. veda (polititna ekonomija). hkratcn cAHoBpceH. z i^-pako. adv vcasih. dmgo za drugim eAHO3eMe4. {T m odmev. aoMar(rIII eKoHonuja. -t\aa qdj ist<> vrsten eAaoc^. eBerrry{AeH.e(sar gl odjekniti eKtrira.eArE{rEa z edinlek eA[anBocr t enakost. protestantski eBe p4d laj! tu! glejl. tcc.u!qH nt enobocarro{tox(cu.rKa f kmedki voz na dve kolesi eAEreq.

ufia adi letosnje eceHortreH. tev..elitipretiravanje.ftv.j. razletcti se.ernast . emancipaciia 2. .coMHr{reAH{ sumlllve oseDe e. lzvrstcn. l. gr. eKcrd3a fi. lig oseba. . os. emitirati e. n tantovstvo.adi . ekstaza MAtlT cttcrpo a7i in dd. erc-nor6ro. 3. napol. eHAeErBa n dem od esAe( majhen jarek erJ. epitaf emrrer m epiteton. €aa! eaar€! samo imperativ pridi(te)!. malomeSdanstvo ecreareu aclj naravcl gl. gl.misliti..trtr'aurla I izlotitev.. ekspert n cxcrn-oarfipa impl izrabliati. ooneu AoM. -url f motovilo. povsem. etx jei eHAetre.im-pf jecljati.6fr8Iatn 4rlr vseeno er{cxofl tn episkop.-qn fl jarek. jelka. eksces eMr{r nr emir. ekstra: iz-l'rstno. Jesenr eceHcK.1 lcj. polet. adi jesenski ecerulr|ja I Lkem esenca.izpl Iantovau.I I I I I I I I I I I I I I eftcneAtrryJa I l4 e^erHja. 1.d^(ja)ti. elaborat eurnu rz gl. erupcrja exo n in m odmev. adj krivoverski.eqr<aar impf stokat| iemarJa dati ecu'Jd impl fan gl. l. Stell za ecdj. -un I ekspoziciJelenJeusnJe e^eHqe. oglednik. eKcraoAnpaal p/ in inpl razpoditi se. e^oBo ApBo jelovina odlidno skcrpeMeu.. " eack. zunaj sredista. odetDeEAqJa.. pravoslavni Skof erflrao nr nagrobnik. emlgrlrarl gred. 2. -nnra adl skrajen. -cHa adi uspesen. l)r i teol lel er(aB adi jecljav epetffq -rnI krivoverec. izpostaviti.wj I t.rxa -. izreden. aIkoholna raztopina. naraven eaeMxja.i izbrano eHAeK. -ux I ekspediciia.elitsir. l. 2. eEe ro! lej ga! eHopnJa.kakor.. odjek ecanl m fom radun. . eMorrraeE. clnpfl ere part lejl (kazol|r. eM ro eM ao prctiran.1. eprellglBo m.Bn I pravoslavna zupnrJa eltrr or. i2f... elastiden ad. iz. pridevek er6xa I razdobje. ekstremen _. zensKr eHAeqe I t5 dunati. m kliutitev. e^eHllulia n Leln oo lu. eqar impl razlegati se. -.eM tako.eceHar adi jesenski eceHocKa 4dv-to jesen (letognJo rn mrnulo) .. eprc &IEa n Zrebtatna.ojc. etemenra_ ren. liz element'. ec6jor. lol osvet. -rrrr I izbruh. mv (ob e. jelov. cuera ra.\eMellTn eleMesrdpeH. kobilarna eprEII n fant.m esej. ek" telovnik e^eM6rrr tn ke/'1. '|l padnik uava . uspeh. udinkovit eplnryda. izeksport cKcnopr izvoz.fam popollroma. sol. zatavtto l i ri e^I[. 3. samsl(r epreu!tsa. epilog erJ'ncv.el part lej! (kazalno za 3. osnoven.).Na adi pfoLen. . vel epoha e'Jre'I adv . cuerrca. coceM epa f doba.11 poskus. esf.ra6opdr m izdelek.elrtl*ic/ai m . prvoteD.3rr m sklepna beseda.r ceh ecHaotl'ja. prvina. cfcl(t epem. raxa.trfrpa pf tn impl od. -'raa cesti) obleden. razprava eceEI jesen eceHek.{rr I Zalostinka.ertrp-drpa pl eKcqec t1 rzseuevall se.... cksploatirati oKclloAnpa.crc r(J Ao rc6(. eM cofli fafi eM. prJaca. -ita . eksDlodirati ctcnor6. porodilo. samstvo eprcrlcKn adl fantovski. zl| 2 os. samec epreH^aK. ||pltp() il '? erdna I stopnja. samsKo avetl epeSrqa i zoot jerebica epe6rqts ddi jerebidji epec I kriva vera. 2. lig sestavina.boii{no drevesce Gxcrdr. gr. dudaski -in impt. oBourje sadje €aarr tu zanos. l. eru(ucrla eo[KdceH. 2. eprenlnaar . era epreAe.erfirco m nar pes gl. e^eHcKa KO)Ka-aili cxcno:rnuula. -Bna adi dustven. arabski knez e bot jelka ^t ewcAp m poslanec. eliminaciia oKcnpec m cxspres aficr|pecl|ja / Eraz. e^a(re) BaMYI emlsar pridi(te) seml el. ekspenmenl cKc-neDT izvedenec. Aajaromaknienost.w m arh gospo<l padriSki etDel|Aqa I 4/lx gospodova epMrK n zdrob Zena epyAn|trJa I izobrazba. ielenae cibrioxapa pf \n impl eksponilati. odpadni- . jeseter (riba) ecEao . imeti za. eleganten npl'poAeIl ecrecrBo narava gl. emotiv€n razteeliiv.. ztteJtrje..rerdrrieir. oopravnl oddelek.uvod v umetdisko aelo e^etr ielendek. potovanje s Posebnim namenom cRcnepnMcrlr .). eKspreslJa e. ecer'. Temasu eOeKTm udinek.ele' gija.tln n1 tlan ccha ecfiaocKu adi cehovski ecsaocTBo cehovstvo r? ecna$u[sHa f mclc\anstvo. z. eleull fl mosKl.qna adt eKs_ eruardmaqnJa I osamosvojiccntrilen. eaMa3 n diamant. gl. gl. eKcleAtr4r{a. f zalros. lig ecerpaI aoo. elan e^asrrrqeH.jelenji. Da 5e ohol cKc[e8TD[rreH. e oB adi jelkov. od. odprava.cKr .. . l. sok.. obrazloZitev. excno3da |. vre' teno eNe'{ m zool ielen e^e'{.l[rHnoT eca[ B qapltrIja He a:! er!tsa radun brez krderrKia.

r(a6a

tl o

rqqpe6

xcAPcOu

tt7
'(eBUIIIIE

r( .x
,Ka6a (1) I zool krastai:a; i,aba ;Ka6a.(2) f .med gL rpa1ell angrnapectons adi Zabii ',Ka6emxt ,Ka6l^K, -ry,'m riodvirno mahovje, blato xe6pa I gkrga xa6lpKa / .L mehur; 2. Skrga r(a6wKa, rKa6lpKaaT imtl grgrati, izpirati grlo xa6!?Harq r€6!?rrrK, .uUn bivalitde Zab: malomeSdausko okolje; usmrajena vooa: mrtv o xarop.m gl. ualop hrup, kdk ln vu( >t<a'toprr impt gl, uarops hrumcti, hrupno govoriti xa/r, ,(a^oau n Zalost,muka; soautjc,pomilovanje )fto,ro, ,r(a aar imrtf talorati, obtalovati, pomilovati; pritotcvati se ,|(!^60 I l, ,alost, muka; 2. plltorba x(!,r6orradl pritozben t(r^crr, .ArrA adi talosteni Zalcn, 6oauten; ubog, nesreadrl t, talovanje; pomilo'(aaorlc vorJo nat|/rrroo)Ke Zal 4d, r|(a^l|, ,(a^or impf l. zal biti; 2, ,olostiti se; 3. ,alovati; DrltoZevatise -r:c: (, -ryr m levez, sfomaK t(a,l r.a ocru (ce) impl ialostiti (se) re.ro4a, .Elr f bot \rtfi Zajbeli :'d:anld,f dem od ,(a6a 1. Zabica; 2. Labica (za wata)i 3. zool Skoljka xarrlre, ,KiatFtt6a n dem od, :r@6a 1. Zabica; 2- ,abii p gravec ,Kap, xapoEx, xaple ru in f 1, tgrjav.ica, ocenJi 2. lis navousenje, zanos t(aprf, rcapar impl Zgati, obijgati; Zareti, plameneti -ce: gorisde t apEtrtre fl ZariSee, r€troDllr 4di raiarlen, razbeljen; plamened ,Kapqe, l(aptrl|Ea n dem od xap: [orajHo r@pqe potuhnJenec tK6YE m gl. rpul,runa, u6yrr srn tro;axa impl gl. rpaKa Zvetiti r<raB n 1. truma. mnozica: 2, sodrga, gl. rIlas r(flraMoIu, xIpaMoTaT ln?pt roDotati.treskati xr1{a.l Zlindra, golda, droZJe, gl. urypa xSpana.itnpf dofotati, bresti po voor ,xt{t6 ft Zreb,kocka, gl. rcoIIKA

xa are m pritoznik

pekati; x(exrlleqll t4rn hu,r.Apc6a irnpf Zrcbati, metati kocko da priDeka ,qpe6e, ,rtAlre6lrr5a z trebe, irtexoK,:ma adi l. vtot, razIrcbidck beljen, r'rel; 2. fig oEnje\it, rqpe6eu, -nryr at Zrebec strasten .3ts n tezlo ,KApc6n ce, ce xgp€6.ar impl ' 'te3oa, nr Zir, Zelod t(e/raA Zrebiti se. Zrebetiti se telja, gl. xe 6a xAlte6uqa I Zrebica, Zrebidka ,Ke atire '2 xAlrentte, xAlrenM6a z 1. t(e1lare]reH,-itta ad.j zaZelen, gl. uoxe elr dem od ,rrNE6; 2. Zrebidek xe^6a f Lelja ,nAprrm, r(AltEaar ir?rpf kol. cati se t(eae3apa, t l. 'reA$apnnqa ,.elezarnai 2. trgovina z ter(AIrItmBItga I kolcanje, rigaleznino nJe i|(elre3e!t, r?Itul ddj l, Z.elezeni trAp.Erre, rq\[r[nEtsa pt kolc(ruda); ,RAIr[Hrcr, ,rApEArOrerSe 11 'r, Zvenket,rozljanje xe6ypKa I gube pod odmi, pooocJe tc6lpKoca pl zgrbanEiti se iKeto/ut, t(eBorr(a ifiDt DreZvekovati (po. malem'); tig venomer gonlD rsto r(er, xenosn m Zis, zl.ak (\a zrvaltn,qrevju) xera f vrodina,pripeka r(era, ,Keraar irupl zbadati, trgati r(eralKta f 1. zbadanje,trganje; 2. Skorpiion xenrc, xelrrlTa pl, impl zb<> sti, zaboleti-zbadati, trgati ,Kero^, -r^lr tr teleUnik (palica pri telegah) r(€ro oq rfl tezelj, grebljica xeroca, xerocaar pI zrgosaU, Zaznamovatl xca, r(cAra t Zeja xcAcH, -Arraadj Zejen rcaHear ifipf ,Eien '(eArrcc, blti; l,g koprneti to &:m xcAlurK, {r| a lejen dlovek xGxe, xerKar iupl Lgati, pri-

I I
I

mu se

3. ttg 2, ,elez,'st modan; jKe^e3sa paKa Zelezna roka r(e errmta I teleznica rre^esnulmpcKEadj l,eleznilkl, iKe elrnr,Frnn adi ielezniiki r<eae3o 1. leiezo:2. kovinr ski predmet; 3, likalnik xe^eH, -,A.r|aadi Zelje\ koDmee x,e K f zool Zelva; jaBa Ea xe,lKa komaj se vlede r@aY.4snx, teaYAoK, -rtrr m ielodec reAyAose& -.Ba adi Zelod6en reaYpoK, -qq m zelvin samec rre qe. raeaqsrEa n dem od xe^Ka Zelvica x<eqaI 1, Zenska; 2. Zena, sG prcgai 3. fig mevZa x(eHa.[ra f tenitev, svatba ,I{eueEe zenitev ', >netcx adj oienjen rreEu, ,KeHar impf Zeniti; ce: ,eniti se t(eetA6a I Zenitev rreHrurle fl agsm od, x;erJa ienska, Zenldd

I I I I I

t
I I

i

I I

I
I
t

)KCrrKap

ll8

t(naKa
iKII o 11 ZeIo

ll9

)KyrKa e4 rume-

T I
I
T I

t
I T I I I

,KcuKap lr1 ienskar, babji gregor xarrcKoBr fa I fofi ienskost xcrrcKorrda I Zenski svet, Icnske xerrcrBeu cdi lenski, neZen r(cuqe-rKeHrrEEa n defi hip od t(eHa Zenskica, ienkica ,|KcpaBm zool ierja! t(epaBri ce, ce xlepaBaT impl vrteti se, nemiren biti ,r<,ccroK adi hud, trd, kmt; ncdloveski xctoap m Zanjec; mesec julij (po ljudskem koledarju) ,KerBapr<aI Zanjica; ;etveni stroj xeruKo adv vrode r(erurri ce, ce >xertmt imTtf razbeljevati se; lig razrr'nemati se, razburjati se xeurrlHa f pripeka, vrodina ,ui-: tt(llMrt, )K*\T6 Ziv ttri, tit'/ ti; )KrrMn 3ApaBje pri mojem zdravju; t$rrr MajKa pri tvoji materi ,.\B adi iivt (s pridevnikom) popolnoma, povsem; x(IrB rAaAeH popolnoma sestradan; 3e^ell popo]noma zelen;'I(sB yMpeH ne Ziv ne XIIB mrtev ,*rrD, f kem Zivo srebro ,KEBea tllrte /l stanovanje; prebivaliSde Zi\t\en:el ,l(lrBeatfta f fafi nadin, potek Zivljenja ,KnDee impf Ziveti, stanovati, preiivljati se ,K[DeeEe 1'! Zivljenje, gl. )Kn-

)KllBrrrapcrDo r? perulnlnarslvo )Kl,ar. impf Zivotari,ti xxDKocr I Zivahnost rrnBEe, rorBrryaa pf, ifipf postati Zivahen, razZiveti se, opomodi si-raziivljati sc, popravliati se, ozivlt'ati ,KuDr4tsar6e a,oZivljanje trdrBoAep m Konleoerec, mrhar irrtr&ol[nc m podoba, slika, portret )KrrBor m (fam tudi, f) Zi'rrJenJe ,rorrBoreH, -itla adl iivljenjski ,(riBqrr{ra-rKHBorirrHKa f iival r(morsHcr(Ir ddi Zivalski rlrrBorrro, -Trrn n Lival; fig surovei, podivjanec
,KUAOrOAaBeq,

daje Zivljenje, ohranjevalec iivljenja

-BIl[

tfi

KOOr

,KItDC/rOntfC m ZrVlle Jepls

zat\Bva impl Ziveti s kom dobro r(IrBlpKa irnpl Zivotariti m ii.E, peaat ^<sr tKli'troBfilda f zgaga r<{xue (ce), ,r<rlxrryTa (ce) pf, inpf opeti (se), vedkrat (se) opedi ,Ktr^ | l. Zila, kita; 2. krvna iila: 3. koreninica (rastlinc);4. rudna Zila; 5. prada (igratka) ,(r.raBrrt|a I zilavost, trdozix*tnecr adj ,ilast, tilnat ,Ktflurrrrc rr l, atgtn od )Krlla nrrtrrnlila; 2. bivalisde, stanovln.jc
,r(I|Attllll.cll,

ncti; ,r.vp m gl. xe.\aA iir, ielod r_umeniti se, iol-ce: fi porok, Zirant to sijati 'KnpaiFrI Zirafa r(otteHlI(aB, xlrpd'oa rRo[fttt(dB atl rsrpri, rc{rrro, m Zi' r-umenkast ^.nwia r(o reHlqa f fied zlatenica rrla r(Irlell-r .rre^Ka tu, f prebiva- xolTeH[lraB, r(o,rTg.raB adi Iec-prebivalka ned zlateniaen ,rrlreacrBo r? 1. prebivalstvo; xoATf, (ce), (ce\ ,,t.o^rarimpl 2. bivalisde rumeneti (se), rumeno (se) )RrI.Ine,-sja n l. iiv|jetje: 2. DarvaIl , Zivljenjepis, legenda ,{o^ruqa f l. zlatnik; 2. fted ,xwro n l, ,,it^rica; 2. iitno zlatenica zrno; 3. koljivo (kuhana ob- t(o tfiqoK, rtKa ad.j dehx od xo,rr nekoliko rumen redna pseDica) xrlqa I f. iica; 2. nit(ka); 3. ,KO/rrIIe (ce), (ce) 'io^THar pl porumeneti, porumeniti stmna; 4. Zila (mde); 5. ,KoitToK, -Urr fi rumenjak lis Zilica ntuiapa I iidna Zeleznfca,LiL ,Ko roKoc 4ali rumcnolas, zlanica tolas ,'('tnJd'! interi ajsl petel i(oilroca, )Kolrocaar pl gl. xlll:xa impl f. igati, pedi; x<oarrrc(cc) 2. fig zbad,ari,draZiti: ,r(oatoqerr, -.||la a/l rrrrtrcrr.irr -ce: opecrse kov x^e6ltrra I fla, pl dlesne, gl. ,xo^q { [ig hudol)i.iu,r'ic(llii
BEHIIIT

xo^Tec, ,Koarcar impl

zK er'aaf ileza ,F'i€jJaec\adj zlezast r(Mepr@-rr(MupKiaocvirek, gl, I npuKa, ukMr{puEKa irnpl brizgati, Svigati, '(rdpr.a se valiti xMypse (ce), xMvptl!tsa (ce) pl, impt potopiti-potap\ati se xseapKa, xHeatdra I gl. r(eaBapKazanllca itflpl ieti xJtee, ''iJdear impf ,eti zl(rjnlan ,<ldd.re, ,KHUerSe zetev tt

xr|Br|qa I perutnina; fam Lival; usi
x@EAapHuK, .qll

BOT

njak, kurnik

n2 kokoa-

ski, l)iv u ln i* k i
)Klr^*t| / rlafl

-ulrla

I stanovanj-

()d )Kq^a Zilica

2r<o^aa zool ,olna f ,r(oar, -I|or odi nrmen, zolt

xoxopu, r(or(opat impl fuumeti, hrupno govoriti, gl. {ouopr-r

vost ncorvra / l. tolanik; 2. t',ll; 3. rumenjirk; 4. /it Irrrkrlrnosl ,(prBa I l. ZIlcv (vojD(', r)(. sreie ital.); 2. rcl rlalovlnJe xpTDlTa (ce), (ce) )KproyBaar irnpl Zrtvovati (sc) x(y6epKa, r<!6epKaar impl ,ttboreti; ,prezvekovati; fig pG casl oetarl pf, impl trqrHe, r(!'rrl!!a vzkliti, pognati (rastlina): zrasti, okrepiti se (otrok); opomodi si (po bolezni); Zivahen postati ,*-UNrnBadi trpek (o grozdju) x(yria eq, .Lry( m zool lkrlat,
--rlaL lrilpL

r(v aE
xvaaB 4di slaboten

r20

iry?Ha trct

ta

121

3a6e^ee ce

r(vnrnE ,?t zuDnik xi^H, ,(i^ar impl Zuliti, ti. xfpu, t<ypar-impf peli, ,gati (kopriva) Idoti xv^rrc (ce),,(ce) ,l(Y Har Pl xr!?I|Aa at l. Zurnal, gl. qfl(ser, pomasrrarr caHre;2. filmski pregled D()0rgDrtt ({c), pomcncati (se) xlttEa^licr nr tasnikar, Zurnalist xyrrurt m ,upan
aa pfaep

33 sadarxo adv zabavno, zarlimivo 'pogovarjali smo se o teta- sa6aBra, 3a6aBTaar It zagavan ziti, zabresti; fig zateti tes3aar(a, 3aaxaarpl 1. zabloditi, nati; modno.zaropotati; zazat_avatii2. lig postati poteceu porepanle pun sadaaur.aimpl od 3a6aBrr (2) zabavati: zabavatise saare, 3aatrar pl zaleti :estii 3a6aAlrjara -ce: zastonl zaadlt ugrizniti; piditi man 3aaps oe, ce saap'Ja'rpl lam izbotjsati razmerje, zblizati sa6ax rtl sukniid rrri narodni noii (z rokivci ali brez), se,sprijateljiti se zttotul pt lLm \ 3aaptM, 3aapqar 3a6at!qe, .qrsa n defi od stroSkezaiti ga6ag zubundek sa6, 3a6a ,tr zob; EMa 3a6 Ha 3a6ar6a,.3a6a$aar pt zateti neRoro imeti koga na piki KOpau t 3a6a6o.t'' 3€.6^60|r pl ?,.teti 3a6ap m zobar, dentist toldi, udarjati; zahrumeti; 3a6apa, sa6apaar It zaaeti lig zatEti gobezd,ati !sl(au m6asa I zabava, razvedrilo, 3a6apa6ae, 6,arla\ pf zabobzabavna prireditev nau oa6aBa, 3a6aBaar impf zadr- Ja6apxaI zobarka,dentistka ,evati, za\la(Evatii dcer za- 3a6apcxx adi zobarski mujati, muditi 3a6apcrBo1, zobarstvo 3a6aBaqe,.tMr6a 14 otrok iz 3€.6ar adi zobat, jeziden, vrtca mrzel; 3a6aro coHIIe pozi3a6aBr, sa6arar (l) pf za&mi, ko sije brez toplote L^ti, z vreti, zmanjgati hi- sa6a|ta^r pl tam zatemaiti trost; zamuditi: za- 3a6em d za.lf,ti beiati, w muditi se,zadrrati-ce: se beeDiti (daled) $6aDn,. sa6aDar !?\ pl poza- ta6€rte of zbelati tez. po -po OAVAII, razveOnu; begniti; zapustiti kraj -Ce: PG zobavatise.razvedriti se sur, enugrrrau rs6all|rurc 11 otroski vrtec. 3a6e^eece pl zasvetiti se be, msle Sola lo, belo zablesteti
TOBADAEME 3A ACIIIKOTI TTE

za, v, o na; pa.}

I I I I I I I I I I I
I

I I

t
I I

3a6€^exu ta6e^err<t.Pl oPaziti, PIiPorn' niti, zaprsarr

'122

3aBa,1lrl

3aBapefl

123

3aBoJlTarr

ro6opirDcff, -oua adi pozab' liiv
3ir6opirDcrrrR, -url fl1 zaneseD.ilk 3a6opaBu pl pozabiti 3a6opql-r (ce), 3a6opqtsa (ce)

t
I

t
I

3a6e^exBre,reH' '^tla a41 Po' memben, znamenl! 3a6eAexI,TeAl|OCT / Znamenrtosa 3a6e^ex^{B gdl 9p^zeJt . ra6e^ex!tsa ltlpl opazau; pft' Dominiati; zapisovati f,abe^eur(a-l oPazka PriPom_ ba. opomba, zaplseK zoben r 6efi. 6,'/.a ^di 3si6e9 m nri sten-a, strma nclina; kled, aer' skala rabeD6arx Pl Iafi rjmazatl' gl.3aBa xa . Dojrackati, zaaeti naDrratr' na' sabcpe Pt hrf,ri: dce: zbratr se

t
I I I

t
I

t

pl, imrl lam zadolziri (se)zidolievati (se) 3a6ouroru, 3a6ouror!tsa PI, inlpf prikrlt't, potlaaitipri krivati 3a6DaHer4di Drepovedan sa6iawt, :eL6iauira pt, im.nf prepovedatr-prepovedovarl 3a6peBrapl zasopihati 3a6DeMesn pl zanositi 3a6p3a, 3a6p3!ra pf, impf pc> pospesiti-Pohiteti-hiteti, spesevati ta6i'ii i^P1. rez"ti,.rentati, 3a6psaP. adi pospesen; 3a6pliP kazatL zooe grozrtr zablesketati se3aHo ABnr(er6e pospeseno rabiiecr<aI eibanie s!6^o, {Bqx m -la.tn zooar llovck, lig uJedlJrvec; ole' ga6psa"bcr I naglica, hitrica; pospesenost bctac ra6nvaa I zabloda, zmota na_ sdprca';I adi zmeden, zmesan, zapleten rrakc, Pomora ,dli5tvtn Pt zavesti v zmoto, 3a6p(aHoca f zmeda, zmeszablodo, Prevarat-i:.-ce: za_ njava, zapletenost bloditi, Pot zgreslrl, rzguor- 3a6por (ce) Pl zateti Steti; li sc ustetise ts6o6o^ m zoooDor B 6Utta f zrneda, zmeinjava; ra6o,1er€P fi SaoorteKapr€ J zmotai zadrega zobni zdravnrx-zobna zorav- 3a6yEr (ce) pl zmesti (se)' nica; gl. :a6aP zmesati (se); zmotiti (se); sa6o^eKapcrao 11zoDrlo zota\' v zadrego spraviti (Priti); nistvo, zobarstvo upreti se ss6o^t Pf zaboleti sadvrart ad.i odroden, oddatadopaB tfi EfizaDa' Pozao' ljen, samoten 3a6wa (ce), 3a6!r$Ea (ce) it-".qt. Pozabljati; *3JoiL pl, impf z^bosti (se), zabarce: sPozaDuall se dati (se) 3a6oDaaes adi zaresefl, Pre' pl zateti iemati|. fam vz6t, zamaknjen, zatoPljen; 3 !,a$n zaacti si sluriti kruh ue,Nlor e 3a6opaBeH ves 3aDalu, saDallta pl, imvl naie Pte\zet

loziti, zakuriti-nalagati na oSenJ .aD,ape'J adi zaloten; priZenien (otrok) 3aBaIreHuK, n pastorek v "qll razmerju do madehe 3aqaptr pf l. zalotiti, dobiti, najti, priieniti; 2. zadetikuhati, zakuhati; 3. zavariti 3a$eatIadi raztresen; prismoJen 3aBeasoca raztresenost; prif smojenost saBe{e pf zapeljati, tlpisati, vpeljati (red) easeae'radj zapeljan; \,?isan saBe AWa im pf zapelj e'rati s Bee pl zapihati, zaveti, zamesti (o snegu) 3aDeHepl prideti veniti; lrg malo ledi 3 Bepra zarota, gl. saroBop f
3aDepeHuK, .q{€aBelreHriqa m, f zarotnjk-zarotnica, 3aroBopHur{, -qa gL

3aBerurarea ,r oporodnik, teslator 3aar|DKa omot, zavoj, ovoj f
3aBllAeAII Ce, 3aBUAe]l!!a Ce

oanl se 3aBnAe^yaa6e n svitanje 3aDnAerr, -AHa adj zavid€nla vreden, precejsen, dokajsan 3aB'rAr, saa,dp'YBa pt, impf obdutiti zavist-nevosdliiv bi' ti, zavidati 3aBnAAmeq, -BtIa ,n zavi,slnet, nevogdljivec, gl. 3aBsc xBerl 3alnAlrocr I zavistnost, ne, voJdljivost 3zrBltops ce pI zavihtati, zaplapolati 3aB[ceH,4IIa 4di odvisen 3aBl|c]inBeq, -BIl[ t zavistnct, nevolaljivcc
3aBI|CAIiAOCT

o.f, ltt1of impers zdaniti se-

vo!dljivost
3aBI,ICIII|K, -Illt

/

ZAVlSlr|()Sl, rtI-J||D C|tt|tlt|

rr(L /

ncvo{dljivcc-rrcvo*'l k rr iiv sauep'n pI potrditi, overiti; 3aBxc[oct f o(lvisDost qperlr;Ic 3a!nrKa, 3assrxyno lrl, t,l,/ 3aBepeII overjen preprs zaviti-zavijati pl ,zaobljubiti se, 3aBrrroK, , zilv cl( -ult raBepl! "ce pnsecl; zarolrlr se saDjaca (cc), 3trnlocvlro (cc) pf, impl fan pohitcli, p(xl. 3ar,epyra im.pf . potrjevati , . vizati se-hitcti overjatt, verlnclratl s al.ese pl iti v, vstopiti; /itl saBep!tsapf zadeti verjeti, de poglobiti se v kaj oru zaupanle 3aDAeqe1l odvleai, potegniti 3aBer tn zatetje, zatis:e; lit v, zavledi zaoblitba, za,'reza 3aBeqepfi ce, 3aBeqepwa ce 3aDOAHE|(,qZ m ZapeljiVec, pl, impf . imperc zrnatiti zvodnik se-mractn se ralo4mqa+aro4nmra f zapeljivka, zvodnica 3aBeurra, 3aDerrrraaa pf, ifipl voliti, zapustiti-voliti, zapu- 3aDoJ, {rl rn vijuga, ovioek, 'lig obra, Sdati saDerrra{re, -hja n volilo, opo- 3arojirarr n zavo:e\talec, roka osvajalec

.-3aBprwa pf . . pl zagaziti. neumenpostaJatl oglu3ar^![r sB adi zaglusen. obvezovati. lig preieti (z idejo) 3aAo/rr<eEre. navsat r'Ie. impf zadolati.Poneumiti 3ar^lt!tsa irrf Poneumnjel'ati.i pce: spraviti se v nevar.'iq&a pf. inpf ogr- 3atpo3.ilr alp.dpf zagrozit| ogroziti. izza. 3aAasatx.pogrezniti se-pogrezatise 3ar vaee . namigniti. obvezati se-zadolzevatise 3aAoruKr[e^err.n adi inozem.zboliSati odnose. -. zanrmadusenost. gl. wfiu zsresiti: 3ar!6fi cBecr omedle.u (ce) pl tam pnzade. suloc 3arai'Ellla il''pt zaglusevati (itttlrcrs): My ce 3arpertrIl pr6oriur nc dcla prav :rorprxcn adj zaskrbljen. doltnost izDolnitizadov:rli.uru pf narediti Pr-vo nap:ako. -cei rarpeau adi 6grct. sag rD6 za hrbtom: 3aA rIoAoBIlHbra na 19 oer v drugi po lovici 19. gram kont' nica (ce) pt. zen sa+*ua I zaled. skrivnosten aaraA[. kreniti. zaaeti stc DriDravoiedi Dati garaj. P€rIe' saxarrz. zaobradati saap3€.same. (se). -ini adi zado'tc> ljen 3aAOBO. narolje (drv. ooBpcrca 3aAorrfq.-rrt ce . skleDati pf zavrteti.tc t ddv predvterajSnjim 3aloBoprqa-3:lfoBoplllFlKa saa. gubiti (se). im.sarolnn pf zaceti gostitipG soldevati snusuo se ml le saiolrrla pf za&ti kulmje. rfipl zagfenlll-gtEnlu men. aa4oupa (ce) pf.pf 2. zanalUra pf. sF.tu.a. impl.dv zado\oljivo 3aAoupl nadojiti. niti sorea 3arafle t uganka garpeanocr f ogretost. Precej a BcL. skleniti-zavezovati.ma adi nedou. zato Ker 3aAelHer saAer4tsa4. 3ar^q6!aa (ce) pl. . zasaroBopMsl(! adi zarotniski .tJ. inpl zavezan. raKnln za Kal-zatrKatr Kaj 3aAeuuce pl rmpefs zasvrl t\ se pl 3aAerEree-3aAeT[u[ pootroqll se 3aAAa6owt pl poglobiti. poginiti -cc: aavtall. dati.1vrmtr. saAoBol!tsan. nakopati si skrbi -ce: pizadevati 3arlrrDKttsa -impf KOInU SKrOI. po.rkali. vihati. napoyenle !aPovedo dati-naftigovati. obre{ovanie. s t''acU!E Pl.ridosluseti r'f j sar.l ie: 3art6u rpneHue izgubit je pbtrpljdnje. propasti.. |.res. omeniti.. obmiti.sklep. sarie6e pl za$ebsti. -. safI.je I I I I I I I I I t I I I I .ativeti.fopsllBa pl. Fcei ogroZati se 3ary6a I izguba 3ary6en adl izgubljen pf izgubiti. dounost izpol-njevati. skrbcn 3arplxerrocr I zaskrbljenost.I'a qdi obve. zasnovau. premikati. imqt ogrc' ti{grevati drariti.'llul 3alpunI (ce).saipa-6 rz . zaloziti. skrbnost. nemircn. i?rff .r pl poneumnitr. iz. -qn-3aaprtrsmK. DOravnavatl sz. piti se saAMq -ryr tn zaonJ\ca zate 3ADOpKa-3anOpHa f zavon) zapah. ogroiati. impf postati laden-postajati lalen 3ar^x6E (ce).I^a. rfipf zadovoliiti.3€fopqsaa.vati. impl omoiiti (sefmoiiti soAeDace impf obfegati se.repa zarotnica SAraAerrocrt umazanost. pot je zgresil 3aA praep z. Pokopati vati mn6a pl laft z. svinianost saraaosen.rr'(trpl zadeti gibati.-ce: 3eAamx. 3arlree. razHO BO 3arpaAll poveoaulo vaJarr med okleDaiema ugasearacu pf ugasiti.IuJczemsKr 3aAorwr(ce).saAo^rllrle Eocr I obveznost srU. sDorazumeti se 3aAoBoAeE. zadoliiti se. imqt dohitetidohitevati 3atoBop tfl zarota 3anoDopHnra. za. premakniti 3aAsro(Xaa.'e p Jor?aruqex. nost 3arlro3ttsa impf groziti.zmeiati (glavo) 3aBDmOft. zadirinost eaaera -cbnj fatn ker. priieli daiali: Drikazati se v prikukati daijavi. -qtr tn zaroullK aiLvtakoj. naKopa'vati si skrbi -Ce: sarp'Ie. prrvezall.3aBOpKa 124 3arpelltrr rn4'|t)t(ctl aaAoMrr raAeEar6en obreganje.impt pogladltl. -rda n zadoltitev. t nalc ga 3s. 3ary6n nar zasel je. -poravnatl-glaoltl.-. 3EiD'prn zisr. svornik (na vozu) raiparn. sena) jati. pf .pl impers za. impf zaeaziti.. dobro .. poganlan.tllo a.vcstnost 3arp[rK[ pl prizadejati komu skrbi. tmn gorednost. obvezatizadolzevati.ati.rlnen j -poneumr en poneumnjenost 3:rr^llenocr t 3ar^yf. stoletia s^aa$epf zadati. nakopati garpaAa I ograjen Prostor' sl sKrD ograiai gram oklepaJ.fTIslpf . rcria. obveznost gl. navdulen. Saraf'duBatpl..pf zaaeti boi.grDalr 3aAorlrKure. 3aKldu zudirati se saAln[|cr<r adj zaleden 3aAo6pr pl spraviti v dobro postati dobre volio: -ce: volje. aaopatu.teti tipati. nagajati sa''we pl umreti. zaoomluvradati. zavrtulu.ana cdj zadovoljiv 3aAoaonrelrro a. zadovoljiti se-zadovol -ce: se ieYati raAonoure. 3aBPI4Ea m konec.narodaj. -rla.d! ob]. snovati.naiediti narobe. komu skrbi.sarpeDapf. 3aAortiN(irapf ../rri. . intpf kofiati (se)'koniavati (se) 3€'Taci.

rB-3aAOpHrrqaB plepirljiv. skupaj . z.. trg. tudi lig Jase!'tz. zmracrtt se 3ajAJlcornle a zahod.Krt.ioputa 3ar^on!tsa itupf zapirati. orKaj 3ajATICOHUeZ ZanOCa M IAPC H saj^. faztgfall 3anAe d zadeti prihajati 3anHaeTr. skleniti 3arllqoK.t zadeti govoriti s zadrtati-zadrLev^ti koni. 3 A\I'IIJBA pf. (im9ers ) prezinovati 3aeAl|o 44r sKupal Befte ie sa-:nu1'ra -ce te je tu 3aeMfl DOSOiiIO zlma JaeMeu.I I I I I I I I T I I I I I 3aAOMITatle 126 3asDollu 3asriAa 127 3axo6u 'rl. -rtfi tn zool zajec 3ajaKHe. oootavtjalrse 3aRas!tsa. Zi]cer.-zapihatil icoga. vgtlcltliti sc.3ajM!tsa. scatr v Koga 3 JaA bu adi zajedlj-iv. zdrtbarski. oasckan :aravanocr f zadirdnost..'xalgrcr. adt skupen. smrten (sovralnik ) sar(^Eraa I prisega saxaorxa f pokrov. poovtza! se 3alaAe .jcsti. -Iuua 441 poJu. sAAItr'(UDa pf . aaIIIIAETI'A IGKO Mocr vtepel si je v glavo Kot osel na mostu 3ascKlree-3a[cKpu d zaiskriti 3allra pl zadeti hiteii. zadoli)lflti po vodi. hudG ben 3aJaA|{Bocr I ujedljivost. impf Wsoollr-posoJau talpe n la. pozvokdaj si Ze ra6unal t|iti nid izradunal)! pf 3as\aAa zazid.zateti. sondni zllrod. priskuten sebojnost posoJllo. z^drdrati: fig v Pogovor.xa adj zajtji. obeslu. za kaj 3AAwa spet prna naK 3aalaBa 3a3eMarre z zarzemaftie.aLi. . pripeti. postali trrnoglav. PlaS' 3aeMoAaBeu. premreti. -rfia adj konten. spotika.alAe pf zaiti (sonce). sa3pesa pf. ojeklenelosi zdi'IlivoSt 3ar. 3aAoqlr!?a pl.a yfep-r ce pl pomeniiiti se. impl zapl lafi zateti ratn' saec. prijeti se 3a36xBa (ce) pl zasopstl se Saao\aet aol zapoznel zalcti sopihati. pri poljskih delih) zopmost 3aeM[o odt vzaJemno 3a3opeH. 3ax Brr . zadiiden. menrh postafi 3aKal|a I groinja 3aKaBuce (l) pf zagroziti 3akaHu ce (2) pl nameniti se. ljiv daialec 3a3pee.(q oglalati 3axl|Ba pl zadcti kihali 3axn(orn ce p/ zahihilitti s(: 3aK et adi zaklct. sa3eMlwa pl. . hu_ ooonost 3ala3!J pt .l. p c s .-ital&eAfiv imqf. 2. zaigrati. zaKtopntca. saxa'/qyaln ItJ. zacviliti-( vil(. grozitil l. tmpl koga.pf speti. ncDotnir ljiv.spiigovoriti. odloiiti se 3afuw1a qg ilnpf I.fir acti zorcti-zateti dozorevati nati. ncvc o)'i. imql 3aeAt qa I skupnost. skoprneti. zbosti. zatriSnji za\tzeti se za sesti.3a}e!1e pf zavzeli. rancxncc rl zaZiveti nagajlvec. osvojiti. impf . sKtepatl 3ar(o6n. . izogiblti se.. meclzoprn. postalr cvrsl saJau4a I zajklja taja. postati Ze:e0] fic stina dota z:lhrcpcnctipo raAopr4tra rn in .qu m konec. lie zoosll.l zbadljilcc. impl tazd''Jia'i aili zasopeli dtoa zamuditi-zamuj ati :ae6nrarr ves zasopel 3aApeMepl zadremati . 3.r pl vtepsti si v ce glavo. obesiti -ce: se na koga. sKrepen 3aK lqr pl l. plcprnJrvost 3aKallrRa pl [unt lmnn\li: !ce: umazati sc. 'ce: zagovorru se zadeti blebetati sa-semaimpf zarzemati. Koncavatl. -Bgrt t.ce pf zateti plezat| plztzlu se 3 jaK. zasru .. . zveza ozemliiti{zemlievati JaeArf. oA Kora cll 3aecarrrl. obregniti se 3^t(aeanBadi preDirliiv. zdrazbarski . -z^zi:ati' -Ur m dela\ec n p/ zaveoatr se 3a3Hae mobi (medsebojna Pomoe 3a3op tn sramota. zaklepatii z.!q!ts:r impf . pokrovkl. 44. por tuia beseda (se\ 3asjana (ce) pt raerirur.zadoneti sa''rpa pI. 3aKa4g pl pokaditi (s kadilom). osva3aAlrira I zadnrga iati: dce: zavzefirati se za 3aavD n naduia.e pl vkoreniniti se. -cei zaplratr se 3aK !qeH. tujka. adj tzajemery satnoa impl plaSiti se.m hrana. pl. p_f okrepiti.zateti zidati 3asll|n pf zazveneti.o6YBa pt. thlpI 3a36oovBa.nemlrnez . kaj zadusitidusiti.n. j zatec).iati.1. nasrtttr 3aJqsa . ooorr(atr 3aKarlre pl napovedati.\ (in sc 3asBont' P/ zazvoniti. it ttl z a a e l i c v i l i t i ( s v i r r: r . zakteniti. po' taarrpe ailv po-jutrjSnjem moe 3AA\rrpemeH. puhati 3aAorlq. lig zadeti se laskati.sa3op^aBLdi srameiljiv.!!rr. zaplesati.t prekaljen 3aKa eHocr t prekalienost. tutiti odraemna f iposojenka. pohiteu. ojaaati. zajeziri (vodo). kondati. -pHa adj sramoteni 3aeMqocl t vzajemnost. 3a36rBarrocrI zasoplost 3 p. astma pf imperc . i l(. -ce: 3AA\1'J'i. sklep 3ar<.. izgutrrtr se. pI.rrur adi grozilen saKatr. bati medseboien se.lrxrr adj. zadeti govoriti raKa eMI| pl zadeti cepiti 3aRa^eHad.' 3aAOp/U. PI n 3aAoMyBarse mozitev. Ha 3ajArlcogrte ob sondnem zahodu. blatu 3axBu'rv. 3a3rrttm-iarqm!tsa pf zateti skupno. zaplesti 3aAIrHKa pl fatn zabrcnkati (na kitari). tmpets.

zmelati rauanta pl pomazati. pokrovitelj 3aroHoMepes. zasanjan. grtttrlcuaa Pl'. 3aIoPeIrYBa sat (cel Pf. zapahovati. zaregljati (tudi 3axpeEr!tsa pl' iitpl motan' Postati. sc z.arLUa lt. 3AKOIIOT za(onu _. caJQ'Dwa pI' rf!:.? zavetnik. -Fr t'l zalogaj.laeuyrla pf. varstvo' zaldita: noa 3aKpl't^ara Pod po *vom .rrae pl zaEeti sanjariti. 3F. -ur r. tog. zakoremnrtl eaiarn.'m fan pokop.. znoretr.cx'''. 'P'g adi zako' raip$ pl fan.znoliti) itltr. 3aMasAa .oaaasmo n zakonodaja Diotektor.. u. zabiti. zameguenosl 3'al.'aaaaalra Pt' inq! ?: (se. JoMsr errocr I zamegljenost sanlasl(t . impf zaceliticeliti.n Pl okrvaviti. zakra^e6a pt spraviti h kruhu' vaverl Jilfr "tffi. rr. 3aAoME saroneret adj zakoreninjen 3a^aLE.opares adi okorel garvfur rf ustanovitr lasten trd ozeniti se. Co?rvscKrror 3a^rrB Solunski zaliv sa mb pt zajeiati. --lyPr t. okriljem. nadomeSdati rost gnati 3aMeEI|X.p. saMaraaa$a pJ. impf zastoni skost zameniati. brez elave zapahniti (vrata). [ome6 3arqcKal prigrizek -sa. .i zaDesen. sanjav. i4sb\ti iarr. 3a 3oIF ffi za -3aMaH vsak pnmer 3aMarrAarur. zameglten t I I I I I t I t I I I t .-!''| AaJ ZaKa> 3aRpn u. v nomenjaiati.gl. vedernimrak sarewt.zateti nezmet uit no iesn. salva. 3aKpa/rlla pl' tmPI nodajen weti Pod okrilje' v zavetJesaKOnOASBeg. osuten. -ce: zavzeti se saualarr q. neobdelan Ja^e3 m pcsn sondni zahod. n oi:!B 3a^$B m zaliv.osupel saMatd arh Iam das.d. zazasanJalr se -ce: ljubiti se. intqf e\o[.a a6op He Belrr Preiidravati (mrdes).bltenocr f zaljubljenost aaue.p!.saroNr!tsa It. cl-r KY' (ce). 6e3 3aMepKa brez zibati. aa]i{ffi f grom zaimek zastonj earuepr<a pripomba. . pogreb' piigriznitipri gdzovati el. mapripombe JAIT saMerse pf zalotiti. 3a^aApa . omo raxopaun pl okoreti.ia. brez glave. 'cc: Priti h kruhu ru^corc cc I'l zahlipniti se. izkriviti.-pry. ohladiti. gl. oA TIPBIIMT s*oru pf zakotiti 3a aK uoc aAoK lteMa naj_ zaKOtlU Se -ce: boljsi je prvi grizljaj rarpoar.ry m bot ljlija 3aMe.. -aqs tn za{ono' Sdititi daialec sarapntnuK. nadomestiti-zasa uaw^ impf noriti. impt savairarl adj zaspan. Pok-rovitelj SaKOlrcAABCIt. rmpl 3aKo(e. pl. gl. delati hastne madeZe sauareu adj skaljen. aav.gII n Sarlox1l|ItrIa pngrrautr-pngTrzovarr talec-talka I Sa ocmt 3a octUB. -ce: 3a vaen. pt. zrefl sarosoMepHoct f zakonitost saraorroraopeq.lru {[*'*i5:" l' sarirareuocr I skaljenost. eaieaum zf zmeiati.ra f okrilje. itntrf 3aMe iuteH a. okrevati+opravljati se. . I 3ir y^a.arapt skaliti. postava.Pl za iive in mrtve rarpeia I ftg.3a_ I(O||OT CTaIIH DO Cl]I a ZaKon jc stopil v veljavo.zmeden. lig potlaiiti 3au6ar. zamajati-zibati.rlctcti ( icd) 3aacrKrt pl oblezati (zaradi bolczni). ''an'DxA zomcglitlzamegljevati brez volie 0 Mltodonrko-sloven*l8loma Prcsklltcti.'ce: zaceliti se-celiti se ea. taterysa pf. ostati zane-ce: marjcn. -A|la 44t orezuspebiti -zmes-ah.!6en adi zaljubljen KAI ra. ln pt zarotiti-zaklinjati :rol(o[ m zakon. 3 R(OLYDA zaklati-ktati 3aroarrc. sstbyonpl vzljubiti. qrcPeA rareDu ce. zajokati. iart'. sbladru se' raroieqerocr I vkoreninjehladno Postatishlajevatisc. impf zasidrati (se)-z^(se) roiei. ifipt z . ra namestnik "Ur sa vAo-3alYAHo aa9 zaman. zarurpau saaor<rl pf zastaviti. 'ce: znoreU se Sdanie 3aayAuocr I brezuspesnost.)KAII I zaslutiti nesredcnapovedovati nesreEo 3aroBe ul Pribiti. mocnejSi PostaJatr t I(:Dfr'. rnpl 3aaotgtaK.Pnlqqy€]83 pL. aaKo. Popacttr' izkrivljati garpa. impf zapalu]iti wata-zapahovati pf sa\..v. orn r.erd. aa^yalBa pt. 3ia}'. vdjubiti se aalreqraH adi prevzet od sas6MaD zamah.pove3en. impf zabeliti (ied)-beliti: -ce: Domastiti ie-ilrastiti. razmah nt njarje-nja. (se)-zakoreninjevau Ceti-zadenjati se Plazrrt (otrok) se :eziti' rarocu ce Pf zaieti lase delati si sive raaaK. zamera.pl striviti. oiitek.n zaro' nodaialec sarrtcv'. nadome3a UNt pf tr.di zmeaalr. 3aKorqIsa (ce) crr oa Sarlaror oct usl sl Pn_ rarona treuie: ro^eM 3aAaK KacHt ol. d6m: -ce: (ce) Dostatl Ziti se. nost Dostaiatihladno oDers (ce). 3aKD€!He. . zastonjski net gafueuaf zamenjava. zaouoru se-. okovati 3aror(lprtrl ce pl tlg.acry&a . Pnkovati. misli in stori. imPt.SaKOBe 128 se sDfell 3aaeOrl 3r|Acotto co 129 3AUf..

jdla t ath iei'a' imol inlr. obkroziti -adi l. zabrunoarlti sa po mimrati. 3areMorKe. razjaijen. -t. onemeh. prjd. Prcslcdck. vzuuDrtt. rxllllrn.. noa d()Ixkati 3aMpx vBa ifl pl dodakati noe 3aMPMOptt.pI od sajAe (sonce.treovsko. -4t "oi.netr ser nav_ 3 fl''Iq zapisati.*.-r(.rH dcel Postati fant pl. ttrlpl f zapisnikar-zapisnikarlca s'n'''airr. obvarovati.3adrcKa f zapisek. ifiPf oddiha ati zaostati-zaostaj san*p'a impl od 3arrpc llslrtv 3aoctatoK. sarrepqrl ce.o*. Prevzeu. -ur ti. razpenj enost. Pot na. -1$t 3aneepf zapeti (pesem) den.Jafiaer tr obrt.. liati. sc. 2.n[trta pl zadeti bera6iti.t:::'.sagieues ad'i fig onemel staiati. zanima' nJc se mnar rz plemcnska Zival. nodiSde. doiasti kot dekle onemlu pt raMoM. Pro3atta r|.u 3aMpcn. zatopllr se -ce: v misli.3aqaerrrucrn adj rokodelski.'rKll n 3alulpKa prKa ln vcllcl petost pf prepasti. tmpl sati: dce: raz\. zamreti. utiSati-tih. zabavati se ukvarJanJe s 3aHuruaBatte 'l dim saunMalhe n poklic. 3aMp3Har zmrznlen.Do ovinkih -.Ilg Konec . zamotatl-zaPletarl' rauncnn (ce). utilevati salrtel8. SaMOAKrr!tsA pJ. 't1..iti (se) iiariati (se). navdu5iti se-razvnemati vprsovau dulevati se 3armtlrlBalEe t zaprsovanJe.liY. Wisati-zaPisovati. Ha 3aMI.^Nre rodilo maliti. ia". pre\'zetost -pHaadi utndljiv sarropn. umolkniti.-i*]iii. varovati. Past..HAa]{tn s trlc.'i.lr?lpt adf sanarcaen zami$ljen (cej zaplesti. 3 Mlloge'd "ry::12 4. (leL ifi pt napilmiti se. sanera!tsa (ce) pt. Sopiriti se po' pl . aaocraqlra Pf.za(eti vzemati. 3aMpMop!tsa.3arreHerocr t 1. navtaMop!tsar6ez utrojanje duiiti se saMoplBaqra f Iaft ntruie' nost tauecysa impf zanaSati. naokrog 3anelreqrr pI fam zaJeclJal\. obrtnik m hist Crad. T T navijaii. razkaokrog. utihni zapof ti. impl zapeti (se)-zapcnja". za' poslovati...#'i. zanesenost. zamtztllen.9ati-zaZigati.I I I I I I I 3AMI'KC 130 SasuMa]lle 3aI|ofteDa l3l 3arll|lnlBaEe 3ai. ztntz' niti.'adi ^tLi tan .!repl 1. z ne' 3atm3Ma(ce) pl fam z^so!ri\. 2. -m n rokodelec. eao6nxbaq zadeti iecliati iti. Pri' reia. ?l' im pt zamrmrati. 3aleaaa (ce). Pt ttisarfFtttwa pt. odl . 3aMoplBa pL tnpl 3aHece pf zanesti. zapostavljati sar'[gla impl od 3rttltc zotlkull (se) 3aocraBET6|a f zapusdina 3anr|p fl ustovitcv.gnerct penien.{ltsa siti vbogajme Zg^ti. 3aMopeH. vprsovanJe in pf zapomolti si-Pomniti . ranepvlta ce pf. 3aocraBa pt. saM'lc^!tsa zamotava!1 pL itnpf zamisliti (se)'zalni3asaar. tfipJ za. hoja-po ovinkih den Zalrod.rH(e -cezamezati tt 3aMIr r{ Pf Priljubiti sc prikupiti se. Itf ialr.3amrlrKaf grdrn vejica. mlmosrede 3^ftfire pt oditi. pt obiti. 3 OAm saoAlBa pl. . obrtniski Saina saMOAr(IIe. brundati zamc Zapleten. poleoener sa*t*rasa impf zan:filati. na. 3afixlwa 3:tttfcElnr(H adJ4qV Zaplsnr' ohraniti. razkadenost teti hodiri. -w ln zaoslaneK. pl. 2. PIt'llttl' 3aocraHar 4di zaostal tev. gra. ImpI za. zaseiti' iki-zapisniiko ti{hranjati. tepsti. zadrlcvati. toldi iaota im. oslabeti Sautrcu[qap-3aftlcHHqqpKa tI' sanaseH adi ohranjen . raz' 3ao6rKoaKa t obhod.l 3aocrauaroca t zaostalost 3anup I r c 3llac oll llt . kratko Posa. s8. odpotovatj. 3aoAx. se. zapenjenost. oA 3a(se) tliati HaeToT My e pozna svoj raui'a I zanka. tr' 3tsluoitm pl priti v dekliska lig narediti koga nemega leta. zapuStati (se). -ce: irkvarjati se. lce: poglaouarl iaMora sar|o(eBapl poiskati si Prcprenotiti .'lx) zllll 3aocrase.napihovaln zotam 3AOpOri. Slititi pl. -ce: Priti v za' drego $rupasz (1) pf imPe/s \astati mfaz raupaaa (2) pf T:sovratiti 3aupepf zamreti. odmreti . zaviti:.H spoloma. 3alleMotqBa saMop fi utruienost izrpl obnemodiobnemagatt 3aMopeHocr utrujenost f 3afiec m zarlos. mimo iti: Drehiteti t I I I I :ranrurttc pf zamrzniti. gl. 3aMpcltsa pl. 3aturMer!tsa Pf' aanaMert. zupinrli ostallek 3aocrpeEoct t zaostrenost. Dlcme o!lt\' saraiii p1 1am shoditi (otrok) aal 3ao6lfKoleH. irnpl zanell0ariti. se zonEIrI slovno "" (ce) ti (se) gaocl:ara (ce). osiro. zabavati. shoditi-zaienjati saneplarurr pl fafi zateti fila' hoditi zahajati titi.motdedPo. utruditi-utrujati zazibati se. biti raztresen. zapustiti. nolcdeneti :rumpxric pf zmraaiti se. craDosel nqlla r M^ q pf ogreti do mladnc gairaerqnJa.3alrzr. zapenien.

snrp. . trpek (sadje) .tg fl7 za3apoAmu-sapoAoK. 3arJpe.a impl pf.Sar aAIq sg.na rah. pe ganjati popke.jn\att s tI inlL zate|i oDol- sa'ralrja 31|nTlrcl| 133 Sactarfi ce (tudi frC) ovcc na poditek pt. zanemar'Jen Zandarmerija. 3amnja. nlan Kaj oeralr. zamot^\ati.4a I in inpl zapove. zadenjati 3arFreHtK.raB 4di soparen.@pf vzljubiti. impl zamotanost. sarryesysa pf.dn igri. odpravljati pL sanpaura. opustosen.uja. jati. impf jiti-zasuinjevati uieti. -tE fi fatu branjevec. sanpeqt'D. sanpara pf. gl. kruSiti.zasalrrpo6orr€-Jepa6or!tsaqxa f jevati rrrrhltck 3 c .3afl. gl. zapfelr lavati (tudi lig) 3arr/rerKafiaili z pletelr. n etlur{ 3alro6eMqa€apo6eE qr(a f ujetdca. kuznost. rrrl Pl rnnnuxrrepf povrgno. -r{rla adi vprezen ganascxa zl zapliuskati. nd telave naleteti. kuina bopl 3acacKa zasikati.eletii ncei vzljubiti se :|||Dnrr/ okuzba.vzbrsteti 3an!?HnHa/ soparrca 3ary?nr. .1rerK!tsa rfipI vDrasati-sDralevati zaplcsti. sapa6o. mencati sanoaeABdrrfBo/' poveljstvo 3alo3gae. odgnati B.zapuscen salJse n dem od 3a6 zobek. odpravitipoiiljati.Ises adi zobat kolo.povelje sauore. uniditi.rr lrrucner adl zaplenjcn. zaplemba Jldr^cno/ . 3aCBarVDa Ce pl.n hist policii^.3atroqHe. vse sile 3anpnKarKepl zamotiti koga napeti. tmpl okuiiti-okuievati rapa3Hocr I naledjivost.rrrorl|ce pl zaleti se potiti imlt zaposta\iti. drobiti 3a'prz. 2. impl l. impf pt> (l cl fl l i saditi.odvzeti 3 rryrlJr pf zaaeti brsteti.alno) morda tap m L igralna kocka.tyBa pl. 3arlolllllla usta) zaeeti-zaieni ati lo umiti (kozarec. denar pognati-opuidati. -rg ft tehn zobato po14:tnina. impl zax r^ornya! impf zasttafe\ati. tapacuysa pf. policist. -Aaa adi r*azo'. 3acatItIaTocT 3apo6elnft. dejan (mesto). 3arprycz. sawycyua pf. discitr. . preprediti-zastavljati. 3acI|ntraT 3apntrHaroer I hripavost. spotetek.zarfue pf irstaviti. pridobivati. itupf 3atrprnKaI preZganje nit spoznati. impf zadeti kliti. Ianqar satrocraBs. zavoz. zanemarjati zapostavl aaniti i6eitek z zivino v scnci. poganjatizatenjati kliri 3acaM. sipa. ?. zagrabiti za z tresedami. impl poslati.. lrg src. gl. rodek. 3arrvqreH44. impl zarasti-zarasdati sapar{a. sluziti si.ta. .tr. zanemariati earycnmyfu fi.ry r?r poYeljnik stati pomlad 3arrol€Analrr<u poveljni3ki. zaklepe-ce: rau se aaroseA I zapoved.2. pG dati. zamotati. gl. zadrtati. afozlu deti kai delati.m zapleniti. cpidemija xopltitc|l 4d. 3eleFJyK 3ap3aBar.sarrpn elrr pl prilegati se. impf adj ukazovalen zadeti drobiti korakdrobiti korak.graorlr gr'()znla ''' sa]Jpar. zbirati se len. vrhnja oblev ka muslimankzunai hile 3apa6ofli. 3auocraElra pt. razpoka 1n sapsaalT m frlm zelen:a\ra.3arrprrcrtira pl zadeti prihajati drug za diugim. 3alycrFa pt.I|q .7rpl stdpitistop-ati v so- Ce. zmeden(dlovek) saurrErlcraHosrI zapletenost. s_iesto. opurazSden(hiSa). 3afip rta pl. sa'prllla pf. ot(l. za\emariti- pf 3ar|'Trtcu lo. sraditi-zaaexrll|ADrrrvDatbc zastrasevanje. zascdi. . zanemarJen. gl.s zareza.. zaposliti sc. biti (takukazovati Sen) 3anoleAeH. sarpe\e. zadetipljirskaii. zobdek sa.aslu|iti:2. sa[tttt\t pt oZgati.recr4dj zobdast 3a\wr pf zob(ati s p part (rpralalno) ali.ryi fl ujetnik. plod. gl. f fatl zapravljivec-zapravljivka 3an$IIreI| 44. emDno 3apo'ig. prodajalec zelenjave sap3aBarqu'Irl|qa I fam branJarrla sapunaar adj hripav. sapasyBa pf. opuslel. zasaditi-saditi. zanemarjenost sallycrr. sacaAlBa pf . velelen.tzen trltuxcrrrrcr f okutenost 3acBattl i. opedi imperativ 3arrpo^ern ce pl impers D'asaroB€AnnK. 3anoBeaeEuaquu veleurK. zanemarjen(dlovek) auysreHocr f opustelost. liti (dez) zastaviti. zadcti delati 1. prepredeva ti 3aErc d zatakniti se.rgra pt. mar. flAErII.sarrpa[!tsa pt.oy&a pt.zmedenost zapresti-zapredati sarr sx'a pf zaplavati 3anpex(eH.3 frr ffi taft strog red. seznanJarl Prrna salocraDeq adi zapostalljen. fig \al*Ziti breme tan. ear4rarn. ukazati-zapovedovati. stati podoben. poveljevalen. opustolenost.pf zadeti robkati. n^eHlrqa 3apo6ettrtq<lr adi ujetniski. rfipl 3arr^erKa. zobnik 3ar. spedi.sezna i-spoznava. zamo' sar4eme pf zapredi. impl sporoditi-sporodati Safl4. I I I t I I t I I I I I I I 3apod'. inpl opustiti. uniaevati. intr.FIK!' eapa3lt. ce cMee 3apa3Honalezljiv smeh ima tapacne. 3ano3gaBapl. zapu{ien. zasuin . obtidati.zavozlatizaplct^ti. JupoAyuspl razveseliti zal. kaj\e. zahoteti. ( mod.sikniti lcrcr. zanenvrriti. sparjen.

Pokrovi. naslanJevau sr'i rr)r()!i: rl c s 3aceHpa pL tmpJ 7a3aceHu.rti 3acrarr€. sareltlaTll o^r|()cIr I lll 3^rae'd a. poiaaiti+repiti.lj zatajen.iorars za zmerai zmetorn. . tidati. krhati. mol 3aTDoperrocT telistvo dednost.. zrslepiti-zasendevati. zastanek 3acroj m . (oga. molcec. imeti s codvpa pt za(eti zbiati. impf zavati.zallnan uslirlilirlrlcvirIr. treDul 3acllrfiar 4li okrcpiti.tKH. oMe. razteptati sararn[ pl zabobneti. irrrtt 3acvKaB 4d.za siaevati. grozed 3aDrp^u. sram postati. tt5llrlj(rr. skrivati !o biti kie 3aco III|lurc r zavetje.. pela razmerla skrit 3alerHarocT f zatcgnjcrlosl. uial jenost s C.zastopmca. r r d Jd u 3acr4rerr 4d. delati topo.r. satallTa pl. ifipf AVNOJ umakniti. 3areqlla pf. Ziiovati.aliti vra6unati-zaradunavati. 3arrp^ynir l. 3acxTlBa pL rmpl za' sitiri. . namesrmca zamolkel (barva) sacradiflKq adi zastoPniski. zagrZAlzeIl Se Za KOga -Cei meti 3actarrHlrK. globo. kritjc. skriti se.tff:Iev acll zavrzen. napenjati. uspaddv vali "o".a impl zasedati. .l?kje tidis? 3arKa I zamalek 3ara|I. ?-amenJatl. namestnik. pce: obiale 3arerEe.Jte. spravljen.i rIIP dv. Prideti kgniri./. 3acBo(wa pL lmpl ()l)okati.3aralryTa pL ltllpl olopiti. Pc iadevati hripav 3ACll r. zamaSevati-zamaSiti 3araHTlI. -I|t adl 7Aljcr()sl straievalen.r/rf izpridati-izpridevati r||cncrKa... zastopstvo. nasititi. tat' napetost. posebej. iacpaMrr. steptati. zikloDisde zaffatena pot za rcdno. I ril hati pet. u. . dotakniti. pritajen. -6Ha odi Poseben. zadeti .Postavltlse 3acraneri adl zastopan 3acraneHocrt zaslopanost sACTa'llI pI Stopltl. utrdili. 3acBetKvDapf . 3arse impf. -trja .a4 zapoLnlsKl I pl zapnost. " 3arBopeH d41 zaprr. tmpl n!\' selili. zaradunati. itllPl zastekliti-zasteklicv. eaiena I i podrtim drevjem zaslon.. stoprtl.3acea!'Da pl. zateti. 3arera pl. tC. 3arBolr[. to ni \ zvezi z 3ac^!Ta f zasluga gacualu pl prismoditi Djim :ucclr|ar adl prizadet. zadcti. 3aco('iyBa pt. tlstaviti sc. 3acl'eryBa pf. zapora . zadovolievati 3ai^a6efl adi malo oslabel. sclc nabirati :taceaaH[e. zaostrenosl nati.3acMeece.3arBopegu.Preza t dunavati tscc. utajiti-zata. Kaj cu ce samga. 2.' 3acrparlrrreleH.era. ze 3^cn'''e lf l zaspati.pf obstrti. otopevati 3aranKa pt z-acepetati. samoten lotiti. lodeno. utajevatl saregieR zaloten adi sar. -ryr t?l 3acrarrHlr' qa I zastopnik. vedpnzaoerosr' JOCCnlarocT / krat se zasmeiati vznemirienost. 3acBeAoq!tsa pL scrtili. pl maiiti. im?f z ' z \late\rali tajiti.tutr'ictl.les Jncc6rro ctl1. impl zaden. zadeti raiunati. zavlnatt_sul(atl.!Mn 3ACTAI(AII |]s I T Iodstveno razmerje s kom z mozitvijo ali ienitvijo r||c eAolltr. spravljati.3acra(lYn ll. nastaniti-naseljevati. ifipf roccrHe . 1? zastopnt3acTamlgtuTBo Stvo. prjtajiti. hripav-Po9l'. 3arBop l?1zapor.i sesrjen aalJ Zas\cerr SACWretl 3acnreHocT zasiaenost f 3acrrrx.impf za' ustaljcvati sukatr.I t t I l||rcltcAorru t3 4 3acp. zadutiti Zalost. l . 3acro_ 3alnpAcr r l lr l) ilr i( r t r r \ l: lll( r r : l praksir laHa BoAaposrana vocra 3acrojaHocr I postanost . xfipJ 3acTa( rl. sac''tn IBa pl. 3 a r B p A c n o c r 'r/r l t i r r r r . gl. spravitisaceAu ce pl zasedeti se. impf osr'lur()lili. stareti zadeti pl zastol€ti preti-zapirati 3acreur€ _zestoj. ooro3areqe. laDjlati. DO. skriti. 3ac!fia.l. Scdaj shujian xrccra (ce) ifiPf tikalit . uzaljen zasmejati se-smejati se.1. /ig raz6iriti. razvleti.\oa ttc ro 3acela lo se njega 3 c^eIJerr oili zaslepljen nc tide.qr_ n 3atDopenamestniSki uuqa / zapornK-zapormca .tl se starati. :rrrcrroa .al. lig govoriti o nadrobnostih tar3JlreH adiotopeli skrhan _ 3:rTalrrr. sarspAerr 3acroja{ 4di postan. vra:ruceAa zaseda.3acyKlTa pf. scPrrrtno. t T T I I I T I i. 3aco^trat adj skrit.ff t. zadovoljiti. na mesro drugega. 3arBopa pf ilrlpJ /. vc Ja'rer'ilal adj zatcg je||.3acMeDa pl. oAAe^rro r[ccra adv za sedai. 3acpaMcxocr f osr-amodenost JACe!r.l/. napeti.|lr pl stanjlati.. nasiievati. otopeti. . 3acltdMyBapf. zaslcpljati 3 Cvtirj.Ba pL l?npl eacunuar:ocrf hripavost 3acrr te. pritajevati. eraditi oboke j[cc6err.3arerepaBr ce pf opotedi se jevati..? zasedanie.lg:1". dolumikati. .-. tmpl zirsvctlikati se-zadenjati sc svctlikati :urcDrIrKa zazvizgati Pf xtcrroAen4di obokan xlcsoAerrocTf obokanost . 3aceAaHtre IIa Droporo v zavetJu ABIiOJ Drugo zasedanje sacol. zasuKan.nedostopnost :acrapyna impl zast\re\ali. 3arBopeu[tq . 'r'. iftpt ce ko vznemirjen. 3aaa{. zeZalovati vleii-zategovati. naj ti-zalotevati 3araliTq ce pf lig zabiti se. 3a:r^rKlr pf za(eti toLlti.

ves ren preoan 3aibarqrccr f zasedenost. obseg.vitevati u. narediti osupitiosupljati korak 3aEetrors pf zasepetati. zajeti.mra impf spoltovati.. zatelebatl se Jappcra. uniditi. one-pf srecrtl 3aqpqa pl zaleti po malem plrr. rz- lurKY^r|ceH. prikljuiitiwisovati v seznam. 3artopFa pf. 3a!nr{. t odrevenelost I I I I I I I I I I T t I I . otopliti{grevati.3atpye pf zastrupiti ti. toplo poslajati Jllr(rqct|l|e n pregnanstvo.njitiiz. glave. vloziti v sladkor storiti 3arn ara pf zadeti klofutati. 3arl'tritsa zatladiti. zatreti.l|rodck 3au[eAa I prihranki raQp^crr adi zavrZen. ifipf urftull-uLrrevatr $qe^DA pI poljubiti. 3arpaDa pf. impf zasejatrEavOzaSeVaU. zabresti. 3aEeMeTitsa dostovati. impl odDltl pretiodpiiati usta (da bi aarl4. Drjgosto Ji{sroK. iz.fu. inpl za. saroqvBa pL lmpl uobrzdatiabrzdavati gnati. podmiti. srKau ga saqlrtr. 2. obvarovati. nlevaq pnpomtrlu-pomnrtl.sarpUIIa'J ad.zaloziti-zametavati ta$yw. ceniti. deliti zauSnice .. saqllawa pJ. biti. zateti poljubljari 3agpBeHrpl pordediti. impl zateli 33f[pea-'. omeniti.samotnost 3aop^tf. impf rref imetati: zabudati-butati (veter) saxpatts. impf z. postajati. saTcKpnDa impt tlcti. luditi-se -ce: zakaditi se (ped) 3atEaxa pl zd(€ti bretiti.ce.raTRY 'aCeH t36 3aopAaee Joop^crr 137 3artrteAa 3ariloflr pl zatopotati sa(opE . otrpgininiti.recrltsa pt inpf saEe(epr I sladkati. zamreti. nowFa 3atlrfar6e r. ntatl c'veten 3aqyA. pl. drZati 3 rr\lBa'Ioal onranJen . lig osupel. spomniti. ti. -r|Ir n zadetek. saqlalDa pf. utiSatiutilavati zamisliti sezamisljati se pf s€iryte. impf njati na kai.rapl zakotaliti deti. zardeti 3a4pr'. odrc acn.a) s qyB pl ohraniti.samoten 3a!Dpesocr I odrodnost. zakaspraviti-spravljati koga v zalenost dudenie: zaduditi se3aiaA8 ce pl zadeti se kaditi.sarcKpae. spoErr3arlrae. -c'la adi zakruli. prihraniti. saSyuyna pf. 3alq$Ba d. 3aop^a pf.ri4euocr I osajenost. l. 3^*ryry!.aewr. nenadoma saltreMsrErradj zmelag brez 3arreKa.earlarrma f prostornina aaoprrarbet zarnetav sipati anje a\fo'J^rrt 3aroniwa pf. inpl ostareti. rasuc yD pL impI vltisati v register. za. po. obraSaati se s travo Aeqara otroci so zadeli ho3arpeBotqr.skritlcti vatr Jltl1ooadv zato 3^ryra pl zateti udarjati. tz@t?sutisatitih saroqeHuuaI pregnanka.i preobremenjen. -cetmpl lam srcpo se zalluDltrzaliubliati. osladizoacti pogosto se dogajati. sacl!raJyaa pf. pogt€aiti se.rspostovanje 3a. zaeeti Jsrrccrc[ ddi pogosten tiho govoriti J|rrrcsreHo4d. brez ztvtlenla 3aslraeHocr' uvelost. u: oorevenevatr 3 y?:n fni uvel. obkoliti: tom za. biti pe 3alTpe d4r gr.oayqrs.3auertepeH adi sladkan. utilevati gnanl(a sau3{fl' saysauBa pl. 3aycryla pt.a pl impl ihtr izgnanec umolkniti. ifipl ogrcti. oddaljenost. obse6i. impf zatcti takati. 3aA!'rpe trebno salfm.En4rm pl zagaziti. upostevati.lig napredovatizade- saserotreE. zajemati.tac ad. iztre. }a*Ura. impf rarptra. tie raqeKopn pf stopiti. impf vdlaniti-vdlanievati savmae. impl zavredi. r r tr i n .giniti. -ce: umolkniti. ir?rrf zaSkiliti. (o svetil[ii za6rleti sas. tig fan -ce|.i zaseden. pogosto. zasu.3atrteMgrl|. 3a!M!ra pf. impl l(al FeKll t zadutiti potrebo. skriven zasut z opravki pf. 3a9 e$!Ba pf. preganlan.otrplost. gl. nasititi-nasidevati . pristeti. -''d adi zateten. pregnati. 3o. vloZenv sladkor novno xo{ccr[. klica. velila postenosr skrb za koga ali kaj 3aoarE.oddaljen. zavzeti zadenjati. zapos3arpea-e[adj v skrbeh za. zadelati. seznam. impl zag?nJaq. Kau nutek. aaq(EvDa rt. omeniati.saiDar n poseg sarpdno trepetati"l sa+ai. otrpel.v v trenutku. zasuzpomniti. !ar^ce. tmpl ea. hoditi v Solozaae:arpeawa pf . zasuti-za. 3ar<patfiIBa itllpl pf.3alrm(|r I pl med. oslcjen. 3arlrKa. aa!"{rja obrasti. za3arlreceRocr f vdanost.'ce: njati hoditi v Solo. impf zacveteti. odreveneti-stareti. wetje obcenlatl lzner rtall uiesne slinavke. 3a0a(a pf. -r|II r?1 pregnanec.dovolj biti impt zmeAati-metati. za tre. zavzemati: lotiti-lo3arpYeti zastrupljen ^di tevati se desa -ce: pf. scn. sarpeBo:rqra pt diti v lolo tlnp! zateti lznemirjati-za. /ig zadeti slabetizaEeti zakriti. t!e3 . se uditi. troriti SDflnStVO SArOqCttuK. 3ar eBa pf. t i /cr. sarEpcryaa pl.{rura. zarooen sary'cl'I. skriti-zakrivati. 3a't&6$ri pf .e'r ad. prepaden 3aqefilra pl. ifipl 3a!oqlr. mumps pomeUikniti.

zasdititi"varovati. -4n-sropF a m. lig zdrosro''apa impf pogajati se. posvetovatise. Povzematt -besedo. zagrabitignati. stavba f . zmesan 36p(aEocr f zmedenost. poklicu. varstven saruruTn. komprimiranje. razuzdan .T t t I t t t I 3aruTeAr{ l3tt I-Cn 36paor ! 36pqKa t39 3rpaAa t I I I I I 3aurreA[. obramben. ogreti se. zgosden e6ueuocr f strnjeuost.) izpolniti se.j. obogatetrbogaotl se. guli. 2. npf zbegati-begati 36V'''^vB adi ki se hitro zmede $grav adj zavrZen. 3DaEe 11Uraonl nazrv v sluzbi. megafon 3Dllrrocr t ZVOCnOST sra4'r ce pf zagnusiti. pomiriti se 3r9Bopuocr I sloga. &a6aPYBa ce Pt. naleteti.{xpf-zmelkati. 3ro^cMy$t lrl. impl zgrbaniiti se. Saurnra t varstvo. i.tlrl povcdirti-p()vcdcvrl i zropa ail. razposajcn. v zadrcgo_ sPravlu. impl pr> grabiti.. kompaktnost 36'gp tn fiLt vsota.ii. 36^r|}I(!!a (ce) . inpJ zbliZati lse)'zbli' icvati (sc) c6orarn ice). 36epd.-pf sflenrE. 36orar!tsa (ce) pl. nujli.. zgib amo6eu. 3nolreu. t gornja Zenska obleka JroptrEra t por. Dogaren 36orgDa ce lrJpl recl (omu zb6gom (ob 3lovesu). komPakten.aF\tsa ce Pl. Tre!ed 3f eAa ce.. sestevek 36xpcrr. imPI spregovoriti.ar adi preSeren. 5e. skuPen.l'la adj \elelenl 3Bare Ha OopMa velelna oblika (gatu) 3D$<. zbiir6^n)l<rt (cc). povrh. 3ro^eMu. slo'e]o rroaopu I do konca povcOaU. povrsrnsfr. -ce: v zadrcgopriti 36p.itrlpt .-ilresniditi se-izpolnjevati se. zapoditi koga. tB['rd Pf zveneti 3B!|fuuK. zmeSanost 36p^xBu pl ponodti. lcp. lam oPravuatr govorJenJe.|x. impf stopiti na. (rulktt) tlo. uresnidevati se r6. -.t<a pl naSubati. lig modno -ce: se razburiti sroplnrK.. lni mercn. 36upa pL imql zbrati' zbirati. zmedkati. -TliIA Adi \lafrto' sten.miriti sprte 3noBop fi sloga. Po sloviti se 36orFaH. besediti. oddaljen. 36op!tsaEe -. oogovor. . fam oolavllanle s6opue'n din od 36oP beseotca r6parttrwr (ce) Pt Pobratiti ( se) 36pAeq.os.e}J. zmedenost 36!rnr. poklic. zascllJ obramba 3aruftireH. hoditi po 3tdct e. od zgr)lt.a pl. pristu" diti se 3ra3II pl poteptati ara:fie. pohoditi-stopati. 36!ryBa pf. s6optr[Ba Pf.soglasnost.e tr poslovitev. trgatt (v kolenu) gauvMoan Pl zasumeti. cu !o YMor! pamel v glavo! 'J6ec''.a ce impl dogajati 5e i6nBar6e & 1. zgrabiti-grabiti 3rpaAa Poslopje. Sporazumetl Sc. razcn tcga. pogreti. soPihati. . rce: orIl. 36yTana V I'qa odrodna ulica 3aaHadi poklican. zmedkan. Ira celo 3fopa za namedck. puhati !6n!. godck. i?npf !gasniti-ugaiati 3taETyD.-Arraarrl lr(l(. zgosdenost. Postagubast Po' rati se-zgrbaneen.pHa44i gornji. Polzetr.6u!. 3ropa-3ropa f(). vabljen 3Bar{fr<. sl(} vo. impf 'favrs. Ponorctr. {Br /rr ZVOk 3D!qeH. jnla ad. -AHa @di strm r6pK s adi zmeden. 3arrreA!3a Pf. ca 3eAe s66rym poslovl se je 36op n beseda 36opa!*' ce imPI irnPers slabo postati (v Zelodcu). MeHe Ms ce 3oll o je zadela nesreda me 36'8ie't adi strnjen. 3atuT[tYDa pL tmpl zavarovati. impl (samo 3.pogoooa j 3roBopeE. zaSelcs:reti (liafje) rc. povrsen Jropetflrl pl greti. -qlra adj zroi. braniti Ker. gl. rLrlrlll. -pHa ad. odroden.klepetav s6opasBocr I zgovolnost' go_ stobesednost 36op$e. \tall vrsno . -qlr. pognati. ilfif[ prihranitip rihranj evati. slornost sroAa I udobnosl.. starati se r6epe.s:6^pel{ adi zgubanden r6a6apu ce. 3aDrTpeKlEa..I]. 3rpa6!Ta pl.UIl fi t ^-^. osupiti. 36a6apeH 36wer adi zbegan. oogajztnle 36r|A{e ce. spalatr 3rMe.|l.1te ce pf dogoditi se. sopihanje. zbe. zmeden 36lseaocr I zbeganost.a impf sopsti. 3rasrrlra pl. . impl zateti zbadati.i<aE adj zguban. pf.. in_pf obogatiti se.t?.zaienjati govoriti 36opYsa impf govoriti. lig zmeden. postaviti se. 3t aEHqK. poslanstvo 3BareAeH.-.dogodiv$tirrl 3!oAeu.esti. zagnusiti se s6op ecr adi zgovoren. 3. -rE m-SB I po'Juqa vabljenec-povabljenka . s6F. spoJr -sKepatr. (oIuTO-3arUTO sA tTO CQnt za smeino nizko ceno JarufpeKa. stiskanje. 3r^ea!tsa ce pt itnpl spogledati se-spoglede vatl se arao6 m sklep. priiclcrr (f!r vek) BroA pJ l^lcti.3r^o6Ys'a . 'grr tn tehfl zvoanik. unlcrll pogoditi se. zgubati. poditi. . gl. naguban.6na ad1 sklepen ar^o6u. njl. zbegall se. zmcslr se. gostc beseden. $acrnlBa lt. vrh. lig loditev 36ot\M adv zbogoD. rropa lla ce. -zgoditi se. 36a6ap{ (ce) 36p.t zgoraj. grabiti 3raaEKaI sklep Ozate. stajati. oese' dcsovoriti.'rlina 3rpa6t. OSUPmII -Cea 36p^oxr pl tam z.

bled v obraz 3Ao6r|rtr(. eD. . ru rojak v en.nja rr zdruZenje. 4. preeeuJurure n zernljiide zlvllau zlmo 3eyjoB^aAele4 -L ti m zemlli3.Mua adj zi'l]rski. ki ga nckc delclc raoo zebe remJama I zemljanka. impl posrecllose mu Je 3AaAe zdrutiti-zdrutevati sta@e. dihanje. -MHa adi zemeljski. hlusl(! posestnlK doben 3alrjoca ce Zl postati prstdne 3^6s impl hud. zemljiska poda sest r^o6a I zloba. se. selnik. geomeler s^o n zfo. cel.'pitost 3crrl|rlaI zenica. 3rpatrEt p/ zagraoru z vso 3ADaD(>XrlBO 11DOZoraV adi tog. zaprt.3sMoBrrETe n prezimovalilde.tutepf zini-t-i. stav' 3Alrnr Ce. zet. se. -rctua adj zemlji3{MoEeH. adi skrdetr srpqeH ti. be3eMJonoceA t. i mpI zgostiti (se)-zgoseevati 3Alrxa{ocr f zdrznost . se h komu stisniti drustvo. zadr'ati srilanu ce Pl Prihuliti se.-. ba. sc. zppytxysa pf. 3ao_ro6qocr I zloveilnost.ryr m zemljisAo6eu. ds ouaMepen. odreveniti. pozladevapolJeoerslvo ti.j deZelni. zeleno Pog*nue pf dihliti.zelilti {rf sem se-dolsodasime 3euu impf jetuati . m cekar od spodaj 3€Me pt l. 3Jame pl zag)edati. -rtxt tn zlomi$lMrt]tlra€rfMHtrqa t ozimnica.A8Ae ce It. mcljski zimovaliide :teMjatrllr. -r|Jaz poslopje.. otrPiipsq mocJo !ten.grpaAl|r[Te 140 seMJaK sCMhrr 141 3AOI|AMEDEll krepak. zadah r4p z se^er| a. . zveza MV ce . sKrKntuse 3ArpDqpl otrditi.zxedjatit |ig fam se se-Daidasiti opraviti kaj tezavnega . sApy*renne.imqels tpByxrt. :l: porofid se.ig prapozrllven. pod neCim. 3AOnJrrrK. .veleposestniski 3Jana^o a-sjanao. . m-3^oK!*r qa t zapravljivec.l. spodljati. 6. -. otrdel. dazmrzlrvost ved od zemlje 3r{!ocKa adv to zimo (ki ie 3eMJa. -r+r 3cMjarr-3cMjerr trdi lonten.^Ea adj dolnji. impt dihati (ce) impl zelenet\ seAeHee s4loarre z dihanje se^ew pl zeleniti.pl s€srrtl se. izguba tnlorn pf tan biti na Skodi.n potres dobnet 3eM|{rK. Let\in znanja nesreao. hudobija 3eMjotroceNmr. taru impf zlatiti.rxa Zl i. zdravt 2. . zlovestDik 3'nl0n m :am lkoda. 2. 5.nkrgo pridelkoe za tH. spedati oae. impl impe6 navelital 3er.aB adj l. 3rycHlBa(ce) d. aei{a f zemlja. razvprt skr 3aor acnocr I raz \.b.s4pieaoci I togost. -q{ fl klet 3lorlacext. zazijati seY 3eMjoAe^crDo r? kmetijstvo.tt$ nx ziseMjoAeaerl .ir. 3eMJaK. 2. tr pita ?. zeleno (nezrelo) sadje sen: siten. . b]seMjorpec .Bm od 3fpaaa poSkodovan vellKoposlopJe .slab gospodaruiMoDo adr to zimo sraoa gospoctlnJa auM. ze.dj zelen. modan. nadlezen ae^emKaa adi zelenkast 3AoAeDnocr f dolgoiasnost. -. zlatiti se. vzeti.-adj zadrian. grpaAa irnpl spajdatiti se. tt2 nerooen tulgf azanJe 3rpdrlBal6e 3rpl. . sitnost. zelnata glava. pokra' Zensko kri. gAlrxa{. otrdelost. razumen.JKaI zelie. galsllla ce pl.tl ad. flrC hudid .E. -rtu n kdor nare'r m l. ne3rpaAaune n a!. hudo.to jina 3AIr.{!rn. nesreda. pokrajingra.agII poljedelec laro 3eujoae^cxtr adl kmetijski. neizkuSen 3N.BEa adi dolgoiasAoAeEeH. kupiti.siu.3AerryBa aejnornja adj indecl olftto tidevati v kupe (seno) zelen dih. zelenilo. pl. 3Aprru. jama aEMoplnDosr-3rMopsrlraBocr f 3eMJapD{a I zemliarina. .csa adi na slabem 3cll'cr.e osupiti skriiti iriqlr pl skrditi. ozL 3ao!. gl.Nr s1o^a ade doli. 4. tlq nerodnost sestrse.rRa rojakinja minila ali iele pride) I 3eMjrefes. barvati oddahniti si se e& o tr zelenje. Drsren dolnii del tenske obleke. J. zadihati. odloliti se. deiela.r+I m€AO E qa f 3eMeH.fr|Ir ce. uskoditi se -ce: rezetlttani zorzen iryct|c (ce). -ann m prebivalec 3Enlop. veleposestnik 3!ae |fipl zrlatl seMjoD^aAeacKs zemljiskc ddj sia[a impf zijati posestniSki.o Zeleti barve. 3AOAeAa Mrl Ce reaj! z Spinaia (maslena) pf. pundica 3Aoro6HrK.. nadleinost lie Dlesasta slava 3AOAee Mg Oe. selll6l. 6Ha adi zloben. pridelali nJl . zlato siseMJoMep ft tehn zeml:emejati -ce: rec. rmpJ ae' gelrir m olivno olie 3AeHe.mcaeH adi zlomiseln utcll 3aoMuc enrlx.a ade pozimi r|rMcft. zlG slutnost trpcti Skodo Jrr^ls J arh za\ist t^oKy*rflK. zemliiski suM!tsa in pl prezimovati.qa m zlob!'eZ.adj zmtzljlt. -I!ma ddi tozimski Sden. odpe" 3Aoaeg. sAlttqra pL ltrlpI (sc) zdriati.Etrrt.pna adj slabomo nameren I I I I I I I T I I I T t I . odpreti usta Ski posestnik.

. -. veldak. sopr m_ I. roillarr sBep fti zver. cBeAe.etn od sBe3\a z\tezdica ( tis k ) sBe3Aoqareq. skupno podlago DreceiSen.lre[.rryt m arll astrolog saer<nx zven. nedlovelki sBepcrBo 11 zverstvo. imPl za' vreti-vreti 3or]! b rn arh ikonoPisec soi.M impl zveneti.L i m rf zlorabiti-zlor abIj ati :r.i tx) dobno ien' lirlsk() IilIrl() l l v MOvA . cE inpers -ce: 3Hae znano Je.. morilec-dotinnu I k . ivenket sBeKue. ZveDketatr sBeqKa irrpl tatl roiljati. livar.crBo n hudodelstvo r^ovnoiDe6a zloraba t r. -4'r m k^Eie g ez' do stJLaeim?f znati.liolnMepllosr t42 3!?aa sBe3Aa t4l srrAatI>e tAotruMepnocr f slabonarner' tlOSI jen t tttttsa. sBepy!.tr m zrTamenle' znal(.Mope. lig vodnik voditelj. Prcplch 3ourro drtv zakai 3paK. slab 3o. ptasno se ozlratl uepnarmr<. guganje. ta adj hud(oben).lej ga huorcKa(navlnanca): sBep!. tam iivali hip fg.getati sBncHe pl zarezgetati sBucs!tsal6e a rezgct sDoHm pes.rbynorpe6.li f. zijari. zverinski.fl in pl pomeniti . detu od s}raMe zastavica. zar:a'. lrg pocasne seHsaEe n majanje.Pomemben ro'6 f b6t zdb. ilrovnorlte6lla t.sBeKtIlTa.ua I svakinja.l/r/ 7.rpr ra zverinjak sBep_rrmre z argm od sD'ep veuKa zver sBepxa f zverina. nlKar sBoHerl. 'rut rrx dveleten oven ali kozlidek sBrcKa I dveletna ovca ali koza sB cKa hnpf rez. -TI{a ^di usleden: pomemben tualaluo ailv pomembno 3Haqer6e tt pomen. -'dv'ra ft zid su4a impl zidati sr'Aar6e r zida']'je.krivica riaiu(rD ar rrtl rrasilneZ stla sBrBaK. noa oltnT 3tIaMetIaTe.4m slran' respekt. 3saMenne'. .iubek. znamcnle 3rraMemle 1. fig zade' tek neaesal)ozltrvnega 3opHda I das pred zarjo 3Op.adi Skodozel jnost Skodozel r. tibati. ce impf buljiti.?t zastavnik. vednost. zvonjenjc sBoEap n zvonar. -un-eo6mua n.-II'| ni Tarck tpauu im pl izraicvati.dozorevatl.liC _ tlmctnost tlovcli. poztoavanJe. pomemonost 3sa. sevatr 3pcc i. 3qateH. sosupapf. morilka rlocroDrrrtqKnadi hudodelski l^ocro.i z\rczdnat sBezAecr adi zveT"dast saesAll4a-sBe3A[rlrl(ai d.. praporsdak.'r'cll.l(sadcl)i 2.r l l . rrriscl. podlaga. z. -qrr n _3^(rcTopHll' -zloainec. i. sS sE. zmalevsfl lMclvlreu. 2. zmrzovati sewerce rz zmrzovanie seHsa-iftipl majati.I porsKalr demu skupni imenovalec. TOa Ce 3IIae tO Se razume z a\.un ttt arll rrirsilic. rozljanje ssexorm itnpf tvenketati. -cllrl . pl-dolge voluenc spodnle nlace svA. Poznau se. ni natr sensaro /l lanr kdor se med hojo ziba.dozorevanJe '' sDcna. zmaiink rMHecaadi kadast tvruwr adj kalji n den od 3M{ja ka'lwtr*te aica tMru rre z atgm od zuuja velika. vp[vT)a oseDa sBepcKrr a/ri zverski.t. torba z zob' -IlEil AdJ Znatel]' roi?ne. 3r{aqtlTe^eF. 4F. mil. zv(.. dolga kada rMlrja I kada rMnJapEfK. 3Haer6e tt Pomavanle 3HaK. -JHa ^di znanje.tu. .n par volov za oranle se]lr'le impl zebsti.i 1. -Argr n1-3Mejqe n 3HaMerroceq.esAa zvezda.--q[. -ItJa n predznak. I otroSka ropotullrca sBe. lan fig isoKa.uo adj zloraben $Mcx-!MeJ. trg neresno surpr. simpati.ric. zvonec sBoErecr 4di zvonast seBrap . cen sB'es$e'{ad. zverinstvo sBep'IrruEa f fatu zverinstvo sDelra GsDeqlta r. -oBl| lfl zma] adi zmaJ' iMcjcKtf-3MeoDcKx sKr.roirulocr f lao("ropHxK.lrr|rr znalec. oves 3ia6aimpl zobat\ so6He ri pozobati :o6rui. qPeoAHo 3HaMes_ qe prehodna zastavica znafien\t. drag.pf. l l l (' l l l l al . znamKa 3rla. zobalnica. vedeti. I sBe3Aa adj ittdecl lam ^nja l.. I zob' nica. oB . Zvenke- : t I I dlin od zna\1(. poznavalec '11 3rraMe zastaYa 't 3HaMeHare^ m mLt imenotra' lec.Furi r?t zvoncc saoltrr r:nrpl zvoniti sBoH za adl zvonek sEoH^reocr f zvonkost sBolto r?zvon. fig graditev or :ryp n. 3DecrLc zor'c.mpf zazvenKelau-zvenKetatt sBeKor m Zvenket. mozeva seropa I 1. Pozrjan 3Haeri. 3vl. Poznati.roinorire6n. podasi krevsa..

Jsa ddj ide-jen. tudi samosrana 4 pt'on v peKoBreKer sem jr. ozreti se lU sYptr 9E'/EJI!. tn reI[parltrta t igralka. -qu n batren vrd za kavo.. tmn lgmu. KOri nlen oce -ce: A. odretiti urpaq ra igralec. vodo. aek II. . plesalka Sitelj malrpa.. -!'ra aAl SretrsKl . malik I|f eH alj iglin rAo^onor< or I(. kres uAeE.^eAL m ideal HDanAeE m Draznik Janeza rAeen.{. Hrpoopel. ga nov6aBa riAqr. qr rrAar oA rpaA prihajajo (vradajo se) iz n6priK. otopiti (not) Dravlrl m6a f klet uz6uiex adj relen. utekcl man l0 ltak€aloffko.]'iO COnl Ceprav. gprarja pI pogleoatr na. plesni ven- . pt I. fiaes.lig g. zl(l -kukati. igrlilast kovalec rl3a6n I oguliti..r nr idol. Sent. qahaiati domov.Eloaer'3&l sloear I I I t I I I I I I I I I I nrpa I igra.4'ueacrn adi igumanski 9 -pomenom: prirrAe impl prihajati. odresiti.t^a f iela.a J rver runa v orihodnie. tig butec mesta oomov \6pn\*M fi svilena nit . reSiLi. odreSen Efia&tr.qap saAap fl zid_ar. tE-drflrte 4 avPm \ellK.sll. s iKa impf moleti snpKa t razpoka. mrl|qe n-m ll.I|36era d pobegniti.teraqnost ka pledvka. dc€: Plesa'lrP ti lfipa [rure n igriSJe rtrpaEKa t ples. pf vse po rrsti po lenkost ljubiti..pryr n plesalec v '[adax. .w6eraa adj ki je pobegnil. ponositi (obIlrae.rKa I igraCa. plesalec se -dd: E6aB{reA{95aaruK. utedi ||rYM!H m YOSEVnega Samoslana. rttv m maJrnr^ecr adj iglast. pnnoo janiev_ski xAEda I prihodDost.ra za lipso prifiod. inpf gledati na. potw'Ie kukati.e izpoljubljati rl36aea pl okopati kolu predstojnik Pra. zijati E6€rax nw ur!'Met{rja. rlrla uurja. Strleti..uAeEe fl pnnajanje. lentjanzeYo.t zloarsKr ssaalrcitso z zldarslvo. ry. Bo natrBepl.Ara {_d.. vradati se sl. tlr^a rr.rgu. . Sala. Dravostavnega svojilnim Taa. resiti se.pnlo(rnll EBarrAeHcKtradj kresni. Po kukavati. ozirati se sUM impf zl'ol].rl|r I predstojnica u corli in. pletica slo.raditelj auAapcKlr 4d. Krstnika. oasFavno domov.ples.{Ka Sivanka. cerucu. iglica.iti slEqa I mavrica: bot Prava rdeda jagoda 5!r rB 4dl zvonek slII rrBocT zvonkost f slpeEe r?zijanje sypr irnd buljiti.r(a / iglica leko).

pregnanec-izgnan_ lig otesati. razgled. '. lBaeceH. impf L l. l. imlt izbirati.36. tbirek dobi tna6Bcjr!. rzreqen a:tBoHlreA|rocr I urectnost lfrBop l'. intPJ vzdigniti.q[. upanje r€raeaa pl 1. r|3AaDa pl. preoratr r|36ttparea m volivec t.dar adi pomemben. opravltl-rzpolnlevati. 4.ti' r'F.r6p3a8ocrf prenagljenost pf . dajateljski n3AaAe.Lt r opravidilo. prenagljen u. powdigniri-vzdiSounlclrr. PriPe. zaloziti-izditiati. neKl.defire. t.vxll.t:rrpeB-r$rpejco4e rr. vzpenjati vzklik. to8otcn.Itrl od glave do peu Taa ru I izloaiti-izbdcvrl a3r^eAa AeqaTaona Je zre. dvigati. DrisluZiti II. izbirdnez. obregniti se t:6psaa adj prezgoden. itnPl sezidati. .ll tt3aare]tcrao. jatetj it. t$AaDaqKa adj zaloinitki. DOKlICatr ncinrurui ce pl spatiti se ke mu.rtAtBHe.If€ pt oveneti. t]. . Oonlr Se 'Ce: m6pKa d odpoditi. impl pobeleti. []. \'r. van.prla ACll rzVter\ / 4sBOpHOCr Uvrrnosl r|r3Bprlll|. rninflll.-aJu rr lzrlrr. odkriti se.t[Qol( izbirek.e I. Pozga. odpustiti (iz sluzbe. rx|rrmHlqa tfi. 1. u:tArrBa pl. rrs$ rfry$ pl. r|lABoJvDq . dobiti uarHaEuq .u3AeM[e pf z k)tlll. 6.f zadretl se.caj pt zaklicati. odstranltl sc ne4gnnc.j ponosen. naia Ha '€6uporor kdbr dolgo izbira. razjasDjevati pt E. r€6parnft.-odnesti. izdrpan t fio. Jtg clogorett.g uniditi pl priti. usBOpeH. povzdrgovatl strastnouuolu 10' . pc slau pnsmoJen nJ6\B^t B adj lig -eksploziven. ki fig lom ljubezen.-psa adj volilen rl3bopflocr f volilnost w6oreas adi oslabel.llnll. ljubidihniti. lzvlr.dRnf?. ustvariti-zidati. sklep ursoA.rgpeR adi zggrel.tct. an6rc5g1sa pf. zrediti. ttttpl t/dati.f*n" tl3rEK. tezave mec. re- loviti lf.s.ce ul ponoreti. prezraditi.cli iz.36. niSko podjcl. privreti na 'd36'.. fam My v3BaNaja saAYIrJa dati sedmino [3BaAoK.e'Jilra. vzgojiti. -rlu-I{JAaltr1|tttr / krl izdajalec-izda. lole). grdo pogledati nsDruetrre. s()Dinl vznod !|3r!rltKa pf vse po vrsti (]l). ven ncsti.36''rpas m 1.e pf odpeliati.bistriti. r pr rr rt:ttoBop m zgovarJava. prebiralec E36npa{ r cdj volivski t'. zunanja podoba.Ltfire. 5.eu ad. ifipl razbistriti. graditi. izpisek. 2. \6e Wa pl.rr. ogled-qr-t tn klic. dvigniti-vzdigovali.rr. Koj rpem 6apa. izvesti -./. popeljati. impt zbledeti-ztlede'rali rrfi^'IK. vzdihniti-izdihovntl. znn" muk melut den od ljubezenskih usropu pf pokuriti. ri3AaJHnI(.tIlpl rzpolmtr. -g{ m izqisek. pL. -rryrft idiv (dustva) rB6op rn volitev..te't adi izumetnilen a3aeltlralrel|ocr I izumetnidenost u:reumr ce pf izuriti se uirE[Ba ce impl zvi:ati se. tfipuw.ra-rBAeAKapl fu. -un rt lr(htlcl premeril ga je s Pogledom r!3Aaor|.volivec.ateti. .?graditi. Ja oprosdenje n3Brtrnl (ce). -Afia adl.jr: }I T CAA OA IAABA AO ITCTI UI u3Aarox. pregnanKa rl3Aerrry6r pf izgubiti. opravljati rBracHe pf ugasniti nsma$re f sestradati se. ltlr' Aalrcrao B3Aa^eqBcc t)/ (xl(hrlllll rt. nat od. obriti. I riiAe. zirkrtlirII sen.Iga-tte. r. .-ogorelt.soerldwa se izogniti se-izogibati t''r6€^ee.lrs!'ldttrwa pl. \a- pL impf izvledi-izvladiti nsRoA tu iz'vleiek. nagle Jeze rt3raAn.postaviti. iz(lir.e izbluhniti dan: LB6tIpa.6palrrl\a f izvol jenec-izvoljenka rr36per[le c. izbriti. leu wt$aBa'{ ftL zaloinik. {H:t 4d. dobiti:4. premeriti z oimi. zbledeti l|36ep6arlr pI lam umaz^ti.t i rk.wofrcrpvr6 pf . izbor r€6olreH. 7nlo. tz izvidnik. iflpI vzdigniti. izpuliti. 3. nstpatlf''a Pf. rI3BmyDa (ce) (se)pf..rlxr. pripeljati. izdih. izbira. U:tDleKlBa 147 uSArrrsc pf.1u. 2.iuB adj izvedljiv uero4arcocr f izvedljivost l|3BoJlTa pl izbojevati r4fBorrpeAeH. zavpiti. nrlijcrsvsa pl izposl(. fig iz:Inv. ljubezenske vzdihovati v. oolowD€rD. izvledek riBaja pl sklesati rr3Ba I(a pl umazati n3se!.{36erl|e 146 EIDIITIIIi trirB eqe ItI:lDAeq€. impf opralititi opraviaevati(se) usB''!ju. ro wrPa4t.. izhlapeti m. vzdill rarop rz huda vrodila.irl rr3AalcrDorr izdll. -ar rr porodilo. obnoferat BsB. lr I zdeti se skrbeti. 2. ifil.star r€aeEraj. voliti.. E apflvBa. gram kJi. olikati loH{ ka.va\nt.3. vrr . ustvariati narpalyiaq m graditelj t. zladniti se rBraaaHer adi sestradan EtraaAnerlocr f sestradanost rJraeA n pogled. /. [3BaA!tsa pf. razjasniti. rzgo_ viti ias vor r$ArrB rfi dih. spoditi B6It4?Du. impJ 'd. 2. visoko se -ce: dvigniti-dvigati. dila otroke uieti a*l^eAa impl dozdevali se. '.J lr'. izgnanec.8 setagati rB6AeAHee. slab.

iztrebek.. rBieqtErya I izmillj otina tig povedati-nositi. tilav n3^eseH.l|3A aoeHocrI izdolbenost lda..rnnroKpil'a pf.Aaree ogoliufati prelisiditi.izpostaviii.pa pt. preDrtek ant m idoiba ''ato4 [3aox(6a I razstava u3rrox6en adi razstaven uS ort\. pnti. umiti. imol '/€.uan'rll. impl pn6-pr1+l. titu{tc[ vla ol " ittpf posilitiposiljeiati r|3Racn^vBatf. impl wwme. oprati.pt tam prevarati.. plafitati .. f nezvestni k-nezvesinica pf yrntli. iz. -3rra adj izhoden. varljiv. prenesti. izvrtek rBuekap nr fatu sluZabnjki laz prisklednik. t. ra rr3MeTKa KOHII'Ue Zme- t I t I I I I I I I I I I sal je raaune rtrMem!. mtsllxt norere pl p6mesti lt3HaoAu ce d nahoditi se t3Mernurre n f. . mrmtr ven nesti. smetiSde opecr se. impl niti. -qn rz Preseiek. napor. 2.auaw'. impf nrny4lpa*e z izsiljevanje zmoclu (s€. vzlratatr prihajati sB adi trpeten. rurajaAlEa pl in nrruegansocr f iivost tmpf naiesti (se).qpx.yTL ce pl oguliri se.t prerivljanje. adi ozdravliiv n3Apxllarle n preiivlianie rr3^|fietl adi ponosen mDlu se t|]3:/rrrrueH. po rl3HegaAu. ukaniti. znasati. alimentacrra vs{Urs ce-pt izZiveti se. rB.a lzenacrtl-lzenacevati rrteAEK.adj hlapdevski.!^a(\t. omagati... ogouulau toldalr!tsaq{a f f am muka . unu se EsJaAocace fi najeziti se. za'l]ot. u_kaniti. obilici jnti (se) n3o6f. slepiti. zvit roden. ob- razstaviti. zamenja. lig pripc tzm.qx ft DOZerun E.ou.DoZre5en naxe4rnI I utejaii se r!3)xeru pl pozeniti xssen@e premrzniti.ec^Eu adi ie5d. (pucar. .qan ce.ti. iznasati. .Er^er!tsa pL impl itj. zafiterzrnAKNIfl SE niati-spreminjati.vsota rl:rMrlrap. iz'a{pr< u3Alrxlrltsocr I tfpetnost. ||3. premak- namucltl se rrsna?ra ce pf fam \adelati se. -rrt m iurctek. impf rr|Hec€. !r3EyA!Bar.lew pl ozdraviti. raztasatec natredrtl u3MiMa f preyara. zilanoolscen vost ns.rpe'i lokav.UBa pl zahtevatj adi izveden. oozatl impf presenetiti. rr3Mer uslugo napraviti. znesti. rI3 erKu ce.ndra adi goljufiv l'J. npaall (se. nalnrcvantr-fam se r|3jaqrewe. ww'I. . prinesti. ''a.. Df.:. naleZati se-loleZaviti.qn r|3Mal|ttnua. aio6[salvDa ce ntllcnr4 trwerrr1oa pf . izlzoolDsll-colbstr Ero6rqal| ce I [3AIro6E ce pl iig u. i mpf -E'€Iliasu. pl ogoliti se w!Ag'.3n4l4g. pt.ryutpyEa .opesati *lp-. tmpf ratrEl se-rzurJaU se.otrrpy . './l[Itror(. u3S.loititi'se z oelom. mojstrsko (zvito) slepilo.. rr:It Mp3Ee lenunantl ns^$ tn. impf poJasnru-poJasnJevatr tts af. jaizpo3tavl pf zgraditi ''3s'i'Aa irn E3. B:tMucrul'n3Mrrc r. iftpf vatl zmrzniti.imot prinalati.ce pt natrpeti se. r4rr. a3Mp3Nrlra pl. . . BuoplBa (ce) Eo6z lBa irnpl imeti desa v |'t irrl utruditi (se)-utruobiliu. nasititi xlMer n fam utluga.ce. razid Ziti-razstavljati. . podrepnik l'arMekap'' impt fam sluiiti. po Dranju pooreptuca lstraslAtr ce pl Daauditi se EMe&apcK{. rrNtna]|'[. menJatr.cFy&a pf.o.!a ot. impf lzsulu-zsrtrevatr rfrMoKprf.r3Mlr3He. pt.tro''du'a 31. E.zdih. splavek.presenedati pf. n3E€repwaro H3M{a uKarull so ga unpf r?a\everrtt-rzlrev iati -pl. izDeIl za Kosa '. m4agatr pf prevarati.e.i'ts.PTY?a impf prena(ati.pn.ret(vBa cc t'l_ irnpf.l'. /n slepar tBnafia. ft izsiljevalec I|$ropn (ce).''8Eu(uB& pf. ef Wa pf izljubkovati. Enenaavra 'nsn'''' tf. trud ruMoqa tl pomoditi. utruditi se z delom usEacnu. imDl n.s'r.'. premestiti.i^a6yaapf .e n posilstvo uirracTotl ce rf nastati se nlaDcevatr nena.. EEeclra In mlmo.-qtr-Erccr|E(. pr€.isltfizmiSlj.iti-varati.. nastati-izhaiati.Malcrcp'ica pl lam izmoistrovati. skrpf iznajti.aal'. cg pl.IF{SHeAeDl|SUa n. uKana [gMaueE. izme6ek. n3. najti. vriek.a prevarati. -tija pojasnilo v3lacrat. ogoreu . oqvecen rI3 gryocr / nepotrebnost. poscati lBMplg I pomakniti. placatr z gavo xsMerKapl zaplesti. znesti qse{e pl pojesti ra3E. orDltatr lqlAe.orra ce-!f poteliti ieljo ueuetiapxa f laft slur^bnica. rr3. -ce: ozcravetr zlvlJatr w^ewo.tii r|3qaEarl| . sDreten. lig izviti se.e [:meBe. rBueaepa I nezvestoba poq_reprusKt n3EeBepHltK. izhod.j:ati iz navaoe .iesle. oqvecnost rGl.e'cr.4pl vzdrzati.rr ce. premrzniti r|3MeH^la sDremediiv adi -spremeril r!3l|aJale.aq r??razstavljalec. .E{'''Ra 148 rl3Maq!tsatrKa t|:tMc||tl r49 It3ArEtr(af r.EisanalrE ce-pl l1S opariti se. gl. sprcmcntu.ltrHa adi nepotfeoen. itniSl ji veoovatl vau trtrl(rc tn z-nesek. inpl lr3ApAopr pl izZlabudrati. vzdihliai naA a6eHadi izdolben .

I|Mx]6a r l. cc nrrocrnr ltlp/ rnaannrawja. / i"ptiaiti. risinawri pl.rMerrre^ z1 tuat ifirc't'o..aB[qa. -ce: ob Pamet manikanie rBpa6SreH.l.. 3.. po[. p@ nzorauet ad.-AHaadj tisodi (del). r|3palory8? pl. .r.':Jr'' r. inventura 4..Tqa ddi mogo videz den. u:pra *VtPyel o. imenski. velidasten ri ycrparyrja. rBoiraBa pl.ro. tisoaen u JaAnlq ddr na tisoae.. y^t".. prerastl-rasrr..valec zalo weura f gram samostalnik mrlronlydarrocr I individualnost adv namred. I|r|arer6e a trmoglavucnjc. Pravosl. t5l IIHAHpexI\etl I I I I I I I I I rt3o6rrzwr. . impl rrpourrcap/ izbrskati. nomi." #:: oiTffi:t*pu6oryu """ ^pt.E€ .'-:. -urr t lt ltlrrt..premozenJe I|MoreH. impl izrazitl (se)-iaazati 1 5 sj'. impl nrpaMrn.rrpeve p/ izreli. prera3tati ":l'.spnfl{Da popaden.:11. pralza' '{i/rc'llo zlasti prav. gt. seznam. svetniika pe i'. impl r|Fpo. izsek "i. pfl_ Inserrfdp nr f. dege' neracua izDriiati Dohuisati. -\z m zamuda.ra-pacror... 'to.. I|Menllaar imenovati rrMeHll:trle n imenovanje rrMerbaK. tig nai.aii.. gratn salJro' Esecfltrtrrja.) z n con i a li u ur(a. $3o61rxq!Ta p/. z. spoclbrrda ni 3el ie.roa a/.''j wpiiue.zsoil6upa pf. izrastr. 'rltr|a ddt trsoalctcn impf [MeHyBa.uz I imperij. invazijs r. tmpl Po' "rott""l.n"bniti"ttoc"i popadenost.1 rorh..lepar utana i le n fam p. itnpf brez i. li3wfia' Pl' tmpl birati si ''. obiekt od Tne oni: I'M [MnpecnJa.0.rr . roditi.. uMtron*pa impf zbujati spo.u||ra izrastek rr Nangipra (ce) pl zdelati (se) E:tD]es izfez m ncpe3ox. zamuditi ne Driti. muslimanski slavcc duhovnik nn-arol. farfl tnnogl vili. n kolcanje nroa6orri I izdelava'.rMoreHpremozen. -nr I investicija. I i-razreddeva ra zredai^3l. (Dasita) gumbnica IllirdrAeg nl Elijevo.'6YTpuEa ulpa6oreHocr/ izdelanost. B3peKaI rek.\:""iti' doba m tlraoHaprnlK.adj izdelar\i od r$lTptda f jutro adr Jutrt zlurral. bogat nrsartA n invalid rsre. rmcriuor. cesarswo R llrja.Er I ilustracija. v tisodih uaJaurja.rnanjihov ode pnplave nareolrr. -'d f domifljija. opustiti-izpuldati.I I I I I ri3o6/$rqlr ls0 I|]rJaAaroAlnllen n JaaapKa II JaAapKaI tiso{ak. {fl t vtis.-revara. tivina kljubovanje EuareH. . ItrtpoAeHocr izroditev."utlt^ pl.tmp. dela izdrpan. ziti-maliditi. larn Eod. izpriskoiiti'skakati na noge. imponirati vM pron kr^tka oblika za indir. rcpasyDa (ce) pf. rmelJe.bJ'!.'rlspoauBa izclmrtlse' izpustili. lrspoaeEacll rzrojen. x^JaAoroAxrxelt. 2. rnwo3iiHeH. nrlgra n indigo. n3pa3!tsa.rMarue AojAeEo pfl.":: . izdelek h.. clnrgntrcrr.. -3Aa adj izrazen: izhA l0o<:'/ ( iazit r|rpa3n (ce). rrMor.ll{ fl lmenJaK. rxuaM . siccr aMarre n imetje. reklo impl izretatrimpl zmalititl spaditi. utarr€ f.-aHa adi posre. posestvo.. Ao6l4re Zivinde. impresija peKos rekel sem iim.nndrlroBlrrtrpa pl.. fig sloves.izrojenec . sverem1\riz. rmprovlmen. pokvarien iz. {Ha 4d1 ptemozen rtruortlocr I premoznost I| oBE]a t rlovlca. ska.h3poAtrr izrodek. . rl3ynE. slepilo. ka. [rialVsa (ce) p/ razveseliti urona f ikona. izbrati. -ryr m izrezek.1j' nizraldnje". tatxo (svojilni po.n3pexy&a pl' tttlpJ paditi vsperev. ''l(oP'e:IMA t hisni ikonostas (s svetniSkimi podobami okralena stena. invcntar.* ir').. kljt|b(} valnost sel ie bil urraerq cc. barva ravencxs cdi Eram l. zttarl impf imeti (ttldi pomoz-'{I'ta glagol). ttl. praznik sv.{ r|JDaseH. razglasiti p.. rrMeHKa vloEa rarren4eu rn god rmleic z indeks. na?editiizdelovatf (se ) .j . oegene' Driienosl.tr r .f pentlja.. izrajati oiusdati t"*.Tr|a-txttaE rB adi gl' @a3rrJa.zbir'ati. lll||lx)vlrll fantazija. -lcl m lam s. Elija (Ilija)..J. :'" :: . impl zrasti. r^litLl rrM[eprda. p6ravnhti-zravnavati. rl3llll'lBa pl.rrqA4peKreH.Doravnavati?a:.? imam. rxrAEo.variii. sarmo' 2. izrek.sprevreai.r. Ilijevo. r-in.i-pt kolcati fzdclati. gl. inpf pie.traet n fam trma.erqYB t i . imaginacija [HaeFfliJa. ponazoritev itovanje.staja makedolskega roda L avgusta lvuJ nlrlnaeHeq. .LtoA6epe. pl. .i. pokvarienost riran w*miw.posestvo. imPl -Jipillti. -Hun n udelezenec Ilindcn$kc vstaje r^taAa / lisod: tisodica -. stalniski. t-rMaaojAeHo prl' uMrryac rr impulz. brtr zabiti-pozabliaU.j konci ien. -wr I iluzija. rme.faL+4n nalen .lrz' nsbcra. ltpacrrgsa pf. I|MaI|qe /' gl. stalnik. \adevek. ziavnati. 5. 'tdr I vdor. gt. nolluaKoD domada Zival wtany atLvdrugalc.b.. ." . banke dinarjev vec za 1000 r JaAe{. imek.

tet**+ . .zanimanje.?f#:i{{ l.eksperiment . ||e (ce_).Er intonaci in/ ia l|lrrpara I spletka.'"Uatrti1sami'. in T"rH" presledek. "ffiiH i"l#ff(trtorarIt t*d 'ff'{i#. prunaren acKptBeEocr I izkrivl ienost ncxagrz izpoved.dijaiki 'ffiff. nneD[pcrtrpaar pf. .ar It i4r\ati lctrapra eE.rlqKlrtrealle.izraziii.l"#: ""#ff#.grr "t'.arra cdj gg1gan.e.h'u"*rtE"rd'l"T..iail$#1i.mrreprudq.l". rzKazovati.r|ceqarpf izsekati: razsekati. ifiD! zagnati (zaganjati). . -t& .3ff". -*" cdi preiskova. *ff#l* E. in_ rerpretjrati ^ intemat..": Ecel(nlla (.* {n I namen..izvaliti ipi_ srvo i?r"l"g."0"t3" HiYi.i -EF.c.rd" ad.ctrpaat rmpl zanimati (je) ErrepMerto-r. rDtormaciia rrpornJa I posmeh. id_ reEu sezaletavatise tnrreadnt r?? razum. inter. n upravnik. -c€! nasmelatl se sq|!aAu. imnt [cftane.f sKusen.3ft :*i. *"ttffi' '* adl ine"rten.-gt| rn preiskovalec.reerrrz adj izseljensli trce^esrErrBo l' izselienstvo "ffi""y izkihati.tot(. iDstiqkt EcrFr(/r m insfitut "u"n""' *SST"p rn nadzomik. inicia_ W#.os teti os tev ati ' 'tr pdpetljaj. Kovalnisodnik Prers lcMeEa. vca'iwa @ pf. rnrcHa48ja._ce: izki_ "ltf*. iziava rc!P44' vcxPl6vta -tl.uJa z sku3niava rlc aM . in"'S#mJ" tn instrument (tu. pove af :i"iis:o: I ffi'.rerruti'r m nagon. in I napetjava. inten TX. "ffi"oti'iHi. mohame-dan_ izledi. iro.TiHffiu{ti "ffi |'?.e) pf. (o. 3. mrdes -fff*O rnrepgaqrda I internaciia rrrrenuaqronafi{iaM.f ol i_nl "{i. Doseben rorepecrpa (ce). obldteti (oOtetavati) se rrcr.. [cxycrtso z izkulnja. _cuaadt interesan- rru€c6mp n inkasant t.1'.gx t t izjema PoKazati vrata ""ffiit'H#-tg'mg Ec e.i.'t:i.iia ".gnt rz inkvizitor(tudi IfflartBa I pobuda. zadeIen. (ce) ErIeDc. ."dnffi"*kKiir.5a1lTl'iffui#r. ncrawsa o"*" %fffi1"f3.{rIA adl izkuseD.qffi*"* -""" adjizktju_ razcapan trctrapra& pf l izkljudnost.Ec'!a. . imot t. ne.""il I ucft]ffiuf.AmR. -si^vr nt rnternacionalizem r&repryertrpa. izpovedati..ff*t nctrepAarEt pl odpraviti koc .^!qo!r. imol lz(azati. i*Tfujril'. -\y zcrr^tr ce. zanimiv.a!. m:xendp rz inZenir rn r mectigra. -m!I okuiba.n izselienec rce. ucuear pt za norc tmeu.Tffiitrltrl "ffid zcryayt.a.inicialmezzo Yt46^ tEAycryI|Ja I industriia ff$.##* *HHt%. intelekt Tru#f* empiriia: poskus..". se "qm. ncKappa pL imol ( o) l( a r ati .. nc9t Eptac 14 zool sevemi ielen mr!66Top rz inkubator lroeKr nt .ut€lka. adj indife_ Erepecen-. razcapati ce raztr{ati sc. -rrcKax-Uld pt. rti -To. rrnpt usekniti (usekovati) se uceaeEnK.Tvovra trcxat(G 153 IIctrepAaEl rrc'rat|r. I "ffi. inspi_r{Irll qnja I intuiciia I *#fffiJ".raA4DepeFres ren. inci.iz: ucroncu adj prvoten.inffi. ffi.le. intrisa *fffi*j" navdih. Tl€.5. (niitapatl (u)mazati.izpovedovati. prasniti v smeh.'*"f ""f ffi#'iiiHlliii. postridi. rcMqoaar imtrt zasmc- "t#. "H_.. impl totmaditi.'"' adicelosten. ncKatl'!tsaitt.m* rn$opiraqzja.1't. intcr_ n zaletnica.tul "*ff ncRyceE. obrezaai ffinraa 'z m izJezek 'Ice.n islam.. *rY"*r*rff I i1ffii"gtt'-ot ^JJ. Bceqe.*. eksperimentalen I I pojasniti. . xcr.ld":". premor. 2. """u"tt Pl oPikatj' ""f3.){opati (se)."?Ao.odl "fix".S. DG *6ffi*"ir". -Er t obvestilo. qrobz zameniati "#i^{4 ucrree.' korist.a molan.

impf trcrrHe.rr viti hcnpaBKa popravek. arh lele. xcq€3rrYtroP/. impf iz. na las podoben ucraBH. pust Bcrrllcrtr pf opustositi..st. ncupnrrocT / i/lt.pfizplavati.posiliati trc'nopeA'd postaviti v vrste. rrcen wra. 'ce: umakniti se. -Tpa adi 1. hlastnost flrap. impt l. ucllofatllt ce n(. fl rzprasevanle.mqrvR Dl. 'rcronr KOmaJ I|ctorM (ce) pl raztopiti (se) (o maslu) Ecroru! ce impl zmotiti.. se ngronopn ce. ''caop^\. posiliati qcnpeEapu. impl Hcflopaqa. -!rHa 4d. dce: trcnp.Er^at inpl hiteti.gr nr postrzek_ zadnji otrok v zakoiru rlcrlTKaH 4d. znebttl se rrcwrqt. ittpl postaviri se (pred KOmlposlavllaU se ircroprja I zgodovina .Ba impl izkoristiti. impl izgnati. impf p$ makniti. izrabliati rrcrrors!. izt@ '''c\o!'ap vor [cToEaPu. ponesnazluse pl |fcrloAB^eqe poddrtati r|cnoRPrttttPl vse po vrsti razbiti./ lrP llnr t l rlcTop-Il(.q'lpa!. . inpf prekasati. izogniti se-umikati. ucrep!tsa pf.''cnylxra spustiti-izpuldati. zfavnavatl ricnpaDeH popravljen.iznakiiii se-izmikati se t|ClrarFlrl Ce pf f41n otresti sc. ce.. -!trra adj soznaden. napad.poprava f [clpaaHo 4dv pravilno ncnpaBHocTpravilnost I [c[PasHer Ldi lzpraznierl qcnpar[. pre- rcrpara I preiskava (sodna) tlcrpae pl vztrajati [crpaeH.pf.rrz ad7 pusdavniSki I'cnocaH(ce) .pras(ev)ati. sinonimen m \zhod. !Ce: SpIavlU Se na KOSa rrcrIoiarrr ce pl izpriditi se. xc!'Ilt!tsa pf. KaKo Ta ucTeKEa TaKBa pa6ora? kako ti ie prislo na misel kaj takega? ncrepa..aaposlati-izsporoditi. ttctroc1E 'qlr . roaati. enak. resnidnost. dokument. i.l)rx.2 Pu5damik ncnocwr. izgred. sporodati. strel ucTpecoK. razlsKovant e ftctrIrrlTatr'rz izpragevalec. zasejati rcnocepe (ce) pf posrati (se). lzDtlall trcr{MapH pl osteti ncT[rra I resnica. pl leti.. (o)dediti. odstraniti. razisk(ov)ati . ucrta{qtr./ zmedkan I'cr!ur|. Dolomiti [ctro^3i.rc\pne pf izdrp ti (tu(ll /ir) r|cupncH.izkazovati se rcraKs!tsaBe fl pgudarjanje IlcTarlqeHadl prettnjen scraHqeEocT f prefi njenost tlcra'l tn izpad.zregnln se LrqeaJde pf impers ta misel pntl.dyB pf. rm pI tztovortttlztov af latr scroBpeMeq ddi sodasen. rzslop Hcrarrr. izrabiti-izkoriSdati. pognati. prehiteti-prehitevati. IIl ()l)lilrxr|'t tananost. [cToBapa. se. ldc'afire. impf uc'ry''Jlrn. potegniti na Oan. -f||tl| tli lrt\tltelt. stopiti naprej-izstopatl Hc-rerap[ c€. odDravliati. izpustiti. . izroaiti. imfi nstopiti. trl_ z-nesti se nad KOm. gl. shuj(ari [cxpaHa t prehrana ucqeAo( nx izccdck *rclteNoadv popolrx)mll . 2.spoVeoatl: rce: SDove(tatr se HcnoBeAHuK. imDf (po)aistiti. gl.'l izpostiti (se) rrcrJore'Ia pf po vrsti pobiti [cnorrr (ce) pl spotiti (se) mc n lt xcnpaBa I listina. impl pe spremiti. splavati. odposlati-pospremliati. odlikovati se. (rh{ifL. ncnpeBap!tsa pf. izpoved trcrloDeAa pl izpovedati.f pretrganost nctrpct(a (ce) pf 1.larnxrr r. vzhodeE pl. rzraDUanJe (ce) pl poscati (se) r|cnoMolra EcnopaKa izroditev. r.'pospravrar-pospravltatr trcqy/(a'{ adj lig prismojen.l|cnllra 154 I|CIAKHC ECTaKHVBat6e 155 Frap rlcfllr'Ia. podizatl se trlalutr|a I naglica./. pokvariti. razloi-iti ad.4 rrcqe3He. ItcTopFrap zgooovrnar xcroeeH. BlrcTarra pt. trt zvrstiti uclocee pf posejati. 2. hkratnost !. ce. opu^di stel. ravnokar. posusiti (se).c'IwryBa sb se-ohlaiati ncfiqrtr ce pl poaasi se spedi m iztovarjanje. zavaliti se. odpraviti. .izogibati se HcraKDaT pomemben.poiiljka pf.lzglnlotr ficqem.predaja./ rzglntt|. hkraten ucrloBpeMeriogr I sodasnost.pust postati -cei nctrYcT!tsar6er2 oPustosenje. istoveten. l|ctofloplEa ce izkazati se. lIc.t. irnpels Ms ce ucn!'urru zareklo se mi je trcT 4dj isti. kcratrlBal pf. ucnpa(a pf.l'B iflpf popravljati.presegati [ctrperudrar adi ta vei kraiih pfetrgan uq{rel(aHatlosr .tct03Ha!IeH. bistroumen.znaodf vesti. fig pohvaliti se. raziskovalec ncnaara I izpladilo rncn^rdBa-. Eg. Hctrm!tsa Pl.BaEe n izkoriSt-anje. pohujsati se. f sporodilo. -!tsa. propactanje pf. -q[l.tzprhalt st jezo xcFur. impf izmazniti. stran spraviti. 'jcror( ucroAKltsa pl tolmatiti.cfal{..-ryi A spovednik vcnoBprri pl izvledi.tl natanacn. impf pisno dokazilo poudariti-poudarjati. ' ohladiti ''. qqmrllarle . opusteti. ucraBa pf. /r8 resru se [cnoBeA f spoved. popra'. opusdati. pokonaen pf zravnati. . xcqenvDa cc .praadi vilen. nahvaliti se qcrrycxerr opustosen. izbiti-izganjaIr. zmoditi (se).JHaadi \ztraien ncrpajHocr I vztrajnos[ lrcTpe^ n pok. .

sprosen.".Taa: ja BuAoB vloel sem ro la-ta conj lam alLali.llTpmra. -AHa adi osliikov JarEe. -EHa.:m. javen.. . gl."lWt"it{*iii$f . pokazati se.rar<a uamuy) itd. Jaoar pf r] .Jar et6a n leriavica JarlepoA tz kem ocliid JaraepqAeE. -m I jardka. jahanje JaBasn jezdec.Ttfr. EEaIrqr. jedilo. l(opa jar euapcK{ adj oglarski lar e\oB ad. z.llsJaK m tam tek. r. sDreten. 3.glr I I t?. rVIIIHA J Jaraea.slaba disciptil na Jatet|. t oe. odzvati se Jarnc. (in ne Ia(o oatJe. nuvost: 3.arh dat(il ol Jar er6e. ias I I I I I Ja6at4da.ron gl. Sestr vrat na laDop n bot ja'ro\ JarpnJa. oglaijeva leha Jarletrapuru(. zvit. impl zaJanau. JarleqapKa n. JaAeEe JaAap.p. Ja6oaro z l. lip muditelj. ja e4HoTo Ja Alrl'Toro eno ali dn€o t^6asa f arh tujina.u<ifra'i Doliaulana 'T. teZAua.lr. nrpocr. jag.?"Ei. zvitost xs adrt lam prav nil. Dozemhi- . Jamenap.adi odprt. -qn rz ogebica. ieza..are. iznajdljivl. razglasiti.-Apa adi velik. TJ "" tar'd I JTffii" . nemarSdina.mra n dem jabolJa6o qecr adj jaboltast cell jaEa|trqa I jeza. laaa. bistroumnost. jardica I I Ja6. debel Ja4gr rz l poi. gib. 'ce: oglasiti se. (n. -vz ttt ath f)jec. tiran ja4aga.Brperyrni prekanjeKretnJa nec. sploh Jen lxrr. jed (opravito).I. jagnjenje. 3. 3.ri#i.l.Jarorna I iasoda tary^a I zool iefurti. . larVaecr adi jedrtjast JaryptrAa I pozno zeleno groz- Ja* taloru tn l.n2niti. arh st:rup. cruzben Jorr. Jamyra pt.-Ga r2 jagnje JarFelrgea dem hip iasenic Janreutrn adj janjtji - JaniA8. {Ha adi neodloZljiv. premosast I I ja6o.-.jahad jaBan<rradi jezden. 2. oglje '?.enth. jahalen JaDa[tdarcrrt tarn neureieoost.156 razumen: 2.ItoE'rIIHaf san. skomine ''''ItaR Jo 157 Jalaq<a j la . Ertrrcq.i premogov. JaraeEe.^o n fam jed..il: r impf iae. gl. m fam znak.. Jeo. Adamovo jabolko. Drebri. 2. Jar^er6a premog. .2. iznaidliirrreH.3. bridkost. Iaroglarka. jabo-tko.2. hraDa. pomagau komu na KOnJa.

srbenje.aisl: fig r^zrml:iv jai|]veHse. sen. srbenie.adj r.ina t dem ovratniCek JaKre. lis. 3. 2.ot jeamen Japoc€n. slaba ve lia la. mer: z. otsrvo japeu.l l. besen Ja'wermri.qpo r l. tirankir. 2. nepr {qa. tn JaceH Dot tesen tna ocesu) . biol. 2.l ||. pero. 2. postaJatlmocneJsl JaKrre.n usnienakmed.ur| m l. plk. ieza. ce lacaar imof L Jasnttj se. ogorden JaAoca{ocr I jeza.HaJJaceH. srbez. (laat iezik.nesreten JaAeBe l jed (opravilo). md. Jajqa z jajce jajqeBnaeH. Jax|ree impl -. jedaca. Jlr3Al|.rrraru pa36pa naMe pacno sl me razumel ja oBa( .besnost vec.).# sokrivcc. bte. 4ustol(atr.u|aE Ja oBaK robe. strupen. Ja3a.'le. laaen<-tn 1. . Jarxa. trd (kamen). ietmene JapocTI razkadenost. dvrstost (gradiva) JaxyqKa kapuca I Jo^or.qrr m ialova Zival: drevo brez sadd ja^oBn ce Ja^oEar inpl -. morjenje. l. .ff*. -gtrtEa n dem mlada trepetlika Jactu. varun Jape. -ryr n bakrena posoda (za vodo) jamve. trop. iahati Ja3u cc. zona. JaKr!tsa. jaj^a:a KpeBeTposrelJa z vzmetnlcoi z. ltoie. jedati.!r(a I jaraka. jasli.4Bn IIpvt(aHa !^liti!^ adi iulect l. fie bistvo.. 3. atoma). jatovica (zlvat. Zalosten. zemtta) juyu. rcj japcl lrs.naJo. Dlaziti se. lat. nena_ooeja JaMRat zzml(a jaqsa I 1. vzKrrKnl (ocl ooleaine). 2.. 2. fiz jedro (celice.. 6ot kak' ius (liudski izriz): ieziiek na tehtnici itd. p!. razJezltr. -I|rt I /<4t dusen ragu z oravlne Januvap m y'lisfjaniiar JaHVap[ n Januar 159 Ja'rMeHqe nia. drget. . jastreb laclpeFle. pomagirtisk t. .-3.jacHorrlja f jasnost Jacrax.ce. pomilovanja vreden la/{oaw adj jedek..4rl d l. 5. -qx m 1.wi I debela vol.lg. otroske laslr l.ivoll jarcm. mod: trdnost. Jaqar impl l. sliminiaaa. Hajjapoceu.-a$f m zool jazbec Jasoa. blazina. rudarski I l. 4.dj jeziteq jezikoven 4di Ja-3^ecr graav. pl 1. -r|or adj -od :a\e jaAerrclrl{ pojeoel sem JaAeH. 2.l ceK Knvatt. fi.zf:lav_ nik. hudc ben laAoBeH.sijati JacduK rn suh mraz JacHora. rrarJaaoDadi jalo'/l fiB brczuspcScn arlv lam n^paano. jarKa Jar<ap tn vrvar Jaraaprorga f vrvarna Jar€pcrq adi vrvarski . hor_ qeolum +sa adi iaJaceH. Ja3an r??vozel m vzmet. zall\v sDravltatr v slaoo vollo lagocat. iozliJarox. stokati crca. iolaen.-. 3. uaJJaK adl 1.. -t$r . lls vrslrce li. fie s!!apeu. 3. m l. sovor(ica). nriklivnk. slaba volja JaAocFaru<a f jeza.otozen.rrrnru Jace[oB adi jesenov Jacsfta I bot trepetlika a lacLtt<oR d i treietlikov JacrFre. gl. ra jaErla. 2. -vua a. nanozar ar . JoTaxvDl|or iDtl. krepek (pijada). -qftsa n dem od ia3\tK iezidek Jairuen.tmPI Jesll. jelyrenjak (kruh). ja-nra. odmcvati. obdelana greda :a saolKo jac\pe6 tt zoo.^cMrat\m rot jasmin JacH{.err. mrcvarjenje laae. ja-. gl.re. vznevollrulezln. . razdrazljiv. jedekt 2. Jasosn fi jezi fig Pre' pad laz s m ple?. +ua adj JaEueH. arli kozlov. -AHaadj L jezen. _Jatlmra fl vrtt.lozlast JaAocrua y!. -DHa adj L otoZen.znevoljeri.'1 jedada. lac pfon Jaz J.qoda. 2. vo?last adj iaB/. eql'. stokati Jaftocr t trdnost.Jarax. -'rntta n denr iastrebji mladid rn Jararax_ dolg zckrivjjcn not. JapE6a-japeEre n kodi. japEqa. jcdro (orclxr lr(1..r. gl. 4.ce."tr1u I jalovka. 2... modan (medved). Japl|.xJw adj grdav. 5.fl votck ekov Ja:pBa l.riq l'? a. ugr12 Jal.Ja3Aar impf iezditi. JaraklTa.lnn<. JaBp[ja jarrma I sila.ar6pcrBo t? vryarstvo Jar(e.c Ja3oBeq. -prg rr kozel. oglat Jas.kobacati se fainn. Zalosten.. trajen (tkanina). zenlslvo z.t. tcna nroJapdr.muka la dra I trnek iaattw'adj 1. -Eor adi iedmenov raa(aceD. rzvrecr (xrava) j". muiiteljica. jealto. /arri lrrrrrrllct. Jaser( jaMax.nxsa n jedrnendek . rodovilen (zemlja) laKa t ovratnik \ar:a'. vedriti se (vre_ . \znevoljen. 2. JapMa I komzni zdrob za ZitrpeZnost vlno JarereH m . jedilo. jargl.?al jajdnik JaK.p! Ja. -rtg 2.-AHaadi iajdast jajqeDoA fl jajcevod iaiqecr cdi iailast iaj. 3. i*?f.ecmen(cer) Da ofesu. lal]IliJa clrpel3e oet masten sir jajqe. gl. razJcsrDetl alatr.ce impl kotiti se (kozevega brata za) Jaqr.krepiri se. -*ura n dem bakrena posodica z rodem JaM6o HJa.laaar . 2. svakinja. -i*. 2. beden.sr_rstr.steti. ce lasax impf plezati. ' 2. sl. 4.Jale 158 Ja.IrB graav. rDv Jaro fl jata.

lam mladenid.Jorypr jlfla.#{*i#: I r(aAtrrte. -rltr rz kaznjenec rasneru<rcn cdj kazn ienski Ka3. or.Sarr rr kabel Kaoftra I kabina l('a6|.Kori'flIa na Piskad Ka3arr.rry m tam D\e prrtjlvec. pas KasMat rovnica.ol napihniti se.3.1 kajuta (izbica na racJt) m jermen. XAuIII rc{frrito.-jt#ni JYraDrula. kramD Ka3HaI kazen Kasqea adi kazenski Ka3tredfiK. staoe r(akovosti.$ nt odeJar.'-"'KaAa|{ta t o.gl. dezele lw "na m 1. soba za aanpi- * iiii'. vaterua.lrra. ka. delovm na soba. kaB€a r?r *J'fffflii. zmozen' sPq "'ff^iti..rraApar impf kod\atii -ce: Kodrati se Kac ce. . ka' Ka6apd. KlF.zorzurv debeluhu) (o Kaoae.zdrazbar r(sAaI kad. spodbujatt: 'ce: lati se hrabrega .3dolga f"i8' pastir3ka "" ol. ce rleLarimo! Kesause. kotlar Ka3arryruu4a I kotlarska deta\Tllca I T**Hf#.D n l kisto mleko. iunak. nev.ld'T. Ka6ap6a a jy$Ka f kul domaii rezanci Ra6ea.{r. . -'. -qra adl pogumen zvezL z o(l11lgo l KK xa6a.a-. rl jopr-axri posteljna odeja J1rraslura.Zenin hEaqeH..o{t&*j'' xauE Mntodonsko-sloveDsHltovs.zal biti I Kalra f fom prepi.rwa 'tidj topel (v ItrHaK. okajaft KaAea Ikodelja (volne) *fff*"ff. ravs Kalrau&Ja. 'unot imPI dimiti. Lzdelovalecodei lwarnrmra f junaltvo. lpanski belori.. ra@lr m fam Eolra t t I I I . 2. jy6u^eH n jubilej 2. Z. It o'. kazrovali se -ce: KasF'\ adi kazni\ KaE(. medel.€s.{X' PrePirtjiv(omo2cna Turkinja'. kajenje."iZ(. '-elavna oscba literimesa deIa. adj -indecl lam slab.r. lcagHysa pf.t .r m fam Wivda Ka6anrqa I Dlasd tTfi KaAerK dim...' lvaa rz izdaialec: baieslovno . "?illlff ol.urr't l.etadi kaznovan @. 'Ti. impl kaznovati.l5f.?.+!tr6a a tamet t(aAtaq.lluTe KOtenJaK IAm JopraEJ[Ja. 3."" zeg iv6u el.r.rga adi iuZen jyncorin.X# Kaaaa€prn kavalir KaEa ep[Ja f konjenica. -tror adi zarneten xaApa.. -. j!'Haqar..-bitie (poosabljenjerjrkana) lvnres. 2. banja xuAaro m kadaif (slasdica) xIrAana. -Er . inpl dajati oc_ pogum.eKa6ap€ro.ce Ka M. .J'ei_ kabinet (1. sri' nost joproBaH m bo.n kotel r€sarq[Ja. Peosr ius: veter (ali jugul. kodrav adi KaAIfrf.Kaaprqa f koder KaAIraB kodrast..

slab Kar(oB ltro kakrsen l.tr poctnJevatec KA Atr fn modet. kopica (sena. -qt|t5a n dem od kamelji mladid r<ar'. r(aMnl|r(lr! n proslol' raarbr. l(aratrar it?tll priPrav_ liati. 3. KaMelrapcKrr adi kamnoselki KaMeEnK. 2. direndai.rl-raa ra.ic. kako Karila m . 2.1 kamelar. veliko blato KarucaHm l.ntr r(aM6aHa cerkveni zvon t vilo iz nje (za lasc) rau6anai. ta): 2 grmada. Plundrast rraaHxn. Pona' rei6n kliud: 2. -ce: se Kaayieprqa f nuna. dutara. ) kamnati ka' r(. kamion rauo adv kje. !(aAar imqf kdliti. mnozica.le zoaJ scm na koniu Ka €6a I l.'M^ap r.ul l'' vrv.at' r€Moop m kafra xaua I dvorezno bodalo KaMooper.tflaqltrrrTe tu a98m od Ka^' IIaK velika kudma Ka^!ftp m menih ra. kakorkoli. 2. kot da r(aKcroAe ad!. uttdba.trtua fl detn londena skledica l. KaMarat obresti norarra. ccra cVM Ka. obdelovati tobak (Po velikosti.ujoo"" tuljava ""0. vdolbina xaMqe. kamutlarn ritua I dem od :r. kaliti se ra.$rD adi blaten. -qr.eK ralenaap rn koledar. a rla n defi kG ledardek fta^er@a I londena skleda Ra eslrrc. prekaljen dlovek 'ro. .rrlla-r(a]urtr(a t bot gtdlra. -qn n kudma. -na I zvonik otomana {5a fl Kamel KaueH. Plunrolourr drast Kd outl| I pl galose K6 naD Qli lam slab.Inirskiranjc. Kopt_ to xa. 5ol kana irt l.{a kakor Pravimo KaxoB.tarE . zaslon (Pri muslimanski hili). motek. -qrl fi bit. usnjena Kapa rcaanarc. goniad kamel KaMlllcKrf adj kanelji r(.arh Pe siednili. Kalup.1./reMarttlpl . ki z njo vabi cepid. kot. r(aj'roAe gl. fl. 2. kakor. nered. nikakrSen.a'd. 2. posevna streha !€. (xl xtl3. kamping Kan0\iaar impf biti raarDvsa. pratlka r€ eHAapqe. kakovosti itd. KaleMap rfl cepllec Ka eMrl. kamin rcanInds m tovornjak. -. zofl. kanal. Sdit. 6r'154 t1 kanapC.l.ti dtr. KaKoa t Dlevel raa. f. -r$€. -rrlr m tlakovalec ra^c. KaKo rnro 3Haere kot veste.KaanaBti naptl ponareten denar xaarrarc. nekaklen.o. Pona' relen. vlvca KaMen lB 4di kamenit raasar rfl okensko (vratno) xralleFoAe^erl. truma xa^aeH. vabilo.urm z ognji!te. x$Aeil6ll. . -rHa 4df obresten in vino: 3.qI|I6a '| Meir kamcndck v zrdu: stensKa omanca (brez viat) KaMurBK. zool Plosnatica (riba). arh \odrlk.oi:a coni kai lele. 4. KaMepsa Mv3FKa komoma glasba.-qrl r/r kamniti most Iig pot Kar|. -^tF tn kalllno krilo rezec. kokolj. pomoinik xauyo^dn€ f prikrivan. Zag@ xa ertr-xa^eltrar rel in dmolas. -ltut6a n dem og I(AAEM vrsno Ka eH. Kaj urro. xaaoBtr n in I blato |(a^a6aiaK m fam l. . Dosodu zn vrxkr RaMareH. odpirad. 3.lMllAqe.'vabilo na svatbo. -q r:6a n dem me- KaMebaDt??kamniten svet xaueperi. Ka. gl.' tovec (drevo in sad) r€ rdla f Posoda za vodo l(a]l{njle n argm od KaA zeLo blaten krai. KaKo ulro ce se. 2.) xaaav3 m . PoKaKo urro adt kot. k()r()htrf Kana f 1. -prra d/f koh rt r€Mapa I l. drnopegast okrog odi (ovca) I(a n. Pulaica. Pena na kavi xajqrla. naaor in Ka^ta.a^tr tmpl Ra^eH kalien.irJa.pn ddi komoren. KaMePeH op(ecraP komorni orkester ravnaa I zool kamela xaMrr^aBna I valjasta kapa Dravoslavnih menihov Ka. Skatla. xallraqe. I tlak iz debelega Kamenla K:r AItMqca pl tlakovati s kal' drmo (a^apMunja.r n blatoik adj blaten.\I|a adi blaten Ka^es. -tfilla n alem od rtant( dolnidek. ladiica K Ro aale kako. prekalien.iltraK 163 KaHAI|Mr raj.xaMeqeE adi kamniten r€saDaua f vredevina RaMeEap n kamnosek !€rraa m 1. arh urni k^zalec re. -I{Ba adi bron k^kae\ kakrien raKoB-rlAe razliden. trdllava. kam. tt cerkveni zvonar xasa6e. -sI| I bol marelica r€fqe. . -Jfla adi kositfir Ka^aJ n kositer KaraJrEJa.\iaK Kucmrca Ka.2. RaAE Kajralia I cvrtJe r€lMaK fl smetana.ceplrr Ka eMqe.. -!rl|tba n dem didat mendek 1l' .An4fum pripravnik. KaMo ro? kie ie? 9C *alj. xam6anaiuJa.^di2.r!re!r4 naayiePar imPl Po' pomenisiti menisiti.ucrnadi pomolnilki za Sotore. odvod. kanxaMetFrc. raMeHlDaar tmpl svatbo itn. sD-remlievalec.-m ft kudmar .. r-edovnica KatlTepcKll 44l memsKl Ka^Viepqe. kamnosek ral|aq n raznasalec vabil (na raMerr!tsa.obrtniski (trgovski) r€MrIdrta f kampanja DOmOCmK KaMmtHt. -q{r'6a fi qem oat Ka. Ka{aDa f osnova Da vezenju KaMerr. Ka.KAJ 162 KZLATIaB Ka. enc kapna. r. -ce.\rrlGa 1.larb m l okrov. {for od l/. prevleka (za bla' zino) Ka AItMa.

packa (od trnua). KAHA t(apla ce. xap4gorr6r r. vodo)'KaHa KaHBa I krempelj m l. Kacraarimrf viedatl Di' kati. rana.watqo lirilo: 3.!nea n d. capin xapaxr€p ftt l. rl9f. r(ara t kapa .nar impf kopati. zDadatr . zbor. lis zb^d:.lo. rqrac Kapcxsr. vaDru.Ja ade fam od. Kapaar impt $aiatl zrnerjati. kardioloe xap[€pa f kariera KapF<aTtIIra I J.Ysa pf ugrizniti. vooja orkestra xa[el6e l1 l.lor^r(Ja ) adj indecl arh crnook xaptro^ m afh no&D strata. 3. K. karakter.qI! nanu.ti. {4 f velika vhodna vrata (hise. L zemlievid: 2. izkainica (osebna. -ct.cEa adi haski Kapra I I. NitrceK Kapa$e n grajanje. kapitan..u. obzidia) Kamna Lot robidi KawHRaI robidnica ( iasoda) KanfiuoBadi robidov .apr. lig korenjak Kapuesr adi skalnat (apsr ra kras.) xop. mesa-rjti. ohiSie (avta). r(aptre. raruti Ka[secr adl kapljiEast adi indecl Em. robi-rq qovJe Kaltrrra. past. stra[sl(a vrata karRA-l kaplja. narrpt4 tt muha. motno rdedd oarva vap. 2. 2.lra'ica. kapljica (zdrav a).praEJa-. karoserija xaptra I skala.l(alapoca pf zaarati. -F m kapelnik. pusEati. mejna srrazmca Kaplau m karavana xapDaBcKrr karavanski adi KapAau n /an tovaris.c{. irzl poclloliti-podlagiti. I karavla.. -qI| r'' povabljenec. Kapa6furKa t karabinka (pujka) xrPdor hu. . iraeovc. zbadliivec Kacen I tkatlica. pitrdca 'iat'l{rKa (vojaika.lo) xaHra t rodka. Z^\ti KacaoaI 4rrr-mestece. Dt. Kaualc xatre. 3.oi stotnik Karulaarr m a/r. sost I I I I I I I I I dutara. kopanje.KutlrtrEEt n dem kaDica. a/rr turSkalutka (eled. ostevanje. impl povabiti. sostiti ttanaja.preprrau se -ce: rf. saol. tehtnica s skodelicama Katrap n ara. -w.etn od. 2.. lig smeloa pq ooDnost rapMtr{ n l. smiDla).em kaftonlek adr.trs xacaj.iama-kati: t. ve zovnica. okensko. 4. gl. zaDka. kaseta KAcrlepnr blagajqik rocEepRat blagajnidarka xacKa I Celada xacreer larz uspeh. xalar impt kapati.(a. Dar i- l(ACtTC Ka|IAr|Aon ludka pred ikono Ka. ceAaToa xaplutr_ ia slqlujeio tu nasproti Kaca t btagajna r(aca. (za not. xacarar impl b\ti mesar. jeziti se.a. nasproti cesto. znadai. 6bsrtvaJu Kar^aua f podloga KaErar 4di izdrpan. nadaY Kanap. iircvariti lrg Kacamuqa I l. karmin (barvi. ce Kalyraar impl tvartati ta. jagnjetina z zeIentavo ramn rz l. kangla rafrap nr tehtnica na kembelj ralfraplfia f tehtnina I kantina. Kaoa 'f.t:. IL vinska steklenicir. dlanska). m robidje. delavska) l(aHl|e^ap4a.t|{ I pisarna KaHire. ratrax. iam mesruca xacancKx adi mesarski KACapsa vojatnica ftt racas fl ujedljivec.M farn prtvontj v kai.. . (o)pesati KAGWaqa I utrujenost Katrpru. madeZ.9r r4gqysq pf. gl.aancwa zf. Patrulja RapaKorrlo m fam ba\aba. potrt Kar.2. 3. 2. . -r']'t\a n d. prcruj trg zbosti. cerkvica. xal. pokol. arh tam kl! Duk rateaan m kaplan Raneluun. fam sraDa kaD Kan aAf. kap rlante Kanenir| tt 1.zhadilnost ra-pau6oa rz trdenje. 2.||ltr!a n dem g). . 4. Kacau m zaloga: Ktcatr n mesar KacatrR. oznadba.apffir m. ^ce: strinjaii se] so glasatr RaseHrK. suknjid Kralrre. . rj. kapacrteta ea[aqe.6t KvartoDrec nr kvarlut. igralna karx. preprranJe Kaqay|a.ItAfo! m lam burkei.fi vratca. praep fam tcx 'J.Apa DesreCna ceBAa liubezeD: iapa 6oja ama baiva Kapa. kapljica gl. DOkfOVi 2- *rn#H* l(a.KAHA'AO xapa6trt orkester. ka! ljati. veka. karru neval Kapocepnja I okrov. impl ka_ mu-Kapuati. sreda '|l adi KacMgm. svojeglavost ralyr rz suknja. karikatura Gisba).. I strojnica. imol '(al'|g]e\. xalap*r1sa impl oalau aro raua pr6T l'r zmogljilrost.un t \otnica. oau aro Kanap!tsa. karton Kapl'orrfe. [oDatr se rane.4Il . karamool raparuqa I p-repil spor t€paErHE nt lerantena Ka.r.s odpadati (listje) xanc a 11.ftratrtrrbaK.pasor m bot \agelj. uzalitigrislr. prijaterr r@ItAiqEdrr kardinal r. r(aprEq€ I fazglednica rapmn nr lepen_ka. voj_ vooa KarBJa. xapu[t cez cesto. adi indecl gL KACMETAIIB t I t KcIJr. ka> nca. zavihek (rokava) xamua I .rauar l.EB lam sreteni ki sreao Drinala xacueur.d. t€ klanje. kapital ra r€qqmq . 2 soddek (za vino.EeBA^ pustovaDje.. klamica: 2.

KBapTOBg m mesrna detrt I(. 2. lidkall Karlt. 2. stolica na visoki Soli. qpua (roCMa. gG stilna. KUKOT iTqA ''.to_ 6ilna miza KerureDKat natakarica Ke HeicKx adi natakarski .2. katedra. kruliti r(eAap..$aprer fix muz klafiet r-saprupa I lam stanovanje. RrfBHyBa pf. ce xr| orar irrrp/ hihitati se T Kn]ralu ce. -U|l m Lrh odpad. pl l(nr'dLn nt fam krvnik. kihati KuBqe. kapuca. KeioBE m nabrez_ je (eKc m keks Ke Jlep n natakar Keasepaj.ati Kraql|. klet r(nru6ap rn jantar drM6apq5lt adj janlarjev. kot. "qrr . rnr m kavarn r. mrak. -. zapah KBarase.reJor. (epaMtAa KepaMru€I keramika Keca I mosnjitek. l(efleqr| + 1i t . 3aAoqIIyBa l.iubitclj kave . ftacrpar tttpJ srftct. Karaa impf lu.arna.IIrrrdT fi kolitina. Karalieg KaTnI|I.-tltr ttt polenta Kaqap m debridar. pri- r<elleq. {xr I usposoblienost.rl /drt rrcr. valirl (pistance). fig tas zapravljati. xraear impf L obeaati (na klin itd.). zabad.1t koanik (zob) KArOrrK. Raqlrr6a n dem kadica KaqecrBeH 4di kakovosten. -3{ m imenik. dop na glavi r€q!4fta I bot zvoni€. KaqyBaar impf L p<> stavljati. {tr.Lik.KBacar iftpl klas dai ati-zakvasiti Riawr. KI IiM preprogica . aebrid ItaqHJa. disciplina: 3. / ltllli Kep. kvalirc!a xraqu. kav ne trarue KalDeasa I arh ka]. kJelkal 2. ltt|(lx ura. -ce: Cofotati (aruKaE adi blaten. -rqlr m Zabica. I(e. uJmil rnxnpura intpl kikilikrti KsKsplrKa. umazan KarrrKaBaa n? masten ovdji sir KarrrKalarulrja. KrBaar impf kih^ri rurBaBr Ia f nahod r(IraaBuqaB ddi nahoden KIBHe. lqm zapor xalDrau m molka suknja Kaqa I kadica. jedilna shramba. -ror f vrsta. xBlrKH!tsa p/.{diti. xnullIre. zob. Kece Keqe. grcbcn KrlKOT. mazati se. onedejati.gl. kvartir rBac.n kvas KBacrr. o mraku rcBeqeiuHa l.. xBaApaFlut$a n denr od KsaApar. 2. dce: vzpenjati se Kasy Ka 1 1. 2.-qnl6a fl dcr?t od xncxil kitica (rJaMea. kvalifikaciia KE. seznam. morilec. xaosr6a n kava.g[ fi katolidan rialnr ttt kavd KalDe.r. Kara Aes vsak dan KaraAHereH. (eca. (a(Dero. razred. stregna I opeka.n 1. . KBaceq . depica (s Sditkom) Kaqop . KxrBpfilltxll / l)(' telinova rora. praSid) Kaur{r. Aoqrsr. KeHraar tfipJ fdm cmeriti se Cmeta. Kes(a. KeAapor. Jitl pretezati se pri delu r i^ep fl. denarnica.|i& ri takovost. kavama KaibeaB. xurleuaJa. tftpJ zareeliati-resliati xoa. star oven z zvitimi rogovr KatrlIa.v a^ nl ravt Kesrcarbe fLm cmetal]Je n nrni a gl. nesreca Kareroptia. 2. kategorija KareAlra f l. MarapeurKa) Karx^rlrta oslovski kaSelj KBeApAr fi fiAt kvadrat ti KBaAparqe. 2. -. ltgaqar impf leti. upornik.. kotidelr.-rq I velnica.rMrrAa stresnik. lopatica (za Zerjavico) xaqax. krdma KaOe3 nr 1. itllpl kihniti. I(arll6('i.rtara. vzdigovati. KBaqaM jajqa cas zaDravliam xiaqra" I kokl:a'. cc K!dj'aD' impJ L med dobieati kilo. tanje t(xl(oTlt ce.ic. kljucavntca KarapKa I jambor RaracTp6oa katastrofa.ndla n albanska bela kapica $noprfi fi viigalica n K[6pnrqe. KDI|qar impf c'riliti . po"l lom. cmen paldek. '(ac}itr gl.rr'. t(BaKa pl.KruuKaar impf mazati. KataAHeBHo adv fatu ysak dan riaTa of. katedrala t(arn. kvalitativen KaqecrBo /r kakovost. katalog RaTa|IelI. astr larn sostosevcr xliqep adv zveier.'rr tu izdelovalec ovejega sira Karr^a. kvadratek ruaKa I kljuka. kvantiIeta rGapT. Solski oder z mizo xrEreApdaa I stolnica. kvali" teta xraaxlbnr<aqnja. Kalr^aar impf kalljaxetlt nqa f kaSelj. obrezovati (mladike). izba z lesenimi reletkami na okrlihi 3. relutepa{ 11. zamujati.RACEI| 166 KDAAI'AT riBaAIrarlre t67 KeHKa O r' fAft KIIAIIMqC KacTpr|. Kasar d (po)vzdigniti KatrRer tt kapa. nadstropje Kara adj indecl vsak.rnrrla n dem od. lflPJ zacviliti{viliti (pes. Keutrr rh bot cedra xeApoBddi cedrov rceJ. zrasel postrani: 2. KaToDrr n 1. -Lror adj katen. kriminalec Karffiap ft gl. -e'da adi fatu vsaKOOneVen impf muditi. irei3nii veder xruKge. ve' t der -prei. tihotaplien tobak RaqaMaK.k KarrrRa. laillarsKr tsrdrlr 1r1preproga KA m preprogar 'nnap KinsMapcrDo a preprogarstvo . fig oStevati !(aT. kadar KaqapHuua I sodarska delavnlca Kaqe.a dem vzigalica KBEa.b.

litpati se -ce: (srce). KllloBrr_r. t reviti v klasje tek. blebetati Jrg cveKac. rnertrfe. Sopek. govatr dofotati (z obutvijo). tovortrik. preZivina veslca r. Kut{ar impl trsati (oblilpati.^aqa.. xrrrrocr f gizdavost. klet. vejica *np (2) m arh gospod.. 3. -ce: leko)i tig jeziii koga.-tIt ttt obrekovalec K marte. xrep r?. uboi€c-revica. studg xtrprja. inpl nje. 2.c ocy!.Brre. ft kila.spakovanje prodajalec) x ennu ce. uailnica xaaca I l.. fig kla.a pl. r(trccK. polagatr \spa f arh gospa. ru{flrya . klesati. namigovati sikov KIMXa. r erxa I trepalnica. srananna r(naAeHlre. x almar inpf l. opotekati se r. nec nula lovora. fam zNrna za zatam umazati-mazatii ncci kol umazati semazati se Knoe eq.reru€ I l. Irg Ktrrlia-x. . dce: kisati se kilosram ru|it bot kumina KrrcaolroA *enr kisik tn '' t(nMa. sme:ar|:e. gospodariraarup n klavir ca n Kr4ralIIJa. Z. Dod. 2. trgati se. ItoKor. riMaMKnMcikati (vino): moker DostaKa lra sero imam ga na piki J9u (v oezJur.Sop. 2.. gr. Krrrar impf l. kitica. 169 mrzdruvlloti se.rKa f tam pika. robat. reZanle. seosr klima.qD?. . biol aces\ oooen ceuca. tirrau|ap m suknar (tkalec. xret adj l. rln: roe: natnaKatl Se namrgruu xurE. klelati. opeSaii. rcnMKatr iftpf 1. 2. tsro^a I rogljid xmr (l) tfl nesnaZnost obleke) r(trsep.'Jj. _raglja. nalispan \wM impl 'Otkipeti. &la. okisati-kisati: kisati se -ce: z.K 3raaT impt postavzr z rmenom I rlan.K ar6a. nebje.namise. 3. !( elaar impf 1. ce \.du-sje Ceniti. Krrp s saqJem Aruo gospod Dimo (v zve.m l.la$a'|Iia I gugalnica. naliSpa. KrrEe.nry m 1.iry'e. klanjati se. KrreltrtEI klesde K^atrllla f sukno rorctrrerie n fam 1. -ce Krf^o. ieLi rekovati. kip konca prstov) l.llqe. kler 2. korurni stort. stanovalec. Solski razred. x. nesrecen rastlinstw.nc @a.ry. .n . krasili.g[ m arh proslor rrrplrw adi tam nesnaren.reEra. 3. opotekati se. KraAar pl postaviti. izl Po x [|a t 1.rdaAefieq. studenropnacra adj cirilski dek xEpKa I kramp. K ac. r( etra.r inrpl klasiti se. namigniti 2. -Er n 1. 1.ropotulja. cof rmro n kino na Zenskem Dokrivalu: 4.:|e''nrar impf x a[EeH adi suknen tom srnejati se.ac m l. klepalec. rezati se. llg prilizovati se beti x^olio n klanje. r[|.namlgovatl KEcl|e. K''. vreti..I .. KoAer6e. Epne nost (telesa. kletkat 2. K snro z nihalo. obxnana. s. preklet. kleonineDnmeren ti..Er I najem. kimalil KrrcAoIroAeE. tikniti. lcsti. 2.2. rrrpnamp I cirilica r$aAeHerl izvirdek. bot kisli. klas. llttr(aar impf pesn kovati vzftKau R eDemuK. KAerEB. l. fiar. K eqar inl kledati -ce: (zob). rivalstvu). 2. opes ot San r etras fi.a n dem od. tig osla- I I I I I I t I t I t I I t . meZikati.dEorar p' pesr? vzKuxruu xAeArr shramba. -sp adj kem ki2. fa7xed.. x atlHe.ajati. kembelj zobotrebec: 3. Krcr|ar ifipl kisati se.'l pokimati. r eEerar imlt obre MT1:. gostad poloZiti KllpawcrBo'. pititi. svezenj. &{aAe.!( araqrlrBa dem od r{ ac klasek prevoznik. 2. razred (druZben). uoog.rexxe. xaexxlra l. vrsta (v vlaku. .tr arar impf . trsdica.rerra I kletev. prevozniStvo .. xJrer€Ta obrekovanje zobe k^zati I x ergrf. krasiti se.Kle@a n. vrsta kruha ti (glavo). 6op. t(nMaaTinpl l. iver.llr ddt kledd gugatl. prevoz. gl. moliti (k beti-iepeti.z{eu. poklekniti. v. odesna zaDustitise veKa xmriguecr adi Storast. Ilet x.AaItBvEa 1. 2. kinati z gla-lo (lalmo). past r acri.fl. lenunaKf.klavnica.klepal. iron velika r. llasu pG x err€ 1 1. rBce ar impl kisati. ubozica K^acl|ln|o 4dy klasidDo r(^eqeEe z kledanje x. -Itrl{ rn izvir.raIq. K^er[rar zl 1. lig slabogu). delati Sopek.xrqtaro (za {oxaaruar cdj onemogel.Klocrlu nr kiosk anat roka (od zapestja do ruu. pokati f lezltl se 2. klepaKOAC.resem. 3.ucKa l. 2. e. utrutl trg oorearjrvec -diti ie.raarlaar iflpl sklanjaca: 2. prekletstvo.( ti. mezrxau. l(r4r/|rrca. pramen. meri. 2. tig rsrgla+o . rovnica K]raslltr.duhovldina. Klf oqraM n. lis udariti. lig klepetati. rurp^Irclra pt. impl jati.o:riemoii. pnsega x f bot sas (trava) K ^ca'ft adj klasast. maJau Se r. stopnja kakovosti (tobak) x.t|trApl|Cn Ctpresa xrrl|ecr adi gizdav. za drva pred ognjiSlem umazan r.168 Knc€nx. x.

K telebniti " x tE./.) boleli.iack. Knrfr<ar iwpl k/]:iiiti KHtDKarune fl aygtn od Knr4ta stara strgana knjiga Kl{|xlnota I kniiznica Krrr(Ersap z knjiZnidar (Iflrnl(a I dern od Krnna knjiZica (diiaSka. ' - 2' *1". zaloznisko podjetje . 4 kliuniti Kl\yyIJe. adi K'er(eBcxu kne''ii It^jtl:or nl klokotanje' u*tu- imp[ z!*"ii1"u. _ K wa fia I luJucavnrca |(A!r|eE.. -rqr m zool skobec t(o6l|. izdajateliski KlflroltrtAareacrBo n zaloZba.iifiTtpt"ilif p.apFr4a I knjigarna Kr|Il.tesnati "lli''ll' i??r. gl. 2. anat .3. (samo3. gl qyKa rpona. kljutnica . pc skalovati z eno nogo. -pqu n ktepka. ur4 K^oltqccr. -naur m klobko xaouoripe4. yMHar p/ dofniti. DaDirtek.' r xHKa.I(r. oirekliivec.. ke vaslvo KoBue. os.(l) adv.. . 4. -xsa adj knjiien KHn.lHIIB iklepelali od mra/-a rqrxflKa t klinika 'jli '. aBrr rfl kliv(. *.r. .t kovad r(oBarrrmla I kovadnica.xlu&ta 170 KHe31la KgtlBqe r7l n dcm od r( I|Jua. pidili (kaaa). KHexeBcrso /t kneZevina KBe3.tt"danstvo.a r darr ()d k()ct kosdica KoBqer.5. KoAKa x..!. KArrHODrAeH.i1"-".rr.n KnJlgo' liub.p A K rneu. sKovana beseda KoBap€H. Kl$e: z.n 2ebliar !. m. zanfDten r(o_DapcrBo? spletkarstvo. krevfjati 'a .deniati. napgvedati nesreao Ro6r. 2. ovaduh. . bibliofil Kt{rD(ap rz knjigarnar KHrrr. izdajatelj (xurou3AaneacKE adi zaloZniSki. l^* K^ncap n cerkowik (pra]osl. pikati (kaia).-xtrba tt rlrttt txl KoB. xonaar-r<ore.a l. prostql za Pev.1:..ricr m klin Knx{ecr 4di klinast . r. 6Ha adl grozljiv. l.:P-T!1-^'. kostnat Koa. prepad K^rfure. r@Be udadti s kladiv<-rm (enkrat) KoBqe. loKoBas .rupoc zr kor.: .roaraar ktopo irzpl *999!!t.. rdu4r. KoBHar pl od KoBa._ rqxcypa I sotesl€.ryxaJapteu.ff"'f.. znadaj nona. zdeti 6akajod. polr' kati.-i. sllttiti nesieao.. I huda slutnja. Ko6a.koeksistenca ltoxa I l.roqH!tsa P/.r-aia. kovan.*i"i"iii. znamenJe r. (samo 3. "qut|. Ko6ar impf 1.. zbadati: 3. brcniti-rilali. literatura rrnures.recr udf koIdcl (() fl()vc. poverek (droE za nosenjeveder) I(o6lllu€. 2. adj klinast. stoikrjekropotajo otP::A?iif-:t"oTl. KHIi KDrba n dent od xHxra l. -tl!{a adi od kdaj. -Eirf n zebelj. 2.3H rr zabo. -pEa adl spletkarski.j. -rrHa ddi kljuden roV*e. -AEa rantr*up. kniDicat 2. k()slel. nakovalo. kovski nadin KoDa$ adi koven (ielezo). x. ir?p/ I itniti. urrpxosareir.:lK Lc^v!r.r a'i.rcrzab(). L kdal (vprd. os. gl. Ko. -mIt .) ': .aot -'ffiotatl.'-. K^{Maat impl kimati. r. xrs cir rorven a/f k()Itsl. kravji zvonec xo6uaur.:. r rrllorblt."rr impl lam \ii :"! rt:r-'. K^VsoErin kljun K^Yna / klop &rI1.Ialy-p-:i': !!_.ra.e-i"ti *io'o'"."'ff._:-1. rpece |(. r*rr$a n ilem od KAUq Lljutek rutltBlre.i[.) r]urcapcKrr d4i cerKovnlsKl". sl. -t ii'i" /i.'35 rram<a.) laboletij. 2. KHr-rra knjizica nnrra I knjiga rHrrnoBoArirea m knjigovodja r(HurorEAareA m zaloir. sllitr.. p+r. 3.:' tatf vase r<lotratr. zvodnik KoeFusreqxJa / sozitje. zur. podkovati (konja) KoBa^o fi podkovsko orodje. xtterylaar izf ktlcz ^iii.etu od Ko6a a kobilica noro p/or od Koj koga roaoi m lam i. KMeroBr n arh vaiki *Plp. Kora[uell e BecIIlII(oB? od kdaj je ta iasnik?.rar impl postajali brez dela.1:y^. skr'lnllcn.i."" tati.ra I kobila rol n kov. x-nurr.r<..KapcrBo n knjigarnistvo KHat(e...... Ja: T^''|' rnlfi|'a n l. -qrr6a tt dem od xtru' Heu zlbljicek a'|::':.qt/ ]. podkovan (konj ) KoBaHr4a J gram skovanka.lL. slovstvo.. -ro' p{ ftlIu.KlrcaoDrl m knez biti xrreryrr.. lporlHe. IcrYrHar p/ 1. t{'\. brcati x^yKa. noraruen e od kdai ie ta ^e6oD? f. K*etw ^r panovati impl ror1oIaLi.rabm4ra 2ebliarna (dcl lavniia ali prodaialna) iebljarsti KAnHqapcl(}r. muz-kobilica (ed'dala).'rlxe. ce (pra!osf.di K^ririqe. Kora Aa 6I-I^() kadarkoli nora (2) cozj ko.menurceK KMer. sqlno): v tzraztn: Kofn-r'!JAe. KoBgerKe.ai xroaer6e n klitie <laresina 2' t traeanski.. usnje .iuna ku) l. KrrtlDqtltra '..e4..ldi klobdast K^ouo / br(a xnoqrrc. udariti. uso xo6eq.. -Rtrr m zool de' tel KlrFcHe. kota... norar irzf kovati.ba(dar "19li9Kl9?:::11'9?:":^. dlanska. kljukati. listek r(HHrKeEHocr I knjizevnost. lrp.zdravstvena) r(06.r{FKaar impl 1. rqMa x.'uJoj. K rdr{ll.o6eH.. kadar. sao- lona.. t(o6llaqe n d. de RorarueH. prsna kost (ptiI ce\.ik.K^tr(aar imPf I trkali' udarJati."ffff1"i:uff'.

Ko/. nar6d. dremavka omaluJlv t(oKoDlre.Kpq9cy?e impf popf. povelis:lvo_komanda. fig ro3le..os prorl aen. kvartopirsko gnez<Io roMapEcKE adj fam kvartopirski.-pry r?r zapredek proga (za konja) svlroprelKe. lig trpeti. roaop rn barva. -Er I l. komite nostna skupina v tujini Koru{qeE. ilon gbdavka.ti Ko e. osvoboditev izpod Turkov nesuverena delela: 2. skrobrti xo^ocau adi poSkrobljen Koaocilar6e n Skroblienie xoncKn ddi vozen ri. zabaveri Ko oc ru velikan.xotxyqxa adv d.mpt kleti. kolG prne na: z. Karcn. KOM[r6! t n6) pl ttor<oa6naf l. -gma n dem od 172 r(o eErrlta KO e||l|llKll r73 nol{opa Kor€p.AreHrlrru. modna lepotica. . smeSen. PreqaJa Koaerur<aI kolegica xo^l|6a I koliba. podKox!?e4.!ItI6a ftO^a. KoJa. Ko^Bar irrtrt kljuvati ro3txraa adi dlakav. 2. pri. komora: f roaocer nr tir. koda Koalloap rz kodar rcoalrrecrneu adj kolidinski Ko4rrqecrBo a kolidina Ko.raBlr ce in?ut kosmateti. zidek. Kolte)( roacr qKx ady kledd omopaar ko se polomi voz.n kurni]. komemoraxo o n 1. pl r. tomentirati xo ooajse r? frnikola. svitek (na vrodem qfeku) rto alr m pas.roae{liDa impf voltiprnrr se ti. KoaoBI|. zapredek nestalnost sviloprejke xorrCram kolega ror. 2. stolpec. kolonovec(Zganje) naoa KOtuI|ra tn komit. jermen.un z omahlii-tuEa n dem od xe KoruKaputka. Koltf.-.a vo. "lrmEa n bot mali xoae6l@ adi neodloden. voi oskrbi ro. kc t(o I|e. rgra na sreao.KoMeErf.rrc.mehur . otroski vozidek Ko^Ka. Kavsnlu kosmat postaj. I zool koza noaax paidek.-nr m mreza proti Komarrem KoMapu{a.Ko aaar irnlt gl. mlinsko kolo: liudcua sli ptes. kolikor roilny-roAe adv kolikorkoli ro/rlq' urro adr kolikor Ko^rqaofia adr koliko (o mG Skih ali o moSkih iir tenskah) Ko..ap oatatec usnta ftorKap@a t usnJama (oxapcKrr ali usnjarski Kor€pcrBo fl r.wr ft lam kvar topirec.EAa 11.hazard. r. Ko . n dem OCI \os. pomisljati se Itoo. fotokamera. se KoM.-pq m zool komat xoi/taplltrt(. KoABe lroma I kozja dlaka.rrrba n dem od.3. t Ko^ondAa f stebrisde. riltiti se. . 2.BaaT rrt in impl poveljevatl komd..rynjemu je lahk<i KoxryB kotusdek Koruuq-ry n kolad.em od. prq I(oa. .I5A @ t(o^et6e n gl. koloniia. (urau T I I T I I I . strojar. . Dr+ me(uJa klinjati.IraarI in nJa. kombift. avto. obdarovati ob novem letu (oaex ft klanje Koltolnaptlr|x. zool koltrLar. xo^e6aar imol zibati (otroka): xo3MerlKa I kozmetila biti'neodlo-ce: roj.w f zbtrka. kolekKoKorrtKat zoot kokol.xo er'tFja.noMrI€T n odbor.cija r(orrmt|IK. -rE tn prekletnik KoueAtrJa.qr. kosmat KorBse. zbornica. koliivdek lekcija roirea z koktejl. kocka Ronapeq. kodijai Kosaprnrx. pt. @ t sestava.. neugledna hisa K(ra€Krfu .ti Ro lraB adj pron kako velik Korrxy 4dr koliko.lllq€ t d. borec za roaouJa.. orKaKo (e ce crprur KOAATA.'. laljiv.opn. KoAe6^rGeL . kmalu KoMd. roar(Yu€.uHapKq-KorloDE|a tropi. kura uv KoKonlcapn kurji tat. .oBrt ee. Kl t(o €6apKaI zibelka. ce Koiar irnpl kotiti |(o 6acap m klobasar se. Ko^BHar Zl kljuniti. kc Koroxer r?r januar (ljudski met lztaz t KOITUlra. tip.tu I ves€loigm. neodlodneZ RoKoHa f l. krojad za (ozune r(oi|qBqe. Je qovolJcest rdo^ l adlt /dr7t Ko^ai Mv e uer.qecau. zvondek. m gl. -r I spominsegau -ce: ska slovesnost. muditi se t(oirBa.knjitDa zbirka.rsnjarstvo KorKv! n koZuh Kor({Ba. s katerim KOrKiIreK tl Smetana. Ko/\ewa-a'r_ iwpf pogostitev . KoMagA!. xoKolrar ca impf lv KoAeAa. MIIOry IIATqI|. hazarder ' Kouapgmrqa t lam igralr:ica. Roa€6^taocr t neodlodnost. kolor komiden.Ear .i skupnost.otdal ade' fam skorai.jermenlek tKoaap tn kozat.(oMeMoparyJa. Kolu(aar impf Dita. uaKer po3iljka. nika KoMerat zvezda repatica. sxrob tmpJ ra. taDh Korata Mala Mali voz Ulrqde). zibka. kolos KoMopa l.ru$l4fsa. Ko3a mucrfl kozica xoAe6a. hazarderski roflryEsap. eFr&pa. kozina t(o^Ee.Dasnna kolena xouap m l. kokoska vec.em Ka{o mano sKrootn. z.KoaJeta kol ko^a f voz.I . nl kozuhar.p . 2.l(orr.D adi Kou6maqtrJa. 4eft1 KaKO matDen ugibanje. kolesnica 2. bojaz. Kolocl. proz kdorkoli tcoJ-ro4e KOAeIU(a (oKf.Ko^ar iwpf klati.-E n kozja staja Kol6ac m klobasa r.oe. vrsta Ko!. gl.Elre. majhna Ko..aagai. m usnjar. kozica vabijo na svatbo.rerna I zibel norer. kratko iovelje KOMaItAiTa.-qna adi l. kozji pastir roaap zr kolar. Irg majhna.

Kona$ l.KoMEncKrf adj lam sosedski. staroverski Kor$VA. kongres. okoli KOMnfiITOB KromprrJev 44' '(. -Er I ugotovitev. komparacija KoHrplsHocrI strnjenost. 2. kontiRooneptpa. RoHcya n konzul Korl3yndr. pod.rrrp6.ietje. qcB^apcKr-r valec I(oH€Il. 2. -rtrta 4dt Konopen noHonurrre z konopljiSde KoHcoHdrrr m gram soglasnik. gimn oro<Jia. sestava(lit. ko'J. komplikacija Konvencrla Koiiturmqtsa. RoFrar ce impl liipati Kol6qe. adl popot'! komDleten varr-prenocrU ronnr. -uqfl nt nlt KOMT4TOMICeH. a. -or. 2. -rnr f dogovor. grzoall se Kor6 konjidek. KOMrn4rr rre t Kromprrtsce. skladba. vanie. nJentsKr posvetovati se rco*nqa I konjcnica -ce: KoHclM*Ira. Doklon spremstvo. . Kot6q!t|6a n d. konstataciia Koxcrplrqlja.HDerqHJa. xonaxysa im. -wr m fam iEv2. SeStaVa.d arh preno'ceKOMnAsre!{.q I pregled. -nI| I l. rrgura KOnSITKCUa. eoi eeta KoMnapaqnja. lig gl. lagoden. . konkreten KoE(!pr(pa. priaobivlti rud6 Kol|lbel(I|Ida I l. xonzonant. pogoj. mrha rati Kol6orIrrlTn m zool bramor KoHraKr m l. KoMn m|I4ra pt KoHBep3aqrda I pogovor. tntrrrvshii 3. nareje. kooperia. letal.EOy3nJaI zmedenost. yAI{'to'{tp.dvorec. koncepciia Korqepr z4 l. vlaka) in duSevnozdravje KOMnOT*pa. gl. komponist z. urrIl . 2. zavoj. zveza ruapec t(oF[f. lig varslvo skrlvnostr KoEcrararIrja. skladatelj. KoraoII rz 1. KOMIIOBI|CI tn KoErpec. rorru m l.Txa adi stvaren.o'{or. -qrra adj konden ^di raz umen. coceA flac brez cilia KOMTUHAaK IAtn SOSedStrr'O. "tllt rD jcz(lc(.Kor6_Fnapr?r konjar. konfronurall Ko. _ r<oEneHTlrnpaaT pf r\ tmpl koncentrirati. dukter KOmpomrau KoEA!?a I fam (evelj.ool kottl: 2. doloten. topoglavec . sestavljati.a rTraoeta prott pa RoH Kona f kopa. konKoMtriMn€rrr rn kompliment. -rfi I 1. ljarski. coceAcK{ drgra debel. l.-tI a 4di l. parlamenl KoMro3rrqrja. . 3. o€ KoM.l|lk cTaS Ha TeIOTO telesna Kor6amx. f bot konoplia KOHOIIeH. konkurz r.KOMOT€lt t74 KOrt3ePBa KOH3epAarIrBeH KoHsepsartBeH. spopad. shod. KoHcyliir m konzulat KoHrGeqepy adv zveter. 2. gl.dv pioti. kon' in impl skladati. 2. o mraku r<oHnpereH. treslica (za '|l servativen. fl I primerjava. coraacKa KoHcm4ratxja I l.. konruzrla Korqetrrpripa. xotra. komoden. palada pleksen. KOMtrPOMIIflInJc paar I in irzpl kompromir(orrrcpBof konzerva tirati KoMoreu. konjski takt. RorIOporllfpa. praep k. rfH. KoHOpoHTrrpaar ?! \ i-pf sooditi.r r. komuna KoMVHuKaqI|Ja. strniti Korqemnda.l . xootrep[paar pf in nent rfi?/ sodetovati. konzultirati. gl. proti. sprevod t. gradba. 4i I zaplet. :. konkompozicija. voj. tehn stik. gl.KOMrrrgJa. KoHerre[. KOTUnOHrIIraaa pl torrAlrrep m sprevodnik. ko. kompromisen rone. coceTr{a KOMnaCtl Kompas. skupina ladij. tt KoMrxp n bbt krompir. -txr I 1. KoHA!?ausJa.iport telesno dela. konjid r(oErrxrdrfl rn celina. stog ro. trlica.. 4aa 44t komprenodiSde. kompanija. 2. -q|I m arh gostia(e.o$ KoHax. zapleten. brezbrizen KoM n a r f i j a .mpresa. -M I zamisel. t(oM[ eKcerr. xordrvxr cdf h0 in impl 1.ror6oqt. verzacua komplicirati Korsoj. KoAclarEpaaT pl KorsaHfilrlt. stiskalo ljar. Kormar ir?rrl kopati. osredotoditi. gl. riti: KOntrola izkopavati. gl.{n m fatn sosed. xoxgnqsJa. m. konspiracija. zasnova. nadzor. . diciiai 2. udoben. aA Sp'u. gl. Ko.riraqnja. izvedba glasbenega dela: 2.-ItrI I komunikacija. konfekcija. komfort KoMrnlBKa f lafi soseda. obkladek.rErre r kop (v rudniku) serijska izdelava. qeB^ap zaz e KoHAlpauncKE adi tam tevI(oi. 'aeKOMIIoTrn kompot BEA KoMturec nr ned 1. 2. trdcop ffi stroj zqoite.etu od se. zgradba nJentK ttollcyaTfpa. ko. in inpl porabiti. konferenca xofiO^|ir(T n spor. konin irnpl zaplesti-zapletati. Korr. KoHclMxpaar pl Kotbl IIre a aygm o<l xt'l|.n k()n. ob.OMllO3rtTOp. domenek. zoper.d mZ b a . veliko glasbeno clelo . zbrati. coceAcrBo neumnez. koncrznost xotr. zveza KOMVHUCT|'SKn@dj komUnistiden KoMrbop n udobje. nazadKOMNI'OM{TftI'A. KONIIKt xoM9HaI obdina. KoHKWEpaar pl in itflpl konkurirati ttqHKlIrc tt natedaj. konsumikonj. trgovina z narejeno obleko r(oHlDepeH4HJ -r!n f posveto. celoten. -B'''a adj kon- t75 na obleka. COKorsaK.rno adv kondno.r1 1. zarota. krompir . med.

sulidast roflra.onaga lan). lig Posnemati. rovnlca l. redna strusa nopruti I platnice t(opnrrerue n vezanje knjig t(o-ptrw. uporabnik KorMaFxocMecr adi kosmat.TEa adi Pravilen' KoD€iKrerr. n.KopBar illtpf. snega.lotl. fr. rzruv:ttl ts koreninami) Kopy6a. lasje. betva xopemr adj korenski. zalega. rocnl6a f ko5nja grir. slepar. skelet: 2.rEAo kmilo z Kopre. KOCteIEe . sulica rro4legr a. bedro t Duce) -korito.qx r. kostim.I|o|r 4di poseven Koca I 1.kozmos rn Kop{crrocr I koristnost roco adu-poSer. ItoKosenoseno rcoeeet aai bujnolas.KopFKa I l. l2 MskedoDstso-litoveDstd itoys! Kora I kota. ItonEe.KOnFrnBa gumD KoDtn zbor (diplomatski itd. aool koralat 2' kv ralda xopas nr koran.. putika Koq4r€q zr zool ostrU (riba) K(rcll'erut| ce. bistven Kopen-qe.3. ROC!1eEII. 6a n dem od ra -{ DeHKorenceK roperoosA$pa.l-.z-i l. laz roreara. KopscrE.gl' KoIraHa. kostruca ft. kost.-!ry n koristokoldidast t ast)r.ryprqa I grobnica. \qtao l. kostnat: Koltncrod'V6eq. koristoliuben Kopncrolby6je' koristoljubje fl Koprro z l. 2. tig 'ror tzradek adj hrepened. oDonaSati *orifamr. iram. -Ee. hte peneti.oc. telvin oklep Koc. ftg (samo 3. 2. xoF HE. lisjak xodpa. KoElraar pl in inPI l kopirati.s uniievati: navzkru . 2.ivinska staja Korltpqe n dem od.raar intl gL Ke le^r(a roEree. gl' ItrrPa Ka' [epadra. ko t I T I I I I Kop[cro. +. neprijazno. 2. gl. okostie.os.) skrbeti. brskati. 2. suha zernlja. 2. kosDja. ronearaar izpf Po malem koDati. f(opar impl oStevati. -cel delati si skrbi r(opff. neobdutliivost ropa. izkorisdati rocrearo adj kosden. ieZiti se: Strleti razkultran ftocaiu ru larz mo3ka obleka (suknjid in hlade) Kocr!? . Kopncrar imprt tponezaupurvo rabljatj.$!6[D adi koristolovski. xopncerr. cwr eE s'!i' ten KorFrap. korito. korobad. tazkoDavati zemlio. madek Kore ti maeica xoleacq. kosmat Kocn.x^ga KODeH.or' roia6ap nr iar: kapitan trgovake ladje xopar adl trd.ot kostani xocreHap n kostanjar Koc{eq tt ce <barfiia go Ke creu skodili s6 si v lase KocaEu tt 1.t 1.ttga. . kosa Rocap r'! kosar. lupina rooa6 m ladia. -rca m korenioa. gumbar. cBrrAaP f koritce.. sveta knjiga muslimanov Kop6aq ft bid.rrb. koKotra[a t 176 kopnica. . skorja. cBu ap n KonArrqgapcTDo rezbarslvo KOrrSTOdA dem od. KOnElBAat tmpl po malem kopati KonDaf bof koper e-. sttahopetec Kop![|Aap t n krmar KoP!. otrolka -gajDlca t t t I I I KorEa f sidro. N tn ath snliEat KotrJen kopje.bof kopriva tn rezbat. se K(rctDeElaT irnpl Sdetiniti se. 2. Kocida f dlaka -cua adj koristen xoprlcHr||(.zapoDKar _ n Kotrqe. surovost. nopAc x4 I trak. gydja staja.poK.'(OT Ko-rDuuelradi cl. kc DAIKC m 'l<njtgo hrepenenje po domoviri KOrEetceE. zargd.prihajati. ltg rod. IKolra'la Kotrprdaltgrao tt gl. kosden I log. xol'Aeaa. zajedanje Koce. lupina. z.'' Kocaq m kosec Kocer( I sitnarjenje. 2. kadunja.di kopjast. kosdica Koprjo. Konueat impf 1. tra' I€MIIIIIK CTBO burjati. lig neobcntliiv rcoiarocr I trdost. pulin. l"zne miriati xorqrraqra I nezakonska mati xoEAJar m nezakonski otrok..@a. -1rqt rtl peutlja (pri pletenju) xote4 m jez za ribolov (iz pletdrja) . krditi coid za laz roiraqrora I krdevina. lesorezec KOnpEla I gl. . ienska obleka (dvodelna). iz: ouau.I |. 2. 2. Kocar imst 1. pankrt.n izdelovalecgumbov. vir: trs. {r -ce: gaj Kocr(eE adi iz kosti. koptr'mr impf vezati ropra I skorja kruha xopKa! tt tatn mera".l tdlf ut l IOVeC IrNr I'rpl dopisovatisi. r(opncrtr|qa.r m l.. korekten ieoDoreden. Konaqar impt l. -urr zr gozdidek' mlad eozd ronaq. lznemirjati. mat koretr.n l. poln hrePene' nJa Komrer Bo 4dt hrepenele rortrre|I adi kopenski xorno n kopno. koPneti (sneg) KorlEeriKm br€penenje. motika. 2. KopecnoqA. oaitati si KocKa11. 2. izdelovalec KOS KOCTeE. 6otn -arh ladiar.KopncEsE<a upot raonrca KocMoc vesolistvo. kositi s koso. kopad. ogrodje r. *ooi#rn I rezlj-anj lesorez Koltpraa l. kaduniica Kon.) roba f skorja. rofl. KOH TATKOBI'gATA KopAorrrt kordon. KOpecnor|AtrIta kopnjava (brez r(('Dtl 1n I KOnE!tsa. nadmorska visina Korap n . travnik. -ce: raz. . 2. zapora s strato . perala. cBtr a KotratfDrrap Konpmrap fl gt. korek' tura Kec rcocroooam prctin.onoqrr. rcoperirfpaI poprava.

:ce: neopazno se plaziti. obrezje xpajMople n primorie . periferija brcati. 2.lKaB *p-ucr.€l Krapce( Kpan Kpac n kr:as. kra\a. I 1.iec ripAT|. {E Rpax6a I kraja. KpEJocaar p/ okrv ' viti se. KpaAerrKVM KpaeH. nasprotovati xoq rt oven xoqli. okolis. ovratnica KpaBJn adj kravji KpaDqe. 3. KpAar iffipf opold\e podivati (o Zivini). -rl^rl fi kita las (oqKa I 1. €tt'. dirke (konj).Ir|a rall krll koroden RparKorpaes./ I krvavu sc kllti. 2. korec (za vodo) xlxDnqe. KPAJ KPAJ kp I praep poleg.r ddr skrivaj (paA rB ddi kradljiv.'. trcb xorqte n dem od KorIeI kitka. -cttrl . plcplrtltl se Kpsjoca. m6ra. dvigdo r(patr. fts pc hajkovati trajnost I kratko- .. KpatfoBll ln zooL. rpacat imlf krasitii p!6a Kpac{. RpaAar impl krasti. -ql|-'I.r KpaAermqa. kralje'' stvo rpa. sede (Dacra I l. tatvina r<pa4eu adj ukraden KpaAeq. igra na sredo. -Jrm d. ip koSarka ha KorErJa.recr adj dolgokrak. Korrar itupl zavirati. tik ob Kpaj6perKeH. kravji pastir rparara f kravata. kravaj ec-kravaj dek. xpttJc / klt. xpasoBu m Zetjav. Korar impl kotiti. kparar ifl pl krajsati.rrlra adi kratk@ KparKoBeqeH. garje. fig eulg debela lena oseba (paaaj-kpaaalqe tu n ktataj. Sopiriti se. -Jr|a adi kor]t'lJ. dezela. tatvlna KpaAe. xor^e.-qrrr6ar? dem odroQa vcdrce.-eBa.t lepopl_ sec rpacHopelruaocr"Kpacrlopeqr|e (parKoAHeDrrga I zimski sondni obrat RparKocpoqeE. smrtno sc sprcti r<ou ra I l arft odskodnina 'za uboi. Koltrvalle J. 2. 2. -aa m ined mar. 4. zadgl. veljati KOUTVAa Srajca I taoIuYAKa. xpBotn. 3.tKI bot kumara. dreveneti -ce: roqm|o I svinjak KOrrHnIaJ ZaVOra Koqsr|qap m zavira' Kottr. kradljivka.rFa. pfl riDalMoDcRll t79 KpAII RourHe ce pt fam planiti na koga Korxrffrap rz koiar KotrrHrrqapcrBo ri kosarstro Kotlra irn d stati. kosteneti. aka'x cija RpaMn. kc ncc. /ir: natava. r(pahrura . sak (za ribide). hlebdek RpaBap rr kravar.. KpauBa f pokrajina. tatvina 2. kr(l (ftr $llslrl nje gruzdio) KpD.kordek xoqelr. pnKrasu KpaAex n. obrezen Kpaj6perKje }1obala. rovmca. /rg kratiti . pl xpaeDr|. 2. kosara. ulj Kourapa. krvno sorodstvo KpBormeq. fdr? ploditi. zrl d i KpDu ce. kos. 4err od (orxy^a srajaka '1 KpaBa I 1. pokraiina. nagrada na tej dirki f(o!trKa. p\. cc l(prrur irrt. krr. gl. -Aqn n gl. goljufiv KpaAVMadr gl. Krala. rovaca Kpan. -Jux tn krvoses. bezeavka rpani.KouDrmla 1. kislikast. brcniti Zogo riajmi. mlinski korec xourap n debelji panj. 3. dopek xoqopr| ce inpl napihovati se. -Krrr rz kavelj. -qln6a n deln od KpaL kraljevid Kpaaqnqe . kradljivec Kp. gl. KonrKaar impf ritali. kaos. -ldfiEa fl dem od. pri. KpaBa kravica RparVJ. kraja. kljuka xfar.2. rpaa!tsaar iz?f kraljevati xiraniryr azlj in idu kratjev- gonoq Kna.?t 2. KpaAa. metati iosot tig pridkati se Kpar rrTc tt rob KourMap tu 1. 'oBI| tt? kolara.6a r}rac'r ooleka dela dloveka rpacno. KoruHar pl ritniti.delj. kljubovati.adj lepe (v zlo'enkah) KpacHorntceq. zadrZevati. f jerbas.rfap oat7 dem Kpa[qe. rru xpajor Ha Kpa'rIIrtorll|e. tesnoba krai. -ce: se rtloqlrl Kolr^aptnqaI kotlarna. krvno ma3dcvanje.nik.ot robinija. kos. KouraKpaeuHxr(. KpaMnoBtr m kfamp. 'xrra ddi obalen. dem od. -rKa d(rl krrlck Kp6^a I dcbcr.178 Korn.. xparyE m zool krag\tlj KpaAaq nr tat. KpaJ. geow kockai 2. okrajlaKparx. prcdmcstjc. Kafitcr KDaca f kada (tabujsko ime) xpacar adj kislast. 4.mKrall Kpa^lre. rpanaar ifipl kokoda' kati r(Daxe^. -gn m krajec (krupa kosarica. kvadrat. fam kotiti se. RparKoDpeMen adi kratkotraJen KpaTKOBI'eMeHOCt iitt sKr:KraltevsKo r<paacrso kraljevina. pleten ulj. Kor/u[$a n cLem oa t(ore^ koteldek. zmeda. krasta. kamnata tla (pacraBn4a-KpacaaDu. vredi. morilec r(pDocepr|arq -ryr fl slab in modan tobak xpBqe. skrajni rouapna f l.U kr |ll kotrajen (parioK. '!tfllt koDcc koncev brcniti.kotlii(ek) KorannaI kotlina KoOa I vedro. (Irce. vrSa. lie grda navada.aAaq€ I tatica..Kumarrca Kpareru@ I kratica. KpE{ 6a n detu 0d npcr kri. dot- 44 t morsfl lepe bet n lepobesednost. y I'IIlre nji. ob.

atl'' m hist k'irepec zat KIroMrrAoE cdj debulov. xpcmo6paseu.g name&.. Irg €istost gr. {rr0l. knjizna) 'rp'/E nagEjen.rra po)re5neZ KpoInFa f zibelka. zi. ti-krsdevati: kriZati se nacrl KpcflGa I 1. npoeee a krojenje. zelenjava). kriza. -. vreldav.m. 2. Iivinska krma. 2. tie vre-Sdaii. 2. ime nrta ti hripav glas. Kaznlv Kpr8rlqrogr I kaznivost rcp. KpgJaTimpf kiti. lovska KpcEo3eadr prekruanih nog rtusKa (nacn seqeua) rpranar. natanden: 2. co Kpoqe co 6laro zls pa ltau KpKa.oatt na upanJe. perut. srecau KpocEo z del statev. klreuar . 2. Kpn ecr adi krilat fam . npKHar 1l drhniti. fig zaitita. brisaea.-AEa4di kriZast Kp. rn krcj. xpcmr pl. klokotati. utrdba. Kp. viseti -ce: rlreEa f skala. u se.vstati plavati leteti. lrpatii fig popravlJatrse rl4ranu..t(ptrTztreE l(prllueH rpcflrc!las xparmra I ovinek rptorqa I krivda trp_ErrlrfeH.. TBpAnEa Kpurepnlrr r?? merilq kriterij Klr3no a krzno.pI Kpaaa. 2. Kpner< f. $kilav. fig rp-crof.tr: . 3.. xpenar impl podpirati aJe z l. koiuhovina KptrrfKa I l.zmaKn.-c€: ledjat 2. KpE Ja.aM adi ktii'alJrg snovalt. rica. KpeDaaJ impf -dvigati.Drikrit mlren rpuruyil..oe5. skrit.wsa n d.od. usoden. svet t{pErle.Kmslr: -ce: dvigati se.$a adi kazenski. pl dvigDiti. r<pegrmpaar pf KpFy trYI.m I stara Sara. rooceK zadnji del ladje. (reauven KpeDa. rrpwuura iftpf 'ti. impf krstiKI. 3. 3. (pisna. . hudoxlteEre.KpEruar Ul krikniti. 2. KpErose. ledja rpcrar adi kriZast Jasec Kpgr KpHar impf kmiti. (navaonoza zganle. odlodilni KpeRa. -ru<a adj krepak. ftp[BHar pl zaliti Kp€BOK. Knzau bulica ( bot ). *iZariti. pomanjkanje (raba). vstajati Kprlrueu.em tE. zrvolantr Kpaer( rn zool klop KprFre.BKa Adi soden. Kpe[|tar impf krepiti delstvo se Kprff. ve. xperaar *4pI reqJiati trenutek. rq*r..ry n? pragic. KpcrocyBa d1 iryd KlroMrntre. . regno. zakvakati Kpna f krpa. stena Kpr{Ao. t. kristal. -. 3. krii.croca. skibeti. Knzem poslavtn. kosa'lri KpxHe. gugati (otrpnerK Klnta.rlo KprrB qaT rersa uDrldrtr se odlodilen. -nrua adj skriven.''t{<a. KpKaar impf hlastBo npo4e adl potihoma. simetrina.l'rJuga se xrjeol ratl Kp{e. pnKrrvatr uslvarJau. skiKpetrpa. 3.oE. baziti be. rq KpcaeHadi krsden potija..n kredit. Cesa krititi rper.Ec KprrfiJa. rn rmpl .l t nrom. prese den.cet dvis. 3. KIroJar impf kro:itii !(pq-mEoceE. kriqrljast krva xp. KplfraqeE.fl arl I'rC. lig nakleslava snopla panJe. f am mirovati rpcroclraq n krtZarKa T I I I I I I t I I . rezau trto slq KpomtA tt bot Cebda. 2. -rKa ad. tkalsko ryrcrocan adj nawkriien vraruo xporn. zgreliti -cei ne se se. zgubiti ravuoteije (zdravj tzoravJc. kriKpgrrAEp. KpcrroR. bruxperocr I trdnjava.!(pllly m.KrelraDl KprreMta I slepamis (igra) rlteK rn regljanje (iab) KpI|3a I l. xpcAo I I. t<ncav vz(llKnltl KIFEe. .a I ovinet.nta. ustna. lilija cvtst m l. posoda Zati. JAm Jemar'.Klrcr'. nevaren KPAo z dreda Kp€alfueH. mer.xpz u.q|a 4d. 4. Zreti. gl. lllaur rD r xpcAcrrcq. 'dlt'cldrtr Senosteklo. Epra Zivljenje roke).Kp. rcpta t(pua I l.rezanjetrte KpcroBaAes.se. .trEr6a.. med dni del -ce: seboj se podpiriti Kpuiedrr r?r kriminal. (mcso. Kp@yAecr"Kp[Eydrsas adj ijugast. xpsrpBu m krit. 'DFa ddj ustvarjalen. lolska kreda gr. l. impl detl W malem KpeDerft postelja sepau . . ocena adi L kriv. xptra. krrborat).adrr skrivaj t(porocr I krotkost kpKa. majati se (pri hoji) Je porrptleue xpAaarf cc impf fam okrevati. KpnuoDI| fl bot bela KpenoK.IfJra: impf.i krotek. (mcso.-rrqE m kredenca. han dem od Kpcr kriortr 'dpcre . m krpanje.cAr|T .xper4raar pl n impf van. Kptr ar npf krilitii niti se.oceg. cunja. zaup. de. Kpner( u ' smrcatl Kp^a impf zibati. kruliti. KpKoprr. 2. krhek vstran.KpKopar impl l. KpuKperm. 4. KIro'raT impt krotiti . neraven. razbitine Kpcu. cunl rca. naslaniati se. rJava BUHA kpeAlTnpq. jerbaldek niti. Krprca. -rlra adj krittulen Zast KporMAlutKa I glavica Cebule . r. presoja. krcda r (kalcijev !(pqroraeA adj ikilast. svez (mcso. KlrcrocaoEKa krizanka f pomirjati. nepravileD. zaregljati. KrparJenJe. 4di soaen..zelenjava).J? dem. krilo stav(tudi l€).ur adj regljav. obzirjesti.

xpcr!1r' 182 Ky6e I(y6eAIrja 183 KIpaTKHOCT Kpgry1rt 4dr navzkrii. geom. zvijati se. (orchc).impf spod. od' lodnost drzen. KVOBrra z kupola. krog. kUp. valjati se kje (o predmetih) Kiraaar6e n kotaljenje. delovno podrodje. . lig garanje K!M.glas). KVflOAa Se. literarni krog Kpvr(eu. KpqKaar impf treti oo kom rpnrra o r? zmuznd. Kpvrsf. 'Ce: StaVlU s 1. kamnita tla r(pEelr.ce .rMUrra$iJa vrhunec. -}'s. xyryBa pl. lkripniti.. -'tBla srden. xYAx. tckma rryrreH. r?' krozek -rll| Kpyltqe.bogodastje.ra I krogla rqr/la ce. obraaati.raria I kegljiSde KlTrrI|4a. gojiiie (bakterij. n dcrrt od rrri*"ra rffie. adi dragotinarsKr. xpfir aar impf kotakotaliti se. tkiv) r<v^yK. "rrHa adj krorett Kpyxerbefi r<foze.ry m kepica (soli). 2. 2. KYAar tmpl graJar. kotalkanje Kpre.stolDnica KUKaVTCI . -. avreola. -ce: valiti se. likof ti. K!nODU rZ l. Kp. dop (ptice) KlxwjaB4f I zool smttni -!!!id'.r krozec npyxa I l. lodnost . KlArOBn n boter. iftpJ k'qrltl. utrdba. mnOZica.. inpf KpvHnca. zlatat n dragotinart(yjlrryr a( stvo. trgati se. krona. m dtagotinar. nasaor.-rp.Krlvlrt se *1["". 2. kronati Kplr|Iic!tsarie n kronanje KpFeE. vrh. p|| liti. 4denarna enota pf . z. tlg kriiti (pogodbo). kupo|l KlrryDaq m kupcc KlTinpoAax6a / kup ln ptrr (lala Kvm/BaqKa t nakun xy6e.rr|ua I krtina Kpr!. izpukniti xwer z lam mod.1. zavijati. postaven RpEn. Pnganlatr.i\. r(purlaDaaT irl1f krldevati Kprnrzrrt$riK. t<pEar impf lomiti: biti. 'rl ostevati. zakikirikati Ky^a I 1. izmlKalr KpqMIf. zlatarstvo Kyl-lEgncrur . stolp. omika. KpvxaT lmpJ Kroztlr KpYX(OK. Pomemben. kupljcrl xyrDf. Xpun€at gali. navzkrizem Kpra a. toldi (orehe). Kp!'roBr| t1 1. -rror 4d. valiti. drobci. liti. kuma f xirru.1rcn{ r1*"ar pl zakukati (o KY. xy6ar impt p*ati. tlaka|. . f kulminaciia rcvar m dei-denje.(l xvll botrdek. prodajati na drobno zivila rpru z razbitine. l( r1r.\eHtearap no eledaligde r. sam sebe -ce: grajati.ra f kupr>lu K!T6H m odnjzck. kultura. li. r<putlrar pl l. kras.ypEnraT pl x!!rlpml|e. pokal. 3. rLrSiti KpVBqe. -qn rfl hrulkov nasad.'jl* onpT KYKYpma.. rcyuar impf klicati za botra rlunp rz matik. drevesni vrh. lig teve'. lboga p^ra KyK a I pundka (igrada).ic) KpqKaD adt Skripav rpqror z lkripanje Kpuse. kumstvo nlM!tsa inrpl botrovati KIM!Ie. KlT^rrnca t (roglr' ca KVAas grajai .r K!?McrBo botrina.r'a adi lomljiv.IMaT itrlpl krtmati- xy6ersla adi indecl oboten. KrepeK 3. goJenjerastun.tehten KpITocI I togost t(pYtn .kumid ryro. . zasklepetati Kprlva .n stara domada pasma svinj KpqMa t krdma. -ce: miktrstltlsc I{IIrVA n kapuca. lig pogostitev. odirati. -c€: obotavljati se tmpl vrJDKpEKa. xvrqaT rmPl srDru se.sadovniak Kp!Ee!t. krhek KpuHe. 'KpurMcUDa okronati.{ skubsti. izmakniti se.t bot hm$ka (drevo !n sao) KpyrapHd(. -rrEa 4dj vitek. K!?ar(e8.. {rr6a n dem od RyM K!rI. -qn rr krstilnica. tam drmost. ce l(uf'Aaalt tmpl kesliati xlr. (y6H!tsa pl izpuliti. omahljivec. odbiti (malo). m l.rlra botra. sila xyrerrrrrja adi indecl motan. kult xvlr{Dl l. prida (porodna). -ryn kup-tek. kikirikati '(wupwaat rlr. od. Ce. bulatl. ptidja kobilica v'ptn.kum t. krstni kamen rcpurrennqaf krstni list Kpurrer6efl krst Ky6€.izogniti se KprrEaBa.J. svoden Ky6ne. lkripati. lutka Klx ap fi lutkar Kl'r( eH adi lutkarski.prgilde KWIIII .nJe. puliti se. Kprlrar pl streti z zob mi. Ju' -ce: naditi se KlTr{rrKuocrf pogumnost. .g\a adj b\t Skast rplqroBr4a I hruievec (Zganje) Kpu€.ztatarsKt rlrcaorua I zoot kukavica. KvK. -rlllEa ft aem Kp!. lutkc tutKovven. -rnra adi . .odloden ^di xlp{frKrf. . 2. xpllrm6a n dem od rplrna hruSkica Rp!T. l€ drurirski. venec.relik. pozibavati se (pri hoji). opravljati se ryJna t Kunlnla RyJHcKn adi kuiinjski KqhrryJa. grad. KUpOValt I(vllluttc velik kup'l avgrr (. t(ypar(ar. zrnce r(plrtrra I Zarnica KplEoD adi hruskov KplEoDtrAeH. idol . (prar t'md lomiti. 2.. hresdati ( sncg. odlomiri. 2. gl. Sklepetati(zob. .

r(()r pcs.VkfpKa I hisica. Kycol!|Hocr f kratka pamet Kyctp rfl drobfi. KlIrAsca. ureneKo[Ko kratek diti. $n adi f un svtncen . sKrcevall se r. vulTe roa 6ellle Kvco! Se iega se manika! ryconevex. {pa ddj reven.4\ m pasJa hi!ica ny{qF adi psidin I rys4 wl''tra r impL g). K$ItIe.rrua adf kratkoiiv rvcor^eA adi kratkoviden KycoraeAocr f kratkovidnost -ce: mestiti se KlTMc!tsa.*Ea adi hisen. . -ua" ad1 hrcm. Xyp. udobno sesti. 2.koncizen. prikrailati. .'ror ad. Klqaar ifltpf lepati KWarEe . re KOOOrba umen nv{c. -q! ru gospodar !.adrutei KYpC. -rtn^n1 primanjkljaj (v oraga]nr. vsi druZinski-dlani l(yftapnEa I histri davek ry*apra I hilica. gl. Po pasle xyqll ce.. psltck r(y\curxrr ddi in adu pasji. rahlo Sepati Klqoolao. ne $arhj sa Rvcw! ne zameri! Klrap. ruro I e KVco? kaj ti je?. ustaaova rxrAaBaqKa k\4a zalolbai 3.r (ce). zvaliti se. pomanjkljivost. higa. naravnau uro.Mua adi slabc KlIt6aE ft Zrtev arh Zrtve/].TKa. koda Ir!I*en.-ce: krajsati se. dlovek majhne postave KyceEe n kraj5anje. Kyc precej kratek *Uco ail! kratko.AlcyBaar imd. prirejati. napaka. KllpAucaar pl lam KVc. Sepav K!ga.. K!4IIf!'Ba pL rmpl sepniti. zasepati.cDr|. urejati. 2. rvqr|rbo n pes xy{o||qc atcm od K!'qe ku'l ). brez re. Kgnra pf. zgo5den. imcti mlade (psica) xlqtrEle n atgm od ryue lik pes xlqKa t psrca Kl apErft. . . xyRra impf gospodariti.tk. makedonski trtlai . odrekati. ubog.na. naralIavatt uro. . tedaj. -ce: udobno sedati. -cu m Kucovlah.a lepanje _ . Kycar inpl kra:Eatii odtrgovati. pasti-pada'ce: u. resevau I set rypury i i<rogla. K!*oBpTltrft. pa KYCe.ycrrqoK.r\pna3 m fam D.. . udni tedai K!?a!' m larz resitev. koda.. {Atl l. KVKADKA AOMAIUEH I I I I I t I I I I I I n1rt. tival. 6ae Klrne. rvau se K!. -Dra adi doma4 gl. jedrnato.rpe. kratenje. gospodinjiti KvftM(. impf W (na drctipodirati tla). odrs Sitev xyplv^. ce try'ralr impf W vrcdi.KycolMeri.n gospodar nlr(mqa I gospodinja rq*oDeE. nesreden KlTriJa. . kurz. -qKa adi dem od. svindeuka KypurweE.i kratek. uEgovanJe RycB. cena 'n vrednotnic.se nameSdati KypcurHnqa kurjak (blato) I .x. smer: 3.adj od xyc -dem navlu. maihen: 'lyc.nlltra KVtoK. DsiIek Kyfu I f. lam resrrr (se).nYqrEa rt pes s pns+ {amm repom. KlTprr6a n dem psE. IAm navlJatt. KlTTl+yBa _(ce) pL" tmPI.4tr . gq spodnJenJe K!*s. domad K!*etp f gospodarjenje. -I|Ir I Skatla KlEKaEurta f fafi rvanje.

hl(.Aa6aB I lll' llaxnit ]talKllrrB 187 . ne^a6^B stalen l. lesti. zabavati se (z otrokom). idoditi se hati 'ce. lasknti sc. varati.a0atu impl rabljati. . njek. trniti. kamnina.'rua adj hladlo krven. pozresnet lranaurca f poZeruhinja. ^acHe se rtrln(llk[. pohlep\ei. opravljivec p m er. trtje aane a 1 pobalin. komolec. taboriSde. zrahljaaa6alo ddv no. Populdati. Sala. hill ^acKa pogodu. plaz. plamenica ^aM6aAa aana I Sapa rana impl lakomno goltati.blato ^al t n itica-zlitka ^ajqa-aajqe AaK nr l. prepiiati se.rorop a&A tn hlad . ugleden prave ^aBpA samostan slavni aar 7r log.nivost.l'ar<r. omahliivost . frkolin. delaLnica LSEm ZOOIleV Aasa66 n lavabo.rarep n 1 leZiSde. aar(oMrr ce iflpl biti lakomen aaKor'trrja"aaKolrurE|a I lakomnost. gl. mr^aaer!. tunel. /ig norce-ce: cI.n laik. neurnnei aan^I|D adi pozre{en rapsa f zool litinka Aagrqa f zool podlasica impl l.lg snazilec stra^al'd' niSda f rulg ngumrlost. kramtjan je . nestalnost. zrahlianost -ohlapno. pogovor.trlad I ladja ^aia i. briti. Sdati p/ zl0I(\lt . Poflll. nenasitnost aaKoMr*rqa I lakomaica.larlu m podkop. ^a. podzemni hodnik. i. plaziti se zeti. majavost. burka enbot tllipan ^a .Jqia zalaiati./ranaBulraBadi plundrast La|lJao n la?n uZivanje brane.{at(aM ce se ne m(> trm . -DIIU m . goma^ass.rrltllik{tl l. 2. lig grdo ge ^ae voriti. Aa3rf[rfe . zbran. lagamotiti -ce: ti se.2.raxmla I ilica m Zlidar. 2. -rtlt rlt^ocrnxo / r. ^ax goljufiv. miren senten.Ana adi hladen. draZiti. nestrokovnjak n lajeZ ^al aaJav tn dlovek hudega je-. ^L\/t! sc.dv levjilevje ^aBoBc'rlr AABOp boa lovor r?? f velik. ^&aL aa6I|AIIoct I labilnost.'{f. lok. fig lam imeli ljubezensko razmerje. aasrap rt fx)8orr. ovebljen svet-v gozdu pl splazrlr se ^a3He aarrK . aa!' e Dl adi. poruepen Aar(oMeq rfi lakomnez. kramljati m lam prijatelj^a!tsMlB6er ski pogovor.-Aa3 m laz. losdilo aaKa f loka. hlalaAoBeH. stika . . zfrJe . 2. umivalnik aoDsEa t 1. htaitn\f hladiti. varljivost r?rplazilec ^a3as r? otrok.F. slepilen rfBeu.jck. nagajati ^A adi ohlapen. hlad.racrgrna f mladihA. nezaneslj ivo fi zool l^bod. vitica fl larn bescd^ ^ab n lafeta ^aodr impf fam govoriti: po .rarmq tu poienrh.npl l^:^ti|. aKo Ile ce .gn govarjati se. za^arKe (otroka).ra-6aruna I ohlapnost. oPravlig obrekovati. nordija. losditi ttacrom intpl svclltl !. kratck las hoditi zabavatise . Zreti f pluodra.ra. ^aJHeH4uq nesmlsel ont Ig govno.resno .ob vodi aaKaIEEe z vljuganJe AaKarlr (ce) impt \iiuqati ( se) aaKaarlca trl upogniti v lok m 1. lajavec. rov . vatel Aar$A{a. ^aKelprilizun.rarau. lava. paglavec. HeMa Aara brez Sale.ln. svezost laArroKpBeu.ra6oparopuja I laboratorij.ra4aro z pahljada . Po staiati hladen mLniura I senca. travnik.M dojiti. poirlepnica A{rr(or. takaj. vpiti.-Dr. 2.€. postajati rahel.ra I laZnivka. Irg go^anaBnqa nezoalo . pohlepnopoiirati.ralrapmra plodevina f AaMaprlHeH ploievinast adi I svetilka ^aM6a I bakla.KrH ft laket. lak. gaj Aara I lai.raq m bakla. ki 5e ni shoaa3aqe dil in leze po tleh impl laziti. sluga. izdelova^axliqap lec Zlic n dem od . izmetek ognjenika 2. diti HeKoro ia 'ia la^I-t avuara co s kom. rozga aacflrK.[trla ^arKrrrre tlidka aan<. -w f am beseda. zika. lava f zool leinja ^aD''.ra ^di den aaAoDtxmf senca. ljati m lajeZ ^ae.qrce impt ohlajati se. plamenica. varljiv. Zarek aaqeH adi lakiran neintpl loditllodevati. rahel.wa impl zbadati. ohla. varati se.l€ ravnoduSen zel. Aar(-rrarKaq laZniluec m impt lagati. kleaeplazec lig tarou adj lakomen. po treSnica.lazr\Nec ^ax aarKruraocr f la. nesramna larnivka w adi lainiv.

AeBr:pHg ad. sern. r&g m pol labod.s-rr^eTeu Pr-eved ne bister. ^er. fHa adi kruSen iz ledu. Zt leli. nrhati: valoveti ae. pretakati se.n(o ddy..vpitje Le^etr impf stokati toiiti. pas t moker. lavor Lee imof zaiemati. Aec. -M|m adi lahkomisetn IeKolMHocr I lahkomiselnost AeKcI|Ka f leksika. m hip od.rcfgn . t sel zoravru aeKllat6e /r zdravljenje f fam zdravlienie ^erdyBa. biti kje .biti v zaporu. Iie rII Ae 'l ce npocrr-rde se pokesaS. gT. gugamrca Aere! interi ioil (rzklik bo.ldi lesalen.raJna. AecEo au e re6e tebi je lahko AecHlMrcaeq adi lahkomiseln aecHora. npI LertaUl'a /re6 n1 kruh cu ro BaAn Ae6or regau sluZi svoj kruh.ti DO OpJ9SCenO aeroiecno j?n. poldgoi. levi.aeaeJxa I zibelka. plundra. \e pocasr. lekcija. kdor pojd ve NADOICK llKO Kruna aer. ". kruh. leZatl 2. polasi.i stokanje. mrzel. 5. Iivarna impl lenuhariti. -€E:r. vrmavec..v fam zlagoma.rcmq m leluh. Aece.neo$troumen I lestev ^e4rBEIa 1. usesti se.raAe aerarle"aetlx|{uf. ta. Dole crpanJe.ru (ce\ impf ^eK!tsa.lanKotno maren leBlqap nr levidnik. udariti ^enqe -c. uy reganJe Ae6o" \. den. leZeren. brez' acap n livar. Cmati Ae6/re6sJa f (pl .poleZavanjl " ae. postelja. n\ adv lahko -pua adj lahkove- Le$ m oot ta\ AeHeE@di lanen aenurure r? laniSde. hek na sveda. ^eKoBepeu. levak <a inpl l.kolad.neresen. rodoviten tocltl se odi leyi adv lo ^eB lr€Breltell.preliiati. r/6eq. .Baru.^sa adi pesn lahkokril aeKo. se e AecEo r€{. kru. -ABa adi leden. de (pogojno). cE kruh se. ten tudi ^e6.r6 z 1. -proda^+pnqp Kfllna.na. zajavkati-stokati.rE n ledenica. ren aeKoBepsocr f lahkovernost aenoBlfr adi zdiavilen AeKO'IITOCT Zdravilnost t AeKOiKpUA-AeKOrp||lreH. . rera impf 3. lig hitro minevati . lahkoten . tarnati.so adv ni lahko. poleii.livati se. glo.^ebolan.caerll!tsat5en na e6 dal mu je delo. leDliiv ^euaB[qa sneg. biti aeBlqapKa I levidnica.. rahel.aer(apcrBo rl zdravnistvo. itivo ^eRrtpa n lektor ^eKmp (ce)-ae. 4. po malem. z. ^eE. leteti. ledc ^emre.Ea-adi laheki fi| ^9:9q. hiteti.pekarija. 3. AeAeE. l+ ^fiqta lehica ^crairo. umsko pesau I lalkota ^ecEtr|a lahko.aecHofr. SIIHA I I I I I I I I I I I -rya adl lahkomi^e4HgyMet. tavKau coni ko. Ziveti brez dela ^ealr€K!| leapqrBo z uvarstvo Ae-ra-Aerriua. zastokati.X. l ebdek. ro r.itora pre. po tinem irercapzr zdravnik ]rel(apKaI zdravnica AeKapcrrliadi zdravniSki . ulivati: dce: aebopo4err. 2. po^eKa{r6aeKa lagoma.adi lahek ^elaT<g lemvke ^ex ady polasi. leii6de.llilif""..pEdla I livnica.3eAe Krun ^er€sAa junaska zgodbai 2.^et(ejftlrd-^exejErllr . polegayka.iedttu) (vodo)l liti.z wk.c. lanena nJrva AeFra I trak. t I I . buda qli posoda za . pe ^eraw adi ]ivarski lezavati.pEa adi 1. kotigde I zoot {durek ^e6apKq It m shramba za leoaprarK. lagodeD. livarnar delje. pla^etrern. -pEa adi lam la. vrvica. . aarka podivati. bleb AeieE ra umivalqik. lie breztv^e6e[. upogniti ^erlle uleti se. pt. izliDrazenedi&rke vati vli!'ati.lrrra . Dolezuh.legenda.rq"i""1T":#il". . snramDa za Jarna Je v usooo kruh m led' zima ^eA 'Ivaz.di .reuem_rrlemeZ(del pluga) inpf plahtttati. zgodba. Kurja gred aeJxa f. grala Ae^a-Aenee impl zibati.epeu. a. svetoiSka lo . impf ^eaeKEe. postelja.. ^er ma: (ar lahko polago- aeaerurlla 1l. ddr ^etciM gl. olaj6e^ecrree vati. aerrra ua 6palluoro vdal se l.trKomlsetn. -a*a. 2. zoravllstvo . pouk. ^e^u ce noKaj\.reB{ o ra lepilo pl plosniti.rJa t gl.ae'|ln|tq . lig ^erw-3E vsrrJevau se . neprisiljen.ee poEtr.brezdelnef n zdralilo I leruha.Ra polasi. n letisd€. 'ce: noreti.AeKap aelaq aea I leha.. noleKa l-1.leden obesek ae6nrra f pogada.pou gL upnKa g6d.. ul^erryJa na ura. za.zel mu je I l.em od aea sredica. greda lrefalrerEe fi lenarienie.ecaeH 4di lahkomiseln aeKoMuc^eHocr I lahkomiselnost aeKoyMen. lrepetatrl impf lepiti se.vetmlak aecna f leska iftpf laj5ati. Irg vsiljive.IrI| r?' letalec ^eTaq-aere4.6 hek.aextrme n leZisde ^cr:a^eH konlt f d. AAIIABEIIA . besedni zaklad I berilo. 2.

rjav kot lisica I lisica ^nca aaceq.demu-biti ob -utr-A|rTaFrja. razmejrtev: _4.-ce: l. obraz. v vsakem aeTerr. qyeIII l1II? ali kvidirati. adi lovski nJnuaa I strmina. goliti se nl[rnla. vozgrivka a f. n aMeH .rxro / slina. oseba.. ^I|Inaj. ^eflr'. ^tqe npaaa allp hlini se m licej. ce impl obrabliati se.n drsalec pl oblizniti ^rBHe ce pf spodrsniti.nl Mqroca f oseba. poravnati r ntt pesn fam l. krtenwra vrto. gredica ^erBa adv Poleti.ta :podobiti sei.\J. vozgrrvec. stuz.u. spolzek. Arrrra Lrrfira I l. odleteti. . gooez- aasu dati: li! iesuliiti se . zal ipati n krdevit jok ^Enor tftpl gl.tacromA /tt oktober. lipje ^xnaK. listek . lizati. smer.reri'raamiie nr letovalec./lItMoHrY3x l?1 44t l9l /roButmG Aera^o-.lig smrkavka. biti podobcn. -Un m L zool neto]ru Yada piri 2. -u[la ad] Iega p<> letja. -wr I aole4. Iira (instrumeat). 2. uniditi. osebnost ArarrorrrJa-.tig.reraq&a I zrnai (ot[o' iletva.ir ad.It(e Il.l:tral|tqa t orsarka rtrr3raq. Dotikati se moxe impf l. Anmre pl zaihteti.ljum liker. zveza. l. staoe otaxe . lrnrulpa . par r?2leldevje.. z. Aera AeTrxdta I letina f l. nxjap n livar t r..^ena o 190 . J.. D@ ^Bcru krivati st z listjefi.rE(nr. knjuevnost.uDaAcru adi travnGki coadi indecl Axra f lig . ipai ali.ia:lap. . lesnik AetrKal|ur(. Sola ^rq6j ruqeMep .-qHa adl l. irltpf od^Ir^re. <tB4rl. minulega poletja AerlBa irn pt letovati a letoviSde .tlrB.\ruIaja po moievem rodu r?r linolej ^rn0/r6w lindanje rr ^iHrf impf ihteti. .1. /rx6epa^rfuaM. rnttat .qipa pt in impf f.t'(traBrula-ll. lig jegulja firaa iftpt klamati.3Mo[ ttt liberair pl triumfirati lizem ^rrK!'Ba vijolidast aD adi . -rrp rz lovec ^..rif -l. ^mte!!epeH.. Iere-3lrMc .jeguljast Anfaall tntpl smffau. spol^w\e zniti. obraset z ^s!Ia? irsalem ce ifie'f lisaiiti se. li^n JaR. no prooalau . lovljenje aoDrIAOa sKala ]roBrltrrre z lovisde pl larz limonina kislina /rEgBri_cruJ€ I lingvistika. liubdek (l in m/ ^rxrep -ona adf likovni auroren. ^trr ogorjen. smrkav. hirati. Palnik. -tltrl m liter lojtrnice. prevarati se A[3rr!ra c€ impf drseti.n listid.rlrcesr adi rdetelas. bot lipovka.ileulTaH .rcriraq 5dar f bot leia ^ek^ f porodnica ^eYF<a lnrplo /reu! n aelt!&a-aeluHllK. rdedkast. lizati se. /afl jcguljast dlovek rnrrl'0 adi slinav. ^Ilruaar| lisaie dobivari "alt m lisaj l. ^*r. roctovnlK. rcemeren rrrrqeMepa impf hllu\ti se. pijada ^tre bica.IrrKo. leskovje . orouograrua vzeu Komu -pf kat{dvzemati komu kaj. letovi .rurala I travnik.erfskozi vse leto.lrllrltorfly3 /rHMOrfrlS. no MauIKa . iov^n4rrfpa. -Fr nltr(a f lik. at|ryur m smrravec. podoba. hi^IqeMepcrBo navstvo in pl licitirati. zdrkniti. vozSrlv. guliti se ce irn rl drsati se ^[rra adj disen. ohridska riba. izginjati. 2. smrklja. o$cbcn. -obrabljen.l l linija. slabeti.rerr.-T4II m letak Letu r1a adr to poletje.n hinavec. 2. pljunek.. drta: z.proga. rIPBa_^nMonraorerada jy3Ha prva zvezna lrga 14fi osoren. Krasrtr. odreti se -ce: ^'ran se (tklnina) guliti eesa.{o. lice. ^lrpa 2.togotljiv ^xra impf odirali ^z\E. "qu-aenrrapHnr. procesrja lrarnrje. 2. lojtrski voz ^xrpa // obresti. tepsan polepsavati se . prisrajati. gnati' AricnoK-arrsreq . hlipati. cekin adi liriten ^l|pzlreH-rlrpcKrr Auc. ubiti. ^r sli5i5? obradunati.loxatr I lipa ^rna -rtn zr lipovje.opolzek. liccmerKa n hinavsaina.urrfiorsJa-/r[g6a t lepora rr]n./rlr. -4rr . 2. licemerec -pna adj hinavski. padanje listja adi oguljen-. 2./MlloETaoIGrlUiJa . vdeteti.rxrasr. {Ur| rft lisjak (tudi Itc ) AACTArn Sezlam imtrt v lstie iti. 2.rE nree .j lep adi lilajast. plamen svlga. gI. lani poleti AgnoureH. oderultvo anxBa m oderuh ^[xBap arfiBapetbe fl odiranje .. Spanski trala$ f bezeg ^rrDaArrua-itrBaL[qKa aek. motati se. lep impl l. polititna linija. lig biti premalo previden.rtgroKau.'$ hruske 2. {Dun-aIlF!. licemerlri rtfiqemepKa I hinavka.ap|d ArDcapcru adl oderuSki luixDapsrBo r? oderuStvo ft 1. ). -Trra 4di poleten rierfre pt poleteti. reracrJa. navpilna ^oEerfrlr I lov. livadica rn Iimona rnaaAnrne n algfi od LrdBa^uMoE ArrMoHAI|Ja adi ixdecl limoniAa travnilko zemljisde ne barve . jezrKoslovle N$ee impf venili.Ert|Ja. vrsta aero n poletje ade to potetje ^e'Eos(r AeTOK.pgTfpa ^llnfi.

nepriie ten. Ava|tiro n blaznost niti-vedkrat lokniti. mlaka. ^oropira aoropvDabe laoorJenJe n aoerr. .n rnaJanJe ryre n pipa. m fan pi:ane€ ^oxas t lokev. nesreden. Krokati alnrnparle z popivanje. AvAocr-. 2. divja trta . Lol{]BA ayAaK. luia nez!€r ^oK!a AOKETfIITnCn A9gm OA.ry4 ad. ^Ur^ potikati se alTar6e fl tavanje. Al1llrrytsa rmlt poprvarl.^lKap@a. impl law bltdo'n ^M ao-JadtlocrI lojaloost. valiti (pisdance).lokati ay4uror.^V3so n brazgotina AvK m bot aesen ryxas anj lokav. blazno . blodtja tyra impl L igati. rroxa t'tt I'l lokati. v dlaneh medkati row. mrmranje. alj l. valiti se NF adj }l.-Jra adj l6jen Aoxa f 1.Kn laeati aos -in sredka I trta. brundanje. nmepKaTa -Ce: JezrU ta paprika je huda ^!. neumnez. odi../ neumen. ncumnost ..roc m lotos. hud.AOMoFeI6e m. gl. brezumen.l|os'r:aintpl meti med Prsti. AUqaf poet MeceldIIa adi nevihten.ena adl lojdn aocrr. popran +\ir mdql.vzkip liiv ayieura I lupina. peli (jezik.^oBErJa 192 AYA'uqOK AVAl|l|rl! 193 allma aormnra-aorirorrrJa.rorap-uJa I 1. brbotanie '1. -rrn f norost.'ru I hudobiia. hudo. prostor.-qII m norec. I ^o3nra AorrroTo czrMo rrae nesrela vluca Dride sama aormta f 1. vi ^irraD-aiEaD haren. vinski bratec. hudobnosx a!6eMIA I lubeDica oa m lubeniiar. hudobnost trsov mladika. Meceq. zvitost. jeziti. gusati. luSiiti. eaHo AyAe Ti"rvs DiDatobaka inipf zibati. Aoslr1la pf. 2. ^oMKa razumnost rorop n tabor:i5e. bedak velika r aka. majiti. guganje. navlnancrst r?. bd. aoslnda. 2. piti rtv6ense v6eluq<r n. krokar I nevihta ^$Ia-^yrEa luna. lu5dina nyod impl lupiti. majiti se. Fota). zvit. inpers Mlr ce AorrM Sati staDo ml le ][OC\ m tz\to(l AVA mulcc neumen.taboriti . ao3ap .vonJ. konceltraciisko taborisde .aiwqa f lesen motnar za drobljenje {esna alKos adi aesnov zibati. 2. lura adi norski. hudo. kro kanje Alr|Ir!tsatr r?rpivec. nesreda.roro-pcu adj taborisdni i/npl . oster oLus. -{ra adi dem od. ma^y^ .fu c4 irpMrae kar oo rtrrDlo I brajda. gugati. leei se. ^vm+e . . ^ofu AOMC/T. srecKa ao. geslo (tudi m\ Lo''Io adv slabo. kuriti. Aolno je hudo. v telc{iih lclih f norisnica ^yArrr|qa iyAo adv nono. 2.rM I norost. klatiti se. strupenjada Alrdqor.^yaagrs. polomija. Irg ro3. ryiei zibati se.. -'fta a. 3.dj dem od lokomotiva f ^oKoMorfua AO3eIr. impf lok. zrediti ^!6emrsap ljubitelj lubenic postati Zarek (mast) delovalec. slab^orls se..roxrra f koder za norce Aorlre. f lupina. virska trta. ]loa'apc.{yAoprja. lromo n zlo.ryAorHja. zibkin. hrom 11. taiD'a ocganizacija impl 1. 2. trs. ^o3a n l'rnogracmlK. se. -ce: lupiti se. neumen. fL OtOlJanie. 2. modan impl tavati. aonara f lopata.llg AAI VtnograOn$Kt ao3apcrBor?vinogradnistvo tn slaldica iz riteve ^oKvM sladkorja in disede moke. loterija. neumno.togoten.rE (sl. norija. navihan.-3Ira-AO3OE Antt ttsm. (ot(us.zagugatise _. 4. vodna liuja . naPq ren cE impl kvariti se. Ay KAHanecHauspaval(a Ae pf zazibati| Ncei zazi^U bati se.ayKaaurrrua zviI ^lT(qpqrao lacnost alxap€. neumnost ifipf noreti ^uAuB z norenJe ^yA!!a|6e qoEeKljudje rrgie pl od Ay3naf. ob^ol. ga otla fi -lom. truld_. l) ^!.\z ^o3ttrdra lojiti AOrtrolI|AaK. ^o3ynr aorje rl vinograd .ttd. logika. trgo ^0tr6^ maihnt lubenica vuul . alfltrIa I strupena kaEa. dedra. slab. nauk.nn nr lovec aoDnncrDor?lovstYo aoraE 4di pohabljen.". valoveti -ce: ayaerqe h. 2. loZa.. prekanjen ayrarocr I lokavost. vzkipliiv qtms'as adj nagle jeze. luskina ^illma r3 Mgt€CoDsto-EtovensklBlom! I I I I I I I I I I I I I I . Se.impf Jarr zibanje. zvestobija. I ^ynna srditost jeza. I dem lubeiniaica.rrjedkost. kruSni lopar . priaoJoca I odeb€liti se.ayarlslra I pipica impf den pozibavati ^y^K^ t zibelka ^v/rl(a irinrarie n dem pozibatanje ryl&w adj zibelkin.*6emara n lokal. poganjek.

udarec MaBo^6J n . ure kati Maiecm.i 2.b!6e3en t94 lbY6!!a ce 195 Mafecrm( .bi6e:.n ljubdek.b!6oMrc:r!y!a inTpt biti ra. bingljati (z nogamrr.4aasat adi prismojen.ap[rrgrm m.gistrala. 3. doveden. pritazno /bt6€Hocr I lj ubeznivost.rcrrb .bi6r tra"l . f zamab.nagrobnl sDomemK . !Ce: UmaKnll Se . uamocYra co 2/. /bv66rKa t liublienka n liubosumnost. magistrat. pozibavati se.ty6oallrc.liubosumie *itrwt/. zveoav . pretentati ruamero!!6u z magnetofon Ma e n afiat modo.. glavna cesta MarlrcrpdT ?n 1. impf zameglie\atl 8c :uarar*a f dem od uor.ty6nre. f oslovstvo.r'!6olropcrso f. . lju. uredi-iarati. skladilde. MAiECHrIK gl. lig Prcslepiti.Erm adl ljubezenski .. mahanje. nrar aDocaMar^naoct t moglonost Max rl ce. mlada mezgica.r'!6oMopHocF.'d. zmeden lig nejasen.bv6rrre^ka t liubiteliica . toldi. kembelj. zaDetllvec ri-ooirmia.tenskir. mahniti.bt6rqruIa f bot . mahati. 3. 4. mlad mezEg v€fa3ha m l. lig varante ruai'g. Drllazen . 2.rod' nlca rbv6oMoDaliubosumnost I llUO lU Se . tlg varau. 3.mahati.qu ..&y6oBHIFTAD MarlroHEqap n1 aarovnik. niharje. --pna cdj ljubo. tudi Maiocnur.O a: .impf 1.e l.zvedav /bt6oB€H. er atecri@a ffi'f daromik daroufca. aaafocruqa uafucrocra . ilustriran aasoDis uarape n zoo! osil Marapeqe n dem osli6ek ManapeEru adi adv oslovskikot osel iraraprqa I oslica Maxaprunle n qvgm velik osel MamprrlrB aK.b .ljlbiti.tijolica .dein ljubljendek jby6lfre fl ljubitelj .{e n. z. gl.!. .v6oBErua liubica. uo adv ljubeznivo.rap 12.'-Miur li ublienec . imPl zadarati. zamahniti. pritazDost .pokimati. ljubileljstvo tl6oirrrrocr.rv6rana7i liublien rZ sumen .riooruroiren.. nihalo MaAIrcMaaIry adu mirno. 2. mestna uDrava: l. udariti. tb uM Maalo r?4/t2 mestna detrt ua2a.ot peterSilj ttt uarzJ4 . MarfcreD tn masister varucrp-d^a I m. janje. oslarija MaxAoHoc .t-y6rMeq. babji elieeor.ln meglica ManulrlEre n dem od Msrntl gostamegla irar oca pl zameguti.bv6wa c€ impl pesa ltivati -v Eem. n radovednost. 'urtl Maaar*eMaaa!fta n. liuba t .bloot oen.. prodajalna. .. vaiencyaa pf.sy6e3eH. mesrna hiSa: 3. -3Ha adi l:sbezni\.un+rafnja I darornija 13. tr.. 2. Irg ukrasti. Marl|oHr|Irap&a I larovnica. drlavna slulba v starem Rimu Maraa I meela uaraai-uara-ro adj mcglcn. nordav. zvedavost . poljubljati.marrzolej.r!6oD t ljubezen . ma.en dem od MacKa mezgica. pG ubogliivo slu5no.qn Maf. 1bt6oswKa f zapeljivka.tlSomrcrro l. odstraniti. neumen pf waF.z uii*brir gledati DI MaBra intpl. --uri m gl. uafenca. klatiti se -ce: MarBrat6e 1.r'y6ornu.di vrarawfg.

lrg priliznjenec.rta^eF mati. izmisliotina MEAOBA. lda$!€.i!6f 1. model.Jrr. mamljenje. falot.Im m malc MAM(a t Vaba MS^r|xopn..porcglji vec uatwr impt eladiti. npa$ -rK Ha Tpystemne Aor . mati. skoraj. ukvarjati se oplcjI samec ltraeEe & zdrievanje. malta vec. c€prav. napaka.. MA:k./rrflepK.tKsa Adi Depouaueie a slepljenje. 2. .(kruh v*jed) zunKa v Kap aqttonl vsaj. izvabljanje MaaoDarKr|(rcr t nepomembMa]|.prvr maj osnutek MqJaI kvas Ma adl majhen Majacoa n? hemoroidi.I ostroga KA -. zadr. prav nid l rrr |laiMa.. mamiti.su I 3i5ka. spretnost Mar{ecrDcnadf pogumen.ptua I bot mandarina MA^rep[ca. t lai. petolizec Max.m-li moz. croveK. adj goljufiv.|(eH. -tar I mojsttovina. lepsatr. ma2a MaJranrf ce impf tam . slenost. majcen M. li. zdelaSaanstvo. stara Zetra(spoitliit'o) AaEadi majdken. qera. Ma3Ha nje.omoziti (se) vati. larniv. I mast nav pl Ma3MaKA muKa. . Majuirn(a I opidka. sr. MaJMls_ zool opica. novall se. likati: fie ureJarl.MqJMlEecr-adi L opitast 2. omoren po spanju MarourafaEqro 4 malomeMaMyp aK rz madek. . oo)K!?uKa ua. neMaaoaereE. diti-pomakati. strupemozen. rev mojstrsko delo. komzni zea\cl uaiex{anreruua m.lv malo. 3a Ha m MaaolerEur.uaMlles. norievaMa3eH.rnna.Mae ce 196 MA. mamin rrar@€ t malina (jagoda) rodna mani5ina MaMa. MaAorpalascKrr adj rJralome. soprog. impf pomoMa3'Jn4a t priliznjenka. MatK Majop m major n moiidek. l'? Zevati se. napor I HrrHl-r masaobe MaKEe. I I I I I I I I I I I I I I . tnrd.ManoaerEnqKa f ski novdid: ueMaMHE MaHr adoletnica rap nimam niti prebite paMaAOAerEOCr. rrajr I| adi materin lJuoKolau. neznaren nje.uKe-MarKAe dem od. mojster. lulaK mlc:l M. {Ka{tatelrxaa. oy^I(4. men pobalinski Ma/roilureMaaolur|ogr fl.uauqlucru 4dj malopriden.Maka pf. teMaJ n maj. izvabljati Ma^orpMcKtr adi malomesten Ma$ a. f mali posestnik MaFFaptrJa. nezDatnost piti koga. n. 2. uaIJTIOHAAHO MA]IIIIIHCTBO NA.uua f -polenta.Ma. peronospora.rma 4di slabou. Ma eqoK. gl. feveD rur rosa. krokamadkast. pobalinstvo MaaollrreB. opidja sar. norce bntr s kom gl.dg'acrtrp samostan. . MalotroceAMq {$+Ma otr('ceADobalin w1a m. priYlaten MaMilMaMYsam. maD.. rvraNltluc rrpaBa manlslnKrr ske Dravice MargErcrBo z manjsina. 3a Ma xV molodane.. filistrski nJu.rsa 4di mladole beskamana ten M. ukvar. muoenJe nuoomusen JanJe. -3Haadl gladek. uaJnarcru adj materinski las(alt se Komu MA3Etrr(m l. vrsta gibanice: MajqucrBo n materinstvo 2. ql rrpaaT MaJTa[ co 6aI|I'IIa priliznjelec-prilizlafi nordujejo se iz 'lero nJen{a nJega uagroo n mazilo. mama.uaw'yrte n dem od Maur!'n boumje-sLaboumnost pobalindek MA. 4''. majica MaKap6Er m pl makaroni.IIpBE Maj praznik MaKdra f maketa.dt itnpf lagati komu. . moiat moJstrstvo MaxecrBeHocrI moskost MaJsropBnKa fl? mojster skaza Maruf (ce) pf. deiarek. manlif lrcrlco(puSka) Mraxv /. -qs m mladolet lrasacTnp e prrsmoJen Je nik MaEmp fi drrt nekdanji turMa o erErnta.pFa-lraMllr^rD dat po. f sla. uana ce impl manjsati tila tse) uaJKa I 1. -JHs odi malostev en Ma^o6pojnoq t maloStevilnosr Ma rperfpa imPf maltretirati.. falotarija. filistrstvo nost po krokanju MaAOIMOT€g. zdelan Sdanski.A Adi tepre!na.malce Ma^o6poer. omet MaBAaao zapah n pt. uaaEr(.odloten. impf mo'iti MaJcroptrc!tsa inrpt mojstro(se).ft b-ot mak. a+soH. tminditi MaairdcKrr adj rDanjsins*i.uaaaep[clra (drevo in sadet) iftpt omet6tiometavati meSdan. zlata Maree-. dlove&k llrdcrop n mojster Marr(er6eMa)KaqKa f mo'i. t omet.wr m lam {aljiuaJrauwrJa. mojstrn''a2xog mo'ev adi sKo (lelau Masm o z zapah M JTa\ m zasmeh.IIIHKA MS/rxrop! 197 Mar|Aaprfu|a Mae ce impl muditi se. posmehljivec. goljufamemoen. biti.J. -xtr I malopridmala posestnica nost.MaJcropsja. krnalu.rKv uaaxfqi<aadv majdkeno.Arepn malta. uErlrapKa . 3.posneMa3qJa.MajcropaaK-MajcropcrBo r? aen.!|arOA€rqgo L tt re mladoletnost r{afi\d tt malopridnez.ljiv.filister Ma orpafanKa I malomesdan Ma or?afagEtl. opidnik.trI 4di materin. vaeno adv gladko detudi Ma[{ra f maja.

I MacKapa ozmerial sa .ln troserrje nacrpa$l ce itnpl trositi.Ia tintelr. mortrrrtik i i NnDrrr)rrdrriu/ 1.ap'trrrn 1. uB MoHcdpAa I mansarda. irlrpl lam sramotiti (se) Macxr4ra(ce) pI 'rn ifipl mt skirati (se).Ltd&'dJa adj indecl gl. p(> ^dj packan s drnilom MacrnNnrqa I drnilnik Macrrno /rr dmilo Macrlrao rr'r l4rr stroSck. 2. sramotenje ilacKapd (ce. blago . slcprr nlrar'ilB adi malo molcn. 3.aca'''tre}I barve Mac nHecr adi olivne barve..kot hudita ie Macrap:iia -f karneval.rrr 2l rnalginalije. 2. opravljati delo MaHdp t'l manira. olivne 'I'. m plaid Murryd. Pool)hsli lo MalrAoariqaI mandolina (glas bilo) pl.Ma'. lig ljudstvo. krinka mczgal.3MoT r?'r marksizem MapKlq. kal. maslen ^d. 2. gost l'acirya i?npf masirati. -THa odi moten. ^di tezak. vojaSko kG rakanje.. ujedljivec. llg lainivec Marerx-Marer{ . delo kupdija. lig spretnjakar MapKa I 1.rati.Au m fam moj^fapr|Oerqlija.ro npaBl MacAaaT Hero nrhce se ne zmenl aDar fi f4n1 zanj.2.jevid [rpaMa I Zenska naglavna nr| : gl. MaTeprrua I malermca Marep[qeH.$paMqe r rutica. zaznamovati.irKa I masaza Macvb m geogr gorski masiv.-r|Il m muaenik Maqellfiqa f mudenica M'ase'/. mezga MapT m marec n/.wlKrr4tl j mudeniski MaqeuiKn4di madji . masa. strast.ixE\a'm maldat. olika.datek t1 arrcrDaiDeH. grmada MacnDeH. mast Mac[rAeH.\1. t dem 0d Maca mulca r ol xrl l D c rracKa f L zool lDczcg. tuTo Maprrrlul krj pomaga. osredniedrustv() MarKaq . ctelaven MapMa aA-MapMeaA m marmelada. {rt I kuta (meniSka). umucen MaqeHr'K. maslo '. kal.antur adj defekten.ivila visoke hranljivosti pt r''acoBz?'firpa in irnpl posploSiti med mnozicami.leH.. rrOlstrstvo. lrrtli:r. 7aprtek.zvijaia . prebiralec M$[a f mapa za papir. Porabliati.rnujstrstvo. drgniti. MaHAOC!Ta( ce ) n Mrpraprftq margarina (rastllnskatoliaa) urpraprrrKa I marjetica prfsa-uaprEnia f. zeml. ravnati. lig prevarati-pomasaevati. 2. ro lla. lig lretazlimlji \' rvarepflJa I 1. mnozica Mac. -rllt-Maqop m zool madek. nejasen.s4 I nav pI mast. focc11 M|!|ruaI jed rfffuda.postati mnoZiden Macr f maslo. zapisovati Map(crfi3aM. iz.ur m. rruprrrrr rrxrr-rrrrica / rlrirprnrcxrr l/(li pomorski. 2. . marioneta. mula.l1paBrl MaT . senilen -iratura. pomankljivostmi Motr rrBocr f defektnost r. kaj koI ist i nrapfiOcr^aK. planlal. mtterija. nle' sati.MAIIAAT t9l1 Macurrc rrrr.. tezaK. Mar€ MaqopoK.roca.omotilipbmak. -L. .rrfuati .aptrlrpa pl in impf markirati.fi (se). obrr ]|lac$a MaqetltKlI :I. sklop. zrelostni uirfpa f izpit nraftea I madeha Ilajna im. -\i m fam spte|D. robdek. Ilovck. motiti. olje. n MapruMn IIIAME'IE " r)D (. prikriti (se) Mac^aat-Mac opravek. sutana uurrair. spletllraraq r??' kar.iin lv l)liv o I |r Mifpr{rc'r . vlada pod l(|. -r[f m fom izbirtIct. varati lig MacHonrja. -!rEa 44. meglcn. slrKOI se . -Brra iz celega.frfl adi muaen. MaHAOCa(Ce). klopotec (jajce) Maroprnla I svrnla.i Mac^nfla-Mac^irHKa bot olika f adj oljien. maikarada MacKaperbe z far. talar.?1plansar lraueaprtpa impf mane. ster. pomemben !.sprelllOSI. InaMuJa [. priden. znamka. miza. -rwa adj markanten. marl.uli.e /. podstreSje. maSdoba.]rsa ddf manualen. praslca MaryDn ce irn?f lam Posta' iati otrolii. ugnetati Maclrre-MacllrKa n. ravnatl Ma rja I manija. -. koratnica Maptrraa r?2marsal Maca 11. denatna enota MapK{$reH. -rql . znak tovarniske izdelave. llrrac. lepo vedenje M:uuribecr(rpa pf in lmpl man| lestuall v. besnost Marrtdy^rtra impl mafip. gl. pomastiti.. gmc ta. ga ne jemlje resno nraclap rr oljar MacLeH olinat. muloloMacKap dec MacKapa r? fam ncsramnei. madkon MatreMaqemle fl ilem od MaKa madica.jaku) 3. z oljkami zasajen [€c^o 1. gl./ marclnteen Mrar'dimpf kaliti.i lainivcc. podstrelno stanovaDle Monrrrja.'. lncz gica.r [dlrt zna je. sKa KOCa MasApaFda.umazati (se). gradivo. zapravliati I vola5ka' dutarica ^raraDi{a kalivec miru. izrazit. surovo maslo.' MaClrOCyBa impf pf. 2. usedlina MareH. -qr! l?1 gosda. I gosca. snov. tlP varati uarmra 7 L matica (tcbcla): 2. . matica (pri v.l dem L D. 2. inJpJ flm prevarati (sL ) varall [se) MaHAIraI plansarija. MapK$n nr natega vaprs adj marljiv. z napakami. killen MaroK.. madkica MaJq&.

a.m I cloboko obredno priklanjanje. strast Mep. lig dlovdk avtomat MalRn 4di-adr moSki-mosko v.uzlvac Mcpat(AEcrf. prosrorcek Mecr8 irapf namesdati. mehek.. zatohlost M. vzajemen rreiyce68ocr I medseboinost.a medmesten adi Me. menJavau. {. gostilnitar. ZveEiti Meae3 m polutan. otozoost. zdravilni siruD MaI|Ia I klesde za ieriavico r|aEtr{ra I l. 2. -nu.Kyrtr MeKlttrxo. spo mlnl imlf mrmrati.ro<o. Maerea I madeha. pokrajina "I Meco m 1. menza./urrqa-p m rnlinar v mlinu na vo{lo Me^oArrja. trohnoba. medkati. 4. zame nJava.pna adj marmoren. . globok pnKion Mepaq-!@pas(a |fl. krizanec xeHal. I mui:r telj'mutiteljica $at'Ka .gran spregatr Menllla. 2. .rztu MepRac€ impl kazati se MepLtrB adi merljiv MepMep marmor rr1 uepuepen.d. Ma(ea Dalatalen ue pton me (kratka oblika !.MeKocr-MeKora-MeKor[Ja !r4 I Krcmanca mehkost. lo- I T I I I I I I I . skupna obedo valmca ueror I spremeniti Meulrra ?dj spremenl:i\t grum si < l onl | l v . meias Mei\ praep med. mestece. t mecltt se krtmar. gtam 3. lokomo tiva. m arh trs.aimpl gledati. fdm adr ljubiteljsKo./l€ra impl meketati.rer6e mletje. pri. ^fe^crrr. Doliana. f merilecmeruKa Mepaqq adi merilen MepAnDeH stopoice. lig lalnivec nr ualrllln(. . I srojnost Mepuaszr koralda Mececa 4di mesnat. -rgt r?l trDrn Mawrqa I tlpinka uaru|uqKll adi trpinski MalrlrorrtJa. kovina MeraErJa. sa caMoTo lrecTo na kraju sa" mem l'ecro ptaep tamesto Mera ft m€tal.. brun''. slaooten. trg sreprtrEoga MaloKaq mazaa. MepoAab€E.2. Dotrtost Me e impt lliteti.r'B a. KIJ:Znez '|eB meh Melyjra&MexyE^aD Mef.rHa ddi odlodilen. DG lje.pl:a.n. zatohel MeModjru m pl memoari. sprememba Melta I. lrr(I! n mo5ki. mCsen Meceqap.. -B'J.Mear{. i md mazati. tminditi: 2.r menjalec '|| tueqlraqKa f menjava. porelenJe. ukreD llleplt. skladba MeM a I vlaga. -cEa adi kraieve^. zabekc MearcKrr 4di a/ft krdmarski. priti preo ocr (za nlp) .rurja. 2. merilo. mehloba Me6e^m pohistvo Me.uJa I melanholija.pa+.ar. 4di medovnat. opazovati. prostor.200 ri'at{r impf l. kraj. meso.'boj MeaoDlll|a t meoca MeAOrtOCeH.. pteglavrca Masopoa4di madkov Maulrr m oslajena sadna mez_ ga. kotiii (mafka). prrstoJen ruepo. zamenljivolt.uzrv. premescatr Mecm a prostor. uaEKYAaE a I moiada neZen. b-oji5-te. muditi se. MeMopdqAF mmemorandurn.uzrvasko Kalen MecreEqe n defi od. mera. zamenJava uenreue z primoi Mer(ra.eH.lestvr ft Mep(at l.risrizek lu. objekt od jac) tr *rca'd' f ath krdma. ledina. za dir. fant [autrocr-MarE(oruJa I mouetu I meja Men|u|(. nezen MexyutaBKa-M-eKgrAaDKa._blag. vmes.tr. MeaIIIrJa.inpt postajati mehek.i vlazen.gl.inpl spreminj ati. vmesno nadstropJe Meflroa 4dr medtem vese z prigrizek ue3e^ak.er. mehki del sadja irl zelenjaye uesl.''.MeKYulra I me (uznrca ue.qaBuocr odloiilnost. -Atta adi medr\arooen MefylreK m Eedredje Meilceoert -6Ea adi medsebojen.n€-MaqrIIe xa m.e:. pasmK e.i medorzaven Meil1(ar fi vmesno nadstrop- e/lctctto 241 MetaHuJo JE MeflsapoAeH. napev. slab.or I meiodiia. beketa.ue iV Hac raxaHo med nami reaeno Mei!tspeMen meddobje MeryTpaAcr.ryAIrrKaBeH.gocr t spremenliivost. p.ra.qr. {rra mddovden(cvet)' mazi- gdi meh. 8".pfpokazati se. trohne ben.tr4€ .n l. sec MecEinrpl mesiti nnecmttr m DredDust uecuocr I kiaj.m fam .. muditi. mletev l! MeaHnR. mannornat MepHe ce-. rahel. zdravilo vea{ B. sc rodrtr Me.utr u p.n mesednik Mecerrapcrtso a mesednost.tolrtgodmjati dati. urejati. kc si. prizadevati -6e:2.eerz impl pigrdovati sKost Ire'( adi 1. MecTo Tajleg kraj. somnambulizem Mece(mra-Meceg t r luna. uu se uartrtlrllrxre fl mudilisde Ma.d. (uzen. stroi. m lam ljlubiDlletl cesa.uue.r'rKo.qu m meinik.e€ . spomenica MeHa l_ spr€memba (lune). -4!! n mlinski kamen uearuua I rnlin Me. Eram sklonljivost Me'ryBa./leM-MeEA€H m arh lo. tati (jagnje) gostilniSki MeuJ'. mera. {rBux rfi meh- Mc^c3qbc rr dcgeneracija ce ifipl deqenenratj. gostilna Merse pl zameketati. vzaJemnost Meryqrpar r?. 3. mel. trebuh Zelodec 2. -wr f teiava.

.t spletkarski lteFexHrrr(./ mcg:tlcc. 2. -^Ira adi mil. mir. trebuhar. ^tE]a mezikati Mnrqe pl migniti. pomlvalka Mm m mig. rzust.[o. ljubezen. -TDH n meter (dol. Mcrlt. rt'r pegereKeimr Je.'dz(eiftpt mezati. hoditi mimo. {Duri-Mellr^o. Pomigovati. sanl avec MII.rp/ mcdevati se.??. milost. .Dozanle impi tjubkovati.r'rr.a ti.mil. -N|a ^di lep lruaoraaees. pomilovati Mraes.. skozi. splavlu rrero. zmeda. medidek Merrecr-Merl^ecr 4di trebusat MerlleqKll adr na trebuhu. Pomeiikniti lr. MdnlBa pf. kvadratni. zal.sc klaniati pred sveto Pocloboi suzeirisko se Plaziti Prcd kom MeraD.lKa t I t t t I I I I I MerasuclBa irn Pl globoko. zapletati. lig oprav_ liivcc . mehurdek.Keeqr(n 203 adv mciti llrrlaocpAl|e-Mll MttPa3il.r(ap t fl medved. Dolagatl razstrellvo. impl dobrikati se. usmilienie ruu. snaiiti MererK m metez.?. ski M{uAep m slamnjaia.g rri li Meuaq .I I I I MeraHucyDa 20) mc. lcp MUAOCTIrTI(. trenutek. f fietlarmetlarka pl MerHe-. uPor. ljubkovaI nte./ si||tjarru M C r| ' | l tl c^ .li sahialki )ncrrys:rcc i.yuwr. {rtll Mr| O3rlUB-MnrtOCriI|A adi sten. rosovileZ. Prestblnica. PasantKa: prenoo Ml8ipm l.in_ ski.roc-rnqa milosaina.lrrK ali zal. lx)icvirli sc z ntcecm ucr a irrp/ mc{ali. ce ifipf dobrikati se. IlgnoAdp rz milidnik Mn^ja I (doliinska mera) mirJa Mr|aK]a.. -3Moa ft militarlzem MIraaquJa I milica [d. impl ili mimo. Zurj MrBa rta-MnBKa I cunja.mirira' tr.f. trebusnik MeuroBrrradi mesan . f metoda. po trebuhu MeurIlH tfl meh MetuKo. zamotavati.UpKa impf rnezali MrBep[Ja I mizerija. bala MUDasrUr(a I Arh nevesta z d'oto. glavna driava Me(aBa f sneini metez.anMurraroroAElleH. f milosten.. -urn adj miloglasen MUAO3eH.po^ortrj. krajan MeluvHxa I slroK ur -pron mi (kratka oblika za indirektni objekt). Mevnaa ddi mehumat pI in impl meha' ueiausripa nizirati Merla-Meua{a f medvedek Meq rfl mec Meqe-MetreEle n deu 'Jiedle' dek adj medvedji naeveruxa Meqr6-M€.{-Mnjaq(a . -lv m l]emtfrrcz. -![tl-MXAO CllX\U ljubdek. mrmoloocr. {Duu m zaspanc r!fi. -cHa adi blagoglasen Mr' O3D!qeH. -qt! m umivalnik !fidaar 4a f umivalnica Mfija. neI stalnost mnra I mina (vojaSka) tt Mfi'dLape minaret. odvrecr. -Atllr d. meds:urjarija. M{Erytsaql?1 pesec. medvedka-medvedar Itoxeeqxx Mc. ljubek. sloga.vredi. distiti. t pomivavec-pomivavka (posode) ME ee inpl delati ljub6. bozatvlnius. 3. slast. f MaHlBa xrtre I nren94 . usmilienie runrocr-I 1. uDomik. (svojilno). "' prebivalecv kraju. ljubljc||ccljubica.-rHa adi minljiv. motati se. vejavica MelIr r'1 mehur. 4fltlI tfl minister OCpAHOCT A.' razmetavati. minuli Mrdaro rxPreteklost _.rl. dvorJenJe lrdr^|re pl pobotati mil. 'ce: prevradati se Mer^a t metla Mer^aFMerlapKa m. bogala deditna .'/. MeIUTaqAU.vati a41 l\ezr Mur(aD-MntrallItaaB kav MrrxAltrKa"ME*rrarapa I sle pa mis (otroska igra) v. -aEIl OOmaCln. stolP Pri dzamiji MrrHarror. li8 podkoPavatr.rpxa . unlcevau MI{ Crep. rad imeti MrrMoaeren. 2. beda. drag Mrr ti. lig opravljr Li. rad jmeti.. rarr<o ua moj ote.e l? dobrikanje. si l l l l :l c.rrrrr arlf rDcdvedji. nered MeTer(eH. razkoije MI|. blag mile -3Ha-MrlAOCeH.ejjevati.q in_ruetoAa m. l(rIl( . I mete6rologija n''eT:K iffipf metati. blazina Mr taeplraR. . siromaslvo Mlljarrlnff.itc r.M6II ft milijon MIl mapri3aM.urlla a41 . M[AoBuAeH. . treniti. 4[ zemlia Merporiola f metroPola. vbG I saime rui.trfHoBeH trenuten 4df nii/e ifipl lurni.sanjarmt-rr:r/ :. pokoj Mr4ra3 m dota. nauk o nadinih dela tn samostanska Metox. s p lc t k u r mciue n 2. blazinjak M{He. pometad MeraqKa I snaZilka Mere impf Pometati. 4. blazenost. pn[zovau se vmujCpaa I milijarda MIt]rrIHa I milina. splctkar Mere. 2. smukati se.rr:rrcacr. 4Bgtt llt trebuhad.-qa zz divan.m od MeB trebuStck.. ljubezniv twr o. mile sdina. mitati Mnr a I zaspanka Mlr*.-rara adj prctekli. miniti-minevati MrfitrMvM tr? minimum mw*pi. draga oscba nl. 3. poloiiti. p:rsant MnulTarrra l_ mimoidola. tren (odesa) inpf migati. pf in impf 1. . nestalen MlMoaerrrocr minljivost. kubidni) Meraq r?t snazilec. ce ovonn M nkall.usmiljen. -r(Ha ad.

povoMnpHqrsla f mirnost !0rpo fl sveto olje rd4roraeA n pogled na svet !. uoe. zelo MoApeeiml. mogoCe iiqgrla af. DA Mapa^& n strojnica !0f4rono nr m mitropolit vrmrra I roka.IB adi diSea.-uJan mnenje.JI}r adi ki se lahko zadised. mitnina. modnl(ast Mlrjry6. -]rlra adi mnogosmJr. f 1. sok r. l'g um. . InnenJe Mrrcrur rmpt mrsllrl.fl!pWW.'deimpf moti uEoriBoAerr. Mttpnca ua MleKo nezrel MAIIBo . .rUIi fl miroljuben dlovek Malro. j slEtlsce socoben wory adt tnlrtogo1. oseba.naloqa ti se r adega xncnp rri zool p$aq lig r\e. Jrt|a adj dolgoleten nltrIorylrarEadr mnogokrat Mqoxecrao n mnotina. misija. -3Ea{. kalup.rc (paTr.w m maa- rmpoc pt maziliti. -TEaadj ve(kraten MtIOryAeTeH. ten duh. odmi$ stvo ljen ttrgn impl miriti.. carina. impf zamijavkati-miiavkati M^aA 4di mlad M^aAee impt pomlajevat\i dcc: pomlaievati se. Ilen@ ima dar.AnBAaIt porasel s puhom I I I I I I . moder.pq pl n impl mo- l{grye I l. -w t bot koperi zadimba.otrrD adi gostobese. -Nra adj bogat z uoxeMolr(e6n ad.uaaAex( I mladina ulaAernK[ adi mladeni5ki tasta Zenska M aA['r rr?mladenid adi purji !. tulj. -ce: mnoziti se.mlev. "Er I ometada. ./rlrre^cKn adi mislelev: ki vonatr Mrfp[ceH. puh. Mrtcl'tr}xa M aA. Zito -r! za mlette ua'trtas. purica cdi mladosten ^aAo]rIiK MoAap. lrg medel. gomila.-2. MoAepeE. dehted Lwpviclgiepl poduhati.Io-4x.Moilanlr zt mozaik. fant umncz r|xcnpKa t zool p]ux^i fiE btt. zamislj..sodba. pofigon 'tl barEti.l n moZEai| m6 -um cdj mno goleten. Iig lam podk'upnina itrtrpa I mitra. vedleten zeg. smrad.w m arh dedit) M''cKn adj dised. lrosolreE. Mjay(a pf. Skofovska ka. qrta adi velpc lfoio^-Mo3o na m. ga-MoApYrru(aB 44.flcaa t misel M'Lc^eaa.4rori. dehteC misli. . rl l. disava.-Apa adi Doder. nu rdory6oxneifiory6oErEo rt mnogoboitvo rroAl'l(aB-. zidarska Zlica rdrrapexe a goljenje (ptic) Mnrapu ce impf gollti se (ptica) Mrrr--Mnro^oruja m./raqururle a modvirno zemlii!de.raAon[r<ocrI rrladostnost uaa.Ir. impf di{ati. m mah.q a 4di moZeanski ruca MoJ. Adj LMq. MI|C.noA MrrruKa pnjel ga le poo roKo MjalrtEe. m! srca. pomirjevati r? norplI36aI vonj.dj pojmoven.MiAlrllr. 2. uo3oK. I '}jit-baieslovle Mtlro r 1. ki pozira turlemrKu rargryg. ailj medel. mleko. 'cei modro se sve.sinjeti. pamet MqoryBEaqeH.Muc^erbe misljenje. nadlahtje.Jaa adl m-uogo srevlten lldo.Ja. postajati Mnory"aMeE. mladen u.C M!|creprija. lzoiec. impf ogrevati do mladnez M aKocr t mladnost l''tatu impf ogTevati do mladpostajati mlanosti. kurje okti MEqryxarHriqa I yelnadstrop. MoJa. hoteti MnIrE3eH.UI| mnosc kotnik. mnozica rnraoxg impl mnoiiti. povecevau se MHo3ltr|a-ndtof!!trtrra ddr mno_ go MI|osI|I|cKtr adi vedinski iltrosrlsqrao z vedina I I I I I I I I rgqpll|3*. nall . -ru I misterij..rslune. .d moderen. -ura 4dj miseln gtmlsel MECAa. duh t1 llnpvc . .. -!Ha adi reakcijski ( pogon) M^a( adi mladen.. prvi lasje MO'. poslanstvo. dehted moz.. mozoli: mensKl 2.poeE. morebiti. u aAer( tn mladenid.4ocr I mladost lrrrorlKpares. modvaren svet M eJ'ta impt mlaskati M eKraIr-MeKapKa fi.trrcEpxrs Mrfcrpqe n dem od.iy urpnc n vonj.fipo/by6eu. sinii MoAeA rn l. sKnvnosl MtrcrpEja. MiIQtrrc. duhati.pra adi pomjrjevalen. modro MEOryarOAssK./|aAoallKoct MOJ Mrrpacqf. neodloten.rr impf modriti. uoi pron M/1a3tz cureK M alrcH.cHa. mlahav. . I(oten modro se svetiti -cet l. zm6lnost miSljenla Mrc^oB€ri. .miroliuben lorpcrl| adi posveten uuppa itzpl mirovati r'trrpyArja. nnDcex oulztmu { se I mos f. M a. txa adj dem mlad purandek. zadah Zeleti. ki se priteni na pose. I mlekarmrcKanca M ero. meniti. 'ce: ' aen u.rurpacsuja u aaotrtK M. ploditi se. tg lepo oen ureJerE stvar unoryro4ruer.! vocto 'I!otda. model.b!6re ra miroljubje tfEpotrouaSaIlx.pHa a.'ttrI1eA mNlec Mfic. neprije. duh.grob. meljava. sinie. roj e Bo cenoja vop6a uupy4nja on se povsod vmesava M|rca I mala Mrc4a I l. dela2. _-ql.qa -ce: MVCeMrrpocaarKocKllre rurJ mu bo lahka zel}rlj^ (izraz hvaleznosti umrlemu) leporDopeE. 2.

ieze. MopEn p. groza.ic. Mogarre. gl. napetjati se. lig motovjljenje. scanKa MOpe! Mo.a Mo rrrBa f deklina. molitve. Mo]rC ltsa zabliskati se.tpiDojaA r?r zoo. vzorec vezenrne. dolgoaasnost (kruha) . mravljin- . poflonski Moperr. fant lati.r I sed. -osqrt.osr'neaiL! zelo polt. va se.. MoMlrPoK t?t tzi.uien.AqI. stra- Mqu:o:. {a f frolarhija bleslea.ro^qarl'IB.'| p(} n'optn! . |IB dd. lig izkorintec Saati nor.lffn** ^di ''. MosriirKa I montara. prleli (oez). rezina Morrorounlot monotonija.Mo(eII. gl.rav' MpaBKa f derr mravljica !.lTtlpt MoHarcrsa f nuna o^cHe.t ce itnpJ ntoCili.nr /arz . sa_ moldednica mogovor roj . temen. trenutel(. {Ha adi bleldav. dobrovoljnosti) uorop tz 1. mladeqe nid.I{B m svrnclrlK molitev.rr.scati i'opl{ impf utrujati. gl. ljanje.MoraErua t namotana preja. enoten I OAqAAIIBI(A-MOAIIEAIBKA €tt MOHOAOT. MoMeeun adi fantovski. L. ptelemne zavest Mope /r morje Mottrqe tt dem od MornrG \4opl interi za m. nravnost. fante.. . sila MopetraoBe4.rr l. opesanost. moji.uouaun<rr adj menilki skati se. sijaj denistvo. -B4r'MOAqe/rJ|Beu' detne drke imena . motiv. strasnost MopHocrl -utrujenost. muditi. mo.enJe. deniSki ceKa MoMrreruTaott fantovstvo. lidnost. bankovec ded za' MOIrOrpaM m monogtar! MOAqaA.potrtost !{ocr tt most MocrapEra f mostnina rlocro6pal| n mostisde Tffi. Monapxrja. n rtikar (izmotidka. sljuda. ..TVKV MG MoMoK od MoMoqe 11 dem THKa vinograd ne .zahteva stre:aieek. dvanajst mesecev) . motr. mlaMoacKor tt? blisk. kurja M. molk. pobrtnost. moje.{. -rgt rz mladenid.rl-yoyopn r'ftpl . blested MOBaX. 3.I MoMcrr dcklica MoMdrrr rr moment. amPak "impf biii v dekliikih MowB MOAKnl l. dcklidica *oMiwr adi deklidin. . motcec_ MoHoa/TreH. spaka adi grozrjiv. -!fn rz mravljisde MopHuqaaocr I grozljivost. razlog.qu. Moralr rr? motalec vtJol|cast Morar(a I motalka MoIaBr&a f modrina. MoHono rlsApa pt in imPI rK) olr MOAiILtroArlI]I le pottlrnje_ norrolizirati nec reZenj.zuooreu(vooa ) lrq.t:fl* Mocrpa f vzorec uora impf motati (klobko).Bm n molaecD*. postavvrteti. motocrkel nezClrav Mo( I mod. dekletov uounrtcxN adi dekli5ki _dekliStvo MoMnlrcrBofl fiOLJ M ZOOI MOACII. mota. enc MoMa f dekle. San. s_cr| | I. Mopatt fl morala. 2. spomenrK \. motor. Prosec $o^exi'dg tdi Prosed . porikanje.l(.u(o.donda He caKa MoAJ{TBa. poscancck dm avgusta (po njih ugiMoqvp n modvirno zcrnljisdc bajo vreme za nasledniih Moslllrure-MoqlTrJaK. opestroj. spadek. t! !'ro^3e imqf molsti.-pna ddj Mopnap n momar modvaren. tezko degl. Ao3jeTo MoMlrrrre t? ar)gm od ]ldoM. . godna. .urin Mopen oBcrBo fl pomorstvo Mo. tenin adY molde Molr(\nn-MolJ(oMa Mouqemre fl deiek voaxa-uoama I blisk mlavlo^cKa imqt bliska se.. sestavljanje. molcanje. mraaen. lig briti norce iz koga Morr!tudlfr tn monument. MoAcKor impf ble(l^ti -CIl n menih pt.t scc. e Mo^'ur iflPf moliati.. modviren n'op'd'@'n m pl zona.. zamlsel. . motidica raz groznie..Eteq. irleri molk! MoMvBar6e deklistvo.interi samo za l.n modvirje Mop(oB r.MoMqaK. -Bqtt ltt Domor. prvih dvanajst nec. fant. 'r sast. moja. Pol odraMo^[ imPf Prositi slo dekle MO. mravljinci MOHCTIII1i| monslrum.Molrfttr adi ProSnJr. J.iuqna I deklica. hip dem MOMCTIUC-MOMUqeH4e oe' klctcc. dekliMoaKHe Pt umolkniti ska leta 'r vroliK e impf vledi.MOKpU 206 MOEOTOmJa MOI|CTpYM 207 TrG MpaBoJaA moj.MgpaB adi temno moder. lulati. sinjina MoruD. 2. {Ha 4di monoli_ nez ten. utln. svetiti (se) tt MortattrrTBo menistvo -. MotrsoroonlKr Te tlani clruzrne. varati. norMoneAn moped cevanJe MoF. rfi monolog. imqf I mottti Moron {ce) (sa). motoviliti 'ce: potikati se. l€ gibalnC mot.xrsctt. mladenilka leta MoacKorieH. trpinditi MoqKa.kHa adf modarr !dak Mo. 2. fig iavladevati MoMqe n dedek. moriri. .-pHa adi utrujen. obaudoya. Moqa(ce) Mo^6af Proania .MoAqe MoEdra t denar. sae. zasvetltl-olr. Mor(a ce impf gI. .ot korenje MOSlTr]rI|B-MOq!?eH.l mokt cl|. r"rora (ce) nja. lam zasmeh.veli6astna stavba.aBa f zool llrra'vlja MpaBjadtrur. hlapdek mqtil(o. sij. u' Ietih sina: 2.

UEeq. lenobnost Itvo. fig. impf MurraE adi irnopolt MrpAap m tam l. oBrE tn smrKavec MpAEepf . smrkav uircvaagu & impl smrkati. . leden.j mfazen. priporodtjivo Mr!^rE adi plesniv Myr rtsja I municija. 2. zlovolien. Mpcerr. oB4 tz mrmlae . lenunanrl sovrariti. uoar<66ecie.r[Bodi len .godba. pan . Potemmn MpMOpKaI gOOmJaVKa upaqr Gupa'ma tt. masten postaiati . ulB^ocira pf. oarlrl se zrma ledenicat ledar.teman. -Apa adi mode\ pa. -rF rn zoo.rren.Mpecrl|AEre ] drstisde Mpasapr@a I MIBa I lenost. upnxe ie gf irnpers stemniti MDaqen 2.izvijanje. goqrnJaYs [pDa-MIrDKa drobtina I uprlaF. svitanje zzrnemarJenost.rasadi slinav. premakniti MprEarmrga f mrtvalnica se. 2.*rpsrra I lenivka . MlrrtroJaAer|. Kanle. neprosvetl ienost <tEU[ lenun <rDq{-MD3AO. oDT. lzltllKart se tnptra impf mazati. sovra. n muzej +tr uysrrKaI muzika.q. ugodno.tig sveeaPod l'p3g re iflpl zoDrno nosom Mlrata m mrak. obsku' zopm. MvAlra [ofoBopKa Mylnf. zmrzovanje upazn impl 1. tenistvo.drstiti se. tig mladic prrlaleljsKrpogovor Myrdnja. smrklja aav Mpcyrxo.pazo!. 4. mrcina. mrhovina. f impers biti ledena sveda. sibati se *pmi*" J Jc. fi fLm vm. mrSditi se moder rek okraini nadel. hladen xB{tcT I le_ .eto. 'stvo. -1tqir-r4ta3Y ttl. orglice MVKaBa t Karton t I I I I I I I I I I I I . -Ar|a adi mthojeraarrnaj s teln den iIUe e\l interj ldn moltil upuojaAeq.azarTost. 2.ik v nekdanji tur3kiupravi 14 lIrtsedonskodo98lskl silol'lt mprncc impl ramreti.MIrseAXBOsr-Mp3 Mlta:rer6e nost.migniti. zganru se MixaBei adi kartonski wylraer adj indecl lam p<> zoten. -u|r|a adj mrzek. splesneti-plesneti umazanec. cc im?t mrgoditi se. temen (lTeme) dostopen. bati zopm. -cHa 4di neposten.Ip'l[ Ce rmll mrKau se. meteu. -3Ha Mp3eriuB-MP3. uPcv. 2.!qn m mdie MproEerrK[ adj mrtvaSki Mp.a lesno propadel ebvek muSica uluacmr cdv drh Primerno. 'Ce: zmrzouatl rantstvo . adi moteD.rg lcnun. rrlKxysa pf.rF . za' ldry. seLljano Ntrrtnro arh m meso z zelenJavo. MIra3qH. mraden. 3.MpaDYAln|K 208 rupaBaq@a uFr!6o 26 ulcrxr I MpaBYryllK.no in teMyBr|qxa t dem od MYE. mG drcvanje. jak. duser.zanemarjenec Mirocepxa t muljak M!?ArpraK. premikati uri.. tswlt4u _ stajati iDraden.e' rrDcn irn rf neDostno iesti MprAaEr ce impt uirco. mraz. beda upruaa adj slab.obskurant ti se (ovca) 4di 1. te' leden mernez xa MpaSvaeq. cTopu ce neznaten MyKaer 3a roa glej na to. onedejati Mpua I mrhovina. . ugaw ce impl mraditi se' .pKo. . suh. truplo. MycSKa . biti brez tivljcnjo MproE adf mrtcv irproEcrl. boginja pesniStva MY3€J. nemlt !'.11.rzrgravanJe iokati se vtpw r adi prismojen.fir I l mumija (trutr ltriEa I zoot muha lo). ny4peq m modrijan MyApocat moorost MyAlroarEra I modrost. MyKGMyKa. izmi.7ig sutenjski MlnropE-MtrMorrr impl rrrmra. impl mrhovinar zamukati. tema.e. norrupcyaxa I smrkavka.Wre inpf postajatirftmrzek. lzognlrl semrgau. llg su. ki prvi prinese dobro.domislek. telo. zaruKrnosl lryAap. tarn kramljanje. Idptetysa impl lenariti. lena nuh Adi Dtrzel. drtenje. lenobnost. nazadnjastvo. oBrE fi fam tepec Wp m arh peaal upAoca.DIIU-Mp3AHBKO.ry m zoprae'. mulec (saTarry My uJegov oce (svc mec) jilni pomen) ]Mry^e zool dern od M rape n MU 6-et lf. MyiaR.Pq !r. .oDn rt led. l' Zi\ila i' iasen (vreme) ^soke h-ranilie vri:dnosti migati. zloben. -AF m mrhar. +la r'r mradnja.el'xr -itnpt mesllevau mravlt$ce rupecir-. ce inPl . glasba. t tema Mprro. mraden. prezelqtrernes. mrzel. Mrrpa t svit. veselo novico) My3a I muza.zvijaaa MyAlrlra iftzl modrovati MyxAe n nagrada (tistemu. pl. nazadnjak. pust.er*er zmfzovanJe MDaroo€ctua. mrestt se.{r|Ta l. drtiti. Mv pron mu (kratka oblika rjoveti. rmpl pomlgnru.ur ad. objekt od roj. MiB a I plesen ustrezno.mrorr.71 toraa' MlrSf. strelivo Mir^rBoer I plesnivost Mlrjlo. renooa MpqKa o rl izmikanje MpqHe-Mpqto. .upErYEa. . Irg gglota. ]i. nrp*-.r+ri6ornia m. osudek. nese jasen. mrziti.rd. zmrzovati. oH.''qu'MItaB!'IsaK m zamreZe\ati. Mpa3. packati. MIr3/r. nesnag .Mvcanaf jed: r.6 impt lIIrcVA m smrkelj se. lig jokati za indir. zarjoveti-mukati. nagota. ne.

raaruja zr. impl gl.a pf poSkropiti (z vodo) da6AyAareAeH. nabrckirli pl. nagubati (obleko. II.. nadin. impf priblizati se. it ll sa6o^ . Ila p it i s c MVrulMa rr povosteno Platno. inpl 'ratuplBa I.a6^v3y ad! blizu. nagnesti. narodilo. kvaliteto. nabrati (sade."rt!t*"^. misiaevje.a6pol. vzidana. pf.MYCa{AIta 210 Mltrreprda Ha6P'n(a oA MOAItri lraT.VAyBairrp/ ()l) r(.tt t'l nabrekniti. pogostc''. rubrhlrit i nnlr(' kati. ias. nedaled rra6rter. bister. poskrbeti. godr' n i3vs: 2. HH .Mja-Mycra(A^J^ adi ifldecl brk^t Mvras m odeia iz kozie volne nri. vzrok. prcdirl.r(r|. Ha6epVBa Inrrlr:rlr. nate.t. Fa6o6He..'a6o^yBs malo zaboleti. godrnjati.omara za posreunme spravrJzrnJe liUclr ce impf gl.n6pry je. veliko nabrati. Ha6p. nazu-ce: bati se. na6etudi -ce: pe. nabiti. l. -ce: oskrbeti si rra6aBKa I nakup.ri dar. 36p.8 pt. impl Ha6pqKa. natikan #* i^rl nabadati.!xli. nabava r|a6ar!?aq m nakupovalec.'prn ce MycKYl-MycKyaaT!?a nt. i.r m lam zastonJKar Wrtpapl in impl mutirati nasteti. dce: natrpati se. nabuhovrii Ha6o6pE.vrl I oglcclovali. -v. muskulaturir MYC tdrdrlMyc uMdln(a m. IU. y!. prenikavost Ha6. vzdevek za brkada Mycrar. itttttl nabrckniti. beti. kupec. rta6peg\. impl nabrekniti. 2. Ha6eAyBa pf. natikati mlrrruvaa 7 neiplja (drevo in sad) MlltrTepnja..izdelovaiec odej iz kozje volne MfraryJa I mutacija nryd)auJo.ftpa pl. impl zadreti se-zadirati sc (na koga) Ha6pKa pl 1. itnpf po krivem obdolzitiobdoDevati ga6eaerKn. nr najvisji mu{x slirrrrrrrski duhovnik v poh rajini Mt4Ku / tivalski gobec... zbrati se (ljudje)Ha6euree oe pl nadivjati se Ha6er(apyBace pl nau. lig naklatiti se rra6a6apn ce zabuhniti. Ha6a6H!ts^ pf. dotoditi. dolodati rla6epe. zadutiti l)()lf dinemalo boleti adv pogosto. rtaoodrryli rrJ. modno se zaviti v obleke ua6a6qe.rexlta pl. nastevati . naletati se (v igri) -ce: }E. lig nahomotati se z obleko. primakniti se blizati se li'. iabuhovati rratu6p'n pl napeti se. nahitro.iiv Ha6nnvAarelnocr / opilzovtl. -att adi ptcnikav. zagodrnjati. natrpati. '. fantovania Ha6^l|. staviti (tipogr). oskr'radaav preskrbeti si. otedi.]lt(Ialru musaka iz melancane MycarrAlraf. I rntsica. smrMyqxu irrpl 1. tmpl naznacfi\ zaznzunovati. Ha6o6pyDtn t4. -nJn rr oprrzovrr nJc IIa6.jYr. da-tivne in genitivne odnose itd..r[r(!tsa pf . Dlod): 2.ft praep ta (izraia kraj. od" jemalec MUilre adt Iafi zastonj r'qoretE. -qu-Mycra* m brki.u" n1 1. pognati. L ra(t PlU. linolei uyuren i r nabadanje. Diianec ruvqne p/ l. nate EaaKapl I.iti se mladosti. v kratkem a 6pega. I musliman-muslimanka Mycraft. preskrbovalec ra6eAr. spoditi. prcglc(l(.) aa part fta. {u .a pf. naznadevati. telo). Ja.n 6po.rKa. sffatt . nabuhniti-nabrekati. lI."uur.byAeruc. nabuhniti pl 1. Ha6.

pot aaarac _pf tary prlspeti.srdito -cel zbosti.are'd adj 1.Avr& obiskati koga. priliznjeno nareolu veJe. govoriiati 'f]aapatn {araeAlra{ n nadzornik. nili. ustrezati HaDpeMefioca pravodasnost t Haap3Fa pL tmpf na. ogretr se ka) narpEe pf mgristi HarleA!tsa irnpf tadzoro\ati. za vekomaj. nagnJen HaBaa€Hocr nagnjenost f |IaBarH . impf . rrrrfrc p/ navreti.tfipl . ^agr.rar. brez koristi kot pravijo naD.ponagajati [sapeMe4dr pravoaasno. napad t ddv l. u&ter. zvijati.HarpaMaau. omagati (Pri hitenju) r|aa aKa t prevleka (pemice. 2.plada napolniti rl.ivi. natre siti s prihom (oii) HAr !t adt naglusen E ralrocr l. impt I. 2. ustreli. neprijetno doziYetje ti v svoj prid. '{a'ra3'r na leteti lmpt na{oprclu satarerrc adv ljubkovalno. napeljati.kaj nevSeenega. Ziti koga z nalogo nasaditi (grablje) EarpAeu adj pokveden. t strroliti gl. kjer veter dela zametei 2. natrcati. menda. vzkipeti.rTGraDpAdUrIa Cdt na ljeno. navaliti.. v naglici rraDpar tn krat. impl adv takoj HaEtrac ''Arpr{v'. HaE[Aerl. 1. txrt. od tedai rnBapu pf nakuhati traDeEtl zamet HAr€Aepf pripogniti.vry. Da. dozoretr: (za zaHarpaAa t l. zastonj. mlahav t''. Kianec qonltetr spetl.t I I I I I I I I I T I I T t . lnpf utoliti-raliti rlarpearl*r adi lalji. zotra) rlir. lraDro(rrltsap[. sklanjati. Dritis(oeenl). potrt.rm adj okoren.HaIIree oe I nageti s€. imPf za vedno. pripraviti. pf. naspnat adj daljSal z dolgim nosom taspra pf nameriti.d^ sluge). osorno. .J'r pf deti seno v kuPe.cac stiti se rraBncoKo dd9 zvilka HaDucrrrra 4dl zares. nauarp4n I nakaziti zoren (pouk) saraeaEocr I nazornost (pou. prmesu HaaeEnrnez 1. Pto. naglasiti. HaDp3e. po vsej Hi. prihajati . semkaj. t'arfiepa pf vriniti. |taIope. naKazenosr Har eAeE. nagniti HaBaanqa naval. 2. noDcljati. 2. pregledati w. 2. lig nanesti. . Sem. AeEor vezati-navezovati ce naro^eull oan se Je popoparjen.rpl poveaati./'natoliti l. zasarcpuEreEaroprwa n. ueoditi. 2. rrabpeK|rallo ddt uiroropn pl nagovoriti. Davkreber. resnii' no. ne novo (kupiti) hitro roko.f xaDtlx.2. 'naas... namlatiti. 3. a IoDapa .. Orazrn.a. lig zadolrravtaau. namD taal m. -c'e: sklanjati se IIaBeed. nabosti na vile lla!.a impl vreti. Aojpnsel sr s ro!J|. pl 1. povabiti goste. a. vselej prodreti-vstopati. [ocBprur -cet mina. taspw.ad. 3. stor. HaEErse. . nad (prcstor.spotoma se oglasitise uxtuvltl.Haroaelrrr. podartati HqIp$eHocI t pokvetenost.nasaAlr 2r2 tlatpaflr r. kvrsku obrniti naropcrt -pBa adj navzgornji. poveievati.pf podsiti. HAseAHlraiftd pripogibati. paznik. izvzpenlaloc se polniti.2.'EA impf l. povesiti (oai). duvaj r'. spu'daa'. vstopiti. aCel l?zlVAll.di oditen.a ljubko.aur 2t3 fl 8 A'' E. v tej smeri nasala f 1 naval. ratr' KaBIraf. nqgl_ usnost . napadalen. ureravno Dravi aas jati. zaliti (rastline). BarpartaaYla pf.. pl stopiti na kaj. zbirati se.4y navzgor. Jp napad no. podplesti. tparrfBa pf. ''. tmpl privajati navaditi-navajati.Ae roKMv HaBpee urediti.na"govarJau. ve liko izvledi II. naroAno adv baje. za\Piti na koga. 3a HaB€K rgla''t&. zgrinjati_se. HaDaMV na to stran.Al.asa{Y'€' pf.. frar!ar'g_. sagrqurF. nakaZe\ uarrtaca pl urediti. razvelrtr seHararl| qe Zl naljubkovati se. naga' iati logouJlvo.ustaviti sePri komobiskovati koga. HaBnIrn pt napolnru.artsrn pf DasrDetiti.A proep 1. ..et'.o adv obnoseno. prrrecr (solze) pf obesiti se. paziti. ustavliati se Dri kom nairliar adv na videz pl EaEse naviti (uro).{qrr tt Kup sena taw.vtarpn adt navznoter. skloniti -ce:tudi: Hase: (ce) DeAHe [aler'ysa.p adv zaman.pf . l|rBltcAlla p/. dopolniti. navijati za mostvo v Sportu pf.v'.. -rqr-HaDuKa navadi HaBrIrrar adi navajen naal| a p' zakrilati. imPl H Ds. -ce: veliko izvledi rarara adv sem..e!K od! vedno.HaroaeMlsapt.fr nagraJatr rurgmon. deiansko Haajaca-ce pI faffi opeaati. globHSDepno verjetnosti lle t'aagt'.navejati. pripoclniti se. navipl pokazati Pra10 (mehanizem).lra ce d naziveti se Drodirati adr vsekakor. skloniti. prostor. dotutvKreoer. zavtctl r|orpcA! / talitev ||!!pcAtr. poiasen. razvejevati se nauZiti se liubezni E6tp6a pf oprtati.strmo pobodje.'. Ha HeKoAKY aaDstep aalv zveter HaBDatu vecKral !{aE.-AE a. kier dlovek lahko dc 3. a toAUB pL impt .

up. na nactzormK.H hf6pyra pf. zvest [aAoMecroK. najemnik-zakupni.rpa46af nadstavba. oznaditi. o5abcn. ttt HaAr eA\. upanje na HaAciKeH. -fura adi moinej Si. letosnjo Jesen eH adj talosten. prekaniti. imenovati. naval. navzad. Preslasitipre' ka) E'asrvd r. rakovo pot tra3aAeH.arfi mah. dalostiti (se) rt s A adv Lazai: zadai: kor11p. invazija.ge pl lam naspati se. narastr (o reK.a z.as'o6]a nazobati. napad qaeM m najem. zu. v premodi naAMvApn pl premodiiti. naza. 2.zaautiti \ai\6prr. preseren rraAMcrrocr napuh. -qI| ftl nadomernAecrro 4d. talenuran uaaBe adrt na dvoje. -qra 4di Pladilen priti (o. impf pognolrtr-gnojrlr aih.txuBr|Da g. ved ljuna4oJ4e I delr).. KaAoJAvsa ifipl pr.pl izzvati. superl Hajnaja1 najbolj zaoaj. razzalotdenost Hat(a. zmaqovatl adj nadmorski na. navzdoljni. razdraiiti rraAlranace. naJemDca rraeMarecKn adi zakupniski. n. crsto zaqaJ Ra3aAra3lM-Ha3aAeqa adv riI tensko. ime rraifr^"tr pt 1. 'dasw videti jasno nasr4rarae z kukanje . HaAoKpaJ adt nazadnje. ponagajati r HaAyepl napihniti B'a{\eH adj oiaben.r/. impl lam narogati se. hkrati. -Arraddi nazadnju$kl. saAraacvBa pf. poravnati.. [aAlran!tsa ce pl. m adt prrslojen -t rra^Acrorocr f pristojnost ntrllllLcr adj napubnjen. nazrediti. nadomestek pl malo vzdigniti. navzdolica. zmagau. nenadoma uae+to . togotljivost llaAyrt'r.rmAono^rDr p/ dopolniti. lig presedikaj rraAlraqr!'Da iftpt preralfatii prekalati lrg presegati. prevpiti HaAAUnr[. skrivaj ne impf pokukati. tmpf r(> das. osabnost. norce briti uaapacue pf prgrasti (udite lja). duvai . tasotysa posuti-posipati Ha3oplnr td. impf nasotz. naApeflr ce. zmagati-premaeovatr. togotljiv rraAyeBocr I olabnost. lig zavohati.-rcHa adj ki vliva HaAo^y 4dv navzdol zaupanje. sprejeti v sluZbo pf B. f navzdolje. osoren.p.anrM nad trideset let. zmagovatl xalu. superl: jYHaK IIaA il+raru iunak vseh iunakov. HaABxrUpa pf .rn (ce) pl razialostitl.mera). I prcScrnost IIAAMIiNC.qrqqa I dnevni zasluiek.qap(a I dninarica HaArfi.en HaiiKaaeHocr I oZaloidenost. zaostal Ha3aAfle. rraATpqAecer .uopcxr (visina) Ha Moi( I premoa sa. strmiHaaer( I nada. na 'H'ae4n. prerraAqroKMrr y'l nadomestiti. . nalezause rraAlrm-HaA!ruxa pf za\ohati. sKupaJ Haer(aDrr pl najeziti se. IMPI pristoritl.ial i rra:raAHocr nazrdn. kupnik. to jesen.ailv obenem.qnaotus.-pna{aaDopellgtrf snt adt vnanJt. -ce: domcstiti moii si. zanesljiv. rEnJosr rlaAr^aca. furrr/ zaostatizaosla.ia pt pre-kridati. -MIIa adj zakupen. zltI ostalost eM adv v Posoiilo 'dias Ha3AparBrrqa ludi rr^p trtrrtu I zdmvica uasAlraBo adv trdno aah. ruJ HaADopeursocT f vnanjost. nijvedjilunak.DryiHaeMoAalclr ft naiemodaialec naepreripa ce pl nauiiti se tantovanja Ha€ceEddr jeseni. vzgojiti. Dajemnlna Ha€Marea-HaeMatrelKa f za. zunaJ HaAEOpeH_. . nalnne opo.j) ||rrobe. inpl n jetinajenatl HaeMeH. Da tla 'IaseMtn Ha:MS nr nzrziv. preKasarl fia4'lorKe. Dace srsiti se naesAa f vdor.nofia3^A liolj zadaj. pa6orari saA peqsm6r delo pri slovarju naaapa impl dodajati HaaaleKv 4dr na daled naAapeu-adj nadarjen. !ce: nazobati se pf. osornost.ha:ati b ved liudeh). naenkrat. napuhniti se. vca koli 2. . ca. (se). na dva dela HaAEeAece pf nagniti se nad kaj tmpl rraABtre. lm pl premagati. visje-prese -ztasti gau po vrsmr rraAB{rp 44? ven. oblast rruArituece pl nadihati se ||lrAAc)KcI|.prekositiprehite vat|. zakup.I|AAABA l|aAomKMt! daAlra3rrn 2 t5 uasupa$a I T t I I I I prLhitetL. Ea auorKuBa pl. prelisiditi na.AHa adi nauzdolew ua-4. zunanll. 3.talrcKr adi dninarski traAErs€H. vrh' 'raAo]leH. podraZliti. naJemet Haer4oAaBeq.Baq koncu paznik. desno stilo. 3.ir$lv(). narasi?ti ( reql-"9]3:9l"ti. rrasaAnY[n . izenaditi HaAlra3rfl pl nadraziti. moi.impf prerasti. inpl k fam nagovoriti. na tlch. oto'''atli. nalemmsKl EaeMeaaeMa pl. HAAMIIIIIIBA fi. H AywlBa pl. izstopen nia stavba rraiera cenaAee ce imqf uPati Eaaoauu[rTeHaAolHnra n. vz€ti se uMa BAacT HaA I1erO rma oblast nad niim: 4. dnina HaArnrsap fl dninar HaArtr. spodbosti demu-spodbadati HaA{p$r.

testr se ''. -stitfi nalog. podkvica na cev{u E t^ot.. naravnati. srdito Ha yrE ce pl razjeziti se t.r(vDa rt. sKraJen kaz.nr| n izdelovalec cokel. 4. Dreved -ce: piri. izgarr 44tog. I I I t I I t I I I I I I I najprej je povedal nam. HajjyDaK r||xp'|rl . Ea\ow ol. pritisiiii.(. naceiati Se. !. naiiiCiti se. postati ied. itlDt EAXoAorqrpf fom o\aditi. '(Al saKatrece Pf nakopati se rftlpl nasloruti se. najbolj @'iore. na'.9f 1.Ha aKTvra ce tfimpl nasloniti se-iraslan iiii ' se ua komolce pl xaaarq rz coklam '''aaa'd. mraaiti se EaipaeE. pomeriti Ha/uEroer t razpolozlj ivost zvabiti. giz-Ha oavo se oDlecr HaMartr. napraviti ovitek. preskr. menll se nau3Mcutrr€H. gnstr-nagnzovati Fanpra i lam nasititi kosa: [ar aAe I'' nametati. neodlolljiv. spitati se (o sunJr.'iaiZinati 3zalivati. .simpatija AeHoTHajaApe dan je zrasel uaft.Do na_ ktjudju najti. 2.. obr€6i. zadaj. nagniti ienaivc{ii iunak' nagroause 'p/ naJoapn l. /rs imeti teZave. preprost. nam (dolqa oblika za indirektni obielt od Hue rni. irarasti. imDl naEajlfaxpal adv rLa?adnie.r\pwr. poIem pa vam ||?!rar{g'r c9 pt gladko se pG c. ogrditi. vzeti v usta pl najesti se. precvsem. prelrlreu -ce: nauaw<a I namazati.pl.1am pr'ftiSzlti's6 plaep poleg. imol namu. r-ir(e ce.iror-pf 1. vsiliti.rsvct ddr drh na Damet . biti obreme njen Earrsr ftt nalet.rnat. I'Flvra{v&a gf. .Im adl kond€n. naliri. -!rEa adi razpololI rI na.rtrl''E'e odv v resnici.lua cdi neosi_ ben. -EEala. nadenabasatise. skupDo I|axvco odr na kratko Haryqyaa tml ral o Sepati Ha^at(ru cre. -. npno HAM HII IIa oxxnx. nasproti naKFErmce. pf. n"'livati.l nagnjenje.rOEVDa CCtf.rJe..8KaAlrn. dovoij 'se klat|a$9rgreB adj po krivem ooooEen t|arlro|I ft lagib.^o[a ce pf lam nafueti pl t. impl rarocratr-l(odrati ltaxax(e.'raca! itLpf !. nalizati se: 2. nara. zamrgoden tedi se tlarola. nazaonJe.y ce Zl nalopiriti se ruuezltl se naroco ady po5evno.nat6diti '' Ha/reroadt levo sa ef. gl. zl ash EajcerHe adr.alK?.net''It\a se. naptavljati. naklo! rraxlouer-adj naklonje& nagnlen K cemu taK. nr.j nai\en.rarpq adv \ivzkr. 4..najpozneje.d. naroe o w^o'. zalet. na Koncu f. gladko se potesati sa trauz pt izsmrkati. naJezenost HaI(oCTIIeTE Ce. naiti.lox(Ir |rBo n prileiniStvo ra yAHnqaB prismojen adi xa yAnnsaaocr I prismojenost Ha yAlBa ce pl nanoreti se rra fmr tf nalupiti Ea lTeno adr jezno. kontno adt najPrei.e pgti.Eocr neodloflii_ I vost. napu|ltr. . na_ Jezen uaKogrpeueEocr f nasrgenost. tzlniZiii ti& no).iti. p< klen (grozdie). Har.iz'vabliati va& 'J'. popihati j<i. s're ra ce l. naskoCiti. naizbrati. narreti se -cer Harr6aT-Ea^6ar[t.p/ napukati. Da nao Kom 'faKpal .lryc zacnje.naloiiti. . naskok rtan€t ftt fam prekletstvo sa 6a pf. za EaJEoEeke ade gl. Eas.\w pf nameriti.zadnJr.novati./rorrocr t naklonienost. impl nasrsiti se. 'rlts adj iane nlcen lnroMe'll|qaocr I izmenidnost l| r. sestati se.a_ nasttntatr se 'ra'r^.rrarapKa t|aaaeE..na oxI|IrIIa ttt.roueroca I nagnjenost tllll( (rlIl C€. pL imol zavaliti 'ia. f. preskrse. HaRpettrDa n ce uf.rlaa ..Lie: namazati se z vsemi marami..rne ce impl l. naroditi. natrgati. naleteti. mKMrrtrreEadi namrsden.rmJnpro nai-ad! prej. .otrodji stosrden.t|ta t nakovalo Bltolor1u adv najved.i pt obloliti.nas{ubstr rsxyA|| pl pograjati Haftytr ade skupaj. uu impt skloniti se. opreti se rr. podobno obuvalo Ha aIqDJa. blizu.l podkev. napiti se . napolev l|alqcrperlet| adj nasrsen. rra'(P|tUE6. proti. pro.l. vati. nuinost " -4r.raa4e aall dal je nam. fig Dobrisati jo. na. neogibnost. (s)krajlati SAMAiM^ Dt. totiri.Ea lokniti. najesti-se -ce: EaroA. dobiti. HaRocaDcruv- vau I prilernik-prilernica Ha.rur. nauaavaa rt irrrf KA)KAI A IIOCAC IAM (z)haniSati. imol HatdA]t'fi. coklar Ha^a.. prdsoditi..na. impf pl ol(rnruoKmrevatr t.esau. lta ee impt. spopasu se Eaaelo ad? poleti Ha r p4rl kajne Harr.3aA! adv nazaj. nuj6n uanorKEtre/r. noxy6. na koDcu naJnprm. odrniti tIaxoIgp. stalisee Haaoxrre etr. Dltl l|al|aq&a mtrAc. osli. roou praep k. 2. izvabiti-zvabiiati..napla\aU. euy!3. v stvarnosu N\t pan naj (za superlativ): ttajWaD najlepsi. Io. ko- *jff"*o koncu. Eal<tAlryra pl.imt w rurKuucJu pn natetelr. Bar ara t/ naleteti. vedinomasd rabi ob kratki obliki). 2. HajMHory e adu najpozneje. r'siliti svG -ce: Jo voljo.ax pron oama. Da kovati-vedkrat ilkovaii. -Tx m Dodkovski kovad r|a eBa. uarqrren.

p||narQprtr-na{upovatr Skropiti HarraftocrE I prizadeti komu da&\yDKa I zapljunck. hi> t€. pritisk rraoA najdeldek H*. malopridner.lig napadno Haopa l. nasDrg haiati se.. ogrnrtr.najti saoiar6e r'. lig olaben nadlernez.qu z vsiljivec. ustrojiti koZo komu HaMelteH.najdendek. Haflepqltsa. nesreda : peti. zapasti (sneg). . opiti sc nanapa I grenka izLuinja lJaJatar adi napet. impl oboroziti (se). nllgrHanaAHe . vriniti. napasti. ki pride po nakljualu *ill. . napeti se. Haltrfira pl otipati qarurp nr naval. sDomniti se uawonru p' razm_noriti. nanos. napitek.. flanutrm pf. nasaratz adtt vaasih. potuhnjenec naM(ope'rKn adr potulDjeno.fMsc rr. fig napokati se xauepuar-ce: osaben. urejati.19 HaoAn? najdenec. oSabno se nanatrpeti se. llenec rraMcartxqa ysiljivka f rraMC[rOCO. sauacry(. Irg snovall HaMecro 4dr namesto naMer fl 1. naKrepen HaMeprrirK. /ig nrhprerzeti (o spancu) budrati se Ha''^ek'i adr na ht. nadloga. -ce: nategniti se. pretepsti Ranepq{ ce. mamica pf. HAMetKa t ocesna mrena nanrelrm adj vsiljiv naMerrEocr I vsiljivost na-uerne. grdo..epxio adrt namenoma. namrgooru se f bat PoPIgva meta '''a'{a ct{ adr nazaj. 2.namera. HaoFrIlEa n d. . irnpl IIan ncKa pf obrizgotl. davek pelerina r€Meraao. rmpl osaoen postatr-detatt se pomembnega HaIIrrBI<a f pijada. !ce: naprU se qarrKa pf poriniti. HauarE oe pl namuditi se. vmcsavati se |raMrrrrre. urediti. opiu. namrgooen HaM!?Tn ce pl namrgoditi se Eqr.ri?reribcr I namrleenost. ocuocltr-nameD Iau. namrgodenost uaMycli ce ?l namrsditi se.rrf pasti. napuhadj nJen sarepqeAocr I oiabnost. . scA 'dne.rrpl vmelati se. nategnjen.EaMeKlr!tsa pf. zamisliti: 2. ogla. odlodati IlaMePa f narmen. sitnet uanHarocr t napetost uanacr f skuinjava. po strani (poeledati) narulprer adl namrlden.em od. umazati ffii\it z mastio nana(op rn lam hudobtei. tu pa tam tegovati. maditi. vzvratno tilaril IlaIIe f mama. nahraniti-poravnavati. imPl namenltr. (se oborozevati ) uaocrpu pl naLnisiti . t|rl s nai^ impl napad. izpladati se. urediti.'rrlfiI8a n. napuh salepAaunr pl fcnr. zadovoljevati. muli. tawtnyoa nanizati-nlzati HaHUS nlz m Hasoc nI naplavina. osabno se postav- rlau uartorary trl onesnaliti. HaMeillraa d. nategoHanaryla se . irn l. inpt D:astiska.traMexiqe 2r8 sao6aarltl ce 2. . lig zasne vati-postavljati. vtakniti Haorrre. pf napoditi. b la t o rrao6^oq[ ce pl naobladiti se uanepra pf Iam \agnesti. prisuJeno saMecreHocr I narejelost.aAe'4 -N'a napadalen samrc rz ilanek (v lasniku) -adi rranaA n napad pf 1. rmpl zmehdati-mehdati. piisiljenost rraMecTl|. ropk)(l. -psa adi rrameren.htu. nalkoditi lidinka HatraKyra pl podtakniti. nategniti-napenjati. vplestl se. priSlec. siti-ustavljati se . (ce) Haopyr(yHaopyr<a B pf.nauziti se uaola pl nahajati. imlf wanlaxe. ploditi. unpl spotoma se ustaviti.t namleti HaMe a7 namen naMernt. HaMtrpt! tlaj/Jlpwa pL tmpI pripraviti. HaM|lra. nanretuyra 1.l obiokan spoditi Han^acKa pl namclatl. izvid (zdravni(ki) HaoAtIcc nahoditi se.lll so &a'la3ap''. i. 'rarla4l{ nanaaran ad. -tIJ{ m arh . -uI| tt? lamestnlK HaMecgurlaB adl ki se najde tu Da tam HaMeira ddr tu pa tam. hostija (v pravoslavnl cerKvl) (ce). zmc-ce: hdati se-mehdati se HaMele . premisljeno HaMecFlK. DOKflII Se. natladiti.nakana. nahajanje HaoKoay4d? naokoli HaonaKvadr narobe: zadai. vsi Ogmltr Se.f napotoyati se vati se.sa'JaSapyr pf . nagnati.gost... namnoiiti se riaMoMFa -ce: I nauziti se lece Dote dekliskih let giawpasz pf trans zaso\raZiti pf zamastiti.odpraviti KOga. HauoraEI| HaMeriHe. veliko pretrpeti pihniti-napenjati se. HaMfic1ryBapL tmpl 1. po nekod saMecrteso adv narejeno. natrcati. poKauatr Komu dG mov. HaMqrE!ts pl. na. nadelati se. navaliti. zamet.ryr rn skulnjavec. /r -poYrlnik.HaMeUryla Ce pJ. napojiti. poravnati.ati hrbct Hatraias n napadalec rran^rlBace pl nnplov. na hr:btu. sa|rHe. kaj hudega. napisati. H. 2. ar.poKnu{grlnjatu 'Ce: vsiliti s-eogrinj se. f€ . HaMesr!ts^ pL lmpl postaviti. izpl namignitl-rramigovan HaMrfHYBar6e'1 namigovanjq H tl|l'Ie. napoJ Har e pl napiti. vsiljeati vati se Hanusmrx.rh nakljudje HaMepAa pf f@m pretepsti. uma- . c-e pl. naHan^ycKa ce pf fam nakrcstprtiti ti se.

ni Br{KHa cr. nahraniti. . ljudskost. dedinja. praska pognati popke |mlopyqa pl po. potegniti koga. Cenost Ha. daljiti se. sojenice. .A!& zdi deden H. izrn pa6ora!-dobro sprivit raslek ti{menjati. u_reiati. impf zasrutrtr. na rarDe vnapreJ. ned rmq(opo adr kDalu [acreAetr.aape pf oprtati. temperameDt rlapaRBrqat rokavica f. nap€nJatr se nost. 2.-Ana adj prihodnji. priprava. sDomir minjati na kaj r|lnolr rr napor. p0 vsem runoay 4d? na pol HarycroK. Dakmiti: 2.aqrentaTocTI napetost qde naprcj. navzpon.aTe.qf.oDjokovatl wapeaym. lig delati-ce: prese HAt|OrrCK|T napetosten 4di vec pametnega HanopcAHo 4dv vitric. naslednica . slutnJa ad! s silo. raba vedinomas kratko obliko nd).napsovatise diti se (bol&ga) n p h bot _granatovec. v sldbo. MaKeAoHeuno HapoAltocr Makedonec po narodnosti rrapoAprri adj ljudski [aporreH. pocez nal4xrcro adr kratko in malo r|anpoflB 4d9 nasprotno ade po prstih (hq ''a\pg. trhI lost dacekaAe 4dv Dovsod I t I I t I I I I I I I I tracKanece zl nagniti. nasititl koga.t|8trO ItO napacfi't rBpacyra Ilac GAI{llt ra!.4rra. . Dripravljati. zgraditi. nagnjapl yllr. vzdigniti se BapoAroocao6oAraeteE. Iotiti se llapa6ila irnpl obrobljati cesaz veselrem rrapa6lra*e n obrobljanje Eatrp€ra dcer uapaB nt Cud.trIra3Ho4dr zaman sapaoorn ce pl nadelati se.nadelati se. 'Ce: nasesti. 'Iape4n urediti.adv po vrsti. -ce: Ha[(xoKt| 4dv na slepo sreao opuscanJe. prevamtr.xra cdj prejsnji.etii EanIreAeE. spredaj.opiti se sace 6a I naielie. napetost. pf .CA€A! pt podedovati. omenru.r lec. doEarpexeH. {r rft naprstnik raanprrlrpt nalobiti. naselbina nacelen adi naselien llace ettrle fl prebiyalstvo |laseaertl|x. dedovanje racaeAlqrq . ama ddi nameren. nasi. -c€: rzporruu. I dediC. nameidati .apa'e lig dcet lotiti se Cesa -Ag'a dobro razvit. qetava: J. tlallpa3llo xom. udoben HaprE e{apfyle n orientalska prpa uapes . zasi. Ka ur{Ka ovinkov \apfia pt obrobiti (obleko) f. spomniti omeniti. vzpc tlarr-y-Ka . . utruditi se z delom vreai se na kaj. po srranl !|alry[|{aryrlrn| fr uzbrsteti. prcmiSljen rrapyqs pl dati komu kosilo. i xerle narodnoosvobodilno gibanje napoArrocr I l. Baqraflr ce pf navaditi se. napr€dovati. qr fi naselienec Hace Vaa*e n naseljevdnje Eac-errf. drug za onrglm trapeAes. veleti. naslednikdedidna. nafava.atne ob-opraviti reoe. graszws'0 adv rxfavnost. poiiti ccz.rFHacaeama m. nageonll HalreAetrocr urejenost f pf 1.sKana||ocr nagnitost. siloma '. bfez namo JabolKo. r.Ana adi narodnoosvobodilen Ha.zavohati-slutiti r|acerytarEe a slutenje.lzman Sobiti se.acfi^a. spominjati. narodnost. .prekrliti poAHooc o6oMTe HoTo aBII- na'pra ce pf Iam naEar"lli se rlac pron nas (dolsa oblita za-dir. na.ce: nare nazmerjatis€. r84t€AlIocr f naprednost titi. ifipf FErroL@. ukazati: 2. urezati se sacauo adrt na samem Hacarltn| 1zl namiliti sacDerRaqe pf fam \akresati se.razjeziti. povpr€ano. nak6siti -ce: se._ tracerytsapf . ^rcn[r\M opornnrspomnru" Ilatrpertr|o 4d.xaryue pl napokniti. zaltrl(ovati PraryqTaEp n zapusaanje. oosecr. gt. naJezru nc(lno tanopevrn-rmnopxr adv po. molu@ m krsi- HapaqeH. rrarqfe pI ozmerjati. n usojenec Halrewqa I rojenice. naobddovati se rrlpyurx pl zmotiti. na. ukazovati. vdeleR zanemarJ€nost nanparn I larediti. prlmeren. nm. povprer. 2. . spmviti v red.a. objekt od-me. namvna lauit -iml-napenjati. impl l. 2. zanemarJanle f. valiti.xauFtrreHosr t zapuaaenost. usDesen: Baullt€rKHa napaerlor.o rc ad! popolnorna. trg rcdaj (dw) ulipeu EA!6wr pf l.streai z_zajtrEarrycro 4lt gl. usotenka lrqpnar|mi. slediti za Kom HacaeAlenacaeAcrro n dediSdina.rre Hac poklical nas je vse HalaMaIrHpl speljati koga na led. adi Dapredeni ''. zdrav (otrok) I|apale€ f !'16. prcJ v. raniti BarpeApKr? napr€dek Eattpex adr prej Brpacae pt narasti. g m izrastek.opc ti{meniati. odEapaunEx. t|aparasqap rn rokavidar ''.rf skoditi na noge. zrasti. velevati. llasIl srecen.asa I 1. 3.qdj pripraven. r|apeqHma.tu d l tr I Hrpyqre^-HapluyBa. posiliti IlaclmeHocr I nasidenost. natroh. |IrftopKa I brazgotina. -tE n nagobdnik Hapr|na. ki se nosi Da rall[ aonpeAEepl oditi naprej.ry m breme. iz. . skaliri (tiSlno). Eacn 6a I nasilje |raq|lrx I prisiliti.

nasmehniti se. vsiliti Harpar lrD adi vsiljiv uarpauannocr f vsiljivost rz. prignati narere I otedi Har aK.ra pl. potepati EaTaM!'-araraMo adr tam. tekma. porogljivec Haco6epe pl zbrati.ie'ia impf v smeh pripravljati koga. 4. nagniti se pod teio. dogoditi se Hacragor< /4 nastanek Hacaart. nau|lrllt l -ce: sc adv stran. pnponrnrtr. aacracysa pf..acrpare malo ukriviti. napad (bo tezt\\ ) Hacratres. tekmovanJe HarDpcBapH pl prehiteti. odrastidohitevati. . grLm ko\anica. ttfl pl spt'clbuditi. na rr[cD6a cc .i nadnalaven rcTparu pl naleteti. imof preplacati-preplaievdti qarnlreBap m tekma.ce pl dobiti voljo. lig prek(} sl u-preKasal l trariapB ce pridobiti. Dorosliiv gacMeur. ||acpqltsa pt. hrabriti racrana f lolski pouk rracraDKaI l. na stran.qJDcr f vzporedrost sactrIxrrsBa ad! iez ceslo. satan rarepa .SIACOWT. navzgor. HacraBHuqa-HacraBHr{qKta ucrt teljica. 3. prihajajod uacraca. inpl yr llll-potvatl HatpanHfl K. dolgo stati HacroJHI|K. ''. -r'J'ta ad. poravnau narrlpnl. spomniti. lrg trdo priviti KOga Hargr. DOrOg HacMeur rlB 44. preKasatl: tekmc -ce: vati HarrtrpereK tu-ad\.)l nasrkati se uacDq|. vnaprej Hareruaro adu prisiljeno Harenrarocr I prisiljenost HarexHe pl otetiti. uialoSden riam)rIr d razialostiti adv gl. napotek nacone ady v sanjah . nasmc5ek n cl. cflG peA [actrolreAes. vzporeden naqrcpe. veda Halnr adr na pamet . 'c€: nagniti se HacryBlr.ur n hudid.i m pl prehitevan. -ttla k razpolv zel]e uacrpon pf__spraviti koga v Oobro volJo. impl dohiteti. -urHa adi vsakdanii (krxl).qrr r?r Predstojnik. naravnatr-usmer_ Jatl. lig speljati koga na led rlaroK!&r pl uediti. posku!ati Hacrotirane fl prizadevanj e Iracmjqr|E ddj vztrajen. posmehurv.a.2. zaDoslenost -pl Hamsaplr nalotiti. Eanos ratraw Ftl naplaviti. zrncdkrti Harpue. dozorevati.. omenlfl.1. 2. 'ce: postati ooore volte Hacrpoj6a f razpoloietje.. naliti.. Yy lo Ililtnlllr lloc{. !''affrBYga pf. plitl v ncsredo. nastopiti. 2. nastati. natoiiti. in pl nasmehniti se"smeh' llau se a cniee pf koga v smeh. ittlpf . !ise. uan4arwa of. nabrati I|acol(a t smer. ' naonNlu narnaatll.. uarrfp. -tltt-l|aT-pafllxuu HacleAriocr f dednost.(. pladati z glovo. 2. zasmeh. oskrbnik. uacMeBHyBa ce 4l.Hac eal|ogt 222 IxrcrpaAa sacapa$a u3 aarorn 1. nadr.rn nastop. dalje. upravitelj HacrohTa impl pizade\ati si. naprtiti si. dvigniti se.rtf-naraaKa t2r. 'ce: nasmihati se HacMeBKa f nasmelek. ohrabriti-spodbuiati. impl i[trcti. gl. postati tezji.. opomniti a ctropeA plLep po.. domlstiti se lrareMrurr. z visjo strokovno izobrazbo I|acraaHr|. sufiks. l.IaKa naraara ce -p1 dovolj se klatiti. rt usmentr. naravnavau uac[oMeue It omeniti. dozoreti. nadaljevanje [acraB[HK. KVISKU EalTopeu. neogiben xarancev adi radalosden.. uditelj z visjo strokovno izobrazbo. priti. predmetni uditelj. opremiti.rAa adi nastopajod. nitiomenjati.Z[tct. HaTpHaapJ. naslcdstvo prislulkc itnpl Hac^iu!tsa vati HacMeas4di nasmejan HacMeB r. odraSdati nacrau z prehlad s crt''de. oDominiati naciremcri I posmeh. preKoslu. lig poDoraevati se.gnit t it oll. teK za l(at nacrpoen adl razpolozen sacrpoeq[e. (ht! i-D nlrr. v tei smeri. trden facrojq[Docr I rztrajnost racrpa4a pl biti oskodovan. 5. natrpeti se. na\. COqyr'A pt. preseei nanrpe8. \ zameno HartrIrercqe I gl. '''acTpa'''a oo stranl pf nagniti v stran. predmetna uditeljica..navzdol qa$aa I znanost. . 'ce: nasmeJall se. prevesiti se. polaliti se EacMeultsa pt. pe cutJe Haclrtreu. naptav. rrarrpeBapa uarrr[rapoAeH. smernrca. . zasluriti sl z oelom Hatrope ddr gor. -pra adj navzgornJr nayAolen.Ge yf pf impers spomnln se cesa. smehljaj. I vsiljivcc-vsitjivkn llarpar'I pJ stcptati.pripravltl.f prisiliti. postati.t 4orgnll scm mu n()s.Dq[ m posmenljivec. irrrp/ vreai dalje. tekmovanie. it tpt HacMeH€. -ryr nx uditeli. . nanesti HalroDapeHoqr t obremenjenost. t napravrna. ihtpl prehladiti seprehl4ievati se rlacn I| c€ pl nastati se.zdolen uayAoay adr.apyna . Jal scm ga raarp9lla pJ fattt lig tttrl>lcltcrau se Ha-4aprr.|(lr adi uiiteljski Hacrau rr dogodek wactaae pf 1.Harypa pf. uaraMv ''.. opompripominjati. nujen. odrasti. -rrna adj navzdolnji. .N$ ad./urBeq. smehljaj rracMeBHe ce.

rla. pf stridi z u5esi. pG diti se zorno orisluiniti Haoyr. ueoapen aamtp6ei EeBapoca[44. 'xsa adi ne pt rtatnaaKa sklofutati zvest zakonom.princip nost EAqertr I prvi pridelek. buriast |tlyqnnK. adi nedolt'elr ae slabo mi je Postalo serurocr f nedollnost. imt nasrsiti se. -DHa fam slab (elo. HaEapn pl skaziti. Hat[TIr6u pl okrtriti. '*jo!'/Na f. EAUtnHCKnAlr nas. !ce: naZreti se ul namrsditi. -cq narnertepupl sLadkati mesiti se-smeSitise na4pa m nadrt. .Er I nacija ti E rgror|d^cs. lllra adi te se'Ducrma i neresnica.EIE-||aEXl|ra fl.n. -:MoT tn nacrzem nau6apa pt 6tipati. skleniti: omenitinameravati.nebeski Hert(tcEocr f Deokusnost.Earllc@yEa Zt.{a.rcoMerp4a serrqFcKa qdi naS.deBeErrma t neizvedenost v6k). glavarstvo '' HAVCTa 4d' UStnO Earlrr cralra impt biti nadelnayrpo adv zjutraj nik. raztresenost.jeziti se ne\etHeBeltojat€n. uclll: navaqln omahliiv. rraffre.. Harrecroadr pogosto pt f.sigmr. HsilIlra pl. neaPHoMn AoJ. HEBuAe HeBecranevestica Hea njo (dolga oblika za dir. obiekt od EenecKa. HeaPHo Mrr e ooklican slabo mi je. negau veren. (za)Selesteti ueirep6a-reoepae l. nametati. Haurrlla pl. gsnutek. pf nadeti. Po uesep6a-sesepae n dvom. -qx m nezvestnik.a'4E!. -x. Projekt narmlors I ob3iv pt narisati.tftas adi nepovabljen.EelecrurrKa det od t vidtl nasje Hxemi). -pEa adi Skodljiv. okrnjen. ucenareio z nadelo. seDuuMa|lse n nepazurvosr. bblan. vororPrylo Pf.rsopes.lly|8 Pl. naras"siN. zakaditi. EaruraD[Pf ueooen teosti ta'''ire adv saDEe cPqe na ne6iaro. natladiti. rce: navditi.slaboten EeErfAeE. odlomiti staviti. priiakalnYqr|o Qdr znanstveno ti. qHa adi znanstven |mqac odv takoi Esy. po 'HaqacH[r(aB adi nestalen. preHe6ape adv kakor da Drostost. Ha[rleAlra zt. iflPf lllv. disharmoniia KO nedraroua4erien. natrcati ca.ag. .nekazen: neviden HO CTOpr AeH@Ka slaDo sl \e'. izvedeti. He6a&roA8pHocr t nehvalet nenozomost. ne ravnal danes.f od daled slilati zakaditi se v koga.ne6. rfipJ ^a' (Psa) nezanesliiv Stuvati-Sduvati ustrojiti. na Silo' 15 Mak€doDskGBlo!€otikl slovt)l I I I I I I I I I I I I I I . {Ea adi nallterLi oprsen. nalen prsatro -nadeakati. never:l lkropiti.neltet. dolznostim. lat besen. a dvom. -r|Ha \di netJgleden. HArrnapa opras u uaqve . pl nautiti. namrcoditi narypqo ce pf f. saErlrKa pt naskropiti. nepripraven adi Heaoln. tipaje nai Hagtda. HeDenrr adi nespreten. inff ''aqpe' nadrniti. naiu (kratka nevem oblika za dir. inpt na.impf Drireia sklcniti stavo.l{ tral&3aM. opravliati dolinost naHaYqeII 44' navaJen 6elnika u!!qerf. naurlpKFyDa pt rrereprd. ski.t@ namyrw. nasega ''. kaniti. -HeaP. neugoden tesde HqperrcH. -^aa a. ttg Pre. za clonallzlra Salo pl nadojiti.arlnne[.|rtri6a Ul tarr Dabiti. pooarvatl rlalIrosa rr3fpa pt in impf nanahera-na rera adv v tali.ana-cc: EaEertra c4 I poSaliti se. se_ga nadimiti: d.. lotevaii se Cesa saop^n pf navreai. prva a l|ao. napolniti..a&a*^ ce ?f .flf ce. nevljudnost /r ne6o. privaraevativarHe6Dexffosr nemarnost t devati uarier4 uagtrteryrA Pl.raroupfuJareu.nemarHat|IfeAI|. pl fanr nabasati koga s hrano. imPl ne6buseq adi neobrit ue6ioe-u adj irestevileD. im?f HarnerFe. ab gton nas. -ry n nadelnik I|aqa o n zaeetek Halraacrxo nadelstvo. najeziti seneverluK srsiti se. -rna adi ne.larosrluJe z neubranost. _-tlH tn znanstYenik narera "pl dotikati.presen ani krn. nost neirstretljivdst.sa adi . DoCrniti{rno maprisepniti-prisepetavati oszati: obre-kovati.un nasrkati nirypn I s sajami umazati. postrcati. odlorDiti f. neapuo adj latn slabo. I skicirati na5 dlovek.di \la'ci'G. Drostodusnost He6ecKrrne6ece[. naSkoditi-!kodovati tt rezstevuen pl uSdipniti uamrmre adj nekuhan. sesau se nasaliti se l'. Iotiti se desalIalera. t'. a. omenjati naimurnr. iz naSe detelei nateia jezika op$na geomelnJa pt nadimiti. Pobnznesep6a{eDepue-f.orezonzen prihraniti. imPf ^di leren zasulliati. Dodakati HaY'[rocr I znaDstvenost.asaar s sajami umazati iezika ue6. nadrtati. pomanjkljiv runla. EaqprEa. neizobiekt od raa oaa) najdljiv. nepooerjen(r(u_ po5kodovan. neresDlcen EaE|fpKse.g skicirati. nemaren.. rojak-rojakinja xa4lrreE.z dvom.D.HAIIM n4 f.anmncKn llau|lrp ueBEE aglle 8at}f. .He6eca nebo taytup allv v tirino.

. prou mqlno.-r. . ato pron od rojou (dolga leobrzdan. .onJlro z neJevorlo. slabotnost rae3ar(oH[e..jc||. HeroBnre nesreanik. 2. teden HeBIre. -flra adi nedosegrlrv HeeABartoBddi neeiak ae3a6aBerl. -I'''a adi ']eple. nezamenljiv .. nJem ubog. geBlreMe a nepnmeren cas. IleAOCrErHe. nebogljen H6ajartrarocr I Sibkost. blizu .'& Adi neZAd. +tm adi 5ibek.RHa adi \epzaben neeanncen. mernost. -uJa r nezahonitost. -flIa adi nedomiscln tilet d@etir.Atra adl nepristo pen EeAOIraArtB dAt nevsecen HeAopa36[paEe I latu nespG . nezno' orr.rnr m pomanjkanje. 2. slaboten. napaka seAocramqeH. He3ajaKHAT se3arMen^xB adi nenadomestljiv. nena.e3'Iae'I. ncustrct- treAoAe^Kraxodj neotesan. nagel. negibljiv.r6e.di nenavaden den. .Kfla nede ^dj segljiv. . s predlogi se t|eBoaa I nadloga. svoboden Ee3aracra 4di neugasen He3aAoEorrreaeH.'I adj nedorasel. pomislek. . reven .-Nra 4.. 4r'a adj iegotov. nedelja. pomanjkan seAe1rH K. uboZica EeEoAIrIlqaB adl nesreden. ze. memben . nikalen rrcAoDcrnocr f nedomiselnost adr 1. -AHa ddi ncprinrcren.imljiv He3acerHaradi ncdolltkn lcrl He3aoareH 4dj pro$t. HeroAqoca f neprimemost " IIeBO Jrrltrrsr 44. nedoitudirar {eAo4areH.41 rrezmozet\ EeAeaeE.-pEa 44t neutruden Itesarta rrB adi nevnetljiv. neustrezen ue3rprDKeH adi ncprcskl lt ljen adj Deznan '. -a'a adi nezadosten deaoc. [enavoljo. negoden uoog. nehoten HeBOArrnK. porrckod ail i nedotaknjen llw 'raflrrtlsr rarlrptt pf in impl negirati.. nepoznrmost.I rIeroB adi njegov. nelos6vA I|B adi nerazburljiv ochckatiodredi [eBo3AprdrrB adi Lezad. \eHeAOBepAnB serap. Ire3alaMeTeg 44.ls /' He3HaeI6e neznanje. [eroaeH.. brezzakonje. nedoloden ne!:rras€!| 4di nesteptan. neodloilj iv. co HeIo. 2. neBoopyr<enoqr f neoboroienegrt en qeABocMricaes ddi nedvoumen nost HeBocrr[TaEocr I qgvzgojenost HeAe^aI 1. ubozec-nesredninjegova dndina. nczodovoljen ias rteDHlManeAeH. . rreAollacuar adi rrezfel HeAocralerr. r neznanec-neznanKa Ite3HaJl|osr f neznanost.rtcn. stiska.azljiv. nesreda.BHa adl nujen. He3aMOpeH. biezpravnost He3zrRpenHaradi gl. godrnjati . negotovost uessatlaeu. nezanimiv He3a6eaer€Il 4di neopazen tfe3a6opaleE. nenabogljen.. -qI|-He3HaJIn4a Dr. peteti 2.ueAaAeKy'adr nedaled. -fp!r tn amec zaupljiv t|erapl<a f drnka [eAoBep^EDocr f nezaupnost t|elapcr(n adi drnski neAoBereH. objekt od rojHeBO3MOt(eH. raor sam: oA IIeIo.a imrzl zmanjkati-manikati H€A(rcTrfr@n. nekod. neuresnidljiv.ua adi l. 2.HeAoafuEe r? izostanek.HEBHIiMAT1EAEII xeAoBo eH -Atr adi r\t' neAoaer\KaH 227 He|i3raSeIt rcrAc-roAe 4d9 tu pa tam. -Bva adj negativen. ren. -rK. nepoJmutv He3alupeH. -. -E|a Adi nedOStOpen qeAogral1oK.!Er tt pomanlKljivost. nezadovol i stvo volJr t|eB{r.e$e^x.f. neutrt.eE.-9 .elocrx[. nekaj.U-'net4epribliZno. nedeljski. neodrasel vzodoost c. z njim. tedenski nepravi trenutek adi neotesan (tudi Ig.e'I adj nedololan. nedojemljiv rreaolMEqa I dvom. ne.xeAolep6a f nezaupanje 'llesr len Adi nezanpen. -pfia adi ncprcnchen. -A''a adi rlezadovoljiv 15* He3aAo^r{freleH. . 'F. nepretrgan Irera|ro3Har adi Dcscznan. revSiina pl.$eBo['ifiqa m. vzkipljiv oblika za dir. nczo seden HeroAeH. neodloanost tne{oUq.a}d HeBp3as adi nevezan lig za dloveka) HeDpHe. HefoA!tsaEe fl nelevolla. okoli stcn.razum H€Aopa]!fier adi nezravnan nedorasel. -'dra 44. v rabi s kratko obliko ro): ro rlraoa nero videl sen scm njega. nepremrE. nesrecen ueto{ysa impl izraiati tejeadv nehot6.Ira adj neobvezen He3a3AIraDeH nezaceljen adj Heiajar. raztresen.'. -ulf ttt leqmK nJe oezJa HeAe^o fl hudodelstvo EeBpcreH.a Adi nemc> god./urosr f nehotnost. nedorasel HeAoaoB^nBadj nedoumljiv n treAoHoBqe-HeAoEocqe nedonoiendek ueAooAeF. samostojen.oodqae'J a. -Ar|a 44t nepnmeca. susa.qeH. znaten tlel[tDeoeH. surov t'IeAor(aat(arr lam nedoto^di sen. 'ileD. ncvcdnost E€najrrrK.Har adi 3ibek. +na adf neodvisen. . neznan I|e3anoMHsr ddi ncfx). o HeBOAeH. rreAoEo^Ctr.. nejevoljnost HeAEE'€ri.nepremakljiv. -AHa Adi 1. nesreden. p. -L'. nerazhojen . nedozorel. slaboten. potreba 3a Hero od njega.r$a adi neHe3rmq{reAes.

nesklonrlv aot Deurrr. osolTazen uesaAe€rr.rc.i zoprn./ula. net ma Zenska qeMarllrr|ja-FeMartrrlrHa revf sdina. trobno'ier.ej(au ne hoteti.-rKlra adi nepotreDen. nujen Heor rreri. adj neizl. neuDravlcen HeonfoEapex adi neobremenJen l'eo. neQdy .Itoaae!. -Tna adj neobsegrlrv. v rabi s kratko obliko iI). neraziskan rrerlcrrnrtrfi adj neizpisan.ren adi nepremilljen. poreotuca Helo|pllorlIja f nemirnost sB adj .<am EexarrcTocx f nekaznovanost EeKa3E|aocrI nekaznivost HeKaroa. brczkonden. nereden: defekten rrenc4pneH.fia(rcpAeH.er''a impt impers 1. nepomlr{rv Her4DAeH-A|la 4di neDreeledcn. velilianii< i rtclrtocraBen. nekod. razpruJa izraLa pogojnik: aa i 3nac! AeKa crl rn ryfKa He varuc' 4a 4oj4au ko bi vedel. slara mama rrcEsDnKHar Adi 're/]:avaien rcHasr|cr f pq:. poredneZrazposaJer <a. pered. -urm cdy nekdanji He|(ojnar 4dr gl. slabost uenaour I bolezen. umazan 'Iew. uboren l|eacKareimr adi neizrekliiv. nedopovedliiv neEcKpetr4di hinavski l|euqrtr:rilE adi l..-JI|a adi nepridakc van neprekosljiv n*avrar adj nenadet. ae si vprasal! HeorriarK]rr|8 adi nepreklicen HeoTnoBsKaq nepreklican 4di .. molded.. tt trohnoba. neielcnost. faztt r|cl|rpa3ar|B-r|erl3pa3|!lr neddi izrazljiv. pl fl neljudje. grzrn nepregiben. nespreten.tllma nekacuer rn tarz nesreta. slabost. neoprsen. -B'I a41 \erzogLDen rreMEpsnl.flell EeMtlesxo. nemod neuouren. adj nem. ne bi Drisetj4. vlaga. -osa adi nepravilen. n@prsan.raa 4di nekaksen: s dlenico cr| kreokeie izrazi ratuoduinost. ne biti. lakota taelte pron od raa. os. neizpraSan: 2. netzmereb.ubog.!6es€8. ^d. gluho nem. neustrelljiv. l|e rllr namrpoden cloveK Dron oo Tol. -[It|a 4di nepremoIen. ob''etnv iekt-od roj. raba obenem s kratko obliko My) [eHa I mama. -runa adj bolan seMorurrqa f gl.-3na adj neljubezniv.eH. ni bilo lne}'a impl ne imeti. n-evajen . neopredelien Her€^e@ 4di neozdraYi iiv He_n3Mes. nepnJazen EeM 1.rpen \elaAex adi la(cn sejaAeEe r? slab tek. f razposajenec. fitm adi nedavni. mollef F. nevljuden. "uFrreMnpwa z?. Kmalu HeoAaMdenreH. z veznikom Aa zanika Drihodnje dejanje: yrpe s6ua Aa AojAaM Ha pa6ora jutri ne bom prisel na delo:3..HyxeH. . neizrekljiv ||el|MauteH.beda rte!'eetfnpl nemetr. oH. HeoryllaE 441 . HeMour fi mraden. m fam !maz nec -Bu'I uer. nebodigatreba. on ntemu (d-olia oblika zit indir-. slabi rluote t|e/r. ona niei (dolga oblika za indir. nepoprsan.pna ddj nesporen HeoqEapen adi neuresniden HeocrsaPrt@ adj neuresnialllv t t I t t I I I I I I teorn part lcz kdo ve (milejsi izraz za dvom).EB adj nesprimenrJrv trerr3MneH neumit 4di nerr:|lrqp. no€em) lam "T3S5::fj' adi indect HeKEr adr predvderajlnj im neKoraE ady nekdai. Preru€rJen Heo6opnrB 4di nepoiusen. neoKrnJen He. neMoj.: ce App(n co se(aKoB c{ HepaHE-MaiKo dnrZi se z neliim oolvariencem HeKaIIeradi nepovabljen. v imperfektu z veznikom ddl rreM[HoBeH. da si tukai.eizkulen. \ii 2. pL seMojre adr nikar! nikarte! (prepoved) neMo( f nemod. nepravilen nerafc. zatohd ben. nesposobnost He_KaAe nekje. nujen ad i neobdutlj iv 'rercar ^nB neocrrepxer all neoskrunjen Heocrolr€H. Iler(oraEr Ite(oarY 4dr nekoliko HeKo/lt(lrtlxra-EeKo. adj nespravljiv.ctroiB!tsar| adi Deizrab Iten xeicuparen. osa. nebodiietreba nekaj motkih. revliina:2. -AtIa adi neogiben. skorajSnji rre{rA^or(eH. HeMerrnxE 44t nespremeruJw. biti brez rreMarma 1. -AEaneusmiljen Helfarucr. nepoprsen HeonpaBAaq adj neopraviden. 4Ba mrzek. sovrastvo.a3rme^eE. reveri. -t<[a adi neod. jekt od ma. DOkIlCan |leM! 229 EeolllottrLSII t I I Hen3jacEer adl nepojasnjen. ara. preprr. adi n€omejen rreoaaMga 44y Deoavno. {Ea cdj nekorekten. ne marati (1.. seora cu IIpaIIIa ! kdo ve. -podcenjeva.motcau. siroma5en.oDvczcn . pretirano tih.nenapisan [euctrAaaeqadi neizpladan lfef.ne.leEsJacEgr 228 part naj lizraia teljol 'deK Eer€AapHocr I nezmoznost. nJe lpct. db-. oovecen ueo6li. neige ri peKoBnjej sem rekel \eltttr' adj tdelAe irupf 'rie'i f. zatohlost. neko6. nepoorren Heorparflqeu. nerazloren. toiljiv. vlaten. 2. orezKoncen IleorrxoAerr.Lrila adj \eizrre[tp. -BHaadi neizogit)cD. ved ljudi treKolreKTeu. vaasih xeroraueu. +aa adj n.

t malopnonez.KI|a adi nedoseien. ven.geotloDrlKAllBoca 2. nezgoda qeuorpe[leH.Arrer adj nelnpolnjenl nelzpopomten. nepovrnlj iv. nedosegljiv rrenqg.odi krividen ueDpe3eM^rB 4d. -i|(ua 4di nepre_ miden. . zakrnel Her4ro6o€H. neuposteva-M adj nepriza"#1"-r"o".. nesljiv. nepnjetnost. 'Ieo$e. neusmiljen. vsiljivost Heorcrp{lrr^rrBadi neodvrnljiv neocenjen .a ftt. -nsa Ldi \ztfaict). malopridnost j HeqponqceH. Hero AeuaTa rre[apa fo cAYuraar nj9g3 otroci bolj malo Doslusato uemire4 -pria 4dj lih Hemnurar adi nedotaknjen ueno6eAes.re6nrm adj neomajen Henoae3€H. -ttma adl nezmotlllv netroAaiND 4d j ner ado dar en neloABrDKen.i neprc zoren (steklo) Hetrpos4pea. . neDrimeren HenoroAga t nepnlKa. neoDrezen nenpubpax adi neurejen. sur-ov. neDredviden r|eorl]rerell adl neposkodovan HetraPa ne Prered. stalno. zastonjski. neprlosoJen. neDoikodovan qe. temd) HenpoBepe8 adj nePrever.dj netarljiv rrenoDrop xB adi neponovlj iv... -raa adl ncdch. uenoctrleEr. nepravilen HenponvcTrrB Qdi ncprepusten xenpocreren adf ncomikan Henp(rcTefl ddi nc$dpuldcn. neotvanJe HenocrojaE 4di nestanoviten. vsiliiv Heorciai tB adl nepopustljiv lreolcratr [Bocr I nepopustljivost HeorcralHo adr neprenehoma. neprediren (oklep. neproseven HenpbxoncaH adj lam malc pnoen. zanemarlen. ki ni zaitrkoval xenoro. brezuspeSen EetroMareH all neskaljen EetroMpaseH adi neskaljen r|etroErrnErtliD adi neunidljiv. neosvoJrJrv. nepnpravltcn rrcnoAeAeHadi nerazdelier\ rrcloAMaqKaH adi tenamazan rrcnoAMfiT^nB adi nepodkupI iiv rrerroAsocanB 4di neznosen rrenoApeAeHadi ngureJen Herror(e]rerr.r rz sovrainik HenpujarE^cKrl ad. spotaKlJlv. -r!gn ^dj naddlove!ki HenocpaM€Halj neosramoEen HenocpeAcrBeu 4di neposr€oen Henocr[rKeH. -^ad adi \ezai. podasen.!e'' neobstajanje. -rIt-leflpoxonc rillnu. neprecemJrv. lezavzetelr Hetrpexa^eH adi neprebolel HelpeoAoanB adi. EerpaBAa-Ae4paBAqqa I Kfrvrca HenpaBeAeH. nepremagllrv.xar adj zaostal v rasti. ooiektiven adi nesprejemxenpu4ataro ljiv aenpr.r. -AHa ad. negiDen erroArlptaH adi nevezan (knjirrcrrcAmTaeH 44.ptKocuoBesocr I nedotakliivost uettpn tn". nemaren (v ooladenju ) l1efipr!3tlare.J'er ^di HeoqesrurB 4d. nepremaklj iv.elen nespostovanje.o4reA^B a. brezdelen Hepa6orr$K.en HenpoBerpes ddl nePrezracen (prostor) senltoBnAes. nepouden. [etrplcrpacreH. nepopustljivost. pfavrcen. nepoklican Henor^nJas adi nevplivan. ncbtll Hepa6oreHadj ncobdclrur HepaooreH. nepowaten neDonoAeH. {In-Hepaoorlmqa n. nejasen. -@di pflstranskl. 6na odi nezmoien za delo Hepa36[p nB adi nerazumljiv rrepa36^axer ad i net azr edtea (vino) nepa36pal| adi nespamete& nerz\zumen. -p'{ adj nePrtG. omahljiv EenorerallD ali len. delomrzncr-del')mrznica Hepaoomcnoco6ea. -3Ha ddi nekoristen. liiv l|enpellra3lnB a41 lrepfelroen..rr adi nePrimeren. -AHa. okoren.. neoosroJen rre4rEryAeE adi neprisiljen' naraven nenata' etrpr{roAeri. nestalen. -AIIa-Heno6€AAtB adi nepremaglji1' uetroluxal! odi nepovabljen. vztrajno {eorcranEocr I \ztrajnost. ki ni bil pod rplivom HenoDpeAerr adi neranjen. nepodjeten uenorrroNr adi nepopoln HenoqIraBllel|erlolrulllaEe fl jen. svojeglav laeprdu Aerl adi neprebujen rfepa:lraBeH adj terazholen (tevelj ) .1eH. orapocen neoqei!tsalr adl nepridakovan. -N!a ^di ven nepilagonetrpscdocooeH ^di len ne' 1gE. zoren.i sovra'el HenpsK(rcHoBe{ adj nedotakliiv ne. nepremostlllv adj nepredelan "iipepaobreu -t[ra adt neusanFetrpecFueH. nezaseoen uetropolreH.t0 HeMqllaHrle HetrourreAeH 231 Hepa3raS€H IreorrroBHr( riBocr f neprcklic_ nost EeorcraEeH. nravno clst EeuocrereH adi neposveden.roer. f lensh.qla adi neoporecen. bolj malo. pridanid-malopridnica HenpoKoncaKrcT-HerrpoKorlc[Ja I lar?. ki sc ni poslovil HenpocrrrM adi rcodptrslliiv nenyurav m nchadllcc Herlq€nncbovuslih ueltqeHddj ncbcn. nepredpisan. nepreklicen l|etro|Io. nlcvreoen HefpoKoncafi rfi(. neseznanjen te'. -II|In adj nehvaleZen Ireqrrljare.ave\. -Jna adi nePrebo cu) Eeno3Har adf neznan EerojaAerr adi brez zaitrka. -AEaadj neugoden. +aa ad.

2. neopazen DrlstransKr IrelTBpAeu adi neutrjen. nekogarsnji (na delu) Herrnqrofl{a. nevesde llecpeAe||. Ee4e^ecoo6pa3eH. StG hrapavost.j nezaslisan.t neprilagc hanidno. tig \eadi nevljuden. neusoien. neHepalsoupases. xecle4am ady nereduktiven spanJe . zemtja) tov. rrccnpaleAltrr adl nepraviden. brezCuten EellarKaaatte fl neupostevaad. prida[ecMe(asaq ad7 neoviran. 233 *H.t|elqro ddy nevajeno. nenakleDjenost2. IIecBp. qecoo6pa3en. neravet:.-r||a 4di neobduten. zanikrnost.ap^w rrecDstprrEocr I neprebavljinespornost. oga. t neprepncevalen nealovetnost.me Hecoo6pasenocr. oDttu m tam ma'l'oz.i tezalesten. ne- xeitrorpe6.LE.lsrurv Heqlro p/ora nekaj r|elr/lo^. clena netolerantDost HCqoBeK.@. brezsrden Eey6eA^E adi neprepriCljiv.ornahljiv uecoBpeMe[ 4di nesodoben Eelrerltrfre Hocr f neodlodnost. {ua adl neposten. pl -E''. .rrec@ABetgE. ne. neskladen xecDecHo4dr nezavestno. -se. neroden. He. neroonost. Dern. xecrporeu alf neukroden L neenaK Hecxpo'ratls adi qeukrofl iiv HepaMHo 4dr neenakomemo HecKpr&MB adj nezlomlii v uepaMrioMelreH.oar adi nevezan. ne nesnaga. nerazumno Jenosl.uo adi neuporaben IteycereH. tih popr.ryeH. skladie. ne lleqecrr|B|ror adi hudid poJmrjrv He. HeqoEeruTBo-HeqoDevrwa n. nerrecupeuencdj nepripravljen (log[an HecnpeMtrccr I nepripravlje. nenrc. -TEa adi ne- \ezsovo"T"Tlf" adi nelasten.ED 4di nestrpen. nepremislien rie. 'rec.ineprebavljiv HecoMueHocr I nedvomnost.IracraopfiB adi \eraztoPHeqroceE ddi neznosen qecoEecer|. nezaved. gG 'leco[Mef vica (iival. -qra adi nedloveru rcpo ski.ssa Jrg neuravnovesenost smotm uecpe*. slab alovek roa e HeyOaBapa6oTa to HeqoteqeE.ne. pl.Itlaa ddi neutolaZnost rJtv [ecpa3Mep-[€cpasrrepa f ne.d.HelqesrBo tu neudelezba. -N nocDeceu. neusl alenost rrccr€csocr I nezavestnost. zanikrn.HePasmlop]rE HecnoKoeH uccr|opcA^l|t rccnopcA^ro adi neprimerljiv..j rteloc.JHaadi nemiren sepa3Ae eE. -BJa. nesmiseln: nejevolja.Dalf adi gron brez serptre_rrrDocr I Dest'pnost. adi l. sorazmerJe sodelovanje [ecparMelrsH. adi ne. .pna adj neso. -Jaa adi nesliSen.ue@olleraocr I neujemanje. adi nesonezaveden.a ad. nesporen.4di neurejen.IIeq(pE r[ocr I nezlomljivost enaKomeren HeclaraBe n Eeuiemanie. nost nesl(laoanre trecDecnaqat nezavest: omo. neolesanost pridnez. Clovek. liiv vezan.I nerodovitnica. .na: 2. obiekt od I .flJ.zaostal glasen.p'da adi ne. slab. z. neJasen xefaeJa-cner cdj nepojasnjen. nedc IrnOSI raset adi nerazcveten Hecrlrr! ra ali nestnren 'Ie'4yTelr HeqeltrIar adi nedotaknjen.cHa ad. <fl urv a. .nepc.neobsojen l|eqeeeE. breznJe 'JeqyBe. {rary-HepansHecMac8ocr I l.EeH 4di nedovrsen (glanerazlozen got) HeDaMeH.neizkurazmeren Seno.frnadi zavednost. nepospravljen EesecHo 4dr nepoiteno Becoar^tD 4di neuEljiv. neubra. oditen a. Et pron ndma.. HecMnclleEadi l. nespreten.rls I nesnalnoit : Eerlrrer. -L'Ia adi nevost obdutliiv.nevzgoJen HecpeAerrccr I neurejenost.j l. nehumanost' l|€!6eA rDocr f nepr€priCljilfeslBcmtrre/reH. ..ost enaKopraven HecMacea. -^\a adi neodrecoB^aAeB adi neprena$ar\ loCen. am. zaostalost ustrezen t|ecr€cT I nezavest. grd. ialc adt neatvomen.i bfez\e_ nepBElra iftpl biti tvden sten HeItquIrTCAelI.I pnmeren nepepen adl neprepriCan Hewo^.EBocr I neizprosnost. nam (kratka nepopusrulvost oblika za indir. uecFpaaetFEeclpeAcu adi neporryarJen urejen.d. pron fieron tt srebm ZeDski nakit ocl nef. HepaMH(rcT f l.af nesrela seqeaecooopa3Hoerf nesmoHecracaa adi nedospel. oditnost vosl HecoHqa f Deslreanost. tecy4eu ad.-Mna adi 7. lok_varj eDec. ne.rrecnoro46a-1nesporazum tica secnoKoes. neravni. razsu)Drk moteD [epactroaox6a I slaba volia. s*ry. MaJKo.adj neizprosen. umazanija toleranten Ee: eE!. nenacet nesojen. raskavost rast nepar@uaJKA. -D'ia adj ne.rre:T-etuetr. He Vi€ m neHey6^D adi nelep. EecoDpEeH cdi nepopoln omahliivost necoDpEencrxo n nepopolnost nepo'n€. . nepri''1eY9ru6 uravnotezen Jazen.

pravilo.eD. poudarek v glastl .niti uu.rfiJ. kimati.l|ann3arlllja f normalizarrrrMpron od Tue. dolodilo.. tltnttro opp EerttTo pton rit.. nobeden. mize nikoli rpc.i nlino- .-rera adi nideven. oll*4'. -rrtl pt'on Di' kogarSnji ru.ri'rati. nid\. strEnisde I{y. ustavrtev malopridneZ. HurV. tarta nwJJ. diplomatsko sDorodilo: 4..ot'r) rllrcftoddv nizko. -B. na zo. Hrrepror? mi (midva) HseAerr. impf . AeAo Hlr (svoiillo) naS dedek HnB Pron od Tue oni (doltla oblika za dir. nov (poloZai) HoraBrqa I hladnica adv nikdaf. r|I|KOAKY prav nid 4d? vodilo. po. zaprsatl llo(. im pl 'unitev ati. rce: zvrniti se. zapisek: '|loTa 3. zrasti.-^r!E n prillek. nid rle dela HnuraAop n salmijak HI{Inarl n znamenje. Hrd[roBerr. njmov HITJAe-HtrAeKaad. EOKOT. ce p[.) rflKoJ p/oz nikdo IlodMBpu r?. -'.rornp3 pf in impf noLirati. impf po gnati. {Ja.n. inJrJ 'lypKa potopiti sc. kremv pozna ponoai pelj ruftojllar adr nikoli HopMa / l.uslatttt.rRoca pf podreti na tla. Hr|Kora-rfltKoratlr Hora Ka I noga (stola.. nlcvreoen rroDopoAer*rc a novoroj endek noBoceaert. kal uop. lig nizkottrrrry part corf niti. cua. 2. osu niima.yniti. HaB Aa He r rn6au . oJa. . pron nJun. -KTrr n noht. polapliati sc H&aAe adv nikjer. c"opu Iiaer skleniti impf rrlzati. -rrEa ad.Tednei HnKaKBuqa malopridnica I rtl|Ka(o 4dr nikakor HIKaKOA. HOpMa^I!3aqrrja HOpMaAr. objekt od rve. stiska.a. nikjer..e. nikakSen rrKue. pravilo. neizogibnost Hy a I nidla qyaeB 4di nideln Hgrueptipa pl i\ ifipf rL'ufilr.'t3oK .r(AaI potreba.agn z klica. uravnavati. -nrHa adi nocojsnji l|outrr4a I spalnasrajca ryF . na tla fi'dttra itupl zibati. nobeden. o adj De soxrq I pt akarje ben.objckt od rne.B}lpa HlpHe ce rrjirn (dolga oblika za indir. be. nakana.i Lizek HrraFca f niansa. prek. predlagad Hy. Kamol.. revsctna rryx{qH.uredtti HopMarriB fi normativ. -rtui I nod uoke adv ponodi impf prcnotevati 'do/(. naprej.a'J*r impl merili Eur[ecre n Skrobova moka a'dnrn. ni. ! rabi s kralko obliko rr).ne vtikaj se vanje H[Ba I n]rva -BHa-IIrB. rasti -Wr m sten Huurror<eH. norma. ubijati.234 Hue mi). nuJen r{yxrrlfiq -Igr /r. odIENEK HtlqKyM 4dt na obraz. nikaksen tfireT fi latu namen. gugati. razlidica.KHocr I nujnost.-r(Ba Adt noben.!*pf ponujati. cq Iu utlIIIa Ho3eTe zvoni z nogami. s Stevilko zaznamovati qypeq. lllcltl HopMad€ipa nl j.j poteben. znrSiti Se llosI I|lIBeI|. normaltzlratl. napotek rroprw\pa pl in impl \otmirati.xI . Bo rrtt(oe Ho3Apa f nozdrv.. rrr. nikamor HgftaKBeII-HI|KaI(Bt|R.aKa ad. vrstiti 'd''tKe praep skozi. -Uu fi zool ponrrek uypKaq m potapljad H!?ue ce. tfiuz notai 2. Hrxrr!tsa pt. nosnica EpeMe neprimemem aasu. neoavnl pnse4enec rroBoco3AaAeu4di nedavno nastal. lig nizkotno rrucxocr f nizkost.Ha ad. Hokec(a ddr nocoj HokerueH. aez 'iln3 utLga t liz r.e. nastati-poganjati. -IIr I noia f l. dosezek dela lruKyaeq.. enotno doloditi socda. november nnroJ. 'BtIa 4dl. -AHa adi noben. bingljati (z nogami).

o6e3U!dl. zmeden. impl prelopridnei{beieniakinia. tmpf sterurzaatr o6ecnaoAlr. impl za\arovati.rxa I obhod. o6€cxpa6pyra Ul. zagotoviti-varo vati. o6$rpare z oziranje. maloDnden zrdauobzrdavati o6ecu. domiti kAAa fti razveUavitijemati -koriri moa. obelavlien: 2. preizkusiti-Dosku!ati. o6'wio vaa tt.mn vzetr-Jematlkomu pravlce. o6eqtrreTv8a Dfstiti se. o6e^!ra pl.Zgati.236 o6eM 237 o6np oo ol interj ol (izraz zadudenja. lrg razveliavlien ooeccnrrx. ozfanJe of. impf obvezati. o6sllg: o-6q|||yDapt. obiskati o6rd(oaer! -^Ea ddi ovinl€n.vzetr. ovekoveliti: -cel postati nesmrten.o63eMe. o6pnrpa pf. o6e4ranera napo4r-r zdruieni naroot bcleti. impf ob.o6ecqecrE. ooaqva ooara.omedleti izl od5kodovati. impf zaznarmovati. odtopUBa pl. ih. zavoi o6Ene. I dolinost o6raeAyBaEe a ogledovanje. !?. impt l. impl po- o6epd-0r. obradati se. zbegan pf otuy. preizl.oe: onesve. nol obiti. izgubiti upa-c€: n ie razoroziti-razoroUevati o<irltyner adi brezumen. 2.o6srnua pl.1P1 vzElr pogum.zbledeti: beimpl \zeti-jemati komu po lo pobarvati. ma.obe o6BExa / omot. pokrasti. oouAlra pt. iftpf iffipers zdaniti seda..' obtofiti. -l!rr!aadi obsezen cenjevati. I poravnavati Skodo obeseniak. Deai o6ipue.gL. prcseneaenja. o6ectr oAyDs. pozornost. . oDracanle. ukradene stva.spsaraadi bbvezan. 'ce: biti ob pamet o6e^er<rr.o6ec&roAira pt. Dlenrtr one6atlati o6ecreirn pf . na. zbledel o6e^a. o6ecrpallTa /f. preDizko ocdnjeo6eMHocrI obseznost valr o6epe. posiveti. impt odel'Iter adj zdruien. obvezovati o6DIrcKa obveznost. impf oE Jeu{oJemau o6Aer ce. impt ob_ Davtnan.pl pripraviti-pripravljati koga ob pamet. oviidti ooDrfieEe. obhoditi-hodiii naok'. o6s6eAyDa pf . niti se ooAerrllalle r? svitanje zarttzrtt-zQnJzevalt. oaza. obsltl-obesatl zlmost o6ecKlttarR[. obiskovanie. obradanJe o6:pE9 qg.Zalosti.o6Bp3itsapf. zmeden. o6epila pf.stra. dolZen. ovoi. o6.roptr. opedi-smoditi.. n obadva. oznaditi-ozna" aevati o6e/re'tje. turneja oonxo^llart€ n hoia.naloga. zdruZite se! o6€s6€AeH odi zavargl'a']i za. gr 3aaolrr(are^err o6Bp3e.ooerc num n\ t. I I I srmsru-Jeman pogum. lig prijetna sam6ta o6at'4ara num oba. sprehajanje. po ovinkih o6frIiotrr. pravno vamost o6eccr| etr adi zlomlien.malooridnici oqropllar6e l' svitanie o6ecerfiqrq adr' opesenjaSki.Brf'vD. obtotevati" "f o6Btnrl. o6ecrurerz. zagotavljati oosr^aBes adi 1. preogtedovati. izropatiobiirrl onedastiti. -pt rnpt vznemlnu-rzDemrriati o6ecnpaBesocrI brezprarrdost o6ecnpaEl. o6ecqegrvsa rtrati.oznadoa. rog.o6B@a pt. obedve. n u t t t t t I I I I I I . zelerucav pu. naloziti obveznost. trpo^eTep{ oA csre 3eMjn. razum. oqeAprlpa pt. upoStevati. imrl .]i.o6eMHere ce! Droletarci vseh detel. pl.ulati. oshr_rnitil rarl.biez gtav-e o6e3r^aDn pt obglayiti. o6ecueHvEa Dl nlna impl p)renizko oceniti-ooi. {Ja n obtoZba o6B@tr.Te^ iavni toilei of.o.. iiif ob. znacaJ o6e^e\ adi siv. o6ecK!?axira o6sElra ce impf ozitati se. p_ritrje:vanju) oa3a t l. kroten sprehod.o6ecqeFu. navihanec. ovekovs clu se o6ecrr^oAE. -ryr-o6ece Hmfa m. pros-nji. oviti. Saavi.n ozir. tura.pobeliti gum o6eu nr obseg. tmn oornnt se.06€ er(ira pf.M . impf obe.iti. Dri zapovedi.o6-i:cym l.o6eccn vDa ot.kletvi.ati se 06rA m poskus o6nAe. brez moti.. poskusiti. obiskati-hoditi naokros. ozir. obvijati.odvzemati Komu Pamet.odsrrtt . /am prostor.fi znamenje.obiti. impf ozgati. dbletavanje (deklet) o6up ru kraja. oOeMeH. krotiti o6no.2. o6AeHlEa ce p/. gotovljen o6es6eAT|.-ovrnirio6eceEd(. Yzeti-.zaJetl-prevzemati vihanka.Ee r?sterilizaciia o6ecnoKoeH@TI vznemirjenos! o6ecn^oAx. pazislu o&cugtra pf narediti kai nesmrtno. .. radosti. zlnesrl o6el'^I''{rr pl zatreti v kom osebnostobrezosebiti o6sEaAex ! pl vzeti koEu upanje. ozr€ti se. ggspEltsa ce pf. oboje. lig razvelj avljati ooccxpa6pr. imol izdrpati. boledinc.a .

/ vr. raziiSdevanje.rKa I kraja. polarsnilen. Sega Ooltqelr. ohrabriti kc ga of. o6Mfica!tsa pf. stvar.paorc o6ocHoBatMe.oAep m nebotidnik o6. okroglina o6aor. vc(ki (l() liucli oorftrcv$l|cc irrlp/ vcsti sc (fi ilcvrn . razlagalec. 2. lry spoduiiati o6p€cHe.\i.. barvati o6pa3oBa[ocr I izobrazenoit o6onETH. {qr| m vzolec. obarvatj.(e. imp[ o6ocrpaHocr I obojestranost oDrezatl{Drezovatl o6pa6orrr. oslajevati. plemenititi o6^axtr.. tatvina. nasloniti. i r i l | t ( . inpf oglasiti.rl)r. 0. srrod_ o6pacHamca lf ol)rasl()st biti-podirari.uda I oblina. o6l'ex!tsa . intpf oblizati. splosen o6rqaj. impf nasloD'i\ti se-naslanjati se na komolce o6aacr m L pokrajina.1oxelrrte. -uja ? utemellrlev o6pa$oxeHocr I utemeliel)t}a. mtr ) o6oco6eHadj izloten pce: obrnili sc na konir o6oco6eHocr f izlodenost obradati se o6oco6n ce itnpl izlotevati o6paq tn obrod se-postati posebna enota o6peA rr obred.. impf slaviti. ( .l'l:'tc. -arr rn obidaj. 6^o Kwa pf. s|r1. o6reBa pf.6^ rliwa pf.'lo'rKva pl. korist. -jsa adj na. pritisKau o6^e€.El. naslanjati. ki se da pojasniti o6Jaovaocr I razloZljivost. li ' . oblizovati 06^113r ce pf roditi dvojEke. sladkati. o6epe o6Hpa. komentator o6let<r m L objekt. politi{blivatj.. stvaren. 2. t. 3. tazla$a odlacldtr. naznanJau oojanry ce pl ojagniti se o6lacHerqe.xana itntl 1 obozevati.feqtsa pf. trdo\pysa pt. impl ooperpre ce. iftpl oblili. o6aota!1a ce pf. izobraposploiiti-posploteviti ziti-izobra.'f.. mo6no liubiti o6pa3oBas ad i lzob r aZen o6ou. c6. o6ojlca pf. razloziti-pojasnjevarr.r. obnavljati o6HoDirar6erz obnavljanje tr6pa3lecr.r ri. -xia n uteme. . impf obnoviti. skleniti stavo o6M[c^r.1i.. o6iacxr\. polizati. pridkanje o6jacH!'sa. o6perg{Ba ce pl oooelan{octelovatr tmpl obregnttr se.e.c rr vcclcnjc. pritisniri prislanjati. ob- o6HaAexr pl vliti komu poguma. gram predmet. o6^eryTa pf. zgradba. uoarlalr r$par lr obraz. predmet.I| ce. o6jaDlBa pf. o6onrsryBa of.us'a pt.r(. -qu m L oblak].r fi obdelovalec o6pse pl obrniti liu sl. zadretj o0. debeluSast o6lra3. itttpt obledi{blaaiti o6.Ba pt. polivati ooaeKao6lexro l. motivaciia memDil ooocHoBaHocrI irtemeljenost.stavba. dobidek o6^ampoA{.r stava o6aora I ovitek. oojacHrfre^eF.pa6o1Ka I obdelava. itrrpl oblotiti.1. ritual o6ocrpall adi obojestranski o6p€re. '/l|Ia 44. navada. razlagau o6tacs B adj razloZljiv. o6pj3^orKlBa pl. obde- .Bd pf. -uja n pojasnilo. odatr. o6aa(Tila c€ pl. adl polnih lic. raben. o6. ret.evati: sestaviri2. o6^aroltoa!tsa pl.Irj'.{aden. impl osladiti. .. obleka o6^era. pojasnjevalec. tI r t'l - o6pl|e ofrxrxVt| it r.6p 6or\. o6soswa pf . roditi se kot dvojdek o6^!IK. kradenje o6FfaeH.? prr. irnDf o6parn. impl prisloDiti. impf pe rasel oretr na tta: lrsovreai. opaziti{blagati 06^0'.()l)r'lt.t. l Vl ct( ) tt( .naznaniti-oglaSati. ti.r lrtr|| / r. impl nanizati naokrog-nizati naokrog o6rtosrl. lice ofrlra3eq. lig tezko. mradno razpolozenje o6lar<Tn ce.(l(. -rgr fi oblika o6runqtsa ilpl oblikovati o6^xK!tsaEe n oblikovanje o6. imDf o6pa3\tsa pf in impf l. ()ooclt alll/ Darven -sp(|(rrrrr(trr In?p/ utemeltitiutemelievao6o. lig obubo. iutltl zall gr. podrotje.u. ot.IHa 4di navaden o6[qHocr I navadnost o6jaBn. impt obo6pa6or. o6pa*a pJ. razlagalen o6jacHlTa6e /r tolmadenje. se (konj). .-Trra ((/l (. neoseben o6^am I prid.pf.r . o6paTerr. neprrstransKl. \podbuJeti o6pas^oxtt. o6o-p m ograda za zivino. itn pl oplemenititi.B adi obdelovaleo ljubitiobliubljari. obdese-obregovati se.. impl obleteti{bletavati o6^eqe.np| el. ibooDrasl obrrqdlrli l siti.T I I o6lrpa 238 o6troBlralre ' 'l'||i 'v||{.cl]a adi pokrajinskr o6^erHe. -rxa adj objektiven. pripraviti.o6pactrV||a Vl. impl preudariti-prepremisliti. .o6par . o6opyB4-pt. t 1 I t I I I I I t I o6tpa i. sestavljati nlev oopacEar pf od o6pacrrc obo6oFr. -3n . upanja. tudi od o6pa6or lBocr I obdelovalpeK!tsa nost o6pHAaBa pl umazati o6pa6sryEa. 2. rxttr'( (nxxr . oop&crvttlt pl. impl pojasniti. ljitev. itttltl ofuclj ce pt ostati bos.Ku. o6^era pf. impl fobaro6pa3oDar e & izobrazevanie vatt.l|i(. o6ocoElTa tl. 2.rar. podpreti /iA spoltovati. sladiii ooaar.. inttl t'l'l utemeljiti-utemellievaii (pozonrost ()l)rillrti. mouvrranost nasprotctl o6ocHoBe. -. o6pes!tsa pf.. obloga o6^o. zadirati se lovanle o6peqe.o6pacre. impt nost j. delovno podrolje o6^acreE.Altt. objekt o6jeKrfiDeH. debcloliien.

or lrlra pt. dce: oSle orc r Il ogoliti. onu. impt l. I glasnopozdravljanje oBASBAeKia 4dr tU. impf pooblastiti-pooblasdati oBlacrrreaoB.sEevalec oB^acr!tsatse fi pooblastilo. b'djekniiigoren. poopremtl. omirrapcxa adj sadjarski overiati oB{rrralrcTlo n sadjarstvo or€pltas r? overitelj (zapis. impl or lnee p. overiti. -rtr . -xrr nolt pl obutea o6yer adi obut oswNr.oBprairr d izbuljiti oei. liubitelj sadia niti. zavrtljaj.tc.fyBa pL imqf nauaiti.oEoltreH. lttl. dati se (v zrcalu). impl orprfui.l..se pton ta.i sts. razkadi. star olemer|ocr f ponosenost. obrekovati oraeA rz poskus: oglEd: 6sle.n l.E.a pf. dom. . tukaj oEAeEeE.'o6y. ozirati se. oBaraotE. oDaa. orlaAYaa pt. obrok (jedila). namanjati. nag. o6yaa pf. pooblaSEenje oEr|eml<n adi or. imd omogotitiomogotatioEogMorqtsaq-e. navaicn o6!q8.pt zagospodovatl-gospoqova-[r oDlacTeErr(. -rlr n pooDlasce nec oa. o.obrzdati. grabd_ g3. roneummtr pau oray|teHocT I poneumnjenost orpa6lrar6e z ropanje.ponositi se. 'lg n sadovoEepr. 3e dna oruapctu adj kurialki trstovl(a ne naredi Domladi oruacrl pf utrazaii. uPr+ nika) ti Doeled oBec m oves oDeceE.^asv!. vaditi o&a'4j/la ovacija. Postati neumen-postaja. oroH. oaa. impf mare. impl obuzdati.[uotna. razkaditi se poneumnru orpa6f. -rmra adi letosnji oBo:tMottE. ogoleti.postati neumen.o6pono 240 pf. ttg obubozau rcoallOgledovatr.orpaotBa pt. draziti se. co easuJoc rra oBua 6aq[ o He 6lA!tsa ornap m kurjad cnaov-ca ni planSarija.oropreu ady' ogirlen. . omogocrrev oroj. BOAX(yT r o opocrtur-eoBrlr jaAe volk or+qtrlE adi zaglugen.snope) owr..<Ha adi od oBec ovsen ponolen. bude. n ogenj. -ce: pnsrudrti se ovcJaslaJa orH€H ognjen. made ognjilde. impf obroditi o6poK. oralhaBeHosr f poneumrje.rz el.ras adi vrodiden -:nfor. ozreti se lo. 2. narcditi so. dce: ogorditi se. kresilo (oB. pleor^yttrt. uaiti. to.{Btt) on|Irr[Ie fl ognjisde. dc or^aB-or anrqutq w m ogJav. od. impf pa ntal( trditi. lig or eAaaonr zrcalo.Af ZOOI OVC3.orpupa omlatiti-mlatiti (Zito. rJrvec tI neumen orpa6ynaqq ad. ullovetevati oBefi. razdraziti.. or.r m ropar. itnpl wo. razdrazen. la obubozati om !tsaEe n razgaljenje. oglu..postati gol. oRllacrpBa pf. ulloveaitidevati utelelevati. ogorcru. oB€E!tsa1tl. ovekove impl lit utelesiti.oroE pa rqtpf opravljati.Veni2.B adj lam jetiden. isker. o6waue pl. imol oEoomopen. -mm 44. grajati. rgparski l! Mst€rloffikodovenskl slova. IeKOVaU ratr. obi. prodajaoreHe. oBo3Mo. obnooBer!'eri ^di ten. oB. oBeKoBelrlBa zJ. nosI tti Z.nrolu.ororapav znopravljivec di (pred Zedtvijot orc^ee p/ o_goleti.. onedediti: orrap rn ovdar umazati se. . razKacen seu orcp|n!. 'Ja. obtok o6y-e. inpf obluti.|atla pJ.qwr. izuriti. z omogocanje. orau orapeeorayrne pl ogluleti ot|U![ pt ogluSiti koga. lec.0(a I fam jetika. zagnusiti.omieadi oDrrapcrro a reja ovac vrt oBlrn{rBlrKlr adi oveji.or^eNIBa impt ogpt. uriti. orp. ODllCHlla 241 orpa6!Basrr- I o6poAn. o$alrlysa pf.postati neumen. povoclec mica (za_*ronpir. ljg urr.a6ira. potrjevati. Zarildej ianlK.-rnia adi tukajinji oBAoreepf ovdoveti pf. veniti oDoErapEtrx. zele) postatipostajati lalen or[oMgT r'2 Oglrjem€t ot&ac\. -tFr hl ovanjak.^*rlaow''rJ.rKo) qxpetre ovdji sir o[Itrqa t wodina (pri bolezni ) or?I. pt. 2. postati sol. ompq!tsa pf. -Ana adj poskusen oron. r lLeA^. oropati-pleniti. obrok (posojila) o6pr n l. ti oBeRoDettrt.do golega op-ie ogledovati se. razor ltraal| pf. ogledalo oouoozanre oraeAeH. saoen Dadalnoorodie oDoEJe n sadje olenar adi uvel oEom(a t sadno drevo oBeHarocrf uvelost osoErap m sadjar. ob noselost pf . oouvau o6yrxa. impl ponJenJe neumniti-poneumnjevati ko.'n adi nauden.tuberkulozen oE.lovski oD{roAr@eEt. tuberkuloza ovr'fl{o.ro onn|^o r?ognjilo. oBqapfirrK.pna adi nepre oglasiti.. o!. t t I t t I t t t t I I I . o6poAyBa pl. vzklikanje. objaviti. navaditi.. oqsevau nag. brzdati odyKaI pouk o6y. ta. izurjen. . obrat. ogluJCtUql presteteovce. i"lpt obesiti seobelati se na KG pa oricrmq ce pl uresniditi se oD^aAee. ob ooetr.uezgorljiv oglasevati.ragr!tsaq m pc obla.z -ce nosttl se (obleka) oEECHe. . oEanaorllla imgl ovekovetiti. oDep!tsa pf.razgaliti. -nroB[ (tuol: otllH. -EHrf m 1.

.impJ postati-postajati groo. orpv6ElBa Pf. g. impl ztv odvaditi-odvaiati oAracrr ce.sprG oAAeaettosr I lodenost. odmev. impl obraniti-braniti oa6po .-'r'k adj zoprgprioddaljiti. -Alttr rz oder (igralski. z og m hoja.k\. razvezati. impl odveoAree... i?npf o. or?asrneu 44. ola. impf od. oorutevarr pf.n!ua ad. o|AaBa lzcraJalr oAasErK.e \. o4apr. loditi (od prijate-ce: llatr se. odpihovau oADc3e. iq. m prevodnik se demu-izkazovati. vzhod oIPetnH Ce.unuK ( Desedel oryarue.-EHa adj za kurja'to orpee?l. . razvoj..ce pf.tE!o3EVBapf.-rg{ABrrKa m.lig dc) razumevanJe JemanJe. razresiti ueankGugibati. oovarau -oAEeDa pf. impl 1.. -impf preKrcau. iiva mcja. bliaht zu oA6oeH. vzhod (soncaali lDeseca) orpeBerr. mrt%ski) sovorniSki.zati. oa6tpat<66apauxa m. otsijati. odvaditi (kajenja){doADe3lBar6e od:c n aij.oMaDa pl. odtujiti{ddaljevaskuten. rcjcc n presezen.omeJen orpaEEqenocrt omelenosl orpaEFnr.impl ^eqr. oA6polwa pf. Sele oAPeAe. irftpl pobegniti. o.q.orpannl'aa.oAAB eqet|ogr I oddaljenost diti-loievati oAA oAAa eqyB pf.dem od o. oADpareH. I izdajavec"izdajavka oA -Aar'f arh izba. fla fl oddelek.. hnpf odSteti.urEA 44' Oavnl oA6iecorq -ry m odblesk.razvezovau.ni e vradati. . od zgomj o4wp. posvclltl o+Bo4firrs. odpeljati-voditi od. oaalte n. orlraErrr!tsaEe r? omeJ ltev. l. oAreAITa pf. odpouganKe veo.r? lam oddoliitev. irnpf pt. razumeti o46aaeu. oABwrr.ogreti. Orp€trIyBA pf. sveiana pesem pt. pl.^ rrr 6ddelek. -Ce. . itnpf ustrezall . razre5evatius.-rna adl odbijajod oA6npaEe n tzbiradei. sprostiti razred (v osnovni Soli) oovezovau. iftipf .orpaAa 242 oApese oAEes!!al6e 243 OAAEAII orpaAa I ograja. impf u4pI ooJeKlllrr{dJel(ovatr. nepridakovano oAEn<. lig dojeti. orstancrr:rnJ oomtKanJe e. oAlo. rnlp/ pregreslu se-gresru orposr''n.o$!aAyn's plr i tttl ja. razKnll ncdtfi r'Il7 onl/t$M. oA6pa$Fa pf. mladika oogmrlr. . f iz. o4!^exUBa.o6.odpotovati ljev). o4derlJVDapf. prelteti-odStevati.pf ograditi.^Atr.trt]D€. refleks oA61rnsy-oA6^acKy od. . -jHa 4di odbojen oA6opEr ce. na ugantti. oflteBar6e r1 ogrevanje. s. hod. del vrniti. oAaAe. soolca oa wa adt zdawa: oAap. m odvod.{goAarMta ft.apaimpl odgovarioti./r. ve. odpihativejati. zauu[au-pr€kllce.oABoJlTa pf.nko mah. oABnrdrlp^ pf. oalpqsa pf. doumeti.'!le Wa pl. oAapar{. ogaben n.qaja izbica.pl. odvrDiti (pozor.oAr^acy\? . . rrnpt omeJru-omejevatr . posamrcen odgovarjati o6rp*. odgovori iodvratati.vati. vziti. ozna6iti<tznate. zrediti-vzgajati.UBa impf oAxAeAa. soba ^. oA6e erqira pl. kurjava orp€ra irnpl ogr€vati . korak. orp!6Ee. tek. oABoAH!tsar6€ osuSevanje fl ti se oABO€rr tocen 4d.. oAre3lBa pf. . odviti{dvijati (viiak) oomevad pf. impf ogseryrym adv naenktat. itupt od- peljatiodlarati. odpeodvrniti. postajati grd orpoMcH.zmna' oABfrryBa pf. impf odviti.Dosvc&r-ry. OABAHT'I vau. inpl l?. izogniti sebezati.oApprlra pf. razscau cepljenost o{Dpxge. impl izdati. iftpf Cl. -.f od\ada oAtr^ac rn odjek.MEa ddi ogromen. . birtneZ-izbirdnica oA6upaqra t tam raztfmevaIlle oAoMIIeIUe[. odmotati-odvijati. lig obvarovau orpaA!tsatle. oADpru.grajenvrt ograd.AflUA pL inpl xnvatl nedra osuJiti-osuievati (modviren oAAaAe. oAueIUD.oAAeae&e. oa&^e. orpe6lBa . tr 1.a. .J. pora@ati dols oA6opqllat6e. ograjeraDje. loceno o[6erse. pf. velKanstr orpy6[. inlt postati grd. razlesitev oADerlraEe .. oAAaaexy ad? od daled oADoeHocr lodenost o44aaeveu cdj oddaljen I oADou.te. tok oAa f oda.oAroBopHnK. poddrtati-poddrtavati o4depe pl izbrati. odvajati oAeeMr. omelevanJe orp€6e...utedi. oAr eAyDalr vzgojitelj. impl fam oddoliiti se. r'. zasuau. odvzgojiti.T prgklic. oAD'rt'rKa. oA6opqlra ce pf. odsev. pnorzeK orl.Epa(a impf od. 2. impf lo.poseber. I posamezen.l odgovotrxl nost)-vladiti stran. svet) zati (priznanjc)..'4. jati. povrafilo dolga oA6paBat obramba oA6patr6esadi obramben oA6parn. oA.cezmeren o4roD.zasveutl orpejcoHqe z sondni whod. svlt.pl. izogibati se oAftrer(Ir. zaluKavatr oArarKa f uganitev. lig omclrlev. o4tatuyBa pl. DreStevati o4ial adr komaj. odoAaErHe.u-DrasKatr oDrasKa orp-er n kuiivo. .j odve6en. oAI^eAUa pf..rlr odvledi. stranska ve. oiltegooseba r?tr oArope ad.oArp. zrcmolavau Jau oABUr[e'|. grd oA ptqep od. oge eH.Ea adj . oA6aERa adr tam posebej. . impf odvesti.

odiev oAa[Da oe i?npt odziyati se op itnpf l iti.a pf. spravru-spravljau v postatidobro voljo. odmevati oAeBe fl hoja. impl odjekrdtiodjekovati. dom. oArrsc!tsapf. obiti-hoditi oAgocEo. impf odobriti. prezreti. oAMoplTa trpeti.ry nr odpadnik. nrre z pocitniSki oAo6I. I ma3devalecmaldevalka raJ oul. odstaviu-izlc devati. odceDIau o4dL. oppaawgn pf. iupf iti olir6cen. zadn:i oApaece lrt oozgau se oAieMe. o4woruoa pf. or|'er''. lo6iti dekle od do ma. potrditev oAtro I| pl izprositi oao6pi. zameDjava o+rcCf.. odlitek oMrDKa I odlitek oanE(a t karakteristidna lastnost. vnaprel fl. oAepyBa pt. 6dpotivati si oAArnne. oaitaaeiocr r? oslabelost. odpoaiti sepotivati pf. all.uena f zarnena. o{lua uB pf. opeSanost ro) dobiti jih. od.ruseBcdi odlid€n ol.ItprHe.rBxe oAAga4la clt pl. od znot.t]8tryaa pf. inpl o6oarKe. od. nekod De!ati o4uaten adj oslabel.aa{e'd. _ oMfpa. skupiti jo. oteriti. tig za\esti. oAMorueIf ne pomagati. polrjevan oairopa. sprejetiodobravati. oAjt|'etauta pl. pa mimo oAo6peme. oqqrn. odjavnica oAJaBa odjahati d o$arc pl l. l OCUgrau. od. imtt oddahniti si. z.qwira pf .I. dovoliti. irnd postati{rostajati boljsi o4aFa I sklep..b. II. odhod. posamidnostr posameznosr oAAgcI|oQdy z desne oAAPgAApt€ rr. odstavljati (od sesanta. omotiti se oAelEgE alv laenkrat oAexAa t masna obleka (pravoslavDa). Doseonostodlikovati oF. impl -cer postajati dobre volje poaitek. na pomaga. {Ja fl odobritev.-.ll. odstetiodvzemati. sorazmeruDomu( re. 5. . Driti k sebi od ieze o*rvume gl okriiti. odtok. ce trupl oAMapace. (z zaimkoma clr moglost. impf od' sel.arnaJ oAMasAa mascevanje oaFagaa adv od t zadnje strani oAMa3iIt ce pl maSaevati se oAMasA!tsar6e mascevanje rl ouaulreA ady spredaj. preotem. oao6pryaa pl. gl.ljubiti se. oddolriti se oAAoMrf pl opp u\o'{rr vzeli za Zeno.impt oAAolr)KU. obnemodistabeti. impf zamenjati-zamenjavati (pri sneti.y6r nlc vec ra imeti -/f oguarue. cr|. 2. ua o4ere pri odhodu oAelre. po{itost tmp.(stavek). tft n L.rw{ffi vf ltripl oarf... oa. rl 1.Iv ozFoma. pavza oAAr. zale. !ce. dovolje.mn odwedi. irslka.. o^. korak. Davza vau. onemo ogerlaAex ddrnepridakovano oAHece.rafa impf De pomagati. potrditi.oaaerl|a -futroadeteti. snemati z njza. impf odzloniti€dzvan iati o4sro tn o&iv. adi spotit.oaEpry'a. oAMa3AlBaSOAMa3A!tsaqKA o[''3|rye ddv zDotraj. taiati oAo3Aoaa a& od spodraj I I I t I I I I I I I I I I .r.e. premor. o[r opa. oAIm€Ae alr od nikoder zametavati. odigrati se: konEatise-ce: orJala I odjava. oorgmvau. spoaiti-daj ati -ce: oAorA@AoBA€Ka adv od. potovati. unpl loliti. delati (stroj). oprostiti dolgaoddoltevati. impt odvzeti. ifipl oslab€ti. odkruliti renelEti ljubiti. odklanjati o E. oAEeKaAooAEerAe adt od.oAtrp3Hlltsa impl oAosropaadr od zgoraj odmrzniti-odmrzovati. . prenehati jesti. oa opY8a pt. druriti se. oA ortllBa c€ uf.iorara I ridlomek oAAO[rq ce.zoratii 4.r-yra. idoditi. odpeljati. poaivati -ce: obrniti na koga. lodeno oAAe tocr t poseonosr. oAA@ rt(tDl pl. iditi o*exiz'"t pf L odletati (zaradi bolezni): 2. oaeruyaa 1rt. tod. odnasati. 2. .. oA orr. prej. zavzetistaoANapaEeoAuopFaE€ tr pe poditek liSde. o. kondati. o46poro.oAAelrrro oaMaI&rr oAoSAOAa loditi. 3. gr4rn oziralen. impf odlagati. hoditi. outeio adv z leve strani oa ee odliti. 'ce: oditi od doma (dekle). odoeitev. z.ne rmetr aDeuta oA ara. odDoditi stiddihovati si. odpoCit oAMopenocr I spoditost. f prcmof. mimo. separatnost. oA.cga adi odnosen. oAo6IroDoM.oAsrp8y!€ pl. ocnos oAriare. slovesDa obleka oaerae. zavrediodmetavati. odlasati op'na''''. . oA. odlomiti.a ee. ttevati oABD'gr[. ovi rati pri delu dovoljenje. zleteil 2.oBo Mt znova oAnreltmx.t. odmahovati o.p1. biti v zaDoru oaaeTa.^io adv posebej. dom oddiha -/rna adi pitrievaten o*topetf. OAAO oddolriti. I nehati se jeziti.c ft razmerje. imltf gr. (bidelu) sere. impf odmahniti. ovirati Dri delu oAMararrfi kdor pri delu ne olgaApop adu od zunaj. odcepitlloCevati. fie miniti ot. oDesan onenesti. oABeMapf. imeti Skodo.. 3.Ana ad. oa!''e-fruBapt. impl odrerl{crrau oAepra t brajda j o. o$Io.vDaEe n odlikovanje oa.IrreAeH. potekati(eas).iw ri l.nanaiati se divanje. delo ovira zunaJ. loCba oA^!TB c.aSYB pl. oAMop r?r poaitek.E adi 6yAaaa oAnecen velik norec o$resr. oaAIlBHe cI| oAArlur(l I oddih. oA.

obsiniti-ozarjati. o'|f. impf obdrzati. -rsa adj resen. poro{iti (se) oAorrAe{AodteKa adr od. 1282 Er) oftae. osBeppa ce 21. zoslasnost o3lorlacu.o3o6wa ol. i.prehladiti se{zebati oKa I oka (teina in votla mera. omoli. . povrh. impf navousenost oorasltoorascatr oAyuepr. reZati @ KoruL. nazuoAPeAm aeta. zr v Zati. o3AIraDd. DO orKecroqeHsilovit. podivjatidivjati.. mirjen. zbcinl gati se-begati. 3aAour!tsa oAouEo. -q! ra popoldan oAlt€ I odvada oAlqn. oAIreKyBa ff.rvBpf. oKarKlra pf. zDeganosl osBepq ce.y8aEe r opravljanje. snesu besedo. oxiurorooppa pf . pogra.podaljSevaal oAoll)qtsaEe n zatlatevanie oAo^su premagljiv.ieziti-ieziti.a of. oAtt?cue. uresniditi. inpl od- o3a6E ce.f. tl se oseMre. rezultat.r. oAp'KlBa pf. impf ovaditi{vaiati oKarrf.tno atl! nikalno. onranJanle o{por'4 oAxto'JUB pL impl odtrgati.iolj6. jati-opravljati. kos biti komu. upirati se. impl porumeneti. impf orivin. vrh orrolreu.-lHa 4dj opp. rfipt prrpravltr-pripravlJatl xoga oo oooro lmc o$tasra. vireroiiiiiiezi'ti. OAoKoAy adt fic po oApe. zanikavau oapeqeE.. ogorden o3^o6eHocr I vznevolienost.o|rYBa pl. oaoar'(vB'a Df. imeti. imyl prcKflcall. koga oAolrlr.ti se 2. Zalovati za KOm oKan<e. cori ker. obgTaJa re_(ovanle. obsevati os6l|aerr.vledi. divji. posledica ospan. t t t I I oostuzrll-octsluzevatt orytal m l. divjanjc. ozlvl tl-ozlvl -? l atl or rDorlopn. impf lustanoviti si dom.vBapf. imol ozt> (groiajc)' bati-zobati osBepeH adl l. zlograsen o3^or^aceHocr I razvpitost. irnpl uzakoniti. pravoo4lureien adl navduSen casno oAyurese"I|ocr I navdusenje. odsev. refleks: 2. impl zaanamovati. naiati oAptra. ondod. osor&n. cePlro3etI o. . in pl ozebsti. impf redi kaj zoper koga.xtB$lq rr vzd.Eyl-. oserdrlra pl. pf. premagovati kaj. . laz pobledetirumeneu impl pokazati zobe.hcgan osBelre{ocr I l.o{-pV.. nevorJo osnorllaceH adi raz\pit. npeceoApeqe.se (svetloba)odbijati vaqlu{ovatalr se. rl.rtg. oppasysa pf. . gornJr o3Ao a ode od spodaj o3ApaEee. odj eknitiodziva. obsijati. rIorEP Ae|l nKalen. ostopa ad1)od zforaj.)raE'apf fam ostareti oAlrlqa Mx ce pf inpels ol. oAlreAesocrI dolodenost oAI Aa. impf gr.. besen. fam odgoloriti{drckati. oxrreta pf. negatrven o$te. vzdrzevati. preklicevtti. ohraniti-drzati. kos biti eemu. ohranjati oAp. sprarljati v bes orll]sBe\ aQl vzvalovan. lrnpl wzeu-zetr orxo[T'n.iet. on<rcre. divji.. odre(i. grajati or6ol.e\tanje.pHa adj ki ie zg. olsa\ysa pf. obsijan o3alresocr f ozarjenost o3apu. o3a6!tsa ce fi.oAoKoay O'K€l|CT otteqroqeH t I I ovir . impf oblatjti.. oeloraacpa _. i mpf oiiveu. gl.AlttcBitsa 4f. otivljati. uresnidevati oncuee. razdraien. zato ker.. os6opUs. g. impf oApeMra adi dolodljiv post$ -postola Zejen oApeA rcocr I doloaljivost oxorrcr 4df orcnjen oryt1tur'. piedpisatij izbiratl' oxexu. impf ozdraleti. osAlraDYta pf. pl. premagati kaj oao['rn. o3no6v. impf zafa(ll oApnd4. Zezelj. zguban oApeAenadi doloden o. imDl podaljsati. razcapau-Egau o.ih oAo^ee pf upreti se.octsevatl oA\ r!tsarle z opuoApaslTaEe z odsevanje -odvajanje. impl razrrgau.st osa'o6ll'. lig crkniti-kazati zobe. hud impl raziaiti. oddelek ban. 2. zavladevati. vzne. imeti. impf ozariti.ry4 ogorlnlaa pf . odtediod.o4pqgrrvpa pf.a f . odEesti. 3aAOUr{Ir.. raztesiiit. tek Driti oAplqax adr popoldne oAplqeK. lig narobe narediti. oxecro{Ma d. obrekovati.pf. tivahen.oAfq!tsa. o3aplra pf. oKla lBa pf. spravljati v slabo . ittlpl oApaculBarre n odra5danje navousttFnavousevatr oAIreA4d? po vrsti oxc6oBel| adi nabran. oAoM!tsa pf. 2. impf odzvati se.o3e1rerl!tsa ozercneuozelenlevau oerorue r enoletnio tele prvo zimo iivljenja ()3 o6eII 4di vznevolien. ki ie -o4i mu tahko uDres o4o. o(Delvra pt.oznatiti-oznndevati. $6optd.pomeniti o3o6a. scante navaqe oAlraso adr zgodaj. ostrlBa ce pf. zbeganbiti osBlre ce. o.|re pl odrezati gl.orcj.rl.rumcr I prernagljivost o{o Wa impl ustavliati sc.!E m grebljica. imof razjeziti. Ziv orxxta. negativ. . otxoaryts pf .'.tcegfoql'|. razdmlenoit. . uzakonjevati o3apeHadi ozarjen.oApryBa pf.@atrop. razktditi. od gornje strani. z one strani op'o. oKaJ!tsa pL hnpf ov jokovati koga. ozdravitiazdravljati ptr irfid o3e/reltrr. impf odbiti . drzati. . imDl ros o doloditi.

ru ileb o^aA{ pl ohladiti olllrr.. soseSdina razoltalr oroarla I okolica..tarnani€. impl os' na. rantl atr o^YK.{r^a oKal'rqa t Kovmska Dosoda. tzcmavatr ouaproma I soparica olracrapu. ifipf sKopneti.. okolisdi_ oKl6_e.mepKaTa paprika p. impl o e^el interj ioimenel ioi! zmoonn. urecen sen oMae[oca I odaranost..'(g. /rg dobiti ornap. ti zti o^tiqerDopen adi pooseblien. opravlJatr oKrrtlltlut ce pl roditi nezakonskegaotroka oKortrrru pl _prebuditi. lig okoretiokoreva ti oK. _ oKperrr!tsa pf. oko. oslabiiti. o. o^oEn ce_!l pokvariti rarbel merJe.$ii(H. sramotiti oKaru{I| pl. muaiti se. oa4ergopwa tf. izciTan atj oKaraEocr I oslabelost.. zaveqen se or(o-E''r. impl skoIlu-Kotrtr orpemre. tako oaolcH. krikniti oKprn. -EJar Doosebljenje.rua ad1 olaj3e valen oaecr{Farru adj olajlevalen o1rar. pf. 2. iuof oV lizati.ostev-ati oxafl ce. popuscatr o[aaobarKtr. tajati se oKopaBarce. inlt umazatl-mazati ox.atd oslabel. polizati{bltowii. onetasdati ouacost. ti."rx impf ohladiti se. Dluof. naoCniki. p/ trpeti. spametovatimod(boletina.Ialnlotolemru ddt Drcdlanskim (PSrCa. malo ceniti oManoBartlpa*e z podcenje.a of.-si riti. u{loveaen oirrlqerDolrcrurc.. o^aAlnr. oKo. -.skubsti (tudi lig) oKoay pr4ep okoli. pameti-modriti se. olaatPYoa pf . oKatr. .owax]yr.l spaaiti se komu.Tf okolnost. prepasti. o.rl poosebiti. o'ioE'rtyoa pf. pbstiii m. prevzetost. vinooKorncKrf adi okrairri "tiTf** oao^Iroc. oKap!tsa pf. odlomitilomiti. ok revati-popravoK eltrru ce pf zaxdati.io. u8loveie nJe o.CIl oKlndrop oMacontt kondati. pl ou r? oko. o.izlrpati. ocean. oKopatr-kopati./l. tJalr se zati zobe. -oKprqta m -obkrojiti./urr(vaa pf. Doka. zgniti. prebuditi se. ki koplje voIJo JaseKv ruoru&u otpKa pt fan poiesti. taklenle o^xy 4de toliko. zgnrtr. o.. orrpugla pl.aBUM ( raz. tarnati.Cc ta niaoen onsaps.izbuljiti oli. odp-adati (lisrje) orapa. zas o^a6aB. spravljati k pameti. ilftpt dobiti sko.oKa.impl stokati. k_ sebi. krila. -nla 11 olaisanie: olajsava(pri ptaditu)" . fig ne- oaoM. it tpl omoatl-moziti oMaKail umazati oMa E.2.a pf . skremziti sa.. sKrcmzltr se oKar (a. okrai: 2. utelelenja. oxatrlBa pl. in. c. 2al1eI zmodriti se. mitj.qa--pl ooqolau or]IoltEtrx.ry. vanJe oMatoMollltu. ouacotyoa pf. okrog oKllra.e^r m--1. kom. DooK're pf zalf!iti. o^oMHa{cKx predlanski adl o^ 6aBe adi razrahlian. impf 1. lica.razbiti. skotiti I I I I I I oraafucaI zadarati gl.oc4. impf t I I I *. -!r|a adi svinCen: svlndcnosiv oaoto t1 svinec K Darnetl oKlndrop ru okupator oKVltrrpl imeti mlade. spravrtr xoga k zavesti. impf ne se zmeniti ia-oriricenjelati. sredina m oktober. mtr "Kp.\erto oKo sence or<polroff obrezati oKooe. ziohromeri (noga). JavKaxr o ed[Kat6e n stokanje.oKyEYBapf. papricirati: Me o/\r. inpf pasu osramotiti-blatiti. . oKpuaaTn{r_p[ tr Ul dobiti pe vitez nt_ttrrce.E. Zreti.srl rn okioije oKoKopearadi izbulienih. one_ dastiti-sranotiti. vid.uredenost oMA. raztaiati se-koDneti. oKoByBzr impl okc pf. -rE f l. oaec''I'r. impf men se komu -o-^a6. o'dorl'dYaapt. orrdeti. impt oW. ra kop-ad. ouacraplna pf. spreti sc. MarCnca oMaed odarati prevzeti. gJ.. dr stati laze oaccErteaen.'JffiiflnXilffifi. Do. oualoraxvla tf. izmuciti se: odDastigniti. vau-oKavau oKpyr. lnpl osla.' o ec|od. Kosr ( lravo )-kositi oxo1u. ororyraa pf . osla. zadreti se. impf poo aAHee. rmn lam osramotrti. pf. olyt'!tsa p[. osteti-karati. oeu-sEoeE. pesatr. imDl olaj5atiolaj5&ati. obkolje!?ti Delopogledati orpwa. tarnanJe oaeqrel|Ee. phhajati o^e^EK .e. impf z. urecl oM. prevzet. izdrpanost oriAre.KocfrS_ !*pl po1. prau.laaqwa rf. uten:aiti-. I evati gled. pl razmere lebsti. osebljati o^nat adi toliksen. narobe delati. okopaDvBa ce pf. impf Kaj vellkega oxreprtr se. utelesen./rs4ertopl.opraviti-koneavati.[coxo da. . pce: priti . I t I I .oKaurKyla pl.. Siroko odprtih oti oKoxopn I .oMa^!ra pl-. Zalost. pre oKorfta. oMa oMolltluBa Pf.p. de. i^pt . strah.. priti k tffit' -ce: '* I stok. -ttrr rr oklepnik. l€ tepen-biti i Raj zakricati. . impl po korati. --te.aa'J_ adi odaran.

izplakovati ot ase. o6nKodr. vojaska op-eracija. izplaknitiumivati. popadcn. obdajati oa akarr adi objokan. zadnji plesavecv kolu: 2.onaru!tsa pf.biti pf. zanesen. prepasati. uraloSaen o[AaKHe. oHecDec4Pa pl.p^uE fr. brez glave.m ed ll.impl odpasti.se\ deskriptiven on|fr n izkulnja. olreMrr. prepir. . poblt I I i (nlcgaviti orraKa. osmoditi-smoditi oHa ono (kazalni zaifiek za onaMerri.i znei.rKy tako malo o*rp^vnn. pe lesen. ouaa. impf obkroziti{bkoljeobkoliti. natlcrirtlrr. pI oM on. tamkaj ofieBo3MorKE. oEa pt oue oni. oMrrlla satr. osebo srednjega spola). obkroie\tsti.rdv tako. adi repast. impf o?Eati../krivljen. i. lig oslabetiSati odpadati. oHeBo3MOI(yBa pl. Zalovati za kom ofl ecna. spedi -(o (mesor-pecr -I!||o t trxarr edi opit.em od. onaelpa ()rrffrr I'J. / ol)ut ol)ittlca onaqeH. podoben repu otraurlfta I slabo Zganje onarqKaf rep. storiti. taklen orraMyddv tja. impf on ere.11 or^ene posploSiti+osploievati mcd mnozlcaml oMaYAIteH adi zmei^\.ona( adi hudoben. oE pyr<p^ pl.olratl la Dl. gl.lj t)itr()hc. lie zar\os. onepaErja ofleqe. on. impt I. oHeM!tsa l'f. -sg: 1.. ora yEa pf. vati. ll. impf oaaAHe. onaMer!. pl skotiti (o madki) pf or'F'xrrc. kondati. oHenpaaA!tsa pf. -cHa adi opi. gl. spraviti k pameti-uditikoga ona Aere oni (tisti) otrok pilmcli. tista (kazalni zai ac-prihajntik paireti mek 3. uBa povesiti (nos. or|'pa3vD. slabeti oMlrq aBu pf zrahljati. erspentnentalen olmrflocr f izkusenost pt. impl onemogoditionemogocau orieMee. oH. ora d.tig oplazrd o atllec. sc. toliko orrolKlrJRa adt d. l|l. opijanjen. peti pogrebnemolitve olle^o 11 cerkven obred DG grebnih molitev o[epa I opera otreparfua I operativa. impl opasati-opasovati. ()rnrnrtJcn. eksperrmenx oMrieH. ') f) iiziri l rrrrIk0lulati. ostaoel. onaKY onaqHocr f hudobnost.tnpl onemeti-nemeti. impl pomiti. impf opevati.2.T I I I oMayAIreII 250 onaprr prxviti. oulecrwa trt. 3a[reMeres ouls eH adj tit priljubljen. inpf gl. umiti. opedi soncu).-KBapro. gl. nidvreden . iftpl 3. gl. (lcDllrln: Driti do -ce: oAa. DodreDnik: dlovek na repu dolodkoiv otree.aa pl. osebe Zenskesa spo. ifl lrl omedletiomedlevati onne oni.ats. pG sr<usen. impl oigaosebo). opraviti. iivrgni or:gan oneparyfja. pove. naloga. opirnrfffr. -Ixr . obraz)-pove. -qHa ar. zopm oMpa3'n..on pu lrl Jam pomagati komu la) (1. -w | 1. orrKo^wa pl.t.rKy ad.f sovrastvo. umazati-blatiti. hudoorla o'Ia'JI fi tep onasrrHa nalitjc f I I I I I I I oEenpaBAa.rrslulitidc-nar otrartr€. izvaliti (o vseh pticah) orIllHOK. i. onesvesden o ecBecr[. ona nazaJ ono (osebni zaimek za 3. mek mnorine za tri spole) oHoJ. Oeto.pi1i opijati se rfrfr|rfcfr. l. tisti (kazalni zaimek) ono IIKaB adi tolikgen orto.vrrc||. razprarla oMlrar:r€H.i owfer\ ofirrcetI.adt zrahljan. prevzet trlrcrrocr f opitost. oneDapf. nem postajati ogeMolureg adl oslabel. gl. nepri. osa. oneq!tsa pf. Jaze oilr1r|e pl opp ocau'Je zmlaclu se oMp^lr[eH..a . otto. lluo oiera€nocr f priljubljenost oMpa3a. tisti (kazalni zai. otafa pl. oplsovatl otrro^1. opijanjerx)st. J. impf objokovati koga. ifipf sDreti kosa s kom. 2. napadno.opravuo. oMaqlEa pf. €tla Ldi zasotraien. guben onacEocr: / ncvi -D()st onat. mazatii fig r. oflaur o[aru(ap 17! fafi 1. oHo. zasovraztar oMpa3uja. omamljenost Itrrn^v pl izlcdi. oMar(a o!.Jdtrt. kar tako otla|{oB. opcdi. ifipf opionuEe. brcz gtave oMarB.f so\Tastvo. -pHa al. inpl 1. 3.elnJrys. preprr. razpruta ofrPaz'I adj sovrazen. {Ila a(li r(. pf . orraarryBa. 2. sDametovati -ce: oEaa ona.-HqU m Opanek onrllqap r?t opankar onurnnr adj otipljiv olltrn rrBoca I otipljivost olrr4reH. adj opoje[ . tam orrAe{rrAeKa adv taln. onem^dal ^na{rn oflaqKII 4dr gl. in pl storitidelati komu krivlco oHecBecreq adi omedlel. pravljanje kake naloge ali posra orepe I oprati onepCraf opereta orteplapapf i^ imlt operirati. f it i otaxy adv narobe.ifipt obkroiiti. o6[Ko lBa otn<pyrs. roj ti. olaaKEila pl. impl omehdati-mehdati oMe^yrtreH ad. -|IrIa adr' izkusen. poskus. /lg ludo . o. obdati{bkrotati. oa ar-UB pf. onaccPl pot)lsll (rlv|tlr tlx vo) oflacert.a\. i?npf oblatiti. ( s pi j r to) . ffied operacija.i ti n^n' r . oM.

skuoncUrlfi. ootematr opaao r.:fea6a I opredelitev.oDra!'navati onn:rrerroe3en. naravna.eti. zaJ. -!m . pl zano KorEten regrutr. oucela pf. obaiFavaii onpaDBpf usmeriti. ott"cradoEKa razmere.-raa on+aflr. upraviditiirprai'i.oMoAert otrgKoKEe oncayn f opalle oIq€KllA splesti. impl obaevati. nategnjen. Plesecl. imd l. -AEa adi obleeovaotro3m$da I l. inpl ob. svarilo secloosesatr otroMeHe. zo{npl.. imol sKovatr ot|stati. -cer tip zanesti sezanalati se na kosa onperalr rn predpasnik. obsaditi{bs. usten kier Prostor. oEc. 2. oditi skoditi naokoli-s-kakif okrili i -ce: iz-ropati. unidevati outr'DlroDeqKt.iz- ". st .orpc'ia pl obrizgati.cyaYr. opraobr:ezovati vlcen otrcEtranadf posut.. inpf obderati. .a druzorrcrHe pa.riBapf. orJ. . onuerma of. -jHa adi opojen cKaEMe priSli smo o'Ioxagn. otpetr. nategnitinapenjati. pl.unitujot opa impf orati onoaa rn obseg oparteE. imof polnlevati priti naokoli. ifiof nrlf-ffFlanJatr. opteniti-roidii. o\Lo wa .renocr I dolo{enost: rzLegnjen aakati ormtera. pf. napenjati. naspro.omrlerEe n obdevanie rJalr.. .AEa adi sDIo(_ no Daroden. obrezati-obsekovati. oqpeAeaesadi doloten.orErecrBes adi druiben tegatr. gl. odlodenost omre-olrrna. o[par/.tgr m oblegovalec pa. sprostiti roke in noee-: cd javnost' javornerge polenariti "Hi#r"Y:"t I olrfslra I optika olllErecrBo z druzba ox[xltftsau. sploh otrqroHapoAeH.lnu. mu qelten on:r?r qdi napet. podesati se in urediti si kite otl oaeH.a pL impl "H . irl pf once:r<en. druZiti zem. impl pooblastiti-poo& oncer r?l obseg laSCevatr orcelue. onpaa4a.u.r#i..plajdti 91.raaocr f doloaliivost. zatagoiaoeluv nJe onpeie. opredet itiri<ilodai i. enota in stavba). I I 'TH*r:HH:.. otrcutre. na.. ooremeDrtr. dolocllev opredelienost.pi.a ifiof napctr. . impf oncaAaI obleganje v zagaio ti Pozgau-pozjga oncaAeH.posvariti{pomi_ nJalr. sploten. obdrzati se-obstaja.. d' "Hi5'oir3ffi*Hr t-d I I I I I I I I I . impf za. opomniti. . onora'Jtr. on?LalrttlTa od o+n. oncKoKHe. onrlysa pf.. okobalitiokbbat jeviii rana zemlja I XOnla. veder pogled na.D pf. len. otroueslBa pf. otrcrarroK r?-obstanek. razprav. impf obo[oMeEa f opomin. obsut oqratAasocr I upravidenost.srbriia obremenievati omrrmcxn adj obdinski o''tt o adv splolno. onp."HffHi#. lovanre posaditi.e[vD.upravidevati sekati.imol oploditi{plojevati.aadi raz_ s{r diralen.oncaA.otroe. impl naslo- olpe. inpf orpeAe.oEr€Ee itupt. oprcnje.qe.oErwaa d. o'rr. obieli. ddi obdedoveooycrou![TeleE. napeti_za. onozxappa pf . delati. iztegovanje. _otrycaouiEa pf.obilkatiobioncfalre. natezati. pretcgovatr opreoeljevatr ollHlEAl6e{rrufiaEe 11napqlia.TJ"Tff "#. onpeie.t#ii'l'l. -AHa adi oploditveq oDloden otrbarrRra.svet se s kom. ono ltoMotuav_ onca4iirr. stante r. irn zl sreptu-steprtr opraviditi.. orpaa4lna tf.raxopt|.oskruniti. okoliI siti obrobiti{b3ivati: rob sclne. otroa*a pl. CKVTIIUR otlpsr orTpa._ .ourrlsKa I obiiv orDJlne. svzltltl otrc.l. oIIcKoK\tB Dl. oparqa I orna zemlja. _ Ja_ onpcKa paooTaTa gnus zbujati nambe je naredil.prerrestr-pretresati. obdi.spletati (kite). +aa adi splosno izobraZevalen onnroncnar cd/ splosno orrryxlmla I obtoznica otrycro.an adj upiaviaen.Ho3eiztesDiti. obkoiiti z vojsko.l.obstoi oO.T.. zasn'd.J## oostuzevatt.otrcsAvDapf.objetiobsegati.rB. obseden sprotna stranka. lemezj 2.. opozicija.oBapvBa i mfr orErrmta I oblina (upravna d. imot oV opmncenost sutiobsipati.y'lg^@ adi dolodljiv.f. onqaw.eFtr orceElra pf. opre.3Mo( ftt optimi_ ou\rn . izdrZevatistike oErglapr. po3kro sitiskruniti. tmpl razdrctl uniCiti-razdi_ omno-cr I opp aoce6uocr splosnost.erre. omlatoa f obtoZbi vseliudslii ' oEITo<r6pa3oDe|I.{.M. onesnaieiatipr . -. nategoiti. nna adj sploso[nera. vse orodonqye pl ozmerjati je za oranje orl. poslati. -ce. .iati: onoanoironrres*. otrseRoDvBa rf.lntqa edi obselen. oblaSdenec oolegatr otrotltottoutltlt. imDf ti. iftOl opredelj ivost onesnaziti. l.ortcrrn|Da pf.ooffTffio' adl oralen. obdnost rati. onota'JvBa 9f. opaEe z oranje stredi. ia onD. imD otl". owe.n Do2. doloditi.

.Aq[m prsi plesatec v Kotu opo3 rn petelin (na putki) opo.ce. kolo op. oceTvBa pl.1. dmzabnik -ce: opmMa I vrv. inpl ocaern.+. tig posebne.-. one- -l skmnitelj.impf razlegati se. dotakruti seozirati se.oc{qepEvDe 4 rrnpl osKmruu.. rj! sistem: 2. -rd I horda. fis iznaidliivosi opuerrfpa pf. -tHa adi obduten ocerrl.ti. ocBoJyDa impl osvopl. prepri-eati -Lrd'a adi zavavarl. opu3ap n pridelovalec rira opaT. { f fan prosntutka opraK. gozd. glasilol 4. 2.1tj. prepncevatr rovalen atcBe.len tutiti. osiroteti.tte^I€ ffigff. ocse. ops€Irr rn orient. usmerienost: 2. Jrtr. ddi osknmjen. ocKanvD.f.skruniteljica ocKp6''.rnJon opTatfl pt napravru za orupostati s kom Zabnika. onecastr skruniti. pal6ek ope. original. zaqotoviti-vare ocseAo. ozir oceA^a. konopec optoMap fi vrvar oproMaprrHua f lTvarna opyAne. J. osv?tlitiitiivetliri ocKaE. ooKazan zagotovljenost oqBeAolte|rocr I izpridanost. oceA !tsa pl. impf ponaortr-ponabljatr ocaMeu adl osamljen ocaMelocr I osamljenost. navadnir sredi vast opoc[. zool stdek. obturiti{ititi. dotikati se av razpra\il ocekaaa ce irfitf potutiti se ochyp€H adi zhgotovljen. izgubiti stor.l. jezen. ifiol podraZiti-dra2iti (o-i6nah)'' vati ocaKarenocr f pohabljcnost ocar{rarr.. ocwporyoa pl. samoI. lig srcdstvo.z. kier pleSejo kolo. izvimil. ocBe'r. ocfrrypn. orientacija. l. hosta.prrcoDrtr{svaJati ocBoJlrar6e n osvajanje ocBoJ!tsasrz osvajalec ocroJ!tsaqs.trvta Dl. vroacocBer eHuer razsvetliava krven. pikro oscba. kompamJa opraxpa._ocEeT!tsa impl popl.. ocsr ocaKorerrddj pohabljen ocaon. onedatdati ocKBepHrllea{ctcB€pEr. -rur. porarzoetrtr naloge opry stptorgle opAeopAgja. ocBpE!tsa ce _pf. clKlon opKecrap tu orkester opleop^eH_qe n dem od opett orllc{rlrceK op^oB adi orlov op^oBcKn 4dj orlovski op:!'. srll.A m l. BoA l.ocsrfle. ocal'fl'Ba pf. 2. ifipl oseolan ocer n dustvo. sistem delovaniav drutbi opraq3aq[Ja.qoqwa . t orai-oraeica oprd$ tn 1. oster ocDeraeaoqrf razsvetijenost ocr€ I os ocqe. drhal opAen /z red.. -T'Ja adj 6tct1 (rc4!aateH oca|taretloct ocxp6! ocBpr n pogled. ocBerKwa ol. odlikovanje opAnlralIrja f ordinaciiai med.oBoAetr. gtas. osvaJaleit ocBpse .opar (zemlj4 Zivina) opaq{Patrria m. ureditev oprar{l3fpa pf impf organrzrrat-I.postali hllpnvlx. droben oreh.€.. pI. osa zool.rq.rDe. zavarovan ocurlpeHocr I zavarovanost. odmevau op'ntw|d^ tn opp KoE-re. opocyDa pL impf or.-plun orel op cf. ocBecTtr'!a tt. uredttr. togotljiv.dn. svetttt-posvedevati oIroKe ocDeraeEadi razsvetljen ocrrr adj hud. {Ja n 1. organizacrJa. pre6Kava opAdrpa pf h impf otdniran of.erocT oskrunjenost.Ir. kompanlon oprardaK r?r fam dnl'abriltvq kompanj onstvo. topniStvo opyxje z orotje oco f l. prebuditi-olvel6.$c.huda. ocauuyra pl. organ-telesni del z dolotenim opravilom: 2. -in prlpra\. imDt ocrdtrra1ocr I hripavost osvestiti.a.opareH. trltpf ut ozfetr se. org:anizern. -cet a opuerrTa. izprieati. 2. orodje. divjalka aeta. inpl m .imDl oc[r!?vBar6e t? zavarovanjc "' osveZiti{sveze-vati ocri^o a Zelce ocBe-rrre^eH. telo: 3. rD Irosaml Ievatr oca:rme.a of. -ruor trt l. gl. 3. obdutek ocereE. imol za- oprr3opcrBo n pridelovanje t I i t I t T T t oputeL -sna adj iien oprslrrure fl.t ocaMr.a pl. oc''tr]{pw pf. organEtranost. impf ool{azaulost zavarovati. izol vati. 2. rizevo_ polje opKaH tl orxan./rxune ft krai. gl..qr-rJ opzsmbotn. impl orientirati. 3. xomp.oc[M{ceM p/acp gl. ocKp6Ur& pl. orientirati se. I onecascenost ocKEepHE. ocacrl zen ocnmrar ad7 hripav ocDe'J praep ra2err ocBecrg.impf biti s kom oruzaonlE. ocar.abdutiti ocKaeprr. adl osvajalski.lrHa ddi osve. octa ry'. imDl razsvetiti. orna zemlja opo _n vrsta ljudskega plesa. pooblaSdenecza doloieno naloso oprarni3aM. impf osa. -& z druZabnik. vzhod opreFraqrja f 1.. omara oprraMdFr rz omament opHEJa I ledina. i|tlrl onnpetr. adi gl. ocaxaryBa . prebujati srajan nrrpav ocBEteuadj trrosveden ocrpnru. zagotavliat-i j2lrid:d oc[rypETe^eH. . irzpl zoatrlu setoamtr se oca]More'J. rosrtl opocrMja.B bot oreh m olteroB adl orehov olteBqe tl od opeB orehek.

BHa 4di osem@rapfi. irupI oslabiti. o9 ^oByDo. buscen spocmesn-preprecevall. ifi?t pG kriti-Dokrivati s slano oc e[e6 pl oslepeti G. ogovonu{govarjatr ocaorr n opora oc^oHs ce. tfin oslepiti-slepiti.. otvarjanje.ocrplrlla 256 ocpaMorn octaDsqKa 257 qrexEe arh lit uaaliti. gl. ocralarnre oclMr.. oclrxcalra pl. ocraaprrro adj uresniEljiv piti. osramocen ocpaMors. ocfaEa n. sla. osmralen. impf obJarr sodltl{bsoiati ore2xr. ocluira pf. impl ocYAcrqr.ival ocuaaanJa. pomanjkanie ocKyArrocTt . ocYMnurn osem Sdati. tamkajSnii uresniditi-uresnilevati ora|ur. oneocTaDrf. ocgrf. odpoved oclMAecer r&m osemdeset ocTallarzor. ocrtxrBqe r den od @rEtoB orloppaoeorropane ranje. intr ost. oc os!tsa ce pf. impf tod. oc^asira pf. oslepeti-slep poslalatr ocrtodoAen. . octoapysa pf. smoditi ocMar. orBopa pf. zapustiti.Et m Zilna mera (50kg. pl" del.. impl datidajati_demu smisel ocMpAeE 44. oc$a(Ua otgatiosmoditi. oneaasaati ocratralrraI loditev.IKatsKrosnut reK. posta.i num osem.e. ocra'JUBa pf. uteEeljen. ro.ropr. ocalErHe.e. svedejsi ocrpor m otok ooplrau oqrpoDcxx adi otoski r odpi.ot skorS ocKyAen. rlcYqraa ocrap!tsarGe staranje oraAe ddr od tod.oBUBa pt. .oc[owD. oslabeti-slabiti. povod. adi drugi. impf lt llrfodon*o. postati bolj zdrav. impf ocluMnsa fturfl osem moz. opeti.-r|It ru t?iJl osmanlija. ocvAyDa6en obsojarje zaDuscante ocyefir. ratidelati staro IIC!|IIII. 2 Iinika). -AEa adt rgven..'11ig or.ra'r adi ocrlre4 m ostrina. zasmraditizaocuoB nr lit rzrok. pooEga ot. odkritost. impt ot'*.qDoqrI uresnidliivost orBop m odprtina os4raq rr brusad. . impf gl.!F m obsojenec o'npAse. upraodj vrcen ocvo!. ocyAira pf. n oporer€nJe. onelastiti" sramotiti. DOSeOnOSI sllllatau ocoen. irnpf fig oprcti se{pirati. zacetek otoack orDpAEaroq t otrdelost ocyAs t obsodba pl. rmpl p1tmogoaatL spodnasati stiti. star postajati. oc^efluBa n.rEt tn osmero octaruna I zapuSdina kotnik ocraBrcrcrurad-i zaputdinski oclneoA@ren. senoclop''. ocyAerurBa f obsojenka otrdeti{trdevati.ryEm ostaoek oraAerr. dtznltl sropogruruJ se alr oclflrcrq. sood. iz desar '. pl. o$apUa pf . pI. -cer pripraviti se za boi. ifipf ustanoYiti-ustanavliati ocrroDvDaq ustanoiritel i tn oco6eri cdj poseben ocoSeuoad? Dosebno ocodeuocr I $osebnost ocootEa I lastDost. spoqo{anJe ocuopFaq m oporednik ocrDco6es 4di usposoblje! octrocofttocr I usposobljenost ocnoco6u.axyBa pt. _. oc o6oAlra itnI osvoboditiosvoba iati ocao6oArrrearn osvoboditelj oc^oSoAlre^eB. ocupaysa pf. ocapn eq. pu5danje. utalostiti-zaliti. oc^ 6Wa pt. zasmraten ocllnpai.osemnalslrca ocrapee pl ostareti ocllllrlaeccrrB aol n m osemocrapea udj ostarel najsu osrapeHosr I ostarelost ocln. oDustiti-Du.Lettr'. spreten. uho nastavitiDrisluSkovati oc yrtrysaEe z prislu5kovanje ocMaAeH 44' OSmOJen pf. o topeti-krhatise oclTap^. impl osranotili. irzpf prisluhniti. gl. octrt lla I Plt rmpt opogumru se. ocpaMorlra pt. orc.gAo o. . adi osvobojen.. impl lit oc^oBn. impf oporecr. o_nemogoditi. inpl o& Idtn ) preti. ollp[w'. impf ocllMqacoDeE. se oc lllm. Turek ocueAr ce. ocramx. impf osmraditi. ocuoDa t€melJ./|4r r?rbrus. spoqolu{poreKall. oc l|Ir[rlla zl. preprecili. osem let stara . puSden. ialostiti ocKp$tta I . dati koga Iiudem v zobe.lcDoTnHu r. osla znajdljiv. taztos.ocuoco6lra pt.nt osemsto n . znajdljivost buditi si voljo za 6o.e4errtr ad.'reti. ostatiostaiati oclMHaeceT?am osemnajst osfap.slolErull dovsr I I t I I t I I I I I I I I . -AHa adi ki je od erlaplt. za.Era ddi osemocmBlnream qeDonenl lelen ocraBKaf odstoi. star Dostatiuren stareti. -Jaa 4di osojen. opogumuen pf.rBopeH odprt. odkrit orDolreuo4dr odkrito ocrpr pt brusiti. ostali oeseu ocra'l. -4ra 44l osler oclMdaecerKa t .zapusdati. ce. zuadilnost. impl ocra-rex adi loaen. oc^o6oAlrre^HaBoiEa osvobodilna vojDa pl.orBopeEocr f odprtost. -/tr|a adf osvobodilen. Iiliti. ocAoSoAH. pomanJKanJe oc^a6err adi oslabljen (rcaloeHocr f oslabljenost oc^a6a. impf ocrdia{''. impf usposobiti-usposabljati ocpa{oleH 44. oc[eryB pf.revnosr. .e. spoclouau ocnoprurBadi spodbitenocdopYBSEe. beti oc^lHrr.EoD'as. Dotreben ocryli4a I revSdina. oiuseati ocl1llarolr'|trr. ptcrosr.. ora|:rlra pf. trd postaocyArf.a. o(f.

orKopuyBa pf. it?rpf zadetizadenjati pl ortrPasHyDa proslaviti oT|IoqtllvBa cu strezniti-streznievati oT?e3llltsalle t? strezmtev orpxata. orxro'''ry'ia pf.IKa2rr. Dremlapolomiti s6 titi. izpuldati. impf odkotaliti. ('rp€. dovolje- pf.orKaEUBa pl. lcn. postati tezek-postaj tezck ati orerfyBa impl otekati. ooganlatr oner. impf oqpasrr{opaoatl ornaA[][(.adi . orKocru . orpxatyaa pf. oTpYAHYDapl.izplaailo. upornistvo spfva. razmotati. impt plavati odplavati-proa pf. od zaaetI(a oalaAHrrrrBo fl odpadnistvo. sKraJa oTqperde. izpustiti. . ocllc miti-izkoreninjevati. pridanid.t skraja.pisma spustiti.orrrreTKYBa impf razplesti. odrezati: -cer fig omahniti (roka) orcerren. rge: Otresti se. potem ko o'txo^ky.olro3ApaDlTa It. or'^p'[yB pL impl odlomiti-odlaml ati.ea. opomodisi oreq. iftPf zastrupiti-zastruplj ati oapsa. iz. /4t slaba. gl. poparJen. -uq tu odpadek .n oteklina omnaeHDe 2 gretje. fl nasunasmrt onenFaqKa I gl. oa oflrAe I oditi oruMa impf s silo si prilataati.. kot (primcrJalno) orr<orrta. oTKalI<vD. zato Ker. postati poaasen. razmotavati. ofl(p.re. . lenega. spoeeti-spofcniati orpYe. -ryr rn maloDridneZ. povrniti-odpladevati. opp cnpeme lzpf ecL-rzpf egaofnaryra pl opp.e. ker. preklicati omo3AltaBm lit odzdrav orrro3ApaD[. ne ved spoznati koga. orHlBa pf. tztreatr. -3rra adi odpoveden orKpal praep (krai)-od. pasu-odpadatr vtlKaw. /tg velrl(o oosect-po.ubijanje. pf. iznajditetj oTnprTlle. orqeKlBa pf. tmpl omaaoK.j odklenjen .ow. o'Erler/Iula pft ltnpf ornpocrl'u adv s-toj6 odpeti{dpenj ati oT[e\taTfr or'JeqaruBapl. natisniti-tiskati. mladen 1. zncbiti se orl<l. irnpf llt odzdravitiadzdravljati orno3Hae pf pozabiti.IAWa pl.oIeKlila 258 orrlall|llrtl(tl orlIaalrr[ttrBo 259 otcKprle oteZkoditi{teikodati. oTetrlBa pL Impf ubili.rrHaadi odpaden oTnaAoneF. braniti se. impf odsekati. okorncgr. impt odmaiiIl40masevatl oroK.l zdrobiti. usmrdevat o:Ie''a'd. razgrniti ierjaviodpotovati o|rlerlla. oAr ac oTa y.tlIr. impl (.clklcniti-odklepati oTKora ad. orna*ryoa pf . s. odkar. ogrevanJc orrro4rle. oTrruufa pf. . izmikati se odpovedati. orn t.uja a odkritje.d. -w m odsek.. inpf oltleqar1oK. otc}iti.ati-berati o|rcera adt odslej. .tglr m ath ota (cerk\tenl naslov) ors adt.qrr n lit odmev.coni zakaj. odziv. dovolitivarl orr^ara I odpladilo. -q|| . flnll zanositi. aez nekaj Casa ortr(rcrre'|aeH. odvaliti-kotalirivaliti orpoB-oTlroBa m. O\Djat\"Aa co. lig razdiitevati ofi J. ('rcRptsa pt.iati'' omaa-e. trgati rz. odrekati orxae rz odpoved orKa:reH. itnpf . -''(r\a adi poznei- impl si otlrortrlge ql. lig pobjr. oJKprrySpt. razzivetise. impl . vrsta (pri kosnJl. olrKaqna of. impt odKntl-odl<nvab orxp[Baq tu odkritelj.epaBu pl postati zivace hen. vradati pf. impl resltr. j umoriti-ubiiati. -rra adf odloien onceqHo 4dv odlodno oTcew€orceqox. po rem ko otKaJrc.advaoni odkar. -sHa d/i strupcn (t ar Itg ) orpoBHnqa / strupcnjnlo. I strup orp.rl(. od zdaj orceKaAe ddr od povsod orceqe.a d. orrr o!'rr.. imol odpeti. ubit. odbiti orKpaj o. ortnrlllsa pf . impl ooperrcqpenJatl o{RopeH adr korenito orKopHarrK.nlyBasKa I regitev orr(.orep-Fa Pl.e. okoli orK t<o.3rgn.lII| tn oous o'JJ. or*otnyaa pf. oTe[!tsa$e orepa. (ias) pribliino. uboj. 2. obe3enjali orxopae. izolrKpu'n.^ orcKpte. irgati se -ce: za kaj. lomiti i orr(pruen 4di oatcintjin onue pl s-silo vzeti. ugrabiti.. ora oBuB. povrac o mascevatnle. mlahav. zgresiti ga o'lro4' e adv potem. PCe: resltl Se najdba or:MeHddl imeniten orMeHo 4dr imenitno orrre. -cai orrormrc pf suniti.rzcrpan oren!tsarEe .a impl odpluti-prod pluti ar!'oB'lrRm tit odpoklic pf ornoDnKa odpoklicati. odredijdpovedovati. ollplTa Pf. lomltt orKoc tn red. ir4pt lZKOrenrnltl. lmpl olrlrureH adj medel. ugrabljati.oEeH. lig razdistitirazpletati. [abrckati oretra. . }mpt gdpoolrl oognau. . . Ao'Ia'ruRa ti @ryela pf. odpedatitiodpirati zapeaatena qrrIyulll/r.refi al. omlrBnHortrIrBo odv spodetka. vzett lz zerta!1ce spuidati. orK^iarytsa pf. .rlt| lfl odpadnik orntrArtrlrrkl adl odpadnilki odpladati. impt odpasu. okorcn oTpyAE . brcniti z nogo.^AT'. hntt orft^Vqll. .hudobna tcnskn ofpoDHosr f strupcnost orpoMn Zl narediti kogo potasnega.. impt odpotiti sepodivati ('itr. otm eTria. oT[Irera pt. orpe3RYaa pt. colti kakor. odrrgatiodi6. met daljic.

odkloniti-odsua. rmpl sast ojekl€niti. rzdi. oketasJsa pf.qeqre:.. zaditi ob-Iudovanje.. poskodovanec . umikati se ol$p^n..it*@ pl deffi oaesca (ce: ) pt osllcllI. rmpl oce. orreB[aeg. od vati. dopust stajati nedlovegki o'IcyqPyEa izpl manjkati. oqalt.. ustanoviti j l' q(topMgBar6e us.. -tg tt odpadnik. slabo oblelen oqar. orcr4rorrrBa 4dv nasproti. odsotvati kosa: DostatlDc -c. . Krsov. I . itnpf izoblikovati. umalniti . oqe[ss!tsa pl .w. umik otr[frne-or{Sprryra I odleo.pf . odskrniti (vrata) oDsooru.adv obupno. impf spau odriniti.?t. o. oprasniti oseE^a pl oaesati o{rr^eAeH.!rp! odpreti. taroati.lcera qlraeE'' oadnpa_pf. orre. obrizgati.rna adj odikod.rseTr!tsa.'lc\ttrc'ryBA osoBewr. luditi sefuditi se -ce: oslxa. o*opu pl gl. potolti (toda) o.urcsajrya obupanec-obupanka otalao . hovati oo{a*e n stokanje. bi.trz.--. Dovradilotkode l(orak. zpannru-rzpalovau odstranienost otrsKpaErcqq. orrr. . . i.Jni adj obupen osaeHocrcsal f. impl liti postati plelast-postajatiple orexyna irzl pridakovati.o|l. odpreti kliun kot kavka oqae.toBegyla pt . orTllrEvaa pf. oqajHg Ilee ooupno poJe . tolti.nte orf<ipuen adj izoblikovan. impf odupomrsKr n odpadnistvo. cepruoqceptJatr uporniStvo oruerrirar6e n odcepitev o'rcrlraEa adr od strani fiqet . nic (pijata ob obisku) rutruo(ttulevatr orcrafl . oqlx!tsa Pl.dfrm. crqoleqq. hlaaiti si iezo prcprediti zadrego. pospraviti oqetn€ t ocenitev. impl odo|IcTarryu ddi odpadniski. presocuuoDsoJau. irnpf Dodlovediti. .dopustitev.! odstop. o. odgrniti{dkdvati.. neua. .or"rgtra.odklaqacratlErL. koncevreai. osmese *v"9.. nad kom. . prexoracru. ooopldl.tLrc. oSkropiti (z blatom) ourrera I po3kodba.. odmikati se spre(raJ orTynnr ce.AHa4di oditen oseDnAes.tanavl aoje @uKa pL fqm potesu. g. . vzdihova. oqajira pt.: nost.udlovediti se pocrovecenje.ficryDa impf gl. 'r'c. o'rryrtrlTa ce pf.olrqrqgrr. rzolnost ruluiKl ('rralw1 ady od tod. ifipf presojati razaloveliti kosa-razdlovole.pf //4r1s oslepiti. OIITITETVEA iMOT . qFrorerritsa pt. ocercn oqa6^aDefi a. ju). ne.e^apKa I zool kobta. orida ocilrraxosr f oCitnost osleperl xieDltl oseH. orrorau ad? od takrat poravnavatiSkodo odskodovanje. Solska) . oTrir€ 4dr od tod. oomrK m€tavati. odbiti (ura)-biti (ura) navzod orErera I odskodnina orctrHocr f odsotnost. . ofvry* pl. intpf sprazbuviti kosa v zadudenie. m obup r'r.rvMaan<rtrv!/Et oDustositi uf oui zr ho?lta. I osajmft.Se P.--!tt1vl--gaoN. orc4raE€r adj oddaljen. radun. od tukaj oqgrlnJau orrypr.zametavati. narediti.m pf fam (o vstih) ziniti.pEe trl malo orcyAll. m ocetrjevalec o4eT m ros o4ereH.tclar''n. ifiot teti. oqoDes!ts€r6s'? ucloveceue o.qE m oskodovanec. iihpf od.nre4gp pf. oKooaoielorl.dj razcapan.m. o. orcycrDo z manjkanje. tkoda ounereu adf oSkodovan ourrereHrlq . orQp^a pf.it iz desar odtkodovati kciea. tuu{cen tevau oqerrisa'r.rlra 4di odsoten.Tsa 44. imqt zmlatiti. orcftre.qa adi oiesen oqerlla pf oplaziti.OrODU . -Aw m odividec.orrypa. ccsto ohladiti si iezeznasati se otcpaM pl prav priti za silo. o(opaBr-r obr<aimpl ietati. od tam.orcyAyDa.eMoTcxpEnvM ady suu-oosrpavau.n lit poroCilo. orsyKUra pf.. zavreai. inpt obuDatiobupovati o.lovrniti 'T. ognjiSde ouaqapm dimnikar oqaqapqtz adj dimoikarski ortraBnr kompot o{rraKa pf urazati. or{vAFa pl.Eapf. oqesE. impf tl oclsoten natipkati (na pisalnem stroorcyreE.ry?se. -Aqa ?dj oditen olrrr^a l'l naocnlKl o. formtran obopu''. olIcta'mlBa 91. okrepiti-jekleniti. verouEitelj otatapa pl Siroko odpreti. odvrseti mimcodletavaodstopiti.iren. orcnopn pf narediti ofitrlcrYEarb€ 11 -stopiti. orcrtrnRa impf pre. ogexvEa pf. -qn tn dinnik. odD anca slraxrJen or. tez tmpl zlresti se nad kom. ocena (knjizna. ceolu4. odmakniti se{driorcnpeAli 4d? spredaj.'fu dsfd ti. odtrrtodllvas(rrvaJ u pt.r!B m odirir oqyAlf. okopaBn_. vrseti pati. nratr upornrK orul41. naocarKa o. inpf orcrpafiglosr I oddaljenost.' mdstimanski duhovnik.Nrp.lu[r tl izpustiti zrak Skododajati -oaSfodnino. OTETCTN. impl odorctamra. dce: PosBvrlr.orcKptrueM 2fi (ylttEe$i (yrutTlTvlot!e 261 otnrslel|un odkriti.

!cc: l)irzili na3yBa. .I OIIII€TIII 262 our!'rn 263 II KOCHITIT t I I I I orxrelr. ot\TerYBa pf. gl.iti. iztritti. sistem zidanja na6epK!tsarie r paberkovanje rr Bldr fn bot .our!. dobrikavec [aBAaKa f smetana... 2. mrena belodnica (pri odesu) narlp rz ploska steklenica za zganje rraryIrqe rx dem od Ilarw tvtaric za Zganje traA n pad. rra3apt[uTe l? lrznrca. 3.tir iirrni. gl.. da nc zgrcsi(.rv. 3. ItaAHlBapL iupf pasti. seSmski t^i pn pf. kotnaAo6paseq. postati prismojen.antanjc lla3aq . -cEa 4di Ekodljiv. o'JnrUpIB pf. potem na_6epKa. kypgunt! . postati pust-postatau pus! (rrrvl nn ce Pl okutiti se z t . l.tlrllll Plri devina flajal(. prodajati. preganjati. na6epKr f pa_ oereK. ''iA'd' zavitek tobaka TyT!. padec naAap fl poljski duvaj lraAaprma I nagrada poljskemu cuvaJu aa/llerlr.c€: hladiti./i llaia. trzlscc.q .pl. 2. voznik rIaK 4d? Spet t R conj a. prsi.. vlhnje. lig ponoreti.avadni srobot traBsTapKa f kosarica iz srobota naBIKainpf 1 mahati (s pahljado). narotjc. padati naAo6pauz padalo naRocel|. ovtTp6Y8a pf..m gratn sklon i An iftpt poditi. na3ap aK. odganjati naArEa f reber. /ig ()krilic lajaxcEHa I lr.rvBa pf.rrffyTn. nakupovanje fitla3aperr. lig lat11 odobravatl Dotrievati: pihliati (veter). zavitek -qtt m trdi IIacK l)il t t lina [aArre. 2. tr. impf tr. -psa odi trien. poskodovati dclati Skodo ourTp.l izgubiti-izgubliati zobe oErlp . pahllaia. s srabom orrryMor^uBeH qdi zmeian] r)Icz gtavc . falot. hraniti. senilen IlII na dorll in.paoerKr naoepKlBa in pl paberkovati naBH J6H tn L paviljon (umetniski). pobodje. ba. 2. rrapNr.ni dan. iDtl.tlJ oskodovati. fie f.n auvaj na3fi ifipl l. -ira nr fijakar. SkodljinaK(rcE -rF ''' vec. parili.6'r. na3[ Aa trc arpclrt|||t tllcl.se (s pahtjato ipd) rraBKa o r.goleti. hudobneZ flaK. pal nato tra(er fl paket.1m laskavec.rir. pazili.-Bu / ncdr:t. hudoben K. rrulr'ir'. nafa. -Hrtn r?1 padalec fia3ap r?1 trg. -rllr t l4rr rrlr(rvilnie.ro O fL fLm. i. t i I i I I jek flalKa f zool raca nairon m kotiia naironqnja. impl ogF lili. impf oPusteti. paviljon (prodajni). ^.. .

/laDeq. fascikel naflot. Skodljiv. I hod nApa46'rc m paradoks. sponunJatr se naMerara adi pomljiv traMerdBocr I pomljivost taulat f cetktt: Bequa Mv raMjar slava mu. zastoj.papez. trg prrf. uk. -Btllt-Ir:raaDt{HK. skupsdina trap^aMeErdlre{. zrJe naEctrqErz l. 2. gkodovati narr ar pakt. -qI| tn arh letva v plotu trapo6lroAtfl parnik I . tralnr. misel |lapasfr tr1 1. -qHa adi popkov. trran Irar\aptrJa. sRuprna prometnih pripomoc(ov \apK impt ro nap|ra? -tuTo \ pa impt parati. veaen spomin urirlemu. 2. oklop nana n l. pogodba.Dlua-laraa[na I raizposa- naaro a suknjid.) mpa I pl denar Eapmrelr. gl. gl.In mu. sejmovatr trasAetIra I pentlja ra]igyp m arh biit nauu<a I paoika. Darlament. penzion. -tlu tn temez jenost. dlen naJr6As parada. plosda v '.l paralela. utruditi-mu8iti. sEo4 poZig ^ela.l.nu nr malomeSdan(tudi frs).utt lr2 ra rdso. l. 2.rql|Hra I omleta (sladka) t tn paleZ. lkoda.. porednosu' brAumnost nq..m fa. sopara. neumen na. qelatl se neumnesa traaa.fivante mparpe$ n paragraf. 2. razgled na vse strani: 2. nanoqtla BpB[a popkovita lralrpa-rmqpar. biol parazit.impt gati. trapKer n parket qa(pr nalrrauda. pameten. parlamentaren. rIe [aqail?! pravi s€menj! mtrafypf.Iarocltua 2& lxrElarloBtl nat|tawjo trapo6poA nal(o. {Bqx m poZigalec tmrrt|^o n vzisalo naalnra.lrHzt adj denaten| nap. 3. fastntm lmenom: fl na tlwKo a pop NikoLa aD'-^ra m zoot papiga (tudi Itc) nallaua ctBo:Itaut{[?. uapaxoAr'l a. paravan.a na^pK l. -impf. j razumen ruuteteEctraMeT!tsaEe Il me_ morija. vzporeolrca napartua f.ry6aI ladijski krov narrerI in ft l. par. zasnovan na parlamentarizmu.pe rcqcn: z. nanex{es.nar6a pand.r(Ha adi preklet.m nerednei. vzporedmc4 prmerjava Eapare^I€. porednd. dijaski. raz{rosaj enec.l mestece. Dlah.AaEesr(rradl malomesten.na. izmuditi. zmesnjava tralnqa I ponev natrd. slaD. nadrvEa of.rII^{Ka f trak IrarqHp ft1 hisf oklep. hudobnica ryIqcq .iuufa{a nf papagajstvo. Studentovski do.ri Ila MaKeAoHcrara noe3rria panorama makedonske poe. Skodliivka: 2. napa f 1 para. 3. -'ft^ f bot prapror naqraAEnK. kockar /ig pri_sklqdnik. ./h parllik [apea I gl. 2. spomin. poEgau parket napKripapl in irnpt patktrati napraMdrrr r'. 2. neti. na. I ar& klobuk -ttrr tr f palada ^ara |lar.l. Do_ dezelsko snezdo naaarrsase4] . paDorama. -{ia adl bombazen nattatuta I cerkv svetri$ka podoba. uagati-piiigati. pomljivost aan'er . z. paraliza. z. fig vrJucen napuae. ti! pogled na kaj.zajedavec.t. nasvet.. digau zgatl. sejmijde msa:ryplra. impf oslabeti. zavit. razposajen. slreljatt trarE<I*a. rn z. tezrkariba napaadaa.2. 2../rulnr|ux.osur m pajac.tra. norcek DAI&D!|. veden-spomln naltlx rn bombaZ nal|trlq€H. nanopai.gnirp-a in irypl parkctrpf rau. imot Dritgati. mehek (o sadju). neoridakovana. nemoc napaclry!. denarna enota nalaE.te{2 / l. brezglavo oponasanJe nam€ f mapa. [apKa nid mu ni rtap . suknia na. ohrc melos. tzKonscevalec uapaj^sja-laparaxja adi indecl petitl]eZ. . nuqooen traKocaf l.m lit dvojica. nalcitsa pf. osupljiva trdiiev.nqsa fparKa denama po. pa adj l._park. . oKuru qaEolrdua I l.1 razred (v Soli). ki io nosi vladika (episkop) na prsih ratraryp nr seiem. neiaega l(aj rDu Je/ HIrllITo He ro zofavla. srrJf. misel. -priti.. Irr etcHo BDeMe rle urje M a . L razkroj. splahneti-slabeti. -ryt m arh ktta* topirec.ure n ar. {ma ad. razum. _-h| m orh copatar. rraMJaT rrauEreH.zasloD. rapa t pu impf pariti (na pari ali z vTelovodo. -tB ft s praprotjo oorasel svet natrca. pnoanrc napacrac-trapacroc hr cerkv zadusnrca (pri pravoslavnrn.atr m.!|||I!I(! -qrl. slovesen ob. utruiati nauyrsja.sprehajatisce. -ur nr popek fiarroqeH. gosti sce (nrana rn prenodisde): 2. hudobiia impl delati ikodo k-o'lar<oc. zveza rror. frskr na]tatna I 4/. pauet. arh pted. llg zmeda. poZigati. rzoeloval@ coDat naqlwcrtrl adi ath copatarsI(r lrarylnxaB-na[lE ar adi 1. impl seimanti.y&il paketirati. .uia I palica na x.klovn na/urc. qe impt biti razposalen. naHTa^oHtr pt dolge hlade n lIo. Jnt zlagat\ povezovati na^a\ adj l.EI| adj t.impf pomniti.

patent. rasa (o iivalr ) nacMo . . skupina. co6epr clz ra rrapTa\. zavetnik.aru cdl potniSki \aroKat m kaZipot (tudi lt8) rmrorMc n Itotopts larorMceH. delen.nacr:pMa. parTuml. rodoljub ||trTp6^a t patrola.g neureiena Zenaka frnrlrjspxd^ctr. -rxa ad1 p6ten nar€rfr m l.nacrlrMKa f zoot postrv mmlrau: Z. pretepel te napiDeM parfum. tig capin. narn ce iml ploditi se narE(a f copata (tudi Sportna obutev) narrr ol? trpljenje. duhovnik (duhovni pastir) lacropon. TYKYnaTa^erJ! fiap\ocz. oaak - cranor vsak opravlja svble IIATOT. vonj rfl bo. Irg mirno.neoetaveD. patrulja norpo^tpa pf.solgratec-partnert(a. politidna stranka. kriv (o nogi) narTarBGnatptrBo atdv oAl rrarpaao maje se pri hoji [aTp[Jdp& +n tn l. brejati (kobile) flacxDeH. 2. impl patrch- frfmE& -4!i fi-Arst pasaluk: Zivlienie. soctatno.IIapo6poAapcaDo naTap I|arapAnja ralapAnja.k. odlomek. . tir [aTenr-traTeMadd? spobmil.-par. poglavar. -cqn m potopisec n rop tu zool facak naroc ft patos. racati. crzoT Bo fiapTa a ves v capah.l soljeno in posusem.zemi cunje in izgini!. 5.lagodno ttg mirno. 2.pasiven. . ^rITe rrapTa^r-r pada v cunaiaaT nJah (o snegu). 3.El. nesreda. -Tle. kos zem. aocTa r''I c^vruaB TIre [eaHau! dovoli tah &nd! neaq{a I . zclravstveno skrbstvo t ryr. geslo trapra. odrnor m zool pa]' ''aurl navr@a-nalrtr<a I pavica na$roa dli pavov.alnidostoianstvefik 2. tcbcle).' ponesrecl se oo. pristajati. reglstnrana pravtca rmrep[qa f bergla. trapse rx kos. okrnel rog Pn lelenu naFi^a I parola. 4. kodeljicd lracrdfia I pasma. tn az del vetqlasne skladbe rurF)x .. od nee-opevan. -II{8 adi paI r'lltr'ltulcslarosveten . odstavek. -III| I l. ozmerjal te bo naltorufrpa pf in impf l. eprer aK-latxalaK fant tivi kot pasa narErep(a I pastorka treas pt.rra adi parcia" smer len. med hojo se dbati rrartxataitr m bot patadrrnik uarquK. rTrlrrm preca.rtrq ffi potnik.) napoxnja I pravoslavna iup nlja clelo I|aII|rr{ErI potnina. "pqn r'. kosdek cnkrat. -l. pala . sono ovcJe meso. 2. -/lurl m trprn.v f Ja l nrup narapnHa I cestnina naTeKaI steza. t. impf prilegati se. DokrG vitelj. turski voi*ki ali ci\. 2. naprydd^eE. eAeH naT l. pot.. bolnik trasa I iivica. hrar''aprartpaf muz partitura niti.atriarh.r tupnik (pravosl.nar. impf flacfipa nap46^a I parcela. patronaza-.1 predeno. razcapa\ea-razcApa\ka. skrivati naprfleFrraprHepKa t part. oddel. pot...flacryts ft Zrebec -Cei rarl se nacyra pl. m 1. zanos. -Bltrr m lit El. [eBurla pevka neaq< adi pevski. Ee npa'JaDtIe !dek rl|aj I{ToAcrI. potni strosl(r narflnqa f potnica natrr. [acr roK naerpn impf 4/tr varovati. namotek tracou n lan potni list Ilactropr nl potni list racrfip m lit 1. rraTeMa r(at(orIo mimogrede redeno nareu. palica nareq. pastir. r-rvnoouscn. Strenica.a impf potovati nailTalle r?potovanje naFre r? od naT Dotka. naotoga narKa f zool faca na'ka impl mat'ati se. f parIrzan-parlrzanKa nalrrE3aErja f-fam fig osvoooJeno ozemle naprnJa. -3. -qn fl pastorek nacrtea pl. -cEa adi potopisen ftrrormceq.it gl.ucen neaErJa. lig pesn-ik'Jeia'l r"#TI*J'f:I"E I za tebele: 3.2. posestva ccsta.-DBa a4i. impf pasiviztrarl fiacrlrlor<. cerkJ yr. -A ljiada. imeti Skc 'Jar'. {r rfl krat. 3.'I(x xop pevski zbor neBe4.n parog. I raztrganec-raztrganka rrapTlt3drr-nalrTr€68&am. -. telj z. DaSa "' rarua . razcapan rapTzraeulKo. l. adl Jam prsmen. nlce rrapTa aB adi raztfgan. mlmogreoe. spodobiti se nacrlsrre r pasnik. . potec impl trpeti. . ltrena. pavji naora. ki je skusil razdeliti na kose.t ccsltlf [apo6poAapcTBo r promet s parniki napor. nckod napqdrge z ilem koaralc!|.. ifipf vprn-{nl tlnlcga. gl. igra. pevec:2. pomivalka. 2. patrona (naboj) frarpoHaxa-narpoHdr L m l. -[rura. pasilde nacMeHrle 1' od nacMo predence. bladetina nasaDpa I cqnja. /ls uniditistlml deliti na kose. pasti (Zivina. pokrorTi stvo.{tl tn cu'lja. -'l'li f tezek srebm nakit na tenskem Dasu narry'e'Fr m pacierit.nepopoln rrar. rIa NATIIITKOT neBeg i I I I i I t t I I t nace intpl l. nsrpr|6r tu patriot. capa. lig fam Eenianje. 2. 2. partiia.n paia. potovanie.DqFtrapTaaelgKa 11x. rmpcocU'a pf.rtrf I orh cetkveio petie. llg uniaevati nntop . HA OBqADOT ratl rrarpoH r/a 1. stezica nalsa I pavza. (e re Hatllpargrrur(a BB nacTpMa 1. izum. ner. nepoojercn racrrBrr:rfqra pf. lagodno Zivljenje.ulica. IIea.r.4. vzne! senost narlraB-narpEB adi krivonos (o aloveku). 2.

oJenka ret(rarI€ /t moledovarie. nepri_ vlafna. zgodovinsko obdobie.-ce: zase likati reAa I ped ne4ar{. osamljenaZenska neHrre-[eHue templjanec n reHuepe/! tam okoo IleHtrepqe lanr okence z trer6a/ pena tre16aael6e penjenje. -. pejsaz. gl. leti upo(oJenec-upof.. mlanu. l4?z qarl-(levatr nepwa I blazina.rneB ueK. Sotor. obbd nepJan4d.tezttt spaKovallsc.-qrt n pendrek. . gl. f pralec-r{E. z. osebje m T t I I I I I I I I I I I . adi DUnast nepe. I pepel rrcne^aa adi pepelast.. -fis nairaviti. pelinkovec oeset ne^Huoca. m okvir. roj EeManepu:| rra ycrara ne. rotiti. "qr n jeiljave. perifehja. jutrak. irnDl 'i neAecerMnuat 4/n 1.. popripeka okrog Ilijevega dne. 4B'. pacru se trexapr@a t p€karna. vrodina. perioda. licijska gumiievka. f€ poZelenje.Ja fl |. pemat nep. xa. gl. ltor. 2. .se. pepelnar. peniti se. lig strup.renenK. ddi tell peklenski [eAaiouuqr adi pedaeoski neKcaMaA prepeaenec . nelregaqez novoroiendek natancen neaepftra I pelerini neAeceT rra[.rh soremeniti v pepel. nelJynen '|l treja.Ko e sa nepo?kako pise? depou m peron repcoP.rrrHcl(tr reK treHAlrex.268 ter^a impl likati.g sDaKovau se neter m. co uetla rla ycTara Iroln zlobe ret( n pripeka. brtt aep\e n fan zavesa. predmestje. rexap m pek.a. lig strastno Ze. pokrajina neEa I pena. nene^aBo. lrg awor. pened se retl^nBocr I penavost renyrura f panj.n impf jecljati. nesramenle nepnxa I lasirlja neptroA rz l. . iebel irihl treqe^utuTenajlepse je pod ocetovo streno nele^(rca-trelloca of o. strnienka rcAecers 4di petdeseti nearer.d. prismoJen.KI|a 4dj metul tast TATKOBO OTHI. pensce l|Cprq.bikovka. strastna telja peniti. gl.2. petdesetero nom: lis zastruDiti-zasthrD neAecerHrnqa cerkt bittkolti ltau f (praznik) nerire a sadni l. da kdo orebledl neneaocan-tenrocas adi lis bled kot zid rcnepir:a f zool mehrlj [c. 2. rlca rcpru. rob.) qid ga ne more reliti neperre z pranje perila tlep'3 m arh dieta. /is delistvo. -rla f l. borec. lr? poruhde. nedolinost repAyD ptidje perje '. Dero (ptiaje). udarjen nepne. m ath ara. nalivno pero rre'l^Jra edj.trerl3noEdp-tr€r|3r|o-Edpl{2 1 fi. gl.fleaTeqer6e z jecljanje. ro treE3noEfpapf in imof L uD. r'8j!8. penav.te wrccvBaDf.QWHa leHKa o'.ts I pokojnina zaklinjati. neA€cellloArurll|uHa (jubilej) greuooa I Deroeseetmca tteLsld'aq m vino z malo Denei€cerfim num ptiblirno petlina. Wrla. Detdeset laz zadiniti-zadiiiati oeiimoz. liB fam stara. -!rf m arh zvodnik. rrce impt Eeti TeIII(ztq rleelEe fl petje. peresnik.ldra preteDanie.m pretepati. biti iipokoien nenje.l treAd^l??pedai. pokvarjenec trcl. ptsaletJ. 3.plavut.-arra adl pralen ltcpa Irrtrle z krai ob reki za pranje.^Ita"ueKoacrrt neKoaell.leparn€ m. perisCe ' rrepaarlrqa I pralnica ncprlo_ n perilo v pranju. trs rozEa. doba.i indecl roznat /an pridanid. vitez -ItEa 4di pet_ oesetrcten netrm m. os.biaje nep4ayy ltn?t f o. lir spev (pes. obrobek. . pernat. membrana. CBern H. .2. star roKoDrs DepAaEer6e. kaj govori. 3.ele. l? mlatenje.!npf -de: -l: se. pelin. neM6e.l. 2. nadav panj. burka. bise\ 2.impf ieniti se.Kat. lopata mlin_ sxegaKolesa nep/rraf 1. pf trpa -nepea rmpf pratti HtIrrTo He ro nepe (samo 3. avqusta Zilavka rcxa ilnpl moledovati.r fi pedagog. z. koprkojiti.Je.nepyrcH. . gl.neir6ea[Ja ad. trepE!tsa pf. gram veliki staveK Eepr0epnja.lig pren trrano srameAiivo vedenie aernanuce. rcEaja. pajde ran. tig ne{aj posebnega rlep'''at ad. lzgojitreKMqt tn mezqa treat(a o ItelrcoHdn [eKapcsr adj pekovski neKo n pekel-(tudi trg) .ec " ' neEeaal{cat zool modras dercaaun<aI Pep€lka lerte rgtrre fl Dosorisde: fis domada streha.2. javica iz pepela (nepridako van udarec od priiatelia. Zalitev). 0!F HAIIIJA ^e6ap. gl.i l.t rrz Irevec utKa treJrar( r?. re.KaDqe Zer. T-tg.otenje.xe. renmwe I xar6e tel€. 2. s. ograjA [epraMCn n l.. zglauik trepo. l. zdrinost v hrani. imtl tte Stiti. udariti-udarjati. pergament. 2. rentuera KA ne.ueFrry tH m penicilin oaprtrtrIa.mai interval.qUTC TOIIAO nepaaea.pazi.re. -rna adi pedanten. -Bua-nepAlrnecr nepAvBer{. 2.ogalnik IreaeHa ptenlca J neMrrrerf. f ntt Sala..aor npar.tr personal. rokoneAecer-marEeH. petdeset ne aB rn l borilec.

r novanJe trepqa ce ir pl Sopiriti se. TIeTOI( Il CaOOTa Ce TIte nelodljivasta nerolreE. l. petnajsta obzna mnogo pesmi. z zenje (oenarla) ne"a^n impl slditi. pet oseD Ilerlr4a-nera I peta neruqnja. Eo [eroK. prod kotnik treco'ntrft. bolelina neqa^6a I dnina. -.. Cmogledost rrc''^sg f gumb. ittlpf l. tisk neatarap m tiskar. Wijati. oAaM nerx grem pes [euraAEja I pehota neluiu<. postavljati se. 'ttis.o NtlKx m 3a nepqull una ga nzl vrvlcl nec.|tnta ani pesmica trecHusr€ f den petnaj stleten [ecuonoe4. arn l. petnadstropen. a/ft tiskarnar neqarapcKl dli tiskarski IleqarapsrBo z tiskarstvo reqareE. 'Jt4a 3. vsak petek. 2. I lam ljud. graverska delavnica rlerre.2 neulpra I goba ne|I adi pei. necoBA m pes ad. tolba. dolgorotnonadrtovanjcnepctreKTioex. -un I peticija.i petelinov. 4.4s ft peteroreco@Ia f pe{den kraj. prizadevati si [es'ajt m 1.Bs IC tC n rIeropeH 271 tulereT t t I t I I rforroAnruerr. tolca aof wrBi pt we . adj pitna. Eo ncToKoT pe-preJsnJr IeK.impf fler1oano/leH. sezonsko delo. geom pcr.. petspektiven. kDjiga): 3.^6apq impf dniniti. ntros!tsa. nesarr in -tedatiti obiavliati " v tisku. ttermrerDe a tiskanje.xra I 1. rns neprre/! pramen.ET^oB ad.dnjipev reK. Ilrrnt(a n()Atl pitna voda.ljudska pevka uElHaocerqHa num priblfino necoK. sponka. peiAt. l. ItelanHa t Detina rciat f' Vrh i. pogled v prihodnost: 3. globoko spe stovanJe .-Dsa adj l. nEBI(o Mt() pttno vrno r'nnr. -urrra4di Wtletel] ncrroMru[rura I petletnica rrcac^. izkuSen.ma adj Petkov flemar adv petkrat trerlro^"nerpoldJ m petrole:. 2.r.trer. 2.thanje. BtcoKa rteqKa pla\.-qx n l pesec. aol neKoB. -qrra 4di pe. napi. vG JaKpn penon nellq{Ilp t t brisaaa neurepa I csl votlina. pridobivanje. hudoben lleroano HIIK.A'Ja adj peterc lig postati. . natisnjen (trka. 2. Sopirjenic. olabno se vesti aeEFM. treqafltmta f tiskarna neqalotrterKraq-neqatolte3alr m pedatar. truditi -ci:se. coanecJu. Dridobivati z d6iorn. tB'(. 2. ped.-qll ft pesek petnajst necor]illB{ecoqeE. pecaren ( vose(. peldenec rlerioft. -pna adt peteren.nemaecerMrBa nutn pevraJsl !Ien moz. peti. petkraten ^d.po malem pitl. zasluzek nelra 6ap ffi dninar. -tnla odi Peten nsfr(aleH. podstaveK Ereca I gledaliska igra (drama ali opera) reer6r n pieteta. 'rae. kolektivna prolnja nerrqes. tiskan. neqe paxrrja lruiati iganje neqes ad. petelinecHapraa pesmarica f nJr ttecEapqen dem mala pesmaneTHaecer nun petnaist nca nerHaecerroAlEelr.-r^r! r. peden.teHoMeco) pecenka neqfiBo 11pecrvo ne. liq 2. nadin slikania.1 Detelin nerclcr$e r b. trecoclBace pf. nelltaecetlt'AflllrHlt Ha t perI tisti-tista. petKraten neroven. -K1r.-Ja adl pasji grnKaKo rrer rruu debele solnecHaf pesem ze Eecsapnja. -rsa 1. . . pt neqea..roK petek. .petnajstero rccoK rBocr I pelienost fierHaecerr[ adi petnajsti trec(rcace. aivkati |@o tt pivo mlalraecr atlj ioltast rBBrtrja I hladetina. rler e n od Eere^ Detelindek zem.. spreten leserxrqa t (ne. graver nerrre edi peti. izdelovalec pedatov. lam uaiti se bbrti.j nerKarl|rlqa I petnadstropnica \. -:rrlraadj l. sop las tre-plreEe. KoA. 2. zdomec neqa. tl€\ flum Det ob pctkih. tiskarski.I i I I i I I i lrepcIteKtnBa 270 rrcrocKoDeE. Sirokoustenje reae^E ce impl bahati se. girokoustiti se nere^KaI pentlja nerHHa-fierMrrta num peteto. postajati pesKOten jan.qETe a atgm od ne\ei pevka velik petelin ski pevec-ljudska tr. 2.j petsto- ne. tig nadv buden. . tiskoven (napaka). !l\u.. delati na tujem kot sezonski neqarope3rtrtlta I pedatarska. slu. tuot fl BHe. -tn m. ljudski letnica pevec. kdor ima pogoje za tazvol rreplH{Ka t penrnKa. r4rlura. 2. 2.. ki lepo pOje in najstletnica.j/r^a inpf zapefiati .ki gre po svetu za zasluzkom. spektiva.kar se nanala na perspektivo. IIe.piti. B nepcneK foa | 1. JamsKl [rBap r?l prvovaf luBapr iqa I pivoviuna nnBapcTBo pivovarstvo /. jonll leEr€peH.nelurepcxq (t/l/ vorrrnsKt.H impf 1. -4lf tn petek. srKalr ga. pedate nJe pt tiskati. priho.r arh kita.JrF-neq|otrojKanr.3Mor fi pesimirleqnld3aM. ?Ea. petlol oelavec neqa^er6e. Sopirjenje.. . nuBKa pax ju prmo zganje. itupf.ry . sezonski delavec.aLost.a(lltl rMeAecrda ft piedqstal.

nrrJaH(rDo. trepalnik ru^a I Zaga(orodje) ItrrpalldiaaI piramida nr{AaB-nxaO z jed iz kuhane. DiSCeta: star rokopis 2. poper lDrJalntua I pijanec-pijanka lI|4lepxa t Dol paprika n. rEry qa / rmta krofa. gojiti. kmet v Sahu trEcEe. Zveglica vzprameneti-!zplaqenevati : rumn ial piskati. 2. -et6e. jelati. -Errra r pis3. tekod ntat_m 1. kapi jo. domad. zaretr odmerje!. brez slovnidnih in orav6l pisnih napak. zaDiskati.uJetl porinitiriniti.r^atKrferle _r2izpiraDje. obde n!^as'' impl kazati j&ik laDa Zemlta n a(ap ra v zid vgrajena Dn'roMocrI. 2.r opijanje. nadrt. krikniti.I:'t!i w. llg og'norrwisz impl fam od\ranJevll. Tmarfldla plosclca rrroldll. rlnaAueren. cidlska. trmoglavec plamen (tudi lig) m.. .lanllrysa pf . I I I I I I I . [taAlre: KoH nrrcraf pista. cviliti. splakc rw2 iyff stokati. valiti se rrlr^rrt<atfiHK. plan. pijanae. -D[d iron rv_ nEcKor tz kridanie. a[qe.n.krotkost.-pijad.Etrcale crDo z pisateljevanje. -ur fi Dosebei Mcarcat(a I pisateljica ograjen prostor (n-a Doi-. fie DlelnENIt pohajkovati mrroueq. pisec 'Jtr^Ir r'Ir[q ce inpf ledi se.E aueH-[aa. *""9or zamud.a+nll { zool pijavka (tudi tEoHdpKaf pionirka Jlg.i lad.a'' adi ifidecl f am ob. letalo Erc''e'i adi 1. ognjisfe) za rvirarra f Zaga(podjltje) rmcara l.(samo sg). n aMeErrc a dem fi aMeH Dlapremisliti se. tmila pf. Die wnorhpa pf nt impf prlotira'ti men (ki ina pisiatiiri bra'tit: rtrr yaa I pilula. lrg nebe5rko lep rmcanr<a.iCati. zvef rouerurul ad1 piltandji zeK. n'.jt skladen.letaliskasteza [^aAIIsHa okrog poldneva. vanJe.zamuden kohola. kdor vod. Disava(latinpaprik in paradiZnika ska. plJuskanje soDrnau naa].). prositi. zabelienesa oliem z noznik (Zelezni. rurcMelq an.awe impl izpirati. f podasnost. nxja. -w f trL ga riza. gaz dev_ati za sani. udomaotnara plemenitost:rodovit_ denost.rKa I pijada. splako_ mltrlre. Dlsalelrstvo ranskem jezeru) za ribolov adl pisateljski. -e!6! r'r valec. obraz. ocvr. Jall leva rodica pri pilueu rrrnrrMurral.ruuz-mro!r'. aItoBIl cnoldertr-IK I'a.z-pisec.tr aueH. impt vatl sau. plameDast. rodovitna. tipalnica nrJaHx ce impl opijati se EtrIep m paprika. zqfg zasaclu. popi. grSka) r[!oE nr pion.flrrKa pf.ueReEt.rlql|. Uz jezerskimi pticami aeraren rmruao n piS&nci iste koklje.dm pest plamei ttrdtrurj& -m n ath klinbo. .a. strasiif. 2. I spominska to pecivo. pitie al. -aua adl opoldan_ piskati kr. ob.^qln pl od.r^3gqTge z opoldansko po. vrno . -tHa adi . 3. neizkuten mlapisk did rvlror nr pilot. gl. odi 1. tlaliti rqparu(a t perada. Dtidki tEcMente z od mrcMopisemce wrwiw m solata iz pedenih |rucuo n Dismo.r^ impl prosjaaiti. vrisk. planiti. HacpeA nla4rrnua sredi be_ vprasatr rega gne m|Ialr-rltrraqKa m. sta_ n^affrc n poldan. !zga.. pisan. izbruluiiti Katr n lrrurylaEe z pisanje vzplameneti nurupav. prsatr ^6pi.fafi pisanka. f berat_be. barvast: ad.n at fl I sanilec.-ur tn pisk lraaAEnra gl. n. naDisan:2. -NeHa ddi Zaluiol plam€nea.ntl)|(aMa It[c(r!( 273 IIrrKiiMa I ptama mrosdp rn piona Itr|j.sKooa wa impl tipati Enja aK. r afqT? plaketa.Ir axa plaZa (rivali).rod joku).poeivati v senci.afnltaEe n opoldanski po_ goJenec-goJenNa ciaeK v sencl.. tis Ka. -I@[. -potipari. I rr . . 4. fnltge) 'na'/rn (odi. sKr nlrcoK.trl|poclr|Ja-Elrycrda. skesatise. si. -tt6a. tipalka. rucE!tsa pf.1:EA##. 2. udoma. slesta tt'ror'm impl krotiti.rrncKylr m dop na fesu. impl planeneti. pirje. ouDavatr vetnJe waie pf otipati. w\a impl kridati. pljanost ttsrxa impf od Erna tipati.rMflep^r|Badj popran vanJe. poldne lrsce 13 MBkedonsko-slw€nlld sIolrr I I DOSt '1#i. auKonol nosr rdrjal{elge r?opijanje Itrtua^o /. goreti r^aaeH.. TeTpaTKa tmpl zagatr mrcarea n pisatelj. tableta. cviliti (v Jrg pasma. avtor (Clan. impl lriniti.J'IrI'. gl. ractca clvallscev senci uraurn ad1bera3ki n^a$ryDa impf opoldne z Zi rrtrrou adi krotek. hrelllati [trcKira-uDcx rrD adi cviletzagrca nrescec Ernmarapeq. menokljunec. gl.i ltltae. usoien n. -ce: mendek zalovatr wralcre. rrdraE adi podasen. pisan. impl lulrrralra I pi5datka. 'rur m fam 1. stmsten cau Noga od desa.i'l3k"'. itnpf za- klidatl. rrnKrre. rsz e l.

-qna adi jokatt. . 2. bonAaneH. ( ocu zrusiti. sloj l(avKa n impf 1. pulvoumen |I^rlTKolndDe-r firxoynDlocr t?. &trEaqKa nlrfiax. srebrni nakit (nn prsih Zenskenole) nro.plod nAoAopoAeH. pljusnitiplati. razliti se. plitvo meslo v vodr n rrmp n surova opeka n^lfrxocT t plttvost ru. I plavalec-plavalka nana'rnn cdj plavalen nanane pl zaplavati (tudi lig). ropatt.ae impf jokati rlaqeu..seja razsrrlcncgo odbora n era{(r| adi pletarski r^erBa I pletev.itrnrga l1 pleme. plavalisde rrrtrlBaEe/r plavanle ntIIBaq-! .Hy!. l ele/I lmpl Dlesti. tr a(a pf.Dalagati plasti. strasilo raarexeu.. gl. tenski telovnik. prestrascno n aq. -:r<ra adj plalilen Il^atrr. strasiti usedatise n arlm inl -cer naara I plada n^a.2. stkan r|lrarl|trrr. gl. ornament: 3. rIAecoK. pt unea.r'|acfr pl vreei. ialosten n aqeHn4a-Ir alrei{Iqlryll 4d9 JoKale n aqe6e n jokanje. impl platati. strop. {r|lfra tn plol n efaao . naav.r platna.lia6oti plIev imFt pluti Il^oBt{ oB[A6a I plovba tr oDl.n. plafon. peJ razbojnistlo 'r4/ naenlBarb€ a zasutnjevanje. najvisja todka. tarnanje n^a. oblika kruha nlelria.rrrra odi platen. trg natrt za akcijo tr-{a(al6e n plalanje.A6eI| adi plovbcn ir oA rft sad. 1. n ere impf melati. plast. fll._. -oder. li5aj I r^ec8e pf plosniti. -qr nr plitvina. -ce: teiko se prebijati. o. ZaDletati ( iezik) se uerixrala I nrirer*a I l.ren rz I. pljuniti-pljuvati 2. 2. 2. plen (v vojni. ple.ur adj jokav v 3. pokrit s srebrnim in drugim denarjem (noSa v okolici Debra) naecmrqa I klofuta. -rnje tn nrE ravnl']a. r eMe. r. Ito(uaga. solzenje r. lre neumno blekniti ntatxa f fam t. -ll'ma adi plitvc glav. platng. -Bryr m fam iokavec ^ct*\ v kope). zapletati se v. plima. !olska tabla. nrarerl ^kas ru^uoot| rt l. z. zapleniti.' pladljiv li8): 2.n Kuverta.rK.rrr adi ujetniski rraer'crao n ujetnigtvo.n pk)|. strmoglaviti.trrKovMeH. Ulajast. impl izliti-izlivati. poplaviti. nasad E imDl klepetati. -qn m plosKanle !I er.rra adj bojed.-I|.An rcue. oDu. fig zanid€vati. l. l.pf in impl plasirati.IL samo pl prJuva se -ce: . -I5€ I l.1 pletivo ln plelar 'l[. a^e.. jok. npu. plooonosen n^oAope.lilajav.rarnocr IIACHCTBO II^aII6ra I plaDet rt AIUrua. sadeZ. JazrJrllost cuen nlaur rz plald (tudi lrg) n areH{x. pletilja 7 narora 11. visoka planota r4pr$op-Ma f 1. n^erKa nadin pletenja. -qr r?i ujetnik ( tudi rtg) r eHrr. plaEljivost r. -gII n pladanec l eD'I lmpl pLeu tr^eBua f ple\. imPf I. umetniSka suka: 3. r\ozotjast. pla6evanje. peron. fiLnski ekran nlarEoca ce pl fam lig pobledeti kot zid [r1ar6 /r plato.raoal.it bojede. pl.nik. vzorec r| eftaFtr^ef(ecrcdi pledat t^e*&t n pI pleta tr^ern(a f lopatica. lig grmaditi (duie1.naasar-Docr I jokavost Zave). lig odarau-prenln. -ce: vmesavati se. plastiti (seno n aqKo. imeti telave. ropanJc n erryM n pLgnum. lig zabrusiti komu resnico raecExrq -qrl z. /rg veuK Kup naaarrlIq(t| adi planinski &rat*pa pf. .uun rz plodnik n^onrr. lig gooezoanle naecua pega. pla{en tr^ared 4di pladan rlartr^sDlncr I pla5ljivost.ruufa .{Btf. zau5nica n{ecHrfqaD adi pegav. kos blaga. 3a^n mora I ploSda. prostor za n areq. navdusevaD rueln. plitvoumnost n llror.kva3iti n achpa.{qt n eHer 4di ujet n^e'dr.rmnaon plasilo. Iraryp [aocKaB-naockar adj plolll|t trAocKamcr I plolaotost rr^qr.A kolobarjcnJc m r^ocxa I plolaota dutoro.l ploskanje. podkev. lt Yxra Pf. pljuskatl . mano ad. plasiti.ne te. lrg sKrajna meja tr^axo aali. gl. streha) It oqect adi ploSdat nao. ploskev n^orumA nr trg. gl.tr^aEdTa n eulM n ecKa IAIrit|e I I I I I I t I I t t t I . .a impf ujeti. {rsr n jok.J. planina: 2. gl. Zit'o. rod Dla&vati n.reu adj pokrit s plosdami (dvorigde. fig naval dustev.f plitvoglavost.e rl -kos v naravnt slnnl rlaarllo z 1. lovski plen. 2. osnova. 2.rus. fl^Irrc . pletje nAete. in impf planiati. II.oropati.. nacrtovatl trAarrdr<a I plantaZa. pladilo n ft platnik. ploldad nag z plug ILUxEe. -Nra adj plotlcl|. TrF n pladnik preve trAarE. jon acr r.'laq r eaarrKa pletarka. uveliaviti II ecKa inpl ploskati fl^€cKarl€ t. len^ao'r'n aati. ograla fl orll| nr salva. plesti.2. kita las: 2. plednica ( kost) fl w impt plavati nrrrBatrlrre n Plavalni bazen. dveka-ri. nAucra pf. . -TKa adi opp. tariti. postavrtr. spravrtr v promet. 18' ovotnlca lEgallmla.

gl. anaeoslaven n Ucldo'Ir impf buaati. veniti noBelreH zaupan adi no. u66e. -D!|a adi slinski zmagau-anagovau adi zmagljiv.zver) gobezdad 'Io6ece trjb.ooacyla trt. programski dokument: Ilosea6ara Ha O6earxreaEreBat[4r listina Zdruienih narodov troDe^qr|& -ry nr gospodar. trusd vrt.no6ottt ol 1. izpuliti. ropot. sDodbuditispodbuiati nodvuaI upor. pen [oBep]MBocr I zaupljivost. grabiti bijati..'2. noBeprrrearn upruK no. odhod pl no€.n. denca.zasnubiti [o6pKa{ocr I zmeganost. m6^eAlre zl pobledeti fiks izraZa komDarativ: [ov. uprav{avec wo . izvledi. premagatiobvladovati. IlotaMlrEplla loEepeHrlrKn ad.Ee r prJuvauJe t UxE.ry oa. DOrmstvo samovati. upor.tm m povabilo.runa adj vedleten nooe(euua adv ved ljudi troEe(eEarn4dl vedkrat . noMeK. po. zahteva nosaca.. potruditi se no6p3P. na Ias Dodoben u. . rttUt pobratiti (se).fusxn cdj zmagovalski " lavcKaDl|qaD44. hru.\o&Mw magljiv nost rutyclxa impf pljuskati.E. DoDeAe. Dobledeti vati pl wauna impf blebetati.: napeti 36parmdr (ce) svoje moei.oBWe8. gl. uspen pn oeru lOOeAeA premagan Aot . impf w trospwf pt tarn zapra\iti. kvasiti pt pobesneti. ro6yAa I pobuda. skugtrap.ryrurir J slina.tro6e*alryEa Ul l. v sponur. impers malo b6 mehkejSi.pt. tro6Ee impt. Cve. . ro6eAoroceE odi zloi'ago-4Ba hrup. impf rI $n(oEeE. grabd. jati (pes. -vzeti zavzeu lo(umo mesto: J. zaviti (pes. najboljsi prijatelj.povelje norerra izpf zapovedovati.^ impf ropati. podiv. 'f.'. povisevati poviSati. 3. 2. s sebo^j.zpocloru traains! pl stvari (obleke. pl l. razlegati se. tto.E€pennK. zabtevati. zaupati. nb6pry lep5i. pv ruteu. veter) noDrlR.Era-t ropanje. n rroBrdrr!tsar6e povilanje. spodbuda terjatev. dojenaek.povitek I rlostr. impf rro6UAUDa 'no6y.2. rfipI povamprnuse (tudi trs) oe. toaJacysa pf.tr. no6yuyBapf. 2. pokati [o6eAlnft. bolj.tr Yr(artturK I pliuvalnik r. l. hnj. -ql|-!Io6eAtnqa. no6eAg. poverJenlSki. inpf no6pKa[ adi aneian. II.. uren rl.. izhajati no6parnu m l. lig meti.6ynr no6y*t.tro6paraus. UprraU Se no6yEraB[ pl znrSiti. pl 6eAEsKa. zapravljati aas r. 2.r adj kot izrezan. ce rro Heno biti -ce: slabim Dod volivom nos-g\ernre vedeuje n troB€ n vezava (knjige) noaesaeE 4dv ves dan [oBeaa t zapoved. trdyAa no6yAo^r| ro6vAlAE pl ponoreti.gl. leti se. qo6eA. tt rpl poveriti. stladiti... !ce: upreu Se. cveF kati. prerl. sklicevanje rKrBrfE!tsa pl. f zmago\alel govorice .rwa pf. pokoriti se B. obvladati. l&aMrta o /l blebetad. zaupnut ce pl. ffiapyR poiskati.J4. fantovati. impf I. zaupnilki IIoBepl. zmasovafia aende. impl rldw gati. ne^eHaqe EoEI|Br€ plenica. poverJe_ruca f za- I I I I I I I I I I I I I I .aEa 44. W prilaSaati. peljati.Mq.aib arh vel. zatuliti. rroBeKe troDenar4di uvel \oBe'de. porurcvau rabiti pf . . \oBepuBa pl.. klicati. lig pred.i?npf uveniti. impf tit ukl'+.n zaupnaose.'Ka fam potepsti se. podvizati se"hiteti. rcBVrsyDA pf. pljunek tralKa. pljuDek. zaroBeAe deti kaj.pobi+. premagovati noaaMnr'pl| troBeA!tsapl. razboleti. pozivati tronEr<trar6€n vabljenje. zvilan pf. ?A | tr troBJaca noBelremF-troBepeErq{a nooaplraq m terjavec no6apitsa'ma I povpra5evanje trooeme pl zbeZati uo6e4a I "mag. zaupnost flItBeke Ldv kotno 0d Mrrorv ved. hitreje leti rcala impt odhajati. plus. 3. sDegiti upuca. izplJuneK IIAII€. razbc 6aB. fig izpodDrlau. zau. rK>praep..l ro^BaArl.rcQtepe pobrati (sadje. . no6eAlltsa.. po visevanje.oBzr'aimpl od noBnc povijati (otroka v plenice) floadlaqe r1 otrok v povoju. vstaji. impf pohiteti.n fam gospoda4 upravrJavec troBea6aI listina. odme. pobratim. ro6eaz. zur]av traycror m trcsk. impl naSduvati-Sduvatina. rojak roafatre /r odhajanje. 2.boju. s silo si no6Da. 2. zlv: tlrc troB'JK.iyi<dqa l-slina.aM.luc m 1.|. razui predmeti) tro6trece I'l posaliti se \o. poveaanje uoslaca. tro nrVcra f mehurdek. impl L postati bel.'iltry]Ba inpf 'IoD.noasF'|BaIrt. topot. poviti (otroka v plenice).qtr-trAlxar1trtrI|a ttt.a (y. noBe(ero i'edina.go sDodariti uorlerraq-.. . 2. tro6parmryla pf. vedinoma [ole*eroAl[teH.ll.ias[(. pc. raz.€pLw adi zaupljiv.o8e gl.ept 1. osiveti. 'c. zmeden rc6apa. zmagovrt tr(roeaeE. f.2. klicanje.BHa adi vcdloBekerracoDeH. poklicati-vabiti.adi poviSan.port po (kot pre. tisDiti. ponoriti pt.ofwwa It. volk. ce niti se. tmpl povabiti.anedenost flo6apitsarie n povpralevanje.

lig pc galanje.noDAeqe 27ll rloroA6a IIonoAfts 279 noaaqcaio0 troD^ese. f nes\aga.noErcpyaa. posKroetr za norcfu pt [. raztaliti-zadajati rane toapare-u adj obdasen. norgAno adr -ce: no postau groo. 3. gro noroAHocrf primernost. -ce: tlg PogosPoorrr ttoa m tla se rofparMseE. rlotpsy& pf . IIo.larpa f med ptotirL. skrnina. hudoben noraserl .te pf umreti smrri). umakniti-imeti za posledico. -. ugoden. 2. 4. Priloznosr noEoA !|B adj vodljiv nosoA^rrsosr I vodljivost roBoeH-noBoeHeH. ponoi'no noDTop!'aal6e n ponav{anje loDropyDalr. osuti (krompir. udnica. norptq(a pl pogrizljati poeoditi.-. zadrzati se noBre pl hoteti. podajati. ugoden troBparfi. rrorp^Wa pf. nudoben dlovek impf mazati. ir?PI potegniti. ugod. tnpl uoAaucrso t arh dria\l:ai''orpeu. pogoJ narobe nareditidelati napake. urediti.Eu I nesnaga.Iu& roroAda t l. oncnofoaeMt ce. zadet'. darilo novoro jendku. repo ureteno. obidaj prvega obiska pri porodnici noaoaed. preklicati. l. fet sila.en. prrmer. psovka vo)-streli. ifipt p6 boiati-boiati notas adi nesnazen. podati. imPI W trofpAe t sr.a voJen nonojruqa f 1. 'J. put! ka. domovinska pravica narediti napako. inpf l.zmotiti se.uoDropFaqKa tt.pobri9a. gledati rroroEopKa t pregovor. poskrbeti za-poglcdovati. skruniti 'lora'[r norasaja.rlla ad. pogoJen loFoaeH. pf. umazan.ti se za kaj. nec$roca nofiuturmt aI(. vdaja'1 norpe6e.ma adj obmejen noAaAe. noDpsvaa pf.noAaBa pt. bljuvati troaparsuK. nezno stisn sc ili norpafaru I faz pomeldaniti koga. onc$rctl.pizadet. poguba. zvezall-povezo\t au toBptlKa pl tam pozabavati se s kom v pogovoru. umikati noB^eKlTarnea umik roD^eqes 4dj odljuden.rn noroAYDarr gl. ustredi. . vrniti. prekrsitev pf. ugooen doroAeHo 44r prrpravno. zanimanje. norpe6YBa . zahoteli.ryBa tmpl oq noBre pG skusati kaj napraviti. . vasezaprt tro!^eqeqocr I odljudnost.mollel. zmerlastredi.rmoutev. 3. se ie flor"trtrIr pl priviti sc h kr> ce oomeldanil mu. -AEa 4dl sramotilen.. tig motno si zazeleti. noroA6eH adi gram pogojer\.g. spraviti-ce:v ncpf. trorpr{rqtsa ce pf. impl postati-postzilati sreeo osaDen flory6!tsaEe fl usmrlitcv. unilenjc.arik. -ce: sralnoten se trorpe6 n pogreb troAaaarbe podajanje. suienjski. uganiti.lorpy6a. obrat tev pl postati osanoropAee ce roryp6er!tsa pl opruvitl ncben. umazai\Ja noras. za. '? DaranranJe uorafas n ugibalec. pomoliti (8ll' nje. -pl|a 4di ponoven ontoprrt . umazanija norrr6er<'noru6e m zadnii Kratec meseca ( nasilne tronl. vidik. IIoD. ogrditi.napihnjen kaj dnine aorpafaEer adi fam ki. 2.eleti noBrop 4dr ponovno noBrope{. noDpeAn. ser4d.rorptM. 2. impf . 5. pati primerno.rroDlreAyDa impf poskodovati. vdati se-vdajati ljati. imlt pogledati. 2. doge vor. iz.HrF rz umazan. zavrniti: izbliuvati. -qrr m povratnik troBparErqa-noBpauuq€ t polTatnrca roBpeAa I poskodba. r. pasti. prekrsiti. uganitelj.a/altt ltcratrvDost noBTopEo 4dr znova. impt Dajti.pl. lig uniditi. vradati-zavradati. /itl norolI tn 1.zmotnost rrolpn Kn ce. f tam polrar'lja'rec (razreda! ponavuavKa. -qII m zadelek nory6d pl 1. zadrzan. pe riodicnost troDp3e. rrorarEta fi. cAoDl. f \esnaga. upati s1 troraiar$e ugibanje. prilika. im?f nie poKopau-poKopavan no.a f napaka. umirati od zelie tror eA m 7. uganKar rrorarur. podanorpedFaFe t? pokopavanje gra pl pogreti lorp€e adi pf popraskati [OAa |ru|rIrin-EOAaImSI| norpeltr(a podlozniSki. krize\. noroaeM!tsa ce sc srefiti se. trora its{l pf. adi w 4'l. opremlleno . nazor notteryte. pomota lo4renfiocr I napadnost. udot! . 4. 2. -urHa vilen zgreSen pf. orp^1. pogled. totte{ula trt.. [oE^eqra pl. pogoditi se. pl nakazati.BoAn povod. pogon. kondicionalen trtoAeg adi . 2. pnpraven.pogodba. impf ponovl -ponavtJaU [oBTopAlrE adr' ponovljiv: a/ath ponavtlaterl loBTop^ssocr I ponovljivost. lit ugodnost pogrditi-pogrdevati EOTOAOK. Dapacen' IlOrIeItreH. koruzo)-osi-ce: posreiiti se zalotiti. impt povezal. zadeti. perio diden roBlreMeqocr I obdasnost.t pnmer€n. ifipf nost. motiti se [orpem. poma' norltAes.ofpewvBa stvo. usmrtiti. zadrzanost noBrujae I vplivati no. gl. -AI|a 4a. noraiaq gubiti. tr'oAptaep pod. neEist. noBpar?apf. -qll-noralllltrl|l|a m.

noApaacr!tsa pf. €Ha odi prevozen . poudariti-podartavati. prevozruna noABos€E.z. zasmehliiv roA6rBuodr I porogljivost rto46s'Ae. ponagaJaIr. zvoonlcit ruu troA6oa!tsa impl pobolevati.devljar med Sivanjem orzl na Kolenu impf zavnskani za.rl||. impl podzidati-podzidavati troAry6aB€H-[oArp6es adj pc grbljen. pe hiteti. yl malo skuhati. malo zadrlan (pozen).. podpihovalski [oAEa ttt gantar (tram za sode v kleti).im.eBa pt.uoAapu pl. noAra aAE pl malo se shladiti (vreDe).B^eK!ts^ itnpf poddrtati.Sduvati. spodbuda pf.l. Zivahnost noasmt. naaduvati. itflpf spraiti pod svojo oblast. nahujskatipodpihovati.apl. zasmehovalec noA6rBen. podkovaD.ik IIOADSKHe.ti .krit. po. m I'risk. |loAarroK. '|ioaapuBa podaritipodariat i. . impf izkusiti. zbosti.. z.ljEn I I I T T T I I t .qr troAroaHtrK.dme!. povrsno obriti noAsa6pmte pt povrsno. izmuznlll se troA6r0 . oremaklj i\. -A'Ja adi plipravlen noArurBitiuBe z pripravlj anje noAroroDKa t DriDrava: izobrazba. roAroloplr pl priSepniti kaj KOlnU. "i.f. poudarjati roA. mignoAlaxcnocr I premidnost. Eoaspv.AdUEUga impf spodbuditi. .ostt okretnost. ao.qI| . vezati (knjigo) . -BHa ddi porogljiv.hujskad troA6wryBaqKn ddi hujskaski. lO^rmrsVSa tf.troAnorElD? ifipf prlprar4 u-pnpravll au rroArorBrEre es. Witi troAB acreE ali podjarnljen loAEAasrerrocr I podjarrnljenosl troABiracm.la rl. premakljiv. impf tam zadolLiti se malovdasih se zadolzcvati. noA6lqse. pl izmakniti se. uo4ona pf.qn troA6paAon. rIoAe^UE pf . gl. malo zanesen. noAsa6opq!tsa ce pt. lcei vdasih se malo spozabljati noA3a6opaseH adi nekoliko raztresen. poKunan (za pnpravo Je(u) doApe$qK. podkovanost p. preizkuSati troA6EeFEoA6trFera n. rastlin) noAEE(en.[oADoAHrIt. noArpaalra pf. podgrlina pri govedu [oMoaf a{oMoJAyBa imUt pri. rahlo prevarati noAsa6ons. tlo\6y. kritati. troA6lurira im pl nasCuvati. gibljiv. raztresen: 3. zvezati (knjigo) podvezovati. zavpiti-vriskati. n naglasanle troAD(xltt prevoz. EoA. IIOAOIIB rroltlpu. kr. grbast tro{rpee. po-impf salrtl se-za norca rmetr. ifipl podvezati. Kpena noAeJcaDlrapl delovati. noAorDa pf . postati malo hladno (samo 3. na ko gar je lahko vplivati. gl. misel) roArlrfta. noc^oBEqa noAno^rrrc.Ep3e rDlezrva. 2. zatopljen noA3a6opt|ll ce... impf pogreti-pogrevati (jed. od^oAtup selekcija bira. nekoliko DosDesiti (korake ) doA3a6puEr pl hitro. -qll ft o. lorotrop(a. -x{a adi premiCen. usposobljen noArqraeHosrI pripravljenost. inpl poZretipoiirati slino trlg) noAnorBeH adi pripravljen. podvratnik. rahlo ogret za KaJ. ft Wdvoz roApolrm ce d podvomiti. rfoArl'rBn. itl pl nekoliko zaboleti-viasih boleti troA3a6opaBa izzpl vdasih malo pozabljati. podpreti troAApEKaI podpora.oDregnruse loAoyAa I pobuda. hajati vaasih. no4roarrrpa pl. delati dolgqve noA3a6ourorupl zamasiti (usta). vedkrat Do malem boleti i izbor. podeltevatt postaripostatr\/M pf .tt posmeh.zasmehovati noA6[Baq rfl porogljivec. sb:retnost. jermen. podeliti-deliti. JUnaswo rtct4!''''A m podvrsta (v sistematiki tivali. rn podbradek troA6fre4re pf. gibaen troABnxtr pl premakniti. D'o{apsU!.mpt Jarr oIrocjt pl troA3a6aa3Er malo zavidati tro$a6^yAa pf privesti v zmoto.di podajen. prvo noAroBopr| 281 ltOA!aMareH troAapoft.EAeKlEa!*e poudarjanje.os.fl po(lztrc( roA6em:.. uainkovati noAea6aI delitev a. troAiafuar. impf podvln-poovllau noADe:.rnlo froAflr^trB a. -3r z veliko dejanje. misljati si r'o{Bp3e. \o$!. Sduvalec. tu pa tam noAApxtr d pomagati. -Ur{ r?rzvodnik roAEeArtrqa-noADoAsqa f no4rre. -qf. na rahlo obrisati noAsaraaAsEp' postati malo laden |roA3aroBopEpl nekoliko zadrzati koga s pogovorom troA3allreaEadf.[oAFi@nq {n t-nl podbradek. noA6rr{Usa pt. impl 280 noADapoK m mleKo rloA. nor. roganje noA6rrc.l. preizkusiti-izkuSati. malo brez glave loAtaMareE adi (o ooeledu) rahlo skaljen.) troAsaMarr[ pf nekako zameCUti uoA3aMajaHadi l. ratuo vrnlen xoAraAlreuepf malo zadr:emaD troAeMn lit vzpoD. kvalifikaiij a [oArpa$r. f gl. hujskati noA6lqrlBas fl podpihovalec. prikriti kaj. ifipf rcz'[o!€ deliti. l!oAel'. nahiriskati-spodbujati. . prisko titi na pomod.polet roAeM6e !tsa pl fam polenatrtrl uoAclBqeeroAer!f. potladiti pl noAsa6p3a podvizati se. ki ga". hujskati pt. izbira. nagovontt floAroBopKa I pregovor. podjarmiti pf. uoAB^eqe.

zrasti-Dosaniaskloniti se. malo si zapoEniti troAsauo3HaBa impt swznavati malo. podmladek troAllroa r?r prehod v skali. prenaso- . impf zasdDjiti-podpodjarmiti. feljton noA ora I podlaga. \oA arKuB pL tmpf prevarati. troAMlrr[Illa pf. pred. lig potuhnjen troAMOltEUK. impl pribliiati se. uoAlmg{Da niti. lig podkupovati noAMer r7r gr4n osebek. troAHa6A[rKlTa our nr vloga. ki dela podnice.'iaaticlu se noAHaaeAeE-noArraDe{nar ad. nagnjenost k demu noAAoKa!t (o vodi) spodkq Dau notaourna I podstavek llo{ urn pt (o rani) poslabSati se. noAMaMyDapf. nckako l|nnrca. prcrrcstlplot-izmikati se. temelj. zmelati [oa3aMe^!. predlagati. pG nabrekniti ganJeK. podloZiti. noA otaeH. lig skusati zvedeti noArcMeH.-Mrra adi podzemeljrro!3. noaHece. zvabiti-varati. nekdaj pa kdaj zaosta|afo. do pf. ognojiti se noAiraMu. impl prevarati. [oAf. nagnjen k aemu noAAor(Hosf I odvisnost. povrsno. odi). postavljati. t\oAseMa pl. in pl Doerftti. nekako Dresedi troA3aimc rr ce pl rahlo se zamtsrrl pl noAsaMo^rrn malo umolkniti: malo utilati no4raneuapen adi nqkako zanemarJen. fi8 sklju-c€: ti. noAuBu.noaSaMaTa 282 sKl noAMeT IIOAMCTI|E 283 noAqtlrap noASaMaTttPf malo. lagati noA^erse pf malo ledi. pce: seznanjati se nekako. pofuast. malo nakurjen rroAqaMuHe. impf vzdigniti. predloliti. oovrsen. malo uzaljen pf troA3anlre zastati toI'aacrntar adi malo hripav troA3acrrrleuadj lig tahlo za. lig podtakniti troAMrlK!tsa ce impl d.rtI|qEYla_ pJ.krusno peko ra cEara rahlo skljudeno ts noArrrsap r?. postaviti. malo prekositi. [oAMp3II!tsa pt pame inpl rahlo zamtzr\iti-z'Itz. priprs makniti sepfibluevati se.tueH adi nekako iinelanlmalo bre2 glave noAsaMlItcartadi rahlo zasPan. Jaar roAsaraueflr pf nekako si zapomniti. nalagati-varati. -ur m podlistek. KA rroAHaBDxHar adi nekako vaJen rroAuaBpuar adl rahlo premo den (od detja) noAHarpAeHadi. skoditi vloiiti. malo.mraien (izraz) zahrbtnost floArr. mimogrede. floAJapMl". [oArrecliBalrn vlagatelj. fig nekako obiti loA3aocTarrytsa tfin maro. noAlraiqerl adl Ze malo nrtvuvatl Jen noAMpqqe.tr!. skakati eez vlagati. zvabljati noAMaMKA prevara f lloAlltal|Ka.B^ . nizkotneZ troA^xcHnK. malo pokvecen.l -rur n mladika.obfikati se. tit podledi (bolezni) uoArreq z podlei. dvigati. roAln4a to noAMorurocr I potubnjenost. bezno EoA3ap-anrr|q malo.cuu ad't pod zemljo rroA3cMlc podzemlje n noAleMrrsqa I zemljanka. inrPl impf izogniti se. lontar. nekako skaliti. sub ickt olruce ti. prekop.rroaracueDrre pf nasrnchnltl ce nel. noAfiItrrEe. uq A. podzemni hodnik rroAMo eH. siden no4savecreu adl nekako pogosten noAaaqyAeg adj rab)o zatu" oen \oAseue. prilizovati se roAMAaAeH4di pomlajen noAMlraArr.aj obiskatiobiskovati noArrar{tasu pf rahlo zasovraz1t1 lroAuaMllrrell adj Ill. vzgo jiti-vzdigovati.-4u tn lit naraltai. vzgajati pf rcNapi. I za srlo poravnafl noAlacenlar ad. zaPosEvuen noA3ao6rrKoa{pl nekako obkroziti.j IIoAIn4a I lon6ena posoda za malo skljuaen. f potuhnj enec-potuhnjen- -[Fr-nOAMOltBtrqa impf kdaj p kd.4 aA!tsa pt i.xlra ]f. trpeti troAHa6r[rKrr.nufeH adi opit. pomagati. larnltarl noalrerse pf podstaviti. l. Iu(u crrH4\a smeJarn noAn_4Bnar adl' rahlo polede. dvieniti. IloAt'ec!tso pl. nekoliko. okajen no4uoprrqa f podmornica. rroAHaBeAHa. -rKrm 44. noA[D!3a pt if pl podivjati-divji postajanolmenocr f podivjanost floAhrHe-noA[ra f.j nekako plizadet. misden. neKa_rn naKazen noAqaKp€He ce pl dvigniti se maro. jama roanBefi adf podidan [oAuaee.D. nekako.alo na- \o$arKe. gmotno sl opomoai loArra lTes adj rulLlo razkaien. gl. impl prijeti-prijemati. -^qa adi podtalen. malo se lzljubiti pf rroAsaMlrHe malo (komaj) oditi. pl pomladiti-pomlajevati noAMAaAoK. ry. impf namazati. primikati se lagatelj loAEa6peKuepl malo (precej) roAq. lig podkupi timazati. zmrznJen se noAMp3narEqa I poledica noAuayMx ce pl mukr pr'lll k troAMlrsrre. roAgacMeaH-noArracMeBat adi noAMlrgK[ga nat' pes zoot sLrahlo. polomec noAHaaeAeroAsaBeArc stlc rd povesiti (glavo. no4ua. nekam brez volie no4eavnncepf mdlo zamiZati doAsaMrrrruce I nekako se prikupiti.

dobro postavlen ro4peFeugcr f urejenost. lJo.Dezaupnosl noAoa.[oAEnqapKa 19t noeBTl'trllal6e l|ocanHeu 285 noSar?u)KH troAE[qapKa I krpa za brisanje pod?ic_e.. X. BrB6a noL1ra pl zapihati rloaYev adi zabuhel.tro-AlreM!tsa impf pf.'{lepota IOBllH nodMa I l.troA(x]pllt'e^erl. noaadaB Df. imot ro6rcxa adj l. troApoHlra pf. podnoZje (spomeni. troApeAitsapf. glavna mi- no:i(oar{ Ut porumeniti. g). 2. obnavljanje noAgoxje n 1.-drZa: 2. poza.g malo se idziti noeaEocTaDE!tsaEe'. loapar. napihnjenost rolwm. tror<lt. biti mapf sel noepreEFa I gl. v kosteh) impf prizadejatl-prizadev'aii uspeh) nodma I poanta. poem. l.r. 3. zelo lepo no'(ollreH 4di porumenel. pf poreleti. troeAuocrallry. . ka). noAnoDa/ l. sloboko Cuted zavirati pl pomilovati.--:xata trosaB€lrepn ce pl impers maliti se.. spodkopati-spodkopavau troAIrlT ddi drugaden rro4pw 7n klet gl. kup (obleke). ^aB no.re>KeAYaa zar. sumljivost.3da I l. spozgasuec navati stvar. noAsecvBas qr. surnnost. K SulntuCentu pf.HqE m posamez. razvrlaati troAIreKnr samo sg urok noAlteMe. zgteqovanJe noAltarKaDaq posnemovalec n posnemotroAparKaaaEq -adi valsKr.. oponasati noAParsaEaqe r? posnemanje. pri rollr noAIraMHr. saunozala terJalen noacprrpaioct f pozrtvovalnost. zaigazett u noeAlHeqHo cdrr posamezno. zadriati. uor<rreg{orclne pl poreti fig pesem!.. no3aaleryaa rf. Desqigki: 2.f |. troxe. noAlfoc^tB a41 znosen noAt|oc]rl|aocrf znosnost noAHoruRa podnoZnik.n4tsa . lig I . impf podrzati-traj at i. trgati (po udih. objokovati lo se zmraaiti noxap rz poiar Ko3aBIIA! l'l zavidati nor€pruurc . upemraaxa^ el. n sum -nJa sumljiv. impl urediti. spozDan DO@rUlev roApa36trpa impf ra j. 7 z. porumenetr nor(Irraltsan adi por. dobro razvrstiti-urejati. zasmi.oponasav troApas6cpe pl Dekaj malega troeDrtrE!tsaEe n pocenJevanJe. razumeu. tror<erer! -tura adi zaielen posamrc no.' izbolj Sati-izboljSevati noAo6plrare fl izboljsevati. pesnitev. poglobiti se.roApeAes cdi urejen. gaslsKt impl lig rclno zivtetiizil roxeDoNr Zf pr€Zvediti vladevatikai nox<era .prueka noAxonTrrqa.doziveti: stavitev. izboliaava no4osp_erme. vznoiie (hriba). 2. poenonoxxBeepl preziveti.l(eruo ddr zazeleno Dosamidnost uor<e/rqocrI za. za:uleti-zddraeviti. novoro iendek uolnoon p1 obnoviti..aBrd. [oApa36npa ca-ce MO IIO CeOeCtiI SamO pO SeDr se raanme ratS1a. poenostavtjanje Zveti kje nekaj aasa noei(aEu ce.Ke u atpr no)ltettuB. pregreamosl noAIreA!. p€snikf pesmca roerKaatr I pojecljati. tror(apEuKapm -4lt spoznati. . impf poenostavitltror(eurrrr ce pl razbelievati poenostavljati se malo. pozafa impl fig malo temetiit6iC tlor(ap. na novo dokuDiti llqAgoElDarle r prazniden na. ropXtxysa prf. 3. kraj trosaDlqte. tig trorKrfroatr[a t zgaga. rloxe^lra impl Zeleti Da pf.'pKa malo pobrizgati pt glasb cnMooErcxa [oeMa. impf zgodajvstati-zgodaj vstajati floAlrasje a podrodje .odpUBa impf opp B^ottr. pL rmpf pomv nat\ zravnau-poravltatr noApaur. f. prudI KA troA(xrpllD.nocsrwqaa pocenru-pocenJevau nlK IO Zelen oeArqeqeH. nizkolen troAocnmar 4di nekam hripav noA(rc^a6eE adj nekoliko oslabel troAorBopes adi malo odpr't. poglabliati se lloratpt|ltKapcKrr-rloriapBFrxs r{x|aB eqe.f bnpers zbadati.1 potaritde. zaieleti noeA!trreqHocr t posameznost..rtvo\alefi . tto!.AAa adi podel. podnoznik.eiati. nabreklost. poezijai 2. noAltar{ts^ pf. Do<trentttl{nematr nopqtxu. poet. zajecosattnost Iratr rc3i'6. nezaupen.mevali. drzati troAlrma ifl pt podkopavati noApuBaEe 14Irg podkopavanJe noAltoru.o6pn. ItogaD eKvEa rt. a. top'ur*us pl.ra adt pod roko. razurneti. nosarlrurrfi. impf podriti.1r gl. impI 'Ioev@'.nagnjen -lula rnoAo3pnBoqr l. odlkmjen (!Tata) uoApat(aDa izpl posnemati. uixamnxwa zf.q|a adi posam+ toxetie pf malo speli. no6efupyoa noeFtrost&a r?r. nabrekel.-Hn|(. nov naKup.pl troAloKrrrrg f zanontntca noArrocrrre. zgledovati se. impf ovohati{vohavati no4Fptr pl pognojiti ol. samozataievanie nGa. noetgt ce ?t lroxmKa d Zivotariti krajSi najeZiti se cas noe.elenost noe4noctaorol. orunoetr nr todka (za doselen menel [oeAHrrcry. razvrSden. nabuhel noAyeu(rcr I zabuhlost.

vedeti. noiaA aooqyDu pf.n gtam sub. ..pf sklati.ot'3\rnt precej ) obrti nekako.mahati au cesa noa^ara I tenek zlat sloj rror|. nekako 2. _ce.llo3HagqfBo tt poznanstvo u-Dogatetr rlo3tmr adi znan noaroG. [ojaAoK. -ull m zajtrki pfia pf izuditi se (malo. 1. poklic ponoreti lo3rrliBen. impt . poJaviti se-pojavliati se ooraotlen noJaB!tsar6e poiavlianie r? rlonirorraqE .v pozf.noeApaDy. -qn-no3rlajHmla fl. inrpl noroary adv drugade poKazalr-Kazatr nonc lEa It malo.. tro36orarytsa pt znanec-znanka ifpl malg. pL reopLrja lla IIo3lraHEeTo spoimpf nekako zblizat! znaraa teorija 'Jlalo.. -qII n kostanj.aApaB pozdrav. poziv (uraden). ra. fam malo sc komu skrb. 2. malo botjsi kot prej polgrau Se S Crm rK. . pL impf se zblizati. poznatr se impl tualo zamuditi. . . ki pozaesa no zon ro3aKar(e pl zadeti malo pripovedovati o dem Ilo3HaJItr|It.E3rracrriHepl preccj se prc. pohujsati' loJaAoK. spmvlrr Kogamalo-v piti !ce: DeKaKO fam d. zamu'ce: no3EaaaEe n poznanJe. liq odnos do koga nor€MaBHyDa impl malo zamahovoti.nojacHyBarEe pojasn. nol|r VArt ce pl malo.Be-qepa zajtrk. s. dc vou se nacuortl sKnacltl rlol|3satrlera ce p/ dovolj se [ojaBa I pojav.MaMr|pl malo pretentati no3 aren 4di podaden _ ronlrraaorrlr cc p/ dovolj se troSLATtr. -lln f 1. rod. -al|a zdi gtatn kazamru Koga nozclpelapr pl malo prehitroKajalr adj skesan telr ttoraja$re.pl ra] o razjeziti.\rtxo3tl tIrl$ t11. nekaj dasa noroSaaeq. stanuvlzl rzrnje narascaJ rIoI|M B adi poimliiv. pt troEo /l iti. pobrigati-skrbetiza koga . plorltl s(l intpl substantivizirati malo [onMerMlBat$e. poplesati.reeue.Ito? kai noriMeBrrrHo ad? poimensko. pomiriti: postati 'Io'[pa.p. scepiti (ne. -rrja n cerk! keno[crrtrre ]rf malo se ohladiti sanJe n2r4cye''. [o[Merr. KaJ qrvJ spokornik . postanaspfenajatt. pozr\aiati no3a3Ja{apl malo zazijati.noKaJnxlKr -qu n1 skesanec. izgubiti pf adrtr se za neK4l casa trorlsllaqyAu rorcqefta pl malo polrtaditi. lo.) roJaBE. se usAviti puce no.lprecej.nouc. postati bolj prebrisan no36 t 1. prizor ( gled. r.aiali komu ooDro VOIJO. uoaroalra . pozladevauie no. klonica noErraerE cenoliqart ce tf roJAe.. rorMeEqvBa tf. pl tro3aaarKe malo pretentati..E. rloJa3uce pl plczoti. pf. no[M!tsaEe n pojmovanje steljnik. -ary m kazalec posrusatr (prst) noncr4rarn pl nekoliko pospre. noJaB!tsad. nonMerlqes adi glam substatu zaJtrt(.i^-j. 2. . urro xMa 3u IoitlAV.-ana adl poll|rljiv gl. rres$oF. zbliievati |rqrHaaux. l.ia.latiti nosaA^a6o. ponono3ApaBsalutiranje siri (obleko) trorAlraDn. Precel se spre_ va. pc lpgary.izginiti. razum.icvnnic aurujlvosI '1 noJat4'irojaaKa I nrC svisli. norrrpUBa.pne. pokolcl. zavanJe zevatl ln poznavalec [o3a3Haepf rahlo se zavedeti 'lo3'.ic.uo nr]en noriu rrBocTf pojmljivost.toSuajro ad! znano oovoutl-oovottevau no3[arocr f poznanost do3aoalBzule z dovoljenje osto ad.not]laryDa pf..iftpf pf flousrrrp[ ce pl malo se izuripozdravitipoz&avljati ti.f los6orara. .[oJac m pas.f nekoliko izDriditrojaAepl zajtrkovati ti. r zJla'ec"zlf. no3aAoqHlBapl. thlpJ rtllcrtltl zlatcnje. pWeK ''. malo obatati.taD. -ce: prcdrago kupiti-pozlaievati.nojaAyBa impf zajtrkovati: skl rxro nojaAvaaru o6n. Bojrluq(x 'Ctl: m nornBerlrr I obrabiti.lrosaAAa6oqlr 2E6 rroh3Haaetgr ce I!or('HacfllIt€ 287 noKaJrn|R (po)zlatiti (tudi fig). nourara impf poznati.I|Ja t? spoznava. arta adj poimey].ptrpl rahlo pomiriti no'I itnpf napajati (konje). navadno zajtrkujeS po rmenu nojaA!tsarbe a zajtrkovunic. nifi-n ran iLq ri do3aAorlHrr. noraxyna pf.art n@Hae pl prepoznati rro3Hal(. uvlzlran eaoe kaj jc za zoitrk? llo'lMeHqH. oseba.ziti]Jen nortluaDa pf malo pretepsti pozicija.rg norragne zf malo Dohoditi: no3o6a pozobati (za konje. poigravati. pokvaiiii.D'r''aadj ll8. nekalo obogate. rroa6^ntKyB.a . oditi lam malo se spridkati [oKae ce pl pokesati se nonsaKoB adi drugaden noraxe. impl lig globlje prcnik. Jear dneva. nos3Hore}t ddi malo ponosen. -MIIa ddi pojmoven vznevourtl [o[MeHnrret].noJacHFre^en.ro3^aryEa|5e a pozlatitev.anKa drugam obrniti pozornost rlo3Haane.nor€3eH. kosilo iD Ilor|^o z napaialilde vecer]a nol'M rfl pojem [ojaAoca. tro36irrxu. impt nce:. paa6rap-.

c!?oBr{Ua Ilo^ecox. I pr-va obiskovalKa zJutmj pf plaziti se po malem 'Iotasu lo. (tuiti iis resn. roo.cv:etni pran no^ekKa-[oaeEo f. 2. -surra z polie. varuh noK/romr pf pok. nonaqy*-a pt. pokrovno(por[rercKtr adi pok0vi KA teljski. 3.xparma-roxpaJrmta I porrona. -artr| pllcllogr fi ra!'ninec rloxyAa I graja o'ry{rr.noKproalr . maro. toraavoa ?f.trl3ra ce ]. pf. mravljinnoxaculBa . vabilo sramotno dejanje aonawr. 3. upe n rlo^etBe. 2.(nat pes tito.ryKail trkaj noKojttrr.. 2. 2. varustvo noKoJMq .noroJmp m. m poleno. dastilec lz KOZte dlake noraomata-nox-loml. fl pO_ no..csloveNtt dovsr .. el. polegati-(tudi 'o no 3yDaqnr uporabnik.r(rn|qf poleierlo -1. Docliart at l jati. politi se oAlIrE€ I politika -ce: rojrc.oe zadeve) pf rror<oaeoa omajati trioxpcryB pf. -Jna4di rajni stvo. zaletnica.npl In. dajati na kai (rudr ltg) nona4n pl hladiti noaaoaI prvi obisk ziutrai nola3eurtK. norryAUEa pf.. gl. -ru6a. -rl'" adl poln poleta. . zid tro^era pl zleteti.ryqa. krilo. zavafovalna Dolica KODI. ravnina. . ItoxnoElBa pf. pokristjanitipokrist.aruo Erdeq.. opravliati. KG porrcaJ prlcBo troaJaK. naydic sten.eAe^cKu adi poljedelski troly{MlFpa impf (iron) potito^ee pf L politi.ll1r m pregrinjalo mar. -Ce: prikloniti se-priklanjatise . vaDr ponu(ut!-vaotu. zavetnilki noxaonre a derz pokrovdek rloKlxrlrrre srso n pokroviteljrioKoeH.imot rabuanje 'Io&er'i\ait m€lo ledi. cerkv r<> noxpoleq. nora4a I L polica (stenska). 2. zraven..ritit fig zagonoKpoarirerftia f pokoviteljivonu ca.paor. polagoma no^'KaE . spotika. zamarica vetnik. nG Ilzlrau rypa.zja n pokolenje. norpamrcxr cdj pokrajinski DOVlSeaatr noftpal praep poleg.a I poliklinika no. rovJu. mrtvasl<l Drt uoKAounrr.zemljisde. spe KOrnlca 288 [oKpcTr| noKYlqa 289 noajaHeq noKoreH{e. . varuhinja [o. i!.l.ij rre. noi<aaAes. porabzrtu ) mk noieae/raenoaeAecTD{. de l-ati-(i_zpit). noxapa lonappa pl irrl maUDOSatr -Ce: Io pokarati. rob obleke.noKocruE.-EJafl romanje ali troK oru. 2. zavetnistvo. poleteti lo^e-rapqe n godnjadek.. poklonitev no.r m poklovitelj.Hry-no^Jarrror.fta I ronoxporftc.ff. .. pf. impf laziti. prid troasas rr1 plazilec. st. genemcua norrajmrqr<rladl spokorni3ki noKopn lit sramota. Jtg otametralno nasDrotie no^a I l.q!tsa pf-pustovati. polagoma ro^e^6J.jqr nr no.r(^orrxa I pokrov.K^l.r. kosatiti (v sveden skri\. lcrg po Sopiriti. gl. (ralula -imft vzolgnrrr.tpf _ . rajnki-rajnica m3. 3.ra oA BpaTala vratnica rlo^Na iftpl l. . (tada. 2. noKpoue .^otr tn l. -rtu m poljski duvai tro e3t|osr f koristnost. prt.ttt."trJan pokritje trtooann-pooarjau. no. goden Dtraek "*.rarnl adl predlanskim troaaqcarr adj predlanski noaecKa pl podobrikati se roiie. kurja polt.3YBaiftpl koristiti: izrabljati. impf pograjatr-grajati noKltHrrHa I pohistvo no^ m. mi ti-podj arml. poovrect. oivajiti. spol. priklon. roKoae6anocr f omajanost lanlevan uore4*a adv od rroleKa po_ casr. lmpf troKoAe6arlddl omajan 'IoKpcrx. krolo. el. no-{qoE fti odeja. polagorajnik. DreDir @aeu m bot pelod. ostetimalo ka. pusten lorpene I vzdigniti malo noruaAn I pt pust norper ftl gibanje. okorisdati se -ce: Eo^JyBar6e porabljanje.(pEetl. geog (se_ vernl. povlsau-Yz(lrgatr.pl uoKocrnqn t rati.aase. ^*if. norlrreu adj krSren. ponupoKonu. Mr ce impf rad cl no. it"g urSi)*ariti I I I I I I ro Makedord. f rroKpoge ad.f podrsati se llecelstvo no/lrx mrt.kultui. . Aa3aq no^B'. z. -4na adj 1lr. krstiti. pznr) tecaj. odhod im najarr pustnr oan noKpI|Bt. -qx rrr prvi obiikovalec zjutrai no. polz v usesu rtollKaBqe r: od rtolt(al polzek troaia f korist. troaeKaadp poiasi. poCasi. vzpeniati se v sportu. streha nor.qu.n zoolanat polt..noKolrltr. tenarJenJe ) gl.ob(vojske). premik no. sl.-3Haad. ..rloKop!tsa. 2.ICCH tro x!dJ.literaturi.n 1. J. -&f t 1 stresna opeka na ztdani ograii. . tro^JaEeq.re3no ady koristno. polica v skano e3erl.noKaJu4a rro-KaJrqa I skesanka. gio ia!rre.edynu roKpaj kljub. dari.1i7 pel.rryt fi 1. Ko. odeja. plaziti se. -e'r rz velik le-stenec v pravoslawri cerkvi tro eMfiKaf polemika. ir?rpf EoKpneH pokrit Eo!(pl|alre. gl. -EEa4di strelen nor oseHEe. koristen.rKuadi rajniski trl1o! noKoKopu c-e pf malo se na.. ostevati zona. tloxaEa I povabilo.

.zrvol.noajarnra 290 ITAMCCTI]I. 2.. vabiti. maziliti po trebuhu *lia n cetkg ma.re.impf it. pJ. noroxur nlcn adj polozel. no pol tiv rlo. norost.star tlovek: noa${at.premdkniti.ri'romca f geogr polobla.. norost rloll. splaviti-splavlj ati ukvariati se pf malo posanjariti noMaxd pt w!.ric. -.ttr m. -BrIa dd.ro-Mm. tro^yAee. noalaE. polovidcn ukrep nega grosa no oBo 4dr sDolno Ito^yMproE. skozi: DinitinoMaj.apf cerkt loMeqrae noMeltreq(u adv na trebuhu.ttac m4td! Itol we pl.omcDllcv. tr'o!'' |IuB pf.rsoqel|ocr f polnovrednost tmpl znofllt. kvaaTfTtr ani kmetki.aHE tn polkmet loMaK. -M[a acll oesen. troMetHlta noMae ce pf. polianski noajoAeane-lo^JoAercrBo n poliedelstvo rrci'd adi 1.Makedonec. nadin Zivka tlenla. celoten uoarer 4dj polnjen [o. mrnevaurje roMajrarru ce pt Iaffi potorIevati se.u'a adj n pol adi polnomasten (sir) no rloMorueH. hoditi mimo.qa smoJen t Dolovlca rIoMepI| pl zblazncti ce nd. polsrc noAl1|e. hreDened nouano pf zmelati.uJa z polletje TOAIIOMOITIB(}IIOAJIOMOIITqE'? noAIFloAI|UeH.rcru adi pollski nonrpox ni itr.raAeH. neutesno hrepenenje IOMaMerf.yxus adi na pol tiv. no V-q4 riti DO[<mecKl roMaqr ce pl potruditi se noivcer*a I polsenca no. polovidna resnrca. obrabljen otvu Eo oDI| ittpl deliti na pol noj. -ce: neti tloualrfirosr t besnost. poZeljiv. 2.oward. ki izpoveduje islarn noMaMat besnost.rlT. rorce briti s kom r.rabljen. nerad. -'!tJiI adi poou-. poln. na pol ponosen. neutesrlo divji. im hemisfera pomakniti.rpalEe n pomilostitev noMa3ar 4a I cerkv 'Jj. cerkvcno opruvilo pottetek v spomin rajncSa.. prltro llrsl|a-noa!'rrl|rsa-noall'rf. na men m Seom noAlIIpeqHEq -\t -DOtmer rorrycrecr I polzavest no^ycBer nx lit polsvet. nagnlenosr noanar adv na Pol Pota no caaTadt v Dol ure no. veliko noruroBarKe. navdati z neutesnim hrepenenjempobesmamiti. -trKa 4di poln. lahke Zivi svet. 4'ra aLl n Dol neodvisen troayo6pa3oDas adi na pol izobrazen noavo6pa3oBasocr f polovidna izobrarenost noayocrpoB fi polotok -. . oEr m polkrog troAoD.aren adj skaljen. no^oD adi spolen noreti noaoDes. CTABI! lronlnllproB IIOAVIIE3ABUC€H 201 troMIlHe leten.orllro.^yKtyxeH.tro Zdu oolno. noalTeMrmra{o^laeMnqa J omeneK portema fioMepen ddi premaknjcn.rlTo4gmo alv polletno preobilica noalro4gEre z polletje uoauort I polnod troalTo'roB adj polgotov noaxoften. znoreu-nonn. 'na adj na Pol ro orc6a I poloiaj. ifipl loMerHe. -EHa adj obnogen.prcnoAlqacoBeE.wp adi Falmestiti-premikati. na ro+gDrgm I polovica.Afh pOIOVadi polno. rovuJa. proti volji rro^vKpF. -nr I pomije z JenJe nond6^lBa pl l. demi-monde no Yce a|Ie4. -''E adi polle' pooblastilo ten troA||ora t polnost. pas noay3HaeEe a polovidno znanoaoBhra 4dr Dol: Ilo^oBrlra nJe qoEeK oslabel-. pokvariti-kaliti. K aAe.'a4p. glasnik. .premcSdouren ti no.rvx6lri adl poluraden nofieiy praep med.nrMaI krusna mati 19" . IoMa3annq -4'I ln cet'K9 ma' Domilostiti zilienec uolru. {BIr ft gtam polrrontoMornnnR. -xcia adl polno ve{aven no^oxr| pl poloziti. rroMa3aElfe. rre^-u*rB adi poldivji. -Clt:l{OtIIOMaCneIl no^lBpeMe r? sporl poldas no.. ro. rlowlrysa pf. poljana tro^Jal|cKs d/j ravninski. {Et| tfl.hopetgg. gl. -(ra adl polnoien uoayaeu adj ponorel trorrHogeuddi polnovreden pT. krii. vmcs ttoaycoHtn polsen. poresnlcat lIOriIlOllaCeH. pokvarJen IJ. Irg cel. nidb nolvDeKoBes. -!. not.3aBupes. noMesryss. n Zivljenje. polspaoje noM€ern pl prigrizniti noAlTexoR./urtrroK. laden laSden rro^lT^ac. -rpr rfi poobla. .rjal*ra f ravnina.pomuditi se. no^!no.azil:eri. -atKa adi sport noMeE rr. troaYAYBa Eo. obilica. nabito Doln no.lllllqoK do vrha poln.r por plsno^$rucMeH 4d. iffipf skaliti.wnegno nao_ @ rroioBrrHa YcTa My peqe mezanrn SIrOpJe. tih glas scenec no vtoAl|e. Detdesetleten noaymCtmra l.Ilo^YMcpKr f Polovidna mera.d4lpolorosf. noMecru. stanje mrlcv. noaYocrltoBcKrr. pclbotati:. nag- flo^oxrrrocr I pol6inost.EEr(. -qI| n Poturdenec.mera 2a ztto xnozen noa-onrirqa f ueua ru napa rrn rro^oBmrua nima niti podc. lepol mrtev oJa.x\a ntak.

impl poyohari. notrpe_qer4 precen nonpeqr€ ce pf malo se prerekati.$r n pomodnik. pc morsdak noMopnenoMopje a podrocje oD morJu [oMortl. 6S . ift pl pospremitipospremlJau nonpeAor. zbadati nonpeqro 4dr. ponujati noHyAlrar6e r?ponujanje noo4r5errsoadr lodeno. daljnji roue. parfl sant no^rnHpaqna I l4n . ven rJona{'d pf prinesti bolniku darove (hrano in pijado) nonarara-noaarauy adu dalje rroHaraMotueH. -qII nr preja. gl. polagoma.-qrI-Ilol^aKa r?r. poopretr . popova zena notrapa I poparjen kruh tr. Anol. nekoliko okrevati no(rcMe^soe pl malo. {rrl| f pomod troMorrlen.-pqlr n momar. tu pa tam troue4e. iroMl|I|oK r?1 IroMuH rroMrrr|yDaq mimoidodi. vasovanje v dmrbi predic tro. totba non^aKvDarse pritozevanj e /t nortoaeKa dlv podasi. impf pomiriti. impl pomoriti. pomor rlor'opr. mool noMop n mnotiEno unidevanJe.podez..f nranr rn p{acr aoE.oravrcevatr rootpaiu pf nekoliko urediti. popisovanJe rcdtrnlBas nr popiso\ralec lto[ a&trorraaBa I povodenj. qdv na potrebo. podulati-vG hati.Il nekoliko preooten.IglC VSak DOne- illga ddi na- deljek.nOHeAeNIUK nekega poneoetl Ka. iivljenje lroMl|peH44.rr{rK. duhati no. uniaiti noMopeq.noifrIe ce 292 troonpaaAa r|(x. rahto predrugaditi non1rerprtreqadj tig Zc \ekl*Iiko v letih notrp€cr| n tr' preutruditi se. darovi bolniku v . -nI|a adi spfa!rJlv.. inpf ponesti. nekako. po noMoAeH.apl. zabavati se ttoMr|I|ece pf _umreti gl.r{t:gxa u. noHe3Hae znati tone liko kot prej. lig preplavitipoplavljati nol|. ao pretekli pG noHeAe^Hr. tu pa lam noHece. postredi. -nr-lotraAsr€ I pG povKa.q1 notrpIrBEKHe I minevati. I I I I T I I I T I I I I 6o^Kara ne boli me ved toliko kot prej (o bolezni) MIl IIoIIoMxBa pf.(prefiks Stevilnih nedG vrSnih glagolov./laK. nekako se odtujiti-odtujevati tn pop.malo pozaDltt llorrlreuEaqupl malo. "ur BO eAeH. pravosraven po'l(t'I svetni du}ovnik nortaA. zl. noMrtca!tsapf.pt.zeua flrnxc^lr. nooaF!tsa ce pt impf malo. imeti se. poplava noEroEeHadi poplavljen pl.rKor nedeliek noHe(aAe4dv ponekod. noMor(e pl pomagaujromocr.' ao!d'opr&a. nekako se opogumiti rroocTase.Ysp[Te^en.|tpaxl| . impf prtvaditi malo.urHa 4di pomozen troMortrsutr. noor!fli cie. posaluc. !c€: malo sc razvedriti (vreme). odnesti.noHsslra pf. ta ponedeljek: BO [OHeAeAI. kaksen: tu Da tam kdo troueKoJnaradv vdasih. presiliti se ro trt€crpannr ce pl nekoliko se znebiti strahu-mani se bati [otrIr€rKa I g[. pomrrurv troMr|pvDarse n pomiritev. posamezno uooAr pl iti nekaj easa w eqfi. skujati se. popraveK troIrytalo odr pravzaprav [onpares. flohe^axe ne Iagati toliko kot prej. n^vaditi-Drivai ati trotrpliBrr(FlBa . poprsovau nonmuirarb€ n popis. s pomenom ne toliko kot orei) nose6apa ne zahteviti ioliko kot prcj. malo popraviti.I pntozba. namen. troulrpuBa pt. rco[paDAlra pt ilyrpl malg.AHa adi moden.misel. prisepniti rrorrorKlreHe pl privzdigniti ce se mato DotrpaBarler popravljanje. trorleBapf. rloMr|pncila pf. pomagae [oMoutHatra-noMornErrKa t pomoCnica no. ob ponedeljkili. troocfar{lla pt tnpt malo zaostatizaostajati pri noJr. spremtuca [onparE. pridkati.. . odcvesti q6 adi pol. nekako opravicrtr<.orlacnlrm mala jutranja pasa Dreo moEo trotre.. ponuditi. irnpl malo zapeti-malo peti notru[tMaBrf pf tam o&jrniti koga od desa. povpredno florrpHBlxne. {qa ddi spremen [onparBnqa I spremno pismo. skesati premisliti si se. nonparltsa-nonpa&a pl. pomislek. impf pomislitipomisliati Itolmr irupf pomniti_ noMof$e. tu pa tam nose(oraut ad? vdasih noseKoJ. norerdnene piti toliko kot prej [orrefAe-noHerAeK]a ad! Dotekod. -ce: nommryra irnd delati popis. r@Lea'IUr. Pomrrjen lloMnPe|Ille. prenapeti se. noqreAoK uonpeql:rtr d nekoliko odcveteti. /ri ponedeljek. noleKa nonoMl|He pf flonoc]re44t pozneJe p6 notrocler<eH. -rrea ^di znelst notrqftar(e pl nekaj malega po tihem redi.ezen.spraviti-pomiriati aroMlrp[ca. impl malo. nositi IroHVAg ponudba f rlo'r:tlaYaa pL iftpf 'lo''lla''. spnjaznlenle (z usoco) noMxcaa l. izDOUSanJe: OKrevante nonparaq ft popravlj avec [oup€El(a t popravrlo.HaAa. sprava. ABYBA impl 'nOA 'rOT poplaviti. nekoliko olaj3ati{lajaevati: inpers ce: lale -uu postati-postajati nooupalAa.-uja z sprava rloMr'pelrocr I pomirjenost fio'nnpu. {r pron nekateri. B troFeAe^rruK v ponedeljek.rlJa.

trooeH. ki piha vzdolZ re[e fiopecK\ adj davden.t zazeleti. nopacr . . AanoK trope3smq -'{''n m davkar. impf poqJarmrtl-pojarmliati 'IopodlD.in itupf portre. -qrr m vasovanjc.nopa'f. narodilo rrcpaderues.irgubiti prepridanje nopaxo I sporodilo. malo streliati: 2. 2. nauv reano.nocBeAolM. -ul|-noceArrllus ttt.ilreH. gl. I saaun-zasalevau obiskovalec-obiskovalka noa K tn nri zahteva. noccnrvnu lrl.'IuBa pl.ropoAfi nurr€ n porodni3nica notrycr^B alj popustljiv norYcr l|Bocr I popustljivost aclv zaman 'JoIJucTo troElrtrra irnpl populdati norr!'Erra pl popustiti rcp. pf. posadkai 2.-Etraddf sctvorl roprya pl pozajtrkovati. Jtoscvck: sctropwetnr. nopas6lrra I neKouKorazgnatl (gnedo) dolta3rJa. skoraj dovrsiti norp. nastati nopas-!tsepuj'f nekoliko pre nopoAn^en. II(rcI|geHuK. nopaeup4ym pf. poslojiti-posvajati. nocDera I posveti-lo madez. gl..qrcryg pl Se malo bol i prllegmtr qoqylrlgqe pl 5e malo bolj pnusru!r nollpnl[re n til torisde non!'Ka pl l. \ocaatrlB ad.. rast twpaqa . noplqruq -qq m porodnik zbrana drutba. raMa e- Eorplrlp![r ]rl nekako koDaati.a?rw?.pa:gfEa. crrolleAoa flope(tuv-ad j primerjalen.aqa adl poroden prrcatr neKoga o nasprot. ropa3r. rojevati. nagel od drugih rc. popoldan.J1 Pf pomagati porodnopasorn4e ce p/ malo. impl W 'Iopa6I'E'a. na zahtevo.{ adi posveden v kaj. adoptiora. tropoqeH. IIOJaAe Do!yse]{. flony^. nar ltocerlr. caK. z. crropeAoeH ttoPeLPpf l. nojaAo( no. poDularen. liv impl izpritgti. impl nolrroRa oD ad.--qe: roditi:.pf. gl.razpotiti. rtocerlla pL impf obipes posoda skati-obiskovati noca{. Sirdko z-nan. trata.lly^aputftpa pf.tlocgtrtre^{IoceT?:re. naraldai ftalg razmrgatr.. mortr-Dombltati topatui1. impl popuHtte lrclll. -qn z hiba.-cHa adi poste izdelek) nocera I obisk nocaAa I l. -unra adi oreis nji.mlt porajari. sDorocatl [opa'rKa t nargdilo lopa!ftyBalr n narodnik tropeBa ce impl opotekati se nopeA-tro peA ady po vrsti tropeA6a I pimeijarta. preten. nocefHe. nekonrcr.^'la m.. plo. topi6aryaa pf. gram stopnjevanje pridevnika. Ito za[aeva cerse [ocar(a ll zateti. nastalatr EOpa:.i gratu svojiqopoqrocr I grehotnost. rn l. izjaviti kot ropojqnqa I hudoumik pnca-prlcalr nopoK.[oc€rau{-noceaaHw! kmetiti no blago) rlopqe^in tu porcelan (snov. drititi (r<oga. obisk pf polropxer ft p6rhant (bombai. nekoliko spreme. samo sg itflpl posedi-posegati. razgr_ rropoAa I pasma lmP! oau-razglDavatr nor'o. -jqa ad. tlocaKlM 4dr arh posebr|o.n lit red trope3 /r? davek.rotnlcr fi popust. itnpf za. neuspeh no. napaka. / lit posestnik-poscstnico KOSIIU troceAoK.m poraz. izna.grehota rlocBere.n poscst noceAlrrrK.pf lat4 nekako ro sru sKrbt. -r I ljud nesreta.i. impf narocltt. malo pomiriti: nekoliko se reSitiskrbi -ce: r@pfrq. -JHaadi hudourniSki.nocBonrea-nocBojlBaq ft p{)urau ( ruor Jtg) svolrtelJ nopii:a f porog IlocDojqe a posvojcn oln)k noplTa pl porogati se noceB l'1 poscv. zaJrrK.a nopoS{Tea{opo6Ysai m zasuznJevalec Katastrora [olxrA n potomstvo.nzen ratl troprperipa. jeziti. preja. primeriti. otroci. hotd nopojtnlK w pesn ploha.nolllrrDpunI 294 [oltoAII^EsM |Iopoeu nocEleuEI( Ianzlratr . zahtevati. 3. nocera.> liko se raziti (irLnoticlt vzrocttl. \zDorediti.gl.n.ljt nagon.tllr.i ki rad zahteva kot hudournik.irpAa. gl. -ry . 2.nocnflte. uocDeAotllTa pf.!f noclA!tsq pl. AaI|c qeE AArIOqIIIIK inpl pos('di-poscgati noceA . priljublien 3. razvrstiti nolreAoK. "qII posrnov'.n juf pos\gropta f nopra m dnri. nolreK n veter.?rporast.pvc€x adr popoldne. sporoaiti-narodati. Jenec glavna vhodna rarata nocBoeEaqa I iul posvojenka noproi(aa m bot pomaranda rrecno4 nocnolyta pf. 1!r 11 hudournik. gl. na. bolj zgodnji oparlo adv bolj zgodaj nopacoHx ce Pl na pol se pre_ d l a ml tr IIopaB m . pregresen [ocBoeH. poseslven ' gresnost -tlz . razurnljiv. -ce: rrit. gl. trocma.i pomararrtev. qrepenenJe trepo6. ftrc'''. gl. no. . pf .poJ.4uptaep zatadi nopaA!tsace d poveseliti se rrepafa i. nopyueupa pl. gl. nalet. -psa ddi l. impl neKal casadeiati nopa. fig lit p. tev impf zardeti-zarde\at loceBeH. zaprcsiti (dekle) ljenec ropoeH.oooro seznaDlen -rfia adl grehoten. po . na no..yDa pf.

_ -ryr rn privrienec.i izarpan. pf tt(> c^a^ pf pogrniti (pdstelio. potlocrtHar(rcT I izdrpanost.qupa-noclaia pJ. onemo gnnjati. pf ozmerjati. potem: xocMe(raEa pl biti malo v naDoll(rclte malo pozneie.AHa adi l.. gl. . postni dnevi ' nJr. brali-zbirati.qrf m zool modras nocr<ollorKta malo posdegetati.. [ocK!'ct!a d.uo adi dosegljiv nocr. osmrtnlca trgan. tn pl nocru ae m 1. maio pravosiavnem bogostuZiu -ce: se smejati. vmes [ocpeAeH. posredovalen noclrcA!tsa inxpl posredovati EocpeA!tsar5e[ocpeAcrEo 4 po_ sreoovanJe trocra t postat.'. impt (po vesti) ravnatt 'roc'IamlBl nocranKa I postopek. flocTerreso nocTdrrrocT I poslopnost. ooslenoooprr pl nekoliko pomiriti.rlrKEe c€ pl gl. nekako -ce: sc zbratizbirati (ne vsi) lo-coDeryla pl svetovati komu kaj.preutrujanie trocmtra xa I folkl pogab. ftrcf. DOSI: 2. pnstal te. trocooepe. postopen.za_ poreden. impf neKottKo zmanjSati_zmaniSevan nocMarpa impl opazo.ycl|. ravnanJe nocra'lldo ad! postopno. inpi posrrecl.qu . pas. oslabeti-izdma_ vati se. nocna..v pozneje.BeH adi postavljen nocrBr. . leha nocr.di opazovalski stranl [ocuee pl l. veter.rn&trocpetE4a. podrazitev.trocmyaa pl. preprogo. omentatr nocua4ne..|I{rcIn|tI 296 roco&p€ I|ocof. srednji (brat) trocpeAlrE<. nekako se "ffi. rrocouyta pf.fRrradl puaaavniski nocaoBqa f pregovor trocEo odr postno noc^oE[qen.oB?ill.draritev aoc'( pa. nocMpaqa spoznaEbc.5411i'. cev{l testa (za otroka. [ocr8[e.oDe_ gnnJanJe (postejje. od troc. pozeta red zrta. lit ooonexorrko skrajsati_skr-aj gumiti se. -rl. pogrinjalo.. neDre_ nocMlrrsEta I mrliski list. pG sropoma nocrerreEocr I postopnost n pf nekoliko se umiri'cTtrBrte (glas. -"aa adi sfam nocMparru ce pl zmratiti se poslediden. 2.. gl. -nJa a poslanica. ihpl nocnrrrre. trocrfrfE.E-. ki )lz nocraneH.aMn. spraviti koea nocrl'l'a I pjeniien kruh v malo v smeh. oosect{oSesati n*rwta impf pregriniati. ctosega Iext.t vzl tuortr lloqreAlrtta I nasledek. impf ltr pofazati. 2. nocrta yDa pf. noc[erofvEa rt_ noc/ral|ue.teso-aaretett.cIY!8 Irocluaaq nog4yla. preprc mogiost. postreZba. slabeti nocraHitsarle r? izdrpavanje. t zaonlstvo noc^1Drur. -qu n pladeni Ra pf . slu. 4Or troclaB. pc r? strezLra trocMar.p. smejati se komu. trocHmE n postivectr(rc erceE. gl. npaoeq noco'*t. vrsta.. rroc^JxlDa il. malo se -ce: spretr locr(oK. irnpf pooraztu-poctrazevati Docroafittaue n podrarevanie. t'md za norca imeti. -t'da ad.te nazadnie EoclrrDAtr ce I -4di nekoliko se -A''a Poslednji' priljubiti komu. .go"'' . zau (glas) placenta n('cEu(.Krcta'tr . postiljati get. . 2. 2. -1. pesanJe. -/rlla pdstelien nocrcEeE ali postopdn trocretreHo ddr postopno. drzniti si StDOCIteKHe. . {Drt rfl l.) trocre^etr. pf.'e prsmo meheatr-mehdati nocae ad. Ilocr(.ti osramoaen l(rcpaMeHocr I osramodenost nocp. gl.lEocr I doseglj ivost i@raDl|. rrcc"n{u!tsa pf. clrca umrnu ftx eAtrlreH. malo pograJatl. po[nrdrtl se nocre a I postelja nogTeae.l.nocttralBe-tocrnrrlzane I sezeK.Ae praepadv ste(u.ce pl pobrigati se. impt drugo za drugim dosedi n donopTqTa podloga (pri ob. porreclata8r ad. opesan nostr al*e a postiljanje.-iNura adi posled_ pusdavnik. sukcesiven. posvetovati se nocoxa f smer.opeaanost ge. neKalcasadraziti ||ocxpaja 4dy bolj strao. poloZai v slu. konsekutive-n se malo trocae{Dar. motiti noc.r!rytsa sluZiti kie kraiSi pl aas nocjryr€t8Hrfl<. impf posrnovrn-poslnovljati nocr€ltru.Zbi I I I I t t t I t I I I I I i. izzpl 'Ioc'aaU'.trocdkpa-noco6eDv. do:le qen Eq:rnp$rijtrocHr€r pI malo znitr(rc eAoK.j l.streci roc y.. t posredc vatec-posredovalka nocp9Alorqtq adi posredovalsKl.nocKraqtsapt. (rcpeAlfirrKa ft. zacnjr trocln|. boleti.N(ltsal$e sluZenje.rati nocMarlraq m lit opazo\alec [ocMarlxtlrxr a. rcclaqllla l.no:pqlryEa pf. postG poma. imFt malo zbrati. rrocrllr. iti izdrpati se. poledi crna) nocrnra. oosreden. uaipoto. omenitikazati. irzpl nekoliko zmeheati. rmpl malo upasti_upadati rloclr acHe pf malo splahneti nocpaMes 4.i posteljica..nocrunryu pf. -r''ra adj prego_ tr(rc[otr[qa adr kot snop (pa_ vor€n su .pf. -rura adi lit postopen. nocTeneH . impf pnnestr-pnnasati sramoto: !ce: sramovati Se nocpeA-nocpe. 2. oocreIIeHocT n(rcrapa.

brezno noroHcKr. obstajati.priezati. skrajsati'Iot|dycyB utrgati-krajiati. -lHa adi obstojed.t$ m lit tlatitelj.toy lrikdti. norr{rtlrenoca f l. Dodrezatipo<istridi.vrste nocr?rm ce p/ malo potrperl nor.i panj).'a impl po malcm ga srKaIt norrrrixa-rornuKtte lr/ vrinil i kam koga norlrfiparr m opornl(. pomocr-pooprratr tromoMarar6e a podpora. . poteptan. postajati leto starejSi. drobna redna naptavrna nornaAue. 2. stal{)crojaacrBo '? novltnost trocrpaAa. kolia.odpravuall se nore( o t rod.m pl ostriti. toniti no{onlr. flo n wa Dl. prisvo Jru-pnKrrva \o\os m 1. podkupit'i-podkupG vatt lorllolurlf. VEIerlBa. tepsti neKaj rrorena tasa: tie tam rce: stePstr ro iaBolor Ayprr Aa ro Mr-rHe[r Mocror pokadi hudicu. notRperM. okaditi. -ry rc/rlrcHrfK. lil preganralec.'ana adj stalen: stanovlten [ocrojarro adY stalno.ifipl L podloZiti-podlasati (oblcko). napotnltt. meja na travDOtem niku. pf. votek 2. izuditi se za poklic 'ce: trorKp_ena podkrepitev. norlrurvBa pJ. Pouctanrr pf tolai. nomoMot(e.EorKpeu!tsa ir?1pf podkrepitipodkiepljevati o. norrraaryBa pf . vcljaven. pomod Kat casa r. dokler ne pride! Iez most norKaxre pl ovaditi. .Mrlu m potomec trqroMoprr. rzvor. pregon noTepa. n&rp4a I potrdilo.nmerEYBa PJ impl potegnitii odPraviti sepotezati. stoPnjevatr.|tC 2qq notIIoMafauge preqtoga za lezanje. prisepniti.zasleoovalec nor6pn*rua I tiralica preganJanle. eksistenca. zmanjSati no'rKoD n? podkvica (na tevnorKoBeI'f podkovati. [oTep!tsa6e e zasledovani '. prcganialci (nar pes) . Donikva (kjer voda ponikuie). troraMv-normraMy norKa I l. co nor no6^ara e BeqePara v Poru zasluzena vederja je slajsa nekaj notarysa pl talovati dasa potlditi.noTrlflcrlrrua. odcJa pl'cnocTrrl\Ka t -pogrlnjaro.o\ryaa potopiti-potapliati noro. noroMoplBa pf.. imDl podkuriti.orepa f 1. praviti. IIoT In|cHI|qKa rr. . na_ stanek norelrq-fipa pf in imqt P -oten' cirati. norKaM norBpAn.ritrditi-potrjevati. olva' nie.!!!Pt . pf.r m ovaduh. oJDt. halo gnati svojcpoganjati. 2. -3n r7rpoteza (tudltlS) norcfrrc. impf 'lo'. -Ta t znoj.ocr I stalnost. rrerepwa pL tmn Dosnati (dredo). Pot.floctllat(a 29lt dorxaAlr IIOTKA. Dostaviti v vrsleurejati. llofo'IuBa. tmpl pogrezniti. 2.popravru se-popravljati se noftilr n podkupnina troflq'ueH adj podkupljen Ilotrsurw. tladiti norscsar adi potlaaen.potnrtl riornororrrKa f zool ptepdica noTnouorEe. Dnlrtcvatl noiupnilo adv pritrdilno IrorapaH(rcrt trotnosl t'i norDlra!tsarG€porollev_. po9on. ade skrivaj troralHo gl. ltg pri. lofDpA!tsa pL rmPI urn ) . lepetalec v Soli rorr{acrprr pl klestiti (drevo) s sDodniestrani. Itg poskrivnosten tladiti.namigniti noTxrarKlEa nfin ovaJatr. pritiskati. potoniti-pogrezati. eksistirati nocrojaq-nocrojases. zatreti m volrliaa noraJflIlK.t potrtost Fer| adi nadaljnji rorr{ulrl| pl lit potreti adv dalie. iftpl podkupiti-podkupovati norK!! |!B adi podkupljiv norK![r^fiBocr I podkupljivost noTKyrytsaq ft podkupovalec pl. Krevau. vzkliti. flornaia.mulj. stanovlrno rcc:ojas. posiavljati v. poopora pl. impf tr'(Ucn. .malo somtt svoto noigp_nnr<.impf spopolniti-spopolnjevati. pof moc. brusiti n+ norourua l.aa pf . rr('rfiofi\.fir.r [oraMI|IIa 4dt na slepo sreco _lllHa_rroHaraMo_ no't''ntretn adi lit pgtrt [otaMorleE..podneriri:ietiti' lorllaa!tsaq fi netilec impf po tihem popc'Iortlesa vau nol'.a f ponikalnica nororar. nocrpaA!tsa pJ. nottroMara pfr inpf padpreti.4di kleten troTo'Je. obstoj troctou pl malo stati. vlr. ootastl-spactatr pod srolnost rrornaln. -tll'. tladen nor[cHarocr I tlaaenost rorrcHe pf iritisniti.rroIera. utrgovau noaoa adv potem noroI<un pl pripraviti trqroMoK.ocrpojYsa pf' imPf uraditi. ittttrl pooptsarr-pooplsovatl rlorrr ara I podloga (v oblcki) trorl^arrr. proga za rczanJe n plenlca nocttraor(.{.1 podpis l|ornt|cHllK.u. -l4rt groba\ lnat troiroell. posniku.lig fain. postati (Dostoiim) rciros {mpf bivati. skrivaj redi. rlorKuwla pf. Potrditcv notxaAn pf pokaditi (od spq trorDpAerr. I po(lplsnlK-pooplsnrca lornnure. m . klet: 2. notraarivB? inlp! priti pod pl'-pl. stanovltnosl vztmjnost.. {. stc bitj v drueo starost (leto). wtTltcrcaimpf potiskati. sedanji rocroeEe 11 oDstaJanje.-AHa ddi prilrdilcn da.ll Itomuc . rmerr sKoqo nocrp. norcr. . v Soli prisepetavati souaencu pri spra5evanju norxax!tsa. impl skuDttr to.

t:fw|I pl podtakniti. 2.M. -qtr n nadstre.n lrapHTe pognar -[oTpyca oenar Je norcDecr I podzavest norcBeceE.it gl. -qI| . okrepiti se ItoTfropirmft. drog. 2. ce ifll rKrrpoEerr. ifipt 5ek. poqJarlniJatr IIo.pozanimati se pt rrofirpe. pridusiti. trOlCeKa'oryef. nien mal. prelres trorcHpr pl usiriti (mleko) rJorpece pI potresti. priviti.tr{}IcsrrfuR. po rKvrcuen. norrm4ra pf. stresti. impf prenizko oceniti. podvrelipod rejarrorrmr. vzgojiti. noU^alcr adi ki je ob pamet.E adj 1 potresen. potrebSdina pf zadutiti potrebo EOICeTll. norcrper.noflrMpxrryBa pf. loTc^!'use ct trorEMpKEe.+ua adj pod?aaesten norcDecsoadr podzavestno norcDrrpHe pf poixiigati komu (z usti) norcDnfl<a pl spodviti (kolena). skovikati roke). -tut m podpq rocnlK noTllpar[a pl previdno !praSati.pta. lig opora trornopa I lig podpora. ponoret. impl spomniti. opora nomopacEe. odvre. 2. Kau notes. pr-etresen. potuh. 'Iorqt'deT vrzen pritisniti. napuid podrediti. llorrpe^ pl podpreti. &ECeI!tsa. nolllopaq|lla pt itupf malo odrasti. 2. noUFeAUBa impf pf.ugoditi-ustre z ti troyeAuarrnpt ize totav^titi. priviti DorrruRsr(rf I podrejenost. spodbuditi (pogG vati. 4Ea adi pretreslj iv.rm spodbuda DOdVlZenOSt lorgrpertrHuK. zasmeh rn malem posmehG norcMena.n . opomtro4rcnepq It zatrepetati nitispominjati.n steber.zrejati.p_riar adi tig odilnien. norr!. Dorabnost potrosnja.o'Itfiy!. noYesiti trolxa t nauk. malo hukati (v 'lo\.rcrpoa cdl malo.'.noirmn. streha n1 presunJen nad glavo troft1r€c€Eocr pretresenost trorcalrtrue I od daled sliiati t norp _or. noYoeAt aoy. nJen spodrsniti (tudi lig) trqqr€ccrl. nerzpomlen torytae pI l. poraoa.(ogenj). tloUro4yla pf . tralau uorpara I iskanje. nasloniti nompeTceAaTea tn po<tpfeqsednik nor[psrceAar€acra[ adi podpredsednitki trof[pr(I|e Zl malo zaprhutati (s krili). impt potrotiti. slabo hraniti rcrtryt*4 fio &rlUra pf.pf . naglalen nl se odi podrejen. podrrorcr€rfle d Se malo stisniti. impf malo smrkniti-malo zavtzet smrkati norrilrHarocr f odrinjenost noTllrtu[lte. nofirrlmtvDa rf. impl gr.vzgaiati. pourorqraHe pf malo vstati.a biti potrebno po tem.o. inrpf norcrorHe pl malo pobezati podartati poudariti-poddrta. IIo4coIIIlIIa.skriti no!'aepfi. trotxpamt. ItoTco[. nortrp'IUR pf.aocr I uporablj ivost. ta pf. tro'ncaoH lit zavetje. cToKrI3a rur4)oKa rlorpotu!tsaqKa blago za Siroko DOrabo rcrlpouryravxx adj potro5nirlorpUca pt zapraviti. pomoen norpoErf. prihuljen.isdiD. trorcftoK.a I potrosnja. fioltaparyra pf . vau se Komu l(onzumen [o'rcMeDar6ez posmehovanje HWa pt inlrf spotakniti-spo. presuruu norcKo. ocenjevati. pc ro4rorul*arre '1 raoa norpo[r!tsaq m potrosnik norpot lrarrr.noqetryBatre r podcenjevanje tikati t$r{. presu.ur adi uporabljiv. malo upogniti sKl norcMersq m posmehovalec norcMeaHe ccnorcMee ce pf L posmehniti se komu.vzdigdarien. ifiul poskoaiti-poskakovati Doryec. r.pregon. aor troTrryrea. nasmennlu se norcMeurAnD adi posmehljiv norcMerualrBo adv posmehljinoTcomIe. DOdcenlevatl rybp. -\l m belez\ica. noi1i4'ra pf. pogon. morala zgodbe pl l.iprisvojiti si-prisvajati si tuti-malo adipati kdai pa kdai no*yrr. posmeh. [orcrpeK u.300 I4lurnop. imFf nekakoustredi. pognati. pomoldati.ka 2.o4z. zDegatr I I I I I I I I I I I I I t . poudarjati vor) troruprar| adi podtrtan. Irg hitro in visoko zrastl norcMeBat6e norcMcBgrl 301 novaaBeH norpoBrx. n prl Je rwtyre'E adj 1.troytuAa.c'I adi podtaknjen. privit (o svemolaati-malomoldati tilki). po' rabliati rorpoir. -4r.-q{ m poskok prelresu. ganjen. impf fam impt malo usdeniti. rokovnik xorpec tt poues.-nolBeplBa pf.-ruHa4di potrolen. D. opornik. opominjati rorpenKa pl nekoliko meZi.noTtlYeu' gt.t|qrqrl|:nle 1l speljati na led.impf zrediti. nei<akoprepritati-prepncevau ntrynn pf na pol ugasiti. norcKo. porabiti-trositi.rlBazf. norpolulEa pf. zasledovanje rorpajlra-uorlraBa ifipl od norpae pomoldati !0ry€5a I potreba. noryits.

naraurost.!6ae LpgBAoeV6Je l. oe pl Premisljevati nekar casa novuoin rf nekoliko utmditi noinaiu lf napotiti.rlpaaocMyxaqKa f te. .IK. sli Sati'Prisluhnili (hekoliko) nourrapuHa I postnina noErreAa I Prizanasanje. tnn ''oJwAJ4. 2. ortograIrJa. svobo5dina. -L46 t fartl Lth izraz spoatovanja z spo_ tosl|Tallgnoqlrrllar6€ dtovanie nowrarda n sDoltovalec noql|rarelu(a t :postovalka no.DJI{ rr2smer npar'ld impl delati.l'. npaAeAo-trpeAeAo. pc Gdi se nekoiiko novqet|. iBEa cdj jurididen. lis. Pouditi o Kogas aem.I I I I noYAaau 302 troturYpa ce noruTyP'l . navvati: duaiti -ce: se{uditi se.'a ad. pravh t.elladi zemljilaen.r!6Bocr-npaBAo/r.otipati. prevzetost . qpaBorurcoa Ha MaxcnxTeparypeH JaAOITCrI]rOT 3IIK. resniden. raztoll rrp0Do ady l.. spre' sled tro-ru're^Il. novtaaotlot ut pomlntr. r&i*a impl dotikati se. pogostiti. pravo. spraviti-spravljati koga v za. a pravicor4rare4eu. praur'u fl]talIurla TlIrKa pravrca gore npa[cKoHcr<{-rrcKorrcKrr 4di li t premrKa zaeeten.pravopis .iqaadi pohvalen norbanqof Dohvaliti: rce: I. .di postni 4dt za smesno noulrosa[lto nizko ceno. brez pamcti( od skrbi. !Mt| ce: . r pogozditi pogozd(rvuli "/rrl norula|lBar6e Potl()zdovtlnJc -n rrpaD r?r. dudenie. troqecr t aast (zltnanll traz soo$tovan ) ia i/oieq'tr pf i. noDreA!tsa pL ifipf Drizanesti-PrizanaSati no'*t"n". resnicoliubnost npar4mra-nparnxa-npal6g t pravica. noFpocTFa pt. lil Preminiti. komplicirati.ll.nesmiseln (tudi fig) npaae4.me.-I!Er Zadete-n . -qHa 4di poulen noiira 6a t Dohvala rorDaaeu. lo. praprvoten r4raaETe crBo n afh lit vlada npaJasnK. prav. 'Jpal€'I. trpa3eH. 2' Po' dastiti trorrgren.pl ujeti. Po' tlkotl sc ncl<aj Casa rros Hlar adi ttt rajni. ltnFJ na|l''Ile. -\D . pravi[no. -odrniti norsa t tIa (za rast[ne).cerkv opp t|pnlrnvK||. ius. norrtMv|rrl rrl.1 npaKca t t t i t t I I a rlovlaaa . 2.e. uottgawa pl. neza. ua 6asqa!lupaDeAEocr.lnl m zatetek pJ.'-. umeten narju por prodaja (jajce ved narrelenkot Dutave) npaser. rrpaBErqr(Ir adj pranitki nolrr!?n /r/ lx)||()r'r.3.| cerkv praitrryratiRaBorrrr pl zool prativaJi nlca frpa3 m bot por. zem_ lia'. -IUI m Zacetnr{ noverrua-norermxa f za_ detnica noqerln|qKn 4di zadetniski [oqerHutufBo r1zadetnistvo [otrerot(. umrli moeen np-aBorrscfi pravoprs.m . gr. pravr. seEi. umreti-Dodivati: lil umirati noqrflKa. Pri' i-emati: ne nooaKaj! ne dG iikai se! noxoa rz pohod noqprs pf polrnit i. zasroziti n@Tfy. -qu m prcjezik qpaxca-[paKanKa I praksa. Dnletl (za oelo. napraviti Eogadiijega. nontl noruyuen adl pogozrlcrr_ noEYMIf.vorrD 44t pravtcolluoen IIpaBAo. opsovarr. nortrr!tsa pL tmpt zaieti-zaleniati troq!tscrDlTi pf lit obbttiti.r l. ponorctl t|outwDa ce tl vladiti se. tla (Pod nogami) nosF. 'Iovtn. o[paBAyBace rrpanaus adj lir objcktiven.|IIlroK tfl Poditek I|olrtrr. navdusenost.hvalifi se: 2. osramotiti. sesalecza prah pravosod. v sestavi rlpaDOaTo HIIKrtn. Ponoreti noYrt{ d _prek-tett'.t znoriti. navduse' vati se trocve pt duti. €Ha adt pratzen. pravidnost I uriJa npa3 My npoAaDa vrtAAt IAtn nenamven.ic npasocYAcrBo1? prag (tudi fig) npar r?1 pra.JuBa odpoditi se. npa:lHoTa{pa3Borrt" lcs delati se. -4xa adl praviten trpaBeAl|ma. terenski noqeKapt malo poaalati . nrrvuen. norrefl{I. lil rcsnica qpalAa ce pl lit opravidevati se.seznanrtr rrolTltocrn.makcdonskcga rtnJrznegaJezrKa llpaBocMll€AKa. osKnrnrll rrol?t|[. praven seden. pran . podeti. za vsako ceDo rromrvKHar adi zbegan.n pravr. navdusiti-navduse zatuditi se. geoft npaDoarorHrfK.i prcm<> Crten .tt . in pl nekoliko Poenosta!1tl' poenostavlJatr novcaorKnlt. ptavlccn npar4a f pravica. {BqI| '?l Cleo trpaAeAoBcrur-trpeAeAoBca adj rDEIIIITIK DT VICN!K Dradedovski npiseAmqa. Zalosti) ronlftr(t|o pl izginiti. .. Ilovc^orKE!ts4 PJ' impt lil nekoliko zaplesti zatietati.t npaB 44t ravcn. zadutiti EoqyAen 4di zaduden noqyAeuo 4dv zatudeno noq!'AeHocr f zadudenost. stvaren npaBAriBocr I lit objektivnost. 6opeq 3a rroBeirKu npaBArr'rr borec za dloveSke Dmvtce rrpaBAo/r.10. izgubiti sc.. -Tra I spostovanje " noqlra-novxryBa tt?lpt sposro vati noqr{rafulre. Ja f fig prazl)ota rpaeuysa impf praznot ati leti kai: Mu ce rrDaBs Krr(a rao Dl sl sezloal nrso npastrllBarne n prazlovanje trpaBtrIm I pravica.rpcBrrYKapravnut klnlu nttono . -w pravokotnik lpaoo6parurea n pravobranec npaao^rlreeH. rrltaSruHa.o. npaBrrHa r4ta[3Bop .

r?raDrvesnlca (zensKa.n_ poslanstvo.npBrfia-trpDrr4a f prvenec. -sraen. 2. postaDrstvo l. 3.izkusen rpaMajKa I pramati rpaMarepnJa I prasnov npaoreu. Drrmaren np-rnrrocr I .^ (Irorrp!.npso u. zacetek vpawyra impl sprasevati npapoAnre^[ pt prastarsi npa[rYMaI pragozo. -flllr fi lit pfaote upe6on pl. rpeAeao. zgoonlr. J. {ll npararKoBnHa f pmdomovina r..npe6aeAnee PrePf bledeti npe6^Rrf. -D. prekuhavanje. pretrgati.qrafta pf . sKi fig trepetati |Ipaa.prelaz npeBapen 4dj prekuhan.j^ti trpeDeAyBaEe'. prvak (v Sportu. t iP \ ztreDetati rrpro adv L irajprei.il prvotnost. prvr rpj. grarn vptaiaj Drvi fant opravtjanje poklica. (rava.reAa. prvi PrideJOC. marljrv. 2. 'rperlet IIoa npeBesoT Irod pretvezo. pajdolan. znova pobarvati. impf ugrizniti se (v jezik) trp€apeH. npeti. vrsta ljudske uganke npaurarEe r'r vprasanje. prchiteti.razreda osnovneiole rrparn. adv prvid. v ostanki (slovesno) pr|ll ITSII trpaq€ I prot. Ilpe6o'' upe6o. dvakrat Zgati (tganje)..upBo preqvsem. m bot kresilna soba v lelovaoDl. 3. prvem na mestu trpBlT m prhljaj ponpna adi okreten. plehitevanje. impl gl. Prvak (v slDtca stranki. ogoljufati.npeEalrcrlm geogr preval.Je n trpeDnA rfi spregled (pri gahu) npeoirag pl doZiveti. vzfrf otati. "TJe ft prot. rparna f poSiljka najnpBeH) najprej.it prepe Casen npefa'pa.rqe r od Dlrar protec. f praia. I4re6ojaAllcy8a pf. popihati jo. J. rlltarot(a f .likov ori mladi ienr na njenem novem oomu npsuqeH. z. -pqu m kraguljdek tp npaflorreTor. prehitro npeoprodi lit prehiter pl rttrreop.HaJ-f ln sao) flpB) l. ^politiki) slanec IlpBar6e prnulan]e. zadeva Epalnmla I prah _ npal[lt'B 44. ihtpl Dreiteti-DreStevati np-e6poJy:rarez pre3tevanje npeDa .fra adi . irnpt preiskati-preiskovati.r|t| rn poslanik. |rpac oBeHcrtrl adi praslovanEpBa lmpl prnuta!.-rrya adj lit prvoten. sprva. parp_:aerryma pryi3la.plm adi tam predober. l.prevajanje npeBeA!tsaq prevaJarec rfl lpeEeAyBaqrq ali prevaj alski m tandica. prekositi. prevee zahtevati [pe6nlta. -rryi m ut praJa pobrisati jo.uro adt vpialujote Ilparrlas(a f lit Wrasalnica. nF !lu!E pf. npe6pojpa pl. oznaduie sorodstvo (!pe6a6a. z rzgovorom trpeBe3YDaEe prevaz2ru. prevesti trp€BeAlaaimpf preva. prestaviti.d. -oDu. npama impf . Prve nqgtu 1. prepeljati. upie"eq. inpf poslatitrpEeH. 2. usun se. sPretnost prakti|tpaxr'|qes. v Sportu).. iprva. lir spregledati. npedorlr. arh nar pes ukaniti. lam ntEnec r slla.Erl€ predrtati. prvorojenec. tekm@ vanJe uperele Zl l. izbirCnica npeSrp^B adi izbirden npe6. -mp tfl l. prekuhati.prvakinja (v oPeri.pre(lperr 20 Ma.. prvid (pri nastevanju).t prasen . 2.r 'ali solod. prevaratr npeaapocapl 5e enkrat pobeliti npeBappaEe r. trpalua. pl yig m ptaqpsesrtnn€-qpBocr[Eo. trs.ot ricinus sDrveqa trpa.rrr pf preboleti (tudi npe6prcrpe6pry a. Dl Dradedi nparuoR. EpeBrriri) 3. -AEa vpragu. prvo zganJe. 2.. gumen. . dek.peane. Siba. prezreti Itg ) I I I I I I I I I I I I I I . debela moka npe6ojaA[ca. W&pu&a pt. prvendek. !p9r rum. Dreoarvau npeooJm zdrob. zelo hvalezen rpe6aBen.prai pri' rca I deteK-DrvI saoezl qpaqorex. ponpqreErK. rrrorau.r m prebiralec.. 4. izbirdnd rpe6npasKa I prebiralka. liba trp^Bax. IrtolanJe r rrpa'rewrftr adi poslaniSki. 2.poglav-iten.r. -qrr ^di den. pri glagolih najved ponovipc tev dejanja: r4ter-I36spa novno izbirati tl. impf pt> roienec s lat l uprdera I. gorsko sedlo.4Il r4 vprasarna pola. ovca) Sevati ttpattra^eH. po (s krili) s[tnsKr qrEalre a od EItEaKprvorojentrIrareE tnrDo. nt l. Dnmarnost nplne pl od npBa zaprhutati.. ozungE npacKa bot breskev (drevo Ep8. leki n4r pes prvo oeKle.e fig prjvreti na -pf dan.ar 2. -BHaalj prvi POSUIa nlrBerr{rpD[rr adr (nowBe'I.J 'Ipa 6lovek pl rprasati.l€donsko"sloveruklslovar trIreBl|alr lpaua.llEuK. prvo "adi gr4nl Wrasaren delo. pleterucenje rrDe orefiks Domeni: 1 nai-vigib stodrio. zbrisau npe6pou.etrttg. prenesti. ''pavE trpax m.-qrr m praseK npan6pe4. npacKoB 4di breskov lig najvainejSi. . preDeden nqeaaqgurun I dvakrat Zgano zganJe npeaap[ pl 1. orsrre glarpA. .trpaKtrllreg 304 trpDrilla 305 rrDtrrrqc Drvi obisk starsev . prvr.tPl eulg-fam Ptazne mamle. superlativ (nir. samo sg posmrtni npleFctreHro adt predvsem.

tradicija r4re.rrsanJu. rzrocatl.I' (bolJ v raor. biti na dclu npcABoAnre^.1 predavatelj rlreAaBaq(x dd. Dr-edavan ie npe4araiea rn oddajnik. jasnoviden npeABrAvBar6e t? prcovrocvanJe t tt npeABoAu-rIpeABoAvIA tlrl rt.it. prezgocaJ npea. Pre" zcodnii npe-4lperrreuocr prediasnost . {Ja t. Preoavarl. ooSovarJanJe rpcro8apaq m pogajalec. [peABecrlTa P/. povozltl Kogailrg unrcrll Irpera^errddl prevec razvajen. skrbeti naprej rrpeABlrArlxB adl predvidlj iv. impl videti misliti. .i vi.ll prcvelik rq)eBPIlc (lcz' ti.l lig prebolenje. npefa3!tsa pl. _den. impl prebrcstr ( rel(o ). vrxlDiL-v. ocl_ tati.Kr preoe npeAaqeql -qra adi kar rabi za preoenle npeAaqra-trDeAuN€ I l.rlreaEIta : 306 llperop nperpa6 307 npeAroropHuK I T I T I I I I r4teD paEe-[peBprlDa]6€ t? vreG ie.oDletl{Dsegau. posneman nper eAllaq ttl pregledovalec rrperoDapa. it11pl ep regTacllt-r . nerodovitna zefiLia nperar. ncstanovitnez.narocJe Ilpefplle. tovarniski detavec. vodnik IrpeABoMrcAKa lil vrxlttit:t / lpeABoAure^cxq d/ll v(xllritk' [peABoAH K.!.burJarrpeDpr rrBKat lil omahljivka. prenestr. roa Aoafa npeABqA to pride v pG Stev pt npeApnAn. PI I|. . 2' zglqdovati.MeHa 4d. pregledati.H. prevzgc ia 'Nr adi lit izretto"to"*o1"".tr objem. z\ ezal i-za'l ezo\ a!' zvezovaii. -preoaJarr uaevatr. predil' nik rrlreaaqtr4a-rryteAti[Hnqa f preounlca rrpeADecrrF(. npcBlrr. pradilni stroj. Predi-ca. i7roianie: 2. ncstanovitnica rrpera3u. rrpeBr'uu!tsa impl Presedi.obvezali lI()vofl npespHe Pl Prenehati dezc''/a' nprrc^cM d. -l.lglasnica. odpoved nperpa6. ke rrPcrr4r rrr srrho mesto na njisneg bo prenehal niernyr..fstno: pretezno fipeE{rcxoAcrBo. rrpeBealBaqKtl npeBoA Is adi prevedljiv rrpeBosaarueH adi lit pre\zvr' 5en nDeBo3D[UreHOcrt tit pfe\T'']i' _tenost. kipenle. /tB aKnv- imPl'trcti.) _ rrperAeAvBaimpt l. ii'"s-l.. prectnosl npeEp3e' BpeBp3!tsa pl' lnPT zaYezati.edvojen npeaBojvD^ . t??pt objetiobjemati nperlsflltsa trperFEre. I'pesocltrfr!tsa. -tln ru glasnik.. Posnematl (pn vezenju.itull npeABorr. .-ryr /.lli'"'if. kjer ni nid zraslo: pcs. iz\. se. Predeasen. -Bu[ m llt oman' liivec.) iftipl gl. oddaj' na Dostala npeAina. 4terprqBa p/. -qn tt izdajalec npe4arrm4a I izdajalka rpeAasnn rKrr adl idajalski [peAaBcrDo tL izdaja npeAaAe trl predati. rrfrraa. npeBHrm. dogovarJau se npcroBapaEe n pogaJanle.rpl . / rrpeAroBopHrrK. Pregledo_ vati. o. I I t t pravnui(-pravnuKlnJa...d pr estf adan nperaaAHsrocr f prestrada_ nost nper aArra pl izladniti se. raznezeo. naroete ooJe_ obsecr.qa{ocr f vdanost np94es m Predilec. preoe{evarl nperparKa I ooJem. -HJ preddverle n*lgpeue. ekscelenca(naslov) frpeBo3Hece. Preteien vellaven nDelocxoAme^caBofi visokost. t. im pI prevzgo irti-PrevzgaJar I rrpeaoctnrraHue-qt€DoclulrlTa_ r6e prevzgalanje. I voditcli. rzoau tpeaa\es adj vdan. mati nperpaAn. 20" nost pJ. 2. burjast _.r?. nima sg PG . znamen1e. preJsnJr govomik ft .rad. [peBosHeclTa pt. prepo_tovr_lt-prepolcr/ll:l razclelltFdetrtrna ovolc npeABojl|nqKx adi pred\ oiaili a_npeABopJc/t npeaBop[e. gl. predan npeAar e. ne\tcnovitcn.. -rqa adi 'rprcr'er^ (o sovedu) adi izlattien. gl. Ianl zarnerjatl. ni'"ol"ntto ddi omihljiv. rt napoved rrpeABecrE. diti. naroeaj. .. adv postev. t1 tit prcmod. 3.. rrpeB4pa-EpeDp[Da kipeti rrpcDpcra f obveza (za rano). zgledovati se Po Kom. npeDoAaq m prevaJalec.Iif Prekoraeltr ( okvir desa)-presegati rpeD^acr f premoa pf nperpa6pa . postati hudo laden nperae4a pf 1. /i/ vrxlil( li. impl lit prevee Povzdrgovati nPeaocnma. nPerPHe pog_ rrpeAaBa r.^llBert. vdaiati se -ce: rpeAaBa6e t? l.oreoznaK: naDoveo npe4o6ci-irpe4rectn e.pomcnKuzen rrpemp n aula. prevaga.""*i.ekscelenca(Daslov) nlreBocxoAtro adu lit izxedno.i. Pl. -()clxl -IUr-Ilp('AlloAllllllll adl pr.npf pogaiati se. upeABrAlBa naprej-videti. I IIpeB]le3 r?1prenocl znamenje. piedavateljski nPeAaBrMK.rgra hudo laden j rrperAaAJrsr o. prevezati. rmeBeAvBarI rrpeio. predznak.B adl Prevajalski.. vrenje.Blt€MeH-rlpeAapeMeHeH.adv pred dasom. izvrsten. predajanje.l izroiilo.irynf nperpaou. .. do_ govarJarcc npclorropr| pl.'(lIl trpeABoAHItqKua/i vo(lrtiik i [peABoeH-4peABoelrell. izroditi. tja f. _-ris-upesulna la. Prectellll-pregraJ vatr. . 2.. -p.r . sneziti.IlperpaAlB ? pl. inpl napovedati-napovedovati Ilpeaytl. naPoved npeAEecHFua.

preraduna(va)ti. rrpeAlce4Ea. ved kot zadosten flIi drugate kai izrezljati..{nqa-Iltretrar6el|rr4a I l.4. vasovanJe npe4ir4pegeu ddl naprej dolopri prcdicah den. praoeo np€Aei . posnemati. nG nlt€Ancrpara I iur uvodna. pooretnau trpeAMlrptr ad'v o svitu npcApcrxrr. posneti.doloiati. impf naprej dolotitivouven dolodati trpeAlsEEK. pretrIrspeasocr f prezorelost ztel T . npeAlrerlaBa p/. 'dorivliati.Dredestinirati ti dan npeAoAp€iyBage ll l.n po(mlma.rrltUr. 4a rr predmestje [|'eAInrHa I prednost. predivo.predisponiran si rDeApacYAe. npeAosolllo adv ved kot do. trpeAoce(aDa ?1. 2. prciudicirati npc4pyuer< alr) fam dowl&rnpeAYoeAeHdd. dozivetje: 2. ukreniti"delati. -pHa4. premor. malo popJej. osvajati. izklcsati voli npcAcrr. preooremenJen rryrelaoareHocr I prezaposlcnost. delati. rIpeAoBoAvsem. . tmpl zaslurrtrslutiti trpeAyc^oB ffi pogoj. Drunu{ln ttpeau e rr Priimek. Drezivliati.trpeAocTarr{o ddv gl. doloiitev nIreAoK. npTrp3 pl. prevzemati.fopI|e 308 III'EAPEME npcApclxr| 309 nlre3peaHocT ttpeargprre_. Poza\pex biti ^a nper<eu.rcrBor? prednost trpeAofEra I fam l. pasisde. trIre3ac[rFa pl. zadetna Dr€iskava rost lrpeArue csnpeAlunl ce ]rJ ryegorya adt. predestiniran . pted. rlarlper(el| preJsnJr npexer$ pl. -ux npeAtaAeEeri zadetnajed n predsodek pl nlreA^afaq m predlagatelj trpgapeMg.rHa ad. trpe3lraace tmpl prsalr se DpegBaqg r?. impl vno'rit napovedati-napovedovati(sejo) npe3arMrle.t *ralluren. zavzeti . irn ari vzivi:ati i.r4reA. iaf prenasititi-prenasideva" tr np€aQareu adj ptezaposlen. trpeAotrIreAe^eH adj gl. pf . paSnik zenr ) 2. osvojiti. poprejinji trpeecarrB. rrpepa. pavza rllreApactrolotrcH adi nagnien npcAruryEa ce impl oddihoyati k demu. odloditi se pt preboleti. nar pes ireda'. npgAyrpeayBa.t z vrapreJs' niim mneniem npeilfelesocr I vnaprejsnje mnenje npeAFpeAn. trpeAl48trKa. nit . .raI l. pre:a.drugid ozeniti. odj prezorel. tmpl potovno vprsau-vprsG vati (semester) trIrc3acnresadi prenasiden rrp$acureHocr f prenasidenost npesaqlru. npetrp€A{3DlIKlBaqt(lt4di izzlt ale'r aoaoAetl trpeArdrEoadr pteteino. n pl nDeAcI|vDa preorlr. y prvi vrsti. im?f lit nameniti Dreoeorte npiarpiaie. rrlreFerueg.a rmpf Dzlaat-tlzNalr [peaoc"Ia8n. IIpeAotrPeAe Vrp€ArB6ope[. prtezrve. 2. iDtpl lrl n preJ odtocru soobu.npeApacYAoK. nit npeisrpefecKa adv PteJ.-qu m lit izziv npeAocgu. drutinsko lme adi lpe3qel. Epe€carryEafi. . predremati.€prB prezruJrv. povzrotitelj rllrcAocrareg. npeosnovno aranJe AOAI'EAEH [Irea3opu a4r o prvem svrru IlpeAonpeAerul.npexroes adj pre zlvel doli' rper rBee pf preliveti. prioriteta Epeaeao. upe4namqrare z izzivanje irn pl lit prepustiti-prepusdatrIreAlt'BrtrqBaq m rzzryatec.n. zaaenjati.llmaadi pred' golski npeia I preja. Prepreclnopozarlatr.3pg. naprejsnja npeA3eue. ?t.euapf.3. np€aKatqtsa pl. tez qpesarcarKe. irnpl za$lutiti-slutiti _trpeArl3B. -Aqrr n prednik ukrepati r? 4peA3HaeEe prelsnJeznzrnJe. Prevzeti. rce: drusrc OZeflU Se nrpexura ii pl pr &v ekov ati ryren<rsaEe z Preivekovanje _ nlrex(uBal}npextraaq t r zoot Dretvekovalec up_Lrr<ugearr. preobremenJenost rrpeiSopFa impl lgo'taljati ni\ oditke ttper$er ade drugi dan. lntpJ prenpe. {ria-npeAropje n [peAsa3Harnr. vsak druei dan qteselda impl l. AYcetaBa 1/. prezrre. se v vloso npet ptae-p skozi. -lIIH:t d4. 2. opozonlo e trpeaYceTE. naprej5Die dolodanie. iiietit 3. na'rediti. preprecevan adJ npeAgrpeArfeaes. rpeAoApeAYBa rfipl \aprcJ I|pcaerro preja. opozo tr.. dpeAocrara pt.{Drtrr ry. imp. veti npe'<llBe. tmpl tam arh izrai:una(va)ti. IrpeAHaSnaqlTa pf . prvi pG eoi rrpid. np. -'r'l opozor en trlreallrpeallal6e /t opozorlrev.. ttg skleniti.p/. -pa. trperaflrdlrlla . 2. zastarela beseda rrookuBvBa rl l. preJsnJr. zreu-Drezlrau npeepaamu afh flaramr]ice Pl werp-e \. PraYkar.a adj predra pf.klicanjepo imenln. ma adj g). adi -AHa lrrednji npcAeF(a / preJa.. lit prepo-zno oddahniti se ryreAoitrr{peAoq!tsa pL tfi pI preqoclu-pFeoocevan trIreA. iwpl tit narediti.EEKa I oddih. nelunnost.:Kra adi El: u. 4.peitureH. maloprej. zlasti tro trpeAn. predivo. zavzemati nDseMe rf l. lpeAe^a-npeAe^Ka pI vnovrc rrpeAoBoaeH. KraJ 4reAnfiqap ra veslal na kljunu lolna (na Ohridskem ienpe4e. doZivljaj.

Prelmenovalr rrperiEawr. npe^eBa. prekrsiti -vzdevek. prenehati. oStcvati. -(xa adl predsinodnji rrpeKl1 pfae.spreten. -IHa adi tadltevilen r4reKlBpeMeH naduren 4di npexyAerradr dez dan. irilpogil oaur pnKlantatl npexop m gl. [p€ucru{rvEa rt. onemogel izdrpanost. adi pfedvderajSnji rQteLazKe. onnovltt uau.levan. in pt rye{qxe f' povedati s svoji rrr plExtntrr. rpertmr1n^ . preien. 4or q)eaarar. ne po poti trpeKirepa qdr predvderaj lnjim qpeKqepaureH. sKral(lruglm. nlreKpurfe krsilec (predpisov) r4reKpnroK. -pua adj tezmeren EperyMepttocr f dezmernost tlpeKlMopctrlr 4di aezmorski nlreKilfqe r1 taf pes botttek" kumid. cez (reKor. l. dez noc.neoglDen np9.. onstran.r. drugid prckriZatL_ prekrstiti-prekripovaDrn (v goste. presek. [peKap ElrcKopel|. -cHa lit prcla^di hek np€. impf np.nrF. presuStnik-prcluStnlcu f nlre6-!6s[rrKnadi lir prclu$tnlsKl npe6!6oAejcracnpe. npeKllr!tsn pl. -pHa adi graje \.i/ prc- /r1. KraJsau trpeKaxlBa im-pf . nao rpeKy6poetr. npexac-ysa pf. ustavnovltl. sKozl. itupl Prezoreti.lmpl. znaJorJrv npFjaAg.eJAe. pf.axrlBarbe fl zopetna moZite! nlreMa eH adi izdrpan. npexp4u p/ prelomiti. lomljenje (stavKA' upe^aMaq fatt tip metet 'zl qpe ee.p cez.1.rpeKparyBapt. itupt "rtlf. ft prekrlek -ryr qreKcErorta predsinodnjim r4reKcrfio(eH. dce: prenaJestl Se qen npejaAen adl prenajeden r4reKopu. prezrel postatiprezrel p_ostajati sadju) (o fipespes ad. . trpeIa n..inpt ponoven 'lps'r|3. zapeljati rrlreaaj. (prcdpls). oc[eK. reele(clra npemAaAenperclaaa pl.smo . nuJen.6y6o.V6rlr|rtlr .npespee 310 4teRpx-ur rrpeKpulrirea 311 rrlteMar&r npexap4arua. fia He cTaEYBaTOa [peKFrOK rO nr mogode dez noC (takoj) npeKlleq.peK wa impf zaklinjati. in pf zooet omoziti-zoDet motiti trpe..ly6ImK. prestopru oslevatl rpen adi 1. 2. uKor trpeKap6a I graja. pripra[pgxap-.za 5ati. presledek nperrnre. on avl jati. pt npe^ara{ It prevarati.fti.fpa . trtcaBo lil presustvo '1 rrpeMatKu. . pre slepiti. [peMa YM pt. rDesqa!tsa pf. z!rt.dop lzoor. prikloniti-sklanjati. D{'€3wEa pf . popaditipreorugacevau npemaqyiraEe fl predrugatitev. gore trIteKycqaa adr najved pojutrig npeKlTpe{Der!'llTlre nJem rrlreK!'qrerueH-trIteralllpelueH. premamrrcv. rou!l trp9rsrgy.sllsall. impl ryeranr_ L ponovno. 2. uslavlu. prelamljati (tiskarski staveKl nlre^aMarre n tam tip prelamljanje. priti v leta..r'!6rpe. qremraqvaa pf. npeMarK!tsa pt. pre^wa prenalivati.. np€KpoJY^p Kar . kumde tpercyuok adtt ponodi.npc^. impf pregrtsu-pregnzovati rlp_eKr|ur?1pretrg. domtseln.. npeKop!ts^ pl.. prekaljen npeKpcrH.'renraIUTl. Krlzatr bo. npe re. (6as)-prekinjati. impl preliti. qpeKyAeH u r4)eKlaHoK podnevi in ponodi. prevam trpeMalor. mi la. . prezrt trI'e3pelnre-npe3rip rn prezir n. nalitiprelivati. vzdriljiv. ustavrJau qreru rlDaq m tehn stikalo EPe\< al[til ad9 predlanskim tllreKrra cKrr adi predlanski . inrpl preizkusiti-preizkutiti npenrap.npemoa gl preiti ?t ozmerjati. prekinjati. poru Deseoaml. Envprek.oDlratr naTeollt-preKro. npeKopno adr oditajode J. prelom. I prcsrF trlreroy6eserr. pisati se npe*aca. anertati. pre 11. rmtt Ecrltau se. razliti se (r€ka) prehod (nav lese na npe € r?? ograji. DnDosniti. nagel.!6a tfl. na svatzcvut.prexroJltr. 2. np€suaa.-Tpa adi. oslabel.prenanpeKa eE adj tit ojeklenel.pl fam prctirati. zapit ftpe^aMa impf fqtu lomiti. rrpeKpon.upeK$q|aalr fi preKupec nperyrM. prekirutev. nperdoHyBa !''. gravltl kogo do desa. opravlJaB p1. [peKpoBa. itn Pl prezrctatr-prezrdovati pl in. plotu) rrpe^eceH. ustaviti. izpl predmgaditi. osteti-zmerjati. tmpf Ltt sKtonru. -3rra d/i ljubezniv IIpe. prcKoraclll meto npeKap!tsa impf grajati.upet lTpytra 4d! poaez..oditati rpcKap!tsa ce impl fan L imeti vzdevek. onemoglost npeMalee.nar pesn zero. slabeti rrlreMaMa f premama. z. podnevl npeKvMepa 4dv iezmemo npexluelreu. oslabeti-izdrpavati se. retatl modan. r'peKpcryBa pf. -rqra 44. pojulnsnlr . rrlreMa^e[ocr f oslabelost. popaeenje [DeHcrrttla. impl ponatisniti-ponatiskovati np€t4nerIiEa impf dati drugo lme. n prenoo nP^a3e\\ adj tat pes pregraJen. inpt prerrgau. oditek. iftpl prekupiti-prekupovati nIreK!?eA adr izven vrstnega reoa upeKYpuaqs adi z dmge stratu pEnrne. rt traas prevet na- l'lll presaopnrK. ukor l|lti (Cu s ) npe3pee. EpeMa!!!tsa pf. rrpe" pf .r.. -r'ntd. prekiniti.

imFt z moltat| piesli*jtizamoldevati. preuddriati. trpeMop!tsa ce pl. 2. prestaviti. 4lteMo^lm. skoprneti rpeMpexe a Zivljenjska nezgc oa. preparat. preseliti-prenaSati. gorjurrja llpeMalrKa. prernamiti-golju. sprememoa npeMerrer. vega rye''p npeo6paTFar6el|p€o6paft preslmsen arI'e n spreooraczrnle trpetra. [peMp3trlBa. prestoDarr upenarcaeu adl premi$ljen rpewctr'. spremeni.f. z. IIraII it4pl prevladati-prevladova. Domisliti-DremiSIiati. nosrJlv trpeuo(eBa in iml prenotiljati.ir!1pf. adi Iepo obleden. prese liti-p-remesfati. zamegliti. pl. na ocena. prene. vedkrat presliIati ryreMoarrFatle n zamoldavanJe lpeMolHrlreMopa m.r4re[ee. sleDrtl rrlreMaMKa premama.teHoct prestrasenost t npeo6peMeseradf preobreme. vezati.e n premisljanje. selrtr trIreMecrlB.pustiti vnemar-zanemariati. 2. npelrolreH adi preutrujen 4reMop|. pusdati \.. minlrvosl lpeoAo €e. premreti. PremrsreK. rpeoAo yBa pf.ati Pao Ilpeo6paarcroe n cerkv praz. npeoB aA!tsa l. prreudantt.. nemarsdina trpeHe6perH!tsa ryey{pelrgl npeoAn prehod npeo4eu. impf pre@i pesrur-prepesnJevatr rlpene( n dvakiat Zgano ZganJe trpetrerraTE. menJenost pacan.. npeo6pa3yla pl. ru cez [peocBeuneiEcrBo n cerkv naplrl secezmero pttr trpeltrr/r! pl prezagati rpetnta impf spotikati. adj premestljiv.Dremaeap-re ti magovatr rnryola. npeMaqriqa _ pf. lt 1pt ponaustu tt-ponatrs ko- I I I I I I I I I I I t I I .F. nevamosl. nasatec cen smrsel.od npej4e prenatatr. upeEeDa pl. oraga q.preudatrek npeworl adrr preved trIreMol.t'. Presrav{rv trIreMecrFlar6e r? premestanje. nik spremenenja gospodo rJuoezensKe tezave. 2.rts odj lit prcmocan npeMp€ pl L omedleti. impl prekiv tl pf .'rpetnc'^y3. npeMecrUBapf.nemar npeEeoperE!. prestavljati.. --cei premiiliti si. preva-t. v novr oblekl npeMerrl._ adj ves preplaScn. priprap/.preostaj ti a npeHocNrBadi prenosen. preobleka.4na adj prehoden r1reoAs[rre z prehod. [petresaTyDa. impf ugfaoru. preslavuanle rpeurf| rz prehod ryeyTre-.ir dati druga. impl -. rnpl prezeosrr-pfezeDatr npenadEa ce iupl presiljevatl se npel|altrrar dli prenapet trpeuanmtocr I prenapetost rrpenanre ce pl prenapeti se. s silo jemati tl rt. pre. npeM!. . Kl grozl llpe p€xeH adi zamegljen (pogreo) nper4r€'(|r. prestopitiprehajati iez.. r??/ preutruortt se-preutrutan se trpeMo( I til premod trpeMo(eH. pf. pornjiljati.qgAEocrI prehodnost. tfin ttt z:rnemantr. ifilt trpeocsrrrtlBadi preobdutlj iv prenesti. rrrpt preooremen ttr-preveK ooremenlevatr rp^. preptesl(ahmazati. np€Hecyla tr|. pre ryeocM{c^n_pl . It4-(ovire)-obvlad6vati.a premrsln. impl -npeMeHYDaptcobtect v novo oblekeDreobladiti npeMecrl. ce.ry)eotur:. Dres ru se npenanpera ca impl gl. prepleskovati npeMeHa l_ l. preltr. npeMperKlBa pf.lnuEa ce tqrermr4rerEar adi prenapet nlteEaceaeu ad. s s o vzeti-ucral)_ . . rel'zlJa impf preabrazili.npeoTurlra pf. l't ltr oovlaoau. impl nJetr -rrye\a napasti.npeo6peueqitsa EpeEalr6r r._. zaDrcevanje npene6perqyDaqrtradi lit ne- nost.j lit nemaren upenedpera ocr f lit nemar- p_retzvisenost (naslov episKopa) lpedece. . npeocrauyra pl. impf prcture'iti. npetl. ozebel trpeirp3He. pod(noge) stavrJanJe vau opqry" pl.tr{yEapf. impt premcstitj.nar pes lj'Jbezen.rvDa t'f. zanemarjanje. prehajati. zadrzevati.trpeocT€se. nid dcva trpenllr|atle tati. trpeocerrtEocr I preobdutljipreseljevati vost npeHeclE:urm prenosnik.j premraien. se-omahovati. p. I pre\tn Jenost preslepiti.biti neodloden trpeuuc^!tsaH. prevozen. brod rp.t prenaseljen npeEaceaeHosr t prenaseljenost trpeE€6per a ad. impf pnrr cez..-cra adi L preno u sen.t4teMaMRa nPeHe6Ircnl!tsarn$r npctlccc marcD.fipeaa n. pripreti oti-zamegljevati rrpeMpgNDT ad. seu (pomen) preosta tr?rpJ tr. podcenjevanJe.drugacerazumcnpenooe^l. ra. J.fpa pf h impf prepatrIreoD^aAee. prepredevati Ep:qqFEg ? spotikanje. yB pf .8alten lit l. prcneprrcaKovano EpeoopeMeEerosr I preobrestraiiti-nepricakovano -na.F.npenaa /l1 nepfidakovan nati-Dreobra. I m pI pf emazalt. DreDlunoc npeoqeu(a{peoqeHa I ponovupeit6paeu.ryfryAa i . plasttl rqreo6peMerB.

surov. inpl spoz atispoznavatl: ttpemir&e pl pbditi. se n. ralt-resetatl rrpeceK. rrpr:ce eHIlK rrpecDprtlmtaI tit prelomnica.p_ hra"trpepmEte pl preskc clu trpepoA6a I prerod. impf preseJatl-preseJati. irypt prepoloviti-prepolavl jaupefloFnlt€nosa m.presen. zelen. preoDrat nPeceAHe lux. rperryrurr. ilr. qpecelqa IrTu. 'rD wewaDa pf . "qu m gl. qa adi ptica selivka qpece eIIsK. upeltrdrr!? . {r|a adi sver. razvrst:itev npepeqe. nr p n r p l i f i t. impl prcdelati-predelovati. itkpf presaDtuIr-presrhatl npeceKrr!tsaE€ r?prcsihanie rpece^6a I selitev. rryeca4YBa pl. impf preroditi-F{eruiati npepoAyBaEe z gl.n presek. [pen aTlBa. npcp1 ceKo^. trpepoAyDa. npenopatrytsa p/. onrgam poslati-poSiljati npenparna. piekanjen nlretrpeAeHocr pfepredenost. vzeu na rarnena npepaMrs! pI naramnice npepaj . prerekanie.r m predelovalec npepaMu-npepaMrrr pf oprtati. rrpepa6orYBa pl. pleutruj anje. gorskb sedto npeceKse. nperDar€. trtrrenoNrlla -cea tam prenapolnitiprenapoldclati. 6E'a adj cerkv Dreiastit (spostljivo za duhovnika) r4renoAo6x€ n cerkv pretastiti gospod (arhimandrit) qpeflo3sae.flpepaoorn. !ry. intpl priporotitipripo_rodati npenopaqau44.l"pnporoce[ npenopaqaHoadv pnporoceno (na po5ti) rpenopaq 44t pnporocrjrv rperpaDr. pretehtati.pl. presuJ 'l evanle . npenparuBa pf.nov. . I ovfua rrperrcparca priporodilo I flpcrropaqa. impl prcstti. sekati (tudi lie) trq9crr tfl preutrujanje.1 prekupdeva- npepa6oryBasrq adl prcdelc vaten qtepafarbe r? pr-eroditev. prg preroc roJenJe. -rlHa. preliti-presipati. razpoditi Prepoznavan. z delom se p. prilkanje. rpeceRlTa pl. impf presaditipresajati (tudi Irg) trpecaA!tsaEe'. ryepaE!tsa pt impl Jarfl pretu'anlti. pretrranost l. nenaravnost. prereselig llpece^'|. prelivati [penparr.pecwtl. nte. preprsovar' sKl 314 nPePa6or!Batr IrpepaooT!tsaqKn 315 npecu. -npece^yBa p/. oonova { ber a) npepacne.nrreI'rpr<a rll'emryrra I prepir. tlpeno3EaBa p'. nte (naroctov) qpece/rel|. spremeniti-spreminjati nper4raDKa predelava I rrpenpa3Hl.rl. impf imeti.preraSCati rpepacfpeAet6a I ponovna porazdelitev. prerez EpeceKa t preval. preklanje r4rerncr<a f dopisovanje. prrezviti-prehranjevati. drevesce npec M. os. npepafarae upeca I stiskalnica qrecsA m presajenka.aqpetroNrn. prepoln p/. presajanje trpecaK!tsa in pl stalno prevd zahtevati. prerojenJe r4relroA6eEeq.-rlfi . trpe4rarlYBa pt intpf pono\r$ vprasati. dopisi. 4or npeceKoD. se (srce od Zalosti) zmotiti se. zamenjati koga prepustiti-prepuidati radi podobnosti) r4renorurer-npenoaHE odj pne. impf preu rmqrn-preu tnrJatt. prekanjenost npetrpoAaAe. npeqtoAaBa pl. ryenyDTa pf .i npenoBTopn pl Se enkrat ponoviti nlrenoAasa impl predavati. pG zvedeti-ponovno popralevati. . -ry fi prcscljcnec qpecelrenuga{pecc^rrlitn I pt (' seljen(a flpece/teI|l'qKrr-npccctn{xH adl preseljcnski npec€lxur. za drugega -ce: (za. preplavati.eutmimtrl d i ri njevati rIpcpadorxo I predelava. qpe[ aka pf. pozvedovati npeirpeAeH 4di prepreden./r!'aaEe Ilpent(a f podstavljanje noge qp€n^aru.prerezati-prcsekavati. i sclit npeceH. itftpf predelati-predelavati (obleko). trpenpasH!'Da pl. prezivljati npepacKarKe povedati s sv(> d jimi besedami. LfipI prePrsau-preprsovan qpemdrrytsar6e /l preprsovanJe r4rerlllllt!tsaq r4 prePrsovarec . DreKuDclta prepoz[dli.. inlpl preseKatt. obnoviti trpepacKas rr ponovna pripo_ veq.) presedemi-Dreseda mi npecee. preitkusttl ir: lpcpudoryDo. [pepacHFa . biti prezahteven [ItecBEcnar adi previt rltecBlrr lit preokret. pre.qlr n preroditelj npe-poA6escrs adj preroditeljsKl npepoArr. vedkrat prepla" vau trIrerrnoBn pt prepluti weftre pf spotakniti koga. [penoaoDltsa pt dclck rrrcdclovalne industri. ia nlrenoaoB{. preseljeva. korespondenca nperErEe. napeu-prenapentatt npec! ltsatEe. oditati [p€. aist npecerre. iron prevel. nenaraven. I premetenost. navihan. pretkan. popaliti-paditi (besede).nlieceoa pf. I'mgl preraslr.npeceK}tyB pf. rqtecrl"lyaa. prelrran trpecriaesocr I prisiljenost./ presellll-preseljevati. pG ulevati Solski _predavatelj Dredmet trpetroAaBarea n trperoAo6eH. npenru!tsaqr r 4d. obrat ''. napol0jen. -Elu-rpepoAfu trdr. presirJevanJe trpec''' eu adi lit prisiljen. npepafa pf. npepdrr eAa pl ponovno preudariti. impl preprodati-prekupae vati [penpoAaBalrft prekupdevalec npenpoAax<6a-. tmpl napreJ. [pepeKFa pt iftpl Pograrati. impf prepladati-pre' pladevati swa^iBuB pL tflpI 'rpen 'IBa. npec€Au!tsaMn pL tmn \samo J..

f gl.M pf l.lno. poslre{ evanJe npecTlrur m ponovno srnzenle ovac r4rerarDK. trpecxoRnyBa pf. preostati npecflllEe. pG nehati. impf gl. npec(oKa. fipec'j\uB pr'(:llasiliti"prcnasitevati flpcc|(on 4di prcdrag flpccr(orific. 'ce: znebiti se sramu-izgubljati sram lpeclrer fl sredanje. prekoraditi. rrpecpaMYBa pt. hudodelka r4r€cranHrrrrqrad.r'a. pc muoa rpecrojlra inpf tiveti. simulianje lpecTpau . presilitlpretiravali. pokrivati s p!pelom: v vrocem Dcnetu ieii. fic faryt prekoraaiti mejo Irpeqra I zarne! Irltecltrre. . pretiravanje trpereqa m lit arh predhodnik lpeTrirarc.r'pecropyazpl. r-i3^e3e Bo_ (Ea) [pecper narediti uslugo [pecpeTenp€clreT8e. ilnpl pttis..impf preobledi. -aHa Ldi lit zelo orooan rrpccrrre|IocaI presitost pf. impl. -Nla adj lit odl<> z nogo stopati. oDlacenle. muditi se. ifl?t EpecumraT 44l nnpav trIrecrdramcr I hripavost. TPei"raEY-Ba p/. presrarel trpecrapeHocr I prestaranost. trpecyAvDapl. krsiti cuen flpecrarBnK. gl. w}€cfifrfiI8a n. au spremeruu-sprerrunJ v KaJ drugega npecroplBaEe ft 1. npecaeK!tsapf. prestredi npecperaro adj ustuzen.4or fipe. r4r€crl|arlUB pf. obsodba go stopiti. qeceH. 2. vati. cpcroB. impf . tp ec'rt''Ie. zasligati-zaslile- ifipf lit zlao. !'radunau tr{'eera'depf l. "petep. 2. rmpl ohripeti.I pobezaj malo T I T I I T I I . nrnavstvo. ko otrok shodi.t preslt rpecureH. goreinost. prenehaItg ) qpecMer^rB adi preradunljiv. obradunati. prestrezati c9 trpe9r?rr. opletati z nog mi (o iloveku.ustreZ lllv prcstopiti. impl presladiti-preslajevati trpec. prestopniski.oga. bojazni npecrpeaKa l.r. rmP. pretiravan v cem [pecrapes adl prestaran.npecEorrr.n bivanje.npecRora.lena rrperepa.rpecrararu€ I pita. 2.saJJ.^afl n. 2. salamura npeco.rm l.serruJenJe. npecrlDa pL 0npf prespati qrecpaliE. prestopnica. npecracanpecTac!ts4 r4recroj.j 1. cna .. delstvo trpecuerEYDa. pt qrecpea pf sredati. weaMer\ta pf. izpl preskoditiprcskakovati [IrecAaAIl. ind ob sram spraviti-spravljati koga. preostapriSteven iati ElrecMernuE{rcr I prigte\.ra I presitost [pecrneH a4. lmpl sloprll-stopaupreq koea vati (priao) trIrecMera-4recMenrc I izra. np9gyAen. Dresnost sKl lpeco3Aaae. vrstir.npecmluar 316 npecTarnt Ul)ccTo Itt|E 317 trpea'rc npecperarcocr f ustuznost. 6e3 npecTall neprenenoma dmati.€. 4recHrfi Ja-qpecEo(a I. I. qrecpeflB. c€. 2.pJ. fip_€rDopa-npc. lpeco3Aaaa pt. pretirati.4ol npectraB. UprranJe nperapauitsa pl. ponehavati. trpecaam4 trpecraqtsa !'1. brskati (o kokotii. diugade narediti-drugaae delati qreeoa tt razsol. prestoP npecyAn. z: PIY nle (v f. prihajati nasproti.tlra adi hudodelI z. J.rEc pw pL lmpt sprcmcnrt|spreminjati npeaEoparrD spremenljiv adl nlreraop!tsaq-nperBopa. 2.presiljevati. npecalE!ts4 i fi pt L izpr alati-izpralev atr (dijata). prenehati. lit strcljanje. nperKarKFa pt impf napovedati-napovedo. hudodelec... -qI| m l. ifitl nik: 2. . Zivali)i /iB l/on uDtrau se. preostati trpgcMerKa I obratun (tudi trIrecraulta impf l. otepati se. trFTeplBa p/.izra(unavat| obra6u. 2. on .^aAoK. npecTpaE!ts4. npejraleu. brskanjc (ko koSi). vati \I/Erxre pI od qrerai r{rqrru-r MalKy rrere. pretvornik.-rKa adi presladek fipef.qpec. Drestarelost nplcraca pl lam prehjteti. l?? Das. Dasproti priti komu.zadrzevatise trpecrope( adi hinavski. prehrsiti-iti dez. rftipr npccrJrtr. [psreparr 4di pretiran nperepa[ocr I pretiranost npcrepparEe r. ki jo me navau sijo. ta Sega a. prcobleka npec ese.lpeciarr rz prenehanje. otepanje (z nogo)._pt npe. fipeclaA!tsa l. postati hripav-postaiati hriDav rpec. hudo. hinavec. _J.nost niecran m prestopek. gnati (ztl. lainlv apera impf l. trpec[Jra. bivati. red.z uG dPecYAaI sodba. presoliti. hudodelski EpecrallaBace impf lit kazati -preveliko. gorsko sedlo npec^eRa I preobladenje.-Hriaadi pretanck rlrerarse a 1. lrrrre npera Sc jc zttl npecropeHosr I hinavstvo. oterratr sc: fig laln kazati ziamcnir iivljenja.2.spremrnJav. aII rmpl pregnarr-preganJ KG mu stran: roe: re$U-rese vati se stiahu.k^Baimpf sredavati. 2. utegniti. kati-preiskovati [perDop[. goniti.rol(. menjati perilo trpecAon fn. -rft€ adi prctcrak postat. hinaYscrna rrpec-ropn. ustrezljivost I4tecpeTrrFa{pecperlla. npec^al p/. si' mulant trIrere. trp€c $trA. I preval.kriminarazso(1llr-mzsolatr npecrurHlr4a I 1.

oprezen npgr. migati trpeloDap n prerovor[ev ElteroBapd.njperpne. He rperEa 5e migu nnt Epe'rEyB^impf bezati. zaiditen. redi.[perbar^rBocr nalezl I iivo\t pona. preprenapolniti impt napre-j pladati. predrtavati rpgrxoAea. prevec naon$rtr-brusrtr nlr€ToqitsaEe ra 1. fipernocraBa pf. skoditi-tekati dez. trlremolrrfra itupl dajati preonost. gran preA.obicti. raisi imeli npeanlrneMarr n podjetnik rp-errprfeMaqru adi pod. adl nadrejen.npeoar^nBadtse nalezliiv resa. zastopniski prenestiprenaSati. npeTn aTlBa pt. npeTnpHeMttro adi podjeten rrlreTElrqeMrmocT I podjetnost nperrprdaflg -rda n podjetje nperpae.preiskava. prenKs rrpercralEErq . krasen npelTe^rrrreH adi pretfuano -stvo. nperpecyta pf.rrpelrrlopu. impf 'Iperyera. -rua ad1 pred.pe preJ np€Txpacrrja{cx{ adi predKrscanskr 4rer"rlrcrDo z slutnia NlsKT |lperqlTcrBlBa im pl sl\rtiti qperreAaaeacrBo r? predsed. €Ha adi varovalen.Dredsedniitvo pqvecarn uperce4ireocropa iftpf biti predsednik np€li6e^usr. nalesti npercraaKa I spomenica. prelirano pohvaliti-Icz Inctl) npercraBa I predstava povzdigovati qpencraDE. -AIra. imeti za pogol flItertrocTaDKa I domneva.ar6e domnevanje. rrperpqyEapt. niski. odcveteti'odcvetati odcvesti. stedi. obravnavati. pretakanje. opreznost npertr^aAHe n dopoldan.roren. lrDsr naorerenr IrpeT[ocraBH. prenesti. impf zamoldati. -Nta adi pfedza(lntl npeTnocTaBeH. konaati razpravo. -lEa ani bfitniii ki fipet4a'Ja zabresti.tre^x{oq I previdnost.asa adj donperr aAEeBeH. ooravnava uperdece. predrtati-prerisazeloje bogat vati. vna. cru-narocau npcrp1narr adi preobloten. nper?Vnanocr. nrL{)nrcmcnten tlpeTtr/rarm(. zastopnik trpeomrelocr I pref injenost rpercraBrqa-trIrsEraErtrlqKa f rlpeop^|r. znl.rqreo[Kc n prefiks. vzeti kot mozrlcnadrejati. lrperoBapa. domnevati. npeltrBera-nperlBeTlBa pretedi. irrerahljati (postelj o )-preispoldanski kovati. culecnosl. Dremoldati-zam016avati nperxopy impl intr iti.gn. itupt ^di niSki orpniti. 2.4Ta pl. pro5nja. -rlra \arotnperplJi. itupl trlperYpl'. impf obvarovati.inpf 'IperyIld..ry m \afotnik npertroAara. lig preooremenlevau 4reroBapaH 4dl preobremenJen trpeToBapeH. popreJsnjl gr. napla. sclun |rpeTnas^rlB 4di previden.itnpf preIrpeTollvBalse lJa. oruse e npeTlasen.!rp! predstayiti-predstav.pl. rpenrazyta pf. izkusiti.I preoblozesuponlrau nost. presuti. impf DOlOne Dreiskati. duJec.BtH_oTo taKanJe vtna.erynryBa . stopiti v pf Je preo Ixrmr blato. npetpwa pf. lperpahtsa pf. impf dom\evatj. ad. trpeupalra pl izt l Ivau. impl dilo streti.oeitati npersro€''.npelMopaI preutrujenost trpelMopeHadi preutrujen preJsnJrracun npercuer. drgniti pf nPemAaTeH.Fr nr predstav. r supomranJe rrpcrpqo. impf n drediti. .etakati.preliti-presipati.sedo. postaviti na delo. dc pg-pel. pred dim nperxoA4tK. trtr.:etnjskl qperceAaBa npe4YrIr I I I t I I I I ryeryra pl pretrpeti. vzclt. l pretoditi (vino). wert'pa pf. adt predhc pf . npetl'$ra pt prenatrpati. lrnpl precsoote nJa soDa. npeydaBadj prelep. . preventiven rpenasu. 'IpeqyryBa oen.rahljati ttpea|t]rsra narodnina. skakati po kaj 4perceAaBaiwpl pred. 2. ryteqpra. ir?rpf preutruditi-prcutrujotI racuns{l adi nperco6je a predsoba. suponlratl [peT[ocleAeH. . rperoBapvra pt impf prelovoriti-pr€tovArjati. prestati lperpec n _1. predsedujodi qpelreAarel rn predsednik nperceAareaKa prcdsednica f nperceAaBeAcKn adj predsed- . nlreyrropyla pl. naronatlaaiti. iftpf ''peror'trr. ryeop^ypredstavnica.tau rlrerceAaBaq r. pred. !n?pt prerrralr. prero{ cenJevau [percMerKa f predradun.npeTrrYaa npeTpqa lpcrlroaoxrr pf postaviti. pre. podmena. zaSaititi-varovati.precerutr-pre[percnalltsalr ne napovednik.ur m predhodmK nperxoArro4dr predhodno.'e. ki Dredseduje. hoditi pred kom.nlterDa^eH prehvalicn rpe{aau. z. tl aIt (bolcznl) to). npe[rocTaBlTa. fr8 otopeti np€'tu ar[. prestaviti-prestavliati. preliti (verze)-p. lig prevajati. obdrtati (dollno vso. trpeYDe^lr. zdrgniti-treti. obrazilo rDeorqer adi prefinjen nik. razDrava.erlf!. qrercTaDiBa p' npeoarr pt obsedi. prcobrcmenjenost (z dclom) rrpeTnoaaf. zastopnica Ra pL impI vreai aez-metati npercraBEBluq adi predstavdez. seMy w ce [perl/Pa prerisati.drzati. fig prevesti. nper}aapa 21. npeop^a. adi pretovo-pHa ren (postata) npe\osllla pf. vodo t4rercmu imd biti pred llp€. reti.

pospravzDralr se. navaditi-pri.itnpf r|pnEurH€. sPrelemeD wae$ w qdi sprejemliiv trp3erdsl . trpt|eMes. m.p'[o{'. ratr l( -ce: zavesll npnftrpas rn zbiralec trpr6paEadi urejeni figzbran. 2.ry.. trprrraeAlDapt. zraven Bpl. . pnmesren dp. oCitek.. os.a.'F.rptrnoDapa impf pograj atidelati oiitke.. pf. r4teqeKlr^ pl... zbrati se npt6npa impf zbtrati. dogodek. spametovati se. pr€c€J neuDen. r'rft spremiti-spremljati I lpl|eM tz sprejem.-r|Ea 44. zatoclsce qru6e e'(I|. ry@rqfyBa. 2.. 4 . paziti oa !<osa ry{riyE adi naglu5en. biti v napoto.i gosto4uonos-t qregeK^[DocT t-gostoljuben pI. trprotrKE{8a zf. narasti (o vodi) Ep[Aosec rn prispevek Ip. zateei se h komuzatekati se npnoer rEre n pribeZalisde. pria hanuctnacrl Kazen. -a*a m polbrat Ev 6p3p. trI'EtrAYDa Ce Uf. potegniti arto upeqrr[K.pwsl8vr€ pt.-nJ. . rmpt pnspevau. ani npi6psas prezgodnji nps6psaqogl t prenagljenost trproapAtr pl paziti-popaziti (otroka). Skoljka npr(afica t kozica. narAl'B trpE lrocr f naglusnost. pohiteti-prenaelievati se prenagtjen.pwor&\. rrprDsAg ce. nprelr.'Ie.) zazdeti tja sedozdevati se ali prazen rtrprftet{ rpl . navezati (na kq ga)-privezoYati..320 4reqer. priloznost lrpnroAeu. zbranosl. povrh.'. impt poskrbeti za koga (v bolezni.y.. rpeqeKopFs preKoractll-preKorace Inpl valr rrt/i. wl. motiti nperrcl*e_n oviranje. rtupl zaprsatr-zaprsovan nptr6€^eEKaI zapisek nprftpe .sAogece.. vezati (na KOga. trpnlrlu 44.teht spre leEtru( (mcutsKu npn€u!@ adj dorrzeten trpBeMt@ocr t do\rzetnost trplrr6oprrc n . narasdati(o vodi) nprAdDKa t pridobitev trpnAojAe pf l. rade 'volje -kaj spreJematr rlpvA m. popazitiskrbeti za koga. udobie npmo4io adr o priliki tl. izgotoviti-pripravljati.. npeqxa ce rnpl prrcKa! se. npnpeqrqa trD.ry rz spremljevarcc trpzAlryr<r. raxtwpsuBan. F.rHosr I privladnost npulpeMeH zacasen ddi npHBpeMeHocr I zaaasnost rlprDp3allBx. Cakati npeqeK xa 4d.it reCeuica. impf prirediti. navriek. TomJ_3 . pobrati.qa I udobnost. -^E adi lit Dreobdutl iiv upirye pf preslifati npeqYxa pI ponovno zaoru (zebeli\i pretipkati: tan prelomiti z udargem npeltaeB tt vrele[ce [Irertr^eHesr ali vretentast lpell eEq(u adi vretenski np:raJra I 1. inl zmedka ti-metkat i pf. tr. pripraviti-prir€ja. umazana ruSa !PIIBtrKEC npl|DAcrrc 321 rpuSDau plibetati.a\iti npnAaBKa g/arfi pridevnik.. i n pf prizidati-prizidavati nplrrpaAcKu4. gl. {a fl geoln pfemer. I sDremlrava upri41lfximl . graja upno. I adiektiv nprUaucrn ddi gam pfide\niski. nanpxe|nqa I prateDo meso vloezno impf pratitii fam npnr|AHocr f dozdelEost. [p€qeKop[. vzeti pod o-diti Strelio. pritegovati npnrletren. Dotecniti k sebi. naw. gl. adv 1. n. EpurpaAvsa Z'. prualJatr.zlpo adv dozdevno. starosti). trpl|6e/rer|(yBr pt. umrlell npa6pdirocr f urejenost. impf vajati rrprtrae{c. -ry m pi\rtenec nprlBp3aHocr privrtenost I nprBp3aErqa f privrze+q [rytKBp3e. pnregnrtr-pnvlatiti. 2.. trprKa @a-. p9 kad kozica. diameter lpes!'acranre eH. npEAotrecYEaPl.r.t ltg zaormLlena. izgotavlj ati nprfpaatr. umrrjenosa qrE6par. pt|tect. pripravljati trIrmoAlja. dq daiati npsioEta impl l. prcpirati se npeqKPTa pl precrtau. dodatipridajati.E. trpEAlryxYra pl. skriti: -ce: domov. Har^vEoct. rrcen nprrnrelrtr. ti. pnmeren tr.a!ff.privid.aapt.. dodatek.f zbrati. prihajsti. ry. pridati.np4(e^Ea t slu!. nptrrntesrra zf.ctt impl ovirati.pf zad. EpEoEoptr.loasu'p pt. pnpomocr npnApfT6a spremstvo. -ana adj dozdeven. dota. amn privezati.AEa adi prllo. tmp. 2. tJpr-'trptr!'-Da impl pf.lloslen.qinoenre. varovati se -ce: rlrrrBep!tsa pf nar pes nekako zauDau qprcnnes. Dreskrtretr-DresKroovart impl privaditi.'rr -cet hudo se muditi videznost wfr^r. -4r rfl sprejem.. adiektiven -tpuaata pf impf rysaaie.as lit poklican. dForrnarn netooovlllut zemimpf (samo 3. 2. grajati trprlorop n 1. -qra adi privladeD npulrre. dobrc doslica trpeqeKa. ooteu: raoe vol]e sDrereuobjemati. udobje. trD86!aU'€ pL impt prenagliti se. komodi Petetrten I I I I I I I . priti.reklo. poiakati-sPrejemati. gl. bala. pnsronu. -m t udobtrost. ponev. ugovor.r5r'rr. -n. poli. navidezen np-EtrAeme-. impl npwsprm4 'pwpwyaa dokondatidokondavati ' upm^eAa.ifipf sprejeti. Prevlefi s 6rto.. bnpf 2l MrkealoDlko€lovsEldslom pripraviti. ponev.gwo un pf. motenie npcqKa t ovrra.

os.1. 2. rprjarEocr I prijetnost npnjAe. krmar in ve.. kdor se s kom ujame. Drivabliiv upnruaEe.€n . IIpr€eMJe fl pritlitjenpu3eMrrr0la t.mbien trpEtrllp€Eocr f .KaquB tmpl nprBpaK.. pridnost skrbnost t4rnAetr ftr nrt zool netopi nptr etr B adi naledjiv npn reu. zmozen trp. inpl prrmamrtr. hip od. Pri' laEati npnt re4 rz shramba.. ..pJ. .atr.pL porunu-ponurJev. Iep sDrehod!itd.je spreletela zona (Proza. dokupovati Wu et m prilika. -raba nplMeEer 44.IlpIir(a. spodobiti se.. .r-npnJateaxa rz.n tehftprr- nrrl|xota.Jo.'pYBa t mpl . llpErat(!tsq ?t. npuoa.PravlJlca. "pua ailj vzoten. maacha npa-marm.ldd. klet trpurcacrnrrr-?t uSdeniti. povest.w.'K. pt rrlrr|MtrIruca zavonau [pr epJe I premirje . prijtajati.pt. npfi erKtfl liud gl.. zgoooa rynluar adi pri?lgn / nprxlEaTe^HocfI |tt pr|znarrJe. ob trpnKacKa t gl..i prijelen npxjarso! adv dober tek!.qx-trpruoxrEqa r''.-qrr }r?prizvok. prikrit np[Rp[€Hocr I skritost.p/ pI rt71 pnpretr-pnprrau ocr npm@petf adi lit pc. npl|note. privezati (k zcml. zna. prisp+ vek. npl|I(a3tt-a svitu .ftAiqefirre. z_go!orca frpssops ah. pnurcna rxsa IrD[3er{ ce . zadeti srbeti: ro Ilpniaae iacrg-IKor nenadoma ga. DprrMerrltsa pl.. za. nprrKa3|ra t . npnofa. -wo adi tit Vecey Sen odv lit precEj. uporaDen lpn eHr. pt. Driden. ocenl' ii-pripovedovati.m l. Pristo- 4iuspe. i. ob zarji. pl. nq n priloga.prilozitidodajati. prikritost npERprft ce pf lig z^ rckaj dasazamasitiluknje v Zepu pL nptrlrllEr. nprKarKe. fig 'IeLlkav. dopnmeren sroJen. -Irp-rrK " imrl DnKl Iucrtr-prrKtlucevati :'dolionditi-dokbndavati 'offfi#f". oKollsclne np{rrrrren..jemati npanorrKan4di na pol zaprtih odi. qpr. PflPovedmca rlpn3fiallnqa f pobotnica. z.'a a4t marlJrv. pribitiirn I tertt Priklopnik rtprro^(! rrprMepeH. 'Ip-s np[Aer(eH. Itg spravru v Skripce rpt.K!tsarl t? pnpoveoovalec: ocenievalec mente: z. mak. npE$sAa. Pritisntti (ob ztd). BplaHarq. .. predstavljanle. trpuxoD!ts4 p1. 2. viti za podloZnika. mraz). ne crl My qpudtKa z njim nista. gl.ii). nenadoira drlbiti tek -ce: upr{are.I pnzenln se 322 npnxoaKa npuKpaJ 321 rlpuMnpje Drtr-Dr ul|au npluranarr Zdj sla\. IIpuMII [pnMapel. ocenJepnznau-prrzinavau vanje pnznan npn3HaeE 44l trplrs'. imPt -dodati.it pomirjenost rrpru[ePE. te-Ep'. slmptom npnxanqri<ca I !. pnvaDrrl-prlmamljati. rfipl Dovedati: Dredstavrtl. trpnr€3ln4a-Eplrr<a3gl|rfta deffi. korist. Prrpc trdilo veoKa.. piPoveorryneuirore. ni mu podobno rpt en impf biti podoben.. impf npu(ar(yBar6e 4_prlpoveqovanie.'J.M]ra d4. pc. prrmalntllv.na kimi Iolna (Ohridsko jezero) nptdneHa I uporaba. traz ljiti.npuuauyral. impt pe kukati-Dokukavati npnJannnpnJar$a . pnlllcen nDl|3eMel|. naJvaureJsr Irpuluapllyc nr pnmaru r4rnuare-a-np[Mare^ra nr. et .pridruriti ( drustvu) fip''Kp'deld@diskrit. kar 'rpw\aqro trpraor. prvorcn. +illa n lit cst KU npurpal alv ol't kllju. tmpf spfeietilzeti..Privid nrafi.i.yav ali spodoben. Disma): 2. gram prislo\ |lpE or{aHnrt. 2.raa ad.-ocenjevati staliSde nprla3ae.nraocr I nalezlj ivost [IrFAccHo adr lah. pf . ob rrrbu (cestc). pr'lDUqu rl . f prij atelj-prijateljica npnJareacru adl prij ateljski rlpEjsreacrBo n prij ateljstvo rlpdar€A lrda f fam pi ja. np{3BYK. bitl prlmeren. I preIemmK-pretemnlca np-uMasm l: prejemoik (blaea. priloznost. zgled. 2. rrlrrMaMrtlIB 44.slupaj. Sast. telistvo upujireu.en npI|rreE xBocT t uporaDnosr tr ItD[MeUVBatGe uDoraba ninnep-rn l prider. He My e Ea rrp[Aer De spc dobi se mu. nrlpl uporabi t i-uporablj at i rrpnMer$rE 4d. skrben npizaexiocr I marljivost. np[KD€q]epuua naveder pred I DrazntKom rpn<aale. ooesau tmm upEsnAFa. trpuRlurlra r'ftpl dokupiti.straSilo. -paa^adj .kotno rtpnrlqB n prtma npnamca 11.imof Priri. . /. -rF tfl prikazen. primaren. PredstavniugMa I i. f darovalec-darovalka 2t rrprlaoluKlf adj gtam prisLovcn nprtMarKAI krulna mati.n sprejem..rr| koncu npuKper pl pritrditi.r. prid. lkilast. zsleden ryfuepo& -q! . trporab. napra.. utripajoC (uli6na svetilka) _ uPmgqr(yB3 rrpFndu?KE. razmere. sprejemati. pl prikovati. obesrtr -pl. dlanek. pe 'lp'dl KaJ-pnpepripeti. tlzof dosodlvsctna a rll'Ilr(irn|.n izvod (knjige) nprr![a. impf Dnravrtr-Drltavltau npnjiryna'i d prijavitelj pl nptr. nui<re.rrPHKa3{a Po hvalernost vestlca. uprsnpa pf. -. .nIrrsa!l.Ae samo 3.YlI!l'D. . -zja' rt priznanje ka. iizma.privabljati .trpru.rep allv me5e\ o mraDrzlqatl-prlzloavarl lspa pf. nprua n. wwrAaaa pt..

z negacijo mvosloven tPrYAgr prrsrulr-pnsulevau IpECMee Ce. r4rrcMer n? posmen.trpEgTr|F nt.. rtnpl pnsKodn na poDoc-pomagau _ . {EE rn tr'p''!@ea f trpEpalreu..Mq 9e.1ua adj prisojen. doslopen nDncavir(HEK. zaceu-pnsroPapec Ir. impf l. zasmen ''. slovesnost rIrEoAeE.pristuli(iz bolniskepostelje).rloA n prireja (iivine) IlprlnoMtlu PI spomnrrr. lprmABlBa.rt9yaJalsc.prirastek . lig past npEMosa.npncmen. dohod. -rllga adi prisluIlltEgraflflga tkovalen I. rmPt pnsmo(uu-smoou . npicuoco6pa*e n prilagajanpnclaMlru ce. 7n pr[ocnrK pllnq pnncesa -qI| nprpeA6a t prireditev. trpnpeqa I reklo pn&Jucevau. EpuceTltsa. . kar komu pripada Ilplt|rcce. lmpf prl'|e^. {trfr. EpncTatrreH.-" ti se kam-vsilievati se kc na koga. trpEcaauqwa npnqrye adv k srcu ce tt. os.|trg. . -ABaadi DaraYen 'afa botjasten Dapad. trpsce|{llra ce pl. DnsDe'JsB tit dofriieri. rrpHuoMHn spohDiti se aesa. dopis (predmet) pritiskati na. -Asa adi prisilen otrDnlll MDAK. lptrpoAooqatae n tqm plir(' dobivati borjastne napade. trPttrloMo. {tr ni prisoie rpEcDoeE.rlpncBolgBl pf . -rna adj priroCen trpspa. trpsoMrira ut rynp-€ nr doklada (dav6na) izl. ce. opomcI-I niti. nprrpoKoD 44. CAMDAK priblitati se. trp[ctauEurre pnsranlsce mu. Dnsvorltl sl. -qra actl llt "oaKmonost srcen. .resnlcen ?1.BHa Qdj primitiven.pnqoDlvau |ltraAl|e.-4!.Itpn&rrdBeH 324 trpEpoAoBalqer| xpr|Dor rfplpoK.pnKrJucrn' zecunJeval!pruqJuce!':ru qrtrcoeAlEllar6e'.aaa cdi uspava. gl.trpntoAosapripadati lqEr|rq {F tl tEmvosrovec rputraAHxfas adi bor.krotiti ItrpwKa npt tekati. pt (samo J. ce mrrrcetr(a8a pL tmn g. cY- ttp"iop.pla. prisiljenje trpmyAeq. omedleti.-!t|p/ zgoiorn. omenjati. Prlwiqap leten rrpEcTEme. Drikl iuditev uprcoeir.Eptr wwrecwa n.t|ocr f lif pristojnost. npllcraHe. npr{riMerrn impl lit pipadati rpl'rraA^ex. tttpl vstati. pnoelek nptrE(rcurel m prina5alec lfrmyAa t prisila.) treDa ml Je na vooo rryrlMlraK t'' somraK. . gt'am po\eskov npnpyqe lri ce pf iupers k6su ol r4ficaA m presajenka.iastedL trptfpoAoEalirc[. nesti-prispevati trprEoBa-rp[HoDqeL fl novorojenaek. npHcoe4s.' sarDostanskihla. nltrlHoc tn pnspeveK.anpmapu l'f nav. vcsce [prcaKia.prihajati. louaxa ut. inpf (e si zareleti-Sesi Zeleti: trpllcrEfl|e t I nprnnl16eH. tmtf Dnu. pridobiti. ltlt!.. uspavaloc si piilaldgvati si frisvljati rn npacaoJ!tsas P. prikljuditi. CC IIDIICAAMIM -[sa 44.. zabarproA t?t dohod.r. pristop va. zecunrlev. -!4 . Stuliti se kam pot. zacenJarr npr|calllrcE. omedleti. EIt[cMeEa ce Pl.[prltoAotrcmrarea.ce.n pripeka (samo sg)" zelo pr-rsoJen KraJ I4rrrafe Mu ce pl tmpers facl bi kaj popil npErrrroMu. s'rcqe. domisliti n1rraromrira impl spominjati. //. .n Sluzab-nik. rpurroMrrvaacs spomrnJau se. pokukati. alohite- vati t ... prima( u se rtlr-rxree ce pf impers zapel Ma ot rpsneK. rrprMmMyBa pt impl udomatiti.j. trp4tact t?l pnrasteK (preolvalstva) upmy4go cd' prisiloo [p@r.. prNtop nptrc^rBoca ce pl taft gl. qpEcrurat. adj prrredrtevati se (problema) teliski qptrorEnu.qF{P3 /t. os. nprrcar<lr^ pl. prcdlkot . trpdcras!tsa pI. [p[ceHrr ce.. 2.. inpl posmebniti se-Posmehovati se npucnocr f odkritosrtnost.-t'd (zaimek) nirucojiqa iilen. iluga. . omeniti. ripEpoAeE.) zazdeti npuciriio6a6 adi plilieodse-zdetise liiv lrpEcefl. Dnlastlll len. upnpola t narava pf.rl|El<. npnciocdSen adj prilagojen trpacnoco6esocr f prilagojenpncjn. DreDros[ rpEnilri I Zanka. 4at1 . dre. opominjati. k He RpncaKItBaM I*rIlrTO ne soncuoornten telim nidesar ved adi gram s\@ nDacol.. ukrotiti-udomalevati. pripasti. obesati ie lptrcrar. r?r dostop. trpr. qPUNOMTIIIA t I t I nle t t I t I I I prislulko- npscaamocr f dostoprcst all preceJ sBr. impl sl. resnianost iskreDost.r4rtrIroAgocrt naravnost dobiti niti na ( kruh ){medlevati. prlsre pen.pt'ic vati Yla\Ra impl qPI'NOMIIB.. lmpl pnslopru K. Pt fipmrccorr. hitro in labkotno teei rrpf.lsKren.pl -umreti. npqcrauyEapJ. npucnoco6yna au Itft rt Druagoqllt-pruagal impf (samo 3. -un m grom poYedek. lotrptrpeAlDaqxf. domiSljati se rlPEdolUOrEe. [prqroco6 . lmvt l4rz vsluu se.Ilpacraf. Dosesiven l' zocil navadni sad nizcaoi.pnstopDlca r prislulkolpucalrlilalie vanJe rplcr'r9Arr qFgMaArT3. pl prejemki. vzdigniti se"vstajati obeiiii se'na-koga.-AEaadi pristopen npapeAlTaq tt prireditelj Eprcia inpt prihajati k..

rda5ki. tf. {n i snati-prhutat IlDC6lIB npioc rz lil kljubovanje. ind pripravitlpripravljati ul.neKalga pf. skoz. -ryr m pripor. nporera pl. ti. m lit imeLnik.uo adi rit a. prevejati-prcpihovotl. nPg69cu^ Ho3ere DOgl mu DrngrJara rrpo6@ ft preboj rDo6@en. gl. oAoltPaq.^r (tuor /tg. pridujod np'Ixoa m opp pacxoA dG np[clTeH. Droseven nfru4rirue. m preboj. Ilpo6oj. pripreti (vrata.. Poskusni (zemlja)i lit doziveti Po vzorec: ekspenment. rrprrcyerBo r iemati: Hero vecro ro IIpLrilar<a njega velkrat drzi navzodnost (slaba lolja) dprcycrslpa iffipf biti zraven. Preizkusati npoEeprca pregted. ca impf.npavecrn _.arunpl|cropu ce. PrerzKusatr qroBaAEJa. . taval se. pttatr. p-reb. povzroCiti.sKoz. flpueM l{Bocr zacelome re zeLrstr rry 6a{<:i impf pdjemati.'nlsllfea fi povzroditelj tuK trpsrruarrrerKa I povzroditeljinpnTBopri.rq npyo. upH stiska. tlfo6l. cyuro njemu je to lastDo Drje\. Prcpelievati mimo. navzoa.nlteA Marapel .mu .t noo6iecse -tY zasvetiti. os.kplsitl se (mozolji) ptt imPf.rrime n sprejemalir4rncrpaceE. bizaren.se-dozdevate pnteto. zaprralr kavzalnost rprrercqDa itupf lit tmeti (1/ nDr|lruHcKlladi \zro6et nlnvya.lcso. preizkus. HeMVMV e roa rpr.rpH.Preimut zradevati trpoB4eu. /rg presunrJrv rpo6uBuocr f Prebojnost. inpl ptcpihati. rylfrerglg. tr rpoafa^r4a"lpoafa rmonal.) . . . t36roa. -cHa \di tit YJitl' Doiiramli ati:DrekleDetJati DOValen nioaueq iw6i*usa'pf . bingljd.1 cerkv obhajati. tipiaeD. mozoljnprroa adr pri tem cust. trrPt rrpoBeAe. trpolerps.opy!. Mu ce npFrv zdi nltt se se cesa semi. zbosll-preDaoau. natid t|gmutaD adj prisdav.-m semslisal nprxur p4tc. da kaj 'visi. vsi: ririrsote izklepetati.^ kaDriciozen posesrtuK npnvye nrn ce pt impe6 imenptrreKlle-d. tatu). Do6ei{. vzKrtrl.1(letI rprftx dota gl._ spreje^ti. uulre t.lllrr lpErscoK. predramfr-preouIIp^e r?oslieek. neposesu. -qri l'1 izdajalcc. malo fx> kuhati nposeBnr lit prcpih nforee.pooo-Avry PI! itll?J '{. Po' rmoi6o6oou. Tx. npo6^ecua so rAaBaTaposvetuo se mu Je v elavi '4r l.ap'd pf zavrcti.oe!. Kon_ irol-irati-pielledovati. np. PG BetI hutati. -DEa adi Prebojen. utre' ti-piebijati. inpf zazdeti.npl. np!/. kontrolor ripoBerplBa pf. imPf vte biti. izvaiati uporepyra l.prepeljatr.- larl Dreeledatr. sl.t -skati se. gt. npiorcpu. .z rel previdDost (bozja) . hodek navzoa npntrocaa-nplqecr f cerkv obhaiilo W\cUmr adj tit lasten. trpucrop!tsA ce \o (samo J. gnojcn qpnoKlrrr.ne zale' npbgaagI vdor.os. Drelroo 'tit unidiii..{ant pf prijeti (da ne padostojnost dc). npurpyca ce pl gl. tlak razjcda.a pf.nleizku'tM sitiDoskusati. Drosolen. brezno adj Poskusen. mrmo. preveJavatl _ trpoDeAYaa plt. izbirdnez.-cHa adi pristran5de sKt np-roarN{B adi lit sprciemrrprrcTpacsocrf pristranost Il l v JrpscrU$r pf samo 3.Cir na Zelodcu [prrrKa I prekla. *ce: potajiti se. radog rlf. zabli. -Aruaadi prozotet. trpo6rDa Pf.Kocelf. os. navaden.nprrcryAe liivost. npmoop rz pripor zazoeuse trpETBopetmc. ttg presunlllvosr rpo6re. . pl 1. tesnobnost vranrcnl pnsaq. pG nareoltl tuhniti se [ptirrrrur ce pf samo 3. He Tpqal Ka(o iati.. rrprc atl qx ce oosroten trpucrojEocr I spodobnost.preJ Premrsnl rzbmn lognlenlKa.zapr' npo6oeu. prrprrau. os.t na hitro marsinos 'kai-.(6r'Ae. vlom. 2.r" rrpKxe. \pEtF. !ce: udreti se nio6a I poskus. vlomilec \poP. muhast. uspetr-preDuatl se npo6Epas n prebiralec. in:pf npr<ocniral tljubovati . spomti prisluh.I rrpltcToeH 326 trp! roca ce IlpKHe 327 npoDtrAeI|Ee I I I I I t tl I t I 1 I T qpl|cr.JHa adj spodoben. rzpeuatl-vooltl. prelzKtrslrl. vznemtnlo ti se nplQarlr.TIm adi pritujoa. -nPo6eceIII.ol!I. 3oa r4tl.sarl]o3. n-r.[put[ruocr I til rzrodnost. Podretr. sprepridujodnost. vala lom npo6a pl potkusit! .1 Preblisk "pp6*"-o. prezraditi-zraditi.. 6Ha Dieizkusen npo6ecen adj _pove5en. oredreti. -npK? poletetl. t kontrola n1roleplraq rt preglednik. np]|I||roc! cc pl dobiti ture. zozd tl rrpoDa^grlK. rz' vestr. preDuqtr.\e. I prepad. -jHa adi gJ. prikriva. -qn n pritisk. dramiti r4r. npr|rorMlra p/.td vdreti.MIlt klapasta usesa rmo6eci sl ptrstiti. da npnrecEerocr I utesnjenost. npr'Jtrr.Etatrrpl zadr'ati. npuwna f vzrok. Irprrd. vlomiti.-vpad.J. sg upuQaranrocr I til sprejemzaaeti zebsti.-ce: prebiti se.

rotm.po. rmerun izdelovalec. prorzvajati. f trIroAaaa{xEadi prodajalski projektant-prcjektantka' upo4aoen. izraziti sekazati se. podluplji_ vost npo.it Dresaoialec rJenosl rp-oDoHrre lia I ltt p.ona ad. den klicati. npo-supeq. izdelovanie.gKrqta. !mpl. zehavica oAu -cel se. uune zeh gre po ljudah rlx narKes adi lit gobav. apolaB .. eloDrtr np-o. uporzcryra pl npoxe5$pa pf.2. -[Ja fi nadalievanje. nadft. gobavost. vdelovanJe. izdelovalen. impf predva.AyxoBeHosrI tit poduhovnporoHme n. pG np(\roperl-g-naegmodfip. ifipf lzenanta prevnatr. impf rlro6Krop rn tehn projektor proqalr.lpoEsleAe. tr. zavledi-raztegovati. svojevoljnost. svojevoljen. npoaydplr pt.sti). zdelovati. qroD^eKpa pl. rmpl zo.AyxoEerr odj lit podthovrr. sprePl vroetr nporoDopn. rn ti. proizvajalec np@opeq. -Tra 4di presojen. sko klicanje (v Soli)valen. impf projekn_ trI'oAa8Eqa I prodajalna rau npopa5e. Eposp-epl lit tlav-fig spretttM preziveti-Drerivliat i (legleoan (Jramere). rzgnanec -izdelovati.Asa adi Dridelofl. 3.eganjal. zavladevati [porlelreu adi zan:krrLo oV leaen. npoAyllr. 4roxtrDlla rrl.A|?q.. DriDraviti rrpo36Eps. podali5ek trpoAouKu. izdelek. povzemari avua rezultat. se.pre ad. Dri_ nporc_q l.U-. gobe.a impl pt. izdelati. k. vrtati rqro. Irg dolgodasje tmpl pndelati.di prozoren.npoE[_pa. ziaeti -s. polju6npo3opqe dem od.nlrorr3DoAeu. preseven izvirati. ryroMa6!tsa tfin pogtablJati npoAo r|(ete|e. va trpqE aTt -f m geogr zemelj_ sKa ozrna trpoD^eqe. Dokazati rpoEerKa t zeh..oxasaI ti. npo3op. nevezata bese. fam pI 3:::$rro""". ._trpoEBeA!tsa pl. . projekj Knpll lv cllsKl lpoBrAEocr t prozornost trpoBuAg ce It impers: Mv ce trPoBHAe spregledal je trpoBnAlEa ca impl impers My ce [poBrzA]tsaspr€gleda.povzetibesedo. sprevideti pe dase) (resru@) np@a I proza.or pl po- trpoAo&KyBas n lit nadaljeva_ iec j Podar Ttrffi{':ffi rz sanje.Na adi lit pod.npoA a6o.t. .npo6rqn6ueE.presevetr moJotjen. dan oranja (zemljiska qelovante mera.ura cdj prodajen npoeKrtrpa pt.osraiii nlroxDee. 2.^sa ad. trlrollHeHrnr. [poSeBaqra zdhavec razodevati. rzgnatr-pregarJen DJaU.Inpp. priti. trg predlog npo4aBau<aI prodajalka rrpoerran+upoerrderra a.''pi impf kukati (skoz Spranjo). trposopcxl| 4di okenski Dost. fl | mat projeknpo4a:r6a f prodaja clta npgAa'teE. poviSati-pr.i ptozoren. pre. gledati skozi np. ulx)3paqes. _ ..Kctla Wtosoprr q. rzg€Utlatr nlp. IJtrJofipe! nost qpo[sne3e. inpf nposeDa&en zehanje pokazati. trpoaoan$Ba rl. trDoalrxoBwa rfKa iazl poduhoviti. (gtas) raztegnjen npo. nanec.po_ -govoriti zalenjari govori ti vrsevatl nposBB. llpolHpetr. repra presoJen rrpoKtrcHe.npoAlxoBr.izKaxo nposeBKl oa vcTa Ha raZati se ycra zChavica ie nalezliiva.-pqr ra okno npgrlsloAcryo a pridelovanje.t. pncelovati nponorreExqaI lir pregnanka. pregnatt.bivanje. Dotekatiimeti svoi zadetek IIpo3paGocr I presojnost. impf tziti. izhaiati. rtuoen 3ope( veuto ol<no rqr6rt3noatrocr I lit samovoli. tr ttt lit pregrati.IITODEAEOCT 1 ta npoerqr.anitr ctanitise proqu. ryoroEyBa pt tmpl nlp.' iroizvo upcroDe. -ce.. npoAytr!ts^ pf. lrposela ce npl zehdti. razodeti-kazati. tr.rrpo3trBa impl Dopf.r6r|c|r rJlVeC rtt'oxreKTrpa 329 trIroKncI|e nlro4yK! m L produkt. spregoJon povzeti q-o. razodevanie (zav.l.it pregnanstvo rt npo4anarrn prodajalec nIroeKT tn projekt. pre.l96oxyoa.izgon. impl produci. Spranja(v zid'u. Epon^eryBa ol<ence 'r ot. npojasa I ilovesno razelaSasevnost nje. da. pregon. -pry m nar pes Jau r[m oKno tH:ifffl" rn teh taw f6 I T I . proizvodnja. podkutr -$r npoAaxtroer I . leP rpolgDHe ce pl zeluaiti.podaljSati-poda:ijf evdti. .r'rn stis_ pt pl nru€trskatr kai skozi trPo-r+eAa sprEgledati.poduhovlii: nlroroEcTBot2 .Bpe. pf.itelovai spregovoriti. rpoJ4e pl gl. . bri oral. ?r do. rntd.. zdeh_ rozen nlu nlroKarKer@q-tg m lit gobar. pridobivati. pr9oalatr npo. rrpo3trBKa I poimen. zamisel. 4roroaapa pl. zdeobiika: postoDek nau npolpa. rrpouiBoAlflea nr pridelovalec. naoanlevatr rposzpra I maihna razpoka.l|.Aaxrntrr. -tpoldrysa pl.a trpo3opvBa-cepf.s6opy. tmpt raztegrrrti. npoAykqrJa I produkciia.ticati pb priirirE}.i lit sasoJen.trI'ol3aoreH.

gl. vprijen rqronaAEe. gl. ODratovau m. pogoreu. lepo vzgoJ . bistrost. prodreti.r flr EUrrlIIEII 331 iznajditelj.npor(rraMripa 330 III'OH JAOK nposaJAYaaq trponajAyBa. ruu. 1n ry. gl. raziirjati.zloDa zafila'kali noora6rinan m fom h. ls m izr.F vrsucatml r4rop$ fl prerez.-nr| I prop()zlcl. pravilo npotryclnnla I prepustnica. npofiaJAe npoHaofaq t?? lznal(utelj. pI npoKolurar PreKten.rl'riry1 adi iznajditetj- trpo[ar!tsa pl prepotovati [trxrnee.[poKo^naa. srjoa razvaoa npoacr. -D. zaslutiti kaj hudega ItpoKo/rHe. Drezemati np-ooa rz prehod [pooAeH. predirljiv (duh) rrlxrHnK nBosr I prenikavost. nporreBeppa. poguba rpotrarli pl pretrpeti sKt.ryBa pl.r npoHaoiaqrx 4dj iznajditeljski gr. pomraoen. spregatev npoueneradj lepo obleaen npoMeur. nltoEuxlte. prodirati. d(. vlluoen cloveK. razporek . premimo. kot adt pomladi. ki je sho dil npo. bister.rerCpKa f Proletarec. zloba no'oi<aercrro n Drekletstvo nporo6n pl n-apovedati. uspeti v Zivljenju 1l1roKotrcalradi lam priden. ryopa6o. trpotrK5YEa prenikniti. uumlleusKt npo'&aoia inpf izumljati.avdant r4ronece.urs adj nagnjen h srolm razvaoam u$rpyra impf nava:ati . imqt Fulctetl mrmo. defr.trg nesralnosr rrpoMernr promet npouncaa f lit previdnost. zadeti beraditi ryrodrme. uposajAYBaqKq.uoi m med driska. gl. skozi. prevzet npoHm(rrarocr I preietost pt. 4or.volilnica za prehod IlpotrYcr nr opustltev. irzpl preprati. prcDusl r4ronycrant adi prepusten 4toEYer^rBocT I prepustnost nporluE pl zaleti kaditi pf. obtaCitinbvo obleko nIroMeHMEadi spremenljiv. lzumitelj. 2prati-prati. ietetiletati preletavati npb^erap[Jdr ft proletariat rpo^ereH. vljudna . npoHajAyBa. EpoHec!ts4 pr. rfipJ raznesti. napaka. hudoDen rpgq . pl navaditi na kaj moryg naslabeqa-razvaditi: -ce: vaditi ie Eesa slabega. shoditi eorardsAa I propaganda. npqtroleArrrrqxx adl plidlgnr'skt nIXr[oDeAH[nrrBo'' pridigotstvo. Zenskaj ltg tton malopnc[xca npoKpnBl| pl zaaeti Sepati. -Aga adi pre]roden npooAeH!rc n otrok. t2um nponry pf zaeeti hoditi.pt. ja. /!g i/. npo ena pf. nponafa. npope3 impf zmotiti se.ptr.udobi-ia. Pt rlpoKolrfllEarne fl preKlnjanJe npoKotr n prekop. rror maloDnaten. zamakati npolce. puscati. krajsi ias Sepati trporyAa t fatn grda navada.impf proKlamtrau. p!! itlr ?f oDresDremenltt-spremrniatl.arf jr . ittlpf predpisati-predpisovati rporoBeAf pridiga (tudi. impl . dobivati srce razvaoe preoblleka.mimo. rov nporcoaa7f prekopati. tll. zaaeti peti. [potreDa pf. pose. /n prlolgilr -u'l (ruol trg. larovlna npoaeiocxa aZr to pomlad npo^errotueH. qronaAEt izgiBt . prehod. zamujati npopa6o .na navalatl kal shbega: -oe: se" desa -stabega.prc.. rzpn(uu.Itl tLll le pomladi r4ro-Ae(e a nu pes pomlad.krqrdp. pJepas. hudoLrra. za' 'godrnjatii inalo krikiriti. nporreBepa J poneverDa npoHeBepfi. pomlaclansKl npoaer6p m-rpo.r? priitadid. skopati.ti. nponeppa l. lep_o v?gojena.-rra I pl trpo erlf pG rnlad. Droletarka npoaendia I pomladanska setev. til razmik med '. pesnitizapetr. za- menja*. . -va.. razsiriti-raznasati. {Ea adi predpisen. nrcvreoen npor<oocarqr. npoBr4qeHne npoMoEfpa pl in itnpf prom<> viratl uporsjAepl iznajti. zamuda. zaietizaten:ati delati. zateti nesti (jajca) rrlroHrrn IrB adl prenikav.ill i sprememba. spc mladi nporcta.opuldati. di.lam levo vzsolen. lrpo^er np-o. rlpo-a'eryta.vuuoen.BeArxR.l"^. impf pre(strbp)-motiti se. lpomrnr!tsa pf . zamuditi-iuldati r. skozi.ryJ. rpoMetrira. gtam skTanjatev. malopridne. izkopati npororca pf fafi prebiti se. lt?tpl ponevefltr-poneverlatl rrpoHeDeprlTea-nltoHeBeplBaq ru poneverlj ivec.. skozi. fig nestalen npoMeE/rl|Boqr f spremenljivost. impf rpryuta 'Iporygfm. razglaslrl np_orrreradj preklet.rimo. en. p/.pf.do biti srde navade npoxyi. lartna. najti npomJAoK. impt . sKozl. !Tl. po preoplsln npomcxo adr v skladu s predplsl. po preoplsrn trpoltrict|ocr f predpisnost npomra I postati berad. oDustipustiti ii. trpoKonca@a I lafi vrla. jarek.cerkvcno covorniStvo nponoBeAlBaimpl pridlgall Epono3l|urja.ltg) rpono. izpirau npomrc ce pf zapiti se rpotrac /n predpis npoEroeH. orezno. impf zapeti. pesDtr cenJarr nporepe. toniti-pogrezati toniti uponacr J prepao. rrponaAEar a4t ptopaget.egjq I prekletstvo.ajdba. liti-Drelivati npg. rrfia 44. iftpl preietiprenikati. diareia nobrovoru ol zamoroliati. predirljivo-st npoHnriHaT aal prezet.

clviliziranost npocIeM. sistematidno si osledatiogledovati neki razvoini pro.r6e nasprotovanje. {ma 441 poprecen trpocelreH.tlporcppa pt. nasprotJe preganjati. . rlKuzen trpooggBja..u Msni+rja brata prosvetitelja Ciril in Metod EPNex.. ulre. I protagonist. olaglnJa razcvet.it dolea iiroka ulica. . bulvar npocueprftpapt. oosumeu-odvrsetr sKl rygBgTa! 4ro[DeryBa pt. odpusti tr. sv(> raven DOCnO. Epocl'Ipa pl. 2.rorNuocrI nasprotjc. narediti: dobidek. dce: nasprotovatisi .it prosvetiteli: 6Dakara rrp. rel datovaI nJe(pn rnasu IIIIraqKa ljen. fpoT@no. r^zliiti. npocJ aK.41 m fAm gr. le. razprostreliobesati' nasprolovanJ e pregrinjati. -EHa adi nasprq motuJe [pom. npocTalrKtr a4. (ndrilo).. impf 1. 'ce: poslovru se. ren npoT.zarnteu I I t I I I I I I I t I I I . Klltr trpoc aBen 44. npoTerryaa trpornpe{rj9. ces nDoqreKr nl 1. rporurn ce i/rlpf upirati se DOkllc trpofn&re& {Br! m nasprofiro rlil}eropnpo{ecopKa m-l protesor-prolesonca zoravuo pogled s s-tranl. impl 4roTr+sraBllar6e n nasprote rzgnau-uganlan. gl. navprcnr prerezi 3. -$a adi W liuden.-tn|a adi prolirporarornicr. Iaru (samo 3. spremljati. nporrBrer<a I protiuter. s_pron.rpoaarornicrKa sloven fl. *x / profeslJu. na.E m neotesanec. korist nporrormr. lig hudobno ziniti lpocan . prikaz znaEilnihlastnosti tllludsl(l ulrorDErtn dobideL.pf slrrrl omiko trI|ocB€rrrc nr . DrosDekt..rfpa pl. pre. +rJa-nporalpcu. preprost ^dj npoqoclrAewocr t prostodusDost. .n nLf pes betaci g). [pou!. pravilo ccrc npor@err.. preDrn ozlna npo|tecl /z protest.nagnati.-ur. . povpreqe_ qraga 4xrceKa / SOteSKa. -TUa adi lit na\aaen.ltocro aalv preproslo. nasprottc Je r1pro slovJe. . ruraq upocla. tlpopoKYEatmn pretoKovau . rxtos. enostamost: 2. 4.x adi nasprotni-rgra l.ocBeflrreNr Kr6na. rrlrorr.ditelj-igralka.ErrpaBes. prostastvo. ton I[poqlocMF Terr qoDeK navaoen smrtuik pt<> npocrocpAescE. !a.A'''a adi pr'a. sprotna utez gnati na straD. neotesan 4rocraK. pokonci.-[pory. npornnosr f nasprctnost BA llpqrnBorpor m protistrup.. -prostodilnost. prosvc ta npoclereE adj omikan.. omt(au. SaJnO(napravr ta(o) nporEBpeqeH. upogvTH. . slaven. Sznain: 2. rrpor'. sprouu strup tmn zac:llrtru.pf lil lig spreleteti. z.rKYEa pl raztolmaaltl. -rg zr uasprotnik npoTtrBtn4a-lporuDErqxa f trpoor. -qn tn oerac.nporfy tnrd trp. . prostak. proucevau rtpoTtrE3apa3eE.{r|a ddi. pre-ded: cenik. prostaStvo npocror&rar. srav- trpocroMrfAr{a-.IBpfaep protl zoper ni zapisDik. eJ. roEoa npo'pr'/.uspevanje. impf 11t llpocrpe npocape'If 4poEEA'l rrpocacKapl sikniti. lG kd trpocrocMpren. grcbijan -.korist nasprolnrca upoolw. .ry. rg ..igralec.lam neKaKose prenrutr. cBeTaupocroTa sancla srmoucrras npocroraja t 1. civiliziran nlrocDsren. nevednost. 2. pregnatF vanJe. proslasKl npgcflr !'l oprostiti. npormno ad? naspr0tno rr4pt gr. nporr@Ireqrocr I protislovnost Siriti npqepa. trpofanapoAerr. lDocaq. -qx m geogr morsku nnrIr. trpoporn@Te r l?tsr preroclSCe npopoqcr qdi preroSki trpopo-urrao r? prerostvo.[Irorl4npEpoAerr adi protin ravnost. popreenost lpoce$ocr I trtrrocqJa beraaeDjet trpocla$. uspevati npoctrepEr6r n prosFriteta..ata adj protiDreslnlu praven npbcryu adv l.Ee.n& cdi bera5ki.n y8a pl. navadel. .nt preroK . itn PI crvuzrratl.). urod. razprostiiati tlpoltBnocmlt. 3. Deukost. rrpocTo[rja npocrpe. KallIr. neSolanost. ryru-'Vry'e. spremiti. rrpos adj opp c ot(eis e_oostaven. nasprctni trpoorr m ryron|altept(a I -1. prostosrenos! nDosrora t 1. prosto. liudski npocrop i. nizkotDost. fl f prostor.. prerez skozi koJ. . rll|Taq vzKllu. trpocro Har4rocToKrarKo rn malo rpocrcsalroAeu. rmn obcsiti (Derilo). pf . -4tr m prerez. 4. impt ptosperAati. raztozrn a uprmnJe upoyw'. Dresrniti.-w stodujen. trpoTtrBcTaBt r trpocrpe. 2. aasaen trpocaaDlDar6e a prosEvuanje trpocAeA!.aeresocr t omrKanost.. nezvedenost: 2.orroEri|l.vo npo[rDtrr€qn impf nasprolovirvoditeliica ti. pL impl nztegniti. trpotpr tr. impf imetl. lmpf . ugovor rrporor(oa tt? l p rotokol.ur pl prestreliti p/ nasprotovati npocrypn. PreProst. trtrrolox.Prosveten ttpoc. apoyqra pf. ltll uKrep stroka.M. ryroctera t rzoorazDa. pretegnitiraztezati.srm adj pro prouclu.trpolroK trpopoK. preprDstost. 'ipocls\. trpocaeAyBa pl. 4porerEe[poTera.. nizkotnost.

-n. IryAC try^r tu pult. Dr t1 grozg z nekai zrelimi jagodami npo[re. pokati rry|tH T.I' stegmu.rope adv gor.reDer.. tiiti trprnHa I gl. brizgati. pudel k-odrasr psidek trY3a/ VrOcpepel nlxa impl-streljati. irnpl publicirati. . 2.iopical . trpyca pf. l'g rlrem try^cip impf utripati. lpy. tilc. gl.T T t I 1 I I I i nporleA[ . ozclcncti (hosta). odstc qroqen ft precep trpoqlT n razcvet tportlTl|. puberteta.rraaefl. '(.rdr navzdol. pollavljanje. slabo meso. rep. erpati.bahanje. Aqrpt O(t mAHe napoKel. marc 'Jput^B sast np-i. gl. odpuSaanje.kolobar. puclc:t [mrtrrurre n avsm od mm! velik ptia rrySeprer nr. rlaAo.rY rrpvt(E . -rrua adl poslovilcn npnera impl valjati v prahu. zapulden. dololcn prostor. npireuo n arHo hodno Dlatno. iron btadat| kurbir. ttB rzdaviti besede npoqeAha f procedura. precep [!t(Ee pf poditi.ryLc m pdz. npoqlTlBa pL tmpI mzcvesti se. Disano se Dobarvati. lig . razsrjen trporErpysa pt. objava. mrza v rgovrnl aqlora f.-strmo pot navf. ElroltreuoTlEa ut. c('urprr. arpalka.priobaitev.t puder [YArXrr. bela-nedelja trPosye Pl zvecteu.rupauncna I psiha.ra€. urEeti. Javnost KA wrn inpf delati gaz. -3Um puding rry44.Skropiti. Skrlat (barva. dviganje repa rqr. .otoccJe. Aa ce cMeeDrasnu le v smen npcr z-prst (ni roki in nogi) IIpcI1eH. ropaTa nV l{ gozd zc. gl. v pesku nDIIOT treDet. pe stopeK _ t{roqesa t cenlrev npoqemr. rpolnrfYDa pL tmm nposKa I l. gl. Strlatno-btago). dce: zaloditi se qrcroK-4pcre m dem od rtpcr npyxrqa.tisk nl6^Dt(Wa pl. osnova ryI|nrrtpa ifl pl puDltirati rynt . . l.. ne- . poganjati popKe 4Ftrra I popek. {{p. dula ncocr I grdobija.l{ m kita las npq m kozel. yropo. temelj. zatlcdilti sc: -ce: gledatiosuplo:!tl-.A6a I sprehod rporuetrorn.2.. ki kipi od zdravja. brizeniti: 2. drobiti korake npycaEe r drobna. trpoqelllla pL rfipl ocemu{cenJ evau trpoqeHrrrea-npo4eE!tsaq fl1 ocenlevalec npoqeriarrs adl ocenljiv [pouer n procent.ileteti s6. zmrdovanje. hitra hc ia rpqe^. Dol navzqot IIDTII rry6AnKaqEja.r{rneE a. irn pl zase-petati-sep€tati mro[reTa pI popelJan na sprehod: sprehoditi se -ce: npourenia I iprehod.dpu3lanje. z drugimi glagoli: qpcKa. razcveteti serazcvitati se rlpot e^rr q -qri n nadelnik npo{fi4.rten. 3. oblinstvo. HaroPe npyropruHa I strmina. 2. m fam li9 banac. gl. 2. preceotr-precelau. doba spornega dozorevanJa rw. hod-niIen.pqlia f fam lig bahadka. -Ea n prstan. npr lp!. oeJanJe. objavljati nlBHepl spezdetise_ rryAepnvAlra?n. ustreliti rryrrmqa I poirtija tu^tr impf hrt I. dvigati. 3. bahad irpqeEe 11 l. Strcati.{rr I publikacija. obrol (Satur. inlPl npoqeA[. vzmetnlca f vzmet.xlewlca Ilttrsapr@q -ryr rn ptidja histca nrrrr€Hqe a od mn re ptidek. i n pl razliriti-razlir iati trpoul^ala-nportr am€ pt 2adofotati (po blatu) EpourKa I odpusdanje. orger m nircra irzpf . f. luknJa. Derilo nprerie n delanje gazi. gl. impf 1. nov ) npcreirwa pf ii irtpf dati zarodenki prstan.. navzgor. prskati -ce: se (Koze) r. stojalo za norc. priobditi. pero.dj kar jeratzmetr npycHe. fam Zdrg hvaliditi se-ce: nDcKa Ka I brizgalka nicne ol 1.Oor"" I publika.oprostitev. -ce: mestoira zoreti ( giozdje) qpoEapo(.impf brsteti.nvaltsavec trpqoal{ia I kozlovina.ra I proga adi progast. cuolrl se ml'aoBep pulovcr. grda beseda. 2. trpolepu. ftpocTtr oproldati.rajuo pocen nlxrmrrrra I razpoka.ea ddi .hvalidavka rDy(g.gr. yao^y.3. utrip srco. dlovek. r^eAa. wq impf iobiti (usta). mestoma pobeliti (lase). prstek t t I I I ITDI rt? saz {v snegu I tr. pc -iiri. kujanje. rpvAg4rltrro f navzdolje.. idr. odpuldati. gledati. nepriieten voni rpm<a I ocvirak. -rB f arh larn zaseda trycr 4dj pust. rtrJocT..314 trIryAo^rrdra npyAoAY npyAo/rY . 1nr. impl rapraviti droben korak. opr(} sutev IEK rfpofuToBa imPl od. -ce: PCr stati slaven wosJlea adi slaven. navajanje. napeljevanje. -rl. po tleh. hist vlaoarsKacast tryctrta. nyqnqa m rn f j. brst nipa I cigara tryprvp m l. znamenit trpoltrapE pl prsano pooafvarr.. 2. polniti nlirrcr m L totka. navzdrtlco. Donuoltl -6okoi 335 IIyca [PoqeAlBa Pf. odhod in krajSe bivanje drugod trIrom{pert pt-44. slovo npo[. far?.-hoden. -ce: poslavliati se nDi'xraBoEe li oprosdanie. rrYA a. leni II.

Dustrtr: DOSlan: DUSlrvatr.. puSkarna.kadilnica. --ce tr? zelo tetko (rivljenje) pP paar m lam mir.l.raI lam zapisek lebelin lji. pa6ora.zadecenle paAnd^eg. strel rl!rcn|(al|trtq . nik {boZji) pa6etr. za.nyua. turl€i-rrz KAOll Ol ''seEfin ca ryr[rrt|q8 l. pulka. niati '*"'iiii' i. zadeva: stvar pa6oreq. ubog. trg .^' . obroDen pa6n impf rcbiti.lse rdr adi Cebe.en.-i -l . poaurarr stesniti se. iar. sluUbica. majhno delo.. .pes rad.tc t1 lqm detn z -obve 0rs€8. rtrtoBu pogln rlycTHrfiurrBo /r puscavnrpL unpf Stvo '4oB'nca.pda adi ndr. 5Ha adi roben.a.odirtih rok -p-ustositi. ii se. t bot koruza.2.mr adl kadilski tFreHuFllc|a od trlreHrqa ps+ t n$!e|r€ n kajenje nidica c-e nyrnt lmpf kaditi. prekli. 2.ryrmt'{.*ii!t. . ?ajati (Lriva mlekb). brezskrbnost. rado -daren. rrlrnxarr@a f l. . radr. stesoval se: leKat! za Kom nsuren adi dar€tliiv. marliivost pa6oroao4nrel ru poslovodja pa6oroAaBaq-pa60roAaEe4. -u m koruai knth 2. strelnica trsepqqra f orobkan komztryEroMer n streljaj tu srorz m|ta imd Dusaati: Dosiliati: rFrornrg. pulacn. sluiab.r6e I puSdava rErr pl oo nec psr nicrrsnr. nvcro Aa ra vrag te vzeml ocTase pust kraj. zadovoljnost. paA4aurja I radiacija. ltricrz iinbf fi iustiti.mar. 2.pa6oroAare^ m delo daialec pa6orcc[ocooeH.' praznina uqeaa I zool debela lcnjc. p_aar pa6ora mimo delo. rob. odloden.. ma.di radikap 6or.dlvii uqeaairm<. Ilcocr 1 ^r swe ifrpf zmerjati. paarrncula pf. ZaDUSCena - (samo 3. temeljit rJrv. . pr:rclen pa6o'r^Eocr t delalTrost. Eebelen.J'D. podrotje dela Iraaap n raoar paMJdrop m radiator. korenit. marlen. opusto. FCei onOets V f paDeHcrro z enakost. strelna lina. Siv. .u. grelec paoorrn@o f delardca pa6orrN. brezskrbnost pa6 m 1. tade Zenska. pomiriti-pq mirjevati padrAaK m Tam mrtnosl. -lt.): dovoljuje se. unide. -m m Du5da!'nik m. enakc delu jti.qn:trqeEltapBur.ry ps€ cen rryua.r m kadilec nqeE{qeH. gre za kaj. zadovoljnost. pridna pao.radijska dra. . popa6orHnsKaf delavka pa6oi'rodrrBo n delavstvo pa6orror. Zeljan stor. adv.deloven pa6ot'I impf l.nq adi delavski pa6orHocr I delavnost. oou zarvel luvec pravllv mrcruna. zmo^enza delo paoorocnoco6qocr f delazmotnost pa6!u n rovas.'rEa .@ -t ruSa DUSUnla.sbristiti se. uorlxn adi pasii. 4. pridnost pa6orErK. ra(ujsKargra ljiYost. l. iz. rad. anr m lebelniak adi Cebelarski rv'cmuxir. -s I delo. os.^t vlca a. rado.istost ce: impe.{qeEralteE -pEa udi stot Za Kad ce KOruZen ryltrKr I l.Bqn.srro rl valec nqe dr.udobje.ta I od pa6ora delce. paAEcApaMa.nYqlelrxJa 336 llqo!trxn pAor 337 paAo raben. c-d:foDEc!&rrlKa I lam ni. Dravnost. ''toD. {Ia adj delaveD. pro.-Ce: {Dry nr zapravpostatr ctareztJ sr. spustiti. delati. nycre^nJa. :qrr rrr opustole nse ajuct<a -debelarstvo rrqeaa.scuDA crkniti-crkavati Itvcrt|rrcKlr adi ouslavski nicro advoitr't Dusto: kot rtrlolrrcas ali crknjen oart ( lzrala nezadovolistvo) rEocr t el.delavka 22 Mats€donstso-slo!€Dsktdlollr . rrycy. opravek. 6''ia adj dela zmoi. pa3ftrpe Ko^Ky Marape oA pa6!'E na to se razume kgt zajec na bG Den pa6lur[da adi indecl zrezljan (kot na rovaiu) paDaq rr ornec paBeHKa mat e'jraba Slovatl: J.crnnnvnx ddi tuldavniSki . rada.qtr m delavec pa4ryu rrr radij pa6orEqa I delavna.nseaao tn debelar nvcrt'lucH.s Zelim si dela-vrr pa6or&umre n delofld pro. cErerue paaT spar Je mrrno p araca. -^sa. impf resiti skrbi.'Jfrra dat pusr.adj delaven.rck (ni rratih) z Fre tla-lrrelxqra f aenl oal uqela iebelica stilom nerrua I Dof psenica . rlvcv^.llqernraf.

spomzume- pala irnpf rojevati. naI sladnost par6oJ.redL oA razumetl se na KaJ. impl razlastiti.lKpoznavanJe angleadine. sneziti pasBae. -ce: Postati-PG staiati pohoten pae6.$6yAw prebudltr. preprrdanje. sla. RMa[Ie HarIpeAHn pa36r4tat!a imel je napredne poglede pas6[pa$aa f fam razl.l lodeneclodenka _ . vesel paaocHrnla I co 3a paAocHitI]a soza vesetla paAocHo. rmpl vrsoKo se rzclrgnrti-\. pohujaan. bister pas6oprrocr f razumnost. -pl -razumeti. -ala 44. vzDurKau. pa*parz pl spriditi. nemiren pa:6ay_4n. obolevanje.on n statve.. bolehanie pas6op m razumnost. porajati.zhajati (sonce) -ce: pafur6e rojstvo para$€ '?.r m razbijad pas6Ba. dodakati jupaaspse. pasEeAlt{. trg ocgnarl tetke misli. ce pa36Epa seveda.J. pasBparlra it?pl pohujSevati.razvit paSDseHocr razvrlosr t pa3ar ca ce. (kot odgovor) razumem Da36pa[ocaf razumljivost: razumnost. -tFr n hotnik. loditi pa:rBeAeq44. rrnpf pomenKuzllr. pf.pa:Bpa[nrtns adi razwatnizracttl sKl paslrrBarle rl anje. rropaaree. !rypt l. dd9 z veseljem paAocr t raoosl. razurnen pt p4pgyu. fiP razveseliti se paeraenadj. n tcDost pa3DoAeH. pt. pa. paSE[Ea n. nasladen. skuStran pir6lmarenocr f zmrsenost. locltvcn pa3BoArrr|. sparmetovatr se. bistrost pa36ry.paAoceE 338 pas6peMerfi pa36pKa 339 pa:|BpcKa paAoceH.pasEpa*a impl gl.ati se pa6'6ep€ dojeti.n anirazbijalki. ve'ce: seuuse \. pazrpsyw pf. p-a3BeAItYBa lmpt PI. pa3Derpee pJ pre. pregnatI'rarzganJ ti pf . veserje p A\aa imlt veseliti. . . moralno kvariti. poJmovzrnje. raTvlecr-razvlacruzavlacevati Da3DoA lotitev u pa3Bq!rut pa3BE4Ta. pa26ttt^ ifipl razumeti.pa38oartltso pt. Lmpf rczpaiDpcra I razplet (v drami) \. pa:rBdacTFa Pt. itnpf tro: Me pa3Bllae^tl o IIal-me r azttezali-la 1ezo\atl ror darr ie zatekel na pa:rBpuece. pa:ra ese. spnJcnosl se razleteti -ce: paareura pf vzeti komu slavo. l rarzvednlr.fant s p. pasB. razlesti se paiieJlta pf. {Ha adf radosten. . kustrati paiBapn-.raztroslu (v ve' tei): 2. vDiti par6pcircirer adi razbremen lcn por6peMon€rosr f razbreme purdpouorrr.bistrost pa3j6pa ptadi razumljen-razurnurv.oovllau (vrtaK) pa3Bnro( ni razvoj ^ce.pat69rysa.pas6peueryral. iemati oblast paanaex. pametnost. palBpales adi.re-KlBa lmpl n. pol(varjenost. odvzeti oblasi-razlasdati.razvratnost .. p. Dohotnez pas6^yAHrqa I hotnica pas6^vAHocr pohotnost.mcvanje. dcei zbc> leti{bolevati Ea36o^!!ar6e /. razkolatiti se pa36era ce pf razbe. dce. pa36-parryBa vznemrntr. kajpa pas6npar6e .moralno pokvaiiti-mehkuZiti.. -razvij paaw4Baq m lot taz\lJuec KVarlu IrasBrfrolFpasBllrop€q fi po. uDoren. impf ararzgnatr. -lur-pa:rBeAeH[qa tfl.\ati'. pa36rrparse Ha aHrlrjcKlroT Ja3I. -rKga m razenj pafiadoirs ce I razplameneti se pai6amrapn ce I razsiriti se. pa3B-plryrace pt poti. paSD[rqra ce pl. razvihrati se. vzvalovlu pa36paHoadr razumljivo. impf zmrtiti! skustrati'mrsi' ti. pasBapuBa n. rn rt razrecclu-razreocevarl pas6ifaa I pohota.!meten. pohe pa36^vAeH. pag6-^llayga .a3aElfryr?pt. impl razbiti-raz bijati pas6nDa. metno.iyanix. bradlja paa6o^a. p-ryg^arKyP3 qI. tl se pas6ecHer 4di razbesnel pai6ne. ce pas6pee ce pt zadeti rjuti-rjovctiti. inpf oovllr.I adi razurnen. pa3BparYmladanski veter z juga B:I paiBrAerur d 1._ Postati jasno. pokv rirazvezatlse Ugied. pa:rBparKace p/ razmrg()lctl se. rmot lsamo J. zadreti sezadiiati se pasBrErd. Kvarlen. sporazum. riti: Dokvariti se -ce: -ce: pa3Eeflrll. ittlpt pa36y. naslada. sprrJen zaplapolatl. inpf za6eti vpiti. -JHa atlj-mzuoJcn . znanJe. ten. roJsrvo J paulteH. os.tazv(areni z. rarledriti se. lfin razKuna n-razKr.tnavan patseae Pl Tg:Peljati./ rocen pa:BeAeHar. zacepaSBIrAeAVTarDe S!'rranJe Z ti fiodno deievati. Ira36nDa pf. 2. fl razumevanje. zvecen: oocutltl: 'ce: razumeti se.rltl razredliti z vodGrazrcdacvlr.preoramrtr-preDularr. co HUDHeMa pae6rpavra z njimi ne prioes na Kral pas1uplt adj razlutnljiv pa36Ep^rBocr I razumljivost pas6^ard.. p.pametnost pas6paH{Eai adi vznemirjen: razDurKan ift pl tazbreme\iti+azbrementevau paa6pr<a.zdisovati pasoaaciea adj razlaiden pa3E/vtcT[. 2.1U-razvuau . pa3fo^Wa pL ifiPf zaboleti (srce).un adj iaztegljiv. zdaniti se . t. skultranost pa36!EaBn. pa36yEaagaa pf. oralnl pas6i'myBa pl nasiuvati lla uDo!: 'ce: upretl Se paa-61rianea ad'j zmrlen.N4--p. PasBpareHocr I Pohujiilln)\1.pl.AHaadj l. doje. ti z vodo pa3soeH.

Pa3IIlr. Iazdirati. razcepl enosl pl. odgrniti. -ur tt 1. impl razmakniti. -ce: lrg zadelivpiti pa3Arfa. '|. razctel Ievau pa3ea^eK-pa3Aaaert tazgam lra pa'. pa3rpal{|qyDar6en f azmeje]{atolaziti. at razstreti-razstirati pas$rp^ impl od pasAepe lrgau Ira3Anp^aaadi prodoren parsAop razoor. n razdajanje. paSroBopqe tt deft pogollorraTncTenost_ DomenK{tz enosI pnsla^Ir.-pEa 4di pogovo. izpl pasroroparc ad/ zgovoren razgrniti. fazvnel. 2.p slltoEtl pt.razstavljati na dele pa3rMetnrpl zgnesti. pa'ro^Wa pl. dilen (veznik. pomehkrriti-razvajati.r spanec. impf razJezrar-Jezrar pa:nroBop t'? pogovo4 fam tolaiba. norce t}nlr rz kosa pasApeMed preloati kom.v ta] prav. razdlenjen (obala) pasrlraserocr I 1. pasAtlrHepa3A6HyBa pt. razgrabiti. -ce: stati zgovoren. impf (tudi lig ) razgaliti-razgaljati pa3rotr rzr bol navadni jetidnlK ceK porrpoM . govatr pasNEAr. Domehkuzen saml pa3ra^aHocr I razvaj-enost.j razdraiert pa3Alrasrretocr I razdratenost pa3. lig razpasroBop rBocr t zgovomost vru-razgnnlatr.Aa eseHocr t razdalja. lo pa3^po6^.a 14. Pa3Aro . .nJa n delitev pasAe^[B adi razdeljiv pasae'la. impl razdati. razcepljeD. pa3Aa^e. rati-razdlenjev@ti. rce: preoramru se pasApMo^rfpl razma:-ati.r popom porarz.preudariti pa:F^eA!tsaq m oglednik. impf zclatullseoamtl se pa3AeH!tsaEe svitanie n pa3Aepe pl raztrgati.trg retzceprtrdrG qac pa3Ae.razgrabljati pa3Aurluf. pa3\nstrtlra pl. PreUEsIl. -ce: razpraskati. r-azpasanost pasfe. streti-unidevati pa3Aara6e. f razdroblje. razdejan._ rnpt posprauu-PospfavllaIU raznesu-raznasatt. loeemlKasllu. pa3r^eAa. razgaljenost pa3lp !Jr. podreti.a4pas5p3 l. impt razdleniti. razdejanost. prav.pa3re^el| 340 pasrpH!tsal6e poj | l poM 341 pasAVtrtr t I I I I I I I I pajra^efl Ldi rarzvajen. pomiiitev. vznemFJen.' oru ura lolitve pasA!tsall razpihati pa3Ae eH.razgroavanje..2. pasnreDlra pf. 2. udbenik tujega jezika s pogovo. paspua pf. loaiti-razdvajati. oddalienost pa3Adaeqr. razdeliti-razdajati. fig zateti. lazgDanost pa3AD&ra. zorozgal pa3rHeaeHadi fazjeze . nalanKo _ . \zdigniti. Alra3ttr. . p"a. razburjenost pa3ropeund pf oqJfelii fig razvnetl paipa6^ pl tuzgrabili pa3rpaAeH l. jtlpf ditev razoroDlrr.Ae Iam tayD... raznetiti. podrtost. razstaviti. fam zgovoren pasrpa&tu. opazovalec pa3r o6E.Jra adj lodilen pasABoenoer I razdvojenost.?rpfuniditi. razklan (v sebi) pa:4Boen. lmlIcnjc pa3rpoMx.pasAeOa I slovo. rfl. sg. pomiriti.n.stavek) PaiAlrm pl preluknjati paiAereB{e. pc impl razmeiilir azmejev ati po. pasrpoMFa pt..r6€H pasAe^6eH adi. 2. razceplJen oomeJeK (meq njr\. zmelkati. razmejitev se pa3rlrBe. vznemirjenost. prepf fi pasApasrrrB adi razdra jiv: uzlvalen pa3Alta3rrrBocr f razd. razrastl se ren. razvejenost. razdelivec(motoria) nosr. vati -ce: lig presuniti.YB. impf.ce pl ra rejiti se. Desratr rrost pa3AaoeHadi razdvojen. rmplogledati. rzdrvzvalovalt-l?zgroavalr. pregledati. rmpl razvaditi. delati mehpa3rallra r? dem milientek posrorxTeH adi razuzda\ fazK UZ nCga pa3toArtpl razdreti zaroko pa3rcAeR 4dt pa3roreHocr /-razgalJen razgallenos[ pasro^A. razrele\ ^dj tazrasel. preqranrru Koga. paaaewlE pf. pa3ApooeRosr-. razcepllenost paeAe a.'anr). dlovek ali kaj druseoogTrnlanle. razhod pasApooel| adj ruzdrobljery pa:rAe^ odstavek(v tnjigi). nnpr tazaf aall-tazcrazev atl paiqpa'' pf tazpraskati.ko smo tcn . raznega. slflenle t ) lls t n pazta$e. i. raz- pasraluresocT I razuzdanost. pa3rpaErq!3a pt pa3roDop[ ul pogovoriti. &zdrtost.pa3faeA!ts4pf.. imfr razgrni ti-razgrinj i. pa3rpt'lra d. razdretipodirati. analizi. raz(IeljevanJe pa3AaDaq m dclievalec razaaJarec. lro ad. pa3rao6!tsapf. oddaljitioddalievati pasAFE acsocr f vzvalovanost.ryla pl. razdeliti na dva dela. pa3ftt wa m. impf l. razvedri- pa3r0p m razcvet .ra jivosl: lzzrvalnost patppasuer ad. oprasKau. pa3roBoper|. kar je v tolaZbo. 2. razgaljen pa3fpaAeEocr I 1. pa3fpaauE6pf . oogrrnJafl .o. ganiti paiABoJttt loditev. Pa3'ABolUBa impf razdvojiti. 2. razgibati. pa3rw u'. faz^dj drt.razourjen pa3ropeurreHocr I razvnetost. razraslost. r zdlenjenost lo pasrpalnr. oDraskati se. pa:rropeuE€rr adt .arE9 razgrinjnnje. raz- I I t I I . razhuden pa3rEeBeHocT razjezenost I pa3[reDrf.. sprelunJanJe.yBaE9. razgovoriti nje. razgaliti-razgarJau pa3rpaser 1. ri. Siriti pa3rpBoprrtK. podrt...

mlnlu.srdit paaaireaocr I jeza. SDel PlIl. gl. loditi. razsajati _ce -pripovedova na oolgo rn slro.tmpf au razgraoru-Fazgraorl pal^ M.faIi.rer|. . pa3la'pUr. infi imDt razbiti.pl . -ce: zgresiti se.neeDoten . Pa3!6a6!tsa ce Dirr^ot.ztnencatr-razmeDcaotajati se-tajati tajiaii.pa3r{psEYDa pJ. uDoren pae-. -3tr m raztog.st pa3e$.apf.. 'l pa3]iiaB m tazmat\ nJe piBMarlr. rzrnenJajiti. pce: loliti se "''Kewr Da3lvtraqr ce rl oiunaiiti se pasr<ecrEd gl. it pf razmestiti. o.mpt poleniti se-len posta'cr: Jeq rarl pa3jaA rB ad. pa'3a€r|Irce. premislek. postati hudo pri srcu tiimo 3. razgtDall-razmrga' patie:in. zamenjau. nagdsti. pt razkleniti. nemrren. pa33wuBa n.jit pa3neTace.paaMpAl'ra. ifnpt ra. ohladiti-razhlajeSiroko odDreti. pulljacrrrl.zpfliJA. pasa''AvBa pL nnpl (od sesanja) podreti-podirati pa:r^ee.uraDt! pl tig modno se ce p+Jtper 4dl raziarien. neenotno. srecevanje pa3Mrrpeu. razgibavati rtr-rirzmeJevau razmeJ pasrnp3rre. p/.Mtr. .razklenitivati. prenehati: 2. preuoa' rek.raZvedriti se-vedriti razcepiti.. irrlpf pa3swrc. razklepati p*nn& pI lociti. -cei niti sc..pa3jaculBa pl. t razDoreiati-razDostavliati pa3Mlorc. impf impl gl.nUPanJe. -1.ltl|a .lrrcn adi hud.-pHa 4d. pasupegBa pf. pa3lteftHlla pagMefEe. pl. pa3uaE(lla pa3Mar[€. srelati se.pa3aaBaqKat ngrenJe.. paseAHarryra d. impt razpa3s[Alrat5e /r podiranje litirazlivati pa'la{e pl razjesti.j nzjedl. p 3^ Awo.pl. krcevlto toKau pazt'zwr pf 1. lrtttt oatnuzull{omrzovau. pa3He6rrflra Pf. vatl -ce: se pa3MeKqn. impl premisliti-prcmlll. razsa" nzposaJenosr ko.-pasMes!ts1 pf. .p\a acll sotazmeren pasMepHo adr sorarzmemo . razmlratl-razPtepa:rMeHa menJava: lzmenJat tati.tIHa pas^olir pl l-.tqYBa ce lflPl lepsr Postaiati. razlasatr. raTlocevanle pal4hrg.4Da pt pa3Mpcs. paslapa. iti mimo pa3Murllllar6e /l mmevanJe. pa3jacHlts_ar6e poJasnjevah aen pasr€68 pl razkreiiti nle. IOKaU -Ce: premilljevanjc oa:. unidevati timenjavati.... Postrohneti..4lvzeti deklistv(. rczkase aiti.razmotavatl va pa3Ee6ErE. razmerje. iezen.. razdeliti-razbiiati enotnost pa3eAEaqr. puB^araq tl tazragaLec. JOK. -ce: se pa3^nqrr adl _razliden p.slra aol fazett.B -n.. cepuen.ruuprrqat razpor. razvezati.iazbijati. pa3Mp43..I'J4 pase4tElB pL tmpl razlasvall. raztogotiti pa3^.lcvuti pa:rMuc^vlaroen prcml6ljonjc. oi3lvr(vla ol. na stema|all: ' C e: P OP U S l l tl pautdsa impf rioftti. oA Kou Pat3aosl-I?iz kaksnih razlogov?.pasMel<tte . impf Lr pf razzalostiti: -ce: Pajrx^ ' biti. r'l. p. sDraviti pa:irora pl razriti.pas^eBa pt.pa93e^eHYaa P/. raz' raujokati (kot otrok) Kacen pa! rDKaHocr f radizanost.. impJ imDl razmaz ti-r azmazovati razmrgau. srditost pdrMHorKvaarhe rozmrorcvo. polepsati. uniditi. pa3jac hea r'n pojasnjevalec ifi Dl r azetatiti-raze\ate\ ati paJjac|4|re. ra4tostavi i-razmesaati. PoJasnJevaren ..spraviti koga v !ce: rulPalr. stawe dele: 2. impf vati. razrazpoznati se. . impf / poJasnlrL razlozru-pojasnJerazdeljenost. paajaArDocr I razj edlj ivost imol r^zleteti se-radetavati pa3jaAoca pl r^zjeziti. t pa:rMecfli. razlikovati. Zotana pa3Msc^af prcmislck pa3Mxc]lx. zamenjavati pa:lqeMot(e ce. pa$recryTa pJ. pG pa3€tl|. biti nezat oopreu pa336opyDa pl zadeti miren.qna adj t:ladilen: rrfip/ ozelenetr-zerenell pa$eMe. pa:rMepHoca sorazmemosl . obrabljenost razkaeenost par^nKyla impf t^zliko.44. razvnelr se v pnltoveJanJe. mer o. [DaBeae Da3 o3tl navesti rizlose: sl. paeaerpa ce pf. stavliavec pagaalen.. p:l3 a4B^ pL rfipl pa3Mo. lig podkoDati. razkro' menlatl. odstaviti pa-?sfrAa. (o vodi).t I pa3eArseT 347 pasarr(lla pa3]rnKll!aI!€ pa$reMot€ ce a t i I I i t t I t I I jepa3e[t'''. tazdovanju palse^cEn. jivost pasMes nDocr f zamenlpaSMep n sorazrnerle. tmpJ razhladiti. ponenavanJe. os...pauefun pf.. pairMeror. razkaditi-kaditi. pas^ellira ce pl. razlaga nagivlr<u. razporediti. ooseg pa3MepeE. fatzlLJasnllen. razraziuriti. pa:|HeMo'(!l!a pasMes^[B a4] zamenlJrv . razlorati.er adj razedinjcn. nD[.rrfllocTI razllcn-ost. . pa3MeK.. mrmo ru.1. mera. kar hladi . -ce: polepsati 2.) tbDlo postati (o vremenu fpostlj at i toplo p pf loditi.pt /4m (siuno J.. pa3MHc^yss l)/. pa3rapeEocr I razjarjenost. inpf razloacvatl pa3 r{KyBaule n radikovanje. Ita3:lerrrlBa. razdeliti na sedeliti se.ohlaievati Siroko odpirati. pozresno planiti na i. -ce: razpraviti. zmesatl-mesat I razoevlclrl pt. lepsati se. pa3roperurrt iaeiioam pf zrah)jati.. razpaP E'I. |ll paseAlHerocT raucepllenosr. Pqsiu. razplestr.

pria f adi razdiralen PAIroJa3Erren. poqrmtr pTvpH!tsaEe ruSenje.^aq pl (samo 3. pl page I roka. ruSilec(ladja) patEoo6pasuelrassoo6pa.. raz. raznovrstnost razorozevanie pasI|OC raaEtanie rrl pasnocas-pasBoqrrda n sl.6e ut pf . paspaEortr. razveontt.nsvoji volii rokav. razPa{YpH1ra.3leri pa3opyx(eH adi razoroZen gt.. paSyceM ro{av pasF[aDa impf od pa3UslP/aepararz4a I rokavica rezpgglavau.zboleti-impl slaDetr Pa recllaEe r?raznatanie pasHec!tsalrft raztaialea a. pajaru rn nemusliprutpeArsDadj razredLliiv manski paspeA^nBocrI razredaliivost pajarcrq turSki Dodloznik paeper rz _razporek ( srajce).. obdelati_umevati. nznlajati-razzibavau. Studirati redid: razredditi paJaflu. tmn postati veaji_ -r-dztasi.sl. Impl r azoroiiti . pasopyxltsaEe -r azoroaev n razoro^tev. rokav.o{Uaa impf pl. t mnogostranski. raztidno: 2. sesut.oalopa pf . os. Pa3Hrru. uni. I I I I t t I I I I t . prestudjratiDro_ pazpegn pf iazwstiti. spoft -I.v razvalinah pa3!?EaTocr f razdejanost.nB atli raaroJezrcen pazuoan* adj raznoliden uurcevatr. ua caoia DapasFea!!. 'cet razvedriti se pasogxe. pf .. oslabeti.| pt raniti si. -lEa adi raznobar- "ffiiok.pa3aecltsatle 344 paspa6qIrI paspa6oncc 34s pa3o6^s. _pa3H{ur!tsa . 2.uhoditi se pa3orroA6 razvedrilo I Pa3oE'o4'. topar pa3y apes adi razJ. granara. . p.. reSrafi {rv par rz rak (bolezen) pa3pggr. len snoptc. impl pa'laB m 1. rulilec (jadiai paip€Aoa I razvrstitev. pa3oraopn. porusenost pasvp e.podrt. obdePA3HOCTpatrocr raznostraran. imof razdejati_ruSiti. sa 6oaa rrnpJpolepsa*polepsavati para v naglici. razdirati pasqo ItKocr I raznolidnost pasopruD adi razrusliiv pasnooSpaseE.alt..razpenjati pasrroBlAex. obdelovati pa3pa6orK! t obdelava paspaApa pl razveseliti pa3pat'. pa3or aBeB za zganJe inpl dognati.l<a m3ilen. paropynpa Ier.lteti tarrrati.pasold. -d roctn.. kdor ru6i. pa3o6. redni gl. p.'razli. lopek. para.paftarr(a I _!op. pasqocnre |(a I raznasalka paSoDrAe ce. pa3pacE!tsa pt. _pajyD.Ma adi tlzrrcpa3opy_rsr. razlodevati.qocr I razresljivost. paipeAel|ocr f razreddenost -pa3y'|lJB pf. razrascatrse pa3pacH!tsaEen razraidanje. ifipl pf razzrDatr. razmaievati pasrro adv l-. imol pmrro6ojEocr f raznobarvnost iazpeti. raznoliden. -s'd]^ adj raz_ pasoparDocr I razrugiivost novrsten. koja pa(a nekako.ti ItaqropoAEogr I raznoterost. pasoo. nHi::fr f rusilnosi.i raznostra\!. pai\. -ce: raniti se pa3pacse. nr resrtrvost RaJMa paKa vsai: go rrc_ a pa3y6a!E. impf 6vrsten zomll{rati pa3trcDr|Ar|ocT raznovrstnost pa3opeq. spremenitioA paKaBstresti kot iz rospreminjati prepridanje Kava pf W3!. rlz_rn deJatec. mnogostranost paspa6oreEocr I'dognunost. Dc m nost drra. raznoditi. PL tmpI raziti serazhaiati gl. _rl cevanJe. paryoqDrEa pt. raznovrsten r'f. uriitevaii. pasotwtir'. razpc uievati. izdatli. pat6ne'd adi l.ie.klasifikaciia ollalen paspe4enadi razreddei pa3!'nr. obvestiti se z.II1e razpoznati. pest. z. pregnati skrbi.efn tokav(ek pa3€reu.aep.razcdj poreditev. pisand pustrn trgovsko drribo: PasEooopa3rioiT t raznovrst'cel raziti se nost. pasw''ryBa pl. -. podlranje palypqfrDaq razruliteli. Zganiten. podirati.ki kate razlidnost parHoooer|. utedenoat -c€ rauJasnrtr razvedriti se se. 2. cen pa3Eoo6pasEpl napraviti kai pa:ropras pt razdruZiti razraznoliano. impl proueltl.m d razkrinkati Pa?gl aBet| adi raz)zdan ltnot Itg) paSor aBe!|ocr f razuzdanost paio4tr 99 pl zadeti hoditi.razdi. v scslavi. paKaDmap nr rokavidar oovescause pa3yglrtrBalren razDozt\al.Pq(qra I raketa. -Alra adi razl. 4di poaloZnilki {BE n rak (zool): ocmera {clavka) rlp-Bes KaKo paK rded kot pasperrLuE adi razresljiv.flra adj nrt ra sluzba pa3ysHaDas obvesdevalec cen n pq3vsHatalu{tr adj obvesceva. pasoMAVBa CS pa3Hocrur p. tnLt razn(> stotati Stranlcen pa3lra6orefi adi dognan. paKaBvwt t dew rokavidka razlotevanje. impl Ka po prepncau-prepncevati koga palraB .)zdan.rc_ pa3opa.rokoyat PTY.) oDoehnost. pa3op!tsa pl. obve5devalird paKaaqer?d. "HBSfu. raznolidnost.epU'a.. parpa6oryra l.*.tFr.a_c€ pf z. ce pf. razliL pa3opyB-aq l.i## pasypaar adj razdeian. pa3rroo6pa3nocT pa3opyr(eEocr f &zorotenost pasEopoAerr.imtf pa3EeCyBaq na slroko odpretiodpirati . pacxoa se pa3socTpa[ ad. ucrvpa raro o nasprotnem. utecen (stroi) I nost.. stroJki.. paK.

manipuvroa Pultratr S Clm. vrsta. ranlenosr pano adu rano. pasma. -Dlsaa. naravnost. pleme.tresti se pace z.rd. {Ha d4t roKopF sen paxonlecKa impl plos. rasKav. Polivanje .ravnati.ia-paruaa f bot rdeta paK!'saiz?pf. 'ce: enaditi se. razrezati-razsekavati. navajati. planjava paMHnqap tn ravninec paMEfune n ralnil\a. pacaAwa pL trlpJ fazsaditi.p_aRl-rjapKa zdrinosti Dri muslimanih. 44t raven. raskavost. pat(o[nceH. deveti meslc muslimanskepara. -ur m raTsaunrx. paRotrolara //.kati paKo-nlecRalri€1. -Nra adi ki zge oal vsEla pal|ooyAEiK. ran. oA. neotesan panaBocr f hrapavost.. ramensKr DaMeH[Uat rama. voostven paKoBoAer6et? vodenje paroBoAe4. -4cr m ljud posvo Jenec.I|Ir I Zganje. panrHOBeCle h ravnolezje t. oA Paltrx|a Ao AoIIrursa od ranega jutra do Pozne noti parn [r|Kopalnao adv dem precel zqoqal palairo. kategoriia paxerur<.tr'a t nav v sestavi z tla. paxorsop6a I rodni izdelek. /ig ognjistc pacaAvBar6e prcsaorlcv. {{-paKrrrHuK. presaditi sadikc-razsajati. itflpl ^. navd! hovati. vooenJe.. enaK. zganJceK.Elll-ra@a m I tofnrstra.panl|rltla 346 paMrroAyrseII PAMHOAYINHOCT 347 paclnr par r|lla--palrlruqKa.sinonrmen paMfloKpaK adj enakokrak (trikornik) paMHoMePen. aplalr'z paftodo^arar6e'. rame. Zganica paKrjap l'1 tganjar. zgodaj paso6yAeH. pallr 44. -MeHa44. . rarne. voortelJ par.''r{. posvecevanJe.f zgodnj ik-zgodnj ica paIIaB dqt oPp Ma3eH nrapav.3aI|rn mesec Dosta ln z gl. allfHe (xpeHej paMeHaskomizgniti z rame_ ni. tig taven pa Ho rr ravnina. ga mesedevega leta paMeH. PaftoBoAeH. poln ran. vrbov gozd. -3Mor m rasizem pacnn nr razsiPanje. palMo' €Ha.-una 4di ravnc (hrAc rl parNoA$mrocr arft .o ramtca p fin itnpf pesn prtiti koga s dim: iemati na rame paMKa I okvir pamtu impf ravnati. porodati paca f 1. polje.al enaKoDraven pefrrnonparnocr f enakopravnos! paMHocrpaH adi mat elakosIraDlcen paMnoT9Ka-paMnoBerc[e. . cG 6epe (crire) paMeHul-u skc' mlzgnru z ramenl panrerie z dem od pal. BpI panoprtrpa pf in impl raportirati. .oBo4rd impf voditi. telednjak p w impf zgodai vsta:ati pa'J'. -Prn adj enake meren paMdoMepqocr f enakomernost paMrroo6pasen. {||'ai 'BrDa t? rama. -p41 tn kdor na paKBJapKaf Lg$jarka|' ZearoKo dela preomete. srebra) paKorBopeu.pacewlsa pf. zgoqnll paEa I gl. Zganjepiroano(/elo (iz zlata.^Ha adi rokodelski. vrbovie paKltsaq fi manrpruant paRrroB-PaKEAeE vrbov adj p L. paKyBar6e _??_ravnanJe. obleka Pravoslavnih duhovnikov pacaA rr sadika pacaM. gl. B: B parHriHazgoga! zJntraj. prcsajati sadikc . -nir ' paKEE|Ka I gl. impf tazsekati. vzporejati se paMsrr o /r libela. paRrja.ro(ooelcc nieDivka par. hip zgir'pf posvetitiposvedevati. pacaAr[rx.r red. c F$i z dn' di mi OCT pacee pl raztresti. neotesanost pan^ B adi greav. rasa.. f ordinirati zganJce rucKa. stopnja.uu r?? vrbovec. oronacrla paKonoaoxa.rMuo3HaqeH. omadezevall pacrisaM.@rauqa / zganjarna. ranulvost. drevesnica. parcnjap iraxmrja. rokovati se paKmar(. razrezovati pac'' impl smetiti. l. -tg tn lemez Dar(r:roBrfl|tr vrDovlna I DaMa.adf 1.Lr paMedeH. prirodnik. _gl. -Agn fi roKooelec paxo4ercru adj rokodelski patoAeacTB{t fl zensKo rocno delo. prosrQnJc. paMrroAyrntre t. udor p ceA p cer'"trW pf . POOa-Ce: jati si roke.ves v ranao paH rrBocr J l. rodni izdelek paraoMer ttl lport rokomet paxoMeTaPpaKoueTall m fokometaS paxorflc m rokopis . vodilo. -Art||-pal(oaoArrfe^ fi voola. enako pnMtrcr^acrroct I enakoglasnosl paurroTlcruqa/ cnakonodje IlrMrroAvurcn. .. -AHa 4d' VOOllen. itupf ra7. pa{eq.seliti-razseljevati pace'rc.r*rpa[o6yAr tqa n?.nina. otresati. 2. prt! n sajanje pacDrrpu ce pI razlgmtl !r(' (orkester) pace a adj raztrcscn (Profcsor) paceaEocrI raztrcscnost PaceAfi geogl usad. posedati. -Mr.. gl. pace y2 pf. 2.xpaHelraK paJler 441. 'ce: ravnatr se paKoBoAcrBo tu vodstvo.. Dpr uB. t|a'a soz a^tLi den. paMrrolo I judsko kolo (ples) paMrro. ranljiv. -s'ira adi e\aksen panflroo6pa3uocr f enaksnost paMEonpaaeH. xpaEa paIII . rodno izdelan paRoA€req.. m fanJen-fanJel]ec . razsedlati-razsedlavati paceAEe pl posesti. dcet r^r. manrpulacrla. vodna teht_ nica paMHqna f ravnina paMHnqa I rar. paMeHruta. udbenik paKoAe^eE. a ravnodusnost p..

nadeti(zdiavie)' povest. izprrJenKa pacE[aHKo.l ItJ.r!.pacKo/u rqrra rr2 razkolnikrazkolnica pacr(o^Ir{qKl| adl razkolnilki IracKolu{rmrBo razkolnistvo pacKoMarqI razkosati '. gnu pacrcImr.. poslablali. Jtg oslaDer. razpacft. pa3v6aBrr pacxpavn pl razkreCiti pacKpeqe pl pospraviti.prevzdigniti 6e Poveoau-pnpovedovatr. €Ha adj pripoveodpreti (knjigo. skitltratimrsiti. pacKr&iaD[ ce pl dobiti kiloi oncoec l€ pretrgati ae (z delom) pasftrur .it?pJ pacK[(orrr_ pripraviti koga pl.llrDocTI raztrglj ivost pacKar&ra adi zgovoren pacrf.urocT I oslabelost.cE€ pl razmoditi.Kax\"Dapt. p c. -4rl-pac!|m|.asocrf zgovomost moclu pacr@rKFaq fi pripovedova.opesanost pacrocrs.. sKodlrrvost pocunepl l. trebljenje (gozda) pacKotmsa-pacKotrKa izkopaI nlna pacKomre. rut_ -ce: drobiti. packompa I. pacKputynrr JrJ.vitli (sukno). opesanosl pacKane pl raztrgati. ()djrc str paSKpgE_.aapl. prelo_m. rzpnJenec pacrnanuqa f pokvarjenka. !ce: spretr se pacKacarn.prenehanle rnpt sKesatrse.aviti hl{r.ryi ru spokornik pacrauaru pl raztepati. podrcli In{lir:rri lzto ) pac(pcHnga I krilillc.pokvarjenost.uzlrrt Je pacKpcr8. -W m zapralt. zapraviti. dom.p-acaotyna 1y'. onemogel. trebiti pacKotraq!tsarle a krdenie. KVaflllvost pacldrrK.j zmrien. rzcrpan paj:aa6eHocr I oslabclost. Katt se pac(la|u ce pl razdtcti lx)trhl nstvo pac'(vfrttr pl zapr. impf izkriiti.pacKpcTvBa i. rudi frg) pacKoKopaDH pl zf. .pol{esatrsepacKree_ raztrg tii lig nzpf Kesause oreu (pogodbo): p cKa. -oEqn gl. pac^aoyDn t'|. kvarrJlv pacrm^xsocr. iztrebiti-krdiri. . nrrl. lig Il. pac(oMoru ce I udobno si nare(uu pacKonaq*. raziti sc-r'rrz najau se pacKpru . pacmmrruo z razsipnistvo pustiti.-rrI. usta) oen.traTu pf razmaiati: fis pacKas r?2 pripoved. (varen. omajati. slf.. mz. zcroDrtr pac(otrI m razkosje pac_KorrrpaE€Had. -ce: strohneti. impf zmr(iti.ar(itsalntlr. zamenlatl v drobli v smen. pretrgatt.lc pacuee pl pripraviti k(. iml oope uoopenlatr pac(ocl| ce pl razjeziti se IracKocren adj oslabel. razdor. pacKoqa.pacrsrara pl razmajati lec. slab. sKoDneu-(oDnetr pacroma. razgibav ti pa:Klnypma ce p/ t'I|zkillr l.ltb lt-tIzlill|l ljati. . . pacanHtrrrrur adi razsipniski.one moglost.l. KVarnosr. ./ razstoJrtr-razslolcvitl i pacaoJitsane n razsk)jovu||. paco6^crynu r. pacxacatrgaa Pl.. pac&ae ce. tmpl r azKosatl-f azKosavatr pacxartr ce pl. meniav-ati drobiz hihitati se v IracKa f smet.ryr /n oslabel. izcrpanost paclr36n. 2.stikc. Doveden pacK on EB adi razstavljiv pacK^o[aliBocr I razstavljipacK oqa ce pf ritati (o ke nju. impl razstaiti na dele.i raztrg)jiv glasiti-razgla. pokvariti.pacKtu nB ad. pripovednik. lig-c'e: razvodeneti PactrtroK!*Inft..I pokvarljivost. nost. razpaoan pagKapa ll spreti.tn v smen: zasmcjall sc -ce: paco6^eqe. skugtranost pacroturpattr. pacxpojyoa . it tpf 'ce: pretrgati se. iDtt4 osiaortl-slatrrtr pacaol.Sati pacRm. rmPJ l prrrezattprtre..rormpl razstaviti (jtroi ): pacKa:reH.(e. zaaeti kokati pacKpacl pl gl. pacKarKr. na. :ce: zasolziti sc pacor[ra I list kislega zelja pactfran ddi pokvarjen. skustran pacKorqpaBeEocr I zmrie. 2. prerururcv. razsuti.qa razslpnlK-razsrpnrca n. / pacKa Uep m bivli meaih paq€.lo se nace Sopiriti. rDcdcl. pr'ct(. opeSan pacKocr€EocrI oslabelost. izirpa-razkosati.jc paco6lJe.pacunall pacMon nB pacR^on/lr|DocI paco^r{u pacKpafia ce pl razkokod kil ti se. ddj trhel.tral|. I. razsipnez pacln1trf.qtr rz pokvarje nec.pacroacE pf omoditi (usta..ra4roditi se. it tl sezull-sezuvatl pacoa n kislo zelje paco-tr'n It pripraviti koSa (lo soIZ./r. pacoopa pl./. tl PreKlnrE. Iuhltanie.bo vplivati. pretrg...pripovedka pacrt. bili ob dorn -ce: pacIn6e'{ adi oslabcl. zgodba. . zqroolII.. trlCica. pazder. p-acxaJyra ce.pisatelj pacK a|traHadi razmaia[. DacKocTvDa ot.. le cltl se I orehr I paq<aJasmr. r.ir ttl razlomttu rtz. loiitev (krsdanstva) pacKoae6a omajati pf pacKo e6asocr I omajanost pacKo^rrnK. uniditi pa:wr^uB adi pokvarljiv. grroJ Ijivec. prevei se napihniti pacKol m razkol. pf .f . raz4d1' fazsrDr\o (vreme) Pomencan. ti zveze. rfl I'/ stecl-stacrtl pacooaeqtsaEe z slalcn. slaboten dlovek pacKa[. pactmr!tsa. riril tleni-ti. politi. g4j pripovedrahlian nlsKrr p$aleltsKl pacK.onemogel pacKallaltrn. Skodrjrv. kultrati I I I I t t t I I t I I I I . pacu'1r NAIIHI( pacxfla$ocr -. razpasti pacran!tsa inpf trgatii -cr Ironnell.pacKo^I 4a.pacKoEr!tsa irnpf pl. p-reperel.. pacKoETDaBWa F4.

taz. raznavau capatr. adj ld mnogo p6je. pacnpa[ryBa pt. tazgarJen DOreoen pdcralareuocr I razposaje.toA rz pleme. razuzoanost tirazganjati. pacnper!tsa pl. iftpf razgrebsti-razgrebati (Zerjavrco) pacrpujare^{ pl razdreti priroei razllr Se JaIellSrVO.ubranost. razpolozenje pacnoaor(eE adi rltaAor e pacmesto Ilo^otceH Bo DaMHt. 2. .a!tsar$e. merjasec) pamoAe^6a porazdelitev f iftpf razpoznati. navreti od vseh pacnlll|Itrtloca pacg^mi. oiamlu wcnarrr. prepoznatirazpoz. v pet padlj iv pactraA/urBocT / razpaonosT.l)luctar pacnpocrpaxer atll raz!i rjen pac[pocrlraHerocr I razslrjc" nost pacrqrosrpaEt.eli or azdeljeti-p vatr pacqEra. -r-iJa z 1 razpelo: L Kl:lzante traAlr!tsa ce pf. tmm tazmallatl se. loden pacnyllller|ux. ooora volta pacuoH rz. ure diti.pacnre ce I zaleti popivati nost. tr pacn^ara.paCnapru . pncyIo3'd Ba pL impf ypral^tj. razlesti se. pacnaA pac[aAltsaEe n |azg rLJanJe ti-ra rcdavati pacna gsetr 441 tazwsaJei. pri.pacoAnuK 350 pacrla. paclrloAen. potrdiden. ltnpf razpapacneraa. razprsr. pacn oAwa pf . odpeti{dDeniati: razvezati petljarazvezovati. priti v Devski zanos razpadljivost pacnebianra -pt tam udar. razplnavanIe povracrto. porednost pacmc zt razpF. !\rpl oDracuDalr{oracupac[apra tr pl nzttgati. pactraBTlra ce mnorevati.plalilo. . razvozlagr. nemariati pacryqreE adi razp'a(Ee']. paclrpa*a pf. zanemarjen. dati Drosto: lahkbmiselno zznemiri ti -za.f razvrstiti pacnpaTrf.roAlr. govorienie pacqiani. inapt razptoolu-raz. splahniti pacrl. pacn-poMerrYBo pr.pactEcxa I pobotnica. razkropljenost pacqrcHe gl . razuzdan. pac[poAaaa pl. in pI razprod. pacna(e /1 razpotje . turazpao. m loten@ pacnlrlrerntrIa I loaenka pac[ll[reltocr f razuzdanost . -qn t?1 pita s ki' /i8 razdcperiti se. pac'?t nopeAHa lracoBrrTe urn!( paqopeA{ .ati-razprodai^.f obralun. razplojevati m. raznesu pacmlcr m ra4rust (parlamenta). duhovnika pacuopeA razvrs tev.pactraA!tsa.ra pf .. slanica. i mpl porazd. razgDan. razpooltr.pacfla 1Bar@/l razmnozevanJ e. razplojevanJe vnemati se. Wrasevati.ce.paqlaruallocr f razpasanost. podeti neumnosti.r'irzKosanosl ratr. impf razposlatirazposiljati pac4ratra.fi pacflauraH razPasan. impf pozvedeti zasliSati-pozvedc . lega (stavbe)). preDet. poprasati.mascevurnJe pacnapana Adj Ut rczek (o pacll aTrr. tr pacnpoAar(6aI razprodaja pacqpoMeEn. impf poveqau-pnpoveoovalr. nG lo reu paqffr fi zasliSanje pactralenocr f razvneto.. pozvedeti-ce: popraSevati. razko f s l.pacflpaBa fi. paqro o)K6a t l. lopniti Do kom pacnaAEece.n premenjak (bik.. pactra z. oKlctznlcal pacnaaaBEce pl postati pore. Pac. j rczpadel pacnaAqar a.. slreu razsol pf. rur.rj lrg unrcltr. razmahniti se . raznetiti.rr!| ce pacr af!tsar6e pacn ar!tsarle a obradunavante pac'nuoa I privrveti. iacnetapa pl. razmnozevanje (o Zivini) . pacM. razprslu.iav prepoznavatl art. popralevati.pacneat. pacturryBa pf . pacnaA-p-acrEiaEe . pacnafa ce. pac[aA m 4aI1razpaoea..pactrIreAe^!tsa rf. razSopirilt sc slrm zellem paco Erqa f zelnica. 'cei ravcapalr se: strani pacrurrBEe cr d razteei se. impf poslati razpustiti-razpusdati. impf DOcnoPqasocf-paqrapqesocr / paconz. pactrpnKan<e pl zafeti na ce dolgo in Siroko pripovedovatt pacnlroAaAe. paqrcr^€rrf adj odpet'. Zrebec. 1>OCrrApVO.faziriitrovdfi se: mzvneti se-raz. &rzpon. popraSati..KroDnen pacr4r_oiarocr I razprsenosl. mrgoleti. razpeuna pac[otr m Dlvslpop pacnod pf odstaviti koga kot popa.pacrllsyaa prelludrtr. pozvedovati pactrpeAe6a I porazdelitev paqrlr€AeNr. pacJraauBa pL tmpf pacttfitu.. -ry. -. pacuee ce if zapeti kot slavdek.razgnati.. pacn aTltsa ce zvoku) pt. pactro3Hae.st. paqDocrparryBa pf. pacraira _ce.Ha leti na ravnidi paqm o'Keane.pacnerne. inpl razliriti-liritl pasnpcHar adi razpr(cn. ifipf sti-razpadati paclaaHvBarse z razpaoanJe. razpravljati pactrpaDua. p cttaT$B -pt. poeitnice pactrprrtr. mzvneti-razvnemavati: zaslisevati ti pacr rilar6e z pozvedovanje. rrzmnoatr.ti..Preoramltr-PreDu.intpl razploditi.. tazlt' razpactanJe ^dj pL tng! zdan pacnaAtr. +ria n razp{> loi€nje. -Auat utl pLemensr(l paptr. pcmlD". -m I preprr. zarediti-razplojevatl pacrl oMrrD adi razploden pacnaoA rrBocr f razplodnost paculroAdmq -!gr .d pactraAfiarocr t razpacuosr trelditi. potutje. na politnice.urB adi razvnemljiv zasli5evanje pacna. lmpt preoolccr-prc. razvnemanJe. pretrestiurejati.

fa:z.. . Aa6 teai se-raztekati se pacraaH. pacreqe ce. pacqeryra pt. p c. drobiti pacqetrraH aa) razcepLlen. pnprauu. se z oetom -ce: razteznosl pacrlre6u. pecraaa. pacop^a. rmpJ razsoditi-razsoiati pacyLar&pacyAdf.raz' oacirona izzf odpirati toDen iracrsoiryra iinpt. razsoden dlovek pacyAHocrI razsodnost pacYAoK r?r razsoctnosl. pacTpEa tL impf stematidno zdrsrulr. ganiti. pactaDlIa pacrarreaen. razbremenJenost. tmm razbremeruIlraztovoriti. inpf zai'hteIi.ocprelu z. razmetavanje. razdeliti'lo. inpt tit vznemrn -vznemirjati -. . raz. pacrpeam |tt ustrelitev.razpusllu. drug za pacroBapB.zapravljivec pacrypr pl ra'met3!i. razgauen pacr€r. rautoDr trv nerocuro razvezalr. mehek 44. pacYAErK. gl.'roop m raztopina . preEetau.Kl'BqPe kridanje.3s m.KJerse reKa de[ na roKave obmiti (hiso) pf raztolEaliti. .. pacTltra. nepovezano. pacv4ura n. bah.zlovofJen.pacrpfse.ti -cc: se pacop^eso adrt razmetato. faztozltl pacrBopeE. odpir tii pacrburrnocr I raztopljivost.. -ry rn razsooruK.pf. razctrloDlIenost pacqrrrfl<ri ce..rLrocr f_raztopljivost pacrBopFaq rn kem faztopllo pacrer.l. rarzgnau. -afl m razteg impt razsrditi se. -ana adi rastlin" of.clla pt. razsrntr pasrlpErK.-prm 44.ZnOaU: do. .-razdelievati pacrqredrocr f rastlinstvo pacrareir. raztresen pacop^tr.pf DacrerHar adi razvleten otFebltl-trebrtr. zadrhteti pacTlrccrf adi prhek. sKalen se pacrioeirocr t razkiojenost. is ureJeno.pl. inqt raztopltr-raztaDllau toDrtr: razreccrtl pacronin adj idztopljiv.crcpv'a. klaiati biti. pacmBapm raztovoffev I pacroBapeE adt ta. pocra[e ce pl loditi se " . pacxoA m opp npuxo6.Jzdrhtel.(ovnrK razkroj i ti-Eotiti.paiioJauue. mz.. naaalec. pokvariti. pacleKFa ce. pl.. iacrerEamct' f razvledenost pospraviti-pospravljali. drusim vstati razbreBenje. 2. razjezitr pacreEre.cje nr bot hrast. rast. pacraxyEa pf. pasrpotran adi fam livega Itg razcept tazeol pacqeEr. roprren pacTBopny'I l. p crpfryr6..razteg . livahen pacrpv6'. strosek pa&poa. sKl lbvati. paclo rlra pa.. Kru( tn vlK t . razpaqlreDorre[ adi lit vzlremi(vleti-raztezati pacTer( rr! rasr len razmetan. Sdati pacrase pf povstajati. kvarnerabno) pacletr m razpoka. razDurlell pacrpeur:tpexocr t drhtenje. poqr-e!.ry n g. razjokati se pags4.-.tdj lodilen pacraarenocr razialoSdenost.im.razdalja . impl razcEpiti. zaprnau.pacop^lra pf. razKfaJanJe Jenje. pacTpeEorqra pl.. tmn se-iezitise razgnatr-razganJ an pacr nr postava.Pre. pacr€rKaj. dipacrem€. paqpryyBa pL tmpl razwgarr.raztovorje' nost. -rla z. pacl€rEYstiti Ba pL tmpl razregmu. impf razcepiti. pacTerK sl. razdrobitirazcepljati. na gtavo pagrgr€ I mesto. pac4cf. paqpetreplDaPl impf tie pretreslt. ce pt. rLe^di ureJen.. raz. anoten. san. razbijati pacaoEaplTaH* n fazloYafJa( srce) nle pacra_parmr pf lalt vse. . Spranja. tla) (zemlja. vau Dacranaula ce pt tLm zacear ' moano utril. pacrpecnrocr I prhkost pacyA^lBocr f razsodnost. vpit n Je. rg tazlezrtt pacrpoen odj. razredeevatr -. . izdasDodkoDanost tek.rpe6pa ?f . impl ftzmetati. -llt t?1suos. pagrera. nesrpL pac-apre. pamet pacopra6e n 1. paq\patyl6a I razsojaDje pacuas.ArfBaall fa:neglJrv. 2.pacToa Pan.pl..nJa n rasulna pacrepa. ce brskatr. p. Sirokoustq nle I I I t I I I I I I I t raz tmttrd-raznroDllau Daq tr. modno zaZvizbiti rane gatr.razkrojea. ra?persau pacraop. spod{oDan.sr!a.wcr{/rE. pacq{Moaf. potrositi. ulalostenost razbremenien pacrarKr. 6oj. Klatl pacqe (A.i lq tezen prelrgalt preutrudtr. raztovarjati. razDurJenJe paclpen€pl. rmpt duha. pacrofiy$a. (zemlia. pacxoAE(. pacreswa ce pL tmpf faz' pair. -AEa adi razsoqen 23 Mak€doDsEc€iloverEti ilovar p&crpctroxcllocr t varemirje.strel. . rost pacrperorrur. imll razzalostiti-talostiti.pacopqr ce d razfrdati se 3+. razdroblien paclerRan6cr f razcepljetost. raztopnosl pacTaop4u-pasrDoparlD 441 paclop6e[r| pf fan! \emaroo.pacrpoJw^ pf . pa. imol loliti..iti.. izsrelek pacrperepes adi. odpisati (kot pacqrojrratw motenje. irnpt pacxoAeH. -Cre: pacolqrr ce.pac x oAl T anl J r r m npor a. zapr^iti-razmetavati: Sirokoustiti se. kvariti. 9 cp{w^ ce pI.qerrflaocr f raztegljivost. uzalc pacronapeno6r I. razklati-razcepljapacryp n ra2anel paqypaq r|| razp€Cevalec. raztapljati.pacpArrce pacTpeBorKeH pacTpoDo)fter|ocr 353 pacqpKllalle t pacpAfi ce.c"iti. bahanje. -Ar€ adf strogkoven v Dered spraviti. gl.

. He rl^aqe lopara oA ceRrrpaTa. suniti peB^{Bocr I jokavost 'baorii I bot redkev 'irlorred adj redkven pewre pl zarjoveti.n sp"renalanje parIIIIpeH441-razslrJen parmrpeHocrt razsrrJen_osl pautr-jtr. . rebrat pe6pl| ce. razrresen padrlrKaHocr f razkropljenost. itnpl reag)tuti. pa[ITtrtKolu ravKropltl-razKraplJau . gl. ljubosumleten oun. vretenaarji gr. tatinirar^. telovadbi). sprenalall se parxerKa I sprehod. deloYanje snovl. pf. okoli!. pacseKoplBa c. raznezenost. rzvrJa se.z adi bojevnisld parooopeH. skr+na ski motor oen. pacseDr^pa pL razaesati-razdesavati impf (lase. udarjati. hrbet (tuce paurrpna. pernp rn okrolje. ir?rl trepetati.paculT 3s4 palneTKa par|Ierttsar6e paureTyBarse. zajokati 'DtuI ria 'ifocqrifal 'pioc"yM pf. plasllr se. os. -ternved iaradi toD6ra pa. palreH. poljedelka. pernocr I 1. taz\eztrl p. prrKa peBep n revcr. 2. policijski pogon.E tl vodnJaK.prcqlcdvo.tr. razglasiti se par. vonj. . od. stva.ima prazne ugovore. garalr 4. . paurpKarf a(l tazvfoptlen. pr. stu. upati.peruenJa revizija. gl.paEwuBa n. req peadfi*Ita pf. zariuti.-pua 4d. uresniditi pe6peHadj rebm peopeHqe z dem od pe6po reDrce pe6pecr adi rebrast. 2.mpf radunati na koga. flg 'pra G'praq t?. rebus. 2. prcglccl I peBnja. predal: gl. suvanle. poljedetski pareJ. tuliti. prediSden. gospG. -a{ m arh ratar. hudoben.gfe f arh gorednik.-pls.lllla 44j rocen pau*r adj rokal. fig zapletena paxar r. rahiriteni 2. bG iateljnost. galanJe droaje peB^uDadi kridav. suvati. it rpl ncionalizirati. peBpimpf rjuti. paonfipall adj l.nepri' peDutrDocr I arr. slikovna uganka.Haaal faclonalen.oc.hrbet. prrzaoeven napeaKqrja l_ l. umno.e4a . IIo rllla cls rl partrTpR aDll ce. vreltav 'DrHe . zavihck pli 'D6eflrrqa I hrbtenica obleki 'pBaj{r irnpf cviliti {o psu) 'pBeE{r(. peBezarikati. oopor.a ce. rodaj.rfl. 2. ' hrbt. 'p6eref Mo3oK ni ( hrbteniini ) mozeg dilo 'p6er rK. boiazelien BOIIH paro6optrocT I bojevitost. brenclii (o eovedu) hrb 'ptiar-. reakcija. poljedelec. peBt .v rodno. bo jevanje '? payE r7r ljudski obidaj pred svatbo.peBagru n? revansa. cdj gored. kmet parajKa I ralarka. gl. -Dr t?? hrbtenica. z roko paurer. impt razcvesti serazcvitati se pacqeKop tn gimn L tazk<> rak (pri. lnrPl sprenooru se. iftpt razkoraaiti se. r? riavenie nlcal iea l-1.arh vojna. prisovariati zaoevnez peirrori zr reaktor. nerazvit paqrja I racija. paar paxiruc n rahitis paxfrirseH. ljubosumen zartaverr-rlaverl peDme& -DF+peBr|m!<a I fl. ko Drinasaio darila: svatovsii-na paoa^ fi rafal pa$m*pa pf. sprotno delovanJe. [lasbe):2.razburjenost pacq!'e ce pl (samo 3. zadah. rmpl razsrn[-razslrlart peaHocr pac4ut m fazavet pac4lTllar6e z razcvrlanJc. razcvelanle pacqyrz. smrao nost peatupa pt. rikati. umen paqqoEa I|3*Ira pl.'I. iaskih.volno) pacuda i.E 4/rr ljubosumnez-ljubosum'. skrb23* . ptrK 'o6eiei.n garad predstavav gledalildu 'pra$e tt od pla uoarJanJe..mr. jok in stok". -!l brisata palflto ad. parlitrt tr. denec plesa. . .gl.oau se pe6vc m l. rcvija (mod('.ali na kaj. darno urediti paqe pt pa.. bojevit. .d(a I drtaj. tuot l tg l ljgnje. reakcijpe. aMIl OA DaqJ€Ta qora ne to..cslrcrD!tsas adi ganjen.n bojevnik. razkoradevati se pacneperm pl taztrgati na tetrtine. Baoia paqKll Ir MpAa rsr. pic4yrila pl. tazteze\ pacslBcrDilasocr I ganjenost. <an m. paraj parrux.focvBa*.Fa . impf rafiairati. raztresenost pt ibeiati pted obadi. patuB rfipl a/r vojskovati paryBarbe vojskovanje. . impf realizirati. Ea pauerra na sprchod peB m rjovenje. procesov pea]|. daso.tiC raznalanletmnle In praKse pacqeKopr ce. impt pen'g@adi ar. povtahrbten. de zaradi sekire.f udariti. .paurrfryra pl. zanasau se pac{oseql| ce pl postati nedlovek. tig slab. razEetveriti pacser m lit Lfh fatrlJl pacseua d razpraskati pacqeulra.es rn gl. lov pa4tro{aneH. 'pr? itrrpt. adi iariavel 'Df.DHoceH. z velikimi tol(aml pa. kmetica paralcm adj ratarski. iml nazadnjaltvo. zaiti na stranska Dota pacvpcrryra pf Eaniti.tenica.) razvedeti se.{ l l.Jta adj realen.. pautJT!tsa ce ]al. rikanje. p. 3.frs premeten pa1!r rz polica-. -sqa adi l. goreanost. 2.m6a n defi od paKa roclc:r_. vojska para I ooroK paraJ. -rna adi hrbteniden.der.

impl regr. pe'fB''s*rr L rekvizit.qx . . IreA m vrsta. lar formlliri T.n fam srafirota. lesorez pe6ap rz rezbar. zapo_ per. uspeh 'p€yArtrpa inpt rcujnrj[a. orrr tJubosumetr. repeDo lqnJa. Zezlo peAetrft. pravilno oonova PqAor m navaden voiak p€f. pelyr. rekrut. oster. -Drftl adj rEden. red.ul<lnja. drevesa).. m in pe dj rele.En I religija. pio sKrcIr: tudi !oe: -ce: rocru se pe'&..ALOga elementlistine pseq.a^Inr pl regalijq vladarvrsten ske. Sramotiti se pe5''rd6 m -ce: rezime. blamatat craue sa pe3n dati se ljudem v zobe pe5E adi trdect osramoaen. pesanxrt pl rezanci pe36aI rezljanje. ugovarjati. ff pe3|.l.PeAocaeA zaDovrstnost n Ien.? jmpf l.prerez pe3ar{<aI kos. . verpe. vladar. {r€ adi gL p€ru. peuc. reka. -nn f rckonpeK6pAI rekord. 5l*f. pc Ir€. po.v.r rz regal. civilna sante poroka.pedrila pexr4ra pcr(trc6p pe^Jed) pe. .". dce: rekrutirati se. zmani-l vprs v register.qnja f redukcija. -Er I relacija.e impl l.h zastavek. pexr6Ma I retlama peK ardpa -pf-impf 1. oeJavnost z.a-yeMa rfi poglavur musllmanskeverskesk-uono_ sti v nasi drzavi pejc m tam redni avtobu$: KoIa 49qry p+or oA Err. pe$r impf urejati. . res. p€KBhpfpap.. vla. 2. impf 1. tekma tra Tam aKazovatil razvrsCati voot pelr1a I vrsta..?fr. -e f l. gl. impl rciirati per(lcdp . 2.f " pery ipa.{(aI bolezen.-AIm adj vrsten.4rf tu obrezana trta. impf izzvati.cryr ft 1. narek I ge IreAsE. a/rr reguraren.DHaddi relativcn_ odnosen.ckta. -ry r4 Das z laboii lro.rKe veter briie vrnec. blamaia pejwv. trg zadetnik perrnJa I l. Zetet pekossrpyrqHJa. kondni radun.6ril1ff. rezbafiti spremrnJ anje na slabse: 2. orodi. sa-mc. llubosumnost: zavist pcPyt. impl rcdi9(ati. 2.i.sletniski ostanek. mlrau. rEzati (kruh. . registracija. raz_merJe. urlof ureJatl pelo^Trilra pf. obnova jnik n"f#u#slio. itllpl rckvlln.ki gre po peu-peEoVttucKr 4di revolupo.n. ft priprava. Klluka t&4pra. pridrlek. poDrzalt.rJe![ m reUef. 2. stroski za kako uratr.6". mo peadTEeH.TJvatr: upreti se. oomor sIruKClla.. tiriiti peK6araI letina. strirati. z. -/Isa adi resiona. frg pridobiti. izvirati. napraviti.zaloq. IreAIIocd!.j^m fam sramota.impf lam snmotiti.blamirati Iresnna!(. na_ slabem glasui HarIpaBIl (crcpu) pe3n^ osramotiti. pe4ap m reditel v Solskem v. crlsKr eplqemua prd.m I resija. sb:niena vsebina. presex. sablja). avtG mauani posrednik pe^I[t{a. Pnhaja t avtob. peryec . 2. Dovzetek ry. per nr l rezilo (nor. upirazreclu:straznik mu se -Cei n"$ft:fiH. stadariev namestnik Ien pe{sJl.. rezina. lesorezec pere n zapah na wa-mqjhen rln.srtrrl n register. naivedii dG seZek peKp€auda rekreacija.adi stratniski. lrczmca p€oK.B p€so-^vuda. hrpoteka Jamstvo.pre- Ire3ErK.:i. perne. . razdal:a.\ pre I rezidenca. vpis pri matidariu peAW adr po vrsti peEcrptpa pl. 2. relikviia. oster (o vtnu.jJirati.predsto n"ffiuori r€zek. rekn 4sgrja). nabor. BeTep pe.2.r1 opp nporyec l.pf. zapleniti. prav./raepn revolver. oziralen pe arFJa.sadolnjaku. svetinja-. Ireaoar fl revolta.4oDuocr rednost f qrocte IteAox. raarstitev kres (tatn arh) peAarrftpa pf.\. .. seaurm gr perEcrpaq{a l.zaseai rec t zoo) penTa. { l revoluciia peBo^Iq[6ue[. r. rezad v vino. dagi:ti.rsti od hise do hise.peKrrqKa f od pcxl f. sekati. nevosdliiv uravluttl.m I resolucija._ Dost. reienj. Wisati. perolyqubnd peAa. delati lesorez..peAoBeE.fi reziser per<oart adi rezek.peA6a Zalostinka. obvestiti-priDorodtlti. niz perc[epaqsJa I regeneracija. pokraiinski perscr€p. voiak no_ ze. imql l. ravnati peBo.909.pexru n rerim JavtJatrse w ftpa pf.fiffih pela t. posebno spostovan spq mtn pe. retija (delo rep€rpyrfpa pf.(. . kraj..f rezewa. upodobitev p€y r5r nr rezultat. povradilo /!g [uJaAoK pexe pijata reper?yr r'. trto.iellt m regent.| (rJu(u. tam mnoli|.''' ft ar. pcrdTa f regata. polica za knji. 2. bnpf reducirati. proga. prizadevoost. raz-l veonto. 3. Krnell I I I I I I I I I I I I n?"ffi .w{vfiw pt. {Ka adi redek perzori{aen. izbajati t .1ot""i3. 2. 2. oznatbe (krona.| gradu. odoa4enost petd. izid.. poniian. skleD peaodpa irzl rezonimti.

pe>xe . tez Ziv{enJe pect lnpf l. posDetek. osKoorJarr. rajda -6r I r+apiIrtacrJa. refleks. 2.respekt. cmeravec kraati.Ja. dislanje. peqKa peq t oeseda. predstawistvo. noTBpatla. sito. gl. 3. peMeE penpoAlrqgrja.-E I ponavljanje. .dukcija.rerclirprz. wnrlev ugreoa. lig sredstva reracla za reprezentanco peMe!(-Aelo'? mojstrovina pe. prenoviti. odsevanie: 2. 2. ipra. pG pesnc'll adrt tako rckod. ostrina f p€ra I repa (bot). oa peqeHoro rie ce oera usool nihde ne ubezi peqlfia f gosto reSeto. gI. npauua Ha DeqeHlxra nikahi. oce u pe'qlefrrc m recepis.preure. pet'{c n dem od peq vrstica zastopnistvo.ana adj teciPto den. -Hn I l. -qn n slovar. pgteza. peqKa I arta. peqpeon n rajon KAISE Peq'Ia'fr3frp^ pf.pecropdHr. obrabljati (zaveso..obtatl -sra adi fesast. Salni stavek pelreq{qeH. vzpostaviti pern{a-petm bot repa I petro. ceK.og peMes Jerrnen. kii! Dapraviti. pt. peEer€l. govor peqe . ribe. Prev. peuKa len.pecMpa iftlpl_gl. relerenqum peoeidm-peQepdrrncaz. peul ad.}. -roj peHcarle oetlje ca Ja pecri^ xuBoTTa pery<a*e r rezljanje peqHe It zarezati. "4u tn gt. peEYBa pr.uiaquJa. t restavracua roeilo pecfpq pl viri. Dascek oDnovrtev perwb. per'.?jokavec. pripev. porol4vaperxa. napraviti re4jaj. porodilo (ustno ali Disno) peilep6uAp -m ljudsko glasc vanle. mostvo. pusultyBa ruzrrau. impl rcform\BO. poganjati madice. glas peEra I renta.rHnua peqqulre n dem od pe\tsxK slovardek peuuw<u adl slovarski perroDntl 44. odsev.pe.. sKusn ta obnoviti. dohodek iz obresti ali pratnih zahtev- pe ca.i zgovorcn. peqoBuTocT peqn. peqrrocr I zgovofnosl. rezerve.rKa-pe. vzajemen pe\lnt{L m solistiden nastoP umetnilta pewrrlrya pf. pspprdp. q!. sred. spreJemalsce PerpflPoqerf. preosne pernq on je napravil krir. clslaU. obvestiti. re. ifipl dem od. perfl{ur. impf recititrati. rezrJau.r m rentgen peny6^. ponovitev. -r6en pas -r. bcscdniak pevrrurap. 2. tradnica..aHa 4di rentabipeEr"a6r^eH. sk(> navllanle pexa6ria.lig dodatekiri iedipetrerqr.pecKo4dt rezko. medsebojen. repropey-qe n-.. peqEe IiA peEolrc6p m r€pertoar. sKootlatt.Z Sponnaeki. pc mxltn pe(bopM*pa pf .i"iii+ -u" I dv p.pepEa pedica I Zen. prepeEcaao . ugled.preprogo) Peclntaliezilekvsrlu KOV pecKa.AaAO peqnHa IIe. oonosen pecKaE€ z rezljanje. usposobiti peuerBelll tn recenz€nl. pa. impl refetirati' porocau peQaerc ru l. rojenice.pcr{r cc lmpl redaiti se cmeranje '. . -pecropaurrJara. pe pecropdH. d. peiMart3aM. presnovatr.. -qga-peqeHqrn(E adi stavden. oApeqHa. trdilni.l.ostro (utr PecKoca rezkost. oblii. stovarntK pe*lrapcrcl adj lam leksiko srafski pewmopcno n fam leksik. proga. -tturor tn revmatlzem peoepd m referat. sPreJem. ki hrusta) peum. resa peE4oca. pesAoqtsa ]al. [11.o&irpa pl. strgada peca I matica (vrbe). peuEDa. pJ. rgre -jermen. sloves. f resrva porter-re-porterka.. guliti. pet.pecrrc pl enkrat zarezati gI. aworDatidna ieakciia orsanizma perp._ ir?rpf (na obleki) pecaD-peceri. Zaro met peQ6pua I reforma.. recepcija.t m redek gozd reoporocevalKa pe[p€elraqlJa.. zareza pe\A rmpl dem o1 w''de rezliati ustlosobltev qOBIIT peqea m sladka pijada iz medu: marmelada peqernqa I stavek.f. impl reorga. spored pecrreKT. ponovitev peMeE.spostovatr pecraDpfipainrpl restavrirati.2. I referent-referentka peoepirp.ponavliasposrovanJe pecreKTtipa iln pl respektiati. stavkov peseHo 11 fam tsoda._nape. na_ voollo peqdma I lig nasvet peqeEtsja l. preop$.zr lam leksikogrdl.sojenice.reflektor. potrdilo pe4e[r m lecept.rpiba I repriza. -ltrr 11. nje.Ce IIOCrl ratl ne noslmo vode v sltu peope-y 4 refren.pJ redi. z peEca iftpl cmeriti se Iesaml pec'i pl arh predrtati. impf renovirati. penoprdpKa m.perKocr I redkost prezentanca. vrniti ugled.tca petq ce 359 pelMa. gl.. obnoviti perroM6 n2 renome.zem.odtis.r. pre_soJevzuec pL lmpl recenperleBtpa zrratl. impf rcbabilitirati.n . oce njevalec. pcpexa'6nunipa pf.fiqa I den otl pc(a redica peq|IrK.prdrKa I reportata.rrKa republika I peHAe 12 skobeli. gl. zgovoren DeqoDrlocr f zgovomost leru adj dotiro-zapeden (kruh.

polten. kopati. po6ja m sr]lzenl po6rr.-Bq[ n ribid peuerKaB 4di reletkast p[6oaoBcrBo a ribiitvo p€rrtr.od pxA grice{. izbljuvati-bljuvati puAEra . blaF cevstvo po. risovsxl P{ra..'oas. kos. tudi BprerII(a plm a I plosfa na Stedilniku. gorski va we tmpf nu aa. . rovati z rilcem pwta impf garati.6. rezeni: roaeua pu6a ae6 pnlqrmocr f tveganost. plentu.IteluaEaEe 360 pntoEr4a JOt pottrrocr prI6o Er adi gl. rovati. tvega)ryp nje. gorat go od pI-Ia velika 'plxg' -in!4 rencan ltuclt ttg. rezinica (kruha) Ir'dwr. !a{. rukanje. Knoqace pErEe ce. trobast pual(a-ptl o l. a rildek. jed z rIDo p[6oEsAen. 2. ce /t inpl rittiti. prnecT urTo(pcnasro oEgo 'pt<4fi-'pr(etr ddi rren . kr}ralnik pare tm odmetavati. rd. kosdek. po6je. brcniti-ritati. orezec pE. mera za papu pEcolpf. puxnyw pf. rencanle pf. ibica: 2.aKanJe pErarr n sKa(ac ptltnrn<a I skok. mupz6e'n. rieaa nji. irytpf rimati prrMvBa[ adl runan. \ta fi arh aast..pmm. gl.ezgetati.t.. rau -ani Dmvtcen prr3EqlaEe /r tveganje. nalrTaaoHn Ha psrrr Fnr rBocT I redljivost progaste hlade Perm(a arta.p[Aa t ruta.gora. Irooec pr!!l:ap. od- pr6zqra I dem f. stik I pnryBa pl. mehek IroBurocr t slabotnost biti Vo6U"sa .l€ I gl. neten. t fival.n den od pu6a ribica. riski. -Er I tezka jeta Iro6EJar{ fi kaznjenec po6qjaurrl dli kaznjenski pooujaErnrqa I kaznilnica po6. zavllau(vrnar) ptr \ i\npt. impf !dantt-uqartau pEs-nqell. velik hrib 'pxrmre ri rZiStF.polteDje arh vrl..ati. po6ujau po6jarE<x gl.tegan.no I suzenjstvo. . pl-po6owr. ptrBa I nabrezje (ob morju) p[M^-pE8d^ra n. 'pKEyDa pl. 2. nozow po6.qrr m ribnik pE snqap r?rzakladnik ptr6alrcKl adi ribiski pral6ro n tiiota pr|6apgllo rz ribistvo pta( nr rjovenje.uaadi ribii lvlnle. rezisrran na.yra pf. gnoj) plnfta impl kopati.turllr. rot ec nle.re fl avg velika riba pr|6Eo z ribja jed.gnoj) lopato (sneg. spodrivaC PeutrTe H(rcr I odlodnost..gr-mct! (topo. iptr6a I 1. reweta. ne. ragetav. poteza I psrccr adi pfogast. 'p'1( | bot r.zarlgalt. p[ra pf. pu6oBrrAeE p[6o oBe4. riskiranje bfu. brskati.| riviera. brcati. plrrll!ts. .. zaglrng u-rjun... . poditniskl omajnost kraj ob morju Peut rB adl resljiv ItEa_ f proga. drtk4 IraK. KOaJ. impl kolcorti'pxattrft. ris. da dobis vec! pw n l. reta.pusgepa. 2.n. skakanje pnl(a t dem od pu6a ribi CA p||Ba izrl skakljati p@e I skoditi pwtve . den.qtp1 suzenJ.. skle panje. nDl -Ar|a adi podoben pHrqre-pnKa. gl. tezko de Iau pma imd skakati gl. rilec. ce. vr). {Ja r sklep. ra. inpf hrkniti.rF-'pxerm(.po6}Ba-um je lahko gospocar rn suzerrJobenem IrogyEa.corcx! adi nsji. cKoKa plllalle n sf. drtast. rivelik kos krrha sKlranost pn6ap m ribid pErruIa t zakladnica pn6aptnfi. rlenjak.6flrr.'dem [4.riba.odlodilen peurnre^Ho 4d? odlodno mec. 'p" Dla. po6sialuHUIIA po6oB^aAeleu.skleDati peruaaaEe r1 r€sevanje_.suimpl riti. tullenle. odlodanie peDraraqrx adi odlotile\ peEerue. r.!|.r n vrtiljak. impl zarJove . kopatj po!fft adi slaboten.nMa t"ima.impl ritati kdaj pa gl. riziko.'Ef'. zasmriati-smrfati 'pHKa-'pEsf t nar pl nosiica. rien kruh kolcati.IreaeE. zavltanle pno''{ adi fihii purarnira lbslovski l&Seli izpt reiiti-regevati. pl-anrna 'ptrgEe + rezgetanje. 'po.AeEadi -r. ruapcevau. pnAJe.-aptr ffi zool floe pl ilcaru p. -suinjevati.lrtu-po6os^aAerea. fl 'p4arryaJpxerqa I rzena pnA.'Ja-po5. z nmaml prn[ri!trM. -rdi m arh prosivec 'pr<a[npJ smrcatr 'pxaBEIA I smrtanje 'pKralrn smrcavec 'pxFe. odloCDa. cpe(a Joc (gras) p''. roDau poua.resrtev peurtrocr I pripravljenost. -rDl rn l. ptlAmrre zMbovit. r DOSeStmsl(r nordoB aAerelcrxo fl suznjepc sesuuswo I I I I I I I I I I Ba. arh sreda. .vM qapy- t I I I . -aHa 4di odloden. slama nnD. rigorau (vrnograd) pu^ecr adi rilast. po6u-a(i-a!v JauKn 449 {Ot KaZnJenec pooJaErqa I gl. obrednik Pry:e . DnDcef. odlo{itiodlotati: skleniti.E(rIB impl tvegati.zool ris.puacxtr adi hribovski. impf zasurnjevati.t!nr n ritem pvfta. x ouHe ce ptrrydr z ritual. wrqa I suznla go6lat4 m gl. prlrve pIqra I a/rr prosnja pttrJaEJa. 9p^Jr pmtre Aa Qarrm xpg:rlse daj malo. .n posestniksuznjev poooBAaAercacr adi surn:e.qtra adi I. iistiti z Ee irnpl lopato (sneg. tekneomaien. -E m pmire. drta.

paia poAll^erf. ruda. rozin. 2. kodrolas pyAa t 1. roZen.PoBJa DOB!(aE-DODOK. lig n tresk onemogel dlovek ?cKo. kaze Dorodiden poi!. gl.-sorodni lig delo. porr ce rmn to}rlr poAglxa t porodaica poA. ustvaritev -.vetra) poMo r+poMorrr| ittrpt ruborcti.trDocr f drobljivost. kodrast.soro(urlsKo IxrArrrrucTBo'.rrure z porodnGnica zanje . kruS. hlapdev. 2. mladid. sorta rdede ga vina 'pcKaErga I hrustanec py3MapnEm bot torIl\afirL ?c(arusaB. IroAEreN€ I roditeljica. das.. py.'prKaI brtica lig slabeti -ce: poHKa f drobtina.a.poi.pvAap nr nrqar pyAapcr:Bo rudarstvo stvo: uietnistvo n ponrae iinpl godrnjati. cocroj6apoAr pl roditi.hak (sneg zemlja). os. 'prKra. lig ustanovitelj -!F tn rooov- I ir iod 'pcHe. irnpf hrustniti. pohleven dezek. za roee. strela me-EKa ddt .qoBe- liSau) ni starosta. hmstati.ubored. 362 poMopIr porrofl||lu 363 pYln|a nik.sorodstvo IroAoacru adj rodoven po4o&y6eq. gl. rotacija. rdeti rati pYA.latuga. -rdedkbit. Elovekaza iezik poa '7. kal Ka majdkeno. -^qa m klica. l(or soroonlK. 2. poAoorcranuuK.j rorast 'pnaaeq.JpcsiBa pf. genealogija poAcaDeH adi sorodstven. zmeriati se. rooovrlen: IroxHtrga t rozenica poBoe adi 1. okenska napoA^n adl rodoviten poAr@ocr I rodovitnost voinica poArnrra. rozen domad (olje).rJn I vloga (v gledapoMafl tn . . iivo prostitutka roec (zarja) po(xrdcw adj lam vlatugar. lanena oprava Ijivost. otrok suznja pyarrz*n adj rudni3ki poca I rosa. vrtnica skl p\xTint pripravljati. sorodnost poAgrr-poAoM ddv po rodu. rar. {r. . tazvalina. rojsten r. pyAoKon-pyArrdq -ry m r1d. rojec poK tu rok. poxAecTDo n cerKy ttozlc ki pot(eE. mrm. -re I fam t.kaldek poHKapKaI metla porlKrrqKa f dem poEKa dtobpv6a t 1. ode bel pru'Jte t dem od poj rojdek. se roden poAcrBo z sorodstvo. nMor m romantika poMol-poMoH nr Zuborenje. mati poAlrrcacKlr ddi roditeliski. Aarri co poroou velike laii.JEa adj nar pes ntjen pocErja. mrmmk py Agqal ov c as k odr as to ranle 'r pousa ?L dem od po6 mlad volno suzenj.Aes poAerr. prhek. p\\a impl zmerjati. malce 'prv qe fl defi 'DTvAe[ kli.adr sorodstven. 2.kl sc po sipa (ol)rcljcoll strmina) poHqT(q{ slroj za robkanje. rencanJe. -r[r rfi nladi roj aeTOBTIHA poAarel rt roditelj. fi izdaJavec poAocKDepHareEe z Krvosram. rirehko kuhan (jajce).r.toman poMaHca t romanca poMadrf3aM. poganjati (tupown impf robkati. grditi. sipkost.'r6d. po rojstvu poeEe fl oq pon ce rojenje XOT 3Zl la3ITtK VOIa drzrmo pox6a f otrok. obilai obpars adj drobljiv. rahlosl (zemlje) poE!|e n aefi oct poB rovrc.r potramqo/ zcurllo. oe3 ponoT orez -ce: p\^ adi l. . eArra pos. -qra adi hrustanden ppra I l.a adi suteniski.tclta 44t rozen pt-adi rojen.rqa z suha veja p\rKmr adi rozin. nevestiutuca na oprema: 3. sorodstvo po$'trreI{a adi. 'pcsa impl hrustati.re[. 'pd@ 'pr m zool brt (lovski pes) roD K atnlct 'vl'd inpf kliti. tumpoMop rn gl. hrskati. pt poroBu n rog.p!tso r obleka.4ra f domovina.Ysa planinska jasa. -. -^I|a adj poroden. lig slabe ten. poMo^I| poEja I giom.ne rz. 2. xnrio Maclo roZoo olje treti pv'(rlrfa I 1. travt poEraer6e gofunjanje.o.porrocr f mehlost.lM e l'o3oBa n]rnovo stanje ni roz. . Ta He . gl. Sumliati poMorrllrD adj . hlapdrav. Sumljanje (vode. crditi se mrrnranJe. €Bq m roJ pojaK. rornat. 2. sedporaql|ja t l.isker(konj). druZina. sad. nost poAocloBte-poAocloEJe 12 ro dosloyie. pot na delu n1k pocr in Fl rositi pyes. -wr. kruSiti. kogoomjanja potr'cr.@ ra rodoljub po4o. .AHa 44. obleka.dica. I sorod. di fie) drobiti.ato.pU'ra f bot roza. Yrtnica. tiskarski stroi puraecr ad. soaor ce Bp3!'Ba 3a poroBr. n rodoljubje poAo.poaJi.pu{ee hnpl samo 3. jamica por.'pry eq.. nezen IroBKalocr. (q vinu). poMo^ poMopfi inrpl gl. 2.trcKaB[. oje aevski ponsrao fl suzenjstvo.-. dem od p\^< ro'pct€B adi hrustav Zica.r16ro adj rodoljuben IroAo/blfnBocFpoAoA-yoe f. trhel bo poH . kru5ljiv: darovinja Zeninapred svatsipek.tolm(aI rodoljubka poAoHaqa lld(. . vrtelart KonJa nje. slab.. trhlost_ pollof m go(rr'nj anJe. doba starsev poreaHa f roleta.

unidepynm impf podirati. hoteti. L^lar /r p h \ pycraJ. ro ocTap oA caoJa lezlK nule useka kot med ca6Jecradi sabljast ca6jsqe+aojtr{a t. krifati. f den saE-' lJtca ca6jrmre z altgn od c.. dra' .nograd(d() treh let). obed podkuDnina pynoer"izj a.zatic.zmesnjava. brizgati: vreti na dan.z sadilec c. postajati roec plMeHu^Gp$reHrfia n. Bo ca6orara prejsnjo soboto ca6oreE. podlralr se: tlg vati.ja. 'pxa 'osr(laimol law zbadati. ki Podira. 2. gospooar cajMdtrae r2 sejmiSde caK m mreaa za ribolov. plavolas 'Dfo iinDf smriati. ca roAnna 6o^eAyBaa vse leto je bolehal. treti puc adi rder. vsako soboto. iila (atutl. rdeda barva.71 L-o-i'i'ut"ti piiii?'i p!tra irnpl hrustati..a6ja velika. nagajiti. Svigati_ pY eK. zarja pll|'eHKaB adi rdedkast pweAocT I gt...4erL dem od caA l.'1 s$dilrl o klin caAlnqa I mlado drcvcnc. mooa pu't^ pl.le caAeEe/l sajenje. pos()dica ca4e qdy fqm samo.arqia.cafl{a. obleka. caiocpa pl.wmlaflrEar caattncrn adj f4m urdski . -AIg+pY^qem.-xs m (stara d(tZinska mera) serenj. bot). -'Jld tu kosilo. caarrlre t. in ittpl kositi. nruSC KOIOOOCrla. Siniti. potten.n fam 1. posoda. uniditi pyr. nol(oBrr. . sadovniak caAaq. 2.l'rik. f fi&ica.z. !vigniti (ogenj)-rjoveti. sl.pYtx tpa 364 'pqKa 365 caKa p@pa pl in irnpl pokondati. prlconoc adj svetlolas. cc ca pron ves (o dasu). ca -Hok He cn'lea vso noc nl spal caarr rr bakrena skleda. -ce: unidevati se Dvutnrea n alovek. m cvrvDeu pw. -rFr-P!qoK. obeoovan plireK... saditcv. ovaja koza. B csoora v soboto. dotikati se sl.. 'DKar6e oa 'pw smrdanje. Yrl ca4 rz 1.cnska obleka brez rokavov caj6trJa.praniti na. pJIe pt. onzgnru.THaadi soboten cara'all a. er-m -f-am Pod' kuplenec. zaxncatl. dmiti caert n sejem. volas pyrt ce impl podirati se.-jaasKor e. uplJrvec . \ov v. svetlo rdei.ci adj rdei.t. . roznat plnne ee impf rdeti. semenj ca€McK[ adi sejemski carKeE. svetel (o laseh). podrniti-tr' diti. ca pa6ore^ ^ero vse poletje je delal. z sostim runom pYEo. bakren krotnidek czar m fam ura.11runo. velr. trstiko. na) caar pol ure.zm. -rlrl . ifttpl . crpe^r€aa sa caaror kazalec na uri ea.Bg. valill caABrn(a4aAtr f.Ku' povapj. nurrrc- I I I I I t I I I I I I I I . 3^are{ ca. kosmat /nac \. zanesljiv.l od caag bakreua skledica.potaknjenec cda.dj fam zdra. gl. itnpJ r sajami umazati.eda.Ati. n otfoK v povoJu pY. pla.ledi. nrnav. tet:ka sablja ca6ora I sobota. lc Zenie..rerl -Aqflrr ffia?a\i. kr> Sara.valienie catgimpl s-aditi. rprl caaTr-rtrl ure.fr I saje cafaB adi sajast caterKa f dma ovca ali knrva cafoca. khltra cas ft bot trst. 6^l^e nad! fam jrutro<tb jutranji zarji ca6ja I sablja. Bo caoora ob sc botah..a\ zlata ura. sadika. ovlpiEtrs adi kocinast... pocf. dober. ruiiti se pu0et. sIlAeII caaT stenska ura: ue6eH caar Zepna ura. pYMeHrio pulleq aqt nrnlasr.e (dajanj'e in sPrejemante. nwrrBerqrr^aK m lam ooo.Ef m fa?n poscs. caaroa oArr salpeA ura prehiteva.torba za trg czxa impf 1. Sifi)koUstni rogoz cala. {ti4aa. ba- kren kroznik re Krzllo p16i'i&-.

impf slepiti sameceMoBacr ml|tre /l samo\zgo_ ga seoe la ft kdor ti.di safiro. r.1. ljubiti se. nri zahtevati. biti potrebno. avtonomen. impl zd. ljubi 3.\er ur ! tctko (mulno) mi je . Mrr ce caKa se-ce| -tm-Pets: rad se imeti.. ljuba noma sam canacxa f fam butka caaanrvoa f razsol caaaulrja. zaielen ca'.caMoBoargqxa f Zevanje samovoljnica calMoll3MaMa f samoprevara. tlnpl tan odoraviti. -ce: Cutiti teiavo. caMoBacllltrv' samoslepuo sa ce pl.vokalen . ml noce. ce pf. td.tc( cairifuiar. lK lrv . bre. ieziti ko6. caK^erlca. imol tam razieziti. me (Itg) caMapes. sam (brez drurbe ) ljubdek. nista ved Pri' jatelja caramJa I konjska smrkavost. impf izmuditi-muvi. -su t cvetlidni loniek: ne pacre.. caM co ce6e 36op!.tMoBMaME cle. impl \zgoiitic. iskati. rad imeti. domade izdelave caMoArBaf ruit vila caMotrcnBeH. tig fanl \or' tevali se iz koga caMapwja. pohabljen. 6€ Aa caKa nehot6.t B caKcltjani rastel v-cvetlidnem londku. -wr ./ pohabljati. no)l 2. Sele: ves. 2. cs ja caKa pa6orara svoie delo ima iad.? samooblastnik. zahtevati. liar napiej. caM<aMr-l' car€rlqa t ljubljenka.1 klobasar. caKa r-tlej(eu ho&l nodeJ. Ie.Basam s seboj govori. t l4rn vznemiricnost.tovomo sedlo.tmpl oseohtl s lovor_ nim sedlom. .rnJa adj fam ki ima rad razkolie. namenoma. ljubir{o!i. ce IIse lreoa ie iesti: caKa Beke aa c 6aar't moram ze itii 5.ll]r ll1 ponaollenec caxarllfi to I pohabljenka caKarocr / pohabljenost caK cr{oKaAMa tn. . zgolj. "[*t ... impf slePiti. cax.irl caMolxtrpaaE ce. 3. ruro cara EeKa 6rLAe! [ITo ca(a^o 6a^o! kar ie.ao Ka e ves je blaten. varati sam sebe czlMo3aaax!tsa[I'e n varan. 6<illreua cararo ni bilo na_ prtidek menoma cam pron-adi l. car. ru caKaMce iajv6aso Zelim ti vse najlepse.-cuEan. -ce: nosefte se ce ca(aar nimata se ved rada. samovc lien canroroaxe. caxoT||Hx. caAe caaaMaHAep. morati. caKa^Mca{aKa Alr' cvBa caxisla. samodrzec caMoBlacren.rrouaurx. m afn Evgarnlca arllax. caMAvBa pl. -Ill. niso pazili nanj c L adt tam samo. c xurcrllr . Dalasd. ieleti. "Aptr t r zool tno- adj doma narejen. gl.reB^apor cro axHapn cev' MV CalRata ljdr je od njega zahteval sto dinarjev. m samec -qll caMaP_tr .jc. vokal caMoAeeH. slinavka caxrarAuca.-jrF ru amaterski delavec v kulturi caMoAejuocr I delo na lastno pobudo. . oddailddaliitiitdpravliati.airiti se-svit. sam (osebcaraI|IIK.e.ia'd. caMol|3rpuavBa cE pl. DoSiliati ca. mu je radunal sto drnalJev.4. iel: ruro caralu rrl i'rirre? kai se hode!: 2. oA ce cpue caKaMiz vsega srca telim. ca. moliuben fi caMosa6opaB samopozaba ce. . anl. caMo BoiAa cylll ves sem moKer canaoonaaf mit gorska vila caMoB^acr[tK. caMraMer4roK popolca. tmpl vzgolrtr vtgil jati samega sebe caMon3AlrrKlTar6e n vzdr-Icva. He caaiDdra.io n ialo. oblasten. ljubiti. tetava. slepljenje samega scbo caMo3arra I|B 4di sam()v cl' lllv caMoSanaaEBocT I srmovll(l- -]ltla{aMoAe. adi samoziv.t tfi sedlar za tovoma seoE caruaPgBc&{. pomp cauo canal|a 4dt IIa caKaHa ho_ canre adv fam gl.A.a a. le: c Mo'adv-gart<oni enako. naieziti se' ieziti se cirarr adi liubljen. 367 cErMaR. gl. caMoDacrtr[ace. -DIta saki Zivi sam zase:sebiden. pf. biti treba.-pE9 dat_seoe[u ca:lIap''. caMoEolut trt.r PonaDlJanle cax rn irrl. caAe_ caaa'Ic . ca-Ka Aa Aa ce JaAe. si' iai.dj treblienie samoglasnilki. samodrStvo caMo/bv6esocr I samoljubnost. /. <ta a. nepoklicnaumetniSkadeiavnost cauoAelen.^v auKa.ti si. itaniii se caMrrvBarbea svitalie 'samo. . Domp ljivost caMo3auTrrraf samoobrllnrl)rl caMoErpaA6a / samovzgo.w ca. sviniska mast ca^T. p(rrx l' r. -qri n ljubimec. caMolr3M€lqY_ ca. skrbi sam zase (brez diti samega sebe tene."jsa 4di ljubiteljski. amaterski caMoAeeu. -aHa d4. lievati. caMo3:raatKe caMo3aaaxvsa ce pf.caMor acen.l intet lam njkakor'! caMor acKa I gfqtn satnogLasnik. samouuoJe catnoBoel'. -qrl n samovorl- caMou3Tpe6!Ta16e ravati. HllIIIa^xa caaara f solata catqe adv fam gl. iolSda. otrok) gram ca ousrlre6vDar6e n samorT.caKarlrJa 366 curul a/f. -nJa z samovolja. -$r la. . nJe samega seoe fieL caMotitAPI[Ka I lastno vzdrcaMosoarntua. ca(AeTuclaa pJ. suve_ caMoBracTlre & samooblastje.caMoE Ma![l ce. odposlati. siiaj.ddj sedlarski csMe!tr(a44t samsKl caMEe..rEar tn tam razkobje. cr IJ. vendar. caMon3MaMYvzgajati sam sebe Ba ce.ioraviti-siravliati ko6bcutitiea1' teiavo. itn pl gl.b. caKa AqcvBa pl. canDdra f servieta.

carfronbuomI samopomod T ABTiIIK caMonocalTa f samopostretcaMo-1b!6eq.n 1. gl. z vero vase seDe cslro$trrt(YEa caMoorKarKlla&€ fl samood. omarica. crMoYr r(Ir ce_. uoravliati se tl. zbadljiva Sala. .samomst . kro Kar cacna irupl laz hujskati... caMocr se cuooA6parrat samoobramba caMorrrtrt(. . caEAarre z derc od caa€K zabojdek.caq'rr rrr milo caryqap rz milar. ifipt opazovau samesa seoe clrMorraAean ddi samozaverovan caMorra4earocr t samozaverc! vanost caMonsK. cap4r. zvezda spremljevalka. sam . skrinjica cjart!. samounidenje caMolnpaB!tsr ce rr71?Jsamo. caMol. obdat_i. samotariti. kamnua ratrev.c pal.catrlsHqa J m[ruca dosten. mrreq caruo0aritarnrJa. . vederni mrak. satnozvan mleko iz presnega mleka ceMorq*rqK.saunolec mila carrbynpllparte paooT-HrrtlKo canlr|apHtnla I milarna upravllanje.groonrca capua I sarma (jed) capon m lam pijanec.r samoooDoveoova.f nar€diti santrev momor caMqrnpaDAeBrref opravide.-caq!'rfic'!tsa pf . se ]'zobrazrtr-xzootazevall cauoorlrau{q{ ce pl omejiti DA caMorrperop nr samozatajevanJe caMopaqeH. I I I t I I da. / crMooApeA! ce pI gl.fi?J sam cauooop_a3yM ce -pJ. €I| fi sarkofag. -AqI{ 1ll samonvalcavec caqlrmca.cdMo!6eAe8adi prepriian \anJe se calrpoAl'. sar(ulut c pA'. caMooaacfEo ?L samohvala. calqa t sal'na. caMoo6rrd!'.iYeti caff!? r?2 zoot soboU caMw^uJa adj fudecl iz socaMvlFr{a. somrak -. zadoscenje.kutmC-iz sobolievine cariaropnlu m sanatorij. hudil. sobaljevka. 2. caMo.ro_!'Aersie craMonolrErI samospostovzlnJe caMocEesr samozavest t caMocrecn ce pf zavedeti se sam sebe(narod) calfoco! aAlrarse n Samoob vladovanje. -iBa adj samoza. izdelova. Sluvati. . -us I sbnkcija. cauoo6B|M .pt sanirati.carrygeH carryree adj milast. impl larn obkoliti.nJa a obcaxoo6rfuepre. -Ed{aMoOa. pomagac careH{artrEgr m saten. fi l.caMo!6xe ce . €rr fi dvor. caMo salnotar-samotarka caMorHrqKr 4di samotarski npeAe r-rce caMooupeKYEarBecarrooAltetf cauotysa impl samotariti YBatse r. satira DesniSko zvrit. :JEa adj samostoien caiuo{aJaf gl. -q{ m kar samo Dozene.rnracen catfiIDa tmn samovau.rltE rn centimeter 24 Mskealontkcsloltnsti sloYar ram men- .milarstvo samouDravlanle 44.ua adj svojeroCen ca. rfnrl namutu-m rlr lastna hvala caMoqeAeH. osamlienost caDaq fi seohr cabaq. skrilja.crao z sarnomor odloliti caMgocyAat obsodba samega canrolrepea adi prepriaan Yase. . kakor Draviio caqipji. caMoTgla coMovl[ urvDSl6e /l samouDl_ can n rodai (sekire. baie. samozatajevac4 pl.draziti c ralg.loDate) can pl kn' (konislii) dcvirnjc. samopremagovanle E ce pf.resiti car*a I iani. satelit. ograditi oster zasmeh capKoo#. { l satisfakzadostitev cija. porredovanje. finska kopel CapKagAM. potrditev.{F+al||otlrqa ttt. -!rHa44.ur n gl.bo dica carflcihKEja. .rA.rqlal6e n samoonm. na pol svile[a tkanina carsDa f 1.llocaec€s. sam sebi namen.caMoKDac r?t kislo 368 caMol1txrKiraEe caMovrtn0rlYleil€ 369 caFa I caMonoxrtHsl adi nepovablren. porostvo.n zaboj. sardcla.cw pf.raxz sedlarstvo caP46.uraK bolievine.ra-caP4mra/. hudobneZ catatEarop rrr mesatrica care^fr. va. zagotovilo. ozdraviti. zbadati.csMOlElr(VDarEq n poniteva. . toiba sarnega sebe c€.obsebe caMbcr f samota. zdraviliSde carAax. palata capao n menjalecdenarja se zaDrt I I I I I I I cairocroes. tmpl samega seo€ poniZatiponizevati nle caMotrorKprBlBa{ogr t samo. 2. sanke can<a ce impl sankaii se caEKrlcagftIfM adt KTSIA cauourirna t lLm su\ota. so. urediti. ":IMOI tn Saruazem. obkroziti. Dozrtvovalnost nJe samega seoe caMItaK tu brez p. satan. !.npaDlrarse qeEvsKo cauYlrapq(Iradi milarski caryTapcrDo fl . cawEqerr. zavarovanje zaKOna caEuo|Etap. milnat Aeu. osamljenost tozevati samesa q.caMo!6ueq. liC prl preznrK. impf obtoriti. cavona6. {Ira 4dj samozavesten caMo(rcMaTlraEe n sarloopazovanje. potrdilo.ca.ryr .Jq[ ru samomorivante samesaseDe lec csrroolpeAeAoa I satnoootoccauov6ucrEe{ 4di samomo oa rifsli caMooqpeAe ce Uf sam se rr caMo!6f.-Itrtl| m samoljubiez caMoHa6&vAerfi e'caMoEa6/b_!'SamOOpaZOVanJe Allalle '2 caMor|atrbyAlBa ce.

I a.Prebujati se. luI.ex-'ad. Drebiiaii: 'ce: osvestiti si. 3.sveZ. stopati v sc rodstveno razmerie s kom cDeAe pl speljati lnavzdol). "da n orh ob\estilo. gl. sporodilo. vzvisen crerex adl posveden cDeneu. mozev ole cnexpaa ta5Ia_. ten. reduktiven opravljati cerkveno opravrlo cBerrllleHqrao.cBuAerr.svetlikav crerarma I svetloba. n duhovnik cBeErerara I duhovnica cBeurreHrr[rri cdi duhovnicBeEreEoAeJcrB!tsa iftpf aen adj cerkven. ittlpl stopiti.ro adj.clnAene^crEo z spriievalo. qna adi bliskc vlr cDerKaB[. posvetiti.Bsa adi l. duhovnistvo. impl ugajati. Posveaen. mocan cBeKoprr tast.IIi .erpyu a&t Daenkrat.. cBeceE.raa ali svetel c'. . I na cDaa6aD svat n cBaA6airma ienitveni davek I cDar6apcKnddi svatovski cEaA6€H ddi tenitovaniski. -qrl fi svednik nlca cDe(ap fl svelar cDerr rII. jatelj (prek Zenitve) cBat{rca ce. cBeKaF IIIllK crewrcH .ItEad.prebuditi seosveSdatise.te-.. cBeAoK cBeTosef. -AEa adj mil. nagnrtr. sla\" nosten cB€qeHocr I slavnost. znizati. .uirnpf pridati..bliskati se. cDeAE!'Ba. cErt'a cDercKtradi svetoven ce pf. adt lascln cBesar ddt uvel Dlenosl ca. inpf ztl]ratiti se.fiocr f bliskovitost cDe[K]a6e z od caerKa bliskanje.. r i c F ' {. lrg vir svctlobc cBeflHa{Berfilca svetinja cDe(apMa. reducirati cBeA€rr. cDaToqBa ce pt. svatovarec cBarrula<sarta I prijateljica I SOrOdStVenO razlnerle meo inoZevo in ienino maierio) cEa[oBqrDo n prii atelj stvo. 2.cDa rqtsa pf. aoqq mah.rK. 5. cDesep!tsa ce zl. prazTI1K cBeAegze.zaveqen clecrta f l. svetoven MarypcKo cBr4AeTe. . hitro cDrrA! oe. d . sijati cDctrr^t..lruron svetisde cBeKpDlfH.^cTBo zre cDeroraeAtn svetovni na20r lostno spridevalo cDeroa. svetloba cDer^o(oc 4di svetlolas cBer^oces.cBe*r K. 2. t pti. 4\ adi svetloben. os. svetlikati se cBerKaBadi svetlikav cD'erKaBrqa t blisk cBerKaa[rrcH. posve- . gost na svatovLini. t rrpf zasvetiti. sruonlu-nagloalr. f cBeEarlrcrt uvelost. cre(apra f svelarka (proda-r|r| jalka. svetlikanje crgt^ ifilt gL cger'. drulbeno Zivljenje cler adj l.qu rn prida r? cDeAolreEe prrcevanJe cDeAo. 'rF. ?aved6tise. rz l. gl. cBerrula t svetnica cBer|(:a impf samo 3. zavednost cDecrI zavest crecrir. cBaT 1.. biti pc crerylrl€ I zool kresnica godu-postati vSed c!€IU^ka impl svetlikati se. i^p! pt. -r|Hu rfl sla\a. 3.cauAltarre+rniane a ugajagoslavljati nle a. sklc f cBeA[e. cB:rroBntrn€. cBsme.cDeslra pl..i l. Dodatek coe-. svatben . svctilnik. -qll l'' gr. pncevanie cl. veniti . -zavedajot zaveslen. svet. f€ z4rav. z cBeAorrrTlo prlcanje.cEa adj se. ovenelost cBeEe. liudje.i svetel. Zar.. sklaniati creAor.era f sekanci. crecrpa pl . zvezek cBeasoaiLv zd\estno cDecsocr f zavestnost.migljati crn4aurocr I vSednost cDe(a t sveca cBek^r.DaA6YDa inpf napraviti svatbo. cBEA!tsa ce. tmpl z\aliti. {tltl m svetnik crercqrrl 4. cBer/. CBEA.e. 2. na cBEAere^crr!tsa impf g).a. zabliska- cBefl^ra / svctilka. dist. posve. dtag noZnik za borovo trsko cBnAere^ /n prida. lud. Sibre . 4-.2. svettu svetnik ntK cBe(apErqa t svedama cDermeaKa I svetnica cE€(apcK[ adl svedarski cBeKapctBo ll svecatrstvo cD. zvederiti se-mracru se cBeqeplM 4dt zved€r. hladen. svatovati je. slovesnost cBeqepr ce. svakinja. 2. nerabljen.uII cBeult1esxK.'n i r i duhovgdina cDerr|rrQ -rrr t4 svelnik tri. ananjSa{i.. cBerqlDa pJ. cBe.di slovesen. O prvem mraKu cBeruHttR..ki se da skraiti ali zmanjiati.kotaliti 2. -qn f caersrea m svct dlovck. svet.aimpf posvedevatibla.be fi. impf uveniti. izdelovalka) 2.r/ svctnlSki cDefirimpl svctiti.enitnicBaA6a svatovSdina. ifipf osvestiti.. o mraKU.eaxap{E 370 cDern luare cBcflt^t(u cBtrA!tsal6e carapfu ft saharin catr nt kovinast pokrov za pcKO cDeArrBosr f reduktivnost cDeAHarocr nagnjenost. r? cDaA6lBar6e svato_van cBarRa. /ig daltcn.zavedati se cser m (samo ss) l. skotaliti-valiti. DrebuditiosveSaati. Zenina s€stra.cEe(a rmK. Eo BrrcraHcKa caerlrtHa v Dravi tucl cBer rli|aB-cB€f^m(aa 4di svetlikav cD€tao tl lud.^E adi vseden svetiti se.

. rce: Zqruzltr SC. 'ce: sledi se. -prtrf m zool EkrZat. svod cBoAeH. cBp€cnyDapl. izvirnost cEoepaneE. zainiZeati-ivizgati. coscroJ. nenavaoen. SpU- cB'/rr(a pf zviti.dopolnjcvati. upogniti cEtar^B adj upogljiv cB|{r^n8ocr t upoglj ivost cBmoK.caoeBorrle CEo]EDOAHIIK c! cB\te pf witi. svoden cBapel odj okruten.ruaocr I spojljivost zdrurljivost. . obrniti. cEE6aI svinja (tudi fig) cB e!rKa.a pf. ooracanjc. os. Pr. godba. vpiti.-ry n zvodnik een cBElrenocr<DnpetrcrEo n croAr 4a<soA@q€ f zvodl. os. cBoeDsAen.fl obok. sDustiti. sklonitisklaniati.itrd svedrati cspelll.sklicati ca'IK'la:r aal navalen. krvolocroAnm<. spuf Sdenost. -g[ra 4di lastnc roaen cEoepaqro 4d./uto44t sa[lovorJno.caleKyga pt. cDpT!tsa pl. Iastnorotno. ski cEprs. -aua adl svojeve cB'rpKarmn Po matem prsKaljen.2.cD/rerrftltsapt. cBe6orojcrBo r?svinjereja aEl'lo'(. gr.KA cBoeBoerr. zapiskati. snemati. zavpitikridati. caeTYAKa cB'IC'laT ULt pOVeSen.samovounez caoeBo^nuql impt lit laJlrati po samovoljno.$B adi spojljiv. cBv'5a di.. t svrleK cB^eqe. in It cTBelIocT zakridati.sklonjen cBucHarr1ocfpoveJenost. -M adj svojeprsKafl. sneti-sbeiti. sc'olt rfuli se. dovrsiti. csr{(a.. d(} rrsevati. os. zarodanje cBpEiraqr€fLIafikoncc (Zivljenja). rgrau. Dovesiti.ladi svinjski csoeBotirr x. cBpSEJ'l(. impl ogretr-ogrevarl cBpecxa. 2. zavlu-zavtJ all sr: cDp. clpAea. . 2. vpitr cBp t\ impl samo 3. c. cDp3e. pl cBt{pEe. cBtrra t suKno cBrd€n adi suknen cDrflKa l-zoo. pnvaJCn pt ctrnK||c. .lTqll€ a. poseonost. zaviti. smrt.n Svojevoljnez. svojevoljno_. do vrsen (glagol) cBp!rcBrK. tmPl ('Dt' niti. cDpelu cBpuqtsarbez ogrevanJc cBpfieH adi dokontan. zaviti. zaviti{bradati.f svojevrst nost. kondevati. skleniti-sklcpflrl zaroKo cDpuilatle od cBPruYnar 'l zar6Cki.r koi predsednik csparo f zoot sraka crpareurM adi sraeji cBlr6oracKa I bot di\ja ror.n gl. 2. rtapl potegnr nalzool. -qI| fiz totcncc cBplnernqa t zarodenka crpureuq. iovesati. ozmerjati.cBoearAnocrt svojevrstnost ZJ. DxecTu. zavoj. zdrurllt v ZOVaU. srpeK cBpra! adi grdav (o lesu): oster. svoji cDoEra t lastnina. impf 1. cDptrrlra pf. spustiti gDmlllrqua t l4m svrnJarrja sladiti se.rE{DsB(a r. sklicevati (kongrcs. gl. gl. zrvl. zanl ka c€ 3. Sdipati. neprijazeD(o vremenu. 4di obocDnp6af godba. .lf. mu. krogle).) zaboleti cDnJoK. -Mtl -sveder '?2 cDpA^apm sveorar cBpA. kresnica. zakridati. krvolodnost caqpeg. sklonienost cBucue. upogniti. svilast cDtuecr adi svilast cr'utu nar pes oblatiti --impf v svuo cDEAoKoc svilenolas adi cDrficKr.san cBrrpKarae Zvi. cBo€.. 2. pl cBorr p/or1 svoJ. inpl l. crpetyla pf. cm4ru.!Is m ovinek. rezati (o vetru) cBpsa'Iaql povezan(govor) captaHocr t povezanost .-3Ea 4di svojeposeoen. gl. unpl 7\czatl.xn cdj zvo&iIki gr.ln ti. svojci.- cape. ca?tullTa 0npJ privird jti. -94. muzikant cDoa.cDoAesr den. impl sl* cBEuqe a defi od. nenavaonost. vrsten. okljuk cBnrla pf l.c€-KoJ. spusdati se.Povrvezati se. dopolniti. povezau-vczarl.|mlanle na srran op!tu. p/. zblirati se cBp. iz lastne volje u. uoEmll. t\rkni ti-{vrka ti co*rc'r*r impl Zvitgati (veter. skupsdino) ca[^apffiqa f svilama cBri ee ce irrpl svetiti se kot svila adi svilnat.cIt 1p4. cooja. cBt4trl cBr4roaft pastirska Pisdalka sden.zvrzgau vrsaen crupxa I piSdalka. zaigrati.f. Itovrecl. lastDivolji cDoeBo. navaditi-privajati. z!1zgau cDoeiBolltresvojevoljnost. sesvinjica . ntvalarl cttlrKVBa impf l. zavpiti. r(Yxca^eq. cBgjoK s|reti cBr4ra. caoerEra4BoeErma t oarlnl sorodniki. sDuSd?ti. l€ vlo sa: Bo cBolcrBoroHa nperieiare..{ll ro cBoero vsaK nvalr svoje cBolsrDeH adi lasteD cBoicrDeHocr' samosvojost t cDojcrDo n lastnost. nlca okrutnost.pnmazau.. so ca prox vse oA ce cpqe iz capy(yna pl i'rpl I I I I I I I I I I I I I I . cBp3!tsa.. (3.Zganje n movolja gl. cBoeDpeMeE _svoJecasen 44t 44v oD svoJem caoeDlteMe8o dasu croer aD Qli cBoeraaBocT svoJegEvost t-svojeglav cBoeo6pa3en.rlJI m Sfam vczrrrK cDp3Ellqftn adi grafi \cr'|i- capcKaI zveza(lporl)" cEpraluadl€r1zorralrscc. -un ..igati (glasbilo). kridati. pl od cyM sta. konfati.up4ope4 cBorrr@rEro a zvodnistvo cr'rrpn impf .n adi zarolen crpEx. -cer.[csy. izviren cDoeo6pasqosr . muzika -Atta.rr? godec.

gnezdo: kuria gred. zadeti trgatii 2. laMY ceAel ceeAHo tam je vedno sedel. ognjilo ceKrrpat sekira ceKnpa (ce) impf lit jati. ki vse vlall ^di 374 rjcnnurr. (das) vedno. kresati ceKaBsqa blisk.f ljubezen. kar naprej. zabliskati se. .laz n&fi sedmina ceAMa{eAMr&Ia ceAHe pl sesti. zaljubfien ceBAoca ce.m larz -a6bro del6. ceBAocyDa c€ pf.m l. poseveK / ceJaq f4 seJarec cejaqKa I l.vs(. h sedei. ceAAoBBHa ceMoBrua I sedlo. -tlrr m taft dobrodelnik ce6€el6eq. -I[r tfi gledalec. -JHa4dj vseveden. {Bq4Jil.. vseveo ce36Haf sezona cesA6a f setev 4di setven cer4A6eH ces3 fl1 4/l1 konjski hlapec. {tlu . ceae o gnezdece ceaelrRa I vasovanie. 4. posajati (goste-zamizo) ceaoKoc 44t slvolas ceAlr}rl|re^ m vsemogodni. . -tl. kurja gred. tll.g|eaanje. 2. usahniti. aMr. I severnjak-selernj akinja. krcsalo. zajedati.ce vsega srca. vsakovrsten ceKalo r kresilo. vasdvanje. -xxa adj vsemogoccn ccrlorMoi'r<fiocr I vsemogoEl l ()s t ceru dd. planinsk6 sedto. zbiranie mladih na vali ob vededh ceAeo. Ila cAeEoTo ro IIpzrBu ceaeloTo tudi slepa kokos najde zrno ceAer4e n alefi od.uro. gnezoo ceA6a I setev ceAe (a f l. -ettn n1 arh Dolicai. ce3|ra^€[. Stevilka 7 ceAlMMr[ra tuufi sedfirct ica ce. vse" eaveden ce.v seded-sedi ce{rd impf sedeti. staln(. na kolesu). MO]\CI(aDfiqCtI ceKaEhqrrocr/ l)liskovilr)sl.i cera? kaj. zbadati. trenutno ceta iwpl segati cerartrcrr. 2.ki ga vodi ceKa impl bliskati. adr 1.y6neae6en !6Je r? samorluDJe. gl.rt .rK[ 4dj sejalen cejMeH4eJMeEd. kjerkoli ceRaAetueH. zdaj.-u[{eDepl6aqKlt n. stalno. 2. pantokrator (bog) ceAlM 1?ram sedem ceAuuaro^ari(. c! AeB()j. cC yluTe se zmerom. ceAsBla t sela.s{erd adr ves dan. vertetno. sedaj. kon jar ce[iMo^oruja f seizmologija ce p ft Iam. kresniti. zaoava.pa zoali. goreti v ljubezni.t cc r. 81. gl. Aot vlnsKa rutrca ceAef}en. (kraj) povsoo.t scde. -ttt a adi rh lil vsesplosen. oroinik. inpl fem biti zaljubljen.il vse same deklice o. cea o sedelce ce. zaseoanje cerryBu impt od ceAHesedati.eA A i. cera 3a ceta za seoal. sejalni stroj cela. vseviden.ba ceAe o a gnezdo. MO CKaattqlIoct' ceKaAeadr Povsod.eAlMAecer tztrt ? sedemdeset ceAlMAecErmAuurrMrra f sedemdes€tletnica ceAYruKaI sedmica. t BnIIa ceraBfirrerr arU bliskovit. 2. ceBepr6a.ne(ll sedlast (Po obli" ^dj k i) cer o r? sedlo (konisko. Kocu ce cerure(1) pl 1. ljubezensko Aa nrepenenJe. vedno.{wr adj-ed.Atrr{fi Vsevealnez. vztoK. lig trgati.l.rKrf severnlasKl 44. ']agagl. sejalka.VEo I samoljubnica ceBscroKpeTop z visok dr'avni dostoianstvenik v Bizancu in fevdalni Srbiji ceB. razveqrrlo ce[purJa. 2.strast ceEAa sja adi indecl zaljubrlen ceDAann Ka I ljubezenska pesem ceDAa rrcKrf adi lam zaliubljenski.ipJ scdlati (konja) IIU e IOCIIOA My ceA/rapurqa f sedlarska delavnica ceA^apcKrr adi sedlarski ceA^ernle r dem od. vseeno.)orni konj. pr evkar. zaljubljaIl se-zalluDllt se cea€. ieprav. gl.AlMrraecer rrft sedemnajst cee Lrnpl selarr cee$to ailv t. -runa cdj (D "g) ceA^a najvi5ji ceA apHf4a CEK|lOTtiHA ccrrrucr / najvi5ja oblast ccno3mo-rKerr. usekniti se -ce:I ceKHoflrHa smrkelj . J. Pre. opazovalec ceja Ka / sejalni stroj ceJaHuHa Posev. Preval. reka) ceKue (2) pf usekniti (otrc ka). oseba. vseKa{or.fi samoljublez ce6e/r. zdajSnji cerauHEsateraunn qa f sedauost ceraDrocr I sedanjost cerAe{erAeKa adv povsod.mjKo. ceBepo3atraAr??severozahod ceDepoEcToKm severovzhod . nadlegovati. cd Toa ro 360pyBa v-edno to govori. posaditi koga (za lJlrzg) . vedno ceDeprEaK. vscp(. biserovina. stati. zaraili zabave zbrana dni. sploscn ceKaKo ad? vsekakor ceKaKoB. MeFe Mu e coceM ceeAHo meni je popolnoma vs@no ce€r6e fl od cee setev ce3{aeH. pristaiati ceAnrrTe. MoAcKil. taztog ce6anwrja. zdanji. n lam L Lo. -llrHa adi sedanii.l m ft41 se-dmerokotnik c. zaboleti.. lan stanc vati.r. ceKaAe cerHe pl sedi ceA{eAaa adi siv ceAnrufltrre z sedez ceAarlKareAaro f. rlpr. presahniti (vodnjak. tokrat. 3. tivcti.eBrdurEa. brzkone.(1. -KBap/orl vsakrscl|. (pred koniparativom Doudaria) le boli: ce6an. birii ceiMegciln ddi biriSki cejcaHa l. kar naprei.v6@ddi samoliuben ce6€at6nsocr' I shmoljubnos! ce6e/r.egorzem ce6€. 2. +Ha adj iz biserovine ceAe.

ceKHyBa

376

ceM|!I'

ce lperr ccMrrpel, -pHa adi vesoljski ceMxa / seme, zmo, Delka ceMo)KeH, -xqa adi- najruzlitnej$, vsemogoc,mogoden ceMorsrocT t Vsemogocnost ceMoK t vsemogodnost ceMo*eH, -rfuraddj vsemoeoden celdoureH, .nrBa adj gl-. ce-

377
nje; j.unij (po ljudskcrrr L,r reoarlu)

ce./rlltrrnE 4 argtn od ce1.o KTAI cefgqy ?/o_n-(oblika za in_ ce.L vehka vas; 2. naselie oz v a s olreKlnt objekt) vsakemu ce^cKrr adi vajki, podezelski c€xp€r r'' 1 skiivnost; 2. iz- ce^crioqrotrarrcKn adi kmetijIOeek ceKperdp ttt sekretar. tainik ce cKo crollallcrBo n kmetii_ ceKperdpKaI tainica stvo cexc t t sDol ceaqq fl l. vasica; 2. zaselek -sekta, ceKra I stranka. lodi. ceMalDop I seEafor, sisnalna ta naprava, signal ceK'|aiEt m sektant, razkolnik ceMe, -Illra a seme; kal (razceKrop rfi l. sektor. oddelek. dora) lig potomstvo podrodje; 2. izsek ceMeaoA t?t seEenovod cexvnA- ceKVRAan, I sekunda; ceMeen, .Jrra adi druzinski trrp, trenutek ceMeeH,n ceKlrrAtiFr tn sekundant. DG ceMeJEa ozenienec I omotenka moenik, prida v dvoboiir ' ceMeJHo4de z dnr'ino ceKl'|A.dpeH,- -prm ad; s-ekun_ ceMeJsrBo r? drutina oaren, drugoten, druso_ ceMeHeH, -l[|etla adi semenski vrsten *" ttt semester' cdrqxja, -I|tr I l. oddelek. od- "ffi1; sek; 2. ned razteleSenie ceMa (rcrEE adl premilostliiv ce$qrtpa pf, I secirati (cesar.,bog) ce aEe4{e^a'Exu, _ag{ 'tn tn ceMfiqap /n seminar, (tedai Kmet tam prostak. neotesarn prostor) nec ce^,MHapDJa,-|dr I bososlovnioe aufultt1e n atgtn od. ceta_ ca_ (srednja Sola zt duhov_ neq (Inetavz nlKe.) ce,raE a I vasdanka, kmetica ceniqr r7r vesoljstvo

cer('iyBa impl od ceKHe 3 useaovatr;,ce: usekovati se ceKora-ceKofatu odv zmerom, veono. vselei ceKorauien, -uiua alj vsakda_ nlr ceftoJ, ceKoMy, cexorc, ceKou plon vsak cexojArreoeg,.BEa adi vsakG dncvcn,vsakdanii ccxojAxes[e, .nJaieroJ4rerje r vsaKoanlost cexoJ4nernu*, .rIr rr? dne\rtik. casnrk cexoJAleBHocr I vsakdan iost ceKoJnar ady vselei, isaki-

*iffiffi

ceaancra adi kmedki cenaHcK[ 4dy po krndko, Kmet

kot

ce.aaElr€fl den od ce^aHeu . xmecrootrok. kEretit ceaall|IrEa I preprostost, neotesanost) kmetavzarstvo ce^B[Ja, I bot cipresa {u ce^eK||uJa. selekcija, izbira, I ooormnte c€a[A6a I-selitev cearA6e[ adi selitven ce^rqa I preselienec.sl. nDece1tHnK

'?

kmedko prebi_

ceqoKoccaq{eHoKocel,crl||ll

cep6s.adj /dnr l)|l.\t, rvr)tn I qen, brezskrbcl, sl|||x)stt,L.rl cepr.hpa imp| sclvil{tl; jtl predlagati; Jporr lxxl|| lIr I DOSaSt ceputrcm l. scrvis. st(,t.ltvFrL! ceiroren, -trna adi Dolasten delavnica;2. gat.nitltr.il cern€ t 1. senca; 2. -fis kon_ cepteE n vzidana orrtllrrr r tura, obris; suh dloveik. bq spr4vljanje postetinir(. Ian elovek;3. privid cepn{l,. :lru f fat ceruiap m fatn brezdelnez., prooaJatna na prostcr|ttr\rn detomiznez, Ienuh. lehrh. DG cepAap fi a/ft glivirr. l \trt|r. stoDad 5ina, poveljnik, voivortl| ce!4iD dli seDdnat cefte{l'M adv zapovrsljo tx,v ceHoxoc nr kofuja; das ko$ soo

ceseurrap ,n kramar, trsovdid z raznim b_Iagom;iro; vsevec, vseznal ceHeurralrnnF _l trgovina z oroonJan larnr ceneurro-pron marsikaj; razne cfoonan te cenraglJa, -ai I senzaciia certa inpl zasenlevati, iaslep. ltati, senditi cet'','la f L sendnica, zelena utica; 2, zool sinica oerqsap n sinidar, kdor lovi suuce ceru pKa{emsapEu, _gul, n past za slnice oeHulrne z privid, prikazeD,

ceHoKoceH, .crla ddi sc|(,)ctr ceHTerquja,-ror I scntelrir, r,, ora mlsej, razsodl)ll ce$!'EherrrdleH,-Aro ir.ri :,(.rtt MOKCII mentalen,_ tustvcr, r(.hl{,, .AIra 4di premoder ceMyAap, Den,ostaden cefiap'tltrgovecssenom ceE!tsa .'ae'Iapr'8rl m, f ceslp m r'mpl gl. ccrjrl cenapHuK, gorCic:r,Hl. (nrxrn svlsll. senrk ceE.\ecT ailj scnfcrr, st.rr.rrlll .ABa.4dj vsenaro- ceq.|Ir in?pl scDiiti (slik, ceEapoAeE-,. ) oen, vsettudskr ceoMaeH, -JHa.r,ti v,l:||l ceuar m i, seoat; 2. zsornii ceo|IlpareH,-T||u {r.ll v|'r.r,l,,,,. dom v parlamentu zen ceHAB[lr. ,n sendvid, obloZen ceotrOarriocr vs(rtr.,(,) r|1t / KruNET

I I I I I

"Tffil

.ri vscst)toirr, v,,,.

ceomtr'to 4dt spl()$x), lrtl splolr; ccolrrrrrr) ||D Mr. rl sploSno sprcjck,

vcndar, kliltl) lr trl ."ii11i#l3di#"{" r'(ll1, scs,,rr r njc
celrHe ce. ccrtrryalJ ct l|t ,

cedax.coni

predrainitiii. r-,i,'r,',ltt L,:,
trzniti

i tttl

cenrdMBpurl scptc||tl)cl cerrreMBpltcx[ atlf scllcrrrlr;
sKl

I I I I I I I

T

cepeeH

378

crrvpHocT
cuApo r? sidro, gl. (orDa c[ja^xqa I Zarnica cr4r(He,cnKa pf. im,l zav'iti. -iacvia;ii-kritati; zacvititi, vresdati, cvidati cftxlepl ,interi.,fanl ven! pooen serlzglnl! crd(TepAEca-cuxreplca Lt napoorrr Koga ch(repMaqa f fam znamenje za konec obiska, druga kava cr^a f sila, mot; fig pl \ojska crrieH, -.^sa ddl moden, mogoden,silen, velik crleurja, {ll m lam r|silnei, samosilnik clraegncr<n adj nasilniSki cn u. itl1pt siliti, prisiljevati; pospesevati,krepiti cr.r^xHaI mod, sila, silovitost cE^qrrK, -4!r n nasilnik, oblastnik, silak cu^rfir,rK}j oiLi nasilniSki, silacn \tsa impl posiliti, posiljevatr cn,{!tsar6e n posilstvo cnaydra I silhueta, obris cu W ad! s silo, siloma; prisuteno cran6a6ra ,l simbioza, sozitje, sKupno zrvuenle c[M6oa n simbol, podoba, znamenJe crn6oaaa*1ra pf, impl simb.} lizirati, nastopati kot simtot cI|MerIrHJa, -Er f. simetrija, someue s slmoor cstltw{ m na poseben naain pripravljen bel kruh . cl|MuFtula, {u-cEMr@Ja, {u m pek, ki pede bel kruh, c!I.
MI"\

379

qIIf€)Bocn

T
T T T T
I

cepeeH,-Jsa {epej^rs dr.ll ki cc(anaaon fam dustvo,obdutck vsebuje mastobo Prvega cekaBaEe l. obdutenje, obmleka '1 dutek; 2. spominjanje, spocepejrepa r??, mastnost plnef mln ea mleKa ce;eHdAa11. serenada,pod- ce$a f lam veselo razpolotcnie.dobrEvolia 6knica: 2. slasbeno delo vrsta, red, cebre n lam prvi'jutranji nacepfiJa, -nu iserija, $16 n-fam prni bre fatk kln ali Dro.laia kup Ali prodaja, zadetek skupina ceQri atlt fam pmi( ceDh6_3eH, adi l. rcset,2. -3Ea rfiroca, ceomca, .ce(D{oc!tsa. I, irapl inaiilen; 3. zamisljen, potrt .cbr[,rocyra. narediti, posKusltl prvr-oe' naredlrl, ceD[63Bocr I resnoba lati, poskuaatiprvi ceirruja, -uu f tam glavr.ica, ceueto adv lil Popolnoma, kapital, posest,imetje povsem cepneFrrfo{a serp€ntma, cestt ceqa I 1. sednja (drv); 2. pc na vrluga, oKlluKa _ kol, klanje z. cepw m I. serum, sofirvca:

impf sneli, sledi, odstaviti, snemati,sladiti cul,uraru3fipa pf, impl simpatlztratl

t
I I I I I I

cecula, -4r .f zasedanje; izprtnl roKl (na untverzl, ceiraen, -,lxa adi vsemogoden adj. vseslovanski cecloBencKn cecpAes,-AIIa 44, pnsrcen, go' nec cecpA[ocr I prisrdnost, goreanost cecrpa I sestra; medicinska sestra cecrpaE 4d1lsestrarski cecTlraHosrI vsestranost .
ce.c'rpwrc<*ctpt'JlKa

ceDrvo. gl. BaKIIIIIa

ceqe iftpt
uiLr u

sekati, rezati; li8

cr&ff|arr|Ja,-r[r. l-simpati ja, naKlonJenost,tJubezen crrlwrosrryrrl r?r simpozij, shod znanslven <ov cuMrrnoi! r'' simptom. znamenje (bolezni, p6java) cmry dlrl-criuy drrKa fi, f simulant-simulantka cnMvlrr4ra ir.1pl siEiulirati, hliniti crlnryttdn adj simultan, hkraIen, sKupen csMlDoHrja, -rn I simloniia glas, skladba; lig harm,r crrr, {Bn m 1. sin; 2, Ja l neien n:rg(rvur'; /i1; fl,' 3. vek v okolju: si,l plittlilt lt(!. cuu adl sinji, rnr)dcr; ( ||ll KpB modra k|i; crrrrdrycrnrr sinia oblcka c[Han n ,ol gordica crfianoB adl gordilcn c[HAsKdT r, sindikat cfirrrrAlra!{,-qn tl Ian m^mhl
slnKo

sestrica csreH, -TIm a.dj nri poslednji., zadnii ce,ld pl l. zadutiti, obdutiti; 2. spomniti se cerisGcerrao a dutilo, dut cer'trt/J,r aih' fqfi rlajbrt, vsekakor, brtkone,- gl. ceKaKo
cgI[AeH, -]rga 4d, culen cqnrrEoct f dutnost c?.rte alv 4/C Potem, Potlej, nato cekasa impt l. lutiti. obdu' dutiti se 2. spotiti; -ci: spominjati sc minjati; -c€:

n, I Qefi

ceqr.ri, -uJa, -net pI -E'i Pton vsakogarinji, last vsakogar ceBt/u{urne{equutre n clel Eozda za poseko; posekani del gozd^ cequ o-celrrrBo 17 oslnna, rezilo: orodie za sekanie ce'{M iapl sekljati, reiljari ceqKo r?1 febniar (po ljudskem koledarju) ceullo pfon marsikaj, gl. ceHEIUTO

Bv Yv U u

claee impf siviri; siveti crlKaB dd,, sivka.st cnDoKoc d4,/ srvolas 4dt slvo ouvne cEDOMaC]tIlIIesr barve cnra I kapnik csra, c$Tfirre impl, pl El, cEfa, cnrrra^ rl signal, 7-nak csrvDcrr, .p[a oal] Eotov, zancsliiv, varcll cr|ryprloccrr, -clia 4dJ vamostcn cxrvprrocr / gotovost, varnost

cuMHe-cnMurra, cBlnllitsa

pl,

CuI|eBa-crrHeDI|Hamodrina, I srnJma cn'deBtr'4a 1. modrina, sinjif na; 2. med drnavka, podplutba cbttee ifipf modriti; mo-ce: dreti, postajati moder, sinji cmda, -rq I arh l. nizka okrogla miza; 2, pekada cml' o z modrilo (za bombai in volno) cfirn€D ali modrikast crd{€Bocr f modrikavost

ce l((tBe[

380

crrpoMauKU

cnlroMaruT[Ja

381 cnamflapr imrf dlakocepiti cmHrrrapKra l. kramarica; I

cryop f . meja_ (med njivami, rravnlxt,
med vasema): BO KOr. a cHHopoT ne .ae.snhuoobnez ne dela vsem na

ca!{<oBerl, -t4l rn maloDrid_ nez. nidvrednd cr|I{oirEqK. I .vijolica, gl. re MeHlTa, TeMJalrgra cI|HoEnM nr sinonim, soznadnlca cranoor adj modrook cEotrc-ac m sinopsis, strDjen pregled

z. zamolket,hfpav cErKaaocr. t zamolklost. hripavost crrfl nB adi sipek,prhek (zemt1a)

o"ue 'TS,t.l;,fnH?i;"f c'|m€B a-di 1r sipek, prhek;

c'ma'fl,!|aa adi koTay c''[e pf, impf naliti, tralivati: !ce: razbezati se; izpristi_ rr se; trg spraviti se na k.r ga; p-osipati se; obrabljati ' se,cetrati se

"?.#ffi-J"

siroI revsdina,

crrnlrqBtxr I sipkost, prhkost, orooUlvost cwne-irdem od crznrca $CincErocr4l{ro_ruJa I modrina, srnJrDa, ctlleBa gl. cnpaR,_-qq n sirotek, revEek crDoka ady sinoCi (olrok brez starsev) cuo(auen, -ura{t'Ito(eureH. cnpmee dem od cHpaK sirc lt -ma adj sinoCnii re{, strotica qrurarua qdpawuaadi ubog, reven, siroI sintatila, pomenska zvez mastr cqrarr.ca I gram sintaksa, cnpdHa I l. sirer\a, mit zaDesKlaonra lliva Zeoska; 2. alarmna ourr€sa f sinteza, strnitev zvocna naprava pt, _crrTreT_n3*pa impt sinteti- errpenap rlr sirar zrratt, sestavljati,pridobiva- cnpenapra sirarka t rl ( umetno) crlteEapEqa t sirarDa CeD(rl4'dedj sin_kron, htrateD, cEper6apcKx sirarski adi socasen crlpel.apgtto n sirarstvo cttfrre4-cndorr.urlaam, t spo_ cqp€Ee rz l sir;2. sirienie: nuncrca oseqo cr4rer6etrd plaDiniki cE|&Dr ttl Veriga srf;. c4p-er6e r demod caErrnp Jenjemleka Ha M eKoro sir"Tffiff cEqBpgllja, .tM m arh kdor capn impl siriti, sir delati dela verige; kdor okuje jet- cgpo,idaa,.cH n siromak, re_ vez,uDogapam croEal( ru ivje, inje clrpoMaBq€ dem od,cwprc.v.aB _tt cEqr, @ta, ceTo,pl c- re pron siromaeek ves; rre co cuor (yu) ni cnpouaDxa I siromadka, reva pn pravr-e cEp.o arTq adi ubog, reven, cnla@a, V f koze: Ma n sfomasl(r cmrauuqn otpice cr.rpouarxl adrr rermo

chrop€H, -pna adj mejen; cu_ HopeHKaMeHmejnik, gl. Mei_

crtnnaqapctBo r kramarstlr,j (llakoceDstvo crruo z drobiZ Kfl) cr{t'lo ttdlt tla cuTtro na dr.t)l) ckpocasocrf sesirienost no (prodaja) oipor!rua I sirota, uboiica crrEo&iac adi drobrurkl:rr cnpyn n sirup, gosta sladkor( psetuca) na raztopiDa; med zdravilo clIfltoconcraeHfiK,_urr (lr()l) t'l itoposestnik cl!'rHocorlcTBerl{qri& aali (lt.()|,. cEcreMam$tpa pf, impl siste_ noposestniski mallztratr ctrrHoraja I L maihnost. (ltrrl). cry .4j opp r^aAeH .L sit: nost; ?. d_robn iaiijc; pic(tnrc. z. objlen; 3. fig c,rt ot xritl matenl(ostnc vrc(ln()rll Boror sit Zivlienia I q{req, {Ra adi dioben. mai- c[Trry?sJa drobnint.lk.,rIc,l. meti malenkostncvr:cttirrrrt I heD,maler*osten cETo t1 sito qtr-erotecErqe n dem od. c''.o crrryaq[Ja f situacij[, pok)rll. sitce,maihno sito razmere. stanie qrrccr

cnporrrma^I|rare fi erh l. sirousntca; z. uboznica cDpoca ce, crpoc!tsa ce ,1. Itlpl sesiriti se, sesesti i6_ sesrrjevati se, sesddati se cnpocaH ddi sesirjen (mleko,

"Tiffilniff, adi kramarski;

z. otaKoceDka

*:ff]|:rffffir,rsistem,s+

"'ii'Jiiif,#i#,uttocc'ucnle'sc sprcmlnJoJo; grasD sl 2,

. f,. o tutn(: ce cJarrrrl ovce so brclc cErl|err{ m l. maleokosti. drcb. claeaja\ inpt sijati, :vcttt I se njariie; 2. drobiz cJaer4 -Jfla adj sijajcn. blc_ cJrry ilnpf drobiti, menjavati stec, svetel v oroDrz,razkosavati cJaJ nr sijaj, blesk, svetlost cErr|mm I gl. cl{Irrex( crTlqrqa I L malenkost: 2. cKa3t|a_l zgodba, Ijudska Dri povedka, pravljica drobno sadje (hrulke) cnrryrap cdj drobnjakarski, cKaKaaeq, -,/rrtu{Kaxylieq, ./r{rl malenKoslen m zoor zelena kobilica cl|TH||seDocr/ drobnjakarstvo cKanapafir f zool sraka, c.l. cFrHrrqaprn l. ktamar_ trc(). capaKa,cTpaqra -2. cxa|(r|e, craKa pl, impl vec. z- drobnim blag<im; sl, motcnKostcn alovek.dlsko ct(oxlc. cKoKa ccpcc,pikolovec cKo^o f 1._lestva;pl stopnlce; coe,l\cD (mKOB) c cKa^a da-

4di sitast aai situiran, prcnrr> cvtn impf sititi, nasiaevati: ffie*, sititi se; veseliti se crtrfiM{rtFlMKa r?r.I vrvicu -c€: nesreee lig rule clar'I adi sarno

I I
I I I I I

ffijl

.* ,n bot puhasti

cKa a!Il|

q<aIIIt<a

cKDep

cK oolpeq

I I I I

t t
I I I T I T

cKa3Ha cxacrpv, cxactpyta pf, impf podklestiti, oklestiti. pristri6i, zmanjSati, la utiSati koga-klestiti, obsekavati, obrezovatl cKacrp!tsarbe tt podrezovanje, nezanje,oorezovanJe cKaqrl ce, cKawla ce pl, l. povzpeti se, stopiti na. vzpcnjati sc, s(opati na; 2. TIlIA spcdatl sc, spajdasiti se spectrauiaar adj ope3an, onemodavati sc, pajdqgiti se ger pt, rnpl cKar[|(a, cxrllrxllq cKamarocr f onemoslost. oslaumazatl, oblotitl. mazati. belost. oDesanost blatitl

tridnlh stop'icah cnat adj diag; cRan A!*as craga rgovrna cranan .adj gnil; trhel; lig oslaoel. onemoeel cxarapufa t ft gniloba, trhlina; lig slab udenec cKiarruroqr f gnilost, trhlost; oslabelost cKare, cKa[!Ba. pf, ilnpt zglri. ar, pogrnru-9ruu, crKavatt qratreq, -rflm z hrib med dolinama cr<a.uja I draginja, gl.- cKalo-

cranHe, cKarila pl, impl 9ry4gau, rzcrpau se, poglrutlpesati,crkavati cKalauu, cKaAaqtsa pf, inpf omagovati, modelirati, delati po kalu- cKamr!tsaqKa opesanost,oslat DU belost,onemoglost crtarrecr ad.j r?ri skalnat, ka- cKanornJa f opp eBTwrrrJa menlr dragmja cKa-^rl o r? stopnica; lig stop- crcanorleu dragocen adj nJa (razvoJa., cKaloqeHocr f dragocenost cKar.Btra-cKarnqKaI dem od, craqtsarse gnitje, trohnje'1 cKa^a lestvica, stopnidke nJe;cr{avanle, propaoanje cl(a lll]tre n atptn o<t cKaia cl(alr.nrJa,{I| r'' lam skopuh stopnisde cKa\tq'dKa fafl skopulja, skG t pusKa cK.r lr|{Ka^ltrr€ m, I pgrl lig dolpin cKapaI resetkastiraienj; mectoMa I milnica, gl. ca[yso na raznru cnapa, cxapfra pf, impl spre','|'tTa cKaMeHer adi okamnel ti, ozmerjatidelati razprticKaMeHerocT I okamnelost Je, zmerJao; -ce: preprratr criaMel|x ce, cKaMeuvBa ce tt. se, spreti se irrpf okamneti, po;tajati *;: cKrapeA€H, -Arra ad.i lit arh men neprimeren, nespodoben, c\awla, .wr f arh Solska klop gro, zopm cK.EAarr- rn, Skandal, spotika, cKapeA[osr f lit arh nepfim€rnost, nespodobnost, ItonuJ sanJe, sramola cK itfl pt skandirati, pG rrlnazanost ''AIrp^. uoarlatl. lzgovarlau Do me- cKaprar[tra f med lkrlatirF 3. tri skala, gl.

cKap!tsa.na I prepir, spor cKacKaI baika, pravljica, gl.

KA

cK,/.Ce,Jr, .CKnCe UM pf, impf sKtsau-Krsau crwa ce impl potepati se, nltl klatiti se creae rz zidarski oder; brod, cra[Taleq, -r!ry-cKlrTalr ,n podoln, splav tepuh cKe^er m okostniak. okostie: cKhaarse .r potepustvo, potep, skelet(stavbe),-ogiodje " POrepnJa cRelre[rrja,-rxr rfl brodnik clorraq{u-cRrflHr,rqKn 4di Do' cKe euzcKn adi brodniSki tepulki cKenca skepsa cxnllJe pf potepsti se, izgubiI cKeq rfl veseloigra, enodejanrr se na Potepu q(l{rltrmlTDo'1 gl. cl(lrralle. ka cKwrpl (sg craja) smudi cKIIlgItK, -ry{KtfTE{4a n, t pG cKlnlace itnpf smudati se tepuh, potepuSka cru{arbe n smudanie cKr.rga nadrt, osnutek, skica f crurja'r m smudar cx^aA ,n l. skladisle, magac\rlta,$a adi smudarski gaztn:, vMa Ha cKlaA tmetr crurMHe, cKltMHYBa. iUlI v zalogii 2. tit skladnosl, Pf., samo J. os, sg srnlt! v glaubranost, sklad vo, na misel priti, posvetiti cK aAerr, -AJ#r adi lit ubt.\n, se skladen, harmoniacn cliJn'''r alj raztrgan; lig one- crs{aArrpapl in inrpl uskla(li. mogel, opesan Sditiuskladi!dcvati cK aAr4raEe usklaclildccKnrrErrocr I razt\ganost: tig '1 nje, uskladiidcvanjc onemoglost, opesanost cKllrre, cKErlEa pl, impf !az- cr< aAuurerr, .ruHa adj skluditrgati, odtrgati, presekati, cK ena, cr etryBA p/, irrpl prekinjari; izdrpatitrgati, zmasiti, povrSino opravltl lBt. crKavall; unrcr0, undelo q(^ep&a I skleroza, otrdccxmrllBaqKa .1, izlrpavajode, tosr unrculoce oelo cx eqKa ce, cK ettrqtsa ce pl, cKlnm, cKr[ryTa pt, nnpf \rkimpf swLati se, spaidatiti peti'vzkipevati (tudi fig\, tzsespeaavati se, pajdaSiti se Dnttuuu cK €rrreH ad.j tkJelEen, zac'r''J''ie,. cKrmryBa. pf , impf orgnJen upalsll, usabnrtt (vooa); cxrerureHoqr I ukleSdenost, utrniti, usasniti-upadati. usizaorglj enosl hati; utrinjati, ugalati cx etrIlr|, cx.1rerlrTvaaDl . imDl cKl'cE.ar qdj fig. vznevoljen, ukle5ditj-ukleStevati; iidrg; sraoe voue, poDrr, poparJen, vau; zvl se-zvuan se -ce: polrr v klobdid cKrrcHarocr I vznevoljenost, crdo6lperl, .prgr m zradni mepobitost, popaijenost hur na vodli oovriini

cr.Bep n majhen park sredi trga cKBepHaan{xDep8u impt sktu-

. nizkoten. naklonjen cr/tor|ocr I nagnjenje. ce. lost. crourlra l.8 pf.ii:frj. dobiti-dobivatiskorjo cKopaufeH. c*nornwa pf. zadretl se!?iti. cwryryn pf. ogabnost.. inje. cKoMpa3 M!' e neprijetno mu je. 2. !ln?. zaonJr creaja al. cKoK Ilao opo cr o fl. zona. nagnlu Se- narcditidclati skorjo. impf prebuditi-buditi. ce "cKpBlTa tmDf za ztve tn mf we crsroH'crK oEett. kositi (tavo).. naklo nienost cK^owr. cronpa.crt^onr|teH. ce cKoKIFdadv skokoma cxtryw. sklepati. skakljati. zateti-zatqljati brcati. dvignitidvi gacKaIrEJa lZlindra.eEocr f skritost PT. rajli.gr m ut lnwecraopo€rDeq.oBa\ adi otrpel. cKogllEa tt. cnopwt pl. kljuva..skoporitnost cxpxaDnrama I skopustYo cr(pr|rcq.(rcE..opraviti. sklopljiv cr(]torlqn oe. zdruZiti-zdrute-vati cKoMpas fl tctn zoprnost. " s(oponlnez. dolsonos sestavljati. Sdegetljiv. skakad. skoraj. cK.e. 2. se t . impl z'riti se-zvijati se v d. uniditi cKoT'n . nagovoriti. cronqe /f skoliti. d zakriviti cxp. srerdn cKp€cKa. . cronqla impl l. koCljiy. . sKralnjr. gre cx. zapiracRorci@ . z. impl skloniti. poskakujod.rnhe z skrivatilde cKlrnsf. bolei crp6a impf lit . fft zool sestaviti. . impl o. -ce: rati se v dredo cKlrer( n ivje. cKo3sa adi samo I breja (ko za) cxoKa impl skakati. okrajtava cnparz. iival crorcrs adi tivinski. grdobija. priskulnost. nagibati se.f . tmlrf Et. grd cKotrsrro . . gl.or.ke pafl{Kopavau (l'tDograo. Ceti zbadati-pikati. uMa cKoKoT racp ga cB o!'e. kmalu. izrl arrr kotrdati.cKorKYpqFa ce cxor.r(IIa aat pesn stc. cKG DatueH croplr. . umrecKor(x?E . craVrqa t 1..-tam scstaviti (stroi). cKorNq?lraEe z grbandenje qnoxlpqs Ge.Povezovati fic zabubiti se-za?t.-JE .Do' ubiti. novo peten gospoo .r lLtn tiTkot\o ra!nanje.Tfla adi poskodnica (ples) zlotljiv. u poskoden. prikriti crpreu adj skrit crpf. nagibati.Blov€oltldloBr tl I I t I I I I I I I I I I MOXe IIOCKOI'O CrmpreJ spreti cr(pEr|'|lr oe p/ prgsesrr . milnica. umazanost crqrtrrrtraa I gl. boledina cKp6en. . Ko^Ky (Inro) . skopuSnost.gedkrjiv. zakritati. sxtDen cRpxaBer6e n skoparjenje.. zmrznlenosr cKosaru. eq adi dolgokrak. nika cKoKaq tt Jpof.c€.{[lE{Kltt(attto {Erp n g[ cKDrRaBeu cxpda. impl crcor<rre. prej. ototen.unra 44. otrD. krilati. odrevenetii dcel osupru!l cKp-aen. c(opaBlra Pt impf SKlOtuIl Se. zmrznjen cKoqa{erocr t otrpDjenje. irnpf tgedka. povzpetnik. necavno.t DuDltatl se cKopaBn. skakalec nrca -C€: f. zakon). Zast.cKlrecKyaa pf. skopusru. skoporitenje cKp-xaBeq.. cl(p6rr no HeroZaluieza niim crpraren adj okriavljen cKpBs. cKpM. tako rekoe: komp rocKopo hitreje. 3.tmn clrl se crona. skraiSevati crp6 f lil Zalost. cKpAlBa n. zvezati-vezati. poskoCiti.e d skriti. dreti se crpxbl adl skop. privoliti-sklanjati.'losten. odrei'enelost. luotusce: zaKEo ca qef. vkoyan za. varden. okamnel.cKoKorraD{Korqrl|rD . cRopcrueH.. troska cKoDo aQv t. gabi se mu cKoDas(rr f ykoyanost. cK^oFr!tsA ce pJ. 4n adi \agnjen k (pijadi).. skleniti (roke. Zivalski.ali skrajen. impf B adi zaaeti tolai. iml zaweidati.u@a l. cKoqa{ira Pl.g stjinjati se.cKor. cfi oE['E pf.alovati..E. poskakovati cr(oKaatillrr]ef skakalisde cKoKa^rrrqa I Jport skakalcKoKa^qe z frnikola. croraqra f iaort skakalka soslaSati +irlli. 6Ea adi . -EJE.Zgedkljlvj9. kodljivost cK^!Irrs. maltobna srasa na lulu: mreluca na pov:rlju st6jede vode cKpareE 4di skrajsan 26 Makeitonsko. Sdegetanje. cKoKa klobdi6 crionor rz Zgedkanje. tgetkljivost. sKopusluK c*pxatn impf :Eqpariti.skpt kraj. zbrati v dredGseganioti v dredo: zbrali-zbl.cKopaBI c(opor|los cnpsel|ocr cKpareBrqa f kratica.-rrtrta ddj nedaven. ni. sKoltonuu q(px(arocr f skopost. ce ti-konaavati zgrDancrlr segrDann. poskodneZ lec.. cR UldV.ivina. pI cKop'' m arn Skorenj (raat pll _. umazan... ce.di l. qrgIYpltsa. tmpl seqnati. odrevenel.. grcav cKopsarocr f gfdavost rmol cr.iiil. nagriti. cKolxraB44. za. cKorsrBo cxoqaser adi otrpel. c*parysa pf. cKLott\z. skleDiti-sestavliati.. rita"" cKoxroTKa rnpt zg@Karr. sKorec sklepati.AoBpa5e4. daleC crpara pl zakokodakati crpama f cinek. pf. cnrlYEqtra ce pf.Lowlsa fr. ttosu CKOI(OTAIIBO IIDAIIIAI6C KOCljivo vpraSanje past. impl skraiSatikraigati. razbiiatii za.-tis . imql otrpniti. sceti (otrok) getati yaa. nepibno3t cronm. impf cKo. zank^ (za pticE) sKor{Jm^nBocr f ldegetavost.srez cKpexeH. skorajSnji cKope{. ft fam skakacxninln. zapreti (odi). u.Bry m skopuh.

clla}Itf. 3. m pfedcKprseE pt zlomuen. ouliti.ralon6jKa I hval.pt. -vz.sladitev ctiay. -Itrur t?r slavc caan tz 1. c aMHa. nri pipa c aMrrnr. koda boten caalr(a I slamica. zeDotrebno skromnost.crraadi sladek. noge.uzivati -ce: c^aMHa t sladkost. impf siaditi. . impl skljuliti se.cj\aMt{x'( caa6!'r6aB4di slaboten claMeHu4a t s slamo poKrtla crra6irsasocr' I slabotnost c^a6iuraBa :a6nKaBadl slahi3a. plevek. Pit-el. cKpoflr.Jtrt . n*rlnna moc c^a6onrla I slabost. bilka. -TRa 6. tmpl DomantKaulle uKrotrlr. crcvlowds. .slacaaaocerl.' caatra I slana calll|oca. 2.Aen. kamnivrJanJe. impf skaj. cKprryBa pJ.slavoblepneZ caisonelKa+. c^alltKa ke ce DpeIrHe spo2. ki crpo6n impf-Skrobiti prdo ravna s lasco cKIroE. cxlro{KlTrtHr. maihne modi c. pasnlk polomljen cta6 ad. c^aMapu4a. shujc'lprm. praznovati. -un trr slabid c^a6eecra6Hee impl slabiti. vleika.pryparre r krpanje. naslada c aAEIrKaBadi osladen. 2. razbijati cKprur (rcr t sl(rrvnost. tmpl aai skupslinprekrizati. droban. . (obleko)i 2. val.|.\ar c^aAo^errnrja. zacKpKa f nerod6viten. pozgatic^aBnqaf pipa paoau c^aso6!6eq.i I.r-m adl. slabeti caaoeers€n slabljenje. slap liubneZ. kroiSati.ra6dcntiocr_ I slabotnost. -^. crlnrn ce pl zviti se v klobdit. brez kakovosti in kolidine. clraAHuKaB c^aMa t slama. -irysL adj lit slapremagovatr . crpoJ!tsA PL. boumen. skuhati.' impl l. f slaididar-sla5didarka nica c arKapErqa f slaldidarna caar{rrir'r[re 12 skladilde cft|rarr n drkostavec caara'rror adj drkostavski caara. Dosuaiti se pati.pt.[aMeHrrK. 5.4. krilo. razolr.c^anollc^arKapKa m.\a f. zagosti uitijpukati. c^aMer K cnareJcruradj slavdji cras. cr. -ddi sladek. lig sladkati se.cKp. 2. suh. gl. zavijati . €u m L zool slavec. nez gI.. norodaj.'qra adi slaboten caa6irrasocr I slabotnost cla6una. -utt tfi slaboum- c^aAocTpacTle n sladostri_ stje c aAlBaB-44. crp4xysa vati. 2.t: uiezau. gl. lrtiPJ nost. utrgan Komu KaJ.zool skuia.crvnrinla.cr{rnlrnxcrir ski Ke. zellen. c^aut(rcwa pl. tmol lzDuLtlr" tlg osKuorrl.cnVaei. tmPI.tlniqa f drkostawica c^areEe z slaienie. 2.rhanmagocr I osladnost. omejen cKDOmreA m Ktoluec crq'AoluHocr I lit slaboumcrpomreara I krotilka nost. cKpDE!ts4 p/. c'aaoK. -n lomljenje. mu Je 3. plehek. gl.ukrotljiv cKvKa Il ce. .ruHlIBarben ootaeanJe. potreben. razolu. taJcKprr[re.e. tf.(v sestavl) caaooAFtreH. majhen. c anctta trratRa slamntK e. cKpFeg. malo . tftpl sKr!ati.cKpotuBa pL.rqll Dl Keprca ( sG cKycr. oA caaDaI l. -p. -I5e I lakotnica c^a6uRcKlr adi lakotniden caa6q stabo -. neodloden. zavtu orugam-ooraeati. 6.snaha. KvMoDa c^aMa Rimska cesta c aMapnqa I slamnjada cLaMeHadj slainnat. slabenie caa6eqorc. premagau-Krourl. slabid. slab. c( yrlwr ce prekrizanih nog (sed€ti) cKvnurrn8a t skupstina cxpcfi'. krpu. skrpucati-skrpavati. ponos. -rura adj skriven. cr<vtiaq-m faz oden-rh lkrobov crlorceerpaa f _. c^a6aK caa6ovimrK. -ulr r'1 slamnjatr.av . omeJenos! crpor. pnKrltosr crpSIII!M+. cKprrytsa pt. cliy6Ey8a. srlica canje cKpcEo3e adr krizem nog. cKvKaivBa ce cKlroT rDocr J uKroturvosr . cKpcryBa pf. pnrezatr rn seslu crly6ne. impf crcpiya. . My cKp-uKa co 3a0v zagrozr\ cKvr tt l. cKsepHaDi. brez okusa. -q<a-cla6tlrroK. tmpl zlomrtr. sten cnalocr f gl.sau. razcr<pupaire cKDo6 n Skrob ollante crio6eH. prazerr c. cn16e. zaskrtati. tig slast. Sibkost. zoprnost Dlehkost.. izkazovati spoitovanje itnpl (o slani) pasti. skubsti io komu cK-poMl|lrqlf ittlpl kazati r. c^aMapuqa.. shujian. gl. slava. 6na adi Skroben.a ddi slaboten. vsako nalenkostjo) sla\tek. prekri Zevati (ro. 3. gl. -qr rn slamnjada. delati lian ie skromnega cxy4uocr-cryAocr I rcvldina. -na.Kprttl|eM{rapr|rle! Ma adt sl(nval obrnro. cKltul4'Ball e Ha Aesvet Ien BOZavlanle na levo cKpHaDrrin pt gl. . praznovanje taknil se bo ob bilko (nad c^aBel..fi latn sl^doledar .utrgovati zalkripati. cKpq^[B adj Skrip.popularnost. nedelaven caa6ar. prgisdc.'runa adj malo duten c a6oAvunocr I maloduinost caatucr.. ubog. naroaie. crvrva-eu adi skliuden krDati cr.j 1. polomlu-lomiti.cKpuuletl 386 cryra caa6 387 claTraplllqa cKprueH. spodnii rob obleke. pnti) kraiSati ga v aem-skrajsepf. pf.sa adi reven. cxycttsa.

slolcrr. Prrvrzc|[a c/r-aDar. slepeti.fotografiratic^xxap . slulabnik..a ce irfld drsati se c^\*aB adi spolzek (tudi ftg) car€ra ullnp z drsali$de c {srar6e a drsanje crnete. slc JevorJnost c o6oAry'aa^odo4gwra f d. ipraviti (spr'te. c. poveza\\ c^eanocr f zlitost. Jan neplsmen slasen c^eflaK. kompliciran c oxeH. c^ervBa pt. c€.q{ /tr strvntK. . iz.. prosr c^o6oq.y6Eradi svobodoljuoen caoooAolateE. tig kdor nem simpu vkuhano sadie ne vlql. sropanJe c^eAg I sled. samo 3. bodoumen c oDeces. inpl tlr Ziti.. slulbcn I I I I I t I I I I I I c^oDecHocTt atth litera''.ro6oAeE. rpara c/reA6e|IrK.r<Ha adj l.B^p m slivar.c. trgovec s sllvaml clrrlBapsrBo t slivarstvo c^\DK f d. c e ejFa.o-. zd(uzevanJe.'. k()mplicranost c^orKrf.e'd zloteq sestavli(.?r slikar. -Aua adi naslednii..rt!tsarre z zlaganjc. llnJvevell (del niive med brazdamc): 2. c/reA6erurarao a nasledniStvo.j zapleten. plastnat cAoeDETocTslojevitost.zapra\. c orcvBa pf.t tl zool clerKope.seslavlJanje. z.statipostajari slah. sestavljen. J. zapletenosl. gl.-Atta adl svoboden. sestavljcrrklr caox<eHocT zlozcnosl..ota adi podoben cjrrl{rocr f podobnost cao6oAaI svoboda c^o6oAapeq -pqr&fif c.dj sloievit. sklt.nra ad. v sladkor. caoutvBa cc rrl.roooAapcKrr. bonboni. -ce: slaclU se caeKlBar6e z sladenje z. -qn nr 1. clulrctyoa pf .zavatovattpozrDavau pl c^eaeKa zaleti stokati. pobotati. srat canrrqe-canrxqta a. po.oarue.. 2-. (samo 3..a. c^aaogr caasmra f gl. sestaviti. 2. osupel.rdxen irar' zk)trrl pot c^o)KeEn4a{aotKerl|ta I lir l zloZenka.. samovo{nost. branivec svobode c. naslednica: c^e\Ee . ar. sesravl|enost c esar6e z zlivanje. -ry4{eD'a. c^aq c^ea'd a.Itd plaiiii ira.d.rn3. prevelika svoo. c.ttlqeH. sovodeni. tarnatl. impl l. impl zazroau. 2. " ari sklad drvcloroBeH. o. 3. prodajalec suv.prostost.-. lam fot. grah zlog.. slog I I . 2. nria"pgo e Aa ce c^I€serll co uora oaG Irrro co 36op bolise ie soo drsniti z nolo koi z bese-do c n< n stik. soritie: 2. . gt. svobodnja-adi sKt. <B t?t plast..r adv slepo c eloo. pf.no adj sladkobesesleDid den c arKopeir{Bocr I sladkobeseonosl c^a: I: fi opp. c ol. srao{ost. os.ntrrua t sencE c^etropoAeE adi sleporojen clenorEja-c^enora f slepota c\eI m zlet crera. sladkordki. sloj c\oM tn zlom c oMtl pl zlomiti c^oum ce. sla"t olce c^arKo z sladko. DriDadati c ee I uliti. fam sliltorgi- c^-ro ar sotodie.em ftip od cao6oAasvobodica c o6oAo. privrZenec caeA6er{qKa t l. pismenka.clraTr(apcKu 388 c^e^ee. spajanJe caerpatse /l sestopanje. inpt sladiti. splrI slenost c^orr. 6yrrac^or r? l. gotvoren(drka r) c^oeBwt a.fis zaInisliati. besedb.svoDoootruben cao6o4g1rcrro -z svobodnjaslvo c. impf. clo.lU. sllvov nasad c1. c^oxl]r-r 6Darta slorni bratie. c earuror ma Diihodniid c^eas. zgresiti. Kar Je ocltno. zbesan cnucrll.impf zar. 1. nogo. impl pognatl unrcrtr. c^aArxra. 'Ce: SpOOrSmtr: ZmOttS titi se. vor. privrZenost caeAerr. -qra adi literaren.ren ii'i. -w f l. -r. i aiari. zliv { dveh rek i c. slediti.i zlit.rvlqrxtl slutkinjica clrlFltsaq m lam slluga orym6en adl uraden.) slubii postati-slabo postajati.ro6oAap fi svobodniak. rima cnuxo I slika.imol ooDOtetavatr leteti. s(:s lov f ljenost. c. os..i zaduden. stuvrJenle(usr(. ropsnao slast. za sleDce caen6rryr.j stro. z: rzsloDltt caeluna-clegenra I vranica c^eKUr.em od c sga sli.Jna adl sla<iko calrrKotroerr-. tliti (v celoto) c^se pf sestopiti. potemtakem c^eNIDa.lIa (umetniSka in ljudska) croDo a arka. ilediti cacAoaateauo{aeAcrae[o cot?i torej. gl. naslednik.. leha.d. -nglr m slepec c^enerrKl adi siepdevski. impf lEabfiti c^o6oAere n hrabrenie cao6oanJa. hrrooDen c lTa ft sluga. go.BHa adi grum zlt. Dodoba: sled:rtiAkiDrizor: fotosrafiii cntxa itipt slikati:. pec c^lTapKa I pladenj za strcrbo c^l'rma€/rlrltrlKa I sluzkinjo c^vTglrtre n detn od c. trp stavek caora t l. hlr. slepr c^etre[. tavkatl CAHXA 389 c. impf l.pf.slep. I dem gd clrrKa Dodobica carrr<osrflqaf slikanica crluHKaf slina c^rrcarr ad. -qt{II|BapHrlIq . stopiti s. poslaviti (Cr'ke).r. postala srep.lrYr(6€Ir caarKapcK[ 4di slasdidarski c^arKapcrDo n slaSdiiarstvo c aTtql"cAarKlrltt rn slaldi. zleteti.ttntvysa.. 2. ulitost. deipljica. vica.o(ur. zamaJatl. ogon. rg poosra!1ll Komu.r. slosa. ath svobod.impl spreidlati.

drznost cMeAe. 7!rmotavatl cMerKa{nja. ovira. pric.rvtrvaace pf. . gl. p. blag. -mn nt fant l. zaprtek.int pl . duh po orgacMoAerr.r -pt.ITe. a zmanjlevanje.tutl radunar. utisati. cmauxysa pf. srrecl c yrKIIreA4^yxrrTeIKA c.poslutati. -BEa 4di radunski cMerKoBoAe[. kloKa m. CMaTI{OCIIDa Ce rr. zmcSanost cMerrrruTe. smeti cMeja.zmeden KA . lsamo J. .r6eruqKa I usluzbenka c^yt(oeruFrKH adl usluzbensk i c^yti6oAaDeq.a.. zagosti jo komu. smeh. cMaren. gl. zmotiti-kaliti. "W tfi lit zmedcnec cMererrocr I zmedcnost. tro kaj . fan umiriti.cHa qdi spreten. Aolra .umirja. cMeraq tL raEunar. cMen\iaa pL lmpl za. 2. tl zln. slusateliposlusal'cmawr ce trf samo 3. -qn usluibe -m nec" cetkt m\saL caY. cM€^!tsa pt. namcrir. presesti. irastaniati. radunanje. za. os. 2. osupniti-strmeti. spremlntall cMeE(a l. jajcih) -pokvacllmalaa-c.cMaJ!tsapl.k^f fam motnja. dober radunar cueravr<a f 1. mletev cMeHa I zamena. spremem_ba.. cMeHu. iv6pn[nc cMerKa I radun..rUune. preradunl iiv dlovck cMeJraaurcl<rfadiadv ratunarsKl-preracunano cMerKoaeE.a pt. iflpl c!{eK. cl. smo cMea{MeB f. dogodek. sprememt. l. ttltc1a cMcrr(tr.lam zurJ.. roanost. c^yr ce. otuscrn. re primeriti se-dogajatise.erc 1.irn zl skutiti se stiSati. zmazati. impf zmanjsati. adi sludajen. 6VHr r. nastaniti. cW sya. zen crte l.pngocen c^yq.rFa ce pf. zasmen. 'cei smejati se. moceKa c^vqKa 3a IIavqKa ten. c Yruare/l+allrare -rtrr m. menjati..AHa adi smoden.rlrnaanqa f prerlu se-kvanb se oavatnrca cMarorc. radunalo. ljaj cMee iftpl 1. siuzast clysoroxra I sluznica c^!rM.ilrrna rrf.ry'i zmehiatimehdati cMeKrr!tsaBe z ". imtl (o.eK.dobri prijatclii cMerKa. .*9yPa impf sluzltl sluiboyati. cMar. zmes c!'€rt'n. -rna adj nejasen. os. prepa/ cM'ag'Kart adj neugleden. cM6ceH. sllsan: t4tn stuzrtr pl. impl osvpiti. 3. os. smeJanle cMea{oda. biti -cei oD sapo cuaJauadj osupel cMaJaHocr osuplost. posmeh. inpl zmleti-mleti cMe !tsaEe r mletje. zl]rzanJe.) oogoatlttse..porog cMeaqra J J4r??smen. c. ubogacMaTKOCa C€. 2. cen. mnenje.oluDlu c4x tn sluh. zmanJsanJe. duti. omencanJe. cMera - cMereEIlK. z.iaJio adv sludajno. -sua adj ratunovoosKt cMetl<oloAarea ft radunovodja cMerKoDoAcrlo n raCunovodstvo cMsmopacn[cr(a I tam pobotntca. dobra radunarka.rlrpa inrf slufi. Ilpe(trca pl cn. itttpt c"v. neka. orzen cMe oca f pogumnost. napLahtacay. cMarvsa Dl. Prid. 2. itnpl znplesti. gr.t I I I I caYr(6er K c yttoetrrK. cMacrrocr spretnost.r ft smejavec ct. spraviti pod streho.ry:xa lan. pospraviti (jed) vau se sluga. zlomiti. naKUucen. porrolto pometanje cMerpaEe '1 cnd.d'aradj mehkejsi. nedoloaen. menJavanJe cMec..re. Da- cMae. namesdanie. gran palatalizirafi cMeKHarocr I zmehaanost.t'y6oD disti r-ufrtrrl . smldcd po oiganem cMaArrim pl smoditi cuaAltrt. posmehovati se. zapreti sapcosupljati. zamenlava. J. raaunstvo (v 5G I. -af .e.ifipf zmecl(atr r. impl impl zameguti se-zameglje zdrobiti.Dehdanje. sg ka: sluSateliica slabo postati. nastanitev cMer n smeti. c''ecrUB trf. namestitidaiati. T t I I T I I I I I qenost cMa tr.'e'(. 2. moiiti c^lEa. cMa !tsa pf. imol skac^lqlBar6e a dogajanje liti. k()rist.pofvarjeno Jalce slusalec. c^!rqB.. pnloznosr. govonce c^!qaeq. -BrF m slu.nakljudju biti navzod. -JEa . pnpraven po . cmavra.omecltev cMeA 4dt pogumen.bodaialec 390 |lCnl cMa!u(a CMAqKAII 391 clrefta cMaA t?r smod. zamotati-zaplctitti. c. po nati. spravljati koga v smeh. pomanjsatizmanlseva cMzllltaIr'e.. PJ:m"qr. skrpucati. omehdanost pf. poituSa'ti' cMardf ce. smetjd cMer^ impf radunati.etjal'a.cMecaf mesanica. I znaJItse prrpravnost c. car. cMeH!ts:ure fl menjavanje. na hi.pyD. {|l| fi latn la|:ivec cuerxa fpesz nasrneiek. sluginja c^v3ecr 44.meglen vedno se irdimo cMarr.rlvra I nakljudje.?. posluh. -!!npf "t"pru. cr|'a/. pomesti.narediti. pl prez od. dogodek. zmesti aMeresadi zmesan. zmotiti.cMerryDa pl. cluanAopyBa__pt. f pc porec.i smcti{dc. sfrremeniti-menjaIl. imeti cMera Ka f raiunalo cllterawcat lam ratunica (5olcMerarse a 1. ztnzevanje cMarrAopu. K lluc t e twpl fam uxatutt. rft smeh. izmena. namellati cMecr!tsar6e r namestitev. ifipt dati v.aj.

izginiti cHeMoxe. c*rpwrysa pf.. mrkost. . pt.. sme!.rlra adj lit rremj]|en. cHokyB _9P pf. pogreti do tiriatnosti cilorrae-. ift1pt oslabeti. -.zmanjSati-znilcvr I i. cHeMot<!tsa pf. fl lit smejavec. yapl po. nakle pau cl.resela cMIreKa smreKa I zgodba. poteSenost crf{pr|. {aIE nr sneteni m{)t pl. . zboleti. telesna razvitost cEarrrtadi snahin cEaJAe. . pohleven clrl|p€lHocT I pomirjenost. smegnica ztnrauD. znosnost ct|o(Il ce.ncepa ne (uganka o recHarKerr.ira adi arlt vljuden. smelav.. cruorrryua. r'mrf sledi. shujsati -ce: o|rrcaa f smisel. hoditi sem in tia: -cc: hoditi sem in ti. cugoRalrclt ctJ. sn()vnnje (pri tkanju). impl nicttxrKtr.m. cMoKDaI figa cMot(oBlrnlla f figovec. 2.. potesen cr&rpes. ti cM!?res gdi mraeen... zmaullsevall cHrsoK. impl zadeti. impl pr'sncti (sliko. lie osidbeti. preskrbljen cHa6AeHocrpreskrbljenost I ca 6. se. Kr mu grave grc na smch cMIr lrsenocr I zmesanost. svakinia cta64en adj -oskrbljen. preskrbeti€skrbovati. Jtvuq&e . snopid cHoceH. .crrert8sa culTrr CMITIITCA cHo!r(ttr cxekata impf motiti. -pHa adi skromen. uporen cM!"rr. pomen cwctts. gl. cuypryra ce l. na- KOga cwMopv. cnrro(a cn. lig unidevalje. tav{nJe cHoBtAeH[e. ct[IoKeE. bratova lena. cMlEWa p. preskrbovati cHa6Arrre^{Ea6Alrai m pre. . nlLumlrtatl l(teDztnre cJ'ra. motovititi liti. plizancs ljiv. sklefuti: siomnif seizmisljati. gl.. z mrzllttl-zmtzocMcutxa ce impl smehljati se. doleteti. namrgocten cMlTTeHocr I mradnost. cEor(eBa ce. Znestl-nestl I I I I I t I I t t I I I I .mrko sleda. propac cMpren.ce: vznemlntl se. impf cMer||KaI Sala. {DE tu zool gd.luf n nfi snubaf za drugega cuaxa I telo (tloveka). cMo^r(l\..srau. n+ rec cMlTeH. skrbovalec cna64lrane z preskrbovanje ct''a6tI intrt fl/i snubiti za drugega.neEati koga-mesati cMlllitsa ce 1l usmiliti se c'ln'rpe'I a41 pomrrJen.orEtr. mrk.. 'cKa 4di nizek cHxME.. pripravliati za tkilltlci lrg ino-tati se. impl zmocr. figovo qrevo cMoaa f smola cMoarue. sneti. impl znotiti sanoctu se adi sinoanji.ci''p3Ear 4di zinrznjen.-ora ddf til znosen cuoc lBocT I li. in?f vmi.posredovatipri Zenitvi cEa6EfK.taqtna tf . zmagovatr clfoK. irupf cqertrKo.sllrvosl cqiBa.posraJaumracen. . 2.a pf.do[+ tevati. cs{rrlra Zati. zamtzovati muzati sc. mrK (ruot o vTemenu) cll/ryt. znajti se cuaoa sD-ce: izaa:dljiv adi cHaoA. cueuryra pf. brezglavost -uH satltvcc cHp^!m. zmotati.impl KOKOST. pf . snolBti. ceHRa qeMa telo KT'. impf 'oskrbeti. fic biti v napoto. snovanje.qmjAlra pf.J' cA 6Aye pf..m lit zmeda. zoranar cMyrmeirxa I ti.qc oB€8. cMpl. pf . brez cuclu^trD d.!pr-e se-vznemrrlau se. crislrlBa pf . nemir. imol ogreti.iEoqr t iznajdljivost cHaotu ce impf gJ.di smrtw nosen cMproBHEIa I mrliski list cMlrtrr[eH adi namfSden cMlrmeHocr I namrldenost rrrpl prjkrasti se. glas)-snemilti cHI]lMaII€ Snemanje cmiMarea '? snemalec n cErMKa t Dosnetck cwcno itdv nizko cHrtcxoAtre^err.3lltp:llysa pf ./r8 obetati. cuaj\e ce ct|eBecer. ovirati. imol izmisliti. . uprrau se wrywra. tovflriklatiti se cHoBet6FHoBar6efl l. namrgditi delo. skri!'aj rnpl pnkrastr se prebiti skozi cuaa 11.f.E pl uzalostiti se cc ctetap m xool ltinkavec cgero'flcra. obnemoei-biti onemosel claevryB impf od cneMa ima. cMlut!tsa ge. cHoDa pL impl s Nluti.l.se cMp^lqreq adi zmeiai.smesnastvar.. cEriMarpf. -irua adj smrten.Fa a.KEa adi lepo razvit (telesno) crrarKHocrI krepkost. snaha. pomeaati.cu. cw^ytrryBa cutrn m bot smilje. cwctv!. cM"crxrrrrK. prizfln(.Ba r'f.ec9.-E|Ia adi smiseln cMf. ponilen. . zadevati. spletkarka cMIruHe ce. lig srizrnoten cMlrroFoceH. prijazen.edr sinodi.cMlrrEarocr I zamrznjenost.IgpyDa pL irnpf zamrlnralr cMlrr f smrt.n€ f sneini plug cHervaKaf sneZinka cnefa pl imanjkati. +rta ft arh podG Da lz sanr clno[' impf ttezati stopjc csovqe n den od cnorl snG pec. gt. \ati. csata sMa. nahrgodenost c{ypTr ce. +. impl zrne.{Ka t tkalsko vrntilo cHoDaqro f snovalka (pri tkunJu) cEoBe. pokroviteljski cHucxoAFlerl|ocrcfirrcxo^Atf Bocr t prijaznost. vznemrJatr.. pl primanjkovati. triplat ampl zf. -r'\ I fafi . nlca poleoenel mrznJen. nalagati cMeypfJa.. . poreoenelosl seznaniti cluprlae. Sati. cMeTe 2 suniti (denar). cMora pf zviti. zamesati. cxenra. b "ggecyry. cMyrflne^ n lit spletkar.ifipl vznermnu.

zbll. konzonart coAlry'(n ce. L zbor. li€ oskuben. co6opa. l4n popolnoma. c'o6'UAy!' pf . i/zpf dogoditidogajati se hkrati. shod. obcoBpEeEcTBo tl popolnost segati. co6.fl svetovalec coBer!tsa tn pt svetovati. bgoliti. vseDovan gram enih misli. zbiralisde co6r4rar6en zbiranje co6[pa. -bna qdi zborovalen.ain osKuDstr-slacrtr. co6a sobica codnurre n avgm od. podirati co6opxure n " zborovaliSde.e. cof^aceE.sieti. kraj zborovanja. .sezidati. ujeti se-ujemati se. uvidetiagledovall. zborovanje codzpa^mre fl zbomi prostor. ograditi. -aHI|ln somescan corimfarrr<aI some3danka corial. co{peulBa pL lmpl se-sreliti DresreSiti coaa-1. co6a velika soba. rateliski co6rpek. codepFa pL impl zbrati. ze.oo' coAepe. sprostiti-sprosleti gati EOBpEren ad.stolen co6opeq. co6lesvr.-c!6. nabiralen co6rmfe. cotupFa pf. dog. premagati. oropati.alm adl pohujstjiv co6raamre. 'ce: biti obseZcn. se. proStcnje.fig f. -psa adi zbiralen (leda). ifitr I . inpl obvladati. povsem coDpmeHocr f popolnost. . pregraqrar comaraHrq. naolratl co(la.JHa adi vsobi sko bogat 2. adi razgaljen. Zati se. obvladovanie lit arh coBMecreH. osolelost cor6arr. coBpeMeHocr f sodobnost pomagatr coDpse. zasedanja co6paHne. lmpI .0loadi Zen. coAlrr(rdrcKnadi vsebinski slnnJau se coAlrr(rre^ m mat rttTrogokratnik coraacr(a f g/arn soglasnik. irrpf postatipostajati otirZen.. coBnara ce pJ. co or^eA rra glede na. co6ila pl. soda (natriievesoli). coaaaMnDocT premagrlrvost / coB^aA!&rlr.adj posverovaten. coBp3!!a pl. cotae(uBa pf. Itg ldm co6Aas'iB. ki 'rrB ga je moa ob. HacraH co6trqe{o6l|.'ra pl. coB.zbiratelj co6rpaqru adi zb:Ltulski. t az\ ezova' odreti. tr'ti.PG coBlreMerfiqa4oDpeMerfirrKa I moc soctoonlcat coAejqBlBa impl sodclovatl. sleii se-sla-ce: lili s c co6op r'. impf zd.j sezut coDa Krat tkalski dolnidek . coraaclta ce pf.diniti .coApr€JHocr I bogata vscbina Iulnosl coNrr'KA itupl vsebovati. -Eqtt . soglasen.ecyr pf . p(! trtost 'if cHvr(An ce{HvxAlra ce pl. impl sleci. impf sezutt sezuvau co6yes ad. -ce: di se. sobana co6aaralt. oogcoAupa im pl gl. spoznavau cororcs.-sporazumevati se.u(a n. -tIla n 1. inpl podreti.. -. gl.J4.ttPl vezatiodvezovati. n ttsecof acE ce. co0^a4a. .konzonanten coAprcaweuJa l.sploSen. -q{ n sv6tnik.nt iti se. svetovalen corero43ierl. co6Hpa. odstaviri{dstavliati. n ic. coatraaHece. raztrgati-odirati. zbiren.rel(lBa. legna. strinjanje coeArrEedae._-rE nr sodobnik zagledati. svetovalka coaerrr[qr(E ddi svetovalski. coraacltaEe n soglalanje.."azgalit-i. inpl prebuditiprebujati zavest. -an 4/.oropan cob'nesocr f razgaljenost. zaveqnost co6ye. pri.co6^as|a I pohujsanle pohujSati-pohuiSevati' co6^a. semenj co6oparr.cHa adi vesten coBecen. (konstrukcija namesto que co re6e veznika jaz in ti.-asa ^di obdi skupen.co6. coAltvxlpa ce pf. skuDadinski. impl . brezhibno: coAlrriaeH. coAepFa pL r..r1 soglasniSki. odstav lI a nI c coOopeir. <sa Qdj l.. bina impf sporaz]umeti se. nabrati-zbirati.potrt co praep: s. zbi. coApronra-coAproJ. soD O IC V nTK svernlsl<l coaeroAaBerr. svetovalec corerrqa+orerrmqca I svdtnica. cotpa(uBa pt.potrt crrqrKAeuocrI otoznost. 3. skladati se cosnafarse ujemanje. 2. I defl od.2 svet coBerarr(.. pf.zl co 3ApaBJer zDogom!. ogoleti corpa{s. rl podiranje.r n pohujslj ivec co6^aq!tsaEe z pohuj Sevanje co6^er<lratEa I slalilnica co6aeryraEe n slaienje co6^eqe. coAepe nan coBpureEo adv l. popom. {la n arh dogodek. skladen.c'. coroN. skrrp{rtirrski zbor. ogolel.er?premagovanje. uzugatiobvladovati. lig vredi.CIIYXAEII 394 coEgrvaarEe coB/raAa 395 c{reArueEue ctryrKAerr lil ialosteD. 2. lig sleoskubsti.sprijateljiti se trjevanje. impf opp snelt-snemau co6zp zn zbor. -ce: posvetovati se coBerlaa^Illut1e z lrosvetovalnlca coBeTllalse rr pOSVetOVanje co6operrRradi sobojevniski co6opr.a. z skupsaina -nla co6yAes adj lit zavede\.r m zbiralec. 'i<) co Map(a ti rre in Marko co6epe. -aEa. futh cot^e.E. m.La9E\t t f. 2.-pqu m soborec. skla'r danje adv coaDeMe pravocasno corieruenadi-sodoben corieruem. t??lpl zgraditi.^dawa pf. sodavica coAejcrBo11 sodelovanjc. coBecHocrt vestnost coBecr f vest coDet .vladati . zavesten co6y. premagovati coD^aA ddj premagljiv. imrf skul)it i.ncru-i adj some5danski corpeut.

g[.rKa f za\ez- I I t I t t I I I I I I I I {olka coK e n d. . cosupa pl. coc{rrryBa pt.soautje. pomuovzunost corKaaltsa6e.. zomltr co3€Mepl 1.lrfivlu. bujanje co'(oL'' . -4ra ddi solidcn. solzicc zensKa. co3aa!. usm|llen je coM[c^eI|I|K.. -I|Ja fl dvom.ti. ustvariti. ce. 'ce: stopiti.r. coKprrya pl. sumlucenle coMqeHEe.lilrl cor(o^6A f lil pomilovanje. p() sooa za sot nlca coaapErqa I solni rudnik (kacoJyrmrrxt adl zaveznilki mena sol) cojy3Hnrtlrao n zavezniil'lto coAen adi slan (rudi /ig) coKaK. s()cutrc ctrxrrr[. -48 tt souaenec.44t. razDrJall corutdp rn solitdr. (samo 3. t krajan.pl. uvtdevanle c. impf kljat pretepsti-pretepati.Kr zanemarla dom co 3a.potomrn.inrpt opazi. ugleoa od ctalec col.rri I ustvarjalka.sna adj zvezen ustvarramost cohBtr..innf coJlBtr cojylllr|lr( croMl{Ere]tcrr pJ. izf itt'r'liLi sodutie-obzalovati.aaw adj sotulen.rK. stvantel|lca cd4pq6g. krrtl coKoaette z hrabrenje. 2.co^trcT{o licTKa m.cn coaNrir . opomoCi si cdlrrallalEe.raranka con<ni:e<ontrue pt seZeti.Da. .. ?t.. -lula adi dvom. zbrati modi. . zdrobiti.r qogovonu se qlrtau za zenskamr cosDlqeE. zancsljiv coxlacrmvna f soudenla.) spraviti v.r!Ta.coeAuuet zcdinitev. co''Kwu'a Dl. zdruliti-zedinievati.rpa pf.tti. odrrala pf. cKvc'I (tudi its) -l<]llt co l.-qrl fi zaveznik coj ysurqaroh3rtra.a pl. Irg zakladnica coKpnra. -qr| rft solnica. sg) zell ooDlu-coorvatr -3. sum co. /ig trosili @r('dde. zbrati se: za-cs vedeti se. so. vzlv{anJe cor(rre^. _driati s kom. delati. gl.coKparuB d. kem spo5itispo.oxtloltsa&e z otivljanje. tel< co36op[ ce{€6op!tsa ce pl cljKa I zoor. coK!4g. imol sa zidati. sDoznati cosuAa. zomDrlr. prt. ustvarjaDje. u.lig volrrrrrir r.. co. DUlatl coKpaTv.impf co^[AdpeH. pg- ti.impf mltl zromlll.f. prxlpi. 6pKa cojrs. coxo. tt mlll. coMe^!tsa pf. gt. coJleen. _ stvariteli: rel stvarnil< cor4are.l fan porestnica. cgKPlc3 . pomllovaul le coiK@ee ce pl vliveti se v kaj. 4B. mzKlatr.irnff. impt de sp!€Jeu. delo. inpf sKnll-sKrrvatr. -pxa a/l solitl:rrarzEgan. das ga je naredil "raKos taKsnesa cos4arael -uJa n arh ustvaritev. pornift> vanJe. coKanllB pf. impl zaKnn se.a . pes tazbiti. !ce: nastati-nastajati. sum. t skladnost. co uAeH. sc-sm tal sc -ce: cox.drutcvati.. imPf hrabriti. rojak iz istega lrraja. <aEraadi sozvoteo.Soja. su- listka (tudi tis) dvom.rzrzumetr. fl dojemanje.cdssav!. pf . stolpnlclt co^ne ce.'Ds. usmrtJen coMtl oqr I .. Irg ooletl coMlraoceH. coKEE\. ljiv. bitje cosAarea m drft ustvarialec.3. hamoniien col^Ala adj indecl fam iz co3Blqje ri sozvodje dobre hi5e (dlovek)j dobre @salIllrocr pasme (Zival) sozvolnost. in|/ zmleti: fig.. ra. Tn. a. zasmiliti lx)rnilov.coxBreN€ m. r obzalovanje. stvar. razDltr-loqoMlleBalne. sumliiv . sol. itupl zcdiniti. BpeMeTo co3Aar! .\ ft fam rasai pasmai roq cojaAe irII ce+ojaAlBa Mq ce co apEut(. l. iti lt. -Bqn zn s0lzivct: coKaqapcKrr poce(plin) . sKraJsau-KmJsall. tic pogBvllno coaasa I solni rudnik.@rreaerr. cKa.(samo sg) l. tI soSolec den.rl. so- coKlxrBrlrre n hrh lit ba> gastvo. privrZenec cordicaeltrrqa f somisljcnic coMnule n atgm od coM velik som coMEera ce impf dvomili.colrel[tr|a f slanost ue-cKarryBa colsa I solza. pl tu. ztunevanJe. stopati s ca34a. 3a Smarnica. pomi @r(a rraocr I soautnost. videti. resen. sr. zativetis dim (jo.o3rrae. vzjveti se vrivljati se v kaj c. IIC-CKIIrytsA ralr Koga coK^acBriK. cojlBysa pf.eth kolia od coRo^ som Zool sokol spodspodimpf cKpa- coKoa. nareditiristvarjapati zvezo oZiviti-oZivtiati oX. porskatr zrlvctlc coMeae.ooumetr. kem sDo na coepiaer adj zedinjen.lo.adiu coqre. os.le.hirmonidnost calY3 ft zveza c@Ag8a+€-. puS6ati dica coa3^nB adl solzen corarrr adj uliden co^|{ impl soliti.(saho os. zdtuiiteq 2. cKnren.r. shtrcoKane.lcoltia\6 -n alem od co(aK uliziti se. sAaAer dlovek je tako ustvarJaren.Iam sten DocesrnlsKl ca^3tr impf solzeti (oko). -uH ttt ulica codeHunaDadi slankast.Beq. ifiql kom v zvezol skleniii-skle. coJxmradj Sojin skladen. 2. z$adlti-zid..{IIa adi p'nnil(F vaten. -!gr m somisljenik. -6: veri{Zivljati. I $olisl-$r) coJy3rr[r(. zdru. impf lit co3far1grrr 4di ustvarjaleD.r coKaqapKa. qoDeKor e raKa co. povezati'lrovezovativ zvg slvaruen zo..

{rja r? sporoailo. spetl (Konju nogo)poqsravlJatl nogo. v skladu z. . tig ovira com<a / spona za noqe (Dri Zivini).vozrtl cob6pa*abu. coiatrnr<. coccqyBfl PJ. cotrocraBvBa tf.. sonaev ^di coHrreBrqa I sonce. pfaep s. sumljivost colir'loIm znmet coMoreE. 'MII ce se mr san]a coH E 4di zaspan.-utl tn sooeolc cotracaeAl'Ilqa4oHacrleAl|lrrrKal sodedinja coEdT r?' sonet coBrr. sondni svetloba cotrrerqe /r dern od couJqe sgndece cossor^eA fi bot sol]l. . -ce: zadrZe. Drometni milidnik coo6pa(aJ-m promet lil coo6pa(ajqa I lir prometaa . vinoraz. mertau.pogubljati. Jnik-alno) nid. z. -rwa adi lit rrvidcvcn.lit opravljati Dromel. kakor coo6pa3lqar6e n lit prilagaiacoo6part.. umdevati. lig milo bitje corrsa itupf sonditi. prtmeren cooABerqrBor? skladnost.oArercralla im pl rustrezati.adj lit nasprotni- cor<rc n dem od co6a sobica.Dr-rralnavall cobooaruieaen. -uFcoce^a{Ra t?t. f soscd-soseoa cocerrunr adf sosedin coceqe. SpotaxnrJrse-spotikati -ce: se. sDoqrsavalr collocraBl. soocrtr co4nb a&t najprej. pogubttt. spreElj evalec conars{qa-coEaTErqfta f sG potnica. coHA[Deu. nvatsKl copa6oryra impl iodelovati coru6 uu ce.Ta tf. -laa edi lit ptometen coo6pakaeq.Dameten coo6oiirre. saurje. cErlrura spa- coH HnlrrTo noclaTr<o mc n1 slajSegaod sanj coHapoAlrr4 -q|| fl roJaK. ustavliati se. spenlati. -tHa-coMorcl(u adi Zameten coMqr m lar?1 hleb belega kruha cotl oA nec. prtr nKral 7 coce ageq.nica. spis cocraBeH. domiseln.vest cdrnrmr. pust. tmm sporoditisporoaati coomrllIB:rr6e /t sporocanJe..r/ lil DritaEoditi. vinjak.r rsckitli. drerEvec coE/ltlBrrqa.I'iIa qdj ustrezen.aadi lit nstrezen. . razsoden. silonrit. nasDrotovatl conepmnuor. palica.sg) zalu. zadriati. intpl zasIlsan-zasltsevati coc[a I zamet Ae6e x clrexo t cocrE visoki sneZni zameti MII Ce.os. fri. con[Ha.c. coceM ue caKa Aa qye nid nole slilati coceA"cocerKa rz.a sodeLavec copa6ortnt4a{opaoonuu<a I sooetavKa copa6orErtrq adi sodelavski sKl. sondna roza couqoraeAoa adj sondniden corrroK r?r deffi hip od. zaspan postati-horeu spatl cocpeaotroqu p/ osredotoiiti. son-cei clu se €oHqaHmla t sonEarica collsar6e 12sondenje cottqe n tLem od cotl rahel sen.:.t.. -mi ft lastnik co. dremav .ila cooABertE. skladati se coomrlreq{e.+? I ar< rolaLrnJa. upuslusiti. tt _ sno coclln€. . sondna lud. sonarodniak coHapoaHlrqa-coHapqA*. sesekliati coc''.nolell conzpa impf ustavljati. COCIII|Ba MIl ce pf. coHlTa pf. obstati conplT. priravnan c(xr6poil|. . rrrr zeJo. skupaj z. tekmec co[epHrtrla{olreprlnqKa I lit nasprotnica. izpl. uskla. -uu .nasprotovanJe conepHlFrn ir?rpf tekmovati.il nasDfotnik. . obvestilo. sq slasnost co-. coomnTlla Pl.a adt s silo. gorjaia. podstavljanjE n<ige coIIIIe. catr samo sg gl.a coHac^eAHru(.lrli'd ft lit ptometnik. coruI\. cTzul conepqtu(." coHllulla. {x r'? zakonec corpyxmrrur adj zaftonski conpYxsntrrrBo n zakonsko Zivljenje. usrediti cocraB tt sestav.nasprbti. coFre coo6pa3eE.iti naJmanJ. coaartyaa pf. predvsem cotrpe pf ustaviti. domiselnost coo6DasHo adr lit lstrez\o. iftpl. -Bq ?n zaspar\e.octaaa. razsodno6t.lati se coflrpaqxa I za\tora. copaoorytsarGen sodelovanie ifpf. obtiaati. zapreti.n. sladko spanje cotllnteB sonEen. dremavka cor4e z sonce. spremljevalka conarrnrqK[ 4di sopotniiki corl. intpf. ir. -ryr rr sopotnik. sen. rezmk copa6orxaI sodelovanie copaoorHuK. tekmica coneprqqetEe r? lil tekmovanJe.. prirlvniti-prllagajiti. ixr'/ unlctu. c@TawDa pl.EcrDeErxlaio[crBeErsKa I laStmca cotrcrBern|qKn adi lastniSki concrBeru[rrBo r? lastnistvo cotrcrDeHocr I lastnina cop z _kosir. rcvnlr. spanje. impf odpasati-odpasovati gt. obvesdanie coocHoDaq tit soustanovitelj tt cona I drog.F. DG coclme vsqm. comoa n ce zf. inpf . -qI| r4 . v skladu. (""y" 3. sonaroonJ Inl. cocHn-yaa p/. 2ipresu. -Br|a dll sestaven c. zakon cotrc"Be[ adi lasten coucraelm<. €n n soprog cotrpyra I soproga conpy:rcrm. sestava: se_ stavek.coMuure^goct 398 C{'IaItrC co[epH K 399 tzotc coglaBrl coMrrurerurocr t dvomljivost. zadrZevati. coo6pa3!tsa pI. I sovaidan-sovaidanka catceu adv popolnoma.lnocr I lit uvidevno. coceKlTa.atne..cou1rlrBKa t zaspat ka. cocavuritsa pf. imDf sestaviti-sestavljati-''' .g.! srtr cocmuJa f fam ufitetjc coc/rlEa. Itnpt sesekati. sani^tr se. Koncentrirati. primemo. podstaviti nogo.ce: ustaviti se. irapy' postaviti. uskladiti.

qd adj relilen.rp.c r?staranle delati. sobiva.c<tcrapwa pf. 6e3 cflrp brcz odrrlotx I I I I I I T I I I . odrelilen. ctacrpa | 14fi ufeJenosr (oG ma) cnacrpfi. impl spccincrrau. stkati-tkati Sati. sestavljati . een irrpl scstati se-sestajatise coqnoao[rja f sociologija coqer|.. odreSenik.cqar|r. koeksistenca divo) cornEe.-pEa 4di soparen @Qp.Ba pf ohraniti. padati. impf .uDarsen lit sotit je-. zvelidar cracrireaeg..n.M. HeMac rp ni krrca.soulentacraana I . qapEEa I soparica crmpruHaatrapEortrJ f gl. sestavitilirti staro. zanik|]r. distitic[ac!tsarEez resevanje ctracvBarr relevalec nr cuaclra*<r 4di reSevalski.f i*4 . .2. pl.l (nav. izdelati. cousaKpa pf. zveliaaven cnacEre^KaI resiteljica cnacrursadi re3liiv cnacoHoceu. clele/truEa n. ". Domilovalen cocroj6a Aa ro naqpaBrr coq!tscrBo r? lif sodutje. . f ctrjaK{Ba. re Sevalen c'laf. tmn spremeniti v pepel. vrsten. (rDpers)oremasc nlr. spadati.*Pt sistirati. ifipl lllrtcurlr staro.at fam miza. cot{|ll!/aa n. ctreqa !ts4 p/.ul) titi cfluxep. cnac[. naorqono poplsatl. selivati coftae. colxat\M pf . oslareu{le. pesnikovati cneKrap rfl speKlrum . hutla rrln. obvaro irlli vati cocrojoa / stcnje.rpf sestati. spakiralr. izvedenec ctreqltja 816r m specialiteta. znitati.otDaxa.. rcScvati cracrre^ rn resitelj.{EtF m ttm zaspa d cooa f zofa. . cmc-T. craarryla p. crla.IrY8l pt. posrediti se-zmagG ctra3Ma spazma.iav.imenitnost 26 Maleatolsko-slovet8u sloY6r caelqg*tqina. so'? cuanaK{trauak m bot apinaEa lalje colqecl!yla impf so]u:delete. corpYaa pt nizati. pocrstrnurejati. pasti.. rmpl zasluZiti. r?rsestaneK -!ul cocrorryaarre'? sestajanje ftEl cow tmpl pokazati. odresilen crracoHocHocrt relilnost. cl'€tsd pt lit driati se desa. snezni metez. irnpt laft pog\ar:. impl d\tl v kaj. caelle[n.Ba ce 'ot. strc kovnjak. f zaspanka vati se. f spikcr. c[acrrrpa.[[. -Fr rn krlljavcc. gl.Dom[ovall c(rclrurecrBira impf lit k@kc.tf. -rEa adi specialen. -3Mor ru socialicocraBlBaq ft sestavljavec zem cocTaBlrBaqKa adi sestavljav.lrrra adi reSilen. plundral cfleqe ce.colndaf. zporeti cnelam alj Cuda3ki cnepa[rosr t dudastvo c!'eq m fam (skrajlano iz spo cialist) mojster. fig predelati (gracocvr!rlects. tmpl festtt.rr. upasti. Jeo ^ p''. iti po sredi colwem<. vriniti. pozgau.l. svojevrstnosl c[e!m. v zvczi) rqr[l crllrJa prv! spancc cll|jas r?rspavaa. DokonBa. impf specrauarau cneqnjar*cr tn specialist. .. . -qlla 4di soden (tudi cocTatroK. nikrn. .colveruwca m. satje col'ElratrKinf farn ! Ee\anje ti.it spesniti-pesniti. poseben. posebnost.stareti cocToPYBorr. cneryra pf. zarrikmost. cocrallwa ce zf. cnaAHyiffirt sttet:t. nopovedovalec. impf crlaAr|e. spalnica. ct wfri€ pt.je. roj e Bo corrllEcrBed adi lit soauten. . zaostal ctreqeHosr I krlljalost. pospravljanje. posebnost. c[aAne. impf 1. sesta. slu_titisi zakriljati. zmanlu. zastoj.sla!i.nakazati cocrlrqrr.uniditi. slrrrrl pecrna crtr|aecr ddi skalnat c/I. crc. pohistvo soSolka za spalruco collrecrao soudeletba. trg sKunau xomu KaJ souaenec-sololec.tmDt j. adj ski cocra|re ce.e n fam urejanje. zaostal cnerrlpwr ce pf gl. vtakniti. Dokon&vati -pf. zaostalost cflesoK. ooiMee{olFdeaa impf tit natandnoizpolnjevati zmodi. zn.raa cdl socialen cnac{rracc[ue m afh relite\r" zvelidanje. stena. odrcScnje.sestopiti cotroua m satan c'Iai?. cneq!.pfpospraviti. .izjemen ctreudairu3*trra pl. -ptia. qtagKo cwrc impl . .coclral!alr cnapr|Ifia cooc cItrrp corpJaarieau. corma . c'fiP . lmpf selic{/r m sat.tl1 cc cru43 f neurje. e n tQm z spant. upadati. posebeD.t(.la coryJdAerr. naDoditi cn-ee.pripadati daii:unidevati.cartE ''jre'I co. so cocroj6a c bili zmoren.iri JaIr v rasu cfles'e'I ali krzljav. crmK!tsa pl. i. cracFa pJ.Iildenje . tmpl ut narediti.s|a adi specifiden. nagnati. sestavni ' atel impl lit collrlBcrRyaa tmpl L sodustvovad. sobivati seivediti. poaEvalec cneqaj&reH. na!teti cflerFonqeH.n ltt a\tor cocrofl cc i.n Pesn odmor.r\. diva! ctrapeE. lig hrana.. pozmozen ie to napraviti milovanje cocaojxa I sestaviila. coudaartgrr|q(f. zalkmet iao. rn lrl ureort!. plitlikavec qret lpqeu adj kr'l. lasten creqrros.pridobiti.krd I vati.zaspant qflxra. -un co. sodelovati cnaaRo.n|ocr / specifianost. kloj. zvelidarmost cfiacrrpas. collteicorilpa. odre:ilnost.napovcdovo Ikn cE|^a I skala. . I I I I sDansem cmie pt impers mu cc crnt pll bi cErerre n spanje cErJa. pl.

uliti . cltrfaKa.e n faft traiaije crroMeHrK.i.Koes. lig zbemozllo sredstvo gau-zapletatr cnoMeH tn sDomin cnrerrarr adi zmesan. ukrocio6prca. crropeA M€rre po molem mnentu cnbpe46a. l.strniti. tmn vzporeqru. i/ipf spotiti se. iypl den. upadati.. popihati io. u. cnbueupa pf. cnpaur!tsa pJ. zdmzen.crloMeH\iBa . cnaasgwa tf. impl . gl.kompaktnost pl. preptasitiplaSiti nn$Ke.do. ostru. cnaycrlra pl irrl crtrtcoK. cno4anen adf zadulen.li zgosaen. cr@a -ce: I trldica. Vprect Se. .r. . -ul rz l. cnoKoJctEoz tntr kan. zaoovouen. cloMeEmrla t. pozaplesti.potiti sc qrorHlBar6€ r l. crIoIIa aaFa ce pf . pL impl crroMararo 4 pomagalo. -Jr|a adj spojen. 402 ctroMeII-E.cnenajysa. (nagrobni. q ecryB. pl. qroTlllla l. I\.. sr atJrvr. lllrurpr cm4YieH..os. I Sportnik-gportldca 26r proti. trpe. naganJan. jiti zvezatispajati.IDTEH c[^oru. potunnltt SeS(flvatr.nagnalr. cloMorEv. 2. devati. pobegniti qryrera. rttlPt spomnrtr se-spomrnjatr se cnoMome. spodbadati cnorlfe ce. (samo 3.rov6oBra c[peMa rar(oBr.I vprega (tivine).j primerjalen. ctrpem pl._. KOmDarauven c'rcpefe& -pa ad.-JHa a. se. -!q m sezn m nlosniti.peMapr. impf detidevati v kopice (seno) cno.{Ha ddl Spiritcn.Ra.zmed.cnotaa.Ioqa clloMeHuK 403 cnpeMa cr^ort|l d. brod ctro4o6t pf ath spozt ti. spomrnlac\^''cr. . .lro. {Ja dasopis. zzuecl rrK preq. cnoroA!tsA ce pJ. impf cnoroA6eH adi sporazumen udomaditi ukrotiti-udoma. cn^orF cmcarfue. posrransKega pomena. ponorel omenrtromenlan. ploliit. potuhspomrnsKaKnJrga.cmlpa a cmpd^a I spirallr.trE adi primerljiv ctrope. cnopeA 3aKOlroT po za{onu. spomenik crocobeu. k(! tanec cErpr n Spirit.primerjava. rczdmtiti.str||icnost.pJ..ep w..kulturni. 2.zporejati.cru.kompakten crr^orcrrocr/ zdruzenost. neDrsrveno cnopeNrcqr I stranskost qlope'I. naplflvn. vibt.y. spo.poganJarl.n{rrlrr mrnJzrnJe'1 sKnlr-pnl{nvan.vezati gt.ost cnopeAHo 44. impl sptclispregati (Zivino). !panovrJa cnperHe. potuhnj enost clroMrrHar6e omenJanje. za cnaarne. oprema. cnoMH!ts4 cq.cuoE nB ali spojljiv co. zaDloskati-Dloskati cErroMeH adi udomaden. 2.Hocr I brejost pri svinlan cnpaurTlf . cnouox<1ea pf. 6Ha adi sposoben. zamotati. jezikovzmoTetl ni): 2. ctoprr lt4lf lam tr^i^tr. primerjati. naToT cryeya t priprava.qtoMafa. lig faftl \zge ir?rpf sporazumeti se-sporazumevatlse ostati krotek iiti.a pf l. zadaviti cu aB fl splav. nctcn. po. impf gL ctr0raeqocr f prikritost. polastiti splahnetiplahn?ti: -'iroasti-popustiti-poplsta. -cnaecr6u noc c\o^al fam (izraz hval&nozmedkan nos: c[AecKarra!{rsti) hvala: cno^ai 6orv! Itr ja plosdat kroznik hvila bosui ct ecrld. ittlpl cnoKoiHu 3a6z razdel iene prestrasiti.tnpf ponorctt-noteti. spodbadanjc. pognau. zmazati cuoKoJrrcsrf mirnost cr ecKas adi sDlosden. zmoznost prikrit.cr.aep. tzoDtazDa BOAr-rC[peMa ce^oTo pot pelje proti vasi.lenar. krotiti. naloliTl Sl Dreme. ctr0repyaa pf. o ti se deiju). cnorxyra ce p/.j stranski cx'ope$r. rodomik ctroco6-aocr f sposobnost. gl. clctr ecKa I sploSliti.dj mien. zediniti '' vlla cnrye ce pf lam pogirriti.l.ctrocn. clflc(vBa Dl imDl z!strohneti '' kridali. imPf p. spomenica.i('. zaoovollnl zoDje. ctrojpa pf. My. napeu mocl -Ce: qropr m spon cnopnicr. crloMeHe. impf spc-.krikiiti cnaycra. crDrroM!tsapf. zme cnorrene. odjenjati{dieniavati cwrtere. itnpJ fam (nav z zaimkom Jn) pobrisati jo. W stan Drrsmoren cnowa prq. . cnoMuna pl. Dlo{da cloMHe crr. impf UIIII. vezen. cnlaBrre{n aBlr!tsa croru. pl . c[opeA qlocoosocrllTe Do zmoznostih. fig p@ cnoMeH-[ oqa t spominska gna (. cntacnloa prf. ganJarr crrnroMeuocT I udomatenost. impf qror.. pnmerrlr.cnoroAu ce. cnodpxysa fl. skri. strnjeD. dobri priiatelii spraviti (kosilo). impf aen napoditi-poditi.cttacryoa pf. . primerjanje crdope6eE. impf pomoq-pomagau qtona aDn ce.ad. M lmpl pomocl. imtl vrednega.lil minsko odlikovanie ctroru{e. cnoroAoaI sporarzum ukrodenost clrurioMu. clx)lcn.cnowa!. prispodabljati ctropeAr. aparat clpaaeA IIB ddi praviacn ctrpaBeAnBocr I pravilnost cnpac. potcnic cnpaBa I priprava. drobec.cnoprf crt(a tfl.AdBocr I primerlj iv. nagnati-na.poma-pL satl cr6no:n9. tost. fig po' sti raluni.. -Ce: potaJevau se cnorepa. AeAeHrr Kpl|IIrust ated. pnspG dobiti-\. pridutek sen pl ctroAaBq zaduJiti. cnoTepa cyIIII'IHaOat mU le Velra clonre-crroruHa.rHara ljube . impf podnetitl' spodbosti-netiti.sncen ti. qan preq. spG *E::"^.

ifipf ulr niti. 4n4t sramen.fl rocTt pnpravllenos! cnpcqerrocrt zadrzanost tau cnpcl||r. opari. zateti-zalenjati pokatos! n. cevi) cpa38'v. vcld cpa3Mepuocr I sorazmernost tj (nit). fk pretresti nik (elektrike. prcbiti se. rmpl q!pne^a.rraeH.Bocr izvedlj ivost I cpasa pf lit poraziti. sra'. Iolski sti se.aePsredi. 2.l. s. cpattrIyBa pL tflpl 1. oA cTpaBce 6era. zgtbati.ce. iwra 4di sle(k) I I I I t I I I I I nagota.. . cpaMg{qe n ostaner Jeqt v cpeA6af sreaanjc.veUkost sprevodnik.. 2. srcen qrAe. mcd cpalllltr4a / nesramflca. vdevati. f srednicsolcc. tmPI |trcpl6a+plex f.w n Iam stamota cpaMlBa. r[poDeAfEa pf.n. premactrpoBoAflux. cnpe|rllBa pt. srInost cqporxaeH.umrl je .v dez. se.rxaI robec. -uJa z prinerjava prevoden(o tici. vztrepeclrpci. dizenterija cpAn itzpf." den cpeAHoEraoaeq.clrdfie vsak po svc un mocen cp. diveti se v kaj-zlratdati let se cpeAoDelnr(rcrf srednja slrF cPacHFar6en zrasdanje. cpeA!ts4 pJ. ctrypesocr I sparjenost. f sorazizvajalec. 2. sredilden cpeArurrrert sredi5de . cpcABoB€KoDeH. -cei Jezrse nanJ Jezltr. srtn-sDuscatl vati. cpt^cwlBa imlt zraI. ovel sprcu sc. impf spuljaviti-spremljati. obseg. My ce cpNI cpA. cpasMelr{paSMepa tn.ctrpeMerl zen do domovine.taffi cpauornja f clreAeHocr t urejenost sramota: srarnni deli telesa. sprenarediti.cnpeMa. preptrau se -ce:_ crype[. cpAeruEfqa I lam EriLa.pM adi sorazme cnpgDlre.elreAoBeqeH.. winiti-vlaliti skozi.cpe6peHuK. rascanle cpeAollocell. poravnali-zrav.srarnotenje. . na drugi rJrvec slraru cpaMerr. ipacrlra pt.pa6ora. zadrlati-braniti. -DqI| m sramez. impl cnpoBoA . impf gl. merje. prevodgati. opedi.-Asa adi spremen. zravDati.r. cqtafiorysa pf. cfiIf. napelje. uresniaevalec:3.mocr I prisranost. streti. jeziti kog. cpaMeH cpaMer6e cpeAn cpAeqeH. Primeriti. nihde pospraviti 'AHa adi srcdrii cpauora. cpaME - cpeAnEe[. 4tra 44. tl ranlu qrpoBeAe.|. scst:rrrcl\ skledi. cpeAo[ocfin sredpost cpacse.pl. cpeA3rffes.. -futa aJj polr. cllpofl{a!tsa ce PL rrnpt upfetr se-uplrau se crqrornaHocr f nasprotnost.-rF ?z l.'B adi togoten.grpgDr_Da cpasMepeE. ren n. oveinl pl . impl vati se sprcti'dclati razprlije. cpaiuerire. cqrcvryua 7f. . ki ga iz sramu noae cpeAeH 4dj urejen cpeAeH. sra'Irc- ten.cpacH!ts4 cpeM. rz srd.. naglc ze cpdpee iflpf srebriti sc lltvec cpe6peeEez srebrenjc ciiu*oocr I srameZljieost cpe6perradi srebm cpai@. pbbggniti pred straho. osmmoeen cpaMer6e... cr44[ra pf. oZgati.-rlqlr m gl.!nra adj prisrlen. riti. cnpHrrlF(lla p/. moka\.katerlm sr nevestana svatol zakriva obraz cpaMvaeu. impl spaclJp^u pl orgati. oA. c-panqra pl.. srcdnja leta . poKatl crypr. podreti na tla-podirati. oveneti. radr'rcvati pasti na tla-premeta-ce: cnpctxa.cnyEflr. kot cflporr-r BeTpor Pq.cpaM4paMer( zl sram. proti.zarost.preap nasproti. nelo€liivo se poveza. sra. vzporeadj dctn srLcpe6penr(as diti-primerjati brast cpauMq -ut ftL nesrarlurez qteA Pr. ard. napeualu trg uve. tig izvajati cpa6otri. -/rqrr-cpeArnrItrIrotu(a m.srditi.€Ir adj sparjen..ma adj srcdnlilr ti. uK Dreo vetlKo nocro cupeMes.lsl( (|-DEa ntevesKr cpelno(+peAeno( / polnod cpeArro(eg. porucqpoao^rB odj izvedljiv sen crtrpoDoA. jeza zlmsKl I I t I . opravitidelati. -urtra adj osrcdn ji.. !'Mpe cr4reMa Be r. spravrtr-spravljarlv sramovalr Se Zadrego.impf pripravru-prrPravuan. HeMa cpaMoravsaKooelo Je casrno cpaMorn^aK. . impl cnwMra f soparica spnertutr. oA Dreb au se cpaM rre ce 6era laiie ie t$o.aMexafDKq -BqrI m $ameL arpornna ad. -ona adj nasproten c4pcrfrrBu . -pHa 4di soparen cnp[nYKa. infi srcmo-tltl. cnyp!tsa pt.. qrperre lltsa pl.adj lil uniden. -'Ce: -osramouu se cD M EB atli sramezliiv jivka ciaxamra i srameZl cpaMruDKo. voo oDravlratr c[IroEoA€s. spremljevalec . -uJt n7 arlt st<brnik navati.cEpoBtrpa. . -ce: mota. cpacuar adj zrasel. nasprotje qDra ?f zadrhteti. movanle cpaw. zatasel srednjesolka cpacHarocr I zraslost cpeAHo KoncKn adl srcdnjr' cpacfle. -M a 4cI1 p pmvlJen cnp€Mx.i src(lp(tsten cpacre.TprHa preq sramolo set Je prolr vetru: ceKol cpaMerRrrBadj sr ameZlji't cllpoflr. lmn potefFttr skozi.n spremstvo. -r/tr|a adi l.

--cpo-A!IBa ce pf.. poJemau craaorrcHocr f umirjenost crar o)(n. crahra ce pf. -BIln m staDoda. postava. crartavBa Dl. oogovorjen cpoKoDrtrrK.i steklen. stanovanJsr(t DajenrnrK crarmpRa. stae..sra_Ba snopia pt. cTaMelI (cTarrorrlrT) r(ilMcll Kamen osamctcc craHoarruTe r? slalillc. sropnla craMoH trl stad. . oalatl craBII ce pt f4fi sestati se craBrfia f krii. -4!r n srednik cpetutrqa I srednica cpx I mozeg strzen. ru-Siti.a'c{ impl svetiti se kakor steklo cra&ro n steklo ctarloBtAeH.unidevati ' cpap+pnra impf trkovati. spraviti na docTaq l?t stanovanje. cpefl. zra\rnati zemlio.-rfum4di sreden cpetuu|K. impl zarezgetati. cpA6a. lig faw (ablona. cp4eB ^ccrH Mycry^. odstavck (v knjiei) craDyaa ce ifipf fam sesta.tmpl umlnu. -cql| tt steklorezec cralsrope3eqr(H 4dj stekloresK l cTaAeH. obrazec crauAapArB*Ira pf.e -ce: cpam. lig tir bistio cpqen4e dem od cptre srte_ '? cpqa I laft steklo cpqeH-cpeecT adi fafi steklen. {n| I stabilzacrJa. sraika. zastala . glcdi sce crarroAaBeq.prostor za tekme. lrg oslaberislabetr craolrcaaopeq.igrisle cr6Ao r?dreda. vstaiati.. lig hladen (Dosled) crax. umtrjart stab. cpqern 6e srane bolezni.&r.-qll m rckovnik cpr ni hrbet cpytrn."r'3jft. utrdilj. cprK!tsa pf.t I I I cpetlie 406 cTaavBace cTarulpa 407 clalalxa t I I I T I I I I diti.cpo4nnrKa I sorod.pry m zool poogana cran m palica. vziveti se. skakatr cpqc".cpmr!tsa pf . impl cprleln4en.n stanovalec. vetost.do l. jucprtebretLe. postaven sraBrrlocT I stasitost. kitD t nlca cpE$trdl''i'' qdi sorodniski clroABoqr f sorgdnost cpoAcfBo z sorodstvo cpoK ru rok cItoKoB€H. rusiti. vzivet.ion. cpoArxfr. uniditi-Dodirati. rt?tptsrecatr-sfecavatl cpeftaI l.. lz steKla cp'aKa I lafi griia. stanovanJsKa natemnlca craHapcKlradi stanovalski cra'l6e'{ aldi stanovaniski cran4ap4 * 1. pnorzan craexocr f prikritost. qdj pikrit. impt stabilizrratr. sredanic cpekeH. pripravniska sluzba. odmor craHoBnr{aaMetI adi tt dc . bivati dogajati se cfallllatlgcTaH!tsatnra t ''. Irg pogum.-Dqa{IXtqeH. raven. vsrajanje cra$. stopalo . narcditi s(:. impf standardizirati. umiriti se crar ap ft steklar crax^apnja I steklenina.ilrlec cra[oAaBKa f stanodajalka crarryDa impf od craHc l. 2. -AEaadi soroden cpoAesocr I privajenost._ cpe*aEar. I stanovalka. enotna mera.2.depf l. zareiati. -r la ddi obroten. r.t:??. ctaEn. krdelo.la t sleKlarsKa trgovina. jedro cpxr. impf razKopati. jata er^etd. trgovski. fig zaqreu se cp-mre. rce: stabilizlratr se "'3i"u?*. brati Crko za diko cE'daI zool sfia cp'dmr(.ev adj privajen. opraviti-urejevat i.utrditev. uaiteljski) cra ellKt 4di stanovski cra^or€H 4di umirjen toceno mero cra. stan.rF tz sorodnik srava. po. Jau sc. sedez(poveljstva) cra'rap . . biti. -EIra adj fam srten. ustalitev cra6rdf3ripa pf. dvigniti se. koDica snopja na polju crat.'l lit bitie srca cpgeo adj srten. neslilen. zgoditi se crarmua I postaja craHrrqeH.1ti.t srce. ncprenrllkljiv. dobtvati se. zadriati zase. merilo. pogurnen cPuga I gl. creqen crall{rpa impt stagnirati.!'Da. srrzen. cral!tsa pt. cpAeurHr{qa cpqoDeH. stekleni izdelki craK apKaI steklarica./. sorodnost cp'oA. cpmrlra pf.m adj stasit. -ryr m zoot smiak cpuemxrr adl srnj i cpol. sreda. stava. yAap srana milica. oprJvltatr cperse. rfipI spnJazniti se. -4ua ad/ srdast cPUeB[Ha t mozeS. dvisati se: 2. porozltt.rqra pl. 2. bergla crana^Ka I stopinja. vZi. -rrlta adi stabijen. povezan sorodstveno cpoAeH. spustiti s.-. Pce: potaiiti se crari ce. postati. trgoiina s steklenino crar< aIrcKr adi steklarski cmK^aDcrBon steklalstvo crarurci ad. porusiti. cTa^o. dvrst. stalen. cltiEl|Da pf.*.d. gl. Koprca clroAmr4a. rast. standa. saaten.-Aqa dd. impf prlkriti.trden cra6rrarrrarryJa. craK^opeHuga I steklorez ! era erK m stan (uradniSki. imDl stanj5ati-tanj5-ati. ' ' -cti stanjsati se.sluzbenaleta cran. -AHa+lar]rocr adi steklast craKlope3eq. postav_ nosr craDr(a / postavka (tarifna). DG stajeti. inpf skoclu.*yf ' dati.posta\. -qrra adi postajc cravra f lit pavza. craK aDHl||.|_ce. cpAer( craor er|. it lpl usesti se (tekodina). impl podretr. potaj€-nost crax' m stai.postavljarr.rha spoznati craBa l sta_s.po dasu doloden. vstati. drutiti craAnj-craA[$'r rn stadij.

tlnpl prrcrrm{-a t . zaarmeii: tig . 3.a adi star|+. star! xaveea oDraza ctapodar n pri Zenitvi druga pnca.pen. cre6Lo stcbclcc. srcd. caMoDtr a clerure. umakniti se moder. .uu I ilan_ek. stopinja.orualevatrse clmeHAtrpa iml Stipendiralt sKr t(oledar crtrnca f galun. co3MAe (ce) caapA[ar adi strjen qt'BpAqarocr I strditev. stiska. imof cnapsor. spodbujati.ro z nalivno pero. yuoAcr6!rHe. cr€rHrua l'l.ew'rld ani tit starCevski caarFoMp r?r stacionar (dispanzer z bolniskimi posterJarnl. Dracralree&e fl staranje vila.osupnln sKrpres caafln4aI past. t ea.? stopalo: sloDnica: crapoceAe^eq. impf orrqllr. ir xl'l utesniti.crEuapltsa pL imp! pocesau (Konla): urediti. crarnclra -zriretaii. lls odstopiti. prikrojiii irles. pohoditi. ft precep. dohitevati. . -priooDrtr. kamen. umiti (otroka) crmryntrpa pf.Dretehtatibcsedilo. .r jutijanski. prctcp:l nJe crepeoEfuelr.. gregoriiancfl|^n3*pa pL inpl l. fig lam skc> pun c"rcEar adi skop . Braca. prelepatr se cretreH m stopnja. rrl. dosti! ctnrae-grnra. slan sval crana^o . podoba. stopinja creneHira im pf stopnje'v ati cTereHlBaEe.len. crecHira d. t'rzof staro. stoplca.i fi DreDlvalec qaprqa f starka clrapl|s!€ I hip od cTapaJq:a starka crapnqoK..'r steblo.em od.J'a ad.rrapEosr I resnidnost. ifipl l. fam ote. izpiliti srog cm. zasluzek. qreErrlra pt. oozoretr.r I OKOllSCTn I ula. caven cralroarK adi starikav. . ntt. -ma adj stcrrr. gl. impl gl. braniti se. gt. crarurtra pt. starezaJ. sestaviti.. vlr crera.. nelcu. crapare ra f skrbnica sona cralrareacrs adi skrbniski crarydTna f dem statueta.E$ prvotD.ustaljen. creRE!Ba. pra\.uoo coDlvau crr.r1 grarn stopnje. -D. pritisk. -ulr z kroinja crco^errlte h dem od.E. 2.idyDa pl. metoda.slarye Il crarlT fl statut. 2. naza. neploden. starsi vprtr cralrare r?t skrbriik crarya I statua. odtegovati se crerK.l. . 2. inpf stenograllrau creEdsa I stenoza. dlovek. inrl croopu (ce) p/ ustvariti. cretrFa ce .).crm 4di starosten cmrEl.i breja (kra!a) caeHa f skala.rEerI sropnJa(razvoja) crapoceH. 3. zotiti. impl oteziti. impl stitrrulirati.. spelr." mrrrtl se. priviri. gl. gl. koincidenca crrd. trda disciplina cTerl|e. orez zanush ctecHcrocr f utesnjenost. creRo pl gl.q< adj dem od cTap preceJ star cafpoDpeMc-Krr 4di starinski. Ha craTllla ulodnlk stopiti.korak_.crerp4tdMa ru. cre'r. poDrtviti besedilo: 3.J-^ cTalrocTI starost plu-slopatr craporo .spodbosti crEueraaee . sriltzirati.gorjada craca. otrditev cr8p4xe. n 1.jdrr^ pf. otrdeti-otrdevati: strditistrievati cre. realnost crBop nz bitje. jalov.. sttrr len. !ce: pnprautr se na pot. crapcKo opo ljud-ce:.iffi pl ctn m L slog. zid cret(a irzrrt stokati cleHrtal6e i stokanie crenou.p impf starati se. cTart Dacl. 3.a. sovpad.rr cdj skalnit creHo4rdM. crarl dera sara bolapalica.2. nesprcnr(rr rJrv.sa of. IZ Stamn casov crapoApeBen. fig roq. splet. cratryDa pL iftpf st.-ug m gl. obrestna meBTaCVBa ra cramJi.?r L nar -dobiz'ek: tev. dobltr. trg Koprrzrn.igro. cmc!tsa pf. cTarrtlu.CTEIAAO 408 gllpAHC cre0asK 449 cflc|l||t cTapm€q. fig P!.Tri polo. uredba.craparacrapnre /4rt zabotneti. po crrcDr KOpuu crep[ eq. zozitev cterllE|..]rlra adi 1.raovca craTYc fi status. brerklidciri . vdali se pod t-eto-oteikolati.zmesUse. kip. posralarl tez4K creullarle tu pretep. osupiti. stacaonhrure n avgm od. prezivelo zbegati. pravil4ik craQnAA pt posuieno grozdcr D. cyUITCCTBO crc6^oft. clcx tIE crEHe. gl. crarnrca.Je. pl .pIl\4Jall. -rq f (nar pes) forsk. d. crap. nelKao cranrmpl|.. . ti.criera. pritisnrn-strsKau. crapcr<^ aLi startevski. postati tezek.mati. stenografiran tekst creqorpaoEpa pf. koledarskoStetie: qraD. rll ska crecr$. pncoDlvau. otrdelost. impf srepsu se. . kisraparetcrEo n skrbnistvo pec snapaqKra sta. stena. impt stisniti. avtu.. stati cmrsJl(i I dem od crawrja crarFle. lig pr:r zen. poteo se cr'drd! ode dovolj!. deblo. pf.lncrc liaica ctanrrl1 ctarw. crastopnica_nailaku.. crflBll!tsa p| impl p. I stenogram.impf str jevati se. vanJe (pndevnrkov) pes oridobicrer .doseti d<iiperi 2. zanka crapyArrJa.n. pnnsKau. fam cler f.debelce cfto^ecr ddi rogovilast cre6^o . cflnFvDa tf.ode. crauqltsa cr€ria ce..-tM I starina. stisniti sreqe p.

€n l11 stomatolog. izginiti. mule m crpa. xpaHH ro I<olloT cToIIeMcKn. -EHa. pribliZno sto crorurla-grotstrqa / sloli o. MeB. raz.elodeci !te_ buh. -{ra adj Zelodden cToMarflIrrEe h 49gm od cT(> MaK velik ielodec. verz croI(oDlta xlxa olagovruc_a: crhxxja.a iwpf trpeti. urecrrr. . velilio. zmazat\. mizarpoezrJe ska obrt crHrorBop6a I pesem cro^apHurla I mizarska decrJvaPA{rJYapA6ca n.apwa pf. sto. zagostr cll|coK. -IlIl m sI6K.paoa lestva cnoBapHueH. drog sre- izpf stisniti-stiskati. -qr| trprn -Ir$+CTlraaanEtrr. 2. 2.oaqe. crID( l?t snn.skr'pi. gospodar. -ql| fi . ithpf cro^6a I stopnica. gospooarlca. Ze'la cDoltaHrat(.o^aptrja I mizarstvo.l.stapljati mesatr se qop9rnr9. irllpt nflprav|lr. razolu (upe. cToKMyla . st() teren crora f stotinka cToreq.e . stotica. zobozdravnik gJ.I ce croDr zazdelo se mi je.THa 4di strahovit.a/t prestol elementarno delovanie cro[ P m mrzaf crlrxo36rlrplta I zbirka pesmi. moz cnoniruuc!tsa impf pidobivat1 croftlrrftcilarle a pridobivanJe cmtra}I{lla{m[al{xa I gospoornja. narediti. stanje. rar|. izginjari.Ha sto liudi cToMFa I '?&r4 vrB za vodo londen croMrap n lontar. -rF n? gospc. hodulji'? cT()Ka l. BoAna.rra. cro^ m stol. . I crlz dogodek.a$i m 1.cao^6rqa I d. z ottibulont: 'I''. -IrrII stihija.SOVna prorzvoonla ra crsxuja vodna stihija.1t.ro^6a. opc qou impl opp cENr. otroska stajica za vajo v ol l I I t i I i i I I di gumna. stotrk. a Janaj ga Kot sovrazmK cTotra[gfEe. lig na hitro kaj naredrtr croMar. Dl. stojicrorurtrc z dem od. Ilarn stokrat-veliko nrDrenrca. nl opn l.rr. aek cT. a jaBaj ro avluMasc( hrani konia KOr D-r. bojazen crpaBoreE.trebuidek croMaqeH. -ce: . ki izdelu-Je vTceza vooo croHolatrKa+aoHorl(rtua I zoot stonoga cTotratl-cm[aHrlH.pf in impl storni. lastnik. narediti. -AHa-cTo 6o6Daten 3eE. unidevati. prectorolAllruHr|I|a-ctonoAn|!lHnqa stol t stoletnica cr<t^os!trt ad.ctIicrraTocT ctoMaK cI0Matlo.-3HaAd' Stebrast crior-oArrrtlElrq -qI| m stoletcrloaeTtre"sroaerje rl stoletje nlK cro^rtr la I prestolnica. ogreti. ittlpf zdrobiti. ciqlipl"q'7a7iiui norc t i is crpaAa e4. latu soprog. otopiti-ogrevatr c'tot vRa impt od cTona sta6 ljaai.Tp6!'ruKa cToMatoaor. cTllco( l() Ha paqe. . soha.r-3BoAcTBo otalovanje naravnih sil.. crot6 Sae stebridek ql. -vna cd/ iivinlki croiniqa I dem od c. skopariti . rasmrca.i kelihast (kozacroABqapra I stotak rec). kot lastnik.? ustavljanjq StoPanJe crottjrtt. 2.ddj .Apu. n? gosPodarstvo. lis nedc cToaapcfao /t mzarstvo lodno Stevilo. -rry n dem od cro^6 stebridek croBapuurne rz skladiSde. -ulr / strahota crpaBorHocaI strahovitost cT'F. strahoten crpaBornja. dobil iem vtis. kladausde stopnidka. oarstvemk crollatlcrBemqKE 4di SOSpOdarstveniSki cr{rtraucmo n gospodarstvo. ce croprl! velja! drZi! sklenleno! croplipa .'. preKttcatl crogrplr{ 4dl stokmtcn. -nja*loperuJa. crol6 croerse n I. uDrclu.aA pesfl trpljenje. . I jenje.cr.. d(.-dogajanje pl storiti. imeti skG do i "Tl?P. se. Zivina / cr(xMx. {m _ r.3a6ap ctoMaqe r? der?i od cToMaK Zeloddek. -tnfla adi stole. pomelati se croErpa.-stisk rok cr()r<oBeH.em od.pf. biti qojarunqre fl stojiSde. croprrl. stalisce croja Kaarojarqe f. c. cro cToa6 m steber. cTo€q(aTa croeql(rl odr cTo^ae 4 defn od cToa stolcror|(ep rr? sioZnik. sto: 2. -una adj skla. MI. slepodccTot{oBrro npor. gospoornJswo cronancrx adj gospodarski cTona||cKE 4dr kot gospodar. stopnice.HItR. altl7 l. lrg steber.. koiat (drevo) sroeHRaraadv tam sbje cTorrtr r?zgl.r6mtrre n stopnitde cmroAErrreu. cToantr. velik trebuh caortr. impl pogreti. KrneuJsl(oposestvo clonaflt adv stokrat ctorm_. stoDau crormpcrBo n Zivinoreii croven. (lmc. v:rrlrvati. ^er<x stati.o!. ctoarryaa .f storiti. blago.a sto. pt stopiri. snopja cro. pasrr.blagoven.:131-^'"dirtivin.cTo^6eq. drog.1.roKa zrvlnlca cTpaD ft stralr.l storiti. !ce: stopiti se.lysa cir. pogubiti.1lor crpaAa erl crorupar. croalwa pf . ttg opora croB. stottca crorKa I stotak cmrrap m Zivinorcicc cTacEaToct skopost. -THaadl stoti cro. stiskastvo crltcHerrlcua. razbiiati. napravrtl.cTor6o&rAeH. lestvica cror t?? kopica sena. gl. cr. J srclavirca vard-stevardesa cro^apqo adi mizarski crc num l. d in izl ustaviti. ziG miti. 2.

kazalec (ure).capeaartrrao/r strelstvo srvo crpe^6a I streljanje. hiter kakor strela ctpe^lru[ ce impf trepP'tati. zlctanic crpo'r impf l. 3. stridek (sDostliivo v na-govoru staiej5egalloza veka) tieMa HU KaIlI(a cTpetrI Bo tl KOpatl crfarrrre. i. . impl gr. ZeliCn crlrncruc i/4pl impers bati qipat m Tool sraka (samec) sc crpaq€ I zoot sraka crpaxap[ ifipl l.slab6st ?fi strateg. irrrf/ I I I t I I I I I I I . trsek crp.. po. 2. imnf pomez[fi tr-mezrKatr.lakomnost crpBeH. bojed crpalulr.arer. crpBHmq -!F n mesozerec. oaetov brat. lig poierustvo.!rta adj grabe jiv.crpennpa Of. skladen.rre r strniSdc. €Bry-crpB^o. cTeEeprr{T[renepyBa ctpetxa.grdoba. osler crpoerK r? graditcv. tuvati.j strilev. ircditev crpoJ. {qrrcTlraBrr(. mrnoJeqeD.au&ra-crpau^r{aRa strasI glpaAaAHIlr!KrI{TItaAar. postavliati drva crprmos ad. voj-^H. cTpaKlre tt oem ocl cTpaR l n v ka crpaAanHrqa I trpinka otmi. impf zatrepetati-trepetati. |praex(ell s4roj. crpaxyaa impl bati se. voialkir vrsta. striZenje (ovac) cr?trKo.icn.. p()tel. strina. zidnri. orugo\rTsIen zaveqe c'paBc. bilka. -ur ft velik mrxlirrr dlovek c'pot adi strog. -[tr|a 4di strm crpllerl n zahodnik na Ohri(l.drhtecTlretrerr. graotn qrporrre^eq. 2. uglu{r. crpetreplra pf.c4re l|rnta f detu vL po tujih detelah Sdica ctpacEnr(.2. strahocrpaK . mrcina. lig dom. lig poirelnei crlra&qeE. nle zaroKe crpojErK. -Jfia adi L stasit. dogovoriti se o za- tica (spottljiv nagovor). muke srovatnle crpoActr. Itg me\na crpxarra. puSaiaast crpaulTys? po rulm oezerah -i{rgf sflreaetrK[ cdl strelski cr?altq!!!tsaEe'? poporovanJe cTlre 4a. -uja crpaxono\orr rt globoko spon trpljcnje. modno austvo. lig pameq razsodnosti r ala-ra ni se s pametjo srecal crp. rozga cr?.JJec crpam impl zavijati s poti. rpajrror. zi(lnni(. +rqn+. ry teZnja. impf pce: zadetrzaclevatlr Iafi pripetiti se-dogajati se crperu tn l. slavoa. tip tam antinti. poieruh mandeljni. rovati. Sdica. . urejati. slr: mrna. postuvrJanJe '1 v vrste. rigolanje. crpelr!(a I dem od ctpe^a pucrpacrnqa I strastnica. trg vooja cTpaAar$eQrh srpaAaHue. uredttcv. skladnost.I mrhovina.aqa I stran. oolecnost c"pa. 2.fi adi tuj.clifn. reber crpr*ru.2. -Ana adj trpinski. skl sKovooja. po mallau se cTperufe.rpauranreg.rrr . ncusmil.. gl. -qrl tn . <tBrB m pozrelnez. -oBqrrm stric. crprmqrr| adi krvoloaen s. izogibati se komu. treperatr /i{ . zamej. ubranost crlrojocacrlrohca p/ dolotiti zar6iki. -qE rr? strastnez. oddaljevati se.impf rigolati. . rrbst.crpe. ta trs. oDreznost-du. rena odetovega brata. 2. -t.tn!tsa 4.l nlrva crpoojaK. tetk4 te. stridkov crpl|rla t 1. kritizirati. c4rea. stasitost. crlteMu ce impf tei.crparuEr. -ryr rz snubad zq qrugega crpojm4a-crpojro{wtua I snuoacKzl za orugega cqrojqocr I l. gl. ki v njej ztatarii distiid predmeteiz zlata in srebra: 3. mudeni. impf oo\)tserr cem (oko) na crpe oBnr adi bliskovit. strast. sKem lezeru srpM!tru|a I strmina c"IrMl'lIETe tt strma pot. nagnjenje. cfpBre.-ce: kazati se. pG. stranicai Lrh aEzava crpaseq. {rvorocen. paziti Sast.m strira. crpnaalsa pf. t crpE^a I poireSnica stranica crpa@n pl Lnat bezgavke.n betva.nost. {ir! I streha.iti za tim. crpavrmr adj sradji onravliati stratarsko dolr. formacija. prF staven. sklepati zarok()_ snubiti za drugega. prizadevanje. jednost. treDiti z oeesom crgeoti. groza. cTDeMet( crper:u ..crl.qHa Qdi boden. lig postranski. DaIl se crlrerr m zrigolana ledina crp9rlex. sl|uklutl| j crpoer(oT _Ha jalrrxor . cTp€dUB pf .uBr-rqll mesojedec. n(} sta\. stratarlli. 2. cllretreTila pf.-3ra -1.l. --ce: Furririrati se.prizadevatisi crperep'r. gnati se. maghotnica netna isla crpen<a impl dem streljati z capaqrocr I strastnost betvica. {eBr nr l. crpelrrure n strelis6e pohotnez sladostrastnez. stebelce.Brfre n strasilo. c.previdirost. Doslov_ Ilatr v vrste.r adi trpinski. ttg pozresen crpar4a stran (knjige). {eDtr. idodevati se.ea adj gl. teznja. poganjanJe za KaJ crpeMeEe l? l..eg. zamejski c4rcAaq tl stnelec srlraEsrro r? tujina. 2. 3. steblo. .r. 2.transki. onn rn sklcpa.. s{o tau tr-Kotall t I crplreH. -aryr m strasliivec crlraE rD adi ltragljiv.crpaAarrltr|rlA cTpeaKa cTpc/tlle cqrojoca crpacr 11.oda.icziliovna stmktura crpoeH.nBocr t stralljivost. ogenj popotovati crlre^eerad.rr crpoerte urejanjc.

tAe''d't.cc d.no in slabo jesti. gl. neroden. struja crlAeHoKpBeu. crpyraEqa g.l qyAeHsirocryAeHma n. mrz.jo. zelo ruaono.yaerd adj neroden. slabo igrati. rzpuscaJ cUrcprtp^. suhota: 2. Ven. cTpo'IyBa pf.-3sa adi Studijski. Studirati (na univerzi).3.n studenec. cvB suhliat. pomanjkanje. poledica cyoBorrapel. suhosl. inpl cryrctUB zatopotati. crypyBg . razbijati crlxrtropa ce. -n f l. fig poredner. ..izgublien erlfy { pl zmedkati.cryf€t*. imeden cryry1pJ zadeti urripati(sr- cUBar m arh planinski palnik. struna rl.q. prihuliti se-ce: cryn<at adj l. bena. flft strgati. od Zivali razsre. cellna cftso$o. plamna clterllp fl spominek c!tsep6H nr adi l.kica. dirav.. irnpf postaviti se-postavliati se crpoutrr p' zdrobiti. crvIIwDZt Ce itnpl poobladirile. lig rat'nodulnost crpyja f tok. sesta. nav pl skobuancl. ustroj. cxpyq impl teai. -cei pdhuliti se ba cryOrcapl zadeti tarnati. oprrKrcTlrl|rapHl'4a t zaga cTlrlralrcKn 44' StrugarsKr ctpyfie pI l. kopno.-cryAdHTl(a m. sklad JrraculoJe.. svealen. okoren. smrdati. vrelec cr. zebe. r. pocepetalr{epetalr crpe adi ki dobro rodi (o sadnem dreviu) crypfi ce.p^ impl 1. ucvreti. impl s. babje p5eno c!r'pe6 m 1.em od c!ts sul iat (o aloveku). sugerirati. . t Stvtridni Stevec oent-stuoentKa crplR rn gl. TpecKa crpyKTfpa f struktura. crplna. jektivizem. ad.neomejen cUBrnrAB adi detn od. 2. zvaliti na rame cryAEo r?1studio crpyror@a I gl. spustiti se v tek. temen. razmetanazemlia f<ot kraj. irnpl. 2. stisniti: stisniti se. -qHa adi strokoven crpvrrlocr I strokovnost crpler6ax. precel htaden nlf. delnik v srari Turdiii c!6jeKr n subiekt. susa cyBorhJa I l. Ziveti revno clloryla|se a slabo hranienje. Strleti. skrditi. stisniti se.paK cryAeEr|qa I vrodica. Mnory MtI cryzlmnar ax zelo me zebe crpF. suhozemski. lzvcocnec crpqa{Tltrrlle pl stedi. crprfiltsa nnpl prrbczati od vseh strani crp. s-tisnjenj 3. hlad cry$e'J adi mrzel. drg- ODrtd Se di lie ) eryr. vladar. 3.rr'pllven clrpaArqa f sodra. vsrljevati c$ecdae_H.^nq3 I globel. narancen cry. Dru. samo tt StuqrJ nakopiaiti.frl. .qu rz suha veia. pust. razposaJenec cryA tn mraz. kroiiti hladnost.-impf. mecKatl. napolniti. -BHa ddi sugesti. -rltl rr strokovnjak. rlutrti.rpUrl(e impf l. zmeikan: 2. crlTK!tsa . . dolgoaascn clTonapqocr I suhosl. f mraz.i d. posredovati pri skl(. 2.revldina cyaoryBa ifipl rer. suh(> zltl cryule'c ad. crplrra I stroka rca. mrc!tsqqoK. elek. zvratati: zrutiti sc. lig ikripati. -qr(a ad. cry. strsnltl. sun JareK clBo3eMeH. . pf . zmrviti crpflr ce pl potrpeti crpd @ adi potrpeiliiv crptr lBocr I potrpeiljivost c':prl1/!a ce impf biti potrpeZliiv.r}ora I suhost.crpona 4 t4 l|rfrv. 3. inrpJ zadeti-zaleniati tolii. suh mraz.J. cTpolop!tsa cc pf. tG c!tsocr{!. precej suh (predmet) c!tso. revno Zivljenie cFape{lTapse fl iamie ali kozlidek.("ryTfr. panju zakona. crpfraHqa. neodvisen. .itnpt oogarooorodltr (sadje) cryrka.topotati. sul jad ta. l? suha zemlja. tur cryAnja. tokava. ctpyalsa pf. fig taft pobrisati jo. suveren.. suho drevje.ryloua. crplno^YBa_. 2. lrg oollKovatl se crp[re . pl.ll suh. 2. mrjav cltsnKraBocr I suhljatost.sMoT'n sub. -Rsa adi zool crpyjoKa3 rft kazalo toka mrzlokrven capyjoMep n tokomer. ki se zadni-i iodi 1. nedosezen. skrditi se. oseba: gram osebek c!6JeKrEf3aM. zmeden. impf impers mraz je.model. podreti se.snubiti c. sl. timen. natandno kai delati. crDrM ce crflr -nr strdnica. lig t4zzatosuu se ckeaaBl| ce I'l postati plesast cYfuE'a m arh policiiski na. osebnoeledanie clr adi suh cpapaK.Aerue vderaj je bilo $p-v'Ie'{ adi iz Zime. cr. izvlr. namrgoden qungsocr f mradnost.f. -pna a. -MIIa adi suhozemen.j prijetqo !lacen.aB. namrgocenost qrylun ce.-ce: sesuti se crpynqc ll den od crpln krasticl.'l'rva . air. iuliti.Itt4L4rItIlreH. hladen (tu- cryAu63eH.I[nI| m zoot srie\'. 2... vrr. l4itrJav cryAlo cryAro:reH 415 clTpe6 roki. Ft. Studija. crPYr|o^'r.i pomralen. fig fan obitii !Ce: crpyrrlru adj krastav. Zima.p! zmecKaE.ru.I Prnvrnrlr. strugati. va. 4. kopenski cwosnAl|ria I neometan zid c!tsoMpa3n[a I suhomrarica. -Hq{ . malo postmtiti. pullG cryAeEe. zvrT[Ir-pre. 2. okuzbe za tloveka. zbmti se -ce: crplr!ts4. topolatt crylwfl. . skobelj.im. B99pa MHOcrpyrta I f. trlrdek crpyqcrr. .Je rr? krasta. strlati. znanstveno delati - ce).pf.

cyAenokar usooa lc usoJcno. c!?[Ja. . . dutiti. cycBaTVBacc |/. praznota clrrcH. g).postati pri. zaleteti se.ne. lzviSen clmeprarlao ln. cy^o'Kwa pL tmpl poloziti. suzenj cv3AaAece p/ poKazan se v daljavi. velega mesa crjl[a I l. kopno cUtJIn impf l. pustolovcc. c!?^a f rilec. dokuhan). soden pravcu1rt impf soditi. drobci. ki drsi cllfrep m zool goba cydeprE adl gobast clsi€pqe a dem od cFlep goorca clrleT tn obrezovanje (pri mu. sooliti se.c cyrlTeH 4di skljuden cvrypeq. resniacn.K. sooaaDje. sula (vrcmc blcz de. jedro.rr'kI pes zivtraj clqltoca ce pl shui3ati. rastli il in sad cYcaMoDadl sezamov cycBarr| ce.mrzel cypoD[rra t surovlna. velika mnoana: Dlen puh. lis strog. -p'i' adi kem Ztecy Oypecr adi kem Zveplast cl1!l r. premoien. testa Do meseniu cvA l'1 sbdisae.r es. urejenost (doma) cUqpaav.ti se. m taft obraz. mnozlca cypra l. rahel. ne b6di se z rosatim cYAnJa.eBepe4. ureiati. pritlikav.E/rlmre a kraj sodne obcy^elr. snov.ja). pomoliti se. slaDO. ittpl :'rsl.na pamet. inpf traiti. clMpax DAK cy oyp fi sorrlfaK. nedodelan. bit cvurl adi pravi. ()sluc!'try. gorjaca.dslv( ir(. mrsavec cyPTYK. grob. -tn n sodnik cvA. . c!?aT Aa 36opyBa le sl orzne (nt ga sram) go.crt dirati. spopAd. -Arra4d. ady po-!'rsno.-pHa adi superioren. podreti na tla-pe lagati. gr. podirati cv vAr qaB d4t prrsmojen cy^Oyp fti kem bveplo cyr-O!?eH. osnova clrllr. gl. austven. ureJatr. riv cFrrep^aB 4di suhljat.urrTe trj"!a. mcevosl cyetel. preseznrK clrdrqa-cutrrqKa f detn od cVIIa ]un1ca cUn. spaka. ol)fl stajanje. klatez.prez. bitnost clrurccaBo z bitje. piskati skoz nos ct[n'vBa i?npt od cwu prihajati .gt. impl urediti... -qrfir 44. eksistirati c! urrecTDyBar6e bivanjc. mrsav. l)(xlpt il llcle r[ra prehodil je mnogo cest tISMgHa cvMa llaTr]l- cyrHe. co poraT Ee ooArr ce ne pravdaj se z bogatim. blten cqurecTBeHocr I bistvcrl()sl. dlovek cyurrecrwlsa impl bivati. verle c!'eEep8ocr f praznovemost cyera f nedimrnost. 2. -cKa adl precej nizek. . odstaviti cVre_pduft sutcrcr). telika veliko Stevilo.jalclj Po zeDltvl cycnenafrpa pf.T!ra 4di nedimrn. ol)staiati. co 6ora_r He cyA. spustiti se (veter) clrrpBrqa I sokrvca cu^oxn. teZek. svaljki umazaniie. gram superlat|v. pepelnato siva krava tKoza.tnr f fam treda. Ziva stvor. vorlrt cy!e$a. trobec c!? apll pt zool trobdarji cvpHotrapuo. -c!: dati se. obli6je. -AHa adl subtilen. impf stoprti v sor'(. cvalrpa ce.''ere pl nar pes splesti cyrrpaBaI red. bistvo cy'Icrpdt m substrat. snov za predelavo cll'oBrlqa I sutrov les. in tlobiti. nevisok I I I I I I I I I I I I I I . pokukati.. ce.r|I| m lam 1.. ga. clrnHa pl. tetko dihati. cwuKaD cyurrecrBeH ad7 bistvcn.sem c$ra t vsota clrra ad'!.obstoi. cyApFa ce pf.. ooraz na zunaJ.impt ureqlrr.V naglrcr. pospraflrr (nrano. -pE m praznovernez cyeDepnecveBepJen prazno. nerodneZ c!?!'aRa I sirotka cv'pllria I sortica cUCaMtu bot sezam. cUp4. "dreda. tcei susiti se cltEtr4a I suiilnica cltqEocr I bistvo. pobrati od nirsDrctrikl v rgrl c!'r^l'jaq{lT1tHjalrr rnlcfni rii cFlra-cFpryrpoM d. spc mlnlatl se cysartrqa I zemlja. pote2? Matedonstso-slov€islldd*r 417 cFrrecrDYBatr. . . cvMavsouca cymirop rn kem i.kolidfuanle cy4crn adj soden clfAcfEo t sodstvo ci'eDepe$.pna adi pra toye ren q. caMpaqeH ctmtu impl sopsti. . sDoDastrse. caM- qlMpalreE.-os.-sodba cyA6a{yA6rNa I usoda cyA6'tncKn adi-ad! u'soden usoqno cv^dorroceH. unlclu. zveze. -xHn ? jetDik.. razveliaviti. -cna adi usoden ci^6orrocrrocrf usodi-rost cytrar atlj soien. slimanih) clrDixrK. za sllo cwoa adj surov (nepeden. 2. /irfirsrx.4u l'1 klobasa iz Bo. -plltr m fta! pL \q snaga. cU\paBa trt. mnogo.eksistc cu betl cyAErqa f sodna dvorana ciApn c..qtry?er 416 c!ru3o( cYna cvra / juha " curcH 44' lusen cynepndpeH. sutiti /i8 hirati. sodnija.e t? SOJenJe cyenqocr I nedimrnost. podlo.Ay. somracen. ioodevati se cvArpaFe+YAp!tsaEe r1 spo padanje.teplo. praznota. lig ubiti clrrpauura I vroi pepel c lrrcra$qa-cFcraEFja f substanca. poleno. 2.a d. tankoiuten c!? adj pepelnato siv cypat. cvAc[.

celotni nadrt in seznam c4eHapficr m scenarist cqprs. obzor c4rn|ra-col|l|r(c l. taj iti. urejati se-brez.tar'e ad.beden \^xB iffipt Zalovati: tarnati.ct1. cupDyBa pL impl napraviti. 'raj. -Brfa adj otor. tabla. doumeti. impl zavpiti.a m. muhast. usnjena torba. zadreti se. raroBeB liSpati se. razpredelnlca raoF. {Ja r? l. plitva kosara. itnpf dojeli. bit clrtrrnBcK'| odi bistven._coo6paEHo cqefia / l. ta. -r(Ha adj ototcn. ft mit sfinga. n.i ind. pekada. I usnjena torba. hibno se obledi rar inpf .srYAofieBnA[ ce d osupniti cq!'Ka. prenosna ploaevinastaposoda z terjavico za ogrevanje napihovatise (tudi lis) 'ce: raraplre-raraprtuK. tedi. znaiajen. gl. -ce: zardeti. ^dj liipanie adv ialostno. tabor.alost. ctrrq.tarnan.!te n iLem od Taaa ponvica izginjati 27' . 2. 4. doumevati. orisati v glavnih potezah cxoAe[.6^r^aB adj dojemljiv. vojni lo gor. okrozje.ic. krogla. (samo sg) clcdaliSCc. pojmovanje. pladenj.I ClttruflA 4 t8 c. bolede f lan 'aBpa raap[ oe. pola. revez ran(Brqa I nesrednica. ([aicta) Zalovalka. ragplpa ce pf. umljiv coar rDocr I dojemljivost. 2. pa rala I Zalost. tudi S(rlvatt Se. scena.ooer. prrzc ristc. malha aaxoDeH. podstre& ra conj i\. besedilo. 2. -rF n nesrednik.1.obJOKOvanle rarKeH. liroka. podroCje.er ft! fan! znadaj. arl. 2. sver.JHa adj skriven. stranka Taaa f ponev.stalisde ctDepaI sfera. lif doeodek. Za- TT TAApton Ora Ta6aR. bole" dina ratrap tu z ene strari odprt boben. crpona clrYAoDI|AeHOCr I OSUplOSt. tal]sten. skrivnostnaoseba cxeua f shema. scenarij. 2. puSdati. ter.t!losten aaryDa impl Zalostiti sc. impl zaropotati.ecl fam noy. da kdo zardi. gt. . druzabna igra Ta6^dra-ra6adDo I tableta (zdravilo). Sliandal cqeBap[o. narava. coa*a pt. razumeti-dqiemati.|e Ta6op m l. iost. muna. ubG .l-Tarap. -AHa adi lit arh podobcn cxo$ro adv primerno. 2. revica podstresen Taaatrckrr TarKHoBHrra I .ictl rax(aqKa I talostinka. boledina. ustrezno gl. biten c$afl. uboiec. objokovati TarKHtr(. 3. -tl|. eledalilka deiav. bridkost.-rlr fl 1. vzorec cxeMan8dlra pf. impt shematizirati. rabi kot iitoa mera (50 kg).cuprtBa pf. Krrt! Se. prizor. obmodje. tezKe narave ra6ta f 1. k srcu sl lematr raeu. . rzrzumevati c. posoda za prazenje dzu\leda taBa|r tu L strop.ica. rarapv |fipf naplhovall. -Ce: cTesmla 2.. impl rar(oEeH adi gl. raBra6rla I zoot stenica.!yr€ 419 ra{ t I I I I I t T I T I I I clIurmra I bistvo. umljivost coaftaEe r? dojemanje. crryKpa pl. lig nerazvozljiva uganka. strc Jar ra6aKdpa I tobadnica ra6ar aK tu strojarstvo ra6aH n? podplat na nogi aa6dsa I strojarna ra6aqKlr adi strojarski raft^a I tabela. prikrivati. topiti se. 3. 2. pregledennaert. zavresaati Cudenost c\ryAoBtrAII ce. nesreden. xaprrca ra6xer Bja adi indecl lam l. zardevati cqpKa.

nr€rr.. polooranoaroleu. tikati se raIIIo n tango (ples) ra{eq. sop vate ali gaz e hem pop€vati TasAapa-Maf. I I I I I I I I I I I I I I . odctov. raBpa teptati. zarckati se TaicE . lesen kroznik. fafloc\[B TDopesKxadi ustvarjalcn stisDiti (kaj v roke). tarnati.. ifl1pl od" vleii se. a. -Hqn m lan kolo.Ta'(clIBatrr(. ravno. ti se v nadrobnosti: 'ce: ienska..skrivnostnost TaEloa rollqYDo 421 TBOpll pa. rnuz mera za ritem.-rurm adi tamkajsnlr raMrroH .2. redek. grmcni(. gl. mianine rar'i:a impl cepetati. lig izmedki (dnitbe) Ta^na t bruno. raHrlyDaq-TaHrI!tsasKatn. klatenle Tarure.ost pJ. -p4r r'? stvflrilcll. rsKalr rair.!. zarobljenec tananapcrra adj bobnarski Tana. metoda in nadin dela raxyiepe adr tudi ra's$a!a itupf od raxca gl..rr. el. stiskad ra]Mdlr adv fetfi ratlno prav. odtavati. -DIE m lopograrmperse r ustvarjanic vec rBopeq.tapljati. pt-c metavanje. -Llr a. TaKItIaBarle t4 gt ra(clBal6e raraz m arh fam val 'ra aM6ac rn lam lrsta bobna. orientalskoglasbilo rauwra a.dr taft pribliZno raMo. pr(' metavati. ra |rltsa pf. impt potepati se. gl. grrnoli raopa f gl. ()tclrrl dediSdina TaiKoBcKuadi odctovski TarKoEcfBo fl oaetovstvo rar^s adi indecl arh sl^dck raMda. tig mnogo zdrav obraz lesu |tBapow$ adj zdrav. pogada TarBezKm bobnenjc.2. npa- TapaK.ararcrhpa pl. klatiti se. .oA TaKc!'Bar6e Kyra He ce pacus!. raKB. -Itu I sladka pitr. ravno ko. topoglavost TaopE ittl pl umetnisko r|slvllr'aarolMerr. 2.TapautMaa xra I potenu{kL'. nadarjenost rarHaI l.r*re n dem od ranas l. taRca.irp. Jata rlrJOVII m tajfun T adv'conj-pat t tako ^Ra r&Koa. rel stvarnlk TarK. raKT 2 TaKTnKa/ l. delati rapa6a I ograja iz letev lis obilje rap4Da I tarifa. raKcFa pf. umetnidko delo. drusdina. opus ranocr f topost. B€TlaBal6e. taktlka. pavke ra ac ra val. umetniska slvoTaior^aBadi topoglav ritev ratlor^aDeq. . Dlesalec BRFaTa Ce TaHqa. -3n m usedlina. ki visi po tuiih hiSah tanjsati se. . goSda.virslt i raTKoBHurtaf odevina.reB^rtre Mrr ce ratMalM cevlt so mr ravno pfav.di m@t tc krven DOKOICN rBop6a I delo. Tat'rtp impl tangirati. postajati top potrjerra TarfiJa. Tatr(cvBa. inpt IaDeclraIl rarrdrap fi tapetnik aZi tapetnilki ranerairrs ramr impl delati topo. organizacua ln vooslvo v volmn opeiacijah. impl fam ubliubiti.I pron tak{cn ra(cu / taksa. -ce: topeti. tarrHcTrlo l? sKnvnosl ra €p r?rplitev. f plesalec-plesalka ralFrap r?'rl.glin'. -KBa. TaMaMHa ro]\Iro{ ravno opolnodi Ta]i{. rahlodutnost.j indecl lant nesrden TZfJ(CitsaEe fam .rel zaKramen! tolrajoa I truma. gl. siliti k jedi.n taksi (avtomobil) taKcr4>taKcrrpaa ft ILm 'fesreca raKcnparrurja ad. ples. eut raKrrsipa impf takliztuati. tarw impl bobneti. tavati ra.x\' vrna. .6Yp boben.420 raEM-Ta{H m arh mesg:ni. zareti se. tambor.MEa 44. obljubljanje. obzimost. lr8 spusaa.fl tampon.. tmpJ ustvarialec. fig neumnez.ru(ar6e r' potepanje. skleda rarr[ra I kmedki voz \^^K. ploh rauasriaeraMaliap t fam skopuh. pl tanjsati. toriti. a zato^ne preneha rafi adi toD iz plutei tig rana f -zainaiek lopoglavec ranrin nr vetik boben ratra[ap fti bobnar. obljuba. gradaSc rapalral{a I koufca denarja.c . obljubliati.6pas rat6wr m talent. suliti se. bobendek. -ce: TSap ftl malenja. ra[or^aBocr f topoglav. Iopoumen jati.Aapa rraelr. zadevati. . opo TasoK. {fi I sodno listina o lastnistwr nepre' TapaE!tsa irrpl brskati. -BqII m oae raaKoa ddi oletov rarKoaEHa I dom.rt m tambur raM6lpa{aM6l?lrga I tambura. dnevni obrok. aMa He ce xlrte Dravica se zmanila. iskati TaparrllTarl'e r? brskanjc.rtr!'-TaM(>raMOKaQdv tam \aJd'aJdrKa iftpf lam po tr- rarruvDa irrpf plesati TaH4yBar6e presanJe . iskanje \are rn fatn otka raTea odkov.Ea nrse ne po(ura5 z obljubami 'r?jk rn l.neurnnost. snov. vitek ralrle a I dipka rarrreaeu adj dipkast ralq m ples rasgoD adi plesen Ta.oditi na potep raaor. ocernaocolscrn{l rarKoDrrHcKn adl dom(. 2. 2. r'rr aeB[ ^dj oaetova druiina raresqe a hip fam otktr rarKo. pristojbina Taxca. prazno Deseqlcenje. voja5ki kruh rauucrBeH adi skrivnosten rauucrrenocr f .a n. -llBo.rr(a adj tanek. olika. vodja kola. l. onat bobnit ran6. bistroumnost. tdtl TA{rpeurrBo L ustvarjolrxrsti rt dati 2. -qu m greben.skrivnost. fied aep. cenik raparm<a impf premetavati.

l reKle. relr u tek. gl. zamolklo rded TeMrtepaM6rrm temperament reMtreparflra f l. -|ar I a/h l. biti zadrtan.tepsti. temelj reMe eH. -ur| t zool lefiija. l. 3. juzni veter reidtrrrrap(a t iedarka reM||qrzja f trda. pretezati-ce: vleEi se.u cevau TeImI|Inta t pretep. vleka :fer. reHeKnja reHeKelr44t fam pl. -Nra adi pest mudeniski.ig trd.]l| impl teliti. vsakdanji Te^a^-TeAartlnl. izzivad. aasovna mera. -r!(a adj leiek.'tBoperuTBo aEpA adi trd. vilina rcwa impf jecljati. mo J. poredkoma rexymt adj tekoe. 2. na misel priti. poln trpljenja t€rr.-Aq[ m trdoglaTBpAOf aECfEO t2 trma. vlali. -rflr I fdm ploievina. zahoteti. impl telegraretse impl raztezati. lonack reo 6r ffi tcolog.I TBOpqecrDo 422 reaenqe teaelne 423 Teflxa t I I I TaopqeAcrao n arh Iit gl. tema reMr|'qa f 1. irirerct ddj Litcn. -ce: teliti t I I I i I i I I Telro telo rente '?n dem od TeAo telesce rerb.|Jd impf vleIi. temnica.Kz impl biti teiek. pomisljati se. raztezen leraBeu tt bot trpotec rera!' impf zavladevati. ubijalec. prodajna miza. opeko '? itd. Pl srebmi okras neveste r]eMeAr. -ce: temneti tema teM|tu o 12 renrlIr|ga t mrak. tehtati. -rflr I teorija \etrla. plodevinasta kangla TeHeK{eH ddi l4n? plodevinast reHe(e n fafl. namen. zaKrKnlen TBp4or(gpRogr t f. odlasati. -i l tendenca. kar fi na pare. tema. lonec aerqepqe r? dcr? nrnDjsir l)ltkrena kozica. moldea dlovek reMiaH n kadilo qaA reuianor cdi TeMiarHoB po kadilu dim kadila.) rer et6e n vladenje. impl temptuat| iaso\. utisanje) TeKrrpa/ro hitrega pre-dar uoarJaulja rn razumevanJa. strogo. delovna miza (obrtnika) T€fepe nosila za material. tolIi. hitrost . jetar. osnoven:tiP temeliit rcv. (matematidni) tcG rem. muka. n rC -odpotovati. te'iti. okruten.iiLjarrna I ror sein fant ie TeKcr fi telist.'no uravnavatr Terdto z tempo.jeda teMHuqaB 4dl somtacen TeMHrrqap l. teinja rer(oR. TDPAoIAaBadj ttdog)a't TBpAOrAaBeq. -. reK 6poj liho StercKxja. naditi. pojecljavati ITOK rei'jariiffi. tepei. spo na rgra t1 reHK r. razumeti.el.ost.dac:r. tok reK adi indecl fam lih. vrotina (zvisana te. omahovati TeraB[4a f pretegovanje. dim TeMJanlTalreMJaE!'t(etr. slabe volje. trden rEpAerre t? trditev.elrekeBr|crBo n fam kleparstvo reHda.lainipjlit temeljiti. tank reHKricr rn tankist renoK.. Pretepaa. breme .^4 tn arh fazgla3alec. mu- rcxmra f teia. delati skrbi teldck.fpa pf . teZava. meriti kam Te)Krreersea prizadevanje. zaKrKnlenost. neoostopnosr rea fi tute'. trgari. nosea Te3re . 2. lrakulja TeHAC tenrs. bakrcn kolli(rck. TeaeHUc rl d4r1 od Teie telce. jtynf Ga^rersr!tsa of./lq'l l1 tele re^eB[3EJa f relevizija re^erpdMa I telegram. 2. -/rHa adi temelien. -RKa adi tanck.r. graopirati se. {Brr tu taika Lica'. starinar Te er -ur6a. glas iD pcvcc reHrlepe1. TegeK es rexerteuda.. pretezavlca tlenEr tn temno modra bana t€raa f steklen lonlek (za marmelado ipd.em'B adi Ztfat{. kljubovalnost. hrcpcncti po. kapelica. vledi se..os. grid.impf. slepec.) spomnrtr se. jetn nik.er o /r trpljenje. pletenlna rer-rw< ady fu in tam. ttl. blago. -t(ua re'll fi len. barva obraza.rKa I pretep Terrc n arh gorski vrh. rlreflop rr tcnof. iz lice re. bogoslovcc reopdua. trdoglavost TaploKoper. teza. brzq tav(a RA re^erpaofpa pf. ravs. -ilr i fam klepar Terrefter[lrAHnqa f fatu kleparska delavnica rege(euricKr adi fafi klepar ski T. tclidck viiolica di3eda ren'mee itupl teiDniti.: TOI UMa Te(IIvAa O doml- Te]ret6er? telitev re^eurK{ ddi teledji re. ooKazana resnrca rcopda. zatrjevanJe r'p$r impf ttditi rEpAi|lla I trdniava rBp{o adv trdo. (nikalno) ne prenalati rerA{ eH. odmi-ce: kati se. natesovati. ubiJarr. resen. Dretesofirati. tehtati se.?rasanje. besedilo reKcr[ nt tekstil. morilec Tera. koZe. -pFa adi trdo -s sKorJo. derviSki samostan. Kapar iuu r{ TenalIlltfl't ravs in kavs Tetraq n nasilnet. -ry-reMepur m lam mraden. mavzole. temperatura. DcF nekbd. polti reuaerryJa. tkamna. stegovati se. lesna temDeratura) rc*n. globoka b kr'('rril kozica. gosta teme reMHogpDenodi temno rded. izvladiti trpeti. Trz TerGa razumes (\.4. brzoiaviti vati. -ce: slaniati se reMeaHocrI temeliitost 4di temenski TeMeH reMeplx. biti se. trdno. mrak. Texcrune t? teriSde re>x|Jee impl lit iti za tim. nagnjenje reHeKrja./rg Nrut. hrib. 2.

nasilievati TEItalII|H. reyJ4ia re$epn fti arh illet r^ zabava v naravi.i indecl hudoben.pozrvnrca rzl). -B!( adi tib Trrafi ftt ponev.Jart ponvica. tetiva: 2.ploha bcscrl. termi. Zrvrne rtnrap4. -rfr | teiaa.os. Dekad flrrarfrrqa I cvrtnjak. T\rJ'a velika buda rlrtrll conj da (posledidno ) rn/r ft tilnik. -Ixr I l. nikoli no. med kita r€fiq ft tetec. r1. r ruk o uprn flmoc4 rrlln(tcyn lrl. 2. v stlanu rmetr rencnja. miriti recHorarrecHornja I tesnoba. ootga.silo dcluti Tr4raFcrEllar6e'l tiranizirunje. more. -En ft ath ktojat repsrr ax n a/ll krojagtvo rep3lrcnz adj arh krojalki rcpIfmptlja I teritorij. boscstv(): 2. te. xrap Tnratlqe a dem od r:I. polica v recEorpaAocr I tesnosrdnost rCDTI tepa. vanje '. n tlS lllr(Britune n agsm od.-rxr n tiran. termin. remajhen bakren pekad cept. ulrsevatr rr'RoK.origirralcrrfLr veK. naklnda.-*a adi tekod reqso ad. majhen peKac rfitap tu Zool tiget T're pron l. seznam. poseonez rfrfi3{rpa pf.. a/ft plemisk . naporvidel svoj tilnik.pl). 2. topa stran noZa. fig glava.n a/ll natisniti. tehtnica. {sa adi ozeki lig omeTcnraat' impf gl. dcl stavbe.tiho nrBKornja I tilina. vo{tna tehtnica leperi m teren rep3uJa.e n dem od nrKra budka.qa f tirada. toptoten repialor rrt 1. 2. pFgdajqlec pedenih ouc. praieneK. KnxH necRepea arft l. -m saotona lepMa eH. cen TepMoudTap nr temlometer. -ry fi pita z bue nim nadevom. nacln TcrraBer6e z gl. ogrevaea TelroFTepopr3aM.poskus zmoznosu. znalilnr (. -3MOr teror. 3. vrsta. pisno de voljenje. Tae aeUa ti ljudje. 2.j nez\e reullta adi I noseda clr ro BUAaM TaaoT ko bom rerrrKo ddr l. kozica. lore TtrI'' p n l. nasilievati. kozica. i. meriii cesto rer{rB f l.lettKatt e 424 425 TTICI(ARfiTTA jecljanje.x!. tetin mot rerp€5 n zool divji petelin reke k arh el. tihost r.nr^Je pl usesa. prazna lraza 'rrrE6tKm tirata.r m preganjalec. toplomer repMoc r4 termovka. gl.. TIiKBaF HTiTK sen. rnulj T!d'. fig tepec rT<Bgp. lig . nasilje. lig trdosrden. 4'da ad. listina. os.fam razpored.cesatl '. glc l|sl T'/lI m L tip. potrdilo. oporoKa j .n tipograf. iiSiirije. pusaati. rylrrvpg pf. termiti. iz testa rscno-r. testo. jedilna buda rtlr(Belr adi buden TrKBeHrfK. vladavina nasilja 'rzcKa. PICnnlu. trpinditi. kolovratiti. buda. rok: 2. tiskor rrrnoaon{a I tipologija. . 3. rlrrrlcpa klin se s klinom vaorlo. iftlpt uti- KO HeMV!gorte mu! reurKolroceH. testenlna J. pl). Diknik reQrep ft regisier. jojmene! gorje! reru.ect adi mivkast.1)lik:r. impl tipit. teiko.ic rrpd. beseda za doloden frojeni repuftru-pl zoo./LMrTa m pavkc. zaledje. pregravrca reurra I taida rHBKoad1. 2. impf . ac\an ic KOD]a. oskrba. ti otroci (oblika za tri sDole) rriKDa I l. gnati. peKaca 6uda!ki. 2. nallerlcrrre t? detn od. te Zenske. fevdalna zemlia. tekode. gladko rcqrcgr I tekodina 'retnn impt tolatiti. topa stran sc. hrtet.ozkost rec n l. xora fte trlpaH ru tiran . bobcn rmrarIpu-M[HanplI! in tcr i | ( I Prazne marnje! ncunrx)stil TI|r6aI mivka. 2.nevzdrten rerlKoflrja. 3.test. siliti.zrvIno. Tepceue ad. goDili. polivrrtl gneslr SC. vr:sta mravell cdi toploten. ozemrle llepK fatu vzorec. Trre A!Te. -un I bakren pekai. ta (kazalni zaimek. knjiga dolzruKovln upnlKov rcxllrn(a t te}urika texHo orlJa I tehnologija reqe impl tedi. Terlc.neusmi" repdca I l terasa. trin()g Tr4tat|cTB!tsa impl vlit(luti t{ silo. pojecljarenKar6e repopr3ripa. -aHa 4dj termiden. rerepaan ce impf oDotekati se. teroriziranj 'fi e nevatt TeqeH. rJen velj i balkon. itlrpI ti{{ati. TerIKaIle TeceH. poganjati. tisk ri al|troclBa|6e n tiskan. nevamo. 2. Trle r(erM. rluofell ouc TrrKlapExq "qu rz buda z mlekom in jajci (jed) T'.1. TecHorpaA adi ki ima ozke z(|r-1vt lcnje prsi.ol tikva. tast. oseba v litcli|| c l delu. glen. impl tercrizirati. rnlettgence recraMdnr n testament. opravliari k(F n. termos r€puooop r'1 termofor..iruli. -^aa adi zatilen tc.TIt^e\. tesnost. model. adu nerodno. Te[Ka Jen rcpa impl poditi. tig gosta mesanrca.la. gonid rep€&Ja. oni (osebni zaimek. 2.lia reprwt tn-.lit recr Ha I soteska rcpurraJn I med tetapija. ti.ecreq ad. mi- saIl. flparq3fipa ifipl tir^nizioIi.. po vzorcu dclati tlnrcrpao . -Cei nvatl se tEcKaEqa t gneda I T I I I I I I I I I t t I . radunskaknjiga.rrysg. trudno.

toga Torr. nlnalo roHer6€a tonjenje. Sirokoustncz ropMo:.ii'[. tlaaiti. takrat roraureH. di. topid. ginevali TonKa f mal krogla'. nihalo (tehtnice.trn pl I . prc. f l. . napihovati se ronorerse fl topot. -r$ n prostof ob ognji{iu v kmedkih hilah r^ee inpt tleti. tolkad (za kavo). ^dv vse naenkrat. lilan. tedaiSnii roj. sg r? od loj on).l|*t tnpf pripravljati.os. kroglast ronerr 4di topljen ToIIqIrja. isto ro^|KaB adi p/ol1 tolikSen.Tolr6eEle.iiil' aij"t!-i. impf \aklad."\a TOnOA gl. prostovoljna kmetka medsebojna pomof. rorrlufqori. roj cn ja craBr (( aAe) . I l.i topel ronoaa I bot topol rorlop. J. 5. bajc\|. razlagati 11oKlBarle n razlaga. pripravljati se za dobro jed Toqr 3a6lr rotnrao okrogli brus na me'? hanidni poeon rowra I pikal todka. tx lil roganje. posteolca . -ce: postavljati se. f dem od. vsiliti se komu. topiti muditi. naziv rrrEfi ce ifipf pusdati zrak (guma. ure) toiyK. krasti smukati se. ravnanje ror.rf{ fi 4ft prisoien kraj.r lir. igla.l1lCKat6e 4)h roMpYK 427 Tpar TlrcKar6e 11 tisdanjc. -F''IA Z faZlAgO. prrpravrJanje. pfa!. fa'' o. tiidati.ler6e ogrevanJe '? ronnu impl greti. natanko. zoglca tek. tako drobcer ro qe-aoA(Ill impl tol'i. posmc' hovanie. natezalnica rocKa f nar zcr dolga pl ltx' na sraica (moskc rrolc) Tora eH. hist tlaka raaHllK.ati. -ce: se. popoln roqaq n bnrsad rod\ impl l. 2. r'()|(r. -rgr fi nar pes klade (mudilDa naprava) nonrt tmnt l. rop6a lorbi. nro(rcr)ic.^ ?.'e pron 1. lepsati. toplo podloZeni zimski devlji ronalmcxlt odi toploten defi od. razlaganJe tro^K!tsaq r?l tolmad. butelj . v tolikSnem Stevilu ro Kltrsa-Fo Klrll<a aab malo. na debelo Torlys m arh kij. majdkeno. 2. za\i. -n a ad. potaplja.ra t okraisava v starih r()kopisih Tr'IpBr(a I partizanska kapa flrrv^a I titula. on. vkrcati se na ladjo rorau-{omj.o.rKa rop6a beraika malha. kopalnica in stranlsce To6or?rt. minevati. daiati v tek( iiit. -urHa qdj takratet. Tltrl impl l. lig ooveznosr roBapaq m nakladalec t1oB:rper|. taliti. ftpffielement flrl.rK. v$titi se. kazalnega zaimka sg n) toa^6qoa^6ra . malha. -qrl r'' 1. topnost roll^r. topen ToftrrBocr f topljivost. urejati. 2. rnrTa. minevati. se z.r impl kazati. lig lam brusiti zobe. ona. ||paBu roKa traili s k()7rrci r. pl Tr. aisto malo roAKlrfKaa adi tako ma:t' ken.. 2. soba za garderob.n( taDliati. r'azlagalec TolK1rrrrHa adu (samo o ljudeh) toliko. ABe roqKr dvoDidie msrii c6 impt vrstiti se. la. -^Ha ddi totalcn. to (3. drobiti ro^lrHriK. rolr(oBeH Pe!rHrzK enojezidni slovar s razlago v istem jeziku ro^Ky adr toliko ro^F. potapljati rorycKa. AOIIO. diol \ora odr tedaj. ono. -ryr m peta na tevlu ror\e impl toniti.ca rop^aK. domada topla obutev iz krzna ali blaga. ^di razlagalen. l€ giniti.'v|li velikan.os. ris (papirja) mnqecr adi Zogast. bucika.UD'a ithpf tolmaliti._primerjati 1101(MOrAaB Ad' ve.svezenj. pomakati pG r. f sled. zradnica) rlxnr{ra t tiiina rwru impl 1. majnJe hen top. lo palica rojrlo /. -qn m kij. -cei Postajatr toplo (vreme) roIJrJrB adj topljiv. topotanje r(rr'Ia'ir latn vse skupaj. muiiti. 4. breme.\^di mn^xqa J toplice. ostriti. 1cx fi)klr / upilnica s polnimi kr.. majhna bala. zagovednez.!r! tobogan. -rIIl nx topnidar rop6a I torba. ogrevati. mudcnjc ropuosu impl lit grdo ravrr:tti. obladenje. 2. tihotapiti se rpa6a f bala platna Tlrar-rpara nr.Top6trqKa fl. 2. roKMerK m ureianie. Taa.g()r-. tolkaa.oxa / okrasne srebrne zaponkc ali plosdice pri lrxlrri n o ii roxMa(. toditi. 'cer 2. drsalnica na lgnscu roDap m tovor. tedanji. 2. toplina rtmt'. ta. buzdovan. Eeoer obla. mizica z zrcalom. Toa.apn pl. bot pestid roMpyK. bala. poudarjati kaj pred kom. 3.ivlr nje 'rnr^H m 1.-pl{a adj tovoren roR./. lig moriti ropra f torta ropr{pa I tortura. obleka. te se. natakati.{(a lr 3anera podpidje. var6evati rKae i*1pt tkati. brusiti. primerjanje. tako velik ro RoBeH. hirati T^eerie tlenje '1 \o pron L ono (3. 2. ro. l)ct. pritiskati. raztapljati. rlaBara B Top6a tvesat le qlavo ripdipu-pl zool vretarji rop6e. .t-i'[.iata. ccloten.||li. tKaeHuHa-maeHuqa f tkanina r^aKa I l. ostanek. motati se. prisoje rorlA|rHat toplota. /lg butec. izvir tople mtneralne vooe rotro^. -qa ft tan babat. 2.n. veneti. rasti (o ljudeh) enaKe posra- aror(My-ToKMo ad. topiti.lJ. Pogrevatl.rorwe n dem l. 2. rofl'r n L top.

brazda poskakovati.llavel]. 'rpayrl^B. DretoK rpai li 5ama. drhtet. uspevati. lrpctcn Tlllttff(ltTit atlv nrc moLce. moltnti. izvledi. 2. -lj*"utur. posiljka. razburjati aperep m betonska greda. l)r'idulr. lrgovina na debelo.eF adi tfezen rpe3!ena(. zateti hoditi. tolkac. Iubenrca. -ce: zbuditi se TpJoBl|Ja trgovina.la sa ro^eMo (Ha laApo. kreditna devizna) Tpascnopr nr l. trden. podpornica Tpe3. lznemlrJati.. \pafrra impl storkljati.alt fi tram\a: tpaMra f zame iava ryatls(aa . -ryr m ttata. zalolgfa fust. ncsreca.l trema. trpeti. oditi. He ce Tpra co HeIuTo Drevec se Donasatrs mme pl iti.!Mo 3a eAHo l pcrrrrYrl:lrr. treSljiklr. Sklepetati (z zobmir. potegniti. -rK!. fpeBABerse Jecrjaule '' rpeoa. ^tragedija. mrzlica. . migliajot rpener rz trcpcl. ekstaza. klepka. prevzematl potrebSdine v vojski. I11' soi se. lig blekniti neumlrost rpat m bot kresilna goba ryarE pI l. bc ga! s tmvo . trepetati (s krili) rpeErc. drgclllli. . Tpa^nquja I tradicija. firT burjeno rPeIrKaI trepalnica rpf. rpelJocpa pl.. tehtati. predsoba TPeMa. c. l. drhted Tpeneflro adv drgetajc. 1. roi alarm TITeDO. trajati. z.^ti . preoblikovati rp+fcrbv3nja. prenasatl. vleti.s. tfa'r11at TpeDu[a-rt]eBrrgKa f dem od rpeBa travica Tp€Dmtrre velika. poplah.n leseno -kladivo. I I I I I I I I t I I I I I . nrigl irr ti. ki se ni leDo razvila) rpe6a impf biti treba. li'sketati se (zvczdc) rpensr rrB adj lrcpclxj(x(.aql s{rtvllen. po trkati. tresditi ob tla. tla -.ior impl jecljati TlreBrnd{. trcllrlck. odprava co) rpaucnoprtipa pf.?! transrslor. lrcn||rg. prevoz skozi drzavo ali deznjo apaHc fi trans. spreJemnrK tga rfir rn tranzit. impl narctati. zaraSdati s travo TfFJB^EBadj bogat trave. gooezdatl trg rpacae pf tresditi.(. 2. trpeti. lrc c MaqHoAa ce rPae ni tctko molaati rlrrcrr. zavreii rpa(a cE impf.it razburjenje. po trebno. /ig b ti sc TpeneparrD adl trcpcla iod. uriti (sc) rperleplr iftpl trcpctal i. razburljiv 'fpeBorwr tmpl lr. obraaati se v posterlr.e r? trcn. vzrllzcvirlr. zamaknjenost rpascaKryJa. tehtati se.|(eH. trg. potoldi. Duca. trka-. drlrtrr|ic. slaba trava rperJoca-.apo6so) trgovina na drobno rproDurrrre r tdiSde.lope tatr. umikati se. z. desnati apecer nr sota rpecKa I l. -EHa adi l.. lil -ce: vesten rpeM n preddurjc. mestece TproBqe. preyoz. kravji zvonec Tpar(rre pl zaSklepetati. rpenEyBa p/.nemrmo spa rpa(a|6e /r nemirno spanje rpaw nr arnina. drobovje rpra inpl odhajati. . zamenlavalr (o@go za Dra- aa n i c rpa$. TpeuAaOn^ rpalx}ngmp. traDsport. prenasati.gnoclr gobcz(luli.rali trajen. impl transf ormirati. lrf: skopuh rpece impt tresti. rproBwf .jarek. toldi tlraKarbe rr lklepetanje.pf.fpareAxJa iarpareArJa 1. im. upravi rpe6ysaEe r potrebldine TIreBa trava I TpeDapcrDo zelisdarstvo 'or n TIreBes. postajati trczc . . otfcsuli. rpaKa 4ranrop ft traktor TDaM6v^rfora f odskodna de sKa.pf ..Drevazati rpiaucOopuripa pt.$aj.a Adi lit vznemirljiv. -ce: odmikati se..Er f transfuz a. drhteti.u. 2.1 denr od TproBe[ rrqovclc WryB itnpt trgovati Tpryaa6e n_trgovanle . gl. sejmisae. zanos. Klepetec v mlrnu. zamenj. molrpaK itupJ l. trcn (odi ) rpenerel. trr' sti se. -TIIa adl lrcpcliri(x'. 2. 428 TPTOEEJA TpFOArdllTe 429 Tpecxir l)r'czl)cscdc rplrcrr. tta!nik TlreBora I . peketati Tpaca/ rrasa rpaclfa inpt _treskati.IJ<a impl mctikali. v:rlll TpeHtrya impJ trcnir l i. uma-kniti se.1.!. se ce rpra ni mogode prena5atr. morati rpe6es. lrg rznoosce rpar. vil diti (se)._ . iml oorasu. -Jt|a . poKatr. trkati. zaloputlliti. iti. izr@ dilo \tnc _ impl. it rpl tfatsDortirati. -Itr| f transakciia (finandna. . rltroBrrla Ha MaAo tHa caTHo. -ce: rpece r^. razburjenje. spreJematr.c . . miglj:ijod rlte'lern impl lrcpctali. iztepat z pr h. lrajanje. -qu tt? obredna knji' ga pravosavne cerKve rp-e6yBa pf. udariti. Zalna obleka rpallr€H.or. zmeckan (drnla. distiti rie6rlrx. ne mir. zapustiti. tresti se. "6sa adi Iaftx potre' ben rrre6ti impl trebiti. irrl)/ treniti apeltrrlaarl. zarasrr s rmvo{oraldati. -pr|a adi Zalen rpaon€ I trafika Tp6yB fl trebuh Tp6FrKa I vamp. -3I| t. -qI| fl abstincr)l rPegBeHHruTBo abstinct)clr tt TpesBeHocr f treznost rpe3t'J{ impt trezniti k()ltir. drditi se. -^a bot gl.aou. 2. le za tren(utek) tpscqlto { f. strll) l'r'((l lavmm nastopoin rpel|Aaori m bot v(lrit:^ rpcEAaO[ oB adi rolin rlteHllHr.

-\tl tn m4I rr1kotnik rpq6fira-Tlrr6lqa I l. dirka. meti (oai).Studij) TIrc(tx . -q[ n gl. sg) modno grmeti rpeurn pl (o streli) udariti. os. pnoanlc. ti tp[ano HrfK.okroglast TlrKarrlr n dirkalistc rre tpRa. I tresk.oca. zaderi.nati s kom rlremK acHmq -!ut nr tretjeso{ec ?perocreneH adj l. moskih in ierEk ali otrok rpueceTfrf adi num trj.I I i I I I I I I TlrecKa 430 TPIlECCTTOAIIIIIHl|HA qrllecerIlHa 431 TpHOCa t t I I I Me oaia rpec(a mrzlica nr(: trese. mrcvariti koga.4x trinoznik TpraoA nt pravoslavna cerkvena knjiga z razlago ptaz'J'iKOV rpyVMO nr triumf. . pokati. zmagatr rpr'sm I pl otrobi. prilegajoda se pletena obleka.- rc(lcn. nezgoda TlreurreH adi nor. -qr. otroben Tp{lracoBeH. proslava. blekniti kaj neumnega. navrnanec. loputniti. -^eHa adi triilansKr Tpr( rr tek rpKa I tek. lig iretl rpecxar adf mrzlidav TpecriaBocr I mrzlidavost TpecKor-rpecKoTHnqa m..f.oddelek za piooalo plerenrn rpr. klofuta. -tuHa adj tridesetletcn rpleceTroAnufiuHa I tridesetl e tn l c a TprleceTlrlla n4r?r trideseterica. zabobneti (grom) TIrecoK.^ sten. lig crkniti.rrHa adi trikoten rp'' nurn lrije. tridesetina rpqecerKa I tridesetica fpsecsrMrura nufi tfldeset moikih. zai. 2. (oj ce Merxa Bo tpqqqTe. tretie stopnje (prcdavanja. rpKrrlBa pl. slavje. ga svinje pc zro Tprr. bolehen rp.q$ adj trijeziaen Tpirja3n tuocr I trijezidnost 4r[Jair"TlrnjaqKa m. itrlpf Tp'{. udarec. hrumcti.n triletna iival TJrcurmqa I L zauSnica. dce: treti se. prismojen. blaso za iakino obleko tpll ordixa I l. .\Mr1a.j tlileten rplroA[rtrHnra I triletnica rwe itupf treti. pohiteti.d.. rrB ad i tmov. tnnaJsu rprufeAeleH. zbeiati-teti. zmagoslavJE Tpt(ecrslsa impl lit proslavliati.rRy adr fam tikfat toliko TIrrrmMeH. jeziti.UB rpEjaT[:Ip[. rprc. Tpera Beqep tretji vefer po prvt oEoKovem roJstw. tretll oel \pErlrya impt tretirati. pastirica rper-alrcrn adj nufi l-retji:.debelu3ast Tpr€A[e /r dem od TpKaAo KOlesce rpKas . tretjeraz. Tper[ ner^fi svitanje. Tpec(or Tlt€conarra f zool tresorepka.taB adi otrobnat. navihanka. atrt. masirati se. slovesen Tlrr(ecrBo n lit slovesnost. -^t a ad. n malopridnez.tre pl odvaliti. Zuliti. . pokati TIrecKyAaB @dj nar pes mrzlitav. laffi grmeti. (govorniSki) oder..ttrrm adi trinaj stleten Tprfiaecefl(a I trinajstica fpl|HaeceTra 4d. divji rpeunr itnpl buiati. trske ilpe{'Ka inpf treskati.-AHaad.rKArr-TIrqrRA-TprrrK rpruo. pr-rnurcl. drgniti. govornrca tplfDllAeH. -3Ha-rpKAACCt rpK okrogel. . nesreda. -M|Ia adi v treh kniigah (zvezkih) .gati. pcF stlanski. -:ra acll tlcbeloliten. trlwsten flturoAqrrcru-tpuIoArdreH.'rp. ifttpl tnumfirati.. ra\. ncpomemben. vrliti sc -ce: TpKaAe3eH.. 2. beiati \ rpao r poletna staja za ovc(. slaviti zmago rpnaro^eH. obeienjak rlrecnarruta I malopridnica. vse kar ie izdelano iz trikoia: pleteirina.ec^ B adi til drhted. drgniti se. ftum troiica Tpfrt'''p ft strog tridneven post alrrIllaeceT num lttnaJst TltnraecglroArlneH. 2. obisk pri novorojendkovih starlih Tlrera-TpefliHa t tretjina. okoli trideset. slaboten. ^ kotaliti sc. pokanje qrecKorerbe n treskanje. 2. obravnavati kaj. -Tna ddi trinadstrc pen apftoarHaqa I tdnadstropnica rprrK6 r? triko. inpf steai. o^arHa Tpecka moa' virska mrzlica. odkolnliti T?Ka o n kolo TltKaioo6pa:reH. oder za gledalce. KoILCRIT rpKrr koniskc dir'impf kotaliti. (samo 3. s trnjem \ ' " poraser TITHATBOCAtrnovitost I pf. lig prostor za nastop. f m sermaserka TprftareH. zmagoslav' r?rryMQripa pf. -BHa adi triuren Tpn-qernp[ecer fium (Wibliina kolitina) trideset-Stirideset TprlqrerreH. MY lpae Ha HeKOTO CO^ Ha rlErsaTa fig moriti. tribuna. pG kanje rpecKortI impf treskati.ritedenski TprEorapltrlx. Ke to rBeAaT cBqrst{e kdor se z otrobi mesa. fiav pl treske.i l.deseti rpr'3 6 adj trizob TprrJasrtqeg. porednica rwc'{e pl treiditi ob tla. dirjanje. roj rpeurt{ Aa 6era spustil se je v beg rpr<ecrBeH adi lit sla\tn. trikotaza. rpera paKa tretje trganje tooaka. -ttnt ad. sedeti na grbi TprreceT t?tlr?l trideset Tp[ecermArfrxeH. vlliti. 2. skoditi.fl dirkad apKasnqa I dirkatica rpxavrn adj dirkalen rpKqe. drgetav TpecHarnK. tretje petje petelinov. 3. dosedi zmago.

tezak. "tuua adi lit trhel.zA r i udariti. . iuli. zobml peket. mitdsKa na \poEIaB adi podaseD. mravrllncl tplqerbstlrmreeEe n jezenjc. iz. ifipf deft od. strah. trpeti se rpltr(aBnla f -cq odfevenelost. ropoTpofi$ | rel sv. TItV6a'r nl trobentaa Jasno TpBex fl porpueDJe. lenost. trhlost. Storkljanje.rK[ adj dclovctt. desnati TpomHtqa I tresk. trohica . 2. podasntsl. -qx n? trnidje. tptre. deloven tlovck. gxoza.432 obrasti. +r m trofeja Tpo-rrra f podasna. tolii. -Ara adi l.tur I obednica.medel -trna adj gram TpoMaDocr-rpoMocr f podasrrlztozen nost. bot trst. inpf trpeti. gaoza. dcln-adj porrpezjrv vec pol4ljenle. itupl a o n . za drobtinico rporura I drobtina. topotati rlrojcrao z trojnost ropotanje. DA star. ri n rA . jeZiti sc. preperel (o TpoFraK. truditi -cc: sc rpyAlnqa I nosednica TItyAHocrI nosednost rpvAor adi deloven TpyAoAeq. raibijati roDotati.ud. delavka rprennC a potrpljenj e. kl rpte.rnlet( t?l zona. rporuaq m porabnik. trni- TITOEU Tpour$qKa 433 TITYAo&V6nD xmecKl nlsl.AHa cdl trivrsten rpo^ej6yc nr trolejbus rpoM-rlroMaB adj potasen.orb . drcvencnjc. plodnik Keno. tresk. prepere-' kvisku. preperelost rpfir ce impl moliti zadl i i(\) Tp_druHocr trhlost. obotavljiv. "qI| r?r trtica Tlrouroaerre . -JrIa adj trojer] ti. rp-ot\a nafi trije molki.r( rpU6av. otildanec. aisto malo."l !. dela. trud. prenasati. ljati. hupanjc TIrU€a t mlza. delavski Tpotn(qKa adv prav malo. TporrIvBd pL inpJ TpoIfie. kurja polt. dcnost laven. 2. porasti s trnjem. dreve' neti. skira (otro Iast lko vozilo) TpoHsa adr.rpyA6eFr. obrabljati -ce: se ryorrTaB 'rp. toldi '1 drobtioica. pl Tlnrrrrtra tm. tretii rpotKtr'I ifipf hrumeti. '? bodica TprsErK. pocasl tpout^rrB odj 1. . pI rporu^rBocr I l.-qs m tlovck. len. prav malo rpo$ap m himna. Kprr_e. bradavica datki TprtrrK. nolam mxza Tlrtre3en. ograditi s trnt'em Tpllqe. ade malo. pesem na rpo6oe . drobljiv. prestol. mravlJrncl. napor mlzen TpyA6ernrK.on/a isrcr!)./ zona.tproperre a ilabudran jc den otrok zaresgovori) 'tprop\r impl tlab. " -rrkati. delol'ni dan rpyAo6!6![ 4dl delavcn. troha.ot plevel rp(rcloxeH.if tromeja ntca rpos n tron. 'lpofla Tpoalre dem od. razpadajod.adi trizob. TporrorHazJe. zaropotati. premirati. mudo[ tpU$r impf utrujati..rroJe rla rra sBosgr zYonkljanje TpoKarrmqa I trinadstropniKravjega zvonca ca rpolreAeH. mc rponorsnqa I hrum. rpleapr{a. ki vztrainost la. rxr. zapravTlrolrraresr-rponrecr adi gl. maitkeno.tezaven. ljiv I I I I I I I I I I I I I I . 2. porno delati.a. iebljanje (pre. lpoE(n're oA tpv6r impl trobiti TDflesara oioDune z mlz e TpY6tr{re I dem od rlty6L\ . sEopen sesedanie krvi v iilah 4tocnparsu4a I trinadstrolF TpoMeiaI . potrkaTpoeH. lts gobezdati. koraki rpo}I num pI nar_pes./rfiBocl t TIrVA6eFrqKa I Zenska. topot. Dostelta impf ioldi. lig blekniti neumnost rpo3 6 . tig trepc Tptrelre n trpljeaje rprl'. 'I. rpe rDr(a3eMJamaro zemue. -jHa adi tribarven dast svetniku Tpo6ojKa I tribarvnica rpo . drobljivost. trtica (kost). tls sce 2. TporxKa MerAas daj mi maro casa. fig ot!. leno.okomost rposrpareu. Mn IIoMIrHaa mIrK[ no qraraTa zolra me je obhajala po telesu 28 MakodonikGsloY€nsklslova! rlryAerr. "r:{a adl trinadrpoM6dra I med tromboza.-3Ha adi mizett. premrlosu Hoaara MlI 4arri -rpltr€Ellra noga mi je zaspala Tprtrsr . raz sipnez TpoHTasocr f podasnost. oko.TpoIuKa no TporIKa po malem. okoren. porabljati. malo. delo. Irslrcle. ropot Tpoa ad. aebljati. lena ienrpoEapnua I mitnica. nosctt 2.otrplost. majtTtrt{}to{p fl trotoar. vztraj. lrolrca tati. !( f lesen. -Arn| n delav|rik. rlr<rcKsr tn . zapravljivec.Tlry6a I trobenta govonn. udarianie. malce rpoOdj. ne. 2.pograd v tati Tp. rportKase z rahlo trkaDje Tpoflte. s tremi Tponor r?r ropot. dopusdati. Tpot\Ka na rahlo udarjati. rporsorq -q|r m strogek. nr. lr(> vrata odpira Dje Uelezna bentanje. trobentica (glasbilo) llpYA m l. AaJ Mrr. mravljindenje.r^Ii rwrno^a itupl. pripogibati se I losx tprKa I l. . Tpo'rs'reT m skiro. Tpo[lelt. potrosren nik. rpoturyBa pf.rr. rprserpmee ind dutiti mraz. -gn rft lenuh. drG biti se.wradi trobcntalkl Tpnerc ABa aeKa potrprJe r:p!6eEe n trobljcnjc. nez rpotln impl drobiti. strpen. prav malo.rg rrepet trEal nrphprpl rqcKl.'o strpljiv.

Strena. 'ce: preT![alr!(aflfiarro f.a o m tekad. tekma -tolli. drugit drugo.begati. I turistturistka :IYp'Ka impl suvati. -trIr|a adi tukajstrji 'rUKy" coniadt ampak. vrcdi. janj.ry oBa ry (nrlr zoal Io zdat ono (arcz taryl intcri ioi! ^hl losti. gl.impf dem od Tpqa reKaD ap.I?{re. prizadevcn 'Jrot . prikrivati TVAVM meh n rV vM6a t 1. trkati rpl'treq. v diru 4rrrrrrax. Ktacta rpyrl impf kopiditi. -rd|n-Tlfllr| fi tujec ryMma I tujka ryfltrIcKr ddi tuj tujezemski.a impl toziti. rupast. fleqe ry^u Zgatr oPcl(o ru . venoar: He TaKa. Irg lenuh. lig odstavljati. grid.nczadovoljstva) TVf 4d. iztepati.TpyiqorbY6rdocT 434 avaa Tyaap 435 TITKA TPYAo. bobniti. TU!. porivaprerivanjc nje. z lainiv gobec. gneda. prlzaoeven rpv'(er|Hr|lrlo n II pogumnost. rodka. gostovanje rll'trjKa imol dem od. tocta.ry.r+a. pl . tiSdati. gru'5eq dast. corli qruglc. nekaj brez se. razlidcn Tl1frlpecr adi (o 6loveku) rliI'^oca. ooruletl t!. roiotati. dluvct T!?^rr-r!p^n a. 2.&6etd ad. vloziti) toibo. postavliati. samo. lrgovec z opeKo .r(. stresati.bula r\ adi 1. . zacepetati.. a iztepaa (za nnlrl se prah) rWHdJa. Strena TITIOTn topot 24. ryTo3eMeq. inrpl pahniti. potoTiratmqa f pest vanje. iztepsti (prah)TlTaae kroglica iz testa ali toldi.r(6a f toZba ryYryu..b!6IrEocT-TpyAono!6[c /.3. tokat. -rru fi lit dc.rutq n klada. oruge snovr (src6).io3eMcrso a tujina. tako r-Y_xyraKa adv bfez razloga.li indecl lanl tl se raznovrsten. izbote4 grdav r$n6yps iffipf fam vsiljiloo poudarjati. -M a 4d' tUlSKl. suniti.lyu6nve ur dem kanglica rv l1vtltrra I avgm oo TvIyM velik meh ry^yE m zavoj desanegabombaia ry1s6e8 m vlsta tenske tenke rute ryu6a f 1. toiite!Jrca tY. e Ha ryinHa DrIr v IuJmr rlfnHeq. -ce: prerivati se. sultanov monogram na listini. periti. Stor. tolti. 2. sladica ry. opravlJrvec Tp..? stu-ngsg mastoba (v leorl. liti. stran kovanca z vladarievo qlavo \ypa impl sipati. ceDetati: biti '.. rlDa pl. prizaoevna zensKa Tpv. klatiti se TypKarula f suvanjc. -u|I n? panj. .. .trepetati qtYcKar6erl tresenje 'fprf m. neraven. all. Ty .'la tYplrip m turnir. 'ce: tresti se. T!?aocyDa pl. TpUc'iA rptt2 impf tedi. dati ry?fi3aM. marl iivost rpye impf zastn)pljati TpyeEe a zastntpljanje rpvxeHuK. sproziti (na.-. twOaEAa f fam zgod\je satrkati na prsi 'ce: oje rn zerenjava Tlmrc.Ix| f v kisu vloiene po zaropotati.TUBa adv ltl Tlt(aureH.tp]/n velK trup Tplru€ I . rlllranraBa I jed iz mcsa.. poriniti. uoantt Tyt(eHII(. rvKv BaKa ne tako.zalo. paprike. oqsBvrtr. l(ar tako r1KlruTo ady komaj ryaa I opcka. teKatr Tpqalfa-rpfnln€ a. vsuti. temvec. Tl1rkcr-rypricr(a fi. v orru Tpqaltrqa I adv tek. bobnati tapljati.poganjati stvar. grda.rpE!tsa pt. kladica. nalivati. ril.enkrat. parazrt rpYrl'('a inpt gl. nad senci pooreu. prismoliti -ce: Tfrrta I klobdid. drDalka. truma bmrm oKrasjem rn novcr Ty!'Je pf pahniti. zavalien Siiti ob tla T1rfiwqn _pl kite las s sro TlTrMaI mnozica. Tr.. . pnza(levnosl rpy-M6JK. vsiq'reHKa I bot poljski mak se-trkati liti se.ot redkev rx) Ty AplTo enkrat eno. crpaHcxa. omaKa TUKa. izbodenje. cBoeTo He ro AaBaMe. kdor kar Daprej teka po opravkih . zavoj.I{eHHlrKIr ddl lit pogumen. tujezeT!TO3eMeH. rI.t tuJ.yc'ra impl tresti. ry ap n opekar. -e!r f turneja. lig potikati sc. zabobnati.CrOvek iz tuje deZele. Ty. okrogel. '3Mor m tntizem.azTlI'trrrja.!Gka. Storkljati. -qll tn tozenec ry'r. roootati.pramen. svolega nc damo rvisHa I tujina.vgm od ..or'nimpl topotati Tw f arh 1. hlod. -r& I pila bijati. pogurnna. . T!?EuJa. ryaapr4a-Tvaatla t opeKama T!' apcKn 4di opekarski wAapcaEo r?opekarstvo ru^n impf skrivati. grmaditi. impt stecl. opekamar. aYiolo IIe ro caKaMe rulega nocemo. ruditi. kumarice itd. panj Tpym_ule n a.Tv ea. Postavljati se reda nakopiaeno.:. marvec. porivati.dr Y teks. temved takb ' iyKyperm adr skoraj. impf ldariti. zool trot. bezati. daiari alp6rtsa I turbina TlpH I naliti. rpvr(eHrfirr€ /. 2. treptjati. r'iZa in zelenjave. pogumen.. turtstrka . n delavnost.. 'ce: toziti se rvr flea n tozilec rlr(trrre na f totnica. postaviti.-MUn fi tUJeC. drr: ad| v teku. dce: postavlja.i toZbe^puanlll. zctarJ zgal. 2.. tuja dezela ry. holm. kaDgla. trczalit.

. vsiliti kaj.) " Pridelovanje 'ce: (o nnpadati koga.fl(olrlc./ Krcjllt.TU. maz tus. prodajalec tobaka 'lyrriyrul larr ncrodnet.zasluril rRa"pryrJa.zlratati se nad DaKZl. len. skrivaj. prvi med rie^a t DleSa planlarji. vdreri h rllq 11 oron ty. medkati. -ryt m c. +Drr^r?l-I. obok fteMep^f. kdor e n p. . violirru.n lam dobidek. Kotrst tapn. t)1. drugo se z razslavlic- I I I I I I I I I I I t I I . J.ii\!a. pusdati pline r{rYFaP. rr:r stajanjc plcsc stvu i. pridelovalec to.kcpa prxl klot'rr.dj plesast. Kr JO nOSt (lltlxrv. ki tide pridelovanja tG -se zvijati se v strahu. Aaz m 4rft l.ry$ei. eno krilo se odpira nitvzgor.rnI! ft vrata (niclt.r! impt post. naozomlK na veleDose. ke aE. psu. rlTrryTa pl. pridobivati ftap^EJa adj indecl arh kdor ie dobil. 2.. (psa). 2. r96Ka f nrt kita.. SEeSaU leZO *'K k^i n. s srrom voljstvo. l€ vsiljeva. meakati se.irnpt mastiti. -Jsa adl ccliacn fteMJa."" vsruevan. bogat iivinorejec: rte^a.urur n l. zasluzkar. preteklo prihodnjega aasa in p-rihodnj. IOOa(ar.iz sesekljanega. sduoaKa vati. plcrrv z.rEcvEa.m 4rA nevemik. kjer je sl rc zna pomagau bil posajen tobak ryruc. enaKaza vse oseoe ke6aa m jed. po. garjavcc kea'lrdap tu iantar fte I'6apeH adi jantaricv (enltett. nerocnez r'!lE.rllKa TlEr Ce ftellcltor( rlrlr.rieaaDeEe lr dobivarrlc. lig krditi-cer se.reH adi bronen. nt Kl musllman *e part tlenica za tvorjenje futura. za. pridobiti.vtikati. lr.r rr mizarski klej stori Ty.a impf 1.riirli t)lc.r sast. plclcc.egapripoveonega. orobkan koruzni ryrro. zirrl.'& puSka nili v roke.? l. 2. /ig planiti. talske trgovine (delavnicc).3leaarn m pletcnn IcDi(lr 11 bombarnih niti za Dokllvn nje ples€. ||roSki suknen telovilk ketreRoK. -oaqn m plcl(. rlTop n2varuh. fr. hracasen mu z mastJo 'rw!e n fay omejenec. 2. fi laft preku'rm pec.pf. ne- keaellllTt lahck zilsll'rcl. pl ialr koladek (en(br(eQm lanr voljir. Sopek rce: (o psu) naDastikG ry$xa ce impl tarnati. beliti. kouec leai -ce: ryuI'I impt puhati. k^l^ l. Kaoltec KOm. kvariti rUrVE m bot tobak zrak.\ ce impl. dobivati plcSo ke aBKo. toziti ga.. prid. impl lam zasluiiti.(. skrbnik debel ryyymo adj okoren. betica.r adi celiaen (eMarie r arft gosli.o. lig glava.n dugidna kislina f<a)wrm arh pisat fuorp_.'rUvap m arh trgovec oltez.ata. seglavec KeaaBocr f plesavost f. -r||| m Eeyaptilar *e6anqraurrya I levapCidarna rte6atrqrcK{ adj devapdilarski te6e n grobo izdelano volneno pregrinjalo ali odeja (e3ar . .tep[r. trunanegaa|l pecenegame sa *e6alqe. buaa rtevep ra usnjen pas. inpl naSduvali (psa): skrivai stis. bronden KOmrr tlqer|. dobitek ''r lie^eul . TlTlnoB adi tobaden rlTllrrunja. r!'rKa. pretoplo se ob4. 2. pl i&^n{e$ m nav pt devaptid fte6anl!|Ja.casa (mcureKtnegar.rUw.Ja adj indecl ob<tkurr fteHeBn 4/t? stranislc *elle z l. kappa pf. (P|r' zirljivo) niad.ap . koga. trgovec. sp zmaga (boks). a!ilffj'f. ryry^a impf pretoplo obleai crnxo. -Irlr I celica ke ncKr. -!rHaadi masteD.. zalepru 2. vrsta deDicc. prsna kopel. KOm. radost i.doDlcKa. tolst. tobakari rrrr. riryHapcKr 4dl tobakarski. airlHeuxa I 1 obrano steblo lt sc komu tobaka.

vesetJe. .w f arh we'ica keS .ein.it m. cV^- Orlq .istni crcpoa rty. hleblki iz v zlvlenju seseklianega mesa z omako (oru.XqpOT napravl mu zanemarJetrostanovanje Po Squl. dce: uspeti (or[re n cmo[i. solobrailec Kar za stresnoopeKo r:oce . molniidek: 2.rar m krznarstvo (ltr.2. golobradec keparq .-AA^ adi z opeko ropqo. lig . I derviska za KopanJe. tepica: kapucai rie uv ro tuc€WJa. {Brrn koZuh (!p. premog (irMfpgnJa. telcban. Sepav r(1pvn.HrF .arec. . xorex.alna vredka (V^aB. {Ir r?r krznar ral(a le dobro.rrncKu adi krznarski koF(opaa_ adi slep. croprr (yues Decrca ir kurnik.m lam .coxafi. jaae (orer< te(ep4oca. oti. kakSna-sreda! ftemru aa e (!pK.-pl kylddwa n nrt 2a Iezna ooDra v9rJ3. f dem od. . (opo s4rrt pruoznosl (ycK'|Ja. Stor. Zelja. . aMa kvaoa He *epwt m surova opeka volk dlak<i menja.1. kot slepec.' ne pa Rece ra 1. impf'moltaii tilTirl|B adi molded ftyrYK.kYMYp m (POTI Orrgalse zasel Jam oglje. kokolnjak..m brezbrk. MV . lopov ba.{BrI& m _Iam stepec Knt rtoc aaj.n globok glinast vrd z *e-uxjI part fau (izJaia !'ecvema rocatema zadovolistvo) le dobro.n€ fl. lig nakresan (eqe a bela albanska kapa in kanalizacijo *!Ir .t t t I I IiCT]FIE 438 kycKxJa rqlcne (vcne tl oline tropi-Dc kial.. BoAKOT B.r.gumpec. palica. . -qlr n panj.rucr(q 4dv Do hdersko.is m latn oglar ke$lll|a adj in. da je tako *onaD adi hrom. {^eAaJ crr ro Ke.nei. gl. solobraat(e.paM[AeH. volja. tc cuol baanica. (yA m dud. ra.? brezb-rkec. narava. -u|I m fam ud.1 fam maloprid. rtop. slepa ulica (tudi f€) fte. K!TVr(rruJaHpuan Kot cep kt(w m ath tveplo. ky*r6e.r-anor' mu jd bo razbojnik ze zapo(lel kecqja. J.m m arh cf. sredo. slcpo.lecl tafl dc klrft.pauraruJa. klada. 439 (Y(w t I I I T I I I I nim blagom pololi vod<. ozeniti.r||| I telezen droe: lepa postajati slep kopaau tnd /ig ncumne.(VAaBKa m. 2. fto-'u''^eq adi fom ogj'lati lolalot hdi len *epKFfe*eprq. lita[.f(opaBocrI slepota ravno ftop^eMe-ftopaeMesrs ady lara (etrqe /r ribitka mreia l.erh opeb r ezbrkec. kep4ocyna pf.r cev za \. brez ftepal m jedilna shramba glavc tuparT4g I stresna opeka. tempe{ceDKa hderkica rament. . pI kop-ctKaryr nt srresntK . ril. .odovod bre volje..r\aKEOrO ro MeH!'Ba. impf Den DlIl: I1 aqe 3zI t(oTek i'ad bi iih skupil Iam pridobiti.rO. dosediuspeh. isz m fam vogal. tupKa t hdi ftepKmr ddj hderin KOI *eDl.

y6p9j{* pl.. gq y[ap'. tudi oEgo.impl wc ortl. po guben. . ruta.AEa adj uvoden (beseda.ta. Dovelcevatr !tsz eBoc"r uZalosdenost I lBE t{ ce. svetnik. snubaC 1. .. povelidevanje y'.j gl. YarryBa . kar dedno (dekle) yoaBocr I lepota !6eAeH adi prepridan lfeAer|ocr f prepridanost y6eA!. rr se uvaza yoqe m d. itslA 2. Kteceplazenje Uro ruwa impf prilizovati so !4sArntrnrao n hlapdevslvo.t I lepota yopour l6p-oDa. impl irrcditi. kvamost pouolazlu. kazati. fepsati se. Wo-gled. impt rgiznrU. lTner!tsaq . usrreq. p reprrcevaten V6ircItrIqa I lepotica.3l. oKronau: ovendati se. poudarjati lepoto yOaEecT adi dokaj zal. iz-ce| Zarevati. 2.n trtrina. prct|-zaptratl UOaBadj lep.zviti. ltfipl. ugaJalt.ugasru-gastft. gl. zanasati. 76aB@T V6n€q.. raniti-zabadati. prelog .ToAyEa pt.lmpl prepf. !6aBKo ad. vbosti.z prilizovanj('. Iepa srvar. ustfti !tsH eH adi uralolden fr./. umorjen. V6aBIiIIA y6oc. !tsrfDa pf.. izginul. Oglec (na Kraju sameml irHereH 4di tlaaen puAr. rrrtpr pnsteu.r|rl . impf OvenCaU. cksplonoevnosr tator !tsse. yancyDa pf. pl lltlrr _r1 m IrBOA UVOO lBoAes. zauDarl !T eArm(.- l6aBta.pregled./tuqfireacH lTort yY y ptaep v. potelrl.*a ad. !F€.se yrtrageu ad.celo gotavljati.oA' ce. yBetil. "gotov prepncatrJe.8 pf.YDE/iI!| vBe. IEr/r!tsa ce pf .glasba) yaoAErK.orfi o?p r€Bo3 uvoz. y6oAlra pf. !6aBIlTe Kpvnrtr GBHIII'ITeI}l laaar naislabSa svinia Dotre n.eti'. gl. lracr.pl. uniiiti-ubi iati. dG lrep^Eocr t ota \zgoJa VBep!tsa ce p/ preprilati se. U8. snubec. smrtonosen. prepncanJe y6€AyDaqKx adj prepridljiv. uvi. U6. umor y6^?!x!.ryB pt. lcpo yBep[w aal preprrclJrv lzgoJen prepridljivost yr:raAeEocr.j uglajcn. deden V6aaeq.Jr'M. prepridevati. pitati YDe^riqrr€ er|.DosKooovan VAnc'r.yl. skodrati FoAr. y6ohtsa ce pf. .I'(\.ibolilo hrulko y69see impf polepsavati se. .Bqtr nr lepotec yoaDmra I lepota. ubadati y6orf ce. spitati-rediti.en yw utesce lTap . zmaniSati !6ol n vbod v6oAe.n oven vodnik prieati.a prepridevanje. mrtev yfacae.tsa impf lve pL ztu-uvaz i yaeailar6e n uvaranje. a neposetaDanllva. lFnAYBa pl. zzrnestise-za. uvodni dlanek UD. piKA U U6Irc. nel. ki bo leto dni pddivala) Itapelne a oranje njive za prerog nek $?Pw n derh od lTapKc majDen ogoreK gac8ar ad. plcrtFujedati. prijeten. klcac" pBzen .povelidati-povedeva . impl z it\. kledeplaznos t lroArna. -ua rn lepotec.gristi.. .. lmJpa Frl. impl prestrasiti se.qmLcerkvnriYidnik.j ugaSen. y6e. robec y!e. impf pre._ impl orati njivo za pretog lTapxa-lralroK. vrlina. nMarue sa na3ap oa crrre vOaBrrHH ie bilo vse polno lepih redi f6aaqa I lepotica !6alsqoK. -{{a '1 sDncevalo lre-peuocr t prepridanost.L'iIa adj potlecevalen ...AyBa.esqUrE pf. ustrasiti se lfocrotr(.w pl nri najeti kogr zir -ce: prepridati se.impf ppstati. spoznati. fleceplaznosl yrou. okronati se-oe: yBepe'd adj prepriaan. tuvoz yDe.. Ur^al. -qa t m iiv ogo- I I I I I I I I I I I t I I . 2. lBeperMe. -r!E n uvodnik.p{ nar pes pfipctitl se. -jtrs n ubijalec. zgo(uu se Urc!!^rB adi ustrerljiv.j (brez m) kar dedna. susalt. brez leska. lToAn{Bocr I ustrelliivosl. ugils itovost lr-ugasau rlDepn.3e. l. impf pov€eati. -.-impf miriti. pootr.uvidevati Ur''er\tsa impl tlatiti yEyAyEage n uvidevanje. . unidevati U6rc'{ ad"i dbit. lrHerytsarrKn ddl tladiteljskl zamotati. yDeplra pf. pnca u-prepncevatr 16eaan adj prepridljiv y6e4iuoocr I prepriCljivost y6eAlBar6e . pnracunatiDr$teva y6pyc rz brisaCa. postaiati Zalosten uno !tso.n tlacitelj. monlec j y6ncts* ad. prL Yane.Da pf. I uglajenost.(zorana. impl rubiri. lrgcfiyBa .ITrrerenocr I tladenost videti. VO BCII !6ncrro n uboj. tmpl sprc. klifcplaznez. impf za. kvaren lfncrreuocr I pogubnost.U6:|. um[llt. prilizovalec lToAE|qeEe . -ttH fl lenitni Do-rr srednik.r l. impl zbosti. povedeva!tserru{tlarre nie.

3.crr udarec -oaaAe ytc ddv ct)tttp slab(e. impf po. udar gor KVtSKU. pot. impl Dgrizniti. zadosdenje yAo eH. ponudiLi se-ce: (pritoznost) u(arKvBarte ri L oDozarianie . .di grozen. 2. !ryTrcycns adi fam malopriprrsmooa smoJenec. impl jrtiinati...aritiyAaBeH a.yAOnl|luTe l. adj nesreten. dom priskrbe ti. ytyc m uzus. ogrevaZiti. '? pot navzgor. naStl-Eik. omo:iti se. tv m Iam malu^ pridnost._yxax!'Ba pJ. zoreti vJaArr.veA|iaqeu yABo€nocr I podvojenost yABor. razveljavljati lxmaro ady ukinlj iv. ukinitev yxlr z ivje. 2. ia\zgornji: pOl navKreoer YIOpHO vfopr. dogovori_ ti se VilWna | fam spletka. oiertrti. yrocrme^cTBo ll gostinstvo po xlancu navzool vrocrrr lTocTyBa pf. ylancyBa pl. SIanaden t I I I t i i I T t dardizirati. Za-Ce: zaviti-zxviiati. nuditi: po-kazatise. pikati yKac!tsar6e r grizenje. vada. ''1 porednet. viti prasko. nasvct.apl. huje. impf zve. obesenjak 'ce: opraskati yr!?c!BAaK. vAontrf. r? UdObnOSt. -Nra adi lra\tzdoleIr. inje. nauk. ifipt opozaliali.. pri.pn nJem. znanie Wa impl l. izkazati. -Et nr utopljenec udariati.yAocror. gori.krBaftlrja t ldft l'ivan:e. spodaj. h[kati (v rokc). lTop!tsa pt. zgraZanje y.Samozvanec I I yeAHaq€H adi izenaien. nasilno yeAla. yrlreBa pf.dnE'aimpl lii. itttpf -ce: 11Se spoznatispoznavati za vredyrpt€ m ogrizek. impf p<> kazati.'navada. impl Jam p-ripraviti. U(JTU!. impl zgroziti sezgtaiati se -ce: yxac!tsaEe n zgroziter.{Itr4a. marrcatr ys praep. razveliaviti-odDravliati. zret y3peBaEe rl zorenje. pl. utopiti. YropeH. porednost. 2. ZaOavr[l Se. lc premalo je OODII Y3flr!4rop m uzurpator.adr zgoraj.2.(na kaj). yABoJyBa pf. YAonr!tsapI impl omF vzhajati (sonce). navzdolnji lavl(a YAO. odstranrlrv lxltl|vBarr€ _t . yKne.. biti vrevsem. utoniti nirpasti-napadati. Y3 peKa ob reKl navzgor-. dognati uspedE acII oozoret.cHa a. pusto meso brez kosti il1 maldobe uAldp m ldaiec yAosoacrBae. spioS. -pfia adi.*n t stremen v3Eae.pl.rpels Ma ce Il. impf spraviti. slanoarorzrranost na raba impJ ula4es. nri proti. obsevati. pik yr<mrc. lzeDacltl-lzenacevatl. toprlt. deti. / izenadenost. ni. z. nudenje (pomodi). razzalc stiti yJrytt adj indecl arh primeren. impl dozoretidozorevati. utitek y>r<rIEaTeA ltztvatec fl1 y'(rEa f juzina. skovikati. ce se ml posrect (\irnro v lluri) Aa My e yfu! V4pp z udarec. opozoritiyAaAe ce. slrahovit yxaceHocT / zgrozenost yt€cn. yAr{pa pf. gostiti-pogosdevati navzdol yrpeBa iffipf 1. poti-postaiati vreden. ' prikazovanjeYKaca. yAocrojyla pl.yeAHaI]Fa . na\r"zgor. mato cez les JCn.poVAaBeqa f utoplienka staviti-postavljati. malica vry!$ . yeM tn munarsta mertca. 4. rXnavyrocr[aeacKri 4di gostinski zdolica. tresdititreskati posrecrtr se-uspeva'.Jati y. iftpt fazbcliti. inpl odpraviti. ozeniti -ce: se si. lR JaAerbe z leoJo y3aKorr!tsaEe n uzakonitev yseHmJa. prismc USeKan.yJaAyBapf. odpmva. mlevsdira yir<anetr ozalo5den adi yr(aneHogr J ozatoscenost ynqr. aKo c^yrral yApvrrlrr. zvi. 2. impl hukni- .UAo^y adr 1. s. izkaz6vanjd (&sri). gostinski delavec vrocr[neaKa f gostinska de- YXI|e yFgp€. duiiti se. pikanje: ugrlz. spoznati. grc zota . den yAprr. poleg. Lrstrezen yj^trc . l. stan. klicati k molitvi VK€rKe. odpravljanje. naprayry?cyr tatu malopridne'. dobiti lasten dom yrpee pl l obsijati (sonce.valrD4 . iffipt ud. ogreti.!r(ac!Ba pf. zaviti v ialost.y3 Her"opoleg nJ9g3. podastiti.-qI! nr neumneZ. vziti (nebesna YAOtrCrBO nost telesa). pc dcvali. p{.pt. izvoli-ce: Ury^ ad! fam popolnoma. prav. 3. strma pot. impl ozalostttr-Zalostltl y)'tac m groza't strahota. lruEltsa pf.uredili. zabjti-zabijati. uialoveAraq{f . ostanek nega. impf podvojiti-podvoi evati yAaojyBaEer podvoj itev yAe^ tn oelez yAnra f disto. 3. . 3. -uja tr zadovoljstvo. 3. doli.zadeti-zayAaM pl zaduSiti. UABa. 2. 2. suniti-suvati.reuocr. y'Kace.. piditi-gristi. dozorevzrnJe y3pee.t qdl zgrozen yrraceH. ki se spuita. mu je. ogre. njastvo yApeHrrK. !ce: greti se. lBuaBa pf. ogrevati ti. yrnac!tsa pf. UgOdmesedina). obeie yapew adi udarjen. klanec YrocTrrre^ ft gostinec.iaia yg toyr< adj nr' samo contp bolj uden VI(a / l. razZariti-razbe[evati Yropsllr|a-!Toprx4a-yropHmure t stranina.ce pt. utopiti se. lTyA ro popolnoma den gol y4pacxa pl opraskati. odmcriti{dmeriati..v3{Wrhp pl in impf uzwpioarolzrran prilastiti (si) rati.

etrtr|qra I umetruca llrrerlnrq({ adi umetniski lMeEerr.!Tapr. raz vost. lrg ljudje.". -ur ft umetnik yMerE|4a{1l. modrostni zob $a|trdla I pametna Zcnsk. _ljubek. nar pcs smrr. naorjenec. -lrfia ad..uljnjak varovati. yraa adj neumen. impf vAaBcKH neumeo. inpl prsep s . z. . ncntcr tl t I I I I I I I T !1lEr I(!tsatre z pnxzovanJe dobrikatje. neumnez. lMerruocr I spretnost. mu. prckletstvo. priprav. zaonja oeseoa neumnosll lnfilll<.fl nG pnsmoqa klicati rec.. U^aB ca inpl noreti. pocenlll gr. umetelnost ywt ce impl premisljati.ror. I prikladnost.Y^Esap-v^Irqmq -I[r rn pou-ce: muzniti se tianik.lxIUr(Ir 4M Y r:nv6T!!r w 445 !'MltrBri t I I I ti. . zaskovikati. podeti y^rmrdTyM.yloran adj pohabljen. ganlllv.V rure vKpqgJ .y4poTUR umnica.s. nezen umirati. (zemlia) nctastcn. ytnrn vlidekorativen. 44' uKr''rr:(tr.y^orapKa f pohablienka nje. spa. Yrroraaeq. Ha \KOID'|. 2. sprelen. impf okrasili-krasiti. y/tor y^a f preklinjanje. -q|r at l. rocen pripravnost. 'nnfjr adi pripra1Jen. . f norost. poll(porure -$qtoTrrre/lra rn.oropatr lepSati ulj.cml^a lrn|pattr(a t WtrIpalle n smrl. 2.r. ubitiubiiati pawreaocr I uZaloidenost 2. proscl yMo^. brez zasidratizasidravati pt iflpl vzgoJe txpaAc. braniti pf.pl.motilec. ll(pa. znanje.vaorap m poslrsllln se.. deti-zadevati (tarlo) ! eceE.. nesre lxropHnrra t soparrca cen. impl za.Vdn . . €E tn pohabljenec. norija. lig li4pef adi 1.paqKa tako hudo. yr(oIYD3pL. 6oeokleinik (knjigo) zvczati. '1.cHa adj prikladen. .tr.lMrlrrra m um.. jur |. ponorelost neumnost. trden y on Je posteljica '. lMertre n premrsuanje vMepeHddl zmerel yMepeqocr f zmemost yMcpx.vAjapFrK.koga ob Kal. lMo{Bop6a I umetnina pr juorJen. wpacu8 lt. rzrccl u{or-gralalr -. 6epu !ar! umiranje. !Mpe.3ce izl mrllc.pl. muka Cen $. olozen yMopHocrt utrudli ivost yMtrLe. .pntzovau se sBasno zelen spretnost.vezati y^w I l. prikupno--st rIaBKa YMOT MV rO l. graja. ruro ce. oovzeu. omrtviliti t . pamctcn aluvek. llt{eHl|e '1 Prrpravnosr. panliipamet. tmpl po. razmnoliti-rIrrr ZlIi. U^lrEy ?l p4praviti . y^rxl-or yxputv. primemost VMer&R. yrlotByBa pL tmpI ydxla e brez dela biti. pocem okras !. prepros|lr-prost|| lMop-lMopa nr. omamentalen aica wpac[. i.:m adj l. znau n l. Zalost. FrHorxyaa p/. 8r' lalr. postal je otroiji. yxoPEqr. priittlpt utaboriti se-taboriti smojen. !'t(op .inrpl uttu.posasl Knrr-pnKnvau. stnica y^E{<a I dem od.. duSevna bo. p-anj. ifipl umrctlz. xil. Yxoprf. YKmr YEa pf. sra. zalalll rzatay^w'trfBa impl iemati komrr jevati kaj.suDsryMpeH. umoriti.pHa adi utrudliiv. spretnost. o1tl-utruJan uryr^ev a-di }alosten.graje vreden ./ pomnoziti.Kpcrs. yrMpeH Do^lr 3a se. Ziveli v doloteni ulici. rajtuK.l !!|Iro'r||. ljut kost.Er . iz. / l. vRopnrllTe n gl. qe e 6o^Ka 3a pamet v glavo! pfevidnost! ni !' rl. namera. sodnost. o(l tega nihde ne umre !1tra J. lninrpa pf. beltrjak. prekletnik. -pHa adi sramoten.lrro^!tsa . ce pf_ piihuliti se. impt vrtEreatfi DreK[ntevalec. umtranlc yMopeH adi trudcn. yMrtru? zakaj si se zamrslrtl W. zapihati. trapa uKrotlrr-Krotrlr y.Yld-o. ynputyna pf. t kveka kfotilec-krotilka v^otu t \loc. VtrogY. ultimat. uzatostrthzalostltr sa. ikor. utrxjcnosl.vMpclfior dobrikati fnln Kys.try.ijaM<. vnaPrej premrstjen.ry fi tevzeti pod okrilje. slro. postopac yrrnsapKA I poulidDica. lMep!tsa pf.inbf prektinjati. 1vr-rnnocr f neinost. ulica. pnkupen. ulrujcrl yMoIreI'. {Bqrr .aklep van !'ruucleHocrI fur naklcp ost. preu. mozgani. poKveKa se rmpl poseslr se-poseoarl vKopcrr. ce. namernost ylluclell adi 7ar naklepcrr. y-{erE!tsa ce.F vMee tmpl umelr.qttsa ukrasti: ukrasli se. YKopFrYBapt. Y aEK(}yrlaDqo. ZtnerJan . ynerse. . 2. . 2. biti neodloden. okrasevati. sramote. moino Zeljan tc.hr. Y orop!tsa ce pl.a (gled) !xp!E a. pI yltoD. sramoIl . 'nrte''t. impl y. pJ. pokveleaina. razmnoZgcati Ftrtor[Ja-lMrflfla f razlmndst. pamet larolen. gl. Irg strayIpTDa pt lrlpt pr. prlmeren l1rtecHocr.vrsta gune ywpy:yiofpIB. za.pnsmovkniiZitivkniizevati ten yrop m f.Kpac 'lrpaceq. rmevamullt-pomtrlatr !1|ree|6e nie. De\.lMncaa 11.. roenost.qry4yuq pf. bogokletstvo YlrorppE ce. darjati. 2. impl p. naporen ln|opeHocr f utrujenost yMgpyDa pf .. nor. v varstvo.a pt. ubiti.m. impf u/rlla I lam pnsmojenr!4. impl izprosr_ .namc j nost 2.cua Qdi okrasen. zadnji pogol. spaKa.

{u6 a// vpisen no. usmeriti seobradati Diasenie. . trmoglaviti. strmina. poslati.lrln adj opazen. pomiriti. kroj !'rm(DopMfipapf.rBltsaq rr voditelj. onesreyaaa. trdnost lT{rocreHocT I poenostavlt'e'? nost lrropcrBlBa impf lit biti vztrajen. opaZatl uo\AnB aql zapazen. edini izvod FrarcrDo rl navodilo.Ke-'r adi poniten. usmrtiti 'ce: 2. impf zmeriati. impl lllp.!4. ubiti se. 2. spretnost.upirati se. z\ezai 2.ur nr krtljavec. yEI.taz. . y'E. poniievati. redkost. yrpas'. impf lnoeH. v.oJljBa pf.. lpBa f prepad. oDazliiv yovaroirr f opaznost. sedi (v besedo)verzaten. datidajati navodi. BCe^et'a navajati. ynorpe6n. rtvnateliica ' lrrnarrf". upravprestraSiri. napotiti se-odprav. trohica . impl d^u-oatatr v oKvlr 4Ha adi uporaben ForpeoeH. impt na. v. impl melrnast lrmcnxra f vpisnina f'nucnrqa f vpisnica. gl. vesoljstvo. !nar'!Ba pf. planiti. -jHa adj pesn opojen. dudez. napeliati-napeliavati. soljni svet. strmo pobodie. graia y'Jol m pesn zanos.nati. 4.rmpl pospeliti napredek.rI ar(aE vfrpaBU!. zam-reti. pr! poseonosl tlikavcc yr'ecotIo adt unisono. YnponacTYrh r)/. dobivati navG 1. ureditev. prepaden.tr pouaevati se. Vnala pf. vztrajnost.lti \rrttnrrs. lrsrK!tsa pf. pokoren lo. -ce: !n aD r strah. upravllarr lttrallleqocr I prestraienost yt awn. ZaKOn ypRec' adi strm. niti se. -rlr f 1. mojstrstvo lsec ft zamesenost. lTorpe6-ar4 !?aMsoTerdr. objok"an ynara I vpladi. dudo. 3. Frponacrex a/j unitcrl umlrJalt lrrpo[acreKocr / unidcoost FtopeH. rrapG kakega dela tck yr{rKyy tn unikum. lrorpe6!tsa llr-aMrrorexeHosr f uravnote?t. I ln rarax-cZ. usmerjati. enoglasno obr-rriti. unidevanie.l poloznica lIIIraBIIn rKH adi upravniSki !l| alreH dd. uBecpekUra . prevzet vo. pomiriti se se. umiriti-pomirjati.lTaAHe.n uprave.fia 447 I?BECT ynrrlnq*pa pl. (){tctiYtroKo''.!|Iruc ra vpis y rcerr. lneqor. gl. impl medklic soraviti v nesredo.izenaditi grx|6pua I uniforma. nara\. teaMYBa. poenotiti. impf vplacatr-1. obr. sDtosen vpadati. uporaorlrvost l'p6ar 3tpa pf in impf lrbagrpana 1 uprava. impt uniformirati. zviiainost wasaAll \nia3aauBa pL tmpI potisniti.lo upraviteli. itnt'l vzetost oditati. pl.!. jen. naravnavati. lllpocrrl. unidevati ynr rrrarrB adl unidljiv n !'Hut[rvBar6e 1. impl pasti lEDepsd^es. Yoqlla pJ.. opazen. inpf pc ti koga z.. razumnosti 2. ytut'. yMvBa rmpl umova . um.a impf voditi. potiskati nazaj: zadrzarro!1rau razvol: oegraorrall lrtasaA!tsar6e n za\ ranJe naPreqKa luaqreAlr. lTrperurya^ pl. impl uniditi. . steber. modrovati vMrnrnHa f l. f'npocr!tsa p/. . 2.lltacevaIr ltrpaBr K. vpad. utisati. vH rJpea\B fi. ruztrarl vladavina. prestrajiti uavec se. seznani!rtrrr(u. niiati se-poniievati -ce: se liati-ce: na pot. pouaiti sese adi poDiievaleri lr|srqBa.. ottevati pomiriti. melina 9rrga.Ir €TlTa .. lrqronacTr|. gl.r univerzum. ravnateliupraviteljica. ozmcriati. B sjalnre lrrpa3ru. usmeriti{bradati.Eaq tL unlcevalec T t vnquja. -pHa-lrropnr adj vztra. potiti.posiljati.lnafau z napadalec !IxrBdp3!1!t .'napad. vpeljati v'uvajati pG niZati. ustanova. zprazmn-upraz cvatr zanosen lmlteK. prestrasenost.rvBa (Zivec). zoau se -ce: yrpasuer adj izpraznjen lrr^Ita tn vpliv. povisati+ospesevati napredek. enako obleli. vpisni .. impl unificirati. opoj. pogubiti-unilcvati. hist zveza !trn|ja I dila grlkokatolilke cerkve lrrarnnqa I nakaznica yrn'rKdr ru unikat. Un anrvBa pf. unidenje rr'Hu[rT!. lTraflf. pf yr'€cpekt . 2. impt zenost uporablll-uporaDttatl adl uporaben. segati (v besedo) wuBep3rrrer m unuletza ve. -rIt-Fp:tBu[FrKa mynaaurm adl vpladliiv I upravnik-upravnica VnaarH[qa. impf poenostaviti-poenostavljati KrluDovatl yrorpe6a I uporaba pf Velry.aBWa pf . za.tlrperse.i. drobtina. 3. po. strasenie se yrpaanTea-lnpaBlTeana r?. opora lrrpolacr!tsas n unidevalcc yrropIIocr-FopnrocT-!TopsrBo 'llrrpocreH 4dl poenostavljen l.rwaEe l? oDarurnie ilnai m l. \. ugonabliati lrroplrrrrre n oporisde. vor{r. vodstvo. lig drti cnako obliko. unda (29. opazljivos! IOSI wecett adi zanesen. enako iz.!IIpa3H!T? pL. . trdovraten im pf unit iri.rfiTwa pl. Uno. 2. zbujajot ditionesredevati pozomost lEeq(a f vrsta predpasniha -^Ha ddi uni. trden. J. nameriti. pamet. 1. 2. -q{ . lpaMsoTerK!tse pf.?r oditek.fLpI zapazrti-z paZati.8g). soglas. prevze- 446 llrECEH I'II|CHl. vlsevau wep m ath 1. tmpf lfa\'rfotezttt-rlfayuporaoulv noteZevati lrrorpe6tr[Eocr I uporabnost.

tis ustna. inryl osrecrtr{srecevau ycHa t ustnica. YctreBapl. vpc^ll'|E. l. senana. impf . pl.Da. YCMeBHe yCMeEtrVEa rr7lpt nasmeuuu-srnerxjatl se komu ycllltpu'. podreti.sl t . .itnf crKnlu-crKavau zlvaln.mpf uniditi. YpeA m urao. vodi. spopornJen vcoBp[esocr / spopouJenosr yqa6arna.di uspeh. lpnaflx|a / razvallna. impf osamrttosamlrau uca''tr. yIlpocre scHOCT Zapletenosl. osoje. adj necHa. nasmeseK ycMe. posrediti sc'uspc1 vati. Ce. Postrez. zacuu. 2. vcllerttl cor^acl(R usuucnlKl na. YcrafoAF pltmn YclraroAn. jezik. uspavatise ycrbror.or datetj -. zamoEu.. narrrava adi !'pcAeH urejen. uniditi-podirati. Zared.pf.ycry. naDrava.EBalt m unidevalec. impl spr+ letl. ugonobiti. llovek.hladen. iti Do sreti ba.-l|I|a I I I I I I t I I I l\. . ostrmeti 3. .raztariti-razbel ie vati. yrr[oqe. Iepo gralen. -vcI|oKG ycpe(et|ogr I osreaenost ucpek4. -impf pomlrlu.|aB 4di l.-E n posvojenec. posvoiiti vcBorrriea oosvoiiteli tn icsol^xs adr'soreierfi iv lcnojaurocr f lprl'jemijivost . 2. ureJeno ypeArrocr I red ypeAcirr pisarniski ^di YpeAYBaH. sme Se JaJOC Ce. pomisliti na kaj-spominjati se desa vcrl 6a f napor. -F m ath \zorec . dati se v zo.uspavanfa ltlv vcrluBqa uslutnost. zaleteti se. uci|. opazlll.flIaa adi nasmejan.fiIa adi tapore\.us-treZliivost I lrono zc_ vatr koga. ycwpl1 a pf. vema stran. scnYCAOr'(HerAd) Opp.2.YcaytqBa pt.1. napenjanje ycEAerr.pospesitise . poor. ustret. yc^oruq. c{ ry. hruld lpEe6eceH.{6a I l. VcoDptrI!'Da irrpf spopolniti-spopolnjevati. pl. lmpJ ooscyc. o. .ycoDprul. uc&oBua't FL tmn pl. vqasvta pl. -ltx . uslugi. MeqeurKayclyra medycnexi . ycaerorYra . srcda vedja usluga z ycayxn. . . us e reKe ycHo adr ustno ycra I bor odolin. bovelati hitrost: !oe: razmanruU Se.yuwea.ssa adj pog6jen yc^oDeEoc'T pogoJeno.JHa adi osojen. ycBoj!tsa vl.cu-rz uspeh. kompliciranost . impf vto ii. k6mplikaciia Ycnee.wEa. ul(rolllr. 0!!p! struoene kaie: 3. I smehljaj. !c€: soomniti se desa. ycpaMYDe pl.4rr-ypeAEsrr(a m.$tr adi pomirjevalen. rn pt vcrrrrDar6e uspavanJe vcrlrEaq tl uspavalec nareatllt{elatl ustuge yc -i'x^xB ddi usluzen. /ir ltu_ dobnalenska-kala zaplestl. zamota. tmp[ !sp^vcavxruoocr . YcrnDa n.uredniSki vpeAlo . zaquslll umtnu-umlrlarl yctrol(ol|te eH. o lt I lt r c t at l wrsc . .a pf. uredrtr. impl osladiti. reden vpeAerrccr / urelenosr. slutiti. pL lflpt YCeKqe.r"qra 1.-. spraviviti v zadregq dati kogo liudem v zob€: zaacti -ce: se sramovati. ycer(l4Da usekniti-usekovati (komu usekniti se-usenos): kovati -cer se vce^v. porusiti spustiti. uredba. skladen. brtr . navseliti se. muaen vcnrt. xomprlcl_ ycojur|. teZak. impf vse' liti. slurcnte ilceru. vToc yctwtn. -oe: yc !'d tn . ucnelr ustnica. postovalnlca. lnstaEclla vpe.ftzbeljen. sprauu v reo.nie.r4r rcono.ycenjsi . stanievati: -ce: nast-aniti se-vseljevati se. . ycnoroJyna pl. vceAvBa of. unidevati wuelrec rz hrup.e*wa..ljevdti.osupniti..YPAA 448 YCAOEn yc]toBHocT 449 !rcra6au|s VpAat skuta. 2. -nHa cdl le...rt cen zapleten. YPgAtf. pogojen yc. ycra6armja. omejitiomejevati s pogo. zaslulru{utiti. 5.ycoJnrqa 1. nastaniti-vs.ea adj. ypovyna pf. ureditcv: 3.nepriictcn vcaor<siBarte r komplicira_ . narediti bolj slastno yc. +Ha adi hrupen lIrEeK.pogoJ. adi usmiden.rexne. govor. odprtina. Jem. opazati. Yc^oxrf!tsA.p.e fl l. ycsllilla. yc/raq!tsa pf. urejanje.tl. rati-zaDletati mraden.piti. DOSlnOVltenec ycBor. wrrva pf. usta (pri dlovcku in iivali). iftpl podreti. 2..epa zunanjost. -FlYa. fjq \gh vceTa/ slutnta.uspavolcn. wmcuBa n. zaaarati ycalreu adj osamljen vcaMeEocrt osamlienost ycanlE. osojcn. Kompltycol. dusa: 4.zajdjausta ycoDpEeH44. lepe zunaniosti yorea-ycygar<a nr. impl okre . aa n osoje (vlarcn i|l ciran hladen kraj brez sonca) yc.kedonslGslovenstllilolll t I I t . nperaca vcHltre ugnznlu se v vcra I l.impeis -pokriti-pokrivati s slamo YCAaqr. yq re. spati. fi. sDustiti yp<iw. nastanievatise ycsr m aut. reonost VPeAVDa imPt urePf. siriek . ustnice.n spopotnJcvayciornocr I pogojnost nJe. impl osramotiti. pf.povaocltlDOVZTOCaIl YcoBpuriratne. ureoltev Yp. znuati. irnpl skladna oDrKa yc4FeH-. rusilec (tlovek) ypMa I . I lrrc(lnik-urcdnica ypcAlrrqKB alj.rannere lc oDel| 44. to ycaoa m pogoj.1on(||erocr 'J opP. . vzetl za svoje. vcn vsa pt. impf . irospesiti. raziariati ycroe!nd(. posDraviti vetarm. zoor vlsla nost.roren.oBfr.spopornrtev vcoeH. labi6len.r 29 Mr. pomirjajod ycpaMn. zarnotan. impl r zbeliti. ttla YpH-e. ruSiti. ycpaMofl. ycaMyBapt.l.

splctnost. drob.pJ. gen adj udbeni5ki ne odlasaj na iutri yueu adj L uden.zgresin-zgresevarl.w m zool sova. be. bliskovito yrapAeu ddi utrjen ycrpeM m polet. 2.. fig nezmoiliti se. yueuyDa pl. lTerr!|t. zgradcelra t):t. dobro prenaSati dce: skriti se.. -qn rn udna knjiga.I utopija. topoglavec.ilrditi. ustava.'a'. navajen yqeyde..jez-itev..Da pt nost. ugotavliati . devocionaliie yctpeaaro 4d.2. !1tpeE ddi jutranji pgudevanje. ustje.. itl1pl _ natandno dololi tina tandno yqeFltsaq ft rzs tevalec dolodati lqerlyBa.. ifipf lrbo n iirir-o vtkati. I ugotovlienost. utrdba la. rnpl ustanovitiustanavliazavihati se.razpisovati nr!Ir:rsvel.ia rrfijditcv. qeUcrar adi z _velikimi usti. hudid. . priknt wa! Vcaotr. jutri fe.a.ll. i?rpf !'reKa. 2. leolna. zlurraj K f fam zgreien udarec.uvcsti lTpo6a f trebuh. jutri zveder lTpeBerrep ade ucoem( yrpe4eara adt jutrisnji dan yqe6Hrfi(apn sestavljavec. udomaee. YroetryBa pl. likati. ye4reMesoct f razmah. / za. -[rHa adj utesljiv. rana ura. !'TeKa pl in impf !"roHe. intpl ir.rxajlTa pf. impf zrn<> ki ujame zlotinca aitimoditi.jarek na upren-uDrrauposled v kai: rel<1(za rrDolov. slrel lutranlr. pnnoonost Vrpmla I l.ce: zviti se.neroda yrle. neUrn'.. ime nekate. .-zomica.rr. !. vcvKYBa.l 1. r:. -rE{a q4i jutriSnji.Ureqe I pf nar pes uteai. siliti-izsiljevati ocl koga.YCmD 450 lT€ItrU yrcrulllca '{ 451 ligeH[qsr ath gla:JTi mojstcr. uTo. uprava. lrorrlTa !.. bbrniti se proti ko. izsiljcv rjc. ti. umestiti.akutnih bolezni: kap.duk. organizirolazlten fatr lTeutriaea rfl tolatnik lrernar. !"romja. lznemiriti se. ycrpm4ra pl. prikriti-uta jevati.usta. Ycw!. zameycTa$o-Btr. 2. potolatiti-tesiti. s6vji !'(!{!tar m arh drta'.rt "t1x_laft zmoznez. I udeslavm cerkvr nec-udenka.gpf.cer pomlntl se. do ona. -^A adi tolaiilen. . vaSkipa5nik neumn6Z. ustaljan ycy^ m fam nadin. impf fan zlikati.. MV AojAe llevau se r(aKo Ha lrroT dobil je brez tmda in nepridakovano. -mra-lTtrDracKnad. jurmJrca. impl zdr.uslrol ycTaB rn l. poslopic drzavne oblasti Yxa'! interi dal scvcdal (rrxx'neie poudarja) utonltl lx^e6se fl lit dobrit. yla oxlr8a Pf. ycl?ojcr8o r. ludi \|re. pos. {* ucenje. lToroi.yryojyBa pf. gl. uteha Fexa -c€: koga. izsiljevalski !qe6ell. srucllj. OdreveDeti. hitro kot strc !TBPAaI trdniava.okrepiti.laa ot(tr. siti. -viati se .vajenec-vajenka ytewtxn adj dijaiki. opravllo v pravo. .nez.jgtro. . pomu oegnrn ycrpoo.teE|I(. navdusen.MHa adi navdah. {Ha adi Solski yrpe adr jutri !qe6l{dt.u! ycrpeu!tsa. intd VrtpAUa njen.' uelrtor e vTon do kore je premoden VqeHaI l. poled se rih .yrpos. volkodlak.t vTDerK KvKa tte Dasec ucoenlKov rlr kar daires lahko stofiS. doloiiti. zaspaycrasoseH adl dolotcn. tlrrrosnlr sluzba lfDor tn. Ut^eucw'^ pl. FaJyBa pl.taviti. usotoviti-doic l!8 shujSati dati. vajelapetrtes.ce: usta. vstaviti. polet ugotovrtl ycrpelr. YcraHoB!tsa pl.re n ilem od ycra tudi noce polno mizo usteca YCTnqe !"m impl skovikati yra I predpasnik. irzpl skrla {. izmisljen razpisati.ycYqc. gl. impf po]lrtca . udomaiiti se.rperuHuHaI jutrisnji dan. ran tazrla oe na glave . lrrevr<a Ycrlre. nauK UtpeRa f cerkv. tolatba. 2.r{rTp[v. pivTpe'|i . d.organizacija.n€ n.l'rar. impf lta:iti. tolariti trojrl!-potrojevatr lTlrotrrex.. izliv.lrTrflf. tolazljiv lTeru^rB adj utolazljiv it'fta. Pomlrl : . zavihati. r'||zpisana nagrada zr lislcttir.) pladti.yrpwrarA adv to jutro. navdusenje lTDpAeEocr I utrjenost ycrpeMeE.Jsa adi utajen. urediti.poln poleta .. oavrsnjr.Terlr!tsa pl. lTonlTa pf.rLavna oblast. L trata. zaFortr stanovrten.!Tu4a f zool sova.mojstrstvo VcTafloBeHocT dolotenost. .rKx ad. irupl pir.^zgodnje.sja r4ustje (reke) Yclrffa-Vcrrufta I steklenidin yraeE. zlaDuclrav Ka. pl. notrani leina Ur^euca. lahkota. st. vod.e^eH. ycaohEa pf. fig zgovoren. udomaden. umolkniti UcTpea m vrag. impl uteSiti. vam. dolotiti. ustaljenost impf 7.Ir8 pnnodnlr msl(r omejenec. konstrukciia.. v. -Br-lqe|trr. mehanizem. KaKO yTOT brez dela y(.ycrpnrre. stnrktura.viti.tIPniti. Ugoli (o u d ih ) tovljen. impl yrerue. maiu. r/TDeH '' lERae.ne zaqeu lToKa 11. obredni predmeti. iffipf nqr pes rzplu-lzprlarr. . ucrpoiUBa pf. sen rdrlTDapu pt I naboini. namotiti-namakati lrJelnr. -IlHa adi f*m da'rianJ1 Vrcl('r adi sdvin.. prikrivati . yqtrFeH.tonoelai'ec.

pupoqprsu. delnidar ti. podp[atr. .ruHa adi Solski !|orrp -lqrre^r.misnica. 3. lzmilliena zgodb6 OaBops3*pa im pf . !tsqe yqerDopr pl poaetveriti .. astt me a'.r€e so ibaK ujel lba^€rf.re adv Se. cc !'urTe Se vedno lmrnn m lunin krajec I'AV ptVnU I I I I t I t I I . . ltisc.. . privajati se na f'utrsK-y@Ka. ho. pncaKovanr PrlJuDUenec. !ueH. delnidarka nje spodnjih hlaa . sc hun dclovanje ltue n usesce.n oblika. kroj.r€crBo sodclovanje. zr fam.faktum. oelansKr rfariorpaguJa f faktogratiir'. i falanga. Dlamenica. ne rH ce nlnrlroM ilajtuc fl fajansa. lrKo.yyrercSu . yvnreacruyia i mpl ltiteljev a2. clajatrPreonosl OaBopsr rr favorit. Dast za . favorizirati. sneteK rbqrr.cc. f dolgF ltudirati.z fakt in. k6 ibaheoajae tvojih grozenj rist. KDaCTa I$Ina nvala . dc' resnrci. elektridnem toku o]asa'i m zool faz.-EHaadi fakultativen. tn. vak $aa f l. Oa51uvel. prevrsta. hvaOaiAr[a+ajAssra f detn od lidavka Qaj4e majbna korist.E|a+a6pnqKtt ddl 'tovamrsKl Oapy^a. kurir. ude. tez mero lba3oH . vajeni.odpa -pt. -. Jrg sozalje lqrBocr t vljudnost lqecrBiBa impf udeleaevati !Eat(. 2. ogleduh.lqeruiEtTBo 452 YIIIIET iDrOpnKa 453 lDarrerqa lllrctsulrao n dijaSka.!qx!? '14 lezenka: 2. ra. s-. tehn faza pri generatorju. pavza. 'p{u Oas.iE uSecdolgouSka diti v 5olo.hvalidavec posoJana oorestl.grornla. (rokoprsa. fglii. . sDoznaveti:2. . f uditeliuaiteljica y'''.lql|r adj vljuden oa.ahvala rbaa6aI l. uditi_poudevati. r'G yrrccaBttsdrre n udeletba.oeJstvo Janle.? 11.faty kdor Oa 6aEda.gl.pl Vwntry mKal 0@ OaKe^. oddctek vseucrlrscmn stuorl +a/r.. miljenec.uf m arh glasnik. razvojna stopniai 2.trra adi faktitcn. svetilnik tis Sirrp. faso- I I I I I t{|n^t|:qrre s Sola. -ryr m l. (porcelan) sa 0a^6me ne bojim sc n.r&ra 4di u\h impl l. lasoDlrarl n-amala. biti uditelj tra( za pnyezoval|recHr4a-$recElrq(a t l. pohvala: 2.-I.Krol cemu.a fi. oDrssamo oerstcv (Daircp rfl dejavnik. I bakh. udelezenec. .r6iaia. taza. fabuJa. udetei. udililde lqu RrrreH. pa rba 6eE adi pohvalen venoar (ba asra. tr+a&ra n. +[+a. sodelovati tri sel.c impt dati oV Sa.ErJa. !'nrre rre se ne..4a.ainitclj OaKrfpa I faktura iDaKqararrfoe{.fie poscbrxr znarcllllv cloveK rlaxcrimi m faksimilc. obrest qt OaJAe..reHnq6p ''r bahad.w f fla! pl b^htnle se le v pasr iba6pma I tovama Oa6pFreE. hvala. 1. gdi-adv uaiteljski" sKa rcta KOtUcrlerl lqectuK. razvoj I cogooKov v zgooDli z. garea adj iroa hvaljen rbar<m l. uditi se: -ce: uditi se. VuIIe KaKo 5e kako. po izbiri axvatdr nr fakulteta. fig strnjena vrsta mor konec oela ptice. oqenm Oa 6aM(a I bahadka. I fam prid. trojnu fuJpou. a m.fi rfuaaa adv ldm pre\ei.Eqx-!E uSesen e.

2. llg vt(lcz JOCI'Ba volDc ."El oJi#i "iputu. -ce: stati 6^ka imtt loviti. oseba z razvito Iantaziio. hvaliti. ro q. gluma OqcdAa.-I|rt l??arn svetu^ niiir ( skrbi za jaw. boOapuc6J. neiskrenhinavski. slavilec Oatrqen. 2. +ar'n OaEe a I farn 1. 2. 2.I mrtvouclnost dar pf l. pr(r pasrr. laZniv. 3.3Mor r'. irapaden (ghd pn perlu. oseba. morje llepEr pl poditnice cKa . r?.oapae kaksnegarodu Je.I Oa etre 454 OacliAa Oac4ur a 455 oeplxr t I lfarerue. 2. _HeMa Oar . sanlarrfl. 2. kar ne obstaja v resnici. groziti] 2. prezet s fantastiko. vstopatr v teoeracl_ *Jf. re. 4. hinavsko. -3Mm m rcmrnF zem ilesep nt laterna. -\ttt I dfittna. 2. fig oseba z iz' r'ednimilastnostmr 'ar|a adi fenG ib€HoMeHii^eH. Oarlrqnrocr f tainivost.gl. Oar(ar6e zamerlanle 6artac iz irdor kaj lovi. oA Koja .e ftC el.stoletju OaqarfuaM.di 1. -! l kos kruha (De^Ka f na tcnKo oorczar gl. 2.Edr m falzifikat.fudo' vit. svetilka. 2. $au![apa I . fantazirati. naz skladba svo bodne oblike a}Irmhpa ifipl l. bajeslov' . Oa.ro. Daraliziran. ibareH._ hvaljenje. ukana. pisatelj.I fasada. KVCYP ve. ponareoeK t i i t t t t I Oa^cso[K!tsa. sanjarija.Jr. lu- Pi3:!:l"iil. irnpf falzificirati. Zivalstvo kaKegaxraJa 6^$a I tam kos odrte koZe. Ickarnarstvo rlapca I farsa.j z tapako.kos risriia za opanke daurfieau. druZina.ea xvcvp! ne zameri mu! oaaa ta 6oqsa 6a(a cro ^BrPa sod drz:i sto litrov. -. naPoaiti.11# l"r n Oeflep.den. -. gl. lotiti se. 'driati. jopica. prikazen. odarati. tamrqa rDaid lljdpeH.rozasalil ga je Pri deianiu: ro daru IIPBl'lorBo3 iriei -priiel vlak. OareH e so paiere nid mu ne gre od rok ohromelost. nagnjen k fantastiki fantastika.auor nr faSizem 6eooviipt n februar ii*nipurxju. feniks. le iSvna J fawa. OareHocr.. inpl Ialirati. burka. ladja za ^ irevoz iez reko. zavzetr.gl. OevA rbepeuefl dolg in Sirok -ogrl' niad muslimank. faHr(a1a doumel le prijeti se. neresnidnost Oalrractr'qefi. 2.!"roH feljton.o razsvetliavo) . za' erabiti. lig hinavec OapMa farma.n . prevara. hi. Podlistck .groznla $au impl l. adi ohromel. t l. grozenje.drn d4 te do deniLrja. nenavaden. Prijemati. naslov eciDtovskihvladariev Oap-6a barva. fanatizem. napadno Qa^w. nabor. si.. ma:ica iz Qartrr.ocl Koo le onurna Oapa6H r?r faraon. prodelje. spretnost. ki teli 3.ar n l. -ce: hvaliti se.berru<i rt l.1i8 Prercjenec ibeHoMdHtft L fenomen. . 3. lazniv. ujeti se..Pntr do desa. -'.3. ponarediti Oa^TaI guba.. pihalo za svecane slgnale Q^p . 2. s hibo il""nP? !1. omozenKa (fanaoeeu. impl tascinlrati. napaden. nesreden usoden.rnja. navsctna lbaMr1r. (DeAep*pa itllqf ()). ujeli. 6eHeDutla. Prijeti. do-mai.'tastiden. sveienj nstln aqwfipa pt. OanracrsKa I umish'enost. z mrezo rz k6zie dlake dez obraz d*o9i6ot m feribot. sanjad OaHra3nja. ue da(aj uY. avtomobilski Zaromet Oapa I lam rod. nepravi.po*otu naPa$elepnuen. Donareien: 2. .. umetnik. . -pna adj druZinski.<!aru u3 lruerae ujel ga je nepnMv .rxa adj fatalen. Grki iz carigrajske detrti Fanar. za$araieti.J pravljeneg_a. -sfia ad. den. znan po slabem OaqapEdr ft hist fananoti. hist tarisej. OeMnHi3eM.a l.subst oren:enec. 4a(arbe _ Ha 6ac stava. -ce: loviti se rbar(al6et? lovlienie. omamiti.-sua adj tamozen.'cr | 1.n L svetilnik. znamenit. izmislek. delati brez priprave Oqc4traa I fascikel.#Y.ogromen OarrroM m fantom. strast.r arh zoravn. dosedi kaj nemogodega.v 19. menalen. velikanski. domi$Ijija. pomanlKllrv Oe^uji. 3. -ru t federacija. neresni.sklePanjesta_ zamera. fantazija. 'rma adl z ko. 66ja I +ap6^ impf barvati. sijajen ibeoAfl gl. po svetu znan. laZnivo. .Bopaooraranerodenle ibira]ren. ro mq ndror od5el je..te d€rfl laternica . ro (l. nasprotniki preroda v Makedoniji. domjSljati .it hvalivec.Gra. po ziu l[| Oa cno. fa}. kmetija I QapMaqrja. naborek Qa ttr mad|ade 1. migiden. Prevzeti Oar rfl od rlaru Prijem.. fanr manlKatl t I I Oanl|rea .ni ptid.fanfara.predstavljati sr.ur'lB.-er I vita Oe^a I wsta zet o"ilT:p-.ali bombaza. mrtvo.federirati. lai. rmprovlzlratr. -rln I farmacija. Oarrcnouqipa pf.B adj l. pulover $arnas6p m fantast.dek pojav. z\eza pl.aru ia ae. l. slepa pr:ivrtenos! pf +atd. 6aru naPu Prilel je do oenarla. Me dat{ ie prvi me je kra.non"imlt (2) biti PrriD€ja. Pr! pravnost. ceHrrrlTe m Oe.

folklor. z. impf iormi'.hltirati. rahlost.raqnJa flotacija. ladievie r[^o. Sportne tekoset!a me 113:ePm kodija. Dolitnigki Qip*ta ..rI va nrd z uporabo tekoain olvtra l4 1. nalen (vezenina.ttr rfl stenj.qa !. utrditi. T . na Dllrcortcv rlrerni lr fetid. f(! kus. patrona. nezdoloaiti. pt. dlovekoljub Qa. sklep glasbenega. pri- lbiro6eprn flobertovka narocoDrsle iborr. fig srepo Ktantante lleyA n . velikost boprtupa pl.1 fiasko. droben. -ur I filiala.o'^ T I I T I I t I I I I I I zauv O^asea m flanela t^acrep n L obliL. kar bn.fam spostovati. vredka. izmislica (Dta . pripr'. mislec d^ o 6r m filolog. uelaien. sadika OuAaltooj^aja ddl ki je vitke rDeprjd^eH.Drxquja f. za.rtti. I forlnl ( denar) lDopMa forma.pleme OacKy rgpa I fizkultura. pooruznlca (br xcrep. zunanlt ilopuirrr zl formant. plemenitost llKa cesa postave dAaEre fl den stebelce ELe a tenki rezanci Qasmra f fizika. slasovnaDn/inc icziks {orcrm<a I fonetika.n nadev $naantpdn fl filantrop. sklad. neren: 3. lju- O^r. rdcaa turska kaDa <lrccflud. liiur: +vzwtKo .okolje. I ''r Plata adi popacan m _fltt. impf hnancipolom rati. drobno (zlatarsko) delo $m!rj. vera v fetis.iDeptrJa. sklep. bolczcnsko kotilte Oo-^. fi. doltrtcn. resDeKt rlepueue n moski ali Zenski telovnik feri" (v sestavi kemid. 1. kalo $tpalr adj indecl finparn cropu.nexn plemenit.hladnoknmez b^elra I glasb flavta. hladnokrvnost. vodomct iDopm$+opr$ra n.miznica Qrroprw ?n ait folint Orpa I unesek. gre(ulu OnKrEBeH. rahel. telesen. nost. tendica. I foncnr. pisdalka. malik rDera[ribaM. in-tpf. ozek morski nootll $.npl. nale. krasiti iDErrapMor Ja I filharmonija +t ry. davkar nJaKar '?' OtddcKo . fetijizem. 3. lrg konec OroKa I predal. ztak lalovanJa Oaopa I flora. ncuk o glasovih ![omaua I fontana. ja.ozkosrtentlovek $uiur z film Or osdo r?rfilozof. tudi udbenik fizike rfllrnouom.ar ft skodefca za kavo brez rodaia: ottrr (bu^uattrr velike.an plon indecl fam neKOO.. rastlinstvo k keea kraia O^or. adi l. v katerem kai nastala rDoaA fond. 'DepG nih izrazov za telezovesDoiinc) Occ rfl fes. 2. uajron Olx#l|c financar.E?. knii) u oblika. ugG bupKa.n d. osnovnabarva: 2. predmet. fluid. naboj.!n fam izmilljotina. lig meriti koga. 2.!crl 456 ibnreca OIr'tr|ut 457 tlopMirpa Sw adj l. konec. omejen. svetlikati se rDoajd foaje.preddveric . fin. tkanina) mven. dvorjenje. preceortr-preceJatr Qnrysa impl polniti. pripenjati.f ikcija. leDeofi OH 4ll uarr skodelidica za kavo bwb.{Izqe pratna teramega dela.rcne tisniti I udariti. Ia rn ta OE lotr m 3pol1 zadnji del hitrostnetekme. upadek. lo. srediSde.miltiatl o. fic siten. resDeKtrratr rpepuarse n lara spo5tovanje. zacasno slvau Qzc m lam bratstvo.rnnIen. neuspeh.reu. denamo podpirati Omrdca f finesa. slavnoit registrirati. (zunanja) ot lrka rz.r m fcstival. 2.inpt impets motto pihati OtrpMa fr'rma. iDo6nja I fobija. -oblikovcn. 2. zapisati. goriCde.. folktoro. ki mu kdo Dripisdie darobno mod.rJa I L fiziognomi. im-ete se nanaSa na fiziko: 2. fig lepsati. 2. obrurl. 2. lrr. oblikovati diloi. -lura adj for.rop z l. fizilen. tanek. -qx fi nabojnica ( torbica) !!Hueve. natanden: 2. kar se nanaia na dlovekovo delo: 4. tanka tkanina. 2. dolgoaasen alovek O^erMa I flegna. lig ob. -eMor nr 1. DalKa impt latt ir. fig . BoNxe6Eara-rbaavra d^eira larobna piSial. oblika I $opua.i^a.rl|ryaH m filigran. tekodina. jeziloslc +z rpi.navidezen OnKyc r't bol fikus . I floia.?rsifevd Oqf-p--a I figura. nadevati. -aua adj ferialen.kondnica $optrtu m format. gl. tudi Q^ejrricr flavtist ' O^e_r<a 1. $maucfpa pf. telesna vzgoja. zunanji izraz.-rHa adj fiktiven. 2. strah prcd 6im Qora I zool tjuleni Qoryc z 1. {rpl| rri filister. -ryn m l. SrttAt m l. namislien.'. mladika.{Ha[paBE) uniditi..3.impf . krpa. vtgalna vTvrca OrrEeK. flor. pripona. Sport Ourtrs. madet.em od +t rreK naDotceK rlJop-a -rz fjord.Skrnicelj OEITGRAaI(.podjetje I rlrpnaJc n fimeZ Qry. rezen/i m lDoHeM{oHeMa m. nevlclna snov O^yopeodpa inpl fluorcscirati. . 3. 2. izguba tete. I enoletni Oqastuaarn<a poganjek. fo.

Itg oaJati prednost. 2. vsruevalu t.npf udariati.srkati . +p^n 3aA ce6e. drobec 6paep m fam avanturist. prazna. odpadki. dobi{.. mctanie (tudi --sport). bezati. spodnjekrilo Oucrafi m Zenskaobleka Oyra I predpasnik Oir(!|e ce pl skrivaj pobegniti.bp^r Oporfl 459 ![guruJa 4opmy. utrdoa. del kake skupnosti tbpau(. forstati. 2. zli IJe. O$(apaf. bidati B. zaprhutati.petolizec Oypxera I lasna igla. blebetati Opa( . odletavati. suknja OpaKTipa I fraktura prelom OpaKunja. ti{ nap.l rnoena ta. {r m fam pek OypHap n furnir.rrr r(aMcrt sac no r)c zllrl|.rja I lam gnoj. 2. fz ltevilo ponovitev Opener:FreH. denar OlT)arK. vzdihovati. suniti. tovorni . primazati Oparap.r'r Jronta. oplatica. impl 1. . forte lDolrnqrfaryja I L fort. J. konj ). sliKana na presm ome! OpunsrA€p zr friZider. zmerjati se QUw'j'' x\ [ lan sod OVEI(. podoba. Icted 6p^ impl l. obrazec. I dem od Opqa krtaika Qptoca. l.Iq I frakcija. drob. 3. odrezki. 2.I. Oopripa pJ. fqrija. 6lan frontefrontovka. nesodnik Op-a3aI -1. I frontovec. naslaniad . vzorec oesedlto. r?/Clodevanic.opravilo. usekati. pekarna O!?HaFija.uiti Ov0ya zr greben. uteZnamera. 0p6a_ lppefara I lregata. po "rorrnlu navljanje. frizerka Opr69pa I frizura. udariti. zastavav tej igri do{d^la I foteli. presenetiti +pac m med 1. de narna enota Opar|4q^a ltruca t fpanftpa pl. strnitev.fam. prideska $pna impf bliskati se. mahniti. odfrfotati.SpoJrtev QyKa i.. ittpt trapirati. udariti. 2. -2.SU-Ce: niti se. rzprrlenec. boginla mascevanja. obvladati Qopre adv glasno.t rz 1.> nirati.ilopMy^a 458 . osnaiiti-krtaditi.Sypga I fam l.M adi fte'f. preslica. utrinjati se.zaieti trgati OpKoBar{pKar adl ki lahko leti.tt\ impf l. ialaf trg pri Rimljanih. .loailcv ilrp^aqK[ali 3port metalni Qpira pl vrcdi. fraza. -ipr| fi redovni brat. zaKlJucena slasoenatema ilpa. funt. konjske fige.? krma O!?roa r? furgon. <lrp. suvati.utrJeva- <[paore pl opiliti. menih Oparapcxrl adl meni3ki. snaZiti OyA6a^ /'r nogomet by3'dia | . besediiiti. petelinova \oza Qlqeire z soddek yua impf ZviZgati (veter). de lovanje. lic jeziti se. impf latn skrtaditi.rep f razer. delati O!'Irra I t. modno. jeziti se Opwrqe4psurnra n. iviigati (veter). opravliati. podlaga..rtC loaevatise od zene ibD^arre tl l. da. 3. hud strah. pristojna oblast rlocna fosil. OyrrKrja ro HanpaBrr zdrobil ea ie na drobne kogdke . 2. revei. nevrnra oripvlr.a? kako je r<xlilir rrjiva? bursnezna O#ivua. navdu5en ilpet\K m farn kljudavnica OpecKa I freska. 4. buren. vrnar. skakati aez ojnice bpq'a I fam krtala O!'Hrq|loMpa impf hinkci. izmuzniti se. tepsti. nrC zaplrstiti (Zcno). slu.tttzii^. . pri 1fura 11.Deseoa. hladilnik Opn3ep+pr$ep(a tu. Aa rri1crrr lpcA cc6e dai. reklo. Uqarrll Se. 2.iparsini rz fragmentl odlo mek.kvasaa. -qtr r'l frontnik. nraner. I frizer. $ptocysa pf.tdor: -tn. lig vdreti kam OyHAaMdrrr m fundament. . pihati (dlovek.rc loacv-anje. redovni impl srebati. lG ditcv Opaaqm mctalec Op^aqKaI metanje.Io bezati (das). -ryr rft frank. zaboleti. {Bn. 3.metati. 2.fiB p6 zrear. fig priliznjenec. osiniti. slabo blago Oyprja. dlanica fronte OprIKa (ce) impl lam pc> staiati nezvest. voiak s fronte OpoHToBeq.iir vcd k nam. I(o. kateri se daie zalogi 2.etiden. jesti l€ pozresno m. lasnica O!?Ha I krulna ped. forum. 2. rrapoAcs (ppofir rtuosKa tronta OpomoBaK. -xa I tunkcija. udariti.r3 I formula. 3.rxy drp. prhati. zastavljeni predmet. okamlina '?? druZabna igra. uporaolla vellto praznrn Desed +pasirp itrlpl frazirati.ba OyH(quoHdprn funkciotrar Oporfi .J. 2. pospravrrr I mnogo . -B4u-Opor[oBKa n. vrsta \relena za prejo. pihati (konj). viharen. oplat Oycaa f lafi iensko krilo.Itrr I l. rorrrlKaclla.rrr lrrna. trgati (po udih). temeli $1xrurja.z.leteti OpKHeI l. krdi (otroskaboziast) $pacna impl sibati. lig razburjena oseba O!?Ka I l. -. ooJna lao6jln I frekvenca. sodilde. rzguDtlenec OyrHe pl l. prhati.n frak. osvrkati. srtru. 2.

f dem od xapraja paprrceK xapiDa f harfa xaf6qa I havbica. soglasje.Ja.n arh trdr\java x op m ketn klor x opoBoAopoAtu kem kloto'{ vodik xMe/bn . rcclnica xpauneaeH. skupaj. .ot hmeli xofln m ii h konji-dek. higiena. pa" prmat xaprsja.prevlada xei.n hot:el xpo[alreH.tt vera. lig modan rptiv xrdloAp. sled xapMoE{a I harmonija. hinavswo. usDavalo. reJenceK. raz.fllpf lif preklinjati. posvoJen- I I I I xx xa6fl^I{raqnJa.'ce: hraniti se.patleHlrqc rr.NBr(. -al|'. pladilo. ztneoen xalreM .aHa aatl Prc.IIuKo a samostan je inel slavo na dan sv. gl.Slen ski xu6pu.xpaErrle Ks m. Nikola xpafia I hrana xpaE€iunx. tenski oddelek muslimanske hile xapmfa t zool slanik. . hiDloza. neprepusten. vzdrzevati se xpau{Te . smxpa6ap. tvegana icra xajKa I hajka. dutna prevara xaErap fi nangar. +ca adj hermetiaen. grlki junak. razvrstitev po stopnjah xrnoa f himna. zmeda xaolEtre[. nauk o zdraver. . 6pa adj hraber.I hranilec.um adl kronidcn.-rin f habilitacl ta xaDaprija.n adj kemijski. -ru f kemikalila t xewcr. cerkvena xpoMeH. sveaana pesem xpanermF I rejenka.n harem. svetitde. junak xepoJcxn cdj herojski.qll . gonja pogon. muslimanski xu^a t lit preklinjanjc.zoof xopu:rosr m oozorJe xopEcr ' 11pev ec v z D or u.rfrr rz 1. hramben.najljubSazabava.). m honorar. slomoteqje. brodolom xasapA ftt hazard.naDad xajrg: i.sktadnost xapModrfra f harmonika. zborov.ipodrom. verouCitelj xy^u . bogokletstvo duhovnik. junaxea€por€Hadj heterogen. mrnovrnar. . DOI'I. Itg moaan dlo vek. domne va xElrlTrr. redilen xpar$r€ruocr-xpaMBaocr I redilnost xpaxonpoBoA poZiralnik rz xpeMa prehlad.neprepusten xepoj. vcra xrpMoHrrrda-Mysrrqe guce xapryq n narpuna \ prFeg adi iz papirja. 2. au ru heroj.i. kvar.nrt I poskodba. rednik-hranilka. -qlr ft hodnik xoa . lopa. .xprcrnJaucrn ad/ krSdanski s(r xptrql|JaHcrBo r? krsaanslvo xopcra adv v zboru.top xarp rnaect (prec rmenomj hadzi Tomo.Eelse hranjenje r \pa6er part pas adi hranjc'l: reien.?l Klnln xYrlrca 6I-rA CB.nahod I xpeMas 4di prehlajen. pe gumen mouIt xpaM fi cerkev.sDitan xpaiz ithpl hraniti (dniati jed). ki sodeluje Dn nalKl xaia I hlla (tovarniSka). -e I papir xapTsJKa. tmtul| . ovorzma xaalqr&raqaJa.atlet xepud. strast xoA&rn.7t prccerkvena slava (pravosl. artrI xereMoHrja. xqrertr€p tn hotelir dolgotrajen xorcrrdpcrDo/! hotelirstvo xoga rz hodia. AsqeMePcTBo xmror63a I hipoteza.-MHa-{roMo! adi kr()mov zastava s Dodobo xpoEt{€ I kronika xorea ..gtrl n konj. -. snaga xnena f zool hijer4i. sramotilec.xivoloK rqepapxtrJa I hierarhija. zool hermeIin. 2. DE rodu5en xepMernrrrn. lov. klinjevalec.r ret:nec. xq Ilrc -xv. tisti. voditeljstvo. gl. -!rE I hegemonija. . Itg dajati sredstva za vzdrzevanje. lopa za tg tala xaoc m kaos. nahq den xprBaFrdMa f bot ktizantcKONSI ma xopHaf muz rog xpscrlrjat{dr. sKo dlrKalsce xEroKpmrja I hipokrizij a. nezgoda. -is m kirurg ro{pWII|Ja I kirurgija xqplTru(Ir ddi kimrski xrrc p.Bja t kemija xeMrllra. . krizanec rsrrCna 11. krzno in platd xepMerFreE. vestibul xotateu ad. enorcn xo'aopfp.xa6nrr[aryJa 460 XIMNA 461 xnrnr6ga 11. posvc JenKa xlra.qm hibrid./ig ropar. istovrsten.JaHs rt kristjan xottcrKt adi zboren. nagracul \atp m. -h. t ke. mik-kemiCarka xep6aFxep6spu!'ir m herbarij. zbirka posulenih rastun xepKy (ec) rn Herkul(es). 2. zivljdilju.j homogen. -@ f halucinacija.if.|6a adj }rermetiden. or.ura adl kaotiden. kemicen xeMnsaFxelssapKa rr. xpo[ ffi kern kfom hkrati xopyrBa I bandero. bogokletnik ua MaIIaCTqltOT XParrrOT MY I t I I t I I I I .

cveteti (tu'!. gapu. dmica. cesarstvo.carina. UapeBrro 6pallltlo koruzna moka qapeara I bot kotuza gapeBKoBurra t koruznica. Uau -t Pl. --BHa BeH eO Kortrznl Krun.uapeuapeseH.i zabresti ti.462 xlMaII adi human. tloveski xlMop m humor. svetlikav . JAm OSplCe. mazati. nebcska lepotica qE qaKHe. impl zacviliti-cviliti.. 4/y'. tanje sid) uRp'(. droben cvet impf cvesti. bresti. dajatev za qaprtrTrrfa f fam carst\o. svet'{'B'trr^ se likati rIBnt^vD a. de2ela svobode xypdja. -oBu tn cesal \apeB odi cesarjev. zagaz. -eBa. uBetrTI. "3Mor m carizem qapr{ra.ta. pra(o pticah) qDpKor n iivkanje. \ pUBa irnpl carovati. o n bot rdeda pesa qBeKse pl zaivenkljati llDelet{< n? pesn raz$tet tek. Zalovan 4Br|:rKa I zool kresnica. -rH I rajska deklica.. qarGyDa pL iftpf (za) cingljati. koruzna stama rlapeBrtr|r|a I koruzni kmh qapee. lig udafi ti-tiktaKatr Aana impf gaziti.nonce rtBekelrge n dem od \Bekc majhen. . u rrors ifipf gaziti.-ur. zazvoniti pl tq'B.rK. l. -qn fl cverllcnl vrr I$emurryt pl cvelna nedelja qBeKap tn cveutcar qDe(apKa I cvetlidarka urer(aprf. zavijanje 4BItruIe. vladati gaprbaM.. kralievati. brcsti qap. Sala xlMyc r?. impf tivkati. Sdebetati Sdebe- . cvet. rpq^6a I cviljenje. umazati. ft sirotka iz kislega mleKa pl i tr zai\enkli^t| \swtre klekniti. fig tarneii. droben cvet qBrK. cesarski koruzen:.lig larn pocenlau neuitnostl qalla. cesarovati.. davek \!.''e'ra di tie) D\OZ \l\ tztloz J. (za)brenkati.di s\etel.rKa f stopinja ganHe pl stopiti na kaj. 5opeki 2. teptati. dofc tati. humus. cBeTy r{a impf svetiti se.er'de pesn razcvesti se. cverllcn laK rlaeftapHn4a I cvetlidarna Ee(apcKrr adi cvetlidarski qDeiapcrBo t cvellidarstvo uBe(e a l. gl. cvctje.elf.tBtr\ impf c\'lliti (pes. rfl cvernjak. (za)ivenkljati.m menstrurcija. rodovitna prst rypqJa M3 qBpKoa x!?rrcr t t fam svoboda. lrg postati lepSi cvetnjak.

2. tis tzrabliati ruiua. pokrivalo unr6aa n cimbale rllMer rz cimet wruo. Cl. TYaa qrflaap fit opekar qIII \aiE|r|a I opekarna. trg zanadet.' . ihteti rldsau. ce qep'n impl arh zdrayiti 'IIa lotnost: 2. osrednji. tidnjava ryruda n citat. glaven. -fig strogo lzolmll. 2. 2. \en\a qe^q irnd meriti (s pugko) drobno klati. krolen. ciklus. W6pr'da f IIIrAZ [DplKa inpJ fan? po malem plu. awrel'i 2. sredisde oetavnosu rlc. qe I cilj. fic wlrKyc -ft veoenJe nespodobno 30 Mat€doDsto€loftruikl sloY3r ur#aecr adi prsat rgrlle.j centralen. zacvl_ aati cnxadua I ciklama. . valo: voialki devel i qps. ocentevan Cvrstost ueHI| rf naieti kosa za delo ' wp'(o'ta inpt UBDKA fig gl. gl. stiskad qaqKa-Erqa f lenske prsi.\eZi fig fan dolgin..l sestrica (obraaanje ru| srareJso sestro) 4eaoceH. . !ce: Kapla. -cqa adi celoten.irek. llertIlBa n . razdvajati tm uertrB^aKBon dlakocepec ueaecoo6paiHoqrI smotmost g. KrepeK. zorrKa rttrIropl|ja I Dof cikorija. ge^lBa gl. rElaq..sarst celota goved.-Je. tmpl po uenlEKa-qema I gl.J. rFapa ax. vrednost. cel. pogoditi-ce: dese za \itcr6prr I l. ciqarete qm^'a I opeika. -Ce: rIpDeE{K r. liad junij ln iulii gp-DelimaD rdedkast adj . vihar. postajati pathlepen.cepenrca. sreorsce qeHrlr{^a f.qBpKolr qnDr&rlxlripa qltaKa IIPDESNKAB gea@s rn celofan ge lr rz pesr poljub qe V 63a I celuloza. n bot qeMcxoAdocr t smotmost cer.. c€na. 3. 2: dei stroja.yneE. zardevati wBer.cisaniti qnrapa I cigara. cigareta. neobdela. wuirltga pf . qnqtllr >]( ea3Au sesne zteze rgxja. rezervoar:z.e\Ka irnpl dem od. krog.c6njeD. Spranja oaRllet(oiut\. Iupiti. tivkati (Pislandki): 2. 4emmr:nra I razpoka. cic (tkanina iz qmiHe-qrxa Pf.aBKa qeEre pf nacepiti. doika ryqa.!trf m na9 pl sesatec. celoten. vodntax.ulDoK. stiskati. sc' rdeti. ^IIMOsaAa qrj'pa I ltevilka. 2. qewl tmpl cenru.ai . llzrau. . sesalci \We n dem od qrzqa sesek qrqeH. \ BKa irnpl l. vodilen tl tlefi ftt reza. gl. xroan l. naklati uelufaH€. raztltrx^ociE ' mnotevalni stroi. TVAAtlA (za ilbtoddn uditas)i njati se.ryr gl.impf rdediti. gl. q. m cenik -rg qelrfap. ki sesa .-qpsn m lrv (tudl adj rdef. impl cirkuliralr. zradni vrtinec.qa I citronada gl..oorec qe f l.rqeqrllajqe n dojenlck: n adidek. ueMeuT t. cirkus.la. rle^t aEe. anat dimlje. civkati (misi) qrllral+rlr se impl fan bararr' tati. drvar qeKuu tl ceKtn ueflermta-Ietrartrrqa f poleno. centrala. uen lJuoru-polluDlJatl qepeMoruJa. rdeCo ZarOeVaIr Darvatl. ffi h katun. laota urnilg. oBs. intpf scsniti. trCost. 'vna ati l. IIEAIZBA lo TIeEoBEAK. scsek. rdcdelilen rlpBeFeece impf rdelitl.gep. f iam grira.JilL.r rr sekalec. oru{au. hud losten. c€piti. srKauga qdj fam malo pija\ \rp\ull v rozlcan uDpqHeUl fam napraviti pe . cisterna. opna. cilinder. vedkrat po malem scsniti uor e r1Dodzidek qowaa i cokla. -Tprr rn center. koAca. celota. dodatek za kavo bombaia) ryr4a impf sesati. tazpoKa qef-qefa tn|l|a f lug Ietra. kai tvori-ciklus IIIrx oH ltt t. cepopoln huda zima. vrsta. -rEa adi cElote'r qeqa UeroKlmocr t celotnost . -rM m f afi skopulr.a"t gitgeEAaiecr I I I I I I I I I I I I I I . poihtevati.''/foateu. spostovan tlBpcr1|Ha f trdnost. -3Mortn cinizem rwr I l. neomalen 4erier. rce: postati civiliziran rtu]rm|llAD.-ADEttl 1.?1. diz-enteri- rcrla z civilist qxBnAEtrpa pfl irltVf citti-1. hrast qe^ol. leseno obu.m t ceremoni qe. oDnrsttr. ketd plin ciklon n ciklostil.ep4 ce irnpf ard smejati se. -rEt rrl uslnK cisare.r impf hlipati. tle^rrBr(a . irnPf 4ac\iliti' zavresdati. -le f. neKauanlca. cepiti qe erKa f zrC poljub.ddj. trd. ledina. -rI|a adi sesen. navedek qErpa I citre za uprpoid. trgati.zalavkalr. opolKa gl.t cement tleHa J 1. 2. sDosrovanle \Bpci qni dvrst. trden. nEa adi smc ue^€coo6paa€n. namen DreKla qe ep m bot zelena qtirm impf klati.ra I citadela. vsesavati. rlienica rppaAa-qepdAaf nePremodjivo poKnvalo ullpKlLlp .ponavliaiodse. \e @di \es..kordek rfoourseu. ciklt' Cen. venec. celost. ciklon. zvrniti kozardek ueBKa cev t ueAa Ka t cedilce qcan irrpl-cediti. na zemlia rezau se -Ara adi smotrn qepKa. lesovina qealrle. -rta ad. ' vatj. tudi taksna tehnika IIrn yc m.

dmesec drevo uperaruara_f -de-Snjevo rypedoB44. zavpiti. -1.ivlienie gpryias'ad j rjavkast.IeoB d.poteza . qpsesaHa qpBerry3 aB-rIpBeHltr&€B adi gr. skica qprrqa-upt[qKa I efilca. n3enln. f c\et qyreT ? Pesn razc\Iet. impf crkr-rprcrre. imih odi in las . skakljati lqwu^ m zool smrdokavra. ilovica upseanaa_ 1.ddi €1. vpga impl rtrc sesatr.a inpf gl.srl upBemrla I L med Sen: 2' rdeda Drst. . vdab qyqy.meja. lrg poclrr-pokati. tmpl trpBoca.rxs adi drnski. aeravra HVBA . sluzie adi cErk upxreir-gprnrurcrn ven qpKB[sKa-rlpKDuqe f.r L ctlna barva.-qKa adl dem cfo uonxa I l.. lig talostiti IlpnnKaDadi drnkast qpeuffa I gl.deinievec 4peulp zt prodajalec. lePOUCrIr se gpBe o z rdede lidilo.e impl drpati. brizeniti. rdete vino qpreuo6palecr adi rdedebrad 4pBeHOKOXeq. iar na neou.r"ca+ ttp'{op'j tmpl cvrcau. vreSdati qpeKa^o r kridad. sorta debelozrf -nate Dsenice. bogcjixra f i. vpijat gpeKars4a I kridanje. 6arposkakovati uunka impf lat ?_ pri plesu. gl. -lig nesrcino iivljcnje. 2.revarstvo 4peBeH. rtrroBlrca qpKoBeH. witi.re r? dem od uvpajKa ulrandek \WrtyaKa tu. lemai nesreeno . Po kapliah tedi uvavQ. oprsovarl qpraEKa I risanka Ilprarse n rrsanJe qprall r?. rjavkast spr. postatr-poslaJatrcrvlv. ljubirnaJ telj deienj. qvavrDrl tu nae pl koder \y}de pf wi poljubiti. 6aKHe \1'ntrr^ impl olroJfto poljubIiati. 2. rdeda barva: rdedilo za ustnice rlpBer@ra. lir. nltl{rKavatl.. oPaupr|Iua / l.r|Ir nr delnjev nasad. nsar upra. zajemati. upHoTxja-qpEocTt cma oar_ va. ttg nasedetise qpBocar| adi drviv. dmina up. drnina. aas cveaenJa u!Tn-u!'rKa ifipf defi clresti. piSkavos! rrpBojaAEna I drvojedina. crrcau cvrketati. trnolasa in "irnoolc iensko. zaKrlcau. cveteti 4Ynrle pf razcvesti se. dmica qpnorcoc adf trnolas. gl. lrniDa. cerKveno cvonsce qpKHyDa pf. -aqu .l " se. z.el. oskroDiti qpen "rn giinast ivetlidni londek. temnolas qpnoKourv^e4. rce: zarOevall. uxua in qapuKa upqopeu. piskav qpB^xB{rcr I drvivost. drnkast upHv^ecr ddi lrnkast. CrnG polt.2.. vrisd. '-ie: poljibljati 3e. 3. zavlescau. qpeua qnE'z impt. gl. gt.w'F'a iftpf dreti se. zagorevati (od sonca). zajeti qpra I drt-a. drpalka. italijanski -fasist qpHoMlpeE. cesnJev upa. z lt e n o s l. rdede . Sminka. pozrDavatlna KG lenu uvpalKaI flrf uhan uviai. drvojeden 4paorowna I frvojedina wgqe n dem od qpB(ell) trvidek tlpeBap m drevar. {q. uDeRaHrua -certievi 2. I rdedica.upBeHsao 466 upr*naaB qpHnAo 467 qlqYrlura rtpBer|uo n rdeaica. upTa tmpl nsatr. Zalovan. gwe rIY4Ka'4lrIYNo f dop (pri ptici). upH[Kaa upHxxrla I crnKa ttplro3eM rn_ arna Prst. grdo govoriti o kom.-Brraladj cerkven qpKoBrrocaoBeHcK[ adj cetkvenoslovanski qpH adi drn qpma ecr adi drnopolt qpHeau4a I drnoba. vDltle ltpHrlo . lig talostiti se qp eq. zemlja qPAl. razcveteti se ry1gez pritilikavec.ree impf trneti. -rv m Jese Clovek. -Bsa 441 Crevesen qpeBo r1crevo 4lperolToAl|n..ic zagorclost. 4 detn od upKBa cerKvrca rlpKBXrEre-qpKoDullre /r KraJ.-'pqI n -zogt sv.. -pHa 44. \pe(a uDRa|Irttla t sl.barvati. zamorski \ptdu. dobivati iz aesa. izvheid. 'Hrlrr r?.rlrla I zmaj (otroska igrada).uat bot murva (drevo in sad)i arnc prst.rKa I risarka uDra{(rl adi risarski uirrex m iisba.a impf po malem arpati qpnne pf nadmati. pozeruh wreaBe n dem od qpeBo 6revesce q._a l n i o o l e K a up'1'n. kier ie nekod stala cerkev.qpBocIBa -pL. paltek. _nacrt. -ce: ooliubiti se. drtalo za ustnice rpB^w adj drviv. . ltpsopr€e4.1l urvin rlDrtuqok.-gl. dmec upxe. Dleiemati qp'nxi-qpna^ra / zajemalka. poliubdkati tluwa' iniol fl/i poliubliati.t arnosrajtnik. po malem. drepinja rrperura I velika londena po Kiuna krovka za poKrlvanje peko med upeura I deSnja (drevo in sad) {peuraK.-zadreti . vrh hriba uUaKa impf t?td Poskakovati. trgovec s crevl lpeBapstso fl e. zenica upHKalecr. arna zen ta (bogata organsKm snovi).l t . impl drniti. rjavolas. -UIrFr W roeceKOZeC gpBeHoKoc adj rdedelas trpBeHoflrja I gl. lig prazna glava wal/. olrajEn prostor okoli cerkve. rIpBeHuKaB 4pBer| -Brlrr r2 crv qpeKHe l. arnka.

Beffi pl tofi obwi.rq . .lrtl uarua I spojni prelni dlog na leseni konstrukci ii qarMa.n urar llacoBtluKapcKu cdt urarsKr qacoBl|qKapctDo rl urarsrvo qacoM-qacl1|! ad? takoj. muzrlianl . -rM m arh godec. usnienatorba. torbica. borov. poganja kolo. zape 'sap.2 ' zanje desk qapulao n rjuha. neresen je.oDs. obegenjastvo. 5ivatr.!l't'B adi dimen. rIoloBtrua qac pol ure. ovci. 2.ralxe pl modno brcniti (tokockah go) du. vatruqua ce pl. -!M tt pokrit. korec.aDKa I zool kavka. sondnik. bahaStvo qa*ajrguja. qaA. 2. -r|rr t arh l. musaAoanra I duh po dimu traAop n deznik.god. ki drobi. brsaldl impl kaditi. kozi) qanapaa I larn velika. trznic:r. I arh \eLika vinska aasa v.krojadu) sc{iti.iglasto. .. sklevanje. denarposlo\di svet qac m !ra.nik.hodnik v nactslroplu. . jsf zool tdplja rranl(a|l-qalxlE m lant l. ho jev. prt vladuga razuzdanka. zool lakal. qaE!tsrr pf . sajast. v trcnutku. izprijenec qarrl(an^aK m fam lig fi\alopridnost. pc pasti qanlrlKa t gl. postopad.alo.'aKa m 1.-Mqn ntrcoln s r oR aili iz lesa iglavcev.) qaltra l l. jelov. za trenutek qacoBHmg -qrr ?h ula (rocna. . drzi se ga se mteKo. hojkov . v dimu susen s[oKousrnez ea r^ impl udarjati.di prismuknjen. trenutcl(. zobato fi ltlrll Kololonlla (smola iz islavcev) kolo. sajp n arh gJ.rgFvcev / .pr I it m aar. smrekov. obtgati.racrlu ad9 takoi.n torbar .. qaM{aka3 vapr< iz kolo. impf !je" ti.Iqu orod]e za lctorilo (za papriko itd.drevo (smrexa. zadimljen. spo.JrIa 4dl aajen meneti. '. z. osmo 'raAoptnja m deLnikat diti (pri likanju). zblazsanp m alh tral. da5az rodem qaram€ f parkelj (pri govematematike.(l/ sajav. korec (pri vodnjaku) .qa6aa 468 qatute 469 varrrm I.igalno krcsilo. -^Ea 4di prodnat YaKa^ecr adi prodast sa$xja. oor). nerodna. 'cei kaditi se.urr I trg. &i les qaj-Eekep m fam sladkor v . pt qalqn6a n dem od. lraruc!tsa pt.raura 1. -uu f lesena strcSna konstrulcija. . varr<a yMor My ro Hcnx^a pamet mu je opesala (od starc str). liivost trapAaK. eape udarien.s\ra lraflJa. lig pridanid. inllJ lan (o .preosoDa qapAax6oja f ntmena barva za desdenatla 'fapAaKNfja adj indecl ki lma dardak. streha qarEca.r . trgovsko-obrtniSka .raKa eII. qapntl|ia. tolli. cati (iogo) prekajevati. turban n< . tcs iglavcev (smrekovina.ptnfi|Ir-qajlurK. kavdji" " qaxnlllpr! pl hlade iz debelega traaqe. pl qzurrfirEa fl l. zdravilo les.ki i. ila{etl adj prekajen. konj. zagrabiti.ta^liar adi Drismoien. qaran(a trarrqe vrI.. -wr m lanr bahat. lracoBduKap. sul(na qaB(a kavkica ea aM m fant lirokoustenje.{arar m rogovila !'ia. zobnik. iardake (ganke) v nadstropju qapAau darda$. rraMoB[Ha qaTMa-Eefrt I I I I I I I I . v trcrltltku.vh EJ. arl q L4''ca. . qaJ?. .(r6rx r. ta trc" nutek . z. 2. -Ult t? lesena skleda. 'ce: oruqaeH. palnik neti ual. prcdanica. ugrabiti. saJast lnslrumenr. boro-vina) qaMeu.l dica. vitel. vlllre Mv lleTa vMoT no qaBKfiTe. vzigalnik \aK'''ar a. qaBKa co qaB l (: t nr ) cl .Ale nt dim samohvala. sla ie ura tepna) stenska. pl taesu m taj saaMa f platnen ovoj okoli fe. zt^ldene nad nosom I t I t I : . ooesenJastro zlven irarme. -rur I Zepni noz qaKMaK nr Iam yi. za trenutek. dim delati.fa^rrja. . qar{IaD . VAp{ qacor Pt'i- . iglavec. osmoditi se'. impt Sotor porumeneti. qaPK 3a PcxerEe [ITI.r$ m taisa pri muslimanih. jclovina. drobenclja. izhod.izpnJenosr qartratlvBa impt fam malc> pnono. naprava. qac rlo MareMart(a tlr. \ta a''cyBa pf.ra ecr adj rogovilast q rs impf . pc qa6yFqa6ypa ft.listnica qaHqe. rc"ipe sitev. madZarski ples n lam pomod. 2. lopataslaroKa qaala.rarre. omeJen traKr[ca ce. dimiti se 'raaraulja. nor. slepar. daSa z roEem. sredstvo. pl qarrrt|rsa n detu od aetrt. KA O(4ITE HC CII T'! EAAAT irnpl postati-postajati privrana vrani odi ne izkliuie smojen. ponoretr qaDrue adi kavkin. godoa.' qaqaK.lel(4.

rogovrlienolroK. kdor na kaj daka. vrat) qeceH. vtaeh. drepinja. 2. rrecrap n gosdava qeqaerBefl l.bezati qe[Ka^rcaI zobotrebec lrerrKa^o /r 1. 2. 4 dem od qen depek \epD. I detomc> gofle. lit drepinja.ce: kretiti nokozartek qa. 4. spakovau se. 2. detomorilka adi qeAo!6acrBo r detomor oeK. 6avreteno. ru pa tam. z otroki. trgati na aetrtine. zdrav.. dotakniti se. cigan qeprapKa I Sotornica. izraz dobre Zelje) qecrnqa I l.. -qrr m tam t''tYtina. po kapljah te. gost ( gozd) . qeclsra HoBa roAnsa! sredno novo leto! 2. {I| f arh zabavi(tna uer. kozardek. 2. pl qetrM6a. -iry m. ki povsod vtika svoj nos.. postenje. domadi po malem. pogtenost.3. nekaj malega iialru.Bn Ir m develj lre^esKa f 4/r. Z{eb. 2.urKaI l. strup. a/d cvetlidni londeki.b!6nBocr f dastiljubje qecronaafi-qecTo 44\. rezati. polten. 4pe[Ia qepnja.btrt tn larr omaka. strazar. tl se trperl qertre^ m kavelj. Skripec lica.lnu n. Stirje. . .qalrlun! . telefonskem drogu snel. ciza ses'J. -Il m arh eoso(> did. imFf qe aA f samo sg 1. majhen ciganski Sotor qeprap ru Sotornik. rjuha. pt qeBrtEsa'qeB^eEle. pogoslo qecroTa I pogostnost qErBoIreH.reKop r?. no nitjo vezena ruta. bririlec.a koradevati. domadi fam oi. svetel. spoStovan rrecro odu poiteno. qauJ. qeMelreH. napa qepen m l. lesen zamasek nadejati se KpeBa (Mra. nasraqeB^apcrsr adi devljarski da za junaSko dejanie qeB^ErpcrBo n devljarstvo ve.tecfifio'! idv sredno! (pG. qe ep qepeK. deltek:2. zalostcn. qe(MeiKe-qeKMeue 4 lam sKft- qetrafl 47r qgrBoptaoAa nja s predalom. -pHa adi detveren. redko. ocena prav dobro qerBopKoaa I detverovprega. pr seprteBrfit a n latu okvir (oken. qepm I l. rver rapKne. pogostitev.2. looanla \eper''{ hnpt deliti. gl.. sPoStovanje rrecr 4di l.rera. korak zdravljati qarlle. seclrrrrr qape! presvetli cesar! . sreden. IIue) qarlla na- qelJafl ifipf Siroko odpirati usta.kelih. (o deLletu) devi(ki: 2.' peJ pogostokrat kam hoditi. izgubljaee].ri oslna. poddastnik v nekdanji turSki vojski.? aemer. praskati. ciganka qeplapcKu adi potepulki.4u m nrc ote se^ycr f deljust qeAm[|a I rra mati qe^VcreH. ciganski trepfl{qe n defi od qepra iotordek qelreBns nt bot lam zelena. bat . poroddi |ie) no darilo se^n M impl :ekhti. malo posusiti seAaAnja I fam tlani drlutine asp'{opn impl l. bot cvetna daSa. Ad! latu l.izvijati se. podrezati. iTdpfa\t4 za desanje volne qerrlre. maccli. destitati. pl veroan zt dek plesalka in pevka c€Ka impl dakati. pf. osmoditi. -Aqtl rfi zrnce prahu. dlovek na poloZaJu qarlla f kozarec. rllory? qelrqe. gl.-cua adi l. qellepoK qenoponrKa I rogovila qery? n cev. srebm nakit. daStenje '{ecfit iftpl gostiti. gospodek. lrerstrcrr. telesni varuh. plaht^'. otroci v dn Zini. -q{ n ped..n nastrelje nad odprtim ognji$dem. kakor je treba uecxocr f vrlost. 2. pl sarEdra-qalueHqe r? weropn impf korakati.napenJau se qelepoK.r . qelnfqBa pf . Sdebetati. resje. n4.lr dakalec. 3.terBd ce iftpt f atu rzmikatl se. -rryr fi itel. qeII fl dep. pogosten.tecrwr adl l. ca qeKax-qeI<qq m kladivo. "gI| rr ped . kai pridakuje qex ac .izigravati wenxa impf lan brskati.urr rz jeklo qeru-tqal|a I jeklarna. predal . -qqa 4dl ieklen (tu. bridrreAo!6neq. mlad g. sok u mesa. arh svet. tovama lreDAe. pogadica (v kolenu). daSa. pogosto kaj poEeti qecTIIEa t sosto sito . naologa KOS!. cemeren qeMepnKaf Dot aemerika . vtikati se. skodelige i. 2.e impf izginjati. Stirivprega pravi6nost qesr t dast.edi qepqeBe. ponjava.resa I dvokolica. {Htt nt iesnov strok qeceH.-pEa grenek.reBe^ develjdek leKta qelpe.spbd cl q e Be. Stirikraten qerBoprula nuft atirje moZje. qeB^ap r?' devliar ki se nosi na kudrni. hrepeneti. impl veniti. kretiti noge. izkazovati dast. aetrt qepeH .t dent od . dndina. praviden. srpli'iuBa.'pte. qroDec. partikula lrecron !6118 4di dastiljuben qecro. larr iloi'ek. -Hn I r?/i dreda gov. gl. veJnat. gl^hl dlenek. gl. 2. oplaziti qe[opecT 44. 2. osinjc. l.gati. presvetel arh. predem od. kljuka !|et'3 m ath nevestina bala rfeHrrrja. ostra resa na klasu. dastiti. porcelanskiizolator na veKv1req. kalil: qeArmK.qar-rrar \a\44T 470 qeKa^rn-qeKa HHqa I nakalni. pt qeBpurla r? s srebi.qe e6ufa. impf pobezati.ica'. vrl. lig muaiti sepel|ltla f nri delnja. lreKpeK-qeKpR. {Ha adi teljusten qeAo t? otrok qeMep. detvero qer8oplta I ltirica. pridakovati.

iebelj. ql-IBt-rja 'rtlBrlja qvKa klin se s klinom izbi ia queMaI Skorenj qfirvap m Skomjar.rm<a izpl tivkrqttr€p .qrtcraq n snarilec.trt'Iwte. . odprto polje. qerlla lta qesre. ce qmrca rloyMelr oA q[crocpAelreE. vse slabsi clslosa '{e''t'''e impf trgati. qerllxr qoaeK svoievrsten dlovek qeruKa ce iLem od . -EIta 4di !tiiileten qeqrqroAl[lrlrxtra t Stiriletnlca qEflDuecer zrrn Stirideset qerr4rf. l€ varati. pipa .xIIllI metati. -AHa adj Stirivrsten rrert4r[clornE! nrrfi stiristo qer4pnroseu. topidek rre\tKaimpl bezati. dio. gl. gr. qrrp Bo cro rtl't tJJIIopfon crgar MaKor ulkus \'.ttwqe n detn od . in Zensk ali drugih osebkov qe\$fwecerrv ad. goljufati qerKap fl krtadar . . Pron 'f. -xrra adj stirizloZen (beseda) qeraopocalraH adi Stiristraniden (piramida) tierBpa tn eetrt qcrBprecr adi Stirioglat.!!a. brskati.K'l interj nrf pa dajmo! pa . aM e.upraB lnl3M{qKa f dem od llpl3'ua vrmaDo adt nepopolnr'.impf stiskati. trHc'r'rr ce! Doberi se! Hr{KOlHe Te BUAemlslrs. qecka ce set moi.ql'crq-aurure z lit vice Ka rreMarrr[paBo mislim. qr. . stopnja.. qrier[ro. spreminjati. turdek dce: zdeti se. ikorenjdek -slabo.rerBproqe[. Saebetati wpirm z devljarsko lepilo 'au''I irnpl delati.te'.retsta ce praskati se.rerrro n berivo. krtada. gl.r[paK. oua adj Stiri. ltirideset moskih .4u t?2 vajenec v obrti poskusimo! . tonski qerKa 11. snazenje KOAKV ql{Hrr Uanr\aBa? koliko 3tane ta klobuk?. -AHa 4dl stiri. nu?n ltii qerHlrq6o€H.]ro f.Irpu. rie .\\r qerqe.ttrr I skleda. K.rltHar*t ae.r|p dirdek. po. prepirati se. set.Aes vsak letrtek qete impf zrC brati. krtadka. 2.2.i Stirideseti lrerEpnKarHrnla I Stirinadsrropnlca trenpruraecea rrlr1 ltirilajst qerripruaru ade Stirikrat qernp[peAerr. 'mpaue. krolnidek vrxroBlmr. dopid. Ma qtrHa ae hodem.. snatilka. vcdriti se.rerBprn ar. uwl. 2. pt rttrn'frta Streoa. velja. pc srncNon arh Stevilka. Stiridesetina qeftapqtlK.lracHl|rrra n. CeKOJqeTBpTOqeH . preprostost qlicroraqncroTnJa iz dneva v dan je postajal I snag^. tevljar t T T T I I I I I t t I t . 'lIr r4 uradnik qrEoBH KtBa impf biti uratlnik.mcrt impf snaliti. da rn|crmra I jasa. ravnati.mroDHn xlt adi uradniSki lrBBoBHrrrurDo/r uradnistvo lrllll-qaraB adi zavihan (nos). kroinik .qeTBopo(areH. qtrHulu. . -$r fi 1. . snaga. Cohati se \eut imd desati. ce:uza pipo. :!Ierne. secelt serEmt tn adi indecl tafi vrsta. odtrgavati ri[6YK. {&ra ft 1.rHa I detrtina. biti treba. kva(l|alcn . priprava rattrIrr globoko se klanjati. -Jr|a adi Stiribarven lrertrpuroAtrueH. clgava. -' f CetrtololecdetrtoSolka .li actrti qerBprr. postajati.$p impl biti vajencc. -fla 4di stiri naoslroDen rrerDolropeAeH. l. . glavnik: 2. lesen ktin. imeti za. cn ro qeIIIa jasIIKoT govori neumnostr lrertla. vrslen qErBopoc^oxes. ustnik za cigarete qrlonja.\olll ce qlrHerue nost. obvezno Solsko branie qerEra I Sdetina serr ecr adi Sdetinast qerfrpa.8 skG gav.-cer tako . -rrrHrf tu nri gl.tr impf praskati. za c6cenje. rr[jruro. ralrlo. distost nimas prav !ce: ce quHtt zdi se. -waa ad i !tLidesetleten qeat4rnecetloArrrtEEra I Stiridesetletnica qerr4ruecermta num Etiride. . raKa Aa 36op!BaE ni treba snaziti sc. crgavo patP gujatrrro. 'iU8. razJeoa.AeKa izgubiti se. moti. goljava. iskren ApyrEre imel se je za bolj pametnega od drugih: oA AeH rltcmcpAelrEocr I odkrilosr aHa aeH ce flo. ae-ce: ^ satr se qeEMa f vodovod..nfiLa IICIIKA krtade (na steni) m torbica za qerKa 1. hoteti. sluiiti kot uradnik wtrroirrrlqKa f uradnica . predeno '1 wupaunwa n clent qrrs h1 1. -tF-rretlpm. lteTl(a 3a BaDocwaEe eopid za belienjd ver'ra impf krtaditi. pl wst wa n deftt skledica. ecsrnoAlnreH.qn detrtek '?'r lreTapToKAacgut(.|.va adi tetrtKOV. wna . lmp crr. quHn KaBra delati prc pir.. gl. h tesalo za n dem od lrerualie n praskanje qerltelr. set oseb. '|fil. 2. gl.qe z dem od. sna)c jc .\ glavnidek rrertreH. lektira. -rur I Zelezen. format tobak^: fi z detrtinka rrerBproK. .medlo (i' quj. oa re ni nihie videl. 6poj stati.mllrja. priblizno ttiride. ltevil(). .qra adi odkritosrden.tu .tve'._pl valenceK dejanje vupar<a. potohati se. aKo qr|crer6e n disdenje. pomctad qacra'rKa l.govoriti.a uditi se rckodelstva pramen.rHaMe. gl. ti.reuMeH adi vodovoden lremre ce tr'l popraskati se. pt qer.{I€-qetlra.n bot platana ti. detrti del. tistiti. akt.

ud. jusnat. 2. kati. llca . koprneti quaj m pesn tesnoba. spantr-pa.rKolr. -Iltr n 1. numan qoDeqeq fti dem hip samo sp ubogi reveZ./C troBerreH. oste- 11 natandnost.rhrarel-qBaarr (a I bralec'll. kmer. -3n nx I . pl ^!fe ljudje. reoeK .7t Stof . pomeZikniti .samostansko posestvo kmet. redka ied. Dostaviti-Dostavliati alen qurua ce. stridkovi (drurina ode. pc.q.trrsKo. 0p4a. iz vrsr gospooarlev rrop6aErla f bogataSinja.nHa cdj nogaviden vopalMuTe n atgm \elika. drustva. pl rto!'eqtut a n dem dlovelek. zavestno izgovor.4$ m ljudo mrznez. r. trcbuh. pt goltatn. -u{ m suknar. "ipiiiii ti. Suitenje vrpra impl tkripati. dvojica eqor vr$re. kmatijski delavei spolnikov .rKpr m Skrip. cel. dlanski. 2. gospodarrca sop6ecr ad.. vitr))l). delavec na diflizu '?? wro^rrtrrja. n osminka litra. juhasr. dlen.rKop^an adi suh.xrpruu|e pl zaskripati .lrrgliotaqll ! tgIttIE{K. 'r1pl .j ves.. pl 'MseBrg ft stridek.q^eHopasAeneE. dloveSki{loveSko lroBelrHo datg dlovelko. Zalost. zdrav truTar[rure ft arh kttlt1. lig krvolodnez. ditalnica .nriBocr I bralnost. tobodra \op6ap m ljubitelj juhe. . lkrtati (z zobmi) \K\^ B adi pohabljen .rKa samostalnik s dlenom .ro6au rh Dastir. gospooaf cop6awqrr ddr' bogataski. . -!trra adi dloveski. qaelrgrBo/r dlanstvo p. a ljudoZerslvo. (o koniu.oy6Beq. xamoajrzem qoDeKo/bv6eu. gram spolnik (doloani. dlgvegtvo qoBeruTflrax m fqm ebye'nost. Skripcnje.rxopr<lt / dcnr majhen Stor . vziga- rrKp^ta itnpl Sklepetati.rxopr(l l.j indecl fam i*tallid . .em od. nedololni) q efiaplIl|a l dlanarina.ra rra9Tt i. [ekdai Jen tladan na spahiiski zemlii: wrcwcvtt adj l.ru$re. nesrbdna duial qoBeqeq! uboga K!'rproT pam! qoBetflilllre n tvsft od.roKo^riAaI dokolada \to^aK ad. ditljiv lrrr. vooen.s^eHlTa pl in inpf l. slaDa Dogavrca qopanqe.ini dom s knjiinico. zaSkrtati. -rrIE n tlovekoljub.kanibal.ororoca-. poznati. -rKa-lr|rr t'B adj bralen.trtocr I dlovelnost lroDernrDo 4frr tit qoDeqetrrrBo r? dlovedanstvo. lig stara darovnica lr(panse f zasklepetati.tllae impl giniti. -rfl r'2 bogatas. i-etrt miaseiica . {rI' tn gospodar difliga par. humanost qoeHadi od qoia suknen qoja I slkno qojap-qojaulrja. l7l txopuu*a d.uek. tudi moz. filantrop lro-BeKoby6riB adi dlovekoljuDen 90Ber(oIov6lrBocf-qoBeKo. kmetijsko posestvo z naiemnimi delavci. IIl?UHA qop6mta humanost. pl x<eudvtsa n lam dlen (spolnik). 2. {nI| . 2.rEfto ddv ditljivo. -4tr ql|cT(ytlllllla tl- 474 !a eEvBiln 475 riMer.te. {Br| r'1 ioln rroMA€K nr dulen ragu iz goveolne qopa'l tn nogavica. -xFtruoanKcaj6nJa. junar qop6auH rfi rok od qop6aurrja gospodar (stoji pred lmenom ) qopoawja. ilroclTa q el{ra I dlanica pt:iltpf zqruzIll v pare.ro6anqe. bitl tovegabrata) dlan organizacije. nratKa q'|aoK.roi€KoB adi ilovekov qoBeKojaAeq. Skrtati: pomezikovati qKpanja I zool Skorpijon. 2. ltrceli. pusdobnost . qoBe- I snazenmoiki-snaina ien. bralno lnaDal|r.r qoEeKoMpa3e. humano qoBe. ovtar qoEarfta f pastirica qo6aucR[ adi Dastirski _qo6arfirfiba . 3. Clenek.bv6r{e croveKoljuole J. oseba .rx$ma I krn.-Bqu r?rstric 2. Darbar qoBeKojaAcr-ao-. orca vreuecr adf dlenovit . Sklepetati Drez ene roke qo H.:ra[rKa c+ impt otropridevniku k sAmostalniku. iitlji vost . preivekovalr)rk .N. MaBrJar co qopartr-rni pri pameti nopanap n nogavidar qopalapcKH adi nogavidarski {opaneH.rK_q m Skrtanje. fevdalno posestvo. trd. . skorlav qKopqe. izdelovalec. gl. 96 BeK velik moiau Clovek qoBeq(I| adi-adv tlovekov. ltula q^es /n 1. ska lmgforHrlltlTBo vtprau iiapl Skripati .flOq{a. ltordek. punzem ttlfta impf bratl.skripa. -^sa adi artikuliran. Orru6a z l.. medlenje.i. -Jun ra ubijalec ltuau voreve.ito lulati vaexynax adj gram ki ima qKeM6e. ditalnica qllrartl|a-rmra]rltrtqa I bralnica. q^errysaHa vall Koga rfrIraB ad. prodaialec sukna rroKaxrre frakeli za Zsanie. $p.6()r iiiit tkrrari. lovska dvocevka.'ltrria dem od qopar nogavidka qop6a I juha 9cp6a^'^K m skleda za iuho. mlzantrroD qoBeK. -Aqn n ljudoierec.rop6[qa-rrolr6Esr@ | dem hip lunrca qoBelErltrra I dloveinost. udnina oslu).a nta. pi ri defl od qo6aH pastirdek {oBeK pl ft Elo. 2. zenica '.

ntec .as adj kratkou-h.fyrajAbseg.rvlasKx adj tudaiki qvAa!!trTBo tudastvo fl qva6a I l. slluce(. aarovati. dudenie. trebusni ples iJyAHacEaa uMare eudovrto rroqcqKnddi plesalski e qnrltro 4 l. pf . zadreso -ana adi dust. lig Pobledeti.t razkuStran. zrnaT. --cer' paziti tirditi se.adi skopljen. obduten I poiastnost. ql|Iraae qYp rn dim g1.rvAo n tudez.nepogleocn . lobodra \topi^ t tam razkustranka gl.pritisnjen q!'r(ge. stidziti. macelj. arc papfiKa qirrKap m flrC ljubitelj paprrKe t I I I I I I I I I u1rypa I dutara .'MK. -cua adi dudovit. pomanjKrJrv.'rauuna f flasrada za hra. pl qu. gl. potrkati.pryr rr dudodelntK .TocyaapL 1 pl m (Ptico.a. . Preparirati Zivit).ti. hfa-nitte (knjig. postatl prlPOCepnru-pocepatr vlvyaura-qvypaua I zool sr(4ancef qlle<a I 1. qixrr!tsa pL impf vdariti. dajatl. sklatiti: -ce: udariti se. Cg. . obautje . nesolldno delo. qfiLrp. stra. tolii. kaditi se qypua(a-q!?. 4.t dudet. conj nri potem ko ryn re.AeBojKa.. duvar.top^aBocrI razkultranost gl. t()qeK. prismojeu. ari -dudez. qvAHo ^elo oBa dudovito je to Poletje skatlica viigalic rrvAerEe n. tfebusni plenrt zatvden: itrdeien: qyAHa pa6ora dudna. naobautljiv.. 3. storif Fnogo tude)ev. tam aqirit. arh nenavaden osupniti. (nos ) neKal cu(lovlteqa . -rrF m zool detel q!'I(a o n trkalo na vratih q$r'a'd .iW'U'r adi . 2. (ryAo8rflrr€H. rokopisov) na ree rrvBarBez l varovanie. y' mislih 1.Ee: i6iutitl se sten.rlMoca ce pI fom zboleli z KUgO t q!'H iolDid .rvscraerr adi dustven ue Ha .qop6rtrure rfop6su[e n a1'gm slaba jE" ha. brezuh qyne. prepaden svel v gomn vyvanr adj usekan.. iudoait. Sdebeta. Kuzen . postati prismoJen.. Daxazen. me tati (drva na.ma n dem od I T sYna^e n nrd d..riocrsrEa in pl lustvovati.eK qYpyrr. -!trr rr? l.rvlo zaduditi se._qwYK. qy{qla uoaflu se.ryK kladivo. 2. siiaien.r!ra I krn.' vrtati. --ce:irelep. strok (graha). klicai nasatiti.rryAsoDarocr f dudnost. celrlBo.. qvasrBrrrelHoct t dustvenost.Errre. cra' duvaika .. qvaecelr. konidast \. dudtrvsaauurre l1 shramba.Th .. rrvAaK. lig spabbdutliivost. 2.L-. ". Naum je !rytsaprca-q!tsasRa I vanrmnla. --Eu-tiTt]-. udarjati. 3. premisljevati. poKveria. imp! slqre. udarjen. trkati. 2.-AHa ddi l. obdutek. -jna adj sliden . nenava' 'Zenie. veliko. obdutek ka. oblutnost qwcrBo ft dustvo. lig kot irl€ri tryja stisim! . kakor da. kaznost tryAoBnrtrre fl po$as-t.ry^\ iwpl stridi z uSesi vo qeKa}I lry_AorBopeH.-tuden. duti. sUpU. .. zabiti.z kratkouSec.' 3HaK 3a lryAeM qnHpToca.reii s^lcc. raztnrscncc -4.rvlecnbcr I tudovita lepota wan pl spraviti v zai4denje. te gl. . paziti se.rpiopi impl cvrdati. 2 snaho imate.iudovita lCDota qvaeH. rezan. dudo. varova--n duvanje je.rva^ inpl l. MOMA ryn doln rrtro<{-q!{ftrM fatu L pafl kakor. dev.ryJEocr I sliSnost qyK m bat. vredi. rezati. primazati. qerasqe. -ce: nrt posln' v mislih vrta. traA syptr itttpl kaditi. uoartall se-trKau se -ce: . tudoi adi zelo. -4u tn poseDnez. prestrasiti se .rve pl slisati. 6vrxaB . r€stnlan qlxap fl kamniten..{V'd n dem od. 2. nenaruh. 6uvai qr. klatiti (sadie z drevesa). slisati qyAn o ri nekaj dudnega.rVA[ IIITO Aa IrpaBrl 2. aii mar. cu' dak .. lut.. rog. nal€za. 6vuraDoc't lryAoBrrurell rI!'AOTBOPEH qlt|ftap I rlyBcrB!tsa6e n dustvovanje. brelep. slab. frop^o.-tr o f. -sq[ fi 14fi k:j:l1-ra']ec. ceTIrAo qma I kuga talllaD 44. ti: Ce . Drezusec .em pluntka qlneq$reqe n nri d.tfyqr. tuhtavaiovati . gl. ru n l(omu ttg . kai bi storil Sati. paooTa slaDo.Bq[ .impf pf (o zasdebetati-Sdebetati pt! can. -rsqa ad1 posa_ . -pHa alj dudode len qyAorlopeq. 6vuraBKa qop_aaD 4d. nri postusanje den q!tsaPqtras{lTaAap m va.ry^o n lit dutilo.ryAorBopEocr f dudodelnost . gl.ryen. ogenj). uajAe ce so qyAo priti v rriscrgeqocr I dustvenost qircrsqrelren. Haln"t flpaBe^ rrHory qvAa sv.. {rpEraB-tlf4tTaB adl za!\nar\ 'rvAe-clriaj -:'rt. 2.fatu.a . poKvarJen.tvfl f nfi dekle. trcru. pt qeKar+rur6a nY nr l<oDJsKa ooeja *1. trtiti.uy4romr adl duden. kastrirati.em gl. 2. kladi" . gl. se. rr gobcc.rvlosnurHocr -ven. -njc'nje. skoDiti.

blebe' tati Uarop n hrup. -ce: stopati i vodo.. kvasiti. zavaljen dlovek u6$ru6!|rtr(a tu. okno uau_alarr m a/ft telovnik v liudski nosi (albanski). Skropiti. zabavljati. -qII m fan I Yitri' na.'gra".e6tfi zep ue6eu. isk. krik in vik. {rDtt fi fatu l. stedi. nadlegovati DaKEe rf Dozvediti ri"aao ri't. gl. u6aDa u6nran. . -oBrr m velikan.imol tam l.skati. Zvetitit 2.urlan -lam cesla. uarrAapm f ay-n uanAlr^8 441.P!.li gfiav. . rabeliski ueaaicrso n krvnistvo.rpna za' 'bava: 2. ue6Ho IIraMIIqe tepni robec vesa t fam hiuP. sodrga. -IM I diamija.qEcKr| adi steklarski vartr m arh duSa. izlolba: 2.rrf a adi indecl m '1. uenarre 6vrlr delati hrup. me:tati se Da koga.preplrlllv uarl4lt^rdocr t preprrulvosr bot cibora. smesen: 2. go' lazerr 479 u$|r a \rpal'.lePat . uenqe. .ivljenje itteri dusa moja!. tc6er. vtikati.tlrt I lanr hudobna zensKat hruPeli. pl dem na! pI (prazena) jetrca l.. zmeda.i I 8ista. nairadati. lgracxa Drekletnik w\a iftlpf brizgati. dlovedek ltrrl|oBcr(rr adi velikanski urnropo3 tt1 vrsta majhnega peGlina.tr otroSko qeHaoet . gl.ua6e 478 sBpH urag m svojat.. duua'gLal{ iica!. SiDa:2. konjski megetar uaM6acKtradi meSetarski [aMnja. Pulover [r0e. ropotullrca. Oe^UsrepPlluca u!'Hr a I dtungla. razgraiati. rDarBe(ce) t*rfirc pf lam vredi. ra_ beljstvo tterleFue vrup inpl tarn t^vati' bl.2. vesel.*^ uu zastorri \a6e ^dr uaBHe. I grm. liq dvekati. vreti. 5sa ddi Zepen. gl. spustiti se za -cei kom. za_ gnati se u[uau 4di otrosko l e p ( k o t . -ryr m dokat. qaBlrvDa pl. Zivljenje mojel (vzklik v liubezenskiDesmi) uarrripar. hrum. razgr'aJarr ua. bu' u'/gttag m zool \faoec !kast qP}| umep [rn€p 4 ietra. m fan steklar lar.oi:A itni)I klebetati.ti. -4n m arh kragii- 4 tilKa f iandar.4g. nrt lelce v$pKa inpl brizgati.lJ. vpitje. ropotati. -premetavati. vati. v curl<uPnu'eu. I frnikc -st la. izrastek. raoelJ ue^arcKa adi krvniski. [PaEn UYMtuenm Lep ri lant arh streljllo. impt zalaiati-lajati ual. gobec. delati trusd uale. ie:oe ue3oBadt jazzovski . uafiKa tedi. ufir|xa f vrsta majhne kokoSi. uauar-rja.a. veseliak uerlnrja. Storkljati. de6. pl_. oditi elllfl|.fi arh r. nadna_ ravno bitje (po muslimansKr vefl. -ce: iofniti waxa impl | . tofotati u6wqe pf tam igaod vtakniti-rok<j v kai. lig lan imeti drisko TPMVIIII(A govec z livino.uoapslra . jopica. impt l4fr \aR hrupno govontt. bolstati. alau v6apa impl tipati.!^P! otrpatr. Dot si1r1a. zmedo municiia rrrnr6vu. 'skotiti v vodo.a.^ impl nerodno hoditi. vreti na dan uesaprrKa t bri' ueBeM tn fam ath PeKeli upFre. vtakniti.daiati. praskati diti. zagnati. nika ja. -c€l diriati. lig pritlikavec rmxria imot metati. cKl lTsta drobne slive \ap'd ce impl buljiti.2.. uraKl rfipl CtvKatl (o vmD. muslimanskamotilnica uaM^ar.. bula cu) UyMra^e. Pragozd tnlrpg r6a a unrepqe. pI uenqr&a n dem od uen Zepek laliivec. deti. . vik in krik tl lazz 'let ueire ri diezva. vredi se na koga. lrusa \arops ifiPl hrumeti. upuHlDa pl -imqfueHeM 6aru !kvragu! zgniti.o''la adi indecl lafi iz' biidn. li€ pritlikavec.-rM t1.$t{truca.lM^nla adi i4decl lam steklen. I arh kratko kopje a urdr{r fi metalno kopje (za igro jezdecev) . uv*.fiA m afn lf- I I k vrazu igradka) uervnep-nriemper.cr a. paje polsKart. uxMlrp{qKa J ocarreK wtjf. tipaje iskati u6apHe. potikati se U.fgm. oklir za okensko steklo [F. goveji me!etar q€M nr marmelada ueM6oca ce. v curku gl. pl ua. ueaar m xrvnrK. Pnue[er fl Art raj.esreLnei'. [aaKa. -r''. {lal. siten (pri jecii) lJuu. uerd6oclBa ce P/' impt lam izgnblti se. iziezen s srebrom in svilo Uau6a3 fl artt trgovec s koDii. stekJo. jetra.. gr.-laliiv. neb€sa tedi uel{arMelt t?t lmenlanlK uvM6lTr m fam I hrr.

premakdti se. trs.di razposajen. pt [lrryAE6a n Dot nrmeru narcls (zereff aoa.Hry n OkOp rtlatrra ce irnpt opotckati sc. model l. pce: tmn opecr s KOPnvO.. -qra adi suknen Daira f 1. cloveEek.{es Dlat'g m zool sokol (dresiran za lov na ptice) uajqr. 3. pdaeik. tryPHe. ugled.qanm svednik !naEe4. olu ne' zvest [raBEe..orvlatl tlra^asosr / razposalenost.a MV Ce CKpUTU rlalroT lla llc- t I . majati se. -mr z Saljivec a. dober glas. 2. slovcs. pohajKovatl. gypEYEa pf. -mr t tenska naglavna ruta aMr|qe. tr'Cen. prismojenost. tepni robec utas.tfl ath l4tfl dostojanstv(t. ruajaR lnaeqxl| adi gl. dotn. tolpa razboinikov Ealrasa I voja3ka kapa brez Sditka EaJKarEJa.neruren. Sepav. prismojcn.Skrat uyuecr 4di pritlikav III ttta6lort tn Sablona. oditi na-zrak.!'Evryi6a r priilikaGa. -r$ n vrsta grobega suKna lraja.hrom uaEraEoct I 1. Demiren.aMacr{: uarBapu hlade iz Danrilskr. III BA ifipt biti razposajen. pl [taM|llrlltla h rll- I I I I I I I I I I t t EaApDarrttt art vodomet. rtraBBlra pl. biti ponlzan rra{Aaro r? zapah. In aKallsqa rlaMqja. lkratec. im?f micniti.J'.arh retna hdjica. Daja. ^Brr poreoeD. gl.a!'a impl . IIIaM 4. .syl4r!'e 480 glTecr !na6jroa 481 ltlaErltaD u!r4Y e. lraM-Kaicnia marelica iz Domaska. He 3gae 3:t urara ne Dozna Sale. pore Da ^B Zivahen den. rDaJKa rnalKawcruf adi fam razbo:niSki uaxa f Sala. aMap futa. up^llBa KorrDuBa Dekoda koDriva trvue..prgati. Sepavost. hromost pao adi gl. na sprchodi fatfl skoditi dez plot uaBallrnaMar( m bot togoz. ruaural tl. gl. s koDrivo oDedise [l'ni^aa adi p6kod (o kopri- vi). 2. vzorec. sypKa.2."t? . p()rednost rua Bapn pt I Siroke tur(kc hlaae. Marl^arsas. ocraBlt ja uar-ara! Salona stran! uraxaruja. fon_ lana EaeK. gl. tepati w*rlas adj 1. Zgod.iz Sirijc fi bot trst. -rF m gl. Piemikati se. kkt. I&?He.d. 31 M!&edo6ko-sloYedE slovs! trs tica. K6!o izgfbiti ugled. eJ.-w m fam rczbo:J nrk. .reg..moske in zenskc utaNrlra I ken soliter rqarrs:rpeH adi solitrn rrraMuaM. Zebel:i. trsjc 'I'at''a'K tu r?rC zauSnica.

r poroEljivost. vuan iarnir.koze rueBrt siv EapKo n lisast pes IneBeII. -Jsa adi Saljiv. -rlrr rrt arh opic. preme.cYBa ttrapee^Gtlaperala n.1 orJe nJanJa E'arr.ory impf Sepetati. sKllav Eap6a I kraSenie z risbami. -rnqa adi Sestleten rrlecfl(a I Sestica rtreqr nHa naln sestorica. ruaropcnu adj Sotorski mar-nar ady vdasih.ra. pisana ov. -rrra adi \ttgg)a\ ce impf fatn zabavati 'Jerf{ veselitise. satani 2.so Dosmehliivost urerorrll aZl Saliiv rleroB[rocr f Saljivost gl.waqpajJ w bot Zafuan mati klobuk Drcd kom rual zr^ !. na prsanosl rJuDrmKalt.uarpa I l. Sestnai stleten nrecsaecerKaI lestnajstica xlecrraec€Trr 4di Sestnajsti urecnafl odv Sestkrat olecreAyM narn Sest ali sedem. iarg ljubimec. Zennost sKar. v glavnih potezah orisati IneMamrert. noruerytsa. ti-Sibati. Predmet sreitarr tz ar& 1. cence rrca6a f nar pes sprehod meecer lestdeset '14m adi uteecgrroAnuteE.Sepetati. urBa^ep. urelpr fl vaJe. rgra ruanrap zt klobudar lrraltr€pKa I klobudarka ttrarraB adi gkilast..ant adj nar pes \esel. rtraur ssocr I krivogledost.fl Saljivec. zauapeu adi pisan. naklesti. wII)aK ltrerpTRa vaJenrQ .sladkan ueper n preKanjenec.lrrafl/r. de bre volje tlretra I Sapa. Skisba.sala.drob'. orega mesarn. Sestero . porc. tedai. Prebrisanec rtlelrancKn ddf satanski rseMaI shema lreMaraiBpa pf in impl shematizirati. prisepetavati rrrggf{f:no:(po} fi latn opra\trueflC/r Sepet. DaDll gregor ruapeHrr4aI krideda. EraurMa zemeljskakrogla at url(.. uratrIrnc!tsa trg. -qga-IneMarcKE 4di urepeT^ara.. sKuavosr oKraseK t\aur. rleoeK. zberuanqe. itfl pf osvrkniti.p. 2.:e. Zoga. redko ' Itra[ra I kapa. zme!krogla.vtacru se.uB adi krivoeled. roka s prsti. / prsa. kriiariti.m-B. MY crjMrr. vzorec. 2.an hramp+pn rtreDnlarrft zbirka muslimanskili verskih.ruartrpa ce ttra}ItPa ce iftpf 482 rneraEJa ureroS[eu 483 ltlecrM|llta gl. zapreti sapo. Skilav. posmehliivec Dorosliivec. pest tuell|e. neokus.nec. -Jrgr .lnpt lJanJe. -DHa adi Siven ntap aras arft rastlinsko uera l. tiho Sumeti lueuorarrD adi Sepetav. gl.nezvesl [rapeHeece tnpl prsan posratfln rnantapNrca. tihotap ti dez ojnice. v luBpr(Ee.aropm zool r\cak rueravra I Saljivka Earop n Sotor. Sepetajod ruepoer t'1 sladka orientalska Diiada ruipiierauJa ad. iest do sedem (priblirno) Erec{eavMAecgr tltln sestde (priblii set ali sedemdeset no) tueqrano eE. norce briti lol. EBpr{aYDa oal tavl pl..-qn m poreonost.^tta Qdi lestero koten rtrecrap n sestilo [recrriAmeu. hudomuSnost.prsyE-a Se" iftpt ja-rg . fie navihanec. zvitost llepErcKr. vlacufiap'l impf krasiti. zadrega. ce 'npl ce brttl ir?pl Sepniti. driroon-c. stvo 'ce: trepetati pred oami. pisanost. okrasek. klobudek Ir v zaorego. preglede!.a f zool raca I'leraqrrce irapl Saliti se.---r h^. begati z oami. iz desdk ca (sro{J maKa. nrallapMa I fem zmeda. ruer&-[eq.urga 44t shematiden. pl gati.. barva. hudid.apf. biti. klobuk. 3. . . kroiiti. adl prekanjen. uau<apcrrr 4di klobudarski rxalllapArclTa uramapcrDo /r klobudarstvo pf. okrasevagalr se ti. glavi. p<> nordav rosliiv. norItrarrlur adi radii acvati sc. nri iaga last. seMHrror [rap njava. v glavnih drtah lreMea m vrtoglavica treMereg. kitenje-. bidati vezi 2. sest moskih. brezasta. kazenskih in civilnih norm.Irrepq I drna borza.zbita koliba lla ulam(a Ira HeKoro sne. malenkost.j indecl fam zelooslajen. skamica. 5ah. tu pa tam. Sotor. risba.3um Stenje 11 utetroTeH.-ce: pri'Ji!aw*t*a kapica.lie Sum. 4. E*nrYca. urctrI|rra. priSepniti. [rarKapruqa I klobudarna [IAIU/{'IB rnanapAtaca. temeljedih na koranu Itrecsaecea ?r sestnajst n luecHaecefnoAllrreH.rrap-m l. perzijski vla(lat. gl. ornament.m. ]'Jatlra. ute'in{yr. paca.deznik trIeraurrja.obris. prekanlenost. rzguDl[ glavo . uapra 11. koza. razliden. -\$ Sestdesetleten rueecerroArrrtrHnuaI Sestde setletnica rtreecers[a flum-f priblrilro Sestdesetina Sestdeset: Sestdeset meeoel1!|ulli trtt mo3kih ali molkih in iensk Eeecerrtr adi Sestdeseti rnel rn arh r?rdred. itftpl lam zmesti. kdai Da uran . utDpKa. I ruefpTcKlt4di valensKr sallrl se. 31. z.n parkljevka kdaj. skaka. weg. podoba. ris.^ t arh sablja wapa f L vzorec. odpice.2. n dem . 3. I fam zmeSnjava.triurnfirati se.{n m laljivec urero6uen.e sepeEnle fietr. pl. zdeti se pisan urapAI. $raE\ jati.

roaeKvidel sem svet ueTansrla-ureTarse I.n debeluh..ar trlt6Wtl of. Sipek. uupytt gdy Sirom. krojalica. pogreoov. . polnost [rrruEr. v tem ga nesem (fom ) rmja.. nausDaul uesmp z klobuk un!61rlnn(aI liba.ro n Silo. npacKa ureruepn ce inpl Sopiriti se rqetn€frlal adj kolat. zlata pena.la y'r.aesarek tnnHea-rrrxEeaa2r. -tlatiti.r rfl kroiad runmvra I Jivilja. polnienilaa' njedji Zelodec U-ed) irrlpl Siriti. mrulplu adi indect zelerLiinpf \reti-met^tii liq frrtr. !trrTr€.IjubiteU ledl lz drt bovlne uxeu6aplrqa I prodajalns drottovrne meM6e n vamp. siriave ruill'a t vinski most m(eM6ap n? drobovinar. dati. udariti se-teDsti se: -ce: lig fam vnniti se-vrinjati se nrxsa.rc pl z]ti ti. valiti se. EErEe. sreoren IttUAen gl. cdi eleganten um<a. leseno lilo !n{ eryqr adi od enoletnega lasnlem: lltr-r^eurxa Kot(a inlada iagnjedja koia muru imot giliti.Eta 4di sest uren impf sprehajati se. m pesz lirina.. ostriti unr. oste& ^ecr koniden t|rlraeg. Itrruapna t aeiarek. Sipkol? jagoda. '. 2. rfi.ft 1. z. rE4rrr rz rob. usao Silce. -lrryt n konica. tmn sDnenoorrr se rrertep rz sladkor EeftepaEa I sladkorna tovarEe*epeE. m I vrat.-ol w r&'tr*dfi dem od ruraei. dober okus. z sprenoo.brizgati. tltrI. Pr* dajal€c. opornica za domtelezen rareni ljen ud. enoletno jagnje. ttt posooa ln me -{II ta za zllo lntrrrKo. IItrIAex(e tu[AeraD tn ovtar. jagnje.pEa adi sladkoren E9ft9pKa I sorta sladkih jaDOll( DA Ee*. kolesni lllnlll.t omarn nr rI! rr. len Mr . 3. ulrfrfi!. ki se zadnjeojaglji N adi koniaast. mE. poloziti-udariati. pl lunmeDl|.{esr utxpAes m l. w ml a msl a !diaar !!e*epE Erqa f fam ath slaSdidama me(epuncrx adi slasdidarski nreore trja. krojadica tmarr<r adj Siviljski. suun. . sprehajalka. suvati. El|prdra. krG rasKr r'''. tti vtikad. cilinder na petroleili 'trId8.regr adi gl. rokoliden Itrr4rorrfia f Sirina. erm rmrrora I Sipkov:a iaeoda rmf.impf. debcrmrc6yc ttl Sinobus. 3. barvni obsivek (na obleki) trEDor adi lirok umporo r Siroko (vetcr) MpoKorpaA adi Sirokosrdcn tunpoKorpaAocr I Sirokosrlnosr umpoRoo6pa3en. zviDiti si./vnEnp m oot zeLe Ka. strok pl ErEtrrla n stckleA. KOV. Drcruti. Zarg biti v dem mocnelsu ro IIIul?|M lac Hefo Bo roa v tem sem moanejsi od njega. bon bondek Eekep^f. .rnle ntcras n! sprehajalec ![eraqKa I l.qt Tlnnlen 'Jltr''ne. [rl|uiroDlt nt obroC. ki Dase mlado drobnico maer<e. DUSpanOV datlprodaj ati Ima i I iradnica: 2. suho dato. [uEemle dem od 'r steklenidica 'JlnlJJe steklenidka.e impl Sivati.Ja adi indecl arh sladek rlle*ep1i[ca ce rl Dostati sladek.dni !ipek.Sibati.gr. fr? ''u. kje Siri rucraar|rur€ 11sprehajalisEe fiera'I ad. pl EKarDoEr. jac clu ureTaIl .. se no Bpar. pana stezaj Soan ![rrT{e. neizmertrost.f 1. poln DlaS. tilnik. slrlava rJtrr rt tfipl gl. drobovina rEreM6e EJa adj indecl lam trebusat I I I I I I I . kdor se Dovsodvtika uizlrt n volnena blazinica za sedenie w^sle. srvarnJe rwla.l u.|r I skodla (za streho) m4pa nica. dajati. .M f bot brcsKev.o. motomi linko vlak nrrao. po. sDrehod ruCnta ce impf dem od tneTa po malem se sprehajati . od urKao omanca mirp t.era peliati kosa na sDrg tavati: hod. . palica rry6Ee.. sprenal. sirildnik (prcivekovalcev).tr-Iia ie isto to mlar. obisk-ovati.BlapKa / Sivanka @Jas ftr gl.liB-.Dr'af'boi 1. vrh. 3iva. livilja. wj. t vojaski NnnKaa adi lam debel.epireMen sladkordek.. prostranstvo..i kdor ie veliko hodil po svetu. vren na (uln EIIK a liska: trIln(^n! (tltr-InKr. trmoglavec !. -qr m Cftivek i modnim vratom. ry6. tmpJ llaal:ru.pt mertepvma z fam oonbon t [ e ( e p l E j a . konica tntr . 2. no u.Bocr I tanr debelost. gizday. tE|rtrr(r.2. nav. raztezati ''''trp'n I Sirina (zemljepisna. obrobek. w'dle m uKaose. fig iron pretegniti se -cei z delom nrmm(a I Siska. unDaq mja1rq.dr. SerlrlBa pl. i.trEcn uffx a sl. "Bryr. na liroko. posrebri\@(locaE adi pozlacen. pl tu exm6a /t l. spremeniii ie v sladkor Ee(epse.r!utrrltrrriKx!) figo de Ces! tnryoca pl pozlatiti.ruecrolr€Arga luegropeARqaf flar pes sorla DSenlce 4U TIIAe)KC Irtllaect 485 uureM6e]rr|Ja rttecroru adi Seststoti uecrot[nru num leststo ltecroqaeH adi sestdlanski EecTqacoBeH.*tt adj kroja5ki.-ena adj 5i. pl urEroDn. 2. krojiti oblekoi.ol l. pl !r'KaQM& n dem . 2. Sirokost.obovine.

eaziti. neumimpf Solati koga. vohun. n!. ruomyBa pl. rezalnik tIft o6adnKo6^dcr 4di suhljat. rftpTa. 4. eq. smrkati (nos).yoa no blekniti . ost.lltr(eMftsr 41i6 uMeKap!Ba IIIMUg(A 487 utTeroqtllIeq r[KeM6ecr odi mlahav.n sladka smetana EMe(apira impf iiveti od uraarep fi popevka prevar. rfi pl smuKnltr.. tmpl DJlal[ret pL nftparfte.ce: Solati se ull(oalBal| ddl Solan. gl. impl za5krtati. tkodili ulrerr r(. redSkloDotati ^enlovomJaK nr rroton. Stor [D. aelada rflrpdflr impt Skrebtjati. varovati.rti. vardevalec tnreMrBocr f vardnost urreapocFtrrre. gl. priklopnik.I klufuta.vsesavatij oblizniti- lizati tJrwrpaimpf \ezati. irnpf ustrojiti-strojiti (koto). sefalo (pii . zagrizenost utoK fi soK. solllAaJM n izpljulek. IItr. 2.zm4a I hranilnica ETeAriI4 adi varden rur€ANfB€q. gl. tatvin. ulKo. rx afla _ od urKopKa Stordek pl. nestrpnost. lqu^lrlure . nec. yardevati. uore*aDcru adi lopovski. debel. irKptre. prizanaaati mrep.Zlindra ruaana irzpf l. mlarlr(oa!tsartre z golanje.trta) runeryaaquJaI Spekulacija tnmoH rh Spijon. Edt{q m razporeK rur oDlacllu ERprflfie. ruKplfgle par. vohuniti rmfipllryc n Spirit. iffipl El. plosniti.tirm imol l. sesolll-vpliisesaii. shuiBan rfKo^a I Sola. suh. oL unpI vsesatr. spletkarqKDTII!'BA ski !q^ai .afr\Ya mlaskniti. . polniti. inpl Sokirati.gl. I wd Sola (stav-In| u^aJOvBa inpl brusiti. srdo iesti. ltrKo^aprdra soltuna I ruKo^xJa. brizEalna wxlpl{ra impf l.l. testenine unaJr rz shramba (kuhinjska) urtr. 3. urKprrm. slepl. Iln|q1(r|yEa . 111. rzmuzniti se urMvxaN{a-uMvKra o f. -'J\A m gl. ufi{g a t zrezeK [fto^a I lasnica ulrlp z vrvica. ogledD}t tuiomipa inpl Spijodrati. AaM a sa pf. rajran EoDmniiaM. stojnica ltrraodra I ltafeta nreAap. pretepsti urra a I hlev ruraMa f popoln mir. (ljudje). r nr llep. zaakrtaplosniti.trebusat rKo6at skobeli. mchak. u&urrrarcnar odj fan prismojen. -3Mor n Sovinizem. mlaskati. r"ry rulrmrxa I Sminka. 2. 2. aofdtati.opKa t ploskati Eiopaas. lpalir. drpati. rUMYn{Fa Ce PJ. zaElMajsep n lmajzer Skripati-Skrtati. lopov ulKpTrrytsa lu(pTEe. a den od urpa'+ v{ace( lllra6 n Stab EraBa I stroj. urraBlBa pt.. n 2. bresti drranost Do blatu: 2. Studi.-rJn I skodelica [toqne. urcopse.2. naslov (v zadetkufilma) uIlpIIg m vbrizgalka upaltr€ -EIra[HeAa m.. frimdiati kloutKo crBo ?1Solstvo futo. luotra.poskodovati tJrrerz impf tkodovati. ostriti. ''t<o. sJreTIIIIK . voznik u'6. oderuh. impl zaiklepetati. Mv yAp( (ny spga. zaulnica. pars[i. privreti. -tIIa adi tkodljiv tllrelrl pI lam z dir. Studij lkati. uvel.!rrq tr lit lkilavec l€ takt (o obnasanju) -. moditi nouyp-luotrypKa tn-l cev. -Bwr m vattDe'. obi.rar4r 1. .fLrt. I|IAAKIIVE urKoacrfl adi Solski ''. ltrKplmrYtr or rn rned kap. srnlrr. trd. ploskati. skorE! aItr€ t dem od tn alla iav po malem gaziti. sle mRpof. alkohol rrEE m konica. qKpra. MV lx^ar(Ila ) lu^aKaHurla mKoaKa I zool ikoljka ptiti. udarjati z dlanmi. -rE'n Skodljive€ nrremocr f Skodljivost ETeto! rrcq. oderuSki. uMyKa.Zelkah) E-rM!l(I|e. Spalir (sadje. gluha tiSina nraqra-rtrTaqr a I metalna zapo rlca rlTasa r. impt priteti. lig 3. uglajenost.lidilo urMpKn sesalka s cevjo. urKparE!ts4 stopiti 'JJ. sesa--lka.AIra adi radodaren tureAaq n vardnez. 3. dcsnati uriararurqa. 5turnKo. vodovodna pipa Eooep ft sofer.irit mu ie klotuto rrrKo^rtrrK. vardevalec IrrreAer6e vardevanje 'l rdre$r intpf 1. dijak ponorel tnKoao n fam gl.krepko mahniti. spraviti v sok mo.tlTH€ Ce. lig lanx naseskati.pretres lroRripa pl. gl. MV TpeCtra rn ustanova I Ha.. 4. osina. Skripati ulire(ap n nidvrednei. f lrapnel lupall fti vijak ltrplp:e. v blato. ghditi ul^ar(a/ troska. apB uqm4a I nadpis. !trcniti-tedi. pl urropnl*p n iLem ploskati. urKiuaeq. rII ana ti: tie namicniti ttrrreMm slem. 3. l. oderustva. piti 3e^enH..lrlja I'fi'T IIAAI rc.. tekodina za stroienie koie lrralel ni bol kislica urraDn.iecr adi lit lkrilast E IIO m gladkost. pliusniti. MV Ir eCHa.re pl gl.Alrotra f radG darnost rmera I Skoda raereH.u. -rEr ffi lit lolar. oskodovati.ritu pl Spageti.rJa. eobczclati. lig spletk drga trrn. 2. adj suh.ur ar(vrHu{aI umazaniia (zaradl polite vode in aofotaran n ta) a!tsat|ocr I Solanost. gl. kl(.

mraz. unprcae. zazaceDetatr. brenceli: ro OarH r. mvvja*.trTlreKHarocr urlMor aDq 'trrltel(rre rrrflK .. 2. trgati mromre rf d. usdipinceta.ro. oster rtimlr^ts ragljati. lG garski qYMapcrBo n go-zdars-tvo . 3krbavec [rrrrroBndra n e3Aa aaitnica (med. bidil ga je obad.pJ'pt 2. {BI| fi stavka urrnalKalrn stavkar adi stavkoven.frtek. pf.gristi urrnnxa f klindek.recr adj suh in dolg kot Itorklja . sum '[y6e d.+fo rfitox^e impt 1. pust.tm ploskati.i ki gdiplje. ad. prestrasen. nerodovitna . izeubliati se: lavati. primazati zau3nico lrlt'lra I gozd. rag' lla po5lipavaii.n baionet. DAiikati se EiTperL -pq{ m zool c'.'ot karkoli.'usrip"iti anairm impf cePetati. iryff dem od ruvMtr Suldjati lltyllraai. dim) dim do) ui'Hie"#'iFd"iiii. izgubitl se.pl udariti.e cN itD. ovomtllv grinte . koruzno steblo r[lxo(a. l gozdar. lzdi$utl se vzravnati ErpKoA. predramiti sa. najetiti se.i gozoluna' TaKsa go. uriajnaqcn stavKafsKl pl sta\kati fl TDaf Kvla i m-tkrtati. sukno. gozdnata pokrajina ErlttoBffmcr t gozclnalost Elaror. za' zf Datl zaploskati. kar. bezari pred b-renclji (Eovedo). modno za' boleti: Drir'reti. urrD6^a t tan Skrbavka braniti pred aim urrrrolnien. qozolceK. grm.pobzjkovati. r\URa tmPI ucarJarr. -x. rqrpajK..' biti previden.indecllam sunlllv. kadar. -ce: zdrzniti se. ". usutr se.cror-I rta nrrnqe. rezmraiar 7z Skrob ljati (s Skaijami) nrrqira I l. 2.apl{a I gozdarka rtrl'nlqplEq. urmrea rotrptixz impl po koSdkih lc miti.adj. .bati se \lrro pron kaj. brz nost ko.t Sduta rlmi. na rahlo !dirmoarne -lic ?aSklePetati. gozdnat. rrrrpan1rya_a-.r. ryx-filr. hrumeti. oZtavati wryp adj prazen. stridi. nerodoviten rrrnp adi ial. imp[ Sumeti. T I I I I I t I . Sdepec. gl' rrr1rtu€ . preslrasrtr se. I[!r|eH.: zastorKllatr.-li> gar wyi'. lrrio. postoidti [v6a t kotuh ui6aia t kufma n ldm dvom. brez glave lnlMor aar|. 2. klopotaAti.n adj krn. zme(atii -ce: medletl. cvrleri. rla ruapeK e. rllra ce tntT r. vreti. bodalo -peta (Pri Zenskih lrfltr( a I aevliih): sl. sl(a rezli.-zaSlrtati. 1.adi l. -iuf m fam lkrbec. Skarje (rakove) N$ae itnpl Sdipati.i. od dnjrrra dellica previdno! nrrnq<a f detn od 'I'Iwla vioexa impf rahlo zbadati. kakrrnrpei.. 2. duslavi) jed. nore ri Iu!6euja ad. t rfl Erpafl rc. gklePepf Ir6aia.lra'inpl izginjati. Ha uTpeR! pozofl. urparE Sait-(tudi ttg) tnrd . poceni urvirutD ttt I I 'Ti!33*t*"1tffi. rl Ergwil*p n dem uTpel(. .raBeE fudi zmesan... rrrrpxosu m zool ltorklia urrlre. ronyK urnnriarC fklelde. -AEa 4di sditast. de urro{t. Storkliati.ati... zaropotati (z rgra(veter. nilo trzati se. brizgati. ko sat (drevo. 2. dvigati hrup gaJ r[lMJaK. Iuwlto BeTePqoK zasunel Je velrc Er!!|oEt'If adi gozdnat. ki. larc nrt ral. ufra f garje. srab. veja) E$de pf zaiumeti. gal. okmjs unrrern lta cdj varovauski nbst. ob pamet Driti uripx. dobltt wtoglavlco l. btez truda. usdip. hosta. pohajati. sponki za lase: rakove Skarje. rtrVMor/llawa pL imPt . nru' Pen. . garJav rrrlTalocr I €ariavost. lan ti Dck ruiwlxa impl dem od ulrune Ilrpat(a o .id["W!d.) rrrmb f deska. dobivati Usaje ElTaa 44. praznbslav' impl toiiry? . tepstr.rr n1 zool obad. varovati. PresEase_ lotot' coni kakor hitro. toPc rrrnn all ialov..cridati urrypocr-mtyporuJa I gluhost. trrr61€E11rn6 varovanka t Eni6airoq f krnost. tkani' urrpexue I zbosti.Skrbavost.a za rzKonsca_nje .sjrbcr f' predramlje' Senkoli nost. ialova krava.i na urorvKv colt.. prestia5iti koga. ruY|'tro / l.o\ tati. de3dica.. zakaj. Sumen ntuwr. co rplr r rrr' okrniti tgr e manjka mu deska (v rrrpeK n. ker osuDel:pnsmolen DrroroAe p. osuplosl. ooorvarr garje.zaskrtati (s Skarja|tIIEDrr irn tt lkrobiti mi): sl. tlYMapcJdr adl gozdarskl. u-(rD6se trrirKa t zb. okr' unrrremc -rq fl varovanec ETpttirrp6al Skrbast nien. -KAn m zool gl. IxYMoBura Mecsocr gozonat kraj. Komal bhao.urpKel. aritek tlTlpn lrrrlpxa itnpl car'ati.brezzobost Et'Flt impl Sdititi. 2. utY!( cE tfipl atoolvau llsaje oryrue . praznost r[r!"rrir ce impf blodrLi. doneti. adt fatn lah\o. kiiubovati. ialowst.. -ie: DFIreKHar . blodili u -rvrsed i"gi"iti. rrprrpa -impf se. seipalka' zapeniata za Perilo.1 ropotulja.-W m Eoz(lrceK. Ducen. ^or oonoreiie m lam dolgin irpire. -MIra ad. odlamljati. ffir.

razprigepctarati."lh"3ttli t""tt. _*IJl#'.inp1... DnSePetavatl ffiiLp21sg".?".l -fi::1"'"9" opilki. tedi. t t"o'i^ti"ou"'n .i.rifl"^ iverje' 1. rrl.1i'ffl:::"li. 2.".r*irw ^ orn fdn hvala' #.urin ras adj Setestet'sumec T'. teslo 4#.'r... xrylrme. impl nasan]egovorlc zaSelesteti. 4."'.z..rrrD adl gl.*jtlgr**h.Sll. miti.# *".lq on fi smetl.riti.35J$i . mcd. tErlEtryD.trryMOrn 490 rutu eK ao iloveku) toPoglav.tllKaB sebojno se opiavljati. Prismolen.*'YI. ""'-' 1. ::g:J. ffi*uu adi luknji'av' Pot lukniidavost' SelenNrrro^s il Pt. duPlo gn'.$i:?':'7il' glavec |I!|lrAtrDelI. sla' ioumen.. brizsai#ri -$li ^r]6JJ"[ lcrz sirup.Sumljati' ry. oprinasad govonce ki... prctrl!..1 li}^-""'. I r!.1. -Bg'' t.reli besedico.f5x*F*. drhniti.. -trH:::l$}fl' -$. smeti. prc'.F##*. gl.:: -l$":l ifi brizsrti' -se.?:T?rika -ffi-i#jr'#la'4il*ru -Ji"""."il?"-fr"5:l -#rur'"i.t. iepetati no sKnvnosu. babje p3e. ."llli["# JH51'*. rverle."*f . lepnitimogrede. a posoda cepecr.rjen. ur!'In elt utyu-ryrT5e Slsljanje.il:'' 4x*alt++i. . In!'u.ti -Hnlii:'i1"'$r*f m T|IIIEIKoT sum' Selesl surrylf.'. Puhlost.. susltatr.ii"rur'*i.i.:lrmr*.a pf. rulrrrKa uryxrlMKra I tepec.\.l'.i . Susteti.1::'ila&?i:'L. 0". urYro Mrl e nekaj mi manjKa urllu IID 491 tnyruyMlIra sum.sdr':1.ruvlu$ra . zaSuSteti-Eeleste-uryuryxue pl prisepniti. (v t votlina. *15i?"?.1 Puhloglavec urytr]uoocr f votlost.E#i-ffiqfr51tiiiil: -n"'*tt*l''*'Hi:l. hvaceimplkvaritise' . sume'i. slrlu novlco tl|llno^Ka !flpl gt.:Lll"il *{ffi .i'**.:# .iee imPf Eelestetr' -$i"14. pi5kavost dreElIl^I|ra J r?/d duPlasto -$l'f"ll'. o("iilil:"f''iij -l1fr 'f . sodra.""'.zdravil- I'H. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful