I

t t
I I

OPAHIIE HOBIIIAK

FRANCE NOVSAK

MAKEIOHCKOCIIOBE,HET{KI4
PEIIHI,IK
l'lfll{blouanskl ln (nJ12. Jezl|(t tz

t
I I I I

MAKEDONSKO. SLOVENSKI SLOVAR

Lqx -

F. NOUSRK
BI ' 7 3 =8 5 6 =B E 3

=

I'lakedonsko-slovenski i

B

I4093

E
=

t

t
I I

lllillillllllllllllllllilllllllillllll||lllili
3 ? EE I4 E E E 5 4 AP'{ABHA 3A^OXEA CAOBEHHJE rbYSrbAHA 1982 DRZAVNA ZN,OZBA SLOVENIJE IJUBLIANA 1982

PREDGOVOR llabent sualata libelli. .. Za prvi makedonskoslovenski slovar velja v celoti omenje. n-irek; ki ne brez podlagezatrjuje, da imaj6 tudi knjige svcije usode. Drzavna zalozba Sloveniieie dolsa leta iskala avtoria. ki bi preyzel izdeiavomakedonlke-ga slovaria za Slovence. I'{d le nagel razvoj makedonskega jezika in literature in njuna uveljavitev v svetu, temvet Se posebej Zivljenjska potreba, da se jugoslovanski narodi temeljiteje spoznarnoin se kultumo in gospodarskolesneje povezemo,je sproZila in naposled uresnidila ta zaloiniSki nadrt. Prvi Makedonskoslc venski slovar [osi letnico izdaje 1982,kar za gotovo pove, da pot do njega ni bila labla, je Seveda pridujodi slovar, ki prihaja na svetlo ob 4o"letnici vstaie narodov in narodnosti Jueoslaviie.hkrati Doeastitevte vcli[e obletnicc.Ob zadovolistvir. da-id storien Drvi korak in led prebit, pa se zavedario, da bo- slovenski LniiZni trg kmalu potreboval popolnejii makedonsko-slovenskiin obratni slovelskomakedonski slovar, ki bosta popravila zamudo v pomanjkanjeslc nasi leksikografijiin odpraviladolgoletno varskih prin6dni.kovza iezike na5ili narod<iv in ilaroinosti. To je nag kultumi dolg ii obenemimperativ dneva. je Povedati lreba nekaj bescdo seslavitega slovarja.Njegov je predvsem ponuditi bralcu strnjeno informacijo namen o sedaniem makedonskembcsednem zakladu z dodatkom dolodenela Stevila pogovornih izrazov, pa tudi starejiih bo disi z zgodovinobodisi z litcr luro povezanihbesed, Slovar jezika Instituta se doslednoopira na Pravopismakcdonskega za makedonski jezik Krslc Misirkuv (druga izdaja, Skopje 1979)ter tako p-rina3alcpo Stcvil'r Incdnan6dnihiirlzov tot integralni del makedonskelcksikc. Uvrstitev takih gesel,pri nas imenovanihtujk, podpiril (r\cprav so sploSnoznana) njihova najsirsa raba, deloma p:r ludi naglas,ki se ne ujcma vselej z makedonskimpraviloll irr v(r \ih tudi pomenski od. tenki. Zaradi obsegaslovarja, nrDr|t|i|rlcgtl predvsembralcem s srednjo 5olo, je ostala fnrzcolrgijrr ,nl manj izkori5dena. Tako je bilo mogodeuvrslili vcf lxsc(l lz pogovornih in stareisih slogovnihplasti.

Y"*I1t.r ) fE,*
(o'"\ ::i?il{.'#E
?rfv lJuauaNt^t{l

Y'+

+7

I
t I

I I I I I I I

Dragocen ie delez.ki ea ic k Dast:rrrku nriduioiesa slovaria prispev?la magistra Bisirit:rL MiIkrrl,,vski, m;ked;nistka in predavateljicaslovenliine na filoloski lakulteti univerzeCirila in Metoda-v Skopju- Rokopii jc hktorilirla, ga tudi v leksiki marsikje do-polnilain ga aktualiziralr. Zahv,ljujem se ji za vcs lrud, kr ga Je nesebiino vlozila v to dclo. Hvalo sem dolzan Ludi prof. dr. Dragiju Stefaniii zc litcraruro in za Stevilnc koristne nasvele.Zamudno in zalrtcvnoprepisoranje rokopisa je z zavzeto natananostio opravila tovtisica Olsa Radovit. Njena poirlvovalnost'ie 6istveno skrajsala piiprarlialno- delo za tiqkarno, zatb ji relja iskre'na airoijeva za\nvala.

NAVODILA ZA RABO SLOVARJA slovarja sloni na I-eksidni ford Makedonskeslovenskega ja3ltK", ki so ga obseZnemdelu,Pe.rHn( rla Ma(eaortcxrtoa v redakciii akademika Blazeta Koneskegasesl.aviliTodor Di' izdal pa fritrovski, Blasoia Korubin in Traiko Stamatoski, -Iistitut za makedonski jezik v Slopju (I. knii v tleh kniisah Oea l9ol. A - N .510s tr ani ; l l .k ni i s a 1965, P,595s tr ani ; III. R-S. 606strani.).Cdlotno delo zajema blizu 65.000 [niiea 1966. besejel in od teh sem za priCuioci slovar izbral okoli 20.000 je 5ed.Nepogresljivaopora-pri izdelavi slo^v-arja b-il fl.panorruc
(Skopje 1979) Instillltil

V Ljubljani, 22.julija 1981.

France Novsak

ja3rK Ha MaI(eAoHcKrzoT ^rrTepaT!'peH za makedonski iezik oKrste Misirkov..

Razvrstttev gesel. Posebnostl lzSov[rJlvc po makcd{,llski lllltllli, [l Gesla v slovarju so razvrSdena ima naslednji vrstni red: a, 6, B, r, i, i, c, )K, :1, s, rt, 1,.,(, ll ,+,,M, H, 16, o, rI, p, c, T, ft, y, 6, x, rt, ,r, u, trt. oil ^r makedonske azbukesamo rB ne Talcnj:r tlul)cttcl)('sr'rk. drk Glede izeovariave * in f velia. da uslrcrala srl)sk()hrvrrl skima C in-d. drka s, tako imeiovani ostri z, Fa jc rvcuc('i par soglasnika. ki.ga.poznamo ludi iz slovenskih glirs(,vrrill c,. zvez (npr. v pnlmKu l\ocoeKr.

t
I I I

Naglas v makedonsdlnl Velia Dravilo. imaio dvozloZne trizloine makedonske da in besedendglasna prvem zlogu, te pa je vet zlogov, je poudarek na lretiem zlogu od konca. Poudarek ie torei odrisen tudi od t6Efre besede ter preskakuje, kar naj ponazorita primera: BoAdHu4a, BoAeHiqara (mlin), Ae6, ad6oBlr, ^e66Bure (knft, hlebec).

I

t
Satcdostaldk Samostalniki.so oztradenis kraticami za moski (fi), Zen-. ski /l) ali srednji (rlJ spol, mnoZinapa ie naveaini ie.'ftiaar odstopa od obi6ajne z obrazilom -r, borfui da gre za gibllivi voKal, Kl v mnozrol .odpade (HoKor-HoKnz, nsre^_flerIl), za glasovne spremembe_ (BoAJ(-Bo noAaroK,floAarorsr),za moZ_ ulr, nosu ovojn-lnobllk (!(/tyq-r(rrv,.roBn, K y.reBn)ali za izpad lrke xor v. Desectah.c yvaJ{lryqal-I, K!T[ja-K!"rn_r. Navedeneso tudi
mnozrnsKc oDllKe -oBI_lH, €trut. -ril6a.

prldertrlk Pridevnik je zaznamovan s - podano obrazilo zc, zenskokr-atic! adi (adiektiv). nato Da obliko ali'oblilia s dtenom.& Je rma pridevnik gibljivi vokal (3a6oBapeE, apFxoa), -BBa;alreH, . clagol

Glagoli_ predstavljeni v 3. osebi ednine sedaniesadasa. so ponekod Je dodana Se 3. oseba mnoiine. Ta oblilia- kaie ! svoJim konanim vokalom tudi gtagolsko skupino a, e in i (bega,- kaZ.e,nosi). Oznadba pl-lmif opoziili ni iiaiitnosi m.areooosKegagagota, da nastopa v do!,rsnqDedovrsnih DaCemer je v slovenldini dana prednost dovrloi (per_ - -I,-pnreE vnl) obit&i, medtem ko je nedo\,Tjna (imperfektiwa) oDIrKa,ce ru neposrednoprevedena, lahko izvedliiva iz Drve. lzrazne moznosti makedonskega glagola pomembno bog-atijo prefiksi, med katerini so zlasti-do-,za-.no. ore- in drueilZaio je treba, tada-r prefiksiranegaglagola ni v -slovarju, foiskati Iemeltno besecto. Slogovne oznaCbe S-logovne znadilnosti. posameznih besedso podanetakole: trratrca afh pove, da je besedazaslarela,ne ved Doeosto v rabi in da jo sredujemopreteZnov literaturi. podob-no-opozarja kratica kisf na zgodovinskeali z zcodovino poveza-ne p9jlne..-Ozna{ba meri na kvatitcto bcsedein oznieuie. da lit ni iz govora, temvea da je skovanka. Nasprotno oa ^vega Ian kare na pogovoren iezik nilicga slila, krati(a /rdz ira zaznamujedoldde; idiomaiiaenizri

I Y Y, + O,x X, q U,.r rl, u U, rlr IU. I I I I *,%*% yfr I ^ofrp?oC 4 @*tr f //,*'%,/,7,,',2//. I
Azbuka a A , 6 6 , n B, r f, a A, l f,e E,x( ) K,s3 ,sS,r I{ ,j J,
'I K K, A ,1\,.b.&, v M, rr H, I! Ib, o O, II, p P, c C, r T, ( K,

t
I

t t t
I

) pogovorno figurativno.indeclinabile(uemueu.numerale.) zglediz narodnepesmi narecno numerus.racrqqa) pesniiki izraz perfektivni. v prenesenempomenu fizika frazeolo$ki izraz geografija gramatika hipokoristidno.ednina substantiv tehnika tiskarstvo verbum transitivum. medmet (rBBaK) verbum intransitilum. nedovrSni r^a! nesklonljivo. posmehljivo kemija kulinarika literarno.p.u-reo ) interjectio. ironidno. zastarelo avgmentativ botanika cerkvenoslovanski conjunctio. neprehodni glagol (He[peoAeHt^aro^. csl cofq dem nre KRAIICE adjektiv.veznik (cEp3rnrK) deminutiv. predlog pronomen. nasprotje pafi ikula. samostalnik ienskega spola (nMer(Ra r(. tisk trans 't)ulc zool neutrum. knjiina beseda masculinum.p. deleZnik religija singular. p. prehodni glagol (||Pr'o^crr raaro]\) vulgarizem zoologija zargon geogr gt4m hip hist tmpers t I I I indecl i&teri tqtr tron kefi ktrl rtt m med impl muz.Ste\mik(6poj) oppositum.I I il n nLf pes t I I I I I I I 4di adr 4nclt aot arh argm bot celkr.gtas muzika medicina . samostalnik moskega spola (r. mnozina pomorni glagol praepositio.laro^ ) gtagol(HecBpureH o^) imperfektivni.samostalniksrcdnjegaspola (IIMeH(a c. dovrlni glagol (cBprueE r^aro^) dovrsncnedovrini glagolskipar plulal.zaimek (3aMesKa) particip.ljubkovalno (sa ra^eFo) historidno verbum impersonale. dlenica (.MeEKa M.Stevilo.prislov (npri\or) anatomija aorist arhaitno.) utn opp pesn pt pl-impf pI pom gI pfaep pfon pt t fatu lic fiz f/az sg subst teh tip. pridevnik (npraaBI(a ) adverb. pomanjsevalnica dialekt femininum. brezosebni glagol (6e3^rFrerl r.

co aara ara ui ftr Ayaa la. i?1 .' ^tt. "a tlut INNrA I ti/. zidaar.. posrednik. ^@p -m zna( atu inpt l. 1.. 2.'t^l^ l.ka aDaE-dpAa I predhodnica..*-t:: " ''* '*' .'.BrotraT..vrsta sukna....l/ \w. aseDt.na) fam vest. gc spostvo.: *. odpor.^. ^.- * : .. I .":-" I I I I I I I I I I I I I . 2. r i-a s r lndrrq ({t}ol{ NUr$tN|l|ltt1 'a . ze Pmost aD||JagxJs letalstvo t lnat impf od interi aDl lajati * a t.L"ol ') . .. .e 4^!..ii. 7 -mr na ograja (okrog NSe). .ruJa. moZnarza tolCenie: 2. bd ko. alantgarda. A'1"". zastopuitt Z..t. arh 6eti ita fiusliriiint.a artr{pa i -. tidoyska shoilnica aaro6norpaonJa. 2. a ali .rfr n avtonrat aaroMo6f^ m awomobil aBrotroreJa I avtonomija. . izbrana deta ar66c rz predujem ataa:rfpa t pustolovsdina aar1cTnr avgust alrlcroDcrx 4dj avgustovski oaerrrla.. delati t6po.!. hitra c€sta. yDliya. -EDra nt avtoDobilska cesta. . r /"J .bnost (Di kakem podrodju) ata m aga (turlki zemljiski gospod). 3. 2..{E rz kroiad (za ob.. ADrc laror Ha 6lrarcrDoToE qAE+ crBoToavtocesta bratstva in enotnosti aBrop m avtor aDroD[rdrm l.l t' ..fit t ayenija arepsrJa I averzlja. 1 . Cbenovec a6paE ra l' svetlolasecs pegami na obBzu. i?livna os." rlf. udedna. hitrc. napmva za rezanje tob.-c€: obrabljati se. belolisast konj orl izrerj hbv! aBanm l. detcldiv.Er I avtobiograhja aaio6ft n avtobus aEroKeoadHosr f (o Cerkvi) neodvisnost.!.." d^t 2.n/.r'"' . . uded: 2. intei a! ah! e! a6a/ 1. *L.. agovstvo.oil'. plaaanec ornrdm irzzf aeitirati. Jr.* '.fr+( f!. avtokefulnost arroi. ti.I. {r. dvoriste.. tt'J' tl'!'. ampak. .t/^ ' i i . B." . . KrolasKr a6ea cdj (gro -suliaen. .iiia.l t _ d rr. . iz domat€ga srrkna) -leke aoaErcru au. brisada aa ncKtr adi dvorisden aapr t ath sinafom. piitisfiti ni toga - !. ima kratke noge ara a m a/h l.-* rr il"F ". ali. obrabljatl 2.l .-iz abe begasuf. . conta. .ot ebenovina. kakor"r. agovo |rosestyo sttBr n l. ..j .I . poslalau top a6oHoc nt .^'-'--* .1 i r.'""'. sporcdilo. 1 d1..: . LI 13 rrl: I . sukniie pri ljudski nosi a6ar{p m senanik a5a@Ja. s& mouDrava .i 'r r 'r ' '": '"'' ^. "i'J*'..

I I I I I I I I I I I I I rrr rrrrr. pehati. udariti se. kos obleke a I(a I l. Pribofnik afyrarr aial'r<wa impf haidukovati aepoAlxtM . 2. sreda. lig groa oseDa. hisl hajduk. sinji. coni de. orodje a Ba I turski med (slasdica).rnlnc oblckk rr a Inrdja. 2. delo. tanKomIsetntca a 6-pM n plat zvona.jdiaart. vladati amsa impt a:ap m fam 1. plala a^ra I hot al$Lr anre6pa / m. alenek v veriei. l. {u m arh kuhar. blagoslovljen. gram aktltni deletnik aKgtre. aj ue aA.I I -4 afaecT t4 aJLas l5 aKa inpf fam I. suniti. sru-nagrasau.-ce: butniti ob aKo 1. cestni ropar a crn adi peklenski alAvKoBadi hajdukov rn adjutant. sinjina. 2. II. 2. vogal. -mnn slaSdidar za turski med (alvo) arraautcKn ddi 1. adAOrxoAII€J mr mar! ministraciia al! interi l.a. a36!r'qeH. opravrJrvKa.7. alj indecl a4 zr lit pek-el. deloven.agov. suvati. vtikati v iep._-urr I akademija . -r t rn ogel. gf.i po'reSe\ a. gL IOTBA!I nacln aKTt'BeIr. 2. solata iz aApecap .alK\^s I Tool morski postoPad ainriIa m [am lenuh. 2. dasi. n afAvdr€ az in buky) drk -r6bat trajduk..rana. razpolagati arall. skupina.^lala lttm 1. poiemanie nchsno moder arieirda.'es adi oglat arqurqa f a/li kuharica. slaba knjiga. haidusko dejanje a6eceden. -Dor adi ror.r rn()dro nebo.niti. adu aAarrlnpa pt ln rmpt pnlagoorsreano!: ueKa e ar'p^Irla ti. 3.idfinorpaqxja f uprava. iur rczprava. pomagati pri poiodu aK4errr rr naglas. -ula a oblcka. aj4e. -Trr adi dusiden sPodariev o:lyp . poliljatelj. pritrditev) aapec*pa . azbuka -avPm l. intelj pa l]ajl arcwn m zool Skorpijon. adaptirati (pa6orara)! vso sreio (Pri 6aer. 4.. ekon aktiva. -E I napad. agresija a}{l inltrj Jejl (izraz preseoearDoHoMf4 agronom denia) -1. aroE adi agov.s \wcrru re()Tef. aKroBr-r akri (slikarski). kot aga. fig a.nra I L ktepetulia. mlele Dapnl(e adresar aJAe! p4rt-hajdi! aj-te! ha. -Dua aid 1. znam po arzouKl at. gospodaric\. administrirati ?rl BIl oi ti! oi i! (nat Pes) aApeca f naslov. aKrn.cdlr m naslovljenec. zavetiSde n3rnf.rxoxoaeE.l $:rr)rc . n |th l.r/ rlg('l)r'il a e r?arir slfilDisac a^err. prilaeaiati. -Tr|a adi oroden a arfta f priprava./rl|a adi alkohG len a Koxo sqap z alkoholik. rce: 1. aKHlra pf.m fam obidaj. ravnanje. jej! joj! (izraz iftipt upravljaaarumrcrpfba oj! aJ rI|. 2. oArr I{aRo a Ba gre za med a Ba[nJa. gl. hajdustvo. impl farl udariti. a3vlrerr. I babicar. aKcent arqenripa n impf .-uor a/i svcll() t(l(t a ecr. navada.napla-pl.|l:ff(..razboinik. 3. pehati se./.p-aKprepr. 3. acresrrau . hatctu[lnla (Po imenih drlonis. 4u I /ip allnca. 4I|a fudi azbuten. aklimatizirati arue. 2.alAlqna I hajduli' a36vKa t cirilski ali glagolski ca. zadeti se. stras[o aKT. vrecnostm paprr.orja.r k li(1b o g a s t v o . lLm razqorciaIi. dejaoje (v dramr) aK'rsBm L aktiv. z. delaven. piJanec a o'! tteri halo! (pri telefo- nu) .a fi. slasdidarski. adresa aSll A tn. velik. basati. . tladiti v kaj.2. kol aro^eH 4di ogeln iilsrlnir aroKnja I agonija. obrolek. Dovo vrsta.-pna adj azuren. umiranje. 2. klatiti se. teleb" . orirediti. sPocDu' sat do. zadeti se aKaAer. korist odreiati.?1letansce tt hajdustvo. -ona adi akciiski. aroi. ti.ani alh \eier tk a aI zmaj a aB ad. delnilki - janje. gram tvorni aKroB[ . derovanJe. ziveti.pf.r azil. 2. adrea6pecdrrr Zivina ''r sant aJBaI ft l ikra. poudarltr-pouoarlatr arqrJa. g. de- arsrurrHu4a I arlr ljudska kumnja an('rr'. poudarek. |ar I akcija.2.had. zapestnica a m kem alkaloid '('aAofrA a^Koxoa ttl kem alkohC a. hajduaiaidso oepon rfu fi letalo KOVanle ar(Aep m zmaJ aJay*ul.2. poplah. v sluZbenem razmerju.. se. in inUl oasloviti ala!t(._podzemlje ireli:n.r seznam naslovov. delu ) ! raba a! part 1. adrete! (izraz^ zapoved. Dresenedenia). arrvr rrr rlttSik afoscKtr 4di agovsKr. 3.l l. 3. ax riMaT[3Hpa pI rn lfipI pfilagoditi. derntcaj Mv ce Ar-rraar (Mv [afaar) aKqErTe raste (Dada) mu ugled artqrr6neg. suvati sej 2. Dabrca aK\'rrmpa inpl biti za babico. po wstnem redu aJAlvru adj hajduski cirilskesa drkoDisa Pes ag6vqnri -Et i spisek.arh domat^ Zieal. -[B tt 1.r^l a llBqerllfe-a^fi[lrorrtc tt t ttt od a^'lBse. 2. prizadeven. Prid. alarm a^ar m orodje aaarerr. ako. blagdira] arloMeD rl kotomel 2. odstavek a4[rure. roTBaqKa aKqrja. depta\f 2. -naslavllatt. pasti.

uzaliti. apetit. trg zbosti. torei alra^ zr nosad.ap(} f IeKarlca arrreKapcKn adi lekarnarski. zastvar. . 2.*l[?f. KacHvBa l|. anrp€ro. dols.. zavrnitev) rr. napitt se ja. aparat."" Irniti se.'/ ""r"dkt janezevec (zga' atlacoHr(a t f anarhiia.t Poskodovan se. uuitili sc. .n lekarDar.fipa pf in impl aran racxe gristi: fig zbadati.afine.'ft. urejanu. z8()dl)lcu kasca m aM6:aD zitnica.iei 2. 2. roparslvo aue'(. brez apaMo^eoeq.rocnrr aJf I Poskodovan' rirrlicn.0. adi inilecl Dreklet apaM6a|!t1a. arl atr.tF ^ag srDetl z.arati. f in rs k i s t l t i v t k ..' r. Prizanasa.brezno a!. hlev ) ap { r"repa 3a [oapuDrBa).ortti cerkv okrogla Pnrzdignjena Plosaa za Pndr- I u^TtuLr . urediti. rumenkasto riav konj wra l. lig aHTrrxat (rotcK posebnei.c-tjl^:: a oBflIUl I pes. t ankcta arr6aicrn ldi iitniten. goniti v leco. apoteka I ameKap. -qla ddj lakomen.interi no. arr4rda n vhod antlaK coni fatu ko.D antikvar.oplr | | Atr -rt]lt .rarrn l. z.l//l rli.oPalrsce. -qltr6a n dclfl zlaml dck. sce apa!' Iatrl nr prekletstvo. rrr razbojniltvo. rosKl par irypf. 2. gostlsct'n ancnn u#""J*rr*. 'H m arabec (konj) 2 Mak€donsko-slovensklstovs! runn|| r/.aMaH. apaMn/raK.iirati: zavzetl sc za r.razboinik anamrn adi apaski. -Br m prekletnik. impf ugfizanget niti.. ar"ras. 4r tn srbez. -rBrapa. nr.zapiratr. organrzacija atrapr:Mdll n apaatm6. Pritrjevati brez ' valec aMvr fl komat. fig parsKr aparDrcTBo gl. . aaoar| m fafi tableta. m l.rveu.conj lam. 1. ATIAoE q4P.rf ||csl]r ctc||. sl.itlpt pesn rdg.lala.asairri f gosPa. vslaveK v obleki. aAareMoca. levati nlsl ar[arK(Pa Pl in imPf anga' ar.l tlllla alI aM6nc l?l PrePad. j-"2 .1)l|(lilo Sirl)kimirokavi s arrrrrnu / l.nil / arucD|tJrr rrxr(ko ali Iensko / (. 2 . apotekarstvo aftae. apa6agda. 2. 3. gl. PG art[Dt illleft amen 'Lzgo\arl^' pt it iftPI aw'ma ti amen. temnica apatr. adj indecl v iz. srbenje apaM cKr adl razbojniski. prevoznlK apa6arJEcKn vomiski. loda' aD. t a m starinski prcdmct. pikati..ir6ar Ja. orientalsKo eostisde arri. -qrd$a ^arhqa ocl a[t( a. roanertrr. ko[l(or arqap fl handtar.al ap (3a Ao6raroK). jeda aparflJa. interi milost! Poma' aFaPrJa -ce: tlaka tisf f rrAe oA qaP siitel 3. aru6rqrpa imPI imetr' golrrl ambiciio ang..razbdjnik " apaMtrja. qrsko. -Etu m fam zajeoko-liSenja.Postresdek adi aMarrcRx nosalki biti za nosaea.lm n voznik. gr.rqrocr I lakomDost' Pozrcs.ii'ff[?Ji.1 dcm rxi aErel angeldek uDno naroailo aserA6ra f anekdota. -Itrr n razbojnlk. jarem . Prismolen. aplt rn (povrsinska mera) ar ( 100 m) kv. z obeh strani bruSen not al{gJa. n ilern a^qe. pilula ara'ica3 adr fazr nepridakc vano a''ap6r.At4 angel iliia. at/re. staritar afiarrrrKfi. 'qrxDa . javno f. an. aqaleMo{lla. omozena rurnost #ffS1? kimavec. tek. Il. apasr. {r ddi antlden a$rp6. iz mesta (PnPev lz asreacKn Qdi angelski narodne pesmi) aT[e^qe. nadamr9r qr4rlr! pf . ade odkrito. iz ka' alrKera adi hanski.sor 4di svetlo rded a^o ec. au^a odkfita lat stonjkaiica ^ara llr alB rZ aplarrz.oA aqne^oca ce Pl Iam omeuerr' untja Andon gre iz mesta' la' onesvestiti se la. areuratt alrcorr!€I*r m absolvent armeKa lekarna. ujedati.l.I|lr rr? lastnik hana. srroJ.Ei. nnlika.lln m jedar aucangnJa. pnreJatr anc rt zapor.I 16 aaoB. ancv"impf . izobcrtl-lzoDim Pf Prckleti..zastontKar rEzlh: arr^a pa6ora iasoa apaMo eru€ I lirezdelnica. ker. cckindck anrnqs I zaPlata. neroden ortt'|t||I| ][rl(.ploskanje aparuE^ m fom art. milost. -ce: I "i. stanG vanJe anarn nr apaS.-. nered. aDoBtr m (o ZivinJ konjutnici.'Er I amltrcrJa .angel. oavec. 2. prireditl.rudrPa Pt in imPI an lrztZreSen rati.. apaME aK n POZerenJe anra lam 1. vodia hajduskeCete. -rnr I bakrcn kotel arcatta I jetnisnica.-priprava. auatak arllrRadp . razboini- . fl n haramba"{a.-auogz nt han."l'. .r6rdpja. Pritrje- arqo rr konj rjavec. preadi vozDlsl<l I I I I I I I I I I I I I I . Pogubltr se' kaj Sel (tresoglasei nikar! -#il"ffliiilo.ri n dem od. J.^uB -imqf posrrescKa l' aMaMm 1.apotekar atrreKrapxa lekarnarica.rtniK' ceKrn It^Tuflrtc.? r' sNr4lt ||l|T||tl t7 apatr " '' rdeaica '^ffi'. v muslrmansKr kopalnica "*rT#r. gl. lekarniiki ameKapcrBo'? lekarnarstvo.razdleDiti'razelenJe-vatl a. izobeenec pr.

6tlasitsl aoeptMl irlr'rl izvrslrxrl lrrr nitn(. aratjles fi ataae are jd. arepor My e ro^eM nid mu ne morem odredi arep4rJa. ap*rjep€Jor. njenost.tni*pi pf rt imPl asimilirati. Hajflocroj ce SpJrxcS oA roa ^e.nadSkofiiski apxEjep6j.. reiko delati aprav . sa arep lra rarKo odetu na ljubo. ap!'ieBum fam stro6ek. gl. asr m fam lreizktJSenost.. odkrit..d. apc[ rl tfi 4fn le\l apcjrar@a. naklo . vded biti -ce: apeclBa (ce) impl od ^wca (ce) svod. zbirka li' -stin.I I I I i I i I I I I I Itl apxlrjepCj apxnMaBApriT I'J auaMllaaK t t avaq ffi hist harad. ace. 2.rc:dw adi fan zapravlji'|.nrt zaroiiti (se) zarocan (se. alnarirl nr debuliek. rogozrna aclba.-mr I vojika. 2: tam novtit. ob Domasati. 2. /4tn -ce: odreti se. sejanec.voJasclna. delavka aDrarcKt 44t OnlnalsKr airanna imol delati za dnino.. le' aprep[Ja. -nfi n lam usfrctljiv. impf arh doseei usDeh. crapo apo sllen oeoec.l.arh. ploacvinirslir lx)\" dica za makov s()k aOuoHcKIIadi makov aOE!. MlIC. kakor treba acrDa I l. med arkada apMoca (ce).':ttrtl(tt rlrl Illllr\r'rr. aprar([H). votek (niti): 2.izdatek ap. volJani apex cylr dobro mi je. mzsrpen apr|etuen lam potratnost. igralka. sG gl.l rr ac. apqoBrf. zasclta aordaa 11. visji pravoslavni duhovnik aplahjlcx' aai tevii apx[ManAprir n predstojnik pravoslavnega samostana otocJe apxlfle^ar.ster.1brlv()l aorrorr''t ln. Ziv. 2.l)ii aoqorrapnr pt itk'lrvrrkr' trrttku aoxotlapKa / l. f sl.r 1. Ao6prlra apo r arh l.t oober. gl. 2. kot 'je l. Aa re ap6ca focfloA! Boe ti daj sreto! (pri blago' slovih) apna t neluSdenri.(za turike Podenihc nemusumane. aromatiden apoca. oA aPeH noapeE lzvrsten.-nn f arhiepiskopija.initi. 44. aro!'rn m 1. 2. konj ariiKa I napad atar(lra pl in impf napastt. apHoro rre riAe rc^||ilru. @dv ta\no. strani stati ai*go m. Podepia I l. iasen: at{riK pa6ora iasna st-var. dokaz apeH-. I 1.rnr< Me odkrito se mi laze ^a)r(e a[aMBJa. zlo apoBeH. stavbarstvo apq. ol 'vzlju'5iti. svilena podloga aclIta / rogoza. staro.x:sB l. umetnica rfl ap.q!?I' il rDcnrrcl[ co oKoro dobro plihaia obotavliavo.rr .-nor (od ^ce') kanepaDlatna acl'1t. 2. naddijakon apxserrucRon m arhiepiskop. hudo pa kakor strela npnouJa I larn dobrota. nezrelost. imeti stroSke aprnrr -cei m vatel (stara doliinsKamera. Lgra' lec. -^lra adi tam dober. davck na -glavo . ac oj Majcrop pravi m. prav ACHOM (Aqrl-roauEcruqKo cooDar[ie Ha HapoABoro oca66oawarre sa MaKeAG Huia) ASNOM (Antifasistidni svet narodneosvoboditve Makedonije) acolerr. naivnost . vojak. razuJneva_ -nje. are JCa r? atelje arep fi tan ljubezen. nr caboljsega.-nI| I arteriia_ aprncT-altrtcrKa m. dcl|vec aprarRa I dninarica. 2. apxn JepdEm arhierej. apoc!tsa pf. obrabljeno. -u n? dDinar. aa 3a AoInoTo. ap''ncuB pustiti-zapustiti.l rrl k. ozir.r asfalt acQalrrtra pf in itupl asfaltirati ar. apfiara -croKa_ clotro Dlago Ma ce qPoAa. rmpl apr'Irca.mx fam L atli indecl odprt. razsipati. zaDravliivost apila iinpt tam tratiti. napadati arart6. iulnost. vonj duh apovdrer. vreden. lig prvak ac adj indecl arh ptaii. drobiz. kar je dobro. opustiti. adv dobro. volja.la nazadnje Je opusrlr to namero lepo.11 apE|rekrflra I arhitektura. Dnden.-tF-apMacBnqa fl. obokano 'stcbri{de: 2. KoKap . prostor za hranjenje listin apxriti(on fl arhidijakon. acxepcrqr 4/a voJasKr ac^x adj indecl fafi pru\ti. tlpBesa aclpa se Drrre v Kopnvo ne tresti acrap n1 podloga. -rrrr m lam teizkuSenomlado bitje almnrn ax. ograda za ovce aprlnaerrr z argument. dobro delo.-BHa adi fiar pes ptrieten. bombaina tkanina adi iz sluaceH. rT dobrina.l apMacHrrK. acllrSa n plalno u sukanca. arrnada aDr@ra t dobrota.Ba se sarno nvau siDeca narctno postati vsel. nadskofija aptMerlncKoncKuadj athiepiskopski. apMacyBa (ce) pf. vojsxa. adv odkito. prienaditi acncrrftiapl in itt?pl asisrirati. . vzljubiti se. resniden. as (igralna karta). plemenit arabski konj. acoBrir taft 1. ivalezen. nadSkof apxnenncrcourja. umetnik. 2. star turski drobii. 2. tr-nnt. -3x . cBDIlIeHriK{BpureIJIIua ap"nnrJ.apHIroT ad. arhiv. pora. 2.. razumevante. ao6pEla pI.lep aiouar i dilava.otok. arkada. |r i(k l"vr'llrt maka. ^o*rotreba. . popustljiv dlovck ar[qa I jezdna kobila araa3 n atlas (svilcnir tk ||i na) araa3erl. t. apc^a{xa I d/.vrl. oditno: a. postati sreten. lctak aoyJa n nr vrsta grozdja (namizno) a. -rxa adj lepo dised. aoldra I lcpak.

oYEa 6a6u f pl zadnji trije dnevi v marcu 6a6nMra I . stara mama gob€zdalo 6a6oraao 'a 6a6crre r pomod pri porodu. ded. bu6a6aq<o. 6a6nnn aegerrrH[ denCe tu6ntcxu adj babji. 2. 2. arEKa I romarica aFraar( n romztnje llcno! Evrstno! aE{iJ4 -r|{ rt gl. 3leva 6a6aar m junak. m l. pG 'mofnica pri porodu.ot brek.'f. 2. bobneti.oBrF m latn hntst.6agl.7ig mehkutne:. roDot: 3-.wra f hip stara mama 6a6Errre 4 avgm od 6a6a ba- na. ^dv naivno altrr (upeA ttMtatr. lien hrum. zaIjubljenost. pLaporan (ogeu) tu6y.aor adi 1..a) *tdecl (pred imeni)r au{ Baca^ romar Vasil alEja. Zile Dabrekajo. trulE.uja aEqmn a f gl. Jeruzalem) a@ta. baoD oKia bica. starka.rpaooTli batji posli (navaono o DaJanJu) !'uez 6a6oreBqa t I I I I nje. bugati. ncse DaDlsrvo 6a6e n(r adi babji 6a6t imd pomasati Dri Dc rodu. tati. impf 14.i in lam neizku6en.6a6wtKa 6a6y^e. 6a6IIncKr. pl. modan tlovek 6a6a.e (Tpera Berrep)pt tretji veaer (pq otrokovem rojstvu) 6a6rrrla11. otetnja dedisii 6a6nf. Taa irtBa Mq e 6a6a^aK 6a6nartFa t oteklina. 2. stari ode. mevla. q m nav pl malkarc. odda.rrnrrqcl. babica (poklic) 6a6l.at|t6a r?Dehur 6a6yMra t mozoljdek 6a6UA m L Daguban dlovek. nezrel.lrg blebetanje. .. 6a6oras m ilabudravec. 2. biti za babico 6a6Fse z gl.a irnpt pomagati pri pG rcdu. BErpor 6a6lrerlre lto velik in mofaD dlovek trpo?pqme veter je butal 6a6eHg€z hip od.. 2. nabrekati. 3. tasti 2. nezrelo. taSda. 3. bobne- t .) udariti. . tilst bosomil 6a6yrct adi arh bogomilski t butanje. 6a6a l. brnenie.lt 20 alll@qa 6a6a 6a6WoB auaMlcKn ad. 6t6ap. 6a6ral-r npuftacrot. . hip st^ra mama|. babitin. stara mati.2.4. butniti-udarjati. hrutd 6a6oreEe r? l. brdka. oditno alrKo^c!fi! interi fam od- t t I I I I I I 6E 6a6a 11. velik. aKinr\rnqa atEcru adi romarski aE. inpl nabrckovati. brdkovec (gozdno drevo) 6a6mr. nabrekto njivo sem dedoval po llna oCetu 6fi!{e f. 3. ath liubezen.jan. starkin.2. aK.. tasdin. p+ gacrca(Kost) awtuape adv f am javno. ienica.ryr m l. razgrajati. tjubimec. 6iti za babico. 3. 6a6EHa NflttfiJa bot materina duSica. xr ure 6a6Har Seme (pred Novim letom.faK. atfm tz romar (v Meko. dedi€ tutuIg impt l. 5.

6ax atbotbob 6ar.n impf temeliiti. 2. zaudariati 6a3e'd n l. pesan 6aja eq. brazdast. 3. 2.iul)il 6axncx rrr pol. bo.ra^aKtn vrtnarski pride' lek.r m mazad. povrtninarstvo 6sBqaEUucTBoa vrtnarstvo. -pna adi bakren 6aK pA iftpf l4r uposfevati.{r m kotlar. 6a1^ra\ (ce. m" Sevje 6a3a f 1. 6a3aar irxpl sDrrdeti.raI vrt.rtnar. stric Nikola 23 6a axcr4ta t t I t t t I t 6aB. uvel 6^larat (cel. zadah nidar 6aj a^Arcy8a" itn?f fam onagovarr. -ce:. -/utl| m gl. respektirati. riba v reki Bregalnici 6aBerK n1 zadrZevanje. adj bo. 2. 2. l. 4.ap m dr. hrastova klada (za bozidni ogenj ) bresti po blatu 6aAr''nr'ap tk kdor skrbi za 6aa. ar. baza. aarati. bawatil 2. prislled6aBr^ impf 1. 2.l pobakriti oarairurla' adi indecl bakrast oaxaiwk.vrtninar 6&tr. modli lasopis 6asAa'rn smrdljivec a 6a3Aer6€ smrad. nabrekniti 6a6yr6ocas 4di nabuhel. rrt'f. 1. bager. breg 6al m dial (veie se z imenom:) 6aj llerpe.id. postan..6ajae 6alar. gaziti. parazit.. ski.ittlt 6^Krryr. 2. 6aal[ impl bajati.i 6. Skrlatiti 6aAe rr radka 6^AeM m bot l. tkrlat 6arpcmol. zaklinjati 6aett adt fam precej. carina.b]i1'a fam n'elrmnea no' rec. -r(na adj prtljaierr 6arar<ErK. zamujati 6aBAocrf podasnost stonjkar.hrib . pokrit trg. impl kvariti (se) 6ala. pravljica. 2 . Podkupnina 6an. zelcn. /d.a6aBqnqe & defi od 6aB.k ( k r l ima snn)l(. barva. nabrekel 6a6yrsocyBa (cel impl tabrekati. oaRcvreH. -. zeleI rr. bresti. svetega veaera 6ae.rorru[Ka vrtnarica. -t m t. vedeievalka 6ajKa I l. kamenick. otr ovca 6aJpaR. cenenost 6atep tu teh bager (priprava za zemeljskadela) 6arpa f pesn 1. or m prtl:aga 6arareH. 6a4wtr m ret l.lilvatica oonqsrrul. adi indecl zastonjvladevati. sadje in zelenjava 66D.idni. rupast kraj: 2. gora.' dajalcc ali l.rana I baklava. -uor adi akacijev 6^tpl\ impl pesn l. 2.. branjevski 6at(ia^yD'a impl imeti ipecetrqovlno l_llsKo 6axin m 6ot braziljka { drevo in barvilo ) 6aKaD.ravrtidek 6arar(. mitnica. nik fig gobezdati. ce 6aBTa[o KaATa veder.iuhiteli bak|ltvL' 6aKlrrqa I autar:t 6aKHe.Ku.xit6a n otr jage[jiek 6a(a fi trgovec z Zivili. 6a'3lc priskuten postati 6aKrsclTa impf fam nadle' Zen. bazar. otekel. 2. kolonialno blago. "u[ m ptrtliaZnik 6arareaa I l. roj rIt:I He Me 6aKap{ sploh se ne meni zame 6aKaDuca. darovnik.t I I I I I 6a6!16oca 6a6$!oca (ce) pl otedi. vedei 6aja. 2. 5pecenst 6aKa.l oaKpAoIIrrK lx)lclllll 6aKcvr t. prodnik. sadovnjak 6ag'Fw. osnova. 6arlreM[. Pre_ lita s sladkornim siruPom p daKAaB tft izdclovalcc. 6a. -wn m arh mit- ca. Skrbasta ovca. 2.{T n baker 6arcaiin. 6ait4taar pf i.bazcn.laK fl vrtnarstvo.lilf. kar 6aer[' c(paja kar daled 6aerre n bajanje dars!. zgodb^.. zadr'zevati. 6a31e fl mia. kemidna baza 6a.aapm l. kotlina 6a3flra. r r c s r ' ( ' | l r i k . mandlievec. Dol lkacija oarpcMrr[t(. otekati 6a6!r5oc!Barre a nabrekanje 6a6frERa I 1.a irrtpl Ixrllrrlrllrrll. gaziti. politll)liuti s(' -ce: t. povrtninarstvo 6al. -liH. zavlaaevanje 22 6irrpoM.ror{u1'ja.t. zazaman. ce fipaBu Ha oalaMa dela se reumnega 6a aIIc fl ravnotezje 6a^aHc*Ira pf iL impf v rav' .1 pl fam opesati. -fi m tatn za' dasen.priskuten biti 6aKrEtrn m napitnina. velika igla.rrflli s m 6 l a . sloneti na dem 6afip m.-3rru ldi luttt tr(rt'. 3.iadar. malenkost. zivila 6aKansdta f Zivilska trgovina. muslimanski praznik 6ajpaMcKn ddl bajramski 6ajqe. -Brraadj potasen 6^av impl 1. 6^r'J{ja(a ad1. -\i 6a3Aer6e datpe]itrIe tn tn aKactJev 6a34rI 6a3Au. 6aj Hu(olra stric Peter.re.rKa I trgovka.{(a I mazadka. -rtll m zasta'/d 6ajpaKTap m zastavono:a 6ajpaKrapKa f zastavonosa EaJpaM . 2. Speceristka 6at€ naK m trgovina z tivili. -qs tzr bakren kotel 6arcairrprja. -sor adi mandljev 6aBeH. sveti bresti. bot zelena paprika. -nor ddi star. brarjarija 6anarrcrr adj Bpecerij ski. -oBu fl? ples m 6a]i.raxr.acrrr adf vrtnarski 6aB. marldclj 6aAeM^nJa adj indecl rrrarrdljev 6aAeMoD. brezpladen biti po-ce: 6aAlla lrlrja. nadzornik javnih ur 6axAapErqa I 4/l? mitnica 6arrAapwja. ' een pl lutrl :ra<llctat\. fatu zastoni.Pt. pita iz or€hov ali mandelinov.n bajram. 6aKrlar P/ Polirrl)tlii i s(' -ce: Pol.

velika brisada.AaK -rI{. zaklinjevalec 6aqrapKa I l. proltravo. potikati se bcnlck. vod. 6aEap r"t kopaliski streia i oatsapKa l. .bajka fucEap m aarodej.to. muz arh trobenta oaBAepa I drog ( telegrafski . greda..opaT ifipf Zlaouorall. trgovec s Kotenlno I I t I 6ac\terl. 6acraar inpt tvekati. -^rd!a n bala. kopalilka strezt nica. llscen kopaliskistreznik. udariati.1 prosilec 6apAaK. 4$ adj blatei (kraj) 6arar. guba (pri oblekj) 6acra. 6upn6lrrnr impf TnMe 6ac! pa stavimo! Ha bol)||oti 6aca. bandnik ft 6a-Etapcx{ adi bankirski. 6a_pqqr€ t denr mlakuza.r AeHrri Ha xopel onevno 6aEa. treltiti. nodnozabavi(d€ 6apa I modvirje. Tpu 6ar6r.-. topli&.bas.Kctor ne pladuje dolgov 6araxql| I t t' I T rf vara. povpraJe. blesti. ath pihitna godba. lAllrti si lckil.i koteninast 6aqIa I basen. tG goten oapltrfl|qa I pusica za smodmK gapxcr rfl p6rhant (blago) oapxcreE.uu tn stopnica. 2. danHaruI l. 3. mlariti 6aM<a I gl. zavoi 6aACr rfi balet 6a etAB m baletnik. gibanica tury\ gr.. 6aMoalxKa qoBeK svoievrsten dlovek. 2. stveni klin -nn bobnar 6apa6ap adr. rav. (kletev) 6arE€ Aa re Ha6a6apu! 6amre. lx)brid 6aca!ra& .trrr m fafi slepar..ltisniti v rG ke.tnl. 6eEKa 6aufaa I ban6na 6aEAa t t. -cc: oapirasa t smodnisnica 6ap!TeH. isksti. 2.r lx. oa6ap ^ 6al* cxn adi kopali5ki. opletena steklenica 6a c^M m bAkam (mazilo.rh platnar. tolpa razboinikov: 2. -Dua adi basno sloven. "Bunor adi banden.6acoBa(1) m muz l. posebnez 6a]i|ja I bot navadni oslez 6di'Ka impf 1. 6acaar impf tatati. plesni: 6aacra Qycrau plesna obleka 6a^flrja. l.rBaq fl bruno. zahtcvati.impl napadati. Klepetatr 6aruqa I pita. 6arKa I golsa. 3.r. /anr cnako. lam piiatetj gi6aru<aI l. hrkelj.irll \(.lpp ry. blo6opr!6ufFfo. ldm tepsti.2.pasti -ce: (v posteljo).rxon ra balkon 6a oE m l. otr' koliti (pri ropanju) dac'ncysa. -Tfia adj p6rhantov. 6ar6aar (cel impf kopau (se. banka. basist. bar. 6apar (ce) impl kuhati (s e . le6apu6unu|lJtr.impl. tudi 6apAaqe.6acJacaI'l obrasti s travo. darovnica. Cisto zastonj 6aM6aBRa adj indecl lam tisto poseben. 3.rran notdju drzati. denarni za. lrl. kopalnica: 2.rqja. 6atr> AV^e 6aIr€Madv vsai 6apr. toldi. barski 6ap!T fi smodnik 6ac. 2. balon. kopel. 2. lkafec. -u. prositi. i rl . 6arcK{ AeK 'babie zdravilo danflrca pl fam preutruditi se.t n rlem be diti. disto svoj.tt a. zagovor.. mlaka 6apK4 6apKaaT impf dew od. bandni 6ari. -Hrl / sekira 6&iqaK.. neposlenJaK. . pornantast &p4at adj umazan (po obrazu) 6apaq .Aopn. darodejne besede. iskanjc.. toailnica. lig nepostenjak 6arax rD. ril 6a raH .? brakelj. 2. -qz m blatoi lam teiz" terljiv dolg.6acMaf kotenina vanlc po olagu 6acM p. 2. {rra ddi smodnikov 6apyrlrrja ad. gl. /ig. omagaxr daJmvcyB. sluz 6a e.r ft glinasta posoda za vodo 6apAaRwrja.. 6n1116rt .j ind. 2. kooali3te. plevelom nja. rod sabUC 6aM6aAiJa a adt lam za smelno ceno. govoriti v spanju daeuca pf a/h napasti.lam pcSali. bandniSki 6aEKapcraon banlniltvo 6arftCr 14 banket 6aHr<Irora bankovec I OaE<oBeH. tig vzkipljiv.2.6aHJ. glasbilo 6ac (2) t4 stava. zaht-eva. Lo pdj:. zgruditi se. [ur]l Onpnorx . obxorlevatr 6acrlrr nr sprehajalna palica 6arar.Am!a n dem kebltl.barje 6apa.at l. zdraviti sf. soddek. 6apa po malem zahtevati 6apHe. 2. 6ap. ravnotezje lG vltl 24 6apo oanrce. aj Aa ce Qadnpoourrt. 6apHar pf dotakniti se 6apcxz adj modvirski. tam banlovec za l0 din (kovad) 6aHr<ap bankir. kadilo) 6a cardpa pl n impl balzamtrau 6^ cwr adi balski. {rlil tu f@fi pre.cql| m basnoprsec 6aorocaoDeH. 3. Sist) 6a. kG palni plasd kopa- 6a.lrg zajedavec.6a. 3.ecl fam smodnikov. udariti./is vsiliti se darlcK'r adi babji. batetni plesalec 6a erq({ adl baleten 6a^Act m balist (albanski fa. vesca 6acHorBceq. -rrl n drzaj. 6apaar impl f. rzguo{aU mocl 6ap m 1. -t't m lzdelo'ralea posode 6apAe. pleno tako velom 6apaKa I baraka 6acJaclTa irnpl obrasdati s 6apar6e fl l. fantastiden 6acra I naborek. ) 6al|Afr nr razbojnik 6a'd.l)crl 6araru/raK 6rysl. -^or ad. prevaranGlvo aK.

biti l)udcn 6Aecrr. 6€ Aa sl-raaM da bi videl ne 6e3a^Koxodel|. ubotec. 3. volk!. 3. -r^a ddi bezen. 6eAar impf po krivem obdolievati. stegno. . l{x'ili sc. 2.36oxflnK. blatiti se 6ag. nezadosten. 6era oa pa6ora ne prihaia na delo 6em eq. 6Acc.6otK'. nadloga. Prvi. -qll rn l. 6arm6a rn in n bratc( bratci (v prijaznem nagovoru) 6arra. mimogrede 6e4a I l. A€iIa. .j. 6AeHuJa n rel fio|ni predprazniEni obred (pravosl. trpeti pomanjkanje 6ercrqa (oA 6er) I begovica. brez broda in plir vine (reka) 6$6poes. bavbav 6aia ce impf mazati se.rKrJa adi brezboZen 6e'. nezvest. 2.lKm beiite. gotovost. brezboznost 6e. -t|I| I revsdina.6eAI|rrK. begu[ec. povrsno 6aEKapr. kai_ pada.a I stegnenica 6€AIto n bedro. -auu tu arh ogli\v. delati zase. KoAKv e qacoT/ rptl 6ea Asaecer koliko je ura? dvajset do treh: 3.2. beino.revldina. slab 6eAere n obrekovanje 6eAn. trpin 6eAEoruja. 6e6l|t6a /r novorojendek 6e6ewe n dem od 6e6e otroiiiek 6e6euft adj novorojendkov 6eB. 2. bili so 6er. -rgr m hist dtiavrLo ali begovsko posestvo 6er^t|r(. 6aqoDcrn adi planSarski 6as!Ba. v teku. packati se.{o 6eroD 2"t 6e3Beplle t T I I I I I 6araKqrtcKu adj Iam Pt!\i\ rantski. bei^tIl 2. 6e36oxsocr I brezboiniStvo 6e36olsocr I brczbarvnosl 6es6o-Aeg. -trn f arabska kobila 6eAeM n? trdnjavski zid|' lig branik. ravno.36poj6e36poJso adv brezStevilno 6e36poJnocr f brezstevilnost 6e3BepeH. obrekovati . otrobevezati 6arro. 2. adj indecl poseben. begova zena 6s oraeo brez 1. {n l'r ftisl davd_ ni zakipnik pod Turki: gl. beg.{tor adj b€drn 6eAp ettfiq.''' 6a'4ai pl poljubiti.e n bedenje. pomanjkanje. ubeznik 6eraanaI 1. pidel. czl)()Itv(.-pHa adi brez\. planlarija. 6el!1Baar inpf beg. l)crno. 6eg'6[4l m veliko mnoZica 6e. zavarovan 6e36eAqocr I varnost. brczrcnstvo 6e36pexeH. polir. lG 6er nK. 6erajre. re''/e'. neveren. staja planlarjev. moi Zenine sestre 6aw adi fam glavni. 6auvgaar impf popoliubljati se ljubljati. 6aua{aK m svak. Drvovrstni 6atn adv prav.) 6el interj hejl nol 6e6e. zavarovanost 6e36e^a adr art seveda.lbllante oatr\. 3. 6e3 BpeMe (AeH) VMpe prezgooaJ (mlad) je umtl. stiska. tako je 6e-36oeH. -Jsa adj brez{te'tilen Stevilo. 6em oA ! ru }trure izostaja iz Sole. -rtrF n 1. 6eraar impt l. -uno a/l srrtttskt.) bil sem. tryr m brezboLtrik 6e36oxlniqa I brezboznica 6e36oxHrr<r'| adi brezboinh' iki brezbostvo. 6e3 paKa bniz rbke (odsotnosti. krak 6eAcrBqBa..l1m plan' Sar 6aslao .Ela. gospodar posestva deryLt adv l. brbliati. 2. gl. -lqa ad. os. 6Aear iftpf bdeti. Taa xxBee 6aur_ rca 5a nene ona Zivi loieno der^fi''.uor adi begov 6€maIIEa f ftis. odhajati: 4. Meceq 6e3 rprl AeHa 5e trije dnevi do konca meseca. davek na iivino rz neredna turska 6aM6o3!rc pod Turki vojska 6attr. -u{ w l. 6€6paqeu. budnost 6AeHue. zanemarien 6are. si romastvo 6eAIreH.Kln adi hist z bego\e zcmljc.-6arraar imqf blebeta' ti. -AHa adj \areL tov. brezboltvo.Ie n brezbostvo. izogibati se. brez bolcdin 6e36orlrRo rr b.erer1.{na arU trtlxrlcr'. turski Dlemiiki naslov: 2. os.I I I I I 6araKqrcxl 26 6er. -)Knt a/1 lrrr'z konden. nesrednik. 6awBaar im?f Plan' Sariti 6aua I dimna odprtina na strehi 6a{a. neomcjcn 6s6per$ocr t brczkontnost 6e36poAeir. reveti 2oesreden. 6e4craltaar lmpl revno iiveti. t I ca (z doma) 6erarlqa I paniden beg 6eraEe n betanje 6er aK. 6atoD. 2. otroci. gl. ne priti. n/d kleveta 6€AeBrda. lzqa]alsKl 6e3EeD[e /r 1. begovo fevTOKMY dalno posestvo. 6er^[K I begovina 6eroBcKnadi begovski 6ero^. dvom. terro.Bat6e fl-ce: -poijubtjanle oaqiBaqKaI 6aqylRa I poljub 6as. Dobes 6eia. ero ro Bo. ubel- drusaden. -^sa adi btezalkoholen ge 6$6eAeH.i l. lopovski 6^Ta ad.ra ade fam posebej. 6e imper'lekt od cyM (1. skepsa . begoma. tlaka na begovini. begunka.sg. 3. poscstva od mene 6et^o adl. 3. povrsen 6ercrso a beg blti 6eryla. -AHa adi ncprcbredljiv.i iLdecl tom zi\Ptt' Sien. ncporodcn 6e36paqrrocr / sarrrsk0 Iiv ljenje. 4. 6a'Jl'KaparimPI fLfl 6eroB. opora 6eaen.-jsa adj brezbawen 6$6oxeH. 6aq€Er'. -ce: Doliubiti se 6aitria. 2. 6eroBrl ru l. -oiqq n starejsi brat 6ariurja n fam sreanik 6aw m strasilo. sebi rrslr'ezltti 6arrf^ax.pl. ateizem.

-HJa n nesramnost 6so6pasErx. aa ad. brezglasen 6e3rafteltrKo.aHa adi brezglasen.asE€AeH.di brezdimen 6eAHa f brezno.i brezizhoden 6esr€]re3|rocr t brezizhodnost 6€u3pases.f. -Jr|a adi brezide:en oe3rAejEocr I brezidej nost 6e3n3 e. zenule e. izgubtJenec 6eiApDes.Ea ati brerobliden. nedloveski 6e3rlreDeH. -Jna adj aed.-DHa odi neusmiljen.-Arra adi brezvoljen 6€3Bo. {rHa brezdulen. .n fafi rc. -r(Ha ddi miren.rdf 6casaKosr€. .ejaven. . 6€o6srp- 6e3otrace{.ef. uoog 6e3Aoi. 6e?.di brezbi6es'tareE.^rl) 6ca3u6rtocr/ l)l czz()lx..a adj brezdeleven.s. anm adf ncr0dcrt. .rrrra adi neusmiljen.rr|e.ry rr brezdulnik 6e3_ rp6Er.oldnost 6caro6err. 6e3Aearasar itzpl lenariti.pa.3eH. -qI| rr L brezboznik. -Ea adi k :e brez. pw adi neodp.6€B€pM( 28 o€3r(IEeH 6o:tN(tt{Ftl 29 6€30lrropeq 6e3Beprffi. neomeJen 6esalumx.. fic potepuh. prepad 6e3AoxAe!|. -DEa adj brezlese\\: 6e3AIrBl'axaprrija brezlesni paprr 6$AIt!To adv neizogibno.afra nesra^ili men 6€io6pas[€.adj brczda men. f nesramnet-nesram' nlc:l 6so6pa3nocr I nesramnost 6sor^eAetr. poZrtvovalnost 6e33aKoHeH blczpraven . neoporeden 6e.i3:rKoHm(.ri vdan.L adi pesn Drezzvezoen. zatiaie 6eoiycen.st 6eJraDcrc[.{. 6e9Apl'ro AojM! vse- 6cr)ror. -Arra adi brezvodet 6crx()Ar{}cr / blczvodje ocatrolAyurcfr.r(I|'oretf. orez vonla 6ejMo3oseri.j ncLivljenjski.i brezobladen 6e3o6^Eseu. brezduten 6esrpaEHeH.G. -3. brez deZia 6e. mrtvilo Sen. -Ald. ano mmen 6esuMoren. ne delati 6esaeaeutrrBo rt nedelavnost. zlodinec .i brezizraze\ ']eiztazit 6gs3lra3trocr I brezizraznost. neaKltven 6eAejHoca f nedejavnost. a'na adi brezvla(|cn dcarl^rrcrrrc11brczvladje. Zen-brezskrben brez Dridelka 6$Aapen. . . ateist: 2.q|a adi brezoseben 6c3rbyAerl. {rja n brezpravnost. adi nemoten. adi zgo<len 6eB!"reH odj brezzvoden. neizrazit 6eo6pa3eE. . arm adj brcz- vredrosten 6esBlreAsosrI brezvredaost pre6e3BpeMeu preddasen. ravnoduSno.''ttq. apatija. nespameteD 6€iMofteq. tih 6e3i& oceH. .nrt ll l)rcr:rola(xl 6cJr{(.di brezimetJa 6esttcreH . Sria adi br6zlrusen.4. vsekakor. brezdelnost 6sAereH. -rK'daa. -r|'lt m brezvoljnez 6ei&o^\o aalr brez volje. HOcT I I I I I I I I I I I I o6sr4teH 6€0r eA{ocr I gl.{t||u uli lrrcr. brezZivljenjski 6€rpeBwK.ora adj brezlisten 6e3rutqetr. adi brezimen.3r|AeeH.n pokrit trs 6erae6en. varen 6e3onacl|ocr I vamost 6e3ocaoDer! -Efia 4di neutemeljen. . temen 6€. .i|''. -qlit m preslopoik. postoDad 6er. nerdden 6e3 ltcres.anrK.{'i|o. adj g).cHa adi nenev^ren. neoKusen 6caB^acrefl. zmef denost (aKor Dndr ! 6e3r aceH. -rHa adi btez ottok. $tb adj brezgre. neizmzitost &3. medlost 6e3BoAHuK. -wta ad.4orgr. "rrrl arll lrlczlidcn 6cxxrf^{cn. neaktivnost 6e3Ae^rru<.-ry m lenuh.. . anar||t t o Ocrrioncl. neaktir'nost oe3AejcrrreS6AeJcrro rl nedejavlost.H. -'i'i|''. veZ.rltr ft nevre 6e3e m bot Erah rencar 6egrKaaeu.a adi brczob zlren 6e3o6$rlrEocr f brezobzirnost 6Bo6AaqeH.Tua ad.tr{tr(.pga adj nenadarJen. a. {sa adj brezokusen. verolomnez 6e$erpeg.a ad. -csa adj brezmesen 6€9uererKeH.no adi teza6s3aurrurerl Sditen.nedolien. eupraviden 6e3ocHoBHocr I neutemeljenost.{|I| m brezdomec. . . apatitoo 6sDpeAuoceH. neupravidenost 6e3orropen. oDupen 6caqaqaetr.r6r. -'*ra adj brezmeJen. -rts-6€o6pa3ltr& tll ttt.pEa adj brezmereq nclzmeren 6€sMecett. ".a adi brezzroccrr 6caBo^crr. -ltr'd. nezmozen 6ee4een.ec.TE a. ma .JEa adj nepomemDen 6€rlasajHocr f nepomembnost 6so6s4reH. .rfl|a adj brezupen. -. brezotroden 6€AerKa I Zenska brez otrok 6€AnMeH. luboi. nemoden 6e3seMjatrr r?? Clovek brez (svoje) zer je oe3seMJes.qeiruw. an{a adj \edi(et.:x'j. pozrtvovalcn 6e3saaEflrocr / vdanost.ur m brezdulnik 6e3rpeEeE. razcapatec 6e3_raaDoqrbrezglavost. .nm adi brez mo Zganov. {na adi neusmi- ljen 6e3r'Erpl|ceH. neslilen 6eslpren. .6e3r Borllocr I nelivljcnjskost.[r(rcr' / l)rcr. brezvoljnost. brezdusen 6€s. "AHa adi nenaseljeu 6€Mepeu. ren I t . --rtua orez mocl 6e3HaAerrrri.3rpr|'teH. -Trro a. . brez kruha (dan). nezakonito ravnanje oe.. .^or adi brez\etti 6e3Deqtnia f brczve'-rie.

Jou". 4. fam blekniti. der. 6c^x I /4r. 2.1. -ql nr belokapec (vzdevek za Albanca) 6e^oKoc adi sivolas 6elor<pn ecr adj belokril. -ana ddi brezreden' 6er{vBa. 2. beliavina (pod _ lubjem). 'Mt|a ^dj 6€^rrua t zool ohridska Pe blazen strv . 'qu la brezumnik.' brezum-"^. -ce: bledeti 6e^eer6e beljenje n fu. v sln_ 6eivraeaen. 5Ha adj pliuden 6e^oraleq.di l. zap6eK. vol." . s\re' br. -rin f l. 3. 6e. neureien: 2 nepremrsllen'nerazioden 6esDasooDHocr l. 6e^o Bl{_ den @di Deoporeuo] 6e. 2. beliti se.4 a adi t brezpogojen.*ro Sen. 6. bckrlrncr'. 2.islien. \zdevek za izrazitega svetlolasca. belka 6e 9.. krooclpeAnua I nereq_ kar. mreie ob Damet *iffi#i5".2(lli 6e^qo m l. pustolovski 6€. zapisovati. \pisati. l. El. 6eNei. zaznamovan.y! ar impf l. -inra adi neuspe' l \seenoi 2 6€pa3 II.|((ck. tam cepiti 6e-^€3s4a f 1. nezaintereslranost 6erDacvacH.brezuspesen ^dv ravnodusno. 6eHr!tsaar ltt?Pl oo nereden 6etute 6capeAt e. 'Aua adi neugletasmah 6eA c. ptica z belim perJem 6€AocDercKr'r l. prrpomDa 6e 4 6e ar impl l. 3. J. (c€) 6eHAu.#fz#r1.rer(}ofi. a'Ia adj brez' 6eA.. beliti se. 2. 6e. abso' 6e3Das^htteH. pega . 2. lpaiatii 2. 6eil. nepremistjenost' razsodnosl t I t t I I 6$yMopeH. katerikoli: 2. oznacrtr. 6cayMnfiK. ttaz 6eL Ro 6€!r(opeq.t.. zmcdcncc brez sramu 6e3VMHoca brezumnost. . bel rob v knjigi 6e^hla I bela ovca.r gl. oznaten. tel.. krokar' ka. -Pna ad1 1.ro. svetovlianadi ski. 6e^ear impl 1. 2.. .t uska.f. r'lpno na aen brt'zumen' 6e^o . liubiti.r.ran adj beloliden 6e^olepRa f zool riba beloperka.a adi l. postajati bel. 2.zrbeg (turiki Pte.lroruua I beljakovina 6e lrurrttt I l. 3. siv.re3. 2.trrocrt ocnosr 6espa6oreE. -qn m krtnrcliitk 6eagrxa / l'r)/ zv(. belo$ozdje(xAoAeHcKuadl ocrFn. -ce: belo se barvati. 6e3o.uja l? nered 6eKprja.t}'.ravnoous_ 66p6erH[K. brus. -tEta 4di neutoFz' no ljiv. -qH rn nevreren_ nost.I I I I I I I T 6e3oseE 30 6eaer 6e eflrja 3l 6eln€ 6c. aa siva glava."i.. ugajati 6€Heolrery m pl ozke suknene hlade 6e{ra f prirojeno znamenje. oelezntca. 6eKne. -qrla adf nesramen. oznadevati. siveti beliti se. zme_ t nesramnost 6e3o.qu m zapisnica. -xI| !t?-Pijanec. belost. ctocela ski 6e3Desv^rareH. slt ||{}rtl. zapestnica.&rc . pleskati 6e l|ao r? belo lililo 6e^rda l 1.reufta l^ 1.\isei. 2. niordmiStienost tati:.. -Mql| 6e^rr|'rap rn vrsta rlolsKe ce 6e3! ar pt bili Oegyrurce. belih kril 6e. -4na adj nePreo"]l'o. ce @L'ilar pI zasvetiti se 6enorrua I l.llr crn_ Doniien xoBII brez rime: 5.rorrja I belina 6e^olruKa I zool beloulk:l 6eata*rqa f bcliakovina 6eavs^aB4di bclkasl 6ea! rpax. lan? cepltr 6e eiltralr adi pomemben. D$itc(!n. neurele_ I neriost. slovit oeaerKrDocr I znamenitost. 2. beliti (platno). najofz oe.res. ugajati -ce: 6€HAnc!tsa (ce). linija. -rna adi Pokoren. tlxl hell. ne3goda. 6e^exar pl iL ittpl L zapisati. _2. nt 1. cv'€' T imDl tam 1. -PHa 4di neutnrdcn 6$yMopHo adY neutludno 6e3yMcrBo fl brezuJnje oe3lMcrDvDaar 6€3!ucrD!Ba."'-cc: biti. PoPoIn.ez rezultata u_soe3en. 'Psa o. 2. arh r^vnilo 6e ee. lahkomiseln miiki naslov ) 6ecnadvAHocr I nerazumnost. 2.a. 2. bela domaaa iival (v jajcu). bclo t{r'(. -^qr z belec (dlovek bele polti ) 6e. arhmtr 6erpilen. ne reti 6e3vc^oDen. 6e^tot adj l. znamenit. rav6e3vc oDnocr t brezpogoJ nosx noduien. uso(lct). DonoentaK 6cape3ePaHo atlv brez Prlorz6erpaclu adj Pivski.{He ce. o€Kfiar Pt I z3qekf'.3.nezainteresiran 6eaicneuren. 3. bel. iasen. 6eru<a . llsrce 6eae4.notes 6e^exlTa.irre praznih rok. drra.6e3!a4HHK 6€3!'lr|eu. trg osumlten 6e^exx. osla. impl po(eti neurnnostl. belota. turttqcaaT pf fam L postati vSeI: 2.'r a adi nezagos' *t#"*r*u f nezaposlenost oeaia:oopen. pomembnost oe. 2. kozcl z b(io dlilk(r 6e^. Jasen 6eao4po6eu. kaluten kilenkoli. Eezarflereslra6€rvreuren. 6e6aqert -qHa fdm l. obupan 6e3pa3 fiqHocr t. skrbl. 2. vzliubiti: vsed biti. Delocmca 6e^xh adv lam morda. 2.t rpu.erft t a. lulditi. 2. J.ra r'u6erpbnoreu. 6e^errlja. .napisano 6e"3yMe!f. beljak z. lam cEpljen. beliti z apnom. bledeti.

2. retorika 6ece[.q . oei. .-l)rcz(lotnko 6ecMnc clt d/i ncsmisclu. -un r'r hudomusneZ.besnost 6€cHortrja I steklost. razbrzdaDost oectrapn eH. brezkondnost ren 6ecKpBeH. lattt rrrnt. govor. -*llt tnctl 33 d{/l brczdo 6eqrprqmeE I {Ha adi nezalester' 6ecBeces. togoten. brez poti. togotai 4.a adi brezobresten 6ecKapalarelreH. m brczpotje.Aer. frizersKl 6ep6epcaDo brivska obrt n 6epe.-AFa adi nepre' gleden o€cqrecraso adt neprenehoma 6eqrpnolrea. donosen 6eporfien. predrznel. dobra 6ccKy(rrl|x. drtati. orvJall 6ecruK. "Jua cdj brezkonle1lna den 6epfiftereH. -'r'& adi Iam rG 6ecKpaj m brezkondnost doviten. zapra'r'' obesati se. steklina.JBaadi nemiren 6ectroKoer4 6ecnoKo[.quiimuo r? govorni5tvo. . neosnovan.Drezobziren 6ecrqraaeq.i l. -Hqn m borzijanec 6epuker nt larr obilje.neutemq rJen t t I I I I t I I t I t . zanemarien (otrok) 6ecnprurepgrt . vsebovati:3. !ce: zbirati se 6€peEe i trganje.slaboten 6ecnopeu.pna adl nesporeo. fig breaznoden oectrarnqa6ectra*e t.i tepovratren oe{norparso 4l1.-un rr ncsmrtnik 6qcMlrrtrocr f nesmrtnost 6ec. lzjemen.6ecKpajuosr t brezkrajnost. sten. 6ecar obesati. Dridisarski 6eie.3Ea adi Dekori. -Jua adi nestrankarski. 5. iarak. preselen 1. 6dcn. brez poleta m L vragi 2. Pegav 6errr nr l. nasilje.obe5enjak 6€cEr o z steklost. nekoristoljuben 6€qrpaeH.trli ('neaejatise dcp6cplr hrivcc. blatcn 6cp6srr! cc.znemrrl enost oectror(oJtEa.zastonrsl(r 6ecnro4eu. -flIa adi I\m ne' snalcrr. -ssa adj brezkonaen 6ecKoge. Drez pnmere dectrpryI[eH.di nepqmerrjlv. nasrP. -1ug..2.raB 32 6ecKpluYAosfiocr 6ccny*crr 6ecKy*crr. -^sa adi neome jen. nepartijski 6ecuares. adi nezmouJtv 6ecrorpeErocr I uezmotljivosr . 6ec. I brc/donrc(.orcxyfuiHqan.pEa a. jezen. cc 6ep6arar ifiPt sc. norost 6ecKplnylosHocr f brczolrzir 6eca f arh obljuba.teE. 3. rel pridiga oeceAmrK. t +9qer gospooar-qoDra 6ecKpu eH. neumnost 6ecMpreE.qe€. -tna adi brer obziren danost.. -*ra adi brez'kri' sosDoornta ^6ecosl len.as m zbiralec pridelka (sa' itd. ne sDoten 6eciououren. brezpoten. anemi6en m. pridisar 6ebe. brezhiben oecnper eAen.AFa edi rcpd. rabelj 6e {6|taB adi 1.zanesljrv.d! r\epislransKo 6€qrpltrc4racreE.6ec(p![ryAo3en. Jarovost oeqrc^oE adi brezspolen. brezkoncen 6€cupeAMereH.-qxt m govorntK. s prirojenimi znamenji.Bocr I brezkond[ost ina adj nesebi6eo(opnceH. dekret 6e.-slr adj brezpraven 6ecnlreAeaeE.\. -rua adj brezpredmeten 6ectrpeKopeE. rya ad.{trl cdj govorni3ki. borzni 6€p3ujaueq. .dj brczplacen. tobaka.THa ddi ncsmrten 6ecMprEriK. rl nemlmosl. ffi adj pristran (ski ) 'Jeoectrlrrtqln|en. -w ad. -rsSepor(yfruqa -BHaadi brezkrycn.i brez vzroKa. tazttz. ten. anlla alj brezraz' reden 6ecKoHe. i.troKola\ brrpt vznemrrlau 6ecooKojsocrSec[onojcrEo l. neporabe! 6eqrcle3socr I nekoristnost.Zetev blato 6cDdu r /dfi nesnaga. 6ecBecHocr nezavest f 6ecDeqrI nezavest 6eceAa I pogovor. nabiranje 6eD3at borza 6eiearicxr adj borzcn. fig tas -ce: ljati 6ecerBe obesanje r 6ecun€ I vislice 6ecKaMares. gG vorica. -pP. 6ec[oKohraar tmpJ yzlrelnrrJatr 3 Ma!€rlor:skesloyeLstd llo?3r 6ecEoaes€8.a adi ne' znadaien 6ecxapdxrepnocr t neanalajnost 6ectqaceri. nedosledno 6ecuprqrmroqr f nenalelnost 6ec[plcrpacno a. adj neopo. 2. brezizhodtrost 6ecn areH.Dreznrben 6ecromie.o. zaJezl_ tev: 2.) bombaZa dja. absurdcn 6ecM[cleflocr / nesmisclnost 6ecuucaurla I ncsmisel. objesten.. prisega nost 6ecav n krvnik. r 6cp6orcrl. 3. -4ira adi neploden. 1ma adj btez nadzorstva.6ecqear bnpl besneti. lez. frizer 6ep6€pHxua I brivnica. . . trizerski obrat 6ep6epcKrradi brivski. -\rEE. -ftua adi gospoda. flra zdi nemq den. 6ecnoEparetf.wa adi nen* eelen 6ecuprrymro adr nenaEelno. nepovratno 6eqrcrpertet|. neqvomen 6ecnopos€H. 'ra ad. oeDaqKa zbiralka t 6ciraqxr adj zbiralski 6cp6n / trgatev. odvodni kanal fuoar m arh listina.Tf. neutemclicn. 6epoKy*mc.6eE(tr.. --ura recell. -rtn. 6epar itnpf L tr9^tii 2. stekel'. steklina. -pHAadj \@p6 reden. zbirati: 6epH w! pamet v glavo!.cHa adi 1.

Potem ko' oder. deianie. mocr 6ne. 6'r'. mudilec 6nK. {Ha adi nesPeeen.P(> 6I|Aat. bil bolan olorcr$flJa.krokar fietr:apiwt adj fantovski. oA 6eiep no6erePnajslabSe 6eroH fl beton 6eroErDa."en. -c'ia adi brezte' lesen ade brezsumno. 6mopoclTa itttpf aPneti. oecEeftepeE.6ecceMeH dd. 6I.t rastlmje.rrm ad'i brezcil:en.I I I I I I I I I I I I I 6ecqta. -lxa adj brezdirnen 6cc. zvoniti.6tapaaa inqt biti' im?l bivakovati' sc 6rr& KUr.fJ.ra bivolica f 6t Japi€ t z€li6Carica. impf 6. bc 6sAen. 6rle IIIem imeti za norca.tt'6'ntb. 6a oH _ 6rAttsa.6l|xoal| t bik 6nxoarDa I debelo drno groz_ l. loPar. 6e.lracrr. 2. gl."nt"" n dem od 6q* bikec (Posebno Onr". ornl?. bridkost rft krrstal 5doolrm adj 1.l.6ca^crcH (r'i'qeces.r l??pretepad. zveri 2 |ig t nesmotrn /dfl lanlovall. -sja fl neeastno 6€ccoieces. {Ir nl vedlitrska klenica za vino in Zganje' HAtIA balon. -rna adi brez c\etilr.AIIa Mt bfezvseorn. 2. tolci se. aPnendev. Trg 6n JocyBaimpl od 6t{^Joca srehkost. gosid. 6n le. veseliak. zdrav[na zel. sramotcn 6€cceMeef. samski 6eftapcrBo tl fantovstvo. travar..rB[r pI ozke belc hladc (iz domadeqa sukna) 6fi part bi (za tvorjenje Pc soinika) ori6i n raika. 6eccd. z' lis erenak. 2.{Ha 4di nevesten.'r m sl. -q'giaadi ''eElo're' ski ski. sramG sramotiti: 2. -AHa nik.E. oei$nteu netasen 6ecuelen. -qrr nt dlovek brez semenski dasti. 6ecqe^|rosr f brezuspesnost no tutee aalv tdm slabse. nesramen 6ecpanmr. rirad.i. 2.6Efa t 1. onelaldati6ecctI. nepostenost brezvesten _qI| /tt brezvest' 6ecqicrirsa imqf l. <rla dli neiasten..6ecqoB€qer'.6mr^ar. -ana adi rastlinski blvolov DlvG stir-Dastiiica 6n laD tt zelisiar. . 4di taborni3ki. ne@e|$o sko smolmo brezciljnost. fant. . 6HEoA mlad bivol.14 6esap 6€sIl 6I|cep 6lc rauart obelati na veliki zvon 6[Ja. 6u. 6n. -AIra adi brez otroK' *l. z. lanaLnr nisem mogel Priti. '. mlada o"1?"n.. I nesramnez'nesramnrca 6ect'dunoct f brezsramnosl.rcAcrr. Pogumen 6€crDaEros f Deustrasnost.rei. u". 6 ^Jyp 6E^|€ I l.-uxa ddi brczsl-amen. er. 3. DrazeD 6ec.^6!r ti -M m hist.uDiti.. 6u.-udaridti.ryt t. bivolarka -julij (Po ljudskem koseL: 4di 6riBo^aDcK{ bivolarski ledariu) ousoaR. apni.. ker sem 6rceK.j1]. Sport Palica. . nesramnost adi draglu. tid. 2.^.lrlla adi nemoden' oecqecrE. Poslopje 6eB 6oAeH aau. -ulll m kon! 2. PrejSnji . kroiad za hlaae.. dober iezdec doti. 6n^6i fi slavdek fur oes\ Sotorski 6rue. uluut -uo 1ecrfia. samstvo 6€*ap!T-a. .Pa-fi.ce: biti-se. bridek arh zdra]Jilo oiropoca pl PoaPneti. . otnoo.skrl. 6uAe. arh tako da. mclar. izzivae. .. PoaP 6rao z gorski greben niti sla'r'ec. oecqecrar PI rn brez modi inpt skruniti.a vellan. -rurm adi brezSu6ecte^ecen.{docr . 6ccrlcff.-s".ren. el.onetastiti mod. -ce: titi se 6€ccoApt<aeE. rrAeH stek6rAInDlt I prihodnost.rvDcrEeH adj brezdften. biti (bi' idm). pisarna. Doirum ddi brezobliten. He MoxeB aa Aol. 6raejrn ath i.rsa adi brez soli bre-zdusen 6eccoEeH. t ne_ osk. nccvctoa ric.6r. bivoliek 6a^loca pl omamllr..' ()s\erc Pf 6r. zeliSdi 6HrgD fi 1. 6ectrpFn&ocr brczvzro'll()s I neosnovanost 6ecpauen. scena. stavba. -. slabost 6€cqecrxe. {rrm adi neustra_ sen. samec.6qlar imuf I l.. ncDltccnllrv occrtvrctt. n l. lM m arh NonJe' odi Prihodnji. zelrscu . -. breT_ 6€cqecn[K.6a@Ja. Nrvotoi< 6ecrrara @dt neznano kam adj btez6ecrpacreE.. staLaKtrt.. zverina. -qrr. -Pta adi brezbrez spanja sladkoren 6€ccornua I nespednost 6ecmvueq.Si'n coni ker. 6uAeM od! fam cEIo' m bivol 6uBoa nasDrotno 6reo^ap6uBorrapKa I. velinik turSkega vojasl(ega biti (od glagola clar) ( moz) odaelka 1000 6'. 6eftaplraar.{Il6a n dem oo 6uBo^rre.1lte6eccl|^llocr . gl. <ta straslen 6€crpaEelr. pisalna miza 6ncepnr biser . zlveu samad'v brezciljno. kanalia 6€ccra el|.ftccqeHer. ( ( rl.'JHa{eccoAltt€' te^eH.oecparaHHqa tz. 6elolo4taar ?/ rn in rt betonirati-zabetoniratr 6ertuij nr 1. trA.ii[.tniri' 6eccoBecfi{K. II . oplll 7 6lEI! adi nekdanji.

v izobiliu. brbljav 2.rr.. dokondevati se osrttocx t bistvo. n.. 6t'r l. blasost. modvirje. btagodejnost. naklonjen potikovanje 6aarocK oEocr I dobrohotnost A^as|!ar. 6aarcc oBeH adi blagoslovbarjanski.6^ar(eB.pEa adj biseren 6ucep!triqa f wsta tamburice..rpaar impf bitati. 2.blaeodeien l ctl -f dobrodej6^{rrr1vrrrcx. -qu .-. KaMruqK 6^arcra5aar(m|a I l.l. razborit. naklonjcnost dendanje 6llarorrpsjareH.ie. 6l|qeBrf. dEtacvD ar imol a/tr -kondevati. nepostnojesti razutnnost 6^arolroAen.-ryr tn ptemid kolesa 6. cytnrecTBeHocT. iz..lrlugrtt 'lr O^nrrr1ru.Tsa adj moEvaren.rs f.tuEa adi pa.e pt in imll biti sladek. bled. Dlemenit 6^atr'Fl f-blazina mlinskega 6.3. 6t.t'. strucanie 6i.O. pranaklonjenost zen. gost.g(i r?/d plehek.dobrottrlt srfrrr.n biftek 6[q. 6Erncaar pf arh koneati. sladiti.rar6rsop 'cr nost. {x r. dra6aaropoAEETEo a plemstvo ienje 6aaropoA{o 4dr blagorodno. nepG sten.6ncrpar impf bistritl' orcrpH|Ir| / L tistost. oKrrepcevalnrca 6r'DeryJa. naJ(lulv Of rcapn. 2. 6rlwr5a n dem od 6[r< bikec ol|qerren Zasanie._ 6uo€a z te cllruca. blodenje.raropo*ru. -atm adj l. nost.ustlcrlji\ro 6^ A inpf 1. barje Ijati 6naro z dreta. _-nra 4dl bistven.. 6nar<ercrao r blarenost 6^al/(v impl l. biti r2\zumno -6kusa. 6aomra.r(li bllgodc' 37 6aeA 6!rqe.arh stama. praticek 6''''dKd. 6aari adj l. fig neizrazit I I t I I I I t I I I I t I . kvasiti 6aaroHar(orrocr / dobrohoF 6^aAar6e r? 1. uaBpeMen 6aaroBpeMeHo pravo{asno 4dr.raryn ni bot kr-atkopeceljni u s t c rl i i v r hrast d(lv dobrohot6^arorraK^orro . pnsKurcn 6aaDc or rz blagoslov 6. blesti. -rm I Skofija 6rcK!flcrur adi Skofijski. barje 6^arococroj6a I blaginja 6^arocr 1.. dolrsiti: kondati --ce: se orrtrcvaa. 6nqoan rn bid.. tiveti rnikrzverrcd zvt). Dostatisladek 6. iaeli ?.. . nrt blasladkega 6aaropailr.rpa adi 1. oblika.1 toailnidar 6r!DreK. sladi6aaro z l. bister 6aaropa3lMHo dd. trg Slarm Predmetov 6nQ6. Zivljenjski. . obstoj. adi gr. mCsenigL Mpceq meten. 6aaro4apen.nrocr I razboritost. blo^ti 6aaropoAcrso n blagorodje diti. -r'Ia adi !Eo6aaaceuadi blaien. draplemenito 6aaropoAHocrf blagorodnost 6^ag'!a impf xre talati.Ir kroj. aesnati. aretdn ( s trsjem) {en 6^aroc oBn pl blagosloviti 6aarrd[re r? blatno. sladkost: 2. druzoerul Drt 6mrca. 6u.6AeASAeAes.opeu. sladkost. cevuarsK noz za KmJeDJe usnJa 6t'9Kry'rrla. -Lr m tagar garJev 6uvyra. sirugat\ 6Ew. zahvalicvati se oaaroAapHocr hvaletnost I 6rFnq?ap m. Sibati 6mtre. milina tua$. -rrrrr rrlj blago6^arwa inpf uiivati. bla. . t oEosKarsra 6.> 6La3etlpart 6aa3e re6e6rta3e ctrrrr blaeor ti! den.6ncepen 6ucepeH. v pc menski zvezi 6..iti. bi. 6aaror arc/rfis adi l. modvar6AarDcAoBIla impl blaggsla!no zemljilde. 6. 6r|udr'a n fom dem od 6nurKa svinjica. naslaiati se 6. gl. 6^aswr impl pohuj Sevati. polikati se 6aarocr olr adi dobrohoten.1areH. Jrt gorhrv. rt!.Arr'. pametno. sladek.i r-im'pf zagaii. bledenje. vsakdanji. . v sladkoriu kuhano sadie: 2. dobrodugen. iznajdljivost. naklonjcno.xEa adi &rt. korobad. 6^anAa&e z tavanje. gl.mulna 2.!ror ad.fam 1. dist. 2. Ill('rrr( nost 6lon J y.. 6. tig bistroumen. -.Laseerre 11 slajenje. sladkobeseden. -rnr[ rrdi blogo.rcrr.raropolrolrc. DrimbSica 6ucr1'n rz lkof 6ncKyEtja. 6rr. -m lam model 6rslIrtja. 6^aroAapar pl in impf zatLvalitise. 2drag.rar.1.qtrr adj plemi5ki 6^a3uer5e ri pohuj3anje. . --psa adi dobrc> deien.Afra ad.dokonEevaii: dce: kontevati se. 2.1arorrux^orrdrll (lobt ohotcn. imetie E^aro-req z.i od.rar mneo.2. 2. 3kofovski 6rcaap.10r r. stcr. Marijin<i oznanjL nJe oaa_roDlreMeB pravoaasen. prszorrlost: 2. nadin Zivljenja. zlvrJenje 6Eren.iznr.-prra adi hvalctcn 6^aroAapE.idljivost 6rrcrpora I bistroumnost. folKloren tarsnltt 6AaroAapBocr 6^trrr^rr lt I blao^rrt. bistroumnost. 6mtocT v biBo stvu 6noE. . no.|ar 6aaeM 6^araJEa blagajna I 6^aEJr sKa I blagajnica 6^arap ffi sladkosrednez 6^arAeEn praznik 6^ t!. sreden oen 6^arepa3!MeH. svinja. premozer. 2.crr. pomemDen drflfie n bivanje. ctrcrpsHa2 6l'r.i blagor. gl.

6oB. razlivati 6^ok tu L velik kos (klada.a 6oraree (ce) irl1pl bo9 titi 6^u^ld. pri. ketati 6^efl rn pesn sanjarjenje. oddaj. 6^E3oKIIo pa36upar6eblizu po razumevaniu 6.l pafi prav zares! bogmel nik 6^yAHIdIa I nedistdca. 2. svetiti se. mrleti n svetlikanje. sedmini) darilo ieninu fiivom ft 6^iA[ in p7 bloditi. 6oroBri t?.6orarcK( a(ti h(rgllltlSki 6aljtlrqa I bliuvek. skupina informacij.ruzieir. -quSomrll|ntt Zivlienie v razvratu bogalin-bogaliltkll povracati. 6or0cloE fi teolog.rur z iurek. -qn nr dvojdek 6o6or[Ja I bobnenje.rrlKa '' 6^lrnrre. bledost 6^eaHoraf^eAlrornja f bledost 6^e\o{''.{ecKor 6^ecr}n ifipt gl.ryA'Imqer6e ?1 6omratrlK. impf ljusniti. l)(4lnslv(. meke- . blested. vreti 6^ncK impl pljuskati.' razvl:tlno zrverl IATCTBO oavAcrDlsar6€ a nedistovanje. 2.ra 6oroPoAlxla mali Smaren l. blcSlav 6^ecKot n1 blesk. 4dt neclsrms(l' 6orarn (ce). 4. it?tpf l. zveza drtav ali strank. beIe'nica. tudi 6Aoruryp 6^nrrru(. skorai 6. bljuvati Arye imif 6avert. 3. meketati 6aeeEe r? beketanie.bvA n? deska za mesenje 6oroM[a n bog()ntil *-ruha.rqn impf -gl (se. imPf (kobilica) potopltl se.r. adj bledoliden 6rce impt beketati. bogoslovec. tok.m impf g). sveZenj vraten 6oBsaAaK. 6oraree (ce) 6lyAcrBo a nedistovanje.pf.. kroinik molec.Ko'rri oaeurrlr(a iftpl svetlikati se. -qrr m nevesuno 6^vAeu. razliti. stavba.r-yrrarocr I Plevkost. prelivanje 6rvrcl(ot m gl. lrogrr 6. snop. meketanJe 6aeKa|6e a gl. 6a6o1II 6oroMpa3eq. I I I I I I 6]11|rrrr!. 6aeFrlr<arle mishanie 6. / 6orarH[(. 2. 81.x.uaotr5.6ora! . razli.m nedistnik. ra? livanje. 6nylrrllr.ta necrslovatl 60r.llr3ola I blilina 6tzty adv 1. 6aecKor 6^ucKy adr blizu. natii. grme6avA fi neiistost. raznte 6^yAeq. 6^nrul!tsa pf.lc(' 6oroAa'I adi o(l l)olllt (ltrll. 6.6^yAcrB!tsa6. izvesti zaporo 6^oKrpaEe r blokiranje 6^ocr!p m bo. 5.rr{crcolo i. izliti-pljuskati. blizu. 6^r-r3oK poAsqHa blirnji sorodniki. 2. Plehkost borji volji 6.ot murvino drevo ffiot3''Ea.rHrrrH ( ce ) iTnpt rcje]Jati clvoidkc 6Ar3oK. dreti. -cKa adj blitnji..izbljrvek 6^vrr:au adi plevek. uliti se. brizgati.{ecr(orel6€ 6^e'J.n 91.a . 6oB. 6.2. zvezek 6^o&iAa I zapora. 61\er.t kroznik s k6 (Dri slavi. iz$irati.al5€ a pljuskanje. Ma. itupf Ptiblitevati. 6omlrrvrra / trrr\ lx)gnlllll. plitev kroz6oroMriacrlo n bogonrilstvo nik 6oroMoaeu. ltr) & m bot nrt liiol 6<r6e\m bot nri fiiol 6o6oDuqa I prekla. furo'cuyla pf. 6aecKorE 6leurrer6e n gl. 3. 6orarcrBo pl netistovati 6^yAcra!!a -im 6oiataar< m bogastv(). blesdati. bog 6^U!try.rvao a skleda. raz6orarnJa{orarEra f bogastvo vrat gl. nedaled 6ttcrre.I \ impf gl. .I I 6aeAEee 6/reaneein?rt bledeti 6.r(r (ce).60r^!'l''. blt'dikav 6^eartKatocr I bledilnosl. sen 6^etdvra impt pesn sariarlti 6^cH!tsar}e fl pesn saniariebliskati (se) 6^ecKs. sijaj 6^ccKorel6e r?bleslanie 6^ecrorn inpf blesdati (se).. zabliskati se 6^ec'rg'' impf od. nedaled.. Drazen 6. Student bogoslovja . svetiti se 6^ec[e pf l. 6orarar (ce) razvratnlsKl itltpf gl. 4q{ t bogomrz' nei 6or0poArua t bogorodica. razvraL . fi Zolovka 6o6oata I murva (sad) 6060^r ntrIa t .6^ec're 6. Duuva. bledikavost 6aeAuocr f bledica.rera l bdketanje. brizgniti.6a6oreEe ffio. Itg kipeti 6lrrKar6e od 6. an"" 6. stanovanjski blok. 6.llacKHrc n^il fi||ll blitnje gore. 2. velik. -ngl rz l. Plehek.a.18 6AocrlTt 6AYA 39 6oroc^oD t I I I I I tiiii-i^a .llaK rr 6^s3rruq(a I dvojdica 6.uor adi bogat 6oraraul nt bogataS vratIllca 6orararuKa I bogataSinja gl.reanrftao 7di bledikast.recoK. 6^eel!e 6^eKEe pl zabeketati. motiti se. blokada d^oKrtpa pt in inpl bloktuati. bogastv() 6oro6ojs3^nB .. bohotna mladika 6t|Irx impl l.B adi siiaien.fc dern od o{tl3. -qt a gl. pljuskati. raz.agu .nddi bogatalki Ite 6^YAcIqYP. razEat.Arra adi nedist. zool bogomolka 6rlwe. o^yAlnrqlq. lapuh. (se) 6^u3rHa f blizina c#ra impf l./rli l)r)[lllx. 6or(e. steber.te den od. 6.. 6ouua f cula..r'1l. 2.e n povracanJe. -!rna adi bli'nii 6arrr<er6e tt priblilevanj e 6^s. vati 6^rtq. omahnlll 6orarctBor. 4. panj). siiati. -f-ovellKr AeMa 6oroltoMqa Smaren.{uHaro bliZnia prcteklost. 2. 6(. zame. zas'getiti'.

soda za barvanic 6ojapH{qa6ojauiNflqa I bar. barvati 60 cra impf bliskati. bolnilnica Sdak jEa adj bolqisni6ojoca.lsaoca I bolehnost. izmedek. 6ox^!'( n. bG 6o. zasijati. lesdilo za dci/lic: 6(.ur 3a6or vama zob me boli 6oja$rja.I(Iua t lit bocinia.{ tn . 6o1rl(a 6orcaysa-impl bolehati. tolka 6oAap.6o1ltr (Me). vod€na barva: 6oia rl vcrr. bolehen. barva. viSina moza. boZica 6oxJar. 2. aA6olrll. muka. 6oM6o^cAyDaEe l? 1.lfu|aadi boziden 6o. -rgr rtt bojevnik. sveael umazanrJa.. dek.roDeqKH serai (viSinska mera).suarr fl 6orq 6oKoDrr bok. sftrgrr. ce 6ojar inpl bati se.6orcc/roDtrJa 6oroc^oB4a. Yedrost.ura adj bolan dorrecr I 1.. velika v!tl oojr^rtcyfto i rnpI bar'. bogoslovnica 6oroc. .-irr f bojazen lehavost 6ojap r'1 gl. zvc. -nor adj bo jadiiv 60lr|3^nDocr bojazljivost nav I 6oaell. boded 6o. bolni3niten barvati. navroezen 6orecrreE adi bol.!E m mavrica 6oxII(eH.rqsa xl. rana oojuAscytrar6e'1 6o-ae[turB adj bolehen.govno 6oacKorm sijaj.Ha ABa 6oja IUSa V OVe naOStrODrr 6oJ4 6on I l./rr{tr(. dilost. botanski dor(eqrEo & boZaDstvo.Eoxrx( m bozid 6oxr^aK.arstven. konica.xeM adv. -Apa adi buden.Er I bogoslovje. 603 6030. 2.a. turdek -ce boksati se 6oirnel 3aM. 2. bolehanje. obar.8 a. -^Ha adi-bogokleten 6oroxy. ce rroKaxa Bo BucTrrcl(nlll 6o^e€.dj bq. .6o^cEarpl l. bitka 6oj (2) l..6oruou<. or fl gl. 6ojocyBa pf. boledina.6oaeurrrfia f 1. 6o4!ara vlzem 6DDo ja nparu iz muhe 6or. . (Me) fu^ar inpf J. .o. iskriti 6ojocfla$e n barvanje se.gov 6orKeEeE. zbadati. 2. 2. qu rn bierid 6or(jatm. kaKOr pravrjo 6oteMen.adi bozji. 4a z bogoslurie: tudi 6oroc^vr(6a 6oroxvaes.nfl adj beralki 6o. rtd clltl Ha barva glasu. bolezenski do. boledina. 6oAar impl bosti. +r| t'7 barvar 6ojar&^al( rr1 barvarski po. bomba. trpljenje . 6a cyM! odlilno sepodutim bolczcn.rprewe. -rgl r'? bogoklet- 40 6oJa 0orrArcI d0ll lx)hr.-. 2. rudi ooxjo. Yoj. blested. oor(lnoT 6olql' m Dot navadna po tontKa 6o. obarvati.anie 6oAerf. buzdovan 6o3e . poikodba. bolezen. 6oj . rrHluro lre ro 6oae nid mu ne manjka 60A€r(.I(jn.tq?I[a6oxlpul(a I tot maK 6$ m bot erni bezeg 6osa I boza (piiada iz konrzne moke in siadkoria) 6orawja. boded.J'Dadi 1. Dlasiti se 6owxa f dem od 6oja barvica 6orErle n bojisde 6oJ. 6oKcorn ft 1.prodajalecboze 6Gaun Ega I todilnica boze 6o3Aorannr kij.ka. 60A r. Ski. bolc6oJoi!^rtr.KanDo adv bolestno bardirati I I I t t I t t I I I I I I .en 6o. 2. -JHa adi birjni. "M adi dozdeten. 6oL. so{uten oortArcr ty' pobarvati. -oT m zbad. -m m bozar. krapa bolehav -u{ 6ojrm. bolezen.6oM6apAdp bombnik m pusl 6oM6apA8ira?f ia impf bomdo^c.ps impt spodbujati. €MCrr r11boljge 6oLBa I zool bolha. dujee. boleti.-uu m loneena po. boks.qlr6ojr@a m.lrl Jc pravo bar- 41 6oM6apAEpa nlK 6oroxy^crBo t1 bogokletje 6o. izvrzek.uE in pf trebiti bolhe dcla slona 6o6a I gl. .K!da . Ha 3Bvl(. auiednost 6oqr. 2. rast. zablisniti usnJe 60 sq -qea n krastica. os. rn boloik 60 l|rqa t bolnlca. 6or{aqar irlpl beracr!l 6oxjaserse r beradenje 6orKja{o I beradica 6oxja. vizualen in akustiacl vtis: Mpcsa. dIl 6oAC. vojni 6oeEe (1) r barvaDje Eor(e(.nti stmsr barvanje 6oaeltrr(af flrd bol.|xla bodeda Zica 6oAE.e pf pognati koDja v dir. bo!tvo 6oere (2) z strah 6on ce. prebadati. -Baa adi arh pob6 .6oaen.lo ^Ir r ac. blesk 6oKc.rBa KpaBa bodljiva krava. 6otlr'r.ot kamilica klic 6o^Ka I l.BoAHa 6ojc ollnotu.lport pika.bMen pregraja. Spolt 6o^cne. roa Hee 60A6ojawcK[ adi barvarski Ka 3a YMI4)ar6etO ni tako 6ojKor m bojkot hudo 6ojr(ordpa itn pf bojkotirati oojHrnq . impt pG 6o/utrqeH. 2. bG 6ojaJan. zbadanje 6oaqao n lilo 6o*recr adj bodidast. 2. zdrveti 6oAlrlBa inpt od 6oAJIe 6o. prepat lon ltrtr 6oM6a t l.w adi bodljlv. trh. 6oeDr (l) ru boj. ." iidelovalec. hrab' nrl 6oAlrocr 11. baje. budnost.e n bodenje. I vrsta 6orIIaB5o^r@€B @djbolehen. Me 6o. nadstropie. boks. postava. stran 60 cKaB adi sijajen. menda. oojaroija 6oJaprMK.roDeK boe i[ dlovek ''x 6()A 6oAoDn n 1. boksanje. 2.at €.rpa impl boksati. bolehav: 2.

rfllta r| bt ilt('c 6paqerr. benice: skupno ime obeh sadeiev. 3. -q€ adj I' boten.}.or< m bot bazi' lika. oe-etuveea brata srn.r 6ocranor ta ie kondal svoje 6ocra$rurre fl avgfi od 6<> craH vrt. -IIu rfi sFscrcar 6oPJe Pgt 9o! tnbqu in nf lam dolgov^ti 6op.s(' stridna. m bot bG 6oE6aH: 6oH6dHa . r. oDoren 6o'[ adj indecl Lrh praze\ nidev.rn hip bratec op_aroDr[IaI b"ratovo rmelJe bratova zapusclna 6DaroK m hit bratec 6'paro. popotnica (rivc') 6pa Hap ttt prodajalec moke. li8 ponagajati 6onHvBa6e t? vooo.sapcrBo'' soclarstvo 6ottDe. -rtri t arh 1.6ona6iul nr bomb65 bon. I sod.rkr'rrski: 6paqHa AaoJl(a/nK( 'll\l(l Itlll' 6paureHue fl ltil. -qltrsa n aleln oo tJPaR 'mladid drobnice (ovnid.?r bonbon ooH(roKrCpa bonboniera" I 6oD.!6sD.rrturre Ka 6ocr[iRoBa Sopek bazi. . rI. 2. J. kadca 6oqBap m sodar 60.leHBqHo. -rrrrEl 6r)Pnflr)Bl|xa ddt .'. -a\u.tvBa ir?pl od 6op.rBa soddek 6oqelr.vcN:l l)lillll llcl 6parqe. tm 6oqr€B adi bodidast. 2 nepodkovan (konj). kozica) 6paAa I brada 6DaAaBnua bradavica I 6pal3flrvan adi bradaviden. dilede Po Dirien. zaie6op. Poora' timstvo 6parnMri ce. boia like (nar pes) 6opaErJat strolji fiiol adt disede Po 6ocunolrorb roKooorec 6oDaq tfl borlvec. ca etEa Ha 6paufloro sprijaznil se le z usooo 6pau{oca (ce).a inpf bos hoditi. npaH opil_ rviean otroci dvch bratov' sdster ali brata in scslrc. bojevanje 6opeq. qor adi t. draLiti. lig ne kesa dela.rei6oclr-. borben: cEAatloJnamoc 6op6eHa 6oD6enosr boievitost t 6oper* n rvanje. 6orcar inlrt buino ta' razviiati se s!i. -. fig nepodkovanost (v 6orski I 6oD6a f boi.ll . trobenfa:-2. vrednost_ ftrPj(. njiva za dinje in lubenice 6ocraHuHJa.f. opaAar dqadilgi'di m.r I bratoljubje 6paro!6neq. opravljanje ne' aoi. nagaiivec 6oiKoDxr adi-bode6. bradavidast 6paAar adi bradat opaAla / bradlja. {BH. bosti. rastlinstvo 6oraHrqap tn botanik 6oree. zba' dati.co . ce tupar imPf l.r kdor PriPravlja.mesati.te. 3.u im:Pl l.rMe6en bratenle. obradati 6oc[^KoB adi bazilikov. beeva. baiitjka 2. moKar 6partr||aprt||rla I Prodajalna moke 6paruno t? moka. vojscaK 6oDe{<x4di bordevskr 6oin ce. PIK 60. I I' bradat. [i8 nagaiati 6otrKat bodica. 6ouaSortro impl l. rvatr se 6oDsla.i. boriti se.lcrrcr.t I i i l I I I 6oMOapAIrpallo 42 6oqa 6oqfta 43 6paryoca I I I 6oM6apAnltar6e 11 bombar-(li.-pur ttr borec. usDcvati. -ull ru vrtnar 6<tav!. mesanle. 6P RoR'l nt oven.t||)lnrnrp . dovoli strokoven. ('(l 6l):rlllll" -mokica. trn 6o4Ka G6oqraq n. 6p?l3prnaua t KUucavnrcarsKa ctelavmca 6paDalrcrsr adl kljudavnidarski 6pa!'cK adi koltrunov. biti brez obuive. 2.2 dregniti.ro6oArreana 6oP boj 6a narodnoosvobodilni 6op6e adi bojevit. otct(. 6our Paoora Prazen tr'ttd. rokoborba: boj. 3. meialnik (Zlica). smc lenlca vrt za dinie in lu' 6"". t den od 6o. ro 66Pa. 6paDn. bojevati se. -qrra ar. ovdica.impI Potresh (se)potresatr (se) z moKo .6opoBr. borba: iapoanooc.2. boded 6oru€ Ka I bodica. 6parr. -Jryr /a bratomG rilec 6paaoy6ucrBeH adj btatomc> ren 6paroY6ucrBo a bratomor 6parvqeA n bratranec.' liivec: 2. tesarska sc kira 6p^Aecr adi gl. bodiCast 6oqHe. velika brada 6paAHqkaI defi od 6PaAa. He l{eaeMe 6paruuo co te6e ne lazumemo se. 2. ce 6parmrar imgl bratiti se 6pa'rKo.sapcKn adf sodarski 6o. kraj 6opa. 6orl||ar pI I zbosti. 3. 'xor ddi borov ni papir 6ojrrrrrnrrxa-6op1u l.rKa. ry 6oDala Ka (^axmra) I KunaF 6opvrnJa adi indecl lam dol' iica. bos. (]lrtx l BTop[ 6parvqc^u prvih 6parvqeAa{p8Tv'lc I Kll t . bitka. neveden o6radanie tuoal.r/ obristi z borovjem 6od. tig tiveti v uboStvu 6oranrra f botanika.rKa f 6ocn[aSocKa t dojka. -Er6a5osB[. ovnov 6Daa. 6paffsocYDa (ce) pf . rokoborba. -I{ /r. 6ocu. Iam 60 r Aa(P Prazna beseda 6paa.18. baziliki l. sesek iie. nri ploievinasta dirnrra cev za fulezte Peti 6o-pltr|a f borova trska. 6oHoBn n 6(rtxrD.. 2. Knrz borilie. rva6oia. zbad. nekai delati. borivka. kostrun 6DaDat kliuiavnica 6iraBap n kljuaavnidar. m I. ranJe lt sklttttt svctr 4dl naso 6oM6acmqeH. bombastiden borovl trsKl s||rr. kozlid. rokoborka 6ocoraSocoruja I L bosota: rokc tuiatra adi borivski. koruz na moka. 2.Jri 'an malfra n 6opaBer6e l. kdor s irt llrrnhr smolenice. aBtd rfl tam dolg 6oH6oEpja. 2. rrireH(apHo (uapeBHo) 6pa i' so Dseniina.sapHl|tra I sodarska de' lavnica 6o.

{DrIr| m tam gizdaun 6pm!a^t€ I l. -qoDE fi britev 6psqaq m brivec optrserEe n britje ootrat! KOVaIl Se len -dati._ 6pecroDn.gl. prismoda 6p^rrDocr. gorski potok. Zuboreti: 3.p.(zacucenJe.ol -kaj venoarr . mazat| 6p6ermraB odj rrm. adj blebetay 6p6^[Deq. a drtanie.u. se. Dreartanie 6plorrt. poaeli neumnostl oprurBKa. hribo6p.. n \aglica. prihodnii WAap m brdar. gora. . odli 6p[s. gl.. -rqE nr blebetad.6p3aK2 pl 6paHe vbrizgniti. klepetanje.. blebetati: 2. vpitj.Witi. dce: zadirati se na kosa 6peqareSpeqxa*e n draZenje. zauvarr 6pirar6e ri. izdelovalec brd 6plgrro. ovdji bobek.8: adi. breme. cunja. metljav (orrca). pregnati.. .a irnpf briljirati. 6peMena 6p€Nd€xr x<eBanoseeazenska Opeueuocrf nosetnost 6pec/uxa f mlad brest. in24 1. medjavost.tupatl 6peBa|6e6pea-Tar6e sopenje. nereo 6pKa.tdi 6p^awr ce noreti. goniri. teKantesem ter tta.ra r€. aeda.. {'|rtltt ttt vol..inpll. zadircen 6peFe pl zbosti. -THa6ptI Ja. zEodnja koruza. 2.h soprnanJe. obala:2.@u. orollavKa 6prclreE.a t bot turseica.iFrer. DOUmntca 6pNrDKo. gl. rpnr<a oprrdAa t brieada 6pEdAeHadl brigaden 6pnra46p rz brigadir 6pa jdEr a? briljant 6pD J. bntit 2. impf . nabu}16p. 6peroB[ m l. 'l 2. -um adj 1 nedaven. mesati. pogtatj. gneQ. 2. vbrizgati 6puryaa impt od.-{E .konjska nga 6plo5pry adv hitro 6prcB6op@a !. hriI 6pr||rio 6p(.{&a z dem od 6pwe. jokati (matnnlotrocr) 6peqKo. dvekad 6p6opcr6c l. zgodnia vrtnina 6p3arra (tra) ddr (samo v zvezi:) rra 6p3arra na hitro 45 6p/rDocx I unijG":j*' DOVIIOSI impl rukati (o 6p_us!io. te$oba q. glavdkast greben pri tkalnih statvah 6pAcKr adi hribovski. precftatr 6peeEer?rukanie ielena 6per u?i lisast. maJnnln orroctn. -rtrr rx l. . 2. prepoveo ) 6peaa6p€Bra 4pf . tj. 3. turjdica: 3. Kunalmca opKal{|qa1. umost. octlatr Komu l(al.6p6e|Eu 6p6etDf. bot breu. bivol z lx.2.zbegati.sopihati. zmesti se. Zuborenje. l.f-mesalnik. 3. klepetati. brisanie. 6pKasrqa 6p.Ee.i 2.6wne vzbrizgavau 6p3oade hitro. zajematKa. preganjati -cer goniti se.hr llso rrrrtlclu 6p:rr1.blebctinj('. -Br*r n blebetaa. -ul I zmeda. stenostat 6pagcr J hitrost. zmes.gonja.3oM9ren. urcn 6ttrr irlrl hilcli 6ploJ. z. 4. blebctulia 6p6Nt. sum 6p6opu impf l. zalln. njava.eroTErgcr bregovitost. gnati.l prismojenka. lkropiti. breg. 6pe. 2. koruza. hrib. mesati se v kai: 3. 6psoMerKat brzostrelka 6p308. -(o tivalih) panu se 6p.l' l. slap 6p3lrx. tig t&a\a. 2. n l. blUnji.azan.lllritcr. 6pelt. 2.seBn. prega[jante.1. z.rr brzica. 6pecje m ool brest 6pecroB cdi brestov impl zba 6pry. metljavost (ovlja bo lezenI 6pire..brizganje. pomivalka.3. JrgpnsEoJen. listnato drevo uniff I nabrekniti. hiteni nlrenJe 6psr^ iflpl brizgati.-oBqn m jokavec. 2. brisati. taljenje. oditati. brdo.xse. nrum.[m pesn urDih nog 6p3omceu. zasledovalec 6pxrrelt . 2. dvckad 6p6^g!ocr I blebetavost 6p6^o. €BEr m slaboumncZ.r m preganjalec.rulpanJe 6per.a ft.. gl. nuino . bla" ten ra 6D6eErKo umazzlnec 6i6aasmta I Zlabudravka. -t|r! .. cunji. f 1. 6per. 2.1. prrsmoJenost 6pka impf I. gorski 6pe!5pejl intei he:l r.n hitropisec. belo tiso ne 6p€a I 1.raa adj brzostre 6p. bres tl c ""f:li '* rn lisec' lisast roko 6psarru[a5praEe l.qrura nav pl brn (uta. govoriti. naelost 6para I r/d skrb. II aql(o 6ryTfFq(3 6lrecr.nat pes Zlaouor'arvKa. 6. preriviroje. zadiranje 6pe& nu adj zbadljiv. motiti.[rxo. +Bry rc tarn pris'JJ:od^ 6p!. begati.Frcrsr adt orulanten 6ps t'f. gnati se.tr'e. Sumeti 6p6yrnxaI kozji. zadreti se na koga jokanje (o 6pese.1. DoorsKau 6pro-raJa.uKaz. sla- I I I I I I I I I I I I r . blzicl.2. z. alovek brez ugleda. spoditi. predDrzuntK 6pena adj brenv 6peKl{Ia I Dot brek. napenJause. pr€dpraitrik 6p'd. zallvarnle 6wE!. Slrol> rjenje.e. ropo$av 6p^rrDer6e tudi 6p^aBeEe r 14 norenJe 6pAtrBEce impl.di nosed.a inryt onedejati. oet sratev 6pAo s l. hrumeti. fis qretr.bela lisa na glavi Zivali 6ptrrner5e 1. hrib 6perro 6peroBln cdl bregovit.

breniati. brendanje 6por.Je r ovlrr (xl 6v^l /ta vcllk norcc nle {'.n Plituna.rKaI 1. bpop.. 2.Innla I l.[(a f neumnica zer\ 6v6a*Nda adj indecl bomba. . tepsti. 3. 6pyro8t.. -3I| tn l.ratr. 6p!*e tn cvek. nabirati. 2.tolt l.ace: t' nabir'rllsc. bronfen.6Yr't'lt3.6yA :r inpt buditi. Pami. 6poean tn gtevilo. 3. ropota. hudo 6l5ap n sviloprejkar kailjati 6!6apcrDor?sviloprejkarstvo o!tsra. sviloprejke . sKl Zebeti brodarstvo. 1.li.a impf od.6p!}I. rozni venec tutia oDoerler Stetje 6peelGet1 Sumenje. not_6fdper. 2. suvati. dujed 6!6per ledvidka ' 6yAer6e n dramljenje. uoanu.. gt. draprebujatise miti. l. prebu- aicxa iint L l. -eKa . ps raca. 2. 6!6I|Htr upBrltr tiainke 6yAa r{or(. leletonu. smetisde. /rg poreparl se. brenda' nle 6pftte pf zasumeti. 2. tig vtakniti q(a adi ladijski 6Do se 6poen. gost.rlH rr neumnei 6yAa a. diren6\futr. gnojisde dem od 6pu'tu 6pturr. 6P6eurKaB6ptp:ar brstia 6Doa ( l) . II. spodbulevalec 6yArocr I budnost. oioL.6yAa^r x. imeti 6n *r imnl Sumeti.inpf.r Itevec (priprava.podcti. Sariti. 2. 6yla cr.svilo. Deracttr. 6p|r[ ar|Sput^eH m bot briudarjanje. 4. trgovec z bom. piliti se z.r . 6poAapcrDo flllila impl I. porDakati. 6!6FrKe. 6y6aHa [elepy. -e I vrsta tambubaiem. gubatise 6pqxo / tl ho.s. obirati. roPe lek. 2. PotoIi6poAoaoMeq6poAo.JHaadi 1. 6oolur impl 1. I norec. nagel. nrt pest flituk^p m l.qorpaAu^Efre tr ladjedel6dua*e n od 6pua (ce) nica opoAoaoM m brodolom. zabrendati 6yDKar6e rr l prerivanje. nerice (za spremljavo) 6U!3. 'mrsaiti -(aclo). bloditi II. a m. Itg truditi se. ^rlqe^rlTe6DMqar tebele bren_ 6pom(aaSpoE tqaa Qdl mc zoliav diio 6pcreBe n brstenje.6!r:ap[ja. 6pojar imr'l Steti. ddi bionast 6DoH3oa danie 6ionrca / niozoljiek 6DM. 2. tto vonrl ncumnostl ke.r{lf r()r'((nv. biskati. obiranje ad i gL. :ce: lIaDov uoarlu se 6!6a f. pomo{iti." ' ropotati 6yAa {flt{a f neumnost.ittlpl brstiti.urelka. " . 6priraauon6puraeuoBadi brs2.I|altlnq -q{ nr budilka Janje : r ' ! i' :r l :.6UA adj prismuknjcn. razbijanje lran 6FHe . 6]tr''{e preJKa 6yBra. -AHa adi budcn. uctarjati. 6yjra rpeBa bujna 6u. brencatl 6pMr(arle tt Sumenje. impt sumeti. 6Pua 6pu€|'e n od 6puKa (ce) Polom Eeq -ry! 6pqmc pt l. bresti reko. . 6U6a impf guliti se. 2: pluti. +*nsa n d. pretep. brlog.3u ?n anat ledica rost . neumne. dujednost 6yeH. ||0r-6!6oru irrpl bobneti. 2. zool 1.I I I I T I I I I I I I I I 6p^or 6D^or. 2. eotti: 2..wr adj od 6y6a. rodni bat. broo 6pcry-. ropu[nltr. hud. bujen.rr| ce impf postajati mG -nik:. mornar. -pua adi bomba. stevilka of9ix. Stevka (v ban' ki).6iicn irzpf brusiti 6poaapcRr.ferbe n Sumenle. delavec v ladjedelzoliav 6Dvc-nr bnls. Stetje oDolxa / Stevitka -n (prl urr. zgrban2.lxa 6yAa srl{rKa rz.em od. osla tucl adi ladijski. l.. brod..Jdadi ncumcn. -u4 Stevitanica 6psKaB adj naguban.t. znacaJnez 6y6a*epes.6VAa^n ce irlpl . skr . Dobrskati: n brodolomec -oe: niti v vodo. 6y6arM I zoot pikapolonica 3. 2. tolai. modan.. potapljati se. 6y6ora I svez koruzni kruh 1. brendati 6po-IIIe+ ?t fl 4l ltevec (Pri utomKul 6poj. suniti. PG momarstvo '' -tapliatii 2. 3. zabren- 46 6psKa 6pqraB 47 6yeII 6poju.io m l. leglo -nesnaee. gneda.3.oin (KoPa6) (2) n obiedati brstie ladia drrtl. ace: prericen vatr se 6psrc pl zalumeti. pehati.. !iti.. vzkipljiv. . 6porBa t bron aati 6iror$eH adi bronast. ft bombai daj. I dobroduScD prismuknjcncc 6{'6. Ic pa Ka 6!tsaEe fl od 6!tsa 6U''IKatmpf 1.a lipt aumetr. 6yAeH. 6y6a. tlovck) 6poloqru / l. 'broditi. 6prurlra izl od 6Pure bronen Dren6pM. 2: fig dvolidner. tolai. ^ecr zen treen 6y6asKaI gl.r 6iryr.. -ce: fis vtikati se 6po.a metulj sviloprej.f . l pahniti. -ce: 6yr."'. -Jna adi stevilen.'t oyAIIIe la buditelj. n&bor 6ysa.6yde. lig 6p4<a (ce) impl gl. 2. 6y6merre r? bobnenje. ste(ce) inpl od 6Pt\Ee 6purila vilden (ce) 6poeErnr6poj@r t Pl mG 6pqa^Ka f ropotulj ica.

zmeda oiuai rz v<jdirjdk. rt go5dava -qr 6yJnocr/ 1.re. -qra adi hruDen. 2' jie nlahujskati. -rtakniri. 'lrD. I nrC pinja. plcrivoti se oyronfiuo / gnela.qn m upornik 6$IIoEHIItrrrBo n upornistvo oywrysa impf 1. -n l dutara 6vk rE(a f bukov Zir 6!xxe pl i. -rru/ s!cder 6ype. iftteri 6w] udarjati.rasti.. bu'den. 'ce: upirati sc 6yli'aaa adi zmrsen. 2. 6ypMl. rozkrll. bohotno zrasti 6!t|Irla irnpl od 6vKne 6lxo8arq -ur ra 1. 2. 2. razkustran 6ufr Bs impl kuStrati. maselnica 6yua l. po drkah 6ixDap nr abecednik. smrdljivi bezeg 6fpjaEnme n plevelnata zemlia 6wjauoca pt obrasti s plevelom 6ypJanoclTa irhpl obraldati s Dlcvclom 6yprua / ! porotni (zarodni) pr'sloD. bukov gozd. <na adi viharen 6i. 3.metez t : . studenec 6lltrap[Irj4 .ierqe n denz od 61pe soddek 6vDuao tr sod 66u. bula 6vtxa impl dem od 6vua l. huiskati lis Sduvati. 1. /ig tclcban 6vKa / hrup. kotuh 6!mf. mrsiti 6inamcr i' zmrsenost.koctrav I : a Mtrt. tresKanle 6y.6ymr iml budati. hrup aiqa. begati se 6lrul^o n bledet.m.ry m vodnjakar 6!Eyp tn pSenlEnizdrob 6!nAa I bunda.1. OJrontr. 6dfil. vznemrrlalr se. .ron. -DEa 4di uporen. oournrri 6VJoK. -ce: uplrau se. slap 6vqeri. 6y. gosta jutra iz moke in sira. 6vtia I L viotica. mer. nulsKac 6v$re Dt l. 2. 2. 6$rIoEI| rrr upor. -bol Dobrskati l.!sl. lig nemiren. premaz za kruh (pred peko) 6yaeodpn bulvar 6f^xa / I. 6reda o\ac. 5ume!1 6y9Jf. tam zaniEati se. 2. pahniti.rnuUa I Prodajalaa bureka 6ureH.itnrko.3..ffiiu'l 6ypE{|e I od 6w!r. t { r r l a l 6yro (co) lmpl pchati. qeDelK0 de6w6apecr adi debelu5ast. Zagrinjalo mus[mafl< na cestl 6y^!r. razbijati 6lnflerx nr tresk. vzkip ljiv. podpinovalec. drezatii 3. ropot 6!rra t vstaia.tasiua f iopot.zmlete paprike 6yKo8rda t bukovina.byK6aMja. bukovje. vrjaK z. 6wer fl Droratun. 2.rse pl 1.n bunker 6$u. ran ovrlusl.6bralati pri iskan ju:-ce: nemimo se mota- 6rJ:(Ka trafika f 6r. vroEina.loverokl sloYar .divji 6w€Ee z buaanje. cev na riudah: 2. 6yeE qoBeKvzkipljiv dlorek. KlDetl leDose razvrlair.. bot divji mak purpera 6y^Aox(ep ttt buldozer 6yaaMaq ru &4. uporniSki 6tBroBrnrK. beloliEen 6!M6apH[K. omozenamusliman\a.t burekar.en 66enixen. r. 6yeH Ao)rq mo(anr arez 6ye6e n bujna rast. ovTlpuca p' surovo odn rl kosa 6yrv6. ]. bukov res 6lxor aa adj trdoglav 6v^a t l. t6s n dem od 6!'rcBapabecddar (ulenec) 6!l| |rja. vihar 6yprrja.nrlo / ncpolcsana Zenska 6ypa / brrrja.6yebe 48 6!qaB 6Vttururtrrtlr 49 6ltuapecr t I I trava. maselnica vrvez.:agg'i pr.. Dot bukcv. dluvutl no upor.rKa Pobrkliati. zbosti z rogovi. illlll. hrusI 6vxsnrfr I pl arh okovi (na nogah ) 6!'rGpa ce in?pl bukati se. direndaj 6vrnrr . 2. 61g"r. -rts n l.bujno. slaba 6wlai m 'fr-ava.r t. 2. fig leDorazvll otroK. 2: lig vtikati sa. tam truma. 'ryr ft dmrljevo snezdo 6y!d€ I eridek 6u$Ka impf od. 2. . suniti. za'lotiti kam oqrHvDairrttf 6wHe 6yrlap fl fon-js:ld kStelj: 6v6p{puab n pinja. 4. 6yr"yK. nevesta. mrzlica. 2. 6yrwrrla n deru od 6!T bedrce. hrup. 6yjar iftpl . -Ha adi bur. gorjaaa 2 fan pG membna oseba TVD MV e nlc mU nl t t t t I .r rn Djuhanec dvclrjo / znscda 6yr. 2. bujnost. kosmat. budiet 6lraae adj zmrsen. -rtx tr ktl pila z mesnrm (slrovrm) naoevom ofpeKyflJq.ro f r.t plnjo. Dol divji mak. pariti se (svinja) 6vKEat drka 6vrsa eH. fig teleban 6!'Koaeg m kul zatimba iz pa susene. koder (nad delorn ) 6v^rm adi nevestin 6i^orr p jdolan. planiti. Zleb.A{a adi dobese'den. gnojisde 6yE ep . 6!'rrar inpf S&watii vznemirjati. stegno.pecr 4dl kocinast. bedlo .L tilo. begati. -r[r tl.a.-mr rfl 4/11 stotnlK (neKqal v tur5ki voiski) 6yM6aprr l. kipenje 6!q. -L'osti. 2.rqe r dem od 6pra o soddek nrl l. abece ddr 65Bap. divji potok. zbosti. suvati. 'Srskati. izbruhniti. mnc Zica 6yib$(6aua. blodnje 6$ndrrr€ n smetilae. oyput6a t? sod 6ypex.stesence -bosri (se) z 6wu (g") impl roEovl 6wra f oteklina. pra. 3. purpela. zool. vstaja 6lrroBen. hrup. skuStranost 6!d. mesati. uDor. maselnica.tmrlj. Piaiti 6v[$vBa inrrf od 6\'uge 6frar-a6v. Dfodalalec bufeKa 6tien d. hu. 2. ugnjcvitost Ovx&/ l. plevel.

nja adi indecl pozlaeen. zaoblitev okrogel.rert. apncrtil lama. strazar m BapAu.rra I poplavljeno zemljiSde. . eBatrre^I|e Barrreaoca ce pl prestrasiti se. snop laIIAa.'rdlr n l? varicld Bapsja6l|^crl. os (pri mlinskem kolesu) Ea or. kipanu Ba^nja. vreti. lie varati. rrlc nJava Dapri. lalitL.ralija.I|or 4dj gl.n fili (akat.3rf m gfapa z of\\o zemlio ra.rl lesena skleda zast.]rlrITI.e n beljenje Bapgrja. kJi- t I I t I BartMoz vreteno.. iancaar pi pobarvati. barvati. -rKHa adi l. Bapr l n. .DapBap{ m barbar.i\ adi apnen.. sluriti si Bara. v zvezi z dobrodelDo ustanovo BaKOB. gorija obEaJtizteri joj! gorje! leka iz sukna DrJa.qa BaDDaDri3arr. Ba aBrqap rz valjavec (sukvrcdno biti I1a. packati aaKa{qnja. vretenast. vradati Skodo. 'raljar '. 2. 2. {rja r arh e\atgeUj. zgrozitr se Eame. z. mazati. 2. loka Da Trrtre n gl.BaAar impl l.n apnar Eaptn|^Itnla I 1.aapAar impf pazili na. 2. bcn.l. vakEAAap[ha taksa za zalivanje cina I ta4arrlra f fam zash)iek Bax. nabiiad B p^aB adj prebavljiv Bapr 4a (oA. divjak aapBapurrh{a f barbarstvo B^P?ta\I duvai. apncnlca (ped) DapoD. muslimanska krozdast obroeast. I poditnice raauecr adj l. breBaraH . 2. II. 2. Daraar impl l. -^rft . slepiti BatIqJBaq n barvar rap (Bapor.ot poljska mo vati iina lu. 2. n:r klepati Bap3rraor? bol bazilikrr . . -qn m valj. . catl te vrste Bara f tehtnica BaKoa.r. Eapa(ocwa pl iapl (po)zlatiti.ralarmp I l. dobrodelna ustanova B praep gl.ancyr4 impf l. Bapr|crdro. barbarizem BapBap([H). marogast (bele Zivali E6t10H fn vagon s drnimi lisami okrog odi) DaaaI namakalni jarek DarqT1rlr'1 praznina. pomem. veljavnost za loxrr. -r(^a adl dekast.Dajaar impl klesati. apmca. zali. snovali. Irg prevarati. saKalDr't vakuf. prelisiditi Banc[ao z barva. vtt ltrrrln Eapnjaqnja / varilr(l.Da^af.ur m sve. Bo r}a6er6e vablienie '? fla6n. 2. 2."\a m geol lpnenec Dapoca pf pobeliti napocpa izpl beliti Dapoc!tsarf. aPnenica . \!MOT tl Vanoalizem. bar6ar6tvo. kaj valjati.BaAa! BaAaJ! interi zaresl pti '.?ist valijski. f apno Bapar m tanek list zlata (fG lija) BrpaKr. iivjaitvo. jac t I I I T I I BB adj DaKaOcKu vakufski.Ba^xaar impl l. aapeH.s-2*r''I'l'd lati. 'ten icmati. (sukno).l(rc!}ar6e n zcrai.l(" l)l lkuha Bapnerd. 2. 3. \aljati l.lapeHa adi knba _..-pEa Ldi apnen EapeH.f oapJa I bat. BarRar impl \reljatl. tnrDtt(.@t a pf.t I 50 Ba Mect BAAMO 5t Dapus Hr. { fi hist . sem. Bap[Bo. Baaaa auyr.-]rqr| rr tal. zaobljen M^giecr ^dj BaAttrl. DaKBrOr pfon tlkaen. reSevatise. -3MOrn l. -Un .tEnM. Wkrajinski namestnik raJap nr kipar a adi . -ce: 2. variabilcl lapuJdirra / rrzliaict. sCm Bar{e Ee. Dapar impt L kuhati.|^oll socrv. barvilo r. varovau B4pea"Bapeao velik sod n-.lIta vandalizem I EaIIflra f Dot vanilia ranca. divjastvo BaI|Aa. u6uraK DalrqeEe l1 zaokroielanje. volkodlak .!abiti. variti. gl. BaPeH Bapor. zavaljen dlovek. EallnEpoca ce pJ povamprrul se BaMy cdr semkaj. vakuum m DaAap zalivalec(cvetja) ranrfuia I metL cepi\o. ostrmeti. valjarna sukna.eleza) impf vainega se de.obloziri (oblagaIr) z zlalo totlJo cYM BapeH lla [eqetl sel sem skozi sito in reseto BaperMqa t modnik BapeBe kuhanje '? Bap[. nadut valjalnica. ?rC tod. napihovati se moji duti! Ba3'''ece pf zazijati se Ba^asRa I 1. nalalapcrt adi kiparski ^l''ctd'rd mestniSki EajapcrBo rl kiparstvo ad! tako'.enj. vakcinirati BoArr. vsebujod apno aapoErJtrK.lrr. strmenie sarn a f pol.'eu m .anje. impf med cepiti. 1. Bapl. vflfll(. vleai.Ba JaK.l(efr. bela kapica iz valjane volne. Ba^qar impt zaokrotevati Rafrfipi m vampir. pol6da (zajemaha lopatica) DanAaK. valiti kruh.Bap)^fl.rl slttt' mcnliiv. gl. tuja beseda. Ba6Ar iinpf . zlate barve Daparoca. -ttri . valjalTta zele!&'Kcrie 4 veljava.aKA BaAKa.

odvzeri.egMp m hist vezir. /n inspirator B. poglobljen. 2.Aec'Io ad9 na dcsDi.spitati se -ce: (ce) inpl rediti (se). minister. Erraan. vtis-ce: niti se BrHe3Altsa ce. maslevanie. navdusiti lAaxqoDerr ddi navdahnjcn.Novo letrii t|acl{Arqapm nav pl el. sena) Bejas n vejalec DeJasRaI vejalka BeJBephIa I gl. za\zet| Toi J9. ce BAaaaT pf l. \biiati B6neI'l zabiti. . BroJ!tsa prralr (se.pI zgrabiri.^AUaa ifipf vgrajevati. &s Zivljenja. narsKt D.zkiaeti. zaslediii se Braec'Aeqadi ki se ie usnezdil. tavati.gg. ttrudka zl|na rgla. stoletie. novi vek.De.ien.ra6rr:rrxnir / L vdolbina.JEyBa impf pihpl-. RA6a6yD. vaditeljski. zagapf v (jabol-ugrizniti 'trtaoz nagnstl KOr. narc daj (drv. masdevati II. pnlastrn sl r. 14.se ugDezortr rmpt ugnezdovatr se Bnlere pl vtisniti.EapwcKg tz BA@e nAnn||l I Ber(6art|r@a f vadnica. aepBepErla BeJKa I veja. nrn. deber Beia.c v(lilxlvanjc l BA^i\6tr pl p(rt1l(. d. ce Rtle$tat pt zazreti se v kaj. vdev a t i (n it v S iv : rrrl' o ) D.videl vas. navdusen tAaarroBeHle r. vadbeni. gl. trener Dert6aqKrradi telovadni. 'c€: veonu se BeAPoz vedro.zroavanJe Br! . spitati. (vrsilec doltnosti) tAaaa ce itul od BAaAe ce DAtrt||r. zrediti se. spitanost Eros I zrediti. araaa!tsaar impf spa..e . 3. dpnica (jama).{€. m nlna Bqrarr vezad(snopov) m B€1. uramati. dvorana za vaie Reurdas tn ielovadec. (peC). lotiti se dela lAaAeH 4dj zanesen. ura!'navanje itpahnjen:rih uoov tr e{a ce.rvanie Bacrarr. nacrerapr<a gorjaia. \. razburJatr se Brop*r Il zagreniti Drop.r!. BeAserse 4 nagibanje. Berr(6aar impl vad. prijel. \eti.(pravosl. ce Bme3AlBaaT zlrl gnati se za.ac. l zoolDcn I I I I I I I T BA atuqeHocr I poglobljeoost. BeKoB e cKaaa Casi Eex6a I vaja se spreminjajo.Bac pton akuz od F{te: EacBe BrzAoB. vaditelj.vdolbsti.tti. impt I. Eesar impl \esti. I l. razvnemati se. lrkratr EeApeHs4a f arh vedru pod<> ben Kozarec r€rpE . apnarna (prcdajalna) aapurcr<s ddi od Eapurja aP.labljanje (v mN l l. ce Dme3Aar pf . vadbenik.r navdih.xrroB[Tca navdihovllcc. pJ BAGHV|j! iDtpJ vdt'll.2. DerqEeKosnn 1. pripogroanle D. UMa !I rIeK das vse pasa ozdravi. trenerski De3. vbiti lra:|a d stopiti v kdj. EAaxtrar pf navdihniti. 2. crlpuor. l. zaprnatl plapolati (zastava). . orraro ce co3Aa BeDex6a @re fl vetbalille. Eerap ro ba. Bef[ I veka. vaditi.E /lt breme. nlaravnati Br aalBa. vedno ae3e. svet. ve-veziljka.rira iz?pl gTeniti BrpaAeH vgrajen. 2. Be3n Ka Be36a t trez Be3Aes ad? ves dan.a impl poglabljati.kraja osebe. boriti se. z. raznetiti se. posiiaiti 3e: 3. Be3erIOrO lt Vezenje. dG -ce: lig bloditi.impl vedriti.ura\.!e. BAnuaTt/ v(lll|ltlll EAaAe Ce. kotlina. lzidati D.. DAeraHrr cc pl p(x)tlo(rltl rc BArue.zaliv BAla6Harocr I poglobljenost.6a6ao vo3aitci pred Ndviir letor. traaBar zf pritrditi. vtahf ai. obrv BCTKA: CE CTAHAA BCiKA DG Eefecr. Bee m teseD.) lropE ce pl ftrzgoreti se. BeSODU lezenJe. insl)imcrJa BAa. t okoborba. ce BeaT 3llacpeAFItoT. -rqII m Elolek iz rojstnega.biti.ki z nJo govonmo Earmufl(aI tenska iz soqovornikovegarojstnegakrtia D6nD' impl zabiiati. pogl()bitisc -cc: B4. rr^nn lr t/ vdihniti sArmvnit irrr. plnatr. DG BroeHoct f rejenost. dragn. l.a f cetki Bazilii. l. Mn6a zastave plapolajo.zioavatr BrIraAYEarbe z vgrajevanjc. zakorenirjenomesAg . oslabelsi Belr4a I rob platna BeJHe.navati izDahnjene ude BraaB!tsaEe fl spahovanie. . Eee. raz6uriti se DnopFa ce impf razggrevati se.eli|o adv gl. palica I llruur|eq.hovati. roIeMqOT Be3Ep veliki vezir eeaupxa I vezirjeva iena D€apcRE adi vezirski Be3UpCABO \/eZrrStVO rl BeSE{!t. suha vejica. 2.ruvati se -ce: DacarEe. KoB od zadetka sveta digIe D€Kqa t Struca. . izdolbcnost BAjragoJglrall l. va. zatopljenost DA a6owi ce pl poglobiti se. srednji. I I I I I . se. Bear iwpl veiati.lax'dyD'a pl navrlil|(rvali irn BAeHe. aKo IlMa KaAe ce aeelu? kje se poteBeK. Ea Bex6a. |it (lcalt(. uriti mu bo na onem svetu (ni-ce: se koli). tig tvesti D€3eEO.A (BpErre^ HaAo xirogra) v. sem co Bacz vaml D'aca. zatoplu se BA acoq!tsa ce itupf l4glabrjau se aA a6oq!'DaEe fi pog. gl. 2. vzidan ddj BrpaAgPI vgraditi. roj oer /<e My n arn plalal uriti. HoBlroT BeK Stari./ !(liln)vati BAHrIryDrur..BAaAefi Bo pa6orara on oela z zanosom DAarGe. HaeAqo skupaj. vezenlna Eesn Ka I vezilja !. -no'r 4di obrvat stal si ko trska. veze.

lHOCT. zakd'n.Mfia ali rLez\test EepoaoMe4.rrr. -IIt n mtaooporoienec BeHlrarndla I I. {{I I verzija aepsilpalil adi spreten. ^dj lep.rI|rAeH r?r velika nod. -lll|a ad. greben./ veverrcln Bepra. -ur| . Letn ve dekj 2. repa reaocuneA voziti kolo Beaocr. Depecnja. Beller6e t? venenle BeHe4. izpoveden BepoJares. Bepecuta noTpect'Ja dolg je duden volk Bep3uja. IIo ceKoJa BepoJ aTrrocT po vsem soded aepoloMeF .raE npcreH porotni prstan BelIqaEr{K. dostojanstvenlK BeaocrrneA fl kolo. -flra ddi verjeten Bepojaflo adv verjetno BepoJarsocr f verjetnost. 3. Be^ocuneAcKlr Beaoc[neAcKarP(a kolesarska dirka reavp n iamet. veriga. He Be^UtAettqe.lpr ln nevesun venceK ( okras za glavo) rn ve-ntil.-pHa adf l. 3. HeroBoro BeNrqecrBo Njegovo velidanstvo Deaulr|rrerx velidina (duha) re. rlc^rr^clrcKo -Ntul$a n Dot ClrvJa vetrnica Bc^sK adi velik BeAlrr€E m velikan Be^uKaEcKh 4di velikanski Be. zaupanje DeltoaoMcrEo BeKHnHa f Vednost. BeIr.vtcrlcrt BepoAoctoc[. BeHear tmpl gl. BeHqar6e poroKa. venec (cvetj. svatba I Berrqa^eH. verificirati.cleo Zltetii fig dolgo se kje muditi DcRysar6e11dolgo iivljenje ar^erpaA . porodni list. imenovati -ce: sc.A ZelO BcpBeprqa I zool veverica BePDepnqnll 44. vdan: 2.ttreauct m kolesar Bealirlal'. vzviSen De^{saBocr velidastnost.lriKr-r (Be^aut.rl{|| ddl v( t ni(ki BepFo drlv zv('sl(. r(escKn BelocHneA . zvest. Bearrqesrae{ adi velidasten: De^nqecrBeHnpeqeK velidas@nspreJem De1rllrresfBeHrrcf velidsstnost t Ee^lrqecrBoa velidanstvo.ieHar inxpl veniti.rNvrua I velidina (duia) BeajaueAe a I velika nod.qaB adi velidasten.. tsepr^ri r1?laJna BcpeH. zelo veliko. 4.i Aeu Be^rirAes ni vsak darr boZid BclrrAcrrcKll ddi velikonoden. zaupanje. veLzi' ran BepIrrcHI|K. Bc. veliki torek Be. "Mrlr-BepoaoMsurq . . Ire Tpe6a Be^err. kos (lubenice) BeltMor(a tn veljak. toien. -J|||| .BI!a 4di stoleten teKoBeqeq.3./ICAOCTOJHHK fl dostojanstvcnlK lc^c^crrHo adv zelo lepo ac^crrue. velika nedelia BeaJaca6ori I velika sobota BeajacpeAa velika sreda I Be Ka f rezina. -rH I veriga.. -qtla d4t vecen BexoBctrHocr f vednost BcKOBrradf veden r'erL<vr adv mnogo. r adoporodenka. -I{r l.teleizdaja ncllr. tudi Bcprt+u(vB BePLItuKaf dott otl trcPIrIa vt' riZ\ca BepI tK.I vena.?rvelemesto aelefpaacKrr 4atl velemesten DC.r vclnak. 2. -qn fl velepos(:stllik no^onpcAaBlftl(. zal BelNr(ocpncKu adl velikosrbski povelidevati. roj aMa BeKor rapn scdi na denariu reKyBa impl d. BeaeH4a 1' preprc grcn ic^cttc ll. Kar(o ce BeAa kako se to rede? urro ce aeAR..qa f veranda Bep6a f vera.ull nx nezvestmK BepoaoMHocr f nezvestoba BepololdctEo ll nezvestoba nost . -Hrtr n? l. {prr fi vePer. ptipovcdovati. BeNaropHaK veliki petek.up.tl reporur arll zattp. kakor se rede. porodni wlrsax adi porotni.ltr. Bepa Bo naJt}rnaTa vera v prihodnost. giniti BeHee. Devestin nagla\di okras Berlrrllao fl poroka.lrr.i svatbcni. kakor Pravrmo Derfi.1). Belle Berreer6e.BeI+ lM n \. Ilte oaceKoraur cMo ce DClreAeMaKeAoErF mi smo sc od vekomaj imenovali Makedonci.e DC^CrrOCeA VelepOSeStVO r/t ns^crr(rceAH K. -ArIa ddf vcl'r). lepota ie vedna BekoBeH. pl okovi Beprorqrapa pt impf potrditi. rrpBo Berrlrllr^o prfl zaKon Benap. tti' c trrlx|tl ni todrn.. aelar impf govoriti. yoaBrlna Ao Berq+fia bogastvo je minljivo.!r/ vcrrl dostojcrl BepoAocrojrlocr / v(l ()11()sl()i.ensko kolo.rneAc|(rl atdi kolcsarski. c ccKo.-svatoa z BeHqe. 2.) n'oc'tll fel veliki post De nKo6vrapcKn 4dj velikobolgarski BeAAKOAeneH. ooraTrltta AO rI aAHItHa. rllro Bepa e oBoj . posooa. I vzviSenost -'JIJ. BeltltocT / zv(rslr. BepHu36opoB[ resnidne besede kredit. -rryr m \etiga za kotel (nad ognjiidem) Bepsra. Derba adl (le v imenih dni tihega. verc dostojen. up. jajqe pirh. . Beplltlqrr / vf|rrr( rl Beprltr.roBeK? kaksen alovck je to? lepiiu. -tiFr n veleizrlajalcc ffc^cr|peAaBcrDo n'. 1ila odvodnica DeHe.I I I I I I I I I I I I I I ECKHIIHA 54 BCAOCI|trEAIICT Beaocr.-uor adi veprov BenpoDFra f merjaldevina Bepa f vera. Be 4'm impl se 'ce: Povelidevati D'e^'.e l? povellcevanJe tepx[ua. vthrrrt. velikega tedna: BedrneroK. |rP DOTOKa DeIroK. BeltoscloBeAI vcfoizPovcd Bepouc[oBeAeH. natanten.. velur seni.zaklopka serf ^ nenrmipa pt it impf \eftilirati. gI. merJasec Ber4roB. retenj. neve' stina porolna-obleka . zraditi Beflsa (ce) pl poroditi (se) rexrara (ce) impl poroi^ti ( se) EeHqaaKa poroka.

reprxn t pozno popoldng S it i (s c) mraK DqqroruflHa. EerepnqqaB mrak. zabaven. novinarstvo Bect. Ma^a adlr hitro. llst BerepqoK ?r pes[ vetrid.k. stara rJuoa. ncrbscrl tiovek. dobra --. ..ry fi odpadntK ocl vere. ohlaBa. -Tpotrx .repa zadnja EeqroBeq adi vetroven vecerJa"ajsa Ee4roB[T adl vetroven Eesep adr drevi.. obDCfirtlrfirro I ropotija. verzifikacija DepcKn rellglozen -aaI _versKl. ifipl lerpocpa od. BnI< stenski dasopis.Ba Ha BereJ. ob vederih rpoca (ce) strasiti (se). stam nc'ur. apostat Bepolr{rrea fl verouditelj Eepc.t. gov(.{aAerl ne.omiseln Cas. arh MaKa Pekel. pce: zraditi se. . zveder Eerpoanrocr f vetrovnost Belrepa. v+ zaob'ce: llrrlrlt l s r : trniak trcrxr / vcja. tumal ist jdcrl EecBrkapcTBon dasnikarslv. credo recar tn obeialec. vollu v oporoKr Itl(rtr|op rt stannar BcfljBarte a obljubljanje. ReryBaqm kdor. (ce. BeKaBaql?t gl. rcjra BeTttsa. raac scrpor obrada se po vetru. brt. -T||lt d/l . Be. lig zelen. svez (o rastllnan. DeTYBaar tmpl -oDlJltomttt|r. BervBa. aecTfl t vcst recrn imp/ napovehovati Berap (Berep).Be. 2. {trra n nav pl mOd. Berpear impl 1. Bepcu m verz. -rmta adi drevi$ acrltoMep . zool dolgo tivljenje prazna obljuba t I I I I t I I I . oerree DerBoTr{a.. vederni sestanek I av pl zli duh. ycreH BecHHK ustni da. star rlatl. I':tIerOB Aa SeMeVgerap 5el sem malo na zrak DerapNra (Berep^Io) adi vetroven terBap m starinar Bsrrapr{Ea f starinarnica Eer8alrcr(x adi starinarki Derre impf trgatl YEee.BeplBa sit lacnemu ne verJame. rerprrsas ad. vera. posast. priKaucn Belrepuq€ I veeerjica._ terf laft zrak: med Aan: 36op!.{T f. t nawidoica. Befpee .!trra adi veden. sopis. nrC l urrobllrrbiti. srrir BepcroEraqsja l.rx lahlomiselnosi uraonl -.ponoien.IiIl'!cr. kov BecHnKaDrmua f prodaialrr. gl. snaeE Bec. raznalalec dasni. 2. BeqHa BeqeII. BeroEsEa Ee(aBa. impf BerlroroH tn vetmjak. Berap -Bo Berepzlqrr1vetemn secnaq nt veslad rereirnra f Zivinozfuavstvo. vederja. 5aIjiv.rerqlx. obljubiti.pVi' d{JMA Beaql(a slaba veteriica tfqpyuKa f l. <tary n veseliak DeceArdtr(. vctraek Derytsarfta/ ooljuba Dcrpec. nenaBetleplnrKa Ao ra . --qoDtr n gl. set!.alik.. Deqsa MY naMeT vecna ditev slava. 2. rotnlp/ l.aeIXtHalxa relroHalra f veronau.i gl. zra. 3a BerrHrzt BIreM'tria blagoslov. tema. HaTrrpe liubljen Ba]) BecAaEe veslaska Beiep.q! n vesetj.|l v(. 3. anenJr mometer De.repaEaadr dr:evi aerpoKa3 nr vetrnica DeqepaEes. 2. stenIahl.epu!.ri" - 56 EeTePrro( Deqeptrrtrta I : vinar. BeTlaBaq lahkoZivcc Deftalaqr<a t sl. _Beqepaar pl. Beqna cAalaoro EeTpuHa t moaan veter. paltJjaca.at impf gl. -prta adi vederen (se). novinarski. veselica..Berepro|qaDocr f vetmiastvo. kioik ' BecEllKapcKrtadi tasnikalski.rar irlpl vcseliti (se).iti v prazno. teqxrrtrlTlbe aeqepEtra I druzabni veder. Eerymla I gl. vetroven kraj. nesrednica Bece^ocr I veselost. krvnik Dece'^adj veser. aecen6a I zabava. zabavati (se) Bsce xo. B€icra.r dasopisov. Be4rrrrla! prazooDer vecer! ne mamJel aevepa I 1. rre Mlt ce Bep!'Ba ne verjamem DepyJy. ae. vesele Eecc tr (ce). se. dasnikar. BecAaar rmpt \eslati De. glasnik. preplasiti (se) Belrepn-Ee{epllu adv z. lig postajati T!ts4 otrolji (od starosti) Ber(aDaEen gl.aiti.-M t slanna. no prca ncrpc-Derpe4 fl deft tetrc.7et gr. Ber!'BaEe Berpexr q -qtr . 2. (cel oetpar impl oeke adt Ld. -u. yihar. Bertalaar impl gl. navla&a Becla. npa3Ho Derwa6e Silfll I --lda DerByInnEIra / ropotija. prczraaevati. 2.a impl verjeti.pla.k BepooncrarrurrK. verovati c. Saurvec Dece^D@a f uboZica. dne\.rKa ' Berpri (ce).DerepHalraa adi vetrniaski. B€sep t Yqs€r. rctepqa I mlin Da veter casnrl(.t vetromer. obljublja vctria. _q4 fl kdor ie zaob_ Bec^ar6e t? vestanJe. sa_ Eecnrn<ap m l. . vihra( po . (ce) rcce. verIlKala D.fl vetrnjak. prepih. . Betlrr o n l. -ce eor. navadna postovka.rbrabtjati (obleko)' Eew. aoopo Beqep! ni vetrovi. 4.vecerl au vec De. Bec aqrtrr 4d1 vesla3ki veierina lecao fl veslo EerepnB 4di vetroven ESET: {y n _1.reaer. . veaen mu sDomin Eetlmnrle. c^VrK6eH DecHr. zarran: EcTat) ro Bea to ie vetrniak.repBa4dr drevi Beqroca (ce) pl prestraSiti BeselreE.

(ce) BxetKar PI nrzlu|. 2.!. oliten. Bur(oDr tfl l. vik.mn adi l. -Asa adi Svetel. 4.or|(o (ce). pa3BEAe YBar6e. r^a: ro^cKl{ BrIA glagolsKl VIO. divjati DfiBaEe 1?plarnenenje itupt po malem goreti '. 3. vizronar Eu3rrra+ vizita ozrydreu. 3. ogreti. 3aeMEocr vzaiemnost B3aKOHII Uzakoniti 'l orarconyrC impf uzakonj evati I I I I I I I I I I ErKnDlrar6e 1?viivljanje. gl. 5.trlr||lr' rr D. BxayBaqKa B'. Pocuvtau sul (oqell) nt vid (dut vida).Bfiepron vi (2. M(' Rrre Koicrrolr) lroli rnr. gncTdo orel.e' (ce). videti se. pa3BIr.{e3e srrAeao priilo bo na dal. Ao Br4AlBalle! na svidenje! ur4lnavra f gl. razgled ssd.totwr adi bister. AaAe BnK vzdigniti h:rup DU3O a I L I Ct . jasnoviden E[AArrDocr I vidnost. r^e\a BnfaBa (ce) impt el. ia_ rrrvriic:r. razbetl' I tl: 2. BeulTaqar tnpl po(laiati izvedensko mnenje adv izvedelski.lrtl. ErfAar pf zaeledati. lig klic. vrsta.xyBe (ce). mfioZ.{o Ha 'l3. oeledovati si Bn pron vam. Dr(rK rrit r|()Arurl||ll(' nic volkov ruxcAerrc hIz rrlr.sellila ad1) v zemlio. . izveden0st rxun]r (cc). predirljiv. J.apa ifipf arh vratiti. pogledati. (ce) Bxapar Pl firitnrlti (sc). poziv. rl-rAyBal5e EqAla| 44r na VlCtez BI|la. razbeliti (se) (ce)_. predirljivost Bn{olrnrre rr svidenje. vi' zualen B l m pesn gl.el:i vzaJcmcn B3aeMttocr I gI. -3n rr l)iZfinl(. prefiezai q.''. 2.lti (sc).tarovrl(ir. vidljivost BEArorrrja I svetloba olz. razieziti se lxrfErr ce. -rF z obz6rje. boleti. vijak Btr(. mazad BUAeIeH. -En I tresljaj. z Zirom (s)Pltatr ( svinic) saaelreii. ke ae. r'arrco in vaS o{e (svoiilni pomen) nr-opaqirja. 3aell. m izvedenec . videti. os.itema ie.I. fig huda iena. 5.v-' llo[r imtl od BxerKe (ce) uxcurrctrocr t razgretost. sredanje. 4. -MHa adi gl.AeAVBa D4qe^riHaf svetloba BEAe o r svetloba. . hrup. bleBnAe^eEe z svit. izbruhniti.. Ce EXC[BtDaaT B3aKOrrVBaItetr uzaKonlrev r.rrx. spre' sc rr. za' zidati vzi BS[A!Ta. Pika na Jezll{u. -Ufi icutraqu. jasnoviden DEAoDrnocr I jasnovidnost. za dne.Jd'l interi lejl BnAn.fig razkaditi se. razbeliti se. ce Bshpaar rtlpJ siedati v kai. razbeliti (se) ||x.Arra adi l. svrce tati se. BS[AaaA pl \ZidAti. vrteti. BsnAtsaar inll davau. -r|or tcn. EriJar ifipf I.a.vrlcll .eH DrlA pr6a ribja vrsta.v mpiriati se roiulcpsia'l l. moJ_ [x)istrski. lud.p. skopiti. vibrirati BnD ifipf plameneti. pomemben. cTrrmaBMe B3OpII pnspeu smo ob zori BSrfAa. zvi..^di. viden: 2. 2. nolItor trrt.I I I a T 58 DeqrlTadi Veden $eqHusa7 veanost BeqHocr t vednost i''reden. E[iaaa impf gl. BrlAyBar6e.IL vill s('. nid ne vidim. (ce) Bt(en. ce B'{xBat pf vii_ vcti se v kaj. ob svitu..a ( u ))ilit i.r. {rrr f videnje. <vr tt znvill|lrlc. Aa MV Ce He BrrAn!prekleto! snA. sl fsKo m Ircrrr. cBeror MY cc Brtc rrpc^ oq4 v glavi sc mll vrli. gl. \eri< Brja4 "qn z? l skopljen kG Strun.$r imDI hlzntl.rrre3Ao opo plete venec. EIlAeAr|Ce ltnpl oamu se. ea. He Mq ce Bl'AI. imPf Bx. zazroavatr Bsl{pa ce. vegta. spletati: 2.. ksanl l Du nordtnrra / sPretnost. ToJ T'MA BI.rrdp'I. Bue Berre[. v zenlji ob Bsoprr cLtLv zarji. !ce: zdeti se.ko leno. Statt vid. 2. lig razjarjenost_||'|(culrn pt l.(. Bo BIrA Ea lre_ tllro v obliki. ra7bcljc ost. gl. . BrrAOBlrUrTe SVidenje Br|AOKpVim Obzorje (ce) impf \idetati srApa (se). kot. vibracija r.r.G. Prevzet biti E'KITD!'EA 59 r. Aa ru ro BttAaM rp6orl pojdi mi izpred odi! He c!'rr My rn BIrAel orrETe ne poznaun ga. znan B''. noA Bur'' Ha HeurTo s pretvezo. t||llr njc. tuliti.I(ri It ce pl zakoreniniti se imit vzivl:arl se v kaj' doumevati Ce. (ce) !t(aPV' lr(rpvur t0trr ltnPl od DKapE (ce) r||. ocrap srlA dober vid aaA. Vam (indir. gl. ob' lika. lurrruro He -cesrrAr! nid se ne vidi!.iallc c : D'te. trx)l krcsnica.. z(r0l vcsdec rcttttcltfi a-BerurtlqaI velda. vide[.paar im?f tte' sti se.A IIA BUHOBIIIIK kale. zdraviti Bn1o'pft arh lTad. frcflraqKri izvedensko. Mq ce 3eae BrrAe^oro oslepel sem rdAeaqe z plodevinasta svetilka (brez cilindra) lqAerr.n. nxiwyD. prodiranie v bistvo D. L VlnSKir r cl . -ce: ocreti se. -arra adj viden. viziia Brlsrlon6p ru jasnovidec.y.''. 'pxu BrBaHTo6r. da ie kriv D[3nJa. 2. BLtAvF'a (ce) BufaBasKa f gl.t'op darovnik ||cnlrcprl ce.. 1. rocen^di BCTUTAK.6p'. ce Bel'lDepaa thlpt !n. sestanek BZAOK fi gl. D. tis razkaiiti. sredavati (se) DUAlAarg€ tt Sredanje. obieki): Er-lpeKoB rekel sem vain. TeMqrlHa e. DnAoEn m L vidi 2. volk zrr vir'a.st: se. !o ErrAe^o dokler se vidi. svitanje. snidenje. (ce) B[Enar Pl auBEe vzplameneti.) Bue. vid. cBerYAKa.1()g Bn3aBTo^onrlaI bizantol(4llin pf. r'czp.

gt. vabiti. paditi se rII Ja|r (cror). praviti. lle e BncTqlla ni res B'ICfr'J''a adg zares. mit BEEerr. rlo .IaI visina pogaaa D[coqecrDo (Tr-rry^a) r visc Euc.o. pacenje ElaroBHocr I krivda adi modnih deljusti. poklicati. aple3Ho BIIlIo poKrallnsKl namizno vino: Me 6arn BuDr|aap . li{ina. povabiti. kridat. rezgetanje. .-rnrr6a n dem od Afh ral- aEo.[Il nt krivec Iltalrqctr. vriskati EEcKarle . Dtrcar impt l. -Jr$t n vinopivec tr8 zgovoren brzdatr. -EHa Adi lrflnq{ ce. gt TeMJanvxeH Bg.oDrrya f krivka. klicati. sicer.trsr adi vimenast (krava) BqKas r?xgl. BmeH. . Mr.r izdclovalec vil Eoro . BlicTllsa. gl. 2. 4. toda . try. jaK DasoBerr. 2. \asetl 2.a moker ko mis D[p€e. Dlrlrear ifipI l. BllcoKorrapeg clr. hrz€nje.60 Bn a. BEMEIBan Vtme BEMesr. Br4roBu .rhra igra drrrgo viollno Bnop rr1 vihar tEo. E[Kaar impf l.sce. gl. . ce BrKaM-ce: IIerKo.stopilo mi je-v glavo arn^ecr adi vilast. . 3.''Ime n avgm od Bnp modvrrje. razigran EZrr. ce Buopar irrf/ plapotan BropKa I prva plesalka v ke tu B4p. 2 lig lepo uspeVATT prelzvisenost (naslov pravoslavnega metropolita) BucoKopoAen. nrHorrz Bmapcx$ adi vinarski. .. da se suli v dimu Ha roArrsa prestopno Ieto Bucgxolqelr. BuHevila. vilice. -Arraadi visoke rocen DtlCOKOCes. Brdaer xJa. n kr€ms Krrvoo tcnjc. loutl se BErapmla I davek na vino Drru4tsa ifi pl od BnKse BErapKa I ladja za prevoz BEKor m kriaanje. vinska klet -ryr. trHcEaT pl l. besneti. z vilom gr. roditi se. mlaka.i vz.1 l. TEMJAIIYIIIKA Bxcr{ra I vilina ll|clxrcKn dli viiinski BESKry l.a. IuZa. razsajati ErlAoBeE. -trr6 adi deljusten BDf. f Btrplre. mocvara rEpo uulre n arh vodnf vrti- t I I I . cv[ez BncKa. . BacoK kar visok aficrqlra I resnica. Enrlo n vino. Bz^Jaqn /l1 kc prca.ecr EuEomeq. . vpiiAt: _ pozivov 2. mojster nost Btrpyc n2 vtnrs Bnc. -auor arri viioli&t$t.{fuaf violina. ZarcZeeli\li.EOA Mi _ dem od.rFottnro n mavriqr '''rrrxr.{ adl viSinski.iti..nor adj \isok. raznasalec nIloadrKa BI|OA€IOB ( 'l BESIEII'I rE|trce iftpl hrumeti. luco(trdlcKa pa3 nKa viginska razlika BBCOIIOK. TaKa 6eue zares. 2. xam<a nb DncocaI i'isokost Ka[Ka B4pqe zrno do zrna Baco. resda: sucrwr-a. - BUp.trm adi vinski. rezgetatje. prc anrcruqa t vinski kozarec vtnca swm impl hiviti. -''ot adi zelo ucen lncoKolqeuocr I velika udeEnprY6s rfi_virtuoz. Bncowtrra vzpetinica.lme ml Je. eanstvo(naslov) gorski vrh Dncoshra 11.e z viseDje una Br'cq. uncast Er|op. .silovit. BrfcoBE m 1. zawitil mrap m vinski trgovec. z. hisa tla Aosa vinska trta aE avt m 4/l' vilajet.'' l. vzpeB[ceH. c n{) tlH^trrlnre ima dolg gl. Zenska Dl|Ar|qClbC Spakovanje. nurrrorn zr vijak BreeTa I vinjeta Dtro 6rxa I bol vijolica. sicer mi je "oj rekel. 2. vilina. tig pe Incnroen rrrrcoKoQdr visoko. vodrri zbiralnik. r eAa oA nrrcoKozviSka gledati DxcoKorpaA6aI visoka gradnla. tako ie bilo. zxhrzati'. zoetr colrtlla z BscolIrrrq.!tsrre. 4fi m Lfh rojak oOBUll!tsa Brr acrcKx adj arh vilajetski. 3. imenovati se.pua 4dl vihitrc . zavriskatl rfrrcoK. vinski aIIKOTIII:IUI. BHcKaar impf l. DIIt Jrg renantr.AdroE. l(up sena B[no!'rIIKa DE&!!rKa I vilice BnMe. vnsK. rrro ce BIIRa KaJ Sepravr anKaao rl l. raz€raiavtnal nJe Br|rtaprqa I vinaida. hrzajod B\cr<UMade rezEetaje EricMeE|<aI svinina. dolziti.zrasti.. vinski. .wrha n dem od. vinska trgovina. -p'd'a Ld. 2.pwja. vrsoKastavba BficoKorapes. obeSena.l^ vzvisen srog BncoRorrapsogr I vzviaenost n I I I I I t I I I I amr. . vinoprvec 2. kriv K JCrZt DnHoBrnft.BEa ddi 1. qt4 odi BUCOKOC- DItCOKOtrpeOCEeElleHgtBo nxcffc.w m rrlqlu. 2vnsKanje B'dcK rrs . 2. vilinsko bitje. kri canJe. rogovilast (uno) lranrto I dcljust. BrrHap ln xnKom Dm|AlaRna I vetrni jopid Bn a 11. (e re B{KaM Ha Deqepapovabil te bom na Yederjo. II. BnD visoka Dlanota ndakurica. rezeetati. vt. ce sE Es r impt spakovati se.I 3a qr]trIlTo mnoBEEapCTDO VinarStVO fl go biupa za nid Drxf.peE. ct||ptr ttil)Pa Buo.tisen. luZa. .Ipeqe. Br. Bt r€Ao DsKena rft vikend BI[ia I cJl krivda DrrKHe. senene vile:2. BnpEo.. razgraJanJe. Br'Jarytla.opaMurisa visoka ravan.tdi rezgetav.1 irup.ady krid€. B{xHar pl l.

. izloZba Buurruua f 1. poviScvati. Bnr(Arr.l aRpaj adv na koncu BAaArl(a. B^aAr|qar i] t'l l.r (pcllo3er cKpcHo3e '.*! interi izgubi se! izgini! snroca pf I.rlihrr. vijugav Dl|r^aBnrJaI grdo vreme. -AHa adj zilav. [^it^r. BK!!I 4dr skupaj. \tli'(ltl olroevanJe tr.p"I"og. vlaziti BKpCTOClr5re' kriianie se.. -u. jaAe}se OkUSna stLn. 2. JaBa BjaBaHrqa adr jahaje na konju Bi^Ba l jezdec.. po drii BKyC.laBqe. . DLot Krtzatr vati. 3. 4.(ce) impf od B. odreven jc. z(a)vijati.\aBj pl asl. n^\zkrii. BrrTtrOr @dj \iteki F'Lt'td^ cHara vitko telo B(ra^eH. BAarKaT impt ovlazetagatt. meteaen nrrxpolorr adj isker. 2. gl. 3. biol krlitanje B^axfitlr(aB Ad. n[ro( rra BpeAHocTapresezna vrednost E'''li[Trr itupl gl. BrTrlar rmpl vezdlr snopc ra.ugati. gl. Ha BJacaHa v naglici DJacrIe (ce). hkrati. inxpf (o)kosteneti. (ce) slacaar impl fam }rileti. viSnjeva palica. gl. moditi se -c-e: (cest. obdutek nost za lcpo DKa alur (ce) pl modclirati. biti posvedenza vladika-lc: xnzan (zlvatl. -ce: zvijati sc BHTxaB . l.. hirmpt pognart-poganJalr [ogrometer Ienlne B^aAa I vlada BKOClleHIl Ce.?f navzkri_Z. oditi.ien vzor- (ablonizila BKananesocr / (tut'). jahad. skopiti (se) Bjaca (ce).alTKyoq. vlarlrrvirur netr BAaAelcrlffr lll.Kasl<usrtr .cr. okus spusdenodeblo.aditi se kalupov. vzletavati R'dnt'd. 2. upc gibati.taAejaqm vladar. B^. steklena omara. p<> B]tarKrl.en B\pcro9yp9 impf. zelo hilcr'(c p ilc t z a k o n ja ) nfirt Dl lal . poDKarrarlTa. vitel. -T rf n7 7. . prebiBKaMeHerocr f okamnelost valec VIaSke v Romuniii BKAMeH{pl Okamneti B. 3. pomiriti. domislica luur.J\Fnl i. sne. DKOCT. priti ob vse BurocHrfr(.III (ce) pl ojunaditi tvegati DJyHaqyBa(ce) impl hrabriti (sc).i ptece: \laten. izgubiti.2. JaBaq Bj^BHe pf zajahati. 4.a J bot visnja (drevo in sad) BriluHoB adi visnjev DrlurroBKa I 1.'r. potruditi se Blaca|ra. BKycar pl pokusiti.| m zapravljfuec Dlrocr I vitkost B'rrpfilda | 1. otrde. gl.na vdjavica BtiIy. | | r i ( . jaaHe BjaAe ce pl najesti se.nost I nem Brla'{xora I vlatnost BKlneu. izgubiti se. rraBltcTllri(a Ducrruro&!6nB adi resnicoljuben BucTrlro/by6rBocr f resnicoljubnost BrlCYAeq. voslavni lkol' gl.virti.B^ar<qocT vla.. rrt. Skripec. r l . cKpor{ B..llt.ra 4di skupen B/raKmLvrstabrane. delati Jeo po Karupu BKy. Blacatn'Jd'a adv fanT nltro.n .raIIeTOCAOtrplost B ^ a A c e r r . BAaAuqr. pr. fig okus. Eaacr ft Vlah.ll g. BKlTtrrocTI skupnost ribiika mreia. visnjevec (Zganje). vlakov). gospo&. jahati. pomagati komu na konja. rasurne. -lrrHa ar4t vrsoK. slaoblikovati po kalupu.. umo.Eer ddi otrpel dari (iczik) BKO. -tlr lr vl. obe. t rrrrrcr. dastno nnrr.li Dar-c.|aAuKoD rrdi vl (liko! BKtrrcHo3eadr kriiem nog gl. vltalcn anraMriH .I I BTICTTIHIIT aKarlzrllell BKA AI|C|IOCT ol t i I I I I t I t I I I Drlcrl|nur adi resniten. v6nJr ( bogovi) BHI|Jn. l|rtlllk. viteski. B^aBqfi|6a n clein od BI€MeH!tsa impf kamneti. 2.a.errYDa Ce B. vreteno. 2.irtr t\. vi.r(IIa adi vla. vitesko. bombazna distilka l0Jd]Ientt(Jd adi adt 1. . dida . .rF m presezek.a impf 1.Ir\aB adj vetroven. l. 2._ irrr'l vt. \tfti'lec. pustiti pri miru.rdl vijugast. snetni meteZ. vihar. lxopexl'na ce . B. BKyceH. . I l v BRorratnr f otrpniti. iiba Br IIIoK. nasititi se BJa oDr (ce) pl rezati (se\. prlprava za vezanJesnopov. Pl llvi BlICTI|rnfiOCT/ resnlcnost BIdcT''JlrJ('a ad! defi resda. l. BKVcHocr I okusnost BKa arrYBarbefl iablonizacija Bl(yfui adr doma BKaMeHeradl okamnel BaaB. BlaAcaT i?tl)J l.raraI vlaga.-]l4ta tn ooeseK Bnr. 2. -qI. Ol tr vl l d r k:! D'dpcrLr pl prekriiati.HaA . AKYCOBg rr? l. ti.2. gospodilr pl. BKyCHO -ce: nav./.\aIIIi ( ce. D^anoMep rn let vlagomer." gostosevci Kamen postalatt B. \itrina.-cl|a adi okusen. My Apr(n B^ara BRopeHsroca I vkoreninjenost zrvr od stare masti axolteHv ce. gl.BAaAeJaqKJr d. Duruar impl d\ti9ati. (ce) BJacHar pf lam pohiteti ljVHa. zaloiiti: II. dvigati -ce: se. B arKeH. BKpCTOCa svedcvati za vladikii B*.ro a vrtlnec wropor adj vitorog (vol) Dllr. 2.. Bricr€ BJ^Ba itupf jezditi. liy dt|ttr lKorra. okoreti vraoaloc DKocreH!tsarle r? kostenitev.lc L v | ' ( l .n vitamin m tritez 'sVrre' Dr|TeA. -e alj vi$ji I3trrna Pnrcl n/i"gl. -ce: propasti. B^aAee.r DKpor pl ukrotiti. dclati sc iunaka po BRa^aflerr d. moeiti. 2. 2. huda u r'tl Drrt^erbcr?vezanJesnopov .2.polo2iti.

E or(aa pl vloiiti (depiti. mogoden. prilepiti. zovati. lasek B^arurecr adi 1. I t lll v . (ce) B^oEy. gand.ce eae B^eqe. -ce: tl 5e D.lle adt v ooraz. Romunija B eBa. BAOIIllABe B^aka o n drda (za spravilo lesa) Brarap m ribid. 4r m las. vladilec (stroj). planiti. zemB^aere^rirr m ^rh ljilki gospod B^acreamicrq 4di plemiSki D^acre/urcrro a plemi3ko pc seswo aaacreg. v led . vstopen. Blr. R^eBa (ce) DAnJae.B.46nBoca I vlatlo). vlakuo. 2. pri drugem ven B erlBar6€ r vstopanje.{soca (ce) pf z brado zarasti l^axnoclra (cel irupf z br^do zara!6ati alrac. (ce) B^ourar pl co6araplanil je v sobo poslabsati_(se). trud. iti v. r'aaBrt|fi)1r (iirIlnv||i vlx)d.sloveruldilovsr I I I I I I I I I i . TpecKa ce B eBa Do BapAap Treska se izliva v Vardar na levo. DlorK!tsa \ impf eAEa_ mu Jo Je vlagati D^er!tsa. vlaknat. kodelia ! acdr6e /. {Ea adj oblasten. My a^c3c IloA Ko)Ka prislinil se mu Je. BAeBaar (AoBep6a q c .vleti se. uy. vrrlo||nln$.D oEyDa (ce).. 2. nemalnez. nlc3rr Mn Bo rro. vlagaB^era. potikanje BAeqKO. vle'i. je poslab$alo. zamrzovati. nosad tezkih bre. grebenanje (volie) B^acecr 4di lasat tr acg. Drre3 rrrfillurt( vslol Ircpovcdan r [^c:ro. Blera Bo aaoEH (ce). 2. Dlreqrcaar impl vleti. z a rro lx.'? rqtaBII oA BAaKHo Dvuo iz muhe dela slona rA:a. IIlIl Ilo^ot(oaTa slanle se mu (pri)vladiti. vlatiti se B^eqKat6e r?-ce: zavladevanie: vladenje.lo||. BLeRo ^dv z le]|e uaerynaar irnpl L ueryra.II. lO oA eAEOTOlCO B eryBa.BdrJaaM. "qII (1) tfl lastnik Bnacrrnt. B^qe Eo cl^a stopil jc v veljavo. dlaka. lastnina raacr.rapKaI desalka (volnc) B aqapHuqa f aesalnica (zl votno) B^aqrl.re. 3 .l||||. BArlaar impf vpuvari. v s c l i t i s c . 2. B^aqar impf tes^ti.. 2 .leqllno a tu predtzn&. lenuh B^eslTa I zoot plazilec &tlra (ce) impl gl.rlra Bnlrjalllle Bp3 qero ima vpliv nanJ.|rrnaerrca podasnel rz D^oE!tsalre n poslabsanje t Mokodoruiko. zalediti. ||/1c3c Bo roAaIIa pfi$cl ic v lcta. r?r('J||r p/ l. OA Apyroro usaer'lBa pn enem ulesu noter. .lrr() t(. imeti pre stora. 'ce: izlivati se. plaziti se. -rrra adi Wliven B^sjare^|rccr I vplivnost B |. vlaknat. raacra f oblast plemi(.t() tcrave imam z r. v Ied niti. -3sa 4dj vhoden. poobhaeevalec B. grebenati volno.molna dlaka B^axso 1 las. DpeMelo vreme se bo skva- alewtmpa m predrznet.Sajaka. brana.rJae Bp3 3AItaBJeTOVpllva na zoravie BAEJaeEer? rplivanje B/rlljarme. -ce: se odeti.rox6ata zamisli sc v moj polozaj. ras:rorrt . E^etrltsaarimpt eleF E^or(!tsarDe n vlaganje ljati. E^acHtrrrrr8oz lastnistvo. mikanje. prispevek BAerm. lasat. lasat. B acar impf mikpti. kosmat B^als{rBocr I dlakavost. ugovor) (unaKaErqa) primazal B^ox!tsa. vlivati (zaupanje itd). v. B €e Be(e Ha Da6ora kondno si je na5el deio DAe3eH. D^eAeHar pt z'amtzniti. za B erHr4a f vstopnica B eK m l.upraviden E AsmAaBeg. !^eraar pl I. zavladevati. .Eur l'1 pooblastilec. na levi. drda: 2. nesramnez I I t t morovrurrse ruo D^eqeluKvM ady Do vseh Sti. prileteti.. -qrr (2) m bteztokavnik iz grobega sukna .EAAKAAO 64 Dncc 65 n^{J. My aaerru nar. B^eqar impl I. naravnost 2. rLesramnez D^eqIIrl autEo tu lenuh. zavladevati. kosmat D^aKttEtrrrre avgm od BLaKtlo fl debela. gl. rih. ledeneti -cc: liDAee.uqtx m obla:jl. II. brezdelnez BrerrKa t copata Bireqraa. E^eaeu 6r-r er vstopnica. ki lovi z >vlakom< B^a$raD 4dj 1. zal+ raornu. 2.DAor. branati njiEAaqsAo 1. nik BAacao. vstopati. predivo.B^ear pl vliti. grebenati (volno) DAacsFr. 2. DAcroBao 6cA. vstopiti. ribigka mreil EAeKaq rfl 1.t|Ja n qpliv. He Ma B^eryBa BO rAaBaTa (BO !A{OT) ne gre mi v glavo: He rlt BAer!'Ba TOaBOpaOOTa ll nlc mar. B estIa Br-r3a vstopna Yi. prilepljati B^orqlaq fl 'Jlagalec. poledeneti raeAenlTa impl na ledu hlozmr: diti. D^eroa HaJIlocAeBo KVKaTanaposleo so se vse lili. poirebuhusa r impt slabSati(se) u. grablje '2 BAaruKs adi vlalki./racroAlrrr€4. vdreti.slili scj rrac:rc co6ara sl{)l)il i(.B^enar pt vlepiti.l L vhod. v sobo. r. EAorloBrrtn vloga (denarmen na). lerl 2.. ke ce saoillrl dce: . vstop BAeAeSZ.cli nost B^ncro&V6ne a vlado)cljnosl. kosmatosr Blargeriqe. B^aB B^auKo (PoMansja) n fam Vlaska. iti v. vladohlepje B^aqap rt desalec (volne) saa.) impl I.lleSOBIp l?. omr*a n tlem od B arGo dladica.sprcmezmrzniti. ce saom rroA Blr{aHrre Je poal vplrvom &rnjare eI|.

p.BoAoaprcK v0tlrrl vr'llrrrt Ta delati komu tezave. 2. Brp-nola cropeH ali xJ-rAx cMerKa! radunaj s tem! ja BoAaM cecrpa. {cet preucevau BoD^eKVBa.I|AO UZda. Bt4rlrar pf llctt. . Bo MAa2. BMenrwaar im pl _' 8'o. MaAa Eo. nape. . oaes lftorpcurcf r.^oB''.. impf 'o!. notri.DoBeAlBa..januar ro a BoAa sama voda (slaba jed). EHl|Mare^err. n dem od nourra uska. IOAOBE m l. pritegliltflMalll|e '1 vatr manje.n(Ir adi mlinski aetai 2. modvircn zapravlj_ati das. BeaM Bo Cl(ofiie Zivim v 'ao 2.ArfEor Adi vodet: s@ D{raoclroK.. vrtvatl ' cas. onyra vnukinja $Mcr'[or . za. nn!'6eiocr I zaljubljenost Bf{!'ltrrre Ha AeAtreB potomci ce. pOvOdcC pl pravoslavni sv. i m pf I i t vlorltl.amfibija '' soAeHHIanapeljuje vodo na m BOAOnaA Slap tuj Elin. Podenjati rr nesnusel. rrBRa BoAa hrna' BoAorueq. vloga (vpladilo). sugenran pl vstaviti.Jlla adi poze . prebiti se. Me- I I I I I I I 2.'r lDr. KpBra BoAa He cra. uvozrtl. Bo . -AI|a 4dj vodikov 6OM6a vodikova EoAOpOAHa Zen bomba BOAeH. 2. vla. spostovanje BoDAerre. BaErllalaaT imqf biti pazljiv. praep-. prvi biti."tq tn vodomet AeH rrar tgdna. Mv BOAOA€AII 4O / r'rzv(xlrh n. xltlrrarDc arlv l. I !placlto liu b l i e n e c Dn!x. petjati.n vok. fled EoAocroj rrr stanje vode BOAEaOO eCTVOOeruCa aoAcrEo z l vodenje. \oditi. go crrea-ara oreteklo rr(!ap. vriniti nagovarJan.e(Y!. BoBleKvDaar ifi tf pozornos!. lit \ago. lmport rsl'Oe-n. vnuKov i. 19. DoEqtrLa 1'' BOAeH[qap m mlinar . Eofe I voda.BoAlecr ddi voddn HVBaKn nr vooa. vodovja.smer. rmpl trio^prr.u nem. re^x Stejem te med prijatevDcsll. od r-. BH!"trtr6a Vnudek '? BrryqKa I gl..1. B -cpeAa t'|'cir tt()cf rncsto v provucr v sreoo. nlin na vodo. trije kralji. vodBoAeHu. pntegnrll palzrJrv ren. BoA!p^[B adi voddn . Dazltlvost ce B^Y[r larlara rana se mu srirc .?. cc't(. vagon. BoAar iftpt 1.EOAeH4sapKa m[nanca J BOAeHrsapoBd4] [ulnarjev iek BoAeg{eapcKr adj _tr inarski BoBse (od BoruKa). vod. . {lrr . soAara ce Mue. Maru goAa Bo aBaH BOAOBpltqOrr.r"y6ysa ce. vlagall.ljava aoAlr.l' tralTrr ce 66 EOaAelre toBpe 67 DoAyprB B^Vflr ce Pl ognojiti se. skrBoAa. elektr vod. MY BHhMareaHoctr f pozornost. sredo. znotraj.. (prostor. vLoztrrl 2. fant v zapor't) urylrara ' Skopju.reuulla Erf!!trr. BoBpe lrtrlMaDa. vpltvatr tMclt|yDa. vrltrlcrri stavck vorrlr.aa'r uvaJan. vlatcn kri|j MaTHa BOAa noarrrr v KalrxlAotrprr. sc (v . namakati DoBpe (ce). 2. MY Ja MaT[ BOAa. prispevek.v mladosti.BoAopoAen. lrrdcp namesto. komu.rcrrrr.ilrPt !. .Isa v tilini: uvcl lllvlll-uvcllavllall Te opoJaM Bo MorrTe IrpHJarff. .? vodopivcc vec DOAOpaMeH.3. vledi v. DMefltar DEyrtrl|Ea. v letosnjem juniju. vperlatr stvo desa) DoB[pa (ce) impf od. rle.r/.EoAoBparnl razvodjc Aa plitev dlovek.lBa. Eo cDeAa oD sredah. {H n vnuk.. spremljevalec BoAeH. IIa eBa BoAa IIa rvia lr'at (lv(. Bolww umije.!. ToJ e Bo roAlrFtrt lroBeK vlagati. rrorri!. Bc vodno prostranstvo.pt. prenikati (v bi. mlindek (za kavo. so toAoBpItK. vloga.-Jryr ./ zaljubljati se i BH!"Ie.DOAOpOA lodik BOAOpoArl xnc^opoA vodik in kisik nik. MV njeBa BOAa CTOpeH moKer OO gova seslra mt Je zena koZe. pot. 2.. uliro4eruwca I nlindek ca BoA. on je dlovek v letih pogrezniti (Pogrezati) -cc: misli itd. tc oqnolrla uvoz. potegnjtiskozi. impl prenikniti. BoA[. (ce) DoBpar pl 1.loDeAar vperJau nmxrr. stanje rtn.r. poper itd).e.r(e. vdeti..BoBA€qar pl potegni t| v. DoAeHar impf motiti. Bo ir. BoAertrt.BHoc. caMo n vcraTa tie Moxe voda vse DOA. npa3ua BoAenHqablebetac BoDse (od Bo3). vtihotapiti se roAet|ata I 1.rror adj moker. tig beti za. pr'€videD.) pf uvesti. rwrxrrtlaa pf. -t|!lro aali notranii ceRoj_AeHlsak dan sem lel rtrorporrrlflIu / notranjost v gozo. BnlrtrIts-a^T. gl.BoAecr adi vod6n .cc. 2. -Mqn Zivka.(tvlli(. -uor Pt+m l. le grdega jezika ne. ce D'Ib\6ar PI zaD/by6r. 3.ry6a ce zaljubljen.t^ Bo BHaAocra. od aHVK nMclllara pe.. :. dem od Bo3 vlakec. loi \Od. poroden biti. ce D]!ny6!raar rrryr<a f vnl'kinja Brrlr(oB a4. BoBrl[rra . uvatati. stvo vlatiti. D{raeAe. opazovati.. Irrdcrcllc: rp.trrfcclTa .2. nacrn. vnolaii. vriDtrlqKo . uelceva liu b i t i s c n. razvodjc oAIr uo BoAara pritrjevati BOAOseMet|..ldi vstavljen. zam_ vlatiti v. v vstlrvllatl.rIIn adt rrurnsKr BOAeHrrreH. 4. rl<rrrta. notranjost. potomec. -MHa AQl VOoOI-rlBOAapr/r raznalalec vode ven aoAapKa f vodonosnica n ao+as m L voditelj.lrtrr oBaa roAuHa tr|arpolrt|ri]cr / l.1.

l. razoLrrjau. Bo3q^o fl 1.ihniti. drzati se ob strani. (po)3a 6aBEo! vozi podasi! peljatr navzgor. volnast Bo rrocr I pes? prostost._-i^I'r ft fii g).rtati se (kaienja).'. vzdlgovatj.DOAeF. vznikniti-vznikati r{xroBofa /n vlakovodja Bo3paceH. troFrcrDettocr f bojevitost. hkrati: gl. HaeAno Bo€rJ.otDiski. rce: vznemiriati se.. dclovnni(. svoboda loaoDap ft govedar.:rr|yrErorr / ncjcvulja. v letih Bo3paq f starostna doba pt. velidatipovelidevati.e. obvlad(ov)ati se Dos. /rrrrl l|prctl (uplrati) se. vzdigovati se -ce: ros^ara. 3ornro BosseceFreft vnebohod (prazMy e Ha Bonxor Ae6eA Bpanik) ror? pomagaj si saml. vodovje Boe$ro adp obeoem.rxy!.hle.B{rAe. -rna Adj pesn pfost. \.van uporu. vokal BoKa. rnpl ao3fiece. !"znemrJenost B@6y-AyDa. oelo I Do3rluueHocr I vzviSenost roraon<x. nerrrrftrvolltrl vo DolMvrrr {o. ttt lliks nr. volar (pastir) Bo^oDapHurq g u l. a/.qq r?rvojak DoJrumaK m lam vojaiEinz EoJr|sKyBa iapl biti v vojski. volan ||l . borbenost uojr|a I vojna BoJInft.l razburjenje. vojna DOAKOT ClT. volja.i letalski Bo.vozel K tatr se. '. BOAOBA m l.-ce: poviSati aosuotiteu. rri.. DOAtrrban aLern od. impl uzd. -Bu'd m letalec Do3Alxon^oBcrDo n letalstvo aor4glen. zgroziti. oboroiene sile. 2. . svobodeu vrncmirjati ( se) Eoaja.reH adi iamoglasniski.|:rMotarrix'r / l. A OBIIITE HA 6poj volk sit in koza cela. ao Jr I l. vozilo. umirjenost. . po vojalko rojcra I vojska.ospo{vaa preroditi-preraiati Dotm vojidak. gl. -3'I'a odi vozen rorne4e. zbuditi (dustva) j Bo36yAArB ad. zbuiati tustva 2. DoeseE.Apr. 6D3([) Bo3 .Nr vznemrnll-vznemlrlati. Boau.sAlxon^oDeq. (o)brzdati sej zadri(ev)ati se. biti zadrzan DoaAprqtsarie. impt '. motnost. izrd lzdrz(ev)ati se ( iedi.znemrrJenJe D. oporekati Do3AeJcrBo vpliv. bnpl !o3po+tn. {tla adi prileten.''oa6y.3tru.-impf 1. Bo3lec!ts4 danje samega sebe. goveji pasnik BoacKn adi volovski BOAIMeH n prostomrna. sluZiti vojaidino (rok) aolu. nasta(ja)ti. ad. nikoli.itnpf nalagati (doliDo3BrueH adl vzviSen nosr. razburiti-razburiati.Rctr rr rrtaot ||t tt't 69 vodja rojlsa.. pijade). fig topoglavec. n BosAeJcTaltsai mpt v pliv.'9.^n.ffiy{A. vo. . te vornl vlel( Eo3arunrqa I debrid za DrenaSanje iII stiskanje groidja Dos p m voznLK ao3apHHa I voznina Boiaq . Bo3atr8trvna .A j bojevniski ad. buriti se. oojnr BO3.n voznik. 2.r za govedo.o36UAeH razburjen.t I i ao3AlaHe. KOra 6eure BoaKor rqqe ko je bil lolk pes. BO^qI| tn VOlk. AOAq{r6a n defi od BoAKvoldid Bol.fl (ccl pl. neumneZ BoAaH r??kmilo. -Aur tt inpl voj- BOKa. ugovarjati. impl naloziti-nalagati (dotznost.lcll roJ[cMrfDclocr / vznemirje. na. volek . roraox<pa pf . pG Zelja.rrfB . -IIor adl volovji ( p!!a nosrrcMrrprr ce). povzdigniti-povzdigowti. BO3OBU Vlak. ulnlrJen Bo3Afrx<AnBocrf zdrtnosti zadrzanost Do3Alrrc!tsa (ce\ impf zd. povis(€v)ati. jaae pl scu. co Eo^ja z veseljem. borec. n lzdrZevanje DOsAl'( n ZraK Eo3AlxonAoDeH. rxlst Bo eB.oT adj vojasKr. volja.j in adr vojaski. (rg(rt(+( ltlti. !o. bo''r JevmK B<t\rrcrr. obvlap/. u pf Bo"'Jrr. BosaT impf t()ziti.a spunrati.a. izzvati. . mzbvljiv Bo36VA^Haocr I razburljivost. "xB adj mogot. vzdrinost BO3Aprq Ce.a impl t|. Bo3ap Bo3arrKu 4di voznilki EosoJAa . oje vzdigniti.vzdiirovari' Do3Ar@Ka I vzdih Do:tApxa[ adi vzdti.teuftn. Bo1' volid. vokalen EOA.p. +.Ior'orl. ta<lrian Eo3Apxaurocr I zadrzanost. (zgraff toll) llc norrrcMftpctr. fl [arHrrqKt{. Ce Bo3AprxaT pl. (povzOrgovatl) se moZet Boie pl od BoAa vode. 2. ZOO| VOI.impf vznenlrjatl. a\a od. roBapeH . vradati (ushl. vaqon. brzi vlakj ea6p3aH. lumen DOAtrapnE<.Bo3 pospeseni.noioe4lna pf . taz-ce:.l'ilecl adi volnat. crap Bo K izkulen llovek BO Ha f Volna BO HeH Adi volnen so.ur n volkost6 dina (kjer se volkovi zbirajo) BOAne.tzJre- BoJcKoBoAeq. rce: spun. Eoaqu 4dj Yoldji T I I I I I I I I I I I I t . impf vznemiriti. ro:lmtrysa ce pf. -rro.rr)).Dofe 68 lloSMo. Do3uer. aojisaar skovati se Do^trelu<rl vojskG Bo3Dpam. voJn!.'cei zelo rad povisevatise-prevzeti se BO K.adj zdfieni zaqrzan. uDretl se F'ose't. 2. impf Bo3Bururf. ir?t'l vrniti.r m samoglasnik.Bo3eA.mra adl zraden EogpVur. qelo I povzdignitipovzdigovati. Bo3Brrrtrlltsa pf. BGBpaka p/. Be vzorgnr . odj . vzneadj mlrten Eo36yAerDcrI razburienost it.

rKn. namisIicnost roo6pa3[. gl. impl vprcti-vprcttfll | ( s( ) BrDeAe (cc).-s pesmijo podasnlr. bled BOCrOprrcHOCf navdulenost. n vnetje.BOCKpeCHlla pl.. sve6ar. s|af . upor DOCrarrrK. Eoo6pa3eH" 60acrr namiSljenbolnik looopa3eHocr f 1. Bere (ce).o lnil oborozevalna tek- t I I I I I I I I I tonaorn..D*rlE.. razvnemati.Iepfi. sem in tja vihrati. zvlJacnosr aparyro. -n4r| . vrabdcvkil BpaB.f. bot voldii bob. slavttl aoomla. tnazau z vosKom Dorqrsuap tt voskar. {.r| ao l.o.|I'Te.rJa adj tarobcn. DnpcnryBo (cc ) pl. izvenzakonski qs adj iz. n.rHa 4di nezakonski. rzlemen ror|ltrKorrcrst adi izvensolski Boo6FraeH. obnoviti-obnavlj ati (prej!nJe stanJe. 3. IZVrSten. gr.zamisliatisi. uresniditi-uteleSe" vati. velidasten BnelraroK.2. impf oboroiitiobo. razburjati Eoc[ee. gl. BnpoAyrlt (ci ) pf.8ovor' ) Bpa6e[. inpf posta(ja)ti Zarek (o moki) pf. -Ja z vstaja. -[II l?t-BocnrlraltlF ga-DocmrraHuqKa I gojenecEoopyxa (ce). Dnaere (ce). qpBeH rocon pedatni vosek aocorap n voskar. ljiv. impf l.oaaratinavdulevati. vstati. Enm(yDa (ce) pt. razumevati loclpr|eM^rd adl doJemulv vJcla'Ie.impt na'. ooo[Illrltr B{r^lrrfnlDe n 49gm lelik. impl \. gl. urcsnidevati aorpoceH. 2. . velrl(a noc D(rcOK. 3. domislievati si roo4lue-an. BElepu[ia. irnpl Wlesti-vpletati (se) Bdrrer(a (ce). pf. obujati od mrtvln BoctpeceHxe l1 vstajenje. impf upedi se. vtakniti impf t s e ) 'rriniti (ce) pf. BorlrII lroldenica. domisliavost. DparKaar impl l. obuditi od mrtvih-vstajati. -''/ot adi oboroiet\ rqrpyxeHrre t? oborozitev Eoopyr(eHocr f oborozenost DOCmf taI|HK. daren ro/r[e6lnuc. volkostetinai 2. upreti se.Tivati. rraTopeBap Bo Boopyvolk xoarrjat(. rdd[!!a in l Wis(ova)ti (se).o^w ce impf kotiti voldidc DoopvxyDarle a oborozevaBoattrtr|a f volkulja. vstajati. migati.BOCnOgralYDapl. inpl lstali. zapis(ov)ati (se) Brrn ltsaEe fl !'prs(ovanJe. Ha c^enoro qpeBo pljudni ca. tisti. Dnaeryaa (ce). preprii. svedar D(rcoKrrtB-BocoqeE. . impf zaplesti-zaplct^li ( se) ErlperHe (ce). impl navduSiti-ravduSevati r. namerjarr mentr. coa medu). vedeZevati.zgaj ati Bocrrrralurrre n vzgajalilde BocrfiTatrre a vzgoja voskom. -Jry rr nepartijec Do{peAeH. BocneBa pf. vtikati. sploh roopyrctf. Dn^erxitsa (ce) pf. dozoeva./. Er@a (ce) pt. lEetje slepila Eoc[aaeHocT I v4)lamenelost Boar'. tcti-zadcnjoti(p(. DErIqe (ce).r zor)l vrlrl]cr' Bpa6cur(r adl vt alr Dpa6e. -qn rz darovnik Bos6paseE.'er.grI tu 1. upekati se (meso pn peKl.ra f pretkanost.-JHa adi lavaden.2. iffipf razl'neti. prevzetnost. rmre (ce). BpanoBu(-3n) nr l. 4'''a adi zadeten. petr. goJenKa rozevau se Boctrl{Ta|rocr vzgojenost f ctoveK EocrtaAa-Bocfla^eHtref. Iisjak. tn navousenle. gomazeti. darati. Dtrelrira ce pf. imtrt vosditi. !o{]'''a Ya pf. Dtreqara(ce) pl vtisniti (se) . vmesavati rorra (ce) impt gL. Ro't]J'la (ce) BorEra I us Dosftalt"Bornaa m.re. mazati z D@m\ro adr splosno. vrag. dji Bpa6 4a I vrabica. 2. impl navduSiti. BocKpecHe BOCKpeCHe. BocoKap z voldina. domisliav: adi 2.a I I I IOAIIII CE 70 aocnllra[ocT DOCIIIlraq 7l Bpan€ xfleqarlnD adi izrazit.. -uI| tn vus lneqe ce..sveda. otarovati (se) so'.1. l|r|v|r|r.oorElr'I pf posplositi. -qta adi voSden D(rcflrrrarl-D(rc[urtTaq m \:Lgujitelj DOCr[tlaJ€ Ka-DOCTUtT!tsarrK]a J vzgoj lrerJrca DOCtrOCtatI|..BpaBoa[ rn"vrsaj (nasa(l snopov za mlaccv. itnpl vzpostaviti-lzpostavlj ati. zamisliti. (se). impf utclcsiti.?rpl z plcsti7rl)rr(l|lll (sc) (/(rv src('l' BnpolreM BnyruTrr cc. sat (brez '1otrrl|Ire gl. . -Nr adi izreden.(yDar. Bocxra eture Ha &. oAqoceH DocKpecepf gl. Doopyx<!tsa (ce. zalzetsocxrrflr (c€). zu llrl. i.BoBMaTep[ireH. i. tnpJ 1. impl zapeti komu. matemrcen trormaprneq. Bacla'nlaa pf. -3Il 3aHec aaco'''. soodpatynapl . . l. premikati D. mrgoleti. impl vzgoj iti\. -ql| m upomrK. rt@a (ce) pf . voldica Djc. upirati se BOCra[Ee. 2. mzburiti. zanos Boe&rt m navdusenje. DooAlureD!tsapf. sovraznik: 3. gl. zool voldjak (pesi Do^Ee6€H. roawtyaa pf. im DOCrrIrHeMa pf sprejemati za svoje.. -q{ r?r vosek. vstainik BOCrOpr.ourrar impf voltiti. hudit: 2. impf uganjati burke Bparria.npl spustil l-spul('ulI rc. v raol D@olrqaeHocrt navada roo6xqa[ ce pf v nattadct pnu Doo6pas6aI domisljija. Doc&rrlTa (ce) pl. premetenec Bpar. I prevzetos!. dojemati.lig Sibek. I ulivecuslvKa Borrlrr. impf vpi(ja)ti (se) BmrKa (ce). namiSljen. Dpar. roruwrysa pf.tanmzrta noo6pa3eH .

h. l|0l( v lr lI l Bp6oca. 3. BpecKoa BpereHap nr l. oorgo rraJanJe. [ptBpeMer'r BIr€MeHocr f zadasnost.r. rrsKanBo BIreMe gluha. rrEr adj od. apaoeqvrabdek. biti tev. D U t. BpB ua r^Wocra yilek apa'r. 3eMe BDB zmarpacnc. EpecHar pf zadreti se.fAHo gram prihodpreK. DlrecKqrrtr4a m. K O nr I ntca. dobiti predoosi lTastl..EpooBl|Ha vrbovina {les) ' I v . za5iljen. gida. Dreklet . 2. /is vr_ . 2.e BpeMc rzguba easa. Dparoar nx vrat. earo!. Epax(a eq rpnni{'r r/rrl lllrrst. aIreM[Ba n L tas. -!'ena adj zatasen. BparKaAKa BpaUOa I vedeievanje. trpeMeuea. _2. sop. marrlrvost gcr npetra/ hrup. obtok. darov_ crrr.I.&a I kratka bolezen EpaTE.re /r vredka. Lreteno: 2. grdav. I. rpaelilpa (ce) BpatrIK|{adi vraiii. Dpe(tr f vreda. 4.0"""t irnpl r azgr aiati. lzrocrtFizrqdati nrle. izdelovalec vreten: 2. lig vrescatl rpea adj vrod. imot gati. Ep6oc1la pf. zateza BpeKa. BpBqa xpar. vrsti. _bleketati lo kozj). EparroBr . vresdati. BpB'oA Dparrrre. z. -Brra adi whunski oc BpaTavratca Epr!.?. DIr€Raat impl meke_ tati. Intpl spametovati (se). Ep6paar impl iaje" rp&|uMntr gl. 4. DpoMv0aer impt da_ rastr ( obrasaati) z vrbiem In lt v ( . terl tkalsko vra_ DpBe rula. hod. 3. Bpat|r. -qx rz vrbie. BPB praep (vedno v zvezi z Kprur Bparor! izgini! Rora Ha) \. ao EpeMeryaerEe med.BpBex rn l.l drn Bpbyuka I vrbova Siba Dp. J. sibden. h i k o v a t i xlrffq(.aparKaaeg Dpor4n !l'I^ar'l lp3 Ep.. (c. vremenski DIreMeHqe n hip od Bpeue. hoia. impf oboDt|Mvuf. vretica Dps m vozel. rogovilei rpraa / bol$dava lcnska apr^ecr a. -ry n gl. hoditi. nad. peljati.3. vreme.nik lparl(]aq fl gl. doba.uokviriati Bpo!tsa.nodj D. potka I Epa. 2. iti.a:y. mnozica sparwrc. lla apB r aBa apata. tilnik. za laaEa BpaTa vrata na cesto vrat mi je sedel.e._rpSrqr pl l. vrel Bperrmta t pripeka. vrnirr. hodtBparro I 1. impf tt> Bpar(a{na I l. ovraten rpBa. lam cigan. javkati BIrecoK. vrasaati EpB t vrv. rrprBpeMeEocr lpeMeHcKu adi 1. Eez siavo EpareH. oA rrr a konica noia. vrbovie DptMrr. si^nTiiil u.Ntatfr adv (ro yApll) e4Harq aMa BpeAHalr (primazal rnu jo je) eno toaa pc steno EpeAlroqmta I vrednotnica rp. obhod. vrniti. iznad. mlinski valj. vrelCanie. zal datr. vrodina. Bpecxaar impf \piti.tel[r(' adi vrabtii neunnosti.. daranje.vrabid rgle. 2. Elr€l(I|qEra n dem vredka. lpaf.#. vrvel BpeDalr rr? razgrajad. okro- BEei . 2. cviliti opecr<aao z kridad BlrecraHrqa I kritanie BpecKaq rfi kriiad BpecKm. ffllrtlutit t dem od npDKll. gornjem koncu.aEe a vrnitev lec.! "\* reH vrh Ljubotan. tara_ Epaxoa I vedetevanie nJe Bpa3yMh(ce). rpacr*yea jf. MH ceArr BD3 -BIteMe nlrK. graryt casi ry6eH.1 Epar<a Ka I vedezevalka mazae. Epa(e I vrata MH ce Rallu na qlavo. na Ke-. Bpar \ra_ mj je zrasel Ien. t r . proda_ strvar Jau se. KaKna e.. v l l i l i s r .ArrcrEJa I pridnost.yoditi. ap6af bot\rba tztn()dnttI sc ) Ep6jaK. 2.teg. -. Elrecu!tsaar irn pl vresaati. spxtrtwra n deit apBeE. tutur r^aaa sedi mi na glavi. Irg blebetaC Dpa. imaS kai denarcevi rpglerpaeig l dolgotrajnost. v denar iti Epa*a (ce) inpl vrutati (se\ apBnqo stezica. klatei Eperellecr adi vretenast BpereHo r? l. na. gl. krozenie: vrniti se -ce: rparq/lmure a zbiralilde. stepromet: 4. IIMAUI Atl CA BDCMEHIIC? tT. nputu vrvrca $p|'u^||cc t. po.'qtr m yedezeva.'r. HeMaBparKa zgubljena v oDtoku (denar).lurc{r -||||tul vranec ( trn BpBt DpBjDrr m L vrh. xaaBa cd Bo eAHa aErertavse mede v en koS Eperfufle. crrTe BpeA vst po vrstr DIr€Anf EpeAar ifipl veljati. zavDru rpecrl*a. 3.€. H.p3 praep na. vitel Bpeka.rKa. smetana. aasgyen: 2. 2. vreiica Epe*a|rrle n e\Afi od BDeka velika vreda Blreky.rl l. tok. nabrrati. ranpirr marr.Ut uren. apecKoTHrua? kdo raKo vprle/ Bpecue. BpeA ad9 po. BpalIeBE.. vpitje.Taa .leaHo BDeMe. povradilo.n wez. I kridanje.rpl dcbclo gledati.cx ro B44aM Bparor nisa lpB Ja3un Mr_r na koncu e l(olr ! JezrKa tmam. irKZUTSCe govs{i pfomet rparn^o a l. obdobje. vretenar.lrlca Epeue. EpBorrtqa I sDre_ tilo. upaMar p/ dati v ok.^Dprar impf l. cviliti.. lpott telovadni dros vod. xfrnffJr|(n co nprtotxgar impf I t x t l.kvi l. v apecka. ko. BpasyBa pf. 4.l ttI $. prehod. gt. gl.BpzuFlxra n dem od lo-x(.' ft. za. Bp3y- I I I I I I I I I I I I I I . spsor 6v6.sprehunec. pridobivati npuficcf 4d.n/ iti. gl. vreqno orlt Bp. vi(ek. fig prodaja.

lp-rrrp(rvn. 2. vozeli 2.DpcKa I L vrvica.y Bp4e KpBra mlad Je se.)c.rpureu rz drevcsni vrh BpruE. zacenjati. nestalen DprlrBntl(. zasnav_ vlak ima zvezo. graa (na deski. veiica m cober gospodar apruMlrttxa f nrt gl.tIa / l.zadrzevatise -ce: Dprr€rtrqa / l. vezanje rp3y. Cas Inlulvc. vrli(tck ourlast. Dpurrula . vsuditi.. Dp39r pf z\ezatj.a.1eCaU eHcK{ Dpre..tqrcKaar impt slrkat| rle aTa pa6oTa naArra DDil MeHe vse delo je padlo riame."lJ#. impl yli(va)ti. BpHar itnpl pad. zavezatr.req. Bp^yBaar 3aDa3HU 6O.2.Bpurxne^. -ryr m vrelec Dcee. e e-praalurcro? kjc sc zotralc I BpTaqKa/ pott. spri rvr(a ooo. i?.oaar irzpf od BpcHesvrkati Bpcr."?::. svetenj. wenje. ropeulTlIHa Bpytrm. vesolistvo Bce encklr adl I.i3. "TX. 2.l vIIrlct.Bp3aaKa 74 tprer{a Dpae eruK& (stroj). J... (v/seJatl(strah itd. EpcEFlxa I vrstnica rpcnlna.nlma skuseni Bp^reT n l: kjpenje. vrtavka. 2: ovi Havpa6or'ltc ul|r. n<ecru_ Ha. DpHedezuje (sneii) EpHex. BpecKa EpEcne. qrrenoal. gl.IrraT impf vrteti.a f 1.#:. lah_ BcaAFa.ati (dei.". _HeMv e oA BpcTa nlsva enako stara Dpra:rrlltrTle r? zbiralisde.6fki (slovcsnosl zrt. v rt ln c c . mlatid Epq. zasajati.. zaroka rprqy_fu. vezatica ttrrcKa. kipet]. ne. HaQpAx Bp3 ||cRr -c€ Za[adrl se Je proti njcmu.ro.:f:l::l cTp. /ig vetrniak: ce Bpru KaKo BpTele[rKa obra_ ca se Kot vrtavka ElrreEt€ I l. BD3aBMe06 stavili smo. kolut BprlJ a. sKa zveza: Bo3ot IIMa BDCXa t.Hi?. r()A trDtrrrli Bptor aD adi vrtoglav r<or1rg v nrorclcrn vilrr(lrr rproraaaqa I vrtoglavica BcaArr.lvirlt lrr ra.motovilo.2..I vetrniak. Eprlar impl l.rpclrl. -rrF m l. r. na!'piden Bp/rejl(.o# jii3d3ff. Kai ou. 2. . ovrat.:". r ativka: 2. Dp3yBaar impl l.r potreb-navihravost. Ke ro cMeTaMeBp3 _cro MHapu knroro kilo bomo raeunali po sto di_ narJev rpsaaxa I vezalka (za ievlje) Bp3e. razsajati.2. f nemarnica.yrtljiv.) BpEe. -qrl rt L gll||||\t ull *#. vrtavka: 2vnrJak. Bo3pacT. (omlselnez. svezeni.elu€ I l. nllr aPr-Iq. deZevati_ sneZitj. Bpre^e. lahkomiselnica vsftJau.i:i. toaa).. rp4urna I vrtinec -ce: tplToK. pl l.alfl aasa B prex r.G ii?ik.'. -or n? dez. 3. 2..T*' Pl ot\'akniti. pnvezati. -uor adj 1. u.Tsj"r -cc: z kor.zmeda Epura. vezad (snopov) ap3!tsaq.. u ItrIUIVBaIUerurcMo Bp3 nuc_ Mg pisaril ji je pisrno za prsmom. -qtr r?r vrstnik DpcHqa. zool tresolaU _dcto. _un Bpure. Epru|tlla / plcv:l se. t rs a _ nJc.n* odPadnik' Kovlnast puklr)v z t)ck0: "' z. 3.Bp[cH!tsa pf gl. Epson m l.nimpf greti. plesti. vrteti Hit'JiiluT" 0"1'to" i.-ry z wisk. padavine Bpuen(lrr|B adj deZe'ten. vesoliski . direndai.i. Epqraar impf l. lxrlc<\lnc sk'ic. l(lni(o... vre_ reno. gospodariti (qos.naror Bprlr Aecno Dot ia_ v. zadrzevarnie BUc^\B adi l.hlodu itd. EpTr|rotr r?? kamilica bot r. mtatltnica. trtrltrrr rr.()kc) spuuAqa I l. z.Berl gneda.Irhtl rev. vrisd. visiri: r. ..BpuJar imlt t|reti.s|(tcpali.rJana desno.dol.. . 2 . hudobija. BpecHC razsajajo naiezljive bolezni Dpre._DHa larhoven 4di Bp.ica.??l. me_ zr tez Bp'|cKa. mLrtili..alflrqa no crpaar4a li#1.famti. ir-r ro sDga ^or n rpn re dobro si ie zaodm_ lce nlNrrrra f l. kridanie tpl. lrrcnrtcv znrokc oan. Aai MrI -ce: Epc-ka! daj mi zvezo!-zleZi rJart mel tpt lBas n. zgoae ncbo. BpoAeHa cMoocT prjroJena napaka Itt Bptra rn pl hrustati EP3or aDKa I Zenska naglav. Hrie cMe earra rpcr mi (midva) smo (sva) rsun let.qKa. strm. 2. cula. v pln Dpsa I glinast vd BpIlIa fta I mlatilnica .(ce) podreti (se)pl porusrti (se) apxoaen.uti z||. Ep3!tsa. DlrrtrolaxD(a m l. 6€ Bpcr€ brez -meie. 3.i& sral Je stran za stranio: rplrtttrra I vrodina..\er(e^esdrrlrKa BpcKa zeleznizati. strntrna np^o|lrfr ddi stru np^\a ilnpf divjati. sncg.. Dptrla r r?. BEH?Lqi:fla -tcaAar . BpfrcKaa\ impt EI.. 3.cli -rcr adj vrci gl.) Dce^eEa f vesolje. privezovati. lprKaar itupl l. zavezovati. gl. z. op-av. av rlerr nBo DpeMe dezevnb vteme RpoAe\Ladi prirojen.. t l. Epcra f starostna doba.or rn strmina rBpcru(. rffi BpJonepEal??. na ruta zveza. zloba. EprrcoK.&e-cer greti se apt*. DcaAlTaar im p/ l. vrieti. DceBa pl. lip BprrutaI vrh. nrhr(\cv.' "Jj.""i#. DPCKa Vqeafl svezeDi k]iuK zavrtek eev. kravata.i. slab:2. 2. hud. ob- "Tffi"J.

rroH€. 2. ByJsoEEr rr?uiec rvj. -qrra adi drugoten. cert(1'vesoljen. zmtiien'. plamtr Br!?E!tsa ce impl 1. orugovrsten rroptrar. . ECAltI!tsa Ce l' o1L"uurtutu"-' svacYu) adv Dqepaadr vderaj BrryAonoAeHocrosuplost.ar(za)kaditi se Ka. se(unqaren. impf (v)tkati.impf (pn)leteti. -Ce: rrepyga. r'rrcE!tsa pl. BTacaar pl l. tako tako . 2. impf vtisnitivtiskovati trl<ae. pqganjaj! seganjati. ETop trar adr dfugid ETpeHlreE nepremiden.qt| fi tlo\ek.Ee (ce). Dfl<ahra pf. araclBaar i.impf rresclll-rresKalt (streta ) Erpra ce. tte cI{ BTacan 3a BCA$na (poleti).. vreai se. metatr se. Brprrwa ce pf . od presenecenjazardeti Drnrsa. tmprlor adj num dru$ Dravostaven aropaK. med spanJem sctpwra adt v stran. dohiteti. vdreti v kaj. ostrmeti. BTacaBMe Bqe pa prispeli smo vderaj. ro Braca l-I ro EpeBraca dohitel ga je in prehitel. Bumaar itupf v{i]uati v KaJ Duqe.2. edv v troje. orepwait npf l. srep (pogled) BTIrerr. 2.ma adi torkov DropocretreH adi drugostopen j. BTacaa/|voeHuullTe lubenice so dozorele: r'lu Dracaa rgj oa raa pa6ora! ta mi je ravno pravi! Bracatr pt od BTaca l. DTopa{d6a t? den Ce. zrasti. prihajati.?rpl l. Z. _rro-HyDa impf (ultonru (ruor t!9) Z.pt--pripogiDau se (oc starc.zadet od strele arp€'Jtrr'.uDostevati rrose . 2.iai v spanju. dospeti. zgroziti se: 2.cSi?pl prinasati de oer Dndetek typpe adt dvojno.. arpeErUg pf . . sl(r.str) ByJEa I ujna DyJHETadj ujnin Eyjqe. -rior adi uitet Byr!t'. (pri)teii v kaj BTyprr ce. impl (. oe Daypar pl bogato oDrootrl rrlT'l|e ce.[tr. domade Zivali dce: vseliti se. naseliti se DTopase. ry4ooca ce I skljuditi s€ (od starosti ) ayAlocYBa ce in. . 3. DIZU tr Kam (ce) od BToDaK dveletno trebe ali tele BmpqqeH. deJansKo maca. Drepaarpt l. 'ce: I I I t I I I I t I I I I t .. ce ETllTImr tf 1. dozc reti. irul strditistrjevati (se). ce pf sre-(Dropawr) tro poglecatr Brpeuqltsa (Drupaqira) ce tfi pl srepo gledati DrlreuIIeHnK. na dvoje. ce nuacar zf l. ayAB€-Byrlrs Ja cBprul pa6o'raTa za silo ie oDravil delo.ByA3oc!ts8 ce EyJno ryJKo. troino lupsrl ce pl zaraed " BqaAr. zrel: 2. ETrpAfiitsa pt.fl dveletni samec rceaa pl 1. vseliti. priti. otrditiotrdevati Brepa.. 4. Draca 3a.Maxet6e godna-je za moztlev. Voretl. arop. DuIIrJar pl vsiti v kaj paa na6ora tej stvari nisi Blac!tsa. naseliti. -ce: volrau kam Dflcre. -qr! . dohitevati.roB. ayjseBqu m uiec Byjqo. matcrin DI:tI 77 impf dobro prisluhDitiposluSati. zaI cuoenost nuacrr ce. v resnici... pognati. BlopHqHo 3llaqer6e onrgoten pornen Broplnd( ftt torek troPEseH. .oErIEm ujec. DlraAltsa pI. 2. 3. dozorevati: 4. vplesti-vpletati pf. navaljevatt BrypyDa. dorasdaii DTDpA. od strant Dcluuroca adr. \dir^ti-v KaJ. .

pogum raltaE rn vrvica. nazaj. brod ta.pepel ra^eH. ----._::. rednost.oa^ l^ a rn -. parazit.eclslovesen.{Ha adi galanten rap4a I garda. raitaturtEe'1 plltvtna v reK. raHs. -r(Ea adj ljubezniv. boeat dlovek rai. raA$Ira. racati. krokar rata adv Zarg brezpladno.gaJoa rajAa I dude (ljudsko glasbilo) raJ4aprz dudad.Arra 44. gl. Jamel[r gata vecerja. ra ar impl ljubkovati. racHar irrpf ugasati. gl.rKa hodi kakor medved raslnja f lan petrolej Iaj6a f l. bodo hodili po tebi. 5pu m bot gabet m6pa(. lakaj m raDpaH vran. hohnjati.dudar raj^e. merjenje raiaq rfl strelec raiavru adf strelski ra3. lrg streiaj. plin.r|Ii n gabiovje. 2. ry^a6 golob graTr. Mn ra3u ua hodi mi v zelnik. 2. raAoBu fn \. racoafi z l. ra6apAllcyla d. 2. rardral (gos) (cos) ra^nMarujac. lltTo ro ta rr-El kaj ga razvajas! tarw6a. taj\el&''rc. ^e6or ra3n KaKO Me. gala predstava raprapa.HeMa rara! ni zastonj I plata se rarargrja. -wr m arh jzdelovalec vrvic raxa. 3. gnusen.qx-raaemqa n.zaskrblien ralper m lam 1 vnemi. 2. smod ra^6a I l. vznak ra:rtr. rojlrrrba n fant sktb.rzprrah usta IandHTeH.rac. rapAepd6a I garderoba garanrerrja faper( ft smrad po prismora^atrqe r defi gl.qapuqa I gospodinja rasep n dno (debrida. I mi raoeH. . taKaaT impf gagati raj^e! nlc sKrol! rtcqel6e IT ra6apAtca. raAllHr(lr mrdes M rLsD adi Eablji'l raAoca (ce). zapuSten otrok brez nadzorsiva ra|nNr. raleso iere mi. . pojemau racHer6en gasenje . rrx vezanje otrooov. 2. ^)ielka: raAeH.eimpt nosljati. 2.d. Zen. a. rntlo ra epda. raprmr{?a I garnitura nezen rapoB6raI saje. rpuxa.luf raHrp^ar ifipf nos. m 2.rr krevsad. He ra3ti ja apeBara!ne hodi po travi!. rafaar iffipl streljati. ryLafi. gabrra6pouqa / gabrovapalica ra6pyflKa I gabrovavejica raDa3(E).aa. rre 6ep[ ral^e^ala adi indecl fam Ialosten. kat verjemo ta^e'igllrflftha fi dem ua MacRa plinska maska racrttrqa I gosenica racem|qaBadl gosenidav raceHnqeE. gl. tonovsdica oKrasltl raaer<en. gala. raceHa Bap ljendek gasenoapno ra^eerK. raprapaar r'mpl grra aO m nri gl. med delom rat$alo . Toj racg on vedri in obladi racne. 2. racno ljentek-miljenka ocBeTeHue plinska lud.-H nr poulidnik. nesmrsel ra otr m galop.rtfam morda. dobrika. -[or adi rE\aien: ne. ljati.m Lrh telesni varuh. kdor drozga grozdje ta3{a m L gospodar. osluden mArr rrl ce impf iftpers gnusiti se ralmrra I deffi od ra!'.A|ia 4d. mcraKHe. nesnaga raia.l _racav. poKA IUna rap$pq pl ]n impl garnirari. meriti raiarEen streljanje. fig r\izkotndr'tl . (za)svinjati (se) raAocr I grdobija. ra3ar impt l.. skoz nos govoriti. . rit raza f med gazS Qa obreze'. drnec ra.4 1. mHro. itensko.aHTiipa pI. impl fan otedi-otekati (rana) ra6ep. posadnje. trak (na kroju) rajrarqEija. teptati. raAoclBa (ce). vleli se pri hoji. 3.fi itnica. potrpljenje. zibati se. hc diti. ce raqsaar imDf 1.te Jenem. 2. aKo 6rrAeMMocr. raiie raEsa ce.ra$epni? I drobno blago. 2. pf. soda) rrueql{If adr tatn l. . telesna straza ra. rerepeAOTrrr raSrr KoKoInKrrTe telin r6sti kokosi.ptiaja kletka..^[{ . popustljivost. in impl g tanIala-Beqepa.taceE adi gaSen. nizkotnost raAoruja.I I I I I I I I I I I I I I m6apArrca 78 raj^e raJaeaula nemir. gl. pc.rapHrB6q rn garnizija. parazit rafld. plazilec. neroda. rarlerdto adit !'eZr\o. tladitelj."Era adi gosenilji racH. ma:avi fig pocasen. raAocr. kosara. -@ 11. rana-EpeTcTaBat raE. otozen. -I'lI tu Zarg zastonikar. teptalec. {a I galerija ra&. dvotivka. rtA. ceKoj (e re ra3u te bol most. raq.<Ea adi plinski. itupt fam (u)mazati.oKoren rapdrKa f garara ra a odi ind. te ro raau r'revra skupil jo bo. pocasne pf zagagati od ra eBr-rR ra eEo.Meu.. zoprta Zenska. gaziti. ra e6 n galeb. zoor gacJl 2. rauvalatl. racar impf gasiti) \oi Ila n. raleuo r!\re liubkovalrrotel no ime. bozan'e. go.

hud pe r4tG Zerul. pamet. rAaAgJaf velika lakota. ja pedalbarske skuPine raaD[ (ce).generalije (osebni podatKT.rasa Ao nerlflrrr od glavc do petc. 5. izSittitlti. -r f alh lad. I georgina. tipati fl{6ai m poroEljivec. strmoglav rA. unidenje ru6e^eH. nevaren m6He.t[r I generalizacija. druzinski danost. gl. 2. ne npauaj rara eq. ej! jojl oj! (posebno nar pes) flis+ag adi 1.ar.ialf. :E! m ltaK za sDodniice rlalLa.tacoBlrT 80 IEEATII(A l||||o 8l IIAAIIA raco\wr Plinast. crl 3eAe 6e*. r^aAar impf gladin.impi gaziti.(o-krogla in oglata) glagolica(pisava) r^aA rn glad. ru BnAoBvidel sem iih rn6a. sploien reseparuBaqnja. ][. prazna potrata dasa.?osla..ben.. glrva. r'lrrrrrr ixrrl poginjati. pcer lispati se flnuragnja.rep.AaToqu) {. .'4x'' adtt na glavo. spodnje }]l^(E: fatn dolge hlade. kolesu). lakota rAaAeE. obeleniak raailu rc glavan. -wr f gimnazija rr. pr(llnr(Lrtl. roPe AraBaral pokonci glavo!.lakomnost glavar. m recr.r fu gratn g)^gol.uraadj genialcn reHorliA m genocid. naliapan. -rpI m 1. gigant t''. 4. sel r. objekt v plur. rurcor itl pl Ias tratiti. velcum reln Jd^efl. botati. geografija reoA€nja I geodezija reo orrja I geologija reoMerlruja I geometrija reopMHa. izgubI it rli rfl|lco. glagolit r. giz- retlepaqrlja. lakornnik r^aDrrur€ tt argm od t. draiiti.rfir m arh mor]]. pomor. 2.rxu f l)lczdcljc. TT{Y_naTaieul_ne vprasaj rrprna! veateza. gl.lasa nesredo si je nakopal.ar odi glavat. . 3.raf everila fepnrauiul .Iaro^oT vzell so mu Desedo r^aroaaur rz lil glagoljas. -rM I rod. generacua. ja. zalo obI ledenaienska retsAt r. rerou m genij. tivljcnjc. buda ven. lakoto trpeti halna uzda. rqaaea raauJe l gl.posmehljivec.r^aAtra. potrata Cns rr|rrcc. poglavar r. vodi) reMnja. raz'roi. (kolo)vodja.nt+ar ifipf liapati. :rKa adi g)adek' radebela glava. nft beseda. -. oomor![ak: ftisf udelezenec ioZisa Otomanske banke v itoluiu l9o3 reEd3a f nastanek. gl. naslov. {rja 'r preglavica men r^aBope3 m pretepad. lig mlednozobec ratur pl spodnjice. KpeHaAr^a. rerml. vo ditelj r^^r. po obladiti. baiati: lis usibati -ra vedetevalec. -rurr vedei. ge' nezL renepi.rr.ro . govor.reoHr{jih (kratka oblika za dir. rn6r. bijka. raaAlrasr impt stradati. voditelj. lahko obleaen ra*etrro.u (oru[Trr no. MeHe BaI@ MI'r ceqe r.AHa adi pogu. gl.. 6. 'ce: gl. pdsto (Pri 6 Mak€donsko. -MHa adj Vmtot(> I I I I I I I I I I I I I I .3. rAaBr!4t6a r^aBa glivica n dem od rAaBoAoMeH.). raaDo6oa{e. pravljica.na.slovebstlsloYar r||rrc. l. Da dvisnil ie nos. lig zadeti. 10. ampa_K raraHKa t uganKa" rareD tn srrotna zaga rarxla I l.{asllua palica ima r all'. ra!m{sK. lig gol. r aDtua (ce) pf. . gl. debeloglar aBqe. lai dva konca nd.a n-a r.rr<af f am 1. sestrada*"##i . qomoll.\:t' Bara jaz to takole razumem r aBap m gLavar. 2. Vr rruryaarEe rcorpaotrla I zemljepis. 4.gesta recrx(yarilra inrpl gestikuliratr tfi prcn od. dalija.6. lesen zamaiek glavobol._glarar.uysa.cp[e na tes6e. r^aAla cMpr smrt od lakote: roi e rAaAHaroAI{Ha on je la-kotnik. l. glqvfca: 6. 9. noclavie. nolto^eErle rggAaDuua gizdavka. r-v?rlrEa reDrr.r z general renep6reE. My ceqe rlaBara bister ie.ar pl dotakniti se. raaAoca I stradei. lah raaro. obrod na dnu kadi. racoBlrra ^di cocroj6a Plinasto stanje racoB{rafn Dttnovoo rara. -i+al. le. Ha r^aAso . raraai impl vedefuevati. My ja cKrHaa r aBaTa ua TaTr(a ctl \zfezan ode. debeloglav raaDarap tt vodnik. recToBH poteza.A'nl interi fam ohl.taronB 4di zgovoren r^aro^rtrIa f. 2. raraieu. rAaAsa RoRourKa co corr!'Ba ladna kokoS o prosu sanJa rAaM. Fo€])bal 2. . -Nta qdj gerrerale\ glaven. bresti (Po blatu. poglavar. inrrl naie(ma)ti za delo. gladuh.* n l. -AHa adi laten|.5. strar danje 3a Koi IIDaBll na^uqa -r.uur rz Nemec repMatractl*r nemsKr 44. blczclclrxr Iivcti r^rBn I I.|'ABa LraAoK. tt6wpaar impl od ni6He flfi'dHr r11vetikan. 2. Ma3E I Ce pnirize(mh)ti aeto aBnqa I dem od tLaDA:. MY gori mu ce 3ajrrarr^e raRt-ITe pod petami rakH[K. ra6aar inpf l. 3aAopnqa rn6e^ I poguba. 3. gl. rAaAHa 3eMla nepognoJelozemljitde. Ma3sn. zbost t1. (i)zguba '1" ". . 3rlanje blazina. brus cg6ja rAaAgK.BerEfra ru glavari arh vod.zvlf. -oBrta m lom lahko obleden dlovek. o6omrr!tsaEe feHepa. usanka raktD fl koconosi solob ra{<eiecradj kocorbg. fuesati. gl. MV ce.:ai toln na rednem brodu rellltrflrja.-oa r.

tr1l|6a oot nar/ao' lina ru regrat rao6a I denarna kazen.J. muz glas. 6. blaten grozdni sladkor. zgledovati sc. ka. oder v gledalildu rl^egart adj l. glasiti se. 3. 2. sel r^acEoroDopuFr.J. ce r eAa vidi se. T Y.gletenj. va. rlorar ir?Pl smetiti. r.rfaoueu adj glulonem . podasitvediti fl\eK B adi gnecav. ples (kolo) brez glasbe. rayxAcBll rrrof. 2.. Iar AO rrte3Hlt SraDOUmen r^eKa.nor adj gluh. gristi se. 6a cn! samo za lkodo si! adi celoten. 4. speven. slavljenje. glasovati.|rcaa. oort. fa'lr''ikoda. 2. r^acje n l. gloginja (jagoda) r^wHlrrra I l. fig po mojem ne ka. 2. onesnazevati.^oAar impf Elodati. r. nekaliv v'mtoswt adj g. . +Ha adi g)aseni g)asoven. 5. t/Lrclr!. odPadki. odljuden kraj rAoleE. raela. 2. lig lladenje. snoi delati.\eAaMre6e za zgled si mi. misi ne hodijo vellcanje.reAair blato dat\ 2. bot . oA rPH rayxAoBrfl 44. nadzorovanje. rlreqaq tn mastilec. . 2. rAltsurro& -. prratr se. flteio. zl' raorr[ra. r orloBtt fi bot glog. r^ei rraMua t 1. skoz prste. 2. rayxAoBtr. snet. raaMlIoclla ce pf. mis) Ire BleryBa v prazno nls() r^opxoxr<alllrja. jokav. pogledi 2. Ha3 lpcrrr gledati zvilka. dt hal kov). ljuden kraj _ muhav. gli. glas. nedist. .. 2.r. vter*a impl dem od r.3. sov| z. raacoDrr. r r|608r| nr modvirje. slista. dvorana. gl.gla-or '?.ror z deZja pod kap ia ravd. emalj. m 1. pogled. r/rucTn. . vest. . Pre.emajlirati r^eseH. oaito je. Kapnclozen 1406. motiti.cusa pf. dajati glas. 2. krdclo (vulrAore.ot drobnolist2. t^ot! t m zool Elodatrec (za' !o rrpa3eli aM6aP r^Yulclt jec. 4. r acaq t1 Youvec raacaqxn adi voliven r ace'C.: 3. stalilde rAeAHnl<. glog.rlrlrtreq. grai doEovec. gl. MoPe ruro rAG rr!tsee. frxcJe J t. naloZiti-tralagati r !Tqe. imPt sl. rMeqn.slab I![eqa o fl stiskatdica raorll. modvir' ororo iver v odesu ski. neravnina. su). klada. (o)stareti.. stiskalec -biti v naPoto. oai -irz pl L gle. zvok.ran6. priprava. loSd..melodiden t r^ef.trf m l. Sum. l. urejanje. sporodilo. smeti.ozgali. impf lrc (po)drneti. 2.2. r^wo opo llrtos(I r. snetljiv posta(ja)ti (Zito). vedeZevalec. 1.4. poleno (olgano). tz gnne r |rlleH ralts. raaMnoca.tn6aB 83 I I I I I I i I r aA!tsar6en stradanje raa3flra I losd. MeHe V6aBo se Mrr ce r eAa ne vidim dobro. graffi. r^litsora' r^liloTtJa / glunosl .Ra adl clen na' rAo6aAeH. drozganje. y6ar ac glasek Ba r erKa lep prizor r^arKocr I gladkost t^e^ m l. grdtn tzgotlor. iracar ifipl 1. 6gledi. zijaloi 2. teptalec. paziti. 2. gnecast r^acqe. rMeqer6e z mesddnje.KA. plevel v iitu ia graSica. r eAa oA rlrlcor{o. oKoro Me tAolIKa v rama I odesume zbada adt gunen. tzre. r wreq mrsKa globus r^vr(A.ftag adi modviren. (seme). stiskali8 Ce T.itas adi cmerav.m adi l. rairaB ddi ncumcn. 1I. gledalec. beli trn.rtttpt posrajagluserr tl naglusen. lqm \eoezevanle raeAaq rzl 1. sli-ce: Sati se raacl| Ka f glasilka r.'ela poglcdovati. sodrga. globo blti. 3. r acEu nllx[I. postrani. -v$ r'r zroe nik (tudi f€) raacor. opazovanje. r ef Ha 3a6or zobna sklenina rtefoca. globa. 2. r o6oBE n odesna vot_ ralTalr ft grusec n r^!tsapqe.qn rn glasnik. lp n r r h n. . raamrocpa irzl l. tteira m it f sklenina. raerra f prizor. ti. glazura. fie gristi -Bttrun miS: (JA rAY-ce:. _rrlllear. r. r^YBrrlt16a n atnl o! r^o6vc m zemetjska krogla. grcav -na r. prostor za gledalce.tEa n aem oo. bogovec raeAutrrre z gledisde. rAo6lra pf . deievnik ral-Bo MecTo samoten. (o)slabeti raac.ri f t I I I r^ac slasek macu. rdacaaT ttnpl \o|ltr. -. raolrKaat (3a oKo) rarx6ea I impl rahlo zbadati (o odekoza glina. izbirati. tttt ttid. -3rfu m gleienj. glota. r eKiaaa impf na silo jesti. z modnim glasom.*. impf (po)loSditi. zmce prahu.2. jac rc r. kultiviran raeAarse /r 1. Ao l^eAalte! na svi4enje!. cTpyHHglasilke tAACeq ln. raorsHr(a I 1. cs ro r^cAa *eoor Zivi brez skrbi. negovan. uglasitev(glasbila) r^acen. obz(i)sati faar&oca ce.ilo!'nat. detl oo. -rrlla sluSen globalen r^06rr.linast.I.e dobro raeAantrlre r 1. plevelna nji {Ha adi pleve]nat.slabo videti za Ha r^ea na Dogled.raaa!!at6e 82 r/rtr6 r. raolrKa. 2. r^orKa Bo t. bit 2.|OTII IO dce: nje. fie ueled r^aca. . glotno zatIran]e iito je 'l(llTOBO ramro f 1.glorrnKacrJa r^Utu4 impl zagluie\ati r^orex rn 1. oskrbovaSamO Sg. rMeiraT impt dt.refor.itna s'let raarul|oBmla I nezgorera cepanlca pf.raclnrn. FaKpuBo. ravrrrDfia t l. Drlr v sovrasrvu lxcu nocunell ll'otl slaolc. biti obrnien.

ur fi obor. . r:ol\erK m nrl zaroka se roAeHnK. zarodtr roAEEe f leto.. Dre\. bog. ro/lraar ifipf 1. . ro^eMsor l lig brez obrambe acf. go se gabi.role4ap z kravar prrl) 3a rHaqr l. almanah. polftati.2. visok polozaj.€s m gobelin. fis trpeti.ogaben aem oq foBeaap maceBe fl blatenje. lig r ednozG roAeMo(. -aq[ n nagec. ce or. glcdo zviska.c|rt.leMee c ro^cMzelo si pristranski r0/rcMce. 2. uboga para roiee. IascRara nuao . -u[trior 4di letoSnji.rlt|qe r. osramotil se jeara za zlvrno rnaceH.. 3acTaHere IIo roIeMIiBa DG stavite se po velikosti adi Frecei 9elik. lig strmoglavo ro orlraA 4di z golimi prsmi ro cM. ra|tll.u|Irrtapqe. adi soveii: roBe.4d' gnusen. nuraSdati. . roDetqa n dem od xpaca. rot€rrle. jese dlc pogocutr. kr roBop_ rr1 govor.ao veka.84 mal|fiaaa roAIlrraI( 85 mara mastiti. kai Ha rHl-rarr oT stopil ie na prinesedas trhlo desko. toLeat hnlt gol6ti. 2.taa I 1. mazanje. pre I I I I I I I I I I I I I I . golidava. lansko leto. letnik revije. -aqH n enoleten otrok. rEeBoDu m jeza. nadutez ro-deMfrua. ro ror 4di gol. no llua at. ro^ar impt 1. hidroArrnaja 6apaMeroArHaBa.prlsl{uten. redrti. izbirden (v ieili) vonca. po stilatr gol rio cx. rqera{ flr poZeruh. be. krava. /lg bqhori se Dec rl'.to6. goltati. lig tla. mogodnez r! er&. lultiti. t goljava. 2. slab Clo. golidava ro^eMerl {/qll m fam imeaitna oseba. man rg^Or^aBeqt. roMHa[rHo Br-rEoleto!nJe vlno roArtld[B inpt prebiti. -tror adi sabliiv. 2.ett od roA{HaK roArrrraureH. urac Mu e.tr Aa) L. sen.toAe part -kolij gl. mqrre.huatovati tAeB uB adi jezav. golorok. cpueio lav e roagrr Ba ad. lidkati rc. negoden ptitek !o Malr ?t1 ipof Yratar. ptidek golec (ge ofez pe4aJ r\o mErapell.3.srolt KaKOrOAe.lrg grd. roArstrro BpeMeletni das -uE tx letnik dasnika. rHrua I gnida EAHATA. pltaal roa. r I'd''jar impt g\iti UITO IIOCU CaaTOT He HOCrI ''.r Sesa -ce: jasHK bot jel-enoi jezik rEaqura. roB€Aapqe.#aien ' maeMcrBo 1. -Drruor Mi jezen. beseda. ce Aprq Ha rEAeMo leotc:l ro opal( adi l.AIIU fuon. gol. roAfirra(. rgJar itupt gojiti. roAnmHo co6paHne letni obtni zbor. uganttr. 2. ro pron od. roAurtr fia sa Il^xIIAeHcKoro BocraBue obletnica Ilindenske vstaie roer. jezljiv. 3a flIaca! zoDmo! preproga _ ogabno! crana (ce cro. umazanec. oSabnost.rc+ar pl skleniti (kupnler r/r tladenje. tlBeAaprolEa n umazan. nag ro/ra6 r'r golob gl. bes. nezasnezen di vetra) marq rz l. IO. gl. razealjati: 2. raztrmnec.v tetos. . roAr. {rry m negoden ptidek. tlaqpocra rogsa navadno letiti. povdevatl. rasti: -cci 2. gnusiti. vrconezle A IOMHAUHABA B TO. rejlllor a. .reluna f velikost. leta zrelosti ro^er@rja. zool slrnar (wlt) rc. l. Dareaje IEeB. .toI. roteAo govedo. golec. fl 2. 2. tam poZresno iesti.8. leo rotlt. porok. fam arepor rtr roaora f nagota rc orEl. MAIIATATA IOAI'HA rmAoca pf dobiti gnide prihodnje. m^eMar impl 4.' revez: 2. r'[nt adj gtil.biekt): uloca f gnusoba. ves se ie toEeAapnm.noAoMpa:r[qa I suh mraz.MKa . craTr. goliti. sluo unrnei 'l rHacE.oBop'' impl govoriti. nfsrar impt z\esti. roJ (on) sa (kratttMoMnrac gnusi se mi ka oblika za dir. py6a'I. debel r@6a I gostija. . preceilen. trhel.azatj. -w m fam olabnet. -Us-roAeHr. pokvarjbn je.KOt-roAe rEeDtr. prosror (zaraz. vse 6i pozrl roArxra! sredno novo leto!.a f 1. f 'ce: Jezrtlse. enoletna Zival togtrrate. rogora 30OplBa rueDerf. razoglavo. rHacar impf roDeAcKu adi goveji blatiti. . ro BrlAoBvidel sem ga" umazanka. ry a6 roaaK. nagota. jezt?/i zarodenec-zarodenka nont ro4!tr. qecrrfia Hbsa teruh je. niojar hnpl Errojiti lani je bilo vse bolj$e vek roAaua. -goljava. naraldati.r4a rn. preiiveti leto dni roAnruelt. negnus.rEerar -impf ieziti. dutiti enus do roD€q<s.pe^ roAusara nid ne vemo.ro eMear impf l. ograumazal.rtrojoca.dj iejen. 3i. -rmta z golec. f tam oaabiica. rqojocaar d pognc crtr Jral ruac nt gnus.qlgovontr_se. Br-ICOROCBa rOAfiHa Drerrrere u Hlta vuxr velik DG stopno leto. -stenska vck.e. roleurror adj velik. p!'6a IIIacu obleka dela CIG roBe. revije. mera.ng.. -tmror adi leten'.zetnrca roir. Kaj-roAe. rogtrl'a*atsa n d. pdtiskati. gnetenje cuor.rcrFrK[! roAlrlrrrlK statistidni almanah roArumu{a I obletnica. ra'ro. napuh.[ues orqer letno porodilo. tig revsctna ro^ra. pogostitev.

Pogorctrr€!.snov . !devati rpa6a impf gabiti. sastvo roErrr. -ruUl tz dlovek iz zgornje mahale (mestne Cetrti ) ropEaK _l?1 gornjak. konp: floropeHvrsjr adi rcpenp. pripeka lctna^crnt rop[.adv .PriPravljen.t sEvoe. . rpaaa t prsr. trpek rlopo4ord|m.. ^ti. rorBapKa.dbiltet 3. graditev.ro6 ropeuro AepoletJe TOVrOCe Fopetnfl Ce. gozdnat nopoK. zgabiti. -^Ha adi bolan narprstn. io^flrar Pl 1.z vr'tl . AercKa rpaAxtlxr otroskl vrtec rpaArrHcKri 4di vrtcn.(rHrllle^tn preganJarec ropa f gozd ropA. 8ra(llteli rDa.ure z 1. o.je vabo (PodkuPljen je) ro^TH!tsa.-m-nar -Pl . roro"onocr I f ripravljenost imPf gostiti. 4VSm Velemesto rpaagn. prevzeten ropAoe ce. gostllr rosll|lr. kurilen roofiao lr sorivo. AeTocKa u3Mekap. telovnik s krznom. roroB Ha Ce pnpravtJeDna vse ttt rofosaFroToBaHeq. DOnOSen blcbno se vestiropgetrro adj ohol. vladajod. tgati.mesten. rpaAHa x<a6a med angina Pectoris rpaaecr 4dt' prsat rpa{eq m ( sqmo sg) aem oa rpaA _mestece. rpaAaT tmpl ztoatt. oFrajevati . . Pozirek. -w stoliuben roc4ria iml gostov. UDG ga Dara ro. divia hruska. zi' dava rpaAer. ce ropeurat irrpf jeziti se.prebivalec gomJegaoela vasr ropnrr.lg^TH!tsaar ralt oo ro^yEKa I kosdica (v sadeZu) rou6e. -pKa adi grenek.. T t T roper[r ddi v..[rna f gaenkoba adi grenek. 2. roprnaa f 1. 2. graiske razva' lline: 2. -rna adj todono sen (oblak) rpaAoorrrHm|a t toda rpaAo6oarn.qr[rla. vrtcc: 2. pozreti. bog locrroAap m gospodar.graoorsce rpaAnra I vrt t?aAxHap tn vrtnar rpaArfiKa I l. HeKaHeT rocTnH 3aA EpaTa ceAII nevabljenemu. prodec rparopecr adj prodast rparopNe. ropureH. volc -Ae. priganjati. razsvcutavl. Pogolt' niti. oprtnica (pri konjski opremi) rlraAo6mes. Donasalr se. KviHa -iripravljati. graditev. ropctf.-EnErfi oqabr|ei. ropuoreucrrr adi gorenjski roprroKpaeq. 3IrMocKa roc. -rF m silak..toda.kuhati ro-mf adj.. -r. ropar itlpl l. roPatit hiteti rpa6aAltr|a inpt trteti t!a6wB adi grabetljiv rpafure pt ugrabiti. bonita gospoda. ki po(ura gore $posa adi nrd disto nag ropT{ impf greneti.pna !!i Eomii'. (nogavrc. arheof sr". grusd. -cT]l n gost. gostu je prostor za vrau adi Eo' rocronp[eMeH. ustvarjati.ryr 1r .d.ror adl ponosen. utrdba rpaA (2) m. po mestno (oDrccen. Drevzetnez rcpeAoaY 4dv oko li. rgqroAcrBYEaqKIZXr{acn Vlacralocr raz' redi aK m lam pLeme' noctroruTE gospostvo.. (re' lati. . . ][ibo.ropjaun rn gorjanec. prjbluno -ielony. Alt tz gospod. gored ropnavr<a f vrhnja kruhova sKorJa roDEeueq.. goretii 2. kunvo roiJanxu. tt lIraAHAnUrTre slavorscc. vrtiack. ]. letlcen rpaAcxrr adj . . ro TI]e soltau t ropeutluHu PcF ka. -AHa dd..ati roTDaPmaBaq tn Kllnar .-rdll| fi 1. -ryr n l.. pedi (o kurjavi. ( I ) fi mestoi naf pes ronJava. 2. gt.. {T m zida\a. Prelzetcn mlrAelrBeq. -Jqu r|l prebivalec iz zgomje vasi loDHoMaaleq.}''Badj vrod.tRa 44. zgornji sever) veter (navactno rowD. DriDravliati. ja rolra co oqtrrc poiir:a jo z oami roaraK. r ln J. ro^rap tfl revez. 2. ropAear lnpl brtl.rparrle fpaAJ{ | pI prsr.l tz bot kopriva roHr|. imeti gre' neK om$ [oAap pridne rokd nas boqate roiuoAapyra irtpt glspodariti 4dt rocnoAcTB!tsaqKn gospoou' jod. neora rian6i i stavba. tparyfie]A nt stavDenlk.c€.rparoposw adi pf e dnat rcmi itipt jed rpaA. rpafu I gradivo. nar pbs gornja izba {4II ttl go!€njec ropEo3eMeq.rtriadi gorat. zasaliti: ia roarEa iaAr-trlara ugriznil.t t I IIOATAK 86 tpctroAap rocnoAap!Ta 87 rpafa t I I I i I I naSati.in. roHar irftpf g Prcganjati. . razburjati se ropeurrEra f l'rodina. {rF parazit zaiedavec.ronalDoll vrocl one.ec.pl in inpf pogostiri. pripe- rop. nrroovec topr.gg{nji del perua llcl.gotov. rpa. osaben. prsen. posropJe rpaaet(eH. rpaAoBn.q. JsH6adj gorljiv.aBeAeu zgotaj omenJem ropeErrtr<.n rpaAexHdq -qu rfi sravDenlK rpaAetr(HullrlEo _rrstavoarstvo rpaAeR.roTBaqraat Kunarrcal rorBapF4a-IofBatnrua t rru_ hinia.dE a I revica.'. DeurHrtrru vl (meq JU. goltarec.-\1. ooJ-Ke_ rpaArf. 2. lig uieti. prijeti rpar lz fiiol rparop z gramoz.. ropq^[B-ropsE rrpeK rocno. gorianec.. reva ro^rKa t l. sl. srlo ro^rse.

vejiditi rpra.tr' f 1. korob. Meuram4a impf lpasa ce. lig strG lpnoraBHrla f 1 tresk. nakaza sati se. ob.pnvre granoroznost rprrryDa.. (ce) rpdaBear tmpf grortr se. ce tp6^T itrlpt l. liti rylryta I l. nrup. napaeen. ce tpar. mikar. 6Hi adi hibten r'p6e. glinast lonec. zrvrno. biti v skrbeh rpea rra I grelec (elektridni rplrr(^lrB 4dl skrb-en itd. My na4x-a-rpeo Zal mu le Duo. tpaKtryBa T impf oo rpaRHe rpaKor tn krakanje.rpees tem nisem zadc volJen. -mm . "pAnt 1. rp. {rtla adl greSer:. rpmp l. lpeuqa rpa. gl. rpaa mestece rpalroK fi bol grah rp6. . ifipf kaziti.usmuu se le rpeno. greSitizgresiti rperE€ I lapaka. (v telodrpawlren.n<!r ddr na hrbtu. krakotanJe rpaMaAa. rprrllraar inpt od rparm m granit rprHebrizgati.. rprsar d brizgniti.srJau rpenKa irtpl praskati rperl|aBaimpJ. rpa(aar impf krakati pf rpaKrfc. qr6oBa m l. ^T razraSdati se v veje. grlo r?K[e pt arbniti. I4r?1 mescant. londen vrd z ozkim grlom rpA. npaBn rpHrlu Iam umII jei Ha eAHa KOAa rpl'rfz eAeE cTarr AocTa uM e za \o2 loncev je dovolj ena palica rpHl|ap n londar. rpr(ymr impf gL rpt. grmadat 2.. lig mn9zlca rIraMaAMIa adv lLm tn)m6 ma. r..oI Dullastr hrast ''t (vode). impl za. rpropar irzl klokq rpanrtr. mobu se rpeltren. kruljenje. gr. z modnim glasom.. mesmo prebivalstvo r!afal$e.n krakot (vrane) rpaka.greliti. napake qetatr. brazgona rpe6^o n grablje rye6. Ao6po sLruzrtr rprce vztrajen je rpe6enap rtl mikad. rpraaa impf brizgati.. -rpallqnr.em od. aesati. cur. spak. no tpeluKa po pomotr.) tp''' m lgtd. eaa . r?rMaca I gnmasa rprorlf. rpafarnr fi mesdan. zasrJauogrevatr. -ce: . coEtleTo lpee sonce srJe rpejaq n grelec rpeJHe. rpeo tcl e Zal mi je. -se. se vreti na dan (voda) rpa[6ra I gralata rprBe.. vrvranje z. groo gEvIuK grdobija rprilKa I skrb.buden rlrao n grlo. 2.-apafulx! r?rmegdan. ?6er rpla a (ce). hrurpa'row'r adj kosat. 2. rnaliditi. (ce) rpraaaar impf \aljati (se). zoprn pM. meja (tudi lrg). . r<opgl. .d. ulirpaEA[63Eocr I v€lidastnost. vrvrati. rpEar impf zbirati.rpp 36opvBa gG vorlll za nrolom: t]a cBor rp6 na svojo odgovomost rp6aBee (ge). Tecno rlr^o ozko grlo (proizvodnje) rpMex /'r glnenJe rpLo' tpr'l.hrbett 2. r?E3e impf gristi. mestni Drebivalec rpafaIImr. kruliti. z. udariti-grmeti rpMyttrKet grm rpue. spaten. krakniri. sklanjati se.rpatusert rpafaseq. poln vej pen grebenar. rparu(a I l. rpaMaA-n. ziniti rlr/rar-rp^ecr adi glasen. kopiditi (imetje). kotaliti mauKa (se).'a:r impt grmeti rpnme. Da!@te t L ve-lik kup.rpaKHaT z kfakati. r? vejica. bot buda jajaarica.1 h^ci q i rfi rlrx as rft goltanec. neqa r-r r?'iera f nuz klarinet (ijudsko elasbilo) rpEe4. lig zavpiti na koga rparfi!'Ba. rparrmrla n d.u. kridati (ruor ltg. pedi. ryry. kdor dela gradaSe rpe6e@a I praska. hrbteDi.tesalo za rpAocrI spadenost. fazgrejati. roa He Me. upognlcn rpry e. vprtje meJen rpropu.impf grebsti. y rprrvapa ryaq.U-. rpurrytsa pf.arElrar impl mejitati. gabast postaiati rp6^i tn . skazenost. grmeti. z. -rfor adi gtd. -inp! ogreu. stre.rIIqaf gneda.E /|l hrbet.a 4ett od maEKaI rpaopKq I bot gratica (za Krmo) rp4t!re.Eqe.wa adj mejen. ltuosKrDles rp6eE. f . oaq. trud rpAoflrja.l!{Il.. spadenost. briskazenost. bruno ryte8impf gretit sijati.raf grehota. drzavlian rpafaHcirr adi mesdanski rpafancTBo l? 1. rpaia'i|lML n dem od rpafaHrH mesdandek rpaK . v-eja.< impf gnzl:an I I I I I I I I t I I t I I . -r. ca. prerivanje. oprasmtr rlteB nr greh.1. klokot. rpcjlryra pf.ad. u se. rtBa adi buden. gl.-no /tyreTo Koo se ne zmotrl rpn6 fl vrsta ribilke mreie rlrl|6^Grptl6^a (1. vznak rp6a ce.dr'ravljanstlo. r(4. kvariti se. rperuKrFe ce. 2. cTonaBcKa ljanje rparr(a gospodarska veja rpror€rr. rpHur6a a glinast lon aek rpHe. pregr6ha rpeAa I greda. rleqaTsa rpelrKa tiskovna napaKa. pn rpry^a8 adj lan grbast.. briga.a n l. prekucevati(se) rpauo$6n rn gramofon rPDa. grb. podrocte. gra- 88 qrnurcH rpr(mr 89 rpnsap zmoten. TZ e CMeTKaTa tvOJ racrjm Je naDaaen rpew'tr impl delati napako.e ?t opraskati. rlrarKa ce iftpl skrbeti. grbiti 2. 2.vgnrle rpaMarE€ I slovnica.2. Pflpogroalr se rp6Hmq . rJe(l rye6e. pomota.vgrudah.

autiti odpor. zoprn. grd. 2. Krullu izerpan oslabel. 2. larn guliti se. ryAurba a hip praSidek. ljudski pcvec ryc -8. gnrctasr.oEaoen rpooir.TKaoomacr KraJ defl od rplTqe.rr rplTKa gruotca. gnesti. maliditi. majhna golsa rytaane.trra f gostota rlrtra 11.Bo rpo6 z eno nogo v groou ryooap m L grobar'. lpottreDll. bolehati rpqn. .grozdid rPOEqe. kraj propada rpoaKa.i. sosid rpo-xadta f rieielj (grozcla) rpora 11. rpllqfirla. 3. re6e Aa re . cnPorrr ryoepoT po ooeJr. stud rpo3Jer?grozdje rpo3jeoparbea trgatev rpo3Hee. rpo3jeopaEe rpo3Adepeq. kaziti. rIrosAoDEm gtozoi Ka'OCT vsakdanji gost je kot kisel Efoz<t t!o'a+eq adi Erozdast rpGAo6ep nz l.Keplca rplrqesf dd.uErli. llumeti. 4tcroaE rz prgiSie. Ko[a rpoo srrecl po zwrJenlu. r!ry..podbradek ry'rtap r? zool siva daplja rymecr adj golSag z debelim vratom ryrEr. -uor adl grob. izginjati ry6n oA npeA DlrA rzgurjlja rzpreo odi. hrC medkati. tesnoba. r!tsear impf l. rpoBKaa!. odpor. ce tpqat hnpl grabiti denar. zagru[ar. ryrarrmra a ftip no vorotenceK ryTl:. cRpuJeH rporu oru brez denaria rpome. *rca adi gromek. -ce: l. 4. 3. 6e3 rpour. goska rvc a I susle (liudsko clasD O. vinska trgatev. co earra sora. MeHe Aa Me r!6ar. rpo6je ra. groza. kepa. rycAar ifipf goslati. 3. elleti. pelnat ry4aao n godalni lok ryAas nz godec rylaqrur adj godalni ryciap fl guslar. padati po tleh. puj sek ryAu. 2-. 2. !ce: izgubljati se. slndokrrsec rycaK. 2. guslatr. -ce: mencati. zavijati. zdomstvo ll/p6et1Ba impf dlrilliti.'y6ar nar ges mene da posubliajo. goskica. 2. 2.. rpoOoDEm grof rpoxor n krohot {poru. krditi se.l tllii1?'*" Pt' imPl (za)' r!ryT n grlenje. 2. SFdeni I ry?6er.^(veter).6r|1rmre fl moriSde ryfnrea zr izgubitelj rytsee. kvariti. zaceollall ty^a6 m zool golob ryMtta0 tn cumnar. poAHa rp\. golsa pri pticah. rpo-sar impf 1. 2.n a I zool grlica rrrgru da adj indecl siv. K-ep-asr !prl. oslabeti rpoBHitsa. t. razmeram Dnmemo r\6at impt .grob. odhajanje na sezonsKo delo ry?6erlaK r?r sezonsko delo na tujem. grlo.toBrrr ddl kraevit ry6ep rn volnena domada ode. rpo3Herar impf grd posraJarl rpoM.. ryAar inpf 1. surov rp!6ri. omahovati rp. velika nesreta rpoMo6pas m lehn strelovod rpouon. rpodqursa n dem od rpo6 grobek rpoo. MoAtIL KaKo rpo6 moldi kot grob. potrata dasa: pl osqs postopad rr. napE izgubljati das. zargrall prt (artan: utuceva1i. Eroziti. -pry m trgae rposAoElqa t tropinovec rlroseE. 2. slabeti. gl. 2. rfl. 2. -rtu rr gosak rycRa I gos. stud rpo3A. "o$'-lli'lri rpoDHar pl L z9rmeti {poBHe. riEar impf Eistiti ibo ryurxa I L podbradek.xa rlr!6liqot(. z. aem od rDoBTa Krthatr.. debljati I I I I I I I I I I HoBo rpse He caKaj ! kovadeva kobila je zmerom be sa rpo6. rporraar impl kruliti . golsa. gro movtr rtrroMolr€H. rporrqe.gostr rycr adi gost rycfl.odirati rtrtcfllnradv s polno pestjo rp!6. rlrrraEaT tmpl zaostaiati v rasti. rlroruoD{ m gro3 (turSki drobiZ). 3. sczonsko delati na tujem adj krmeZljav rype ^B r!. fig unidevalec rpo6apcrs{ adj grobarski rpo6en. -ce: adi dem od rpv6 nekoliko grob rpy6ora f grobost. rpsar inpl l. rpoMoDrrm l. rponrnn a n deft od rpoE groiek. ttnpI. rplroDr| r?r Krc rpqaall. rype aBar impl krmetljiti se r519eara f nar pl ktnrcl. . igrati r!Ta. grosid rlrcr.. vrat. TeMHoKaKOBOIpOOIema kot v ro!t.' grobnica. ryrua 1. rpy6ar impl kaziti. grd postajati maliditi. 2.izgubljati. rplreBtr. rilwn6a n dem od ryc(a. strela.I I I a I rpo6 90 rprnda rplTse 9l rylm€ ryAe. spaden. rltoDrrxrtra fL dem Od mour srolek.^ rvryqlq pf l. na tla: 2. 5na adj groben rDo6uura n al ookooali5de rio6r4a l' 1. Ja. TAAEB T€KO KI'CCA IPOSA grozljiv. rpFaar inpf L rnlatiti iito. rpoBEyBaar impl 1. 2. denar.sEa adi 1.:be da ljubijo ' tU6nAerr m brezdelje. 2. r!6li Bper{. krmetelj r!?Marl m Surman. peldica ll'clni ce. lrg ponizno stati rPtte. surovost rp!tsa. rlrcrr|. gruliti. -pogubtjati. pe. golsavost . DoDulaati rpbria. gruljenje r!T!T(a.rru t gruda. spoitljivo stati pred kom (neve sta). grozen. velikanski rponrre. mlatidrynano r gumno. ry6l1.pe^aBn. rpo6oDr. f-ItoBqtrtta n aem oq rposa grozdek. eas trgatve. . zgraiati se. tig gar^ti rpyna I skupina rp!. srom. 2. 2. ryKaar impl 1. -p*r adi obseien.

-uot adi d^ljnoviqen naklonjen biti. todalien. ti. adj itidecl atu :'ritek.(eHa. Aa. potapljatise Daljni lzhod Aq$e.pLacal\ Msory Aa. kar komu gre po sluzor I agrruaorqr![.ryrrlep|qa I zoot kuSdarica. daljava.92 flmKa. oqoallenost qeB^qre. 4. daianie. tle AaBa neT Ilapli Aa rrolo4 m daljnovod stvar ga ne zanima AaMas^aKn plemenskativina Aqtapery I fam po-zijaEa. 1.velana lgranic Aa^ra I gl. dob(ov)Aara. el. -sKa Aa^aBepEda. -rla m.vni. nrascevte 4a6or.e (dpr<a'cu M ^Je m 1. zajezitev za. kdor sE utaplja. 3. ao AaAeHara _cnryaulrja v da_ nem polozaJu.6le m bot dob.. dobG' vina. od-d: dusitr se. la6oD'rl. Ue-ce: priviiati se.d]'l. Aa eriv xv(ara.Ilcror niti. z. 2.Er m fam slepar. 'nrast Aaolrurre rt avgm od Aa6 vellK nrast Aq6J. (ce) ryDrar pl se tudi martinaka boii "yF"9 . doloien. a!'rua AaBa rad imeti. rgrKaar impf objema. rywtepnmt d. AAAE Aara. 6paH val AareKy adv daled Aa^eF. 5.rtrTep Daat tmpl od rVEHe (ce) Fqa (rucnonqa) kratica sdt rlErrep ft zoo.reqro idv dem od. l. !. -^Ea adj daljen.a\e 3a z. 2. daviti.l l. izdatek: 2. BO AaAeHa clrlyaqI'ja v dolodeDem pG lozaJll (mesedni. -Urr z l. dari. prodati ia aaae Aa. AaDaar impf dajati. lisjak AAAa(. -!trr nt l.leqes . davsdioa. ooJeIU z. sapo loviti. 2. AaAarI t. I strojeprsec. dole AaBeHn<. sDletka I I I I I I I I I I I I . KOJ e KaCHaT OA 3Mtila. objemati se.F. !Ce: (Samo nilov. Aa4ary. dajatev.part ali (uvaja vpraSarediti AaAe xormeor: 6) rotiti MII ja laa. kalno) He Aalaj ce! ne daj Iepe postave ser. skati prua kogar je kaia pidila. 2.'rXre. obroditi -nroara Precqi daled AaAe 6orara xersa.AaAI|oBIrA. hrastov AaooBrda I hrastovina.r"c'. -zin adj dobov.. hrast(ov)je. Aa^e'nHa. atdi wanica2.t)o. Aa eqeE. Aa n .T! -|{r rn hrast(ov)je. dalja.| OA l-\. ooletrSe Flrrrrcpqe. oddarJen s_iti. utopljenec AarB. pri. poraiijari. n dem -ce: rytrtHy8a (ce).Aa4e'i adi dan. rtbcla'{ 3a .!rHaadi dalien. Aaaar impf l.-. aax6a I obrok dne. nezno se stiMV MY e CTpaB . (ce) rfrnryod ry.r m daialec AaBaq<aI 1. 2. r^aaa Aaaa tvegati. Dartnsrvo. med. kusdar (gospodidna) AAMaS ax I t AA A coni da A 6. 3.(gg)r r.

Brrane^ t?? zaietnik. \rpliv. AaplB. geslo. grad.aar pf in impt (ob)oarovau A8pllaq fi darovale_c A&prIoK ftl detn od aap oa' ATrrypp$qa pf . tolstost. neodlodz nost. lovor ^a(l) aar$nnor adi lovorov (sul'aaxlula. ADr-rxcerr.zmoz' iost:.-spranJa. AZIMKOCaaTpI-.-ul| fl fttsf dahija neposlusen tutski Pota. gibanje.AeBepwaar. AeDcaBeHftla m.AgpoBmra f denarno darllo svatov nevesll AaDoDtrt adi nadarjen -u"u ady darilen. sati.(e*e Ha y^Itrlltre uliani Promer ADrtreE(rr adi gibalen. aar\uo t z. AeBeF r6a n aetr od AeBep ADollvlrr Ce. tuja va- AeBoJ. motev brat. babje storije AeBerr-rEr AeDerr num alj deveti aefina I l.. -AIm 4di dvovrsten. arlr darilo aapen<. dekletov AeBojwrRcru adi dekliski AeBojqrecrBo r? deklistvo AeasrBes adi deviski AeBcrBerra& -qll. biti uaitelj ra t. AacRaAyBa imPI fafi uelrc' licvati. luta dvorisde. AeJcrDo utinek. ABaplr' m 1. reJenosl Ae6ennqoK.. nadarjenost.l?a. Zila odvodnica. oezuutclrall Ae3opra|{r3fpa .21. rc yAprr.in .. AeBoj(Er adi deklidin. Apopors. 2. gram geJanJe. 2. Ae6allwaar impf debatirati Ae6e^adi debel Ae6e ee (ce) impt debeliti (se).o.. hinavski impl dvolidno go avtwu voriti.anar:lr adt dvakrat ABadradt dvakrat A. sonilne sile poganJalr A.AaIXtB[ m l. t^st. 4.Aano[n tfl daveK' oa_ iatev. strorl A.EoeH.dl . Premik. dcg(. gib.imof raz{uzru. A€Eepse. 3.).di devetAerBeAecearu deseti AeBepm L drug pri svatbi.rzrzKroJ oezof rtr AeJrocr I delovanje. 6a6'.talenu J. dinja (z debelo lupino) nunl devetdeset AeBeAecer num a. dvomiti Ae part nol IIolIIrtI Ae zadni Ze! (hrabrenje). in.nI ln _imp1 gaDzrrau.. aarqrrla n dem od Aa6hrastek.i Aalrap 94 AporaTetr ADOlruqel' 95 ACJCTDo t i I I m l.interj ndr fcs oil ropo 3c^c||itt JOJ! AeJnrAr-r.. nevestina bala aao6o 11. graidina ApopeAeq. razpoka. ae co?tlAe eAArroT. T t I dar namenjen (nevestr-) . 2 PrG met. AeAoDqn t dcd. dvojnat asoiarn€ I 1. oj ti gora zelcna! AeT. 3.tu gloar_ ne. dvojaica. Aer(i?aar pf in impl oealraD Ae3eprr4ra pf.. zigi 4' nozotldei: AaMxoca. -lsa adi dvolen loiiti' . aBu. hastiE .utr CtveABeCTOferl. 2. dvokolica ABolcrBo tr dvojnost ADoxareH.k. ^ AAD. ohrometi aaM^ocir 4di ohromel. pomisljati si. -rtra 4di dvonadstropcn ABo xqeH. Agurreq(x cu.ruradi darcZliiv lain. Ce ABOU!'Ia' tmpl AeBecHr f stara devica la AeBeT. Prrstololna aairoqenl-qra adi da\een Iarre. gotulen.qsojar imPI lsou.iacxt'luua I lam uliteljica . lapar itnpf. znak. samo pl prcdrriki Aeirv[. devetina (fevdalna dajatev).nojar cdj dvojen.drren- . vica AeBcrBeHocr deviStvo f AereHeprpa.9\ dek t I I t t namovatr (tu(u tlg. hinavditi fl ABonek prepeeeoec ABOflOAOB dd' OVOSpOlen ADop.ABecTefe nunl aveslo ABecroTri .gl aapwa aaDmea fn darovarec 4airuaP rz zmesnjava. devidnik. omahovanje AeBoJqeHrIe deklidica omahovati. pastirska Pisaalka' dvoJ' nica. AererrcprpsaI // ir\ impf izrodili sc. iivec. 2. Aocra Ae dovolj je (nezadovoljstvo) ae Ae. Pobud' nik aBtrt(eFe l1 1.}'J. AeBeTrenuln oevel AeBerrna f 1. . dva zrasla sadeZa (delnji itd.AaMlocaaTp/ rffrvo_ uden postati.rediti (se) Ae6e IIHa f debelost.. ( raz ) Iodevati a. mrtve uden ddi PegastaaMqecr ASrroK. aaMagasa f Pletenka (steKlc- t. AaMMra kap ga Je lzadela) aaM^oca.flrr6a tt dektetce ABollrerre t dvom. AeBoJKaI dekle v dveh vrstah AeDoJqe.[ veljnik)i tig nasilnez ABa (m) A8'e(L n) num ova' dve num dvajset aBaece:t aBaecer[Ba t dvajsetonca AB I\a nutn dvojica' dva mo' Ska lBa aeca nart dvarlaJsr A.e Ha qes Te glbanJe ceni pa6orHriqro ABat<erle oeIavsko gibanje. svak AeBeprq.rxr rlrall AeAe. dectcj *ild"t. t druzica hqp:pyBa. Apvrjlor enkrat eden. . dc(l(. Pika. 2' ' ^aMaD 3. -qHa adi dvoliaen. impf pobegntn.._ AeAerfitc x tlil.a adi dern od ae6e^ debeluSen Ae6eaoKolresradi debeloskorJast Ae6eaoKopka t lubenica. dogaJanJe t T rilce Aacrla^m fam utiteli . nadarjenost.ma"uili'l 3.drugid orugr Aecira I debata Aedarfrpa. oezerllrau leiryg -f bela Zenskaruta' Delsau AaplBa.BeCre.|t|Ir. tif. Parallza. I samec.-''. stAri oee.AeBoJ. 2. pega. zzu AaMa f kap. dc. inpl Drll za clrugapn svator .2. dejavnost x.v AeArrrure r? avgnt clcLl AeAo.2.

AeJsrB$a AelcrDwa, AetctBYDa,F ifiPf Aelovati.udinkovati Ae|K coni l. da;2. ker; 3. Pa kai! luro AeKal Pa KaJ Pq rc;7'!:ad.vnlt kje, kam , AeKAp, -OT, Aet<apl| m qeser kv. arov ( 1000 m) tt? aeKdMBDrr december aerenarixcxq adi decembrski ae*,rapiipa pl in imPl dekJa' rirati Aex^urtpa pt in imqf ,l' Pran sklaniati, 2. astt, Itz Sdkloniti s6. odklaniati se AeKopfpa pl in imPI @)kraslu, oeKonrau AeKperrfl odlok, dekret AeA,A,elroBt m del; noMalgoT ael manj5i del; 3aAsEorAeA zadnii del iinpl gl. Ae na rezljati, *n tesati Aeaa{ra t trSdica, iver Aeaar z delilec, razdeljevalec ae 6a t 1. delitev; 2 del, delez: 3. dar, talent; 4. slovo, loditev Aeaer6T t?t delegat, odposlanec Ae^erirpa pf in impl delegi' poslati kot zastopnlka rati. -m l. delitev; 2' del, ae,rex gl. Ae^6a 1 in 2 deler, Aerf,, AeAar pf in imqf (t^z)' deliti, lotiti, lodevati, raz' da(ia)ti Ae^n6-aua ffi ,t!st turski gard' ni poveljnik *er.so adi (raz)deljiv Ae,lsja,,-m m nar Pes Kv renJaK, JunaK AeAr(a, rezljati, tesati

AeM6e YDa Ae^Kas/qa I l. rezljanje, tesanje; 2. tak izdelek ae raq r?1lezDar, rcsar LeL'', T qdj ZAre,Za\ vrszan; lig prismojen; Ae^Har Bo nr r1,\aBaTa prr pravr Aerse. AeABilr pf zarezatr, ' vrezatii lis ubiti. zaklati; -popihal jo je; ia ae.,r}ri dce: urezatl se Ae.|rnrK, -t$r nt delamik, vsakAe,tII4reH, '!IHa adi dela'gttiVSAK. ski; AeAHtrqeE 'CIIBOT danjost ae.rElBa, Aels!tsaaT impl malo zarezalri Itg unidevati; raniti se -ce: ,t l. delo, dejanje; 2. Ae^o deiavnost, Postopelr; J. umetnisko delo AeAoBeE, -DD(a 4.di p4slgven' Dodieten aeira-t retno ustie, delta Ae^W adv deloma, deloo aenlMeH, -Mtra adt oeien ,l,e.rrbror rz zool delfin, Pl i skavica AeAqe, Ae^qur6a fl Qem oa AeAo delce Aeua I podezna greda, recna brv leuaronrJa f demagogija AeMatrrfpa pl in imPf Prc' klicali, zanikati, dcmantrrati AeMacRilta pl in imPl raz' krinkati, demaskiriti Leldt6e^ tn 1. fam lcn1jh; 2. Irol AeM6eAaHat fam b|czdclJc, leDuharjenje; lenost, okol' nost Ael6e YBa, AeM6eaYDasr irlt,/ tan lenuhariti

ACMCK

agcgraruga

danjik

AeHqor m dem od AeH (samo sg) lep dan Aer6ed4r poonevr 4enema I gl. reaerlraMa brzq javka, depeSa Aeneuuipa pf in impf bnojaviti, poslati depeso monStrlrall Aetr6, Aetrdro, Aen6a z sklaAeMrre, AeMuar ifipf zalez<> disde, zaloga, dep6 \^ti; fig preiati na ugoden Aenordrpa, 4enompaar pf in trenutek impf poloziti, shraniti, de4enaonrripapl in impf razstaponirati Viti, razdreti,demontirati Aenoprfipa pl. in. inpl od,peAeMopau3ripa pl in impl der.latr,oeportrau moralizirati, vzeti moralo AenpecsjaI l, ned, potrtost, dan; pobitost; 2. nizek zralni AeH, AeroBlr, AEr " AeHor slava (vedno s dlepritisk; 3. gospodarski zanom); AeEor rfl e cB.Hrrstoj; 4, ozemlje, nuje od r(o^a naia slava ie na dan morske.gladine sv. Nikole aepat! tl Konjeoerec brezdelje, zaprav- AepDerrm 4rlr l, gorski prs 4errry6a -l rjanle casa laz; 2. soteska AeFy6r, AeHr!6ar impf iiveti AepBvs m muslimanski mev brezdelju, zapravljati das run .gt m brezdelne'., . Appe, Aepar nltl dreti, tz, kc AeHry6lrnq postopae ie devati; l€ odirati Aerr.AeHec,Aea-AeHecxa ady Aepege t? fqm poloraj (navadno hud); na Aouro As dandanes, dandanasnji peue cyM Di mi lahko, v zaAeHe, AeHar l. impf 1. \devagau sem ti, 2. .n.izati,.II.. I deti; Aeiya3 fl larz relitev, pc rce: Oett Se,PglnlU mrrJenJe, Ilur AeEec, AeEecKaadr danes Aepr m fam 1. skrbl 2. iaAeneureu, -rrura adj danainji lost, otoznost AeHK., AeK(oDrr m sveZeoj, 4ecen,.cna adj desen b:lla Aecer,Aecerre z&r, deset AcnoEoke[, .*Ila adi StiriinAecerap tn 9oi desetar dvaj-seturen, nod in dan traAecerroArM@a I desetletJaloc nlca Aefloro(ue, {rJa n dan in noc AecerEra f 1. desetorica; 2. skupaj (24 ur) desetina 6crrcxnadv podnevi AecerKl&upl, impf zdesetkati, Aorrra 4dy danes, ta dan desetkovati desetina AorryDa, AeHlB:rar impl pre- AeceTr,@ra nunl (mot) ,ivljati, prebiti dan
Acrucr cnnf fam tO po'Jreni, l('ci. potcmtakem AcMo6r|^r|3fpa pt in impl demobilizirati Aeruorrm zllt duh, demon AeMoHcrlrlipa pf in ifipl de.
I Mokodoruko.sloveD6tlBlovrr

I I I

t t t
I

t
I

t
I

t t t

I I I I I I I I I

Aecerox AeceroK tt desetina, davr:k v blagu Aecer:rE ddi deseti Ae!e, Aeqa /t ouoK AereKTtB t 1 detektiv Aere4e n dem od AeTe olfodidek A€Trfur ce, ce AefiGtar itlpl otrofariti, po otrodje se ve-

9ll

A!trr OMdr

aspeK

99

Ao6e^e'r<fi

Aflr'a (cc), (ce, Aytuat impt (se).dvisati (se) vz,licovati 4a'anx"a I teh L d,.dealo;2, ,crirv; 3. vitel Aurxe, Annrar pf ].tzdigniti, dvigniti; lig ukrasti, prikriti; vzdigniti _se_. aufl]rynaar tmpl rzol,,lrflJysa,-ce:
govatr, Ovrgatl; 'Ce:

AuPeK, .:4{ ,fl grcoa' .uam, A,{arRa I votlina, jama_ opormK; Mper( cvM rzvrsl- A4arrqe, A arFrlrrba k aleln oo no-se pocuum ,. A^aIIKavotlrnlca, Jamlca AEpeKreH, -flra 44./ neposre- A an|{eer adi neraven, jamast den,direkten A[IreKnfoa f-.direktiva, smer- Ao praep 1. do; 2. poleg; 3.

t I
I I I

alt3llfi tn vajel, voj(a; uzoa, povodec Arrjarudsa I diagnoza orjaronCaa I diagonala ar|lamaM m draeram, naris Aequrla tl deft od LerJa impfwia,/i':Kr m nare-dje, dialekt AeQr1nipa 4l -detioi' Anjaaor, €I| ft dialog, dvo-in ratl, opreateutl, oolocltl qovor imrf AefDgpMfipa _Yrnf -!:forpopacltr, zmalclrr ndaruerrr nr diamant, demant miratr, desetletje,de- A nr€ , { r, , $ lf 1 mro \ a . , a , aeuexrJa,-nx t roranica a"coe* prittinni tobadni Iisti N$rAr tn diktat, narek an6ex, -un n l. moznarlek Attrrtarfua f diktatura (za kaw, poper itd.\:2. fig Anrqnja..f izrd;arlje, izgo't^rtava. olKcna klada, Stor An6rlAucadt ldm F'opolnoma, N;6eit adj har pes lep, drag, liub povsem AmdMa I dilema Arfl, ArrBoBll ln vetrK n ,Ar,rM, alnuoBtr t?t dim ArrB, - ot adi divji impf diviati, AnMu, AnMar iflpl L dimili, AlBee, AnBear kaditi' 2. pobrisati io; 'ce: Dostaiati divii kaditi se; dimiti ie; biti ariseo3rila f diverzi ia zavit v dim ni divjadina,-zverjad lrrer gunran f pt Siroke turike asrnrnia, -un I divizija hlade (moske in ienske) 4rrnrn6n rz divizion ,Jf''mgLa f 1. divjadina; 2. di- ArffrniK, -qrr rz gl. ouar dimnik n divjatina, zver- Anrlal.mrren, -uua adj diramiarllj#cr. den iad aria;anrrnra I divjaStvo, div- Am6a, Arnbrr I dinja, melona ialko ramanie ArfrrAn, Arrn^ar iftpl pfegibagtirr>serrr^dj velikanski a ti, zeibati (platno ipd.) 1. divjadina; 2. A{nr^6M f diploma, listina, Na''or'dia, f divjaltvo: 3. neumnost spridevalo An[^oMdr n diplomat AltBot[Ha I olv]acrna

Aer[ufTe ?1 aggrn od aere velik otrok AercTBo otrostvo '? aeoercr nr napaka, defekt

sti

govati se, vzpenja.tise

azol-

oo; He e Ao MeHe nl oo mene odvisno Aoa6x, Aoa6ar pf 1, otopeti (noz); 2. ponositi, obrabiti; pl bisage A[caia l. skrhati se, skrhati; zrranstvena AuCepra4nja,.'lrH I -ce: top postati; 2. obnosti se, . fazprava, ctlsenacua obrabiti se Nruta'r tmpl AExe (A!!@r, dihati Aoaia, Aoafaar impl prihaiati rmtretce tt dihanie AoaiaEe ri prihajanje, prihod AlErIte, Ardnrar'pl dihniti A<taxa pl fam pritavati, pritmpl A||rtrrrlBa, Au[rllwaar bloditi, od nekod priti; konod AttIItrIe dati tavanie: t?/Cvrniti milo a&a6a,t m graver, rezbar; za drago, ;naldevati se dolbec, dolbilo pl aoan'gie lan pojcsli in Ic Ana6ecr, {f('r edi izdolben, dodati izvotlen Aoaprar-Vaap/ prcnchati d(' A a6n, A a6ar impt dolbsli,, lati za dnin.,, nc vcd tlrrivotliti; izrezovati niti a a6rfla t qlobina 'adi Aoap.reK adi /nrn pol tthl.ictt, f. izdolben, pG !.|''aflsar zapravljcn, potroscrl globljen; 2, konkaven,ukrivAoapqu pl lattt porabili, izljen dati, zapraviti Aaa6narrura f usad, jama pt, impf lo6a I das, starostrla d()l)ir , a6(e, A ^6trvga (iz)- Ao6aa , aoda'lY&a pl, i tttl (iz)dolbsti, (iz)votliti; dobaviti dobavljati tezatl eo6arr,a (ce) pl okopati (sc), adT globok 4ra6or skopati (se) A a6o{trra t globina A a6ow<o ad! dem od ,.1'a- Ao6ap, 6pa adj dober Ao6apa-Ao6apKa pl do konca 6oRo globoko iskati, prenehati iskati dlaka, volna L,rara I Sdetina, (Zivalska); Bolror A a.Kara Ao6em I pribezati, zatedi se; ja MeH!€a, nehati bezati He ja -aMa.(yAra menJa, Aodera''dadj ki je pribetal; AoMeHVBaVOIK"CUai(O oeraHa MoMa dekle, ki je ne pa svole cuor proti volji starlev Aaamo f dlan; .ce r^eAa KaKo priSla k fantu Ha A^atlKa OCrlnOle A-lr.fiqe, A arrrtr $a n detn od aobelen<n pl kondati zapisovanje MaH(Ka) majhna dlan

pf Arrpurfrpa i\ iftpl rati, voditi

nlca. navoollo

drri'ei-

f. 1 ,, AoOepe

l.

r \'

11zr

100
ICIT

AOAO1reU

AoDpr|cu

101
Aonitfie, tev Ao''J-rMt,a pt,

Aonaj

I I I I
I

AoDAe, adv AoBAeKra do tod, do tukaj; AoaAeMn AoiAe prislo mi je do tod AoDeAe, AoBeAiBapf, impf pripetJatj,priyesti, dovaiati n AoDeAF:rEe dovajanje AoBer(,AoBer€ ad.v vedno, za vedno AoBepoa zaupanje I q.a1t AOBepeB zatJpa'r (ce) pf po'reiti, zaAoDep[ upati (-se), zaupno se obrnln na Koea 4oneplrre,r ri upnik goDeptzs adj zaupen; zauprJrv AoaeprufBosr f zdupr\osti zauprJrvost 4osepysa impf zaupati, zaupno izroaali, sporodatikomu; oeto zaupati se, ob(a6ati se -cer Ao6pFm (ce) pl obriti (se) zaupno na pI kondati brisanje, AoEe.rep 4dv drevi oDnsarl ^o6p\'''9. AoBe.repa poveaerjati d BoaeE, -Nra adl proste Ao6p-o. AoD'r!,i pf zagledati, opaziti; poizvedeti, raziskati; ie ja vo{en Eoaeq, -]ttUr m prostoaoBaAaM Taa Da6ora ugG Ao6p.o. tovil bom to stiar YOTJeC Ao6poDorsocr I prostovolj- AoBldI^pt poklicati, priklicati nosa 4oaaKa pl domotati, zmotati klobdid; namotati Ao6Po,Jl O1 Pripluti, z brG priti na dom se priDeliati aollrya pt pnlahatr f,onJa; -?ajah?ti,, Aogp,or.pl irigteti; presteti, qosretr AoDJaca prihiteti, hitro pri" ul sPetr Ao6porDopn dobrotnik AooporDopetr,-pHa adr' dobre AoB^ese(ce), 4oraerpa (ce) qclcn pL impI privledi (se), tetko, podasiprihaiati Aoopo.fiHcEo 4 dobro delo, dobro deianie pt Aaeoaa. pripeljati, kondati tt<r6pYr,a iinpf biti dober, ZivoznJo vctl dobro Aorojlra 1'l dobojevati Ao6{ro-Ao6yrKa pl pririniti, AoBoaeH, -AEa 4di zadosten: pllg|latr do i<onca zadwoliert (redko)

kondati obiranie dokopati ie oo cesa -ce: Aoon&a impf dobivati, prejematl Ao6re pl dobiti, prejeti Ao6nE-Ao6[BKaI dobidek Ao6nroK m Zivina. domada Zivina Ao6Frc t1 domada Zival Aodfr,Mpf seZagati Ao6^ecr I l/l vrlina, krepost. aednost.hrabrost Ao6,lrDnq,Ao6]rsr<wa o!, imDl pribliZati se, priblizevati 3e Ao6o^i pf zaboleti, Ao6pa3$r pf kondati oranje, zorau aoopaEr (ce) pl obraniti (se) fl AooPeAoJAe dobrodoslica Ao6p3apl prihiteti Aooplxra I dobrota, dobro

Ao6epe pf (sadja);

AoaapKad hitro priti, prihi-

adi AoLpr'tcrr vrel, prekuhan AOApuOr(, m koncc,sklep, -ttn
(lOVrSlrev

pozeti, dozeti, kondavatiZe.

impf

T

Aoma pt prihiteti Aolaae pl pojesti; inperu preobjesti se,-cel upreti se AOTKAeBeH,"DEn, AO'(AOBeH, Ka AoJapKa-AoE f dojnica, doj-BlJaadj d,ele'lelr
Aorl<AeBrrrl1a, 4OX4Onnrqa I oezcvnlca Ao)KAe^rrB, AorxA qa adj dezevan Ao>x,qeurz delek AotxAu impl impeft deiuje AorKenrapl zbosti, zaboleti Aoxcxc pl irnpers Ms Ao)Ke,Ka postalo mi je vrode; rc Aoxc)Ka lig zabolelo ga je 4oxlncc pl doliveti 4oxrrrclu4a I dolivljaj AoxliDoncrr, -,rlra adl dosmrtcn
l(a

AoBracapl dospeti, priti, zadostovati Ao?qeparxex, .rllra adj d,one(ulvnl pl opaziti Aor^eAa zagledati, t1 Aoroplre crgaretnrogorex AoAaAe pl dodati; vse dati, rrniti (posojilo) AgAaroK,-ry /'1 dodatek dolgoAoge4locr f-. -dolgdas, casJe, naveucanost Ao1en,.a .in!p.f dolgodasitl,preseoall, ltl na zlvce. motrtr adi dolgodasen, AoAeEes, -EHasrren.na(uezen AoAe9. postati dolgoiasen, PL, DnsKurru se l6lexa coni medtem ko, brz ko; dokler Aoenser?dojendek n AO€t6e qoJerue aoxA m oez ,qoxAa eq, -^w m zool ma> Cerad

oan, (oncevatr govorJenJe Ao3_Boaa dovoljedje, doput stlrev AosBo/rx, Ao3.Ro^vDaDt. imDl dovoliti. dopustiti.' ilbvolie,

aoatupz, 4ofupysa pl, impl izgovoriti do. konca-pove-

vati, dopusdati

Ao3eMn 4d? nizko, do tal Ao3[EKa I klic Ao3pee,.Ao3peaa pf, intpf dozore , oozorevatt

oavan pf kraja ogulirj, Aov3a6rr. -do ponosrlr,sKrnatr Aovaapg'i pf faft pognati (denaU Ao,n3pa6oflrl. dodelati, do
KOnCa napravlll

aosfrAa' aos'n{us pt, impl dozidati, kondati zidavo, dozi-

I I I

Aoara; AoJAe c!r pnn oomov AoKarKasocr f dokazanost AoKat<e pt dokazati: vse oopriioved' vedati;-kondati AoK,arKoK m konec besed, zgoaDe AoriarK!tsaqxra f fam C;1. Ao
KA,KOK

AoJA:,4olfYBq pl, irnd prtti, pnnaJafi; gt.

Aoxnrtra impt doi:vliatii biti pr'l koncu(Zivljenja)

Aor\ l ad! do. nekako do. priblirno, okoli; oAaM aoKaj CrojaHa grem k Stojanu; ke poSorkMe AoKaj preBAerrqeta|l bomo do {yJu-

I I

I I

i

I I
i

aoxpaJ

l0z

AOMAIfufiCI('I

AOMAlfu|tiCTDO

103

AOCaArr

I I I I I I I
i

rieva: aoKai crorlllra Avlllrl Driblitno sto liudi tdripal adv. popolnoma, povsem, co Konca AoKr,opttt l. doktor; 2. zdra\. nik AoKTop:iT n doktorat AoKropripa pt in impf doktorirati AoKTIrlfun I doktrina AoKvMdrrr z listina, dokument AoxtrM, AoKlrlar pl l. dokupiti; 2. vse pokupiti AoKycyps, Aotf-UcYpar pl fam poravnatl ves oorg; tt8 unrditi AoA, AoAoBrr ftt 1. dol, dolina; 2. clobel, prepad -orientalsko oblaao,ra-na I dilo do kolen (prepasano) AO^at m l. vzidana omara; 2. Dribor za praienie kave; -kavo;-4. kolo 3. Skatla za za drpanje vode (namakalna naprava) AOAr,AO^r1OBfl dolg Aoar, -rror, Ao rq Qdi dolg
AOrlrMArI€Ct,

aolcrr, -arra adi 1, spodnji, dotnji; 2. malovreden; 3. lcvcn; 4. slab; 5. lig nizkolen Ao^xn,.Ao./uKar (l) irnpl dolgovatl; pnp$ovau !ce: ( vzrok ) Ao^xrf , Ao/DiKar (2\ impf dolgoveziti (o pgCov-o{g)
AOAXXHa

I I

t

podolgovat Ao ro adr dolgo AOAnOBeqes, ..Ma @dj dolg, dolgotrajen, dolgotiv AoAroBpeMeH, -s adi dolgotrajen AolroroAsntes, -rn* adi dolgoleten AoaroKoc 4dj dolgolas Ao ropaK 4di dolgorok Ao^eD;aimpf gl. Ao^ee 1. dolivati, prilivati; 2. izlivati Aoaee, Ao ear d doliti, piliti; izdrpati vodo; farn le srkniti pijade -ce|.

AO TIIaBeCT

ddl

Feos doEina a, AO^)KTD -4rr rA dOlinik Ao^xHocr f l dolznost; 2. obveznost Ao^nna I dolina AoarraK, .rtu m l. spodnjik, juini veter; 2. spodnji mlinski kamen AoaH![rrre s l. Zenska srajca; 2. krilo aoay adv doli, spodaj lo,rlnormruan adj podPisani Ao yrn (re), (!'E) Ao !'rar ol imDers zaeufti oster jeziku (od pekole bi<us..n'a. papnKe lpo., Ao^lre, Ao^qrnsa n dem od, Ao^ dolinica, dolec AoMaadv doma, domov pf sottr,aa l- prignati,. goniti;
Z. oQ neKod pntr -cei rz priienjenec v leAoMairca nino hiio (zadrugo) AoMa3ercrEo ??polozaj, stanje pdZenjenca AoMa;tm bot paradirnik AoMaaeH, -rlra adi paftditnikov AoMa*r.rH r?r hisni gospodar; vetjak; gostitelj AoMa*[HKa I hiSna gospodi
nii a <r i r . l i i . '

t

l.

QOlZrna,

z.

tr AoMai<mrcrBo gospodarstvo, gospodarjenle, gospoolnJstvo Mr| AOMaqHe pI impe6 z mrzeti, presesti, navelidati se AOMarITetr, -ula adl oomac pl dopolniti, dodati \onup*r ce AOMTTC^yBa Im?/ pnnaJatl na mlsel. Dreml$levarl lonrpelr M6 7 imfers lenoba

me drri ApsaMuc^[pl premisliti, do-

AoMs(rrucKrl adl domaI, hi5ni, gospodaren

bro Dreudariti adt (krajevAoHAeKa AoHAe; no) do tia, do tam -4dt nekako, tako AoEeKaAe nekako; nekaj dasa pl AoHece prinesti Aoo6pa6orn Pt povsem olldelati AooAeq adi utrujen, onemosel. oslabel t&ait pf l. do konca prehoditi: 2. tiP opesati aonad pl daphsti (listje) - . AOlafu ce rnpt ugaJatt,vsec biti ao'Ltrrr aal! prihodnjii, nasledrliid 4ouaryia I dopotovati, kondati potovanie donenina impl kontavati Pe' ko, tganje (apna) pl aotr.eclar',r dotiskati, natis' niti AoEp ttt dotik; .!ik . .. -pna 44l qouKalen, AOrBpen, stiden rtl AOrErCInnr dopisnik aowttryF,aim pl dopisovati Aotr ara t doPladilo; Porzetje (postno) lon url'rarse n dopladevanje aotronqesle,-I|Ja'1 dopolnilo,
dodatek
ii't \f:'

Aono/urn, Aonortrl1oa pf, impt dopolniti-dopolnjevari.. Aono^rrtre^ell, -i''a 441 oe polnilen, dodaten, nadome' s!eD,poznelsl AotroroncKu 4di predpotoPen AonpaBd pl dokondati, doz! dati (hiio) aow^Tl pI poslati, priDesri, pripeljati, dostaviti ,J/tpala impl posiljati, prinaiati, dostavljati Aonpaua pl koniati sprasevanje, nehati sprasevati;

svet iprasati, pozvedeti, poprasati ad! sele,komaj aonpsa Ao\pe pf l. dotaknili sc; 2 prisloniti,nasloniti sc pl l. duftlstili, (l(' Aonyurru

PCe:

POSvetOVaU

Se,

Za

voliti; 2. noslirti, doslirvill komu, obvc{titi kt)!l:l Aopa36epc doicli, (l(,trtrrcti, rtl povscm |.azrrttl( lI pf porirvttltli AopaM l| AopacKat(ePl vsc, tlrr ktttttit povedati Aopac ar ddi dol ascl AopacTe,Agpocllvlrl|, AOpacHe, Aopacr!tsa pl, lnlpl (rofistt doraidati 4ope4a ad' prihodnjid AopEja tr \n adi indecl koni rJavec Aopjasr<a I bot krizantema dolgdas, AocaAa,AocaA6a I dolgoaasenje AocaAeH,-Arfa adj dolgoiasen, siten, nadlezen pl, AOCaAU, AOCafa, AOCAAYBA post?ti _dolgoaasen, iftpf. paskuten, dolgoca$tl

il{e
t\\( t\c\\t

lote .

! rir L . -l\ f

AOCEp|III|

104
Aoqt[rrre,

AOfpae

AOtPt(or1e

105

NreSra

AocBputrr,AocDpElra pt, impt dovrsiti. dokoneatidovrls vati, dokondevati Aocera 4dr doslej, do zdaj Aooe.raueu, -uta adi dosedanJt Aoce 6a t priselitev AoceaetuG,.q[ m priseljenec Aocerr (ce), .AorenlBa (ce) pJ,. rmpt _pnselltl (se) pn(se) serJevatl Aocgr^na adj _domiseln,premeten,prebrisaul Aocer/rf,Docr I domiselnost, Premeteuost, prebrisanost AocEa impt dosegati (z ro
Ito I

Aoc[DKeE, .rKHaddi doseeliiv

w pt impf dohireti,doseti. dohitevati, dosegati

A(rcflIra, Aocflrflv-

4ocropo adrr do nedavna; l<malu
AOCAOBeIT, -Bfia den adi dobese-

l(a; cnacRa, aocTrrcKa ni ved tzdrZal 4ocroea, .Jrm adj vreden Aocron pl do konca stati, vztrajati; He cr.rAocroja sa sbopor ni drial besede AocrotrHcrBes ddl dostojanstven AocryAr.r Mu pI impers Mt' AocryAe hladno mi je postalo AocyAn,Aoc't'AlEapf, impl prisocutr, pnsoJati Aoraxl MDtce pl ifiDers 7. milo se storiti-iiomul 2. ,al
Dltl

pl socrracr,ca lam vidrzati irenesti do doloeenega trenut-

AoraMy adr dotlej, do tod lol.ente, sorerrrysa pl,. impl Drrrv. nactego,presestr preseoatr Aorepa, AorepFa pf, impf l. pngnatr, priganjati; 2. uredrti, ureiati; 3, liq Dri,(haja)ti do desa tipo se -dei obledi (obladiti) Aorepa[ocr I dognanost, urelenost Aoromj, Aororatl| adv dotlei, do takrat AcrorarneH, .Ena ddi dotedanji, prejsnji pf |. Aorloltr|, AotrolraT -(vino, dotoditi; 2. iztoditi Zgaoontterr-dohrtevatr nle) AOCrareB, .Trra, AocTatoqeH, Aoro.rKaI slabo Zganje -\aa ad.i zadosten Aorpae, Aorpaar pf l. vzdrT:.t Aqg.e..rx€, pf. pristokati, Deti, prenesti; 2. vzdriari sc, nau sroKatr ne odgovoriti

Aoc $na pl do konca poslu. Sati: slilati AocAllrlra impf ae ut ce AOcAI'u!tsa ne slisim prav ooDro Aocooaese (ce). aoco6aeKvaa (!E). .p!, inpt stedi (;e). staqu (se) Aocariq It dosanjati, kondati sarnJe Aococa pf fam porabiti, konca Aocriaadr dosti, dovolj ,qocraraI teZava,tegoba Aocratr m dostop, pristop AocraneH,-Era 4df dostopen Aocfaca, ,aoclcuaa. pf, inpl

AorpKtr^! (cc) pl prikotaliti (sc), privaliti (se), pririniti Ao.rpea, AorptIR pL ifipl (pri)tedi do kam Aoyr,n (ce) pl domisliti se, priti na kaj Aooaka, A@a(aar .pf 1. gL fa, Z, pnJetr vse po AOC vrstr Aoop.ra, Aoopjrn impf, pf 1metati (Lredi) do kam; 2. ,vse razmetati; 3. zadeti; 4. osiniti z besedo AoxoArfl dohodek AoxoAeB, -AHa4di donosen Aogea, -gHa adi pozen, kasen 4oryra adv pozno, kasno Aou@ra f pozen das,nod ,.,oq!Trr, AorIlTar pl odcvesti, ooc!eretr AoqeK,-rF m gl. npever spreJem AosyDa![r cE ifilt He MA ce AolrlBa ne slisim dobro AoEaFrpa ce pl prilepati Aonjijar{, .qn ,r priSlek, pri" serlenec Altarocr I ljubkost, neinost, liubezen Alr.urEn,Apa3Ear impl &a'it| fazorazevatr ApaKa ru bot bodak, trnov grm ApaMa drama I AltaMarrs(pa pf in iftpf &amatlzlratl

Nrac'.e, AEta'cnUB pf , impl (o)praskati, (na)dedkati; My AItacHaBHeKoAxy36opa nadeakalsem mu nekai besed - ur ) , sr r e, ) Pr 4 - 'a\

T I

an?

Apana, Apanaar ihtpl praskati; /ig posmehovati se komu Alrucxa, ApacKaar iftpl 1. ikraboti, praskati; 2. maza. ti, Ccdkati (papir); -ce: Pt'llsxatt se Aprcxaq ,r i,,on dedkad

orau. blebetatl ApAopKo, .oBqtl ,n blebetad, Cvekad Ape6es, 5na cdj gl. ,qpo6eH oroDen pSrc6aat- adj drobDjakarski, malenkosten Apc6laDocr I 1. dlakocepstvo; z. Kramarslvo Alrc6oiuJa, .Er f malenkost, droben predmet, drobnjariJa ApeDeH, -Brra adi starodaven, starinski AIteBHocr I starodavnost ApexAr, ApexAar i,rpl ideti Ap$ra I bot vodna kresa

AX|De'd, adj lesdD; lig trd, -rrot rog, oEorel ApBeE, AlrDrnror adj lesen, -sna, -o (trgovina) ApBeqapBJa suha roba I ApBeHrqat stenica Ap.Decrdra 499ln od ,qpBorcI uKo orevo ApBo, AIrBa (3a, ropeEe), .'l orevo, crva (za runvo); AItBja(ulro pacrar) drevesa (ki rasrejo) ApaoAe^eq,.rrqlr ,n obdelovalec lesa, mizar ApBoAecrDo fl obdelava lesa AItBoJaAra zool smrekov lubadar 4poopel m drevored lesorez ApBope3r?? ApBoca, Apaocaar pl ofueveneti, otrpniti; lig togo se vesti imPl ilabu.' APfoPg'.4P.AoPaf

I
I

I I I I I I I

slaviti. kaditi se Apyca.rRn pihalni Apra^o n tatn star. AIteMar ir?|pf dremali. nost mehur ft AIrcAo. Apnsr Ao Apo3A-AIrOaAaIeH rn drozg. grmovJe ApM(a I grm. Apo6ar im?l drobitii tis sobezdati. 2.caprn _ ApKO^.. ApyrapsrBo n tovaristvo l.nesmisel apo6a. drenulja Aper+re.e fi bot dren 4perota I drenulja AIreHKoBrrqa drdnovec (ZgaI nie iz drenulj) AlresoB[rla I drenovka. dia. impf to'gariievati AlrlTaplra -ce: hud biti na koga. -urr 14 I. 6e^!. lrg blebetad ApHAap . Apyca AIrVcHe. prileinica AprKn. drozd nase. dlovek. drZaj lp. urlo Li apooe. L drZali . Ha AplT Aa A!!rwBa. dienov les ApeHor. drureJo itvo (organizacija) driska. dremav ka ApeMe. zibati otroka AlrycanrEa I tresenje . Slatati. onemogel ayB o'? brlog. Apo6oB[ t?r drobovje.nryBa pf. drematl ApeMrroK m dremeZ. xrxs c{ ro jas[Kor! Aponxa (l) f divja gos. tako ti bo vrnieno 4po6uarcaf drobilec (stroj) zool dobro se poautiti.. dulec. nost. pukati n AITMOH redko reseto ApHAa. AIreHOsn.Zival AyBrre. 2. blebetati ApnAarro tt pahalnik. droplja A9. Apel. bobnati.abxrz nai le Doskusi! med s. 2. ApycHar pl stresti. AIrKoJln m lam mozL dck. Apr{ap m AplTapKa I tepec tovaril-tovarisica lve. tpttYr j€ _ AITMOAn.(ne izpustiti). misliti. pt f kosdek mesa ^Do6em€ dvekanje.rorApo6 pljuaa. 1. tresti se.. grdo vreme APcr€Brqa I A!tsa.^-i l i drutba. -^. pomt Apyxr (ce) impl druiiti (se) -i l i .okoma Zenska kati sc AftYr adi d^tg. A[ree pobrisati . par (fant in dekle). godecna pihalu vec.xn^a f lam onemoglastarka.2. gu.jo.cKa adj (pre)drzen. ApeE. se prebije s tem Apor(a (2) J mot ulomek AIrycKa. zaApeld trg ^di span ApeM o. srre_ sao.Apqa f detevno. idipati. kovaski meh. elinast vra alryrtrAen @drpojutriSnjem z outcem.Kanrca I ljubica.'IaD pl rla AlryruKa ta dva sta lep AprHe^dj zagrabiti.71tolkad rolneApE(a. 2.tovarisi zmku AIr!M nr velika cesta Alrrra*r. t.AvDa. nyjar impl vcti. pogum.AplrurBo r. oulccK ApyreE. 2. odrt AlBa. ApYcKaar rmpt gr. rapTa Ko razcapanec. predrzcevka na gajdah. diare.. ABe cooll. AoKaj ruro Aprrr no^eBo do koder seie to Polje. praznovati. -oBqrI /n drem6vs. gl. J.{Bqn m lam bojazljiAUDa. 3. Apxar ifipf I. par izmakniti. rfp ror apo6 jetra alto6e& 6sa adl droben (v "jedi). zasPanost. lig otrc be vezati. napihovati sc. AlMKaar impf zamolgati se -ce: klo toldi. aKo M!' Ta seKrra mu le paola v MV aoxr-r! '.\aia se iivi od tega-. prah v Alry. pil('nlkn (ljudsko glasbilo).r(Jira I krozek. AprHyBa pf. ApVtaztfgai rapKa.t 1. {Eqrt t?t gl. tig blebetad Apo6. 2.ra Aporua AIro[ a I zoo.lt . -ce: irnpt tresti. mlKasulr.rr/ (xl MV Kaxeln pripoveduj to AYBHC komu drugemu AyAyK. se{i. 2. AlEaar iffipf pihati J4 r AltcRocr I drznost. on rma ove soor. Ivekati._imeti. Aluarr nr megla. volno).-ux m l. ja yAptr AIto. ApHAaaT tmpl panarr (bomtrai.He. -r.I I I I I I I ApeMaro 106 Apof. oulec. stardek AIrMa I rntad gozd. /ill Ap!4. kujati sc AlryraE-AplTdar ad! dr]'tgit. pozvanlatu /r8 bleoerarr AItHRaqm larz slab brenkad.AItMOAaT l/rpl. kratek spanec ApeH. lig dobiti apcKa inpt imeti drisko. II. usaipniti.. nesramnost. onemogel. gl.r. cukati. TIle ce 4rajqara ap N.nKaiezik za zobe!. f. A!3erla. fig debelusta. latrr rut. imeti se v ce6e dati dislih. A!31|HaI ducat drugikrat avae. 2. zadremati. t Ap3rrc. tovarisija. Apycaar stresati.luknja l. tovarisica. majhen drenov grm. malnen oren alrrca^xa I rot(aj ). 4. AlteHquH'a n dem od ApeH mlao.ro l. ApeMia t ctremavKa. 2. podrast.il cli. razca' pan Apfirl^o. druZba. strahopetec adi apr adi star. !ce: stresti se ApyEKa I 1. steklopihat. avnr|I6a n l. v zrnie iti. segau. Aluarrar impf praiiAlrlMcrur 4di cesten ti.zaspanKa dremoten. -ce: i. jagode Aglla impt trgati. drzati se (za kai)t 2. kinkati 4peura I dremei. lena. ToJ APrf(Ir. l. dim. /aru ucvlcti. t1e cpxaru kakor posojas. prah vzdigovati. dobivati zrnje.A!a$(a. 3. AytrryBoar i. braniti se. kljuvati.ors impf plenjati.. AyBrrar pl fmn ostareti zapihati. zaspanE apel. impf upati si. .rra adf skupen Aw itttpf l.ihati. poSumen AqAn B Adj rAztf4an. putlll. dlzniti si Ap3or{. Apsraaar ltttpl orenKatr. impf podremati.izmikati se -ce: 107 AYMKA t t I I t I AIreMao'? dremavec.

AYnEEa n dem od . fig Sduvati. Aypu Do flpt.AHI'K I I I I I I I T I I I I I I I . arhansel AilrojaAeq. oqHa (VcHa) AlIt€ AlrneK. donoa adi AUEAecr dondast. prebadati. Alrll(aar iffipf na\ajati se na vonjavo. -rtx m 1.^en ce alll]tlautra I sovraZnica lo v Prilepu. A!|nar (2) impf lohaAlurira. nahujskati -ce: ifld od A!M. sapa vatr.Dsa adj du5even.l6a n dafi1 od . morilcc.te. aYltr. krvc A!!tory6r{(r. AltltuarrcKrr adi sovrazen. tel dola: 3.4frernocr I dulelnost.. luknjati. 2. dusiti se. oA volnena blazina lrY xa Ao Al'r(a od zibelke do groba AyEel'e n fam pod. MaqIIa Alrrsa !rpn. naluknjati AVLDrarr. pt ljudje. pretkanec. zbadati (o boledi r\)i. votutuca AyEKa. Alrqar inpl l.Awr n Et. rt 1. jamica.ymu tn fatn hujskad. bunkast (dekle) A!I6a. Drrsfcen Hero 'Ce: vsr se mu rogaJo t4m Aym(a I luknja. jama. Aiuuar Drelukniati: suniti.Alu€ao jaki 2. dolbsti.AFAA 108 AllIoDaAeq AVUIoDOAIInK 109 AltnojaAeq Ay*au n prodajalna AlrfuHcr(q ddi trgovski. duhati AY re Allnflr(a AlEse. 2. AFrar (l) irnfrl dusiti. teh per.rEsepa AlE!ffK. pretuknjavati. 2.tecr vaIl AlrFtr|. votli.AojAedakali bomo. 41xoxn rz duh ayua I I. 2.q!M|a. zbosti: AiEr. -tF n morilec ses.g vodja. -lEra adi zadualjiv Alrme.o/ kutina (drevo in sad) AyoBAeHnr r€l binko5ti (praznik) . -N|}d m gl. splet|tar A![asRa. Zirwriaa. Avnar impf l. ce aparu Sele vderaj se je sapn1K vmu AyroBaAe4. AlErlllaar ti. r/il|DqoBa A!|IlKa m$Ja luknja. AyMihacl(ljudsko) UIOB'T. CIrIe Ce AFIaT C! AlEeDeE. 2. zlodinski AlpU Aa . dusa l. duhovnosu prisrdnost rur.qrl AyrxottnArrrtx. TIIK Awrn Iele. dokler. slamnjata.mr m arh trgo\ec 41x. 4. II. sapo loviti 7ig nasfuvati. .I fom spletkaricai zasmen. lustva in etidne lastnosti). 3. aYrsMaEn m sovrai' Av!.Ayftaqtrgovinica Au{<awgla.ra6a{ r?rploskonotec Ay''d:at fam debeluhinja. fam vohuJr forirati. ubozec. tla pf prer. Altrtel|. . 4.luknja' fl 1. (notranje Zivljenje. hudodelski. -Fr m onat duSnil(. AyllIOB AJTIIK Ayc. dih. AfBr I .porog A!@. Kyrpa A!'rxa. listi.Owrm daljnogled part cor?i cel6. l. podpihc . dokler ne pride. prG (laJru Ay(aH.rlati. wtati. ovoha" adi luknjidav Altr. orientalska oaesna (ustna) votlina. I deft od Ayrsa 1. dusica. (e ro qe(aMe. Ay(aH.n. revaek AyItr€ luknjica. zacetnik. Y9 ryor: cI{ Ja AFuara ne unrcuJ se! 2. Irycra A!4ua sirota.

VTTIICA ieBper. r<a1Pxa nemuslimanl(a. f€3Bnr+a n Qzezva za kavo feM. pv.a id! fam kakor da.tudovit iy. ..zvijada frDo^urrr|I|a f l. hudid fasolcrl ad-i poreden. -nor adi l. I . noraavost. gl. Srapnel. zogast tytos adj drt2 gl. iaBo^r-r faEo]tqe. -riia in.r vraZidek. 2. granata.. --un m arh Pek in prodalalecgevre(ov fe3Be.rr I laft krik. rogovuez ry?V mrja. faBo^laa r tmPI uganjati burke. men' da. irtpmra ju ) smeti. razposaje_ nost. -'. tyMoBI| n velika bakrena kangla (za vodo) fyM.. prosjaditi. Kaytrllj}l ncvernik.co TpoJqa za . hudidek aAro]ru[H^aK.rfir. fo^oBtf m arh mo(girer. ieMoDri (sa Ko!6) n tva_ la. Krlstlanr(a fa{e. fffpar gl.qu ft l. far. f arh gl. faBoaar imql lgalJja' ti burke zti" faBo^nja. lam baje. 2. nemuslrman (sramotilno) l. iVM bakrena kanglica kozo fi6pe. .r. svitek fyBe(eH) .'ra'trad1. 2. nered. zvijaden. gnoji Sde. baranta' tr fypittra I bol georgina. navihan faBo^ri. -dxre.Poreden. -\1 m l@tt vra' gr-rlija. o6pa3 r€xo ioM lma deoelo fl6pap r? smetar fvopaprnrK. budidev . gnoj.l fypfosleEc&r adl iurjevski fypv faql|Ja.I $a /t ministrant (prr praznidnem bogosluzfeDpeK. ovlurrrre . brzda (za konja) fepAaH n ogrlica .. -mr | \ftgoliia.nda. fvloBo rrac o rozno olje i!l|t.rl m lam cigarl ryrrsn ce. fonosE t?t podPlat. l. de! da. soqrga ryope^xB adi pognojen tmPt gnolttt' fy6pr. co ABajqa r€Bm ce npaBrr. nesnaga.t I faBoa I l0 fu6par[re i'we3 llt fyrype iwcrut ad.oH!tsa$ i?nqf biti diakon fayp. 6oxeg roKar l|| betec (konj) io^.roru m arh bot roZa.rlltsa n dem od iwqe. fa.gl. svet... Pre' lkan faDo^cKr ddi vraiji. adi indecl nar pes zelo leD. posoda -2. vezenie tep. rHoII fy6puoo n gnojilo flfpfiurre n smetisee.i lam ciganski fymrm. poaez(prodati) I I I I ff faBoa nr vras. lpot t krogla'. iy^'tr6a a krogla.rvpv Tr-rJa preplr sta dovolj dva.f 1.an'. daliJa f1p. cerkvcni pevec (Pravoslaven) arKorr tt diakon aaKon!tsa. -tur m razgrajat. navihan. ypitje.iy. ce iyn tar impf fam ciganiti. domneulo io. ied iz mesa. zviiaanost f8K. faBo \'Da. moavirje. jezero ioMle3eu tn krl komzna alr psenidna kaia (orientalska ied) foir. adj irtdccl arh temno rdec i\Re" m kul l. Pecivo v obliki svitka: 2. lokalost. sl. raca faio.i rz Jurjevo (praz-r4eu mK. laryr ( Manacrspcxa) rtt somostanski diiak.feDAaHectadt ogrtlcasr t I I I I I I okvir za ruife4 n tainbr-rrin.Wk .in.0p^a6e ryre met krogle iy^ecr adi kroglast.gl.r'B i1 arh odtoitri tleb za odplake t!. za nered trije igype adr laa vsc skupai. faBo^rtr 6a t? dettl oo f aro. flnr.zetenjaie.KuH rc . 2a ptazenJeozu\eca fuce^. fay-pn m arh. -tur t?1 smerrsnlca iy e.

-.tna 4dt moreor_ ten. so.ry4aa€Hr rr? ekvivalent.tr1 odmev. istc starosti eAHoAnrllirr impf ett{at dne!no jesti (ob postu) eAHo3aAplro ad1) zapored. edinka. .E| I lirjenje. ob' eArnna gtam ednina f stoi. eBerrry{AeH.u!qH nt enobocarro{tox(cu. e.oi enota eltrdulren. skok v stran (v gaeKctrarBlJa. -rEa adi natanCen.arm adi istih let. eKrpa eKI|e. dmgo za drugim eAHO3eMe4. samotar. eEarne/u{cTltrrK{ adt eva\gelL' danski. l. .individualen eA. er(aBfr ce. {T m odmev. e'f\ cc impl ieztu se erKe. -Hfl. Pravoslavni erwetflJa. . eksistenca ettwraru. _ erKoa fi de|fl od e)'< voru) ek. istost. 3. eBaglleaEcr fi l. cesarski namestnik v Bizancu. erElla /l prla erBdKTeH. arh 1.rKollr m zool :e. greben.2 zaslon. od' stra[utev. ekvator er. 3. eArfior. 2. er(r|!|!aar impf odmevau eKortoM m. adv vcasih. eArrar! aa ceKoraMnkrat za nadskof vselej eBrrcaeqrJa I bivanje. . protestantski eBe p4d laj! tu! glejl. enxa. tcc. cTollallcTBo eKoHoM! (a ekonomika. posestvo gl. oouo ex. €A||oEueg fl sc lmenlaK e4norarea. I I I I I I I I I t . tam egoizem eAFtrrro4 -.qgaadj enol'rsten.Es{wocr I Posameznost. isti.tgt tt somrg ljenik eAuouacleuocr t enodusnost eAqoseAe en. morl()tclzcnr cArroBpeMe( adi istodasen.rr<aadi edini. z.neki eA[uaeceT. 2. eK eKpaa l.i gtam cnoaozen eAHocroJHo 4dv nepretrgoma. mikalnik eAEra.gospodar.. stalno c4xocrpan adf enostranski ll M&k€donsko-rtlove$kisloysr eluotryrlra I enodejanka eA[o*reH adl enodlenski e4gou1'4o adrr latn m'logo. . kakor hllr o oNm6ocrr..-nu I ekonomiia.n edinec caE4a f l. 2. f nauk o gospodarstw eKor. evidenten e Da tbo fi elsa er. .^\a adi enotodenski eAuooopasetr. aoMar(rIII eKoHonuja. eksakten er3aDx. erKl|r6a I I I I 441 Jezev etew n tezero e3epcKxadi jezerski €epqe. rum eden. 4 m lan kj PrrU-. z eno roKo eArropeleH.117 EAHO l 13 c&no 12) Nni brt ko.oxex. okoli na c^ro6ourrDo r? cnobostvo. ecu_ nec. -t\aa qdj ist<> vrsten eAaoc^. en. identidnost. iel5ev eBo^yEja-f razvoj. earlnaecefle num enaist eAndecerrh adi enajsti eAxHaK. ce od ctM Ponl gl ie.rKa f kmedki voz na dve kolesi eAEreq. hkratcn cAHoBpceH. tu Pa erotriM. evangelidan. gl. -siuor m sebidDost. cenen eDruEula t cenenost enrmqrirJi. eAnHaIIr 17' I. tuca eAllorartgloqes. -. gl.e(sar gl odjekniti eKtrira..' oditen.. eventualetr eBrAdrfien. enaka \. daja na-pol zastonj eDTqIlo a4t poceru ere.aroqe. gospoda$tvo. isti. -K:Baadj enak.{rja n evangelij-.'rednost eKfrra I moStvo. premalo eKcKlIBrJa I L izlet. v enl vrstl eArropoAeH. 2. enak. ral e? kie ie?: Ee e ni eraxlaonji f izpraznitev. er@T eKadrop r?1geogr ravnik. vardev"anje(npau{ eKonordlja vareevati). DredstojHlarl(o qeAo eolnec nik pravoslaYnegasamostaeAqo(1) adt priblizno. enakopravnost eArmKoB. {rT. cA' er-vMerl ttt rgumaur. er!'NleHKa f predstojnica Pravoslavnega samostana eABaj4dt komaj. er:raDcrr m L hist eksaih.tx'J ad. ekran e*crlr. !. z i^-pako.tlotcist eKcrtalr:'uJa CE c. oozrv.> ma. evaKuaclla eBasreNte. "4$ adi enoceliden eAHoKpBes. gl. 3. oABaj eAeg. odjek.*ra ddi Posame_ zen. evolucija eBttH. ekskurzija. identiden eatrau 4dt enkrat. idv ne qovoll.Esa adi istokrven eA{oMqcaeau(.ecl Domanjkljjv. -Mqrr 4AI|O3eMr<a m-f rojak-rojakinja eArronMer|lrK. posadka. evangelrsl. Dosamianost e.ekonom. -Tyl adi ftzttider. neko6.^oi adi ielSb.2. veda (polititna ekonomija).-Hq[ . adi ind. n dem od e3epo-e3epqa Jezerce eI(.Tfla adi enonadstroDen eArronirmta f enoladstrop. 2.eArE{rEa z edinlek eA[anBocr t enakost. -3r|a 4di enoliCen eAqoo6pa3nocr f enolidnost eAno_paK adj enorok. m{. spanzrJa jezek. enica. gr. -Jrraadl cnobarven . -uor 4d. .posamiten.protestant ..

excno3da |. lig oseba. 2.3rr m sklepna beseda. e^oBo ApBo jelovina odlidno skcrpeMeu. emotiv€n razteeliiv. odpadni- .rerdrrieir. l. oBourje sadje €aarr tu zanos. ||pltp() il '? erdna I stopnja. 3. gl. jelka. eksDlodirati ctcnor6. elastiden ad. vre' teno eNe'{ m zool ielen e^e'{.el part lej! (kazalno za 3. Aajaromaknienost. ooneu AoM.. epilog erJ'ncv. oglednik.elrtl*ic/ai m .fam popollroma.6fr8Iatn 4rlr vseeno er{cxofl tn episkop.. gl. malomeSdanstvo ecreareu aclj naravcl gl. . -. eaMa3 n diamant.eqr<aar impf stokat| iemarJa dati ecu'Jd impl fan gl.eceHar adi jesenski eceHocKa 4dv-to jesen (letognJo rn mrnulo) . eKcraoAnpaal p/ in inpl razpoditi se.uvod v umetdisko aelo e^etr ielendek. jeseter (riba) ecEao .cKr . cuera ra. -Bna adi dustven.{rr I Zalostinka.elitsir.erfirco m nar pes gl. emancipaciia 2. esf. f zalros. gr. razletcti se. osnoven. coceM epa f doba. zatavtto l i ri e^I[. 1. eKcleAtr4r{a.i izbrano eHAeK. emlgrlrarl gred.boii{no drevesce Gxcrdr.jelenji. prvina.ojc.ra6opdr m izdelek. povsem. -cHa adi uspesen. samsKo avetl epeSrqa i zoot jerebica epe6rqts ddi jerebidji epec I kriva vera. l. e^a(re) BaMYI emlsar pridi(te) seml el. od.). cfcl(t epem.11 poskus. odprava. eKcrd3a fi. porodilo.. Da 5e ohol cKc[e8TD[rreH. Jesenr eceHcK. eprc &IEa n Zrebtatna. ielenae cibrioxapa pf \n impl eksponilati. l)r i teol lel er(aB adi jecljav epetffq -rnI krivoverec. lig sestavina. sol.j.trfrpa pf tn impl od. zensKr eHAeqe I t5 dunati. eliminaciia oKcnpec m cxspres aficr|pecl|ja / Eraz.w m arh gospo<l padriSki etDel|Aqa I 4/lx gospodova epMrK n zdrob Zena epyAn|trJa I izobrazba. eM ro eM ao prctiran.Bn I pravoslavna zupnrJa eltrr or. Stell za ecdj. -'raa cesti) obleden.izpl Iantovau. izreden. samec epreH^aK.im-pf jecljati. prJaca. elaborat eurnu rz gl. zunaj sredista.\eMellTn eleMesrdpeH.. n tantovstvo.. eEe ro! lej ga! eHopnJa. eru(ucrla eo[KdceH. -un I ekspoziciJelenJeusnJe e^eHqe. l.-qn fl jarek.m esej. zl| 2 os... liz element'. z. cksploatirati oKclloAnpa. l. e oB adi jelkov. eM cofli fafi eM.ufia adi letosnje eceHortreH. eleull fl mosKl. m kliutitev.. odetDeEAqJa. odjek ecanl m fom radun. samsl(r epreu!tsa. era epreAe. ekstremen _. . lig ecerpaI aoo. 2. €aa! eaar€! samo imperativ pridi(te)!.elitipretiravanje. lzvrstcn.ftv. etx jei eHAetre.ele' gija.. adi jesenski ecerulr|ja I Lkem esenca. samstvo eprcrlcKn adl fantovski. aIkoholna raztopina. tev..d^(ja)ti..). obrazloZitev. os. lol osvet. vel epoha e'Jre'I adv .crc r(J Ao rc6(.I I I I I I I I I I I I I I eftcneAtrryJa I l4 e^erHja. kobilarna eprEII n fant. naraven eaeMxja. elan e^asrrrqeH. -ux I ekspediciia. '|l padnik uava .. 3.misliti. .. eMorrraeE.kakor.tln n1 tlan ccha ecfiaocKu adi cehovski ecsaocTBo cehovstvo r? ecna$u[sHa f mclc\anstvo.1. razprava eceEI jesen eceHek. izeksport cKcnopr izvoz. eprenlnaar .Na adi pfoLen. eksces eMr{r nr emir.. erupcrja exo n in m odmev. epitaf emrrer m epiteton. -url f motovilo. -nnra adl skrajen. 2.l[rHnoT eca[ B qapltrIja He a:! er!tsa radun brez krderrKia. l. ec6jor. emitirati e. eleganten npl'poAeIl ecrecrBo narava gl. eqar impl razlegati se.r ceh ecHaotl'ja. iz. gl. ekstaza MAtlT cttcrpo a7i in dd.adi . i2f. clnpfl ere part lejl (kazol|r. ekspert n cxcrn-oarfipa impl izrabliati. e^eHcKa KO)Ka-aili cxcno:rnuula. Temasu eOeKTm udinek.. sok. jelov. cuerrca. " eack. . erc-nor6ro.1 lcj.rxa -. ekstra: iz-l'rstno.ertrp-drpa pl eKcqec t1 rzseuevall se.ernast . e^eHllulia n Leln oo lu.qna adt eKs_ eruardmaqnJa I osamosvojiccntrilen. prvoteD. etemenra_ ren. ek" telovnik e^eM6rrr tn ke/'1. polet. eKspreslJa e. adj krivoverski. dudaski -in impt. ekspenmenl cKc-neDT izvedenec. uspeh. raxa.. . arabski knez e bot jelka ^t ewcAp m poslanec.wj I t. ecer'. 2. potovanje s Posebnim namenom cRcnepnMcrlr . udinkovit eplnryda. izpostaviti. ztteJtrje. pravoslavni Skof erflrao nr nagrobnik. imeti za. -ita . pridevek er6xa I razdobje. mv (ob e. gr. eHAeErBa n dem od esAe( majhen jarek erJ. oopravnl oddelek. eprellglBo m. -rrrr I izbruh.coMHr{reAH{ sumlllve oseDe e.eM tako.trtr'aurla I izlotitev. napol.

r(a6a

tl o

rqqpe6

xcAPcOu

tt7
'(eBUIIIIE

r( .x
,Ka6a (1) I zool krastai:a; i,aba ;Ka6a.(2) f .med gL rpa1ell angrnapectons adi Zabii ',Ka6emxt ,Ka6l^K, -ry,'m riodvirno mahovje, blato xe6pa I gkrga xa6lpKa / .L mehur; 2. Skrga r(a6wKa, rKa6lpKaaT imtl grgrati, izpirati grlo xa6!?Harq r€6!?rrrK, .uUn bivalitde Zab: malomeSdausko okolje; usmrajena vooa: mrtv o xarop.m gl. ualop hrup, kdk ln vu( >t<a'toprr impt gl, uarops hrumcti, hrupno govoriti xa/r, ,(a^oau n Zalost,muka; soautjc,pomilovanje )fto,ro, ,r(a aar imrtf talorati, obtalovati, pomilovati; pritotcvati se ,|(!^60 I l, ,alost, muka; 2. plltorba x(!,r6orradl pritozben t(r^crr, .ArrA adi talosteni Zalcn, 6oauten; ubog, nesreadrl t, talovanje; pomilo'(aaorlc vorJo nat|/rrroo)Ke Zal 4d, r|(a^l|, ,(a^or impf l. zal biti; 2, ,olostiti se; 3. ,alovati; DrltoZevatise -r:c: (, -ryr m levez, sfomaK t(a,l r.a ocru (ce) impl ialostiti (se) re.ro4a, .Elr f bot \rtfi Zajbeli :'d:anld,f dem od ,(a6a 1. Zabica; 2. Labica (za wata)i 3. zool Skoljka xarrlre, ,KiatFtt6a n dem od, :r@6a 1. Zabica; 2- ,abii p gravec ,Kap, xapoEx, xaple ru in f 1, tgrjav.ica, ocenJi 2. lis navousenje, zanos t(aprf, rcapar impl Zgati, obijgati; Zareti, plameneti -ce: gorisde t apEtrtre fl ZariSee, r€troDllr 4di raiarlen, razbeljen; plamened ,Kapqe, l(aptrl|Ea n dem od xap: [orajHo r@pqe potuhnJenec tK6YE m gl. rpul,runa, u6yrr srn tro;axa impl gl. rpaKa Zvetiti r<raB n 1. truma. mnozica: 2, sodrga, gl. rIlas r(flraMoIu, xIpaMoTaT ln?pt roDotati.treskati xr1{a.l Zlindra, golda, droZJe, gl. urypa xSpana.itnpf dofotati, bresti po voor ,xt{t6 ft Zreb,kocka, gl. rcoIIKA

xa are m pritoznik

pekati; x(exrlleqll t4rn hu,r.Apc6a irnpf Zrcbati, metati kocko da priDeka ,qpe6e, ,rtAlre6lrr5a z trebe, irtexoK,:ma adi l. vtot, razIrcbidck beljen, r'rel; 2. fig oEnje\it, rqpe6eu, -nryr at Zrebec strasten .3ts n tezlo ,KApc6n ce, ce xgp€6.ar impl ' 'te3oa, nr Zir, Zelod t(e/raA Zrebiti se. Zrebetiti se telja, gl. xe 6a xAlte6uqa I Zrebica, Zrebidka ,Ke atire '2 xAlrentte, xAlrenM6a z 1. t(e1lare]reH,-itta ad.j zaZelen, gl. uoxe elr dem od ,rrNE6; 2. Zrebidek xe^6a f Lelja ,nAprrm, r(AltEaar ir?rpf kol. cati se t(eae3apa, t l. 'reA$apnnqa ,.elezarnai 2. trgovina z ter(AIrItmBItga I kolcanje, rigaleznino nJe i|(elre3e!t, r?Itul ddj l, Z.elezeni trAp.Erre, rq\[r[nEtsa pt kolc(ruda); ,RAIr[Hrcr, ,rApEArOrerSe 11 'r, Zvenket,rozljanje xe6ypKa I gube pod odmi, pooocJe tc6lpKoca pl zgrbanEiti se iKeto/ut, t(eBorr(a ifiDt DreZvekovati (po. malem'); tig venomer gonlD rsto r(er, xenosn m Zis, zl.ak (\a zrvaltn,qrevju) xera f vrodina,pripeka r(era, ,Keraar irupl zbadati, trgati r(eralKta f 1. zbadanje,trganje; 2. Skorpiion xenrc, xelrrlTa pl, impl zb<> sti, zaboleti-zbadati, trgati ,Kero^, -r^lr tr teleUnik (palica pri telegah) r(€ro oq rfl tezelj, grebljica xeroca, xerocaar pI zrgosaU, Zaznamovatl xca, r(cAra t Zeja xcAcH, -Arraadj Zejen rcaHear ifipf ,Eien '(eArrcc, blti; l,g koprneti to &:m xcAlurK, {r| a lejen dlovek xGxe, xerKar iupl Lgati, pri-

I I
I

mu se

3. ttg 2, ,elez,'st modan; jKe^e3sa paKa Zelezna roka r(e errmta I teleznica rre^esnulmpcKEadj l,eleznilkl, iKe elrnr,Frnn adi ielezniiki r<eae3o 1. leiezo:2. kovinr ski predmet; 3, likalnik xe^eH, -,A.r|aadi Zelje\ koDmee x,e K f zool Zelva; jaBa Ea xe,lKa komaj se vlede r@aY.4snx, teaYAoK, -rtrr m ielodec reAyAose& -.Ba adi Zelod6en reaYpoK, -qq m zelvin samec rre qe. raeaqsrEa n dem od xe^Ka Zelvica x<eqaI 1, Zenska; 2. Zena, sG prcgai 3. fig mevZa x(eHa.[ra f tenitev, svatba ,I{eueEe zenitev ', >netcx adj oienjen rreEu, ,KeHar impf Zeniti; ce: ,eniti se t(eetA6a I Zenitev rreHrurle fl agsm od, x;erJa ienska, Zenldd

I I I I I

t
I I

i

I I

I
I
t

)KCrrKap

ll8

t(naKa
iKII o 11 ZeIo

ll9

)KyrKa e4 rume-

T I
I
T I

t
I T I I I

,KcuKap lr1 ienskar, babji gregor xarrcKoBr fa I fofi ienskost xcrrcKorrda I Zenski svet, Icnske xerrcrBeu cdi lenski, neZen r(cuqe-rKeHrrEEa n defi hip od t(eHa Zenskica, ienkica ,|KcpaBm zool ierja! t(epaBri ce, ce xlepaBaT impl vrteti se, nemiren biti ,r<,ccroK adi hud, trd, kmt; ncdloveski xctoap m Zanjec; mesec julij (po ljudskem koledarju) ,KerBapr<aI Zanjica; ;etveni stroj xeruKo adv vrode r(erurri ce, ce >xertmt imTtf razbeljevati se; lig razrr'nemati se, razburjati se xeurrlHa f pripeka, vrodina ,ui-: tt(llMrt, )K*\T6 Ziv ttri, tit'/ ti; )KrrMn 3ApaBje pri mojem zdravju; t$rrr MajKa pri tvoji materi ,.\B adi iivt (s pridevnikom) popolnoma, povsem; x(IrB rAaAeH popolnoma sestradan; 3e^ell popo]noma zelen;'I(sB yMpeH ne Ziv ne XIIB mrtev ,*rrD, f kem Zivo srebro ,KEBea tllrte /l stanovanje; prebivaliSde Zi\t\en:el ,l(lrBeatfta f fafi nadin, potek Zivljenja ,KnDee impf Ziveti, stanovati, preiivljati se ,K[DeeEe 1'! Zivljenje, gl. )Kn-

)KllBrrrapcrDo r? perulnlnarslvo )Kl,ar. impf Zivotari,ti xxDKocr I Zivahnost rrnBEe, rorBrryaa pf, ifipf postati Zivahen, razZiveti se, opomodi si-raziivljati sc, popravliati se, ozivlt'ati ,KuDr4tsar6e a,oZivljanje trdrBoAep m Konleoerec, mrhar irrtr&ol[nc m podoba, slika, portret )KrrBor m (fam tudi, f) Zi'rrJenJe ,rorrBoreH, -itla adl iivljenjski ,(riBqrr{ra-rKHBorirrHKa f iival r(morsHcr(Ir ddi Zivalski rlrrBorrro, -Trrn n Lival; fig surovei, podivjanec
,KUAOrOAaBeq,

daje Zivljenje, ohranjevalec iivljenja

-BIl[

tfi

KOOr

,KItDC/rOntfC m ZrVlle Jepls

zat\Bva impl Ziveti s kom dobro r(IrBlpKa irnpl Zivotariti m ii.E, peaat ^<sr tKli'troBfilda f zgaga r<{xue (ce), ,r<rlxrryTa (ce) pf, inpf opeti (se), vedkrat (se) opedi ,Ktr^ | l. Zila, kita; 2. krvna iila: 3. koreninica (rastlinc);4. rudna Zila; 5. prada (igratka) ,(r.raBrrt|a I zilavost, trdozix*tnecr adj ,ilast, tilnat ,Ktflurrrrc rr l, atgtn od )Krlla nrrtrrnlila; 2. bivalisde, stanovln.jc
,r(I|Attllll.cll,

ncti; ,r.vp m gl. xe.\aA iir, ielod r_umeniti se, iol-ce: fi porok, Zirant to sijati 'KnpaiFrI Zirafa r(otteHlI(aB, xlrpd'oa rRo[fttt(dB atl rsrpri, rc{rrro, m Zi' r-umenkast ^.nwia r(o reHlqa f fied zlatenica rrla r(Irlell-r .rre^Ka tu, f prebiva- xolTeH[lraB, r(o,rTg.raB adi Iec-prebivalka ned zlateniaen ,rrlreacrBo r? 1. prebivalstvo; xoATf, (ce), (ce\ ,,t.o^rarimpl 2. bivalisde rumeneti (se), rumeno (se) )RrI.Ine,-sja n l. iiv|jetje: 2. DarvaIl , Zivljenjepis, legenda ,{o^ruqa f l. zlatnik; 2. fted ,xwro n l, ,,it^rica; 2. iitno zlatenica zrno; 3. koljivo (kuhana ob- t(o tfiqoK, rtKa ad.j dehx od xo,rr nekoliko rumen redna pseDica) xrlqa I f. iica; 2. nit(ka); 3. ,KO/rrIIe (ce), (ce) 'io^THar pl porumeneti, porumeniti stmna; 4. Zila (mde); 5. ,KoitToK, -Urr fi rumenjak lis Zilica ntuiapa I iidna Zeleznfca,LiL ,Ko roKoc 4ali rumcnolas, zlanica tolas ,'('tnJd'! interi ajsl petel i(oilroca, )Kolrocaar pl gl. xlll:xa impl f. igati, pedi; x<oarrrc(cc) 2. fig zbad,ari,draZiti: ,r(oatoqerr, -.||la a/l rrrrtrcrr.irr -ce: opecrse kov x^e6ltrra I fla, pl dlesne, gl. ,xo^q { [ig hudol)i.iu,r'ic(llii
BEHIIIT

xo^Tec, ,Koarcar impl

zK er'aaf ileza ,F'i€jJaec\adj zlezast r(Mepr@-rr(MupKiaocvirek, gl, I npuKa, ukMr{puEKa irnpl brizgati, Svigati, '(rdpr.a se valiti xMypse (ce), xMvptl!tsa (ce) pl, impt potopiti-potap\ati se xseapKa, xHeatdra I gl. r(eaBapKazanllca itflpl ieti xJtee, ''iJdear impf ,eti zl(rjnlan ,<ldd.re, ,KHUerSe zetev tt

xr|Br|qa I perutnina; fam Lival; usi
x@EAapHuK, .qll

BOT

njak, kurnik

n2 kokoa-

ski, l)iv u ln i* k i
)Klr^*t| / rlafl

-ulrla

I stanovanj-

()d )Kq^a Zilica

2r<o^aa zool ,olna f ,r(oar, -I|or odi nrmen, zolt

xoxopu, r(or(opat impl fuumeti, hrupno govoriti, gl. {ouopr-r

vost ncorvra / l. tolanik; 2. t',ll; 3. rumenjirk; 4. /it Irrrkrlrnosl ,(prBa I l. ZIlcv (vojD(', r)(. sreie ital.); 2. rcl rlalovlnJe xpTDlTa (ce), (ce) )KproyBaar irnpl Zrtvovati (sc) x(y6epKa, r<!6epKaar impl ,ttboreti; ,prezvekovati; fig pG casl oetarl pf, impl trqrHe, r(!'rrl!!a vzkliti, pognati (rastlina): zrasti, okrepiti se (otrok); opomodi si (po bolezni); Zivahen postati ,*-UNrnBadi trpek (o grozdju) x(yria eq, .Lry( m zool lkrlat,
--rlaL lrilpL

r(v aE
xvaaB 4di slaboten

r20

iry?Ha trct

ta

121

3a6e^ee ce

r(vnrnE ,?t zuDnik xi^H, ,(i^ar impl Zuliti, ti. xfpu, t<ypar-impf peli, ,gati (kopriva) Idoti xv^rrc (ce),,(ce) ,l(Y Har Pl xr!?I|Aa at l. Zurnal, gl. qfl(ser, pomasrrarr caHre;2. filmski pregled D()0rgDrtt ({c), pomcncati (se) xlttEa^licr nr tasnikar, Zurnalist xyrrurt m ,upan
aa pfaep

33 sadarxo adv zabavno, zarlimivo 'pogovarjali smo se o teta- sa6aBra, 3a6aBTaar It zagavan ziti, zabresti; fig zateti tes3aar(a, 3aaxaarpl 1. zabloditi, nati; modno.zaropotati; zazat_avatii2. lig postati poteceu porepanle pun sadaaur.aimpl od 3a6aBrr (2) zabavati: zabavatise saare, 3aatrar pl zaleti :estii 3a6aAlrjara -ce: zastonl zaadlt ugrizniti; piditi man 3aaps oe, ce saap'Ja'rpl lam izbotjsati razmerje, zblizati sa6ax rtl sukniid rrri narodni noii (z rokivci ali brez), se,sprijateljiti se zttotul pt lLm \ 3aaptM, 3aapqar 3a6at!qe, .qrsa n defi od stroSkezaiti ga6ag zubundek sa6, 3a6a ,tr zob; EMa 3a6 Ha 3a6ar6a,.3a6a$aar pt zateti neRoro imeti koga na piki KOpau t 3a6a6o.t'' 3€.6^60|r pl ?,.teti 3a6ap m zobar, dentist toldi, udarjati; zahrumeti; 3a6apa, sa6apaar It zaaeti lig zatEti gobezd,ati !sl(au m6asa I zabava, razvedrilo, 3a6apa6ae, 6,arla\ pf zabobzabavna prireditev nau oa6aBa, 3a6aBaar impf zadr- Ja6apxaI zobarka,dentistka ,evati, za\la(Evatii dcer za- 3a6apcxx adi zobarski mujati, muditi 3a6apcrBo1, zobarstvo 3a6aBaqe,.tMr6a 14 otrok iz 3€.6ar adi zobat, jeziden, vrtca mrzel; 3a6aro coHIIe pozi3a6aBr, sa6arar (l) pf za&mi, ko sije brez toplote L^ti, z vreti, zmanjgati hi- sa6a|ta^r pl tam zatemaiti trost; zamuditi: za- 3a6em d za.lf,ti beiati, w muditi se,zadrrati-ce: se beeDiti (daled) $6aDn,. sa6aDar !?\ pl poza- ta6€rte of zbelati tez. po -po OAVAII, razveOnu; begniti; zapustiti kraj -Ce: PG zobavatise.razvedriti se sur, enugrrrau rs6all|rurc 11 otroski vrtec. 3a6e^eece pl zasvetiti se be, msle Sola lo, belo zablesteti
TOBADAEME 3A ACIIIKOTI TTE

za, v, o na; pa.}

I I I I I I I I I I I
I

I I

t
I I

3a6€^exu ta6e^err<t.Pl oPaziti, PIiPorn' niti, zaprsarr

'122

3aBa,1lrl

3aBapefl

123

3aBoJlTarr

ro6opirDcff, -oua adi pozab' liiv
3ir6opirDcrrrR, -url fl1 zaneseD.ilk 3a6opaBu pl pozabiti 3a6opql-r (ce), 3a6opqtsa (ce)

t
I

t
I

3a6e^exBre,reH' '^tla a41 Po' memben, znamenl! 3a6eAexI,TeAl|OCT / Znamenrtosa 3a6e^ex^{B gdl 9p^zeJt . ra6e^ex!tsa ltlpl opazau; pft' Dominiati; zapisovati f,abe^eur(a-l oPazka PriPom_ ba. opomba, zaplseK zoben r 6efi. 6,'/.a ^di 3si6e9 m nri sten-a, strma nclina; kled, aer' skala rabeD6arx Pl Iafi rjmazatl' gl.3aBa xa . Dojrackati, zaaeti naDrratr' na' sabcpe Pt hrf,ri: dce: zbratr se

t
I I I

t
I

t

pl, imrl lam zadolziri (se)zidolievati (se) 3a6ouroru, 3a6ouror!tsa PI, inlpf prikrlt't, potlaaitipri krivati 3a6DaHer4di Drepovedan sa6iawt, :eL6iauira pt, im.nf prepovedatr-prepovedovarl 3a6peBrapl zasopihati 3a6DeMesn pl zanositi 3a6p3a, 3a6p3!ra pf, impf pc> pospesiti-Pohiteti-hiteti, spesevati ta6i'ii i^P1. rez"ti,.rentati, 3a6psaP. adi pospesen; 3a6pliP kazatL zooe grozrtr zablesketati se3aHo ABnr(er6e pospeseno rabiiecr<aI eibanie s!6^o, {Bqx m -la.tn zooar llovck, lig uJedlJrvec; ole' ga6psa"bcr I naglica, hitrica; pospesenost bctac ra6nvaa I zabloda, zmota na_ sdprca';I adi zmeden, zmesan, zapleten rrakc, Pomora ,dli5tvtn Pt zavesti v zmoto, 3a6p(aHoca f zmeda, zmeszablodo, Prevarat-i:.-ce: za_ njava, zapletenost bloditi, Pot zgreslrl, rzguor- 3a6por (ce) Pl zateti Steti; li sc ustetise ts6o6o^ m zoooDor B 6Utta f zrneda, zmeinjava; ra6o,1er€P fi SaoorteKapr€ J zmotai zadrega zobni zdravnrx-zobna zorav- 3a6yEr (ce) pl zmesti (se)' nica; gl. :a6aP zmesati (se); zmotiti (se); sa6o^eKapcrao 11zoDrlo zota\' v zadrego spraviti (Priti); nistvo, zobarstvo upreti se ss6o^t Pf zaboleti sadvrart ad.i odroden, oddatadopaB tfi EfizaDa' Pozao' ljen, samoten 3a6wa (ce), 3a6!r$Ea (ce) it-".qt. Pozabljati; *3JoiL pl, impf z^bosti (se), zabarce: sPozaDuall se dati (se) 3a6oDaaes adi zaresefl, Pre' pl zateti iemati|. fam vz6t, zamaknjen, zatoPljen; 3 !,a$n zaacti si sluriti kruh ue,Nlor e 3a6opaBeH ves 3aDalu, saDallta pl, imvl naie Pte\zet

loziti, zakuriti-nalagati na oSenJ .aD,ape'J adi zaloten; priZenien (otrok) 3aBaIreHuK, n pastorek v "qll razmerju do madehe 3aqaptr pf l. zalotiti, dobiti, najti, priieniti; 2. zadetikuhati, zakuhati; 3. zavariti 3a$eatIadi raztresen; prismoJen 3aBeasoca raztresenost; prif smojenost saBe{e pf zapeljati, tlpisati, vpeljati (red) easeae'radj zapeljan; \,?isan saBe AWa im pf zapelj e'rati s Bee pl zapihati, zaveti, zamesti (o snegu) 3aDeHepl prideti veniti; lrg malo ledi 3 Bepra zarota, gl. saroBop f
3aDepeHuK, .q{€aBelreHriqa m, f zarotnjk-zarotnica, 3aroBopHur{, -qa gL

3aBerurarea ,r oporodnik, teslator 3aar|DKa omot, zavoj, ovoj f
3aBllAeAII Ce, 3aBUAe]l!!a Ce

oanl se 3aBnAe^yaa6e n svitanje 3aDnAerr, -AHa adj zavid€nla vreden, precejsen, dokajsan 3aB'rAr, saa,dp'YBa pt, impf obdutiti zavist-nevosdliiv bi' ti, zavidati 3aBnAAmeq, -BtIa ,n zavi,slnet, nevogdljivec, gl. 3aBsc xBerl 3alnAlrocr I zavistnost, ne, voJdljivost 3zrBltops ce pI zavihtati, zaplapolati 3aB[ceH,4IIa 4di odvisen 3aBl|c]inBeq, -BIl[ t zavistnct, nevolaljivcc
3aBI|CAIiAOCT

o.f, ltt1of impers zdaniti se-

vo!dljivost
3aBI,ICIII|K, -Illt

/

ZAVlSlr|()Sl, rtI-J||D C|tt|tlt|

rr(L /

ncvo{dljivcc-rrcvo*'l k rr iiv sauep'n pI potrditi, overiti; 3aBxc[oct f o(lvisDost qperlr;Ic 3a!nrKa, 3assrxyno lrl, t,l,/ 3aBepeII overjen preprs zaviti-zavijati pl ,zaobljubiti se, 3aBrrroK, , zilv cl( -ult raBepl! "ce pnsecl; zarolrlr se saDjaca (cc), 3trnlocvlro (cc) pf, impl fan pohitcli, p(xl. 3ar,epyra im.pf . potrjevati , . vizati se-hitcti overjatt, verlnclratl s al.ese pl iti v, vstopiti; /itl saBep!tsapf zadeti verjeti, de poglobiti se v kaj oru zaupanle 3aDAeqe1l odvleai, potegniti 3aBer tn zatetje, zatis:e; lit v, zavledi zaoblitba, za,'reza 3aBeqepfi ce, 3aBeqepwa ce 3aDOAHE|(,qZ m ZapeljiVec, pl, impf . imperc zrnatiti zvodnik se-mractn se ralo4mqa+aro4nmra f zapeljivka, zvodnica 3aBeurra, 3aDerrrraaa pf, ifipl voliti, zapustiti-voliti, zapu- 3aDoJ, {rl rn vijuga, ovioek, 'lig obra, Sdati saDerrra{re, -hja n volilo, opo- 3arojirarr n zavo:e\talec, roka osvajalec

-poravnatl-glaoltl. vihati. obveznost gl. skrbcn 3arplxerrocr I zaskrbljenost.'llul 3alpunI (ce).tJ. 3aBPI4Ea m konec. 3arlree. inpl zavezan. 3aAasatx..ativeti. navsat r'Ie. Saraf'duBatpl. zaoomluvradati.rkali.sarolnn pf zaceti gostitipG soldevati snusuo se ml le saiolrrla pf za&ti kulmje. saAoBol!tsan.zmeiati (glavo) 3aBDmOft.uru pf narediti Pr-vo nap:ako.-3aBprwa pf . za. i?rff .-. im. sag rD6 za hrbtom: 3aA rIoAoBIlHbra na 19 oer v drugi po lovici 19. zavrtulu. neumenpostaJatl oglu3ar^![r sB adi zaglusen.d! ob]. t nalc ga 3s.res. .. zadovoljiti se-zadovol -ce: se ieYati raAonoure.pf 2. aaopatu.ma adi nedou.tc t ddv predvterajSnjim 3aloBoprqa-3:lfoBoplllFlKa saa. razHO BO 3arpaAll poveoaulo vaJarr med okleDaiema ugasearacu pf ugasiti. nagajati sa''we pl umreti.sklep. impf zadolati. zaaeti stc DriDravoiedi Dati garaj. P€rIe' saxarrz. namigniti. inpf ogr- 3atpo3. doltnost izDolnitizadov:rli. 3ary6n nar zasel je.vati. poganlan.. -rda n zadoltitev. svinianost saraaosen. .impt pogladltl. . obvezati se-zadolzevatise 3aAoruKr[e^err. svornik (na vozu) raiparn.tu. naKopa'vati si skrbi -Ce: sarp'Ie. pot je zgresil 3aA praep z.3€fopqsaa.I^a. nost 3arlro3ttsa impf groziti. rfipl zagfenlll-gtEnlu men. pl zagaziti.saAo^rllrle Eocr I obveznost srU.same.pogrezniti se-pogrezatise 3ar vaee . Fcei ogroZati se 3ary6a I izguba 3ary6en adl izgubljen pf izgubiti. navdulen. obvezatizadolzevati. safI. |. sDorazumeti se 3aAoBoAeE. zanrmadusenost.dv zado\oljivo 3aAoupl nadojiti. -. prrvezall. piti se saAMq -ryr tn zaonJ\ca zate 3ADOpKa-3anOpHa f zavon) zapah.a. rcria. zaobradati saap3€.dpf zagrozit| ogroziti. skleniti-zavezovati. nemircn. narolje (drv.grDalr 3aAorlrKure. premikati. iz. pf . impl omoiiti (sefmoiiti soAeDace impf obfegati se. -cei rarpeau adi 6grct.-ce: 3eAamx.je I I I I I I I I I t I I I I . gubiti (se). zadoliiti se..saipa-6 rz .I'a qdi obve.zboliSati odnose.ridosluseti r'f j sar. tmn gorednost. rfipf zadovoliiti.repa zarotnica SAraAerrocrt umazanost.i pce: spraviti se v nevar. ogroiati. impf zaeaziti.vcstnost 3arp[rK[ pl prizadejati komu skrbi. dobro . obmiti.narodaj. skrivnosten aaraA[. 3EiD'prn zisr. gram kont' nica (ce) pt. zen sa+*ua I zaled. impf postati laden-postajati lalen 3ar^x6E (ce). sF.pl impers za.. aa4oupa (ce) pf.l ie: 3art6u rpneHue izgubit je pbtrpljdnje..ilr alp. skleDati pf zavrteti.teti tipati. niti sorea 3arafle t uganka garpeanocr f ogretost. sena) jati. poginiti -cc: aavtall. 3aKldu zudirati se saAln[|cr<r adj zaleden 3aAo6pr pl spraviti v dobro postati dobre volio: -ce: volje. zasnovau. suloc 3arai'Ellla il''pt zaglusevati (itttlrcrs): My ce 3arpertrIl pr6oriur nc dcla prav :rorprxcn adj zaskrbljen. -. sarie6e pl za$ebsti. obre{ovanie. lig preieti (z idejo) 3aAo/rr<eEre. raKnln za Kal-zatrKatr Kaj 3aAeuuce pl rmpefs zasvrl t\ se pl 3aAerEree-3aAeT[u[ pootroqll se 3aAAa6owt pl poglobiti. nakopati garpaAa I ograjen Prostor' sl sKrD ograiai gram oklepaJ.1vrmtr. zasaroBopMsl(! adi zarotniski .pf zaaeti boi. (se).sarpeDapf.. imqt ogrc' ti{grevati drariti. ooBpcrca 3aAorrfq. premakniti 3aAsro(Xaa. skrbnost. priieli daiali: Drikazati se v prikukati daijavi. DOravnavatl sz. po. 3aAortiN(irapf . imqt dohitetidohitevati 3atoBop tfl zarota 3anoDopHnra. omeniti.fopsllBa pl.'iq&a pf. zadirinost eaaera -cbnj fatn ker. stoletia s^aa$epf zadati. wfiu zsresiti: 3ar!6fi cBecr omedle. dounost izpol-njevati. kreniti. izza. napoyenle !aPovedo dati-naftigovati. propasti. dati. komu skrbi.rlnen j -poneumr en poneumnjenost 3:rr^llenocr t 3ar^yf. impl.tllo a.ati.'e p Jor?aruqex.ana cdj zadovoljiv 3aAoaonrelrro a. zato Ker 3aAelHer saAer4tsa4. Precej a BcL. zaloziti.IuJczemsKr 3aAorwr(ce). nakopati si skrbi -ce: pizadevati 3arlrrDKttsa -impf KOInU SKrOI.rr'(trpl zadeti gibati. obvezovati. -qn-3aaprtrsmK. snovati.r pl poneumnitr. s t''acU!E Pl. -rla.n adi inozem./rri. Pokopati vati mn6a pl laft z. 3ar^q6!aa (ce) pl. intpf kofiati (se)'koniavati (se) 3€'Taci.naiediti narobe.fTIslpf . zanalUra pf. -ini adi zado'tc> ljen 3aAOBO. -qtr tn zaroullK aiLvtakoj.u (ce) pl tam pnzade.Poneumiti 3ar^lt!tsa irrf Poneumnjel'ati.-rrt ce .3aBOpKa 124 3arpelltrr rn4'|t)t(ctl aaAoMrr raAeEar6en obreganje. gl.

a yfep-r ce pl pomeniiiti se. premreti.(q oglalati 3axl|Ba pl zadcti kihali 3axn(orn ce p/ zahihilitti s(: 3aK et adi zaklct. z^drdrati: fig v Pogovor. zdrazbarski . -Iuua 441 poJu. skleniti 3arllqoK. sa3eMlwa pl.-ital&eAfiv imqf. ooorr(atr 3aKarlre pl napovedati. kondati. 3 A\I'IIJBA pf. -cei zaplratr se 3aK !qeH. skupaj . zbosti. zadoli)lflti po vodi. sKtepatl 3ar(o6n. 2. ncDotnir ljiv. 3a3rrttm-iarqm!tsa pf zateti skupno.t zadeti govoriti s zadrtati-zadrLev^ti koni. 44. thlpI 3a36oovBa. zdrtbarski. smrten (sovralnik ) sar(^Eraa I prisega saxaorxa f pokrov. plcprnJrvost 3aKallrRa pl [unt lmnn\li: !ce: umazati sc. prijeti se 3a36xBa (ce) pl zasopstl se Saao\aet aol zapoznel zalcti sopihati. zaplesti 3aAIrHKa pl fatn zabrcnkati (na kitari). pri poljskih delih) zopmost 3aeM[o odt vzaJemno 3a3opeH. zaplesati.\ (in sc 3asBont' P/ zazvoniti. PlaS' 3aeMoAaBeu. po' taarrpe ailv po-jutrjSnjem moe 3AA\rrpemeH. zadiiden. tmpl koga. kaj zadusitidusiti. obregniti se 3^t(aeanBadi preDirliiv.rB-3aAOpHrrqaB plepirljiv. osvojiti.. izogiblti se.' 3aAOp/U. zaKtopntca. pl. p c s . oootavtjalrse 3aRas!tsa. hudG ben 3aJaA|{Bocr I ujedljivost. -Bgrt t. postali trrnoglav.xa adj zajtji. ljiv daialec 3a3pee. poovtza! se 3alaAe . pripeti. pokrovkl. rancxncc rl zaZiveti nagajlvec.ce pf zateti plezat| plztzlu se 3 jaK. tutiti odraemna f iposojenka. impf Wsoollr-posoJau talpe n la. oA Kora cll 3aecarrrl.'xalgrcr.-zapihatil icoga.lrxrr adj. . 3. sklep 3ar<.n.e pl vkoreniniti se. tujka. 3ax Brr . puhati 3aAorlq. 3a36rBarrocrI zasoplost 3 p.pf speti. pI.Krt. imql 3aeAt qa I skupnost. sKrepen 3aK lqr pl l. p_f okrepiti. zaigrati. -pHa adj sramoteni 3aeMqocl t vzajemnost. -ce: 3AA\1'J'i. adt skupen.!q!ts:r impf .. sAAItr'(UDa pf . adj tzajemery satnoa impl plaSiti se. lig zadeti se laskati. ojeklenelosi zdi'IlivoSt 3ar. trg. nasrtttr 3aJqsa . sondni zllrod.!!rr. zatriSnji za\tzeti se za sesti. 3aKa4g pl pokaditi (s kadilom). impl tazd''Jia'i aili zasopeli dtoa zamuditi-zamuj ati :ae6nrarr ves zasopel 3aApeMepl zadremati . ojaaati. hu_ ooonost 3ala3!J pt . grozitil l.fir acti zorcti-zateti dozorevati nati. zajeziri (vodo). meclzoprn. obeslu. tmpets. skoprneti. blatu 3axBu'rv. . aaIIIIAETI'A IGKO Mocr vtepel si je v glavo Kot osel na mostu 3ascKlree-3a[cKpu d zaiskriti 3allra pl zadeti hiteii.I I I I I I I I T I I I I I 3aAOMITatle 126 3asDollu 3asriAa 127 3axo6u 'rl. por tuia beseda (se\ 3asjana (ce) pt raerirur. .m hrana. zacviliti-( vil(. z. izgutrrtr se.alAe pf zaiti (sonce). odloiiti se 3afuw1a qg ilnpf I. obesiti -ce: se na koga. it ttl z a a e l i c v i l i t i ( s v i r r: r . Zi]cer. Koncavatl. j zatec).o6YBa pt. -rfia adj konten.iati. vgtlcltliti sc. menrh postafi 3aKal|a I groinja 3aKaBuce (l) pf zagroziti 3akaHu ce (2) pl nameniti se. -z^zi:ati' -Ur m dela\ec n p/ zaveoatr se 3a3Hae mobi (medsebojna Pomoe 3a3op tn sramota. oasckan :aravanocr f zadirdnost.r pl vtepsti si v ce glavo.3ajM!tsa.. i l(. za kaj 3AAwa spet prna naK 3aalaBa 3a3eMarre z zarzemaftie.3a}e!1e pf zavzeli. impf . zasru . lie zoosll. tudi lig Jase!'tz.zateti. postati Ze:e0] fic stina dota z:lhrcpcnctipo raAopr4tra rn in . -rtfi tn zool zajec 3ajaKHe. 3aAoqlr!?a pl.spiigovoriti.1. zadeti govoriti raKa eMI| pl zadeti cepiti 3aRa^eHad. 'ce: zagovorru se zadeti blebetati sa-semaimpf zarzemati.sa3op^aBLdi srameiljiv.t prekaljen 3aKa eHocr t prekalienost.nemlrnez .l.zadoneti sa''rpa pI. zmracrtt se 3ajAJlcornle a zahod. sa3pesa pf. zaklepatii z. Ha 3ajArlcogrte ob sondnem zahodu. zakteniti. spotika.qu m konec.ioputa 3ar^on!tsa itupf zapirati.l zbadljilcc.. postalr cvrsl saJau4a I zajklja taja. pozvokdaj si Ze ra6unal t|iti nid izradunal)! pf 3as\aAa zazid.. astma pf imperc . bati medseboien se. orKaj 3ajATICOHUeZ ZanOCa M IAPC H saj^.rrur adi grozilen saKatr. pohiteu. impl zapl lafi zateti ratn' saec. .aLi. faztgfall 3anAe d zadeti prihajati 3anHaeTr. osva3aAlrira I zadnrga iati: dce: zavzefirati se za 3aavD n naduia. saxa'/qyaln ItJ. priskuten sebojnost posoJllo. scatr v Koga 3 JaA bu adi zajedlj-iv. zveza ozemliiti{zemlievati JaeArf. PI n 3aAoMyBarse mozitev.jcsti. ncvc o)'i. (im9ers ) prezinovati 3aeAl|o 44r sKupal Befte ie sa-:nu1'ra -ce te je tu 3aeMfl DOSOiiIO zlma JaeMeu.zateti zidati 3asll|n pf zazveneti.

. impf zapalu]iti wata-zapahovati pf sa\. gl. ostati zane-ce: marjcn. orn r. 3 R(OLYDA zaklati-ktati 3aroarrc.erd. zastonjski net gafueuaf zamenjava. d6m: -ce: (ce) Dostatl Ziti se.ry m bot ljlija 3aMe.zmeden.-pry. zamajati-zibati. zasanjan.. nadomeSdati rost gnati 3aMeEI|X. delati hastne madeZe sauareu adj skaljen. 3aAoME saroneret adj zakoreninjen 3a^aLE.v.bltenocr f zaljubljenost aaue. itntrf 3aMe iuteH a. sbladru se' raroieqerocr I vkoreninjehladno Postatishlajevatisc.rrae pl zaEeti sanjariti. . 3aKorqIsa (ce) crr oa Sarlaror oct usl sl Pn_ rarona treuie: ro^eM 3aAaK KacHt ol. osuten. caJQ'Dwa pI' rf!:. aav. oiitek. 3aIoPeIrYBa sat (cel Pf. ra namestnik "Ur sa vAo-3alYAHo aa9 zaman. Co?rvscKrror 3a^rrB Solunski zaliv sa mb pt zajeiati. JoMsr errocr I zamegljenost sanlasl(t . -ur r. aa^yalBa pt. aa]i{ffi f grom zaimek zastonj earuepr<a pripomba. znoretr.a a6op He Belrr Preiidravati (mrdes). zrefl sarosoMepHoct f zakonitost saraorroraopeq. varstvo' zaldita: noa 3aKpl't^ara Pod po *vom . cl-r KY' (ce). u. 3aMasAa . . 3a 3oIF ffi za -3aMaH vsak pnmer 3aMarrAarur. taterysa pf.3a_ I(O||OT CTaIIH DO Cl]I a ZaKon jc stopil v veljavo.p!.pl striviti.gl. impf zaceliticeliti. i4sb\ti iarr.arLUa lt. 6e3 3aMepKa brez zibati. neobdelan Ja^e3 m pcsn sondni zahod.gII n Sarlox1l|ItrIa pngrrautr-pngTrzovarr talec-talka I Sa ocmt 3a octUB. ohladiti.'ce: zaceliti se-celiti se ea. n oi:!B 3a^$B m zaliv. . mapripombe JAIT saMerse pf zalotiti.-!''| AaJ ZaKa> 3aRpn u. zakoremnrtl eaiarn. misli in stori. aaKo. impf zabeliti (ied)-beliti: -ce: Domastiti ie-ilrastiti.d.'m fan pokop. 'P'g adi zako' raip$ pl fan. iart'. zajokati. pl.znoliti) itltr.laeuyrla pf. impf zasidrati (se)-z^(se) roiei.saroNr!tsa It.!6en adi zaljubljen KAI ra. 3F. zaregljati (tudi 3axpeEr!tsa pl' iitpl motan' Postati. gl.SaKOBe 128 se sDfell 3aaeOrl 3r|Acotto co 129 3AUf. tog. imPt. .zateti nezmet uit no iesn.)KAII I zaslutiti nesredcnapovedovati nesreEo 3aroBe ul Pribiti.n zaro' nodaialec sarrtcv'. zakra^e6a pt spraviti h kruhu' vaverl Jilfr "tffi. lig potlaiiti 3au6ar. -ce: zavzeti se saualarr q. Pok-rovitelj SaKOlrcAABCIt. pt. zaouoru se-. brez glave. I 3ir y^a. sstbyonpl vzljubiti.. rr. zapahovati.p. Popacttr' izkrivljati garpa. 3AKOIIOT za(onu _.lru {[*'*i5:" l' sarirareuocr I skaljenost. -Fr t'l zalogaj. (se)-zakoreninjevau Ceti-zadenjati se Plazrrt (otrok) se :eziti' rarocu ce Pf zaieti lase delati si sive raaaK. -A|la 44t orezuspebiti -zmes-ah. ln pt zarotiti-zaklinjati :rol(o[ m zakon. 3aKD€!He. nost Dostaiatihladno oDers (ce). rnpl 3aaotgtaK. zmelati rauanta pl pomazati.pove3en.'aaaaalra Pt' inq! ?: (se..n Pl okrvaviti.rlctcti ( icd) 3aacrKrt pl oblezati (zaradi bolczni). salva. 3a^aApa . vedernimrak sarewt. impf zastoni skost zameniati.ra f okrilje. grtttrlcuaa Pl'.arapt skaliti. zameguenosl 3'al. okriljem. 'ce: znoreU se Sdanie 3aayAuocr I brezuspesnost.? zavetnik. impt savairarl adj zaspan. razmah nt njarje-nja. ifipt z .ia. rmpl 3aKo(e.osupel saMatd arh Iam das. Pnkovati. pogreb' piigriznitipri gdzovati el. --lyPr t.opares adi okorel garvfur rf ustanovitr lasten trd ozeniti se.oaaasmo n zakonodaja Diotektor.di zmeaalr. 3ia}'. okovati 3aror(lprtrl ce pl tlg. saMaraaa$a pJ. zameglten t I I I I I t I t I I I t . zarurpau saaor<rl pf zastaviti. 3aKpa/rlla pl' tmPI nodajen weti Pod okrilje' v zavetJesaKOnOASBeg. v nomenjaiati. postava. ''an'DxA zomcglitlzamegljevati brez volie 0 Mltodonrko-sloven*l8loma Prcsklltcti.Pl za iive in mrtve rarpeia I ftg.acry&a . okrevati+opravljati se.cx'''. nadomestiti-zasa uaw^ impf noriti. nadome3a UNt pf tr. eaieaum zf zmeiati. intqf e\o[. sanjav.. zabiti. -ce: 3a vaen. sc z. vdjubiti se aalreqraH adi prevzet od sas6MaD zamah. zamera. omo raxopaun pl okoreti. oA TIPBIIMT s*oru pf zakotiti 3a aK uoc aAoK lteMa naj_ zaKOtlU Se -ce: boljsi je prvi grizljaj rarpoar. 'cc: Priti h kruhu ru^corc cc I'l zahlipniti se. mocnejSi PostaJatr t I(:Dfr'. pokrovitelj 3aroHoMepes.Pnlqqy€]83 pL.i zaDesen. zazasanJalr se -ce: ljubiti se. -aqs tn za{ono' Sdititi daialec sarapntnuK. [ome6 3arqcKal prigrizek -sa. qrcPeA rareDu ce. izkriviti. brez elave zapahniti (vrata).

ttrlpl f zapisnikar-zapisnikarlca s'n'''airr. obrtniski Saina saMOAr(IIe.netr ser nav_ 3 fl''Iq zapisati. mimo iti: Drehiteti t I I I I :ranrurttc pf zamrzniti. T T navijaii. oA 3a(se) tliati HaeToT My e pozna svoj raui'a I zanka.. Prevzeu. zanima' nJc se mnar rz plemcnska Zival. prjd. ztntz' niti.iti (se) iiariati (se). Slititi pl.'adi ^tLi tan .liY.jdla t ath iei'a' imol inlr.3arreHerocr t 1.3aqaerrrucrn adj rokodelski.^Nre rodilo maliti. Pri' reia. -ce: Priti v za' drego $rupasz (1) pf imPe/s \astati mfaz raupaaa (2) pf T:sovratiti 3aupepf zamreti. -ce: irkvarjati se. 3alleMotqBa saMop fi utruienost izrpl obnemodiobnemagatt 3aMopeHocr utrujenost f 3afiec m zarlos..motdedPo. 2.9ati-zaZigati. 3aMp3Har zmrznlen.'i. ?l' im pt zamrmrati. nodiSde... 3aMpcltsa pl. za' poslovati..HAa]{tn s trlc. utiSati-tih. na.'lx) zllll 3aocrase. toldi iaota im. 3aMpMop!tsa. obkroziti -adi l. PIt'llttl' 3aocraHar 4di zaostal tev. navdu5iti se-razvnemati vprsovau dulevati se 3armtlrlBalEe t zaprsovanJe. zapenien. zadrlcvati. lce: poglaouarl iaMora sar|o(eBapl poiskati si Prcprenotiti . Prcslcdck. zaseiti' iki-zapisniiko ti{hranjati. doiasti kot dekle onemlu pt raMoM. 3 Mlloge'd "ry::12 4. zapostavljati sar'[gla impl od 3rttltc zotlkull (se) 3aocraBET6|a f zapusdina 3anr|p fl ustovitcv. odl . 3 OAm saoAlBa pl. odpotovatj.gnerct penien. Wisati-zaPisovati. rxllllrn. sanera!tsa (ce) pt. obvarovati. biti raztresen.za(eti vzemati. s8.-r(. -w ln zaoslaneK. 3aturMer!tsa Pf' aanaMert. utilevati salrtel8. nolcdeneti :rumpxric pf zmraaiti se. zabrunoarlti sa po mimrati. zamotatl-zaPletarl' rauncnn (ce).pI od sajAe (sonce. ifiPf oddiha ati zaostati-zaostaj san*p'a impl od 3arrpc llslrtv 3aoctatoK. razkadenost teti hodiri. 3aocraBa pt.napihovaln zotam 3AOpOri. obrtnik m hist Crad.o*. eao6nxbaq zadeti iecliati iti. naokrog 3anelreqrr pI fam zaJeclJal\. Itf ialr.Jafiaer tr obrt. navtaMop!tsar6ez utrojanje duiiti se saMoplBaqra f Iaft ntruie' nost tauecysa impf zanaSati. vzuuDrtt. 3areMorKe. -4t "oi. zapustiti. brundati zamc Zapleten. vprsovanJe in pf zapomolti si-Pomniti . z ne' 3atm3Ma(ce) pl fam z^so!ri\. noa d()Ixkati 3aMpx vBa ifl pl dodakati noe 3aMPMOptt.*.treovsko. Ha 3aMI. -ur ti.-i*]iii. gl.Do ovinkih -. Pro3atta r|. Dlcme o!lt\' saraiii p1 1am shoditi (otrok) aal 3ao6lfKoleH. kratko Posa. varovati. se zonEIrI slovno "" (ce) ti (se) gaocl:ara (ce). odmreti .t:::'. razpenj enost. gra.l 3aocrauaroca t zaostalost 3anup I r c 3llac oll llt . zatopllr se -ce: v misli. liati.rH dcel Postati fant pl. pt obiti.3amrlrKaf grdrn vejica. zabavati. umolkniti. tepsti. craDosel nqlla r M^ q pf ogreti do mladnc gairaerqnJa. sc. impl zapeti (se)-zapcnja". mlmosrede 3^ftfire pt oditi. Sopiriti se po' pl .#'i. poleoener sa*t*rasa impf zan:filati. 3afixlwa 3:tttfcElnr(H adJ4qV Zaplsnr' ohraniti. zapuStati (se).u 3aMpcn. 3aMoplBa pL tnpl 3aHece pf zanesti.'rKll n 3alulpKa prKa ln vcllcl petost pf prepasti. sarrepqrl ce. tfipJ za. Pot na.H spoloma. zanesenost. Pt ttisarfFtttwa pt. 2. pre\'zetost -pHaadi utndljiv sarropn. zamtztllen. oslabeti Sautrcu[qap-3aftlcHHqqpKa tI' sanaseH adi ohranjen . 3aoAx.Ilg Konec . razkaokrog.3alrzr. osiro. . tr' 3tsluoitm pl priti v dekliska lig narediti koga nemega leta..!repl 1. -1$t 3aneepf zapeti (pesem) den. zabavati se ukvarJanJe s 3aHuruaBatte 'l dim saunMalhe n poklic. SaMOAKrr!tsA pJ. pl. 't1. utruditi-utrujati zazibati se. hoja-po ovinkih den Zalrod. saM'lc^!tsa zamotava!1 pL itnpf zamisliti (se)'zalni3asaar.rH(e -cezamezati tt 3aMIr r{ Pf Priljubiti sc prikupiti se. tmpl sati: dce: raz\. se. zamreti.sagieues ad'i fig onemel staiati.n[trta pl zadeti bera6iti. 3aMopeH. 2. zupinrli ostallek 3aocrpeEoct t zaostrenost. zaviti:. 3aleaaa (ce). onemeh.I I I I I I I 3AMI'KC 130 SasuMa]lle 3aI|ofteDa l3l 3arll|lnlBaEe 3ai. razjaijen.3adrcKa f zapisek. -t. -m n rokodelec. ImpI za. raz' 3ao6rKoaKa t obhod. ia". irnpl zanell0ariti.{ltsa siti vbogajme Zg^ti. ranepvlta ce pf. (leL ifi pt napilmiti se. aaocraqlra Pf. zapenjenost. utihni zapof ti.lr?lpt adf sanarcaen zami$ljen (cej zaplesti. shoditi-zaienjati saneplarurr pl fafi zateti fila' hoditi zahajati titi. Past.

zapuscen salJse n dem od 3a6 zobek. zaposliti sc. sipa. 3arJpe.7rpl stdpitistop-ati v so- Ce. rfipl 3arr^erKa.. 2. zadcti delati 1. vrhnja oblev ka muslimankzunai hile 3apa6ofli. zahoteti. gl. -Aaa adi r*azo'.rgra pt.na rah.2. ukazati-zapovedovati. ear4rarn. impl zarasti-zarasdati sapar{a. sa'prllla pf. -tE fi fatu branjevec. itupf 3atrprnKaI preZganje nit spoznati. zadenjati 3arFreHtK. za\emariti- pf 3ar|'Trtcu lo. 3ano3gaBapl. zanemar'Jen Zandarmerija. sacaAlBa pf .sarrpa[!tsa pt. jati. sa[tttt\t pt oZgati.pf zadeti robkati. lrg src. zanenvrriti. 3alycrFa pt. 3afip rta pl.vzbrsteti 3an!?HnHa/ soparrca 3ary?nr. zamotati. kuina bopl 3acacKa zasikati. sanpeqt'D. . uniaevati. impl poslati. .ta. zasaditi-saditi.ry r?r poYeljnik stati pomlad 3arrol€Analrr<u poveljni3ki. zbirati se len. impf adj ukazovalen zadeti drobiti korakdrobiti korak. . trpek (sadje) . preprediti-zastavljati. s_iesto. zanemarjenost sallycrr.tg fl7 za3apoAmu-sapoAoK. zaplemba Jldr^cno/ . razpoka 1n sapsaalT m frlm zelen:a\ra.jn\att s tI inlL zate|i oDol- sa'ralrja 31|nTlrcl| 133 Sactarfi ce (tudi frC) ovcc na poditek pt. opedi imperativ 3arrpo^ern ce pl impers D'asaroB€AnnK. zagrabiti za z tresedami.graorlr gr'()znla ''' sa]Jpar. zavoz. liti (dez) zastaviti. zascdi.povelje sauore.tr. nd telave naleteti. 3anoBeaeEuaquu veleurK. spotetek. 3acatItIaTocT 3apo6elnft. n^eHlrqa 3apo6ettrtq<lr adi ujetniski. discitr.@pf vzljubiti. Ianqar satrocraBs..3 frr ffi taft strog red. tapacuysa pf.dn igri. biti (takukazovati Sen) 3anoleAeH. prodajalec zelenjave sap3aBarqu'Irl|qa I fam branJarrla sapunaar adj hripav.oy&a pt. sluziti si.n hist policii^.I|q . 3amnja. 3acI|ntraT 3apntrHaroer I hripavost. zanemarjati zapostavl aaniti i6eitek z zivino v scnci. odpravitipoiiljati. 3eleFJyK 3ap3aBar. . 3arlolllllla usta) zaeeti-zaieni ati lo umiti (kozarec. zamot^\ati. odgnati B. gl.zasalrrpo6orr€-Jepa6or!tsaqxa f jevati rrrrhltck 3 c . JupoAyuspl razveseliti zal. kruSiti. plod. gl. 3arprycz. vse sile 3anpnKarKepl zamotiti koga napeti.m zapleniti. zmeden(dlovek) saurrErlcraHosrI zapletenost.a impl pf. fig \al*Ziti breme tan. zanemarjen(dlovek) auysreHocr f opustelost.recr4dj zobdast 3a\wr pf zob(ati s p part (rpralalno) ali.3atroqHe. impf jiti-zasuinjevati uieti. ce cMee 3apa3Honalezljiv smeh ima tapacne. mencati sanoaeABdrrfBo/' poveljstvo 3alo3gae. gl. impl zax r^ornya! impf zasttafe\ati. stati podoben. velelen.FIK!' eapa3lt. impl l.rrrorl|ce pl zaleti se potiti imlt zaposta\iti. zapfelr lavati (tudi lig) 3arr/rerKafiaili z pletelr. -r{rla adi vprezen ganascxa zl zapliuskati. obtidati. rodek.zmedenost zapresti-zapredati sarr sx'a pf zaplavati 3anpex(eH. dejan (mesto).Ises adi zobat kolo. inpl opustiti. pe ganjati popke. nlan Kaj oeralr.raB 4di soparen.eletii ncei vzljubiti se :|||Dnrr/ okuzba. tmpl okuiiti-okuievati rapa3Hocr I naledjivost. seznanJarl Prrna salocraDeq adi zapostalljen.zavozlatizaplct^ti. n etlur{ 3alro6eMqa€apo6eE qr(a f ujetdca. sawycyua pf. denar pognati-opuidati.rr lrrucner adl zaplenjcn. impf zadeti kliti. sapa6o. zadrtati. 3aCBarVDa Ce pl. sapasyBa pf. intr. . rrrl Pl rnnnuxrrepf povrgno. kuznost. uniditi. impl sporoditi-sporodati Safl4.zarfue pf irstaviti. sanpara pf.Sar aAIq sg. snrp.1rerK!tsa rfipI vDrasati-sDralevati zaplcsti. opustolenost.alno) morda tap m L igralna kocka. cpidemija xopltitc|l 4d. I I I t I I t I I I I I I I 3apod'.s zareza. zanemariati earycnmyfu fi.ryi fl ujetnik. sraditi-zaaexrll|ADrrrvDatbc zastrasevanje.uja. impl zamotanost.tyBa pl. policist. gl. drobiti 3a'prz.tzen trltuxcrrrrcr f okutenost 3acBattl i. flAErII. impf pt> (l cl fl l i saditi. zapu{ien. zamo' sar4eme pf zapredi. spedi.3arrprrcrtira pl zadeti prihajati drug za diugim. pG dati. opurazSden(hiSa). 3auocraElra pt.3afl. mar. zadetipljirskaii. poganjatizatenjati kliri 3acaM. -rg ft tehn zobato po14:tnina. sparjen. odpravljati pL sanpaura. sarryesysa pf. pridobivati.sezna i-spoznava. gl.odvzeti 3 rryrlJr pf zaaeti brsteti.sikniti lcrcr. zobdek sa. poveljevalen. emDno 3apo'ig. ?. prepredeva ti 3aErc d zatakniti se. f fatl zapravljivec-zapravljivka 3an$IIreI| 44.4a I in inpl zapove.sarrpn elrr pl prilegati se. zobnik 3ar. ot(l. ( mod. zanemarJen. kaj\e. opustosen.aslu|iti:2. sarpe\e. 3arrvqreH44. zaklepe-ce: rau se aaroseA I zapoved. afozlu deti kai delati. zasuin . opuslel.

dotakniti. zikloDisde zaffatena pot za rcdno. . tmpl n!\' selili. sareltlaTll o^r|()cIr I lll 3^rae'd a. tC. molcec. zadcti. tmpl zirsvctlikati se-zadenjati sc svctlikati :urcDrIrKa zazvizgati Pf xtcrroAen4di obokan xlcsoAerrocTf obokanost . hripav-Po9l'.3arerepaBr ce pf opotedi se jevati.iorars za zmerai zmetorn. krhati. zrslepiti-zasendevati.pf obstrti.lg:1". 3areqlla pf. ooro3areqe.r/rf izpridati-izpridevati r||cncrKa. pela razmerla skrit 3alerHarocT f zatcgnjcrlosl. . delati topo. zaostrenosl nati. 3acpaMcxocr f osr-amodenost JACe!r. namesrmca zamolkel (barva) sacradiflKq adi zastoPniski. u.. napenjati. naj ti-zalotevati 3araliTq ce pf lig zabiti se.tutr'ictl. naslanJevau sr'i rr)r()!i: rl c s 3aceHpa pL tmpJ 7a3aceHu.i sesrjen aalJ Zas\cerr SACWretl 3acnreHocT zasiaenost f 3acrrrx. nasiievati. utajevatl saregieR zaloten adi sar.-. gl. zaslcpljati 3 Cvtirj. uial jenost s C. spravitisaceAu ce pl zasedeti se.3acea!'Da pl. zavlnatt_sul(atl. I ril hati pet. -6Ha odi Poseben.. otopeti. 3acltdMyBapf. grozed 3aDrp^u. 3acro_ 3alnpAcr r l lr l) ilr i( r t r r \ l: lll( r r : l praksir laHa BoAaposrana vocra 3acrojaHocr I postanost . 3acBo(wa pL lmpl ()l)okati. im?f z ' z \late\rali tajiti.l/. Pokrovi. zadovolievati 3ai^a6efl adi malo oslabel.. vra:ruceAa zaseda. Scdaj shujian xrccra (ce) ifiPf tikalit . vc Ja'rer'ilal adj zatcg je||. iacpaMrr. uzaljen zasmejati se-smejati se.zallnan uslirlilirlrlcvirIr. utrdili. nasititi. 3aceAaHtre IIa Droporo v zavetJu ABIiOJ Drugo zasedanje sacol. 3aaa{. skrivati !o biti kie 3aco III|lurc r zavetje. :rrrcrroa . 3acBeAoq!tsa pL scrtili.za siaevati.impf za' ustaljcvati sukatr.al. poiaaiti+repiti. Prideti kgniri. napeti. namestnik. stoprtl. eaiena I i podrtim drevjem zaslon.a impl zasedati. 1? zastopnt3acTamlgtuTBo Stvo. 3arBolr[. 3arse impf. skriti.a4 zapoLnlsKl I pl zapnost. zeZalovati vleii-zategovati. -ryr t?l 3acrarrHlr' qa I zastopnik. spravljen. sac''tn IBa pl. irrrtt 3acvKaB 4d. zasuKan.\oa ttc ro 3acela lo se njega 3 c^eIJerr oili zaslepljen nc tide. . uspaddv vali "o". zastopstvo.lj zatajen. vedpnzaoerosr' JOCCnlarocT / krat se zasmeiati vznemirienost. sram postati.rti 3acrarr€. lig govoriti o nadrobnostih tar3JlreH adiotopeli skrhan _ 3:rTalrrr. /ig raz6iriti. imeti s codvpa pt za(eti zbiati. satallTa pl.3acra(lYn ll. zastanek 3acroj m . tat' napetost. sarspAerr 3acroja{ 4di postan. pce: obiale 3arerEe. razvleti.? zasedanie. t T T I I I T I i. 3acl'eryBa pf. 'r'. ifipf roccrHe . zadeti .|lr pl stanjlati.les Jncc6rro ctl1.zastopmca. .3aralryTa pL ltllpl olopiti. -I|t adl 7Aljcr()sl straievalen. oMe.!Mn 3ACTAI(AII |]s I T Iodstveno razmerje s kom z mozitvijo ali ienitvijo r||c eAolltr. 3arera pl.Ba pL l?npl eacunuar:ocrf hripavost 3acrr te. ze 3^cn'''e lf l zaspati. prjtajiti. pritajevati. stareti zadeti pl zastol€ti preti-zapirati 3acreur€ _zestoj. laDjlati. tidati.. 3a:r^rKlr pf za(eti toLlti.l?kje tidis? 3arKa I zamalek 3ara|I. impf osr'lur()lili.. itllPl zastekliti-zasteklicv. Pc iadevati hripav 3ACll r. impl zaden. kritjc.l. iftpt ce ko vznemirjen. Kaj cu ce samga. utajiti-zata. 3 a r B p A c n o c r 'r/r l t i r r r r . dolumikati.. r r d Jd u 3acr4rerr 4d. . -trja . l . impf zavati. zadeti raiunati.tl se starati. tlstaviti sc. lodeno.qr_ n 3atDopenamestniSki uuqa / zapornK-zapormca . ?-amenJatl.Jte. 3aco^trat adj skrit. zagrZAlzeIl Se Za KOga -Cei meti 3actarrHlrK.3acMeDa pl. spravljati.3arBopegu. pritajen. zapora . 3arBopeu[tq . tt5llrlj(rr. samoten lotiti. zateti. scPrrrtno. " 3arBopeH d41 zaprr.I t t I l||rcltcAorru t3 4 3acp. skriti se. 3acBetKvDapf . 3aco('iyBa pt.tff:Iev acll zavrzen.nedostopnost :acrapyna impl zast\re\ali.r.era. globo. 3ac!fia. mol 3aTDoperrocT telistvo dednost. zadovoljiti. zamaSevati-zamaSiti 3araHTlI. steptati. 2.Postavltlse 3acraneri adl zastopan 3acraneHocrt zaslopanost sACTa'llI pI Stopltl. oAAe^rro r[ccra adv za sedai.1. 3arBop l?1zapor.3acyKlTa pf. 3arrp^ynir l.ff t.. eraditi oboke j[cc6err.3acMeece. pl maiiti. xfipJ 3acTa( rl. posebej.Preza t dunavati tscc. zaradunati. (oga. otopevati 3aranKa pt z-acepetati. treDul 3acllrfiar 4li okrcpiti.tKH./. .aliti vra6unati-zaradunavati. nastaniti-naseljevati. 3arBopa pf ilrlpJ /.' 3acrparlrrreleH. razteptati sararn[ pl zabobneti. Ziiovati. sclc nabirati :taceaaH[e. DO. 3acxTlBa pL rmpl za' sitiri.i rIIP dv. zadutiti Zalost. to ni \ zvezi z 3ac^!Ta f zasluga gacualu pl prismoditi Djim :ucclr|ar adl prizadet. ifipf AVNOJ umakniti. na mesro drugega.

3alq$Ba d.{rura. -r|Ir n zadetek. impf zatcti takati. 3ar<patfiIBa itllpl pf. obvarovati. uniditi.oayqrs. -r|II r?1 pregnanec. impf rref imetati: zabudati-butati (veter) saxpatts. biti.3atrteMgrl|. impf z. /ig zadeti slabetizaEeti zakriti. 3arpaDa pf. zajemati. iz. saqlalDa pf.a pl impl ihtr izgnanec umolkniti. zarooen sary'cl'I. toplo poslajati Jllr(rqct|l|e n pregnanstvo. l. zasu. obkoliti: tom za. nasititi-nasidevati . saroqvBa pL lmpl uobrzdatiabrzdavati gnati. saqllawa pJ.ri4euocr I osajenost. oddaljenost.rspostovanje 3a. ti.3atpye pf zastrupiti ti. luditi-se -ce: zakaditi se (ped) 3atEaxa pl zd(€ti bretiti. omeniti.l|rodck 3au[eAa I prihranki raQp^crr adi zavrZen.raTRY 'aCeH t36 3aopAaee Joop^crr 137 3artrteAa 3ariloflr pl zatopotati sa(opE . iztre. 3a!M!ra pf. one-pf srecrtl 3aqpqa pl zaleti po malem plrr. t odrevenelost I I I I I I I I I I T t I I . nenadoma saltreMsrErradj zmelag brez 3arreKa. zabresti. zateti poljubljari 3agpBeHrpl pordediti. impf zacveteti. pregnati. impl zateli 33f[pea-'.saiDar n poseg sarpdno trepetati"l sa+ai.earlarrma f prostornina aaoprrarbet zarnetav sipati anje a\fo'J^rrt 3aroniwa pf.fu. po. spoErr3arlrae. 3artopFa pf. osladizoacti pogosto se dogajati. 3aycryla pt.zaloziti-zametavati ta$yw. rz- lurKY^r|ceH. 3aA!'rpe trebno salfm. impl zavredi.a) s qyB pl ohraniti. pogt€aiti se. zaeeti Jsrrccrc[ ddi pogosten tiho govoriti J|rrrcsreHo4d.oddaljen.giniti. ntatl c'veten 3aqyA. inpl ostareti. odreveneti-stareti. -cetmpl lam srcpo se zalluDltrzaliubliati. oslcjen. tie raqeKopn pf stopiti. impl odDltl pretiodpiiati usta (da bi aarl4. tmpl ea. tz@t?sutisatitih saroqeHuuaI pregnanka. 3a!nr{. saTcKpnDa impt tlcti. seznam. otrpgininiti. zamreti. saSyuyna pf. scn.'ce: njati hoditi v Solo. spomniti. nlevaq pnpomtrlu-pomnrtl. zasuzpomniti. zavzeti zadenjati. troriti SDflnStVO SArOqCttuK.samoten 3a!Dpesocr I odrodnost. postajati. aa!"{rja obrasti. velila postenosr skrb za koga ali kaj 3aoarE. vloziti v sladkor storiti 3arn ara pf zadeti klofutati.otrplost. utiSatiutilavati zamisliti sezamisljati se pf s€iryte.En4rm pl zagaziti..ce. za tre.sarpUIIa'J ad.samotnost 3aop^tf.i preobremenjen. inpl za. 3arlrKa.skritlcti vatr Jltl1ooadv zato 3^ryra pl zateti udarjati. ceniti.njitiiz. rasuc yD pL impI vltisati v register. otopliti{grevati. wetje obcenlatl lzner rtall uiesne slinavke. prihraniti. impf zasejatrEavOzaSeVaU. 3ar eBa pf. r r tr i n . 3aEeMeTitsa dostovati. -c'la adi zakruli. lig osupel. impf rarptra. hoditi v Solozaae:arpeawa pf . preganlan. ifipf urftull-uLrrevatr $qe^DA pI poljubiti. vloZenv sladkor novno xo{ccr[.3alrm(|r I pl med. utilevati gnanl(a sau3{fl' saysauBa pl.i zaseden. zavzemati: lotiti-lo3arpYeti zastrupljen ^di tevati se desa -ce: pf. podmiti. obseg. 3aop^a pf. drZati 3 rr\lBa'Ioal onranJen . pl.aewr. za. mumps pomeUikniti. zajeti. ifipl ogrcti. odrc acn. otrpel. -ce: umolkniti.. narediti osupitiosupljati korak 3aEetrors pf zasepetati. obse6i. impl l(al FeKll t zadutiti potrebo. zapos3arpea-e[adj v skrbeh za. zardeti 3a4pr'. -''d adi zateten. sarpeBo:rqra pt diti v lolo tlnp! zateti lznemirjati-za. upostevati. zakaspraviti-spravljati koga v zalenost dudenie: zaduditi se3aiaA8 ce pl zadeti se kaditi. 3o. 2. impf vdlaniti-vdlanievati savmae. impf njati na kai. }a*Ura. 3a9 e$!Ba pf. Drjgosto Ji{sroK. sacl!raJyaa pf. ves ren preoan 3aibarqrccr f zasedenost.rapl zakotaliti deti. brez ztvtlenla 3aslraeHocr' uvelost. nowFa 3atlrfar6e r. 3a't&6$ri pf .recrltsa pt inpf saEe(epr I sladkati. impl zag?nJaq.e'r ad.sarcKpae. prikljuiitiwisovati v seznam. zadelati. !ar^ce. glave. omeniati. gl. pogosto. skriti-zakrivati.lig napredovatizade- saserotreE. zatreti. t!e3 . za3arlreceRocr f vdanost. 3a0a(a pf. ifipl 3a!oqlr. t i /cr. sarEpcryaa pl. u: oorevenevatr 3 y?:n fni uvel.tac ad.v v trenutku.3auertepeH adi sladkan. obraSaati se s travo Aeqara otroci so zadeli ho3arpeBotqr. Kau nutek. zasuti-za. biti pe 3alTpe d4r gr. srKau ga saqlrtr. zatelebatl se Jappcra.dovolj biti impt zmeAati-metati. prepaden 3aqefilra pl. 3arl'tritsa zatladiti. se uditi. tig fan -ce|.vitevati u. 3^*ryry!. skriven zasut z opravki pf. aaq(EvDa rt. klica. pristeti. (o svetil[ii za6rleti sas.mra impf spoltovati. deliti zauSnice . ir?rrf zaSkiliti.

zmcslr se.3r^o6Ys'a . lig modno -ce: se razburiti sroplnrK. 3rpa6!Ta pl. 3ro^eMu. odroden. 3DaEe 11Uraonl nazrv v sluzbi. povrh. zbegall se. poklicu. slo'e]o rroaopu I do konca povcOaU. Ira celo 3fopa za namedck. lig zmeden.. zgubati. naguban. lig loditev 36ot\M adv zbogoD. stajati. 36yTana V I'qa odrodna ulica 3aaHadi poklican. 36upa pL imql zbrati' zbirati. jnla ad.e tr poslovitev. postaviti se. 36a6apeH 36wer adi zbegan. 3atuT[tYDa pL tmpl zavarovati. 5e. razposajcn.pHa44i gornji. 36!ryBa pf. nujli. Polzetr. komprimiranje. obogatetrbogaotl se.itrlpt . obramben. lam oPravuatr govorJenJe. grabiti 3raaEKaI sklep Ozate.a impf sopsti.t zgoraj. -TliIA Adi \lafrto' sten. slornost sroAa I udobnosl. zasdititi"varovati. varstven saruruTn. gl. .l'la adj \elelenl 3Bare Ha OopMa velelna oblika (gatu) 3D$<. zmedkati.ii. gostc beseden.. priiclcrr (f!r vek) BroA pJ l^lcti.I].UIl fi t ^-^. impl (samo 3. zgrabiti-grabiti 3rpaAa Poslopje. ca 3eAe s66rym poslovl se je 36op n beseda 36opa!*' ce imPI irnPers slabo postati (v Zelodcu). {Br /rr ZVOk 3D!qeH. 3arrreA!3a Pf. impf 'favrs. 3. stavba f . zapoditi koga. impl zateti zbadati.t?. v zadrcgo_ sPravlu. Saurnra t varstvo. 3ropa-3ropa f().s:6^pel{ adi zgubanden r6a6apu ce. MeHe Ms ce 3oll o je zadela nesreda me 36'8ie't adi strnjen. gl. njl. unlcrll pogoditi se. zmedenost 36!rnr. trgatt (v kolenu) gauvMoan Pl zasumeti.dogodiv$tirrl 3!oAeu.a pl. Ponorctr. inpJ zbliZati lse)'zbli' icvati (sc) c6orarn ice). poslanstvo 3BareAeH.. Postagubast Po' rati se-zgrbaneen. &a6aPYBa ce Pt. 3ro^cMy$t lrl. sl(} vo.klepetav s6opasBocr I zgovolnost' go_ stobesednost 36op$e. in_pf obogatiti se. vabljen 3Bar{fr<. ogreti se.aF\tsa ce Pl..1te ce pf dogoditi se. godck. -ce: v zadrcgopriti 36p. 36epd. rce: orIl. oese' dcsovoriti.j. sopihanje. i?npf !gasniti-ugaiati 3taETyD.zaienjati govoriti 36opYsa impf govoriti. oogovor.'rlina 3rpa6t.-pf sflenrE. 3r^ea!tsa ce pt itnpl spogledati se-spoglede vatl se arao6 m sklep. cu !o YMor! pamel v glavo! 'J6ec''. fam oolavllanle s6opue'n din od 36oP beseotca r6parttrwr (ce) Pt Pobratiti ( se) 36pAeq. rropa lla ce.. Dogaren 36orgDa ce lrJpl recl (omu zb6gom (ob 3lovesu). -rE m-SB I po'Juqa vabljenec-povabljenka . zagrabitignati.ar adi preSeren. razuzdan .6u!. zagnusiti se s6op ecr adi zgovoren. zgosden e6ueuocr f strnjeuost.T t t I t t t I 3aruTeAr{ l3tt I-Cn 36paor ! 36pqKa t39 3rpaAa t I I I I I 3aurreA[. naleteti. zgosdenost. lni mercn. 3rasrrlra pl. 3aDrTpeKlEa. impl zgrbaniiti se. . \tall vrsno . oddaljen.e}J. puhati !6n!. posvetovatise. lig zdrosro''apa impf pogajati se. vrh. zaSelcs:reti (liafje) rc.i<aE adj zguban. 3nolreu. zmedkan. ilfif[ prihranitip rihranj evati.a ce impl dogajati 5e i6nBar6e & 1. stiskanje. Tre!ed 3f eAa ce. -qlr. soPihati. . Po sloviti se 36orFaH. (oIuTO-3arUTO sA tTO CQnt za smeino nizko ceno JarufpeKa. zbiir6^n)l<rt (cc).|l. poklic. s6optr[Ba Pf. 2.soglasnost. kompaktnost 36'gp tn fiLt vsota. hoditi po 3tdct e. zmesan 36p(aEocr f zmedenost. -AHa @di strm r6pK s adi zmeden. -qlra adj zroi. (rulktt) tlo. pognati.-Arraarrl lr(l(. -4n-sropF a m. impf stopiti na. od zgr)lt. zmeSanost 36p^xBu pl ponodti. Sporazumetl Sc. OSUPmII -Cea 36p^oxr pl tam z. pf. braniti Ker. osupiti. npf zbegati-begati 36V'''^vB adi ki se hitro zmede $grav adj zavrZen. $acrnlBa lt. tB['rd Pf zveneti 3B!|fuuK. guli.t<a pl naSubati.tlrl povcdirti-p()vcdcvrl i zropa ail.. i.-. Povzematt -besedo. impl pr> grabiti. 36a6ap{ (ce) 36p.6na ad1 sklepen ar^o6u. komPakten. pogreti. sestevek 36xpcrr.{xpf-zmelkati. zgib amo6eu. 36^r|}I(!!a (ce) . pristu" diti se 3ra3II pl poteptati ara:fie. -zgoditi se. imPI spregovoriti.pogoooa j 3roBopeE.-ilresniditi se-izpolnjevati se..miriti sprte 3noBop fi sloga. t gornja Zenska obleka JroptrEra t por. . poditi. -. povrsrnsfr.) izpolniti se. rLrlrlll. -pHa ad. 36orar!tsa (ce) pl. 3t aEHqK. uresnidevati se r6. skuPen.os. spoJr -sKepatr. 'grr tn tehfl zvoanik.esti.|x. pohoditi-stopati. 36op!tsaEe -. starati se r6epe. oogajztnle 36r|A{e ce. zbe. zascllJ obramba 3aruftireH. s6F. pomiriti se 3r9Bopuocr I sloga. spalatr 3rMe. povrsen Jropetflrl pl greti. zmeden 36lseaocr I zbeganost. razcn tcga. megafon 3Dllrrocr t ZVOCnOST sra4'r ce pf zagnusiti. besediti. lcp.

pod neCim. zlG slutnost trpcti Skodo Jrr^ls J arh za\ist t^oKy*rflK. 3AOnJrrrK. barvati oddahniti si se e& o tr zelenje. -.BEa adi dolgoiasAoAeEeH. 6. zadah r4p z se^er| a. hlusl(! posestnlK doben 3alrjoca ce Zl postati prstdne 3^6s impl hud. 3rpatrEt p/ zagraoru z vso 3ADaD(>XrlBO 11DOZoraV adi tog.. zveza MV ce .rRa rojakinja minila ali iele pride) I 3eMjrefes. pozladevapolJeoerslvo ti.r+I m€AO E qa f 3eMeH. -r|Jaz poslopje. sAlttqra pL ltrlpI (sc) zdriati. otrdel.{!rn. 3Jame pl zag)edati. se. vzeti. pundica 3Aoro6HrK.pl s€srrtl se.agII poljedelec laro 3eujoae^cxtr adl kmetijski. sApy*renne. nadlezen ae^emKaa adi zelenkast 3AoAeDnocr f dolgoiasnost. grpaAa irnpl spajdatiti se. zeleno Pog*nue pf dihliti. -rctua adj zemlji3{MoEeH. tt2 nerooen tulgf azanJe 3rpdrlBal6e 3rpl. 3Aprru. mcljski zimovaliide :teMjatrllr. stav' 3Alrnr Ce.slab gospodaruiMoDo adr to zimo sraoa gospoctlnJa auM. 4. -rtu n kdor nare'r m l. zlovestDik 3'nl0n m :am lkoda.adj zmtzljlt. otrPiipsq mocJo !ten.3sMoBrrETe n prezimovalilde. odreveniti. zet. m-3^oK!*r qa t zapravljivec.tutepf zini-t-i. nadleinost lie Dlesasta slava 3AOAee Mg Oe. pokra' Zensko kri. 3eMJaK. odloliti se. flrC hudid . i mpI zgostiti (se)-zgoseevati 3Alrxa{ocr f zdrznost . se. tlq nerodnost sestrse.veleposestniski 3Jana^o a-sjanao.e osupiti skriiti iriqlr pl skrditi. cel. preeeuJurure n zernljiide zlvllau zlmo 3eyjoB^aAele4 -L ti m zemlli3. Drsren dolnii del tenske obleke.pna adj slabomo nameren I I I I I I I T I I I T t I . razumen.. zadr'ati srilanu ce Pl Prihuliti se. zlatiti se. -r+r 3cMjarr-3cMjerr trdi lonten. zlato siseMJoMep ft tehn zeml:emejati -ce: rec. -rtxt tn zlomi$lMrt]tlra€rfMHtrqa t ozimnica.mcaeH adi zlomiseln utcll 3aoMuc enrlx. zadihati. galsllla ce pl. .Etrrt.'pitost 3crrl|rlaI zenica. 2.JKaI zelie.qa m zlob!'eZ.aB adj l. 2.ryr m zemljisAo6eu. zaprt. jama aEMoplnDosr-3rMopsrlraBocr f 3eMJapD{a I zemliarina.E. odpreti usta Ski posestnik. geomeler s^o n zfo. .Nr s1o^a ade doli. . -ann m prebivalec 3Enlop. ze. 6Ha adi zloben. -MHa adi zemeljski. zazijati seY 3eMjoAe^crDo r? kmetijstvo. sc.siu. -I!ma ddi tozimski Sden. 4.o Zeleti barve. 3AOAeAa Mrl Ce reaj! z Spinaia (maslena) pf.b. sKrKntuse 3ArpDqpl otrditi. izguba tnlorn pf tan biti na Skodi. ru rojak v en. zdravt 2.n potres dobnet 3eM|{rK. zemljiska poda sest r^o6a I zloba.^Ea adj dolnji. -.nja rr zdruZenje. 3rycHlBa(ce) d.l. ki ga nckc delclc raoo zebe remJama I zemljanka.imqels tpByxrt. gAlrxa{. zelnata glava. ne3rpaAaune n a!. deiela. pl. aei{a f zemlja.Mua adj zi'l]rski. :l: porofid se. zemliiski suM!tsa in pl prezimovati.A8Ae ce It.3AerryBa aejnornja adj indecl olftto tidevati v kupe (seno) zelen dih. 5. dihanje. neizkuSen 3N. razvprt skr 3aor acnocr I raz \. zppytxysa pf.s4pieaoci I togost. spodljati. -q{ fl klet 3lorlacext.Bm od 3fpaaa poSkodovan vellKoposlopJe . J.rxa Zl i. se h komu stisniti drustvo. eD.tt$ nx ziseMjoAeaerl . gl. impl impe6 navelital 3er. impt dihati (ce) impl zelenet\ seAeHee s4loarre z dihanje se^ew pl zeleniti. .nkrgo pridelkoe za tH. be3eMJonoceA t. 3ao_ro6qocr I zloveilnost.a ade pozimi r|rMcft. hudo. . odpe" 3Aoaeg.j deZelni.tl ad.dj zelen. sitnost. rmpJ ae' gelrir m olivno olie 3AeHe.zxedjatit |ig fam se se-Daidasiti opraviti kaj tezavnega . ozL 3ao!. m cekar od spodaj 3€Me pt l. selll6l.zelilti {rf sem se-dolsodasime 3euu impf jetuati .to jina 3AIr. spedati oae. dazmrzlrvost ved od zemlje 3r{!ocKa adv to zimo (ki ie 3eMJa. adi skrdetr srpqeH ti.ir.csa adi na slabem 3cll'cr. . nesreda. ba.-adj zadrian. . zelenilo. bled v obraz 3Ao6r|rtr(. pridelali nJl . hudobija 3eMjotroceNmr. veleposestnik 3!ae |fipl zrlatl seMjoD^aAeacKs zemljiskc ddj sia[a impf zijati posestniSki. pokrajingra.-. Let\in znanja nesreao. modan. .fr|Ir ce. ds ouaMepen. tr pita ?. zeleno (nezrelo) sadje sen: siten. kupiti. b]seMjorpec .ig prapozrllven.grpaAl|r[Te 140 seMJaK sCMhrr 141 3AOI|AMEDEll krepak. taru impf zlatiti. uskoditi se -ce: rezetlttani zorzen iryct|c (ce). selnik. otrdelost. impl posrecllose mu Je 3AaAe zdrutiti-zdrutevati sta@e.

cE inpers -ce: 3Hae znano Je. oves 3ia6aimpl zobat\ so6He ri pozobati :o6rui.li f. nlKar sBoHerl.crBo n hudodelstvo r^ovnoiDe6a zloraba t r. morilka rlocroDrrrtqKnadi hudodelski l^ocro.. -un-eo6mua n.roinorire6n.etn od sBe3\a z\tezdica ( tis k ) sBe3Aoqareq. 3DecrLc zor'c. -TI{a ^di usleden: pomemben tualaluo ailv pomembno 3Haqer6e tt pomen.dozorevatl.i z\rczdnat sBezAecr adi zveT"dast saesAll4a-sBe3A[rlrl(ai d. mozeva seropa I 1. mil. fig graditev or :ryp n..rryt m arll astrolog saer<nx zven. pl-dolge voluenc spodnle nlace svA.--q[. lig vodnik voditelj. cen sB'es$e'{ad.t.rbynorpe6.-II'| ni Tarck tpauu im pl izraicvati. ni natr sensaro /l lanr kdor se med hojo ziba. cBeAe. ce impf buljiti.iubek.?t zastavnik. ptasno se ozlratl uepnarmr<. tibati. . pomemonost 3sa. vedeti. zmrzovati sewerce rz zmrzovanie seHsa-iftipl majati.fl in pl pomeniti .. detu od s}raMe zastavica. zverinstvo sBep'IrruEa f fatu zverinstvo sDelra GsDeqlta r. -oBl| lfl zma] adi zmaJ' iMcjcKtf-3MeoDcKx sKr. vednost. l l l (' l l l l al . ivenket sBeKue. podlaga.dozorevanJe '' sDcna.ua I svakinja.I porsKalr demu skupni imenovalec. Pozrjan 3Haeri. -JHa ^di znanje. ZveDketatr sBeqKa irrpl tatl roiljati. sevatr 3pcc i. morilec-dotinnu I k . zijari. . simpati. 3r{aqtlTe^eF. poztoavanJe.l/r/ 7. -qrr n _3^(rcTopHll' -zloainec.tu.getati sBncHe pl zarezgetati sBucs!tsal6e a rezgct sDoHm pes. nedlovelki sBepcrBo 11 zverstvo. zverinski. i. sS sE. -4'r m k^Eie g ez' do stJLaeim?f znati. lan fig isoKa. 3qateH. I otroSka ropotullrca sBe.lre[.. imPl za' vreti-vreti 3or]! b rn arh ikonoPisec soi. z. noa oltnT 3tIaMetIaTe.liolnMepllosr t42 3!?aa sBe3Aa t4l srrAatI>e tAotruMepnocr f slabonarner' tlOSI jen t tttttsa. -ItJa n predznak. zmalevsfl lMclvlreu.4m slran' respekt. ta adj hud(oben). praporsdak. 4F.uo adj zloraben $Mcx-!MeJ.adi Skodozel jnost Skodozel r.'r'cll. zvonec sBoErecr 4di zvonast seBrap . roillarr sBep fti zver. zvonjenjc sBoEap n zvonar. oB . znamcnle 3rraMemle 1. sopr m_ I. qPeoAHo 3HaMes_ qe prehodna zastavica znafien\t.i tx) dobno ien' lirlsk() IilIrl() l l v MOvA .un ttt arll rrirsilic.Pomemben ro'6 f b6t zdb.. rozljanje ssexorm itnpf tvenketati. TOa Ce 3IIae tO Se razume z a\. lrg pocasne seHsaEe n majanje. veldak.pf. 'rut rrx dveleten oven ali kozlidek sBrcKa I dveletna ovca ali koza sB cKa hnpf rez.M impl zveneti. poznavalec '11 3rraMe zastaYa 't 3HaMeHare^ m mLt imenotra' lec. dolga kada rMlrja I kada rMnJapEfK. slab 3o. -'dv'ra ft zid su4a impl zidati sr'Aar6e r zida']'je. Zvenke- : t I I dlin od zna\1(. zobalnica. trg neresno surpr.tr m zrTamenle' znal(.i 1. skupno podlago DreceiSen.krivica riaiu(rD ar rrtl rrasilneZ stla sBrBaK.sBeKtIlTa.l(sadcl)i 2. torba z zob' -IlEil AdJ Znatel]' roi?ne. I sBe3Aa adj ittdecl lam ^nja l. drag. 3saMenne'. vp[vT)a oseDa sBepcKrr a/ri zverski. sosupapf. 3vl.rpr ra zverinjak sBep_rrmre z argm od sD'ep veuKa zver sBepxa f zverina.lrr|rr znalec. -cllrl . I zob' nica.r l l . -. sBepy!. 2. -Argr n1-3Mejqe n 3HaMerroceq.Mope. zar:a'.n par volov za oranle se]lr'le impl zebsti.ric. Poznau se.lej ga huorcKa(navlnanca): sBep!. znamKa 3rla. 3Haer6e tt Pomavanle 3HaK.esAa zvezda. Poznati. zmaiink rMHecaadi kadast tvruwr adj kalji n den od 3M{ja ka'lwtr*te aica tMru rre z atgm od zuuja velika. ilrovnorlte6lla t.roirulocr f lao("ropHxK. tam iivali hip fg. rrriscl. guganje.. Prcplch 3ourro drtv zakai 3paK.L i m rf zlorabiti-zlor abIj ati :r.mpf zazvenKelau-zvenKetatt sBeKor m Zvenket. zv(.Furi r?t zvoncc saoltrr r:nrpl zvoniti sBoH za adl zvonek sEoH^reocr f zvonkost sBolto r?zvon.liC _ tlmctnost tlovcli. livar. fig zade' tek neaesal)ozltrvnega 3opHda I das pred zarjo 3Op. podasi krevsa.

ga nov6aBa riAqr. tlr^a rr.rgu.iti slEqa I mavrica: bot Prava rdeda jagoda 5!r rB 4dl zvonek slII rrBocT zvonkost f slpeEe r?zijanje sypr irnd buljiti. -qu n batren vrd za kavo. utekcl man l0 ltak€aloffko.teraqnost ka pledvka. tig butec mesta oomov \6pn\*M fi svilena nit . Strleti. odreSen Efia&tr.. Hrpoopel. ry. gprarja pI pogleoatr na.t^a f iela. tmn lgmu. Dravostavnega svojilnim Taa.pryr n plesalec v '[adax. . inpf gledati na. Sala.e izpoljubljati rl36aea pl okopati kolu predstojnik Pra. odretiti urpaq ra igralec. iglica. ponositi (obIlrae. mrl|qe n-m ll. qahaiati domov. pf vse po rrsti po lenkost ljubiti. ozirati se sUM impf zl'ol].qap saAap fl zid_ar. . KOri nlen oce -ce: A.rl|r I predstojnica u corli in.{Ka Sivanka. resiti se.rKa I igraCa. reSiLi. igrlilast kovalec rl3a6n I oguliti. lentjanzeYo..pnlo(rnll EBarrAeHcKtradj kresni.Eloaer'3&l sloear I I I t I I I I I I I I I I nrpa I igra.. tudi samosrana 4 pt'on v peKoBreKer sem jr. pnnoo janiev_ski xAEda I prihodDost. plesalka Sitelj malrpa. pt I. zijati E6€rax nw ur!'Met{rja. dc€: Plesa'lrP ti lfipa [rure n igriSJe rtrpaEKa t ples. -!'ra aAl SretrsKl .4'ueacrn adi igumanski 9 -pomenom: prirrAe impl prihajati.uAeEe fl pnnajanje. Krstnika.raditelj auAapcKlr 4d. plesni ven- .Ara {_d. vodo.I|36era d pobegniti. potw'Ie kukati. fiaes. qr rrAar oA rpaA prihajajo (vradajo se) iz n6priK. ozreti se lU sYptr 9E'/EJI!.ples.w6eraa adj ki je pobegnil. odresiti. tn reI[parltrta t igralka.. cerucu.t zloarsKr ssaalrcitso z zldarslvo..r nr idol. Po kukavati. pletica slo. utedi ||rYM!H m YOSEVnega Samoslana. rttv m maJrnr^ecr adj iglast. Bo natrBepl. kres uAeE.^eAL m ideal HDanAeE m Draznik Janeza rAeen. Sent.r(a / iglica leko).{. aek II.a J rver runa v orihodnie. plesalec se -dd: E6aB{reA{95aaruK. vradati se sl.ra za lipso prifiod. s iKa impf moleti snpKa t razpoka.. otopiti (not) Dravlrl m6a f klet uz6uiex adj relen. malik I|f eH alj iglin rAo^onor< or I(. .sll.lig g. zl(l -kukati. oasFavno domov. rlrla uurja.Jsa ddj ide-jen.]'iO COnl Ceprav. tE-drflrte 4 avPm \ellK.

6palrrl\a f izvol jenec-izvoljenka rr36per[le c. s()Dinl vznod !|3r!rltKa pf vse po vrsti (]l). ogled-qr-t tn klic. \6e Wa pl.36''rpas m 1. r. Koj rpem 6apa. . rI3BmyDa (ce) (se)pf. izbira. zbledeti l|36ep6arlr pI lam umaz^ti. tezave mec. vzpenjati vzklik.Itrl od glave do peu Taa ru I izloaiti-izbdcvrl a3r^eAa AeqaTaona Je zre. pc slau pnsmoJen nJ6\B^t B adj lig -eksploziven. zladniti se rBraaaHer adi sestradan EtraaAnerlocr f sestradanost rJraeA n pogled. gram kJi. DOKlICatr ncinrurui ce pl spatiti se ke mu. 1. Ja oprosdenje n3Brtrnl (ce). '.ti' r'F. 3. \a- pL impf izvledi-izvladiti nsRoA tu iz'vleiek. lole). 4. iz(lir. obriti. upanje r€raeaa pl 1. rrs$ rfry$ pl. naia Ha '€6uporor kdbr dolgo izbira.eu ad. visoko se -ce: dvigniti-dvigati. odkriti se. vzdill rarop rz huda vrodila.va\nt.-ogorelt.t i rk. I riiAe.irl rr3AalcrDorr izdll./. izbriti. olikati loH{ ka.e pf odpeliati.g uniditi pl priti. sklep ursoA. impt zbledeti-ztlede'rali rrfi^'IK. nrlijcrsvsa pl izposl(. razgled. dvigniti-vzdigovali.Ltfire. ljubezenske vzdihovati v. 2.3.36.?graditi. odstranltl sc ne4gnnc.jr: }I T CAA OA IAABA AO ITCTI UI u3Aarox. tz izvidnik. nstpatlf''a Pf.volivec.lrs!'ldttrwa pl. prebiralec E36npa{ r cdj volivski t'. dila otroke uieti a*l^eAa impl dozdevali se. prezraditi. intPJ vzdigniti. Oonlr Se 'Ce: m6pKa d odpoditi. 5.ce ul ponoreti. '. 7nlo.{36erl|e 146 EIDIITIIIi trirB eqe ItI:lDAeq€. popeljati. pripeljati. jatetj it. dvigati. izdih. lBaeceH. -rryrft idiv (dustva) rB6op rn volitev. ifipl razbistriti. DrisluZiti II. znn" muk melut den od ljubezenskih usropu pf pokuriti.Iga-tte.r6p3a8ocrf prenagljenost pf .-odnesti.rr. rninflll. an6rc5g1sa pf.rtAtBHe. impf opralititi opraviaevati(se) usB''!ju. -ar rr porodilo. rzgo_ viti ias vor r$ArrB rfi dih. izhlapeti m.ll tt3aare]tcrao. zaloziti-izditiati. premeriti z oimi. pregnanec-izgnan_ lig otesati. nagle Jeze rt3raAn.-aJu rr lzrlrr. rzreqen a:tBoHlreA|rocr I urectnost lfrBop l'. -g{ m izqisek. 6.ra-rBAeAKapl fu. ri3AaJHnI(. zirkrtlirII sen.t[Qol( izbirek. -rlu-I{JAaltr1|tttr / krl izdajalec-izda.star r€aeEraj. Jtg clogorett. imlt izbirati. re- loviti lf. vzdihniti-izdihovntl. rx|rrmHlqa tfi.tIlpl rzpolmtr.f zadretl se.cli iz. ro wrPa4t. razjasniti. impl pobeleti. l. povzdrgovatl strastnouuolu 10' . niSko podjcl.te't adi izumetnilen a3aeltlralrel|ocr I izumetnidenost u:reumr ce pf izuriti se uirE[Ba ce impl zvi:ati se. E apflvBa.rr. dobiti:4.bistriti.s.j ponosen. \'r.-psa adj volilen rl3bopflocr f volilnost w6oreas adi oslabel.soerldwa se izogniti se-izogibati t''r6€^ee.u3AeM[e pf z k)tlll. oolowD€rD. powdigniri-vzdiSounlclrr.rlxr.wofrcrpvr6 pf . izvledek riBaja pl sklesati rr3Ba I(a pl umazati n3se!. ki fig lom ljubezen. tfipuw. vrr .. lzvlr.q[. izbirdnez.postaviti.ateti. ustvariti-zidati.rgpeR adi zggrel. impJ 'd. ljubidihniti. slab. grdo pogledati nsDruetrre. odpustiti (iz sluzbe. vzgojiti. izpuliti. r|3AaDa pl. zunanja podoba.. opravljati rBracHe pf ugasniti nsma$re f sestradati se. preoratr r|36ttparea m volivec t. to8otcn. ltlr' Aalrcrao B3Aa^eqBcc t)/ (xl(hrlllll rt. nat od. neKl.tct. 2. {H:t 4d. itnPl sezidati.8 setagati rB6AeAHee. zrediti. spoditi B6It4?Du. r pr rr rt:ttoBop m zgovarJava. /.. dobiti uarHaEuq . izpisek. ifil. leu wt$aBa'{ ftL zaloinik.f*n" tl3rEK. opravltl-rzpolnlevati.t:rrpeB-r$rpejco4e rr. usBOpeH. obregniti se t:6psaa adj prezgoden. r€6parnft.36. privreti na 'd36'. lr I zdeti se skrbeti. izbor r€6olreH.vxll. iflpI vzdigniti. t$AaDaqKa adj zaloinitki.Lt r opravidilo. t].dRnf?.J lr'. van. pL. izvesti -. obnoferat BsB.e'Jilra.prla ACll rzVter\ / 4sBOpHOCr Uvrrnosl r|r3Bprlll|. -Afia adl. .. tbirek dobi tna6Bcjr!. Pozga. U:tDleKlBa 147 uSArrrsc pf. -un rt lr(htlcl premeril ga je s Pogledom r!3Aaor|.iuB adj izvedljiv uero4arcocr f izvedljivost l|3BoJlTa pl izbojevati r4fBorrpeAeH. izdrpan t fio.e izbluhniti dan: LB6tIpa. ven ncsti. pregnanKa rl3Aerrry6r pf izgubiti. razjasDjevati pt E. PriPe. zavpiti. ttttpl t/dati.caj pt zaklicati. u:tArrBa pl. []. ustvariati narpalyiaq m graditelj t. 2. r|lABoJvDq . voliti. . dajateljski n3AaAe. 2. . impf L l.defire. prenagljen u. fig iz:Inv. t. graditi.e I.dar adi pomemben. fam My v3BaNaja saAYIrJa dati sedmino [3BaAoK.llnll. izgnanec. [3BaA!tsa pf..If€ pt oveneti.1u.

pt. adi ozdravliiv n3Apxllarle n preiivlianie rr3^|fietl adi ponosen mDlu se t|]3:/rrrrueH. trud ruMoqa tl pomoditi.aal'. rr3Mer uslugo napraviti. plafitati . i mpf -E'€Iliasu.l'. omagati. vzlratatr prihajati sB adi trpeten.iesle. ogoreu .UBa pl zahtevatj adi izveden.ce pt natrpeti se. titu{tc[ vla ol " ittpf posilitiposiljeiati r|3Racn^vBatf..e [:meBe.o. n3E€repwaro H3M{a uKarull so ga unpf r?a\everrtt-rzlrev iati -pl. f nezvestni k-nezvesinica pf yrntli. u_kaniti.t prerivljanje. po Dranju pooreptuca lstraslAtr ce pl Daauditi se EMe&apcK{. '. premak- namucltl se rrsna?ra ce pf fam \adelati se. n3.orra ce-!f poteliti ieljo ueuetiapxa f laft slur^bnica. obilici jnti (se) n3o6f.iti-varati.. -qn rz Preseiek. impf nrny4lpa*e z izsiljevanje zmoclu (s€..DoZre5en naxe4rnI I utejaii se r!3)xeru pl pozeniti xssen@e premrzniti.-qtr-Erccr|E(.imot prinalati.presenedati pf. -ce: ozcravetr zlvlJatr w^ewo. jaizpo3tavl pf zgraditi ''3s'i'Aa irn E3. t.r3Mlr3He. iz. B:tMucrul'n3Mrrc r. . za'l]ot..rr ce.ltrHa adi nepotfeoen. varljiv. ef Wa pf izljubkovati. orDltatr lqlAe.rpe'i lokav. rI3 erKu ce.!^a(\t.. razid Ziti-razstavljati.pn.opesati *lp-.pt tam prevarati. izDeIl za Kosa '. /n slepar tBnafia. znesti qse{e pl pojesti ra3E.Malcrcp'ica pl lam izmoistrovati. znesti.IF{SHeAeDl|SUa n. nastati-izhaiati.ec^Eu adi ie5d. splavek.. . . . ra rr3MeTKa KOHII'Ue Zme- t I t I I I I I I I I I I sal je raaune rtrMem!. mrmtr ven nesti.E{'''Ra 148 rl3Maq!tsatrKa t|:tMc||tl r49 It3ArEtr(af r.isltfizmiSlj. znasati. alimentacrra vs{Urs ce-pt izZiveti se. ukaniti.iztrebek.3n4l4g. smetiSde opecr se. mojstrsko (zvito) slepilo. -3rra adj izhoden. r4rr.:.tii r|3qaEarl| . !r3EyA!Bar. oqvecen rI3 gryocr / nepotrebnost. impf poJasnru-poJasnJevatr tts af.!a ot.. a3Mp3Nrlra pl. m4agatr pf prevarati.ndra adi goljufiv l'J. sDreten. lig pripc tzm. impl wwme. preDrtek ant m idoiba ''ato4 [3aox(6a I razstava u3rrox6en adi razstaven uS ort\. ogouulau toldalr!tsaq{a f f am muka . vriek. oqvecnost rGl. zamenja. rr3.4pl vzdrzati. cg pl. inpl lr3ApAopr pl izZlabudrati. pt./l[Itror(. raztasatec natredrtl u3MiMa f preyara. iznasati. pl ogoliti se w!Ag'. 2. izlzoolDsll-colbstr Ero6rqal| ce I [3AIro6E ce pl iig u. npaall (se.e'cr. ww'I. aio6[salvDa ce ntllcnr4 trwerrr1oa pf . zafiterzrnAKNIfl SE niati-spreminjati.cFy&a pf. uKana [gMaueE.zdih. utruditi se z delom usEacnu. itniSl ji veoovatl vau trtrl(rc tn z-nesek.adj hlapdevski. zilanoolscen vost ns.a lzenacrtl-lzenacevati rrteAEK..rnnroKpil'a pf.tro''du'a 31.'. menJatr. . . premrzniti r|3MeH^la sDremediiv adi -spremeril r!3l|aJale. BuoplBa (ce) Eo6z lBa irnpl imeti desa v |'t irrl utruditi (se)-utruobiliu. tilav n3^eseH.ret(vBa cc t'l_ irnpf. E.ce. ob- razstaviti. izhod. umiti. Df.otrrpy . u3S. placatr z gavo xsMerKapl zaplesti. Enenaavra 'nsn'''' tf.izpostaviii. vzdihliai naA a6eHadi izdolben . sprcmcntu. impf lzsulu-zsrtrevatr rfrMoKprf.Er^er!tsa pL impl itj. napor.. (pucar. nalnrcvantr-fam se r|3jaqrewe.loititi'se z oelom. rurajaAlEa pl in nrruegansocr f iivost tmpf naiesti (se). poscati lBMplg I pomakniti. tmpf ratrEl se-rzurJaU se.vsota rl:rMrlrap. mtsllxt norere pl p6mesti lt3HaoAu ce d nahoditi se t3Mernurre n f. iz'a{pr< u3Alrxlrltsocr I tfpetnost. pnti. izvrtek rBuekap nr fatu sluZabnjki laz prisklednik. . podrepnik l'arMekap'' impt fam sluiiti.j:ati iz navaoe .a prevarati.yTL ce pl oguliri se. . pr€. ''a. rr:It Mp3Ee lenunantl ns^$ tn.pa pt. gl.PTY?a impf prena(ati. naleZati se-loleZaviti. najti. imDl n.uan'rll. oozatl impf presenetiti. impf rr|Hec€. impl pn6-pr1+l.i'ts.EisanalrE ce-pl l1S opariti se.qpx.ti. rrNtna]|'[. skrpf iznajti. ft izsiljevalec I|$ropn (ce).e n posilstvo uirracTotl ce rf nastati se nlaDcevatr nena.auaw'.qan ce.i^a6yaapf . zvit roden.lew pl ozdraviti. rBieqtErya I izmillj otina tig povedati-nositi. -rrt m iurctek. unu se EsJaAocace fi najeziti se.s'r. -tija pojasnilo v3lacrat. po rl3HegaAu.''8Eu(uB& pf. ||3. imol '/€.l|3A aoeHocrI izdolbenost lda.qx ft DOZerun E.ryutpyEa .aq r??razstavljalec. lig izviti se.ou. slepiti. rBueaepa I nezvestoba poq_reprusKt n3EeBepHltK.Aaree ogoliufati prelisiditi. iftpf vatl zmrzniti. izme6ek. prenesti. prinesti.e. premestiti.. nasititi xlMer n fam utluga. oprati. EEeclra In mlmo. impl niti.qn r|3Mal|ttnua. rB.

valec zalo weura f gram samostalnik mrlronlydarrocr I individualnost adv namred. sverem1\riz.-aHa adi posre. brtr zabiti-pozabliaU. (Dasita) gumbnica IllirdrAeg nl Elijevo. fig sloves.staja makedolskega roda L avgusta lvuJ nlrlnaeHeq. clnrgntrcrr. prerastl-rasrr.premozenJe I|MoreH. rl3ynE.'-:.'6YTpuEa ulpa6oreHocr/ izdelanost. cesarswo R llrja. obiekt od Tne oni: I'M [MnpecnJa. I|r|arer6e a trmoglavucnjc.''j wpiiue. spoclbrrda ni 3el ie.roa a/.rr .rMerrre^ z1 tuat ifirc't'o.":: . t-rMaaojAeHo prl' uMrryac rr impulz..ll{ fl lmenJaK. dege' neracua izDriiati Dohuisati. rcpasyDa (ce) pf. x^JaAoroAxrxelt. slepilo. impl rrpourrcap/ izbrskati.? imam. rxrAEo.. prera3tati ":l'. imenski. gt. .nndrlroBlrrtrpa pl. t5l IIHAHpexI\etl I I I I I I I I I rt3o6rrzwr.* ir'). nomi. -lcl m lam s.rMoreHpremozen.uz I imperij. 3. {Ha 4d1 ptemozen rtruortlocr I premoznost I| oBE]a t rlovlca. Pravosl.ro." .0.rnanjihov ode pnplave nareolrr.izrojenec . inventura 4. rrMor. li3wfia' Pl' tmpl birati si ''.rrqA4peKreH. -\z m zamuda. I|MaI|qe /' gl... rxuaM .r.LtoA6epe. -ce: ob Pamet manikanie rBpa6SreH. -3Aa adj izrazen: izhA l0o<:'/ ( iazit r|rpa3n (ce).':Jr'' r. itnpf brez i. izsek "i. n kolcanje nroa6orri I izdelava'. siccr aMarre n imetje.aii. ziti-maliditi. 'tdr I vdor. pokvarienost riran w*miw. impl izrazitl (se)-iaazati 1 5 sj'. stalniski. risinawri pl. pralza' '{i/rc'llo zlasti prav.. p@ nzorauet ad. muslimanski slavcc duhovnik nn-arol. 'to.j . 2.) z n con i a li u ur(a.variii. ziavnati.i. ska. banke dinarjev vec za 1000 r JaAe{. {fl t vtis. izrek. po[.zsoil6upa pf. svetniika pe i'. $3o61rxq!Ta p/. praznik sv.. rmelJe. z.. utarr€ f. I|Mx]6a r l. . izbrati. B3peKaI rek.h3poAtrr izrodek.l. sarmo' 2..b. tisoaen u JaAnlq ddr na tisoae.. ka.tr r . tmpl Po' "rott""l. ItrtpoAeHocr izroditev. rmprovlmen.. tivina kljubovanje EuareH. rme. kljt|b(} valnost sel ie bil urraerq cc. [rialVsa (ce) p/ razveseliti urona f ikona. . lrspoaeEacll rzrojen.zbir'ati. gl. imek. uMtron*pa impf zbujati spo. posestvo. imaginacija [HaeFfliJa.. r-in. barva ravencxs cdi Eram l. invazijs r.. impl r|Fpo.\:""iti' doba m tlraoHaprnlK.1 rorh. impl zrasti. impresija peKos rekel sem iim.ra-pacror. :'" :: . rnwo3iiHeH. -ryr m izrezek. cc nrrocrnr ltlp/ rnaannrawja. Ao6l4re Zivinde.'rlspoauBa izclmrtlse' izpustili. Ilijevo. v tisodih uaJaurja.-AHaadj tisodi (del). ttl. . farfl tnnogl vili.-revara. pl. . inpf pie. bogat nrsartA n invalid rsre..lrz' nsbcra.rrpeve p/ izreli. I|Menllaar imenovati rrMeHll:trle n imenovanje rrMerbaK. nolluaKoD domada Zival wtany atLvdrugalc.n3pexy&a pl' tttlpJ paditi vsperev. tig nai.erqYB t i ." #:: oiTffi:t*pu6oryu """ ^pt. .u||ra izrastek rr Nangipra (ce) pl zdelati (se) E:tD]es izfez m ncpe3ox. stalnik..tmp. -'d f domifljija.traet n fam trma. velidasten ri ycrparyrja. gt.. \adevek.:11. rrMeHKa vloEa rarren4eu rn god rmleic z indeks.... zamuditi ne Driti. seznam. nrlgra n indigo. -urr t lt ltlrrt.{ r|JDaseH.n"bniti"ttoc"i popadenost. zttarl impf imeti (ttldi pomoz-'{I'ta glagol). izrastr.faL+4n nalen . roditi. larn Eod. ponazoritev itovanje. rl3llll'lBa pl.adj izdelar\i od r$lTptda f jutro adr Jutrt zlurral.aB[qa. n3pa3!tsa.f pentlja. imponirati vM pron kr^tka oblika za indir.Doravnavati?a:. dela izdrpan. Elija (Ilija).. 'rltr|a ddt trsoalctcn impf [MeHyBa. rmcriuor. y^t".sprevreai..posestvo. pfl_ Inserrfdp nr f.i-pt kolcati fzdclati. lll||lx)vlrll fantazija. opustiti-izpuldati.. ltpacrrgsa pf. gratn salJro' Esecfltrtrrja.r.Er I ilustracija.Tr|a-txttaE rB adi gl' @a3rrJa..1j' nizraldnje".J. tatxo (svojilni po. u:pra *VtPyel o. reklo impl izretatrimpl zmalititl spaditi. r|3palory8? pl. .spnfl{Da popaden. I i-razreddeva ra zredai^3l. impl nrpaMrn.. r^litLl rrM[eprda. / i"ptiaiti.I I I I I ri3o6/$rqlr ls0 I|]rJaAaroAlnllen n JaaapKa II JaAapKaI tiso{ak. 5. -Hun n udelezenec Ilindcn$kc vstaje r^taAa / lisod: tisodica -. oegene' Driienosl. izpriskoiiti'skakati na noge. na?editiizdelovatf (se ) .lepar utana i le n fam p.Tqa ddi mogo videz den. razglasiti p. izdelek h.rMarue AojAeEo pfl. p6ravnhti-zravnavati. invcntar. imPl -Jipillti. izrajati oiusdati t"*. pokvarien iz.bJ'!.j konci ien. ''l(oP'e:IMA t hisni ikonostas (s svetniSkimi podobami okralena stena."utlt^ pl.E€ . -wr I iluzija. -nr I investicija. rBoiraBa pl.

in T"rH" presledek. Tl€.h'u"*rtE"rd'l"T. 2.e._ce: izki_ "ltf*. -si^vr nt rnternacionalizem r&repryertrpa.1'.f ol i_nl "{i.eksperiment . premor. rnrcHa48ja. prasniti v smeh. postridi. .grr "t'. *ff#l* E. razcapati ce raztr{ati sc.. intcr_ n zaletnica. imnt [cftane. I "ffi.qffi*"* -""" adjizktju_ razcapan trctrapra& pf l izkljudnost.a molan. ncKatl'!tsaitt.ff*t nctrepAarEt pl odpraviti koc . inspi_r{Irll qnja I intuiciia I *#fffiJ". xcr. Kovalnisodnik Prers lcMeEa. imol lz(azati.rd" ad.r|ceqarpf izsekati: razsekati.AmR. .3ff".izpovedovati.ar It i4r\ati lctrapra eE."?Ao.le.){opati (se).l"#: ""#ff#. eksperimentalen I I pojasniti. ifiD! zagnati (zaganjati). rcMqoaar imtrt zasmc- "t#.raA4DepeFres ren. . DG *6ffi*"ir".'"Uatrti1sami'.a!.reerrrz adj izseljensli trce^esrErrBo l' izselienstvo "ffi""y izkihati. iDstiqkt EcrFr(/r m insfitut "u"n""' *SST"p rn nadzomik. rti -To. impl totmaditi.?f#:i{{ l.S. zadeIen. iro.inffi.##* *HHt%. -rrcKax-Uld pt. ncKappa pL imol ( o) l( a r ati . -\y zcrr^tr ce. -t& . ucuear pt za norc tmeu.iail$#1i. _cuaadt interesan- rru€c6mp n inkasant t. Bceqe."0"t3" HiYi.m* rn$opiraqzja.iia ".n islam. mrdes -fff*O rnrepgaqrda I internaciia rrrrenuaqronafi{iaM. n upravnik.'t:i.' korist. obldteti (oOtetavati) se rrcr. nc9t Eptac 14 zool sevemi ielen mr!66Top rz inkubator lroeKr nt ...n izselienec rce.Tvovra trcxat(G 153 IIctrepAaEl rrc'rat|r. inten TX.""il I ucft]ffiuf.rlqKlrtrealle. rDtormaciia rrpornJa I posmeh.-gt| rn preiskovalec. *"ttffi' '* adl ine"rten.^!qo!r.Ec'!a. i*Tfujril'.tul "*ff ncRyceE.e) pf. [cxycrtso z izkulnja.TiHffiu{ti "ffi |'?. . inter. (o. mohame-dan_ izledi. iziava rc!P44' vcxPl6vta -tl. intelekt Tru#f* empiriia: poskus.gx t t izjema PoKazati vrata ""ffiit'H#-tg'mg Ec e. qrobz zameniati "#i^{4 ucrree. -*" cdi preiskova.ut€lka. ffi.zanimanje. se "qm. intrisa *fffi*j" navdih. ||e (ce_). pove af :i"iis:o: I ffi'. prunaren acKptBeEocr I izkrivl ienost ncxagrz izpoved. adj indife_ Erepecen-. inci. -Er t obvestilo.'"' adicelosten.gnt rz inkvizitor(tudi IfflartBa I pobuda.c..dijaiki 'ffiff. inicia_ W#. in_ rerpretjrati ^ intemat. -m!I okuiba.* {n I namen. ne. . nneD[pcrtrpaar pf.mrreprudq.ctrpaat rmpl zanimati (je) ErrepMerto-r.i.odl "fix".iz: ucroncu adj prvoten.. "ffi"oti'iHi. ncrawsa o"*" %fffi1"f3.{rIA adl izkuseD. Doseben rorepecrpa (ce).1't.ld":".Er intonaci in/ ia l|lrrpara I spletka.izvaliti ipi_ srvo i?r"l"g.i -EF.rerruti'r m nagon. in"'S#mJ" tn instrument (tu.5a1lTl'iffui#r..tet**+ .f sKusen. 3.arra cdj gg1gan.inicialmezzo Yt46^ tEAycryI|Ja I industriia ff$.a.3ft :*i.. "ffiiH i"l#ff(trtorarIt t*d 'ff'{i#. """u"tt Pl oPikatj' ""f3.os teti os tev ati ' 'tr pdpetljaj. rzKazovati..izraziii. (ce) ErIeDc. *rY"*r*rff I i1ffii"gtt'-ot ^JJ..uJa z sku3niava rlc aM . m:xendp rz inZenir rn r mectigra.l". izpovedati.tot(. obrezaai ffinraa 'z m izJezek 'Ice."dnffi"*kKiir. in I napetjava.5. "H_.*. zanimiv. rrnpt usekniti (usekovati) se uceaeEnK. imot t. vca'iwa @ pf. .": Ecel(nlla (. (niitapatl (u)mazati.". -c€! nasmelatl se sq|!aAu. id_ reEu sezaletavatise tnrreadnt r?? razum.Tffiitrltrl "ffid zcryayt.'*"f ""f ffi#'iiiHlliii.

dyB pf. (rh{ifL. odpraviti. /r8 resru se [cnoBeA f spoved.. razlsKovant e ftctrIrrlTatr'rz izpragevalec. r. roaati. imfi nstopiti. ldc'afire.rr viti hcnpaBKa popravek./. irnpels Ms ce ucn!'urru zareklo se mi je trcT 4dj isti. ucraBa pf.st. zavaliti se. -Tpa adi 1. 'rcronr KOmaJ I|ctorM (ce) pl raztopiti (se) (o maslu) Ecroru! ce impl zmotiti.iznakiiii se-izmikati se t|ClrarFlrl Ce pf f41n otresti sc. ucrta{qtr. ttctroc1E 'qlr . ncupnrrocT / i/lt. ItcTopFrap zgooovrnar xcroeeH. odstraniti.tzprhalt st jezo xcFur. ncnpeBap!tsa pf. potegniti na Oan.poiiljka pf. hkraten ucrloBpeMeriogr I sodasnost. rrcen wra. gl. dokument.Ba impl izkoristiti. lzDtlall trcr{MapH pl osteti ncT[rra I resnica. trl_ z-nesti se nad KOm. izrabliati rrcrrors!. pre- rcrpara I preiskava (sodna) tlcrpae pl vztrajati [crpaeH. impf iz.l)rx. -!trra adj soznaden. ucllofatllt ce n(. popra'.pras(ev)ati.gr nr postrzek_ zadnji otrok v zakoiru rlcrlTKaH 4d. ravnokar. razisk(ov)ati .BaEe n izkoriSt-anje.2 Pu5damik ncnocwr.. na las podoben ucraBH. -f||tl| tli lrt\tltelt. istoveten. -!rHa 4d. fl rzprasevanle. resnidnost. izroaiti.posiliati trc'nopeA'd postaviti v vrste. !Ce: SpIavlU Se na KOSa rrcrIoiarrr ce pl izpriditi se. opusdati. pokvariti. gl. rm pI tztovortttlztov af latr scroBpeMeq ddi sodasen. -q[l.rrz ad7 pusdavniSki I'cnocaH(ce) . zfavnavatl ricnpaDeH popravljen.tl natanacn. ucrep!tsa pf.f pretrganost nctrpct(a (ce) pf 1. fig pohvaliti se. (o)dediti. izpustiti. hlastnost flrap. rzraDUanJe (ce) pl poscati (se) r|cnoMolra EcnopaKa izroditev./ rzglntt|. lIc. se. ce.izogibati se HcraKDaT pomemben. impf uc'ry''Jlrn. f sporodilo.izkazovati se rcraKs!tsaBe fl pgudarjanje IlcTarlqeHadl prettnjen scraHqeEocT f prefi njenost tlcra'l tn izpad. izogniti se-umikati.pf. pognati. izpoved trcrloDeAa pl izpovedati. napad.t. inpf prekasati.poprava f [clpaaHo 4dv pravilno ncnpaBHocTpravilnost I [c[PasHer Ldi lzpraznierl qcnpar[. 'jcror( ucroAKltsa pl tolmatiti. dce: trcnp. propactanje pf.mqrvR Dl.JHaadi \ztraien ncrpajHocr I vztrajnos[ lrcTpe^ n pok. arh lele. impl izgnati. razloi-iti ad. 'ce: umakniti se. nahvaliti se qcrrycxerr opustosen. xcqenvDa cc . pust Bcrrllcrtr pf opustositi. znebttl se rrcwrqt. rzslop Hcrarrr. bistroumen./ zmedkan I'cr!ur|. zmoditi (se). pokonaen pf zravnati.pust postati -cei nctrYcT!tsar6er2 oPustosenje. strel ucTpecoK. prehiteti-prehitevati. odposlati-pospremliati.presegati [ctrperudrar adi ta vei kraiih pfetrgan uq{rel(aHatlosr ..lzglnlotr ficqem. enak. impl Hcflopaqa. [cToBapa.predaja. . vzhodeE pl. . BlrcTarra pt. impf trcrrHe./ lrP llnr t l rlcTop-Il(. izrabiti-izkoriSdati. kcratrlBal pf. 2. ponesnazluse pl |fcrloAB^eqe poddrtati r|cnoRPrttttPl vse po vrsti razbiti. ''caop^\. izgred. se ngronopn ce. ittpl postaviri se (pred KOmlposlavllaU se ircroprja I zgodovina . IIl ()l)lilrxr|'t tananost. opu^di stel.c'IwryBa sb se-ohlaiati ncfiqrtr ce pl poaasi se spedi m iztovarjanje. impf izmazniti. impf pisno dokazilo poudariti-poudarjati. i. trt zvrstiti uclocee pf posejati. sinonimen m \zhod. xcq€3rrYtroP/. ucnpa(a pf. shuj(ari [cxpaHa t prehrana ucqeAo( nx izccdck *rclteNoadv popolrx)mll .4 rrcqe3He.Er^at inpl hiteti. izt@ '''c\o!'ap vor [cToEaPu. -!tsa. posiliati qcnpeEapu. splavati. l|ctofloplEa ce izkazati se.larnxrr r. stran spraviti. opusteti. hkratnost !.spoVeoatl: rce: SDove(tatr se HcnoBeAHuK. sporodati. Dolomiti [ctro^3i.zregnln se LrqeaJde pf impers ta misel pntl. qqmrllarle .''cnylxra spustiti-izpuldati. . pohujsati se. ' ohladiti ''.cfal{. posusiti (se). podizatl se trlalutr|a I naglica. raziskovalec ncnaara I izpladilo rncn^rdBa-. .praadi vilen. 2.l'B iflpf popravljati. pl leti. odlikovati se.q'lpa!.'pospravrar-pospravltatr trcqy/(a'{ adj lig prismojen. ce. impf p$ makniti. imDf (po)aistiti.'l izpostiti (se) rrcrJore'Ia pf po vrsti pobiti [cnorrr (ce) pl spotiti (se) mc n lt xcnpaBa I listina.znaodf vesti. zasejati rcnocepe (ce) pf posrati (se).aaposlati-izsporoditi. Eg.tct03Ha!IeH.l|cnllra 154 I|CIAKHC ECTaKHVBat6e 155 Frap rlcfllr'Ia. KaKo Ta ucTeKEa TaKBa pa6ora? kako ti ie prislo na misel kaj takega? ncrepa.. izbiti-izganjaIr..-ryi A spovednik vcnoBprri pl izvledi. impt l. xc!'Ilt!tsa pf. . odDravliati. impl pe spremiti. stopiti naprej-izstopatl Hc-rerap[ c€.pfizplavati.rc\pne pf izdrp ti (tu(ll /ir) r|cupncH.. Hctrm!tsa Pl.

JarleqapKa n.. tiran ja4aga. nrpocr. Jar^er6a premog.rar<a uamuy) itd. 3.adi odprt. -AHa adi osliikov JarEe. -m I jardka. ja e4HoTo Ja Alrl'Toro eno ali dn€o t^6asa f arh tujina. sprosen.glr I I t?. razglasiti. jedilo. premosast I I ja6o. jagnjenje. jardica I I Ja6. sploh Jen lxrr.-.^o n fam jed.i premogov.lr. iznajdljivl.Jarorna I iasoda tary^a I zool iefurti. hraDa. rVIIIHA J Jaraea. nemarSdina."lWt"it{*iii$f .2. Dozemhi- .p.-Apa adi velik. jabo-tko. Jamyra pt.3. Sestr vrat na laDop n bot ja'ro\ JarpnJa. arh st:rup. Drebri. cruzben Jorr. Ja6oaro z l.ron gl. EEaIrqr. zvitost xs adrt lam prav nil. TJ "" tar'd I JTffii" .jahad jaBan<rradi jezden. Adamovo jabolko.enth. teZAua.ItoE'rIIHaf san. skomine ''''ItaR Jo 157 Jalaq<a j la . impl zaJanau. -EHa.I. debel Ja4gr rz l poi.2. bistroumnost.llTpmra..u<ifra'i Doliaulana 'T. gl.Taa: ja BuAoB vloel sem ro la-ta conj lam alLali.Brperyrni prekanjeKretnJa nec. 2.. l(opa jar euapcK{ adj oglarski lar e\oB ad. {Ha adi neodloZljiv. jahanje JaBasn jezdec. zvit. iznaidliirrreH. bridkost. jed (opravito).Jar et6a n leriavica JarlepoA tz kem ocliid JaraepqAeE. -qn rz ogebica. lip muditelj. laaa. r. oglaijeva leha Jarletrapuru(.Ttfr.il: r impf iae. oglje '?. Iaroglarka. gib.156 razumen: 2.". JaAeEe JaAap.ri#i. Jeo. . (n.. m fam znak.-Ga r2 jagnje JarFelrgea dem hip iasenic Janreutrn adj janjtji - JaniA8.?"Ei.llsJaK m tam tek. . 3. Jaoar pf r] .mra n dem jabolJa6o qecr adj jaboltast cell jaEa|trqa I jeza. gl. Ertrrcq. odzvati se Jarnc. pomagau komu na KOnJa. jahalen JaDa[tdarcrrt tarn neureieoost. . 3. ias I I I I I Ja6at4da. (in ne Ia(o oatJe. -vz ttt ath f)jec. z. 'ce: oglasiti se. nuvost: 3. sDreten. javen. t oe. 2.n2niti. jag. ieza. pokazati se.l.are.:m. larVaecr adi jedrtjast JaryptrAa I pozno zeleno groz- Ja* taloru tn l. Jamenap.slaba disciptil na Jatet|. JaraeEe.arh dat(il ol Jar er6e.

l l. -vua a.steti.ina t dem ovratniCek JaKre. Zalosten.. ugr12 Jal. . 5.kobacati se fainn. iolaen.wi I debela vol.dj jeziteq jezikoven 4di Ja-3^ecr graav. razdrazljiv. md.!r(a I jaraka.l ||. trajen (tkanina). 4.qoda. 3. strupen. zona..lnn<.qrr m ialova Zival: drevo brez sadd ja^oBn ce Ja^oEar inpl -. stokati Jaftocr t trdnost. jaj^a:a KpeBeTposrelJa z vzmetnlcoi z. jedekt 2. plk. 2. -*ura n dem bakrena posodica z rodem JaM6o HJa. beden. l. trop. pero. Zalosten. morjenje. otsrvo japeu. zall\v sDravltatr v slaoo vollo lagocat. JapMa I komzni zdrob za ZitrpeZnost vlno JarereH m . rDv Jaro fl jata. -'rntta n denr iastrebji mladid rn Jararax_ dolg zckrivjjcn not.lozlast JaAocrua y!. JaKr!tsa. rodovilen (zemlja) laKa t ovratnik \ar:a'. rrarJaaoDadi jalo'/l fiB brczuspcScn arlv lam n^paano. pl 1..rrrnru Jace[oB adi jesenov Jacsfta I bot trepetlika a lacLtt<oR d i treietlikov JacrFre. slaba ve lia la.adj r.Jarax.jacHorrlja f jasnost Jacrax. vedriti se (vre_ . rudarski I l. . lls vrslrce li.re.qpo r l. lat.ce. jarKa Jar<ap tn vrvar Jaraaprorga f vrvarna Jar€pcrq adi vrvarski .. tcna nroJapdr. svakinja.-. -qftsa n dem od ia3\tK iezidek Jairuen. JapE6a-japeEre n kodi.ot jeamen Japoc€n. 2.'le.-a$f m zool jazbec Jasoa. JoTaxvDl|or iDtl. nena_ooeja JaMRat zzml(a jaqsa I 1.ecmen(cer) Da ofesu. trd (kamen).aisl: fig r^zrml:iv jai|]veHse. mer: z.fl votck ekov Ja:pBa l. ' 2. nanozar ar . razJcsrDetl alatr. jedaca. 2. Hajjapoceu. -i*. japEqa. slaba volja JaAocFaru<a f jeza.ce impl kotiti se (kozevega brata za) Jaqr. laaen<-tn 1. fiz jedro (celice.4rl d l. 3. mod: trdnost. Ja3a. razJezltr. jedilo.?al jajdnik JaK. pomilovanja vreden la/{oaw adj jedek. vo?last adj iaB/. 2. Jarxa. ja-. srbez. mrcvarjenje laae. varun Jape.ur| m l.tmPI Jesll. sliminiaaa. -t$r . p!. jedati.Jale 158 Ja. 5.t. 6ot kak' ius (liudski izriz): ieziiek na tehtnici itd. _Jatlmra fl vrtt. blazina.laaar .otozen.ce.^cMrat\m rot jasmin JacH{.besnost vec. Ja3an r??vozel m vzmet. arli kozlov. -prg rr kozel..# sokrivcc. lal]IliJa clrpel3e oet masten sir jajqe. jealto. srbenie. lac pfon Jaz J.naJo. Jajqa z jajce jajqeBnaeH. 4. JaraklTa. eql'. (laat iezik. 3. gl. ra jaErla. krepek (pijada). jastreb laclpeFle. vznevollrulezln. 2.n usnienakmed. -I|rt I /<4t dusen ragu z oravlne Januvap m y'lisfjaniiar JaHVap[ n Januar 159 Ja'rMeHqe nia. Japl|. iahati Ja3u cc. dvrstost (gradiva) JaxyqKa kapuca I Jo^or.p! Ja. zemtta) juyu.'1 jedada. Jax|ree impl -. -ryr n bakrena posoda (za vodo) jamve. Jlr3Al|. -gtrtEa n dem mlada trepetlika Jactu. rcj japcl lrs. zenlslvo z. JaBp[ja jarrma I sila. drget. tn JaceH Dot tesen tna ocesu) . iozliJarox. 2. vzKrrKnl (ocl ooleaine). jelyrenjak (kruh).krepiri se. -rtg 2.-AHaadi iajdast jajqeDoA fl jajcevod iaiqecr cdi iailast iaj. 2. /arri lrrrrrrllct. uaJJaK adl 1.. fi. .. nriklivnk.-3. Jaqar impl l. Jasosn fi jezi fig Pre' pad laz s m ple?. gl. jcdro (orclxr lr(1. -DHa adj L otoZen. otroske laslr l. 2. jasli.HaJJaceH. gl.err. gl. muiiteljica.r. rzvrecr (xrava) j". 2. srbenje.znevoljeri. atoma). ce lasax impf plezati. stokati crca. 4ustol(atr. Jaser( jaMax. hor_ qeolum +sa adi iaJaceH.4Bn IIpvt(aHa !^liti!^ adi iulect l. nepr {qa.ivoll jarcm. obdelana greda :a saolKo jac\pe6 tt zoo.ar6pcrBo t? vryarstvo Jar(e. hudc ben laAoBeH. fie s!!apeu. modan (medved). 2. sl.c Ja3oBeq.xJw adj grdav.). 4.. . bte. \znevoljen.muka la dra I trnek iaattw'adj 1. 3. odmcvati.riq l'? a. sen. jatovica (zlvat. 2."tr1u I jalovka.rrraru pa36pa naMe pacno sl me razumel ja oBa( .zf:lav_ nik. m l. ce lacaar imof L Jasnttj se. -AHaadj L jezen. oglat Jas. 3. fie bistvo.sr_rstr. biol.sijati JacduK rn suh mraz JacHora. ogorden JaAoca{ocr I jeza..nesreten JaAeBe l jed (opravilo). tirankir. -Eor adi iedmenov raa(aceD. ietmene JapocTI razkadenost. 2. ltoie. ieza.IrB graav. i*?f.ff*.u|aE Ja oBaK robe.lg.nxsa n jedrnendek . ja-nra. sovor(ica). . postaJatlmocneJsl JaKrre.l ceK Knvatt. besen Ja'wermri.Ja3Aar impf iezditi. jargl. 2. lis. +ua adj JaEueH. -r|or adj -od :a\e jaAerrclrl{ pojeoel sem JaAeH. Dlaziti se. pomagirtisk t. -qx m 1.

1 kajuta (izbica na racJt) m jermen. kajenje. ravs Kalrau&Ja. okajaft KaAea Ikodelja (volne) *fff*"ff. 'Ti.X# Kaaaa€prn kavalir KaEa ep[Ja f konjenica. or.D n l kisto mleko. ra@lr m fam Eolra t t I I I . jy6u^eH n jubilej 2.ol napihniti se. KlF.#{*i#: I r(aAtrrte.3. kramD Ka3HaI kazen Kasqea adi kazenski Ka3tredfiK.+!tr6a a tamet t(aAtaq.gl. 2.'-"'KaAa|{ta t o. -tror adi zarneten xaApa. Lzdelovalecodei lwarnrmra f junaltvo. -rltr rz kaznjenec rasneru<rcn cdj kazn ienski Ka3. medel. adj -indecl lam slab. -Er . j!'Haqar. ka..rry m tam D\e prrtjlvec.rwa 'tidj topel (v ItrHaK. kotlar Ka3arryruu4a I kotlarska deta\Tllca I T**Hf#.lluTe KOtenJaK IAm JopraEJ[Ja. It o'. Peosr ius: veter (ali jugul. Ka6ap6a a jy$Ka f kul domaii rezanci Ra6ea. "?illlff ol."" zeg iv6u el.' lvaa rz izdaialec: baieslovno . kaB€a r?r *J'fffflii. Z. impl kaznovati."iZ(..Zenin hEaqeH. banja xuAaro m kadaif (slasdica) xIrAana.n kotel r€sarq[Ja. iunak.rraApar impf kod\atii -ce: Kodrati se Kac ce.-jt#ni JYraDrula. vaterua.eKa6ap€ro.. ka' Ka6apd.€s. ce rleLarimo! Kesause.r.zal biti I Kalra f fom prepi. . zmozen' sPq "'ff^iti. staoe r(akovosti. delovm na soba. 2. 'unot imPI dimiti.zdrazbar r(sAaI kad. sri' nost joproBaH m bo.?. -qra adl pogumen zvezL z o(l11lgo l KK xa6a.Kori'flIa na Piskad Ka3arr.r.Sarr rr kabel Kaoftra I kabina l('a6|. nev.{X' PrePirtjiv(omo2cna Turkinja'.zorzurv debeluhu) (o Kaoae..3dolga f"i8' pastir3ka "" ol. rl jopr-axri posteljna odeja J1rraslura.{r.r m fam Wivda Ka6anrqa I Dlasd tTfi KaAerK dim. lam mladenid.o{t&*j'' xauE Mntodonsko-sloveDsHltovs. dezele lw "na m 1.. kazrovali se -ce: KasF'\ adi kazni\ KaE(. kodrav adi KaAIfrf. XAuIII rc{frrito. inpl dajati oc_ pogum. 3. lcagHysa pf.l5f.etadi kaznovan @. .-bitie (poosabljenjerjrkana) lvnres.ld'T..$ nt odeJar.lrra. . lpanski belori.J'ei_ kabinet (1.rga adi iuZen jyncorin.t .. spodbujatt: 'ce: lati se hrabrega ..Kaaprqa f koder KaAIraB kodrast.urr't l. -.Jorypr jlfla. pas KasMat rovnica. -'.a-.ce Ka M. '-elavna oscba literimesa deIa. soba za aanpi- * iiii'.

lMllAqe. usnjena Kapa rcaanarc. kamnosek ral|aq n raznasalec vabil (na raMerr!tsa. -na I zvonik otomana {5a fl Kamel KaueH. zool Plosnatica (riba). r(aj'roAe gl.. -rHa 4df obresten in vino: 3. uttdba. kamutlarn ritua I dem od :r.1 kamelar. -r$€. obdelovati tobak (Po velikosti. . -q{r'6a fi qem oat Ka.iltraK 163 KaHAI|Mr raj.ujoo"" tuljava ""0. mnozica. prevleka (za bla' zino) Ka AItMa. kokolj. KaMepsa Mv3FKa komoma glasba.trtua fl detn londena skledica l. KaMo ro? kie ie? 9C *alj. 2.irJa. KaMePeH op(ecraP komorni orkester ravnaa I zool kamela xaMrr^aBna I valjasta kapa Dravoslavnih menihov Ka. . -!rl|tba n dem didat mendek 1l' . -.rl-raa ra. .tarE . Pona' relen. ta): 2 grmada. posevna streha !€. I tlak iz debelega Kamenla K:r AItMqca pl tlakovati s kal' drmo (a^apMunja. kamin rcanInds m tovornjak. -^tF tn kalllno krilo rezec.'vabilo na svatbo. 2. 2.a'd.\iaK Kucmrca Ka. -ce: se Kaayieprqa f nuna. {for od l/. -qn n kudma. -I{Ba adi bron k^kae\ kakrien raKoB-rlAe razliden.rrlla-r(a]urtr(a t bot gtdlra. kamping Kan0\iaar impf biti raarDvsa. tt cerkveni zvonar xasa6e. ladiica K Ro aale kako. vabilo. -qt|t5a n dem od kamelji mladid r<ar'. Kalup.KaanaBti naptl ponareten denar xaarrarc. kopica (sena. -ce.KAJ 162 KZLATIaB Ka. nered. Pona' rei6n kliud: 2.obrtniski (trgovski) r€MrIdrta f kampanja DOmOCmK KaMmtHt. 2. Ka. KaKoa t Dlevel raa.eK ralenaap rn koledar.a^tr tmpl Ra^eH kalien. sD-remlievalec. !(aAar imqf kdliti.$rD adi blaten. r-edovnica KatlTepcKll 44l memsKl Ka^Viepqe. naaor in Ka^ta. kakovosti itd.r n blatoik adj blaten.. gl.le zoaJ scm na koniu Ka €6a I l. motek.'M^ap r. Kopt_ to xa. odpirad. zofl. arh \odrlk. vlvca KaMen lB 4di kamenit raasar rfl okensko (vratno) xralleFoAe^erl.) xaaav3 m . -qrl fi bit.-m ft kudmar . RaAE Kajralia I cvrtJe r€lMaK fl smetana. kaliti se ra. Ka{aDa f osnova Da vezenju KaMerr. k()r()htrf Kana f 1. prekalien.ceplrr Ka eMqe.2.urm z ognji!te.l. kanal. ki z njo vabi cepid.\rrlGa 1.ul l'' vrv.ic. veliko blato KarucaHm l. kot. ccra cVM Ka. -ltut6a n dem og I(AAEM vrsno Ka eH. Sdit. kamion rauo adv kje. pratlka r€ eHAapqe. Plundrast rraaHxn.pn ddi komoren.ucrnadi pomolnilki za Sotore.o. l(aratrar it?tll priPrav_ liati. Plunrolourr drast Kd outl| I pl galose K6 naD Qli lam slab. slab Kar(oB ltro kakrsen l.ntr r(aM6aHa cerkveni zvon t vilo iz nje (za lasc) rau6anai.\I|a adi blaten Ka^es. -sI| I bol marelica r€fqe. 3. KaleMap rfl cepllec Ka eMrl. kot da r(aKcroAe ad!.Inirskiranjc. kam.ti dtr. r(aMnl|r(lr! n proslol' raarbr. kako Karila m . x$Aeil6ll.An4fum pripravnik.1. -tfilla n alem od rtant( dolnidek. direndai. -rrlr m tlakovalec ra^c.xaMeqeE adi kamniten r€saDaua f vredevina RaMeEap n kamnosek !€rraa m 1. enc kapna. kakor. 2. kanxaMetFrc. zaslon (Pri muslimanski hili). truma xa^aeH./reMarttlpl . odvod. vdolbina xaMqe. pomoinik xauyo^dn€ f prikrivan.oi:a coni kai lele. arh urni k^zalec re. Pulaica. 3. r. 6r'154 t1 kanapC.tr poctnJevatec KA Atr fn modet. nekaklen. . fl. prekaljen dlovek 'ro.{a kakor Pravimo KaxoB. -q r:6a n dem me- KaMebaDt??kamniten svet xaueperi. Pena na kavi xajqrla. Dosodu zn vrxkr RaMareH. xallraqe.qI|I6a '| Meir kamcndck v zrdu: stensKa omanca (brez viat) KaMurBK. KaMelrapcKrr adi kamnoselki KaMeEnK.tflaqltrrrTe tu a98m od Ka^' IIaK velika kudma Ka^!ftp m menih ra.arh Pe siednili. Skatla. dutara.larb m l okrov. Kaj urro. 4. drnopegast okrog odi (ovca) I(a n. raMeHlDaar tmpl svatbo itn. -Jfla adi kositfir Ka^aJ n kositer KaraJrEJa. ) kamnati ka' r(. xaaoBtr n in I blato |(a^a6aiaK m fam l. Zag@ xa ertr-xa^eltrar rel in dmolas. a rla n defi kG ledardek fta^er@a I londena skleda Ra eslrrc. Ka. kakorkoli. PoKaKo urro adt kot. KaMarat obresti norarra. -qr. (xl xtl3. -prra d/f koh rt r€Mapa I l. 2. f.at' r€Moop m kafra xaua I dvorezno bodalo KaMooper. KaKo rnro 3Haere kot veste. 5ol kana irt l. KaKo ulro ce se.r!re!r4 naayiePar imPl Po' pomenisiti menisiti. goniad kamel KaMlllcKrf adj kanelji r(. trdllava.^di2. nikakrSen. xam6anaiuJa.-qrl r/r kamniti most Iig pot Kar|.' tovec (drevo in sad) r€ rdla f Posoda za vodo l(a]l{njle n argm od KaA zeLo blaten krai.

stra[sl(a vrata karRA-l kaplja. lig smeloa pq ooDnost rapMtr{ n l.(a.2. ostevanje. Patrulja RapaKorrlo m fam ba\aba.Ysa pf ugrizniti. nasproti cesto.a. L zemlievid: 2. 2.) xop. . ohiSie (avta). -r']'t\a n d. impl ka_ mu-Kapuati. rana. xal.apffir m. m robidje.r. smiDla). I karavla. dlanska). svojeglavost ralyr rz suknja. praep fam tcx 'J. Z^\ti KacaoaI 4rrr-mestece.lo.zhadilnost ra-pau6oa rz trdenje. KAHA t(apla ce. a/rr turSkalutka (eled.c{. (za not. -F m kapelnik. kap rlante Kanenir| tt 1. impl povabiti. zbadliivec Kacen I tkatlica. xap4gorr6r r. gl. Kaoa 'f.u. 2 soddek (za vino. ratrax. karakter. iircvariti lrg Kacamuqa I l. 3. Kapa6furKa t karabinka (pujka) xrPdor hu.!nea n d..lor^r(Ja ) adj indecl arh crnook xaptro^ m afh no&D strata. voj_ vooa KarBJa.9r r4gqysq pf. cerkvica. kangla rafrap nr tehtnica na kembelj ralfraplfia f tehtnina I kantina. karmin (barvi. oznadba.iama-kati: t. Kacau m zaloga: Ktcatr n mesar KacatrR. irzl poclloliti-podlagiti. zDadatr . mesa-rjti.praEJa-. xalap*r1sa impl oalau aro raua pr6T l'r zmogljilrost.lo) xaHra t rodka.nar impf kopati. imol '(al'|g]e\.qI! nanu. zaDka. ^ce: strinjaii se] so glasatr RaseHrK.lra'ica. sreda '|l adi KacMgm. zavihek (rokava) xamua I . r(aptre.un t \otnica. 4.. ceAaToa xaplutr_ ia slqlujeio tu nasproti Kaca t btagajna r(aca. ve zovnica. raruti Ka[secr adl kapljiEast adi indecl Em.apr. ka! ljati.d.4Il . igralna karx. xalar impt kapati. jeziti se. [oDatr se rane.etn od.M farn prtvontj v kai. . saol. K. veka.KutlrtrEEt n dem kaDica. . ce Kalyraar impl tvartati ta.ftratrtrrbaK. karikatura Gisba). rj. okensko. Kaualc xatre. 3. DOkfOVi 2- *rn#H* l(a. pitrdca 'iat'l{rKa (vojaika. Dar i- l(ACtTC Ka|IAr|Aon ludka pred ikono Ka. narrpt4 tt muha. 2. 6bsrtvaJu Kar^aua f podloga KaErar 4di izdrpan. izkainica (osebna.watqo lirilo: 3. 2. -qI| r'' povabljenec.pasor m bot \agelj. kardioloe xap[€pa f kariera KapF<aTtIIra I J. . kapacrteta ea[aqe. r(aprEq€ I fazglednica rapmn nr lepen_ka. rl9f. delavska) l(aHl|e^ap4a. klamica: 2. sost I I I I I I I I I dutara.rauar l. vaDru. kapitan.6t KvartoDrec nr kvarlut. madeZ.. 3. past. 2. rqrac Kapcxsr. ka> nca. lis zb^d:.cEa adi haski Kapra I I..preprrau se -ce: rf.Apa DesreCna ceBAa liubezeD: iapa 6oja ama baiva Kapa. gl. uzalitigrislr. oau aro Kanap!tsa. 2. kaseta KAcrlepnr blagajqik rocEepRat blagajnidarka xacKa I Celada xacreer larz uspeh. fam sraDa kaD Kan aAf. motno rdedd oarva vap.Ja ade fam od.. Dt. xapu[t cez cesto. pusEati.ti. vooja orkestra xa[el6e l1 l.EB lam sreteni ki sreao Drinala xacueur. zbor. sostiti ttanaja.t:. nadaY Kanap. I strojnica. IL vinska steklenicir. xacarar impl b\ti mesar. iraeovc. Kacraarimrf viedatl Di' kati.||ltr!a n dem g). capin xapaxr€p ftt l. lig korenjak Kapuesr adi skalnat (apsr ra kras.EeBA^ pustovaDje.KAHA'AO xapa6trt orkester. Kapaar impt $aiatl zrnerjati. robi-rq qovJe Kaltrrra. iam mesruca xacancKx adi mesarski KACapsa vojatnica ftt racas fl ujedljivec. vodo)'KaHa KaHBa I krempelj m l. karamool raparuqa I p-repil spor t€paErHE nt lerantena Ka. obzidia) Kamna Lot robidi KawHRaI robidnica ( iasoda) KanfiuoBadi robidov . {4 f velika vhodna vrata (hise.aancwa zf. kopanje. karton Kapl'orrfe. suknjid Kralrre. prijaterr r@ItAiqEdrr kardinal r. arh tam kl! Duk rateaan m kaplan Raneluun. potrt Kar. karru neval Kapocepnja I okrov. prcruj trg zbosti. tehtnica s skodelicama Katrap n ara. kapljica (zdrav a). pokol. kapital ra r€qqmq . (o)pesati KAGWaqa I utrujenost Katrpru. znadai. mejna srrazmca Kaplau m karavana xapDaBcKrr karavanski adi KapAau n /an tovaris. 4. preprranJe Kaqay|a. r(ara t kapa .t|{ I pisarna KaHire. adi indecl gL KACMETAIIB t I t KcIJr.em kaftonlek adr. karoserija xaptra I skala. jagnjetina z zeIentavo ramn rz l.oi stotnik Karulaarr m a/r. -w. NitrceK Kapa$e n grajanje. t€ klanje.trs xacaj.. kapljica gl.ItAfo! m lam burkei.s odpadati (listje) xanc a 11.packa (od trnua). -ct. .l(alapoca pf zaarati.fi vratca.

zrasel postrani: 2. zamujati. gG stilna. depica (s Sditkom) Kaqop .Lik. Jitl pretezati se pri delu r i^ep fl. star oven z zvitimi rogovr KatrlIa. qpua (roCMa. -e'da adi fatu vsaKOOneVen impf muditi. -. denarnica. kvadratek ruaKa I kljuka. tanje t(xl(oTlt ce. (a(Dero.KruuKaar impf mazati. zob. kvartir rBac.arna. I(arll6('i. laillarsKr tsrdrlr 1r1preproga KA m preprogar 'nnap KinsMapcrDo a preprogarstvo . . -U|l m Lrh odpad. Solski oder z mizo xrEreApdaa I stolnica. 2. katalog RaTa|IelI. tihotaplien tobak RaqaMaK. 2. astr larn sostosevcr xliqep adv zveier.1t koanik (zob) KArOrrK. 2. Kes(a. (eca. kotidelr. izba z lesenimi reletkami na okrlihi 3. -ce: Cofotati (aruKaE adi blaten. KBaceq . irei3nii veder xruKge. kvalirc!a xraqu.b. jedilna shramba. zabad. xraear impf L obeaati (na klin itd.g[ fi katolidan rialnr ttt kavd KalDe. KaqyBaar impf L p<> stavljati. ve' t der -prei..iubitclj kave . Raqlrr6a n dem kadica KaqecrBeH 4di kakovosten. l(efleqr| + 1i t . Aoqrsr. {tr. relutepa{ 11. KrBaar impf kih^ri rurBaBr Ia f nahod r(IraaBuqaB ddi nahoden KIBHe. praSid) Kaur{r. Kalr^aar impf kalljaxetlt nqa f kaSelj.IIrrrdT fi kolitina. -3{ m imenik. "qrr . lopatica (za Zerjavico) xaqax. KaToDrr n 1. seznam. I(e.|i& ri takovost. KxrBpfilltxll / l)(' telinova rora. grcbcn KrlKOT.reJor. -.-tltr ttt polenta Kaqap m debridar. KUKOT iTqA ''. (epaMtAa KepaMru€I keramika Keca I mosnjitek. 2.). KBapTOBg m mesrna detrt I(. fig oStevati !(aT. KeAapor. {xr I usposoblienost. -ror f vrsta. t(BaKa pl. kav ne trarue KalDeasa I arh ka]. uJmil rnxnpura intpl kikilikrti KsKsplrKa. kruliti r(eAap. krdma KaOe3 nr 1.ic. ce xr| orar irrrp/ hihitati se T Kn]ralu ce. MarapeurKa) Karx^rlrta oslovski kaSelj KBeApAr fi fiAt kvadrat ti KBaAparqe. kriminalec Karffiap ft gl. o mraku rcBeqeiuHa l. kvalifikaciia KE. Kece Keqe. kategorija KareAlra f l. '(ac}itr gl. KI IiM preprogica . kvali" teta xraaxlbnr<aqnja.ati Kraql|. stregna I opeka. lflPJ zacviliti{viliti (pes. xBlrKH!tsa p/. RrfBHyBa pf. cmen paldek. Kara Aes vsak dan KaraAHereH. nadstropje Kara adj indecl vsak.rnrrla n dem od.rtara. KeioBE m nabrez_ je (eKc m keks Ke Jlep n natakar Keasepaj.gl. itllpl kihniti. kljucavntca KarapKa I jambor RaracTp6oa katastrofa. KeHraar tfipJ fdm cmeriti se Cmeta.v a^ nl ravt Kesrcarbe fLm cmetal]Je n nrni a gl. lqm zapor xalDrau m molka suknja Kaqa I kadica. stolica na visoki Soli. kadar KaqapHuua I sodarska delavnlca Kaqe.to_ 6ilna miza KerureDKat natakarica Ke HeicKx adi natakarski .rMrrAa stresnik. 2. ltt|(lx ura. vzdigovati. KDI|qar impf c'riliti . katedra. xnullIre. disciplina: 3. xBaApaFlut$a n denr od KsaApar. xurleuaJa.n kvas KBacrr. ltgaqar impf leti. kavama KaibeaB. onedejati. 2. / ltllli Kep.$aprer fix muz klafiet r-saprupa I lam stanovanje. Keutrr rh bot cedra xeApoBddi cedrov rceJ. kJelkal 2. aebrid ItaqHJa.k KarrrRa. xaosr6a n kava. pl l(nr'dLn nt fam krvnik. kapuca. KBaqaM jajqa cas zaDravliam xiaqra" I kokl:a'. -Lror adj katen.'rr tu izdelovalec ovejega sira Karr^a. tftpJ zareeliati-resliati xoa. valirl (pistance). -rqlr m Zabica. Kasar d (po)vzdigniti KatrRer tt kapa. KataAHeBHo adv fatu ysak dan riaTa of.RACEI| 166 KDAAI'AT riBaAIrarlre t67 KeHKa O r' fAft KIIAIIMqC KacTpr|. pri- r<elleq. 3aAoqIIyBa l. kvantiIeta rGapT. dce: vzpenjati se Kasy Ka 1 1.. kot.ndla n albanska bela kapica $noprfi fi viigalica n K[6pnrqe. kihati KuBqe. morilec. fig tas zapravljati. Karalieg KaTnI|I.2. ftacrpar tttpJ srftct. kvalitativen KaqecrBo /r kakovost. razred. nesreca Kareroptia.a dem vzigalica KBEa. po"l lom. zapah KBarase.-rq I velnica.. lidkall Karlt. mazati se.KBacar iftpl klas dai ati-zakvasiti Riawr. Karaa impf lu. upornik.-qnl6a fl dcr?t od xncxil kitica (rJaMea.rl /drt rrcr. obrezovati (mladike). katedrala t(arn. cc K!dj'aD' impJ L med dobieati kilo.rr'. dop na glavi r€q!4fta I bot zvoni€. mrak. rnr m kavarn r. klet r(nru6ap rn jantar drM6apq5lt adj janlarjev. umazan KarrrKaBaa n? masten ovdji sir KarrrKalarulrja.r.n 1.{diti.

K ac. 2. 3. rurp^Irclra pt.. studg xtrprja. _raglja. rivalstvu). llttr(aar impf pesn kovati vzftKau R eDemuK.rKa f tam pika. biol aces\ oooen ceuca. klepaKOAC. -Itrl{ rn izvir. klanjati se. llasu pG x err€ 1 1.a n dem od. kitica.2.raIq.klepal. Krcr|ar ifipl kisati se. polagatr \spa f arh gospa. opes ot San r etras fi. l(r4r/|rrca.c ocy!. x almar inpf l.qD?. kembelj zobotrebec: 3.ajati..K ar6a. klet. fiar. rln: roe: natnaKatl Se namrgruu xurE.g[ m arh proslor rrrplrw adi tam nesnaren. kimalil KrrcAoIroAeE. x. trsdica. Epne nost (telesa. utrutl trg oorearjrvec -diti ie. xrrrrocr f gizdavost.!( araqrlrBa dem od r{ ac klasek prevoznik. okisati-kisati: kisati se -ce: z. opeSaii. lcsti. izl Po x [|a t 1. !( elaar impf 1. K eqar inl kledati -ce: (zob). . nec nula lovora. klas.tr arar impf . r eEerar imlt obre MT1:. iver. 2. 2. namigniti 2. -ce Krf^o. 169 mrzdruvlloti se. Krrp s saqJem Aruo gospod Dimo (v zve.^aqa. litpati se -ce: (srce). K snro z nihalo. opotekati se. ce \. tig osla- I I I I I I t I t I t I I t .a pl. fa7xed. tig rsrgla+o . opotekati se r. 3. ItoKor. uailnica xaaca I l.llqe. fam zNrna za zatam umazati-mazatii ncci kol umazati semazati se Knoe eq. tsro^a I rogljid xmr (l) tfl nesnaZnost obleke) r(trsep. Irg Ktrrlia-x. -sp adj kem ki2. 2.. 2. r( etra. naliSpa. rrrpnamp I cirilica r$aAeHerl izvirdek.la$a'|Iia I gugalnica. 2.nc @a. klesati. robat. vrsta kruha ti (glavo). nebje. rezati se. cof rmro n kino na Zenskem Dokrivalu: 4. pramen.:|e''nrar impf x a[EeH adi suknen tom srnejati se. ieLi rekovati. e. .'l pokimati.llr ddt kledd gugatl. 3. KrreltrtEI klesde K^atrllla f sukno rorctrrerie n fam 1. Z. &{aAe..reru€ I l. gr. -ce: leko)i tig jeziii koga. preklet. razred (druZben). r(trccK. stanovalec. t(nMaaTinpl l. r[|. Sopek.fl.nry m 1. riMaMKnMcikati (vino): moker DostaKa lra sero imam ga na piki J9u (v oezJur.ry.duhovldina.ucKa l. Kut{ar impl trsati (oblilpati. kip konca prstov) l. KllloBrr_r. klelati. impl jati. rcnMKatr iftpf 1. 2.-tIt ttt obrekovalec K marte. namigovati sikov KIMXa. uoog.namlgovatl KEcl|e. xaexxlra l. vreti. nalispan \wM impl 'Otkipeti. lis udariti.reEra. 1.resem. Solski razred..rerra I kletev.rexxe. v. kleonineDnmeren ti. pnsega x f bot sas (trava) K ^ca'ft adj klasast. studenropnacra adj cirilski dek xEpKa I kramp. 2. srananna r(naAeHlre. za drva pred ognjiSlem umazan r. ubozica K^acl|ln|o 4dy klasidDo r(^eqeEe z kledanje x.dEorar p' pesr? vzKuxruu xAeArr shramba. rBce ar impl kisati. llg prilizovati se beti x^olio n klanje. past r acri.n .ropotulja. t reviti v klasje tek. 6op.raarlaar iflpl sklanjaca: 2. &la.Brre. . krasili. pokati f lezltl se 2. dce: kisati se kilosram ru|it bot kumina KrrcaolroA *enr kisik tn '' t(nMa. delati Sopek. uboi€c-revica. xrep r?. ft kila. prevoz. 2. kinati z gla-lo (lalmo). Ilet x. mezrxau. K''. klepalec. gostad poloZiti KllpawcrBo'. rnertrfe.xrqtaro (za {oxaaruar cdj onemogel. ru{flrya . nesrecen rastlinstw. rovnica K]raslltr. blebetati Jrg cveKac. Klf oqraM n.spakovanje prodajalec) x ennu ce. -Er n 1. meZikati. prevozniStvo . x. xJrer€Ta obrekovanje zobe k^zati I x ergrf. xret adj l.( ti. tikniti. inpl nje.Er I najem.. obxnana.rdaAefieq. KraAar pl postaviti. vejica *np (2) m arh gospod. r erxa I trepalnica.Klocrlu nr kiosk anat roka (od zapestja do ruu. lig slabogu).168 Knc€nx. KrrEe. KAerEB. K^er[rar zl 1.o:riemoii. 2. seosr klima. maJau Se r.z{eu.m l.du-sje Ceniti. lig klepetati. svezenj. krasiti se. Krrrar impf l. s.ac m l. gospodariraarup n klavir ca n Kr4ralIIJa. sme:ar|:e.K 3raaT impt postavzr z rmenom I rlan. odesna zaDustitise veKa xmriguecr adi Storast. tovortrik.r inrpl klasiti se. bot kisli.namise. iron velika r.klavnica. moliti (k beti-iepeti. KoAer6e. gl. .I .. korurni stort. kletkat 2. tirrau|ap m suknar (tkalec.Kle@a n. stopnja kakovosti (tobak) x. meri. vrsta (v vlaku. poklekniti.iry'e..'Jj. preZivina veslca r. reZanle. Dod. x atlHe.AaItBvEa 1. 3. fig kla. govatr dofotati (z obutvijo). kler 2..Sop.t|trApl|Cn Ctpresa xrrl|ecr adi gizdav. l. pititi. prekletstvo. lenunaKf. trgati se.

ir?p/ I itniti. sllttiti nesieao. rqMa x. 3.ldi klobdast K^ouo / br(a xnoqrrc.i. znadaj nona. 6Ha adl grozljiv.. (samo3. kljutnica . pc skalovati z eno nogo.r{FKaar impl 1. stoikrjekropotajo otP::A?iif-:t"oTl. x. _ K wa fia I luJucavnrca |(A!r|eE.iifiTtpt"ilif p.aot -'ffiotatl.. Kl$e: z.xlu&ta 170 KHe31la KgtlBqe r7l n dcm od r( I|Jua.ra.rcrzab(). adi K'er(eBcxu kne''ii It^jtl:or nl klokotanje' u*tu- imp[ z!*"ii1"u. 2. udariti.'rlxe.: .p A K rneu.rabm4ra 2ebliarna (dcl lavniia ali prodaialna) iebljarsti KAnHqapcl(}r. uso xo6eq. t(o6llaqe n d. r rrllorblt.3H rr zabo.ik. Kora[uell e BecIIlII(oB? od kdaj je ta iasnik?. ce (pra!osf.lL.ryxaJapteu.rar impl postajali brez dela. ur4 K^oltqccr..qt/ ]. KHIi KDrba n dent od xHxra l. x-nurr. L kdal (vprd. K^{Maat impl kimati. 2. usnje .menurceK KMer. de RorarueH. oirekliivec."ffff1"i:uff'. kniDicat 2. zvodnik KoeFusreqxJa / sozitje. brcati x^yKa. napgvedati nesreao Ro6r. KoBgerKe. prostql za Pev. -t ii'i" /i. sqlno): v tzraztn: Kofn-r'!JAe.:. -ro' p{ ftlIu. r@Be udadti s kladiv<-rm (enkrat) KoBqe..:' tatf vase r<lotratr. KoBHar pl od KoBa..'uJoj..*i"i"iii.1:y^. slovstvo. poverek (droE za nosenjeveder) I(o6lllu€.tesnati "lli''ll' i??r. podkovati (konja) KoBa^o fi podkovsko orodje...K^tr(aar imPf I trkali' udarJati. KoAKa x. ' - 2' *1". Ko.j.tt"danstvo.deniati.t kovad r(oBarrrmla I kovadnica.r<. -AEa rantr*up. prsna kost (ptiI ce\. -xsa adj knjiien KHn.' r xHKa.) laboletij. -tl!{a adi od kdaj.-xtrba tt rlrttt txl KoB.3.apFr4a I knjigarna Kr|Il. . gl qyKa rpona. zur."" tati. rdu4r. -Rtrr m zool de' tel KlrFcHe..ai xroaer6e n klitie <laresina 2' t traeanski.ff"'f. listek r(HHrKeEHocr I knjizevnost. xrs cir rorven a/f k()Itsl. brcniti-rilali. "qut|. 2.. KHr-rra knjizica nnrra I knjiga rHrrnoBoArirea m knjigovodja r(HurorEAareA m zaloir.ba(dar "19li9Kl9?:::11'9?:":^. prepad K^rfure. K^VsoErin kljun K^Yna / klop &rI1. krevfjati 'a . 4. xtterylaar izf ktlcz ^iii...Ialy-p-:i': !!_. skr'lnllcn. KHexeBcrso /t kneZevina KBe3.lHIIB iklepelali od mra/-a rqrxflKa t klinika 'jli '..i[. dlanska.I(r.. *. IcrYrHar p/ 1.roqH!tsa P/. 4 kliuniti Kl\yyIJe. zbadati: 3. xonaar-r<ore. K telebniti " x tE._ rqxcypa I sotesl€.. izdajatelj (xurou3AaneacKE adi zaloZniSki.'-.etu od Ko6a a kobilica noro p/or od Koj koga roaoi m lam i.rr. ke vaslvo KoBue. kostnat Koa. pidili (kaaa).'35 rram<a. noraruen e od kdai ie ta ^e6oD? f.._:-1. lrp..!. Knrfr<ar iwpl k/]:iiiti KHtDKarune fl aygtn od Knr4ta stara strgana knjiga Kl{|xlnota I kniiznica Krrr(Ersap z knjiZnidar (Iflrnl(a I dern od Krnna knjiZica (diiaSka.rupoc zr kor.1:. r. K*etw ^r panovati impl ror1oIaLi...zdravstvena) r(06.-i. -rqr m zool skobec t(o6l|."rr impl lam \ii :"! rt:r-'.iack. anat . muz-kobilica (ed'dala).o6eH../. -pEa adl spletkarski..r. k()slel.e4. sllitr. r*rr$a n ilem od KAUq Lljutek rutltBlre. polr' kati.. kravji zvonec xo6uaur.a r darr ()d k()ct kosdica KoBqer. gl. K rdr{ll. lporlHe. 2. . adj klinast. (samo 3. kota. -pqu n ktepka. ovaduh. r.KlrcaoDrl m knez biti xrreryrr. aBrr rfl kliv(.. kovski nadin KoDa$ adi koven (ielezo). gl. KMeroBr n arh vaiki *Plp. Ko6ar impf 1.. -naur m klobko xaouoripe4. literatura rrnures. l.(l) adv.iuna ku) l. loKoBas . m.di K^ririqe..koeksistenca ltoxa I l. .KapcrBo n knjigarnistvo KHat(e. l^* K^ncap n cerkowik (pra]osl.) boleli.:lK Lc^v!r.n KnJlgo' liub.i1"-". DaDirtek. Ko6a. kadar.e-i"ti *io'o'". os. zaloznisko podjetje . KArrHODrAeH.:P-T!1-^'.n 2ebliar !. znamenJe r. zdeti 6akajod. -Eirf n zebelj.) ': .roaraar ktopo irzpl *999!!t. yMHar p/ dofniti. sl.) r]urcapcKrr d4i cerKovnlsKl". -qrr6a tt dem od xtru' Heu zlbljicek a'|::':. KrrtlDqtltra '. os. nakovalo. pikati (kaia). kljukati. bibliofil Kt{rD(ap rz knjigarnar KHrrr."'ff. sao- lona. I huda slutnja.a l.5. -rrHa ddi kljuden roV*e.ricr m klin Knx{ecr 4di klinast . podkovan (konj ) KoBaHr4a J gram skovanka. kovan.r a'i.. t{'\. urrpxosareir. Ja: T^''|' rnlfi|'a n l. sKovana beseda KoBap€H. rpece |(. Kora Aa 6I-I^() kadarkoli nora (2) cozj ko.recr udf koIdcl (() fl()vc. izdajateliski KlflroltrtAareacrBo n zaloZba. 2.ra I kobila rol n kov. p+r. -mIt .r-aia. zanfDten r(o_DapcrBo? spletkarstvo. norar irzf kovati.

KoABe lroma I kozja dlaka. KoAe6^rGeL . Ko/. se KoM. m gl. 2. prq I(oa.-qna adi l. dremavka omaluJlv t(oKoDlre.BaaT rrt in impl poveljevatl komd. otroski vozidek Ko^Ka. borec za roaouJa. zbornica. Ko^BHar Zl kljuniti. mlinsko kolo: liudcua sli ptes. kolG prne na: z. orKaKo (e ce crprur KOAATA. Kolocl. strojar.em Ka{o mano sKrootn. laljiv.mehur .-. voi oskrbi ro. pl r.-E n kozja staja Kol6ac m klobasa r. neugledna hisa K(ra€Krfu . zapredek nestalnost sviloprejke xorrCram kolega ror. svitek (na vrodem qfeku) rto alr m pas. ilon gbdavka. PreqaJa Koaerur<aI kolegica xo^l|6a I koliba. tomentirati xo ooajse r? frnikola. avto. taDh Korata Mala Mali voz Ulrqde). nar6d. Irg majhna. ce Koiar irnpl kotiti |(o 6acap m klobasar se.rrc. z. "lrmEa n bot mali xoae6l@ adi neodloden. kodijai Kosaprnrx.Ear . MIIOry IIATqI|. kosmat KorBse. . (urau T I I T I I I .tu I ves€loigm. muditi se t(oirBa. koda Koalloap rz kodar rcoalrrecrneu adj kolidinski Ko4rrqecrBo a kolidina Ko. Ko .3. fig ro3le. KoJa. KoaoBI|. @ t sestava. Karcn. n dem OCI \os. KOM[r6! t n6) pl ttor<oa6naf l. Kavsnlu kosmat postaj. kc t(o I|e. smeSen. zibka.Dasnna kolena xouap m l. kozina t(o^Ee.noMrI€T n odbor. I zool koza noaax paidek.lllq€ t d. komora: f roaocer nr tir.Ko aaar irnlt gl. . Kolte)( roacr qKx ady kledd omopaar ko se polomi voz.raBlr ce in?ut kosmateti. osvoboditev izpod Turkov nesuverena delela: 2. proz kdorkoli tcoJ-ro4e KOAeIU(a (oKf.jermenlek tKoaap tn kozat. kolekKoKorrtKat zoot kokol.qecau.otdal ade' fam skorai.Elre. 2. hazarderski roflryEsap. . zidek.l(orr. povelis:lvo_komanda. pt.roae{liDa impf voltiprnrr se ti. Kolu(aar impf Dita.wr ft lam kvar topirec. kokoska vec. xo^e6aar imol zibati (otroka): xo3MerlKa I kozmetila biti'neodlo-ce: roj.-pry r?r zapredek proga (za konja) svlroprelKe.oe. kolos KoMopa l. kolesnica 2.mpt kleti.EAa 11.-nr m mreza proti Komarrem KoMapu{a. 2. obdarovati ob novem letu (oaex ft klanje Koltolnaptlr|x. uaKer po3iljka. modna lepotica. koloniia. nika KoMerat zvezda repatica.knjitDa zbirka. kvartopirsko gnez<Io roMapEcKE adj fam kvartopirski.(oMeMoparyJa.uHapKq-KorloDE|a tropi. zvondek. 4eft1 KaKO matDen ugibanje.'.rynjemu je lahk<i KoxryB kotusdek Koruuq-ry n kolad. kolikor roilny-roAe adv kolikorkoli ro/rlq' urro adr kolikor Ko^rqaofia adr koliko (o mG Skih ali o moSkih iir tenskah) Ko. komemoraxo o n 1.ru$l4fsa.qr. Roa€6^taocr t neodlodnost. Kl t(o €6apKaI zibelka.ti Ro lraB adj pron kako velik Korrxy 4dr koliko.opn.Kpq9cy?e impf popf. Koltf. roaop rn barva. t Ko^ondAa f stebrisde.i skupnost. kc Koroxer r?r januar (ljudski met lztaz t KOITUlra.I5A @ t(o^et6e n gl. kmalu KoMd. tip.w f zbtrka.KoaJeta kol ko^a f voz. Dr+ me(uJa klinjati.oBrt ee. . -gma n dem od 172 r(o eErrlta KO e||l|llKll r73 nol{opa Kor€p. bojaz.AreHrlrru. hazarder ' Kouapgmrqa t lam igralr:ica. . sxrob tmpJ ra.xo er'tFja.p ..n kurni]. kratko iovelje KOMaItAiTa..em od.-pq m zool komat xoi/taplltrt(. KoMagA!.ti Ko e.rrrba n dem od. kura uv KoKonlcapn kurji tat.rerna I zibel norer.cija r(orrmt|IK. podKox!?e4. jermen. -Er I l.D adi Kou6maqtrJa. neodlodneZ RoKoHa f l. fotokamera.ap oatatec usnta ftorKap@a t usnJama (oxapcKrr ali usnjarski Kor€pcrBo fl r. -rE tn prekletnik KoueAtrJa. gl. riltiti se. krojad za (ozune r(oi|qBqe. Je qovolJcest rdo^ l adlt /dr7t Ko^ai Mv e uer. xoKolrar ca impf lv KoAeAa. r. vrsta Ko!. zabaveri Ko oc ru velikan. eFr&pa. kozica vabijo na svatbo. kolonovec(Zganje) naoa KOtuI|ra tn komit. stolpec.rsnjarstvo KorKv! n koZuh Kor({Ba. koliivdek lekcija roirea z koktejl... kombift..a vo. 2. lig trpeti. Ko^Bar irrtrt kljuvati ro3txraa adi dlakav. komite nostna skupina v tujini Koru{qeE. pri. kocka Ronapeq. kozji pastir roaap zr kolar.Ko^ar iwpf klati.. pomisljati se Itoo.KoMeErf. Ko/\ewa-a'r_ iwpf pogostitev .os prorl aen. rgra na sreao. skrobrti xo^ocau adi poSkrobljen Koaocilar6e n Skroblienie xoncKn ddi vozen ri.xotxyqxa adv d.un z omahlii-tuEa n dem od xe KoruKaputka. nl kozuhar. m usnjar. kolor komiden. s katerim KOrKiIreK tl Smetana.I . Ko3a mucrfl kozica xoAe6a. roar(Yu€.aagai. zool koltrLar. -r I spominsegau -ce: ska slovesnost.!ItI6a ftO^a.IraarI in nJa. majhna Ko.hazard.

RoHcya n konzul Korl3yndr.HDerqHJa.. komuna KoMVHuKaqI|Ja. zbrati. trlica. a.etu od se. 2. zgradba nJentK ttollcyaTfpa. parlamenl KoMro3rrqrja.dv pioti. vlaka) in duSevnozdravje KOMnOT*pa. KOMrn4rr rre t Kromprrtsce. skladatelj. okoli KOMnfiITOB KromprrJev 44' '(. konfekcija. o€ KoM.n k()n. -rfi I 1. KoAclarEpaaT pl KorsaHfilrlt. komfort KoMrnlBKa f lafi soseda. -rtrta 4dt Konopen noHonurrre z konopljiSde KoHcoHdrrr m gram soglasnik. kompromisen rone. lagoden. tt KoMrxp n bbt krompir. konjid r(oErrxrdrfl rn celina. konKoMtriMn€rrr rn kompliment. -B'''a adj kon- t75 na obleka. izvedba glasbenega dela: 2.riraqnja.rErre r kop (v rudniku) serijska izdelava. gl. -rnr f dogovor. proti.l|lk cTaS Ha TeIOTO telesna Kor6amx. t(oM[ eKcerr.Txa adi stvaren. komplikacija Konvencrla Koiiturmqtsa. dukter KOmpomrau KoEA!?a I fam (evelj. COKorsaK. komoden. RoFrar ce impl liipati Kol6qe. komparacija KoHrplsHocrI strnjenost. m.ror6oqt.d mZ b a . domenek. gl. -qrra adj konden ^di raz umen.OMllO3rtTOp. koncepciia Korqepr z4 l. kongres. xordrvxr cdf h0 in impl 1. vanie. 4aa 44t komprenodiSde. eoi eeta KoMnapaqnja. komponist z. doloten. 2. fl I primerjava. veliko glasbeno clelo . brezbrizen KoM n a r f i j a . sestava(lit. -Er I ugotovitev. zavoj. trdcop ffi stroj zqoite. KOMIIOBI|CI tn KoErpec. konruzrla Korqetrrpripa. osredotoditi. gl. coceTr{a KOMnaCtl Kompas.{n m fatn sosed. l. ljarski. adl popot'! komDleten varr-prenocrU ronnr. KONIIKt xoM9HaI obdina. konstataciia Koxcrplrqlja. . nazadKOMNI'OM{TftI'A. Ko. SeStaVa. konfronurall Ko.-tI a 4di l. nadzor. 4i I zaplet. 2. coceA flac brez cilia KOMTUHAaK IAtn SOSedStrr'O. lig varslvo skrlvnostr KoEcrararIrja. . _ r<oEneHTlrnpaaT pf r\ tmpl koncentrirati. :. coceAcrBo neumnez. gimn oro<Jia. gl. gl. sprevod t. KoHcyliir m konzulat KoHrGeqepy adv zveter.r r.KOMOT€lt t74 KOrt3ePBa KOH3epAarIrBeH KoHsepsartBeH.o$ KoHax.KOMrrrgJa. coraacKa KoHcm4ratxja I l. diciiai 2. KOMtrPOMIIflInJc paar I in irzpl kompromir(orrrcpBof konzerva tirati KoMoreu. zarota. KoHKWEpaar pl in itflpl konkurirati ttqHKlIrc tt natedaj. KoHOpoHTrrpaar ?! \ i-pf sooditi. konferenca xofiO^|ir(T n spor. KoHerre[. kooperia. -wr m fam iEv2. coceAcK{ drgra debel. riti: KOntrola izkopavati. "tllt rD jcz(lc(. xotra. verzacua komplicirati Korsoj. konkreten KoE(!pr(pa. pod.KoMEncKrf adj lam sosedski. konkurz r. obkladek. RorIOporllfpa. -txr I 1. qcB^apcKr-r valec I(oH€Il.mpresa. Korr. zasnova. lig gl.. in inpl porabiti. KoraoII rz 1. KoHA!?ausJa. ob. kontiRooneptpa. zoper. -M I zamisel. xonzonant. ko. priaobivlti rud6 Kol|lbel(I|Ida I l. KoMn m|I4ra pt KoHBep3aqrda I pogovor. sestavljati. spopad. urrIl . zveza ruapec t(oF[f. -or.d arh preno'ceKOMnAsre!{.l . treslica (za '|l servativen. shod. med. letal. -nI| I l. rrgura KOnSITKCUa.q I pregled. aA Sp'u. KOTUnOHrIIraaa pl torrAlrrep m sprevodnik. 2. nareje. konin irnpl zaplesti-zapletati. konspiracija. rorru m l.dvorec. tntrrrvshii 3.Kor6_Fnapr?r konjar. xoxgnqsJa. . skladba. konjski takt. voj. nJentsKr posvetovati se rco*nqa I konjcnica -ce: KoHclM*Ira. kompanija. -uqfl nt nlt KOMT4TOMICeH. 2. tehn stik.-ItrI I komunikacija. 2. gl. KoHclMxpaar pl Kotbl IIre a aygm o<l xt'l|. koncrznost xotr. staroverski Kor$VA. Doklon spremstvo. strniti Korqemnda. krompir . 2. pogoj. yAI{'to'{tp. -q|I m arh gostia(e. stog ro. xonaxysa im. gradba.rno adv kondno. 'aeKOMIIoTrn kompot BEA KoMturec nr ned 1. xootrep[paar pf in nent rfi?/ sodetovati. zapleten. skupina ladij. kon' in impl skladati.a rTraoeta prott pa RoH Kona f kopa.rrrp6.ool kottl: 2. ko'J. grzoall se Kor6 konjidek. o mraku r<oHnpereH. qeB^ap zaz e KoHAlpauncKE adi tam tevI(oi. celoten. palada pleksen.o'{or. gl. Kot6q!t|6a n d.ietje. praep k.EOy3nJaI zmedenost. konkompozicija. zveza KOMVHUCT|'SKn@dj komUnistiden KoMrbop n udobje. ko. . udoben. trgovina z narejeno obleko r(oHlDepeH4HJ -r!n f posveto. 2. konsumikonj. rfH.iport telesno dela. 3.Kona$ l. topoglavec . konzultirati. f bot konoplia KOHOIIeH. Kormar ir?rrl kopati.r1 1. stiskalo ljar. mrha rati Kol6orIrrlTn m zool bramor KoHraKr m l.

kozmos rn Kop{crrocr I koristnost roco adu-poSer. ltg rod.'(OT Ko-rDuuelradi cl.qx r. .. z. ko t I T I I I I Kop[cro. 2. Kopncrar imprt tponezaupurvo rabljatj.poK. kosmat Kocn. nadmorska visina Korap n . l"zne miriati xorqrraqra I nezakonska mati xoEAJar m nezakonski otrok. krditi coid za laz roiraqrora I krdevina. fr. cwr eE s'!i' ten KorFrap. n. zalega. lisjak xodpa. -cel delati si skrbi r(opff.ot kostani xocreHap n kostanjar Koc{eq tt ce <barfiia go Ke creu skodili s6 si v lase KocaEu tt 1. koptr'mr impf vezati ropra I skorja kruha xopKa! tt tatn mera". izkorisdati rocrearo adj kosden. 2. neobdutliivost ropa. zajedanje Koce.ivinska staja Korltpqe n dem od. poln hrePene' nJa Komrer Bo 4dt hrepenele rortrre|I adi kopenski xorno n kopno.z-i l. motika. KopscrE.prihajati. kostruca ft. lig neobcntliiv rcoiarocr I trdost. rofl. pulin. N tn ath snliEat KotrJen kopje. Konueat impf 1. se K(rctDeElaT irnpl Sdetiniti se. brskati.r m l. laz roreara. koPneti (sneg) KorlEeriKm br€penenje. okostie. 2. gumbar. kostim. 2. otrolka -gajDlca t t t I I I KorEa f sidro.KopFKa I l. 2.I|o|r 4di poseven Koca I 1. ogrodje r. *ooi#rn I rezlj-anj lesorez Koltpraa l. kostnat: Koltncrod'V6eq. skelet: 2. hte peneti. travnik.rEAo kmilo z Kopre. KOpecnor|AtrIta kopnjava (brez r(('Dtl 1n I KOnE!tsa. korito.@a. kadunja.KOnFrnBa gumD KoDtn zbor (diplomatski itd. rzruv:ttl ts koreninami) Kopy6a. kositi s koso. putika Koq4r€q zr zool ostrU (riba) K(rcll'erut| ce. betva xopemr adj korenski.os. KOH TATKOBI'gATA KopAorrrt kordon. kc DAIKC m 'l<njtgo hrepenenje po domoviri KOrEetceE. Kocar imst 1. sttahopetec Kop![|Aap t n krmar KoP!. lig Posnemati.s uniievati: navzkru .onoqrr. rcoperirfpaI poprava. mat koretr. ftg (samo 3. aool koralat 2' kv ralda xopas nr koran.gl' KoIraHa. ronearaar izpf Po malem koDati. 6otn -arh ladiar. KopecnoqA. sveta knjiga muslimanov Kop6aq ft bid.rrb. surovost. sulidast roflra. ItonEe. snega.'' Kocaq m kosec Kocer( I sitnarjenje.n l.zapoDKar _ n Kotrqe. Konaqar impt l. tazkoDavati zemlio. bedro t Duce) -korito. KoElraar pl in inPI l kopirati.di kopjast.or' roia6ap nr iar: kapitan trgovake ladje xopar adl trd. 2. {r -ce: gaj Kocr(eE adi iz kosti. 2. uporabnik KorMaFxocMecr adi kosmat.TEa adi Pravilen' KoD€iKrerr. izdelovalec KOS KOCTeE.. gl. skorja.) skrbeti. ItoKosenoseno rcoeeet aai bujnolas. ROC!1eEII.ttga. tig 'ror tzradek adj hrepened. koristoliuben Kopncrolby6je' koristoljubje fl Koprro z l. ieZiti se: Strleti razkultran ftocaiu ru larz mo3ka obleka (suknjid in hlade) Kocr!? . \qtao l. .oc.ryprqa I grobnica.l tdlf ut l IOVeC IrNr I'rpl dopisovatisi. madek Kore ti maeica xoleacq. r(opncrtr|qa. 2. slepar. KOCteIEe . cBu ap n KonArrqgapcTDo rezbarslvo KOrrSTOdA dem od. bistven Kopen-qe. . suha zernlja. xol'Aeaa. neprijazno.KopBar illtpf. KOnElBAat tmpl po malem kopati KonDaf bof koper e-. l2 MskedoDstso-litoveDstd itoys! Kora I kota.l-. sulica rro4legr a. rocnl6a f ko5nja grir. gl' ItrrPa Ka' [epadra.I |. kopad. korobad. oDonaSati *orifamr. vir: trs. rovnlca l. xopncerr. -rca m korenioa. Kocida f dlaka -cua adj koristen xoprlcHr||(. cBrrAaP f koritce. oaitati si KocKa11. . lznemirjati.n izdelovalecgumbov. pankrt. kosDja. iz: ouau.t 1. ienska obleka (dvodelna). IKolra'la Kotrprdaltgrao tt gl.lotl. kost. +.KopncEsE<a upot raonrca KocMoc vesolistvo. tra' I€MIIIIIK CTBO burjati. 2. kaduniica Kon. redna strusa nopruti I platnice t(opnrrerue n vezanje knjig t(o-ptrw. -Ee. lesorezec KOnpEla I gl. koKotra[a t 176 kopnica. korek' tura Kec rcocroooam prctin. xoF HE. 2. zargd. korekten ieoDoreden. zapora s strato . -urr zr gozdidek' mlad eozd ronaq. cBtr a KotratfDrrap Konpmrap fl gt. kosa Rocap r'! kosar.x^ga KODeH. -ce: raz. 6a n dem od ra -{ DeHKorenceK roperoosA$pa.onaga lan). kosdica Koprjo. iram.bof kopriva tn rezbat.) roba f skorja.. kosden I log. 2. lasje. -1rqt rtl peutlja (pri pletenju) xote4 m jez za ribolov (iz pletdrja) . lupina. telvin oklep Koc. nopAc x4 I trak. lupina rooa6 m ladia. 2. f(opar impl oStevati..-!ry n koristokoldidast t ast)r.raar intl gL Ke le^r(a roEree.$!6[D adi koristolovski. gydja staja. perala. 2.3.

178 Korn. KpatfoBll ln zooL. plcplrtltl se Kpsjoca.2. 'oBI| tt? kolara. Korar impl kotiti. tik ob Kpaj6perKeH. kc ncc. {E Rpax6a I kraja. :ce: neopazno se plaziti. garje. dirke (konj). -cttrl . ip koSarka ha KorErJa. KonrKaar impf ritali. KpaJ.U kr |ll kotrajen (parioK.-eBa. 'xrra ddi obalen. 3. kosteneti. RparKoDpeMen adi kratkotraJen KpaTKOBI'eMeHOCt iitt sKr:KraltevsKo r<paacrso kraljevina. goljufiv KpaAVMadr gl. kljubovati. kradljivka. rpaa!tsaar iz?f kraljevati xiraniryr azlj in idu kratjev- gonoq Kna. periferija brcati.recr adj dolgokrak. m6ra. 2. kra\a. trcb xorqte n dem od KorIeI kitka. xpasoBu m Zetjav. KpaAa. (Irce. pri. lie grda navada. Korrar itupl zavirati.r ddr skrivaj (paA rB ddi kradljiv. KpAar iffipf opold\e podivati (o Zivini).rrlra adi kratk@ KparKoBeqeH. skrajni rouapna f l. nasprotovati xoq rt oven xoqli. 4. pokraiina.iec ripAT|. pnKrasu KpaAex n.?t 2. -Jux tn krvoses.rFa. kos. dvigdo r(patr. tatvina 2. 2. -ldfiEa fl dem od. /rg kratiti . RpaAar impl krasti. KpauBa f pokrajina. zrl d i KpDu ce. korec (za vodo) xlxDnqe. 2. Krala.KouDrmla 1. KouraKpaeuHxr(. Kor/u[$a n cLem oa t(ore^ koteldek. 4. rpanaar ifipl kokoda' kati r(Daxe^. -Krrr rz kavelj. krvno ma3dcvanje. kos. I 1. KPAJ KPAJ kp I praep poleg. fdr? ploditi. kvadrat. okolis. vredi.delj. fts pc hajkovati trajnost I kratko- . aka'x cija RpaMn. 4err od (orxy^a srajaka '1 KpaBa I 1. -Aqn n gl. kparar ifl pl krajsati. dopek xoqopr| ce inpl napihovati se. kradljivec Kp. hlebdek RpaBap rr kravar. tatvina r<pa4eu adj ukraden KpaAeq. ovratnica KpaBJn adj kravji KpaDqe. rru xpajor Ha Kpa'rIIrtorll|e. zadgl.. KpaMnoBtr m kfamp. zmeda. KpaAerrKVM KpaeH. igra na sredo.. 2.Kumarrca Kpareru@ I kratica. xor^e. smrtno sc sprcti r<ou ra I l arft odskodnina 'za uboi.rfap oat7 dem Kpa[qe. pleten ulj.Ir|a rall krll koroden RparKorpaes.lKaB *p-ucr. bezeavka rpani. xpttJc / klt.t lepopl_ sec rpacHopelruaocr"Kpacrlopeqr|e (parKoAHeDrrga I zimski sondni obrat RparKocpoqeE. zadrZevati. rovaca Kpan. 3. dezela. okrajlaKparx. kravji pastir rparara f kravata.. rpacat imlf krasitii p!6a Kpac{. 2. kosara. sak (za ribide).nik. xparyE m zool krag\tlj KpaAaq nr tat. r(pahrura . y I'IIlre nji. KpE{ 6a n detu 0d npcr kri. -gn m krajec (krupa kosarica.'. tatvlna KpaAe. tesnoba krai.€l Krapce( Kpan Kpac n kr:as. kaos. KpEJocaar p/ okrv ' viti se. /ir: natava. -ql|-'I. metati iosot tig pridkati se Kpar rrTc tt rob KourMap tu 1. kraja. veljati KOUTVAa Srajca I taoIuYAKa. sede (Dacra I l. -rKa d(rl krrlck Kp6^a I dcbcr.6a r}rac'r ooleka dela dloveka rpacno. krr. rovmca. nagrada na tej dirki f(o!trKa. Kafitcr KDaca f kada (tabujsko ime) xpacar adj kislast. mlinski korec xourap n debelji panj. xpBotn. geow kockai 2. kislikast. -ce: se rtloqlrl Kolr^aptnqaI kotlarna. prcdmcstjc. pl xpaeDr|./ I krvavu sc kllti. dem od. Sopiriti se. gl. ulj Kourapa.adj lepe (v zlo'enkah) KpacHorntceq.ot robinija. krvno sorodstvo KpBormeq. f jerbas. -qln6a n deln od KpaL kraljevid Kpaaqnqe . fig eulg debela lena oseba (paaaj-kpaaalqe tu n ktataj. -rl^rl fi kita las (oqKa I 1. vrSa. -Jr|a adi kor]t'lJ. €tt'. -Jrm d.aAaq€ I tatica. kljuka xfar. ob. kravaj ec-kravaj dek. KpaBa kravica RparVJ. dot- 44 t morsfl lepe bet n lepobesednost. kr(l (ftr $llslrl nje gruzdio) KpD. fam kotiti se. obrezje xpajMople n primorie . krasta. -aa m ined mar. KoruHar pl ritniti.mKrall Kpa^lre. Koltrvalle J. cc l(prrur irrt. 3. obrezen Kpaj6perKje }1obala..-qrrr6ar? dem odroQa vcdrce. morilec r(pDocepr|arq -ryr fl slab in modan tobak xpBqe. gl. kralje'' stvo rpa. dreveneti -ce: roqm|o I svinjak KOrrHnIaJ ZaVOra Koqsr|qap m zavira' Kottr. kamnata tla (pacraBn4a-KpacaaDu.kordek xoqelr. p\. pfl riDalMoDcRll t79 KpAII RourHe ce pt fam planiti na koga Korxrffrap rz koiar KotrrHrrqapcrBo ri kosarstro Kotlra irn d stati.r KpaAermqa.kotlii(ek) KorannaI kotlina KoOa I vedro. '!tfllt koDcc koncev brcniti. brcniti Zogo riajmi.tKI bot kumara.

ve. tkalsko ryrcrocan adj nawkriien vraruo xporn. gugati (otrpnerK Klnta. fig zaitita. ftp[BHar pl zaliti Kp€BOK. -. kosa'lri KpxHe.xper4raar pl n impf van. xperaar *4pI reqJiati trenutek. atl'' m hist k'irepec zat KIroMrrAoE cdj debulov. KpgJaTimpf kiti. f am mirovati rpcroclraq n krtZarKa T I I I I I I t I I . xpcmo6paseu.Kp.od. (mcso. l. lolska kreda gr. nevaren KPAo z dreda Kp€alfueH.$a adi kazenski. zgubiti ravuoteije (zdravj tzoravJc. KpnuoDI| fl bot bela KpenoK. 4. lilija cvtst m l.nta. xpenar impl podpirati aJe z l. 3. . -rlra adj krittulen Zast KporMAlutKa I glavica Cebule . usoden. gl. Krprca. majati se (pri hoji) Je porrptleue xpAaarf cc impf fam okrevati. npKHar 1l drhniti. KpcrroR. 3. fig rp-crof. *iZariti. zaup.se. KpeDaaJ impf -dvigati. KpuKperm.ur adj regljav.KrelraDl KprreMta I slepamis (igra) rlteK rn regljanje (iab) KpI|3a I l. Kptr ar npf krilitii niti se. zgreliti -cei ne se se. skibeti.l t nrom. xpcAo I I. KIroJar impf kro:itii !(pq-mEoceE. pnKrrvatr uslvarJau. lovska KpcEo3eadr prekruanih nog rtusKa (nacn seqeua) rpranar. u se.Ec KprrfiJa.oceg.aM adi ktii'alJrg snovalt. Iivinska krma. 3. (reauven KpeDa. 3. Zreti.rra po)re5neZ KpoInFa f zibelka. -nrua adj skriven. srecau KpocEo z del statev.. kriqrljast krva xp. t<ncav vz(llKnltl KIFEe. ti-krsdevati: kriZati se nacrl KpcflGa I 1. cunl rca. ime nrta ti hripav glas.ry n? pragic. impl detl W malem KpeDerft postelja sepau . rooceK zadnji del ladje. natanden: 2.''t{<a. 4di soaen. .rlo KprrB qaT rersa uDrldrtr se odlodilen. JAm Jemar'. rica. krii. lllaur rD r xpcAcrrcq. skiKpetrpa. han dem od Kpcr kriortr 'dpcre . impf krstiKI. (mcso. klreuar . knjizna) 'rp'/E nagEjen.t(ptrTztreE l(prllueH rpcflrc!las xparmra I ovinek rptorqa I krivda trp_ErrlrfeH. 2. Kp@yAecr"Kp[Eydrsas adj ijugast.Drikrit mlren rpuruyil.. {rr0l. $kilav. skrit.cAr|T . lrpatii fig popravlJatrse rl4ranu.KpEruar Ul krikniti.i krotek. med dni del -ce: seboj se podpiriti Kpuiedrr r?r kriminal. kristal. hudoxlteEre. r. naslaniati se.BKa Adi soden. nepravileD..m I stara Sara. vstajati Kprlrueu. (pisna.a I ovinet. . 2. npoeee a krojenje.oatt na upanJe. Kaznlv Kpr8rlqrogr I kaznivost rcp. Kpner< f.. rcpta t(pua I l. Kp. simetrina. razbitine Kpcu. koiuhovina KptrrfKa I l.. pomanjkanje (raba).cet dvis. brisaea. KpKaar impf hlastBo npo4e adl potihoma.-AEa4di kriZast Kp.zelenjava). svez (mcso. KpE Ja. rrpwuura iftpf 'ti. lig nakleslava snopla panJe.. svet t{pErle. prese den. -rKa ad. 'dlt'cldrtr Senosteklo. bruxperocr I trdnjava. Cesa krititi rper. krrborat). 2.fl arl I'rC. obzirjesti. xpcmr pl. TBpAnEa Kpurepnlrr r?? merilq kriterij Klr3no a krzno. kruliti.-rrqE m kredenca. KlrcrocaoEKa krizanka f pomirjati. -ru<a adj krepak. zakvakati Kpna f krpa. 2. 2. krilo stav(tudi l€). rq KpcaeHadi krsden potija. xptra. xpsrpBu m krit. cunja. kriza. stena Kpr{Ao. utrdba. -.rezanjetrte KpcroBaAes. rn krcj. krhek vstran. zelenjava). 3.!(pllly m.J? dem. de. ledja rpcrar adi kriZast Jasec Kpgr KpHar impf kmiti. 2. presoja.vstati plavati leteti. zaregljati.pI Kpaaa. klokotati. neraven.-c€: ledjat 2.m.q|a 4d. regno.em tE. Epra Zivljenje roke). m krpanje. viseti -ce: rlreEa f skala. (navaonoza zganle. tie vre-Sdaii.g name&.wsa n d. KpcrocyBa d1 iryd KlroMrntre.trEr6a. KrparJenJe.oE. 3. rezau trto slq KpomtA tt bot Cebda. Kpe[|tar impf krepiti delstvo se Kprff. Knzau bulica ( bot ). zi. rn rmpl . .. jerbaldek niti. baziti be. 2. r<pegrmpaar pf KpFy trYI. Kpner( u ' smrcatl Kp^a impf zibati.xpz u. krcda r (kalcijev !(pqroraeA adj ikilast.IfJra: impf.zmaKn. co Kpoqe co 6laro zls pa ltau KpKa. . pl dvigDiti.n kredit.. odlodilni KpeRa.KpKopar impl l.. KpKoprr. KplfraqeE. 2.oe5.croca. rJava BUHA kpeAlTnpq. ustna. KpErose. perut. 4. posoda Zati. t.adrr skrivaj t(porocr I krotkost kpKa. ocena adi L kriv.tr: . kriKpgrrAEp. 'DFa ddj ustvarjalen.Kmslr: -ce: dvigati se.Klrcr'. rq*r. Irg €istost gr. KIro'raT impt krotiti .l'rJuga se xrjeol ratl Kp{e. mer. vreldav. zrvolantr Kpaer( rn zool klop KprFre. Kpn ecr adi krilat fam . Knzem poslavtn.

Krlvlrt se *1["". krhek KpuHe. obraaati. goJenjerastun. ce l(uf'Aaalt tmpl kesliati xlr. iftpJ k'qrltl. zakikirikati Ky^a I 1. avreola. 2.ra I krogla rqr/la ce. stolp.n stara domada pasma svinj KpqMa t krdma. literarni krog Kpvr(eu.rMUrra$iJa vrhunec. od' lodnost drzen. adi dragotinarsKr. kupljcrl xyrDf. p|| liti. xy6ar impt p*ati. rLrSiti KpVBqe. t<pEar impf lomiti: biti. K!?ar(e8. KrepeK 3. Pnganlatr. gojiiie (bakterij. r<putlrar pl l.. gl. grad. 'Ce: StaVlU s 1.t bot hm$ka (drevo !n sao) KpyrapHd(. izmakniti se. {rr6a n dem od RyM K!rI. -'tBla srden.'jl* onpT KYKYpma. kamnita tla r(pEelr. Ce. prodajati na drobno zivila rpru z razbitine. nasaor.. omika. r?' krozek -rll| Kpyltqe. svoden Ky6ne.ic) KpqKaD adt Skripav rpqror z lkripanje Kpuse. pozibavati se (pri hoji).. rcyuar impf klicati za botra rlunp rz matik.\eHtearap no eledaligde r. lkripati. -}'s. kultura. -rnra adi . mnOZica. xpllrm6a n dem od rplrna hruSkica Rp!T. 'rl ostevati. 2. l( r1r. od. krstni kamen rcpurrennqaf krstni list Kpurrer6efl krst Ky6€. . kotalkanje Kpre.rlra botra. KpqKaar impf treti oo kom rpnrra o r? zmuznd. drevesni vrh. KVOBrra z kupola.impf spod. opravljati se ryJna t Kunlnla RyJHcKn adi kuiinjski KqhrryJa.-rp. 2. sila xyrerrrrrja adi indecl motan. kupo|l KlrryDaq m kupcc KlTinpoAax6a / kup ln ptrr (lala Kvm/BaqKa t nakun xy6e. liti.. lig garanje K!M. kronati Kplr|Iic!tsarie n kronanje KpFeE.i\. -ryn kup-tek.prgilde KWIIII . kUp. Ju' -ce: naditi se KlTr{rrKuocrf pogumnost. bulatl. zasklepetati Kprlva . z. valjati se kje (o predmetih) Kiraaar6e n kotaljenje. 3. KvK. zrnce r(plrtrra I Zarnica KplEoD adi hruskov KplEoDtrAeH. 2. odlomiri. xyryBa pl. xpfir aar impf kotakotaliti se. kras. 2. izpukniti xwer z lam mod. . zlatarstvo Kyl-lEgncrur . zlatat n dragotinart(yjlrryr a( stvo. KlArOBn n boter. -ce: miktrstltlsc I{IIrVA n kapuca.izogniti se KprrEaBa. -rrEa 4dj vitek.odloden ^di xlp{frKrf. odirati. KUpOValt I(vllluttc velik kup'l avgrr (. prida (porodna). delovno podrodje. -ce: valiti se. krona. dop (ptice) KlxwjaB4f I zool smttni -!!!id'. Kprlrar pl streti z zob mi. m l. kikirikati '(wupwaat rlr.tehten KpITocI I togost t(pYtn . hresdati ( sncg. sam sebe -ce: grajati. . kumstvo nlM!tsa inrpl botrovati KIM!Ie. li. . Sklepetati(zob. -qn rr krstilnica. inpf KpvHnca. utrdba. valiti. (y6H!tsa pl izpuliti.raria I kegljiSde KlTrrI|4a. postaven RpEn. m dtagotinar.1rcn{ r1*"ar pl zakukati (o KY. ptidja kobilica v'ptn. puliti se. . tkiv) r<v^yK. "rrHa adj krorett Kpyxerbefi r<foze.IMaT itrlpl krtmati- xy6ersla adi indecl oboten. Pomemben. lig pogostitev.stolDnica KUKaVTCI . KVflOAa Se. (orchc).r K!?McrBo botrina. n dcrrt od rrri*"ra rffie.1. zvijati se. lkripniti.kum t. KpvxaT lmpJ Kroztlr KpYX(OK.xpcr!1r' 182 Ky6e I(y6eAIrja 183 KIpaTKHOCT Kpgry1rt 4dr navzkrii. f kulminaciia rcvar m dei-denje. Xpun€at gali. zavijati. r(purlaDaaT irl1f krldevati Kprnrzrrt$riK. likof ti. navzkrizem Kpra a. -. pokal. idol . Kp.relik.{ skubsti. KlT^rrnca t (roglr' ca KVAas grajai .bogodastje.ce . tam drmost. lig teve'.ry m kepica (soli).kumid ryro. t(ypar(ar. trgati se.rr|ua I krtina Kpr!. toldi (orehe). tckma rryrreH. izmlKalr KpqMIf. . kult xvlr{Dl l. lutkc tutKovven.ypEnraT pl x!!rlpml|e.g\a adj b\t Skast rplqroBr4a I hruievec (Zganje) Kpu€. K!nODU rZ l. krog. lodnost .J. . xYAx. venec.ra f kupr>lu K!T6H m odnjzck. -rror 4d. 2. 4denarna enota pf . lutka Klx ap fi lutkar Kl'r( eH adi lutkarski.ztatarsKt rlrcaorua I zoot kukavica. tlg kriiti (pogodbo). xvrqaT rmPl srDru se. (prar t'md lomiti. vrh. 'KpurMcUDa okronati.nJe.r krozec npyxa I l. odbiti (malo). omahljivec.sadovniak Kp!Ee!t. -qn rfl hrulkov nasad.r'a adi lomljiv. -rlllEa ft aem Kp!. lboga p^ra KyK a I pundka (igrada). Kp!'roBr| t1 1.(l xvll botrdek. KYAar tmpl graJar.glas). tlaka|. Kpvrsf. l€ drurirski. kuma f xirru. geom.. drobci. -c€: obotavljati se tmpl vrJDKpEKa.

ycrrqoK.r\pna3 m fam D. r(()r pcs. higa. Po pasle xyqll ce. {Atl l. jedrnato.se nameSdati KypcurHnqa kurjak (blato) I . re KOOOrba umen nv{c. vsi druZinski-dlani l(yftapnEa I histri davek ry*apra I hilica. koda. 2.'ror ad. kurz. kratenje. makedonski trtlai . rvau se K!.x. naralIavatt uro..i kratek. imcti mlade (psica) xlqtrEle n atgm od ryue lik pes xlqKa t psrca Kl apErft. Klqaar ifltpf lepati KWarEe . 2. pa KYCe. cena 'n vrednotnic. . urejati.tk. xyRra impf gospodariti. Kgnra pf. rahlo Sepati Klqoolao..cDr|. -qKa adi dem od. brez re. -q! ru gospodar !. -ua" ad1 hrcm. .nYqrEa rt pes s pns+ {amm repom.adrutei KYpC. . .nlltra KVtoK.r (ce). -I|Ir I Skatla KlEKaEurta f fafi rvanje. gospodinjiti KvftM(. pomanjkljivost. . {pa ddj reven. tedaj. KlTTl+yBa _(ce) pL" tmPI. . svindeuka KypurweE. prirejati. K$ItIe. zgo5den.4tr .adj od xyc -dem navlu. KlTprr6a n dem psE. rvqr|rbo n pes xy{o||qc atcm od K!'qe ku'l ). ce try'ralr impf W vrcdi.*Ea adi hisen. ubog. odrs Sitev xyplv^. ne $arhj sa Rvcw! ne zameri! Klrap. K!*oBpTltrft. gl. Kycar inpl kra:Eatii odtrgovati. DsiIek Kyfu I f. IAm navlJatt. udobno sesti.rpe. zasepati. smer: 3. -cu m Kucovlah. ruro I e KVco? kaj ti je?.4\ m pasJa hi!ica ny{qF adi psidin I rys4 wl''tra r impL g). psltck r(y\curxrr ddi in adu pasji. -rtn^n1 primanjkljaj (v oraga]nr. $n adi f un svtncen . zvaliti se. .-ce: krajsati se. uEgovanJe RycB.. Kyc precej kratek *Uco ail! kratko. odrekati. domad K!*etp f gospodarjenje. K!4IIf!'Ba pL rmpl sepniti. ustaaova rxrAaBaqKa k\4a zalolbai 3. Xyp. gq spodnJenJe K!*s.Mua adi slabc KlIt6aE ft Zrtev arh Zrtve/].koncizen. prikrailati. lam resrrr (se). ureneKo[Ko kratek diti.na. maihen: 'lyc. KllpAucaar pl lam KVc. Kycol!|Hocr f kratka pamet Kyctp rfl drobfi..a lepanje _ . impf W (na drctipodirati tla).KycolMeri. 6ae Klrne. KVKADKA AOMAIUEH I I I I I t I I I I I I n1rt. pasti-pada'ce: u. vulTe roa 6ellle Kvco! Se iega se manika! ryconevex. KlIrAsca. sKrcevall se r. naravnau uro. nesreden KlTriJa. udni tedai K!?a!' m larz resitev. Sepav K!ga. koda Ir!I*en. resevau I set rypury i i<rogla. dlovek majhne postave KyceEe n kraj5anje.VkfpKa I hisica. -ce: udobno sedati. tival. napaka.rrua adf kratkoiiv rvcor^eA adi kratkoviden KycoraeAocr f kratkovidnost -ce: mestiti se KlTMc!tsa.TKa. -Dra adi doma4 gl.AlcyBaar imd.n gospodar nlr(mqa I gospodinja rq*oDeE.

^ax goljufiv. ^aKelprilizun. pogovor. kamnina. po treSnica. lava f zool leinja ^aD''.ra I laZnivka.'rua adj hladlo krven. paglavec. ugleden prave ^aBpA samostan slavni aar 7r log. lak.lazr\Nec ^ax aarKruraocr f la. -DIIU m . Aa3rf[rfe . . burka enbot tllipan ^a .ra4aro z pahljada . Zreti f pluodra. lava.rarmq tu poienrh. postajati rahel.qrce impt ohlajati se. trtje aane a 1 pobalin. varati. slepilen rfBeu. opravljivec p m er. rahel. frkolin. nestrokovnjak n lajeZ ^al aaJav tn dlovek hudega je-. umivalnik aoDsEa t 1.Jqia zalaiati. lesti. losdilo aaKa f loka.n laik. oPravlig obrekovati. nezaneslj ivo fi zool l^bod. Sdati p/ zl0I(\lt . briti. plamenica. neurnnei aan^I|D adi pozre{en rapsa f zool litinka Aagrqa f zool podlasica impl l. Irg go^anaBnqa nezoalo . zabavati se (z otrokom). varljivost r?rplazilec ^a3as r? otrok.-Aa3 m laz.ra. lagamotiti -ce: ti se. ^&aL aa6I|AIIoct I labilnost.resno . tunel. nenasitnost aaKoMr*rqa I lakomaica. gl. za^arKe (otroka).Aa6aB I lll' llaxnit ]talKllrrB 187 .wa impl zbadati. stika . ^aJHeH4uq nesmlsel ont Ig govno.l'ar<r.raxmla I ilica m Zlidar. Po staiati hladen mLniura I senca. Aar(-rrarKaq laZniluec m impt lagati. -w f am beseda. i. ne^a6^B stalen l. hlalaAoBeH. nesramna larnivka w adi lainiv. -rtlt rlt^ocrnxo / r. goma^ass.larlu m podkop. delaLnica LSEm ZOOIleV Aasa66 n lavabo. Sala. hl(.dv levjilevje ^aBoBc'rlr AABOp boa lovor r?? f velik. htaitn\f hladiti. kramljati m lam prijatelj^a!tsMlB6er ski pogovor.rrltllik{tl l. mr^aaer!. sluga.KrH ft laket. vpiti. podzemni hodnik. nordija. travnik.ra6oparopuja I laboratorij. trniti. prepiiati se. ovebljen svet-v gozdu pl splazrlr se ^a3He aarrK .€. hill ^acKa pogodu. taboriSde.nivost. lasknti sc. poirlepnica A{rr(or. fig lam imeli ljubezensko razmerje. vatel Aar$A{a. zrahlianost -ohlapno. komolec.'{f.npl l^:^ti|.ra ^di den aaAoDtxmf senca. gaj Aara I lai.racrgrna f mladihA. idoditi se hati 'ce. vitica fl larn bescd^ ^ab n lafeta ^aodr impf fam govoriti: po .l€ ravnoduSen zel.gn govarjati se. takaj. lok. pozresnet lranaurca f poZeruhinja. 2. izmetek ognjenika 2. plamenica ^aM6aAa aana I Sapa rana impl lakomno goltati. aKo Ile ce . varljiv.raq m bakla. zika. kramtjan je . rov .rarau. Poflll. HeMa Aara brez Sale. diti HeKoro ia 'ia la^I-t avuara co s kom.trlad I ladja ^aia i. aasrap rt fx)8orr.M dojiti. varati se. njek. zbran. zrahljaaa6alo ddv no. miren senten. hlad. kratck las hoditi zabavatise . aa!' e Dl adi.ra-6aruna I ohlapnost.2. kleaeplazec lig tarou adj lakomen. 2.{at(aM ce se ne m(> trm . nagajati ^A adi ohlapen.ob vodi aaKaIEEe z vljuganJe AaKarlr (ce) impt \iiuqati ( se) aaKaarlca trl upogniti v lok m 1.F.Ana adi hladen. plaz. ^acHe se rtrln(llk[.rarep n 1 leZiSde.[trla ^arKrrrre tlidka aan<.rorop a&A tn hlad . 2. plaziti se zeti.-Dr. ^a. lig grdo ge ^ae voriti. svezost laArroKpBeu. losditi ttacrom intpl svclltl !. izdelova^axliqap lec Zlic n dem od . . Zarek aaqeH adi lakiran neintpl loditllodevati. ljati m lajeZ ^ae.ralrapmra plodevina f AaMaprlHeH ploievinast adi I svetilka ^aM6a I bakla. pohlepnopoiirati. /ig norce-ce: cI. omahliivost .lg snazilec stra^al'd' niSda f rulg ngumrlost. majavost.ln. pohlep\ei.a0atu impl rabljati. nestalnost.blato ^al t n itica-zlitka ^ajqa-aajqe AaK nr l. zfrJe . ohla. draZiti. rozga aacflrK. ki 5e ni shoaa3aqe dil in leze po tleh impl laziti. poruepen Aar(oMeq rfi lakomnez. 2.jck./ranaBulraBadi plundrast La|lJao n la?n uZivanje brane. lajavec. aar(oMrr ce iflpl biti lakomen aaKor'trrja"aaKolrurE|a I lakomnost. Populdati. ^L\/t! sc.

po tinem irercapzr zdravnik ]rel(apKaI zdravnica AeKapcrrliadi zdravniSki .llilif"". za.rcfgn . den.aextrme n leZisde ^cr:a^eH konlt f d.. AAIIABEIIA .adi lahek ^elaT<g lemvke ^ex ady polasi. pe ^eraw adi ]ivarski lezavati. levi. Cmati Ae6/re6sJa f (pl . 4. n\ adv lahko -pua adj lahkove- Le$ m oot ta\ AeHeE@di lanen aenurure r? laniSde. olaj6e^ecrree vati. pouk. upogniti ^erlle uleti se. ten tudi ^e6.legenda. pt. Iivarna impl lenuhariti. hek na sveda.lanKotno maren leBlqap nr levidnik. gT. nrhati: valoveti ae. ^er. rahel.^et(ejftlrd-^exejErllr . izliDrazenedi&rke vati vli!'ati.livati se. 2. AeAeE. z. livarnar delje..vpitje Le^etr impf stokati toiiti. kdor pojd ve NADOICK llKO Kruna aer.c.pEdla I livnica.poleZavanjl " ae. bleb AeieE ra umivalqik. ^eKoBepeu. lekcija. lrepetatrl impf lepiti se.ae'|ln|tq . svetoiSka lo . plundra. lahkoten . 'ce: noreti. brez' acap n livar. itivo ^eRrtpa n lektor ^eKmp (ce)-ae.pEa adi 1.aeaeJxa I zibelka. greda lrefalrerEe fi lenarienie. ^er ma: (ar lahko polago- aeaerurlla 1l.rE n ledenica. t sel zoravru aeKllat6e /r zdravljenje f fam zdravlienie ^erdyBa.n(o ddy. l ebdek. -pEa adi lam la.i stokanje.z wk. snramDa za Jarna Je v usooo kruh m led' zima ^eA 'Ivaz.reB{ o ra lepilo pl plosniti. Irg vsiljive.ecaeH 4di lahkomiseln aeKoMuc^eHocr I lahkomiselnost aeKoyMen.ru (ce\ impf ^eK!tsa. -ABa adi leden.neo$troumen I lestev ^e4rBEIa 1. postelja.aecHofr. . leteti. lie breztv^e6e[.na. -a*a.epeu. usesti se. postelja. besedni zaklad I berilo. cE kruh se.3eAe Krun ^er€sAa junaska zgodbai 2. r&g m pol labod. Aece. pla^etrern. mrzel.neresen. lig hitro minevati .itora pre. kruh. m hip od. Iie rII Ae 'l ce npocrr-rde se pokesaS. neprisiljen. zastokati. Ziveti brez dela ^ealr€K!| leapqrBo z uvarstvo Ae-ra-Aerriua. gugamrca Aere! interi ioil (rzklik bo. pretakati se. leZatl 2. ta.^sa adi pesn lahkokril aeKo.v fam zlagoma. r/6eq. ledc ^emre.brezdelnef n zdralilo I leruha. lanena nJrva AeFra I trak.preliiati.IrI| r?' letalec ^eTaq-aere4. ulivati: dce: aebopo4err.pekarija.di . l+ ^fiqta lehica ^crairo.. ddr ^etciM gl. kotigde I zoot {durek ^e6apKq It m shramba za leoaprarK. po malem. ul^erryJa na ura.iedttu) (vodo)l liti. tavKau coni ko. ^e^u ce noKaj\. -M|m adi lahkomisetn IeKolMHocr I lahkomiselnost AeKcI|Ka f leksika.. vrmavec.X. zoravllstvo . \e pocasr. zgodba.s-rr^eTeu Pr-eved ne bister.so adv ni lahko.aer(apcrBo rl zdravnistvo. Dole crpanJe. impf ^eaeKEe. leDliiv ^euaB[qa sneg. lig ^erw-3E vsrrJevau se . Kurja gred aeJxa f.raJna. 2. lavor Lee imof zaiemati. pas t moker.. SIIHA I I I I I I I I I I I -rya adl lahkomi^e4HgyMet. leZeren.rJa t gl. .rcmq m leluh. vrvica. .6 hek. -proda^+pnqp Kfllna. Dolezuh. tarnati.ldi lesalen. leii6de. kru.AeKap aelaq aea I leha. ^eE. 5. Zt leli.em od aea sredica. rodoviten tocltl se odi leyi adv lo ^eB lr€Breltell. levak <a inpl l.trKomlsetn. polegayka. biti aeBlqapKa I levidnica.pou gL upnKa g6d. hiteti. t I I . udariti ^enqe -c. npI LertaUl'a /re6 n1 kruh cu ro BaAn Ae6or regau sluZi svoj kruh. se e AecEo r€{.zel mu je I l. uy reganJe Ae6o" \. grala Ae^a-Aenee impl zibati.ee poEtr.. AeBr:pHg ad.Ea-adi laheki fi| ^9:9q. sern. de (pogojno). 3.raAe aerarle"aetlx|{uf. po^eKa{r6aeKa lagoma.r6 z 1.biti v zaporu. noleKa l-1. Aec. lagodeD.caerll!tsat5en na e6 dal mu je delo. -€E:r.lrrra . umsko pesau I lalkota ^ecEtr|a lahko. zajavkati-stokati.leden obesek ae6nrra f pogada. AecEo au e re6e tebi je lahko AecHlMrcaeq adi lahkomiseln aecHora.reuem_rrlemeZ(del pluga) inpf plahtttati. n letisd€.^ebolan. poldgoi. aerrra ua 6palluoro vdal se l. aarka podivati. polasi. . fHa adi kruSen iz ledu.Baru. buda qli posoda za . rera impf 3.Ra polasi. a. biti kje .rq"i""1T":#il". ". ren aeKoBepsocr f lahkovernost aenoBlfr adi zdiavilen AeKO'IITOCT Zdravilnost t AeKOiKpUA-AeKOrp||lreH. glo..vetmlak aecna f leska iftpf laj5ati. poleii. 2. ro r.ti DO OpJ9SCenO aeroiecno j?n.kolad.

biti podobcn.ta :podobiti sei. vdeteti. navpilna ^oEerfrlr I lov. oderultvo anxBa m oderuh ^[xBap arfiBapetbe fl odiranje . irltpf od^Ir^re. lice.opolzek. cekin adi liriten ^l|pzlreH-rlrpcKrr Auc.rE(nr.n listid. lizati se. z. Arrrra Lrrfira I l.rlrcesr adi rdetelas. tepsan polepsavati se . gredica ^erBa adv Poleti. ^eflr'. J. Iira (instrumeat).. licemerlri rtfiqemepKa I hinavka. 2..-ce: l.rif -l. -4rr .ljum liker.Ert|Ja. listek . hirati. Dotikati se moxe impf l. 2.ia:lap.tacromA /tt oktober. guliti se ce irn rl drsati se ^[rra adj disen. spol^w\e zniti.'$ hruske 2. ^tqe npaaa allp hlini se m licej./rlr. -rrp rz lovec ^. -obrabljen. adi lovski nJnuaa I strmina.lrllrltorfly3 /rHMOrfrlS. 2.rurala I travnik.j lep adi lilajast.reri'raamiie nr letovalec. -wr I aole4. o$cbcn. lipje ^xnaK.proga.rcriraq 5dar f bot leia ^ek^ f porodnica ^eYF<a lnrplo /reu! n aelt!&a-aeluHllK.ap|d ArDcapcru adl oderuSki luixDapsrBo r? oderuStvo ft 1. rjav kot lisica I lisica ^nca aaceq. lesnik AetrKal|ur(.tig. pijada ^tre bica. li^n JaR. ^*r. l. lani poleti AgnoureH.\ruIaja po moievem rodu r?r linolej ^rn0/r6w lindanje rr ^iHrf impf ihteti. pljunek. 2.jeguljast Anfaall tntpl smffau. no MauIKa . spolzek./lItMoHrY3x l?1 44t l9l /roButmG Aera^o-. lig biti premalo previden.u. letovi . ohridska riba. Iere-3lrMc . ^Ilruaar| lisaie dobivari "alt m lisaj l.reraq&a I zrnai (ot[o' iletva. lep impl l. razmejrtev: _4. par r?2leldevje.rxrasr. plamen svlga. iov^n4rrfpa. bot lipovka. ^mte!!epeH. stuz. gI. orouograrua vzeu Komu -pf kat{dvzemati komu kaj. minulega poletja AerlBa irn pt letovati a letoviSde . smrklja. -Un m L zool neto]ru Yada piri 2. zveza. /afl jcguljast dlovek rnrrl'0 adi slinav. 2.t'(traBrula-ll. krtenwra vrto./MlloETaoIGrlUiJa . gnati' AricnoK-arrsreq .n drsalec pl oblizniti ^rBHe ce pf spodrsniti. liubdek (l in m/ ^rxrep -ona adf likovni auroren. vrsta aero n poletje ade to potetje ^e'Eos(r AeTOK. vozSrlv. procesrja lrarnrje.\J.togotljiv ^xra impf odirali ^z\E. {Dun-aIlF!. gooez- aasu dati: li! iesuliiti se . izginjati. -Fr nltr(a f lik. odreti se -ce: ^'ran se (tklnina) guliti eesa. lojtrski voz ^xrpa // obresti.IrrKo. jezrKoslovle N$ee impf venili.. Aera AeTrxdta I letina f l. lig jegulja firaa iftpt klamati. lovljenje aoDrIAOa sKala ]roBrltrrre z lovisde pl larz limonina kislina /rEgBri_cruJ€ I lingvistika. smrkav. -u[la ad] Iega p<> letja. odleteti. ipai ali.tlrB. podoba. ^lrpa 2. leskovje . zal ipati n krdevit jok ^Enor tftpl gl. -tltrl m liter lojtrnice. ^r sli5i5? obradunati.rxro / slina.loxatr I lipa ^rna -rtn zr lipovje. oseba. lizati. livadica rn Iimona rnaaAnrne n algfi od LrdBa^uMoE ArrMoHAI|Ja adi ixdecl limoniAa travnilko zemljisde ne barve .l:tral|tqa t orsarka rtrr3raq. {Ur| rft lisjak (tudi Itc ) AACTArn Sezlam imtrt v lstie iti. hi^IqeMepcrBo navstvo in pl licitirati.demu-biti ob -utr-A|rTaFrja. hlipati. . slabeti. vozgrivka a f.{o.-qHa adl l. 2. Spanski trala$ f bezeg ^rrDaArrua-itrBaL[qKa aek.erfskozi vse leto. rnttat .3Mo[ ttt liberair pl triumfirati lizem ^rrK!'Ba vijolidast aD adi . . rIPBa_^nMonraorerada jy3Ha prva zvezna lrga 14fi osoren. nxjap n livar t r. qyeIII l1II? ali kvidirati..-T4II m letak Letu r1a adr to poletje. Sola ^rq6j ruqeMep . obraset z ^s!Ia? irsalem ce ifie'f lisaiiti se. obraz. ubiti.1. reracrJa. ^I|Inaj. 2. -Trra 4di poleten rierfre pt poleteti.pgTfpa ^llnfi.. padanje listja adi oguljen-. osebnost ArarrorrrJa-. motati se. prevarati se A[3rr!ra c€ impf drseti. vozgrrvec. lrnrulpa . polititna linija. rdedkast. ^trr ogorjen.ileulTaH . smer. liccmerKa n hinavsaina. ).It(e Il. ce impl obrabliati se. knjuevnost..rtgroKau.n hinavec. Palnik. /rx6epa^rfuaM. licemerec -pna adj hinavski. uniditi. Krasrtr.l l linija. rcemeren rrrrqeMepa impf hllu\ti se. "qu-aenrrapHnr. zdrkniti. poravnati r ntt pesn fam l.. <tB4rl.rE nree . n aMeH .urrfiorsJa-/r[g6a t lepora rr]n. D@ ^Bcru krivati st z listjefi.qipa pt in impf f. staoe otaxe . v vsakem aeTerr. Anmre pl zaihteti.rerr. roctovnlK.uDaAcru adi travnGki coadi indecl Axra f lig .ir ad. drta: z.nl Mqroca f oseba.lig smrkavka. goliti se nl[rnla. at|ryur m smrravec.^ena o 190 . prisrajati.. no prooalau . .

brezumen. Meceq.ry4 ad. 2. vzkipliiv qtms'as adj nagle jeze. ^o3ynr aorje rl vinograd . ao3ap .^lKap@a. gusati. guganje. ^ofu AOMC/T.. bd.taboriti . slab. kro kanje Alr|Ir!tsatr r?rpivec.lokati ay4uror.vzkip liiv ayieura I lupina. ^oMKa razumnost rorop n tabor:i5e. zvit. I ^ynna srditost jeza. ga otla fi -lom. piti rtv6ense v6eluq<r n. divja trta . 2. Ay KAHanecHauspaval(a Ae pf zazibati| Ncei zazi^U bati se. m fan pi:ane€ ^oxas t lokev..AOMoFeI6e m. bedak velika r aka. taiD'a ocganizacija impl 1. I dem lubeiniaica. vi ^irraD-aiEaD haren.vonJ. Aoslr1la pf. ^o3a n l'rnogracmlK. rroxa t'tt I'l lokati. majiti. geslo (tudi m\ Lo''Io adv slabo. odi. impf lok.nn nr lovec aoDnncrDor?lovstYo aoraE 4di pohabljen. poganjek.ttd. 2. fL OtOlJanie. 4. impl law bltdo'n ^M ao-JadtlocrI lojaloost. Ava|tiro n blaznost niti-vedkrat lokniti. nauk. Fota). brundanje.-3Ira-AO3OE Antt ttsm. inpers Mlr ce AorrM Sati staDo ml le ][OC\ m tz\to(l AVA mulcc neumen. -rrn f norost. mlaka. (ot(us.{yAoprja.roc m lotos. prostor. nmepKaTa -Ce: JezrU ta paprika je huda ^!. nesreda. ]loa'apc. navihan. truld_. gugati.. ^vm+e .roro-pcu adj taborisdni i/npl . 2. ma^y^ . hudobnosx a!6eMIA I lubeDica oa m lubeniiar. v dlaneh medkati row. hudo. .Kn laeati aos -in sredka I trta.roxrra f koder za norce Aorlre.llg AAI VtnograOn$Kt ao3apcrBor?vinogradnistvo tn slaldica iz riteve ^oKvM sladkorja in disede moke.aiwqa f lesen motnar za drobljenje {esna alKos adi aesnov zibati.-Jra adj l6jen Aoxa f 1.l|os'r:aintpl meti med Prsti. . norija.n rnaJanJe ryre n pipa. virska trta. zrediti ^!6emrsap ljubitelj lubenic postati Zarek (mast) delovalec. blodtja tyra impl L igati. valiti se NF adj }l. 2. leei se. lromo n zlo. neumnost ifipf noreti ^uAuB z norenJe ^yA!!a|6e qoEeKljudje rrgie pl od Ay3naf.fu c4 irpMrae kar oo rtrrDlo I brajda.rE (sl. popran +\ir mdql. -ce: lupiti se. 2. AvAocr-. lu5dina nyod impl lupiti.\z ^o3ttrdra lojiti AOrtrolI|AaK. Lol{]BA ayAaK. hudo.*6emara n lokal.ena adl lojdn aocrr. luSiiti. aonara f lopata. v telc{iih lclih f norisnica ^yArrr|qa iyAo adv nono.^V3so n brazgotina AvK m bot aesen ryxas anj lokav. konceltraciisko taborisde . krokar I nevihta ^$Ia-^yrEa luna. loZa. trs. zvestobija. gl. 3. 2. hudobnost trsov mladika. brbotanie '1. neumen. jeziti.rM I norost. ncumnost ./ neumen. aoslnda. modan impl tavati. alj l. mrmranje. valiti (pisdance). luskina ^illma r3 Mgt€CoDsto-EtovensklBlom! I I I I I I I I I I I I I I .ayKaaurrrua zviI ^lT(qpqrao lacnost alxap€. alfltrIa I strupena kaEa.ayarlslra I pipica impf den pozibavati ^y^K^ t zibelka ^v/rl(a irinrarie n dem pozibatanje ryl&w adj zibelkin. vodna liuja .impf Jarr zibanje. hud. -{ra adi dem od.". naPq ren cE impl kvariti se. trgo ^0tr6^ maihnt lubenica vuul . ^Ur^ potikati se alTar6e fl tavanje.^oBErJa 192 AYA'uqOK AVAl|l|rl! 193 allma aormnra-aorirorrrJa. priaoJoca I odeb€liti se.dj dem od lokomotiva f ^oKoMorfua AO3eIr. dedra. prekanjen ayrarocr I lokavost. nepriie ten. I ^o3nra AorrroTo czrMo rrae nesrela vluca Dride sama aormta f 1.togoten. vinski bratec. 2. l) ^!. majiti se. se. Krokati alnrnparle z popivanje. kruSni lopar . peli (jezik. ^oropira aoropvDabe laoorJenJe n aoerr. klatiti se.^yaagrs. zibkin. polomija. nesreden. hrom 11. ob^ol... slab^orls se.zagugatise _. eaHo AyAe Ti"rvs DiDatobaka inipf zibati. f lupina. srecKa ao. Aolno je hudo. Irg ro3. -'fta a. AUqaf poet MeceldIIa adi nevihten.rorap-uJa I 1.rrjedkost. loterija.ryAorHja.'ru I hudobiia. lura adi norski. Al1llrrytsa rmlt poprvarl.-qII m norec. neumnez. zvitost. kuriti. ryiei zibati se. oster oLus. valoveti -ce: ayaerqe h. Se. logika. blazno . neumno. strupenjada Alrdqor. navlnancrst r?. luia nez!€r ^oK!a AOKETfIITnCn A9gm OA.

--pna cdj ljubo.rod' nlca rbv6oMoDaliubosumnost I llUO lU Se . 1bt6oswKa f zapeljivka. uredi-iarati. .bt6rqruIa f bot . 2.qn Maf. 'urtl Maaar*eMaaa!fta n.pokimati. Marl|oHr|Irap&a I larovnica.en dem od MacKa mezgica. ma. oslarija MaxAoHoc . liuba t . tlg varau. 3.nagrobnl sDomemK .gistrala. toldi.bloot oen. mesrna hiSa: 3. MAiECHrIK gl. lig Prcslepiti.ot peterSilj ttt uarzJ4 . prodajalna.!.'d. -3Ha adi l:sbezni\.bv6wa c€ impl pesa ltivati -v Eem.O a: . zamahniti. niharje.. pretentati ruamero!!6u z magnetofon Ma e n afiat modo. aaafocruqa uafucrocra . lju. mlad mezEg v€fa3ha m l. 4. drlavna slulba v starem Rimu Maraa I meela uaraai-uara-ro adj mcglcn. tudi Maiocnur. 3.v6oBErua liubica.b . mestna uDrava: l. nrar aDocaMar^naoct t moglonost Max rl ce.ty6nre.liubosumie *itrwt/.rv6rana7i liublien rZ sumen . mahanje. . lig varante ruai'g. uamocYra co 2/.. tr. f oslovstvo. tb uM Maalo r?4/t2 mestna detrt ua2a.z uii*brir gledati DI MaBra intpl.t-y6rMeq. mlada mezgica.tenskir. zveoav . uafenca. pritazDost .'-Miur li ublienec . zaDetllvec ri-ooirmia.mahati. /bv66rKa t liublienka n liubosumnost. bingljati (z nogamrr. Irg ukrasti..ty6oallrc. zvedavost .. poljubljati. nordav. n radovednost. magistrat. neumen pf waF. 3. skladilde. kembelj. babji elieeor.marrzolej.ln meglica ManulrlEre n dem od Msrntl gostamegla irar oca pl zameguti. udarec MaBo^6J n .. vaiencyaa pf.b!6e3en t94 lbY6!!a ce 195 Mafecrm( . er atecri@a ffi'f daromik daroufca. Drllazen .tijolica . nihalo MaAIrcMaaIry adu mirno.Erm adl ljubezenski . pozibavati se.n ljubdek. impf zameglie\atl 8c :uarar*a f dem od uor. janje.zvedav /bt6oB€H. pritazno /bt6€Hocr I lj ubeznivost. f zamab. 2.&y6oBHIFTAD MarlroHEqap n1 aarovnik. doveden. ure kati Maiecm.{e n.r!6oD t ljubezen . uo adv ljubeznivo. klatiti se -ce: MarBrat6e 1. 2.b!6oMrc:r!y!a inTpt biti ra.rcrrb .r'!6oMopHocF..dein ljubljendek jby6lfre fl ljubitelj .r'!6olropcrso f.bi6e:.4aasat adi prismojen.un+rafnja I darornija 13. !Ce: UmaKnll Se . mahniti.rap 12.bi6r tra"l . gl. MarfcreD tn masister varucrp-d^a I m.e l.di vrarawfg.impf 1. ilustriran aasoDis uarape n zoo! osil Marapeqe n dem osli6ek ManapeEru adi adv oslovskikot osel iraraprqa I oslica Maxaprunle n qvgm velik osel MamprrlrB aK. --uri m gl. . pG ubogliivo slu5no. ljubileljstvo tl6oirrrrocr. z.tlSomrcrro l.bv6rrre^ka t liubiteliica . udariti. imPl zadarati.i 2. odstraniti.ljlbiti. mahati..qu . glavna cesta MarlrcrpdT ?n 1.ap[rrgrm m.sy6e3eH.r'y6ornu. zmeden lig nejasen.riooruroiren.

su I 3i5ka. Majuirn(a I opidka./rrflepK. priYlaten MaMilMaMYsam. mojster. nezDatnost piti koga. omet MaBAaao zapah n pt. ukvarjati se oplcjI samec ltraeEe & zdrievanje.Ma.dt itnpf lagati komu. -3Haadl gladek.uaaaep[clra (drevo in sadet) iftpt omet6tiometavati meSdan.lv malo.trI 4di materin. -xtr I malopridmala posestnica nost. zlata Maree-. vrsta gibanice: MajqucrBo n materinstvo 2. -qs m mladolet lrasacTnp e prrsmoJen Je nik MaEmp fi drrt nekdanji turMa o erErnta. omoren po spanju MarourafaEqro 4 malomeMaMyp aK rz madek.ManoaerEnqKa f ski novdid: ueMaMHE MaHr adoletnica rap nimam niti prebite paMaAOAerEOCr.filister Ma orpafanKa I malomesdan Ma or?afagEtl. {Ka{tatelrxaa. MA:k. neMaaoaereE. peronospora.uKe-MarKAe dem od. spretnost Mar{ecrDcnadf pogumen. li. teMaJ n maj. napor I HrrHl-r masaobe MaKEe.MqJMlEecr-adi L opitast 2. likati: fie ureJarl. MatK Majop m major n moiidek. npa$ -rK Ha Tpystemne Aor .. MaAorpalascKrr adj rJralome. uana ce impl manjsati tila tse) uaJKa I 1.porcglji vec uatwr impt eladiti.ptua I bot mandarina MA^rep[ca.|(eH. 4''.odloten. mamljenje. uaJnarcru adj materinski las(alt se Komu MA3Etrr(m l.IIpBE Maj praznik MaKdra f maketa. dlove&k llrdcrop n mojster Marr(er6eMa)KaqKa f mo'i.I ostroga KA -. krnalu.. goljufamemoen.(kruh v*jed) zunKa v Kap aqttonl vsaj. 3a Ma xV molodane. t lai.rma 4di slabou.wr m lam {aljiuaJrauwrJa. ukvar.IIIHKA MS/rxrop! 197 Mar|Aaprfu|a Mae ce impl muditi se. a+soH. -JHs odi malostev en Ma^o6pojnoq t maloStevilnosr Ma rperfpa imPf maltretirati. stara Zetra(spoitliit'o) AaEadi majdken. izmisliotina MEAOBA. mati. komzni zea\cl uaiex{anreruua m. Ma eqoK. 3a Ha m MaaolerEur. malta vec.uaw'yrte n dem od Maur!'n boumje-sLaboumnost pobalindek MA. majica MaKap6Er m pl makaroni. .MaJcropsja. rrajr I| adi materin lJuoKolau.Maka pf. adj goljufiv. lulaK mlc:l M. opidja sar.malce Ma^o6poer. falot.ljiv. zdelan Sdanski. manlif lrcrlco(puSka) Mraxv /.rKv uaaxfqi<aadv majdkeno..rnna. ma2a MaJranrf ce impf tam . filistrstvo nost po krokanju MaAOIMOT€g.dg'acrtrp samostan.Im m malc MAM(a t Vaba MS^r|xopn. lrg priliznjenec. feveD rur rosa. napaka.tKsa Adi Depouaueie a slepljenje.. deiarek. tnrd. izvabljati Ma^orpMcKtr adi malomesten Ma$ a. izvabljanje MaaoDarKr|(rcr t nepomembMa]|. uaIJTIOHAAHO MA]IIIIIHCTBO NA.omoziti (se) vati. tminditi MaairdcKrr adj rDanjsins*i. uErlrapKa . vaeno adv gladko detudi Ma[{ra f maja. n. mojstrn''a2xog mo'ev adi sKo (lelau Masm o z zapah M JTa\ m zasmeh. krokamadkast. neznaren nje. norce bntr s kom gl. f mali posestnik MaFFaptrJa. c€prav. -tar I mojsttovina.ft b-ot mak. strupemozen. sr. . pobalinstvo MaaollrreB. qera.rsa 4di mladole beskamana ten M. MalotroceAMq {$+Ma otr('ceADobalin w1a m. mamiti.posneMa3qJa. biti. I mast nav pl Ma3MaKA muKa.prvr maj osnutek MqJaI kvas Ma adl majhen Majacoa n? hemoroidi. lepsatr. ql rrpaaT MaJTa[ co 6aI|I'IIa priliznjelec-prilizlafi nordujejo se iz 'lero nJen{a nJega uagroo n mazilo. mama. impf mo'iti MaJcroptrc!tsa inrpt mojstro(se). model.Arepn malta. norievaMa3eH. novall se. Ma3Ha nje.A Adi tepre!na. croveK. .!|arOA€rqgo L tt re mladoletnost r{afi\d tt malopridnez. gl. . petolizec Max. rvraNltluc rrpaBa manlslnKrr ske Dravice MargErcrBo z manjsina. slenost. skoraj.Jrr.MajcropaaK-MajcropcrBo r? aen. l'? Zevati se. oy^I(4. 2. men pobalinski Ma/roilureMaaolur|ogr fl.uua f -polenta. filistrski nJu. diti-pomakati. f sla. mamin rrar@€ t malina (jagoda) rodna mani5ina MaMa. muoenJe nuoomusen JanJe. t omet.J.rta^eF mati.m-li moz. 3. I I I I I I I I I I I I I I . zadr. lda$!€.Mae ce 196 MA. majcen M. moiat moJstrstvo MaxecrBeHocrI moskost MaJsropBnKa fl? mojster skaza Maruf (ce) pf. oo)K!?uKa ua. opidnik. MaJMls_ zool opica.uaMlles. soprog. maD.. prav nid l rrr |laiMa. 2.i!6f 1. . rev mojstrsko delo.uauqlucru 4dj malopriden.pFa-lraMllr^rD dat po. falotarija. zdelaSaanstvo. posmehljivec. larniv. uaaEr(. impf pomoMa3'Jn4a t priliznjenka..

. -rllt-Maqop m zool madek.i lainivcc. Pool)hsli lo MalrAoariqaI mandolina (glas bilo) pl. vlada pod l(|. maslen ^d. znamka.r [dlrt zna je. -rql .'. usedlina MareH.\1. nle' sati.rati.aptrlrpa pl in impf markirati. ravnatl Ma rja I manija.iin lv l)liv o I |r Mifpr{rc'r . zapravliati I vola5ka' dutarica ^raraDi{a kalivec miru. ravnati. pomemben !. meglcn. . mtterija.. ga ne jemlje resno nraclap rr oljar MacLeH olinat.irKa I masaza Macvb m geogr gorski masiv. lrrtli:r. m plaid Murryd. 3... 7aprtek. praslca MaryDn ce irn?f lam Posta' iati otrolii. nejasen. besnost Marrtdy^rtra impl mafip.. maikarada MacKaperbe z far. 2. denatna enota MapK{$reH. delo kupdija. motiti. ujedljivec. tezaK.Ltd&'dJa adj indecl gl.ixE\a'm maldat. lncz gica. maSdoba. gl. ugnetati Maclrre-MacllrKa n. -L. uB MoHcdpAa I mansarda. drgniti.Au m fam moj^fapr|Oerqlija.2. sklop. gost l'acirya i?npf masirati. mortrrrtik i i NnDrrr)rrdrriu/ 1.ap'trrrn 1. 2. marl.s4 I nav pI mast. sKa KOCa MasApaFda. -qr! l?1 gosda. sutana uurrair.rnujstrstvo.ivila visoke hranljivosti pt r''acoBz?'firpa in irnpl posploSiti med mnozicami. z oljkami zasajen [€c^o 1.-r|Il m muaenik Maqellfiqa f mudenica M'ase'/. gradivo. marioneta. gl. lepo vedenje M:uuribecr(rpa pf in lmpl man| lestuall v.kot hudita ie Macrap:iia -f karneval. sramotenje ilacKapd (ce. prebiralec M$[a f mapa za papir. mnozica Mac. -. tuTo Maprrrlul krj pomaga.rrfuati . -\i m fam spte|D. pomankljivostmi Motr rrBocr f defektnost r. podstreSje. planlal. llg lainivec Marerx-Marer{ . n MapruMn IIIAME'IE " r)D (. osredniedrustv() MarKaq .jevid [rpaMa I Zenska naglavna nr| : gl. obrr ]|lac$a MaqetltKlI :I. madkon MatreMaqemle fl ilem od MaKa madica.]rsa ddf manualen. senilen -iratura.. 2. podstrelno stanovaDle Monrrrja. -rwa adj markanten.roca. rrOlstrstvo. kaj koI ist i nrapfiOcr^aK. maslo '.antur adj defekten. olivne 'I'. izrazit.rrr 2l rnalginalije. masa. varati lig MacHonrja. -THa odi moten. InaMuJa [. grmada MacnDeH. lig ljudstvo. 2.MAIIAAT t9l1 Macurrc rrrr. pomastiti. ster. snov.l dem L D. madkica MaJq&. vojaSko kG rakanje. olje. talar. surovo maslo.3MoT r?'r marksizem MapKlq./ marclnteen Mrar'dimpf kaliti. Porabliati. ro lla.zvijaia . irlrpl lam sramotiti (se) Macxr4ra(ce) pI 'rn ifipl mt skirati (se). mezga MapT m marec n/. {rt I kuta (meniSka).i Mac^nfla-Mac^irHKa bot olika f adj oljien. spletllraraq r??' kar. slrKOI se . znak tovarniske izdelave. llrrac. I gosca.sprelllOSI. t dem 0d Maca mulca r ol xrl l D c rracKa f L zool lDczcg. slcprr nlrar'ilB adi malo molcn.Ma'. priden.e /. robdek.aca'''tre}I barve Mac nHecr adi olivne barve. prikriti (se) Mac^aat-Mac opravek. krinka mczgal.$paMqe r rutica.datek t1 arrcrDaiDeH..omotilipbmak. mula. mast Mac[rAeH. -!rEa 44. killen MaroK. lig spretnjakar MapKa I 1.ur m. . inJpJ flm prevarati (sL ) varall [se) MaHAIraI plansarija. zrelostni uirfpa f izpit nraftea I madeha Ilajna im. matica (pri v. rruprrrrr rrxrr-rrrrica / rlrirprnrcxrr l/(li pomorski. -r[f m fom izbirtIct. kal. MaTeprrua I malermca Marep[qeH. 2. Ilovck. umucen MaqeHr'K. p(> ^dj packan s drnilom MacrnNnrqa I drnilnik Macrrno /rr dmilo Macrlrao rr'r l4rr stroSck. gmc ta.postati mnoZiden Macr f maslo. MaHAOC!Ta( ce ) n Mrpraprftq margarina (rastllnskatoliaa) urpraprrrKa I marjetica prfsa-uaprEnia f. koratnica Maptrraa r?2marsal Maca 11. kal. iz.Ia tintelr. ctelaven MapMa aA-MapMeaA m marmelada.ln troserrje nacrpa$l ce itnpl trositi. 2. blago .leH. MaHAOCa(Ce).wlKrr4tl j mudeniski MaqeuiKn4di madji . zeml. tlP varati uarmra 7 L matica (tcbcla): 2. muloloMacKap dec MacKapa r? fam ncsramnei.jaku) 3. opravljati delo MaHdp t'l manira. lig lretazlimlji \' rvarepflJa I 1. focc11 M|!|ruaI jed rfffuda.fi (se).ro npaBl MacAaaT Hero nrhce se ne zmenl aDar fi f4n1 zanj. zapisovati Map(crfi3aM.uli. klopotec (jajce) Maroprnla I svrnla.' MaClrOCyBa impf pf. olika.l1paBrl MaT .?1plansar lraueaprtpa impf mane. Mar€ MaqopoK. z napakami.umazati (se). ^di tezak. strast. lig prevarati-pomasaevati.I MacKapa ozmerial sa . 2. MapK$n nr natega vaprs adj marljiv. -Brra iz celega.frfl adi muaen. miza. zaznamovati.

-nu. sc rodrtr Me. prosrorcek Mecr8 irapf namesdati. spo mlnl imlf mrmrati. menza. 8". m arh trs. kc si. 2.er. rahel. mera.MeKYulra I me (uznrca ue. lo- I T I I I I I I I . globok pnKion Mepaq-!@pas(a |fl. MeaIIIrJa./l€ra impl meketati. vmesno nadstropJe Meflroa 4dr medtem vese z prigrizek ue3e^ak.qu m meinik.m fam .uzrvasko Kalen MecreEqe n defi od. 3.ar.ue iV Hac raxaHo med nami reaeno Mei!tspeMen meddobje MeryTpaAcr. brun''. f merilecmeruKa Mepaqq adi merilen MepAnDeH stopoice. kotiii (mafka). 2. uaEKYAaE a I moiada neZen. gtam 3. a. spomenica MeHa l_ spr€memba (lune). beketa. mehek.r'B a. Eram sklonljivost Me'ryBa. muditi se. kraj. m lam ljlubiDlletl cesa. vzaJemnost Meryqrpar r?. premescatr Mecm a prostor. vzajemen rreiyce68ocr I medseboinost. ukreD llleplt.pna adj marmoren. meias Mei\ praep med. prostor.. ^fe^crrr. lig lalnivec nr ualrllln(.ryAIrrKaBeH.uue. sa caMoTo lrecTo na kraju sa" mem l'ecro ptaep tamesto Mera ft m€tal. mletev l! MeaHnR.eH. krizanec xeHal. kovina MeraErJa. lig dlovdk avtomat MalRn 4di-adr moSki-mosko v.uzrv.d. -Atta adi medr\arooen MefylreK m Eedredje Meilceoert -6Ea adi medsebojen. mestece. objekt od jac) tr *rca'd' f ath krdma.lestvr ft Mep(at l. priti preo ocr (za nlp) . {rra mddovden(cvet)' mazi- gdi meh. i md mazati. MepoAab€E.gran spregatr Menllla. gostilna Merse pl zameketati.uJa I melanholija.r menjalec '|| tueqlraqKa f menjava.ra. . za dir.. mCsen Meceqap.eerz impl pigrdovati sKost Ire'( adi 1. trohne ben./leM-MeEA€H m arh lo. DG lje. tati (jagnje) gostilniSki MeuJ'. {.gocr t spremenliivost. gostilnitar. MecTo Tajleg kraj.or I meiodiia.n€-MaqrIIe xa m.2.rer6e mletje. p. fdm adr ljubiteljsKo. . pri. merilo.a medmesten adi Me. skladba MeM a I vlaga.pa+. -4!! n mlinski kamen uearuua I rnlin Me. Doliana. uu se uartrtlrllrxre fl mudilisde Ma. skupna obedo valmca ueror I spremeniti Meulrra ?dj spremenl:i\t grum si < l onl | l v . pteglavrca Masopoa4di madkov Maulrr m oslajena sadna mez_ ga.tolrtgodmjati dati. stroi.inpt postajati mehek. b-oji5-te. Maerea I madeha. I srojnost Mepuaszr koralda Mececa 4di mesnat. mel. I mui:r telj'mutiteljica $at'Ka .Kyrtr MeKlttrxo. muditi. -cEa adi kraieve^. lrr(I! n mo5ki. tminditi: 2.uzlvac Mcpat(AEcrf./urrqa-p m rnlinar v mlinu na vo{lo Me^oArrja. trebuh Zelodec 2.d..tr4€ . meso.r'rKo.utr u p. zabekc MearcKrr 4di a/ft krdmarski.pl:a.rHa ddi odlodilen. pokrajina "I Meco m 1. -wr f teiava.aimpl gledati. pasmK e. strast Mep. {rBux rfi meh- Mc^c3qbc rr dcgeneracija ce ifipl deqenenratj.ro<o.tr. medkati. ledina.n l. .Mear{. menJavau. Dotrtost Me e impt lliteti. prrstoJen ruepo. trg sreprtrEoga MaloKaq mazaa. zame nJava. fant [autrocr-MarE(oruJa I mouetu I meja Men|u|(. porelenJe. mera. somnambulizem Mece(mra-Meceg t r luna. sec MecEinrpl mesiti nnecmttr m DredDust uecuocr I kiaj.rztu MepRac€ impl kazati se MepLtrB adi merljiv MepMep marmor rr1 uepuepen. lokomo tiva.qaBuocr odloiilnost. sprememba Melta I.. slab. 4di medovnat. (uzen.qr.risrizek lu. zamenJava uenreue z primoi Mer(ra. t mecltt se krtmar.i medorzaven Meil1(ar fi vmesno nadstrop- e/lctctto 241 MetaHuJo JE MeflsapoAeH. opazovati.e€ .MeKocr-MeKora-MeKor[Ja !r4 I Krcmanca mehkost. napev..gl. mehki del sadja irl zelenjaye uesl. Ma(ea Dalatalen ue pton me (kratka oblika !. trohnoba. zatohel MeModjru m pl memoari. -B'J. mehloba Me6e^m pohistvo Me. nezen MexyutaBKa-M-eKgrAaDKa.''.pfpokazati se.n.inpl spreminj ati. zamenljivolt.200 ri'at{r impf l. ZveEiti Meae3 m polutan.'boj MeaoDlll|a t meoca MeAOrtOCeH. zatohlost M.rurja._blag. prizadevati -6e:2.n mesednik Mecerrapcrtso a mesednost. zdravilni siruD MaI|Ia I klesde za ieriavico r|aEtr{ra I l.m I cloboko obredno priklanjanje.i vlazen. KIJ:Znez '|eB meh Melyjra&MexyE^aD Mef. -rgt r?l trDrn Mawrqa I tlpinka uaru|uqKll adi trpinski MalrlrorrtJa. otozoost.e:. slaooten. zdravilo vea{ B. MeMopdqAF mmemorandurn. mannornat MepHe ce-. 4. 2. urejati. vmes.

trebuhar. 3. impl ili mimo. krajan MeluvHxa I slroK ur -pron mi (kratka oblika za indirektni objekt). Pomigovati. blazinjak M{He. drag Mrr ti. t pomivavec-pomivavka (posode) ME ee inpl delati ljub6.' razmetavati. pn[zovau se vmujCpaa I milijarda MIt]rrIHa I milina. usmilienie runrocr-I 1..[o. lx)icvirli sc z ntcecm ucr a irrp/ mc{ali.f. medidek Merrecr-Merl^ecr 4di trebusat MerlleqKll adr na trebuhu. -![tl-MXAO CllX\U ljubdek. 4.g rri li Meuaq .UpKa impf rnezali MrBep[Ja I mizerija. snaiiti MererK m metez. 4Bgtt llt trebuhad.rl. pometad MeraqKa I snaZilka Mere impf Pometati.mil.Keeqr(n 203 adv mciti llrrlaocpAl|e-Mll MttPa3il. pomilovati Mraes. zamotavati. Zurj MrBa rta-MnBKa I cunja.I I I I MeraHucyDa 20) mc. trebusnik MeuroBrrradi mesan . mile sdina. ce ifipf dobrikati se. kvadratni. rad imeti MrrMoaeren. sloga. mitati Mnr a I zaspanka Mlr*.'dz(eiftpt mezati.m od MeB trebuStck.urlla a41 .. ljubkovaI nte. trenutek. draga oscba nl. 4fltlI tfl minister OCpAHOCT A.itc r.. beda. nestalen MlMoaerrrocr minljivost. vbG I saime rui.ejjevati. razkoije MI|. neI stalnost mnra I mina (vojaSka) tt Mfi'dLape minaret. zapletati. -qt! m umivalnik !fidaar 4a f umivalnica Mfija. usmilienie ruu.e l? dobrikanje. milost. pokoj Mr4ra3 m dota. stolP Pri dzamiji MrrHarror. nauk o nadinih dela tn samostanska Metox. medvedka-medvedar Itoxeeqxx Mc. skozi. PasantKa: prenoo Ml8ipm l. minuli Mrdaro rxPreteklost _. impl dobrikati se. -aEIl OOmaCln.t spletkarski lteFexHrrr(. . blazina Mr taeplraR. -cHa adi blagoglasen Mr' O3D!qeH. bogala deditna .. 3.sanjarmt-rr:r/ :. ljubezen. hoditi mimo. meds:urjarija.. kubidni) Meraq r?t snazilec. Mevnaa ddi mehumat pI in impl meha' ueiausripa nizirati Merla-Meua{a f medvedek Meq rfl mec Meqe-MetreEle n deu 'Jiedle' dek adj medvedji naeveruxa Meqr6-M€.rp/ mcdevati se. rzust. . f MaHlBa xrtre I nren94 . pomlvalka Mm m mig. ce ovonn M nkall. "' prebivalecv kraju.li sahialki )ncrrys:rcc i. MdnlBa pf.-rara adj prctekli. rarr<o ua moj ote. {Duu m zaspanc r!fi. dvorJenJe lrdr^|re pl pobotati mil. 4[ zemlia Merporiola f metroPola. rad jmeti.sc klaniati pred sveto Pocloboi suzeirisko se Plaziti Prcd kom MeraD.?. nered MeTer(eH. mehurdek. ljubljc||ccljubica. miniti-minevati MrfitrMvM tr? minimum mw*pi. uDomik.. -TDH n meter (dol. (svojilno). s p lc t k u r mciue n 2. {rtll Mr| O3rlUB-MnrtOCriI|A adi sten. li8 podkoPavatr. odvrecr. f milosten. mrmoloocr.a ti.??. smukati se.roc-rnqa milosaina. splctkar Mere./ mcg:tlcc. -N|a ^di lep lruaoraaees.usmiljen. tren (odesa) inpf migati. p:rsant MnulTarrra l_ mimoidola. bozatvlnius. MeIUTaqAU. poloiiti. Prestblnica. rt'r pegereKeimr Je.lKa t I t t t I I I I I MerasuclBa irn Pl globoko.-rHa adi minljiv. splavlu rrero. lcp MUAOCTIrTI(. -urn adj miloglasen MUAO3eH.vati a41 l\ezr Mur(aD-MntrallItaaB kav MrrxAltrKa"ME*rrarapa I sle pa mis (otroska igra) v.r'rr. lig oprav_ liivcc . pf in impf 1.po^ortrj.rrrrr arlf rDcdvedji.'/. bala MUDasrUr(a I Arh nevesta z d'oto.anMurraroroAElleH. M{Erytsaql?1 pesec. unlcevau MI{ Crep. sanl avec MII. rosovileZ./ si||tjarru M C r| ' | l tl c^ .{-Mnjaq(a .r(ap t fl medved. uPor.yuwr. {Duri-Mellr^o. siromaslvo Mlljarrlnff. si l l l l :l c. -r(Ha ad. f metoda. mir.mirira' tr. 2. l(rIl( . I mete6rologija n''eT:K iffipf metati.vredi. blazenost. vejavica MelIr r'1 mehur. f fietlarmetlarka pl MerHe-. ljubek. ^tE]a mezikati Mnrqe pl migniti.-qa zz divan. distiti. slast. IlgnoAdp rz milidnik Mn^ja I (doliinska mera) mirJa Mr|aK]a. -lv m l]emtfrrcz. glavna driava Me(aBa f sneini metez. -^Ira adi mil. .rr:rrcacr.trfHoBeH trenuten 4df nii/e ifipl lurni. po trebuhu MeurIlH tfl meh MetuKo. 'ce: prevradati se Mer^a t metla Mer^aFMerlapKa m.in_ ski.M6II ft milijon MIl mapri3aM.lrrK ali zal. Dolagatl razstrellvo. treniti. 2. . M[AoBuAeH. motati se. 2. -Atllr d. lig opravljr Li. Pomeiikniti lr. zal. zmeda. blag mile -3Ha-MrlAOCeH.q in_ruetoAa m. Mcrlt. -3Moa ft militarlzem MIraaquJa I milica [d.rpxa . ljubezniv twr o. ski M{uAep m slamnjaia.Dozanle impi tjubkovati.

fant umncz r|xcnpKa t zool p]ux^i fiE btt.MiAlrllr. model. .4ocr I mladost lrrrorlKpares.'deimpf moti uEoriBoAerr.w m arh dedit) M''cKn adj dised. neprije. zidarska Zlica rdrrapexe a goljenje (ptic) Mnrapu ce impf gollti se (ptica) Mrrr--Mnro^oruja m. -w t bot koperi zadimba. uo3oK. . neodloten. 'cei modro se sve. roj e Bo cenoja vop6a uupy4nja on se povsod vmesava M|rca I mala Mrc4a I l. tg lepo oen ureJerE stvar unoryro4ruer. .iy urpnc n vonj. lzoiec. . gomila. mozoli: mensKl 2. uoi pron M/1a3tz cureK M alrcH. dehteC misli. poslanstvo. Zito -r! za mlette ua'trtas. _-ql. impf zamijavkati-miiavkati M^aA 4di mlad M^aAee impt pomlajevat\i dcc: pomlaievati se. -ce: mnoziti se.naloqa ti se r adega xncnp rri zool p$aq lig r\e. "Er I ometada.-uJan mnenje. m mah. vedleten zeg. zamislj. puh.JI}r adi ki se lahko zadised. moder.d moderen. mleko. purica cdi mladosten ^aAo]rIiK MoAap.! vocto 'I!otda. mladen u. modro MEOryarOAssK. Mrtcl'tr}xa M aA. nu rdory6oxneifiory6oErEo rt mnogoboitvo rroAl'l(aB-. txa adj dem mlad purandek. 2. smrad.b!6re ra miroljubje tfEpotrouaSaIlx.flcaa t misel M'Lc^eaa. zadah Zeleti. pamet MqoryBEaqeH. meljava.miroliuben lorpcrl| adi posveten uuppa itzpl mirovati r'trrpyArja. morebiti. DA Mapa^& n strojnica !0f4rono nr m mitropolit vrmrra I roka. InnenJe Mrrcrur rmpt mrsllrl. Ilen@ ima dar. nadlahtje. sKnvnosl MtrcrpEja.raAon[r<ocrI rrladostnost uaa.Io-4x.Moilanlr zt mozaik. Mjay(a pf. qrta adi velpc lfoio^-Mo3o na m.-2. nnDcex oulztmu { se I mos f. ki se priteni na pose.dj pojmoven. lrg medel. mitnina. ploditi se. tulj.4rori. dehted Lwpviclgiepl poduhati. MoJa. uoe. -ru I misterij. -]rlra adi mnogosmJr. duh. -!Ha adi reakcijski ( pogon) M^a( adi mladen. impf ogrevati do mladnez M aKocr t mladnost l''tatu impf ogTevati do mladpostajati mlanosti.C M!|creprija.Ja. sinii MoAeA rn l. dehted moz. j slEtlsce socoben wory adt tnlrtogo1.noA MrrruKa pnjel ga le poo roKo MjalrtEe. I '}jit-baieslovle Mtlro r 1.Muc^erbe misljenje.Ir.rr impf modriti. duhati.IB adi diSea.UI| mnosc kotnik. M a.l n moZEai| m6 -um cdj mno goleten. dela2. ./|aAoallKoct MOJ Mrrpacqf./rlrre^cKn adi mislelev: ki vonatr Mrfp[ceH. Mttpnca ua MleKo nezrel MAIIBo . misija.pq pl n impl mo- l{grye I l.rUIi fl miroljuben dlovek Malro. ga-MoApYrru(aB 44.trrcEpxrs Mrfcrpqe n dem od.poeE. -Nra adj bogat z uoxeMolr(e6n ad. Iig lam podk'upnina itrtrpa I mitra. f 1. u aAer( tn mladenid. lrosolreE.fl!pWW.rslune. I(oten modro se svetiti -cet l.. MI|C. prvi lasje MO'. ten duh. mlahav.cHa.'ttrI1eA mNlec Mfic.pHa a.pra adi pomjrjevalen. pofigon 'tl barEti. disava. . zelo MoApeeiml. postajati Mnory"aMeE. pomirjevati r? norplI36aI vonj. -TEaadj ve(kraten MtIOryAeTeH. -3Ea{.AnBAaIt porasel s puhom I I I I I I .uaaAex( I mladina ulaAernK[ adi mladeni5ki tasta Zenska M aA['r rr?mladenid adi purji !. odmi$ stvo ljen ttrgn impl miriti.sinjeti... modvaren svet M eJ'ta impt mlaskati M eKraIr-MeKapKa fi. meniti.. MoAepeE. I mlekarmrcKanca M ero.rurpacsuja u aaotrtK M. ailj medel.w m maa- rmpoc pt maziliti. povoMnpHqrsla f mirnost !0rpo fl sveto olje rd4roraeA n pogled na svet !. Jrt|a adj dolgoleten nltrIorylrarEadr mnogokrat Mqoxecrao n mnotina. kurje okti MEqryxarHriqa I yelnadstrop. rl l. povecevau se MHo3ltr|a-ndtof!!trtrra ddr mno_ go MI|osI|I|cKtr adi vedinski iltrosrlsqrao z vedina I I I I I I I I rgqpll|3*. duh t1 llnpvc ./raqururle a modvirno zemlii!de.mlev. sinie. 'ce: ' aen u. hoteti MnIrE3eH. Skofovska ka.sodba. oseba. zm6lnost miSljenla Mrc^oB€ri. -ura 4dj miseln gtmlsel MECAa.q a 4di moZeanski ruca MoJ. kalup.rc (paTr. 2. impf di{ati. sok r.Jaa adl m-uogo srevlten lldo.qa -ce: MVCeMrrpocaarKocKllre rurJ mu bo lahka zel}rlj^ (izraz hvaleznosti umrlemu) leporDopeE. MiIQtrrc. carina.grob.. Adj LMq. modnl(ast Mlrjry6. mogoCe iiqgrla af. m! srca..otrrD adi gostobese. .fipo/by6eu. nall . . ki pozira turlemrKu rargryg. l'g um. mnozica rnraoxg impl mnoiiti.-Apa adi Doder.

osr'neaiL! zelo polt.Mo(eII.rr l. Moralr rr? motalec vtJol|cast Morar(a I motalka MoIaBr&a f modrina. lam zasmeh.potrtost !{ocr tt most MocrapEra f mostnina rlocro6pal| n mostisde Tffi.Molrfttr adi ProSnJr.rl-yoyopn r'ftpl . moji. MoHono rlsApa pt in imPI rK) olr MOAiILtroArlI]I le pottlrnje_ norrolizirati nec reZenj. norMoneAn moped cevanJe MoF. Moqa(ce) Mo^6af Proania . r"rora (ce) nja. fig iavladevati MoMqe n dedek. lig briti norce iz koga Morr!tudlfr tn monument. trpinditi MoqKa. lig izkorintec Saati nor. spomenrK \. hip dem MOMCTIUC-MOMUqeH4e oe' klctcc. porikanje. moriri. motr.MgpaB adi temno moder. . vzorec vezenrne.ot korenje MOSlTr]rI|B-MOq!?eH. strasnost MopHocrl -utrujenost. rezina Morrorounlot monotonija. Pol odraMo^[ imPf Prositi slo dekle MO. Mopatt fl morala. nravnost. lulati.aBa f zool llrra'vlja MpaBjadtrur. amPak "impf biii v dekliikih MowB MOAKnl l.l mokt cl|.tpiDojaA r?r zoo. L. deniSki ceKa MoMrreruTaott fantovstvo. dolgoaasnost (kruha) . sljuda. motidica raz groznie. Mor(a ce impf gI. godna. stra- Mqu:o:.uien. u' Ietih sina: 2. rfi monolog. lidnost. -Bqtt ltt Domor. 2.. {a f frolarhija bleslea. MoAcKor impf ble(l^ti -CIl n menih pt. utln. obaudoya. sinjina MoruD.lffn** ^di ''. n rtikar (izmotidka. |IB dd. prvih dvanajst nec.r I sed. sae. irleri molk! MoMvBar6e deklistvo. varati. MosriirKa I montara.nr /arz . 'r sast.veli6astna stavba. mlaMoacKor tt? blisk.MoMqaK.donda He caKa MoAJ{TBa.qu. sa_ moldednica mogovor roj .MOKpU 206 MOEOTOmJa MOI|CTpYM 207 TrG MpaBoJaA moj. zamlsel. .zuooreu(vooa ) lrq.TVKV MG MoMoK od MoMoqe 11 dem THKa vinograd ne . -B4r'MOAqe/rJ|Beu' detne drke imena . poflonski Moperr. t! !'ro^3e imqf molsti. fant.scati i'opl{ impf utrujati.interi samo za l. gl.'| p(} n'optn! .l(. enoten I OAqAAIIBI(A-MOAIIEAIBKA €tt MOHOAOT. mo. motiv. Prosec $o^exi'dg tdi Prosed .iuqna I deklica. s_cr| | I. opesanost. spaka adi grozrjiv. lig motovjljenje. MopEn p. ptelemne zavest Mope /r morje Mottrqe tt dem od MornrG \4opl interi za m. mota. modviren n'op'd'@'n m pl zona.I{B m svrnclrlK molitev. mravljinci MOHCTIII1i| monslrum.rr.AqI. va se. temen. prleli (oez).zahteva stre:aieek. moja.urin Mopen oBcrBo fl pomorstvo Mo... molcanje. Mogarre.. hlapdek mqtil(o. dobrovoljnosti) uorop tz 1. mravljin- . blested MOBaX.rav' MpaBKa f derr mravljica !. razlog. fante.uouaun<rr adj menilki skati se. motoviliti 'ce: potikati se. enc MoMa f dekle.MoraErua t namotana preja.lTtlpt MoHarcrsa f nuna o^cHe.Bm n molaecD*. bankovec ded za' MOIrOrpaM m monogtar! MOAqaA. Monapxrja. kurja M. l€ gibalnC mot. sestavljanje.a Mo rrrBa f deklina. MotrsoroonlKr Te tlani clruzrne. dekletov uounrtcxN adi dekli5ki _dekliStvo MoMnlrcrBofl fiOLJ M ZOOI MOACII. imqf I mottti Moron {ce) (sa). Mo]rC ltsa zabliskati se.ro^qarl'IB. tenin adY molde Molr(\nn-MolJ(oMa Mouqemre fl deiek voaxa-uoama I blisk mlavlo^cKa imqt bliska se. muditi. pobrtnost. opestroj. motocrkel nezClrav Mo( I mod. napetjati se. molitve. . dekliMoaKHe Pt umolkniti ska leta 'r vroliK e impf vledi. MoMlrPoK t?t tzi.enJe.I MoMcrr dcklica MoMdrrr rr moment.t scc. gl. .. {Ha adi bleldav. J..Eteq. 3.t:fl* Mocrpa f vzorec uora impf motati (klobko). -!fn rz mravljisde MopHuqaaocr I grozljivost. svetiti (se) tt MortattrrTBo menistvo -.{. ieze. poscancck dm avgusta (po njih ugiMoqvp n modvirno zcrnljisdc bajo vreme za nasledniih Moslllrure-MoqlTrJaK. molk.kHa adf modarr !dak Mo. fant lati. mraaen. spadek. 2. . . . dvanajst mesecev) .ic. moje. trenutel(. scanKa MOpe! Mo. -rgt rz mladenid.u(o. dcklidica *oMiwr adi deklidin. {Ha 4di monoli_ nez ten. . gl.MoAqe MoEdra t denar. mladeqe nid.-pna ddj Mopnap n momar modvaren. ljanje. MoMeeun adi fantovski.t ce itnpJ ntoCili. mladenilka leta MoacKorieH. postavvrteti. Ao3jeTo MoMlrrrre t? ar)gm od ]ldoM.-pHa adi utrujen. sij. motor. groza. zasvetltl-olr. e Mo^'ur iflPf moliati.. -osqrt.xrsctt. sijaj denistvo. San. tezko degl. 2.n modvirje Mop(oB r. sila MopetraoBe4. motcec_ MoHoa/TreH.

nrp*-. mrhovina.fir I l mumija (trutr ltriEa I zoot muha lo). strelivo Mir^rBoer I plesnivost Mlrjlo.r[Bodi len . zlovolien. -3Ha Mp3eriuB-MP3.ry m zoprae'.j mfazen.zvijaaa MyAlrlra iftzl modrovati MyxAe n nagrada (tistemu.a lesno propadel ebvek muSica uluacmr cdv drh Primerno. MyKGMyKa.zanemarjenec Mirocepxa t muljak M!?ArpraK. adi moteD. zganru se MixaBei adi kartonski wylraer adj indecl lam p<> zoten. smrklja aav Mpcyrxo. nesnag . Mpcerr. suh. MIr3/r. te' leden mernez xa MpaSvaeq. ce inPl . ugaw ce impl mraditi se' . mG drcvanje. za' ldry. beda upruaa adj slab. duser. . .rF . tenistvo. pan . norrupcyaxa I smrkavka. sovra.pazo!. telo. tarn kramljanje. f impers biti ledena sveda.Mvcanaf jed: r.MIrseAXBOsr-Mp3 Mlta:rer6e nost.teman. tswlt4u _ stajati iDraden. t tema Mprro. Potemmn MpMOpKaI gOOmJaVKa upaqr Gupa'ma tt.Wre inpf postajatirftmrzek.migniti.domislek. svitanje zzrnemarJenost. oB4 tz mrmlae . MlrrtroJaAer|. lenobnost Itvo. veselo novico) My3a I muza. . ugodno. ne.izvijanje. renooa MpqKa o rl izmikanje MpqHe-Mpqto. oBrE tn smrKavec MpAEepf . osudek.. premakniti MprEarmrga f mrtvalnica se. 'Ce: zmrzouatl rantstvo . tig mladic prrlaleljsKrpogovor Myrdnja. oDT. n muzej +tr uysrrKaI muzika.11.ik v nekdanji tur3kiupravi 14 lIrtsedonskodo98lskl silol'lt mprncc impl ramreti. zaruKrnosl lryAap. oH. mraden. prezelqtrernes. lenunanrl sovrariti. Kanle.er*er zmfzovanJe MDaroo€ctua. lena nuh Adi Dtrzel. masten postaiati . -u|r|a adj mrzek. nazadnjastvo. lzltllKart se tnptra impf mazati.rasadi slinav. rrlKxysa pf. lzognlrl semrgau.6 impt lIIrcVA m smrkelj se. -Apa adi mode\ pa. izmi.pKo. MIra3qH. mulec (saTarry My uJegov oce (svc mec) jilni pomen) ]Mry^e zool dern od M rape n MU 6-et lf.azarTost.mrorr. mrzel. -Ar|a adi mthojeraarrnaj s teln den iIUe e\l interj ldn moltil upuojaAeq. 'stvo.no in teMyBr|qxa t dem od MYE. obsku' zopm.rzrgravanJe iokati se vtpw r adi prismojen. nemlt !'. orglice MVKaBa t Karton t I I I I I I I I I I I I . lenobnost.obskurant ti se (ovca) 4di 1. splesneti-plesneti umazanec.Ip'l[ Ce rmll mrKau se. zarjoveti-mukati. ki prvi prinese dobro. ny4peq m modrijan MyApocat moorost MyAlroarEra I modrost. objekt od roj.eto.''qu'MItaB!'IsaK m zamreZe\ati. pust.MpaDYAln|K 208 rupaBaq@a uFr!6o 26 ulcrxr I MpaBYryllK. nagota.DIIU-Mp3AHBKO. -1tqir-r4ta3Y ttl. oBrE fi fam tepec Wp m arh peaal upAoca. cTopu ce neznaten MyKaer 3a roa glej na to. boginja pesniStva MY3€J. seLljano Ntrrtnro arh m meso z zelenJavo. fig.{r|Ta l.tig sveeaPod l'p3g re iflpl zoDrno nosom Mlrata m mrak.drstiti se. mrestt se. impl mrhovinar zamukati. MyiaR. zloben.Mpecrl|AEre ] drstisde Mpasapr@a I MIBa I lenost. 4. 3. neprosvetl ienost <tEU[ lenun <rDq{-MD3AO. smrkav uircvaagu & impl smrkati.e' rrDcn irn rf neDostno iesti MprAaEr ce impt uirco.e. Idptetysa impl lenariti. MiB a I plesen ustrezno. goqrnJaYs [pDa-MIrDKa drobtina I uprlaF. -rF rn zoo. . drtenje. zmrzovanje upazn impl 1. l' Zi\ila i' iasen (vreme) ^soke h-ranilie vri:dnosti migati.rg lcnun. mrziti.Pq !r. Mrrpa t svit.7ig sutenjski MlnropE-MtrMorrr impl rrrmra. uPcv. Irg gglota. oarlrl se zrma ledenicat ledar. cc im?t mrgoditi se.upErYEa. nazadnjak. biti brez tivljcnjo MproE adf mrtcv irproEcrl. zmrzovati. temen (lTeme) dostopen. jak.el'xr -itnpt mesllevau mravlt$ce rupecir-. . -cHa 4di neposten. meteu. premikati uri. lig jokati za indir. . ulB^ocira pf. sibati se *pmi*" J Jc. mraz.oDn rt led. rmpl pomlgnru. upnxe ie gf irnpers stemniti MDaqen 2.godba. packati.*rpsrra I lenivka .r+ri6ornia m.UEeq. bati zopm. -AF m mrhar. onedejati Mpua I mrhovina.ur ad. leden. tema. Mv pron mu (kratka oblika rjoveti. +la r'r mradnja. pl. 2. truplo.q.rd. 2. 2. ]i. MvAlra [ofoBopKa Mylnf. uoar<66ecie. llg su. impf MurraE adi irnopolt MrpAap m tam l. mrSditi se moder rek okraini nadel. MycSKa . mrcina. nese jasen.!qn m mdie MproEerrK[ adj mrtvaSki Mp. glasba. mraden. 2. fi fLm vm.71 toraa' MlrSf. drtiti. hladen xB{tcT I le_ . Mpa3.rren. priporodtjivo Mr!^rE adi plesniv Myr rtsja I municija.

MYCa{AIta 210 Mltrreprda Ha6P'n(a oA MOAItri lraT. nate EaaKapl I. {u . -qu-Mycra* m brki.. Ha6. dotoditi. rta6peg\. misiaevje. natrpati. prenikavost Ha6. godr' n i3vs: 2. staviti (tipogr). L ra(t PlU.a pf. Dlod): 2. natikati mlrrruvaa 7 neiplja (drevo in sad) MlltrTepnja. poskrbeti.ft praep ta (izraia kraj. vzrok. y!.r[r(!tsa pf .. pf. II.rKa.]lt(Ialru musaka iz melancane MycarrAlraf. bister. itttttl nabrckniti. kupec.8 pt. 36p.a6pol.jYr. dce: natrpati se. nabiti. nabava r|a6ar!?aq m nakupovalec. -v. IU. nadin. dolodati rla6epe. tmpl naznacfi\ zaznzunovati. I rntsica. inpl 'ratuplBa I. prcglc(l(. rubrhlrit i nnlr(' kati.. Ha6a6H!ts^ pf.vrl I oglcclovali. Ha6p. impl zadreti se-zadirati sc (na koga) Ha6pKa pl 1. nagubati (obleko. na6etudi -ce: pe. nazu-ce: bati se.VAyBairrp/ ()l) r(. da-tivne in genitivne odnose itd.izdelovaiec odej iz kozje volne MfraryJa I mutacija nryd)auJo. -ce: oskrbeti si rra6aBKa I nakup. sffatt . nate.. itnpf po krivem obdolzitiobdoDevati ga6eaerKn. od" jemalec MUilre adt Iafi zastonj r'qoretE. Ha6o6pyDtn t4. Ha6epVBa Inrrlr:rlr. nabuhniti-nabrekati. vzdevek za brkada Mycrar.u" n1 1. Ha6eAyBa pf.ftpa pl. narodilo. Diianec ruvqne p/ l.r m lam zastonJKar Wrtpapl in impl mutirati nasteti. impl Ha6pqKa. lig naklatiti se rra6a6apn ce zabuhniti.n6pry je. rtaoodrryli rrJ. godrnjati. lig nahomotati se z obleko. pognati.tt t'l nabrekniti. natikan #* i^rl nabadati.omara za posreunme spravrJzrnJe liUclr ce impf gl.n 6po. 2.'a6o^yBs malo zaboleti.!xli. zbrati se (ljudje)Ha6euree oe pl nadivjati se Ha6er(apyBace pl nau. v kratkem a 6pega. '. impl nabrekniti. prcdirl. nabrckirli pl. smrMyqxu irrpl 1. -att adi ptcnikav. nagnesti. oskr'radaav preskrbeti si. zagodrnjati.Mja-Mycra(A^J^ adi ifldecl brk^t Mvras m odeia iz kozie volne nri.) aa part fta. Ja."rt!t*"^. HH . nabuhniti pl 1. telo). lI.a pf poSkropiti (z vodo) da6AyAareAeH. veliko nabrati.t. nabrati (sade."uur. pogostc''.iiv Ha6nnvAarelnocr / opilzovtl. nastevati . Ila p it i s c MVrulMa rr povosteno Platno..byAeruc.'prn ce MycKYl-MycKyaaT!?a nt. ias. -nJn rr oprrzovrr nJc IIa6.raaruja zr. it ll sa6o^ . impl gl. beti.ri dar. I musliman-muslimanka Mycraft.a6^v3y ad! blizu. nr najvisji mu{x slirrrrrrrski duhovnik v poh rajini Mt4Ku / tivalski gobec. preskrbovalec ra6eAr. vzidana.iti se mladosti. iabuhovati rratu6p'n pl napeti se. zadutiti l)()lf dinemalo boleti adv pogosto. nabuhovrii Ha6o6pE.rexlta pl. fantovania Ha6^l|. spoditi. l.. impf priblizati se. linolei uyuren i r nabadanje. muskulaturir MYC tdrdrlMyc uMdln(a m.r(r|. modno se zaviti v obleke ua6a6qe. primakniti se blizati se li'. kvaliteto. nahitro. otedi. i. naletati se (v igri) -ce: }E. Fa6o6He. nedaled rra6rter. naznadevati.

prrrecr (solze) pf obesiti se. 1.a impl vreti.a ljubko.ponagajati [sapeMe4dr pravoaasno. rrabpeK|rallo ddt uiroropn pl nagovoriti. nagniti HaBaanqa naval.vtarpn adt navznoter. 2. vzkipeti. impf .. razvelrtr seHararl| qe Zl naljubkovati se.asa{Y'€' pf. ogretr se ka) narpEe pf mgristi HarleA!tsa irnpf tadzoro\ati. impt I.. pf.4y navzgor.rpl poveaati. BarpartaaYla pf.2.. pripoclniti se. prostor.t I I I I I I I I I T I I T t . HaEErse. '{a'ra3'r na leteti lmpt na{oprclu satarerrc adv ljubkovalno. 2.f xaDtlx. dopolniti. resnii' no.. Sem. Ha HeKoAKY aaDstep aalv zveter HaBDatu vecKral !{aE. pl stopiti na kaj. paziti. txrt. imPf za vedno. Ziti koga z nalogo nasaditi (grablje) EarpAeu adj pokveden. ustrezati HaDpeMefioca pravodasnost t Haap3Fa pL tmpf na.na"govarJau. podartati HqIp$eHocI t pokvetenost. nauarp4n I nakaziti zoren (pouk) saraeaEocr I nazornost (pou. ve liko izvledi II. prmesu HaaeEnrnez 1. 2. 2. naga' iati logouJlvo.. ''. zasarcpuEreEaroprwa n.rar. semkaj.Al. Da.artsrn pf DasrDetiti. naroAno adv baje. HaDaMV na to stran.J'r pf deti seno v kuPe. ureravno Dravi aas jati. a.ustaviti sePri komobiskovati koga. od tedai rnBapu pf nakuhati traDeEtl zamet HAr€Aepf pripogniti. poiasen. zaliti (rastline). potrt.Haroaelrrr.di oditen. frar!ar'g_. |taIope. lig zadolrravtaau. pl 1.A proep 1.et'. napad t ddv l.HarpaMaau.{qrr tt Kup sena taw.fr nagraJatr rurgmon. za\Piti na koga.pf .nasaAlr 2r2 tlatpaflr r.. kier dlovek lahko dc 3.d^ sluge). . nakaZe\ uarrtaca pl urediti. povesiti (oai). impl adv takoj HaEtrac ''Arpr{v'. napadalen.plada napolniti rl. HaBnIrn pt napolnru.a. kjer veter dela zametei 2. a IoDapa . pregledati w. napeljati. noDcljati. tmpl privajati navaditi-navajati. nqgl_ usnost . izvzpenlaloc se polniti. namD taal m. namlatiti. zastonj.are'd adj 1. lraDro(rrltsap[. rrrrfrc p/ navreti. Kianec qonltetr spetl. neprijetno doziYetje ti v svoj prid.vry.spotoma se oglasitise uxtuvltl. sklanjati.v'. osorno. menda. vselej prodreti-vstopati.rTGraDpAdUrIa Cdt na ljeno. Dritis(oeenl).Avr& obiskati koga. l|rBltcAlla p/. dozoretr: (za zaHarpaAa t l. v tej smeri nasala f 1 naval. t strroliti gl. 3. globHSDepno verjetnosti lle t'aagt'. ustavliati se Dri kom nairliar adv na videz pl EaEse naviti (uro).tfipl . naKazenosr Har eAeE. 3a HaB€K rgla''t&. duvaj r'. skloniti. HAseAHlraiftd pripogibati. poveievati. 'naas. Orazrn. razvejevati se nauZiti se liubezni E6tp6a pf oprtati. Aojpnsel sr s ro!J|. priliznjeno nareolu veJe. zgrinjati_se. a toAUB pL impt .kaj nevSeenega.2. po vsej Hi.. navijati za mostvo v Sportu pf. skloniti -ce:tudi: Hase: (ce) DeAHe [aler'ysa.HaroaeMlsapt. -ce: veliko izvledi rarara adv sem. kvrsku obrniti naropcrt -pBa adj navzgornji.'. navipl pokazati Pra10 (mehanizem). za vekomaj. naspnat adj daljSal z dolgim nosom taspra pf nameriti. zvijati. pot aaarac _pf tary prlspeti. ^agr.o adv obnoseno. 2. tparrfBa pf. taspw. govoriiati 'f]aapatn {araeAlra{ n nadzornik. .ad. nagnJen HaBaa€Hocr nagnjenost f |IaBarH ./'natoliti l. .e!K od! vedno. navaliti. dotutvKreoer. -c'e: sklanjati se IIaBeed. nili.Ae roKMv HaBpee urediti. lnpf utoliti-raliti rlarpearl*r adi lalji. zbirati se. povabiti goste. brez koristi kot pravijo naD.ivi.pf podsiti. zavtctl r|orpcA! / talitev ||!!pcAtr.. . t'arfiepa pf vriniti. sagrqurF. vstopiti. prihajati . naglasiti. AeEor vezati-navezovati ce naro^eull oan se Je popoparjen. natre siti s prihom (oii) HAr !t adt naglusen E ralrocr l.'EA impf l.strmo pobodje. pripraviti. ne novo (kupiti) hitro roko. 3. natrcati. Jp napad no. nabosti na vile lla!.aur 2t3 fl 8 A'' E. 2. Pto. zotra) rlir. omagati (Pri hitenju) r|aa aKa t prevleka (pemice.-AE a. nad (prcstor.lra ce d naziveti se Drodirati adr vsekakor. v naglici rraDpar tn krat.. HaDp3e.HaIIree oe I nageti s€. stor. ratr' KaBIraf. Davkreber. -rqr-HaDuKa navadi HaBrIrrar adi navajen naal| a p' zakrilati. mlahav t''. ueoditi. ustreli. paznik.rm adj okoren. u&ter.cac stiti se rraBncoKo dd9 zvilka HaDucrrrra 4dl zares. deiansko Haajaca-ce pI faffi opeaati. spu'daa'.srdito -cel zbosti.p adv zaman. [ocBprur -cet mina. imPl H Ds. podplesti. aCel l?zlVAll. HaE[Aerl. lig nanesti.navejati.

vrh' 'raAo]leH. lm pl premagati. v premodi naAMvApn pl premodiiti. nalezause rraAlrm-HaA!ruxa pf za\ohati.-pna{aaDopellgtrf snt adt vnanJt. I prcScrnost IIAAMIiNC. zmagau. kupnik. rraATpqAecer . dnina HaArnrsap fl dninar HaArtr. osabnost.qrqqa I dnevni zasluiek. razdraiiti rraAlranace. zaostal Ha3aAfle.r/.I|AAABA l|aAomKMt! daAlra3rrn 2 t5 uasupa$a I T t I I I I prLhitetL. -ce: domcstiti moii si. inpl k fam nagovoriti. zanesljiv. f navzdolje. !ce: nazobati se pf. navzdolica. Ea auorKuBa pl. Preslasitipre' ka) E'asrvd r. 'dasw videti jasno nasr4rarae z kukanje .DryiHaeMoAalclr ft naiemodaialec naepreripa ce pl nauiiti se tantovanja Ha€ceEddr jeseni. impf pognolrtr-gnojrlr aih. vz€ti se uMa BAacT HaA I1erO rma oblast nad niim: 4. togotljivost llaAyrt'r.qnaotus. m adt prrslojen -t rra^Acrorocr f pristojnost ntrllllLcr adj napubnjen. oznaditi. lig presedikaj rraAlraqr!'Da iftpt preralfatii prekalati lrg presegati. norce briti uaapacue pf prgrasti (udite lja). superl Hajnaja1 najbolj zaoaj. izenaditi HaAlra3rfl pl nadraziti. strmiHaaer( I nada.rmAono^rDr p/ dopolniti. H AywlBa pl.AHa adi nauzdolew ua-4. . -MIIa adj zakupen.arfi mah. impf nasotz. inpl n jetinajenatl HaeMeH.en HaiiKaaeHocr I oZaloidenost. naApeflr ce.impf prerasti. navzad. dalostiti (se) rt s A adv Lazai: zadai: kor11p.-rcHa adj ki vliva HaAo^y 4dv navzdol zaupanje. ruJ HaADopeursocT f vnanjost. nazrediti. podraZliti. najemnik-zakupni. sprejeti v sluZbo pf B. IMPI pristoritl. -Arraddi nazadnju$kl. 3. poravnati. duvai . letosnjo Jesen eH adj talosten. HAAMIIIIIIBA fi. ved ljuna4oJ4e I delr). naJemet Haer4oAaBeq. na tlch. to jesen. naJemDca rraeMarecKn adi zakupniski.ailv obenem.p. zakup. oblast rruArituece pl nadihati se ||lrAAc)KcI|. na 'H'ae4n. -fura adi moinej Si. superl: jYHaK IIaA il+raru iunak vseh iunakov. napad qaeM m najem. Dajemnlna Ha€Marea-HaeMatrelKa f za. togotljiv rraAyeBocr I olabnost. osoren.Baq koncu paznik. vca koli 2. talenuran uaaBe adrt na dvoje. napuhniti se.uopcxr (visina) Ha Moi( I premoa sa.. prelisiditi na. zu. furrr/ zaostatizaosla. nalnne opo. narasi?ti ( reql-"9]3:9l"ti.zaautiti \ai\6prr. [aAlran!tsa ce pl. ttt HaAr eA\.H hf6pyra pf. prevpiti HaAAUnr[. preseren rraAMcrrocr napuh.prekositiprehite vat|.anrM nad trideset let. razzalotdenost Hat(a. impl lam narogati se. visje-prese -ztasti gau po vrsmr rraAB{rp 44? ven. naval. na dva dela HaAEeAece pf nagniti se nad kaj tmpl rraABtre. n.ge pl lam naspati se. ponagajati r HaAyepl napihniti B'a{\eH adj oiaben. prekaniti. zmaqovatl adj nadmorski na.mera).a z. oto'''atli. sKupaJ Haer(aDrr pl najeziti se. crsto zaqaJ Ra3aAra3lM-Ha3aAeqa adv riI tensko. izstopen nia stavba rraiera cenaAee ce imqf uPati Eaaoauu[rTeHaAolHnra n..nofia3^A liolj zadaj. upanje na HaAciKeH. (se). tasotysa posuti-posipati Ha3oplnr td. narastr (o reK. skrivaj ne impf pokukati. hkrati. preKasarl fia4'lorKe. nijvedjilunak.rn (ce) pl razialostitl. ca. zvest [aAoMecroK. . zunanll. 2. naza. zltI ostalost eM adv v Posoiilo 'dias Ha3AparBrrqa ludi rr^p trtrrtu I zdmvica uasAlraBo adv trdno aah. tmpf r(> das. naenkrat. imenovati. desno stilo. lig zavohati. zmagati-premaeovatr. osornost. nalemmsKl EaeMeaaeMa pl. -qra 4di Pladilen priti (o.rpa46af nadstavba. Da tla 'IaseMtn Ha:MS nr nzrziv. rEnJosr rlaAr^aca.ha:ati b ved liudeh).qap(a I dninarica HaArfi. invazija. Dace srsiti se naesAa f vdor.ir$lv(). na nactzormK. nadomestek pl malo vzdigniti.as'o6]a nazobati. o5abcn.ia pt pre-kridati. KaAoJAvsa ifipl pr. zmagovatl xalu. HaABxrUpa pf . -qI| ftl nadomernAecrro 4d.talrcKr adi dninarski traAErs€H. vzgojiti.pl izzvati. ime rraifr^"tr pt 1. pa6orari saA peqsm6r delo pri slovarju naaapa impl dodajati HaaaleKv 4dr na daled naAapeu-adj nadarjen. nenadoma uae+to . moi. HaAoKpaJ adt nazadnje. rrasaAnY[n . saAraacvBa pf. up.j) ||rrobe. rakovo pot tra3aAeH. . prerraAqroKMrr y'l nadomestiti. spodbosti demu-spodbadati HaA{p$r.ial i rra:raAHocr nazrdn. zunaJ HaAEOpeH_. 3.txuBr|Da g. navzdoljni.

preprost. preskr. popihati j<i. nadenabasatise. n"'livati. gnstr-nagnzovati Fanpra i lam nasititi kosa: [ar aAe I'' nametati. blizu. postati ied. naizbrati. -stitfi nalog. (s)krajlati SAMAiM^ Dt.naloiiti.rlaa . za EaJEoEeke ade gl. Dreved -ce: piri. nuinost " -4r.iror-pf 1.Im adl kond€n.. nr. HaRpettrDa n ce uf.r\pwr. .rJe. 2.roueroca I nagnjenost tllll( (rlIl C€.rnat. HaRocaDcruv- vau I prilernik-prilernica Ha. srdito Ha yrE ce pl razjeziti se t. na'. opreti se rr. -EEala. pf.. . dovoij 'se klat|a$9rgreB adj po krivem ooooEen t|arlro|I ft lagib. napraviti ovitek. gladko se potesati sa trauz pt izsmrkati.net''It\a se.Eocr neodloflii_ I vost.rne ce impl l.alK?. r-ir(e ce. pomeriti Ha/uEroer t razpolozlj ivost zvabiti.rsvct ddr drh na Damet .'iaiZinati 3zalivati.simpatija AeHoTHajaApe dan je zrasel uaft. I I I t I I t I I I I I I I najprej je povedal nam. lta ee impt.8KaAlrn.iz'vabliati va& 'J'. naklo! rraxlouer-adj naklonje& nagnlen K cemu taK..Ea lokniti. precvsem. euy!3. izvabiti-zvabiiati. coklar Ha^a. s're ra ce l. mKMrrtrreEadi namrsden. gl.testr se ''.lua cdi neosi_ ben.1am pr'ftiSzlti's6 plaep poleg.nas{ubstr rsxyA|| pl pograjati Haftytr ade skupaj. vati. Bar ara t/ naleteti. 2. na Koncu f. npno HAM HII IIa oxxnx.novati. ogrditi. skupDo I|axvco odr na kratko Haryqyaa tml ral o Sepati Ha^at(ru cre. Da nao Kom 'faKpal . naskok rtan€t ftt fam prekletstvo sa 6a pf. naiti. Dltl l|al|aq&a mtrAc. na_ Jezen uaKogrpeueEocr f nasrgenost. spopasu se Eaaelo ad? poleti Ha r p4rl kajne Harr. r'siliti svG -ce: Jo voljo. obr€6i.^o[a ce pf lam nafueti pl t.Do na_ ktjudju najti.rarpq adv \ivzkr. spitati se (o sunJr. nuj6n uanorKEtre/r. najbolj @'iore. pL imol zavaliti 'ia. naravnati.. izgarr 44tog. podobno obuvalo Ha aIqDJa. biti obreme njen Earrsr ftt nalet.. HajMHory e adu najpozneje. naroditi. pro. odrniti tIaxoIgp. imol namu. naJezenost HaI(oCTIIeTE Ce.napla\aU. ko- *jff"*o koncu.iti.'raca! itLpf !.(. naptavljati.y ce Zl nalopiriti se ruuezltl se naroco ady po5evno. mraaiti se EaipaeE. Eal<tAlryra pl.d. tzlniZiii ti& no). na. noxy6.rOEVDa CCtf. menll se nau3Mcutrr€H. Io. nara.lryc zacnje.p/ napukati.r(vDa rt.. 4.\w pf nameriti. Ea\ow ol. v stvarnosu N\t pan naj (za superlativ): ttajWaD najlepsi./rorrocr t naklonienost. kontno adt najPrei. -Tx m Dodkovski kovad r|a eBa.i pt obloliti. nagniti ienaivc{ii iunak' nagroause 'p/ naJoapn l.lox(Ir |rBo n prileiniStvo ra yAHnqaB prismojen adi xa yAnnsaaocr I prismojenost Ha yAlBa ce pl nanoreti se rra fmr tf nalupiti Ea lTeno adr jezno. narreti se -cer Harr6aT-Ea^6ar[t. HajjyDaK r||xp'|rl .l podkev.Ha aKTvra ce tfimpl nasloniti se-iraslan iiii ' se ua komolce pl xaaarq rz coklam '''aaa'd.e pgti. rra'(P|tUE6. sKraJen kaz. Har. Da kovati-vedkrat ilkovaii. totiri. .. naleteti. vsiliti. 2. impl nasrsiti se.3aA! adv nazaj. 4. nasproti naKFErmce. !.. sestati se. . uu impt skloniti se. roou praep k. naskoCiti.raa4e aall dal je nam. neogibnost. stalisee Haaoxrre etr. zadaj.. nalizati se: 2. nazaonJe. proti.. vedinomasd rabi ob kratki obliki). prelrlreu -ce: nauaw<a I namazati. fig Dobrisati jo. na koDcu naJnprm.imt w rurKuucJu pn natetelr.esau. nam (dolqa oblika za indirektni obielt od Hue rni. podkvica na cev{u E t^ot. Eas. poIem pa vam ||?!rar{g'r c9 pt gladko se pG c. 'rlts adj iane nlcen lnroMe'll|qaocr I izmenidnost l| r.rmJnpro nai-ad! prej. neodlolljiv.j nai\en.pl.otrodji stosrden. impf pl ol(rnruoKmrevatr t. -!rEa adi razpololI rI na. napolev l|alqcrperlet| adj nasrsen. pritisiiii. f. irarasti.rrarapKa t|aaaeE. nauaavaa rt irrrf KA)KAI A IIOCAC IAM (z)haniSati. vzeti v usta pl najesti se. najesti-se -ce: EaroA.t|ta t nakovalo Bltolor1u adv najved.rur. impl rarocratr-l(odrati ltaxax(e. natrgati. p< klen (grozdie). uarqrren. zalet.ax pron oama.nr| n izdelovalec cokel. dobiti. osli. naliri. '(Al saKatrece Pf nakopati se rftlpl nasloruti se.zadnJr.l nagnjenje. -.najpozneje.9f 1. naroe o w^o'.rtrl''E'e odv v resnici.na.l. prdsoditi. I'Flvra{v&a gf.Lie: namazati se z vsemi marami. imol HatdA]t'fi. .nat6diti '' Ha/reroadt levo sa ef. zl ash EajcerHe adr. imDl naEajlfaxpal adv rLa?adnie. naceiati Se. giz-Ha oavo se oDlecr HaMartr.na oxI|IrIIa ttt. itlDt EAXoAorqrpf fom o\aditi. preskrse. /rs imeti teZave. zamrgoden tedi se tlarola. napiti se . naiiiCiti se. napu|ltr.a_ nasttntatr se 'ra'r^.

rh nakljudje HaMepAa pf f@m pretepsti. po strani (poeledati) narulprer adl namrlden. nahraniti-poravnavati.ati hrbct Hatraias n napadalec rran^rlBace pl nnplov.poKnu{grlnjatu 'Ce: vsiliti s-eogrinj se.'rrlfiI8a n. ustrojiti koZo komu HaMelteH. p||narQprtr-na{upovatr Skropiti HarraftocrE I prizadeti komu da&\yDKa I zapljunck. ocuocltr-nameD Iau. . rmpl zmehdati-mehdati. (se oborozevati ) uaocrpu pl naLnisiti . navaliti. HaMesr!ts^ pL lmpl postaviti.ri?reribcr I namrleenost. lig olaben nadlernez. Haltrfira pl otipati qarurp nr naval. napoJ Har e pl napiti. 2. HAMetKa t ocesna mrena nanrelrm adj vsiljiv naMerrEocr I vsiljivost na-uerne.lll so &a'la3ap''. vmcsavati se |raMrrrrre. nalkoditi lidinka HatraKyra pl podtakniti. -uI| tt? lamestnlK HaMecgurlaB adl ki se najde tu Da tam HaMeira ddr tu pa tam.rrpl vmelati se. izvid (zdravni(ki) HaoAtIcc nahoditi se. vtakniti Haorrre. nanretuyra 1. napitek. napasti. inpt D:astiska. namrgooru se f bat PoPIgva meta '''a'{a ct{ adr nazaj. tawtnyoa nanizati-nlzati HaHUS nlz m Hasoc nI naplavina.nakana. . urejati. napisati. po nekod saMecrteso adv narejeno. zapasti (sneg). HaM|lra. na. nesreda : peti.gost.htu. sDomniti se uawonru p' razm_noriti. siti-ustavljati se . veliko pretrpeti pihniti-napenjati se. nategnjen. unpl spotoma se ustaviti. 'rarla4l{ nanaaran ad. napeti se. nahajanje HaoKoay4d? naokoli HaonaKvadr narobe: zadai. fig napokati se xauepuar-ce: osaben. -tIJ{ m arh . tu pa tam tegovati. .qu z vsiljivec.epxio adrt namenoma. namrgodenost uaMycli ce ?l namrsditi se. ogrnrtr. nategoHanaryla se . HaMeillraa d. nadelati se. vsiljeati vati se Hanusmrx. nasDrg haiati se. poKauatr Komu dG mov. muli. rmpl osaoen postatr-detatt se pomembnega HaIIrrBI<a f pijada. osabno se postav- rlau uartorary trl onesnaliti. -psa adi rrameren.. namrgooen HaM!?Tn ce pl namrgoditi se Eqr. hi> t€. urediti.. c-e pl.nauziti se uaola pl nahajati.namera. naKrepen HaMeprrirK. urediti. 2. f€ .. /ig nrhprerzeti (o spancu) budrati se Ha''^ek'i adr na ht. potuhnjenec naM(ope'rKn adr potulDjeno.HaMeUryla Ce pJ. izpladati se. ki pride po nakljualu *ill. opiti sc nanapa I grenka izLuinja lJaJatar adi napet. Irg snovall HaMecro 4dr namesto naMer fl 1.. scA 'dne. kaj hudega. napuh salepAaunr pl fcnr. (ce) Haopyr(yHaopyr<a B pf. HaMtrpt! tlaj/Jlpwa pL tmpI pripraviti. ropk)(l. napuhadj nJen sarepqeAocr I oiabnost.l obiokan spoditi Han^acKa pl namclatl. hostija (v pravoslavnl cerKvl) (ce). ploditi.t namleti HaMe a7 namen naMernt. zadovoljevati. poravnati. H. i.rrf pasti. vriniti. oSabno se nanatrpeti se. opiu. !ce: naprU se qarrKa pf poriniti.fMsc rr.EaMeKlr!tsa pf. na hr:btu. ogla. nagnati. b la t o rrao6^oq[ ce pl naobladiti se uanepra pf Iam \agnesti. lig zasne vati-postavljati. sitnet uanHarocr t napetost uanacr f skuinjava. pritisk rraoA najdeldek H*.aAe'4 -N'a napadalen samrc rz ilanek (v lasniku) -adi rranaA n napad pf 1. zamisliti: 2. prisuJeno saMecreHocr I narejelost. DOKflII Se. sa|rHe. imlf wanlaxe. HaMfic1ryBapL tmpl 1. izpl namignitl-rramigovan HaMrfHYBar6e'1 namigovanjq H tl|l'Ie. nategniti-napenjati. llenec rraMcartxqa ysiljivka f rraMC[rOCO. maditi. namnoiiti se riaMoMFa -ce: I nauziti se lece Dote dekliskih let giawpasz pf trans zaso\raZiti pf zamastiti.sa'JaSapyr pf .najdendek.. imPl namenltr. pf napoditi. nllgrHanaAHe . zamet. irnpl IIan ncKa pf obrizgotl.ryr rn skulnjavec. vsi Ogmltr Se. . natrcati. premisljeno HaMecFlK.lig napadno Haopa l. naHan^ycKa ce pf fam nakrcstprtiti ti se.odpraviti KOga. Haflepqltsa. mamica pf. nanos. napojiti.najti saoiar6e r'. nasaratz adtt vaasih. umazati ffii\it z mastio nana(op rn lam hudobtei.19 HaoAn? najdenec. piisiljenost rraMecTl|.em od. -ce: nategniti se. /r -poYrlnik. davek pelerina r€Meraao. odlodati IlaMePa f narmen. impl oboroziti (se). sauacry(. nadloga. ar. HauoraEI| HaMeriHe.traMexiqe 2r8 sao6aarltl ce 2. grdo. vzvratno tilaril IlaIIe f mama. vplestl se. priSlec. . irn l. pretepsti Ranepq{ ce. HauarE oe pl namuditi se. natladiti. t|rl s nai^ impl napad. malopridner.f napotoyati se vati se. HaMqrE!ts pl. uma- . flanutrm pf. zmc-ce: hdati se-mehdati se HaMele . HaoFrIlEa n d.

dedovanje racaeAlqrq . p0 vsem runoay 4d? na pol HarycroK. spominjati. ukazati: 2. naslednikdedidna. 'Ce: nasesti. qetava: J. nm.etii EanIreAeE. napr€dovati. zanemarJanle f. udoben HaprE e{apfyle n orientalska prpa uapes . dedinja. ljudskost.rFHacaeama m. usotenka lrqpnar|mi. slutnJa ad! s silo.apa'e lig dcet lotiti se Cesa -Ag'a dobro razvit. -ce: Ha[(xoKt| 4dv na slepo sreao opuscanJe. raba vedinomas kratko obliko nd). zgraditi. t|aparasqap rn rokavidar ''. 3. naJezru nc(lno tanopevrn-rmnopxr adv po. posiliti IlaclmeHocr I nasidenost. |IrftopKa I brazgotina. prcJ v.rre Hac poklical nas je vse HalaMaIrHpl speljati koga na led. prevamtr. spomniti omeniti. r|apeqHma. trg rcdaj (dw) ulipeu EA!6wr pf l. Cenost Ha. Eacn 6a I nasilje |raq|lrx I prisiliti. zasi. tlallpa3llo xom.lzman Sobiti se. qr fi naselienec Hace Vaa*e n naseljevdnje Eac-errf.ce: nare nazmerjatis€. i xerle narodnoosvobodilno gibanje napoArrocr I l.opiti se sace 6a I naielie. potegniti koga. naslednica .-Ana adj prihodnji. priprava. vzdigniti se BapoAroocao6oAraeteE. -c€: rzporruu.atne ob-opraviti reoe. skaliri (tiSlno).razjeziti. zdrav (otrok) I|apale€ f !'16.tu d l tr I Hrpyqre^-HapluyBa. veleti. narodnost. I dediC. .xaryue pl napokniti. . oosecr. r84t€AlIocr f naprednost titi. nak6siti -ce: se. zaltrl(ovati PraryqTaEp n zapusaanje. trhI lost dacekaAe 4dv Dovsod I t I I t I I I I I I I I tracKanece zl nagniti.rf skoditi na noge. iz.Ana adi narodnoosvobodilen Ha. adi Dapredeni ''. n usojenec Halrewqa I rojenice. na.t|8trO ItO napacfi't rBpacyra Ilac GAI{llt ra!. omenru. prlmeren. raniti BarpeApKr? napr€dek Eattpex adr prej Brpacae pt narasti.sKana||ocr nagnitost. po srranl !|alry[|{aryrlrn| fr uzbrsteti. Dakmiti: 2. molu@ m krsi- HapaqeH.aape pf oprtati. utruditi se z delom vreai se na kaj. gt. nasi.r lec. pocez nal4xrcro adr kratko in malo r|anpoflB 4d9 nasprotno ade po prstih (hq ''a\pg. . . impf zasrutrtr. 2. nageonll HalreAetrocr urejenost f pf 1.a. v sldbo. . daljiti se. impl l.asa I 1.nadelati se. odEapaunEx.trIra3Ho4dr zaman sapaoorn ce pl nadelati se. prcmiSljen rrapyqs pl dati komu kosilo.aTe. -tE n nagobdnik Hapr|na. spmviti v red. nasititl koga. slediti za Kom HacaeAlenacaeAcrro n dediSdina. nagnjapl yllr.opc ti{meniati. nameidati . ifipf FErroL@. graszws'0 adv rxfavnost. . r. . na. vdeleR zanemarJ€nost nanparn I larediti. praska pognati popke |mlopyqa pl po. naobddovati se rrlpyurx pl zmotiti. Iotiti se llapa6ila irnpl obrobljati cesaz veselrem rrapa6lra*e n obrobljanje Eatrp€ra dcer uapaB nt Cud.xauFtrreHosr t zapuaaenost. izrn pa6ora!-dobro sprivit raslek ti{menjati. nap€nJatr se nost.xra cdj prejsnji. 2.acfi^a. MaKeAoHeuno HapoAltocr Makedonec po narodnosti rrapoAprri adj ljudski [aporreH. Ka ur{Ka ovinkov \apfia pt obrobiti (obleko) f.oDjokovatl wapeaym.napsovatise diti se (bol&ga) n p h bot _granatovec. Baqraflr ce pf navaditi se.zavohati-slutiti r|acerytarEe a slutenje. navzpon.4rra. natroh. llasIl srecen. usDesen: Baullt€rKHa napaerlor. velevati. objekt od-me. doEarpexeH. ukazovati. sojenice. ama ddi nameren. ned rmq(opo adr kDalu [acreAetr.prekrliti poAHooc o6oMTe HoTo aBII- na'pra ce pf Iam naEar"lli se rlac pron nas (dolsa oblita za-dir. temperameDt rlapaRBrqat rokavica f. ni Br{KHa cr. urezati se sacauo adrt na samem Hacarltn| 1zl namiliti sacDerRaqe pf fam \akresati se. sDomir minjati na kaj r|lnolr rr napor. nahraniti. naselbina nacelen adi naselien llace ettrle fl prebiyalstvo |laseaertl|x. povpr€ano. poiiti ccz. bfez namo JabolKo.CA€A! pt podedovati. drug za onrglm trapeAes.o rc ad! popolnorna.aqrentaTocTI napetost qde naprcj. spredaj. zrasti. siloma '. {r rft naprstnik raanprrlrpt nalobiti. namvna lauit -iml-napenjati. 2. na rarDe vnapreJ. ^rcn[r\M opornnrspomnru" Ilatrpertr|o 4d. lig delati-ce: prese HAt|OrrCK|T napetosten 4di vec pametnega HanopcAHo 4dv vitric. povprer.A!& zdi deden H._ tracerytsapf . u_reiati.ry m breme.streai z_zajtrEarrycro 4lt gl. pf .qf. 'Iape4n urediti.qdj pripraven. napetost. ki se nosi Da rall[ aonpeAEepl oditi naprej. g m izrastek.adv po vrsti. nafava. rrarqfe pI ozmerjati. valiti. Dripravljati. vzpc tlarr-y-Ka .

predmetni uditelj. pnponrnrtr. !ise. preKoslu. na rr[cD6a cc . -tltt-l|aT-pafllxuu HacleAriocr f dednost. neogiben xarancev adi radalosden. 2.IaKa naraara ce -p1 dovolj se klatiti.1. polaliti se EacMeultsa pt. smehljaj rracMeBHe ce. rrarrpeBapa uarrr[rapoAeH.Ge yf pf impers spomnln se cesa. smehljaj. lig prek(} sl u-preKasal l trariapB ce pridobiti. nau|lrllt l -ce: sc adv stran. plitl v ncsredo. domlstiti se lrareMrurr. 3. it tpt HacMeH€.Dq[ m posmenljivec.2. oskrbnik. pladati z glovo. grLm ko\anica. 'ce: nasmeJall se. \ zameno HartrIrercqe I gl.pripravltl. Jal scm ga raarp9lla pJ fattt lig tttrl>lcltcrau se Ha-4aprr. tekmovanie. DOrOg HacMeur rlB 44. na\. opomniti a ctropeA plLep po. -pra adj navzgornJr nayAolen. uan4arwa of. naravnatr-usmer_ Jatl. natoiiti. tekmovanJe HarDpcBapH pl prehiteti. . ohrabriti-spodbuiati. dozorevati. l. imof preplacati-preplaievdti qarnlreBap m tekma. nujen. nastati. odrastidohitevati. potepati EaTaM!'-araraMo adr tam.a. navzgor. dozoreti. zaDoslenost -pl Hamsaplr nalotiti. -rrna adj navzdolnji. uialoSden riam)rIr d razialostiti adv gl. dogoditi se Hacragor< /4 nastanek Hacaart.gnit t it oll.qrr r?r Predstojnik. upravitelj HacrohTa impl pizade\ati si. preKasatl: tekmc -ce: vati HarrtrpereK tu-ad\./urBeq. nabrati I|acol(a t smer.|(lr adi uiiteljski Hacrau rr dogodek wactaae pf 1. (ht! i-D nlrr. nadaljevanje [acraB[HK. priti. vnaprej Hareruaro adu prisiljeno Harenrarocr I prisiljenost HarexHe pl otetiti.)l nasrkati se uacDq|. dolgo stati HacroJHI|K. !''affrBYga pf. 2. tekma. t napravrna. posku!ati Hacrotirane fl prizadevanj e Iracmjqr|E ddj vztrajen. nanesti HalroDapeHoqr t obremenjenost. zasluriti sl z oelom Hatrope ddr gor. HacraBHuqa-HacraBHr{qKta ucrt teljica. prihajajod uacraca. COqyr'A pt. uacMeBHyBa ce 4l.ce pl dobiti voljo.N$ ad.t 4orgnll scm mu n()s. . dalje. oDominiati naciremcri I posmeh. -ryr nx uditeli. -r'J'ta ad. opremiti. ||acpqltsa pt. impl dohiteti. uaraMv ''. 'ce: nasmihati se HacMeBKa f nasmelek. . gl.zdolen uayAoay adr. predmetna uditeljica. I vsiljivcc-vsitjivkn llarpar'I pJ stcptati. vsiliti Harpar lrD adi vsiljiv uarpauannocr f vsiljivost rz. pe cutJe Haclrtreu. ittlpf .navzdol qa$aa I znanost. 4. lig speljati koga na led rlaroK!&r pl uediti.rn nastop. naliti.SIACOWT.Z[tct. nasmc5ek n cl. lrg trdo priviti KOga Hargr.acrpare malo ukriviti. opompripominjati. na stran.apyna . smernrca. satan rarepa . lig poDoraevati se. spomniti. porogljivec Haco6epe pl zbrati. posmehurv. ''. dvigniti se.. omenlfl. naravnavau uac[oMeue It omeniti. HaTpHaapJ. 2. veda Halnr adr na pamet .Harypa pf. naslcdstvo prislulkc itnpl Hac^iu!tsa vati HacMeas4di nasmejan HacMeB r. nadr. inpl yr llll-potvatl HatpanHfl K. rt usmentr. ihtpl prehladiti seprehl4ievati se rlacn I| c€ pl nastati se.f prisiliti. nitiomenjati. zrncdkrti Harpue... vzporeden naqrcpe. preseei nanrpe8. 'c€: nagniti se HacryBlr. napad (bo tezt\\ ) Hacratres. . naptav. sufiks. nastopiti. uarrfp. aacracysa pf.i m pl prehitevan. ttfl pl spt'clbuditi. ' naonNlu narnaatll. Eanos ratraw Ftl naplaviti. '''acTpa'''a oo stranl pf nagniti v stran. hrabriti racrana f lolski pouk rracraDKaI l. natrpeti se.(. odraSdati nacrau z prehlad s crt''de. v tei smeri. irrrp/ vreai dalje. napotek nacone ady v sanjah . impl i[trcti. poravnau narrlpnl. KVISKU EalTopeu.qJDcr f vzporedrost sactrIxrrsBa ad! iez ceslo. prignati narere I otedi Har aK. z visjo strokovno izobrazbo I|acraaHr|. 5. 'ce: postati ooore volte Hacrpoj6a f razpoloietje. postati tezji. nagniti se pod teio.. -ttla k razpolv zel]e uacrpon pf__spraviti koga v Oobro volJo.ie'ia impf v smeh pripravljati koga. prevesiti se.ra pl... trden facrojq[Docr I rztrajnost racrpa4a pl biti oskodovan. nasmehniti se.i nadnalaven rcTparu pl naleteti.rtf-naraaKa t2r. odrasti.. -urHa adi vsakdanii (krxl)..ur n hudid. postati. in pl nasmehniti se"smeh' llau se a cniee pf koga v smeh. naprtiti si.. zasmeh. cflG peA [actrolreAes. teK za l(at nacrpoen adl razpolozen sacrpoeq[e. Yy lo Ililtnlllr lloc{. . uditelj z visjo strokovno izobrazbo.Hac eal|ogt 222 IxrcrpaAa sacapa$a u3 aarorn 1. Dorosliiv gacMeur.rAa adi nastopajod..

HEBuAe HeBecranevestica Hea njo (dolga oblika za dir.presen ani krn. vororPrylo Pf. _-tlH tn znanstYenik narera "pl dotikati. lotevaii se Cesa saop^n pf navreai.raroupfuJareu.a&a*^ ce ?f . negau veren. DoCrniti{rno maprisepniti-prisepetavati oszati: obre-kovati. neapuo adj latn slabo.g skicirati.EelecrurrKa det od t vidtl nasje Hxemi). -x. iflPf lllv. neaPHoMn AoJ. natrcati ca.di \la'ci'G.sa adi . okrnjen..jeziti se ne\etHeBeltojat€n. (za)Selesteti ueirep6a-reoepae l. nemaren. nametati.ag. privaraevativarHe6Dexffosr nemarnost t devati uarier4 uagtrteryrA Pl. t'. omenjati naimurnr. im?f HarnerFe.z dvom.ne6.nemarHat|IfeAI|. pf stridi z u5esi.sigmr. neizobiekt od raa oaa) najdljiv. opravliati dolinost naHaYqeII 44' navaJen 6elnika u!!qerf.anmncKn llau|lrp ueBEE aglle 8at}f. rfipJ ^a' (Psa) nezanesliiv Stuvati-Sduvati ustrojiti. pooarvatl rlalIrosa rr3fpa pt in impf nanahera-na rera adv v tali. najeziti seneverluK srsiti se.ana-cc: EaEertra c4 I poSaliti se. -r|Ha \di netJgleden.EIE-||aEXl|ra fl. .Earllc@yEa Zt. bblan.rsopes. !ce: naZreti se ul namrsditi. neugoden tesde HqperrcH. pl nautiti. tipaje nai Hagtda. -^aa a. lllra adi te se'Ducrma i neresnica. buriast |tlyqnnK.slaboten EeErfAeE. nalen prsatro -nadeakati. HaEapn pl skaziti.. Projekt narmlors I ob3iv pt narisati. pl fanr nabasati koga s hrano. Dodakati HaY'[rocr I znaDstvenost.tftas adi nepovabljen. saErlrKa pt naskropiti. natladiti. Pobnznesep6a{eDepue-f. pf nadeti.rcoMerp4a serrqFcKa qdi naS. iz naSe detelei nateia jezika op$na geomelnJa pt nadimiti. glavarstvo '' HAVCTa 4d' UStnO Earlrr cralra impt biti nadelnayrpo adv zjutraj nik. imPl ne6buseq adi neobrit ue6ioe-u adj irestevileD. -DHa fam slab (elo. odlomiti staviti. odlorDiti f. imt nasrsiti se. EAUtnHCKnAlr nas. HeaPHo Mrr e ooklican slabo mi je.princip nost EAqertr I prvi pridelek. {Ea adi nallterLi oprsen. nevljudnost /r ne6o. a. namrcoditi narypqo ce pf f. na Silo' 15 Mak€doDskGBlo!€otikl slovt)l I I I I I I I I I I I I I I . never:l lkropiti.HAIIM n4 f.lly|8 Pl. EaqprEa. lat besen. Drostodusnost He6ecKrrne6ece[.. inpt na. adi nedolt'elr ae slabo mi je Postalo serurocr f nedollnost. qHa adi znanstven |mqac odv takoi Esy. imPf ^di leren zasulliati.D. -pEa adi Skodljiv. EaruraD[Pf ueooen teosti ta'''ire adv saDEe cPqe na ne6iaro. .flf ce. He6a&roA8pHocr t nehvalet nenozomost. HArrnapa opras u uaqve . inff ''aqpe' nadrniti. se_ga nadimiti: d. nost neirstretljivdst. obiekt od EenecKa.asaar s sajami umazati iezika ue6. rla.neltet. ne ravnal danes. napolniti. za clonallzlra Salo pl nadojiti.arlnne[. ucenareio z nadelo. ski. disharmoniia KO nedraroua4erien.orezonzen prihraniti. nasega ''. Hat[TIr6u pl okrtriti. pomanjkljiv runla. nepooerjen(r(u_ po5kodovan. dolznostim. seDuuMa|lse n nepazurvosr. -HeaP.n. skleniti: omenitinameravati. I skicirati na5 dlovek. HeDenrr adi nespreten. naurlpKFyDa pt rrereprd. ueoapen aamtp6ei EeBapoca[44. rraffre.larosrluJe z neubranost. naSkoditi-!kodovati tt rezstevuen pl uSdipniti uamrmre adj nekuhan. izvedeti. gsnutek.He6eca nebo taytup allv v tirino.un nasrkati nirypn I s sajami umazati.t@ namyrw. -:MoT tn nacrzem nau6apa pt 6tipati. zakaditi. -rna adi ne. postrcati.{a. Iotiti se desalIalera. sesau se nasaliti se l'. 'xsa adi ne pt rtatnaaKa sklofutati zvest zakonom.impf Drireia sklcniti stavo. preHe6ape adv kakor da Drostost. kaniti.f od daled slilati zakaditi se v koga. -cq narnertepupl sLadkati mesiti se-smeSitise na4pa m nadrt. rce: navditi.|rtri6a Ul tarr Dabiti.nebeski Hert(tcEocr f Deokusnost. prva a l|ao. rojak-rojakinja xa4lrreE.a'4E!. ttg Pre. ab gton nas. po 'HaqacH[r(aB adi nestalen. Po uesep6a-sesepae n dvom.nekazen: neviden HO CTOpr AeH@Ka slaDo sl \e'. nadrtati. naras"siN. '*jo!'/Na f.. Harrecroadr pogosto pt f.Er I nacija ti E rgror|d^cs. HsilIlra pl. Haurrlla pl. uclll: navaqln omahliiv. . naiu (kratka nevem oblika za dir.deBeErrma t neizvedenost v6k). neresDlcen EaE|fpKse. nepripraven adi Heaoln. pG diti se zorno orisluiniti Haoyr. a dvom. -qx m nezvestnik. raztresenost. priiakalnYqr|o Qdr znanstveno ti. -ry n nadelnik I|aqa o n zaeetek Halraacrxo nadelstvo. Ha[rleAlra zt.l{ tral&3aM.

. ren. reven .U-'net4epribliZno. . ncvcdnost E€najrrrK. p. nikalen rrcAoDcrnocr f nedomiselnost adr 1. -uJa r nezahonitost. co HeIo. brezzakonje. -ulf ttt leqmK nJe oezJa HeAe^o fl hudodelstvo EeBpcreH. . negoden uoog. rreAoEo^Ctr. nesreda. pomislek.di nenavaden den. nekaj. mernost. napaka seAocramqeH. +na adf neodvisen. ze.elocrx[. nehoten HeBOArrnK. . [enavoljo. biezpravnost He3zrRpenHaradi gl. nebogljen H6ajartrarocr I Sibkost. s predlogi se t|eBoaa I nadloga. [eroaeH.e$e^x. prou mqlno.Har adi 3ibek.ueAaAeKy'adr nedaled. uboZica EeEoAIrIlqaB adl nesreden..jc||. rreAollacuar adi rrezfel HeAocralerr. o HeBOAeH. nedoloden ne!:rras€!| 4di nesteptan. 2.I rIeroB adi njegov.. neuresnidljiv.. tedenski nepravi trenutek adi neotesan (tudi Ig. . -Bva adj negativen.-r.. stiska. . slaboten. znaten tlel[tDeoeH. -. -L'. IleAOCrErHe. nesreden. . raor sam: oA IIeIo. memben . nedojemljiv rreaolMEqa I dvom.Kfla nede ^dj segljiv./urosr f nehotnost. ubozec-nesredninjegova dndina.xeAolep6a f nezaupanje 'llesr len Adi nezanpen. ato pron od rojou (dolga leobrzdan.HeAoafuEe r? izostanek. -AHa Adi 1. nenabogljen.. -qI|-He3HaJIn4a Dr. r neznanec-neznanKa Ite3HaJl|osr f neznanost. 'F.rnr m pomanjkanje.r6e. vzkipljiv oblika za dir. potreba 3a Hero od njega. raztresen.RHa adi \epzaben neeanncen. nezamenljiv . slaboten. nepremrE.eE. HeroAqoca f neprimemost " IIeBO Jrrltrrsr 44. HeroBnre nesreanik.ls /' He3HaeI6e neznanje. surov t'IeAor(aat(arr lam nedoto^di sen. -a'a adi nezadosten deaoc. -fp!r tn amec zaupljiv t|erapl<a f drnka [eAoBep^EDocr f nezaupnost t|elapcr(n adi drnski neAoBereH. nepoJmutv He3alupeH. nepoznrmost.BHa adl nujen. nagel. neutrt. neustrezen ue3rprDKeH adi ncprcskl lt ljen adj Deznan '. neznan I|e3anoMHsr ddi ncfx). HefoA!tsaEe fl nelevolla. nelos6vA I|B adi nerazburljiv ochckatiodredi [eBo3AprdrrB adi Lezad.Atra adl nepristo pen EeAOIraArtB dAt nevsecen HeAopa36[paEe I latu nespG . ne.qeH. geBlreMe a nepnmeren cas. godrnjati .-Nra 4. He3aMOpeH. nedozorel.razum H€Aopa]!fier adi nezravnan nedorasel. 2.f. peteti 2.e3'Iae'I. objekt od rojHeBO3MOt(eH. nczodovoljen ias rteDHlManeAeH. 'ileD. Ire3alaMeTeg 44.. . samostojen. ncustrct- treAoAe^Kraxodj neotesan. porrckod ail i nedotaknjen llw 'raflrrtlsr rarlrptt pf in impl negirati. 2.rtcn. -E|a Adi nedOStOpen qeAogral1oK. \eHeAOBepAnB serap. pomanjkan seAe1rH K. nczo seden HeroAeH. neodrasel vzodoost c. -A''a adi rlezadovoljiv 15* He3aAo^r{freleH.!Er tt pomanlKljivost. susa. nezanimiv He3a6eaer€Il 4di neopazen tfe3a6opaleE. nena.'. nJem ubog. neBoopyr<enoqr f neoboroienegrt en qeABocMricaes ddi nedvoumen nost HeBocrr[TaEocr I qgvzgojenost HeAe^aI 1. teden HeBIre. nezno' orr. -flra adi nedosegrlrv HeeABartoBddi neeiak ae3a6aBerl.'& Adi neZAd. nesrecen ueto{ysa impl izraiati tejeadv nehot6.a}d HeBp3as adi nevezan lig za dloveka) HeDpHe. slabotnost rae3ar(oH[e. nedorasel HeAoaoB^nBadj nedoumljiv n treAoHoBqe-HeAoEocqe nedonoiendek ueAooAeF. nedoitudirar {eAo4areH.oodqae'J a.imljiv He3acerHaradi ncdolltkn lcrl He3aoareH 4dj pro$t. nejevoljnost HeAEE'€ri. svoboden Ee3aracra 4di neugasen He3aAoEorrreaeH. -flIa adi nedomiscln tilet d@etir.a imrzl zmanjkati-manikati H€A(rcTrfr@n.azljiv. He3ajaKHAT se3arMen^xB adi nenadomestljiv.ua adi l.$eBo['ifiqa m.Ira adj neobvezen He3a3AIraDeH nezaceljen adj Heiajar. -I'''a adi ']eple. neodloilj iv.HEBHIiMAT1EAEII xeAoBo eH -Atr adi r\t' neAoaer\KaH 227 He|i3raSeIt rcrAc-roAe 4d9 tu pa tam.nepremakljiv. nedelja. z njim. revSiina pl. +tm adi 5ibek. -AHa ddi ncprinrcren.e'I adj nedololan. nepretrgan Irera|ro3Har adi Dcscznan. nedeljski. v rabi s kratko obliko ro): ro rlraoa nero videl sen scm njega.. nekod. -pfia adi ncprcnchen.a Adi nemc> god. negotovost uessatlaeu.-pEa 44t neutruden Itesarta rrB adi nevnetljiv. 4r'a adj iegotov.onJlro z neJevorlo.. blizu . -rK. -Ar|a 44t nepnmeca. nerazhojen . -'dra 44.r$a adi neHe3rmq{reAes.-9 .'I adj nedorasel. okoli stcn. 2. nezadovol i stvo volJr t|eB{r. neodloanost tne{oUq. negibljiv.41 rrezmozet\ EeAeaeE.

2. -AtIa adi neogiben. slabost. revliina:2. HeMour fi mraden. fitm adi nedavni.ne.fia(rcpAeH.. v imperfektu z veznikom ddl rreM[HoBeH.HyxeH. osa.pna ddj nesporen HeoqEapen adi neuresniden HeocrsaPrt@ adj neuresnialllv t t I t t I I I I I I teorn part lcz kdo ve (milejsi izraz za dvom). netzmereb. ne biti. adj nespravljiv. adj neizl. nemod neuouren. sovrastvo. gluho nem. trobno'ier. -[It|a 4di nepremoIen. siroma5en. nepoprsan. nereden: defekten rrenc4pneH. skorajSnji rre{rA^or(eH. {Ea cdj nekorekten. nespreten. f razposajenec. osolTazen uesaAe€rr. Kmalu HeoAaMdenreH. m fam !maz nec -Bu'I uer. nesklonrlv aot Deurrr. neko6.motcau. neige ri peKoBnjej sem rekel \eltttr' adj tdelAe irupf 'rie'i f. nujen ad i neobdutlj iv 'rercar ^nB neocrrepxer all neoskrunjen Heocrolr€H. nebodiietreba nekaj motkih. neuDravlcen HeonfoEapex adi neobremenJen l'eo. ob''etnv iekt-od roj. oovecen ueo6li. nujen Heor rreri.eizkulen. zatohd ben. vlaga.ren adi nepremilljen. faztt r|cl|rpa3ar|B-r|erl3pa3|!lr neddi izrazljiv. -urm cdy nekdanji He|(ojnar 4dr gl. +aa adj n. neQdy . z veznikom Aa zanika Drihodnje dejanje: yrpe s6ua Aa AojAaM Ha pa6ora jutri ne bom prisel na delo:3. Iler(oraEr Ite(oarY 4dr nekoliko HeKo/lt(lrtlxra-EeKo. nepnJazen EeM 1. nedopovedliiv neEcKpetr4di hinavski l|euqrtr:rilE adi l. ved ljudi treKolreKTeu. -t<[a adi neod. vaasih xeroraueu. neoKrnJen He. neraziskan rrerlcrrnrtrfi adj neizpisan. -BHaadi neizogit)cD. seora cu IIpaIIIa ! kdo ve.er''a impt impers 1.rc. nekod.oDvczcn . mollef F.<am EexarrcTocx f nekaznovanost EeKa3E|aocrI nekaznivost HeKaroa. pL seMojre adr nikar! nikarte! (prepoved) neMo( f nemod. toiljiv. neustrelljiv.rpen \elaAex adi la(cn sejaAeEe r? slab tek.-JI|a adi nepridakc van neprekosljiv n*avrar adj nenadet. -B'I a41 \erzogLDen rreMEpsnl.tllma nekacuer rn tarz nesreta.Itoaae!. neopredelien Her€^e@ 4di neozdraYi iiv He_n3Mes. adi n€omejen rreoaaMga 44y Deoavno. tt trohnoba.flell EeMtlesxo. l|e rllr namrpoden cloveK Dron oo Tol.: ce App(n co se(aKoB c{ HepaHE-MaiKo dnrZi se z neliim oolvariencem HeKaIIeradi nepovabljen.-rKlra adi nepotreDen. 4Ba mrzek. \ii 2. ^d. orezKoncen IleorrxoAerr. neizrekljiv ||el|MauteH. ne bi Drisetj4. slabost uenaour I bolezen. da si tukai. pered. -Tna adj neobsegrlrv. ara.!6es€8. no€em) lam "T3S5::fj' adi indect HeKEr adr predvderajlnj im neKoraE ady nekdai.Lrila adj \eizrre[tp. neielcnost. neMoj. net ma Zenska qeMarllrr|ja-FeMartrrlrHa revf sdina. uboren l|eacKareimr adi neizrekliiv. ne marati (1. n@prsan. HeoryllaE 441 . velilianii< i rtclrtocraBen.. poredneZrazposaJer <a. raba obenem s kratko obliko My) [eHa I mama. slabi rluote t|e/r. biti brez rreMarma 1. jekt od ma. -podcenjeva. nevljuden. -AEaneusmiljen Helfarucr.leEsJacEgr 228 part naj lizraia teljol 'deK Eer€AapHocr I nezmoznost. molded../ula.raa 4di nekaksen: s dlenico cr| kreokeie izrazi ratuoduinost. . HeMerrnxE 44t nespremeruJw. Preru€rJen Heo6opnrB 4di nepoiusen. razpruJa izraLa pogojnik: aa i 3nac! AeKa crl rn ryfKa He varuc' 4a 4oj4au ko bi vedel. nepoorren Heorparflqeu. os.ubog. nepravilen nerafc. neoprsen. reveri. pretirano tih. ona niei (dolga oblika za indir. brczkonden. on ntemu (d-olia oblika zit indir-. ae si vprasal! HeorriarK]rr|8 adi nepreklicen HeoTnoBsKaq nepreklican 4di . vlaten. -osa adi nepravilen. -runa adj bolan seMorurrqa f gl. preprr.beda rte!'eetfnpl nemetr.. pl fl neljudje. nepomlr{rv Her4DAeH-A|la 4di neDreeledcn. zatohlost. grzrn nepregiben. nesposobnost He_KaAe nekje. db-. ni bilo lne}'a impl ne imeti. adj nem.. v rabi s kratko obliko iI). DOkIlCan |leM! 229 EeolllottrLSII t I I Hen3jacEer adl nepojasnjen.eH.-3na adj neljubezniv. "uFrreMnpwa z?.EB adj nesprimenrJrv trerr3MneH neumit 4di nerr:|lrqp.nenapisan [euctrAaaeqadi neizpladan lfef. slara mama rrcEsDnKHar Adi 're/]:avaien rcHasr|cr f pq:.ej(au ne hoteti.i zoprn. lakota taelte pron od raa. umazan 'Iew. n-evajen .a3rme^eE. nebodigatreba. nepoprsen HeonpaBAaq adj neopraviden.ctroiB!tsar| adi Deizrab Iten xeicuparen. poreotuca Helo|pllorlIja f nemirnost sB adj . nJe lpct. oH. nerazloren. neizpraSan: 2.

-raa adl ncdch. -i|(ua 4di nepre_ miden. nejasen. neoosroJen rre4rEryAeE adi neprisiljen' naraven nenata' etrpr{roAeri. nlcvreoen HefpoKoncafi rfi(..i sovra'el HenpsK(rcHoBe{ adj nedotakliiv ne. -AIIa-Heno6€AAtB adi nepremaglji1' uetroluxal! odi nepovabljen. bolj malo.roer. zastonjski.1eH. nepovrnlj iv. -@di pflstranskl. -AEaadj neugoden. +aa ad. delomrzncr-del')mrznica Hepaoomcnoco6ea. neDrimeren HenoroAga t nepnlKa. -^ad adi \ezai. nepremagllrv.i neprc zoren (steklo) Hetrpos4pea. ooiektiven adi nesprejemxenpu4ataro ljiv aenpr. -nsa Ldi \ztfaict). EerpaBAa-Ae4paBAqqa I Kfrvrca HenpaBeAeH. ki ni zaitrkoval xenoro. svojeglav laeprdu Aerl adi neprebujen rfepa:lraBeH adj terazholen (tevelj ) .r.qla adi neoporecen. nesljiv. -ttma adl nezmotlllv netroAaiND 4d j ner ado dar en neloABrDKen..J'er ^di HeoqesrurB 4d.odi krividen ueDpe3eM^rB 4d. spotaKlJlv. ncbtll Hepa6oreHadj ncobdclrur HepaooreH.elen nespostovanje.r rz sovrainik HenpujarE^cKrl ad.geotloDrlKAllBoca 2. ki ni bil pod rplivom HenoDpeAerr adi neranjen. ven. neprlosoJen.. stalno. -II|In adj nehvaleZen Ireqrrljare. {In-Hepaoorlmqa n. t malopnonez.dj netarljiv rrenoDrop xB adi neponovlj iv. neproseven HenpbxoncaH adj lam malc pnoen. nestalen. brezdelen Hepa6orr$K.en HenpoBerpes ddl nePrezracen (prostor) senltoBnAes. . -N!a ^di ven nepilagonetrpscdocooeH ^di len ne' 1gE. malopridnost j HeqponqceH. nepreklicen l|etro|Io.o4reA^B a. uenoctrleEr.t0 HeMqllaHrle HetrourreAeH 231 Hepa3raS€H IreorrroBHr( riBocr f neprcklic_ nost EeorcraEeH. orapocen neoqei!tsalr adl nepridakovan. temd) HenpoBepe8 adj nePrever. vztrajno {eorcranEocr I \ztrajnost. sur-ov. neotvanJe HenocrojaE 4di nestanoviten. nemaren (v ooladenju ) l1efipr!3tlare.rr adi nePrimeren. nezgoda qeuorpe[leH. zakrnel Her4ro6o€H. ki sc ni poslovil HenpocrrrM adi rcodptrslliiv nenyurav m nchadllcc Herlq€nncbovuslih ueltqeHddj ncbcn. f lensh. neosvoJrJrv.ave\.a ftt. vsiliiv Heorciai tB adl nepopustljiv lreolcratr [Bocr I nepopustljivost HeorcralHo adr neprenehoma. neuposteva-M adj nepriza"#1"-r"o". nepowaten neDonoAeH. lezavzetelr Hetrpexa^eH adi neprebolel HelpeoAoanB adi. brezuspeSen EetroMareH all neskaljen EetroMpaseH adi neskaljen r|etroErrnErtliD adi neunidljiv. nepredpisan. Hero AeuaTa rre[apa fo cAYuraar nj9g3 otroci bolj malo Doslusato uemire4 -pria 4dj lih Hemnurar adi nedotaknjen ueno6eAes. nepnjetnost. liiv l|enpellra3lnB a41 lrepfelroen. nepodjeten uenorrroNr adi nepopoln HenoqIraBllel|erlolrulllaEe fl jen. pfavrcen. -AHa. neDoikodovan qe. pridanid-malopridnica HenpoKoncaKrcT-HerrpoKorlc[Ja I lar?.ptKocuoBesocr I nedotakliivost uettpn tn". nepouden. neprediren (oklep. neprecemJrv. omahljiv EenorerallD ali len. nepopustljivost. okoren. nepremostlllv adj nepredelan "iipepaobreu -t[ra adt neusanFetrpecFueH. [etrplcrpacreH.re6nrm adj neomajen Henoae3€H... nedosegljiv rrenqg. -r!gn ^dj naddlove!ki HenocpaM€Halj neosramoEen HenocpeAcrBeu 4di neposr€oen Henocr[rKeH. neseznanjen te'. 6na odi nezmoien za delo Hepa36[p nB adi nerazumljiv rrepa36^axer ad i net azr edtea (vino) nepa36pal| adi nespamete& nerz\zumen.!e'' neobstajanje. nepnpravltcn rrcnoAeAeHadi nerazdelier\ rrcloAMaqKaH adi tenamazan rrcnoAMfiT^nB adi nepodkupI iiv rrerroAsocanB 4di neznosen rrenoApeAeHadi ngureJen Herror(e]rerr. nezaseoen uetropolreH.xar adj zaostal v rasti. -AHa ad.KI|a adi nedoseien. nepremaklj iv. -3Ha ddi nekoristen. neDredviden r|eorl]rerell adl neposkodovan HetraPa ne Prered. -rIt-leflpoxonc rillnu. . zoren. neusmiljen. zanemarlen. -p'{ adj nePrtG. -Jna adi nePrebo cu) Eeno3Har adf neznan EerojaAerr adi brez zaitrka. 'Ieo$e. nravno clst EeuocrereH adi neposveden. podasen. nepravilen HenponvcTrrB Qdi ncprepusten xenpocreren adf ncomikan Henp(rcTefl ddi nc$dpuldcn.Arrer adj nelnpolnjenl nelzpopomten. neoDrezen nenpubpax adi neurejen. vsiljivost Heorcrp{lrr^rrBadi neodvrnljiv neocenjen . nepoklican Henor^nJas adi nevplivan. negiDen erroArlptaH adi nevezan (knjirrcrrcAmTaeH 44.

nepospravljen EesecHo 4dr nepoiteno Becoar^tD 4di neuEljiv.t neprilagc hanidno.IIeq(pE r[ocr I nezlomljivost enaKomeren HeclaraBe n Eeuiemanie.Dalf adi gron brez serptre_rrrDocr I Dest'pnost. -^\a adi neodrecoB^aAeB adi neprena$ar\ loCen. adi l. brezsrden Eey6eA^E adi neprepriCljiv. lok_varj eDec. ne.ne. ne. StG hrapavost.rls I nesnalnoit : Eerlrrer. EecoDpEeH cdi nepopoln omahliivost necoDpEencrxo n nepopolnost nepo'n€. IIecBp.j rteloc. nepri''1eY9ru6 uravnotezen Jazen.cHa ad. nost nesl(laoanre trecDecnaqat nezavest: omo.ssa Jrg neuravnovesenost smotm uecpe*. 'rec. pl -E''.nepc.-Mna adi 7. z.neizkurazmeren Seno. nenakleDjenost2. HepaMH(rcT f l.adj neizprosen. zemtja) tov. zanikrnost. clena netolerantDost HCqoBeK. . sorazmerJe sodelovanje [ecparMelrsH. brezCuten EellarKaaatte fl neupostevaad.af nesrela seqeaecooopa3Hoerf nesmoHecracaa adi nedospel.ornahljiv uecoBpeMe[ 4di nesodoben Eelrerltrfre Hocr f neodlodnost.ap^w rrecDstprrEocr I neprebavljinespornost. -se. slab alovek roa e HeyOaBapa6oTa to HeqoteqeE. ne nesnaga.frnadi zavednost. HecMnclleEadi l. neJasen xefaeJa-cner cdj nepojasnjen.@. nesporen. tih popr. neusoien. slab.I pnmeren nepepen adl neprepriCan Hewo^.4di neurejen. zanikrn. Clovek. {rary-HepansHecMac8ocr I l.IracraopfiB adi \eraztoPHeqroceE ddi neznosen qecoEecer|.uo adi neuporaben IteycereH. nenrc.EBocr I neizprosnost. 233 *H.pna adj neso.d. xecrporeu alf neukroden L neenaK Hecxpo'ratls adi qeukrofl iiv HepaMHo 4dr neenakomemo HecKpr&MB adj nezlomlii v uepaMrioMelreH. qecoo6pa3en. HeqoEeruTBo-HeqoDevrwa n. nehumanost' l|€!6eA rDocr f nepr€priCljilfeslBcmtrre/reH. neubra. -qra adi nedloveru rcpo ski. tecy4eu ad. nespreten.i tezalesten.na: 2.HelqesrBo tu neudelezba.i bfez\e_ nepBElra iftpl biti tvden sten HeItquIrTCAelI. neroden. nam (kratka nepopusrulvost oblika za indir. Et pron ndma.ineprebavljiv HecoMueHocr I nedvomnost. adi nesonezaveden.lsrurv Heqlro p/ora nekaj r|elr/lo^.rrecnoro46a-1nesporazum tica secnoKoes. raskavost rast nepar@uaJKA.EeH 4di nedovrsen (glanerazlozen got) HeDaMeH. neravni.t|elqro ddy nevajeno. neravet:. xecle4am ady nereduktiven spanJe . He Vi€ m neHey6^D adi nelep.-r||a 4di neobduten. razsu)Drk moteD [epactroaox6a I slaba volia. t neprepncevalen nealovetnost. -BJa. He. oditnost vosl HecoHqa f Deslreanost. . ne- xeitrorpe6.j l.ue@olleraocr I neujemanje. . rrccnpaleAltrr adl nepraviden..zaostal glasen. .nevzgoJen HecpeAerrccr I neurejenost. Ee4e^ecoo6pa3eH.. neopazen DrlstransKr IrelTBpAeu adi neutrjen. zaostalost ustrezen t|ecr€cT I nezavest.me Hecoo6pasenocr. -TEa adi ne- \ezsovo"T"Tlf" adi nelasten. -Jaa adi nesliSen.ED 4di nestrpen. prida[ecMe(asaq ad7 neoviran. .neobsojen l|eqeeeE. neskladen xecDecHo4dr nezavestno.rrec@ABetgE.JHaadi nemiren sepa3Ae eE.ost enaKopraven HecMacea. nevesde llecpeAe||. nenacet nesojen. oga. neroonost. neusl alenost rrccr€csocr I nezavestnost. MaJKo. am. pron fieron tt srebm ZeDski nakit ocl nef.I nerodovitnica.flJ. pl.Itlaa ddi neutolaZnost rJtv [ecpa3Mep-[€cpasrrepa f ne.j nezaslisan. ialc adt neatvomen. obiekt od I . uecFpaaetFEeclpeAcu adi neporryarJen urejen. grd. liiv vezan. gG 'leco[Mef vica (iival. nesmiseln: nejevolja. ne lleqecrr|B|ror adi hudid poJmrjrv He. Dern.rre:T-etuetr. -N nocDeceu. . 2. nerazumno Jenosl.p'da adi ne.ryeH. <fl urv a. nekogarsnji (na delu) Herrnqrofl{a. nerrecupeuencdj nepripravljen (log[an HecnpeMtrccr I nepripravlje. oDttu m tam ma'l'oz.HePasmlop]rE HecnoKoeH uccr|opcA^l|t rccnopcA^ro adi neprimerljiv.LE. -D'ia adj ne. neolesanost pridnez.a ad. adi ne. {ua adl neposten. nedc IrnOSI raset adi nerazcveten Hecrlrr! ra ali nestnren 'Ie'4yTelr HeqeltrIar adi nedotaknjen.oar adi nevezan. neHepalsoupases. skladie. tig \eadi nevljuden. nezaved. nepremislien rie.. breznJe 'JeqyBe. -L'Ia adi nevost obdutliiv. umazanija toleranten Ee: eE!. s*ry.d. oditen a.

a'J*r impl merili Eur[ecre n Skrobova moka a'dnrn.Tednei HnKaKBuqa malopridnica I rtl|Ka(o 4dr nikakor HIKaKOA. ce p[.a. nikjer. impf po gnati. dosezek dela lruKyaeq. impf .objckt od rne. nuJen r{yxrrlfiq -Igr /r. -nrHa adi nocojsnji l|outrr4a I spalnasrajca ryF . dolodilo. Hrxrr!tsa pt. nikakSen rrKue.-^r!E n prillek.rRoca pf podreti na tla. cq Iu utlIIIa Ho3eTe zvoni z nogami.KHocr I nujnost. stiska.rfiJ.eD. lllcltl HopMad€ipa nl j. enotno doloditi socda. prek. mize nikoli rpc. -Uu fi zool ponrrek uypKaq m potapljad H!?ue ce. -AHa adi noben.rornp3 pf in impf noLirati. Hrrepror? mi (midva) HseAerr.r(AaI potreba.ri'rati. vrstiti 'd''tKe praep skozi. normaltzlratl.e. ni. ustavrtev malopridneZ. s Stevilko zaznamovati qypeq. nobeden.n. oJa.. oll*4'.i nlino- . rce: zvrniti se.ne vtikaj se vanje H[Ba I n]rva -BHa-IIrB. predlagad Hy. po.e.'t3oK . rasti -Wr m sten Huurror<eH.B}lpa HlpHe ce rrjirn (dolga oblika za indir.. -B.j poteben. bingljati (z nogami). c"opu Iiaer skleniti impf rrlzati. zrasti. kremv pozna ponoai pelj ruftojllar adr nikoli HopMa / l.yniti. Hokec(a ddr nocoj HokerueH. kimati.niti uu. nobeden. HOpMa^I!3aqrrja HOpMaAr. znrSiti Se llosI I|lIBeI|. nikaksen tfireT fi latu namen. EOKOT. revsctna rryx{qH. poudarek v glastl . lig nizkotno rrucxocr f nizkost. tfiuz notai 2. gugati. nakana. zaprsatl llo(. nlcvreoen rroDopoAer*rc a novoroj endek noBoceaert. pravilo. razlidica.-r(Ba Adt noben. strEnisde I{y.Ha ad. nosnica EpeMe neprimemem aasu. . -rrEa ad. pron nJun. lig nizkottrrrry part corf niti.-rera adi nideven.agn z klica. 2. inJrJ 'lypKa potopiti sc.. 'BtIa 4dl. norma. nid\.aKa ad. napotek rroprw\pa pl in impl \otmirati.. nikamor HgftaKBeII-HI|KaI(Bt|R. november nnroJ. na tla fi'dttra itupl zibati.!*pf ponujati. pravilo. ubijati.l|ann3arlllja f normalizarrrrMpron od Tue. im pl 'unitev ati.234 Hue mi). zapisek: '|loTa 3. -rtui I nod uoke adv ponodi impf prcnotevati 'do/(. tarta nwJJ. {Ja. naprej..uredtti HopMarriB fi normativ. polapliati sc H&aAe adv nikjer. osu niima.. aez 'iln3 utLga t liz r. -'. Hr|Kora-rfltKoratlr Hora Ka I noga (stola.ot'r) rllrcftoddv nizko.xI . -rrtl pt'on Di' kogarSnji ru. na zo. neizogibnost Hy a I nidla qyaeB 4di nideln Hgrueptipa pl i\ ifipf rL'ufilr. rrr. objekt od rve. o adj De soxrq I pt akarje ben. diplomatsko sDorodilo: 4. -KTrr n noht. nid rle dela HnuraAop n salmijak HI{Inarl n znamenje. HaB Aa He r rn6au . r|I|KOAKY prav nid 4d? vodilo.) rflKoJ p/oz nikdo IlodMBpu r?. Hrd[roBerr. nov (poloZai) HoraBrqa I hladnica adv nikdaf. odIENEK HtlqKyM 4dt na obraz.uslatttt. Kamol.. cua. be. njmov HITJAe-HtrAeKaad.. Bo rrtt(oe Ho3Apa f nozdrv. AeAo Hlr (svoiillo) naS dedek HnB Pron od Tue oni (doltla oblika za dir. tltnttro opp EerttTo pton rit. -IIr I noia f l. HurV. nastati-poganjati. ! rabi s kralko obliko rr). neoavnl pnse4enec rroBoco3AaAeu4di nedavno nastal.i Lizek HrraFca f niansa. kal uop. uravnavati.

o6eqtrreTv8a Dfstiti se.stra. zavoi o6Ene. impf ob.naloga. Deai o6ipue.236 o6eM 237 o6np oo ol interj ol (izraz zadudenja.. maloDnden zrdauobzrdavati o6ecu.iti. dolZen. pravno vamost o6eccr| etr adi zlomlien. zelerucav pu.. iiif ob.o6ec&roAira pt. Yzeti-. impf obe. Dlenrtr one6atlati o6ecreirn pf . ovekovs clu se o6ecrr^oAE. o6e3U!dl.oe: onesve. ih. impt l. I poravnavati Skodo obeseniak.o6eccn vDa ot.. preogtedovati. . oOeMeH.zaJetl-prevzemati vihanka. ooaqva ooara. Dri zapovedi. trpo^eTep{ oA csre 3eMjn. ggspEltsa ce pf.obe o6BExa / omot. o6ecK!?axira o6sElra ce impf ozitati se.rxa I obhod. ozr€ti se. ozir. o6s6eAyDa pf .o6eMHere ce! Droletarci vseh detel. obhoditi-hodiii naok'. ovekoveliti: -cel postati nesmrten.Te^ iavni toilei of.06€ er(ira pf. imrl .oznadoa. impf zaznarmovati.gL.o63eMe. 2. impf obvezati. obiskati o6rd(oaer! -^Ea ddi ovinl€n.-ovrnirio6eceEd(. brez moti. oshr_rnitil rarl. preizkusiti-Dosku!ati. impt ob_ Davtnan.' obtofiti. obtotevati" "f o6Btnrl. preizl. impl za\arovati.pl pripraviti-pripravljati koga ob pamet. gr 3aaolrr(are^err o6Bp3e. o6ectr oAyDs.. preDizko ocdnjeo6eMHocrI obseznost valr o6epe. o6. impl po- o6epd-0r. lrg razveliavlien ooeccnrrx. iftpf iffipers zdaniti seda. oboje. zagotavljati oosr^aBes adi 1. o6epila pf.kletvi. pozornost. -pt rnpt vznemlnu-rzDemrriati o6ecnpaBesocrI brezprarrdost o6ecnpaEl.1P1 vzElr pogum. lig prijetna sam6ta o6at'4ara num oba. sprehajanje. nol obiti.o6ecqecrE.roptr. oDracanle. zbledel o6e^a. niti se ooAerrllalle r? svitanje zarttzrtt-zQnJzevalt. ovoi. na. razum. zdruZite se! o6€s6€AeH odi zavargl'a']i za. zmeden. o6pnrpa pf. pros-nji.Brf'vD. n u t t t t t I I I I I I .malooridnici oqropllar6e l' svitanie o6ecerfiqrq adr' opesenjaSki.ulati.Zgati. oaza. kroten sprehod. pazislu o&cugtra pf narediti kai nesmrtno. o6$rpare z oziranje. upoStevati. znacaJ o6e^e\ adi siv. o6AeHlEa ce p/. -l!rr!aadi obsezen cenjevati. radosti. o6e4ranera napo4r-r zdruieni naroot bcleti. boledinc. gotovljen o6es6eAT|. o6'wio vaa tt.spsaraadi bbvezan.M . o6ecueHvEa Dl nlna impl p)renizko oceniti-ooi.2. I dolinost o6raeAyBaEe a ogledovanje. obradanJe o6:pE9 qg. zlnesrl o6el'^I''{rr pl zatreti v kom osebnostobrezosebiti o6sEaAex ! pl vzeti koEu upanje. o6e^!ra pl. tmn oornnt se. domiti kAAa fti razveUavitijemati -koriri moa. 'ce: biti ob pamet o6e^er<rr. opedi-smoditi. dbletavanje (deklet) o6up ru kraja. obvezovati o6DIrcKa obveznost.odsrrtt . navihanec. impf oE Jeu{oJemau o6Aer ce. krotiti o6no. prcseneaenja. {Ja n obtoZba o6B@tr.mn vzetr-Jematlkomu pravlce. pokrasti.n ozir. poskusiti. obelavlien: 2. zbegan pf otuy. obiskati-hoditi naokros.o. obiskovanie. imol izdrpati. /am prostor. obradati se. po ovinkih o6frIiotrr.Zalosti. naloziti obveznost. izropatiobiirrl onedastiti. . !?.a . o6ecrurerz. zagotoviti-varo vati. n obadva.fi znamenje. -ryr-o6ece Hmfa m.omedleti izl od5kodovati. impl prelopridnei{beieniakinia. I I I srmsru-Jeman pogum. impf ozgati. obedve.o6ecqeFu. Saavi. posiveti. ma.o6Bp3itsapf. oouAlra pt. o6ecqegrvsa rtrati. impt odel'Iter adj zdruien. oznaditi-ozna" aevati o6e/re'tje. turneja oonxo^llart€ n hoia. obvijati.obiti.zbledeti: beimpl \zeti-jemati komu po lo pobarvati.ooerc num n\ t. pl. p_ritrje:vanju) oa3a t l. obsltl-obesatl zlmost o6ecKlttarR[.biez gtav-e o6e3r^aDn pt obglayiti. ozfanJe of. izgubiti upa-c€: n ie razoroziti-razoroUevati o<irltyner adi brezumen. odtopUBa pl. tura.odvzemati Komu Pamet. oqeAprlpa pt. tmpf sterurzaatr o6ecnaoAlr.o6-i:cym l.o6srnua pl. o6sllg: o-6q|||yDapt.]i. lig razvelj avljati ooccxpa6pr.o6B@a pt. oviti. oviidti ooDrfieEe. rog. zmeden.Ee r?sterilizaciia o6ecnoKoeH@TI vznemirjenos! o6ecn^oAx.pobeliti gum o6eu nr obseg. ukradene stva.vzetr. o6€cxpa6pyra Ul..ati se 06rA m poskus o6nAe. o6ecrpallTa /f.

o6l'ex!tsa .c rr vcclcnjc. -rxa adj objektiven. korist. ljitev.feqtsa pf../ vr. impl obleteti{bletavati o6^eqe. -uja ? utemellrlev o6pa$oxeHocr I utemeliel)t}a.()l)r'lt. impf slaviti. izobraposploiiti-posploteviti ziti-izobra. naznanJau oojanry ce pl ojagniti se o6lacHerqe.rKa I kraja.r ri. nasloniti. 6^o Kwa pf.rar. o6reBa pf. neoseben o6^am I prid.r fi obdelovalec o6pse pl obrniti liu sl. mo6no liubiti o6pa3oBas ad i lzob r aZen o6ou..El. trdo\pysa pt.l'l:'tc. o6soswa pf . pojasnjevalec. lice ofrlra3eq. razloziti-pojasnjevarr.'lo'rKva pl. impf obnoviti. polivati ooaeKao6lexro l. obde- . razlagau o6tacs B adj razloZljiv. opaziti{blagati 06^0'. 3.. o6aota!1a ce pf. o6ojlca pf. l Vl ct( ) tt( .6^ rliwa pf. objekt o6jeKrfiDeH.uda I oblina. o6ocoElTa tl. roditi se kot dvojdek o6^!IK.r . o6o-p m ograda za zivino. razlagalen o6jacHlTa6e /r tolmadenje.1.. inpf oglasiti. imp[ o6ocrpaHocr I obojestranost oDrezatl{Drezovatl o6pa6orrr. ret. motivaciia memDil ooocHoBaHocrI irtemeljenost. t 1 I t I I I I I t I o6tpa i. navada.pf.cl]a adi pokrajinskr o6^erHe. mradno razpolozenje o6lar<Tn ce. o6perg{Ba ce pl oooelan{octelovatr tmpl obregnttr se. komentator o6let<r m L objekt. odatr. itttpt obledi{blaaiti o6. 0. s|r1.e. inttl t'l'l utemeljiti-utemellievaii (pozonrost ()l)rillrti.. rxttr'( (nxxr .r.T I I o6lrpa 238 o6troBlralre ' 'l'||i 'v||{. irnDf o6parn. o6^aroltoa!tsa pl.stavba.t.1i. impl prisloDiti.. impl fobaro6pa3oDar e & izobrazevanie vatt. plemenititi o6^axtr. '/l|Ia 44. i r i l | t ( .np| el. dobidek o6^ampoA{. 2. kradenje o6FfaeH.{aden.1oxelrrte. pritisniri prislanjati. obarvatj. oslajevati. mtr ) o6oco6eHadj izloten pce: obrnili sc na konir o6oco6eHocr f izlodenost obradati se o6oco6n ce itnpl izlotevati o6paq tn obrod se-postati posebna enota o6peA rr obred. lig obubo. 2. -3n . {qr| m vzolec. ob- o6HaAexr pl vliti komu poguma. impl ooperpre ce. srrod_ o6pacHamca lf ol)rasl()st biti-podirari.l|i(. skleniti stavo o6M[c^r. okroglina o6aor. o6Mfica!tsa pf. o6. itrrpl oblotiti. raben. predmet. oblizovati 06^113r ce pf roditi dvojEke. o6pes!tsa pf.. stvaren.Irj'. o6paTerr.evati: sestaviri2. o6opyB4-pt.r(.rl)r.o6par . iutltl zall gr. naslanjati. se (konj).o6pactrV||a Vl. impl nanizati naokrog-nizati naokrog o6rtosrl. razlagalec. obnavljati o6HoDirar6erz obnavljanje tr6pa3lecr.6p 6or\. iftpl oblili.I| ce.r lrtr|| / r. polizati. \podbuJeti o6pas^oxtt. c6. adl polnih lic. zadirati se lovanle o6peqe.. ( . lry spoduiiati o6p€cHe. oojacHrfre^eF.\i. politi{blivatj. polarsnilen. li ' . pritisKau o6^e€. .(l(. o6iacxr\. o6aa(Tila c€ pl. o6onrsryBa of. ()ooclt alll/ Darven -sp(|(rrrrr(trr In?p/ utemeltitiutemelievao6o.Ba pt.-Trra ((/l (. obleka o6^era. sladkati. -uja n pojasnilo.? prr.u. . impl osladiti. 2. imDf o6pa3\tsa pf in impf l. tatvina. obloga o6^o. barvati o6pa3oBa[ocr I izobrazenoit o6onETH. itttltl ofuclj ce pt ostati bos. o6jaDlBa pf.xana itntl 1 obozevati. 2. -jsa adj na.B adi obdelovaleo ljubitiobliubljari. -rgr fi oblika o6runqtsa ilpl oblikovati o6^xK!tsaEe n oblikovanje o6.us'a pt. -qu m L oblak]. pridkanje o6jacH!'sa. sladiii ooaar. pripraviti. ot. o6^era pf. debeluSast o6lra3. . -. impf pe rasel oretr na tta: lrsovreai.o6pacre. ki se da pojasniti o6Jaovaocr I razloZljivost. neprrstransKl.. oop&crvttlt pl. -xia n uteme. tI r t'l - o6pl|e ofrxrxVt| it r. ibooDrasl obrrqdlrli l siti. obdese-obregovati se. vc(ki (l() liucli oorftrcv$l|cc irrlp/ vcsti sc (fi ilcvrn . o6^eryTa pf. podrotje.Altt.Ku. . debcloliien.r stava o6aora I ovitek.naznaniti-oglaSati. ti. tazla$a odlacldtr. zadretj o0. o6pj3^orKlBa pl. itn pl oplemenititi.paorc o6ocHoBatMe. impl pojasniti. uoarlalr r$par lr obraz. upanja.. o6pa*a pJ. raziiSdevanje. sestavljati nlev oopacEar pf od o6pacrrc obo6oFr. mouvrranost nasprotctl o6ocHoBe.IHa 4di navaden o6[qHocr I navadnost o6jaBn. impl preudariti-prepremisliti. ohrabriti kc ga of. ritual o6ocrpall adi obojestranski o6p€re. stvar. splosen o6rqaj. podpreti /iA spoltovati. t. delovno podrolje o6^acreE. Sega Ooltqelr.oAep m nebotidnik o6. impt nost j. gram predmet. -arr rn obidaj. tudi od o6pa6or lBocr I obdelovalpeK!tsa nost o6pHAaBa pl umazati o6pa6sryEa.(e. intpf oblizati.'f. impf nasloD'i\ti se-naslanjati se na komolce o6aacr m L pokrajina. lig tezko.pa6o1Ka I obdelava.Bd pf. impt obo6pa6or. o6epe o6Hpa. zgradba.

o6waue pl.uezgorljiv oglasevati. ogluJCtUql presteteovce.fyBa pL imqf nauaiti.. razdraziti. -rtr . lttl. pt.oroE pa rqtpf opravljati. ozreti se lo. razkaditi se poneumnru orpa6f. obrat.^asv!. o. onu. rgparski l! Mst€rloffikodovenskl slova. o6yaa pf. oBqapfirrK. orp. od. star olemer|ocr f ponosenost. rJrvec tI neumen orpa6ynaqq ad. t t I t t I t t t t I I I . ob ooetr. made ognjilde. razkadi. narcditi so. -rlr n pooDlasce nec oa. o6poAyBa pl. uaiti. ob noselost pf .omieadi oDrrapcrro a reja ovac vrt oBlrn{rBlrKlr adi oveji. overiti.lovski oD{roAr@eEt. oDep!tsa pf.^*rlaow''rJ. uPr+ nika) ti Doeled oBec m oves oDeceE. -tFr hl ovanjak. ttg obubozau rcoallOgledovatr. namanjati. -rmra adi letosnji oBo:tMottE. la obubozati om !tsaEe n razgaljenje. -mm 44. oBeKoBelrlBa zJ. impf pooblastiti-pooblasdati oBlacrrreaoB..postati neumen.do golega op-ie ogledovati se.obrzdati. . -xrr nolt pl obutea o6yer adi obut oswNr.rz el. ogoleti.|atla pJ. oroH. saoen Dadalnoorodie oDoEJe n sadje olenar adi uvel oEom(a t sadno drevo oBeHarocrf uvelost osoErap m sadjar. ompq!tsa pf. zavrtljaj. kresilo (oB.. inpf obluti. itnpl wo. prodajaoreHe. vaditi o&a'4j/la ovacija. dce: oSle orc r Il ogoliti.razgaliti. razdrazen. . obrok (jedila).rKo) qxpetre ovdji sir o[Itrqa t wodina (pri bolezni ) or?I. oqsevau nag. dom. pleor^yttrt. . oB. 'lg n sadovoEepr. impl orprfui. oEanaorllla imgl ovekovetiti. o$alrlysa pf. zele) postatipostajati lalen or[oMgT r'2 Oglrjem€t ot&ac\. ti oBeRoDettrt.0(a I fam jetika. navaditi. dce: ogorditi se. b'djekniiigoren. imol oEoomopen.se pton ta. obnooBer!'eri ^di ten. orlaAYaa pt. ogorcru.postati neumen. or lrlra pt. -ce: pnsrudrti se ovcJaslaJa orH€H ognjen. omirrapcxa adj sadjarski overiati oB{rrralrcTlo n sadjarstvo or€pltas r? overitelj (zapis. dati se (v zrcalu).pt zagospodovatl-gospoqova-[r oDlacTeErr(. ogledalo oouoozanre oraeAeH. pooblaSEenje oEr|eml<n adi or. razKacen seu orcp|n!. oglu. tuberkuloza ovr'fl{o. 2. povoclec mica (za_*ronpir. omogocrrev oroj. tukaj oEAeEeE. isker. impl or lnee p. oBaraotE. ozirati se. nosI tti Z.postati gol.{Btt) on|Irr[Ie fl ognjisde. BOAX(yT r o opocrtur-eoBrlr jaAe volk or+qtrlE adi zaglugen. izurjen. 3e dna oruapctu adj kurialki trstovl(a ne naredi Domladi oruacrl pf utrazaii. grabd_ g3. oaa.l. liubitelj sadia niti.n l. n ogenj. brzdati odyKaI pouk o6y. i"lpt obesiti seobelati se na KG pa oricrmq ce pl uresniditi se oD^aAee. impl ponJenJe neumniti-poneumnjevati ko. oRllacrpBa pf.i sts. uriti.nrolu..B adj lam jetiden. roneummtr pau oray|teHocT I poneumnjenost orpa6lrar6e z ropanje.'o6y. lig or eAaaonr zrcalo. orau orapeeorayrne pl ogluleti ot|U![ pt ogluSiti koga. lec. ovekove impl lit utelesiti.ras adi vrodiden -:nfor. r lLeA^. poopremtl. IeKOVaU ratr. impf obroditi o6poK. draziti se.. impl obuzdati.oEoltreH.ragr!tsaq m pc obla.E.oropreu ady' ogirlen. potrjevati. impt l. obrok (posojila) o6pr n l. impf pa ntal( trditi. obrekovati oraeA rz poskus: oglEd: 6sle.ponositi se. nag.sEevalec oB^acr!tsatse fi pooblastilo.ororapav znopravljivec di (pred Zedtvijot orc^ee p/ o_goleti. ljg urr. obtok o6y-e. imd omogotitiomogotatioEogMorqtsaq-e. o!.orpupa omlatiti-mlatiti (Zito. onedediti: orrap rn ovdar umazati se. 'Ja. izuriti.oBprairr d izbuljiti oei.a pf. to. obi.tuberkulozen oE. oB€E!tsa1tl. oropati-pleniti.Veni2. razor ltraal| pf. . or. zagnusiti. z omogocanje. oralhaBeHosr f poneumrje. impf mare.or^eNIBa impt ogpt.a6ira. oouvau o6yrxa..orpaotBa pt.ro onn|^o r?ognjilo..Af ZOOI OVC3. -nroB[ (tuol: otllH. . bude. objaviti.z -ce nosttl se (obleka) oEECHe. ullovetevati oBefi. navaicn o6!q8. ulloveaitidevati utelelevati. co easuJoc rra oBua 6aq[ o He 6lA!tsa ornap m kurjad cnaov-ca ni planSarija.r m ropar.<Ha adi od oBec ovsen ponolen.snope) owr.qwr.'n adi nauden.pna adi nepre oglasiti. oBo3Mo. Zarildej ianlK. -Ana adj poskusen oron. -EHrf m 1. ta.tc.o6pono 240 pf.-rnia adi tukajinji oBAoreepf ovdoveti pf.[uotna. grajati. oDaa. ODllCHlla 241 orpa6!Basrr- I o6poAn. veniti oDoErapEtrx. vzklikanje. 2. Postati neumen-postaja. postati sol. I glasnopozdravljanje oBASBAeKia 4dr tU. dc or^aB-or anrqutq w m ogJav.

razvezovau. zaluKavatr oArarKa f uganitev. . -Alttr rz oder (igralski. -. rcjcc n presezen. DreStevati o4ial adr komaj.{goAarMta ft.oArp.T prgklic.l odgovotrxl nost)-vladiti stran.pl. posvclltl o+Bo4firrs. . razlesitev oADerlraEe . hod.ce pf.qaja izbica. oalpqsa pf. oABoAH!tsar6€ osuSevanje fl ti se oABO€rr tocen 4d. oa6tpat<66apauxa m. impl 1. birtneZ-izbirdnica oA6upaqra t tam raztfmevaIlle oAoMIIeIUe[. 2.f od\ada oAtr^ac rn odjek. oADpru. jati. oAlo. oABnrdrlp^ pf... bliaht zu oA6oeH. irftpl pobegniti.oAAeae&e. . zrcmolavau Jau oABUr[e'|.-EHa adj za kurja'to orpee?l. razre5evatius.oAroBopHnK. i?npf o. razresiti ueankGugibati. refleks oA61rnsy-oA6^acKy od. odtujiti{ddaljevaskuten. razumeti o46aaeu.odpotovati ljev). o4tatuyBa pl. odviti{dvijati (viiak) oomevad pf.^ rrr 6ddelek. mladika oogmrlr..MEa ddi ogromen. oa&^e. impl odveoAree. -impf preKrcau. ograjeraDje. odpihovau oADc3e. impf odviti. zasuau. odpeodvrniti.grajenvrt ograd. prelteti-odStevati.J. oAAaaexy ad? od daled oADoeHocr lodenost o44aaeveu cdj oddaljen I oADou. impf u4pI ooJeKlllrr{dJel(ovatr. l. lig dojeti. tok oAa f oda.dem od o. m odvod. impl obraniti-braniti oa6po .utedi. grd oA ptqep od. vziti.impJ postati-postajati groo. oovarau -oAEeDa pf. orstancrr:rnJ oomtKanJe e. . izogibati se oAftrer(Ir. pnorzeK orl.oABoJlTa pf.vati. mrt%ski) sovorniSki. odvrDiti (pozor. iq. oAI^eAUa pf. loceno o[6erse. -Ce.sprG oAAeaettosr I lodenost. zauu[au-pr€kllce. itupt od- peljatiodlarati. oA6pa$Fa pf.o6. oAueIUD.^Atr. . iftpf Cl. impf od..lig dc) razumevanJe JemanJe. oorutevarr pf.'4. r'.o$!aAyn's plr i tttl ja. odpouganKe veo.cezmeren o4roD. od zgomj o4wp. .. oAreAITa pf. g.. vzhod (soncaali lDeseca) orpeBerr.. I izdajavec"izdajavka oA -Aar'f arh izba.k\.poseber. oAD'rt'rKa. inlt postati grd. oiltegooseba r?tr oArope ad. stranska ve. oA. oA6polwa pf. . kurjava orp€ra irnpl ogr€vati .zasveutl orpejcoHqe z sondni whod. o4!^exUBa. s. del vrniti. rnlp/ pregreslu se-gresru orposr''n. orpe6lBa .-rna adl odbijajod oA6npaEe n tzbiradei.n!ua ad. iftipf . soolca oa wa adt zdawa: oAap. ve. Sele oAPeAe. ola. vzhod oIPetnH Ce.r? lam oddoliitev. impf odvesti. pora@ati dols oA6opqllat6e. ozna6iti<tznate. oaalte n.-rg{ABrrKa m.apaimpl odgovarioti. impf lo.omeJen orpaEEqenocrt omelenosl orpaEFnr. f iz. oA6aERa adr tam posebej. ..-'r'k adj zoprgprioddaljiti.. odmotati-odvijati. svlt. orp!6Ee. razKnll ncdtfi r'Il7 onl/t$M. inpl l?. odmev./r.AflUA pL inpl xnvatl nedra osuJiti-osuievati (modviren oAAaAe.ogreti.unuK ( Desedel oryarue. nepridakovano oAEn<. izogniti sebezati. postajati grd orpoMcH. impl izdati.zati. odpeljati-voditi od.Ea adj . odvaditi (kajenja){doADe3lBar6e od:c n aij. loditi (od prijate-ce: llatr se. odvajati oAeeMr. pl. oA6e erqira pl. .pl. fla fl oddelek.te. ogaben n.j odve6en. odpihativejati.urEA 44' Oavnl oA6iecorq -ry m odblesk. oge eH. m prevodnik se demu-izkazovati. oA6opqlra ce pf. orlraErrr!tsaEe r? omeJ ltev.trt]D€. z og m hoja. zrediti-vzgajati. or?asrneu 44. o4apr. .a. razvoj. korak. doumeti. oAre3lBa pf. I posamezen. o. impl ztv odvaditi-odvaiati oAracrr ce. pf.impl ^eqr. lig obvarovau orpaA!tsatle.e \. odoAaErHe. hnpf odSteti.Epa(a impf od.tE!o3EVBapf.oAr^acy\? .'!le Wa pl..q.nko mah.orpaAa 242 oApese oAEes!!al6e 243 OAAEAII orpaAa I ograja. lig omclrlev.orpannl'aa. Orp€trIyBA pf. razscau cepljenost o{Dpxge. odsev. sprostiti razred (v osnovni Soli) oovezovau. oABwrr. tek. poddrtati-poddrtavati o4depe pl izbrati.oMaDa pl. impl fam oddoliiti se.UBa impf oAxAeAa. odgovori iodvratati.. o|AaBa lzcraJalr oAasErK. sveiana pesem pt.u-DrasKatr oDrasKa orp-er n kuiivo. orpv6ElBa Pf. tr 1.oAAB eqet|ogr I oddaljenost diti-loievati oAA oAAa eqyB pf. o4derlJVDapf. velKanstr orpy6[. povrafilo dolga oA6paBat obramba oA6patr6esadi obramben oA6parn. odvzgojiti. irnpf pt. oflteBar6e r1 ogrevanje. svet) zati (priznanjc). soba ^. posamrcen odgovarjati o6rp*.rlr odvledi. iiva mcja. -jHa 4di odbojen oA6opEr ce. oADpareH. omelevanJe orp€6e. otsijati.Dosvc&r-ry. oAaAe. OABAHT'I vau.oApprlra pf. itnpf ustrezall . razvezati. impf ogseryrym adv naenktat.pf ograditi. na ugantti. rrnpt omeJru-omejevatr . ..ni e vradati. oAapar{. oAr eAyDalr vzgojitelj.zmna' oABfrryBa pf.

Doseonostodlikovati oF. ocnos oAriare. Driti k sebi od ieze o*rvume gl okriiti.arnaJ oAMasAa mascevanje oaFagaa adv od t zadnje strani oAMa3iIt ce pl maSaevati se oAMasA!tsar6e mascevanje rl ouaulreA ady spredaj. oqqrn. oAMoplTa trpeti. {Ja fl odobritev. . outeio adv z leve strani oa ee odliti. 3. gl. irslka. oaAIlBHe cI| oAArlur(l I oddih. odjavnica oAJaBa odjahati d o$arc pl l.ItprHe. prej. oA. 2. odlomiti. oteriti. oa!''e-fruBapt. I ma3devalecmaldevalka raJ oul.. pa mimo oAo6peme. potrditev oAtro I| pl izprositi oao6pi. zleteil 2. 5. od znot.ruseBcdi odlid€n ol. dovoliti.t]8tryaa pf. odoeitev.oaaerl|a -futroadeteti.oaEpry'a. oAepyBa pt. II. biti v zaDoru oaaeTa. oAMa3AlBaSOAMa3A!tsaqKA o[''3|rye ddv zDotraj. spoaiti-daj ati -ce: oAorA@AoBA€Ka adv od. onemo ogerlaAex ddrnepridakovano oAHece. odmevati oAeBe fl hoja. poaivati -ce: obrniti na koga. o{lua uB pf. 'ce: oditi od doma (dekle). ovirati Dri delu oAMararrfi kdor pri delu ne olgaApop adu od zunaj. oAMorueIf ne pomagati. odklanjati o E. nekod De!ati o4uaten adj oslabel. irnd postati{rostajati boljsi o4aFa I sklep. 3.a pf. oppaawgn pf. oArrsc!tsapf. ce trupl oAMapace. odstetiodvzemati.. loCba oA^!TB c.aa{e'd. o$Io. tft n L. posamidnostr posameznosr oAAgcI|oQdy z desne oAAPgAApt€ rr. dom oddiha -/rna adi pitrievaten o*topetf. lodeno oAAe tocr t poseonosr. odmahovati o. cr|. oAjt|'etauta pl. ifipl oslab€ti. odpoCit oAMopenocr I spoditost. oa opY8a pt.p1.. impl odjekrdtiodjekovati. dom. od. delati (stroj)..r. (bidelu) sere. odkruliti renelEti ljubiti. odpoaiti sepotivati pf. impf odobriti. spravru-spravljau v postatidobro voljo. iditi o*exiz'"t pf L odletati (zaradi bolezni): 2. 6dpotivati si oAArnne. inpl o6oarKe. z. all.iw ri l. oa. impt odvzeti. impf odzloniti€dzvan iati o4sro tn o&iv. druriti se. zavrediodmetavati.oAAelrrro oaMaI&rr oAoSAOAa loditi. ttevati oABD'gr[. adi spotit. sprejetiodobravati. pavza oAAr. tig za\esti. odnasati. na pomaga. ovi rati pri delu dovoljenje. oA..y6r nlc vec ra imeti -/f oguarue. oaitaaeiocr r? oslabelost. potekati(eas).iorara I ridlomek oAAO[rq ce.c ft razmerje. odceDIau o4dL. unpl loliti. odstaviu-izlc devati. opeSanost ro) dobiti jih. I nehati se jeziti. impf od' sel. o4woruoa pf. odiev oAa[Da oe i?npt odziyati se op itnpf l iti. prezreti. ua o4ere pri odhodu oAelre. odpeljati. zameDjava o+rcCf.vDaEe n odlikovanje oa. odstavljati (od sesanta. odDoditi stiddihovati si.^io adv posebej. po{itost tmp. odtok. zavzetistaoANapaEeoAuopFaE€ tr pe poditek liSde. impf odlagati.I. .Ana ad. or|'er''. zale.IrreAeH. odlasati op'na''''. omotiti se oAelEgE alv laenkrat oAexAa t masna obleka (pravoslavDa). hoditi.nanaiati se divanje. oaeruyaa 1rt.mn odwedi. polrjevan oairopa.ll. imtt oddahniti si. oAA@ rt(tDl pl. oao6pryaa pl.aSYB pl. separatnost.E adi 6yAaaa oAnecen velik norec o$resr. oAMop r?r poaitek. delo ovira zunaJ. rl 1. vnaprel fl. o^. . taiati oAo3Aoaa a& od spodraj I I I t I I I I I I I I I I . imeti Skodo.rBxe oAAga4la clt pl. odigrati se: konEatise-ce: orJala I odjava. o.t. oDesan onenesti.oAtrp3Hlltsa impl oAosropaadr od zgoraj odmrzniti-odmrzovati. prenehati jesti. o[r opa.impt oAAolr)KU. lo6iti dekle od do ma.cga adi odnosen. !ce.uena f zarnena. oorgmvau. odhod. impf zamenjati-zamenjavati (pri sneti.r-yra. nrre z pocitniSki oAo6I.oBo Mt znova oAnreltmx.(stavek).rw{ffi vf ltripl oarf. iupf iti olir6cen. impl odrerl{crrau oAepra t brajda j o. oA. l OCUgrau. . imltf gr. od.qwira pf . preotem.Iv ozFoma. obiti-hoditi oAgocEo. oA orr. tod. oAEeKaAooAEerAe adt od. idoditi.zoratii 4.ry nr odpadnik. snemati z njza. oddolriti se oAAoMrf pl opp u\o'{rr vzeli za Zeno. oA ortllBa c€ uf. potovati. oAIm€Ae alr od nikoder zametavati. potrditi. _ oMfpa.ljubiti se. slovesDa obleka oaerae.rafa impf De pomagati.e. od. dovolje. sorazmeruDomu( re.ne rmetr aDeuta oA ara. oprostiti dolgaoddoltevati. odcepitlloCevati. zadn:i oApaece lrt oozgau se oAieMe. mimo. (z zaimkoma clr moglost. oABeMapf. oAo6IroDoM.oAsrp8y!€ pl.b. gr4rn oziralen. z. obnemodistabeti.a ee.. OAAO oddolriti. o46poro. impf odmahniti. f prcmof. kondati. premor. impl -cer postajati dobre volje poaitek. korak. odlitek oMrDKa I odlitek oanE(a t karakteristidna lastnost.-. fie miniti ot. skupiti jo.. 2. Davza vau.

.Eyl-. vzne. otivljati.iet. uresnidevati oncuee.|re pl odrezati gl. on<rcre. imol ozt> (groiajc)' bati-zobati osBepeH adl l.. impf navousenost oorasltoorascatr oAyuepr. zlograsen o3^or^aceHocr I razvpitost. obgTaJa re_(ovanle.ieziti-ieziti. impf lustanoviti si dom. 3aAour!tsa oAouEo. . ittlpl oApaculBarre n odra5danje navousttFnavousevatr oAIreA4d? po vrsti oxc6oBel| adi nabran. -q! ra popoldan oAlt€ I odvada oAlqn. oAp'KlBa pf.vledi.pomeniti o3o6a.octsevatl oA\ r!tsarle z opuoApaslTaEe z odsevanje -odvajanje. preklicevtti. vzdrzevati. reZati @ KoruL. cori ker. obsiniti-ozarjati. o(Delvra pt. zguban oApeAenadi doloden o. . osor&n. posledica ospan. uresniditi. omoli. spravljati v slabo . inpl od- o3a6E ce. ostopa ad1)od zforaj.oApryBa pf. razdraien. ohranjati oAp. impl zaanamovati.pf. oppasysa pf.f.. obsevati os6l|aerr. zbeganbiti osBlre ce.rl.e\tanje. divji. nazuoAPeAm aeta.xtB$lq rr vzd. razdmlenoit.)raE'apf fam ostareti oAlrlqa Mx ce pf inpels ol. Ziv orxxta.!E m grebljica. tek Driti oAplqax adr popoldne oAplqeK. oxrreta pf. ozdravitiazdravljati ptr irfid o3e/reltrr. os6opUs. obsijati. $6optd. povrh. npeceoApeqe. imeti. premagovati kaj. zanikavau oapeqeE. impf ovaditi{vaiati oKarrf. lig crkniti-kazati zobe. odsev. oAoM!tsa pf.tcegfoql'|. irnpl uzakoniti.pHa adj ki ie zg. imyl prcKflcall.prehladiti se{zebati oKa I oka (teina in votla mera. gl.o4pqgrrvpa pf. lrnpl wzeu-zetr orxo[T'n. impl razrrgau. 3aAOUr{Ir. oAtt?cue. razcapau-Egau o. oAIreKyBa ff. tivahen. impf orivin. impf oApeMra adi dolodljiv post$ -postola Zejen oApeA rcocr I doloaljivost oxorrcr 4df orcnjen oryt1tur'. in pl ozebsti.AlttcBitsa 4f. g. rIorEP Ae|l nKalen. rl. impf gr.'.a of. o3aplra pf. obsijan o3alresocr f ozarjenost o3apu.a f . piedpisatij izbiratl' oxexu. . cePlro3etI o. z one strani op'o. oserdrlra pl. zato ker. premagati kaj oao['rn. 1282 Er) oftae. odre(i. DO orKecroqeHsilovit. poro{iti (se) oAorrAe{AodteKa adr od. nevorJo osnorllaceH adi raz\pit. imof razjeziti. . o'|f. impf oblatjti.rvBpf.ry4 ogorlnlaa pf .oAoKoay O'K€l|CT otteqroqeH t I I ovir .oAfq!tsa. zoslasnost o3lorlacu.iolj6. grajati or6ol. oaoar'(vB'a Df. impf redi kaj zoper koga. i mpf oiiveu.. ozlvl tl-ozlvl -? l atl or rDorlopn. tl se oseMre. -rsa adj resen. oKarKlra pf. snesu besedo.ti se 2. oKla lBa pf. Zalovati za KOm oKan<e.orcj. odtediod. pf. t t t I I oostuzrll-octsluzevatt orytal m l. mirjen.ih oAo^ee pf upreti se. osBeppa ce 21.hcgan osBelre{ocr I l. upirati se. uzakonjevati o3apeHadi ozarjen.podaljSevaal oAoll)qtsaEe n zatlatevanie oAo^su premagljiv.tno atl! nikalno. ohraniti-drzati. razktditi. jati-opravljati. odj eknitiodziva.rtg. 2.o|rYBa pl..o3o6wa ol. oxiurorooppa pf . otxoaryts pf . i.vBapf.st osa'o6ll'..rumcr I prernagljivost o{o Wa impl ustavliati sc. . lig narobe narediti. imDl podaljsati. vireroiiiiiiezi'ti. kos biti komu. pogra. hud impl raziaiti. od gornje strani. impl porumeneti. negativ. obrekovati. zr v Zati. .se (svetloba)odbijati vaqlu{ovatalr se. impf zafa(ll oApnd4. refleks: 2. imDl ros o doloditi. o3a6!tsa ce fi.. impf obdrzati.@atrop. ki ie -o4i mu tahko uDres o4o.. ostrlBa ce pf.o{-pV. divjanjc. oAlreAesocrI dolodenost oAI Aa. zavladevati. laz pobledetirumeneu impl pokazati zobe. 2. olsa\ysa pf. zbcinl gati se-begati. gornJr o3Ao a ode od spodaj o3ApaEee. pl. negatrven o$te. koga oAolrlr. rfipt prrpravltr-pripravlJatl xoga oo oooro lmc o$tasra. .-lHa 4dj opp. raztesiiit. ondod. oeloraacpa _.o3e1rerl!tsa ozercneuozelenlevau oerorue r enoletnio tele prvo zimo iivljenja ()3 o6eII 4di vznevolien.oznatiti-oznndevati. o3no6v. impf ozariti. besen. oddelek ban. oKaJ!tsa pL hnpf ov jokovati koga. impf odbiti . scante navaqe oAlraso adr zgodaj. onranJanle o{por'4 oAxto'JUB pL impl odtrgati. Zezelj. OAoKoAy adt fic po oApe. impf odzvati se. oxecro{Ma d. o. naiati oAptra. sprarljati v bes orll]sBe\ aQl vzvalovan. o3AIraDd. fam odgoloriti{drckati. ogorden o3^o6eHocr I vznevolienost. pravoo4lureien adl navduSen casno oAyurese"I|ocr I navdusenje. rezultat.y8aEe r opravljanje. vrh orrolreu. impf ozdraleti. osAlraDYta pf. odEesti. kos biti eemu. podivjatidivjati. imeti. divji. zDeganosl osBepq ce.r. drzati.

onetasdati ouacost. oKatr./urr(vaa pf. impl skoIlu-Kotrtr orpemre.e^r m--1.Cc ta niaoen onsaps. tako oaolcH. -oKprqta m -obkrojiti.io. ocean.owax]yr.KocfrS_ !*pl po1.'(g. iuof oV lizati. zgniti. pl razmere lebsti. skremziti sa. spravrtr xoga k zavesti. tJalr se zati zobe. okopaDvBa ce pf. 2al1eI zmodriti se./rs4ertopl..a pf . ra kop-ad.. oslabiiti. Siroko odprtih oti oKoxopn I .aBUM ( raz.Tf okolnost. prevzet. tarnanJe oaeqrel|Ee.oc4. I t I I . inpf pasu osramotiti-blatiti. prepasti. ti zti o^tiqerDopen adi pooseblien. priti k tffit' -ce: '* I stok.a of. dr stati laze oaccErteaen. olyt'!tsa p[. -!r|a adi svinCen: svlndcnosiv oaoto t1 svinec K Darnetl oKlndrop ru okupator oKVltrrpl imeti mlade.{r^a oKal'rqa t Kovmska Dosoda. prebuditi se. osla. Zalost. ziohromeri (noga). o^oEn ce_!l pokvariti rarbel merJe. _ oKperrr!tsa pf. naoCniki. obkolje!?ti Delopogledati orpwa. gJ. vau-oKavau oKpyr. okolisdi_ oKl6_e.. spametovatimod(boletina.razbiti. tajati se oKopaBarce.oMa^!ra pl-. pl ou r? oko. o. soseSdina razoltalr oroarla I okolica. tarnati. k_ sebi.aa'J_ adi odaran. pf.. prau. impf ne se zmeniti ia-oriricenjelati. oKopatr-kopati. ti.CIl oKlndrop oMacontt kondati. zaveqen se or(o-E''r. ouacotyoa pf..mepKaTa paprika p. mitj. Dluof. ouacraplna pf. oKo.l spaaiti se komu. utelesen. zas o^a6aB. popuscatr o[aaobarKtr. rmn lam osramotrti. papricirati: Me o/\r. pre oKorfta. c.atd oslabel. JavKaxr o ed[Kat6e n stokanje. urecl oM. krikniti oKprn. narobe delati. muaiti se. o. impl po korati.opraviti-koneavati.' o ec|od. pesatr."rx impf ohladiti se. lnpl osla. . -rE f l. i^pt . phhajati o^e^EK . krila. p/ trpeti. skotiti I I I I I I oraafucaI zadarati gl. DooK're pf zalf!iti. I evati gled. it tpl omoatl-moziti oMaKail umazati oMa E. strah. . Kosr ( lravo )-kositi oxo1u. raztaiati se-koDneti.ostev-ati oxafl ce.Ialnlotolemru ddt Drcdlanskim (PSrCa. oualoraxvla tf. impf t I I I *. sKrcmzltr se oKar (a. malo ceniti oManoBartlpa*e z podcenje.2. ifipf sKopneti.rua ad1 olaj3e valen oaecr{Farru adj olajlevalen o1rar. ilftpt dobiti sko. oKpuaaTn{r_p[ tr Ul dobiti pe vitez nt_ttrrce. okrog oKllra.izlrpati. impl os' na. lica.$ii(H. impf poo aAHee. impf 1.tarnani€. ororyraa pf .e. Zreti.. o'ioE'rtyoa pf. u8loveie nJe o. izciTan atj oKaraEocr I oslabelost.oKaurKyla pl. oKoByBzr impl okc pf. de. kom. sredina m oktober. impf Kaj vellkega oxreprtr se.. --te. spravljati k pameti. uten:aiti-. oa4ergopwa tf. sramotiti oKaru{I| pl. impt oW. pbstiii m.E. oMa oMolltluBa Pf.izbuljiti oli.uredenost oMA.[coxo da.. oaec''I'r. rantl atr o^YK. Do.oKa. 2. o'dorl'dYaapt.-si riti. orrdeti. vid.oKyEYBapf. spreti sc. polizati{bltowii. urecen sen oMae[oca I odaranost. -ttrr rr oklepnik. taklenle o^xy 4de toliko. ru ileb o^aA{ pl ohladiti olllrr. osebljati o^nat adi toliksen. -nla 11 olaisanie: olajsava(pri ptaditu)" . vinooKorncKrf adi okrairri "tiTf** oao^Iroc. utelelenja.. pce: priti . fig ne- oaoM. u{loveaen oirrlqerDolrcrurc. oKap!tsa pf. lig okoretiokoreva ti oK. o^oMHa{cKx predlanski adl o^ 6aBe adi razrahlian. inlt umazatl-mazati ox. olaatPYoa pf . zgnrtr. izdrpanost oriAre. o. prevzetost. oxatrlBa pl. Doka. oeu-sEoeE. imDl olaj5atiolaj5&ati. opravlJatr oKrrtlltlut ce pl roditi nezakonskegaotroka oKortrrru pl _prebuditi. /rg dobiti ornap. . osteti-karati. mtr "Kp. oko.srl rn okioije oKoKopearadi izbulienih. okrai: 2. impl o e^el interj ioimenel ioi! zmoonn. pameti-modriti se. tzcmavatr ouaproma I soparica olracrapu. impf z. MarCnca oMaed odarati prevzeti. one_ dastiti-sranotiti. -.qa--pl ooqolau or]IoltEtrx. odp-adati (lisrje) orapa./l.laaqwa rf.ry. orrpugla pl.skubsti (tudi lig) oKoay pr4ep okoli..p. odlomitilomiti. pf. impf men se komu -o-^a6. l€ tepen-biti i Raj zakricati. vanJe oMatoMollltu.rl poosebiti. ok revati-popravoK eltrru ce pf zaxdati. zadreti se.impl stokati. ki koplje voIJo JaseKv ruoru&u otpKa pt fan poiesti. in. -EJar Doosebljenje. . o. o^aAlnr.'JffiiflnXilffifi.\erto oKo sence or<polroff obrezati oKooe. izmuciti se: odDastigniti..

o6nKodr. peti pogrebnemolitve olle^o 11 cerkven obred DG grebnih molitev o[epa I opera otreparfua I operativa. onaelpa ()rrffrr I'J. zanesen.rdv tako. o. o6[Ko lBa otn<pyrs. prevzet trlrcrrocr f opitost. oHo. pf . opijanjerx)st. oflaur o[aru(ap 17! fafi 1. pG sr<usen. izplakovati ot ase.rKy tako malo o*rp^vnn. pove. inpf gl. onesvesden o ecBecr[. vati. Oeto. oEa pt oue oni. spraviti k pameti-uditikoga ona Aere oni (tisti) otrok pilmcli. impf on ere. zasovraztar oMpa3uja. impf obkroziti{bkoljeobkoliti. oH. impf o?Eati.on pu lrl Jam pomagati komu la) (1.ats. -cHa adi opi. adj opoje[ . roj ti. orraarryBa.f sovrastvo. oa ar-UB pf.lj t)itr()hc. onaccPl pot)lsll (rlv|tlr tlx vo) oflacert. oMrrlla satr.ifipt obkroiiti. kar tako otla|{oB. opcdi. osebe Zenskesa spo.rrslulitidc-nar otrartr€. impl pomiti. razprarla oMlrar:r€H.impl odpasti. ora yEa pf. toliko orrolKlrJRa adt d. lluo oiera€nocr f priljubljenost oMpa3a. nidvreden . brez glave. 3. brcz gtave oMarB. osa. J. hudoorla o'Ia'JI fi tep onasrrHa nalitjc f I I I I I I I oEenpaBAa. in pl storitidelati komu krivlco oHecBecreq adi omedlel.se\ deskriptiven on|fr n izkulnja. oMaqlEa pf. opedi soncu).i znei. -sg: 1. obkroie\tsti. spedi -(o (mesor-pecr -I!||o t trxarr edi opit. onaMer!. gl. (lcDllrln: Driti do -ce: oAa. olreMrr. zadnji plesavecv kolu: 2. pe lesen. oplsovatl otrro^1.. gl. . obraz)-pove. lie zar\os. poskus. obdati{bkrotati. prepir. umazati-blatiti.11 or^ene posploSiti+osploievati mcd mnozlcaml oMaYAIteH adi zmei^\. 3a[reMeres ouls eH adj tit priljubljen. i?npf oblatiti. umiti. opijanjen.em od.pi1i opijati se rfrfr|rfcfr. preprr. oHenpaaA!tsa pf. popadcn. or|'pa3vD.Jdtrt.aa pl. Jaze oilr1r|e pl opp ocau'Je zmlaclu se oMp^lr[eH. onaKY onaqHocr f hudobnost.opravuo.m ed ll.rKy ad.biti pf. ona nazaJ ono (osebni zaimek za 3. pl skotiti (o madki) pf or'F'xrrc.. Zalovati za kom ofl ecna. DodreDnik: dlovek na repu dolodkoiv otree.-HqU m Opanek onrllqap r?t opankar onurnnr adj otipljiv olltrn rrBoca I otipljivost olrr4reH.T I I I oMayAIreII 250 onaprr prxviti. {Ila a(li r(. razpruta ofrPaz'I adj sovrazen. izvaliti (o vseh pticah) orIllHOK. otto.adt zrahljan. ') f) iiziri l rrrrIk0lulati. adi repast. nepri. -w | 1.f so\Tastvo. impl onemogoditionemogocau orieMee. -qHa ar. uraloSaen o[AaKHe. f it i otaxy adv narobe. -|IrIa adr' izkusen. prepasati. tisti (kazalni zaimek) ono IIKaB adi tolikgen orto. obdajati oa akarr adi objokan.vrrc||. lig oslabetiSati odpadati. impl omehdati-mehdati oMe^yrtreH ad. 2. ora d. nem postajati ogeMolureg adl oslabel. ifl lrl omedletiomedlevati onne oni. sDametovati -ce: oEaa ona.tig oplazrd o atllec. tisti (kazalni zai. omamljenost Itrrn^v pl izlcdi.olratl la Dl. kondati. zopm oMpa3'n./krivljen.i owfer\ ofirrcetI. erspentnentalen olmrflocr f izkusenost pt. l. oM. impf oaaAHe. olaaKEila pl. ffied operacija.. 2. onepaErja ofleqe.a . gl. -Ixr . uBa povesiti (nos.t. ifipf opionuEe. ouaa. poblt I I i (nlcgaviti orraKa. opirnrfffr. opraviti. tamkaj ofieBo3MorKE. mazatii fig r. tam orrAe{rrAeKa adv taln. oHeBo3MOI(yBa pl.-KBapro. €tla Ldi zasotraien. onem^dal ^na{rn oflaqKII 4dr gl. slabeti oMlrq aBu pf zrahljati. osebo srednjega spola). impf objokovati koga. orrKo^wa pl. ostaoel. ll. guben onacEocr: / ncvi -D()st onat.2. /lg ludo . i. -pHa al. / ol)ut ol)ittlca onaqeH. naloga. gl. napadno. natlcrirtlrr. oneq!tsa pf. taklen orraMyddv tja.. impf opevati. ifipf sDreti kosa s kom. on. oE pyr<p^ pl. pI oM on. i. podoben repu otraurlfta I slabo Zganje onarqKaf rep. gl. otafa pl. tista (kazalni zai ac-prihajntik paireti mek 3. oHecDec4Pa pl.a\. oneDapf. mek mnorine za tri spole) oHoJ. pravljanje kake naloge ali posra orepe I oprati onepCraf opereta orteplapapf i^ imlt operirati. oMar(a o!. eksperrmenx oMrieH.ona( adi hudoben.p^uE fr.elnJrys. osmoditi-smoditi oHa ono (kazalni zaifiek za onaMerri. oulecrwa trt. iftpl 3.onaru!tsa pf. iivrgni or:gan oneparyfja.tnpl onemeti-nemeti. izplaknitiumivati. oHeM!tsa l'f. l|l. impl opasati-opasovati. ( s pi j r to) .i ti n^n' r . vojaska op-eracija. storiti. inpl 1. ()rnrnrtJcn. impl oigaosebo). impt I. sc.

opre. otrseRoDvBa rf. onpeie. oditi skoditi naokoli-s-kakif okrili i -ce: iz-ropati. usten kier Prostor..J## oostuzevatt. napenjati. onp.svet se s kom. .. podesati se in urediti si kite otl oaeH.oEr€Ee itupt.orErecrBes adi druiben tegatr.eFtr orceElra pf.qe. naravna. obdrzati se-obstaja. onqaw.plajdti 91. obrezati-obsekovati.raxopt|. zaJ.. pretcgovatr opreoeljevatr ollHlEAl6e{rrufiaEe 11napqlia. obdnost rati. nna adj sploso[nera. o\Lo wa . na. nategoiti. enota in stavba). -.obstoi oO. 2.3Mo( ftt optimi_ ou\rn . onora'Jtr. obseden sprotna stranka.f...orpc'ia pl obrizgati.. _otrycaouiEa pf. tmpl razdrctl uniCiti-razdi_ omno-cr I opp aoce6uocr splosnost. po3kro sitiskruniti. doloditi. orpaa4lna tf. vse orodonqye pl ozmerjati je za oranje orl. skuoncUrlfi. CKVTIIUR otlpsr orTpa. . sploh otrqroHapoAeH. opteniti-roidii. oparqa I orna zemlja. nategnitinapenjati. nategnjen.t#ii'l'l. upraviditiirprai'i. onpaa4a. impf oncaAaI obleganje v zagaio ti Pozgau-pozjga oncaAeH. unidevati outr'DlroDeqKt. onuerma of. onesnaieiatipr . okobalitiokbbat jeviii rana zemlja I XOnla.. obsut oqratAasocr I upravidenost. mu qelten on:r?r qdi napet. obdi.a ifiof napctr. omlatoa f obtoZbi vseliudslii ' oEITo<r6pa3oDe|I. opozicija.otroe.ooffTffio' adl oralen."HffHi#. sploten. zasn'd. len. otroueslBa pf. oprcnje.riBapf. opomniti. oqpeAeaesadi doloten._ . veder pogled na.ortcrrn|Da pf. .eti. okoliI siti obrobiti{b3ivati: rob sclne.rB. razprav. Plesecl. svarilo secloosesatr otroMeHe.-raa on+aflr. otroa*a pl. -!m .TJ"Tff "#. gl.posvariti{pomi_ nJalr. lemezj 2. o'rr.prerrestr-pretresati.y'lg^@ adi dolodljiv..cyaYr.omrlerEe n obdevanie rJalr.Ho3eiztesDiti. ootematr opaao r.a pL impl "H . pl zano KorEten regrutr. odlodenost omre-olrrna. obsaditi{bs. ddi obdedoveooycrou![TeleE.oskruniti. sprostiti roke in noee-: cd javnost' javornerge polenariti "Hi#r"Y:"t I olrfslra I optika olllErecrBo z druzba ox[xltftsau. zo{npl. obaiFavaii onpaDBpf usmeriti. inpl ob. on?LalrttlTa od o+n. inpf orpeAe. pl. opaEe z oranje stredi.tgr m oblegovalec pa. impf za. obkoiiti z vojsko. impl naslo- olpe. oIIcKoK\tB Dl.iati: onoanoironrres*.obilkatiobioncfalre..lntqa edi obselen.ourrlsKa I obiiv orDJlne.an adj upiaviaen. otrcutre. +aa adi splosno izobraZevalen onnroncnar cd/ splosno orrryxlmla I obtoznica otrycro. impf obo[oMeEa f opomin.oBapvBa i mfr orErrmta I oblina (upravna d. ooremeDrtr. d' "Hi5'oir3ffi*Hr t-d I I I I I I I I I .renocr I dolo{enost: rzLegnjen aakati ormtera. lovanre posaditi.oMoAert otrgKoKEe oncayn f opalle oIq€KllA splesti.AEa adi sDIo(_ no Daroden. -AEa adi obleeovaotro3m$da I l. . stante r.aadi raz_ s{r diralen. _ Ja_ onpcKa paooTaTa gnus zbujati nambe je naredil.r#i. imDf ti. o[par/. oucela pf. natezati. imol sKovatr ot|stati. ott"cradoEKa razmere.otrcsAvDapf. otpetr. iztegovanje. imD otl". ono ltoMotuav_ onca4iirr. -jHa adi opojen cKaEMe priSli smo o'Ioxagn. opraobr:ezovati vlcen otrcEtranadf posut. oEc. dolocllev opredelienost. .oncaA. svzltltl otrc.l.unitujot opa impf orati onoaa rn obseg oparteE. napeti_za. -AHa adi oploditveq oDloden otrbarrRra.erre. irn zl sreptu-steprtr opraviditi. . ifiof nrlf-ffFlanJatr. onrlysa pf.raaocr f doloaliivost.e[vD.a druzorrcrHe pa.pi. poslati. delati.{.:fea6a I opredelitev. irl pf once:r<en.objetiobsegati. opredet itiri<ilodai i. inpf obderati.n Do2.u. imof polnlevati priti naokoli.oErwaa d. onota'JvBa 9f.T. l. oblaSdenec oolegatr otrotltottoutltlt. druZiti zem. impl obaevati. owe.D pf. st . orJ. onozxappa pf .srbriia obremenievati omrrmcxn adj obdinski o''tt o adv splolno. obieli. naspro.spletati (kite).iz- ". -cer tip zanesti sezanalati se na kosa onperalr rn predpasnik.. iftOl opredelj ivost onesnaziti..M. zatagoiaoeluv nJe onpeie. izdrZevatistike oErglapr. pf. otrcrarroK r?-obstanek.imol oploditi{plojevati. I I 'TH*r:HH:.upravidevati sekati.oDra!'navati onn:rrerroe3en. imd l. oncKoKHe.lnu.l. -ce. imot oV opmncenost sutiobsipati. impl pooblastiti-poo& oncer r?l obseg laSCevatr orcelue. ia onD.

lig srcdstvo.oc[M{ceM p/acp gl. kier pleSejo kolo.imDl oc[r!?vBar6e t? zavarovanjc "' osveZiti{sveze-vati ocri^o a Zelce ocBe-rrre^eH.opareH. izvimil.-. orientirati se. telo: 3.a of. gozd. jezen.opar (zemlj4 Zivina) opaq{Patrria m.tte^I€ ffigff. orodje.impf biti s kom oruzaonlE. rj! sistem: 2. 2. trltpf ut ozfetr se. dmzabnik -ce: opmMa I vrv. { f fan prosntutka opraK. pre6Kava opAdrpa pf h impf otdniran of.ocsrfle.+. kompamJa opraxpa. osv?tlitiitiivetliri ocKaE. fis iznaidliivosi opuerrfpa pf. organ-telesni del z dolotenim opravilom: 2. imDl razsvetiti. izgubiti stor. uredttr.ti. sistem delovaniav drutbi opraq3aq[Ja.lrHa ddi osve. clKlon opKecrap tu orkester opleop^eH_qe n dem od opett orllc{rlrceK op^oB adi orlov op^oBcKn 4dj orlovski op:!'. rosrtl opocrMja. ocar. obturiti{ititi. zavarovan ocurlpeHocr I zavarovanost. ureditev oprar{l3fpa pf impf organrzrrat-I.huda._ocEeT!tsa impl popl. impf ponaortr-ponabljatr ocaMeu adl osamljen ocaMelocr I osamljenost. . oc''tr]{pw pf. xomp.erocT oskrunjenost. 3. srll. ifiol podraZiti-dra2iti (o-i6nah)'' vati ocaKarenocr f pohabljcnost ocar{rarr. -rd I horda. organizacrJa. usmerienost: 2. impf ool{azaulost zavarovati. -rur.l. samoI. rD Irosaml Ievatr oca:rme.. osvaJaleit ocBpse .len tutiti. adl osvajalski. kolo op. onedatdati ocKBepHrllea{ctcB€pEr. ocwporyoa pl. divjalka aeta. zaqotoviti-vare ocseAo.ce. orientacija. ocBe'r. izprieati. dotakruti seozirati se. zagotavliat-i j2lrid:d oc[rypETe^eH. ddi osknmjen. -tHa adi obduten ocerrl.qoqwa . pal6ek ope. BoA l.a. 2. ocBpE!tsa ce _pf. impl orientirati. omara oprraMdFr rz omament opHEJa I ledina.. topniStvo opyxje z orotje oco f l. pI. inpl ocaern. -& z druZabnik. vroacocBer eHuer razsvetliava krven.Ir. osiroteti. svetttt-posvedevati oIroKe ocDeraeEadi razsvetljen ocrrr adj hud. togotljiv. imDt ocrdtrra1ocr I hripavost osvestiti. l. Jrtr.. osa zool.1. -cet a opuerrTa. ocauuyra pl.oBoAetr. ocfrrypn. opu3ap n pridelovalec rira opaT. 3. odlikovanje opAnlralIrja f ordinaciiai med. prebujati srajan nrrpav ocBEteuadj trrosveden ocrpnru. org:anizern. vzhod opreFraqrja f 1. ocaxaryBa . ocBecTtr'!a tt. ocsr ocaKorerrddj pohabljen ocaon.. zool stdek. impf osa.skruniteljica ocKp6''.oc{qepEvDe 4 rrnpl osKmruu. obdutek ocereE.prrcoDrtr{svaJati ocBoJlrar6e n osvajanje ocBoJ!tsasrz osvajalec ocroJ!tsaqs. .a pl. izol vati. kompanlon oprardaK r?r fam dnl'abriltvq kompanj onstvo. ocse.Aq[m prsi plesatec v Kotu opo3 rn petelin (na putki) opo. inpl m .t ocaMr.rq.rnJon opTatfl pt napravru za orupostati s kom Zabnika. pooblaSdenecza doloieno naloso oprarni3aM. I onecascenost ocKEepHE.f. -in prlpra\.postali hllpnvlx. 2. hosta. oceTvBa pl. porarzoetrtr naloge opry stptorgle opAeopAgja. ifipl oseolan ocer n dustvo. prepncevatr rovalen atcBe.B bot oreh m olteroB adl orehov olteBqe tl od opeB orehek. imol za- oprr3opcrBo n pridelovanje t I i t I t T T t oputeL -sna adj iien oprslrrure fl. {Ja n 1. dotikati se av razpra\il ocekaaa ce irfitf potutiti se ochyp€H adi zhgotovljen. konopec optoMap fi vrvar oproMaprrHua f lTvarna opyAne. oceA !tsa pl. prebuditi-olvel6. octa ry'. drhal opAen /z red.z.€. adi gl. i|tlrl onnpetr. organEtranost. pikro oscba.A m l.abdutiti ocKaeprr../rxune ft krai. rizevo_ polje opKaH tl orxan. -T'Ja adj 6tct1 (rc4!aateH oca|taretloct ocxp6! ocBpr n pogled. irzpl zoatrlu setoamtr se oca]More'J. -ruor trt l. prepri-eati -Lrd'a adi zavavarl.$c. onecastr skruniti. ooKazan zagotovljenost oqBeAolte|rocr I izpridanost.. tig posebne. original. gtas. opocyDa pL impf or. navadnir sredi vast opoc[..dn. J.1tj. glasilol 4. ocKanvD. ocacrl zen ocnmrar ad7 hripav ocDe'J praep ra2err ocBecrg. ocal'fl'Ba pf. oster ocDeraeaoqrf razsvetijenost ocr€ I os ocqe. orna zemlja opo _n vrsta ljudskega plesa.qr-rJ opzsmbotn. ocBoJyDa impl osvopl. droben oreh. one- -l skmnitelj.trvta Dl.-plun orel op cf. ops€Irr rn orient. gl. odmevau op'ntw|d^ tn opp KoE-re.impf razlegati se. gl. 2. ocKp6Ur& pl. t orai-oraeica oprd$ tn 1. ozir oceA^a.rDe. ocBerKwa ol.

oslabeti-slabiti. ogovonu{govarjatr ocaorr n opora oc^oHs ce. o(f. za.ival ocuaaanJa.ocrplrlla 256 ocpaMorn octaDsqKa 257 qrexEe arh lit uaaliti. osmralen. spoqolu{poreKall. ocAoSoAH.e4errtr ad. ocpaMorlra pt. rmpl p1tmogoaatL spodnasati stiti. spoclouau ocnoprurBadi spodbitenocdopYBSEe. tfin oslepiti-slepiti. odpoved oclMAecer r&m osemdeset ocTallarzor. irnpf fig oprcti se{pirati. trd postaocyArf. n oporer€nJe. upraodj vrcen ocvo!. impf oporecr. o_nemogoditi.lcDoTnHu r.EoD'as. . ora|:rlra pf. intr ost.BHa 4di osem@rapfi.-r|It ru t?iJl osmanlija. impf osmraditi. Turek ocueAr ce. ifi?t pG kriti-Dokrivati s slano oc e[e6 pl oslepeti G. ialostiti ocKp$tta I . otvarjanje.oc[owD. oslepeti-slep poslalatr ocrtodoAen. octrt lla I Plt rmpt opogumru se. oclrxcalra pl. ocuoDa t€melJ. -4ra 44l osler oclMdaecerKa t . preprecili.i num osem. ocrtxrBqe r den od @rEtoB orloppaoeorropane ranje. beti oc^lHrr. iz desar '. osramocen ocpaMors.ra'r adi ocrlre4 m ostrina.ot skorS ocKyAen. ocramx. povod. -/tr|a adf osvobodilen.'11ig or. spoqo{anJe ocuopFaq m oporednik ocrDco6es 4di usposoblje! octrocofttocr I usposobljenost ocnoco6u. impl datidajati_demu smisel ocMpAeE 44. zapustiti.ryEm ostaoek oraAerr. zacetek otoack orDpAEaroq t otrdelost ocyAs t obsodba pl. buscen spocmesn-preprecevall. impl osranotili. ocfaEa n. oc$a(Ua otgatiosmoditi. . . senoclop''.zapusdati.e. oc o6oAlra itnI osvoboditiosvoba iati ocao6oArrrearn osvoboditelj oc^oSoAlre^eB. star postajati. inpl o& Idtn ) preti. ostali oeseu ocra'l. ostatiostaiati oclMHaeceT?am osemnajst osfap. taztos. uteEeljen. impf lt llrfodon*o. 2 Iinika). gl. pI. ollp[w'. impf usposobiti-usposabljati ocpa{oleH 44.IKatsKrosnut reK. postati bolj zdrav.e. ocYMnurn osem Sdati. tamkajSnii uresniditi-uresnilevati ora|ur.ropr. adi osvobojen.qDoqrI uresnidliivost orBop m odprtina os4raq rr brusad. ptcrosr. opogumuen pf. -cer pripraviti se za boi. pl" del. -Jaa 4di osojen. o topeti-krhatise oclTap^. opeti. orc.osemnalslrca ocrapee pl ostareti ocllllrlaeccrrB aol n m osemocrapea udj ostarel najsu osrapeHosr I ostarelost ocln. o9 ^oByDo. impl ocYAcrqr. -AEa adt rgven./|4r r?rbrus. impf tod. impl lit oc^oBn. spreten. odkritost. se oc lllm.. oc^ 6Wa pt. ocvAyDa6en obsojarje zaDuscante ocyefir. osem let stara . ocupaysa pf. . pomanjkanie ocKyArrocTt . pu5danje.nt osemsto n . ocralarnre oclMr. osla znajdljiv. ro. znajdljivost buditi si voljo za 6o. octoapysa pf. impf ocrdia{''. orBopa pf. oc^o6oAlrre^HaBoiEa osvobodilna vojDa pl.revnosr. sla. oc^asira pf.axyBa pt. ocapn eq.Et m Zilna mera (50kg. zasmraten ocllnpai. -AHa adi ki je od erlaplt. _. zuadilnost. impt ot'*. Iiliti. oneocTaDrf. onelastiti" sramotiti. sood. ocra'JUBa pf. ratidelati staro IIC!|IIII. ocyAerurBa f obsojenka otrdeti{trdevati.e. posta. DOSeOnOSI sllllatau ocoen. oc os!tsa ce pf. ocalErHe.ocuoco6lra pt.. ocraaprrro adj uresniEljiv piti.'reti. ce. dati koga Iiudem v zobe. pooEga ot. impf gl. pl. . impf obJarr sodltl{bsoiati ore2xr. impl ocra-rex adi loaen. impf ocluMnsa fturfl osem moz. oc^efluBa n. puSden.. gl.!F m obsojenec o'npAse. oc l|Ir[rlla zl. ocluira pf. zasmraditizaocuoB nr lit rzrok. irzpf prisluhniti. pomanJKanJe oc^a6err adi oslabljen (rcaloeHocr f oslabljenost oc^a6a. smoditi ocMar..rBopeH odprt. oneaasaati ocratralrraI loditev. Dotreben ocryli4a I revSdina. impf ocllMqacoDeE. uho nastavitiDrisluSkovati oc yrtrysaEe z prislu5kovanje ocMaAeH 44' OSmOJen pf.. irupI oslabiti. svedejsi ocrpor m otok ooplrau oqrpoDcxx adi otoski r odpi. ocyAira pf. ifipf ustanoYiti-ustanavliati ocrroDvDaq ustanoiritel i tn oco6eri cdj poseben ocoSeuoad? Dosebno ocodeuocr I $osebnost ocootEa I lastDost.slolErull dovsr I I t I I t I I I I I I I I .oBUBa pt. star Dostatiuren stareti.Lettr'.gAo o. odkrit orDolreuo4dr odkrito ocrpr pt brusiti.Era ddi osemocmBlnream qeDonenl lelen ocraBKaf odstoi.. oc[eryB pf. o$apUa pf . rlcYqraa ocrap!tsarGe staranje oraAe ddr od tod.orBopeEocr f odprtost.rEt tn osmero octaruna I zapuSdina kotnik ocraBrcrcrurad-i zaputdinski oclneoA@ren. oiuseati ocl1llarolr'|trr.a. dtznltl sropogruruJ se alr oclflrcrq. ocgrf. oDustiti-Du. utalostiti-zaliti. adi drugi.

impl resltr. j umoriti-ubiiati. rge: Otresti se. oTKalI<vD.clklcniti-odklepati oTKora ad. orqeKlBa pf. opp cnpeme lzpf ecL-rzpf egaofnaryra pl opp. odbiti orKpaj o.oEeH. }mpt gdpoolrl oognau. . brcniti z nogo. /tg velrl(o oosect-po. impf odkotaliti. spoeeti-spofcniati orpYe. inpf oltleqar1oK. ortnrlllsa pf . zncbiti se orl<l. . orrr o!'rr. oTpYAHYDapl.^AT'. vradati pf. -''(r\a adi poznei- impl si otlrortrlge ql. ogrevanJc orrro4rle. izpuldati. O\Djat\"Aa co.tglr m ath ota (cerk\tenl naslov) ors adt. impl . od zaaetI(a oalaAHrrrrBo fl odpadnistvo. -sHa d/i strupcn (t ar Itg ) orpoBHnqa / strupcnjnlo. oTrruufa pf. iz. -ryr rn maloDridneZ. ofl(p. ('rcRptsa pt.nlyBasKa I regitev orr(. ora oBuB.orKopuyBa pf.olro3ApaDlTa It. itnpf .. obe3enjali orxopae. ubit. o'Erler/Iula pft ltnpf ornpocrl'u adv s-toj6 odpeti{dpenj ati oT[e\taTfr or'JeqaruBapl. mlahav. ollplTa Pf. -cai orrormrc pf suniti. otc}iti. orHlBa pf. mladen 1. pasu-odpadatr vtlKaw. lenega.refi al. dovolitivarl orr^ara I odpladilo. opomodisi oreq. odziv. -w m odsek. kot (primcrJalno) orr<orrta.tlIr.IKa2rr. /4t slaba. tmpl omaaoK. impf oqpasrr{opaoatl ornaA[][(. otm eTria.j odklenjen . -rra adf odloien onceqHo 4dv odlodno oTcew€orceqox.. orpe3RYaa pt. po rem ko otKaJrc. . s.uja a odkritje. impt odpotiti sepodivati ('itr.rl(. vrsta (pri kosnJl.rzcrpan oren!tsarEe . impl (. okorcn oTpyAE . omlrBnHortrIrBo odv spodetka.a d. okorncgr. oTe[!tsa$e orepa. ker. . impl ooperrcqpenJatl o{RopeH adr korenito orKopHarrK.pisma spustiti.iati'' omaa-e. oT[Irera pt. postati tezek-postaj tezck ati orerfyBa impl otekati. dovolje- pf.e. orna*ryoa pf . povrac o mascevatnle.lII| tn oous o'JJ. orpxatyaa pf.hudobna tcnskn ofpoDHosr f strupcnost orpoMn Zl narediti kogo potasnega. orn t. ugrabiti. lomiti i orr(pruen 4di oatcintjin onue pl s-silo vzeti.orrrreTKYBa impf razplesti. lcn. ugrabljati.adi . razmotati. od zdaj orceKaAe ddr od povsod orceqe. orxro'''ry'ia pf. lig razdiitevati ofi J. impt odmaiiIl40masevatl oroK. . iftPf zastrupiti-zastruplj ati oapsa. impt plavati odplavati-proa pf. flnll zanositi. izolrKpu'n. olrKaqna of. natisniti-tiskati.izplaailo. 2.re. zato Ker.^ orcKpte. izmikati se odpovedati. razzivetise. postati poaasen. or*otnyaa pf.. impt odKntl-odl<nvab orxp[Baq tu odkritelj.coni zakaj. oAr ac oTa y. Dremlapolomiti s6 titi.ea. oJKprrySpt. poparJen. zgresiti ga o'lro4' e adv potem..t skraja.ow. iznajditetj oTnprTlle. lig razdistitirazpletati.. -3rra adi odpoveden orKpal praep (krai)-od.ati-berati o|rcera adt odslej. fl nasunasmrt onenFaqKa I gl.ubijanje.d. it?rpf zadetizadenjati pl ortrPasHyDa proslaviti oT|IoqtllvBa cu strezniti-streznievati oT?e3llltsalle t? strezmtev orpxata. lmpl olrlrureH adj medel.qrr n lit odmev.orKaEUBa pl. ooganlatr oner. razgrniti ierjaviodpotovati o|rlerlla. impf odsekati. irnpf llt odzdravitiadzdravljati orno3Hae pf pozabiti.a impl odpluti-prod pluti ar!'oB'lrRm tit odpoklic pf ornoDnKa odpoklicati. braniti se. ('rp€. pf. oa oflrAe I oditi oruMa impf s silo si prilataati. .IAWa pl. usmrdevat o:Ie''a'd. odredijdpovedovati. odpedatitiodpirati zapeaatena qrrIyulll/r. .rlt| lfl odpadnik orntrArtrlrrkl adl odpadnilki odpladati. okoli orK t<o. gl.e. odrrgatiodi6. hntt orft^Vqll. . or'^p'[yB pL impl odlomiti-odlaml ati. met daljic.orep-Fa Pl. irgati se -ce: za kaj.l zdrobiti. razmotavati. upornistvo spfva. oTetrlBa pL Impf ubili. ocllc miti-izkoreninjevati. aez nekaj Casa ortr(rcrre'|aeH. povrniti-odpladevati. ir4pt lZKOrenrnltl.3rgn. lig pobjr. Ao'Ia'ruRa ti @ryela pf. izpustiti. impt odpasu.n oteklina omnaeHDe 2 gretje. lomltt orKoc tn red. pridanid. orKocru . vzett lz zerta!1ce spuidati. ne ved spoznati koga. odrezati: -cer fig omahniti (roka) orcerren. -q|| . imol odpeti. .epaBu pl postati zivace hen. I strup orp. odrekati orxae rz odpoved orKa:reH. PCe: resltl Se najdba or:MeHddl imeniten orMeHo 4dr imenitno orrre. orK^iarytsa pf. tztreatr.oIeKlila 258 orrlall|llrtl(tl orlIaalrr[ttrBo 259 otcKprle oteZkoditi{teikodati.advaoni odkar. odkar. uboj.rrHaadi odpaden oTnaAoneF. potem ko o'txo^ky. (ias) pribliino. colti kakor. preklicati omo3AltaBm lit odzdrav orrro3ApaD[. trgati rz. [abrckati oretra. -uq tu odpadek . odvaliti-kotalirivaliti orpoB-oTlroBa m. sKraJa oTqperde.

vrseti pati. oqoDes!ts€r6s'? ucloveceue o. qFrorerritsa pt.adv obupno. tolti. impl odorctamra. bi.Se P. odtrrtodllvas(rrvaJ u pt.orcKptrueM 2fi (ylttEe$i (yrutTlTvlot!e 261 otnrslel|un odkriti.pEe trl malo orcyAll.. okopaBn_.tclar''n. orreB[aeg. cepruoqceptJatr uporniStvo oruerrirar6e n odcepitev o'rcrlraEa adr od strani fiqet . oqajHg Ilee ooupno poJe .urcsajrya obupanec-obupanka otalao . i. impf spau odriniti. umik otr[frne-or{Sprryra I odleo. inpf orcrpafiglosr I oddaljenost.tLrc. neua..ry?se. ognjiSde ouaqapm dimnikar oqaqapqtz adj dimoikarski ortraBnr kompot o{rraKa pf urazati. irnpf Dodlovediti.rlra 4di odsoten.--. ne. . o(opaBr-r obr<aimpl ietati. odvrseti mimcodletavaodstopiti. ofvry* pl. vzdihova.AHa4di oditen oseDnAes. odkloniti-odsua.! odstop.n lit poroCilo. itnpf izoblikovati. od vati.. . odgrniti{dkdvati.. oSkropiti (z blatom) ourrera I po3kodba.pf .tanavl aoje @uKa pL fqm potesu. g.OrODU . formtran obopu''. -qn tn dinnik. nratr upornrK orul41. ceolu4.dopustitev.rseTr!tsa. orcr4rorrrBa 4dv nasproti. okrepiti-jekleniti.. oprasniti oseE^a pl oaesati o{rr^eAeH.nte orf<ipuen adj izoblikovan.udlovediti se pocrovecenje.rna adj odikod. orida ocilrraxosr f oCitnost osleperl xieDltl oseH.rvMaan<rtrv!/Et oDustositi uf oui zr ho?lta. odsotvati kosa: DostatlDc -c. ustanoviti j l' q(topMgBar6e us.orcyAyDa. OTETCTN. ifipf presojati razaloveliti kosa-razdlovole.Tsa 44.or"rgtra.' mdstimanski duhovnik.--!tt1vl--gaoN. rzolnost ruluiKl ('rralw1 ady od tod.it*@ pl deffi oaesca (ce: ) pt osllcllI. orTllrEvaa pf. odpreti kliun kot kavka oqae. Krsov. impf odupomrsKr n odpadnistvo.. odmikati se spre(raJ orTynnr ce. ifiot teti. -Aw m odividec.qa adi oiesen oqerlla pf oplaziti..iren. hovati oo{a*e n stokanje. orre. OIITITETVEA iMOT . umalniti . osmese *v"9.. poskodovanec . tuu{cen tevau oqerrisa'r.pf //4r1s oslepiti. oqajira pt.eMoTcxpEnvM ady suu-oosrpavau.dj razcapan. o.lovrniti 'T. inpt obuDatiobupovati o.Jni adj obupen osaeHocrcsal f. oketasJsa pf. dce: PosBvrlr. oqesE. crqoleqq. 'r'c. koncevreai. zpannru-rzpalovau odstranienost otrsKpaErcqq. obrizgati. odmakniti se{driorcnpeAli 4d? spredaj. ogexvEa pf. oomrK m€tavati. orcrtrnRa impf pre.toBegyla pt . -Aqa ?dj oditen olrrr^a l'l naocnlKl o. odbiti (ura)-biti (ura) navzod orErera I odskodnina orctrHocr f odsotnost. orQp^a pf.lcera qlraeE'' oadnpa_pf. orcftre. iihpf od. nic (pijata ob obisku) rutruo(ttulevatr orcrafl . . orrr. imqt zmlatiti. ju). m ocetrjevalec o4eT m ros o4ereH.!rp! odpreti. nad kom.it iz desar odtkodovati kciea. .zametavati. ccsto ohladiti si iezeznasati se otcpaM pl prav priti za silo. rzdi.odklaqacratlErL. . Solska) .w. naocarKa o. taroati. zavreai.trz.Nrp. impl odo|IcTarryu ddi odpadniski. I . I osajmft. dopust stajati nedlovegki o'IcyqPyEa izpl manjkati.lu[r tl izpustiti zrak Skododajati -oaSfodnino. o.Eapf.orrypa.: nost.r!B m odirir oqyAlf. orcycrDo z manjkanje. o.qE m oskodovanec. oTrir€ 4dr od tod. rmpl oce. intpf sprazbuviti kosa v zadudenie.qeqre:. tkoda ounereu adf oSkodovan ourrereHrlq . pospraviti oqetn€ t ocenitev. orsyKUra pf. orrorau ad? od takrat poravnavatiSkodo odskodovanje. olIcta'mlBa 91.. . ooopldl. . radun.dfrm.'fu dsfd ti. luditi sefuditi se -ce: oslxa. ocena (knjizna. od tukaj oqgrlnJau orrypr. presocuuoDsoJau. orc4raE€r adj oddaljen.?t. or{vAFa pl.nre4gp pf. m obup r'r. zaditi ob-Iudovanje. potolti (toda) o. umikati se ol$p^n.m pf fam (o vstih) ziniti. orcnopn pf narediti ofitrlcrYEarb€ 11 -stopiti.'lc\ttrc'ryBA osoBewr. . odD anca slraxrJen or.olrqrqgrr. narediti. o'rryrtrlTa ce pf. oqe[ss!tsa pl . rmpl sast ojekl€niti. od tam. prexoracru.o|l. hlaaiti si iezo prcprediti zadrego. oqalt. odskrniti (vrata) oDsooru. o*opu pl gl. ocercn oqa6^aDefi a. tez tmpl zlresti se nad kom. verouEitelj otatapa pl Siroko odpreti. oqlx!tsa Pl.e^apKa I zool kobta. Dovradilotkode l(orak. impf tl oclsoten natipkati (na pisalnem stroorcyreE. oKooaoielorl.m. slabo oblelen oqar.ficryDa impf gl. -tg tt odpadnik. impl liti postati plelast-postajatiple orexyna irzl pridakovati.

hudobneZ flaK. pazili. ot\TerYBa pf. 2. postati pust-postatau pus! (rrrvl nn ce Pl okutiti se z t . odganjati naArEa f reber. 2. . nafa. ba.ro O fL fLm. rrulr'ir'. senilen IlII na dorll in. na3[ Aa trc arpclrt|||t tllcl. iDtl. ''iA'd' zavitek tobaka TyT!. preganjati. impf oPusteti.tlJ oskodovati. lig lat11 odobravatl Dotrievati: pihliati (veter). ^. fie f. l. vlhnje.m gratn sklon i An iftpt poditi. rra3apt[uTe l? lrznrca.6'r.I OIIII€TIII 262 our!'rn 263 II KOCHITIT t I I I I orxrelr. !cc: l)irzili na3yBa..1m laskavec. gl. mrena belodnica (pri odesu) narlp rz ploska steklenica za zganje rraryIrqe rx dem od Ilarw tvtaric za Zganje traA n pad. gl. parili. pobodje.iti. prsi.l izgubiti-izgubliati zobe oErlp . i.tlrllll Plri devina flajal(. prodajati. kypgunt! . SkodljinaK(rcE -rF ''' vec.rir. ItaAHlBapL iupf pasti. hraniti. zavitek -qtt m trdi IIacK l)il t t lina [aArre. lig ponoreti.. postati prismojen. kotnaAo6paseq. padec naAap fl poljski duvaj lraAaprma I nagrada poljskemu cuvaJu aa/llerlr. -ira nr fijakar. sistem zidanja na6epK!tsarie r paberkovanje rr Bldr fn bot ..our!.tir iirrni. padati naAo6pauz padalo naRocel|. iztritti.paoerKr naoepKlBa in pl paberkovati naBH J6H tn L paviljon (umetniski). dobrikavec [aBAaKa f smetana. pahllaia. nakupovanje fitla3aperr. voznik rIaK 4d? Spet t R conj a.-Bu / ncdr:t. -rllr t l4rr rrlr(rvilnie.pl.. ovtTp6Y8a pf.se (s pahtjato ipd) rraBKa o r. impf tr. o'JnrUpIB pf.rrffyTn.q . na3ap aK. impl ogF lili. poskodovati dclati Skodo ourTp. -cEa 4di Ekodljiv. paviljon (prodajni). trzlscc. falot.avadni srobot traBsTapKa f kosarica iz srobota naBIKainpf 1 mahati (s pahljado).ni dan.antanjc lla3aq . na6epKr f pa_ oereK. -Hrtn r?1 padalec fia3ap r?1 trg. s srabom orrryMor^uBeH qdi zmeian] r)Icz gtavc .n auvaj na3fi ifipl l. narotjc. 3.c€: hladiti. tr. pal nato tra(er fl paket. rrapNr. seSmski t^i pn pf. -psa odi trien. potem na_6epKa. t i I i I I jek flalKa f zool raca nairon m kotiia naironqnja. da nc zgrcsi(. 2.. 2.rvBa pf. hudoben K. . 3..goleti.rv./i llaia. /ig ()krilic lajaxcEHa I lr.

penzion.tra.nar6a pand. fastntm lmenom: fl na tlwKo a pop NikoLa aD'-^ra m zoot papiga (tudi Itc) nallaua ctBo:Itaut{[?. llg zmeda. tezrkariba napaadaa.uia I palica na x.zajedavec.. . zavit. veaen spomin urirlemu. Do_ dezelsko snezdo naaarrsase4] . nadrvEa of. 2.na. pa adj l.a na^pK l.te{2 / l. nalcitsa pf. plosda v '. rapa t pu impf pariti (na pari ali z vTelovodo.l. suknia na. 2. -ur nr popek fiarroqeH. sejmovatr trasAetIra I pentlja ra]igyp m arh biit nauu<a I paoika.!|||I!I(! -qrl. pomljivost aan'er .. z. neoridakovana. naHTa^oHtr pt dolge hlade n lIo. arh pted. -qI| tn arh letva v plotu trapo6lroAtfl parnik I .AaEesr(rradl malomesten. ohrc melos.1 razred (v Soli). trran Irar\aptrJa. pogodba.osur m pajac. vzporedmc4 prmerjava Eapare^I€. 3. utruiati nauyrsja. vzporeolrca napartua f. neumen na. poEgau parket napKripapl in irnpt patktrati napraMdrrr r'.gnirp-a in irypl parkctrpf rau.m lit dvojica.impf pomniti.Iarocltua 2& lxrElarloBtl nat|tawjo trapo6poA nal(o. napa f 1 para. . neti. raz{rosaj enec. nanopai. trg prrf.lrHzt adj denaten| nap. spomin. ki io nosi vladika (episkop) na prsih ratraryp nr seiem. uapaxoAr'l a. 2. sRuprna prometnih pripomoc(ov \apK impt ro nap|ra? -tuTo \ pa impt parati. nasvet.impt gati.y&il paketirati. Studentovski do. norcek DAI&D!|. -priti. pnoanrc napacrac-trapacroc hr cerkv zadusnrca (pri pravoslavnrn. tralnr. Dlah. sEo4 poZig ^ela. misel./laDeq. zasnovan na parlamentarizmu. rraMJaT rrauEreH. 2. veden-spomln naltlx rn bombaZ nal|trlq€H. -ryt m arh ktta* topirec. par. osupljiva trdiiev.In mu. nanex{es. imot Dritgati. qelatl se neumnesa traaa. gl. sejmijde msa:ryplra. sopara. paravan.iuufa{a nf papagajstvo.. biol parazit. sponunJatr se naMerara adi pomljiv traMerdBocr I pomljivost taulat f cetktt: Bequa Mv raMjar slava mu.. -tB ft s praprotjo oorasel svet natrca. slovesen ob. paraliza.klovn na/urc.r(Ha adi preklet._park. 2. paDorama. ti! pogled na kaj.pe rcqcn: z. srrJf. razposajen. neiaega l(aj rDu Je/ HIrllITo He ro zofavla. kockar /ig pri_sklqdnik. {Bqx m poZigalec tmrrt|^o n vzisalo naalnra. mehek (o sadju).m nerednei. zrJe naEctrqErz l.rII^{Ka f trak IrarqHp ft1 hisf oklep.t.2. -Btllt-Ir:raaDt{HK. fascikel naflot. Darlament. qe impt biti razposalen. impl seimanti.l.EI| adj t. -impf.zasloD. rzoeloval@ coDat naqlwcrtrl adi ath copatarsI(r lrarylnxaB-na[lE ar adi 1. porednosu' brAumnost nq.Dlua-laraa[na I raizposa- naaro a suknjid. Skodljiv. dlen naJr6As parada. izmuditi. gosti sce (nrana rn prenodisde): 2. slreljatt trarE<I*a. -{ia adl bombazen nattatuta I cerkv svetri$ka podoba. rn z.) mpa I pl denar Eapmrelr. denarna enota nalaE.ry6aI ladijski krov narrerI in ft l. z. _-h| m orh copatar. I ar& klobuk -ttrr tr f palada ^ara |lar. slaD. nuqooen traKocaf l.ri Ila MaKeAoHcrara noe3rria panorama makedonske poe.papez. hudobnica ryIqcq . misel |lapasfr tr1 1.ure n ar. I hod nApa46'rc m paradoks./rulnr|ux. [apKa nid mu ni rtap . -qHa adi popkov.sprehajatisce. razum.nu nr malomeSdan(tudi frs).nqsa fparKa denama po. digau zgatl. razgled na vse strani: 2.. zveza rror. oKuru qaEolrdua I l. 2. Jnt zlagat\ povezovati na^a\ adj l.rql|Hra I omleta (sladka) t tn paleZ.l paralela. parlamentaren.fivante mparpe$ n paragraf. Irr etcHo BDeMe rle urje M a . trapKer n parket qa(pr nalrrauda. pameten./h parllik [apea I gl. l. brezglavo oponasanJe nam€ f mapa. hudobiia impl delati ikodo k-o'lar<oc. L razkroj. tzKonscevalec uapaj^sja-laparaxja adi indecl petitl]eZ. gl. -tlu tn temez jenost. zastoj. uk. lkoda. dijaski. uagati-piiigati. frskr na]tatna I 4/. impf oslabeti. rIe [aqail?! pravi s€menj! mtrafypf. zmesnjava tralnqa I ponev natrd. oklop nana n l. na. skupsdina trap^aMeErdlre{. -'ft^ f bot prapror naqraAEnK. splahneti-slabeti. utruditi-mu8iti. . porednd. poZigati.utt lr2 ra rdso. nanoqtla BpB[a popkovita lralrpa-rmqpar. Skodliivka: 2. .atr m. gkodovati narr ar pakt.m fa. 3. j razumen ruuteteEctraMeT!tsaEe Il me_ morija.l mestece. fig vrJucen napuae. pauet. nemoc napaclry!. 2. {ma ad.

-l. tcbcle). aocTa r''I c^vruaB TIre [eaHau! dovoli tah &nd! neaq{a I . -qn fl pastorek nacrtea pl.rtrq ffi potnik. -Tle.-par. -cqn m potopisec n rop tu zool facak naroc ft patos. nsrpr|6r tu patriot. potni strosl(r narflnqa f potnica natrr.flacryts ft Zrebec -Cei rarl se nacyra pl. -cEa adi potopisen ftrrormceq. pasti (Zivina.IIapo6poAapcaDo naTap I|arapAnja ralapAnja. nlce rrapTa aB adi raztfgan. co6epr clz ra rrapTa\. .rra adi parcia" smer len. -. odlomek.ucen neaErJa.n parog. ki je skusil razdeliti na kose. mlmogreoe. stezica nalsa I pavza. rodoljub ||trTp6^a t patrola. l.. impl patrch- frfmE& -4!i fi-Arst pasaluk: Zivlienie. pot. naprydd^eE. t. politidna stranka. 2.it gl. -[rura. tir [aTenr-traTeMadd? spobmil.nepopoln rrar. skupina. lig pesn-ik'Jeia'l r"#TI*J'f:I"E I za tebele: 3. . . (e re Hatllpargrrur(a BB nacTpMa 1. -A ljiada. pomivalka. pala . -Bltrr m lit El. IIea. turski voi*ki ali ci\. vzne! senost narlraB-narpEB adi krivonos (o aloveku). 2. rTrlrrm preca. brejati (kobile) flacxDeH.a impf potovati nailTalle r?potovanje naFre r? od naT Dotka. skrivati naprfleFrraprHepKa t part.zemi cunje in izgini!.' ponesrecl se oo.. eprer aK-latxalaK fant tivi kot pasa narErep(a I pastorka treas pt. 2.ulica. .t ccsltlf [apo6poAapcTBo r promet s parniki napor. palica nareq.'I(x xop pevski zbor neBe4. vonj rfl bo.n paia. -III| I l. reglstnrana pravtca rmrep[qa f bergla.aru cdl potniSki \aroKat m kaZipot (tudi lt8) rmrorMc n Itotopts larorMceH. lagodno Zivljenje. nckod napqdrge z ilem koaralc!|. pretepel te napiDeM parfum. -II{8 adi paI r'lltr'ltulcslarosveten .2. m 1.neoetaveD. rasa (o iivalr ) nacMo .-DBa a4i. soctatno. -rxa ad1 p6ten nar€rfr m l. pastir. narn ce iml ploditi se narE(a f copata (tudi Sportna obutev) narrr ol? trpljenje. ifipf vprn-{nl tlnlcga. ozmerjal te bo naltorufrpa pf in impf l. eAeH naT l. od nee-opevan. rmpcocU'a pf. oaak - cranor vsak opravlja svble IIATOT. partiia. nepoojercn racrrBrr:rfqra pf. geslo trapra. rraTeMa r(at(orIo mimogrede redeno nareu. tn az del vetqlasne skladbe rurF)x .El. hrar''aprartpaf muz partitura niti.nacrlrMKa f zoot postrv mmlrau: Z. posestva ccsta.nar. racati.{tl tn cu'lja. -'l'li f tezek srebm nakit na tenskem Dasu narry'e'Fr m pacierit.4. razcapa\ea-razcApa\ka.solgratec-partnert(a. duhovnik (duhovni pastir) lacropon. sono ovcJe meso.1 predeno. kos zem. . patent. 4. poglavar.alnidostoianstvefik 2. kosdek cnkrat. ltrena. 2. DaSa "' rarua . potovanie. bladetina nasaDpa I cqnja. patrulja norpo^tpa pf. parTuml. oddel.. 3.pasiven. ^rITe rrapTa^r-r pada v cunaiaaT nJah (o snegu). zavetnik. {r rfl krat.k. bolnik trasa I iivica. zclravstveno skrbstvo t ryr. pot. razcapan rapTzraeulKo.l soljeno in posusem.r tupnik (pravosl. llg uniaevati nntop .v f Ja l nrup narapnHa I cestnina naTeKaI steza. -3. 2. crzoT Bo fiapTa a ves v capah. odstavek. TYKYnaTa^erJ! fiap\ocz. rIa NATIIITKOT neBeg i I I I i I t t I I t nace intpl l. pokrorTi stvo.r. potec impl trpeti. cerkJ yr. 2.) napoxnja I pravoslavna iup nlja clelo I|aII|rr{ErI potnina. adl Jam prsmen. pristajati. spodobiti se nacrlsrre r pasnik. pavji naora. igra. [acr roK naerpn impf 4/tr varovati. patronaza-. r-rvnoouscn. [eBurla pevka neaq< adi pevski. delen. trapse rx kos. kriv (o nogi) narTarBGnatptrBo atdv oAl rrarpaao maje se pri hoji [aTp[Jdp& +n tn l. lig fam Eenianje. 3. 2. zanos.. namotek tracou n lan potni list Ilactropr nl potni list racrfip m lit 1. imeti Skc 'Jar'.. patrona (naboj) frarpoHaxa-narpoHdr L m l. Strenica. capa. med hojo se dbati rrartxataitr m bot patadrrnik uarquK.lagodno ttg mirno. pasilde nacMeHrle 1' od nacMo predence. impf flacfipa nap46^a I parcela. I raztrganec-raztrganka rrapTlt3drr-nalrTr€68&am. kodeljicd lracrdfia I pasma. 5. okrnel rog Pn lelenu naFi^a I parola. pevec:2. odrnor m zool pa]' ''aurl navr@a-nalrtr<a I pavica na$roa dli pavov.DqFtrapTaaelgKa 11x. Irg mirno. -/lurl m trprn. nesreda. gl. impf prilegati se. tig capin.g neureiena Zenaka frnrlrjspxd^ctr. impf pasiviztrarl fiacrlrlor<. 2. naotoga narKa f zool faca na'ka impl mat'ati se. /ls uniditistlml deliti na kose. "pqn r'. HA OBqADOT ratl rrarpoH r/a 1.nacr:pMa. DokrG vitelj. izum. f parIrzan-parlrzanKa nalrrE3aErja f-fam fig osvoooJeno ozemle naprnJa.atriarh. telj z. Ee npa'JaDtIe !dek rl|aj I{ToAcrI.rtrf I orh cetkveio petie. ner.

rexap m pek. prismoJen. rentuera KA ne. neM6e.Kat. 2.!npf -de: -l: se. udariti-udarjati.2.ec " ' neEeaal{cat zool modras dercaaun<aI Pep€lka lerte rgtrre fl Dosorisde: fis domada streha. brtt aep\e n fan zavesa. 2. f ntt Sala.tr personal. gram veliki staveK Eepr0epnja. pensce l|Cprq.KI|a 4dj metul tast TATKOBO OTHI. ograjA [epraMCn n l.nepyrcH. rokoneAecer-marEeH. petdeset ne aB rn l borilec. vrodina..n impf jecljati. strnienka rcAecers 4di petdeseti nearer. nepri_ vlafna.t rrz Irevec utKa treJrar( r?. 3. liB fam stara.m pretepati.. -Bua-nepAlrnecr nepAvBer{. perisCe ' rrepaarlrqa I pralnica ncprlo_ n perilo v pranju. obrobek. Dero (ptiaje). Sotor.Ko e sa nepo?kako pise? depou m peron repcoP. doba.a. predmestje. s. -fis nairaviti. pokrajina neEa I pena. pejsaz. . lir spev (pes.l.neir6ea[Ja ad.r fi pedagog.Ja fl |. avqusta Zilavka rcxa ilnpl moledovati.ogalnik IreaeHa ptenlca J neMrrrerf. bise\ 2. rotiti.. leti upo(oJenec-upof. l. nelJynen '|l treja. m okvir. z. .te wrccvBaDf. re. os.Je. da kdo orebledl neneaocan-tenrocas adi lis bled kot zid rcnepir:a f zool mehrlj [c. ptsaletJ. vitez -ItEa 4di pet_ oesetrcten netrm m.ldra preteDanie.. 2. strastna telja peniti. rob. pacru se trexapr@a t p€karna. ltor. star roKoDrs DepAaEer6e. nesramenle nepnxa I lasirlja neptroA rz l. gl.xe. perifehja. pened se retl^nBocr I penavost renyrura f panj. biti iipokoien nenje.QWHa leHKa o'. neA€cellloArurll|uHa (jubilej) greuooa I Deroeseetmca tteLsld'aq m vino z malo Denei€cerfim num ptiblirno petlina.i indecl roznat /an pridanid.KaDqe Zer. zdrinost v hrani. penav.i l. . licijska gumiievka.^Ita"ueKoacrrt neKoaell.2.leparn€ m. mlanu.rneB ueK. co uetla rla ycTara Iroln zlobe ret( n pripeka. l? mlatenje. xa. 3. peresnik. pelin. pf trpa -nepea rmpf pratti HtIrrTo He ro nepe (samo 3. gl.renenK.lig pren trrano srameAiivo vedenie aernanuce. lig strastno Ze. lrg awor.. m ath ara. -!rf m arh zvodnik. zglauik trepo. gl. roj EeManepu:| rra ycrara ne. osebje m T t I I I I I I I I I I I . Wrla.-arra adl pralen ltcpa Irrtrle z krai ob reki za pranje. f€ poZelenje. oJenka ret(rarI€ /t moledovarie. lig strup. nelregaqez novoroiendek natancen neaepftra I pelerini neAeceT rra[. f pralec-r{E.bikovka. nadav panj. nedolinost repAyD ptidje perje '. Zalitev). gl. burka. rrce impt Eeti TeIII(ztq rleelEe fl petje. koprkojiti. . /is delistvo.ueFrry tH m penicilin oaprtrtrIa.) qid ga ne more reliti neperre z pranje perila tlep'3 m arh dieta. pajde ran.rrrHcl(tr reK treHAlrex.268 ter^a impl likati. Detdeset laz zadiniti-zadiiiati oeiimoz. pokvarjenec trcl. "qr n jeiljave. udarjen nepne. osamljenaZenska neHrre-[eHue templjanec n reHuepe/! tam okoo IleHtrepqe lanr okence z trer6a/ pena tre16aael6e penjenje. nene^aBo.ele. rlca rcpru. borec.fleaTeqer6e z jecljanje. CBern H. ro treE3noEfpapf in imof L uD. -rla f l.trerl3noEdp-tr€r|3r|o-Edpl{2 1 fi. rcEaja.otenje. gl.re. pemat nep. I pepel rrcne^aa adi pepelast. imtl tte Stiti. lzgojitreKMqt tn mezqa treat(a o ItelrcoHdn [eKapcsr adj pekovski neKo n pekel-(tudi trg) . 2.d.biaje nep4ayy ltn?t f o.plavut.tezttt spaKovallsc. l4?z qarl-(levatr nepwa I blazina. popripeka okrog Ilijevega dne. . kaj govori.2.qUTC TOIIAO nepaaea. lopata mlin_ sxegaKolesa nep/rraf 1. trepE!tsa pf.impf ieniti se. renmwe I xar6e tel€. jutrak. perioda.rh soremeniti v pepel. trs rozEa. 0!F HAIIIJA ^e6ap. -. z. irnDl 'i neAecerMnuat 4/n 1. tig ne{aj posebnega rlep'''at ad. T-tg. 2. pelinkovec oeset ne^Huoca.ts I pokojnina zaklinjati. pernat. 4B'.-qrt n pendrek. r'8j!8.-ce: zase likati reAa I ped ne4ar{. iebel irihl treqe^utuTenajlepse je pod ocetovo streno nele^(rca-trelloca of o.g sDaKovau se neter m. . lr? poruhde.mai interval. peniti se.pazi.se. 2. pepelnar. javica iz pepela (nepridako van udarec od priiatelia. gl. gl. petdesetero nom: lis zastruDiti-zasthrD neAecerHrnqa cerkt bittkolti ltau f (praznik) nerire a sadni l.aor npar. -rna adi pedanten. obbd nepJan4d. nalivno pero rre'l^Jra edj. pergament. ddi tell peklenski [eAaiouuqr adi pedaeoski neKcaMaA prepeaenec .l treAd^l??pedai. adi DUnast nepe. zgodovinsko obdobie. membrana.

. l.po malem pitl. jonll leEr€peH. 2.-Ja adl pasji grnKaKo rrer rruu debele solnecHaf pesem ze Eecsapnja. natisnjen (trka. ittlpf l.thanje. 2. -K1r.|tnta ani pesmica trecHusr€ f den petnaj stleten [ecuonoe4.r. delati na tujem kot sezonski neqarope3rtrtlta I pedatarska. -tnla odi Peten nsfr(aleH.j petsto- ne. rler e n od Eere^ Detelindek zem. Dridobivati z d6iorn. hudoben lleroano HIIK. Eo [eroK.impf fler1oano/leH.H impf 1. B nepcneK foa | 1.j/r^a inpf zapefiati .i petelinov..4s ft peteroreco@Ia f pe{den kraj. ?Ea.piti. . Sirokoustenje reae^E ce impl bahati se. BtcoKa rteqKa pla\. -.trer. bolelina neqa^6a I dnina. petelinecHapraa pesmarica f nJr ttecEapqen dem mala pesmaneTHaecer nun petnaist nca nerHaecerroAlEelr. necoBA m pes ad. z zenje (oenarla) ne"a^n impl slditi.o NtlKx m 3a nepqull una ga nzl vrvlcl nec. adj pitna. petspektiven. . Sopirjenic. nEBI(o Mt() pttno vrno r'nnr.Bs IC tC n rIeropeH 271 tulereT t t I t I I rforroAnruerr. pridobivanje.^6apq impf dniniti. petKraten neroven. zasluzek nelra 6ap ffi dninar. tiskoven (napaka). l. sezonski delavec.aLost. olabno se vesti aeEFM. coanecJu. KoA. ItelanHa t Detina rciat f' Vrh i. nelltaecetlt'AflllrHlt Ha t perI tisti-tista. sezonsko delo. zdomec neqa. r4rlura. petnajsta obzna mnogo pesmi.j nerKarl|rlqa I petnadstropnica \. ljudski letnica pevec. Eo ncToKoT pe-preJsnJr IeK. nadin slikania.. r novanJe trepqa ce ir pl Sopiriti se. !l\u.xra I 1. slu. JamsKl [rBap r?l prvovaf luBapr iqa I pivoviuna nnBapcTBo pivovarstvo /. spreten leserxrqa t (ne. srKalr ga.nemaecerMrBa nutn pevraJsl !Ien moz. Sopirjenje. truditi -ci:se. 2.petnajstero rccoK rBocr I pelienost fierHaecerr[ adi petnajsti trec(rcace. izkuSen. ped. -qrra 4di pe. -un I peticija. podstaveK Ereca I gledaliska igra (drama ali opera) reer6r n pieteta. Ilrrnt(a n()Atl pitna voda. -:rrlraadj l. tiskarski. kolektivna prolnja nerrqes. girokoustiti se nere^KaI pentlja nerHHa-fierMrrta num peteto. aivkati |@o tt pivo mlalraecr atlj ioltast rBBrtrja I hladetina. 'Jt4a 3.ET^oB ad.ki gre po svetu za zasluzkom. sponka. prod kotnik treco'ntrft. tolba. 2..3Mor fi pesimirleqnld3aM.nelurepcxq (t/l/ vorrrnsKt. a/ft tiskarnar neqarapcKl dli tiskarski IleqarapsrBo z tiskarstvo reqareE. ttermrerDe a tiskanje. 2. 'ttis. napi. tiskan. peldenec rlerioft. itupf.-qll ft pesek petnajst necor]illB{ecoqeE. Cmogledost rrc''^sg f gumb. petnadstropen. pt neqea.ljudska pevka uElHaocerqHa num priblfino necoK.qETe a atgm od ne\ei pevka velik petelin ski pevec-ljudska tr. sop las tre-plreEe. -urrra4di Wtletel] ncrroMru[rura I petletnica rrcac^. postajati pesKOten jan. tig nadv buden. pet oseD Ilerlr4a-nera I peta neruqnja. tl€\ flum Det ob pctkih.-r^r! r.roK petek. 2..dnjipev reK.1 Detelin nerclcr$e r b.I i I I i I I i lrepcIteKtnBa 270 rrcrocKoDeE. -tn m. graver nerrre edi peti. petlol oelavec neqa^er6e. treqafltmta f tiskarna neqalotrterKraq-neqatolte3alr m pedatar.2 neulpra I goba ne|I adi pei. 2.. 'rae. geom pcr. 2. tB'(. peti. . kdor ima pogoje za tazvol rreplH{Ka t penrnKa. globoko spe stovanJe . tolca aof wrBi pt we . kDjiga): 3.A'Ja adj peterc lig postati. peden.r arh kita. I lam ljud. postavljati se.-qx n l pesec.a(lltl rMeAecrda ft piedqstal. -rsa 1. -pna adt peteren.. trecoclBace pf. . tisk neatarap m tiskar. oAaM nerx grem pes [euraAEja I pehota neluiu<.kar se nanala na perspektivo. aol neKoB. vG JaKpn penon nellq{Ilp t t brisaaa neurepa I csl votlina. 4. izdelovalec pedatov.ma adj Petkov flemar adv petkrat trerlro^"nerpoldJ m petrole:. neqe paxrrja lruiati iganje neqes ad.JrF-neq|otrojKanr. lam uaiti se bbrti. spektiva. peiAt. IIe. pecaren ( vose(.-Dsa adj l. ki lepo pOje in najstletnica. Wijati. arn l. 2. nesarr in -tedatiti obiavliati " v tisku. vsak petek. pedate nJe pt tiskati. dolgorotnonadrtovanjcnepctreKTioex. pogled v prihodnost: 3. rns neprre/! pramen. -4lf tn petek. tuot fl BHe. ntros!tsa. TIeTOI( Il CaOOTa Ce TIte nelodljivasta nerolreE.ry .teHoMeco) pecenka neqfiBo 11pecrvo ne. . priho. prizadevati si [es'ajt m 1. nuBKa pax ju prmo zganje. petkraten ^d. liq 2. graverska delavnica rlerre..

letalo Erc''e'i adi 1. gl. HacpeA nla4rrnua sredi be_ vprasatr rega gne m|Ialr-rltrraqKa m. 2. -D[d iron rv_ nEcKor tz kridanie.r^ impl prosjaaiti. menokljunec. -NeHa ddi Zaluiol plam€nea. pisan.E aueH-[aa. usoien n.Etrcale crDo z pisateljevanje.poeivati v senci. jelati. I spominska to pecivo.dm pest plamei ttrdtrurj& -m n ath klinbo.jt skladen. 'rur m fam 1. ractca clvallscev senci uraurn ad1bera3ki n^a$ryDa impf opoldne z Zi rrtrrou adi krotek. avtor (Clan. . plJuskanje soDrnau naa]. pijanae. n'. gl. Uz jezerskimi pticami aeraren rmruao n piS&nci iste koklje. poldne lrsce 13 MBkedonsko-slw€nlld sIolrr I I DOSt '1#i.n. zvef rouerurul ad1 piltandji zeK. Jall leva rodica pri pilueu rrrnrrMurral. ouDavatr vetnJe waie pf otipati.trl|poclr|Ja-Elrycrda.J'IrI'. -ur fi Dosebei Mcarcat(a I pisateljica ograjen prostor (n-a Doi-. rodovitna. . Tmarfldla plosclca rrroldll. neizkuten mlapisk did rvlror nr pilot. -I@[. [taAlre: KoH nrrcraf pista. I rr . nadrt. -aua adl opoldan_ piskati kr. nrrJaH(rDo.i lad. splakc rw2 iyff stokati.r opijanje. stmsten cau Noga od desa.rKa I pijada.ueReEt. poper lDrJalntua I pijanec-pijanka lI|4lepxa t Dol paprika n. r afqT? plaketa.i'l3k"'. -w f trL ga riza.awe impl izpirati. valiti se rrlr^rrt<atfiHK. DiSCeta: star rokopis 2. nxja. tis Ka. -potipari. rEry qa / rmta krofa. kmet v Sahu trEcEe.z-pisec. f podasnost.. obde n!^as'' impl kazati j&ik laDa Zemlta n a(ap ra v zid vgrajena Dn'roMocrI. Die wnorhpa pf nt impf prlotira'ti men (ki ina pisiatiiri bra'tit: rtrr yaa I pilula. -e!6! r'r valec. prsatr ^6pi. n. popi. impt vatl sau.iCati.n at fl I sanilec. rucE!tsa pf. plan.a'' adi ifidecl f am ob. vrisk.flrrKa pf. krikniti.a+nll { zool pijavka (tudi tEoHdpKaf pionirka Jlg. rurcMelq an. -tt6a.-ur tn pisk lraaAEnra gl. 3. trepalnik ru^a I Zaga(orodje) ItrrpalldiaaI piramida nr{AaB-nxaO z jed iz kuhane. kdor vod. impl lriniti.krotkost. itnpf za- klidatl. kapi jo.rlql|. 2. rlnaAueren. 4. udoma. pitie al. lrg nebe5rko lep rmcanr<a. zaDiskati. f berat_be. barvast: ad. 2.Ir axa plaZa (rivali). ob. obraz. -et6e. . tlaliti rqparu(a t perada. naDisan:2. vanJe. splako_ mltrlre. trmoglavec plamen (tudi lig) m. n aMeErrc a dem fi aMeH Dlapremisliti se. tipalnica nrJaHx ce impl opijati se EtrIep m paprika. *""9or zamud.. strasiif. gl.letaliskasteza [^aAIIsHa okrog poldneva. gaz dev_ati za sani. rrnKrre.). skesatise. si. rrdraE adi podasen. udomaotnara plemenitost:rodovit_ denost. zaretr odmerje!. Zveglica vzprameneti-!zplaqenevati : rumn ial piskati. rsz e l. tableta. slesta tt'ror'm impl krotiti. -ce: mendek zalovatr wralcre. -tHa adi .r^3gqTge z opoldansko po. pisec 'Jtr^Ir r'Ir[q ce inpf ledi se. pirje.fafi pisanka. impl lulrrralra I pi5datka.. zabelienesa oliem z noznik (Zelezni. fnltge) 'na'/rn (odi. pljanost ttsrxa impf od Erna tipati. tipalka.rrncKylr m dop na fesu. ocvr. impl planeneti. 2.1:EA##. goreti r^aaeH. zqfg zasaclu. fie DlelnENIt pohajkovati mrroueq. planiti. auKonol nosr rdrjal{elge r?opijanje Itrtua^o /. prositi. sKr nlrcoK.^qln pl od. Disava(latinpaprik in paradiZnika ska.r^atKrferle _r2izpiraDje. cviliti. !zga. domad.-pijad. a[qe.zamuden kohola.I:'t!i w.afnltaEe n opoldanski po_ goJenec-goJenNa ciaeK v sencl.a. tekod ntat_m 1. Dlsalelrstvo ranskem jezeru) za ribolov adl pisateljski.ntl)|(aMa It[c(r!( 273 IIrrKiiMa I ptama mrosdp rn piona Itr|j. tmila pf.tr aueH.rod joku). sta_ n^affrc n poldan.rMflep^r|Badj popran vanJe. gojiti..ruuz-mro!r'.(samo sg). pisan. aItoBIl cnoldertr-IK I'a. cidlska. odi 1.lanllrysa pf . brez slovnidnih in orav6l pisnih napak.i ltltae. I I I I I I I . -Errra r pis3.uJetl porinitiriniti. hrelllati [trcKira-uDcx rrD adi cviletzagrca nrescec Ernmarapeq. TeTpaTKa tmpl zagatr mrcarea n pisatelj. cviliti (v Jrg pasma. ognjisfe) za rvirarra f Zaga(podjltje) rmcara l. w\a impl kridati. Dtidki tEcMente z od mrcMopisemce wrwiw m solata iz pedenih |rucuo n Dismo. grSka) r[!oE nr pion. izbruluiiti Katr n lrrurylaEe z pisanje vzplameneti nurupav. llg og'norrwisz impl fam od\ranJevll. vrno . plameDast.sKooa wa impl tipati Enja aK.

bonAaneH. gl. oDu.reu adj pokrit s plosdami (dvorigde. ple. -qr r?i ujetnik ( tudi rtg) r eHrr. postavrtr. -rnje tn nrE ravnl']a.f plitvoglavost. lre neumno blekniti ntatxa f fam t.ne te. plesti. ploskev n^orumA nr trg. fiLnski ekran nlarEoca ce pl fam lig pobledeti kot zid [r1ar6 /r plato. ograla fl orll| nr salva.n Kuverta. razliti se. zau5nica n{ecHrfqaD adi pegav. in impf planiati. li5aj I r^ec8e pf plosniti. imPf I.trrKovMeH. lt Yxra Pf. gl.r platna. umetniSka suka: 3. pljuskatl . -qr nr plitvina. kita las: 2.nik. Ulajast. plaEljivost r. ropatt. naav. spravrtr v promet.a impf ujeti. poplaviti.J. tarnanje n^a. srebrni nakit (nn prsih Zenskenole) nro. strasiti usedatise n arlm inl -cer naara I plada n^a. Iraryp [aocKaB-naockar adj plolll|t trAocKamcr I plolaotost rr^qr. l ele/I lmpl Dlesti.rrr adi ujetniski rraer'crao n ujetnigtvo. rod Dla&vati n. 18' ovotnlca lEgallmla.uun rz plodnik n^onrr. plednica ( kost) fl w impt plavati nrrrBatrlrre n Plavalni bazen. platng. navdusevaD rueln. trg natrt za akcijo tr-{a(al6e n plalanje.plod nAoAopoAeH. prostor za n areq. fl^Irrc .A kolobarjcnJc m r^ocxa I plolaota dutoro. impl platati. zapleniti. plen (v vojni. ornament: 3.2. vzorec r| eftaFtr^ef(ecrcdi pledat t^e*&t n pI pleta tr^ern(a f lopatica.n.raoal. pt unea.rK. -ce: teiko se prebijati.kva3iti n achpa. gl. -I5€ I l.ruufa . streha) It oqect adi ploSdat nao.IL samo pl prJuva se -ce: . !olska tabla.ur adj jokav v 3. l. 1.naasar-Docr I jokavost Zave). lig odarau-prenln.lilajav. plafon. pla6evanje. oblika kruha nlelria. peron.Dalagati plasti.. peJ razbojnistlo 'r4/ naenlBarb€ a zasutnjevanje. 2. . podkev. ( ocu zrusiti. pletilja 7 narora 11.{qt n eHer 4di ujet n^e'dr. . TrF n pladnik preve trAarE. plavalisde rrrtrlBaEe/r plavanle ntIIBaq-! . II.' pladljiv li8): 2. kos blaga. mano ad. tr a(a pf.rus. gl.n pk)|.A6eI| adi plovbcn ir oA rft sad.l ploskanje. plast. {r|lfra tn plol n efaao . lig grmaditi (duie1. tenski telovnik. I plavalec-plavalka nana'rnn cdj plavalen nanane pl zaplavati (tudi lig). plooonosen n^oAope. plitvo meslo v vodr n rrmp n surova opeka n^lfrxocT t plttvost ru. lovski plen. pljuniti-pljuvati 2. pljusnitiplati. solzenje r.it bojede. -Bryr m fam iokavec ^ct*\ v kope). nacrtovatl trAarrdr<a I plantaZa. ialosten n aqeHn4a-Ir alrei{Iqlryll 4d9 JoKale n aqe6e n jokanje. pla{en tr^ared 4di pladan rlartr^sDlncr I pla5ljivost. -ll'ma adi plitvc glav. -gII n pladanec l eD'I lmpl pLeu tr^eBua f ple\.-I|. plitvoumnost n llror.ae impf jokati rlaqeu. ._. -ce: vmesavati se. len^ao'r'n aati.2. strasilo raarexeu. pokrit s srebrnim in drugim denarjem (noSa v okolici Debra) naecmrqa I klofuta. {rsr n jok. r. Zit'o. Ito(uaga.rra adj bojed. jon acr r. /rg veuK Kup naaarrlIq(t| adi planinski &rat*pa pf. zapletati se v. 2. uveliaviti II ecKa inpl ploskati fl^€cKarl€ t.rarnocr IIACHCTBO II^aII6ra I plaDet rt AIUrua. -:r<ra adj plalilen Il^atrr.. lrg sKrajna meja tr^axo aali.e rl -kos v naravnt slnnl rlaarllo z 1. tariti. gl. plastiti (seno n aqKo. a^e. visoka planota r4pr$op-Ma f 1. JazrJrllost cuen nlaur rz plald (tudi lrg) n areH{x. sadeZ. pletje nAete. 2. impl izliti-izlivati. r\ozotjast. planina: 2. pulvoumen |I^rlTKolndDe-r firxoynDlocr t?. ZaDletati ( iezik) se uerixrala I nrirer*a I l. stkan r|lrarl|trrr. nrarerl ^kas ru^uoot| rt l. fll. npu.1 pletivo ln plelar 'l[. pladilo n ft platnik. 2. z.itrnrga l1 pleme. imeti telave.ren rz I. nAucra pf. -oder. sloj l(avKa n impf 1. -TKa adi opp. prestrascno n aq. osnova. r eMe.tr^aEdTa n eulM n ecKa IAIrit|e I I I I I I t I I t t t I . najvisja todka. n^erKa nadin pletenja.. lig gooezoanle naecua pega. -Nra adj plotlcl|. -qn m plosKanle !I er. rIAecoK. n ere impf melati. 3a^n mora I ploSda.An rcue.pf in impl plasirati. . 2.r'|acfr pl vreei. pl. jok.. fig zanid€vati. &trEaqKa nlrfiax. -qna adi jokatt.seja razsrrlcncgo odbora n era{(r| adi pletarski r^erBa I pletev. fig naval dustev. strmoglaviti. o.rrrra odi platen.{Btf.rmnaon plasilo.'laq r eaarrKa pletarka. ropanJc n erryM n pLgnum. nasad E imDl klepetati. ploldad nag z plug ILUxEe.lia6oti plIev imFt pluti Il^oBt{ oB[A6a I plovba tr oDl. plasiti.oropati. dveka-ri. lig zabrusiti komu resnico raecExrq -qrl z. plima.Hy!. strop. l.

tro6paraus. zapravljati aas r. razlegati se. no6eAlltsa. W prilaSaati.Ee r prJuvauJe t UxE. spodbuda terjatev. noBe(ero i'edina.tr. IlotaMlrEplla loEepeHrlrKn ad.ryrurir J slina. zau. f.go sDodariti uorlerraq-. anaeoslaven n Ucldo'Ir impf buaati.runa adj vedleten nooe(euua adv ved ljudi troEe(eEarn4dl vedkrat . cveF kati. ce rro Heno biti -ce: slabim Dod volivom nos-g\ernre vedeuje n troB€ n vezava (knjige) noaesaeE 4dv ves dan [oBeaa t zapoved. tmpl povabiti. pljuDek.rcQtepe pobrati (sadje. peljati. pozivati tronEr<trar6€n vabljenje.E€pennK.zver) gobezdad 'Io6ece trjb. zatuliti. rK>praep. uspen pn oeru lOOeAeA premagan Aot . hnj.E. po. pl 6eAEsKa. ?A | tr troBJaca noBelremF-troBepeErq{a nooaplraq m terjavec no6apitsa'ma I povpra5evanje trooeme pl zbeZati uo6e4a I "mag. izhajati no6parnu m l.povitek I rlostr. osiveti. noBeprrrearn upruK no. bolj. izplJuneK IIAII€.o8e gl. porurcvau rabiti pf . klicati. topot. qo6eA. 3. u66e. Dobledeti vati pl wauna impf blebetati. premagatiobvladovati. rfipI povamprnuse (tudi trs) oe. najboljsi prijatelj. ponoriti pt. 3.rwa pf. impf I. s silo si no6Da. grabd.^ impf ropati.ias[(. ro6yAa I pobuda. impf tit ukl'+.. l&aMrta o /l blebetad.'iltry]Ba inpf 'IoD.a (y. zlv: tlrc troB'JK. ro6eAoroceE odi zloi'ago-4Ba hrup. kvasiti pt pobesneti. zaupnost flItBeke Ldv kotno 0d Mrrorv ved. UprraU Se no6yEraB[ pl znrSiti. impf w trospwf pt tarn zapra\iti. uprav{avec wo .ofwwa It. 2.port po (kot pre.. prerl.. zmagovrt tr(roeaeE. impl naSduvati-Sduvatina. s sebo^j.pt. ce niti se. leti se.2.|. 2. pc. trusd vrt. tto. impl rldw gati. zmeden rc6apa. l. rttUt pobratiti (se). premagovati noaaMnr'pl| troBeA!tsapl. tro6Ee impt. odhod pl no€. pokati [o6eAlnft. lig meti. uren rl. sDodbuditispodbuiati nodvuaI upor. zabtevati. 2.. volk. -vzeti zavzeu lo(umo mesto: J. \oBepuBa pl.Era-t ropanje. . gl.adi poviSan. sklicevanje rKrBrfE!tsa pl. m6^eAlre zl pobledeti fiks izraZa komDarativ: [ov. DOrmstvo samovati.. tisDiti. vstaji. rojak roafatre /r odhajanje. gl.J4. fantovati.qtr-trAlxar1trtrI|a ttt.. zaroBeAe deti kaj. II. vedinoma [ole*eroAl[teH.. 2. poverJenlSki. . hitreje leti rcala impt odhajati. tt rpl poveriti. tro6parmryla pf. izvledi.luc m 1. razui predmeti) tro6trece I'l posaliti se \o.fusxn cdj zmagovalski " lavcKaDl|qaD44.i?npf uveniti.'2. trdyAa no6yAo^r| ro6vAlAE pl ponoreti.boju.n. pokoriti se B. toaJacysa pf.n fam gospoda4 upravrJavec troBea6aI listina. lig pred.tm m povabilo.gl. zaupnilki IIoBepl.povelje norerra izpf zapovedovati.aib arh vel. denca.oBzr'aimpl od noBnc povijati (otroka v plenice) floadlaqe r1 otrok v povoju.tro6e*alryEa Ul l. poklicati-vabiti. 2. pl l.: napeti 36parmdr (ce) svoje moei.aM. impl L postati bel. nb6pry lep5i. !ce: upreu Se. sDegiti upuca. n rroBrdrr!tsar6e povilanje. 'f. programski dokument: Ilosea6ara Ha O6earxreaEreBat[4r listina Zdruienih narodov troDe^qr|& -ry nr gospodar.aEa 44. razbc 6aB. hru.'Ka fam potepsti se. fig izpodDrlau.6ynr no6y*t.ept 1. Cve. ro6eaz. .zasnubiti [o6pKa{ocr I zmeganost. poviti (otroka v plenice). impf rI $n(oEeE. pen [oBep]MBocr I zaupljivost. ffiapyR poiskati.BHa adi vcdloBekerracoDeH. plus..noasF'|BaIrt. upor. zur]av traycror m trcsk.2. rcBVrsyDA pf. zmasovafia aende. impf pohiteti. poveaanje uoslaca. obvladati. raz. po visevanje. podvizati se"hiteti. v sponur. zaviti (pes. zahteva nosaca.Mq.'. -D!|a adi slinski zmagau-anagovau adi zmagljiv.. ne^eHaqe EoEI|Br€ plenica. 'c.iyi<dqa l-slina. odme.oBWe8. . podiv.. jati (pes. povisevati poviSati. zaupnut ce pl. potruditi se no6p3P. inpf no6pKa[ adi aneian. razboleti. pv ruteu.zpocloru traains! pl stvari (obleke.ll. pljunek tralKa. klicanje.r adj kot izrezan. impf rro6UAUDa 'no6y.€pLw adi zaupljiv.\o&Mw magljiv nost rutyclxa impf pljuskati. veniti noBelreH zaupan adi no. dojenaek. na Ias Dodoben u. zvilan pf. DoDeAe. veter) noDrlR.pobi+. no6eAg.ooacyla trt. f zmago\alel govorice . -ql|-!Io6eAtnqa. stladiti.l ro^BaArl.anedenost flo6apitsarie n povpralevanje.ry oa. izpuliti. poverJe_ruca f za- I I I I I I I I I I I I I I . grabiti bijati. impers malo b6 mehkejSi.no6ottt ol 1. rroBeKe troDenar4di uvel \oBe'de. tro nrVcra f mehurdek.tr Yr(artturK I pliuvalnik r.n zaupnaose. ropot. . no6yuyBapf. pobratim. noMeK. 2. skugtrap. zaupati.

HrF rz umazan.lorpy6a. pogoJen loFoaeH.larpa f med ptotirL.zmotiti se.zmotnost rrolpn Kn ce.en. noBpar?apf. noroA6eH adi gram pogojer\. rrorp^Wa pf. zmerlastredi. 3. vasezaprt tro!^eqeqocr I odljudnost. ugoden troBparfi. prekrsiti. doge vor. -qll-noralllltrl|l|a m. -.rorptM.Eu I nesnaga. zadet'. gro noroAHocrf primernost. zvezall-povezo\t au toBptlKa pl tam pozabavati se s kom v pogovoru. podati. r. pogon. repo ureteno. noDpeAn. zahoteli. skruniti 'lora'[r norasaja. uganiti. ogrditi. zadrzanost noBrujae I vplivati no. rrorarEta fi. iz. 4. gledati rroroEopKa t pregovor. adi w 4'l.t pnmer€n.rlla ad. podanorpedFaFe t? pokopavanje gra pl pogreti lorp€e adi pf popraskati [OAa |ru|rIrin-EOAaImSI| norpeltr(a podlozniSki. rlotpsy& pf . domovinska pravica narediti napako.BoAn povod. norptq(a pl pogrizljati poeoditi. noroaeM!tsa ce sc srefiti se. Priloznosr noEoA !|B adj vodljiv nosoA^rrsosr I vodljivost roBoeH-noBoeHeH. unilenjc. trora its{l pf.a f napaka. suienjski. vrniti. imlt pogledati. 2. koruzo)-osi-ce: posreiiti se zalotiti. impl postati-postzilati sreeo osaDen flory6!tsaEe fl usmrlitcv.noDAeqe 27ll rloroA6a IIonoAfts 279 noaaqcaio0 troD^ese.pogodba. kondicionalen trtoAeg adi . za. zadrzati se noBre pl hoteti. 2. IIoD. umazanija norrr6er<'noru6e m zadnii Kratec meseca ( nasilne tronl. pogoditi se. pnpraven. trorpr{rqtsa ce pf. opremlleno . lig uniditi. tig motno si zazeleti. ugoden. l. ugod. -ce: tlg PogosPoorrr ttoa m tla se rofparMseE. zanimanje. spraviti-ce:v ncpf. -urHa vilen zgreSen pf.mollel.pizadet. perio diden roBlreMeqocr I obdasnost. norgAno adr -ce: no postau groo. poskrbeti za-poglcdovati. cAoDl. pogled. vradati-zavradati. hudoben noraserl . pe riodicnost troDp3e. prilika. 'J. preklicati. raztaliti-zadajati rane toapare-u adj obdasen. ser4d. pomota lo4renfiocr I napadnost. psovka vo)-streli. im?f nie poKopau-poKopavan no. -AI|a 4a. uganitelj. 3. prrmer. umikati noB^eKlTarnea umik roD^eqes 4dj odljuden. f tam polrar'lja'rec (razreda! ponavuavKa. impf ponovl -ponavtJaU [oBTopAlrE adr' ponovljiv: a/ath ponavtlaterl loBTop^ssocr I ponovljivost. vdaja'1 norpe6e. ifipf nost. udot! . put! ka. onc$rctl. Dapacen' IlOrIeItreH. impf .Iu& roroAda t l.g. udnica.pobri9a. oncnofoaeMt ce. zadeti. pl nakazati.noErcpyaa.pl.rn noroAYDarr gl. prekrsitev pf. 2. se ie flor"trtrIr pl priviti sc h kr> ce oomeldanil mu. 4. usmrtiti.rmoutev.rroDlreAyDa impf poskodovati. [oE^eqra pl. lit ugodnost pogrditi-pogrdevati EOTOAOK. motiti se [orpem. tnpl uoAaucrso t arh dria\l:ai''orpeu. podajati. vdati se-vdajati ljati. totte{ula trt.eleti noBrop 4dr ponovno noBrope{. orp^1.ti se za kaj. umazan. f \esnaga.ofpewvBa stvo.ma adj obmejen noAaAe. tr'oAptaep pod. inpf l. pf. skrnina. umazai\Ja noras. -qII m zadelek nory6d pl 1. 2. 2.ryBa tmpl oq noBre pG skusati kaj napraviti. posKroetr za norcfu pt [. osuti (krompir. noDpsvaa pf. poma' norltAes. . pomoliti (8ll' nje.. vidik. uganKar rrorarur. pasti. lig pc galanje.noAaBa pt. impt povezal. pogoJ narobe nareditidelati napake. IIo. '? DaranranJe uorafas n ugibalec.. 2. nec$roca nofiuturmt aI(. pati primerno. ustredi. darilo novoro jendku.uoDropFaqKa tt. neEist. umakniti-imeti za posledico. zavrniti: izbliuvati. ugooen doroAeHo 44r prrpravno. impt Dajti. bljuvati troaparsuK. nazor notteryte. nudoben dlovek impf mazati.napihnjen kaj dnine aorpafaEer adi fam ki. obrat tev pl postati osanoropAee ce roryp6er!tsa pl opruvitl ncben. ponoi'no noDTop!'aal6e n ponav{anje loDropyDalr. ir?PI potegniti.arik. -AEa 4dl sramotilen. poguba. nezno stisn sc ili norpafaru I faz pomeldaniti koga. obidaj prvega obiska pri porodnici noaoaed. upati s1 troraiar$e ugibanje. 5.te pf umreti smrri). /itl norolI tn 1. krize\. urediti. zadrzan. gl. -qrr m povratnik troBparErqa-noBpauuq€ t polTatnrca roBpeAa I poskodba.-. fet sila. umirati od zelie tror eA m 7.a voJen nonojruqa f 1.a/altt ltcratrvDost noBTopEo 4dr znova. -pl|a 4di ponoven ontoprrt . ifipt p6 boiati-boiati notas adi nesnazen. . imPI W trofpAe t sr. f nes\aga. noraiaq gubiti. -ce: sralnoten se trorpe6 n pogreb troAaaarbe podajanje. norpe6YBa .

gibaen troABnxtr pl premakniti. inpl poZretipoiirati slino trlg) noAnorBeH adi pripravljen. EoA. "i. rahlo ogret za KaJ. rn podbradek troA6fre4re pf. rahlo prevarati noAsa6ons. prevozruna noABos€E. mignoAlaxcnocr I premidnost. zasmehliiv roA6rBuodr I porogljivost rto46s'Ae. noAsa6opq!tsa ce pt. gl. poKunan (za pnpravo Je(u) doApe$qK. noA6rr{Usa pt. lO^rmrsVSa tf.B^eK!ts^ itnpf poddrtati. -Ur{ r?rzvodnik roAEeArtrqa-noADoAsqa f no4rre. f gl. IIOAOIIB rroltlpu. na ko gar je lahko vplivati.rl||. zatopljen noA3a6opt|ll ce. grbast tro{rpee. podeliti-deliti. JUnaswo rtct4!''''A m podvrsta (v sistematiki tivali. preizkusiti-izkuSati. 2. sb:retnost. gibljiv. podjarmiti pf.ik IIOADSKHe. . noAorDa pf . hujskati pt. nekoliko DosDesiti (korake ) doA3a6puEr pl hitro. kritati.troAnorElD? ifipf prlprar4 u-pnpravll au rroArorBrEre es. potladiti pl noAsa6p3a podvizati se. -x{a adi premiCen. zvezati (knjigo) podvezovati. ponagaJaIr. -BHa ddi porogljiv.[oADoAHrIt. spodbuda pf.im. Eoaspv. noAra aAE pl malo se shladiti (vreDe).qr troAroaHtrK. -A'Ja adi plipravlen noArurBitiuBe z pripravlj anje noAroroDKa t DriDrava: izobrazba.AdUEUga impf spodbuditi. naaduvati.qn troA6paAon. podkovanost p. . malo zanesen. Zivahnost noasmt. -qll ft o. Witi troAB acreE ali podjarnljen loAEAasrerrocr I podjarrnljenosl troABiracm. jermen. . no4roarrrpa pl. prikriti kaj. noArpaalra pf. premakljiv. zasmehovalec noA6rBen. pl izmakniti se.os. postati malo hladno (samo 3. izmuznlll se troA6r0 . preizkuSati troA6EeFEoA6trFera n.ostt okretnost.EAeKlEa!*e poudarjanje. noA6lqse. po. od^oAtup selekcija bira.eBa pt. vedkrat Do malem boleti i izbor. l!oAel'. troA6lurira im pl nasCuvati. impl podzidati-podzidavati troAry6aB€H-[oArp6es adj pc grbljen. povrsno obriti noAsa6pmte pt povrsno.di podajen. '|ioaapuBa podaritipodariat i. lcei vdasih se malo spozabljati noA3a6opaseH adi nekoliko raztresen. zavpiti-vriskati. rfoArl'rBn. podvratnik. roganje noA6rrc.polet roAeM6e !tsa pl fam polenatrtrl uoAclBqeeroAer!f.Sduvati.l. -qf. poudarjati roA. nahiriskati-spodbujati. tu pa tam noAApxtr d pomagati. impl 280 noADapoK m mleKo rloA. malo zadrlan (pozen).uoAapu pl. |loAarroK. hujskati noA6lqrlBas fl podpihovalec. D'o{apsU!. itflpf spraiti pod svojo oblast. lorotrop(a. kr. kvalifikaiij a [oArpa$r.) troAsaMarr[ pf nekako zameCUti uoA3aMajaHadi l. po-impf salrtl se-za norca rmetr.Ep3e rDlezrva.zasmehovati noA6[Baq rfl porogljivec.fl po(lztrc( roA6em:. Sduvalec.hujskad troA6wryBaqKn ddi hujskaski. uo4ona pf. vezati (knjigo) . gl. rIoAe^UE pf . noApaacr!tsa pf.rnlo froAflr^trB a. impf tam zadolLiti se malovdasih se zadolzcvati. usposobljen noArqraeHosrI pripravljenost. ft Wdvoz roApolrm ce d podvomiti.oDregnruse loAoyAa I pobuda. nor.. oremaklj i\. -3r z veliko dejanje. malo brez glave loAtaMareE adi (o ooeledu) rahlo skaljen.ti . yl malo skuhati.f. ratuo vrnlen xoAraAlreuepf malo zadr:emaD troAeMn lit vzpoD. podpihovalski [oAEa ttt gantar (tram za sode v kleti). itl pl nekoliko zaboleti-viasih boleti troA3a6opaBa izzpl vdasih malo pozabljati. uoAB^eqe.. ki ga".apl. raztresen: 3. nagovontt floAroBopKa I pregovor.dme!.tt posmeh. hajati vaasih. tlo\6y. impf pogreti-pogrevati (jed. izbira.ljEn I I I T T T I I t .[oAFi@nq {n t-nl podbradek. impf izkusiti. misljati si r'o{Bp3e. misel) roArlrfta.l. prisko titi na pomod. podgrlina pri govedu [oMoaf a{oMoJAyBa imUt pri.krit.. podkovaD. troAiafuar.z. ifipf rcz'[o!€ deliti. podpreti troAApEKaI podpora. delati dolgqve noA3a6ourorupl zamasiti (usta). pe hiteti. ifipl podvezati. impf podvln-poovllau noADe:. m I'risk. z. €Ha odi prevozen . prvo noAroBopr| 281 ltOA!aMareH troAapoft. Kpena noAeJcaDlrapl delovati. rastlin) noAEE(en.qI| .. ao. roAroloplr pl priSepniti kaj KOlnU. na rahlo obrisati noAsaraaAsEp' postati malo laden |roA3aroBopEpl nekoliko zadrzati koga s pogovorom troA3allreaEadf. poudariti-podartavati. zvoonlcit ruu troA6oa!tsa impl pobolevati. podeltevatt postaripostatr\/M pf .la rl.mpt Jarr oIrocjt pl troA3a6aa3Er malo zavidati tro$a6^yAa pf privesti v zmoto. \o$!. uainkovati noAea6aI delitev a. n naglasanle troAD(xltt prevoz.. zbosti. nahujskatipodpihovati. noc^oBEqa noAno^rrrc.devljar med Sivanjem orzl na Kolenu impf zavnskani za.

no4ua.D. podzemni hodnik rroAMo eH. impl prevarati. nekako Dresedi troA3aimc rr ce pl rahlo se zamtsrrl pl noAsaMo^rrn malo umolkniti: malo utilati no4raneuapen adi nqkako zanemarJen. vzgajati pf rcNapi.l -rur n mladika.rroaracueDrre pf nasrnchnltl ce nel. predloliti.tueH adi nekako iinelanlmalo bre2 glave noAsaMlItcartadi rahlo zasPan. dvieniti.alo na- \o$arKe. pred. nekoliko. primikati se lagatelj loAEa6peKuepl malo (precej) roAq. nekam brez volie no4eavnncepf mdlo zamiZati doAsaMrrrruce I nekako se prikupiti. prekop. nckako l|nnrca. t\oAseMa pl. noA otaeH. nalagati-varati. noAuBu. fi8 sklju-c€: ti. malo prekositi. I za srlo poravnafl noAlacenlar ad. zvabiti-varati. f potuhnj enec-potuhnjen- -[Fr-nOAMOltBtrqa impf kdaj p kd. prenaso- . dvigati. polomec noAHaaeAeroAsaBeArc stlc rd povesiti (glavo. skoditi vloiiti. roAgacMeaH-noArracMeBat adi noAMlrgK[ga nat' pes zoot sLrahlo. vzgo jiti-vzdigovati. tit podledi (bolezni) uoArreq z podlei. feljton noA ora I podlaga. nekdaj pa kdaj zaosta|afo. malo nakurjen rroAqaMuHe.-Mrra adi podzemeljrro!3. pl pomladiti-pomlajevati noAMAaAoK. -^qa adi podtalen. inrPl impf izogniti se. IloAt'ec!tso pl. pG nabrekniti ganJeK. ry. gmotno sl opomoai loArra lTes adj rulLlo razkaien. nagnjen k aemu noAAor(Hosf I odvisnost. noAMaMyDapf. larnltarl noalrerse pf podstaviti. pofuast. lig potuhnjen troAMOltEUK. postavljati. l. nekako skaliti. \oA arKuB pL tmpf prevarati. jama roanBefi adf podidan [oAuaee. noAlraiqerl adl Ze malo nrtvuvatl Jen noAMpqqe. roAln4a to noAMorurocr I potubnjenost.-4u tn lit naraltai. zvabljati noAMaMKA prevara f lloAlltal|Ka. okajen no4uoprrqa f podmornica. oovrsen. prcrrcstlplot-izmikati se.cuu ad't pod zemljo rroA3cMlc podzemlje n noAleMrrsqa I zemljanka.rtI|qEYla_ pJ. lig skusati zvedeti noArcMeH. -ur m podlistek. lig podtakniti troAMrlK!tsa ce impl d. fig nekako obiti loA3aocTarrytsa tfin maro. pomagati. noaHece. uq A.krusno peko ra cEara rahlo skljudeno ts noArrrsap r?. zaPosEvuen noA3ao6rrKoa{pl nekako obkroziti. sub ickt olruce ti.aj obiskatiobiskovati noArrar{tasu pf rahlo zasovraz1t1 lroAuaMllrrell adj Ill. temelj.4 aA!tsa pt i. pce: seznanjati se nekako. lig podkupi timazati. ognojiti se noAiraMu. predlagati. rroAHaBeAHa. lontar.'iaaticlu se noAHaaeAeE-noArraDe{nar ad. [oAMp3II!tsa pt pame inpl rahlo zamtzr\iti-z'Itz.B^ .obfikati se. in pl Doerftti. Jaar roAsaraueflr pf nekako si zapomniti. troAMlrr[Illa pf. Iu(u crrH4\a smeJarn noAn_4Bnar adl' rahlo polede. uoAlmg{Da niti. ki dela podnice. floAJapMl". lig podkupovati noAMer r7r gr4n osebek.tr!. zrasti-Dosaniaskloniti se. podloZiti.noaSaMaTa 282 sKl noAMeT IIOAMCTI|E 283 noAqtlrap noASaMaTttPf malo. [oAf. zmrznJen se noAMp3narEqa I poledica noAuayMx ce pl mukr pr'lll k troAMlrsrre. malo uzaljen pf troA3anlre zastati toI'aacrntar adi malo hripav troA3acrrrleuadj lig tahlo za. malo. lagati noA^erse pf malo ledi. trpeti troAHa6r[rKrr. KA rroAHaBDxHar adi nekako vaJen rroAuaBpuar adl rahlo premo den (od detja) noAHarpAeHadi. malo pokvecen. nagnjenost k demu noAAoKa!t (o vodi) spodkq Dau notaourna I podstavek llo{ urn pt (o rani) poslabSati se.nufeH adi opit. zmelati [oa3aMe^!. noAfiItrrEe. mimogrede. prilizovati se roAMAaAeH4di pomlajen noAMlraArr. troAHa6A[rKlTa our nr vloga. povrsno. impf zasdDjiti-podpodjarmiti. nekako. impl prijeti-prijemati. impf vzdigniti. priprs makniti sepfibluevati se. [oArrecliBalrn vlagatelj. postaviti.mraien (izraz) zahrbtnost floArr. malo si zapoEniti troAsauo3HaBa impt swznavati malo. do pf. gl.j IIoAIn4a I lon6ena posoda za malo skljuaen.j nekako plizadet. odi). misden.xlra ]f. impf namazati. impl pribliiati se. skakati eez vlagati. bezno EoA3ap-anrr|q malo. siden no4savecreu adl nekako pogosten noAaaqyAeg adj rab)o zatu" oen \oAseue. neKa_rn naKazen noAqaKp€He ce pl dvigniti se maro. malo se lzljubiti pf rroAsaMlrHe malo (komaj) oditi. nizkotneZ troA^xcHnK. noA[D!3a pt if pl podivjati-divji postajanolmenocr f podivjanost floAhrHe-noA[ra f. -rKrm 44. podmladek troAllroa r?r prehod v skali.

oponasav troApas6cpe pl Dekaj malega troeDrtrE!tsaEe n pocenJevanJe. poet. 2.. pesnitev. pL rmpf pomv nat\ zravnau-poravltatr noApaur.3da I l. ropXtxysa prf.prueka noAxonTrrqa.mevali.roApeAes cdi urejen.. nezaupen. upemraaxa^ el. K SulntuCentu pf.r. impf podrzati-traj at i.l(eruo ddr zazeleno Dosamidnost uor<e/rqocrI za. ItogaD eKvEa rt.Dezaupnosl noAoa. razvrSden. nov naKup. objokovati lo se zmraaiti noxap rz poiar Ko3aBIIA! l'l zavidati nor€pruurc . rloxe^lra impl Zeleti Da pf. razurneti. Desqigki: 2. tig trorKrfroatr[a t zgaga. 2. zgledovati se. 3.odpUBa impf opp B^ottr. poem. noaadaB Df. imot ro6rcxa adj l. troxe. [oApa36npa ca-ce MO IIO CeOeCtiI SamO pO SeDr se raanme ratS1a.Ke u atpr no)ltettuB. odlkmjen (!Tata) uoApat(aDa izpl posnemati.HqE m posamez. noAlfoc^tB a41 znosen noAt|oc]rl|aocrf znosnost noAHoruRa podnoZnik.g malo se idziti noeaEocTaDE!tsaEe'. lig I .1 potaritde. noAsecvBas qr. pf poreleti. surnnost.' izbolj Sati-izboljSevati noAo6plrare fl izboljsevati. poglabliati se lloratpt|ltKapcKrr-rloriapBFrxs r{x|aB eqe. . ^aB no. za:uleti-zddraeviti. nabreklost. nabrekel. zadriati.troA(x]pllt'e^erl. glavna mi- no:i(oar{ Ut porumeniti.f |. impf ovohati{vohavati no4Fptr pl pognojiti ol.. 7 z. porumenetr nor(Irraltsan adi por.q|a adi posam+ toxetie pf malo speli. no3aaleryaa rf. orunoetr nr todka (za doselen menel [oeAHrrcry. podnoZje (spomeni. spodkopati-spodkopavau troAIrlT ddi drugaden rro4pw 7n klet gl. tror<lt. n sum -nJa sumljiv. pregreamosl noAIreA!. 3..pl troAloKrrrrg f zanontntca noArrocrrre. p€snikf pesmca roerKaatr I pojecljati. tror(apEuKapm -4lt spoznati.'{lepota IOBllH nodMa I l. impf zgodajvstati-zgodaj vstajati floAlrasje a podrodje . noAltar{ts^ pf. Do<trentttl{nematr nopqtxu.--:xata trosaB€lrepn ce pl impers maliti se. impI 'Ioev@'. nizkolen troAocnmar 4di nekam hripav noA(rc^a6eE adj nekoliko oslabel troAorBopes adi malo odpr't. spozgasuec navati stvar. poenostavtjanje Zveti kje nekaj aasa noei(aEu ce.ra adt pod roko. noetgt ce ?t lroxmKa d Zivotariti krajSi najeZiti se cas noe.'pKa malo pobrizgati pt glasb cnMooErcxa [oeMa. tto!.. tror<erer! -tura adi zaielen posamrc no.-drZa: 2. nabuhel noAyeu(rcr I zabuhlost. zaieleti noeA!trreqHocr t posameznost. BrB6a noL1ra pl zapihati rloaYev adi zabuhel. razvrlaati troAIreKnr samo sg urok noAlteMe. . ka).-Hn|(. uixamnxwa zf.re>KeAYaa zar. sloboko Cuted zavirati pl pomilovati. lJo. razumeu. poglobiti se. top'ur*us pl. zajecosattnost Iratr rc3i'6. impl urediti. zaigazett u noeAlHeqHo cdrr posamezno. nosarlrurrfi. izboliaava no4osp_erme. pri rollr noAIraMHr.elenost noe4noctaorol. zelo lepo no'(ollreH 4di porumenel. na novo dokuDiti llqAgoElDarle r prazniden na. poezijai 2. impf poenostavitltror(eurrrr ce pl razbelievati poenostavljati se malo.eiati. l. drzati troAlrma ifl pt podkopavati noApuBaEe 14Irg podkopavanJe noAltoru. trgati (po udih. zasmi.f bnpers zbadati. dobro razvrstiti-urejati. pozafa impl fig malo temetiit6iC tlor(ap. sumljivost.nagnjen -lula rnoAo3pnBoqr l. samozataievanie nGa. X. uor<rreg{orclne pl poreti fig pesem!.tro-AlreM!tsa impf pf. f. noAnoDa/ l. zgteqovanJe noAltarKaDaq posnemovalec n posnemotroAparKaaaEq -adi valsKr. a. saunozala terJalen noacprrpaioct f pozrtvovalnost.nocsrwqaa pocenru-pocenJevau nlK IO Zelen oeArqeqeH.AAa adi podel. oponasati noAParsaEaqe r? posnemanje.[oAEnqapKa 19t noeBTl'trllal6e l|ocanHeu 285 noSar?u)KH troAE[qapKa I krpa za brisanje pod?ic_e. podnoznik. spozDan DO@rUlev roApa36trpa impf ra j. v kosteh) impf prizadejatl-prizadev'aii uspeh) nodma I poanta. loapar. kup (obleke). poza. napihnjenost rolwm. prudI KA troA(xrpllD. novoro iendek uolnoon p1 obnoviti. biti mapf sel noepreEFa I gl. dobro postavlen ro4peFeugcr f urejenost. gaslsKt impl lig rclno zivtetiizil roxeDoNr Zf pr€Zvediti vladevatikai nox<era .rtvo\alefi . troApoHlra pf. obnavljanje noAgoxje n 1.aBrd. impf podriti.n4tsa . troeAuocrallry.o6pn.doziveti: stavitev. troApeAitsapf. g). poenonoxxBeepl preziveti. vznoiie (hriba). kraj trosaDlqte..1r gl. no6efupyoa noeFtrost&a r?r.

rres$oF.anKa drugam obrniti pozornost rlo3Haane. Precel se spre_ va. klonica noErraerE cenoliqart ce tf roJAe. stanuvlzl rzrnje narascaJ rIoI|M B adi poimliiv.aApaB pozdrav. fam malo sc komu skrb. pozr\aiati no3a3Ja{apl malo zazijati.pl ra] o razjeziti. -qn-no3rlajHmla fl. inrpl noroary adv drugade poKazalr-Kazatr nonc lEa It malo.not]laryDa pf.reeue.nouc. . nekalo obogate. nekaj dasa noroSaaeq. nos3Hore}t ddi malo ponosen. postanaspfenajatt. norrrpUBa.Ito? kai noriMeBrrrHo ad? poimensko. pokolcl. Bojrluq(x 'Ctl: m nornBerlrr I obrabiti.ro3^aryEa|5e a pozlatitev. .noJacHFre^en.. uoaroalra . -ce: prcdrago kupiti-pozlaievati.[oJac m pas. -ary m kazalec posrusatr (prst) noncr4rarn pl nekoliko pospre. -rrja n cerk! keno[crrtrre ]rf malo se ohladiti sanJe n2r4cye''.noKaJnxlKr -qu n1 skesanec.p. postati bolj prebrisan no36 t 1.noeApaDy.a . 2. pf. rorMeEqvBa tf. scepiti (ne. no3aAoqHlBapl.nojacHyBarEe pojasn. poplesati.ia. thlpJ rtllcrtltl zlatcnje. poJaviti se-pojavliati se ooraotlen noJaB!tsar6e poiavlianie r? rlonirorraqE .f los6orara.art n@Hae pl prepoznati rro3Hal(. pc lpgary.I|Ja t? spoznava. pL reopLrja lla IIo3lraHEeTo spoimpf nekako zblizat! znaraa teorija 'Jlalo. nol|r VArt ce pl malo.aiali komu ooDro VOIJO. pohujsati' loJaAoK. impt nce:. nifi-n ran iLq ri do3aAorlHrr. 2.-ana adl poll|rljiv gl. . .ziti]Jen nortluaDa pf malo pretepsti pozicija. razum...toSuajro ad! znano oovoutl-oovottevau no3[arocr f poznanost do3aoalBzule z dovoljenje osto ad. l.f nekoliko izDriditrojaAepl zajtrkovati ti.iftpf pf flousrrrp[ ce pl malo se izuripozdravitipoz&avljati ti.ot'3\rnt precej ) obrti nekako. prizor ( gled. kosilo iD Ilor|^o z napaialilde vecer]a nol'M rfl pojem [ojaAoca. nekako 2..taD. zamu'ce: no3EaaaEe n poznanJe. oseba. pL impf se zblizati. -ull m zajtrki pfia pf izuditi se (malo.nojaAyBa impf zajtrkovati: skl rxro nojaAvaaru o6n.latiti nosaA^a6o. pWeK ''. impt . _ce. navadno zajtrkujeS po rmenu nojaA!tsarbe a zajtrkovunic. ponono3ApaBsalutiranje siri (obleko) trorAlraDn. nourara impf poznati.\rtxo3tl tIrl$ t11. tro36irrxu. malo botjsi kot prej polgrau Se S Crm rK.llo3HagqfBo tt poznanstvo u-Dogatetr rlo3tmr adi znan noaroG. no[M!tsaEe n pojmovanje steljnik.pf sklati. rloJa3uce pl plczoti.E3rracrriHepl preccj se prc.lprecej. arta adj poimey]. rroa6^ntKyB. -qII n kostanj. uvlzlran eaoe kaj jc za zoitrk? llo'lMeHqH. -al|a zdi gtatn kazamru Koga nozclpelapr pl malo prehitroKajalr adj skesan telr ttoraja$re.uo nr]en noriu rrBocTf pojmljivost.pne. urro xMa 3u IoitlAV. -lln f 1. poznatr se impl tualo zamuditi.E..izginiti.) roJaBE. se usAviti puce no. impl lig globlje prcnik. plorltl s(l intpl substantivizirati malo [onMerMlBat$e. rod. . pobrigati-skrbetiza koga .. oditi lam malo se spridkati [oKae ce pl pokesati se nonsaKoB adi drugaden noraxe.v pozf. . poziv (uraden). r. poigravati.mahati au cesa noa^ara I tenek zlat sloj rror|. izgubiti pf adrtr se za neK4l casa trorlsllaqyAu rorcqefta pl malo polrtaditi.rg norragne zf malo Dohoditi: no3o6a pozobati (za konje. malo obatati. tro36orarytsa pt znanec-znanka ifpl malg. r zJla'ec"zlf. s. poklic ponoreti lo3rrliBen. nonMerlqes adi glam substatu zaJtrt(. pokvaiiii. liq odnos do koga nor€MaBHyDa impl malo zamahovoti. 1. pt troEo /l iti. lo. [o[Merr.Be-qepa zajtrk. zavanJe zevatl ln poznavalec [o3a3Haepf rahlo se zavedeti 'lo3'.icvnnic aurujlvosI '1 noJat4'irojaaKa I nrC svisli. ki pozaesa no zon ro3aKar(e pl zadeti malo pripovedovati o dem Ilo3HaJItr|It. ra.MaMr|pl malo pretentati no3 aren 4di podaden _ ronlrraaorrlr cc p/ dovolj se troSLATtr. zbliievati |rqrHaaux. Jear dneva.D'r''aadj ll8.ptrpl rahlo pomiriti no'I itnpf napajati (konje). [ojaAoK. pozladevauie no. noJaB!tsad. -MIIa ddi pojmoven vznevourtl [o[MeHnrret]. paa6rap-.lrosaAAa6oqlr 2E6 rroh3Haaetgr ce I!or('HacfllIt€ 287 noKaJrn|R (po)zlatiti (tudi fig).nor€3eH. spmvlrr Kogamalo-v piti !ce: DeKaKO fam d. pl tro3aaarKe malo pretentati.i^-j. KaJ qrvJ spokornik . vedeti. noraxyna pf.n gtam sub. noiaA aooqyDu pf.ic. dc vou se nacuortl sKnacltl rlol|3satrlera ce p/ dovolj se [ojaBa I pojav. pomiriti: postati 'Io'[pa.

mrtvasl<l Drt uoKAounrr. zid tro^era pl zleteti.noroJmp m. zavetnistvo. goden Dtraek "*. -4na adj 1lr. povlsau-Yz(lrgatr. upe n rlo^etBe. ostetimalo ka. krolo.Hry-no^Jarrror. zamarica vetnik. roo. sl. J.ICCH tro x!dJ. -&f t 1 stresna opeka na ztdani ograii. impf laziti. roKoae6anocr f omajanost lanlevan uore4*a adv od rroleKa po_ casr. geog (se_ vernl.zemljisde.aruo Erdeq. ir?rpf EoKpneH pokrit Eo!(pl|alre. ponupoKonu.oe zadeve) pf rror<oaeoa omajati trioxpcryB pf. troaeKaadp poiasi. polagorajnik. poovrect. -Ce: prikloniti se-priklanjatise .. 2. cerkv r<> noxpoleq.. vabilo sramotno dejanje aonawr.l. pf.kultui.npl In. noxapa lonappa pl irrl maUDOSatr -Ce: Io pokarati. gl.rKuadi rajniski trl1o! noKoKopu c-e pf malo se na.a I poliklinika no.cv:etni pran no^ekKa-[oaeEo f. c!?oBr{Ua Ilo^ecox. Jtg otametralno nasDrotie no^a I l. maro. opravliati. polagoma no^'KaE .noKocruE. tro^JaEeq. gio ia!rre. 2.. koristen.ra oA BpaTala vratnica rlo^Na iftpl l. 2. vaDr ponu(ut!-vaotu. dari.-EJafl romanje ali troK oru. (tuiti iis resn. 2. -e'r rz velik le-stenec v pravoslawri cerkvi tro eMfiKaf polemika. no-{qoE fti odeja.r(rn|qf poleierlo -1. zavetnilki noxaonre a derz pokrovdek rloKlxrlrrre srso n pokroviteljrioKoeH.tpf _ . i!. Aa3aq no^B'.f podrsati se llecelstvo no/lrx mrt. genemcua norrajmrqr<rladl spokorni3ki noKopn lit sramota.csloveNtt dovsr . lmpf troKoAe6arlddl omajan 'IoKpcrx.literaturi.K^l.ij rre. .eAe^cKu adi poljedelski troly{MlFpa impf (iron) potito^ee pf L politi. -artr| pllcllogr fi ra!'ninec rloxyAa I graja o'ry{rr. ^*if.rryt fi 1. spol. zavafovalna Dolica KODI. streha nor. tenarJenJe ) gl. ravnina. (tada.aase. prt. -ru6a. polica v skano e3erl. ostevati zona. tloxaEa I povabilo. varuh noK/romr pf pok. Mr ce impf rad cl no.n 1.q!tsa pf-pustovati. prid troasas rr1 plazilec. nora4a I L polica (stenska). mi ti-podj arml. norlrreu adj krSren. ItoxnoElBa pf. nG Ilzlrau rypa. lcrg po Sopiriti. varustvo noKoJMq . (ralula -imft vzolgnrrr. oivajiti. premik no. Docliart at l jati.-3Haad.. kosatiti (v sveden skri\. . fl pO_ no. 3. . spotika. okorisdati se -ce: Eo^JyBar6e porabljanje. -rl'" adl poln poleta. pznr) tecaj..noKaJu4a rro-KaJrqa I skesanka. el. pusten lorpene I vzdigniti malo noruaAn I pt pust norper ftl gibanje. pf. krilo.paor. 2.re3no ady koristno.noKproalr . 2. poCasi. .fta I ronoxporftc. no. impf pograjatr-grajati noKltHrrHa I pohistvo no^ m. el. -rtu m poljski duvai tro e3t|osr f koristnost.trl3ra ce ].qu. KG porrcaJ prlcBo troaJaK.. vzpeniati se v sportu.r(^orrxa I pokrov. odhod im najarr pustnr oan noKpI|Bt. priklon. 2. Ko. nonaqy*-a pt. . . krstiti.xparma-roxpaJrmta I porrona.zja n pokolenje. m poleno.1i7 pel. politi se oAlIrE€ I politika -ce: rojrc.ryqa. 3. 3. de l-ati-(i_zpit). rajnki-rajnica m3. -EEa4di strelen nor oseHEe. varuhinja [o.r.ttt.edynu roKpaj kljub. gl. norryAUEa pf. poleteti lo^e-rapqe n godnjadek.ryKail trkaj noKojttrr. DreDir @aeu m bot pelod. rob obleke.. norpamrcxr cdj pokrajinski DOVlSeaatr noftpal praep poleg."trJan pokritje trtooann-pooarjau.ff. .3YBaiftpl koristiti: izrabljati. polagoma ro^e^6J.jqr nr no. porabzrtu ) mk noieae/raenoaeAecTD{. I pr-va obiskovalKa zJutmj pf plaziti se po malem 'Iotasu lo. pokristjanitipokrist. mravljinnoxaculBa .(pEetl. spe KOrnlca 288 [oKpcTr| noKYlqa 289 noajaHeq noKoreH{e. .rloKop!tsa. -surra z polie..noKolrltr. zaletnica. it"g urSi)*ariti I I I I I I ro Makedord. z. polz v usesu rtollKaBqe r: od rtolt(al polzek troaia f korist. 2.. noi<aaAes. polegati-(tudi 'o no 3yDaqnr uporabnik. gl.imot rabuanje 'Io&er'i\ait m€lo ledi. kurja polt.rarnl adl predlanskim troaaqcarr adj predlanski noaecKa pl podobrikati se roiie. f rroKpoge ad..ll1r m pregrinjalo mar.^otr tn l. plaziti se. toraavoa ?f.pl uoKocrnqn t rati. -Jna4di rajni stvo.ritit fig zagonoKpoarirerftia f pokoviteljivonu ca. dajati na kai (rudr ltg) nona4n pl hladiti noaaoaI prvi obisk ziutrai nola3eurtK. odeja. -qx rrr prvi obiikovalec zjutrai no.n zoolanat polt. st. rovJu. dastilec lz KOZte dlake noraomata-nox-loml. zraven. noKpoue .(nat pes tito. naydic sten..r m poklovitelj. pokrovno(por[rercKtr adi pok0vi KA teljski. poklonitev no.ob(vojske).

noajarnra 290 ITAMCCTI]I.rcru adi pollski nonrpox ni itr. veliko noruroBarKe.oward.azil:eri. ifipl loMerHe. polianski noajoAeane-lo^JoAercrBo n poliedelstvo rrci'd adi 1. -atKa adi sport noMeE rr. im hemisfera pomakniti. pokvarJen IJ. Detdesetleten noaymCtmra l.aren adj skaljen..Ilo^YMcpKr f Polovidna mera. navdati z neutesnim hrepenenjempobesmamiti. {Et| tfl. -!. no V-q4 riti DO[<mecKl roMaqr ce pl potruditi se noivcer*a I polsenca no.Afh pOIOVadi polno.rpalEe n pomilostitev noMa3ar 4a I cerkv 'Jj. . noaYocrltoBcKrr.rlT. kvaaTfTtr ani kmetki. noMesryss. skozi: DinitinoMaj. -qI| n Poturdenec. noalTeMrmra{o^laeMnqa J omeneK portema fioMepen ddi premaknjcn. 'na adj na Pol ro orc6a I poloiaj.. . polspaoje noM€ern pl prigrizniti noAlTexoR. lahke Zivi svet. lepol mrtev oJa. hreDened nouano pf zmelati. demi-monde no Yce a|Ie4. -nr I pomije z JenJe nond6^lBa pl l.rabljen. na ro+gDrgm I polovica. rre^-u*rB adi poldivji.x\a ntak. pclbotati:. nag- flo^oxrrrocr I pol6inost.wnegno nao_ @ rroioBrrHa YcTa My peqe mezanrn SIrOpJe. not.ro-Mm.apf cerkt loMeqrae noMeltreq(u adv na trebuhu. K aAe.premdkniti. cerkvcno opruvilo pottetek v spomin rajncSa. oEr m polkrog troAoD. . poZeljiv.aHE tn polkmet loMaK. nidb nolvDeKoBes.yxus adi na pol tiv. {BIr ft gtam polrrontoMornnnR. neutesrlo divji.lllllqoK do vrha poln. . poln. pas noay3HaeEe a polovidno znanoaoBhra 4dr Dol: Ilo^oBrlra nJe qoEeK oslabel-.premcSdouren ti no. n Zivljenje.u'a adj n pol adi polnomasten (sir) no rloMorueH.d4lpolorosf. rorce briti s kom r.^yKtyxeH.qa smoJen t Dolovlca rIoMepI| pl zblazncti ce nd. obilica. -EHa adj obnogen. neutesno hrepenenje IOMaMerf. -''E adi polle' pooblastilo ten troA||ora t polnost. maziliti po trebuhu *lia n cetkg ma. splaviti-splavlj ati ukvariati se pf malo posanjariti noMaxd pt w!.hopetgg./urtrroK. obrabljen otvu Eo oDI| ittpl deliti na pol noj. CTABI! lronlnllproB IIOAVIIE3ABUC€H 201 troMIlHe leten.r por plsno^$rucMeH 4d.'a4p.ttac m4td! Itol we pl. pJ. nagnlenosr noanar adv na Pol Pota no caaTadt v Dol ure no. noroxur nlcn adj polozel. prltro llrsl|a-noa!'rrl|rsa-noall'rf.Makedonec.re. poresnlcat lIOriIlOllaCeH. proti volji rro^vKpF. tr'o!'' |IuB pf. -xcia adl polno ve{aven no^oxr| pl poloziti.ri'romca f geogr polobla.uJa z polletje TOAIIOMOITIB(}IIOAJIOMOIITqE'? noAIFloAI|UeH. celoten uoarer 4dj polnjen [o. -ce: neti tloualrfirosr t besnost. tih glas scenec no vtoAl|e.. nadin Zivka tlenla. -M[a acll oesen. iffipf skaliti. na men m Seom noAlIIpeqHEq -\t -DOtmer rorrycrecr I polzavest no^ycBer nx lit polsvet. no pol tiv rlo.rvx6lri adl poluraden nofieiy praep med. polovidna resnrca..rsoqel|ocr f polnovrednost tmpl znofllt. laden laSden rro^lT^ac. polovidcn ukrep nega grosa no oBo 4dr sDolno Ito^yMproE.ttr m.star tlovek: noa${at. vmcs ttoaycoHtn polsen. troMetHlta noMae ce pf. glasnik. noMecru. polsrc noAl1|e. ro. tro^yAee. 2. ki izpoveduje islarn noMaMat besnost. -trKa 4di poln.rjal*ra f ravnina. no^oD adi spolen noreti noaoDes. rroMa3aElfe. mrnevaurje roMajrarru ce pt Iaffi potorIevati se. -'!tJiI adi poou-. -. -BrIa dd. troaYAYBa Eo. norost rloll. IoMa3annq -4'I ln cet'K9 ma' Domilostiti zilienec uolru. nabito Doln no.orllro.rlTo4gmo alv polletno preobilica noalro4gEre z polletje uoauort I polnod troalTo'roB adj polgotov noaxoften.EEr(.mera 2a ztto xnozen noa-onrirqa f ueua ru napa rrn rro^oBmrua nima niti podc. gl.prcnoAlqacoBeE. rlowlrysa pf. rovuJa.impf it. -(ra adl polnoien uoayaeu adj ponorel trorrHogeuddi polnovreden pT. krii. noalaE. hoditi mimo. no^!no.pomuditi se.wp adi Falmestiti-premikati. -rpr rfi poobla. Irg cel. poljana tro^Jal|cKs d/j ravninski. pokvariti-kaliti.3aBupes. vabiti.tro Zdu oolno. -Clt:l{OtIIOMaCneIl no^lBpeMe r? sporl poldas no. na pol ponosen. norost.raAeH.zrvol. nerad. 4'ra aLl n Dol neodvisen troayo6pa3oDas adi na pol izobrazen noavo6pa3oBasocr f polovidna izobrarenost noayocrpoB fi polotok -.nrMaI krusna mati 19" . 2.ric. znoreu-nonn.omcDllcv. stanje mrlcv.

flohe^axe ne Iagati toliko kot prej.I pntozba. zl. s pomenom ne toliko kot orei) nose6apa ne zahteviti ioliko kot prcj.. podulati-vG hati. Anol. polagoma. rco[paDAlra pt ilyrpl malg. {rrl| f pomod troMorrlen. uniaiti noMopeq. lig preplavitipoplavljati nol|.' ao!d'opr&a. /ri ponedeljek. pravosraven po'l(t'I svetni du}ovnik nortaA. nooaF!tsa ce pt impf malo. {qa ddi spremen [onparBnqa I spremno pismo.rlJa. I I I I T I I I T I I I I 6o^Kara ne boli me ved toliko kot prej (o bolezni) MIl IIoIIoMxBa pf.malo pozaDltt llorrlreuEaqupl malo.$r n pomodnik. Pomrrjen lloMnPe|Ille. kaksen: tu Da tam kdo troueKoJnaradv vdasih. noleKa nonoMl|He pf flonoc]re44t pozneJe p6 notrocler<eH. B troFeAe^rruK v ponedeljek.(prefiks Stevilnih nedG vrSnih glagolov. ponujati noHyAlrar6e r?ponujanje noo4r5errsoadr lodeno. izDOUSanJe: OKrevante nonparaq ft popravlj avec [oup€El(a t popravrlo. spremtuca [onparE. popraveK troIrytalo odr pravzaprav [onpares. noqreAoK uonpeql:rtr d nekoliko odcveteti. irnpl malo zapeti-malo peti notru[tMaBrf pf tam o&jrniti koga od desa.zeua flrnxc^lr.Ysp[Te^en. 6S . imeti se. poopretr . po noMoAeH. noor!fli cie. poprsovau nonmuirarb€ n popis. -ce: nommryra irnd delati popis. r@Lea'IUr. sprava. daljnji roue.pt. norerdnene piti toliko kot prej [orrefAe-noHerAeK]a ad! Dotekod. -qII nr preja. noMor(e pl pomagaujromocr.nOHeAeNIUK nekega poneoetl Ka. notrpe_qer4 precen nonpeqr€ ce pf malo se prerekati. spnjaznlenle (z usoco) noMxcaa l.f nranr rn p{acr aoE. pc morsdak noMopnenoMopje a podrocje oD morJu [oMortl.-pqlr n momar. noMrtca!tsapf. skujati se.rKor nedeliek noHe(aAe4dv ponekod. ao pretekli pG noHeAe^Hr. n^vaditi-Drivai ati trotrpliBrr(FlBa . {r pron nekateri. impl malo. iivljenje lroMl|peH44. noHe3Hae znati tone liko kot prej. troocfar{lla pt tnpt malo zaostatizaostajati pri noJr. presiliti se ro trt€crpannr ce pl nekoliko se znebiti strahu-mani se bati [otrIr€rKa I g[. totba non^aKvDarse pritozevanj e /t nortoaeKa dlv podasi. -nr-lotraAsr€ I pG povKa. impl poyohari.podez. gl. ift pl pospremitipospremlJau nonpeAor.HaAa. tu pa tam troue4e. nekoliko olaj3ati{lajaevati: inpers ce: lale -uu postati-postajati nooupalAa. rloMr|pncila pf.|tpaxl| .noHsslra pf. troulrpuBa pt. impf pomislitipomisliati Itolmr irupf pomniti_ noMof$e. darovi bolniku v . ABYBA impl 'nOA 'rOT poplaviti./laK. ta ponedeljek: BO [OHeAeAI. mool noMop n mnotiEno unidevanJe.q1 notrpIrBEKHe I minevati. malo popraviti. inpf ponesti.noifrIe ce 292 troonpaaAa r|(x. ponuditi. qdv na potrebo. prisepniti rrorrorKlreHe pl privzdigniti ce se mato DotrpaBarler popravljanje. impl pomoriti. "ur BO eAeH.Il nekoliko preooten. nositi IroHVAg ponudba f rlo'r:tlaYaa pL iftpf 'lo''lla''. pomislek.. postredi. skesati premisliti si se. poplava noEroEeHadi poplavljen pl. iroMl|I|oK r?1 IroMuH rroMrrr|yDaq mimoidodi. impf prtvaditi malo. posamezno uooAr pl iti nekaj easa w eqfi. parfl sant no^rnHpaqna I l4n .spraviti-pomiriati aroMlrp[ca.ezen.-uja z sprava rloMr'pelrocr I pomirjenost fio'nnpu. pomor rlor'opr. nekako se opogumiti rroocTase. rahto predrugaditi non1rerprtreqadj tig Zc \ekl*Iiko v letih notrp€cr| n tr' preutruditi se. posaluc. zabavati se ttoMr|I|ece pf _umreti gl.r{t:gxa u. odnesti. pomagae [oMoutHatra-noMornErrKa t pomoCnica no. popisovanJe rcdtrnlBas nr popiso\ralec lto[ a&trorraaBa I povodenj.orlacnlrm mala jutranja pasa Dreo moEo trotre. nekako opravicrtr<.apl... pridkati. nekako se odtujiti-odtujevati tn pop.misel. odcvesti q6 adi pol. zbadati nonpeqro 4dr. pomrrurv troMr|pvDarse n pomiritev. nonparltsa-nonpa&a pl. tu pa tam nose(oraut ad? vdasih noseKoJ. . vasovanje v dmrbi predic tro. impf pomiriti.AHa adi moden. tu pa lam noHece. -rrea ^di znelst notrqftar(e pl nekaj malega po tihem redi. trorleBapf. povpredno florrpHBlxne.IglC VSak DOne- illga ddi na- deljek. popova zena notrapa I poparjen kruh tr.oravrcevatr rootpaiu pf nekoliko urediti.-qrI-Ilol^aKa r?r. ven rJona{'d pf prinesti bolniku darove (hrano in pijado) nonarara-noaarauy adu dalje rroHaraMotueH. !c€: malo sc razvedriti (vreme). ob ponedeljkili.urHa 4di pomozen troMortrsutr. nekako. duhati no. nekoliko okrevati no(rcMe^soe pl malo. namen. -nI|a adi spfa!rJlv.rr{rK. prenapeti se.

n poscst noceAlrrrK. -JHaadi hudourniSki. gl. nagel od drugih rc. nauv reano. / lit posestnik-poscstnico KOSIIU troceAoK. -jqa ad.nocBeAolM. trooeH.t zazeleti.pa:gfEa. drititi (r<oga.-Etraddf sctvorl roprya pl pozajtrkovati.'IuBa pl.. nocera.n juf pos\gropta f nopra m dnri. hotd nopojtnlK w pesn ploha. liv impl izpritgti. impf narocltt. raMa e- Eorplrlp![r ]rl nekako koDaati. -r I ljud nesreta. impl nolrroRa oD ad. nekonrcr.rotnlcr fi popust.lly^aputftpa pf. posadkai 2. Jtoscvck: sctropwetnr. izjaviti kot ropojqnqa I hudoumik pnca-prlcalr nopoK. neuspeh no.qrcryg pl Se malo bol i prllegmtr qoqylrlgqe pl 5e malo bolj pnusru!r nollpnl[re n til torisde non!'Ka pl l. IIOJaAe Do!yse]{. malo pomiriti: nekoliko se reSitiskrbi -ce: r@pfrq. gram stopnjevanje pridevnika. no. primeriti.[oc€rau{-noceaaHw! kmetiti no blago) rlopqe^in tu porcelan (snov. gl. plo. nar ltocerlr.. mortr-Dombltati topatui1. . qrepenenJe trepo6. razurnljiv.irpAa. popoldan. ki piha vzdolZ re[e fiopecK\ adj davden. crrolleAoa flope(tuv-ad j primerjalen.^'la m. nopaeup4ym pf. uocDeAotllTa pf. skoraj dovrsiti norp.i gratu svojiqopoqrocr I grehotnost. impl W 'Iopa6I'E'a.razpotiti.tllr. 2. flony^. Jenec glavna vhodna rarata nocBoeEaqa I iul posvojenka noproi(aa m bot pomaranda rrecno4 nocnolyta pf.--qe: roditi:. samo sg itflpl posedi-posegati. na no.!f noclA!tsq pl. trata.J1 Pf pomagati porodnopasorn4e ce p/ malo.aqa adl poroden prrcatr neKoga o nasprot. pregresen [ocBoeH. nastati nopas-!tsepuj'f nekoliko pre nopoAn^en. impf poqJarmrtl-pojarmliati 'IopodlD.a?rw?.pf.pvc€x adr popoldne. poseslven ' gresnost -tlz .> liko se raziti (irLnoticlt vzrocttl.n lit red trope3 /r? davek. caK. -unra adi oreis nji. preja. rast twpaqa . nolreK n veter. na.nolllrrDpunI 294 [oltoAII^EsM |Iopoeu nocEleuEI( Ianzlratr . adoptiora. nopacr . "qII posrnov'. ropa3r. . -ce: rrit.nopa'f. na zahtevo.ilreH.oooro seznaDlen -rfia adl grehoten. malo streliati: 2. obisk pf polropxer ft p6rhant (bombai. \ocaatrlB ad..i pomararrtev. gl. AanoK trope3smq -'{''n m davkar. sporoaiti-narodati.a nopoS{Tea{opo6Ysai m zasuznJevalec Katastrora [olxrA n potomstvo. nocDera I posveti-lo madez. gl. rn l.i ki rad zahteva kot hudournik.yDa pf. tlocaKlM 4dr arh posebr|o. impl popuHtte lrclll. naraldai ftalg razmrgatr. itnpf za. -qrr m vasovanjc. 2. -ul|-noceArrllus ttt. nekoliko spreme. zaprcsiti (dekle) ljenec ropoeH. nojaAo( no. zahtevati.. nopas6lrra I neKouKorazgnatl (gnedo) dolta3rJa. nastalatr EOpa:.m poraz. 1!r 11 hudournik. po . trocma.pf lat4 nekako ro sru sKrbt. bolj zgodnji oparlo adv bolj zgodaj nopacoHx ce Pl na pol se pre_ d l a ml tr IIopaB m . I saaun-zasalevau obiskovalec-obiskovalka noa K tn nri zahteva. narodilo rrcpaderues. napaka. nopyueupa pl. crropeAoeH ttoPeLPpf l. tropoqeH. 3. Sirdko z-nan. sDorocatl [opa'rKa t nargdilo lopa!ftyBalr n narodnik tropeBa ce impl opotekati se nopeA-tro peA ady po vrsti tropeA6a I pimeijarta. -qn z hiba. noplqruq -qq m porodnik zbrana drutba.ljt nagon. gl. z. gl. jeziti. noccnrvnu lrl. razgr_ rropoAa I pasma lmP! oau-razglDavatr nor'o.tlocgtrtre^{IoceT?:re. nocefHe. impl neKal casadeiati nopa.mlt porajari.. zaJrrK. nalet. otroci.nocnflte. poDularen. rojevati. rtocerlla pL impf obipes posoda skati-obiskovati noca{. gl. \zDorediti. -psa ddi l. AaI|c qeE AArIOqIIIIK inpl pos('di-poscgati noceA .irgubiti prepridanje nopaxo I sporodilo. Ito za[aeva cerse [ocar(a ll zateti. topi6aryaa pf.gl.i.nocBonrea-nocBojlBaq ft p{)urau ( ruor Jtg) svolrtelJ nopii:a f porog IlocDojqe a posvojcn oln)k noplTa pl porogati se noceB l'1 poscv.n.nzen ratl troprperipa. poslojiti-posvajati.ropoAfi nurr€ n porodni3nica notrycr^B alj popustljiv norYcr l|Bocr I popustljivost aclv zaman 'JoIJucTo troElrtrra irnpl populdati norr!'Erra pl popustiti rcp. fig lit p.{ adi posveden v kaj.grehota rlocBere.?rporast. II(rcI|geHuK. tev impf zardeti-zarde\at loceBeH. priljublien 3. gl. ftrc'''. preten.in itupf portre. razvrstiti nolreAoK. pf. pf .4uptaep zatadi nopaA!tsace d poveseliti se rrepafa i. izna.-cHa adi poste izdelek) nocera I obisk nocaAa I l.poJ. -ry .

nocna.cIY!8 Irocluaaq nog4yla. smejati se komu.go"'' .. preprogo. onemo gnnjati.) trocre^etr. Ilocr(. zacnjr trocln|. drzniti si StDOCIteKHe.. oslabeti-izdma_ vati se. vrsta. porreclata8r ad. 2.qrf m zool modras nocr<ollorKta malo posdegetati.r!rytsa sluZiti kie kraiSi pl aas nocjryr€t8Hrfl<.BeH adi postavljen nocrBr.i posteljica. -1. cev{l testa (za otroka. spraviti koea nocrl'l'a I pjeniien kruh v malo v smeh.rn&trocpetE4a. -rura adi lit postopen.5411i'. impf neKottKo zmanjSati_zmaniSevan nocMarpa impl opazo.Zbi I I I I t t t I t I I I I I i. DOSI: 2. nocTeneH . ravnanJe nocra'lldo ad! postopno. poloZai v slu. iti izdrpati se. boleti. malo pograJatl. 4Or troclaB. [ocr8[e. clrca umrnu ftx eAtrlreH. . 2. poledi crna) nocrnra. -qu n pladeni Ra pf .ce pl pobrigati se. tn pl nocru ae m 1.uo adi dosegljiv nocr. oocreIIeHocT n(rcrapa.di opazovalski stranl [ocuee pl l.fRrradl puaaavniski nocaoBqa f pregovor trocEo odr postno noc^oE[qen.nocrunryu pf. pf. potlocrtHar(rcT I izdrpanost. pG sropoma nocrerreEocr I postopnost n pf nekoliko se umiri'cTtrBrte (glas. trocooepe. rrcc"n{u!tsa pf. rrocouyta pf. gl. pnstal te. {Drt rfl l. oosreden. oosect{oSesati n*rwta impf pregriniati. impt drugo za drugim dosedi n donopTqTa podloga (pri ob. .. -nJa a poslanica.teso-aaretett. ki )lz nocraneH. -/rlla pdstelien nocrcEeE ali postopdn trocretreHo ddr postopno.ti osramoaen l(rcpaMeHocr I osramodenost nocp.za_ poreden. rcclaqllla l. imFt malo zbrati.opeaanost ge. po[nrdrtl se nocre a I postelja nogTeae. maio pravosiavnem bogostuZiu -ce: se smejati.aMn. trocrfrfE. gl. nocMpaqa spoznaEbc.nocttralBe-tocrnrrlzane I sezeK.'e prsmo meheatr-mehdati nocae ad.preutrujanie trocmtra xa I folkl pogab. posvetovati se nocoxa f smer. izzpl 'Ioc'aaU'. veter. inpi posrrecl.oB?ill.. nekako -ce: sc zbratizbirati (ne vsi) lo-coDeryla pl svetovati komu kaj.. omenitikazati. .draritev aoc'( pa. opesan nostr al*e a postiljanje.lEocr I doseglj ivost i@raDl|. irnpf pooraztu-poctrazevati Docroafittaue n podrarevanie. postopen. zau (glas) placenta n('cEu(. neDre_ nocMlrrsEta I mrliski list.trocmyaa pl.-iNura adi posled_ pusdavnik.. noc[erofvEa rt_ noc/ral|ue. gl. ctosega Iext. gl.AHa adi l._ -ryr rn privrienec. ooslenoooprr pl nekoliko pomiriti.qupa-noclaia pJ. pas.. motiti noc. pogrinjalo. slabeti nocraHitsarle r? izdrpavanje. trocHmE n postivectr(rc erceE. postreZba.ycl|. 2. pozeta red zrta. ftrcf.l. postiljati get.oDe_ gnnJanJe (postejje. npaoeq noco'*t.E-. leha nocr. pf tt(> c^a^ pf pogrniti (pdstelio. brali-zbirati. srednji (brat) trocpeAlrE<.N(ltsal$e sluZenje.trocdkpa-noco6eDv.Krcta'tr .rlrKEe c€ pl gl. posredovalen noclrcA!tsa inxpl posredovati EocpeA!tsar5e[ocpeAcrEo 4 po_ sreoovanJe trocra t postat. sukcesiven. pc r? strezLra trocMar.streci roc y. do:le qen Eq:rnp$rijtrocHr€r pI malo znitr(rc eAoK. [ocK!'ct!a d. flocTerreso nocTdrrrocT I poslopnost.|I{rcIn|tI 296 roco&p€ I|ocof. vmes [ocpeAeH. ihpl nocnrrrre.. pesanJe. konsekutive-n se malo trocae{Dar. 2. osmrtnlca trgan.pf. lit ooonexorrko skrajsati_skr-aj gumiti se.. slu. potem: xocMe(raEa pl biti malo v naDoll(rclte malo pozneie.i izarpan.j l.p. . 2. nekako se "ffi.t vzl tuortr lloqreAlrtta I nasledek. postG poma. (rcpeAlfirrKa ft.Ae praepadv ste(u. rmpl malo upasti_upadati rloclr acHe pf malo splahneti nocpaMes 4.rati nocMarlraq m lit opazo\alec [ocMarlxtlrxr a.'.te nazadnie EoclrrDAtr ce I -4di nekoliko se -A''a Poslednji' priljubiti komu.nocKraqtsapt. uaipoto.v pozneje. impt (po vesti) ravnatt 'roc'IamlBl nocranKa I postopek. . t zaonlstvo noc^1Drur. pf ozmerjati. malo se -ce: spretr locr(oK. neKalcasadraziti ||ocxpaja 4dy bolj strao.no:pqlryEa pf. preprc mogiost. -r''ra adj prego_ tr(rc[otr[qa adr kot snop (pa_ vor€n su . od troc. rroc^JxlDa il. irzpl nekoliko zmeheati. postni dnevi ' nJr. -t'da ad. t'md za norca imeti. impf ltr pofazati.qu . t posredc vatec-posredovalka nocp9Alorqtq adi posredovalsKl. -rl. podrazitev. nocrta yDa pf. impf posrnovrn-poslnovljati nocr€ltru. -"aa adi sfam nocMparru ce pl zmratiti se poslediden. rrocrllr. impf pnnestr-pnnasati sramoto: !ce: sramovati Se nocpeA-nocpe. omentatr nocua4ne.

EorKpeu!tsa ir?1pf podkrepitipodkiepljevati o.ll Itomuc . vzkliti. eksistenca. votek 2. Potrditcv notxaAn pf pokaditi (od spq trorDpAerr. skrajsati'Iot|dycyB utrgati-krajiati. podkupit'i-podkupG vatt lorllolurlf. pof moc. stc bitj v drueo starost (leto). poteptan.floctllat(a 29lt dorxaAlr IIOTKA.ocr I stalnost. posiavljati v. co nor no6^ara e BeqePara v Poru zasluzena vederja je slajsa nekaj notarysa pl talovati dasa potlditi. 2. norlrurvBa pJ. pf.a f ponikalnica nororar.ritrditi-potrjevati. lofDpA!tsa pL rmPI urn ) .impf spopolniti-spopolnjevati.u. praviti. -tll'.mulj.aa pf . n&rp4a I potrdilo. vlr. m . brezno noroHcKr. norr{rtlrenoca f l. drobna redna naptavrna nornaAue.1 podpis l|ornt|cHllK. dokler ne pride! Iez most norKaxre pl ovaditi.potnrtl riornororrrKa f zool ptepdica noTnouorEe.rroIera. na_ stanek norelrq-fipa pf in imqt P -oten' cirati. rr('rfiofi\.i panj). imDl podkuriti. nocrpaA!tsa pJ. rmerr sKoqo nocrp. posniku.ifipl L podloZiti-podlasati (oblcko).|tC 2qq notIIoMafauge preqtoga za lezanje.Mrlu m potomec trqroMoprr.t potrtost Fer| adi nadaljnji rorr{ulrl| pl lit potreti adv dalie. . Pouctanrr pf tolai.. brusiti n+ norourua l. zatreti m volrliaa noraJflIlK. pomocr-pooprratr tromoMarar6e a podpora. I po(lplsnlK-pooplsnrca lornnure. -ry rc/rlrcHrfK. nomoMot(e. olva' nie.vrste nocr?rm ce p/ malo potrperl nor. notraarivB? inlp! priti pod pl'-pl. tladiti norscsar adi potlaaen. sedanji rocroeEe 11 oDstaJanje.namigniti noTxrarKlEa nfin ovaJatr. IIoT In|cHI|qKa rr. Dnlrtcvatl noiupnilo adv pritrdilno IrorapaH(rcrt trotnosl t'i norDlra!tsarG€porollev_. . Dodrezatipo<istridi.{. ltg pri. impf tr'(Ucn. meja na travDOtem niku.priezati. iftpl podkupiti-podkupovati norK!! |!B adi podkupljiv norK![r^fiBocr I podkupljivost noTKyrytsaq ft podkupovalec pl. noroMoplBa pf. v Soli prisepetavati souaencu pri spra5evanju norxax!tsa. notRperM. obstajati.-AHa ddi prilrdilcn da.'ana adj stalen: stanovlten [ocrojarro adY stalno. pregon noTepa. norKaM norBpAn. Pot. -lHa adi obstojed. tmpl pogrezniti. napotnltt. . prisvo Jru-pnKrrva \o\os m 1. lepetalec v Soli rorr{acrprr pl klestiti (drevo) s sDodniestrani. troraMv-normraMy norKa I l.t$ m lit tlatitelj. odcJa pl'cnocTrrl\Ka t -pogrlnjaro.orepa f 1. utrgovau noaoa adv potem noroI<un pl pripraviti trqroMoK. ade skrivaj troralHo gl. Dostaviti v vrsleurejati. flornaia. llofo'IuBa. rlorKuwla pf. [oTep!tsa6e e zasledovani '. wtTltcrcaimpf potiskati.popravru se-popravljati se noftilr n podkupnina troflq'ueH adj podkupljen Ilotrsurw.4di kleten troTo'Je.m pl ostriti.podneriri:ietiti' lorllaa!tsaq fi netilec impf po tihem popc'Iortlesa vau nol'. pomod Kat casa r. stanovltnosl vztmjnost. okaditi. stal{)crojaacrBo '? novltnost trocrpaAa. Donikva (kjer voda ponikuie). impf 'lo'.r m ovaduh.noTrlflcrlrrua. . nottroMara pfr inpf padpreti. toniti no{onlr. izuditi se za poklic 'ce: trorKp_ena podkrepitev.malo somtt svoto noigp_nnr<.o\ryaa potopiti-potapliati noro. Itg poskrivnosten tladiti. poopora pl. tepsti neKaj rrorena tasa: tie tam rce: stePstr ro iaBolor Ayprr Aa ro Mr-rHe[r Mocror pokadi hudicu. postajati leto starejSi.. norrraaryBa pf . halo gnati svojcpoganjati. norcr.ocrpojYsa pf' imPf uraditi.toy lrikdti. skrivaj redi. . oJDt. 2. vcljaven. stoPnjevatr. prisepniti. obstoj troctou pl malo stati.lig fain.odpravuall se nore( o t rod. 2.r [oraMI|IIa 4dt na slepo sreco _lllHa_rroHaraMo_ no't''ntretn adi lit pgtrt [otaMorleE. stanovlrno rcc:ojas. pf. klet: 2. pritiskati.fir. tladen nor[cHarocr I tlaaenost rorrcHe pf iritisniti. eksistirati nocrojaq-nocrojases. po9on. Krevau. zmanjSati no'rKoD n? podkvica (na tevnorKoBeI'f podkovati. potoniti-pogrezati.nmerEYBa PJ impl potegnitii odPraviti sepotezati. kolia. -Ta t znoj. -l4rt groba\ lnat troiroell. rzvor.'a impl po malcm ga srKaIt norrrrixa-rornuKtte lr/ vrinil i kam koga norlrfiparr m opornl(. impl skuDttr to.zasleoovalec nor6pn*rua I tiralica preganJanle.. {.!!!Pt . lil preganralec. proga za rczanJe n plenlca nocttraor(. ittttrl pooptsarr-pooplsovatl rlorrr ara I podloga (v oblcki) trorl^arrr. -3n r7rpoteza (tudltlS) norcfrrc. flo n wa Dl. postati (Dostoiim) rciros {mpf bivati. ootastl-spactatr pod srolnost rrornaln. VEIerlBa. prcganialci (nar pes) . rrerepwa pL tmn Dosnati (dredo).

ce ifll rKrrpoEerr. pc ro4rorul*arre '1 raoa norpo[r!tsaq m potrosnik norpot lrarrr. llorrpe^ pl podpreti. nei<akoprepritati-prepncevau ntrynn pf na pol ugasiti. norrm4ra pf. nJen spodrsniti (tudi lig) trqqr€ccrl.vzgaiati. nolllopaq|lla pt itupf malo odrasti. norcrper. posmeh. 2. priviti. prihuljen.pregon. impf prenizko oceniti.pozanimati se pt rrofirpe. opora nomopacEe.(ogenj). imFf nekakoustredi. odvre.zrejati. opornik. zDegatr I I I I I I I I I I I I I t .ur adi uporabljiv. norpolulEa pf. nortrp'IUR pf. trotxpamt.p_riar adi tig odilnien. Dorabnost potrosnja. nasmennlu se norcMeurAnD adi posmehljiv norcMerualrBo adv posmehljinoTcomIe. poudarjati vor) troruprar| adi podtrtan. pr-etresen. D.a I potrosnja. po' rabliati rorpoir. norr!. slabo hraniti rcrtryt*4 fio &rlUra pf. malo upogniti sKl norcMersq m posmehovalec norcMeaHe ccnorcMee ce pf L posmehniti se komu. opomtro4rcnepq It zatrepetati nitispominjati. potuh. -4r. spodbuditi (pogG vati.n lrapHTe pognar -[oTpyca oenar Je norcDecr I podzavest norcBeceE. 2. trorcftoK. okrepiti se ItoTfropirmft. zasmeh rn malem posmehG norcMena. nien mal. podvrelipod rejarrorrmr.n . n prl Je rwtyre'E adj 1. 2.t|qrqrl|:nle 1l speljati na led. ifipt 5ek.rlBazf. aor troTrryrea. streha n1 presunJen nad glavo troft1r€c€Eocr pretresenost trorcalrtrue I od daled sliiati t norp _or. Kau notes.rcrpoa cdl malo. presu. noYesiti trolxa t nauk. porabiti-trositi. ponoret.it gl.tr{}IcsrrfuR.aocr I uporablj ivost.impf zrediti.-ruHa4di potrolen. noryits. cToKrI3a rur4)oKa rlorpotu!tsaqKa blago za Siroko DOrabo rcrlpouryravxx adj potro5nirlorpUca pt zapraviti.skriti no!'aepfi. DOdcenlevatl rybp.vzdigdarien.+ua adj pod?aaesten norcDecsoadr podzavestno norcDrrpHe pf poixiigati komu (z usti) norcDnfl<a pl spodviti (kolena). -tut m podpq rocnlK noTllpar[a pl previdno !praSati. -qI| .c'I adi podtaknjen. ganjen.pta. nerzpomlen torytae pI l. potrebSdina pf zadutiti potrebo EOICeTll. -qtr n nadstre.t:fw|I pl podtakniti. lig opora trornopa I lig podpora.noirmn.troytuAa. -\l m belez\ica. 2. impl spomniti. stresti. ifiul poskoaiti-poskakovati Doryec. malo hukati (v 'lo\. nofirrlmtvDa rf.ugoditi-ustre z ti troyeAuarrnpt ize totav^titi. inrpf norcrorHe pl malo pobezati podartati poudariti-poddrta. noU^alcr adi ki je ob pamet.noTtlYeu' gt. pognati. priviti DorrruRsr(rf I podrejenost. impf fam impt malo usdeniti. pridusiti. podrrorcr€rfle d Se malo stisniti. pomoldati. fioltaparyra pf . loTc^!'use ct trorEMpKEe. napuid podrediti.iprisvojiti si-prisvajati si tuti-malo adipati kdai pa kdai no*yrr.rm spodbuda DOdVlZenOSt lorgrpertrHuK.o4z.a biti potrebno po tem. IIo4coIIIlIIa. vzgojiti. impl gr. 4Ea adi pretreslj iv. skovikati roke). prelres trorcHpr pl usiriti (mleko) rJorpece pI potresti.noqetryBatre r podcenjevanje tikati t$r{. presuruu norcKo. noYoeAt aoy. &ECeI!tsa. impf malo smrkniti-malo zavtzet smrkati norrilrHarocr f odrinjenost noTllrtu[lte. tloUro4yla pf . 'Iorqt'deT vrzen pritisniti. morala zgodbe pl l. r. naglalen nl se odi podrejen. poraoa. ItoTco[.o'Itfiy!.o. pomoen norpoErf. noi1i4'ra pf.isdiD. pourorqraHe pf malo vstati. privit (o svemolaati-malomoldati tilki).ka 2. vau se Komu l(onzumen [o'rcMeDar6ez posmehovanje HWa pt inlrf spotakniti-spo. tro'ncaoH lit zavetje. rokovnik xorpec tt poues.'. noUFeAUBa impf pf. nasloniti nompeTceAaTea tn po<tpfeqsednik nor[psrceAar€acra[ adi podpredsednitki trof[pr(I|e Zl malo zaprhutati (s krili).pf .-q{ m poskok prelresu.300 I4lurnop. pogon. tralau uorpara I iskanje. [orcrpeK u.n steber.M. ocenjevati. drog. opominjati rorpenKa pl nekoliko meZi. trOlCeKa'oryef. poqJarlniJatr IIo. po rKvrcuen.noflrMpxrryBa pf. norcKo. ta pf. zasledovanje rorpajlra-uorlraBa ifipl od norpae pomoldati !0ry€5a I potreba. impt potrotiti.-nolBeplBa pf. Irg hitro in visoko zrastl norcMeBat6e norcMcBgrl 301 novaaBeH norpoBrx.E adj 1 potresen.

qpaBorurcoa Ha MaxcnxTeparypeH JaAOITCrI]rOT 3IIK.e. navduse' vati se trocve pt duti. nontl noruyuen adl pogozrlcrr_ noEYMIf. pravr. pran .IK. podeti. npa:lHoTa{pa3Borrt" lcs delati se.ll. zem_ lia'.me.. brez pamcti( od skrbi. nrrvuen. navvati: duaiti -ce: se{uditi se. napraviti Eogadiijega. Ja f fig prazl)ota rpaeuysa impf praznot ati leti kai: Mu ce rrDaBs Krr(a rao Dl sl sezloal nrso npastrllBarne n prazlovanje trpaBtrIm I pravica. nortrr!tsa pL tmpt zaieti-zaleniati troq!tscrDlTi pf lit obbttiti. ponorctl t|outwDa ce tl vladiti se.vorrD 44t pravtcolluoen IIpaBAo. v sestavi rlpaDOaTo HIIKrtn. zadutiti EoqyAen 4di zaduden noqyAeuo 4dv zatudeno noq!'AeHocr f zadudenost..cerkv opp t|pnlrnvK||. in pl nekoliko Poenosta!1tl' poenostavlJatr novcaorKnlt. ortograIrJa. tnn ''oJwAJ4.rpcBrrYKapravnut klnlu nttono . lil Preminiti. -qHa 4di poulen noiira 6a t Dohvala rorDaaeu.JuBa odpoditi se. uottgawa pl. stvaren npaBAriBocr I lit objektivnost. r pogozditi pogozd(rvuli "/rrl norula|lBar6e Potl()zdovtlnJc -n rrpaD r?r. resnicoliubnost npar4mra-nparnxa-npal6g t pravica.'-. o[paBAyBace rrpanaus adj lir objcktiven. dudenie.iqaadi pohvalen norbanqof Dohvaliti: rce: I.1 npaKca t t t i t t I I a rlovlaaa . naraurost. ua 6asqa!lupaDeAEocr. geoft npaDoarorHrfK. praprvoten r4raaETe crBo n afh lit vlada npaJasnK. 6opeq 3a rroBeirKu npaBArr'rr borec za dloveSke Dmvtce rrpaBAo/r. -qu m prcjezik qpaxca-[paKanKa I praksa. ptavlccn npar4a f pravica. raztoll rrp0Do ady l. Dnletl (za oelo. svobo5dina. €Ha adt pratzen.-I!Er Zadete-n . lo. 'Jpal€'I. umrli moeen np-aBorrscfi pravoprs.t npaB 44t ravcn.pravopis . pravo.pl ujeti. pc Gdi se nekoiiko novqet|. Zalosti) ronlftr(t|o pl izginiti. a pravicor4rare4eu. .nesmiseln (tudi fig) npaae4. pravidnost I uriJa npa3 My npoAaDa vrtAAt IAtn nenamven. Po' tlkotl sc ncl<aj Casa rros Hlar adi ttt rajni. -\D . oe pl Premisljevati nekar casa novuoin rf nekoliko utmditi noinaiu lf napotiti. terenski noqeKapt malo poaalati . -w pravokotnik lpaoo6parurea n pravobranec npaao^rlreeH. navdusiti-navduse zatuditi se.. -Tra I spostovanje " noqlra-novxryBa tt?lpt sposro vati noqr{rafulre. resniden. trpa3eH.di postni 4dt za smesno noulrosa[lto nizko ceno. komplicirati. seEi. -IUI m Zacetnr{ noverrua-norermxa f za_ detnica noqerln|qKn 4di zadetniski [oqerHutufBo r1zadetnistvo [otrerot(.I I I I noYAaau 302 troturYpa ce noruTyP'l .3. !Mt| ce: .l'. osramotiti. noDreA!tsa pL ifipf Drizanesti-PrizanaSati no'*t"n". zasroziti n@Tfy. izgubiti sc. troqecr t aast (zltnanll traz soo$tovan ) ia i/oieq'tr pf i.tt .o. 2.i prcm<> Crten . r&i*a impl dotikati se.n pravr. Pri' i-emati: ne nooaKaj! ne dG iikai se! noxoa rz pohod noqprs pf polrnit i. Ponoreti noYrt{ d _prek-tett'. praur'u fl]talIurla TlIrKa pravrca gore npa[cKoHcr<{-rrcKorrcKrr 4di li t premrKa zaeeten. gr. iBEa cdj jurididen. lis. pravi[no. navdusenost. sesalecza prah pravosod. za vsako ceDo rromrvKHar adi zbegan.ic npasocYAcrBo1? prag (tudi fig) npar r?1 pra. noFpocTFa pt. Pouditi o Kogas aem. npaBrrHa r4ta[3Bop . umeten narju por prodaja (jajce ved narrelenkot Dutave) npaser. . pogostiti. prav.'a ad. -4xa adl praviten trpaBeAl|ma. ius. sli Sati'Prisluhnili (hekoliko) nourrapuHa I postnina noErreAa I Prizanasanje. osKnrnrll rrol?t|[. opsovarr.m .r l. 2. praven seden. neza. .otipati. rrltaSruHa.hvalifi se: 2.elladi zemljilaen. -odrniti norsa t tIa (za rast[ne). umreti-Dodivati: lil umirati noqrflKa.!6ae LpgBAoeV6Je l.DJI{ rr2smer npar'ld impl delati. lil rcsnica qpalAa ce pl lit opravidevati se. norrefl{I. novtaaotlot ut pomlntr.seznanrtr rrolTltocrn. prevzetost . norrtMv|rrl rrl. -L46 t fartl Lth izraz spoatovanja z spo_ tosl|Tallgnoqlrrllar6€ dtovanie nowrarda n sDoltovalec noql|rarelu(a t :postovalka no.r!6Bocr-npaBAo/r.makcdonskcga rtnJrznegaJezrKa llpaBocMll€AKa. npaAeAo-trpeAeAo. 'Iovtn.lnl m zatetek pJ. pravh t.rlpaaocMyxaqKa f te.|IIlroK tfl Poditek I|olrtrr. Ilovc^orKE!ts4 PJ' impt lil nekoliko zaplesti zatietati. 2' Po' dastiti trorrgren. spraviti-spravljati koga v za. spre' sled tro-ru're^Il.t znoriti.| cerkv praitrryratiRaBorrrr pl zool prativaJi nlca frpa3 m bot por. {BqI| '?l Cleo trpaAeAoBcrur-trpeAeAoBca adj rDEIIIITIK DT VICN!K Dradedovski npiseAmqa. ltnFJ na|l''Ile. rrpaBErqr(Ir adj pranitki nolrr!?n /r/ lx)||()r'r.10. tla (Pod nogami) nosF.

zbrisau npe6pou. dvakrat Zgati (tganje). Dreoarvau npeooJm zdrob. parp_:aerryma pryi3la. prvr.4Il r4 vprasarna pola.-qrr m praseK npan6pe4. lir spregledati.^ (Irorrp!.upBo preqvsem. zacetek vpawyra impl sprasevati npapoAnre^[ pt prastarsi npa[rYMaI pragozo.likov ori mladi ienr na njenem novem oomu npsuqeH. prepeljati. t iP \ ztreDetati rrpro adv L irajprei. popihati jo. Siba.r|t| rn poslanik..pre(lperr 20 Ma.r m prebiralec. -BHaalj prvi POSUIa nlrBerr{rpD[rr adr (nowBe'I. nF !lu!E pf.rrr pf preboleti (tudi npe6prcrpe6pry a. impl gl.prevajanje npeBeA!tsaq prevaJarec rfl lpeEeAyBaqrq ali prevaj alski m tandica. po (s krili) s[tnsKr qrEalre a od EItEaKprvorojentrIrareE tnrDo.Je n trpeDnA rfi spregled (pri gahu) npeoirag pl doZiveti. 2. ''pavE trpax m. prvendek. I4re6ojaAllcy8a pf. trs. . zelo hvalezen rpe6aBen. v ostanki (slovesno) pr|ll ITSII trpaq€ I prot.npBrfia-trpDrr4a f prvenec. prezreti Itg ) I I I I I I I I I I I I I I . pretrgati. -qrr ^di den. J.r 'ali solod.peane. prestaviti.ot ricinus sDrveqa trpa.tPl eulg-fam Ptazne mamle.ar 2. gorsko sedlo.plm adi tam predober. liba trp^Bax. ihtpl Dreiteti-DreStevati np-e6poJy:rarez pre3tevanje npeDa . prvorojenec. prvak (v Sportu.-rrya adj lit prvoten. impf ugrizniti se (v jezik) trp€apeH. "TJe ft prot. izbirdnd rpe6npasKa I prebiralka. rparna f poSiljka najnpBeH) najprej. -AEa vpragu.rqe r od Dlrar protec. sprva. m bot kresilna soba v lelovaoDl.t prasen . !p9r rum.e fig prjvreti na -pf dan. prevee zahtevati [pe6nlta. -D. 2. gumen. nt l. npacKoB 4di breskov lig najvainejSi. rpeAeao. irnpt preiskati-preiskovati.fra adi . |rpac oBeHcrtrl adi praslovanEpBa lmpl prnuta!. Drrmaren np-rnrrocr I .HaJ-f ln sao) flpB) l. v Sportu).razreda osnovneiole rrparn.l€donsko"sloveruklslovar trIreBl|alr lpaua. grarn vptaiaj Drvi fant opravtjanje poklica. z rzgovorom trpeBe3YDaEe prevaz2ru. arh nar pes ukaniti. npe6pojpa pl. iprva. prvid (pri nastevanju). -mp tfl l. -flllr fi lit pfaote upe6on pl. z.Erl€ predrtati.. W&pu&a pt. pri glagolih najved ponovipc tev dejanja: r4ter-I36spa novno izbirati tl.llEuK. prevesti trp€BeAlaaimpf preva.reAa. izbirCnica npeSrp^B adi izbirden npe6. orsrre glarpA. prehitro npeoprodi lit prehiter pl rttrreop. oznaduie sorodstvo (!pe6a6a.. plehitevanje.npeEalrcrlm geogr preval.d. vrsta ljudske uganke npaurarEe r'r vprasanje. adv prvid. usun se.prai pri' rca I deteK-DrvI saoezl qpaqorex.etrttg. prchiteti. prvo zganJe. postaDrstvo l. r?raDrvesnlca (zensKa. prenesti. Dl Dradedi nparuoR. inpf poslatitrpEeH.r. Ilpe6o'' upe6o. vzfrf otati. upie"eq.prvakinja (v oPeri. debela moka npe6ojaA[ca..n_ poslanstvo. znova pobarvati. prvem na mestu trpBlT m prhljaj ponpna adi okreten. Dnmarnost nplne pl od npBa zaprhutati. 2. f praia. ponpqreErK. 3.. . npeti.npe6aeAnee PrePf bledeti npe6^Rrf. prvi PrideJOC. ovca) Sevati ttpattra^eH. Prvak (v slDtca stranki. pleterucenje rrDe orefiks Domeni: 1 nai-vigib stodrio. npama impf . -pqu m kraguljdek tp npaflorreTor. ^politiki) slanec IlpBar6e prnulan]e.il prvotnost. 2. prvr rpj. . zgoonlr. 3. prevaratr npeaapocapl 5e enkrat pobeliti npeBappaEe r. preDeden nqeaaqgurun I dvakrat Zgano zganJe npeaap[ pl 1. prekositi.npso u.prelaz npeBapen 4dj prekuhan. J. sPretnost prakti|tpaxr'|qes. 2. (rava. sKi fig trepetati |Ipaa. superlativ (nir. impf pt> roienec s lat l uprdera I.j^ti trpeDeAyBaEe'. dek. samo sg posmrtni npleFctreHro adt predvsem. pl yig m ptaqpsesrtnn€-qpBocr[Eo. rlltarot(a f .trpaKtrllreg 304 trpDrilla 305 rrDtrrrqc Drvi obisk starsev . prekuhati. lam ntEnec r slla. {ll npararKoBnHa f pmdomovina r. EpeBrriri) 3. npedorlr. prekuhavanje.izkusen rpaMajKa I pramati rpaMarepnJa I prasnov npaoreu. l.J 'Ipa 6lovek pl rprasati. rrrorau. ogoljufati. Prve nqgtu 1. pajdolan. IrtolanJe r rrpa'rewrftr adi poslaniSki. leki n4r pes prvo oeKle. 'rperlet IIoa npeBesoT Irod pretvezo. -oDu. trpalua. marljrv. -rryi m ut praJa pobrisati jo. prvo "adi gr4nl Wrasaren delo. tekm@ vanJe uperele Zl l.uro adt vpialujote Ilparrlas(a f lit Wrasalnica. 2.it prepe Casen npefa'pa. -sraen. 4.poglav-iten.. ozungE npacKa bot breskev (drevo Ep8.. zadeva Epalnmla I prah _ npal[lt'B 44.qrafta pf .

Kr preoe npeAaqeql -qra adi kar rabi za preoenle npeAaqra-trDeAuN€ I l. vrxlDiL-v. znamen1e. ooSovarJanJe rpcro8apaq m pogajalec.l izroiilo. .I' (bolJ v raor. kipenle.""*i.Iif Prekoraeltr ( okvir desa)-presegati rpeD^acr f premoa pf nperpa6pa . Pregledo_ vati. diti. rmeBeAvBarI rrpeio.l lig prebolenje. 4terprqBa p/.pomcnKuzen rrpemp n aula. /i/ vrxlil( li..i. 20" nost pJ. tja f. predil' nik rrlreaaqtr4a-rryteAti[Hnqa f preounlca rrpeADecrrF(. postati hudo laden nperae4a pf 1. npefa3!tsa pl.^llBert. dogovarJau se npcroBapaEe n pogaJanle. 2. I voditcli.. t??pt objetiobjemati nperlsflltsa trperFEre.) _ rrperAeAvBaimpt l..!.oreoznaK: naDoveo npe4o6ci-irpe4rectn e. ne\tcnovitcn. /tB aKnv- imPl'trcti. skrbeti naprej rrpeABlrArlxB adl predvidlj iv. nerodovitna zefiLia nperar. se. vrenje. ii'"s-l. ekscelenca(naslov) frpeBo3Hece. piedavateljski nPeAaBrMK. prezgocaJ npea. gl. rrfrraa. 3.. -preoaJarr uaevatr.MeHa 4d. naroete ooJe_ obsecr. tovarniski detavec.qa{ocr f vdanost np94es m Predilec. impl prebrcstr ( rel(o ). ncstanovitnica rrpera3u...Blt€MeH-rlpeAapeMeHeH. prevzgc ia 'Nr adi lit izretto"to"*o1"".oDletl{Dsegau. mati nperpaAn. naroeaj. Preteien vellaven nDelocxoAme^caBofi visokost.rpl . preoe{evarl nperparKa I ooJem. z\ ezal i-za'l ezo\ a!' zvezovaii. I'pesocltrfr!tsa. prevaga. tradicija r4re. nPerPHe pog_ rrpeAaBa r.fstno: pretezno fipeE{rcxoAcrBo.'(lIl trpeABoAHItqKua/i vo(lrtiik i [peABoeH-4peABoelrell. npcBlrr. [peBosHeclTa pt.. kjer ni nid zraslo: pcs. prectnosl npeEp3e' BpeBp3!tsa pl' lnPT zaYezati. vdaiati se -ce: rpeAaBa6e t? l. zgledovati se Po Kom. Pl. im pI prevzgo irti-PrevzgaJar I rrpeaoctnrraHue-qt€DoclulrlTa_ r6e prevzgalanje.rgra hudo laden j rrperAaAJrsr o. predznak. impl lit prevee Povzdrgovati nPeaocnma. inpl napovedati-napovedovati Ilpeaytl. preJsnJr govomik ft . PI I|.narocJe Ilpefplle.) iftipl gl. upeABrAlBa naprej-videti. vodnik IrpeABoMrcAKa lil vrxlttit:t / lpeABoAure^cxq d/ll v(xllritk' [peABoAH K. gl.i vi. Prectellll-pregraJ vatr. i7roianie: 2. adv postev.npf pogaiati se. iz\. rt napoved rrpeABecrE. ocl_ tati.. predajanje. biti na dclu npcABoAnre^.-ryr /. -()clxl -IUr-Ilp('AlloAllllllll adl pr.IlperpaAlB ? pl. [peABecrlTa P/. o. ni'"ol"ntto ddi omihljiv. _-ris-upesulna la. rzoau tpeaa\es adj vdan. ncstanovitnez.H.rrsanJu. -l. do_ govarJarcc npclorropr| pl. Predi-ca.itull npeABorr. 2' zglqdovati.obvezali lI()vofl npespHe Pl Prenehati dezc''/a' nprrc^cM d.tr objem. npeDoAaq m prevaJalec. Ianl zarnerjatl. roa Aoafa npeABqA to pride v pG Stev pt npeApnAn. -tln ru glasnik. jasnoviden npeABrAvBar6e t? prcovrocvanJe t tt npeABoAu-rIpeABoAvIA tlrl rt. predan npeAar e. burjast _. povozltl Kogailrg unrcrll Irpera^errddl prevec razvajen. . naPoved npeAEecHFua.d pr estf adan nperaaAHsrocr f prestrada_ nost nper aArra pl izladniti se. pradilni stroj. prenestr. it11pl ep regTacllt-r . izroditi. I I t t pravnui(-pravnuKlnJa..1 predavatelj rlreAaBaq(x dd.edvojen npeaBojvD^ .it. ke rrPcrr4r rrr srrho mesto na njisneg bo prenehal niernyr. -rqa adi 'rprcr'er^ (o sovedu) adi izlattien.r . raznezeo. / rrpeAroBopHrrK.rad. _den. -p. sneziti. impl videti misliti. t1 tit prcmod..ll prcvelik rq)eBPIlc (lcz' ti. t. npeBHrm. I IIpeB]le3 r?1prenocl znamenje. Posnematl (pn vezenju. Predeasen.lglasnica. rrpeB4pa-EpeDp[Da kipeti rrpcDpcra f obveza (za rano).lli'"'if. odpoved nperpa6.ekscelenca(Daslov) nlreBocxoAtro adu lit izxedno. prepo_tovr_lt-prepolcr/ll:l razclelltFdetrtrna ovolc npeABojl|nqKx adi pred\ oiaili a_npeABopJc/t npeaBop[e. {Ja t. Dr-edavan ie npe4araiea rn oddajnik.rlreaEIta : 306 llperop nperpa6 307 npeAroropHuK I T I T I I I I r4teD paEe-[peBprlDa]6€ t? vreG ie. -HJ preddverle n*lgpeue. nima sg PG . -Bu[ m llt oman' liivec.burJarrpeDpr rrBKat lil omahljivka. pregledati. rzrocatl.adv pred dasom. 2.B adl Prevajalski. oddaj' na Dostala npeAina. rrpeBealBaqKtl npeBoA Is adi prevedljiv rrpeBosaarueH adi lit pre\zvr' 5en nDeBo3D[UreHOcrt tit pfe\T'']i' _tenost.irynf nperpaou. izvrsten. .r?. . . posneman nper eAllaq ttl pregledovalec rrperoDapa. rrpeBr'uu!tsa impl Presedi. . -qn tt izdajalec npe4arrm4a I izdajalka rpeAasnn rKrr adl idajalski [peAaBcrDo tL izdaja npeAaAe trl predati.. Preoavarl. Pre" zcodnii npe-4lperrreuocr prediasnost . prevezati.

naprejsnja npeA3eue. tmpl zaslurrtrslutiti trpeAyc^oB ffi pogoj. np. pooretnau trpeAMlrptr ad'v o svitu npcApcrxrr. npTrp3 pl. posneti. odloditi se pt preboleti. . rce: drusrc OZeflU Se nrpexura ii pl pr &v ekov ati ryren<rsaEe z Preivekovanje _ nlrex(uBal}npextraaq t r zoot Dretvekovalec up_Lrr<ugearr.rcrBor? prednost trpeAofEra I fam l. ved kot zadosten flIi drugate kai izrezljati. rlarlper(el| preJsnJr npexer$ pl. np€aKatqtsa pl. AYcetaBa 1/. predivo. opozo tr. posnemati. impl vno'rit napovedati-napovedovati(sejo) npe3arMrle. zaaenjati. rrlreFerueg.llmaadi pred' golski npeia I preja. izklcsati voli npcAcrr. lpeAe^a-npeAe^Ka pI vnovrc rrpeAoBoaeH. osvojiti. .klicanjepo imenln.t z vrapreJs' niim mneniem npeilfelesocr I vnaprejsnje mnenje npeAFpeAn. zadetna Dr€iskava rost lrpeArue csnpeAlunl ce ]rJ ryegorya adt. delati.euapf. trpeAotrIreAe^eH adj gl. ttg skleniti. predestiniran . na'rediti. -lIIH:t d4. pted. povzrotitelj rllrcAocrareg. preJsnJr. drutinsko lme adi lpe3qel. iwpl tit narediti. npeAlrerlaBa p/.doloiati. PraYkar. rrpeAlce4Ea. prevzemati.r4reA. Drunu{ln ttpeau e rr Priimek. n pl nDeAcI|vDa preorlr. zastarela beseda rrookuBvBa rl l. preraduna(va)ti. ma adj g).npexroes adj pre zlvel doli' rper rBee pf preliveti. IIpeAotrPeAe Vrp€ArB6ope[.-qu m lit izziv npeAocgu. lit prepo-zno oddahniti se ryreAoitrr{peAoq!tsa pL tfi pI preqoclu-pFeoocevan trIreA.. malo popJej. tmpl tam arh izrai:una(va)ti. trIre3ac[rFa pl. 2. pretrIrspeasocr f prezorelost ztel T . vasovanJe npe4ir4pegeu ddl naprej dolopri prcdicah den. trpeAl48trKa. pre:a. trpe3lraace tmpl prsalr se DpegBaqg r?. iDtpl lrl n preJ odtocru soobu. nit npeisrpefecKa adv PteJ. npeAosolllo adv ved kot do. 'dorivliati. prvi pG eoi rrpid. imp. prciudicirati npc4pyuer< alr) fam dowl&rnpeAYoeAeHdd.3. preprecevan adJ npeAgrpeArfeaes. predremati. preooremenJen rryrelaoareHocr I prezaposlcnost. Prepreclnopozarlatr.fopI|e 308 III'EAPEME npcApclxr| 309 nlre3peaHocT ttpeargprre_. 4a rr predmestje [|'eAInrHa I prednost. zavzemati nDseMe rf l. ukreniti"delati. -pHa4. npeosnovno aranJe AOAI'EAEH [Irea3opu a4r o prvem svrru IlpeAonpeAerul. Epe€carryEafi. zreu-Drezlrau npeepaamu afh flaramr]ice Pl werp-e \. poprejinji trpeecarrB. irn ari vzivi:ati i. prtezrve. trperaflrdlrlla . dpeAocrara pt. lntpJ prenpe. tez qpesarcarKe.a adj predra pf. . npgAyrpeayBa. zlasti tro trpeAn. -'r'l opozor en trlreallrpeallal6e /t opozorlrev. doloiitev nIreAoK. pavza rllreApactrolotrcH adi nagnien npcAruryEa ce impl oddihoyati k demu. irnpl za$lutiti-slutiti _trpeArl3B. rpeAoApeAYBa rfipl \aprcJ I|pcaerro preja. Prevzeti.trpeAocTarr{o ddv gl. iiietit 3.€prB prezruJrv. im?f lit nameniti Dreoeorte npiarpiaie. -Aqrr n prednik ukrepati r? 4peA3HaeEe prelsnJeznzrnJe. osvajati..peitureH. trpeAoce(aDa ?1. Poza\pex biti ^a nper<eu. odj prezorel. rrpepa. npetrp€A{3DlIKlBaqt(lt4di izzlt ale'r aoaoAetl trpeArdrEoadr pteteino. naprej5Die dolodanie. 2. pf . tmpl potovno vprsau-vprsG vati (semester) trIrc3acnresadi prenasiden rrp$acureHocr f prenasidenost npesaqlru. rIpeAoBoAvsem. IrpeAHaSnaqlTa pf . -ux npeAtaAeEeri zadetnajed n predsodek pl nlreA^afaq m predlagatelj trpgapeMg. nar pes ireda'.predisponiran si rDeApacYAe.3pg. doZivljaj. upe4namqrare z izzivanje irn pl lit prepustiti-prepusdatrIreAlt'BrtrqBaq m rzzryatec. paSnik zenr ) 2. Drezivliati. predivo..npeApacYAoK.4. zavzeti . se v vloso npet ptae-p skozi. opozonlo e trpeaYceTE.n. vsak druei dan qteselda impl l. pasisde. prioriteta Epeaeao.p/. premor. adi -AHa lrrednji npcAeF(a / preJa. praoeo np€Aei .{nqa-Iltretrar6el|rr4a I l.:Kra adi El: u.raI l. prezrre. iaf prenasititi-prenasideva" tr np€aQareu adj ptezaposlen. -pa. ?t. impf naprej dolotitivouven dolodati trpeAlsEEK.EEKa I oddih.rrltUr. nG nlt€Ancrpara I iur uvodna.t *ralluren.{Drtrr ry. nelunnost.n po(mlma. 4. {ria-npeAropje n [peAsa3Harnr. nit .. preobremenJenost rrpeiSopFa impl lgo'taljati ni\ oditke ttper$er ade drugi dan.Dredestinirati ti dan npeAoAp€iyBage ll l. 2. KraJ 4reAnfiqap ra veslal na kljunu lolna (na Ohridskem ienpe4e. dozivetje: 2.drugid ozeniti. y prvi vrsti. maloprej.rHa ad.a rmpf Dzlaat-tlzNalr [peaoc"Ia8n. 2. veti npe'<llBe.

zapit ftpe^aMa impf fqtu lomiti.oDlratr naTeollt-preKro. pt npe^ara{ It prevarati. npeKllr!tsn pl.smo . [p€ucru{rvEa rt.npemoa gl preiti ?t ozmerjati. (prcdpls). impl ponatisniti-ponatiskovati np€t4nerIiEa impf dati drugo lme.'renraIUTl. impl ryeranr_ L ponovno. uKor trpeKap6a I graja. np€suaa. uslavlu. ustavrJau qreru rlDaq m tehn stikalo EPe\< al[til ad9 predlanskim tllreKrra cKrr adi predlanski .inpt ponoven 'lps'r|3. podnevl npeKvMepa 4dv iezmemo npexluelreu. rrpeKpon. 2. cez (reKor. ft prekrlek -ryr qreKcErorta predsinodnjim r4reKcrfio(eH.fti. qremraqvaa pf.axrlBarbe fl zopetna moZite! nlreMa eH adi izdrpan.. pf. prenehati. on avl jati.nar pesn zero. impf np. in pf zooet omoziti-zoDet motiti trpe. nlreKpurfe krsilec (predpisov) r4reKpnroK. lomljenje (stavKA' upe^aMaq fatt tip metet 'zl qpe ee. onemoglost npeMalee. trpeIa n. -rqra 44. na svatzcvut.V6rlr|rtlr .fpa .levan. prelom. I prcsrF trlreroy6eserr.dop lzoor. impf pregrtsu-pregnzovati rlp_eKr|ur?1pretrg. onemogel izdrpanost. domtseln. drugid prckriZatL_ prekrstiti-prekripovaDrn (v goste. ustaviti. nagel. rmtt Ecrltau se. presek.rpeKparyBapt.prexroJltr. iftpl prekupiti-prekupovati nIreK!?eA adr izven vrstnega reoa upeKYpuaqs adi z dmge stratu pEnrne. sKral(lruglm. razliti se (r€ka) prehod (nav lese na npe € r?? ograji.pl fam prctirati. prikloniti-sklanjati. oStcvati. npexp4u p/ prelomiti. prestopru oslevatl rpen adi 1.. -IHa adi tadltevilen r4reKlBpeMeH naduren 4di npexyAerradr dez dan. l. priti v leta. itupt "rtlf. rDesqa!tsa pf. onnovltt uau. EpeMa!!!tsa pf. nuJen. poru Deseoaml. pre^wa prenalivati..r. rpertmr1n^ . r'peKpcryBa pf. presuStnik-prcluStnlcu f nlre6-!6s[rrKnadi lir prclu$tnlsKl npe6!6oAejcracnpe. anertati. oslabeti-izdrpavati se. z. . oditek. gravltl kogo do desa. 2.i/ prc- /r1. dce: prenaJestl Se qen npejaAen adl prenajeden r4reKopu.npc^. plotu) rrpe^eceH. pripra[pgxap-. prekrsiti -vzdevek.peK wa impf zaklinjati.spreten.nrF. z!rt. -3rra d/i ljubezniv IIpe. popaditipreorugacevau npemaqyiraEe fl predrugatitev. Prelmenovalr rrperiEawr. KraJsau trpeKaxlBa im-pf . premamrrcv. rrlreMa^e[ocr f oslabelost.. n prenoo nP^a3e\\ adj tat pes pregraJen. popaeenje [DeHcrrttla. dez noc. inpt prerrgau. rou!l trp9rsrgy. trtcaBo lil presustvo '1 rrpeMatKu. gore trIteKycqaa adr najved pojutrig npeKlTpe{Der!'llTlre nJem rrlreK!'qrerueH-trIteralllpelueH. oc[eK.. kumde tpercyuok adtt ponodi. prelamljati (tiskarski staveKl nlre^aMarre n tam tip prelamljanje.r. rt traas prevet na- l'lll presaopnrK.!6a tfl. rrpe" pf .npespee 310 4teRpx-ur rrpeKpulrirea 311 rrlteMar&r npexap4arua. fia He cTaEYBaTOa [peKFrOK rO nr mogode dez noC (takoj) npeKlleq.. ne po poti trpeKirepa qdr predvderaj lnjim qpeKqepaureH. znaJorJrv npFjaAg. ukor l|lti (Cu s ) npe3pee.sllsall. npexac-ysa pf. [peMa YM pt. inrpl preizkusiti-preizkutiti npenrap. -r'ntd. nperdoHyBa !''. prekinjati. prezrt trI'e3pelnre-npe3rip rn prezir n. ustavnovltl.neoglDen np9. 2. presledek nperrnre. pre 11. osteti-zmerjati. np€KpoJY^p Kar . qpeKyAeH u r4)eKlaHoK podnevi in ponodi. oslabel. nao rpeKy6poetr. izpl predmgaditi. pojulnsnlr . Envprek.6y6o. reele(clra npemAaAenperclaaa pl. 4or q)eaarar. onstran.. DnDosniti. retatl modan. mi la. nalitiprelivati.1.. . adi pfedvderajSnji rQteLazKe. opravlJaB p1.ly6ImK. npe re.p cez. prekirutev.lmpl. npeKop!ts^ pl.za 5ati. itn Pl prezrctatr-prezrdovati pl in. prcKoraclll meto npeKap!tsa impf grajati. -(xa adl predsinodnji rrpeKl1 pfae. pre slepiti.eJAe. -pua adj tezmeren EperyMepttocr f dezmernost tlpeKlMopctrlr 4di aezmorski nlreKilfqe r1 taf pes botttek" kumid. npeMarK!tsa pt.upet lTpytra 4d! poaez.prenanpeKa eE adj tit ojeklenel. prekaljen npeKpcrH. [peKpoBa.r'!6rpe. Krlzatr bo. sKozl. -cHa lit prcla^di hek np€. in pt rye{qxe f' povedati s svoji rrr plExtntrr. slabeti rrlreMaMa f premama. impl preliti. prevam trpeMalor. D{'€3wEa pf . (6as)-prekinjati.-Tpa adi. irilpogil oaur pnKlantatl npexop m gl.oditati rpcKap!tsa ce impl fan L imeti vzdevek. zapeljati rrlreaaj. vzdriljiv. prezrel postatiprezrel p_ostajati sadju) (o fipespes ad.. [peKap ElrcKopel|. . npe^eBa. npeKopno adr oditajode J.upeK$q|aalr fi preKupec nperyrM. pisati se npe*aca. tmpf Ltt sKtonru. -pHa adi graje \. itupl Prezoreti. preien. prekiniti.

minlrvosl lpeoAo €e.nar pes lj'Jbezen. v novr oblekl npeMerrl. rel'zlJa impf preabrazili. prernamiti-golju. preptesl(ahmazati.preudatrek npeworl adrr preved trIreMol. ifilt trpeocsrrrtlBadi preobdutlj iv prenesti.tr{yEapf.a premrsln.. sleDrtl rrlreMaMKa premama.nemar npeEeoperE!. pl. 2.'rpetnc'^y3.teHoct prestrasenost t npeo6peMeseradf preobreme. preltr. ce. pre. npelrolreH adi preutrujen 4reMop|.npeoTurlra pf. Dres ru se npenanpera ca impl gl.ry)eotur:. Domisliti-DremiSIiati.rts odj lit prcmocan npeMp€ pl L omedleti. pod(noge) stavrJanJe vau opqry" pl. gorjurrja llpeMalrKa.Dremaeap-re ti magovatr rnryola. p. impl prekiv tl pf . plasttl rqreo6peMerB.. preuddriati. . npeMperKlBa pf. prehajati. prreudantt.t4teMaMRa nPeHe6Ircnl!tsarn$r npctlccc marcD. prepredevati Ep:qqFEg ? spotikanje. nik spremenenja gospodo rJuoezensKe tezave. J.. prestavljati. pusdati \. adj premestljiv.pustiti vnemar-zanemariati. na ocena. zaDrcevanje npene6perqyDaqrtradi lit ne- nost. IIraII it4pl prevladati-prevladova. prestoDarr upenarcaeu adl premi$ljen rpewctr'. preva-t.fipeaa n. pornjiljati. Kl grozl llpe p€xeH adi zamegljen (pogreo) nper4r€'(|r. upeEeDa pl. impl -. priprap/. np€Hecyla tr|. menJenost pacan.F. skoprneti rpeMpexe a Zivljenjska nezgc oa. prevozen. oraga q.4na adj prehoden r1reoAs[rre z prehod. npeM!. nevamosl.preostaj ti a npeHocNrBadi prenosen. impl -npeMeHYDaptcobtect v novo oblekeDreobladiti npeMecrl.ir!1pf. s silo jemati tl rt. npeMaqriqa _ pf.npeo6peueqitsa EpeEalr6r r. npeocrauyra pl. prene.od npej4e prenatatr. podcenjevanJe. vedkrat presliIati ryreMoarrFatle n zamoldavanJe lpeMolHrlreMopa m. vezati. preobleka.. zamegliti. 2. nemarsdina trpeHe6perH!tsa ryey{pelrgl npeoAn prehod npeo4eu. impt premcstitj.lnuEa ce tqrermr4rerEar adi prenapet nlteEaceaeu ad.trpeocT€se.t'. ru cez [peocBeuneiEcrBo n cerkv naplrl secezmero pttr trpeltrr/r! pl prezagati rpetnta impf spotikati.j premraien. l't ltr oovlaoau. npeo6pa3yla pl. prcneprrcaKovano EpeoopeMeEerosr I preobrestraiiti-nepricakovano -na. prepleskovati npeMeHa l_ l. brod rp. preparat.npenaa /l1 nepfidakovan nati-Dreobra. pre ryeocM{c^n_pl . [peMp3trlBa. pripreti oti-zamegljevati rrpeMpgNDT ad._. npetl. yB pf .rvDa t'f. imFt z moltat| piesli*jtizamoldevati. PremrsreK.r4re[ee. nid dcva trpenllr|atle tati. impf ugfaoru. rpeoAo yBa pf. npeoB aA!tsa l. preslavuanle rpeurf| rz prehod ryeyTre-. impf pnrr cez. . 4lteMo^lm. lt 1pt ponaustu tt-ponatrs ko- I I I I I I I I I I I t I I . nasatec cen smrsel. trpeMop!tsa ce pl. zanemarjanje. premreti.biti neodloden trpeuuc^!tsaH.8alten lit l. prese liti-p-remesfati. nosrJlv trpeuo(eBa in iml prenotiljati. adi Iepo obleden.-cra adi L preno u sen. z. I pre\tn Jenost preslepiti. It4-(ovire)-obvlad6vati. prestaviti. I m pI pf emazalt.fpa pf h impf prepatrIreoD^aAee..qgAEocrI prehodnost.ryfryAa i . ra. se-omahovati. prestopitiprehajati iez. impf pre@i pesrur-prepesnJevatr rlpene( n dvakiat Zgano ZganJe trpetrerraTE. spremeni. Presrav{rv trIreMecrFlar6e r? premestanje.F. 2._ adj ves preplaScn. impl nJetr -rrye\a napasti. preseliti-prenaSati.f.j lit nemaren upenedpera ocr f lit nemar- p_retzvisenost (naslov episKopa) lpedece. selrtr trIreMecrlB. tfin ttt z:rnemantr. zadrzevati. r??/ preutruortt se-preutrutan se trpeMo( I til premod trpeMo(eH. impf prcture'iti. DreDlunoc npeoqeu(a{peoqeHa I ponovupeit6paeu.e n premisljanje. seu (pomen) preosta tr?rpJ tr.t prenaseljen npeEaceaeHosr t prenaseljenost trpeE€6per a ad. pf. [petresaTyDa. rnpl prezeosrr-pfezeDatr npenadEa ce iupl presiljevatl se npel|altrrar dli prenapet trpeuanmtocr I prenapetost rrpenanre ce pl prenapeti se. . sprememoa npeMerrer.ir dati druga.drugacerazumcnpenooe^l. trpeocerrtEocr I preobdutljipreseljevati vost npeHeclE:urm prenosnik.. --cei premiiliti si. s s o vzeti-ucral)_ . rrrpt preooremen ttr-preveK ooremenlevatr rp^.ati Pao Ilpeo6paarcroe n cerkv praz. npeMecrUBapf. ozebel trpeirp3He. vega rye''p npeo6paTFar6el|p€o6paft preslmsen arI'e n spreooraczrnle trpetra.

pretkan. presirJevanJe trpec''' eu adi lit prisiljen. nenaraven. npcp1 ceKo^.flpepaoorn. . zelen. os. pozvedovati npeirpeAeH 4di prepreden. preplavati. inpl spoz atispoznavatl: ttpemir&e pl pbditi. rqtecrl"lyaa. napol0jen. impf presaditipresajati (tudi Irg) trpecaA!tsaEe'. trpe4rarlYBa pt intpf pono\r$ vprasati.p_ hra"trpepmEte pl preskc clu trpepoA6a I prerod. preklanje r4rerncr<a f dopisovanje. [pen aTlBa. nr p n r p l i f i t. prelrran trpecriaesocr I prisiljenost. npenopatrytsa p/. tmpl napreJ. 4or npeceKoD.nov. inlpl preseKatt. drevesce npec M.npeceK}tyB pf. upeltrdrr!? . ryepaE!tsa pt impl Jarfl pretu'anlti. prereselig llpece^'|. rpeceRlTa pl. za drugega -ce: (za./ presellll-preseljevati. aist npecerre. prezivljati npepacKarKe povedati s sv(> d jimi besedami. I'mgl preraslr.prerezati-prcsekavati. razvrst:itev npepeqe. npec€Au!tsaMn pL tmn \samo J. npepafa pf. trpenpasH!'Da pl.preraSCati rpepacfpeAet6a I ponovna porazdelitev. i sclit npeceH. {r|a adi sver. oditati [p€. nperDar€. DreKuDclta prepoz[dli. z delom se p. impl prcstti. presajanje trpecaK!tsa in pl stalno prevd zahtevati. tlpeno3EaBa p'. preoDrat nPeceAHe lux. -npece^yBa p/. preliti-presipati. prerez EpeceKa t preval. I premetenost. nte (naroctov) qpece/rel|. ilr. qpecelqa IrTu. [pepeKFa pt iftpl Pograrati.) presedemi-Dreseda mi npecee. preprsovar' sKl 314 nPePa6or!Batr IrpepaooT!tsaqKn 315 npecu. itkpf presaDtuIr-presrhatl npeceKrr!tsaE€ r?prcsihanie rpece^6a I selitev. piekanjen nlretrpeAeHocr pfepredenost. iron prevel. prg preroc roJenJe. obrat ''.eutmimtrl d i ri njevati rIpcpadorxo I predelava. prelivati [penparr. npepafarae upeca I stiskalnica qrecsA m presajenka. . obnoviti trpepacKas rr ponovna pripo_ veq.1 prekupdeva- npepa6oryBasrq adl prcdelc vaten qtepafarbe r? pr-eroditev.. surov. npenparuBa pf. 'rD wewaDa pf . impf preu rmqrn-preu tnrJatt. intpl priporotitipripo_rodati npenopaqau44. pG zvedeti-ponovno popralevati. onrgam poslati-poSiljati npenparna. vedkrat prepla" vau trIrerrnoBn pt prepluti weftre pf spotakniti koga. pG ulevati Solski _predavatelj Dredmet trpetroAaBarea n trperoAo6eH. rperryrurr. preitkusttl ir: lpcpudoryDo. qpe[ aka pf. nenaravnost. ralt-resetatl rrpeceK. pleutruj anje. prerojenJe r4relroA6eEeq. dopisi. pretehtati. prepoln p/. pre.pecwtl.rl. impf prepladati-pre' pladevati swa^iBuB pL tflpI 'rpen 'IBa. [penoaoDltsa pt dclck rrrcdclovalne industri. trpepoAyDa.n presek. -Elu-rpepoAfu trdr. oonova { ber a) npepacne. -ry fi prcscljcnec qpecelrenuga{pecc^rrlitn I pt (' seljen(a flpece/teI|l'qKrr-npccctn{xH adl preseljcnski npec€lxur. impl preprodati-prekupae vati [penpoAaBalrft prekupdevalec npenpoAax<6a-. se (srce od Zalosti) zmotiti se. !ry.presen. rrpr:ce eHIlK rrpecDprtlmtaI tit prelomnica. napeu-prenapentatt npec! ltsatEe. prerekanie. qa adi ptica selivka qpece eIIsK. se n. npepdrr eAa pl ponovno preudariti. LfipI prePrsau-preprsovan qpemdrrytsar6e /l preprsovanJe r4rerlllllt!tsaq r4 prePrsovarec . rrpepa6orYBa pl. ia nlrenoaoB{. gorskb sedto npeceKse. I ovfua rrperrcparca priporodilo I flpcrropaqa. itftpf predelati-predelavati (obleko). prekanjenost npetrpoAaAe. -rlHa. razpoditi Prepoznavan. presuJ 'l evanle . prrezviti-prehranjevati. impf preroditi-F{eruiati npepoAyBaEe z gl.aqpetroNrn. "qu m gl. korespondenca nperErEe.qlr n preroditelj npe-poA6escrs adj preroditeljsKl npepoArr. impl prcdelati-predelovati. zamenjati koga prepustiti-prepuidati radi podobnosti) r4renorurer-npenoaHE odj pne. irypt prepoloviti-prepolavl jaupefloFnlt€nosa m. impf preseJatl-preseJati. nte. [pepacHFa . pretrranost l. preseljeva. popaliti-paditi (besede).i npenoBTopn pl Se enkrat ponoviti nlrenoAasa impl predavati. spremeniti-spreminjati nper4raDKa predelava I rrpenpa3Hl. npeqtoAaBa pl. biti prezahteven [ItecBEcnar adi previt rltecBlrr lit preokret. npenru!tsaqr r 4d./r!'aaEe Ilpent(a f podstavljanje noge qp€n^aru.r m predelovalec npepaMu-npepaMrrr pf oprtati. impf imeti. ryenyDTa pf . vzeu na rarnena npepaMrs! pI naramnice npepaj .pl. sekati (tudi lie) trq9crr tfl preutrujanje.nrreI'rpr<a rll'emryrra I prepir..nlieceoa pf. navihan. prilkanje.l"pnporoce[ npenopaqaHoadv pnporoceno (na po5ti) rpenopaq 44t pnporocrjrv rperpaDr. trtrrenoNrlla -cea tam prenapolnitiprenapoldclati. 6E'a adj cerkv Dreiastit (spostljivo za duhovnika) r4renoAo6x€ n cerkv pretastiti gospod (arhimandrit) qpeflo3sae. rryeca4YBa pl.-rlfi .

Dresnost sKl lpeco3Aaae.pJ. prestrezati c9 trpe9r?rr. nrnavstvo.r'pecropyazpl. hinavec. fipeclaA!tsa l. np9gyAen. I. 2. delstvo trpecuerEYDa.^aAoK. Drestarelost nplcraca pl lam prehjteti.2.izra(unavat| obra6u. bojazni npecrpeaKa l. rftipr npccrJrtr. npejraleu.kriminarazso(1llr-mzsolatr npecrurHlr4a I 1. bivati. !'radunau tr{'eera'depf l. pc muoa rpecrojlra inpf tiveti.r.I pobezaj malo T I T I I T I I .k^Baimpf sredavati.spremrnJav. vrstir. TPei"raEY-Ba p/.zadrzevatise trpecrope( adi hinavski. prestredi npecperaro adj ustuzen. poslre{ evanJe npecTlrur m ponovno srnzenle ovac r4rerarDK. . prenehaItg ) qpecMer^rB adi preradunljiv.z uG dPecYAaI sodba. ind ob sram spraviti-spravljati koga. simulianje lpecTpau . otepati se. npecaeK!tsapf. trFTeplBa p/.lena rrperepa. ponehavati. 6e3 npecTall neprenenoma dmati. lit strcljanje. diugade narediti-drugaae delati qreeoa tt razsol. 2. trpec[Jra. 2.qpec. ifl?t EpecumraT 44l nnpav trIrecrdramcr I hripavost.. -rft€ adi prctcrak postat. nperKarKFa pt impf napovedati-napovedo. prekoraditi. on . Zivali)i /iB l/on uDtrau se. cpcroB. impl presladiti-preslajevati trpec. J.4or fipe. obradunati.rol(. npec^al p/. brskanjc (ko koSi). muditi se. red. "petep. opletati z nog mi (o iloveku. prehrsiti-iti dez. trpecxoRnyBa pf.. prestopnica. impf . 4recHrfi Ja-qpecEo(a I. lainlv apera impf l. oterratr sc: fig laln kazati ziamcnir iivljenja. c€. tp ec'rt''Ie. goniti. npecTpaE!ts4. utegniti. hudodelec.rEc pw pL lmpt sprcmcnrt|spreminjati npeaEoparrD spremenljiv adl nlreraop!tsaq-nperBopa. menjati perilo trpecAon fn. goreinost. pt qrecpea pf sredati. rmP. obsodba go stopiti. trpecaam4 trpecraqtsa !'1.lpeciarr rz prenehanje. oDlacenle. preostapriSteven iati ElrecMernuE{rcr I prigte\. trp€c $trA. ta Sega a. presilitlpretiravali. izpl preskoditiprcskakovati [IrecAaAIl. ki jo me navau sijo.j 1. fip_€rDopa-npc.presiljevati. npec(oKa. qrecpeflB.t preslt rpecureH. si' mulant trIrere. hudodelski EpecrallaBace impf lit kazati -preveliko.npecRora. qeceH.r'a. r4r€crl|arlUB pf. hudo. rmpl ohripeti. brskati (o kokotii. z: PIY nle (v f. cna . kati-preiskovati [perDop[.ra I presitost [pecrneH a4. aII rmpl pregnarr-preganJ KG mu stran: roe: re$U-rese vati se stiahu. gnati (ztl. pretirati. 2.lno.-rKa adi presladek fipef. f gl. impl. -aHa Ldi lit zelo orooan rrpccrrre|IocaI presitost pf. 2. r-i3^e3e Bo_ (Ea) [pecper narediti uslugo [pecpeTenp€clreT8e. 2. I preval.serruJenJe. rrpecpaMYBa pt. pokrivati s p!pelom: v vrocem Dcnetu ieii. l?? Das. 2. npecrlDa pL 0npf prespati qrecpaliE.. lpeco3Aaaa pt. zasligati-zaslile- ifipf lit zlao. -qI| m l. krsiti cuen flpecrarBnK. fic faryt prekoraaiti mejo Irpeqra I zarne! Irltecltrre. [psreparr 4di pretiran nperepa[ocr I pretiranost npcrepparEe r.€.. 'ce: znebiti se sramu-izgubljati sram lpeclrer fl sredanje.saJJ. lrrrre npera Sc jc zttl npecropeHosr I hinavstvo. prihajati nasproti. preostati npecflllEe. . fipec'j\uB pr'(:llasiliti"prcnasitevati flpcc|(on 4di prcdrag flpccr(orific. weaMer\ta pf. impf gl. 2. preostati trpgcMerKa I obratun (tudi trIrecraulta impf l. ustrezljivost I4tecpeTrrFa{pecperlla.tlra adi hudodelI z. prestopniski. gl. npecracanpecTac!ts4 r4recroj.oga. presrarel trpecrapeHocr I prestaranost. ifitl nik: 2.4ol npectraB. -Nla adj lit odl<> z nogo stopati. pretiravan v cem [pecrapes adl prestaran. pG nehati.npecEorrr. vati.n bivanje. lmpl sloprll-stopaupreq koea vati (priao) trIrecMera-4recMenrc I izra.nost niecran m prestopek.ustreZ lllv prcstopiti.rpecrararu€ I pita. gorsko sedlo npec^eRa I preobladenje. prestoP npecyAn. prcobleka npec ese. hudodelka r4r€cranHrrrrqrad.-Hriaadi pretanck rlrerarse a 1. salamura npeco. vati \I/Erxre pI od qrerai r{rqrru-r MalKy rrere. presoliti. pretiravanje trpereqa m lit arh predhodnik lpeTrirarc.npecmluar 316 npecTarnt Ul)ccTo Itt|E 317 trpea'rc npecperarcocr f ustuznost.rm l. ko otrok shodi. Dasproti priti komu. postati hripav-postaiati hriDav rpec.^afl n. w}€cfifrfiI8a n.M pf l. _J. otepanje (z nogo).impf preobledi. trpecyAvDapl. UprranJe nperapauitsa pl. ilnpl pttis. npecalE!ts4 i fi pt L izpr alati-izpralev atr (dijata). prenehati. pretvornik. au spremeruu-sprerrunJ v KaJ drugega npecroplBaEe ft 1. hinaYscrna rrpec-ropn._pt npe.

zaSaititi-varovati. trpeupalra pl izt l Ivau. seMy w ce [perl/Pa prerisati. impf dom\evatj. niski. stedi. rperoBapvra pt impf prelovoriti-pr€tovArjati. presuti. itupt ^di niSki orpniti.asa adj donperr aAEeBeH.nlterDa^eH prehvalicn rpe{aau. hoditi pred kom. obdrtati (dollno vso..pe preJ np€Txpacrrja{cx{ adi predKrscanskr 4rer"rlrcrDo z slutnia NlsKT |lperqlTcrBlBa im pl sl\rtiti qperreAaaeacrBo r? predsed. pred. r supomranJe rrpcrpqo. rrperpqyEapt. redi. pro5nja. qrercTaDiBa p' npeoarr pt obsedi. dc pg-pel. npetpwa pf. npeTn aTlBa pt. nrL{)nrcmcnten tlpeTtr/rarm(. naronatlaaiti. 'IpeqyryBa oen. zastopnik trpeomrelocr I pref injenost rpercraBrqa-trIrsEraErtrlqKa f rlpeop^|r. irrerahljati (postelj o )-preispoldanski kovati. ir?rpf preutruditi-prcutrujotI racuns{l adi nperco6je a predsoba. predrtavati rpgrxoAea. konaati razpravo. culecnosl.npelMopaI preutrujenost trpelMopeHadi preutrujen preJsnJrracun npercuer. izkusiti.tau rlrerceAaBaq r. -Nta adi pfedza(lntl npeTnocTaBeH. znl. prenKs rrpercralEErq . vzclt. prelirano pohvaliti-Icz Inctl) npercraBa I predstava povzdigovati qpencraDE. pre. drgniti pf nPemAaTeH.rahljati ttpea|t]rsra narodnina.4Ta pl. zastopniski prenestiprenaSati.sedo. wert'pa pf.!rp! predstayiti-predstav.etakati. itupl trlperYpl'. fig prevesti.rrpelrrlopu. .itnpf preIrpeTollvBalse lJa. . vna. oprezen npgr. opreznost npertr^aAHe n dopoldan. impf zamoldati. l pretoditi (vino). prenesti.njperpne. trlremolrrfra itupl dajati preonost. lig prevajati. reti. He rperEa 5e migu nnt Epe'rEyB^impf bezati. napla. npetl'$ra pt prenatrpati. nper}aapa 21.ar6e domnevanje. npeTnpHeMttro adi podjeten rrlreTElrqeMrmocT I podjetnost nperrprdaflg -rda n podjetje nperpae.tre^x{oq I previdnost. obrazilo rDeorqer adi prefinjen nik. trtr.preiskava. migati trpeloDap n prerovor[ev ElteroBapd.I preoblozesuponlrau nost.drzati. lrperoBapa. npeop^a. lig preooremenlevau 4reroBapaH 4dl preobremenJen trpeToBapeH. pred dim nperxoA4tK. npe[rocTaBlTa. !n?pt prerrralr. odcveteti'odcvetati odcvesti.ur m predhodmK nperxoArro4dr predhodno. npeydaBadj prelep. preprenapolniti impt napre-j pladati. 2. cru-narocau npcrp1narr adi preobloten. zdrgniti-treti. lrDsr naorerenr IrpeT[ocraBH.ry m \afotnik npertroAara.rqreo[Kc n prefiks. preliti (verze)-p. -rlra \arotnperplJi. adl nadrejen.pl. impf 'Iperyera.erlf!.oeitati npersro€''. impl dilo streti. lperpahtsa pf.npeTrrYaa npeTpqa lpcrlroaoxrr pf postaviti. zastopnica Ra pL impI vreai aez-metati npercraBEBluq adi predstavdez. -AIra. tl aIt (bolcznl) to). prero{ cenJevau [percMerKa f predradun. popreJsnjl gr. ad.erynryBa . nalesti npercraaKa I spomenica. imeti za pogol flItertrocTaDKa I domneva.Dredsedniitvo pqvecarn uperce4ireocropa iftpf biti predsednik np€li6e^usr. adi pretovo-pHa ren (postata) npe\osllla pf. postaviti na delo.BtH_oTo taKanJe vtna.preliti-presipati.Fr nr predstav. duJec. prestaviti-prestavliati. gran preA. €Ha adi varovalen.gn. adt predhc pf . krasen npelTe^rrrreH adi pretfuano -stvo. lrnpl precsoote nJa soDa.roren. iftpf ''peror'trr. predrtati-prerisazeloje bogat vati. skoditi-tekati dez. -lEa ani bfitniii ki fipet4a'Ja zabresti. skakati po kaj 4perceAaBaiwpl pred. fipernocraBa pf. ooravnava uperdece. podmena. trpeYDe^lr. obravnavati.[perbar^rBocr nalezl I iivo\t pona. 2. fr8 otopeti np€'tu ar[.obicti. vodo t4rercmu imd biti pred llp€.precerutr-pre[percnalltsalr ne napovednik. razDrava. preventiven rpenasu. impf n drediti. zaiditen. sclun |rpeTnas^rlB 4di previden. impf DOlOne Dreiskati. z.inpf 'IperyIld. suponlratl [peT[ocleAeH. impf obvarovati. Dremoldati-zam016avati nperxopy impl intr iti. prestati lperpec n _1. prevec naon$rtr-brusrtr nlr€ToqitsaEe ra 1.:etnjskl qperceAaBa npe4YrIr I I I t I I I I ryeryra pl pretrpeti. prcobrcmenjenost (z dclom) rrpeTnoaaf. ryteqpra. raisi imeli npeanlrneMarr n podjetnik rp-errprfeMaqru adi pod. domnevati. nper?Vnanocr.'e. vzeti kot mozrlcnadrejati. rpenrazyta pf. nperpecyta pf. nlreyrropyla pl. -rua ad1 pred. ryeop^ypredstavnica. stopiti v pf Je preo Ixrmr blato. pretakanje. oruse e npeTlasen.npeoar^nBadtse nalezliiv resa. npeltrBera-nperlBeTlBa pretedi. predsedujodi qpelreAarel rn predsednik nperceAareaKa prcdsednica f nperceAaBeAcKn adj predsed- . . ki Dredseduje.

izgotavlj ati nprfpaatr. gl. zraven Bpl. skriti: -ce: domov.. rmpt pnspevau. rrprDsAg ce. F. tr. pnmesren dp. rtupl zaprsatr-zaprsovan nptr6€^eEKaI zapisek nprftpe . pnsronu. zbrati se npt6npa impf zbtrati. dobrc doslica trpeqeKa. dForrnarn netooovlllut zemimpf (samo 3. {a fl geoln pfemer. dq daiati npsioEta impl l. r4teqeKlr^ pl.a. Cakati npeqeK xa 4d. poiakati-sPrejemati.zlpo adv dozdevno.. pria hanuctnacrl Kazen. pohiteti-prenaelievati se prenagtjen. potegniti arto upeqrr[K. trpl|6e/rer|(yBr pt. Dotecniti k sebi.. trpEAlryxYra pl. 2. pritegovati npnrletren.i gosto4uonos-t qregeK^[DocT t-gostoljuben pI.privid. -^E adi lit Dreobdutl iiv upirye pf preslifati npeqYxa pI ponovno zaoru (zebeli\i pretipkati: tan prelomiti z udargem npeltaeB tt vrele[ce [Irertr^eHesr ali vretentast lpell eEq(u adi vretenski np:raJra I 1. narasti (o vodi) Ep[Aosec rn prispevek Ip. bala. -4r rfl sprejem. priloznost lrpnroAeu.'Ie. grajati trprlorop n 1.320 4reqer.. dota. diameter lpes!'acranre eH. EpurpaAvsa Z'.-r|Ea 44. pospravzDralr se. . narasdati(o vodi) nprAdDKa t pridobitev trpnAojAe pf l. Skoljka npr(afica t kozica. spametovati se. p9 kad kozica. rpeqeKopFs preKoractll-preKorace Inpl valr rrt/i.r..teht spre leEtru( (mcutsKu npn€u!@ adj dorrzeten trpBeMt@ocr t do\rzetnost trplrr6oprrc n . impl npwsprm4 'pwpwyaa dokondatidokondavati ' upm^eAa. trpt|eMes.. ratr l( -ce: zavesll npnftrpas rn zbiralec trpr6paEadi urejeni figzbran. trprrraeAlDapt. impt poskrbeti za koga (v bolezni. wl.a!ff.rptrnoDapa impf pograj atidelati oiitke. graja upno.itnpf r|pnEurH€. nptrrntesrra zf. rade 'volje -kaj spreJematr rlpvA m.f zbrati. EpEoEoptr. 4 . i n pf prizidati-prizidavati nplrrpaAcKu4.ifipf sprejeti. navriek.. ooteu: raoe vol]e sDrereuobjemati..gwo un pf... umazana ruSa !PIIBtrKEC npl|DAcrrc 321 rpuSDau plibetati. -n. varovati se -ce: rlrrrBep!tsa pf nar pes nekako zauDau qprcnnes. udobje. trD86!aU'€ pL impt prenagliti se. ti.'rr -cet hudo se muditi videznost wfr^r. 2. gl.. npnpeqrqa trD. nprelr. prcpirati se npeqKPTa pl precrtau. priti. zatoclsce qru6e e'(I|. ugovor.. dogodek.. vzeti pod o-diti Strelio. umrrjenosa qrE6par. prihajsti.pwor&\. inl zmedka ti-metkat i pf. r'rft spremiti-spremljati I lpl|eM tz sprejem.as lit poklican. ry@rqfyBa.a\iti npnAaBKa g/arfi pridevnik. raxtwpsuBan. pf. ponev. . npeqxa ce rnpl prrcKa! se. pr€c€J neuDen. os. adiektiven -tpuaata pf impf rysaaie. impf prirediti.reklo. -a*a m polbrat Ev 6p3p. pnpomocr npnApfT6a spremstvo. sPrelemeD wae$ w qdi sprejemliiv trp3erdsl .t ltg zaormLlena. ry. m.ctt impl ovirati. gl.'F. ponev. trprotrKE{8a zf. n.np4(e^Ea t slu!. vezati (na KOga. pnregnrtr-pnvlatiti. navidezen np-EtrAeme-.pf zad. prualJatr.ry rz spremljevarcc trpzAlryr<r. umrlell npa6pdirocr f urejenost.. naw.rHosr I privladnost npulpeMeH zacasen ddi npHBpeMeHocr I zaaasnost rlprDp3allBx. zateei se h komuzatekati se npnoer rEre n pribeZalisde. pripraviti-prir€ja.pwsl8vr€ pt. Prevlefi s 6rto. 2.qinoenre. nanpxe|nqa I prateDo meso vloezno impf pratitii fam npnr|AHocr f dozdelEost. -ry m pi\rtenec nprlBp3aHocr privrtenost I nprBp3aErqa f privrze+q [rytKBp3e. navezati (na kq ga)-privezoYati.it reCeuica. impf vajati rrprtrae{c.loasu'p pt.sAogece. I adiektiv nprUaucrn ddi gam pfide\niski. I sDremlrava upri41lfximl .aapt. tJpr-'trptr!'-Da impl pf. ani npi6psas prezgodnji nps6psaqogl t prenagljenost trproapAtr pl paziti-popaziti (otroka). bnpf 2l MrkealoDlko€lovsEldslom pripraviti. tmp.ry. amn privezati. zbranosl.p'[o{'.'. [p€qeKop[. -qra adi privladeD npulrre. pobrati.y. Dreskrtretr-DresKroovart impl privaditi. -m t udobtrost.. udobie npmo4io adr o priliki tl. izgotoviti-pripravljati.-nJ. navaditi-pri.r5r'rr. pripravljati trIrmoAlja. pridati. trI'EtrAYDa Ce Uf. TomJ_3 . povrh. motiti nperrcl*e_n oviranje. popazitiskrbeti za koga.lloslen. dodatek. npEAotrecYEaPl. 2.) zazdeti tja sedozdevati se ali prazen rtrprftet{ rpl . 2. starosti). pt|tect. trprKa @a-. Har^vEoct. motenie npcqKa t ovrra. dodatipridajati. adv 1. narAl'B trpE lrocr f naglusnost. paziti oa !<osa ry{riyE adi naglu5en. biti v napoto.E.qa I udobnost. -ana adj dozdeven. trpnlrlu 44. pnmeren tr. rrcen nprrnrelrtr. komodi Petetrten I I I I I I I . poli.AEa adi prllo. oCitek.

gram prislo\ |lpE or{aHnrt.M]ra d4.n tehftprr- nrrl|xota.nraocr I nalezlj ivost [IrFAccHo adr lah. lkilast. trpnr€3ln4a-Eplrr<a3gl|rfta deffi. razmere.rep allv me5e\ o mraDrzlqatl-prlzloavarl lspa pf. Itg spravru v Skripce rpt. pribitiirn I tertt Priklopnik rtprro^(! rrprMepeH. 2. korist.. BplaHarq. np[KD€q]epuua naveder pred I DrazntKom rpn<aale. -wo adi tit Vecey Sen odv lit precEj. zna. ob zarji. dokupovati Wu et m prilika. i.. prid.pt. piPoveorryneuirore. oKollsclne np{rrrrren.PravlJlca. Sast.. maacha npa-marm. Prrpc trdilo veoKa. .IlpIir(a. pnurcna rxsa IrD[3er{ ce . uprsnpa pf. predstavljanle. nui<re. za. ni mu podobno rpt en impf biti podoben.rrPHKa3{a Po hvalernost vestlca.privabljati . napra. ob rrrbu (cestc).. Driden. impt pe kukati-Dokukavati npnJannnpnJar$a .. impf npu(ar(yBar6e 4_prlpoveqovanie. . .mbien trpEtrllp€Eocr f . zmozen trp. pc. .npuuauyral. nenadoira drlbiti tek -ce: upr{are. iizma.p/ pI rt71 pnpretr-pnprrau ocr npm@petf adi lit pc.slupaj..straSilo. 2. trpuRlurlra r'ftpl dokupiti. traz ljiti. npuoa. np{3BYK.. ocenJepnznau-prrzinavau vanje pnznan npn3HaeE 44l trplrs'. . sprejemati.na kimi Iolna (Ohridsko jezero) nptdneHa I uporaba. te-Ep'. PflPovedmca rlpn3fiallnqa f pobotnica.ldd. pnlllcen nDl|3eMel|.r-npnJateaxa rz.je spreletela zona (Proza. qpr. 2. imPt -dodati. prvorcn.pJ. -. primaren. prijtajati. fig 'IeLlkav. nprua n.Jo. slmptom npnxanqri<ca I !. tmpf spfeietilzeti. pr'lDUqu rl . pnvaDrrl-prlmamljati.. -Irp-rrK " imrl DnKl Iucrtr-prrKtlucevati :'dolionditi-dokbndavati 'offfi#f".atr. tlzof dosodlvsctna a rll'Ilr(irn|.€n .qx-trpruoxrEqa r''. rrlrrMaMrtlIB 44. pt. nprKarKe.. IIpr€eMJe fl pritlitjenpu3eMrrr0la t. f prij atelj-prijateljica npnJareacru adl prij ateljski rlpEjsreacrBo n prij ateljstvo rlpdar€A lrda f fam pi ja. 2. uporaDen lpn eHr. skrben npizaexiocr I marljivost.. npnofa.prilozitidodajati. ocenl' ii-pripovedovati. PredstavniugMa I i.m l. et . pe 'lp'dl KaJ-pnpepripeti. f darovalec-darovalka 2t rrprlaoluKlf adj gtam prisLovcn nprtMarKAI krulna mati. Disma): 2. -rF tfl prikazen. prikrit np[Rp[€Hocr I skritost. pt rrlrr|MtrIruca zavonau [pr epJe I premirje .'pYBa t mpl . trpuxoD!ts4 p1.'K. dlanek. Drivabliiv upnruaEe.. mak. +illa n lit cst KU npurpal alv ol't kllju..YlI!l'D. ob trpnKacKa t gl.. wwrAaaa pt. npE$sAa. impf Dnravrtr-Drltavltau npnjiryna'i d prijavitelj pl nptr. klet trpurcacrnrrr-?t uSdeniti.jemati npanorrKan4di na pol zaprtih odi.. zadeti srbeti: ro Ilpniaae iacrg-IKor nenadoma ga. He My e Ea rrp[Aer De spc dobi se mu. naJvaureJsr Irpuluapllyc nr pnmaru r4rnuare-a-np[Mare^ra nr. kdor se s kom ujame. mraz). pl. rprjarEocr I prijetnost npnjAe.ftAiqefirre.Privid nrafi. npl|note. IIpuMII [pnMapel. -raba nplMeEer 44. os. npfi erKtfl liud gl. /.pL porunu-ponurJev. -zja' rt priznanje ka. spodobiti se. llpErat(!tsq ?t.trpru.it pomirjenost rrpru[ePE. krmar in ve.i prijelen npxjarso! adv dober tek!. trporab.'J. z. dopnmeren sroJen. rfipl Dovedati: Dredstavrtl. obesrtr -pl.nIrrsa!l. prisp+ vek.ii). bitl prlmeren. utripajoC (uli6na svetilka) _ uPmgqr(yB3 rrpFndu?KE. . inpl prrmamrtr. pf . pl prikovati. Pristo- 4iuspe. ne crl My qpudtKa z njim nista.imof Priri. npl|I(a3tt-a svitu .pridruriti ( drustvu) fip''Kp'deld@diskrit. Pri' laEati npnt re4 rz shramba. prrmalntllv.K!tsarl t? pnpoveoovalec: ocenievalec mente: z. priloznost. "pua ailj vzoten. zsleden ryfuepo& -q! . DprrMerrltsa pl.rr| koncu npuKper pl pritrditi.w. zgled. telistvo upujireu. nprrKa3|ra t .i.en npI|rreE xBocT t uporaDnosr tr ItD[MeUVBatGe uDoraba ninnep-rn l prider. pridnost skrbnost t4rnAetr ftr nrt zool netopi nptr etr B adi naledjiv npn reu. nq n priloga..-qrr }r?prizvok. nrlpl uporabi t i-uporablj at i rrpnMer$rE 4d. z_go!orca frpssops ah.-ocenjevati staliSde nprla3ae. .1.Ae samo 3..n izvod (knjige) nprr![a. ooesau tmm upEsnAFa. hip od. privezati (k zcml. gl. -paa^adj . Pritisntti (ob ztd).I pnzenln se 322 npnxoaKa npuKpaJ 321 rlpuMnpje Drtr-Dr ul|au npluranarr Zdj sla\. viti za podloZnika.raa ad.KaquB tmpl nprBpaK.r. kar 'rpw\aqro trpraor.n sprejem.'a a4t marlJrv. zgoooa rynluar adi pri?lgn / nprxlEaTe^HocfI |tt pr|znarrJe. I preIemmK-pretemnlca np-uMasm l: prejemoik (blaea.kotno rtpnrlqB n prtma npnamca 11. 'Ip-s np[Aer(eH. prikritost npERprft ce pf lig z^ rckaj dasazamasitiluknje v Zepu pL nptrlrllEr.yav ali spodoben. Iep sDrehod!itd. povest.

pnqoDlvau |ltraAl|e. alohite- vati t .. s'rcqe.npncmen. r?r dostop.ce.iastedL trptfpoAoEalirc[. gl. ce. -Asa adi prisilen otrDnlll MDAK. rpurroMrrvaacs spomrnJau se. nesti-prispevati trprEoBa-rp[HoDqeL fl novorojenaek. os.lsKren. Stuliti se kam pot.krotiti ItrpwKa npt tekati. dopis (predmet) pritiskati na. opominjati. nltrlHoc tn pnspeveK.pnstopDlca r prislulkolpucalrlilalie vanJe rplcr'r9Arr qFgMaArT3. zabarproA t?t dohod. opomcI-I niti. rrpHuoMHn spohDiti se aesa.t|ocr f lif pristojnost.) zazdeti npuciriio6a6 adi plilieodse-zdetise liiv lrpEcefl. trpnpeqa I reklo pn&Jucevau. adj prrredrtevati se (problema) teliski qptrorEnu. 4at1 .BHa Qdj primitiven. r4rrcMer n? posmen. npHcoe4s.' sarDostanskihla.n Sluzab-nik.Mq 9e.[prltoAotrcmrarea.rloA n prireja (iivine) IlprlnoMtlu PI spomnrrr.-" ti se kam-vsilievati se kc na koga.-t'd (zaimek) nirucojiqa iilen. EpuceTltsa. -qra actl llt "oaKmonost srcen. EIt[cMeEa ce Pl. {EE rn tr'p''!@ea f trpEpalreu.-AEaadi pristopen npapeAlTaq tt prireditelj Eprcia inpt prihajati k. kar komu pripada Ilplt|rcce. CAMDAK priblitati se. omenjati. . ltlt!.pt'ic vati Yla\Ra impl qPI'NOMIIB. louaxa ut. obesati ie lptrcrar. ce mrrrcetr(a8a pL tmn g. prikljuditi..pnKrJucrn' zecunJeval!pruqJuce!':ru qrtrcoeAlEllar6e'. lprmABlBa. omedleti. .. . trp[ctauEurre pnsranlsce mu. trpsoMrira ut rynp-€ nr doklada (dav6na) izl. qpEcrurat. slovesnost rIrEoAeE.aaa cdi uspava... pt (samo J. pnoelek nptrE(rcurel m prina5alec lfrmyAa t prisila. rmPt pnsmo(uu-smoou . qPUNOMTIIIA t I t I nle t t I t I I I prislulko- npscaamocr f dostoprcst all preceJ sBr.1ua adj prisojen. dohod.pristuli(iz bolniskepostelje). zacenJarr npr|calllrcE. hitro in labkotno teei rrpf. z negacijo mvosloven tPrYAgr prrsrulr-pnsulevau IpECMee Ce.Itpn&rrdBeH 324 trpEpoAoBalqer| xpr|Dor rfplpoK. -un m grom poYedek. lig past npEMosa.rlpncBolgBl pf . EpncTatrreH. impl sl.j. rrprMmMyBa pt impl udomatiti... tttpl vstati.Ilpacraf.|trg. zecunrlev. pridobiti. zasmen ''. .pl -umreti.trpEgTr|F nt.resnlcen ?1. omedleti. trpEcaauqwa npnqrye adv k srcu ce tt. inpl posmebniti se-Posmehovati se npucnocr f odkritosrtnost. inpf (e si zareleti-Sesi Zeleti: trpllcrEfl|e t I nprnnl16eH. {tr ni prisoie rpEcDoeE. Dnlastlll len. resnianost iskreDost. pl prejemki.. lotrptrpeAlDaqxf. DnsDe'JsB tit dofriieri.r4rtrIroAgocrt naravnost dobiti niti na ( kruh ){medlevati. lptrpoAooqatae n tqm plir(' dobivati borjastne napade. dre.trpntoAosapripadati lqEr|rq {F tl tEmvosrovec rputraAHxfas adi bor. ripEpoAeE. -ABaadi DaraYen 'afa botjasten Dapad. npicuoco6pa*e n prilagajanpnclaMlru ce. -rna adj priroCen trpspa. Pt fipmrccorr. pokukati.prihajati. zaceu-pnsroPapec Ir. domisliti n1rraromrira impl spominjati.anpmapu l'f nav. vcsce [prcaKia. 2. doslopen nDncavir(HEK. tmtf Dnu. npucnoco6yna au Itft rt Druagoqllt-pruagal impf (samo 3. trPttrloMo. lmpf prl'|e^. ukrotiti-udomalevati. rtnpl pnsKodn na poDoc-pomagau _ . vzdigniti se"vstajati obeiiii se'na-koga. {trfr. prima( u se rtlr-rxree ce pf impers zapel Ma ot rpsneK. Drikl iuditev uprcoeir. npllcraHe. upnpola t narava pf.rt9yaJalsc.-!t|p/ zgoiorn.) treDa ml Je na vooo rryrlMlraK t'' somraK. gt'am po\eskov npnpyqe lri ce pf iupers k6su ol r4ficaA m presajenka. [prqroco6 .rl|El<. impf l.r. npr{riMerrn impl lit pipadati rpl'rraA^ex.prirastek . omeniti.n pripeka (samo sg)" zelo pr-rsoJen KraJ I4rrrafe Mu ce pl tmpers facl bi kaj popil npErrrroMu. [p[ceHrr ce. 7n pr[ocnrK pllnq pnncesa -qI| nprpeA6a t prireditev.Eptr wwrecwa n. trp4tact t?l pnrasteK (preolvalstva) upmy4go cd' prisiloo [p@r. prNtop nptrc^rBoca ce pl taft gl. //. -rllga adi prisluIlltEgraflflga tkovalen I. k He RpncaKItBaM I*rIlrTO ne soncuoornten telim nidesar ved adi gram s\@ nDacol... Dosesiven l' zocil navadni sad nizcaoi. pripasti. prlsre pen. Dnsvorltl sl. lmvt l4rz vsluu se. DreDros[ rpEnilri I Zanka.pla.. uspavaloc si piilaldgvati si frisvljati rn npacaoJ!tsas P. trpdcras!tsa pI. -!4 . npnciocdSen adj prilagojen trpacnoco6esocr f prilagojenpncjn. nprrcar<lr^ pl.qF{P3 /t. npqcrauyEapJ. lmpl pnslopru K. CC IIDIICAAMIM -[sa 44. .-4!. nprrpoKoD 44. prcdlkot . os.. cY- ttp"iop. iluga. . trpr. domiSljati se rlPEdolUOrEe. trpsce|{llra ce pl. pristop va. Prlwiqap leten rrpEcTEme. prisiljenje trpmyAeq.

tf. tatu). ti. t36roa. neposesu. preizkus. rrprc atl qx ce oosroten trpucrojEocr I spodobnost. 2. t kontrola n1roleplraq rt preglednik. preveJavatl _ trpoDeAYaa plt.zapr' npo6oeu. nporera pl. zbosll-preDaoau. muhast. radog rlf. os. uulre t.preJ Premrsnl rzbmn lognlenlKa. I prepad. oredreti. He Tpqal Ka(o iati. Tx. cyuro njemu je to lastDo Drje\. . pttatr. . prrprrau. Poskusni (zemlja)i lit doziveti Po vzorec: ekspenment. vlomiti. rrprrcyerBo r iemati: Hero vecro ro IIpLrilar<a njega velkrat drzi navzodnost (slaba lolja) dprcycrslpa iffipf biti zraven. . vlom. /rg presunrJrv rpo6uBuocr f Prebojnost. preDuqtr.. sg upuQaranrocr I til sprejemzaaeti zebsti. povzroCiti. dramiti r4r.J.MIlt klapasta usesa rmo6eci sl ptrstiti.^ kaDriciozen posesrtuK npnvye nrn ce pt impe6 imenptrreKlle-d. flpueM l{Bocr zacelome re zeLrstr rry 6a{<:i impf pdjemati. taval se. tlfo6l.(6r'Ae.-m semslisal nprxur p4tc. zabli. {n i snati-prhutat IlDC6lIB npioc rz lil kljubovanje. trpo6rDa Pf. mozoljnprroa adr pri tem cust.^r (tuor /tg. npuwna f vzrok.z rel previdDost (bozja) .ap'd pf zavrcti. uspetr-preDuatl se npo6Epas n prebiralec._ spreje^ti. zaprralr kavzalnost rprrercqDa itupf lit tmeti (1/ nDr|lruHcKlladi \zro6et nlnvya.Preimut zradevati trpoB4eu. -cHa \di tit YJitl' Doiiramli ati:DrekleDetJati DOValen nioaueq iw6i*usa'pf . npiorcpu.nprrcryAe liivost. -Aruaadi prozotet.t na hitro marsinos 'kai-.npavecrn _. !ce: udreti se nio6a I poskus.oe!. \pEtF. rzpeuatl-vooltl. navaden. n-r.nlteA Marapel . predramfr-preouIIp^e r?oslieek.I rrpltcToeH 326 trp! roca ce IlpKHe 327 npoDtrAeI|Ee I I I I I t tl I t I 1 I T qpl|cr. *ce: potajiti se. kontrolor ripoBerplBa pf. vznemtnlo ti se nplQarlr. prikriva. -qri l'1 izdajalcc. pripreti (vrata. bingljd. pridujod np'Ixoa m opp pacxoA dG np[clTeH. tr rpoafa^r4a"lpoafa rmonal. Do6ei{.uo adi rit a. npurpyca ce pl gl. pl 1.ol!I. Drelroo 'tit unidiii.) .-cHa adi pristran5de sKt np-roarN{B adi lit sprciemrrprrcTpacsocrf pristranost Il l v JrpscrU$r pf samo 3. 6Ha Dieizkusen npo6ecen adj _pove5en. vzKrtrl. pG nareoltl tuhniti se [ptirrrrur ce pf samo 3. Droseven nfru4rirue. nPg69cu^ Ho3ere DOgl mu DrngrJara rrpo6@ ft preboj rDo6@en. prelzKtrslrl. Podretr. izvaiati uporepyra l.JHa adj spodoben. gnojcn qpnoKlrrr.arunpl|cropu ce.ne zale' npbgaagI vdor. os.td vdreti.sKoz. p-reb. inpf zazdeti. natid t|gmutaD adj prisdav.. npmoop rz pripor zazoeuse trpETBopetmc. malo fx> kuhati nposeBnr lit prcpih nforee. trpolerps.1(letI rprftx dota gl. in:pf npr<ocniral tljubovati . trrPt rrpoBeAe. os.[put[ruocr I til rzrodnost. mrmo. bizaren.-ce: prebiti se. trpucrop!tsA ce \o (samo J.opy!.- larl Dreeledatr. imPf vte biti.t -skati se.rrime n sprejemalir4rncrpaceE. gl.Kocelf.os.-vpad.1 Preblisk "pp6*"-o.kplsitl se (mozolji) ptt imPf. tlak razjcda. sprepridujodnost. -ryr m pripor. np. vsi: ririrsote izklepetati. zozd tl rrpoDa^grlK.t noo6iecse -tY zasvetiti.mu .Cir na Zelodcu [prrrKa I prekla. Mu ce npFrv zdi nltt se se cesa semi.sarl]o3.r" rrpKxe. -nPo6eceIII. inpl ptcpihati.\e. da npnrecEerocr I utesnjenost. prezraditi-zraditi.prepeljatr.se-dozdevate pnteto.pooo-Avry PI! itll?J '{. npo6^ecua so rAaBaTaposvetuo se mu Je v elavi '4r l.rda5ki. oAoltPaq. spomti prisluh. Drosolen. tipiaeD. brezno adj Poskusen. HeMVMV e roa rpr. da kaj 'visi. gt. tesnobnost vranrcnl pnsaq.a pf. m preboj. vlomilec \poP.1 cerkv obhajati... rylfrerglg. .nleizku'tM sitiDoskusati. Kon_ irol-irati-pielledovati. np!/.rq npyo. -qn n pritisk. np]|I||roc! cc pl dobiti ture.lllrr lpErscoK. Po' rmoi6o6oou. prevejati-prcpihovotl. 3oa r4tl. Prcpelievati mimo. PrerzKusatr qroBaAEJa. PG BetI hutati.neKalga pf. Irprrd. ttg presunlllvosr rpo6re. vala lom npo6a pl potkusit! .lcso. Ilpo6oj. -jHa adi gJ. Preizkusati npoEeprca pregted. m lit imeLnik. -npK? poletetl.'nlsllfea fi povzroditelj tuK trpsrruarrrerKa I povzroditeljinpnTBopri. rz' vestr. upH stiska. navzoa. izbirdnez.Etatrrpl zadr'ati. npr|rorMlra p/.rpH. skoz. ca impf. sl. -DEa adi Prebojen.npl. hodek navzoa npntrocaa-nplqecr f cerkv obhaiilo W\cUmr adj tit lasten. . ind pripravitlpripravljati ul.{ant pf prijeti (da ne padostojnost dc). utre' ti-piebijati. npr'Jtrr.TIm adi pritujoa.

i lit sasoJen. 4roxtrDlla rrl.ona ad.ura cdj prodajen npoeKrtrpa pt.pre ad.presevetr moJotjen. rmpl zo.r6r|c|r rJlVeC rtt'oxreKTrpa 329 trIroKncI|e nlro4yK! m L produkt. Epon^eryBa ol<ence 'r ot. npoAyllr. impf rlro6Krop rn tehn projektor proqalr. den klicati.Bpe. Dotekatiimeti svoi zadetek IIpo3paGocr I presojnost. pncelovati nponorreExqaI lir pregnanka. izdelati. prorzvajati.eganjal. podali5ek trpoAouKu. zavledi-raztegovati. impf tziti. Dri_ nporc_q l. _ . izdelek. pre.lpoEsleAe. . -tpoldrysa pl. 3. sprePl vroetr nporoDopn.A|?q.2.i ptozoren. zehavica oAu -cel se. povzemari avua rezultat. apolaB .po. impf predva. da. . ifipf lzenanta prevnatr. npo-supeq. -ce.npo6rqn6ueE. tr. dan oranja (zemljiska qelovante mera. projekj Knpll lv cllsKl lpoBrAEocr t prozornost trpoBuAg ce It impers: Mv ce trPoBHAe spregledal je trpoBnAlEa ca impl impers My ce [poBrzA]tsaspr€gleda.AyxoEerr odj lit podthovrr.Inpp.a impl pt.trI'ol3aoreH. trposopcxl| 4di okenski Dost. llpolHpetr. ryoroEyBa pt tmpl nlp. 2. npoaydplr pt.poduhovlii: nlroroEcTBot2 .bivanje. [poSeBaqra zdhavec razodevati. tr ttt lit pregrati.izKaxo nposeBKl oa vcTa Ha raZati se ycra zChavica ie nalezliiva. se. impl produci.l96oxyoa. pridobivati. ziaeti -s. uune zeh gre po ljudah rlx narKes adi lit gobav. rrpouiBoAlflea nr pridelovalec. . poviSati-pr..di prozoren. rtuoen 3ope( veuto ol<no rqr6rt3noatrocr I lit samovoli. trDoalrxoBwa rfKa iazl poduhoviti.Na adi lit pod.^sa ad. zdeobiika: postoDek nau npolpa. ulx)3paqes. trlrollHeHrnr.. impf projekn_ trI'oAa8Eqa I prodajalna rau npopa5e. (gtas) raztegnjen npo. sko klicanje (v Soli)valen. zamisel. izraziti sekazati se. npoAykqrJa I produkciia..podaljSati-poda:ijf evdti. npo3op. sprevideti pe dase) (resru@) np@a I proza.''pi impf kukati (skoz Spranjo). rmerun izdelovalec. npojasa I ilovesno razelaSasevnost nje.npoA a6o. 4roroaapa pl. va trpqE aTt -f m geogr zemelj_ sKa ozrna trpoD^eqe. Dokazati rpoEerKa t zeh. proizvodnja. svojevoljnost.it Dresaoialec rJenosl rp-oDoHrre lia I ltt p.r'rn stis_ pt pl nru€trskatr kai skozi trPo-r+eAa sprEgledati. preseven izvirati. IJtrJofipe! nost qpo[sne3e.t. rn ti.oxasaI ti.ticati pb priirirE}. -pry m nar pes Jau r[m oKno tH:ifffl" rn teh taw f6 I T I . spregoJon povzeti q-o.IITODEAEOCT 1 ta npoerqr.osraiii nlroxDee. -Tra 4di presojen.U-. izdelovalen. rrpo3trBKa I poimen. uporzcryra pl npoxe5$pa pf. fam pI 3:::$rro""". . razodeti-kazati. trpoaoan$Ba rl.Aaxrntrr. DriDraviti rrpo36Eps.npoAlxoBr. Eposp-epl lit tlav-fig spretttM preziveti-Drerivliat i (legleoan (Jramere).l.s6opy. naoanlevatr rposzpra I maihna razpoka.Kctla Wtosoprr q.' iroizvo upcroDe. -[Ja fi nadalievanje. pr9oalatr npo. leP rpolgDHe ce pl zeluaiti. nevezata bese.-pqr ra okno npgrlsloAcryo a pridelovanje. zdelovati.povzetibesedo. rzgnatr-pregarJen DJaU. inpf nposeDa&en zehanje pokazati.nlrorr3DoAeu. polju6npo3opqe dem od.Asa adi Dridelofl.npoE[_pa. rzg€Utlatr nlp. gobavost.AyxoBeHosrI tit poduhovnporoHme n.l|. pf. nanec. fl | mat projeknpo4a:r6a f prodaja clta npgAa'teE. ?r do. qroD^eKpa pl. gledati skozi np. podluplji_ vost npo. izhaiati. bri oral. proizvajalec np@opeq. Irg dolgodasje tmpl pndelati. vdelovanJe. Spranja(v zid'u. razodevanie (zav.izgon. rzgnanec -izdelovati.. k. pregon. pG np(\roperl-g-naegmodfip. . vrtati rqro.gKrqta..or pl po- trpoAo&KyBas n lit nadaljeva_ iec j Podar Ttrffi{':ffi rz sanje. svojevoljen. tmpt raztegrrrti. f trIroAaaa{xEadi prodajalski projektant-prcjektantka' upo4aoen.a trpo3opvBa-cepf. !mpl. nadft. ryroMa6!tsa tfin pogtablJati npoAo r|(ete|e.. priti. repra presoJen rrpoKtrcHe.itelovai spregovoriti. pregnatt.it pregnanstvo rt npo4anarrn prodajalec nIroeKT tn projekt. trg predlog npo4aBau<aI prodajalka rrpoerran+upoerrderra a. tr. zdeh_ rozen nlu nlroKarKer@q-tg m lit gobar._trpoEBeA!tsa pl. podkutr -$r npoAaxtroer I .rotm. izdelovanie.po_ -govoriti zalenjari govori ti vrsevatl nposBB. npoAytr!ts^ pf. zavladevati [porlelreu adi zan:krrLo oV leaen.sti). rpoJ4e pl gl.rrpo3trBa impl Dopf.t.anitr ctanitise proqu. pre. rntd. lrposela ce npl zehdti. gobe. eloDrtr np-o.

pesDtr cenJarr nporepe. rror maloDnaten.-rra I pl trpo erlf pG rnlad. irzpl preprati.egjq I prekletstvo. poguba rpotrarli pl pretrpeti sKt. obtaCitinbvo obleko nIroMeHMEadi spremenljiv. Zenskaj ltg tton malopnc[xca npoKpnBl| pl zaaeti Sepati. oDustipustiti ii. rpoMetrira. pogoreu. zamakati npolce. pesnitizapetr.rerCpKa f Proletarec. vprijen rqronaAEe. npope3 impf zmotiti se. lepo vzgoJ .urs adj nagnjen h srolm razvaoam u$rpyra impf nava:ati . raziirjati. hudoLrra. -D. Pt rlpoKolrfllEarne fl preKlnjanJe npoKotr n prekop. vlluoen cloveK.ryBa pl. pravilo npotryclnnla I prepustnica. bistrost. puscati. /!g i/.r flr EUrrlIIEII 331 iznajditelj. en. toniti-pogrezati toniti uponacr J prepao. spregatev npoueneradj lepo obleaen npoMeur.uoi m med driska. -va. t2um nponry pf zaeeti hoditi.ryJ. uposajAYBaqKq. rrfia 44. npqtroleArrrrqxx adl plidlgnr'skt nIXr[oDeAH[nrrBo'' pridigotstvo.ltg) rpono. gtam skTanjatev. pomraoen. hudoDen rpgq . skozi. rrponaAEar a4t ptopaget.krqrdp. Drezemati np-ooa rz prehod [pooAeH.ill i sprememba. bister. 1n ry. gl. npoHajAyBa. orezno.zloDa zafila'kali noora6rinan m fom h. Droletarka npoaendia I pomladanska setev. ietetiletati preletavati npb^erap[Jdr ft proletariat rpo^ereH.udobi-ia. nrcvreoen npor<oocarqr. npoBr4qeHne npoMoEfpa pl in itnpf prom<> viratl uporsjAepl iznajti. 4or. impf zapeti. zamuda. pJepas.rl'riry1 adi iznajditetj- trpo[ar!tsa pl prepotovati [trxrnee. dobivati srce razvaoe preoblleka. npo ena pf. prevzet npoHm(rrarocr I preietost pt. jarek.[poKo^naa. rzpn(uu. uspeti v Zivljenju 1l1roKotrcalradi lam priden.. impf pre(strbp)-motiti se. malopridne. razsiriti-raznasati.pt. impl . p!! itlr ?f oDresDremenltt-spremrniatl. lpomrnr!tsa pf .r npoHaoiaqrx 4dj iznajditeljski gr. pI npoKolurar PreKten.prc.. prodirati. !Tl. za- menja*. defr. zamujati npopa6o . izpirau npomrc ce pf zapiti se rpotrac /n predpis npoEroeH. rlpo-a'eryta.ti. pose. nltoEuxlte. zadeti beraditi ryrodrme. pomlaclansKl npoaer6p m-rpo. -Aga adi pre]roden npooAeH!rc n otrok. lep_o v?gojena.ptr. lt?tpl ponevefltr-poneverlatl rrpoHeDeprlTea-nltoHeBeplBaq ru poneverlj ivec.volilnica za prehod IlpotrYcr nr opustltev. uumlleusKt npo'&aoia inpf izumljati. prcDusl r4ronycrant adi prepusten 4toEYer^rBocT I prepustnost nporluE pl zaleti kaditi pf. impf rpryuta 'Iporygfm. izkopati npororca pf fafi prebiti se. til razmik med '. sKozl. larovlna npoaeiocxa aZr to pomlad npo^errotueH. [potreDa pf. imqt Fulctetl mrmo.opuldati. rfipJ raznesti.avdant r4ronece. impt . qronaAEt izgiBt . zaslutiti kaj hudega ItpoKo/rHe. lrpo^er np-o. skopati.na navalatl kal shbega: -oe: se" desa -stabega. /n prlolgilr -u'l (ruol trg. premimo. {Ea adi predpisen.vuuoen. napaka. kot adt pomladi. . fig nestalen npoMeE/rl|Boqr f spremenljivost. vljudna . ryopa6o. ja. gl. nponeppa l. lzumitelj. gl. zamuditi-iuldati r.mimo. zateti nesti (jajca) rrlroHrrn IrB adl prenikav. skozi. p/. predirljivo-st npoHnriHaT aal prezet.F vrsucatml r4rop$ fl prerez. pl navaditi na kaj moryg naslabeqa-razvaditi: -ce: vaditi ie Eesa slabega. skozi. tll. d(.r? priitadid. za' 'godrnjatii inalo krikiriti.npor(rraMripa 330 III'OH JAOK nposaJAYaaq trponajAyBa. spc mladi nporcta. npofiaJAe npoHaofaq t?? lznal(utelj.. nponafa. ki je sho dil npo. nporreBeppa. ittlpf predpisati-predpisovati rporoBeAf pridiga (tudi. razporek . predirljiv (duh) rrlxrHnK nBosr I prenikavost.l"^.cerkvcno covorniStvo nponoBeAlBaimpl pridlgall Epono3l|urja. razglaslrl np_orrreradj preklet. ODratovau m. liti-Drelivati npg.Itl tLll le pomladi r4ro-Ae(e a nu pes pomlad. krajsi ias Sepati trporyAa t fatn grda navada.impf proKlamtrau.arf jr . prehod. najti npomJAoK. iftpl preietiprenikati. gl. di. EpoHec!ts4 pr. prodreti.pf.do biti srde navade npoxyi. trpoKonca@a I lafi vrla. zaaeti peti.rimo. po preoplsln npomcxo adr v skladu s predplsl. diareia nobrovoru ol zamoroliati. po preoplsrn trpoltrict|ocr f predpisnost npomra I postati berad. zaietizaten:ati delati. trpotrK5YEa prenikniti. zloba no'oi<aercrro n Drekletstvo nporo6n pl n-apovedati.-nr| I prop()zlcl.ajdba.lam levo vzsolen. nporreBepa J poneverDa npoHeBepfi. 2prati-prati. shoditi eorardsAa I propaganda. rov nporcoaa7f prekopati. srjoa razvaoa npoacr. ls m izr. ruu.trg nesralnosr rrpoMernr promet npouncaa f lit previdnost.BeArxR. lartna.

lig hudobno ziniti lpocan .{r|a ddi. popreenost lpoce$ocr I trtrrocqJa beraaeDjet trpocla$. lmpf .. . prostak. ces nDoqreKr nl 1.lam neKaKose prenrutr.ltocro aalv preproslo. ltll uKrep stroka. odpusti tr. 'ipocls\. ryru-'Vry'e. . Iaru (samo 3...-[pory. rlKuzen trpooggBja. razprostiiati tlpoltBnocmlt. npornnosr f nasprctnost BA llpqrnBorpor m protistrup. civiliziran nlrocDsren. rrpos adj opp c ot(eis e_oostaven.uspevanje. ulre. proslasKl npgcflr !'l oprostiti. z. -prostodilnost. -qn tn oerac. npocJ aK. ton I[poqlocMF Terr qoDeK navaoen smrtuik pt<> npocrocpAescE. nporr@Ireqrocr I protislovnost Siriti npqepa. nezvedenost: 2. preprost ^dj npoqoclrAewocr t prostodusDost. npormno ad? naspr0tno rr4pt gr. *x / profeslJu. enostamost: 2. pregnatF vanJe. prosto. prosvc ta npoclereE adj omikan.ErrpaBes. dce: nasprotovatisi .. -$a adi W liuden. na.ditelj-igralka. itn PI crvuzrratl.. Deukost. raztozrn a uprmnJe upoyw'. !a. nevednost. rrpocTo[rja npocrpe. -4tr m prerez.u Msni+rja brata prosvetitelja Ciril in Metod EPNex.r6e nasprotovanje. npocTalrKtr a4. 4.rfpa pl. ruraq upocla. rll|Taq vzKllu.).n y8a pl. razprostreliobesati' nasprolovanJ e pregrinjati. Epocl'Ipa pl. nporrBrer<a I protiuter. 2. urod. srav- trpocroMrfAr{a-.tlporcppa pt.pf slrrrl omiko trI|ocB€rrrc nr .-ur.ur pl prestreliti p/ nasprotovati npocrypn. rrpor'. [pou!.IBpfaep protl zoper ni zapisDik. omt(au. impl 4roTr+sraBllar6e n nasprote rzgnau-uganlan. +rJa-nporalpcu. spremljati. slaven. sistematidno si osledatiogledovati neki razvoini pro.aeresocr t omrKanost.ocBeflrreNr Kr6na. Klltr trpoc aBen 44.it dolea iiroka ulica.x adi nasprotni-rgra l. s_pron.. prostaStvo npocror&rar. rmn obcsiti (Derilo).rorNuocrI nasprotjc. nizkotnost. pf . r^zliiti. 2.orroEri|l. I protagonist. rel datovaI nJe(pn rnasu IIIIraqKa ljen. sprouu strup tmn zac:llrtru. bulvar npocueprftpapt.rKYEa pl raztolmaaltl. pretegnitiraztezati. nasprctni trpoorr m ryron|altept(a I -1. olaglnJa razcvet. . gl. trpoTtrBcTaBt r trpocrpe. roEoa npo'pr'/. sv(> raven DOCnO. -qx m geogr morsku nnrIr. nizkotDost. liudski npocrop i. 3. povpreqe_ qraga 4xrceKa / SOteSKa. prikaz znaEilnihlastnosti tllludsl(l ulrorDErtn dobideL. rxtos. proucevau rtpoTtrE3apa3eE.-tn|a adi prolirporarornicr. 2. navadel.Prosveten ttpoc. DrosDekt.rpoaarornicrKa sloven fl.ata adj protiDreslnlu praven npbcryu adv l. . fpoT@no.igralec.nagnati.Ee. 4.. fl f prostor. trtrrolox. ryroctera t rzoorazDa.[Irorl4npEpoAerr adi protin ravnost.trpolroK trpopoK. trpocro Har4rocToKrarKo rn malo rpocrcsalroAeu. -TUa adi lit na\aaen.. Sznain: 2. . impf 11t llpocrpe npocape'If 4poEEA'l rrpocacKapl sikniti. trpoporn@Te r l?tsr preroclSCe npopoqcr qdi preroSki trpopo-urrao r? prerostvo. spremiti. uspevati npoctrepEr6r n prosFriteta. impf imetl. trpotpr tr. trpofanapoAerr. pokonci. rrlrorr. . trpocaeAyBa pl. aasaen trpocaaDlDar6e a prosEvuanje trpocAeA!. . preprDstost. prerez skozi koJ. tlpopoKYEatmn pretoKovau . prostastvo. -EHa adi nasprq motuJe [pom. ugovor rrporor(oa tt? l p rotokol. eJ.. SaJnO(napravr ta(o) nporEBpeqeH. pravilo ccrc npor@err.-w stodujen. navprcnr prerezi 3. korist nporrormr. .ry. grcbijan -.srm adj pro prouclu. lG kd trpocrocMpren..41 m fAm gr.nporfy tnrd trp. cBeTaupocroTa sancla srmoucrras npocroraja t 1. 4porerEe[poTera. 'ce: poslovru se.. Dresrniti. npoTerryaa trpornpe{rj9. -rg zr uasprotnik npoTtrBtn4a-lporuDErqxa f trpoor.E m neotesanec.zarnteu I I t I I I I I I I t I I I . impf 1. rg . pre..n nLf pes betaci g).nt preroK . nasprottc Je r1pro slovJe. oosumeu-odvrsetr sKl rygBgTa! 4ro[DeryBa pt. upogvTH. pL impl nztegniti. sprotna utez gnati na straD.n& cdi bera5ki. . impt ptosperAati. KallIr.M.korist nasprolnrca upoolw.vo npo[rDtrr€qn impf nasprolovirvoditeliica ti. ren npoT. prostosrenos! nDosrora t 1. apoyqra pf. clviliziranost npocIeM. pre-ded: cenik.it prosvetiteli: 6Dakara rrp. le. neotesan 4rocraK. rporurn ce i/rlpf upirati se DOkllc trpofn&re& {Br! m nasprofiro rlil}eropnpo{ecopKa m-l protesor-prolesonca zoravuo pogled s s-tranl. . preDrn ozlna npo|tecl /z protest.A'''a adi pr'a. {ma 441 poprecen trpocelreH. nasprotJe preganjati. (ndrilo). lDocaq. neSolanost. PreProst. narediti: dobidek.pf lil lig spreleteti.

Skropiti.I' stegmu. trpoqelllla pL rfipl ocemu{cenJ evau trpoqeHrrrea-npo4eE!tsaq fl1 ocenlevalec npoqeriarrs adl ocenljiv [pouer n procent.tisk nl6^Dt(Wa pl. mrza v rgovrnl aqlora f. razsrjen trporErpysa pt. irn pl zase-petati-sep€tati mro[reTa pI popelJan na sprehod: sprehoditi se -ce: npourenia I iprehod. rrYA a. inlPl npoqeA[.ileteti s6. i n pl razliriti-razlir iati trpoul^ala-nportr am€ pt 2adofotati (po blatu) EpourKa I odpusdanje.hvalidavka rDy(g. '(. {{p.ra€. doba spornega dozorevanJa rw. Aa ce cMeeDrasnu le v smen npcr z-prst (ni roki in nogi) IIpcI1eH. gl. 3.dj kar jeratzmetr npycHe.rajuo pocen nlxrmrrrra I razpoka. r^eAa.priobaitev.dpu3lanje. ustreliti rryrrmqa I poirtija tu^tr impf hrt I. rep.-n. lig . impf 1.A6a I sprehod rporuetrorn. IryAC try^r tu pult. utrip srco. Skrlat (barva. objava. rpolnrfYDa pL tmm nposKa I l. pudel k-odrasr psidek trY3a/ VrOcpepel nlxa impl-streljati.bahanje. ttB rzdaviti besede npoqeAha f procedura.oprostitev. trpyca pf.kolobar..t puder [YArXrr. lpy. odhod in krajSe bivanje drugod trIrom{pert pt-44. odpuldati.T T t I 1 I I I i nporleA[ . pero. . npireuo n arHo hodno Dlatno. brizeniti: 2.nvaltsavec trpqoal{ia I kozlovina.pqlia f fam lig bahadka. l'g rlrem try^cip impf utripati. leni II. yropo. npoqlTlBa pL tmpI mzcvesti se. nov ) npcreirwa pf ii irtpf dati zarodenki prstan. ki kipi od zdravja.reDer. 2. orger m nircra irzpf . ozclcncti (hosta). -rrua adl poslovilcn npnera impl valjati v prahu.314 trIryAo^rrdra npyAoAY npyAo/rY . vzmetnlca f vzmet. Dol navzqot IIDTII rry6AnKaqEja. brizgati.rraaefl.rupauncna I psiha. erpati. dlovek.rdr navzdol. gl. precep [!t(Ee pf poditi. odstc qroqen ft precep trpoqlT n razcvet tportlTl|. bela-nedelja trPosye Pl zvecteu. .-hoden.ryLc m pdz. objavljati nlBHepl spezdetise_ rryAepnvAlra?n. marc 'Jput^B sast np-i. nepriieten voni rpm<a I ocvirak. gledati. temelj. hist vlaoarsKacast tryctrta. znamenit trpoltrapE pl prsano pooafvarr. slabo meso. ropaTa nV l{ gozd zc. idr. drobiti korake npycaEe r drobna. -rl. nyqnqa m rn f j. tiiti trprnHa I gl. ftpocTtr oproldati. stojalo za norc. m fam li9 banac. wq impf iobiti (usta).iopical .. ne- . Dr t1 grozg z nekai zrelimi jagodami npo[re.rten. oblinstvo. gl. iron btadat| kurbir. zmrdovanje. poganjati popKe 4Ftrra I popek. rpvAg4rltrro f navzdolje. 1nr. HaroPe npyropruHa I strmina. fam Zdrg hvaliditi se-ce: nDcKa Ka I brizgalka nicne ol 1. -ce: mestoira zoreti ( giozdje) qpoEapo(. prskati -ce: se (Koze) r. dula ncocr I grdobija. -ce: PCr stati slaven wosJlea adi slaven.r{rneE a. pollavljanje.2. luknJa. po tleh. trpolepu. kujanje. slovo npo[. puclc:t [mrtrrurre n avsm od mm! velik ptia rrySeprer nr. f.impf brsteti. pokati rry|tH T. obrol (Satur. gl. irnpl publicirati. prstek t t I I I ITDI rt? saz {v snegu I tr. pe stopeK _ t{roqesa t cenlrev npoqemr... Javnost KA wrn inpf delati gaz. urEeti. -ce: poslavliati se nDi'xraBoEe li oprosdanie. arpalka. cuolrl se ml'aoBep pulovcr. hod-niIen. impl rapraviti droben korak.. Aqrpt O(t mAHe napoKel. Donuoltl -6okoi 335 IIyca [PoqeAlBa Pf. 3.rY rrpvt(E . odpuSaanje. dviganje repa rqr. c('urprr. Disano se Dobarvati.rope adv gor. zatlcdilti sc: -ce: gledatiosuplo:!tl-.ea ddi . preceotr-precelau. v pesku nDIIOT treDet. gl. pc -iiri.{rr I publikacija. dce: zaloditi se qrcroK-4pcre m dem od rtpcr npyxrqa. ElroltreuoTlEa ut. zapulden. 2. hitra hc ia rpqe^. bahad irpqeEe 11 l. 2. dvigati.. navajanje. tilc. brst nipa I cigara tryprvp m l. rtrJocT. yao^y. dololcn prostor.ra I proga adi progast. 2. Strcati. gl. navzdrtlco. priobditi. grda beseda. . Strlatno-btago). napeljevanje. l. polniti nlirrcr m L totka.Oor"" I publika. razcveteti serazcvitati se rlpot e^rr q -qri n nadelnik npo{fi4. opr(} sutev IEK rfpofuToBa imPl od. 2.xlewlca Ilttrsapr@q -ryr rn ptidja histca nrrrr€Hqe a od mn re ptidek. oeJanJe.l{ m kita las npq m kozel. mestoma pobeliti (lase). rlaAo.. npr lp!. -rB f arh larn zaseda trycr 4dj pust. -3Um puding rry44. navzgor.gr.otoccJe. -Ea n prstan. osnova ryI|nrrtpa ifl pl puDltirati rynt . Derilo nprerie n delanje gazi. puberteta.-strmo pot navf.3. far?. z drugimi glagoli: qpcKa.

poaurarr stesniti se. strelna lina.mr adl kadilski tFreHuFllc|a od trlreHrqa ps+ t n$!e|r€ n kajenje nidica c-e nyrnt lmpf kaditi.nseaao tn debelar nvcrt'lucH. za.crnnnvnx ddi tuldavniSki .rck (ni rratih) z Fre tla-lrrelxqra f aenl oal uqela iebelica stilom nerrua I Dof psenica . os. -s I delo. spustiti.en. Ilcocr 1 ^r swe ifrpf zmerjati.u. prekli. delati. rrlrnxarr@a f l.*ii!t. --ce tr? zelo tetko (rivljenje) pP paar m lam mir. ?ajati (Lriva mlekb). puSkarna. ''toD. -lt.' praznina uqeaa I zool debela lcnjc. tade Zenska. odloden. c-d:foDEc!&rrlKa I lam ni. rada.-i -l .^' . pulka.delavka 22 Mats€donstso-slo!€Dsktdlollr . 6''ia adj dela zmoi. marlen. 4.Bqn.ry ps€ cen rryua. -^sa.llqernraf. opravek. . Siv.raI lam zapisek lebelin lji. rtrtoBu pogln rlycTHrfiurrBo /r puscavnrpL unpf Stvo '4oB'nca. pridnost pa6orErK. l. paA4aurja I radiacija.adj delaven.pa6oroAare^ m delo daialec pa6orcc[ocooeH. rado -daren.di radikap 6or. p_aar pa6ora mimo delo.lse rdr adi Cebe. sluUbica. pulacn.nq adi delavski pa6orHocr I delavnost.radijska dra. turl€i-rrz KAOll Ol ''seEfin ca ryr[rrt|q8 l. ii se. niati '*"'iiii' i. opusto. pro.Dustrtr: DOSlan: DUSlrvatr. {Ia adj delaveD.mar. Eebelen.. strelnica trsepqqra f orobkan komztryEroMer n streljaj tu srorz m|ta imd Dusaati: Dosiliati: rFrornrg.nYqlelrxJa 336 llqo!trxn pAor 337 paAo raben. korenit. nvcro Aa ra vrag te vzeml ocTase pust kraj.sbristiti se. 2. cErerue paaT spar Je mrrno p araca.l. zadovoljnost. :qrr rrr opustole nse ajuct<a -debelarstvo rrqeaa. grelec paoorrn@o f delardca pa6orrN.kadilnica. paarrncula pf. anr m lebelniak adi Cebelarski rv'cmuxir. obroDen pa6n impf rcbiti.scuDA crkniti-crkavati Itvcrt|rrcKlr adi ouslavski nicro advoitr't Dusto: kot rtrlolrrcas ali crknjen oart ( lzrala nezadovolistvo) rEocr t el. iar.qn:trqeEltapBur.ryrmt'{.r m kadilec nqeE{qeH. FCei onOets V f paDeHcrro z enakost. ltricrz iinbf fi iustiti. stesoval se: leKat! za Kom nsuren adi dar€tliiv. trg . nik {boZji) pa6etr. rlvcv^. Dravnost. popa6orHnsKaf delavka pa6oi'rodrrBo n delavstvo pa6orror.qtr m delavec pa4ryu rrr radij pa6orEqa I delavna.deloven pa6ot'I impf l. rado. -m m Du5da!'nik m. 5Ha adi roben. Zeljan stor.tc t1 lqm detn z -obve 0rs€8. temeljit rJrv. pa3ftrpe Ko^Ky Marape oA pa6!'E na to se razume kgt zajec na bG Den pa6lur[da adi indecl zrezljan (kot na rovaiu) paDaq rr ornec paBeHKa mat e'jraba Slovatl: J. brezskrbnost. ZaDUSCena - (samo 3. t bot koruza.odirtih rok -p-ustositi.{qeEralteE -pEa udi stot Za Kad ce KOruZen ryltrKr I l. . pr:rclen pa6o'r^Eocr t delalTrost. marliivost pa6oroao4nrel ru poslovodja pa6oroAaBaq-pa60roAaEe4. ra(ujsKargra ljiYost. sluiab.'Jfrra dat pusr. -u m koruai knth 2.srro rl valec nqe dr. . rrycy.J'D. pa6ora.istost ce: impe.pda adi ndr. radr. nycre^nJa.): dovoljuje se.@ -t ruSa DUSUnla. majhno delo. brezskrbnost pa6 m 1.^t vlca a. . impf resiti skrbi.dlvii uqeaairm<. zadeva: stvar pa6oreq. uorlxn adi pasii..-Ce: {Dry nr zapravpostatr ctareztJ sr.pes rad. paAEcApaMa. unide.ta I od pa6ora delce. enakc delu jti. strel rl!rcn|(al|trtq .r6e I puSdava rErr pl oo nec psr nicrrsnr. oou zarvel luvec pravllv mrcruna. rob. zadovoljnost. ubog.zadecenle paAnd^eg.nyua. pomiriti-pq mirjevati padrAaK m Tam mrtnosl. gre za kaj.udobje. ma..s Zelim si dela-vrr pa6or&umre n delofld pro. rad. zmo^enza delo paoorocnoco6qocr f delazmotnost pa6!u n rovas. . adv. pridna pao.'rEa . podrotje dela Iraaap n raoar paMJdrop m radiator.2. iz. . 2.a.

pol(varjenost. lfin razKuna n-razKr. ve'ce: seuuse \. pa3fo^Wa pL ifiPf zaboleti (srce). pohujaan. sprrJen zaplapolatl. pa36-parryBa vznemrntr. pasBparlra it?pl pohujSevati. moralno kvariti. sporazum. (kot odgovor) razumem Da36pa[ocaf razumljivost: razumnost. odvzeti oblasi-razlasdati. uDoren. naslada. spomzume- pala irnpf rojevati. rmpl vrsoKo se rzclrgnrti-\.pa38oartltso pt. nemiren pa:6ay_4n.\ati'. paSE[Ea n. os. skultranost pa36!EaBn. raTvlecr-razvlacruzavlacevati Da3DoA lotitev u pa3Bq!rut pa3BE4Ta.pl./ rocen pa:BeAeHar. pa3Derpee pJ pre. Ira36nDa pf.l lodeneclodenka _ . oralnl pas6i'myBa pl nasiuvati lla uDo!: 'ce: upretl Se paa-61rianea ad'j zmrlen.n anirazbijalki. pa36yEaagaa pf. sparmetovatr se. razkolatiti se pa36era ce pf razbe. pasBapuBa n. inpf oovllr. impl razbiti-raz bijati pas6nDa. porajati. trg ocgnarl tetke misli.oovllau (vrtaK) pa3Bnro( ni razvoj ^ce. metno. ce pa36Epa seveda. rropaaree. impf ararzgnatr. bolehanie pas6op m razumnost.razvratnost . naI sladnost par6oJ._ Postati jasno. pametnost. ti z vodo pa3soeH.preoramrtr-preDularr. Kvarlen. pohe pa36^vAeH. pasEeAlt{. sneziti pasBae. PasBpareHocr I Pohujiilln)\1.r m razbijad pas6Ba. kajpa pas6npar6e .ati se pa6'6ep€ dojeti. zdaniti se .fant s p. dodakati jupaaspse. doje. Dohotnez pas6^yAHrqa I hotnica pas6^vAHocr pohotnost. preprrdanje. pasB.1U-razvuau .rltl razredliti z vodGrazrcdacvlr.pat69rysa.iyanix. l rarzvednlr. kustrati paiBapn-. poJmovzrnje.pa:Bpa[nrtns adi razwatnizracttl sKl paslrrBarle rl anje. ittlpt pa36y. tl se pas6ecHer 4di razbesnel pai6ne. pt.tazv(areni z. -tFr n hotnik. roJsrvo J paulteH. co HUDHeMa pae6rpavra z njimi ne prioes na Kral pas1uplt adj razlutnljiv pa36Ep^rBocr I razumljivost pas6^ard.zhajati (sonce) -ce: pafur6e rojstvo para$€ '?. -JHa atlj-mzuoJcn . fl razumevanje. zvecen: oocutltl: 'ce: razumeti se. palBpales adi. p. pa:ra ese. p-a3BeAItYBa lmpt PI. pa26ttt^ ifipl razumeti.. ce pas6pee ce pt zadeti rjuti-rjovctiti. !rypt l. . pag6-^llayga . rmot lsamo J. p-ryg^arKyP3 qI. loditi pa:rBeAeq44. 2.pas6peueryral.razvit paSDseHocr razvrlosr t pa3ar ca ce.a3aElfryr?pt.pasEpa*a impl gl. pa36rrparse Ha aHrlrjcKlroT Ja3I. {Ha adf radosten.bistrost pa3j6pa ptadi razumljen-razurnurv. pa. bister pas6oprrocr f razumnost. -rKga m razenj pafiadoirs ce I razplameneti se pai6amrapn ce I razsiriti se. spnJcnosl se razleteti -ce: paareura pf vzeti komu slavo.re-KlBa lmpl n. vzDurKau. veserje p A\aa imlt veseliti. -razvij paaw4Baq m lot taz\lJuec KVarlu IrasBrfrolFpasBllrop€q fi po. razvihrati se. ten. itnpf tro: Me pa3Bllae^tl o IIal-me r azttezali-la 1ezo\atl ror darr ie zatekel na pa:rBpuece. dce. rn rt razrecclu-razreocevarl pas6ifaa I pohota. 2. dd9 z veseljem paAocr t raoosl. pa*parz pl spriditi. paSD[rqra ce pl. t. -ce: Postati-PG staiati pohoten pae6. fiP razveseliti se paeraenadj. -ala 44. vzvalovlu pa36paHoadr razumljivo. vDiti par6pcircirer adi razbremen lcn por6peMon€rosr f razbreme purdpouorrr... n tcDost pa3DoAeH. zacepaSBIrAeAVTarDe S!'rranJe Z ti fiodno deievati.zdisovati pasoaaciea adj razlaiden pa3E/vtcT[.$6yAw prebudltr.mcvanje. dcei zbc> leti{bolevati Ea36o^!!ar6e /. -pl -razumeti. pf.N4--p. .. -lur-pa:rBeAeH[qa tfl. pa:rBdacTFa Pt.raztroslu (v ve' tei): 2. razurnen pt p4pgyu.on n statve.AHaadj l. pa3BparYmladanski veter z juga B:I paiBrAerur d 1. zadreti sezadiiati se pasBrErd. impl razlastiti. bradlja paa6o^a.moralno pokvaiiti-mehkuZiti. skuStran pir6lmarenocr f zmrsenost. vesel paaocHrnla I co 3a paAocHitI]a soza vesetla paAocHo.pametnost pas6paH{Eai adi vznemirjen: razDurKan ift pl tazbreme\iti+azbrementevau paa6pr<a.redL oA razumetl se na KaJ. locltvcn pa3BoArrr|. rarledriti se. pazrpsyw pf.J. inpf za6eti vpiti. rrnpf pomenKuzllr. pa:rBparKace p/ razmrg()lctl se.tnavan patseae Pl Tg:Peljati. impf zmrtiti! skustrati'mrsi' ti. .I adi razurnen. obolevanje.!meten. znanJe. RMa[Ie HarIpeAHn pa36r4tat!a imel je napredne poglede pas6[pa$aa f fam razl. nasladen.lKpoznavanJe angleadine. bistrost pa36ry. pa3B-plryrace pt poti. riti: Dokvariti se -ce: -ce: pa3Eeflrll. Lmpf rczpaiDpcra I razplet (v drami) \. razlesti se paiieJlta pf. sla.paAoceE 338 pas6peMerfi pa36pKa 339 pa:|BpcKa paAoceH. iemati oblast paanaex. pokv rirazvezatlse Ugied. p.un adj iaztegljiv. pregnatI'rarzganJ ti pf .

podrt. fig zateti. pa3rpaErq!3a pt pa3roDop[ ul pogovoriti. lazgDanost pa3AD&ra. pa3r^eAa. impf zclatullseoamtl se pa3AeH!tsaEe svitanie n pa3Aepe pl raztrgati. lo pa3^po6^.. razrele\ ^dj tazrasel. -ur tt 1. prav. loeemlKasllu. 2.pa3re^el| 340 pasrpH!tsal6e poj | l poM 341 pasAVtrtr t I I I I I I I I pajra^efl Ldi rarzvajen. imfr razgrni ti-razgrinj i.arE9 razgrinjnnje. nalanKo _ . rati-razdlenjev@ti. n razdajanje. pc impl razmeiilir azmejev ati po. lig razpasroBop rBocr t zgovomost vru-razgnnlatr.razourjen pa3ropeurreHocr I razvnetost. 2. pa3rao6!tsapf. rfl. razdlenjen (obala) pasrlraserocr I 1.-pEa 4di pogovo. razstaviti.ra jivosl: lzzrvalnost patppasuer ad.'anr).ryla pl.Aa eseHocr t razdalja. pomiriti. pasrpoMFa pt. sg. razgibati. raz- I I t I I . &zdrtost. 2. pa3\nstrtlra pl. razctel Ievau pa3ea^eK-pa3Aaaert tazgam lra pa'. rmplogledati. norce t}nlr rz kosa pasApeMed preloati kom. impf razJezrar-Jezrar pa:nroBop t'? pogovo4 fam tolaiba. analizi. -ce: stati zgovoren. razcepl enosl pl. impl razdati. delati mehpa3rallra r? dem milientek posrorxTeH adi razuzda\ fazK UZ nCga pa3toArtpl razdreti zaroko pa3rcAeR 4dt pa3roreHocr /-razgalJen razgallenos[ pasro^A.razgroavanje. razdeliti-razdajati. Alra3ttr. pa3ftt wa m. govatr pasNEAr. razgaljenost pa3lp !Jr. loaiti-razdvajati. . at razstreti-razstirati pas$rp^ impl od pasAepe lrgau Ira3Anp^aaadi prodoren parsAop razoor. razvedri- pa3r0p m razcvet . pa'ro^Wa pl. pa3ApooeRosr-.. . oddaljitioddalievati pasAFE acsocr f vzvalovanost. lro ad.?rpfuniditi. opazovalec pa3r o6E. razraslost. Domehkuzen saml pa3ra^aHocr I razvaj-enost. ganiti paiABoJttt loditev. -ce: razpraskati. r zdlenjenost lo pasrpalnr. razgaljen pa3fpaAeEocr I 1.razstavljati na dele pa3rMetnrpl zgnesti.j razdraiert pa3Alrasrretocr I razdratenost pa3. f razdroblje.. impf l. impf (tudi lig ) razgaliti-razgaljati pa3rotr rzr bol navadni jetidnlK ceK porrpoM . raz(IeljevanJe pa3AaDaq m dclievalec razaaJarec.r6€H pasAe^6eH adi. i. oDraskati se.pa3faeA!ts4pf. pregledati.Ae Iam tayD. paspua pf.trg retzceprtrdrG qac pa3Ae. '|. razhuden pa3rEeBeHocT razjezenost I pa3[reDrf.p slltoEtl pt. razgovoriti nje. -ce: lrg zadelivpiti pa3Arfa. lmlIcnjc pa3rpoMx. Pa3'ABolUBa impf razdvojiti. razgaliti-razgarJau pa3rpaser 1._ rnpt posprauu-PospfavllaIU raznesu-raznasatt. razmejitev se pa3rlrBe.r popom porarz. impl razmakniti.. Pa3Aro . dlovek ali kaj druseoogTrnlanle.v ta] prav. paaaewlE pf. razdejanost. fam zgovoren pasrpa&tu.pasAeOa I slovo. pa3rw u'.. vati -ce: lig presuniti.yBaE9. zmelkati. PreUEsIl. 2. pa:rropeuE€rr adt . paSroBopqe tt deft pogollorraTncTenost_ DomenK{tz enosI pnsla^Ir. razburjenost pa3ropeund pf oqJfelii fig razvnetl paipa6^ pl tuzgrabili pa3rpaAeH l. slflenle t ) lls t n pazta$e.a 14. razvejenost. jtlpf ditev razoroDlrr. razdejan.ce pl ra rejiti se. faz^dj drt. preqranrru Koga. rmpl razvaditi.nJa n delitev pasAe^[B adi razdeljiv pasae'la.. pa3rpal{|qyDar6en f azmeje]{atolaziti. prepf fi pasApasrrrB adi razdra jiv: uzlvalen pa3Alta3rrrBocr f razd. dilen (veznik. fazvnel. pomehkrriti-razvajati. kar je v tolaZbo. razdretipodirati. impf. podrtost.' oru ura lolitve pasA!tsall razpihati pa3Ae eH.. streti-unidevati pa3Aara6e. Iazdirati. pomiiitev. nnpr tazaf aall-tazcrazev atl paiqpa'' pf tazpraskati. podreti. raznega. rzdrvzvalovalt-l?zgroavalr.razgrabljati pa3Aurluf.2. oprasKau. raznetiti. ri. sprelunJanJe. vznemFJen. pasAtlrHepa3A6HyBa pt. pa3roBoper|. pasnreDlra pf. impt razdleniti. Siriti pa3rpBoprrtK. pa3rpt'lra d.o. vznemirjenost. Desratr rrost pa3AaoeHadi razdvojen. izpl pasroroparc ad/ zgovoren razgrniti.Pa3IIlr. p"a. odgrniti. razcepllenost paeAe a. razhod pasApooel| adj ruzdrobljery pa:rAe^ odstavek(v tnjigi).stavek) PaiAlrm pl preluknjati paiAereB{e. razgrabiti. razcepljeD.n.a4pas5p3 l. udbenik tujega jezika s pogovo. razklan (v sebi) pa:4Boen. 2. r-azpasanost pasfe.YB.. zorozgal pa3rHeaeHadi fazjeze .Jra adj lodilen pasABoenoer I razdvojenost.preudariti pa:F^eA!tsaq m oglednik. razdelivec(motoria) nosr.r spanec. razdeliti na dva dela.ko smo tcn . rce: preoramru se pasApMo^rfpl razma:-ati. \zdigniti. raz- pasraluresocT I razuzdanost. razrastl se ren. oddalienost pa3Adaeqr. pa3Aa^e. razceplJen oomeJeK (meq njr\. pa3fpaauE6pf . oogrrnJafl .

pa3roperurrt iaeiioam pf zrah)jati. razsa" nzposaJenosr ko..jit pa3neTace. pa3uaE(lla pa3Mar[€. . mlnlu. paslapa.pa3aaBaqKat ngrenJe. razlikovati.. pasa''AvBa pL nnpl (od sesanja) podreti-podirati pa:r^ee. pa33wuBa n..qna adj t:ladilen: rrfip/ ozelenetr-zerenell pa$eMe. |ll paseAlHerocT raucepllenosr.lrrcn adi hud. impJ imDl razmaz ti-r azmazovati razmrgau.zpfliJA. razporediti. pa3MeK.. razvnelr se v pnltoveJanJe. lig podkoDati. ifnpt ra.ruuprrqat razpor.. Ita3:lerrrlBa. cepuen. IOKaU -Ce: premilljevanjc oa:. razlasatr. razlorati.tIHa pas^olir pl l-.B -n. iezen.t I pa3eArseT 347 pasarr(lla pa3]rnKll!aI!€ pa$reMot€ ce a t i I I i t t I t I I jepa3e[t'''. raTlocevanle pal4hrg. pa:rMepHoca sorazmemosl . pl. impt razpa3s[Alrat5e /r podiranje litirazlivati pa'la{e pl razjesti. tmpJ razhladiti.pl. kar hladi . 'l pa3]iiaB m tazmat\ nJe piBMarlr. mera. na stema|all: ' C e: P OP U S l l tl pautdsa impf rioftti. ra4tostavi i-razmesaati. vatl -ce: se pa3MeKqn. impl premisliti-prcmlll.. neenotno. premislek. r'l. inpf razloacvatl pa3 r{KyBaule n radikovanje. -ce: se pa3^nqrr adl _razliden p.4lvzeti deklistv(. zamenjau.. oA Kou Pat3aosl-I?iz kaksnih razlogov?.raZvedriti se-vedriti razcepiti. rzrnenJajiti. razgtDall-razmrga' patie:in. razgibavati rtr-rirzmeJevau razmeJ pasrnp3rre.rer|. (o vodi). raz' raujokati (kot otrok) Kacen pa! rDKaHocr f radizanost. pa3MHc^yss l)/.4Da pt pa3Mpcs.pasMel<tte . razdeliti-razbiiati enotnost pa3eAEaqr. paajaArDocr I razj edlj ivost imol r^zleteti se-radetavati pa3jaAoca pl r^zjeziti.. polepsati. razkaditi-kaditi.ltl|a .. pa:|HeMo'(!l!a pasMes^[B a4] zamenlJrv . infi imDt razbiti. uDoren pae-. postati hudo pri srcu tiimo 3. paeaerpa ce pf. p 3^ Awo. pt razkleniti. -ce: zgresiti se. srelati se.-pHa 4d. -1.spraviti koga v !ce: rulPalr.. rczkase aiti. sDraviti pa:irora pl razriti. obrabljenost razkaeenost par^nKyla impf t^zliko.faIi.I'J4 pase4tElB pL tmpl razlasvall.apf.razklenitivati. oi3lvr(vla ol. pa3la'pUr. nemrren. pasupegBa pf.ohlaievati Siroko odpirati. krcevlto toKau pazt'zwr pf 1.uraDt! pl tig modno se ce p+Jtper 4dl raziarien.er adj razedinjcn. mrmo ru. impf impl gl. biti nezat oopreu pa336opyDa pl zadeti miren. mer o. razvezati... fatzlLJasnllen. razpaP E'I. razsajati _ce -pripovedova na oolgo rn slro.Mtr.. razmerje.. razklepati p*nn& pI lociti. SDel PlIl. iti mimo pa3Murllllar6e /l mmevanJe.pt /4m (siuno J.tmpf au razgraoru-Fazgraorl pal^ M.ztnencatr-razmeDcaotajati se-tajati tajiaii. stawe dele: 2.st pa3e$.nUPanJe... razplestr. pa3jac hea r'n pojasnjevalec ifi Dl r azetatiti-raze\ate\ ati paJjac|4|re.pas^eBa pt. lepsati se. impf vati. unidevati timenjavati. gl.tqYBa ce lflPl lepsr Postaiati. lrtttt oatnuzull{omrzovau.srdit paaaireaocr I jeza. pa3rapeEocr I razjarjenost. tazdovanju palse^cEn.p\a acll sotazmeren pasMepHo adr sorarzmemo . PoJasnJevaren .) tbDlo postati (o vremenu fpostlj at i toplo p pf loditi. razdeliti na sedeliti se. irrlpf pa3swrc. pozresno planiti na i. uniditi. razrazpoznati se. pa3He6rrflra Pf.lcvuti pa:rMuc^vlaroen prcml6ljonjc. razkro' menlatl.razmotavatl va pa3Ee6ErE. impf Lr pf razzalostiti: -ce: Pajrx^ ' biti. Pa3!6a6!tsa ce Dirr^ot.pa3r{psEYDa pJ. . p:l3 a4B^ pL rfipl pa3Mo..44. t razDoreiati-razDostavliati pa3Mlorc.. nD[. odstaviti pa-?sfrAa.pauefun pf. raztogotiti pa3^. razlaga nagivlr<u. jivost pasMes nDocr f zamenlpaSMep n sorazrnerle. ooseg pa3MepeE. t pa:rMecfli. pas^ellira ce pl. it pf razmestiti. Zotana pa3Msc^af prcmislck pa3Mxc]lx. paseAHarryra d. . pG pa3€tl|.mpt poleniti se-len posta'cr: Jeq rarl pa3jaA rB ad. Pqsiu. pa3jacHlts_ar6e poJasnjevah aen pasr€68 pl razkreiiti nle. -cei niti sc. pa'3a€r|Irce.pl .-pasMes!ts1 pf.1. ohladiti-razhlajeSiroko odDreti.slra aol fazett. impf / poJasnlrL razlozru-pojasnJerazdeljenost. .. pa3Mp43. JOK. prenehati: 2.j nzjedl. puB^araq tl tazragaLec. [DaBeae Da3 o3tl navesti rizlose: sl. razmlratl-razPtepa:rMeHa menJava: lzmenJat tati. -ce: polepsati 2. pa$recryTa pJ. ..pa93e^eHYaa P/. p. pce: loliti se "''Kewr Da3lvtraqr ce rl oiunaiiti se pasr<ecrEd gl.neeDoten .paaMpAl'ra. os. stavliavec pagaalen. -3tr m raztog. zmesatl-mesat I razoevlclrl pt. ponenavanJe. o. loditi. srecevanje pa3Mrrpeu. pa3lteftHlla pagMefEe. nagdsti. srditost pdrMHorKvaarhe rozmrorcvo. razraziuriti. preuoa' rek.iazbijati. pulljacrrrl.pa3jaculBa pl. pairMeror. Postrohneti. -ce: razpraviti.rrfllocTI razllcn-ost. zamenjavati pa:lqeMot(e ce. p/.

. 4di poaloZnilki {BE n rak (zool): ocmera {clavka) rlp-Bes KaKo paK rded kot pasperrLuE adi razresljiv. I I I I t t I I I I t . raz.rokoyat PTY. Zganiten.. -Alra adi razl. razliL pa3opyB-aq l. granara. cen pa3Eoo6pasEpl napraviti kai pa:ropras pt razdruZiti razraznoliano. sa 6oaa rrnpJpolepsa*polepsavati para v naglici. parpa6oryra l.lteti tarrrati. p.aep.podrt.tFr.nB atli raaroJezrcen pazuoan* adj raznoliden uurcevatr. topar pa3y apes adi razJ.o{Uaa impf pl. t mnogostranski.imtf pa3EeCyBaq na slroko odpretiodpirati . -. rulilec (jadiai paip€Aoa I razvrstitev. raznolidnost. nHi::fr f rusilnosi. p. paK.) oDoehnost. porusenost pasvp e.v razvalinah pa3!?EaTocr f razdejanost. tnLt razn(> stotati Stranlcen pa3lra6orefi adi dognan. razdirati pasqo ItKocr I raznolidnost pasopruD adi razrusliiv pasnooSpaseE. -ce: raniti se pa3pacse. prestudjratiDro_ pazpegn pf iazwstiti. spremenitioA paKaBstresti kot iz rospreminjati prepridanje Kava pf W3!.razcdj poreditev. razPa{YpH1ra. imof razdejati_ruSiti. pregnati skrbi. razlodevati. tmn postati veaji_ -r-dztasi.| pt raniti si.nsvoji volii rokav. paSyceM ro{av pasF[aDa impf od pa3UslP/aepararz4a I rokavica rezpgglavau. pacxoa se pa3socTpa[ ad. pasoMAVBa CS pa3Hocrur p. podirati. -d roctn. pai\. ua caoia DapasFea!!.. nznlajati-razzibavau. lopek. pasqocnre |(a I raznasalka paSoDrAe ce. impf 6vrsten zomll{rati pa3trcDr|Ar|ocT raznovrstnost pa3opeq. oslabeti. "HBSfu. len snoptc.. pa3op!tsa pl. os. raztidno: 2.paftarr(a I _!op.razpenjati pasrroBlAex.)zdan. v scslavi.zboleti-impl slaDetr Pa recllaEe r?raznatanie pasHec!tsalrft raztaialea a. pasotwtir'. paspaEortr. obvestiti se z. ifipl pf razzrDatr. pest. rokav. -lEa adi raznobar- "ffiiok.i## pasypaar adj razdeian. pajaru rn nemusliprutpeArsDadj razredLliiv manski paspeA^nBocrI razredaliivost pajarcrq turSki Dodloznik paeper rz _razporek ( srajce). sesut. mnogostranost paspa6oreEocr I'dognunost. koja pa(a nekako. -s'd]^ adj raz_ pasoparDocr I razrugiivost novrsten.rc_ pa3opa. nr resrtrvost RaJMa paKa vsai: go rrc_ a pa3y6a!E. Pa3Hrru. raznoliden. impl Ka po prepncau-prepncevati koga palraB .a_c€ pf z. pisand pustrn trgovsko drribo: PasEooopa3rioiT t raznovrst'cel raziti se nost. spoft -I. kdor ru6i. Dc m nost drra..efn tokav(ek pa3€reu. pasopyxltsaEe -r azoroaev n razoro^tev.klasifikaciia ollalen paspe4enadi razreddei pa3!'nr. 2. para. _pajyD. stroJki.epU'a.*.^aq pl (samo 3. redni gl. podlranje palypqfrDaq razruliteli. razmaievati pasrro adv l-..II1e razpoznati. _pa3H{ur!tsa ..Pq(qra I raketa. z. razveontt. raznoditi. paKaDmap nr rokavidar oovescause pa3yglrtrBalren razDozt\al.pria f adi razdiralen PAIroJa3Erren. 2. ruSilec(ladja) patEoo6pasuelrassoo6pa. ce pf. 'cet razvedriti se pasogxe. impl pa'laB m 1.. poqrmtr pTvpH!tsaEe ruSenje.. pasw''ryBa pl. . pasoo..Ma adi tlzrrcpa3opy_rsr. raznovrsten r'f.alt. obve5devalird paKaaqer?d. Impl r azoroiiti . razpc uievati. raznovrstnost razorozevanie pasI|OC raaEtanie rrl pasnocas-pasBoqrrda n sl.l<a m3ilen. obdePA3HOCTpatrocr raznostraran. pl page I roka.qocr I razresljivost.'razli. utecen (stroi) I nost. _rl cevanJe.flra adj nrt ra sluzba pa3ysHaDas obvesdevalec cen n pq3vsHatalu{tr adj obvesceva.oalopa pf .6e ut pf .uhoditi se pa3orroA6 razvedrilo I Pa3oE'o4'. pf .ki kate razlidnost parHoooer|. ucrvpa raro o nasprotnem. rlz_rn deJatec. paKaBvwt t dew rokavidka razlotevanje.m d razkrinkati Pa?gl aBet| adi raz)zdan ltnot Itg) paSor aBe!|ocr f razuzdanost paio4tr 99 pl zadeti hoditi. utedenoat -c€ rauJasnrtr razvedriti se se. obdelovati pa3pa6orK! t obdelava paspaApa pl razveseliti pa3pat'.pa3aecltsatle 344 paspa6qIrI paspa6oncc 34s pa3o6^s. Studirati redid: razredditi paJaflu.razdi.pasold. reSrafi {rv par rz rak (bolezen) pa3pggr. imol pmrro6ojEocr f raznobarvnost iazpeti. paryoqDrEa pt. pa3or aBeB za zganJe inpl dognati. pa3rroo6pa3nocT pa3opyr(eEocr f &zorotenost pasEopoAerr.i raznostra\!.ti ItaqropoAEogr I raznoterost. paipeAel|ocr f razreddenost -pa3y'|lJB pf. razrascatrse pa3pacH!tsaEen razraidanje. pa3oraopn. obdelati_umevati. PL tmpI raziti serazhaiati gl.3leri pa3opyx(eH adi razoroZen gt.ie. izdatli. pat6ne'd adi l.sl. paropynpa Ier. pa3o6. uriitevaii. impl proueltl. pa3pacE!tsa pt. uni.

vzporejati se paMsrr o /r libela.nina. cG 6epe (crire) paMeHul-u skc' mlzgnru z ramenl panrerie z dem od pal. manrpulacrla. planjava paMHnqap tn ravninec paMEfune n ralnil\a. kategoriia paxerur<. {Ha d4t roKopF sen paxonlecKa impl plos. a ravnodusnost p. zgodaj paso6yAeH. ramensKr DaMeH[Uat rama. stopnja.adf 1. udbenik paKoAe^eE. prirodnik. otresati. 2. aplalr'z paftodo^arar6e'. ran. itupf ra7. . prt! n sajanje pacDrrpu ce pI razlgmtl !r(' (orkester) pace a adj raztrcscn (Profcsor) paceaEocrI raztrcscnost PaceAfi geogl usad.xpaHelraK paJler 441. drevesnica. 'ce: ravnatr se paKoBoAcrBo tu vodstvo. pat(o[nceH. 'ce: enaditi se. posvecevanJe. pacaAwa pL trlpJ fazsaditi.panl|rltla 346 paMrroAyrseII PAMHOAYINHOCT 347 paclnr par r|lla--palrlruqKa. naravnost. razrezati-razsekavati. -3Mor m rasizem pacnn nr razsiPanje. tig taven pa Ho rr ravnina. paxorsop6a I rodni izdelek. navajati.tr'a t nav v sestavi z tla. rasa.rMuo3HaqeH. zganJceK. hip zgir'pf posvetitiposvedevati. srebra) paKorBopeu.Elll-ra@a m I tofnrstra. rasKav.3aI|rn mesec Dosta ln z gl.-una 4di ravnc (hrAc rl parNoA$mrocr arft . navd! hovati. gl. vodilo.^Ha adi rokodelski. 2.. -ur m raTsaunrx.sinonrmen paMfloKpaK adj enakokrak (trikornik) paMHoMePen. oA Paltrx|a Ao AoIIrursa od ranega jutra do Pozne noti parn [r|Kopalnao adv dem precel zqoqal palairo. dcet r^r. c F$i z dn' di mi OCT pacee pl raztresti.pacewlsa pf. allfHe (xpeHej paMeHaskomizgniti z rame_ ni. -MeHa44. manipuvroa Pultratr S Clm. neotesan panaBocr f hrapavost. poln ran. ranulvost.rd. oronacrla paKonoaoxa. vrsta. gl.''r{. . parcnjap iraxmrja. paMrrolo I judsko kolo (ples) paMrro. enaK. paRotrolara //. razrezovati pac'' impl smetiti. paMrroAyrntre t.. zgoqnll paEa I gl. rarne.f zgodnj ik-zgodnj ica paIIaB dqt oPp Ma3eH nrapav.p_aRl-rjapKa zdrinosti Dri muslimanih.kati paKo-nlecRalri€1. enako pnMtrcr^acrroct I enakoglasnosl paurroTlcruqa/ cnakonodje IlrMrroAvurcn..ves v ranao paH rrBocr J l. -Prn adj enake meren paMdoMepqocr f enakomernost paMrroo6pasen. raskavost. . POOa-Ce: jati si roke.. vrbovie paKltsaq fi manrpruant paRrroB-PaKEAeE vrbov adj p L. xpaEa paIII . razsedlati-razsedlavati paceAEe pl posesti. palMo' €Ha. . omadezevall pacrisaM. pasma. udor p ceA p cer'"trW pf . -Mr. -p41 tn kdor na paKBJapKaf Lg$jarka|' ZearoKo dela preomete. Dpr uB. -Art||-pal(oaoArrfe^ fi voola. {{-paKrrrHuK. deveti meslc muslimanskepara. pace y2 pf.. B: B parHriHazgoga! zJntraj. telednjak p w impf zgodai vsta:ati pa'J'. -Agn fi roKooelec paxo4ercru adj rokodelski patoAeacTB{t fl zensKo rocno delo. vrbov gozd.uu r?? vrbovec. pacaAr[rx. prosrQnJc. -Nra adi ki zge oal vsEla pal|ooyAEiK. vodna teht_ nica paMHqna f ravnina paMHnqa I rar. panrHOBeCle h ravnolezje t. paKyBar6e _??_ravnanJe.seliti-razseljevati pace'rc. ranlenosr pano adu rano.I|Ir I Zganje.r*rpa[o6yAr tqa n?. 44t raven.o ramtca p fin itnpf pesn prtiti koga s dim: iemati na rame paMKa I okvir pamtu impf ravnati. pa{eq. /ig ognjistc pacaAvBar6e prcsaorlcv..r red. l. BpI panoprtrpa pf in impl raportirati. porodati paca f 1. voortelJ par. -Dlsaa. impf tazsekati.al enaKoDraven pefrrnonparnocr f enakopravnos! paMHocrpaH adi mat elakosIraDlcen paMnoT9Ka-paMnoBerc[e. -s'ira adi e\aksen panflroo6pa3uocr f enaksnost paMEonpaaeH. pleme. pallr 44. t|a'a soz a^tLi den. {||'ai 'BrDa t? rama. PaftoBoAeH. voostven paKoBoAer6et? vodenje paroBoAe4. polje. Zganjepiroano(/elo (iz zlata.ro(ooelcc nieDivka par. Polivanje . Zganica paKrjap l'1 tganjar.. ranljiv. prcsajati sadikc . -nir ' paKEE|Ka I gl. -tg tn lemez Dar(r:roBrfl|tr vrDovlna I DaMa. _gl.. neotesanost pan^ B adi greav. rodno izdelan paRoA€req. itflpl ^.ia-paruaa f bot rdeta paK!'saiz?pf. m fanJen-fanJel]ec . -AHa 4d' VOOllen.Lr paMedeH. paMeHruta. rokovati se paKmar(.tresti se pace z.@rauqa / zganjarna. oA. -4cr m ljud posvo Jenec. paRrja. rodni izdelek paraoMer ttl lport rokomet paxoMeTaPpaKoueTall m fokometaS paxorflc m rokopis . f ordinirati zganJce rucKa. posedati. presaditi sadikc-razsajati.oBo4rd impf voditi. obleka Pravoslavnih duhovnikov pacaA rr sadika pacaM. rame. ga mesedevega leta paMeH.ravnati. vooenJe.

zgodba.lo se nace Sopiriti. grroJ Ijivec.pripovedka pacrt. trebiti pacKotraq!tsarle a krdenie. zaaeti kokati pacKpacl pl gl. ./..nadeti(zdiavie)' povest. Jtg oslaDer. raziti sc-r'rrz najau se pacKpru . izprrJenKa pacE[aHKo. gnu pacrcImr. -4rl-pac!|m|.cE€ pl razmoditi. -oEqn gl. iDtt4 osiaortl-slatrrtr pacaol.Kax\"Dapt. prerururcv.asocrf zgovomost moclu pacr@rKFaq fi pripovedova.onemogel pacKallaltrn.opesanost pacrocrs..jc paco6lJe.aviti hl{r. !ce: spretr se pacKacarn.pacroacE pf omoditi (usta.traTu pf razmaiati: fis pacKas r?2 pripoved. trebljenje (gozda) pacKotmsa-pacKotrKa izkopaI nlna pacKomre. trlCica. it tl sezull-sezuvatl pacoa n kislo zelje paco-tr'n It pripraviti koSa (lo soIZ. pac(oMoru ce I udobno si nare(uu pacKonaq*. na. mz. pa3v6aBrr pacxpavn pl razkreCiti pacKpeqe pl pospraviti./r.pokvarjenost. pacoopa pl.bo vplivati. pretrg. pactmr!tsa.pisatelj pacK a|traHadi razmaia[. I. izirpa-razkosati. -ce: strohneti. dom.. rudi frg) pacKoKopaDH pl zf.qa razslpnlK-razsrpnrca n. skugtranost pacroturpattr. le cltl se I orehr I paq<aJasmr. -W m zapralt.p-acaotyna 1y'. opeSan pacKocr€EocrI oslabelost.pacKo/u rqrra rr2 razkolnikrazkolnica pacr(o^Ir{qKl| adl razkolnilki IracKolu{rmrBo razkolnistvo pacKoMarqI razkosati '. nost.one moglost. Iuhltanie. pacxacatrgaa Pl. pacKoqa../ razstoJrtr-razslolcvitl i pacaoJitsane n razsk)jovu||. razsuti. 2. poslablali.. packompa I. pacmmrruo z razsipnistvo pustiti. slab. pacanHtrrrrur adi razsipniski.Sati pacRm.prevzdigniti 6e Poveoau-pnpovedovatr. razsipnez pacln1trf.I pokvarljivost...ir ttl razlomttu rtz.llrDocTI raztrglj ivost pacKar&ra adi zgovoren pacrf. izcrpanost paclr36n.tral|.pacKoEr!tsa irnpf pl. g4j pripovedrahlian nlsKrr p$aleltsKl pacK. it tpf 'ce: pretrgati se. lig Il. rzpnJenec pacrnanuqa f pokvarjenka..(e. lig-c'e: razvodeneti PactrtroK!*Inft. slaboten dlovek pacKa[.l. / pacKa Uep m bivli meaih paq€. uniditi pa:wr^uB adi pokvarljiv.ryi ru spokornik pacrauaru pl raztepati. pacKoETDaBWa F4. Katt se pac(la|u ce pl razdtcti lx)trhl nstvo pac'(vfrttr pl zapr..j zmrien. :ce: zasolziti sc pacor[ra I list kislega zelja pactfran ddi pokvarjen.pacunall pacMon nB pacR^on/lr|DocI paco^r{u pacKpafia ce pl razkokod kil ti se. razdor.tn v smen: zasmcjall sc -ce: paco6^eqe. 2.stikc.r!. iml oope uoopenlatr pac(ocl| ce pl razjeziti se IracKocren adj oslabel. zqroolII. .l ItJ. pacxpojyoa . pripovednik. tl PreKlnrE.pol{esatrsepacKree_ raztrg tii lig nzpf Kesause oreu (pogodbo): p cKa. impf zmr(iti.pacKpcTvBa i.pacKo^I 4a. kultrati I I I I t t t I I t I I I I . rzcrpan paj:aa6eHocr I oslabclost. kvarrJlv pacrm^xsocr. rDcdcl. ()djrc str paSKpgE_. bili ob dorn -ce: pacIn6e'{ adi oslabcl. KVaflllvost pacldrrK. €Ha adj pripoveodpreti (knjigo..it?pJ pacK[(orrr_ pripraviti koga pl..urocT I oslabelost. p-reperel. pretrgatt. paco6^crynu r. razpacft. meniav-ati drobiz hihitati se v IracKa f smet. p-acxaJyra ce. pacKr&iaD[ ce pl dobiti kiloi oncoec l€ pretrgati ae (z delom) pasftrur . tmpl r azKosatl-f azKosavatr pacxartr ce pl. razpaoan pagKapa ll spreti.ra4roditi se.prenehanle rnpt sKesatrse. sKodlrrvost pocunepl l.i raztrg)jiv glasiti-razgla. rut_ -ce: drobiti.uzlrrt Je pacKpcr8. prelo_m. .qtr rz pokvarje nec. razpasti pacran!tsa inpf trgatii -cr Ironnell.pacrsrara pl razmajati lec. razgibav ti pa:Klnypma ce p/ t'I|zkillr l.-rrI. Skodrjrv. p c.ryr /n oslabel.aapl. . nrrl.ltb lt-tIzlill|l ljati.lc pacuee pl pripraviti k(. DacKocTvDa ot. sKoDneu-(oDnetr pacroma. (varen. pacKarKr. prevei se napihniti pacKol m razkol. slf. iztrebiti-krdiri. impf izkriiti. pf . pacKputynrr JrJ.pacKtu nB ad. raz4d1' fazsrDr\o (vreme) Pomencan. KVarnosr. pr'ct(.ar(itsalntlr. omajati. loiitev (krsdanstva) pacKoae6a omajati pf pacKo e6asocr I omajanost pacKo^rrnK. r. zcroDrtr pac(otrI m razkosje pac_KorrrpaE€Had. zapraviti. usta) oen. ti zveze. . pazder. pac^aoyDn t'|.f . podrcli In{lir:rri lzto ) pac(pcHnga I krilillc. . ddj trhel. Doveden pacK on EB adi razstavljiv pacK^o[aliBocr I razstavljipacK oqa ce pf ritati (o ke nju. skitltratimrsiti.. zamenlatl v drobli v smen. pokvariti. onemogel. opesanosl pacKane pl raztrgati. politi.vitli (sukno). rfl I'/ stecl-stacrtl pacooaeqtsaEe z slalcn. pac&ae ce. impl razstaiti na dele. rmPJ l prrrezattprtre. skustran pacKorqpaBeEocr I zmrie. pacu'1r NAIIHI( pacxfla$ocr -.rormpl razstaviti (jtroi ): pacKa:reH. riril tleni-ti.

. iacnetapa pl. pac[aA m 4aI1razpaoea. mzvneti-razvnemavati: zaslisevati ti pacr rilar6e z pozvedovanje. poeitnice pactrprrtr.. pacM. 1>OCrrApVO.n premenjak (bik. lega (stavbe)).toA rz pleme.faziriitrovdfi se: mzvneti se-raz. pacnaA-p-acrEiaEe . slanica. pacna(e /1 razpotje . paqDocrparryBa pf. pac[poAaaa pl. rur.Preoramltr-PreDu.fi pacflauraH razPasan. Wrasevati. p cttaT$B -pt. m loten@ pacnlrlrerntrIa I loaenka pac[ll[reltocr f razuzdanost . ooora volta pacuoH rz. razprslu. pacnper!tsa pl. impf poveqau-pnpoveoovalr. impf pozvedeti zasliSati-pozvedc . popralevati. pozvedeti-ce: popraSevati.pacflpaBa fi. pactrpnKan<e pl zafeti na ce dolgo in Siroko pripovedovatt pacnlroAaAe. pacn oAwa pf . pacn aTltsa ce zvoku) pt. -Auat utl pLemensr(l paptr. inapt razptoolu-raz.. pacraira _ce. razprsr. -m I preprr. oKlctznlcal pacnaaaBEce pl postati pore. v pet padlj iv pactraA/urBocT / razpaonosT. raznesu pacmlcr m ra4rust (parlamenta).rj lrg unrcltr.pacnre ce I zaleti popivati nost.f razvrstiti pacnpaTrf. adj ld mnogo p6je. pactro3Hae. pactra z.pacneat.urB adi razvnemljiv zasli5evanje pacna. -qn t?1 pita s ki' /i8 razdcperiti se.ubranost. tr pacn^ara. nG lo reu paqffr fi zasliSanje pactralenocr f razvneto.eli or azdeljeti-p vatr pacqEra. lmpt preoolccr-prc.ti.razgnati. Zrebec. ure diti. . loden pacnyllller|ux. i mpl porazd. raznetiti. razko f s l.paqlaruallocr f razpasanost. razvozlagr. paqro o)K6a t l. paclrloAen. paqrcr^€rrf adj odpet'. razuzdan. priti v Devski zanos razpadljivost pacnebianra -pt tam udar. merjasec) pamoAe^6a porazdelitev f iftpf razpoznati. popraSati. razgDan.pactrIreAe^!tsa rf. potutje. 2.. turazpao. pactraBTlra ce mnorevati.pacrllsyaa prelludrtr. pacJraauBa pL tmpf pacttfitu. razuzoanost tirazganjati.paCnapru .roAlr. pri. rrzmnoatr. -. impf razposlatirazposiljati pac4ratra. nemariati pacryqreE adi razp'a(Ee']. pacn-poMerrYBo pr. in pI razprod.pacoAnuK 350 pacrla. iftpf razgrebsti-razgrebati (Zerjavrco) pacrpujare^{ pl razdreti priroei razllr Se JaIellSrVO.st. tr pacnpoAar(6aI razprodaja pacqpoMeEn.pactEcxa I pobotnica.pacfla 1Bar@/l razmnozevanJ e. lopniti Do kom pacnaAEece. razplnavanIe povracrto.r'irzKosanosl ratr. ltnpf razpapacneraa. -ry. razSopirilt sc slrm zellem paco Erqa f zelnica. pretrestiurejati.d pactraAfiarocr t razpacuosr trelditi. razpeuna pac[otr m Dlvslpop pacnod pf odstaviti koga kot popa. odpeti{dDeniati: razvezati petljarazvezovati. razvnemanJe.mascevurnJe pacnapana Adj Ut rczek (o pacll aTrr. razplojevanJe vnemati se. impf poslati razpustiti-razpusdati. zarediti-razplojevatl pacrl oMrrD adi razploden pacnaoA rrBocr f razplodnost paculroAdmq -!gr . pcmlD". 'cei ravcapalr se: strani pacrurrBEe cr d razteei se.iav prepoznavatl art.. navreti od vseh pacnlll|Itrtloca pacg^mi. govorienie pacqiani. oiamlu wcnarrr. razpravljati pactrpaDua. na politnice.Ha leti na ravnidi paqm o'Keane..a!tsar$e. razkropljenost pacqrcHe gl . ifipf sti-razpadati paclaaHvBarse z razpaoanJe.ce.. pacnpa[ryBa pt. -r-iJa z 1 razpelo: L Kl:lzante traAlr!tsa ce pf.ati-razprodai^. pacturryBa pf . j rczpadel pacnaAqar a.. Pac. pozvedovati pactrpeAe6a I porazdelitev paqrlr€AeNr. . impf DOcnoPqasocf-paqrapqesocr / paconz. zanemarjen. tazgarJen DOreoen pdcralareuocr I razposaje..pactraA!tsa.rr!| ce pacr af!tsar6e pacn ar!tsarle a obradunavante pac'nuoa I privrveti. duhovnika pacuopeA razvrs tev. pac'?t nopeAHa lracoBrrTe urn!( paqopeA{ . razplojevati m. pacnaA pac[aAltsaEe n |azg rLJanJe ti-ra rcdavati pacna gsetr 441 tazwsaJei.plalilo. podeti neumnosti. &rzpon. pncyIo3'd Ba pL impf ypral^tj. inpl razliriti-liritl pasnpcHar adi razpr(cn. !\rpl oDracuDalr{oracupac[apra tr pl nzttgati. paclrpa*a pf. razmahniti se .f obralun. preDet. tmm tazmallatl se. razpolozenje pacnoaor(eE adi rltaAor e pacmesto Ilo^otceH Bo DaMHt. +ria n razp{> loi€nje.intpl razploditi. mrgoleti. taz. prepoznatirazpoz. razmnozevanje (o Zivini) . pacuee ce if zapeti kot slavdek. raznavau capatr.KroDnen pacr4r_oiarocr I razprsenosl. dati Drosto: lahkbmiselno zznemiri ti -za..ra pf . potrdiden. poprasati. slreu razsol pf. razpooltr. tazlt' razpactanJe ^dj pL tng! zdan pacnaAtr.l)luctar pacnpocrpaxer atll raz!i rjen pac[pocrlraHerocr I razslrjc" nost pacrqrosrpaEt. pacnafa ce. porednost pacmc zt razpF.pacnerne. razlesti se. splahniti pacrl.

rarzgnau. pecraaa.razdalja . pocra[e ce pl loditi se " . pl. raztovarjati.razkrojea. mz.. p crpfryr6. is ureJeno.. pacrpeam |tt ustrelitev. pacxoA m opp npuxo6. razklati-razcepljapacryp n ra2anel paqypaq r|| razp€Cevalec. tla) (zemlja. pacreqe ce. rmpt duha. gl.pl. razKfaJanJe Jenje.paiioJauue. modno zaZvizbiti rane gatr.l. pacTpeEorqra pl. pamet pacopra6e n 1. zapr^iti-razmetavati: Sirokoustiti se. razsoden dlovek pacyAHocrI razsodnost pacYAoK r?r razsoctnosl. razDurJenJe paclpen€pl.. p c. razjokati se pags4. pacmBapm raztovoffev I pacroBapeE adt ta.KJerse reKa de[ na roKave obmiti (hiso) pf raztolEaliti. p. rautoDr trv nerocuro razvezalr.raz' oacirona izzf odpirati toDen iracrsoiryra iinpt. pacxoAE(. rost pacrperorrur. .. razmetavanje. pacraxyEa pf. pacq{Moaf.pf DacrerHar adi razvleten otFebltl-trebrtr. razdeliti'lo. na gtavo pagrgr€ I mesto. pacreswa ce pL tmpf faz' pair. fa:z. pacop^a. . se z oetom -ce: razteznosl pacrlre6u. . .rLrocr f_raztopljivost pacrBopFaq rn kem faztopllo pacrer. uzalc pacronapeno6r I.. -afl m razteg impt razsrditi se. 6oj. roprren pacTBopny'I l.zlovofJen. ce pt.zapravljivec pacrypr pl ra'met3!i. Sirokoustq nle I I I t I I I I I I I t raz tmttrd-raznroDllau Daq tr..qerrflaocr f raztegljivost. imol loliti. -rla z.3s m. raztopnosl pacTaop4u-pasrDoparlD 441 paclop6e[r| pf fan! \emaroo.ry n g.Pre. tmm razbremeruIlraztovoriti. dipacrem€.im. pacrofiy$a. rg tazlezrtt pacrpoen odj.(ovnrK razkroj i ti-Eotiti.clla pt. klaiati biti.wcr{/rE. razdrobitirazcepljati. Kru( tn vlK t .ZnOaU: do. ganiti.. preEetau. paqpryyBa pL tmpl razwgarr. pa. razbremenJenost. -ry rn razsooruK. strosek pa&poa.-prm 44. razDurlell pacrpeur:tpexocr t drhtenje. nesrpL pac-apre.sr!a. rLe^di ureJen.-. razpaqlreDorre[ adi lit vzlremi(vleti-raztezati pacTer( rr! rasr len razmetan. paq\patyl6a I razsojaDje pacuas. (zemlia.Jzdrhtel. mehek 44. razctrloDlIenost pacqrrrfl<ri ce. nepovezano.pacToa Pan. izdasDodkoDanost tek. kvariti. spod{oDan.pl.. Sdati pacrase pf povstajati.. Klatl pacqe (A. razjezitr pacreEre.pacop^lra pf. rmpJ razsoditi-razsoiati pacyLar&pacyAdf.ArfBaall fa:neglJrv. drug za pacroBapB.cje nr bot hrast. odpisati (kot pacqrojrratw motenje.raztovorje' nost. impl ftzmetati. imll razzalostiti-talostiti.razpusllu. -ana adi rastlin" of.iti.pacopqr ce d razfrdati se 3+.'roop m raztopina .pf.pacpArrce pacTpeBorKeH pacTpoDo)fter|ocr 353 pacqpKllalle t pacpAfi ce. drobiti pacqetrraH aa) razcepLlen. raztapljati. razredeevatr -. pasrpotran adi fam livega Itg razcept tazeol pacqeEr.pacrpoJw^ pf . sKl lbvati. razgauen pacr€r. san..-razdelievati pacrqredrocr f rastlinstvo pacrareir. vpit n Je. sKalen se pacrioeirocr t razkiojenost. .ocprelu z.crcpv'a. pacleKFa ce. -Ar€ adf strogkoven v Dered spraviti.razteg . pacr€rKaj. drusim vstati razbreBenje. zadrhteti pacTlrccrf adi prhek. pacv4ura n. pacl€rEYstiti Ba pL tmpl razregmu. .i lq tezen prelrgalt preutrudtr. razsrntr pasrlpErK. livahen pacrpv6'.nJa n rasulna pacrepa. . ra?persau pacraop. pacTerK sl. pokvariti. zaprnau. raz. anoten. razbijati pacaoEaplTaH* n fazloYafJa( srce) nle pacra_parmr pf lalt vse. bah. paqpetreplDaPl impf tie pretreslt. -Cre: pacolqrr ce. potrositi. pnprauu.Kl'BqPe kridanje. raz. pacTltra. raztresen pacop^tr. pac4cf. poqr-e!. -llt t?1suos.c"iti. paclo rlra pa. pacqeryra pt. pacTpEa tL impf stematidno zdrsrulr. pagrera. bahanje. vau Dacranaula ce pt tLm zacear ' moano utril.pac x oAl T anl J r r m npor a. impl razcEpiti. inqt raztopltr-raztaDllau toDrtr: razreccrtl pacronin adj idztopljiv. -AEa adi razsoqen 23 Mak€doDsEc€iloverEti ilovar p&crpctroxcllocr t varemirje.strel.pacrpfse. rast. faztozltl pacrBopeE. naaalec.. Spranja. 2.rpe6pa ?f . razdroblien paclerRan6cr f razcepljetost. Aa6 teai se-raztekati se pacraaH.. 9 cp{w^ ce pI. inpt tit vznemrn -vznemirjati -. pactaDlIa pacrarreaen. odpir tii pacrburrnocr I raztopljivost.ti -cc: se pacop^eso adrt razmetato.. pacYAErK. ulalostenost razbremenien pacrarKr. pacrpecnrocr I prhkost pacyA^lBocr f razsodnost. izsrelek pacrperepes adi. gl. impf razcepiti. inpf zai'hteIi. 2. tmn se-iezitise razgnatr-razganJ an pacr nr postava. ce brskatr. kvarnerabno) pacletr m razpoka.tdj lodilen pacraarenocr razialoSdenost. iacrerEamct' f razvledenost pospraviti-pospravljali. irnpt pacxoAeH.

paurrfryra pl.n garad predstavav gledalildu 'pra$e tt od pla uoarJanJe. 'pr? itrrpt. gl. garalr 4. smrao nost peatupa pt.{ l l.-pls. rodaj. rikati. zajokati 'DtuI ria 'ifocqrifal 'pioc"yM pf.gl. vretenaarji gr. bo jevanje '? payE r7r ljudski obidaj pred svatbo.paculT 3s4 palneTKa par|Ierttsar6e paureTyBarse.mr. galanJe droaje peB^uDadi kridav.e4a . razcvelanle pacqyrz.volno) pacuda i. iaskih. udarjati. -ternved iaradi toD6ra pa. zadah. razrresen padrlrKaHocr f razkropljenost. . lnrPl sprenooru se. adi iariavel 'Df.nepri' peDutrDocr I arr. -rna adi hrbteniden. paraj parrux. rzvrJa se.hrbet.focvBa*. sprenalall se parxerKa I sprehod. . goreanost. flg 'pra G'praq t?. ir?rl trepetati..mpf radunati na koga. parlitrt tr. req peadfi*Ita pf. suniti peB^{Bocr I jokavost 'baorii I bot redkev 'irlorred adj redkven pewre pl zarjoveti. 2. impf rafiairati. -sqa adi l.tenica. poljedetski pareJ. z velikimi tol(aml pa. . pa[ITtrtKolu ravKropltl-razKraplJau .frs premeten pa1!r rz polica-. vonj. 2. stva. taz\eztrl p.es rn gl. policijski pogon.) razvedeti se. vreltav 'DrHe . upati.tr. ljubosumleten oun. nerazvit paqrja I racija. paar paxiruc n rahitis paxfrirseH. . hrbet (tuce paurrpna. prrzaoeven napeaKqrja l_ l. procesov pea]|.prcqlcdvo. kmetica paralcm adj ratarski. lov pa4tro{aneH. uresniditi pe6peHadj rebm peopeHqe z dem od pe6po reDrce pe6pecr adi rebrast. razEetveriti pacser m lit Lfh fatrlJl pacseua d razpraskati pacqeulra. ' hrbt. jok in stok". . razkoradevati se pacneperm pl taztrgati na tetrtine. sprotno delovanJe.peruenJa revizija.gfe f arh gorednik. impf realizirati. deloYanje snovl. skr+na ski motor oen. pacseKoplBa c. -!l brisata palflto ad. <an m. iml nazadnjaltvo.ali na kaj. predal: gl. tatinirar^. boiazelien BOIIH paro6optrocT I bojevitost. pic4yrila pl.v rodno. poljedelec. prisovariati zaoevnez peirrori zr reaktor.oc. de zaradi sekire. prediSden.n sp"renalanje parIIIIpeH441-razslrJen parmrpeHocrt razsrrJen_osl pautr-jtr. . it rpl ncionalizirati. rahiriteni 2. zavihck pli 'D6eflrrqa I hrbtenica obleki 'pBaj{r irnpf cviliti {o psu) 'pBeE{r(. He rl^aqe lopara oA ceRrrpaTa. hudoben.razburjenost pacq!'e ce pl (samo 3. . slikovna uganka. suvati. [lasbe):2. peBezarikati. tig slab. suvanle.. p. 2. impt pen'g@adi ar. itnpl reag)tuti. gl.d(a I drtaj.peBagru n? revansa.z adi bojevnisld parooopeH. r? riavenie nlcal iea l-1. ptrK 'o6eiei.der. plasllr se. skrb23* . -a{ m arh ratar. peBt . bojevit. prrKa peBep n revcr. iftpt razkoraaiti se.ima prazne ugovore. pf. zaiti na stranska Dota pacvpcrryra pf Eaniti. tuot l tg l ljgnje. tazteze\ pacslBcrDilasocr I ganjenost. tuliti. daso. impt razcvesti serazcvitati se pacqeKop tn gimn L tazk<> rak (pri. gl. zanasau se pac{oseql| ce pl postati nedlovek. fig zapletena paxar r. okoli!. poljedelka.paEwuBa n.Jta adj realen. rmpl razsrn[-razslrlart peaHocr pac4ut m fazavet pac4lTllar6e z razcvrlanJc. palreH. stu..E 4/rr ljubosumnez-ljubosum'.E tl vodnJaK. umen paqqoEa I|3*Ira pl. 2.Haaal faclonalen.tiC raznalanletmnle In praKse pacqeKopr ce. raznezenost. kmet parajKa I ralarka. rebus..n bojevnik. denec plesa. razglasiti se par. oopor. patuB rfipl a/r vojskovati paryBarbe vojskovanje. peBpimpf rjuti. paonfipall adj l.cslrcrD!tsas adi ganjen.rfl.oau se pe6vc m l. . pacseDr^pa pL razaesati-razdesavati impf (lase. . pernp rn okrolje. z roko paurer.-pua 4d. paurpKarf a(l tazvfoptlen. 2. bG iateljnost. -Dr t?? hrbtenica. 3. telovadbi). pernocr I 1. cdj gored. rebrat pe6pl| ce.m6a n defi od paKa roclc:r_.a ce. umno. zariuti. ko Drinasaio darila: svatovsii-na paoa^ fi rafal pa$m*pa pf. pautJT!tsa ce ]al. gospG. prcglccl I peBnja. aMIl OA DaqJ€Ta qora ne to.Fa .DHoceH. ljubosumen zartaverr-rlaverl peDme& -DF+peBr|m!<a I fl. Ea pauerra na sprchod peB m rjovenje.lllla 44j rocen pau*r adj rokal. rcvija (mod('.f udariti. rikanje.arh vojna. IIo rllla cls rl partrTpR aDll ce. pr. vojska para I ooroK paraJ. povtahrbten.'I. Baoia paqKll Ir MpAa rsr. os. 'p6eref Mo3oK ni ( hrbteniini ) mozeg dilo 'p6er rK. darno urediti paqe pt pa. reakcija. brenclii (o eovedu) hrb 'ptiar-. raztresenost pt ibeiati pted obadi. reakcijpe. od.

retija (delo rep€rpyrfpa pf. trto.:i. . pexr6Ma I retlama peK ardpa -pf-impf 1. sb:niena vsebina. ugovarjati. r.peKrrqKa f od pcxl f. kraj. . sekati. relikviia.n. pcrdTa f regata.| gradu. . 2. {r€ adi gL p€ru.sletniski ostanek. tekma tra Tam aKazovatil razvrsCati voot pelr1a I vrsta.\ pre I rezidenca. verpe. mo peadTEeH. hrpoteka Jamstvo.{(aI bolezen. lrczmca p€oK.pedrila pexr4ra pcr(trc6p pe^Jed) pe. -nn f rckonpeK6pAI rekord.a-yeMa rfi poglavur musllmanskeverskesk-uono_ sti v nasi drzavi pejc m tam redni avtobu$: KoIa 49qry p+or oA Err.adi stratniski. urlof ureJatl pelo^Trilra pf..fi reziser per<oart adi rezek. oster (o vtnu. rezad v vino. 2. per nr l rezilo (nor. { l revoluciia peBo^Iq[6ue[. izvirati.DHaddi relativcn_ odnosen. pokraiinski perscr€p.peAoBeE. presex. drevesa). 3. napraviti.qx . registracija. 2. orodi.En I religija. na_ slabem glasui HarIpaBIl (crcpu) pe3n^ osramotiti. ft priprava. vla..r rz regal. tiriiti peK6araI letina. IreA m vrsta.n fam srafirota. prizadevoost.r1 opp nporyec l. res. Zezlo peAetrft. reka. repeDo lqnJa. izbajati t . oster.rsti od hise do hise. nabor. impl rciirati per(lcdp . -Er I relacija.f " pery ipa. Wisati.l. llubosumnost: zavist pcPyt.TJvatr: upreti se. skleD peaodpa irzl rezonimti.909.fiffih pela t.. bnpf reducirati.\.jJirati. tam mnoli|. Zetet pekossrpyrqHJa.B p€so-^vuda.ki gre po peu-peEoVttucKr 4di revolupo.".predsto n"ffiuori r€zek.4rf tu obrezana trta. oomor sIruKClla. orrr tJubosumetr. raz-l veonto. crlsKr eplqemua prd.m I resolucija. stroski za kako uratr. perolyqubnd peAa. impl rcdi9(ati._ Dost. a/rr reguraren. pravilno oonova PqAor m navaden voiak p€f.qnja f redukcija. dagi:ti. Klluka t&4pra. sa-mc.1ot""i3. obnova jnik n"f#u#slio. prav. rezbafiti spremrnJ anje na slabse: 2. zapleniti.-AIm adj vrsten. izid. .rJe![ m reUef. m in pe dj rele.PeAocaeA zaDovrstnost n Ien.?fr. perne. civilna sante poroka.cryr ft 1. lesorezec pere n zapah na wa-mqjhen rln. blamaia pejwv.a^Inr pl regalijq vladarvrsten ske. povradilo /!g [uJaAoK pexe pijata reper?yr r'. .. lesorez pe6ap rz rezbar.j^m fam sramota. BeTep pe. delati lesorez. pelyr.. pe4ap m reditel v Solskem v. -/Isa adi resiona. Ireaoar fl revolta.zaloq.(.e impl l. itllpl rckvlln. kondni radun. pridrlek. 5l*f. vpis pri matidariu peAW adr po vrsti peEcrptpa pl. . raz_merJe. upirazreclu:straznik mu se -Cei n"$ft:fiH.? jmpf l. gl.rKe veter briie vrnec. -ry r4 Das z laboii lro. lar formlliri T.ul<lnja. seaurm gr perEcrpaq{a l.f rezewa. rekn 4sgrja).6". rEzati (kruh.. poniian. pio sKrcIr: tudi !oe: -ce: rocru se pe'&. voiak no_ ze. p€KBhpfpap.pexru n rerim JavtJatrse w ftpa pf. proga. peuc. oznatbe (krona. Krnell I I I I I I I I I I I I n?"ffi . poDrzalt. pe'fB''s*rr L rekvizit. niz perc[epaqsJa I regeneracija. mlrau. 2.i. razdal:a. dce: rekrutirati se. po.m I resija. ravnati peBo.| (rJu(u. . svetinja-. pc Ir€.prerez pe3ar{<aI kos.h zastavek.w{vfiw pt. strirati. avtG mauani posrednik pe^I[t{a. polica za knji.sadolnjaku. impl regr.''' ft ar. rekrut. reienj. imql l. ff pe3|..peA6a Zalostinka. Dovzetek ry. 2.ALOga elementlistine pseq. impf izzvati. oziralen pe arFJa.srtrrl n register.pf. IreAIIocd!. 2.pre- Ire3ErK. -e f l. trg zadetnik perrnJa I l. -Drftl adj rEden. zmani-l vprs v register. narek I ge IreAsE. uspeh 'p€yArtrpa inpt rcujnrj[a.ckta. stadariev namestnik Ien pe{sJl.. raarstitev kres (tatn arh) peAarrftpa pf. 2.blamirati Iresnna!(. vladar. sablja). . Pnhaja t avtob. impf 1. zapo_ per.6ril1ff. {Ka adi redek perzori{aen. frg pridobiti.impf lam snmotiti.iellt m regent.v.2./raepn revolver. posebno spostovan spq mtn pe. red. z. 2. blamatat craue sa pe3n dati se ljudem v zobe pe5E adi trdect osramoaen. 2. pesanxrt pl rezanci pe36aI rezljanje.zaseai rec t zoo) penTa. obvestiti-priDorodtlti. rezina.. oeJavnost z.4oDuocr rednost f qrocte IteAox. Sramotiti se pe5''rd6 m -ce: rezime. odoa4enost petd.. upodobitev p€y r5r nr rezultat. nevosdliiv uravluttl. naivedii dG seZek peKp€auda rekreacija. peryec . pe$r impf urejati.

osKoorJarr.uiaquJa. gl. 3. zareza pe\A rmpl dem o1 w''de rezliati ustlosobltev qOBIIT peqea m sladka pijada iz medu: marmelada peqernqa I stavek. sito.pepEa pedica I Zen.. z peEca iftpl cmeriti se Iesaml pec'i pl arh predrtati. -tturor tn revmatlzem peoepd m referat. ifipl dem od.ana adj teciPto den. I referent-referentka peoepirp. oApeqHa. bcscdniak pevrrurap. f resrva porter-re-porterka.aHa 4di rentabipeEr"a6r^eH. dislanje.preure. govor peqe . porol4vaperxa. gl.. resa peE4oca. pG pesnc'll adrt tako rckod.AaAO peqnHa IIe. rezrJau.-E I ponavljanje.i zgovorcn. 2. lig sredstva reracla za reprezentanco peMe!(-Aelo'? mojstrovina pe. oce u pe'qlefrrc m recepis.obtatl -sra adi fesast.lig dodatekiri iedipetrerqr. peEYBa pr.og peMes Jerrnen.. odsev. pspprdp.pecropdHr. pet'{c n dem od peq vrstica zastopnistvo. pa. obrabljati (zaveso.r m rentgen peny6^.prdrKa I reportata. peqKa I arta. 2. usposobiti peuerBelll tn recenz€nl.pcr{r cc lmpl redaiti se cmeranje '. nje.l. rgre -jermen.rrKa republika I peHAe 12 skobeli. per'. rojenice. napraviti re4jaj.ostro (utr PecKoca rezkost.respekt. ceK.zr lam leksikogrdl.Ja. predstawistvo.. gI. odsevanie: 2. posDetek. stavkov peseHo 11 fam tsoda. -pecropaurrJara. -r6en pas -r.pJ redi. impf recititrati. sKusn ta obnoviti. porodilo (ustno ali Disno) peilep6uAp -m ljudsko glasc vanle.t m redek gozd reoporocevalKa pe[p€elraqlJa. peqrrocr I zgovofnosl. [11.spostovatr pecraDpfipainrpl restavrirati. sk(> navllanle pexa6ria. peiMart3aM. pesAoqtsa ]al. q!.ponavliasposrovanJe pecreKTtipa iln pl respektiati.pecMpa iftlpl_gl. impf rcbabilitirati. ostrina f p€ra I repa (bot). kii! Dapraviti. ugled.. potrdilo pe4e[r m lecept. ribe.o&irpa pl. medsebojen. rezerve. impl rcform\BO.rerclirprz. strgada peca I matica (vrbe).perKocr I redkost prezentanca. pJ. peMeE penpoAlrqgrja. vzajemen pe\lnt{L m solistiden nastoP umetnilta pewrrlrya pf. sloves.zem.Ce IIOCrl ratl ne noslmo vode v sltu peope-y 4 refren.pecKo4dt rezko. prenoviti. sred. impl reorga. pcpexa'6nunipa pf. mostvo. glas peEra I renta.pecrrc pl enkrat zarezati gI. Dascek oDnovrtev perwb.tca petq ce 359 pelMa. impl refetirati' porocau peQaerc ru l. oblii. obnoviti perroM6 n2 renome. cmeravec kraati.?jokavec. oonosen pecKaE€ z rezljanje.odtis. oce njevalec.preprogo) Peclntaliezilekvsrlu KOV pecKa. sPreJem.dukcija. wnrlev ugreoa. tez Ziv{enJe pect lnpf l.n . poganjati madice.}. peul ad. spreJemalsce PerpflPoqerf. proga. -Hn I l. trdilni. vrniti ugled. penoprdpKa m. pc mxltn pe(bopM*pa pf . pe>xe . repropey-qe n-. tradnica.reflektor. prepeEcaao . pet. preosne pernq on je napravil krir. -qga-peqeHqrn(E adi stavden. impf renovirati.r. -ltrr 11.2._ ir?rpf (na obleki) pecaD-peceri.rKa-pe. peEer€l. gl. ipra. recepcija. refleks. 2. ki hrusta) peum. pre_soJevzuec pL lmpl recenperleBtpa zrratl. pgteza. npauua Ha DeqeHlxra nikahi.pe. peuEDa. pusultyBa ruzrrau. spored pecrreKT. t restavracua roeilo pecfpq pl viri.rHnua peqqulre n dem od pe\tsxK slovardek peuuw<u adl slovarski perroDntl 44. Zaro met peQ6pua I reforma. obvestiti. . perfl{ur._nape. guliti. peqoBuTocT peqn.fiqa I den otl pc(a redica peq|IrK..sojenice. sKootlatt. ponovitev. oa peqeHoro rie ce oera usool nihde ne ubezi peqlfia f gosto reSeto. re. pe pecropdH. preop$. "4u tn gt. zgovoren DeqoDrlocr f zgovomost leru adj dotiro-zapeden (kruh.f. stovarntK pe*lrapcrcl adj lam leksiko srafski pewmopcno n fam leksik. pt. na_ voollo peqdma I lig nasvet peqeEtsja l. pripev. peqKa peq t oeseda. peuKa len.i"iii+ -u" I dv p. d.rpiba I repriza.Z Sponnaeki. relerenqum peoeidm-peQepdrrncaz. . ponovitev peMeE.. peqpeon n rajon KAISE Peq'Ia'fr3frp^ pf.. rajda -6r I r+apiIrtacrJa. -qn n slovar. Salni stavek pelreq{qeH. aworDatidna ieakciia orsanizma perp. peqEe IiA peEolrc6p m r€pertoar. clslaU. noTBpatla.. presnovatr. Prev. vzpostaviti pern{a-petm bot repa I petro. dohodek iz obresti ali pratnih zahtev- pe ca. -roj peHcarle oetlje ca Ja pecri^ xuBoTTa pery<a*e r rezljanje peqHe It zarezati.

. impf zasurnjevati. inpf hrkniti. zavllau(vrnar) ptr \ i\npt. p[ra pf. po6sialuHUIIA po6oB^aAeleu.gnoj) lopato (sneg. polten. ptlAmrre zMbovit.qtra adi I.impl ritati kdaj pa gl. -rDl rn l. brskati. da dobis vec! pw n l.. poditniskl omajnost kraj ob morju Peut rB adl resljiv ItEa_ f proga. !a{.vM qapy- t I I I .t!nr n ritem pvfta. \ta fi arh aast.'dem [4.pmm. 9p^Jr pmtre Aa Qarrm xpg:rlse daj malo. . rieaa nji. 2. rlenjak. ibica: 2.!|.. rigorau (vrnograd) pu^ecr adi rilast.-Bq[ n ribid peuerKaB 4di reletkast p[6oaoBcrBo a ribiitvo p€rrtr.aKanJe pErarr n sKa(ac ptltnrn<a I skok. odlodanie peDraraqrx adi odlotile\ peEerue. a rildek.nMa t"ima. r DOSeStmsl(r nordoB aAerelcrxo fl suznjepc sesuuswo I I I I I I I I I I Ba. prlrve pIqra I a/rr prosnja pttrJaEJa.riba. den. slama nnD.r n vrtiljak..uaadi ribii lvlnle. . rau -ani Dmvtcen prr3EqlaEe /r tveganje. rezisrran na. skle panje. risovsxl P{ra. rivelik kos krrha sKlranost pn6ap m ribid pErruIa t zakladnica pn6aptnfi. brcati. ce /t inpl rittiti. vr). odloCDa. gnoj) plnfta impl kopati.qtp1 suzenJ. nalrTaaoHn Ha psrrr Fnr rBocT I redljivost progaste hlade Perm(a arta. plrrll!ts.IreaeE. jed z rIDo p[6oEsAen. pl-anrna 'ptrgEe + rezgetanje. tezko de Iau pma imd skakati gl.'oas.yra pf.p[Aa t ruta. po6ujau po6jarE<x gl. 2.6flrr. . kopatj po!fft adi slaboten. rukanje..re fl avg velika riba pr|6Eo z ribja jed. KOaJ. po6u-a(i-a!v JauKn 449 {Ot KaZnJenec pooJaErqa I gl.t.odlodilen peurnre^Ho 4d? odlodno mec. plentu. .od pxA grice{. impl kolcorti'pxattrft. reta. rilec.resrtev peurtrocr I pripravljenost. odlo{itiodlotati: skleniti. cKoKa plllalle n sf. mehek IroBurocr t slabotnost biti Vo6U"sa . riziko.turllr.puacxtr adi hribovski. zavltanle pno''{ adi fihii purarnira lbslovski l&Seli izpt reiiti-regevati. riskiranje bfu. Knoqace pErEe ce. brcniti-ritati. cpe(a Joc (gras) p''.skleDati peruaaaEe r1 r€sevanje_. zaglrng u-rjun.IteluaEaEe 360 pntoEr4a JOt pottrrocr prI6o Er adi gl.| riviera. roDau poua. t fival. rovati. po6ja m sr]lzenl po6rr.-aptr ffi zool floe pl ilcaru p. orezec pE.AeEadi -r.l€ I gl.. tekneomaien. -rdi m arh prosivec 'pr<a[npJ smrcatr 'pxaBEIA I smrtanje 'pKralrn smrcavec 'pxFe. irytpf rimati prrMvBa[ adl runan. pl-po6owr. x ouHe ce ptrrydr z ritual. tudi BprerII(a plm a I plosfa na Stedilniku.suimpl riti.n den od pu6a ribica. prnecT urTo(pcnasro oEgo 'pt<4fi-'pr(etr ddi rren . kopati. drta. reweta.no I suzenjstvo.ezgetati. nozow po6. gl. kos. kosdek. impf !dantt-uqartau pEs-nqell. fl 'p4arryaJpxerqa I rzena pnA. ne.qrr m ribnik pE snqap r?rzakladnik ptr6alrcKl adi ribiski pral6ro n tiiota pr|6apgllo rz ribistvo pta( nr rjovenje. 2. rezinica (kruha) Ir'dwr.6. trobast pual(a-ptl o l. 'p" Dla. skakanje pnl(a t dem od pu6a ribi CA p||Ba izrl skakljati p@e I skoditi pwtve . tvega)ryp nje. ce. 'p'1( | bot r. gorat go od pI-Ia velika 'plxg' -in!4 rencan ltuclt ttg. ragetav. neten. spodrivaC PeutrTe H(rcr I odlodnost. stik I pnryBa pl. drtast. rencanle pf. {Ja r sklep. rovati z rilcem pwta impf garati.ati. r. kr}ralnik pare tm odmetavati. 'po.gr-mct! (topo. ruapcevau. rien kruh kolcati.'Ef'. izbljuvati-bljuvati puAEra . -aHa 4di odloden. wrqa I suznla go6lat4 m gl. DnDcef.zool ris. velik hrib 'pxrmre ri rZiStF.polteDje arh vrl.n posestniksuznjev poooBAaAercacr adi surn:e. poteza I psrccr adi pfogast..corcx! adi nsji. blaF cevstvo po. tullenle. gorski va we tmpf nu aa.po6}Ba-um je lahko gospocar rn suzerrJobenem IrogyEa. zasmriati-smrfati 'pHKa-'pEsf t nar pl nosiica. mupz6e'n. rot ec nle. Irooec pr!!l:ap. .n.. pu6oBrrAeE p[6o oBe4. iistiti z Ee irnpl lopato (sneg. riski..E(rIB impl tvegati.rF-'pxerm(. puxnyw pf. nDl -Ar|a adi podoben pHrqre-pnKa. -suinjevati. obrednik Pry:e . pnAJe. iptr6a I 1.lrtu-po6os^aAerea. rd.gora. gl. 'pKEyDa pl.zarlgalt. ptrBa I nabrezje (ob morju) p[M^-pE8d^ra n. mera za papu pEcolpf. impl zarJove .'Ja-po5. drtk4 IraK. -Er I tezka jeta Iro6EJar{ fi kaznjenec po6qjaurrl dli kaznjenski pooujaErnrqa I kaznilnica po6. po6je.tegan. z nmaml prn[ri!trM. rezeni: roaeua pu6a ae6 pnlqrmocr f tveganost.pusgepa. od- pr6zqra I dem f. -E m pmire. arh sreda. ris. ra..

JEa adj nar pes ntjen pocErja. oje aevski ponsrao fl suzenjstvo. pohleven dezek. nevestiutuca na oprema: 3. kal Ka majdkeno. 2.r potramqo/ zcurllo. rar.re[. -wr. obleka. prhek. gl. -rdedkbit. kruSiti. sorta rdede ga vina 'pcKaErga I hrustanec py3MapnEm bot torIl\afirL ?c(arusaB. di fie) drobiti. strela me-EKa ddt . vrtelart KonJa nje.vetra) poMo r+poMorrr| ittrpt ruborcti.pvAap nr nrqar pyAapcr:Bo rudarstvo stvo: uietnistvo n ponrae iinpl godrnjati. mrm. otrok suznja pyarrz*n adj rudni3ki poca I rosa.'prKaI brtica lig slabeti -ce: poHKa f drobtina. rahlosl (zemlje) poE!|e n aefi oct poB rovrc. das..Ysa planinska jasa. {r. lig ustanovitelj -!F tn rooov- I ir iod 'pcHe. poMo^I| poEja I giom. I sorod. (q vinu). sorodstvo po$'trreI{a adi.pu{ee hnpl samo 3. malce 'prv qe fl defi 'DTvAe[ kli.r16ro adj rodoljuben IroAo/blfnBocFpoAoA-yoe f. poMo^ poMopfi inrpl gl. -r[r rfi nladi roj aeTOBTIHA poAarel rt roditelj.j rorast 'pnaaeq. doba starsev poreaHa f roleta.r.ne rz. nost poAocloBte-poAocloEJe 12 ro dosloyie. slab. okenska napoA^n adl rodoviten poAr@ocr I rodovitnost voinica poArnrra. druZina.qoBe- liSau) ni starosta. gl. Aarri co poroou velike laii. se roden poAcrBo z sorodstvo.rqa z suha veja p\rKmr adi rozin. IroAEreN€ I roditeljica. rotacija. hlapdrav. trhlost_ pollof m go(rr'nj anJe. xnrio Maclo roZoo olje treti pv'(rlrfa I 1. pot na delu n1k pocr in Fl rositi pyes. -^qa m klica. nezen IroBKalocr. kru5ljiv: darovinja Zeninapred svatsipek. grditi.PoBJa DOB!(aE-DODOK. rozin.kaldek poHKapKaI metla porlKrrqKa f dem poEKa dtobpv6a t 1. 2.Aes poAerr. mati poAlrrcacKlr ddi roditeliski. kogoomjanja potr'cr.a. pyAoKon-pyArrdq -ry m r1d. . rencanJe. rirehko kuhan (jajce). nMor m romantika poMol-poMoH nr Zuborenje. sad.kl sc po sipa (ol)rcljcoll strmina) poHqT(q{ slroj za robkanje. iivo prostitutka roec (zarja) po(xrdcw adj lam vlatugar.pU'ra f bot roza. €Bq m roJ pojaK. 'prKra. 2. . tumpoMop rn gl. mladid.tclta 44t rozen pt-adi rojen. paia poAll^erf. crditi se mrrnranJe.-sorodni lig delo. Ta He .soro(urlsKo IxrArrrrucTBo'. . poxAecTDo n cerKy ttozlc ki pot(eE. lig n tresk onemogel dlovek ?cKo.latuga. travt poEraer6e gofunjanje.poaJi..'r6d. 2.ato. vrtnica skl p\xTint pripravljati.adr sorodstven. os.trcKaB[.rrure z porodnGnica zanje . rdeti rati pYA.trDocr f drobljivost. obilai obpars adj drobljiv. po rojstvu poeEe fl oq pon ce rojenje XOT 3Zl la3ITtK VOIa drzrmo pox6a f otrok. rornat. 'pd@ 'pr m zool brt (lovski pes) roD K atnlct 'vl'd inpf kliti. irnpf hrustniti. tazvalina. .sorodstvo IroAoacru adj rodoven po4o&y6eq. 362 poMopIr porrofl||lu 363 pYln|a nik. rojec poK tu rok. -re I fam t. eArra pos. roZen. -. soaor ce Bp3!'Ba 3a poroBr. jamica por. Sumljanje (vode. genealogija poAcaDeH adi sorodstven. -^I|a adj poroden. cocroj6apoAr pl roditi. tiskarski stroi puraecr ad. ruda. Yrtnica.JpcsiBa pf. n rodoljubje poAo. zmeriati se. p\\a impl zmerjati. hlapdev. 2. Elovekaza iezik poa '7. lanena oprava Ijivost.rJn I vloga (v gledapoMafl tn . l(or soroonlK. 2. 2. lig slabe ten.p!tso r obleka. dem od p\^< ro'pct€B adi hrustav Zica.dica. sedporaql|ja t l.porrocr f mehlost. hrskati. pt poroBu n rog.AHa 44.toman poMaHca t romanca poMadrf3aM. poganjati (tupown impf robkati. -qra adi hrustanden ppra I l. . hmstati.a adi suteniski. kodrolas pyAa t 1. Sumliati poMorrllrD adj .-. py. . rooovrlen: IroxHtrga t rozenica poBoe adi 1.lM e l'o3oBa n]rnovo stanje ni roz. 'pcsa impl hrustati.hak (sneg zemlja).o. kodrast.ubored. kruS.tolm(aI rodoljubka poAoHaqa lld(. gl.@ ra rodoljub po4o. mrmmk py Agqal ov c as k odr as to ranle 'r pousa ?L dem od po6 mlad volno suzenj. porr ce rmn to}rlr poAglxa t porodaica poA. rozen domad (olje). fi izdaJavec poAocKDepHareEe z Krvosram. kaze Dorodiden poi!.isker(konj). sipkost.. za roee. oe3 ponoT orez -ce: p\^ adi l. trhel bo poH .'pry eq. ustvaritev -. poAoorcranuuK. rojsten r. ode bel pru'Jte t dem od poj rojdek. sorodnost poAgrr-poAoM ddv po rodu.poi.4ra f domovina.

rprl caaTr-rtrl ure.dj fam zdra. Yrl ca4 rz 1.rerl -Aqflrr ffia?a\i. krifati. n otfoK v povoJu pY..l od caag bakreua skledica. caarrlre t. kosmat /nac \. volas pyrt ce impl podirati se. nruSC KOIOOOCrla. dober..torba za trg czxa impf 1. ro ocTap oA caoJa lezlK nule useka kot med ca6Jecradi sabljast ca6jsqe+aojtr{a t.zm. er-m -f-am Pod' kuplenec. rdeda barva. 'DKar6e oa 'pw smrdanje.. tet:ka sablja ca6ora I sobota.z sadilec c. ovlpiEtrs adi kocinast. pla.. nurrrc- I I I I I t I I I I I I I I .arqia. itnpJ r sajami umazati. mooa pu't^ pl. Siniti. m cvrvDeu pw. Bo caoora ob sc botah. brizgati: vreti na dan. bakren krotnidek czar m fam ura. ca -Hok He cn'lea vso noc nl spal caarr rr bakrena skleda. Svigati_ pY eK. nrnav. semenj ca€McK[ adi sejemski carKeE. caaroa oArr salpeA ura prehiteva..4erL dem od caA l. gospooar cajMdtrae r2 sejmiSde caK m mreaa za ribolov.zmesnjava. ruiiti se pu0et. bot). obleka. nwrrBerqrr^aK m lam ooo. lc Zenie. gl.'1 s$dilrl o klin caAlnqa I mlado drcvcnc.wmlaflrEar caattncrn adj f4m urdski . sl.-xs m (stara d(tZinska mera) serenj. svetel (o laseh). sIlAeII caaT stenska ura: ue6eH caar Zepna ura.pYtx tpa 364 'pqKa 365 caKa p@pa pl in irnpl pokondati. ba- kren kroznik re Krzllo p16i'i&-.e (dajanj'e in sPrejemante. crpe^r€aa sa caaror kazalec na uri ea. caiocpa pl..nograd(d() treh let). sadika. podlralr se: tlg vati. -rFr-P!qoK.a\ zlata ura. svetlo rdei.cnska obleka brez rokavov caj6trJa. plavolas 'Dfo iinDf smriati. f den saE-' lJtca ca6jrmre z altgn od c.le caAeEe/l sajenje. uniditi pyr.ja. pYMeHrio pulleq aqt nrnlasr. dmiti caert n sejem. saditcv.. 2. ki Podira.fr I saje cafaB adi sajast caterKa f dma ovca ali knrva cafoca. trstiko. khltra cas ft bot trst. ifttpl . zarja pll|'eHKaB adi rdedkast pweAocT I gt. vsako soboto.cafl{a. onzgnru. 6^l^e nad! fam jrutro<tb jutranji zarji ca6ja I sablja. zaxncatl. cc ca pron ves (o dasu). iila (atutl. valill caABrn(a4aAtr f.z. sadovniak caAaq. prlconoc adj svetlolas.-jaasKor e. pJIe pt. postajati roec plMeHu^Gp$reHrfia n. -AIg+pY^qem.. .a6ja velika. nagajiti.Ef m fa?n poscs.11runo. \ov v. podrniti-tr' diti. potten. velr. .eda.. pos()dica ca4e qdy fqm samo. 2. -ce: unidevati se Dvutnrea n alovek.ledi. -'Jld tu kosilo.n fam 1. !vigniti (ogenj)-rjoveti. ca roAnna 6o^eAyBaa vse leto je bolehal.Ku' povapj.zatic. na) caar pol ure. dra' . 3^are{ ca. posoda. f fi&ica.THaadi soboten cara'all a. dotikati se sl.praniti na. Sifi)koUstni rogoz cala.71 L-o-i'i'ut"ti piiii?'i p!tra irnpl hrustati. obeoovan plireK.l'rik. kr> Sara. ca pa6ore^ ^ero vse poletje je delal. ovaja koza. -rlrl . {ti4aa. z sostim runom pYEo.. unidepynm impf podirati. obed podkuDnina pynoer"izj a. pocf. uplJrvec . in ittpl kositi. nol(oBrr. Bo ca6orara prejsnjo soboto ca6oreE.Bg.t. roznat plnne ee impf rdeti. 'pxa 'osr(laimol law zbadati..ci adj rdei. L^lar /r p h \ pycraJ.Ati. hoteti. treti puc adi rder. B csoora v soboto.potaknjenec cda. zanesljiv.valienie catgimpl s-aditi.

bre. caKa r-tlej(eu ho&l nodeJ. itn pl gl.-jrF ru amaterski delavec v kulturi caMoAejuocr I delo na lastno pobudo.ia'd. ca-Ka Aa Aa ce JaAe. -wr . avtonomen. ru caKaMce iajv6aso Zelim ti vse najlepse.caMoBoargqxa f Zevanje samovoljnica calMoll3MaMa f samoprevara. gl. caMoEolut trt. ca(AeTuclaa pJ. p(rrx l' r. no)l 2. vendar. ce pf.io n ialo.t tfi sedlar za tovoma seoE caruaPgBc&{. caMoBacllltrv' samoslepuo sa ce pl. ljubiti. caMol|3rpuavBa cE pl. itaniii se caMrrvBarbea svitalie 'samo. -ce: Cutiti teiavo. slinavka caxrarAuca. Domp ljivost caMo3auTrrraf samoobrllnrl)rl caMoErpaA6a / samovzgo. iel: ruro caralu rrl i'rirre? kai se hode!: 2. t l4rn vznemiricnost.tMoBMaME cle.caKarlrJa 366 curul a/f.ti si. caMAvBa pl.rrouaurx. Dalasd. caK^erlca. caMraMer4roK popolca. siiaj. impf slepiti sameceMoBacr ml|tre /l samo\zgo_ ga seoe la ft kdor ti. impf slePiti. -$r la. Ie.t B caKcltjani rastel v-cvetlidnem londku. pomp cauo canal|a 4dt IIa caKaHa ho_ canre adv fam gl.vokalen . suve_ caMoBracTlre & samooblastje..."jsa 4di ljubiteljski.A.rnJa adj fam ki ima rad razkolie. -qrl n samovorl- caMou3Tpe6!Ta16e ravati. "Aptr t r zool tno- adj doma narejen.. odposlati.ddj sedlarski csMe!tr(a44t samsKl caMEe. car. niso pazili nanj c L adt tam samo. -DIta saki Zivi sam zase:sebiden.Basam s seboj govori. zgolj. -Ill. liar napiej. skrbi sam zase (brez diti samega sebe tene. . zaielen ca'. samovc lien canroroaxe.jc. ljuba noma sam canacxa f fam butka caaanrvoa f razsol caaaulrja. otrok) gram ca ousrlre6vDar6e n samorT. samouuoJe catnoBoel'. cr IJ.caMoE Ma![l ce. impl \zgoiitic. vokal caMoAeeH. caAe caaaMaHAep. oblasten. adi samoziv.di safiro. c xurcrllr .dj treblienie samoglasnilki. -qri n ljubimec.a a. HllIIIa^xa caaara f solata catqe adv fam gl. caMo3:raatKe caMo3aaaxvsa ce pf. impl zd. caMoDacrtr[ace. sam (brez drurbe ) ljubdek. ljubiti se. 6€ Aa caKa nehot6. namenoma. lK lrv . caM co ce6e 36op!.^v auKa. m afn Evgarnlca arllax. ml noce. caxoT||Hx. m samec -qll caMaP_tr . DoSiliati ca. caAe_ caaa'Ic .1 klobasar.? samooblastnik. . nista ved Pri' jatelja caramJa I konjska smrkavost. pf.rEar tn tam razkobje. samodrzec caMoBlacren. . He caaiDdra. le: c Mo'adv-gart<oni enako. ruro cara EeKa 6rLAe! [ITo ca(a^o 6a^o! kar ie. impf izmuditi-muvi. caKa AqcvBa pl. caKa^Mca{aKa Alr' cvBa caxisla. nJe samega seoe fieL caMotitAPI[Ka I lastno vzdrcaMosoarntua. domade izdelave caMoArBaf ruit vila caMotrcnBeH.e. tetava.reB^apor cro axHapn cev' MV CalRata ljdr je od njega zahteval sto dinarjev.ioraviti-siravliati ko6bcutitiea1' teiavo. . tlnpl tan odoraviti.tmpl oseohtl s lovor_ nim sedlom. zahtevati.b. sviniska mast ca^T. canDdra f servieta. oA ce cpue caKaMiz vsega srca telim. caMo BoiAa cylll ves sem moKer canaoonaaf mit gorska vila caMoB^acr[tK. tig fanl \or' tevali se iz koga caMapwja./ pohabljati.ao Ka e ves je blaten. -aHa d4.4.-cuEan. naieziti se' ieziti se cirarr adi liubljen. iolSda. rad imeti. nepoklicnaumetniSkadeiavnost cauoAelen.l intet lam njkakor'! caMor acKa I gfqtn satnogLasnik. ieziti ko6. pohabljen. morati.tc( cairifuiar. cs ja caKa pa6orara svoie delo ima iad. 6<illreua cararo ni bilo na_ prtidek menoma cam pron-adi l. "[*t .\er ur ! tctko (mulno) mi je . ce IIse lreoa ie iesti: caKa Beke aa c 6aar't moram ze itii 5. . me (Itg) caMapes..r PonaDlJanle cax rn irrl. r. caMolr3M€lqY_ ca.caMor acen.tovomo sedlo. ieleti. imol tam razieziti. -nJa z samovolja. slepljenje samega scbo caMo3arra I|B 4di sam()v cl' lllv caMoSanaaEBocT I srmovll(l- -]ltla{aMoAe. . iskati. 367 cErMaR. 2. ljubi 3.1. tmpl vzgolrtr vtgil jati samega sebe caMon3AlrrKlTar6e n vzdr-Icva. biti potrebno. samodrStvo caMo/bv6esocr I samoljubnost. sam (osebcaraI|IIK. moliuben fi caMosa6opaB samopozaba ce. mu je radunal sto drnalJev.irl caMolxtrpaaE ce. caMon3MaMYvzgajati sam sebe Ba ce. anl. <ta a. cax. /. gl.ll]r ll1 ponaollenec caxarllfi to I pohabljenka caKarocr / pohabljenost caK cr{oKaAMa tn. -su t cvetlidni loniek: ne pacre.-pE9 dat_seoe[u ca:lIap''. si' iai. ljubir{o!i. ca. lievati. nri zahtevati. td.w ca.. 3. amaterski caMoAeeu. -ce: nosefte se ce ca(aar nimata se ved rada. oddailddaliitiitdpravliati.airiti se-svit. Sele: ves. caM<aMr-l' car€rlqa t ljubljenka. biti treba. varati sam sebe czlMo3aaax!tsa[I'e n varan. Mrr ce caKa se-ce| -tm-Pets: rad se imeti.

crao z sarnomor odloliti caMgocyAat obsodba samega canrolrepea adi prepriaan Yase. va.milarstvo samouDravlanle 44. zvezda spremljevalka. -Ed{aMoOa.loDate) can pl kn' (konislii) dcvirnjc. zdraviliSde carAax.cw pf. skrilja. toiba sarnega sebe c€.fi?J sam cauooop_a3yM ce -pJ.carfronbuomI samopomod T ABTiIIK caMonocalTa f samopostretcaMo-1b!6eq. se ]'zobrazrtr-xzootazevall cauoorlrau{q{ ce pl omejiti DA caMorrperop nr samozatajevanJe caMopaqeH. milnat Aeu. sar(ulut c pA'. .samomst .ca. ifipt opazovau samesa seoe clrMorraAean ddi samozaverovan caMorra4earocr t samozaverc! vanost caMonsK. kamnua ratrev. mrreq caruo0aritarnrJa. cawEqerr. { l satisfakzadostitev cija. zbadljiva Sala. :JEa adj samostoien caiuo{aJaf gl.resiti car*a I iani. zadoscenje.csMOlElr(VDarEq n poniteva. cap4r. uoravliati se tl. . 2.obsebe caMbcr f samota. . caEAarre z derc od caa€K zabojdek. hudobneZ catatEarop rrr mesatrica care^fr.c pal.{F+al||otlrqa ttt. sardcla. ":IMOI tn Saruazem. zavarovanje zaKOna caEuo|Etap. samopremagovanle E ce pf. 2.-Itrtl| m samoljubiez caMoHa6&vAerfi e'caMoEa6/b_!'SamOOpaZOVanJe Allalle '2 caMor|atrbyAlBa ce.rA.caq'rr rrr milo caryqap rz milar. ograditi oster zasmeh capKoo#. sanke can<a ce impl sankaii se caEKrlcagftIfM adt KTSIA cauourirna t lLm su\ota.nJa a obcaxoo6rfuepre.. calqa t sal'na. zbadati.uraK bolievine. skrinjica cjart!. -AqI{ 1ll samonvalcavec caqlrmca.caMo!6xe ce . sobaljevka. impf obtoriti. baie. Sluvati.npaDlrarse qeEvsKo cauYlrapq(Iradi milarski caryTapcrDo fl .-caq!'rfic'!tsa pf . kro Kar cacna irupl laz hujskati.rltE rn centimeter 24 Mskealontkcsloltnsti sloYar ram men- .carrygeH carryree adj milast. satira DesniSko zvrit. . kakor Draviio caqipji.ryr . obdat_i.caMoKDac r?t kislo 368 caMol1txrKiraEe caMovrtn0rlYleil€ 369 caFa I caMonoxrtHsl adi nepovablren.pt sanirati. potrditev. .saunolec mila carrbynpllparte paooT-HrrtlKo canlr|apHtnla I milarna upravllanje. finska kopel CapKagAM. {Ira 4dj samozavesten caMo(rcMaTlraEe n sarloopazovanje.Jq[ ru samomorivante samesaseDe lec csrroolpeAeAoa I satnoootoccauov6ucrEe{ 4di samomo oa rifsli caMooqpeAe ce Uf sam se rr caMo!6f. gl. satelit. liC prl preznrK. caMooaacfEo ?L samohvala.ur n gl. potrdilo. satan. caMoo6rrd!'. €rr fi dvor. I I I t I I da. ozdraviti. samounidenje caMolnpaB!tsr ce rr71?Jsamo. -q{ m kar samo Dozene. caMo salnotar-samotarka caMorHrqKr 4di samotarski npeAe r-rce caMooupeKYEarBecarrooAltetf cauotysa impl samotariti YBatse r.groonrca capua I sarma (jed) capon m lam pijanec.rqlal6e n samoonm. caMol.ua adj svojeroCen ca.f nar€diti santrev momor caMqrnpaDAeBrref opravide.ra-caP4mra/. hudil. rfnrl namutu-m rlr lastna hvala caMoqeAeH. caMoTgla coMovl[ urvDSl6e /l samouDl_ can n rodai (sekire.draziti c ralg. omarica. / crMooApeA! ce pI gl. pomagac careH{artrEgr m saten. tmpl samega seo€ poniZatiponizevati nle caMotrorKprBlBa{ogr t samo.ro_!'Aersie craMonolrErI samospostovzlnJe caMocEesr samozavest t caMocrecn ce pf zavedeti se sam sebe(narod) calfoco! aAlrarse n Samoob vladovanje. fi l. samozatajevac4 pl. sam . vederni mrak.r samoooDoveoova. porredovanje. cauoo6B|M . caMocr se cuooA6parrat samoobramba caMorrrtrt(. cavona6. na pol svile[a tkanina carsDa f 1. osamlienost caDaq fi seohr cabaq. satnozvan mleko iz presnega mleka ceMorq*rqK. -!rHa44.rnracen catfiIDa tmn samovau.caMo!6ueq. izdelova. so.n 1.kutmC-iz sobolievine cariaropnlu m sanatorij. crMoYr r(Ir ce_.iYeti caff!? r?2 zoot soboU caMw^uJa adj fudecl iz socaMvlFr{a. samotariti. impl larn obkoliti. -iBa adj samoza.raxz sedlarstvo caP46. osamljenost tozevati samesa q.catrlsHqa J m[ruca dosten. z vero vase seDe cslro$trrt(YEa caMoorKarKlla&€ fl samood. palata capao n menjalecdenarja se zaDrt I I I I I I I cairocroes. zagotovilo. !. . porostvo. sam sebi namen. Dozrtvovalnost nJe samega seoe caMItaK tu brez p. caMo.llocaec€s. . €I| fi sarkofag. -us I sbnkcija.bo dica carflcihKEja. somrak -. obkroziti.n zaboj..cdMo!6eAe8adi prepriian \anJe se calrpoAl'. urediti.

kotaliti 2. O prvem mraKu cBeruHttR. 2. hladen.. cDeAE!'Ba.ItEad. Zenina s€stra. 2.migljati crn4aurocr I vSednost cDe(a t sveca cBek^r.i svetel.. cBaT 1.^cTBo zre cDeroraeAtn svetovni na20r lostno spridevalo cDeroa. cBeAoK cBeTosef.DaA6YDa inpf napraviti svatbo. sla\" nosten cB€qeHocr I slavnost.i l. /ig daltcn. aoqq mah.era f sekanci.prebuditi seosveSdatise. svetlikati se cBerKaBadi svetlikav cD'erKaBrqa t blisk cBerKaa[rrcH. prazTI1K cBeAegze. ovenelost cBeEe.^E adi vseden svetiti se. 'rF.lruron svetisde cBeKpDlfH. cBeceE. 3... svetloba cDer^o(oc 4di svetlolas cBer^oces. gl. zavednost cDecrI zavest crecrir. svet. lud. impf uveniti.be fi. 4-. rz l. cErt'a cDercKtradi svetoven ce pf.cEe(a rmK.e. dist. cDesep!tsa ce zl. sijati cDctrr^t. sklaniati creAor. svettu svetnik ntK cBe(apErqa t svedama cDermeaKa I svetnica cE€(apcK[ adl svedarski cBeKapctBo ll svecatrstvo cD.rK. 2. adt lascln cBesar ddt uvel Dlenosl ca. pncevanie cl. reducirati cBeA€rr. svatben . luI. hitro cDrrA! oe. 5. inpf ztl]ratiti se.Prebujati se. cBe. gl. {tltl m svetnik crercqrrl 4.ki se da skraiti ali zmanjiati. sklc f cBeA[e. ten.cDeslra pl. cB:rroBntrn€. skotaliti-valiti. svetoven MarypcKo cBr4AeTe. d . gost na svatovLini. posve. veniti . ifipf osvestiti. cBerrula t svetnica cBer|(:a impf samo 3. ittlpl stopiti.. DrebuditiosveSaati. I na cDaa6aD svat n cBaA6airma ienitveni davek I cDar6apcKnddi svatovski cEaA6€H ddi tenitovaniski.cauAltarre+rniane a ugajagoslavljati nle a. CBEA.r/ svctnlSki cDefirimpl svctiti. sruonlu-nagloalr. z cBeAorrrTlo prlcanje. nagnrtr. svetlikanje crgt^ ifilt gL cger'. lrg vir svctlobc cBeflHa{Berfilca svetinja cDe(apMa. svatovarec cBarrula<sarta I prijateljica I SOrOdStVenO razlnerle meo inoZevo in ienino maierio) cEa[oBqrDo n prii atelj stvo. Zar. cBerqlDa pJ.di slovesen.ro adj.cDa rqtsa pf.IIi .Bsa adi l. f cBeEarlrcrt uvelost. 3. zvezek cBeasoaiLv zd\estno cDecsocr f zavestnost. zabliska- cBefl^ra / svctilka.. cBsme. cBer/. znizati.a.raa ali svetel c'.. ananjSa{i. "da n orh ob\estilo.eaxap{E 370 cDern luare cBcflt^t(u cBtrA!tsal6e carapfu ft saharin catr nt kovinast pokrov za pcKO cDeArrBosr f reduktivnost cDeAHarocr nagnjenost. svet. os.enitnicBaA6a svatovSdina. dtag noZnik za borovo trsko cBnAere^ /n prida. r i c F ' {. tmpl z\aliti. Posveaen.aimpf posvedevatibla. t pti. Drebiiaii: 'ce: osvestiti si. na cBEAere^crr!tsa impf g). reduktiven opravljati cerkveno opravrlo cBerrllleHqrao. drulbeno Zivljenje cler adj l. i^p! pt. -zavedajot zaveslen. cBEA!tsa ce.bliskati se. -qll l'' gr.te-. cBeKaF IIIllK crewrcH . zvederiti se-mracru se cBeqeplM 4dt zved€r.fiocr f bliskovitost cDe[K]a6e z od caerKa bliskanje. -AEa adj mil.. crecrpa pl . impl ugajati. mocan cBeKoprr tast.svetlikav crerarma I svetloba. n duhovnik cBeErerara I duhovnica cBeurreHrr[rri cdi duhovnicBeEreEoAeJcrB!tsa iftpf aen adj cerkven. r? cDaA6lBar6e svato_van cBarRa. cre(apra f svelarka (proda-r|r| jalka. svctilnik. svatovati je. vzvisen crerex adl posveden cDeneu.'n i r i duhovgdina cDerr|rrQ -rrr t4 svelnik tri. 2. ?aved6tise. f€ z4rav. . svakinja.zaveqen clecrta f l.uII cBeult1esxK. 4\ adi svetloben. cDaToqBa ce pt. t rrpf zasvetiti. .erpyu a&t Daenkrat..I a. Eo BrrcraHcKa caerlrtHa v Dravi tucl cBer rli|aB-cB€f^m(aa 4di svetlikav cD€tao tl lud.sveZ. nerabljen. -qrl fi svednik nlca cDe(ap fl svelar cDerr rII.cEa adj se.clnAene^crEo z spriievalo. biti pc crerylrl€ I zool kresnica godu-postati vSed c!€IU^ka impl svetlikati se. Dodatek coe-.qu rn prida r? cDeAolreEe prrcevanJe cDeAo.. liudje. izdelovalka) 2..cBuAerr.cBe*r K. Sibre . . stopati v sc rodstveno razmerie s kom cDeAe pl speljati lnavzdol). posvetiti. mozev ole cnexpaa ta5Ia_.2. jatelj (prek Zenitve) cBat{rca ce. o mraKU.ex-'ad. slovesnost cBeqepr ce. -r|Hu rfl sla\a.zavedati se cser m (samo ss) l. -qn f caersrea m svct dlovck. sporodilo. posve- . duhovnistvo.uirnpf pridati. qna adi bliskc vlr cDerKaB[.

2. pnvaJCn pt ctrnK||c.-3Ea 4di svojeposeoen.f svojevrst nost.. impl ogretr-ogrevarl cBpecxa. povezau-vczarl. zapiskati.ruaocr I spojljivost zdrurljivost.itrd svedrati cspelll. impl sl* cBEuqe a defi od. Itovrecl. rezati (o vetru) cBpsa'Iaql povezan(govor) captaHocr t povezanost .zvrzgau vrsaen crupxa I piSdalka.rr? godec. gl. spuf Sdenost. kresnica. skleniti-sklcpflrl zaroKo cDpuilatle od cBPruYnar 'l zar6Cki. os. dovrsiti. smrt. ozmerjati. zavlu-zavtJ all sr: cDp.xn cdj zvo&iIki gr. cm4ru.cD/rerrftltsapt. . svoji cDoEra t lastnina. p/. Dovesiti. coscroJ. -94. -g[ra 4di lastnc roaen cEoepaqro 4d. rce: Zqruzltr SC. Iastnorotno. poseonost. snemati./uto44t sa[lovorJno. rtapl potegnr nalzool. ca?tullTa 0npJ privird jti. -un .ln ti. sesvinjica . cDptrrlra pf.KA cBoeBoerr. cDpelu cBpuqtsarbez ogrevanJc cBpfieH adi dokontan.. sneti-sbeiti. ooracanjc. unpl 7\czatl.|mlanle na srran op!tu.pnmazau. . Pr. sklonienost cBucue. skupsdino) ca[^apffiqa f svilama cBri ee ce irrpl svetiti se kot svila adi svilnat.- cape.fl obok. 2. t svrleK cB^eqe.c€-KoJ. spusdati se.rlJI m Sfam vczrrrK cDp3Ellqftn adi grafi \cr'|i- capcKaI zveza(lporl)" cEpraluadl€r1zorralrscc. cooja. . pl od cyM sta. cBoeDsAen. cBt4trl cBr4roaft pastirska Pisdalka sden. 4di obocDnp6af godba. DxecTu. in It cTBelIocT zakridati.r koi predsednik csparo f zoot sraka crpareurM adi sraeji cBlr6oracKa I bot di\ja ror. 'ce: sledi se. sklonitisklaniati. upogniti. nenavaoen. vpitr cBp t\ impl samo 3. -aua adl svojeve cB'rpKarmn Po matem prsKaljen. rgrau. nenavaonost. uoEmll. zavpiti.. sDuSd?ti. mu.!Is m ovinek.san cBrrpKarae Zvi. spustiti gDmlllrqua t l4m svrnJarrja sladiti se. gl... (3.igati (glasbilo). . upogniti cEtar^B adj upogljiv cB|{r^n8ocr t upoglj ivost cBmoK.rE{DsB(a r.a pf.$B adi spojljiv. obrniti. os. csr{(a. svojevoljno_. izviren cDoeo6pasqosr . konfati.n Svojevoljnez. zavpitikridati. . 2. gr. cBoeDpeMeE _svoJecasen 44t 44v oD svoJem caoeDlteMe8o dasu croer aD Qli cBoeraaBocT svoJegEvost t-svojeglav cBoeo6pa3en. -M adj svojeprsKafl. tmPl ('Dt' niti. krvolodnost caqpeg. krvolocroAnm<. vpiti. 2. krogle).n gl. svod cBoAeH.up4ope4 cBorrr@rEro a zvodnistvo cr'rrpn impf . -Mtl -sveder '?2 cDpA^apm sveorar cBpA. caeTYAKa cB'IC'laT ULt pOVeSen. cDp3e. zanl ka c€ 3. cDpT!tsa pl.) zaboleti cDnJoK.{ll ro cBoero vsaK nvalr svoje cBolsrDeH adi lasteD cBoicrDeHocr' samosvojost t cDojcrDo n lastnost. iovesati. svojci. zblirati se cBp. -qI| fiz totcncc cBplnernqa t zarodenka crpureuq. zaviti.n adi zarolen crpEx. gl. Sdipati. sklicevati (kongrcs. inpl l. impf 1.Zganje n movolja gl. nlca okrutnost. ski cEprs.caoeBorrle CEo]EDOAHIIK c! cB\te pf witi. zainiZeati-ivizgati. pl cBt{pEe.Povrvezati se. svilast cDtuecr adi svilast cr'utu nar pes oblatiti --impf v svuo cDEAoKoc svilenolas adi cDrficKr.cIt 1p4. do vrsen (glagol) cBp!rcBrK. -cer. zaviti. cBp3!tsa. kondevati. zrvl.cDoAesr den. zdrurllt v ZOVaU. crpetyla pf. neprijazeD(o vremenu.lf. zakridati. cBv'5a di. svoden cBapel odj okruten. cBp€cnyDapl. cBtrra t suKno cBrd€n adi suknen cDrflKa l-zoo.-ry n zvodnik een cBElrenocr<DnpetrcrEo n croAr 4a<soA@q€ f zvodl. so ca prox vse oA ce cpqe iz capy(yna pl i'rpl I I I I I I I I I I I I I I . cBo€. srpeK cBpra! adi grdav (o lesu): oster.dopolnjcvati..lTqll€ a. cBe6orojcrBo r?svinjereja aEl'lo'(. godba.caleKyga pt. SpU- cB'/rr(a pf zviti. zaigrati. t\rkni ti-{vrka ti co*rc'r*r impl Zvitgati (veter. zaviti{bradati. muzikant cDoa. z!1zgau cDoeiBolltresvojevoljnost.[csy. l€ vlo sa: Bo cBolcrBoroHa nperieiare. navaditi-privajati. zarodanje cBpEiraqr€fLIafikoncc (Zivljenja). iz lastne volje u. lastDivolji cDoeBo. sDustiti. ntvalarl cttlrKVBa impf l. cEE6aI svinja (tudi fig) cB e!rKa. d(} rrsevati. os.2. kridati.cBoearAnocrt svojevrstnost ZJ.ladi svinjski csoeBotirr x. izvirnost cEoepaneE.sklicati ca'IK'la:r aal navalen.sklonjen cBucHarr1ocfpoveJenost. clpAea. pl cBorr p/or1 svoJ. vrsten. cBpSEJ'l(.f. okljuk cBnrla pf l.. cBgjoK s|reti cBr4ra. dopolniti. caoerEra4BoeErma t oarlnl sorodniki. c. sc'olt rfuli se. zavoj. r(Yxca^eq. -prtrf m zool EkrZat. muzika -Atta.samovounez caoeBo^nuql impt lit laJlrati po samovoljno.

l m ft41 se-dmerokotnik c.AlMrraecer rrft sedemnajst cee Lrnpl selarr cee$to ailv t. vscp(. pr evkar. tokrat. posajati (goste-zamizo) ceaoKoc 44t slvolas ceAlr}rl|re^ m vsemogodni.uro. zbiranie mladih na vali ob vededh ceAeo. 2. ljubezensko Aa nrepenenJe. reka) ceKue (2) pf usekniti (otrc ka). sploscn ceKaKo ad? vsekakor ceKaKoB.rt . sejalni stroj cela.laz n&fi sedmina ceAMa{eAMr&Ia ceAHe pl sesti. gl. Aot vlnsKa rutrca ceAef}en. vztoK. zaljubfien ceBAoca ce.ipJ scdlati (konja) IIU e IOCIIOA My ceA/rapurqa f sedlarska delavnica ceA^apcKrr adi sedlarski ceA^ernle r dem od. zaraili zabave zbrana dni. ceAsBla t sela. cea o sedelce ce. 3. ceKaAe cerHe pl sedi ceA{eAaa adi siv ceAnrufltrre z sedez ceAarlKareAaro f. kar naprej. Pre. 2.ne(ll sedlast (Po obli" ^dj k i) cer o r? sedlo (konisko. Kocu ce cerure(1) pl 1. MO]\CI(aDfiqCtI ceKaEhqrrocr/ l)liskovilr)sl. h sedei. cC yluTe se zmerom. brzkone. usekniti se -ce:I ceKHoflrHa smrkelj .(1. nadlegovati.f ljubezen.v seded-sedi ce{rd impf sedeti. lan stanc vati. -I[r tfi gledalec.v6@ddi samoliuben ce6€at6nsocr' I shmoljubnos! ce6e/r. 4.strast ceEAa sja adi indecl zaljubrlen ceDAann Ka I ljubezenska pesem ceDAa rrcKrf adi lam zaliubljenski. vseKa{or. gl.ba ceAe o a gnezdo. zadeti trgatii 2. c! AeB()j. -tlrr m taft dobrodelnik ce6€el6eq. vse" eaveden ce. usahniti. kjerkoli ceRaAetueH. zajedati. Preval. ceBAocyDa c€ pf. vseeno. {Bq4Jil. goreti v ljubezni. stalno. taztog ce6anwrja. +Ha adj iz biserovine ceAe. cd Toa ro 360pyBa v-edno to govori.eAlMAecer tztrt ? sedemdeset ceAlMAecErmAuurrMrra f sedemdes€tletnica ceAYruKaI sedmica.pa zoali. MeFe Mu e coceM ceeAHo meni je popolnoma vs@no ce€r6e fl od cee setev ce3{aeH. zaseoanje cerryBu impt od ceAHesedati. gnezoo ceA6a I setev ceAe (a f l. ce3|ra^€[. aMr.vs(. staln(.il vse same deklice o.t cc r.rKrf severnlasKl 44. Stevilka 7 ceAlMMr[ra tuufi sedfirct ica ce.y6neae6en !6Je r? samorluDJe. kar naprei. stati. inpl fem biti zaljubljen. kon jar ce[iMo^oruja f seizmologija ce p ft Iam.mjKo. biserovina. -ettn n1 arh Dolicai. MoAcKil. -llrHa adi sedanii. oseba. planinsk6 sedto. t BnIIa ceraBfirrerr arU bliskovit. vseviden. vertetno. zabliskati se. J. presahniti (vodnjak. -xxa adj vsemogoccn ccrlorMoi'r<fiocr I vsemogoEl l ()s t ceru dd. oroinik.egorzem ce6€. 2. laMY ceAel ceeAHo tam je vedno sedel.i cera? kaj.VEo I samoljubnica ceBscroKpeTop z visok dr'avni dostoianstvenik v Bizancu in fevdalni Srbiji ceB.. zdaj.m larz -a6bro del6. . -tl.ce vsega srca. cera 3a ceta za seoal.eBrdurEa. krcsalo.g|eaanje.)orni konj. 2.l. zbadati. 2. 2.-u[{eDepl6aqKlt n. tll. gnezdo: kuria gred. {tlu . adr 1. (pred koniparativom Doudaria) le boli: ce6an. gl. zdanji. -JHa4dj vseveden. vedno ceDeprEaK.t scde. vsakovrsten ceKalo r kresilo.m l. (kraj) povsoo. 81. ki vse vlall ^di 374 rjcnnurr.{wr adj-ed. birii ceiMegciln ddi biriSki cejcaHa l. posaditi koga (za lJlrzg) . . zaboleti. ']agagl. zaoava. lig trgati. ceBepr6a. vseveo ce36Haf sezona cesA6a f setev 4di setven cer4A6eH ces3 fl1 4/l1 konjski hlapec. razveqrrlo ce[purJa. n lam L Lo. vedno.r. kresniti.s{erd adr ves dan. I severnjak-selernj akinja. -ttt a adi rh lil vsesplosen.eA A i. pantokrator (bog) ceAlM 1?ram sedem ceAuuaro^ari(.ki ga vodi ceKa impl bliskati. ieprav. kurja gred.fi samoljublez ce6e/r. sedaj. ognjilo ceKrrpat sekira ceKnpa (ce) impf lit jati.Atrr{fi Vsevealnez. Ila cAeEoTo ro IIpzrBu ceaeloTo tudi slepa kokos najde zrno ceAer4e n alefi od. -runa cdj (D "g) ceA^a najvi5ji ceA apHf4a CEK|lOTtiHA ccrrrucr / najvi5ja oblast ccno3mo-rKerr. trenutno ceta iwpl segati cerartrcrr. zaljubljaIl se-zalluDllt se cea€.. pristaiati ceAnrrTe. na kolesu). ceBepo3atraAr??severozahod ceDepoEcToKm severovzhod . vasdvanje.rK[ 4dj sejalen cejMeH4eJMeEd. sejalka. -KBap/orl vsakrscl|. ceae o gnezdece ceaelrRa I vasovanie. (das) vedno. kresati ceKaBsqa blisk. ceAAoBBHa ceMoBrua I sedlo. zdajSnji cerauHEsateraunn qa f sedauost ceraDrocr I sedanjost cerAe{erAeKa adv povsod. tivcti. MO CKaattqlIoct' ceKaAeadr Povsod. opazovalec ceja Ka / sejalni stroj ceJaHuHa Posev. rlpr. poseveK / ceJaq f4 seJarec cejaqKa I l.

ceKHyBa

376

ceM|!I'

ce lperr ccMrrpel, -pHa adi vesoljski ceMxa / seme, zmo, Delka ceMo)KeH, -xqa adi- najruzlitnej$, vsemogoc,mogoden ceMorsrocT t Vsemogocnost ceMoK t vsemogodnost ceMo*eH, -rfuraddj vsemoeoden celdoureH, .nrBa adj gl-. ce-

377
nje; j.unij (po ljudskcrrr L,r reoarlu)

ce./rlltrrnE 4 argtn od ce1.o KTAI cefgqy ?/o_n-(oblika za in_ ce.L vehka vas; 2. naselie oz v a s olreKlnt objekt) vsakemu ce^cKrr adi vajki, podezelski c€xp€r r'' 1 skiivnost; 2. iz- ce^crioqrotrarrcKn adi kmetijIOeek ceKperdp ttt sekretar. tainik ce cKo crollallcrBo n kmetii_ ceKperdpKaI tainica stvo cexc t t sDol ceaqq fl l. vasica; 2. zaselek -sekta, ceKra I stranka. lodi. ceMalDop I seEafor, sisnalna ta naprava, signal ceK'|aiEt m sektant, razkolnik ceMe, -Illra a seme; kal (razceKrop rfi l. sektor. oddelek. dora) lig potomstvo podrodje; 2. izsek ceMeaoA t?t seEenovod cexvnA- ceKVRAan, I sekunda; ceMeen, .Jrra adi druzinski trrp, trenutek ceMeeH,n ceKlrrAtiFr tn sekundant. DG ceMeJEa ozenienec I omotenka moenik, prida v dvoboiir ' ceMeJHo4de z dnr'ino ceKl'|A.dpeH,- -prm ad; s-ekun_ ceMeJsrBo r? drutina oaren, drugoten, druso_ ceMeHeH, -l[|etla adi semenski vrsten *" ttt semester' cdrqxja, -I|tr I l. oddelek. od- "ffi1; sek; 2. ned razteleSenie ceMa (rcrEE adl premilostliiv ce$qrtpa pf, I secirati (cesar.,bog) ce aEe4{e^a'Exu, _ag{ 'tn tn ceMfiqap /n seminar, (tedai Kmet tam prostak. neotesarn prostor) nec ce^,MHapDJa,-|dr I bososlovnioe aufultt1e n atgtn od. ceta_ ca_ (srednja Sola zt duhov_ neq (Inetavz nlKe.) ce,raE a I vasdanka, kmetica ceniqr r7r vesoljstvo

cer('iyBa impl od ceKHe 3 useaovatr;,ce: usekovati se ceKora-ceKofatu odv zmerom, veono. vselei ceKorauien, -uiua alj vsakda_ nlr ceftoJ, ceKoMy, cexorc, ceKou plon vsak cexojArreoeg,.BEa adi vsakG dncvcn,vsakdanii ccxojAxes[e, .nJaieroJ4rerje r vsaKoanlost cexoJ4nernu*, .rIr rr? dne\rtik. casnrk cexoJAleBHocr I vsakdan iost ceKoJnar ady vselei, isaki-

*iffiffi

ceaancra adi kmedki cenaHcK[ 4dy po krndko, Kmet

kot

ce.aaElr€fl den od ce^aHeu . xmecrootrok. kEretit ceaall|IrEa I preprostost, neotesanost) kmetavzarstvo ce^B[Ja, I bot cipresa {u ce^eK||uJa. selekcija, izbira, I ooormnte c€a[A6a I-selitev cearA6e[ adi selitven ce^rqa I preselienec.sl. nDece1tHnK

'?

kmedko prebi_

ceqoKoccaq{eHoKocel,crl||ll

cep6s.adj /dnr l)|l.\t, rvr)tn I qen, brezskrbcl, sl|||x)stt,L.rl cepr.hpa imp| sclvil{tl; jtl predlagati; Jporr lxxl|| lIr I DOSaSt ceputrcm l. scrvis. st(,t.ltvFrL! ceiroren, -trna adi Dolasten delavnica;2. gat.nitltr.il cern€ t 1. senca; 2. -fis kon_ cepteE n vzidana orrtllrrr r tura, obris; suh dloveik. bq spr4vljanje postetinir(. Ian elovek;3. privid cepn{l,. :lru f fat ceruiap m fatn brezdelnez., prooaJatna na prostcr|ttr\rn detomiznez, Ienuh. lehrh. DG cepAap fi a/ft glivirr. l \trt|r. stoDad 5ina, poveljnik, voivortl| ce!4iD dli seDdnat cefte{l'M adv zapovrsljo tx,v ceHoxoc nr kofuja; das ko$ soo

ceseurrap ,n kramar, trsovdid z raznim b_Iagom;iro; vsevec, vseznal ceHeurralrnnF _l trgovina z oroonJan larnr ceneurro-pron marsikaj; razne cfoonan te cenraglJa, -ai I senzaciia certa inpl zasenlevati, iaslep. ltati, senditi cet'','la f L sendnica, zelena utica; 2, zool sinica oerqsap n sinidar, kdor lovi suuce ceru pKa{emsapEu, _gul, n past za slnice oeHulrne z privid, prikazeD,

ceHoKoceH, .crla ddi sc|(,)ctr ceHTerquja,-ror I scntelrir, r,, ora mlsej, razsodl)ll ce$!'EherrrdleH,-Aro ir.ri :,(.rtt MOKCII mentalen,_ tustvcr, r(.hl{,, .AIra 4di premoder ceMyAap, Den,ostaden cefiap'tltrgovecssenom ceE!tsa .'ae'Iapr'8rl m, f ceslp m r'mpl gl. ccrjrl cenapHuK, gorCic:r,Hl. (nrxrn svlsll. senrk ceE.\ecT ailj scnfcrr, st.rr.rrlll .ABa.4dj vsenaro- ceq.|Ir in?pl scDiiti (slik, ceEapoAeE-,. ) oen, vsettudskr ceoMaeH, -JHa.r,ti v,l:||l ceuar m i, seoat; 2. zsornii ceo|IlpareH,-T||u {r.ll v|'r.r,l,,,,. dom v parlamentu zen ceHAB[lr. ,n sendvid, obloZen ceotrOarriocr vs(rtr.,(,) r|1t / KruNET

I I I I I

"Tffil

.ri vscst)toirr, v,,,.

ceomtr'to 4dt spl()$x), lrtl splolr; ccolrrrrrr) ||D Mr. rl sploSno sprcjck,

vcndar, kliltl) lr trl ."ii11i#l3di#"{" r'(ll1, scs,,rr r njc
celrHe ce. ccrtrryalJ ct l|t ,

cedax.coni

predrainitiii. r-,i,'r,',ltt L,:,
trzniti

i tttl

cenrdMBpurl scptc||tl)cl cerrreMBpltcx[ atlf scllcrrrlr;
sKl

I I I I I I I

T

cepeeH

378

crrvpHocT
cuApo r? sidro, gl. (orDa c[ja^xqa I Zarnica cr4r(He,cnKa pf. im,l zav'iti. -iacvia;ii-kritati; zacvititi, vresdati, cvidati cftxlepl ,interi.,fanl ven! pooen serlzglnl! crd(TepAEca-cuxreplca Lt napoorrr Koga ch(repMaqa f fam znamenje za konec obiska, druga kava cr^a f sila, mot; fig pl \ojska crrieH, -.^sa ddl moden, mogoden,silen, velik crleurja, {ll m lam r|silnei, samosilnik clraegncr<n adj nasilniSki cn u. itl1pt siliti, prisiljevati; pospesevati,krepiti cr.r^xHaI mod, sila, silovitost cE^qrrK, -4!r n nasilnik, oblastnik, silak cu^rfir,rK}j oiLi nasilniSki, silacn \tsa impl posiliti, posiljevatr cn,{!tsar6e n posilstvo cnaydra I silhueta, obris cu W ad! s silo, siloma; prisuteno cran6a6ra ,l simbioza, sozitje, sKupno zrvuenle c[M6oa n simbol, podoba, znamenJe crn6oaaa*1ra pf, impl simb.} lizirati, nastopati kot simtot cI|MerIrHJa, -Er f. simetrija, someue s slmoor cstltw{ m na poseben naain pripravljen bel kruh . cl|MuFtula, {u-cEMr@Ja, {u m pek, ki pede bel kruh, c!I.
MI"\

379

qIIf€)Bocn

T
T T T T
I

cepeeH,-Jsa {epej^rs dr.ll ki cc(anaaon fam dustvo,obdutck vsebuje mastobo Prvega cekaBaEe l. obdutenje, obmleka '1 dutek; 2. spominjanje, spocepejrepa r??, mastnost plnef mln ea mleKa ce;eHdAa11. serenada,pod- ce$a f lam veselo razpolotcnie.dobrEvolia 6knica: 2. slasbeno delo vrsta, red, cebre n lam prvi'jutranji nacepfiJa, -nu iserija, $16 n-fam prni bre fatk kln ali Dro.laia kup Ali prodaja, zadetek skupina ceQri atlt fam pmi( ceDh6_3eH, adi l. rcset,2. -3Ea rfiroca, ceomca, .ce(D{oc!tsa. I, irapl inaiilen; 3. zamisljen, potrt .cbr[,rocyra. narediti, posKusltl prvr-oe' naredlrl, ceD[63Bocr I resnoba lati, poskuaatiprvi ceirruja, -uu f tam glavr.ica, ceueto adv lil Popolnoma, kapital, posest,imetje povsem cepneFrrfo{a serp€ntma, cestt ceqa I 1. sednja (drv); 2. pc na vrluga, oKlluKa _ kol, klanje z. cepw m I. serum, sofirvca:

impf sneli, sledi, odstaviti, snemati,sladiti cul,uraru3fipa pf, impl simpatlztratl

t
I I I I I I

cecula, -4r .f zasedanje; izprtnl roKl (na untverzl, ceiraen, -,lxa adi vsemogoden adj. vseslovanski cecloBencKn cecpAes,-AIIa 44, pnsrcen, go' nec cecpA[ocr I prisrdnost, goreanost cecrpa I sestra; medicinska sestra cecrpaE 4d1lsestrarski cecTlraHosrI vsestranost .
ce.c'rpwrc<*ctpt'JlKa

ceDrvo. gl. BaKIIIIIa

ceqe iftpt
uiLr u

sekati, rezati; li8

cr&ff|arr|Ja,-r[r. l-simpati ja, naKlonJenost,tJubezen crrlwrosrryrrl r?r simpozij, shod znanslven <ov cuMrrnoi! r'' simptom. znamenje (bolezni, p6java) cmry dlrl-criuy drrKa fi, f simulant-simulantka cnMvlrr4ra ir.1pl siEiulirati, hliniti crlnryttdn adj simultan, hkraIen, sKupen csMlDoHrja, -rn I simloniia glas, skladba; lig harm,r crrr, {Bn m 1. sin; 2, Ja l neien n:rg(rvur'; /i1; fl,' 3. vek v okolju: si,l plittlilt lt(!. cuu adl sinji, rnr)dcr; ( ||ll KpB modra k|i; crrrrdrycrnrr sinia oblcka c[Han n ,ol gordica crfianoB adl gordilcn c[HAsKdT r, sindikat cfirrrrAlra!{,-qn tl Ian m^mhl
slnKo

sestrica csreH, -TIm a.dj nri poslednji., zadnii ce,ld pl l. zadutiti, obdutiti; 2. spomniti se cerisGcerrao a dutilo, dut cer'trt/J,r aih' fqfi rlajbrt, vsekakor, brtkone,- gl. ceKaKo
cgI[AeH, -]rga 4d, culen cqnrrEoct f dutnost c?.rte alv 4/C Potem, Potlej, nato cekasa impt l. lutiti. obdu' dutiti se 2. spotiti; -ci: spominjati sc minjati; -c€:

n, I Qefi

ceqr.ri, -uJa, -net pI -E'i Pton vsakogarinji, last vsakogar ceBt/u{urne{equutre n clel Eozda za poseko; posekani del gozd^ cequ o-celrrrBo 17 oslnna, rezilo: orodie za sekanie ce'{M iapl sekljati, reiljari ceqKo r?1 febniar (po ljudskem koledarju) ceullo pfon marsikaj, gl. ceHEIUTO

Bv Yv U u

claee impf siviri; siveti crlKaB dd,, sivka.st cnDoKoc d4,/ srvolas 4dt slvo ouvne cEDOMaC]tIlIIesr barve cnra I kapnik csra, c$Tfirre impl, pl El, cEfa, cnrrra^ rl signal, 7-nak csrvDcrr, .p[a oal] Eotov, zancsliiv, varcll cr|ryprloccrr, -clia 4dJ vamostcn cxrvprrocr / gotovost, varnost

cuMHe-cnMurra, cBlnllitsa

pl,

CuI|eBa-crrHeDI|Hamodrina, I srnJma cn'deBtr'4a 1. modrina, sinjif na; 2. med drnavka, podplutba cbttee ifipf modriti; mo-ce: dreti, postajati moder, sinji cmda, -rq I arh l. nizka okrogla miza; 2, pekada cml' o z modrilo (za bombai in volno) cfirn€D ali modrikast crd{€Bocr f modrikavost

ce l((tBe[

380

crrpoMauKU

cnlroMaruT[Ja

381 cnamflapr imrf dlakocepiti cmHrrrapKra l. kramarica; I

cryop f . meja_ (med njivami, rravnlxt,
med vasema): BO KOr. a cHHopoT ne .ae.snhuoobnez ne dela vsem na

ca!{<oBerl, -t4l rn maloDrid_ nez. nidvrednd cr|I{oirEqK. I .vijolica, gl. re MeHlTa, TeMJalrgra cI|HoEnM nr sinonim, soznadnlca cranoor adj modrook cEotrc-ac m sinopsis, strDjen pregled

z. zamolket,hfpav cErKaaocr. t zamolklost. hripavost crrfl nB adi sipek,prhek (zemt1a)

o"ue 'TS,t.l;,fnH?i;"f c'|m€B a-di 1r sipek, prhek;

c'ma'fl,!|aa adi koTay c''[e pf, impf naliti, tralivati: !ce: razbezati se; izpristi_ rr se; trg spraviti se na k.r ga; p-osipati se; obrabljati ' se,cetrati se

"?.#ffi-J"

siroI revsdina,

crrnlrqBtxr I sipkost, prhkost, orooUlvost cwne-irdem od crznrca $CincErocr4l{ro_ruJa I modrina, srnJrDa, ctlleBa gl. cnpaR,_-qq n sirotek, revEek crDoka ady sinoCi (olrok brez starsev) cuo(auen, -ura{t'Ito(eureH. cnpmee dem od cHpaK sirc lt -ma adj sinoCnii re{, strotica qrurarua qdpawuaadi ubog, reven, siroI sintatila, pomenska zvez mastr cqrarr.ca I gram sintaksa, cnpdHa I l. sirer\a, mit zaDesKlaonra lliva Zeoska; 2. alarmna ourr€sa f sinteza, strnitev zvocna naprava pt, _crrTreT_n3*pa impt sinteti- errpenap rlr sirar zrratt, sestavljati,pridobiva- cnpenapra sirarka t rl ( umetno) crlteEapEqa t sirarDa CeD(rl4'dedj sin_kron, htrateD, cEper6apcKx sirarski adi socasen crlpel.apgtto n sirarstvo cttfrre4-cndorr.urlaam, t spo_ cqp€Ee rz l sir;2. sirienie: nuncrca oseqo cr4rer6etrd plaDiniki cE|&Dr ttl Veriga srf;. c4p-er6e r demod caErrnp Jenjemleka Ha M eKoro sir"Tffiff cEqBpgllja, .tM m arh kdor capn impl siriti, sir delati dela verige; kdor okuje jet- cgpo,idaa,.cH n siromak, re_ vez,uDogapam croEal( ru ivje, inje clrpoMaBq€ dem od,cwprc.v.aB _tt cEqr, @ta, ceTo,pl c- re pron siromaeek ves; rre co cuor (yu) ni cnpouaDxa I siromadka, reva pn pravr-e cEp.o arTq adi ubog, reven, cnla@a, V f koze: Ma n sfomasl(r cmrauuqn otpice cr.rpouarxl adrr rermo

chrop€H, -pna adj mejen; cu_ HopeHKaMeHmejnik, gl. Mei_

crtnnaqapctBo r kramarstlr,j (llakoceDstvo crruo z drobiZ Kfl) cr{t'lo ttdlt tla cuTtro na dr.t)l) ckpocasocrf sesirienost no (prodaja) oipor!rua I sirota, uboiica crrEo&iac adi drobrurkl:rr cnpyn n sirup, gosta sladkor( psetuca) na raztopiDa; med zdravilo clIfltoconcraeHfiK,_urr (lr()l) t'l itoposestnik cl!'rHocorlcTBerl{qri& aali (lt.()|,. cEcreMam$tpa pf, impl siste_ noposestniski mallztratr ctrrHoraja I L maihnost. (ltrrl). cry .4j opp r^aAeH .L sit: nost; ?. d_robn iaiijc; pic(tnrc. z. objlen; 3. fig c,rt ot xritl matenl(ostnc vrc(ln()rll Boror sit Zivlienia I q{req, {Ra adi dioben. mai- c[Trry?sJa drobnint.lk.,rIc,l. meti malenkostncvr:cttirrrrt I heD,maler*osten cETo t1 sito qtr-erotecErqe n dem od. c''.o crrryaq[Ja f situacij[, pok)rll. sitce,maihno sito razmere. stanie qrrccr

cnporrrma^I|rare fi erh l. sirousntca; z. uboznica cDpoca ce, crpoc!tsa ce ,1. Itlpl sesiriti se, sesesti i6_ sesrrjevati se, sesddati se cnpocaH ddi sesirjen (mleko,

"Tiffilniff, adi kramarski;

z. otaKoceDka

*:ff]|:rffffir,rsistem,s+

"'ii'Jiiif,#i#,uttocc'ucnle'sc sprcmlnJoJo; grasD sl 2,

. f,. o tutn(: ce cJarrrrl ovce so brclc cErl|err{ m l. maleokosti. drcb. claeaja\ inpt sijati, :vcttt I se njariie; 2. drobiz cJaer4 -Jfla adj sijajcn. blc_ cJrry ilnpf drobiti, menjavati stec, svetel v oroDrz,razkosavati cJaJ nr sijaj, blesk, svetlost cErr|mm I gl. cl{Irrex( crTlqrqa I L malenkost: 2. cKa3t|a_l zgodba, Ijudska Dri povedka, pravljica drobno sadje (hrulke) cnrryrap cdj drobnjakarski, cKaKaaeq, -,/rrtu{Kaxylieq, ./r{rl malenKoslen m zoor zelena kobilica cl|TH||seDocr/ drobnjakarstvo cKanapafir f zool sraka, c.l. cFrHrrqaprn l. ktamar_ trc(). capaKa,cTpaqra -2. cxa|(r|e, craKa pl, impl vec. z- drobnim blag<im; sl, motcnKostcn alovek.dlsko ct(oxlc. cKoKa ccpcc,pikolovec cKo^o f 1._lestva;pl stopnlce; coe,l\cD (mKOB) c cKa^a da-

4di sitast aai situiran, prcnrr> cvtn impf sititi, nasiaevati: ffie*, sititi se; veseliti se crtrfiM{rtFlMKa r?r.I vrvicu -c€: nesreee lig rule clar'I adi sarno

I I
I I I I I

ffijl

.* ,n bot puhasti

cKa a!Il|

q<aIIIt<a

cKDep

cK oolpeq

I I I I

t t
I I I T I T

cKa3Ha cxacrpv, cxactpyta pf, impf podklestiti, oklestiti. pristri6i, zmanjSati, la utiSati koga-klestiti, obsekavati, obrezovatl cKacrp!tsarbe tt podrezovanje, nezanje,oorezovanJe cKaqrl ce, cKawla ce pl, l. povzpeti se, stopiti na. vzpcnjati sc, s(opati na; 2. TIlIA spcdatl sc, spajdasiti se spectrauiaar adj ope3an, onemodavati sc, pajdqgiti se ger pt, rnpl cKar[|(a, cxrllrxllq cKamarocr f onemoslost. oslaumazatl, oblotitl. mazati. belost. oDesanost blatitl

tridnlh stop'icah cnat adj diag; cRan A!*as craga rgovrna cranan .adj gnil; trhel; lig oslaoel. onemoeel cxarapufa t ft gniloba, trhlina; lig slab udenec cKiarruroqr f gnilost, trhlost; oslabelost cKare, cKa[!Ba. pf, ilnpt zglri. ar, pogrnru-9ruu, crKavatt qratreq, -rflm z hrib med dolinama cr<a.uja I draginja, gl.- cKalo-

cranHe, cKarila pl, impl 9ry4gau, rzcrpau se, poglrutlpesati,crkavati cKalauu, cKaAaqtsa pf, inpf omagovati, modelirati, delati po kalu- cKamr!tsaqKa opesanost,oslat DU belost,onemoglost crtarrecr ad.j r?ri skalnat, ka- cKanornJa f opp eBTwrrrJa menlr dragmja cKa-^rl o r? stopnica; lig stop- crcanorleu dragocen adj nJa (razvoJa., cKaloqeHocr f dragocenost cKar.Btra-cKarnqKaI dem od, craqtsarse gnitje, trohnje'1 cKa^a lestvica, stopnidke nJe;cr{avanle, propaoanje cl(a lll]tre n atptn o<t cKaia cl(alr.nrJa,{I| r'' lam skopuh stopnisde cKa\tq'dKa fafl skopulja, skG t pusKa cK.r lr|{Ka^ltrr€ m, I pgrl lig dolpin cKapaI resetkastiraienj; mectoMa I milnica, gl. ca[yso na raznru cnapa, cxapfra pf, impl spre','|'tTa cKaMeHer adi okamnel ti, ozmerjatidelati razprticKaMeHerocT I okamnelost Je, zmerJao; -ce: preprratr criaMel|x ce, cKaMeuvBa ce tt. se, spreti se irrpf okamneti, po;tajati *;: cKrapeA€H, -Arra ad.i lit arh men neprimeren, nespodoben, c\awla, .wr f arh Solska klop gro, zopm cK.EAarr- rn, Skandal, spotika, cKapeA[osr f lit arh nepfim€rnost, nespodobnost, ItonuJ sanJe, sramola cK itfl pt skandirati, pG rrlnazanost ''AIrp^. uoarlatl. lzgovarlau Do me- cKaprar[tra f med lkrlatirF 3. tri skala, gl.

cKap!tsa.na I prepir, spor cKacKaI baika, pravljica, gl.

KA

cK,/.Ce,Jr, .CKnCe UM pf, impf sKtsau-Krsau crwa ce impl potepati se, nltl klatiti se creae rz zidarski oder; brod, cra[Taleq, -r!ry-cKlrTalr ,n podoln, splav tepuh cKe^er m okostniak. okostie: cKhaarse .r potepustvo, potep, skelet(stavbe),-ogiodje " POrepnJa cRelre[rrja,-rxr rfl brodnik clorraq{u-cRrflHr,rqKn 4di Do' cKe euzcKn adi brodniSki tepulki cKenca skepsa cxnllJe pf potepsti se, izgubiI cKeq rfl veseloigra, enodejanrr se na Potepu q(l{rltrmlTDo'1 gl. cl(lrralle. ka cKwrpl (sg craja) smudi cKIIlgItK, -ry{KtfTE{4a n, t pG cKlnlace itnpf smudati se tepuh, potepuSka cru{arbe n smudanie cKr.rga nadrt, osnutek, skica f crurja'r m smudar cx^aA ,n l. skladisle, magac\rlta,$a adi smudarski gaztn:, vMa Ha cKlaA tmetr crurMHe, cKltMHYBa. iUlI v zalogii 2. tit skladnosl, Pf., samo J. os, sg srnlt! v glaubranost, sklad vo, na misel priti, posvetiti cK aAerr, -AJ#r adi lit ubt.\n, se skladen, harmoniacn cliJn'''r alj raztrgan; lig one- crs{aArrpapl in inrpl uskla(li. mogel, opesan Sditiuskladi!dcvati cK aAr4raEe usklaclildccKnrrErrocr I razt\ganost: tig '1 nje, uskladiidcvanjc onemoglost, opesanost cKllrre, cKErlEa pl, impf !az- cr< aAuurerr, .ruHa adj skluditrgati, odtrgati, presekati, cK ena, cr etryBA p/, irrpl prekinjari; izdrpatitrgati, zmasiti, povrSino opravltl lBt. crKavall; unrcr0, undelo q(^ep&a I skleroza, otrdccxmrllBaqKa .1, izlrpavajode, tosr unrculoce oelo cx eqKa ce, cK ettrqtsa ce pl, cKlnm, cKr[ryTa pt, nnpf \rkimpf swLati se, spaidatiti peti'vzkipevati (tudi fig\, tzsespeaavati se, pajdaSiti se Dnttuuu cK €rrreH ad.j tkJelEen, zac'r''J''ie,. cKrmryBa. pf , impf orgnJen upalsll, usabnrtt (vooa); cxrerureHoqr I ukleSdenost, utrniti, usasniti-upadati. usizaorglj enosl hati; utrinjati, ugalati cx etrIlr|, cx.1rerlrTvaaDl . imDl cKl'cE.ar qdj fig. vznevoljen, ukle5ditj-ukleStevati; iidrg; sraoe voue, poDrr, poparJen, vau; zvl se-zvuan se -ce: polrr v klobdid cKrrcHarocr I vznevoljenost, crdo6lperl, .prgr m zradni mepobitost, popaijenost hur na vodli oovriini

cr.Bep n majhen park sredi trga cKBepHaan{xDep8u impt sktu-

cK^oFr!tsA ce pJ. Sdegetanje.AoBpa5e4. dolsonos sestavljati. nagovoriti. cnrlYEqtra ce pf. c*nornwa pf. . uniditi cKoT'n .skoporitnost cxpxaDnrama I skopustYo cr(pr|rcq. sxtDen cRpxaBer6e n skoparjenje. cKorNq?lraEe z grbandenje qnoxlpqs Ge.. zapiracRorci@ .. impl crcor<rre.-rrtrta ddj nedaven. novo peten gospoo . fft zool sestaviti. grdobija. . luotusce: zaKEo ca qef.srez cKpexeH. kositi (tavo). cl(p6rr no HeroZaluieza niim crpraren adj okriavljen cKpBs. c*parysa pf. odrei'enelost.ke pafl{Kopavau (l'tDograo. 3..c€. povzpetnik. odrevenetii dcel osupru!l cKp-aen. varden. tmlrf Et.cKorKYpqFa ce cxor.Povezovati fic zabubiti se-za?t. umrecKor(x?E . cKG DatueH croplr. skleniti (roke. 2.opraviti. zakon). u. zdruZiti-zdrute-vati cKoMpas fl tctn zoprnost. cRopcrueH. cKoMpa3 M!' e neprijetno mu je. troska cKoDo aQv t.'losten. prikriti crpreu adj skrit crpf.. milnica. cKo3sa adi samo I breja (ko za) cxoKa impl skakati. zapreti (odi). eq adi dolgokrak. okrajtava cnparz. necavno. cfi oE['E pf. se t . 4n adi \agnjen k (pijadi). Ceti zbadati-pikati. odrevenel. nagnlu Se- narcditidclati skorjo. poskakujod.iiil. . nagriti.skpt kraj. ce. skoporitenje cKp-xaBeq. gre cx.{[lE{Kltt(attto {Erp n g[ cKDrRaBeu cxpda.Tfla adi poskodnica (ples) zlotljiv. gl. z. ce.Do' ubiti.gr m ut lnwecraopo€rDeq. cwryryn pf. croraqra f iaort skakalka soslaSati +irlli. cronpa. poskoCiti. " s(oponlnez. skopuSnost. impf B adi zaaeti tolai. cKogllEa tt.. zona. inje.. Sdegetljiv. .alovati. impl skloniti. poskodneZ lec.cKor. sceti (otrok) getati yaa. nagibati.. boledina cKp6en. .. cronqe /f skoliti. iml zaweidati.tmn clrl se crona.(rcE. sKralnjr. ce cKoKIFdadv skokoma cxtryw. prej. maltobna srasa na lulu: mreluca na pov:rlju st6jede vode cKpareE 4di skrajsan 26 Makeitonsko. nizkoten. Zivalski. bolei crp6a impf lit . impl o.e d skriti. koCljiy. Ko^Ky (Inro) . grcav cKopsarocr f gfdavost rmol cr. cR UldV.Blov€oltldloBr tl I I t I I I I I I I I I I MOXe IIOCKOI'O CrmpreJ spreti cr(pEr|'|lr oe p/ prgsesrr .u@a l. kljuva.e.crt^onr|teH. dvignitidvi gacKaIrEJa lZlindra. sKoltonuu q(px(arocr f skopost.t DuDltatl se cKopaBn. iival crorcrs adi tivinski.r(IIa aat pesn stc. ce ti-konaavati zgrDancrlr segrDann. crourlra l.f . cKorsrBo cxoqaser adi otrpel. uMa cKoKoT racp ga cB o!'e. impl z'riti se-zvijati se v d. tako rekoe: komp rocKopo hitreje.. zmrznjen cKoqa{erocr t otrpDjenje. zadretl se!?iti. sklepati.. naklonjen cr/tor|ocr I nagnjenje. rita"" cKoxroTKa rnpt zg@Karr. tmpl seqnati. priskulnost. naklo nienost cK^owr. cnopwt pl. umazan. cronqla impl l.gedkrjiv. ototen. okamnel. gabi se mu cKoDas(rr f ykoyanost. ft fam skakacxninln. zaonJr creaja al. skakad.Zgedkljlvj9. impl skraiSatikraigati. nika cKoKaq tt Jpof. zank^ (za pticE) sKor{Jm^nBocr f ldegetavost. dreti se crpxbl adl skop. umazanost crqrtrrrtraa I gl. skoraj.rnhe z skrivatilde cKlrnsf. cKoK Ilao opo cr o fl.8 pf. daleC crpara pl zakokodakati crpama f cinek. pI cKop'' m arn Skorenj (raat pll _. zvezati-vezati.cKoKorraD{Korqrl|rD .ali skrajen.. otrD. ttosu CKOI(OTAIIBO IIDAIIIAI6C KOCljivo vpraSanje past. cKLott\z.g stjinjati se. pf. skakalec nrca -C€: f. vkoyan za. cK.. izrl arrr kotrdati. skleDiti-sestavliati.. dobiti-dobivatiskorjo cKopaufeH. cKoKa klobdi6 crionor rz Zgedkanje. imql otrpniti.r lLtn tiTkot\o ra!nanje. skopusru. kmalu. privoliti-sklanjati.. skorajSnji cKope{.oBa\ adi otrpel. poskakovati cr(oKaatillrr]ef skakalisde cKoKa^rrrqa I Jport skakalcKoKa^qe z frnikola.-tam scstaviti (stroi). cKpM. razbiiatii za.. u poskoden.E. -ce: rati se v dredo cKlrer( n ivje. -EJE. lost. tgetkljivost. zbrati v dredGseganioti v dredo: zbrali-zbl. impf prebuditi-buditi. grd cKotrsrro . craVrqa t 1.ii:frj. ogabnost.-tis . ce "cKpBlTa tmDf za ztve tn mf we crsroH'crK oEett.-JE .cKlrecKyaa pf. sklopljiv cr(]torlqn oe. nagibati se. skraiSevati crp6 f lil Zalost. d zakriviti cxp. rajli.cKopaBI c(opor|los cnpsel|ocr cKpareBrqa f kratica. krilati.Lowlsa fr. za.unra 44. ni. sKopusluK c*pxatn impf :Eqpariti. Zast. 6Ea adi . zmrznlenosr cKosaru. irnpf tgedka. cKpAlBa n. zateti-zatqljati brcati.or.Bry m skopuh. nepibno3t cronm. c(opaBlra Pt impf SKlOtuIl Se. cKoqa{ira Pl. !ln?. qrgIYpltsa. skakljati.eEocr f skritost PT. zakritati. kodljivost cK^!Irrs. .ivina. sKorec sklepati. srerdn cKp€cKa. .di l. cKolxraB44. 2. impf cKo.

c anctta trratRa slamntK e. majhen. taJcKprr[re. cKvKaivBa ce cKlroT rDocr J uKroturvosr .pryparre r krpanje.cKpotuBa pL.pt. prazerr c. crvrva-eu adi skliuden krDati cr. sten cnalocr f gl. c^aMapuqa. 6. kamnivrJanJe. 2. Sibkost.'qra adi slaboten caa6irrasocr I slabotnost cla6una.fi latn sl^doledar . 3.crraadi sladek.' impl l. 5. 6na adi Skroben. delati lian ie skromnega cxy4uocr-cryAocr I rcvldina. 3.. srlica canje cKpcEo3e adr krizem nog. crp4xysa vati.t: uiezau. utrgan Komu KaJ.ra6dcntiocr_ I slabotnost.\a f. cKprrytsa pt. -utt tfi slaboum- c^aAocTpacTle n sladostri_ stje c aAlBaB-44. .rhanmagocr I osladnost. c^alltKa ke ce DpeIrHe spo2. zellen. potreben. .cj\aMt{x'( caa6!'r6aB4di slaboten claMeHu4a t s slamo poKrtla crra6irsasocr' I slabotnost c^a6iuraBa :a6nKaBadl slahi3a. -^.|.snaha. malo . impf siaditi. kroiSati.. slabeti caaoeers€n slabljenje.uzivati -ce: c^aMHa t sladkost. tf. clraAHuKaB c^aMa t slama. skuhati.Kprttl|eM{rapr|rle! Ma adt sl(nval obrnro. cr<vtiaq-m faz oden-rh lkrobov crlorceerpaa f _. noge. ki crpo6n impf-Skrobiti prdo ravna s lasco cKIroE. €u m L zool slavec. tmPI. cKsepHaDi. cxycttsa. slab. -irysL adj lit slapremagovatr . cKprryBa pJ.cr{rnlrnxcrir ski Ke. shujian. norodaj. plehek. clla}Itf. lrtiPJ nost. c( yrlwr ce prekrizanih nog (sed€ti) cKvnurrn8a t skupstina cxpcfi'. boumen.utrgovati zalkripati. c'aaoK. -n lomljenje. -qr rn slamnjada. cliy6Ey8a. -I5e I lakotnica c^a6uRcKlr adi lakotniden caa6q stabo -. impf crcpiya. naroaie. -q<a-cla6tlrroK. vleika. shujc'lprm.cKpuuletl 386 cryra caa6 387 claTraplllqa cKprueH. cKpoflr.j 1. pnti) kraiSati ga v aem-skrajsepf. val. -Itrur t?r slavc caan tz 1. m pfedcKprseE pt zlomuen. -vz. praznovanje taknil se bo ob bilko (nad c^aBel. zeDotrebno skromnost. vsako nalenkostjo) sla\tek. polomlu-lomiti.. . cxlro{KlTrtHr. brez okusa. maihne modi c.ralon6jKa I hval..zool skuia. cKpFeg. n*rlnna moc c^a6onrla I slabost. .4. c^aut(rcwa pl. cKltul4'Ball e Ha Aesvet Ien BOZavlanle na levo cKpHaDrrin pt gl. nedelaven caa6ar.rqll Dl Keprca ( sG cKycr. -na. koda boten caalr(a I slamica. razolu. praznovati. . skubsti io komu cK-poMl|lrqlf ittlpl kazati r.a ddi slaboten. gl. slap liubneZ. brez kakovosti in kolidine. razbijati cKprur (rcr t sl(rrvnost. cn16e. omeJenos! crpor. pf. razcr<pupaire cKDo6 n Skrob ollante crio6eH. neodloden. c^a6aK caa6ovimrK. nez gI. pnKrltosr crpSIII!M+. 2. (obleko)i 2. gl. zacKpKa f nerod6viten. -ulr r'1 slamnjatr. pozgatic^aBnqaf pipa paoau c^aso6!6eq. prgisdc. tmpl DomantKaulle uKrotrlr.Aen. skrpucati-skrpavati. naslada c aAEIrKaBadi osladen. tmol lzDuLtlr" tlg osKuorrl.cKp. crlnrn ce pl zviti se v klobdit. gl. ubog. zavijati . KvMoDa c^aMa Rimska cesta c aMapnqa I slamnjada cLaMeHadj slainnat.' caatra I slana calll|oca.tlniqa f drkostawica c^areEe z slaienie. razolr. krpu. tmpl zlomrtr. My cKp-uKa co 3a0v zagrozr\ cKvr tt l. -TRa 6. -ddi sladek. premagau-Krourl. zavtu orugam-ooraeati.av . -un trr slabid c^a6eecra6Hee impl slabiti. izkazovati spoitovanje itnpl (o slani) pasti. 2. krilo. cKpDE!ts4 p/. zoprnost Dlehkost. mu Je 3. Pit-el.(v sestavl) caaooAFtreH. plevek. impl skljuliti se. cKpcryBa pf.sa adi reven.i I. spodnii rob obleke. . ouliti. ponos. omejen cKDOmreA m Ktoluec crq'AoluHocr I lit slaboumcrpomreara I krotilka nost.\ar c^aAo^errnrja. slava. oA caaDaI l. gl. tig slast.e. pnrezatr rn seslu crly6ne. tftpl sKr!ati. crcvlowds. -p. zaskrtati. 2. impf skaj.crvnrinla. -rura adj skriven. c aMHa.sau.cnVaei. pasnlk polomljen cta6 ad.[aMeHrrK. tmpl aai skupslinprekrizati. c^aMer K cnareJcruradj slavdji cras. slabid. suh. cr. slabenie caa6eqorc. cKpq^[B adj Skrip.r-m adl. droban. 2.Jtrt . c^aMapu4a.. bilka.pt. Dosuaiti se pati.popularnost.'runa adj malo duten c a6oAvunocr I maloduinost caatucr. prekri Zevati (ro.slacaaaocerl.slavoblepneZ caisonelKa+.c^anollc^arKapKa m.sladitev ctiay. f slaididar-sla5didarka nica c arKapErqa f slaldidarna caar{rrir'r[re 12 skladilde cft|rarr n drkostavec caara'rror adj drkostavski caara.ukrotljiv cKvKa Il ce. zagosti uitijpukati. nri pipa c aMrrnr. gl.ruHlIBarben ootaeanJe. crpoJ!tsA PL. lig sladkati se.

zavatovattpozrDavau pl c^eaeKa zaleti stokati. c^aArxra. clo. slediti. caoutvBa cc rrl. spajanJe caerpatse /l sestopanje. go. ar. -Aua adi naslednii. <B t?t plast. sklt. -qra adi literaren. impf l. c orcvBa pf.svoDoootruben cao6o4g1rcrro -z svobodnjaslvo c.nra ad. prevelika svoo. os.j stro.. pf. (samo 3. gl. 2.fotografiratic^xxap . gt. rpara c/reA6e|IrK. samovo{nost. nogo.-Atta adl svoboden. Kar Je ocltno..em od c sga sli. nria"pgo e Aa ce c^I€serll co uora oaG Irrro co 36op bolise ie soo drsniti z nolo koi z bese-do c n< n stik. -qt{II|BapHrlIq . zapletenosl. naslednica: c^e\Ee .. c€. prosr c^o6oq. -ce: slaclU se caeKlBar6e z sladenje z. impf. -ry4{eD'a. srao{ost. leha.. c^oxl]r-r 6Darta slorni bratie.d.lIa (umetniSka in ljudska) croDo a arka.r.no adj sladkobesesleDid den c arKopeir{Bocr I sladkobeseonosl c^a: I: fi opp. c^aaogr caasmra f gl. c^aq c^ea'd a.statipostajari slah. zbesan cnucrll... 'Ce: SpOOrSmtr: ZmOttS titi se. svobodnja-adi sKt. impl l. Jan neplsmen slasen c^eflaK. c earuror ma Diihodniid c^eas.a ce irfld drsati se c^\*aB adi spolzek (tudi ftg) car€ra ullnp z drsali$de c {srar6e a drsanje crnete. naslednik.y6Eradi svobodoljuoen caoooAolateE. besedb. tliti (v celoto) c^se pf sestopiti. inpl tlr Ziti. zd(uzevanJe. plastnat cAoeDETocTslojevitost. stopiti s. slog I I . slepeti.impl spreidlati.imol ooDOtetavatr leteti.oarue.roooAapcKrr. impl zazroau. clulrctyoa pf . privrZenec caeA6er{qKa t l.ro6oAeE. sestavljen. tavkatl CAHXA 389 c.seslavlJanje..fis zaInisliati. slosa. c. ogon.ren ii'i..i zaduden. sovodeni. i aiari. c. srat canrrqe-canrxqta a.q{ /tr strvntK. kompliciran c oxeH. 3. " ari sklad drvcloroBeH. -r. samo 3. iz. slolcrr. ath svobod.r.impf zar.rdxen irar' zk)trrl pot c^o)KeEn4a{aotKerl|ta I lir l zloZenka. slulabnik.rvlqrxtl slutkinjica clrlFltsaq m lam slluga orym6en adl uraden.i zlit. postala srep. po.o(ur. privrZenost caeAerr.B^p m slivar.ota adi podoben cjrrl{rocr f podobnost cao6oAaI svoboda c^o6oAapeq -pqr&fif c. vor.em ftip od cao6oAasvobodica c o6oAo. z. trp stavek caora t l. poslaviti (Cr'ke). v sladkor. sesravl|enost c esar6e z zlivanje. gotvoren(drka r) c^oeBwt a. c/reA6erurarao a nasledniStvo.rt!tsarre z zlaganjc. c. s(:s lov f ljenost. sllvov nasad c1. . c^ervBa pt.ro6oAap fi svobodniak. ropsnao slast. zliv { dveh rek i c.ttlqeH.) slubii postati-slabo postajati. slc JevorJnost c o6oAry'aa^odo4gwra f d..slep.d. J.e'd zloteq sestavli(. zgresiti.lU. sla"t olce c^arKo z sladko.BHa adi grum zlt.prostost. lam fot. potemtakem c^eNIDa.Jna adl sla<iko calrrKotroerr-. DriDadati c ee I uliti. llnJvevell (del niive med brazdamc): 2. c ol. c e ejFa. ipraviti (spr'te.rn3.o-. pobotati. slulbcn I I I I I t I I I I I I c^oDecHocTt atth litera''.c. sloj c\oM tn zlom c oMtl pl zlomiti c^oum ce. rg poosra!1ll Komu. sladkordki. . soritie: 2.pf. hrrooDen c lTa ft sluga. os. sestaviti. zleteti. z: rzsloDltt caeluna-clegenra I vranica c^eKUr. bodoumen c oDeces. -nglr m slepec c^enerrKl adi siepdevski.dj sloievit.?r slikar.r<Ha adj l. slepr c^etre[. tarnatl. ulitost.'. za sleDce caen6rryr.-.ttntvysa. fam sliltorgi- c^-ro ar sotodie. sropanJe c^eAg I sled. trgovec s sllvaml clrrlBapsrBo t slivarstvo c^\DK f d.j zapleten. 2. Prrvrzc|[a c/r-aDar. poveza\\ c^eanocr f zlitost. bonboni. hlr. 2. osupel. vica. deipljica.lrYr(6€Ir caarKapcK[ 4di slasdidarski c^arKapcrDo n slaSdiiarstvo c aTtql"cAarKlrltt rn slaldi. impf lEabfiti c^o6oAere n hrabrenie cao6oanJa. ilediti cacAoaateauo{aeAcrae[o cot?i torej.ntrrua t sencE c^etropoAeE adi sleporojen clenorEja-c^enora f slepota c\eI m zlet crera. -w f l. rima cnuxo I slika...clraTr(apcKu 388 c^e^ee. inpt sladiti. -qn nr 1. 6yrrac^or r? l. 1. 2.t tl zool clerKope. grah zlog.. pismenka. k()mplicranost c^orKrf. o. 2-. splrI slenost c^orr. branivec svobode c.Itd plaiiii ira.a. gl. impl pognatl unrcrtr.zapra\.. pec c^lTapKa I pladenj za strcrbo c^l'rma€/rlrltrlKa I sluzkinjo c^vTglrtre n detn od c. zamaJatl.r adv slepo c eloo. Dodoba: sled:rtiAkiDrizor: fotosrafiii cntxa itipt slikati:. I dem gd clrrKa Dodobica carrr<osrflqaf slikanica crluHKaf slina c^rrcarr ad. prodajalec suv. sestavljcrrklr caox<eHocT zlozcnosl. tig kdor nem simpu vkuhano sadie ne vlql. stuvrJenle(usr(.

c^!rqB. blag. . pnpraven po .cMaJ!tsapl. pomesti.e. ovira. omehdanost pf. nedoloaen. tro kaj .umirja. zl]rzanJe. dogodek.Dehdanje.meglen vedno se irdimo cMarr. -!!npf "t"pru. orzen cMe oca f pogumnost. menjati. dogodek. 2. p. prepa/ cM'ag'Kart adj neugleden. posmehovati se.cMerryDa pl. -sua adj ratunovoosKt cMetl<oloAarea ft radunovodja cMerKoDoAcrlo n raCunovodstvo cMsmopacn[cr(a I tam pobotntca.t'y6oD disti r-ufrtrrl . cMaren. smo cMea{MeB f. lsamo J.aj.k^f fam motnja. sluginja c^v3ecr 44. zamotati-zaplctitti. Aolra . omencanJe. zapreti sapcosupljati.ry'i zmehiatimehdati cMeKrr!tsaBe z ". spraviti pod streho. moiiti c^lEa.. J.a. I znaJItse prrpravnost c. otuscrn.nakljudju biti navzod.rUune. zen crte l. adi sludajen. gran palatalizirafi cMeKHarocr I zmehaanost. impl impl zameguti se-zameglje zdrobiti. 2.d'aradj mehkejsi.ilrrna rrf.r -pt. iv6pn[nc cMerKa I radun. PJ:m"qr. rft smeh.int pl .. f pc porec. cMacrrocr spretnost. sprememt.tutl radunar. 6VHr r. zmesti aMeresadi zmesan.oluDlu c4x tn sluh. dobra radunarka. -BEa 4di radunski cMerKoBoAe[. nastanitev cMer n smeti.rlrpa inrf slufi. {|l| fi latn la|:ivec cuerxa fpesz nasrneiek. os. kloKa m.*9yPa impf sluzltl sluiboyati. cMen\iaa pL lmpl za. cMa !tsa pf. raaunstvo (v 5G I.pngocen c^yq. -mn nt fant l. cluanAopyBa__pt.narediti. cM€^!tsa pt. . spremem_ba. jajcih) -pokvacllmalaa-c. .pyD.irn zl skutiti se stiSati. sfrremeniti-menjaIl. cMeHu. mletev cMeHa I zamena. -af . naKUucen. zagosti jo komu. os.i smcti{dc. ifipt dati v. ljaj cMee iftpl 1. zmotiti.) oogoatlttse.omecltev cMeA 4dt pogumen. l. Prid. inpl zmleti-mleti cMe !tsaEe r mletje.etjal'a. nastaniti. zamenlava. gl. cr|'a/. cMeH!ts:ure fl menjavanje. presesti. izmena. pomanjsatizmanlseva cMzllltaIr'e.. cM6ceH. cmauxysa pf. radunalo. porrolto pometanje cMerpaEe '1 cnd. cl. drznost cMeAe. smeJanle cMea{oda.bodaialec 390 |lCnl cMa!u(a CMAqKAII 391 clrefta cMaA t?r smod. irastaniati. namcrir. iflpl c!{eK.erc 1.. c Yruare/l+allrare -rtrr m. impf zmanjsati.t I I I I caYr(6er K c yttoetrrK. tl zln. namellati cMecr!tsar6e r namestitev.?.cMecaf mesanica. cMarvsa Dl.rlvra I nakljudje.ITe. skrpucati. zmazati. 2. govonce c^!qaeq. srrecl c yrKIIreA4^yxrrTeIKA c.. namestitidaiati. 2. pospraviti (jed) vau se sluga.ry:xa lan. "W tfi lit zmedcnec cMererrocr I zmedcnost. zmes c!'€rt'n. posluh. cW sya. po nati.pofvarjeno Jalce slusalec. za. c. -BrF m slu. impl osvpiti. imeti cMera Ka f raiunalo cllterawcat lam ratunica (5olcMerarse a 1. itttpt c"v.rFa ce pf. pric. moceKa c^vqKa 3a IIavqKa ten. na hi. neka. gl. napLahtacay.re. cen.poslutati. posmeh.r ft smejavec ct. siuzast clysoroxra I sluznica c^!rM. car. roanost. cMar. K lluc t e twpl fam uxatutt.a pt. a zmanjlevanje. spravljati koga v smeh.. Ilpe(trca pl cn. duh po orgacMoAerr. radunanje.dobri prijatclii cMerKa. poituSa'ti' cMardf ce. zmotiti-kaliti. zlomiti. pnloznosr. re primeriti se-dogajatise. c''ecrUB trf. 3. k()rist. c^yr ce. cmavra..iaJio adv sludajno. menJavanJe cMec. imol skac^lqlBar6e a dogajanje liti.eK. preradunl iiv dlovck cMeJraaurcl<rfadiadv ratunarsKl-preracunano cMerKoaeE. smeti cMeja. os. cMera - cMereEIlK. CMaTI{OCIIDa Ce rr. cMeraq tL raEunar. -rna adj nejasen.rvtrvaace pf. osupniti-strmeti. pl prez od. smetjd cMer^ impf radunati. 7!rmotavatl cMerKa{nja.zmeden KA . sllsan: t4tn stuzrtr pl. -JEa . 2.porog cMeaqra J J4r??smen. dober radunar cueravr<a f 1.r6eruqKa I usluzbenka c^yt(oeruFrKH adl usluzbensk i c^yti6oAaDeq. spremlntall cMeE(a l. 'cei smejati se. z. namesdanie. smeh. ztnzevanje cMarrAopu. fan umiriti. duti. slusateliposlusal'cmawr ce trf samo 3. zmanJsanJe.'e'(.AHa adi smoden. ttltc1a cMcrr(tr. zasmen. zaprtek. utisati.rlrnaanqa f prerlu se-kvanb se oavatnrca cMarorc.cHa qdi spreten. smldcd po oiganem cMaArrim pl smoditi cuaAltrt.lam zurJ. gr. biti -cei oD sapo cuaJauadj osupel cMaJaHocr osuplost. c. sg ka: sluSateliica slabo postati. T t I I T I I I I I qenost cMa tr. imtl (o. mnenje. zmcSanost cMerrrruTe. Da- cMae.. -qn usluibe -m nec" cetkt m\saL caY. itnpl znplesti..ifipf zmecl(atr r. ubogacMaTKOCa C€.

impl KOKOST. . Jtvuq&e . impf 'oskrbeti. .luf n nfi snubaf za drugega cuaxa I telo (tloveka). cwctv!. gt. lig unidevalje. cruorrryua.a pf. +.ncepa ne (uganka o recHarKerr. triplat ampl zf. Znestl-nestl I I I I I t I I t t I I I I . poteSenost crf{pr|.edr sinodi. imol izmisliti. -r'\ I fafi .. ift1pt oslabeti. brezglavost -uH satltvcc cHp^!m. gl. uporen cM!"rr.{Ka t tkalsko vrntilo cHoDaqro f snovalka (pri tkunJu) cEoBe. obnemoei-biti onemosel claevryB impf od cneMa ima. \ati. cnrro(a cn.cMlrrEarocr I zamrznjenost. pt. smelav. . uprrau se wrywra. 2. +rta ft arh podG Da lz sanr clno[' impf ttezati stopjc csovqe n den od cnorl snG pec. csata sMa. shujsati -ce: o|rrcaa f smisel. cHoDa pL impl s Nluti.. z mrzllttl-zmtzocMcutxa ce impl smehljati se.rlra adj lit rremj]|en. ceHRa qeMa telo KT'. mrk./r8 obetati.ci''p3Ear 4di zinrznjen. na- KOga cwMopv. impf cMer||KaI Sala. . namrgditi delo.-E|Ia adi smiseln cMf. poreoenelosl seznaniti cluprlae.J' cA 6Aye pf. pokroviteljski cHucxoAFlerl|ocrcfirrcxo^Atf Bocr t prijaznost.se cMp^lqreq adi zmeiai.3lltp:llysa pf . spletkarka cMIruHe ce.. n+ rec cMlTeH.. hoditi sem in tia: -cc: hoditi sem in ti. doleteti. pl primanjkovati. skrbovalec cna64lrane z preskrbovanje ct''a6tI intrt fl/i snubiti za drugega.f.qmjAlra pf. cMora pf zviti.mrko sleda. cMpl. c*rpwrysa pf. cuypryra ce l. cMyrflne^ n lit spletkar.sllrvosl cqiBa.!pr-e se-vznemrrlau se. zboleti. snolBti. vznemrJatr. zadevati.l. 2.. fl lit smejavec. cMlut!tsa ge. -pHa adi skromen. preskrbovati cHa6Arrre^{Ea6Alrai m pre. snopid cHoceH. cuaj\e ce ct|eBecer.posredovatipri Zenitvi cEa6EfK.IgpyDa pL irnpf zamrlnralr cMlrr f smrt. Sati.n€ f sneini plug cHervaKaf sneZinka cnefa pl imanjkati. nlca poleoenel mrznJen.. sklefuti: siomnif seizmisljati. pripravliati za tkilltlci lrg ino-tati se.do[+ tevati. zamesati. figovo qrevo cMoaa f smola cMoarue. gl. . snovanje.ec9. bratova lena. mrkost.. zmagovatr clfoK. mrK (ruot o vTemenu) cll/ryt. {DE tu zool gd.. izginiti cHeMoxe. lig srizrnoten cMlrroFoceH. impl zrne.. cM"crxrrrrK. . nlLumlrtatl l(teDztnre cJ'ra.E pl uzalostiti se cc ctetap m xool ltinkavec cgero'flcra. sn()vnnje (pri tkanju). snaha. se. impl pr'sncti (sliko. cueuryra pf. . telesna razvitost cEarrrtadi snahin cEaJAe. ovirati. propac cMpren.zmanjSati-znilcvr I i. -irua adj smrten. crislrlBa pf .m lit zmeda.Ba r'f. nemir.crrert8sa culTrr CMITIITCA cHo!r(ttr cxekata impf motiti.posraJaumracen.-ora ddf til znosen cuoc lBocT I li. cMlEWa p.neEati koga-mesati cMlllitsa ce 1l usmiliti se c'ln'rpe'I a41 pomrrJen. cHokyB _9P pf. prizfln(. zoranar cMyrmeirxa I ti.ira adi arlt vljuden. cMo^r(l\. r'mrf sledi. pohleven clrl|p€lHocT I pomirjenost..ce: vznemlntl se. cEor(eBa ce. . zmaullsevall cHrsoK. cMeTe 2 suniti (denar).cu.orEtr.resela cMIreKa smreKa I zgodba..iEoqr t iznajdljivost cHaotu ce impf gJ. -.m. {aIE nr sneteni m{)t pl. skri!'aj rnpl pnkrastr se prebiti skozi cuaa 11. znosnost ct|o(Il ce. fic biti v napoto. pf . 'cKa 4di nizek cHxME. nahrgodenost c{ypTr ce. impl znotiti sanoctu se adi sinoanji. prijazen. irupf cqertrKo. pogreti do tiriatnosti cilorrae-. ti cM!?res gdi mraeen. smegnica ztnrauD. pomen cwctts.srau. cHeMot<!tsa pf. yapl po. lie osidbeti. plizancs ljiv. imol ogreti.. tovflriklatiti se cHoBet6FHoBar6efl l. zamtzovati muzati sc. b "ggecyry. nakle pau cl. Kr mu grave grc na smch cMIr lrsenocr I zmesanost.. glas)-snemilti cHI]lMaII€ Snemanje cmiMarea '? snemalec n cErMKa t Dosnetck cwcno itdv nizko cHrtcxoAtre^err. namrgocten cMlTTeHocr I mradnost. sneti. preskrbeti€skrbovati. nalagati cMeypfJa.di smrtw nosen cMproBHEIa I mrliski list cMlrtrr[eH adi namfSden cMlrmeHocr I namrldenost rrrpl prjkrasti se. potesen cr&rpes. . cxenra.taqtna tf . motovititi liti.smesnastvar. impl zmocr.ifipl vznermnu. preskrbljen cHa6AeHocrpreskrbljenost I ca 6. pomeaati. cw^ytrryBa cutrn m bot smilje. tav{nJe cHoBtAeH[e. cugoRalrclt ctJ. impl zadeti.. pf . in?f vmi. cEriMarpf. sme!. svakinia cta64en adj -oskrbljen. ct[IoKeE. cs{rrlra Zati. ponilen. impl nicttxrKtr. zmotati.KEa adi lepo razvit (telesno) crrarKHocrI krepkost. cMoKDaI figa cMot(oBlrnlla f figovec. znajti se cuaoa sD-ce: izaa:dljiv adi cHaoA.Fa a.qc oB€8. brez cuclu^trD d.

sleii se-sla-ce: lili s c co6op r'. konzonart coAlry'(n ce.CIIYXAEII 394 coEgrvaarEe coB/raAa 395 c{reArueEue ctryrKAerr lil ialosteD. rl podiranje. se. oogcoAupa im pl gl.PG coBlreMerfiqa4oDpeMerfirrKa I moc soctoonlcat coAejqBlBa impl sodclovatl. coAepFa pL r. Itg ldm co6Aas'iB. zborovanje codzpa^mre fl zbomi prostor. co{peulBa pL lmpl se-sreliti DresreSiti coaa-1. coatraaHece. Zati se. raztrgati-odirati. gl. co0^a4a.j sezut coDa Krat tkalski dolnidek . cof^aceE. co6.^dawa pf. 3. li€ oskuben. (konstrukcija namesto que co re6e veznika jaz in ti. nabiralen co6rmfe. zasedanja co6paHne. impl .2 svet coBerarr(. -tIla n 1. cotupFa pf. zbiren.sploSen.vladati .E. coaaaMnDocT premagrlrvost / coB^aA!&rlr. sobana co6aaralt.ttPl vezatiodvezovati.zl co 3ApaBJer zDogom!. zavesten co6y. zaveqnost co6ye.cHa adi vesten coBecen. L zbor. codepFa pL impl zbrati. premagati. soD O IC V nTK svernlsl<l coaeroAaBerr. brezhibno: coAlrriaeH. 2. dog.0loadi Zen.c'.oo' coAepe. cotpa(uBa pt.rel(lBa. impf sezutt sezuvau co6yes ad.oropan cob'nesocr f razgaljenost. strinjanje coeArrEedae.-sporazumevati se. vseDovan gram enih misli. coBp3!!a pl. . obvladovanie lit arh coBMecreH. skuDadinski. proStcnje. -ce: posvetovati se coBerlaa^Illut1e z lrosvetovalnlca coBeTllalse rr pOSVetOVanje co6operrRradi sobojevniski co6opr. coAltvxlpa ce pf.diniti . t??lpl zgraditi. -aHI|ln somescan corimfarrr<aI some3danka corial. uzugatiobvladovati.konzonanten coAprcaweuJa l. sprostiti-sprosleti gati EOBpEren ad."azgalit-i. pf.stolen co6opeq. co6a velika soba. lig vredi. legna. coBpeMeHocr f sodobnost pomagatr coDpse.-pqu m soborec. p(! trtost 'if cHvr(An ce{HvxAlra ce pl. 2.-asa ^di obdi skupen. ki 'rrB ga je moa ob. -psa adi zbiralen (leda). zbiralisde co6r4rar6en zbiranje co6[pa. zbi. odstav lI a nI c coOopeir. z skupsaina -nla co6yAes adj lit zavede\. c'o6'UAy!' pf . skla'r danje adv coaDeMe pravocasno corieruenadi-sodoben corieruem. semenj co6oparr. I defl od. osolelost cor6arr. coAlrr(rdrcKnadi vsebinski slnnJau se coAlrr(rre^ m mat rttTrogokratnik coraacr(a f g/arn soglasnik.potrt co praep: s. -Eqtt . soglasen.sprijateljiti se trjevanje. ifitr I .r1 soglasniSki. oropati.alm adl pohujstjiv co6raamre. coraacltaEe n soglalanje. ogoleti corpa{s. lig sleoskubsti..sezidati. nabrati-zbirati... futh cot^e. l4n popolnoma. coAepe nan coBpureEo adv l. n ttsecof acE ce. lmpI . premagovati coD^aA ddj premagljiv. coApronra-coAproJ. . tr'ti. m. cotae(uBa pf. ujeti se-ujemati se. ogolel. -q{ n sv6tnik.adj posverovaten. co6opa. bgoliti. svetovalka coaerrr[qr(E ddi svetovalski. imrf skul)it i. -ce: di se.-c!6. 2. t az\ ezova' odreti.r n pohujslj ivec co6^aq!tsaEe z pohuj Sevanje co6^er<lratEa I slalilnica co6aeryraEe n slaienje co6^eqe.. coroN.zbiratelj co6rpaqru adi zb:Ltulski. rateliski co6rpek. bina impf sporaz]umeti se. pregraqrar comaraHrq.coApr€JHocr I bogata vscbina Iulnosl coNrr'KA itupl vsebovati.sieti. inpl obvladati.ncru-i adj some5danski corpeut.e.er?premagovanje. svetovalen corero43ierl.u(a n. skrrp{rtirrski zbor. <sa Qdj l.co6^as|a I pohujsanle pohujSati-pohuiSevati' co6^a. soda (natriievesoli). -aEa. skladati se cosnafarse ujemanje.r m zbiralec. i/zpf dogoditidogajati se hkrati.fl svetovalec coBer!tsa tn pt svetovati.ain osKuDstr-slacrtr. obcoBpEeEcTBo tl popolnost segati. impl sleci. -an 4/. -. n ic. naolratl co(la. 'ce: biti obseZcn. co6lesvr. skladen. coBecHocrt vestnost coBecr f vest coDet . co6ila pl. uvidetiagledovall. povsem coDpmeHocr f popolnost.'ra pl.co6. co or^eA rra glede na.JHa adi vsobi sko bogat 2. HacraH co6trqe{o6l|.La9E\t t f. irrpf postatipostajati otirZen. coraaclta ce pf. shod. popom. adi razgaljen. co6Hpa. pri. sodavica coAejcrBo11 sodelovanjc.ecyr pf . . kraj zborovanja.. podirati co6opxure n " zborovaliSde. odstaviri{dstavliati. ze. inpl prebuditiprebujati zavest. spoznavau cororcs._-rE nr sodobnik zagledati. impf zd.fig f.potrt crrqrKAeuocrI otoznost. 'i<) co Map(a ti rre in Marko co6epe. {la n arh dogodek.a. impf opp snelt-snemau co6zp zn zbor.. -bna qdi zborovalen. coB. co6a sobica codnurre n avgm od. inpl podreti. svetovalec corerrqa+orerrmqca I svdtnica. zbll. ograditi. coBnara ce pJ.J4.nt iti se.

44t. impt de sp!€Jeu. l.lig volrrrrrir r. pf . zdruliti-zedinievati.lrfivlu. pes tazbiti. -uH ttt ulica codeHunaDadi slankast. sc-sm tal sc -ce: cox. imPf hrabriti.rpa pf... .o3rrae.raranka con<ni:e<ontrue pt seZeti. a. zbrati se: za-cs vedeti se.coKparuB d. . usmrtJen coMtl oqr I .cdssav!.a pl.. -I|Ja fl dvom. ljiv. vzjveti se vrivljati se v kaj c. stolpnlclt co^ne ce.r qogovonu se qlrtau za zenskamr cosDlqeE. z$adlti-zid.(saho os. _driati s kom. Irg zakladnica coKpnra. co''Kwu'a Dl. solzicc zensKa. (samo 3.cn coaNrir .. coJxmradj Sojin skladen.. sol. .ti. /ig trosili @r('dde.innf coJlBtr cojylllr|lr( croMl{Ere]tcrr pJ. t skladnost. zdru. fl dojemanje. cojlBysa pf.'Ds.aaw adj sotulen. ifiql kom v zvezol skleniii-skle.\ ft fam rasai pasmai roq cojaAe irII ce+ojaAlBa Mq ce co apEut(. su- listka (tudi tis) dvom. zbrati modi.. coJleen.l fan porestnica. cKa. s()cutrc ctrxrrr[.irnff. ?t. co uAeH. ugleoa od ctalec col.pl. 4B.. Irg ooletl coMlraoceH. cosupa pl. tel< co36op[ ce{€6op!tsa ce pl cljKa I zoor. izf itt'r'liLi sodutie-obzalovati.drutcvati. BpeMeTo co3Aar! . coKEE\. delati. qoDeKor e raKa co.Da. impf kljat pretepsti-pretepati. kem sDo na coepiaer adj zedinjen. coxo.sna adj zvezen ustvarramost cohBtr. !ce: nastati-nastajati. co. usm|llen je coM[c^eI|I|K. puS6ati dica coa3^nB adl solzen corarrr adj uliden co^|{ impl soliti. sDoznati cosuAa.impf co^[AdpeH. cKvc'I (tudi its) -l<]llt co l. zativetis dim (jo.rzrzumetr. razDltr-loqoMlleBalne. coKprrya pl.rK.adiu coqre.rl. cKnren.. pg- ti. sumliiv . uvtdevanle c. inpf sKnll-sKrrvatr. resen.rri I ustvarjalka. impl zaKnn se. vzlv{anJe cor(rre^. 'ce: stopiti. sg) zell ooDlu-coorvatr -3.colrel[tr|a f slanost ue-cKarryBa colsa I solza. cgKPlc3 . gt.r coKaqapKa.soautje. -pxa a/l solitl:rrarzEgan. IIC-CKIIrytsA ralr Koga coK^acBriK. zdrobiti. gl. p() sooa za sot nlca coaapErqa I solni rudnik (kacoJyrmrrxt adl zaveznilki mena sol) cojy3Hnrtlrao n zavezniil'lto coAen adi slan (rudi /ig) coKaK. tI soSolec den. videti. -qr| rft solnica.tti. 3a Smarnica.co^trcT{o licTKa m. DUlatl coKpaTv.lo. opomoCi si cdlrrallalEe. zomltr co3€Mepl 1. r obzalovanje.r.rKa f za\ez- I I t I t t I I I I I I I I {olka coK e n d. odrrala pf.hirmonidnost calY3 ft zveza c@Ag8a+€-. prxlpi. co3aa!. Tn.inrpt opazi. _ stvariteli: rel stvarnil< cor4are. povezati'lrovezovativ zvg slvaruen zo.lcoltia\6 -n alem od co(aK uliziti se. kem spo5itispo. pl tu. sum co.f. ustvarjaDje. 2. u. bujanje co'(oL'' . tt mlll. 2.Iam sten DocesrnlsKl ca^3tr impf solzeti (oko). nareditiristvarjapati zvezo oZiviti-oZivtiati oX. zasmiliti lx)rnilov. stvar. razDrJall corutdp rn solitdr. os.ooumetr.(samo sg) l.coeAuuet zcdinitev. bitje cosAarea m drft ustvarialec. coKanllB pf.Soja. tic pogBvllno coaasa I solni rudnik. impf lit co3far1grrr 4di ustvarjaleD. delo.lilrl cor(o^6A f lil pomilovanje. sumlucenle coMqeHEe. -6: veri{Zivljati. das ga je naredil "raKos taKsnesa cos4arael -uJa n arh ustvaritev.Kr zanemarla dom co 3a.) spraviti v.@rreaerr.le. pomuovzunost corKaaltsa6e.r. 6pKa cojrs.eth kolia od coRo^ som Zool sokol spodspodimpf cKpa- coKoa. hamoniien col^Ala adj indecl fam iz co3Blqje ri sozvodje dobre hi5e (dlovek)j dobre @salIllrocr pasme (Zival) sozvolnost. ustvariti. ztunevanJe. ra.{IIa adi p'nnil(F vaten. -Bqn zn s0lzivct: coKaqapcKrr poce(plin) . porskatr zrlvctlc coMeae. coMe^!tsa pf. coK!4g. krrtl coKoaette z hrabrenje.coxBreN€ m. prt. I $olisl-$r) coJy3rr[r(. -lula adi dvom.impf mltl zromlll. rojak iz istega lrraja.3. so. sAaAer dlovek je tako ustvarJaren. stvantel|lca cd4pq6g. -4ra ddi solidcn.a . shtrcoKane. zomDrlr. pomi @r(a rraocr I soautnost. g[.. iti lt. sKraJsau-KmJsall. sum. mzKlatr. in|/ zmleti: fig. itupl zcdiniti. ce. so- coKlxrBrlrre n hrh lit ba> gastvo.-qrl fi zaveznik coj ysurqaroh3rtra. sr. zdtuiiteq 2. stopati s ca34a. imol sa zidati.r!Ta. -48 tt souaenec. zancsljiv coxlacrmvna f soudenla.oxtloltsa&e z otivljanje.. -!gr m somisljenik. <aEraadi sozvoteo.Beq.potomrn. privrZenec cordicaeltrrqa f somisljcnic coMnule n atgm od coM velik som coMEera ce impf dvomili. pornift> vanJe. pomllovaul le coiK@ee ce pl vliveti se v kaj. t krajan. coc{rrryBa pt..

spis cocraBeH. -uFcoce^a{Ra t?t. obvesdanie coocHoDaq tit soustanovitelj tt cona I drog. intpf.lnocr I lit uvidevno. soocrtr co4nb a&t najprej.g.I'iIa qdj ustrezen. rcvnlr. coruI\.a coHac^eAHru(. coHA[Deu. uskla. podstavljanjE n<ige coIIIIe. zadrZevati.F. . c@TawDa pl.nolell conzpa impf ustavljati.aadi lit nstrezen. pust. sesekliati coc''.vest cdrnrmr. -qI| r4 .octaaa. spremljevalka conarrnrqK[ 4di sopotniiki corl. cocavuritsa pf. sq slasnost co-.c. sonarodniak coHapoaHlrqa-coHapqA*. coHlTa pf. -Br|a dll sestaven c. . sondni svetloba cotrrerqe /r dern od couJqe sgndece cossor^eA fi bot sol]l. Jnik-alno) nid. uskladiti. cTzul conepqtu(. prirlvniti-prllagajiti. izpl. prtmeren cooABerqrBor? skladnost.. {rja r? sporoailo. mertau. zapreti.cou1rlrBKa t zaspat ka. zaspan postati-horeu spatl cocpeaotroqu p/ osredotoiiti. spetl (Konju nogo)poqsravlJatl nogo.os. ustavliati se. tekmec co[epHrtrla{olreprlnqKa I lit nasprotnica.r/ lil DritaEoditi.. catr samo sg gl. cErlrura spa- coH HnlrrTo noclaTr<o mc n1 slajSegaod sanj coHapoAlrr4 -q|| fl roJaK. v skladu z.coMuure^goct 398 C{'IaItrC co[epH K 399 tzotc coglaBrl coMrrurerurocr t dvomljivost. dremavka cor4e z sonce. tmm sporoditisporoaati coomrllIB:rr6e /t sporocanJe. nvatsKl copa6oryra impl iodelovati coru6 uu ce. COCIII|Ba MIl ce pf.lrli'd ft lit ptometnik. 2ipresu. tt _ sno coclln€.lit opravljati Dromel. zadriati. -laa edi lit ptometen coo6pakaeq. coccqyBfl PJ.ce: ustaviti se.Dameten coo6oiirre. irapy' postaviti. rrrr zeJo.il nasDfotnik. -uu . coceM ue caKa Aa qye nid nole slilati coceA"cocerKa rz. ixr'/ unlctu. sondna roza couqoraeAoa adj sondniden corrroK r?r deffi hip od. nasDrotovatl conepmnuor. domiseln. kakor coo6pa3lqar6e n lit prilagaiacoo6part. . tekmica coneprqqetEe r? lil tekmovanJe. coomnTlla Pl. -Bq ?n zaspar\e. impf odpasati-odpasovati gt. coiatrnr<. comoa n ce zf. predvsem cotrpe pf ustaviti. cotrocraBvBa tf.vozrtl cob6pa*abu. rezmk copa6orxaI sodelovanie copaoorHuK. ir. prtr nKral 7 coce ageq. saurje.nasprotovanJe conepHlFrn ir?rpf tekmovati. spanje.Dr-rralnavall cobooaruieaen.EcrDeErxlaio[crBeErsKa I laStmca cotrcrBern|qKn adi lastniSki concrBeru[rrBo r? lastnistvo cotrcrDeHocr I lastnina cop z _kosir. intpl zasIlsan-zasltsevati coc[a I zamet Ae6e x clrexo t cocrE visoki sneZni zameti MII Ce. . .lati se coflrpaqxa I za\tora.. podstaviti nogo. obvestilo. vinjak. spenlati. I sovaidan-sovaidanka catceu adv popolnoma. tig ovira com<a / spona za noqe (Dri Zivini). sladko spanje cotllnteB sonEen. sonaev ^di coHrreBrqa I sonce. coceKlTa. €n n soprog cotrpyra I soproga conpy:rcrm. SpotaxnrJrse-spotikati -ce: se.-utl tn sooeolc cotracaeAl'Ilqa4oHacrleAl|lrrrKal sodedinja coEdT r?' sonet coBrr. coaartyaa pf. sDoqrsavalr collocraBl. cocHn-yaa p/. sumljivost colir'loIm znmet coMoreE. (""y" 3. upuslusiti.nica. inpf . umdevati.nasprbti.adj lit nasprotni- cor<rc n dem od co6a sobica. lig milo bitje corrsa itupf sonditi. copaoorytsarGen sodelovanie ifpf.. drerEvec coE/ltlBrrqa. f soscd-soseoa cocerrunr adf sosedin coceqe.sg) zalu. razsoden.r rsckitli.pogubljati. -ce: zadrZe. sani^tr se. sestava: se_ stavek. DG coclme vsqm. sondna lud.t. spreElj evalec conars{qa-coEaTErqfta f sG potnica. imDf sestaviti-sestavljati-''' . fri. dremav . sen." coHllulla. -rwa adi lit rrvidcvcn. obstati conplT. pogubttt. sonaroonJ Inl. priravnan c(xr6poil|.a sodeLavec copa6ortnt4a{opaoonuu<a I sooetavKa copa6orErtrq adi sodelavski sKl. domiselnost coo6DasHo adr lit lstrez\o.Ta tf.! srtr cocmuJa f fam ufitetjc coc/rlEa.a adt s silo. coFre coo6pa3eE. palica.:.. gorjaia. -mi ft lastnik co.+? I ar< rolaLrnJa.n. pfaep s. obtiaati. zakon cotrc"Be[ adi lasten coucraelm<. coo6pa3!tsa pI. {x r'? zakonec corpyxmrrur adj zaftonski conpYxsntrrrBo n zakonsko Zivljenje.oArercralla im pl rustrezati. Koncentrirati. iftpl.ila cooABertE. -tHa-coMorcl(u adi Zameten coMqr m lar?1 hleb belega kruha cotl oA nec.atne. skupaj z. v skladu. skladati se coomrlreq{e. . usrediti cocraB tt sestav. Drometni milidnik coo6pa(aJ-m promet lil coo6pa(ajqa I lir prometaa . silonrit. razsodno6t. vinoraz. con[Ha. Itnpt sesekati.iti naJmanJ. z. -ryr rr sopotnik. 'MII ce se mr san]a coH E 4di zaspan. son-cei clu se €oHqaHmla t sonEarica collsar6e 12sondenje cottqe n tLem od cotl rahel sen.. primemo.

svojevrstnosl c[e!m. corma .s|a adi specifiden. cousaKpa pf.rp.IrY8l pt.. tmpl festtt. zn.pripadati daii:unidevati. upadati. pozgau. clele/truEa n. DokonBa.M. cl'€tsd pt lit driati se desa. slrrrrl pecrna crtr|aecr ddi skalnat c/I.Iildenje . obvaro irlli vati cocrojoa / stcnje. zmanlu. zvelidarmost cfiacrrpas. oslareu{le. i. zaostal ctreqeHosr I krlljalost.la coryJdAerr. re Sevalen c'laf. vtakniti. collteicorilpa. impl d\tl v kaj. cmc-T. -un co. posebeD. lig hrana. posebnost. sobivati seivediti.je. vriniti.cqar|r. diva! ctrapeE. odre:ilnost.colndaf. c'fiP .n Pesn odmor. . cnac[. ifipl lllrtcurlr staro.{EtF m ttm zaspa d cooa f zofa.. spakiralr. pocrstrnurejati. zalkmet iao.it spesniti-pesniti. lasten creqrros. c[aAne. sesta. pozmozen ie to napraviti milovanje cocaojxa I sestaviila. cocrallwa ce zf. . distitic[ac!tsarEez resevanje ctracvBarr relevalec nr cuaclra*<r 4di reSevalski. v zvczi) rqr[l crllrJa prv! spancc cll|jas r?rspavaa. nopovedovalec. sodelovati cnaaRo.uDarsen lit sotit je-.e n fam urejanje. pohistvo soSolka za spalruco collrecrao soudeletba. colxat\M pf . padati. spadati. strc kovnjak. sestavljati . fig predelati (gracocvr!rlects.at fam miza. f ctrjaK{Ba. zarrikmost. 6e3 cflrp brcz odrrlotx I I I I I I T I I I . Domilovalen cocroj6a Aa ro naqpaBrr coq!tscrBo r? lif sodutje. odreSenik.tmDt j.stareti cocToPYBorr. odrcScnje. zaostal cnerrlpwr ce pf gl.r\. cneryra pf. . sobiva.iav.f i*4 . rcScvati cracrre^ rn resitelj.soulentacraana I . impl spccincrrau. znitati.raa cdl socialen cnac{rracc[ue m afh relite\r" zvelidanje. zvelidar cracrireaeg.c r?staranle delati.qd adj relilen. impf specrauarau cneqnjar*cr tn specialist.Ba ce 'ot. qapEEa I soparica crmpruHaatrapEortrJ f gl. sestavni ' atel impl lit collrlBcrRyaa tmpl L sodustvovad. posebnost. c[acrrrpa.zaspant qflxra.c<tcrapwa pf. e n tQm z spant. qtagKo cwrc impl . -Fr rn krlljavcc. iti po sredi colwem<. .tl1 cc cru43 f neurje. zaostalost cflesoK. izvedenec ctreqltja 816r m specialiteta. pl. pl.napovcdovo Ikn cE|^a I skala.sla!i. koeksistenca divo) cornEe. (rDpers)oremasc nlr.krd I vati. cneq!.cartE ''jre'I co. vrsten. trg sKunau xomu KaJ souaenec-sololec. kloj. so'? cuanaK{trauak m bot apinaEa lalje colqecl!yla impf so]u:delete. ctacrpa | 14fi ufeJenosr (oG ma) cnacrpfi.coclral!alr cnapr|Ifia cooc cItrrp corpJaarieau. Jeo ^ p''. Dokon&vati -pf. impf crlaAr|e.colveruwca m. upasti. I I I I sDansem cmie pt impers mu cc crnt pll bi cErerre n spanje cErJa. .izjemen ctreudairu3*trra pl. cot{|ll!/aa n.n|ocr / specifianost. . zastoj. lmpf selic{/r m sat. roj e Bo corrllEcrBed adi lit soauten. . so cocroj6a c bili zmoren. zveliaaven cnacEre^KaI resiteljica cnacrursadi re3liiv cnacoHoceu. corpYaa pt nizati.Ba pf ohraniti. ctreqa !ts4 p/. spalnica. impf 1. poseben. . adj ski cocra|re ce. . crla. odrelilen.t(. snezni metez. .iri JaIr v rasu cfles'e'I ali krzljav. odresilen crracoHocHocrt relilnost.otDaxa. crc. HeMac rp ni krrca.-pEa 4di soparen @Qp. irnpt laft pog\ar:. ooiMee{olFdeaa impf tit natandnoizpolnjevati zmodi. nikrn. nagnati..imenitnost 26 Maleatolsko-slovet8u sloY6r caelqg*tqina.. naDoditi cn-ee. -ptia. f spikcr. caelle[n. cracFa pJ. zporeti cnelam alj Cuda3ki cnepa[rosr t dudastvo c!'eq m fam (skrajlano iz spo cialist) mojster.. -3Mor ru socialicocraBlBaq ft sestavljavec zem cocTaBlrBaqKa adi sestavljav. cnaAHyiffirt sttet:t. na!teti cflerFonqeH. crmK!tsa pl. r?rsestaneK -!ul cocrorryaarre'? sestajanje ftEl cow tmpl pokazati.rr. -qlla 4di soden (tudi cocTatroK.tf. ". satje col'ElratrKinf farn ! Ee\anje ti. sestavitilirti staro.*Pt sistirati. pospravljanje. hutla rrln. een irrpl scstati se-sestajatise coqnoao[rja f sociologija coqer|.l. plitlikavec qret lpqeu adj kr'l.sestopiti cotroua m satan c'Iai?. coudaartgrr|q(f. craarryla p. ct wfri€ pt. plundral cfleqe ce. zanik|]r. pesnikovati cneKrap rfl speKlrum .ul) titi cfluxep. f zaspanka vati se. tmpl ut narediti.n ltt a\tor cocrofl cc i.l (nav. rn lrl ureort!. stena. -rEa adi specialen.Dom[ovall c(rclrurecrBira impf lit k@kc. rmpl zasluZiti. gl.[[. impf . posrediti se-zmagG ctra3Ma spazma. pasti.nakazati cocrlrqrr.2. naorqono poplsatl. tmn spremeniti v pepel. poaEvalec cneqaj&reH.n. selivati coftae. izdelati.lrrra adi reSilen. stkati-tkati Sati.uniditi..rpf sestati.pridobiti. slu_titisi zakriljati.pfpospraviti.

AeAeHrr Kpl|IIrust ated.rov6oBra c[peMa rar(oBr.zmed. W stan Drrsmoren cnowa prq. lig faftl \zge ir?rpf sporazumeti se-sporazumevatlse ostati krotek iiti.cuoE nB ali spojljiv co. impf qror.l. cnpaur!tsa pJ.strniti.ad. spomrnlac\^''cr. sr atJrvr. 402 ctroMeII-E. (nagrobni.sncen ti. zzuecl rrK preq. -cnaecr6u noc c\o^al fam (izraz hval&nozmedkan nos: c[AecKarra!{rsti) hvala: cno^ai 6orv! Itr ja plosdat kroznik hvila bosui ct ecrld. brod ctro4o6t pf ath spozt ti. zme cnorrene. . cntacnloa prf.AdBocr I primerlj iv. za cnaarne. cnbueupa pf. popihati io. ostru.. lig zbemozllo sredstvo gau-zapletatr cnoMeH tn sDomin cnrerrarr adi zmesan. cnaasgwa tf.potiti sc qrorHlBar6€ r l.trE adi primerljiv ctrope. iypl den. pl. naganJan. polastiti splahnetiplahn?ti: -'iroasti-popustiti-poplsta. pnspG dobiti-\. .kulturni. cn^orF cmcarfue. naToT cryeya t priprava. nctcn.cnotaa. impf UIIII. My. Dlo{da cloMHe crr.cnowa!.nagnalr. rodomik ctroco6-aocr f sposobnost. oprema.zporejati. crloMeHe. fig po' sti raluni. pnmerrlr. spo. I\. cnoroA!tsA ce pJ.os. cno4anen adf zadulen. impf pomoq-pomagau qtona aDn ce.Hocr I brejost pri svinlan cnpaurTlf . napeu mocl -Ce: qropr m spon cnopnicr.. u.kompaktnost pl. drobec. tzoDtazDa BOAr-rC[peMa ce^oTo pot pelje proti vasi. aparat clpaaeA IIB ddi praviacn ctrpaBeAnBocr I pravilnost cnpac. ctr0repyaa pf. impl sptclispregati (Zivino). vezen.kompakten crr^orcrrocr/ zdruzenost.cmlpa a cmpd^a I spirallr.. impf podnetitl' spodbosti-netiti. cnopeA 3aKOlroT po za{onu. ganJarr crrnroMeuocT I udomatenost. zmazati cuoKoJrrcsrf mirnost cr ecKas adi sDlosden. impf spc-. -ul rz l. trpe.poganJarl.primerjava. nagnati-na. cnoroAoaI sporarzum ukrodenost clrurioMu. zaoovouen. lllrurpr cm4YieH. cr@a -ce: I trldica. cloMorEv. qroTlllla l. primerjati. strnjeD. cnorxyra ce p/.do. impf detidevati v kopice (seno) cno. cnoTepa cyIIII'IHaOat mU le Velra clonre-crroruHa. preptasitiplaSiti nn$Ke. .j stranski cx'ope$r.Ra.I vprega (tivine). ittlpl cnoKoiHu 3a6z razdel iene prestrasiti. rczdmtiti.rHara ljube .krikiiti cnaycra. {Ja dasopis. cnouox<1ea pf. pobegniti qryrera.cnenajysa. . c[opeA qlocoosocrllTe Do zmoznostih. gl.lenar.-JHa a. imtl vrednega. cnoMH!ts4 cq. potuhnj enost clroMrrHar6e omenJanje.i. . rttlPt spomnrtr se-spomrnjatr se cnoMome. Vprect Se. zediniti '' vlla cnrye ce pf lam pogirriti.r. I Sportnik-gportldca 26r proti. 2. pl . cnodpxysa fl. krotiti. potunnltt SeS(flvatr.dj mien. crropeA M€rre po molem mnentu cnbpe46a. jezikovzmoTetl ni): 2. l.. devati. M lmpl pomocl. cloMeEmrla t. clx)lcn. cnoMuna pl. impf cnoroA6eH adi sporazumen udomaditi ukrotiti-udoma. neDrsrveno cnopeNrcqr I stranskost qlope'I. ploliit. o ti se deiju). ukrocio6prca. pozaplesti. cnaycrlra pl irrl crtrtcoK. crDrroM!tsapf. k(! tanec cErpr n Spirit. ctoprr lt4lf lam tr^i^tr. cltrfaKa. imPf p.{Ha ddl Spiritcn. -!q m sezn m nlosniti.cru.qtoMafa. zadaviti cu aB fl splav. impf aen napoditi-poditi. jiti zvezatispajati. 6Ha adi sposoben. upadati. q ecryB. zamotati. . ctrpem pl. qan preq.vezati gt. itnpJ fam (nav z zaimkom Jn) pobrisati jo. naloliTl Sl Dreme. po.peMapr.cnoroAu ce. pridutek sen pl ctroAaBq zaduJiti. vibt. 2. dobri priiatelii spraviti (kosilo).a pf l.uliti . skri. -Jr|a adj spojen. prispodabljati ctropeAr. spodbadanjc. se. (samo 3. tost. spG *E::"^.ep w._. cnoKoJctEoz tntr kan.str||icnost. gl.lil minsko odlikovanie ctroru{e.n{rrlrr mrnJzrnJe'1 sKnlr-pnl{nvan.IDTEH c[^oru. fig p@ cnoMeH-[ oqa t spominska gna (. posrransKega pomena. zaoovollnl zoDje.poma-pL satl cr6no:n9. zmoznost prikrit. spomenica.j primerjalen. spodbadati cnorlfe ce.pJ. !panovrJa cnperHe.. tmn vzporeqru. impf gL ctr0raeqocr f prikritost.crloMeH\iBa . crIoIIa aaFa ce pf .e n faft traiaije crroMeHrK.cttacryoa pf. primerjanje crdope6eE. impl .lro.ctrocn.cnoprf crt(a tfl.Koes.tnpf ponorctt-noteti. cnlaBrre{n aBlr!tsa croru. pognau. pL impl crroMararo 4 pomagalo. -Ce: potaJevau se cnorepa.y.Ioqa clloMeHuK 403 cnpeMa cr^ort|l d. ponorel omenrtromenlan.aep. odjenjati{dieniavati cwrtere. zdmzen. clflc(vBa Dl imDl z!strohneti '' kridali. potuhspomrnsKaKnJrga. 2. naplflvn. i/ipf spotiti se. ctrojpa pf. spomenik crocobeu. potcnic cnpaBa I priprava.i('.li zgosaen. clctr ecKa I sploSliti. zaDloskati-Dloskati cErroMeH adi udomaden. KOmDarauven c'rcpefe& -pa ad..ost cnopeAHo 44.cr..

. winiti-vlaliti skozi. cpaiuerire. . -futa aJj polr. opravitidelati. cpaMg{qe n ostaner Jeqt v cpeA6af sreaanjc. na drugi rJrvec slraru cpaMerr. -M a 4cI1 p pmvlJen cnp€Mx.srarnotenje.cpaM4paMer( zl sram.elreAoBeqeH. My ce cpNI cpA.cnpeMa. podreti na tla-podirati.r. poravnali-zrav. cpeA3rffes. lmn potefFttr skozi.n spremstvo. impl cnwMra f soparica spnertutr.pa6ora. fk pretresti nik (elektrike. preptrau se -ce:_ crype[. nasprotje qDra ?f zadrhteti. 2. s. obseg. oA cTpaBce 6era. srtn-sDuscatl vati.w n Iam stamota cpaMlBa. cqrcvryua 7f. ki ga iz sramu noae cpeAeH 4dj urejen cpeAeH. impf spuljaviti-spremljati. spremljevalec . -DqI| m sramez. cr44[ra pf. cnpHrrlF(lla p/. vcld cpa3Mepuocr I sorazmernost tj (nit). f srednicsolcc. srcdnja leta . . moka\. cllpofl{a!tsa ce PL rrnpt upfetr se-uplrau se crqrornaHocr f nasprotnost.veUkost sprevodnik. -pHa 4di soparen cnp[nYKa. jeza zlmsKl I I t I . sprenarediti.. rz srd. cpacuar adj zrasel.zarost. . mcd cpalllltr4a / nesramflca. oA Dreb au se cpaM rre ce 6era laiie ie t$o. tmPI |trcpl6a+plex f.pM adi sorazme cnpgDlre. napeualu trg uve. cpcABoB€KoDeH. proti. srcen qrAe. naglc ze cpdpee iflpf srebriti sc lltvec cpe6peeEez srebrenjc ciiu*oocr I srameZljieost cpe6perradi srebm cpai@. c-panqra pl. -r/tr|a adi l.cpacH!ts4 cpeM. impl cnpoBoA .mocr I prisranost.v dez. pbbggniti pred straho.srditi. cevi) cpa38'v..grpgDr_Da cpasMepeE. movanle cpaw. premactrpoBoAflux.pl. zateti-zalenjati pokatos! n.!nra adj prisrlen. kot cflporr-r BeTpor Pq. qrperre lltsa pl." den cpeAHoEraoaeq. r[poDeAfEa pf. vdevati. 4n4t sramen. opedi. -uJt n7 arlt st<brnik navati.. osmmoeen cpaMer6e. nihde pospraviti 'AHa adi srcdrii cpauora. HeMa cpaMoravsaKooelo Je casrno cpaMorn^aK.-rF ?z l. . cpeAo[ocfin sredpost cpacse. diveti se v kaj-zlratdati let se cpeAoDelnr(rcrf srednja slrF cPacHFar6en zrasdanje.. cpasMelr{paSMepa tn. impl spaclJp^u pl orgati. 2.€Ir adj sparjen.rxaI robec.katerlm sr nevestana svatol zakriva obraz cpaMvaeu. !'Mpe cr4reMa Be r. impl vati se sprcti'dclati razprlije. oA. vzporeadj dctn srLcpe6penr(as diti-primerjati brast cpauMq -ut ftL nesrarlurez qteA Pr. oveinl pl . 4tra 44. scst:rrrcl\ skledi..|. -ce: mota.ctrpeMerl zen do domovine. zadrlati-braniti. napelje.cEpoBtrpa.umrl je . -cei Jezrse nanJ Jezltr. -ona adj nasproten c4pcrfrrBu . impf gl.taffi cpauornja f clreAeHocr t urejenost sramota: srarnni deli telesa. ctrypesocr I sparjenost.. vztrepeclrpci. jeziti kog. tig izvajati cpa6otri. voo oDravlratr c[IroEoA€s.ma adj srcdnlilr ti. rmpl q!pne^a. prcbiti se. Iolski sti se. zgtbati.clrdfie vsak po svc un mocen cp.ce. zatasel srednjesolka cpacHarocr I zraslost cpeAHo KoncKn adl srcdnjr' cpacfle. porucqpoao^rB odj izvedljiv sen crtrpoDoA. uresniaevalec:3. sra'. -urtra adj osrcdn ji. 2. cpAeruEfqa I lam EriLa.n. sra'Irc- ten. sra. .fl rocTt pnpravllenos! cnpcqerrocrt zadrzanost tau cnpcl||r. prevodgati.cpe6peHuK. zravDati. dizenterija cpAn itzpf. cnpe|rllBa pt.. -uJa z prinerjava prevoden(o tici. cpeA!ts4 pJ. radr'rcvati pasti na tla-premeta-ce: cnpctxa. oZgati.adj lil uniden. nelo€liivo se poveza. infi srcmo-tltl. opari. cpattrIyBa pL tflpl 1.aePsredi. riti. -'Ce: -osramouu se cD M EB atli sramezliiv jivka ciaxamra i srameZl cpaMruDKo. cqtafiorysa pf... -/rqrr-cpeArnrItrIrotu(a m. Primeriti. cpaME - cpeAnEe[. cpaMeH cpaMer6e cpeAn cpAeqeH. ifipf ulr niti.-Asa adi spremen. cfiIf. merje.-rlqlr m gl.i src(lp(tsten cpacre. streti. ren n. tl ranlu qrpoBeAe. uK Dreo vetlKo nocro cupeMes. srInost cqporxaeH.preap nasproti. sredilden cpeArurrrert sredi5de .'B adi togoten. cnyp!tsa pt.l.Bocr izvedlj ivost I cpasa pf lit poraziti.TprHa preq sramolo set Je prolr vetru: ceKol cpaMerRrrBadj sr ameZlji't cllpoflr.cnyEflr. poKatl crypr.aMexafDKq -BqrI m $ameL arpornna ad. cpt^cwlBa imlt zraI. ovel sprcu sc. se. oveneti.. rascanle cpeAollocell.lsl( (|-DEa ntevesKr cpelno(+peAeno( / polnod cpeArro(eg. ard. ipacrlra pt.rraeH. f sorazizvajalec.impf pripravru-prrPravuan. spravrtr-spravljarlv sramovalr Se Zadrego. iwra 4di sle(k) I I I I t I I I I I nagota.

Irg pogum.i steklen..depf l. postava.rha spoznati craBa l sta_s. narcditi s(:. impf prlkriti. rusiti. -EIra adj fam srten. dvrst. {n| I stabilzacrJa. srrzen. cltiEl|Da pf.ev adj privajen. zgoditi se crarmua I postaja craHrrqeH. impl zarezgetati.*yf ' dati. pnorzan craexocr f prikritost.tmpl umlnu. I stanovalka. sedez(poveljstva) cra'rap . postav_ nosr craDr(a / postavka (tarifna).prostor za tekme. vziveti se. brati Crko za diko cE'daI zool sfia cp'dmr(.do l. -r la ddi obroten. neslilen. r. glcdi sce crarroAaBeq. cpmrlra pf. cpoArxfr. cTaMelI (cTarrorrlrT) r(ilMcll Kamen osamctcc craHoarruTe r? slalillc. uaiteljski) cra ellKt 4di stanovski cra^or€H 4di umirjen toceno mero cra. porusiti. dvisati se: 2. stanovanJsKa natemnlca craHapcKlradi stanovalski cra'l6e'{ aldi stanovaniski cran4ap4 * 1.trden cra6rrarrrarryJa. potaj€-nost crax' m stai. rfipI spnJazniti se. stanovanJsr(t DajenrnrK crarmpRa. po. enotna mera.t srce. -ryr m zoot smiak cpuemxrr adl srnj i cpol. trgoiina s steklenino crar< aIrcKr adi steklarski cmK^aDcrBon steklalstvo crarurci ad. sorodnost cp'oA. koDica snopja na polju crat..pry m zool poogana cran m palica.ion. impt stabilizrratr. sreda. imDl stanj5ati-tanj5-ati. DG stajeti.unidevati ' cpap+pnra impf trkovati. cp4eB ^ccrH Mycry^. impl cprleln4en.la t sleKlarsKa trgovina.!'Da. ncprenrllkljiv. poJemau craaorrcHocr f umirjenost crar o)(n. stekleni izdelki craK apKaI steklarica. rce: stabilizlratr se "'3i"u?*. it lpl usesti se (tekodina). trgovski. jata er^etd.rqra pl. porozltt. cpqern 6e srane bolezni. impf standardizirati.ilrlec cra[oAaBKa f stanodajalka crarryDa impf od craHc l. zareiati."r'3jft. raven. . cpA6a. Jau sc. lig tir bistio cpqen4e dem od cptre srte_ '? cpqa I laft steklo cpqeH-cpeecT adi fafi steklen. -BIln m staDoda. inpf skoclu. -qrra adi postajc cravra f lit pavza.cpmr!tsa pf . zadriati zase. --cpo-A!IBa ce pf.d. fig zaqreu se cp-mre. -cql| tt steklorezec cralsrope3eqr(H 4dj stekloresK l cTaAeH. -AEaadi soroden cpoAesocr I privajenost. utrdilj. spraviti na docTaq l?t stanovanje. vetost.-.po dasu doloden.postavljarr. postati. craK^opeHuga I steklorez ! era erK m stan (uradniSki. jucprtebretLe. rt?tptsrecatr-sfecavatl cpeftaI l. cprK!tsa pf. sraika. skakatr cpqc". dobtvati se. krdelo.|_ce. kitD t nlca cpE$trdl''i'' qdi sorodniski clroABoqr f sorgdnost cpoAcfBo z sorodstvo cpoK ru rok cItoKoB€H. bivati dogajati se cfallllatlgcTaH!tsatnra t ''. oalatl craBII ce pt f4fi sestati se craBrfia f krii. stae.posta\. lig hladen (Dosled) crax.-Dqa{IXtqeH. umiriti se crar ap ft steklar crax^apnja I steklenina. lz steKla cp'aKa I lafi griia.e -ce: cpam. povezan sorodstveno cpoAeH. opraviti-urejevat i. bergla crana^Ka I stopinja. cpAeurHr{qa cpqoDeH. postaven sraBrrlocT I stasitost. odmor craHoBnr{aaMetI adi tt dc . gl. pogurnen cPuga I gl.'l lit bitie srca cpgeo adj srten. sropnla craMoH trl stad.. crartavBa Dl.utrditev.2. spustiti s.-qll m rckovnik cpr ni hrbet cpytrn. standa. oogovorjen cpoKoDrtrrK.sra_Ba snopia pt.*.&r. -rrlta adi stabijen. ' ' -cti stanjsati se. -AHa+lar]rocr adi steklast craKlope3eq. uniditi-Dodirati. odstavck (v knjiei) craDyaa ce ifipf fam sesta. crahra ce pf.igrisle cr6Ao r?dreda. oprJvltatr cperse. stava. Koprca clroAmr4a. pripravniska sluzba.t I I I cpetlie 406 cTaavBace cTarulpa 407 clalalxa t I I I T I I I I diti. cpAer( craor er|. impf razKopati.-rfum4di sreden cpetuu|K. ctaEn.cpo4nnrKa I sorod. ru-Siti.t:??. -4ua ad/ srdast cPUeB[Ha t mozeS. 2. cTa^o. vzivet. saaten. obrazec crauAapArB*Ira pf.a'c{ impl svetiti se kakor steklo cra&ro n steklo ctarloBtAeH. cpefl.. ./._ cpe*aEar. cral!tsa pt. stan. craK aDHl||. zastala . rast. 2. zra\rnati zemlio. yAap srana milica. umtrjart stab. drutiti craAnj-craA[$'r rn stadij. stopalo . vstaiati. dvigniti se. ustalitev cra6rdf3ripa pf. sredanic cpekeH. Pce: potaiiti se crari ce. biti.sluzbenaleta cran. jedro cpxr. lrg oslaberislabetr craolrcaaopeq. qdj pikrit. creqen crall{rpa impt stagnirati.n stanovalec.m adj stasit. lig faw (ablona. -4!r n srednik cpetutrqa I srednica cpx I mozeg strzen.-Aqa dd.1ti. merilo. vZi.rF tz sorodnik srava. vsrajanje cra$. stalen. impl podretr. vstati.

prctcp:l nJe crepeoEfuelr.E$ prvotD. deblo. brerklidciri . pohoditi.criera. crarnclra -zriretaii. srcd.pIl\4Jall.-ug m gl. cTarrtlu. kip. I stenogram. impf orrqllr. pl . cre6Lo stcbclcc.spodbosti crEueraaee . izpiliti srog cm. vdali se pod t-eto-oteikolati.? stopalo: sloDnica: crapoceAe^eq. cretrFa ce . starezaJ. lls odstopiti.rEerI sropnJa(razvoja) crapoceH. imof cnapsor. koledarskoStetie: qraD. clcx tIE crEHe. 2. crauqltsa cr€ria ce. umiti (otroka) crmryntrpa pf. otrdelost.ew'rld ani tit starCevski caarFoMp r?r stacionar (dispanzer z bolniskimi posterJarnl.raovca craTYc fi status. realnost crBop nz bitje. -priooDrtr. otrditev cr8p4xe.CTEIAAO 408 gllpAHC cre0asK 449 cflc|l||t cTapm€q. koincidenca crrd. dlovek. crflBll!tsa p| impl p. trg Koprrzrn. ft precep. creRE!Ba.Je.mati.2.n. ti. gt. pritisnrn-strsKau. gregoriiancfl|^n3*pa pL inpl l. . stena. pravil4ik craQnAA pt posuieno grozdcr D.sa of.osupnln sKrpres caafln4aI past. yuoAcr6!rHe. gl.jdrr^ pf. stopinja creneHira im pf stopnje'v ati cTereHlBaEe.ode. impl gl.Dretehtatibcsedilo.igro.a adi star|+. rrl. Ha craTllla ulodnlk stopiti.i fi DreDlvalec qaprqa f starka clrapl|s!€ I hip od cTapaJq:a starka crapnqoK.impf str jevati se. spodbujati. vlr crera. poDrtviti besedilo: 3. d. . .i breja (kra!a) caeHa f skala.crerp4tdMa ru.-tM I starina. pnnsKau. oozoretr. co3MAe (ce) caapA[ar adi strjen qt'BpAqarocr I strditev. ir xl'l utesniti. n 1. zotiti.?r L nar -dobiz'ek: tev. zozitev cterllE|. pncoDlvau. dobltr. pra\.. braniti se. pf. pritisk.. osupiti. crarurtra pt. stenografiran tekst creqorpaoEpa pf. Dracralree&e fl staranje vila.uu I ilan_ek. stoplca.orualevatrse clmeHAtrpa iml Stipendiralt sKr t(oledar crtrnca f galun.p impf starati se. posralarl tez4K creullarle tu pretep. slan sval crana^o . t'rzof staro. stopinja.a. cr€rHrua l'l. qreErrlra pt. -rq f (nar pes) forsk. 2. !ce: pnprautr se na pot. odtegovati se crerK. crapcr<^ aLi startevski. otrdeti-otrdevati: strditistrievati cre. kamen. Braca.J-^ cTalrocTI starost plu-slopatr craporo ..crm 4di starosten cmrEl.iffi pl ctn m L slog.]rlra adi 1..zmesUse. podoba.. crapcKo opo ljud-ce:. prikrojiii irles. inrl croopu (ce) p/ ustvariti. jalov. metoda. lig pr:r zen. 3. obrestna meBTaCVBa ra cramJi.craparacrapnre /4rt zabotneti. sestaviti. crapare ra f skrbnica sona cralrareacrs adi skrbniski crarydTna f dem statueta. prelepatr se cretreH m stopnja.pen. impf srepsu se. . nesprcnr(rr rJrv. poteo se cr'drd! ode dovolj!. splet." mrrrtl se. zanka crapyArrJa.).slarye Il crarlT fl statut.ro z nalivno pero. caMoDtr a clerure. -ma adj stcrrr.debelce cfto^ecr ddi rogovilast cre6^o . uredba. crecHira d. -ulr z kroinja crco^errlte h dem od. ifipl l. fig lam skc> pun c"rcEar adi skop .em od. stati cmrsJl(i I dem od crawrja crarFle. cmc!tsa pf. postati tezek.. priviri. naza.rrapEosr I resnidnost. fam ote.E. 2.gorjada craca. ntt. avtu. stisniti sreqe p. 3.J'a ad. IZ Stamn casov crapoApeBen. crastopnica_nailaku. neploden.doseti d<iiperi 2.ustaljen. gl. orez zanush ctecHcrocr f utesnjenost. zasluzek.korak_. . vanJe (pndevnrkov) pes oridobicrer . stacaonhrure n avgm od. cre'r. crap. gl. impt stisniti. trda disciplina cTerl|e. star! xaveea oDraza ctapodar n pri Zenitvi druga pnca.idyDa pl. ...uoo coDlvau crr.r jutijanski. creRo pl gl.r I OKOllSCTn I ula. fig roq.l.. kisraparetcrEo n skrbnistvo pec snapaqKra sta. tlnpl prrcrrm{-a t . cTart Dacl. impl oteziti.. starsi vprtr cralrare r?t skrbriik crarya I statua. sttrr len. rll ska crecr$. stiska.r1 grarn stopnje. zid cret(a irzrrt stokati cleHrtal6e i stokanie crenou. crarnrca.q< adj dem od cTap preceJ star cafpoDpeMc-Krr 4di starinski.Tri polo.lncrc liaica ctanrrl1 ctarw. nelKao cranrmpl|. inpf stenograllrau creEdsa I stenoza. cyUITCCTBO crc6^oft. cflnFvDa tf. -D. gl.len.rr cdj skalnit creHo4rdM. cratryDa pL iftpf st. . sovpad. nelcu. prezivelo zbegati. sriltzirati.crEuapltsa pL imp! pocesau (Konla): urediti. fig P!. umakniti se moder. 3. dosti! ctnrae-grnra. spelr. dohitevati. zaarmeii: tig . fam cler f. crarl dera sara bolapalica. t ea.. caven cralroarK adi starikav. po crrcDr KOpuu crep[ eq.'r steblo. impl stitrrulirati.

2. unidevati.Ha sto liudi cToMFa I '?&r4 vrB za vodo londen croMrap n lontar. latu soprog. z ottibulont: 'I''. a Janaj ga Kot sovrazmK cTotra[gfEe. preKttcatl crogrplr{ 4dl stokmtcn.:131-^'"dirtivin. crot6 Sae stebridek ql. -vna cd/ iivinlki croiniqa I dem od c.rr.1. kot lastnik. -qr| trprn -Ir$+CTlraaanEtrr. croalwa pf .trebuidek croMaqeH. ciqlipl"q'7a7iiui norc t i is crpaAa e4. . lrg steber.o^aptrja I mizarstvo. bojazen crpaBoreE. lestvica cror t?? kopica sena. otopiti-ogrevatr c'tot vRa impt od cTona sta6 ljaai. MI. biti qojarunqre fl stojiSde. otroska stajica za vajo v ol l I I t i I i i I I di gumna. st() teren crora f stotinka cToreq. n? gosPodarstvo.aA pesfl trpljenje. stojicrorurtrc z dem od. J srclavirca vard-stevardesa cro^apqo adi mizarski crc num l. lis nedc cToaapcfao /t mzarstvo lodno Stevilo. cro^ m stol. lig na hitro kaj naredrtr croMar. drog sre- izpf stisniti-stiskati.SOVna prorzvoonla ra crsxuja vodna stihija.roKa zrvlnlca cTpaD ft stralr.? ustavljanjq StoPanJe crottjrtt.cr. izginiti.Tp6!'ruKa cToMatoaor. cro cToa6 m steber. sto: 2. I crlz dogodek. lastnik. razolu (upe. cToKMyla .a iwpf trpeti. kladausde stopnidka.1lor crpaAa erl crorupar.oaqe. crol6 croerse n I.-dogajanje pl storiti. c.lysa cir. aek cT.. cTo€q(aTa croeql(rl odr cTo^ae 4 defn od cToa stolcror|(ep rr? sioZnik.ro^6a.r-3BoAcTBo otalovanje naravnih sil. pogubiti. razbiiati. ittlpf zdrobiti. koiat (drevo) sroeHRaraadv tam sbje cTorrtr r?zgl. skopariti . stiskastvo crltcHerrlcua. -rry n dem od cro^6 stebridek croBapuurne rz skladiSde.cao^6rqa I d. -THaadl stoti cro. stottca crorKa I stotak cmrrap m Zivinorcicc cTacEaToct skopost.f storiti. zagostr cll|coK. d(. KrneuJsl(oposestvo clonaflt adv stokrat ctorm_. imeti skG do i "Tl?P. 2. cr. slepodccTot{oBrro npor.pf.rra. -tnfla adi stole. xpaHH ro I<olloT cToIIeMcKn. gospodar. pribliZno sto crorurla-grotstrqa / sloli o. ziG miti. gospoornJswo cronancrx adj gospodarski cTona||cKE 4dr kot gospodar. . impl pogreti.1t. urecrrr. narediti. . soha. -IrrII stihija. raz. crID( l?t snn. v:rrlrvati. rar|. pt stopiri. -rF n? gospc. -ql| fi . zobozdravnik gJ.pf in impl storni. rasmrca. -EHa. drog. blago. stotica. mizarpoezrJe ska obrt crHrorBop6a I pesem cro^apHurla I mizarska decrJvaPA{rJYapA6ca n. stanje.r6mtrre n stopnitde cmroAErrreu. -ce: . pasrr. 2. -nja*loperuJa. stotrk. izginjari. Ilarn stokrat-veliko nrDrenrca. velilio. pomelati se croErpa.-stisk rok cr()r<oBeH. cToantr. -una adj skla. stopnice.. napravrtl.I ce croDr zazdelo se mi je.a$i m 1.3a6ap ctoMaqe r? der?i od cToMaK Zeloddek. -IlIl m sI6K.ddj . gospooarlca. opc qou impl opp cENr. . !ce: stopiti se.o!. MeB. €n l11 stomatolog.a/t prestol elementarno delovanie cro[ P m mrzaf crlrxo36rlrplta I zbirka pesmi.cTor6o&rAeH. Ze'la cDoltaHrat(.THa 4di strahovit.apwa pf. stalisce croja Kaarojarqe f. verz croI(oDlta xlxa olagovruc_a: crhxxja.i kelihast (kozacroABqapra I stotak rec). sto.l.elodeci !te_ buh. nl opn l.em od. stoDau crormpcrBo n Zivinoreii croven. mule m crpa.l storiti. ^er<x stati. I jenje.HItR.. uDrclu. croprrl. (lmc.blagoven. -ulr / strahota crpaBorHocaI strahovitost cT'F. hodulji'? cT()Ka l. ce croprl! velja! drZi! sklenleno! croplipa . Zivina / cr(xMx. cTllco( l() Ha paqe. Dl.stapljati mesatr se qop9rnr9.skr'pi. d in izl ustaviti. {m _ r. narediti.paoa lestva cnoBapHueH. moz cnoniruuc!tsa impf pidobivat1 croftlrrftcilarle a pridobivanJe cmtra}I{lla{m[al{xa I gospoornja.'. ithpf cro^6a I stopnica.ctIicrraTocT ctoMaK cI0Matlo. se. gl. ttg opora croB. ctoarryaa . ogreti.-3HaAd' Stebrast crior-oArrrtlElrq -qI| m stoletcrloaeTtre"sroaerje rl stoletje nlK cro^rtr la I prestolnica. zmazat\. snopja cro. BoAna. -{ra adj Zelodden cToMarflIrrEe h 49gm od cT(> MaK velik ielodec. irllpt nflprav|lr. strahoten crpaBornja. ki izdelu-Je vTceza vooo croHolatrKa+aoHorl(rtua I zoot stonoga cTotratl-cm[aHrlH. a jaBaj ro avluMasc( hrani konia KOr D-r. -AHa-cTo 6o6Daten 3eE. altl7 l. 2. oarstvemk crollatlcrBemqKE 4di SOSpOdarstveniSki cr{rtraucmo n gospodarstvo. prectorolAllruHr|I|a-ctonoAn|!lHnqa stol t stoletnica cr<t^os!trt ad.Apu. dobil iem vtis.a sto. velik trebuh caortr.cTo^6eq.e .

maghotnica netna isla crpen<a impl dem streljati z capaqrocr I strastnost betvica.transki. i.rre r strniSdc.drhtecTlretrerr. oDreznost-du.-3ra -1.Brfre n strasilo. ncusmil.rr crpoerte urejanjc. {eDtr.crl. po mallau se cTperufe. -oBqrrm stric. slr: mrna.au&ra-crpau^r{aRa strasI glpaAaAHIlr!KrI{TItaAar. 2. poganjanJe za KaJ crpeMeEe l? l. tip tam antinti.-ce: kazati se. crpnaalsa pf.impf rigolati. Itg me\na crpxarra. paziti Sast. jednost. urejati. uredttcv. {ir! I streha. ircditev crpoJ. stridkov crpl|rla t 1.I mrhovina. reber crpr*ru.capeaartrrao/r strelstvo srvo crpe^6a I streljanje. 2. orugo\rTsIen zaveqe c'paBc. crpelr!(a I dem od ctpe^a pucrpacrnqa I strastnica.qHa Qdi boden. 2. kritizirati. . c. ttg pozresen crpar4a stran (knjige). postuvrJanJe '1 v vrste. formacija.aqa I stran. -ur ft velik mrxlirrr dlovek c'pot adi strog.crpennpa Of. bilka. osler crpoerK r? graditcv. poieruh mandeljni. {rvorocen. mudeni. +rqn+. zi(lnni(. hiter kakor strela ctpe^lru[ ce impf trepP'tati. zidnri.. cTDeMet( crper:u . rena odetovega brata. -Ana adj trpinski. strina..rrr . stratarlli. treDiti z oeesom crgeoti.arer. sklepati zarok()_ snubiti za drugega. t crpE^a I poireSnica stranica crpa@n pl Lnat bezgavke. stranicai Lrh aEzava crpaseq.icn. nagnjenje.crparuEr. nle zaroKe crpojErK. skladen. postavliati drva crprmos ad. sKem lezeru srpM!tru|a I strmina c"IrMl'lIETe tt strma pot. groza. -Jfia adi L stasit. crpBHmq -!F n mesozerec. lig poierustvo. steblo. €Bry-crpB^o. . {eBr nr l. slavoa.. Sdica. |praex(ell s4roj. p()tel.lakomnost crpBeH. pG. lig dom.eg. ZeliCn crlrncruc i/4pl impers bati qipat m Tool sraka (samec) sc crpaq€ I zoot sraka crpaxap[ ifipl l. idodevati se.tn!tsa 4. strast. onn rn sklcpa. oddaljevati se.nBocr t stralljivost. impf zatrepetati-trepetati. oaetov brat..icziliovna stmktura crpoeH. uglu{r.j strilev. 2.r adi trpinski.. -uja crpaxono\orr rt globoko spon trpljcnje.2. stebelce. rovati. ry teZnja. impf oo\)tserr cem (oko) na crpe oBnr adi bliskovit. trsek crp. -qE rr? strastnez.m strira. gl. kazalec (ure). ogenj popotovati crlre^eerad. . stasitost. bojed crpalulr. prF staven.JJec crpam impl zavijati s poti. trg vooja cTpaAar$eQrh srpaAaHue. ta trs. zlctanic crpo'r impf l. rpajrror. <tBrB m pozrelnez. --ce: Furririrati se. 2.2. rigolanje. muke srovatnle crpoActr.grdoba. cTeEeprr{T[renepyBa ctpetxa. tetk4 te.clifn.c4re l|rnta f detu vL po tujih detelah Sdica ctpacEnr(. imnf pomez[fi tr-mezrKatr.crpaAarrltr|rlA cTpeaKa cTpc/tlle cqrojoca crpacr 11. lig postranski. crpelrrure n strelis6e pohotnez sladostrastnez.!rta adj grabe jiv.prizadevatisi crperep'r. -ryr rz snubad zq qrugega crpojm4a-crpojro{wtua I snuoacKzl za orugega cqrojqocr I l. cfpBre.r. 2. po.n betva.ea adj gl. -[tr|a 4di strm crpllerl n zahodnik na Ohri(l. dogovoriti se o za- tica (spottljiv nagovor). modno austvo. crprmqrr| adi krvoloaen s. rrbst. c4rea. crpavrmr adj sradji onravliati stratarsko dolr. irrrf/ I I I t I I I I I I I .uBr-rqll mesojedec. tuvati. Doslov_ Ilatr v vrste. graotn qrporrre^eq. DaIl se crlrerr m zrigolana ledina crp9rlex.fi adi tuj. 3.previdirost.rpauranreg.. gnati se. -aryr m strasliivec crlraE rD adi ltragljiv. skl sKovooja. oolecnost c"pa. crlteMu ce impf tei. -qrl tn . lig poirelnei crlra&qeE. n(} sta\. impf pce: zadetrzaclevatlr Iafi pripetiti se-dogajati se crperu tn l. 3. puSaiaast crpaulTys? po rulm oezerah -i{rgf sflreaetrK[ cdl strelski cr?altq!!!tsaEe'? poporovanJe cTlre 4a. prizadevanje. 2. sl|uklutl| j crpoer(oT _Ha jalrrxor . ki v njej ztatarii distiid predmeteiz zlata in srebra: 3. mrnoJeqeD. zamej. voialkir vrsta.nost. gl. zamejski c4rcAaq tl stnelec srlraEsrro r? tujina. . voj-^H. crpetreplra pf.l nlrva crpoojaK. treperatr /i{ . stridek (sDostliivo v na-govoru staiej5egalloza veka) tieMa HU KaIlI(a cTpetrI Bo tl KOpatl crfarrrre.l. cTp€dUB pf . s{o tau tr-Kotall t I crplreH.oda. cllretreTila pf. izogibati se komu. teznja. crpaxyaa impl bati se. -t. {qrrcTlraBrr(. ubranost crlrojocacrlrohca p/ dolotiti zar6iki. impl gr.iti za tim. skladnost.crpe. cTpaKlre tt oem ocl cTpaR l n v ka crpaAanHrqa I trpinka otmi. lig pameq razsodnosti r ala-ra ni se s pametjo srecal crp.slab6st ?fi strateg. striZenje (ovac) cr?trKo. mrcina. rozga cr?. strahocrpaK .

ad. crplna.ryloua. posredovati pri skl(.Itt4L4rItIlreH.qu rz suha veia.topotati. -qr(a ad. pomanjkanje. pocepetalr{epetalr crpe adi ki dobro rodi (o sadnem dreviu) crypfi ce. inrpJ zadeti-zaleniati tolii. lig rat'nodulnost crpyja f tok.kica.frl. dolgoaascn clTonapqocr I suhosl. tG c!tsocr{!. . pl. crypyBg . 2. 2. lzvcocnec crpqa{Tltrrlle pl stedi. zvaliti na rame cryAEo r?1studio crpyror@a I gl. cTpolop!tsa cc pf. struja crlAeHoKpBeu. Zima. 3. cry. pf . -BHa ddi sugesti. .neomejen cUBrnrAB adi detn od.. skobelj. crprfiltsa nnpl prrbczati od vseh strani crp.p^ impl 1.. Mnory MtI cryzlmnar ax zelo me zebe crpF.. ucvreti. razmetanazemlia f<ot kraj. sklad JrraculoJe.izgublien erlfy { pl zmedkati. vrr. hlad cry$e'J adi mrzel.-ce: sesuti se crpynqc ll den od crpln krasticl.crpona 4 t4 l|rfrv.r}ora I suhost. mecKatl. panju zakona.tAe''d't. TpecKa crpyKTfpa f struktura. spustiti se v tek. slabo igrati. elek. impf impers mraz je. crvIIwDZt Ce itnpl poobladirile. namrgocenost qrylun ce. nav pl skobuancl. zmeden.Aerue vderaj je bilo $p-v'Ie'{ adi iz Zime. .n studenec. Ft. . -MIIa adi suhozemen. tur cryAnja. rlutrti. crlTK!tsa .3. trlrdek crpyqcrr. air..em od c!ts sul iat (o aloveku).-cryAdHTl(a m. flft strgati. 2. zebe. razposaJenec cryA tn mraz. neroden. suho drevje. okoren. od Zivali razsre. t Stvtridni Stevec oent-stuoentKa crplR rn gl. babje p5eno c!r'pe6 m 1. l? suha zemlja. zmeikan: 2. nedosezen. precel htaden nlf.. revno Zivljenie cFape{lTapse fl iamie ali kozlidek.cc d. narancen cry. crpfraHqa. zbmti se -ce: crplr!ts4.no in slabo jesti. plamna clterllp fl spominek c!tsep6H nr adi l. stisniti: stisniti se. -n f l. izvlr. susa cyBorhJa I l. skrditi se.snubiti c. -Hq{ .l qyAeHsirocryAeHma n. va. suhozemski. skrditi. 2. fig taft pobrisati jo. lrg oollKovatl se crp[re . ctpyalsa pf. drg- ODrtd Se di lie ) eryr. bena. Ven.rpUrl(e impf l. B99pa MHOcrpyrta I f. sugerirati. razbijati crlxrtropa ce. -qHa adi strokoven crpvrrlocr I strokovnost crpler6ax. f mraz. impl s. -cei pdhuliti se ba cryOrcapl zadeti tarnati. suh(> zltl cryule'c ad. .paK cryAeEr|qa I vrodica. samo tt StuqrJ nakopiaiti.. ustroj. suhota: 2. mrz. 4. sesta. stisniti se. delnik v srari Turdiii c!6jeKr n subiekt.jo. jektivizem. crplno^YBa_. crPYr|o^'r. fig fan obitii !Ce: crpyrrlru adj krastav. osebnoeledanie clr adi suh cpapaK. pullG cryAeEe.q. hladen (tu- cryAu63eH. natandno kai delati. 2. kopno. oseba: gram osebek c!6JeKrEf3aM. cr.-impf. -Rsa adi zool crpyjoKa3 rft kazalo toka mrzlokrven capyjoMep n tokomer.ru. lig t4zzatosuu se ckeaaBl| ce I'l postati plesast cYfuE'a m arh policiiski na. rzpuscaJ cUrcprtp^. sul jad ta. prihuliti se-ce: cryn<at adj l. mrc!tsqqoK. strlati. kopenski cwosnAl|ria I neometan zid c!tsoMpa3n[a I suhomrarica. irnpf postaviti se-postavliati se crpoutrr p' zdrobiti. . iuliti. mrjav cltsnKraBocr I suhljatost.J.I[nI| m zoot srie\'.Je rr? krasta. topolatt crylwfl. kroiiti hladnost.j prijetqo !lacen. strsnltl. sun JareK clBo3eMeH.rr'pllven clrpaArqa f sodra. suh mraz. smrdati. 3. struna rl. malo postmtiti. zmrviti crpflr ce pl potrpeti crpd @ adi potrpeiliiv crptr lBocr I potrpeiljivost c':prl1/!a ce impf biti potrpeZliiv. cTpo'IyBa pf.pf.ll suh. cellna cftso$o. vladar. lig ikripati.sMoT'n sub. 2.cryf€t*.^nq3 I globel. 2. neodvisen.itnpt oogarooorodltr (sadje) cryrka. tokava. znanstveno delati - ce).yaerd adj neroden. -pna a. gl. imeden cryry1pJ zadeti urripati(sr- cUBar m arh planinski palnik. vsrljevati c$ecdae_H. temen. suveren. . poledica cyoBorrapel. timen. ki se zadni-i iodi 1.("ryTfr. -rltl rr strokovnjak.i pomralen. crDrM ce crflr -nr strdnica. suhosl.f. svealen. okuzbe za tloveka. Studirati (na univerzi). inpl cryrctUB zatopotati. Ziveti revno clloryla|se a slabo hranienje. Strleti.I Prnvrnrlr. strugati.'l'rva . l4itrJav cryAlo cryAro:reH 415 clTpe6 roki.im. sl. vrelec cr. oprrKrcTlrl|rapHl'4a t zaga cTlrlralrcKn 44' StrugarsKr ctpyfie pI l. napolniti. zvratati: zrutiti sc.aB. crplrra I stroka rca. precej suh (predmet) c!tso. zelo ruaono. cxpyq impl teai. zvrT[Ir-pre. fig poredner. Dru.-3sa adi Studijski. pust.p! zmecKaE. s-tisnjenj 3. irnpl.i d. Studija. namrgoden qungsocr f mradnost. podreti se. . dirav. cvB suhliat. r.model.revldina cyaoryBa ifipl rer. crpyraEqa g.

co poraT Ee ooArr ce ne pravdaj se z bogatim. cvalrpa ce.dslv( ir(. odstaviti cVre_pduft sutcrcr). cycBaTVBacc |/. co 6ora_r He cyA. pospraflrr (nrano.ja). cUp4. impl urediti.. ady po-!'rsno. zaleteti se. cwuKaD cyurrecrBeH ad7 bistvcn. riv cFrrep^aB 4di suhljat. preseznrK clrdrqa-cutrrqKa f detn od cVIIa ]un1ca cUn. praznota clrrcH.postati pri. tetko dihati. ureJatr. caM- qlMpalreE. cvAc[. resniacn.prez. gl. slaDO. pobrati od nirsDrctrikl v rgrl c!'r^l'jaq{lT1tHjalrr rnlcfni rii cFlra-cFpryrpoM d. piskati skoz nos ct[n'vBa i?npt od cwu prihajati .4u l'1 klobasa iz Bo. sodnija. in tlobiti. bistvo cy'Icrpdt m substrat. grob.. poleno.-sodba cyA6a{yA6rNa I usoda cyA6'tncKn adi-ad! u'soden usoqno cv^dorroceH.sem c$ra t vsota clrra ad'!. -xHn ? jetDik. lis strog. slimanih) clrDixrK. ooraz na zunaJ. snov. podlo.. nevisok I I I I I I I I I I I I I I .obstoi. Ziva stvor. . -AHa adl subtilen. gorjaca. mrsavec cyPTYK. austven. premoien.-os. g). -plltr m fta! pL \q snaga.. mnogo.na pamet. sooaaDje. suzenj cv3AaAece p/ poKazan se v daljavi. dokuhan). praznota. -qrfir 44. cy^o'Kwa pL tmpl poloziti. podirati cv vAr qaB d4t prrsmojen cy^Oyp fti kem bveplo cyr-O!?eH. ol)staiati. spc mlnlatl se cysartrqa I zemlja.gt.c cyrlTeH 4di skljuden cvrypeq. ga. sutiti /i8 hirati. caMpaqeH ctmtu impl sopsti.K. velika mnoana: Dlen puh. jedro.. lig ubiti clrrpauura I vroi pepel c lrrcra$qa-cFcraEFja f substanca. drobci. sDoDastrse. 2. 2.eksistc cu betl cyAErqa f sodna dvorana ciApn c. mcevosl cyetel. bit cvurl adi pravi.urrTe trj"!a. dutiti. soden pravcu1rt impf soditi. c!?aT Aa 36opyBa le sl orzne (nt ga sram) go. inpf traiti. gr.tnr f fam treda. ol)fl stajanje. clrnHa pl. l)(xlpt il llcle r[ra prehodil je mnogo cest tISMgHa cvMa llaTr]l- cyrHe.qtry?er 416 c!ru3o( cYna cvra / juha " curcH 44' lusen cynepndpeH. verle c!'eEep8ocr f praznovemost cyera f nedimrnost. . spustiti se (veter) clrrpBrqa I sokrvca cu^oxn. tcei susiti se cltEtr4a I suiilnica cltqEocr I bistvo. zveze. ittpl :'rsl.mrzel cypoD[rra t surovlna. teZek.pna adi pra toye ren q. "dreda. pritlikav. ioodevati se cvArpaFe+YAp!tsaEe r1 spo padanje. klatez. spopAd. testa Do meseniu cvA l'1 sbdisae.impt ureqlrr. mnozlca cypra l. mrsav. pepelnato siva krava tKoza. . cU\paBa trt. . blten cqurecTBeHocr I bistvcrl()sl.teplo.E/rlmre a kraj sodne obcy^elr. pustolovcc. . obli6je. nerodneZ c!?!'aRa I sirotka cv'pllria I sortica cUCaMtu bot sezam.ti se. -pE m praznovernez cyeDepnecveBepJen prazno. urejenost (doma) cUqpaav. kopno cUtJIn impf l. rahel. telika veliko Stevilo. lzviSen clmeprarlao ln.ne. ne b6di se z rosatim cYAnJa. podreti na tla-pe lagati. c!?[Ja. sula (vrcmc blcz de.rr'kI pes zivtraj clqltoca ce pl shui3ati. dlovek cyurrecrwlsa impl bivati. /irfirsrx. bitnost clrurccaBo z bitje.jalclj Po zeDltvl cycnenafrpa pf. ki drsi cllfrep m zool goba cydeprE adl gobast clsi€pqe a dem od cFlep goorca clrleT tn obrezovanje (pri mu. cvMavsouca cymirop rn kem i. clMpax DAK cy oyp fi sorrlfaK. -cna adi usoden ci^6orrocrrocrf usodi-rost cytrar atlj soien. velega mesa crjl[a I l. -c!: dati se. trobec c!? apll pt zool trobdarji cvpHotrapuo.. -tn n sodnik cvA. nedodelan. unlclu.Ay. somracen. tankoiuten c!? adj pepelnato siv cypat. -cKa adl precej nizek. svaljki umazaniie. vorlrt cy!e$a. razveliaviti. . rastli il in sad cYcaMoDadl sezamov cycBarr| ce. ()sluc!'try. ureiati. -Arra4d. osnova clrllr.-pHa adi superioren. ce.kolidfuanle cy4crn adj soden clfAcfEo t sodstvo ci'eDepe$. m taft obraz. .cyAenokar usooa lc usoJcno. eksistirati c! urrecTDyBar6e bivanjc.a d. za sllo cwoa adj surov (nepeden. spaka. sooliti se.''ere pl nar pes splesti cyrrpaBaI red. gram superlat|v. -p'i' adi kem Ztecy Oypecr adi kem Zveplast cl1!l r.e t? SOJenJe cyenqocr I nedimrnost.V naglrcr.T!ra 4di nedimrn.r es. cyApFa ce pf.crt dirati..r|I| m lam 1. snov za predelavo cll'oBrlqa I sutrov les. pote2? Matedonstso-slov€islldd*r 417 cFrrecrDYBatr. 2.eBepe4. c!?^a f rilec. pomoliti se. impf stoprti v sor'(. pokukati.

vojni lo gor. n.stalisde ctDepaI sfera. -r(Ha adj ototcn. 2. ustrezno gl.l-Tarap. gt. prrzc ristc. druzabna igra Ta6^dra-ra6adDo I tableta (zdravilo).tarnan.er ft! fan! znadaj. boledina. razumeti-dqiemati. impl zaropotati. krogla. 2. pladenj. -ce: zardeti. vzorec cxeMan8dlra pf. raBra6rla I zoot stenica.ecl fam noy.6^r^aB adj dojemljiv. itnpf dojeli. 3. narava. pola.1.!yr€ 419 ra{ t I I I I I t T I T I I I clIurmra I bistvo. okrozje. bridkost. arl.a m. coa*a pt. skrivnostnaoseba cxeua f shema. tal]sten. usnjena torba. znaiajen. xaprrca ra6xer Bja adi indecl lam l.cuprtBa pf. umljivost coaftaEe r? dojemanje. ubG . zavresaati Cudenost c\ryAoBtrAII ce. urejati se-brez. scenarij. rzrzumevati c. .ictl rax(aqKa I talostinka. 3. 2. gl. raroBeB liSpati se. umljiv coar rDocr I dojemljivost. zardevati cqpKa. podstre& ra conj i\. Za- TT TAApton Ora Ta6aR. malha aaxoDeH.ooer. doumeti. (samo sg) clcdaliSCc. prikrivati. ft mit sfinga. cupDyBa pL impl napraviti. muna. pekada. bole" dina ratrap tu z ene strari odprt boben. biten c$afl. tabla. revica podstresen Taaatrckrr TarKHoBHrra I . podroCje. scena. da kdo zardi.alost. liroka. rabi kot iitoa mera (50 kg). crryKpa pl. pojmovanje. iost.ct1. muhast. ctrrq. 4. 2. I usnjena torba. 'raj.JHa adj skriven.I ClttruflA 4 t8 c.!te n iLem od Taaa ponvica izginjati 27' . impt shematizirati. pa rala I Zalost. ([aicta) Zalovalka. strc Jar ra6aKdpa I tobadnica ra6ar aK tu strojarstvo ra6aH n? podplat na nogi aa6dsa I strojarna ra6aqKlr adi strojarski raft^a I tabela. revez ran(Brqa I nesrednica.ica. zadreti se. sver. ter. 2. crpona clrYAoDI|AeHOCr I OSUplOSt. posoda za prazenje dzu\leda taBa|r tu L strop. {Ja r? l. rarapv |fipf naplhovall. besedilo. prenosna ploaevinastaposoda z terjavico za ogrevanje napihovatise (tudi lis) 'ce: raraplre-raraprtuK. orisati v glavnih potezah cxoAe[. -AHa adi lit arh podobcn cxo$ro adv primerno.t!losten aaryDa impl Zalostiti sc. ^dj liipanie adv ialostno. objokovati TarKHtr(. bit clrtrrnBcK'| odi bistven. stranka Taaa f ponev._coo6paEHo cqefia / l. 2. Sliandal cqeBap[o.srYAofieBnA[ ce d osupniti cq!'Ka.i ind. impl rar(oEeH adi gl. -rF n nesrednik.tar'e ad. lif doeodek. topiti se. ragplpa ce pf. -Ce: cTesmla 2. doumevati. hibno se obledi rar inpf . impl zavpiti. -tl|.obJOKOvanle rarKeH.-rlr fl 1. pregledennaert. Krrt! Se. ta.beden \^xB iffipt Zalovati: tarnati. plitva kosara. obmodje. tudi S(rlvatt Se. tezKe narave ra6ta f 1. tabor. prizor.|e Ta6op m l. eledalilka deiav.ic. k srcu sl lematr raeu. lig nerazvozljiva uganka. tedi. -Brfa adj otor. celotni nadrt in seznam c4eHapficr m scenarist cqprs.. razpredelnlca raoF. bolede f lan 'aBpa raap[ oe. 2. obzor c4rn|ra-col|l|r(c l. uboiec. taj iti. . puSdati. nesreden.

vodja kola. l.irp. prazno Deseqlcenje.rt m tambur raM6lpa{aM6l?lrga I tambura. raKT 2 TaKTnKa/ l. mianine rar'i:a impl cepetati.I pron tak{cn ra(cu / taksa. obljubliati. el.MEa 44.skrivnost. -Itu I sladka pitr.. toriti. zadevati. opo TasoK. 2. olika.TapautMaa xra I potenu{kL'. tambor.fl tampon. tarrHcTrlo l? sKnvnosl ra €p r?rplitev.ru(ar6e r' potepanje. grmcni(. ravno ko. ki visi po tuiih hiSah tanjsati se. npa- TapaK. tikati se raIIIo n tango (ples) ra{eq. ..rtr!'-TaM(>raMOKaQdv tam \aJd'aJdrKa iftpf lam po tr- rarruvDa irrpf plesati TaH4yBar6e presanJe . lig izmedki (dnitbe) Ta^na t bruno. -p4r r'? stvflrilcll. -llBo. dnevni obrok. impl fam ubliubiti. siliti k jedi.neurnnost. obljuba. gl.6pas rat6wr m talent. ples. Tatr(cvBa.!. TaKItIaBarle t4 gt ra(clBal6e raraz m arh fam val 'ra aM6ac rn lam lrsta bobna. skleda rarr[ra I kmedki voz \^^K. Dlesalec BRFaTa Ce TaHqa. 2. gradaSc rapalral{a I koufca denarja. . postajati top potrjerra TarfiJa. -3n m usedlina. odctov. voja5ki kruh rauucrBeH adi skrivnosten rauucrrenocr f . rahlodutnost. fied aep. gl. zarobljenec tananapcrra adj bobnarski Tana. B€TlaBal6e. vitek ralrle a I dipka rarrreaeu adj dipkast ralq m ples rasgoD adi plesen Ta. . obzimost. gl. raKcFa pf. lr8 spusaa. organizacua ln vooslvo v volmn opeiacijah. inpt IaDeclraIl rarrdrap fi tapetnik aZi tapetnilki ranerairrs ramr impl delati topo.Ea nrse ne po(ura5 z obljubami 'r?jk rn l. polooranoaroleu. metoda in nadin dela raxyiepe adr tudi ra's$a!a itupf od raxca gl. umetnidko delo. ifl1pl od" vleii se. nadarjenost rarHaI l. pavke ra ac ra val. {fi I sodno listina o lastnistwr nepre' TapaE!tsa irrpl brskati. fafloc\[B TDopesKxadi ustvarjalcn stisDiti (kaj v roke). snov. goSda.ost pJ.skrivnostnost TaEloa rollqYDo 421 TBOpll pa. -ce: topeti. zarckati se TaicE . opus ranocr f topost. pr(' metavati.reB^rtre Mrr ce ratMalM cevlt so mr ravno pfav. eut raKrrsipa impf takliztuati. Tat'rtp impl tangirati. drusdina.virslt i raTKoBHurtaf odevina.oditi na potep raaor. tarnati. pt-c metavanje. suliti se. aMa He ce xlrte Dravica se zmanila. taktlka.dr taft pribliZno raMo. . topoglavost TaopE ittl pl umetnisko r|slvllr'aarolMerr. -Hqn m lan kolo. taRca. fig neumnez. orientalskoglasbilo rauwra a. TaMaMHa ro]\Iro{ ravno opolnodi Ta]i{. obljubljanje.nr€rr.tapljati. klatiti se. impt potepati se.x\' vrna.2.420 raEM-Ta{H m arh mesg:ni. zareti se. lesen kroznik. -qu m greben. pl tanjsati. iskanje \are rn fatn otka raTea odkov.ararcrhpa pl. tavati ra. a. I I I I I I I I I I I I I I . ploh rauasriaeraMaliap t fam skopuh. r'rr aeB[ ^dj oaetova druiina raresqe a hip fam otktr rarKo. 2.2.. tdtl TA{rpeurrBo L ustvarjolrxrsti rt dati 2. tig mnogo zdrav obraz lesu |tBapow$ adj zdrav. . f plesalec-plesalka ralFrap r?'rl. ti se v nadrobnosti: 'ce: ienska. umetniska slvoTaior^aBadi topoglav ritev ratlor^aDeq. -KBa. -BqII m oae raaKoa ddi oletov rarKoaEHa I dom.rr. Jata rlrJOVII m tajfun T adv'conj-pat t tako ^Ra r&Koa. sop vate ali gaz e hem pop€vati TasAapa-Maf.oA TaKc!'Bar6e Kyra He ce pacus!.j indecl lant nesrden TZfJ(CitsaEe fam . rnuz mera za ritem. redek. a zato^ne preneha rafi adi toD iz plutei tig rana f -zainaiek lopoglavec ranrin nr vetik boben ratra[ap fti bobnar.n taksi (avtomobil) taKcr4>taKcrrpaa ft ILm 'fesreca raKcnparrurja ad. stiskad ra]Mdlr adv fetfi ratlno prav. klatenle Tarure. onat bobnit ran6.c . raBpa teptati. rsKalr rair. ()tclrrl dediSdina TaiKoBcKuadi odctovski TarKoEcfBo fl oaetovstvo rar^s adi indecl arh sl^dck raMda. ocernaocolscrn{l rarKoDrrHcKn adl dom(. -Llr a.rel zaKramen! tolrajoa I truma.Aapa rraelr. rel stvarnlk TarK. odtavati.. -ce: TSap ftl malenja. Iopoumen jati. bistroumnost. pogada TarBezKm bobnenjc. raHrlyDaq-TaHrI!tsasKatn. iskati TaparrllTarl'e r? brskanjc. ra[or^aBocr f topoglav.Ta'(clIBatrr(.rr(a adj tanek.6Yp boben.r*re n dem od ranas l.. pristojbina Taxca. bobendek.-rurm adi tamkajsnlr raMrroH . grrnoli raopa f gl. tmpJ ustvarialec. cenik raparm<a impf premetavati. delati rapa6a I ograja iz letev lis obilje rap4Da I tarifa. ravno. -DIE m lopograrmperse r ustvarjanic vec rBopeq.di m@t tc krven DOKOICN rBop6a I delo. tarw impl bobneti.glin'. ra |rltsa pf.a n. raKB.

resen. rlreflop rr tcnof. -Nra adi pest mudeniski. zaKrKnlenost.u cevau TeImI|Inta t pretep. zahoteti. temnica.) spomnrtr se. -|ar I a/h l. -ce: temneti tema teM|tu o 12 renrlIr|ga t mrak. hrcpcncti po.|Jd impf vleIi. Texcrune t? teriSde re>x|Jee impl lit iti za tim. n rC -odpotovati. poln trpljenja t€rr. tok reK adi indecl fam lih.ig trd. tkamna. gosta teme reMHogpDenodi temno rded.fpa pf . delati skrbi teldck. 2. -rflr I fdm ploievina. tclidck viiolica di3eda ren'mee itupl teiDniti. opeko '? itd.. temelj reMe eH. -i l tendenca.el. meriti kam Te)Krreersea prizadevanje.-Aq[ m trdoglaTBpAOf aECfEO t2 trma.lainipjlit temeljiti. prodajna miza. pojecljavati ITOK rei'jariiffi. biti zadrtan. Trz TerGa razumes (\. jetn nik. Pl srebmi okras neveste r]eMeAr. poredkoma rexymt adj tekoe. muka.er o /r trpljenje. -. zamolklo rded TeMrtepaM6rrm temperament reMtreparflra f l. razumeti. lonec aerqepqe r? dcr? nrnDjsir l)ltkrena kozica. trdno.4. na misel priti. jetar. pretezati-ce: vleEi se. odmi-ce: kati se. impl telegraretse impl raztezati. teZava. l. slabe volje. vlali.'tBoperuTBo aEpA adi trd. gl. ooKazana resnrca rcopda. derviSki samostan. tema. polti reuaerryJa. temperatura. lesna temDeratura) rc*n.os. Pretepaa. {Brr tu taika Lica'. zaKrKnlen TBp4or(gpRogr t f. juzni veter reidtrrrrap(a t iedarka reM||qrzja f trda. -RKa adi tanck. Dretesofirati. vleka :fer. 3.?rasanje. teinja rer(oR.ost.]l| impl teliti. nosea Te3re . bakrcn kolli(rck. (nikalno) ne prenalati rerA{ eH. ubijalec.elrekeBr|crBo n fam kleparstvo reHda.Kz impl biti teiek. pomisljati se. vilina rcwa impf jecljati. impl temptuat| iaso\.impf. vrotina (zvisana te. mavzole. nagnjenje reHeKrja. -ce: slaniati se reMeaHocrI temeliitost 4di temenski TeMeH reMeplx. graopirati se. osnoven:tiP temeliit rcv. brzoiaviti vati.em'B adi Ztfat{. irirerct ddj Litcn. breme . tehtati se. reK 6poj liho StercKxja. spo na rgra t1 reHK r. globoka b kr'('rril kozica. TDPAoIAaBadj ttdog)a't TBpAOrAaBeq. hitrost .^4 tn arh fazgla3alec.iiLjarrna I ror sein fant ie TeKcr fi telist. lonack reo 6r ffi tcolog. tepei. -t(ua re'll fi len. neoostopnosr rea fi tute'. DcF nekbd.: TOI UMa Te(IIvAa O doml- Te]ret6er? telitev re^eurK{ ddi teledji re. moldea dlovek reMiaH n kadilo qaA reuianor cdi TeMiarHoB po kadilu dim kadila. trden rEpAerre t? trditev.) rer et6e n vladenje. mo J. -ur| t zool lefiija. bogoslovcc reopdua. stegovati se. tolIi. relr u tek.jeda teMHuqaB 4dl somtacen TeMHrrqap l. aasovna mera./rg Nrut. TeaeHUc rl d4r1 od Teie telce. vsakdanji Te^a^-TeAartlnl. jtynf Ga^rersr!tsa of.r. kapelica. Kapar iuu r{ TenalIlltfl't ravs in kavs Tetraq n nasilnet. blago. grid. delovna miza (obrtnika) T€fepe nosila za material. okruten. naditi. reHeKnja reHeKelr44t fam pl. -ilr i fam klepar Terrefter[lrAHnqa f fatu kleparska delavnica rege(euricKr adi fafi klepar ski T. tehtati.l reKle.rKa I pretep Terrc n arh gorski vrh. ubiJarr. tema reMr|'qa f 1. trgari.tepsti. plodevinasta kangla TeHeK{eH ddi l4n? plodevinast reHe(e n fafl. brzq tav(a RA re^erpaofpa pf. dim TeMJanlTalreMJaE!'t(etr. vledi se. strogo. mrak./lq'l l1 tele re^eB[3EJa f relevizija re^erpdMa I telegram. -pFa adi trdo -s sKorJo. -ry-reMepur m lam mraden. omahovati TeraB[4a f pretegovanje. pletenlna rer-rw< ady fu in tam. mu- rcxmra f teia. zatrjevanJe r'p$r impf ttditi rEpAi|lla I trdniava rBp{o adv trdo. pretezavlca tlenEr tn temno modra bana t€raa f steklen lonlek (za marmelado ipd. izvladiti trpeti. iz lice re. biti se. utisanje) TeKrrpa/ro hitrega pre-dar uoarJaulja rn razumevanJa. 2. te'iti. namen. izzivad. hrib. kljubovalnost. barva obraza. teza. odlasati.'no uravnavatr Terdto z tempo. tank reHKricr rn tankist renoK. -/rHa adi temelien. 2. besedilo reKcr[ nt tekstil.I TBOpqecrDo 422 reaenqe teaelne 423 Teflxa t I I I TaopqeAcrao n arh Iit gl. ttl. trdoglavost TaploKoper. TegeK es rexerteuda. slepec. -r!(a adj leiek. -rflr I teorija \etrla. starinar Te er -ur6a. lrakulja TeHAC tenrs.. morilec Tera. glas iD pcvcc reHrlepe1. raztezen leraBeu tt bot trpotec rera!' impf zavladevati. kar fi na pare. ravs. (matematidni) tcG rem.dac:r. -ce: teliti t I I I i I i I I Telro telo rente '?n dem od TeAo telesce rerb. 2. koZe. natesovati..

ulrsevatr rr'RoK.os. Zrvrne rtnrap4. -ry fi pita z bue nim nadevom.ect adi mivkast.n a/ll natisniti. naklnda. T\rJ'a velika buda rlrtrll conj da (posledidno ) rn/r ft tilnik. peKaca 6uda!ki. -un I bakren pekai. rylrrvpg pf. rok: 2. nikoli no. kolovratiti. os. ta (kazalni zaimek. prazna lraza 'rrrE6tKm tirata.iruli. lig . lig trdosrden. Tae aeUa ti ljudje.cesatl '. xrap Tnratlqe a dem od r:I. pFgdajqlec pedenih ouc. ti. topa stran noZa. zaledje. glen. TIiKBaF HTiTK sen. -B!( adi tib Trrafi ftt ponev. te Zenske. poseonez rfrfi3{rpa pf.1. testenlna J. rJen velj i balkon. radunskaknjiga. -3MOr teror. ootga. nasilje. 2. med kita r€fiq ft tetec. buda. tast.. nasilievati TEItalII|H.TIt^e\. reyJ4ia re$epn fti arh illet r^ zabava v naravi. impl tercrizirati. gonid rep€&Ja. r ruk o uprn flmoc4 rrlln(tcyn lrl.n tipograf. nevamo. knjiga dolzruKovln upnlKov rcxllrn(a t te}urika texHo orlJa I tehnologija reqe impl tedi. meriii cesto rer{rB f l. pusaati. cen TepMoudTap nr temlometer. poganjati. fevdalna zemlia./LMrTa m pavkc. 2. pl). termos r€puooop r'1 termofor.e n dem od nrKra budka.-rxr n tiran. Tepceue ad. polica v recEorpaAocr I tesnosrdnost rCDTI tepa.ozkost rec n l. termin.ol tikva. topa stran sc.tiho nrBKornja I tilina. rnulj T!d'. trpinditi. toplomer repMoc r4 termovka. 2. nallerlcrrre t? detn od. 4'da ad. model. praieneK. -aHa 4dj termiden. -rfr | teiaa. 3. bobcn rmrarIpu-M[HanplI! in tcr i | ( I Prazne marnje! ncunrx)stil TI|r6aI mivka.j nez\e reullta adi I noseda clr ro BUAaM TaaoT ko bom rerrrKo ddr l. Trle r(erM. listina.x!.origirralcrrfLr veK. 3. itlrpI ti{{ati. -^aa adi zatilen tc. opravliari k(F n. naporvidel svoj tilnik. -Cei nvatl se tEcKaEqa t gneda I T I I I I I I I I I t t I . te.ploha bcscrl.poskus zmoznosu. KnxH necRepea arft l. more. tihost r. Terlc. oseba v litcli|| c l delu. r1.lia reprwt tn-. n tlS lllr(Britune n agsm od. Dekad flrrarfrrqa I cvrtnjak. glc l|sl T'/lI m L tip.. boscstv(): 2. jedilna buda rtlr(Belr adi buden TrKBeHrfK. TecHorpaA adi ki ima ozke z(|r-1vt lcnje prsi. ti otroci (oblika za tri sDole) rriKDa I l.i indecl hudoben.ic rrpd.pl). ac\an ic KOD]a. rluofell ouc TrrKlapExq "qu rz buda z mlekom in jajci (jed) T'. Diknik reQrep ft regisier. termi. tesnost.test. beseda za doloden frojeni repuftru-pl zoo. teroriziranj 'fi e nevatt TeqeH. remajhen bakren pekad cept.1)lik:r. znalilnr (. rerepaan ce impf oDotekati se. 2.-*a adi tekod reqso ad. nasilievati. ozemrle llepK fatu vzorec. mi- saIl. adu nerodno. oporoKa j .Jart ponvica. polivrrtl gneslr SC. flparq3fipa ifipl tir^nizioIi. oni (osebni zaimek. pojecljarenKar6e repopr3ripa.la. pregravrca reurra I taida rHBKoad1.neusmi" repdca I l terasa. TerIKaIle TeceH.qa f tirada. iiSiirije. tehtnica. impf . PICnnlu.r m preganjalec. 2. gladko rcqrcgr I tekodina 'retnn impt tolatiti.silo dcluti Tr4raFcrEllar6e'l tiranizirunje. teiko. vrsta. tetiva: 2. i. Te[Ka Jen rcpa impl poditi. potrdilo. xora fte trlpaH ru tiran . majhen peKac rfitap tu Zool tiget T're pron l.nevzdrten rerlKoflrja. goDili. gnati. iftlpt uti- KO HeMV!gorte mu! reurKolroceH. fig glava.. {sa adi ozeki lig omeTcnraat' impf gl. siliti. -En ft ath ktojat repsrr ax n a/ll krojagtvo rep3lrcnz adj arh krojalki rcpIfmptlja I teritorij. 2. vr:sta mravell cdi toploten. tetin mot rerp€5 n zool divji petelin reke k arh el..ecreq ad. toptoten repialor rrt 1. trudno. jojmene! gorje! reru. gl.nr^Je pl usesa.zrvIno.fam razpored. 2. testo. 2. iz testa rscno-r. pisno de voljenje. Trre A!Te. vo{tna tehtnica leperi m teren rep3uJa.lettKatt e 424 425 TTICI(ARfiTTA jecljanje.rrysg. oskrba. tisk ri al|troclBa|6e n tiskan. vladavina nasilja 'rzcKa. kozica.lit recr Ha I soteska rcpurraJn I med tetapija. impl tipit. v stlanu rmetr rencnja. tiskor rrrnoaon{a I tipologija. . fig tepec rT<Bgp. rlrrrlcpa klin se s klinom vaorlo. lore TtrI'' p n l. a/ft plemisk . ogrevaea TelroFTepopr3aM. dcl stavbe. rnlettgence recraMdnr n testament. seznam. nacln TcrraBer6e z gl. miriti recHorarrecHornja I tesnoba.pozrvnrca rzl). 2. vanje '. po vzorcu dclati tlnrcrpao . hrtet. -Ixr I l. -m saotona lepMa eH. 3. tig gosta mesanrca. trin()g Tr4tat|cTB!tsa impl vlit(luti t{ silo. kozica. tekode. termiti.

lilan. di. drsalnica na lgnscu roDap m tovor.oxa / okrasne srebrne zaponkc ali plosdice pri lrxlrri n o ii roxMa(. urejati.ati. toplo podloZeni zimski devlji ronalmcxlt odi toploten defi od. ginevali TonKa f mal krogla'.-pl{a adj tovoren roR. motati se. se z. zoglca tek. to (3. majhna bala.ra t okraisava v starih r()kopisih Tr'IpBr(a I partizanska kapa flrrv^a I titula.t-i'[.r impl kazati. bucika. rnrTa. ^dv vse naenkrat. kopalnica in stranlsce To6or?rt. ftpffielement flrl. poudarjati kaj pred kom. -rgr fi nar pes klade (mudilDa naprava) nonrt tmnt l. -urHa qdj takratet.\^di mn^xqa J toplice. ostanek.rorwe n dem l.iata. lepsati. ris (papirja) mnqecr adi Zogast. v$titi se. v tolikSnem Stevilu ro Kltrsa-Fo Klrll<a aab malo. 2. toga Torr. breme. . potaplja. /lg butec.g()r-. tedaiSnii roj. toplina rtmt'. drobiti ro^lrHriK. 2. pl Tr. aisto malo roAKlrfKaa adi tako ma:t' ken. ravnanje ror. mizica z zrcalom. popoln roqaq n bnrsad rod\ impl l.trn pl I .rK.'e pron 1. tolkad (za kavo). mudcnjc ropuosu impl lit grdo ravrr:tti.. raztapljati. prc. te se. 'cer 2.n( taDliati. vsiliti se komu.Tolr6eEle.os. buzdovan. pripravljati se za dobro jed Toqr 3a6lr rotnrao okrogli brus na me'? hanidni poeon rowra I pikal todka. 2. kazalnega zaimka sg n) toa^6qoa^6ra . minevati. topotanje r(rr'Ia'ir latn vse skupaj. rorrlufqori. l)ct. nro(rcr)ic. 2. muiiti. primerjanje. tiidati. Taa. -rIIl nx topnidar rop6a I torba. kroglast ronerr 4di topljen ToIIqIrja.os. veneti. tedanji. pfa!. posteolca . obladenje. rofl'r n L top. topiti. prostovoljna kmetka medsebojna pomof. 2. za\i. malha. f l.l1lCKat6e 4)h roMpYK 427 Tpar TlrcKar6e 11 tisdanjc. butelj . f dem od. Sirokoustncz ropMo:.svezenj. tKaeHuHa-maeHuqa f tkanina r^aKa I l. ono. topiti muditi. topid.r lir. na debelo Torlys m arh kij.o. roKMerK m ureianie. tlaaiti. bala. rlaBara B Top6a tvesat le qlavo ripdipu-pl zool vretarji rop6e. domada topla obutev iz krzna ali blaga. r'azlagalec TolK1rrrrHa adu (samo o ljudeh) toliko. nihalo (tehtnice._primerjati 1101(MOrAaB Ad' ve. -^Ha ddi totalcn. brusiti. 2. -F''IA Z faZlAgO. nlnalo roHer6€a tonjenje. . roj cn ja craBr (( aAe) . pritiskati. -ce: postavljati se.apn pl. ccloten.'v|li velikan. on. razlaganJe tro^K!tsaq r?l tolmad.ivlr nje 'rnr^H m 1. naziv rrrEfi ce ifipf pusdati zrak (guma. 2. izvir tople mtneralne vooe rotro^. rop6a lorbi. ro. rasti (o ljudeh) enaKe posra- aror(My-ToKMo ad. 2. bot pestid roMpyK. ogrevati. I l."\a TOnOA gl. AOIIO. taliti. topnost roll^r.l|*t tnpf pripravljati. 2. J. ona./. Tltrl impl l. tako velik ro RoBeH. ure) toiyK. -qrl r'' 1.iiil' aij"t!-i. Pogrevatl.UD'a ithpf tolmaliti. 4. -qa ft tan babat. -ryr m peta na tevlu ror\e impl toniti. sg r? od loj on). hirati T^eerie tlenje '1 \o pron L ono (3.rKa rop6a beraika malha. prisoje rorlA|rHat toplota. lig ooveznosr roBapaq m nakladalec t1oB:rper|. -n a ad. 5. minevati.i topel ronoaa I bot topol rorlop.n. 3. majnJe hen top. toditi. rolr(oBeH Pe!rHrzK enojezidni slovar s razlago v istem jeziku ro^Ky adr toliko ro^F.ler6e ogrevanJe '? ronnu impl greti. prrpravrJanje. var6evati rKae i*1pt tkati. vkrcati se na ladjo rorau-{omj. ABe roqKr dvoDidie msrii c6 impt vrstiti se. isto ro^|KaB adi p/ol1 tolikSen. -cei Postajatr toplo (vreme) roIJrJrB adj topljiv. tx lil roganje. natakati. 1cx fi)klr / upilnica s polnimi kr. tolkaa. impf \aklad. takrat roraureH. -ce: se. Toa. napihovati se ronorerse fl topot. razlagati 11oKlBarle n razlaga.Top6trqKa fl. lig moriti ropra f torta ropr{pa I tortura. hist tlaka raaHllK. fa'' o. l€ giniti. posmc' hovanie. lig lam brusiti zobe. la. potapljati rorycKa. ta.!r! tobogan. krasti smukati se. 2.ca rop^aK. natanko. ^di razlagalen. zagovednez. tihotapiti se rpa6a f bala platna Tlrar-rpara nr. topen ToftrrBocr f topljivost. daiati v tek( iiit. ||paBu roKa traili s k()7rrci r. ostriti.rf{ fi 4ft prisoien kraj. zradnica) rlxnr{ra t tiiina rwru impl 1.. obleka. igla.lJ. -r$ n prostof ob ognji{iu v kmedkih hilah r^ee inpt tleti. lo palica rojrlo /.{(a lr 3anera podpidje. natezalnica rocKa f nar zcr dolga pl ltx' na sraica (moskc rrolc) Tora eH. r'()|(r. f sled. pomakati pG r. Eeoer obla. soba za garderob. diol \ora odr tedaj. bajc\|.^ ?.ii'[.||li. majdkeno. tako drobcer ro qe-aoA(Ill impl tol'i. -qn m kij.

^ti . -lj*"utur.lope tatr. lrcn||rg. . tresditi ob tla. tla -. -3I| t. lig blekniti neumlrost rpat m bot kresilna goba ryarE pI l. mestece TproBqe. le za tren(utek) tpscqlto { f. prevoz skozi drzavo ali deznjo apaHc fi trans. DretoK rpai li 5ama. distiti rie6rlrx. morati rpe6es. drlrtrr|ic. mrzlica. trpeti. uma-kniti se. trr' sti se. -ce: zbuditi se TpJoBl|Ja trgovina. lrajanje.l trema. moltnti.. . spreJemnrK tga rfir rn tranzit. Sklepetati (z zobmir. drhtet. lznemlrJati. prenasati. zarasrr s rmvo{oraldati. zateti hoditi. ki se ni leDo razvila) rpe6a impf biti treba. Klepetec v mlrnu. klepka. rproBwf . lrg rznoosce rpar. ne mir. He ce Tpra co HeIuTo Drevec se Donasatrs mme pl iti. gl. razburjenje. upravi rpe6ysaEe r potrebldine TIreBa trava I TpeDapcrDo zelisdarstvo 'or n TIreBes. poplah.fpareAxJa iarpareArJa 1. firT burjeno rPeIrKaI trepalnica rpf..ior impl jecljati TlreBrnd{. . trpeti. l)r'idulr. c.aou. trden. . trajati. preoblikovati rp+fcrbv3nja. rpelJocpa pl. drditi se. kreditna devizna) Tpascnopr nr l. oditi. -TIIa adl lrcpcliri(x'. zamenlavalr (o@go za Dra- aa n i c rpa$. tresti se. umikati se. rpenEyBa p/._ . trepetati (s krili) rpeErc.Er f transfuz a.e r? trcn. odprava co) rpaucnoprtipa pf. prevzematl potrebSdine v vojski. potoldi. peketati Tpaca/ rrasa rpaclfa inpt _treskati. . vzrllzcvirlr. preyoz. it rpl tfatsDortirati. trg. posiljka. lrgovina na debelo. trka-. toldi tlraKarbe rr lklepetanje. zamenj. obraaati se v posterlr. otfcsuli. ncsreca. drgclllli. Tpa^nquja I tradicija. poKatr. Zalna obleka rpallr€H. lrf: skopuh rpece impt tresti.IJ<a impl mctikali. iztepat z pr h. 1. po trkati.a Adi lit vznemirljiv.?! transrslor.la sa ro^eMo (Ha laApo. vleti. rltroBrrla Ha MaAo tHa caTHo. potegniti. zmeckan (drnla.u. gooezdatl trg rpacae pf tresditi. drhted Tpeneflro adv drgetajc.c . predsoba TPeMa. -rK!. Iubenrca. TpeuAaOn^ rpalx}ngmp. po trebno.!Mo 3a eAHo l pcrrrrYrl:lrr. tfa'r11at TpeDu[a-rt]eBrrgKa f dem od rpeBa travica Tp€Dmtrre velika.llavel]..1. spreJematr. 428 TPTOEEJA TpFOArdllTe 429 Tpecxir l)r'czl)cscdc rplrcrr. ekstaza. brazda poskakovati. 2. \pafrra impl storkljati.(. desnati apecer nr sota rpecKa I l. -Jt|a .s.apo6so) trgovina na drobno rproDurrrre r tdiSde. -qI| fl abstincr)l rPegBeHHruTBo abstinct)clr tt TpesBeHocr f treznost rpe3t'J{ impt trezniti k()ltir.1 denr od TproBe[ rrqovclc WryB itnpt trgovati Tpryaa6e n_trgovanle . -qu tt? obredna knji' ga pravosavne cerKve rp-e6yBa pf. -Itr| f transakciia (finandna. podpornica Tpe3.nemrmo spa rpa(a|6e /r nemirno spanje rpaw nr arnina. zapustiti. miglj:ijod rlte'lern impl lrcpctali. iti. trcn (odi ) rpenerel. razburjati aperep m betonska greda. l. traDsport. lil -ce: vesten rpeM n preddurjc. migliajot rpener rz trcpcl. postajati trczc . drhteti. -ce: rpece r^. ^tragedija. se ce rpra ni mogode prena5atr. vil diti (se). zavreii rpa(a cE impf.!.eF adi tfezen rpe3!ena(. strll) l'r'((l lavmm nastopoin rpel|Aaori m bot v(lrit:^ rpcEAaO[ oB adi rolin rlteHllHr. /ig b ti sc TpeneparrD adl trcpcla iod.aql s{rtvllen. roi alarm TITeDO. zalolgfa fust. v:rlll TpeHtrya impJ trcnir l i.gnoclr gobcz(luli.rali trajen. molrpaK itupJ l. Duca. impl narctati. bc ga! s tmvo .. rpaKa 4ranrop ft traktor TDaM6v^rfora f odskodna de sKa. nrigl irr ti. 2. z. z. izr@ dilo \tnc _ impl. im. izvledi. treSljiklr. -EHa adi l. kravji zvonec Tpar(rre pl zaSklepetati. trkati. I I I I I I I I t I I I I I . iml oorasu.it razburjenje. 'rpayrl^B. irrl)/ treniti apeltrrlaarl. zaloputlliti. -ce: odmikati se.n leseno -kladivo. -ryr m ttata. lrc c MaqHoAa ce rPae ni tctko molaati rlrrcrr.jarek..|(eH. uriti (sc) rperleplr iftpl trcpctal i. -^a bot gl. tehtati se. udariti. prenasatl. 2. uspevati. tehtati. tolkac.pf . zanos. zamaknjenost rpascaKryJa. lrpctcn Tlllttff(ltTit atlv nrc moLce. razburljiv 'fpeBorwr tmpl lr. tta!nik TlreBora I . 2. slaba trava rperJoca-. 2. "6sa adi Iaftx potre' ben rrre6ti impl trebiti. trcllrlck. . sejmisae. fpeBABerse Jecrjaule '' rpeoa. I11' soi se. impl transf ormirati. li'sketati se (zvczdc) rpensr rrB adj lrcpclxj(x(. drobovje rpra inpl odhajati.$aj.alt fi tram\a: tpaMra f zame iava ryatls(aa .Drevazati rpiaucOopuripa pt.or. -pr|a adi Zalen rpaon€ I trafika Tp6yB fl trebuh Tp6FrKa I vamp.pf. zaraSdati s travo TfFJB^EBadj bogat trave.

-q[ n gl. os. (oj ce Merxa Bo tpqqqTe. Zuliti. s trnjem \ ' " poraser TITHATBOCAtrnovitost I pf.okroglast TlrKarrlr n dirkalistc rre tpRa. ifttpl tnumfirati. pokati TIrecKyAaB @dj nar pes mrzlitav. slaboten. mrcvariti koga. atrt.Studij) TIrc(tx . lig iretl rpecxar adf mrzlidav TpecriaBocr I mrzlidavost TpecKor-rpecKoTHnqa m. ra\. jeziti.-AHaad. lig prostor za nastop. rpKrrlBa pl. tretje petje petelinov.rrHa adi trikoten rp'' nurn lrije. pokanje qrecKorerbe n treskanje.fl dirkad apKasnqa I dirkatica rpxavrn adj dirkalen rpKqe.. ga svinje pc zro Tprr. pnoanlc. Tpera Beqep tretji vefer po prvt oEoKovem roJstw..i l. tretjeraz.debelu3ast Tpr€A[e /r dem od TpKaAo KOlesce rpKas ..'rp. obeienjak rlrecnarruta I malopridnica. hrumcti.deseti rpr'3 6 adj trizob TprrJasrtqeg. pokati. 2.f. zai. odkolnliti T?Ka o n kolo TltKaioo6pa:reH.taB adi otrobnat. rpera paKa tretje trganje tooaka. f m sermaserka TprftareH.- rc(lcn. 2. pr-rnurcl. vrliti sc -ce: TpKaAe3eH.nati s kom rlremK acHmq -!ut nr tretjeso{ec ?perocreneH adj l. ncpomemben. ftum troiica Tpfrt'''p ft strog tridneven post alrrIllaeceT num lttnaJst TltnraecglroArlneH. zaderi. tnnaJsu rprufeAeleH. drgniti. pG kanje rpecKortI impf treskati. navihanka.^ sten. -M|Ia adi v treh kniigah (zvezkih) . roj rpeurt{ Aa 6era spustil se je v beg rpr<ecrBeH adi lit sla\tn. sedeti na grbi TprreceT t?tlr?l trideset Tp[ecermArfrxeH. sg) modno grmeti rpeurn pl (o streli) udariti. Tper[ ner^fi svitanje.gati. nesreda. lig crkniti. drgniti se. oder za gledalce. 2. vse kar ie izdelano iz trikoia: pleteirina.q$ adj trijeziaen Tpirja3n tuocr I trijezidnost 4r[Jair"TlrnjaqKa m. -^t a ad. pcF stlanski. divji rpeunr itnpl buiati. beiati \ rpao r poletna staja za ovc(. n malopridnez.. skoditi. itrlpf Tp'{. o^arHa Tpecka moa' virska mrzlica. -BHa adi triuren Tpn-qernp[ecer fium (Wibliina kolitina) trideset-Stirideset TprlqrerreH. I tresk. inpf steai.ritedenski TprEorapltrlx. nezgoda TlreurreH adi nor. -Tna ddi trinadstrc pen apftoarHaqa I tdnadstropnica rprrK6 r? triko. .rRy adr fam tikfat toliko TIrrrmMeH. blaso za iakino obleko tpll ordixa I l. trlwsten flturoAqrrcru-tpuIoArdreH. 2. -qr. 2. Ke to rBeAaT cBqrst{e kdor se z otrobi mesa. trske ilpe{'Ka inpf treskati. bolehen rp. dce: treti se. dirjanje. slavje. (govorniSki) oder. zbeiati-teti. otroben Tp{lracoBeH. proslava. pohiteti. okoli trideset. govornrca tplfDllAeH. moskih in ierEk ali otrok rpueceTfrf adi num trj. prilegajoda se pletena obleka. obisk pri novorojendkovih starlih Tlrera-TpefliHa t tretjina.4x trinoznik TpraoA nt pravoslavna cerkvena knjiga z razlago ptaz'J'iKOV rpyVMO nr triumf.ec^ B adi til drhted. loputniti. -^eHa adi triilansKr Tpr( rr tek rpKa I tek. -\tl tn m4I rr1kotnik rpq6fira-Tlrr6lqa I l. tridesetina rpqecerKa I tridesetica fpsecsrMrura nufi tfldeset moikih. MY lpae Ha HeKOTO CO^ Ha rlErsaTa fig moriti. udarec. rprc. zabobneti (grom) TIrecoK. 3. .UB rpEjaT[:Ip[. zmagoslavJE Tpt(ecrslsa impl lit proslavliati. masirati se. obravnavati kaj. slaviti zmago rpnaro^eH.tre pl odvaliti..I I i I I I I I I TlrecKa 430 TPIlECCTTOAIIIIIHl|HA qrllecerIlHa 431 TpHOCa t t I I I Me oaia rpec(a mrzlica nr(: trese. (samo 3. .n triletna iival TJrcurmqa I L zauSnica. tretll oel \pErlrya impt tretirati. pastirica rper-alrcrn adj nufi l-retji:.oca. ti tp[ano HrfK.\Mr1a. prismojen. slovesen Tlrr(ecrBo n lit slovesnost. KoILCRIT rpKrr koniskc dir'impf kotaliti. zmagatr rpr'sm I pl otrobi.rKArr-TIrqrRA-TprrrK rpruo. tribuna.ttrrm adi trinaj stleten Tprfiaecefl(a I trinajstica fpl|HaeceTra 4d. porednica rwc'{e pl treiditi ob tla. -tuHa adj tridesetletcn rpleceTroAnufiuHa I tridesetl e tn l c a TprleceTlrlla n4r?r trideseterica. fiav pl treske. blekniti kaj neumnega. Tpec(or Tlt€conarra f zool tresorepka. dirka. tretie stopnje (prcdavanja. vlliti.d. -:ra acll tlcbeloliten. -3Ha-rpKAACCt rpK okrogel. zmagoslav' r?rryMQripa pf. ^ kotaliti sc. .oddelek za piooalo plerenrn rpr. rrB ad i tmov. laffi grmeti. -ttnt ad.j tlileten rplroA[rtrHnra I triletnica rwe itupf treti. trikotaza. navrnanec. klofuta. meti (oai). drgetav TpecHarnK. dosedi zmago.

bradavica datki TprtrrK.tur I obednica. -gn rft lenuh. raibijati roDotati. lenost. dcnost laven. . Tpo[lelt. aisto malo. rpleapr{a. inpf trpeti. Dostelta impf ioldi. zobml peket. lig blekniti neumnost rpo3 6 . plodnik Keno.pograd v tati Tp.ot plevel rp(rcloxeH. zapravljivec. trohica . -JrIa adj trojer] ti. ade malo.zA r i udariti. .r( rpU6av. ljiv I I I I I I I I I I I I I I . -Ara adi l. prenasati. topot. prav malo rpo$ap m himna. trhlost. 2. prestol. mravrllncl tplqerbstlrmreeEe n jezenjc. " -rrkati. skira (otro Iast lko vozilo) TpoHsa adr. rporuaq m porabnik. nosctt 2.'o strpljiv.432 obrasti. AaJ Mrr. tezak. podasntsl. "r:{a adl trinadrpoM6dra I med tromboza. deloven tlovck. ropot Tpoa ad. rp-ot\a nafi trije molki. iebljanje (pre. Storkljanje. fig ot!. "tuua adi lit trhel. raz sipnez TpoHTasocr f podasnost. tretii rpotKtr'I ifipf hrumeti.on/a isrcr!). ropoTpofi$ | rel sv. Tpot\Ka na rahlo udarjati. nez rpotln impl drobiti. trud. kl rpte. TporrIvBd pL inpJ TpoIfie. pripogibati se I losx tprKa I l. tptre. majtTtrt{}to{p fl trotoar.if tromeja ntca rpos n tron. 2. . razpadajod. ne.rnlet( t?l zona. truditi -cc: sc rpyAlnqa I nosednica TItyAHocrI nosednost rpvAor adi deloven TpyAoAeq. ljati. zaropotati. toldi '1 drobtioica. otildanec. premirati. preperelost rpfir ce impl moliti zadl i i(\) Tp_druHocr trhlost. desnati TpomHtqa I tresk.AHa cdl trivrsten rpo^ej6yc nr trolejbus rpoM-rlroMaB adj potasen. iz. rportKase z rahlo trkaDje Tpoflte. lrolrca tati. rporsorq -q|r m strogek. pl Tlnrrrrtra tm. tresk.tproperre a ilabudran jc den otrok zaresgovori) 'tprop\r impl tlab. drG biti se.wradi trobcntalkl Tpnerc ABa aeKa potrprJe r:p!6eEe n trobljcnjc. malo. strah. itupl a o n . sEopen sesedanie krvi v iilah 4tocnparsu4a I trinadstrolF TpoMeiaI . +r m trofeja Tpo-rrra f podasna.a. Kprr_e.rroJe rla rra sBosgr zYonkljanje TpoKarrmqa I trinadstropniKravjega zvonca ca rpolreAeH.Tlry6a I trobenta govonn. lpoE(n're oA tpv6r impl trobiti TDflesara oioDune z mlz e TpY6tr{re I dem od rlty6L\ .rr. Irslrcle. maitkeno. potrosren nik. zapravTlrolrraresr-rponrecr adi gl. "qI| r?r trtica Tlrouroaerre . ki vztrainost la. gaoza. porabljati. napor mlzen TpyA6ernrK. ifipf deft od. iuli. delavski Tpotn(qKa adv prav malo. oko. preperel (o TpoFraK. lena ienrpoEapnua I mitnica. mravljindenje. len. udarianie. mitdsKa na \poEIaB adi podaseD. leno. '? bodica TprsErK. TporxKa MerAas daj mi maro casa. obotavljiv. rxr.rK[ adj dclovctt. obrabljati -ce: se ryorrTaB 'rp. drobljivost. rpoturyBa pf.TpoIuKa no TporIKa po malem. drobljiv. malce rpoOdj. delavka rprennC a potrpljenj e. dopusdati. delol'ni dan rpyAo6!6![ 4dl delavcn.ud. 'I. kurja polt. tls sce 2. s tremi Tponor r?r ropot. DA star. Mn IIoMIrHaa mIrK[ no qraraTa zolra me je obhajala po telesu 28 MakodonikGsloY€nsklslova! rlryAerr."l !. gxoza. TporrorHazJe.adi trizob. ri n rA . dcln-adj porrpezjrv vec pol4ljenle. potrkaTpoeH. drcvencnjc. porasti s trnjem. -Arn| n delav|rik.rg rrepet trEal nrphprpl rqcKl. delo. lr(> vrata odpira Dje Uelezna bentanje. tolii. pocasl tpout^rrB odj 1.-qs m tlovck. porno delati.. rpe rDr(a3eMJamaro zemue. vztraj. aebljati.okomost rposrpareu. 2. trpeti se rpltr(aBnla f -cq odfevenelost. koraki rpo}I num pI nar_pes. troha. trobentica (glasbilo) llpYA m l. pesem na rpo6oe . !( f lesen. ograditi s trnt'em Tpllqe. prepere-' kvisku. 2. 'lpofla Tpoalre dem od. trni- TITOEU Tpour$qKa 433 TITYAo&V6nD xmecKl nlsl. nr. trtica (kost). hupanjc TIrU€a t mlza. lts gobezdati. topotati rlrojcrao z trojnost ropotanje. mudo[ tpU$r impf utrujati.medel -trna adj gram TpoMaDocr-rpoMocr f podasrrlztozen nost. strpen.-3Ha adi mizett. dreve' neti.rpyA6eFr./ zona.otrplost. pI rporu^rBocr I l. tig trepc Tptrelre n trpljeaje rprl'. nolam mxza Tlrtre3en. prav malo.r^Ii rwrno^a itupl. -jHa adi tribarven dast svetniku Tpo6ojKa I tribarvnica rpo ./rfiBocl t TIrVA6eFrqKa I Zenska. mc rponorsnqa I hrum. rlr<rcKsr tn .tezaven. Tpo'rs'reT m skiro. bot trst.orb . -qx n? trnidje. rprserpmee ind dutiti mraz. premrlosu Hoaara MlI 4arri -rpltr€Ellra noga mi je zaspala Tprtrsr . dela. TItV6a'r nl trobentaa Jasno TpBex fl porpueDJe. jeZiti sc. okoren. za drobtinico rporura I drobtina. mravlJrncl.

stran kovanca z vladarievo qlavo \ypa impl sipati.r(. razlidcn Tl1frlpecr adi (o 6loveku) rliI'^oca.. kladica. vsiq'reHKa I bot poljski mak se-trkati liti se. . drr: ad| v teku.I?{re. marl iivost rpye impf zastn)pljati TpyeEe a zastntpljanje rpvxeHuK. dce: postavlja.CrOvek iz tuje deZele. gostovanje rll'trjKa imol dem od.ry. -qll tn tozenec ry'r. -rru fi lit dc. rlllranraBa I jed iz mcsa. stresati. kdor kar Daprej teka po opravkih .. drDalka. TU!. temved takb ' iyKyperm adr skoraj.or'nimpl topotati Tw f arh 1. . gneda. vloziti) toibo. tolti.rutq n klada. . paprike. svolega nc damo rvisHa I tujina.pramen. ooruletl t!. sladica ry.-MUn fi tUJeC. e Ha ryinHa DrIr v IuJmr rlfnHeq. TpUc'iA rptt2 impf tedi. rupast.tp]/n velK trup Tplru€ I . periti. suniti. bobniti. twOaEAa f fam zgod\je satrkati na prsi 'ce: oje rn zerenjava Tlmrc. truma bmrm oKrasjem rn novcr Ty!'Je pf pahniti. Ty. prizadevcn 'Jrot . prizaoevna zensKa Tpv. 'ce: preT![alr!(aflfiarro f. -u|I n? panj.nczadovoljstva) TVf 4d. tekma -tolli. kumarice itd. zool trot. impt stecl.. 2..yc'ra impl tresti.li indecl lanl tl se raznovrsten.!Gka. Ktacta rpyrl impf kopiditi. Tr.bula r\ adi 1. prikrivati TVAVM meh n rV vM6a t 1. dluvct T!?^rr-r!p^n a. rodka. l(ar tako r1KlruTo ady komaj ryaa I opcka. gl. pogurnna. ry ap n opekar. zacepetati..-. tiSdati. all.:. Stor. Tl1rkcr-rypricr(a fi. grid. oruge snovr (src6). -e!r f turneja.rpE!tsa pt. v diru 4rrrrrrax. rlDa pl. gru'5eq dast. dati ry?fi3aM. turtstrka . -M a 4d' tUlSKl.vgm od . nad senci pooreu. rI. oqsBvrtr. opekamar. poriniti. ril. tuja dezela ry. vrcdi. teKatr Tpqalfa-rpfnln€ a. kaDgla.Ix| f v kisu vloiene po zaropotati.. aYiolo IIe ro caKaMe rulega nocemo. grmaditi.enkrat.dr Y teks. impf ldariti. sproziti (na. crpaHcxa.ot redkev rx) Ty AplTo enkrat eno. T!?aocyDa pl. prismoliti -ce: Tfrrta I klobdid.trepetati qtYcKar6erl tresenje 'fprf m. tokat.I{eHHlrKIr ddl lit pogumen. temvec. 'ce: tresti se. zctarJ zgal. okrogel.a impl toziti. .? stu-ngsg mastoba (v leorl. lig odstavljati. n delavnost. drugit drugo.'la tYplrip m turnir. -rd|n-Tlfllr| fi tujec ryMma I tujka ryfltrIcKr ddi tuj tujezemski. postavliati. trczalit. tako r-Y_xyraKa adv bfez razloga. klatiti se TypKarula f suvanjc. samo.&6etd ad. grda. rvKv BaKa ne tako. porivati. -r& I pila bijati. lrgovec z opeKo ..io3eMcrso a tujina. -ce: prerivati se. ryaapr4a-Tvaatla t opeKama T!' apcKn 4di opekarski wAapcaEo r?opekarstvo ru^n impf skrivati. porivaprerivanjc nje. trkati rpl'treq.ry oBa ry (nrlr zoal Io zdat ono (arcz taryl intcri ioi! ^hl losti. janj. potoTiratmqa f pest vanje. opravlJrvec Tp..i toZbe^puanlll. '3Mor m tntizem.lyu6nve ur dem kanglica rv l1vtltrra I avgm oo TvIyM velik meh ry^yE m zavoj desanegabombaia ry1s6e8 m vlsta tenske tenke rute ryu6a f 1. ryTo3eMeq. roootati. iztepati. 2. tujezeT!TO3eMeH. I turistturistka :IYp'Ka impl suvati. parazrt rpYrl'('a inpt gl. 'ce: toziti se rvr flea n tozilec rlr(trrre na f totnica. zavoj. cBoeTo He ro AaBaMe.. pogumen. vsuti. izbodenje. -trIr|a adi tukajstrji 'rUKy" coniadt ampak. Ty . zavalien Siiti ob tla T1rfiwqn _pl kite las s sro TlTrMaI mnozica. pl . bobnati tapljati. fleqe ry^u Zgatr oPcl(o ru . roiotati. postaviti.zalo. hlod. rpvr(eHrfirr€ /.. Strena TITIOTn topot 24. ceDetati: biti '. Strena. marvec. neraven.3. ruditi. z lainiv gobec. treptjati. holm.TUBa adv ltl Tlt(aureH. liti. Postavljati se reda nakopiaeno. iztepsti (prah)TlTaae kroglica iz testa ali toldi. bezati.poganjati stvar.begati. prlzaoeven rpv'(er|Hr|lrlo n II pogumnost. .TpyiqorbY6rdocT 434 avaa Tyaap 435 TITKA TPYAo. 2.b!6IrEocT-TpyAono!6[c /. uoantt Tyt(eHII(. panj Tpym_ule n a. nekaj brez se. lig potikati sc. toiite!Jrca tY. Irg lenuh. corli qruglc.a o m tekad.t tuJ. sultanov monogram na listini. v orru Tpqaltrqa I adv tek. izbote4 grdav r$n6yps iffipf fam vsiljiloo poudarjati. nalivati. tocta.impf dem od Tpqa reKaD ap. pnza(levnosl rpy-M6JK. Storkljati. zabobnati. omaKa TUKa. daiari alp6rtsa I turbina TlpH I naliti.r(6a f toZba ryYryu.r+a. inrpl pahniti. venoar: He TaKa. 2. T!?EuJa.Tv ea.azTlI'trrrja.. r'iZa in zelenjave. a iztepaa (za nnlrl se prah) rWHdJa.

sp zmaga (boks). k^l^ l. airlHeuxa I 1 obrano steblo lt sc komu tobaka. 2. talske trgovine (delavnicc). meakati se. vsiliti kaj. J.3leaarn m pletcnn IcDi(lr 11 bombarnih niti za Dokllvn nje ples€. plclcc.pf. pl ialr koladek (en(br(eQm lanr voljir. vrsta deDicc. ne- keaellllTt lahck zilsll'rcl. r96Ka f nrt kita. skrivaj. pusdati pline r{rYFaP. lr. /ig planiti. TlTlnoB adi tobaden rlTllrrunja.. a!ilffj'f. rlTrryTa pl. fr.tep[r. violirru. lig krditi-cer se. kjer je sl rc zna pomagau bil posajen tobak ryruc. riryHapcKr 4dl tobakarski. po. ||roSki suknen telovilk ketreRoK.dj plesast. radost i. zasluzkar. Kr JO nOSt (lltlxrv.ry$ei. za. Kotrst tapn. Aaz m 4rft l. bronden KOmrr tlqer|.r rr mizarski klej stori Ty. l€ vsiljeva. drugo se z razslavlic- I I I I I I I I I I I t I I . trgovec.vtikati. nt Kl musllman *e part tlenica za tvorjenje futura. inpl naSduvali (psa): skrivai stis. ke aE. tolst.zasluril rRa"pryrJa. prsna kopel. 2. garjavcc kea'lrdap tu iantar fte I'6apeH adi jantaricv (enltett. rr:r stajanjc plcsc stvu i.. orobkan koruzni ryrro.ap . psu.rnI! ft vrata (niclt.zlratati se nad DaKZl.r! impt post. . preteklo prihodnjega aasa in p-rihodnj. kvariti rUrVE m bot tobak zrak. pridobiti.o. +Drr^r?l-I. koga. zalepru 2. ryry^a impf pretoplo obleai crnxo. kouec leai -ce: ryuI'I impt puhati. -Jsa adl ccliacn fteMJa. trunanegaa|l pecenegame sa *e6alqe..urur n l. tobakari rrrr. dobivati plcSo ke aBKo. enaKaza vse oseoe ke6aa m jed. kappa pf. plcrrv z.kcpa prxl klot'rr. rlTop n2varuh. -!rHaadi masteD.'rUvap m arh trgovec oltez.iz sesekljanega.casa (mcureKtnegar. kdor e n p. naozomlK na veleDose. -ryt m c.irnpt mastiti. KOm. SEeSaU leZO *'K k^i n.rllKa TlEr Ce ftellcltor( rlrlr. buaa rtevep ra usnjen pas.rEcvEa.(..Ja adj indecl ob<tkurr fteHeBn 4/t? stranislc *elle z l. dobitek ''r lie^eul . skrbnik debel ryyymo adj okoren. obok fteMep^f.'& puSka nili v roke. zirrl. eno krilo se odpira nitvzgor. IOOa(ar. hracasen mu z mastJo 'rw!e n fay omejenec. lig glava. -Irlr I celica ke ncKr.rUw.m 4rA nevemik.reH adi bronen.doDlcKa. betica. . seglavec KeaaBocr f plesavost f. len./ Krcjllt. r!'rKa. 2. pridelovalec to.r adi celiaen (eMarie r arft gosli. prodajalec tobaka 'lyrriyrul larr ncrodnet.a impf 1. t)1. prid. ki tide pridelovanja tG -se zvijati se v strahu.ii\!a. 2. pl i&^n{e$ m nav pt devaptid fte6anl!|Ja. beliti.ata. medkati. toziti ga.n lam dobidek. s srrom voljstvo. pretoplo se ob4. -r||| m Eeyaptilar *e6anqraurrya I levapCidarna rte6atrqrcK{ adj devapdilarski te6e n grobo izdelano volneno pregrinjalo ali odeja (e3ar .) " Pridelovanje 'ce: (o nnpadati koga.. (psa).\ ce impl.? l.rieaaDeEe lr dobivarrlc.riirli t)lc.TU. -oaqn m plcl(.r sast. vdreri h rllq 11 oron ty.n dugidna kislina f<a)wrm arh pisat fuorp_. bogat iivinorejec: rte^a. impl lam zasluiiti. prvi med rie^a t DleSa planlarji. Sopek rce: (o psu) naDastikG ry$xa ce impl tarnati. Kaoltec KOm. sduoaKa vati. maz tus. 2."" vsruevan. nerocnez r'!lE. pridobivati ftap^EJa adj indecl arh kdor ie dobil.egapripoveonega. (P|r' zirljivo) niad.fl(olrlc. fi laft preku'rm pec.

I derviska za KopanJe. J. oti. volja. croprr (yues Decrca ir kurnik. {^eAaJ crr ro Ke.odovod bre volje. xorex.nei.rucr(q 4dv Do hdersko. Zelja. tepica: kapucai rie uv ro tuc€WJa.r.r||| I telezen droe: lepa postajati slep kopaau tnd /ig ncumne. ril. isz m fam vogal. (yA m dud. telcban. slcpo. {Brrn koZuh (!p. MV .kYMYp m (POTI Orrgalse zasel Jam oglje.rar m krznarstvo (ltr. aMa kvaoa He *epwt m surova opeka volk dlak<i menja.' ne pa Rece ra 1. tempe{ceDKa hderkica rament.it m. ozeniti.n€ fl. solobrailec Kar za stresnoopeKo r:oce .gumpec. tc cuol baanica. kot slepec.r cev za \. rtop. hleblki iz v zlvlenju seseklianega mesa z omako (oru. fto-'u''^eq adi fom ogj'lati lolalot hdi len *epKFfe*eprq. brez ftepal m jedilna shramba glavc tuparT4g I stresna opeka. molniidek: 2. Stor. kakSna-sreda! ftemru aa e (!pK. .m brezbrk. K!TVr(rruJaHpuan Kot cep kt(w m ath tveplo. .. kep4ocyna pf. narava.? brezb-rkec. ra. lita[. lig nakresan (eqe a bela albanska kapa in kanalizacijo *!Ir . kokolnjak.2. -u|I m fam ud. tupKa t hdi ftepKmr ddj hderin KOI *eDl. dosediuspeh. cV^- Orlq .paM[AeH. . pI kop-ctKaryr nt srresntK .w f arh we'ica keS .-pl kylddwa n nrt 2a Iezna ooDra v9rJ3.arec.lecl tafl dc klrft. 439 (Y(w t I I I T I I I I nim blagom pololi vod<.pauraruJa. ky*r6e. jaae (orer< te(ep4oca.m m arh cf.alna vredka (V^aB. Sepav r(1pvn.ein.is m latn oglar ke$lll|a adj in. 2. impf'moltaii tilTirl|B adi molded ftyrYK. .XqpOT napravl mu zanemarJetrostanovanje Po Squl.. dce: uspeti (or[re n cmo[i. golobradec keparq .erh opeb r ezbrkec.istni crcpoa rty. BoAKOT B. -qlr n panj.m lam .coxafi. sredo.1. impf Den DlIl: I1 aqe 3zI t(oTek i'ad bi iih skupil Iam pridobiti.rrncKu adi krznarski koF(opaa_ adi slep.n globok glinast vrd z *e-uxjI part fau (izJaia !'ecvema rocatema zadovolistvo) le dobro.1 fam maloprid.r\aKEOrO ro MeH!'Ba.HrF . lopov ba. . klada.(VAaBKa m. . lig .{BrI& m _Iam stepec Knt rtoc aaj. vesetJe. gl. (opo s4rrt pruoznosl (ycK'|Ja. {Ir r?r krznar ral(a le dobro.f(opaBocrI slepota ravno ftop^eMe-ftopaeMesrs ady lara (etrqe /r ribitka mreia l. f dem od. da je tako *onaD adi hrom.-AA^ adi z opeko ropqo. slepa ulica (tudi f€) fte. palica. solobraat(e.r-anor' mu jd bo razbojnik ze zapo(lel kecqja. .t t t I I IiCT]FIE 438 kycKxJa rqlcne (vcne tl oline tropi-Dc kial. premog (irMfpgnJa..rO.

ta. tuvoz yDe. . okronati se-oe: yBepe'd adj prepriaan.esqUrE pf. deden V6aaeq. lTner!tsaq . ugils itovost lr-ugasau rlDepn. Ur^al.j ugaSen.*a ad.ibolilo hrulko y69see impf polepsavati se. lToAn{Bocr I ustrelliivosl. svetnik. robec y!e. smrtonosen. yDeplra pf. lrHerytsarrKn ddl tladiteljskl zamotati. -r!E n uvodnik.- l6aBta. yancyDa pf.. impl prestrasiti se.n trtrina. uvi.a prepridevanje. lrgcfiyBa ._ impl orati njivo za pretog lTapxa-lralroK. postaiati Zalosten uno !tso.. kar dedno (dekle) yoaBocr I lepota !6eAeH adi prepridan lfeAer|ocr f prepridanost y6eA!.Da pf.oA' ce. uniiiti-ubi iati. kazati. oKronau: ovendati se. kvamost pouolazlu.j gl.n oven vodnik prieati.t I lepota yopour l6p-oDa.DosKooovan VAnc'r. lmJpa Frl.lmpl prepf. -qa t m iiv ogo- I I I I I I I I I I I t I I .n tlacitelj. fleceplaznosl yrou. nel. prepncanJe y6€AyDaqKx adj prepridljiv..p{ nar pes pfipctitl se.r|rl . gl. kvaren lfncrreuocr I pogubnost. a neposetaDanllva. ustrasiti se lfocrotr(.pl. mrtev yfacae. klifcplaznez. prepridevati. umor y6^?!x!. y6e. iz-ce| Zarevati. p reprrcevaten V6ircItrIqa I lepotica. fepsati se. -{{a '1 sDncevalo lre-peuocr t prepridanost. prelog . y6oAlra pf. umorjen. Iepa srvar.-impf miriti. unidevati U6rc'{ ad"i dbit.ITrrerenocr I tladenost videti.ryB pt.yl. !6aBIlTe Kpvnrtr GBHIII'ITeI}l laaar naislabSa svinia Dotre n. monlec j y6ncts* ad.I'(\. impf pre. impt rgiznrU.AyBa. nMarue sa na3ap oa crrre vOaBrrHH ie bilo vse polno lepih redi f6aaqa I lepotica !6alsqoK. itslA 2. potelrl. impf za. lBeperMe. pootr. spitati-rediti. spoznati. YarryBa .. vrlina.impf ppstati. prijeten. raniti-zabadati. !6aBKo ad. gq y[ap'. uvodni dlanek UD. . impl zbosti. y6ohtsa ce pf.povelidati-povedeva .zviti. pnca u-prepncevatr 16eaan adj prepridljiv y6e4iuoocr I prepriCljivost y6eAlBar6e ..se yrtrageu ad. prL Yane. po guben. klcac" pBzen .ToAyEa pt.w pl nri najeti kogr zir -ce: prepridati se.j uglajcn. izginul.r l. impf OvenCaU. V6aBIiIIA y6oc. lracr. U6. 2. -jtrs n ubijalec. "gotov prepncatrJe. cksplonoevnosr tator !tsse. impf pov€eati. um[llt. pl lltlrr _r1 m IrBOA UVOO lBoAes. ustfti !tsH eH adi uralolden fr. . tmpl sprc. impl rubiri.AEa adj uvoden (beseda. impl z it\. tudi oEgo. 76aB@T V6n€q. -. U8. . piKA U U6Irc... zgo(uu se Urc!!^rB adi ustrerljiv. snubec. ki bo leto dni pddivala) Itapelne a oranje njive za prerog nek $?Pw n derh od lTapKc majDen ogoreK gac8ar ad. snubaC 1.eti'. pnracunatiDr$teva y6pyc rz brisaCa. -ttH fl lenitni Do-rr srednik./tuqfireacH lTort yY y ptaep v. prct|-zaptratl UOaBadj lep. skodrati FoAr.. y6p9j{* pl. dG lrep^Eocr t ota \zgoJa VBep!tsa ce p/ preprilati se. Oglec (na Kraju sameml irHereH 4di tlaaen puAr. l. impl irrcditi. .orfi o?p r€Bo3 uvoz.z prilizovanj('. VO BCII !6ncrro n uboj. ltfipl.pregled.uvidevati Ur''er\tsa impl tlatiti yEyAyEage n uvidevanje. povedeva!tserru{tlarre nie. IEr/r!tsa ce pf . ugaJalt. !tsrfDa pf. lFnAYBa pl. yBetil. !F€.8 pf.qmLcerkvnriYidnik.j (brez m) kar dedna. Dovelcevatr !tsz eBoc"r uZalosdenost I lBE t{ ce. zzrnestise-za.3e. kledeplaznos t lroArna.Bqtr nr lepotec yoaDmra I lepota.YDE/iI!| vBe. zmaniSati !6ol n vbod v6oAe. .(zorana. rr se uvaza yoqe m d.impl wc ortl. gl.en yw utesce lTap . Wo-gled.glasba) yaoAErK.L'iIa adj potlecevalen . povelidevanje y'.tsa impf lve pL ztu-uvaz i yaeailar6e n uvaranje. 2. ubadati y6orf ce.3l.Jr'M. ruta./. Kteceplazenje Uro ruwa impf prilizovati so !4sArntrnrao n hlapdevslvo. zauDarl !T eArm(. vbosti.. lcpo yBep[w aal preprrclJrv lzgoJen prepridljivost yr:raAeEocr. I uglajenost. pitati YDe^riqrr€ er|. poudarjati lepoto yOaEecT adi dokaj zal. usrreq.ugasru-gastft. brez leska. plcrtFujedati. -ua rn lepotec. prilizovalec lToAE|qeEe . zanasati.U6:|.gristi. rrrtpr pnsteu. susalt.celo gotavljati.

nasilno yeAla. ytyc m uzus.yAOnl|luTe l. slrahovit yxaceHocT / zgrozenost yt€cn. naprayry?cyr tatu malopridne'.. YropeH. porednost.yJaAyBapf. r? UdObnOSt..zadeti-zayAaM pl zaduSiti. aKo c^yrral yApvrrlrr.pn nJem. 3. -pfia adi. zgraZanje y. zoreti vJaArr. lBuaBa pf. 2. utoniti nirpasti-napadati. tresdititreskati posrecrtr se-uspeva'. obesenjak 'ce: opraskati yr!?c!BAaK. zaviti v ialost. dom priskrbe ti. yAr{pa pf. ogreti. spodaj. mu je. piditi-gristi. stan. ostanek nega. poti-postaiati vreden. utopiti se. naStl-Eik. razzalc stiti yJrytt adj indecl arh primeren. ukinitev yxlr z ivje. rXnavyrocr[aeacKri 4di gostinski zdolica. odmcriti{dmeriati. inpl odpraviti.iaia yg toyr< adj nr' samo contp bolj uden VI(a / l.veA|iaqeu yABo€nocr I podvojenost yABor. utitek y>r<rIEaTeA ltztvatec fl1 y'(rEa f juzina. oiertrti. nasvct. . Lrstrezen yj^trc . 3. razZariti-razbe[evati Yropsllr|a-!Toprx4a-yropHmure t stranina. doli. impl Dgrizniti.*n t stremen v3Eae. udar gor KVtSKU.-qI! nr neumneZ.!r(ac!Ba pf. prismc USeKan. zret y3peBaEe rl zorenje. izkazati. !ryTrcycns adi fam malopriprrsmooa smoJenec.t qdl zgrozen yrraceH. deti. dozorevzrnJe y3pee.adr zgoraj.cHa a. impl hukni- . mlevsdira yir<anetr ozalo5den adi yr(aneHogr J ozatoscenost ynqr. -Et nr utopljenec udariati. l. izvoli-ce: Ury^ ad! fam popolnoma. 2. ''1 porednet.reuocr. iftpt fazbcliti. ozeniti -ce: se si. na\r"zgor..(na kaj).Jati y. ponudiLi se-ce: (pritoznost) u(arKvBarte ri L oDozarianie . poleg. nudenje (pomodi).. lTyA ro popolnoma den gol y4pacxa pl opraskati. yAocrojyla pl.uredili. odstranrlrv lxltl|vBarr€ _t . spioS. Za-Ce: zaviti-zxviiati. strma pot. pri. vAontrf. !ce: greti se.. Y3 peKa ob reKl navzgor-. lTop!tsa pt. podastiti. lzeDacltl-lzenacevatl.yAocror.valrD4 . tv m Iam malu^ pridnost. znanie Wa impl l._yxax!'Ba pJ. njastvo yApeHrrK.krBaftlrja t ldft l'ivan:e. klanec YrocTrrre^ ft gostinec. viti prasko. zvi. toprlt. impf p<> kazati.. 2. impf podvojiti-podvoi evati yAaojyBaEer podvoj itev yAe^ tn oelez yAnra f disto. impl dozoretidozorevati.poVAaBeqa f utoplienka staviti-postavljati.ce pt. UgOdmesedina). ce se ml posrect (\irnro v lluri) Aa My e yfu! V4pp z udarec. nauk. / izenadenost.UAo^y adr 1. klicati k molitvi VK€rKe. yrocrme^cTBo ll gostinstvo po xlancu navzool vrocrrr lTocTyBa pf. z. lc premalo je OODII Y3flr!4rop m uzurpator. SIanaden t I I I t i i I T t dardizirati. ni. yrlreBa pf. 2. impf spraviti. opozoritiyAaAe ce. ifipt opozaliali.2. lR JaAerbe z leoJo y3aKorr!tsaEe n uzakonitev yseHmJa.crr udarec -oaaAe ytc ddv ct)tttp slab(e. ogrevaZiti. zabjti-zabijati. 2. pikanje: ugrlz. lruEltsa pf. pot. 2. ZaOavr[l Se. impl ozalostttr-Zalostltl y)'tac m groza't strahota. 3. den yAprr. -Nra adi lra\tzdoleIr. pusto meso brez kosti il1 maldobe uAldp m ldaiec yAosoacrBae. biti vrevsem. obsevati. itttpf -ce: 11Se spoznatispoznavati za vredyrpt€ m ogrizek.Samozvanec I I yeAHaq€H adi izenaien. suniti-suvati. . yABoJyBa pf. inje. odpmva. impl jrtiinati. ylancyBa pl. slanoarorzrranost na raba impJ ula4es. U(JTU!. impf zve. -uja tr zadovoljstvo. ia\zgornji: pOl navKreoer YIOpHO vfopr. ki se spuita. nuditi: po-kazatise.yeAHaI]Fa . gostinski delavec vrocr[neaKa f gostinska de- YXI|e yFgp€. prav. ogre. vada. pl. razveliaviti-odDravliati. grc zota . '? pot navzgor.v3{Wrhp pl in impf uzwpioarolzrran prilastiti (si) rati. ' prikazovanjeYKaca. YAonr!tsapI impl omF vzhajati (sonce). 3.apl. odpravljanje. y'Kace. malica vry!$ . obeie yapew adi udarjen. impl Jam p-ripraviti. skovikati. s. dognati uspedE acII oozoret. yeM tn munarsta mertca. pikati yKac!tsar6e r grizenje.aritiyAaBeH a.{Itr4a. marrcatr ys praep. vziti (nebesna YAOtrCrBO nost telesa). huje. nri proti. mato cez les JCn. spoznati. gori. iffipt ud. uialoveAraq{f .'navada. omo:iti se. ogrevati ti. gostiti-pogosdevati navzdol yrpeBa iffipf 1. izkaz6vanjd (&sri).y3 Her"opoleg nJ9g3. adj nesreten. navzdolnji lavl(a YAO. impl zgroziti sezgtaiati se -ce: yxac!tsaEe n zgroziter. duiiti se. pik yr<mrc. razveljavljati lxmaro ady ukinlj iv. h[kati (v rokc).dnE'aimpl lii. dogovori_ ti se VilWna | fam spletka. pc dcvali. dobiti lasten dom yrpee pl l obsijati (sonce. p{. 3.di grozen.pl. zadosdenje yAo eH. UABa.pt. yrnac!tsa pf. impf po.rpels Ma ce Il. yKne. utopiti. 4.

neumnez. !Mpe. prepros|lr-prost|| lMop-lMopa nr. nesre lxropHnrra t soparrca cen. ce pf_ piihuliti se. t kveka kfotilec-krotilka v^otu t \loc. pI yltoD. -ur ft umetnik yMerE|4a{1l. znau n l. -pHa adi sramoten.r. iz.pl.inbf prektinjati. Yrroraaeq.y4poTUR umnica. yr(oIYD3pL. pamctcn aluvek. spretnost. zaonja oeseoa neumnosll lnfilll<. slro.qry4yuq pf. FrHorxyaa p/. o(l tega nihde ne umre !1tra J. stnica y^E{<a I dem od. sramote.!Tapr. namera. 2. 'nnfjr adi pripra1Jen. rajtuK. 2.Vdn . !'t(op . trapa uKrotlrr-Krotrlr y. okrasevati.. ljut kost. priprav. utrxjcnosl.posasl Knrr-pnKnvau. ultimat. uzatostrthzalostltr sa. .lrro^!tsa . ifipl umrctlz. omrtviliti t . umtranlc yMopeH adi trudcn. rzrccl u{or-gralalr -.qttsa ukrasti: ukrasli se. naorjenec.vAjapFrK.Yld-o. zaskovikati.motilec. impl y.F vMee tmpl umelr.pHa adi utrudliiv.cua Qdi okrasen. ulica.lMrlrrra m um. trden y on Je posteljica '. ce. 2. y/tor y^a f preklinjanje. lMerruocr I spretnost. olozen yMopHocrt utrudli ivost yMtrLe. {Bqrr . vnaPrej premrstjen. moino Zeljan tc.Kpcrs..tr. omamentalen aica wpac[. pocenlll gr. Ziveli v doloteni ulici. vRopnrllTe n gl. ytnrn vlidekorativen.yloran adj pohabljen. roenost.vezati y^w I l. 44' uKr''rr:(tr.pnsmovkniiZitivkniizevati ten yrop m f. impt vrtEreatfi DreK[ntevalec. yxoPEqr. / l. inpl prsep s . nor. proscl yMo^.ry fi tevzeti pod okrilje. p-anj. y^rxl-or yxputv. ubiti. 1vr-rnnocr f neinost.hr. 2.. yMrtru? zakaj si se zamrslrtl W. poll(porure -$qtoTrrre/lra rn. ikor. bogokletstvo YlrorppE ce.lxIUr(Ir 4M Y r:nv6T!!r w 445 !'MltrBri t I I I ti. Ha \KOID'|. i. podeti y^rmrdTyM. .vrsta gune ywpy:yiofpIB. z.y^orapKa f pohablienka nje. pJ.inrpl uttu. sramoIl .fl nG pnsmoqa klicati rec. rocen pripravnost. primemost VMer&R. mozgani. deti-zadevati (tarlo) ! eceE. YKopFrYBapt. tmpl po.Er . . brez zasidratizasidravati pt iflpl vzgoJe txpaAc. ynerse. umetelnost ywt ce impl premisljati. spaKa. Y aEK(}yrlaDqo.graje vreden . sprelen. 2. duSevna bo.l !!|Iro'r||. .pl.etrtr|qra I umetruca llrrerlnrq({ adi umetniski lMeEerr. darjati. yrMpeH Do^lr 3a se. ponorelost neumnost.. ZtnerJan .. Yxoprf. muka Cen $. (zemlia) nctastcn. rmevamullt-pomtrlatr !1|ree|6e nie. raz vost. zapihati. norija. lrg ljudje. jur |. postal je otroiji. 'nrte''t.vMpclfior dobrikati fnln Kys. _ljubek.". . prckletstvo. naporen ln|opeHocr f utrujenost yMgpyDa pf .m. yrlotByBa pL tmpI ydxla e brez dela biti.namc j nost 2. xil. 6oeokleinik (knjigo) zvczati.cHa adj prikladen. ncntcr tl t I I I I I I I T !1lEr I(!tsatre z pnxzovanJe dobrikatje.ijaM<. sra. f norost.s.aklep van !'ruucleHocrI fur naklcp ost. o1tl-utruJan uryr^ev a-di }alosten. llt{eHl|e '1 Prrpravnosr.Kpac 'lrpaceq. y-{erE!tsa ce.:m adj l. preu. impl p. impf u/rlla I lam pnsmojenr!4. ulrujcrl yMoIreI'. lninrpa pf.a pt./ pomnoziti. .a (gled) !xp!E a. lig li4pef adi 1. nar pcs smrr. biti neodloden. 6epu !ar! umiranje.ror. pamet larolen.koga ob Kal.cml^a lrn|pattr(a t WtrIpalle n smrl.vaorap m poslrsllln se.lMncaa 11. modrostni zob $a|trdla I pametna Zcnsk. lMep!tsa pf. Irg strayIpTDa pt lrlpt pr. graja. ynputyna pf.Y^Esap-v^Irqmq -I[r rn pou-ce: muzniti se tianik. . spa.V rure vKpqgJ .. impl za.oropatr lepSati ulj. oovzeu. ganlllv. I prikladnost.. pnkupen. pokveleaina.try. De\. znanje. zalalll rzatay^w'trfBa impl iemati komrr jevati kaj. razmnoliti-rIrrr ZlIi. gl. panliipamet. ruro ce.3ce izl mrllc. yraa adj neumen. pocem okras !.uljnjak varovati. namernost ylluclell adi 7ar naklepcrr. poKveKa se rmpl poseslr se-poseoarl vKopcrr. lMertre n premrsuanje vMepeHddl zmerel yMepeqocr f zmemost yMcpx. VtrogY. priittlpt utaboriti se-taboriti smojen. zadnji pogol. postopac yrrnsapKA I poulidDica.paqKa tako hudo. U^lrEy ?l p4praviti . sodnost. wpacu8 lt. v varstvo. impf vAaBcKH neumeo. qe e 6o^Ka 3a pamet v glavo! pfevidnost! ni !' rl.. prikupno--st rIaBKa YMOT MV rO l. Y orop!tsa ce pl. U^aB ca inpl noreti. impl izprosr_ . -q|r at l. razmnoZgcati Ftrtor[Ja-lMrflfla f razlmndst. '1. ubitiubiiati pawreaocr I uZaloidenost 2. nezen umirati. beltrjak. prlmeren l1rtecHocr. Zalost. za. braniti pf. . 8r' lalr.pntzovau se sBasno zelen spretnost. €E tn pohabljenec. -lrfia ad. ll(pa. umoriti. mu. YKmr YEa pf. prekletnik. impf okrasili-krasiti. lMo{Bop6a I umetnina pr juorJen.suDsryMpeH.

l poloznica lIIIraBIIn rKH adi upravniSki !l| alreH dd. J. potiti. yEI. ottevati pomiriti. za. gl. niiati se-poniievati -ce: se liati-ce: na pot. vlsevau wep m ath 1. pl.izenaditi grx|6pua I uniforma. unidenje rr'Hu[rT!. . seznani!rtrrr(u. vodstvo. vpad. lpaMsoTerK!tse pf.rBltsaq rr voditelj.. vpeljati v'uvajati pG niZati. lig drti cnako obliko. graia y'Jol m pesn zanos. soljni svet. zprazmn-upraz cvatr zanosen lmlteK.!4.tr pouaevati se. Yoqlla pJ. spretnost. zviiainost wasaAll \nia3aauBa pL tmpI potisniti. zam-reti.rI ar(aE vfrpaBU!. -rIt-Fp:tBu[FrKa mynaaurm adl vpladliiv I upravnik-upravnica VnaarH[qa. !nar'!Ba pf.n uprave. usmrtiti 'ce: 2. edini izvod FrarcrDo rl navodilo. 2. lTraflf. yMvBa rmpl umova . -q{ . razumnosti 2.lTaAHe. mojstrstvo lsec ft zamesenost. -rlr f 1. zoau se -ce: yrpasuer adj izpraznjen lrr^Ita tn vpliv. 2. usmerjati. impt na. dobivati navG 1. prevzet vo. usmeriti seobradati Diasenie. lrsrK!tsa pf.. 1. sDtosen vpadati. v. poslati. po. pouaiti sese adi poDiievaleri lr|srqBa. datidajati navodi. soglas. opazljivos! IOSI wecett adi zanesen. impl medklic soraviti v nesredo. impf lnoeH. lpBa f prepad. rrapG kakega dela tck yr{rKyy tn unikum.aBWa pf . pamet. melina 9rrga. gl. pr! poseonosl tlikavcc yr'ecotIo adt unisono.Eaq tL unlcevalec T t vnquja. prestrasenost. inpf pc ti koga z.!|Iruc ra vpis y rcerr. impt uniformirati.rmpl pospeliti napredek. z\ezai 2. teaMYBa. nameriti. prevze- 446 llrECEH I'II|CHl. lTorpe6-ar4 !?aMsoTerdr. \. napeliati-napeliavati. niti se.. strmo pobodie.!.fLpI zapazrti-z paZati. impf vplacatr-1. (){tctiYtroKo''. YnponacTYrh r)/. sedi (v besedo)verzaten. vesoljstvo. -jHa adj pesn opojen. ureditev. opora lrrpolacr!tsas n unidevalcc yrropIIocr-FopnrocT-!TopsrBo 'llrrpocreH 4dl poenostavljen l. ruztrarl vladavina. . lrorpe6!tsa llr-aMrrorexeHosr f uravnote?t. ravnateliupraviteljica.{u6 a// vpisen no.lti \rrttnrrs. gl. 2. upravprestraSiri. enako iz. Frponacrex a/j unitcrl umlrJalt lrrpo[acreKocr / unidcoost FtopeH. prepaden. trdovraten im pf unit iri. prestrajiti uavec se.. redkost.. ZaKOn ypRec' adi strm. ubiti se. trdnost lT{rocreHocT I poenostavlt'e'? nost lrropcrBlBa impf lit biti vztrajen. 3. lneqor. ugonabliati lrroplrrrrre n oporisde. Vnala pf. onesreyaaa. unidevati ynr rrrarrB adl unidljiv n !'Hut[rvBar6e 1. Un anrvBa pf. impl d^u-oatatr v oKvlr 4Ha adi uporaben ForpeoeH.rvBa (Zivec).lltacevaIr ltrpaBr K. BCe^et'a navajati. impl unificirati. Uno.?r oditek. unda (29. yrpas'. 3. trden. steber.'napad. usmeriti{bradati. oDazliiv yovaroirr f opaznost. rtvnateliica ' lrrnarrf". utisati. . pf yr'€cpekt . impf poenostaviti-poenostavljati KrluDovatl yrorpe6a I uporaba pf Velry. impl uniditi. opaZatl uo\AnB aql zapazen. impt zenost uporablll-uporaDttatl adl uporaben.nati.posiljati. obr. opazen. strmina. dudez. trohica .lnafau z napadalec !IxrBdp3!1!t . 2.fia 447 I?BECT ynrrlnq*pa pl. segati (v besedo) wuBep3rrrer m unuletza ve. I ln rarax-cZ. ozmcriati.taz.i. enoglasno obr-rriti.oJljBa pf. ustanova. objok"an ynara I vpladi. upravllarr lttrallleqocr I prestraienost yt awn. vpisni . pomiriti se se.rwaEe l? oDarurnie ilnai m l. pogubiti-unilcvati. jen. potiskati nazaj: zadrzarro!1rau razvol: oegraorrall lrtasaA!tsar6e n za\ ranJe naPreqKa luaqreAlr.Ke-'r adi poniten. tmpf lfa\'rfotezttt-rlfayuporaoulv noteZevati lrrorpe6tr[Eocr I uporabnost.ur nr krtljavec. lllpocrrl. pomiriti. trmoglaviti.rfiTwa pl. f'npocr!tsa p/.!IIpa3H!T? pL. modrovati vMrnrnHa f l. pokoren lo. opoj. strasenie se yrpaanTea-lnpaBlTeana r?. impl melrnast lrmcnxra f vpisnina f'nucnrqa f vpisnica. drobtina. poenotiti. lTrperurya^ pl. -ce: !n aD r strah. uporaorlrvost l'p6ar 3tpa pf in impf lrbagrpana 1 uprava. impl pasti lEDepsd^es. . vztrajnost. dudo. v. hist zveza !trn|ja I dila grlkokatolilke cerkve lrrarnnqa I nakaznica yrn'rKdr ru unikat. umiriti-pomirjati. -pHa-lrropnr adj vztra. B sjalnre lrrpa3ru. enako obleli. impl lllp.8g). zbujajot ditionesredevati pozomost lEeq(a f vrsta predpasniha -^Ha ddi uni. lrqronacTr|. vor{r.tlrperse.r univerzum. nara\. vH rJpea\B fi. napotiti se-odprav. ynorpe6n. y'E.lrln adj opazen. . 4. ytut'.upirati se. kroj !'rm(DopMfipapf. planiti.Ir €TlTa .. itnt'l vzetost oditati. povisati+ospesevati napredek. naravnavati. impf zmeriati.a impf voditi.lo upraviteli. unidevanie. poniievati. 2. um. uBecpekUra .

piti. .ycoDprul. uci|.|aB 4di l. impl r zbeliti. nasmeseK ycMe. ycpaMYDe pl. vzetl za svoje.r 29 Mr. pomirjajod ycpaMn. . tis ustna. YPgAtf. odprtina. ugonobiti. -impf pomlrlu. . osojcn.fiIa adi tapore\. ul(rolllr. 2. porusiti spustiti. vema stran. ureditcv: 3.or datetj -.e fl l. adi usmiden. spraviviti v zadregq dati kogo liudem v zob€: zaacti -ce: se sramovati. brtr . ycpaMofl.. zamota. rusilec (tlovek) ypMa I . -FlYa. us e reKe ycHo adr ustno ycra I bor odolin. impf .kedonslGslovenstllilolll t I I t . znuati. posrediti sc'uspc1 vati.hladen. slurcnte ilceru. opazlll.tl. lnstaEclla vpe. l. rati-zaDletati mraden.ssa adj pog6jen yc^oDeEoc'T pogoJeno.YcaytqBa pt. bovelati hitrost: !oe: razmanruU Se.wEa. Ce. YctreBapl. uslugi.EBalt m unidevalec. /ir ltu_ dobnalenska-kala zaplestl.-E n posvojenec. podreti. ustnice.pospesitise . ruSiti.n spopotnJcvayciornocr I pogojnost nJe. sDustiti yp<iw. MeqeurKayclyra medycnexi .uspavanfa ltlv vcrluBqa uslutnost. I lrrc(lnik-urcdnica ypcAlrrqKB alj. -vcI|oKG ycpe(et|ogr I osreaenost ucpek4. raziariati ycroe!nd(. zoor vlsla nost. vToc yctwtn. zaslulru{utiti. Iepo gralen..ycry. .2. nastaniti-vs. wrrva pf.sl t . 5.p. YcrafoAF pltmn YclraroAn. nastanievatise ycsr m aut. Yc^oxrf!tsA. lepe zunaniosti yorea-ycygar<a nr. o lt I lt r c t at l wrsc .YPAA 448 YCAOEn yc]toBHocT 449 !rcra6au|s VpAat skuta. !c€: soomniti se desa.. iti Do sreti ba. VcoDptrI!'Da irrpf spopolniti-spopolnjevati. iftpl podreti. fi. DOSlnOVltenec ycBor. reonost VPeAVDa imPt urePf.nie.pf. fjq \gh vceTa/ slutnta. -F m ath \zorec .epa zunanjost. dusa: 4. spopornJen vcoBp[esocr / spopouJenosr yqa6arna. zamoEu. ureJeno ypeArrocr I red ypeAcirr pisarniski ^di YpeAYBaH.-.itnf crKnlu-crKavau zlvaln. pl. zaaarati ycalreu adj osamljen vcaMeEocrt osamlienost ycanlE.rt cen zapleten. impl okre . uspavatise ycrbror. adj necHa. .l. muaen vcnrt. labi6len. stanievati: -ce: nast-aniti se-vseljevati se. skladen. yrr[oqe. sprauu v reo. reden vpeAerrccr / urelenosr.a pf. napenjanje ycEAerr.ftzbeljen. Zared. ycwpl1 a pf.mpf uniditi. usta (pri dlovcku in iivali). I smehljaj. YCMeBHe yCMeEtrVEa rr7lpt nasmeuuu-srnerxjatl se komu ycllltpu'. rn pt vcrrrrDar6e uspavanJe vcrlrEaq tl uspavalec nareatllt{elatl ustuge yc -i'x^xB ddi usluzen. wmcuBa n. omejitiomejevati s pogo. impl spr+ letl. ycaerorYra .yuwea. xomprlcl_ ycojur|. irnpl skladna oDrKa yc4FeH-.4rr-ypeAEsrr(a m. Postrez. narrrava adi !'pcAeH urejen.. YcrnDa n. vodi. uredba.spopornrtev vcoeH.ljevdti. -oe: yc !'d tn . lpnaflx|a / razvallna. kompliciranost . yc^oruq.r"qra 1. govor. pL lflpt YCeKqe. 2. -nHa cdl le.flIaa adi nasmejan. YpeA m urao. vqasvta pl.us-treZliivost I lrono zc_ vatr koga. pogojen yc. vceAvBa of. siriek . scnYCAOr'(HerAd) Opp.1. impf vse' liti. sme Se JaJOC Ce. +Ha adi hrupen lIrEeK. to ycaoa m pogoj. ycBoj!tsa vl.Da. 2.uredniSki vpeAlo .zajdjausta ycoDpEeH44. senana. uredrtr. aa n osoje (vlarcn i|l ciran hladen kraj brez sonca) yc.nepriictcn vcaor<siBarte r komplicira_ .JHa adi osojen.oBfr. impf osamrttosamlrau uca''tr. 0!!p! struoene kaie: 3. pomisliti na kaj-spominjati se desa vcrl 6a f napor. posvoiiti vcBorrriea oosvoiiteli tn icsol^xs adr'soreierfi iv lcnojaurocr f lprl'jemijivost . unidevati wuelrec rz hrup. yIlpocre scHOCT Zapletenosl. Kompltycol.r4r rcono. nperaca vcHltre ugnznlu se v vcra I l. ustret. ostrmeti 3.1on(||erocr 'J opP. jezik. llovek. .raztariti-razbel ie vati.. vcn vsa pt.e*wa. zaleteti se..uspavolcn. irospesiti.ycenjsi .cu-rz uspeh. postovalnlca. o. yq re. ypovyna pf. opazati. . inryl osrecrtr{srecevau ycHa t ustnica. zaquslll umtnu-umlrlarl yctrol(ol|te eH. vcllerttl cor^acl(R usuucnlKl na. ycra6armja.$tr adi pomirjevalen. ycsllilla. . spati. uc&oBua't FL tmn pl. urejanje. dati se v zo. vpc^ll'|E. ureoltev Yp.rexne. impf vto ii. posDraviti vetarm.povaocltlDOVZTOCaIl YcoBpuriratne.ea adj. hruld lpEe6eceH. navseliti se. impf . -ltx . yc/raq!tsa pf. c{ ry. k6mplikaciia Ycnee. ucnelr ustnica. pl. impl osramotiti.pogoJ. pf. ycer(l4Da usekniti-usekovati (komu usekniti se-usenos): kovati -cer se vce^v. narediti bolj slastno yc. teZak. lmpJ ooscyc. ycaMyBapt. tmp[ !sp^vcavxruoocr . impl osladiti. . naDrava. 2. ycnoroJyna pl. srcda vedja usluga z ycayxn.rannere lc oDel| 44. zacuu.{6a I l.roren. zarnotan.osupniti. osoje.-l|I|a I I I I I I t I I I l\. ttla YpH-e. poor.ycoJnrqa 1. uniditi-podirati.impeis -pokriti-pokrivati s slamo YCAaqr.di uspeh. slutiti. Jem.

ustaljan ycy^ m fam nadin. pnnoonost Vrpmla I l. priknt wa! Vcaotr. pos. impf lta:iti. bbrniti se proti ko.a.ia rrfijditcv. leolna.t vTDerK KvKa tte Dasec ucoenlKov rlr kar daires lahko stofiS.l'rar.MHa adi navdah.'a'. prikrivati . slrel lutranlr. tolariti trojrl!-potrojevatr lTlrotrrex. umolkniti UcTpea m vrag. navdusenje lTDpAeEocr I utrjenost ycrpeMeE. yueuyDa pl. obredni predmeti. organizirolazlten fatr lTeutriaea rfl tolatnik lrernar..tIPniti..ce: usta.ycrpnrre.cer pomlntl se.w m zool sova.r{rTp[v. yqtrFeH.akutnih bolezni: kap. I ugotovlienost..2.. . ime nekate.gpf. v. lToroi. YroetryBa pl. urediti. r/TDeH '' lERae.laa ot(tr. qeUcrar adi z _velikimi usti. i?rpf !'reKa. dolotiti. tolazljiv lTeru^rB adj utolazljiv it'fta. 2.uvcsti lTpo6a f trebuh.e^eH.ll.) pladti.n€ n. ludi \|re. nauK UtpeRa f cerkv. udomaee. rnpl ustanovitiustanavliazavihati se. . konstrukciia. splctnost. impl yrerue.-zomica. oavrsnjr. vaSkipa5nik neumn6Z. umestiti. do ona. 2. hitro kot strc !TBPAaI trdniava. uteha Fexa -c€: koga. Pomlrl : . vcvKYBa. ycrpm4ra pl. devocionaliie yctpeaaro 4d. usotoviti-doic l!8 shujSati dati. fig nezmoiliti se. izliv. -viati se .vajenec-vajenka ytewtxn adj dijaiki.. {* ucenje. srucllj. notrani leina Ur^euca.jgtro.rKx ad. gl. . stnrktura.. fig zgovoren. . be. irzpl skrla {. zaspaycrasoseH adl dolotcn.Ureqe I pf nar pes uteai.poln poleta .okrepiti.zgresin-zgresevarl. vstaviti. -Br-lqe|trr. zlaDuclrav Ka. gl. ycaohEa pf.. likati. Ugoli (o u d ih ) tovljen. ugotavliati . irupl pir. impl uteSiti. udomaiiti se. OdreveDeti.usta. vajelapetrtes.ne zaqeu lToKa 11.ce: zviti se. ye4reMesoct f razmah. jutri fe. I udeslavm cerkvr nec-udenka. -[rHa adj utesljiv. uTo. ustava. impl zdr.rperuHuHaI jutrisnji dan. bliskovito yrapAeu ddi utrjen ycrpeM m polet. FaJyBa pl. intd VrtpAUa njen.!Tu4a f zool sova. lahkota.Jsa adi utajen..rxajlTa pf. gen adj udbeni5ki ne odlasaj na iutri yueu adj L uden.neroda yrle. yla oxlr8a Pf. potolatiti-tesiti.rr. vod. neUrn'. ustaljenost impf 7.yrpos. Ycw!.duk. hudid. navdusen. navajen yqeyde. . ycl?ojcr8o r. zlurraj K f fam zgreien udarec. zavihati.sja r4ustje (reke) Yclrffa-Vcrrufta I steklenidin yraeE.YCmD 450 lT€ItrU yrcrulllca '{ 451 ligeH[qsr ath gla:JTi mojstcr. -rE{a q4i jutriSnji.ilrditi.organizacija. izsiljcv rjc. . ran tazrla oe na glave . !. volkodlak.' uelrtor e vTon do kore je premoden VqeHaI l.nez. .Da pt nost. siliti-izsiljevati ocl koga.rLavna oblast. impf fan zlikati.I utopija..lrTrflf. doloiiti. !"romja.Ir8 pnnodnlr msl(r omejenec. itl1pl _ natandno dololi tina tandno yqeFltsaq ft rzs tevalec dolodati lqerlyBa. r:. drob.Terlr!tsa pl. d.uslrol ycTaB rn l. prikriti-uta jevati.. uprava. impf po]lrtca .l 1.. lrrevr<a Ycrlre. pomu oegnrn ycrpoo.^zgodnje. poslopic drzavne oblasti Yxa'! interi dal scvcdal (rrxx'neie poudarja) utonltl lx^e6se fl lit dobrit. ti. poled se rih . ustje. YcraHoB!tsa pl. tolatba. izmisljen razpisati. vam. Ut^eucw'^ pl. !'TeKa pl in impf !"roHe. rana ura. polet ugotovrtl ycrpelr. -qn rn udna knjiga.viti. zgradcelra t):t. lTerr!|t. 2. KaKO yTOT brez dela y(. ucrpoiUBa pf.razpisovati nr!Ir:rsvel.tonoelai'ec.yryojyBa pf. pl. s6vji !'(!{!tar m arh drta'.jarek na upren-uDrrauposled v kai: rel<1(za rrDolov.mojstrstvo VcTafloBeHocT dolotenost. jurmJrca. lrorrlTa !.u! ycrpeu!tsa. pivTpe'|i .. lTonlTa pf. -^A adi tolaiilen. siti. zameycTa$o-Btr. intpl ir. jutri zveder lTpeBerrep ade ucoem( yrpe4eara adt jutrisnji dan yqe6Hrfi(apn sestavljavec. mehanizem.. iffipf nqr pes rzplu-lzprlarr. sen rdrlTDapu pt I naboini.jez-itev. MV AojAe llevau se r(aKo Ha lrroT dobil je brez tmda in nepridakovano. lznemiriti se. !1tpeE ddi jutranji pgudevanje. 2.ycYqc. namotiti-namakati lrJelnr. izsiljevalski !qe6ell. udomaden. tlrrrosnlr sluzba lfDor tn. dobro prenaSati dce: skriti se. r'||zpisana nagrada zr lislcttir. ifipf lrbo n iirir-o vtkati. utrdba la. opravllo v pravo. topoglavec. L trata.taviti. {Ha adi Solski yrpe adr jutri !qe6l{dt. -mra-lTtrDracKnad. -IlHa adi f*m da'rianJ1 Vrcl('r adi sdvin.teE|I(.re n ilem od ycra tudi noce polno mizo usteca YCTnqe !"m impl skovikati yra I predpasnik. / za. st. impf zrn<> ki ujame zlotinca aitimoditi. maiu.yrpwrarA adv to jutro.rt "t1x_laft zmoznez. zaFortr stanovrten.pJ.

svetilnik tis Sirrp. biti uditelj tra( za pnyezoval|recHr4a-$recElrq(a t l. KDaCTa I$Ina nvala . fig strnjena vrsta mor konec oela ptice. uditi se: -ce: uditi se. -ryr m l. oDrssamo oerstcv (Daircp rfl dejavnik. !'nrre rre se ne. I fam prid. zr fam.faktum. -. f dolgF ltudirati. po izbiri axvatdr nr fakulteta. tn. udetei.fie poscbrxr znarcllllv cloveK rlaxcrimi m faksimilc.gl.ainitclj OaKrfpa I faktura iDaKqararrfoe{.trra adi faktitcn. f uditeliuaiteljica y'''. . . (porcelan) sa 0a^6me ne bojim sc n. s-.r€e so ibaK ujel lba^€rf. hvaOaiAr[a+ajAssra f detn od lidavka Qaj4e majbna korist.Eqx-!E uSesen e. a m.lqeruiEtTBo 452 YIIIIET iDrOpnKa 453 lDarrerqa lllrctsulrao n dijaSka. yvnreacruyia i mpl ltiteljev a2. tehn faza pri generatorju. oqenm Oa 6aM(a I bahadka. hvala. pncaKovanr PrlJuDUenec. ogleduh.n oblika.-I. pavza. vak $aa f l.r&ra 4di u\h impl l. sodelovati tri sel. prevrsta. ude. +[+a. Oa51uvel. oddctek vseucrlrscmn stuorl +a/r. uditi_poudevati. obrest qt OaJAe.!qx!? '14 lezenka: 2. ..w f fla! pl b^htnle se le v pasr iba6pma I tovama Oa6pFreE. podp[atr. tr+a&ra n. miljenec.iE uSecdolgouSka diti v 5olo.? 11. faso- I I I I I t{|n^t|:qrre s Sola. trojnu fuJpou.ErJa. sneteK rbqrr.uf m arh glasnik.yyrercSu . i falanga. clajatrPreonosl OaBopsr rr favorit. 3. ne rH ce nlnrlroM ilajtuc fl fajansa. gdi-adv uaiteljski" sKa rcta KOtUcrlerl lqectuK. sDoznaveti:2.. tez mero lba3oH .a fi. 2.misnica. Jrg sozalje lqrBocr t vljudnost lqecrBiBa impf udeleaevati !Eat(. lrKo. favorizirati.pl Vwntry mKal 0@ OaKe^. . fabuJa. !tsqe yqerDopr pl poaetveriti . !ueH. garea adj iroa hvaljen rbar<m l. I bakh. k6 ibaheoajae tvojih grozenj rist. udililde lqu RrrreH.reHnq6p ''r bahad.odpa -pt. pohvala: 2.ruHa adi Solski !|orrp -lqrre^r.fi rfuaaa adv ldm pre\ei. elektridnem toku o]asa'i m zool faz. (rokoprsa. dc' resnrci. ltisc.c impt dati oV Sa. delnidar ti. fglii. Dlamenica. 'p{u Oas. sc hun dclovanje ltue n usesce. udelezenec.r6iaia.. lzmilliena zgodb6 OaBops3*pa im pf . astt me a'.re adv Se. razvoj I cogooKov v zgooDli z.grornla. . 1.faty kdor Oa 6aEda. Dast za . pa rba 6eE adi pohvalen venoar (ba asra.lql|r adj vljuden oa.cc. kurir.-EHaadi fakultativen. delnidarka nje spodnjih hlaa .hvalidavec posoJana oorestl. pupoqprsu.E|a+a6pnqKtt ddl 'tovamrsKl Oapy^a. oelansKr rfariorpaguJa f faktogratiir'. kroj. vajeni. taza. cc !'urTe Se vedno lmrnn m lunin krajec I'AV ptVnU I I I I t I t I I .oeJstvo Janle.ahvala rbaa6aI l.4a. privajati se na f'utrsK-y@Ka.r€crBo sodclovanje. .Krol cemu. VuIIe KaKo 5e kako.z fakt in. razvojna stopniai 2. lasoDlrarl n-amala. ra.. r'G yrrccaBttsdrre n udeletba.. ho.

Zivalstvo kaKegaxraJa 6^$a I tam kos odrte koZe.. Prijeti. Oar(ar6e zamerlanle 6artac iz irdor kaj lovi.r arh zoravn. ibareH. za$araieti. z mrezo rz k6zie dlake dez obraz d*o9i6ot m feribot. groziti] 2.!"roH feljton. gl. pr(r pasrr. faHr(a1a doumel le prijeti se. irnpf falzificirati. Oarlrqnrocr f tainivost. hist tarisej. prikazen.kos risriia za opanke daurfieau. 2. 2.I Oa etre 454 OacliAa Oac4ur a 455 oeplxr t I lfarerue. naz skladba svo bodne oblike a}Irmhpa ifipl l. lotiti se. 2. velikanski. fantazirati. -. fanatizem. jopica. Me dat{ ie prvi me je kra. oA Koja . -ce: hvaliti se. Pr! pravnost.den. vstopatr v teoeracl_ *Jf.ogromen OarrroM m fantom. s hibo il""nP? !1.rxa adj fatalen. OareHocr. hinavsko.11# l"r n Oeflep. 2.I mrtvouclnost dar pf l. sanjarija. za' erabiti. -sfia ad. nepravi. burka.fudo' vit. kmetija I QapMaqrja. omamiti.groznla $au impl l. -! l kos kruha (De^Ka f na tcnKo oorczar gl. mrtvo. strast. Oa.ocl Koo le onurna Oapa6H r?r faraon. 2. rmprovlzlratr. navsctna lbaMr1r. po svetu znan. izmislek. oseba z razvito Iantaziio. fig oseba z iz' r'ednimilastnostmr 'ar|a adi fenG ib€HoMeHii^eH. .it hvalivec. 66ja I +ap6^ impf barvati. nesreden usoden. lig hinavec OapMa farma.-er I vita Oe^a I wsta zet o"ilT:p-.. le iSvna J fawa.aru ia ae. tamrqa rDaid lljdpeH.ali bombaza.dek pojav. OareH e so paiere nid mu ne gre od rok ohromelost. 2. domjSljati .fanfara. adi ohromel. l. . r?. fa}.Bopaooraranerodenle ibira]ren.. ponareoeK t i i t t t t I Oa^cso[K!tsa.v 19. OanracrsKa I umish'enost. ponarediti Oa^TaI guba. inpl Ialirati.e ftC el. OeMnHi3eM.1i8 Prercjenec ibeHoMdHtft L fenomen. _HeMa Oar . 3.a l. nasprotniki preroda v Makedoniji. 3. bajeslov' . nenavaden.po*otu naPa$elepnuen. nabor.. -. 3. ladja za ^ irevoz iez reko. KVCYP ve. 2. ro (l. ue da(aj uY. fantazija.di 1.stoletju OaqarfuaM. delati brez priprave Oqc4traa I fascikel.<!aru u3 lruerae ujel ga je nepnMv . znamenit.'cr | 1. .#Y..gl. -ru t federacija. 6aru naPu Prilel je do oenarla.federirati.ur'lB.n .j z tapako.Gra. -ce: stati 6^ka imtt loviti. 2. prevara. morje llepEr pl poditnice cKa . boOapuc6J. umetnik.drn d4 te do deniLrja. svetilka.sklePanjesta_ zamera. do-mai. naslov eciDtovskihvladariev Oap-6a barva.Pntr do desa. . -'.3. ma:ica iz Qartrr. pomanlKllrv Oe^uji. domi$Ijija.n L svetilnik. 'driati. Prevzeti Oar rfl od rlaru Prijem.gl. neiskrenhinavski. napadno Qa^w.rnja.rozasalil ga je Pri deianiu: ro daru IIPBl'lorBo3 iriei -priiel vlak. Prijemati. pisatelj. po ziu l[| Oa cno. lai. Daraliziran.ar n l.-I|rt l??arn svetu^ niiir ( skrbi za jaw. dosedi kaj nemogodega. hvaliti. fanr manlKatl t I I Oanl|rea . -3Mm m rcmrnF zem ilesep nt laterna.ro. OevA rbepeuefl dolg in Sirok -ogrl' niad muslimank. omozenKa (fanaoeeu. nagnjen k fantastiki fantastika. 4."El oJi#i "iputu. 6eHeDutla. neresnidnost Oalrractr'qefi.ni ptid.subst oren:enec. oseba.'tastiden. den.auor nr faSizem 6eooviipt n februar ii*nipurxju. naPoaiti. ujeti se. Podlistck . -ce: loviti se rbar(al6et? lovlienie. 2. ki teli 3.o razsvetliavo) ._ hvaljenje.3Mor r'. druZina. naborek Qa ttr mad|ade 1. 4a(arbe _ Ha 6ac stava. migiden. kar ne obstaja v resnici. lazniv. menalen. grozenje. spretnost. napaden. prezet s fantastiko.. sanjad OaHra3nja. $au![apa I .Edr m falzifikat. feniks. Grki iz carigrajske detrti Fanar. odarati. +ar'n OaEe a I farn 1. re. 2. laZniv.B adj l. (DeAep*pa itllqf ()). impl tascinlrati. irapaden (ghd pn perlu. Oarrcnouqipa pf. ukana. zavzetr. -pna adj druZinski. -rln I farmacija.-sua adj tamozen. neresni.predstavljati sr. Ickarnarstvo rlapca I farsa. sijajen ibeoAfl gl. pulover $arnas6p m fantast.Jr. z\eza pl. ro q. t l. avtomobilski Zaromet Oapa I lam rod. lu- Pi3:!:l"iil. ro mq ndror od5el je.I fasada.berru<i rt l..te d€rfl laternica . laZnivo. sveienj nstln aqwfipa pt. Donareien: 2. ujeli.ea xvcvp! ne zameri mu! oaaa ta 6oqsa 6a(a cro ^BrPa sod drz:i sto litrov. gluma OqcdAa. 2. si.J pravljeneg_a.oapae kaksnegarodu Je. pihalo za svecane slgnale Q^p . llg vt(lcz JOCI'Ba volDc . prodelje.non"imlt (2) biti PrriD€ja. hi. znan po slabem OaqapEdr ft hist fananoti. slavilec Oatrqen. sanlarrfl. 'rma adl z ko. ceHrrrlTe m Oe. -\ttt I dfittna. slepa pr:ivrtenos! pf +atd.

rezen/i m lDoHeM{oHeMa m. pri- lbiro6eprn flobertovka narocoDrsle iborr. knii) u oblika. lig meriti koga. 3. nadevati. rahel. tudi Q^ejrricr flavtist ' O^e_r<a 1.rI va nrd z uporabo tekoain olvtra l4 1. vodomct iDopm$+opr$ra n. plemenitost llKa cesa postave dAaEre fl den stebelce ELe a tenki rezanci Qasmra f fizika.raqnJa flotacija. 1.!crl 456 ibnreca OIr'tr|ut 457 tlopMirpa Sw adj l. tanek. kar se nanaia na dlovekovo delo: 4.rnnIen. z. rdcaa turska kaDa <lrccflud. vera v fetis.hltirati. folklor. izguba tete. krpa. krasiti iDErrapMor Ja I filharmonija +t ry.miznica Qrroprw ?n ait folint Orpa I unesek.npl. fizilen. ugG bupKa. mislec d^ o 6r m filolog. rastlinstvo k keea kraia O^or. lig ob. pripenjati.iDeptrJa. oblikovati diloi. davkar nJaKar '?' OtddcKo . 2.inpt impets motto pihati OtrpMa fr'rma. -ur I filiala. upadek. uelaien. nezdoloaiti. lrg konec OroKa I predal. uajron Olx#l|c financar.!n fam izmilljotina. za. omejen. konec. obrurl. tanka tkanina. vredka. utrditi. sadika OuAaltooj^aja ddl ki je vitke rDeprjd^eH. natanden: 2. neuspeh. zunanji izraz. fo. I ''r Plata adi popacan m _fltt. fig . fig lepsati. iDo6nja I fobija. telesna vzgoja. I enoletni Oqastuaarn<a poganjek..{Ha[paBE) uniditi. fin. 2. ja. liiur: +vzwtKo . 2.n d. pripona.preddveric . telesen. fluid. T . fetijizem.. 2. fig srepo Ktantante lleyA n .impf .an plon indecl fam neKOO. in-tpf. resDeKtrratr rpepuarse n lara spo5tovanje. -lura adj for. rahlost. fi. $maucfpa pf.reu.em od +t rreK naDotceK rlJop-a -rz fjord. -aua adj ferialen. ladievie r[^o.nexn plemenit. ki mu kdo Dripisdie darobno mod. -qx fi nabojnica ( torbica) !!Hueve. 2. -ryn m l. zacasno slvau Qzc m lam bratstvo.f ikcija. BoNxe6Eara-rbaavra d^eira larobna piSial.fam spostovati. 3.hladnoknmez b^elra I glasb flavta. lju- O^r. mladika. I forlnl ( denar) lDopMa forma. pooruznlca (br xcrep.rl|ryaH m filigran. flor. doltrtcn. ozek morski nootll $. izmislica (Dta . oblika I $opua. pisdalka.navidezen OnKyc r't bol fikus . predmet. velikost boprtupa pl. pripr'.pleme OacKy rgpa I fizkultura.'. patrona. Sportne tekoset!a me 113:ePm kodija.. dvorjenje.ar ft skodefca za kavo brez rodaia: ottrr (bu^uattrr velike. srediSde. tudi udbenik fizike rfllrnouom. I foncnr. osnovnabarva: 2. tkanina) mven. ztak lalovanJa Oaopa I flora. Ia rn ta OE lotr m 3pol1 zadnji del hitrostnetekme. {rpl| rri filister. hladnokrvnost.-rHa adj fiktiven. SrttAt m l. slavnoit registrirati. nost. sklep. denamo podpirati Omrdca f finesa.?rsifevd Oqf-p--a I figura. strah prcd 6im Qora I zool tjuleni Qoryc z 1. 2. ncuk o glasovih ![omaua I fontana. drobno (zlatarsko) delo $m!rj.ttr rfl stenj. im-ete se nanaSa na fiziko: 2. nalen (vezenina. bolczcnsko kotilte Oo-^.i^a. v katerem kai nastala rDoaA fond.3. zapisati. Dolitnigki Qip*ta . kalo $tpalr adj indecl finparn cropu.Drxquja f. nevlclna snov O^yopeodpa inpl fluorcscirati. namislien. adi l. goriCde.1 fiasko.E?.ozkosrtentlovek $uiur z film Or osdo r?rfilozof. 'DepG nih izrazov za telezovesDoiinc) Occ rfl fes. gre(ulu OnKrEBeH. 2.okolje. impf hnancipolom rati.rtti.podjetje I rlrpnaJc n fimeZ Qry. sklep glasbenega. tekodina.o'^ T I I T I I t I I I I I I zauv O^asea m flanela t^acrep n L obliL.rop z l. gl. folktoro. tendica. lrr. -oblikovcn. Sport Ourtrs.Skrnicelj OEITGRAaI(. preceortr-preceJatr Qnrysa impl polniti.rJa I L fiziognomi. pt. 2. naboj. slasovnaDn/inc icziks {orcrm<a I fonetika.miltiatl o. neren: 3.kondnica $optrtu m format. vtgalna vTvrca OrrEeK. -eMor nr 1. impf iormi'. resDeKt rlepueue n moski ali Zenski telovnik feri" (v sestavi kemid. I floia. svetlikati se rDoajd foaje. fic siten. zunanlt ilopuirrr zl formant. lo. kar bn. dlovekoljub Qa. jeziloslc +z rpi.qa !.{Izqe pratna teramega dela. malik rDera[ribaM. f(! kus.r m fcstival. dolgoaasen alovek O^erMa I flegna. nale. na Dllrcortcv rlrerni lr fetid. (zunanja) ot lrka rz. leDeofi OH 4ll uarr skodelidica za kavo bwb.n nadev $naantpdn fl filantrop. droben.rcne tisniti I udariti.. madet. 2. . sklad. DalKa impt latt ir.

slabo blago Oyprja. okamlina '?? druZabna igra. 2. jeziti se Opwrqe4psurnra n. podlaga. da. fqrija. udariti. impf latn skrtaditi.tttzii^. forte lDolrnqrfaryja I L fort. fig priliznjenec. 3. ooJna lao6jln I frekvenca. drob. naslaniad . 2. frizerka Opr69pa I frizura. lasnica O!?Ha I krulna ped. vzorec oesedlto. impl 1. redovni impl srebati.J.etiden. -qtr r'l frontnik. tepsti. srtru. obrazec. <lrp. Icted 6p^ impl l.metati. skakati aez ojnice bpq'a I fam krtala O!'Hrq|loMpa impf hinkci. fraza. 2. suvati. pekarna O!?HaFija. strnitev. I frizer.fam.Io bezati (das).loailcv ilrp^aqK[ali 3port metalni Qpira pl vrcdi. 2. zastavljeni predmet.bp^r Oporfl 459 ![guruJa 4opmy. rzprrlenec. del kake skupnosti tbpau(. mahniti. odletavati. vrsta \relena za prejo. menih Oparapcxrl adl meni3ki.npf udariati.leteti OpKHeI l. $ptocysa pf.ilopMy^a 458 . {Bn. 2. po "rorrnlu navljanje.opravilo. {r m fam pek OypHap n furnir. nraner. revei. zaprhutati. 2. 4. lic jeziti se. forum. de narna enota Opar|4q^a ltruca t fpanftpa pl. spodnjekrilo Oucrafi m Zenskaobleka Oyra I predpasnik Oir(!|e ce pl skrivaj pobegniti. odrezki.n frak. suknja OpaKTipa I fraktura prelom OpaKunja. ittpt trapirati. sliKana na presm ome! OpunsrA€p zr friZider. buren. l. oplat Oycaa f lafi iensko krilo.rrr r(aMcrt sac no r)c zllrl|. obvladati Qopre adv glasno.t rz 1.kvasaa.rtC loaevatise od zene ibD^arre tl l. temeli $1xrurja. . dobi{. petelinova \oza Qlqeire z soddek yua impf ZviZgati (veter). opravliati. zli IJe. konj ). ialaf trg pri Rimljanih. udariti. jesti l€ pozresno m. navdu5en ilpet\K m farn kljudavnica OpecKa I freska.utrJeva- <[paore pl opiliti. suniti. pihati (konj). prazna. iviigati (veter). presenetiti +pac m med 1. utrinjati se. 3.fiB p6 zrear.rxy drp. +p^n 3aA ce6e.I. odpadki. nevrnra oripvlr. udariti. reklo. I frontovec. 3.SU-Ce: niti se. 2. prideska $pna impf bliskati se.rep f razer. zaboleti. uporaolla vellto praznrn Desed +pasirp itrlpl frazirati. vrnar. . Aa rri1crrr lpcA cc6e dai. 2.Itrr I l. izmuzniti se. lig vdreti kam OyHAaMdrrr m fundament.iparsini rz fragmentl odlo mek. odfrfotati.z. osnaiiti-krtaditi. I dem od Opqa krtaika Qptoca. hud strah. osvrkati. trgati (po udih). voiak s fronte OpoHToBeq. r?/Clodevanic. tovorni . rorrrlKaclla.> nirati. snaZiti OyA6a^ /'r nogomet by3'dia | . ti{ nap. . I(o.SpoJrtev QyKa i.. drobec 6paep m fam avanturist. rrapoAcs (ppofir rtuosKa tronta OpomoBaK. sodilde. -2. uteZnamera. pri 1fura 11.l rnoena ta.r'r Jronta. 3. besediiiti. vzdihovati.M adi fte'f. preslica. primazati Oparap. vsruevalu t.tdor: -tn.Sypga I fam l. dlanica fronte OprIKa (ce) impl lam pc> staiati nezvest. nesodnik Op-a3aI -1. de lovanje. usekati. Oopripa pJ.? krma O!?roa r? furgon.zaieti trgati OpKoBar{pKar adl ki lahko leti. J. 6lan frontefrontovka. O$(apaf.Deseoa.rc loacv-anje. konjske fige. lig razburjena oseba O!?Ka I l. prhati.a? kako je r<xlilir rrjiva? bursnezna O#ivua.petolizec Oypxera I lasna igla. utrdoa. 2. rzguDtlenec OyrHe pl l. -.ba OyH(quoHdprn funkciotrar Oporfi . -B4u-Opor[oBKa n. 2. -ipr| fi redovni brat.uiti Ov0ya zr greben.. hladilnik Opn3ep+pr$ep(a tu. bidati B. mctanie (tudi --sport). zaKlJucena slasoenatema ilpa. bezati. 0p6a_ lppefara I lregata. krdi (otroskaboziast) $pacna impl sibati.tt\ impf l. kateri se daie zalogi 2. pihati (dlovek.rja I lam gnoj. osiniti. Uqarrll Se. Itg oaJati prednost. . pristojna oblast rlocna fosil. zastavav tej igri do{d^la I foteli.rrr lrrna. podoba. OyrrKrja ro HanpaBrr zdrobil ea ie na drobne kogdke . -ryr rft frank. slu. lG ditcv Opaaqm mctalec Op^aqKaI metanje. funt. -xa I tunkcija. boginla mascevanja.srkati . nrC zaplrstiti (Zcno).. blebetati Opa( .iir vcd k nam. fz ltevilo ponovitev Opener:FreH. oplatica. viharen.r3 I formula. pospravrrr I mnogo . delati O!'Irra I t. zmerjati se QUw'j'' x\ [ lan sod OVEI(. 2. forstati.Iq I frakcija. prhati. denar OlT)arK. modno.

prevlada xei.NBr(. -ru f kemikalila t xewcr. -al|'. krizanec rsrrCna 11. dutna prevara xaErap fi nangar. neprepusten. razvrstitev po stopnjah xrnoa f himna.r ret:nec. snaga xnena f zool hijer4i. raz.7t prccerkvena slava (pravosl.ura adl kaotiden.naDad xajrg: i.n harem. m honorar. tmtul| .nrt I poskodba. tenski oddelek muslimanske hile xapmfa t zool slanik. lopa za tg tala xaoc m kaos. enorcn xo'aopfp. -. . gl. nauk o zdraver. kvar.xivoloK rqepapxtrJa I hierarhija.if. DE rodu5en xepMernrrrn.ipodrom.atlet xepud. lov.-rin f habilitacl ta xaDaprija. strast xoA&rn. . . verouCitelj xy^u . klinjevalec. krzno in platd xepMerFreE. artrI xereMoHrja.?l Klnln xYrlrca 6I-rA CB. reJenceK.|6a adj }rermetiden.rfrr rz 1. xqrertr€p tn hotelir dolgotrajen xorcrrdpcrDo/! hotelirstvo xoga rz hodia. hramben.zoof xopu:rosr m oozorJe xopEcr ' 11pev ec v z D or u.f dem od xapraja paprrceK xapiDa f harfa xaf6qa I havbica.i. ztneoen xalreM .-MHa-{roMo! adi kr()mov zastava s Dodobo xpoEt{€ I kronika xorea .Slen ski xu6pu.j homogen. rednik-hranilka. xq Ilrc -xv. vzdrzevati se xpau{Te . 6pa adj hraber.Bja t kemija xeMrllra.n hot:el xpo[alreH. lopa.sDitan xpaiz ithpl hraniti (dniati jed). junaxea€por€Hadj heterogen. zborov. pladilo.xprcrnJaucrn ad/ krSdanski s(r xptrql|JaHcrBo r? krsaanslvo xopcra adv v zboru. nagracul \atp m.um adl kronidcn. AsqeMePcTBo xmror63a I hipoteza.IIuKo a samostan je inel slavo na dan sv.. sled xapMoE{a I harmonija. xpo[ ffi kern kfom hkrati xopyrBa I bandero. voditeljstvo.'ce: hraniti se. .aHa aatl Prc. zool hermeIin.JaHs rt kristjan xottcrKt adi zboren.top xarp rnaect (prec rmenomj hadzi Tomo. 2. au ru heroj.nahod I xpeMas 4di prehlajen. muslimanski xu^a t lit preklinjanjc. pa" prmat xaprsja. bogokletnik ua MaIIaCTqltOT XParrrOT MY I t I I t I I I I . ovorzma xaalqr&raqaJa. svetitde. grlki junak. +ca adj hermetiaen. vcra xrpMoHrrrda-Mysrrqe guce xapryq n narpuna \ prFeg adi iz papirja.qm hibrid. -@ f halucinacija.qll . -!rE I hegemonija. bogokletstvo duhovnik.I hranilec. -is m kirurg ro{pWII|Ja I kirurgija xqplTru(Ir ddi kimrski xrrc p. lig modan rptiv xrdloAp. junak xepoJcxn cdj herojski. posvc JenKa xlra. nezgoda. mik-kemiCarka xep6aFxep6spu!'ir m herbarij. DOI'I. tvegana icra xajKa I hajka. or. sramotilec.gtrl n konj.sktadnost xapModrfra f harmonika. . t ke. hiDloza. rcclnica xpauneaeH.xa6nrr[aryJa 460 XIMNA 461 xnrnr6ga 11.neprepusten xepoj. pe gumen mouIt xpaM fi cerkev. -qlr ft hodnik xoa .patleHlrqc rr. kemicen xeMnsaFxelssapKa rr. gl.fllpf lif preklinjati. 2. vestibul xotateu ad. soglasje. . ki sodeluje Dn nalKl xaia I hlla (tovarniSka).tt vera. . domne va xElrlTrr. smxpa6ap. redilen xpar$r€ruocr-xpaMBaocr I redilnost xpaxonpoBoA poZiralnik rz xpeMa prehlad.n arh trdr\java x op m ketn klor x opoBoAopoAtu kem kloto'{ vodik xMe/bn . Nikola xpafia I hrana xpaE€iunx. slomoteqje.najljubSazabava. sKo dlrKalsce xEroKpmrja I hipokrizij a. sveaana pesem xpanermF I rejenka. -e I papir xapTsJKa./ig ropar. mrnovrnar. usDavalo. higiena. cerkvena xpoMeH.ot hmeli xofln m ii h konji-dek. skupaj. zmeda xaolEtre[.Ja. Itg moaan dlo vek. istovrsten.xpaErrle Ks m. Itg dajati sredstva za vzdrzevanje. -h.n adj kemijski. hinavswo.). posvoJen- I I I I xx xa6fl^I{raqnJa. zivljdilju. zbirka posulenih rastun xepKy (ec) rn Herkul(es).Eelse hranjenje r \pa6er part pas adi hranjc'l: reien. tisti. nahq den xprBaFrdMa f bot ktizantcKONSI ma xopHaf muz rog xpscrlrjat{dr. brodolom xasapA ftt hazard. 2. gonja pogon.

nonce rtBekelrge n dem od \Bekc majhen. dofc tati. o n bot rdeda pesa qBeKse pl zaivenkljati llDelet{< n? pesn raz$tet tek. mazati. --BHa BeH eO Kortrznl Krun. (za)brenkati. rfl cvernjak. Zalovan 4Br|:rKa I zool kresnica. -rH I rajska deklica. JAm OSplCe.462 xlMaII adi human. Sdebetati Sdebe- .. cvctje. vladati gaprbaM. 4/y'.ta..rK. gl. brcsti qap. teptati. svet'{'B'trr^ se likati rIBnt^vD a. Uau -t Pl. cveteti (tu'!. nebcska lepotica qE qaKHe.-ur. de2ela svobode xypdja. cesarstvo. -qn fl cverllcnl vrr I$emurryt pl cvelna nedelja qBeKap tn cveutcar qDe(apKa I cvetlidarka urer(aprf. tanje sid) uRp'(. kralievati. lig udafi ti-tiktaKatr Aana impf gaziti. svetlikav . zazvoniti pl tq'B. humus. cBeTy r{a impf svetiti se. UapeBrro 6pallltlo koruzna moka qapeara I bot kotuza gapeBKoBurra t koruznica.carina. l. \ pUBa irnpl carovati. ft sirotka iz kislega mleKa pl i tr zai\enkli^t| \swtre klekniti. droben cvet qBrK. droben cvet impf cvesti. . dajatev za qaprtrTrrfa f fam carst\o..elf. cesarovati. lrg postati lepSi cvetnjak. dmica. tloveski xlMop m humor.er'de pesn razcvesti se. "3Mor m carizem qapr{ra. umazati. uBetrTI.i zabresti ti.''e'ra di tie) D\OZ \l\ tztloz J. gapu. cesarski koruzen:. -oBu tn cesal \apeB odi cesarjev. 5opeki 2.rKa f stopinja ganHe pl stopiti na kaj. -eBa..di s\etel. davek \!.uapeuapeseH. impl zacviliti-cviliti. cvet. rpq^6a I cviljenje. bresti. u rrors ifipf gaziti. Sala xlMyc r?. (za)ivenkljati. koruzna stama rlapeBrtr|r|a I koruzni kmh qapee. zavijanje 4BItruIe. impf tivkati.m menstrurcija. cverllcn laK rlaeftapHn4a I cvetlidarna Ee(apcKrr adi cvetlidarski qDeiapcrBo t cvellidarstvo uBe(e a l. rodovitna prst rypqJa M3 qBpKoa x!?rrcr t t fam svoboda.tBtr\ impf c\'lliti (pes. pra(o pticah) qDpKor n iivkanje. zagaz. fig tarneii.lig larn pocenlau neuitnostl qalla. qarGyDa pL iftpf (za) cingljati.

.la. cigareta. -rta ad. ciklus. vihar. -Tprr rn center. scsek. c€na. trgati. civkati (misi) qrllral+rlr se impl fan bararr' tati.ryr gl. gl.. cilinder. gl.m t ceremoni qe. osrednji. ocentevan Cvrstost ueHI| rf naieti kosa za delo ' wp'(o'ta inpt UBDKA fig gl.cepenrca. rlienica rppaAa-qepdAaf nePremodjivo poKnvalo ullpKlLlp . hrast qe^ol. zorrKa rttrIropl|ja I Dof cikorija. ^IIMOsaAa qrj'pa I ltevilka. Iupiti. zardevati wBer. 2: dei stroja. \e @di \es.ponavliaiodse. c€piti. na zemlia rezau se -Ara adi smotrn qepKa.-Je. tidnjava ryruda n citat.. celoten. stiskati. trd.-ADEttl 1. lesovina qealrle.r rr sekalec. qewl tmpl cenru.qa I citronada gl. rezervoar:z. ihteti rldsau. W6pr'da f IIIrAZ [DplKa inpJ fan? po malem plu. xroan l. -rI|a adi sesen. hud losten. dodatek za kavo bombaia) ryr4a impf sesati. wuirltga pf .JilL. rFapa ax. rElaq.?1. TVAAtlA (za ilbtoddn uditas)i njati se. -rEt rrl uslnK cisare.kordek rfoourseu. 2. \ BKa irnpl l. rdeCo ZarOeVaIr Darvatl. ciklon. stiskad qaqKa-Erqa f lenske prsi. uen lJuoru-polluDlJatl qepeMoruJa. neobdela. ueMeuT t. . cirkus. cic (tkanina iz qmiHe-qrxa Pf. ge^lBa gl.rqeqrllajqe n dojenlck: n adidek.ulDoK.irek. vsesavati.r impf hlipati. tivkati (Pislandki): 2. -rEa adi cElote'r qeqa UeroKlmocr t celotnost . cepiti qe erKa f zrC poljub. trCost. oDnrsttr. intpf scsniti. koAca. vedkrat po malem scsniti uor e r1Dodzidek qowaa i cokla. ciqarete qm^'a I opeika. razdvajati tm uertrB^aKBon dlakocepec ueaecoo6paiHoqrI smotmost g.aBKa qeEre pf nacepiti. Spranja oaRllet(oiut\. ketd plin ciklon n ciklostil. diz-enteri- rcrla z civilist qxBnAEtrpa pfl irltVf citti-1. TYaa qrflaap fit opekar qIII \aiE|r|a I opekarna. \en\a qe^q irnd meriti (s pugko) drobno klati. krog. laota urnilg. rce: postati civiliziran rtu]rm|llAD.ddj. ffi h katun. namen DreKla qe ep m bot zelena qtirm impf klati.cisaniti qnrapa I cigara. srKauga qdj fam malo pija\ \rp\ull v rozlcan uDpqHeUl fam napraviti pe . zradni vrtinec. -3Mortn cinizem rwr I l. vrednost. sredisde oetavnosu rlc. n bot qeMcxoAdocr t smotmost cer. neKauanlca. ' vatj. sesalci \We n dem od qrzqa sesek qrqeH.zalavkalr.qBpKolr qnDr&rlxlripa qltaKa IIPDESNKAB gea@s rn celofan ge lr rz pesr poljub qe V 63a I celuloza.a"t gitgeEAaiecr I I I I I I I I I I I I I I . sreorsce qeHrlr{^a f. llzrau. sc' rdeti. drvar qeKuu tl ceKtn ueflermta-Ietrartrrqa f poleno.ep4 ce irnpf ard smejati se. zacvl_ aati cnxadua I ciklama. cepopoln huda zima. spostovan tlBpcr1|Ha f trdnost.impf rdediti. opolKa gl.t cement tleHa J 1. q. neomalen 4erier.gep. celota.l sestrica (obraaanje ru| srareJso sestro) 4eaoceH. oru{au. trden.''/foateu. -cqa adi celoten. glaven. f iam grira. gl.J. tle^rrBr(a .-qpsn m lrv (tudl adj rdef. -le f. doika ryqa. zvrniti kozardek ueBKa cev t ueAa Ka t cedilce qcan irrpl-cediti. celost. anat dimlje. postajati pathlepen. vodilen tl tlefi ftt reza. rle^t aEe. liad junij ln iulii gp-DelimaD rdedkast adj . oBs. m cenik -rg qelrfap. leseno obu. !ce: Kapla.. Cl. raztltrx^ociE ' mnotevalni stroi. vrsta. cisterna. centrala. nEa adi smc ue^€coo6paa€n. irnPf 4ac\iliti' zavresdati. valo: voialki devel i qps. 2. 4emmr:nra I razpoka.oorec qe f l. opna. 2. vodntax.ra I citadela.e\Ka irnpl dem od. 3. 2. navedek qErpa I citre za uprpoid. -rM m f afi skopulr. pokrivalo unr6aa n cimbale rllMer rz cimet wruo. awrel'i 2. naklati uelufaH€. qe I cilj.!trf m na9 pl sesatec.c6njeD. IIEAIZBA lo TIeEoBEAK.. ledina.yneE. -fig strogo lzolmll. tazpoKa qef-qefa tn|l|a f lug Ietra. kai tvori-ciklus IIIrx oH ltt t. tudi taksna tehnika IIrn yc m. poihtevati. ki sesa .. trg zanadet. KrepeK. pogoditi-ce: dese za \itcr6prr I l. sDosrovanle \Bpci qni dvrst. -Ce: rIpDeE{K r. tmpl po uenlEKa-qema I gl. cel. 'vna ati l. llertIlBa n .\eZi fig fan dolgin. 2.j centralen.sarst celota goved. impl cirkuliralr. fic wlrKyc -ft veoenJe nespodobno 30 Mat€doDsto€loftruikl sloY3r ur#aecr adi prsat rgrlle.' . ciklt' Cen. krolen. tis tzrabliati ruiua. rdcdelilen rlpBeFeece impf rdelitl. venec.ai . . ce qep'n impl arh zdrayiti 'IIa lotnost: 2. qnqtllr >]( ea3Au sesne zteze rgxja.

cerKveno cvonsce qpKHyDa pf. izvheid. vDltle ltpHrlo . rdede . drnkast upHv^ecr ddi lrnkast. . oprsovarl qpraEKa I risanka Ilprarse n rrsanJe qprall r?. ljubirnaJ telj deienj.a inpf gl.qpBocIBa -pL. zenica upHKalecr. .ree impf trneti. arnka. gwe rIY4Ka'4lrIYNo f dop (pri ptici). drvojeden 4paorowna I frvojedina wgqe n dem od qpB(ell) trvidek tlpeBap m drevar. nsar upra. skakljati lqwu^ m zool smrdokavra. zagorevati (od sonca). razcveteti se ry1gez pritilikavec. rdeda barva: rdedilo za ustnice rlpBer@ra. qpeua qnE'z impt. brizeniti.l t . rtrroBlrca qpKoBeH. imih odi in las .uat bot murva (drevo in sad)i arnc prst. Po kapliah tedi uvavQ. skica qprrqa-upt[qKa I efilca. italijanski -fasist qpHoMlpeE. 6arposkakovati uunka impf lat ?_ pri plesu.w'F'a iftpf dreti se. gl.rKa I risarka uDra{(rl adi risarski uirrex m iisba. gl. -rv m Jese Clovek. z. zajeti qpra I drt-a.deinievec 4peulp zt prodajalec.revarstvo 4peBeH.rxs adi drnski. zajemati. 4 detn od upKBa cerKvrca rlpKBXrEre-qpKoDullre /r KraJ. lig talostiti IlpnnKaDadi drnkast qpeuffa I gl. impl drniti. oskroDiti qpen "rn giinast ivetlidni londek. dmina up. -Bsa 441 Crevesen qpeBo r1crevo 4lperolToAl|n. lrg poclrr-pokati. vrh hriba uUaKa impf t?td Poskakovati. sorta debelozrf -nate Dsenice. vreSdati qpeKa^o r kridad. {q. CrnG polt. -1.el. 3.meja.l " se.1l urvin rlDrtuqok. -pHa 44. postatr-poslaJatrcrvlv. gt. 2. vpga impl rtrc sesatr. lemai nesreeno ..-Brraladj cerkven qpKoBrrocaoBeHcK[ adj cetkvenoslovanski qpH adi drn qpma ecr adi drnopolt qpHeau4a I drnoba. -ce: ooliubiti se. aas cveaenJa u!Tn-u!'rKa ifipf defi clresti. I rdedica. kier ie nekod stala cerkev. arna zen ta (bogata organsKm snovi). upTa tmpl nsatr.-gl. cveteti 4Ynrle pf razcvesti se. drtalo za ustnice rpB^w adj drviv.IeoB d. 2.r|Ir nr delnjev nasad.t arnosrajtnik. drnina. rIpBeHuKaB 4pBer| -Brlrr r2 crv qpeKHe l.dmesec drevo uperaruara_f -de-Snjevo rypedoB44. f c\et qyreT ? Pesn razc\Iet. olrajEn prostor okoli cerkve. 6aKHe \1'ntrr^ impl olroJfto poljubIiati.e impl drpati. tmpl trpBoca. drepinja rrperura I velika londena po Kiuna krovka za poKrlvanje peko med upeura I deSnja (drevo in sad) {peuraK. po malem. vpijat gpeKars4a I kridanje. ltpsopr€e4. qpsesaHa qpBerry3 aB-rIpBeHltr&€B adi gr. pozeruh wreaBe n dem od qpeBo 6revesce q. cesnJev upa. -UIrFr W roeceKOZeC gpBeHoKoc adj rdedelas trpBeHoflrja I gl. lig prazna glava wal/.r L ctlna barva. -aqu .-'pqI n -zogt sv. rdete vino qpreuo6palecr adi rdedebrad 4pBeHOKOXeq. zaKrlcau.ddi €1.. rce: zarOevall. trgovec s crevl lpeBapstso fl e. trnolasa in "irnoolc iensko. oPaupr|Iua / l. Sminka. '-ie: poljibljati 3e. pozrDavatlna KG lenu uvpalKaI flrf uhan uviai.a impf po malem arpati qpnne pf nadmati. zavlescau. zamorski \ptdu. poliubdkati tluwa' iniol fl/i poliubliati.. upH[Kaa upHxxrla I crnKa ttplro3eM rn_ arna Prst. aeravra HVBA . vrisd. iar na neou. crrcau cvrketati. ilovica upseanaa_ 1. temnolas qpnoKourv^e4. lir.ic zagorclost. n3enln.. bogcjixra f i. piSkavos! rrpBojaAEna I drvojedina.poteza . paltek. z lt e n o s l. sluzie adi cErk upxreir-gprnrurcrn ven qpKB[sKa-rlpKDuqe f. 'Hrlrr r?._a l n i o o l e K a up'1'n. lePOUCrIr se gpBe o z rdede lidilo. -lig nesrcino iivljcnje. \pe(a uDRa|Irttla t sl. dmica qpnorcoc adf trnolas. gl. vdab qyqy. drpalka. uDeRaHrua -certievi 2.-zadreti .. lrniDa. zemlja qPAl.ivlienie gpryias'ad j rjavkast.r"ca+ ttp'{op'j tmpl cvrcau. qvavrDrl tu nae pl koder \y}de pf wi poljubiti. piskav qpB^xB{rcr I drvivost. Dleiemati qp'nxi-qpna^ra / zajemalka. ttg nasedetise qpBocar| adi drviv. dmec upxe. zavpiti. upHoTxja-qpEocTt cma oar_ va. witi. rjavolas. grdo govoriti o kom.upBeHsao 466 upr*naaB qpHnAo 467 qlqYrlura rtpBer|uo n rdeaica.-qKa adl dem cfo uonxa I l.re r? dem od uvpajKa ulrandek \WrtyaKa tu. impf crkr-rprcrre. rjavkast spr. Zalovan. dobivati iz aesa.rlrla I zmaj (otroska igrada). _nacrt. nltl{rKavatl. uxua in qapuKa upqopeu.2.barvati.srl upBemrla I L med Sen: 2' rdeda Drst. lig talostiti se qp eq.

neresen je. muzrlianl . qar{IaD . impt Sotor porumeneti. jclovina. ovci. 'cei kaditi se.preosoDa qapAax6oja f ntmena barva za desdenatla 'fapAaKNfja adj indecl ki lma dardak. jelov. -^Ea 4di prodnat YaKa^ecr adi prodast sa$xja. postopad. qaran(a trarrqe vrI. korec (pri vodnjaku) . zool lakal. tolli.pr I it m aar. zobato fi ltlrll Kololonlla (smola iz islavcev) kolo. I arh \eLika vinska aasa v. rc"ipe sitev.. sul(na qaB(a kavkica ea aM m fant lirokoustenje. obegenjastvo. dim delati.krojadu) sc{iti.urr I trg. lopataslaroKa qaala. vatruqua ce pl.nik. prt vladuga razuzdanka. . vlllre Mv lleTa vMoT no qaBKfiTe.drevo (smrexa.) qaltra l l. usnienatorba. KA O(4ITE HC CII T'! EAAAT irnpl postati-postajati privrana vrani odi ne izkliuie smojen.!l't'B adi dimen.2 ' zanje desk qapulao n rjuha. -r|rr t arh l. ooesenJastro zlven irarme. jsf zool tdplja rranl(a|l-qalxlE m lant l. qapntl|ia.'aKa m 1. kavdji" " qaxnlllpr! pl hlade iz debelega traaqe. da5az rodem qaram€ f parkelj (pri govematematike. zblazsanp m alh tral. liivost trapAaK.Ale nt dim samohvala.fa^rrja. ila{etl adj prekajen.izpnJenosr qartratlvBa impt fam malc> pnono. ta trc" nutek . musaAoanra I duh po dimu traAop n deznik.rarre.aDKa I zool kavka. prcdanica. ki drobi. impf !je" ti. omeJen traKr[ca ce. drobenclja.. drzi se ga se mteKo. iardake (ganke) v nadstropju qapAau darda$.hodnik v nactslroplu. poganja kolo. qaBKa co qaB l (: t nr ) cl . za trenutek qacoBHmg -qrr ?h ula (rocna. . ponoretr qaDrue adi kavkin. VAp{ qacor Pt'i- . . qaE!tsrr pf . zt^ldene nad nosom I t I t I : . . nerodna. sklevanje. spo. cati (iogo) prekajevati. zdravilo les. rIoloBtrua qac pol ure. trznic:r.n torbar . . sredstvo. torbica.Beffi pl tofi obwi. iglavec. tcs iglavcev (smrekovina. trgovsko-obrtniSka . borov. nor.l dica. saJast lnslrumenr. z.qa6aa 468 qatute 469 varrrm I.iglasto. dimiti se 'raaraulja.god.rgFvcev / . . pl taesu m taj saaMa f platnen ovoj okoli fe. osmoditi se'. v trcnutku. za trenutek.JrIa 4dl aajen meneti. slepar.' qaqaK. ho jev. zadimljen. -!M tt pokrit. lraruc!tsa pt.vh EJ.r$ m taisa pri muslimanih.r . ugrabiti.. -Ult t? lesena skleda.ta^liar adi Drismoien. trenutcl(. -uu f lesena strcSna konstrulcija. godoa. smrekov.ptnfi|Ir-qajlurK. konj. pl qarrrt|rsa n detu od aetrt.raKa eII.ki i. obtgati. -rur I Zepni noz qaKMaK nr Iam yi. \ta a''cyBa pf. vitel. arl q L4''ca. kozi) qanapaa I larn velika. eape udarien. qaJ?. palnik neti ual. streha qarEca. hojkov . 2.(l/ sajav.oDs. zagrabiti. 2. bahaStvo qa*ajrguja. osmo 'raAoptnja m deLnikat diti (pri likanju). izprijenec qarrl(an^aK m fam lig fi\alopridnost. daSa z roEem. -wr m lanr bahat. pt qalqn6a n dem od. denarposlo\di svet qac m !ra. 2.listnica qaHqe.lrtl uarua I spojni prelni dlog na leseni konstrukci ii qarMa. pc pasti qanlrlKa t gl.{arar m rogovila !'ia.(r6rx r. pl qzurrfirEa fl l. '.n urar llacoBtluKapcKu cdt urarsKr qacoBl|qKapctDo rl urarsrvo qacoM-qacl1|! ad? takoj.alo.igalno krcsilo. 'ce: oruqaeH. sondnik. -rM m arh godec. brsaldl impl kaditi. vzigalnik \aK'''ar a. qac rlo MareMart(a tlr.di prismuknjen.ralxe pl modno brcniti (tokockah go) du. rraMoB[Ha qaTMa-Eefrt I I I I I I I I . . 2. naprava. sla ie ura tepna) stenska. sajast. .-Mqn ntrcoln s r oR aili iz lesa iglavcev. lig pridanid. qaM{aka3 vapr< iz kolo. turban n< .ra ecr adj rogovilast q rs impf .rq . lracoBduKap. zape 'sap. boro-vina) qaMeu. v trcrltltku.Iqu orod]e za lctorilo (za papriko itd. oor). korec. 5ivatr. madZarski ples n lam pomod. &i les qaj-Eekep m fam sladkor v . zobnik. inllJ lan (o . z.racrlu ad9 takoi. sajp n arh gJ. pc qa6yFqa6ypa ft. izhod.raura 1. qaPK 3a PcxerEe [ITI. varr<a yMor My ro Hcnx^a pamet mu je opesala (od starc str).s\ra lraflJa. qaA. v dimu susen s[oKousrnez ea r^ impl udarjati.lel(4.

porcelanskiizolator na veKv1req. "gI| rr ped . ponjava. qeB^ap r?' devliar ki se nosi na kudrni. drepinja. Ad! latu l. veJnat. malo posusiti seAaAnja I fam tlani drlutine asp'{opn impl l. Stirikraten qerBoprula nuft atirje moZje. poddastnik v nekdanji turSki vojski.ce: kretiti nokozartek qa.qalrlun! . srpli'iuBa.bezati qe[Ka^rcaI zobotrebec lrerrKa^o /r 1.edi qepqeBe. rllory? qelrqe. oplaziti qe[opecT 44. -Hn I r?/i dreda gov. 2. -qqa 4dl ieklen (tu. pr seprteBrfit a n latu okvir (oken.qe e6ufa. lrerstrcrr. pl veroan zt dek plesalka in pevka c€Ka impl dakati.-cua adi l. tl se trperl qertre^ m kavelj. IIue) qarlla na- qelJafl ifipf Siroko odpirati usta. 2. gospodek. pogosten. pl qetrM6a. -pHa adi detveren. nekaj malega iialru. pl sarEdra-qalueHqe r? weropn impf korakati.tecrwr adl l. larr iloi'ek.lr dakalec. destitati. cigan qeprapKa I Sotornica. postenje. . 2. pt qeBrtEsa'qeB^eEle. -rryr fi itel. 2. qeII fl dep. strup. kozardek. izkazovati dast. vrat) qeceH. detomorilka adi qeAo!6acrBo r detomor oeK.t dent od . telesni varuh.' peJ pogostokrat kam hoditi. qe ep qepeK. resje. arh svet. z otroki. tovama lreDAe.btrt tn larr omaka. bat . praviden. vtaeh. praskati.ri oslna.'pte. qellepoK qenoponrKa I rogovila qery? n cev. qeclsra HoBa roAnsa! sredno novo leto! 2. mlad g. presvetel arh. daSa. daStenje '{ecfit iftpl gostiti. polten. qepm I l.urr rz jeklo qeru-tqal|a I jeklarna.b!6nBocr f dastiljubje qecronaafi-qecTo 44\. maccli. 2. lig muaiti sepel|ltla f nri delnja. 4 dem od qen depek \epD. lit drepinja. srebm nakit. seclrrrrr qape! presvetli cesar! .3. nasraqeB^apcrsr adi devljarski da za junaSko dejanie qeB^ErpcrBo n devljarstvo ve.reBe^ develjdek leKta qelpe. rogovrlienolroK. qe(MeiKe-qeKMeue 4 lam sKft- qetrafl 47r qgrBoptaoAa nja s predalom. rrecrap n gosdava qeqaerBefl l. 4pe[Ia qepnja. Stirje. detvero qer8oplta I ltirica. plaht^'. Skripec lica. ru pa tam. napa qepen m l. -Aqtl rfi zrnce prahu. kretiti noge. pogosto kaj poEeti qecTIIEa t sosto sito . ocena prav dobro qerBopKoaa I detverovprega.? aemer. bot cvetna daSa. pogoslo qecroTa I pogostnost qErBoIreH. no nitjo vezena ruta. redko. dlovek na poloZaJu qarlla f kozarec. 6avreteno. domadi fam oi. sreden. kljuka !|et'3 m ath nevestina bala rfeHrrrja. 2.gati.. {Htt nt iesnov strok qeceH. svetel. ostra resa na klasu.spbd cl q e Be. ciza ses'J. cemeren qeMepnKaf Dot aemerika . gl. gl^hl dlenek. {Ha adi teljusten qeAo t? otrok qeMep. zalostcn.. rezati. dotakniti se. podrezati. l. (o deLletu) devi(ki: 2. 4. kdor na kaj daka. hrepeneti. 2. 3.-pEa grenek. gl. dndina. lreKpeK-qeKpR. qroDec. trgati na aetrtine. looanla \eper''{ hnpt deliti. aetrt qepeH . -qrr m tam t''tYtina. . 2.4u m nrc ote se^ycr f deljust qeAm[|a I rra mati qe^VcreH. vrl. osinjc. sPoStovanje rrecr 4di l.izigravati wenxa impf lan brskati. izgubljaee].kelih. deltek:2. naologa KOS!. pridakovati. spakovau se. predal .a koradevati. 2. qauJ. gl. telefonskem drogu snel. n4..terBd ce iftpt f atu rzmikatl se. Sdebetati.resa I dvokolica.r . ca qeKax-qeI<qq m kladivo.napenJau se qelepoK.2. -q{ n ped. skodelige i.rera.. dastiti. rver rapKne. sok u mesa. Z{eb.reKop r?. kai pridakuje qex ac . pt qeBpurla r? s srebi. majhen ciganski Sotor qeprap ru Sotornik. predem od. I detomc> gofle.lnu n.qar-rrar \a\44T 470 qeKa^rn-qeKa HHqa I nakalni.urKaI l. poroddi |ie) no darilo se^n M impl :ekhti. rjuha. domadi po malem. imFf qe aA f samo sg 1.ica'. impl veniti. -Il m arh eoso(> did.izvijati se. a/d cvetlidni londeki. spoStovan rrecro odu poiteno. bridrreAo!6neq. pogtenost. partikula lrecron !6118 4di dastiljuben qecro. strazar. impf pobezati. pogadica (v kolenu). qelnfqBa pf . Stirivprega pravi6nost qesr t dast.tecfifio'! idv sredno! (pG. -iry m. {I| f arh zabavi(tna uer. gl.n nastrelje nad odprtim ognji$dem. iTdpfa\t4 za desanje volne qerrlre. korak zdravljati qarlle. vtikati se. zdrav. po kapljah te. ki povsod vtika svoj nos.. gost ( gozd) . ciganka qeplapcKu adi potepulki. izraz dobre Zelje) qecrnqa I l. osmoditi. otroci v dn Zini. lesen zamasek nadejati se KpeBa (Mra. bririlec.e impf izginjati.Bn Ir m develj lre^esKa f 4/r. pogostitev. qeMelreH. kalil: qeArmK. kakor je treba uecxocr f vrlost. ciganski trepfl{qe n defi od qepra iotordek qelreBns nt bot lam zelena. pf.

qeTBopo(areH.. detrti del.tu .ttrr I skleda. iebelj. . snaga.8 skG gav. pt qer. nu?n ltii qerHlrq6o€H. hoteti. clgava.rHa I detrtina. goljava. dio.{I€-qetlra. pc srncNon arh Stevilka. snatilka. 2.Aes vsak letrtek qete impf zrC brati. predeno '1 wupaunwa n clent qrrs h1 1. prepirati se.govoriti. gl. Cohati se \eut imd desati. po. ikorenjdek -slabo. ti. tevljar t T T T I I I I I t t I t ..va adi tetrtKOV. . brskati. qerlla lta qesre. aKo qr|crer6e n disdenje. -$r fi 1. priprava rattrIrr globoko se klanjati. '|fil. 2. kva(l|alcn . Saebetati wpirm z devljarsko lepilo 'au''I irnpl delati.qra adi odkritosrden. kroinik . sluiiti kot uradnik wtrroirrrlqKa f uradnica . dopid. . pomctad qacra'rKa l. spreminjati.]ro f.reuMeH adi vodovoden lremre ce tr'l popraskati se. qtrHulu. tistiti. gr. . krolnidek vrxroBlmr. obvezno Solsko branie qerEra I Sdetina serr ecr adi Sdetinast qerfrpa. -xrra adj stirizloZen (beseda) qeraopocalraH adi Stiristraniden (piramida) tierBpa tn eetrt qcrBprecr adi Stirioglat. gl. ltevil(). 2. crgavo patP gujatrrro. gl. lektira. -AHa 4dl stiri.te'. -tF-rretlpm. {&ra ft 1.$p impl biti vajencc.qn detrtek '?'r lreTapToKAacgut(. pl wst wa n deftt skledica. -AHa adj Stirivrsten rrert4r[clornE! nrrfi stiristo qer4pnroseu. gl.retsta ce praskati se. .qe z dem od. K.r|p dirdek. akt.n bot platana ti. biti treba.rerrro n berivo.mroDHn xlt adi uradniSki lrBBoBHrrrurDo/r uradnistvo lrllll-qaraB adi zavihan (nos).\\r qerqe. trHc'r'rr ce! Doberi se! Hr{KOlHe Te BUAemlslrs.upraB lnl3M{qKa f dem od llpl3'ua vrmaDo adt nepopolnr'. rr[jruro. razJeoa. h tesalo za n dem od lrerualie n praskanje qerltelr. Pron 'f.r[paK. odprto polje. krtada. -rrrHrf tu nri gl.ql'crq-aurure z lit vice Ka rreMarrr[paBo mislim. glavnik: 2. .2.K'l interj nrf pa dajmo! pa . goljufati qerKap fl krtadar . -rur I Zelezen.-cer tako . stopnja.\olll ce qlrHerue nost. Stiridesetina qeftapqtlK. topidek rre\tKaimpl bezati.nfiLa IICIIKA krtade (na steni) m torbica za qerKa 1. qerllxr qoaeK svoievrsten dlovek qeruKa ce iLem od . qrrp Bo cro rtl't tJJIIopfon crgar MaKor ulkus \'. pipa . lesen ktin. pt rttrn'frta Streoa. set. ae-ce: ^ satr se qeEMa f vodovod. ravnati. distost nimas prav !ce: ce quHtt zdi se. wna . gl. ustnik za cigarete qrlonja. krtadka. vcdriti se. ecsrnoAlnreH. Ma qtrHa ae hodem.mcrt impf snaliti. oua adj Stiri. za c6cenje. uwl.xIIllI metati.qrtcraq n snarilec. sna)c jc . -' f CetrtololecdetrtoSolka .rerBproqe[. 'lIr r4 uradnik qrEoBH KtBa impf biti uratlnik. vrslen qErBopoc^oxes. l€ varati. .rHaMe. quHn KaBra delati prc pir. in Zensk ali drugih osebkov qe\$fwecerrv ad. 'iU8.rerBprn ar.a uditi se rckodelstva pramen.tr impf praskati.lracHl|rrra n.tve'. qrier[ro. 6poj stati..impf stiskati.i Stirideseti lrerEpnKarHrnla I Stirinadsrropnlca trenpruraecea rrlr1 ltirilajst qerripruaru ade Stirikrat qernp[peAerr. -Jr|a adi Stiribarven lrertrpuroAtrueH. preprostost qlicroraqncroTnJa iz dneva v dan je postajal I snag^. turdek dce: zdeti se. -EIta 4di !tiiileten qeqrqroAl[lrlrxtra t Stiriletnlca qEflDuecer zrrn Stirideset qerr4rf. l. qr. ltirideset moskih . format tobak^: fi z detrtinka rrerBproK. lmp crr. .trt'Iwte. imeti za. secelt serEmt tn adi indecl tafi vrsta. moti. velja.Irpu._pl valenceK dejanje vupar<a.medlo (i' quj. rie . ce:uza pipo.mllrja. -fla 4di stiri naoslroDen rrerDolropeAeH. ralrlo. aM e. da rn|crmra I jasa.\ glavnidek rrertreH.|.li actrti qerBprr. 'mpaue. :!Ierne. cn ro qeIIIa jasIIKoT govori neumnostr lrertla. CeKOJqeTBpTOqeH . priblizno ttiride. snazenje KOAKV ql{Hrr Uanr\aBa? koliko 3tane ta klobuk?. qecka ce set moi. ce qmrca rloyMelr oA q[crocpAelreE. odtrgavati ri[6YK. ql-IBt-rja 'rtlBrlja qvKa klin se s klinom izbi ia queMaI Skorenj qfirvap m Skomjar.ttwqe n detn od . iskren ApyrEre imel se je za bolj pametnega od drugih: oA AeH rltcmcpAelrEocr I odkrilosr aHa aeH ce flo.!!a.rm<a izpl tivkrqttr€p . -waa ad i !tLidesetleten qeat4rnecetloArrrtEEra I Stiridesetletnica qerr4ruecermta num Etiride.rltHar*t ae.4u t?2 vajenec v obrti poskusimo! . lteTl(a 3a BaDocwaEe eopid za belienjd ver'ra impf krtaditi. . set oseb. oa re ni nihie videl. raKa Aa 36op!BaE ni treba snaziti sc. tonski qerKa 11.AeKa izgubiti se. vse slabsi clslosa '{e''t'''e impf trgati. postajati. potohati se..

Zalost. medlenje. zdrav truTar[rure ft arh kttlt1.roKo^riAaI dokolada \to^aK ad.rKa samostalnik s dlenom .uek. gl. -!trra adi dloveski.em od.nriBocr I bralnost. gospooaf cop6awqrr ddr' bogataski. Skrtati: pomezikovati qKpanja I zool Skorpijon. -^sa adi artikuliran.4$ m ljudo mrznez. mlzantrroD qoBeK.bv6r{e croveKoljuole J. ltula q^es /n 1. spantr-pa.kanibal. -rKa-lr|rr t'B adj bralen. $p. orca vreuecr adf dlenovit .rop6[qa-rrolr6Esr@ | dem hip lunrca qoBelErltrra I dloveinost. ovtar qoEarfta f pastirica qo6aucR[ adi Dastirski _qo6arfirfiba . pomeZikniti .. koprneti quaj m pesn tesnoba. iitlji vost .j indecl fam i*tallid . izdelovalec.roi€KoB adi ilovekov qoBeKojaAeq. qaelrgrBo/r dlanstvo p.r qoEeKoMpa3e. pl ^!fe ljudje. delavec na diflizu '?? wro^rrtrrja. {rI' tn gospodar difliga par. kati. q^errysaHa vall Koga rfrIraB ad.:ra[rKa c+ impt otropridevniku k sAmostalniku. pi ri defl od qo6aH pastirdek {oBeK pl ft Elo. udnina oslu). qoBe- I snazenmoiki-snaina ien. prodaialec sukna rroKaxrre frakeli za Zsanie. -u{ m suknar.oy6Beq. trd. 2. iz vrsr gospooarlev rrop6aErla f bogataSinja. ud. IIl?UHA qop6mta humanost. humano qoBe.rx$ma I krn. reoeK .q. 2. stridkovi (drurina ode. r. -4tr ql|cT(ytlllllla tl- 474 !a eEvBiln 475 riMer.ra rra9Tt i. -xFtruoanKcaj6nJa. junar qop6auH rfi rok od qop6aurrja gospodar (stoji pred lmenom ) qopoawja. slaDa Dogavrca qopanqe.skripa. {Br| r'1 ioln rroMA€K nr dulen ragu iz goveolne qopa'l tn nogavica. -Jun ra ubijalec ltuau voreve. Skripcnje. Orru6a z l.rKpr m Skrip.i. nratKa q'|aoK. pt goltatn. nedololni) q efiaplIl|a l dlanarina. dloveSki{loveSko lroBelrHo datg dlovelko. skorlav qKopqe.. fevdalno posestvo. 2. poznati. n osminka litra. -Iltr n 1. 0p4a. dvojica eqor vr$re. bitl tovegabrata) dlan organizacije. dlanski. ditalnica . pl rto!'eqtut a n dem dlovelek. ditalnica qllrartl|a-rmra]rltrtqa I bralnica. 2. Clenek. (o koniu.rKop^an adi suh. -3n nx I . oste- 11 natandnost. filantrop lro-BeKoby6riB adi dlovekoljuDen 90Ber(oIov6lrBocf-qoBeKo.j ves. ilroclTa q el{ra I dlanica pt:iltpf zqruzIll v pare. i-etrt miaseiica . pl x<eudvtsa n lam dlen (spolnik). ska lmgforHrlltlTBo vtprau iiapl Skripati . cel. nesrbdna duial qoBeqeq! uboga K!'rproT pam! qoBetflilllre n tvsft od. [ekdai Jen tladan na spahiiski zemlii: wrcwcvtt adj l. pc. numan qoDeqeq fti dem hip samo sp ubogi reveZ. ltrceli. lig stara darovnica lr(panse f zasklepetati. pl 'MseBrg ft stridek.7t Stof . . trcbuh. "ipiiiii ti.a nta. zenica '. 'r1pl . zavestno izgovor. . lkrtati (z zobmi) \K\^ B adi pohabljen . lovska dvocevka. tobodra \op6ap m ljubitelj juhe. 3.samostansko posestvo kmet. tudi moz.xrpruu|e pl zaskripati .tllae impl giniti. {nI| . vooen.6()r iiiit tkrrari. jusnat. Suitenje vrpra impl tkripati. 96 BeK velik moiau Clovek qoBeq(I| adi-adv tlovekov. vitr))l). xamoajrzem qoDeKo/bv6eu.ro6anqe.lrrgliotaqll ! tgIttIE{K. bralno lnaDal|r. punzem ttlfta impf bratl.ini dom s knjiinico. gospodarrca sop6ecr ad.ororoca-. . MaBrJar co qopartr-rni pri pameti nopanap n nogavidar qopalapcKH adi nogavidarski {opaneH.rK_q m Skrtanje.rxopr(l l. . zaSkrtati. pusdobnost . Sklepetati Drez ene roke qo H.nHa cdj nogaviden vopalMuTe n atgm \elika. dlgvegtvo qoBeruTflrax m fqm ebye'nost.-Bqu r?rstric 2. Darbar qoBeKojaAcr-ao-. kmatijski delavei spolnikov . humanost qoeHadi od qoia suknen qoja I slkno qojap-qojaulrja. -rfl r'2 bogatas. preivekovalr)rk .ito lulati vaexynax adj gram ki ima qKeM6e.ro6au rh Dastir.rhrarel-qBaarr (a I bralec'll. -rrIE n tlovekoljub. a ljudoZerslvo. lig krvolodnez. kmer. drustva. 2.N. redka ied. oseba . dlen. l7l txopuu*a d.ru$re.rxopr<lt / dcnr majhen Stor . llca .trtocr I dlovelnost lroDernrDo 4frr tit qoDeqetrrrBo r? dlovedanstvo.trrsKo.rEfto ddv ditljivo. -Aqn n ljudoierec./C troBerreH.q^eHopasAeneE.'ltrria dem od qopar nogavidka qop6a I juha 9cp6a^'^K m skleda za iuho. Dostaviti-Dostavliati alen qurua ce.te.s^eHlTa pl in inpf l. kmetijsko posestvo z naiemnimi delavci. ditljiv lrrr. vziga- rrKp^ta itnpl Sklepetati. gram spolnik (doloani.flOq{a. juhasr. ltordek.rKolr.. 2.

dev. duti. conj nri potem ko ryn re.fyrajAbseg. 2. -njc'nje. storif Fnogo tude)ev.rpiopi impl cvrdati. siiaien. -pHa alj dudode len qyAorlopeq. lig kot irl€ri tryja stisim! . dudtrvsaauurre l1 shramba. prepaden svel v gomn vyvanr adj usekan.rvlasKx adj tudaiki qvAa!!trTBo tudastvo fl qva6a I l. trcru. Drezusec .ryJEocr I sliSnost qyK m bat. 2. skoDiti. macelj. hfa-nitte (knjig.qop6rtrure rfop6su[e n a1'gm slaba jE" ha.a . kakor da.rvlo zaduditi se.fatu. nesolldno delo._qwYK.Th .Bq[ .nepogleocn .rvscraerr adi dustven ue Ha .impf pf (o zasdebetati-Sdebetati pt! can. tfebusni plenrt zatvden: itrdeien: qyAHa pa6ora dudna. trkati. -!trr rr? l. 2.. imp! slqre. gl. raztnrscncc -4.ry^o n lit dutilo. udarjen. 2 snaho imate. . qvaecelr. Naum je !rytsaprca-q!tsasRa I vanrmnla. paooTa slaDo.. nal€za. --Eu-tiTt]-. brelep. arc papfiKa qirrKap m flrC ljubitelj paprrKe t I I I I I I I I I u1rypa I dutara . r€stnlan qlxap fl kamniten.top^aBocrI razkultranost gl.. t()qeK. -cua adi dudovit. ogenj). qixrr!tsa pL impf vdariti. 2.rVA[ IIITO Aa IrpaBrl 2. 3. trtiti. rr gobcc. kai bi storil Sati. postatl prlPOCepnru-pocepatr vlvyaura-qvypaua I zool sr(4ancef qlle<a I 1. -sq[ fi 14fi k:j:l1-ra']ec. -rsqa ad1 posa_ .em pluntka qlneq$reqe n nri d. -rrF m zool detel q!'I(a o n trkalo na vratih q$r'a'd . ti: Ce . oblutnost qwcrBo ft dustvo.rlMoca ce pI fom zboleli z KUgO t q!'H iolDid . ". slluce(.. kastrirati. pl qu. lobodra \topi^ t tam razkustranka gl. zabiti. 6vuraDoc't lryAoBrrurell rI!'AOTBOPEH qlt|ftap I rlyBcrB!tsa6e n dustvovanje. y' mislih 1. -4u tn poseDnez. primazati. nenava' 'Zenie. gl.rryAsoDarocr f dudnost. dajatl. nenaruh. tuhtavaiovati .eK qYpyrr. . 2. tudoi adi zelo. rezan..tfyqr. ari -dudez. Sdebeta. rrvAaK.. gl. nri postusanje den q!tsaPqtras{lTaAap m va.-tr o f. (nos ) neKal cu(lovlteqa . obdutek.. cu' dak .ryK kladivo. zrnaT.em gl. varova--n duvanje je.ma n dem od I T sYna^e n nrd d. dudo.riocrsrEa in pl lustvovati.t razkuStran. trebusni ples iJyAHacEaa uMare eudovrto rroqcqKnddi plesalski e qnrltro 4 l.. qy{qla uoaflu se.r!ra I krn. rokopisov) na ree rrvBarBez l varovanie.' 3HaK 3a lryAeM qnHpToca. . sklatiti: -ce: udariti se. pt qeKar+rur6a nY nr l<oDJsKa ooeja *1.pritisnjen q!'r(ge. poKveria. 3. gl. kaznost tryAoBnrtrre fl po$as-t.TocyaapL 1 pl m (Ptico.as adj kratkou-h. prismojeu. rezati. postati prismoJen.ryAorBopEocr f dudodelnost . cra' duvaika . Cg. konidast \. lut. MOMA ryn doln rrtro<{-q!{ftrM fatu L pafl kakor. kaditi se qypua(a-q!?. lig Pobledeti.ryen. {rpEraB-tlf4tTaB adl za!\nar\ 'rvAe-clriaj -:'rt. slab.tvfl f nfi dekle. udarjati.. arh nenavaden osupniti.rve pl slisati. Haln"t flpaBe^ rrHory qvAa sv. uajAe ce so qyAo priti v rriscrgeqocr I dustvenost qircrsqrelren.adi skopljen. obduten I poiastnost. te gl. zadreso -ana adi dust. Preparirati Zivit). celrlBo. qvasrBrrrelHoct t dustvenost.uy4romr adl duden. frop^o. kladi" . dudenie. qvAHo ^elo oBa dudovito je to Poletje skatlica viigalic rrvAerEe n. rog. 2. traA syptr itttpl kaditi. premisljevati. strok (graha). -ce: nrt posln' v mislih vrta. --ce:irelep. prestrasiti se . tolii.-AHa ddi l. 2. 6vuraBKa qop_aaD 4d. vredi.rvAo n tudez. brezuh qyne. aii mar.iW'U'r adi . iudoait.L-. pf . pomanjKrJrv. duvar.'MK. qerasqe. stra.'rauuna f flasrada za hra...' vrtati. obdutek ka. 4.ry^\ iwpl stridi z uSesi vo qeKa}I lry_AorBopeH.reii s^lcc.. uoartall se-trKau se -ce: .iudovita lCDota qvaeH. naobautljiv. ru n l(omu ttg .Ee: i6iutitl se sten..Errre. ql|Iraae qYp rn dim g1. (ryAo8rflrr€H. 6vrxaB . 6uvai qr. lig spabbdutliivost.AeBojKa.{V'd n dem od. ntec . qfiLrp. slisati qyAn o ri nekaj dudnega. stidziti. --cer' paziti tirditi se.-tuden. -jna adj sliden . paziti se. poKvarJen.a. klicai nasatiti. potrkati.rvlosnurHocr -ven. Daxazen. tam aqirit. me tati (drva na. aarovati. sUpU.rva^ inpl l.ti. obautje .pryr rr dudodelntK . se. klatiti (sadie z drevesa). veliko. ceTIrAo qma I kuga talllaD 44. Kuzen .z kratkouSec.rvlecnbcr I tudovita lepota wan pl spraviti v zai4denje. .t dudet.

'skotiti v vodo. vik in krik tl lazz 'let ueire ri diezva. uenarre 6vrlr delati hrup. {rDtt fi fatu l. ue6Ho IIraMIIqe tepni robec vesa t fam hiuP.oi:A itni)I klebetati. pl ua. nadna_ ravno bitje (po muslimansKr vefl.. paje polsKart. zmeda. tipaje iskati u6apHe. [aaKa. uraKl rfipl CtvKatl (o vmD.rpna za' 'bava: 2. raoelJ ue^arcKa adi krvniski. Pulover [r0e. impt zalaiati-lajati ual.2.. razgraiati.imol tam l. I arh kratko kopje a urdr{r fi metalno kopje (za igro jezdecev) . gl. pI uenqr&a n dem od uen Zepek laliivec.. de6. stekJo. vreti na dan uesaprrKa t bri' ueBeM tn fam ath PeKeli upFre. delati trusd uale. spustiti se za -cei kom.lePat . neb€sa tedi uel{arMelt t?t lmenlanlK uvM6lTr m fam I hrr. -4n m arh kragii- 4 tilKa f iandar. impt l4fr \aR hrupno govontt.e6tfi zep ue6eu. Pnue[er fl Art raj. zabavljati. -IM I diamija. nairadati.fiA m afn lf- I I k vrazu igradka) uervnep-nriemper. duua'gLal{ iica!.*^ uu zastorri \a6e ^dr uaBHe. kvasiti.lJ.skati. . -ce: iofniti waxa impl | . liq dvekati. krik in vik.P!. oditi elllfl|. izrastek. izlolba: 2.. -qII m fan I Yitri' na.^ impl nerodno hoditi. Zivljenje mojel (vzklik v liubezenskiDesmi) uarrripar. ropotati. SiDa:2.fi arh r.a. smesen: 2. zavaljen dlovek u6$ru6!|rtr(a tu. {lal. gl.urlan -lam cesla. -oBrr m velikan. jopica. siten (pri jecii) lJuu. vredi se na koga.i I 8ista.-rM t1. uarrAapm f ay-n uanAlr^8 441. uafiKa tedi. bolstati. stedi.li gfiav. Storkljati. bu' u'/gttag m zool \faoec !kast qP}| umep [rn€p 4 ietra. v curku gl. I grm. . uauar-rja.lM^nla adi i4decl lam steklen. jetra. oklir za okensko steklo [F. uenqe. blebe' tati Uarop n hrup. konjski megetar uaM6acKtradi meSetarski [aMnja.preplrlllv uarl4lt^rdocr t preprrulvosr bot cibora..4g. vpitje.qEcKr| adi steklarski vartr m arh duSa. go' lazerr 479 u$|r a \rpal'.ti. ie:oe ue3oBadt jazzovski .cr a. -ce: stopati i vodo. -c€l diriati. gobec.tlrt I lanr hudobna zensKat hruPeli.fgm.. praskati diti. -premetavati.uoapslra . veseliak uerlnrja. hrum. goveji me!etar q€M nr marmelada ueM6oca ce. I frnikc -st la. ra_ beljstvo tterleFue vrup inpl tarn t^vati' bl. Pragozd tnlrpg r6a a unrepqe. upuHlDa pl -imqfueHeM 6aru !kvragu! zgniti. ropotullrca. ueaar m xrvnrK.rrf a adi indecl m '1. cKl lTsta drobne slive \ap'd ce impl buljiti.tr otroSko qeHaoet .daiati. muslimanskamotilnica uaM^ar. deti. tc6er. bula cu) UyMra^e.'gra".$t{truca. . lig lan imeti drisko TPMVIIII(A govec z livino. -r''. zagnati. dlovedek ltrrl|oBcr(rr adi velikanski urnropo3 tt1 vrsta majhnega peGlina. [PaEn UYMtuenm Lep ri lant arh streljllo. Oe^UsrepPlluca u!'Hr a I dtungla. v curl<uPnu'eu.esreLnei'. me:tati se Da koga. iziezen s srebrom in svilo Uau6a3 fl artt trgovec s koDii. vtikati. ufir|xa f vrsta majhne kokoSi. li€ pritlikavec. vtakniti. razgr'aJarr ua. . Skropiti. -ryr m dokat. rDarBe(ce) t*rfirc pf lam vredi. gr.a. nika ja. u6aDa u6nran.-laliiv. qaBlrvDa pl. isk. uxMlrp{qKa J ocarreK wtjf. pl dem na! pI (prazena) jetrca l. nrt lelce v$pKa inpl brizgati. Dot si1r1a.o''la adi indecl lafi iz' biidn. uerd6oclBa ce P/' impt lam izgnblti se.2. sodrga. nadlegovati DaKEe rf Dozvediti ri"aao ri't. za_ gnati se u[uau 4di otrosko l e p ( k o t . lgracxa Drekletnik w\a iftlpf brizgati. vreti. Zvetitit 2. uv*. vesel.ua6e 478 sBpH urag m svojat. pl_. potikati se U. gl. tofotati u6wqe pf tam igaod vtakniti-rok<j v kai. zmedo municiia rrrnr6vu. lrusa \arops ifiPl hrumeti. vati.ivljenje itteri dusa moja!. alau v6apa impl tipati. rabeliski ueaaicrso n krvnistvo. 5sa ddi Zepen. okno uau_alarr m a/ft telovnik v liudski nosi (albanski). m fan steklar lar.!^P! otrpatr. lig pritlikavec rmxria imot metati.

-mr z Saljivec a.prgati. na sprchodi fatfl skoditi dez plot uaBallrnaMar( m bot togoz. trs. ruaural tl.syl4r!'e 480 glTecr !na6jroa 481 ltlaErltaD u!r4Y e. gl. olu ne' zvest [raBEe. . He 3gae 3:t urara ne Dozna Sale.neruren. trsjc 'I'at''a'K tu r?rC zauSnica. p()rednost rua Bapn pt I Siroke tur(kc hlaae. -rF m gl. rtraBBlra pl. gypEYEa pf.di razposajen. tepni robec utas. kkt. aMap futa. oditi na-zrak. cloveEek. ocraBlt ja uar-ara! Salona stran! uraxaruja.a!'a impl . pohajKovatl.. IIIaM 4. pdaeik. ugled. . tr'Cen. pce: tmn opecr s KOPnvO. majati se. III BA ifipt biti razposajen. sypKa. pt [lrryAE6a n Dot nrmeru narcls (zereff aoa. s koDrivo oDedise [l'ni^aa adi p6kod (o kopri- vi). model l.orvlatl tlra^asosr / razposalenost.!'Evryi6a r priilikaGa. ruajaR lnaeqxl| adi gl.-w m fam rczbo:J nrk. tryPHe. Sepav.reg. dotn. lraM-Kaicnia marelica iz Domaska.Hry n OkOp rtlatrra ce irnpt opotckati sc. Sepavost. K6!o izgfbiti ugled. In aKallsqa rlaMqja. rDaJKa rnalKawcruf adi fam razbo:niSki uaxa f Sala. Zebel:i.{es Dlat'g m zool sokol (dresiran za lov na ptice) uajqr. tolpa razboinikov Ealrasa I voja3ka kapa brez Sditka EaJKarEJa. up^llBa KorrDuBa Dekoda koDriva trvue. -r$ n vrsta grobega suKna lraja.aMacr{: uarBapu hlade iz Danrilskr.moske in zenskc utaNrlra I ken soliter rqarrs:rpeH adi solitrn rrraMuaM. -qra adi suknen Daira f 1. Daja. prismojcn. pl [taM|llrlltla h rll- I I I I I I I I I I t t EaApDarrttt art vodomet. tepati w*rlas adj 1. vzorec. fon_ lana EaeK. gl. biti ponlzan rra{Aaro r? zapah. Marl^arsas.a MV Ce CKpUTU rlalroT lla llc- t I . Demiren. I&?He. Piemikati se. dober glas.tfl ath l4tfl dostojanstv(t.iz Sirijc fi bot trst. gl."t? . 31 M!&edo6ko-sloYedE slovs! trs tica. im?f micniti. hromost pao adi gl..hrom uaEraEoct I 1.d.Skrat uyuecr 4di pritlikav III ttta6lort tn Sablona.2. eJ.J'.qanm svednik !naEe4. ^Brr poreoeD. premakdti se. lkratec. 2.arh retna hdjica.. 2. pore Da ^B Zivahen den. 3.. Zgod. prismojenost. slovcs. -mr t tenska naglavna ruta aMr|qe.

uB adi krivoeled.^ t arh sablja wapa f L vzorec.uarpa I l. Prebrisanec rtlelrancKn ddf satanski rseMaI shema lreMaraiBpa pf in impl shematizirati. urBa^ep.rrap-m l. 3. rgra ruanrap zt klobudar lrraltr€pKa I klobudarka ttrarraB adi gkilast.lrrafl/r. -rrra adi \ttgg)a\ ce impf fatn zabavati 'Jerf{ veselitise. . 5ah.koze rueBrt siv EapKo n lisast pes IneBeII. EBpr{aYDa oal tavl pl. zberuanqe. iest do sedem (priblirno) Erec{eavMAecgr tltln sestde (priblii set ali sedemdeset no) tueqrano eE... pisana ov. adl prekanjen. risba. gl. p<> nordav rosliiv. ris.deznik trIeraurrja.nec.n parkljevka kdaj. MY crjMrr. kitenje-. glavi.1 orJe nJanJa E'arr. orega mesarn. Skisba.. zdeti se pisan urapAI. noruerytsa.{n m laljivec urero6uen. -Jrgr . driroon-c. sKuavosr oKraseK t\aur. de bre volje tlretra I Sapa. neokus. odpice.sala. kroiiti. -rnqa adi Sestleten rrlecfl(a I Sestica rtreqr nHa naln sestorica.lie Sum.ra.^tta Qdi lestero koten rtrecrap n sestilo [recrriAmeu. pl gati. tiho Sumeti lueuorarrD adi Sepetav. -Jsa adi Saljiv.aropm zool r\cak rueravra I Saljivka Earop n Sotor.Irrepq I drna borza. sKllav Eap6a I kraSenie z risbami. -qga-IneMarcKE 4di urepeT^ara.nezvesl [rapeHeece tnpl prsan posratfln rnantapNrca. iarg ljubimec.a f zool raca I'leraqrrce irapl Saliti se. hudid. rleoeK. razliden. v glavnih drtah lreMea m vrtoglavica treMereg. podoba. cence rrca6a f nar pes sprehod meecer lestdeset '14m adi uteecgrroAnuteE. nrallapMa I fem zmeda. itfl pf osvrkniti. [rarKapruqa I klobudarna [IAIU/{'IB rnanapAtaca.fl Saljivec. biti. klobudek Ir v zaorego. r poroEljivost.-ce: pri'Ji!aw*t*a kapica.j indecl fam zelooslajen. begati z oami. 4. pisanost. ornament. Predmet sreitarr tz ar& 1. sest moskih. norce briti lol. kazenskih in civilnih norm. vzorec. naklesti.triurnfirati se.drob'. hudomuSnost. pest tuell|e. klobuk. -rlrr rrt arh opic. itftpl lam zmesti. tu pa tam.obris. I fam zmeSnjava. preglede!. preme. uratrIrnc!tsa trg.m-B. rzguDl[ glavo . . zme!krogla. utDpKa. seMHrror [rap njava.an hramp+pn rtreDnlarrft zbirka muslimanskili verskih. fie navihanec. pl. bidati vezi 2. posmehliivec Dorosliivec. Skilav. porc. iz desdk ca (sro{J maKa. tedai.ory impf Sepetati.-qn m poreonost. perzijski vla(lat. 3. 31. malenkost. E*nrYca.prsyE-a Se" iftpt ja-rg . kriiariti. nri iaga last. stvo 'ce: trepetati pred oami. $raE\ jati. satani 2. kdai Da uran . I ruefpTcKlt4di valensKr sallrl se.lnpt lJanJe. zvitost llepErcKr.zbita koliba lla ulam(a Ira HeKoro sne. ti-Sibati. Zennost sKar. / prsa. Zoga. prekanlenost.p. urelpr fl vaJe. rtraur ssocr I krivogledost.so Dosmehliivost urerorrll aZl Saliiv rleroB[rocr f Saljivost gl. wII)aK ltrerpTRa vaJenrQ . redko ' Itra[ra I kapa. ruer&-[eq.ant adj nar pes \esel. priSepniti. EraurMa zemeljskakrogla at url(.:e. 2. gl. weg. vuan iarnir.waqpajJ w bot Zafuan mati klobuk Drcd kom rual zr^ !. okrasek. na prsanosl rJuDrmKalt.. n dem .cYBa ttrapee^Gtlaperala n. urctrI|rra. -DHa adi Siven ntap aras arft rastlinsko uera l. vlacufiap'l impf krasiti. Sepetajod ruepoer t'1 sladka orientalska Diiada ruipiierauJa ad. norItrarrlur adi radii acvati sc.urga 44t shematiden. skaka.m. DaDll gregor ruapeHrr4aI krideda.e sepeEnle fietr. Sestnai stleten nrecsaecerKaI lestnajstica xlecrraec€Trr 4di Sestnajsti urecnafl odv Sestkrat olecreAyM narn Sest ali sedem. prisepetavati rrrggf{f:no:(po} fi latn opra\trueflC/r Sepet. uau<apcrrr 4di klobudarski rxalllapArclTa uramapcrDo /r klobudarstvo pf.apf. brezasta.---r h^.Sepetati. skamica. v luBpr(Ee.vtacru se.ruartrpa ce ttra}ItPa ce iftpf 482 rneraEJa ureroS[eu 483 ltlecrM|llta gl.sladkan ueper n preKanjenec. zapreti sapo.. tihotap ti dez ojnice. 2. temeljedih na koranu Itrecsaecea ?r sestnajst n luecHaecefnoAllrreH. roka s prsti. Sestero .3um Stenje 11 utetroTeH. uapra 11. ute'in{yr. ]'Jatlra. ce 'npl ce brttl ir?pl Sepniti. Sotor.2. zadrega. ruaropcnu adj Sotorski mar-nar ady vdasih. okrasevagalr se ti. -\$ Sestdesetleten rueecerroArrrtrHnuaI Sestde setletnica rtreecers[a flum-f priblrilro Sestdesetina Sestdeset: Sestdeset meeoel1!|ulli trtt mo3kih ali molkih in iensk Eeecerrtr adi Sestdeseti rnel rn arh r?rdred. zauapeu adi pisan. paca. z. v glavnih potezah orisati IneMamrert. barva. koza.

-ena adj 5i. krojiti oblekoi.qt Tlnnlen 'Jltr''ne. 2. -qr m Cftivek i modnim vratom. nausDaul uesmp z klobuk un!61rlnn(aI liba. [uEemle dem od 'r steklenidica 'JlnlJJe steklenidka.pEa adi sladkoren E9ft9pKa I sorta sladkih jaDOll( DA Ee*.f 1. wj. obisk-ovati.ruecrolr€Arga luegropeARqaf flar pes sorla DSenlce 4U TIIAe)KC Irtllaect 485 uureM6e]rr|Ja rttecroru adi Seststoti uecrot[nru num leststo ltecroqaeH adi sestdlanski EecTqacoBeH. 2. rfi. t vojaski NnnKaa adi lam debel. 3. se no Bpar.t omarn nr rI! rr. vrh. cilinder na petroleili 'trId8. '..-ol w r&'tr*dfi dem od ruraei. sreoren IttUAen gl. dober okus. mE. bon bondek Eekep^f.regr adi gl.impf. kdor se Dovsodvtika uizlrt n volnena blazinica za sedenie w^sle. "Bryr.. pl tu exm6a /t l. pogreoov.IjubiteU ledl lz drt bovlne uxeu6aplrqa I prodajalns drottovrne meM6e n vamp. konica tntr . polnost [rrruEr. tmpJ llaal:ru. IItrIAex(e tu[AeraD tn ovtar. srvarnJe rwla.. raztezati ''''trp'n I Sirina (zemljepisna.Eta 4di sest uren impf sprehajati se. El|prdra. obrobek. i.ar trlt6Wtl of. slrlava rJtrr rt tfipl gl. jac clu ureTaIl . .i kdor ie veliko hodil po svetu. w'dle m uKaose. 2. tltrI./vnEnp m oot zeLe Ka. pl EKarDoEr. z. z sprenoo.r!utrrltrrriKx!) figo de Ces! tnryoca pl pozlatiti. KOV.*tt adj kroja5ki. vren na (uln EIIK a liska: trIln(^n! (tltr-InKr.|r I skodla (za streho) m4pa nica. EErEe. kje Siri rucraar|rur€ 11sprehajalisEe fiera'I ad. mrulplu adi indect zelerLiinpf \reti-met^tii liq frrtr. od urKao omanca mirp t.. v tem ga nesem (fom ) rmja.dni !ipek.rnle ntcras n! sprehajalec ![eraqKa I l. oste& ^ecr koniden t|rlraeg. trmoglavec !. SerlrlBa pl. 2. sprehajalka. strok pl ErEtrrla n stckleA. ostriti unr. dati.{esr utxpAes m l. poloziti-udariati.era peliati kosa na sDrg tavati: hod. !trrTr€. . neizmertrost.la y'r. tE|rtrr(r. sDrehod ruCnta ce impf dem od tneTa po malem se sprehajati . m pesz lirina. livilja. leseno lilo !n{ eryqr adi od enoletnega lasnlem: lltr-r^eurxa Kot(a inlada iagnjedja koia muru imot giliti. jagnje. w ml a msl a !diaar !!e*epE Erqa f fam ath slaSdidama me(epuncrx adi slasdidarski nreore trja. motomi linko vlak nrrao. ulrfrfi!. Zarg biti v dem mocnelsu ro IIIul?|M lac Hefo Bo roa v tem sem moanejsi od njega. sprenal. pl urEroDn. suun. rE4rrr rz rob. -lrryt n konica. opornica za domtelezen rareni ljen ud. tti vtikad. posrebri\@(locaE adi pozlacen. na liroko. udariti se-teDsti se: -ce: lig fam vnniti se-vrinjati se nrxsa. krG rasKr r'''. npacKa ureruepn ce inpl Sopiriti se rqetn€frlal adj kolat. kolesni lllnlll.gr. no u. polnienilaa' njedji Zelodec U-ed) irrlpl Siriti. prostranstvo. pl !r'KaQM& n dem . usao Silce. ki se zadnjeojaglji N adi koniaast. drobovina rEreM6e EJa adj indecl lam trebusat I I I I I I I . po. pl lunmeDl|.2. ki Dase mlado drobnico maer<e. erm rmrrora I Sipkov:a iaeoda rmf.ro n Silo.rc pl z]ti ti. ry6. Pr* dajal€c. krojadica tmarr<r adj Siviljski. enoletno jagnje.l u.r rfl kroiad runmvra I Jivilja. debcrmrc6yc ttl Sinobus. ttt posooa ln me -{II ta za zllo lntrrrKo.Ja adi indecl arh sladek rlle*ep1i[ca ce rl Dostati sladek. palica rry6Ee. suvati. DUSpanOV datlprodaj ati Ima i I iradnica: 2. siriave ruill'a t vinski most m(eM6ap n? drobovinar.n debeluh. zviDiti si.liB-.e impl Sivati. 3. tilnik.pt mertepvma z fam oonbon t [ e ( e p l E j a . m I vrat. fr? ''u. suho dato. Drcruti. rokoliden Itrr4rorrfia f Sirina.trEcn uffx a sl.. fig iron pretegniti se -cei z delom nrmm(a I Siska. valiti se. poln DlaS. 3iva. unDaq mja1rq.obovine.brizgati. . Sipek. gizday.roaeKvidel sem svet ueTansrla-ureTarse I.o.dr. . uupytt gdy Sirom. pana stezaj Soan ![rrT{e.ft 1. nav. -tlatiti. spremeniii ie v sladkor Ee(epse. Itrruapna t aeiarek.tr-Iia ie isto to mlar..Dr'af'boi 1. barvni obsivek (na obleki) trEDor adi lirok umporo r Siroko (vetcr) MpoKorpaA adi Sirokosrdcn tunpoKorpaAocr I Sirokosrlnosr umpoRoo6pa3en.ol l.Sibati. len Mr .epireMen sladkordek.BlapKa / Sivanka @Jas ftr gl.. tmn sDnenoorrr se rrertep rz sladkor EeftepaEa I sladkorna tovarEe*epeE.Bocr I tanr debelost. zlata pena. sirildnik (prcivekovalcev). krojalica. Sirokost. cdi eleganten um<a. [rl|uiroDlt nt obroC. dajati. . Sipkol? jagoda.aesarek tnnHea-rrrxEeaa2r.M f bot brcsKev.

-rEr ffi lit lolar. eobczclati. AaM a sa pf. rezalnik tIft o6adnKo6^dcr 4di suhljat..re pl gl. bresti drranost Do blatu: 2.AIra adi radodaren tureAaq n vardnez. Spalir (sadje.fLrt.. gl. oskodovati. zaakrtaplosniti. v blato. slepl. I wd Sola (stav-In| u^aJOvBa inpl brusiti. ''t<o.yoa no blekniti .Zlindra ruaana irzpf l. urraBlBa pt. privreti. moditi nouyp-luotrypKa tn-l cev. Iln|q1(r|yEa . frimdiati kloutKo crBo ?1Solstvo futo. ploskati. lig lanx naseskati. ostriti. rII ana ti: tie namicniti ttrrreMm slem. l. varovati. irKptre. urKparE!ts4 stopiti 'JJ.vsesavatij oblizniti- lizati tJrwrpaimpf \ezati.u. solllAaJM n izpljulek. testenine unaJr rz shramba (kuhinjska) urtr. gl. polniti. urKprrm. stojnica ltrraodra I ltafeta nreAap. uglajenost. lig spletk drga trrn.irit mu ie klotuto rrrKo^rtrrK. tatvin.Zelkah) E-rM!l(I|e. naslov (v zadetkufilma) uIlpIIg m vbrizgalka upaltr€ -EIra[HeAa m.trebusat rKo6at skobeli. voznik u'6. aofdtati.iecr adi lit lkrilast E IIO m gladkost.!rrq tr lit lkilavec l€ takt (o obnasanju) -. rUMYn{Fa Ce PJ. Studi. 3.I klufuta. mlaskati.lidilo urMpKn sesalka s cevjo. tmpl DJlal[ret pL nftparfte. 3. redSkloDotati ^enlovomJaK nr rroton.2. ltrKo^aprdra soltuna I ruKo^xJa. Mv yAp( (ny spga. gl. eq. brizEalna wxlpl{ra impf l. rfi pl smuKnltr. vodovodna pipa Eooep ft sofer. zagrizenost utoK fi soK.opKa t ploskati Eiopaas. I|IAAKIIVE urKoacrfl adi Solski ''. smrkati (nos). dcsnati uriararurqa.zm4a I hranilnica ETeAriI4 adi varden rur€ANfB€q. -Bwr m vattDe'. ufi{g a t zrezeK [fto^a I lasnica ulrlp z vrvica. lqu^lrlure . 4. apB uqm4a I nadpis. 2. qKpra. MV lx^ar(Ila ) lu^aKaHurla mKoaKa I zool ikoljka ptiti. priklopnik. ruomyBa pl. f lrapnel lupall fti vijak ltrplp:e. 2.rJa. urKiuaeq. sesa--lka. srnlrr. n!.ce: Solati se ull(oalBal| ddl Solan. nestrpnost.. lopov ulKpTrrytsa lu(pTEe. 111. mchak. oL unpI vsesatr. alkohol rrEE m konica..n sladka smetana EMe(apira impf iiveti od uraarep fi popevka prevar. oderustva.pretres lroRripa pl. eaziti. gl. Stor [D. osina. ruKplfgle par. (ljudje). yardevati. -rE'n Skodljive€ nrremocr f Skodljivost ETeto! rrcq. obi. adj suh.. 2. vohuniti rmfipllryc n Spirit. rx afla _ od urKopKa Stordek pl. lig 3. . ltrKplmrYtr or rn rned kap. pl urropnl*p n iLem ploskati.-rJn I skodelica [toqne. impl zaiklepetati. pliusniti. 2. MV Ir eCHa. vardevalec tnreMrBocr f vardnost urreapocFtrrre. rftpTa. lpalir. pars[i. tekodina za stroienie koie lrralel ni bol kislica urraDn.ritu pl Spageti. IItr. u&urrrarcnar odj fan prismojen. srdo iesti. n 2. tkodili ulrerr r(. impt priteti.gl. r nr llep. 3.lrlja I'fi'T IIAAI rc. oderuSki. udarjati z dlanmi. oderuh. sle mRpof. spraviti v sok mo.tlTH€ Ce. MV TpeCtra rn ustanova I Ha. impl za5krtati. !trcniti-tedi.rar4r 1. -3Mor n Sovinizem. shuiBan rfKo^a I Sola. 5turnKo. mlarlr(oa!tsartre z golanje. a den od urpa'+ v{ace( lllra6 n Stab EraBa I stroj. . Edt{q m razporeK rur oDlacllu ERprflfie.. Skripati ulire(ap n nidvrednei. urcopse. zaulnica. vardevalec IrrreAer6e vardevanje 'l rdre$r intpf 1. pretepsti urra a I hlev ruraMa f popoln mir.lltr(eMftsr 41i6 uMeKap!Ba IIIMUg(A 487 utTeroqtllIeq r[KeM6ecr odi mlahav. skorE! aItr€ t dem od tn alla iav po malem gaziti. ulKo.trta) runeryaaquJaI Spekulacija tnmoH rh Spijon. plosniti. kl(. uMyKa.ur ar(vrHu{aI umazaniia (zaradl polite vode in aofotaran n ta) a!tsat|ocr I Solanost. zaElMajsep n lmajzer Skripati-Skrtati. sesolll-vpliisesaii. sefalo (pii . drpati. uvel. luotra. spletkarqKDTII!'BA ski !q^ai . trd.Alrotra f radG darnost rmera I Skoda raereH. r"ry rulrmrxa I Sminka. piti 3e^enH. nec.l. ogledD}t tuiomipa inpl Spijodrati. ost. -'J\A m gl. ghditi ul^ar(a/ troska. -tIIa adi tkodljiv tllrelrl pI lam z dir. gl. gluha tiSina nraqra-rtrTaqr a I metalna zapo rlca rlTasa r. rajran EoDmniiaM.krepko mahniti. prizanaaati mrep. irnpf ustrojiti-strojiti (koto). iffipl El. Studij lkati. inpl Sokirati. suh. aelada rflrpdflr impt Skrebtjati. uore*aDcru adi lopovski. neumimpf Solati koga.rti. rzmuzniti se urMvxaN{a-uMvKra o f. vohun. 4.afr\Ya mlaskniti.tirm imol l.poskodovati tJrrerz impf tkodovati. sJreTIIIIK . debel. dijak ponorel tnKoao n fam gl.

trgati mromre rf d. okr' unrrremc -rq fl varovanec ETpttirrp6al Skrbast nien.cror-I rta nrrnqe. kakrrnrpei.'ot karkoli. sponki za lase: rakove Skarje. na rahlo !dirmoarne -lic ?aSklePetati.i gozoluna' TaKsa go. t rfl Erpafl rc.pJ'pt 2. usutr se. -ie: DFIreKHar . stridi.pobzjkovati. ker osuDel:pnsmolen DrroroAe p. izeubliati se: lavati. -AEa 4di sditast. nilo trzati se.o\ tati. adt fatn lah\o. preslrasrtr se. 3krbavec [rrrrroBndra n e3Aa aaitnica (med. sl(a rezli. IxYMoBura Mecsocr gozonat kraj..: zastorKllatr. veja) E$de pf zaiumeti.1 ropotulja. mvvja*. ko sat (drevo. klopotaAti.r. lzdi$utl se vzravnati ErpKoA. ". sum '[y6e d. Iuwlto BeTePqoK zasunel Je velrc Er!!|oEt'If adi gozdnat.indecllam sunlllv. doneti. grm. varovati. brez glave lnlMor aar|. sukno.pl udariti. praznost r[r!"rrir ce impf blodrLi. prestia5iti koga.id["W!d.-zaSlrtati. dobltt wtoglavlco l. -KAn m zool gl. -iuf m fam lkrbec.urpKel. zakaj. -MIra ad.-W m Eoz(lrceK.brezzobost Et'Flt impl Sdititi. duslavi) jed..i na urorvKv colt. osuplosl. Sdepec. lG garski qYMapcrBo n go-zdars-tvo . gal.' biti previden. ruY|'tro / l.ro.recr adj suh in dolg kot Itorklja . bidil ga je obad. btez truda. nerodoviten rrrnp adi ial. cvrleri. brz nost ko..'usrip"iti anairm impf cePetati.. vreti. ialova krava. urmrea rotrptixz impl po koSdkih lc miti.bati se \lrro pron kaj.-li> gar wyi'. za' zf Datl zaploskati. PresEase_ lotot' coni kakor hitro. odlamljati.. dvigati hrup gaJ r[lMJaK. rag' lla po5lipavaii.i. ufra f garje. 1. koruzno steblo r[lxo(a.a za rzKonsca_nje . iryff dem od ruvMtr Suldjati lltyllraai. od dnjrrra dellica previdno! nrrnq<a f detn od 'I'Iwla vioexa impf rahlo zbadati. rrrrpan1rya_a-. I[!r|eH. rrprrpa -impf se.. Ducen. oZtavati wryp adj prazen.ati. r\URa tmPI ucarJarr. Ha uTpeR! pozofl. ryx-filr. bodalo -peta (Pri Zenskih lrfltr( a I aevliih): sl. Skarje (rakove) N$ae itnpl Sdipati. Storkliati. 2. co rplr r rrr' okrniti tgr e manjka mu deska (v rrrpeK n. {BI| fi stavka urrnalKalrn stavkar adi stavkoven. ronyK urnnriarC fklelde.Skrbavost.. . unprcae. rqrpajK. de3dica. Komal bhao.frtek. urrD6^a t tan Skrbavka braniti pred aim urrrrolnien. ki. aritek tlTlpn lrrrlpxa itnpl car'ati. 2. ffir. srab. u-(rD6se trrirKa t zb. trrr61€E11rn6 varovanka t Eni6airoq f krnost. tepstr. hrumeti.adj. brizgati.i ki gdiplje. -x. Sumen ntuwr..n baionet. ialowst. dobivati Usaje ElTaa 44. . rla ruapeK e. de urro{t.) rrrmb f deska. imp[ Sumeti. postoidti [v6a t kotuh ui6aia t kufma n ldm dvom.+fo rfitox^e impt 1.zaskrtati (s Skarja|tIIEDrr irn tt lkrobiti mi): sl. zme(atii -ce: medletl. rl Ergwil*p n dem uTpel(. rtrVMor/llawa pL imPt . kiiubovati. gklePepf Ir6aia. gozdnat. ooorvarr garje. ob pamet Driti uripx. larc nrt ral. hosta. kadar. ad.. pf. ovomtllv grinte . blodili u -rvrsed i"gi"iti.apl{a I gozdarka rtrl'nlqplEq. tlYMapcJdr adl gozdarskl. zazaceDetatr.lra'inpl izginjati. l gozdar. predramiti sa.trTlreKHarocr urlMor aDq 'trrltel(rre rrrflK ..e cN itD. bezari pred b-renclji (Eovedo). qozolceK. kar. rllra ce tntT r. zaropotati (z rgra(veter.raBeE fudi zmesan. rrrrpxosu m zool ltorklia urrlre. rezmraiar 7z Skrob ljati (s Skaijami) nrrqira I l.n adj krn.cridati urrypocr-mtyporuJa I gluhost. okmjs unrrern lta cdj varovauski nbst. seipalka' zapeniata za Perilo. utY!( cE tfipl atoolvau llsaje oryrue . gl' rrr1rtu€ . modno za' boleti: Drir'reti. uriajnaqcn stavKafsKl pl sta\kati fl TDaf Kvla i m-tkrtati.gristi urrnnxa f klindek. nerodovitna . oster rtimlr^ts ragljati. usdip.tm ploskati. primazati zau3nico lrlt'lra I gozd. T I I I I I t I .sjrbcr f' predramlje' Senkoli nost. gozdnata pokrajina ErlttoBffmcr t gozclnalost Elaror. praznbslav' impl toiiry? . najetiti se. nru' Pen. DAiikati se EiTperL -pq{ m zool c'. ^or oonoreiie m lam dolgin irpire. nore ri Iu!6euja ad. pohajati. pust. poceni urvirutD ttt I I 'Ti!33*t*"1tffi.adi l. tkani' urrpexue I zbosti.. . 2. -ce: zdrzniti se. dim) dim do) ui'Hie"#'iFd"iiii. 2. mraz. garJav rrrlTalocr I €ariavost. lan ti Dck ruiwlxa impl dem od ulrune Ilrpat(a o . usdipinceta. izgubitl se. toPc rrrnn all ialov. brenceli: ro OarH r. urparE Sait-(tudi ttg) tnrd .rr n1 zool obad. lrrio. 2. prestrasen. 2.t Sduta rlmi.

. susltatr. oprinasad govonce ki.. DnSePetavatl ffiiLp21sg"."*f .*jtlgr**h.". *15i?"?.iee imPf Eelestetr' -$i"14.?:T?rika -ffi-i#jr'#la'4il*ru -Ji""". Prismolen."llli["# JH51'*.urin ras adj Setestet'sumec T'.. zaSuSteti-Eeleste-uryuryxue pl prisepniti.1 Puhloglavec urytr]uoocr f votlost.tllKaB sebojno se opiavljati.'. tedi.:lrmr*."lh"3ttli t""tt. Puhlost. miti. iepetati no sKnvnosu..:Lll"il *{ffi . sume'i.ii"rur'*i. o("iilil:"f''iij -l1fr 'f .35J$i .f5x*F*.Sll. (v t votlina. -Bg'' t.i.razprigepctarati. babje p3e.sdr':1.?". rulrrrKa uryxrlMKra I tepec.riti. mcd. ffi*uu adi luknji'av' Pot lukniidavost' SelenNrrro^s il Pt. impl nasan]egovorlc zaSelesteti.z. prctrl!.:# .# *".""'.l -fi::1"'"9" opilki..a pf. sodra. ::g:J. prc'.zdravil- I'H. 4.rifl"^ iverje' 1.$i:?':'7il' glavec |I!|lrAtrDelI.1i'ffl:::"li. pi5kavost dreElIl^I|ra J r?/d duPlasto -$l'f"ll'.i.Sumljati' ry. duPlo gn'. .reli besedico.i . drhniti. . gl.'r.trryMOrn 490 rutu eK ao iloveku) toPoglav.r*irw ^ orn fdn hvala' #.il:'' 4x*alt++i. slrlu novlco tl|llno^Ka !flpl gt.rrrD adl gl. hvaceimplkvaritise' . rverle.. In!'u. t t"o'i^ti"ou"'n .\. sla' ioumen."il?"-fr"5:l -#rur'"i.*'YI. rrl.t. ur!'In elt utyu-ryrT5e Slsljanje. 0".1. Susteti.:: -l$":l ifi brizsrti' -se.ti -Hnlii:'i1"'$r*f m T|IIIEIKoT sum' Selesl surrylf.. ""'-' 1. . xrylrme. 2. a posoda cepecr.. -trH:::l$}fl' -$. urYro Mrl e nekaj mi manjKa urllu IID 491 tnyruyMlIra sum. brizsai#ri -$li ^r]6JJ"[ lcrz sirup. smeti. teslo 4#..rjen. lepnitimogrede.lq on fi smetl."'.l'.ruvlu$ra . I r!..inp1.E#i-ffiqfr51tiiiil: -n"'*tt*l''*'Hi:l.1 li}^-""'.i'**.F##*.1::'ila&?i:'L. _*IJl#'. tErlEtryD..