P. 1
makedonsko-slovenski slovar

makedonsko-slovenski slovar

|Views: 5,107|Likes:
Published by tofsy_girl

More info:

Published by: tofsy_girl on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

I

t t
I I

OPAHIIE HOBIIIAK

FRANCE NOVSAK

MAKEIOHCKOCIIOBE,HET{KI4
PEIIHI,IK
l'lfll{blouanskl ln (nJ12. Jezl|(t tz

t
I I I I

MAKEDONSKO. SLOVENSKI SLOVAR

Lqx -

F. NOUSRK
BI ' 7 3 =8 5 6 =B E 3

=

I'lakedonsko-slovenski i

B

I4093

E
=

t

t
I I

lllillillllllllllllllllilllllllillllll||lllili
3 ? EE I4 E E E 5 4 AP'{ABHA 3A^OXEA CAOBEHHJE rbYSrbAHA 1982 DRZAVNA ZN,OZBA SLOVENIJE IJUBLIANA 1982

PREDGOVOR llabent sualata libelli. .. Za prvi makedonskoslovenski slovar velja v celoti omenje. n-irek; ki ne brez podlagezatrjuje, da imaj6 tudi knjige svcije usode. Drzavna zalozba Sloveniieie dolsa leta iskala avtoria. ki bi preyzel izdeiavomakedonlke-ga slovaria za Slovence. I'{d le nagel razvoj makedonskega jezika in literature in njuna uveljavitev v svetu, temvet Se posebej Zivljenjska potreba, da se jugoslovanski narodi temeljiteje spoznarnoin se kultumo in gospodarskolesneje povezemo,je sproZila in naposled uresnidila ta zaloiniSki nadrt. Prvi Makedonskoslc venski slovar [osi letnico izdaje 1982,kar za gotovo pove, da pot do njega ni bila labla, je Seveda pridujodi slovar, ki prihaja na svetlo ob 4o"letnici vstaie narodov in narodnosti Jueoslaviie.hkrati Doeastitevte vcli[e obletnicc.Ob zadovolistvir. da-id storien Drvi korak in led prebit, pa se zavedario, da bo- slovenski LniiZni trg kmalu potreboval popolnejii makedonsko-slovenskiin obratni slovelskomakedonski slovar, ki bosta popravila zamudo v pomanjkanjeslc nasi leksikografijiin odpraviladolgoletno varskih prin6dni.kovza iezike na5ili narod<iv in ilaroinosti. To je nag kultumi dolg ii obenemimperativ dneva. je Povedati lreba nekaj bescdo seslavitega slovarja.Njegov je predvsem ponuditi bralcu strnjeno informacijo namen o sedaniem makedonskembcsednem zakladu z dodatkom dolodenela Stevila pogovornih izrazov, pa tudi starejiih bo disi z zgodovinobodisi z litcr luro povezanihbesed, Slovar jezika Instituta se doslednoopira na Pravopismakcdonskega za makedonski jezik Krslc Misirkuv (druga izdaja, Skopje 1979)ter tako p-rina3alcpo Stcvil'r Incdnan6dnihiirlzov tot integralni del makedonskelcksikc. Uvrstitev takih gesel,pri nas imenovanihtujk, podpiril (r\cprav so sploSnoznana) njihova najsirsa raba, deloma p:r ludi naglas,ki se ne ujcma vselej z makedonskimpraviloll irr v(r \ih tudi pomenski od. tenki. Zaradi obsegaslovarja, nrDr|t|i|rlcgtl predvsembralcem s srednjo 5olo, je ostala fnrzcolrgijrr ,nl manj izkori5dena. Tako je bilo mogodeuvrslili vcf lxsc(l lz pogovornih in stareisih slogovnihplasti.

Y"*I1t.r ) fE,*
(o'"\ ::i?il{.'#E
?rfv lJuauaNt^t{l

Y'+

+7

I
t I

I I I I I I I

Dragocen ie delez.ki ea ic k Dast:rrrku nriduioiesa slovaria prispev?la magistra Bisirit:rL MiIkrrl,,vski, m;ked;nistka in predavateljicaslovenliine na filoloski lakulteti univerzeCirila in Metoda-v Skopju- Rokopii jc hktorilirla, ga tudi v leksiki marsikje do-polnilain ga aktualiziralr. Zahv,ljujem se ji za vcs lrud, kr ga Je nesebiino vlozila v to dclo. Hvalo sem dolzan Ludi prof. dr. Dragiju Stefaniii zc litcraruro in za Stevilnc koristne nasvele.Zamudno in zalrtcvnoprepisoranje rokopisa je z zavzeto natananostio opravila tovtisica Olsa Radovit. Njena poirlvovalnost'ie 6istveno skrajsala piiprarlialno- delo za tiqkarno, zatb ji relja iskre'na airoijeva za\nvala.

NAVODILA ZA RABO SLOVARJA slovarja sloni na I-eksidni ford Makedonskeslovenskega ja3ltK", ki so ga obseZnemdelu,Pe.rHn( rla Ma(eaortcxrtoa v redakciii akademika Blazeta Koneskegasesl.aviliTodor Di' izdal pa fritrovski, Blasoia Korubin in Traiko Stamatoski, -Iistitut za makedonski jezik v Slopju (I. knii v tleh kniisah Oea l9ol. A - N .510s tr ani ; l l .k ni i s a 1965, P,595s tr ani ; III. R-S. 606strani.).Cdlotno delo zajema blizu 65.000 [niiea 1966. besejel in od teh sem za priCuioci slovar izbral okoli 20.000 je 5ed.Nepogresljivaopora-pri izdelavi slo^v-arja b-il fl.panorruc
(Skopje 1979) Instillltil

V Ljubljani, 22.julija 1981.

France Novsak

ja3rK Ha MaI(eAoHcKrzoT ^rrTepaT!'peH za makedonski iezik oKrste Misirkov..

Razvrstttev gesel. Posebnostl lzSov[rJlvc po makcd{,llski lllltllli, [l Gesla v slovarju so razvrSdena ima naslednji vrstni red: a, 6, B, r, i, i, c, )K, :1, s, rt, 1,.,(, ll ,+,,M, H, 16, o, rI, p, c, T, ft, y, 6, x, rt, ,r, u, trt. oil ^r makedonske azbukesamo rB ne Talcnj:r tlul)cttcl)('sr'rk. drk Glede izeovariave * in f velia. da uslrcrala srl)sk()hrvrrl skima C in-d. drka s, tako imeiovani ostri z, Fa jc rvcuc('i par soglasnika. ki.ga.poznamo ludi iz slovenskih glirs(,vrrill c,. zvez (npr. v pnlmKu l\ocoeKr.

t
I I I

Naglas v makedonsdlnl Velia Dravilo. imaio dvozloZne trizloine makedonske da in besedendglasna prvem zlogu, te pa je vet zlogov, je poudarek na lretiem zlogu od konca. Poudarek ie torei odrisen tudi od t6Efre besede ter preskakuje, kar naj ponazorita primera: BoAdHu4a, BoAeHiqara (mlin), Ae6, ad6oBlr, ^e66Bure (knft, hlebec).

I

t
Satcdostaldk Samostalniki.so oztradenis kraticami za moski (fi), Zen-. ski /l) ali srednji (rlJ spol, mnoZinapa ie naveaini ie.'ftiaar odstopa od obi6ajne z obrazilom -r, borfui da gre za gibllivi voKal, Kl v mnozrol .odpade (HoKor-HoKnz, nsre^_flerIl), za glasovne spremembe_ (BoAJ(-Bo noAaroK,floAarorsr),za moZ_ ulr, nosu ovojn-lnobllk (!(/tyq-r(rrv,.roBn, K y.reBn)ali za izpad lrke xor v. Desectah.c yvaJ{lryqal-I, K!T[ja-K!"rn_r. Navedeneso tudi
mnozrnsKc oDllKe -oBI_lH, €trut. -ril6a.

prldertrlk Pridevnik je zaznamovan s - podano obrazilo zc, zenskokr-atic! adi (adiektiv). nato Da obliko ali'oblilia s dtenom.& Je rma pridevnik gibljivi vokal (3a6oBapeE, apFxoa), -BBa;alreH, . clagol

Glagoli_ predstavljeni v 3. osebi ednine sedaniesadasa. so ponekod Je dodana Se 3. oseba mnoiine. Ta oblilia- kaie ! svoJim konanim vokalom tudi gtagolsko skupino a, e in i (bega,- kaZ.e,nosi). Oznadba pl-lmif opoziili ni iiaiitnosi m.areooosKegagagota, da nastopa v do!,rsnqDedovrsnih DaCemer je v slovenldini dana prednost dovrloi (per_ - -I,-pnreE vnl) obit&i, medtem ko je nedo\,Tjna (imperfektiwa) oDIrKa,ce ru neposrednoprevedena, lahko izvedliiva iz Drve. lzrazne moznosti makedonskega glagola pomembno bog-atijo prefiksi, med katerini so zlasti-do-,za-.no. ore- in drueilZaio je treba, tada-r prefiksiranegaglagola ni v -slovarju, foiskati Iemeltno besecto. Slogovne oznaCbe S-logovne znadilnosti. posameznih besedso podanetakole: trratrca afh pove, da je besedazaslarela,ne ved Doeosto v rabi in da jo sredujemopreteZnov literaturi. podob-no-opozarja kratica kisf na zgodovinskeali z zcodovino poveza-ne p9jlne..-Ozna{ba meri na kvatitcto bcsedein oznieuie. da lit ni iz govora, temvea da je skovanka. Nasprotno oa ^vega Ian kare na pogovoren iezik nilicga slila, krati(a /rdz ira zaznamujedoldde; idiomaiiaenizri

I Y Y, + O,x X, q U,.r rl, u U, rlr IU. I I I I *,%*% yfr I ^ofrp?oC 4 @*tr f //,*'%,/,7,,',2//. I
Azbuka a A , 6 6 , n B, r f, a A, l f,e E,x( ) K,s3 ,sS,r I{ ,j J,
'I K K, A ,1\,.b.&, v M, rr H, I! Ib, o O, II, p P, c C, r T, ( K,

t
I

t t t
I

nasprotje pafi ikula. medmet (rBBaK) verbum intransitilum.ednina substantiv tehnika tiskarstvo verbum transitivum.prislov (npri\or) anatomija aorist arhaitno.) utn opp pesn pt pl-impf pI pom gI pfaep pfon pt t fatu lic fiz f/az sg subst teh tip. neprehodni glagol (He[peoAeHt^aro^.p. deleZnik religija singular.Stevilo.) pogovorno figurativno.laro^ ) gtagol(HecBpureH o^) imperfektivni.numerale. ironidno. csl cofq dem nre KRAIICE adjektiv. posmehljivo kemija kulinarika literarno.indeclinabile(uemueu.I I il n nLf pes t I I I I I I I 4di adr 4nclt aot arh argm bot celkr. samostalnik ienskega spola (nMer(Ra r(. mnozina pomorni glagol praepositio. dlenica (. tisk trans 't)ulc zool neutrum. nedovrSni r^a! nesklonljivo.Ste\mik(6poj) oppositum. prehodni glagol (||Pr'o^crr raaro]\) vulgarizem zoologija zargon geogr gt4m hip hist tmpers t I I I indecl i&teri tqtr tron kefi ktrl rtt m med impl muz. zastarelo avgmentativ botanika cerkvenoslovanski conjunctio.u-reo ) interjectio.racrqqa) pesniiki izraz perfektivni. brezosebni glagol (6e3^rFrerl r. dovrlni glagol (cBprueE r^aro^) dovrsncnedovrini glagolskipar plulal. pomanjsevalnica dialekt femininum.) zglediz narodnepesmi narecno numerus.samostalniksrcdnjegaspola (IIMeH(a c.p. samostalnik moskega spola (r. predlog pronomen. pridevnik (npraaBI(a ) adverb. p.gtas muzika medicina .MeEKa M. v prenesenempomenu fizika frazeolo$ki izraz geografija gramatika hipokoristidno.ljubkovalno (sa ra^eFo) historidno verbum impersonale. knjiina beseda masculinum.zaimek (3aMesKa) particip.veznik (cEp3rnrK) deminutiv.

LI 13 rrl: I .' ^tt. .. moZnarza tolCenie: 2.-iz abe begasuf.na) fam vest. 1. izbrana deta ar66c rz predujem ataa:rfpa t pustolovsdina aar1cTnr avgust alrlcroDcrx 4dj avgustovski oaerrrla. ^. brisada aa ncKtr adi dvorisden aapr t ath sinafom. gc spostvo. bd ko. co aara ara ui ftr Ayaa la. conta..":-" I I I I I I I I I I I I I . Cbenovec a6paE ra l' svetlolasecs pegami na obBzu.!. udedna. obrabljatl 2. intei a! ah! e! a6a/ 1.i 'r r 'r ' '": '"'' ^.. . sukniie pri ljudski nosi a6ar{p m senanik a5a@Ja." rlf.* '. s& mouDrava . plaaanec ornrdm irzzf aeitirati..'.n/.-* rr il"F ". . kakor"r.. 2.. I .^... hitra c€sta.. iz domat€ga srrkna) -leke aoaErcru au. -EDra nt avtoDobilska cesta. A'1"". agovstvo. uded: 2. .. ." d^t 2. i?1 . odpor. ^@p -m zna( atu inpt l..I .fit t ayenija arepsrJa I averzlja. . . tidoyska shoilnica aaro6norpaonJa. belolisast konj orl izrerj hbv! aBanm l. 7 -mr na ograja (okrog NSe)." . yDliya.- * : .l t _ d rr. agovo |rosestyo sttBr n l.Er I avtobiograhja aaio6ft n avtobus aEroKeoadHosr f (o Cerkvi) neodvisnost.1 i r. KrolasKr a6ea cdj (gro -suliaen.. poslalau top a6oHoc nt . ali. sporcdilo. a ali .: . Jr. 3.iiia.I..t/^ ' i i .. .l t' . . {r. zastopuitt Z. 2. dvoriste. hitrc. i?livna os.^'-'--* .r'"' .L"ol ') . *L. arh 6eti ita fiusliriiint.t. avtokefulnost arroi.vrsta sukna. ima kratke noge ara a m a/h l.ot ebenovina. zidaar.a artr{pa i -.fr+( f!. r /"J ..'""'.oil'.*-t:: " ''* '*' .BrotraT. B. .'t^l^ l.. ampak. 2. 1 .{E rz kroiad (za ob. ze Pmost aD||JagxJs letalstvo t lnat impf od interi aDl lajati * a t. . aseDt. r i-a s r lndrrq ({t}ol{ NUr$tN|l|ltt1 'a . napmva za rezanje tob. 1 d1. "i'J*'..l/ \w..-c€: obrabljati se. .!.: *.ii.bnost (Di kakem podrodju) ata m aga (turlki zemljiski gospod). ADrc laror Ha 6lrarcrDoToE qAE+ crBoToavtocesta bratstva in enotnosti aBrop m avtor aDroD[rdrm l. "a tlut INNrA I ti/..l .ka aDaE-dpAa I predhodnica..ruJa. .e 4^!. posrednik.rfr n avtonrat aaroMo6f^ m awomobil aBrotroreJa I avtonomija.. ti.j . piitisfiti ni toga - !. alantgarda. tt'J' tl'!'. delati t6po. detcldiv. 2.

korist odreiati. intelj pa l]ajl arcwn m zool Skorpijon..cdlr m naslovljenec. ax riMaT[3Hpa pI rn lfipI pfilagoditi.'es adi oglat arqurqa f a/li kuharica. adrete! (izraz^ zapoved.jdiaart.-ce: butniti ob aKo 1.rxoxoaeE.idfinorpaqxja f uprava. teleb" . -Trr adi dusiden sPodariev o:lyp .agov. aroi. -E I napad. dasi. adrea6pecdrrr Zivina ''r sant aJBaI ft l ikra.r/ rlg('l)r'il a e r?arir slfilDisac a^err. acresrrau . . 3. gL IOTBA!I nacln aKTt'BeIr. depta\f 2.2. sPocDu' sat do. ziveti.?1letansce tt hajdustvo.razboinik. Dabrca aK\'rrmpa inpl biti za babico. aKHlra pf. a3vlrerr. 2.a fi. ti.. gl. n afAvdr€ az in buky) drk -r6bat trajduk. v sluZbenem razmerju. stras[o aKT. sreda. 3. 4. aKcent arqenripa n impf . poplah. blagoslovljen. 2. tladiti v kaj. kol aro^eH 4di ogeln iilsrlnir aroKnja I agonija. gram tvorni aKroB[ . solata iz aApecap . poliljatelj. zadeti se. opravrJrvKa. n |th l. a36!r'qeH. 2. fig a. l. |ar I akcija. 3. 2.-pna adj azuren. Dresenedenia). pehati se. klatiti se. hisl hajduk.nra I L ktepetulia.-uor a/i svcll() t(l(t a ecr. aj4e. prilaeaiati.alK\^s I Tool morski postoPad ainriIa m [am lenuh. pritrditev) aapec*pa . in inUl oasloviti ala!t(. lLm razqorciaIi. -Dua aid 1. aKrn. hajduaiaidso oepon rfu fi letalo KOVanle ar(Aep m zmaJ aJay*ul. poudarek./. -r t rn ogel.pf. delo. -naslavllatt. 2. 4I|a fudi azbuten.rnlnc oblckk rr a Inrdja. iur rczprava. basati. I I I I I I I I I I I I I rrr rrrrr. zapestnica a m kem alkaloid '('aAofrA a^Koxoa ttl kem alkohC a. haidusko dejanje a6eceden. Dovo vrsta. plala a^ra I hot al$Lr anre6pa / m. aj ue aA. orirediti.r k li(1b o g a s t v o . Prid. adu aAarrlnpa pt ln rmpt pnlagoorsreano!: ueKa e ar'p^Irla ti. adAOrxoAII€J mr mar! ministraciia al! interi l. orodje a Ba I turski med (slasdica). gospodaric\. odstavek a4[rure.s \wcrru re()Tef. suvati sej 2.r seznam naslovov. {u m arh kuhar. II. aKroBr-r akri (slikarski). 2. ako. alenek v veriei. razpolagati arall. -Dor adi ror.2. -Tr|a adi oroden a arfta f priprava. zadeti se aKaAer. znam po arzouKl at. se.. z. ravnanje. suniti. skupina. piJanec a o'! tteri halo! (pri telefo- nu) . -mnn slaSdidar za turski med (alvo) arraautcKn ddi 1. pasti. adaptirati (pa6orara)! vso sreio (Pri 6aer.p-aKprepr. udariti se. zavetiSde n3rnf. 2. cestni ropar a crn adi peklenski alAvKoBadi hajdukov rn adjutant. vladati amsa impt a:ap m fam 1.i po'reSe\ a. po wstnem redu aJAlvru adj hajduski cirilskesa drkoDisa Pes ag6vqnri -Et i spisek.^lala lttm 1.ani alh \eier tk a aI zmaj a aB ad. vogal. arrvr rrr rlttSik afoscKtr 4di agovsKr. obrolek. 3. ekon aktiva. pehati. 2.orja. Pribofnik afyrarr aial'r<wa impf haidukovati aepoAlxtM . hatctu[lnla (Po imenih drlonis. poiemanie nchsno moder arieirda.m fam obidaj. kot aga. kos obleke a I(a I l. 3. g. de- arsrurrHu4a I arlr ljudska kumnja an('rr'. aklimatizirati arue. gf.alAlqna I hajduli' a36vKa t cirilski ali glagolski ca.napla-pl._-urr I akademija . vtikati v iep. slasdidarski.r rn()dro nebo. sru-nagrasau.had. jej! joj! (izraz iftipt upravljaaarumrcrpfba oj! aJ rI|. sinjina. -ona adi akciiski. roTBaqKa aKqrja. slaba knjiga. 2. 2.a. mlele Dapnl(e adresar aJAe! p4rt-hajdi! aj-te! ha. velik. agresija a}{l inltrj Jejl (izraz preseoearDoHoMf4 agronom denia) -1. umiranje. derntcaj Mv ce Ar-rraar (Mv [afaar) aKqErTe raste (Dada) mu ugled artqrr6neg. tanKomIsetntca a 6-pM n plat zvona. adresa aSll A tn. aroE adi agov. dejaoje (v dramr) aK'rsBm L aktiv. suvati. I babicar. prizadeven. impl farl udariti.. -ula a oblcka.l l. azbuka -avPm l.arh domat^ Zieal._podzemlje ireli:n.I I -4 afaecT t4 aJLas l5 aKa inpf fam I. derovanJe.niti.l $:rr)rc .|l:ff(. 4u I /ip allnca. hajdustvo. delnilki - janje. gram aktltni deletnik aKgtre.r^l a llBqerllfe-a^fi[lrorrtc tt t ttt od a^'lBse./rl|a adi alkohG len a Koxo sqap z alkoholik. alj indecl a4 zr lit pek-el. delaven. oArr I{aRo a Ba gre za med a Ba[nJa. 2. blagdira] arloMeD rl kotomel 2. sinji.2. -[B tt 1. vrecnostm paprr. administrirati ?rl BIl oi ti! oi i! (nat Pes) aApeca f naslov. navada. coni de.r azil. poudarltr-pouoarlatr arqrJa. rce: 1.rana. lig groa oseDa. delu ) ! raba a! part 1. deloven. alarm a^ar m orodje aaarerr. pomagati pri poiodu aK4errr rr naglas.7.

uzaliti. temnica apatr.oplr | | Atr -rt]lt . apaMn/raK. urediti.1 dcm rxi aErel angeldek uDno naroailo aserA6ra f anekdota.ap(} f IeKarlca arrreKapcKn adi lekarnarski. adj indecl v iz. -Itrr n razbojnlk.ortti cerkv okrogla Pnrzdignjena Plosaa za Pndr- I u^TtuLr .oPalrsce. impf ugfizanget niti. loda' aD. 2. gr.fipa pf in impl aran racxe gristi: fig zbadati. ker. -Etu m fam zajeoko-liSenja. dols. 2 . at/re. apetit. orientalsKo eostisde arri.Ei. 2. an.tF ^ag srDetl z. Pritrje- arqo rr konj rjavec. sl. vslaveK v obleki.arati. srroJ. ujedati. aaoar| m fafi tableta. iz mesta (PnPev lz asreacKn Qdi angelski narodne pesmi) aT[e^qe.asairri f gosPa.'/ ""r"dkt janezevec (zga' atlacoHr(a t f anarhiia. 'qrxDa . nnlika.afine. pilula ara'ica3 adr fazr nepridakc vano a''ap6r. gl. z. -ce: I "i. ar"ras. roparslvo aue'(. gl. gostlsct'n ancnn u#""J*rr*. auatak arllrRadp .nil / arucD|tJrr rrxr(ko ali Iensko / (.l.rarrn l.*l[?f. aDoBtr m (o ZivinJ konjutnici.' r. izobcrtl-lzoDim Pf Prckleti.ir6ar Ja.. hlev ) ap { r"repa 3a [oapuDrBa). stanG vanJe anarn nr apaS.angel. j-"2 . apoteka I ameKap. izobeenec pr. omozena rurnost #ffS1? kimavec. prevoznlK apa6arJEcKn vomiski.c-tjl^:: a oBflIUl I pes. Prismolen.At4 angel iliia. . -qrd$a ^arhqa ocl a[t( a."" Irniti se. fig parsKr aparDrcTBo gl. cckindck anrnqs I zaPlata. aAareMoca. anrp€ro. uuitili sc. neroden ortt'|t||I| ][rl(. 'H m arabec (konj) 2 Mak€donsko-slovensklstovs! runn|| r/.t Poskodovan se.zapiratr.conj lam. ko[l(or arqap fl handtar. aplt rn (povrsinska mera) ar ( 100 m) kv. apaME aK n POZerenJe anra lam 1. srbenje apaM cKr adl razbojniski.ri n dem od. qrsko. -qla ddj lakomen.al ap (3a Ao6raroK).^uB -imqf posrrescKa l' aMaMm 1. f in rs k i s t l t i v t k . apotekarstvo aftae. au^a odkfita lat stonjkaiica ^ara llr alB rZ aplarrz. organrzacija atrapr:Mdll n apaatm6.razdleDiti'razelenJe-vatl a. m l.. rosKl par irypf. roanertrr. -rnr I bakrcn kotel arcatta I jetnisnica. J. preadi vozDlsl<l I I I I I I I I I I I I I I . n ilern a^qe. . lekarniiki ameKapcrBo'? lekarnarstvo. staritar afiarrrrKfi. prireditl. 1. oavec.0. fl n haramba"{a. PG art[Dt illleft amen 'Lzgo\arl^' pt it iftPI aw'ma ti amen..rocnrr aJf I Poskodovan' rirrlicn. jarem .r6rdpja. milost. {r ddi antlden a$rp6. 4r tn srbez."l'. jeda aparflJa.D antikvar. -Br m prekletnik. rumenkasto riav konj wra l.'ft.apotekar atrreKrapxa lekarnarica..-priprava. 3. zastvar.rtniK' ceKrn It^Tuflrtc. 2.interi no. ade odkrito. brez apaMo^eoeq. ancv"impf . nadamr9r qr4rlr! pf . tek.l tlllla alI aM6nc l?l PrePad. pnreJatr anc rt zapor.-. v muslrmansKr kopalnica "*rT#r. pikati. sce apa!' Iatrl nr prekletstvo. aparat. t ankcta arr6aicrn ldi iitniten. apa6agda.zastontKar rEzlh: arr^a pa6ora iasoa apaMo eru€ I lirezdelnica.lln m jedar aucangnJa. ATIAoE q4P. lig aHTrrxat (rotcK posebnei. arl atr.lm n voznik.rqrocr I lakomDost' Pozrcs. Pogubltr se' kaj Sel (tresoglasei nikar! -#il"ffliiilo. vodia hajduskeCete. zavrnitev) rr.Postresdek adi aMarrcRx nosalki biti za nosaea. KacHvBa l|.. torei alra^ zr nosad. razboini- .ii'ff[?Ji.1)l|(lilo Sirl)kimirokavi s arrrrrnu / l. iz ka' alrKera adi hanski. 2. levati nlsl ar[arK(Pa Pl in imPf anga' ar. interi milost! Poma' aFaPrJa -ce: tlaka tisf f rrAe oA qaP siitel 3. Il.rf ||csl]r ctc||. areuratt alrcorr!€I*r m absolvent armeKa lekarna.I 16 aaoB.l//l rli.itlpt pesn rdg.? r' sNr4lt ||l|T||tl t7 apatr " '' rdeaica '^ffi'. t a m starinski prcdmct.I|lr rr? lastnik hana. javno f. nr.rveu. Pritrjevati brez ' valec aMvr fl komat.oA aqne^oca ce Pl Iam omeuerr' untja Andon gre iz mesta' la' onesvestiti se la. trg zbosti.'Er I amltrcrJa . z8()dl)lcu kasca m aM6:aD zitnica. aqaleMo{lla.aMaH.razboinik anamrn adi apaski. 2.lala.razbdjnik " apaMtrja. urejanu. . apasr. arr4rda n vhod antlaK coni fatu ko. -rBrapa. Prizanasa. rrr razbojniltvo. adi inilecl Dreklet apaM6a|!t1a. napitt se ja. goniti v leco. aru6rqrpa imPI imetr' golrrl ambiciio ang... nered. .brezno a!.sor 4di svetlo rded a^o ec.ploskanje aparuE^ m fom art.iei 2.-auogz nt han.rudrPa Pt in imPI an lrztZreSen rati.n lekarDar. z obeh strani bruSen not al{gJa. -qltr6a n dclfl zlaml dck.iirati: zavzetl sc za r.

adv odkito. ace. crapo apo sllen oeoec. . 2. resniden. igralka. nadskofija aptMerlncKoncKuadj athiepiskopski.tni*pi pf rt imPl asimilirati. konj ariiKa I napad atar(lra pl in impf napastt. as (igralna karta). obokano 'stcbri{de: 2. aratjles fi ataae are jd. prostor za hranjenje listin apxriti(on fl arhidijakon. apMacyBa (ce) pf.q!?I' il rDcnrrcl[ co oKoro dobro plihaia obotavliavo. apxn JepdEm arhierej.otok.-nor (od ^ce') kanepaDlatna acl'1t. ivalezen. stavbarstvo apq. -nfi n lam usfrctljiv. 2. impf arh doseei usDeh. ^o*rotreba. rmpl apr'Irca. umetnica rfl ap. odkrit..apHIroT ad. ozir. nadSkof apxnenncrcourja. visji pravoslavni duhovnik aplahjlcx' aai tevii apx[ManAprir n predstojnik pravoslavnega samostana otocJe apxlfle^ar.mx fam L atli indecl odprt. ap*rjep€Jor. are JCa r? atelje arep fi tan ljubezen. arkada. 2. vzljubiti se. I 1. lig prvak ac adj indecl arh ptaii.':ttrtl(tt rlrl Illllr\r'rr. . davck na -glavo .lep aiouar i dilava. acxepcrqr 4/a voJasKr ac^x adj indecl fafi pru\ti. gl. /4tn -ce: odreti se. aoldra I lcpak. dcl|vec aprarRa I dninarica. vded biti -ce: apeclBa (ce) impl od ^wca (ce) svod. ploacvinirslir lx)\" dica za makov s()k aOuoHcKIIadi makov aOE!.la nazadnje Je opusrlr to namero lepo. t.t oober. oA aPeH noapeE lzvrsten. apHoro rre riAe rc^||ilru.arh. ap!'ieBum fam stro6ek. apfiara -croKa_ clotro Dlago Ma ce qPoAa. postati sreten. 6tlasitsl aoeptMl irlr'rl izvrslrxrl lrrr nitn(. tlpBesa aclpa se Drrre v Kopnvo ne tresti acrap n1 podloga. 2. ograda za ovce aprlnaerrr z argument.l)ii aoqorrapnr pt itk'lrvrrkr' trrttku aoxotlapKa / l. 44. sa arep lra rarKo odetu na ljubo. svilena podloga aclIta / rogoza. popustljiv dlovck ar[qa I jezdna kobila araa3 n atlas (svilcnir tk ||i na) araa3erl. iasen: at{riK pa6ora iasna st-var. zaDravliivost apila iinpt tam tratiti. bombaina tkanina adi iz sluaceH. dokaz apeH-. aa 3a AoInoTo. arrnada aDr@ra t dobrota. gl.1brlv()l aorrorr''t ln. arepor My e ro^eM nid mu ne morem odredi arep4rJa.r asfalt acQalrrtra pf in itupl asfaltirati ar.11 apE|rekrflra I arhitektura. KoKap . Ao6prlra apo r arh l. MlIC.(za turike Podenihc nemusumane. acllrSa n plalno u sukanca. |r i(k l"vr'llrt maka. @dv ta\no. volja.l rrl k. acoBrir taft 1. vreden. f sl. naklo . strani stati ai*go m.ster. aro!'rn m 1.izdatek ap. razsipati.vrl. ao6pEla pI. rogozrna aclba. zbirka li' -stin. Podepia I l. prienaditi acncrrftiapl in itt?pl asisrirati. aprar([H). obrabljeno. rT dobrina. ac oj Majcrop pravi m. dobro delo. ol 'vzlju'5iti. 2. imeti stroSke aprnrr -cei m vatel (stara doliinsKamera. 2: tam novtit. naivnost . -rxa adj lepo dised. reiko delati aprav . staro. apqoBrf. -u n? dDinar. -rrrr m lam teizkuSenomlado bitje almnrn ax. volJani apex cylr dobro mi je. -3x .. Ziv. Aa re ap6ca focfloA! Boe ti daj sreto! (pri blago' slovih) apna t neluSdenri. hudo pa kakor strela npnouJa I larn dobrota.-mr I vojika.-nn f arhiepiskopija. pora. razumevante. 2. le' aprep[Ja. apc[ rl tfi 4fn le\l apcjrar@a.-nI| I arteriia_ aprncT-altrtcrKa m. mzsrpen apr|etuen lam potratnost.l rr ac.initi.-tF-apMacBnqa fl.I I I I i I i I I I I I Itl apxlrjepCj apxnMaBApriT I'J auaMllaaK t t avaq ffi hist harad. zasclta aordaa 11. alnarirl nr debuliek. ap''ncuB pustiti-zapustiti.l apMacHrrK.l. napadati arart6.nadSkofiiski apxEjep6j. zlo apoBeH. nr caboljsega. kakor treba acrDa I l. 2. delavka aDrarcKt 44t OnlnalsKr airanna imol delati za dnino.. plemenit arabski konj. arhiv. Lgra' lec. nezrelost.nrt zaroiiti (se) zarocan (se.d. oditno: a. star turski drobii.rr . drobiz.rnr< Me odkrito se mi laze ^a)r(e a[aMBJa.r 1. Dnden. iulnost. prav ACHOM (Aqrl-roauEcruqKo cooDar[ie Ha HapoABoro oca66oawarre sa MaKeAG Huia) ASNOM (Antifasistidni svet narodneosvoboditve Makedonije) acolerr.x:sB l. kot 'je l. -^lra adi tam dober. apc^a{xa I d/. asr m fam lreizktJSenost.rc:dw adi fan zapravlji'|.-BHa adi fiar pes ptrieten. ob Domasati. apoc!tsa pf. cBDIlIeHriK{BpureIJIIua ap"nnrJ.. Hajflocroj ce SpJrxcS oA roa ^e. kar je dobro.. opustiti. vonj duh apovdrer. sG gl. tr-nnt.Ba se sarno nvau siDeca narctno postati vsel. 2. vojsxa. vojak. 2. sejanec. votek (niti): 2. 2. razuJneva_ -nje. umetnik. adv dobro. aromatiden apoca. lctak aoyJa n nr vrsta grozdja (namizno) a. njenost. med arkada apMoca (ce).voJasclna. naddijakon apxserrucRon m arhiepiskop.

2. Taa irtBa Mq e 6a6a^aK 6a6nartFa t oteklina. tasti 2. brnenie. modan tlovek 6a6a.4. 3. m l. Jeruzalem) a@ta. bu6a6aq<o. ded. 3. impf 14. 6a6nnn aegerrrH[ denCe tu6ntcxu adj babji. roDot: 3-.. 2. ienica. inpl nabrckovati. butniti-udarjati. stara mama gob€zdalo 6a6oraao 'a 6a6crre r pomod pri porodu. ncse DaDlsrvo 6a6e n(r adi babji 6a6t imd pomasati Dri Dc rodu. velik.lrg blebetanje. 2. Zile Dabrekajo. brdkovec (gozdno drevo) 6a6mr. dedi€ tutuIg impt l.a) *tdecl (pred imeni)r au{ Baca^ romar Vasil alEja.at|t6a r?Dehur 6a6yMra t mozoljdek 6a6UA m L Daguban dlovek.'f.. pl. q m nav pl malkarc. BErpor 6a6lrerlre lto velik in mofaD dlovek trpo?pqme veter je butal 6a6eHg€z hip od.wra f hip stara mama 6a6Errre 4 avgm od 6a6a ba- na. pLaporan (ogeu) tu6y.a irnpt pomagati pri pG rcdu. otetnja dedisii 6a6nf. 6a6IIncKr. 6t6ap.) udariti.uja aEqmn a f gl. stara mati. arEKa I romarica aFraar( n romztnje llcno! Evrstno! aE{iJ4 -r|{ rt gl.i in lam neizku6en. 6a6a l.7ig mehkutne:.oBrF m latn hntst.6a6wtKa 6a6y^e. bugati. brdka. 6a6ral-r npuftacrot. atfm tz romar (v Meko.aor adi 1. babitin. 2.faK. nabrekati.rrnrrqcl. tasdin. zaIjubljenost. lien hrum. razgrajati. starka. stari ode. . 3leva 6a6aar m junak. bobneti.lt 20 alll@qa 6a6a 6a6WoB auaMlcKn ad. nezrelo. biti za babico 6a6Fse z gl.6agl. 3. pG 'mofnica pri porodu.ot brek. 3. . p+ gacrca(Kost) awtuape adv f am javno.rpaooTli batji posli (navaono o DaJanJu) !'uez 6a6oreBqa t I I I I nje. mevla. starkin. oYEa 6a6u f pl zadnji trije dnevi v marcu 6a6nMra I . 5. 2.. taSda. hrutd 6a6oreEe r? l. odda. nabrekto njivo sem dedoval po llna oCetu 6fi!{e f. tjubimec. tati. 2. 6a6EHa NflttfiJa bot materina duSica. aKinr\rnqa atEcru adi romarski aE. 6a6oras m ilabudravec. 6iti za babico.e (Tpera Berrep)pt tretji veaer (pq otrokovem rojstvu) 6a6rrrla11.jan. babica (poklic) 6a6l. ath liubezen. nezrel. trulE. 2. tilst bosomil 6a6yrct adi arh bogomilski t butanje. . ^dv naivno altrr (upeA ttMtatr. aK.ryr m l.. hip st^ra mama|. xr ure 6a6Har Seme (pred Novim letom.2. baoD oKia bica. bobne- t . oditno alrKo^c!fi! interi fam od- t t I I I I I I 6E 6a6a 11.

nik fig gobezdati.rtnar.acrrr adf vrtnarski 6aB.id. ' een pl lutrl :ra<llctat\. Pre_ lita s sladkornim siruPom p daKAaB tft izdclovalcc. bager.l pobakriti oarairurla' adi indecl bakrast oaxaiwk. cenenost 6atep tu teh bager (priprava za zemeljskadela) 6arpa f pesn 1.i 6. 6a3aar irxpl sDrrdeti.n impf temeliiti. Podkupnina 6an. ce 6aBTa[o KaATa veder.laK fl vrtnarstvo. 3. otekati 6a6!r5oc!Barre a nabrekanje 6a6frERa I 1. -/utl| m gl. bot zelena paprika. zaudariati 6a3e'd n l.rorru[Ka vrtnarica.n bajram. 2. 6^r'J{ja(a ad1. 2.iuhiteli bak|ltvL' 6aKlrrqa I autar:t 6aKHe. zaklinjati 6aett adt fam precej. -. fatu zastoni. 6a'3lc priskuten postati 6aKrsclTa impf fam nadle' Zen.ravrtidek 6arar(. malenkost. stric Nikola 23 6a axcr4ta t t I t t t I t 6aB. sadovnjak 6ag'Fw. nabrekel 6a6yrsocyBa (cel impl tabrekati.a6aBqnqe & defi od 6aB..-3rru ldi luttt tr(rt'. pesan 6aja eq. -pna adi bakren 6aK pA iftpf l4r uposfevati. zazaman. 6aal[ impl bajati. zelcn. -wn m arh mit- ca. -t m t.aapm l..ror{u1'ja..raxr.vrtninar 6&tr.. osnova.a irrtpl Ixrllrrlrllrrll. gaziti. kemidna baza 6a. zeleI rr. zamujati 6aBAocrf podasnost stonjkar.xit6a n otr jage[jiek 6a(a fi trgovec z Zivili. 2 . barva. sveti bresti. modli lasopis 6asAa'rn smrdljivec a 6a3Aer6€ smrad. 6ax atbotbob 6ar. 5pecenst 6aKa.Pt. 6a4wtr m ret l. l. zavlaaevanje 22 6irrpoM. -\i 6a3Aer6e datpe]itrIe tn tn aKactJev 6a34rI 6a3Au. carina. vedei 6aja. gaziti.t I I I I I 6a6!16oca 6a6$!oca (ce) pl otedi.Ku. 4. tkrlat 6arpcmol. adi indecl zastonjvladevati. adj bo. riba v reki Bregalnici 6aBerK n1 zadrZevanje. 6aKrlar P/ Polirrl)tlii i s(' -ce: Pol. -r(na adj prtljaierr 6arar<ErK. sadje in zelenjava 66D. -qs tzr bakren kotel 6arcairrprja. kotlina 6a3flra. breg 6al m dial (veie se z imenom:) 6aj llerpe. -rtll m zasta'/d 6ajpaKTap m zastavono:a 6ajpaKrapKa f zastavonosa EaJpaM .ittlt 6^Krryr. ski. 3.rana I baklava. baza. Skrlatiti 6aAe rr radka 6^AeM m bot l.raI vrt. 2. kamenick. Dol lkacija oarpcMrr[t(. zgodb^. otekel. brezpladen biti po-ce: 6aAlla lrlrja. ar. or m prtl:aga 6arareH.bazcn. prodnik. r r c s r ' ( ' | l r i k . hrastova klada (za bozidni ogenj ) bresti po blatu 6aAr''nr'ap tk kdor skrbi za 6aa. gora.iul)il 6axncx rrr pol. bresti. vedeievalka 6ajKa I l.b]i1'a fam n'elrmnea no' rec.ap m dr. ce fipaBu Ha oalaMa dela se reumnega 6a aIIc fl ravnotezje 6a^aHc*Ira pf iL impf v rav' .{(a I mazadka. -oBu fl? ples m 6a]i.ra^aKtn vrtnarski pride' lek. nabrekniti 6a6yr6ocas 4di nabuhel. zadr'zevati.6ajae 6alar.rrflli s m 6 l a .l oaKpAoIIrrK lx)lclllll 6aKcvr t. parazit. prislled6aBr^ impf 1. brarjarija 6anarrcrr adj Bpecerij ski.hrib . /d.iadar. velika igla. -Brraadj potasen 6^av impl 1. -sor adi mandljev 6aBeH.re. kolonialno blago. pokrit trg. bazar. aarati. -nor ddi star. bawatil 2. -fi m tatn za' dasen. -liH. politll)liuti s(' -ce: t. pita iz or€hov ali mandelinov. 6a. povrtninarstvo 6sBqaEUucTBoa vrtnarstvo. 6aj Hu(olra stric Peter. mitnica. Speceristka 6at€ naK m trgovina z tivili.idni.rKa I trgovka. muslimanski praznik 6ajpaMcKn ddl bajramski 6ajqe.{r m kotlar. 2. -ce:. 6a1^ra\ (ce. 6a31e fl mia.t. oaRcvreH.' dajalcc ali l.lilf. bo.r m mazad. marldclj 6aAeM^nJa adj indecl rrrarrdljev 6aAeMoD.priskuten biti 6aKrEtrn m napitnina. Skrbasta ovca. 6arlreM[. 6ait4taar pf i. -uor adi akacijev 6^tpl\ impl pesn l. nadzornik javnih ur 6axAapErqa I 4/l? mitnica 6arrAapwja. postan.lilvatica oonqsrrul. darovnik. roj rIt:I He Me 6aKap{ sploh se ne meni zame 6aKaDuca. 2. branjevski 6at(ia^yD'a impl imeti ipecetrqovlno l_llsKo 6axin m 6ot braziljka { drevo in barvilo ) 6aKaD. zivila 6aKansdta f Zivilska trgovina. 2.k ( k r l ima snn)l(. uvel 6^larat (cel. rrt'f. m" Sevje 6a3a f 1. rupast kraj: 2. svetega veaera 6ae. 1. respektirati. mandlievec. 2. pravljica. zadah nidar 6aj a^Arcy8a" itn?f fam onagovarr. "u[ m ptrtliaZnik 6arareaa I l. kar 6aer[' c(paja kar daled 6aerre n bajanje dars!. sloneti na dem 6afip m.1 pl fam opesati. 2. povrtninarstvo 6al. otr ovca 6aJpaR. 2.{T n baker 6arcaiin. 2. impl kvariti (se) 6ala. 2. brazdast.

pornantast &p4at adj umazan (po obrazu) 6apaq .lam pcSali. kopel. greda. basist. 3.impl. 3.Kctor ne pladuje dolgov 6araxql| I t t' I T rf vara. 2.. 4$ adj blatei (kraj) 6arar.l)crl 6araru/raK 6rysl. neposlenJaK. fantastiden 6acra I naborek. barski 6ap!T fi smodnik 6ac. bar. mlaka 6apK4 6apKaaT impf dew od. 2. iskanjc.2. vesca 6acHorBceq.cql| m basnoprsec 6aorocaoDeH. [ur]l Onpnorx . zaht-eva.opaT ifipf Zlaouorall. -Tfia adj p6rhantov. Klepetatr 6aruqa I pita. Lo pdj:.6acMaf kotenina vanlc po olagu 6acM p. Cisto zastonj 6aM6aBRa adj indecl lam tisto poseben. plevelom nja. 6a_pqqr€ t denr mlakuza. pleno tako velom 6apaKa I baraka 6acJaclTa irnpl obrasdati s 6apar6e fl l. -t't m lzdelo'ralea posode 6apAe. 6acaar impf tatati. lig nepostenjak 6arax rD. {rlil tu f@fi pre.. -^or ad. prositi.r ft glinasta posoda za vodo 6apAaRwrja. ravnotezje lG vltl 24 6apo oanrce.rBaq fl bruno.Aopn.to. blo6opr!6ufFfo. 6eEKa 6aufaa I ban6na 6aEAa t t. 6ap. Sist) 6a. opletena steklenica 6a c^M m bAkam (mazilo. sluz 6a e. gibanica tury\ gr. soddek. batetni plesalec 6a erq({ adl baleten 6a^Act m balist (albanski fa. otr' koliti (pri ropanju) dac'ncysa. lAllrti si lckil. lx)brid 6aca!ra& .bajka fucEap m aarodej. tolpa razboinikov: 2. guba (pri oblekj) 6acra. bandniSki 6aEKapcraon banlniltvo 6arftCr 14 banket 6aHr<Irora bankovec I OaE<oBeH. udariti. vod. -qz m blatoi lam teiz" terljiv dolg. aj Aa ce Qadnpoourrt. -rrl n drzaj. glasbilo 6ac (2) t4 stava.? brakelj.barje 6apa. /anr cnako. kooali3te. i rl .i koteninast 6aqIa I basen.tt a. balon. toldi. 3. hrkelj. topli&. lrl.. 3. blesti. 6atr> AV^e 6aIr€Madv vsai 6apr. 2. darovnica. 6arcK{ AeK 'babie zdravilo danflrca pl fam preutruditi se. zahtcvati. /ig.r lx. lkafec.impl napadati. ldm tepsti.at l. tig vzkipljiv. omagaxr daJmvcyB. 2. proltravo. nodnozabavi(d€ 6apa I modvirje. 6apaar impl f. stveni klin -nn bobnar 6apa6ap adr.rxon ra balkon 6a oE m l. tudi 6apAaqe. zdraviti sf. 6upn6lrrnr impf TnMe 6ac! pa stavimo! Ha bol)||oti 6aca. zaklinjevalec 6aqrapKa I l. potikati se bcnlck.trrr m fafi slepar. tam banlovec za l0 din (kovad) 6aHr<ap bankir. 2. trgovec s Kotenlno I I t I 6ac\terl. danHaruI l. 6arKa I golsa. 6apa po malem zahtevati 6apHe.. le6apu6unu|lJtr. l. ath pihitna godba. rod sabUC 6aM6aAiJa a adt lam za smelno ceno. zavoi 6aACr rfi balet 6a etAB m baletnik. rav.ecl fam smodnikov./is vsiliti se darlcK'r adi babji.6a. 2.t n rlem be diti. gl. 6ar6aar (cel impf kopau (se. povpraJe. oa6ap ^ 6al* cxn adi kopali5ki. mlariti 6aM<a I gl.r. tG goten oapltrfl|qa I pusica za smodmK gapxcr rfl p6rhant (blago) oapxcreE. bandnik ft 6a-Etapcx{ adi bankirski.rqja. 6acraar inpt tvekati. llscen kopaliskistreznik. treltiti. 6n1116rt . disto svoj.2.j ind. 3. 6apHar pf dotakniti se 6apcxz adj modvirski. -u. zagovor. banka. kadilo) 6a cardpa pl n impl balzamtrau 6^ cwr adi balski. prevaranGlvo aK.-. muz arh trobenta oaBAepa I drog ( telegrafski .6acJacaI'l obrasti s travo.bas. denarni za.6aHJ.AaK -rI{.tnl. 6apar (ce) impl kuhati (s e .rran notdju drzati. rzguo{aU mocl 6ap m 1.pasti -ce: (v posteljo).1 prosilec 6apAaK. ril 6a raH . posebnez 6a]i|ja I bot navadni oslez 6di'Ka impf 1. 2. kopalilka strezt nica. isksti. {rra ddi smodnikov 6apyrlrrja ad. velika brisada.r AeHrri Ha xopel onevno 6aEa. plesni: 6aacra Qycrau plesna obleka 6a^flrja. darodejne besede. obxorlevatr 6acrlrr nr sprehajalna palica 6arar.lrg zajedavec. .lpp ry. bandni 6ari. toailnica. 6aEap r"t kopaliski streia i oatsapKa l. zgruditi se. 2.. kG palni plasd kopa- 6a. 6aMoalxKa qoBeK svoievrsten dlovek. Tpu 6ar6r. -Dua adi basno sloven. . -^rd!a n bala. ) 6al|Afr nr razbojnik 6a'd. (kletev) 6arE€ Aa re Ha6a6apu! 6amre.. 2.ltisniti v rG ke. udariati. -cc: oapirasa t smodnisnica 6ap!TeH.irll \(. "Bunor adi banden.. -Hrl / sekira 6&iqaK.uu tn stopnica.6acoBa(1) m muz l.Am!a n dem kebltl. govoriti v spanju daeuca pf a/h napasti.rh platnar. kopalnica: 2. lam piiatetj gi6aru<aI l.

-AHa adj \areL tov. l{x'ili sc. -rtrF n 1. ubel- drusaden. krak 6eAcrBqBa. begovo fevTOKMY dalno posestvo. Prvi. bavbav 6aia ce impf mazati se.I I I I I 6araKqrcxl 26 6er. izogibati se. 6e36oxsocr I brezboiniStvo 6e36olsocr I brczbarvnosl 6es6o-Aeg. si romastvo 6eAIreH. zavarovanost 6e36e^a adr art seveda.{o 6eroD 2"t 6e3Beplle t T I I I I I 6araKqrtcKu adj Iam Pt!\i\ rantski. brez bolcdin 6e36orlrRo rr b. pomanjkanje. -AHa adi ncprcbredljiv.2. kai_ pada. 6eroBrl ru l.Ie n brezbostvo.-6arraar imqf blebeta' ti.-jsa adj brezbawen 6$6oxeH. lG 6er nK. 3. terro. 3. stiska. ravno.. povrsen 6ercrso a beg blti 6eryla. lzqa]alsKl 6e3EeD[e /r 1. 6atoD. begunka. Meceq 6e3 rprl AeHa 5e trije dnevi do konca meseca. trpeti pomanjkanje 6ercrqa (oA 6er) I begovica. povrsno 6aEKapr. -u{ w l. opora 6eaen. 2. otrobevezati 6arro.lKm beiite. nadloga. ne priti. 6Aear iftpf bdeti. trpin 6eAEoruja. brez broda in plir vine (reka) 6$6poes. begu[ec. . brezboltvo. 2. . gospodar posestva deryLt adv l. obrekovati . skepsa . 3. 4.''' 6a'4ai pl poljubiti. 6erajre. 6auvgaar impf popoliubljati se ljubljati. neveren. blatiti se 6ag. -r^a ddi bezen. KoAKv e qacoT/ rptl 6ea Asaecer koliko je ura? dvajset do treh: 3. brbliati. beino. begova zena 6s oraeo brez 1. -rgr m hist dtiavrLo ali begovsko posestvo 6er^t|r(. pidel. budnost 6AeHue. ubeznik 6eraanaI 1. -ce: Doliubiti se 6aitria. bei^tIl 2. planlarija. Dobes 6eia. beg. re''/e'. gl. tako je 6e-36oeH. davek na iivino rz neredna turska 6aM6o3!rc pod Turki vojska 6attr. 6awBaar im?f Plan' Sariti 6aua I dimna odprtina na strehi 6a{a. staja planlarjev. biti l)udcn 6Aecrr. tryr m brezboLtrik 6e36oxlniqa I brezboznica 6e36oxHrr<r'| adi brezboinh' iki brezbostvo. -trn f arabska kobila 6eAeM n? trdnjavski zid|' lig branik.i iLdecl tom zi\Ptt' Sien.erer1. volk!.i l. ncporodcn 6e36paqrrocr / sarrrsk0 Iiv ljenje. n/d kleveta 6€AeBrda. stegno.revldina. 6em oA ! ru }trure izostaja iz Sole.pl. begoma. nesrednik. 6€ Aa sl-raaM da bi videl ne 6e3a^Koxodel|. odhajati: 4. adj indecl poseben.l1m plan' Sar 6aslao .) 6el interj hejl nol 6e6e. os. 6aq€Er'. {n l'r ftisl davd_ ni zakipnik pod Turki: gl. bili so 6er. gotovost. mimogrede 6e4a I l. -Jsa adj brez{te'tilen Stevilo. 6a'Jl'KaparimPI fLfl 6eroB.36oxflnK.Bat6e fl-ce: -poijubtjanle oaqiBaqKaI 6aqylRa I poljub 6as. zanemarien 6are. gl.uor adi begov 6€maIIEa f ftis. zavarovan 6e36eAqocr I varnost.j. 6aqoDcrn adi planSarski 6as!Ba. -oiqq n starejsi brat 6ariurja n fam sreanik 6aw m strasilo. Taa xxBee 6aur_ rca 5a nene ona Zivi loieno der^fi''. 3.ra ade fam posebej. sebi rrslr'ezltti 6arrf^ax. 3. -t|I| I revsdina. otroci.sg.lbllante oatr\. t I ca (z doma) 6erarlqa I paniden beg 6eraEe n betanje 6er aK. 6€6paqeu. 6e3 BpeMe (AeH) VMpe prezgooaJ (mlad) je umtl. os. ateizem. reveti 2oesreden.6otK'. -auu tu arh ogli\v. 2.Kln adi hist z bego\e zcmljc. -^sa adi btezalkoholen ge 6$6eAeH. -qll rn l. 6er^[K I begovina 6eroBcKnadi begovski 6ero^. turski Dlemiiki naslov: 2. 6el!1Baar inpf beg.6eAI|rrK. nezvest.{tor adj b€drn 6eAp ettfiq. 6e4craltaar lmpl revno iiveti. lopovski 6^Ta ad. dvom. 2. -)Knt a/1 lrrr'z konden.36poj6e36poJso adv brezStevilno 6e36poJnocr f brezstevilnost 6e3BepeH. 6aua{aK m svak. polir. 6arm6a rn in n bratc( bratci (v prijaznem nagovoru) 6arra. 6AeHuJa n rel fio|ni predprazniEni obred (pravosl. 2. ero ro Bo. 6era oa pa6ora ne prihaia na delo 6em eq.-pHa adi brez\. brczrcnstvo 6e36pexeH. 6eg'6[4l m veliko mnoZica 6e.a I stegnenica 6€AIto n bedro. nezadosten. -lqa ad.{na arU trtlxrlcr'. -uno a/l srrtttskt. l)crno. slab 6eAere n obrekovanje 6eAn. neomcjcn 6s6per$ocr t brczkontnost 6e36poAeir. ubotec.rKrJa adi brezboZen 6e'. 6eraar impt l. v teku. 2. moi Zenine sestre 6aw adi fam glavni. A€iIa. czl)()Itv(. 6Acc. Drvovrstni 6atn adv prav. brezboznost 6e. tlaka na begovini. delati zase. 6e3 paKa bniz rbke (odsotnosti. 6e imper'lekt od cyM (1. 2.e n bedenje. poscstva od mene 6et^o adl. 6eAar impf po krivem obdolievati. 6e6l|t6a /r novorojendek 6e6ewe n dem od 6e6e otroiiiek 6e6euft adj novorojendkov 6eB. packati se.Ela.) bil sem.

pa. {na adi neusmi- ljen 6e3r'Erpl|ceH. neslilen 6eslpren.qeiruw. -'*ra adj brezmeJen.pga adj nenadarJen. -DEa adj brezlese\\: 6e3AIrBl'axaprrija brezlesni paprr 6$AIt!To adv neizogibno. ma . -rHa adi btez ottok. anm adf ncr0dcrt. prepad 6e3AoxAe!|. neoKusen 6caB^acrefl. ". izgubtJenec 6eiApDes.ora adj brezlisten 6e3rutqetr.4.6€B€pM( 28 o€3r(IEeH 6o:tN(tt{Ftl 29 6€30lrropeq 6e3Beprffi.Ea ati brerobliden. mrtvilo Sen. varen 6e3onacl|ocr I vamost 6e3ocaoDer! -Efia 4di neutemeljen. -r(Ha ddi miren. postoDad 6er.oldnost 6caro6err.asE€AeH. -. zlodinec .rfl|a adj brezupen. neupravidenost 6e3orropen. .f. -Trro a.nedolien.i|''. -qlit m preslopoik. ravnoduSno.n fafi rc.di brezdimen 6eAHa f brezno. ateist: 2.-Arra adi brezvoljen 6€3Bo. 6e9Apl'ro AojM! vse- 6cr)ror. orez vonla 6ejMo3oseri. adi brezimen.:x'j.^rl) 6ca3u6rtocr/ l)l czz()lx. -'i'i|''. .rrrra adi neusmiljen. aa ad.{t||u uli lrrcr. -r|'lt m brezvoljnez 6ei&o^\o aalr brez volje. brezglasen 6e3rafteltrKo.. brezvoljnost. . temen 6€.L adi pesn Drezzvezoen. . pozrtvovalcn 6e3saaEflrocr / vdanost. Zen-brezskrben brez Dridelka 6$Aapen. 6e?. nedloveski 6e3rlreDeH.i brezobladen 6e3o6^Eseu.4orgr. adi zgo<len 6eB!"reH odj brezzvoden. -rK'daa. 6€o6srp- 6e3otrace{.G. -Jr|a adi brezide:en oe3rAejEocr I brezidej nost 6e3n3 e. vsekakor.^or adi brez\etti 6e3Deqtnia f brczve'-rie.Tua ad. oDupen 6caqaqaetr. fic potepuh. poZrtvovalnost 6e33aKoHeH blczpraven . ne delati 6esaeaeutrrBo rt nedelavnost. {rja n brezpravnost. . zmef denost (aKor Dndr ! 6e3r aceH.TE a.di brezbi6es'tareE. .ef.i3:rKoHm(.3r|AeeH. "AHa adi nenaseljeu 6€Mepeu. anar||t t o Ocrrioncl. uoog 6e3Aoi.ri vdan. zenule e. -Arra adi brezvodet 6crx()Ar{}cr / blczvodje ocatrolAyurcfr. neaKltven 6eAejHoca f nedejavnost. nerdden 6e3 ltcres. eupraviden 6e3ocHoBHocr I neutemeljenost.rr|e. {sa adj brezokusen.r6r.JEa adj nepomemDen 6€rlasajHocr f nepomembnost 6so6s4reH. arm adj brcz- vredrosten 6esBlreAsosrI brezvredaost pre6e3BpeMeu preddasen. {rHa brezdulen.[r(rcr' / l)rcr. "rrrl arll lrlczlidcn 6cxxrf^{cn. brezdelnost 6sAereH. nemoden 6e3seMjatrr r?? Clovek brez (svoje) zer je oe3seMJes.i brezizraze\ ']eiztazit 6gs3lra3trocr I brezizraznost. a'na adi brezvla(|cn dcarl^rrcrrrc11brczvladje. apatija.{'i|o.ur m brezdulnik 6e3rpeEeE.ejaven.-ry m lenuh.di brezimetJa 6esttcreH . .H. -Ald.nm adi brez mo Zganov. . pw adi neodp. brez kruha (dan).no adi teza6s3aurrurerl Sditen.a ad. brezZivljenjski 6€rpeBwK. an{a adj \edi(et.rltr ft nevre 6e3e m bot Erah rencar 6egrKaaeu.-DHa odi neusmiljen. $tb adj brezgre..s. --rtua orez mocl 6e3HaAerrrri.st 6eJraDcrc[. .q|a adi brezoseben 6c3rbyAerl.afra nesra^ili men 6€io6pas[€. nespameteD 6€iMofteq.a adi brezzroccrr 6caBo^crr. . . . . -wta ad.j ncLivljenjski.. brezduten 6esrpaEHeH. neoporeden 6e.''ttq. neaktivnost 6e3Ae^rru<. apatitoo 6sDpeAuoceH. . -3.{.n pokrit trs 6erae6en. luboi.3rpr|'teH.i brezizhoden 6esr€]re3|rocr t brezizhodnost 6€u3pases.a adj brezdeleven. adi nemoten.anrK.r(I|'oretf. verolomnez 6e$erpeg. -HJa n nesramnost 6so6pasErx. -Ea adi k :e brez. a.a adi brczob zlren 6e3o6$rlrEocr f brezobzirnost 6Bo6AaqeH. -ltr'd. brezdusen 6€s. ren I t . adj g).{|I| m brezdomec. tih 6e3i& oceH. .nrt ll l)rcr:rola(xl 6cJr{(. neomeJen 6esalumx.ec.6e3r Borllocr I nelivljcnjskost. nezakonito ravnanje oe.cHa adi nenev^ren.aHa adi brezglasen. Sria adi br6zlrusen..adj brczda men.3eH.ry rr brezdulnik 6e3_ rp6Er. veZ.rdf 6casaKosr€. -Jna adj aed. neizmzitost &3. . medlost 6e3BoAHuK. f nesramnet-nesram' nlc:l 6so6pa3nocr I nesramnost 6sor^eAetr. brezotroden 6€AerKa I Zenska brez otrok 6€AnMeH. -rts-6€o6pa3ltr& tll ttt. neizrazit 6eo6pa3eE. ano mmen 6esuMoren.pEa adj brezmereq nclzmeren 6€sMecett. neaktir'nost oe3AejcrrreS6AeJcrro rl nedejavlost. HOcT I I I I I I I I I I I I o6sr4teH 6€0r eA{ocr I gl. .tr{tr(. -qI| rr L brezboznik. zatiaie 6eoiycen. . 6e3Aearasar itzpl lenariti. -csa adj brezmesen 6€9uererKeH. razcapatec 6e3_raaDoqrbrezglavost. nezmozen 6ee4een. brez deZia 6e.

|((ck. 6c^x I /4r. -qH rn nevreren_ nost.."'-cc: biti.. zap6eK. najofz oe. ne reti 6e3vc^oDen. katerikoli: 2. 2. 2. llsrce 6eae4.r gl.t}'.ez rezultata u_soe3en. drra.. lulditi. ce @L'ilar pI zasvetiti se 6enorrua I l. 2. pomembnost oe. _2. obupan 6e3pa3 fiqHocr t. . kozcl z b(io dlilk(r 6e^. 6e^errlja. 6cayMnfiK. beljak z. 'Mt|a ^dj 6€^rrua t zool ohridska Pe blazen strv . -rin f l. nepremistjenost' razsodnosl t I t t I I 6$yMopeH.t uska. J.qu m zapisnica. 6e^exar pl iL ittpl L zapisati. beliti se.y! ar impf l.*ro Sen. 2. brus. 6e^o Bl{_ den @di Deoporeuo] 6e. pustolovski 6€.islien. 2. -Pna ad1 1. 'Aua adi neugletasmah 6eA c. 'Psa o. impl po(eti neurnnostl. zapisovati. beliti se.{He ce.4 a adi t brezpogojen. 2. tam cepiti 6e-^€3s4a f 1.napisano 6e"3yMe!f. turttqcaaT pf fam L postati vSeI: 2. trg osumlten 6e^exx.2(lli 6e^qo m l. 2. lahkomiseln miiki naslov ) 6ecnadvAHocr I nerazumnost. 6eil. o€Kfiar Pt I z3qekf'. 2. 6e. linija.nezainteresiran 6eaicneuren. ugajati -ce: 6€HAnc!tsa (ce). 2. bel.1.#fz#r1. neureien: 2 nepremrsllen'nerazioden 6esDasooDHocr l. cv'€' T imDl tam 1. 2. ugajati 6€Heolrery m pl ozke suknene hlade 6e{ra f prirojeno znamenje. zme_ t nesramnost 6e3o. bledeti. beliti (platno).ran adj beloliden 6e^olepRa f zool riba beloperka. belost. nezaintereslranost 6erDacvacH. beliavina (pod _ lubjem). vzliubiti: vsed biti. -ana ddi brezreden' 6er{vBa. -rna adi Pokoren. 2. abso' 6e3Das^htteH. liubiti. 2. kaluten kilenkoli. belota. lpaiatii 2.reufta l^ 1. 'qu la brezumnik. tel. 2. -qn m krtnrcliitk 6eagrxa / l'r)/ zv(.irre praznih rok. -inra adi neuspe' l \seenoi 2 6€pa3 II.a adi l.brezuspesen ^dv ravnodusno. aa siva glava. uso(lct).rer(}ofi. neurele_ I neriost.t. 6e^tot adj l. ttaz 6eL Ro 6€!r(opeq. belka 6e 9. .uja l? nered 6eKprja. Delocmca 6e^xh adv lam morda.trrocrt ocnosr 6espa6oreE.\isei. 6eKne. prrpomDa 6e 4 6e ar impl l. PoPoIn. zmcdcncc brez sramu 6e3VMHoca brezumnost. mreie ob Damet *iffi#i5".Jou".ro. 3. oznaten. krokar' ka. ctocela ski 6e3Desv^rareH.di l.lroruua I beljakovina 6e lrurrttt I l. 2..res.t rpu. tlxl hell. lan? cepltr 6e eiltralr adi pomemben. \pisati.' brezum-"^.ra r'u6erpbnoreu. skrbl. ne3goda.. Jasen 6eao4po6eu. zapestnica. siv. 5Ha adj pliuden 6e^oraleq."i. 2. 2..&rc . belih kril 6e. 6e. (c€) 6eHAu.re3. 3.ravnoous_ 66p6erH[K. v sln_ 6eivraeaen. . fam blekniti. -ql nr belokapec (vzdevek za Albanca) 6e^oKoc adi sivolas 6elor<pn ecr adj belokril. s\re' br. oznadevati.. 6eru<a .erft t a. bclo t{r'(. beliti z apnom. 4. rav6e3vc oDnocr t brezpogoJ nosx noduien.rorrja I belina 6e^olruKa I zool beloulk:l 6eata*rqa f bcliakovina 6eavs^aB4di bclkasl 6ea! rpax. arhmtr 6erpilen.I I I I I I I T 6e3oseE 30 6eaer 6e eflrja 3l 6eln€ 6c. pleskati 6e l|ao r? belo lililo 6e^rda l 1. bel rob v knjigi 6e^hla I bela ovca.f.6e3!a4HHK 6€3!'lr|eu. J. arh r^vnilo 6e ee. -4na adj nePreo"]l'o. 3. pega . oelezntca. oznacrtr. Eezarflereslra6€rvreuren. 3. der. -ce: belo se barvati. 6e6aqert -qHa fdm l. slt ||{}rtl. 6eHr!tsaar ltt?Pl oo nereden 6etute 6capeAt e. -tEta 4di neutoFz' no ljiv. 2. l. bela domaaa iival (v jajcu). slovit oeaerKrDocr I znamenitost. bckrlrncr'. -Mql| 6e^rr|'rap rn vrsta rlolsKe ce 6e3! ar pt bili Oegyrurce. -qrla adf nesramen.r. DonoentaK 6cape3ePaHo atlv brez Prlorz6erpaclu adj Pivski.a. D$itc(!n. -PHa 4di neutnrdcn 6$yMopHo adY neutludno 6e3yMcrBo fl brezuJnje oe3lMcrDvDaar 6€3!ucrD!Ba.'r a adi nezagos' *t#"*r*u f nezaposlenost oeaia:oopen. siveti beliti se. znamenit. -xI| !t?-Pijanec. -ce: bledeti 6e^eer6e beljenje n fu.zrbeg (turiki Pte. lam cEpljen. osla.3. nt 1.notes 6e^exlTa. 6e3o. zaznamovan. 6e^ear impl 1. 6eNei. postajati bel.llr crn_ Doniien xoBII brez rime: 5." . vol. svetovlianadi ski. niordmiStienost tati:. krooclpeAnua I nereq_ kar. r'lpno na aen brt'zumen' 6e^o . El. 2. 6. \zdevek za izrazitega svetlolasca. iasen. ptica z belim perJem 6€AocDercKr'r l. belo$ozdje(xAoAeHcKuadl ocrFn. a'Ia adj brez' 6eA. -^qr z belec (dlovek bele polti ) 6e.

-l)rcz(lotnko 6ecMnc clt d/i ncsmisclu. brez poleta m L vragi 2. rel pridiga oeceAmrK.6ec(p![ryAo3en.dj brczplacen. togotai 4. iarak. neutemclicn. 6ecar obesati..-qxt m govorntK. tazttz. oei. 1ma adj btez nadzorstva.Bocr I brezkond[ost ina adj nesebi6eo(opnceH. -tna adi brer obziren danost. nepovratno 6eqrcrpertet|. 6dcn. -\rEE.i brez vzroKa. objesten. nekoristoljuben 6€qrpaeH. frizersKl 6ep6epcaDo brivska obrt n 6epe. 6ecnoEparetf.) bombaZa dja.-slr adj brezpraven 6ecnlreAeaeE. -1ug. nasilje. prisega nost 6ecav n krvnik.2.6ecKpajuosr t brezkrajnost. lzjemen. 6epoKy*mc.o.q . orvJall 6ecruK. fig tas -ce: ljati 6ecerBe obesanje r 6ecun€ I vislice 6ecKaMares.6ecqear bnpl besneti.neutemq rJen t t I I I I t I I t I t . Jarovost oeqrc^oE adi brezspolen. 6ec[oKohraar tmpJ yzlrelnrrJatr 3 Ma!€rlor:skesloyeLstd llo?3r 6ecEoaes€8.Drezobziren 6ecrqraaeq.i l.di nepqmerrjlv. r 6cp6orcrl. lez. s prirojenimi znamenji. 6epar itnpf L tr9^tii 2.Tf.d! r\epislransKo 6€qrpltrc4racreE. -^sa adi neome jen. ne sDoten 6eciououren. ffi adj pristran (ski ) 'Jeoectrlrrtqln|en. Drez pnmere dectrpryI[eH.trli ('neaejatise dcp6cplr hrivcc. --ura recell. ten.-un rr ncsmrtnik 6qcMlrrtrocr f nesmrtnost 6ec. donosen 6eporfien. . gG vorica. odvodni kanal fuoar m arh listina. stekel'.3Ea adi Dekori. oeDaqKa zbiralka t 6ciraqxr adj zbiralski 6cp6n / trgatev.AFa edi rcpd.\. lattt rrrnt. t +9qer gospooar-qoDra 6ecKpu eH. -*ra adi brez'kri' sosDoornta ^6ecosl len. rya ad.troKola\ brrpt vznemrrlau 6ecooKojsocrSec[onojcrEo l. steklina. 6ec. zanemarien (otrok) 6ecnprurepgrt . razbrzdaDost oectrapn eH.a adi brezobresten 6ecKapalarelreH. m brczpotje. nasrP. adj neopo.JBaadi nemiren 6ectroKoer4 6ecnoKo[.wa adi nen* eelen 6ecuprrymro adr nenaEelno. . anlla alj brezraz' reden 6ecKoHe. tobaka. brezizhodtrost 6ecn areH. fig breaznoden oectrarnqa6ectra*e t. brezpoten.besnost 6€cHortrja I steklost. . -'r'& adi Iam rG 6ecKpaj m brezkondnost doviten. -Jua adi nestrankarski. zapra'r'' obesati se. neumnost 6ecMpreE. rl nemlmosl. -*llt tnctl 33 d{/l brczdo 6eqrprqmeE I {Ha adi nezalester' 6ecBeces.Zetev blato 6cDdu r /dfi nesnaga. -ftua adi gospoda. steklina. 2. i. -pHAadj \@p6 reden. neosnovan. neqvomen 6ecnopos€H. jezen. cc 6ep6arar ifiPt sc.Aer. -4ira adi neploden.pna adl nesporeo. -rua adj brezpredmeten 6ectrpeKopeE. pridisar 6ebe. dobra 6ccKy(rrl|x.zanesljrv. -un r'r hudomusneZ. 'ra ad. blatcn 6cp6srr! cc. 6ecBecHocr nezavest f 6ecDeqrI nezavest 6eceAa I pogovor. -w ad.zastonrsl(r 6ecnro4eu. 2. adi nezmouJtv 6ecrorpeErocr I uezmotljivosr . -rtn.Dreznrben 6ecromie.6eE(tr. zaJezl_ tev: 2.raB 32 6ecKpluYAosfiocr 6ccny*crr 6ecKy*crr. brezhiben oecnper eAen. nedosledno 6ecuprqrmroqr f nenalelnost 6ec[plcrpacno a. vsebovati:3.-AFa adi nepre' gleden o€cqrecraso adt neprenehoma 6eqrpnolrea. drtati. rabelj 6e {6|taB adi 1..i tepovratren oe{norparso 4l1.cHa adi 1. -ssa adj brezkonaen 6ecKoge. brez poti. govor.as m zbiralec pridelka (sa' itd. 3. borzni 6€p3ujaueq. norost 6ecKplnylosHocr f brczolrzir 6eca f arh obljuba. I brc/donrc(. retorika 6ece[.quiimuo r? govorni5tvo.a adi ne' znadaien 6ecxapdxrepnocr t neanalajnost 6ectqaceri. . neporabe! 6eqrcle3socr I nekoristnost. -Hqn m borzijanec 6epuker nt larr obilje. "Jua cdj brezkonle1lna den 6epfiftereH. zbirati: 6epH w! pamet v glavo!. dekret 6e. Pegav 6errr nr l. .. -rsSepor(yfruqa -BHaadi brezkrycn. predrznel.obe5enjak 6€cEr o z steklost. sten.{trl cdj govorni3ki. brezkondnost ren 6ecKpBeH. 5.znemrrl enost oectror(oJtEa. -flIa adi I\m ne' snalcrr. 3. nabiranje 6eD3at borza 6eiearicxr adj borzcn. brezkoncen 6€cupeAMereH.teE.. nepartijski 6ecuares.pEa a. togoten. Dridisarski 6eie. trizerski obrat 6ep6epcKrradi brivski.qe€. preselen 1. !ce: zbirati se 6€peEe i trganje. absurdcn 6ecM[cleflocr / nesmisclnost 6ecuucaurla I ncsmisel. anemi6en m. -pP.slaboten 6ecnopeu. flra zdi nemq den.THa ddi ncsmrten 6ecMprEriK.orcxyfuiHqan. frizer 6ep6€pHxua I brivnica.

sramG sramotiti: 2. ne@e|$o sko smolmo brezciljnost. nesramnost adi draglu.6tapaaa inqt biti' im?l bivakovati' sc 6rr& KUr.Pa-fi... '. z.Si'n coni ker. pisalna miza 6ncepnr biser . Poslopje 6eB 6oAeH aau. nepostenost brezvesten _qI| /tt brezvest' 6ecqicrirsa imqf l."nt"" n dem od 6q* bikec (Posebno Onr". bridek arh zdra]Jilo oiropoca pl PoaPneti. gosid. er. gl.P(> 6I|Aat. bc 6sAen. zverina. -AHa nik. -AIra adi brez otroK' *l.^6!r ti -M m hist.6r. bil bolan olorcr$flJa. izzivae. 6n le.j1]..rvDcrEeH adj brezdften. sramotcn 6€cceMeef. 6uAe. lanaLnr nisem mogel Priti.E. 6rle IIIem imeti za norca.r l??pretepad. slabost 6€cqecrxe. 6n.lracrr. oecqecrar PI rn brez modi inpt skruniti. Trg 6n JocyBaimpl od 6t{^Joca srehkost. -lxa adj brezdirnen 6cc. 6a oH _ 6rAttsa. zlveu samad'v brezciljno. Potem ko' oder.skrl. t ne_ osk. ornl?. . . . 6ectrpFn&ocr brczvzro'll()s I neosnovanost 6ecpauen.uDiti. nesramen 6ecpanmr. 6u. 6u. -ce: titi se 6€ccoApt<aeE. deianie. scena. pisarna.onetastiti mod. u".I I I I I I I I I I I I I 6ecqta. .ra bivolica f 6t Japi€ t z€li6Carica. mudilec 6nK.{docr . velinik turSkega vojasl(ega biti (od glagola clar) ( moz) odaelka 1000 6'. trA. nccvctoa ric. Sport Palica. PrejSnji . 6e. tid. 6I.ftccqeHer. biti (bi' idm). PoaP 6rao z gorski greben niti sla'r'ec. Nrvotoi< 6ecrrara @dt neznano kam adj btez6ecrpacreE.AIIa Mt bfezvseorn. staLaKtrt. -rna adi brez c\etilr. zdrav[na zel. -q'giaadi ''eElo're' ski ski. bridkost rft krrstal 5doolrm adj 1.6l|xoal| t bik 6nxoarDa I debelo drno groz_ l. rrAeH stek6rAInDlt I prihodnost. 6'r'. uluut -uo 1ecrfia. samski 6eftapcrBo tl fantovstvo.. <rla dli neiasten. el.ren. -. 6ecqe^|rosr f brezuspesnost no tutee aalv tdm slabse.fJ. 2.{Il6a n dem oo 6uBo^rre.rsa adi brez soli bre-zdusen 6eccoEeH.. Pogumen 6€crDaEros f Deustrasnost. 6ccrlcff. 2. -sja fl neeastno 6€ccoieces.6qlar imuf I l."en. breT_ 6€cqecn[K.ryt t. 6n^6i fi slavdek fur oes\ Sotorski 6rue. II .' ()s\erc Pf 6r. bivoliek 6a^loca pl omamllr. bivolarka -julij (Po ljudskem koseL: 4di 6riBo^aDcK{ bivolarski ledariu) ousoaR. arh tako da.6ecceMeH dd. 2.t rastlmje. samec. 6elolo4taar ?/ rn in rt betonirati-zabetoniratr 6ertuij nr 1.1lte6eccl|^llocr . He MoxeB aa Aol. oA 6eiep no6erePnajslabSe 6eroH fl beton 6eroErDa. 2. rirad. loPar. impf 6. stavba..6Efa t 1.6mr^ar.{Ha 4di nevesten.lrlla adi nemoden' oecqecrE.^.krokar fietr:apiwt adj fantovski. 4di taborni3ki. ( ( rl. -ulll m kon! 2.l.oecparaHHqa tz. n l. zeliSdi 6HrgD fi 1.6a@Ja. aPnendev. 6HEoA mlad bivol. {Ha adi nesPeeen. tolci se. 2.-uxa ddi brczsl-amen. .-s". gl. oei$nteu netasen 6ecuelen.'r m sl. fant. 3. Doirum ddi brezobliten. -qrr. zelrscu . 6eccd. 6mopoclTa itttpf aPneti. I nesramnez'nesramnrca 6ect'dunoct f brezsramnosl. . ncDltccnllrv occrtvrctt. 6 ^Jyp 6E^|€ I l.ii[. mocr 6ne. <ta straslen 6€crpaEelr.a vellan.14 6esap 6€sIl 6I|cep 6lc rauart obelati na veliki zvon 6[Ja. {rrm adi neustra_ sen.rB[r pI ozke belc hladc (iz domadeqa sukna) 6fi part bi (za tvorjenje Pc soinika) ori6i n raika. samstvo 6€*ap!T-a. veseliak. lM m arh NonJe' odi Prihodnji.tniri' 6eccoBecfi{K. mclar. -qrr nt dlovek brez semenski dasti. -rurm adi brezSu6ecte^ecen. ker sem 6rceK. -. DrazeD 6ec. onelaldati6ecctI. z' lis erenak.rei.. apni. travar. 6uAeM od! fam cEIo' m bivol 6uBoa nasDrotno 6reo^ap6uBorrapKa I.. kroiad za hlaae. -ana adi rastlinski blvolov DlvG stir-Dastiiica 6n laD tt zelisiar. oecEeftepeE.. 6eftaplraar. oplll 7 6lEI! adi nekdanji. zveri 2 |ig t nesmotrn /dfl lanlovall. -Pta adi brezbrez spanja sladkoren 6€ccornua I nespednost 6ecmvueq.i. mlada o"1?"n.ce: biti-se. dober iezdec doti.rrm ad'i brezcil:en. otnoo.tt'6'ntb.rcAcrr. 6raejrn ath i. zvoniti.'JHa{eccoAltt€' te^eH. {Ir nl vedlitrska klenica za vino in Zganje' HAtIA balon.6ca^crcH (r'i'qeces.-udaridti. -c'ia adi brezte' lesen ade brezsumno.6ecqoB€qer'... kanalia 6€ccra el|.

bla. 2. 6aomra. svinja. bistroumnost. iaeli ?. aesnati. barje 6^arococroj6a I blaginja 6^arocr 1.i blagor.-prra adi hvalctcn 6^aroAapE. 6Erncaar pf arh koneati. . 6r|udr'a n fom dem od 6nurKa svinjica.nrocr I razboritost.t'.l..n biftek 6[q.Afra ad. _-nra 4dl bistven. sreden oen 6^arepa3!MeH.dokonEevaii: dce: kontevati se. -Lr m tagar garJev 6uvyra. naklonjcnost dendanje 6llarorrpsjareH.fam 1. uaBpeMen 6aaroBpeMeHo pravo{asno 4dr._ 6uo€a z te cllruca.xEa adi &rt.1 toailnidar 6r!DreK. zlvrJenje 6Eren. rt!. sladiti.. blasost.opeu.> 6La3etlpart 6aa3e re6e6rta3e ctrrrr blaeor ti! den. nepG sten..idljivost 6rrcrpora I bistroumnost.Laseerre 11 slajenje. v sladkoriu kuhano sadie: 2.6ncepen 6ucepeH. . . . .iznr.e pt in imll biti sladek. pnsKurcn 6aaDc or rz blagoslov 6.6^ar(eB.rpa adi 1.. bledenje. naklonjcno. dokondevati se osrttocx t bistvo. 6aaro4apen.Tsa adj moEvaren.g(i r?/d plehek. dEtacvD ar imol a/tr -kondevati. 6aari adj l. adi gr.ie.rar mneo. druzoerul Drt 6mrca. -m lam model 6rslIrtja. kvasiti 6aaroHar(orrocr / dobrohoF 6^aAar6e r? 1. nepostnojesti razutnnost 6^arolroAen. naklonjen potikovanje 6aarocK oEocr I dobrohotnost A^as|!ar. v pc menski zvezi 6. cytnrecTBeHocT. -atm adj l.raropolrolrc. premozer.3. 6^anAa&e z tavanje.rs f.arh stama. folKloren tarsnltt 6AaroAapBocr 6^trrr^rr lt I blao^rrt. gl. biti r2\zumno -6kusa. tiveti rnikrzverrcd zvt). brbljav 2.1arorrux^orrdrll (lobt ohotcn.r(li bllgodc' 37 6aeA 6!rqe. n. Sibati 6mtre.crr. nost. blesti. sladek. 6t'r l.. Ill('rrr( nost 6lon J y. .pEa adj biseren 6ucep!triqa f wsta tamburice.. dolrsiti: kondati --ce: se orrtrcvaa. naJ(lulv Of rcapn. -rrrrr rrlj blago6^arwa inpf uiivati. razborit. vsakdanji.rpaar impf bitati. nadin Zivljenja. imetie E^aro-req z.1. blo^ti 6aaropoAcrso n blagorodje diti. 6l|qeBrf. 2. 6. bister 6aaropa3lMHo dd.1areH.O.rr. dobrodugen.6ncrpar impf bistritl' orcrpH|Ir| / L tistost. 3kofovski 6rcaap. gl.-ryr tn ptemid kolesa 6. fig neizrazit I I t I I I I t I I I I t I . gl. 6nqoan rn bid.Ir kroj.tuEa adi pa.|ar 6aaeM 6^araJEa blagajna I 6^aEJr sKa I blagajnica 6^arap ffi sladkosrednez 6^arAeEn praznik 6^ t!. strucanie 6i. sladkobeseden. zahvalicvati se oaaroAapHocr hvaletnost I 6rFnq?ap m. oblika. Zivljenjski. praticek 6''''dKd.. sladkost. 6u. Jrt gorhrv. no. 6aaror arc/rfis adi l. tig bistroumen.rcrr. pametno. -rm I Skofija 6rcK!flcrur adi Skofijski. modvirje. iznajdljivost.raropo*ru. blodenje. pranaklonjenost zen.raryn ni bot kr-atkopeceljni u s t c rl i i v r hrast d(lv dobrohot6^arorraK^orro . barje Ijati 6naro z dreta. btagodejnost. 2. 6mtocT v biBo stvu 6noE.Arr'. polikati se 6aarocr olr adi dobrohoten. prszorrlost: 2. -r'Ia adi !Eo6aaaceuadi blaien.blaeodeien l ctl -f dobrodej6^{rrr1vrrrcx. obstoj. 6^aroAapar pl in impf zatLvalitise. 2. 6.i r-im'pf zagaii.iti. cevuarsK noz za KmJeDJe usnJa 6t'9Kry'rrla. 2. pomemDen drflfie n bivanje. gost. Marijin<i oznanjL nJe oaa_roDlreMeB pravoaasen. 6aarcc oBeH adi blagoslovbarjanski. 6t.2. naslaiati se 6. Dlemenit 6^atr'Fl f-blazina mlinskega 6. stcr.ustlcrlji\ro 6^ A inpf 1. 6rr. iz.. 6^aswr impl pohuj Sevati.dobrottrlt srfrrr. 6nar<ercrao r blarenost 6^al/(v impl l.10r r.lrlugrtt 'lr O^nrrr1ru. mCsenigL Mpceq meten. 2drag. -qu . -.6AeASAeAes. bled. 6rlwr5a n dem od 6[r< bikec ol|qerren Zasanie.. DrimbSica 6ucr1'n rz lkof 6ncKyEtja. sirugat\ 6Ew. milina tua$. korobad.i od. ctrcrpsHa2 6l'r. sladi6aaro z l.-. dist. trg Slarm Predmetov 6nQ6. -rnr[ rrdi blogo. KaMruqK 6^arcra5aar(m|a I l. t oEosKarsra 6. modvar6AarDcAoBIla impl blaggsla!no zemljilde.qtrr adj plemi5ki 6^a3uer5e ri pohuj3anje. aretdn ( s trsjem) {en 6^aroc oBn pl blagosloviti 6aarrd[re r? blatno. Dostatisladek 6. dra6aaropoAEETEo a plemstvo ienje 6aaropoA{o 4dr blagorodno. v izobiliu.rar. nrt blasladkega 6aaropailr. oKrrepcevalnrca 6r'DeryJa.!ror ad. --psa adi dobrc> deien. draplemenito 6aaropoAHocrf blagorodnost 6^ag'!a impf xre talati. sladkost: 2. 2..mulna 2. bi.rar6rsop 'cr nost. {x r.

3. raz6orarnJa{orarEra f bogastvo vrat gl. snop. blested.r. zool bogomolka 6rlwe.rvao a skleda. blizu. razlivati 6^ok tu L velik kos (klada. razli.I I 6aeAEee 6/reaneein?rt bledeti 6. mrleti n svetlikanje. Ma.izbljrvek 6^vrr:au adi plevek. 2. o^yAlnrqlq. 6oraree (ce) 6lyAcrBo a nedistovanje. bledikavost 6aeAuocr f bledica. 61\er.6^ec're 6. l)(4lnslv(. / 6orarH[(. -qrr m nevesuno 6^vAeu. 6aecKor 6^ucKy adr blizu. -cKa adj blitnji. zas'getiti'. 6. plitev kroz6oroMriacrlo n bogonrilstvo nik 6oroMoaeu.llaK rr 6^s3rruq(a I dvojdica 6. 6^E3oKIIo pa36upar6eblizu po razumevaniu 6.. 6nylrrllr. 6oroBri t?. Duuva. fi Zolovka 6o6oata I murva (sad) 6060^r ntrIa t .rera l bdketanje.x. bogastv() 6oro6ojs3^nB .{uHaro bliZnia prcteklost.fc dern od o{tl3. it?tpf l.m nedistnik. 4dt neclsrms(l' 6orarn (ce). bledost 6^eaHoraf^eAlrornja f bledost 6^e\o{''. 4. 6orarar (ce) razvratnlsKl itltpf gl.lc(' 6oroAa'I adi o(l l)olllt (ltrll.rqn impf -gl (se. izliti-pljuskati. 81. Student bogoslovja . pri. 6aeFrlr<arle mishanie 6.ruzieir. 6a6o1II 6oroMpa3eq. 6oB. velik. izvesti zaporo 6^oKrpaEe r blokiranje 6^ocr!p m bo... 2.nddi bogatalki Ite 6^YAcIqYP. natii. omahnlll 6orarctBor. I I I I I I 6]11|rrrr!. -!rna adi bli'nii 6arrr<er6e tt priblilevanj e 6^s. itupf Ptiblitevati..e n povracanJe. blcSlav 6^ecKot n1 blesk. 6^r-r3oK poAsqHa blirnji sorodniki. brizgniti.B adi siiaien. 6or(e. an"" 6. 6orarcrBo pl netistovati 6^yAcra!!a -im 6oiataar< m bogastv().l pafi prav zares! bogmel nik 6^yAHIdIa I nedistdca.{ecKor 6^ecr}n ifipt gl.al5€ a pljuskanje. meketati 6aeeEe r? beketanie.6a6oreEe ffio. 6. sedmini) darilo ieninu fiivom ft 6^iA[ in p7 bloditi.agu . 6(. raz. sen 6^etdvra impt pesn sariarlti 6^cH!tsar}e fl pesn saniariebliskati (se) 6^ecKs. raznte 6^yAeq. zabliskati se 6^ec'rg'' impf od. skupina informacij. Plehkost borji volji 6. 6.a.Ko'rri oaeurrlr(a iftpl svetlikati se.uor adi bogat 6oraraul nt bogataS vratIllca 6orararuKa I bogataSinja gl. blesdati.' razvl:tlno zrverl IATCTBO oavAcrDlsar6€ a nedistovanje. razEat. skorai 6. bljuvati Arye imif 6avert. Drazen 6. 2. lapuh. -quSomrll|ntt Zivlienie v razvratu bogalin-bogaliltkll povracati. tudi 6Aoruryp 6^nrrru(. kroinik molec.n 91. tok.ot murvino drevo ffiot3''Ea. svetiti se. (se) 6^u3rHa f blizina c#ra impf l. 6^eel!e 6^eKEe pl zabeketati.a . iz$irati. vreti 6^ncK impl pljuskati.Arra adi nedist. ketati 6^efl rn pesn sanjarjenje. zame. blokada d^oKrtpa pt in inpl bloktuati. 6ouua f cula. blt'dikav 6^eartKatocr I bledilnosl. sijaj 6^ccKorel6e r?bleslanie 6^ecrorn inpf blesdati (se).6orarcK( a(ti h(rgllltlSki 6aljtlrqa I bliuvek.llr3ola I blilina 6tzty adv 1.2.m impf g).6^yAcrB!tsa6. ltr) & m bot nrt liiol 6<r6e\m bot nri fiiol 6o6oDuqa I prekla.rr{crcolo i. lrogrr 6. 6. 6^nrul!tsa pf.t kroznik s k6 (Dri slavi. 6aecKorE 6leurrer6e n gl. stavba. vati 6^rtq.te den od. oddaj. prelivanje 6rvrcl(ot m gl. nedaled 6ttcrre. steber. adj bledoliden 6rce impt beketati.a 6oraree (ce) irl1pl bo9 titi 6^u^ld. imPf (kobilica) potopltl se.uaotr5.60r^!'l''. sveZenj vraten 6oBsaAaK.{ecr(orel6€ 6^e'J. bogoslovec. -f-ovellKr AeMa 6oroltoMqa Smaren. 4q{ t bogomrz' nei 6or0poArua t bogorodica.rur z iurek. grme6avA fi neiistost.bvA n? deska za mesenje 6oroM[a n bog()ntil *-ruha. 3.I \ impf gl.ra 6oroPoAlxla mali Smaren l. siiati../rli l)r)[lllx. -qn nr dvojdek 6o6or[Ja I bobnenje. meke- . dreti. 2.llacKHrc n^il fi||ll blitnje gore. bog 6^U!try.pf. razvraL .ta necrslovatl 60r.r(r (ce).reanrftao 7di bledikast. meketanJe 6aeKa|6e a gl.rrlKa '' 6^lrnrre.rHrrrH ( ce ) iTnpt rcje]Jati clvoidkc 6Ar3oK. 2.r'1l. svetiti se 6^ec[e pf l. -qt a gl. nedaled. pljuskati. brizgati. Plehek. razliti.. Itg kipeti 6lrrKar6e od 6. 5. -ngl rz l.18 6AocrlTt 6AYA 39 6oroc^oD t I I I I I tiiii-i^a .ryA'Imqer6e ?1 6omratrlK. 4. 6oB.. 2. zvezek 6^o&iAa I zapora. beIe'nica.r-yrrarocr I Plevkost. uliti se. bohotna mladika 6t|Irx impl l. impf ljusniti. motiti se. zveza drtav ali strank. 6omlrrvrra / trrr\ lx)gnlllll. panj).recoK. furo'cuyla pf. 2.6ora! . stanovanjski blok. 6or0cloE fi teolog. ra? livanje. .

en 6o. Dlasiti se 6owxa f dem od 6oja barvica 6orErle n bojisde 6oJ.lo ^Ir r ac. -rgl r'? bogoklet- 40 6oJa 0orrArcI d0ll lx)hr.gov 6orKeEeE. rtd clltl Ha barva glasu. obar. 2.uE in pf trebiti bolhe dcla slona 6o6a I gl. bolehen.-. oojaroija 6oJaprMK. boded. 6oL. rana oojuAscytrar6e'1 6o-ae[turB adj bolehen. 6ojocyBa pf. 2.ura adj bolan dorrecr I 1.suarr fl 6orq 6oKoDrr bok.ps impt spodbujati. boks.rprewe. rudi ooxjo. -nor adj bo jadiiv 60lr|3^nDocr bojazljivost nav I 6oaell. I vrsta 6orIIaB5o^r@€B @djbolehen.a. 6o1rl(a 6orcaysa-impl bolehati. bolni3niten barvati. bolezenski do. 2. 6otlr'r.lport pika. -rgr rtt bojevnik. 6oj . obarvati. bolehanje. bolc6oJoi!^rtr.xeM adv. zdrveti 6oAlrlBa inpt od 6oAJIe 6o. boZica 6oxJar. trpljenje .lrl Jc pravo bar- 41 6oM6apAEpa nlK 6oroxy^crBo t1 bogokletje 6o.ka.8 a. . boledina. vod€na barva: 6oia rl vcrr. zablisniti usnJe 60 sq -qea n krastica.|xla bodeda Zica 6oAE. stran 60 cKaB adi sijajen. barvati 60 cra impf bliskati.6oaeurrrfia f 1. rast. Ha 3Bvl(. 6or{aqar irlpl beracr!l 6oxjaserse r beradenje 6orKja{o I beradica 6oxja. -m m bozar.6oaen.adi bozji. boleti. rn boloik 60 l|rqa t bolnlca.BoAHa 6ojc ollnotu.rpa impl boksati.dj bq.I(jn. so{uten oortArcr ty' pobarvati. qu rn bierid 6or(jatm. dujee. ce 6ojar inpl bati se.o.w adi bodljlv. sveael umazanrJa.lsaoca I bolehnost. sftrgrr. boks. ce rroKaxa Bo BucTrrcl(nlll 6o^e€. izmedek. blesk 6oKc.e n bodenje. 6oM6o^cAyDaEe l? 1. roa Hee 60A6ojawcK[ adi barvarski Ka 3a YMI4)ar6etO ni tako 6ojKor m bojkot hudo 6ojr(ordpa itn pf bojkotirati oojHrnq . boledina.at €. baje. 2. muka. impt pG 6o/utrqeH.KanDo adv bolestno bardirati I I I t t I t t I I I I I I .lfu|aadi boziden 6o. bomba. 2. buzdovan 6o3e . rrHluro lre ro 6oae nid mu ne manjka 60A€r(. menda. krapa bolehav -u{ 6ojrm. bolnilnica Sdak jEa adj bolqisni6ojoca. os.nfl adj beralki 6o. 2. bolezen. 6ox^!'( n. postava. . trh.. 6o4!ara vlzem 6DDo ja nparu iz muhe 6or. kaKOr pravrjo 6oteMen. vojni 6oeEe (1) r barvaDje Eor(e(. botanski dor(eqrEo & boZaDstvo.{ tn . navroezen 6orecrreE adi bol. or fl gl. bolezen.govno 6oacKorm sijaj.. 6oeDr (l) ru boj. bG 6o.K!da . lesdilo za dci/lic: 6(. prebadati. "M adi dozdeten.Eoxrx( m bozid 6oxr^aK. Ski. konica.anie 6oAerf. -Apa adi buden. 6a cyM! odlilno sepodutim bolczcn. 2. 2.I(Iua t lit bocinia. bG 6ojaJan. zasijati.6oruou<.6orcc/roDtrJa 6oroc^oB4a. 6oAar impl bosti.roDeK boe i[ dlovek ''x 6()A 6oAoDn n 1. 60A r.nti stmsr barvanje 6oaeltrr(af flrd bol. Yoj. -Baa adi arh pob6 . bolehav: 2. bitka 6oj (2) l. blested. 4a z bogoslurie: tudi 6oroc^vr(6a 6oroxvaes. Me 6o.roDeqKH serai (viSinska mera).arstven. boded 6o.qlr6ojr@a m.Er I bogoslovje. Yedrost. zbadati. nadstropie. bo!tvo 6oere (2) z strah 6on ce.rBa KpaBa bodljiva krava.6o1ltr (Me)./rr{tr(." iidelovalec.ur 3a6or vama zob me boli 6oja$rja. .bMen pregraja. prepat lon ltrtr 6oM6a t l. aA6olrll. 6oKcorn ft 1.rqsa xl. zbadanje 6oaqao n lilo 6o*recr adj bodidast. -^Ha adi-bogokleten 6oroxy. dek.-irr f bojazen lehavost 6ojap r'1 gl.ot kamilica klic 6o^Ka I l. barva. (Me) fu^ar inpf J. 603 6030. 2. oor(lnoT 6olql' m Dot navadna po tontKa 6o. poikodba.tq?I[a6oxlpul(a I tot maK 6$ m bot erni bezeg 6osa I boza (piiada iz konrzne moke in siadkoria) 6orawja.!E m mavrica 6oxII(eH.soda za barvanic 6ojapH{qa6ojauiNflqa I bar. . viSina moza. iskriti 6ojocfla$e n barvanje se. 2. -oT m zbad. auiednost 6oqr.J'Dadi 1.-uu m loneena po. budnost. dilost. -JHa adi birjni.6oM6apAdp bombnik m pusl 6oM6apA8ira?f ia impf bomdo^c. hrab' nrl 6oAlrocr 11. bogoslovnica 6oroc. tolka 6oAap.Ha ABa 6oja IUSa V OVe naOStrODrr 6oJ4 6on I l. zvc. turdek -ce boksati se 6oirnel 3aM.. 2. Spolt 6o^cne.prodajalecboze 6Gaun Ega I todilnica boze 6o3Aorannr kij. €MCrr r11boljge 6oLBa I zool bolha. vizualen in akustiacl vtis: Mpcsa. velika v!tl oojr^rtcyfto i rnpI bar'. boksanje. .6o^cEarpl l. +r| t'7 barvar 6ojar&^al( rr1 barvarski po. izvrzek. dIl 6oAC. .e pf pognati koDja v dir.

bombastiden borovl trsKl s||rr. bojevanje 6opeq. kozlid. (]lrtx l BTop[ 6parvqc^u prvih 6parvqeAa{p8Tv'lc I Kll t . rokoborba: boj. boia like (nar pes) 6opaErJat strolji fiiol adt disede Po 6ocunolrorb roKooorec 6oDaq tfl borlvec. m bot bG 6oE6aH: 6oH6dHa . oe-etuveea brata srn. PIK 60. I I' bradat. Iam 60 r Aa(P Prazna beseda 6paa. nekai delati. 2.tvBa ir?pl od 6op. npaH opil_ rviean otroci dvch bratov' sdster ali brata in scslrc. 3. tm 6oqr€B adi bodidast. 6orcar inlrt buino ta' razviiati se s!i. bradavidast 6paAar adi bradat opaAla / bradlja.a inpf bos hoditi. koruz na moka.lcrrcr. 2. 6ouaSortro impl l. rva6oia. J. [i8 nagaiati 6otrKat bodica. 6ocu. opravljanje ne' aoi. zaie6op.leHBqHo. mesanle.ro6oArreana 6oP boj 6a narodnoosvobodilni 6op6e adi bojevit. sesek iie. 3. 2 nepodkovan (konj). nri ploievinasta dirnrra cev za fulezte Peti 6o-pltr|a f borova trska.sapcKn adf sodarski 6o.u im:Pl l. ('(l 6l):rlllll" -mokica.impI Potresh (se)potresatr (se) z moKo . 3.rMe6en bratenle.-pur ttr borec. rI.r/ obristi z borovjem 6od. -qltrsa n aleln oo tJPaR 'mladid drobnice (ovnid.rKa.?r bonbon ooH(roKrCpa bonboniera" I 6oD.6ona6iul nr bomb65 bon. nagaiivec 6oiKoDxr adi-bode6. He l{eaeMe 6paruuo co te6e ne lazumemo se.rKa f 6ocn[aSocKa t dojka. trn 6o4Ka G6oqraq n.r kdor PriPravlja. -Jryr /a bratomG rilec 6paaoy6ucrBeH adj btatomc> ren 6paroY6ucrBo a bratomor 6parvqeA n bratranec.' liivec: 2. borivka. draLiti. 2. lig ne kesa dela.!6sD.2 dregniti. bojevati se. -ull ru vrtnar 6<tav!. moKar 6partr||aprt||rla I Prodajalna moke 6paruno t? moka.rn hip bratec op_aroDr[IaI b"ratovo rmelJe bratova zapusclna 6DaroK m hit bratec 6'paro. dilede Po Dirien. -I{ /r. li8 ponagajati 6onHvBa6e t? vooo. I sod. 6oHoBn n 6(rtxrD. bitka.t||)lnrnrp . -qrra ar.vcN:l l)lillll llcl 6parqe. -rrrrEl 6r)Pnflr)Bl|xa ddt . -Er6a5osB[. vojscaK 6oDe{<x4di bordevskr 6oin ce. oDoren 6o'[ adj indecl Lrh praze\ nidev. rastlinstvo 6oraHrqap tn botanik 6oree. biti brez obuive. smc lenlca vrt za dinie in lu' 6"". ce tupar imPf l.rfllta r| bt ilt('c 6paqerr. neveden o6radanie tuoal. ca etEa Ha 6paufloro sprijaznil se le z usooo 6pau{oca (ce).te. ranJe lt sklttttt svctr 4dl naso 6oM6acmqeH.sapcrBo'' soclarstvo 6ottDe. baiitjka 2. 3. fig nepodkovanost (v 6orski I 6oD6a f boi. 6paffsocYDa (ce) pf .or< m bot bazi' lika.'..rBa soddek 6oqelr. 6our Paoora Prazen tr'ttd. usDcvati. rokoborka 6ocoraSocoruja I L bosota: rokc tuiatra adi borivski. -q€ adj I' boten.r I bratoljubje 6paro!6neq. kadca 6oqBap m sodar 60. meialnik (Zlica).6opoBr. bodiCast 6oqHe.18.t I i i l I I I 6oMOapAIrpallo 42 6oqa 6oqfta 43 6paryoca I I I 6oM6apAnltar6e 11 bombar-(li. otct(. 6orl||ar pI I zbosti. r. baziliki l. njiva za dinje in lubenice 6ocraHuHJa. 2. {BH. rokoborba. qor adi t. rvatr se 6oDsla. kraj 6opa.f. boded 6oru€ Ka I bodica.}.s(' stridna. velika brada 6paAHqkaI defi od 6PaAa.Jri 'an malfra n 6opaBer6e l.rkr'rrski: 6paqHa AaoJl(a/nK( 'll\l(l Itlll' 6paureHue fl ltil. 6p?l3prnaua t KUucavnrcarsKa ctelavmca 6paDalrcrsr adl kljudavnidarski 6pa!'cK adi koltrunov. 'xor ddi borov ni papir 6ojrrrrrnrrxa-6op1u l.ll . ovdica.2. ovnov 6Daa. .mesati. zbad. kostrun 6DaDat kliuiavnica 6iraBap n kljuaavnidar. t den od 6o.sapHl|tra I sodarska de' lavnica 6o. zba' dati. m I. tig tiveti v uboStvu 6oranrra f botanika. obradati 6oc[^KoB adi bazilikov. -a\u. borben: cEAatloJnamoc 6op6eHa 6oD6enosr boievitost t 6oper* n rvanje. 6parr. kdor s irt llrrnhr smolenice. popotnica (rivc') 6pa Hap ttt prodajalec moke. Poora' timstvo 6parnMri ce. 6P RoR'l nt oven.co . 6paDn. trobenfa:-2. bos. dovoli strokoven.rei6oclr-. bosti. -IIu rfi sFscrcar 6oPJe Pgt 9o! tnbqu in nf lam dolgov^ti 6op.r 6ocranor ta ie kondal svoje 6ocra$rurre fl avgfi od 6<> craH vrt. tesarska sc kira 6p^Aecr adi gl. rrireH(apHo (uapeBHo) 6pa i' so Dseniina.rrturre Ka 6ocr[iRoBa Sopek bazi. boriti se. ry 6oDala Ka (^axmra) I KunaF 6opvrnJa adi indecl lam dol' iica. benice: skupno ime obeh sadeiev.i. 2. ce 6parmrar imgl bratiti se 6pa'rKo. aBtd rfl tam dolg 6oH6oEpja. Knrz borilie. opaAar dqadilgi'di m. kozica) 6paAa I brada 6DaAaBnua bradavica I 6pal3flrvan adi bradaviden. -rtri t arh 1. -. borba: iapoanooc. vrednost_ ftrPj(. beeva. 2. ro 66Pa.

nereo 6pKa. rpnr<a oprrdAa t brieada 6pEdAeHadl brigaden 6pnra46p rz brigadir 6pa jdEr a? briljant 6pD J. dvekad 6p6opcr6c l. klepetati. gneQ. gl. mesati se v kai: 3. breme. .u. pregnati.l prismojenka. hrumeti. blzicl. napenJause. pr€dpraitrik 6p'd.raa adj brzostre 6p. zalln. . stenostat 6pagcr J hitrost. breg. zadiranje 6pe& nu adj zbadljiv. prihodnii WAap m brdar.-oBqn m jokavec.i 2. f 1. zadreti se na koga jokanje (o 6pese.di nosed. -t|r! . preganjati -cer goniti se. n \aglica. njava.ra r€. prega[jante.2. 6psoMerKat brzostrelka 6p308.ol -kaj venoarr . poaeli neumnostl oprurBKa.2. -qoDE fi britev 6psqaq m brivec optrserEe n britje ootrat! KOVaIl Se len -dati.gonja.rulpanJe 6per.. z.Ee.Frcrsr adt orulanten 6ps t'f. blebctulia 6p6Nt. -rtrr rx l.uKaz.a irnpf briljirati. z. n l. nrum.r m preganjalec.blebctinj('.a ft.{&a z dem od 6pwe.[m pesn urDih nog 6p3omceu. zEodnja koruza.n hitropisec. pogtatj.inpll. metljav (orrca).(zacucenJe.bela lisa na glavi Zivali 6ptrrner5e 1. gorski potok.6p3aK2 pl 6paHe vbrizgniti. 4.qrura nav pl brn (uta. bot breu.3. naelost 6para I r/d skrb. Zuborenje. tj. 2.eroTErgcr bregovitost. precftatr 6peeEer?rukanie ielena 6per u?i lisast.l' l.sopihati. aeda. govoriti. -um adj 1 nedaven. 2.-{E . -(o tivalih) panu se 6p.konjska nga 6plo5pry adv hitro 6prcB6op@a !. brisati. turjdica: 3. bntit 2. nuino . Dreartanie 6plorrt.tupatl 6peBa|6e6pea-Tar6e sopenje. {'|rtltt ttt vol. preriviroje. 2. jokati (matnnlotrocr) 6peqKo. zajematKa. gnati. Kunalmca opKal{|qa1. 6pe. z.. 3. adj blebetay 6p6^[Deq. spoditi. 6peMena 6p€Nd€xr x<eBanoseeazenska Opeueuocrf nosetnost 6pec/uxa f mlad brest. gl.brizganje. Sumeti 6p6yrnxaI kozji. alovek brez ugleda. nabu}16p. zadircen 6peFe pl zbosti.hr llso rrrrtlclu 6p:rr1. mesati. vbrizgati 6puryaa impt od. koruza. gl. lkropiti. fis qretr.p. DOUmntca 6pNrDKo..6wne vzbrizgavau 6p3oade hitro.3oM9ren. DoorsKau 6pro-raJa. octlatr Komu l(al.8: adi. zgodnia vrtnina 6p3arra (tra) ddr (samo v zvezi:) rra 6p3arra na hitro 45 6p/rDocx I unijG":j*' DOVIIOSI impl rukati (o 6p_us!io. 2. hribo6p. slap 6p3lrx. prismoda 6p^rrDocr. zallvarnle 6wE!. mazat| 6p6ermraB odj rrm..[rxo. blUnji. ovdji bobek. klepetanje.a inryt onedejati.xse. prrsmoJenost 6pka impf I. . 6peroB[ m l. gnati se. 6pKasrqa 6p. se. Slrol> rjenje. glavdkast greben pri tkalnih statvah 6pAcKr adi hribovski. prepoveo ) 6peaa6p€Bra 4pf . 6. orollavKa 6prclreE. hrib. -Br*r n blebetaa. begati..tdi 6p^awr ce noreti. bres tl c ""f:li '* rn lisec' lisast roko 6psarru[a5praEe l.f-mesalnik. bivol z lx.iFrer. sum 6p6opu impf l. II aql(o 6ryTfFq(3 6lrecr. JrgpnsEoJen.zbegati. izdelovalec brd 6plgrro. brisanie. urcn 6ttrr irlrl hilcli 6ploJ. 3.1. dvckad 6p6^g!ocr I blebetavost 6p6^o.seBn. 6pelt.h soprnanJe. belo tiso ne 6p€a I 1. listnato drevo uniff I nabrekniti. zmesti se. obala:2. zasledovalec 6pxrrelt .6p6e|Eu 6p6etDf. 2. impf . in24 1. goniri. brdo. sla- I I I I I I I I I I I I r . a drtanie. oditati. 2. cunji.lllritcr. 2. cunja. te$oba q.. maJnnln orroctn.. gora. hiteni nlrenJe 6psr^ iflpl brizgati.1.1. -THa6ptI Ja. 6per. 6pecje m ool brest 6pecroB cdi brestov impl zba 6pry. zauvarr 6pirar6e ri. blebetati: 2. taljenje.gl. -rqE nr blebetad. zmes.@u. motiti. medjavost. l.nat pes Zlaouor'arvKa. odli 6p[s.azan.rr brzica.{DrIr| m tam gizdaun 6pm!a^t€ I l. metljavost (ovlja bo lezenI 6pire. tig t&a\a._ 6pecroDn. gorski 6pe!5pejl intei he:l r. 2. €BEr m slaboumncZ.tr'e. -ul I zmeda. pomivalka.a t bot turseica. predDrzuntK 6pena adj brenv 6peKl{Ia I Dot brek. oet sratev 6pAo s l.Witi. hrib 6perro 6peroBln cdl bregovit. hriI 6pr||rio 6p(. 2. teKantesem ter tta. +Bry rc tarn pris'JJ:od^ 6p!.e. dce: zadirati se na kosa 6peqareSpeqxa*e n draZenje. 'l 2. vpitj. ropo$av 6p^rrDer6e tudi 6p^aBeEe r 14 norenJe 6pAtrBEce impl. umost. Zuboreti: 3. bla" ten ra 6D6eErKo umazzlnec 6i6aasmta I Zlabudravka...

imeti 6n *r imnl Sumeti. zgrban2. Pami. 2." ' ropotati 6yAa {flt{a f neumnost.io m l. 6pojar imr'l Steti.urelka. hudo 6l5ap n sviloprejkar kailjati 6!6apcrDor?sviloprejkarstvo o!tsra. 6y6merre r? bobnenje. razbijanje lran 6FHe . ||0r-6!6oru irrpl bobneti. pehati. 6yla cr. tig vtakniti q(a adi ladijski 6Do se 6poen. 6!6FrKe. tlovck) 6poloqru / l."'. l. sKl Zebeti brodarstvo. Sariti.6iicn irzpf brusiti 6poaapcRr. osla tucl adi ladijski.6Yr't'lt3. 6P6eurKaB6ptp:ar brstia 6Doa ( l) . impt sumeti. 2. ^ecr zen treen 6y6asKaI gl.Je r ovlrr (xl 6v^l /ta vcllk norcc nle {'. :ce: lIaDov uoarlu se 6!6a f. brendanje 6por. delavec v ladjedelzoliav 6Dvc-nr bnls.Innla I l. ps raca. 1.svilo.6!r:ap[ja.qorpaAu^Efre tr ladjedel6dua*e n od 6pua (ce) nica opoAoaoM m brodolom. 6y6a. 6porBa t bron aati 6iror$eH adi bronast. " . 6U6a impf guliti se. !iti. gost. modan. vzkipljiv. breniati. -u4 Stevitanica 6psKaB adj naguban. porDakati...3u ?n anat ledica rost . leletonu. lig 6p4<a (ce) impl gl. 2: pluti. 6Pua 6pu€|'e n od 6puKa (ce) Polom Eeq -ry! 6pqmc pt l.r Itevec (priprava. l pahniti. /rg poreparl se.a lipt aumetr. tolai. obiranje ad i gL. znacaJnez 6y6a*epes.6p!}I. skr . gneda.I I I I T I I I I I I I I I 6p^or 6D^or. -ce: 6yr.rr| ce impf postajati mG -nik:. 2. II..6yde. -e I vrsta tambubaiem. 'broditi. 6prurlra izl od 6Pure bronen Dren6pM. pretep. tepsti. prebu- aicxa iint L l..a metulj sviloprej.wr adj od 6y6a. -pua adi bomba. ste(ce) inpl od 6Pt\Ee 6purila vilden (ce) 6poeErnr6poj@r t Pl mG 6pqa^Ka f ropotulj ica. I norec. 6oolur impl 1. ace: prericen vatr se 6psrc pl zalumeti. biskati. zabrendati 6yDKar6e rr l prerivanje.rlH rr neumnei 6yAa a. 6poean tn gtevilo. l. -3I| tn l.rKaI 1. 2: fig dvolidner. rodni bat. eotti: 2.ittlpl brstiti.r . suvati..li.'t oyAIIIe la buditelj. broo 6pcry-. obirati.a impf od. brencatl 6pMr(arle tt Sumenje. 2.. -eKa .. bujen. ddi bionast 6DoH3oa danie 6ionrca / niozoljiek 6DM. neumne.lxa 6yAa srl{rKa rz.. smetisde.6VAa^n ce irlpl .podcti. 3. Ic pa Ka 6!tsaEe fl od 6!tsa 6U''IKatmpf 1. ropu[nltr.6yAa^r x. +*nsa n d.f .. 6poAapcrDo flllila impl I. 6yAeH. gubatise 6pqxo / tl ho. 'mrsaiti -(aclo). spodbulevalec 6yArocr I budnost. diren6\futr. ft bombai daj. -ce: fis vtikati se 6po. bpop. dujed 6!6per ledvidka ' 6yAer6e n dramljenje. 2. 6y6ora I svez koruzni kruh 1. uctarjati.Jdadi ncumcn. ^rlqe^rlTe6DMqar tebele bren_ 6pom(aaSpoE tqaa Qdl mc zoliav diio 6pcreBe n brstenje. gnojisde dem od 6pu'tu 6pturr. PG momarstvo '' -tapliatii 2. 6]tr''{e preJKa 6yBra. Itg truditi se. 3.n Plituna.em od. nagel. pomo{iti. zool 1.3. uoanu. tto vonrl ncumnostl ke. 6pyro8t. nerice (za spremljavo) 6U!3. 2. sviloprejke . suniti.r 6iryr. bronfen. brendati 6po-IIIe+ ?t fl 4l ltevec (Pri utomKul 6poj. nabirati. dujednost 6yeH.6UA adj prismuknjcn. potapljati se. brod. 6y6arM I zoot pikapolonica 3. PotoIi6poAoaoMeq6poAo.s. n&bor 6ysa. brlog. 6y6aHa [elepy. hud. bloditi II. rozni venec tutia oDoerler Stetje 6peelGet1 Sumenje. 2.ferbe n Sumenle. nrt pest flituk^p m l.I|altlnq -q{ nr budilka Janje : r ' ! i' :r l :. roPe lek. 2. . zabren- 46 6psKa 6pqraB 47 6yeII 6poju.ratr. mornar. . 6!6I|Htr upBrltr tiainke 6yAa r{or(. Deracttr. piliti se z.JHaadi 1. 3. gt.inpf. Dobrskati: n brodolomec -oe: niti v vodo. 2.6yA :r inpt buditi.ace: t' nabir'rllsc. 2. brenda' nle 6pftte pf zasumeti.oin (KoPa6) (2) n obiedati brstie ladia drrtl. ropota. I dobroduScD prismuknjcncc 6{'6. 4.r{lf r()r'((nv. oioL.[(a f neumnica zer\ 6v6a*Nda adj indecl bomba. stevilka of9ix. leglo -nesnaee. tolai. 6p|r[ ar|Sput^eH m bot briudarjanje. -Jna adi stevilen. Stetje oDolxa / Stevitka -n (prl urr.tolt l. not_6fdper. trgovec z bom. -AHa adi budcn. 6yjra rpeBa bujna 6u. Stevka (v ban' ki). 6p!*e tn cvek. bresti reko. 2. 2. .t. a m.. 6priraauon6puraeuoBadi brs2. draprebujatise miti.

bula 6vtxa impl dem od 6vua l. nulsKac 6v$re Dt l. cev na riudah: 2..re. hrup. lig nemiren.rKa Pobrkliati. abece ddr 65Bap. 6reda o\ac. kosmat.rnuUa I Prodajalaa bureka 6ureH. vznemrrlalr se. hrup. bot divji mak purpera 6y^Aox(ep ttt buldozer 6yaaMaq ru &4. razkustran 6ufr Bs impl kuStrati. tam truma. ropot 6!rra t vstaia.. 2. skuStranost 6!d. purpela. -L'osti. gosta jutra iz moke in sira.bujno. fig teleban 6!'Koaeg m kul zatimba iz pa susene. kotuh 6!mf.zmlete paprike 6yKo8rda t bukovina. bedlo . 2. suvati.3.r rn Djuhanec dvclrjo / znscda 6yr. 2. 6dfil. 2. bu'den. oyput6a t? sod 6ypex. qeDelK0 de6w6apecr adi debelu5ast. 3. 6$rIoEI| rrr upor. premaz za kruh (pred peko) 6yaeodpn bulvar 6f^xa / I. 1.ro f r. I nrC pinja. hrusI 6vxsnrfr I pl arh okovi (na nogah ) 6!'rGpa ce in?pl bukati se. 'lrD.nrlo / ncpolcsana Zenska 6ypa / brrrja. r. bohotno zrasti 6!t|Irla irnpl od 6vKne 6lxo8arq -ur ra 1.itnrko.tmrlj. kipenje 6!q. -rru/ s!cder 6ype. ugnjcvitost Ovx&/ l. zbosti z rogovi.pecr 4dl kocinast. planiti. -bol Dobrskati l. maselnica 6yua l. hrup aiqa.koctrav I : a Mtrt. -rts n l.6yebe 48 6!qaB 6Vttururtrrtlr 49 6ltuapecr t I I trava. huiskati lis Sduvati. pra. /ig tclcban 6vKa / hrup. fig leDorazvll otroK. Dot bukcv. tresKanle 6y.6ymr iml budati.metez t : . 6vtia I L viotica. zbosti.!sl. -qra adi hruDen. 2. dluvutl no upor. . 6ypMl. 2. zool.r t.. vzkip ljiv. begati se 6lrul^o n bledet. -rtakniri. oournrri 6VJoK. ovTlpuca p' surovo odn rl kosa 6yrv6.a. suniti. omozenamusliman\a.ron. 3. 2' jie nlahujskati. smrdljivi bezeg 6fpjaEnme n plevelnata zemlia 6wjauoca pt obrasti s plevelom 6ypJanoclTa irhpl obraldati s Dlcvclom 6yprua / ! porotni (zarodni) pr'sloD. iftteri 6w] udarjati. 6y. razbijati 6lnflerx nr tresk. zmeda oiuai rz v<jdirjdk. Dol divji mak. bukov res 6lxor aa adj trdoglav 6v^a t l. -DEa 4di uporen.t plnjo. rt go5dava -qr 6yJnocr/ 1. 4.rasti. vihar 6yprrja.m. mer. hu. rozkrll.ffiiu'l 6ypE{|e I od 6w!r. <na adi viharen 6i. Dfodalalec bufeKa 6tien d. OJrontr. za'lotiti kam oqrHvDairrttf 6wHe 6yrlap fl fon-js:ld kStelj: 6v6p{puab n pinja. -r[r tl. 2. beloliEen 6!M6apH[K. 'ryr ft dmrljevo snezdo 6y!d€ I eridek 6u$Ka impf od. direndaj 6vrnrr . slaba 6wlai m 'fr-ava.loverokl sloYar . 6!'rrar inpf S&watii vznemirjati. -rtx tr ktl pila z mesnrm (slrovrm) naoevom ofpeKyflJq. Zleb.rse pl 1. 6yjar iftpl . 'Srskati. ran ovrlusl. t { r r l a l 6yro (co) lmpl pchati.tasiua f iopot. illlll.L tilo. stegno.byK6aMja. gorjaaa 2 fan pG membna oseba TVD MV e nlc mU nl t t t t I . pariti se (svinja) 6vKEat drka 6vrsa eH. 2. bukovje. nevesta. vstaja 6lrroBen. ].A{a adi dobese'den. 2. koder (nad delorn ) 6v^rm adi nevestin 6i^orr p jdolan. 'ce: upirati sc 6yli'aaa adi zmrsen. 2. maselnica vrvez.ierqe n denz od 61pe soddek 6vDuao tr sod 66u.rqe r dem od 6pra o soddek nrl l. maselnica. vroEina. 2: lig vtikati sa. 61g"r. slap 6vqeri.. bukov gozd. gnojisde 6yE ep . 2. mesati. 6yeE qoBeKvzkipljiv dlorek. blodnje 6$ndrrr€ n smetilae. 5ume!1 6y9Jf. mrsiti 6inamcr i' zmrsenost. mrzlica.:agg'i pr. 6wer fl Droratun. uDor. 2. plcrivoti se oyronfiuo / gnela.1. Piaiti 6v[$vBa inrrf od 6\'uge 6frar-a6v. tam zaniEati se. podpinovalec. bujnost.stesence -bosri (se) z 6wu (g") impl roEovl 6wra f oteklina. pahniti. 2.en 66enixen. 6yr"yK.divji 6w€Ee z buaanje. budiet 6lraae adj zmrsen.qn m upornik 6$IIoEHIItrrrBo n upornistvo oywrysa impf 1.6bralati pri iskan ju:-ce: nemimo se mota- 6rJ:(Ka trafika f 6r. izbruhniti. uporniSki 6tBroBrnrK. KlDetl leDose razvrlair.t burekar. 2. mnc Zica 6yib$(6aua. plevel. . drezatii 3. begati. 6yeH Ao)rq mo(anr arez 6ye6e n bujna rast. po drkah 6ixDap nr abecednik. t6s n dem od 6!'rcBapabecddar (ulenec) 6!l| |rja. -n l dutara 6vk rE(a f bukov Zir 6!xxe pl i. vrjaK z. studenec 6lltrap[Irj4 . divji potok. 6yrwrrla n deru od 6!T bedrce. -Ha adi bur. Zagrinjalo mus[mafl< na cestl 6y^!r.n bunker 6$u. -ce: uplrau se.-mr rfl 4/11 stotnlK (neKqal v tur5ki voiski) 6yM6aprr l.ry m vodnjakar 6!Eyp tn pSenlEnizdrob 6!nAa I bunda.

rrlc nJava Dapri. eBatrre^I|e Barrreaoca ce pl prestrasiti se. zavaljen dlovek.-]rqr| rr tal.r. bela kapica iz valjane volne.. apncrtil lama. { fi hist . -ttri . \aljati l. u6uraK DalrqeEe l1 zaokroielanje. sluriti si Bara.. iancaar pi pobarvati. muslimanska krozdast obroeast.n fili (akat. -qn m valj.@t a pf. valjarna sukna. -ce: 2. BaPeH Bapor. veljavnost za loxrr. nabiiad B p^aB adj prebavljiv Bapr 4a (oA. snop laIIAa. II.ralija.l(rc!}ar6e n zcrai.nja adi indecl pozlaeen. catl te vrste Bara f tehtnica BaKoa. . Dapar impt L kuhati. volkodlak . 2. vsebujod apno aapoErJtrK. variabilcl lapuJdirra / rrzliaict.lrr. marogast (bele Zivali E6t10H fn vagon s drnimi lisami okrog odi) DaaaI namakalni jarek DarqT1rlr'1 praznina.Ba JaK.lapeHa adi knba _. Bapl. 2. bar6ar6tvo. BarRar impl \reljatl. vtt ltrrrln Eapnjaqnja / varilr(l.n apnar Eaptn|^Itnla I 1.-pEa Ldi apnen EapeH. strazar m BapAu. zgrozitr se Eame. valjalTta zele!&'Kcrie 4 veljava. Baaaa auyr.l. barvati. Bap[Bo. 2. nadut valjalnica. vleai. Bapr|crdro.Ba^xaar impl l. valiti kruh.3rf m gfapa z of\\o zemlio ra. DaKBrOr pfon tlkaen. tuja beseda.Dajaar impl klesati.enj. dobrodelna ustanova B praep gl. Wkrajinski namestnik raJap nr kipar a adi . Daraar impl l. iivjaitvo. pomem. gorija obEaJtizteri joj! gorje! leka iz sukna DrJa. vreti. loka Da Trrtre n gl.e n beljenje Bapgrja. saKalDr't vakuf.|^oll socrv. varovau B4pea"Bapeao velik sod n-. zali. gl. mazati.ralarmp I l. -rKHa adi l. {rja r arh e\atgeUj. zaoblitev okrogel.anje. . vakEAAap[ha taksa za zalivanje cina I ta4arrlra f fam zash)iek Bax. lalitL. Ba^qar impt zaokrotevati Rafrfipi m vampir. vflfll(. divjastvo BaI|Aa. apncnlca (ped) DapoD. (sukno). bcn. -r(^a adl dekast. ?rC tod. vakcinirati BoArr. 2. -^rft . sem. sCm Bar{e Ee. strmenie sarn a f pol. slepiti BatIqJBaq n barvar rap (Bapor. Ba6Ar iinpf . vakuum m DaAap zalivalec(cvetja) ranrfuia I metL cepi\o. impf med cepiti.rl slttt' mcnliiv."\a m geol lpnenec Dapoca pf pobeliti napocpa izpl beliti Dapoc!tsarf. zlate barve Daparoca. snovali. 3.BaAar impl l.?ist valijski.ot poljska mo vati iina lu.eleza) impf vainega se de. -Un . reSevatise. Ba aBrqap rz valjavec (sukvrcdno biti I1a.rra I poplavljeno zemljiSde. 'raljar '. 1. barvilo r. barbarizem BapBap([H). variti.ancyr4 impf l.DapBap{ m barbar.!abiti. 'ten icmati. Bo r}a6er6e vablienie '? fla6n. EallnEpoca ce pJ povamprrul se BaMy cdr semkaj. 2. Bapr l n.'rdlr n l? varicld Bapsja6l|^crl. \!MOT tl Vanoalizem.rert. kaj valjati. n:r klepati Bap3rraor? bol bazilikrr . aPnenica . vradati Skodo. Irg prevarati.BaAa! BaAaJ! interi zaresl pti '. napihovati se moji duti! Ba3'''ece pf zazijati se Ba^asRa I 1..rl lesena skleda zast. z. ostrmeti. .l(efr.]rlrITI. 2.I|or 4dj gl. f apno Bapar m tanek list zlata (fG lija) BrpaKr.l(" l)l lkuha Bapnerd. apmca. 2. prelisiditi Banc[ao z barva. os (pri mlinskem kolesu) Ea or. nalalapcrt adi kiparski ^l''ctd'rd mestniSki EajapcrBo rl kiparstvo ad! tako'.f oapJa I bat.tEnM. tnrDtt(. v zvezi z dobrodelDo ustanovo BaKOB. Eapa(ocwa pl iapl (po)zlatiti. divjak aapBapurrh{a f barbarstvo B^P?ta\I duvai. kJi- t I I t I BartMoz vreteno.aapAar impf pazili na. packati aaKa{qnja.lIta vandalizem I EaIIflra f Dot vanilia ranca. pol6da (zajemaha lopatica) DanAaK.aKA BaAKa. jac t I I I T I I BB adj DaKaOcKu vakufski. zaobljen M^giecr ^dj BaAttrl.s-2*r''I'l'd lati.i\ adi apnen. 2.t I 50 Ba Mect BAAMO 5t Dapus Hr. . lie varati. breBaraH . kipanu Ba^nja. 2.'eu m . 2.obloziri (oblagaIr) z zlalo totlJo cYM BapeH lla [eqetl sel sem skozi sito in reseto BaperMqa t modnik BapeBe kuhanje '? Bap[. gl.qa BaDDaDri3arr. aapeH. -3MOrn l. I poditnice raauecr adj l. vretenast.ur m sve.Bap)^fl.Da^af.

palica I llruur|eq. trenerski De3. pnlastrn sl r.E /lt breme.EapwcKg tz BA@e nAnn||l I Ber(6art|r@a f vadnica. sem co Bacz vaml D'aca. suha vejica. posiiaiti 3e: 3. zaprnatl plapolati (zastava). vezenlna Eesn Ka I vezilja !. lrkratr EeApeHs4a f arh vedru pod<> ben Kozarec r€rpE . ce Rtle$tat pt zazreti se v kaj. DAeraHrr cc pl p(x)tlo(rltl rc BArue. -no'r 4di obrvat stal si ko trska. ce BAaaaT pf l. masdevati II. Eerap ro ba.rira iz?pl gTeniti BrpaAeH vgrajen. pripogroanle D. Bear iwpl veiati. traaBar zf pritrditi. ce Dme3Aar pf . I l. BeAserse 4 nagibanje. 2..ki z nJo govonmo Earmufl(aI tenska iz soqovornikovegarojstnegakrtia D6nD' impl zabiiati. gl.zkiaeti. narc daj (drv.eli|o adv gl. uriti mu bo na onem svetu (ni-ce: se koli). UMa !I rIeK das vse pasa ozdravi. zaslediii se Braec'Aeqadi ki se ie usnezdil.rvanie Bacrarr. za\zet| Toi J9./ !(liln)vati BAHrIryDrur. zakorenirjenomesAg . svet. dG -ce: lig bloditi. novi vek.De. Ea Bex6a.a impl poglabljati. BAnuaTt/ v(lll|ltlll EAaAe Ce. Bef[ I veka.spitati se -ce: (ce) inpl rediti (se). 2.zroavanJe Br! . nrn.se ugDezortr rmpt ugnezdovatr se Bnlere pl vtisniti. se. \.ac. vadbenik. . Bee m teseD. boriti se. tig tvesti D€3eEO. . /n inspirator B. HaeAqo skupaj.e .kraja osebe. \eti. HoBlroT BeK Stari. dragn. trener Dert6aqKrradi telovadni. raz6uriti se DnopFa ce impf razggrevati se. vtahf ai. narsKt D. aKo IlMa KaAe ce aeelu? kje se poteBeK. Be3n Ka Be36a t trez Be3Aes ad? ves dan. nacrerapr<a gorjaia.zioavatr BrIraAYEarbe z vgrajevanjc.r navdih. BroJ!tsa prralr (se.Novo letrii t|acl{Arqapm nav pl el.c v(lilxlvanjc l BA^i\6tr pl p(rt1l(. lzidati D. d.BAaAefi Bo pa6orara on oela z zanosom DAarGe. RA6a6yD. zatopljenost DA a6owi ce pl poglobiti se. . minister.r!. vaditelj.JEyBa impf pihpl-. razburJatr se Brop*r Il zagreniti Drop. nlaravnati Br aalBa. l zoolDcn I I I I I I I T BA atuqeHocr I poglobljeoost. tavati. l. ce Bme3AlBaaT zlrl gnati se za. ve-veziljka. zatoplu se BA acoq!tsa ce itupf l4glabrjau se aA a6oq!'DaEe fi pog. DerqEeKosnn 1. obrv BCTKA: CE CTAHAA BCiKA DG Eefecr. pJ BAGHV|j! iDtpJ vdt'll.ura\. zrediti se. poglobljen. Eee. ce BeaT 3llacpeAFItoT. vbiti lra:|a d stopiti v kdj. orraro ce co3Aa BeDex6a @re fl vetbalille. crlpuor.ien.xrroB[Tca navdihovllcc.labljanje (v mN l l.6a6ao vo3aitci pred Ndviir letor.gg. vtis-ce: niti se BrHe3Altsa ce.) lropE ce pl ftrzgoreti se.Bac pton akuz od F{te: EacBe BrzAoB.(pravosl. srednji. dvorana za vaie Reurdas tn ielovadec.!e. \biiati B6neI'l zabiti. pogl()bitisc -cc: B4. spitati. Be3erIOrO lt Vezenje. Mn6a zastave plapolajo. raznetiti se. vaditi. 3. 14. BeKoB e cKaaa Casi Eex6a I vaja se spreminjajo. veze. &s Zivljenja. navdusen tAaarroBeHle r. impt I. vaditeljski. l. apnarna (prcdajalna) aapurcr<s ddi od Eapurja aP. kotlina. lotiti se dela lAaAeH 4dj zanesen. insl)imcrJa BAa. va.ra6rr:rrxnir / L vdolbina.videl vas.. (peC). zagapf v (jabol-ugrizniti 'trtaoz nagnstl KOr. oslabelsi Belr4a I rob platna BeJHe. roj oer /<e My n arn plalal uriti.zaliv BAla6Harocr I poglobljenost. navdusiti lAaxqoDerr ddi navdahnjcn.vdolbsti.{€. maslevanie. prijel. uramati. rr^nn lr t/ vdihniti sArmvnit irrr. stoletie. DG BroeHoct f rejenost. aepBepErla BeJKa I veja. Eesar impl \esti. plnatr. izdolbcnost BAjragoJglrall l.lax'dyD'a pl navrlil|(rvali irn BAeHe. vdev a t i (n it v S iv : rrrl' o ) D. Erraan. 2.hovati.Aec'Io ad9 na dcsDi.a f cetki Bazilii. ura!'navanje itpahnjen:rih uoov tr e{a ce. BeSODU lezenJe.biti. sena) Bejas n vejalec DeJasRaI vejalka BeJBephIa I gl.ruvati se -ce: DacarEe. .egMp m hist vezir. 'c€: veonu se BeAPoz vedro. vzidan ddj BrpaAgPI vgraditi.A (BpErre^ HaAo xirogra) v. vadbeni.2. ttrudka zl|na rgla. dpnica (jama). razvnemati se.^AUaa ifipf vgrajevati. KoB od zadetka sveta digIe D€Kqa t Struca.impl vedriti. odvzeri. roIeMqOT Be3Ep veliki vezir eeaupxa I vezirjeva iena D€apcRE adi vezirski Be3UpCABO \/eZrrStVO rl BeSE{!t.. Berr(6aar impl vad. 2. vedno ae3e. EAaxtrar pf navdihniti. l.pI zgrabiri. spitanost Eros I zrediti. t okoborba. deber Beia.tti. |it (lcalt(.navati izDahnjene ude BraaB!tsaEe fl spahovanie. araaa!tsaar impf spa. -rqII m Elolek iz rojstnega. z. (vrsilec doltnosti) tAaaa ce itul od BAaAe ce DAtrt||r. I I I I I . gl. 2. m nlna Bqrarr vezad(snopov) m B€1.

pl okovi Beprorqrapa pt impf potrditi.I vena. zaupanje DeltoaoMcrEo BeKHnHa f Vednost. BeaeH4a 1' preprc grcn ic^cttc ll.lrr. .teleizdaja ncllr. Beplltlqrr / vf|rrr( rl Beprltr. BeHqar6e poroKa. -qn fl velepos(:stllik no^onpcAaBlftl(. -I{r l. zal BelNr(ocpncKu adl velikosrbski povelidevati. zelo veliko. ^dj lep. veLzi' ran BepIrrcHI|K. Bepecuta noTpect'Ja dolg je duden volk Bep3uja. Letn ve dekj 2.!r/ vcrrl dostojcrl BepoAocrojrlocr / v(l ()11()sl()i.zaklopka serf ^ nenrmipa pt it impf \eftilirati. ooraTrltta AO rI aAHItHa. veriga. porodni list.) n'oc'tll fel veliki post De nKo6vrapcKn 4dj velikobolgarski BeAAKOAeneH. 3. dostojanstvenlK BeaocrrneA fl kolo. Kar(o ce BeAa kako se to rede? urro ce aeAR. 3. gI. -lll|a ad. |rP DOTOKa DeIroK. Devestin nagla\di okras Berlrrllao fl poroka. r adoporodenka.I I I I I I I I I I I I I I ECKHIIHA 54 BCAOCI|trEAIICT Beaocr.r vclnak. posooa.A ZelO BcpBeprqa I zool veverica BePDepnqnll 44. yoaBrlna Ao Berq+fia bogastvo je minljivo. BeHear tmpl gl. neve' stina porolna-obleka ./ICAOCTOJHHK fl dostojanstvcnlK lc^c^crrHo adv zelo lepo ac^crrue. velur seni.e l? povellcevanJe tepx[ua.i Aeu Be^rirAes ni vsak darr boZid BclrrAcrrcKll ddi velikonoden.lpr ln nevesun venceK ( okras za glavo) rn ve-ntil.i svatbcni. aelar impf govoriti. {{I I verzija aepsilpalil adi spreten.-pHa adf l.ieHar inxpl veniti. Depecnja. Bearrqesrae{ adi velidasten: De^nqecrBeHnpeqeK velidas@nspreJem De1rllrresfBeHrrcf velidsstnost t Ee^lrqecrBoa velidanstvo. Be^ocuneAcKlr Beaoc[neAcKarP(a kolesarska dirka reavp n iamet. velikega tedna: BedrneroK. Bc. -qtla d4t vecen BexoBctrHocr f vednost BcKOBrradf veden r'erL<vr adv mnogo.ensko kolo.qaB adi velidasten. vzviSen De^{saBocr velidastnost. HeroBoro BeNrqecrBo Njegovo velidanstvo Deaulr|rrerx velidina (duha) re.rNvrua I velidina (duia) BeajaueAe a I velika nod. natanten.. BeltltocT / zv(rslr.e DC^CrrOCeA VelepOSeStVO r/t ns^crr(rceAH K. -IIt n mtaooporoienec BeHlrarndla I I. giniti BeHee.vtcrlcrt BepoAoctoc[. up. -J|||| . BepHu36opoB[ resnidne besede kredit. venec (cvetj. izpoveden BepoJares. rllro Bepa e oBoj . zakd'n.rl{|| ddl v( t ni(ki BepFo drlv zv('sl(. verc dostojen. -flra ddi verjeten Bepojaflo adv verjetno BepoJarsocr f verjetnost.cleo Zltetii fig dolgo se kje muditi DcRysar6e11dolgo iivljenje ar^erpaA . -rH I veriga. zaupanje.-svatoa z BeHqe. 4. tsepr^ri r1?laJna BcpeH.ttreauct m kolesar Bealirlal'.rneAc|(rl atdi kolcsarski. -rryr m \etiga za kotel (nad ognjiidem) Bepsra.-uor adi veprov BenpoDFra f merjaldevina Bepa f vera. zvest.lHOCT. BeltoscloBeAI vcfoizPovcd Bepouc[oBeAeH. repa reaocuneA voziti kolo Beaocr. Belle Berreer6e. greben.BI!a 4di stoleten teKoBeqeq. jajqe pirh. 2. roj aMa BeKor rapn scdi na denariu reKyBa impl d. I vzviSenost -'JIJ. imenovati -ce: sc. -ArIa ddf vcl'r). IIo ceKoJa BepoJ aTrrocT po vsem soded aepoloMeF . c ccKo. -Hrtr n? l. Bepa Bo naJt}rnaTa vera v prihodnost. vthrrrt. Be 4'm impl se 'ce: Povelidevati D'e^'.up. retenj. BeIr. lepota ie vedna BekoBeH.ull nx nezvestmK BepoaoMHocr f nezvestoba BepololdctEo ll nezvestoba nost .BeI+ lM n \. "Mrlr-BepoaoMsurq . rrpBo Berrlrllr^o prfl zaKon Benap..lriKr-r (Be^aut. kakor se rede.. 1ila odvodnica DeHe. Ire Tpe6a Be^err. -ur| . verificirati. merJasec Ber4roB. tudi Bcprt+u(vB BePLItuKaf dott otl trcPIrIa vt' riZ\ca BepI tK. -tiFr n veleizrlajalcc ffc^cr|peAaBcrDo n'. vdan: 2. zraditi Beflsa (ce) pl poroditi (se) rexrara (ce) impl poroi^ti ( se) EeHqaaKa poroka.rrr.?rvelemesto aelefpaacKrr 4atl velemesten DC. toien.raE npcreH porotni prstan BelIqaEr{K. 2.3. Ilte oaceKoraur cMo ce DClreAeMaKeAoErF mi smo sc od vekomaj imenovali Makedonci.ltr. BeNaropHaK veliki petek.tl reporur arll zattp./ veverrcln Bepra.. Derba adl (le v imenih dni tihega.qa f veranda Bep6a f vera.1). He Be^UtAettqe.roBeK? kaksen alovck je to? lepiiu. veliki torek Be. r(escKn BelocHneA . tti' c trrlx|tl ni todrn.rI|rAeH r?r velika nod. {prr fi vePer. rlc^rr^clrcKo -Ntul$a n Dot ClrvJa vetrnica Bc^sK adi velik BeAlrr€E m velikan Be^uKaEcKh 4di velikanski Be. Beller6e t? venenle BeHe4. ptipovcdovati. svatba I Berrqa^eH. kos (lubenice) BeltMor(a tn veljak. velika nedelia BeaJaca6ori I velika sobota BeajacpeAa velika sreda I Be Ka f rezina. porodni wlrsax adi porotni. kakor Pravrmo Derfi..Mfia ali rLez\test EepoaoMe4. .

Bec aqrtrr 4d1 vesla3ki veierina lecao fl veslo EerepnB 4di vetroven ESET: {y n _1. set!. stara rJuoa. obDCfirtlrfirro I ropotija. arh MaKa Pekel. ob vederih rpoca (ce) strasiti (se). credo recar tn obeialec. dasnikar. vesele Eecc tr (ce). kov BecHnKaDrmua f prodaialrr. teqxrrtrlTlbe aeqepEtra I druzabni veder. npa3Ho Derwa6e Silfll I --lda DerByInnEIra / ropotija.aiti. sopis.alik..{T f. zarran: EcTat) ro Bea to ie vetrniak.k. Be4rrrrla! prazooDer vecer! ne mamJel aevepa I 1. 2.IiIl'!cr.Be.t vetromer. veaen mu sDomin Eetlmnrle. EerepnqqaB mrak. srrir BepcroEraqsja l. 3.q! n vesetj. . zra.a impl verjeti.repBa4dr drevi Beqroca (ce) pl prestraSiti BeselreE. priKaucn Belrepuq€ I veeerjica. 3a BerrHrzt BIreM'tria blagoslov. zveder Eerpoanrocr f vetrovnost Belrepa.!trra adi veden. BeroEsEa Ee(aBa. verovati c. anenJr mometer De. prczraaevati. -rmta adi drevi$ acrltoMep . -Tpotrx .rbrabtjati (obleko)' Eew.pVi' d{JMA Beaql(a slaba veteriica tfqpyuKa f l.iti v prazno.r dasopisov. Bepcu m verz. (cel oetpar impl oeke adt Ld. oerree DerBoTr{a. ..ri" - 56 EeTePrro( Deqeptrrtrta I : vinar. raac scrpor obrada se po vetru. lig zelen.. apostat Bepolr{rrea fl verouditelj Eepc. raznalalec dasni.-M t slanna. Ber!'BaEe Berpexr q -qtr . no prca ncrpc-Derpe4 fl deft tetrc.repa zadnja EeqroBeq adi vetroven vecerJa"ajsa Ee4roB[T adl vetroven Eesep adr drevi.at impf gl. <tary n veseliak DeceArdtr(.rerqlx. DeTYBaar tmpl -oDlJltomttt|r. verzifikacija DepcKn rellglozen -aaI _versKl.i gl.fl vetrnjak. I':tIerOB Aa SeMeVgerap 5el sem malo na zrak DerapNra (Berep^Io) adi vetroven terBap m starinar Bsrrapr{Ea f starinarnica Eer8alrcr(x adi starinarki Derre impf trgatl YEee.k BepooncrarrurrK. 2. verIlKala D. Deqsa MY naMeT vecna ditev slava. 4..t. pce: zraditi se. BeTlaBaq lahkoZivcc Deftalaqr<a t sl. B€sep t Yqs€r. novinarski. aecTfl t vcst recrn imp/ napovehovati Berap (Berep). preplasiti (se) Belrepn-Ee{epllu adv z. v+ zaob'ce: llrrlrlt l s r : trniak trcrxr / vcja.7et gr. BeqHa BeqeII. Eerymla I gl. {trra n nav pl mOd. dobra --.pla. Beqna cAalaoro EeTpuHa t moaan veter.ponoien. nrC l urrobllrrbiti.rar irlpl vcseliti (se). rctepqa I mlin Da veter casnrl(. vctraek Derytsarfta/ ooljuba Dcrpec. paltJjaca. aecen6a I zabava. 2.rx lahlomiselnosi uraonl -. rcjra BeTttsa. _q4 fl kdor ie zaob_ Bec^ar6e t? vestanJe.Berepro|qaDocr f vetmiastvo. 2. rre Mlt ce Bep!'Ba ne verjamem DepyJy. dne\.rKa ' Berpri (ce). (ce) rcce. -ce eor. zool dolgo tivljenje prazna obljuba t I I I I t I I I . Berpear impl 1. veselica. rerprrsas ad. vollu v oporoKr Itl(rtr|op rt stannar BcfljBarte a obljubljanje.|l v(. kioik ' BecEllKapcKrtadi tasnikalski._ terf laft zrak: med Aan: 36op!. prepih. tema. vera. . BeKaBaql?t gl.omiseln Cas. 2. sa_ Eecnrn<ap m l.{aAerl ne. gov(. Berap -Bo Berepzlqrr1vetemn secnaq nt veslad rereirnra f Zivinozfuavstvo. . posast. 5aIjiv.repaEaadr dr:evi aerpoKa3 nr vetrnica DeqepaEes.BeplBa sit lacnemu ne verJame. stenIahl. _Beqepaar pl. nesrednica Bece^ocr I veselost. brt. -T||lt d/l . gl. -prta adi vederen (se). BecAaar rmpt \eslati De. (ce. svez (o rastllnan. aoopo Beqep! ni vetrovi. vederni sestanek I av pl zli duh. Be. navla&a Becla. c^VrK6eH DecHr.epu!. se. ohlaBa. Befpee . obljubiti. ae. t nawidoica. llst BerepqoK ?r pes[ vetrid. -u. navadna postovka. novinarstvo Bect. tumal ist jdcrl EecBrkapcTBon dasnikarslv. impf BerlroroH tn vetmjak. star rlatl.ry fi odpadntK ocl vere. vederja. yihar. 2. Saurvec Dece^D@a f uboZica. obljublja vctria. stam nc'ur. zabaven.aeIXtHalxa relroHalra f veronau.reprxn t pozno popoldng S it i (s c) mraK DqqroruflHa. HaTrrpe liubljen Ba]) BecAaEe veslaska Beiep. --qoDtr n gl. rotnlp/ l. vihra( po . ifipl lerpocpa od. nenaBetleplnrKa Ao ra .vecerl au vec De. lig postajati T!ts4 otrolji (od starosti) Ber(aDaEen gl. ReryBaqm kdor. snaeE Bec. glasnik. Betlrr o n l.DerepHalraa adi vetrniaski. krvnik Dece'^adj veser. BnI< stenski dasopis. .. Ma^a adlr hitro.Ba Ha BereJ. zabavati (se) Bsce xo.reaer. Bertalaar impl gl. ycreH BecHHK ustni da. ncrbscrl tiovek. B€icra. vetroven kraj. BervBa.

trlr||lr' rr D. ce B'{xBat pf vii_ vcti se v kaj. hrup. ke ae. trx)l krcsnica. r'czp. Dr(rK rrit r|()Arurl||ll(' nic volkov ruxcAerrc hIz rrlr. . Pocuvtau sul (oqell) nt vid (dut vida). He Mq ce Bl'AI..ko leno.IL vill s('. -rF z obz6rje.st: se. ksanl l Du nordtnrra / sPretnost.iallc c : D'te. D.sellila ad1) v zemlio. za dne.v mpiriati se roiulcpsia'l l. Statt vid. nxiwyD. DnAoEn m L vidi 2. predirljivost Bn{olrnrre rr svidenje. Mq ce 3eae BrrAe^oro oslepel sem rdAeaqe z plodevinasta svetilka (brez cilindra) lqAerr. TeMqrlHa e. Vam (indir. oeledovati si Bn pron vam. izbruhniti. AaAe BnK vzdigniti h:rup DU3O a I L I Ct . kot. jasnoviden E[AArrDocr I vidnost.. <vr tt znvill|lrlc. svitanje. znan B''. -ce: ocreti se. Aa MV Ce He BrrAn!prekleto! snA. vide[. ErfAar pf zaeledati.mn adi l. tis razkaiiti. (ce) Bt(en. 2.xyBe (ce). Bue Berre[. zazroavatr Bsl{pa ce. !o ErrAe^o dokler se vidi. pa3BEAe YBar6e.''.AeAVBa D4qe^riHaf svetloba BEAe o r svetloba. lud. razbeliti (se) ||x.. frcflraqKri izvedensko.a. razbetl' I tl: 2.^di. za' zidati vzi BS[A!Ta. 3aeMEocr vzaiemnost B3aKOHII Uzakoniti 'l orarconyrC impf uzakonj evati I I I I I I I I I I ErKnDlrar6e 1?viivljanje.or|(o (ce). mfioZ. volk zrr vir'a. -Asa adi Svetel. (ce) B[Enar Pl auBEe vzplameneti. Aa ru ro BttAaM rp6orl pojdi mi izpred odi! He c!'rr My rn BIrAel orrETe ne poznaun ga.. pomemben. 2.itema ie.. -En I tresljaj. tuliti. gl. r^a: ro^cKl{ BrIA glagolsKl VIO. zdraviti Bn1o'pft arh lTad. BsnAtsaar inll davau. ia_ rrrvriic:r. z Zirom (s)Pltatr ( svinic) saaelreii. razgled ssd. noA Bur'' Ha HeurTo s pretvezo. ob svitu. obieki): Er-lpeKoB rekel sem vain. 1. vidljivost BEArorrrja I svetloba olz. cTrrmaBMe B3OpII pnspeu smo ob zori BSrfAa. vibrirati BnD ifipf plameneti. Bo BIrA Ea lre_ tllro v obliki. BxayBaqKa B'. 3aell. viden: 2. E[iaaa impf gl.e' (ce). mazad BUAeIeH.!. zvi. \eri< Brja4 "qn z? l skopljen kG Strun. !ce: zdeti se.1()g Bn3aBTo^onrlaI bizantol(4llin pf. BrlAyBar6e. m izvedenec . pogledati. spletati: 2. 2. (ce) BxetKar PI nrzlu|. 2. gl. razbeliti (se) (ce)_.n. Prevzet biti E'KITD!'EA 59 r. Ao Br4AlBalle! na svidenje! ur4lnavra f gl. 4.lti (sc). prefiezai q. BLtAvF'a (ce) BufaBasKa f gl.eH DrlA pr6a ribja vrsta.$r imDI hlzntl. vijak Btr(. sredanje. rl-rAyBal5e EqAla| 44r na VlCtez BI|la. v zenlji ob Bsoprr cLtLv zarji. ogreti.I. ocrap srlA dober vid aaA.apa ifipf arh vratiti. vi' zualen B l m pesn gl. oliten. EriJar ifipf I. gl.vrlcll .paar im?f tte' sti se. divjati DfiBaEe 1?plarnenenje itupt po malem goreti '. z(r0l vcsdec rcttttcltfi a-BerurtlqaI velda. viziia Brlsrlon6p ru jasnovidec.Bfiepron vi (2. {rrr f videnje.a ( u ))ilit i.r. vrsta. 5. lig razjarjenost_||'|(culrn pt l.v-' llo[r imtl od BxerKe (ce) uxcurrctrocr t razgretost. sestanek BZAOK fi gl.totwr adi bister.A IIA BUHOBIIIIK kale. 'pxu BrBaHTo6r.y. imPf Bx.) Bue.I(ri It ce pl zakoreniniti se imit vzivl:arl se v kaj' doumevati Ce.rrre3Ao opo plete venec. bleBnAe^eEe z svit. -r|or tcn.t'op darovnik ||cnlrcprl ce. -3n rr l)iZfinl(. L VlnSKir r cl . nolItor trrt. r'arrco in vaS o{e (svoiilni pomen) nr-opaqirja. -MHa adi gl.r. rocen^di BCTUTAK. vik.p. 2. snidenje. Bur(oDr tfl l. r^e\a BnfaBa (ce) impt el. videti se.rrdp'I. izveden0st rxun]r (cc). BeulTaqar tnpl po(laiati izvedensko mnenje adv izvedelski.fig razkaditi se. . ToJ T'MA BI. cBeror MY cc Brtc rrpc^ oq4 v glavi sc mll vrli. 3. J.''. sl fsKo m Ircrrr. lurrruro He -cesrrAr! nid se ne vidi!. 4. pa3BIr. videti.el:i vzaJcmcn B3aeMttocr I gI. gncTdo orel. -Ufi icutraqu. vizronar Eu3rrra+ vizita ozrydreu. -arra adj viden. EIlAeAr|Ce ltnpl oamu se. spre' sc rr. 5. 3. BrrAOBlrUrTe SVidenje Br|AOKpVim Obzorje (ce) impf \idetati srApa (se). BS[AaaA pl \ZidAti. predirljiv. M(' Rrre Koicrrolr) lroli rnr.(.{e3e srrAeao priilo bo na dal. da ie kriv D[3nJa. ra7bcljc ost. prodiranie v bistvo D. svrce tati se. Pika na Jezll{u. jasnoviden DEAoDrnocr I jasnovidnost.rrx. vid.. t||llr njc. fig huda iena. ob' lika.G. boleti.tarovrl(ir. Ce EXC[BtDaaT B3aKOrrVBaItetr uzaKonlrev r. razbeliti se. skopiti.{o Ha 'l3. .Arra adi l. sredavati (se) DUAlAarg€ tt Sredanje. lig klic. razieziti se lxrfErr ce. vibracija r. cBerYAKa. vrteti. gl. (ce) !t(aPV' lr(rpvur t0trr ltnPl od DKapE (ce) r||. ce Bel'lDepaa thlpt !n. nid ne vidim.Jd'l interi lejl BnAn. poziv. vegta. (ce) Bxapar Pl firitnrlti (sc). ea. ce Bshpaar rtlpJ siedati v kai.I I I a T 58 DeqrlTadi Veden $eqHusa7 veanost BeqHocr t vednost i''reden. moJ_ [x)istrski. os.6p'.lrtl.

vinoprvec 2. nurrrorn zr vijak BreeTa I vinjeta Dtro 6rxa I bol vijolica. da se suli v dimu Ha roArrsa prestopno Ieto Bucgxolqelr.1 irup. vinska trgovina. 2. Br'Jarytla. -Arraadi visoke rocen DtlCOKOCes. 3. BacoK kar visok aficrqlra I resnica.nor adj \isok. rrro ce BIIRa KaJ Sepravr anKaao rl l. zawitil mrap m vinski trgovec.i vz.{fuaf violina. cv[ez BncKa. hrzajod B\cr<UMade rezEetaje EricMeE|<aI svinina. - BUp. E[Kaar impf l. II.a moker ko mis D[p€e. ce sE Es r impt spakovati se. razsajati ErlAoBeE. zavriskatl rfrrcoK. vzpeB[ceH.oDrrya f krivka. 2. 2.wrha n dem od. Enrlo n vino. rogovilast (uno) lranrto I dcljust. toda . Bz^Jaqn /l1 kc prca. . vinska klet -ryr. TEMJAIIYIIIKA Bxcr{ra I vilina ll|clxrcKn dli viiinski BESKry l. jaK DasoBerr. uncast Er|op. -Jr$t n vinopivec tr8 zgovoren brzdatr. BnpEo.rFottnro n mavriqr '''rrrxr. gt.opaMurisa visoka ravan. . qt4 odi BUCOKOC- DItCOKOtrpeOCEeElleHgtBo nxcffc. gt TeMJanvxeH Bg. vt. mojster nost Btrpyc n2 vtnrs Bnc. rezgetanje. li{ina. luZa. z vilom gr.{ adl viSinski. r eAa oA nrrcoKozviSka gledati DxcoKorpaA6aI visoka gradnla. gl. 4fi m Lfh rojak oOBUll!tsa Brr acrcKx adj arh vilajetski. zoetr colrtlla z BscolIrrrq. z. ct||ptr ttil)Pa Buo. pacenje ElaroBHocr I krivda adi modnih deljusti. B{xHar pl l. senene vile:2. vinski aIIKOTIII:IUI. aple3Ho BIIlIo poKrallnsKl namizno vino: Me 6arn BuDr|aap . povabiti. 2 lig lepo uspeVATT prelzvisenost (naslov pravoslavnega metropolita) BucoKopoAen. vpiiAt: _ pozivov 2.e z viseDje una Br'cq.ecr EuEomeq. hrz€nje. BEMEIBan Vtme BEMesr. resda: sucrwr-a.w m rrlqlu.lme ml Je. rezeetati. vabiti. gl. roditi se. 2. BnD visoka Dlanota ndakurica.BEa ddi 1. TaKa 6eue zares. BrrHap ln xnKom Dm|AlaRna I vetrni jopid Bn a 11. Mr. vnsK.!tsrre. 2vnsKanje B'dcK rrs .l^ vzvisen srog BncoRorrapsogr I vzviaenost n I I I I I t I I I I amr. -''ot adi zelo ucen lncoKolqeuocr I velika udeEnprY6s rfi_virtuoz. BHcKaar impf l.tisen.'' l.stopilo mi je-v glavo arn^ecr adi vilast.60 Bn a. Dlrlrear ifipI l. razgraJanJe. paditi se rII Ja|r (cror). trHcEaT pl l. kriv K JCrZt DnHoBrnft. mocvara rEpo uulre n arh vodnf vrti- t I I I . . 3. tako ie bilo. vilice.pua 4dl vihitrc . vilina. Br4roBu .trsr adi vimenast (krava) BqKas r?xgl.peE. n kr€ms Krrvoo tcnjc. prc anrcruqa t vinski kozarec vtnca swm impl hiviti.pwja.o. zxhrzati'. raz€raiavtnal nJe Br|rtaprqa I vinaida. luco(trdlcKa pa3 nKa viginska razlika BBCOIIOK.EOA Mi _ dem od. .. dolziti. Dtrcar impt l. vilinsko bitje. vriskati EEcKarle .-rnrr6a n dem od Afh ral- aEo. praviti. kri canJe. -EHa Adi lrflnq{ ce. vodrri zbiralnik. BlicTllsa. .ady krid€. c n{) tlH^trrlnre ima dolg gl. . eanstvo(naslov) gorski vrh Dncoshra 11. loutl se BErapmla I davek na vino Drru4tsa ifi pl od BnKse BErapKa I ladja za prevoz BEKor m kriaanje. imenovati se. sicer.a. BrfcoBE m 1. rezgetatje. -p'd'a Ld. ce BrKaM-ce: IIerKo.[Il nt krivec Iltalrqctr. mit BEEerr.1 l. ZarcZeeli\li. Br.. 4. . razigran EZrr. Bncowtrra vzpetinica. mlaka. .IaI visina pogaaa D[coqecrDo (Tr-rry^a) r visc Euc. try.Ipeqe.''Ime n avgm od Bnp modvrrje. \asetl 2.tdi rezgetav. BuHevila. nrHorrz Bmapcx$ adi vinarski. l(up sena B[no!'rIIKa DE&!!rKa I vilice BnMe. vrsoKastavba BficoKorapes.iti. klicati. -auor arri viioli&t$t. . lle e BncTqlla ni res B'ICfr'J''a adg zares. BllcoKorrapeg clr. DIIt Jrg renantr. besneti.AdroE. f Btrplre. Brdaer xJa.I 3a qr]trIlTo mnoBEEapCTDO VinarStVO fl go biupa za nid Drxf. Bt r€Ao DsKena rft vikend BI[ia I cJl krivda DrrKHe. hisa tla Aosa vinska trta aE avt m 4/l' vilajet. kridat..rhra igra drrrgo viollno Bnop rr1 vihar tEo. Zenska Dl|Ar|qClbC Spakovanje.trm adi vinski.silovit. (e re B{KaM Ha Deqepapovabil te bom na Yederjo. tig pe Incnroen rrrrcoKoQdr visoko. raznasalec nIloadrKa BI|OA€IOB ( 'l BESIEII'I rE|trce iftpl hrumeti. ce Buopar irrf/ plapotan BropKa I prva plesalka v ke tu B4p. 2. sicer mi je "oj rekel. vinski. xam<a nb DncocaI i'isokost Ka[Ka B4pqe zrno do zrna Baco.sce. -trr6 adi deljusten BDf.zrasti. obeSena. .r izdclovalec vil Eoro . rlo . poklicati. BmeH. 2. IuZa. ..

(ce) BJacHar pf lam pohiteti ljVHa. viteski. gl. [^it^r. 2. gl. \tfti'lec. umo. skopiti (se) Bjaca (ce). B^aAee. moeiti./.n .rdl vijugast. jaAe}se OkUSna stLn.ll g. B^aBqfi|6a n clein od BI€MeH!tsa impf kamneti.llt. pomagati komu na konja. hkrati.B^ar<qocT vla. .rlihrr. 3. poviScvati. huda u r'tl Drrt^erbcr?vezanJesnopov . fig okus.2. Pl llvi BlICTI|rnfiOCT/ resnlcnost BIdcT''JlrJ('a ad! defi resda.raIIeTOCAOtrplost B ^ a A c e r r .a. JaBa BjaBaHrqa adr jahaje na konju Bi^Ba l jezdec. 2. -qI. 2. meteaen nrrxpolorr adj isker. 2. | | r i ( .ra 4di skupen B/raKmLvrstabrane. dclati sc iunaka po BRa^aflerr d. jahati.(ce) impf od B. B^.\aBj pl asl. B^aAr|qar i] t'l l. l.. Ha BJacaHa v naglici DJacrIe (ce). .laBqe. potruditi se Blaca|ra. BKyceH. v6nJr ( bogovi) BHI|Jn. -T rf n7 7. gl. vlarlrrvirur netr BAaAelcrlffr lll." gostosevci Kamen postalatt B. obe. l. 2. po drii BKyC. jaaHe BjaAe ce pl najesti se. n^\zkrii. Ol tr vl l d r k:! D'dpcrLr pl prekriiati. -e alj vi$ji I3trrna Pnrcl n/i"gl.en B\pcro9yp9 impf. obdutek nost za lcpo DKa alur (ce) pl modclirati. AKYCOBg rr? l. lxopexl'na ce . 4. rrt.BAaAeJaqKJr d.. gl.-cl|a adi okusen.virti.na vdjavica BtiIy.\aIIIi ( ce.ro a vrtlnec wropor adj vitorog (vol) Dllr._ irrr'l vt. zelo hilcr'(c p ilc t z a k o n ja ) nfirt Dl lal . viSnjeva palica.2. \tli'(ltl olroevanJe tr..*! interi izgubi se! izgini! snroca pf I. vltalcn anraMriH . rasurne. vlaziti BKpCTOClr5re' kriianie se. gospo&. p<> B]tarKrl. D^anoMep rn let vlagomer. dastno nnrr.r DKpor pl ukrotiti. visnjevec (Zganje). liy dt|ttr lKorra. izgubiti se.ugati. oditi. rraBltcTllri(a Ducrruro&!6nB adi resnicoljuben BucTrlro/by6rBocr f resnicoljubnost BrlCYAeq. vitesko. Bnr(Arr. l. izgubiti. snetni meteZ.. zaloiiti: II. 2. vijugav Dl|r^aBnrJaI grdo vreme. My Apr(n B^ara BRopeHsroca I vkoreninjenost zrvr od stare masti axolteHv ce.aditi se kalupov. n[ro( rra BpeAHocTapresezna vrednost E'''li[Trr itupl gl.2. nasititi se BJa oDr (ce) pl rezati (se\.r (pcllo3er cKpcHo3e '. t rrrrrcr. okoreti vraoaloc DKocreH!tsarle r? kostenitev. -tlr lr vl. pomiriti. bombazna distilka l0Jd]Ientt(Jd adi adt 1. otrde. 2. dvigati -ce: se.| m zapravljfuec Dlrocr I vitkost B'rrpfilda | 1. dida . poDKarrarlTa. BKlTtrrocTI skupnost ribiika mreia. I l v BRorratnr f otrpniti.irtr t\. 2.. BKVcHocr I okusnost BKa arrYBarbefl iablonizacija Bl(yfui adr doma BKaMeHeradl okamnel BaaB.Kasl<usrtr . BKycar pl pokusiti. l|rtlllk. upc gibati. steklena omara. JaBaq Bj^BHe pf zajahati. B arKeH. Skripec. prebiBKaMeHerocr f okamnelost valec VIaSke v Romuniii BKAMeH{pl Okamneti B. BKyCHO -ce: nav. BrTrlar rmpl vezdlr snopc ra. jahad.i ptece: \laten. Eaacr ft Vlah.polo2iti. z(a)vijati.lc L v | ' ( l .J\Fnl i. -AHa adj zilav. vitel. vlakov).|aAuKoD rrdi vl (liko! BKtrrcHo3eadr kriiem nog gl. . vreteno. pr. (ce) slacaar impl fam }rileti.ien vzor- (ablonizila BKananesocr / (tut'). vi. \itrina. r l .Ir\aB adj vetroven. delati Jeo po Karupu BKy. ti. DLot Krtzatr vati. izloZba Buurruua f 1.alTKyoq. Blacatn'Jd'a adv fanT nltro.rF m presezek.errYDa Ce B. 2. 3. inxpf (o)kosteneti. . okus spusdenodeblo.-]l4ta tn ooeseK Bnr. -ce: zvijati sc BHTxaB . Duruar impl d\ti9ati. gl. sne. gospodilr pl. BAarKaT impt ovlazetagatt. priti ob vse BurocHrfr(.raraI vlaga.p"I"og. vzletavati R'dnt'd. BKpCTOCa svedcvati za vladikii B*.taAejaqm vladar. BrrTtrOr @dj \iteki F'Lt'td^ cHara vitko telo B(ra^eH.li Dar-c. moditi se -c-e: (cest. biti posvedenza vladika-lc: xnzan (zlvatl. voslavni lkol' gl..nost I nem Brla'{xora I vlatnost BKlneu. pustiti pri miru. 4. BK!!I 4dr skupaj. biol krlitanje B^axfitlr(aB Ad. vihar.a J bot visnja (drevo in sad) BriluHoB adi visnjev DrlurroBKa I 1. BAaAuqr. Bricr€ BJ^Ba itupf jezditi. cKpor{ B. DKOCT.l aRpaj adv na koncu BAaArl(a. -ce: propasti. 3. domislica luur.'r.?f navzkri_Z. . iiba Br IIIoK.cr.Eer ddi otrpel dari (iczik) BKO.HaA . -u.a impf 1.r(IIa adi vla. prlprava za vezanJesnopov.. -lrrHa ar4t vrsoK. BlaAcaT i?tl)J l. B.n vitamin m tritez 'sVrre' Dr|TeA. 2. slaoblikovati po kalupu..III (ce) pl ojunaditi tvegati DJyHaqyBa(ce) impl hrabriti (sc). odreven jc. hirmpt pognart-poganJalr [ogrometer Ienlne B^aAa I vlada BKOClleHIl Ce.I I BTICTTIHIIT aKarlzrllell BKA AI|C|IOCT ol t i I I I I t I t I I I Drlcrl|nur adi resniten.

) impl I.ce eae B^eqe. vle'i. vlaknat. ki lovi z >vlakom< B^a$raD 4dj 1. lasat./racroAlrrr€4. He Ma B^eryBa BO rAaBaTa (BO !A{OT) ne gre mi v glavo: He rlt BAer!'Ba TOaBOpaOOTa ll nlc mar. E^etrltsaarimpt eleF E^or(!tsarDe n vlaganje ljati.Sajaka.l||||. DlorK!tsa \ impf eAEa_ mu Jo Je vlagati D^er!tsa. potikanje BAeqKO.slili scj rrac:rc co6ara sl{)l)il i(. 2. ledeneti -cc: liDAee. vladohlepje B^aqap rt desalec (volne) saa. BAOIIllABe B^aka o n drda (za spravilo lesa) Brarap m ribid. lenuh B^eslTa I zoot plazilec &tlra (ce) impl gl. E or(aa pl vloiiti (depiti. prileteti. B^aB B^auKo (PoMansja) n fam Vlaska. imeti pre stora. DpeMelo vreme se bo skva- alewtmpa m predrznet.B. z a rro lx.EAAKAAO 64 Dncc 65 n^{J. rih. I t lll v . kosmat D^aKttEtrrrre avgm od BLaKtlo fl debela. zal+ raornu. !^eraar pl I. zalediti. Blera Bo aaoEH (ce). B acar impf mikpti. DAcroBao 6cA. r'aaBrt|fi)1r (iirIlnv||i vlx)d. II. BLeRo ^dv z le]|e uaerynaar irnpl L ueryra.molna dlaka B^axso 1 las.t|Ja n qpliv.lrr() t(. pri drugem ven B erlBar6€ r vstopanje. zavladevati. poledeneti raeAenlTa impl na ledu hlozmr: diti. nik BAacao.upraviden E AsmAaBeg. B^aqar impf tes^ti. mikanje. lasek B^arurecr adi 1.cli nost B^ncro&V6ne a vlado)cljnosl. D^eroa HaJIlocAeBo KVKaTanaposleo so se vse lili. omr*a n tlem od B arGo dladica. 2. 2 . nesramnez I I t t morovrurrse ruo D^eqeluKvM ady Do vseh Sti. EAorloBrrtn vloga (denarmen na). brezdelnez BrerrKa t copata Bireqraa. . ras:rorrt . poirebuhusa r impt slabSati(se) u. v Ied niti. -3sa 4dj vhoden. v sobo. 2. v led . vstopati.re. -ce: tl 5e D. IIlIl Ilo^ot(oaTa slanle se mu (pri)vladiti. plaziti se. 2. poobhaeevalec B.{soca (ce) pf z brado zarasti l^axnoclra (cel irupf z br^do zara!6ati alrac. planiti. nemalnez. vstopen. ke ce saoillrl dce: .leqllno a tu predtzn&. zamrzovati. uy. r. vlakuo. My a^c3c IloA Ko)Ka prislinil se mu Je. 4r m las.sprcmezmrzniti.D oEyDa (ce).46nBoca I vlatlo). "qII (1) tfl lastnik Bnacrrnt.DAor. gl. vrrlo||nln$. drda: 2. kosmat B^als{rBocr I dlakavost. 2. mogoden. My aaerru nar.. . vladilec (stroj). predivo. (ce) B^oEy.vleti se. lasat. zemB^aere^rirr m ^rh ljilki gospod B^acreamicrq 4di plemiSki D^acre/urcrro a plemi3ko pc seswo aaacreg. grebenanje (volie) B^acecr 4di lasat tr acg. prilepljati B^orqlaq fl 'Jlagalec. 'ce: izlivati se. lastnina raacr. OA Apyroro usaer'lBa pn enem ulesu noter.rox6ata zamisli sc v moj polozaj. kosmatosr Blargeriqe. grebenati (volno) DAacsFr..rapKaI desalka (volnc) B aqapHuqa f aesalnica (zl votno) B^aqrl.II. Blr. je poslab$alo.Eur l'1 pooblastilec. za B erHr4a f vstopnica B eK m l. branati njiEAaqsAo 1. iti v. rLesramnez D^eqIIrl autEo tu lenuh. vlaknat. R^eBa (ce) DAnJae. v s c l i t i s c .B^enar pt vlepiti. -rrra adi Wliven B^sjare^|rccr I vplivnost B |. BAeBaar (AoBep6a q c . Dlreqrcaar impl vleti.BdrJaaM. E^eaeu 6r-r er vstopnica. dlaka. D^eAeHar pt z'amtzniti. vstop BAeAeSZ. vstopiti. 2. r?r('J||r p/ l.lle adt v ooraz.rJae Bp3 3AItaBJeTOVpllva na zoravie BAEJaeEer? rplivanje B/rlljarme. v. nosad tezkih bre. B^qe Eo cl^a stopil jc v veljavo. BArlaar impf vpuvari. ugovor) (unaKaErqa) primazal B^ox!tsa. ribigka mreil EAeKaq rfl 1. TpecKa ce B eBa Do BapAap Treska se izliva v Vardar na levo. prilepiti.. trud. kodelia ! acdr6e /.lo||. Drre3 rrrfillurt( vslol Ircpovcdan r [^c:ro. zovati. naravnost 2. vdreti.t() tcrave imam z r. ||/1c3c Bo roAaIIa pfi$cl ic v lcta.'? rqtaBII oA BAaKHo Dvuo iz muhe dela slona rA:a.rlra Bnlrjalllle Bp3 qero ima vpliv nanJ. grebenati volno. na levi. gand. ce saom rroA Blr{aHrre Je poal vplrvom &rnjare eI|. prispevek BAerm. vlagaB^era. E^acHtrrrrr8oz lastnistvo. (ce) B^ourar pl co6araplanil je v sobo poslabsati_(se). Romunija B eBa. vlatiti se B^eqKat6e r?-ce: zavladevanie: vladenje. lerl 2. -qrr (2) m bteztokavnik iz grobega sukna . grablje '2 BAaruKs adi vlalki. zavladevati. B €e Be(e Ha Da6ora kondno si je na5el deio DAe3eH. {Ea adj oblasten. lO oA eAEOTOlCO B eryBa.uqtx m obla:jl. nlc3rr Mn Bo rro.|rrnaerrca podasnel rz D^oE!tsalre n poslabsanje t Mokodoruiko. raacra f oblast plemi(. vlivati (zaupanje itd). -ce: se odeti.lleSOBIp l?.. 3 . brana. iti v. B estIa Br-r3a vstopna Yi.l L vhod.B^ear pl vliti. B^eqar impl I.sloveruldilovsr I I I I I I I I I i .

DMefltar DEyrtrl|Ea. caMo n vcraTa tie Moxe voda vse DOA. lrrdcp namesto. dem od Bo3 vlakec. poper itd).BoAecr adi vod6n .. BoBrl[rra . vLoztrrl 2.amfibija '' soAeHHIanapeljuje vodo na m BOAOnaA Slap tuj Elin. od r-. nacrn. KpBra BoAa He cra..r/. modvircn zapravlj_ati das. ToJ e Bo roAlrFtrt lroBeK vlagati. spremljevalec BoAeH. rwrxrrtlaa pf. lmport rsl'Oe-n. vtihotapiti se roAet|ata I 1.I|AO UZda.rcrrrr.(tvlli(. uelceva liu b i t i s c n.v mladosti. IIa eBa BoAa IIa rvia lr'at (lv(. v letosnjem juniju. rl<rrrta.BoAlecr ddi voddn HVBaKn nr vooa. BoAar iftpt 1. Brp-nola cropeH ali xJ-rAx cMerKa! radunaj s tem! ja BoAaM cecrpa. impf 'o!. nape.aa'r uvaJan.. rle.. 3. Eo cDeAa oD sredah. nn!'6eiocr I zaljubljenost Bf{!'ltrrre Ha AeAtreB potomci ce. Bc vodno prostranstvo. npa3ua BoAenHqablebetac BoDse (od Bo3).loDeAar vperJau nmxrr.u nem. rmpl trio^prr. Bo MAa2. spostovanje BoDAerre.DOAOpOA lodik BOAOpoArl xnc^opoA vodik in kisik nik. razvodjc oAIr uo BoAara pritrjevati BOAOseMet|. uliro4eruwca I nlindek ca BoA.^oB''. . Eofe I voda. Bolww umije. Bt4rlrar pf llctt.. 2. Podenjati rr nesnusel. BoA[. ce D]!ny6!raar rrryr<a f vnl'kinja Brrlr(oB a4. BMenrwaar im pl _' 8'o.. -MHa AQl VOoOI-rlBOAapr/r raznalalec vode ven aoAapKa f vodonosnica n ao+as m L voditelj.l' tralTrr ce 66 EOaAelre toBpe 67 DoAyprB B^Vflr ce Pl ognojiti se. od aHVK nMclllara pe. tig beti za. MV njeBa BOAa CTOpeH moKer OO gova seslra mt Je zena koZe./ zaljubljati se i BH!"Ie. znotraj. impl prenikniti. komu. stvo vlatiti.. \oditi. za.trrfcclTa .EoAoBparnl razvodjc Aa plitev dlovek. BeaM Bo Cl(ofiie Zivim v 'ao 2.ry6a ce zaljubljen.'r lDr. vriniti nagovarJan.lBa. vrltrlcrri stavck vorrlr. MaAa Eo.ldi vstavljen. .EOAeH4sapKa m[nanca J BOAeHrsapoBd4] [ulnarjev iek BoAeg{eapcKr adj _tr inarski BoBse (od BoruKa). vpltvatr tMclt|yDa. Dazltlvost ce B^Y[r larlara rana se mu srirc . DoAeHar impf motiti. -uor Pt+m l. vdeti.reuulla Erf!!trr. onyra vnukinja $Mcr'[or .. i m pf I i t vlorltl. elektr vod.Isa v tilini: uvcl lllvlll-uvcllavllall Te opoJaM Bo MorrTe IrpHJarff. cc't(. notri. BnlrtrIts-a^T.BHoc. vnolaii.rror adj moker. -AI|a 4dj vodikov 6OM6a vodikova EoAOpOAHa Zen bomba BOAeH.-Jryr .cc. Irrdcrcllc: rp. Me- I I I I I I I 2. pntegnrll palzrJrv ren. {cet preucevau BoD^eKVBa.BoAoaprcK v0tlrrl vr'llrrrt Ta delati komu tezave. Bo . zam_ vlatiti v.ilrPt !. n dem od nourra uska.) pf uvesti. Maru goAa Bo aBaH BOAOBpltqOrr.!.2. trije kralji. vrtvatl ' cas.lrtrr oBaa roAuHa tr|arpolrt|ri]cr / l. vagon.BoAopoAen. prispevek. prvi biti. BoAertrt. gl. tc oqnolrla uvoz. prebiti se.n vok.3.r(e. lit \ago. pot. vla. . BoBpe lrtrlMaDa. uvatati. 4. go crrea-ara oreteklo rr(!ap. . oaes lftorpcurcf r. sredo. -Mqn Zivka.e. vloga. fant v zapor't) urylrara ' Skopju. IOAOBE m l. MY BHhMareaHoctr f pozornost. EHl|Mare^err. D{raeAe. re^x Stejem te med prijatevDcsll. vod. petjati. stanje rtn.Jlla adi poze . vlagall. . 2. B -cpeAa t'|'cir tt()cf rncsto v provucr v sreoo.rIIn adt rrurnsKr BOAeHrrreH. v vstlrvllatl.ljava aoAlr. sugenran pl vstaviti.e(Y!.?. soAara ce Mue. prenikati (v bi.n(Ir adi mlinski aetai 2. vlatcn kri|j MaTHa BOAa noarrrr v KalrxlAotrprr.1. namakati DoBpe (ce). poroden biti.r"y6ysa ce. potomec. vodBoAeHu."tq tn vodomet AeH rrar tgdna. (ce) DoBpar pl 1.t^ Bo BHaAocra. DoEqtrLa 1'' BOAeH[qap m mlinar .. on je dlovek v letih pogrezniti (Pogrezati) -cc: misli itd. vloga (vpladilo).januar ro a BoAa sama voda (slaba jed). notranjost. praep-. p. nlin na vodo.smer. {lrr . xltlrrarDc arlv l.r. pOvOdcC pl pravoslavni sv.BoBA€qar pl potegni t| v. BoA!p^[B adi voddn . le grdega jezika ne. {H n vnuk.DoBeAlBa. vodovja.. 2. mlindek (za kavo. skrBoAa. rrBRa BoAa hrna' BoAorueq. (prostor. vnuKov i. Mv BOAOA€AII 4O / r'rzv(xlrh n. BH!"trtr6a Vnudek '? BrryqKa I gl. ce D'Ib\6ar PI zaD/by6r. fled EoAocroj rrr stanje vode BOAEaOO eCTVOOeruCa aoAcrEo z l vodenje. potegnjtiskozi. I !placlto liu b l i e n e c Dn!x. 2. 19. BoBleKvDaar ifi tf pozornos!. -t|!lro aali notranii ceRoj_AeHlsak dan sem lel rtrorporrrlflIu / notranjost v gozo.ArfEor Adi vodet: s@ D{raoclroK. pr'€videD. rrorri!.? vodopivcc vec DOAOpaMeH.1. uvozrtl. vperlatr stvo desa) DoB[pa (ce) impf od. vledi v. pritegliltflMalll|e '1 vatr manje. so toAoBpItK. vriDtrlqKo .pt. Bo ir. sc (v . 2. :.. opazovati. loi \Od. BaErllalaaT imqf biti pazljiv. MY Ja MaT[ BOAa.

impt '. brzi vlakj ea6p3aH. te vornl vlel( Eo3arunrqa I debrid za DrenaSanje iII stiskanje groidja Dos p m voznLK ao3apHHa I voznina Boiaq . nikoli.^n. na. sluZiti vojaidino (rok) aolu. goveji pasnik BoacKn adi volovski BOAIMeH n prostomrna.rtati se (kaienja). rxlst Bo eB. (o)brzdati sej zadri(ev)ati se. neumneZ BoAaH r??kmilo.tzJre- BoJcKoBoAeq. roraox<pa pf .qq r?rvojak DoJrumaK m lam vojaiEinz EoJr|sKyBa iapl biti v vojski. 2. Boau.-impf 1.'cei zelo rad povisevatise-prevzeti se BO K. oboroiene sile. vokal BoKa. vznikniti-vznikati r{xroBofa /n vlakovodja Bo3paceH. nasta(ja)ti. rri. oje vzdigniti. l. a/. qelo I povzdignitipovzdigovati.Bo3 pospeseni.itnpf nalagati (doliDo3BrueH adl vzviSen nosr. taz-ce:. vzneadj mlrten Eo36yAerDcrI razburienost it.j in adr vojaski. bo''r JevmK B<t\rrcrr. troFrcrDettocr f bojevitost. v letih Bo3paq f starostna doba pt. obvlap/.znemrrJenJe D. impf Bo3Bururf. zbuditi (dustva) j Bo36yAArB ad. velidatipovelidevati. vojna DOAKOT ClT. zgroziti.noioe4lna pf . {tla adi prileten. 2. oojnr BO3.a impl t|.Bo3eA. Do3uer. BO3OBU Vlak. -Aur tt inpl voj- BOKa..teuftn. vodovje Boe$ro adp obeoem.p. borbenost uojr|a I vojna BoJInft. n BosAeJcTaltsai mpt v pliv.Rctr rr rrtaot ||t tt't 69 vodja rojlsa.Nr vznemrnll-vznemlrlati. vzdigovati se -ce: ros^ara. !"znemrJenost B@6y-AyDa. vradati (ushl. .r za govedo. ir?t'l vrniti. Bo1' volid. vo. A OBIIITE HA 6poj volk sit in koza cela. (povzOrgovatl) se moZet Boie pl od BoAa vode.ihniti. BGBpaka p/. KOra 6eure BoaKor rqqe ko je bil lolk pes. . vaqon. svoboda loaoDap ft govedar._-i^I'r ft fii g). HaeAno Bo€rJ. n lzdrZevanje DOsAl'( n ZraK Eo3AlxonAoDeH. rnpl ao3fiece. motnost. fl [arHrrqKt{. volja. razoLrrjau. vzdlgovatj. (po)3a 6aBEo! vozi podasi! peljatr navzgor. obvlad(ov)ati se Dos.fl (ccl pl. AOAq{r6a n defi od BoAKvoldid Bol.t I i ao3AlaHe.Ior'orl.DOAeF. /rrrrl l|prctl (uplrati) se. dclovnni(.van uporu. pijade). DoeseE.adj zdfieni zaqrzan. volar (pastir) Bo^oDapHurq g u l.impf vznenlrjatl. gl.mra adl zraden EogpVur.vozel K tatr se. Be vzorgnr .A j bojevniski ad. 6D3([) Bo3 . biti zadrzan DoaAprqtsarie. volnast Bo rrocr I pes? prostost. razburiti-razburiati. BosaT impf t()ziti.ospo{vaa preroditi-preraiati Dotm vojidak. oelo I Do3rluueHocr I vzviSenost roraon<x. ao Jr I l.i letalski Bo. zbuiati tustva 2.. a\a od.sAlxon^oDeq. crap Bo K izkulen llovek BO Ha f Volna BO HeH Adi volnen so. !o. impf vznemiriti. hkrati: gl. uDretl se F'ose't. oporekati Do3AeJcrBo vpliv.rr)). Bo3lec!ts4 danje samega sebe.ffiy{A.a.a spunrati.'. 2.'9. izzvati. pG Zelja. -rro. co Eo^ja z veseljem. volan ||l . "xB adj mogot. vzdrinost BO3Aprq Ce. ttt lliks nr. ta<lrian Eo3Apxaurocr I zadrzanost. voJn!. fig topoglavec.l'ilecl adi volnat.ur n volkost6 dina (kjer se volkovi zbirajo) BOAne. nerrrrftrvolltrl vo DolMvrrr {o. Ce Bo3AprxaT pl. ad.reH adi iamoglasniski. ro:lmtrysa ce pf.3tru. DOAtrrban aLern od. 2. ugovarjati. -3'I'a odi vozen rorne4e. Bo3atr8trvna . -Bu'd m letalec Do3Alxon^oBcrDo n letalstvo aor4glen.l razburjenje. vozilo.|:rMotarrix'r / l. volek . ulnlrJen Bo3Afrx<AnBocrf zdrtnosti zadrzanost Do3Alrrc!tsa (ce\ impf zd.o36UAeH razburjen. rce: vznemiriati se. mzbvljiv Bo36VA^Haocr I razburljivost. -rna Adj pesn pfost. bnpl !o3po+tn.Apr. buriti se. aojisaar skovati se Do^trelu<rl vojskG Bo3Dpam. impl naloziti-nalagati (dotznost. odj .rxy!. izrd lzdrz(ev)ati se ( iedi.vzdiirovari' Do3Ar@Ka I vzdih Do:tApxa[ adi vzdti. povzdigniti-povzdigowti.:rr|yrErorr / ncjcvulja.e. Bo3q^o fl 1. lumen DOAtrapnE<. volja. borec. '. rce: spun. impl uzd. po vojalko rojcra I vojska. ZOO| VOI.. roBapeH .B{rAe.n voznik.-ce: poviSati aosuotiteu. svobodeu vrncmirjati ( se) Eoaja. umirjenost. +.r m samoglasnik. drzati se ob strani. povis(€v)ati.oT adj vojasKr.Dofe 68 lloSMo. vokalen EOA.otDiski.rrfB .lcll roJ[cMrfDclocr / vznemirje. BO^qI| tn VOlk. -IIor adl volovji ( p!!a nosrrcMrrprr ce). 3ornro BosseceFreft vnebohod (prazMy e Ha Bonxor Ae6eA Bpanik) ror? pomagaj si saml. jaae pl scu. . (zgraff toll) llc norrrcMftpctr. (rg(rt(+( ltlti.''oa6y. Eoaqu 4dj Yoldji T I I I I I I I I I I I I t . Bo3Brrrtrlltsa pf.hle. Bo3ap Bo3arrKu 4di voznilki EosoJAa . BOAOBA m l. \. . u pf Bo"'Jrr.

1. Eoo6pa3eH" 60acrr namiSljenbolnik looopa3eHocr f 1.o. zalzetsocxrrflr (c€). -[II l?t-BocnrlraltlF ga-DocmrraHuqKa I gojenecEoopyxa (ce). namerjarr mentr. ooo[Illrltr B{r^lrrfnlDe n 49gm lelik. l|r|v|r|r.8ovor' ) Bpa6e[. rmre (ce). Dn^erxitsa (ce) pf. velrl(a noc D(rcOK. impl navduSiti. Doopyx<!tsa (ce. impl navduSiti-ravduSevati r. upor DOCrarrrK.BOCKpeCHlla pl. dji Bpa6 4a I vrabica. DooAlureD!tsapf. premikati D. . Dtreqara(ce) pl vtisniti (se) . -''/ot adi oboroiet\ rqrpyxeHrre t? oborozitev Eoopyr(eHocr f oborozenost DOCmf taI|HK. impf vpi(ja)ti (se) BmrKa (ce). slavttl aoomla.re. sat (brez '1otrrl|Ire gl. dojemati. Dpar.r| ao l. -ql| m upomrK. DnpcnryBo (cc ) pl. 2. -uI| tn vus lneqe ce. premetenec Bpar. !o{]'''a Ya pf. Iisjak. impl \. Ro't]J'la (ce) BorEra I us Dosftalt"Bornaa m. mrgoleti. domisliavost. -Jry rr nepartijec Do{peAeH. voldica Djc. daren ro/r[e6lnuc. sem in tja vihrati. itnpl vzpostaviti-lzpostavlj ati. Bere (ce). vmesavati rorra (ce) impt gL.npl spustil l-spul('ulI rc. 3. gl. vtakniti impf t s e ) 'rriniti (ce) pf. volkostetinai 2. petr. impl zapeti komu. {.ourrar impf voltiti.Tivati. impf utclcsiti. Dtrelrira ce pf. lEetje slepila Eoc[aaeHocT I v4)lamenelost Boar'. Er@a (ce) pt. i.ra f pretkanost.impt na'. I prevzetos!. vstajati. BElepu[ia. I ulivecuslvKa Borrlrr.rJa adj tarobcn. ljiv.. gl. Ha c^enoro qpeBo pljudni ca. svedar D(rcoKrrtB-BocoqeE.BOCnOgralYDapl. impf oboroiitiobo.. bled BOCrOprrcHOCf navdulenost. sve6ar. tcti-zadcnjoti(p(. razvnemati. BocneBa pf. vstati. razumevati loclpr|eM^rd adl doJemulv vJcla'Ie. vtikati. migati.. bot voldii bob. IZVrSten. obnoviti-obnavlj ati (prej!nJe stanJe. tn navousenle..oaaratinavdulevati. domisliav: adi 2.. goJenKa rozevau se Boctrl{Ta|rocr vzgojenost f ctoveK EocrtaAa-Bocfla^eHtref. -Ja z vstaja. razburjati Eoc[ee. 4'''a adi zadeten. gl.oorElr'I pf posplositi. impl vzgoj iti\. DErIqe (ce). impf zaplesti-zaplct^li ( se) ErlperHe (ce). zanos Boe&rt m navdusenje. velidasten BnelraroK.sveda.a I I I IOAIIII CE 70 aocnllra[ocT DOCIIIlraq 7l Bpan€ xfleqarlnD adi izrazit. 2. izvenzakonski qs adj iz. zapis(ov)ati (se) Brrn ltsaEe fl !'prs(ovanJe. hudit: 2. namiSljen. imtrt vosditi. BnpoAyrlt (ci ) pf. Bacla'nlaa pf. tisti.rKn. gomazeti.-JHa adi lavaden.-s pesmijo podasnlr. inpf posta(ja)ti Zarek (o moki) pf. preprii. DparKaar impl l.. Bocxra eture Ha &.rHa 4di nezakonski. upirati se BOCra[Ee. pf. -Nr adi izreden. coa medu). -n4r| . Doc&rrlTa (ce) pl. qpBeH rocon pedatni vosek aocorap n voskar. vstainik BOCrOpr. domislievati si roo4lue-an. BorlrII lroldenica. n vnetje. inpl lstali. vrabdcvkil BpaB. zamisliti. BpanoBu(-3n) nr l.. upekati se (meso pn peKl. zu llrl. im DOCrrIrHeMa pf sprejemati za svoje.2. otarovati (se) so'. rdd[!!a in l Wis(ova)ti (se). impf l. tnpJ 1.D*rlE. namisIicnost roo6pa3[. irnpl Wlesti-vpletati (se) Bdrrer(a (ce). impl vprcti-vprcttfll | ( s( ) BrDeAe (cc).tanmzrta noo6pa3eH . roawtyaa pf. prevzetnost. gr. sovraznik: 3. impf uganjati burke Bparria. sploh roopyrctf. vedeZevati. roruwrysa pf.BoBMaTep[ireH. upreti se. Dnaere (ce). zvlJacnosr aparyro. tnazau z vosKom Dorqrsuap tt voskar. 2. soodpatynapl . dozoeva.f.r zor)l vrlrl]cr' Bpa6cur(r adl vt alr Dpa6e. uresniditi-uteleSe" vati. obujati od mrtvln BoctpeceHxe l1 vstajenje. (se). mzburiti./. . obuditi od mrtvih-vstajati.zgaj ati Bocrrrralurrre n vzgajalilde BocrfiTatrre a vzgoja voskom.zamisliatisi.2.?rpl z plcsti7rl)rr(l|lll (sc) (/(rv src('l' BnpolreM BnyruTrr cc.o lnil oborozevalna tek- t I I I I I I I I I tonaorn. v raol D@olrqaeHocrt navada roo6xqa[ ce pf v nattadct pnu Doo6pas6aI domisljija.|I'Te. BocKpecHe BOCKpeCHe. urcsnidevati aorpoceH. -q{ r?r vosek.(yDar. gl. . .o^w ce impf kotiti voldidc DoopvxyDarle a oborozevaBoattrtr|a f volkulja. BocoKap z voldina. matemrcen trormaprneq. rraTopeBap Bo Boopyvolk xoarrjat(.BpaBoa[ rn"vrsaj (nasa(l snopov za mlaccv. s|af . Enm(yDa (ce) pt. vrag.grI tu 1. oAqoceH DocKpecepf gl. n. rzlemen ror|ltrKorrcrst adi izvensolski Boo6FraeH. -3Il 3aHec aaco'''. iffipf razl'neti. Dnaeryaa (ce). rt@a (ce) pf .lig Sibek.'er. l. -qn rz darovnik Bos6paseE. zool voldjak (pesi Do^Ee6€H. -qta adi voSden D(rcflrrrarl-D(rc[urtTaq m \:Lgujitelj DOCr[tlaJ€ Ka-DOCTUtT!tsarrK]a J vzgoj lrerJrca DOCtrOCtatI|.Iepfi. mazati z D@m\ro adr splosno. impf upedi se. i. 3. darati.

I. daranje. sibden.p3 praep na. 4. doba. Epa(e I vrata MH ce Rallu na qlavo.e BpeMc rzguba easa. crrTe BpeA vst po vrstr DIr€Anf EpeAar ifipl veljati. tok. pridobivati npuficcf 4d. BpBqa xpar.vrabid rgle. irKZUTSCe govs{i pfomet rparn^o a l.'r. grdav. rpacr*yea jf. Dpe(tr f vreda. izdelovalec vreten: 2. vretica Dps m vozel. zavDru rpecrl*a. 3. gl. 4. Bpecxaar impf \piti. 3eMe BDB zmarpacnc. lig vrescatl rpea adj vrod. trpeMeuea. aIreM[Ba n L tas. BpasyBa pf. t r .a:y. spxtrtwra n deit apBeE.r.Ut uren. xaaBa cd Bo eAHa aErertavse mede v en koS Eperfufle. 2. na.teg. ffllrtlutit t dem od npDKll. lla apB r aBa apata. nad.kvi l. impf tt> Bpar(a{na I l. Dreklet . peljati. prehod.h. ap6af bot\rba tztn()dnttI sc ) Ep6jaK. BparKaAKa BpaUOa I vedeievanje. ranpirr marr. upaMar p/ dati v ok. cviliti. vrasaati EpB t vrv. vrnirr. DIr€Raat impl meke_ tati. obdobje. (c. vrvel BpeDalr rr? razgrajad. klatei Eperellecr adi vretenast BpereHo r? l.. EpecHar pf zadreti se. mnozica sparwrc. BpecKoa BpereHap nr l. HeMaBparKa zgubljena v oDtoku (denar). spsor 6v6. l|0l( v lr lI l Bp6oca. proda_ strvar Jau se. MH ceArr BD3 -BIteMe nlrK. javkati BIrecoK. -!'ena adj zatasen. J. vitel Bpeka. Ep6paar impl iaje" rp&|uMntr gl. stepromet: 4. KaKna e. Elrecu!tsaar irn pl vresaati. potka I Epa. -. zal datr.uokviriati Bpo!tsa.^Dprar impf l. Eez siavo EpareH. rogovilei rpraa / bol$dava lcnska apr^ecr a. apecKoTHrua? kdo raKo vprle/ Bpecue. 4. impf oboDt|Mvuf.nik lparl(]aq fl gl. ao EpeMeryaerEe med.cx ro B44aM Bparor nisa lpB Ja3un Mr_r na koncu e l(olr ! JezrKa tmam. vretenar. povradilo. 2. rrprBpeMeEocr lpeMeHcKu adi 1. BpB ua r^Wocra yilek apa'r. marrlrvost gcr npetra/ hrup. [ptBpeMer'r BIr€MeHocr f zadasnost. Ep6oc1la pf.&a I kratka bolezen EpaTE. vreqno orlt Bp.._rpSrqr pl l. ko. aasgyen: 2. K O nr I ntca. Bpat|r. vrsti. EparroBr . lzrocrtFizrqdati nrle. imaS kai denarcevi rpglerpaeig l dolgotrajnost.. Dparoar nx vrat. tilnik. -qx rz vrbie. imot gati. tara_ Epaxoa I vedetevanie nJe Bpa3yMh(ce). Intpl spametovati (se). krozenie: vrniti se -ce: rparq/lmure a zbiralilde. vrniti.. -Brra adi whunski oc BpaTavratca Epr!. gida.lurc{r -||||tul vranec ( trn BpBt DpBjDrr m L vrh. vresdati.1 Epar<a Ka I vedezevalka mazae. apaoeqvrabdek. earo!. vrelCanie. gl. Irg blebetaC Dpa.aEe a vrnitev lec. vreiica Epe*a|rrle n e\Afi od BDeka velika vreda Blreky..#. obhod. terl tkalsko vra_ DpBe rula. v l l i l i s r . na Ke-. /is vr_ . 3. 2. lpott telovadni dros vod. rrsKanBo BIreMe gluha. hodtBparro I 1. DlrecKqrrtr4a m. 2.fAHo gram prihodpreK.aparKaaeg Dpor4n !l'I^ar'l lp3 Ep. vi(ek.BpBex rn l. rrEr adj od.3. xfrnffJr|(n co nprtotxgar impf I t x t l. v denar iti Epa*a (ce) inpl vrutati (se\ apBnqo stezica. I kridanje.rKa. IIMAUI Atl CA BDCMEHIIC? tT. oA rrr a konica noia..EpooBl|Ha vrbovina {les) ' I v . vremenski DIreMeHqe n hip od Bpeue. nabrrati. za5iljen.l drn Bpbyuka I vrbova Siba Dp.tel[r(' adi vrabtii neunnosti. vpitje. hoia. BpB'oA Dparrrre.rl l. lam cigan.ArrcrEJa I pridnost. BpeA ad9 po. vreme.Taa .rpl dcbclo gledati. H. graryt casi ry6eH. si^nTiiil u. gl.sprehunec.?. Epax(a eq rpnni{'r r/rrl lllrrst. dobiti predoosi lTastl. vrel Bperrmta t pripeka. BPB praep (vedno v zvezi z Kprur Bparor! izgini! Rora Ha) \. obtok. smetana. 2. gornjem koncu. iti. vrbovie DptMrr. Elr€l(I|qEra n dem vredka.Ntatfr adv (ro yApll) e4Harq aMa BpeAHalr (primazal rnu jo je) eno toaa pc steno EpeAlroqmta I vrednotnica rp.nodj D.leaHo BDeMe. tutur r^aaa sedi mi na glavi.0"""t irnpl r azgr aiati. D U t. 2. Bpar \ra_ mj je zrasel Ien. iznad.BpzuFlxra n dem od lo-x(. hod. 3.yoditi. po. ovraten rpBa.lrlca Epeue. -ry n gl. nputu vrvrca $p|'u^||cc t. vrodina. h i k o v a t i xlrffq(. gt. zateza BpeKa.n/ iti.I.' ft.e. z.'qtr m yedezeva. DpoMv0aer impt da_ rastr ( obrasaati) z vrbiem In lt v ( . v apecka.l ttI $.re /r vredka. za laaEa BpaTa vrata na cesto vrat mi je sedel. oorgo rraJanJe. okro- BEei .n wez. EpBorrtqa I sDre_ tilo. sop. _bleketati lo kozj). mlinski valj. rpaelilpa (ce) BpatrIK|{adi vraiii. darov_ crrr. Lreteno: 2. za.€. Bp3y- I I I I I I I I I I I I I I .! "\* reH vrh Ljubotan. biti tev. BpalIeBE. hoditi. lpaf. 2. cviliti opecr<aao z kridad BlrecraHrqa I kritanie BpecKaq rfi kriiad BpecKm. _2. fig prodaja.

Irhtl rev. Eprlar impl l.nimpf greti. t l. kolut BprlJ a.IrraT impf vrteti. DpHedezuje (sneii) EpHex. wenje.G ii?ik."?::. graa (na deski.. -or n? dez. vrisd. zool tresolaU _dcto. Aai MrI -ce: Epc-ka! daj mi zvezo!-zleZi rJart mel tpt lBas n. nestalen DprlrBntl(.qKa. BpecKa EpEcne.BpuJar imlt t|reti. -rrF m l.Bp[cH!tsa pf gl."lJ#...Berl gneda.. zadrzevarnie BUc^\B adi l. vrtavka: 2vnrJak. Bp^yBaar 3aDa3HU 6O.. lrrcnrtcv znrokc oan. trtrltrrr rr. gl. u ItrIUIVBaIUerurcMo Bp3 nuc_ Mg pisaril ji je pisrno za prsmom.i& sral Je stran za stranio: rplrtttrra I vrodina. . nrhr(\cv. Dp39r pf z\ezatj. t rs a _ nJc. vrteti Hit'JiiluT" 0"1'to" i. vesoliski . kridanie tpl. sncg. pl l.tqrcKaar impt slrkat| rle aTa pa6oTa naArra DDil MeHe vse delo je padlo riame.Bpurxne^. -uor adj 1. na ruta zveza.rpureu rz drevcsni vrh BpruE.2. 2. sKa zveza: Bo3ot IIMa BDCXa t. 2: ovi Havpa6or'ltc ul|r.Bp3aaKa 74 tprer{a Dpae eruK& (stroj). Ke ro cMeTaMeBp3 _cro MHapu knroro kilo bomo raeunali po sto di_ narJev rpsaaxa I vezalka (za ievlje) Bp3e. 3.) BpEe.1eCaU eHcK{ Dpre.ati (dei. Hrie cMe earra rpcr mi (midva) smo (sva) rsun let. kravata. BpHar itnpl pad.DpcKa I L vrvica.a.Hi?. lip BprrutaI vrh.alflrqa no crpaar4a li#1. vrtavka.' "Jj. rffi BpJonepEal??.yrtljiv. u. 2 .I vetrniak.. Dptrla r r?.(ce) podreti (se)pl porusrti (se) apxoaen.T*' Pl ot\'akniti. zaroka rprqy_fu. Bo3pacT.-ry z wisk.n* odPadnik' Kovlnast puklr)v z t)ck0: "' z.&e-cer greti se apt*.zmeda Epura.)c. BpfrcKaa\ impt EI. 2. r()A trDtrrrli Bptor aD adi vrtoglav r<or1rg v nrorclcrn vilrr(lrr rproraaaqa I vrtoglavica BcaArr... EpTr|rotr r?? kamilica bot r. z.rpclrl. ropeulTlIHa Bpytrm.. zgoae ncbo. ovrat.. plesti. svetenj. lahkomiselnica vsftJau. Epqraar impf l. direndai.cli -rcr adj vrci gl.famti. strntrna np^o|lrfr ddi stru np^\a ilnpf divjati.#:. mtatltnica. vesolistvo Bce encklr adl I. Kai ou. BpoAeHa cMoocT prjroJena napaka Itt Bptra rn pl hrustati EP3or aDKa I Zenska naglav. i?.tIa / l. Dpurrula .. EprrcoK.motovilo.. Ep3!tsa._DHa larhoven 4di Bp. DceBa pl. visiri: r. deZevati_ sneZitj. DlrrtrolaxD(a m l. 3.zadrzevatise -ce: Dprr€rtrqa / l.i3.y Bp4e KpBra mlad Je se. qrrenoal. BD3aBMe06 stavili smo. zloba. me_ zr tez Bp'|cKa.. vezanje rp3y. 3.r potreb-navihravost. 6€ Bpcr€ brez -meie. 2. op-av.req. f nemarnica. slab:2. zavezatr.2. . 2.ica.i. 2.ro. vozeli 2. lxrlc<\lnc sk'ic.rJana desno. v rt ln c c .. rp4urna I vrtinec -ce: tplToK.dol. v pln Dpsa I glinast vd BpIlIa fta I mlatilnica . -qtr r?r vrstnik DpcHqa. kipet]. lah_ BcaAFa.:". spri rvr(a ooo.hlodu itd. pnvezati.\er(e^esdrrlrKa BpcKa zeleznizati. zasnav_ vlak ima zvezo. padavine Bpuen(lrr|B adj deZe'ten. hud. lprKaar itupl l..a f 1. vrli(tck ourlast. Bpre^e.lvirlt lrr ra.uti z||. hudobija. na!'piden Bp/rejl(. HaQpAx Bp3 ||cRr -c€ Za[adrl se Je proti njcmu.i:i. ir-r ro sDga ^or n rpn re dobro si ie zaodm_ lce nlNrrrra f l. . BEH?Lqi:fla -tcaAar . (v/seJatl(strah itd. Cas Inlulvc. n<ecru_ Ha. impl yli(va)ti. DcaAlTaar im p/ l.:f:l::l cTp.i. vezad (snopov) ap3!tsaq. "TX.6fki (slovcsnosl zrt. 2. 3. BpecHC razsajajo naiezljive bolezni Dpre. toaa). nllr aPr-Iq.s|(tcpali. mlatid Epq..".elu€ I l.oaar irzpf od BpcHesvrkati Bpcr.o# jii3d3ff.) Dce^eEa f vesolje. Epcra f starostna doba. mLrtili. privezovati. _HeMv e oA BpcTa nlsva enako stara Dpra:rrlltrTle r? zbiralisde. svezeni. zacenjati.'. J.2. cula. vsuditi.nlma skuseni Bp^reT n l: kjpenje.??l. -qrl rt L gll||||\t ull *#. gospodariti (qos. zavezovati..()kc) spuuAqa I l. r. /ig vetrniak: ce Bpru KaKo BpTele[rKa obra_ ca se Kot vrtavka ElrreEt€ I l. gl. vezatica ttrrcKa. razsajati. Epson m l. l(lni(o. e e-praalurcro? kjc sc zotralc I BpTaqKa/ pott. _un Bpure. veiica m cober gospodar apruMlrttxa f nrt gl.alfl aasa B prex r. zasajati. av rlerr nBo DpeMe dezevnb vteme RpoAe\Ladi prirojen. vre_ reno. Epru|tlla / plcv:l se. z. ob- "Tffi"J. Dp3yBaar impl l. EpcEFlxa I vrstnica rpcnlna..or rn strmina rBpcru(. vrieti. strm.naror Bprlr Aecno Dot ia_ v. lp-rrrp(rvn. -ryr m vrelec Dcee. ne.l vIIrlct.Tsj"r -cc: z kor. (omlselnez. DPCKa Vqeafl svezeDi k]iuK zavrtek eev. r ativka: 2.""i#.

. troino lupsrl ce pl zaraed " BqaAr. priti. .roB. ayjseBqu m uiec Byjqo. DIZU tr Kam (ce) od BToDaK dveletno trebe ali tele BmpqqeH. dozorevati: 4. otrditiotrdevati Brepa. ro Braca l-I ro EpeBraca dohitel ga je in prehitel. tte cI{ BTacan 3a BCA$na (poleti). metatr se. Dfl<ahra pf. plamtr Br!?E!tsa ce impl 1.uDostevati rrose . impf (v)tkati. vdreti v kaj. zgroziti se: 2. dospeti. BlopHqHo 3llaqer6e onrgoten pornen Broplnd( ftt torek troPEseH.oErIEm ujec. orugovrsten rroptrar. Bumaar itupf v{i]uati v KaJ Duqe. Drepaarpt l. -Ce: rrepyga.zadet od strele arp€'Jtrr'.2. 3. vseliti. rroH€. (pri)teii v kaj BTyprr ce. tmprlor adj num dru$ Dravostaven aropaK. zrasti. Z. od presenecenjazardeti Drnrsa. ETrpAfiitsa pt. sl(r. zmtiien'.pt--pripogiDau se (oc starc. DTopa{d6a t? den Ce.. dohiteti. pqganjaj! seganjati. 2. navaljevatt BrypyDa. irul strditistrjevati (se). med spanJem sctpwra adt v stran. 2.fl dveletni samec rceaa pl 1. ce ETllTImr tf 1. vreai se. 'ce: I I I t I I I I t I I I I t .impf (pn)leteti. impl (. . prihajati. -rior adi uitet Byr!t'.ar(za)kaditi se Ka. impf vtisnitivtiskovati trl<ae.qt| fi tlo\ek. tako tako . ayAB€-Byrlrs Ja cBprul pa6o'raTa za silo ie oDravil delo. vplesti-vpletati pf.. Draca 3a. zaI cuoenost nuacrr ce.. araclBaar i.. -qrra adi drugoten. Voretl.[tr. 3. od strant Dcluuroca adr. -qr! . matcrin DI:tI 77 impf dobro prisluhDitiposluSati. arpeErUg pf . orepwait npf l. zrel: 2.cSi?pl prinasati de oer Dndetek typpe adt dvojno. r'rrcE!tsa pl. 2. edv v troje. cert(1'vesoljen.ma adi torkov DropocretreH adi drugostopen j. _rro-HyDa impf (ultonru (ruor t!9) Z. -ce: volrau kam Dflcre. arop. DuIIrJar pl vsiti v kaj paa na6ora tej stvari nisi Blac!tsa. ce pf sre-(Dropawr) tro poglecatr Brpeuqltsa (Drupaqira) ce tfi pl srepo gledati DrlreuIIeHnK. 4. se(unqaren. dozc reti. dohitevati. naseliti se DTopase. BTacaa/|voeHuullTe lubenice so dozorele: r'lu Dracaa rgj oa raa pa6ora! ta mi je ravno pravi! Bracatr pt od BTaca l. 2. . naseliti. ECAltI!tsa Ce l' o1L"uurtutu"-' svacYu) adv Dqepaadr vderaj BrryAonoAeHocrosuplost. dorasdaii DTDpA. . ETop trar adr dfugid ETpeHlreE nepremiden. pognati.str) ByJEa I ujna DyJHETadj ujnin Eyjqe. \dir^ti-v KaJ.Ee (ce). 2. . ry4ooca ce I skljuditi s€ (od starosti ) ayAlocYBa ce in. deJansKo maca.Maxet6e godna-je za moztlev. Brprrwa ce pf .ByA3oc!ts8 ce EyJno ryJKo. v resnici.?rpl l. DlraAltsa pI.impf rresclll-rresKalt (streta ) Erpra ce. BTacaar pl l. ce nuacar zf l. ostrmeti. srep (pogled) BTIrerr.iai v spanju.. ByJsoEEr rr?uiec rvj. na dvoje. BTacaBMe Bqe pa prispeli smo vderaj. domade Zivali dce: vseliti se. oe Daypar pl bogato oDrootrl rrlT'l|e ce.

. (za)svinjati (se) raAocr I grdobija. vznak ra:rtr. 2. 2. 2. 2. otozen. 2. kat verjemo ta^e'igllrflftha fi dem ua MacRa plinska maska racrttrqa I gosenica racem|qaBadl gosenidav raceHnqeE. lltTo ro ta rr-El kaj ga razvajas! tarw6a. gl. itensko. parazit rafld. 2.qapuqa I gospodinja rasep n dno (debrida. ra3ar impt l. tonovsdica oKrasltl raaer<en. . gala predstava raprapa. skoz nos govoriti. m 2. gnusen. He ra3ti ja apeBara!ne hodi po travi!. popustljivost. nazaj. 2._::. Zen. raHs. posadnje. zapuSten otrok brez nadzorsiva ra|nNr.^[{ . raprapaar r'mpl grra aO m nri gl.rr krevsad. lakaj m raDpaH vran. raleuo r!\re liubkovalrrotel no ime. rntlo ra epda. racar impf gasiti) \oi Ila n. ce raqsaar imDf 1.qx-raaemqa n. vleli se pri hoji.l _racav. teptati. krokar rata adv Zarg brezpladno. ceKoj (e re ra3u te bol most. rarlerdto adit !'eZr\o. ----. -@ 11. go. 2. dvotivka.HeMa rara! ni zastonj I plata se rarargrja. brod ta. raleso iere mi. pc. teptalec. 3. gaziti. fig r\izkotndr'tl . gabrra6pouqa / gabrovapalica ra6pyflKa I gabrovavejica raDa3(E). 2. neroda. ra ar impl ljubkovati. ljati. rojlrrrba n fant sktb.oa^ l^ a rn -. racno ljentek-miljenka ocBeTeHue plinska lud. kosara. ^)ielka: raAeH.zaskrblien ralper m lam 1 vnemi. parazit.ptiaja kletka. trak (na kroju) rajrarqEija.Arra 44. gl. plazilec. meriti raiarEen streljanje. rtA. merjenje raiaq rfl strelec raiavru adf strelski ra3.I I I I I I I I I I I I I I m6apArrca 78 raj^e raJaeaula nemir. bozan'e. rit raza f med gazS Qa obreze'. zoor gacJl 2. mHro.4 1. ra6apAllcyla d. plin.aHTiipa pI. rrx vezanje otrooov.rapHrB6q rn garnizija. 5pu m bot gabet m6pa(. boeat dlovek rai. bodo hodili po tebi. aKo 6rrAeMMocr.m Lrh telesni varuh. a. I mi raoeH. lrg streiaj. nizkotnost raAoruja.eimpt nosljati. raq. raprmr{?a I garnitura nezen rapoB6raI saje. rauvalatl..ra$epni? I drobno blago.<Ea adi plinski. raitaturtEe'1 plltvtna v reK. rednost. . rapAepd6a I garderoba garanrerrja faper( ft smrad po prismora^atrqe r defi gl. taKaaT impf gagati raj^e! nlc sKrol! rtcqel6e IT ra6apAtca. raAocr.. racati.aa. te ro raau r'revra skupil jo bo.rac. gl. osluden mArr rrl ce impf iftpers gnusiti se ralmrra I deffi od ra!'. 3.pepel ra^eH. pf.r|Ii n gabiovje. rafaar iffipl streljati. ra e6 n galeb.d.. mcraKHe. ry^a6 golob graTr. ryLafi. nesmrsel ra otr m galop. itupt fam (u)mazati. ma:avi fig pocasen. -wr m arh jzdelovalec vrvic raxa. zoprta Zenska. -r(Ea adj ljubezniv. hohnjati. rre 6ep[ ral^e^ala adi indecl fam Ialosten.dudar raj^e. pogum raltaE rn vrvica."Era adi gosenilji racH. zibati se.taceE adi gaSen. pocasne pf zagagati od ra eBr-rR ra eEo. rardral (gos) (cos) ra^nMarujac. soda) rrueql{If adr tatn l.A|ia 4d. -I'lI tu Zarg zastonikar.gaJoa rajAa I dude (ljudsko glasbilo) raJ4aprz dudad. telesna straza ra. smod ra^6a I l. racoafi z l. {a I galerija ra&. -[or adi rE\aien: ne. med delom rat$alo .rzprrah usta IandHTeH. rpuxa.fi itnica.eclslovesen. raiie raEsa ce. drnec ra.-H nr poulidnik. potrpljenje.{Ha adi galanten rap4a I garda. nesnaga raia. poKA IUna rap$pq pl ]n impl garnirari.rtfam morda. raAoclBa (ce). dobrika.luf raHrp^ar ifipf nos. gl. . tladitelj. in impl g tanIala-Beqepa.te Jenem. kdor drozga grozdje ta3{a m L gospodar. raAllHr(lr mrdes M rLsD adi Eablji'l raAoca (ce).rKa hodi kakor medved raslnja f lan petrolej Iaj6a f l. racHar irrpf ugasati. impl fan otedi-otekati (rana) ra6ep. rana-EpeTcTaBat raE. ^e6or ra3n KaKO Me. Jamel[r gata vecerja. Mn ra3u ua hodi mi v zelnik. taj\el&''rc.Meu. raceHa Bap ljendek gasenoapno ra^eerK. raA$Ira.oKoren rapdrKa f garara ra a odi ind. raAoBu fn \. hc diti. Toj racg on vedri in obladi racne. rerepeAOTrrr raSrr KoKoInKrrTe telin r6sti kokosi. pojemau racHer6en gasenje . gala.

pcer lispati se flnuragnja.rfir m arh mor]].na. objekt v plur. crl 3eAe 6e*. Ma3E I Ce pnirize(mh)ti aeto aBnqa I dem od tLaDA:. izSittitlti. . rAaAgJaf velika lakota. fuesati. bijka. tipati fl{6ai m poroEljivec. l. lig gol. . tivljcnjc. nolto^eErle rggAaDuua gizdavka. raaDo6oa{e.reoHr{jih (kratka oblika za dir. . rAaBr!4t6a r^aBa glivica n dem od rAaBoAoMeH.raf everila fepnrauiul . 2. poglavar. -MHa adj Vmtot(> I I I I I I I I I I I I I I .:ai toln na rednem brodu rellltrflrja. poglavar r. inrrl naie(ma)ti za delo.3. 3. nevaren m6He. 3rlanje blazina. gl.rr. glqvfca: 6. rerou m genij. spodnje }]l^(E: fatn dolge hlade.ar pl dotakniti se. (i)zguba '1" ". zbost t1. prazna potrata dasa.-oa r. 2. brus cg6ja rAaAgK. ja pedalbarske skuPine raaD[ (ce).gesta recrx(yarilra inrpl gestikuliratr tfi prcn od..ro . Ma3sn. rAaAHa 3eMla nepognoJelozemljitde.zvlf. 'ce: gl. ampa_K raraHKa t uganKa" rareD tn srrotna zaga rarxla I l.. lakornnik r^aDrrur€ tt argm od t. 2.AHa adi pogu. rqaaea raauJe l gl. generacua. pomor. l.uysa. 3. unidenje ru6e^eH. strar danje 3a Koi IIDaBll na^uqa -r.slovebstlsloYar r||rrc.\:t' Bara jaz to takole razumem r aBap m gLavar. o6omrr!tsaEe feHepa. baiati: lis usibati -ra vedetevalec. ja. le.nt+ar ifipf liapati. ej! jojl oj! (posebno nar pes) flis+ag adi 1. usanka raktD fl koconosi solob ra{<eiecradj kocorbg.5. m recr. debeloglar aBqe.taronB 4di zgovoren r^aro^rtrIa f. qomoll.rr<af f am 1. r aDtua (ce) pf. 10. gladuh. obeleniak raailu rc glavan. tt6wpaar impl od ni6He flfi'dHr r11vetikan.AaToqu) {._glarar.6. -Nta qdj gerrerale\ glaven. 5. lakota rAaAeE. KpeHaAr^a. :E! m ltaK za sDodniice rlalLa. gl. naslov. gigant t''. botati. . -i+al. lai dva konca nd. naliapan. recToBH poteza.ar odi glavat. gl. (kolo)vodja. strmoglav rA. Vr rruryaarEe rcorpaotrla I zemljepis.. rn6r.rep.(o-krogla in oglata) glagolica(pisava) r^aA rn glad. po obladiti. r-v?rlrEa reDrr. noclavie. -AHa adi laten|. oomor![ak: ftisf udelezenec ioZisa Otomanske banke v itoluiu l9o3 reEd3a f nastanek. -. roPe AraBaral pokonci glavo!. dalija. lahko obleaen ra*etrro. 6. 9.). glagolit r. ][. sploien reseparuBaqnja. draiiti.t[r I generalizacija. MV ce. r^aAla cMpr smrt od lakote: roi e rAaAHaroAI{Ha on je la-kotnik. ra!m{sK.rxu f l)lczdcljc.'4x'' adtt na glavo. pamet.u (oru[Trr no. sel r. r'lrrrrrr ixrrl poginjati. vodi) reMnja. rurcor itl pl Ias tratiti. -rpI m 1. raaAoca I stradei. Da dvisnil ie nos.Iaro^oT vzell so mu Desedo r^aroaaur rz lil glagoljas. geografija reoA€nja I geodezija reo orrja I geologija reoMerlruja I geometrija reopMHa. debeloglav raaDarap tt vodnik. kolesu).|'ABa LraAoK.ialf. sestrada*"##i . potrata Cns rr|rrcc. lig mlednozobec ratur pl spodnjice. velcum reln Jd^efl. 2. MeHe BaI@ MI'r ceqe r. lesen zamaiek glavobol. gl. raraai impl vedefuevati. -wr f gimnazija rr.impi gaziti. raraieu.generalije (osebni podatKT.* n l. giz- retlepaqrlja. pravljica. zalo obI ledenaienska retsAt r. gl. ru BnAoBvidel sem iih rn6a. hud pe r4tG Zerul. ge' nezL renepi. I georgina.rasa Ao nerlflrrr od glavc do petc. pdsto (Pri 6 Mak€donsko. izgubI it rli rfl|lco. MY gori mu ce 3ajrrarr^e raRt-ITe pod petami rakH[K. rerml. raz'roi. -r f alh lad. . 4.ar. druzinski danost.cp[e na tes6e.posmehljivec. 4.ben. Ha r^aAso .tacoBlrT 80 IEEATII(A l||||o 8l IIAAIIA raco\wr Plinast. racoBlrra ^di cocroj6a Plinasto stanje racoB{rafn Dttnovoo rara.r^aAtra. glrva. pr(llnr(Lrtl. -rurr vedei.?osla.uraadj genialcn reHorliA m genocid. lig zadeti. voditelj.r fu gratn g)^gol. Fo€])bal 2. My ja cKrHaa r aBaTa ua TaTr(a ctl \zfezan ode. r^aAar impf gladin. {rja 'r preglavica men r^aBope3 m pretepad. lakoto trpeti halna uzda. bresti (Po blatu. :rKa adi g)adek' radebela glava. vo ditelj r^^r. ra6aar inpf l.{asllua palica ima r all'.BerEfra ru glavari arh vod.lakomnost glavar. buda ven. -rM I rod. gl. 2.uur rz Nemec repMatractl*r nemsKr 44. blczclclrxr Iivcti r^rBn I I. obrod na dnu kadi. gl. govor.r z general renep6reE.a n-a r.A'nl interi fam ohl. ne npauaj rara eq. raaAlrasr impt stradati. rAaAsa RoRourKa co corr!'Ba ladna kokoS o prosu sanJa rAaM. nft beseda.lasa nesredo si je nakopal. TT{Y_naTaieul_ne vprasaj rrprna! veateza. lah raaro. 3aAopnqa rn6e^ I poguba. -oBrta m lom lahko obleden dlovek. My ceqe rlaBara bister ie.

m 1.KA. oaito je. raacoDrr. gledalec. motiti.|OTII IO dce: nje. su). teptalec. tzre. -3rfu m gleienj. snet. dajati glas.|rcaa.ran6. r ef Ha 3a6or zobna sklenina rtefoca. . 2. skoz prste. fie ueled r^aca.ot drobnolist2. raorsHr(a I 1. blaten grozdni sladkor.emajlirati r^eseH.ilo!'nat. r r|608r| nr modvirje.\eAaMre6e za zgled si mi. obz(i)sati faar&oca ce.tn6aB 83 I I I I I I i I r aA!tsar6en stradanje raa3flra I losd.^oAar impf Elodati. graffi. ljuden kraj _ muhav. . Iar AO rrte3Hlt SraDOUmen r^eKa. glotno zatIran]e iito je 'l(llTOBO ramro f 1. r^wo opo llrtos(I r. 1. gloginja (jagoda) r^wHlrrra I l. poleno (olgano). smeti. zijaloi 2. biti obrnien. ce r eAa vidi se. snetljiv posta(ja)ti (Zito). lig lladenje.4. dt hal kov). 3. mis) Ire BleryBa v prazno nls() r^opxoxr<alllrja. ka. (o)stareti. r eAa oA rlrlcor{o.. 2.itna s'let raarul|oBmla I nezgorera cepanlca pf. r^litsora' r^liloTtJa / glunosl .. stiskali8 Ce T. krdclo (vulrAore. fig po mojem ne ka. zvok.tEa n aem oo. fie gristi -Bttrun miS: (JA rAY-ce:.rlrlrtreq. ravrrrDfia t l.raclnrn. slista. r. 1I. 6. izbirati. glasiti se.slab I![eqa o fl stiskatdica raorll. Sum. r acEu nllx[I. bot .ror z deZja pod kap ia ravd. gl.refor.reAair blato dat\ 2.m adi l. glazura. vest. oA rPH rayxAoBrfl 44. detl oo. gli. 4. 6a cn! samo za lkodo si! adi celoten. r o6oBE n odesna vot_ ralTalr ft grusec n r^!tsapqe. fa'lr''ikoda. bogovec raeAutrrre z gledisde. sov| z. odljuden kraj rAoleE. bit 2. . urejanje..rfaoueu adj glulonem . l. snoi delati. r eKiaaa impf na silo jesti.*. grcav -na r.ftag adi modviren. emalj. raerra f prizor. tttt ttid. globa. r^acje n l. negovan.gla-or '?. r^ei rraMua t 1. Ao l^eAalte! na svi4enje!. 2. naloZiti-tralagati r !Tqe. (o)slabeti raac. nedist. beli trn. drozganje. rAltsurro& -. oskrbovaSamO Sg. rayxAcBll rrrof. 5. rayxAoBtr. . impf (po)loSditi. . z modnim glasom. modvir' ororo iver v odesu ski. jokav. r/rucTn. 2. 3. T Y. vter*a impl dem od r.tr1l|6a oot nar/ao' lina ru regrat rao6a I denarna kazen. raolrKaat (3a oKo) rarx6ea I impl rahlo zbadati (o odekoza glina. r^YBrrlt16a n atnl o! r^o6vc m zemetjska krogla. vedeZevalec.qn rn glasnik. oort. t^ot! t m zool Elodatrec (za' !o rrpa3eli aM6aP r^Yulclt jec.melodiden t r^ef. onesnazevati. Pre.2.linast.3. imPt sl. 2. iracar ifipl 1. r. rlreqaq tn mastilec. _rrlllear. oder v gledalildu rl^egart adj l. t/Lrclr!. 2. glas.glorrnKacrJa r^Utu4 impl zagluie\ati r^orex rn 1. raolrKa. kultiviran raeAarse /r 1. zgledovati sc.itas adi cmerav. tz gnne r |rlleH ralts. rlorar ir?Pl smetiti. +Ha adi g)aseni g)asoven.: 3. r acaq t1 Youvec raacaqxn adi voliven r ace'C. impf lrc (po)drneti.rtttpt posrajagluserr tl naglusen. 4. globo blti. (seme). glog. ples (kolo) brez glasbe. lqm \eoezevanle raeAaq rzl 1. stalilde rAeAHnl<.J.2. nekaliv v'mtoswt adj g. r^orKa Bo t. zl' raorr[ra. . sodrga. lp n r r h n. muz glas. Kapnclozen 1406. dvorana. 6gledi. raela. plevel v iitu ia graSica.gletenj. glota. priprava.'ela poglcdovati. tteira m it f sklenina. r wreq mrsKa globus r^vr(A. sel r^acEoroDopuFr.I. raamrocpa irzl l. opazovanje. raaMlIoclla ce pf. grai doEovec. 2. jac rc r. oai -irz pl L gle. rMeqer6e z mesddnje. gnecast r^acqe.. pogledi 2. postrani. oKoro Me tAolIKa v rama I odesume zbada adt gunen. speven.nor adj gluh. sporodilo. r. -. raaMnoca. 2. y6ar ac glasek Ba r erKa lep prizor r^arKocr I gladkost t^e^ m l. prostor za gledalce. rairaB ddi ncumcn. cTpyHHglasilke tAACeq ln.e dobro raeAantrlre r 1. klada.r. deievnik ral-Bo MecTo samoten. ti. Ha3 lpcrrr gledati zvilka.trf m l. flteio. stiskalec -biti v naPoto. gristi se. frxcJe J t. nadzorovanje.Ra adl clen na' rAo6aAeH. . grdtn tzgotlor.slabo videti za Ha r^ea na Dogled. r orloBtt fi bot glog. va.ozgali. podasitvediti fl\eK B adi gnecav. -rrlla sluSen globalen r^06rr.J. MeHe V6aBo se Mrr ce r eAa ne vidim dobro. paziti. 2. Drlr v sovrasrvu lxcu nocunell ll'otl slaolc. uglasitev(glasbila) r^acen. glasovati. zmce prahu. prratr se. neravnina. odPadki. slavljenje. rMeiraT impt dt. plevelna nji {Ha adi pleve]nat. gl. 2. -v$ r'r zroe nik (tudi f€) raacor. rAo6lra pf . MoPe ruro rAG rr!tsee. FaKpuBo. 2. 2.raaa!!at6e 82 r/rtr6 r. 2. misi ne hodijo vellcanje. loSd.ri f t I I I r^ac slasek macu. cs ro r^cAa *eoor Zivi brez skrbi. sli-ce: Sati se raacl| Ka f glasilka r. pogled. rdacaaT ttnpl \o|ltr.cusa pf. rMeqn.

py6a'I.u|Irrtapqe. rqojocaar d pognc crtr Jral ruac nt gnus. izbirden (v ieili) vonca. . -w m fam olabnet. f 'ce: Jezrtlse.ogaben aem oq foBeaap maceBe fl blatenje. niojar hnpl Errojiti lani je bilo vse bolj$e vek roAaua. 2. ro^eMsor l lig brez obrambe acf. l. gnetenje cuor. rogtrl'a*atsa n d. trhel.[ues orqer letno porodilo. roAfirra(. mogodnez r! er&. . nfsrar impt z\esti. tig revsctna ro^ra. pre I I I I I I I I I I I I I I . enoletna Zival togtrrate. .#aien ' maeMcrBo 1. 2. jese dlc pogocutr. roteAo govedo.MKa . mqrre. nezasnezen di vetra) marq rz l. sluo unrnei 'l rHacE. gnusiti. polftati.ao veka. visok polozaj.ur fi obor. gol. nag ro/ra6 r'r golob gl.ett od roA{HaK roArrrraureH. hidroArrnaja 6apaMeroArHaBa. -tmror adi leten'. lansko leto. -tror adi sabliiv. gl. craTr. prosror (zaraz. pdtiskati. pogostitev.toI. nadutez ro-deMfrua. roArstrro BpeMeletni das -uE tx letnik dasnika. ro pron od. mera.rc+ar pl skleniti (kupnler r/r tladenje. -rmta z golec.3. 2.role4ap z kravar prrl) 3a rHaqr l. goliti. pltaal roa. adi soveii: roBe.ro eMear impf l. ce or. toLeat hnlt gol6ti. IascRara nuao . . nuraSdati.oBop'' impl govoriti. razealjati: 2. raztrmnec.pe^ roAusara nid ne vemo.tr Aa) L. qecrrfia Hbsa teruh je.prlsl{uten.. ograumazal. zool slrnar (wlt) rc.leMee c ro^cMzelo si pristranski r0/rcMce. goltati. jezljiv.taa I 1.KOt-roAe rEeDtr. bog. . -aqH n enoleten otrok. roMHa[rHo Br-rEoleto!nJe vlno roArtld[B inpt prebiti.reluna f velikost. revije. golorok. no llua at. 2. porok. leta zrelosti ro^er@rja.toAe part -kolij gl.dj iejen. negoden ptitek !o Malr ?t1 ipof Yratar. redrti. beseda. oSabnost.8. rogora 30OplBa rueDerf. roDetqa n dem od xpaca.zetnrca roir. negnus. roAr. IO. be. osramotil se jeara za zlvrno rnaceH. . m^eMar impl 4. pokvarjbn je. tlBeAaprolEa n umazan. vrconezle A IOMHAUHABA B TO. tam poZresno iesti. 3a flIaca! zoDmo! preproga _ ogabno! crana (ce cro.€s m gobelin. uganttr. rqera{ flr poZeruh. ptidek golec (ge ofez pe4aJ r\o mErapell.huatovati tAeB uB adi jezav. man rg^Or^aBeqt. lig tla.. rasti: -cci 2. lidkati rc. t goljava. krava. p!'6a IIIacu obleka dela CIG roBe. f tam oaabiica. roAurtr fia sa Il^xIIAeHcKoro BocraBue obletnica Ilindenske vstaie roer. -Us-roAeHr. Br-ICOROCBa rOAfiHa Drerrrere u Hlta vuxr velik DG stopno leto. letnik revije. bes. -u[trior 4di letoSnji.v tetos. preceilen. dutiti enus do roD€q<s.a f 1. jezt?/i zarodenec-zarodenka nont ro4!tr. nagota.srolt KaKOrOAe. povdevatl.ng. glcdo zviska. r'[nt adj gtil. sen. leo rotlt. rHrua I gnida EAHATA. MAIIATATA IOAI'HA rmAoca pf dobiti gnide prihodnje. mazanje.c|rt. .noAoMpa:r[qa I suh mraz. Kaj-roAe. razoglavo. Dre\. po stilatr gol rio cx. rot€rrle. uboga para roiee. fis trpeti. tlaqpocra rogsa navadno letiti. golidava ro^eMerl {/qll m fam imeaitna oseba.84 mal|fiaaa roAIlrraI( 85 mara mastiti.azatj. {rry m negoden ptidek.to6. lig strmoglavo ro orlraA 4di z golimi prsmi ro cM. ro ror 4di gol. vse 6i pozrl roArxra! sredno novo leto!. 3acTaHere IIo roIeMIiBa DG stavite se po velikosti adi Frecei 9elik. rEeBoDu m jeza. 2. lultiti. rHacar impf roDeAcKu adi goveji blatiti. napuh. debel r@6a I gostija. 2. roJ (on) sa (kratttMoMnrac gnusi se mi ka oblika za dir.' revez: 2. golidava. -goljava. ro/lraar ifipf 1. ce Aprq Ha rEAeMo leotc:l ro opal( adi l.qlgovontr_se. slab Clo. preiiveti leto dni roAnruelt. ro BrlAoBvidel sem ga" umazanka. ra'ro. naraldati.4d' gnusen. /lg bqhori se Dec rl'. -stenska vck. kai Ha rHl-rarr oT stopil ie na prinesedas trhlo desko. r:ol\erK m nrl zaroka se roAeHnK. golec. rejlllor a. ra|tll.AIIU fuon. urac Mu e.r Sesa -ce: jasHK bot jel-enoi jezik rEaqura. ves se ie toEeAapnm. . roAnmHo co6paHne letni obtni zbor.2. umazanec. r I'd''jar impt g\iti UITO IIOCU CaaTOT He HOCrI ''.biekt): uloca f gnusoba.lrg grd. ro^ar impt 1. zarodtr roAEEe f leto. rgJar itupt gojiti. kr roBop_ rr1 govor. Dareaje IEeB.rcrFrK[! roAlrlrrrlK statistidni almanah roArumu{a I obletnica.rtrojoca. go se gabi. cpueio lav e roagrr Ba ad. -Drruor Mi jezen. -aq[ n nagec.e. almanah. ry a6 roaaK. roB€Aapqe.rEerar -impf ieziti. 3i.r4a rn. fl 2.rlt|qe r. fam arepor rtr roaora f nagota rc orEl. lig r ednozG roAeMo(. roleurror adj velik..

osaben. 2. Donasalr se. grusd.ryr 1r . priganjati.in. -rna adj todono sen (oblak) rpaAoorrrHm|a t toda rpaAo6oarn..mesten. razburjati se ropeurrEra f l'rodina.[rna f gaenkoba adi grenek..n rpaAexHdq -qu rfi sravDenlK rpaAetr(HullrlEo _rrstavoarstvo rpaAeR. roroB Ha Ce pnpravtJeDna vse ttt rofosaFroToBaHeq. oprtnica (pri konjski opremi) rlraAo6mes. -^Ha adi bolan narprstn.. gostllr rosll|lr. zasaliti: ia roarEa iaAr-trlara ugriznil.q. kunvo roiJanxu.ati roTDaPmaBaq tn Kllnar .ronalDoll vrocl one. gt. ooJ-Ke_ rpaArf. neora rian6i i stavba. Drevzetnez rcpeAoaY 4dv oko li.t sEvoe. {T m zida\a.l tz bot kopriva roHr|. po mestno (oDrccen. -w stoliuben roc4ria iml gostov. graditev.rparrle fpaAJ{ | pI prsr. AercKa rpaAxtlxr otroskl vrtec rpaArrHcKri 4di vrtcn. -rF m silak. pedi (o kurjavi. gostu je prostor za vrau adi Eo' rocronp[eMeH. ropAear lnpl brtl.graoorsce rpaAnra I vrt t?aAxHap tn vrtnar rpaArfiKa I l.t t I IIOATAK 86 tpctroAap rocnoAap!Ta 87 rpafa t I I I i I I naSati. kurilen roofiao lr sorivo. ce ropeurat irrpf jeziti se. lig uieti. ropq^[B-ropsE rrpeK rocno. graditev.tRa 44. srlo ro^rse.ror adl ponosen.PriPravljen. ropctf.-m-nar -Pl . vrtcc: 2. goltarec. .(rHrllle^tn preganJarec ropa f gozd ropA.. rpafu I gradivo. -pKa adi grenek. tgati. o. prjbluno -ielony.ro6 ropeuro AepoletJe TOVrOCe Fopetnfl Ce. ro^rap tfl revez. oFrajevati . HeKaHeT rocTnH 3aA EpaTa ceAII nevabljenemu. DOnOSen blcbno se vestiropgetrro adj ohol. !devati rpa6a impf gabiti. rpa.rtriadi gorat. ]. .kuhati ro-mf adj.snov .}''Badj vrod. Pogolt' niti. prsen.qr[rla. bog locrroAap m gospodar. roro"onocr I f ripravljenost imPf gostiti.-rdll| fi 1. io^flrar Pl 1. pripeka lctna^crnt rop[. . . -ruUl tz dlovek iz zgornje mahale (mestne Cetrti ) ropEaK _l?1 gornjak. sl. ][ibo. 8ra(llteli rDa. prevzeten ropAoe ce. rorBapKa. Prelzetcn mlrAelrBeq. imeti gre' neK om$ [oAap pridne rokd nas boqate roiuoAapyra irtpt glspodariti 4dt rocnoAcTB!tsaqKn gospoou' jod. utrdba rpaA (2) m. ropuoreucrrr adi gorenjski roprroKpaeq. DriDravliati.adv . -AHa dd. 2. tparyfie]A nt stavDenlk. letlcen rpaAcxrr adj . graiske razva' lline: 2. prijeti rpar lz fiiol rparop z gramoz. ja rolra co oqtrrc poiir:a jo z oami roaraK. pozreti. razsvcutavl. 4VSm Velemesto rpaagn. ( I ) fi mestoi naf pes ronJava.toda. divia hruska. goretii 2.rparoposw adi pf e dnat rcmi itipt jed rpaA. Alt tz gospod. -Jqu r|l prebivalec iz zgomje vasi loDHoMaaleq. . ^ti. roHar irftpf g Prcganjati. r ln J.. arheof sr". bonita gospoda. UDG ga Dara ro. zgornji sever) veter (navactno rowD. (re' lati. volc -Ae. rpaAaT tmpl ztoatt. {rF parazit zaiedavec.pl in inpf pogostiri. -r. rgqroAcrBYEaqKIZXr{acn Vlacralocr raz' redi aK m lam pLeme' noctroruTE gospostvo...ec..gotov. zgabiti.. ro TI]e soltau t ropeutluHu PcF ka. 2. prodec rparopecr adj prodast rparopNe. . 2.lg^TH!tsaar ralt oo ro^yEKa I kosdica (v sadeZu) rou6e. rpaAoBn. T t T roper[r ddi v. -ryr n l. trpek rlopo4ord|m.'. pripe- rop. vladajod.gg{nji del perua llcl. zi' dava rpaAer. 2..ure z 1. AeTocKa u3Mekap.ropjaun rn gorjanec. KviHa -iripravljati.z vr'tl .dbiltet 3. roprnaa f 1. posropJe rpaaet(eH.dE a I revica.. gored ropnavr<a f vrhnja kruhova sKorJa roDEeueq. roPatit hiteti rpa6aAltr|a inpt trteti t!a6wB adi grabetljiv rpafure pt ugrabiti. (nogavrc. Pogorctrr€!. ropar itlpl l. nrroovec topr. ustvarjati. vrtiack.d. Pozirek.aBeAeu zgotaj omenJem ropeErrtr<.je vabo (PodkuPljen je) ro^TH!tsa.roTBaqraat Kunarrcal rorBapF4a-IofBatnrua t rru_ hinia.prebivalec gomJegaoela vasr ropnrr. sastvo roErrr. JsH6adj gorljiv. reva ro^rKa t l. 3IrMocKa roc. nar pbs gornja izba {4II ttl go!€njec ropEo3eMeq.-\1. gorianec. DeurHrtrru vl (meq JU. telovnik s krznom. ropureH. rpaAHa x<a6a med angina Pectoris rpaaecr 4dt' prsat rpa{eq m ( sqmo sg) aem oa rpaA _mestece.. rpaaa t prsr.pna !!i Eomii'. ki po(ura gore $posa adi nrd disto nag ropT{ impf greneti. konp: floropeHvrsjr adi rcpenp. -cT]l n gost.c€. tt lIraAHAnUrTre slavorscc. gozdnat nopoK.-EnErfi oqabr|ei.

pomota.. ltuosKrDles rp6eE. (v telodrpawlren. cur. rparu(a I l. kruliti.rpees tem nisem zadc volJen. -r. biti v skrbeh rpea rra I grelec (elektridni rplrr(^lrB 4dl skrb-en itd.em od. ^T razraSdati se v veje. z. grb. aesati. napake qetatr.arElrar impl mejitati.E /|l hrbet. pedi. y rprrvapa ryaq. -rpallqnr. rpaMaA-n.tr' f 1.< impf gnzl:an I I I I I I I I t I I t I I .n<!r ddr na hrbtu. glinast lonec. spak. prekucevati(se) rpauo$6n rn gramofon rPDa. kotaliti mauKa (se).a 4ett od maEKaI rpaopKq I bot gratica (za Krmo) rp4t!re. klokot. ulirpaEA[63Eocr I v€lidastnost. ce tp6^T itrlpt l.2. . nrup. sklanjati se. r<opgl. brazgona rpe6^o n grablje rye6. pregr6ha rpeAa I greda.d. rpropar irzl klokq rpanrtr. 2. impl za. podrocte.ad. ob. vejiditi rpra.wa adj mejen. drzavlian rpafaHcirr adi mesdanski rpafancTBo l? 1. gr. zasrJauogrevatr.vgrudah. bruno ryte8impf gretit sijati. Tecno rlr^o ozko grlo (proizvodnje) rpMex /'r glnenJe rpLo' tpr'l.hrbett 2. Da!@te t L ve-lik kup. poln vej pen grebenar. -mm . Meuram4a impf lpasa ce.. mobu se rpeltren.buden rlrao n grlo. ?6er rpla a (ce).rIIqaf gneda. grmadat 2.. rleqaTsa rpelrKa tiskovna napaKa. rtBa adi buden. cTonaBcKa ljanje rparr(a gospodarska veja rpror€rr. Ao6po sLruzrtr rprce vztrajen je rpe6enap rtl mikad. r(4. rp. mikar. briga.. r?rMaca I gnmasa rprorlf. gra- 88 qrnurcH rpr(mr 89 rpnsap zmoten.impf grebsti. z. z modnim glasom. rnaliditi. groo gEvIuK grdobija rprilKa I skrb. vprtje meJen rpropu. upognlcn rpry e. eaa . ryry. (ce) rpdaBear tmpf grortr se. I4r?1 mescant. grbiti 2. "pAnt 1. gl. mestni Drebivalec rpafaIImr. napaeen. ifipf kaziti. kopiditi (imetje). lpeuqa rpa.raf grehota.) tp''' m lgtd. u se. vrvrati. rprsar d brizgniti.-apafulx! r?rmegdan. rpraaa impf brizgati. rpr(ymr impf gL rpt.Eqe. grlo r?K[e pt arbniti.. r? vejica. ce tpar. -inp! ogreu. grmeti.l!{Il. rJe(l rye6e. ziniti rlr/rar-rp^ecr adi glasen. no tpeluKa po pomotr. lig strG lpnoraBHrla f 1 tresk.1.n krakot (vrane) rpaka. rperuKrFe ce. v-eja. fazgrejati.tesalo za rpAocrI spadenost. mesmo prebivalstvo r!afal$e. rpa(aar impf krakati pf rpaKrfc. npaBn rpHrlu Iam umII jei Ha eAHa KOAa rpl'rfz eAeE cTarr AocTa uM e za \o2 loncev je dovolj ena palica rpHl|ap n londar. -se. rpcjlryra pf. kdor dela gradaSe rpe6e@a I praska.U-. rpaa mestece rpalroK fi bol grah rp6. briskazenost. zrvrno. lig zavpiti na koga rparfi!'Ba.rpatusert rpafaseq. meja (tudi lrg). -rfor adi gtd. zoprn pM. liti rylryta I l. TZ e CMeTKaTa tvOJ racrjm Je naDaaen rpew'tr impl delati napako. .a n l.. udariti-grmeti rpMyttrKet grm rpue. coEtleTo lpee sonce srJe rpejaq n grelec rpeJHe. londen vrd z ozkim grlom rpA. hrbteDi. bot buda jajaarica. rpEar impf zbirati. rpeo tcl e Zal mi je.u. 2. pn rpry^a8 adj lan grbast.-no /tyreTo Koo se ne zmotrl rpn6 fl vrsta ribilke mreie rlrl|6^Grptl6^a (1. prerivanje. vrvranje z. krakotanJe rpaMaAa. kruljenje. -ce: . oprasmtr rlteB nr greh.vgnrle rpaMarE€ I slovnica. gl.rpp 36opvBa gG vorlll za nrolom: t]a cBor rp6 na svojo odgovomost rp6aBee (ge). tpaKtryBa T impf oo rpaRHe rpaKor tn krakanje. hrurpa'row'r adj kosat. kvariti se.dr'ravljanstlo.usmuu se le rpeno. .srJau rpenKa irtpl praskati rperl|aBaimpJ. greSitizgresiti rperE€ I lapaka. Pflpogroalr se rp6Hmq ..oI Dullastr hrast ''t (vode). rpaia'i|lML n dem od rpafaHrH mesdandek rpaK . r. kridati (ruor ltg. stre. rlrarKa ce iftpl skrbeti. se vreti na dan (voda) rpa[6ra I gralata rprBe. 6Hi adi hibten r'p6e. rpurrytsa pf. oaq.pnvre granoroznost rprrryDa. skazenost. (ce) rpraaaar impf \aljati (se). roa He Me. rpHur6a a glinast lon aek rpHe. My na4x-a-rpeo Zal mu le Duo. rpmp l.1 h^ci q i rfi rlrx as rft goltanec.. nakaza sati se. f . spaten. 2. neqa r-r r?'iera f nuz klarinet (ijudsko elasbilo) rpEe4. trud rpAoflrja. rpafarnr fi mesdan. lig mn9zlca rIraMaAMIa adv lLm tn)m6 ma.rpaKHaT z kfakati. rprrllraar inpt od rparm m granit rprHebrizgati. r?E3e impf gristi. krakniri. vznak rp6a ce. qr6oBa m l. rparrmrla n d. {rtla adl greSer:. spadenost.'a:r impt grmeti rpnme. 2. korob.e ?t opraskati.greliti. ca. gabast postaiati rp6^i tn ..

stud rpo3Jer?grozdje rpo3jeoparbea trgatev rpo3Hee.pe^aBn. krmetelj r!?Marl m Surman. surovost rp!tsa. 2. 2. ryrua 1.sEa adi 1. sczonsko delati na tujem adj krmeZljav rype ^B r!. lpottreDll. SFdeni I ry?6er. puj sek ryAu. elleti. golsa pri pticah. izginjati ry6n oA npeA DlrA rzgurjlja rzpreo odi. rIrosAoDEm gtozoi Ka'OCT vsakdanji gost je kot kisel Efoz<t t!o'a+eq adi Erozdast rpGAo6ep nz l. odhajanje na sezonsKo delo ry?6erlaK r?r sezonsko delo na tujem. rpo6oDr. tig gar^ti rpyna I skupina rp!. slabeti. llumeti. r!ry. aem od rDoBTa Krthatr. MeHe Aa Me r!6ar. fig unidevalec rpo6apcrs{ adj grobarski rpo6en. cRpuJeH rporu oru brez denaria rpome. Ja. potrata dasa: pl osqs postopad rr.uErli. rponrnn a n deft od rpoE groiek. rpoBKaa!. strela. mlatidrynano r gumno.' grobnica. riEar impf Eistiti ibo ryurxa I L podbradek. ljudski pcvec ryc -8. poAHa rp\. 2. TAAEB T€KO KI'CCA IPOSA grozljiv. na tla: 2. grosid rlrcr. -pogubtjati. .gostr rycr adi gost rycfl. rpoMoDrrm l.. rpllqfirla. eas trgatve. rpodqursa n dem od rpo6 grobek rpoo. igrati r!Ta.l tllii1?'*" Pt' imPl (za)' r!ryT n grlenje.trra f gostota rlrtra 11.Bo rpo6 z eno nogo v groou ryooap m L grobar'. bolehati rpqn. rype aBar impl krmetljiti se r519eara f nar pl ktnrcl. 3. velika nesreta rpoMo6pas m lehn strelovod rpouon. rporrqe. ryrarrmra a ftip no vorotenceK ryTl:. 4. rlroruoD{ m gro3 (turSki drobiZ). ry6l1. rpFaar inpf L rnlatiti iito.i. "o$'-lli'lri rpoDHar pl L z9rmeti {poBHe. K-ep-asr !prl. hrC medkati. autiti odpor. co earra sora. padati po tleh. z. grozen.grob.. zoprn. vrat. kvariti. larn guliti se. DoDulaati rpbria. 2. gro movtr rtrroMolr€H. ryAurba a hip praSidek. zaceollall ty^a6 m zool golob ryMtta0 tn cumnar. gl.'y6ar nar ges mene da posubliajo. 2. golsavost . goskica. -uor adl grob. grd postajati maliditi. stud rpo3A. grlo.^ rvryqlq pf l.izgubljati. rpo3jeopaEe rpo3Adepeq. rpo3Herar impf grd posraJarl rpoM. 2. rpo-sar impf 1. 2.grozdid rPOEqe. zavijati. rlrcrr|. slndokrrsec rycaK. 2. re6e Aa re . pe. -ce: mencati. oslabeti rpoBHitsa. -ce: l. rpsar inpl l. odpor.:be da ljubijo ' tU6nAerr m brezdelje. cnPorrr ryoepoT po ooeJr. rporraar impl kruliti . velikanski rponrre. 2. zargrall prt (artan: utuceva1i. -pry m trgae rposAoElqa t tropinovec rlroseE. TeMHoKaKOBOIpOOIema kot v ro!t. 4tcroaE rz prgiSie. rlrrraEaT tmpl zaostaiati v rasti. peldica ll'clni ce. . kaziti. surov rp!6ri. lrg ponizno stati rPtte. 3. rplroDr| r?r Krc rpqaall.. 2-. srom. majhna golsa rytaane. rpoOoDEm grof rpoxor n krohot {poru. omahovati rp. debljati I I I I I I I I I I HoBo rpse He caKaj ! kovadeva kobila je zmerom be sa rpo6. 2. f-ItoBqtrtta n aem oq rposa grozdek. r!6li Bper{.I I I a I rpo6 90 rprnda rplTse 9l rylm€ ryAe.oEaoen rpooir. grd. maliditi. rltoDrrxrtra fL dem Od mour srolek.rr rplTKa gruotca. r!tsear impf l. gruljenje r!T!T(a.podbradek ry'rtap r? zool siva daplja rymecr adj golSag z debelim vratom ryrEr. tesnoba. 2. zdomstvo ll/p6et1Ba impf dlrilliti.xa rlr!6liqot(. 2. zgraiati se. rfl. goska rvc a I susle (liudsko clasD O. -rtu rr gosak rycRa I gos. !ce: izgubljati se. -p*r adi obseien. sosid rpo-xadta f rieielj (grozcla) rpora 11. spaden. spoitljivo stati pred kom (neve sta). gruliti. Eroziti. rpo6je ra. ttnpI. pelnat ry4aao n godalni lok ryAas nz godec rylaqrur adj godalni ryciap fl guslar. t. golsa.. Ko[a rpoo srrecl po zwrJenlu. 2. Krullu izerpan oslabel.Keplca rplrqesf dd. guslatr. krditi se. rycAar ifipf goslati. -ce: adi dem od rpv6 nekoliko grob rpy6ora f grobost. 3.rru t gruda. 2. denar. 5na adj groben rDo6uura n al ookooali5de rio6r4a l' 1. *rca adi gromek. rpoBEyBaar impl 1. 3. ryKaar impl 1..TKaoomacr KraJ defl od rplTqe. ce tpqat hnpl grabiti denar. 2. kraj propada rpoaKa. rilwn6a n dem od ryc(a. groza. napE izgubljati das. razmeram Dnmemo r\6at impt . gnrctasr. gnesti. ryAar inpf 1. kepa.6r|1rmre fl moriSde ryfnrea zr izgubitelj rytsee. rplreBtr. MoAtIL KaKo rpo6 moldi kot grob.n a I zool grlica rrrgru da adj indecl siv. vinska trgatev. zagru[ar.^(veter). .toBrrr ddl kraevit ry6ep rn volnena domada ode. 2.odirati rtrtcfllnradv s polno pestjo rp!6. 6e3 rpour. rpy6ar impl kaziti.

AaAarI t. dalja.l l.. kalno) He Aalaj ce! ne daj Iepe postave ser.(eHa.d]'l. sapo loviti. oqoallenost qeB^qre. zajezitev za. potapljatise Daljni lzhod Aq$e. rywtepnmt d. dob(ov)Aara. (ce) ryDrar pl se tudi martinaka boii "yF"9 . 2. l. Aaaar impf l.Er m fam slepar. 1.92 flmKa. rgrKaar impf objema. kar komu gre po sluzor I agrruaorqr![. AAAE Aara.. nezno se stiMV MY e CTpaB .6le m bot dob. kdor sE utaplja. daviti. -rla m. daianie. la6oD'rl. todalien. rtbcla'{ 3a . -zin adj dobov. poraiijari.part ali (uvaja vpraSarediti AaAe xormeor: 6) rotiti MII ja laa.rtrTep Daat tmpl od rVEHe (ce) Fqa (rucnonqa) kratica sdt rlErrep ft zoo. -^Ea adj daljen. skati prua kogar je kaia pidila. lisjak AAAa(. 2. pri. r^aaa Aaaa tvegati.AaAI|oBIrA. 6paH val AareKy adv daled Aa^eF. 2. hrast(ov)je. n dem -ce: rytrtHy8a (ce). atdi wanica2. adj itidecl atu :'ritek. !Ce: (Samo nilov. 3. utopljenec AarB. daljava. Aa eqeE.r m daialec AaBaq<aI 1. nrascevte 4a6or. hrastov AaooBrda I hrastovina. ooletrSe Flrrrrcpqe.'rXre. !. -Urr z l. Aa eriv xv(ara.-.reqro idv dem od. 4.velana lgranic Aa^ra I gl. AaDaar impf dajati.pLacal\ Msory Aa. -sKa Aa^aBepEda. BO AaAeHa clrlyaqI'ja v dolodeDem pG lozaJll (mesedni.| OA l-\. obroditi -nroara Precqi daled AaAe 6orara xersa. prodati ia aaae Aa.-uot adi d^ljnoviqen naklonjen biti.!rHaadi dalien. kusdar (gospodidna) AAMaS ax I t AA A coni da A 6. dari. KOJ e KaCHaT OA 3Mtila. objemati se. 3. I strojeprsec. 5. oddarJen s_iti.T! -|{r rn hrast(ov)je. sDletka I I I I I I I I I I I I . od-d: dusitr se. dole AaBeHn<. Dartnsrvo.t)o.Ilcror niti. Aa.ryrrlep|qa I zoot kuSdarica. davsdioa. izdatek: 2.e (dpr<a'cu M ^Je m 1.leqes .a\e 3a z. el. a!'rua AaBa rad imeti. -!trr nt l. doloien. ao AaAeHara _cnryaulrja v da_ nem polozaJu.vni.Aa4e'i adi dan. ti. tle AaBa neT Ilapli Aa rrolo4 m daljnovod stvar ga ne zanima AaMas^aKn plemenskativina Aqtapery I fam po-zijaEa. Aa4ary. 2.(gg)r r. Aa n . 'nrast Aaolrurre rt avgm od Aa6 vellK nrast Aq6J. Aa^e'nHa. med. (ce) rfrnryod ry. ooJeIU z. Ue-ce: priviiati se. dobG' vina.F. z.r"c'. 2. dajatev. aax6a I obrok dne.

di devetAerBeAecearu deseti AeBepm L drug pri svatbi. sati. luta dvorisde. hinavditi fl ABonek prepeeeoec ABOflOAOB dd' OVOSpOlen ADop.Aano[n tfl daveK' oa_ iatev.. AaMMra kap ga Je lzadela) aaM^oca. ohrometi aaM^ocir 4di ohromel. . AeBoj(Er adi deklidin.. neodlodz nost. dcg(.iacxt'luua I lam uliteljica . razpoka.flrr6a tt dektetce ABollrerre t dvom. 2. dogaJanJe t T rilce Aacrla^m fam utiteli . dc. pastirska Pisaalka' dvoJ' nica. reJenosl Ae6ennqoK.nI ln _imp1 gaDzrrau. stAri oee. Ce ABOU!'Ia' tmpl AeBecHr f stara devica la AeBeT. nadarjenost. -AIm 4di dvovrsten. Prrstololna aairoqenl-qra adi da\een Iarre.. 2.. Aer(i?aar pf in impl oealraD Ae3eprr4ra pf. devetina (fevdalna dajatev). dvojnat asoiarn€ I 1. gram geJanJe. AacRaAyBa imPI fafi uelrc' licvati. Apopors._ AeAerfitc x tlil.v AeArrrure r? avgnt clcLl AeAo. Ae6allwaar impf debatirati Ae6e^adi debel Ae6e ee (ce) impt debeliti (se). A€Eepse. -qHa adi dvoliaen.i Aalrap 94 AporaTetr ADOlruqel' 95 ACJCTDo t i I I m l.e Ha qes Te glbanJe ceni pa6orHriqro ABat<erle oeIavsko gibanje. ADr-rxcerr.aar pf in impt (ob)oarovau A8pllaq fi darovale_c A&prIoK ftl detn od aap oa' ATrrypp$qa pf . zzu AaMa f kap. AeBoJKaI dekle v dveh vrstah AeDoJqe. Pobud' nik aBtrt(eFe l1 1. tif. aaMagasa f Pletenka (steKlc- t. lapar itnpf.[ veljnik)i tig nasilnez ABa (m) A8'e(L n) num ova' dve num dvajset aBaece:t aBaecer[Ba t dvajsetonca AB I\a nutn dvojica' dva mo' Ska lBa aeca nart dvarlaJsr A.-ul| fl fttsf dahija neposlusen tutski Pota. dvomiti Ae part nol IIolIIrtI Ae zadni Ze! (hrabrenje).k. Zila odvodnica. pomisljati si. aarqrrla n dem od Aa6hrastek.|t|Ir. Pika. gib. ABaplr' m 1. Parallza.21. -rtra 4di dvonadstropcn ABo xqeH. -lsa adi dvolen loiiti' .anar:lr adt dvakrat ABadradt dvakrat A. 2. 6a6'.l?a. in. aBu.qsojar imPI lsou.o. tolstost. AererrcprpsaI // ir\ impf izrodili sc. rc yAprr. AaplB. tuja va- AeBoJ. mrtve uden ddi PegastaaMqecr ASrroK. AeBeTrenuln oevel AeBerrna f 1. . I samec. nevestina bala aao6o 11. dectcj *ild"t. 2' ' ^aMaD 3. grad. vica AeBcrBeHocr deviStvo f AereHeprpa.EoeH. dekletov AeBojwrRcru adi dekliski AeBojqrecrBo r? deklistvo AeasrBes adi deviski AeBcrBerra& -qll. 3.gl aapwa aaDmea fn darovarec 4airuaP rz zmesnjava. omahovanje AeBoJqeHrIe deklidica omahovati.AeBoJ. t druzica hqp:pyBa.. AZIMKOCaaTpI-.dl .-spranJa.ma"uili'l 3.-''. impf pobegntn. nadarjenost. oezerllrau leiryg -f bela Zenskaruta' Delsau AaplBa.Brrane^ t?? zaietnik. graidina ApopeAeq. samo pl prcdrriki Aeirv[. devidnik. \rpliv. dvokolica ABolcrBo tr dvojnost ADoxareH. AeJcrDo utinek... zigi 4' nozotldei: AaMxoca.BeCre. 2 PrG met.ABecTefe nunl aveslo ABecroTri . gibanje.9\ dek t I I t t namovatr (tu(u tlg. geslo.interj ndr fcs oil ropo 3c^c||itt JOJ! AeJnrAr-r. t^st.utr CtveABeCTOferl. biti uaitelj ra t. motev brat.2. babje storije AeBerr-rEr AeDerr num alj deveti aefina I l.AgpoBmra f denarno darllo svatov nevesll AaDoDtrt adi nadarjen -u"u ady darilen.drugid orugr Aecira I debata Aedarfrpa. Premik.zmoz' iost:. gotulen.rzrzKroJ oezof rtr AeJrocr I delovanje. pega. hinavski impl dvolidno go avtwu voriti.drren- . sonilne sile poganJalr A.. znak. aar\uo t z. AeBeF r6a n aetr od AeBep ADollvlrr Ce. AeDcaBeHftla m.}'J. svak AeBeprq..talenu J. ( raz ) Iodevati a. inpl Drll za clrugapn svator .tu gloar_ ne.AaIXtB[ m l. ^ AAD. strorl A. dc(l(. ae co?tlAe eAArroT. arlr darilo aapen<. dvojaica. oezuutclrall Ae3opra|{r3fpa . 3. dinja (z debelo lupino) nunl devetdeset AeBeAecer num a. dejavnost x. Apvrjlor enkrat eden. 2. iivec.in .rediti (se) Ae6e IIHa f debelost. oj ti gora zelcna! AeT.ruradi darcZliiv lain. 4.2. hastiE .a adi dern od ae6e^ debeluSen Ae6eaoKolresradi debeloskorJast Ae6eaoKopka t lubenica. AeAoDqn t dcd. lovor ^a(l) aar$nnor adi lovorov (sul'aaxlula.imof raz{uzru.AaMlocaaTp/ rffrvo_ uden postati.nojar cdj dvojen. Agurreq(x cu.(e*e Ha y^Itrlltre uliani Promer ADrtreE(rr adi gibalen.). Aocra Ae dovolj je (nezadovoljstvo) ae Ae. 2.rxr rlrall AeAe. dva zrasla sadeZa (delnji itd. T t I dar namenjen (nevestr-) .AeBepwaar.

AeJsrB$a AelcrDwa, AetctBYDa,F ifiPf Aelovati.udinkovati Ae|K coni l. da;2. ker; 3. Pa kai! luro AeKal Pa KaJ Pq rc;7'!:ad.vnlt kje, kam , AeKAp, -OT, Aet<apl| m qeser kv. arov ( 1000 m) tt? aeKdMBDrr december aerenarixcxq adi decembrski ae*,rapiipa pl in imPl dekJa' rirati Aex^urtpa pt in imqf ,l' Pran sklaniati, 2. astt, Itz Sdkloniti s6. odklaniati se AeKopfpa pl in imPI @)kraslu, oeKonrau AeKperrfl odlok, dekret AeA,A,elroBt m del; noMalgoT ael manj5i del; 3aAsEorAeA zadnii del iinpl gl. Ae na rezljati, *n tesati Aeaa{ra t trSdica, iver Aeaar z delilec, razdeljevalec ae 6a t 1. delitev; 2 del, delez: 3. dar, talent; 4. slovo, loditev Aeaer6T t?t delegat, odposlanec Ae^erirpa pf in impl delegi' poslati kot zastopnlka rati. -m l. delitev; 2' del, ae,rex gl. Ae^6a 1 in 2 deler, Aerf,, AeAar pf in imqf (t^z)' deliti, lotiti, lodevati, raz' da(ia)ti Ae^n6-aua ffi ,t!st turski gard' ni poveljnik *er.so adi (raz)deljiv Ae,lsja,,-m m nar Pes Kv renJaK, JunaK AeAr(a, rezljati, tesati

AeM6e YDa Ae^Kas/qa I l. rezljanje, tesanje; 2. tak izdelek ae raq r?1lezDar, rcsar LeL'', T qdj ZAre,Za\ vrszan; lig prismojen; Ae^Har Bo nr r1,\aBaTa prr pravr Aerse. AeABilr pf zarezatr, ' vrezatii lis ubiti. zaklati; -popihal jo je; ia ae.,r}ri dce: urezatl se Ae.|rnrK, -t$r nt delamik, vsakAe,tII4reH, '!IHa adi dela'gttiVSAK. ski; AeAHtrqeE 'CIIBOT danjost ae.rElBa, Aels!tsaaT impl malo zarezalri Itg unidevati; raniti se -ce: ,t l. delo, dejanje; 2. Ae^o deiavnost, Postopelr; J. umetnisko delo AeAoBeE, -DD(a 4.di p4slgven' Dodieten aeira-t retno ustie, delta Ae^W adv deloma, deloo aenlMeH, -Mtra adt oeien ,l,e.rrbror rz zool delfin, Pl i skavica AeAqe, Ae^qur6a fl Qem oa AeAo delce Aeua I podezna greda, recna brv leuaronrJa f demagogija AeMatrrfpa pl in imPf Prc' klicali, zanikati, dcmantrrati AeMacRilta pl in imPl raz' krinkati, demaskiriti Leldt6e^ tn 1. fam lcn1jh; 2. Irol AeM6eAaHat fam b|czdclJc, leDuharjenje; lenost, okol' nost Ael6e YBa, AeM6eaYDasr irlt,/ tan lenuhariti

ACMCK

agcgraruga

danjik

AeHqor m dem od AeH (samo sg) lep dan Aer6ed4r poonevr 4enema I gl. reaerlraMa brzq javka, depeSa Aeneuuipa pf in impf bnojaviti, poslati depeso monStrlrall Aetr6, Aetrdro, Aen6a z sklaAeMrre, AeMuar ifipf zalez<> disde, zaloga, dep6 \^ti; fig preiati na ugoden Aenordrpa, 4enompaar pf in trenutek impf poloziti, shraniti, de4enaonrripapl in impf razstaponirati Viti, razdreti,demontirati Aenoprfipa pl. in. inpl od,peAeMopau3ripa pl in impl der.latr,oeportrau moralizirati, vzeti moralo AenpecsjaI l, ned, potrtost, dan; pobitost; 2. nizek zralni AeH, AeroBlr, AEr " AeHor slava (vedno s dlepritisk; 3. gospodarski zanom); AeEor rfl e cB.Hrrstoj; 4, ozemlje, nuje od r(o^a naia slava ie na dan morske.gladine sv. Nikole aepat! tl Konjeoerec brezdelje, zaprav- AepDerrm 4rlr l, gorski prs 4errry6a -l rjanle casa laz; 2. soteska AeFy6r, AeHr!6ar impf iiveti AepBvs m muslimanski mev brezdelju, zapravljati das run .gt m brezdelne'., . Appe, Aepar nltl dreti, tz, kc AeHry6lrnq postopae ie devati; l€ odirati Aerr.AeHec,Aea-AeHecxa ady Aepege t? fqm poloraj (navadno hud); na Aouro As dandanes, dandanasnji peue cyM Di mi lahko, v zaAeHe, AeHar l. impf 1. \devagau sem ti, 2. .n.izati,.II.. I deti; Aeiya3 fl larz relitev, pc rce: Oett Se,PglnlU mrrJenJe, Ilur AeEec, AeEecKaadr danes Aepr m fam 1. skrbl 2. iaAeneureu, -rrura adj danainji lost, otoznost AeHK., AeK(oDrr m sveZeoj, 4ecen,.cna adj desen b:lla Aecer,Aecerre z&r, deset AcnoEoke[, .*Ila adi StiriinAecerap tn 9oi desetar dvaj-seturen, nod in dan traAecerroArM@a I desetletJaloc nlca Aefloro(ue, {rJa n dan in noc AecerEra f 1. desetorica; 2. skupaj (24 ur) desetina 6crrcxnadv podnevi AecerKl&upl, impf zdesetkati, Aorrra 4dy danes, ta dan desetkovati desetina AorryDa, AeHlB:rar impl pre- AeceTr,@ra nunl (mot) ,ivljati, prebiti dan
Acrucr cnnf fam tO po'Jreni, l('ci. potcmtakem AcMo6r|^r|3fpa pt in impl demobilizirati Aeruorrm zllt duh, demon AeMoHcrlrlipa pf in ifipl de.
I Mokodoruko.sloveD6tlBlovrr

I I I

t t t
I

t
I

t
I

t t t

I I I I I I I I I

Aecerox AeceroK tt desetina, davr:k v blagu Aecer:rE ddi deseti Ae!e, Aeqa /t ouoK AereKTtB t 1 detektiv Aere4e n dem od AeTe olfodidek A€Trfur ce, ce AefiGtar itlpl otrofariti, po otrodje se ve-

9ll

A!trr OMdr

aspeK

99

Ao6e^e'r<fi

Aflr'a (cc), (ce, Aytuat impt (se).dvisati (se) vz,licovati 4a'anx"a I teh L d,.dealo;2, ,crirv; 3. vitel Aurxe, Annrar pf ].tzdigniti, dvigniti; lig ukrasti, prikriti; vzdigniti _se_. aufl]rynaar tmpl rzol,,lrflJysa,-ce:
govatr, Ovrgatl; 'Ce:

AuPeK, .:4{ ,fl grcoa' .uam, A,{arRa I votlina, jama_ opormK; Mper( cvM rzvrsl- A4arrqe, A arFrlrrba k aleln oo no-se pocuum ,. A^aIIKavotlrnlca, Jamlca AEpeKreH, -flra 44./ neposre- A an|{eer adi neraven, jamast den,direkten A[IreKnfoa f-.direktiva, smer- Ao praep 1. do; 2. poleg; 3.

t I
I I I

alt3llfi tn vajel, voj(a; uzoa, povodec Arrjarudsa I diagnoza orjaronCaa I diagonala ar|lamaM m draeram, naris Aequrla tl deft od LerJa impfwia,/i':Kr m nare-dje, dialekt AeQr1nipa 4l -detioi' Anjaaor, €I| ft dialog, dvo-in ratl, opreateutl, oolocltl qovor imrf AefDgpMfipa _Yrnf -!:forpopacltr, zmalclrr ndaruerrr nr diamant, demant miratr, desetletje,de- A nr€ , { r, , $ lf 1 mro \ a . , a , aeuexrJa,-nx t roranica a"coe* prittinni tobadni Iisti N$rAr tn diktat, narek an6ex, -un n l. moznarlek Attrrtarfua f diktatura (za kaw, poper itd.\:2. fig Anrqnja..f izrd;arlje, izgo't^rtava. olKcna klada, Stor An6rlAucadt ldm F'opolnoma, N;6eit adj har pes lep, drag, liub povsem AmdMa I dilema Arfl, ArrBoBll ln vetrK n ,Ar,rM, alnuoBtr t?t dim ArrB, - ot adi divji impf diviati, AnMu, AnMar iflpl L dimili, AlBee, AnBear kaditi' 2. pobrisati io; 'ce: Dostaiati divii kaditi se; dimiti ie; biti ariseo3rila f diverzi ia zavit v dim ni divjadina,-zverjad lrrer gunran f pt Siroke turike asrnrnia, -un I divizija hlade (moske in ienske) 4rrnrn6n rz divizion ,Jf''mgLa f 1. divjadina; 2. di- ArffrniK, -qrr rz gl. ouar dimnik n divjatina, zver- Anrlal.mrren, -uua adj diramiarllj#cr. den iad aria;anrrnra I divjaStvo, div- Am6a, Arnbrr I dinja, melona ialko ramanie ArfrrAn, Arrn^ar iftpl pfegibagtirr>serrr^dj velikanski a ti, zeibati (platno ipd.) 1. divjadina; 2. A{nr^6M f diploma, listina, Na''or'dia, f divjaltvo: 3. neumnost spridevalo An[^oMdr n diplomat AltBot[Ha I olv]acrna

Aer[ufTe ?1 aggrn od aere velik otrok AercTBo otrostvo '? aeoercr nr napaka, defekt

sti

govati se, vzpenja.tise

azol-

oo; He e Ao MeHe nl oo mene odvisno Aoa6x, Aoa6ar pf 1, otopeti (noz); 2. ponositi, obrabiti; pl bisage A[caia l. skrhati se, skrhati; zrranstvena AuCepra4nja,.'lrH I -ce: top postati; 2. obnosti se, . fazprava, ctlsenacua obrabiti se Nruta'r tmpl AExe (A!!@r, dihati Aoaia, Aoafaar impl prihaiati rmtretce tt dihanie AoaiaEe ri prihajanje, prihod AlErIte, Ardnrar'pl dihniti A<taxa pl fam pritavati, pritmpl A||rtrrrlBa, Au[rllwaar bloditi, od nekod priti; konod AttIItrIe dati tavanie: t?/Cvrniti milo a&a6a,t m graver, rezbar; za drago, ;naldevati se dolbec, dolbilo pl aoan'gie lan pojcsli in Ic Ana6ecr, {f('r edi izdolben, dodati izvotlen Aoaprar-Vaap/ prcnchati d(' A a6n, A a6ar impt dolbsli,, lati za dnin.,, nc vcd tlrrivotliti; izrezovati niti a a6rfla t qlobina 'adi Aoap.reK adi /nrn pol tthl.ictt, f. izdolben, pG !.|''aflsar zapravljcn, potroscrl globljen; 2, konkaven,ukrivAoapqu pl lattt porabili, izljen dati, zapraviti Aaa6narrura f usad, jama pt, impf lo6a I das, starostrla d()l)ir , a6(e, A ^6trvga (iz)- Ao6aa , aoda'lY&a pl, i tttl (iz)dolbsti, (iz)votliti; dobaviti dobavljati tezatl eo6arr,a (ce) pl okopati (sc), adT globok 4ra6or skopati (se) A a6o{trra t globina A a6ow<o ad! dem od ,.1'a- Ao6ap, 6pa adj dober Ao6apa-Ao6apKa pl do konca 6oRo globoko iskati, prenehati iskati dlaka, volna L,rara I Sdetina, (Zivalska); Bolror A a.Kara Ao6em I pribezati, zatedi se; ja MeH!€a, nehati bezati He ja -aMa.(yAra menJa, Aodera''dadj ki je pribetal; AoMeHVBaVOIK"CUai(O oeraHa MoMa dekle, ki je ne pa svole cuor proti volji starlev Aaamo f dlan; .ce r^eAa KaKo priSla k fantu Ha A^atlKa OCrlnOle A-lr.fiqe, A arrrtr $a n detn od aobelen<n pl kondati zapisovanje MaH(Ka) majhna dlan

pf Arrpurfrpa i\ iftpl rati, voditi

nlca. navoollo

drri'ei-

f. 1 ,, AoOepe

l.

r \'

11zr

100
ICIT

AOAO1reU

AoDpr|cu

101
Aonitfie, tev Ao''J-rMt,a pt,

Aonaj

I I I I
I

AoDAe, adv AoBAeKra do tod, do tukaj; AoaAeMn AoiAe prislo mi je do tod AoDeAe, AoBeAiBapf, impf pripetJatj,priyesti, dovaiati n AoDeAF:rEe dovajanje AoBer(,AoBer€ ad.v vedno, za vedno AoBepoa zaupanje I q.a1t AOBepeB zatJpa'r (ce) pf po'reiti, zaAoDep[ upati (-se), zaupno se obrnln na Koea 4oneplrre,r ri upnik goDeptzs adj zaupen; zauprJrv AoaeprufBosr f zdupr\osti zauprJrvost 4osepysa impf zaupati, zaupno izroaali, sporodatikomu; oeto zaupati se, ob(a6ati se -cer Ao6pFm (ce) pl obriti (se) zaupno na pI kondati brisanje, AoEe.rep 4dv drevi oDnsarl ^o6p\'''9. AoBe.repa poveaerjati d BoaeE, -Nra adl proste Ao6p-o. AoD'r!,i pf zagledati, opaziti; poizvedeti, raziskati; ie ja vo{en Eoaeq, -]ttUr m prostoaoBaAaM Taa Da6ora ugG Ao6p.o. tovil bom to stiar YOTJeC Ao6poDorsocr I prostovolj- AoBldI^pt poklicati, priklicati nosa 4oaaKa pl domotati, zmotati klobdid; namotati Ao6Po,Jl O1 Pripluti, z brG priti na dom se priDeliati aollrya pt pnlahatr f,onJa; -?ajah?ti,, Aogp,or.pl irigteti; presteti, qosretr AoDJaca prihiteti, hitro pri" ul sPetr Ao6porDopn dobrotnik AooporDopetr,-pHa adr' dobre AoB^ese(ce), 4oraerpa (ce) qclcn pL impI privledi (se), tetko, podasiprihaiati Aoopo.fiHcEo 4 dobro delo, dobro deianie pt Aaeoaa. pripeljati, kondati tt<r6pYr,a iinpf biti dober, ZivoznJo vctl dobro Aorojlra 1'l dobojevati Ao6{ro-Ao6yrKa pl pririniti, AoBoaeH, -AEa 4di zadosten: pllg|latr do i<onca zadwoliert (redko)

kondati obiranie dokopati ie oo cesa -ce: Aoon&a impf dobivati, prejematl Ao6re pl dobiti, prejeti Ao6nE-Ao6[BKaI dobidek Ao6nroK m Zivina. domada Zivina Ao6Frc t1 domada Zival Aodfr,Mpf seZagati Ao6^ecr I l/l vrlina, krepost. aednost.hrabrost Ao6,lrDnq,Ao6]rsr<wa o!, imDl pribliZati se, priblizevati 3e Ao6o^i pf zaboleti, Ao6pa3$r pf kondati oranje, zorau aoopaEr (ce) pl obraniti (se) fl AooPeAoJAe dobrodoslica Ao6p3apl prihiteti Aooplxra I dobrota, dobro

Ao6epe pf (sadja);

AoaapKad hitro priti, prihi-

adi AoLpr'tcrr vrel, prekuhan AOApuOr(, m koncc,sklep, -ttn
(lOVrSlrev

pozeti, dozeti, kondavatiZe.

impf

T

Aoma pt prihiteti Aolaae pl pojesti; inperu preobjesti se,-cel upreti se AOTKAeBeH,"DEn, AO'(AOBeH, Ka AoJapKa-AoE f dojnica, doj-BlJaadj d,ele'lelr
Aorl<AeBrrrl1a, 4OX4Onnrqa I oezcvnlca Ao)KAe^rrB, AorxA qa adj dezevan Ao>x,qeurz delek AotxAu impl impeft deiuje AorKenrapl zbosti, zaboleti Aoxcxc pl irnpers Ms Ao)Ke,Ka postalo mi je vrode; rc Aoxc)Ka lig zabolelo ga je 4oxlncc pl doliveti 4oxrrrclu4a I dolivljaj AoxliDoncrr, -,rlra adl dosmrtcn
l(a

AoBracapl dospeti, priti, zadostovati Ao?qeparxex, .rllra adj d,one(ulvnl pl opaziti Aor^eAa zagledati, t1 Aoroplre crgaretnrogorex AoAaAe pl dodati; vse dati, rrniti (posojilo) AgAaroK,-ry /'1 dodatek dolgoAoge4locr f-. -dolgdas, casJe, naveucanost Ao1en,.a .in!p.f dolgodasitl,preseoall, ltl na zlvce. motrtr adi dolgodasen, AoAeEes, -EHasrren.na(uezen AoAe9. postati dolgoiasen, PL, DnsKurru se l6lexa coni medtem ko, brz ko; dokler Aoenser?dojendek n AO€t6e qoJerue aoxA m oez ,qoxAa eq, -^w m zool ma> Cerad

oan, (oncevatr govorJenJe Ao3_Boaa dovoljedje, doput stlrev AosBo/rx, Ao3.Ro^vDaDt. imDl dovoliti. dopustiti.' ilbvolie,

aoatupz, 4ofupysa pl, impl izgovoriti do. konca-pove-

vati, dopusdati

Ao3eMn 4d? nizko, do tal Ao3[EKa I klic Ao3pee,.Ao3peaa pf, intpf dozore , oozorevatt

oavan pf kraja ogulirj, Aov3a6rr. -do ponosrlr,sKrnatr Aovaapg'i pf faft pognati (denaU Ao,n3pa6oflrl. dodelati, do
KOnCa napravlll

aosfrAa' aos'n{us pt, impl dozidati, kondati zidavo, dozi-

I I I

Aoara; AoJAe c!r pnn oomov AoKarKasocr f dokazanost AoKat<e pt dokazati: vse oopriioved' vedati;-kondati AoK,arKoK m konec besed, zgoaDe AoriarK!tsaqxra f fam C;1. Ao
KA,KOK

AoJA:,4olfYBq pl, irnd prtti, pnnaJafi; gt.

Aoxnrtra impt doi:vliatii biti pr'l koncu(Zivljenja)

Aor\ l ad! do. nekako do. priblirno, okoli; oAaM aoKaj CrojaHa grem k Stojanu; ke poSorkMe AoKaj preBAerrqeta|l bomo do {yJu-

I I

I I

i

I I
i

aoxpaJ

l0z

AOMAIfufiCI('I

AOMAlfu|tiCTDO

103

AOCaArr

I I I I I I I
i

rieva: aoKai crorlllra Avlllrl Driblitno sto liudi tdripal adv. popolnoma, povsem, co Konca AoKr,opttt l. doktor; 2. zdra\. nik AoKTop:iT n doktorat AoKropripa pt in impf doktorirati AoKTIrlfun I doktrina AoKvMdrrr z listina, dokument AoxtrM, AoKlrlar pl l. dokupiti; 2. vse pokupiti AoKycyps, Aotf-UcYpar pl fam poravnatl ves oorg; tt8 unrditi AoA, AoAoBrr ftt 1. dol, dolina; 2. clobel, prepad -orientalsko oblaao,ra-na I dilo do kolen (prepasano) AO^at m l. vzidana omara; 2. Dribor za praienie kave; -kavo;-4. kolo 3. Skatla za za drpanje vode (namakalna naprava) AOAr,AO^r1OBfl dolg Aoar, -rror, Ao rq Qdi dolg
AOrlrMArI€Ct,

aolcrr, -arra adi 1, spodnji, dotnji; 2. malovreden; 3. lcvcn; 4. slab; 5. lig nizkolen Ao^xn,.Ao./uKar (l) irnpl dolgovatl; pnp$ovau !ce: ( vzrok ) Ao^xrf , Ao/DiKar (2\ impf dolgoveziti (o pgCov-o{g)
AOAXXHa

I I

t

podolgovat Ao ro adr dolgo AOAnOBeqes, ..Ma @dj dolg, dolgotrajen, dolgotiv AoAroBpeMeH, -s adi dolgotrajen AolroroAsntes, -rn* adi dolgoleten AoaroKoc 4dj dolgolas Ao ropaK 4di dolgorok Ao^eD;aimpf gl. Ao^ee 1. dolivati, prilivati; 2. izlivati Aoaee, Ao ear d doliti, piliti; izdrpati vodo; farn le srkniti pijade -ce|.

AO TIIaBeCT

ddl

Feos doEina a, AO^)KTD -4rr rA dOlinik Ao^xHocr f l dolznost; 2. obveznost Ao^nna I dolina AoarraK, .rtu m l. spodnjik, juini veter; 2. spodnji mlinski kamen AoaH![rrre s l. Zenska srajca; 2. krilo aoay adv doli, spodaj lo,rlnormruan adj podPisani Ao yrn (re), (!'E) Ao !'rar ol imDers zaeufti oster jeziku (od pekole bi<us..n'a. papnKe lpo., Ao^lre, Ao^qrnsa n dem od, Ao^ dolinica, dolec AoMaadv doma, domov pf sottr,aa l- prignati,. goniti;
Z. oQ neKod pntr -cei rz priienjenec v leAoMairca nino hiio (zadrugo) AoMa3ercrEo ??polozaj, stanje pdZenjenca AoMa;tm bot paradirnik AoMaaeH, -rlra adi paftditnikov AoMa*r.rH r?r hisni gospodar; vetjak; gostitelj AoMa*[HKa I hiSna gospodi
nii a <r i r . l i i . '

t

l.

QOlZrna,

z.

tr AoMai<mrcrBo gospodarstvo, gospodarjenle, gospoolnJstvo Mr| AOMaqHe pI impe6 z mrzeti, presesti, navelidati se AOMarITetr, -ula adl oomac pl dopolniti, dodati \onup*r ce AOMTTC^yBa Im?/ pnnaJatl na mlsel. Dreml$levarl lonrpelr M6 7 imfers lenoba

me drri ApsaMuc^[pl premisliti, do-

AoMs(rrucKrl adl domaI, hi5ni, gospodaren

bro Dreudariti adt (krajevAoHAeKa AoHAe; no) do tia, do tam -4dt nekako, tako AoEeKaAe nekako; nekaj dasa pl AoHece prinesti Aoo6pa6orn Pt povsem olldelati AooAeq adi utrujen, onemosel. oslabel t&ait pf l. do konca prehoditi: 2. tiP opesati aonad pl daphsti (listje) - . AOlafu ce rnpt ugaJatt,vsec biti ao'Ltrrr aal! prihodnjii, nasledrliid 4ouaryia I dopotovati, kondati potovanie donenina impl kontavati Pe' ko, tganje (apna) pl aotr.eclar',r dotiskati, natis' niti AoEp ttt dotik; .!ik . .. -pna 44l qouKalen, AOrBpen, stiden rtl AOrErCInnr dopisnik aowttryF,aim pl dopisovati Aotr ara t doPladilo; Porzetje (postno) lon url'rarse n dopladevanje aotronqesle,-I|Ja'1 dopolnilo,
dodatek
ii't \f:'

Aono/urn, Aonortrl1oa pf, impt dopolniti-dopolnjevari.. Aono^rrtre^ell, -i''a 441 oe polnilen, dodaten, nadome' s!eD,poznelsl AotroroncKu 4di predpotoPen AonpaBd pl dokondati, doz! dati (hiio) aow^Tl pI poslati, priDesri, pripeljati, dostaviti ,J/tpala impl posiljati, prinaiati, dostavljati Aonpaua pl koniati sprasevanje, nehati sprasevati;

svet iprasati, pozvedeti, poprasati ad! sele,komaj aonpsa Ao\pe pf l. dotaknili sc; 2 prisloniti,nasloniti sc pl l. duftlstili, (l(' Aonyurru

PCe:

POSvetOVaU

Se,

Za

voliti; 2. noslirti, doslirvill komu, obvc{titi kt)!l:l Aopa36epc doicli, (l(,trtrrcti, rtl povscm |.azrrttl( lI pf porirvttltli AopaM l| AopacKat(ePl vsc, tlrr ktttttit povedati Aopac ar ddi dol ascl AopacTe,Agpocllvlrl|, AOpacHe, Aopacr!tsa pl, lnlpl (rofistt doraidati 4ope4a ad' prihodnjid AopEja tr \n adi indecl koni rJavec Aopjasr<a I bot krizantema dolgdas, AocaAa,AocaA6a I dolgoaasenje AocaAeH,-Arfa adj dolgoiasen, siten, nadlezen pl, AOCaAU, AOCafa, AOCAAYBA post?ti _dolgoaasen, iftpf. paskuten, dolgoca$tl

il{e
t\\( t\c\\t

lote .

! rir L . -l\ f

AOCEp|III|

104
Aoqt[rrre,

AOfpae

AOtPt(or1e

105

NreSra

AocBputrr,AocDpElra pt, impt dovrsiti. dokoneatidovrls vati, dokondevati Aocera 4dr doslej, do zdaj Aooe.raueu, -uta adi dosedanJt Aoce 6a t priselitev AoceaetuG,.q[ m priseljenec Aocerr (ce), .AorenlBa (ce) pJ,. rmpt _pnselltl (se) pn(se) serJevatl Aocgr^na adj _domiseln,premeten,prebrisaul Aocer/rf,Docr I domiselnost, Premeteuost, prebrisanost AocEa impt dosegati (z ro
Ito I

Aoc[DKeE, .rKHaddi doseeliiv

w pt impf dohireti,doseti. dohitevati, dosegati

A(rcflIra, Aocflrflv-

4ocropo adrr do nedavna; l<malu
AOCAOBeIT, -Bfia den adi dobese-

l(a; cnacRa, aocTrrcKa ni ved tzdrZal 4ocroea, .Jrm adj vreden Aocron pl do konca stati, vztrajati; He cr.rAocroja sa sbopor ni drial besede AocrotrHcrBes ddl dostojanstven AocryAr.r Mu pI impers Mt' AocryAe hladno mi je postalo AocyAn,Aoc't'AlEapf, impl prisocutr, pnsoJati Aoraxl MDtce pl ifiDers 7. milo se storiti-iiomul 2. ,al
Dltl

pl socrracr,ca lam vidrzati irenesti do doloeenega trenut-

AoraMy adr dotlej, do tod lol.ente, sorerrrysa pl,. impl Drrrv. nactego,presestr preseoatr Aorepa, AorepFa pf, impf l. pngnatr, priganjati; 2. uredrti, ureiati; 3, liq Dri,(haja)ti do desa tipo se -dei obledi (obladiti) Aorepa[ocr I dognanost, urelenost Aoromj, Aororatl| adv dotlei, do takrat AcrorarneH, .Ena ddi dotedanji, prejsnji pf |. Aorloltr|, AotrolraT -(vino, dotoditi; 2. iztoditi Zgaoontterr-dohrtevatr nle) AOCrareB, .Trra, AocTatoqeH, Aoro.rKaI slabo Zganje -\aa ad.i zadosten Aorpae, Aorpaar pf l. vzdrT:.t Aqg.e..rx€, pf. pristokati, Deti, prenesti; 2. vzdriari sc, nau sroKatr ne odgovoriti

Aoc $na pl do konca poslu. Sati: slilati AocAllrlra impf ae ut ce AOcAI'u!tsa ne slisim prav ooDro Aocooaese (ce). aoco6aeKvaa (!E). .p!, inpt stedi (;e). staqu (se) Aocariq It dosanjati, kondati sarnJe Aococa pf fam porabiti, konca Aocriaadr dosti, dovolj ,qocraraI teZava,tegoba Aocratr m dostop, pristop AocraneH,-Era 4df dostopen Aocfaca, ,aoclcuaa. pf, inpl

AorpKtr^! (cc) pl prikotaliti (sc), privaliti (se), pririniti Ao.rpea, AorptIR pL ifipl (pri)tedi do kam Aoyr,n (ce) pl domisliti se, priti na kaj Aooaka, A@a(aar .pf 1. gL fa, Z, pnJetr vse po AOC vrstr Aoop.ra, Aoopjrn impf, pf 1metati (Lredi) do kam; 2. ,vse razmetati; 3. zadeti; 4. osiniti z besedo AoxoArfl dohodek AoxoAeB, -AHa4di donosen Aogea, -gHa adi pozen, kasen 4oryra adv pozno, kasno Aou@ra f pozen das,nod ,.,oq!Trr, AorIlTar pl odcvesti, ooc!eretr AoqeK,-rF m gl. npever spreJem AosyDa![r cE ifilt He MA ce AolrlBa ne slisim dobro AoEaFrpa ce pl prilepati Aonjijar{, .qn ,r priSlek, pri" serlenec Altarocr I ljubkost, neinost, liubezen Alr.urEn,Apa3Ear impl &a'it| fazorazevatr ApaKa ru bot bodak, trnov grm ApaMa drama I AltaMarrs(pa pf in iftpf &amatlzlratl

Nrac'.e, AEta'cnUB pf , impl (o)praskati, (na)dedkati; My AItacHaBHeKoAxy36opa nadeakalsem mu nekai besed - ur ) , sr r e, ) Pr 4 - 'a\

T I

an?

Apana, Apanaar ihtpl praskati; /ig posmehovati se komu Alrucxa, ApacKaar iftpl 1. ikraboti, praskati; 2. maza. ti, Ccdkati (papir); -ce: Pt'llsxatt se Aprcxaq ,r i,,on dedkad

orau. blebetatl ApAopKo, .oBqtl ,n blebetad, Cvekad Ape6es, 5na cdj gl. ,qpo6eH oroDen pSrc6aat- adj drobDjakarski, malenkosten Apc6laDocr I 1. dlakocepstvo; z. Kramarslvo Alrc6oiuJa, .Er f malenkost, droben predmet, drobnjariJa ApeDeH, -Brra adi starodaven, starinski AIteBHocr I starodavnost ApexAr, ApexAar i,rpl ideti Ap$ra I bot vodna kresa

AX|De'd, adj lesdD; lig trd, -rrot rog, oEorel ApBeE, AlrDrnror adj lesen, -sna, -o (trgovina) ApBeqapBJa suha roba I ApBeHrqat stenica Ap.Decrdra 499ln od ,qpBorcI uKo orevo ApBo, AIrBa (3a, ropeEe), .'l orevo, crva (za runvo); AItBja(ulro pacrar) drevesa (ki rasrejo) ApaoAe^eq,.rrqlr ,n obdelovalec lesa, mizar ApBoAecrDo fl obdelava lesa AItBoJaAra zool smrekov lubadar 4poopel m drevored lesorez ApBope3r?? ApBoca, Apaocaar pl ofueveneti, otrpniti; lig togo se vesti imPl ilabu.' APfoPg'.4P.AoPaf

I
I

I I I I I I I

!ce: stresti se ApyEKa I 1. Slatati. ApyrapsrBo n tovaristvo l. lrg blebetad ApHAap . impf podremati. impf upati si. tovarisija. zasPanost. -ce: i. prileinica AprKn. AlMKaar impf zamolgati se -ce: klo toldi. t1e cpxaru kakor posojas. segau. drozd nase. predrzcevka na gajdah. malnen oren alrrca^xa I rot(aj ).rra adf skupen Aw itttpf l. tako ti bo vrnieno 4po6uarcaf drobilec (stroj) zool dobro se poautiti. braniti se. tresti se. misliti.zaspanKa dremoten. mlKasulr. -^. lig otrc be vezati. {Eqrt t?t gl.Zival AyBrre. L drZali . srre_ sao. nost. kujati sc AlryraE-AplTdar ad! dr]'tgit. Apo6ar im?l drobitii tis sobezdati.ihati. poSumen AqAn B Adj rAztf4an. dia.A!a$(a. Apo6oB[ t?r drobovje. diare.izmikati se -ce: 107 AYMKA t t I I t I AIreMao'? dremavec. . godecna pihalu vec. putlll. rfp ror apo6 jetra alto6e& 6sa adl droben (v "jedi). prah vzdigovati. 2. praznovati. AyBrrar pl fmn ostareti zapihati. usaipniti.AItMOAaT l/rpl. -ce: irnpt tresti. nost mehur ft AIrcAo.tovarisi zmku AIr!M nr velika cesta Alrrra*r. 2.rRn pihalni Apra^o n tatn star.'IaD pl rla AlryruKa ta dva sta lep AprHe^dj zagrabiti. gl. f. -urr 14 I. blebetati ApnAarro tt pahalnik. onemogel ayB o'? brlog. dienov les ApeHor. kratek spanec ApeH. ja yAptr AIto. -r. slaviti. nesramnost. drenulja Aper+re. 1.nKaiezik za zobe!.^-i l i drutba.rr/ (xl MV Kaxeln pripoveduj to AYBHC komu drugemu AyAyK. par (fant in dekle). ApVtaztfgai rapKa. urlo Li apooe. AIrKoJln m lam mozL dck. drureJo itvo (organizacija) driska. droplja A9. kovaski meh. Apycaar stresati. A!3erla. zaApeld trg ^di span ApeM o. TIle ce 4rajqara ap N. drzati se (za kai)t 2. onemogel.luknja l. kaditi se Apyca.rorApo6 pljuaa. dlovek.ro l. ApYcKaar rmpt gr. t. podrast.He.. 2. bobnati. pil('nlkn (ljudsko glasbilo). t Ap3rrc. II. lig dobiti apcKa inpt imeti drisko. AoKaj ruro Aprrr no^eBo do koder seie to Polje.2.xn^a f lam onemoglastarka. ToJ APrf(Ir. /aru ucvlcti. xrxs c{ ro jas[Kor! Aponxa (l) f divja gos. pukati n AITMOH redko reseto ApHAa.lt . rapTa Ko razcapanec. 2. dobivati zrnje. AIreHOsn. Apel. imeti se v ce6e dati dislih.abxrz nai le Doskusi! med s. grdo vreme APcr€Brqa I A!tsa. zadremati. ApycHar pl stresti. ApHAaaT tmpl panarr (bomtrai. on rma ove soor. tpttYr j€ _ AITMOAn.okoma Zenska kati sc AftYr adi d^tg.I I I I I I I ApeMaro 106 Apof. lena.ra Aporua AIro[ a I zoo. tig blebetad Apo6. 3.{Bqn m lam bojazljiAUDa. gu. pozvanlatu /r8 bleoerarr AItHRaqm larz slab brenkad. oulec.71tolkad rolneApE(a. stardek AIrMa I rntad gozd. Apsraaar ltttpl orenKatr.r(Jira I krozek. pogum. zaspanE apel.r. napihovati sc. 2. 2. avnr|I6a n l. drZaj lp.jo. steklopihat. impf to'gariievati AlrlTaplra -ce: hud biti na koga. se prebije s tem Apor(a (2) J mot ulomek AIrycKa.. 3. Apxar ifipf I. drematl ApeMrroK m dremeZ.\aia se iivi od tega-.AvDa. 2.. ABe cooll. elinast vra alryrtrAen @drpojutriSnjem z outcem. AlteHquH'a n dem od ApeH mlao. Apyca AIrVcHe.Apqa f detevno. AlEaar iffipf pihati J4 r AltcRocr I drznost. AytrryBoar i. majhen drenov grm. fig debelusta. aKo M!' Ta seKrra mu le paola v MV aoxr-r! '.-ux m l. 2. /ill Ap!4. ApeMia t ctremavKa.Kanrca I ljubica.nesmisel apo6a. prah v Alry. par izmakniti. Apr{ap m AplTapKa I tepec tovaril-tovarisica lve. 4..e fi bot dren 4perota I drenulja AIreHKoBrrqa drdnovec (ZgaI nie iz drenulj) AlresoB[rla I drenovka. v zrnie iti. zibati otroka AlrycanrEa I tresenje . Aluarrar impf praiiAlrlMcrur 4di cesten ti. J. latrr rut.cKa adj (pre)drzen.nryBa pf. dulec. pt f kosdek mesa ^Do6em€ dvekanje. grmovJe ApM(a I grm.il cli. nyjar impl vcti. volno). jagode Aglla impt trgati.ors impf plenjati. gl. strahopetec adi apr adi star. cukati.t 1. dlzniti si Ap3or{. odrt AlBa.(ne izpustiti). kljuvati. A!31|HaI ducat drugikrat avae. Ivekati. dim. Ha AplT Aa A!!rwBa. -oBqrI /n drem6vs.AplrurBo r. AIteMar ir?|pf dremali.caprn _ ApKO^. l. oulccK ApyreE. razca' pan Apfirl^o._imeti. AprHyBa pf.. kinkati 4peura I dremei. dremav ka ApeMe. A[ree pobrisati . Aluarr nr megla. 6e^!. druZba. idipati. tovarisica. se{i.. Apnsr Ao Apo3A-AIrOaAaIeH rn drozg. ApeE. 2. pomt Apyxr (ce) impl druiiti (se) -i l i .

duhovnosu prisrdnost rur. prebadati. prG (laJru Ay(aH. krvc A!!tory6r{(r.4frernocr I dulelnost. AyMihacl(ljudsko) UIOB'T. sapo loviti 7ig nasfuvati. -Fr m onat duSnil(.qrl AyrxottnArrrtx. jama. tel dola: 3. 2. nahujskati -ce: ifld od A!M. (e ro qe(aMe. naluknjati AVLDrarr. TIIK Awrn Iele. AYnEEa n dem od . dolbsti.. tla pf prer. fam vohuJr forirati. ovoha" adi luknjidav Altr.o/ kutina (drevo in sad) AyoBAeHnr r€l binko5ti (praznik) . 4. 2. . lustva in etidne lastnosti). pt ljudje. jamica. ubozec.q!M|a.l6a n dafi1 od . fig Sduvati. Alrqar inpl l.rEsepa AlE!ffK. rt 1. aYrsMaEn m sovrai' Av!. Drrsfcen Hero 'Ce: vsr se mu rogaJo t4m Aym(a I luknja. AyllIOB AJTIIK Ayc. -lEra adi zadualjiv Alrme. sapa vatr. revaek AyItr€ luknjica.mr m arh trgo\ec 41x.rlati. AlErlllaar ti. listi. dusica.Dsa adj du5even.luknja' fl 1. pretuknjavati. Kyrpa A!'rxa. AltltuarrcKrr adi sovrazen. 3. (notranje Zivljenje.Ayftaqtrgovinica Au{<awgla.ymu tn fatn hujskad. Zirwriaa. AFrar (l) irnfrl dusiti. zbadati (o boledi r\)i.AFAA 108 AllIoDaAeq AVUIoDOAIInK 109 AltnojaAeq Ay*au n prodajalna AlrfuHcr(q ddi trgovski.ra6a{ r?rploskonotec Ay''d:at fam debeluhinja.^en ce alll]tlautra I sovraZnica lo v Prilepu.tecr vaIl AlrFtr|. arhansel AilrojaAeq.porog A!@. Y9 ryor: cI{ Ja AFuara ne unrcuJ se! 2. dusiti se. l. dusa l. slamnjata. podpihc . splet|tar A![asRa.n.Awr n Et. zlodinski AlpU Aa . pretkanec.Alu€ao jaki 2.AHI'K I I I I I I I T I I I I I I I . teh per. donoa adi AUEAecr dondast. luknjati. 41xoxn rz duh ayua I I. votli. Ay(aH. Avnar impf l. CIrIe Ce AFIaT C! AlEeDeE. II. ce aparu Sele vderaj se je sapn1K vmu AyroBaAe4. orientalska oaesna (ustna) votlina. aYltr.te. 2. zacetnik. A!|nar (2) impf lohaAlurira. r/il|DqoBa A!|IlKa m$Ja luknja. dih. hudodelski. 2. 2.g vodja. morilcc. zbosti: AiEr. MaqIIa Alrrsa !rpn. wtati. votutuca AyEKa. dokler.I fom spletkaricai zasmen. dokler ne pride. oA volnena blazina lrY xa Ao Al'r(a od zibelke do groba AyEel'e n fam pod. Alrll(aar iffipf na\ajati se na vonjavo. I deft od Ayrsa 1. -rtx m 1.AojAedakali bomo. Aiuuar Drelukniati: suniti. duhati AY re Allnflr(a AlEse. Altrtel|. -tF n morilec ses. AfBr I . oqHa (VcHa) AlIt€ AlrneK. 4. Aypu Do flpt.Owrm daljnogled part cor?i cel6. . Irycra A!4ua sirota. -N|}d m gl. bunkast (dekle) A!I6a.

f arh gl. rogovuez ry?V mrja. adj irtdccl arh temno rdec i\Re" m kul l. .rlltsa n dem od iwqe. hudid fasolcrl ad-i poreden. co ABajqa r€Bm ce npaBrr. gnoji Sde. f€3Bnr+a n Qzezva za kavo feM. moavirje.0p^a6e ryre met krogle iy^ecr adi kroglast. nered.rvpv Tr-rJa preplr sta dovolj dva. jezero ioMle3eu tn krl komzna alr psenidna kaia (orientalska ied) foir. fo^oBtf m arh mo(girer. 2.. adi indecl nar pes zelo leD.. cerkvcni pevec (Pravoslaven) arKorr tt diakon aaKon!tsa. irtpmra ju ) smeti.Poreden. Kaytrllj}l ncvernik. ovlurrrre .. lokalost. rHoII fy6puoo n gnojilo flfpfiurre n smetisee. navihan. vezenie tep. o6pa3 r€xo ioM lma deoelo fl6pap r? smetar fvopaprnrK. flnr. -tur m razgrajat. gl. faBo \'Da. za nered trije igype adr laa vsc skupai.rfir. domneulo io. -tur t?1 smerrsnlca iy e. prosjaditi. faBoaar imql lgalJja' ti burke zti" faBo^nja..r vraZidek. r<a1Pxa nemuslimanl(a.qu ft l. Pre' lkan faDo^cKr ddi vraiji. poaez(prodati) I I I I ff faBoa nr vras. pv.. Pecivo v obliki svitka: 2. ied iz mesa. brzda (za konja) fepAaH n ogrlica . sl. -dxre.i rz Jurjevo (praz-r4eu mK. svitek fyBe(eH) . granata. fffpar gl.I $a /t ministrant (prr praznidnem bogosluzfeDpeK. ce iyn tar impf fam ciganiti. faBo^rtr 6a t? dettl oo f aro. raca faio.r'B i1 arh odtoitri tleb za odplake t!. laryr ( Manacrspcxa) rtt somostanski diiak. -riia in.rl m lam cigarl ryrrsn ce. tyMoBI| n velika bakrena kangla (za vodo) fyM. hudidek aAro]ru[H^aK. lam baje.. zviiaanost f8K.co TpoJqa za . -mr | \ftgoliia. lpot t krogla'. -nor adi l. 2a ptazenJeozu\eca fuce^. baranta' tr fypittra I bol georgina. budidev . fonosE t?t podPlat. fay-pn m arh.t I faBoa I l0 fu6par[re i'we3 llt fyrype iwcrut ad.KuH rc . svet. ypitje.an'. zvijaden. Krlstlanr(a fa{e. fvloBo rrac o rozno olje i!l|t. I . zogast tytos adj drt2 gl. l.gl.rr I laft krik.'ra'trad1. 2. ieMoDri (sa Ko!6) n tva_ la.nda. Srapnel.i lam ciganski fymrm. . noraavost. navihan faBo^ri.in. faBo^laa r tmPI uganjati burke. iy^'tr6a a krogla. 6oxeg roKar l|| betec (konj) io^. de! da. gnoj.iy. --un m arh Pek in prodalalecgevre(ov fe3Be.oH!tsa$ i?nqf biti diakon fayp. fa.r.gl. -\1 m l@tt vra' gr-rlija.Wk . men' da. -'. razposaje_ nost. far. 2.roru m arh bot roZa. daliJa f1p. iaBo^r-r faEo]tqe.zvijada frDo^urrr|I|a f l.tudovit iy.l fypfosleEc&r adl iurjevski fypv faql|Ja. soqrga ryope^xB adi pognojen tmPt gnolttt' fy6pr.feDAaHectadt ogrtlcasr t I I I I I I okvir za ruife4 n tainbr-rrin.f 1. iVM bakrena kanglica kozo fi6pe. posoda -2. nesnaga. nemuslrman (sramotilno) l.zetenjaie.a id! fam kakor da. VTTIICA ieBper.

istost. 2. identidnost. ecu_ nec.. tcc.e(sar gl odjekniti eKtrira. en. -siuor m sebidDost. ekran e*crlr. eK eKpaa l. . oABaj eAeg. er:raDcrr m L hist eksaih. 4 m lan kj PrrU-.i gtam cnoaozen eAHocroJHo 4dv nepretrgoma. . gl. er!'NleHKa f predstojnica Pravoslavnega samostana eABaj4dt komaj.ry4aa€Hr rr? ekvivalent. er(aBfr ce. eKrpa eKI|e.individualen eA. skok v stran (v gaeKctrarBlJa. . eArfior. -. so. rum eden. samotar. eBerrry{AeH. er(r|!|!aar impf odmevau eKortoM m. adi ind. edinka. f nauk o gospodarstw eKor. odjek. od' stra[utev. evaKuaclla eBasreNte. tu Pa erotriM.tx'J ad. enak. enxa. 2. eEarne/u{cTltrrK{ adt eva\gelL' danski.neki eA[uaeceT. eAnHaIIr 17' I. .rKa f kmedki voz na dve kolesi eAEreq. 3.eArE{rEa z edinlek eA[anBocr t enakost. adv vcasih. vardev"anje(npau{ eKonordlja vareevati). posestvo gl. e. -Hfl. enaka \. -uor 4d. eksakten er3aDx. ob' eArnna gtam ednina f stoi. eksistenca ettwraru.oi enota eltrdulren.> ma.n edinec caE4a f l.tlotcist eKcrtalr:'uJa CE c. z i^-pako. 2. evangelrsl. DredstojHlarl(o qeAo eolnec nik pravoslaYnegasamostaeAqo(1) adt priblizno. eArrar! aa ceKoraMnkrat za nadskof vselej eBrrcaeqrJa I bivanje. isti.rKollr m zool :e. dmgo za drugim eAHO3eMe4.ekonom.aroqe.-Hq[ . daja na-pol zastonj eDTqIlo a4t poceru ere. gospoda$tvo. greben. eBaglleaEcr fi l. ekvator er. evangelidan.'rednost eKfrra I moStvo.Tfla adi enonadstroDen eArronirmta f enoladstrop.gospodar. . idv ne qovoll. erKl|r6a I I I I 441 Jezev etew n tezero e3epcKxadi jezerski €epqe. 3.Es{wocr I Posameznost. posadka. .tgt tt somrg ljenik eAuouacleuocr t enodusnost eAqoseAe en. stalno c4xocrpan adf enostranski ll M&k€donsko-rtlove$kisloysr eluotryrlra I enodejanka eA[o*reH adl enodlenski e4gou1'4o adrr latn m'logo.Esa adi istokrven eA{oMqcaeau(.posamiten. gl. iel5ev eBo^yEja-f razvoj.tna 4dt moreor_ ten. cesarski namestnik v Bizancu. .tr1 odmev.^oi adi ielSb. tam egoizem eAFtrrro4 -. z eno roKo eArropeleH. cenen eDruEula t cenenost enrmqrirJi.E| I lirjenje. oouo ex. ekskurzija.117 EAHO l 13 c&no 12) Nni brt ko. okoli na c^ro6ourrDo r? cnobostvo. isti. morl()tclzcnr cArroBpeMe( adi istodasen. {rT. enakopravnost eArmKoB. l. Pravoslavni erwetflJa.. aoMar(rIII eKoHonuja..2 zaslon.oxex.' oditen.2.protestant .arm adi istih let. istc starosti eAHoAnrllirr impf ett{at dne!no jesti (ob postu) eAHo3aAplro ad1) zapored. mikalnik eAEra. enica.{rja n evangelij-. kakor hllr o oNm6ocrr. -Jrraadl cnobarven . oozrv.rr<aadi edini.^\a adi enotodenski eAuooopasetr. _ erKoa fi de|fl od e)'< voru) ek. gl. cA' er-vMerl ttt rgumaur. -rEa adi natanCen. er@T eKadrop r?1geogr ravnik.u!qH nt enobocarro{tox(cu. -K:Baadj enak. 3. 2. e'f\ cc impl ieztu se erKe..ecl Domanjkljjv. {T m odmev. cTollallcTBo eKoHoM! (a ekonomika. eventualetr eBrAdrfien. premalo eKcKlIBrJa I L izlet.*ra ddi Posame_ zen. -. spanzrJa jezek. ce od ctM Ponl gl ie. gr. arh 1. -t\aa qdj ist<> vrsten eAaoc^. €A||oEueg fl sc lmenlaK e4norarea. v enl vrstl eArropoAeH. erElla /l prla erBdKTeH. evolucija eBttH. -Tyl adi ftzttider. I I I I I I I I I t . -3r|a 4di enoliCen eAqoo6pa3nocr f enolidnost eAno_paK adj enorok. n dem od e3epo-e3epqa Jezerce eI(.. ral e? kie ie?: Ee e ni eraxlaonji f izpraznitev. protestantski eBe p4d laj! tu! glejl. m{. veda (polititna ekonomija). 2. neko6. hkratcn cAHoBpceH. identiden eatrau 4dt enkrat. Dosamianost e. -Mqrr 4AI|O3eMr<a m-f rojak-rojakinja eArronMer|lrK. !. tuca eAllorartgloqes. "4$ adi enoceliden eAHoKpBes. z.qgaadj enol'rsten.-nu I ekonomiia. earlnaecefle num enaist eAndecerrh adi enajsti eAxHaK. evidenten e Da tbo fi elsa er.

l. emotiv€n razteeliiv.ertrp-drpa pl eKcqec t1 rzseuevall se. tev. eM ro eM ao prctiran. eKspreslJa e. ||pltp() il '? erdna I stopnja. -ita . sok. eqar impl razlegati se. naraven eaeMxja. -cHa adi uspesen. samsl(r epreu!tsa. Aajaromaknienost. eksDlodirati ctcnor6.Bn I pravoslavna zupnrJa eltrr or.. erc-nor6ro.ojc.eqr<aar impf stokat| iemarJa dati ecu'Jd impl fan gl.. e^a(re) BaMYI emlsar pridi(te) seml el.izpl Iantovau. osnoven. povsem. elastiden ad. l.el part lej! (kazalno za 3. l. izreden. samstvo eprcrlcKn adl fantovski.3rr m sklepna beseda. 3.fam popollroma. uspeh.eceHar adi jesenski eceHocKa 4dv-to jesen (letognJo rn mrnulo) . epitaf emrrer m epiteton. ek" telovnik e^eM6rrr tn ke/'1. jeseter (riba) ecEao .wj I t. odprava.kakor. eaMa3 n diamant. eprenlnaar .w m arh gospo<l padriSki etDel|Aqa I 4/lx gospodova epMrK n zdrob Zena epyAn|trJa I izobrazba.erfirco m nar pes gl..Na adi pfoLen. coceM epa f doba.).coMHr{reAH{ sumlllve oseDe e. samsKo avetl epeSrqa i zoot jerebica epe6rqts ddi jerebidji epec I kriva vera.-qn fl jarek. eKcleAtr4r{a. l. emitirati e. mv (ob e. udinkovit eplnryda. odetDeEAqJa.ufia adi letosnje eceHortreH. lig sestavina.r ceh ecHaotl'ja.{rr I Zalostinka.cKr .elrtl*ic/ai m . f zalros. raxa.ernast . gl..\eMellTn eleMesrdpeH. ooneu AoM. etx jei eHAetre. emancipaciia 2. eEe ro! lej ga! eHopnJa. Da 5e ohol cKc[e8TD[rreH. lig oseba. lzvrstcn. e^eHcKa KO)Ka-aili cxcno:rnuula.. zensKr eHAeqe I t5 dunati.eM tako. " eack. eKcraoAnpaal p/ in inpl razpoditi se. -un I ekspoziciJelenJeusnJe e^eHqe. dudaski -in impt.ele' gija. -ux I ekspediciia. l)r i teol lel er(aB adi jecljav epetffq -rnI krivoverec..d^(ja)ti. . 3. 2. prJaca. -nnra adl skrajen. polet. . oopravnl oddelek. obrazloZitev. aIkoholna raztopina.). jelov. odjek ecanl m fom radun. n tantovstvo. ztteJtrje. lig ecerpaI aoo. excno3da |. 1. porodilo. e^eHllulia n Leln oo lu. napol. eleull fl mosKl.l[rHnoT eca[ B qapltrIja He a:! er!tsa radun brez krderrKia. -url f motovilo. i2f. . eprc &IEa n Zrebtatna. cuerrca. cfcl(t epem.jelenji. pridevek er6xa I razdobje. zunaj sredista. cksploatirati oKclloAnpa. era epreAe. . etemenra_ ren. adi jesenski ecerulr|ja I Lkem esenca.1 lcj. razletcti se. '|l padnik uava . ecer'. epilog erJ'ncv. sol. potovanje s Posebnim namenom cRcnepnMcrlr . -Bna adi dustven. pravoslavni Skof erflrao nr nagrobnik.misliti.qna adt eKs_ eruardmaqnJa I osamosvojiccntrilen.. malomeSdanstvo ecreareu aclj naravcl gl. clnpfl ere part lejl (kazol|r.. gl. eM cofli fafi eM. Jesenr eceHcK. -rrrr I izbruh. -. oglednik..trtr'aurla I izlotitev. ekstra: iz-l'rstno.. eliminaciia oKcnpec m cxspres aficr|pecl|ja / Eraz.. -'raa cesti) obleden.m esej. e oB adi jelkov. e^oBo ApBo jelovina odlidno skcrpeMeu.1.. izeksport cKcnopr izvoz. elan e^asrrrqeH. od. liz element'. odpadni- . m kliutitev.6fr8Iatn 4rlr vseeno er{cxofl tn episkop.im-pf jecljati. lol osvet. eleganten npl'poAeIl ecrecrBo narava gl. imeti za.. vel epoha e'Jre'I adv . ekspert n cxcrn-oarfipa impl izrabliati. eru(ucrla eo[KdceH. . prvina. zatavtto l i ri e^I[. vre' teno eNe'{ m zool ielen e^e'{. gr. 2.rxa -.tln n1 tlan ccha ecfiaocKu adi cehovski ecsaocTBo cehovstvo r? ecna$u[sHa f mclc\anstvo.ra6opdr m izdelek. razprava eceEI jesen eceHek. €aa! eaar€! samo imperativ pridi(te)!. adj krivoverski.j. erupcrja exo n in m odmev. Stell za ecdj. eksces eMr{r nr emir. eMorrraeE.crc r(J Ao rc6(. oBourje sadje €aarr tu zanos. prvoteD. eprellglBo m.11 poskus. cuera ra. izpostaviti.uvod v umetdisko aelo e^etr ielendek. ec6jor. ielenae cibrioxapa pf \n impl eksponilati. 2.elitipretiravanje. arabski knez e bot jelka ^t ewcAp m poslanec. esf. iz. emlgrlrarl gred.trfrpa pf tn impl od. os.rerdrrieir. eKcrd3a fi. gl.. zl| 2 os. elaborat eurnu rz gl. Temasu eOeKTm udinek.i izbrano eHAeK. gr. eHAeErBa n dem od esAe( majhen jarek erJ..boii{no drevesce Gxcrdr. 2. kobilarna eprEII n fant. ekspenmenl cKc-neDT izvedenec.ftv.adi . ekstremen _.. samec epreH^aK.elitsir. l.I I I I I I I I I I I I I I eftcneAtrryJa I l4 e^erHja. jelka. z. ekstaza MAtlT cttcrpo a7i in dd.

r(a6a

tl o

rqqpe6

xcAPcOu

tt7
'(eBUIIIIE

r( .x
,Ka6a (1) I zool krastai:a; i,aba ;Ka6a.(2) f .med gL rpa1ell angrnapectons adi Zabii ',Ka6emxt ,Ka6l^K, -ry,'m riodvirno mahovje, blato xe6pa I gkrga xa6lpKa / .L mehur; 2. Skrga r(a6wKa, rKa6lpKaaT imtl grgrati, izpirati grlo xa6!?Harq r€6!?rrrK, .uUn bivalitde Zab: malomeSdausko okolje; usmrajena vooa: mrtv o xarop.m gl. ualop hrup, kdk ln vu( >t<a'toprr impt gl, uarops hrumcti, hrupno govoriti xa/r, ,(a^oau n Zalost,muka; soautjc,pomilovanje )fto,ro, ,r(a aar imrtf talorati, obtalovati, pomilovati; pritotcvati se ,|(!^60 I l, ,alost, muka; 2. plltorba x(!,r6orradl pritozben t(r^crr, .ArrA adi talosteni Zalcn, 6oauten; ubog, nesreadrl t, talovanje; pomilo'(aaorlc vorJo nat|/rrroo)Ke Zal 4d, r|(a^l|, ,(a^or impf l. zal biti; 2, ,olostiti se; 3. ,alovati; DrltoZevatise -r:c: (, -ryr m levez, sfomaK t(a,l r.a ocru (ce) impl ialostiti (se) re.ro4a, .Elr f bot \rtfi Zajbeli :'d:anld,f dem od ,(a6a 1. Zabica; 2. Labica (za wata)i 3. zool Skoljka xarrlre, ,KiatFtt6a n dem od, :r@6a 1. Zabica; 2- ,abii p gravec ,Kap, xapoEx, xaple ru in f 1, tgrjav.ica, ocenJi 2. lis navousenje, zanos t(aprf, rcapar impl Zgati, obijgati; Zareti, plameneti -ce: gorisde t apEtrtre fl ZariSee, r€troDllr 4di raiarlen, razbeljen; plamened ,Kapqe, l(aptrl|Ea n dem od xap: [orajHo r@pqe potuhnJenec tK6YE m gl. rpul,runa, u6yrr srn tro;axa impl gl. rpaKa Zvetiti r<raB n 1. truma. mnozica: 2, sodrga, gl. rIlas r(flraMoIu, xIpaMoTaT ln?pt roDotati.treskati xr1{a.l Zlindra, golda, droZJe, gl. urypa xSpana.itnpf dofotati, bresti po voor ,xt{t6 ft Zreb,kocka, gl. rcoIIKA

xa are m pritoznik

pekati; x(exrlleqll t4rn hu,r.Apc6a irnpf Zrcbati, metati kocko da priDeka ,qpe6e, ,rtAlre6lrr5a z trebe, irtexoK,:ma adi l. vtot, razIrcbidck beljen, r'rel; 2. fig oEnje\it, rqpe6eu, -nryr at Zrebec strasten .3ts n tezlo ,KApc6n ce, ce xgp€6.ar impl ' 'te3oa, nr Zir, Zelod t(e/raA Zrebiti se. Zrebetiti se telja, gl. xe 6a xAlte6uqa I Zrebica, Zrebidka ,Ke atire '2 xAlrentte, xAlrenM6a z 1. t(e1lare]reH,-itta ad.j zaZelen, gl. uoxe elr dem od ,rrNE6; 2. Zrebidek xe^6a f Lelja ,nAprrm, r(AltEaar ir?rpf kol. cati se t(eae3apa, t l. 'reA$apnnqa ,.elezarnai 2. trgovina z ter(AIrItmBItga I kolcanje, rigaleznino nJe i|(elre3e!t, r?Itul ddj l, Z.elezeni trAp.Erre, rq\[r[nEtsa pt kolc(ruda); ,RAIr[Hrcr, ,rApEArOrerSe 11 'r, Zvenket,rozljanje xe6ypKa I gube pod odmi, pooocJe tc6lpKoca pl zgrbanEiti se iKeto/ut, t(eBorr(a ifiDt DreZvekovati (po. malem'); tig venomer gonlD rsto r(er, xenosn m Zis, zl.ak (\a zrvaltn,qrevju) xera f vrodina,pripeka r(era, ,Keraar irupl zbadati, trgati r(eralKta f 1. zbadanje,trganje; 2. Skorpiion xenrc, xelrrlTa pl, impl zb<> sti, zaboleti-zbadati, trgati ,Kero^, -r^lr tr teleUnik (palica pri telegah) r(€ro oq rfl tezelj, grebljica xeroca, xerocaar pI zrgosaU, Zaznamovatl xca, r(cAra t Zeja xcAcH, -Arraadj Zejen rcaHear ifipf ,Eien '(eArrcc, blti; l,g koprneti to &:m xcAlurK, {r| a lejen dlovek xGxe, xerKar iupl Lgati, pri-

I I
I

mu se

3. ttg 2, ,elez,'st modan; jKe^e3sa paKa Zelezna roka r(e errmta I teleznica rre^esnulmpcKEadj l,eleznilkl, iKe elrnr,Frnn adi ielezniiki r<eae3o 1. leiezo:2. kovinr ski predmet; 3, likalnik xe^eH, -,A.r|aadi Zelje\ koDmee x,e K f zool Zelva; jaBa Ea xe,lKa komaj se vlede r@aY.4snx, teaYAoK, -rtrr m ielodec reAyAose& -.Ba adi Zelod6en reaYpoK, -qq m zelvin samec rre qe. raeaqsrEa n dem od xe^Ka Zelvica x<eqaI 1, Zenska; 2. Zena, sG prcgai 3. fig mevZa x(eHa.[ra f tenitev, svatba ,I{eueEe zenitev ', >netcx adj oienjen rreEu, ,KeHar impf Zeniti; ce: ,eniti se t(eetA6a I Zenitev rreHrurle fl agsm od, x;erJa ienska, Zenldd

I I I I I

t
I I

i

I I

I
I
t

)KCrrKap

ll8

t(naKa
iKII o 11 ZeIo

ll9

)KyrKa e4 rume-

T I
I
T I

t
I T I I I

,KcuKap lr1 ienskar, babji gregor xarrcKoBr fa I fofi ienskost xcrrcKorrda I Zenski svet, Icnske xerrcrBeu cdi lenski, neZen r(cuqe-rKeHrrEEa n defi hip od t(eHa Zenskica, ienkica ,|KcpaBm zool ierja! t(epaBri ce, ce xlepaBaT impl vrteti se, nemiren biti ,r<,ccroK adi hud, trd, kmt; ncdloveski xctoap m Zanjec; mesec julij (po ljudskem koledarju) ,KerBapr<aI Zanjica; ;etveni stroj xeruKo adv vrode r(erurri ce, ce >xertmt imTtf razbeljevati se; lig razrr'nemati se, razburjati se xeurrlHa f pripeka, vrodina ,ui-: tt(llMrt, )K*\T6 Ziv ttri, tit'/ ti; )KrrMn 3ApaBje pri mojem zdravju; t$rrr MajKa pri tvoji materi ,.\B adi iivt (s pridevnikom) popolnoma, povsem; x(IrB rAaAeH popolnoma sestradan; 3e^ell popo]noma zelen;'I(sB yMpeH ne Ziv ne XIIB mrtev ,*rrD, f kem Zivo srebro ,KEBea tllrte /l stanovanje; prebivaliSde Zi\t\en:el ,l(lrBeatfta f fafi nadin, potek Zivljenja ,KnDee impf Ziveti, stanovati, preiivljati se ,K[DeeEe 1'! Zivljenje, gl. )Kn-

)KllBrrrapcrDo r? perulnlnarslvo )Kl,ar. impf Zivotari,ti xxDKocr I Zivahnost rrnBEe, rorBrryaa pf, ifipf postati Zivahen, razZiveti se, opomodi si-raziivljati sc, popravliati se, ozivlt'ati ,KuDr4tsar6e a,oZivljanje trdrBoAep m Konleoerec, mrhar irrtr&ol[nc m podoba, slika, portret )KrrBor m (fam tudi, f) Zi'rrJenJe ,rorrBoreH, -itla adl iivljenjski ,(riBqrr{ra-rKHBorirrHKa f iival r(morsHcr(Ir ddi Zivalski rlrrBorrro, -Trrn n Lival; fig surovei, podivjanec
,KUAOrOAaBeq,

daje Zivljenje, ohranjevalec iivljenja

-BIl[

tfi

KOOr

,KItDC/rOntfC m ZrVlle Jepls

zat\Bva impl Ziveti s kom dobro r(IrBlpKa irnpl Zivotariti m ii.E, peaat ^<sr tKli'troBfilda f zgaga r<{xue (ce), ,r<rlxrryTa (ce) pf, inpf opeti (se), vedkrat (se) opedi ,Ktr^ | l. Zila, kita; 2. krvna iila: 3. koreninica (rastlinc);4. rudna Zila; 5. prada (igratka) ,(r.raBrrt|a I zilavost, trdozix*tnecr adj ,ilast, tilnat ,Ktflurrrrc rr l, atgtn od )Krlla nrrtrrnlila; 2. bivalisde, stanovln.jc
,r(I|Attllll.cll,

ncti; ,r.vp m gl. xe.\aA iir, ielod r_umeniti se, iol-ce: fi porok, Zirant to sijati 'KnpaiFrI Zirafa r(otteHlI(aB, xlrpd'oa rRo[fttt(dB atl rsrpri, rc{rrro, m Zi' r-umenkast ^.nwia r(o reHlqa f fied zlatenica rrla r(Irlell-r .rre^Ka tu, f prebiva- xolTeH[lraB, r(o,rTg.raB adi Iec-prebivalka ned zlateniaen ,rrlreacrBo r? 1. prebivalstvo; xoATf, (ce), (ce\ ,,t.o^rarimpl 2. bivalisde rumeneti (se), rumeno (se) )RrI.Ine,-sja n l. iiv|jetje: 2. DarvaIl , Zivljenjepis, legenda ,{o^ruqa f l. zlatnik; 2. fted ,xwro n l, ,,it^rica; 2. iitno zlatenica zrno; 3. koljivo (kuhana ob- t(o tfiqoK, rtKa ad.j dehx od xo,rr nekoliko rumen redna pseDica) xrlqa I f. iica; 2. nit(ka); 3. ,KO/rrIIe (ce), (ce) 'io^THar pl porumeneti, porumeniti stmna; 4. Zila (mde); 5. ,KoitToK, -Urr fi rumenjak lis Zilica ntuiapa I iidna Zeleznfca,LiL ,Ko roKoc 4ali rumcnolas, zlanica tolas ,'('tnJd'! interi ajsl petel i(oilroca, )Kolrocaar pl gl. xlll:xa impl f. igati, pedi; x<oarrrc(cc) 2. fig zbad,ari,draZiti: ,r(oatoqerr, -.||la a/l rrrrtrcrr.irr -ce: opecrse kov x^e6ltrra I fla, pl dlesne, gl. ,xo^q { [ig hudol)i.iu,r'ic(llii
BEHIIIT

xo^Tec, ,Koarcar impl

zK er'aaf ileza ,F'i€jJaec\adj zlezast r(Mepr@-rr(MupKiaocvirek, gl, I npuKa, ukMr{puEKa irnpl brizgati, Svigati, '(rdpr.a se valiti xMypse (ce), xMvptl!tsa (ce) pl, impt potopiti-potap\ati se xseapKa, xHeatdra I gl. r(eaBapKazanllca itflpl ieti xJtee, ''iJdear impf ,eti zl(rjnlan ,<ldd.re, ,KHUerSe zetev tt

xr|Br|qa I perutnina; fam Lival; usi
x@EAapHuK, .qll

BOT

njak, kurnik

n2 kokoa-

ski, l)iv u ln i* k i
)Klr^*t| / rlafl

-ulrla

I stanovanj-

()d )Kq^a Zilica

2r<o^aa zool ,olna f ,r(oar, -I|or odi nrmen, zolt

xoxopu, r(or(opat impl fuumeti, hrupno govoriti, gl. {ouopr-r

vost ncorvra / l. tolanik; 2. t',ll; 3. rumenjirk; 4. /it Irrrkrlrnosl ,(prBa I l. ZIlcv (vojD(', r)(. sreie ital.); 2. rcl rlalovlnJe xpTDlTa (ce), (ce) )KproyBaar irnpl Zrtvovati (sc) x(y6epKa, r<!6epKaar impl ,ttboreti; ,prezvekovati; fig pG casl oetarl pf, impl trqrHe, r(!'rrl!!a vzkliti, pognati (rastlina): zrasti, okrepiti se (otrok); opomodi si (po bolezni); Zivahen postati ,*-UNrnBadi trpek (o grozdju) x(yria eq, .Lry( m zool lkrlat,
--rlaL lrilpL

r(v aE
xvaaB 4di slaboten

r20

iry?Ha trct

ta

121

3a6e^ee ce

r(vnrnE ,?t zuDnik xi^H, ,(i^ar impl Zuliti, ti. xfpu, t<ypar-impf peli, ,gati (kopriva) Idoti xv^rrc (ce),,(ce) ,l(Y Har Pl xr!?I|Aa at l. Zurnal, gl. qfl(ser, pomasrrarr caHre;2. filmski pregled D()0rgDrtt ({c), pomcncati (se) xlttEa^licr nr tasnikar, Zurnalist xyrrurt m ,upan
aa pfaep

33 sadarxo adv zabavno, zarlimivo 'pogovarjali smo se o teta- sa6aBra, 3a6aBTaar It zagavan ziti, zabresti; fig zateti tes3aar(a, 3aaxaarpl 1. zabloditi, nati; modno.zaropotati; zazat_avatii2. lig postati poteceu porepanle pun sadaaur.aimpl od 3a6aBrr (2) zabavati: zabavatise saare, 3aatrar pl zaleti :estii 3a6aAlrjara -ce: zastonl zaadlt ugrizniti; piditi man 3aaps oe, ce saap'Ja'rpl lam izbotjsati razmerje, zblizati sa6ax rtl sukniid rrri narodni noii (z rokivci ali brez), se,sprijateljiti se zttotul pt lLm \ 3aaptM, 3aapqar 3a6at!qe, .qrsa n defi od stroSkezaiti ga6ag zubundek sa6, 3a6a ,tr zob; EMa 3a6 Ha 3a6ar6a,.3a6a$aar pt zateti neRoro imeti koga na piki KOpau t 3a6a6o.t'' 3€.6^60|r pl ?,.teti 3a6ap m zobar, dentist toldi, udarjati; zahrumeti; 3a6apa, sa6apaar It zaaeti lig zatEti gobezd,ati !sl(au m6asa I zabava, razvedrilo, 3a6apa6ae, 6,arla\ pf zabobzabavna prireditev nau oa6aBa, 3a6aBaar impf zadr- Ja6apxaI zobarka,dentistka ,evati, za\la(Evatii dcer za- 3a6apcxx adi zobarski mujati, muditi 3a6apcrBo1, zobarstvo 3a6aBaqe,.tMr6a 14 otrok iz 3€.6ar adi zobat, jeziden, vrtca mrzel; 3a6aro coHIIe pozi3a6aBr, sa6arar (l) pf za&mi, ko sije brez toplote L^ti, z vreti, zmanjgati hi- sa6a|ta^r pl tam zatemaiti trost; zamuditi: za- 3a6em d za.lf,ti beiati, w muditi se,zadrrati-ce: se beeDiti (daled) $6aDn,. sa6aDar !?\ pl poza- ta6€rte of zbelati tez. po -po OAVAII, razveOnu; begniti; zapustiti kraj -Ce: PG zobavatise.razvedriti se sur, enugrrrau rs6all|rurc 11 otroski vrtec. 3a6e^eece pl zasvetiti se be, msle Sola lo, belo zablesteti
TOBADAEME 3A ACIIIKOTI TTE

za, v, o na; pa.}

I I I I I I I I I I I
I

I I

t
I I

3a6€^exu ta6e^err<t.Pl oPaziti, PIiPorn' niti, zaprsarr

'122

3aBa,1lrl

3aBapefl

123

3aBoJlTarr

ro6opirDcff, -oua adi pozab' liiv
3ir6opirDcrrrR, -url fl1 zaneseD.ilk 3a6opaBu pl pozabiti 3a6opql-r (ce), 3a6opqtsa (ce)

t
I

t
I

3a6e^exBre,reH' '^tla a41 Po' memben, znamenl! 3a6eAexI,TeAl|OCT / Znamenrtosa 3a6e^ex^{B gdl 9p^zeJt . ra6e^ex!tsa ltlpl opazau; pft' Dominiati; zapisovati f,abe^eur(a-l oPazka PriPom_ ba. opomba, zaplseK zoben r 6efi. 6,'/.a ^di 3si6e9 m nri sten-a, strma nclina; kled, aer' skala rabeD6arx Pl Iafi rjmazatl' gl.3aBa xa . Dojrackati, zaaeti naDrratr' na' sabcpe Pt hrf,ri: dce: zbratr se

t
I I I

t
I

t

pl, imrl lam zadolziri (se)zidolievati (se) 3a6ouroru, 3a6ouror!tsa PI, inlpf prikrlt't, potlaaitipri krivati 3a6DaHer4di Drepovedan sa6iawt, :eL6iauira pt, im.nf prepovedatr-prepovedovarl 3a6peBrapl zasopihati 3a6DeMesn pl zanositi 3a6p3a, 3a6p3!ra pf, impf pc> pospesiti-Pohiteti-hiteti, spesevati ta6i'ii i^P1. rez"ti,.rentati, 3a6psaP. adi pospesen; 3a6pliP kazatL zooe grozrtr zablesketati se3aHo ABnr(er6e pospeseno rabiiecr<aI eibanie s!6^o, {Bqx m -la.tn zooar llovck, lig uJedlJrvec; ole' ga6psa"bcr I naglica, hitrica; pospesenost bctac ra6nvaa I zabloda, zmota na_ sdprca';I adi zmeden, zmesan, zapleten rrakc, Pomora ,dli5tvtn Pt zavesti v zmoto, 3a6p(aHoca f zmeda, zmeszablodo, Prevarat-i:.-ce: za_ njava, zapletenost bloditi, Pot zgreslrl, rzguor- 3a6por (ce) Pl zateti Steti; li sc ustetise ts6o6o^ m zoooDor B 6Utta f zrneda, zmeinjava; ra6o,1er€P fi SaoorteKapr€ J zmotai zadrega zobni zdravnrx-zobna zorav- 3a6yEr (ce) pl zmesti (se)' nica; gl. :a6aP zmesati (se); zmotiti (se); sa6o^eKapcrao 11zoDrlo zota\' v zadrego spraviti (Priti); nistvo, zobarstvo upreti se ss6o^t Pf zaboleti sadvrart ad.i odroden, oddatadopaB tfi EfizaDa' Pozao' ljen, samoten 3a6wa (ce), 3a6!r$Ea (ce) it-".qt. Pozabljati; *3JoiL pl, impf z^bosti (se), zabarce: sPozaDuall se dati (se) 3a6oDaaes adi zaresefl, Pre' pl zateti iemati|. fam vz6t, zamaknjen, zatoPljen; 3 !,a$n zaacti si sluriti kruh ue,Nlor e 3a6opaBeH ves 3aDalu, saDallta pl, imvl naie Pte\zet

loziti, zakuriti-nalagati na oSenJ .aD,ape'J adi zaloten; priZenien (otrok) 3aBaIreHuK, n pastorek v "qll razmerju do madehe 3aqaptr pf l. zalotiti, dobiti, najti, priieniti; 2. zadetikuhati, zakuhati; 3. zavariti 3a$eatIadi raztresen; prismoJen 3aBeasoca raztresenost; prif smojenost saBe{e pf zapeljati, tlpisati, vpeljati (red) easeae'radj zapeljan; \,?isan saBe AWa im pf zapelj e'rati s Bee pl zapihati, zaveti, zamesti (o snegu) 3aDeHepl prideti veniti; lrg malo ledi 3 Bepra zarota, gl. saroBop f
3aDepeHuK, .q{€aBelreHriqa m, f zarotnjk-zarotnica, 3aroBopHur{, -qa gL

3aBerurarea ,r oporodnik, teslator 3aar|DKa omot, zavoj, ovoj f
3aBllAeAII Ce, 3aBUAe]l!!a Ce

oanl se 3aBnAe^yaa6e n svitanje 3aDnAerr, -AHa adj zavid€nla vreden, precejsen, dokajsan 3aB'rAr, saa,dp'YBa pt, impf obdutiti zavist-nevosdliiv bi' ti, zavidati 3aBnAAmeq, -BtIa ,n zavi,slnet, nevogdljivec, gl. 3aBsc xBerl 3alnAlrocr I zavistnost, ne, voJdljivost 3zrBltops ce pI zavihtati, zaplapolati 3aB[ceH,4IIa 4di odvisen 3aBl|c]inBeq, -BIl[ t zavistnct, nevolaljivcc
3aBI|CAIiAOCT

o.f, ltt1of impers zdaniti se-

vo!dljivost
3aBI,ICIII|K, -Illt

/

ZAVlSlr|()Sl, rtI-J||D C|tt|tlt|

rr(L /

ncvo{dljivcc-rrcvo*'l k rr iiv sauep'n pI potrditi, overiti; 3aBxc[oct f o(lvisDost qperlr;Ic 3a!nrKa, 3assrxyno lrl, t,l,/ 3aBepeII overjen preprs zaviti-zavijati pl ,zaobljubiti se, 3aBrrroK, , zilv cl( -ult raBepl! "ce pnsecl; zarolrlr se saDjaca (cc), 3trnlocvlro (cc) pf, impl fan pohitcli, p(xl. 3ar,epyra im.pf . potrjevati , . vizati se-hitcti overjatt, verlnclratl s al.ese pl iti v, vstopiti; /itl saBep!tsapf zadeti verjeti, de poglobiti se v kaj oru zaupanle 3aDAeqe1l odvleai, potegniti 3aBer tn zatetje, zatis:e; lit v, zavledi zaoblitba, za,'reza 3aBeqepfi ce, 3aBeqepwa ce 3aDOAHE|(,qZ m ZapeljiVec, pl, impf . imperc zrnatiti zvodnik se-mractn se ralo4mqa+aro4nmra f zapeljivka, zvodnica 3aBeurra, 3aDerrrraaa pf, ifipl voliti, zapustiti-voliti, zapu- 3aDoJ, {rl rn vijuga, ovioek, 'lig obra, Sdati saDerrra{re, -hja n volilo, opo- 3arojirarr n zavo:e\talec, roka osvajalec

obvezovati.-. skrbcn 3arplxerrocr I zaskrbljenost. zaloziti.naiediti narobe. 3aKldu zudirati se saAln[|cr<r adj zaleden 3aAo6pr pl spraviti v dobro postati dobre volio: -ce: volje.3aBOpKa 124 3arpelltrr rn4'|t)t(ctl aaAoMrr raAeEar6en obreganje. P€rIe' saxarrz. obmiti. nakopati si skrbi -ce: pizadevati 3arlrrDKttsa -impf KOInU SKrOI.sarpeDapf.'iq&a pf. narolje (drv.n adi inozem. sF. -. gl.uru pf narediti Pr-vo nap:ako.. vihati.vati. niti sorea 3arafle t uganka garpeanocr f ogretost.saipa-6 rz . stoletia s^aa$epf zadati.-3aBprwa pf .saAo^rllrle Eocr I obveznost srU. -poravnatl-glaoltl.pogrezniti se-pogrezatise 3ar vaee .1vrmtr. nakopati garpaAa I ograjen Prostor' sl sKrD ograiai gram oklepaJ. i?rff .rlnen j -poneumr en poneumnjenost 3:rr^llenocr t 3ar^yf. obvezati se-zadolzevatise 3aAoruKr[e^err.Poneumiti 3ar^lt!tsa irrf Poneumnjel'ati.. zadovoljiti se-zadovol -ce: se ieYati raAonoure. namigniti. s t''acU!E Pl. omeniti. Saraf'duBatpl.3€fopqsaa. ooBpcrca 3aAorrfq. rfipl zagfenlll-gtEnlu men.tc t ddv predvterajSnjim 3aloBoprqa-3:lfoBoplllFlKa saa. zaoomluvradati. razHO BO 3arpaAll poveoaulo vaJarr med okleDaiema ugasearacu pf ugasiti. pf . piti se saAMq -ryr tn zaonJ\ca zate 3ADOpKa-3anOpHa f zavon) zapah. |.fopsllBa pl.. skleDati pf zavrteti.repa zarotnica SAraAerrocrt umazanost. priieli daiali: Drikazati se v prikukati daijavi. zen sa+*ua I zaled. nost 3arlro3ttsa impf groziti.IuJczemsKr 3aAorwr(ce).grDalr 3aAorlrKure. iz.vcstnost 3arp[rK[ pl prizadejati komu skrbi. impf postati laden-postajati lalen 3ar^x6E (ce). -ini adi zado'tc> ljen 3aAOBO. neumenpostaJatl oglu3ar^![r sB adi zaglusen. . doltnost izDolnitizadov:rli. Precej a BcL. zaaeti stc DriDravoiedi Dati garaj. intpf kofiati (se)'koniavati (se) 3€'Taci. navsat r'Ie. safI. skleniti-zavezovati./rri.je I I I I I I I I I t I I I I . kreniti. sag rD6 za hrbtom: 3aA rIoAoBIlHbra na 19 oer v drugi po lovici 19. propasti. zasnovau. inpf ogr- 3atpo3.. t nalc ga 3s. inpl zavezan. izza.ati. obre{ovanie. zanalUra pf.sarolnn pf zaceti gostitipG soldevati snusuo se ml le saiolrrla pf za&ti kulmje. dounost izpol-njevati.narodaj. dobro . sena) jati.dv zado\oljivo 3aAoupl nadojiti. po. rcria.'llul 3alpunI (ce).tJ.tllo a. prrvezall.zboliSati odnose.. gubiti (se). 3aBPI4Ea m konec. dati. skrivnosten aaraA[. saAoBol!tsan.l ie: 3art6u rpneHue izgubit je pbtrpljdnje.rkali. naKopa'vati si skrbi -Ce: sarp'Ie.ridosluseti r'f j sar. napoyenle !aPovedo dati-naftigovati.pf 2.teti tipati.d! ob].. zadirinost eaaera -cbnj fatn ker.zmeiati (glavo) 3aBDmOft. zasaroBopMsl(! adi zarotniski .a. za.ma adi nedou. raKnln za Kal-zatrKatr Kaj 3aAeuuce pl rmpefs zasvrl t\ se pl 3aAerEree-3aAeT[u[ pootroqll se 3aAAa6owt pl poglobiti. (se). premakniti 3aAsro(Xaa. imqt ogrc' ti{grevati drariti.pl impers za. . obvezatizadolzevati. 3aAasatx. nemircn.I'a qdi obve.r pl poneumnitr.same.pf zaaeti boi.. nagajati sa''we pl umreti. snovati. ogroiati. Pokopati vati mn6a pl laft z. 3ary6n nar zasel je. premikati. -rla. impl.sklep. pl zagaziti.-ce: 3eAamx. . sarie6e pl za$ebsti. skrbnost.I^a. -qtr tn zaroullK aiLvtakoj.ilr alp. sDorazumeti se 3aAoBoAeE. impf zadolati. poginiti -cc: aavtall. obveznost gl. svornik (na vozu) raiparn. rfipf zadovoliiti. suloc 3arai'Ellla il''pt zaglusevati (itttlrcrs): My ce 3arpertrIl pr6oriur nc dcla prav :rorprxcn adj zaskrbljen. navdulen.res. 3EiD'prn zisr. Fcei ogroZati se 3ary6a I izguba 3ary6en adl izgubljen pf izgubiti.dpf zagrozit| ogroziti. pot je zgresil 3aA praep z.ana cdj zadovoljiv 3aAoaonrelrro a. -cei rarpeau adi 6grct.i pce: spraviti se v nevar. zato Ker 3aAelHer saAer4tsa4. -rda n zadoltitev.u (ce) pl tam pnzade. 3arlree. poganlan. zavrtulu.ativeti. gram kont' nica (ce) pt. wfiu zsresiti: 3ar!6fi cBecr omedle. imqt dohitetidohitevati 3atoBop tfl zarota 3anoDopHnra. impf zaeaziti. 3ar^q6!aa (ce) pl. aa4oupa (ce) pf.tu. aaopatu. zaobradati saap3€. DOravnavatl sz. -. im.fTIslpf . lig preieti (z idejo) 3aAo/rr<eEre. komu skrbi. zadoliiti se.rr'(trpl zadeti gibati. tmn gorednost.'e p Jor?aruqex. impl omoiiti (sefmoiiti soAeDace impf obfegati se. svinianost saraaosen. 3aAortiN(irapf .impt pogladltl. -qn-3aaprtrsmK. zanrmadusenost.-rrt ce .

tudi lig Jase!'tz.' 3aAOp/U. zadiiden. zaKtopntca.\ (in sc 3asBont' P/ zazvoniti. zdrtbarski. j zatec). . ljiv daialec 3a3pee.alAe pf zaiti (sonce).zateti zidati 3asll|n pf zazveneti. impf . thlpI 3a36oovBa. postali trrnoglav. . za kaj 3AAwa spet prna naK 3aalaBa 3a3eMarre z zarzemaftie. p_f okrepiti. obregniti se 3^t(aeanBadi preDirliiv.iati. premreti. tutiti odraemna f iposojenka. zbosti. z^drdrati: fig v Pogovor.Krt. po' taarrpe ailv po-jutrjSnjem moe 3AA\rrpemeH. 2. zaklepatii z. menrh postafi 3aKal|a I groinja 3aKaBuce (l) pf zagroziti 3akaHu ce (2) pl nameniti se. sklep 3ar<.qu m konec.l. i l(.'xalgrcr.spiigovoriti.zateti. ncvc o)'i.l zbadljilcc. pozvokdaj si Ze ra6unal t|iti nid izradunal)! pf 3as\aAa zazid. osva3aAlrira I zadnrga iati: dce: zavzefirati se za 3aavD n naduia. zaplesati. ncDotnir ljiv. impf Wsoollr-posoJau talpe n la.nemlrnez . lig zadeti se laskati. por tuia beseda (se\ 3asjana (ce) pt raerirur.!!rr. skleniti 3arllqoK. bati medseboien se. p c s .o6YBa pt. zakteniti.ce pf zateti plezat| plztzlu se 3 jaK. ojeklenelosi zdi'IlivoSt 3ar. tujka. zadeti govoriti raKa eMI| pl zadeti cepiti 3aRa^eHad. -ce: 3AA\1'J'i. postalr cvrsl saJau4a I zajklja taja.n.aLi. ooorr(atr 3aKarlre pl napovedati. adj tzajemery satnoa impl plaSiti se. -rtfi tn zool zajec 3ajaKHe. plcprnJrvost 3aKallrRa pl [unt lmnn\li: !ce: umazati sc.e pl vkoreniniti se. smrten (sovralnik ) sar(^Eraa I prisega saxaorxa f pokrov.1.t zadeti govoriti s zadrtati-zadrLev^ti koni. astma pf imperc . zaigrati. zatriSnji za\tzeti se za sesti. meclzoprn. zmracrtt se 3ajAJlcornle a zahod. kaj zadusitidusiti. zacviliti-( vil(. imql 3aeAt qa I skupnost. 3a3rrttm-iarqm!tsa pf zateti skupno.-ital&eAfiv imqf. skupaj . PlaS' 3aeMoAaBeu. skoprneti. sKtepatl 3ar(o6n.. blatu 3axBu'rv. adt skupen. grozitil l.I I I I I I I I T I I I I I 3aAOMITatle 126 3asDollu 3asriAa 127 3axo6u 'rl. Koncavatl. oootavtjalrse 3aRas!tsa. zajeziri (vodo). osvojiti. it ttl z a a e l i c v i l i t i ( s v i r r: r .-zapihatil icoga. Ha 3ajArlcogrte ob sondnem zahodu. zadoli)lflti po vodi. rancxncc rl zaZiveti nagajlvec. hu_ ooonost 3ala3!J pt . postati Ze:e0] fic stina dota z:lhrcpcnctipo raAopr4tra rn in . puhati 3aAorlq.m hrana.a yfep-r ce pl pomeniiiti se.3ajM!tsa. 3a36rBarrocrI zasoplost 3 p. zdrazbarski . faztgfall 3anAe d zadeti prihajati 3anHaeTr. 3aKa4g pl pokaditi (s kadilom).. izgutrrtr se. pripeti. poovtza! se 3alaAe . sa3pesa pf. -cei zaplratr se 3aK !qeH.ioputa 3ar^on!tsa itupf zapirati. saxa'/qyaln ItJ. pokrovkl.. obesiti -ce: se na koga. lie zoosll. 3ax Brr . hudG ben 3aJaA|{Bocr I ujedljivost. 3. trg. zveza ozemliiti{zemlievati JaeArf. 3aAoqlr!?a pl.!q!ts:r impf . impl tazd''Jia'i aili zasopeli dtoa zamuditi-zamuj ati :ae6nrarr ves zasopel 3aApeMepl zadremati . 44. orKaj 3ajATICOHUeZ ZanOCa M IAPC H saj^. pI. -pHa adj sramoteni 3aeMqocl t vzajemnost. -rfia adj konten. Zi]cer. ojaaati. -Iuua 441 poJu.zadoneti sa''rpa pI. scatr v Koga 3 JaA bu adi zajedlj-iv. priskuten sebojnost posoJllo.xa adj zajtji. spotika. zasru .. (im9ers ) prezinovati 3aeAl|o 44r sKupal Befte ie sa-:nu1'ra -ce te je tu 3aeMfl DOSOiiIO zlma JaeMeu. sAAItr'(UDa pf .(q oglalati 3axl|Ba pl zadcti kihali 3axn(orn ce p/ zahihilitti s(: 3aK et adi zaklct. .jcsti.rrur adi grozilen saKatr. z. aaIIIIAETI'A IGKO Mocr vtepel si je v glavo Kot osel na mostu 3ascKlree-3a[cKpu d zaiskriti 3allra pl zadeti hiteii. 3 A\I'IIJBA pf. impl zapl lafi zateti ratn' saec. sKrepen 3aK lqr pl l. -Bgrt t.r pl vtepsti si v ce glavo. nasrtttr 3aJqsa . odloiiti se 3afuw1a qg ilnpf I. sa3eMlwa pl. oasckan :aravanocr f zadirdnost.t prekaljen 3aKa eHocr t prekalienost. pohiteu. PI n 3aAoMyBarse mozitev.lrxrr adj.sa3op^aBLdi srameiljiv. 'ce: zagovorru se zadeti blebetati sa-semaimpf zarzemati. zaplesti 3aAIrHKa pl fatn zabrcnkati (na kitari).pf speti. izogiblti se. sondni zllrod.3a}e!1e pf zavzeli. . obeslu. prijeti se 3a36xBa (ce) pl zasopstl se Saao\aet aol zapoznel zalcti sopihati. vgtlcltliti sc. -z^zi:ati' -Ur m dela\ec n p/ zaveoatr se 3a3Hae mobi (medsebojna Pomoe 3a3op tn sramota.rB-3aAOpHrrqaB plepirljiv. oA Kora cll 3aecarrrl. pl. tmpets.. tmpl koga. kondati.fir acti zorcti-zateti dozorevati nati. pri poljskih delih) zopmost 3aeM[o odt vzaJemno 3a3opeH.

aa^yalBa pt. I 3ir y^a. intqf e\o[. sc z. nadomestiti-zasa uaw^ impf noriti. itntrf 3aMe iuteH a. zastonjski net gafueuaf zamenjava.Pnlqqy€]83 pL. mocnejSi PostaJatr t I(:Dfr'. 6e3 3aMepKa brez zibati. caJQ'Dwa pI' rf!:.-!''| AaJ ZaKa> 3aRpn u.zmeden. nadomeSdati rost gnati 3aMeEI|X. ohladiti. -ce: zavzeti se saualarr q.ra f okrilje. oA TIPBIIMT s*oru pf zakotiti 3a aK uoc aAoK lteMa naj_ zaKOtlU Se -ce: boljsi je prvi grizljaj rarpoar. -aqs tn za{ono' Sdititi daialec sarapntnuK.lru {[*'*i5:" l' sarirareuocr I skaljenost. Popacttr' izkrivljati garpa. rr.zateti nezmet uit no iesn. zaouoru se-.-pry. nadome3a UNt pf tr. brez elave zapahniti (vrata). okriljem.!6en adi zaljubljen KAI ra. 'P'g adi zako' raip$ pl fan. pogreb' piigriznitipri gdzovati el. iart'.n Pl okrvaviti. mapripombe JAIT saMerse pf zalotiti. grtttrlcuaa Pl'. u. impf zapalu]iti wata-zapahovati pf sa\. impt savairarl adj zaspan. 3aMasAa . impf zasidrati (se)-z^(se) roiei. rmpl 3aKo(e. zazasanJalr se -ce: ljubiti se. pl. orn r. -ce: 3a vaen.p!. brez glave. 'ce: znoreU se Sdanie 3aayAuocr I brezuspesnost. zameguenosl 3'al. [ome6 3arqcKal prigrizek -sa. neobdelan Ja^e3 m pcsn sondni zahod. delati hastne madeZe sauareu adj skaljen. taterysa pf. pt. 3ia}'.gII n Sarlox1l|ItrIa pngrrautr-pngTrzovarr talec-talka I Sa ocmt 3a octUB.di zmeaalr.arapt skaliti.. gl. tog. . v nomenjaiati. ifipt z . 3F.laeuyrla pf. impf zastoni skost zameniati. sbladru se' raroieqerocr I vkoreninjehladno Postatishlajevatisc.'ce: zaceliti se-celiti se ea. aaKo. ra namestnik "Ur sa vAo-3alYAHo aa9 zaman. zarurpau saaor<rl pf zastaviti. rnpl 3aaotgtaK.erd. oiitek.)KAII I zaslutiti nesredcnapovedovati nesreEo 3aroBe ul Pribiti. zajokati. Co?rvscKrror 3a^rrB Solunski zaliv sa mb pt zajeiati. n oi:!B 3a^$B m zaliv.'aaaaalra Pt' inq! ?: (se. sanjav.bltenocr f zaljubljenost aaue. zapahovati. ln pt zarotiti-zaklinjati :rol(o[ m zakon. zmelati rauanta pl pomazati. zakra^e6a pt spraviti h kruhu' vaverl Jilfr "tffi.opares adi okorel garvfur rf ustanovitr lasten trd ozeniti se. nost Dostaiatihladno oDers (ce). pokrovitelj 3aroHoMepes. salva. vedernimrak sarewt.. lig potlaiiti 3au6ar.. -Fr t'l zalogaj.arLUa lt. impf zabeliti (ied)-beliti: -ce: Domastiti ie-ilrastiti. zabiti. 3aIoPeIrYBa sat (cel Pf. vdjubiti se aalreqraH adi prevzet od sas6MaD zamah. osuten. zaregljati (tudi 3axpeEr!tsa pl' iitpl motan' Postati. zrefl sarosoMepHoct f zakonitost saraorroraopeq. ostati zane-ce: marjcn. 3aAoME saroneret adj zakoreninjen 3a^aLE. varstvo' zaldita: noa 3aKpl't^ara Pod po *vom . i4sb\ti iarr.? zavetnik.. qrcPeA rareDu ce. impf zaceliticeliti.. 3 R(OLYDA zaklati-ktati 3aroarrc. 3AKOIIOT za(onu _. zamera. 3a^aApa . aa]i{ffi f grom zaimek zastonj earuepr<a pripomba.cx'''. . imPt. .v.d.ry m bot ljlija 3aMe. 'cc: Priti h kruhu ru^corc cc I'l zahlipniti se. . aav.oaaasmo n zakonodaja Diotektor. omo raxopaun pl okoreti. ''an'DxA zomcglitlzamegljevati brez volie 0 Mltodonrko-sloven*l8loma Prcsklltcti. eaieaum zf zmeiati.saroNr!tsa It. zameglten t I I I I I t I t I I I t . zakoremnrtl eaiarn.i zaDesen.znoliti) itltr. sstbyonpl vzljubiti.rlctcti ( icd) 3aacrKrt pl oblezati (zaradi bolczni). 3a 3oIF ffi za -3aMaH vsak pnmer 3aMarrAarur. gl.a a6op He Belrr Preiidravati (mrdes). --lyPr t. misli in stori. JoMsr errocr I zamegljenost sanlasl(t . d6m: -ce: (ce) Dostatl Ziti se. znoretr. postava.osupel saMatd arh Iam das.n zaro' nodaialec sarrtcv'.SaKOBe 128 se sDfell 3aaeOrl 3r|Acotto co 129 3AUf.gl. zasanjan. Pnkovati. saMaraaa$a pJ. (se)-zakoreninjevau Ceti-zadenjati se Plazrrt (otrok) se :eziti' rarocu ce Pf zaieti lase delati si sive raaaK.ia.3a_ I(O||OT CTaIIH DO Cl]I a ZaKon jc stopil v veljavo. 3aKorqIsa (ce) crr oa Sarlaror oct usl sl Pn_ rarona treuie: ro^eM 3aAaK KacHt ol. zamajati-zibati. okrevati+opravljati se.'m fan pokop. 3aKpa/rlla pl' tmPI nodajen weti Pod okrilje' v zavetJesaKOnOASBeg. okovati 3aror(lprtrl ce pl tlg. 3aKD€!He. -A|la 44t orezuspebiti -zmes-ah. izkriviti.p. razmah nt njarje-nja.rrae pl zaEeti sanjariti.acry&a . cl-r KY' (ce).Pl za iive in mrtve rarpeia I ftg.pove3en.pl striviti. Pok-rovitelj SaKOlrcAABCIt. -ur r.

zanima' nJc se mnar rz plemcnska Zival.I I I I I I I 3AMI'KC 130 SasuMa]lle 3aI|ofteDa l3l 3arll|lnlBaEe 3ai.'adi ^tLi tan . varovati. impl zapeti (se)-zapcnja". Past.*. obkroziti -adi l. tmpl sati: dce: raz\. aaocraqlra Pf.-r(. utilevati salrtel8. sc.n[trta pl zadeti bera6iti. raz' 3ao6rKoaKa t obhod. se zonEIrI slovno "" (ce) ti (se) gaocl:ara (ce). vprsovanJe in pf zapomolti si-Pomniti . Slititi pl. 2. zamotatl-zaPletarl' rauncnn (ce). 3afixlwa 3:tttfcElnr(H adJ4qV Zaplsnr' ohraniti. ztntz' niti. odmreti . na. navtaMop!tsar6ez utrojanje duiiti se saMoplBaqra f Iaft ntruie' nost tauecysa impf zanaSati. zapenien. razkadenost teti hodiri.^Nre rodilo maliti.{ltsa siti vbogajme Zg^ti. odl .lr?lpt adf sanarcaen zami$ljen (cej zaplesti.9ati-zaZigati.sagieues ad'i fig onemel staiati. PIt'llttl' 3aocraHar 4di zaostal tev. Pt ttisarfFtttwa pt. gra. zabrunoarlti sa po mimrati. prjd. ranepvlta ce pf. Ha 3aMI. sanera!tsa (ce) pt. razpenj enost. zabavati. 3 Mlloge'd "ry::12 4.!repl 1. zapuStati (se). zapostavljati sar'[gla impl od 3rttltc zotlkull (se) 3aocraBET6|a f zapusdina 3anr|p fl ustovitcv.3alrzr. rxllllrn. obvarovati. poleoener sa*t*rasa impf zan:filati. utiSati-tih. 3aoAx.. mlmosrede 3^ftfire pt oditi.o*. -ur ti. -ce: irkvarjati se. 3 OAm saoAlBa pl. zapustiti.H spoloma.l 3aocrauaroca t zaostalost 3anup I r c 3llac oll llt . s8. noa d()Ixkati 3aMpx vBa ifl pl dodakati noe 3aMPMOptt. Wisati-zaPisovati..#'i. 3aMpcltsa pl. ?l' im pt zamrmrati.'i. ia". liati. ttrlpl f zapisnikar-zapisnikarlca s'n'''airr.HAa]{tn s trlc. razkaokrog. -ce: Priti v za' drego $rupasz (1) pf imPe/s \astati mfaz raupaaa (2) pf T:sovratiti 3aupepf zamreti. obrtniski Saina saMOAr(IIe. 3aMpMop!tsa. zupinrli ostallek 3aocrpeEoct t zaostrenost. ImpI za. -t.. -m n rokodelec. SaMOAKrr!tsA pJ. -w ln zaoslaneK.napihovaln zotam 3AOpOri. T T navijaii. . osiro.. Prcslcdck.Jafiaer tr obrt. 3aMopeH.Ilg Konec . 3aMoplBa pL tnpl 3aHece pf zanesti. craDosel nqlla r M^ q pf ogreti do mladnc gairaerqnJa. Itf ialr. zatopllr se -ce: v misli.rH dcel Postati fant pl.gnerct penien. odpotovatj. nolcdeneti :rumpxric pf zmraaiti se.jdla t ath iei'a' imol inlr. gl. zabavati se ukvarJanJe s 3aHuruaBatte 'l dim saunMalhe n poklic.iti (se) iiariati (se). toldi iaota im. naokrog 3anelreqrr pI fam zaJeclJal\.u 3aMpcn. -4t "oi. zamreti.3aqaerrrucrn adj rokodelski. tr' 3tsluoitm pl priti v dekliska lig narediti koga nemega leta. 3aleaaa (ce). Pro3atta r|. pre\'zetost -pHaadi utndljiv sarropn. zanesenost. navdu5iti se-razvnemati vprsovau dulevati se 3armtlrlBalEe t zaprsovanJe. 3aturMer!tsa Pf' aanaMert.. -1$t 3aneepf zapeti (pesem) den. shoditi-zaienjati saneplarurr pl fafi zateti fila' hoditi zahajati titi. sarrepqrl ce. 2. za' poslovati.t:::'. zapenjenost. saM'lc^!tsa zamotava!1 pL itnpf zamisliti (se)'zalni3asaar. (leL ifi pt napilmiti se. irnpl zanell0ariti. Prevzeu.. 3alleMotqBa saMop fi utruienost izrpl obnemodiobnemagatt 3aMopeHocr utrujenost f 3afiec m zarlos. pt obiti. zadrlcvati. doiasti kot dekle onemlu pt raMoM.-i*]iii. 't1.3arreHerocr t 1. Pot na. vzuuDrtt. zamtztllen.3adrcKa f zapisek. 3aMp3Har zmrznlen. se. onemeh.netr ser nav_ 3 fl''Iq zapisati.rH(e -cezamezati tt 3aMIr r{ Pf Priljubiti sc prikupiti se. tepsti. Pri' reia. utruditi-utrujati zazibati se. obrtnik m hist Crad. nodiSde. razjaijen. tfipJ za. z ne' 3atm3Ma(ce) pl fam z^so!ri\.3amrlrKaf grdrn vejica. ifiPf oddiha ati zaostati-zaostaj san*p'a impl od 3arrpc llslrtv 3aoctatoK. oA 3a(se) tliati HaeToT My e pozna svoj raui'a I zanka. 3aocraBa pt.'rKll n 3alulpKa prKa ln vcllcl petost pf prepasti. oslabeti Sautrcu[qap-3aftlcHHqqpKa tI' sanaseH adi ohranjen . Sopiriti se po' pl . zaseiti' iki-zapisniiko ti{hranjati. biti raztresen.pI od sajAe (sonce.motdedPo. umolkniti. hoja-po ovinkih den Zalrod. eao6nxbaq zadeti iecliati iti.za(eti vzemati. brundati zamc Zapleten. kratko Posa. pl.'lx) zllll 3aocrase.liY. utihni zapof ti. lce: poglaouarl iaMora sar|o(eBapl poiskati si Prcprenotiti . 2.treovsko.Do ovinkih -. zaviti:. Dlcme o!lt\' saraiii p1 1am shoditi (otrok) aal 3ao6lfKoleH. 3areMorKe. mimo iti: Drehiteti t I I I I :ranrurttc pf zamrzniti.

biti (takukazovati Sen) 3anoleAeH. 3eleFJyK 3ap3aBar. flAErII. zaposliti sc.recr4dj zobdast 3a\wr pf zob(ati s p part (rpralalno) ali.tyBa pl. zanenvrriti. stati podoben. sanpeqt'D. ot(l. opuslel. zapfelr lavati (tudi lig) 3arr/rerKafiaili z pletelr. 3acatItIaTocT 3apo6elnft. prodajalec zelenjave sap3aBarqu'Irl|qa I fam branJarrla sapunaar adj hripav. f fatl zapravljivec-zapravljivka 3an$IIreI| 44. zamot^\ati. Ianqar satrocraBs. razpoka 1n sapsaalT m frlm zelen:a\ra. n etlur{ 3alro6eMqa€apo6eE qr(a f ujetdca.rrrorl|ce pl zaleti se potiti imlt zaposta\iti. sacaAlBa pf . za\emariti- pf 3ar|'Trtcu lo.sikniti lcrcr.3atroqHe. impl zarasti-zarasdati sapar{a.1rerK!tsa rfipI vDrasati-sDralevati zaplcsti.rr lrrucner adl zaplenjcn. 3arrvqreH44. pridobivati. zamo' sar4eme pf zapredi. zanemarjenost sallycrr.raB 4di soparen. trpek (sadje) . itupf 3atrprnKaI preZganje nit spoznati. zasuin . sraditi-zaaexrll|ADrrrvDatbc zastrasevanje. zadenjati 3arFreHtK. odpravljati pL sanpaura. opustosen.@pf vzljubiti.vzbrsteti 3an!?HnHa/ soparrca 3ary?nr. sanpara pf. policist.zapuscen salJse n dem od 3a6 zobek. 3anoBeaeEuaquu veleurK.zmedenost zapresti-zapredati sarr sx'a pf zaplavati 3anpex(eH.3afl.m zapleniti. fig \al*Ziti breme tan. preprediti-zastavljati. -Aaa adi r*azo'. nlan Kaj oeralr. zaplemba Jldr^cno/ . I I I t I I t I I I I I I I 3apod'. ukazati-zapovedovati. zapu{ien. rrrl Pl rnnnuxrrepf povrgno. obtidati. kaj\e. rodek.zarfue pf irstaviti. gl. sapasyBa pf. zanemar'Jen Zandarmerija. zamotati. gl.n hist policii^. mar. 2. zbirati se len.alno) morda tap m L igralna kocka. s_iesto. drobiti 3a'prz.s zareza. zagrabiti za z tresedami. pG dati.ta. .eletii ncei vzljubiti se :|||Dnrr/ okuzba. seznanJarl Prrna salocraDeq adi zapostalljen. tmpl okuiiti-okuievati rapa3Hocr I naledjivost. 3auocraElra pt. zaklepe-ce: rau se aaroseA I zapoved. gl.zasalrrpo6orr€-Jepa6or!tsaqxa f jevati rrrrhltck 3 c .dn igri. rfipl 3arr^erKa. sa'prllla pf. zavoz. 3arlolllllla usta) zaeeti-zaieni ati lo umiti (kozarec. liti (dez) zastaviti.FIK!' eapa3lt. 3amnja.. tapacuysa pf. sapa6o.tr.3arrprrcrtira pl zadeti prihajati drug za diugim. kruSiti. zahoteti. . -r{rla adi vprezen ganascxa zl zapliuskati. discitr.3 frr ffi taft strog red.ryi fl ujetnik. n^eHlrqa 3apo6ettrtq<lr adi ujetniski. ce cMee 3apa3Honalezljiv smeh ima tapacne. plod. spedi. vse sile 3anpnKarKepl zamotiti koga napeti. zanemariati earycnmyfu fi.7rpl stdpitistop-ati v so- Ce.sezna i-spoznava. zanemarjati zapostavl aaniti i6eitek z zivino v scnci. cpidemija xopltitc|l 4d. emDno 3apo'ig. dejan (mesto). impl zax r^ornya! impf zasttafe\ati. impl poslati. inpl opustiti. impl sporoditi-sporodati Safl4. afozlu deti kai delati. sparjen. opedi imperativ 3arrpo^ern ce pl impers D'asaroB€AnnK. impf pt> (l cl fl l i saditi. JupoAyuspl razveseliti zal. nd telave naleteti.4a I in inpl zapove. jati.Ises adi zobat kolo. lrg src.tg fl7 za3apoAmu-sapoAoK. denar pognati-opuidati. 3aCBarVDa Ce pl. . impf zadeti kliti. 3afip rta pl.povelje sauore. 3arJpe.uja. sa[tttt\t pt oZgati. zanemarjen(dlovek) auysreHocr f opustelost. zadetipljirskaii. intr. snrp. odpravitipoiiljati. -rg ft tehn zobato po14:tnina. opurazSden(hiSa). 3acI|ntraT 3apntrHaroer I hripavost. gl.2.graorlr gr'()znla ''' sa]Jpar. ear4rarn. uniaevati. poganjatizatenjati kliri 3acaM. spotetek. poveljevalen.a impl pf. zascdi. zasaditi-saditi. 3ano3gaBapl. impf jiti-zasuinjevati uieti. kuina bopl 3acacKa zasikati.. uniditi. velelen. impf adj ukazovalen zadeti drobiti korakdrobiti korak.tzen trltuxcrrrrcr f okutenost 3acBattl i.sarrpa[!tsa pt.oy&a pt.Sar aAIq sg. impl l. gl.jn\att s tI inlL zate|i oDol- sa'ralrja 31|nTlrcl| 133 Sactarfi ce (tudi frC) ovcc na poditek pt.na rah. 3arprycz. ( mod. kuznost. sluziti si. opustolenost. impl zamotanost. sarpe\e. zanemarJen. pe ganjati popke. odgnati B. zadrtati. zadcti delati 1.aslu|iti:2. mencati sanoaeABdrrfBo/' poveljstvo 3alo3gae. zmeden(dlovek) saurrErlcraHosrI zapletenost. -tE fi fatu branjevec. . zobdek sa. gl.rgra pt.pf zadeti robkati.zavozlatizaplct^ti. sipa.odvzeti 3 rryrlJr pf zaaeti brsteti.sarrpn elrr pl prilegati se.ry r?r poYeljnik stati pomlad 3arrol€Analrr<u poveljni3ki. 3alycrFa pt. ?. zobnik 3ar. vrhnja oblev ka muslimankzunai hile 3apa6ofli. sarryesysa pf. .I|q . sawycyua pf. prepredeva ti 3aErc d zatakniti se.

xfipJ 3acTa( rl. 3arera pl.3acyKlTa pf.3aralryTa pL ltllpl olopiti. spravitisaceAu ce pl zasedeti se. pce: obiale 3arerEe. skriti. 3arBolr[. skrivati !o biti kie 3aco III|lurc r zavetje. utrdili. namesrmca zamolkel (barva) sacradiflKq adi zastoPniski. 3acBetKvDapf . Pc iadevati hripav 3ACll r.zallnan uslirlilirlrlcvirIr. razvleti. vedpnzaoerosr' JOCCnlarocT / krat se zasmeiati vznemirienost. zasuKan. u. grozed 3aDrp^u. kritjc.tff:Iev acll zavrzen. Scdaj shujian xrccra (ce) ifiPf tikalit . 3arse impf. t T T I I I T I i. 3arrp^ynir l. uial jenost s C. I ril hati pet. hripav-Po9l'. nastaniti-naseljevati. zaradunati.? zasedanie. . uzaljen zasmejati se-smejati se. sareltlaTll o^r|()cIr I lll 3^rae'd a. zadutiti Zalost. vc Ja'rer'ilal adj zatcg je||. ifipf AVNOJ umakniti. stareti zadeti pl zastol€ti preti-zapirati 3acreur€ _zestoj. scPrrrtno. sclc nabirati :taceaaH[e../.nedostopnost :acrapyna impl zast\re\ali. . impf zavati.|lr pl stanjlati. tt5llrlj(rr. -ryr t?l 3acrarrHlr' qa I zastopnik.qr_ n 3atDopenamestniSki uuqa / zapornK-zapormca . zavlnatt_sul(atl. 3acBo(wa pL lmpl ()l)okati.iorars za zmerai zmetorn. 3aco('iyBa pt. zeZalovati vleii-zategovati. 'r'.a4 zapoLnlsKl I pl zapnost. globo. zastopstvo. lig govoriti o nadrobnostih tar3JlreH adiotopeli skrhan _ 3:rTalrrr. oMe. 3areqlla pf. zadovolievati 3ai^a6efl adi malo oslabel. /ig raz6iriti.aliti vra6unati-zaradunavati. 3acBeAoq!tsa pL scrtili. zagrZAlzeIl Se Za KOga -Cei meti 3actarrHlrK.. 3acpaMcxocr f osr-amodenost JACe!r. Ziiovati.. nasiievati. iftpt ce ko vznemirjen.3acea!'Da pl. nasititi. 3aaa{.les Jncc6rro ctl1. samoten lotiti. otopevati 3aranKa pt z-acepetati.tutr'ictl.a impl zasedati. 3acl'eryBa pf.impf za' ustaljcvati sukatr.tl se starati.3acMeDa pl. to ni \ zvezi z 3ac^!Ta f zasluga gacualu pl prismoditi Djim :ucclr|ar adl prizadet. zadeti raiunati. zateti. naslanJevau sr'i rr)r()!i: rl c s 3aceHpa pL tmpJ 7a3aceHu.r. -I|t adl 7Aljcr()sl straievalen. posebej. stoprtl. oAAe^rro r[ccra adv za sedai.\oa ttc ro 3acela lo se njega 3 c^eIJerr oili zaslepljen nc tide. 3acltdMyBapf. vra:ruceAa zaseda. 3ac!fia.i sesrjen aalJ Zas\cerr SACWretl 3acnreHocT zasiaenost f 3acrrrx.Ba pL l?npl eacunuar:ocrf hripavost 3acrr te. (oga.!Mn 3ACTAI(AII |]s I T Iodstveno razmerje s kom z mozitvijo ali ienitvijo r||c eAolltr. ze 3^cn'''e lf l zaspati. dotakniti.l/.pf obstrti. tmpl n!\' selili. spravljati.al.1. . treDul 3acllrfiar 4li okrcpiti. ?-amenJatl.-. -6Ha odi Poseben. tC.l?kje tidis? 3arKa I zamalek 3ara|I. satallTa pl. itllPl zastekliti-zasteklicv.r/rf izpridati-izpridevati r||cncrKa. -trja .lg:1". prjtajiti. utajevatl saregieR zaloten adi sar.zastopmca.l.I t t I l||rcltcAorru t3 4 3acp. " 3arBopeH d41 zaprr. utajiti-zata.3arBopegu. zadeti . sac''tn IBa pl. impl zaden. zaslcpljati 3 Cvtirj. pritajevati. 3 a r B p A c n o c r 'r/r l t i r r r r .tKH. . iacpaMrr.Preza t dunavati tscc. 1? zastopnt3acTamlgtuTBo Stvo. napenjati. delati topo. l . 3aco^trat adj skrit. ifipf roccrHe . Pokrovi. impf osr'lur()lili. na mesro drugega. eraditi oboke j[cc6err. razteptati sararn[ pl zabobneti. dolumikati. gl. pela razmerla skrit 3alerHarocT f zatcgnjcrlosl. :rrrcrroa . ooro3areqe. sram postati.. zadcti. im?f z ' z \late\rali tajiti. DO. uspaddv vali "o".i rIIP dv. laDjlati.' 3acrparlrrreleH. mol 3aTDoperrocT telistvo dednost.Postavltlse 3acraneri adl zastopan 3acraneHocrt zaslopanost sACTa'llI pI Stopltl.. zapora .. 3arBopeu[tq . zamaSevati-zamaSiti 3araHTlI.ff t.Jte. molcec. tat' napetost. 2.za siaevati. zastanek 3acroj m . pritajen. sarspAerr 3acroja{ 4di postan. irrrtt 3acvKaB 4d. eaiena I i podrtim drevjem zaslon. tlstaviti sc.3arerepaBr ce pf opotedi se jevati. otopeti. . pl maiiti. namestnik.3acMeece. poiaaiti+repiti. tmpl zirsvctlikati se-zadenjati sc svctlikati :urcDrIrKa zazvizgati Pf xtcrroAen4di obokan xlcsoAerrocTf obokanost . tidati. zaostrenosl nati.3acra(lYn ll.rti 3acrarr€. 3a:r^rKlr pf za(eti toLlti. krhati. 3acro_ 3alnpAcr r l lr l) ilr i( r t r r \ l: lll( r r : l praksir laHa BoAaposrana vocra 3acrojaHocr I postanost . 3aceAaHtre IIa Droporo v zavetJu ABIiOJ Drugo zasedanje sacol.lj zatajen. naj ti-zalotevati 3araliTq ce pf lig zabiti se.. spravljen. r r d Jd u 3acr4rerr 4d. zrslepiti-zasendevati. zadovoljiti. napeti. Prideti kgniri. zikloDisde zaffatena pot za rcdno.era. 3arBop l?1zapor. 3acxTlBa pL rmpl za' sitiri. 3arBopa pf ilrlpJ /. . lodeno. skriti se. Kaj cu ce samga. steptati. imeti s codvpa pt za(eti zbiati.

3aop^a pf. nenadoma saltreMsrErradj zmelag brez 3arreKa. obraSaati se s travo Aeqara otroci so zadeli ho3arpeBotqr. -r|Ir n zadetek. ti. zadelati. oslcjen. 3arpaDa pf. drZati 3 rr\lBa'Ioal onranJen . osladizoacti pogosto se dogajati.ri4euocr I osajenost. skriti-zakrivati. deliti zauSnice . 3aA!'rpe trebno salfm.i preobremenjen.ce. zasuti-za.mra impf spoltovati.3atrteMgrl|.e'r ad. zamreti. za3arlreceRocr f vdanost. narediti osupitiosupljati korak 3aEetrors pf zasepetati. pl. 3arlrKa. ntatl c'veten 3aqyA. srKau ga saqlrtr. obse6i. /ig zadeti slabetizaEeti zakriti.3auertepeH adi sladkan. 3artopFa pf. zavzemati: lotiti-lo3arpYeti zastrupljen ^di tevati se desa -ce: pf. t!e3 . gl.3alrm(|r I pl med. zatreti. l.En4rm pl zagaziti. klica. 3a!nr{. zabresti.tac ad. 3a0a(a pf. po. impl l(al FeKll t zadutiti potrebo. impf njati na kai. iztre. -r|II r?1 pregnanec. zajeti. ir?rrf zaSkiliti. wetje obcenlatl lzner rtall uiesne slinavke. impf z. ifipf urftull-uLrrevatr $qe^DA pI poljubiti. upostevati. impl zateli 33f[pea-'. sarEpcryaa pl. impf zasejatrEavOzaSeVaU. prikljuiitiwisovati v seznam.raTRY 'aCeH t36 3aopAaee Joop^crr 137 3artrteAa 3ariloflr pl zatopotati sa(opE ..3atpye pf zastrupiti ti.skritlcti vatr Jltl1ooadv zato 3^ryra pl zateti udarjati. obvarovati. oddaljenost. 3aEeMeTitsa dostovati. 3aycryla pt.vitevati u. inpl za.'ce: njati hoditi v Solo. ves ren preoan 3aibarqrccr f zasedenost. luditi-se -ce: zakaditi se (ped) 3atEaxa pl zd(€ti bretiti. r r tr i n . -''d adi zateten. t i /cr. zardeti 3a4pr'. pogosto. rz- lurKY^r|ceH. odreveneti-stareti. nasititi-nasidevati .{rura. nlevaq pnpomtrlu-pomnrtl.fu.oddaljen. impf zatcti takati. omeniati. omeniti. ifipl ogrcti. aaq(EvDa rt. 3o. zavzeti zadenjati. ceniti.earlarrma f prostornina aaoprrarbet zarnetav sipati anje a\fo'J^rrt 3aroniwa pf.sarpUIIa'J ad. saSyuyna pf. rasuc yD pL impI vltisati v register. zasuzpomniti. 3a!M!ra pf. za. zajemati. se uditi. utiSatiutilavati zamisliti sezamisljati se pf s€iryte.giniti. impf vdlaniti-vdlanievati savmae. -c'la adi zakruli. zarooen sary'cl'I. sarpeBo:rqra pt diti v lolo tlnp! zateti lznemirjati-za. pogt€aiti se. biti pe 3alTpe d4r gr. zapos3arpea-e[adj v skrbeh za. pristeti. spomniti.njitiiz. spoErr3arlrae. t odrevenelost I I I I I I I I I I T t I I .dovolj biti impt zmeAati-metati. -cetmpl lam srcpo se zalluDltrzaliubliati. impf rref imetati: zabudati-butati (veter) saxpatts.recrltsa pt inpf saEe(epr I sladkati.v v trenutku. zaeeti Jsrrccrc[ ddi pogosten tiho govoriti J|rrrcsreHo4d. scn. impf zacveteti. 3arl'tritsa zatladiti. velila postenosr skrb za koga ali kaj 3aoarE.lig napredovatizade- saserotreE. saroqvBa pL lmpl uobrzdatiabrzdavati gnati. obkoliti: tom za.samoten 3a!Dpesocr I odrodnost. u: oorevenevatr 3 y?:n fni uvel. preganlan. prepaden 3aqefilra pl.samotnost 3aop^tf. }a*Ura. one-pf srecrtl 3aqpqa pl zaleti po malem plrr. utilevati gnanl(a sau3{fl' saysauBa pl. toplo poslajati Jllr(rqct|l|e n pregnanstvo. zatelebatl se Jappcra. 3ar eBa pf. tig fan -ce|. zateti poljubljari 3agpBeHrpl pordediti. tz@t?sutisatitih saroqeHuuaI pregnanka.saiDar n poseg sarpdno trepetati"l sa+ai. 2.rapl zakotaliti deti. saqllawa pJ. mumps pomeUikniti. prihraniti. 3^*ryry!. otopliti{grevati. vloziti v sladkor storiti 3arn ara pf zadeti klofutati. zasu. zakaspraviti-spravljati koga v zalenost dudenie: zaduditi se3aiaA8 ce pl zadeti se kaditi. podmiti. -ce: umolkniti. saqlalDa pf.otrplost.aewr. Kau nutek. lig osupel.rspostovanje 3a. (o svetil[ii za6rleti sas.. iz. impl zavredi.l|rodck 3au[eAa I prihranki raQp^crr adi zavrZen. seznam. aa!"{rja obrasti. !ar^ce. tie raqeKopn pf stopiti. impl odDltl pretiodpiiati usta (da bi aarl4. saTcKpnDa impt tlcti. inpl ostareti. nowFa 3atlrfar6e r.oayqrs. 3a9 e$!Ba pf. 3a't&6$ri pf . 3alq$Ba d. sacl!raJyaa pf. 3ar<patfiIBa itllpl pf. biti. otrpgininiti. otrpel. odrc acn.a pl impl ihtr izgnanec umolkniti. tmpl ea. hoditi v Solozaae:arpeawa pf . pregnati.i zaseden.sarcKpae. brez ztvtlenla 3aslraeHocr' uvelost. postajati. skriven zasut z opravki pf. ifipl 3a!oqlr. za tre.a) s qyB pl ohraniti. obseg. glave. vloZenv sladkor novno xo{ccr[. uniditi. troriti SDflnStVO SArOqCttuK. impl zag?nJaq. Drjgosto Ji{sroK.zaloziti-zametavati ta$yw. impf rarptra.

pogreti. njl..t<a pl naSubati. gl. -qlr. -TliIA Adi \lafrto' sten. impl zateti zbadati.ii. lig modno -ce: se razburiti sroplnrK.T t t I t t t I 3aruTeAr{ l3tt I-Cn 36paor ! 36pqKa t39 3rpaAa t I I I I I 3aurreA[. imPI spregovoriti.zaienjati govoriti 36opYsa impf govoriti. zaSelcs:reti (liafje) rc. stavba f .a ce impl dogajati 5e i6nBar6e & 1.|x. ogreti se. spoJr -sKepatr. nujli. kompaktnost 36'gp tn fiLt vsota. Tre!ed 3f eAa ce. poditi. naguban. zmeSanost 36p^xBu pl ponodti.dogodiv$tirrl 3!oAeu. 3aDrTpeKlEa. 3DaEe 11Uraonl nazrv v sluzbi. tB['rd Pf zveneti 3B!|fuuK. 3. puhati !6n!. posvetovatise. komPakten. zgosdenost.6u!. 3t aEHqK. soPihati..) izpolniti se. impf 'favrs. hoditi po 3tdct e.1te ce pf dogoditi se. sestevek 36xpcrr. -zgoditi se. oese' dcsovoriti.a pl. 3ro^eMu. {Br /rr ZVOk 3D!qeH. i?npf !gasniti-ugaiati 3taETyD. 36upa pL imql zbrati' zbirati. zgrabiti-grabiti 3rpaAa Poslopje.e tr poslovitev. zbe. pohoditi-stopati.t?..i<aE adj zguban. -. pomiriti se 3r9Bopuocr I sloga. varstven saruruTn. oddaljen. npf zbegati-begati 36V'''^vB adi ki se hitro zmede $grav adj zavrZen. Saurnra t varstvo. zmcslr se. braniti Ker. 36epd.-pf sflenrE. 2. guli. povrsen Jropetflrl pl greti. poklicu.. povrsrnsfr. sl(} vo. povrh. od zgr)lt.I]. -4n-sropF a m. -qlra adj zroi.miriti sprte 3noBop fi sloga. s6optr[Ba Pf.pHa44i gornji. 3ro^cMy$t lrl. 36yTana V I'qa odrodna ulica 3aaHadi poklican. Povzematt -besedo. zagrabitignati.e}J. zasdititi"varovati. uresnidevati se r6. inpJ zbliZati lse)'zbli' icvati (sc) c6orarn ice). 36a6ap{ (ce) 36p. impl zgrbaniiti se. poklic. -rE m-SB I po'Juqa vabljenec-povabljenka .t zgoraj.esti. 36op!tsaEe -. gl. lig loditev 36ot\M adv zbogoD.ar adi preSeren.j. jnla ad.tlrl povcdirti-p()vcdcvrl i zropa ail. zbegall se. slornost sroAa I udobnosl.s:6^pel{ adi zgubanden r6a6apu ce. fam oolavllanle s6opue'n din od 36oP beseotca r6parttrwr (ce) Pt Pobratiti ( se) 36pAeq. impf stopiti na. naleteti. grabiti 3raaEKaI sklep Ozate. \tall vrsno .itrlpt . gostc beseden. impl pr> grabiti. unlcrll pogoditi se. v zadrcgo_ sPravlu. trgatt (v kolenu) gauvMoan Pl zasumeti.UIl fi t ^-^. stiskanje. spalatr 3rMe. cu !o YMor! pamel v glavo! 'J6ec''. vrh. . ca 3eAe s66rym poslovl se je 36op n beseda 36opa!*' ce imPI irnPers slabo postati (v Zelodcu). pristu" diti se 3ra3II pl poteptati ara:fie. osupiti. (rulktt) tlo. poslanstvo 3BareAeH. godck. zmesan 36p(aEocr f zmedenost. slo'e]o rroaopu I do konca povcOaU.-Arraarrl lr(l(. t gornja Zenska obleka JroptrEra t por. -ce: v zadrcgopriti 36p. pognati. 3ropa-3ropa f(). $acrnlBa lt. pf.os. 5e. (oIuTO-3arUTO sA tTO CQnt za smeino nizko ceno JarufpeKa. zmeden 36lseaocr I zbeganost. oogajztnle 36r|A{e ce.aF\tsa ce Pl. lam oPravuatr govorJenJe. &a6aPYBa ce Pt. razuzdan . OSUPmII -Cea 36p^oxr pl tam z. 36a6apeH 36wer adi zbegan. rce: orIl. 3r^ea!tsa ce pt itnpl spogledati se-spoglede vatl se arao6 m sklep. sopihanje. 3rasrrlra pl. Polzetr. 3atuT[tYDa pL tmpl zavarovati. zmedkati. lig zdrosro''apa impf pogajati se. odroden. vabljen 3Bar{fr<. Po sloviti se 36orFaH. lni mercn. zgubati.klepetav s6opasBocr I zgovolnost' go_ stobesednost 36op$e. 3rpa6!Ta pl. razcn tcga. ilfif[ prihranitip rihranj evati. oogovor. postaviti se.'rlina 3rpa6t.soglasnost.6na ad1 sklepen ar^o6u. zapoditi koga.. zascllJ obramba 3aruftireH. lig zmeden.-ilresniditi se-izpolnjevati se. rropa lla ce. 36^r|}I(!!a (ce) . in_pf obogatiti se. lcp. obogatetrbogaotl se.. MeHe Ms ce 3oll o je zadela nesreda me 36'8ie't adi strnjen. 'grr tn tehfl zvoanik.a impf sopsti. zgib amo6eu. skuPen. impl (samo 3. -AHa @di strm r6pK s adi zmeden. priiclcrr (f!r vek) BroA pJ l^lcti. 36orar!tsa (ce) pl. stajati.-.l'la adj \elelenl 3Bare Ha OopMa velelna oblika (gatu) 3D$<. Ira celo 3fopa za namedck.pogoooa j 3roBopeE. i.. Postagubast Po' rati se-zgrbaneen. zmedkan. Dogaren 36orgDa ce lrJpl recl (omu zb6gom (ob 3lovesu). 3nolreu. zbiir6^n)l<rt (cc). starati se r6epe. s6F. rLrlrlll. -pHa ad. besediti.3r^o6Ys'a . megafon 3Dllrrocr t ZVOCnOST sra4'r ce pf zagnusiti.|l. . . . komprimiranje. 3arrreA!3a Pf. Sporazumetl Sc. Ponorctr. zgosden e6ueuocr f strnjeuost.{xpf-zmelkati. obramben. zmedenost 36!rnr. razposajcn. 36!ryBa pf. zagnusiti se s6op ecr adi zgovoren.

se. Let\in znanja nesreao.agII poljedelec laro 3eujoae^cxtr adl kmetijski. sApy*renne. -. spedati oae.mcaeH adi zlomiseln utcll 3aoMuc enrlx. gl. aei{a f zemlja. 5. se h komu stisniti drustvo. stav' 3Alrnr Ce. ba. nadlezen ae^emKaa adi zelenkast 3AoAeDnocr f dolgoiasnost. hlusl(! posestnlK doben 3alrjoca ce Zl postati prstdne 3^6s impl hud. zemljiska poda sest r^o6a I zloba. otrdelost. 4.n potres dobnet 3eM|{rK. sKrKntuse 3ArpDqpl otrditi. -r+r 3cMjarr-3cMjerr trdi lonten. ne3rpaAaune n a!. 3Aprru.j deZelni.3AerryBa aejnornja adj indecl olftto tidevati v kupe (seno) zelen dih. ozL 3ao!.nkrgo pridelkoe za tH. zlato siseMJoMep ft tehn zeml:emejati -ce: rec. adi skrdetr srpqeH ti. 3ao_ro6qocr I zloveilnost.veleposestniski 3Jana^o a-sjanao. b]seMjorpec .Mua adj zi'l]rski. pokra' Zensko kri. zppytxysa pf. odloliti se.. -.dj zelen. uskoditi se -ce: rezetlttani zorzen iryct|c (ce). hudo.^Ea adj dolnji. -r|Jaz poslopje. kupiti.ig prapozrllven.JKaI zelie. pozladevapolJeoerslvo ti.s4pieaoci I togost. mcljski zimovaliide :teMjatrllr. -ann m prebivalec 3Enlop.rxa Zl i.rRa rojakinja minila ali iele pride) I 3eMjrefes. taru impf zlatiti.nja rr zdruZenje. m cekar od spodaj 3€Me pt l. ki ga nckc delclc raoo zebe remJama I zemljanka. zeleno (nezrelo) sadje sen: siten.-.zelilti {rf sem se-dolsodasime 3euu impf jetuati . 3rpatrEt p/ zagraoru z vso 3ADaD(>XrlBO 11DOZoraV adi tog.. razumen. nesreda. zadihati. preeeuJurure n zernljiide zlvllau zlmo 3eyjoB^aAele4 -L ti m zemlli3. pridelali nJl .imqels tpByxrt. -I!ma ddi tozimski Sden. hudobija 3eMjotroceNmr.grpaAl|r[Te 140 seMJaK sCMhrr 141 3AOI|AMEDEll krepak. impt dihati (ce) impl zelenet\ seAeHee s4loarre z dihanje se^ew pl zeleniti. veleposestnik 3!ae |fipl zrlatl seMjoD^aAeacKs zemljiskc ddj sia[a impf zijati posestniSki.Bm od 3fpaaa poSkodovan vellKoposlopJe . i mpI zgostiti (se)-zgoseevati 3Alrxa{ocr f zdrznost . tr pita ?. odpreti usta Ski posestnik. sc.'pitost 3crrl|rlaI zenica. jama aEMoplnDosr-3rMopsrlraBocr f 3eMJapD{a I zemliarina. flrC hudid . 4. ru rojak v en.Etrrt.E. J. selnik.A8Ae ce It. dazmrzlrvost ved od zemlje 3r{!ocKa adv to zimo (ki ie 3eMJa.pl s€srrtl se. se. cel. zeleno Pog*nue pf dihliti. zdravt 2. pl.aB adj l. 3AOnJrrrK. sAlttqra pL ltrlpI (sc) zdriati. . pokrajingra. 2.b. vzeti. zemliiski suM!tsa in pl prezimovati. zlG slutnost trpcti Skodo Jrr^ls J arh za\ist t^oKy*rflK. 6. zlatiti se. Drsren dolnii del tenske obleke.tutepf zini-t-i. selll6l. -rtu n kdor nare'r m l. zadr'ati srilanu ce Pl Prihuliti se.3sMoBrrETe n prezimovalilde. grpaAa irnpl spajdatiti se.r+I m€AO E qa f 3eMeH. impl impe6 navelital 3er. neizkuSen 3N. ze. tt2 nerooen tulgf azanJe 3rpdrlBal6e 3rpl. . zazijati seY 3eMjoAe^crDo r? kmetijstvo. .ir. zveza MV ce . otrPiipsq mocJo !ten. odreveniti. -rctua adj zemlji3{MoEeH. bled v obraz 3Ao6r|rtr(.o Zeleti barve. pod neCim. impl posrecllose mu Je 3AaAe zdrutiti-zdrutevati sta@e.l. otrdel. 3eMJaK. deiela.BEa adi dolgoiasAoAeEeH. . -q{ fl klet 3lorlacext.e osupiti skriiti iriqlr pl skrditi. 2. eD.pna adj slabomo nameren I I I I I I I T I I I T t I . -rtxt tn zlomi$lMrt]tlra€rfMHtrqa t ozimnica.qa m zlob!'eZ. 6Ha adi zloben. be3eMJonoceA t. . -MHa adi zemeljski. pundica 3Aoro6HrK. modan. zelenilo. ds ouaMepen. barvati oddahniti si se e& o tr zelenje. geomeler s^o n zfo. 3rycHlBa(ce) d. 3Jame pl zag)edati.fr|Ir ce.tl ad. .{!rn. zadah r4p z se^er| a. razvprt skr 3aor acnocr I raz \.Nr s1o^a ade doli. tlq nerodnost sestrse. zet. galsllla ce pl.-adj zadrian. sitnost. rmpJ ae' gelrir m olivno olie 3AeHe.siu. izguba tnlorn pf tan biti na Skodi.adj zmtzljlt. zaprt. gAlrxa{. . m-3^oK!*r qa t zapravljivec.a ade pozimi r|rMcft.csa adi na slabem 3cll'cr. spodljati.to jina 3AIr. dihanje. . zelnata glava. :l: porofid se. odpe" 3Aoaeg. nadleinost lie Dlesasta slava 3AOAee Mg Oe.slab gospodaruiMoDo adr to zimo sraoa gospoctlnJa auM. zlovestDik 3'nl0n m :am lkoda.ryr m zemljisAo6eu. 3AOAeAa Mrl Ce reaj! z Spinaia (maslena) pf.tt$ nx ziseMjoAeaerl .zxedjatit |ig fam se se-Daidasiti opraviti kaj tezavnega .

I zob' nica.. znamKa 3rla. pomemonost 3sa. . podlaga. zvonec sBoErecr 4di zvonast seBrap .--q[. zobalnica. zverinski.esAa zvezda. znamcnle 3rraMemle 1. imPl za' vreti-vreti 3or]! b rn arh ikonoPisec soi. -un-eo6mua n. noa oltnT 3tIaMetIaTe. -qrr n _3^(rcTopHll' -zloainec.tr m zrTamenle' znal(. torba z zob' -IlEil AdJ Znatel]' roi?ne. veldak.ua I svakinja. TOa Ce 3IIae tO Se razume z a\. skupno podlago DreceiSen. mil.rryt m arll astrolog saer<nx zven. zv(.dozorevatl.sBeKtIlTa. 3Haer6e tt Pomavanle 3HaK. ivenket sBeKue. fig zade' tek neaesal)ozltrvnega 3opHda I das pred zarjo 3Op. 3saMenne'. -'dv'ra ft zid su4a impl zidati sr'Aar6e r zida']'je.4m slran' respekt.?t zastavnik. vedeti. pl-dolge voluenc spodnle nlace svA. zverinstvo sBep'IrruEa f fatu zverinstvo sDelra GsDeqlta r.liC _ tlmctnost tlovcli. zmrzovati sewerce rz zmrzovanie seHsa-iftipl majati. qPeoAHo 3HaMes_ qe prehodna zastavica znafien\t. 3qateH.un ttt arll rrirsilic. roillarr sBep fti zver.crBo n hudodelstvo r^ovnoiDe6a zloraba t r. -TI{a ^di usleden: pomemben tualaluo ailv pomembno 3Haqer6e tt pomen.. livar. detu od s}raMe zastavica. Zvenke- : t I I dlin od zna\1(.i tx) dobno ien' lirlsk() IilIrl() l l v MOvA .t. l l l (' l l l l al . 2. Poznau se. zmalevsfl lMclvlreu. praporsdak. Poznati. -oBl| lfl zma] adi zmaJ' iMcjcKtf-3MeoDcKx sKr.roinorire6n. cBeAe.'r'cll. cen sB'es$e'{ad.lej ga huorcKa(navlnanca): sBep!. -4'r m k^Eie g ez' do stJLaeim?f znati. rrriscl.adi Skodozel jnost Skodozel r. 3vl.rpr ra zverinjak sBep_rrmre z argm od sD'ep veuKa zver sBepxa f zverina. ni natr sensaro /l lanr kdor se med hojo ziba. poznavalec '11 3rraMe zastaYa 't 3HaMeHare^ m mLt imenotra' lec. cE inpers -ce: 3Hae znano Je. zvonjenjc sBoEap n zvonar. sevatr 3pcc i. vednost.r l l . ce impf buljiti. podasi krevsa. I otroSka ropotullrca sBe. tibati. Pozrjan 3Haeri. ilrovnorlte6lla t..tu.fl in pl pomeniti . simpati. dolga kada rMlrja I kada rMnJapEfK.uo adj zloraben $Mcx-!MeJ.ric. oves 3ia6aimpl zobat\ so6He ri pozobati :o6rui. zijari.etn od sBe3\a z\tezdica ( tis k ) sBe3Aoqareq. 'rut rrx dveleten oven ali kozlidek sBrcKa I dveletna ovca ali koza sB cKa hnpf rez.-II'| ni Tarck tpauu im pl izraicvati. nlKar sBoHerl.. -cllrl . rozljanje ssexorm itnpf tvenketati. Prcplch 3ourro drtv zakai 3paK.krivica riaiu(rD ar rrtl rrasilneZ stla sBrBaK.li f. zar:a'.i 1. sosupapf. morilec-dotinnu I k . -Argr n1-3Mejqe n 3HaMerroceq. poztoavanJe.mpf zazvenKelau-zvenKetatt sBeKor m Zvenket. 3r{aqtlTe^eF. 4F. sBepy!. . sopr m_ I.pf. ptasno se ozlratl uepnarmr<.I porsKalr demu skupni imenovalec.iubek. guganje. I sBe3Aa adj ittdecl lam ^nja l.l(sadcl)i 2. trg neresno surpr. slab 3o.lre[. fig graditev or :ryp n. nedlovelki sBepcrBo 11 zverstvo. -JHa ^di znanje. z. tam iivali hip fg.getati sBncHe pl zarezgetati sBucs!tsal6e a rezgct sDoHm pes. mozeva seropa I 1.. drag. lig vodnik voditelj. -ItJa n predznak.rbynorpe6. -..roirulocr f lao("ropHxK.Mope. 3DecrLc zor'c. lrg pocasne seHsaEe n majanje.M impl zveneti. zmaiink rMHecaadi kadast tvruwr adj kalji n den od 3M{ja ka'lwtr*te aica tMru rre z atgm od zuuja velika.i z\rczdnat sBezAecr adi zveT"dast saesAll4a-sBe3A[rlrl(ai d.lrr|rr znalec. vp[vT)a oseDa sBepcKrr a/ri zverski.dozorevanJe '' sDcna.n par volov za oranle se]lr'le impl zebsti.liolnMepllosr t42 3!?aa sBe3Aa t4l srrAatI>e tAotruMepnocr f slabonarner' tlOSI jen t tttttsa. morilka rlocroDrrrtqKnadi hudodelski l^ocro.L i m rf zlorabiti-zlor abIj ati :r.Furi r?t zvoncc saoltrr r:nrpl zvoniti sBoH za adl zvonek sEoH^reocr f zvonkost sBolto r?zvon. sS sE. lan fig isoKa. ZveDketatr sBeqKa irrpl tatl roiljati.l/r/ 7. i.Pomemben ro'6 f b6t zdb. ta adj hud(oben). oB .

tmn lgmu.uAeEe fl pnnajanje. pt I. rttv m maJrnr^ecr adj iglast.]'iO COnl Ceprav. potw'Ie kukati. fiaes. iglica. . resiti se. tig butec mesta oomov \6pn\*M fi svilena nit . odresiti. -!'ra aAl SretrsKl . otopiti (not) Dravlrl m6a f klet uz6uiex adj relen. malik I|f eH alj iglin rAo^onor< or I(. ozreti se lU sYptr 9E'/EJI!.iti slEqa I mavrica: bot Prava rdeda jagoda 5!r rB 4dl zvonek slII rrBocT zvonkost f slpeEe r?zijanje sypr irnd buljiti. odreSen Efia&tr. ozirati se sUM impf zl'ol]. odretiti urpaq ra igralec. inpf gledati na. zl(l -kukati.. zijati E6€rax nw ur!'Met{rja. aek II. Hrpoopel.rKa I igraCa. kres uAeE.Jsa ddj ide-jen. utedi ||rYM!H m YOSEVnega Samoslana.I|36era d pobegniti. dc€: Plesa'lrP ti lfipa [rure n igriSJe rtrpaEKa t ples.ples.a J rver runa v orihodnie. qr rrAar oA rpaA prihajajo (vradajo se) iz n6priK. qahaiati domov. .r(a / iglica leko). Sala. pf vse po rrsti po lenkost ljubiti.Ara {_d. tlr^a rr. . s iKa impf moleti snpKa t razpoka.4'ueacrn adi igumanski 9 -pomenom: prirrAe impl prihajati.{Ka Sivanka. pnnoo janiev_ski xAEda I prihodDost. cerucu. mrl|qe n-m ll..sll... -qu n batren vrd za kavo.teraqnost ka pledvka.pryr n plesalec v '[adax..r nr idol. Bo natrBepl..{.rgu. ga nov6aBa riAqr. Sent.raditelj auAapcKlr 4d. tE-drflrte 4 avPm \ellK. ponositi (obIlrae. igrlilast kovalec rl3a6n I oguliti.t^a f iela. Strleti. Krstnika. reSiLi. rlrla uurja.rl|r I predstojnica u corli in.e izpoljubljati rl36aea pl okopati kolu predstojnik Pra. ry. KOri nlen oce -ce: A.pnlo(rnll EBarrAeHcKtradj kresni. gprarja pI pogleoatr na.^eAL m ideal HDanAeE m Draznik Janeza rAeen. tudi samosrana 4 pt'on v peKoBreKer sem jr. vodo. plesni ven- .lig g. vradati se sl. plesalec se -dd: E6aB{reA{95aaruK. Po kukavati. Dravostavnega svojilnim Taa. oasFavno domov.qap saAap fl zid_ar. pletica slo.w6eraa adj ki je pobegnil. tn reI[parltrta t igralka.ra za lipso prifiod.Eloaer'3&l sloear I I I t I I I I I I I I I I nrpa I igra. plesalka Sitelj malrpa.t zloarsKr ssaalrcitso z zldarslvo. utekcl man l0 ltak€aloffko. lentjanzeYo.

rninflll.ateti.rgpeR adi zggrel. ljubezenske vzdihovati v. '. impf L l..volivec. t]. r. upanje r€raeaa pl 1.rtAtBHe. ven ncsti. graditi.. t.rr. pL. usBOpeH. oolowD€rD. zaloziti-izditiati. [3BaA!tsa pf. 2. impl pobeleti. izbor r€6olreH. razjasDjevati pt E.s. lr I zdeti se skrbeti. nrlijcrsvsa pl izposl(. nstpatlf''a Pf. van.llnll. impJ 'd. -ar rr porodilo. spoditi B6It4?Du.ra-rBAeAKapl fu. grdo pogledati nsDruetrre. ifipl razbistriti.e pf odpeliati. U:tDleKlBa 147 uSArrrsc pf.dRnf?. Oonlr Se 'Ce: m6pKa d odpoditi. izpisek. zunanja podoba. zladniti se rBraaaHer adi sestradan EtraaAnerlocr f sestradanost rJraeA n pogled. I riiAe. prebiralec E36npa{ r cdj volivski t'. \a- pL impf izvledi-izvladiti nsRoA tu iz'vleiek. ro wrPa4t. pc slau pnsmoJen nJ6\B^t B adj lig -eksploziven.t[Qol( izbirek. izvledek riBaja pl sklesati rr3Ba I(a pl umazati n3se!. jatetj it. . to8otcn.rlxr. r pr rr rt:ttoBop m zgovarJava. .j ponosen.rr. impt zbledeti-ztlede'rali rrfi^'IK. neKl.-odnesti. olikati loH{ ka.e I. vzdill rarop rz huda vrodila.t i rk. 7nlo. Pozga. ustvariati narpalyiaq m graditelj t. privreti na 'd36'. /..36''rpas m 1. \6e Wa pl. leu wt$aBa'{ ftL zaloinik. itnPl sezidati.Itrl od glave do peu Taa ru I izloaiti-izbdcvrl a3r^eAa AeqaTaona Je zre.Iga-tte. ttttpl t/dati. nat od. dvigati. lBaeceH. u:tArrBa pl. dajateljski n3AaAe. 2. DrisluZiti II.e'Jilra. 4. re- loviti lf. .ti' r'F. dobiti:4. pregnanec-izgnan_ lig otesati. iz(lir. 2.1u. fam My v3BaNaja saAYIrJa dati sedmino [3BaAoK. izbirdnez. rrs$ rfry$ pl.tIlpl rzpolmtr. tezave mec. rzgo_ viti ias vor r$ArrB rfi dih. odkriti se. premeriti z oimi. ki fig lom ljubezen. tz izvidnik. tfipuw. izgnanec. popeljati. gram kJi. znn" muk melut den od ljubezenskih usropu pf pokuriti. razgled. dobiti uarHaEuq . Ja oprosdenje n3Brtrnl (ce).?graditi.3.irl rr3AalcrDorr izdll.6palrrl\a f izvol jenec-izvoljenka rr36per[le c. E apflvBa. opravltl-rzpolnlevati. izdih. ifil.wofrcrpvr6 pf . an6rc5g1sa pf.u3AeM[e pf z k)tlll. dila otroke uieti a*l^eAa impl dozdevali se. 1. opravljati rBracHe pf ugasniti nsma$re f sestradati se.postaviti. -rryrft idiv (dustva) rB6op rn volitev. r€6parnft.caj pt zaklicati. 6.vxll./. zirkrtlirII sen. nagle Jeze rt3raAn.e izbluhniti dan: LB6tIpa. obregniti se t:6psaa adj prezgoden.J lr'.te't adi izumetnilen a3aeltlralrel|ocr I izumetnidenost u:reumr ce pf izuriti se uirE[Ba ce impl zvi:ati se. PriPe. r|lABoJvDq . 3. ustvariti-zidati.. pregnanKa rl3Aerrry6r pf izgubiti. -Afia adl. izbriti. Koj rpem 6apa.-ogorelt. fig iz:Inv. lole). prenagljen u. izhlapeti m. visoko se -ce: dvigniti-dvigati. 2. obnoferat BsB. rzreqen a:tBoHlreA|rocr I urectnost lfrBop l'. -g{ m izqisek.36.-psa adj volilen rl3bopflocr f volilnost w6oreas adi oslabel.jr: }I T CAA OA IAABA AO ITCTI UI u3Aarox. vrr . ri3AaJHnI(.va\nt. zrediti. s()Dinl vznod !|3r!rltKa pf vse po vrsti (]l). odpustiti (iz sluzbe.soerldwa se izogniti se-izogibati t''r6€^ee. Jtg clogorett. rI3BmyDa (ce) (se)pf. . {H:t 4d. izbira.q[. izdrpan t fio.g uniditi pl priti. prezraditi. -un rt lr(htlcl premeril ga je s Pogledom r!3Aaor|.f*n" tl3rEK.36.8 setagati rB6AeAHee. \'r. dvigniti-vzdigovali. slab. impf opralititi opraviaevati(se) usB''!ju. iflpI vzdigniti.{36erl|e 146 EIDIITIIIi trirB eqe ItI:lDAeq€. naia Ha '€6uporor kdbr dolgo izbira. []. lzvlr.dar adi pomemben.eu ad.Lt r opravidilo. ogled-qr-t tn klic.t:rrpeB-r$rpejco4e rr. '. povzdrgovatl strastnouuolu 10' .If€ pt oveneti.cli iz. izpuliti. rx|rrmHlqa tfi.ce ul ponoreti. vzpenjati vzklik. zavpiti. zbledeti l|36ep6arlr pI lam umaz^ti.defire. niSko podjcl. pripeljati.tct. powdigniri-vzdiSounlclrr.Ltfire. odstranltl sc ne4gnnc. t$AaDaqKa adj zaloinitki. imlt izbirati.ll tt3aare]tcrao. r|3AaDa pl. vzgojiti. 5. DOKlICatr ncinrurui ce pl spatiti se ke mu. intPJ vzdigniti. voliti.prla ACll rzVter\ / 4sBOpHOCr Uvrrnosl r|r3Bprlll|. -rlu-I{JAaltr1|tttr / krl izdajalec-izda.-aJu rr lzrlrr. izvesti -. ljubidihniti.iuB adj izvedljiv uero4arcocr f izvedljivost l|3BoJlTa pl izbojevati r4fBorrpeAeH.bistriti.r6p3a8ocrf prenagljenost pf . sklep ursoA.lrs!'ldttrwa pl. obriti. tbirek dobi tna6Bcjr!.. l.star r€aeEraj. razjasniti. ltlr' Aalrcrao B3Aa^eqBcc t)/ (xl(hrlllll rt. vzdihniti-izdihovntl.f zadretl se. preoratr r|36ttparea m volivec t.

ltrHa adi nepotfeoen. oqvecnost rGl. napor.i'ts. zafiterzrnAKNIfl SE niati-spreminjati. pt.PTY?a impf prena(ati.tro''du'a 31. vriek.IF{SHeAeDl|SUa n. za'l]ot. unu se EsJaAocace fi najeziti se.pn. prinesti. iz.otrrpy . rBieqtErya I izmillj otina tig povedati-nositi. . skrpf iznajti. zvit roden.s'r. -ce: ozcravetr zlvlJatr w^ewo. tilav n3^eseH.Aaree ogoliufati prelisiditi. Enenaavra 'nsn'''' tf.ou. EEeclra In mlmo.t prerivljanje. premestiti. impf lzsulu-zsrtrevatr rfrMoKprf. ukaniti. mtsllxt norere pl p6mesti lt3HaoAu ce d nahoditi se t3Mernurre n f. . nastati-izhaiati. tmpf ratrEl se-rzurJaU se. smetiSde opecr se.. rr3. omagati. gl. znesti qse{e pl pojesti ra3E. poscati lBMplg I pomakniti. mrmtr ven nesti.EisanalrE ce-pl l1S opariti se.rr ce.iesle.3n4l4g.e n posilstvo uirracTotl ce rf nastati se nlaDcevatr nena. Df. -3rra adj izhoden.ec^Eu adi ie5d. uKana [gMaueE. B:tMucrul'n3Mrrc r. iznasati.''8Eu(uB& pf.. rI3 erKu ce.ce pt natrpeti se.auaw'.a lzenacrtl-lzenacevati rrteAEK. u_kaniti. po Dranju pooreptuca lstraslAtr ce pl Daauditi se EMe&apcK{. pnti. imDl n.!a ot.e'cr. lig izviti se. ft izsiljevalec I|$ropn (ce).vsota rl:rMrlrap. impl niti.qpx.. podrepnik l'arMekap'' impt fam sluiiti. menJatr.o. pr€. mojstrsko (zvito) slepilo. -qn rz Preseiek. E.Malcrcp'ica pl lam izmoistrovati. . impl wwme. jaizpo3tavl pf zgraditi ''3s'i'Aa irn E3. oprati. impf rr|Hec€.e [:meBe. znesti. umiti. a3Mp3Nrlra pl.l|3A aoeHocrI izdolbenost lda.a prevarati.e. cg pl. prenesti.r3Mlr3He. npaall (se.ce. BuoplBa (ce) Eo6z lBa irnpl imeti desa v |'t irrl utruditi (se)-utruobiliu.qn r|3Mal|ttnua. izhod.. impl pn6-pr1+l.loititi'se z oelom.. orDltatr lqlAe. izDeIl za Kosa '. oozatl impf presenetiti. ogoreu .UBa pl zahtevatj adi izveden.opesati *lp-. razid Ziti-razstavljati. zilanoolscen vost ns. izvrtek rBuekap nr fatu sluZabnjki laz prisklednik. n3.presenedati pf.i^a6yaapf . . itniSl ji veoovatl vau trtrl(rc tn z-nesek. u3S. preDrtek ant m idoiba ''ato4 [3aox(6a I razstava u3rrox6en adi razstaven uS ort\.. utruditi se z delom usEacnu. trud ruMoqa tl pomoditi. izme6ek.aq r??razstavljalec.rnnroKpil'a pf. pt. iz'a{pr< u3Alrxlrltsocr I tfpetnost. raztasatec natredrtl u3MiMa f preyara. aio6[salvDa ce ntllcnr4 trwerrr1oa pf .izpostaviii. premrzniti r|3MeH^la sDremediiv adi -spremeril r!3l|aJale.'. izlzoolDsll-colbstr Ero6rqal| ce I [3AIro6E ce pl iig u.. .E{'''Ra 148 rl3Maq!tsatrKa t|:tMc||tl r49 It3ArEtr(af r. oqvecen rI3 gryocr / nepotrebnost.qx ft DOZerun E. ef Wa pf izljubkovati. znasati. obilici jnti (se) n3o6f.uan'rll. n3E€repwaro H3M{a uKarull so ga unpf r?a\everrtt-rzlrev iati -pl. nalnrcvantr-fam se r|3jaqrewe. ww'I.ti. sDreten./l[Itror(. varljiv. . adi ozdravliiv n3Apxllarle n preiivlianie rr3^|fietl adi ponosen mDlu se t|]3:/rrrrueH. plafitati . rB. ob- razstaviti. pl ogoliti se w!Ag'.pa pt. rBueaepa I nezvestoba poq_reprusKt n3EeBepHltK.. -rrt m iurctek.lew pl ozdraviti. rr3Mer uslugo napraviti.iti-varati. vzdihliai naA a6eHadi izdolben . rrNtna]|'[. '. !r3EyA!Bar.:. vzlratatr prihajati sB adi trpeten. naleZati se-loleZaviti. placatr z gavo xsMerKapl zaplesti.. inpl lr3ApAopr pl izZlabudrati. f nezvestni k-nezvesinica pf yrntli. ra rr3MeTKa KOHII'Ue Zme- t I t I I I I I I I I I I sal je raaune rtrMem!. r4rr.zdih.iztrebek. imol '/€. -tija pojasnilo v3lacrat.ret(vBa cc t'l_ irnpf. premak- namucltl se rrsna?ra ce pf fam \adelati se. nasititi xlMer n fam utluga. lig pripc tzm. impf poJasnru-poJasnJevatr tts af. najti. alimentacrra vs{Urs ce-pt izZiveti se.cFy&a pf. /n slepar tBnafia. (pucar. rurajaAlEa pl in nrruegansocr f iivost tmpf naiesti (se). 2.DoZre5en naxe4rnI I utejaii se r!3)xeru pl pozeniti xssen@e premrzniti. sprcmcntu.4pl vzdrzati.ndra adi goljufiv l'J.yTL ce pl oguliri se.Er^er!tsa pL impl itj.tii r|3qaEarl| .aal'. titu{tc[ vla ol " ittpf posilitiposiljeiati r|3Racn^vBatf. splavek. i mpf -E'€Iliasu. zamenja.pt tam prevarati.. ||3.isltfizmiSlj.ryutpyEa . slepiti.orra ce-!f poteliti ieljo ueuetiapxa f laft slur^bnica. ''a.!^a(\t.rpe'i lokav. po rl3HegaAu. rr:It Mp3Ee lenunantl ns^$ tn. .j:ati iz navaoe .qan ce. m4agatr pf prevarati. iftpf vatl zmrzniti. impf nrny4lpa*e z izsiljevanje zmoclu (s€.l'. ogouulau toldalr!tsaq{a f f am muka .imot prinalati. t. .-qtr-Erccr|E(.adj hlapdevski.

posestvo.Er I ilustracija. . rl3ynE..i-pt kolcati fzdclati.premozenJe I|MoreH..lepar utana i le n fam p.adj izdelar\i od r$lTptda f jutro adr Jutrt zlurral. $3o61rxq!Ta p/.b. banke dinarjev vec za 1000 r JaAe{.0.. uMtron*pa impf zbujati spo.sprevreai. pokvarienost riran w*miw.* ir'). I|Mx]6a r l. siccr aMarre n imetje. -ryr m izrezek. pl.u||ra izrastek rr Nangipra (ce) pl zdelati (se) E:tD]es izfez m ncpe3ox.''j wpiiue. rmprovlmen. izbrati.aB[qa.. 'to. tatxo (svojilni po.l. imenski. itnpf brez i. n kolcanje nroa6orri I izdelava'. -urr t lt ltlrrt. zttarl impf imeti (ttldi pomoz-'{I'ta glagol). rme. -nr I investicija.1j' nizraldnje".. izrastr.{ r|JDaseH. 3.-AHaadj tisodi (del).'6YTpuEa ulpa6oreHocr/ izdelanost. -wr I iluzija. ziavnati.h3poAtrr izrodek.'-:. gratn salJro' Esecfltrtrrja.uz I imperij. . {Ha 4d1 ptemozen rtruortlocr I premoznost I| oBE]a t rlovlca.? imam...spnfl{Da popaden. / i"ptiaiti.ll{ fl lmenJaK.aii. \adevek. pralza' '{i/rc'llo zlasti prav. reklo impl izretatrimpl zmalititl spaditi. ska.\:""iti' doba m tlraoHaprnlK. -3Aa adj izrazen: izhA l0o<:'/ ( iazit r|rpa3n (ce). I i-razreddeva ra zredai^3l. .n3pexy&a pl' tttlpJ paditi vsperev. pfl_ Inserrfdp nr f. na?editiizdelovatf (se ) . oegene' Driienosl."utlt^ pl. y^t". lll||lx)vlrll fantazija..variii. {fl t vtis.':Jr'' r.-aHa adi posre. rrMeHKa vloEa rarren4eu rn god rmleic z indeks. r|3palory8? pl." . n3pa3!tsa. rmcriuor.lrz' nsbcra. izrek.. (Dasita) gumbnica IllirdrAeg nl Elijevo. izdelek h.tmp.. . seznam.J. lrspoaeEacll rzrojen. -ce: ob Pamet manikanie rBpa6SreH.j konci ien. farfl tnnogl vili. ziti-maliditi. impl rrpourrcap/ izbrskati.f pentlja. t-rMaaojAeHo prl' uMrryac rr impulz. 'tdr I vdor.rr . rl3llll'lBa pl. sverem1\riz. clnrgntrcrr. rBoiraBa pl. nrlgra n indigo.valec zalo weura f gram samostalnik mrlronlydarrocr I individualnost adv namred. -Hun n udelezenec Ilindcn$kc vstaje r^taAa / lisod: tisodica -.-revara. I|r|arer6e a trmoglavucnjc. 2. . opustiti-izpuldati. gt..erqYB t i . prera3tati ":l'. utarr€ f. I|MaI|qe /' gl. ttl.1 rorh. muslimanski slavcc duhovnik nn-arol.j . invazijs r. impresija peKos rekel sem iim. izrajati oiusdati t"*.tr r . razglasiti p.rrqA4peKreH.izrojenec . praznik sv.":: . p6ravnhti-zravnavati.. t5l IIHAHpexI\etl I I I I I I I I I rt3o6rrzwr. rnwo3iiHeH.'rlspoauBa izclmrtlse' izpustili.n"bniti"ttoc"i popadenost. rcpasyDa (ce) pf. . impl izrazitl (se)-iaazati 1 5 sj'.. spoclbrrda ni 3el ie. cc nrrocrnr ltlp/ rnaannrawja.Tqa ddi mogo videz den.zbir'ati.staja makedolskega roda L avgusta lvuJ nlrlnaeHeq.. [rialVsa (ce) p/ razveseliti urona f ikona.i. 5. B3peKaI rek. tig nai. v tisodih uaJaurja. dege' neracua izDriiati Dohuisati.rrpeve p/ izreli. Elija (Ilija). ka. ItrtpoAeHocr izroditev. 'rltr|a ddt trsoalctcn impf [MeHyBa. :'" :: . bogat nrsartA n invalid rsre..nndrlroBlrrtrpa pl.rMarue AojAeEo pfl. -'d f domifljija.Doravnavati?a:. dela izdrpan. velidasten ri ycrparyrja. pokvarien iz.. izpriskoiiti'skakati na noge. gl.rnanjihov ode pnplave nareolrr. impl zrasti. tivina kljubovanje EuareH.ro. p@ nzorauet ad. r-in.faL+4n nalen .. x^JaAoroAxrxelt.LtoA6epe. gt. stalniski. cesarswo R llrja.r.) z n con i a li u ur(a. . tisoaen u JaAnlq ddr na tisoae. Pravosl. imponirati vM pron kr^tka oblika za indir. impl r|Fpo. stalnik. z. imaginacija [HaeFfliJa.:11. obiekt od Tne oni: I'M [MnpecnJa. impl nrpaMrn. Ao6l4re Zivinde. po[.zsoil6upa pf..rMoreHpremozen.E€ .traet n fam trma.. Ilijevo.rMerrre^ z1 tuat ifirc't'o. kljt|b(} valnost sel ie bil urraerq cc. zamuditi ne Driti. -\z m zamuda. rmelJe.r. ponazoritev itovanje. invcntar. roditi.roa a/. rxrAEo. rrMor. rxuaM .. prerastl-rasrr. izsek "i. inventura 4. ''l(oP'e:IMA t hisni ikonostas (s svetniSkimi podobami okralena stena. -lcl m lam s. imek. svetniika pe i'. tmpl Po' "rott""l.Tr|a-txttaE rB adi gl' @a3rrJa.. nomi. slepilo. fig sloves. r^litLl rrM[eprda. risinawri pl. sarmo' 2. brtr zabiti-pozabliaU. ltpacrrgsa pf. larn Eod. I|Menllaar imenovati rrMeHll:trle n imenovanje rrMerbaK." #:: oiTffi:t*pu6oryu """ ^pt. barva ravencxs cdi Eram l.. inpf pie..I I I I I ri3o6/$rqlr ls0 I|]rJaAaroAlnllen n JaaapKa II JaAapKaI tiso{ak. li3wfia' Pl' tmpl birati si ''.ra-pacror. nolluaKoD domada Zival wtany atLvdrugalc.bJ'!. imPl -Jipillti. posestvo. u:pra *VtPyel o.

f sKusen.* {n I namen.Er intonaci in/ ia l|lrrpara I spletka.""il I ucft]ffiuf.ut€lka. -t& . ncKatl'!tsaitt. "ffi"oti'iHi. intcr_ n zaletnica. id_ reEu sezaletavatise tnrreadnt r?? razum..3ff"..tul "*ff ncRyceE. adj indife_ Erepecen-.l"#: ""#ff#.qffi*"* -""" adjizktju_ razcapan trctrapra& pf l izkljudnost. imot t.reerrrz adj izseljensli trce^esrErrBo l' izselienstvo "ffi""y izkihati."dnffi"*kKiir.izraziii.' korist.rlqKlrtrealle. iziava rc!P44' vcxPl6vta -tl.ff*t nctrepAarEt pl odpraviti koc .n izselienec rce. mohame-dan_ izledi. se "qm. (niitapatl (u)mazati."0"t3" HiYi. 2. ucuear pt za norc tmeu. ncrawsa o"*" %fffi1"f3..rerruti'r m nagon. ne.r|ceqarpf izsekati: razsekati.raA4DepeFres ren. qrobz zameniati "#i^{4 ucrree.arra cdj gg1gan.tet**+ . ffi.ar It i4r\ati lctrapra eE.f ol i_nl "{i.grr "t'. m:xendp rz inZenir rn r mectigra.h'u"*rtE"rd'l"T. ncKappa pL imol ( o) l( a r ati . in I napetjava. -\y zcrr^tr ce.?f#:i{{ l.TiHffiu{ti "ffi |'?. (o. impl totmaditi.-gt| rn preiskovalec.. imol lz(azati. eksperimentalen I I pojasniti. [cxycrtso z izkulnja.S. pove af :i"iis:o: I ffi'.izvaliti ipi_ srvo i?r"l"g. . Kovalnisodnik Prers lcMeEa. *"ttffi' '* adl ine"rten. rrnpt usekniti (usekovati) se uceaeEnK.i -EF.uJa z sku3niava rlc aM . intelekt Tru#f* empiriia: poskus.##* *HHt%.5a1lTl'iffui#r. inten TX. in_ rerpretjrati ^ intemat.^!qo!r._ce: izki_ "ltf*.'"Uatrti1sami'. rcMqoaar imtrt zasmc- "t#. I "ffi.l".5. "ffiiH i"l#ff(trtorarIt t*d 'ff'{i#. iDstiqkt EcrFr(/r m insfitut "u"n""' *SST"p rn nadzomik.". -rrcKax-Uld pt. rDtormaciia rrpornJa I posmeh. imnt [cftane.AmR.. rti -To.'*"f ""f ffi#'iiiHlliii. in"'S#mJ" tn instrument (tu.gnt rz inkvizitor(tudi IfflartBa I pobuda. .zanimanje.ld":". zanimiv.1't. . ifiD! zagnati (zaganjati).": Ecel(nlla (. -c€! nasmelatl se sq|!aAu. premor. vca'iwa @ pf. in T"rH" presledek..rd" ad.m* rn$opiraqzja. ||e (ce_).c.inffi.ctrpaat rmpl zanimati (je) ErrepMerto-r.. n upravnik.gx t t izjema PoKazati vrata ""ffiit'H#-tg'mg Ec e. rzKazovati. _cuaadt interesan- rru€c6mp n inkasant t..Tvovra trcxat(G 153 IIctrepAaEl rrc'rat|r. xcr.{rIA adl izkuseD. 3.. . rnrcHa48ja. Bceqe. .iail$#1i.tot(. *rY"*r*rff I i1ffii"gtt'-ot ^JJ. nneD[pcrtrpaar pf. DG *6ffi*"ir". -*" cdi preiskova.*.os teti os tev ati ' 'tr pdpetljaj.iz: ucroncu adj prvoten. *ff#l* E. mrdes -fff*O rnrepgaqrda I internaciia rrrrenuaqronafi{iaM.dijaiki 'ffiff.1'.le.a. inci. razcapati ce raztr{ati sc. -m!I okuiba.Ec'!a. intrisa *fffi*j" navdih.e. -Er t obvestilo.a molan.3ft :*i. prunaren acKptBeEocr I izkrivl ienost ncxagrz izpoved. obldteti (oOtetavati) se rrcr.a!.mrreprudq.'t:i. iro.n islam. (ce) ErIeDc.eksperiment .odl "fix". Tl€.i. izpovedati. i*Tfujril'.iia ". inicia_ W#. """u"tt Pl oPikatj' ""f3. . nc9t Eptac 14 zool sevemi ielen mr!66Top rz inkubator lroeKr nt . postridi. inspi_r{Irll qnja I intuiciia I *#fffiJ"."?Ao. prasniti v smeh.'"' adicelosten. inter.){opati (se).inicialmezzo Yt46^ tEAycryI|Ja I industriia ff$.Tffiitrltrl "ffid zcryayt.e) pf. obrezaai ffinraa 'z m izJezek 'Ice. -si^vr nt rnternacionalizem r&repryertrpa.izpovedovati. "H_. Doseben rorepecrpa (ce). zadeIen.

ravnokar.znaodf vesti. Hctrm!tsa Pl. . xcq€3rrYtroP/. gl. zasejati rcnocepe (ce) pf posrati (se).4 rrcqe3He. hkraten ucrloBpeMeriogr I sodasnost.zregnln se LrqeaJde pf impers ta misel pntl. qqmrllarle . splavati.rrz ad7 pusdavniSki I'cnocaH(ce) . kcratrlBal pf. istoveten. pokonaen pf zravnati. impl Hcflopaqa. zavaliti se.tl natanacn.pras(ev)ati. pl leti. na las podoben ucraBH. razlsKovant e ftctrIrrlTatr'rz izpragevalec. izt@ '''c\o!'ap vor [cToEaPu. podizatl se trlalutr|a I naglica. (o)dediti. dokument. pokvariti.tct03Ha!IeH. izbiti-izganjaIr. ponesnazluse pl |fcrloAB^eqe poddrtati r|cnoRPrttttPl vse po vrsti razbiti. -q[l... shuj(ari [cxpaHa t prehrana ucqeAo( nx izccdck *rclteNoadv popolrx)mll ./ lrP llnr t l rlcTop-Il(. imDf (po)aistiti. opusteti.BaEe n izkoriSt-anje. [cToBapa.JHaadi \ztraien ncrpajHocr I vztrajnos[ lrcTpe^ n pok. . znebttl se rrcwrqt. ncnpeBap!tsa pf. . ttctroc1E 'qlr . impf p$ makniti. opusdati. izpoved trcrloDeAa pl izpovedati. propactanje pf.t.tzprhalt st jezo xcFur. -!trra adj soznaden.l'B iflpf popravljati. razloi-iti ad. ucllofatllt ce n(. roaati.presegati [ctrperudrar adi ta vei kraiih pfetrgan uq{rel(aHatlosr .f pretrganost nctrpct(a (ce) pf 1. lIc.rc\pne pf izdrp ti (tu(ll /ir) r|cupncH. BlrcTarra pt.spoVeoatl: rce: SDove(tatr se HcnoBeAHuK. opu^di stel. ncupnrrocT / i/lt. ucrep!tsa pf. se. impt l. rrcen wra.praadi vilen.mqrvR Dl.Ba impl izkoristiti. ItcTopFrap zgooovrnar xcroeeH. impf uc'ry''Jlrn. izroaiti. ldc'afire. f sporodilo. pognati. irnpels Ms ce ucn!'urru zareklo se mi je trcT 4dj isti. ittpl postaviri se (pred KOmlposlavllaU se ircroprja I zgodovina .. razisk(ov)ati . impf iz. izpustiti. -f||tl| tli lrt\tltelt.c'IwryBa sb se-ohlaiati ncfiqrtr ce pl poaasi se spedi m iztovarjanje.-ryi A spovednik vcnoBprri pl izvledi. lzDtlall trcr{MapH pl osteti ncT[rra I resnica.larnxrr r. ucraBa pf. ' ohladiti ''. stopiti naprej-izstopatl Hc-rerap[ c€. inpf prekasati. odstraniti. impf pisno dokazilo poudariti-poudarjati. (rh{ifL. Dolomiti [ctro^3i. izogniti se-umikati./ rzglntt|. odDravliati. ''caop^\. pre- rcrpara I preiskava (sodna) tlcrpae pl vztrajati [crpaeH. trt zvrstiti uclocee pf posejati. IIl ()l)lilrxr|'t tananost. 'jcror( ucroAKltsa pl tolmatiti. hkratnost !. xcqenvDa cc . ucrta{qtr. sporodati. napad. rzslop Hcrarrr. ucnpa(a pf. !Ce: SpIavlU Se na KOSa rrcrIoiarrr ce pl izpriditi se. hlastnost flrap. enak.cfal{. potegniti na Oan.iznakiiii se-izmikati se t|ClrarFlrl Ce pf f41n otresti sc. se ngronopn ce. izrabliati rrcrrors!. arh lele.. /r8 resru se [cnoBeA f spoved. bistroumen. 'rcronr KOmaJ I|ctorM (ce) pl raztopiti (se) (o maslu) Ecroru! ce impl zmotiti.2 Pu5damik ncnocwr. -Tpa adi 1.rr viti hcnpaBKa popravek. 2. zfavnavatl ricnpaDeH popravljen. trl_ z-nesti se nad KOm. . pust Bcrrllcrtr pf opustositi. -!rHa 4d. ce.Er^at inpl hiteti. imfi nstopiti. strel ucTpecoK. izrabiti-izkoriSdati. pohujsati se.poiiljka pf. .q'lpa!.''cnylxra spustiti-izpuldati. prehiteti-prehitevati. impf trcrrHe. nahvaliti se qcrrycxerr opustosen.aaposlati-izsporoditi.. dce: trcnp.izkazovati se rcraKs!tsaBe fl pgudarjanje IlcTarlqeHadl prettnjen scraHqeEocT f prefi njenost tlcra'l tn izpad. fig pohvaliti se. l|ctofloplEa ce izkazati se. odpraviti.dyB pf. posiliati qcnpeEapu. xc!'Ilt!tsa pf. posusiti (se). i.pust postati -cei nctrYcT!tsar6er2 oPustosenje./. impl pe spremiti.l|cnllra 154 I|CIAKHC ECTaKHVBat6e 155 Frap rlcfllr'Ia.izogibati se HcraKDaT pomemben. odposlati-pospremliati.predaja.poprava f [clpaaHo 4dv pravilno ncnpaBHocTpravilnost I [c[PasHer Ldi lzpraznierl qcnpar[..'l izpostiti (se) rrcrJore'Ia pf po vrsti pobiti [cnorrr (ce) pl spotiti (se) mc n lt xcnpaBa I listina.l)rx. resnidnost.pf. stran spraviti. gl. 'ce: umakniti se. Eg. rzraDUanJe (ce) pl poscati (se) r|cnoMolra EcnopaKa izroditev.st.gr nr postrzek_ zadnji otrok v zakoiru rlcrlTKaH 4d. impf izmazniti. zmoditi (se). raziskovalec ncnaara I izpladilo rncn^rdBa-. fl rzprasevanle. 2. rm pI tztovortttlztov af latr scroBpeMeq ddi sodasen. vzhodeE pl. popra'. sinonimen m \zhod.lzglnlotr ficqem. izgred./ zmedkan I'cr!ur|. r. ce. impl izgnati.'pospravrar-pospravltatr trcqy/(a'{ adj lig prismojen. -!tsa. odlikovati se.posiliati trc'nopeA'd postaviti v vrste. KaKo Ta ucTeKEa TaKBa pa6ora? kako ti ie prislo na misel kaj takega? ncrepa.pfizplavati.

Ttfr. -vz ttt ath f)jec.il: r impf iae. jahanje JaBasn jezdec. Adamovo jabolko.. z.Brperyrni prekanjeKretnJa nec. jagnjenje. nemarSdina. skomine ''''ItaR Jo 157 Jalaq<a j la .3. sprosen. -qn rz ogebica. l(opa jar euapcK{ adj oglarski lar e\oB ad. gib.^o n fam jed.Jar et6a n leriavica JarlepoA tz kem ocliid JaraepqAeE. TJ "" tar'd I JTffii" . iznajdljivl.u<ifra'i Doliaulana 'T. Ja6oaro z l. Jeo.?"Ei. nrpocr. .. premosast I I ja6o. ieza.enth. Jamenap.adi odprt.jahad jaBan<rradi jezden.llTpmra. (n.2. Ertrrcq. pomagau komu na KOnJa. 3. sDreten. lip muditelj.mra n dem jabolJa6o qecr adj jaboltast cell jaEa|trqa I jeza. arh st:rup.-Ga r2 jagnje JarFelrgea dem hip iasenic Janreutrn adj janjtji - JaniA8. gl. 2.Taa: ja BuAoB vloel sem ro la-ta conj lam alLali. -AHa adi osliikov JarEe. odzvati se Jarnc."lWt"it{*iii$f . . (in ne Ia(o oatJe. larVaecr adi jedrtjast JaryptrAa I pozno zeleno groz- Ja* taloru tn l. debel Ja4gr rz l poi.I. Jamyra pt. jabo-tko. Sestr vrat na laDop n bot ja'ro\ JarpnJa. Jar^er6a premog.slaba disciptil na Jatet|..glr I I t?. JaraeEe. javen. razglasiti. {Ha adi neodloZljiv. bridkost.".i premogov. 'ce: oglasiti se.ItoE'rIIHaf san. oglaijeva leha Jarletrapuru(. gl. Drebri. nuvost: 3.-.llsJaK m tam tek.-Apa adi velik.ri#i. tiran ja4aga. jardica I I Ja6.lr. 3. cruzben Jorr.arh dat(il ol Jar er6e. .2..are. sploh Jen lxrr. EEaIrqr.156 razumen: 2. m fam znak. jedilo. JaAeEe JaAap. ja e4HoTo Ja Alrl'Toro eno ali dn€o t^6asa f arh tujina. jed (opravito). iznaidliirrreH. zvit. Iaroglarka.p.ron gl. pokazati se. laaa.Jarorna I iasoda tary^a I zool iefurti. rVIIIHA J Jaraea.rar<a uamuy) itd. zvitost xs adrt lam prav nil. bistroumnost. -m I jardka.n2niti. Dozemhi- . jag. teZAua.l.:m. jahalen JaDa[tdarcrrt tarn neureieoost. r. -EHa. oglje '?. t oe. impl zaJanau. hraDa. 3. ias I I I I I Ja6at4da. 2. JarleqapKa n. Jaoar pf r] .

ff*. ltoie.ce. 2. jatovica (zlvat. mrcvarjenje laae. vzKrrKnl (ocl ooleaine). .steti. razdrazljiv.lnn<. Japl|.r. slaba ve lia la.adj r.ar6pcrBo t? vryarstvo Jar(e.. ce lacaar imof L Jasnttj se. hudc ben laAoBeH. jedaca. stokati crca.Jarax. tirankir. . (laat iezik. m l. postaJatlmocneJsl JaKrre. sliminiaaa.riq l'? a. 6ot kak' ius (liudski izriz): ieziiek na tehtnici itd. ugr12 Jal. lal]IliJa clrpel3e oet masten sir jajqe. laaen<-tn 1.-3. drget. pomilovanja vreden la/{oaw adj jedek.sr_rstr.kobacati se fainn.jacHorrlja f jasnost Jacrax.qoda.4rl d l. ogorden JaAoca{ocr I jeza.qrr m ialova Zival: drevo brez sadd ja^oBn ce Ja^oEar inpl -. fi.ce impl kotiti se (kozevega brata za) Jaqr. lac pfon Jaz J. trop. 3.l l.qpo r l. rodovilen (zemlja) laKa t ovratnik \ar:a'. ietmene JapocTI razkadenost.ot jeamen Japoc€n.rrrnru Jace[oB adi jesenov Jacsfta I bot trepetlika a lacLtt<oR d i treietlikov JacrFre.4Bn IIpvt(aHa !^liti!^ adi iulect l.dj jeziteq jezikoven 4di Ja-3^ecr graav. srbez. fie s!!apeu. JoTaxvDl|or iDtl. Jaser( jaMax."tr1u I jalovka. srbenie. 2. Zalosten. iahati Ja3u cc. blazina. jastreb laclpeFle. 4. 2. sen.-a$f m zool jazbec Jasoa. sovor(ica).ivoll jarcm.). JapE6a-japeEre n kodi. -r|or adj -od :a\e jaAerrclrl{ pojeoel sem JaAeH. muiiteljica. 2. japEqa.Jale 158 Ja.nesreten JaAeBe l jed (opravilo). \znevoljen. Jajqa z jajce jajqeBnaeH.laaar . 3. -prg rr kozel. zemtta) juyu. eql'.ur| m l.p! Ja.. 2. -Eor adi iedmenov raa(aceD. /arri lrrrrrrllct. JaKr!tsa. md.t. pero. nena_ooeja JaMRat zzml(a jaqsa I 1. trajen (tkanina).u|aE Ja oBaK robe. 2. -I|rt I /<4t dusen ragu z oravlne Januvap m y'lisfjaniiar JaHVap[ n Januar 159 Ja'rMeHqe nia. fiz jedro (celice. slaba volja JaAocFaru<a f jeza. lis. jealto. -qx m 1.. 5. jedilo. Ja3an r??vozel m vzmet. rDv Jaro fl jata. Jaqar impl l. ce lasax impf plezati.err.wi I debela vol. jasli.lg. besen Ja'wermri. razJcsrDetl alatr.tmPI Jesll. . jelyrenjak (kruh).krepiri se.'1 jedada. gl. zona. . nepr {qa. strupen. arli kozlov.otozen. mer: z. -DHa adj L otoZen. plk. srbenje. otroske laslr l. jarKa Jar<ap tn vrvar Jaraaprorga f vrvarna Jar€pcrq adi vrvarski . gl. zenlslvo z. zall\v sDravltatr v slaoo vollo lagocat. ra jaErla. tcna nroJapdr. JaBp[ja jarrma I sila.l ||. morjenje. jcdro (orclxr lr(1. -AHaadj L jezen. Dlaziti se.re. Hajjapoceu.-.c Ja3oBeq. ieza. rrarJaaoDadi jalo'/l fiB brczuspcScn arlv lam n^paano. -qftsa n dem od ia3\tK iezidek Jairuen.?al jajdnik JaK. +ua adj JaEueH. 2. otsrvo japeu. JaraklTa. JapMa I komzni zdrob za ZitrpeZnost vlno JarereH m .aisl: fig r^zrml:iv jai|]veHse.fl votck ekov Ja:pBa l.sijati JacduK rn suh mraz JacHora. Ja3a. 2. vo?last adj iaB/. iozliJarox.. vedriti se (vre_ . razJezltr. stokati Jaftocr t trdnost. jedekt 2. 2. Jasosn fi jezi fig Pre' pad laz s m ple?. nanozar ar . mod: trdnost. iolaen.. lls vrslrce li. rcj japcl lrs. 3. rudarski I l.'le. bte.ecmen(cer) Da ofesu. modan (medved).. jaj^a:a KpeBeTposrelJa z vzmetnlcoi z.rrraru pa36pa naMe pacno sl me razumel ja oBa( . svakinja. 5.-AHaadi iajdast jajqeDoA fl jajcevod iaiqecr cdi iailast iaj. varun Jape. 2.IrB graav. lat. gl.n usnienakmed. gl. vznevollrulezln. krepek (pijada).lozlast JaAocrua y!.zf:lav_ nik. . 2. nriklivnk.HaJJaceH.naJo. ' 2. -i*. atoma). 2. trd (kamen). Jax|ree impl -. 3... ja-. dvrstost (gradiva) JaxyqKa kapuca I Jo^or. -'rntta n denr iastrebji mladid rn Jararax_ dolg zckrivjjcn not. -t$r . obdelana greda :a saolKo jac\pe6 tt zoo. p!.nxsa n jedrnendek . Jlr3Al|.ce. uaJJaK adl 1. oglat Jas.muka la dra I trnek iaattw'adj 1.znevoljeri.besnost vec. beden.!r(a I jaraka.ina t dem ovratniCek JaKre. jedati.. hor_ qeolum +sa adi iaJaceH. -rtg 2. Jarxa. 4ustol(atr. biol.Ja3Aar impf iezditi.# sokrivcc. pomagirtisk t. 2. 3. -ryr n bakrena posoda (za vodo) jamve. i*?f. _Jatlmra fl vrtt. sl. -gtrtEa n dem mlada trepetlika Jactu.l ceK Knvatt. Zalosten. 4.xJw adj grdav. ja-nra. -*ura n dem bakrena posodica z rodem JaM6o HJa. -vua a. tn JaceH Dot tesen tna ocesu) . 4.^cMrat\m rot jasmin JacH{. rzvrecr (xrava) j". pl 1. l. odmcvati. jargl. fie bistvo.

kajenje. inpl dajati oc_ pogum. ka' Ka6apd. banja xuAaro m kadaif (slasdica) xIrAana.'-"'KaAa|{ta t o. nev.ce Ka M. XAuIII rc{frrito..t .zorzurv debeluhu) (o Kaoae.o{t&*j'' xauE Mntodonsko-sloveDsHltovs. adj -indecl lam slab. 3.{r. KlF.1 kajuta (izbica na racJt) m jermen.Sarr rr kabel Kaoftra I kabina l('a6|.. . ravs Kalrau&Ja.zal biti I Kalra f fom prepi. -tror adi zarneten xaApa.r.r m fam Wivda Ka6anrqa I Dlasd tTfi KaAerK dim... kazrovali se -ce: KasF'\ adi kazni\ KaE(.eKa6ap€ro. rl jopr-axri posteljna odeja J1rraslura.3dolga f"i8' pastir3ka "" ol.ld'T. "?illlff ol. staoe r(akovosti.?. spodbujatt: 'ce: lati se hrabrega .+!tr6a a tamet t(aAtaq.D n l kisto mleko. dezele lw "na m 1.gl.n kotel r€sarq[Ja.#{*i#: I r(aAtrrte. . lpanski belori. -rltr rz kaznjenec rasneru<rcn cdj kazn ienski Ka3. '-elavna oscba literimesa deIa.Kaaprqa f koder KaAIraB kodrast. kodrav adi KaAIfrf.{X' PrePirtjiv(omo2cna Turkinja'."" zeg iv6u el.lluTe KOtenJaK IAm JopraEJ[Ja. sri' nost joproBaH m bo. or.a-.Kori'flIa na Piskad Ka3arr.rraApar impf kod\atii -ce: Kodrati se Kac ce.X# Kaaaa€prn kavalir KaEa ep[Ja f konjenica."iZ(..rry m tam D\e prrtjlvec. -'..3.ol napihniti se. -qra adl pogumen zvezL z o(l11lgo l KK xa6a. -Er . Z. delovm na soba.r. pas KasMat rovnica. medel..urr't l. Peosr ius: veter (ali jugul.' lvaa rz izdaialec: baieslovno . Lzdelovalecodei lwarnrmra f junaltvo. lcagHysa pf. impl kaznovati.zdrazbar r(sAaI kad.-jt#ni JYraDrula. iunak.J'ei_ kabinet (1.rwa 'tidj topel (v ItrHaK.$ nt odeJar.l5f. ra@lr m fam Eolra t t I I I .-bitie (poosabljenjerjrkana) lvnres.Jorypr jlfla. soba za aanpi- * iiii'.rga adi iuZen jyncorin. Ka6ap6a a jy$Ka f kul domaii rezanci Ra6ea. ka. lam mladenid. 2. ce rleLarimo! Kesause. 2. .lrra. -. zmozen' sPq "'ff^iti..Zenin hEaqeH. j!'Haqar.€s. kramD Ka3HaI kazen Kasqea adi kazenski Ka3tredfiK. 'unot imPI dimiti. okajaft KaAea Ikodelja (volne) *fff*"ff. kaB€a r?r *J'fffflii.etadi kaznovan @. It o'. vaterua. jy6u^eH n jubilej 2. kotlar Ka3arryruu4a I kotlarska deta\Tllca I T**Hf#. 'Ti.

arh Pe siednili. kam. -sI| I bol marelica r€fqe. tt cerkveni zvonar xasa6e.obrtniski (trgovski) r€MrIdrta f kampanja DOmOCmK KaMmtHt. -qrl fi bit.ntr r(aM6aHa cerkveni zvon t vilo iz nje (za lasc) rau6anai. Ka.'vabilo na svatbo.qI|I6a '| Meir kamcndck v zrdu: stensKa omanca (brez viat) KaMurBK.ceplrr Ka eMqe. xaaoBtr n in I blato |(a^a6aiaK m fam l. nikakrSen. trdllava. -rrlr m tlakovalec ra^c. -ce. kopica (sena. Pena na kavi xajqrla.urm z ognji!te. prekaljen dlovek 'ro. Dosodu zn vrxkr RaMareH. -qn n kudma. kako Karila m . 2. kaliti se ra. mnozica. drnopegast okrog odi (ovca) I(a n.^di2.rrlla-r(a]urtr(a t bot gtdlra.An4fum pripravnik. . Skatla. sD-remlievalec. kamutlarn ritua I dem od :r. l(aratrar it?tll priPrav_ liati. nered.xaMeqeE adi kamniten r€saDaua f vredevina RaMeEap n kamnosek !€rraa m 1. odpirad. x$Aeil6ll. raMeHlDaar tmpl svatbo itn.ic. Pona' relen.KAJ 162 KZLATIaB Ka. zool Plosnatica (riba).-m ft kudmar . motek. posevna streha !€. goniad kamel KaMlllcKrf adj kanelji r(. kot. 2. pratlka r€ eHAapqe. r.l. Kaj urro. ccra cVM Ka. -qr. kamin rcanInds m tovornjak. r(aMnl|r(lr! n proslol' raarbr. KaMarat obresti norarra.r n blatoik adj blaten. Pona' rei6n kliud: 2. fl. uttdba. -^tF tn kalllno krilo rezec. -prra d/f koh rt r€Mapa I l.tarE .. vlvca KaMen lB 4di kamenit raasar rfl okensko (vratno) xralleFoAe^erl. obdelovati tobak (Po velikosti. 6r'154 t1 kanapC.oi:a coni kai lele. (xl xtl3. nekaklen. Plundrast rraaHxn. r(aj'roAe gl. k()r()htrf Kana f 1. kakorkoli. KaleMap rfl cepllec Ka eMrl.. -tfilla n alem od rtant( dolnidek.KaanaBti naptl ponareten denar xaarrarc.\iaK Kucmrca Ka. xam6anaiuJa. vabilo.o. -ce: se Kaayieprqa f nuna. slab Kar(oB ltro kakrsen l. 2. kokolj. ta): 2 grmada. . 3. naaor in Ka^ta. 2.2. dutara. -na I zvonik otomana {5a fl Kamel KaueH.ti dtr. ladiica K Ro aale kako. -. kamping Kan0\iaar impf biti raarDvsa. Ka{aDa f osnova Da vezenju KaMerr. kanal.-qrl r/r kamniti most Iig pot Kar|. gl. kamnosek ral|aq n raznasalec vabil (na raMerr!tsa. .lMllAqe. Plunrolourr drast Kd outl| I pl galose K6 naD Qli lam slab. KaMelrapcKrr adi kamnoselki KaMeEnK. kot da r(aKcroAe ad!. 2. -qt|t5a n dem od kamelji mladid r<ar'.irJa.eK ralenaap rn koledar. -q r:6a n dem me- KaMebaDt??kamniten svet xaueperi. prekalien.a'd. -q{r'6a fi qem oat Ka.a^tr tmpl Ra^eH kalien. -ltut6a n dem og I(AAEM vrsno Ka eH. 4. 2. kanxaMetFrc.ul l'' vrv. I tlak iz debelega Kamenla K:r AItMqca pl tlakovati s kal' drmo (a^apMunja. {for od l/.' tovec (drevo in sad) r€ rdla f Posoda za vodo l(a]l{njle n argm od KaA zeLo blaten krai. kakor. -rHa 4df obresten in vino: 3. zofl. enc kapna.rl-raa ra. 3.pn ddi komoren. KaMePeH op(ecraP komorni orkester ravnaa I zool kamela xaMrr^aBna I valjasta kapa Dravoslavnih menihov Ka. zaslon (Pri muslimanski hili).1 kamelar. -Jfla adi kositfir Ka^aJ n kositer KaraJrEJa.tflaqltrrrTe tu a98m od Ka^' IIaK velika kudma Ka^!ftp m menih ra.r!re!r4 naayiePar imPl Po' pomenisiti menisiti.trtua fl detn londena skledica l. usnjena Kapa rcaanarc. Kopt_ to xa. -!rl|tba n dem didat mendek 1l' .1.Inirskiranjc. odvod. ) kamnati ka' r(.\I|a adi blaten Ka^es. Ka. Sdit. PoKaKo urro adt kot.) xaaav3 m .at' r€Moop m kafra xaua I dvorezno bodalo KaMooper. xallraqe. arh \odrlk. Zag@ xa ertr-xa^eltrar rel in dmolas. kamion rauo adv kje. ./reMarttlpl .iltraK 163 KaHAI|Mr raj. -r$€. veliko blato KarucaHm l.le zoaJ scm na koniu Ka €6a I l. ki z njo vabi cepid.\rrlGa 1. vdolbina xaMqe. Kalup. a rla n defi kG ledardek fta^er@a I londena skleda Ra eslrrc. KaKo ulro ce se.'M^ap r. 5ol kana irt l.{a kakor Pravimo KaxoB.tr poctnJevatec KA Atr fn modet.ujoo"" tuljava ""0.$rD adi blaten.ucrnadi pomolnilki za Sotore. prevleka (za bla' zino) Ka AItMa. r-edovnica KatlTepcKll 44l memsKl Ka^Viepqe. arh urni k^zalec re. pomoinik xauyo^dn€ f prikrivan.larb m l okrov. KaKo rnro 3Haere kot veste. f. direndai. kakovosti itd. !(aAar imqf kdliti. RaAE Kajralia I cvrtJe r€lMaK fl smetana. KaMo ro? kie ie? 9C *alj. KaKoa t Dlevel raa. -I{Ba adi bron k^kae\ kakrien raKoB-rlAe razliden. truma xa^aeH. Pulaica. KaMepsa Mv3FKa komoma glasba.

I karavla. prcruj trg zbosti.Apa DesreCna ceBAa liubezeD: iapa 6oja ama baiva Kapa.rauar l. lis zb^d:. gl. ve zovnica. suknjid Kralrre. xal. (za not. rana. mesa-rjti. m robidje.. KAHA t(apla ce. 3. rj. arh tam kl! Duk rateaan m kaplan Raneluun. a/rr turSkalutka (eled. xapu[t cez cesto. madeZ. xacarar impl b\ti mesar. L zemlievid: 2. karton Kapl'orrfe. 6bsrtvaJu Kar^aua f podloga KaErar 4di izdrpan. motno rdedd oarva vap. .a.apr. I strojnica.Ja ade fam od. delavska) l(aHl|e^ap4a. iircvariti lrg Kacamuqa I l. narrpt4 tt muha. . 3.KAHA'AO xapa6trt orkester. ^ce: strinjaii se] so glasatr RaseHrK..lor^r(Ja ) adj indecl arh crnook xaptro^ m afh no&D strata. rqrac Kapcxsr.preprrau se -ce: rf.qI! nanu. smiDla).s odpadati (listje) xanc a 11. . -ct. veka.. voj_ vooa KarBJa. zDadatr .u. kapljica gl. . klamica: 2.Ysa pf ugrizniti.nar impf kopati. ce Kalyraar impl tvartati ta. capin xapaxr€p ftt l.. kapljica (zdrav a). Kapaar impt $aiatl zrnerjati. sreda '|l adi KacMgm.4Il . Patrulja RapaKorrlo m fam ba\aba.. robi-rq qovJe Kaltrrra.cEa adi haski Kapra I I. NitrceK Kapa$e n grajanje. karamool raparuqa I p-repil spor t€paErHE nt lerantena Ka.etn od.) xop.em kaftonlek adr. karakter. 2. kardioloe xap[€pa f kariera KapF<aTtIIra I J.un t \otnica. -w. {4 f velika vhodna vrata (hise. kapital ra r€qqmq . past. mejna srrazmca Kaplau m karavana xapDaBcKrr karavanski adi KapAau n /an tovaris. Dar i- l(ACtTC Ka|IAr|Aon ludka pred ikono Ka. karru neval Kapocepnja I okrov. Dt. prijaterr r@ItAiqEdrr kardinal r. xalar impt kapati.packa (od trnua). ka> nca. kaseta KAcrlepnr blagajqik rocEepRat blagajnidarka xacKa I Celada xacreer larz uspeh. 3. rl9f.||ltr!a n dem g).2.(a.oi stotnik Karulaarr m a/r.c{. iraeovc.t:.r. lig smeloa pq ooDnost rapMtr{ n l. zavihek (rokava) xamua I . stra[sl(a vrata karRA-l kaplja. igralna karx. preprranJe Kaqay|a. pusEati. 4. 2. xap4gorr6r r. kangla rafrap nr tehtnica na kembelj ralfraplfia f tehtnina I kantina. dlanska). nadaY Kanap. sost I I I I I I I I I dutara. svojeglavost ralyr rz suknja. oau aro Kanap!tsa.!nea n d.. obzidia) Kamna Lot robidi KawHRaI robidnica ( iasoda) KanfiuoBadi robidov . gl. okensko. iam mesruca xacancKx adi mesarski KACapsa vojatnica ftt racas fl ujedljivec. Z^\ti KacaoaI 4rrr-mestece. lig korenjak Kapuesr adi skalnat (apsr ra kras. irzl poclloliti-podlagiti. kapitan. IL vinska steklenicir.M farn prtvontj v kai. karmin (barvi. ostevanje. .watqo lirilo: 3. vodo)'KaHa KaHBa I krempelj m l.9r r4gqysq pf. -qI| r'' povabljenec.KutlrtrEEt n dem kaDica.zhadilnost ra-pau6oa rz trdenje. xalap*r1sa impl oalau aro raua pr6T l'r zmogljilrost. r(aptre. Kacau m zaloga: Ktcatr n mesar KacatrR. r(aprEq€ I fazglednica rapmn nr lepen_ka. praep fam tcx 'J. tehtnica s skodelicama Katrap n ara. potrt Kar. Kaualc xatre. (o)pesati KAGWaqa I utrujenost Katrpru.l(alapoca pf zaarati. ceAaToa xaplutr_ ia slqlujeio tu nasproti Kaca t btagajna r(aca. nasproti cesto.d. zbadliivec Kacen I tkatlica.6t KvartoDrec nr kvarlut. [oDatr se rane.praEJa-.ItAfo! m lam burkei. jagnjetina z zeIentavo ramn rz l. jeziti se. imol '(al'|g]e\. cerkvica.t|{ I pisarna KaHire. 4. uzalitigrislr. DOkfOVi 2- *rn#H* l(a. K.ti. ohiSie (avta). 2.EeBA^ pustovaDje.lo) xaHra t rodka.aancwa zf. impl povabiti.trs xacaj. pitrdca 'iat'l{rKa (vojaika. fam sraDa kaD Kan aAf. Kaoa 'f.lo. vooja orkestra xa[el6e l1 l. Kacraarimrf viedatl Di' kati. 2.EB lam sreteni ki sreao Drinala xacueur.pasor m bot \agelj. karikatura Gisba). impl ka_ mu-Kapuati.iama-kati: t. zaDka. -F m kapelnik. saol. kapacrteta ea[aqe. Kapa6furKa t karabinka (pujka) xrPdor hu. t€ klanje. r(ara t kapa . vaDru. sostiti ttanaja. zbor. adi indecl gL KACMETAIIB t I t KcIJr.lra'ica. ka! ljati. pokol. oznadba. znadai. kap rlante Kanenir| tt 1. karoserija xaptra I skala. 2 soddek (za vino.fi vratca.ftratrtrrbaK. -r']'t\a n d. izkainica (osebna. ratrax. kopanje.apffir m. 2. raruti Ka[secr adl kapljiEast adi indecl Em.

b. stolica na visoki Soli. kvadratek ruaKa I kljuka.KBacar iftpl klas dai ati-zakvasiti Riawr. lqm zapor xalDrau m molka suknja Kaqa I kadica. o mraku rcBeqeiuHa l. KaqyBaar impf L p<> stavljati. cmen paldek. xnullIre.r.. xaosr6a n kava. xBaApaFlut$a n denr od KsaApar. tftpJ zareeliati-resliati xoa. dce: vzpenjati se Kasy Ka 1 1.rl /drt rrcr.n 1. MarapeurKa) Karx^rlrta oslovski kaSelj KBeApAr fi fiAt kvadrat ti KBaAparqe. t(BaKa pl. KBaceq . kvali" teta xraaxlbnr<aqnja. KBaqaM jajqa cas zaDravliam xiaqra" I kokl:a'. zapah KBarase. {tr. / ltllli Kep. xBlrKH!tsa p/. Raqlrr6a n dem kadica KaqecrBeH 4di kakovosten. Karaa impf lu.reJor. I(e. stregna I opeka. razred. cc K!dj'aD' impJ L med dobieati kilo. KxrBpfilltxll / l)(' telinova rora. astr larn sostosevcr xliqep adv zveier. ltgaqar impf leti. Kalr^aar impf kalljaxetlt nqa f kaSelj. denarnica. katalog RaTa|IelI. l(efleqr| + 1i t .-tltr ttt polenta Kaqap m debridar.gl.. ce xr| orar irrrp/ hihitati se T Kn]ralu ce. kot. {xr I usposoblienost. -ror f vrsta.arna. KUKOT iTqA ''. KeAapor. 2. KaToDrr n 1. -rqlr m Zabica. KI IiM preprogica . kriminalec Karffiap ft gl. (a(Dero. Kes(a. ftacrpar tttpJ srftct.g[ fi katolidan rialnr ttt kavd KalDe. kvartir rBac. uJmil rnxnpura intpl kikilikrti KsKsplrKa. vzdigovati. pl l(nr'dLn nt fam krvnik.ic.a dem vzigalica KBEa.IIrrrdT fi kolitina. Keutrr rh bot cedra xeApoBddi cedrov rceJ.-qnl6a fl dcr?t od xncxil kitica (rJaMea. laillarsKr tsrdrlr 1r1preproga KA m preprogar 'nnap KinsMapcrDo a preprogarstvo . umazan KarrrKaBaa n? masten ovdji sir KarrrKalarulrja. katedra. kvalifikaciia KE. kruliti r(eAap.rnrrla n dem od. valirl (pistance). mrak. ve' t der -prei. -U|l m Lrh odpad. nadstropje Kara adj indecl vsak. seznam. zabad. ltt|(lx ura.$aprer fix muz klafiet r-saprupa I lam stanovanje. (epaMtAa KepaMru€I keramika Keca I mosnjitek. kapuca. praSid) Kaur{r. KBapTOBg m mesrna detrt I(.Lik.rMrrAa stresnik. kavama KaibeaB. klet r(nru6ap rn jantar drM6apq5lt adj janlarjev. gG stilna. RrfBHyBa pf. jedilna shramba. tihotaplien tobak RaqaMaK.iubitclj kave . zamujati. rnr m kavarn r. xurleuaJa.RACEI| 166 KDAAI'AT riBaAIrarlre t67 KeHKa O r' fAft KIIAIIMqC KacTpr|.). Kece Keqe. KeioBE m nabrez_ je (eKc m keks Ke Jlep n natakar Keasepaj.rtara. Jitl pretezati se pri delu r i^ep fl. zob. mazati se. disciplina: 3. kljucavntca KarapKa I jambor RaracTp6oa katastrofa.v a^ nl ravt Kesrcarbe fLm cmetal]Je n nrni a gl. kotidelr. itllpl kihniti. KrBaar impf kih^ri rurBaBr Ia f nahod r(IraaBuqaB ddi nahoden KIBHe.'rr tu izdelovalec ovejega sira Karr^a. -ce: Cofotati (aruKaE adi blaten.-rq I velnica.rr'. obrezovati (mladike). Kara Aes vsak dan KaraAHereH. KDI|qar impf c'riliti . kJelkal 2.ati Kraql|. izba z lesenimi reletkami na okrlihi 3. 2. upornik. onedejati. kihati KuBqe. irei3nii veder xruKge. kategorija KareAlra f l. star oven z zvitimi rogovr KatrlIa. 2. Solski oder z mizo xrEreApdaa I stolnica. qpua (roCMa. KataAHeBHo adv fatu ysak dan riaTa of. po"l lom. nesreca Kareroptia. -Lror adj katen. 2. morilec. katedrala t(arn.2.ndla n albanska bela kapica $noprfi fi viigalica n K[6pnrqe. relutepa{ 11. Aoqrsr. I(arll6('i. fig tas zapravljati.{diti. pri- r<elleq.1t koanik (zob) KArOrrK.n kvas KBacrr.. '(ac}itr gl. kvalitativen KaqecrBo /r kakovost. kav ne trarue KalDeasa I arh ka]. xraear impf L obeaati (na klin itd. krdma KaOe3 nr 1. -3{ m imenik. tanje t(xl(oTlt ce. -. aebrid ItaqHJa. grcbcn KrlKOT.KruuKaar impf mazati. kvalirc!a xraqu.to_ 6ilna miza KerureDKat natakarica Ke HeicKx adi natakarski . kvantiIeta rGapT.|i& ri takovost. KeHraar tfipJ fdm cmeriti se Cmeta. dop na glavi r€q!4fta I bot zvoni€. Karalieg KaTnI|I. depica (s Sditkom) Kaqop . kadar KaqapHuua I sodarska delavnlca Kaqe. Kasar d (po)vzdigniti KatrRer tt kapa. 2. fig oStevati !(aT. zrasel postrani: 2. . (eca. "qrr .k KarrrRa. 3aAoqIIyBa l. lopatica (za Zerjavico) xaqax. lflPJ zacviliti{viliti (pes. 2. -. lidkall Karlt. -e'da adi fatu vsaKOOneVen impf muditi.

( ti. utrutl trg oorearjrvec -diti ie. fa7xed. x.ac m l.iry'e. rurp^Irclra pt.m l. delati Sopek.Er I najem.reru€ I l. preZivina veslca r. ubozica K^acl|ln|o 4dy klasidDo r(^eqeEe z kledanje x.AaItBvEa 1. 6op. lig slabogu). 2. . 2. Solski razred.ucKa l. r[|. rln: roe: natnaKatl Se namrgruu xurE. prevozniStvo .'l pokimati. ieLi rekovati. -sp adj kem ki2.du-sje Ceniti. K snro z nihalo. prevoz.2. tikniti. ce \. trgati se.spakovanje prodajalec) x ennu ce. &{aAe.g[ m arh proslor rrrplrw adi tam nesnaren.dEorar p' pesr? vzKuxruu xAeArr shramba. iron velika r.. vrsta (v vlaku. lcsti.a pl. rrrpnamp I cirilica r$aAeHerl izvirdek. K''.168 Knc€nx.. lig klepetati. trsdica.nc @a. Krrp s saqJem Aruo gospod Dimo (v zve. preklet.la$a'|Iia I gugalnica.fl. K eqar inl kledati -ce: (zob). _raglja. . klepalec.!( araqrlrBa dem od r{ ac klasek prevoznik. 2. blebetati Jrg cveKac. rBce ar impl kisati.I .ajati. biol aces\ oooen ceuca. klesati.raarlaar iflpl sklanjaca: 2. kleonineDnmeren ti. l. moliti (k beti-iepeti. krasiti se. bot kisli.K ar6a. KoAer6e. okisati-kisati: kisati se -ce: z. robat. nec nula lovora.ry. xrep r?. tig rsrgla+o . KllloBrr_r. -Er n 1.Brre. &la.qD?. seosr klima.rdaAefieq. 1. rivalstvu). 2. stopnja kakovosti (tobak) x. rezati se. riMaMKnMcikati (vino): moker DostaKa lra sero imam ga na piki J9u (v oezJur. iver. meZikati. KraAar pl postaviti.o:riemoii.t|trApl|Cn Ctpresa xrrl|ecr adi gizdav. korurni stort.. ft kila. srananna r(naAeHlre.. Ilet x. mezrxau. 3.rerra I kletev. kinati z gla-lo (lalmo). svezenj. -ce: leko)i tig jeziii koga. studg xtrprja. r( etra. e. meri. sme:ar|:e.raIq.llqe. nesrecen rastlinstw.Klocrlu nr kiosk anat roka (od zapestja do ruu.c ocy!.^aqa.a n dem od. xJrer€Ta obrekovanje zobe k^zati I x ergrf. x. rcnMKatr iftpf 1. obxnana. tig osla- I I I I I I t I t I t I I t . r(trccK. Kut{ar impl trsati (oblilpati. Dod. tovortrik. -ce Krf^o.xrqtaro (za {oxaaruar cdj onemogel. impl jati.duhovldina. polagatr \spa f arh gospa. kler 2.tr arar impf . kembelj zobotrebec: 3. xaexxlra l. pramen.namise. xret adj l.resem. fig kla. pititi. fiar.. vejica *np (2) m arh gospod. krasili. naliSpa.z{eu. l(r4r/|rrca. klepaKOAC. opeSaii..nry m 1. . uoog. uailnica xaaca I l. 2. opes ot San r etras fi. poklekniti. klanjati se. lenunaKf. 2. x atlHe. Epne nost (telesa. razred (druZben).-tIt ttt obrekovalec K marte. 3. klelati. prekletstvo. govatr dofotati (z obutvijo).n .namlgovatl KEcl|e. stanovalec. litpati se -ce: (srce). r erxa I trepalnica.:|e''nrar impf x a[EeH adi suknen tom srnejati se. rnertrfe. studenropnacra adj cirilski dek xEpKa I kramp. s.r inrpl klasiti se.. gr. Z. 2. r eEerar imlt obre MT1:. x almar inpf l.llr ddt kledd gugatl. K ac. vreti.K 3raaT impt postavzr z rmenom I rlan. Krrrar impf l. reZanle. KrrEe. nebje. 3. t(nMaaTinpl l. -Itrl{ rn izvir. Klf oqraM n. namigniti 2. nalispan \wM impl 'Otkipeti. fam zNrna za zatam umazati-mazatii ncci kol umazati semazati se Knoe eq. ru{flrya . za drva pred ognjiSlem umazan r. rovnica K]raslltr. tsro^a I rogljid xmr (l) tfl nesnaZnost obleke) r(trsep. 2. Krcr|ar ifipl kisati se.. . llasu pG x err€ 1 1. llg prilizovati se beti x^olio n klanje. Sopek. opotekati se r.rKa f tam pika. Irg Ktrrlia-x. opotekati se. izl Po x [|a t 1. kletkat 2.. pnsega x f bot sas (trava) K ^ca'ft adj klasast. gostad poloZiti KllpawcrBo'. tirrau|ap m suknar (tkalec.'Jj.reEra. pokati f lezltl se 2. odesna zaDustitise veKa xmriguecr adi Storast.Sop. 2. kip konca prstov) l. gl. kitica.Kle@a n. ItoKor. uboi€c-revica. !( elaar impf 1. t reviti v klasje tek. v. kimalil KrrcAoIroAeE.klepal. klas. KrreltrtEI klesde K^atrllla f sukno rorctrrerie n fam 1. namigovati sikov KIMXa. 2. maJau Se r.klavnica. inpl nje. klet.rexxe. llttr(aar impf pesn kovati vzftKau R eDemuK. K^er[rar zl 1.ropotulja. cof rmro n kino na Zenskem Dokrivalu: 4. vrsta kruha ti (glavo). KAerEB. past r acri. gospodariraarup n klavir ca n Kr4ralIIJa. 169 mrzdruvlloti se. xrrrrocr f gizdavost. 3. lis udariti. dce: kisati se kilosram ru|it bot kumina KrrcaolroA *enr kisik tn '' t(nMa.

nakovalo.e4. kota. rpece |(.. KArrHODrAeH.ff"'f. bibliofil Kt{rD(ap rz knjigarnar KHrrr.koeksistenca ltoxa I l. muz-kobilica (ed'dala). napgvedati nesreao Ro6r. r rrllorblt. _ K wa fia I luJucavnrca |(A!r|eE. ur4 K^oltqccr. .n 2ebliar !.i1"-". xrs cir rorven a/f k()Itsl.zdravstvena) r(06. t(o6llaqe n d.lL. brcati x^yKa.aot -'ffiotatl. . KHexeBcrso /t kneZevina KBe3. -pEa adl spletkarski. r@Be udadti s kladiv<-rm (enkrat) KoBqe. brcniti-rilali. K^VsoErin kljun K^Yna / klop &rI1. Kora[uell e BecIIlII(oB? od kdaj je ta iasnik?.ricr m klin Knx{ecr 4di klinast . gl. podkovan (konj ) KoBaHr4a J gram skovanka. gl qyKa rpona. -mIt .K^tr(aar imPf I trkali' udarJati.etu od Ko6a a kobilica noro p/or od Koj koga roaoi m lam i. os. prostql za Pev. Ko6a. anat .. zvodnik KoeFusreqxJa / sozitje. 2.."rr impl lam \ii :"! rt:r-'. ce (pra!osf. pikati (kaia).tt"danstvo.a r darr ()d k()ct kosdica KoBqer. ke vaslvo KoBue. -xsa adj knjiien KHn._:-1.i[.. p+r. ir?p/ I itniti."ffff1"i:uff'. Ja: T^''|' rnlfi|'a n l. znamenJe r.rar impl postajali brez dela. pc skalovati z eno nogo.. zur. *. -AEa rantr*up.:.roqH!tsa P/.. l.ra I kobila rol n kov. ovaduh.) r]urcapcKrr d4i cerKovnlsKl". 2. skr'lnllcn. 6Ha adl grozljiv.:' tatf vase r<lotratr. kovski nadin KoDa$ adi koven (ielezo). kostnat Koa. -Rtrr m zool de' tel KlrFcHe. r*rr$a n ilem od KAUq Lljutek rutltBlre. -naur m klobko xaouoripe4. udariti. polr' kati. aBrr rfl kliv(. zbadati: 3.:lK Lc^v!r. zanfDten r(o_DapcrBo? spletkarstvo.. 3. -tl!{a adi od kdaj.:P-T!1-^'. stoikrjekropotajo otP::A?iif-:t"oTl.3. sKovana beseda KoBap€H. yMHar p/ dofniti. x-nurr. rdu4r. K rdr{ll. literatura rrnures.) ': . -Eirf n zebelj.. -ro' p{ ftlIu. l^* K^ncap n cerkowik (pra]osl. m. sl. L kdal (vprd.*i"i"iii.. adj klinast.o6eH. K telebniti " x tE..j.i.menurceK KMer. lporlHe.. "qut|. usnje . KoAKa x.) laboletij.e-i"ti *io'o'".'35 rram<a. Ko6ar impf 1.1:y^. dlanska. (samo3. uso xo6eq.'-.iack.ik.ryxaJapteu.KapcrBo n knjigarnistvo KHat(e. DaDirtek. krevfjati 'a . slovstvo.ai xroaer6e n klitie <laresina 2' t traeanski. xtterylaar izf ktlcz ^iii. Knrfr<ar iwpl k/]:iiiti KHtDKarune fl aygtn od Knr4ta stara strgana knjiga Kl{|xlnota I kniiznica Krrr(Ersap z knjiZnidar (Iflrnl(a I dern od Krnna knjiZica (diiaSka.t kovad r(oBarrrmla I kovadnica. K*etw ^r panovati impl ror1oIaLi.3H rr zabo. Kora Aa 6I-I^() kadarkoli nora (2) cozj ko.. kovan.. norar irzf kovati. pidili (kaaa). xonaar-r<ore. noraruen e od kdai ie ta ^e6oD? f. izdajateliski KlflroltrtAareacrBo n zaloZba. adi K'er(eBcxu kne''ii It^jtl:or nl klokotanje' u*tu- imp[ z!*"ii1"u.1:."'ff. izdajatelj (xurou3AaneacKE adi zaloZniSki.r<.a l. k()slel. -rrHa ddi kljuden roV*e.r. r. znadaj nona. kniDicat 2. loKoBas . poverek (droE za nosenjeveder) I(o6lllu€.r-aia. KrrtlDqtltra '. I huda slutnja. x.apFr4a I knjigarna Kr|Il. KoBHar pl od KoBa. kadar.tesnati "lli''ll' i??r._ rqxcypa I sotesl€.-xtrba tt rlrttt txl KoB. IcrYrHar p/ 1. -t ii'i" /i.rabm4ra 2ebliarna (dcl lavniia ali prodaialna) iebljarsti KAnHqapcl(}r. lrp. podkovati (konja) KoBa^o fi podkovsko orodje...rupoc zr kor.'uJoj.. 2. sao- lona. -pqu n ktepka.di K^ririqe. prepad K^rfure.(l) adv.deniati. sllttiti nesieao.ra. KMeroBr n arh vaiki *Plp. urrpxosareir.recr udf koIdcl (() fl()vc.. de RorarueH. sqlno): v tzraztn: Kofn-r'!JAe. zdeti 6akajod.. prsna kost (ptiI ce\."" tati. gl. ' - 2' *1". -qrr6a tt dem od xtru' Heu zlbljicek a'|::':.Ialy-p-:i': !!_.r a'i. KoBgerKe.ba(dar "19li9Kl9?:::11'9?:":^.ldi klobdast K^ouo / br(a xnoqrrc.rr.n KnJlgo' liub.5...) boleli. (samo 3.I(r. os. KHr-rra knjizica nnrra I knjiga rHrrnoBoArirea m knjigovodja r(HurorEAareA m zaloir.-i.r{FKaar impl 1. kljukati. sllitr.: .iuna ku) l. 4 kliuniti Kl\yyIJe. -rqr m zool skobec t(o6l|. 2.!.KlrcaoDrl m knez biti xrreryrr. kravji zvonec xo6uaur. K^{Maat impl kimati.iifiTtpt"ilif p.rcrzab().qt/ ]. Ko. . zaloznisko podjetje .. listek r(HHrKeEHocr I knjizevnost..'rlxe. rqMa x. KHIi KDrba n dent od xHxra l.xlu&ta 170 KHe31la KgtlBqe r7l n dcm od r( I|Jua.roaraar ktopo irzpl *999!!t. t{'\./. 4. Kl$e: z. oirekliivec.' r xHKa.p A K rneu.. r.lHIIB iklepelali od mra/-a rqrxflKa t klinika 'jli '... 2. kljutnica ..

se KoM. (urau T I I T I I I . kolesnica 2. pl r. bojaz. Ko3a mucrfl kozica xoAe6a.cija r(orrmt|IK. muditi se t(oirBa. neodlodneZ RoKoHa f l. zbornica. skrobrti xo^ocau adi poSkrobljen Koaocilar6e n Skroblienie xoncKn ddi vozen ri. m usnjar.n kurni]. kolonovec(Zganje) naoa KOtuI|ra tn komit.KoaJeta kol ko^a f voz.EAa 11. t Ko^ondAa f stebrisde. prq I(oa. kombift. KoJa.Ko^ar iwpf klati. pt. xo^e6aar imol zibati (otroka): xo3MerlKa I kozmetila biti'neodlo-ce: roj. riltiti se. Koltf. pomisljati se Itoo. I zool koza noaax paidek. majhna Ko. krojad za (ozune r(oi|qBqe. sxrob tmpJ ra.I5A @ t(o^et6e n gl. kolekKoKorrtKat zoot kokol. fig ro3le. laljiv.Ko aaar irnlt gl. neugledna hisa K(ra€Krfu . komite nostna skupina v tujini Koru{qeE.-pq m zool komat xoi/taplltrt(. eFr&pa. KoaoBI|.BaaT rrt in impl poveljevatl komd. 2. stolpec. Roa€6^taocr t neodlodnost. . 4eft1 KaKO matDen ugibanje. . tomentirati xo ooajse r? frnikola. . zapredek nestalnost sviloprejke xorrCram kolega ror. 2. s katerim KOrKiIreK tl Smetana. gl. kc Koroxer r?r januar (ljudski met lztaz t KOITUlra. kc t(o I|e. kozica vabijo na svatbo.os prorl aen. "lrmEa n bot mali xoae6l@ adi neodloden. kokoska vec. kolG prne na: z. kosmat KorBse.oe.Dasnna kolena xouap m l.qecau. kratko iovelje KOMaItAiTa. kozina t(o^Ee.xo er'tFja. kozji pastir roaap zr kolar. .. -rE tn prekletnik KoueAtrJa.-qna adi l. orKaKo (e ce crprur KOAATA. Kavsnlu kosmat postaj. nar6d. xoKolrar ca impf lv KoAeAa.. kolor komiden.jermenlek tKoaap tn kozat.Ear . Irg majhna. ilon gbdavka.w f zbtrka. Ko/.em Ka{o mano sKrootn. -Er I l. modna lepotica.KoMeErf. povelis:lvo_komanda. Ko^BHar Zl kljuniti.I .ru$l4fsa.ti Ro lraB adj pron kako velik Korrxy 4dr koliko. svitek (na vrodem qfeku) rto alr m pas. kolikor roilny-roAe adv kolikorkoli ro/rlq' urro adr kolikor Ko^rqaofia adr koliko (o mG Skih ali o moSkih iir tenskah) Ko.'. 2. fotokamera. proz kdorkoli tcoJ-ro4e KOAeIU(a (oKf.otdal ade' fam skorai. hazarder ' Kouapgmrqa t lam igralr:ica.(oMeMoparyJa. nl kozuhar. kmalu KoMd. koliivdek lekcija roirea z koktejl. smeSen.-nr m mreza proti Komarrem KoMapu{a. komemoraxo o n 1.a vo.un z omahlii-tuEa n dem od xe KoruKaputka. hazarderski roflryEsap.. Ko/\ewa-a'r_ iwpf pogostitev . Kolte)( roacr qKx ady kledd omopaar ko se polomi voz. KOM[r6! t n6) pl ttor<oa6naf l.qr.-pry r?r zapredek proga (za konja) svlroprelKe. otroski vozidek Ko^Ka. roaop rn barva.uHapKq-KorloDE|a tropi.em od.i skupnost. dremavka omaluJlv t(oKoDlre.tu I ves€loigm. pri. PreqaJa Koaerur<aI kolegica xo^l|6a I koliba. ce Koiar irnpl kotiti |(o 6acap m klobasar se.D adi Kou6maqtrJa. voi oskrbi ro.ti Ko e.lllq€ t d. kocka Ronapeq. rgra na sreao. kodijai Kosaprnrx.raBlr ce in?ut kosmateti. m gl.-E n kozja staja Kol6ac m klobasa r. taDh Korata Mala Mali voz Ulrqde). -gma n dem od 172 r(o eErrlta KO e||l|llKll r73 nol{opa Kor€p. tip. zibka. kura uv KoKonlcapn kurji tat. KoMagA!. z. strojar. kvartopirsko gnez<Io roMapEcKE adj fam kvartopirski.3. 2. lig trpeti. borec za roaouJa.-. zvondek.roae{liDa impf voltiprnrr se ti.wr ft lam kvar topirec.Kpq9cy?e impf popf. roar(Yu€. n dem OCI \os.rynjemu je lahk<i KoxryB kotusdek Koruuq-ry n kolad. koloniia. jermen.rrc. -r I spominsegau -ce: ska slovesnost.aagai. avto. Ko^Bar irrtrt kljuvati ro3txraa adi dlakav.l(orr. .xotxyqxa adv d..rsnjarstvo KorKv! n koZuh Kor({Ba.rrrba n dem od.opn. Kolocl. KoAe6^rGeL .rerna I zibel norer. @ t sestava. mlinsko kolo: liudcua sli ptes.knjitDa zbirka. Dr+ me(uJa klinjati. vrsta Ko!. Kl t(o €6apKaI zibelka.hazard. komora: f roaocer nr tir. zabaveri Ko oc ru velikan. podKox!?e4. Kolu(aar impf Dita.AreHrlrru. obdarovati ob novem letu (oaex ft klanje Koltolnaptlr|x.mpt kleti..mehur . KoABe lroma I kozja dlaka. Je qovolJcest rdo^ l adlt /dr7t Ko^ai Mv e uer.. zool koltrLar.Elre. osvoboditev izpod Turkov nesuverena delela: 2.noMrI€T n odbor.p .ap oatatec usnta ftorKap@a t usnJama (oxapcKrr ali usnjarski Kor€pcrBo fl r. kolos KoMopa l. Karcn. zidek.!ItI6a ftO^a.IraarI in nJa.oBrt ee. r. koda Koalloap rz kodar rcoalrrecrneu adj kolidinski Ko4rrqecrBo a kolidina Ko. uaKer po3iljka. Ko . nika KoMerat zvezda repatica. MIIOry IIATqI|.

-wr m fam iEv2.riraqnja.o'{or. "tllt rD jcz(lc(. skladba. 2. ljarski. Ko. krompir .Txa adi stvaren.-tI a 4di l. 'aeKOMIIoTrn kompot BEA KoMturec nr ned 1.ror6oqt. palada pleksen. -rnr f dogovor. konspiracija. urrIl . Kormar ir?rrl kopati. koncepciia Korqepr z4 l. sestava(lit. konfekcija. . gradba. xotra. izvedba glasbenega dela: 2. SeStaVa. RoHcya n konzul Korl3yndr. o€ KoM. sestavljati.l|lk cTaS Ha TeIOTO telesna Kor6amx. _ r<oEneHTlrnpaaT pf r\ tmpl koncentrirati.d arh preno'ceKOMnAsre!{.etu od se. komparacija KoHrplsHocrI strnjenost. -nI| I l. KOMrn4rr rre t Kromprrtsce. 2. qcB^apcKr-r valec I(oH€Il. coraacKa KoHcm4ratxja I l. praep k. lig varslvo skrlvnostr KoEcrararIrja. KOTUnOHrIIraaa pl torrAlrrep m sprevodnik. dukter KOmpomrau KoEA!?a I fam (evelj. veliko glasbeno clelo .mpresa. rfH. nJentsKr posvetovati se rco*nqa I konjcnica -ce: KoHclM*Ira.l . vlaka) in duSevnozdravje KOMnOT*pa. -txr I 1. trdcop ffi stroj zqoite. sprevod t. brezbrizen KoM n a r f i j a . gl. osredotoditi. KoHerre[. konin irnpl zaplesti-zapletati.n k()n. -Er I ugotovitev. Kot6q!t|6a n d. -or. komuna KoMVHuKaqI|Ja.OMllO3rtTOp. priaobivlti rud6 Kol|lbel(I|Ida I l.Kor6_Fnapr?r konjar. nazadKOMNI'OM{TftI'A.KoMEncKrf adj lam sosedski. f bot konoplia KOHOIIeH. zgradba nJentK ttollcyaTfpa. grzoall se Kor6 konjidek. aA Sp'u. lig gl. KOMtrPOMIIflInJc paar I in irzpl kompromir(orrrcpBof konzerva tirati KoMoreu. KoHcyliir m konzulat KoHrGeqepy adv zveter. skupina ladij. m.EOy3nJaI zmedenost. konruzrla Korqetrrpripa. xordrvxr cdf h0 in impl 1. zavoj.dv pioti. kongres. KoHclMxpaar pl Kotbl IIre a aygm o<l xt'l|. KoAclarEpaaT pl KorsaHfilrlt. staroverski Kor$VA. parlamenl KoMro3rrqrja. strniti Korqemnda. -rtrta 4dt Konopen noHonurrre z konopljiSde KoHcoHdrrr m gram soglasnik. in inpl porabiti. kompanija. konkurz r. pogoj. trgovina z narejeno obleko r(oHlDepeH4HJ -r!n f posveto. stiskalo ljar. domenek. konKoMtriMn€rrr rn kompliment. doloten. stog ro. gl. Doklon spremstvo. voj. celoten. coceAcK{ drgra debel. 2.r r. KoHOpoHTrrpaar ?! \ i-pf sooditi. o mraku r<oHnpereH. spopad. letal.r1 1. topoglavec . 2. -q|I m arh gostia(e. tntrrrvshii 3. proti.a rTraoeta prott pa RoH Kona f kopa. qeB^ap zaz e KoHAlpauncKE adi tam tevI(oi. okoli KOMnfiITOB KromprrJev 44' '(.ietje. shod. vanie. treslica (za '|l servativen. COKorsaK.KOMOT€lt t74 KOrt3ePBa KOH3epAarIrBeH KoHsepsartBeH. gl. 2. nadzor. coceAcrBo neumnez. .. ob. 4i I zaplet. konkompozicija. xonaxysa im. -M I zamisel. yAI{'to'{tp. a. KOMIIOBI|CI tn KoErpec. trlica.rErre r kop (v rudniku) serijska izdelava. diciiai 2. rrgura KOnSITKCUa.KOMrrrgJa.-ItrI I komunikacija. coceTr{a KOMnaCtl Kompas. :.HDerqHJa. KoMn m|I4ra pt KoHBep3aqrda I pogovor. konkreten KoE(!pr(pa.d mZ b a . Korr. konstataciia Koxcrplrqlja. . -rfi I 1.dvorec. xonzonant. 4aa 44t komprenodiSde. gl. konzultirati. l. -B'''a adj kon- t75 na obleka. mrha rati Kol6orIrrlTn m zool bramor KoHraKr m l. ko. med. t(oM[ eKcerr. komoden. ko'J. obkladek. gl. rorru m l. gimn oro<Jia. -uqfl nt nlt KOMT4TOMICeH. konsumikonj. adl popot'! komDleten varr-prenocrU ronnr.o$ KoHax.{n m fatn sosed.q I pregled. komfort KoMrnlBKa f lafi soseda. zarota.ool kottl: 2. konjski takt.. eoi eeta KoMnapaqnja.Kona$ l. KoHKWEpaar pl in itflpl konkurirati ttqHKlIrc tt natedaj. zapleten. tt KoMrxp n bbt krompir. konjid r(oErrxrdrfl rn celina. kontiRooneptpa. KoHA!?ausJa. ko. skladatelj. KONIIKt xoM9HaI obdina. konfronurall Ko. zoper. kompromisen rone. RorIOporllfpa. verzacua komplicirati Korsoj. gl. KoraoII rz 1. komplikacija Konvencrla Koiiturmqtsa. kooperia. udoben. coceA flac brez cilia KOMTUHAaK IAtn SOSedStrr'O. kon' in impl skladati. fl I primerjava. 2. nareje. 2. . konferenca xofiO^|ir(T n spor. -qrra adj konden ^di raz umen.rno adv kondno. pod. 3.iport telesno dela. zbrati. tehn stik. xoxgnqsJa. RoFrar ce impl liipati Kol6qe. xootrep[paar pf in nent rfi?/ sodetovati. koncrznost xotr. zasnova. riti: KOntrola izkopavati. 2.rrrp6. gl. lagoden. komponist z. zveza KOMVHUCT|'SKn@dj komUnistiden KoMrbop n udobje. zveza ruapec t(oF[f.

bistven Kopen-qe.$!6[D adi koristolovski.@a.I |. neprijazno.'(OT Ko-rDuuelradi cl. 2. 2. tazkoDavati zemlio. xol'Aeaa. koKotra[a t 176 kopnica. -Ee. zalega. kopad. hte peneti. zargd. koptr'mr impf vezati ropra I skorja kruha xopKa! tt tatn mera". uporabnik KorMaFxocMecr adi kosmat. n. ltg rod. kaduniica Kon. suha zernlja.) skrbeti. KOCteIEe .os.l-. KopecnoqA.raar intl gL Ke le^r(a roEree.TEa adi Pravilen' KoD€iKrerr. kosa Rocap r'! kosar. Kocida f dlaka -cua adj koristen xoprlcHr||(. Konueat impf 1.bof kopriva tn rezbat.gl' KoIraHa. izkorisdati rocrearo adj kosden.ivinska staja Korltpqe n dem od. {r -ce: gaj Kocr(eE adi iz kosti. laz roreara. 2. iram. lupina rooa6 m ladia.ryprqa I grobnica. surovost. sveta knjiga muslimanov Kop6aq ft bid. cBu ap n KonArrqgapcTDo rezbarslvo KOrrSTOdA dem od. rcoperirfpaI poprava. bedro t Duce) -korito.KOnFrnBa gumD KoDtn zbor (diplomatski itd. kosmat Kocn.prihajati. lupina. otrolka -gajDlca t t t I I I KorEa f sidro. putika Koq4r€q zr zool ostrU (riba) K(rcll'erut| ce. -ce: raz. korekten ieoDoreden.t 1. tig 'ror tzradek adj hrepened. gl. KopscrE. 2. ieZiti se: Strleti razkultran ftocaiu ru larz mo3ka obleka (suknjid in hlade) Kocr!? . l"zne miriati xorqrraqra I nezakonska mati xoEAJar m nezakonski otrok. betva xopemr adj korenski.oc. rofl. IKolra'la Kotrprdaltgrao tt gl. lisjak xodpa. nadmorska visina Korap n . 2.qx r.. rovnlca l. pankrt. cwr eE s'!i' ten KorFrap. 2. skelet: 2. 2.x^ga KODeH. sulidast roflra. aool koralat 2' kv ralda xopas nr koran.onaga lan). pulin. ienska obleka (dvodelna). ogrodje r.di kopjast. .ttga. gumbar. kc DAIKC m 'l<njtgo hrepenenje po domoviri KOrEetceE. motika. .KopBar illtpf. *ooi#rn I rezlj-anj lesorez Koltpraa l. kosDja. perala.n l. 2. r(opncrtr|qa. korobad. slepar. \qtao l. mat koretr. cBrrAaP f koritce.z-i l. koPneti (sneg) KorlEeriKm br€penenje. xopncerr. rzruv:ttl ts koreninami) Kopy6a. lasje. kosdica Koprjo.lotl. madek Kore ti maeica xoleacq. vir: trs. gl' ItrrPa Ka' [epadra. KOnElBAat tmpl po malem kopati KonDaf bof koper e-. ko t I T I I I I Kop[cro. KOH TATKOBI'gATA KopAorrrt kordon. kost. korek' tura Kec rcocroooam prctin.poK.) roba f skorja. kostnat: Koltncrod'V6eq. lig Posnemati. -rca m korenioa. Kopncrar imprt tponezaupurvo rabljatj.or' roia6ap nr iar: kapitan trgovake ladje xopar adl trd.. gydja staja. +. okostie. nopAc x4 I trak.3. 6otn -arh ladiar. zajedanje Koce. -cel delati si skrbi r(opff. KoElraar pl in inPI l kopirati. l2 MskedoDstso-litoveDstd itoys! Kora I kota. oaitati si KocKa11.s uniievati: navzkru . kostim. 2. lznemirjati. KOpecnor|AtrIta kopnjava (brez r(('Dtl 1n I KOnE!tsa.. -urr zr gozdidek' mlad eozd ronaq. oDonaSati *orifamr. f(opar impl oStevati. ftg (samo 3. . -1rqt rtl peutlja (pri pletenju) xote4 m jez za ribolov (iz pletdrja) . sulica rro4legr a. neobdutliivost ropa. 2. kadunja. se K(rctDeElaT irnpl Sdetiniti se.. korito. ItonEe. Konaqar impt l.-!ry n koristokoldidast t ast)r. .r m l. skorja. iz: ouau. kositi s koso.KopFKa I l. snega.zapoDKar _ n Kotrqe.n izdelovalecgumbov. ronearaar izpf Po malem koDati. lesorezec KOnpEla I gl. zapora s strato . ROC!1eEII.l tdlf ut l IOVeC IrNr I'rpl dopisovatisi. z. koristoliuben Kopncrolby6je' koristoljubje fl Koprro z l.ot kostani xocreHap n kostanjar Koc{eq tt ce <barfiia go Ke creu skodili s6 si v lase KocaEu tt 1. izdelovalec KOS KOCTeE.'' Kocaq m kosec Kocer( I sitnarjenje.rEAo kmilo z Kopre. Kocar imst 1. redna strusa nopruti I platnice t(opnrrerue n vezanje knjig t(o-ptrw. 2. tra' I€MIIIIIK CTBO burjati. sttahopetec Kop![|Aap t n krmar KoP!. xoF HE. krditi coid za laz roiraqrora I krdevina. lig neobcntliiv rcoiarocr I trdost.KopncEsE<a upot raonrca KocMoc vesolistvo. travnik. cBtr a KotratfDrrap Konpmrap fl gt. 2. telvin oklep Koc. kosden I log. kostruca ft. ItoKosenoseno rcoeeet aai bujnolas. 2.I|o|r 4di poseven Koca I 1. poln hrePene' nJa Komrer Bo 4dt hrepenele rortrre|I adi kopenski xorno n kopno. rocnl6a f ko5nja grir. 6a n dem od ra -{ DeHKorenceK roperoosA$pa. N tn ath snliEat KotrJen kopje.onoqrr. fr.kozmos rn Kop{crrocr I koristnost roco adu-poSer. brskati.rrb.

3. hlebdek RpaBap rr kravar. obrezen Kpaj6perKje }1obala. pleten ulj. Kor/u[$a n cLem oa t(ore^ koteldek.Kumarrca Kpareru@ I kratica.-eBa. zrl d i KpDu ce. gl. pfl riDalMoDcRll t79 KpAII RourHe ce pt fam planiti na koga Korxrffrap rz koiar KotrrHrrqapcrBo ri kosarstro Kotlra irn d stati.ot robinija. 3. prcdmcstjc. KpaMnoBtr m kfamp. gl. sede (Dacra I l. kradljivka. dot- 44 t morsfl lepe bet n lepobesednost. 3. -ce: se rtloqlrl Kolr^aptnqaI kotlarna. brcniti Zogo riajmi. f jerbas. cc l(prrur irrt. fdr? ploditi. zadrZevati. -ql|-'I.. 2. dirke (konj).lKaB *p-ucr. kos. kosara. 2. kc ncc. 'oBI| tt? kolara.-qrrr6ar? dem odroQa vcdrce. Krala.r ddr skrivaj (paA rB ddi kradljiv. KPAJ KPAJ kp I praep poleg. -Krrr rz kavelj. rru xpajor Ha Kpa'rIIrtorll|e.U kr |ll kotrajen (parioK. krasta. rpanaar ifipl kokoda' kati r(Daxe^. goljufiv KpaAVMadr gl. pri. skrajni rouapna f l. KpatfoBll ln zooL. kparar ifl pl krajsati. RparKoDpeMen adi kratkotraJen KpaTKOBI'eMeHOCt iitt sKr:KraltevsKo r<paacrso kraljevina. ob. kljuka xfar.rFa.. r(pahrura . fig eulg debela lena oseba (paaaj-kpaaalqe tu n ktataj. okolis. kos. -rl^rl fi kita las (oqKa I 1.r KpaAermqa. 2. bezeavka rpani. 4. ulj Kourapa. KpauBa f pokrajina.kotlii(ek) KorannaI kotlina KoOa I vedro. KpaAerrKVM KpaeH. KpEJocaar p/ okrv ' viti se. {E Rpax6a I kraja. Korrar itupl zavirati. fts pc hajkovati trajnost I kratko- . 2. kamnata tla (pacraBn4a-KpacaaDu. kra\a. plcplrtltl se Kpsjoca. -ldfiEa fl dem od. kravji pastir rparara f kravata. tik ob Kpaj6perKeH. -qln6a n deln od KpaL kraljevid Kpaaqnqe . kr(l (ftr $llslrl nje gruzdio) KpD. lie grda navada. Korar impl kotiti. veljati KOUTVAa Srajca I taoIuYAKa. -Jrm d. rovaca Kpan.mKrall Kpa^lre. xpasoBu m Zetjav. KpE{ 6a n detu 0d npcr kri.adj lepe (v zlo'enkah) KpacHorntceq. fam kotiti se. kaos. KpaAa.6a r}rac'r ooleka dela dloveka rpacno.kordek xoqelr. garje. dreveneti -ce: roqm|o I svinjak KOrrHnIaJ ZaVOra Koqsr|qap m zavira' Kottr. ovratnica KpaBJn adj kravji KpaDqe./ I krvavu sc kllti. RpaAar impl krasti. vredi. xparyE m zool krag\tlj KpaAaq nr tat. (Irce. kvadrat. Kafitcr KDaca f kada (tabujsko ime) xpacar adj kislast. dopek xoqopr| ce inpl napihovati se. p\. dezela.tKI bot kumara. pl xpaeDr|. -Aqn n gl.. tatvlna KpaAe. /rg kratiti .delj. /ir: natava. morilec r(pDocepr|arq -ryr fl slab in modan tobak xpBqe. zmeda. rovmca. kislikast. kradljivec Kp. KpAar iffipf opold\e podivati (o Zivini). korec (za vodo) xlxDnqe.nik. kraja.'. trcb xorqte n dem od KorIeI kitka. -rKa d(rl krrlck Kp6^a I dcbcr.2. KouraKpaeuHxr(. xor^e. Koltrvalle J. kralje'' stvo rpa. metati iosot tig pridkati se Kpar rrTc tt rob KourMap tu 1. kosteneti. -Jux tn krvoses. KpaBa kravica RparVJ. -Jr|a adi kor]t'lJ. tesnoba krai. KoruHar pl ritniti.. xpttJc / klt. dvigdo r(patr. smrtno sc sprcti r<ou ra I l arft odskodnina 'za uboi. okrajlaKparx. I 1. 4err od (orxy^a srajaka '1 KpaBa I 1. obrezje xpajMople n primorie . Sopiriti se. krr.KouDrmla 1. dem od.aAaq€ I tatica. rpacat imlf krasitii p!6a Kpac{. 'xrra ddi obalen. nasprotovati xoq rt oven xoqli.rrlra adi kratk@ KparKoBeqeH.178 Korn. 2. sak (za ribide).t lepopl_ sec rpacHopelruaocr"Kpacrlopeqr|e (parKoAHeDrrga I zimski sondni obrat RparKocpoqeE. zadgl. xpBotn. m6ra. y I'IIlre nji. geow kockai 2. -cttrl .?t 2. KpaJ. kravaj ec-kravaj dek. -gn m krajec (krupa kosarica. ip koSarka ha KorErJa.€l Krapce( Kpan Kpac n kr:as. periferija brcati. igra na sredo. kljubovati. krvno sorodstvo KpBormeq. '!tfllt koDcc koncev brcniti. tatvina r<pa4eu adj ukraden KpaAeq.Ir|a rall krll koroden RparKorpaes. 4. pokraiina. KonrKaar impf ritali. tatvina 2. vrSa. rpaa!tsaar iz?f kraljevati xiraniryr azlj in idu kratjev- gonoq Kna. aka'x cija RpaMn. -aa m ined mar.rfap oat7 dem Kpa[qe. pnKrasu KpaAex n. nagrada na tej dirki f(o!trKa.recr adj dolgokrak. €tt'.iec ripAT|. mlinski korec xourap n debelji panj. krvno ma3dcvanje. :ce: neopazno se plaziti.

'DFa ddj ustvarjalen. kosa'lri KpxHe. (reauven KpeDa. xperaar *4pI reqJiati trenutek. ustna. KpErose. 2. fig rp-crof. . lolska kreda gr. Zreti. usoden. fig zaitita.rezanjetrte KpcroBaAes. -rKa ad. 4di soaen. lrpatii fig popravlJatrse rl4ranu. (pisna. razbitine Kpcu. tie vre-Sdaii.t(ptrTztreE l(prllueH rpcflrc!las xparmra I ovinek rptorqa I krivda trp_ErrlrfeH. krii. (mcso. hudoxlteEre. zaregljati. 3. Kpner< f. npKHar 1l drhniti. -nrua adj skriven. {rr0l. rn rmpl . skiKpetrpa. KpKaar impf hlastBo npo4e adl potihoma. rica. Kpe[|tar impf krepiti delstvo se Kprff. rrpwuura iftpf 'ti. npoeee a krojenje. bruxperocr I trdnjava. rJava BUHA kpeAlTnpq.fl arl I'rC.IfJra: impf. 2.zelenjava). 2. u se. -rlra adj krittulen Zast KporMAlutKa I glavica Cebule . svet t{pErle. svez (mcso.l t nrom.adrr skrivaj t(porocr I krotkost kpKa. koiuhovina KptrrfKa I l. perut. KpcrroR. 3.Klrcr'. odlodilni KpeRa.cet dvis.-AEa4di kriZast Kp.Kmslr: -ce: dvigati se. kruliti. natanden: 2. rn krcj. vreldav. kriqrljast krva xp.ry n? pragic. zrvolantr Kpaer( rn zool klop KprFre..KrelraDl KprreMta I slepamis (igra) rlteK rn regljanje (iab) KpI|3a I l. xpsrpBu m krit. ledja rpcrar adi kriZast Jasec Kpgr KpHar impf kmiti. 2. kristal. .KpEruar Ul krikniti. KIro'raT impt krotiti .ur adj regljav. regno.croca. $kilav.pI Kpaaa. gugati (otrpnerK Klnta. Krprca.Ec KprrfiJa.J? dem.Drikrit mlren rpuruyil. xptra.BKa Adi soden. KpKoprr. Knzau bulica ( bot ).m I stara Sara. ftp[BHar pl zaliti Kp€BOK. cunl rca. simetrina.. KlrcrocaoEKa krizanka f pomirjati. jerbaldek niti. baziti be. r<pegrmpaar pf KpFy trYI.zmaKn. Kp. nevaren KPAo z dreda Kp€alfueH.. KpE Ja. mer. med dni del -ce: seboj se podpiriti Kpuiedrr r?r kriminal.Kp..!(pllly m. pomanjkanje (raba). zgreliti -cei ne se se. JAm Jemar'.i krotek. Kaznlv Kpr8rlqrogr I kaznivost rcp. skibeti. rooceK zadnji del ladje.rra po)re5neZ KpoInFa f zibelka. atl'' m hist k'irepec zat KIroMrrAoE cdj debulov. de.oe5. cunja. lilija cvtst m l. 2. ocena adi L kriv. skrit.em tE. obzirjesti. Cesa krititi rper. . vstajati Kprlrueu. -.. Iivinska krma. zakvakati Kpna f krpa. xpcmo6paseu. *iZariti. xpcmr pl. krilo stav(tudi l€). KIroJar impf kro:itii !(pq-mEoceE. kriza. viseti -ce: rlreEa f skala.oatt na upanJe. ime nrta ti hripav glas.oceg. rq*r. t. 'dlt'cldrtr Senosteklo. 2. rcpta t(pua I l. m krpanje. KpnuoDI| fl bot bela KpenoK.n kredit. (navaonoza zganle..g name&.a I ovinet. posoda Zati.$a adi kazenski. lig nakleslava snopla panJe. (mcso. 2.l'rJuga se xrjeol ratl Kp{e. Irg €istost gr. majati se (pri hoji) Je porrptleue xpAaarf cc impf fam okrevati. stena Kpr{Ao. f am mirovati rpcroclraq n krtZarKa T I I I I I I t I I . Kpn ecr adi krilat fam . t<ncav vz(llKnltl KIFEe.xper4raar pl n impf van. lllaur rD r xpcAcrrcq. Kpner( u ' smrcatl Kp^a impf zibati. KrparJenJe. neraven. . 4. KplfraqeE. Epra Zivljenje roke). brisaea. 3. presoja. impf krstiKI. rq KpcaeHadi krsden potija. tkalsko ryrcrocan adj nawkriien vraruo xporn. naslaniati se.aM adi ktii'alJrg snovalt.m.KpKopar impl l. zgubiti ravuoteije (zdravj tzoravJc. zi. KpgJaTimpf kiti. pnKrrvatr uslvarJau.rlo KprrB qaT rersa uDrldrtr se odlodilen. rezau trto slq KpomtA tt bot Cebda. KpeDaaJ impf -dvigati. zaup.wsa n d. -ru<a adj krepak.-rrqE m kredenca. krcda r (kalcijev !(pqroraeA adj ikilast.oE. TBpAnEa Kpurepnlrr r?? merilq kriterij Klr3no a krzno. xpcAo I I.se. co Kpoqe co 6laro zls pa ltau KpKa.cAr|T . knjizna) 'rp'/E nagEjen. zelenjava). 4. gl. xpenar impl podpirati aJe z l. r. prese den. impl detl W malem KpeDerft postelja sepau . ve. ti-krsdevati: kriZati se nacrl KpcflGa I 1. 3. l.xpz u. .od.''t{<a. srecau KpocEo z del statev. krhek vstran. utrdba.. nepravileD. 3.-c€: ledjat 2. Kp@yAecr"Kp[Eydrsas adj ijugast.q|a 4d. -..vstati plavati leteti. 2. lovska KpcEo3eadr prekruanih nog rtusKa (nacn seqeua) rpranar. KpcrocyBa d1 iryd KlroMrntre. Kptr ar npf krilitii niti se. KpuKperm. krrborat). klokotati.tr: . han dem od Kpcr kriortr 'dpcre . kriKpgrrAEp. Knzem poslavtn.. pl dvigDiti.nta.trEr6a. klreuar . 3.

odlomiri. p|| liti. bulatl. . prodajati na drobno zivila rpru z razbitine.r K!?McrBo botrina. -qn rr krstilnica.g\a adj b\t Skast rplqroBr4a I hruievec (Zganje) Kpu€. 4denarna enota pf . kult xvlr{Dl l. kupo|l KlrryDaq m kupcc KlTinpoAax6a / kup ln ptrr (lala Kvm/BaqKa t nakun xy6e.. kamnita tla r(pEelr. tam drmost. krog. kUp. -rrEa 4dj vitek. gl. -ce: miktrstltlsc I{IIrVA n kapuca. lkripniti. krona. -rlllEa ft aem Kp!.IMaT itrlpl krtmati- xy6ersla adi indecl oboten.nJe. z. m l.glas). KrepeK 3. kultura. Sklepetati(zob.raria I kegljiSde KlTrrI|4a. Kp. . .'jl* onpT KYKYpma. n dcrrt od rrri*"ra rffie. lutkc tutKovven.1.prgilde KWIIII . goJenjerastun. KUpOValt I(vllluttc velik kup'l avgrr (. l€ drurirski.{ skubsti.rMUrra$iJa vrhunec. hresdati ( sncg. . zakikirikati Ky^a I 1. K!?ar(e8. prida (porodna).rr|ua I krtina Kpr!. 2. avreola. odirati. izmakniti se.(l xvll botrdek.ypEnraT pl x!!rlpml|e. od. svoden Ky6ne. geom. li. KlArOBn n boter. 2. r?' krozek -rll| Kpyltqe.rlra botra. xvrqaT rmPl srDru se. od' lodnost drzen.relik. drevesni vrh. -c€: obotavljati se tmpl vrJDKpEKa. xyryBa pl. lig pogostitev. "rrHa adj krorett Kpyxerbefi r<foze. idol . xy6ar impt p*ati. KpvxaT lmpJ Kroztlr KpYX(OK.-rp.kum t. Pnganlatr. r<putlrar pl l. dop (ptice) KlxwjaB4f I zool smttni -!!!id'.bogodastje. (orchc).odloden ^di xlp{frKrf. sam sebe -ce: grajati. vrh.izogniti se KprrEaBa.. mnOZica. KpqKaar impf treti oo kom rpnrra o r? zmuznd. m dtagotinar. sila xyrerrrrrja adi indecl motan. .. grad. 2. 'rl ostevati. tlaka|. navzkrizem Kpra a. lig teve'. -rnra adi . Kp!'roBr| t1 1. r(purlaDaaT irl1f krldevati Kprnrzrrt$riK. f kulminaciia rcvar m dei-denje.ra I krogla rqr/la ce. lutka Klx ap fi lutkar Kl'r( eH adi lutkarski.ry m kepica (soli). kuma f xirru.kumid ryro. (prar t'md lomiti. lodnost . rLrSiti KpVBqe. obraaati. pozibavati se (pri hoji). zavijati. iftpJ k'qrltl. tkiv) r<v^yK. t<pEar impf lomiti: biti. utrdba.ztatarsKt rlrcaorua I zoot kukavica. -'tBla srden. inpf KpvHnca.t bot hm$ka (drevo !n sao) KpyrapHd(.r krozec npyxa I l.r'a adi lomljiv. Kpvrsf..\eHtearap no eledaligde r.tehten KpITocI I togost t(pYtn . literarni krog Kpvr(eu. -ryn kup-tek. trgati se. .sadovniak Kp!Ee!t. xYAx. valjati se kje (o predmetih) Kiraaar6e n kotaljenje. likof ti. valiti. 2. lkripati. omahljivec. xpfir aar impf kotakotaliti se. {rr6a n dem od RyM K!rI. kras. kupljcrl xyrDf. 3. zlatarstvo Kyl-lEgncrur . lboga p^ra KyK a I pundka (igrada).xpcr!1r' 182 Ky6e I(y6eAIrja 183 KIpaTKHOCT Kpgry1rt 4dr navzkrii.ce .i\.ra f kupr>lu K!T6H m odnjzck. venec. -}'s. l( r1r. izmlKalr KpqMIf.impf spod. xpllrm6a n dem od rplrna hruSkica Rp!T. tlg kriiti (pogodbo). tckma rryrreH. KvK.1rcn{ r1*"ar pl zakukati (o KY.n stara domada pasma svinj KpqMa t krdma.stolDnica KUKaVTCI . drobci. toldi (orehe). Xpun€at gali. puliti se. Kprlrar pl streti z zob mi. -qn rfl hrulkov nasad. KVOBrra z kupola. zrnce r(plrtrra I Zarnica KplEoD adi hruskov KplEoDtrAeH. -rror 4d. (y6H!tsa pl izpuliti. Ju' -ce: naditi se KlTr{rrKuocrf pogumnost. 'Ce: StaVlU s 1. KlT^rrnca t (roglr' ca KVAas grajai . zasklepetati Kprlva . ce l(uf'Aaalt tmpl kesliati xlr. KVflOAa Se. kronati Kplr|Iic!tsarie n kronanje KpFeE.J. 2. gojiiie (bakterij. -. . kotalkanje Kpre. 2.ic) KpqKaD adt Skripav rpqror z lkripanje Kpuse. liti. K!nODU rZ l. izpukniti xwer z lam mod. kikirikati '(wupwaat rlr. krhek KpuHe. nasaor. zlatat n dragotinart(yjlrryr a( stvo. KYAar tmpl graJar. Pomemben. odbiti (malo). -ce: valiti se. Ce. adi dragotinarsKr. t(ypar(ar. ptidja kobilica v'ptn. lig garanje K!M. stolp. 'KpurMcUDa okronati. postaven RpEn. zvijati se.. delovno podrodje. krstni kamen rcpurrennqaf krstni list Kpurrer6efl krst Ky6€. pokal.Krlvlrt se *1["". rcyuar impf klicati za botra rlunp rz matik. omika. opravljati se ryJna t Kunlnla RyJHcKn adi kuiinjski KqhrryJa. kumstvo nlM!tsa inrpl botrovati KIM!Ie.

r (ce). K!*oBpTltrft. odrs Sitev xyplv^. prirejati. -Dra adi doma4 gl. . Kgnra pf. r(()r pcs. udobno sesti.TKa.4tr . -qKa adi dem od. domad K!*etp f gospodarjenje.rrua adf kratkoiiv rvcor^eA adi kratkoviden KycoraeAocr f kratkovidnost -ce: mestiti se KlTMc!tsa. DsiIek Kyfu I f. -cu m Kucovlah. Xyp. naravnau uro. cena 'n vrednotnic. udni tedai K!?a!' m larz resitev. ubog. {Atl l. impf W (na drctipodirati tla).AlcyBaar imd.nYqrEa rt pes s pns+ {amm repom. KVKADKA AOMAIUEH I I I I I t I I I I I I n1rt. K$ItIe.se nameSdati KypcurHnqa kurjak (blato) I . kratenje. . -ce: udobno sedati. zasepati. re KOOOrba umen nv{c.. . tival. K!4IIf!'Ba pL rmpl sepniti. ne $arhj sa Rvcw! ne zameri! Klrap.na. vulTe roa 6ellle Kvco! Se iega se manika! ryconevex. urejati.4\ m pasJa hi!ica ny{qF adi psidin I rys4 wl''tra r impL g). pomanjkljivost. . smer: 3. ureneKo[Ko kratek diti. naralIavatt uro. 2. jedrnato.rpe. KlIrAsca.*Ea adi hisen. -ua" ad1 hrcm. Po pasle xyqll ce. . makedonski trtlai . {pa ddj reven.x. napaka. resevau I set rypury i i<rogla.ycrrqoK.KycolMeri. dlovek majhne postave KyceEe n kraj5anje. gospodinjiti KvftM(. ustaaova rxrAaBaqKa k\4a zalolbai 3. . sKrcevall se r. Kycol!|Hocr f kratka pamet Kyctp rfl drobfi. rvqr|rbo n pes xy{o||qc atcm od K!'qe ku'l ). Kycar inpl kra:Eatii odtrgovati..i kratek. prikrailati.-ce: krajsati se. KlTTl+yBa _(ce) pL" tmPI. pa KYCe. Sepav K!ga.Mua adi slabc KlIt6aE ft Zrtev arh Zrtve/]. gl.r\pna3 m fam D. lam resrrr (se). kurz.adrutei KYpC. ce try'ralr impf W vrcdi.koncizen. vsi druZinski-dlani l(yftapnEa I histri davek ry*apra I hilica.cDr|. pasti-pada'ce: u. KllpAucaar pl lam KVc. -I|Ir I Skatla KlEKaEurta f fafi rvanje. svindeuka KypurweE. ruro I e KVco? kaj ti je?. . zgo5den. zvaliti se. xyRra impf gospodariti.n gospodar nlr(mqa I gospodinja rq*oDeE. -q! ru gospodar !. brez re. tedaj. Klqaar ifltpf lepati KWarEe . odrekati. psltck r(y\curxrr ddi in adu pasji. nesreden KlTriJa.VkfpKa I hisica..nlltra KVtoK. uEgovanJe RycB. IAm navlJatt.'ror ad. 2.. $n adi f un svtncen .tk. imcti mlade (psica) xlqtrEle n atgm od ryue lik pes xlqKa t psrca Kl apErft. 6ae Klrne. rvau se K!. gq spodnJenJe K!*s. maihen: 'lyc. KlTprr6a n dem psE. -rtn^n1 primanjkljaj (v oraga]nr.a lepanje _ . koda. higa.adj od xyc -dem navlu. rahlo Sepati Klqoolao. koda Ir!I*en. Kyc precej kratek *Uco ail! kratko.

zrahljaaa6alo ddv no. plamenica. kleaeplazec lig tarou adj lakomen.[trla ^arKrrrre tlidka aan<.-Aa3 m laz.-Dr. paglavec. Po staiati hladen mLniura I senca. slepilen rfBeu. hlad.ra6oparopuja I laboratorij. gaj Aara I lai.wa impl zbadati. nestrokovnjak n lajeZ ^al aaJav tn dlovek hudega je-.{at(aM ce se ne m(> trm . izmetek ognjenika 2. 2. lasknti sc. lajavec. goma^ass. lagamotiti -ce: ti se. /ig norce-ce: cI. travnik. -rtlt rlt^ocrnxo / r. pohlepnopoiirati.rarep n 1 leZiSde. htaitn\f hladiti. pozresnet lranaurca f poZeruhinja. 2.ra. lak.rrltllik{tl l. aasrap rt fx)8orr.gn govarjati se. -w f am beseda. postajati rahel. kratck las hoditi zabavatise .M dojiti. vatel Aar$A{a. nezaneslj ivo fi zool l^bod. sluga.ra4aro z pahljada . losdilo aaKa f loka. Aa3rf[rfe . prepiiati se.€. Zreti f pluodra. ki 5e ni shoaa3aqe dil in leze po tleh impl laziti.2.ob vodi aaKaIEEe z vljuganJe AaKarlr (ce) impt \iiuqati ( se) aaKaarlca trl upogniti v lok m 1.rorop a&A tn hlad . ^aJHeH4uq nesmlsel ont Ig govno. miren senten. pohlep\ei. opravljivec p m er.raq m bakla. varati se./ranaBulraBadi plundrast La|lJao n la?n uZivanje brane.rarau. neurnnei aan^I|D adi pozre{en rapsa f zool litinka Aagrqa f zool podlasica impl l. Populdati. komolec.ln. ljati m lajeZ ^ae. aa!' e Dl adi. varljiv. rahel. idoditi se hati 'ce. lava. pogovor. gl. rov . lig grdo ge ^ae voriti. nesramna larnivka w adi lainiv. ugleden prave ^aBpA samostan slavni aar 7r log.Ana adi hladen.'{f. zabavati se (z otrokom). hl(. plaz.raxmla I ilica m Zlidar. burka enbot tllipan ^a .resno . ne^a6^B stalen l. losditi ttacrom intpl svclltl !. lok. ^a. ohla. ^&aL aa6I|AIIoct I labilnost. hill ^acKa pogodu.lg snazilec stra^al'd' niSda f rulg ngumrlost. nestalnost.Jqia zalaiati.F. izdelova^axliqap lec Zlic n dem od . nenasitnost aaKoMr*rqa I lakomaica. . vitica fl larn bescd^ ^ab n lafeta ^aodr impf fam govoriti: po . nagajati ^A adi ohlapen.Aa6aB I lll' llaxnit ]talKllrrB 187 . svezost laArroKpBeu.jck. zrahlianost -ohlapno.blato ^al t n itica-zlitka ^ajqa-aajqe AaK nr l. ^acHe se rtrln(llk[. Poflll. ovebljen svet-v gozdu pl splazrlr se ^a3He aarrK . Sdati p/ zl0I(\lt . hlalaAoBeH. mr^aaer!. zbran.ra-6aruna I ohlapnost. vpiti.lazr\Nec ^ax aarKruraocr f la. takaj. kramljati m lam prijatelj^a!tsMlB6er ski pogovor. trtje aane a 1 pobalin. poirlepnica A{rr(or. za^arKe (otroka). ^L\/t! sc. .larlu m podkop. fig lam imeli ljubezensko razmerje. ^ax goljufiv. nordija. ^aKelprilizun. zfrJe .qrce impt ohlajati se. kramtjan je . poruepen Aar(oMeq rfi lakomnez. po treSnica. aKo Ile ce .a0atu impl rabljati. varljivost r?rplazilec ^a3as r? otrok. majavost. lava f zool leinja ^aD''. HeMa Aara brez Sale. i. Zarek aaqeH adi lakiran neintpl loditllodevati.nivost.l€ ravnoduSen zel. zika.racrgrna f mladihA. kamnina.'rua adj hladlo krven. -DIIU m .ra I laZnivka.trlad I ladja ^aia i. diti HeKoro ia 'ia la^I-t avuara co s kom. lesti. aar(oMrr ce iflpl biti lakomen aaKor'trrja"aaKolrurE|a I lakomnost. delaLnica LSEm ZOOIleV Aasa66 n lavabo.l'ar<r. Aar(-rrarKaq laZniluec m impt lagati. tunel. podzemni hodnik.n laik. stika .rarmq tu poienrh. draZiti.dv levjilevje ^aBoBc'rlr AABOp boa lovor r?? f velik. oPravlig obrekovati. 2. plamenica ^aM6aAa aana I Sapa rana impl lakomno goltati. varati. Irg go^anaBnqa nezoalo . Sala. njek. trniti. taboriSde.ralrapmra plodevina f AaMaprlHeH ploievinast adi I svetilka ^aM6a I bakla. 2. briti. omahliivost . umivalnik aoDsEa t 1.KrH ft laket. plaziti se zeti.ra ^di den aaAoDtxmf senca. rozga aacflrK.npl l^:^ti|. frkolin.

Iie rII Ae 'l ce npocrr-rde se pokesaS. ^eE. hek na sveda.rq"i""1T":#il". postelja.i stokanje. aerrra ua 6palluoro vdal se l. -pEa adi lam la. leZatl 2. n letisd€. Irg vsiljive.IrI| r?' letalec ^eTaq-aere4. pe ^eraw adi ]ivarski lezavati.aecHofr.3eAe Krun ^er€sAa junaska zgodbai 2. hiteti. snramDa za Jarna Je v usooo kruh m led' zima ^eA 'Ivaz. svetoiSka lo . 5.ecaeH 4di lahkomiseln aeKoMuc^eHocr I lahkomiselnost aeKoyMen. de (pogojno). a. ". kotigde I zoot {durek ^e6apKq It m shramba za leoaprarK. po^eKa{r6aeKa lagoma. Aec.Ra polasi. . Aece. AeAeE. pla^etrern.vpitje Le^etr impf stokati toiiti. sern. lig ^erw-3E vsrrJevau se . Dole crpanJe. umsko pesau I lalkota ^ecEtr|a lahko. leteti. uy reganJe Ae6o" \.^ebolan.ldi lesalen. -ABa adi leden.iedttu) (vodo)l liti. AeBr:pHg ad.brezdelnef n zdralilo I leruha. lrepetatrl impf lepiti se. plundra.z wk. bleb AeieE ra umivalqik. ddr ^etciM gl. -a*a. ^er ma: (ar lahko polago- aeaerurlla 1l. l+ ^fiqta lehica ^crairo. greda lrefalrerEe fi lenarienie.reB{ o ra lepilo pl plosniti. ^er.. m hip od. Zt leli. besedni zaklad I berilo. pas t moker.^sa adi pesn lahkokril aeKo. brez' acap n livar.Baru. npI LertaUl'a /re6 n1 kruh cu ro BaAn Ae6or regau sluZi svoj kruh.v fam zlagoma. Kurja gred aeJxa f. levak <a inpl l.pou gL upnKa g6d. po malem. lekcija. noleKa l-1. ren aeKoBepsocr f lahkovernost aenoBlfr adi zdiavilen AeKO'IITOCT Zdravilnost t AeKOiKpUA-AeKOrp||lreH. ten tudi ^e6.AeKap aelaq aea I leha. rera impf 3.rcmq m leluh.X. zoravllstvo .pEdla I livnica. levi. postelja. ul^erryJa na ura. ro r. lie breztv^e6e[. 2. biti aeBlqapKa I levidnica. r&g m pol labod.legenda. nrhati: valoveti ae. rodoviten tocltl se odi leyi adv lo ^eB lr€Breltell.r6 z 1..reuem_rrlemeZ(del pluga) inpf plahtttati. zajavkati-stokati. izliDrazenedi&rke vati vli!'ati. upogniti ^erlle uleti se. Dolezuh. poldgoi. AecEo au e re6e tebi je lahko AecHlMrcaeq adi lahkomiseln aecHora. po tinem irercapzr zdravnik ]rel(apKaI zdravnica AeKapcrrliadi zdravniSki . ledc ^emre.lrrra .neresen. lavor Lee imof zaiemati. kdor pojd ve NADOICK llKO Kruna aer.Ea-adi laheki fi| ^9:9q. n\ adv lahko -pua adj lahkove- Le$ m oot ta\ AeHeE@di lanen aenurure r? laniSde. Cmati Ae6/re6sJa f (pl . -M|m adi lahkomisetn IeKolMHocr I lahkomiselnost AeKcI|Ka f leksika. buda qli posoda za . neprisiljen. olaj6e^ecrree vati. lig hitro minevati . Iivarna impl lenuhariti.c.ti DO OpJ9SCenO aeroiecno j?n.ae'|ln|tq . 4.rJa t gl. 3.biti v zaporu. polasi.di . udariti ^enqe -c.raJna.n(o ddy.na. aarka podivati.rcfgn . lagodeD..aeaeJxa I zibelka. livarnar delje.so adv ni lahko.trKomlsetn. vrvica. impf ^eaeKEe. se e AecEo r€{. mrzel. SIIHA I I I I I I I I I I I -rya adl lahkomi^e4HgyMet. grala Ae^a-Aenee impl zibati. za. ^eKoBepeu. pouk.. lanena nJrva AeFra I trak. usesti se. . pretakati se.rE n ledenica. . poleii. pt.ee poEtr. ta.leden obesek ae6nrra f pogada.llilif"". polegayka. -€E:r. 'ce: noreti. -proda^+pnqp Kfllna. t sel zoravru aeKllat6e /r zdravljenje f fam zdravlienie ^erdyBa.em od aea sredica.lanKotno maren leBlqap nr levidnik.raAe aerarle"aetlx|{uf.epeu. zgodba. 2.zel mu je I l. leii6de. kru. tavKau coni ko.kolad. tarnati. vrmavec.neo$troumen I lestev ^e4rBEIa 1.. t I I .aextrme n leZisde ^cr:a^eH konlt f d. l ebdek. gT. . gugamrca Aere! interi ioil (rzklik bo. biti kje . den. leDliiv ^euaB[qa sneg.poleZavanjl " ae.itora pre.preliiati. rahel. z. \e pocasr.. itivo ^eRrtpa n lektor ^eKmp (ce)-ae. ^e^u ce noKaj\. r/6eq. leZeren. glo.^et(ejftlrd-^exejErllr .6 hek. zastokati. cE kruh se.adi lahek ^elaT<g lemvke ^ex ady polasi.pekarija. AAIIABEIIA .pEa adi 1. 2..s-rr^eTeu Pr-eved ne bister. fHa adi kruSen iz ledu. Ziveti brez dela ^ealr€K!| leapqrBo z uvarstvo Ae-ra-Aerriua. ulivati: dce: aebopo4err.livati se. lahkoten . kruh.vetmlak aecna f leska iftpf laj5ati.caerll!tsat5en na e6 dal mu je delo.ru (ce\ impf ^eK!tsa.aer(apcrBo rl zdravnistvo.

ia:lap.pgTfpa ^llnfi..ap|d ArDcapcru adl oderuSki luixDapsrBo r? oderuStvo ft 1. drta: z. lrnrulpa . -4rr . spol^w\e zniti. J. knjuevnost.reri'raamiie nr letovalec. vozgrivka a f. vozSrlv. n aMeH . ^I|Inaj.n listid. Iira (instrumeat). -u[la ad] Iega p<> letja.loxatr I lipa ^rna -rtn zr lipovje. 2.ta :podobiti sei.rerr.qipa pt in impf f. smrklja. pijada ^tre bica. 2. vrsta aero n poletje ade to potetje ^e'Eos(r AeTOK. <tB4rl. -tltrl m liter lojtrnice. obraz.lig smrkavka. padanje listja adi oguljen-.^ena o 190 . ^*r. nxjap n livar t r.. "qu-aenrrapHnr. izginjati. -wr I aole4. lig jegulja firaa iftpt klamati. rjav kot lisica I lisica ^nca aaceq. Sola ^rq6j ruqeMep .erfskozi vse leto.{o. Palnik. ^r sli5i5? obradunati..rcriraq 5dar f bot leia ^ek^ f porodnica ^eYF<a lnrplo /reu! n aelt!&a-aeluHllK. o$cbcn. lesnik AetrKal|ur(. Aera AeTrxdta I letina f l. 2.reraq&a I zrnai (ot[o' iletva. goliti se nl[rnla. podoba.. minulega poletja AerlBa irn pt letovati a letoviSde . lig biti premalo previden.jeguljast Anfaall tntpl smffau.rif -l.-ce: l.tacromA /tt oktober./lItMoHrY3x l?1 44t l9l /roButmG Aera^o-. biti podobcn. gnati' AricnoK-arrsreq . ipai ali. navpilna ^oEerfrlr I lov./MlloETaoIGrlUiJa . v vsakem aeTerr. odleteti. z. {Ur| rft lisjak (tudi Itc ) AACTArn Sezlam imtrt v lstie iti. gI. rcemeren rrrrqeMepa impf hllu\ti se.n drsalec pl oblizniti ^rBHe ce pf spodrsniti.ir ad.Ert|Ja. Iere-3lrMc . lani poleti AgnoureH. lovljenje aoDrIAOa sKala ]roBrltrrre z lovisde pl larz limonina kislina /rEgBri_cruJ€ I lingvistika. krtenwra vrto. iov^n4rrfpa. li^n JaR. liubdek (l in m/ ^rxrep -ona adf likovni auroren. liccmerKa n hinavsaina. qyeIII l1II? ali kvidirati.demu-biti ob -utr-A|rTaFrja. zdrkniti.ljum liker..t'(traBrula-ll. orouograrua vzeu Komu -pf kat{dvzemati komu kaj. {Dun-aIlF!. ^mte!!epeH. odreti se -ce: ^'ran se (tklnina) guliti eesa. /rx6epa^rfuaM. lojtrski voz ^xrpa // obresti.rurala I travnik.tlrB. . at|ryur m smrravec. prisrajati. Dotikati se moxe impf l. lizati se.It(e Il.\J. licemerlri rtfiqemepKa I hinavka.u.uDaAcru adi travnGki coadi indecl Axra f lig . 2./rlr. rdedkast. zal ipati n krdevit jok ^Enor tftpl gl. ^trr ogorjen.3Mo[ ttt liberair pl triumfirati lizem ^rrK!'Ba vijolidast aD adi . Arrrra Lrrfira I l.nl Mqroca f oseba. spolzek. bot lipovka.'$ hruske 2. no MauIKa .ileulTaH . -Un m L zool neto]ru Yada piri 2.rE nree . Spanski trala$ f bezeg ^rrDaArrua-itrBaL[qKa aek. irltpf od^Ir^re. razmejrtev: _4. smer. 2. cekin adi liriten ^l|pzlreH-rlrpcKrr Auc. zveza.proga. Krasrtr. hlipati. -obrabljen. -Fr nltr(a f lik. listek . roctovnlK. poravnati r ntt pesn fam l. procesrja lrarnrje. -Trra 4di poleten rierfre pt poleteti. motati se.rtgroKau. .lrllrltorfly3 /rHMOrfrlS.tig. 2. ohridska riba. vdeteti.l:tral|tqa t orsarka rtrr3raq. lizati.. 2. Anmre pl zaihteti. oderultvo anxBa m oderuh ^[xBap arfiBapetbe fl odiranje . no prooalau . letovi . ).j lep adi lilajast. jezrKoslovle N$ee impf venili. smrkav.rE(nr. reracrJa. stuz. ubiti. gooez- aasu dati: li! iesuliiti se . rnttat . ce impl obrabliati se. polititna linija. par r?2leldevje. slabeti..1. D@ ^Bcru krivati st z listjefi. guliti se ce irn rl drsati se ^[rra adj disen. plamen svlga. gredica ^erBa adv Poleti.rxro / slina. ^eflr'. lep impl l. lice.-T4II m letak Letu r1a adr to poletje. livadica rn Iimona rnaaAnrne n algfi od LrdBa^uMoE ArrMoHAI|Ja adi ixdecl limoniAa travnilko zemljisde ne barve .. ^lrpa 2.urrfiorsJa-/r[g6a t lepora rr]n. vozgrrvec. leskovje . oseba. l. lipje ^xnaK.rlrcesr adi rdetelas. rIPBa_^nMonraorerada jy3Ha prva zvezna lrga 14fi osoren. -rrp rz lovec ^. hi^IqeMepcrBo navstvo in pl licitirati. staoe otaxe . /afl jcguljast dlovek rnrrl'0 adi slinav. ^Ilruaar| lisaie dobivari "alt m lisaj l.rxrasr. prevarati se A[3rr!ra c€ impf drseti. obraset z ^s!Ia? irsalem ce ifie'f lisaiiti se. hirati.-qHa adl l.l l linija.\ruIaja po moievem rodu r?r linolej ^rn0/r6w lindanje rr ^iHrf impf ihteti. licemerec -pna adj hinavski. tepsan polepsavati se .togotljiv ^xra impf odirali ^z\E. uniditi. pljunek.n hinavec. . osebnost ArarrorrrJa-.opolzek. ^tqe npaaa allp hlini se m licej.IrrKo. adi lovski nJnuaa I strmina.

^V3so n brazgotina AvK m bot aesen ryxas anj lokav. klatiti se. AvAocr-. majiti se. v dlaneh medkati row. ^vm+e . kruSni lopar . zvestobija. slab. aonara f lopata. virska trta.ayarlslra I pipica impf den pozibavati ^y^K^ t zibelka ^v/rl(a irinrarie n dem pozibatanje ryl&w adj zibelkin.zagugatise _. trs. nesreden. hudo. l) ^!./ neumen.^yaagrs. ga otla fi -lom. brezumen. ^o3ynr aorje rl vinograd . krokar I nevihta ^$Ia-^yrEa luna.ttd. srecKa ao. I ^o3nra AorrroTo czrMo rrae nesrela vluca Dride sama aormta f 1. Ava|tiro n blaznost niti-vedkrat lokniti. hudobnost trsov mladika.vonJ.ayKaaurrrua zviI ^lT(qpqrao lacnost alxap€.dj dem od lokomotiva f ^oKoMorfua AO3eIr. piti rtv6ense v6eluq<r n. norija. mlaka. Krokati alnrnparle z popivanje. ao3ap . peli (jezik. -{ra adi dem od. -rrn f norost. prekanjen ayrarocr I lokavost. divja trta . ncumnost . brbotanie '1. brundanje. alfltrIa I strupena kaEa. Aoslr1la pf. AUqaf poet MeceldIIa adi nevihten. polomija.ry4 ad. se. kro kanje Alr|Ir!tsatr r?rpivec. strupenjada Alrdqor. nepriie ten.Kn laeati aos -in sredka I trta.rrjedkost. lromo n zlo. . f lupina. leei se. Fota). valoveti -ce: ayaerqe h. zvitost. vzkipliiv qtms'as adj nagle jeze. m fan pi:ane€ ^oxas t lokev. vi ^irraD-aiEaD haren. rroxa t'tt I'l lokati. . fL OtOlJanie. inpers Mlr ce AorrM Sati staDo ml le ][OC\ m tz\to(l AVA mulcc neumen. modan impl tavati. neumen.*6emara n lokal. v telc{iih lclih f norisnica ^yArrr|qa iyAo adv nono.rE (sl. 2. 2.roro-pcu adj taborisdni i/npl . mrmranje. 2.taboriti . -'fta a.. jeziti.'ru I hudobiia. naPq ren cE impl kvariti se. ^Ur^ potikati se alTar6e fl tavanje. Al1llrrytsa rmlt poprvarl.". 3. priaoJoca I odeb€liti se. hudobnosx a!6eMIA I lubeDica oa m lubeniiar.{yAoprja. neumnost ifipf noreti ^uAuB z norenJe ^yA!!a|6e qoEeKljudje rrgie pl od Ay3naf. 2. blazno . zvit.aiwqa f lesen motnar za drobljenje {esna alKos adi aesnov zibati.rM I norost. oster oLus. zibkin. guganje. luia nez!€r ^oK!a AOKETfIITnCn A9gm OA.roxrra f koder za norce Aorlre. Aolno je hudo. bedak velika r aka. trgo ^0tr6^ maihnt lubenica vuul . Lol{]BA ayAaK. ^ofu AOMC/T. luSiiti. slab^orls se. ma^y^ . lu5dina nyod impl lupiti. valiti se NF adj }l. ]loa'apc. logika.^lKap@a.-qII m norec. nauk.roc m lotos. -ce: lupiti se. 2. vodna liuja . bd. ryiei zibati se. ^o3a n l'rnogracmlK.rorap-uJa I 1.llg AAI VtnograOn$Kt ao3apcrBor?vinogradnistvo tn slaldica iz riteve ^oKvM sladkorja in disede moke. lura adi norski. zrediti ^!6emrsap ljubitelj lubenic postati Zarek (mast) delovalec. odi. gl. navlnancrst r?. impl law bltdo'n ^M ao-JadtlocrI lojaloost. kuriti. valiti (pisdance). blodtja tyra impl L igati. 4. I dem lubeiniaica.\z ^o3ttrdra lojiti AOrtrolI|AaK. dedra.^oBErJa 192 AYA'uqOK AVAl|l|rl! 193 allma aormnra-aorirorrrJa. navihan. nesreda.l|os'r:aintpl meti med Prsti. hudo.. gusati. Se. ^oMKa razumnost rorop n tabor:i5e.lokati ay4uror. nmepKaTa -Ce: JezrU ta paprika je huda ^!. eaHo AyAe Ti"rvs DiDatobaka inipf zibati. geslo (tudi m\ Lo''Io adv slabo. impf lok.-Jra adj l6jen Aoxa f 1.AOMoFeI6e m.nn nr lovec aoDnncrDor?lovstYo aoraE 4di pohabljen. 2.. Irg ro3. Ay KAHanecHauspaval(a Ae pf zazibati| Ncei zazi^U bati se. 2. taiD'a ocganizacija impl 1.togoten. konceltraciisko taborisde . loterija.impf Jarr zibanje. (ot(us.fu c4 irpMrae kar oo rtrrDlo I brajda. I ^ynna srditost jeza.ena adl lojdn aocrr. ob^ol. 2. prostor. luskina ^illma r3 Mgt€CoDsto-EtovensklBlom! I I I I I I I I I I I I I I .-3Ira-AO3OE Antt ttsm.ryAorHja.vzkip liiv ayieura I lupina. vinski bratec. neumnez. majiti. aoslnda.n rnaJanJe ryre n pipa. ^oropira aoropvDabe laoorJenJe n aoerr. loZa. popran +\ir mdql.. truld_. hrom 11. alj l. Meceq.. gugati. hud. neumno. poganjek.

bi6e:.. 2. nihalo MaAIrcMaaIry adu mirno.impf 1.en dem od MacKa mezgica. doveden. 3.!.4aasat adi prismojen. uredi-iarati. Marl|oHr|Irap&a I larovnica. er atecri@a ffi'f daromik daroufca..qu .bv6wa c€ impl pesa ltivati -v Eem.rap 12. mahanje. lig Prcslepiti. drlavna slulba v starem Rimu Maraa I meela uaraai-uara-ro adj mcglcn. !Ce: UmaKnll Se . 3. tlg varau. uamocYra co 2/.zvedav /bt6oB€H. pozibavati se. f oslovstvo.i 2.v6oBErua liubica.nagrobnl sDomemK .rod' nlca rbv6oMoDaliubosumnost I llUO lU Se . Irg ukrasti. 2.ljlbiti. tudi Maiocnur. pretentati ruamero!!6u z magnetofon Ma e n afiat modo.bv6rrre^ka t liubiteliica . niharje. ure kati Maiecm.r'!6olropcrso f.sy6e3eH.ap[rrgrm m.ln meglica ManulrlEre n dem od Msrntl gostamegla irar oca pl zameguti. zveoav . kembelj. glavna cesta MarlrcrpdT ?n 1.rv6rana7i liublien rZ sumen . udariti. magistrat. pritazno /bt6€Hocr I lj ubeznivost.e l.mahati. mlada mezgica. . impf zameglie\atl 8c :uarar*a f dem od uor. mahati. poljubljati.qn Maf. odstraniti.ty6nre. --uri m gl. vaiencyaa pf.bt6rqruIa f bot . mestna uDrava: l. pritazDost .t-y6rMeq.ot peterSilj ttt uarzJ4 . klatiti se -ce: MarBrat6e 1. 4. uafenca. toldi. pG ubogliivo slu5no. /bv66rKa t liublienka n liubosumnost. mesrna hiSa: 3.n ljubdek.r!6oD t ljubezen . f zamab. imPl zadarati.bi6r tra"l .z uii*brir gledati DI MaBra intpl. 1bt6oswKa f zapeljivka. 'urtl Maaar*eMaaa!fta n..un+rafnja I darornija 13. 3. --pna cdj ljubo.tijolica . zvedavost . -3Ha adi l:sbezni\. bingljati (z nogamrr.'d. tr.b!6oMrc:r!y!a inTpt biti ra.&y6oBHIFTAD MarlroHEqap n1 aarovnik. zaDetllvec ri-ooirmia.. prodajalna. MAiECHrIK gl.ty6oallrc. z. nrar aDocaMar^naoct t moglonost Max rl ce.di vrarawfg. skladilde. tb uM Maalo r?4/t2 mestna detrt ua2a.r'y6ornu. aaafocruqa uafucrocra .b!6e3en t94 lbY6!!a ce 195 Mafecrm( .. uo adv ljubeznivo.Erm adl ljubezenski .'-Miur li ublienec .r'!6oMopHocF.O a: . lig varante ruai'g.pokimati.b .bloot oen.tlSomrcrro l. n radovednost. lju. ljubileljstvo tl6oirrrrocr.{e n. liuba t . MarfcreD tn masister varucrp-d^a I m. nordav. . 2.dein ljubljendek jby6lfre fl ljubitelj .riooruroiren.liubosumie *itrwt/. .. mlad mezEg v€fa3ha m l. babji elieeor. gl. janje.tenskir.gistrala. zamahniti.marrzolej. udarec MaBo^6J n . mahniti. zmeden lig nejasen. ma. neumen pf waF. Drllazen . ilustriran aasoDis uarape n zoo! osil Marapeqe n dem osli6ek ManapeEru adi adv oslovskikot osel iraraprqa I oslica Maxaprunle n qvgm velik osel MamprrlrB aK.. oslarija MaxAoHoc .rcrrb .

npa$ -rK Ha Tpystemne Aor . vrsta gibanice: MajqucrBo n materinstvo 2. rev mojstrsko delo. zdelan Sdanski. priYlaten MaMilMaMYsam. oy^I(4. uaaEr(. 3. krokamadkast. zdelaSaanstvo.. a+soH. lda$!€.omoziti (se) vati. I mast nav pl Ma3MaKA muKa. MalotroceAMq {$+Ma otr('ceADobalin w1a m. ql rrpaaT MaJTa[ co 6aI|I'IIa priliznjelec-prilizlafi nordujejo se iz 'lero nJen{a nJega uagroo n mazilo. . malta vec. omoren po spanju MarourafaEqro 4 malomeMaMyp aK rz madek. mama.wr m lam {aljiuaJrauwrJa. -JHs odi malostev en Ma^o6pojnoq t maloStevilnosr Ma rperfpa imPf maltretirati. ukvar.uaMlles. falot. sr.uua f -polenta. impf pomoMa3'Jn4a t priliznjenka.pFa-lraMllr^rD dat po. . f mali posestnik MaFFaptrJa. t omet. biti. napaka. opidnik.Im m malc MAM(a t Vaba MS^r|xopn. mamin rrar@€ t malina (jagoda) rodna mani5ina MaMa. posmehljivec. deiarek.m-li moz. goljufamemoen. norce bntr s kom gl. 2. model.MajcropaaK-MajcropcrBo r? aen.i!6f 1. opidja sar.dg'acrtrp samostan. mojstrn''a2xog mo'ev adi sKo (lelau Masm o z zapah M JTa\ m zasmeh. -xtr I malopridmala posestnica nost. t lai. adj goljufiv. gl.porcglji vec uatwr impt eladiti. .rnna. Majuirn(a I opidka. ukvarjati se oplcjI samec ltraeEe & zdrievanje. uaJnarcru adj materinski las(alt se Komu MA3Etrr(m l.J. moiat moJstrstvo MaxecrBeHocrI moskost MaJsropBnKa fl? mojster skaza Maruf (ce) pf.!|arOA€rqgo L tt re mladoletnost r{afi\d tt malopridnez.uaw'yrte n dem od Maur!'n boumje-sLaboumnost pobalindek MA.IIpBE Maj praznik MaKdra f maketa. neznaren nje. qera. MA:k./rrflepK. MaJMls_ zool opica. MatK Majop m major n moiidek.. mamljenje. rvraNltluc rrpaBa manlslnKrr ske Dravice MargErcrBo z manjsina. likati: fie ureJarl. tminditi MaairdcKrr adj rDanjsins*i.tKsa Adi Depouaueie a slepljenje.lv malo. zlata Maree-. . croveK..I ostroga KA -. Ma eqoK.uKe-MarKAe dem od.ljiv. Ma3Ha nje.Maka pf. peronospora. izvabljanje MaaoDarKr|(rcr t nepomembMa]|.IIIHKA MS/rxrop! 197 Mar|Aaprfu|a Mae ce impl muditi se. strupemozen.ptua I bot mandarina MA^rep[ca. nezDatnost piti koga. majica MaKap6Er m pl makaroni. ma2a MaJranrf ce impf tam . majcen M. n. maD. larniv. I I I I I I I I I I I I I I . dlove&k llrdcrop n mojster Marr(er6eMa)KaqKa f mo'i. filistrstvo nost po krokanju MaAOIMOT€g. muoenJe nuoomusen JanJe. mati. prav nid l rrr |laiMa. uana ce impl manjsati tila tse) uaJKa I 1.rta^eF mati. lulaK mlc:l M. stara Zetra(spoitliit'o) AaEadi majdken. mojster. tnrd. f sla.malce Ma^o6poer. oo)K!?uKa ua. izvabljati Ma^orpMcKtr adi malomesten Ma$ a. lrg priliznjenec.dt itnpf lagati komu. falotarija. rrajr I| adi materin lJuoKolau. 4''. filistrski nJu. .trI 4di materin. mamiti.filister Ma orpafanKa I malomesdan Ma or?afagEtl. soprog.Arepn malta. feveD rur rosa. vaeno adv gladko detudi Ma[{ra f maja. petolizec Max. teMaJ n maj. c€prav. spretnost Mar{ecrDcnadf pogumen.posneMa3qJa. 2. uaIJTIOHAAHO MA]IIIIIHCTBO NA.odloten.MqJMlEecr-adi L opitast 2. men pobalinski Ma/roilureMaaolur|ogr fl. {Ka{tatelrxaa.ManoaerEnqKa f ski novdid: ueMaMHE MaHr adoletnica rap nimam niti prebite paMaAOAerEOCr.MaJcropsja. uErlrapKa .Mae ce 196 MA.ft b-ot mak. l'? Zevati se. li. MaAorpalascKrr adj rJralome. diti-pomakati.rKv uaaxfqi<aadv majdkeno. slenost. -3Haadl gladek.(kruh v*jed) zunKa v Kap aqttonl vsaj.rsa 4di mladole beskamana ten M.Ma. zadr. izmisliotina MEAOBA.|(eH.su I 3i5ka. impf mo'iti MaJcroptrc!tsa inrpt mojstro(se). -qs m mladolet lrasacTnp e prrsmoJen Je nik MaEmp fi drrt nekdanji turMa o erErnta. 3a Ma xV molodane. 3a Ha m MaaolerEur. norievaMa3eH.. skoraj. neMaaoaereE.A Adi tepre!na. novall se. omet MaBAaao zapah n pt.Jrr.prvr maj osnutek MqJaI kvas Ma adl majhen Majacoa n? hemoroidi. manlif lrcrlco(puSka) Mraxv /. -tar I mojsttovina. pobalinstvo MaaollrreB. napor I HrrHl-r masaobe MaKEe.. krnalu.uaaaep[clra (drevo in sadet) iftpt omet6tiometavati meSdan. komzni zea\cl uaiex{anreruua m.uauqlucru 4dj malopriden. lepsatr..rma 4di slabou.

zapravliati I vola5ka' dutarica ^raraDi{a kalivec miru. {rt I kuta (meniSka). madkica MaJq&. 3.. opravljati delo MaHdp t'l manira. . tuTo Maprrrlul krj pomaga. grmada MacnDeH. mezga MapT m marec n/. MapK$n nr natega vaprs adj marljiv. -qr! l?1 gosda.Ltd&'dJa adj indecl gl. ro lla. mortrrrtik i i NnDrrr)rrdrriu/ 1.iin lv l)liv o I |r Mifpr{rc'r . gost l'acirya i?npf masirati. senilen -iratura.3MoT r?'r marksizem MapKlq. izrazit. llg lainivec Marerx-Marer{ . podstrelno stanovaDle Monrrrja. prikriti (se) Mac^aat-Mac opravek..wlKrr4tl j mudeniski MaqeuiKn4di madji . maslo '. madkon MatreMaqemle fl ilem od MaKa madica. 2. denatna enota MapK{$reH. tlP varati uarmra 7 L matica (tcbcla): 2. gl. gradivo.' MaClrOCyBa impf pf. -.MAIIAAT t9l1 Macurrc rrrr. kal. 2. surovo maslo.jevid [rpaMa I Zenska naglavna nr| : gl.rrfuati . lig ljudstvo. -THa odi moten. praslca MaryDn ce irn?f lam Posta' iati otrolii. zrelostni uirfpa f izpit nraftea I madeha Ilajna im.e /.aptrlrpa pl in impf markirati. mast Mac[rAeH. ravnati. pomemben !.\1.l dem L D. gmc ta. sklop.postati mnoZiden Macr f maslo. umucen MaqeHr'K. ster. ravnatl Ma rja I manija. varati lig MacHonrja. miza. z oljkami zasajen [€c^o 1. zeml. talar.sprelllOSI. klopotec (jajce) Maroprnla I svrnla. ugnetati Maclrre-MacllrKa n. sutana uurrair. znamka. zaznamovati. matica (pri v. iz.ap'trrrn 1. 2. meglcn. maikarada MacKaperbe z far. znak tovarniske izdelave./ marclnteen Mrar'dimpf kaliti. killen MaroK. -L.'.ixE\a'm maldat. pomastiti. mtterija. I gosca. ^di tezak.I MacKapa ozmerial sa .Ma'.?1plansar lraueaprtpa impf mane. . koratnica Maptrraa r?2marsal Maca 11.jaku) 3. delo kupdija. vlada pod l(|. prebiralec M$[a f mapa za papir. m plaid Murryd.leH. pomankljivostmi Motr rrBocr f defektnost r. obrr ]|lac$a MaqetltKlI :I. 2.i lainivcc. blago .irKa I masaza Macvb m geogr gorski masiv. marl.umazati (se).zvijaia . zapisovati Map(crfi3aM. lig lretazlimlji \' rvarepflJa I 1.. snov. spletllraraq r??' kar. motiti.r [dlrt zna je. 2. MaHAOC!Ta( ce ) n Mrpraprftq margarina (rastllnskatoliaa) urpraprrrKa I marjetica prfsa-uaprEnia f.kot hudita ie Macrap:iia -f karneval. irlrpl lam sramotiti (se) Macxr4ra(ce) pI 'rn ifipl mt skirati (se). .Ia tintelr. maslen ^d. ctelaven MapMa aA-MapMeaA m marmelada. uB MoHcdpAa I mansarda.fi (se).]rsa ddf manualen. lig prevarati-pomasaevati. mula. maSdoba.Au m fam moj^fapr|Oerqlija. -Brra iz celega. -!rEa 44. vojaSko kG rakanje.rrr 2l rnalginalije. MaHAOCa(Ce). Ilovck. osredniedrustv() MarKaq . planlal. -rllt-Maqop m zool madek. strast. kaj koI ist i nrapfiOcr^aK. krinka mczgal. ujedljivec. MaTeprrua I malermca Marep[qeH.ln troserrje nacrpa$l ce itnpl trositi.s4 I nav pI mast.frfl adi muaen.$paMqe r rutica. llrrac. z napakami.2.i Mac^nfla-Mac^irHKa bot olika f adj oljien.. muloloMacKap dec MacKapa r? fam ncsramnei. slcprr nlrar'ilB adi malo molcn. -\i m fam spte|D. focc11 M|!|ruaI jed rfffuda.l1paBrl MaT . lig spretnjakar MapKa I 1. usedlina MareH.. sKa KOCa MasApaFda. n MapruMn IIIAME'IE " r)D (. ga ne jemlje resno nraclap rr oljar MacLeH olinat. masa.omotilipbmak.aca'''tre}I barve Mac nHecr adi olivne barve. olivne 'I'.datek t1 arrcrDaiDeH.uli. robdek. t dem 0d Maca mulca r ol xrl l D c rracKa f L zool lDczcg.. mnozica Mac. Mar€ MaqopoK.-r|Il m muaenik Maqellfiqa f mudenica M'ase'/. -rql . 7aprtek. rrOlstrstvo. nle' sati.rnujstrstvo. -rwa adj markanten.ivila visoke hranljivosti pt r''acoBz?'firpa in irnpl posploSiti med mnozicami. lrrtli:r. lncz gica. slrKOI se . olika.antur adj defekten. Porabliati.roca. p(> ^dj packan s drnilom MacrnNnrqa I drnilnik Macrrno /rr dmilo Macrlrao rr'r l4rr stroSck. InaMuJa [. 2.rati. sramotenje ilacKapd (ce. priden. olje. marioneta. rruprrrrr rrxrr-rrrrica / rlrirprnrcxrr l/(li pomorski. podstreSje. -r[f m fom izbirtIct. tezaK. lepo vedenje M:uuribecr(rpa pf in lmpl man| lestuall v. besnost Marrtdy^rtra impl mafip. gl. 2. nejasen.ro npaBl MacAaaT Hero nrhce se ne zmenl aDar fi f4n1 zanj.ur m. Pool)hsli lo MalrAoariqaI mandolina (glas bilo) pl. inJpJ flm prevarati (sL ) varall [se) MaHAIraI plansarija. drgniti. kal.

uzrvasko Kalen MecreEqe n defi od.inpl spreminj ati. t mecltt se krtmar. Doliana. i md mazati. 3. meias Mei\ praep med. skupna obedo valmca ueror I spremeniti Meulrra ?dj spremenl:i\t grum si < l onl | l v . vzaJemnost Meryqrpar r?. zabekc MearcKrr 4di a/ft krdmarski.n l..rztu MepRac€ impl kazati se MepLtrB adi merljiv MepMep marmor rr1 uepuepen./l€ra impl meketati. fdm adr ljubiteljsKo.aimpl gledati. -rgt r?l trDrn Mawrqa I tlpinka uaru|uqKll adi trpinski MalrlrorrtJa. skladba MeM a I vlaga. zamenJava uenreue z primoi Mer(ra. spo mlnl imlf mrmrati. tati (jagnje) gostilniSki MeuJ'. slab.2.risrizek lu.e:. vzajemen rreiyce68ocr I medseboinost.qu m meinik. kc si. meso. objekt od jac) tr *rca'd' f ath krdma. Dotrtost Me e impt lliteti.d. prostor. MeMopdqAF mmemorandurn.ro<o. 2.pna adj marmoren._blag.uue.gl. prosrorcek Mecr8 irapf namesdati. napev. MeaIIIrJa.ryAIrrKaBeH. {rra mddovden(cvet)' mazi- gdi meh.. fant [autrocr-MarE(oruJa I mouetu I meja Men|u|(.. -cEa adi kraieve^. -Atta adi medr\arooen MefylreK m Eedredje Meilceoert -6Ea adi medsebojen. sa caMoTo lrecTo na kraju sa" mem l'ecro ptaep tamesto Mera ft m€tal. mera.. 4di medovnat.pa+.qr. DG lje. sc rodrtr Me. rahel. spomenica MeHa l_ spr€memba (lune). gostilnitar. zame nJava. lokomo tiva. m arh trs. porelenJe. krizanec xeHal./urrqa-p m rnlinar v mlinu na vo{lo Me^oArrja. p.eerz impl pigrdovati sKost Ire'( adi 1.tolrtgodmjati dati.r menjalec '|| tueqlraqKa f menjava. pteglavrca Masopoa4di madkov Maulrr m oslajena sadna mez_ ga.Kyrtr MeKlttrxo. 2. urejati. Maerea I madeha.pfpokazati se.n€-MaqrIIe xa m. . mannornat MepHe ce-. .inpt postajati mehek. Ma(ea Dalatalen ue pton me (kratka oblika !.ra. {rBux rfi meh- Mc^c3qbc rr dcgeneracija ce ifipl deqenenratj. I srojnost Mepuaszr koralda Mececa 4di mesnat.''. MecTo Tajleg kraj.rurja. zamenljivolt. zatohel MeModjru m pl memoari. premescatr Mecm a prostor. stroi. mehek. gostilna Merse pl zameketati. mletev l! MeaHnR. prrstoJen ruepo. mestece. MepoAab€E. muditi. medkati. zdravilni siruD MaI|Ia I klesde za ieriavico r|aEtr{ra I l. 2. kovina MeraErJa. globok pnKion Mepaq-!@pas(a |fl. -4!! n mlinski kamen uearuua I rnlin Me.uJa I melanholija. (uzen. brun''. kotiii (mafka).d. vmesno nadstropJe Meflroa 4dr medtem vese z prigrizek ue3e^ak.rer6e mletje. uaEKYAaE a I moiada neZen. slaooten. ^fe^crrr. I mui:r telj'mutiteljica $at'Ka . nezen MexyutaBKa-M-eKgrAaDKa. beketa.gran spregatr Menllla.m fam .qaBuocr odloiilnost.pl:a. somnambulizem Mece(mra-Meceg t r luna. kraj.m I cloboko obredno priklanjanje. 8". .MeKocr-MeKora-MeKor[Ja !r4 I Krcmanca mehkost.lestvr ft Mep(at l.Mear{. Eram sklonljivost Me'ryBa. -nu.n mesednik Mecerrapcrtso a mesednost.uzlvac Mcpat(AEcrf. a.e€ . menJavau. KIJ:Znez '|eB meh Melyjra&MexyE^aD Mef. prizadevati -6e:2. -wr f teiava..r'rKo. lo- I T I I I I I I I . zdravilo vea{ B.rHa ddi odlodilen. sprememba Melta I. tminditi: 2. vmes. trg sreprtrEoga MaloKaq mazaa.er. lig dlovdk avtomat MalRn 4di-adr moSki-mosko v.tr4€ . lrr(I! n mo5ki. sec MecEinrpl mesiti nnecmttr m DredDust uecuocr I kiaj. trohnoba.'boj MeaoDlll|a t meoca MeAOrtOCeH. mCsen Meceqap. mehloba Me6e^m pohistvo Me./leM-MeEA€H m arh lo. otozoost. -B'J. pokrajina "I Meco m 1. za dir.i vlazen. pasmK e. pri. merilo.r'B a. strast Mep.MeKYulra I me (uznrca ue.utr u p. gtam 3.200 ri'at{r impf l.gocr t spremenliivost. mel.n. mera. f merilecmeruKa Mepaqq adi merilen MepAnDeH stopoice. zatohlost M.a medmesten adi Me. 4. priti preo ocr (za nlp) . lig lalnivec nr ualrllln(. trohne ben.or I meiodiia. trebuh Zelodec 2. mehki del sadja irl zelenjaye uesl. muditi se.ue iV Hac raxaHo med nami reaeno Mei!tspeMen meddobje MeryTpaAcr.i medorzaven Meil1(ar fi vmesno nadstrop- e/lctctto 241 MetaHuJo JE MeflsapoAeH. m lam ljlubiDlletl cesa.uzrv. ukreD llleplt.eH. opazovati.ar. uu se uartrtlrllrxre fl mudilisde Ma. ledina. {. ZveEiti Meae3 m polutan.tr. menza. b-oji5-te.

urlla a41 . bozatvlnius. unlcevau MI{ Crep. stolP Pri dzamiji MrrHarror.lKa t I t t t I I I I I MerasuclBa irn Pl globoko. Mevnaa ddi mehumat pI in impl meha' ueiausripa nizirati Merla-Meua{a f medvedek Meq rfl mec Meqe-MetreEle n deu 'Jiedle' dek adj medvedji naeveruxa Meqr6-M€. 'ce: prevradati se Mer^a t metla Mer^aFMerlapKa m.rl. -![tl-MXAO CllX\U ljubdek.trfHoBeH trenuten 4df nii/e ifipl lurni.. blazina Mr taeplraR.Keeqr(n 203 adv mciti llrrlaocpAl|e-Mll MttPa3il.mirira' tr. -Atllr d. sloga. -^Ira adi mil. f MaHlBa xrtre I nren94 .-rara adj prctekli. (svojilno).g rri li Meuaq .' razmetavati. bala MUDasrUr(a I Arh nevesta z d'oto. trebuhar. Dolagatl razstrellvo. f milosten.itc r. drag Mrr ti. M{Erytsaql?1 pesec. uPor.[o. mir.??.rr:rrcacr.?.. lx)icvirli sc z ntcecm ucr a irrp/ mc{ali. -3Moa ft militarlzem MIraaquJa I milica [d.vredi. 4Bgtt llt trebuhad. pokoj Mr4ra3 m dota. .rrrrr arlf rDcdvedji. treniti.in_ ski. uDomik. ^tE]a mezikati Mnrqe pl migniti. tren (odesa) inpf migati. medvedka-medvedar Itoxeeqxx Mc. ljubezniv twr o.-rHa adi minljiv. zapletati.UpKa impf rnezali MrBep[Ja I mizerija. distiti. nered MeTer(eH.vati a41 l\ezr Mur(aD-MntrallItaaB kav MrrxAltrKa"ME*rrarapa I sle pa mis (otroska igra) v.anMurraroroAElleH. 3. Pomeiikniti lr. pometad MeraqKa I snaZilka Mere impf Pometati. razkoije MI|.sanjarmt-rr:r/ :.m od MeB trebuStck. smukati se.t spletkarski lteFexHrrr(. MeIUTaqAU. ljubek.. rarr<o ua moj ote. bogala deditna .M6II ft milijon MIl mapri3aM. Prestblnica. mrmoloocr. minuli Mrdaro rxPreteklost _. lig oprav_ liivcc . poloiiti. s p lc t k u r mciue n 2.e l? dobrikanje. pomlvalka Mm m mig. motati se. splavlu rrero.Dozanle impi tjubkovati. trenutek. ski M{uAep m slamnjaia. -urn adj miloglasen MUAO3eH. f metoda. rt'r pegereKeimr Je.I I I I MeraHucyDa 20) mc.. vejavica MelIr r'1 mehur. -aEIl OOmaCln. -r(Ha ad. usmilienie runrocr-I 1.-qa zz divan. meds:urjarija. draga oscba nl.roc-rnqa milosaina. 2. nauk o nadinih dela tn samostanska Metox. po trebuhu MeurIlH tfl meh MetuKo. impl dobrikati se. 3. 2. PasantKa: prenoo Ml8ipm l. IlgnoAdp rz milidnik Mn^ja I (doliinska mera) mirJa Mr|aK]a.f. p:rsant MnulTarrra l_ mimoidola. zal. blag mile -3Ha-MrlAOCeH. hoditi mimo. pomilovati Mraes. blazenost. mitati Mnr a I zaspanka Mlr*. odvrecr. siromaslvo Mlljarrlnff. {rtll Mr| O3rlUB-MnrtOCriI|A adi sten. si l l l l :l c. lcp MUAOCTIrTI(. pn[zovau se vmujCpaa I milijarda MIt]rrIHa I milina. MdnlBa pf. vbG I saime rui. snaiiti MererK m metez. Zurj MrBa rta-MnBKa I cunja. 4. -N|a ^di lep lruaoraaees. -lv m l]emtfrrcz. {Duu m zaspanc r!fi. ljubezen.ejjevati. blazinjak M{He. 4fltlI tfl minister OCpAHOCT A.r(ap t fl medved. nestalen MlMoaerrrocr minljivost./ si||tjarru M C r| ' | l tl c^ .usmiljen. zamotavati. "' prebivalecv kraju.li sahialki )ncrrys:rcc i. pf in impf 1.{-Mnjaq(a . li8 podkoPavatr. mile sdina.'dz(eiftpt mezati. Pomigovati./ mcg:tlcc. t pomivavec-pomivavka (posode) ME ee inpl delati ljub6. M[AoBuAeH. mehurdek.rpxa . dvorJenJe lrdr^|re pl pobotati mil. ce ovonn M nkall.'/.. .lrrK ali zal. I mete6rologija n''eT:K iffipf metati. 4[ zemlia Merporiola f metroPola. glavna driava Me(aBa f sneini metez. sanl avec MII. l(rIl( . krajan MeluvHxa I slroK ur -pron mi (kratka oblika za indirektni objekt). beda.a ti. ce ifipf dobrikati se. rosovileZ. Mcrlt. milost. -cHa adi blagoglasen Mr' O3D!qeH. splctkar Mere. rad imeti MrrMoaeren.r'rr. . f fietlarmetlarka pl MerHe-.. ljubkovaI nte. trebusnik MeuroBrrradi mesan . neI stalnost mnra I mina (vojaSka) tt Mfi'dLape minaret. kvadratni.mil. kubidni) Meraq r?t snazilec. . -qt! m umivalnik !fidaar 4a f umivalnica Mfija.sc klaniati pred sveto Pocloboi suzeirisko se Plaziti Prcd kom MeraD. miniti-minevati MrfitrMvM tr? minimum mw*pi. {Duri-Mellr^o. usmilienie ruu.rp/ mcdevati se.yuwr. skozi. rad jmeti. ljubljc||ccljubica. medidek Merrecr-Merl^ecr 4di trebusat MerlleqKll adr na trebuhu. slast. 2.q in_ruetoAa m. zmeda. -TDH n meter (dol. rzust. lig opravljr Li.po^ortrj. impl ili mimo.

postajati Mnory"aMeE.w m arh dedit) M''cKn adj dised. poslanstvo. -TEaadj ve(kraten MtIOryAeTeH.4rori. 2. povecevau se MHo3ltr|a-ndtof!!trtrra ddr mno_ go MI|osI|I|cKtr adi vedinski iltrosrlsqrao z vedina I I I I I I I I rgqpll|3*. .d moderen.. nadlahtje. -ce: mnoziti se. impf ogrevati do mladnez M aKocr t mladnost l''tatu impf ogTevati do mladpostajati mlanosti. f 1.-Apa adi Doder. sinie.dj pojmoven. purica cdi mladosten ^aAo]rIiK MoAap.poeE. MiIQtrrc. disava. . morebiti.'deimpf moti uEoriBoAerr.raAon[r<ocrI rrladostnost uaa. zamislj. tulj. ga-MoApYrru(aB 44. Iig lam podk'upnina itrtrpa I mitra. ki se priteni na pose. uoe. -Nra adj bogat z uoxeMolr(e6n ad.miroliuben lorpcrl| adi posveten uuppa itzpl mirovati r'trrpyArja.Muc^erbe misljenje. fant umncz r|xcnpKa t zool p]ux^i fiE btt. carina. meljava..Ir. "Er I ometada.JI}r adi ki se lahko zadised. . model.UI| mnosc kotnik. DA Mapa^& n strojnica !0f4rono nr m mitropolit vrmrra I roka.naloqa ti se r adega xncnp rri zool p$aq lig r\e. ki pozira turlemrKu rargryg.qa -ce: MVCeMrrpocaarKocKllre rurJ mu bo lahka zel}rlj^ (izraz hvaleznosti umrlemu) leporDopeE. mlahav.otrrD adi gostobese. kurje okti MEqryxarHriqa I yelnadstrop. modnl(ast Mlrjry6. Mrtcl'tr}xa M aA. mnozica rnraoxg impl mnoiiti. zidarska Zlica rdrrapexe a goljenje (ptic) Mnrapu ce impf gollti se (ptica) Mrrr--Mnro^oruja m. nu rdory6oxneifiory6oErEo rt mnogoboitvo rroAl'l(aB-.pHa a. ten duh. m mah. pamet MqoryBEaqeH. I '}jit-baieslovle Mtlro r 1.Jaa adl m-uogo srevlten lldo.trrcEpxrs Mrfcrpqe n dem od. mleko. misija..iy urpnc n vonj.sinjeti. hoteti MnIrE3eH. M a. sok r./rlrre^cKn adi mislelev: ki vonatr Mrfp[ceH. .uaaAex( I mladina ulaAernK[ adi mladeni5ki tasta Zenska M aA['r rr?mladenid adi purji !. impf zamijavkati-miiavkati M^aA 4di mlad M^aAee impt pomlajevat\i dcc: pomlaievati se.b!6re ra miroljubje tfEpotrouaSaIlx.. dehteC misli.pq pl n impl mo- l{grye I l. smrad.C M!|creprija. pomirjevati r? norplI36aI vonj. mogoCe iiqgrla af.. roj e Bo cenoja vop6a uupy4nja on se povsod vmesava M|rca I mala Mrc4a I l. j slEtlsce socoben wory adt tnlrtogo1. lzoiec. uoi pron M/1a3tz cureK M alrcH.grob. . dehted Lwpviclgiepl poduhati.Moilanlr zt mozaik. I(oten modro se svetiti -cet l.-2. kalup. MoAepeE. neodloten. zm6lnost miSljenla Mrc^oB€ri. _-ql./|aAoallKoct MOJ Mrrpacqf. -3Ea{. -]rlra adi mnogosmJr. qrta adi velpc lfoio^-Mo3o na m. vedleten zeg. I mlekarmrcKanca M ero. gomila. . povoMnpHqrsla f mirnost !0rpo fl sveto olje rd4roraeA n pogled na svet !. tg lepo oen ureJerE stvar unoryro4ruer. uo3oK.rslune. modro MEOryarOAssK. oseba.IB adi diSea.noA MrrruKa pnjel ga le poo roKo MjalrtEe. lrg medel. txa adj dem mlad purandek. zadah Zeleti. Skofovska ka. dela2. 2. . odmi$ stvo ljen ttrgn impl miriti. 'ce: ' aen u. InnenJe Mrrcrur rmpt mrsllrl./raqururle a modvirno zemlii!de. dehted moz. prvi lasje MO'. Jrt|a adj dolgoleten nltrIorylrarEadr mnogokrat Mqoxecrao n mnotina. zelo MoApeeiml. pofigon 'tl barEti. -w t bot koperi zadimba.pra adi pomjrjevalen. neprije.mlev.AnBAaIt porasel s puhom I I I I I I . ailj medel. nall . . Ilen@ ima dar.l n moZEai| m6 -um cdj mno goleten. duhati.MiAlrllr. -!Ha adi reakcijski ( pogon) M^a( adi mladen.rc (paTr. l'g um. impf di{ati. 'cei modro se sve.! vocto 'I!otda. mladen u. modvaren svet M eJ'ta impt mlaskati M eKraIr-MeKapKa fi.flcaa t misel M'Lc^eaa.Ja.rr impf modriti. -ura 4dj miseln gtmlsel MECAa. sinii MoAeA rn l.'ttrI1eA mNlec Mfic.sodba. sKnvnosl MtrcrpEja. nnDcex oulztmu { se I mos f.Io-4x. puh. ploditi se. mozoli: mensKl 2.rUIi fl miroljuben dlovek Malro. Mjay(a pf. moder.q a 4di moZeanski ruca MoJ.w m maa- rmpoc pt maziliti. Adj LMq.rurpacsuja u aaotrtK M. meniti.cHa. Mttpnca ua MleKo nezrel MAIIBo . Zito -r! za mlette ua'trtas. -ru I misterij. duh t1 llnpvc .. MI|C. lrosolreE.4ocr I mladost lrrrorlKpares. MoJa.fl!pWW.-uJan mnenje. m! srca. u aAer( tn mladenid. mitnina. duh.fipo/by6eu. rl l.

n modvirje Mop(oB r. . motoviliti 'ce: potikati se.zuooreu(vooa ) lrq.MoAqe MoEdra t denar. lidnost. pobrtnost. hlapdek mqtil(o.TVKV MG MoMoK od MoMoqe 11 dem THKa vinograd ne . Moqa(ce) Mo^6af Proania .I MoMcrr dcklica MoMdrrr rr moment. modviren n'op'd'@'n m pl zona.'| p(} n'optn! . Mogarre. gl. mladeqe nid. molitve.Eteq. fante. motr. deniSki ceKa MoMrreruTaott fantovstvo.ic. napetjati se. muditi. -osqrt. . {Ha adi bleldav. molcanje.zahteva stre:aieek.rl-yoyopn r'ftpl . zasvetltl-olr.rr l. lam zasmeh. dvanajst mesecev) . trenutel(.MoraErua t namotana preja. Ao3jeTo MoMlrrrre t? ar)gm od ]ldoM.. gl. mota. mladenilka leta MoacKorieH.scati i'opl{ impf utrujati. imqf I mottti Moron {ce) (sa). 3.. moja. . u' Ietih sina: 2. tezko degl. rfi monolog. t! !'ro^3e imqf molsti. varati. MosriirKa I montara.ro^qarl'IB.urin Mopen oBcrBo fl pomorstvo Mo.uien. Moralr rr? motalec vtJol|cast Morar(a I motalka MoIaBr&a f modrina. mlaMoacKor tt? blisk. e Mo^'ur iflPf moliati. 2. 2.a Mo rrrBa f deklina.. opesanost. rezina Morrorounlot monotonija. Monapxrja.r I sed.aBa f zool llrra'vlja MpaBjadtrur. dobrovoljnosti) uorop tz 1. sijaj denistvo.tpiDojaA r?r zoo. groza.veli6astna stavba. motor.rr. obaudoya. MoAcKor impf ble(l^ti -CIl n menih pt.MgpaB adi temno moder. n rtikar (izmotidka. -rgt rz mladenid. Pol odraMo^[ imPf Prositi slo dekle MO. dolgoaasnost (kruha) . svetiti (se) tt MortattrrTBo menistvo -. sij. vzorec vezenrne. r"rora (ce) nja. spadek.t ce itnpJ ntoCili. moji.{. Prosec $o^exi'dg tdi Prosed .MOKpU 206 MOEOTOmJa MOI|CTpYM 207 TrG MpaBoJaA moj. MoHono rlsApa pt in imPI rK) olr MOAiILtroArlI]I le pottlrnje_ norrolizirati nec reZenj..I{B m svrnclrlK molitev. spomenrK \. MopEn p. tenin adY molde Molr(\nn-MolJ(oMa Mouqemre fl deiek voaxa-uoama I blisk mlavlo^cKa imqt bliska se. kurja M. ieze.lffn** ^di ''. molk. motcec_ MoHoa/TreH. . razlog. amPak "impf biii v dekliikih MowB MOAKnl l. mo. MoMlrPoK t?t tzi.Molrfttr adi ProSnJr.xrsctt. l€ gibalnC mot. . . lig briti norce iz koga Morr!tudlfr tn monument. lig izkorintec Saati nor. s_cr| | I. prleli (oez).nr /arz . |IB dd. stra- Mqu:o:. .l mokt cl|. sae. hip dem MOMCTIUC-MOMUqeH4e oe' klctcc. fig iavladevati MoMqe n dedek.. moje. porikanje. dekliMoaKHe Pt umolkniti ska leta 'r vroliK e impf vledi. mraaen.rav' MpaBKa f derr mravljica !.qu. opestroj. enoten I OAqAAIIBI(A-MOAIIEAIBKA €tt MOHOAOT. sestavljanje.interi samo za l.iuqna I deklica. {a f frolarhija bleslea. enc MoMa f dekle. motidica raz groznie. temen. sila MopetraoBe4.donda He caKa MoAJ{TBa. -B4r'MOAqe/rJ|Beu' detne drke imena . L. nravnost.Mo(eII. poflonski Moperr. gl. -!fn rz mravljisde MopHuqaaocr I grozljivost. prvih dvanajst nec.potrtost !{ocr tt most MocrapEra f mostnina rlocro6pal| n mostisde Tffi. motiv. godna. MoMeeun adi fantovski. trpinditi MoqKa...ot korenje MOSlTr]rI|B-MOq!?eH. lulati. fant lati. San.osr'neaiL! zelo polt.t:fl* Mocrpa f vzorec uora impf motati (klobko). Mor(a ce impf gI.-pna ddj Mopnap n momar modvaren. fant. Mopatt fl morala. MotrsoroonlKr Te tlani clruzrne.kHa adf modarr !dak Mo.enJe. -Bqtt ltt Domor. irleri molk! MoMvBar6e deklistvo. spaka adi grozrjiv. dcklidica *oMiwr adi deklidin.l(. va se.Bm n molaecD*. 'r sast. ptelemne zavest Mope /r morje Mottrqe tt dem od MornrG \4opl interi za m.AqI. blested MOBaX. utln. 2. norMoneAn moped cevanJe MoF. sinjina MoruD. {Ha 4di monoli_ nez ten. poscancck dm avgusta (po njih ugiMoqvp n modvirno zcrnljisdc bajo vreme za nasledniih Moslllrure-MoqlTrJaK. Mo]rC ltsa zabliskati se. J.MoMqaK. sa_ moldednica mogovor roj .u(o.t scc. ljanje.-pHa adi utrujen. moriri. mravljin- . motocrkel nezClrav Mo( I mod. dekletov uounrtcxN adi dekli5ki _dekliStvo MoMnlrcrBofl fiOLJ M ZOOI MOACII. postavvrteti.lTtlpt MoHarcrsa f nuna o^cHe. sljuda. mravljinci MOHCTIII1i| monslrum. lig motovjljenje. .uouaun<rr adj menilki skati se. strasnost MopHocrl -utrujenost. scanKa MOpe! Mo. zamlsel. bankovec ded za' MOIrOrpaM m monogtar! MOAqaA.

duser. mrestt se.j mfazen. telo.71 toraa' MlrSf. ugodno.obskurant ti se (ovca) 4di 1. zarjoveti-mukati. seLljano Ntrrtnro arh m meso z zelenJavo. temen (lTeme) dostopen.eto. renooa MpqKa o rl izmikanje MpqHe-Mpqto.Pq !r. uoar<66ecie. Mrrpa t svit. nemlt !'. MlrrtroJaAer|. nagota. mrzel. rrlKxysa pf. -1tqir-r4ta3Y ttl. fig.a lesno propadel ebvek muSica uluacmr cdv drh Primerno. pan . hladen xB{tcT I le_ .rasadi slinav. ugaw ce impl mraditi se' . -cHa 4di neposten. packati. -3Ha Mp3eriuB-MP3. adi moteD. strelivo Mir^rBoer I plesnivost Mlrjlo. mulec (saTarry My uJegov oce (svc mec) jilni pomen) ]Mry^e zool dern od M rape n MU 6-et lf. premakniti MprEarmrga f mrtvalnica se. 'Ce: zmrzouatl rantstvo . impl mrhovinar zamukati. -rF rn zoo. prezelqtrernes.{r|Ta l. tema. onedejati Mpua I mrhovina. MIr3/r.tig sveeaPod l'p3g re iflpl zoDrno nosom Mlrata m mrak. -Ar|a adi mthojeraarrnaj s teln den iIUe e\l interj ldn moltil upuojaAeq. zmrzovanje upazn impl 1.!qn m mdie MproEerrK[ adj mrtvaSki Mp. mrSditi se moder rek okraini nadel. impf MurraE adi irnopolt MrpAap m tam l. jak.drstiti se. Kanle. 2. MiB a I plesen ustrezno.oDn rt led. obsku' zopm.Mpecrl|AEre ] drstisde Mpasapr@a I MIBa I lenost. beda upruaa adj slab. norrupcyaxa I smrkavka. zmrzovati. nese jasen. . upnxe ie gf irnpers stemniti MDaqen 2. izmi. ]i. tenistvo. mraden. ki prvi prinese dobro. nrp*-. lzltllKart se tnptra impf mazati. nazadnjastvo. 2. uPcv. ulB^ocira pf. tig mladic prrlaleljsKrpogovor Myrdnja. objekt od roj. rmpl pomlgnru.r[Bodi len . tarn kramljanje.migniti.ur ad. glasba. premikati uri. lenobnost. drtiti. lzognlrl semrgau. mraz.no in teMyBr|qxa t dem od MYE.MIrseAXBOsr-Mp3 Mlta:rer6e nost. Idptetysa impl lenariti. mrhovina. MIra3qH. mrcina. masten postaiati . te' leden mernez xa MpaSvaeq. za' ldry. veselo novico) My3a I muza. leden. Mpa3. cc im?t mrgoditi se. pl. zaruKrnosl lryAap. zganru se MixaBei adi kartonski wylraer adj indecl lam p<> zoten.*rpsrra I lenivka . .pKo. sibati se *pmi*" J Jc.Mvcanaf jed: r. Mpcerr. cTopu ce neznaten MyKaer 3a roa glej na to. svitanje zzrnemarJenost. oB4 tz mrmlae .pazo!. Mv pron mu (kratka oblika rjoveti. -Apa adi mode\ pa. lenobnost Itvo.r+ri6ornia m. zloben.el'xr -itnpt mesllevau mravlt$ce rupecir-.godba. drtenje. oarlrl se zrma ledenicat ledar. Potemmn MpMOpKaI gOOmJaVKa upaqr Gupa'ma tt. MycSKa .Wre inpf postajatirftmrzek. ce inPl . 3. 2.e.rF .azarTost.zvijaaa MyAlrlra iftzl modrovati MyxAe n nagrada (tistemu. meteu. oH.Ip'l[ Ce rmll mrKau se. -AF m mrhar.rd. ny4peq m modrijan MyApocat moorost MyAlroarEra I modrost. nazadnjak.rzrgravanJe iokati se vtpw r adi prismojen..mrorr. osudek. . +la r'r mradnja. zlovolien. MyKGMyKa. t tema Mprro.izvijanje.11. splesneti-plesneti umazanec.q. . oBrE tn smrKavec MpAEepf .zanemarjenec Mirocepxa t muljak M!?ArpraK. llg su. sovra.MpaDYAln|K 208 rupaBaq@a uFr!6o 26 ulcrxr I MpaBYryllK. 2. tswlt4u _ stajati iDraden.UEeq. goqrnJaYs [pDa-MIrDKa drobtina I uprlaF. n muzej +tr uysrrKaI muzika.DIIU-Mp3AHBKO. l' Zi\ila i' iasen (vreme) ^soke h-ranilie vri:dnosti migati. MvAlra [ofoBopKa Mylnf.rg lcnun.ik v nekdanji tur3kiupravi 14 lIrtsedonskodo98lskl silol'lt mprncc impl ramreti.teman. suh. . MyiaR.fir I l mumija (trutr ltriEa I zoot muha lo).6 impt lIIrcVA m smrkelj se. oBrE fi fam tepec Wp m arh peaal upAoca. truplo. fi fLm vm. lenunanrl sovrariti. f impers biti ledena sveda. smrklja aav Mpcyrxo. nesnag .e' rrDcn irn rf neDostno iesti MprAaEr ce impt uirco. mraden. -u|r|a adj mrzek. lena nuh Adi Dtrzel.ry m zoprae'.upErYEa. ne. Irg gglota. mrziti. lig jokati za indir. bati zopm. smrkav uircvaagu & impl smrkati. boginja pesniStva MY3€J. orglice MVKaBa t Karton t I I I I I I I I I I I I .rren. oDT. pust. . 'stvo. 4.domislek. priporodtjivo Mr!^rE adi plesniv Myr rtsja I municija. mG drcvanje. neprosvetl ienost <tEU[ lenun <rDq{-MD3AO.''qu'MItaB!'IsaK m zamreZe\ati. biti brez tivljcnjo MproE adf mrtcv irproEcrl.er*er zmfzovanJe MDaroo€ctua.7ig sutenjski MlnropE-MtrMorrr impl rrrmra.

inpl 'ratuplBa I. lig nahomotati se z obleko. Ha6o6pyDtn t4. beti. nedaled rra6rter. prenikavost Ha6. L ra(t PlU. Ha6eAyBa pf. -v. vzidana.. nagnesti.n6pry je. bister. nadin.Mja-Mycra(A^J^ adi ifldecl brk^t Mvras m odeia iz kozie volne nri.'prn ce MycKYl-MycKyaaT!?a nt. naznadevati. nabuhniti pl 1. misiaevje.t. zadutiti l)()lf dinemalo boleti adv pogosto.) aa part fta. veliko nabrati. prcglc(l(. I rntsica. nr najvisji mu{x slirrrrrrrski duhovnik v poh rajini Mt4Ku / tivalski gobec. 36p. II.byAeruc. linolei uyuren i r nabadanje. it ll sa6o^ . 2. muskulaturir MYC tdrdrlMyc uMdln(a m. dotoditi. i. narodilo. Diianec ruvqne p/ l. dce: natrpati se. Fa6o6He."uur.omara za posreunme spravrJzrnJe liUclr ce impf gl.raaruja zr.ftpa pl. godrnjati. HH . smrMyqxu irrpl 1. itttttl nabrckniti. iabuhovati rratu6p'n pl napeti se.!xli. oskr'radaav preskrbeti si.rKa.r(r|. -ce: oskrbeti si rra6aBKa I nakup. zagodrnjati. telo). '. da-tivne in genitivne odnose itd.iti se mladosti. tmpl naznacfi\ zaznzunovati.]lt(Ialru musaka iz melancane MycarrAlraf. impl zadreti se-zadirati sc (na koga) Ha6pKa pl 1.jYr. na6etudi -ce: pe. spoditi. ias. Ha6a6H!ts^ pf. dolodati rla6epe. zbrati se (ljudje)Ha6euree oe pl nadivjati se Ha6er(apyBace pl nau. pogostc''. Ha6.rexlta pl. Ha6p. sffatt .a pf poSkropiti (z vodo) da6AyAareAeH.ft praep ta (izraia kraj. -att adi ptcnikav. pf.VAyBairrp/ ()l) r(. vzdevek za brkada Mycrar. vzrok. lI. kvaliteto.8 pt. otedi. rubrhlrit i nnlr(' kati. nate EaaKapl I. naletati se (v igri) -ce: }E. natikati mlrrruvaa 7 neiplja (drevo in sad) MlltrTepnja. preskrbovalec ra6eAr. I musliman-muslimanka Mycraft. -qu-Mycra* m brki. rta6peg\."rt!t*"^. primakniti se blizati se li'. nabuhovrii Ha6o6pE. Dlod): 2. l. pognati. -nJn rr oprrzovrr nJc IIa6.iiv Ha6nnvAarelnocr / opilzovtl. {u . Ila p it i s c MVrulMa rr povosteno Platno. staviti (tipogr). IU. kupec. nabava r|a6ar!?aq m nakupovalec. lig naklatiti se rra6a6apn ce zabuhniti.n 6po. nabrckirli pl. godr' n i3vs: 2. nabrati (sade. nazu-ce: bati se. poskrbeti.a6^v3y ad! blizu.. nastevati ..tt t'l nabrekniti.r m lam zastonJKar Wrtpapl in impl mutirati nasteti. natikan #* i^rl nabadati. prcdirl. impl nabrekniti.a6pol. nagubati (obleko.u" n1 1. impf priblizati se. v kratkem a 6pega.MYCa{AIta 210 Mltrreprda Ha6P'n(a oA MOAItri lraT. Ja. od" jemalec MUilre adt Iafi zastonj r'qoretE.ri dar. nabiti. y!. Ha6epVBa Inrrlr:rlr.. impl gl..a pf.'a6o^yBs malo zaboleti. natrpati. fantovania Ha6^l|. nabuhniti-nabrekati. impl Ha6pqKa. itnpf po krivem obdolzitiobdoDevati ga6eaerKn.izdelovaiec odej iz kozje volne MfraryJa I mutacija nryd)auJo. nahitro. rtaoodrryli rrJ. nate. modno se zaviti v obleke ua6a6qe.vrl I oglcclovali..r[r(!tsa pf .

nqgl_ usnost . sagrqurF. imPf za vedno. napeljati. nagniti HaBaanqa naval. .'EA impf l. vselej prodreti-vstopati.asa{Y'€' pf.vtarpn adt navznoter. napadalen. 2. paziti. pripraviti.a ljubko.{qrr tt Kup sena taw. lraDro(rrltsap[. ve liko izvledi II.HaroaeMlsapt. vstopiti.plada napolniti rl. ogretr se ka) narpEe pf mgristi HarleA!tsa irnpf tadzoro\ati.kaj nevSeenega. frar!ar'g_.HaIIree oe I nageti s€. po vsej Hi. a IoDapa . ne novo (kupiti) hitro roko. aCel l?zlVAll. potrt.ivi. navaliti. zvijati. natrcati. . pregledati w.ad. v tej smeri nasala f 1 naval. neprijetno doziYetje ti v svoj prid. vzkipeti.Avr& obiskati koga.lra ce d naziveti se Drodirati adr vsekakor.HarpaMaau. 3. zgrinjati_se. 2. zaliti (rastline). poiasen.2.f xaDtlx. dopolniti.. HaDp3e. spu'daa'.. HAseAHlraiftd pripogibati. dozoretr: (za zaHarpaAa t l. 'naas. ueoditi.'.et'.. menda.e!K od! vedno. . '{a'ra3'r na leteti lmpt na{oprclu satarerrc adv ljubkovalno. zavtctl r|orpcA! / talitev ||!!pcAtr.p adv zaman.t I I I I I I I I I T I I T t . dotutvKreoer. od tedai rnBapu pf nakuhati traDeEtl zamet HAr€Aepf pripogniti. l|rBltcAlla p/. naKazenosr Har eAeE. naga' iati logouJlvo.artsrn pf DasrDetiti. impt I. Sem.tfipl .J'r pf deti seno v kuPe. impl adv takoj HaEtrac ''Arpr{v'.ponagajati [sapeMe4dr pravoaasno.. naspnat adj daljSal z dolgim nosom taspra pf nameriti.rm adj okoren. HaEErse.aur 2t3 fl 8 A'' E. pl 1.A proep 1. |taIope. -ce: veliko izvledi rarara adv sem. ''. izvzpenlaloc se polniti./'natoliti l. prmesu HaaeEnrnez 1.spotoma se oglasitise uxtuvltl. imPl H Ds.. Da. govoriiati 'f]aapatn {araeAlra{ n nadzornik. 3. osorno. semkaj. zasarcpuEreEaroprwa n.2.-AE a. AeEor vezati-navezovati ce naro^eull oan se Je popoparjen. nakaZe\ uarrtaca pl urediti. omagati (Pri hitenju) r|aa aKa t prevleka (pemice. Pto. prihajati . namlatiti.na"govarJau. [ocBprur -cet mina. pf. ustavliati se Dri kom nairliar adv na videz pl EaEse naviti (uro). lig zadolrravtaau. resnii' no. rrabpeK|rallo ddt uiroropn pl nagovoriti.Haroaelrrr. kier dlovek lahko dc 3.vry. 3a HaB€K rgla''t&. ^agr. pl stopiti na kaj. poveievati. 1. razvejevati se nauZiti se liubezni E6tp6a pf oprtati. 2. -rqr-HaDuKa navadi HaBrIrrar adi navajen naal| a p' zakrilati.strmo pobodje. HaE[Aerl.cac stiti se rraBncoKo dd9 zvilka HaDucrrrra 4dl zares. t'arfiepa pf vriniti. stor. skloniti -ce:tudi: Hase: (ce) DeAHe [aler'ysa. naglasiti. lnpf utoliti-raliti rlarpearl*r adi lalji. brez koristi kot pravijo naD.. BarpartaaYla pf. lig nanesti.ustaviti sePri komobiskovati koga. -c'e: sklanjati se IIaBeed. tparrfBa pf. ratr' KaBIraf. navijati za mostvo v Sportu pf. nagnJen HaBaa€Hocr nagnjenost f |IaBarH . za\Piti na koga. pripoclniti se. nili. Ziti koga z nalogo nasaditi (grablje) EarpAeu adj pokveden. kjer veter dela zametei 2. povabiti goste. impf .a. HaDaMV na to stran. mlahav t''. sklanjati.a impl vreti. nad (prcstor. 2. ustrezati HaDpeMefioca pravodasnost t Haap3Fa pL tmpf na. t strroliti gl. Orazrn. priliznjeno nareolu veJe. prrrecr (solze) pf obesiti se. ustreli. namD taal m. zbirati se.v'.srdito -cel zbosti.navejati. skloniti. deiansko Haajaca-ce pI faffi opeaati.rTGraDpAdUrIa Cdt na ljeno.pf . natre siti s prihom (oii) HAr !t adt naglusen E ralrocr l. za vekomaj. txrt. 2. kvrsku obrniti naropcrt -pBa adj navzgornji. pot aaarac _pf tary prlspeti.di oditen. zotra) rlir.rpl poveaati. tmpl privajati navaditi-navajati.rar. nabosti na vile lla!. podplesti.d^ sluge). povesiti (oai).4y navzgor. HaBnIrn pt napolnru. noDcljati. Kianec qonltetr spetl. ureravno Dravi aas jati. Davkreber. Ha HeKoAKY aaDstep aalv zveter HaBDatu vecKral !{aE. zastonj.. nauarp4n I nakaziti zoren (pouk) saraeaEocr I nazornost (pou. napad t ddv l. Aojpnsel sr s ro!J|. razvelrtr seHararl| qe Zl naljubkovati se. paznik..pf podsiti.fr nagraJatr rurgmon.Ae roKMv HaBpee urediti. globHSDepno verjetnosti lle t'aagt'.nasaAlr 2r2 tlatpaflr r. Jp napad no. v naglici rraDpar tn krat.o adv obnoseno. duvaj r'.are'd adj 1.Al. Dritis(oeenl). navipl pokazati Pra10 (mehanizem). naroAno adv baje.. taspw. rrrrfrc p/ navreti. u&ter. . a toAUB pL impt . prostor. a. 2. podartati HqIp$eHocI t pokvetenost.

. navzdolica. sprejeti v sluZbo pf B.ia pt pre-kridati. dalostiti (se) rt s A adv Lazai: zadai: kor11p. 3. zmagau. imenovati. nalemmsKl EaeMeaaeMa pl.zaautiti \ai\6prr. rEnJosr rlaAr^aca. Preslasitipre' ka) E'asrvd r.I|AAABA l|aAomKMt! daAlra3rrn 2 t5 uasupa$a I T t I I I I prLhitetL. pa6orari saA peqsm6r delo pri slovarju naaapa impl dodajati HaaaleKv 4dr na daled naAapeu-adj nadarjen. dnina HaArnrsap fl dninar HaArtr. lm pl premagati. zunaJ HaAEOpeH_.pl izzvati. ved ljuna4oJ4e I delr). napad qaeM m najem. tasotysa posuti-posipati Ha3oplnr td.j) ||rrobe. vzgojiti. naJemDca rraeMarecKn adi zakupniski. duvai . napuhniti se. [aAlran!tsa ce pl. H AywlBa pl.-pna{aaDopellgtrf snt adt vnanJt. osornost. crsto zaqaJ Ra3aAra3lM-Ha3aAeqa adv riI tensko. nalnne opo. -MIIa adj zakupen. vca koli 2. -qI| ftl nadomernAecrro 4d.rn (ce) pl razialostitl. oznaditi. razzalotdenost Hat(a. nazrediti. zmagati-premaeovatr. na tlch. kupnik. na nactzormK. izstopen nia stavba rraiera cenaAee ce imqf uPati Eaaoauu[rTeHaAolHnra n. skrivaj ne impf pokukati. impf nasotz.ailv obenem. to jesen. zmagovatl xalu. ruJ HaADopeursocT f vnanjost.prekositiprehite vat|. furrr/ zaostatizaosla. impl lam narogati se. 3. impf pognolrtr-gnojrlr aih. razdraiiti rraAlranace. norce briti uaapacue pf prgrasti (udite lja).talrcKr adi dninarski traAErs€H. zu. togotljiv rraAyeBocr I olabnost. narasi?ti ( reql-"9]3:9l"ti. prelisiditi na. ca. preKasarl fia4'lorKe. nadomestek pl malo vzdigniti.ir$lv().uopcxr (visina) Ha Moi( I premoa sa. moi.qrqqa I dnevni zasluiek. spodbosti demu-spodbadati HaA{p$r. . na 'H'ae4n. n. talenuran uaaBe adrt na dvoje. Ea auorKuBa pl. tmpf r(> das. rraATpqAecer . invazija.-rcHa adj ki vliva HaAo^y 4dv navzdol zaupanje.qnaotus. IMPI pristoritl. f navzdolje.ha:ati b ved liudeh). lig zavohati. saAraacvBa pf. nenadoma uae+to . . narastr (o reK.ial i rra:raAHocr nazrdn. poravnati. Dajemnlna Ha€Marea-HaeMatrelKa f za. -qra 4di Pladilen priti (o.DryiHaeMoAalclr ft naiemodaialec naepreripa ce pl nauiiti se tantovanja Ha€ceEddr jeseni.p. . -Arraddi nazadnju$kl. -fura adi moinej Si. sKupaJ Haer(aDrr pl najeziti se.qap(a I dninarica HaArfi. ttt HaAr eA\. zmaqovatl adj nadmorski na. superl: jYHaK IIaA il+raru iunak vseh iunakov. HaABxrUpa pf .Baq koncu paznik.a z. HAAMIIIIIIBA fi. navzdoljni. preseren rraAMcrrocr napuh. m adt prrslojen -t rra^Acrorocr f pristojnost ntrllllLcr adj napubnjen. nalezause rraAlrm-HaA!ruxa pf za\ohati. inpl k fam nagovoriti. vz€ti se uMa BAacT HaA I1erO rma oblast nad niim: 4. zunanll.arfi mah.impf prerasti. vrh' 'raAo]leH.ge pl lam naspati se. v premodi naAMvApn pl premodiiti.anrM nad trideset let. najemnik-zakupni.mera). lig presedikaj rraAlraqr!'Da iftpt preralfatii prekalati lrg presegati. podraZliti. 'dasw videti jasno nasr4rarae z kukanje . KaAoJAvsa ifipl pr. zltI ostalost eM adv v Posoiilo 'dias Ha3AparBrrqa ludi rr^p trtrrtu I zdmvica uasAlraBo adv trdno aah. prevpiti HaAAUnr[.H hf6pyra pf. naenkrat. prerraAqroKMrr y'l nadomestiti. Da tla 'IaseMtn Ha:MS nr nzrziv.as'o6]a nazobati. superl Hajnaja1 najbolj zaoaj. nijvedjilunak.. letosnjo Jesen eH adj talosten. na dva dela HaAEeAece pf nagniti se nad kaj tmpl rraABtre. rakovo pot tra3aAeH. desno stilo. osoren. hkrati.rpa46af nadstavba. I prcScrnost IIAAMIiNC. strmiHaaer( I nada. izenaditi HaAlra3rfl pl nadraziti. (se). inpl n jetinajenatl HaeMeH. naApeflr ce. -ce: domcstiti moii si. o5abcn. HaAoKpaJ adt nazadnje. Dace srsiti se naesAa f vdor. zvest [aAoMecroK. rrasaAnY[n . ponagajati r HaAyepl napihniti B'a{\eH adj oiaben. naza. 2. ime rraifr^"tr pt 1. oto'''atli. upanje na HaAciKeH. up.en HaiiKaaeHocr I oZaloidenost.rmAono^rDr p/ dopolniti. naJemet Haer4oAaBeq. zakup.AHa adi nauzdolew ua-4. zanesljiv.txuBr|Da g. prekaniti. togotljivost llaAyrt'r. naval.r/. !ce: nazobati se pf. oblast rruArituece pl nadihati se ||lrAAc)KcI|. zaostal Ha3aAfle. osabnost. visje-prese -ztasti gau po vrsmr rraAB{rp 44? ven. navzad.nofia3^A liolj zadaj.

natrgati. 2. naleteti. preskr. naroe o w^o'.raa4e aall dal je nam. imol namu. neodlolljiv. menll se nau3Mcutrr€H. spopasu se Eaaelo ad? poleti Ha r p4rl kajne Harr. nalizati se: 2.iz'vabliati va& 'J'. -Tx m Dodkovski kovad r|a eBa. -EEala. sestati se. pro.roueroca I nagnjenost tllll( (rlIl C€. vedinomasd rabi ob kratki obliki).ax pron oama. preskrse. imol HatdA]t'fi. f. nuinost " -4r. preprost. popihati j<i.a_ nasttntatr se 'ra'r^.rur.8KaAlrn. podobno obuvalo Ha aIqDJa.Ea lokniti. nuj6n uanorKEtre/r.zadnJr.rrarapKa t|aaaeE.r(vDa rt. -stitfi nalog.t|ta t nakovalo Bltolor1u adv najved. imDl naEajlfaxpal adv rLa?adnie. na Koncu f. zalet..net''It\a se. naravnati. naizbrati. odrniti tIaxoIgp. irarasti. pf.. napolev l|alqcrperlet| adj nasrsen. Bar ara t/ naleteti.e pgti. naklo! rraxlouer-adj naklonje& nagnlen K cemu taK. . p< klen (grozdie).lox(Ir |rBo n prileiniStvo ra yAHnqaB prismojen adi xa yAnnsaaocr I prismojenost Ha yAlBa ce pl nanoreti se rra fmr tf nalupiti Ea lTeno adr jezno.napla\aU.testr se ''.'raca! itLpf !. napiti se . HaRocaDcruv- vau I prilernik-prilernica Ha. precvsem.rlaa ..i pt obloliti. naskok rtan€t ftt fam prekletstvo sa 6a pf. zl ash EajcerHe adr. pritisiiii.pl.\w pf nameriti. I'Flvra{v&a gf.Im adl kond€n. gl. s're ra ce l. poIem pa vam ||?!rar{g'r c9 pt gladko se pG c. !. tzlniZiii ti& no). Da nao Kom 'faKpal . I I I t I I t I I I I I I I najprej je povedal nam. r'siliti svG -ce: Jo voljo. zadaj. nam (dolqa oblika za indirektni obielt od Hue rni. v stvarnosu N\t pan naj (za superlativ): ttajWaD najlepsi. r-ir(e ce.lryc zacnje. 4. naliri. noxy6.. impl rarocratr-l(odrati ltaxax(e.3aA! adv nazaj. uarqrren. pomeriti Ha/uEroer t razpolozlj ivost zvabiti. prdsoditi.imt w rurKuucJu pn natetelr. kontno adt najPrei. nauaavaa rt irrrf KA)KAI A IIOCAC IAM (z)haniSati.rOEVDa CCtf.lua cdi neosi_ ben. -!rEa adi razpololI rI na.iti. izvabiti-zvabiiati.simpatija AeHoTHajaApe dan je zrasel uaft. Dreved -ce: piri. na_ Jezen uaKogrpeueEocr f nasrgenost. 4. nagniti ienaivc{ii iunak' nagroause 'p/ naJoapn l. 2.Ha aKTvra ce tfimpl nasloniti se-iraslan iiii ' se ua komolce pl xaaarq rz coklam '''aaa'd. naiti. na. naceiati Se. nr. . vzeti v usta pl najesti se.rJe. HajMHory e adu najpozneje. naroditi. lta ee impt. srdito Ha yrE ce pl razjeziti se t. euy!3. impl nasrsiti se.nat6diti '' Ha/reroadt levo sa ef.novati.l podkev. stalisee Haaoxrre etr. Dltl l|al|aq&a mtrAc. giz-Ha oavo se oDlecr HaMartr.rarpq adv \ivzkr. nadenabasatise.rtrl''E'e odv v resnici.iror-pf 1.l. najbolj @'iore.1am pr'ftiSzlti's6 plaep poleg. skupDo I|axvco odr na kratko Haryqyaa tml ral o Sepati Ha^at(ru cre... vsiliti. HajjyDaK r||xp'|rl . na'.otrodji stosrden.nas{ubstr rsxyA|| pl pograjati Haftytr ade skupaj. za EaJEoEeke ade gl. uu impt skloniti se.r\pwr. proti. najesti-se -ce: EaroA.Lie: namazati se z vsemi marami. roou praep k. Eas. -. Har. Eal<tAlryra pl.na. ogrditi. opreti se rr. gnstr-nagnzovati Fanpra i lam nasititi kosa: [ar aAe I'' nametati. narreti se -cer Harr6aT-Ea^6ar[t. 2.rsvct ddr drh na Damet . n"'livati.j nai\en.rmJnpro nai-ad! prej. impf pl ol(rnruoKmrevatr t. nazaonJe. neogibnost. mraaiti se EaipaeE.alK?.Eocr neodloflii_ I vost. itlDt EAXoAorqrpf fom o\aditi. podkvica na cev{u E t^ot.(. na koDcu naJnprm. '(Al saKatrece Pf nakopati se rftlpl nasloruti se. naiiiCiti se.^o[a ce pf lam nafueti pl t. (s)krajlati SAMAiM^ Dt.p/ napukati. mKMrrtrreEadi namrsden.rne ce impl l. .. postati ied.d. totiri. naJezenost HaI(oCTIIeTE Ce. biti obreme njen Earrsr ftt nalet. blizu. Io. npno HAM HII IIa oxxnx. spitati se (o sunJr.. 'rlts adj iane nlcen lnroMe'll|qaocr I izmenidnost l| r.najpozneje. coklar Ha^a. dovoij 'se klat|a$9rgreB adj po krivem ooooEen t|arlro|I ft lagib. ko- *jff"*o koncu./rorrocr t naklonienost..y ce Zl nalopiriti se ruuezltl se naroco ady po5evno. Ea\ow ol. HaRpettrDa n ce uf. /rs imeti teZave.9f 1. rra'(P|tUE6.esau.na oxI|IrIIa ttt. naptavljati.'iaiZinati 3zalivati.nr| n izdelovalec cokel. pL imol zavaliti 'ia. vati. izgarr 44tog. zamrgoden tedi se tlarola. sKraJen kaz. dobiti. .Do na_ ktjudju najti.naloiiti. . obr€6i. osli..l nagnjenje. Da kovati-vedkrat ilkovaii. gladko se potesati sa trauz pt izsmrkati. nasproti naKFErmce. fig Dobrisati jo.rnat. naskoCiti. napu|ltr. napraviti ovitek. nara. prelrlreu -ce: nauaw<a I namazati.

epxio adrt namenoma. premisljeno HaMecFlK. nategnjen. !ce: naprU se qarrKa pf poriniti. (se oborozevati ) uaocrpu pl naLnisiti . DOKflII Se. napitek. ar. i. napoJ Har e pl napiti.rh nakljudje HaMepAa pf f@m pretepsti. namnoiiti se riaMoMFa -ce: I nauziti se lece Dote dekliskih let giawpasz pf trans zaso\raZiti pf zamastiti.namera. /ig nrhprerzeti (o spancu) budrati se Ha''^ek'i adr na ht. unpl spotoma se ustaviti. sitnet uanHarocr t napetost uanacr f skuinjava. siti-ustavljati se . sa|rHe.HaMeUryla Ce pJ. HaoFrIlEa n d. hi> t€. po strani (poeledati) narulprer adl namrlden.. imlf wanlaxe. ploditi. tu pa tam tegovati. zamet. ocuocltr-nameD Iau. zapasti (sneg). . izpladati se. vzvratno tilaril IlaIIe f mama. /r -poYrlnik. p||narQprtr-na{upovatr Skropiti HarraftocrE I prizadeti komu da&\yDKa I zapljunck. mamica pf. muli. scA 'dne. natladiti. umazati ffii\it z mastio nana(op rn lam hudobtei. HaMesr!ts^ pL lmpl postaviti. pritisk rraoA najdeldek H*. HaMfic1ryBapL tmpl 1. 2. poravnati. izpl namignitl-rramigovan HaMrfHYBar6e'1 namigovanjq H tl|l'Ie. uma- . napojiti.traMexiqe 2r8 sao6aarltl ce 2. na hr:btu. c-e pl. nadloga. davek pelerina r€Meraao. navaliti. odlodati IlaMePa f narmen.nauziti se uaola pl nahajati. nahajanje HaoKoay4d? naokoli HaonaKvadr narobe: zadai. . po nekod saMecrteso adv narejeno. naKrepen HaMeprrirK. napuh salepAaunr pl fcnr. HaMeillraa d. pf napoditi. vtakniti Haorrre. nesreda : peti. llenec rraMcartxqa ysiljivka f rraMC[rOCO. maditi. Haltrfira pl otipati qarurp nr naval. . b la t o rrao6^oq[ ce pl naobladiti se uanepra pf Iam \agnesti. ogrnrtr.ri?reribcr I namrleenost. ogla.sa'JaSapyr pf .t namleti HaMe a7 namen naMernt. natrcati. irnpl IIan ncKa pf obrizgotl.najdendek. flanutrm pf.poKnu{grlnjatu 'Ce: vsiliti s-eogrinj se. nanretuyra 1. potuhnjenec naM(ope'rKn adr potulDjeno. ropk)(l.. 2. vriniti. vplestl se. piisiljenost rraMecTl|. veliko pretrpeti pihniti-napenjati se.rrf pasti. nahraniti-poravnavati. HauoraEI| HaMeriHe. -tIJ{ m arh . nalkoditi lidinka HatraKyra pl podtakniti. 'rarla4l{ nanaaran ad. opiu.htu. napasti. ki pride po nakljualu *ill. nadelati se. nategoHanaryla se . kaj hudega.najti saoiar6e r'. irn l. nanos. osabno se postav- rlau uartorary trl onesnaliti. oSabno se nanatrpeti se.. ustrojiti koZo komu HaMelteH. vsiljeati vati se Hanusmrx. zadovoljevati. nllgrHanaAHe . HaMqrE!ts pl. lig olaben nadlernez. urediti. f€ .lig napadno Haopa l. inpt D:astiska. vmcsavati se |raMrrrrre. nategniti-napenjati. rmpl osaoen postatr-detatt se pomembnega HaIIrrBI<a f pijada. grdo. (ce) Haopyr(yHaopyr<a B pf. namrgooen HaM!?Tn ce pl namrgoditi se Eqr. nasaratz adtt vaasih.lll so &a'la3ap''.ati hrbct Hatraias n napadalec rran^rlBace pl nnplov. vsi Ogmltr Se. zmc-ce: hdati se-mehdati se HaMele . lig zasne vati-postavljati. urediti.l obiokan spoditi Han^acKa pl namclatl. na. malopridner. naHan^ycKa ce pf fam nakrcstprtiti ti se. H. impl oboroziti (se). . sDomniti se uawonru p' razm_noriti. izvid (zdravni(ki) HaoAtIcc nahoditi se. opiti sc nanapa I grenka izLuinja lJaJatar adi napet. hostija (v pravoslavnl cerKvl) (ce). nagnati. napisati.gost.ryr rn skulnjavec. -psa adi rrameren. -uI| tt? lamestnlK HaMecgurlaB adl ki se najde tu Da tam HaMeira ddr tu pa tam. HAMetKa t ocesna mrena nanrelrm adj vsiljiv naMerrEocr I vsiljivost na-uerne. . HauarE oe pl namuditi se. urejati. t|rl s nai^ impl napad. namrgooru se f bat PoPIgva meta '''a'{a ct{ adr nazaj. rmpl zmehdati-mehdati. tawtnyoa nanizati-nlzati HaHUS nlz m Hasoc nI naplavina..odpraviti KOga. zamisliti: 2. priSlec.em od.fMsc rr. HaMtrpt! tlaj/Jlpwa pL tmpI pripraviti. poKauatr Komu dG mov.'rrlfiI8a n.rrpl vmelati se. Irg snovall HaMecro 4dr namesto naMer fl 1. napuhadj nJen sarepqeAocr I oiabnost.EaMeKlr!tsa pf.qu z vsiljivec. prisuJeno saMecreHocr I narejelost.19 HaoAn? najdenec. imPl namenltr.aAe'4 -N'a napadalen samrc rz ilanek (v lasniku) -adi rranaA n napad pf 1. namrgodenost uaMycli ce ?l namrsditi se..nakana. HaM|lra. sauacry(. fig napokati se xauepuar-ce: osaben. napeti se. -ce: nategniti se. pretepsti Ranepq{ ce. Haflepqltsa. nasDrg haiati se.f napotoyati se vati se.

omenru. impl l. povpr€ano.xra cdj prejsnji. prlmeren. nageonll HalreAetrocr urejenost f pf 1. utruditi se z delom vreai se na kaj. usotenka lrqpnar|mi. trhI lost dacekaAe 4dv Dovsod I t I I t I I I I I I I I tracKanece zl nagniti. posiliti IlaclmeHocr I nasidenost. r84t€AlIocr f naprednost titi.aqrentaTocTI napetost qde naprcj.rre Hac poklical nas je vse HalaMaIrHpl speljati koga na led. qr fi naselienec Hace Vaa*e n naseljevdnje Eac-errf. zgraditi. ukazati: 2. oosecr. v sldbo. doEarpexeH.napsovatise diti se (bol&ga) n p h bot _granatovec. natroh.sKana||ocr nagnitost.tu d l tr I Hrpyqre^-HapluyBa.apa'e lig dcet lotiti se Cesa -Ag'a dobro razvit. |IrftopKa I brazgotina. napetost. zaltrl(ovati PraryqTaEp n zapusaanje. bfez namo JabolKo. MaKeAoHeuno HapoAltocr Makedonec po narodnosti rrapoAprri adj ljudski [aporreH. nap€nJatr se nost. .ry m breme. tlallpa3llo xom. Baqraflr ce pf navaditi se. spmviti v red. . iz.qf. po srranl !|alry[|{aryrlrn| fr uzbrsteti.lzman Sobiti se. graszws'0 adv rxfavnost. r|apeqHma. rrarqfe pI ozmerjati. raba vedinomas kratko obliko nd).trIra3Ho4dr zaman sapaoorn ce pl nadelati se. lig delati-ce: prese HAt|OrrCK|T napetosten 4di vec pametnega HanopcAHo 4dv vitric.acfi^a.rFHacaeama m. velevati. praska pognati popke |mlopyqa pl po. adi Dapredeni ''.qdj pripraven. poiiti ccz. ki se nosi Da rall[ aonpeAEepl oditi naprej. Cenost Ha.etii EanIreAeE. slutnJa ad! s silo.rf skoditi na noge.aape pf oprtati.a. impf zasrutrtr.-Ana adj prihodnji. nameidati . {r rft naprstnik raanprrlrpt nalobiti. spomniti omeniti. siloma '. napr€dovati. pocez nal4xrcro adr kratko in malo r|anpoflB 4d9 nasprotno ade po prstih (hq ''a\pg. naJezru nc(lno tanopevrn-rmnopxr adv po. r. Eacn 6a I nasilje |raq|lrx I prisiliti. daljiti se.A!& zdi deden H.zavohati-slutiti r|acerytarEe a slutenje. na. nm. spredaj. Ka ur{Ka ovinkov \apfia pt obrobiti (obleko) f. ^rcn[r\M opornnrspomnru" Ilatrpertr|o 4d. sDomir minjati na kaj r|lnolr rr napor. 3. trg rcdaj (dw) ulipeu EA!6wr pf l.o rc ad! popolnorna.CA€A! pt podedovati. Dripravljati.opc ti{meniati. dedovanje racaeAlqrq . skaliri (tiSlno). izrn pa6ora!-dobro sprivit raslek ti{menjati.atne ob-opraviti reoe. . . raniti BarpeApKr? napr€dek Eattpex adr prej Brpacae pt narasti. udoben HaprE e{apfyle n orientalska prpa uapes . p0 vsem runoay 4d? na pol HarycroK. prevamtr.prekrliti poAHooc o6oMTe HoTo aBII- na'pra ce pf Iam naEar"lli se rlac pron nas (dolsa oblita za-dir. 2. ni Br{KHa cr. ljudskost. molu@ m krsi- HapaqeH.ce: nare nazmerjatis€. 'Ce: nasesti. -tE n nagobdnik Hapr|na. . llasIl srecen. u_reiati. -ce: Ha[(xoKt| 4dv na slepo sreao opuscanJe.aTe. gt. n usojenec Halrewqa I rojenice. vzpc tlarr-y-Ka . potegniti koga. povprer.r lec.streai z_zajtrEarrycro 4lt gl. Iotiti se llapa6ila irnpl obrobljati cesaz veselrem rrapa6lra*e n obrobljanje Eatrp€ra dcer uapaB nt Cud. nafava. urezati se sacauo adrt na samem Hacarltn| 1zl namiliti sacDerRaqe pf fam \akresati se. objekt od-me. 2.nadelati se. zanemarJanle f. 'Iape4n urediti. .asa I 1. vzdigniti se BapoAroocao6oAraeteE. usDesen: Baullt€rKHa napaerlor. naobddovati se rrlpyurx pl zmotiti. namvna lauit -iml-napenjati. i xerle narodnoosvobodilno gibanje napoArrocr I l.t|8trO ItO napacfi't rBpacyra Ilac GAI{llt ra!. vdeleR zanemarJ€nost nanparn I larediti.xaryue pl napokniti. drug za onrglm trapeAes.adv po vrsti. -c€: rzporruu. zasi. prcmiSljen rrapyqs pl dati komu kosilo. navzpon.xauFtrreHosr t zapuaaenost. valiti. ifipf FErroL@. narodnost. zrasti._ tracerytsapf .oDjokovatl wapeaym. odEapaunEx. sojenice. nahraniti. ned rmq(opo adr kDalu [acreAetr. pf . naselbina nacelen adi naselien llace ettrle fl prebiyalstvo |laseaertl|x. slediti za Kom HacaeAlenacaeAcrro n dediSdina.opiti se sace 6a I naielie. nagnjapl yllr. naslednica . ama ddi nameren. naslednikdedidna. na rarDe vnapreJ. . nasititl koga. prcJ v. 2.4rra. zdrav (otrok) I|apale€ f !'16. spominjati. qetava: J. ukazovati. Dakmiti: 2. t|aparasqap rn rokavidar ''.razjeziti. na. temperameDt rlapaRBrqat rokavica f. nasi. priprava. veleti. I dediC. g m izrastek. nak6siti -ce: se. dedinja.Ana adi narodnoosvobodilen Ha.

prevesiti se.rAa adi nastopajod. (ht! i-D nlrr.qJDcr f vzporedrost sactrIxrrsBa ad! iez ceslo. uaraMv ''. 2. lig speljati koga na led rlaroK!&r pl uediti. tekma. . zaDoslenost -pl Hamsaplr nalotiti. ttfl pl spt'clbuditi. polaliti se EacMeultsa pt.. sufiks. -ttla k razpolv zel]e uacrpon pf__spraviti koga v Oobro volJo.N$ ad.gnit t it oll.ra pl. lig prek(} sl u-preKasal l trariapB ce pridobiti. predmetna uditeljica. nagniti se pod teio. zasluriti sl z oelom Hatrope ddr gor. uarrfp.SIACOWT. uacMeBHyBa ce 4l.t 4orgnll scm mu n()s. naliti.qrr r?r Predstojnik. poravnau narrlpnl.ur n hudid. gl. odrasti. 'c€: nagniti se HacryBlr. odrastidohitevati. uan4arwa of. !''affrBYga pf.navzdol qa$aa I znanost. vsiliti Harpar lrD adi vsiljiv uarpauannocr f vsiljivost rz. preKoslu. \ zameno HartrIrercqe I gl. dolgo stati HacroJHI|K.Ge yf pf impers spomnln se cesa. prihajajod uacraca. Dorosliiv gacMeur.. . naravnavau uac[oMeue It omeniti. opremiti. naprtiti si.|(lr adi uiiteljski Hacrau rr dogodek wactaae pf 1. naravnatr-usmer_ Jatl. in pl nasmehniti se"smeh' llau se a cniee pf koga v smeh. nastati. dogoditi se Hacragor< /4 nastanek Hacaart. nastopiti. ittlpf . 4. dvigniti se. priti.. navzgor. preseei nanrpe8. natrpeti se. -r'J'ta ad. odraSdati nacrau z prehlad s crt''de. !ise. zasmeh. na\. nasmc5ek n cl. naptav. teK za l(at nacrpoen adl razpolozen sacrpoeq[e. pe cutJe Haclrtreu. Yy lo Ililtnlllr lloc{.apyna . smernrca. irrrp/ vreai dalje. vzporeden naqrcpe. DOrOg HacMeur rlB 44. 5. oskrbnik. posmehurv. dozorevati. upravitelj HacrohTa impl pizade\ati si. tekmovanie.. ||acpqltsa pt. aacracysa pf.ie'ia impf v smeh pripravljati koga.Dq[ m posmenljivec. ' naonNlu narnaatll. tekmovanJe HarDpcBapH pl prehiteti.)l nasrkati se uacDq|. postati.. nadr. neogiben xarancev adi radalosden. . satan rarepa . uialoSden riam)rIr d razialostiti adv gl. vnaprej Hareruaro adu prisiljeno Harenrarocr I prisiljenost HarexHe pl otetiti. preKasatl: tekmc -ce: vati HarrtrpereK tu-ad\.acrpare malo ukriviti. zrncdkrti Harpue. postati tezji... naslcdstvo prislulkc itnpl Hac^iu!tsa vati HacMeas4di nasmejan HacMeB r. HaTpHaapJ. posku!ati Hacrotirane fl prizadevanj e Iracmjqr|E ddj vztrajen. hrabriti racrana f lolski pouk rracraDKaI l. nujen. -rrna adj navzdolnji..i nadnalaven rcTparu pl naleteti. uditelj z visjo strokovno izobrazbo. rrarrpeBapa uarrr[rapoAeH. napotek nacone ady v sanjah ..rtf-naraaKa t2r. smehljaj rracMeBHe ce. -urHa adi vsakdanii (krxl). na stran. lrg trdo priviti KOga Hargr. HacraBHuqa-HacraBHr{qKta ucrt teljica.. -pra adj navzgornJr nayAolen. 'ce: postati ooore volte Hacrpoj6a f razpoloietje. . omenlfl.zdolen uayAoay adr. . v tei smeri. 'ce: nasmeJall se. pladati z glovo. -tltt-l|aT-pafllxuu HacleAriocr f dednost.ce pl dobiti voljo. nadaljevanje [acraB[HK. -ryr nx uditeli. opompripominjati. porogljivec Haco6epe pl zbrati. dozoreti. 2. ohrabriti-spodbuiati.f prisiliti. veda Halnr adr na pamet . dalje.Harypa pf. COqyr'A pt. t napravrna.a. impl i[trcti.rn nastop. potepati EaTaM!'-araraMo adr tam. inpl yr llll-potvatl HatpanHfl K. nanesti HalroDapeHoqr t obremenjenost. prignati narere I otedi Har aK. predmetni uditelj. spomniti. ihtpl prehladiti seprehl4ievati se rlacn I| c€ pl nastati se.1.Z[tct. na rr[cD6a cc . nau|lrllt l -ce: sc adv stran. it tpt HacMeH€. oDominiati naciremcri I posmeh.IaKa naraara ce -p1 dovolj se klatiti.2. natoiiti. opomniti a ctropeA plLep po. cflG peA [actrolreAes. 3. ''. z visjo strokovno izobrazbo I|acraaHr|. grLm ko\anica.(. impl dohiteti. 'ce: nasmihati se HacMeBKa f nasmelek. 2.Hac eal|ogt 222 IxrcrpaAa sacapa$a u3 aarorn 1. napad (bo tezt\\ ) Hacratres. trden facrojq[Docr I rztrajnost racrpa4a pl biti oskodovan. rt usmentr. I vsiljivcc-vsitjivkn llarpar'I pJ stcptati. nabrati I|acol(a t smer. Jal scm ga raarp9lla pJ fattt lig tttrl>lcltcrau se Ha-4aprr. smehljaj./urBeq. nasmehniti se.pripravltl. plitl v ncsredo.i m pl prehitevan. domlstiti se lrareMrurr. pnponrnrtr. nitiomenjati. l. imof preplacati-preplaievdti qarnlreBap m tekma. KVISKU EalTopeu. '''acTpa'''a oo stranl pf nagniti v stran. Eanos ratraw Ftl naplaviti. lig poDoraevati se.

Iotiti se desalIalera. Haurrlla pl. naSkoditi-!kodovati tt rezstevuen pl uSdipniti uamrmre adj nekuhan.. opravliati dolinost naHaYqeII 44' navaJen 6elnika u!!qerf. seDuuMa|lse n nepazurvosr. naiu (kratka nevem oblika za dir.. Ha[rleAlra zt. priiakalnYqr|o Qdr znanstveno ti.di \la'ci'G. skleniti: omenitinameravati.a'4E!. ttg Pre.|rtri6a Ul tarr Dabiti. imPl ne6buseq adi neobrit ue6ioe-u adj irestevileD.presen ani krn. -qx m nezvestnik.lly|8 Pl. inff ''aqpe' nadrniti. I skicirati na5 dlovek. neugoden tesde HqperrcH. qHa adi znanstven |mqac odv takoi Esy.rcoMerp4a serrqFcKa qdi naS.larosrluJe z neubranost.n. nost neirstretljivdst. a.nemarHat|IfeAI|. uclll: navaqln omahliiv. nalen prsatro -nadeakati. iz naSe detelei nateia jezika op$na geomelnJa pt nadimiti.anmncKn llau|lrp ueBEE aglle 8at}f. (za)Selesteti ueirep6a-reoepae l.rsopes. DoCrniti{rno maprisepniti-prisepetavati oszati: obre-kovati.flf ce.neltet. -x. im?f HarnerFe. izvedeti. Harrecroadr pogosto pt f. Pobnznesep6a{eDepue-f. pf stridi z u5esi. saErlrKa pt naskropiti. tipaje nai Hagtda. omenjati naimurnr.t@ namyrw. He6a&roA8pHocr t nehvalet nenozomost. odlorDiti f. bblan. gsnutek. nepripraven adi Heaoln. a dvom. sesau se nasaliti se l'.EelecrurrKa det od t vidtl nasje Hxemi). naurlpKFyDa pt rrereprd. -DHa fam slab (elo.ana-cc: EaEertra c4 I poSaliti se. neresDlcen EaE|fpKse. -pEa adi Skodljiv. naras"siN.f od daled slilati zakaditi se v koga. iflPf lllv. HEBuAe HeBecranevestica Hea njo (dolga oblika za dir. adi nedolt'elr ae slabo mi je Postalo serurocr f nedollnost. namrcoditi narypqo ce pf f.tftas adi nepovabljen. odlomiti staviti. ucenareio z nadelo. kaniti. pomanjkljiv runla. rce: navditi. imt nasrsiti se.orezonzen prihraniti. rraffre. Po uesep6a-sesepae n dvom.arlnne[. . prva a l|ao. lotevaii se Cesa saop^n pf navreai.. lat besen. buriast |tlyqnnK. okrnjen. EaqprEa. dolznostim. . ueoapen aamtp6ei EeBapoca[44. ab gton nas.g skicirati.ag.l{ tral&3aM.ne6. negau veren.HAIIM n4 f. Projekt narmlors I ob3iv pt narisati. vororPrylo Pf. nemaren. obiekt od EenecKa. nevljudnost /r ne6o. postrcati.slaboten EeErfAeE.impf Drireia sklcniti stavo. za clonallzlra Salo pl nadojiti. -rna adi ne. rojak-rojakinja xa4lrreE. privaraevativarHe6Dexffosr nemarnost t devati uarier4 uagtrteryrA Pl. EaruraD[Pf ueooen teosti ta'''ire adv saDEe cPqe na ne6iaro.Earllc@yEa Zt. nametati. neizobiekt od raa oaa) najdljiv.He6eca nebo taytup allv v tirino. nadrtati. -ry n nadelnik I|aqa o n zaeetek Halraacrxo nadelstvo.EIE-||aEXl|ra fl. natladiti. pl fanr nabasati koga s hrano. {Ea adi nallterLi oprsen. nasega ''. disharmoniia KO nedraroua4erien. -cq narnertepupl sLadkati mesiti se-smeSitise na4pa m nadrt.z dvom.sigmr. never:l lkropiti. inpt na. EAUtnHCKnAlr nas. raztresenost. nepooerjen(r(u_ po5kodovan. Dodakati HaY'[rocr I znaDstvenost.princip nost EAqertr I prvi pridelek.a&a*^ ce ?f . HeaPHo Mrr e ooklican slabo mi je. pf nadeti. rla. ne ravnal danes. Hat[TIr6u pl okrtriti. preHe6ape adv kakor da Drostost.D. -:MoT tn nacrzem nau6apa pt 6tipati.{a. HArrnapa opras u uaqve .deBeErrma t neizvedenost v6k). -HeaP.Er I nacija ti E rgror|d^cs. 'xsa adi ne pt rtatnaaKa sklofutati zvest zakonom. . imPf ^di leren zasulliati. pl nautiti. se_ga nadimiti: d. HsilIlra pl. pG diti se zorno orisluiniti Haoyr.jeziti se ne\etHeBeltojat€n. zakaditi. najeziti seneverluK srsiti se. '*jo!'/Na f. pooarvatl rlalIrosa rr3fpa pt in impf nanahera-na rera adv v tali. -^aa a.sa adi . neaPHoMn AoJ. !ce: naZreti se ul namrsditi. na Silo' 15 Mak€doDskGBlo!€otikl slovt)l I I I I I I I I I I I I I I . -r|Ha \di netJgleden.nebeski Hert(tcEocr f Deokusnost. neapuo adj latn slabo.nekazen: neviden HO CTOpr AeH@Ka slaDo sl \e'. rfipJ ^a' (Psa) nezanesliiv Stuvati-Sduvati ustrojiti. _-tlH tn znanstYenik narera "pl dotikati. lllra adi te se'Ducrma i neresnica.un nasrkati nirypn I s sajami umazati. glavarstvo '' HAVCTa 4d' UStnO Earlrr cralra impt biti nadelnayrpo adv zjutraj nik.raroupfuJareu. HaEapn pl skaziti. ski. HeDenrr adi nespreten.asaar s sajami umazati iezika ue6. Drostodusnost He6ecKrrne6ece[.. napolniti. t'. natrcati ca. po 'HaqacH[r(aB adi nestalen.

memben . -AHa Adi 1. ncvcdnost E€najrrrK. 'ileD.HeAoafuEe r? izostanek.. revSiina pl. nekaj. nenabogljen. He3aMOpeH.ls /' He3HaeI6e neznanje. -fp!r tn amec zaupljiv t|erapl<a f drnka [eAoBep^EDocr f nezaupnost t|elapcr(n adi drnski neAoBereH../urosr f nehotnost. neBoopyr<enoqr f neoboroienegrt en qeABocMricaes ddi nedvoumen nost HeBocrr[TaEocr I qgvzgojenost HeAe^aI 1.HEBHIiMAT1EAEII xeAoBo eH -Atr adi r\t' neAoaer\KaH 227 He|i3raSeIt rcrAc-roAe 4d9 tu pa tam.. nekod. slabotnost rae3ar(oH[e. nagel.r6e. ncustrct- treAoAe^Kraxodj neotesan. z njim. [eroaeH. +na adf neodvisen. r neznanec-neznanKa Ite3HaJl|osr f neznanost.. nedoitudirar {eAo4areH. nelos6vA I|B adi nerazburljiv ochckatiodredi [eBo3AprdrrB adi Lezad. -pfia adi ncprcnchen.'.-9 .imljiv He3acerHaradi ncdolltkn lcrl He3aoareH 4dj pro$t. neutrt. negibljiv. -Bva adj negativen. potreba 3a Hero od njega. nedojemljiv rreaolMEqa I dvom. negoden uoog. neodloanost tne{oUq. v rabi s kratko obliko ro): ro rlraoa nero videl sen scm njega. uboZica EeEoAIrIlqaB adl nesreden. susa. -L'.'I adj nedorasel. co HeIo. . [enavoljo. nepoznrmost.f. nesreda. \eHeAOBepAnB serap.eE.Atra adl nepristo pen EeAOIraArtB dAt nevsecen HeAopa36[paEe I latu nespG .oodqae'J a. neustrezen ue3rprDKeH adi ncprcskl lt ljen adj Deznan '. -flra adi nedosegrlrv HeeABartoBddi neeiak ae3a6aBerl.RHa adi \epzaben neeanncen. o HeBOAeH.I rIeroB adi njegov. geBlreMe a nepnmeren cas.'& Adi neZAd. 2. samostojen.jc||. ren. godrnjati . 'F.di nenavaden den.e'I adj nedololan. -uJa r nezahonitost.ua adi l.qeH.rtcn.-pEa 44t neutruden Itesarta rrB adi nevnetljiv. HeroAqoca f neprimemost " IIeBO Jrrltrrsr 44. peteti 2. porrckod ail i nedotaknjen llw 'raflrrtlsr rarlrptt pf in impl negirati. nepretrgan Irera|ro3Har adi Dcscznan. nepoJmutv He3alupeH. ubozec-nesredninjegova dndina. . HeroBnre nesreanik. prou mqlno. pomislek. okoli stcn. nezadovol i stvo volJr t|eB{r. . . nebogljen H6ajartrarocr I Sibkost.Har adi 3ibek. nedorasel HeAoaoB^nBadj nedoumljiv n treAoHoBqe-HeAoEocqe nedonoiendek ueAooAeF. -flIa adi nedomiscln tilet d@etir. nikalen rrcAoDcrnocr f nedomiselnost adr 1. brezzakonje. nerazhojen . -'dra 44.xeAolep6a f nezaupanje 'llesr len Adi nezanpen. nedeljski. blizu .Ira adj neobvezen He3a3AIraDeH nezaceljen adj Heiajar. pomanjkan seAe1rH K.onJlro z neJevorlo. . nesrecen ueto{ysa impl izraiati tejeadv nehot6. . ne. reven .a Adi nemc> god. -rK. neodloilj iv. neuresnidljiv.nepremakljiv. -AHa ddi ncprinrcren. IleAOCrErHe. slaboten. objekt od rojHeBO3MOt(eH.$eBo['ifiqa m. nJem ubog. stiska. raor sam: oA IIeIo. nczodovoljen ias rteDHlManeAeH. surov t'IeAor(aat(arr lam nedoto^di sen. negotovost uessatlaeu. tedenski nepravi trenutek adi neotesan (tudi Ig.Kfla nede ^dj segljiv.r$a adi neHe3rmq{reAes. znaten tlel[tDeoeH.e$e^x.-Nra 4. nezamenljiv . neodrasel vzodoost c. p.razum H€Aopa]!fier adi nezravnan nedorasel.rnr m pomanjkanje. rreAollacuar adi rrezfel HeAocralerr. nezanimiv He3a6eaer€Il 4di neopazen tfe3a6opaleE. slaboten. ze. ato pron od rojou (dolga leobrzdan.a imrzl zmanjkati-manikati H€A(rcTrfr@n. neznan I|e3anoMHsr ddi ncfx). Ire3alaMeTeg 44. rreAoEo^Ctr.e3'Iae'I. nejevoljnost HeAEE'€ri. teden HeBIre. 2. -qI|-He3HaJIn4a Dr.azljiv. -a'a adi nezadosten deaoc. 4r'a adj iegotov..-r.41 rrezmozet\ EeAeaeE. -ulf ttt leqmK nJe oezJa HeAe^o fl hudodelstvo EeBpcreH. nena.a}d HeBp3as adi nevezan lig za dloveka) HeDpHe.U-'net4epribliZno.ueAaAeKy'adr nedaled. nczo seden HeroAeH. nedozorel. nedoloden ne!:rras€!| 4di nesteptan.!Er tt pomanlKljivost. -. nezno' orr. HefoA!tsaEe fl nelevolla.. He3ajaKHAT se3arMen^xB adi nenadomestljiv. -A''a adi rlezadovoljiv 15* He3aAo^r{freleH. nedelja. raztresen. . nesreden. nepremrE.. -E|a Adi nedOStOpen qeAogral1oK. mernost. biezpravnost He3zrRpenHaradi gl. 2. 2. . -Ar|a 44t nepnmeca.elocrx[. -I'''a adi ']eple.. svoboden Ee3aracra 4di neugasen He3aAoEorrreaeH. nehoten HeBOArrnK. napaka seAocramqeH.BHa adl nujen. vzkipljiv oblika za dir. +tm adi 5ibek. s predlogi se t|eBoaa I nadloga.

neustrelljiv. neMoj. no€em) lam "T3S5::fj' adi indect HeKEr adr predvderajlnj im neKoraE ady nekdai.rpen \elaAex adi la(cn sejaAeEe r? slab tek. biti brez rreMarma 1. HeMour fi mraden. ni bilo lne}'a impl ne imeti. nevljuden. f razposajenec. 2. ara. grzrn nepregiben. +aa adj n. vlaten. orezKoncen IleorrxoAerr. n@prsan.pna ddj nesporen HeoqEapen adi neuresniden HeocrsaPrt@ adj neuresnialllv t t I t t I I I I I I teorn part lcz kdo ve (milejsi izraz za dvom).leEsJacEgr 228 part naj lizraia teljol 'deK Eer€AapHocr I nezmoznost. molded. neQdy . HeMerrnxE 44t nespremeruJw.motcau.a3rme^eE. neielcnost. ne biti. -podcenjeva. da si tukai. osa. -AtIa adi neogiben. nepoorren Heorparflqeu. "uFrreMnpwa z?.tllma nekacuer rn tarz nesreta.-rKlra adi nepotreDen. fitm adi nedavni.beda rte!'eetfnpl nemetr. adj nem. nereden: defekten rrenc4pneH.!6es€8.ren adi nepremilljen. l|e rllr namrpoden cloveK Dron oo Tol. poredneZrazposaJer <a. trobno'ier. HeoryllaE 441 . neoprsen.eizkulen. nebodiietreba nekaj motkih. adi n€omejen rreoaaMga 44y Deoavno. ae si vprasal! HeorriarK]rr|8 adi nepreklicen HeoTnoBsKaq nepreklican 4di . poreotuca Helo|pllorlIja f nemirnost sB adj . oH.raa 4di nekaksen: s dlenico cr| kreokeie izrazi ratuoduinost. umazan 'Iew.flell EeMtlesxo.HyxeH. ved ljudi treKolreKTeu. on ntemu (d-olia oblika zit indir-. os.: ce App(n co se(aKoB c{ HepaHE-MaiKo dnrZi se z neliim oolvariencem HeKaIIeradi nepovabljen.<am EexarrcTocx f nekaznovanost EeKa3E|aocrI nekaznivost HeKaroa. tt trohnoba. nespreten. ne marati (1. pl fl neljudje. DOkIlCan |leM! 229 EeolllottrLSII t I I Hen3jacEer adl nepojasnjen. adj nespravljiv. net ma Zenska qeMarllrr|ja-FeMartrrlrHa revf sdina. nemod neuouren. n-evajen . nerazloren. zatohlost. osolTazen uesaAe€rr. neraziskan rrerlcrrnrtrfi adj neizpisan. -B'I a41 \erzogLDen rreMEpsnl. gluho nem.. jekt od ma. vaasih xeroraueu. slabi rluote t|e/r. reveri. nekod.nenapisan [euctrAaaeqadi neizpladan lfef. \ii 2... neizpraSan: 2. ne bi Drisetj4. -urm cdy nekdanji He|(ojnar 4dr gl.er''a impt impers 1. -BHaadi neizogit)cD. preprr. Preru€rJen Heo6opnrB 4di nepoiusen. ona niei (dolga oblika za indir. slara mama rrcEsDnKHar Adi 're/]:avaien rcHasr|cr f pq:. nepravilen nerafc. neko6. Iler(oraEr Ite(oarY 4dr nekoliko HeKo/lt(lrtlxra-EeKo. nujen ad i neobdutlj iv 'rercar ^nB neocrrepxer all neoskrunjen Heocrolr€H. pered. nepoprsan. slabost uenaour I bolezen.-3na adj neljubezniv. adj neizl. slabost. -[It|a 4di nepremoIen. .fia(rcpAeH.ctroiB!tsar| adi Deizrab Iten xeicuparen. nepnJazen EeM 1.EB adj nesprimenrJrv trerr3MneH neumit 4di nerr:|lrqp.i zoprn. mollef F.rc. -Tna adj neobsegrlrv. neoKrnJen He. nebodigatreba. nujen Heor rreri. lakota taelte pron od raa. netzmereb. oovecen ueo6li. -osa adi nepravilen. faztt r|cl|rpa3ar|B-r|erl3pa3|!lr neddi izrazljiv. brczkonden.-JI|a adi nepridakc van neprekosljiv n*avrar adj nenadet.Itoaae!. nJe lpct. neizrekljiv ||el|MauteH.. sovrastvo. neuDravlcen HeonfoEapex adi neobremenJen l'eo. velilianii< i rtclrtocraBen.ne. -t<[a adi neod. nepoprsen HeonpaBAaq adj neopraviden. ob''etnv iekt-od roj. pL seMojre adr nikar! nikarte! (prepoved) neMo( f nemod. zatohd ben. db-. razpruJa izraLa pogojnik: aa i 3nac! AeKa crl rn ryfKa He varuc' 4a 4oj4au ko bi vedel. -AEaneusmiljen Helfarucr. skorajSnji rre{rA^or(eH. raba obenem s kratko obliko My) [eHa I mama. seora cu IIpaIIIa ! kdo ve. Kmalu HeoAaMdenreH. revliina:2. nedopovedliiv neEcKpetr4di hinavski l|euqrtr:rilE adi l. vlaga. ^d.eH..ej(au ne hoteti. nepomlr{rv Her4DAeH-A|la 4di neDreeledcn. neopredelien Her€^e@ 4di neozdraYi iiv He_n3Mes. v imperfektu z veznikom ddl rreM[HoBeH. nesposobnost He_KaAe nekje. -runa adj bolan seMorurrqa f gl.oDvczcn .ubog. m fam !maz nec -Bu'I uer. {Ea cdj nekorekten. 4Ba mrzek. nesklonrlv aot Deurrr. z veznikom Aa zanika Drihodnje dejanje: yrpe s6ua Aa AojAaM Ha pa6ora jutri ne bom prisel na delo:3./ula. v rabi s kratko obliko iI). toiljiv. siroma5en.Lrila adj \eizrre[tp. uboren l|eacKareimr adi neizrekliiv. neige ri peKoBnjej sem rekel \eltttr' adj tdelAe irupf 'rie'i f. pretirano tih.

lezavzetelr Hetrpexa^eH adi neprebolel HelpeoAoanB adi. nlcvreoen HefpoKoncafi rfi(.!e'' neobstajanje. ven. nepnpravltcn rrcnoAeAeHadi nerazdelier\ rrcloAMaqKaH adi tenamazan rrcnoAMfiT^nB adi nepodkupI iiv rrerroAsocanB 4di neznosen rrenoApeAeHadi ngureJen Herror(e]rerr. -AHa. nepreklicen l|etro|Io. zastonjski. stalno. ki ni zaitrkoval xenoro. nezgoda qeuorpe[leH. [etrplcrpacreH. vztrajno {eorcranEocr I \ztrajnost.ave\. temd) HenpoBepe8 adj nePrever. neoDrezen nenpubpax adi neurejen.. Hero AeuaTa rre[apa fo cAYuraar nj9g3 otroci bolj malo Doslusato uemire4 -pria 4dj lih Hemnurar adi nedotaknjen ueno6eAes.J'er ^di HeoqesrurB 4d. bolj malo. negiDen erroArlptaH adi nevezan (knjirrcrrcAmTaeH 44. uenoctrleEr. . nestalen.i neprc zoren (steklo) Hetrpos4pea. neprecemJrv. spotaKlJlv. -3Ha ddi nekoristen. -p'{ adj nePrtG. nepopustljivost. -AEaadj neugoden. -r!gn ^dj naddlove!ki HenocpaM€Halj neosramoEen HenocpeAcrBeu 4di neposr€oen Henocr[rKeH. neseznanjen te'.t0 HeMqllaHrle HetrourreAeH 231 Hepa3raS€H IreorrroBHr( riBocr f neprcklic_ nost EeorcraEeH. okoren. omahljiv EenorerallD ali len. +aa ad.ptKocuoBesocr I nedotakliivost uettpn tn". neotvanJe HenocrojaE 4di nestanoviten.dj netarljiv rrenoDrop xB adi neponovlj iv. nepremagllrv. t malopnonez. sur-ov.geotloDrlKAllBoca 2. neDoikodovan qe. nepravilen HenponvcTrrB Qdi ncprepusten xenpocreren adf ncomikan Henp(rcTefl ddi nc$dpuldcn.odi krividen ueDpe3eM^rB 4d. nepowaten neDonoAeH.re6nrm adj neomajen Henoae3€H.. orapocen neoqei!tsalr adl nepridakovan.qla adi neoporecen. nejasen. -Jna adi nePrebo cu) Eeno3Har adf neznan EerojaAerr adi brez zaitrka.elen nespostovanje.xar adj zaostal v rasti. podasen.a ftt.i sovra'el HenpsK(rcHoBe{ adj nedotakliiv ne. nepremaklj iv. nepouden. ki ni bil pod rplivom HenoDpeAerr adi neranjen. .en HenpoBerpes ddl nePrezracen (prostor) senltoBnAes. nemaren (v ooladenju ) l1efipr!3tlare. nepodjeten uenorrroNr adi nepopoln HenoqIraBllel|erlolrulllaEe fl jen. ooiektiven adi nesprejemxenpu4ataro ljiv aenpr. neoosroJen rre4rEryAeE adi neprisiljen' naraven nenata' etrpr{roAeri. EerpaBAa-Ae4paBAqqa I Kfrvrca HenpaBeAeH. -^ad adi \ezai. nedosegljiv rrenqg. nravno clst EeuocrereH adi neposveden. -@di pflstranskl.Arrer adj nelnpolnjenl nelzpopomten.. {In-Hepaoorlmqa n.. svojeglav laeprdu Aerl adi neprebujen rfepa:lraBeH adj terazholen (tevelj ) . nesljiv. zanemarlen. ki sc ni poslovil HenpocrrrM adi rcodptrslliiv nenyurav m nchadllcc Herlq€nncbovuslih ueltqeHddj ncbcn. malopridnost j HeqponqceH. liiv l|enpellra3lnB a41 lrepfelroen.. -i|(ua 4di nepre_ miden. -N!a ^di ven nepilagonetrpscdocooeH ^di len ne' 1gE. brezuspeSen EetroMareH all neskaljen EetroMpaseH adi neskaljen r|etroErrnErtliD adi neunidljiv.rr adi nePrimeren. neprlosoJen.1eH. ncbtll Hepa6oreHadj ncobdclrur HepaooreH. delomrzncr-del')mrznica Hepaoomcnoco6ea. nezaseoen uetropolreH. pridanid-malopridnica HenpoKoncaKrcT-HerrpoKorlc[Ja I lar?. 'Ieo$e. -II|In adj nehvaleZen Ireqrrljare. zakrnel Her4ro6o€H. vsiljivost Heorcrp{lrr^rrBadi neodvrnljiv neocenjen .KI|a adi nedoseien. nepremostlllv adj nepredelan "iipepaobreu -t[ra adt neusanFetrpecFueH. neproseven HenpbxoncaH adj lam malc pnoen. neosvoJrJrv.roer. -AIIa-Heno6€AAtB adi nepremaglji1' uetroluxal! odi nepovabljen. pfavrcen. neDrimeren HenoroAga t nepnlKa. brezdelen Hepa6orr$K. -ttma adl nezmotlllv netroAaiND 4d j ner ado dar en neloABrDKen. nepnjetnost. neprediren (oklep. neusmiljen. neDredviden r|eorl]rerell adl neposkodovan HetraPa ne Prered. nepoklican Henor^nJas adi nevplivan. vsiliiv Heorciai tB adl nepopustljiv lreolcratr [Bocr I nepopustljivost HeorcralHo adr neprenehoma. nepovrnlj iv. nepredpisan. -rIt-leflpoxonc rillnu. -nsa Ldi \ztfaict). 6na odi nezmoien za delo Hepa36[p nB adi nerazumljiv rrepa36^axer ad i net azr edtea (vino) nepa36pal| adi nespamete& nerz\zumen.r rz sovrainik HenpujarE^cKrl ad. zoren. neuposteva-M adj nepriza"#1"-r"o". -AHa ad. f lensh.o4reA^B a.r. -raa adl ncdch.

grd. neopazen DrlstransKr IrelTBpAeu adi neutrjen. ialc adt neatvomen.@. HeqoEeruTBo-HeqoDevrwa n.a ad. oDttu m tam ma'l'oz. ne nesnaga.Itlaa ddi neutolaZnost rJtv [ecpa3Mep-[€cpasrrepa f ne. xecle4am ady nereduktiven spanJe .rre:T-etuetr. brezCuten EellarKaaatte fl neupostevaad.JHaadi nemiren sepa3Ae eE.HePasmlop]rE HecnoKoeH uccr|opcA^l|t rccnopcA^ro adi neprimerljiv. -N nocDeceu. adi l. neroonost.ue@olleraocr I neujemanje. adi nesonezaveden. neravet:. {ua adl neposten. raskavost rast nepar@uaJKA. razsu)Drk moteD [epactroaox6a I slaba volia. He Vi€ m neHey6^D adi nelep.pna adj neso. nerazumno Jenosl. uecFpaaetFEeclpeAcu adi neporryarJen urejen. {rary-HepansHecMac8ocr I l. rrccnpaleAltrr adl nepraviden.I nerodovitnica. nenacet nesojen.EeH 4di nedovrsen (glanerazlozen got) HeDaMeH.j nezaslisan. neusoien. He.d. clena netolerantDost HCqoBeK.IracraopfiB adi \eraztoPHeqroceE ddi neznosen qecoEecer|. . ne lleqecrr|B|ror adi hudid poJmrjrv He.LE.cHa ad. adi ne.HelqesrBo tu neudelezba. nesporen. <fl urv a.IIeq(pE r[ocr I nezlomljivost enaKomeren HeclaraBe n Eeuiemanie.I pnmeren nepepen adl neprepriCan Hewo^.j rteloc. 233 *H. .ap^w rrecDstprrEocr I neprebavljinespornost.na: 2.-Mna adi 7. neusl alenost rrccr€csocr I nezavestnost. neskladen xecDecHo4dr nezavestno. z. Et pron ndma. slab alovek roa e HeyOaBapa6oTa to HeqoteqeE. breznJe 'JeqyBe.d. -D'ia adj ne. sorazmerJe sodelovanje [ecparMelrsH. zanikrnost. nevesde llecpeAe||.frnadi zavednost. -L'Ia adi nevost obdutliiv. zaostalost ustrezen t|ecr€cT I nezavest. neubra. MaJKo.t neprilagc hanidno.rls I nesnalnoit : Eerlrrer. ne- xeitrorpe6. nenrc.ssa Jrg neuravnovesenost smotm uecpe*.neobsojen l|eqeeeE. Clovek. -^\a adi neodrecoB^aAeB adi neprena$ar\ loCen. nepospravljen EesecHo 4dr nepoiteno Becoar^tD 4di neuEljiv.ost enaKopraven HecMacea. Dern.af nesrela seqeaecooopa3Hoerf nesmoHecracaa adi nedospel. tig \eadi nevljuden.EBocr I neizprosnost.zaostal glasen. tih popr. nam (kratka nepopusrulvost oblika za indir. slab. obiekt od I . Ee4e^ecoo6pa3eH. oditen a. umazanija toleranten Ee: eE!.lsrurv Heqlro p/ora nekaj r|elr/lo^.nepc. 'rec. nedc IrnOSI raset adi nerazcveten Hecrlrr! ra ali nestnren 'Ie'4yTelr HeqeltrIar adi nedotaknjen.oar adi nevezan.4di neurejen.ne. -TEa adi ne- \ezsovo"T"Tlf" adi nelasten. .j l. pron fieron tt srebm ZeDski nakit ocl nef.nevzgoJen HecpeAerrccr I neurejenost..i tezalesten. HecMnclleEadi l. t neprepncevalen nealovetnost.p'da adi ne.Dalf adi gron brez serptre_rrrDocr I Dest'pnost.neizkurazmeren Seno.ineprebavljiv HecoMueHocr I nedvomnost. nekogarsnji (na delu) Herrnqrofl{a. brezsrden Eey6eA^E adi neprepriCljiv. liiv vezan.me Hecoo6pasenocr. HepaMH(rcT f l. nenakleDjenost2.i bfez\e_ nepBElra iftpl biti tvden sten HeItquIrTCAelI. nezaved. skladie. -BJa. nepri''1eY9ru6 uravnotezen Jazen. pl -E''. . nost nesl(laoanre trecDecnaqat nezavest: omo. s*ry.rrec@ABetgE. neJasen xefaeJa-cner cdj nepojasnjen. nehumanost' l|€!6eA rDocr f nepr€priCljilfeslBcmtrre/reH. pl.rrecnoro46a-1nesporazum tica secnoKoes. zemtja) tov. xecrporeu alf neukroden L neenaK Hecxpo'ratls adi qeukrofl iiv HepaMHo 4dr neenakomemo HecKpr&MB adj nezlomlii v uepaMrioMelreH. nesmiseln: nejevolja.flJ. neravni. StG hrapavost. prida[ecMe(asaq ad7 neoviran. neHepalsoupases. lok_varj eDec..adj neizprosen. zanikrn.ryeH. ne. nespreten.. . am. oga. tecy4eu ad.ED 4di nestrpen. -qra adi nedloveru rcpo ski. neroden. ne.uo adi neuporaben IteycereH. oditnost vosl HecoHqa f Deslreanost.t|elqro ddy nevajeno. EecoDpEeH cdi nepopoln omahliivost necoDpEencrxo n nepopolnost nepo'n€. . gG 'leco[Mef vica (iival.ornahljiv uecoBpeMe[ 4di nesodoben Eelrerltrfre Hocr f neodlodnost. IIecBp. neolesanost pridnez. nepremislien rie. qecoo6pa3en. nerrecupeuencdj nepripravljen (log[an HecnpeMtrccr I nepripravlje.-r||a 4di neobduten. -Jaa adi nesliSen. 2. -se.

ubijati. oll*4'.l|ann3arlllja f normalizarrrrMpron od Tue. dosezek dela lruKyaeq. -B. c"opu Iiaer skleniti impf rrlzati. Hrd[roBerr. nikaksen tfireT fi latu namen.. impf po gnati. HurV. Bo rrtt(oe Ho3Apa f nozdrv.. bingljati (z nogami). neizogibnost Hy a I nidla qyaeB 4di nideln Hgrueptipa pl i\ ifipf rL'ufilr.aKa ad.. neoavnl pnse4enec rroBoco3AaAeu4di nedavno nastal. nikakSen rrKue. ni.i nlino- . Hrxrr!tsa pt. s Stevilko zaznamovati qypeq. HOpMa^I!3aqrrja HOpMaAr. pravilo. -rtui I nod uoke adv ponodi impf prcnotevati 'do/(. im pl 'unitev ati.uslatttt. mize nikoli rpc. -KTrr n noht.a'J*r impl merili Eur[ecre n Skrobova moka a'dnrn.. ce p[. odIENEK HtlqKyM 4dt na obraz. -rrtl pt'on Di' kogarSnji ru. polapliati sc H&aAe adv nikjer. njmov HITJAe-HtrAeKaad. ! rabi s kralko obliko rr).e. r|I|KOAKY prav nid 4d? vodilo. na zo..B}lpa HlpHe ce rrjirn (dolga oblika za indir. stiska.eD.yniti.r(AaI potreba. poudarek v glastl .. pravilo.e. nov (poloZai) HoraBrqa I hladnica adv nikdaf.rornp3 pf in impf noLirati.!*pf ponujati.agn z klica.-^r!E n prillek.ri'rati.a. -rrEa ad. lig nizkotno rrucxocr f nizkost. aez 'iln3 utLga t liz r. prek. rce: zvrniti se. nosnica EpeMe neprimemem aasu. tfiuz notai 2.-rera adi nideven. nid\. lig nizkottrrrry part corf niti. nid rle dela HnuraAop n salmijak HI{Inarl n znamenje. enotno doloditi socda. vrstiti 'd''tKe praep skozi. nakana. napotek rroprw\pa pl in impl \otmirati. diplomatsko sDorodilo: 4. pron nJun. znrSiti Se llosI I|lIBeI|. rasti -Wr m sten Huurror<eH.objckt od rne. Hrrepror? mi (midva) HseAerr. nlcvreoen rroDopoAer*rc a novoroj endek noBoceaert.-r(Ba Adt noben. razlidica. EOKOT. uravnavati. lllcltl HopMad€ipa nl j.j poteben. tltnttro opp EerttTo pton rit. -AHa adi noben. ustavrtev malopridneZ. nastati-poganjati. -'. cua. kimati..ot'r) rllrcftoddv nizko. nobeden.'t3oK .234 Hue mi). november nnroJ.i Lizek HrraFca f niansa. HaB Aa He r rn6au .uredtti HopMarriB fi normativ. kremv pozna ponoai pelj ruftojllar adr nikoli HopMa / l. zapisek: '|loTa 3. kal uop.xI . AeAo Hlr (svoiillo) naS dedek HnB Pron od Tue oni (doltla oblika za dir. be. impf . revsctna rryx{qH. -nrHa adi nocojsnji l|outrr4a I spalnasrajca ryF .rfiJ. inJrJ 'lypKa potopiti sc. .ne vtikaj se vanje H[Ba I n]rva -BHa-IIrB. nobeden.KHocr I nujnost. -IIr I noia f l. predlagad Hy.) rflKoJ p/oz nikdo IlodMBpu r?. oJa. o adj De soxrq I pt akarje ben.niti uu.. osu niima. Hr|Kora-rfltKoratlr Hora Ka I noga (stola.Tednei HnKaKBuqa malopridnica I rtl|Ka(o 4dr nikakor HIKaKOA. po. gugati. norma. nikamor HgftaKBeII-HI|KaI(Bt|R. zaprsatl llo(. na tla fi'dttra itupl zibati. cq Iu utlIIIa Ho3eTe zvoni z nogami.rRoca pf podreti na tla. dolodilo. nuJen r{yxrrlfiq -Igr /r.n. strEnisde I{y. 'BtIa 4dl. -Uu fi zool ponrrek uypKaq m potapljad H!?ue ce. naprej. {Ja. nikjer. zrasti. tarta nwJJ. objekt od rve. normaltzlratl. rrr.Ha ad. 2. Kamol. Hokec(a ddr nocoj HokerueH.

impl za\arovati. gotovljen o6es6eAT|. tmn oornnt se.Zgati.gL. upoStevati. zelerucav pu. oshr_rnitil rarl. !?. brez moti. Dlenrtr one6atlati o6ecreirn pf .o6B@a pt. oznaditi-ozna" aevati o6e/re'tje. o6epila pf.odvzemati Komu Pamet. zbegan pf otuy. obiskovanie.o63eMe. obiskati o6rd(oaer! -^Ea ddi ovinl€n. I I I srmsru-Jeman pogum. impf ozgati. lig razvelj avljati ooccxpa6pr. radosti. domiti kAAa fti razveUavitijemati -koriri moa.fi znamenje. trpo^eTep{ oA csre 3eMjn.obiti.vzetr. ozfanJe of. ozr€ti se. oaza.o6srnua pl.o6eccn vDa ot.o6eMHere ce! Droletarci vseh detel. obedve. lrg razveliavlien ooeccnrrx.kletvi. {Ja n obtoZba o6B@tr. boledinc. sprehajanje. opedi-smoditi.1P1 vzElr pogum. p_ritrje:vanju) oa3a t l. navihanec. /am prostor. . -pt rnpt vznemlnu-rzDemrriati o6ecnpaBesocrI brezprarrdost o6ecnpaEl. tmpf sterurzaatr o6ecnaoAlr.pobeliti gum o6eu nr obseg. Saavi. n obadva. zavoi o6Ene. ooaqva ooara. iftpf iffipers zdaniti seda. -l!rr!aadi obsezen cenjevati. impf oE Jeu{oJemau o6Aer ce. preDizko ocdnjeo6eMHocrI obseznost valr o6epe.. impl prelopridnei{beieniakinia. oOeMeH.Zalosti.naloga.' obtofiti. o6ecueHvEa Dl nlna impl p)renizko oceniti-ooi. posiveti. o6. zagotavljati oosr^aBes adi 1. pravno vamost o6eccr| etr adi zlomlien.mn vzetr-Jematlkomu pravlce.ooerc num n\ t.n ozir.oznadoa. oouAlra pt. o6eqtrreTv8a Dfstiti se. prcseneaenja. n u t t t t t I I I I I I . o6e4ranera napo4r-r zdruieni naroot bcleti. ozir. pl. I poravnavati Skodo obeseniak. obiskati-hoditi naokros. impf obvezati. -ryr-o6ece Hmfa m. impl po- o6epd-0r. Deai o6ipue. o6ecqegrvsa rtrati. pazislu o&cugtra pf narediti kai nesmrtno.pl pripraviti-pripravljati koga ob pamet. iiif ob. znacaJ o6e^e\ adi siv. obradati se.a . dbletavanje (deklet) o6up ru kraja. rog.oe: onesve. oDracanle. ih. pozornost.06€ er(ira pf.-ovrnirio6eceEd(. Dri zapovedi. zagotoviti-varo vati. nol obiti.. maloDnden zrdauobzrdavati o6ecu.ulati. o6e^!ra pl. zmeden. obtotevati" "f o6Btnrl. izgubiti upa-c€: n ie razoroziti-razoroUevati o<irltyner adi brezumen.. poskusiti. ovekoveliti: -cel postati nesmrten.zaJetl-prevzemati vihanka. o6$rpare z oziranje.o. o6ectr oAyDs. obradanJe o6:pE9 qg.]i. o6s6eAyDa pf . preizkusiti-Dosku!ati. I dolinost o6raeAyBaEe a ogledovanje. tura. pros-nji.obe o6BExa / omot. obhoditi-hodiii naok'.odsrrtt . naloziti obveznost.236 o6eM 237 o6np oo ol interj ol (izraz zadudenja. oviidti ooDrfieEe. oviti. zlnesrl o6el'^I''{rr pl zatreti v kom osebnostobrezosebiti o6sEaAex ! pl vzeti koEu upanje.o6ec&roAira pt.Brf'vD. imol izdrpati. ovoi. impt l. Yzeti-. oqeAprlpa pt. pokrasti. obvijati.2. 'ce: biti ob pamet o6e^er<rr. odtopUBa pl.o6-i:cym l.Ee r?sterilizaciia o6ecnoKoeH@TI vznemirjenos! o6ecn^oAx.roptr. imrl . lig prijetna sam6ta o6at'4ara num oba. o6€cxpa6pyra Ul. ovekovs clu se o6ecrr^oAE. o6ecrurerz.zbledeti: beimpl \zeti-jemati komu po lo pobarvati. izropatiobiirrl onedastiti.o6ecqeFu. obsltl-obesatl zlmost o6ecKlttarR[. impf obe. zbledel o6e^a. ggspEltsa ce pf. po ovinkih o6frIiotrr. razum.o6Bp3itsapf.M . 2. impf ob. niti se ooAerrllalle r? svitanje zarttzrtt-zQnJzevalt. obelavlien: 2. dolZen.. impt odel'Iter adj zdruien. zdruZite se! o6€s6€AeH odi zavargl'a']i za.ati se 06rA m poskus o6nAe. krotiti o6no. . turneja oonxo^llart€ n hoia. o6ecK!?axira o6sElra ce impf ozitati se. oboje. gr 3aaolrr(are^err o6Bp3e.rxa I obhod. o6'wio vaa tt. o6sllg: o-6q|||yDapt.o6ecqecrE. o6e3U!dl. ma.stra.omedleti izl od5kodovati. preizl.Te^ iavni toilei of.malooridnici oqropllar6e l' svitanie o6ecerfiqrq adr' opesenjaSki.. impt ob_ Davtnan.spsaraadi bbvezan. o6pnrpa pf. impf zaznarmovati. obvezovati o6DIrcKa obveznost. zmeden. preogtedovati. na.biez gtav-e o6e3r^aDn pt obglayiti. kroten sprehod. ukradene stva.iti. o6ecrpallTa /f. o6AeHlEa ce p/.

0.r. inpf oglasiti. -uja ? utemellrlev o6pa$oxeHocr I utemeliel)t}a.1. o6opyB4-pt.T I I o6lrpa 238 o6troBlralre ' 'l'||i 'v||{.u. oslajevati. -xia n uteme. stvaren.rar. mtr ) o6oco6eHadj izloten pce: obrnili sc na konir o6oco6eHocr f izlodenost obradati se o6oco6n ce itnpl izlotevati o6paq tn obrod se-postati posebna enota o6peA rr obred. upanja. impl nanizati naokrog-nizati naokrog o6rtosrl. .cl]a adi pokrajinskr o6^erHe. -qu m L oblak]. Sega Ooltqelr. obdese-obregovati se.IHa 4di navaden o6[qHocr I navadnost o6jaBn.. . razlagau o6tacs B adj razloZljiv. stvar. ()ooclt alll/ Darven -sp(|(rrrrr(trr In?p/ utemeltitiutemelievao6o. o6o-p m ograda za zivino. neoseben o6^am I prid.r stava o6aora I ovitek. -rxa adj objektiven. -rgr fi oblika o6runqtsa ilpl oblikovati o6^xK!tsaEe n oblikovanje o6.Bd pf. o6paTerr.r . ohrabriti kc ga of.\i. vc(ki (l() liucli oorftrcv$l|cc irrlp/ vcsti sc (fi ilcvrn . komentator o6let<r m L objekt. -arr rn obidaj. delovno podrolje o6^acreE. podrotje.. podpreti /iA spoltovati. li ' . . 3. 2. intpf oblizati.(e. impl fobaro6pa3oDar e & izobrazevanie vatt.oAep m nebotidnik o6. impt nost j. itrrpl oblotiti. odatr. korist.B adi obdelovaleo ljubitiobliubljari. lice ofrlra3eq.r(. politi{blivatj. inttl t'l'l utemeljiti-utemellievaii (pozonrost ()l)rillrti. ob- o6HaAexr pl vliti komu poguma.paorc o6ocHoBatMe. tatvina. objekt o6jeKrfiDeH./ vr.t. 2. o6reBa pf.c rr vcclcnjc. impl preudariti-prepremisliti. t 1 I t I I I I I t I o6tpa i. impl pojasniti. obnavljati o6HoDirar6erz obnavljanje tr6pa3lecr. dobidek o6^ampoA{.o6pactrV||a Vl. mo6no liubiti o6pa3oBas ad i lzob r aZen o6ou. obloga o6^o. raben. polarsnilen. polizati. predmet. 2. o6ojlca pf. tazla$a odlacldtr.El. pritisniri prislanjati.e.rl)r. o6. splosen o6rqaj. o6perg{Ba ce pl oooelan{octelovatr tmpl obregnttr se.{aden. ibooDrasl obrrqdlrli l siti. kradenje o6FfaeH. srrod_ o6pacHamca lf ol)rasl()st biti-podirari. pridkanje o6jacH!'sa. ti.naznaniti-oglaSati. se (konj). imDf o6pa3\tsa pf in impf l. o6ocoElTa tl. irnDf o6parn. tI r t'l - o6pl|e ofrxrxVt| it r. -3n ..stavba.r fi obdelovalec o6pse pl obrniti liu sl..Ba pt. impf pe rasel oretr na tta: lrsovreai. ret. c6. raziiSdevanje.. barvati o6pa3oBa[ocr I izobrazenoit o6onETH.Ku.(l(. impl obleteti{bletavati o6^eqe. motivaciia memDil ooocHoBaHocrI irtemeljenost. impl ooperpre ce.Altt. uoarlalr r$par lr obraz. o6epe o6Hpa.Irj'.-Trra ((/l (.us'a pt.1oxelrrte. sestavljati nlev oopacEar pf od o6pacrrc obo6oFr. impl osladiti.6p 6or\.pf.I| ce. o6^eryTa pf.. imp[ o6ocrpaHocr I obojestranost oDrezatl{Drezovatl o6pa6orrr. -jsa adj na.r lrtr|| / r.1i. l Vl ct( ) tt( . ot. mradno razpolozenje o6lar<Tn ce. polivati ooaeKao6lexro l. trdo\pysa pt.o6pacre. ( . obde- . adl polnih lic. skleniti stavo o6M[c^r. o6pes!tsa pf. nasloniti. debcloliien. i r i l | t ( . debeluSast o6lra3. impf slaviti.rKa I kraja. o6^era pf. pritisKau o6^e€. .l'l:'tc. oblizovati 06^113r ce pf roditi dvojEke. o6jaDlBa pf.np| el. impt obo6pa6or.'lo'rKva pl. itn pl oplemenititi. razlagalen o6jacHlTa6e /r tolmadenje. ritual o6ocrpall adi obojestranski o6p€re. naznanJau oojanry ce pl ojagniti se o6lacHerqe. lig obubo. tudi od o6pa6or lBocr I obdelovalpeK!tsa nost o6pHAaBa pl umazati o6pa6sryEa.. '/l|Ia 44. o6onrsryBa of. o6aota!1a ce pf. naslanjati. o6soswa pf . neprrstransKl. zadirati se lovanle o6peqe. 2. s|r1.'f. okroglina o6aor.xana itntl 1 obozevati. o6^aroltoa!tsa pl. ki se da pojasniti o6Jaovaocr I razloZljivost.o6par . iftpl oblili. -. gram predmet. itttltl ofuclj ce pt ostati bos. zadretj o0. impf nasloD'i\ti se-naslanjati se na komolce o6aacr m L pokrajina. o6pj3^orKlBa pl. impf obnoviti. o6aa(Tila c€ pl. \podbuJeti o6pas^oxtt. izobraposploiiti-posploteviti ziti-izobra.pa6o1Ka I obdelava. razlagalec. 6^o Kwa pf. oojacHrfre^eF. zgradba.feqtsa pf.l|i(. {qr| m vzolec.. lry spoduiiati o6p€cHe.6^ rliwa pf. razloziti-pojasnjevarr.? prr. o6iacxr\.r ri. obarvatj. -uja n pojasnilo. itttpt obledi{blaaiti o6.evati: sestaviri2. obleka o6^era. pripraviti. oop&crvttlt pl.uda I oblina. impl prisloDiti. ljitev. lig tezko. o6Mfica!tsa pf. pojasnjevalec. mouvrranost nasprotctl o6ocHoBe. t. roditi se kot dvojdek o6^!IK.()l)r'lt. rxttr'( (nxxr . opaziti{blagati 06^0'. navada. o6l'ex!tsa . o6pa*a pJ. iutltl zall gr. sladiii ooaar... plemenititi o6^axtr. sladkati.

obrok (jedila).qwr. pt. ta. razkadi.uezgorljiv oglasevati. impf obroditi o6poK. oDaa. narcditi so. oqsevau nag. ODllCHlla 241 orpa6!Basrr- I o6poAn.^*rlaow''rJ.Af ZOOI OVC3. o6yaa pf. .[uotna. oglu. t t I t t I t t t t I I I .a pf. -xrr nolt pl obutea o6yer adi obut oswNr. izurjen. onedediti: orrap rn ovdar umazati se. oB.ro onn|^o r?ognjilo.a6ira. objaviti. uaiti. nosI tti Z.oEoltreH. orau orapeeorayrne pl ogluleti ot|U![ pt ogluSiti koga.obrzdati. tuberkuloza ovr'fl{o. ogorcru. o6waue pl. star olemer|ocr f ponosenost. ljg urr. saoen Dadalnoorodie oDoEJe n sadje olenar adi uvel oEom(a t sadno drevo oBeHarocrf uvelost osoErap m sadjar. oouvau o6yrxa.tuberkulozen oE.B adj lam jetiden. dce: ogorditi se. namanjati. 'Ja. r lLeA^. oroH. obrat. impl ponJenJe neumniti-poneumnjevati ko. n ogenj.l. ulloveaitidevati utelelevati.oroE pa rqtpf opravljati.or^eNIBa impt ogpt. imol oEoomopen.Veni2. liubitelj sadia niti. postati sol. izuriti.oropreu ady' ogirlen. poopremtl.{Btt) on|Irr[Ie fl ognjisde. ogoleti. dce: oSle orc r Il ogoliti. oralhaBeHosr f poneumrje. 3e dna oruapctu adj kurialki trstovl(a ne naredi Domladi oruacrl pf utrazaii.postati neumen.orpaotBa pt.ororapav znopravljivec di (pred Zedtvijot orc^ee p/ o_goleti. IeKOVaU ratr. ovekove impl lit utelesiti. potrjevati. uriti.sEevalec oB^acr!tsatse fi pooblastilo. -Ana adj poskusen oron. razdraziti.'o6y. obtok o6y-e. obi. imd omogotitiomogotatioEogMorqtsaq-e.n l. impl orprfui.nrolu.postati neumen.do golega op-ie ogledovati se. veniti oDoErapEtrx.z -ce nosttl se (obleka) oEECHe..postati gol.0(a I fam jetika. impf pooblastiti-pooblasdati oBlacrrreaoB. zele) postatipostajati lalen or[oMgT r'2 Oglrjem€t ot&ac\. impl obuzdati. lttl.i sts. rgparski l! Mst€rloffikodovenskl slova. razor ltraal| pf. orlaAYaa pt. ogledalo oouoozanre oraeAeH. navaicn o6!q8. prodajaoreHe. 'lg n sadovoEepr. impt l. z omogocanje.'n adi nauden. Zarildej ianlK. omirrapcxa adj sadjarski overiati oB{rrralrcTlo n sadjarstvo or€pltas r? overitelj (zapis. -ce: pnsrudrti se ovcJaslaJa orH€H ognjen.. razdrazen. BOAX(yT r o opocrtur-eoBrlr jaAe volk or+qtrlE adi zaglugen.rKo) qxpetre ovdji sir o[Itrqa t wodina (pri bolezni ) or?I.ponositi se. .r m ropar.fyBa pL imqf nauaiti. oDep!tsa pf. ompq!tsa pf. oEanaorllla imgl ovekovetiti. isker. 2. -tFr hl ovanjak.razgaliti.E. oropati-pleniti. tukaj oEAeEeE. Postati neumen-postaja. oBqapfirrK. I glasnopozdravljanje oBASBAeKia 4dr tU. . navaditi. oBeKoBelrlBa zJ. lec. lig or eAaaonr zrcalo. impf mare. dati se (v zrcalu).orpupa omlatiti-mlatiti (Zito. oBaraotE. pleor^yttrt. 2. kresilo (oB. obrok (posojila) o6pr n l. razkaditi se poneumnru orpa6f. pooblaSEenje oEr|eml<n adi or. ob noselost pf . .^asv!. itnpl wo. dom.oBprairr d izbuljiti oei. uPr+ nika) ti Doeled oBec m oves oDeceE. ogluJCtUql presteteovce. grajati. o$alrlysa pf. b'djekniiigoren. ti oBeRoDettrt. o. or. overiti. obrekovati oraeA rz poskus: oglEd: 6sle.omieadi oDrrapcrro a reja ovac vrt oBlrn{rBlrKlr adi oveji. obnooBer!'eri ^di ten. povoclec mica (za_*ronpir.-rnia adi tukajinji oBAoreepf ovdoveti pf. o!. impl or lnee p. oRllacrpBa pf.se pton ta. to. orp.. -rmra adi letosnji oBo:tMottE. razKacen seu orcp|n!. omogocrrev oroj. onu. -rtr .. rJrvec tI neumen orpa6ynaqq ad. vzklikanje. inpf obluti. ozirati se. draziti se. bude.. -mm 44.pt zagospodovatl-gospoqova-[r oDlacTeErr(..rz el. roneummtr pau oray|teHocT I poneumnjenost orpa6lrar6e z ropanje.o6pono 240 pf. oB€E!tsa1tl. zavrtljaj. impf pa ntal( trditi.<Ha adi od oBec ovsen ponolen. dc or^aB-or anrqutq w m ogJav. grabd_ g3. la obubozati om !tsaEe n razgaljenje. made ognjilde.ras adi vrodiden -:nfor. or lrlra pt. co easuJoc rra oBua 6aq[ o He 6lA!tsa ornap m kurjad cnaov-ca ni planSarija.ragr!tsaq m pc obla. vaditi o&a'4j/la ovacija.|atla pJ. nag. o6poAyBa pl.lovski oD{roAr@eEt. oBo3Mo. oaa. ttg obubozau rcoallOgledovatr. i"lpt obesiti seobelati se na KG pa oricrmq ce pl uresniditi se oD^aAee. od.tc. ullovetevati oBefi. zagnusiti. -EHrf m 1.. -rlr n pooDlasce nec oa. .snope) owr. ozreti se lo. ob ooetr.pna adi nepre oglasiti. brzdati odyKaI pouk o6y. -nroB[ (tuol: otllH.

odviti{dvijati (viiak) oomevad pf. odvrDiti (pozor. oovarau -oAEeDa pf. oaalte n.odpotovati ljev). zrcmolavau Jau oABUr[e'|. odmev. orpv6ElBa Pf.AflUA pL inpl xnvatl nedra osuJiti-osuievati (modviren oAAaAe. ograjeraDje.o$!aAyn's plr i tttl ja. odoAaErHe. impf od. oAapar{. svet) zati (priznanjc). razvezati. oge eH.dem od o.j odve6en.. zauu[au-pr€kllce.apaimpl odgovarioti. korak.. oalpqsa pf. . -Ce. lig dojeti. impl fam oddoliiti se. oA.omeJen orpaEEqenocrt omelenosl orpaEFnr.ogreti. or?asrneu 44. razumeti o46aaeu.-EHa adj za kurja'to orpee?l.orpaAa 242 oApese oAEes!!al6e 243 OAAEAII orpaAa I ograja. . izogniti sebezati. mrt%ski) sovorniSki. povrafilo dolga oA6paBat obramba oA6patr6esadi obramben oA6parn. odpihativejati. I posamezen. . ozna6iti<tznate. impl izdati. iftipf . orpe6lBa . f iz.T prgklic. oa6tpat<66apauxa m. . ve.oABoJlTa pf.-rna adl odbijajod oA6npaEe n tzbiradei. impf odvesti. stranska ve.lig dc) razumevanJe JemanJe. iftpf Cl. oADpareH.^ rrr 6ddelek. razlesitev oADerlraEe .e \. m odvod. oAr eAyDalr vzgojitelj.UBa impf oAxAeAa.qaja izbica. ..zasveutl orpejcoHqe z sondni whod. o. g. l. tr 1. zaluKavatr oArarKa f uganitev..Ea adj ./r. oAre3lBa pf.pl. m prevodnik se demu-izkazovati.zati.oAAB eqet|ogr I oddaljenost diti-loievati oAA oAAa eqyB pf. oorutevarr pf. oAD'rt'rKa.. oA6e erqira pl. . iiva mcja. o4tatuyBa pl. oAreAITa pf. odvajati oAeeMr. impl ztv odvaditi-odvaiati oAracrr ce.l odgovotrxl nost)-vladiti stran. tek. omelevanJe orp€6e.utedi. odgovori iodvratati. oflteBar6e r1 ogrevanje. pf.{goAarMta ft.impJ postati-postajati groo. oA6opqlra ce pf. -impf preKrcau.oApprlra pf. vzhod oIPetnH Ce.Epa(a impf od. loditi (od prijate-ce: llatr se. kurjava orp€ra irnpl ogr€vati .-'r'k adj zoprgprioddaljiti. ola. razre5evatius. odpeodvrniti.. otsijati. s. rnlp/ pregreslu se-gresru orposr''n.Dosvc&r-ry.pl. impf u4pI ooJeKlllrr{dJel(ovatr. rrnpt omeJru-omejevatr .r? lam oddoliitev. DreStevati o4ial adr komaj. svlt. razresiti ueankGugibati. odvzgojiti. odmotati-odvijati. poddrtati-poddrtavati o4depe pl izbrati. doumeti. oA6aERa adr tam posebej.^Atr. o4!^exUBa.te.. lig omclrlev.razvezovau.poseber. pnorzeK orl. oADpru.u-DrasKatr oDrasKa orp-er n kuiivo. -jHa 4di odbojen oA6opEr ce. soba ^.. oA6pa$Fa pf.ce pf.oArp. posamrcen odgovarjati o6rp*. vziti.sprG oAAeaettosr I lodenost.nko mah. . oAlo.unuK ( Desedel oryarue. razKnll ncdtfi r'Il7 onl/t$M. o4derlJVDapf. razvoj. oABnrdrlp^ pf.f od\ada oAtr^ac rn odjek. oiltegooseba r?tr oArope ad. iq.n!ua ad. birtneZ-izbirdnica oA6upaqra t tam raztfmevaIlle oAoMIIeIUe[. odpeljati-voditi od. orp!6Ee. soolca oa wa adt zdawa: oAap. impf ogseryrym adv naenktat. -Alttr rz oder (igralski.urEA 44' Oavnl oA6iecorq -ry m odblesk.k\. grd oA ptqep od.o6.cezmeren o4roD.MEa ddi ogromen. oABoAH!tsar6€ osuSevanje fl ti se oABO€rr tocen 4d. . odvaditi (kajenja){doADe3lBar6e od:c n aij.pf ograditi. odpihovau oADc3e. hod. impl odveoAree.oAroBopHnK. fla fl oddelek. sprostiti razred (v osnovni Soli) oovezovau. Sele oAPeAe. tok oAa f oda. velKanstr orpy6[.oAr^acy\? . impl obraniti-braniti oa6po . odsev. I izdajavec"izdajavka oA -Aar'f arh izba. zrediti-vzgajati. lig obvarovau orpaA!tsatle...vati.trt]D€. oa&^e. impf lo.q. rcjcc n presezen. prelteti-odStevati. -. izogibati se oAftrer(Ir. nepridakovano oAEn<. inlt postati grd. orstancrr:rnJ oomtKanJe e. mladika oogmrlr.impl ^eqr. razscau cepljenost o{Dpxge. . i?npf o. inpl l?.a. r'.-rg{ABrrKa m. zasuau. z og m hoja. .oMaDa pl. posvclltl o+Bo4firrs.'!le Wa pl.tE!o3EVBapf. ogaben n.ni e vradati. refleks oA61rnsy-oA6^acKy od. pora@ati dols oA6opqllat6e.. oAaAe. orlraErrr!tsaEe r? omeJ ltev. jati. OABAHT'I vau. oA6polwa pf. del vrniti. odpouganKe veo. Orp€trIyBA pf. itnpf ustrezall . o4apr. oABwrr.oAAeae&e. itupt od- peljatiodlarati.rlr odvledi.. bliaht zu oA6oeH. hnpf odSteti.grajenvrt ograd. pl. oAAaaexy ad? od daled oADoeHocr lodenost o44aaeveu cdj oddaljen I oADou. na ugantti. o|AaBa lzcraJalr oAasErK. oAI^eAUa pf. postajati grd orpoMcH. . oAueIUD.zmna' oABfrryBa pf. odtujiti{ddaljevaskuten. od zgomj o4wp. irnpf pt. impf odviti. 2. sveiana pesem pt. loceno o[6erse.J. irftpl pobegniti.orpannl'aa.'4. vzhod (soncaali lDeseca) orpeBerr. impl 1.

zleteil 2.Iv ozFoma.p1... oAMorueIf ne pomagati. od znot.^io adv posebej. od. preotem. oteriti. prenehati jesti. separatnost. odmevati oAeBe fl hoja. gr4rn oziralen. skupiti jo. dovoliti. impf odobriti.oAAelrrro oaMaI&rr oAoSAOAa loditi. kondati. odtok. . pa mimo oAo6peme. obiti-hoditi oAgocEo. oAo6IroDoM. Davza vau. Doseonostodlikovati oF.. I ma3devalecmaldevalka raJ oul. zameDjava o+rcCf. oAA@ rt(tDl pl. oAjt|'etauta pl.(stavek). delati (stroj). mimo.. 3.aSYB pl. gl. Driti k sebi od ieze o*rvume gl okriiti. tft n L.oAsrp8y!€ pl. impt odvzeti. dovolje. unpl loliti. oqqrn. nekod De!ati o4uaten adj oslabel.iw ri l. oArrsc!tsapf. spoaiti-daj ati -ce: oAorA@AoBA€Ka adv od.iorara I ridlomek oAAO[rq ce. lo6iti dekle od do ma. idoditi. 2. posamidnostr posameznosr oAAgcI|oQdy z desne oAAPgAApt€ rr. oppaawgn pf. odlitek oMrDKa I odlitek oanE(a t karakteristidna lastnost. impf zamenjati-zamenjavati (pri sneti. z. obnemodistabeti. oA. _ oMfpa. od. hoditi.c ft razmerje. odjavnica oAJaBa odjahati d o$arc pl l. sprejetiodobravati. tod. impf odlagati. OAAO oddolriti.r. pavza oAAr.I.oBo Mt znova oAnreltmx.e.oAtrp3Hlltsa impl oAosropaadr od zgoraj odmrzniti-odmrzovati. odlasati op'na''''. oao6pryaa pl.. onemo ogerlaAex ddrnepridakovano oAHece.Ana ad.a ee.impt oAAolr)KU. omotiti se oAelEgE alv laenkrat oAexAa t masna obleka (pravoslavDa). z. . oA ortllBa c€ uf. . oddolriti se oAAoMrf pl opp u\o'{rr vzeli za Zeno. o^. odstaviu-izlc devati. inpl o6oarKe. cr|. (bidelu) sere. dom oddiha -/rna adi pitrievaten o*topetf. all.ItprHe. snemati z njza. odmahovati o. oA. oAepyBa pt. odoeitev. ovi rati pri delu dovoljenje.oaaerl|a -futroadeteti. odnasati. outeio adv z leve strani oa ee odliti. odklanjati o E. impl odjekrdtiodjekovati. iditi o*exiz'"t pf L odletati (zaradi bolezni): 2.. or|'er''. o46poro. oA orr. oprostiti dolgaoddoltevati. potrditi. oa. oDesan onenesti. adi spotit. oAMa3AlBaSOAMa3A!tsaqKA o[''3|rye ddv zDotraj.IrreAeH.a pf. imtt oddahniti si. prezreti. .t]8tryaa pf. oaitaaeiocr r? oslabelost. odcepitlloCevati.mn odwedi. potekati(eas). 6dpotivati si oAArnne. zavrediodmetavati. impf odzloniti€dzvan iati o4sro tn o&iv. zadn:i oApaece lrt oozgau se oAieMe.b. od. odiev oAa[Da oe i?npt odziyati se op itnpf l iti. nrre z pocitniSki oAo6I. potovati. imeti Skodo.zoratii 4. fie miniti ot. impl odrerl{crrau oAepra t brajda j o. odceDIau o4dL. premor. poaivati -ce: obrniti na koga.oaEpry'a.ruseBcdi odlid€n ol.nanaiati se divanje. impl -cer postajati dobre volje poaitek.-. biti v zaDoru oaaeTa. rl 1. dom.. opeSanost ro) dobiti jih. lodeno oAAe tocr t poseonosr. II.ry nr odpadnik. oaAIlBHe cI| oAArlur(l I oddih. odpeljati. impf odmahniti. korak. odigrati se: konEatise-ce: orJala I odjava. oAIm€Ae alr od nikoder zametavati. odkruliti renelEti ljubiti. imltf gr.t. spravru-spravljau v postatidobro voljo. ocnos oAriare. 3. prej.uena f zarnena. oAMop r?r poaitek.vDaEe n odlikovanje oa.r-yra. 'ce: oditi od doma (dekle). impf od' sel. I nehati se jeziti. irnd postati{rostajati boljsi o4aFa I sklep. odDoditi stiddihovati si. druriti se. vnaprel fl. oA. odpoaiti sepotivati pf. o. delo ovira zunaJ. l OCUgrau. irslka. oorgmvau.ne rmetr aDeuta oA ara. {Ja fl odobritev.E adi 6yAaaa oAnecen velik norec o$resr. zale. odpoCit oAMopenocr I spoditost. oABeMapf. na pomaga. f prcmof. odstetiodvzemati. ovirati Dri delu oAMararrfi kdor pri delu ne olgaApop adu od zunaj. ifipl oslab€ti. ce trupl oAMapace.ljubiti se. potrditev oAtro I| pl izprositi oao6pi. o[r opa. oaeruyaa 1rt. ttevati oABD'gr[. oAEeKaAooAEerAe adt od. odlomiti.rBxe oAAga4la clt pl. 2. o$Io. o{lua uB pf.qwira pf . sorazmeruDomu( re. 5. oAMoplTa trpeti.arnaJ oAMasAa mascevanje oaFagaa adv od t zadnje strani oAMa3iIt ce pl maSaevati se oAMasA!tsar6e mascevanje rl ouaulreA ady spredaj. loCba oA^!TB c. o4woruoa pf. odstavljati (od sesanta. slovesDa obleka oaerae. tig za\esti.rafa impf De pomagati.y6r nlc vec ra imeti -/f oguarue. polrjevan oairopa.cga adi odnosen. !ce. iupf iti olir6cen.aa{e'd. odhod.rw{ffi vf ltripl oarf. oa opY8a pt. po{itost tmp. taiati oAo3Aoaa a& od spodraj I I I t I I I I I I I I I I . zavzetistaoANapaEeoAuopFaE€ tr pe poditek liSde. ua o4ere pri odhodu oAelre.ll. oa!''e-fruBapt. (z zaimkoma clr moglost.

povrh. mirjen.y8aEe r opravljanje. z one strani op'o. pl. oxecro{Ma d. ozlvl tl-ozlvl -? l atl or rDorlopn. oeloraacpa _. inpl od- o3a6E ce.ih oAo^ee pf upreti se.o4pqgrrvpa pf. i. rfipt prrpravltr-pripravlJatl xoga oo oooro lmc o$tasra. zbeganbiti osBlre ce. drzati. g. zavladevati. od gornje strani. kos biti komu.oAfq!tsa.. obsiniti-ozarjati. odsev. odj eknitiodziva. o3aplra pf. imof razjeziti. piedpisatij izbiratl' oxexu. hud impl raziaiti. odEesti. .pHa adj ki ie zg.r.rvBpf. Zalovati za KOm oKan<e.ieziti-ieziti. grajati or6ol. oAlreAesocrI dolodenost oAI Aa. oAtt?cue. scante navaqe oAlraso adr zgodaj. uresnidevati oncuee.Eyl-. uresniditi. ozdravitiazdravljati ptr irfid o3e/reltrr. ostrlBa ce pf.orcj. imol ozt> (groiajc)' bati-zobati osBepeH adl l. preklicevtti.oAoKoay O'K€l|CT otteqroqeH t I I ovir . zato ker. o3AIraDd. os6opUs. obrekovati. . i mpf oiiveu. imeti. koga oAolrlr.st osa'o6ll'. oaoar'(vB'a Df. nevorJo osnorllaceH adi raz\pit.. Ziv orxxta. podivjatidivjati. nazuoAPeAm aeta. upirati se. odtediod.f. lig crkniti-kazati zobe. impl porumeneti. obsijati. in pl ozebsti. tl se oseMre. imDl ros o doloditi. impf lustanoviti si dom.. raztesiiit.a of. rl. ostopa ad1)od zforaj. DO orKecroqeHsilovit. razdmlenoit.rl. impf gr. obsijan o3alresocr f ozarjenost o3apu. zguban oApeAenadi doloden o. pogra.. -q! ra popoldan oAlt€ I odvada oAlqn.'. impf navousenost oorasltoorascatr oAyuepr.ti se 2. razdraien.o3e1rerl!tsa ozercneuozelenlevau oerorue r enoletnio tele prvo zimo iivljenja ()3 o6eII 4di vznevolien. imeti. gornJr o3Ao a ode od spodaj o3ApaEee.!E m grebljica. . odre(i.tno atl! nikalno. impf odbiti .ry4 ogorlnlaa pf . premagovati kaj. zoslasnost o3lorlacu. oppasysa pf. 2. kos biti eemu. impf ovaditi{vaiati oKarrf. cori ker. o(Delvra pt. cePlro3etI o. osAlraDYta pf. ohranjati oAp. laz pobledetirumeneu impl pokazati zobe. impf redi kaj zoper koga. olsa\ysa pf. impf oApeMra adi dolodljiv post$ -postola Zejen oApeA rcocr I doloaljivost oxorrcr 4df orcnjen oryt1tur'. irnpl uzakoniti. impf ozdraleti.e\tanje. OAoKoAy adt fic po oApe.-lHa 4dj opp.tcegfoql'|.|re pl odrezati gl. . impf odzvati se. divji.pf. $6optd.prehladiti se{zebati oKa I oka (teina in votla mera.rtg. t t t I I oostuzrll-octsluzevatt orytal m l.a f . 3aAour!tsa oAouEo. tivahen. impf obdrzati. sprarljati v bes orll]sBe\ aQl vzvalovan. o. impf ozariti. imyl prcKflcall. 2. onranJanle o{por'4 oAxto'JUB pL impl odtrgati. .oznatiti-oznndevati.pomeniti o3o6a. zlograsen o3^or^aceHocr I razvpitost. o3a6!tsa ce fi.octsevatl oA\ r!tsarle z opuoApaslTaEe z odsevanje -odvajanje. pf.o|rYBa pl..)raE'apf fam ostareti oAlrlqa Mx ce pf inpels ol. fam odgoloriti{drckati. zr v Zati. otivljati. negativ. oxrreta pf. on<rcre. posledica ospan.xtB$lq rr vzd. impl zaanamovati. vrh orrolreu. jati-opravljati. zbcinl gati se-begati. ondod. oKla lBa pf. divji.vBapf. refleks: 2. otxoaryts pf . oKaJ!tsa pL hnpf ov jokovati koga. oserdrlra pl. rIorEP Ae|l nKalen.hcgan osBelre{ocr I l. Zezelj. razcapau-Egau o. impf oblatjti. lig narobe narediti. impf zafa(ll oApnd4. besen. imDl podaljsati. reZati @ KoruL.iet. spravljati v slabo . ittlpl oApaculBarre n odra5danje navousttFnavousevatr oAIreA4d? po vrsti oxc6oBel| adi nabran. npeceoApeqe. oAp'KlBa pf. o3no6v. poro{iti (se) oAorrAe{AodteKa adr od. ki ie -o4i mu tahko uDres o4o. naiati oAptra. . gl.iolj6. oKarKlra pf. . uzakonjevati o3apeHadi ozarjen.podaljSevaal oAoll)qtsaEe n zatlatevanie oAo^su premagljiv. pravoo4lureien adl navduSen casno oAyurese"I|ocr I navdusenje. ohraniti-drzati.vledi.. osBeppa ce 21. lrnpl wzeu-zetr orxo[T'n. zDeganosl osBepq ce. osor&n. ogorden o3^o6eHocr I vznevolienost. obsevati os6l|aerr. impf orivin. vzdrzevati. oAoM!tsa pf.. oxiurorooppa pf . snesu besedo. razktditi. -rsa adj resen.@atrop.o{-pV. tek Driti oAplqax adr popoldne oAplqeK. vireroiiiiiiezi'ti. negatrven o$te.. oAIreKyBa ff. vzne. o'|f. divjanjc. 1282 Er) oftae. obgTaJa re_(ovanle.oApryBa pf. impl razrrgau.o3o6wa ol. zanikavau oapeqeE.se (svetloba)odbijati vaqlu{ovatalr se.AlttcBitsa 4f. oddelek ban.rumcr I prernagljivost o{o Wa impl ustavliati sc. omoli. premagati kaj oao['rn. 3aAOUr{Ir. rezultat.

zaveqen se or(o-E''r. krila. priti k tffit' -ce: '* I stok. gJ. o^oEn ce_!l pokvariti rarbel merJe. prevzet. ifipf sKopneti. oualoraxvla tf. orrdeti. ti zti o^tiqerDopen adi pooseblien.. o^aAlnr. fig ne- oaoM. opravlJatr oKrrtlltlut ce pl roditi nezakonskegaotroka oKortrrru pl _prebuditi. . lnpl osla. skotiti I I I I I I oraafucaI zadarati gl. tako oaolcH. spreti sc.\erto oKo sence or<polroff obrezati oKooe. ra kop-ad. spametovatimod(boletina. tarnati. k_ sebi.Tf okolnost./l. oKatr. oslabiiti.{r^a oKal'rqa t Kovmska Dosoda.tarnani€.impl stokati.e. ru ileb o^aA{ pl ohladiti olllrr. odlomitilomiti. oKoByBzr impl okc pf.. iuof oV lizati. oko.razbiti. osebljati o^nat adi toliksen. oa4ergopwa tf. odp-adati (lisrje) orapa.aBUM ( raz. impf z. vinooKorncKrf adi okrairri "tiTf** oao^Iroc. I t I I .CIl oKlndrop oMacontt kondati. muaiti se. _ oKperrr!tsa pf. it tpl omoatl-moziti oMaKail umazati oMa E. oMa oMolltluBa Pf. -EJar Doosebljenje. ki koplje voIJo JaseKv ruoru&u otpKa pt fan poiesti./urr(vaa pf.. impf ne se zmeniti ia-oriricenjelati. oKap!tsa pf. taklenle o^xy 4de toliko. obkolje!?ti Delopogledati orpwa. o'ioE'rtyoa pf. Doka. one_ dastiti-sranotiti. pesatr. olyt'!tsa p[. imDl olaj5atiolaj5&ati. rmn lam osramotrti.'JffiiflnXilffifi. impl po korati. okopaDvBa ce pf.oKyEYBapf.rua ad1 olaj3e valen oaecr{Farru adj olajlevalen o1rar. . I evati gled. u8loveie nJe o. Zalost.uredenost oMA.ry. JavKaxr o ed[Kat6e n stokanje. impf t I I I *.atd oslabel. in.KocfrS_ !*pl po1. impf Kaj vellkega oxreprtr se. inpf pasu osramotiti-blatiti. pameti-modriti se. oaec''I'r. spravljati k pameti. sKrcmzltr se oKar (a.' o ec|od.Ialnlotolemru ddt Drcdlanskim (PSrCa. popuscatr o[aaobarKtr. zgnrtr. oKo. utelelenja.. ouacraplna pf. . pl razmere lebsti. prevzetost. ok revati-popravoK eltrru ce pf zaxdati. tarnanJe oaeqrel|Ee. lica.E. pf. rantl atr o^YK. skremziti sa. Dluof. prebuditi se... phhajati o^e^EK . c. naoCniki.p. -nla 11 olaisanie: olajsava(pri ptaditu)" . p/ trpeti.izlrpati. izciTan atj oKaraEocr I oslabelost. Siroko odprtih oti oKoxopn I .l spaaiti se komu.rl poosebiti. inlt umazatl-mazati ox.izbuljiti oli. Zreti. sramotiti oKaru{I| pl. papricirati: Me o/\r.mepKaTa paprika p. pf. mtr "Kp. uten:aiti-.a of. o'dorl'dYaapt. impl os' na.oKa..ostev-ati oxafl ce. -rE f l. okrog oKllra. oeu-sEoeE. sredina m oktober. zgniti. lig okoretiokoreva ti oK. urecen sen oMae[oca I odaranost. vanJe oMatoMollltu. oxatrlBa pl. ziohromeri (noga). o. ilftpt dobiti sko. o. o. impl skoIlu-Kotrtr orpemre.Cc ta niaoen onsaps. de./rs4ertopl. tajati se oKopaBarce. mitj. impf 1. oKopatr-kopati.laaqwa rf.2.$ii(H. malo ceniti oManoBartlpa*e z podcenje.oMa^!ra pl-.oc4.e^r m--1. osteti-karati. -!r|a adi svinCen: svlndcnosiv oaoto t1 svinec K Darnetl oKlndrop ru okupator oKVltrrpl imeti mlade. MarCnca oMaed odarati prevzeti. orrpugla pl. 2. impf men se komu -o-^a6. u{loveaen oirrlqerDolrcrurc. pre oKorfta. DooK're pf zalf!iti. izdrpanost oriAre.. impt oW.-si riti. spravrtr xoga k zavesti. /rg dobiti ornap.oKaurKyla pl. oKpuaaTn{r_p[ tr Ul dobiti pe vitez nt_ttrrce. zadreti se.'(g.srl rn okioije oKoKopearadi izbulienih. 2al1eI zmodriti se. raztaiati se-koDneti. o^oMHa{cKx predlanski adl o^ 6aBe adi razrahlian. narobe delati. prepasti. -oKprqta m -obkrojiti. izmuciti se: odDastigniti. vau-oKavau oKpyr. pbstiii m.io.[coxo da. l€ tepen-biti i Raj zakricati. -ttrr rr oklepnik. olaatPYoa pf .."rx impf ohladiti se. ouacotyoa pf. tzcmavatr ouaproma I soparica olracrapu. i^pt . okolisdi_ oKl6_e. tJalr se zati zobe.opraviti-koneavati. okrai: 2. vid.aa'J_ adi odaran. dr stati laze oaccErteaen. strah. ti. prau. onetasdati ouacost. Kosr ( lravo )-kositi oxo1u. Do. --te. pce: priti .skubsti (tudi lig) oKoay pr4ep okoli.a pf . ororyraa pf .qa--pl ooqolau or]IoltEtrx. polizati{bltowii. soseSdina razoltalr oroarla I okolica. impl o e^el interj ioimenel ioi! zmoonn. o. impf poo aAHee. ocean... kom. utelesen.owax]yr. pl ou r? oko. zas o^a6aB. . -. krikniti oKprn. osla. urecl oM.

uBa povesiti (nos. oMrrlla satr.rdv tako. oHenpaaA!tsa pf.ona( adi hudoben. oMaqlEa pf. o. f it i otaxy adv narobe. oflaur o[aru(ap 17! fafi 1.se\ deskriptiven on|fr n izkulnja. pe lesen. zasovraztar oMpa3uja. tisti (kazalni zai. impf on ere. tista (kazalni zai ac-prihajntik paireti mek 3.. inpf gl.pi1i opijati se rfrfr|rfcfr. pI oM on. adj opoje[ .ats.rKy tako malo o*rp^vnn. nepri. pravljanje kake naloge ali posra orepe I oprati onepCraf opereta orteplapapf i^ imlt operirati. umazati-blatiti. gl. i.rKy ad. toliko orrolKlrJRa adt d. ona nazaJ ono (osebni zaimek za 3. -sg: 1. nidvreden . l. pG sr<usen. izplaknitiumivati. onaelpa ()rrffrr I'J. sc. -|IrIa adr' izkusen.i owfer\ ofirrcetI. impt I. otto. poskus. orraarryBa. ( s pi j r to) . obdati{bkrotati. oneDapf. in pl storitidelati komu krivlco oHecBecreq adi omedlel. izplakovati ot ase. impl opasati-opasovati. gl. onaMer!. pl skotiti (o madki) pf or'F'xrrc. onaKY onaqHocr f hudobnost. onepaErja ofleqe. 2. ora d. otafa pl. inpl 1. impf objokovati koga. oM. obkroie\tsti. napadno. oHeBo3MOI(yBa pl. poblt I I i (nlcgaviti orraKa. osebe Zenskesa spo. osebo srednjega spola). sDametovati -ce: oEaa ona.f sovrastvo.f so\Tastvo.lj t)itr()hc. omamljenost Itrrn^v pl izlcdi./krivljen.tnpl onemeti-nemeti. 2. ll. oplsovatl otrro^1. roj ti.elnJrys. o6nKodr.onaru!tsa pf. onaccPl pot)lsll (rlv|tlr tlx vo) oflacert.on pu lrl Jam pomagati komu la) (1. orrKo^wa pl. vojaska op-eracija. impl omehdati-mehdati oMe^yrtreH ad. oulecrwa trt. i. popadcn. ifipf opionuEe. Jaze oilr1r|e pl opp ocau'Je zmlaclu se oMp^lr[eH. 3. oMar(a o!. opedi soncu).2.. olaaKEila pl. natlcrirtlrr. tisti (kazalni zaimek) ono IIKaB adi tolikgen orto. ouaa. ora yEa pf.rrslulitidc-nar otrartr€. nem postajati ogeMolureg adl oslabel. erspentnentalen olmrflocr f izkusenost pt. on. zopm oMpa3'n. oHo. prevzet trlrcrrocr f opitost. oEa pt oue oni. -pHa al.opravuo. opcdi.vrrc||.i znei. storiti. Zalovati za kom ofl ecna. Oeto. impl onemogoditionemogocau orieMee.em od.T I I I oMayAIreII 250 onaprr prxviti. impf o?Eati. ifipf sDreti kosa s kom. impl pomiti. gl.p^uE fr. umiti. oH. i?npf oblatiti.i ti n^n' r . spedi -(o (mesor-pecr -I!||o t trxarr edi opit. adi repast. impf oaaAHe. -w | 1.. pf . zanesen. -cHa adi opi. J. iivrgni or:gan oneparyfja.aa pl. tam orrAe{rrAeKa adv taln. impf obkroziti{bkoljeobkoliti. ostaoel. ()rnrnrtJcn. ifl lrl omedletiomedlevati onne oni. gl.ifipt obkroiiti. izvaliti (o vseh pticah) orIllHOK. vati. mek mnorine za tri spole) oHoJ. guben onacEocr: / ncvi -D()st onat. €tla Ldi zasotraien. ffied operacija. oHecDec4Pa pl. brcz gtave oMarB. oE pyr<p^ pl.olratl la Dl. kondati.-KBapro. oHeM!tsa l'f. kar tako otla|{oB. spraviti k pameti-uditikoga ona Aere oni (tisti) otrok pilmcli. opijanjen. o6[Ko lBa otn<pyrs. DodreDnik: dlovek na repu dolodkoiv otree. razprarla oMlrar:r€H. tamkaj ofieBo3MorKE. eksperrmenx oMrieH. impf opevati. iftpl 3. oneq!tsa pf. or|'pa3vD. brez glave.a . osa. opraviti.biti pf.impl odpasti. mazatii fig r. lluo oiera€nocr f priljubljenost oMpa3a. /lg ludo . olreMrr. opijanjerx)st. taklen orraMyddv tja. ') f) iiziri l rrrrIk0lulati. (lcDllrln: Driti do -ce: oAa.m ed ll. lig oslabetiSati odpadati. podoben repu otraurlfta I slabo Zganje onarqKaf rep. onem^dal ^na{rn oflaqKII 4dr gl. uraloSaen o[AaKHe. l|l. hudoorla o'Ia'JI fi tep onasrrHa nalitjc f I I I I I I I oEenpaBAa. gl. zadnji plesavecv kolu: 2. -qHa ar.t. obdajati oa akarr adi objokan. / ol)ut ol)ittlca onaqeH. lie zar\os. {Ila a(li r(..11 or^ene posploSiti+osploievati mcd mnozlcaml oMaYAIteH adi zmei^\. osmoditi-smoditi oHa ono (kazalni zaifiek za onaMerri. prepasati.Jdtrt. oa ar-UB pf.-HqU m Opanek onrllqap r?t opankar onurnnr adj otipljiv olltrn rrBoca I otipljivost olrr4reH. peti pogrebnemolitve olle^o 11 cerkven obred DG grebnih molitev o[epa I opera otreparfua I operativa. 3a[reMeres ouls eH adj tit priljubljen.tig oplazrd o atllec. opirnrfffr. pove. slabeti oMlrq aBu pf zrahljati. naloga. prepir. razpruta ofrPaz'I adj sovrazen.a\. preprr. -Ixr .adt zrahljan. obraz)-pove. onesvesden o ecBecr[. impl oigaosebo). .

obseden sprotna stranka. opteniti-roidii. omlatoa f obtoZbi vseliudslii ' oEITo<r6pa3oDe|I. podesati se in urediti si kite otl oaeH.D pf. impl naslo- olpe. onp. ddi obdedoveooycrou![TeleE.y'lg^@ adi dolodljiv. imot oV opmncenost sutiobsipati. +aa adi splosno izobraZevalen onnroncnar cd/ splosno orrryxlmla I obtoznica otrycro.f. -jHa adi opojen cKaEMe priSli smo o'Ioxagn.u.TJ"Tff "#. onpeie. -. razprav.oncaA.objetiobsegati. doloditi.. oucela pf..a pL impl "H .rB. d' "Hi5'oir3ffi*Hr t-d I I I I I I I I I . delati. sploh otrqroHapoAeH. orpaa4lna tf. izdrZevatistike oErglapr. sploten. oprcnje. okobalitiokbbat jeviii rana zemlja I XOnla.oEr€Ee itupt. oditi skoditi naokoli-s-kakif okrili i -ce: iz-ropati. opomniti. impf oncaAaI obleganje v zagaio ti Pozgau-pozjga oncaAeH. oIIcKoK\tB Dl. naravna. oncKoKHe. o'rr.eFtr orceElra pf. obkoiiti z vojsko.orErecrBes adi druiben tegatr. . otrcutre. svzltltl otrc. irl pf once:r<en.obstoi oO.raxopt|._ .svet se s kom. len.an adj upiaviaen. opre. . odlodenost omre-olrrna.a druzorrcrHe pa. stante r. ooremeDrtr. po3kro sitiskruniti.otrcsAvDapf. . pretcgovatr opreoeljevatr ollHlEAl6e{rrufiaEe 11napqlia. iztegovanje. obaiFavaii onpaDBpf usmeriti. ott"cradoEKa razmere.l. onozxappa pf . . onota'JvBa 9f. naspro.... obdnost rati. inpf orpeAe.oBapvBa i mfr orErrmta I oblina (upravna d. mu qelten on:r?r qdi napet. opaEe z oranje stredi. -cer tip zanesti sezanalati se na kosa onperalr rn predpasnik. pl. oparqa I orna zemlja.l.erre.iz- ". obrezati-obsekovati. zatagoiaoeluv nJe onpeie.pi. impl pooblastiti-poo& oncer r?l obseg laSCevatr orcelue.plajdti 91. napeti_za. st .oskruniti. svarilo secloosesatr otroMeHe. inpl ob. CKVTIIUR otlpsr orTpa. otrseRoDvBa rf. tmpl razdrctl uniCiti-razdi_ omno-cr I opp aoce6uocr splosnost.oErwaa d.3Mo( ftt optimi_ ou\rn . _ Ja_ onpcKa paooTaTa gnus zbujati nambe je naredil. .Ho3eiztesDiti. 2.tgr m oblegovalec pa. oqpeAeaesadi doloten.r#i. -ce. opraobr:ezovati vlcen otrcEtranadf posut.. vse orodonqye pl ozmerjati je za oranje orl.AEa adi sDIo(_ no Daroden. lemezj 2. onuerma of.. impf za.posvariti{pomi_ nJalr. otroueslBa pf. obdrzati se-obstaja.T. dolocllev opredelienost. veder pogled na. on?LalrttlTa od o+n.. otrcrarroK r?-obstanek. opozicija.lnu. imDf ti. unidevati outr'DlroDeqKt. natezati. impf obo[oMeEa f opomin. oEc. zasn'd. o[par/.riBapf.e[vD.ooffTffio' adl oralen.prerrestr-pretresati.oMoAert otrgKoKEe oncayn f opalle oIq€KllA splesti.srbriia obremenievati omrrmcxn adj obdinski o''tt o adv splolno.oDra!'navati onn:rrerroe3en. pf. obieli. gl.lntqa edi obselen. ia onD. obsaditi{bs.obilkatiobioncfalre.qe. imD otl". napenjati. l.iati: onoanoironrres*.{. onesnaieiatipr . impl obaevati. okoliI siti obrobiti{b3ivati: rob sclne.raaocr f doloaliivost. -AHa adi oploditveq oDloden otrbarrRra. ifiof nrlf-ffFlanJatr.cyaYr. imd l. opredet itiri<ilodai i.. nategnitinapenjati. zaJ.t#ii'l'l. . o\Lo wa . obdi. obsut oqratAasocr I upravidenost.imol oploditi{plojevati."HffHi#. owe.omrlerEe n obdevanie rJalr.M. otpetr.eti. imol sKovatr ot|stati.renocr I dolo{enost: rzLegnjen aakati ormtera. otroa*a pl. -AEa adi obleeovaotro3m$da I l.a ifiof napctr.spletati (kite). usten kier Prostor.-raa on+aflr.ortcrrn|Da pf. imof polnlevati priti naokoli.n Do2. oblaSdenec oolegatr otrotltottoutltlt..orpc'ia pl obrizgati. Plesecl. onqaw. nategnjen. upraviditiirprai'i.:fea6a I opredelitev. orJ. onpaa4a. onrlysa pf. -!m . ootematr opaao r.ourrlsKa I obiiv orDJlne.J## oostuzevatt. lovanre posaditi. enota in stavba). iftOl opredelj ivost onesnaziti.upravidevati sekati. druZiti zem. irn zl sreptu-steprtr opraviditi.. nategoiti. nna adj sploso[nera. ono ltoMotuav_ onca4iirr. I I 'TH*r:HH:. skuoncUrlfi. sprostiti roke in noee-: cd javnost' javornerge polenariti "Hi#r"Y:"t I olrfslra I optika olllErecrBo z druzba ox[xltftsau. onora'Jtr. zo{npl. pl zano KorEten regrutr. inpf obderati.otroe. na.unitujot opa impf orati onoaa rn obseg oparteE. _otrycaouiEa pf. poslati.aadi raz_ s{r diralen.

opar (zemlj4 Zivina) opaq{Patrria m. pal6ek ope. orodje.lrHa ddi osve. imol za- oprr3opcrBo n pridelovanje t I i t I t T T t oputeL -sna adj iien oprslrrure fl. dotakruti seozirati se. inpl ocaern. { f fan prosntutka opraK.a.1tj./rxune ft krai. ocfrrypn. izol vati.len tutiti..opareH.. {Ja n 1. vzhod opreFraqrja f 1. obturiti{ititi. osa zool. pikro oscba. . prepncevatr rovalen atcBe. one- -l skmnitelj. ocKanvD. ops€Irr rn orient.imDl oc[r!?vBar6e t? zavarovanjc "' osveZiti{sveze-vati ocri^o a Zelce ocBe-rrre^eH. clKlon opKecrap tu orkester opleop^eH_qe n dem od opett orllc{rlrceK op^oB adi orlov op^oBcKn 4dj orlovski op:!'. rizevo_ polje opKaH tl orxan.rq. ocse. kompanlon oprardaK r?r fam dnl'abriltvq kompanj onstvo. hosta. konopec optoMap fi vrvar oproMaprrHua f lTvarna opyAne. obdutek ocereE. jezen. pooblaSdenecza doloieno naloso oprarni3aM. ddi osknmjen. zool stdek. opocyDa pL impf or. Jrtr. kompamJa opraxpa. adi gl. izprieati.f.oBoAetr. zaqotoviti-vare ocseAo.z.rnJon opTatfl pt napravru za orupostati s kom Zabnika. -T'Ja adj 6tct1 (rc4!aateH oca|taretloct ocxp6! ocBpr n pogled.ti. ocBecTtr'!a tt. osiroteti. t orai-oraeica oprd$ tn 1. 3.rDe. organEtranost. 2.€. orientirati se. ureditev oprar{l3fpa pf impf organrzrrat-I. -& z druZabnik. ocaxaryBa .qoqwa . dotikati se av razpra\il ocekaaa ce irfitf potutiti se ochyp€H adi zhgotovljen.huda. navadnir sredi vast opoc[. izgubiti stor.. irzpl zoatrlu setoamtr se oca]More'J. ooKazan zagotovljenost oqBeAolte|rocr I izpridanost. -rd I horda.1. odlikovanje opAnlralIrja f ordinaciiai med. kier pleSejo kolo. octa ry'. imDl razsvetiti. impl orientirati. adl osvajalski. imDt ocrdtrra1ocr I hripavost osvestiti.dn. vroacocBer eHuer razsvetliava krven..skruniteljica ocKp6''. ocBpE!tsa ce _pf. prebujati srajan nrrpav ocBEteuadj trrosveden ocrpnru.-plun orel op cf. prebuditi-olvel6.Aq[m prsi plesatec v Kotu opo3 rn petelin (na putki) opo. rosrtl opocrMja. I onecascenost ocKEepHE.A m l. -ruor trt l. 2. telo: 3. droben oreh. zavarovan ocurlpeHocr I zavarovanost. divjalka aeta. osvaJaleit ocBpse . omara oprraMdFr rz omament opHEJa I ledina. trltpf ut ozfetr se. pre6Kava opAdrpa pf h impf otdniran of. organ-telesni del z dolotenim opravilom: 2. l. sistem delovaniav drutbi opraq3aq[Ja. ocar. dmzabnik -ce: opmMa I vrv. rD Irosaml Ievatr oca:rme. BoA l.B bot oreh m olteroB adl orehov olteBqe tl od opeB orehek. oceTvBa pl. inpl m . topniStvo opyxje z orotje oco f l. ocsr ocaKorerrddj pohabljen ocaon. i|tlrl onnpetr. gtas.trvta Dl. oc''tr]{pw pf. -rur. glasilol 4. pI. tig posebne. impf osa. ocwporyoa pl.tte^I€ ffigff.l.ce. ozir oceA^a. gl.. uredttr.postali hllpnvlx.oc[M{ceM p/acp gl. -in prlpra\.+.-. porarzoetrtr naloge opry stptorgle opAeopAgja.Ir. -cet a opuerrTa. prepri-eati -Lrd'a adi zavavarl. izvimil. zagotavliat-i j2lrid:d oc[rypETe^eH. opu3ap n pridelovalec rira opaT.qr-rJ opzsmbotn. oster ocDeraeaoqrf razsvetijenost ocr€ I os ocqe. rj! sistem: 2. lig srcdstvo.abdutiti ocKaeprr.ocsrfle. orna zemlja opo _n vrsta ljudskega plesa. organizacrJa. onedatdati ocKBepHrllea{ctcB€pEr. org:anizern. ocKp6Ur& pl. original. 3. ocBoJyDa impl osvopl. orientacija. -tHa adi obduten ocerrl. svetttt-posvedevati oIroKe ocDeraeEadi razsvetljen ocrrr adj hud.prrcoDrtr{svaJati ocBoJlrar6e n osvajanje ocBoJ!tsasrz osvajalec ocroJ!tsaqs.erocT oskrunjenost.t ocaMr. 2. usmerienost: 2. togotljiv.oc{qepEvDe 4 rrnpl osKmruu._ocEeT!tsa impl popl.. xomp. srll. ifipl oseolan ocer n dustvo. J. samoI. 2.a of. ocacrl zen ocnmrar ad7 hripav ocDe'J praep ra2err ocBecrg. ocBe'r. impf ool{azaulost zavarovati.. kolo op. fis iznaidliivosi opuerrfpa pf. onecastr skruniti. ocauuyra pl. .impf razlegati se. drhal opAen /z red. ocBerKwa ol. ifiol podraZiti-dra2iti (o-i6nah)'' vati ocaKarenocr f pohabljcnost ocar{rarr. gl. ocal'fl'Ba pf. osv?tlitiitiivetliri ocKaE.a pl. gozd. odmevau op'ntw|d^ tn opp KoE-re. impf ponaortr-ponabljatr ocaMeu adl osamljen ocaMelocr I osamljenost.impf biti s kom oruzaonlE.$c. oceA !tsa pl.

o topeti-krhatise oclTap^. se oc lllm. pu5danje. irupI oslabiti. oc o6oAlra itnI osvoboditiosvoba iati ocao6oArrrearn osvoboditelj oc^oSoAlre^eB.Et m Zilna mera (50kg.ra'r adi ocrlre4 m ostrina. . pl" del. ocyAerurBa f obsojenka otrdeti{trdevati. Iiliti. adi drugi. utalostiti-zaliti. uteEeljen. ocra'JUBa pf. irzpf prisluhniti. ollp[w'.orBopeEocr f odprtost.nt osemsto n . rlcYqraa ocrap!tsarGe staranje oraAe ddr od tod. oc^asira pf. oneocTaDrf. . irnpf fig oprcti se{pirati. buscen spocmesn-preprecevall. oc$a(Ua otgatiosmoditi.ot skorS ocKyAen. -cer pripraviti se za boi. impl ocYAcrqr. dati koga Iiudem v zobe. senoclop''. impl lit oc^oBn. pomanjkanie ocKyArrocTt . spreten. n oporer€nJe. DOSeOnOSI sllllatau ocoen. -AEa adt rgven. 2 Iinika).EoD'as. beti oc^lHrr.IKatsKrosnut reK. gl. oslepeti-slep poslalatr ocrtodoAen. pomanJKanJe oc^a6err adi oslabljen (rcaloeHocr f oslabljenost oc^a6a. star postajati. rmpl p1tmogoaatL spodnasati stiti. octrt lla I Plt rmpt opogumru se. ocluira pf. smoditi ocMar.. oc^ 6Wa pt. iz desar '. star Dostatiuren stareti. ptcrosr. impf osmraditi. orc. -/tr|a adf osvobodilen. gl. impl ocra-rex adi loaen. impf ocluMnsa fturfl osem moz. -AHa adi ki je od erlaplt. ce. tfin oslepiti-slepiti. oc os!tsa ce pf.revnosr. ocupaysa pf. ocgrf.rBopeH odprt. impf tod. posta. ocalErHe. osla znajdljiv. .a. ocraaprrro adj uresniEljiv piti.ival ocuaaanJa.. impf ocllMqacoDeE. postati bolj zdrav.BHa 4di osem@rapfi. intr ost. sla. orBopa pf. ratidelati staro IIC!|IIII. oc l|Ir[rlla zl. pooEga ot. oc[eryB pf.!F m obsojenec o'npAse.. spoqo{anJe ocuopFaq m oporednik ocrDco6es 4di usposoblje! octrocofttocr I usposobljenost ocnoco6u. oslabeti-slabiti. ocvAyDa6en obsojarje zaDuscante ocyefir. upraodj vrcen ocvo!. trd postaocyArf. zasmraditizaocuoB nr lit rzrok. osmralen.ocrplrlla 256 ocpaMorn octaDsqKa 257 qrexEe arh lit uaaliti. o(f.slolErull dovsr I I t I I t I I I I I I I I ..'reti. oDustiti-Du. ocuoDa t€melJ. Turek ocueAr ce. ostali oeseu ocra'l. o$apUa pf . odkrit orDolreuo4dr odkrito ocrpr pt brusiti.zapusdati. -Jaa 4di osojen.rEt tn osmero octaruna I zapuSdina kotnik ocraBrcrcrurad-i zaputdinski oclneoA@ren. octoapysa pf./|4r r?rbrus. za.Lettr'.i num osem. oiuseati ocl1llarolr'|trr.ryEm ostaoek oraAerr. zacetek otoack orDpAEaroq t otrdelost ocyAs t obsodba pl. o9 ^oByDo. zapustiti.qDoqrI uresnidliivost orBop m odprtina os4raq rr brusad. puSden. ro. opogumuen pf. impl osranotili.ocuoco6lra pt. otvarjanje. spoclouau ocnoprurBadi spodbitenocdopYBSEe.. Dotreben ocryli4a I revSdina.-r|It ru t?iJl osmanlija. ocAoSoAH. impf usposobiti-usposabljati ocpa{oleH 44. spoqolu{poreKall. impf gl. ocrtxrBqe r den od @rEtoB orloppaoeorropane ranje.Era ddi osemocmBlnream qeDonenl lelen ocraBKaf odstoi.lcDoTnHu r. taztos. ogovonu{govarjatr ocaorr n opora oc^oHs ce.gAo o. oc^o6oAlrre^HaBoiEa osvobodilna vojDa pl.e. ocYMnurn osem Sdati. ocyAira pf. pI. zuadilnost. impt ot'*. onelastiti" sramotiti. ocfaEa n. odkritost. pl. znajdljivost buditi si voljo za 6o. ifipf ustanoYiti-ustanavliati ocrroDvDaq ustanoiritel i tn oco6eri cdj poseben ocoSeuoad? Dosebno ocodeuocr I $osebnost ocootEa I lastDost. oc^efluBa n. -4ra 44l osler oclMdaecerKa t . svedejsi ocrpor m otok ooplrau oqrpoDcxx adi otoski r odpi. impf ocrdia{''. osramocen ocpaMors. o_nemogoditi. odpoved oclMAecer r&m osemdeset ocTallarzor. ifi?t pG kriti-Dokrivati s slano oc e[e6 pl oslepeti G. ora|:rlra pf. inpl o& Idtn ) preti. impl datidajati_demu smisel ocMpAeE 44. sood.e.. oclrxcalra pl.e. tamkajSnii uresniditi-uresnilevati ora|ur. ocapn eq. ocpaMorlra pt. preprecili. osem let stara . uho nastavitiDrisluSkovati oc yrtrysaEe z prislu5kovanje ocMaAeH 44' OSmOJen pf. _. impf oporecr.oc[owD. ocramx. opeti.ropr. ostatiostaiati oclMHaeceT?am osemnajst osfap. dtznltl sropogruruJ se alr oclflrcrq. zasmraten ocllnpai. povod. impf obJarr sodltl{bsoiati ore2xr. . adi osvobojen. impf lt llrfodon*o.'11ig or. .axyBa pt. ialostiti ocKp$tta I .osemnalslrca ocrapee pl ostareti ocllllrlaeccrrB aol n m osemocrapea udj ostarel najsu osrapeHosr I ostarelost ocln. oneaasaati ocratralrraI loditev. ocralarnre oclMr.oBUBa pt.e4errtr ad.

ubijanje. orn t. opp cnpeme lzpf ecL-rzpf egaofnaryra pl opp. O\Djat\"Aa co. lmpl olrlrureH adj medel.. povrniti-odpladevati.l zdrobiti.oIeKlila 258 orrlall|llrtl(tl orlIaalrr[ttrBo 259 otcKprle oteZkoditi{teikodati. poparJen. olrKaqna of. . izpustiti.rzcrpan oren!tsarEe .rrHaadi odpaden oTnaAoneF. -w m odsek. j umoriti-ubiiati. .coni zakaj. ora oBuB. -''(r\a adi poznei- impl si otlrortrlge ql. ofl(p. orna*ryoa pf . pf.e. or'^p'[yB pL impl odlomiti-odlaml ati. oTpYAHYDapl. -uq tu odpadek .. Ao'Ia'ruRa ti @ryela pf. o'Erler/Iula pft ltnpf ornpocrl'u adv s-toj6 odpeti{dpenj ati oT[e\taTfr or'JeqaruBapl. ne ved spoznati koga. ocllc miti-izkoreninjevati. I strup orp.t skraja.IAWa pl.^ orcKpte. gl. impf oqpasrr{opaoatl ornaA[][(. obe3enjali orxopae. ('rp€.a impl odpluti-prod pluti ar!'oB'lrRm tit odpoklic pf ornoDnKa odpoklicati. lig razdistitirazpletati. zgresiti ga o'lro4' e adv potem. . . flnll zanositi. -q|| .rlt| lfl odpadnik orntrArtrlrrkl adl odpadnilki odpladati.. oTetrlBa pL Impf ubili. braniti se. impf odsekati. iftPf zastrupiti-zastruplj ati oapsa.. Dremlapolomiti s6 titi.qrr n lit odmev. izmikati se odpovedati.a d.epaBu pl postati zivace hen. orHlBa pf. povrac o mascevatnle. odvaliti-kotalirivaliti orpoB-oTlroBa m. /4t slaba. razzivetise. impt odmaiiIl40masevatl oroK. okoli orK t<o.orKaEUBa pl. oTrruufa pf.orrrreTKYBa impf razplesti.rl(. pridanid. orK^iarytsa pf. impl ooperrcqpenJatl o{RopeH adr korenito orKopHarrK. postati poaasen. razmotati.clklcniti-odklepati oTKora ad. imol odpeti. ooganlatr oner. colti kakor. dovolitivarl orr^ara I odpladilo. sKraJa oTqperde. [abrckati oretra. -ryr rn maloDridneZ. . met daljic. .olro3ApaDlTa It. s. omlrBnHortrIrBo odv spodetka. . /tg velrl(o oosect-po. od zdaj orceKaAe ddr od povsod orceqe. trgati rz. lcn. ortnrlllsa pf . oa oflrAe I oditi oruMa impf s silo si prilataati. or*otnyaa pf.refi al. pasu-odpadatr vtlKaw.tlIr.nlyBasKa I regitev orr(. lenega. rge: Otresti se. razgrniti ierjaviodpotovati o|rlerlla. okorcn oTpyAE . orrr o!'rr.oEeH. izpuldati. impt odKntl-odl<nvab orxp[Baq tu odkritelj. orpe3RYaa pt. natisniti-tiskati. mlahav.e.ea. okorncgr. (ias) pribliino. spoeeti-spofcniati orpYe. vzett lz zerta!1ce spuidati. zncbiti se orl<l. oAr ac oTa y. razmotavati. upornistvo spfva.adi . orKocru .ow. odrrgatiodi6. itnpf .orep-Fa Pl.j odklenjen .orKopuyBa pf. vrsta (pri kosnJl.d. orqeKlBa pf. dovolje- pf. -sHa d/i strupcn (t ar Itg ) orpoBHnqa / strupcnjnlo. po rem ko otKaJrc. fl nasunasmrt onenFaqKa I gl. tztreatr.advaoni odkar. odrezati: -cer fig omahniti (roka) orcerren. . lig pobjr. opomodisi oreq. otc}iti. }mpt gdpoolrl oognau. odpedatitiodpirati zapeaatena qrrIyulll/r. kot (primcrJalno) orr<orrta. mladen 1. impt odpasu. ugrabiti. iz. impl (. ogrevanJc orrro4rle. -rra adf odloien onceqHo 4dv odlodno oTcew€orceqox. orpxatyaa pf. impf odkotaliti. lomiti i orr(pruen 4di oatcintjin onue pl s-silo vzeti. irnpf llt odzdravitiadzdravljati orno3Hae pf pozabiti. oTe[!tsa$e orepa.ati-berati o|rcera adt odslej. odkar. -cai orrormrc pf suniti. iznajditetj oTnprTlle. ir4pt lZKOrenrnltl. odziv. inpf oltleqar1oK. ugrabljati. oJKprrySpt. odbiti orKpaj o. od zaaetI(a oalaAHrrrrBo fl odpadnistvo. odredijdpovedovati. preklicati omo3AltaBm lit odzdrav orrro3ApaD[. PCe: resltl Se najdba or:MeHddl imeniten orMeHo 4dr imenitno orrre. impl resltr. oTKalI<vD.IKa2rr. potem ko o'txo^ky.pisma spustiti. zato Ker. impt odpotiti sepodivati ('itr.n oteklina omnaeHDe 2 gretje. ker. lomltt orKoc tn red. ubit.3rgn.tglr m ath ota (cerk\tenl naslov) ors adt. ollplTa Pf. brcniti z nogo. usmrdevat o:Ie''a'd. tmpl omaaoK. uboj. odrekati orxae rz odpoved orKa:reH. izolrKpu'n. hntt orft^Vqll.hudobna tcnskn ofpoDHosr f strupcnost orpoMn Zl narediti kogo potasnega. orxro'''ry'ia pf. impl . oT[Irera pt. irgati se -ce: za kaj. ('rcRptsa pt. -3rra adi odpoveden orKpal praep (krai)-od. aez nekaj Casa ortr(rcrre'|aeH. vradati pf. lig razdiitevati ofi J. impt plavati odplavati-proa pf.^AT'. it?rpf zadetizadenjati pl ortrPasHyDa proslaviti oT|IoqtllvBa cu strezniti-streznievati oT?e3llltsalle t? strezmtev orpxata. 2. .uja a odkritje.lII| tn oous o'JJ. postati tezek-postaj tezck ati orerfyBa impl otekati. otm eTria.re.izplaailo.iati'' omaa-e..

! odstop. ccsto ohladiti si iezeznasati se otcpaM pl prav priti za silo. OTETCTN.m.iren. I osajmft. ustanoviti j l' q(topMgBar6e us. orre. od tukaj oqgrlnJau orrypr. obrizgati.Nrp. Solska) . -Aqa ?dj oditen olrrr^a l'l naocnlKl o. . oqesE.pf . odbiti (ura)-biti (ura) navzod orErera I odskodnina orctrHocr f odsotnost.tanavl aoje @uKa pL fqm potesu.' mdstimanski duhovnik. hlaaiti si iezo prcprediti zadrego. g.orcyAyDa. naocarKa o.it*@ pl deffi oaesca (ce: ) pt osllcllI.nte orf<ipuen adj izoblikovan. impl odo|IcTarryu ddi odpadniski.. tolti.. nratr upornrK orul41. taroati. .Tsa 44. qFrorerritsa pt. ogexvEa pf.. formtran obopu''. oqoDes!ts€r6s'? ucloveceue o. orTllrEvaa pf.!rp! odpreti.--!tt1vl--gaoN.: nost. -tg tt odpadnik. tez tmpl zlresti se nad kom.toBegyla pt . vrseti pati. . i. umalniti . osmese *v"9. .tclar''n. itnpf izoblikovati. .adv obupno. 'r'c. or{vAFa pl. ceolu4. o. oKooaoielorl.odklaqacratlErL. orida ocilrraxosr f oCitnost osleperl xieDltl oseH. oqajHg Ilee ooupno poJe . odkloniti-odsua. orcycrDo z manjkanje. orc4raE€r adj oddaljen.qeqre:. pospraviti oqetn€ t ocenitev.rna adj odikod. oqe[ss!tsa pl .r!B m odirir oqyAlf. okopaBn_. ifiot teti. ocercn oqa6^aDefi a.orcKptrueM 2fi (ylttEe$i (yrutTlTvlot!e 261 otnrslel|un odkriti. koncevreai. odskrniti (vrata) oDsooru. ooopldl. dopust stajati nedlovegki o'IcyqPyEa izpl manjkati. impl odorctamra. odpreti kliun kot kavka oqae.nre4gp pf. zpannru-rzpalovau odstranienost otrsKpaErcqq.?t. slabo oblelen oqar.AHa4di oditen oseDnAes. oketasJsa pf. orsyKUra pf. -Aw m odividec. ofvry* pl. zavreai.dfrm. tuu{cen tevau oqerrisa'r. rzolnost ruluiKl ('rralw1 ady od tod. I . bi. odmikati se spre(raJ orTynnr ce. neua. o.dj razcapan. odD anca slraxrJen or. odsotvati kosa: DostatlDc -c. od vati.. narediti. orrorau ad? od takrat poravnavatiSkodo odskodovanje. tkoda ounereu adf oSkodovan ourrereHrlq . intpf sprazbuviti kosa v zadudenie.n lit poroCilo.zametavati.w. zaditi ob-Iudovanje.olrqrqgrr.--.qa adi oiesen oqerlla pf oplaziti.dopustitev. ognjiSde ouaqapm dimnikar oqaqapqtz adj dimoikarski ortraBnr kompot o{rraKa pf urazati.udlovediti se pocrovecenje. radun. m obup r'r. odtrrtodllvas(rrvaJ u pt.lu[r tl izpustiti zrak Skododajati -oaSfodnino.'fu dsfd ti.Jni adj obupen osaeHocrcsal f.rvMaan<rtrv!/Et oDustositi uf oui zr ho?lta.urcsajrya obupanec-obupanka otalao . potolti (toda) o. imqt zmlatiti. ju). o*opu pl gl. .tLrc.rlra 4di odsoten..rseTr!tsa. orQp^a pf. nic (pijata ob obisku) rutruo(ttulevatr orcrafl .e^apKa I zool kobta. cepruoqceptJatr uporniStvo oruerrirar6e n odcepitev o'rcrlraEa adr od strani fiqet ..ficryDa impf gl.Se P. oqalt. rzdi. od tam. Krsov. ocena (knjizna.orrypa. dce: PosBvrlr. impf odupomrsKr n odpadnistvo. odgrniti{dkdvati. rmpl sast ojekl€niti.lovrniti 'T. vzdihova.eMoTcxpEnvM ady suu-oosrpavau.pEe trl malo orcyAll. rmpl oce. oqlx!tsa Pl. orcrtrnRa impf pre. oSkropiti (z blatom) ourrera I po3kodba. verouEitelj otatapa pl Siroko odpreti. oprasniti oseE^a pl oaesati o{rr^eAeH. Dovradilotkode l(orak. odmakniti se{driorcnpeAli 4d? spredaj. olIcta'mlBa 91.OrODU . nad kom. impf tl oclsoten natipkati (na pisalnem stroorcyreE. impf spau odriniti.m pf fam (o vstih) ziniti. -qn tn dinnik. prexoracru. presocuuoDsoJau. . oTrir€ 4dr od tod. poskodovanec . OIITITETVEA iMOT . okrepiti-jekleniti. oomrK m€tavati. orcr4rorrrBa 4dv nasproti. .lcera qlraeE'' oadnpa_pf. umikati se ol$p^n. o'rryrtrlTa ce pf.o|l. orcftre. hovati oo{a*e n stokanje.qE m oskodovanec.'lc\ttrc'ryBA osoBewr. oqajira pt. odvrseti mimcodletavaodstopiti. impl liti postati plelast-postajatiple orexyna irzl pridakovati. orreB[aeg..or"rgtra.it iz desar odtkodovati kciea. ifipf presojati razaloveliti kosa-razdlovole. luditi sefuditi se -ce: oslxa. ne.trz. inpf orcrpafiglosr I oddaljenost.pf //4r1s oslepiti.ry?se.. irnpf Dodlovediti. m ocetrjevalec o4eT m ros o4ereH. o. crqoleqq. orcnopn pf narediti ofitrlcrYEarb€ 11 -stopiti.. inpt obuDatiobupovati o. iihpf od. umik otr[frne-or{Sprryra I odleo. orrr.Eapf. o(opaBr-r obr<aimpl ietati.

tlrllll Plri devina flajal(. . impf tr.c€: hladiti. pobodje. voznik rIaK 4d? Spet t R conj a. prodajati. rrulr'ir'. sistem zidanja na6epK!tsarie r paberkovanje rr Bldr fn bot . o'JnrUpIB pf.l izgubiti-izgubliati zobe oErlp . s srabom orrryMor^uBeH qdi zmeian] r)Icz gtavc .. l. narotjc.se (s pahtjato ipd) rraBKa o r. gl. nakupovanje fitla3aperr. lig lat11 odobravatl Dotrievati: pihliati (veter). iDtl.avadni srobot traBsTapKa f kosarica iz srobota naBIKainpf 1 mahati (s pahljado).. t i I i I I jek flalKa f zool raca nairon m kotiia naironqnja. padec naAap fl poljski duvaj lraAaprma I nagrada poljskemu cuvaJu aa/llerlr. ovtTp6Y8a pf.. !cc: l)irzili na3yBa. ^. dobrikavec [aBAaKa f smetana.tlJ oskodovati. 2. 3.iti. lig ponoreti. hudoben K. i.ni dan. na3ap aK. nafa. na6epKr f pa_ oereK. fie f. rrapNr.-Bu / ncdr:t. preganjati.rrffyTn. odganjati naArEa f reber. impl ogF lili. ba.I OIIII€TIII 262 our!'rn 263 II KOCHITIT t I I I I orxrelr. vlhnje.1m laskavec.pl. pazili./i llaia.. paviljon (prodajni). kotnaAo6paseq. iztritti.. 2.our!. ot\TerYBa pf. kypgunt! . poskodovati dclati Skodo ourTp. na3[ Aa trc arpclrt|||t tllcl.m gratn sklon i An iftpt poditi. . senilen IlII na dorll in. impf oPusteti. 3.ro O fL fLm. /ig ()krilic lajaxcEHa I lr.rvBa pf. postati prismojen. postati pust-postatau pus! (rrrvl nn ce Pl okutiti se z t .q . -rllr t l4rr rrlr(rvilnie. parili. tr.rir. SkodljinaK(rcE -rF ''' vec. 2. pahllaia. seSmski t^i pn pf. mrena belodnica (pri odesu) narlp rz ploska steklenica za zganje rraryIrqe rx dem od Ilarw tvtaric za Zganje traA n pad. zavitek -qtt m trdi IIacK l)il t t lina [aArre. ''iA'd' zavitek tobaka TyT!.goleti. padati naAo6pauz padalo naRocel|. pal nato tra(er fl paket. 2. -psa odi trien. -ira nr fijakar. falot.paoerKr naoepKlBa in pl paberkovati naBH J6H tn L paviljon (umetniski). -cEa 4di Ekodljiv. prsi.antanjc lla3aq . da nc zgrcsi(.rv. gl. potem na_6epKa. ItaAHlBapL iupf pasti. -Hrtn r?1 padalec fia3ap r?1 trg. hraniti.6'r. rra3apt[uTe l? lrznrca.tir iirrni. hudobneZ flaK. trzlscc.n auvaj na3fi ifipl l..

na. digau zgatl. ti! pogled na kaj. spomin. sopara. nadrvEa of. osupljiva trdiiev.. 2. -tB ft s praprotjo oorasel svet natrca.rII^{Ka f trak IrarqHp ft1 hisf oklep. 3. vzporeolrca napartua f. pnoanrc napacrac-trapacroc hr cerkv zadusnrca (pri pravoslavnrn. neumen na. rIe [aqail?! pravi s€menj! mtrafypf. poZigati.pe rcqcn: z. mehek (o sadju). raz{rosaj enec. z. ki io nosi vladika (episkop) na prsih ratraryp nr seiem. pogodba. veaen spomin urirlemu. gkodovati narr ar pakt.impf pomniti. 2. gl. kockar /ig pri_sklqdnik. -ur nr popek fiarroqeH. par. pameten. 2. parlamentaren. paraliza. oKuru qaEolrdua I l. l.1 razred (v Soli).AaEesr(rradl malomesten.. -priti.zajedavec. {Bqx m poZigalec tmrrt|^o n vzisalo naalnra. {ma ad. ohrc melos. slovesen ob. j razumen ruuteteEctraMeT!tsaEe Il me_ morija. hudobnica ryIqcq . izmuditi. neti. Irr etcHo BDeMe rle urje M a .y&il paketirati. qelatl se neumnesa traaa. Skodliivka: 2.ure n ar.zasloD. [apKa nid mu ni rtap ./laDeq. dlen naJr6As parada. . neiaega l(aj rDu Je/ HIrllITo He ro zofavla. srrJf. oklop nana n l. misel. -qI| tn arh letva v plotu trapo6lroAtfl parnik I .utt lr2 ra rdso.Iarocltua 2& lxrElarloBtl nat|tawjo trapo6poA nal(o.ri Ila MaKeAoHcrara noe3rria panorama makedonske poe. zrJe naEctrqErz l. rraMJaT rrauEreH. nasvet. dijaski. 2.) mpa I pl denar Eapmrelr.klovn na/urc. naHTa^oHtr pt dolge hlade n lIo. pomljivost aan'er .In mu. razgled na vse strani: 2. splahneti-slabeti. fascikel naflot.a na^pK l.l paralela.nqsa fparKa denama po. sejmijde msa:ryplra. Darlament. Skodljiv.ry6aI ladijski krov narrerI in ft l. paDorama.m fa.impt gati. sEo4 poZig ^ela.l mestece.iuufa{a nf papagajstvo. plosda v '. Do_ dezelsko snezdo naaarrsase4] .te{2 / l./rulnr|ux. zveza rror. 2.m nerednei. porednd.gnirp-a in irypl parkctrpf rau. trran Irar\aptrJa.. razposajen. utruditi-mu8iti. paravan. biol parazit.l. -'ft^ f bot prapror naqraAEnK. imot Dritgati.sprehajatisce. fastntm lmenom: fl na tlwKo a pop NikoLa aD'-^ra m zoot papiga (tudi Itc) nallaua ctBo:Itaut{[?. sRuprna prometnih pripomoc(ov \apK impt ro nap|ra? -tuTo \ pa impt parati. impf oslabeti. Jnt zlagat\ povezovati na^a\ adj l. nanopai.nu nr malomeSdan(tudi frs). trg prrf.papez._park.nar6a pand. _-h| m orh copatar. -Btllt-Ir:raaDt{HK.!|||I!I(! -qrl.. impl seimanti. z. napa f 1 para. denarna enota nalaE. uk.EI| adj t.. . utruiati nauyrsja. 3. zmesnjava tralnqa I ponev natrd. poEgau parket napKripapl in irnpt patktrati napraMdrrr r'. neoridakovana. brezglavo oponasanJe nam€ f mapa. rapa t pu impf pariti (na pari ali z vTelovodo. nemoc napaclry!. I hod nApa46'rc m paradoks. -tlu tn temez jenost. veden-spomln naltlx rn bombaZ nal|trlq€H.2. . skupsdina trap^aMeErdlre{. zastoj. L razkroj. misel |lapasfr tr1 1. I ar& klobuk -ttrr tr f palada ^ara |lar. rn z.atr m.r(Ha adi preklet. tzKonscevalec uapaj^sja-laparaxja adi indecl petitl]eZ. porednosu' brAumnost nq. nuqooen traKocaf l. lkoda. Dlah.t. razum. 2. gl. llg zmeda. nalcitsa pf./h parllik [apea I gl. -qHa adi popkov. arh pted. nanoqtla BpB[a popkovita lralrpa-rmqpar. qe impt biti razposalen. tezrkariba napaadaa. sponunJatr se naMerara adi pomljiv traMerdBocr I pomljivost taulat f cetktt: Bequa Mv raMjar slava mu. slreljatt trarE<I*a. zavit. -{ia adl bombazen nattatuta I cerkv svetri$ka podoba.fivante mparpe$ n paragraf. gosti sce (nrana rn prenodisde): 2. uapaxoAr'l a. uagati-piiigati. slaD. penzion. pauet.m lit dvojica.osur m pajac. sejmovatr trasAetIra I pentlja ra]igyp m arh biit nauu<a I paoika. hudobiia impl delati ikodo k-o'lar<oc. vzporedmc4 prmerjava Eapare^I€.Dlua-laraa[na I raizposa- naaro a suknjid. norcek DAI&D!|. 2. Studentovski do.tra. tralnr. trapKer n parket qa(pr nalrrauda. -impf. nanex{es. pa adj l.uia I palica na x. frskr na]tatna I 4/.l. zasnovan na parlamentarizmu.na. . suknia na. fig vrJucen napuae.lrHzt adj denaten| nap.rql|Hra I omleta (sladka) t tn paleZ. rzoeloval@ coDat naqlwcrtrl adi ath copatarsI(r lrarylnxaB-na[lE ar adi 1. -ryt m arh ktta* topirec.

kosdek cnkrat. pevec:2. TYKYnaTa^erJ! fiap\ocz. rTrlrrm preca.. r-rvnoouscn.r. . rIa NATIIITKOT neBeg i I I I i I t t I I t nace intpl l. okrnel rog Pn lelenu naFi^a I parola.DqFtrapTaaelgKa 11x. l. namotek tracou n lan potni list Ilactropr nl potni list racrfip m lit 1. palica nareq. patronaza-. ner. DaSa "' rarua . 4. 3.rtrf I orh cetkveio petie.IIapo6poAapcaDo naTap I|arapAnja ralapAnja.a impf potovati nailTalle r?potovanje naFre r? od naT Dotka. 3. gl.1 predeno.-DBa a4i. . sono ovcJe meso. lig fam Eenianje. 5. pasilde nacMeHrle 1' od nacMo predence. igra. Ee npa'JaDtIe !dek rl|aj I{ToAcrI. ^rITe rrapTa^r-r pada v cunaiaaT nJah (o snegu).pasiven. izum.n parog. pot. duhovnik (duhovni pastir) lacropon. nsrpr|6r tu patriot.aru cdl potniSki \aroKat m kaZipot (tudi lt8) rmrorMc n Itotopts larorMceH. patrona (naboj) frarpoHaxa-narpoHdr L m l.atriarh. odstavek. nckod napqdrge z ilem koaralc!|. tn az del vetqlasne skladbe rurF)x . eAeH naT l. .{tl tn cu'lja.'I(x xop pevski zbor neBe4. impf pasiviztrarl fiacrlrlor<. soctatno. 2.t ccsltlf [apo6poAapcTBo r promet s parniki napor. impl patrch- frfmE& -4!i fi-Arst pasaluk: Zivlienie. "pqn r'. razcapan rapTzraeulKo.nacr:pMa.r tupnik (pravosl.. I raztrganec-raztrganka rrapTlt3drr-nalrTr€68&am. {r rfl krat. 2. zanos. eprer aK-latxalaK fant tivi kot pasa narErep(a I pastorka treas pt. kos zem. adl Jam prsmen. Irg mirno. ltrena. patent. -rxa ad1 p6ten nar€rfr m l. (e re Hatllpargrrur(a BB nacTpMa 1. lagodno Zivljenje. -II{8 adi paI r'lltr'ltulcslarosveten . narn ce iml ploditi se narE(a f copata (tudi Sportna obutev) narrr ol? trpljenje. bladetina nasaDpa I cqnja. IIea. pala .nepopoln rrar.-par.. -.. -'l'li f tezek srebm nakit na tenskem Dasu narry'e'Fr m pacierit. rraTeMa r(at(orIo mimogrede redeno nareu.El. mlmogreoe. Strenica. 2. rasa (o iivalr ) nacMo ..' ponesrecl se oo. turski voi*ki ali ci\. -Tle. rodoljub ||trTp6^a t patrola. naotoga narKa f zool faca na'ka impl mat'ati se. capa. pomivalka. zclravstveno skrbstvo t ryr. pretepel te napiDeM parfum. -cqn m potopisec n rop tu zool facak naroc ft patos. 2. skupina. DokrG vitelj. kriv (o nogi) narTarBGnatptrBo atdv oAl rrarpaao maje se pri hoji [aTp[Jdp& +n tn l. t. razcapa\ea-razcApa\ka. tcbcle). potec impl trpeti. impf flacfipa nap46^a I parcela. -A ljiada. naprydd^eE. potni strosl(r narflnqa f potnica natrr.v f Ja l nrup narapnHa I cestnina naTeKaI steza. reglstnrana pravtca rmrep[qa f bergla. tir [aTenr-traTeMadd? spobmil. .) napoxnja I pravoslavna iup nlja clelo I|aII|rr{ErI potnina. -qn fl pastorek nacrtea pl. llg uniaevati nntop . posestva ccsta. politidna stranka. partiia. brejati (kobile) flacxDeH. poglavar.lagodno ttg mirno. kodeljicd lracrdfia I pasma.g neureiena Zenaka frnrlrjspxd^ctr. -III| I l.alnidostoianstvefik 2.ucen neaErJa. nlce rrapTa aB adi raztfgan. f parIrzan-parlrzanKa nalrrE3aErja f-fam fig osvoooJeno ozemle naprnJa. crzoT Bo fiapTa a ves v capah. lig pesn-ik'Jeia'l r"#TI*J'f:I"E I za tebele: 3.flacryts ft Zrebec -Cei rarl se nacyra pl. delen. pokrorTi stvo. 2. pasti (Zivina. nesreda.rtrq ffi potnik. m 1. aocTa r''I c^vruaB TIre [eaHau! dovoli tah &nd! neaq{a I . . zavetnik.k. vonj rfl bo.solgratec-partnert(a.neoetaveD. oaak - cranor vsak opravlja svble IIATOT. 2. spodobiti se nacrlsrre r pasnik. racati.rra adi parcia" smer len.n paia. imeti Skc 'Jar'. ifipf vprn-{nl tlnlcga. oddel. /ls uniditistlml deliti na kose. 2. co6epr clz ra rrapTa\. impf prilegati se. -cEa adi potopisen ftrrormceq. vzne! senost narlraB-narpEB adi krivonos (o aloveku). -Bltrr m lit El. bolnik trasa I iivica. geslo trapra. stezica nalsa I pavza. potovanie. skrivati naprfleFrraprHepKa t part. trapse rx kos. -l. [acr roK naerpn impf 4/tr varovati.4.zemi cunje in izgini!.ulica. nepoojercn racrrBrr:rfqra pf. ozmerjal te bo naltorufrpa pf in impf l. HA OBqADOT ratl rrarpoH r/a 1. tig capin. cerkJ yr. telj z. pastir. od nee-opevan. patrulja norpo^tpa pf. ki je skusil razdeliti na kose.l soljeno in posusem.it gl. parTuml.2. hrar''aprartpaf muz partitura niti. -[rura. pristajati. odlomek.nacrlrMKa f zoot postrv mmlrau: Z. 2. odrnor m zool pa]' ''aurl navr@a-nalrtr<a I pavica na$roa dli pavov. rmpcocU'a pf. -3. -/lurl m trprn. med hojo se dbati rrartxataitr m bot patadrrnik uarquK.nar. [eBurla pevka neaq< adi pevski. pot. pavji naora.

I pepel rrcne^aa adi pepelast.fleaTeqer6e z jecljanje.neir6ea[Ja ad. os. peniti se. nadav panj.. rrce impt Eeti TeIII(ztq rleelEe fl petje. CBern H. adi DUnast nepe. pergament. liB fam stara.ele. Wrla. l? mlatenje. co uetla rla ycTara Iroln zlobe ret( n pripeka.m pretepati. brtt aep\e n fan zavesa. m okvir. lig strup.se.KI|a 4dj metul tast TATKOBO OTHI.Kat.2. Sotor.Je.!npf -de: -l: se. pened se retl^nBocr I penavost renyrura f panj.a.-qrt n pendrek. Zalitev). strastna telja peniti.r fi pedagog.te wrccvBaDf. ltor. nesramenle nepnxa I lasirlja neptroA rz l. "qr n jeiljave. f€ poZelenje. avqusta Zilavka rcxa ilnpl moledovati. -.ueFrry tH m penicilin oaprtrtrIa. rentuera KA ne. 2.g sDaKovau se neter m. lr? poruhde.rh soremeniti v pepel.renenK. xa. -Bua-nepAlrnecr nepAvBer{. strnienka rcAecers 4di petdeseti nearer. gl. 3. roj EeManepu:| rra ycrara ne. gl. vitez -ItEa 4di pet_ oesetrcten netrm m.mai interval. perisCe ' rrepaarlrqa I pralnica ncprlo_ n perilo v pranju. borec. mlanu. pepelnar.^Ita"ueKoacrrt neKoaell. rokoneAecer-marEeH. -rna adi pedanten. lig strastno Ze.bikovka. lzgojitreKMqt tn mezqa treat(a o ItelrcoHdn [eKapcsr adj pekovski neKo n pekel-(tudi trg) . pejsaz. 2. 3. 2. obrobek. . vrodina.plavut.lig pren trrano srameAiivo vedenie aernanuce. nalivno pero rre'l^Jra edj. trs rozEa. burka.) qid ga ne more reliti neperre z pranje perila tlep'3 m arh dieta.nepyrcH.ts I pokojnina zaklinjati. pelin. 0!F HAIIIJA ^e6ap. nene^aBo. gl.. imtl tte Stiti.pazi. perifehja. . pemat nep.-arra adl pralen ltcpa Irrtrle z krai ob reki za pranje.QWHa leHKa o'. T-tg. rob.n impf jecljati. rexap m pek.t rrz Irevec utKa treJrar( r?. ptsaletJ. neA€cellloArurll|uHa (jubilej) greuooa I Deroeseetmca tteLsld'aq m vino z malo Denei€cerfim num ptiblirno petlina. l.qUTC TOIIAO nepaaea. . nepri_ vlafna.biaje nep4ayy ltn?t f o. gl. f pralec-r{E. .aor npar. petdeset ne aB rn l borilec. gl. predmestje. iebel irihl treqe^utuTenajlepse je pod ocetovo streno nele^(rca-trelloca of o. lrg awor. kaj govori.-ce: zase likati reAa I ped ne4ar{. rlca rcpru. ro treE3noEfpapf in imof L uD.. 2. -fis nairaviti. gram veliki staveK Eepr0epnja. 4B'. neM6e. biti iipokoien nenje. udariti-udarjati. .l treAd^l??pedai.leparn€ m. lir spev (pes. -!rf m arh zvodnik.KaDqe Zer. lopata mlin_ sxegaKolesa nep/rraf 1.rrrHcl(tr reK treHAlrex. /is delistvo. star roKoDrs DepAaEer6e.d. l4?z qarl-(levatr nepwa I blazina. jutrak.tr personal.otenje. pokrajina neEa I pena. tig ne{aj posebnega rlep'''at ad. javica iz pepela (nepridako van udarec od priiatelia. pernat. perioda. bise\ 2. r'8j!8. Detdeset laz zadiniti-zadiiiati oeiimoz. pokvarjenec trcl. petdesetero nom: lis zastruDiti-zasthrD neAecerHrnqa cerkt bittkolti ltau f (praznik) nerire a sadni l. pacru se trexapr@a t p€karna. ddi tell peklenski [eAaiouuqr adi pedaeoski neKcaMaA prepeaenec .Ko e sa nepo?kako pise? depou m peron repcoP. 2. nelJynen '|l treja. pf trpa -nepea rmpf pratti HtIrrTo He ro nepe (samo 3. rcEaja.268 ter^a impl likati. f ntt Sala. zgodovinsko obdobie.Ja fl |. osamljenaZenska neHrre-[eHue templjanec n reHuepe/! tam okoo IleHtrepqe lanr okence z trer6a/ pena tre16aael6e penjenje. m ath ara.l. obbd nepJan4d. rotiti. pelinkovec oeset ne^Huoca. gl. pajde ran. gl. penav.trerl3noEdp-tr€r|3r|o-Edpl{2 1 fi.re. nelregaqez novoroiendek natancen neaepftra I pelerini neAeceT rra[.rneB ueK. leti upo(oJenec-upof. ograjA [epraMCn n l. prismoJen. z. . -rla f l.2. udarjen nepne. oJenka ret(rarI€ /t moledovarie. Dero (ptiaje). irnDl 'i neAecerMnuat 4/n 1.xe. koprkojiti. osebje m T t I I I I I I I I I I I .tezttt spaKovallsc. pensce l|Cprq. renmwe I xar6e tel€. doba. membrana..ogalnik IreaeHa ptenlca J neMrrrerf.i l. popripeka okrog Ilijevega dne.ldra preteDanie. da kdo orebledl neneaocan-tenrocas adi lis bled kot zid rcnepir:a f zool mehrlj [c. z. re. 2.i indecl roznat /an pridanid.. zdrinost v hrani. nedolinost repAyD ptidje perje '. s. trepE!tsa pf.ec " ' neEeaal{cat zool modras dercaaun<aI Pep€lka lerte rgtrre fl Dosorisde: fis domada streha. zglauik trepo. peresnik.impf ieniti se.2. licijska gumiievka.

JrF-neq|otrojKanr. srKalr ga. I lam ljud. coanecJu. pedate nJe pt tiskati. -un I peticija. !l\u.j/r^a inpf zapefiati .piti.o NtlKx m 3a nepqull una ga nzl vrvlcl nec. KoA.xra I 1. aol neKoB. olabno se vesti aeEFM. ki lepo pOje in najstletnica.nemaecerMrBa nutn pevraJsl !Ien moz.-Ja adl pasji grnKaKo rrer rruu debele solnecHaf pesem ze Eecsapnja. 2. petnadstropen. IIe. Eo [eroK. ljudski letnica pevec. ped. petkraten ^d. 2.roK petek. . l. . petspektiven.ki gre po svetu za zasluzkom. ?Ea.-r^r! r. l.ma adj Petkov flemar adv petkrat trerlro^"nerpoldJ m petrole:. sponka. podstaveK Ereca I gledaliska igra (drama ali opera) reer6r n pieteta. rler e n od Eere^ Detelindek zem. tiskan.petnajstero rccoK rBocr I pelienost fierHaecerr[ adi petnajsti trec(rcace. . 'rae. r4rlura.. tuot fl BHe. 'ttis. tisk neatarap m tiskar. Sopirjenic. petelinecHapraa pesmarica f nJr ttecEapqen dem mala pesmaneTHaecer nun petnaist nca nerHaecerroAlEelr. 2. petnajsta obzna mnogo pesmi.j petsto- ne. nelltaecetlt'AflllrHlt Ha t perI tisti-tista. dolgorotnonadrtovanjcnepctreKTioex. tolba.. ItelanHa t Detina rciat f' Vrh i. Ilrrnt(a n()Atl pitna voda. Sirokoustenje reae^E ce impl bahati se.teHoMeco) pecenka neqfiBo 11pecrvo ne. oAaM nerx grem pes [euraAEja I pehota neluiu<.. Dridobivati z d6iorn. postavljati se. -qrra 4di pe.kar se nanala na perspektivo. arn l. neqe paxrrja lruiati iganje neqes ad. prod kotnik treco'ntrft.3Mor fi pesimirleqnld3aM. tiskoven (napaka).. natisnjen (trka. girokoustiti se nere^KaI pentlja nerHHa-fierMrrta num peteto. TIeTOI( Il CaOOTa Ce TIte nelodljivasta nerolreE.trer. petKraten neroven. pogled v prihodnost: 3. priho.aLost. spreten leserxrqa t (ne. peti.po malem pitl. napi. graver nerrre edi peti. sezonski delavec. sop las tre-plreEe.. bolelina neqa^6a I dnina. tig nadv buden. treqafltmta f tiskarna neqalotrterKraq-neqatolte3alr m pedatar. . adj pitna.ET^oB ad.1 Detelin nerclcr$e r b.ljudska pevka uElHaocerqHa num priblfino necoK. aivkati |@o tt pivo mlalraecr atlj ioltast rBBrtrja I hladetina. liq 2. 2. necoBA m pes ad. nesarr in -tedatiti obiavliati " v tisku. 2. tiskarski.r.Bs IC tC n rIeropeH 271 tulereT t t I t I I rforroAnruerr. nadin slikania. postajati pesKOten jan. itupf. 2. 4. zdomec neqa. -tn m. prizadevati si [es'ajt m 1.4s ft peteroreco@Ia f pe{den kraj. kDjiga): 3. vG JaKpn penon nellq{Ilp t t brisaaa neurepa I csl votlina. delati na tujem kot sezonski neqarope3rtrtlta I pedatarska. B nepcneK foa | 1. . -:rrlraadj l. zasluzek nelra 6ap ffi dninar. 2. -. lam uaiti se bbrti.qETe a atgm od ne\ei pevka velik petelin ski pevec-ljudska tr. 'Jt4a 3. pt neqea. a/ft tiskarnar neqarapcKl dli tiskarski IleqarapsrBo z tiskarstvo reqareE. izkuSen.2 neulpra I goba ne|I adi pei.dnjipev reK. sezonsko delo. Sopirjenje. -K1r. kdor ima pogoje za tazvol rreplH{Ka t penrnKa.i petelinov. 2.. ttermrerDe a tiskanje. pecaren ( vose(. Eo ncToKoT pe-preJsnJr IeK.-qx n l pesec. trecoclBace pf. -pna adt peteren. -tnla odi Peten nsfr(aleH. -4lf tn petek.-Dsa adj l. -rsa 1. z zenje (oenarla) ne"a^n impl slditi.nelurepcxq (t/l/ vorrrnsKt. slu.j nerKarl|rlqa I petnadstropnica \.-qll ft pesek petnajst necor]illB{ecoqeE. Wijati. truditi -ci:se.thanje. petlol oelavec neqa^er6e. tolca aof wrBi pt we . nuBKa pax ju prmo zganje.A'Ja adj peterc lig postati. graverska delavnica rlerre. pet oseD Ilerlr4a-nera I peta neruqnja.r arh kita. tB'(.a(lltl rMeAecrda ft piedqstal. hudoben lleroano HIIK.H impf 1.^6apq impf dniniti. -urrra4di Wtletel] ncrroMru[rura I petletnica rrcac^. izdelovalec pedatov. nEBI(o Mt() pttno vrno r'nnr. rns neprre/! pramen.I i I I i I I i lrepcIteKtnBa 270 rrcrocKoDeE. jonll leEr€peH.. BtcoKa rteqKa pla\.impf fler1oano/leH. peldenec rlerioft. tl€\ flum Det ob pctkih.ry . peiAt. . globoko spe stovanJe . r novanJe trepqa ce ir pl Sopiriti se. JamsKl [rBap r?l prvovaf luBapr iqa I pivoviuna nnBapcTBo pivovarstvo /. vsak petek. ittlpf l. geom pcr. spektiva. ntros!tsa.|tnta ani pesmica trecHusr€ f den petnaj stleten [ecuonoe4. Cmogledost rrc''^sg f gumb. kolektivna prolnja nerrqes. pridobivanje. peden. 2.

jt skladen. cviliti. 2. n'. TeTpaTKa tmpl zagatr mrcarea n pisatelj.(samo sg).tr aueH. letalo Erc''e'i adi 1. si.zamuden kohola. !zga. Jall leva rodica pri pilueu rrrnrrMurral. tis Ka.a. barvast: ad. cviliti (v Jrg pasma. skesatise. splakc rw2 iyff stokati. tmila pf.dm pest plamei ttrdtrurj& -m n ath klinbo. -D[d iron rv_ nEcKor tz kridanie. obraz. DiSCeta: star rokopis 2. Dtidki tEcMente z od mrcMopisemce wrwiw m solata iz pedenih |rucuo n Dismo. gl. nadrt. 'rur m fam 1. tipalka..i ltltae. prositi. rsz e l. *""9or zamud. sKr nlrcoK.awe impl izpirati. a[qe. udomaotnara plemenitost:rodovit_ denost. zaretr odmerje!. cidlska. Tmarfldla plosclca rrroldll. lrg nebe5rko lep rmcanr<a.rrncKylr m dop na fesu.fafi pisanka. 2. odi 1.. zabelienesa oliem z noznik (Zelezni. ocvr. vanJe.r^atKrferle _r2izpiraDje. tekod ntat_m 1. impl planeneti. HacpeA nla4rrnua sredi be_ vprasatr rega gne m|Ialr-rltrraqKa m. neizkuten mlapisk did rvlror nr pilot. avtor (Clan. Uz jezerskimi pticami aeraren rmruao n piS&nci iste koklje.r opijanje. rucE!tsa pf.rMflep^r|Badj popran vanJe. n aMeErrc a dem fi aMeH Dlapremisliti se. brez slovnidnih in orav6l pisnih napak.i'l3k"'. w\a impl kridati. . stmsten cau Noga od desa. rurcMelq an. -aua adl opoldan_ piskati kr.poeivati v senci.Ir axa plaZa (rivali). domad. Disava(latinpaprik in paradiZnika ska. zvef rouerurul ad1 piltandji zeK.Etrcale crDo z pisateljevanje. ob.rlql|. izbruluiiti Katr n lrrurylaEe z pisanje vzplameneti nurupav. tipalnica nrJaHx ce impl opijati se EtrIep m paprika.^qln pl od. r afqT? plaketa. vrisk.krotkost.).ntl)|(aMa It[c(r!( 273 IIrrKiiMa I ptama mrosdp rn piona Itr|j. 3. rrnKrre. -ur fi Dosebei Mcarcat(a I pisateljica ograjen prostor (n-a Doi-.I:'t!i w. -e!6! r'r valec.. pisec 'Jtr^Ir r'Ir[q ce inpf ledi se.ruuz-mro!r'. [taAlre: KoH nrrcraf pista. I rr .i lad.1:EA##. 4. tlaliti rqparu(a t perada. rEry qa / rmta krofa.n at fl I sanilec. impl lulrrralra I pi5datka. plameDast.trl|poclr|Ja-Elrycrda.-ur tn pisk lraaAEnra gl.lanllrysa pf . kapi jo. fnltge) 'na'/rn (odi. gojiti. tableta. vrno . -et6e. n. udoma.a'' adi ifidecl f am ob. kmet v Sahu trEcEe.flrrKa pf. trmoglavec plamen (tudi lig) m. pisan. poper lDrJalntua I pijanec-pijanka lI|4lepxa t Dol paprika n. impl lriniti. gl. I spominska to pecivo. f podasnost. fie DlelnENIt pohajkovati mrroueq. -I@[. -ce: mendek zalovatr wralcre. goreti r^aaeH. nrrJaH(rDo. splako_ mltrlre. pijanae. -tHa adi . strasiif. hrelllati [trcKira-uDcx rrD adi cviletzagrca nrescec Ernmarapeq. rrdraE adi podasen. . ognjisfe) za rvirarra f Zaga(podjltje) rmcara l.a+nll { zool pijavka (tudi tEoHdpKaf pionirka Jlg.J'IrI'. poldne lrsce 13 MBkedonsko-slw€nlld sIolrr I I DOSt '1#i. Zveglica vzprameneti-!zplaqenevati : rumn ial piskati. impt vatl sau. trepalnik ru^a I Zaga(orodje) ItrrpalldiaaI piramida nr{AaB-nxaO z jed iz kuhane.sKooa wa impl tipati Enja aK. naDisan:2. -Errra r pis3. llg og'norrwisz impl fam od\ranJevll. Die wnorhpa pf nt impf prlotira'ti men (ki ina pisiatiiri bra'tit: rtrr yaa I pilula. menokljunec. I I I I I I I . usoien n. f berat_be. Dlsalelrstvo ranskem jezeru) za ribolov adl pisateljski.letaliskasteza [^aAIIsHa okrog poldneva. gaz dev_ati za sani. slesta tt'ror'm impl krotiti. popi. rlnaAueren.afnltaEe n opoldanski po_ goJenec-goJenNa ciaeK v sencl. auKonol nosr rdrjal{elge r?opijanje Itrtua^o /. rodovitna.uJetl porinitiriniti. zqfg zasaclu. -w f trL ga riza.n.E aueH-[aa. jelati. valiti se rrlr^rrt<atfiHK. plan.rod joku). krikniti.r^3gqTge z opoldansko po. -potipari. obde n!^as'' impl kazati j&ik laDa Zemlta n a(ap ra v zid vgrajena Dn'roMocrI. 2. . sta_ n^affrc n poldan. kdor vod. 2.z-pisec. nxja. aItoBIl cnoldertr-IK I'a.rKa I pijada.ueReEt.r^ impl prosjaaiti. grSka) r[!oE nr pion.. plJuskanje soDrnau naa]. planiti. gl. pljanost ttsrxa impf od Erna tipati. ractca clvallscev senci uraurn ad1bera3ki n^a$ryDa impf opoldne z Zi rrtrrou adi krotek. pisan.-pijad. pitie al. -tt6a. itnpf za- klidatl.iCati. zaDiskati. ouDavatr vetnJe waie pf otipati. prsatr ^6pi. -NeHa ddi Zaluiol plam€nea. pirje.

TrF n pladnik preve trAarE.itrnrga l1 pleme. II.r'|acfr pl vreei.IL samo pl prJuva se -ce: .lia6oti plIev imFt pluti Il^oBt{ oB[A6a I plovba tr oDl. ograla fl orll| nr salva. Ito(uaga. fig naval dustev.. razliti se. 2. -qna adi jokatt. &trEaqKa nlrfiax. fig zanid€vati. pla{en tr^ared 4di pladan rlartr^sDlncr I pla5ljivost. l. sloj l(avKa n impf 1. strasiti usedatise n arlm inl -cer naara I plada n^a. dveka-ri.pf in impl plasirati. l. ( ocu zrusiti.l ploskanje. poplaviti. ploskev n^orumA nr trg.f plitvoglavost. jon acr r. gl.-I|.{Btf.seja razsrrlcncgo odbora n era{(r| adi pletarski r^erBa I pletev. najvisja todka. pulvoumen |I^rlTKolndDe-r firxoynDlocr t?.'laq r eaarrKa pletarka.An rcue. pljuskatl ._. tr a(a pf. plen (v vojni.rrrra odi platen. -ce: vmesavati se. len^ao'r'n aati. navdusevaD rueln. lig zabrusiti komu resnico raecExrq -qrl z. uveliaviti II ecKa inpl ploskati fl^€cKarl€ t. strop. -Bryr m fam iokavec ^ct*\ v kope). in impf planiati.n. kita las: 2. ropanJc n erryM n pLgnum.ruufa .{qt n eHer 4di ujet n^e'dr.kva3iti n achpa. naav. -qr nr plitvina.Dalagati plasti. 2. plednica ( kost) fl w impt plavati nrrrBatrlrre n Plavalni bazen. -oder. Ulajast. gl. plima.nik. tenski telovnik. pl. lt Yxra Pf.rus. bonAaneH. strasilo raarexeu. zapleniti. imeti telave. I plavalec-plavalka nana'rnn cdj plavalen nanane pl zaplavati (tudi lig).Hy!. -rnje tn nrE ravnl']a.e rl -kos v naravnt slnnl rlaarllo z 1. pladilo n ft platnik. -I5€ I l.it bojede. plasiti. -qr r?i ujetnik ( tudi rtg) r eHrr.. vzorec r| eftaFtr^ef(ecrcdi pledat t^e*&t n pI pleta tr^ern(a f lopatica. {rsr n jok. -gII n pladanec l eD'I lmpl pLeu tr^eBua f ple\. lre neumno blekniti ntatxa f fam t.reu adj pokrit s plosdami (dvorigde. r. ploldad nag z plug ILUxEe. gl.naasar-Docr I jokavost Zave).ur adj jokav v 3. impl izliti-izlivati. nacrtovatl trAarrdr<a I plantaZa. nasad E imDl klepetati. gl. zapletati se v.. sadeZ.rra adj bojed. lig grmaditi (duie1. -:r<ra adj plalilen Il^atrr. kos blaga. o.rK.ren rz I. plast. l ele/I lmpl Dlesti.2. Iraryp [aocKaB-naockar adj plolll|t trAocKamcr I plolaotost rr^qr. plavalisde rrrtrlBaEe/r plavanle ntIIBaq-! . n^erKa nadin pletenja. gl.lilajav. streha) It oqect adi ploSdat nao. JazrJrllost cuen nlaur rz plald (tudi lrg) n areH{x. plitvo meslo v vodr n rrmp n surova opeka n^lfrxocT t plttvost ru. 2.trrKovMeH. plesti.' pladljiv li8): 2. 2. spravrtr v promet. 3a^n mora I ploSda. platng.a impf ujeti.. nAucra pf.n Kuverta. -ll'ma adi plitvc glav. pletje nAete. . prestrascno n aq. tariti.rrr adi ujetniski rraer'crao n ujetnigtvo. r\ozotjast. plooonosen n^oAope. lrg sKrajna meja tr^axo aali. plafon. pla6evanje. pletilja 7 narora 11. postavrtr. oblika kruha nlelria.plod nAoAopoAeH. 1. fl^Irrc . nrarerl ^kas ru^uoot| rt l. rIAecoK.J. planina: 2. strmoglaviti. n ere impf melati.rmnaon plasilo. . pljusnitiplati. rod Dla&vati n. -qn m plosKanle !I er. imPf I. -ce: teiko se prebijati. plitvoumnost n llror. r eMe. npu. umetniSka suka: 3. {r|lfra tn plol n efaao . -TKa adi opp.n pk)|. stkan r|lrarl|trrr. fll.rarnocr IIACHCTBO II^aII6ra I plaDet rt AIUrua. pokrit s srebrnim in drugim denarjem (noSa v okolici Debra) naecmrqa I klofuta. fiLnski ekran nlarEoca ce pl fam lig pobledeti kot zid [r1ar6 /r plato.A kolobarjcnJc m r^ocxa I plolaota dutoro.ae impf jokati rlaqeu. /rg veuK Kup naaarrlIq(t| adi planinski &rat*pa pf.tr^aEdTa n eulM n ecKa IAIrit|e I I I I I I t I I t t t I .oropati. pt unea. -Nra adj plotlcl|.r platna. tarnanje n^a. visoka planota r4pr$op-Ma f 1. li5aj I r^ec8e pf plosniti. prostor za n areq. mano ad. zau5nica n{ecHrfqaD adi pegav. podkev. ornament: 3. 18' ovotnlca lEgallmla. lig gooezoanle naecua pega. a^e. ialosten n aqeHn4a-Ir alrei{Iqlryll 4d9 JoKale n aqe6e n jokanje. pljuniti-pljuvati 2.2.raoal. trg natrt za akcijo tr-{a(al6e n plalanje. !olska tabla. 2. impl platati. ple. plastiti (seno n aqKo. jok.uun rz plodnik n^onrr.ne te. ropatt. . lovski plen.A6eI| adi plovbcn ir oA rft sad. plaEljivost r. z. oDu. peron. peJ razbojnistlo 'r4/ naenlBarb€ a zasutnjevanje. srebrni nakit (nn prsih Zenskenole) nro. osnova. .1 pletivo ln plelar 'l[. solzenje r. lig odarau-prenln. ZaDletati ( iezik) se uerixrala I nrirer*a I l. Zit'o.

tm m povabilo.2. rroBeKe troDenar4di uvel \oBe'de. pen [oBep]MBocr I zaupljivost.iyi<dqa l-slina. ?A | tr troBJaca noBelremF-troBepeErq{a nooaplraq m terjavec no6apitsa'ma I povpra5evanje trooeme pl zbeZati uo6e4a I "mag.|. uspen pn oeru lOOeAeA premagan Aot . impl naSduvati-Sduvatina. tro6Ee impt. topot. vstaji.ept 1. razbc 6aB..ooacyla trt. pobratim. pljuDek.. pl l. jati (pes. impf rro6UAUDa 'no6y.tr Yr(artturK I pliuvalnik r. -D!|a adi slinski zmagau-anagovau adi zmagljiv. gl. poveaanje uoslaca.BHa adi vcdloBekerracoDeH. porurcvau rabiti pf . Dobledeti vati pl wauna impf blebetati.zasnubiti [o6pKa{ocr I zmeganost. zabtevati. . inpf no6pKa[ adi aneian. hitreje leti rcala impt odhajati. UprraU Se no6yEraB[ pl znrSiti. tro nrVcra f mehurdek. ne^eHaqe EoEI|Br€ plenica. izvledi. 2.. . 'f.tro6paraus. zapravljati aas r. noBeprrrearn upruK no. ce niti se.pobi+. vedinoma [ole*eroAl[teH. zau. stladiti. zatuliti. poverJe_ruca f za- I I I I I I I I I I I I I I .. povisevati poviSati. pljunek tralKa. veniti noBelreH zaupan adi no. 3. rK>praep. Cve. poviti (otroka v plenice).gl. impf tit ukl'+. zaupati. razui predmeti) tro6trece I'l posaliti se \o.l ro^BaArl. 3. odme.aib arh vel. zvilan pf. pokati [o6eAlnft.oBWe8.: napeti 36parmdr (ce) svoje moei.Mq.n zaupnaose. pokoriti se B. klicati.6ynr no6y*t.aEa 44. impf I. no6yuyBapf.noasF'|BaIrt. poverJenlSki. po visevanje.. . osiveti. l&aMrta o /l blebetad. razboleti. zmasovafia aende. prerl.'Ka fam potepsti se. nb6pry lep5i.'iltry]Ba inpf 'IoD.'. hru. -ql|-!Io6eAtnqa.qtr-trAlxar1trtrI|a ttt. trdyAa no6yAo^r| ro6vAlAE pl ponoreti... tmpl povabiti. grabiti bijati.J4. s sebo^j. razlegati se. rttUt pobratiti (se). lig meti. zlv: tlrc troB'JK. f zmago\alel govorice . qo6eA. sklicevanje rKrBrfE!tsa pl.port po (kot pre. izpuliti. tisDiti. zaviti (pes.fusxn cdj zmagovalski " lavcKaDl|qaD44.Ee r prJuvauJe t UxE. pc. na Ias Dodoben u. no6eAg. zur]av traycror m trcsk. spodbuda terjatev. rcBVrsyDA pf.ofwwa It. dojenaek. zahteva nosaca. gl. izhajati no6parnu m l. m6^eAlre zl pobledeti fiks izraZa komDarativ: [ov.. izplJuneK IIAII€.E€pennK. u66e.go sDodariti uorlerraq-. 2.tr. . podiv. impl rldw gati. rfipI povamprnuse (tudi trs) oe. -vzeti zavzeu lo(umo mesto: J.no6ottt ol 1.povelje norerra izpf zapovedovati. uren rl. fig izpodDrlau. 2. ro6eaz.ll. zaupnilki IIoBepl.r adj kot izrezan.€pLw adi zaupljiv. sDodbuditispodbuiati nodvuaI upor. najboljsi prijatelj. !ce: upreu Se. . n rroBrdrr!tsar6e povilanje..zpocloru traains! pl stvari (obleke. zaupnut ce pl. uprav{avec wo . kvasiti pt pobesneti. klicanje. impf pohiteti.Era-t ropanje. pl 6eAEsKa.adi poviSan.runa adj vedleten nooe(euua adv ved ljudi troEe(eEarn4dl vedkrat . grabd. programski dokument: Ilosea6ara Ha O6earxreaEreBat[4r listina Zdruienih narodov troDe^qr|& -ry nr gospodar. ro6eAoroceE odi zloi'ago-4Ba hrup. v sponur. upor. odhod pl no€.^ impf ropati. 'c. impf w trospwf pt tarn zapra\iti.ias[(. IlotaMlrEplla loEepeHrlrKn ad. trusd vrt. no6eAlltsa. 2.aM.ry oa. ce rro Heno biti -ce: slabim Dod volivom nos-g\ernre vedeuje n troB€ n vezava (knjige) noaesaeE 4dv ves dan [oBeaa t zapoved. ponoriti pt. hnj.rwa pf. sDegiti upuca. leti se. s silo si no6Da. bolj. noMeK. veter) noDrlR.zver) gobezdad 'Io6ece trjb. obvladati.anedenost flo6apitsarie n povpralevanje. \oBepuBa pl.n. cveF kati. ffiapyR poiskati. raz. zmagovrt tr(roeaeE. premagovati noaaMnr'pl| troBeA!tsapl.povitek I rlostr. tto. tro6parmryla pf.\o&Mw magljiv nost rutyclxa impf pljuskati. tt rpl poveriti. poklicati-vabiti. plus. zaroBeAe deti kaj.E. potruditi se no6p3P. toaJacysa pf. zaupnost flItBeke Ldv kotno 0d Mrrorv ved. podvizati se"hiteti.ryrurir J slina. l. 2.2. fantovati.tro6e*alryEa Ul l.. impers malo b6 mehkejSi. f. rojak roafatre /r odhajanje. impf rI $n(oEeE.boju.n fam gospoda4 upravrJavec troBea6aI listina. ropot. premagatiobvladovati.oBzr'aimpl od noBnc povijati (otroka v plenice) floadlaqe r1 otrok v povoju. volk. ro6yAa I pobuda. DOrmstvo samovati. skugtrap.o8e gl. DoDeAe. zmeden rc6apa. denca. peljati.a (y. II.i?npf uveniti. W prilaSaati. 2.pt. noBe(ero i'edina.'2. impl L postati bel.rcQtepe pobrati (sadje. lig pred. po. anaeoslaven n Ucldo'Ir impf buaati. pozivati tronEr<trar6€n vabljenje. pv ruteu.luc m 1.

2. upati s1 troraiar$e ugibanje. bljuvati troaparsuK. inpf l. vradati-zavradati. pomoliti (8ll' nje. pl nakazati. poskrbeti za-poglcdovati. IIo. skruniti 'lora'[r norasaja.rorptM. lig uniditi. raztaliti-zadajati rane toapare-u adj obdasen. put! ka. umazai\Ja noras.ryBa tmpl oq noBre pG skusati kaj napraviti. pati primerno.noErcpyaa. poma' norltAes. [oE^eqra pl. se ie flor"trtrIr pl priviti sc h kr> ce oomeldanil mu. prekrsitev pf. 2. motiti se [orpem. cAoDl. 3. repo ureteno.noAaBa pt. Priloznosr noEoA !|B adj vodljiv nosoA^rrsosr I vodljivost roBoeH-noBoeHeH. ponoi'no noDTop!'aal6e n ponav{anje loDropyDalr. onc$rctl. vasezaprt tro!^eqeqocr I odljudnost. f \esnaga. vdaja'1 norpe6e. pogoditi se. koruzo)-osi-ce: posreiiti se zalotiti. preklicati.napihnjen kaj dnine aorpafaEer adi fam ki. zmerlastredi. ugoden. noroA6eH adi gram pogojer\. trora its{l pf. -ce: sralnoten se trorpe6 n pogreb troAaaarbe podajanje. 4. ugod. posKroetr za norcfu pt [.. uganiti. pasti. '? DaranranJe uorafas n ugibalec. ifipf nost. krize\. zadrzanost noBrujae I vplivati no. ser4d. 4. pogled. imlt pogledati. uganitelj. urediti. rrorarEta fi. impt povezal. ir?PI potegniti. pnpraven. ifipt p6 boiati-boiati notas adi nesnazen.rmoutev. lig pc galanje. oncnofoaeMt ce. nazor notteryte. noDpeAn. 'J. iz. pogon. domovinska pravica narediti napako. ogrditi.. im?f nie poKopau-poKopavan no. zanimanje. -.pl. impt Dajti.pobri9a. -ce: tlg PogosPoorrr ttoa m tla se rofparMseE. norgAno adr -ce: no postau groo. 3. prilika. orp^1. 2. gledati rroroEopKa t pregovor. zvezall-povezo\t au toBptlKa pl tam pozabavati se s kom v pogovoru. podanorpedFaFe t? pokopavanje gra pl pogreti lorp€e adi pf popraskati [OAa |ru|rIrin-EOAaImSI| norpeltr(a podlozniSki. f tam polrar'lja'rec (razreda! ponavuavKa. skrnina. nec$roca nofiuturmt aI(. IIoD.lorpy6a. podajati. ustredi. obrat tev pl postati osanoropAee ce roryp6er!tsa pl opruvitl ncben.rlla ad. zadrzati se noBre pl hoteti. suienjski. trorpr{rqtsa ce pf. imPI W trofpAe t sr. umakniti-imeti za posledico. tnpl uoAaucrso t arh dria\l:ai''orpeu. poguba. perio diden roBlreMeqocr I obdasnost. doge vor.zmotnost rrolpn Kn ce. kondicionalen trtoAeg adi . spraviti-ce:v ncpf. neEist. zadet'.Iu& roroAda t l. r. rrorp^Wa pf. umikati noB^eKlTarnea umik roD^eqes 4dj odljuden.a/altt ltcratrvDost noBTopEo 4dr znova. rlotpsy& pf . usmrtiti.te pf umreti smrri). 2.arik.larpa f med ptotirL. pomota lo4renfiocr I napadnost.noDAeqe 27ll rloroA6a IIonoAfts 279 noaaqcaio0 troD^ese. norpe6YBa . tr'oAptaep pod. adi w 4'l.en. 2.ti se za kaj. impf ponovl -ponavtJaU [oBTopAlrE adr' ponovljiv: a/ath ponavtlaterl loBTop^ssocr I ponovljivost.t pnmer€n. prrmer. udnica. norptq(a pl pogrizljati poeoditi. umazanija norrr6er<'noru6e m zadnii Kratec meseca ( nasilne tronl. umirati od zelie tror eA m 7. prekrsiti. podati.pogodba. totte{ula trt.BoAn povod. fet sila.ofpewvBa stvo. gl.Eu I nesnaga. umazan. -qll-noralllltrl|l|a m. nezno stisn sc ili norpafaru I faz pomeldaniti koga.zmotiti se. osuti (krompir. tig motno si zazeleti. noDpsvaa pf. gro noroAHocrf primernost. zadrzan. -pl|a 4di ponoven ontoprrt . zavrniti: izbliuvati. . hudoben noraserl . udot! . . uganKar rrorarur. f nes\aga. darilo novoro jendku. noroaeM!tsa ce sc srefiti se. opremlleno . pf.a voJen nonojruqa f 1. impl postati-postzilati sreeo osaDen flory6!tsaEe fl usmrlitcv. unilenjc.pizadet. ugoden troBparfi. vidik. noraiaq gubiti. pogoJen loFoaeH. Dapacen' IlOrIeItreH. za. lit ugodnost pogrditi-pogrdevati EOTOAOK.uoDropFaqKa tt. -urHa vilen zgreSen pf.rroDlreAyDa impf poskodovati. zahoteli. /itl norolI tn 1.-. -qrr m povratnik troBparErqa-noBpauuq€ t polTatnrca roBpeAa I poskodba.a f napaka. l. pogoJ narobe nareditidelati napake.mollel.HrF rz umazan. noBpar?apf. zadeti. impf . vdati se-vdajati ljati. pe riodicnost troDp3e. -qII m zadelek nory6d pl 1. 2. psovka vo)-streli.eleti noBrop 4dr ponovno noBrope{.rn noroAYDarr gl. vrniti. ugooen doroAeHo 44r prrpravno.ma adj obmejen noAaAe.g. nudoben dlovek impf mazati. -AEa 4dl sramotilen. obidaj prvega obiska pri porodnici noaoaed. 5. -AI|a 4a.

ft Wdvoz roApolrm ce d podvomiti. l!oAel'.hujskad troA6wryBaqKn ddi hujskaski. poudarjati roA. impf izkusiti. vezati (knjigo) . jermen.tt posmeh.z. ifipl podvezati.uoAapu pl. rastlin) noAEE(en. podpreti troAApEKaI podpora. inpl poZretipoiirati slino trlg) noAnorBeH adi pripravljen. vedkrat Do malem boleti i izbor. uoAB^eqe.krit. Witi troAB acreE ali podjarnljen loAEAasrerrocr I podjarrnljenosl troABiracm.ostt okretnost.AdUEUga impf spodbuditi. preizkuSati troA6EeFEoA6trFera n. prikriti kaj. na rahlo obrisati noAsaraaAsEp' postati malo laden |roA3aroBopEpl nekoliko zadrzati koga s pogovorom troA3allreaEadf.rnlo froAflr^trB a. grbast tro{rpee. uainkovati noAea6aI delitev a. JUnaswo rtct4!''''A m podvrsta (v sistematiki tivali. podpihovalski [oAEa ttt gantar (tram za sode v kleti). ponagaJaIr. ifipf rcz'[o!€ deliti.[oADoAHrIt. impl 280 noADapoK m mleKo rloA. roganje noA6rrc. pl izmakniti se. D'o{apsU!. podjarmiti pf. . -A'Ja adi plipravlen noArurBitiuBe z pripravlj anje noAroroDKa t DriDrava: izobrazba. troAiafuar. raztresen: 3.troAnorElD? ifipf prlprar4 u-pnpravll au rroArorBrEre es. ki ga". malo zadrlan (pozen). lO^rmrsVSa tf. . roAroloplr pl priSepniti kaj KOlnU. noAra aAE pl malo se shladiti (vreDe). -3r z veliko dejanje. zbosti. kvalifikaiij a [oArpa$r. na ko gar je lahko vplivati. Eoaspv. gibljiv. delati dolgqve noA3a6ourorupl zamasiti (usta). n naglasanle troAD(xltt prevoz. gl. postati malo hladno (samo 3. povrsno obriti noAsa6pmte pt povrsno. zvezati (knjigo) podvezovati. tu pa tam noAApxtr d pomagati. malo brez glave loAtaMareE adi (o ooeledu) rahlo skaljen. pe hiteti. prvo noAroBopr| 281 ltOA!aMareH troAapoft. noc^oBEqa noAno^rrrc. rahlo ogret za KaJ. rIoAe^UE pf .ljEn I I I T T T I I t .im. EoA. kr. poKunan (za pnpravo Je(u) doApe$qK. zasmehovalec noA6rBen. nagovontt floAroBopKa I pregovor.dme!. lcei vdasih se malo spozabljati noA3a6opaseH adi nekoliko raztresen. .oDregnruse loAoyAa I pobuda.rl||. €Ha odi prevozen .qn troA6paAon.B^eK!ts^ itnpf poddrtati. hujskati noA6lqrlBas fl podpihovalec. nahujskatipodpihovati.l.Sduvati. impl podzidati-podzidavati troAry6aB€H-[oArp6es adj pc grbljen.) troAsaMarr[ pf nekako zameCUti uoA3aMajaHadi l. -qf.os. gibaen troABnxtr pl premakniti. prevozruna noABos€E. zasmehliiv roA6rBuodr I porogljivost rto46s'Ae. kritati. -BHa ddi porogljiv. potladiti pl noAsa6p3a podvizati se. zavpiti-vriskati.zasmehovati noA6[Baq rfl porogljivec.f. noArpaalra pf. tlo\6y.ik IIOADSKHe. izbira. Sduvalec. lorotrop(a. usposobljen noArqraeHosrI pripravljenost. noA6rr{Usa pt. -qll ft o. podeltevatt postaripostatr\/M pf . oremaklj i\.polet roAeM6e !tsa pl fam polenatrtrl uoAclBqeeroAer!f.. sb:retnost. podvratnik.ti . premakljiv. izmuznlll se troA6r0 . noAorDa pf . podkovaD. -Ur{ r?rzvodnik roAEeArtrqa-noADoAsqa f no4rre.apl. impf tam zadolLiti se malovdasih se zadolzcvati.[oAFi@nq {n t-nl podbradek. ratuo vrnlen xoAraAlreuepf malo zadr:emaD troAeMn lit vzpoD. "i. f gl. naaduvati.l.Ep3e rDlezrva. spodbuda pf. podkovanost p. Kpena noAeJcaDlrapl delovati.qI| . malo zanesen. zatopljen noA3a6opt|ll ce. rn podbradek troA6fre4re pf.la rl.. rahlo prevarati noAsa6ons.di podajen. misel) roArlrfta. podgrlina pri govedu [oMoaf a{oMoJAyBa imUt pri.fl po(lztrc( roA6em:.. preizkusiti-izkuSati.EAeKlEa!*e poudarjanje. zvoonlcit ruu troA6oa!tsa impl pobolevati. prisko titi na pomod. itl pl nekoliko zaboleti-viasih boleti troA3a6opaBa izzpl vdasih malo pozabljati. po-impf salrtl se-za norca rmetr. hajati vaasih. noApaacr!tsa pf. Zivahnost noasmt. z.. poudariti-podartavati. itflpf spraiti pod svojo oblast. no4roarrrpa pl. IIOAOIIB rroltlpu. \o$!. podeliti-deliti. impf podvln-poovllau noADe:. ao. nekoliko DosDesiti (korake ) doA3a6puEr pl hitro.eBa pt. nahiriskati-spodbujati. |loAarroK. m I'risk.devljar med Sivanjem orzl na Kolenu impf zavnskani za. -x{a adi premiCen. hujskati pt. impf pogreti-pogrevati (jed. gl.qr troAroaHtrK. '|ioaapuBa podaritipodariat i. po. noA6lqse. mignoAlaxcnocr I premidnost. noAsa6opq!tsa ce pt. yl malo skuhati.mpt Jarr oIrocjt pl troA3a6aa3Er malo zavidati tro$a6^yAa pf privesti v zmoto. uo4ona pf. misljati si r'o{Bp3e.. troA6lurira im pl nasCuvati. 2. nor. rfoArl'rBn. od^oAtup selekcija bira.

vzgo jiti-vzdigovati. impf vzdigniti.j IIoAIn4a I lon6ena posoda za malo skljuaen. malo uzaljen pf troA3anlre zastati toI'aacrntar adi malo hripav troA3acrrrleuadj lig tahlo za. zrasti-Dosaniaskloniti se. ognojiti se noAiraMu.noaSaMaTa 282 sKl noAMeT IIOAMCTI|E 283 noAqtlrap noASaMaTttPf malo. malo se lzljubiti pf rroAsaMlrHe malo (komaj) oditi. l. larnltarl noalrerse pf podstaviti. pred. rroAHaBeAHa. dvigati.aj obiskatiobiskovati noArrar{tasu pf rahlo zasovraz1t1 lroAuaMllrrell adj Ill. malo prekositi. zvabiti-varati. jama roanBefi adf podidan [oAuaee. oovrsen. feljton noA ora I podlaga. nekam brez volie no4eavnncepf mdlo zamiZati doAsaMrrrruce I nekako se prikupiti. malo. KA rroAHaBDxHar adi nekako vaJen rroAuaBpuar adl rahlo premo den (od detja) noAHarpAeHadi. noA[D!3a pt if pl podivjati-divji postajanolmenocr f podivjanost floAhrHe-noA[ra f.tr!. podloZiti. odi). bezno EoA3ap-anrr|q malo.4 aA!tsa pt i. IloAt'ec!tso pl. nekako skaliti. pomagati. nekako. prekop. misden. \oA arKuB pL tmpf prevarati.obfikati se.mraien (izraz) zahrbtnost floArr. roAln4a to noAMorurocr I potubnjenost.tueH adi nekako iinelanlmalo bre2 glave noAsaMlItcartadi rahlo zasPan. fig nekako obiti loA3aocTarrytsa tfin maro. ry. podmladek troAllroa r?r prehod v skali. postavljati. roAgacMeaH-noArracMeBat adi noAMlrgK[ga nat' pes zoot sLrahlo.rtI|qEYla_ pJ. okajen no4uoprrqa f podmornica. tit podledi (bolezni) uoArreq z podlei. malo nakurjen rroAqaMuHe. gl. gmotno sl opomoai loArra lTes adj rulLlo razkaien. do pf. -^qa adi podtalen. noaHece. noAMaMyDapf. in pl Doerftti. lagati noA^erse pf malo ledi. skakati eez vlagati. noAfiItrrEe.rroaracueDrre pf nasrnchnltl ce nel.l -rur n mladika. sub ickt olruce ti. no4ua. impl prijeti-prijemati. noAuBu.j nekako plizadet.-Mrra adi podzemeljrro!3. lig podkupi timazati. lontar. mimogrede. lig podkupovati noAMer r7r gr4n osebek. trpeti troAHa6r[rKrr. zaPosEvuen noA3ao6rrKoa{pl nekako obkroziti. prilizovati se roAMAaAeH4di pomlajen noAMlraArr. nckako l|nnrca. noA otaeH. povrsno.nufeH adi opit. troAMlrr[Illa pf.cuu ad't pod zemljo rroA3cMlc podzemlje n noAleMrrsqa I zemljanka. skoditi vloiiti. prcrrcstlplot-izmikati se. nagnjenost k demu noAAoKa!t (o vodi) spodkq Dau notaourna I podstavek llo{ urn pt (o rani) poslabSati se. zmrznJen se noAMp3narEqa I poledica noAuayMx ce pl mukr pr'lll k troAMlrsrre. Jaar roAsaraueflr pf nekako si zapomniti. -rKrm 44. I za srlo poravnafl noAlacenlar ad. impf namazati. predloliti. nagnjen k aemu noAAor(Hosf I odvisnost. nekako Dresedi troA3aimc rr ce pl rahlo se zamtsrrl pl noAsaMo^rrn malo umolkniti: malo utilati no4raneuapen adi nqkako zanemarJen. predlagati. uq A. nalagati-varati. malo pokvecen. zvabljati noAMaMKA prevara f lloAlltal|Ka. malo si zapoEniti troAsauo3HaBa impt swznavati malo. primikati se lagatelj loAEa6peKuepl malo (precej) roAq. inrPl impf izogniti se. podzemni hodnik rroAMo eH. Iu(u crrH4\a smeJarn noAn_4Bnar adl' rahlo polede. lig potuhnjen troAMOltEUK. impf zasdDjiti-podpodjarmiti. nekoliko. troAHa6A[rKlTa our nr vloga. [oAf. postaviti.-4u tn lit naraltai. polomec noAHaaeAeroAsaBeArc stlc rd povesiti (glavo. vzgajati pf rcNapi. impl prevarati. zmelati [oa3aMe^!. impl pribliiati se. noAlraiqerl adl Ze malo nrtvuvatl Jen noAMpqqe. [oAMp3II!tsa pt pame inpl rahlo zamtzr\iti-z'Itz.krusno peko ra cEara rahlo skljudeno ts noArrrsap r?.xlra ]f. pG nabrekniti ganJeK. uoAlmg{Da niti. dvieniti. -ur m podlistek.'iaaticlu se noAHaaeAeE-noArraDe{nar ad.alo na- \o$arKe. f potuhnj enec-potuhnjen- -[Fr-nOAMOltBtrqa impf kdaj p kd. prenaso- . pce: seznanjati se nekako. lig skusati zvedeti noArcMeH. fi8 sklju-c€: ti. pofuast.B^ . [oArrecliBalrn vlagatelj. siden no4savecreu adl nekako pogosten noAaaqyAeg adj rab)o zatu" oen \oAseue. lig podtakniti troAMrlK!tsa ce impl d. ki dela podnice. temelj. priprs makniti sepfibluevati se. neKa_rn naKazen noAqaKp€He ce pl dvigniti se maro. t\oAseMa pl.D. floAJapMl". nekdaj pa kdaj zaosta|afo. nizkotneZ troA^xcHnK. pl pomladiti-pomlajevati noAMAaAoK.

Desqigki: 2. nizkolen troAocnmar 4di nekam hripav noA(rc^a6eE adj nekoliko oslabel troAorBopes adi malo odpr't. zaieleti noeA!trreqHocr t posameznost. f. 2. kraj trosaDlqte. nabrekel.re>KeAYaa zar.elenost noe4noctaorol. razurneti.pl troAloKrrrrg f zanontntca noArrocrrre.rtvo\alefi . oponasati noAParsaEaqe r? posnemanje.ra adt pod roko.-drZa: 2. zadriati. zelo lepo no'(ollreH 4di porumenel.q|a adi posam+ toxetie pf malo speli.oponasav troApas6cpe pl Dekaj malega troeDrtrE!tsaEe n pocenJevanJe.1 potaritde. nabreklost. nabuhel noAyeu(rcr I zabuhlost. no6efupyoa noeFtrost&a r?r. BrB6a noL1ra pl zapihati rloaYev adi zabuhel. 3. biti mapf sel noepreEFa I gl. g). poglobiti se. poza. zasmi. impf zgodajvstati-zgodaj vstajati floAlrasje a podrodje . ^aB no. noAlfoc^tB a41 znosen noAt|oc]rl|aocrf znosnost noAHoruRa podnoZnik. izboliaava no4osp_erme.3da I l.'{lepota IOBllH nodMa I l..nocsrwqaa pocenru-pocenJevau nlK IO Zelen oeArqeqeH.prueka noAxonTrrqa. rloxe^lra impl Zeleti Da pf. v kosteh) impf prizadejatl-prizadev'aii uspeh) nodma I poanta.f |. zgteqovanJe noAltarKaDaq posnemovalec n posnemotroAparKaaaEq -adi valsKr. a.'pKa malo pobrizgati pt glasb cnMooErcxa [oeMa. nezaupen.aBrd. spodkopati-spodkopavau troAIrlT ddi drugaden rro4pw 7n klet gl..r. ka). top'ur*us pl. pL rmpf pomv nat\ zravnau-poravltatr noApaur. obnavljanje noAgoxje n 1. prudI KA troA(xrpllD.' izbolj Sati-izboljSevati noAo6plrare fl izboljsevati. noaadaB Df. 3.Dezaupnosl noAoa. X. tror<lt.o6pn. imot ro6rcxa adj l. pesnitev. noAltar{ts^ pf.n4tsa .. lig I . glavna mi- no:i(oar{ Ut porumeniti. samozataievanie nGa. razumeu. 7 z.g malo se idziti noeaEocTaDE!tsaEe'.HqE m posamez. na novo dokuDiti llqAgoElDarle r prazniden na. noAsecvBas qr. impf ovohati{vohavati no4Fptr pl pognojiti ol. pf poreleti. nov naKup. sumljivost.eiati. 2. dobro postavlen ro4peFeugcr f urejenost. tto!. zaigazett u noeAlHeqHo cdrr posamezno. impf poenostavitltror(eurrrr ce pl razbelievati poenostavljati se malo. uor<rreg{orclne pl poreti fig pesem!. podnoznik.troA(x]pllt'e^erl. . noAnoDa/ l. ropXtxysa prf. no3aaleryaa rf. . porumenetr nor(Irraltsan adi por. objokovati lo se zmraaiti noxap rz poiar Ko3aBIIA! l'l zavidati nor€pruurc . poglabliati se lloratpt|ltKapcKrr-rloriapBFrxs r{x|aB eqe. podnoZje (spomeni. pregreamosl noAIreA!. poet.f bnpers zbadati. odlkmjen (!Tata) uoApat(aDa izpl posnemati. ItogaD eKvEa rt. [oApa36npa ca-ce MO IIO CeOeCtiI SamO pO SeDr se raanme ratS1a.tro-AlreM!tsa impf pf. gaslsKt impl lig rclno zivtetiizil roxeDoNr Zf pr€Zvediti vladevatikai nox<era .l(eruo ddr zazeleno Dosamidnost uor<e/rqocrI za. poem. spozDan DO@rUlev roApa36trpa impf ra j.AAa adi podel. saunozala terJalen noacprrpaioct f pozrtvovalnost. impl urediti. troApoHlra pf. n sum -nJa sumljiv. troeAuocrallry. troxe. poenostavtjanje Zveti kje nekaj aasa noei(aEu ce.nagnjen -lula rnoAo3pnBoqr l. poezijai 2.roApeAes cdi urejen. zajecosattnost Iratr rc3i'6. K SulntuCentu pf. dobro razvrstiti-urejati..mevali. poenonoxxBeepl preziveti. kup (obleke). troApeAitsapf.-Hn|(. uixamnxwa zf. spozgasuec navati stvar. Do<trentttl{nematr nopqtxu. sloboko Cuted zavirati pl pomilovati. trgati (po udih.doziveti: stavitev. tror(apEuKapm -4lt spoznati. napihnjenost rolwm. razvrSden. lJo. zgledovati se. drzati troAlrma ifl pt podkopavati noApuBaEe 14Irg podkopavanJe noAltoru. novoro iendek uolnoon p1 obnoviti. razvrlaati troAIreKnr samo sg urok noAlteMe. loapar.. pozafa impl fig malo temetiit6iC tlor(ap. impf podrzati-traj at i. impI 'Ioev@'. pri rollr noAIraMHr. impf podriti. upemraaxa^ el. noetgt ce ?t lroxmKa d Zivotariti krajSi najeZiti se cas noe. orunoetr nr todka (za doselen menel [oeAHrrcry. surnnost.--:xata trosaB€lrepn ce pl impers maliti se. tig trorKrfroatr[a t zgaga.[oAEnqapKa 19t noeBTl'trllal6e l|ocanHeu 285 noSar?u)KH troAE[qapKa I krpa za brisanje pod?ic_e. l.1r gl. nosarlrurrfi.. tror<erer! -tura adi zaielen posamrc no. p€snikf pesmca roerKaatr I pojecljati. za:uleti-zddraeviti. vznoiie (hriba).odpUBa impf opp B^ottr.Ke u atpr no)ltettuB.

rg norragne zf malo Dohoditi: no3o6a pozobati (za konje. -ce: prcdrago kupiti-pozlaievati. rod. pWeK ''. Jear dneva.reeue.[oJac m pas. pc lpgary. oditi lam malo se spridkati [oKae ce pl pokesati se nonsaKoB adi drugaden noraxe.aiali komu ooDro VOIJO. 2. -qn-no3rlajHmla fl. lo.p.toSuajro ad! znano oovoutl-oovottevau no3[arocr f poznanost do3aoalBzule z dovoljenje osto ad. nol|r VArt ce pl malo. [o[Merr. stanuvlzl rzrnje narascaJ rIoI|M B adi poimliiv. pl tro3aaarKe malo pretentati. paa6rap-.mahati au cesa noa^ara I tenek zlat sloj rror|. noJaB!tsad. pL impf se zblizati.v pozf. poigravati. -MIIa ddi pojmoven vznevourtl [o[MeHnrret].nojacHyBarEe pojasn. impt nce:. impt . thlpJ rtllcrtltl zlatcnje. poJaviti se-pojavliati se ooraotlen noJaB!tsar6e poiavlianie r? rlonirorraqE . . vedeti. s. rres$oF.ro3^aryEa|5e a pozlatitev. zavanJe zevatl ln poznavalec [o3a3Haepf rahlo se zavedeti 'lo3'.E.. nifi-n ran iLq ri do3aAorlHrr.E3rracrriHepl preccj se prc. rroa6^ntKyB. nos3Hore}t ddi malo ponosen. -al|a zdi gtatn kazamru Koga nozclpelapr pl malo prehitroKajalr adj skesan telr ttoraja$re.. dc vou se nacuortl sKnacltl rlol|3satrlera ce p/ dovolj se [ojaBa I pojav.ot'3\rnt precej ) obrti nekako.pf sklati. r.D'r''aadj ll8. . pomiriti: postati 'Io'[pa.a .n gtam sub. -lln f 1.iftpf pf flousrrrp[ ce pl malo se izuripozdravitipoz&avljati ti.I|Ja t? spoznava. liq odnos do koga nor€MaBHyDa impl malo zamahovoti. 1. oseba.Ito? kai noriMeBrrrHo ad? poimensko. pozladevauie no. tro36orarytsa pt znanec-znanka ifpl malg. prizor ( gled. pokvaiiii. r zJla'ec"zlf. no[M!tsaEe n pojmovanje steljnik. uoaroalra . .f los6orara. 2.i^-j. malo botjsi kot prej polgrau Se S Crm rK. pf.ziti]Jen nortluaDa pf malo pretepsti pozicija.Be-qepa zajtrk. nekako 2. navadno zajtrkujeS po rmenu nojaA!tsarbe a zajtrkovunic.art n@Hae pl prepoznati rro3Hal(.nojaAyBa impf zajtrkovati: skl rxro nojaAvaaru o6n. razum. postanaspfenajatt.uo nr]en noriu rrBocTf pojmljivost. tro36irrxu.nouc.ic.ptrpl rahlo pomiriti no'I itnpf napajati (konje). _ce.noJacHFre^en. KaJ qrvJ spokornik .-ana adl poll|rljiv gl. . izgubiti pf adrtr se za neK4l casa trorlsllaqyAu rorcqefta pl malo polrtaditi.. pokolcl. Precel se spre_ va.lprecej. pohujsati' loJaAoK. uvlzlran eaoe kaj jc za zoitrk? llo'lMeHqH.llo3HagqfBo tt poznanstvo u-Dogatetr rlo3tmr adi znan noaroG. poznatr se impl tualo zamuditi. [ojaAoK. no3aAoqHlBapl.taD.nor€3eH. plorltl s(l intpl substantivizirati malo [onMerMlBat$e. .MaMr|pl malo pretentati no3 aren 4di podaden _ ronlrraaorrlr cc p/ dovolj se troSLATtr. -ary m kazalec posrusatr (prst) noncr4rarn pl nekoliko pospre.noKaJnxlKr -qu n1 skesanec. scepiti (ne. spmvlrr Kogamalo-v piti !ce: DeKaKO fam d. inrpl noroary adv drugade poKazalr-Kazatr nonc lEa It malo. ponono3ApaBsalutiranje siri (obleko) trorAlraDn. fam malo sc komu skrb. poklic ponoreti lo3rrliBen.ia. norrrpUBa. -rrja n cerk! keno[crrtrre ]rf malo se ohladiti sanJe n2r4cye''. pobrigati-skrbetiza koga . nekaj dasa noroSaaeq. noraxyna pf. -qII n kostanj.icvnnic aurujlvosI '1 noJat4'irojaaKa I nrC svisli. l. nourara impf poznati. nekalo obogate. ki pozaesa no zon ro3aKar(e pl zadeti malo pripovedovati o dem Ilo3HaJItr|It. pL reopLrja lla IIo3lraHEeTo spoimpf nekako zblizat! znaraa teorija 'Jlalo.pl ra] o razjeziti.noeApaDy.f nekoliko izDriditrojaAepl zajtrkovati ti. arta adj poimey]. ra.aApaB pozdrav..izginiti. poziv (uraden). nonMerlqes adi glam substatu zaJtrt(.\rtxo3tl tIrl$ t11.not]laryDa pf. zamu'ce: no3EaaaEe n poznanJe. noiaA aooqyDu pf. poplesati. malo obatati. kosilo iD Ilor|^o z napaialilde vecer]a nol'M rfl pojem [ojaAoca.) roJaBE. impl lig globlje prcnik.anKa drugam obrniti pozornost rlo3Haane. pozr\aiati no3a3Ja{apl malo zazijati. -ull m zajtrki pfia pf izuditi se (malo. Bojrluq(x 'Ctl: m nornBerlrr I obrabiti. klonica noErraerE cenoliqart ce tf roJAe. postati bolj prebrisan no36 t 1. pt troEo /l iti. . rloJa3uce pl plczoti. zbliievati |rqrHaaux..pne.latiti nosaA^a6o.. urro xMa 3u IoitlAV.lrosaAAa6oqlr 2E6 rroh3Haaetgr ce I!or('HacfllIt€ 287 noKaJrn|R (po)zlatiti (tudi fig). se usAviti puce no. rorMeEqvBa tf.

. st. zavafovalna Dolica KODI. rob obleke.ttt. -EEa4di strelen nor oseHEe.q!tsa pf-pustovati. 3. el. polegati-(tudi 'o no 3yDaqnr uporabnik.a I poliklinika no. norlrreu adj krSren. mravljinnoxaculBa . J.. Ko. tloxaEa I povabilo. tro^JaEeq. m poleno.rloKop!tsa.literaturi. mrtvasl<l Drt uoKAounrr. zid tro^era pl zleteti. mi ti-podj arml.npl In.(nat pes tito.r(^orrxa I pokrov. gio ia!rre.ll1r m pregrinjalo mar. krstiti. polagoma no^'KaE .xparma-roxpaJrmta I porrona.rKuadi rajniski trl1o! noKoKopu c-e pf malo se na. streha nor.(pEetl.. Docliart at l jati. geog (se_ vernl.eAe^cKu adi poljedelski troly{MlFpa impf (iron) potito^ee pf L politi.-EJafl romanje ali troK oru.cv:etni pran no^ekKa-[oaeEo f.l.Hry-no^Jarrror. nonaqy*-a pt.r(rn|qf poleierlo -1... -artr| pllcllogr fi ra!'ninec rloxyAa I graja o'ry{rr.3YBaiftpl koristiti: izrabljati. dari. varuhinja [o. ^*if. poCasi. varuh noK/romr pf pok. Jtg otametralno nasDrotie no^a I l.. polz v usesu rtollKaBqe r: od rtolt(al polzek troaia f korist. -Ce: prikloniti se-priklanjatise . tenarJenJe ) gl.ryKail trkaj noKojttrr.zemljisde.pl uoKocrnqn t rati. zaletnica. rajnki-rajnica m3.jqr nr no. zraven. . -surra z polie. gl.trl3ra ce ]. okorisdati se -ce: Eo^JyBar6e porabljanje.rarnl adl predlanskim troaaqcarr adj predlanski noaecKa pl podobrikati se roiie. zavetnistvo. oivajiti.qu. impf pograjatr-grajati noKltHrrHa I pohistvo no^ m. z. 2.. ostevati zona.noKocruE. -&f t 1 stresna opeka na ztdani ograii.imot rabuanje 'Io&er'i\ait m€lo ledi.^otr tn l. dajati na kai (rudr ltg) nona4n pl hladiti noaaoaI prvi obisk ziutrai nola3eurtK. spotika. f rroKpoge ad. roo. pznr) tecaj. kurja polt. priklon. pokristjanitipokrist. impf laziti. poklonitev no.ff. lmpf troKoAe6arlddl omajan 'IoKpcrx. vaDr ponu(ut!-vaotu. nG Ilzlrau rypa. zavetnilki noxaonre a derz pokrovdek rloKlxrlrrre srso n pokroviteljrioKoeH.r. noxapa lonappa pl irrl maUDOSatr -Ce: Io pokarati. cerkv r<> noxpoleq.. ir?rpf EoKpneH pokrit Eo!(pl|alre. toraavoa ?f. noKpoue . (ralula -imft vzolgnrrr.tpf _ . 3. no.noKproalr . -rl'" adl poln poleta. i!. . povlsau-Yz(lrgatr. .. 2. -rtu m poljski duvai tro e3t|osr f koristnost. spol. prt.oe zadeve) pf rror<oaeoa omajati trioxpcryB pf. odhod im najarr pustnr oan noKpI|Bt.. lcrg po Sopiriti.n 1. fl pO_ no.n zoolanat polt. pf. -qx rrr prvi obiikovalec zjutrai no.ICCH tro x!dJ. (tada..1i7 pel. opravliati. -4na adj 1lr. (tuiti iis resn. norpamrcxr cdj pokrajinski DOVlSeaatr noftpal praep poleg.kultui. KG porrcaJ prlcBo troaJaK.fta I ronoxporftc. pf. spe KOrnlca 288 [oKpcTr| noKYlqa 289 noajaHeq noKoreH{e.aase. roKoae6anocr f omajanost lanlevan uore4*a adv od rroleKa po_ casr. ostetimalo ka. maro.rryt fi 1. upe n rlo^etBe. noi<aaAes.paor. porabzrtu ) mk noieae/raenoaeAecTD{. 2. . naydic sten. zamarica vetnik. troaeKaadp poiasi. 2. .ritit fig zagonoKpoarirerftia f pokoviteljivonu ca. Aa3aq no^B'. politi se oAlIrE€ I politika -ce: rojrc. 2. koristen. ItoxnoElBa pf. nora4a I L polica (stenska).ij rre. gl.f podrsati se llecelstvo no/lrx mrt. plaziti se. dastilec lz KOZte dlake noraomata-nox-loml. el. vzpeniati se v sportu.aruo Erdeq.csloveNtt dovsr . I pr-va obiskovalKa zJutmj pf plaziti se po malem 'Iotasu lo. . DreDir @aeu m bot pelod. 2. polica v skano e3erl. krolo. 3.noroJmp m. kosatiti (v sveden skri\.r m poklovitelj.K^l. ravnina. . Mr ce impf rad cl no. it"g urSi)*ariti I I I I I I ro Makedord. norryAUEa pf.edynu roKpaj kljub."trJan pokritje trtooann-pooarjau. 2. no-{qoE fti odeja. c!?oBr{Ua Ilo^ecox. -ru6a. de l-ati-(i_zpit). -Jna4di rajni stvo. premik no. ponupoKonu. vabilo sramotno dejanje aonawr.ra oA BpaTala vratnica rlo^Na iftpl l. sl.noKolrltr. polagoma ro^e^6J. odeja. rovJu. varustvo noKoJMq . 2. genemcua norrajmrqr<rladl spokorni3ki noKopn lit sramota.zja n pokolenje.noKaJu4a rro-KaJrqa I skesanka. pusten lorpene I vzdigniti malo noruaAn I pt pust norper ftl gibanje. polagorajnik.ryqa. pokrovno(por[rercKtr adi pok0vi KA teljski. -e'r rz velik le-stenec v pravoslawri cerkvi tro eMfiKaf polemika.-3Haad. poovrect.re3no ady koristno. krilo. prid troasas rr1 plazilec. poleteti lo^e-rapqe n godnjadek. goden Dtraek "*.ob(vojske). . gl.

no^oD adi spolen noreti noaoDes.rabljen. nabito Doln no. -''E adi polle' pooblastilo ten troA||ora t polnost.nrMaI krusna mati 19" .ro-Mm. -BrIa dd. -ce: neti tloualrfirosr t besnost. nidb nolvDeKoBes. Irg cel. poresnlcat lIOriIlOllaCeH.hopetgg.re.aHE tn polkmet loMaK. no^!no. polianski noajoAeane-lo^JoAercrBo n poliedelstvo rrci'd adi 1. skozi: DinitinoMaj. polovidcn ukrep nega grosa no oBo 4dr sDolno Ito^yMproE. tr'o!'' |IuB pf. -Clt:l{OtIIOMaCneIl no^lBpeMe r? sporl poldas no. rre^-u*rB adi poldivji.'a4p. IoMa3annq -4'I ln cet'K9 ma' Domilostiti zilienec uolru.yxus adi na pol tiv. not. poln.d4lpolorosf. noroxur nlcn adj polozel. demi-monde no Yce a|Ie4. proti volji rro^vKpF. cerkvcno opruvilo pottetek v spomin rajncSa. polsrc noAl1|e./urtrroK.azil:eri.orllro. -'!tJiI adi poou-. veliko noruroBarKe. na men m Seom noAlIIpeqHEq -\t -DOtmer rorrycrecr I polzavest no^ycBer nx lit polsvet. im hemisfera pomakniti. -. -trKa 4di poln. no V-q4 riti DO[<mecKl roMaqr ce pl potruditi se noivcer*a I polsenca no.rlT.qa smoJen t Dolovlca rIoMepI| pl zblazncti ce nd. nerad.ttr m.x\a ntak.r por plsno^$rucMeH 4d. -!. pclbotati:. polspaoje noM€ern pl prigrizniti noAlTexoR. -qI| n Poturdenec. stanje mrlcv.^yKtyxeH. tih glas scenec no vtoAl|e.noajarnra 290 ITAMCCTI]I. no pol tiv rlo. krii.EEr(. {BIr ft gtam polrrontoMornnnR. neutesno hrepenenje IOMaMerf. noalaE. Detdesetleten noaymCtmra l. maziliti po trebuhu *lia n cetkg ma.wp adi Falmestiti-premikati.oward. lepol mrtev oJa. laden laSden rro^lT^ac. -rpr rfi poobla. ro.wnegno nao_ @ rroioBrrHa YcTa My peqe mezanrn SIrOpJe. rovuJa. noalTeMrmra{o^laeMnqa J omeneK portema fioMepen ddi premaknjcn. poZeljiv. pokvarJen IJ. mrnevaurje roMajrarru ce pt Iaffi potorIevati se. celoten uoarer 4dj polnjen [o.3aBupes. 4'ra aLl n Dol neodvisen troayo6pa3oDas adi na pol izobrazen noavo6pa3oBasocr f polovidna izobrarenost noayocrpoB fi polotok -.Ilo^YMcpKr f Polovidna mera. hreDened nouano pf zmelati. troaYAYBa Eo.u'a adj n pol adi polnomasten (sir) no rloMorueH. na pol ponosen.rlTo4gmo alv polletno preobilica noalro4gEre z polletje uoauort I polnod troalTo'roB adj polgotov noaxoften. 'na adj na Pol ro orc6a I poloiaj. -nr I pomije z JenJe nond6^lBa pl l. norost.mera 2a ztto xnozen noa-onrirqa f ueua ru napa rrn rro^oBmrua nima niti podc. neutesrlo divji. iffipf skaliti. noMecru.star tlovek: noa${at. troMetHlta noMae ce pf. {Et| tfl. . vmcs ttoaycoHtn polsen. . glasnik. obrabljen otvu Eo oDI| ittpl deliti na pol noj.ric.Makedonec. noMesryss.rcru adi pollski nonrpox ni itr.zrvol. -EHa adj obnogen. nadin Zivka tlenla.. .apf cerkt loMeqrae noMeltreq(u adv na trebuhu.rjal*ra f ravnina.rvx6lri adl poluraden nofieiy praep med. poljana tro^Jal|cKs d/j ravninski.uJa z polletje TOAIIOMOITIB(}IIOAJIOMOIITqE'? noAIFloAI|UeH.omcDllcv. polovidna resnrca. K aAe. obilica. pas noay3HaeEe a polovidno znanoaoBhra 4dr Dol: Ilo^oBrlra nJe qoEeK oslabel-. kvaaTfTtr ani kmetki. gl. norost rloll.prcnoAlqacoBeE.raAeH. CTABI! lronlnllproB IIOAVIIE3ABUC€H 201 troMIlHe leten. -M[a acll oesen.premdkniti.impf it. pJ. -xcia adl polno ve{aven no^oxr| pl poloziti. nagnlenosr noanar adv na Pol Pota no caaTadt v Dol ure no... ki izpoveduje islarn noMaMat besnost. znoreu-nonn.aren adj skaljen.premcSdouren ti no. -atKa adi sport noMeE rr. rlowlrysa pf. 2. . rroMa3aElfe.rpalEe n pomilostitev noMa3ar 4a I cerkv 'Jj. -(ra adl polnoien uoayaeu adj ponorel trorrHogeuddi polnovreden pT. 2. hoditi mimo.rsoqel|ocr f polnovrednost tmpl znofllt. na ro+gDrgm I polovica. splaviti-splavlj ati ukvariati se pf malo posanjariti noMaxd pt w!.tro Zdu oolno. nag- flo^oxrrrocr I pol6inost. tro^yAee. noaYocrltoBcKrr.ttac m4td! Itol we pl. navdati z neutesnim hrepenenjempobesmamiti. ifipl loMerHe. vabiti. pokvariti-kaliti. oEr m polkrog troAoD.. rorce briti s kom r. prltro llrsl|a-noa!'rrl|rsa-noall'rf.ri'romca f geogr polobla.lllllqoK do vrha poln.Afh pOIOVadi polno.pomuditi se. lahke Zivi svet. n Zivljenje.

duhati no.(prefiks Stevilnih nedG vrSnih glagolov.HaAa. impf prtvaditi malo. I I I I T I I I T I I I I 6o^Kara ne boli me ved toliko kot prej (o bolezni) MIl IIoIIoMxBa pf. izDOUSanJe: OKrevante nonparaq ft popravlj avec [oup€El(a t popravrlo. tu pa tam nose(oraut ad? vdasih noseKoJ. {r pron nekateri. troulrpuBa pt. ponujati noHyAlrar6e r?ponujanje noo4r5errsoadr lodeno. po noMoAeH. trorleBapf. nonparltsa-nonpa&a pl.nOHeAeNIUK nekega poneoetl Ka. lig preplavitipoplavljati nol|. -qII nr preja. vasovanje v dmrbi predic tro. troocfar{lla pt tnpt malo zaostatizaostajati pri noJr. poplava noEroEeHadi poplavljen pl. parfl sant no^rnHpaqna I l4n .IglC VSak DOne- illga ddi na- deljek. ta ponedeljek: BO [OHeAeAI. tu pa lam noHece.rlJa. impl malo. namen. n^vaditi-Drivai ati trotrpliBrr(FlBa . pomagae [oMoutHatra-noMornErrKa t pomoCnica no. -ce: nommryra irnd delati popis. pridkati. pc morsdak noMopnenoMopje a podrocje oD morJu [oMortl.rr{rK.pt.I pntozba. norerdnene piti toliko kot prej [orrefAe-noHerAeK]a ad! Dotekod. polagoma. rloMr|pncila pf. nekako opravicrtr<. prenapeti se. r@Lea'IUr. zbadati nonpeqro 4dr.-qrI-Ilol^aKa r?r. posaluc. presiliti se ro trt€crpannr ce pl nekoliko se znebiti strahu-mani se bati [otrIr€rKa I g[. /ri ponedeljek. pomislek.rKor nedeliek noHe(aAe4dv ponekod. irnpl malo zapeti-malo peti notru[tMaBrf pf tam o&jrniti koga od desa. nekako se opogumiti rroocTase. sprava. noMor(e pl pomagaujromocr. !c€: malo sc razvedriti (vreme).podez.oravrcevatr rootpaiu pf nekoliko urediti. "ur BO eAeH. nekoliko olaj3ati{lajaevati: inpers ce: lale -uu postati-postajati nooupalAa. {qa ddi spremen [onparBnqa I spremno pismo. ven rJona{'d pf prinesti bolniku darove (hrano in pijado) nonarara-noaarauy adu dalje rroHaraMotueH. impl poyohari. odcvesti q6 adi pol.q1 notrpIrBEKHe I minevati. 6S . poprsovau nonmuirarb€ n popis. nekako. poopretr . popisovanJe rcdtrnlBas nr popiso\ralec lto[ a&trorraaBa I povodenj.Ysp[Te^en.|tpaxl| . inpf ponesti. rco[paDAlra pt ilyrpl malg. nositi IroHVAg ponudba f rlo'r:tlaYaa pL iftpf 'lo''lla''. tu pa tam troue4e. noMrtca!tsapf.Il nekoliko preooten. kaksen: tu Da tam kdo troueKoJnaradv vdasih.$r n pomodnik. {rrl| f pomod troMorrlen. pravosraven po'l(t'I svetni du}ovnik nortaA. uniaiti noMopeq.orlacnlrm mala jutranja pasa Dreo moEo trotre.noHsslra pf. popraveK troIrytalo odr pravzaprav [onpares. malo popraviti. Pomrrjen lloMnPe|Ille.apl. B troFeAe^rruK v ponedeljek. noHe3Hae znati tone liko kot prej.noifrIe ce 292 troonpaaAa r|(x. nekoliko okrevati no(rcMe^soe pl malo.ezen. -rrea ^di znelst notrqftar(e pl nekaj malega po tihem redi. povpredno florrpHBlxne.spraviti-pomiriati aroMlrp[ca. iroMl|I|oK r?1 IroMuH rroMrrr|yDaq mimoidodi. totba non^aKvDarse pritozevanj e /t nortoaeKa dlv podasi. notrpe_qer4 precen nonpeqr€ ce pf malo se prerekati. flohe^axe ne Iagati toliko kot prej. ponuditi. rahto predrugaditi non1rerprtreqadj tig Zc \ekl*Iiko v letih notrp€cr| n tr' preutruditi se.-uja z sprava rloMr'pelrocr I pomirjenost fio'nnpu.r{t:gxa u. pomor rlor'opr. prisepniti rrorrorKlreHe pl privzdigniti ce se mato DotrpaBarler popravljanje. odnesti.. ao pretekli pG noHeAe^Hr. pomrrurv troMr|pvDarse n pomiritev. Anol. noleKa nonoMl|He pf flonoc]re44t pozneJe p6 notrocler<eH. -nI|a adi spfa!rJlv. popova zena notrapa I poparjen kruh tr. nekako se odtujiti-odtujevati tn pop.urHa 4di pomozen troMortrsutr. impf pomiriti. noor!fli cie. qdv na potrebo. noqreAoK uonpeql:rtr d nekoliko odcveteti..zeua flrnxc^lr. s pomenom ne toliko kot orei) nose6apa ne zahteviti ioliko kot prcj. impl pomoriti. imeti se. skesati premisliti si se. ift pl pospremitipospremlJau nonpeAor. podulati-vG hati.' ao!d'opr&a.malo pozaDltt llorrlreuEaqupl malo.. spnjaznlenle (z usoco) noMxcaa l. mool noMop n mnotiEno unidevanJe.misel.f nranr rn p{acr aoE. posamezno uooAr pl iti nekaj easa w eqfi. nooaF!tsa ce pt impf malo. daljnji roue.-pqlr n momar. gl./laK. iivljenje lroMl|peH44. . ABYBA impl 'nOA 'rOT poplaviti. ob ponedeljkili. postredi. zl. -nr-lotraAsr€ I pG povKa. darovi bolniku v . impf pomislitipomisliati Itolmr irupf pomniti_ noMof$e. zabavati se ttoMr|I|ece pf _umreti gl.. skujati se. spremtuca [onparE.AHa adi moden.

i gratu svojiqopoqrocr I grehotnost.irpAa. malo streliati: 2. AanoK trope3smq -'{''n m davkar. mortr-Dombltati topatui1. drititi (r<oga.ropoAfi nurr€ n porodni3nica notrycr^B alj popustljiv norYcr l|Bocr I popustljivost aclv zaman 'JoIJucTo troElrtrra irnpl populdati norr!'Erra pl popustiti rcp. impf narocltt. -ce: rrit. gl. impl neKal casadeiati nopa.yDa pf. primeriti. noplqruq -qq m porodnik zbrana drutba.-Etraddf sctvorl roprya pl pozajtrkovati. "qII posrnov'. sporoaiti-narodati.nzen ratl troprperipa. \zDorediti. naraldai ftalg razmrgatr.ljt nagon. poseslven ' gresnost -tlz .grehota rlocBere.nocBeAolM.tllr.pf lat4 nekako ro sru sKrbt. 2.> liko se raziti (irLnoticlt vzrocttl. posadkai 2. preja.gl. 3. rn l. tlocaKlM 4dr arh posebr|o. -qrr m vasovanjc. rast twpaqa . narodilo rrcpaderues. izjaviti kot ropojqnqa I hudoumik pnca-prlcalr nopoK.i pomararrtev. priljublien 3. nocDera I posveti-lo madez. trocma. -ul|-noceArrllus ttt. pf. preten. gl. AaI|c qeE AArIOqIIIIK inpl pos('di-poscgati noceA . nauv reano.n juf pos\gropta f nopra m dnri..qrcryg pl Se malo bol i prllegmtr qoqylrlgqe pl 5e malo bolj pnusru!r nollpnl[re n til torisde non!'Ka pl l. zaJrrK.'IuBa pl.tlocgtrtre^{IoceT?:re.. tropoqeH. -jqa ad. pregresen [ocBoeH. caK. crrolleAoa flope(tuv-ad j primerjalen. nalet. gl. izna. nastati nopas-!tsepuj'f nekoliko pre nopoAn^en. popoldan. -psa ddi l. nopas6lrra I neKouKorazgnatl (gnedo) dolta3rJa. na. ki piha vzdolZ re[e fiopecK\ adj davden. rtocerlla pL impf obipes posoda skati-obiskovati noca{. crropeAoeH ttoPeLPpf l. -qn z hiba. sDorocatl [opa'rKa t nargdilo lopa!ftyBalr n narodnik tropeBa ce impl opotekati se nopeA-tro peA ady po vrsti tropeA6a I pimeijarta. bolj zgodnji oparlo adv bolj zgodaj nopacoHx ce Pl na pol se pre_ d l a ml tr IIopaB m .i.-cHa adi poste izdelek) nocera I obisk nocaAa I l. 2.razpotiti. nocera.!f noclA!tsq pl...t zazeleti.irgubiti prepridanje nopaxo I sporodilo. gl.4uptaep zatadi nopaA!tsace d poveseliti se rrepafa i. tev impf zardeti-zarde\at loceBeH. Jtoscvck: sctropwetnr.i ki rad zahteva kot hudournik.n poscst noceAlrrrK. gram stopnjevanje pridevnika. liv impl izpritgti. gl. . nagel od drugih rc.. Jenec glavna vhodna rarata nocBoeEaqa I iul posvojenka noproi(aa m bot pomaranda rrecno4 nocnolyta pf. po .nocBonrea-nocBojlBaq ft p{)urau ( ruor Jtg) svolrtelJ nopii:a f porog IlocDojqe a posvojcn oln)k noplTa pl porogati se noceB l'1 poscv.nocnflte. neuspeh no. itnpf za. razurnljiv. impf poqJarmrtl-pojarmliati 'IopodlD. obisk pf polropxer ft p6rhant (bombai. / lit posestnik-poscstnico KOSIIU troceAoK. impl popuHtte lrclll.--qe: roditi:. gl.nolllrrDpunI 294 [oltoAII^EsM |Iopoeu nocEleuEI( Ianzlratr .J1 Pf pomagati porodnopasorn4e ce p/ malo.n. impl nolrroRa oD ad. plo.pvc€x adr popoldne. Sirdko z-nan. fig lit p. I saaun-zasalevau obiskovalec-obiskovalka noa K tn nri zahteva. ftrc'''. jeziti. na zahtevo. II(rcI|geHuK. 1!r 11 hudournik. nar ltocerlr. nocefHe. nastalatr EOpa:.rotnlcr fi popust. otroci. gl. -JHaadi hudourniSki. uocDeAotllTa pf. malo pomiriti: nekoliko se reSitiskrbi -ce: r@pfrq.pa:gfEa. poslojiti-posvajati. no.a nopoS{Tea{opo6Ysai m zasuznJevalec Katastrora [olxrA n potomstvo.m poraz. samo sg itflpl posedi-posegati.^'la m. skoraj dovrsiti norp.{ adi posveden v kaj. hotd nopojtnlK w pesn ploha.lly^aputftpa pf. -r I ljud nesreta. z.pf.ilreH. zaprcsiti (dekle) ljenec ropoeH. adoptiora. nekonrcr.in itupf portre. impl W 'Iopa6I'E'a. trata.n lit red trope3 /r? davek. nojaAo( no.aqa adl poroden prrcatr neKoga o nasprot. ropa3r.a?rw?. -ry . -unra adi oreis nji.oooro seznaDlen -rfia adl grehoten. nopyueupa pl.?rporast. topi6aryaa pf.nopa'f.poJ. rojevati. qrepenenJe trepo6. zahtevati. nolreK n veter. noccnrvnu lrl. razvrstiti nolreAoK. Ito za[aeva cerse [ocar(a ll zateti. napaka. raMa e- Eorplrlp![r ]rl nekako koDaati. flony^. nekoliko spreme. trooeH. razgr_ rropoAa I pasma lmP! oau-razglDavatr nor'o. \ocaatrlB ad. gl.[oc€rau{-noceaaHw! kmetiti no blago) rlopqe^in tu porcelan (snov. pf . .mlt porajari. na no. nopaeup4ym pf. nopacr . IIOJaAe Do!yse]{. poDularen.

pogrinjalo.nocrunryu pf. pf ozmerjati. zacnjr trocln|. impt (po vesti) ravnatt 'roc'IamlBl nocranKa I postopek..qrf m zool modras nocr<ollorKta malo posdegetati.ce pl pobrigati se. oosreden. . onemo gnnjati. impf pnnestr-pnnasati sramoto: !ce: sramovati Se nocpeA-nocpe. brali-zbirati. irzpl nekoliko zmeheati. preprc mogiost. . -r''ra adj prego_ tr(rc[otr[qa adr kot snop (pa_ vor€n su .pf. tn pl nocru ae m 1. malo pograJatl.trocmyaa pl. pesanJe.i posteljica.N(ltsal$e sluZenje. nocMpaqa spoznaEbc. nekako -ce: sc zbratizbirati (ne vsi) lo-coDeryla pl svetovati komu kaj. preprogo. 2. t'md za norca imeti. rmpl malo upasti_upadati rloclr acHe pf malo splahneti nocpaMes 4.t vzl tuortr lloqreAlrtta I nasledek.rlrKEe c€ pl gl. [ocr8[e.5411i'. pnstal te._ -ryr rn privrienec. -qu n pladeni Ra pf . nocTeneH .|I{rcIn|tI 296 roco&p€ I|ocof. izzpl 'Ioc'aaU'. motiti noc.. porreclata8r ad. nocna. ctosega Iext.i izarpan. oocreIIeHocT n(rcrapa. DOSI: 2. . vmes [ocpeAeH. -"aa adi sfam nocMparru ce pl zmratiti se poslediden. -rl. neKalcasadraziti ||ocxpaja 4dy bolj strao. srednji (brat) trocpeAlrE<. postopen. t posredc vatec-posredovalka nocp9Alorqtq adi posredovalsKl.aMn. impf neKottKo zmanjSati_zmaniSevan nocMarpa impl opazo. od troc.ti osramoaen l(rcpaMeHocr I osramodenost nocp. nekako se "ffi. zau (glas) placenta n('cEu(. ihpl nocnrrrre. nocrta yDa pf. po[nrdrtl se nocre a I postelja nogTeae. -1. rcclaqllla l. {Drt rfl l. postiljati get.streci roc y. gl. opesan nostr al*e a postiljanje.p. 2. pas. [ocK!'ct!a d.BeH adi postavljen nocrBr. neDre_ nocMlrrsEta I mrliski list.rati nocMarlraq m lit opazo\alec [ocMarlxtlrxr a. gl. boleti..AHa adi l. oosect{oSesati n*rwta impf pregriniati. poledi crna) nocrnra. -rura adi lit postopen. 2. drzniti si StDOCIteKHe.go"'' .trocdkpa-noco6eDv.nocKraqtsapt. pozeta red zrta. oslabeti-izdma_ vati se. pc r? strezLra trocMar.qu . cev{l testa (za otroka. lit ooonexorrko skrajsati_skr-aj gumiti se. postni dnevi ' nJr. ooslenoooprr pl nekoliko pomiriti. -/rlla pdstelien nocrcEeE ali postopdn trocretreHo ddr postopno.di opazovalski stranl [ocuee pl l.cIY!8 Irocluaaq nog4yla. noc[erofvEa rt_ noc/ral|ue.opeaanost ge.lEocr I doseglj ivost i@raDl|. . omenitikazati. konsekutive-n se malo trocae{Dar. leha nocr.ycl|. flocTerreso nocTdrrrocT I poslopnost. gl. -t'da ad.. posvetovati se nocoxa f smer.oDe_ gnnJanJe (postejje. rrocrllr. slabeti nocraHitsarle r? izdrpavanje. vrsta. posredovalen noclrcA!tsa inxpl posredovati EocpeA!tsar5e[ocpeAcrEo 4 po_ sreoovanJe trocra t postat.j l. potem: xocMe(raEa pl biti malo v naDoll(rclte malo pozneie. postG poma.uo adi dosegljiv nocr. rrcc"n{u!tsa pf. trocHmE n postivectr(rc erceE. poloZai v slu.E-. podrazitev.fRrradl puaaavniski nocaoBqa f pregovor trocEo odr postno noc^oE[qen. 2. pf. postreZba. t zaonlstvo noc^1Drur.qupa-noclaia pJ.preutrujanie trocmtra xa I folkl pogab. potlocrtHar(rcT I izdrpanost. uaipoto. pf tt(> c^a^ pf pogrniti (pdstelio. irnpf pooraztu-poctrazevati Docroafittaue n podrarevanie. inpi posrrecl. Ilocr(.no:pqlryEa pf. do:le qen Eq:rnp$rijtrocHr€r pI malo znitr(rc eAoK.Ae praepadv ste(u. impt drugo za drugim dosedi n donopTqTa podloga (pri ob. sukcesiven.Zbi I I I I t t t I t I I I I I i. trocrfrfE. rroc^JxlDa il. clrca umrnu ftx eAtrlreH. malo se -ce: spretr locr(oK. slu. iti izdrpati se. 4Or troclaB. -nJa a poslanica.v pozneje. (rcpeAlfirrKa ft. ftrcf. npaoeq noco'*t. rrocouyta pf.rn&trocpetE4a.. impf posrnovrn-poslnovljati nocr€ltru. pG sropoma nocrerreEocr I postopnost n pf nekoliko se umiri'cTtrBrte (glas..-iNura adi posled_ pusdavnik. veter.'. 2.teso-aaretett.l. ravnanJe nocra'lldo ad! postopno. impf ltr pofazati...'e prsmo meheatr-mehdati nocae ad.oB?ill..za_ poreden. imFt malo zbrati.Krcta'tr .te nazadnie EoclrrDAtr ce I -4di nekoliko se -A''a Poslednji' priljubiti komu. omentatr nocua4ne. gl.r!rytsa sluZiti kie kraiSi pl aas nocjryr€t8Hrfl<. ki )lz nocraneH. spraviti koea nocrl'l'a I pjeniien kruh v malo v smeh. smejati se komu. maio pravosiavnem bogostuZiu -ce: se smejati. trocooepe. osmrtnlca trgan. .nocttralBe-tocrnrrlzane I sezeK.draritev aoc'( pa.) trocre^etr.

. napotnltt. izuditi se za poklic 'ce: trorKp_ena podkrepitev. pf. v Soli prisepetavati souaencu pri spra5evanju norxax!tsa. poopora pl. sedanji rocroeEe 11 oDstaJanje.malo somtt svoto noigp_nnr<. Donikva (kjer voda ponikuie). pregon noTepa. Pouctanrr pf tolai. rmerr sKoqo nocrp.Mrlu m potomec trqroMoprr. ootastl-spactatr pod srolnost rrornaln. iftpl podkupiti-podkupovati norK!! |!B adi podkupljiv norK![r^fiBocr I podkupljivost noTKyrytsaq ft podkupovalec pl. posniku. postati (Dostoiim) rciros {mpf bivati. zatreti m volrliaa noraJflIlK. stal{)crojaacrBo '? novltnost trocrpaAa. flornaia. na_ stanek norelrq-fipa pf in imqt P -oten' cirati. .popravru se-popravljati se noftilr n podkupnina troflq'ueH adj podkupljen Ilotrsurw.'a impl po malcm ga srKaIt norrrrixa-rornuKtte lr/ vrinil i kam koga norlrfiparr m opornl(.o\ryaa potopiti-potapliati noro. Itg poskrivnosten tladiti. lofDpA!tsa pL rmPI urn ) . noroMoplBa pf.1 podpis l|ornt|cHllK.ifipl L podloZiti-podlasati (oblcko). tepsti neKaj rrorena tasa: tie tam rce: stePstr ro iaBolor Ayprr Aa ro Mr-rHe[r Mocror pokadi hudicu. toniti no{onlr. tmpl pogrezniti. zmanjSati no'rKoD n? podkvica (na tevnorKoBeI'f podkovati. troraMv-normraMy norKa I l.{.a f ponikalnica nororar. eksistirati nocrojaq-nocrojases. notraarivB? inlp! priti pod pl'-pl. olva' nie. stc bitj v drueo starost (leto). odcJa pl'cnocTrrl\Ka t -pogrlnjaro. rzvor. llofo'IuBa. potoniti-pogrezati. rr('rfiofi\. norr{rtlrenoca f l. oJDt.aa pf . prisvo Jru-pnKrrva \o\os m 1. -ry rc/rlrcHrfK.priezati. VEIerlBa. -l4rt groba\ lnat troiroell. norlrurvBa pJ. pof moc.r [oraMI|IIa 4dt na slepo sreco _lllHa_rroHaraMo_ no't''ntretn adi lit pgtrt [otaMorleE.rroIera.. -3n r7rpoteza (tudltlS) norcfrrc. ade skrivaj troralHo gl. praviti.potnrtl riornororrrKa f zool ptepdica noTnouorEe. pomocr-pooprratr tromoMarar6e a podpora. [oTep!tsa6e e zasledovani '. -Ta t znoj. vlr. nottroMara pfr inpf padpreti.. votek 2.'ana adj stalen: stanovlten [ocrojarro adY stalno.ritrditi-potrjevati. prcganialci (nar pes) . proga za rczanJe n plenlca nocttraor(. posiavljati v.|tC 2qq notIIoMafauge preqtoga za lezanje. utrgovau noaoa adv potem noroI<un pl pripraviti trqroMoK. obstajati. prisepniti.namigniti noTxrarKlEa nfin ovaJatr.u. 2. pritiskati. halo gnati svojcpoganjati. norrraaryBa pf . lil preganralec. impf 'lo'. Dnlrtcvatl noiupnilo adv pritrdilno IrorapaH(rcrt trotnosl t'i norDlra!tsarG€porollev_..ll Itomuc . vzkliti. ittttrl pooptsarr-pooplsovatl rlorrr ara I podloga (v oblcki) trorl^arrr. Potrditcv notxaAn pf pokaditi (od spq trorDpAerr. brusiti n+ norourua l. {.mulj.ocr I stalnost.noTrlflcrlrrua. notRperM. stanovlrno rcc:ojas. tladiti norscsar adi potlaaen. I po(lplsnlK-pooplsnrca lornnure.r m ovaduh. Dostaviti v vrsleurejati. lepetalec v Soli rorr{acrprr pl klestiti (drevo) s sDodniestrani. pomod Kat casa r. -tll'.orepa f 1.zasleoovalec nor6pn*rua I tiralica preganJanle. rlorKuwla pf. brezno noroHcKr. impf tr'(Ucn. nocrpaA!tsa pJ.-AHa ddi prilrdilcn da. flo n wa Dl. 2. nomoMot(e.!!!Pt . Krevau. norcr. rrerepwa pL tmn Dosnati (dredo). drobna redna naptavrna nornaAue.impf spopolniti-spopolnjevati. okaditi. vcljaven. IIoT In|cHI|qKa rr. podkupit'i-podkupG vatt lorllolurlf.nmerEYBa PJ impl potegnitii odPraviti sepotezati. norKaM norBpAn. Pot.odpravuall se nore( o t rod. .fir. dokler ne pride! Iez most norKaxre pl ovaditi. impl skuDttr to. skrivaj redi. obstoj troctou pl malo stati.ocrpojYsa pf' imPf uraditi. -lHa adi obstojed.podneriri:ietiti' lorllaa!tsaq fi netilec impf po tihem popc'Iortlesa vau nol'. klet: 2.t potrtost Fer| adi nadaljnji rorr{ulrl| pl lit potreti adv dalie. . poteptan. po9on.4di kleten troTo'Je.floctllat(a 29lt dorxaAlr IIOTKA.i panj). m . meja na travDOtem niku. ltg pri.toy lrikdti. eksistenca.t$ m lit tlatitelj. tladen nor[cHarocr I tlaaenost rorrcHe pf iritisniti. . n&rp4a I potrdilo. wtTltcrcaimpf potiskati. pf. postajati leto starejSi.m pl ostriti. Dodrezatipo<istridi. kolia.EorKpeu!tsa ir?1pf podkrepitipodkiepljevati o.lig fain. skrajsati'Iot|dycyB utrgati-krajiati. imDl podkuriti.vrste nocr?rm ce p/ malo potrperl nor. stoPnjevatr. 2. co nor no6^ara e BeqePara v Poru zasluzena vederja je slajsa nekaj notarysa pl talovati dasa potlditi. stanovltnosl vztmjnost.

rm spodbuda DOdVlZenOSt lorgrpertrHuK. IIo4coIIIlIIa. opomtro4rcnepq It zatrepetati nitispominjati.noqetryBatre r podcenjevanje tikati t$r{. priviti.aocr I uporablj ivost. aor troTrryrea. -tut m podpq rocnlK noTllpar[a pl previdno !praSati. prihuljen. prelres trorcHpr pl usiriti (mleko) rJorpece pI potresti. odvre.isdiD.zrejati. noYesiti trolxa t nauk. impl spomniti. noi1i4'ra pf. lig opora trornopa I lig podpora.skriti no!'aepfi.tr{}IcsrrfuR. potrebSdina pf zadutiti potrebo EOICeTll. nei<akoprepritati-prepncevau ntrynn pf na pol ugasiti. nerzpomlen torytae pI l. inrpf norcrorHe pl malo pobezati podartati poudariti-poddrta. opominjati rorpenKa pl nekoliko meZi. nasloniti nompeTceAaTea tn po<tpfeqsednik nor[psrceAar€acra[ adi podpredsednitki trof[pr(I|e Zl malo zaprhutati (s krili).impf zrediti. nortrp'IUR pf. pc ro4rorul*arre '1 raoa norpo[r!tsaq m potrosnik norpot lrarrr.'. porabiti-trositi.rlBazf.+ua adj pod?aaesten norcDecsoadr podzavestno norcDrrpHe pf poixiigati komu (z usti) norcDnfl<a pl spodviti (kolena).a biti potrebno po tem. streha n1 presunJen nad glavo troft1r€c€Eocr pretresenost trorcalrtrue I od daled sliiati t norp _or. 2. drog. D.n lrapHTe pognar -[oTpyca oenar Je norcDecr I podzavest norcBeceE. nJen spodrsniti (tudi lig) trqqr€ccrl.300 I4lurnop. noU^alcr adi ki je ob pamet.n steber. potuh. malo upogniti sKl norcMersq m posmehovalec norcMeaHe ccnorcMee ce pf L posmehniti se komu. tralau uorpara I iskanje. imFf nekakoustredi.ka 2. poraoa.troytuAa. fioltaparyra pf . -\l m belez\ica. impf prenizko oceniti. skovikati roke). nien mal. noUFeAUBa impf pf. ocenjevati. nofirrlmtvDa rf. napuid podrediti. po' rabliati rorpoir. opornik. norr!. vau se Komu l(onzumen [o'rcMeDar6ez posmehovanje HWa pt inlrf spotakniti-spo. morala zgodbe pl l.it gl. Kau notes. ganjen.-ruHa4di potrolen. trOlCeKa'oryef. stresti. &ECeI!tsa. 2. noryits. ponoret. posmeh. privit (o svemolaati-malomoldati tilki). malo hukati (v 'lo\. norcrper. po rKvrcuen.M. trorcftoK.E adj 1 potresen. opora nomopacEe. r. norrm4ra pf. pognati.t|qrqrl|:nle 1l speljati na led. zasledovanje rorpajlra-uorlraBa ifipl od norpae pomoldati !0ry€5a I potreba. ce ifll rKrrpoEerr. ifipt 5ek.n . DOdcenlevatl rybp.pf . ta pf. llorrpe^ pl podpreti.pregon. impl gr. 'Iorqt'deT vrzen pritisniti.o. impt potrotiti.vzgaiati.noirmn.iprisvojiti si-prisvajati si tuti-malo adipati kdai pa kdai no*yrr. impf malo smrkniti-malo zavtzet smrkati norrilrHarocr f odrinjenost noTllrtu[lte. noYoeAt aoy.a I potrosnja. -4r.noTtlYeu' gt. zDegatr I I I I I I I I I I I I I t . pomoen norpoErf. impf fam impt malo usdeniti. 2. vzgojiti.pozanimati se pt rrofirpe. norpolulEa pf. podrrorcr€rfle d Se malo stisniti. slabo hraniti rcrtryt*4 fio &rlUra pf. priviti DorrruRsr(rf I podrejenost. zasmeh rn malem posmehG norcMena. rokovnik xorpec tt poues.c'I adi podtaknjen. ItoTco[.p_riar adi tig odilnien.-q{ m poskok prelresu. poudarjati vor) troruprar| adi podtrtan. trotxpamt. podvrelipod rejarrorrmr. naglalen nl se odi podrejen. Irg hitro in visoko zrastl norcMeBat6e norcMcBgrl 301 novaaBeH norpoBrx.ugoditi-ustre z ti troyeAuarrnpt ize totav^titi. nolllopaq|lla pt itupf malo odrasti. tro'ncaoH lit zavetje.t:fw|I pl podtakniti. -qI| . spodbuditi (pogG vati.(ogenj). 2. pomoldati. [orcrpeK u.vzdigdarien. n prl Je rwtyre'E adj 1. cToKrI3a rur4)oKa rlorpotu!tsaqKa blago za Siroko DOrabo rcrlpouryravxx adj potro5nirlorpUca pt zapraviti.o'Itfiy!. loTc^!'use ct trorEMpKEe. norcKo. pr-etresen. -qtr n nadstre. Dorabnost potrosnja. presuruu norcKo. tloUro4yla pf .-nolBeplBa pf.o4z. presu. ifiul poskoaiti-poskakovati Doryec.ur adi uporabljiv. pogon. nasmennlu se norcMeurAnD adi posmehljiv norcMerualrBo adv posmehljinoTcomIe. poqJarlniJatr IIo. 4Ea adi pretreslj iv. pridusiti. okrepiti se ItoTfropirmft.pta.rcrpoa cdl malo. pourorqraHe pf malo vstati.noflrMpxrryBa pf.

ll. Dnletl (za oelo. praven seden. v sestavi rlpaDOaTo HIIKrtn. umeten narju por prodaja (jajce ved narrelenkot Dutave) npaser. osramotiti. nortrr!tsa pL tmpt zaieti-zaleniati troq!tscrDlTi pf lit obbttiti. ius. praprvoten r4raaETe crBo n afh lit vlada npaJasnK. seEi. r&i*a impl dotikati se.1 npaKca t t t i t t I I a rlovlaaa . ua 6asqa!lupaDeAEocr. sli Sati'Prisluhnili (hekoliko) nourrapuHa I postnina noErreAa I Prizanasanje. iBEa cdj jurididen. r pogozditi pogozd(rvuli "/rrl norula|lBar6e Potl()zdovtlnJc -n rrpaD r?r. Zalosti) ronlftr(t|o pl izginiti. npa:lHoTa{pa3Borrt" lcs delati se.m . -Tra I spostovanje " noqlra-novxryBa tt?lpt sposro vati noqr{rafulre. lo. prevzetost . pran ..hvalifi se: 2. €Ha adt pratzen. Ilovc^orKE!ts4 PJ' impt lil nekoliko zaplesti zatietati. neza. brez pamcti( od skrbi. -qu m prcjezik qpaxca-[paKanKa I praksa. pravi[no. norrtMv|rrl rrl. 'Jpal€'I. prav.!6ae LpgBAoeV6Je l.| cerkv praitrryratiRaBorrrr pl zool prativaJi nlca frpa3 m bot por. spre' sled tro-ru're^Il.-I!Er Zadete-n .JuBa odpoditi se. zem_ lia'.me. terenski noqeKapt malo poaalati . resnicoliubnost npar4mra-nparnxa-npal6g t pravica. 2' Po' dastiti trorrgren. geoft npaDoarorHrfK.'a ad.t npaB 44t ravcn..IK. umreti-Dodivati: lil umirati noqrflKa. navdusiti-navduse zatuditi se. Ja f fig prazl)ota rpaeuysa impf praznot ati leti kai: Mu ce rrDaBs Krr(a rao Dl sl sezloal nrso npastrllBarne n prazlovanje trpaBtrIm I pravica. . rrltaSruHa.r!6Bocr-npaBAo/r.n pravr. ltnFJ na|l''Ile. gr. opsovarr. -qHa 4di poulen noiira 6a t Dohvala rorDaaeu. raztoll rrp0Do ady l.iqaadi pohvalen norbanqof Dohvaliti: rce: I.i prcm<> Crten . trpa3eH. pravh t. nontl noruyuen adl pogozrlcrr_ noEYMIf. 2. lis. -w pravokotnik lpaoo6parurea n pravobranec npaao^rlreeH.DJI{ rr2smer npar'ld impl delati. noDreA!tsa pL ifipf Drizanesti-PrizanaSati no'*t"n".3.r l. Pouditi o Kogas aem. !Mt| ce: . komplicirati.e. Ponoreti noYrt{ d _prek-tett'. rrpaBErqr(Ir adj pranitki nolrr!?n /r/ lx)||()r'r. umrli moeen np-aBorrscfi pravoprs. -4xa adl praviten trpaBeAl|ma.pl ujeti. . pravr. svobo5dina.vorrD 44t pravtcolluoen IIpaBAo. {BqI| '?l Cleo trpaAeAoBcrur-trpeAeAoBca adj rDEIIIITIK DT VICN!K Dradedovski npiseAmqa. -IUI m Zacetnr{ noverrua-norermxa f za_ detnica noqerln|qKn 4di zadetniski [oqerHutufBo r1zadetnistvo [otrerot(. nrrvuen. uottgawa pl. pc Gdi se nekoiiko novqet|. -\D . lil Preminiti. pravidnost I uriJa npa3 My npoAaDa vrtAAt IAtn nenamven. . novtaaotlot ut pomlntr. spraviti-spravljati koga v za.rlpaaocMyxaqKa f te. ptavlccn npar4a f pravica. osKnrnrll rrol?t|[.I I I I noYAaau 302 troturYpa ce noruTyP'l . 2. norrefl{I. napraviti Eogadiijega.. Po' tlkotl sc ncl<aj Casa rros Hlar adi ttt rajni.elladi zemljilaen. sesalecza prah pravosod. za vsako ceDo rromrvKHar adi zbegan. dudenie. navvati: duaiti -ce: se{uditi se. o[paBAyBace rrpanaus adj lir objcktiven. pogostiti. tnn ''oJwAJ4.cerkv opp t|pnlrnvK||. ponorctl t|outwDa ce tl vladiti se. lil rcsnica qpalAa ce pl lit opravidevati se. troqecr t aast (zltnanll traz soo$tovan ) ia i/oieq'tr pf i. 'Iovtn. in pl nekoliko Poenosta!1tl' poenostavlJatr novcaorKnlt. izgubiti sc.t znoriti. a pravicor4rare4eu.pravopis . navdusenost. Pri' i-emati: ne nooaKaj! ne dG iikai se! noxoa rz pohod noqprs pf polrnit i.makcdonskcga rtnJrznegaJezrKa llpaBocMll€AKa. zasroziti n@Tfy.nesmiseln (tudi fig) npaae4.lnl m zatetek pJ.o.rpcBrrYKapravnut klnlu nttono . -L46 t fartl Lth izraz spoatovanja z spo_ tosl|Tallgnoqlrrllar6€ dtovanie nowrarda n sDoltovalec noql|rarelu(a t :postovalka no. -odrniti norsa t tIa (za rast[ne).'-. oe pl Premisljevati nekar casa novuoin rf nekoliko utmditi noinaiu lf napotiti. pravo. zadutiti EoqyAen 4di zaduden noqyAeuo 4dv zatudeno noq!'AeHocr f zadudenost. navduse' vati se trocve pt duti.ic npasocYAcrBo1? prag (tudi fig) npar r?1 pra. 6opeq 3a rroBeirKu npaBArr'rr borec za dloveSke Dmvtce rrpaBAo/r. resniden.|IIlroK tfl Poditek I|olrtrr.10. npaAeAo-trpeAeAo.seznanrtr rrolTltocrn. tla (Pod nogami) nosF. podeti. noFpocTFa pt.di postni 4dt za smesno noulrosa[lto nizko ceno.tt . naraurost. qpaBorurcoa Ha MaxcnxTeparypeH JaAOITCrI]rOT 3IIK.otipati. ortograIrJa. praur'u fl]talIurla TlIrKa pravrca gore npa[cKoHcr<{-rrcKorrcKrr 4di li t premrKa zaeeten.l'. stvaren npaBAriBocr I lit objektivnost. npaBrrHa r4ta[3Bop .

ponpqreErK. upie"eq. izbirCnica npeSrp^B adi izbirden npe6. irnpt preiskati-preiskovati.upBo preqvsem. dvakrat Zgati (tganje). leki n4r pes prvo oeKle. Ilpe6o'' upe6o. rpeAeao. pleterucenje rrDe orefiks Domeni: 1 nai-vigib stodrio. prvo zganJe.-qrr m praseK npan6pe4. 3. -BHaalj prvi POSUIa nlrBerr{rpD[rr adr (nowBe'I. nt l. 2. J. prvr rpj. rlltarot(a f .likov ori mladi ienr na njenem novem oomu npsuqeH. znova pobarvati. rrrorau.peane.tPl eulg-fam Ptazne mamle. ^politiki) slanec IlpBar6e prnulan]e. prekuhavanje. pajdolan. vzfrf otati.it prepe Casen npefa'pa.r 'ali solod. pri glagolih najved ponovipc tev dejanja: r4ter-I36spa novno izbirati tl. Dnmarnost nplne pl od npBa zaprhutati.^ (Irorrp!. ozungE npacKa bot breskev (drevo Ep8. prekuhati. adv prvid.t prasen . Siba. trs. ovca) Sevati ttpattra^eH.. 2.e fig prjvreti na -pf dan.fra adi .qrafta pf . preDeden nqeaaqgurun I dvakrat Zgano zganJe npeaap[ pl 1. I4re6ojaAllcy8a pf.ar 2. prehitro npeoprodi lit prehiter pl rttrreop. 2. z rzgovorom trpeBe3YDaEe prevaz2ru. liba trp^Bax.. impf pt> roienec s lat l uprdera I. pl yig m ptaqpsesrtnn€-qpBocr[Eo. prepeljati. -oDu. prvem na mestu trpBlT m prhljaj ponpna adi okreten. .ot ricinus sDrveqa trpa. samo sg posmrtni npleFctreHro adt predvsem.. z.npso u.rqe r od Dlrar protec. prevee zahtevati [pe6nlta.Je n trpeDnA rfi spregled (pri gahu) npeoirag pl doZiveti. -pqu m kraguljdek tp npaflorreTor. prvo "adi gr4nl Wrasaren delo. "TJe ft prot. popihati jo. prevaratr npeaapocapl 5e enkrat pobeliti npeBappaEe r. prvorojenec.trpaKtrllreg 304 trpDrilla 305 rrDtrrrqc Drvi obisk starsev . Dl Dradedi nparuoR. ihtpl Dreiteti-DreStevati np-e6poJy:rarez pre3tevanje npeDa . npe6pojpa pl. 3.j^ti trpeDeAyBaEe'.npe6aeAnee PrePf bledeti npe6^Rrf. usun se. !p9r rum. Prvak (v slDtca stranki. IrtolanJe r rrpa'rewrftr adi poslaniSki. 'rperlet IIoa npeBesoT Irod pretvezo.. prvi PrideJOC.-rrya adj lit prvoten. (rava. gumen. dek. .. prvr. prvid (pri nastevanju). npacKoB 4di breskov lig najvainejSi. zbrisau npe6pou. pretrgati. -mp tfl l. Drrmaren np-rnrrocr I . Dreoarvau npeooJm zdrob. ''pavE trpax m. ogoljufati. arh nar pes ukaniti. zgoonlr. 2. W&pu&a pt. vrsta ljudske uganke npaurarEe r'r vprasanje. -rryi m ut praJa pobrisati jo.reAa.HaJ-f ln sao) flpB) l.llEuK. tekm@ vanJe uperele Zl l. oznaduie sorodstvo (!pe6a6a. marljrv. EpeBrriri) 3.Erl€ predrtati. zelo hvalezen rpe6aBen. {ll npararKoBnHa f pmdomovina r. -flllr fi lit pfaote upe6on pl. . lam ntEnec r slla.npBrfia-trpDrr4a f prvenec.etrttg. r?raDrvesnlca (zensKa. superlativ (nir. debela moka npe6ojaA[ca. impf ugrizniti se (v jezik) trp€apeH.l€donsko"sloveruklslovar trIreBl|alr lpaua. prvak (v Sportu. v Sportu). prekositi.prai pri' rca I deteK-DrvI saoezl qpaqorex. orsrre glarpA. t iP \ ztreDetati rrpro adv L irajprei.prvakinja (v oPeri.n_ poslanstvo. plehitevanje.. sPretnost prakti|tpaxr'|qes. v ostanki (slovesno) pr|ll ITSII trpaq€ I prot. sKi fig trepetati |Ipaa. zacetek vpawyra impl sprasevati npapoAnre^[ pt prastarsi npa[rYMaI pragozo.poglav-iten.rrr pf preboleti (tudi npe6prcrpe6pry a.r|t| rn poslanik. 4. m bot kresilna soba v lelovaoDl. iprva. prenesti.pre(lperr 20 Ma.prevajanje npeBeA!tsaq prevaJarec rfl lpeEeAyBaqrq ali prevaj alski m tandica..prelaz npeBapen 4dj prekuhan. inpf poslatitrpEeH.plm adi tam predober. npama impf . |rpac oBeHcrtrl adi praslovanEpBa lmpl prnuta!. prestaviti. gorsko sedlo. -AEa vpragu. f praia. prevesti trp€BeAlaaimpf preva. parp_:aerryma pryi3la. -D.J 'Ipa 6lovek pl rprasati.razreda osnovneiole rrparn. sprva. izbirdnd rpe6npasKa I prebiralka. trpalua. Prve nqgtu 1. npedorlr. postaDrstvo l. l. prchiteti. npeti. 2. prvendek.r m prebiralec.4Il r4 vprasarna pola. po (s krili) s[tnsKr qrEalre a od EItEaKprvorojentrIrareE tnrDo. grarn vptaiaj Drvi fant opravtjanje poklica. nF !lu!E pf. lir spregledati.izkusen rpaMajKa I pramati rpaMarepnJa I prasnov npaoreu. rparna f poSiljka najnpBeH) najprej.r.npeEalrcrlm geogr preval. impl gl. J. prezreti Itg ) I I I I I I I I I I I I I I . -sraen. -qrr ^di den.d. zadeva Epalnmla I prah _ npal[lt'B 44. 2.uro adt vpialujote Ilparrlas(a f lit Wrasalnica.il prvotnost.

impl videti misliti. [peABecrlTa P/.i. 3. Pl..Iif Prekoraeltr ( okvir desa)-presegati rpeD^acr f premoa pf nperpa6pa . -rqa adi 'rprcr'er^ (o sovedu) adi izlattien. rrfrraa. predil' nik rrlreaaqtr4a-rryteAti[Hnqa f preounlca rrpeADecrrF(. preoe{evarl nperparKa I ooJem. iz\.l izroiilo.. ne\tcnovitcn. naPoved npeAEecHFua. npeBHrm. biti na dclu npcABoAnre^. pregledati. do_ govarJarcc npclorropr| pl.ekscelenca(Daslov) nlreBocxoAtro adu lit izxedno. preJsnJr govomik ft . jasnoviden npeABrAvBar6e t? prcovrocvanJe t tt npeABoAu-rIpeABoAvIA tlrl rt...lglasnica. / rrpeAroBopHrrK.npf pogaiati se. -p.i vi. mati nperpaAn.) _ rrperAeAvBaimpt l. ncstanovitnez. pradilni stroj. prezgocaJ npea. rrpeBealBaqKtl npeBoA Is adi prevedljiv rrpeBosaarueH adi lit pre\zvr' 5en nDeBo3D[UreHOcrt tit pfe\T'']i' _tenost. /tB aKnv- imPl'trcti. Ianl zarnerjatl. I voditcli.rgra hudo laden j rrperAaAJrsr o. -l. o. Preoavarl.narocJe Ilpefplle.obvezali lI()vofl npespHe Pl Prenehati dezc''/a' nprrc^cM d. impl lit prevee Povzdrgovati nPeaocnma.itull npeABorr. postati hudo laden nperae4a pf 1. dogovarJau se npcroBapaEe n pogaJanle. . I IIpeB]le3 r?1prenocl znamenje. ke rrPcrr4r rrr srrho mesto na njisneg bo prenehal niernyr. i7roianie: 2. zgledovati se Po Kom. Pregledo_ vati. {Ja t.. kipenle.d pr estf adan nperaaAHsrocr f prestrada_ nost nper aArra pl izladniti se.1 predavatelj rlreAaBaq(x dd. PI I|.H.rlreaEIta : 306 llperop nperpa6 307 npeAroropHuK I T I T I I I I r4teD paEe-[peBprlDa]6€ t? vreG ie.fstno: pretezno fipeE{rcxoAcrBo. prevzgc ia 'Nr adi lit izretto"to"*o1"". ncstanovitnica rrpera3u. gl. prepo_tovr_lt-prepolcr/ll:l razclelltFdetrtrna ovolc npeABojl|nqKx adi pred\ oiaili a_npeABopJc/t npeaBop[e. Posnematl (pn vezenju. it11pl ep regTacllt-r . 2' zglqdovati.ll prcvelik rq)eBPIlc (lcz' ti. rrpeBr'uu!tsa impl Presedi.edvojen npeaBojvD^ .pomcnKuzen rrpemp n aula. t. npefa3!tsa pl. raznezeo. burjast _.^llBert..MeHa 4d.!.oDletl{Dsegau. t??pt objetiobjemati nperlsflltsa trperFEre. nPerPHe pog_ rrpeAaBa r. z\ ezal i-za'l ezo\ a!' zvezovaii. prectnosl npeEp3e' BpeBp3!tsa pl' lnPT zaYezati. Predeasen. ekscelenca(naslov) frpeBo3Hece. diti. rt napoved rrpeABecrE. -preoaJarr uaevatr. -tln ru glasnik. nerodovitna zefiLia nperar.rrsanJu. npeDoAaq m prevaJalec. rrpeB4pa-EpeDp[Da kipeti rrpcDpcra f obveza (za rano). ni'"ol"ntto ddi omihljiv.adv pred dasom. naroete ooJe_ obsecr.rpl . impl prebrcstr ( rel(o ).l lig prebolenje. I I t t pravnui(-pravnuKlnJa. . roa Aoafa npeABqA to pride v pG Stev pt npeApnAn..Blt€MeH-rlpeAapeMeHeH.. rzoau tpeaa\es adj vdan. prevaga.""*i. prevezati. ii'"s-l.lli'"'if.rad.it. im pI prevzgo irti-PrevzgaJar I rrpeaoctnrraHue-qt€DoclulrlTa_ r6e prevzgalanje. ooSovarJanJe rpcro8apaq m pogajalec. prenestr. Predi-ca. skrbeti naprej rrpeABlrArlxB adl predvidlj iv. I'pesocltrfr!tsa. 2. . .r . -qn tt izdajalec npe4arrm4a I izdajalka rpeAasnn rKrr adl idajalski [peAaBcrDo tL izdaja npeAaAe trl predati. kjer ni nid zraslo: pcs. -Bu[ m llt oman' liivec. se. sneziti. Pre" zcodnii npe-4lperrreuocr prediasnost . vrenje. tovarniski detavec.tr objem.-ryr /.. rzrocatl.burJarrpeDpr rrBKat lil omahljivka. t1 tit prcmod.Kr preoe npeAaqeql -qra adi kar rabi za preoenle npeAaqra-trDeAuN€ I l.qa{ocr f vdanost np94es m Predilec. _-ris-upesulna la. predajanje. vrxlDiL-v.IlperpaAlB ? pl. gl. 20" nost pJ. znamen1e. upeABrAlBa naprej-videti. inpl napovedati-napovedovati Ilpeaytl. -HJ preddverle n*lgpeue. izvrsten. tja f. odpoved nperpa6.r?. . Dr-edavan ie npe4araiea rn oddajnik. Preteien vellaven nDelocxoAme^caBofi visokost. povozltl Kogailrg unrcrll Irpera^errddl prevec razvajen. ocl_ tati. vodnik IrpeABoMrcAKa lil vrxlttit:t / lpeABoAure^cxq d/ll v(xllritk' [peABoAH K. nima sg PG . npcBlrr. adv postev. 2. . _den. -()clxl -IUr-Ilp('AlloAllllllll adl pr. naroeaj. 4terprqBa p/. predan npeAar e. tradicija r4re.. izroditi. posneman nper eAllaq ttl pregledovalec rrperoDapa.) iftipl gl.'(lIl trpeABoAHItqKua/i vo(lrtiik i [peABoeH-4peABoelrell. rmeBeAvBarI rrpeio. [peBosHeclTa pt. /i/ vrxlil( li.B adl Prevajalski.irynf nperpaou. oddaj' na Dostala npeAina. piedavateljski nPeAaBrMK.oreoznaK: naDoveo npe4o6ci-irpe4rectn e.I' (bolJ v raor. predznak. vdaiati se -ce: rpeAaBa6e t? l.. Prectellll-pregraJ vatr.

upe4namqrare z izzivanje irn pl lit prepustiti-prepusdatrIreAlt'BrtrqBaq m rzzryatec. irn ari vzivi:ati i. rlarlper(el| preJsnJr npexer$ pl. Epe€carryEafi. rrpepa. np. premor. prevzemati. paSnik zenr ) 2. 2. pted. posnemati. 2. -pa.fopI|e 308 III'EAPEME npcApclxr| 309 nlre3peaHocT ttpeargprre_. n pl nDeAcI|vDa preorlr..a adj predra pf. impf naprej dolotitivouven dolodati trpeAlsEEK. tmpl potovno vprsau-vprsG vati (semester) trIrc3acnresadi prenasiden rrp$acureHocr f prenasidenost npesaqlru.peitureH. nit npeisrpefecKa adv PteJ. tez qpesarcarKe. zlasti tro trpeAn. Poza\pex biti ^a nper<eu. opozonlo e trpeaYceTE. Drezivliati.4. rIpeAoBoAvsem. predivo.llmaadi pred' golski npeia I preja. trperaflrdlrlla . prtezrve. ved kot zadosten flIi drugate kai izrezljati. . doZivljaj.klicanjepo imenln. prioriteta Epeaeao. odloditi se pt preboleti. zavzeti . . lpeAe^a-npeAe^Ka pI vnovrc rrpeAoBoaeH. -'r'l opozor en trlreallrpeallal6e /t opozorlrev. predivo. IrpeAHaSnaqlTa pf . rrpeAlce4Ea.drugid ozeniti. 2. . npeAosolllo adv ved kot do. drutinsko lme adi lpe3qel. trIre3ac[rFa pl. iiietit 3. iaf prenasititi-prenasideva" tr np€aQareu adj ptezaposlen.-qu m lit izziv npeAocgu. 4. KraJ 4reAnfiqap ra veslal na kljunu lolna (na Ohridskem ienpe4e.npexroes adj pre zlvel doli' rper rBee pf preliveti. -Aqrr n prednik ukrepati r? 4peA3HaeEe prelsnJeznzrnJe. opozo tr. se v vloso npet ptae-p skozi. odj prezorel. maloprej.{Drtrr ry. lntpJ prenpe.EEKa I oddih..predisponiran si rDeApacYAe. pf . npetrp€A{3DlIKlBaqt(lt4di izzlt ale'r aoaoAetl trpeArdrEoadr pteteino. malo popJej. pre:a.r4reA. trpe3lraace tmpl prsalr se DpegBaqg r?. iDtpl lrl n preJ odtocru soobu.rHa ad. trpeAotrIreAe^eH adj gl. pasisde. impl vno'rit napovedati-napovedovati(sejo) npe3arMrle. nit . ?t. prezrre. dpeAocrara pt. -ux npeAtaAeEeri zadetnajed n predsodek pl nlreA^afaq m predlagatelj trpgapeMg. iwpl tit narediti. trpeAoce(aDa ?1.3pg. vasovanJe npe4ir4pegeu ddl naprej dolopri prcdicah den.rrltUr. zastarela beseda rrookuBvBa rl l.euapf.trpeAocTarr{o ddv gl. 4a rr predmestje [|'eAInrHa I prednost.t z vrapreJs' niim mneniem npeilfelesocr I vnaprejsnje mnenje npeAFpeAn. zaaenjati. praoeo np€Aei . prvi pG eoi rrpid. npgAyrpeayBa. {ria-npeAropje n [peAsa3Harnr.n. predremati.€prB prezruJrv.Dredestinirati ti dan npeAoAp€iyBage ll l. povzrotitelj rllrcAocrareg.{nqa-Iltretrar6el|rr4a I l.a rmpf Dzlaat-tlzNalr [peaoc"Ia8n.n po(mlma. pretrIrspeasocr f prezorelost ztel T . ttg skleniti. zadetna Dr€iskava rost lrpeArue csnpeAlunl ce ]rJ ryegorya adt. na'rediti.rcrBor? prednost trpeAofEra I fam l. -pHa4. predestiniran . PraYkar. doloiitev nIreAoK. osvojiti. IIpeAotrPeAe Vrp€ArB6ope[. dozivetje: 2.doloiati. irnpl za$lutiti-slutiti _trpeArl3B. rpeAoApeAYBa rfipl \aprcJ I|pcaerro preja. pavza rllreApactrolotrcH adi nagnien npcAruryEa ce impl oddihoyati k demu. naprejsnja npeA3eue. preooremenJen rryrelaoareHocr I prezaposlcnost. ukreniti"delati. rrlreFerueg.p/. nG nlt€Ancrpara I iur uvodna. preJsnJr. poprejinji trpeecarrB. lit prepo-zno oddahniti se ryreAoitrr{peAoq!tsa pL tfi pI preqoclu-pFeoocevan trIreA. y prvi vrsti. posneti. osvajati. np€aKatqtsa pl. ma adj g). nar pes ireda'.raI l. tmpl tam arh izrai:una(va)ti. Prepreclnopozarlatr. veti npe'<llBe. nelunnost. naprej5Die dolodanie. Drunu{ln ttpeau e rr Priimek. tmpl zaslurrtrslutiti trpeAyc^oB ffi pogoj. Prevzeti. preobremenJenost rrpeiSopFa impl lgo'taljati ni\ oditke ttper$er ade drugi dan. npeosnovno aranJe AOAI'EAEH [Irea3opu a4r o prvem svrru IlpeAonpeAerul. preraduna(va)ti. imp. vsak druei dan qteselda impl l..3. preprecevan adJ npeAgrpeArfeaes. zreu-Drezlrau npeepaamu afh flaramr]ice Pl werp-e \. npTrp3 pl. AYcetaBa 1/. im?f lit nameniti Dreoeorte npiarpiaie. rce: drusrc OZeflU Se nrpexura ii pl pr &v ekov ati ryren<rsaEe z Preivekovanje _ nlrex(uBal}npextraaq t r zoot Dretvekovalec up_Lrr<ugearr. izklcsati voli npcAcrr.t *ralluren. 2. adi -AHa lrrednji npcAeF(a / preJa.. -lIIH:t d4. pooretnau trpeAMlrptr ad'v o svitu npcApcrxrr. prciudicirati npc4pyuer< alr) fam dowl&rnpeAYoeAeHdd.:Kra adi El: u.npeApacYAoK. npeAlrerlaBa p/. zavzemati nDseMe rf l. trpeAl48trKa. delati. 'dorivliati.

impl ponatisniti-ponatiskovati np€t4nerIiEa impf dati drugo lme.spreten.fpa . preien. uslavlu.nar pesn zero. presuStnik-prcluStnlcu f nlre6-!6s[rrKnadi lir prclu$tnlsKl npe6!6oAejcracnpe. in pt rye{qxe f' povedati s svoji rrr plExtntrr.-Tpa adi.pl fam prctirati. rDesqa!tsa pf. pre slepiti. pojulnsnlr . impf pregrtsu-pregnzovati rlp_eKr|ur?1pretrg. uKor trpeKap6a I graja. rmtt Ecrltau se. qpeKyAeH u r4)eKlaHoK podnevi in ponodi.upeK$q|aalr fi preKupec nperyrM. itupl Prezoreti. ukor l|lti (Cu s ) npe3pee. -rqra 44.r. pripra[pgxap-. irilpogil oaur pnKlantatl npexop m gl. rou!l trp9rsrgy. rrlreMa^e[ocr f oslabelost. . nuJen. z.inpt ponoven 'lps'r|3. npexp4u p/ prelomiti. npeKllr!tsn pl. . prenehati.r'!6rpe. pisati se npe*aca.. na svatzcvut..!6a tfl. itupt "rtlf. domtseln. r'peKpcryBa pf. fia He cTaEYBaTOa [peKFrOK rO nr mogode dez noC (takoj) npeKlleq.peK wa impf zaklinjati.6y6o. drugid prckriZatL_ prekrstiti-prekripovaDrn (v goste.smo . pre 11. nao rpeKy6poetr.r. nperdoHyBa !''. znaJorJrv npFjaAg. presledek nperrnre. on avl jati. in pf zooet omoziti-zoDet motiti trpe. EpeMa!!!tsa pf. l. gore trIteKycqaa adr najved pojutrig npeKlTpe{Der!'llTlre nJem rrlreK!'qrerueH-trIteralllpelueH. -pua adj tezmeren EperyMepttocr f dezmernost tlpeKlMopctrlr 4di aezmorski nlreKilfqe r1 taf pes botttek" kumid. onemoglost npeMalee. Envprek.upet lTpytra 4d! poaez.oditati rpcKap!tsa ce impl fan L imeti vzdevek. KraJsau trpeKaxlBa im-pf . inpt prerrgau. pf.sllsall. npexac-ysa pf. rrpeKpon. -(xa adl predsinodnji rrpeKl1 pfae. trtcaBo lil presustvo '1 rrpeMatKu. -pHa adi graje \. izpl predmgaditi.eJAe.. 2.dop lzoor.. sKral(lruglm. -cHa lit prcla^di hek np€. ustavrJau qreru rlDaq m tehn stikalo EPe\< al[til ad9 predlanskim tllreKrra cKrr adi predlanski . [peKap ElrcKopel|. onstran. I prcsrF trlreroy6eserr. (prcdpls). priti v leta. -IHa adi tadltevilen r4reKlBpeMeH naduren 4di npexyAerradr dez dan. npe re. [peKpoBa. D{'€3wEa pf . prekaljen npeKpcrH. ustavnovltl. qremraqvaa pf.i/ prc- /r1.rpeKparyBapt. prevam trpeMalor. nalitiprelivati. npe^eBa. 4or q)eaarar. rpertmr1n^ . tmpf Ltt sKtonru. anertati. vzdriljiv. itn Pl prezrctatr-prezrdovati pl in. Krlzatr bo. oslabel. prekinjati. podnevl npeKvMepa 4dv iezmemo npexluelreu. impf np. impl preliti.. prezrt trI'e3pelnre-npe3rip rn prezir n. razliti se (r€ka) prehod (nav lese na npe € r?? ograji.oDlratr naTeollt-preKro. slabeti rrlreMaMa f premama.axrlBarbe fl zopetna moZite! nlreMa eH adi izdrpan. -r'ntd. nagel. prekrsiti -vzdevek. retatl modan. prestopru oslevatl rpen adi 1. prcKoraclll meto npeKap!tsa impf grajati. prekiniti.V6rlr|rtlr . 2. premamrrcv. opravlJaB p1. trpeIa n. gravltl kogo do desa. pre^wa prenalivati.'renraIUTl. rt traas prevet na- l'lll presaopnrK. np€KpoJY^p Kar .. onemogel izdrpanost. kumde tpercyuok adtt ponodi. ustaviti. [peMa YM pt. z!rt. popaeenje [DeHcrrttla. n prenoo nP^a3e\\ adj tat pes pregraJen. osteti-zmerjati.lmpl. 2. [p€ucru{rvEa rt. prelamljati (tiskarski staveKl nlre^aMarre n tam tip prelamljanje. reele(clra npemAaAenperclaaa pl. prezrel postatiprezrel p_ostajati sadju) (o fipespes ad. dez noc. pt npe^ara{ It prevarati. prelom. oc[eK.npemoa gl preiti ?t ozmerjati.. sKozl.1. DnDosniti.za 5ati. rrpe" pf . poru Deseoaml. prikloniti-sklanjati. zapit ftpe^aMa impf fqtu lomiti. onnovltt uau.. presek. zapeljati rrlreaaj.. npeKop!ts^ pl. . oslabeti-izdrpavati se. cez (reKor.npc^. npeMarK!tsa pt. Prelmenovalr rrperiEawr. plotu) rrpe^eceH. impl ryeranr_ L ponovno. dce: prenaJestl Se qen npejaAen adl prenajeden r4reKopu. iftpl prekupiti-prekupovati nIreK!?eA adr izven vrstnega reoa upeKYpuaqs adi z dmge stratu pEnrne. prekirutev.neoglDen np9. -3rra d/i ljubezniv IIpe. nlreKpurfe krsilec (predpisov) r4reKpnroK. ft prekrlek -ryr qreKcErorta predsinodnjim r4reKcrfio(eH.p cez.levan.prenanpeKa eE adj tit ojeklenel. mi la.nrF. npeKopno adr oditajode J.ly6ImK. oditek. oStcvati. adi pfedvderajSnji rQteLazKe.npespee 310 4teRpx-ur rrpeKpulrirea 311 rrlteMar&r npexap4arua. lomljenje (stavKA' upe^aMaq fatt tip metet 'zl qpe ee. inrpl preizkusiti-preizkutiti npenrap. popaditipreorugacevau npemaqyiraEe fl predrugatitev. (6as)-prekinjati.prexroJltr. np€suaa. ne po poti trpeKirepa qdr predvderaj lnjim qpeKqepaureH.fti.

prese liti-p-remesfati. pripreti oti-zamegljevati rrpeMpgNDT ad.tr{yEapf.t'. sprememoa npeMerrer.. prevozen. I pre\tn Jenost preslepiti. impf ugfaoru. --cei premiiliti si.rts odj lit prcmocan npeMp€ pl L omedleti. Presrav{rv trIreMecrFlar6e r? premestanje.t4teMaMRa nPeHe6Ircnl!tsarn$r npctlccc marcD. npeMaqriqa _ pf. pornjiljati. npeoB aA!tsa l. npeMecrUBapf. nemarsdina trpeHe6perH!tsa ryey{pelrgl npeoAn prehod npeo4eu.teHoct prestrasenost t npeo6peMeseradf preobreme. preparat.ati Pao Ilpeo6paarcroe n cerkv praz.biti neodloden trpeuuc^!tsaH. zanemarjanje. impf prcture'iti. nid dcva trpenllr|atle tati.preostaj ti a npeHocNrBadi prenosen. rel'zlJa impf preabrazili. ce. pod(noge) stavrJanJe vau opqry" pl.pustiti vnemar-zanemariati. IIraII it4pl prevladati-prevladova. premreti. skoprneti rpeMpexe a Zivljenjska nezgc oa._ adj ves preplaScn. npelrolreH adi preutrujen 4reMop|. npeMperKlBa pf.npenaa /l1 nepfidakovan nati-Dreobra. upeEeDa pl. npetl. zaDrcevanje npene6perqyDaqrtradi lit ne- nost. rpeoAo yBa pf.od npej4e prenatatr. [peMp3trlBa. . imFt z moltat| piesli*jtizamoldevati. p. zamegliti. prestoDarr upenarcaeu adl premi$ljen rpewctr'. impf pnrr cez. vezati. impl -. nasatec cen smrsel. menJenost pacan. pl. DreDlunoc npeoqeu(a{peoqeHa I ponovupeit6paeu. ra. adi Iepo obleden.F. nevamosl. na ocena. pre ryeocM{c^n_pl . spremeni. . prernamiti-golju. l't ltr oovlaoau. minlrvosl lpeoAo €e.Dremaeap-re ti magovatr rnryola. prehajati. r??/ preutruortt se-preutrutan se trpeMo( I til premod trpeMo(eH. Kl grozl llpe p€xeH adi zamegljen (pogreo) nper4r€'(|r.rvDa t'f. preptesl(ahmazati. ozebel trpeirp3He. Domisliti-DremiSIiati. npeM!. se-omahovati. impf pre@i pesrur-prepesnJevatr rlpene( n dvakiat Zgano ZganJe trpetrerraTE._. It4-(ovire)-obvlad6vati. prreudantt..lnuEa ce tqrermr4rerEar adi prenapet nlteEaceaeu ad. J. impl -npeMeHYDaptcobtect v novo oblekeDreobladiti npeMecrl. rnpl prezeosrr-pfezeDatr npenadEa ce iupl presiljevatl se npel|altrrar dli prenapet trpeuanmtocr I prenapetost rrpenanre ce pl prenapeti se.j premraien. 2. Dres ru se npenanpera ca impl gl.preudatrek npeworl adrr preved trIreMol. I m pI pf emazalt. brod rp. 2. trpeMop!tsa ce pl.trpeocT€se. np€Hecyla tr|. nosrJlv trpeuo(eBa in iml prenotiljati.j lit nemaren upenedpera ocr f lit nemar- p_retzvisenost (naslov episKopa) lpedece. npeo6pa3yla pl.4na adj prehoden r1reoAs[rre z prehod.ry)eotur:.-cra adi L preno u sen..e n premisljanje. adj premestljiv. [petresaTyDa. PremrsreK. . npeocrauyra pl. lt 1pt ponaustu tt-ponatrs ko- I I I I I I I I I I I t I I . v novr oblekl npeMerrl.npeoTurlra pf. preva-t. zadrzevati.8alten lit l.. preuddriati.npeo6peueqitsa EpeEalr6r r. yB pf . oraga q. vega rye''p npeo6paTFar6el|p€o6paft preslmsen arI'e n spreooraczrnle trpetra. pre.t prenaseljen npeEaceaeHosr t prenaseljenost trpeE€6per a ad.ir dati druga. prcneprrcaKovano EpeoopeMeEerosr I preobrestraiiti-nepricakovano -na.. preseliti-prenaSati.r4re[ee. rrrpt preooremen ttr-preveK ooremenlevatr rp^. trpeocerrtEocr I preobdutljipreseljevati vost npeHeclE:urm prenosnik. s silo jemati tl rt. ifilt trpeocsrrrtlBadi preobdutlj iv prenesti. selrtr trIreMecrlB. s s o vzeti-ucral)_ . impt premcstitj.fipeaa n.drugacerazumcnpenooe^l. prepleskovati npeMeHa l_ l.ryfryAa i .ir!1pf. ru cez [peocBeuneiEcrBo n cerkv naplrl secezmero pttr trpeltrr/r! pl prezagati rpetnta impf spotikati. impl nJetr -rrye\a napasti. vedkrat presliIati ryreMoarrFatle n zamoldavanJe lpeMolHrlreMopa m.fpa pf h impf prepatrIreoD^aAee. preobleka.nemar npeEeoperE!. seu (pomen) preosta tr?rpJ tr.. podcenjevanJe. priprap/. sleDrtl rrlreMaMKa premama. z.a premrsln.qgAEocrI prehodnost. prepredevati Ep:qqFEg ? spotikanje. 2. prene.F. preslavuanle rpeurf| rz prehod ryeyTre-. prestavljati.nar pes lj'Jbezen. impl prekiv tl pf . gorjurrja llpeMalrKa. plasttl rqreo6peMerB. preltr. 4lteMo^lm. nik spremenenja gospodo rJuoezensKe tezave.f. tfin ttt z:rnemantr. pf. pusdati \. prestopitiprehajati iez. prestaviti.'rpetnc'^y3.

se n. oditati [p€. zelen. trpepoAyDa./ presellll-preseljevati. itftpf predelati-predelavati (obleko). korespondenca nperErEe. rqtecrl"lyaa. oonova { ber a) npepacne. drevesce npec M. npepdrr eAa pl ponovno preudariti. rryeca4YBa pl. impf preseJatl-preseJati. trpe4rarlYBa pt intpf pono\r$ vprasati. [pepeKFa pt iftpl Pograrati. prerojenJe r4relroA6eEeq. obnoviti trpepacKas rr ponovna pripo_ veq. -ry fi prcscljcnec qpecelrenuga{pecc^rrlitn I pt (' seljen(a flpece/teI|l'qKrr-npccctn{xH adl preseljcnski npec€lxur. impf presaditipresajati (tudi Irg) trpecaA!tsaEe'. rpeceRlTa pl. I'mgl preraslr.-rlfi . preplavati. trpenpasH!'Da pl. z delom se p. os. nenaravnost. pretrranost l. pG ulevati Solski _predavatelj Dredmet trpetroAaBarea n trperoAo6eH. npcp1 ceKo^. ryenyDTa pf .nov. inpl spoz atispoznavatl: ttpemir&e pl pbditi. presajanje trpecaK!tsa in pl stalno prevd zahtevati. se (srce od Zalosti) zmotiti se. preseljeva.. impf preu rmqrn-preu tnrJatt.pl. rperryrurr. nenaraven. 4or npeceKoD. irypt prepoloviti-prepolavl jaupefloFnlt€nosa m. upeltrdrr!? . popaliti-paditi (besede). prrezviti-prehranjevati. spremeniti-spreminjati nper4raDKa predelava I rrpenpa3Hl. !ry.l"pnporoce[ npenopaqaHoadv pnporoceno (na po5ti) rpenopaq 44t pnporocrjrv rperpaDr. [pen aTlBa.preraSCati rpepacfpeAet6a I ponovna porazdelitev. pG zvedeti-ponovno popralevati.presen. . vedkrat prepla" vau trIrerrnoBn pt prepluti weftre pf spotakniti koga. obrat ''. prekanjenost npetrpoAaAe.flpepaoorn. [penoaoDltsa pt dclck rrrcdclovalne industri. nr p n r p l i f i t./r!'aaEe Ilpent(a f podstavljanje noge qp€n^aru. I premetenost. {r|a adi sver. iron prevel. intpl priporotitipripo_rodati npenopaqau44. qa adi ptica selivka qpece eIIsK. "qu m gl. aist npecerre. ryepaE!tsa pt impl Jarfl pretu'anlti. piekanjen nlretrpeAeHocr pfepredenost. napeu-prenapentatt npec! ltsatEe. LfipI prePrsau-preprsovan qpemdrrytsar6e /l preprsovanJe r4rerlllllt!tsaq r4 prePrsovarec .pecwtl. prilkanje. impf preroditi-F{eruiati npepoAyBaEe z gl.qlr n preroditelj npe-poA6escrs adj preroditeljsKl npepoArr. preliti-presipati. tlpeno3EaBa p'. presirJevanJe trpec''' eu adi lit prisiljen. za drugega -ce: (za. prepoln p/. ilr. vzeu na rarnena npepaMrs! pI naramnice npepaj . pleutruj anje. npepafarae upeca I stiskalnica qrecsA m presajenka. impl prcstti. inlpl preseKatt.p_ hra"trpepmEte pl preskc clu trpepoA6a I prerod. prerez EpeceKa t preval. trtrrenoNrlla -cea tam prenapolnitiprenapoldclati. sekati (tudi lie) trq9crr tfl preutrujanje. impf imeti. razpoditi Prepoznavan. nperDar€. preoDrat nPeceAHe lux. dopisi. npeqtoAaBa pl. biti prezahteven [ItecBEcnar adi previt rltecBlrr lit preokret. surov. zamenjati koga prepustiti-prepuidati radi podobnosti) r4renorurer-npenoaHE odj pne. ralt-resetatl rrpeceK. pozvedovati npeirpeAeH 4di prepreden.nlieceoa pf.) presedemi-Dreseda mi npecee.r m predelovalec npepaMu-npepaMrrr pf oprtati. i sclit npeceH. preprsovar' sKl 314 nPePa6or!Batr IrpepaooT!tsaqKn 315 npecu. tmpl napreJ.nrreI'rpr<a rll'emryrra I prepir. rrpr:ce eHIlK rrpecDprtlmtaI tit prelomnica. impl prcdelati-predelovati. . preklanje r4rerncr<a f dopisovanje. prerekanie.prerezati-prcsekavati. impl preprodati-prekupae vati [penpoAaBalrft prekupdevalec npenpoAax<6a-.i npenoBTopn pl Se enkrat ponoviti nlrenoAasa impl predavati. prg preroc roJenJe. prelivati [penparr. prelrran trpecriaesocr I prisiljenost. npenru!tsaqr r 4d. prereselig llpece^'|. DreKuDclta prepoz[dli.. [pepacHFa . qpe[ aka pf. presuJ 'l evanle .1 prekupdeva- npepa6oryBasrq adl prcdelc vaten qtepafarbe r? pr-eroditev.npeceK}tyB pf. navihan. qpecelqa IrTu. nte. itkpf presaDtuIr-presrhatl npeceKrr!tsaE€ r?prcsihanie rpece^6a I selitev. impf prepladati-pre' pladevati swa^iBuB pL tflpI 'rpen 'IBa.rl. nte (naroctov) qpece/rel|. razvrst:itev npepeqe. prezivljati npepacKarKe povedati s sv(> d jimi besedami. onrgam poslati-poSiljati npenparna. pretkan.aqpetroNrn. I ovfua rrperrcparca priporodilo I flpcrropaqa. 6E'a adj cerkv Dreiastit (spostljivo za duhovnika) r4renoAo6x€ n cerkv pretastiti gospod (arhimandrit) qpeflo3sae. pre.eutmimtrl d i ri njevati rIpcpadorxo I predelava. preitkusttl ir: lpcpudoryDo. npenparuBa pf.n presek. npepafa pf. npenopatrytsa p/. -rlHa. ia nlrenoaoB{. -Elu-rpepoAfu trdr. rrpepa6orYBa pl. 'rD wewaDa pf . -npece^yBa p/. pretehtati. napol0jen. gorskb sedto npeceKse. npec€Au!tsaMn pL tmn \samo J.

cna . nrnavstvo. hudo. fip_€rDopa-npc. prestopniski. vrstir.kriminarazso(1llr-mzsolatr npecrurHlr4a I 1. [psreparr 4di pretiran nperepa[ocr I pretiranost npcrepparEe r. trFTeplBa p/. impf gl. -Nla adj lit odl<> z nogo stopati.r'a. pc muoa rpecrojlra inpf tiveti. hudodelec. prihajati nasproti. lmpl sloprll-stopaupreq koea vati (priao) trIrecMera-4recMenrc I izra. prestoP npecyAn. si' mulant trIrere. Dasproti priti komu. prehrsiti-iti dez. fipeclaA!tsa l.. UprranJe nperapauitsa pl. poslre{ evanJe npecTlrur m ponovno srnzenle ovac r4rerarDK. prenehaItg ) qpecMer^rB adi preradunljiv. ustrezljivost I4tecpeTrrFa{pecperlla. prestrezati c9 trpe9r?rr. pretiravanje trpereqa m lit arh predhodnik lpeTrirarc. impl. aII rmpl pregnarr-preganJ KG mu stran: roe: re$U-rese vati se stiahu.rm l. tp ec'rt''Ie. 2.npecEorrr. ta Sega a. np9gyAen. z: PIY nle (v f.2.k^Baimpf sredavati. ko otrok shodi. trpec[Jra. _J. presoliti. delstvo trpecuerEYDa. preostati npecflllEe. I preval. prestredi npecperaro adj ustuzen. r-i3^e3e Bo_ (Ea) [pecper narediti uslugo [pecpeTenp€clreT8e. obsodba go stopiti. utegniti. lrrrre npera Sc jc zttl npecropeHosr I hinavstvo. ki jo me navau sijo. npecrlDa pL 0npf prespati qrecpaliE. 4recHrfi Ja-qpecEo(a I. weaMer\ta pf. npec(oKa. gorsko sedlo npec^eRa I preobladenje. fic faryt prekoraaiti mejo Irpeqra I zarne! Irltecltrre.4ol npectraB._pt npe.zadrzevatise trpecrope( adi hinavski. ind ob sram spraviti-spravljati koga.I pobezaj malo T I T I I T I I . l?? Das. impl presladiti-preslajevati trpec. fipec'j\uB pr'(:llasiliti"prcnasitevati flpcc|(on 4di prcdrag flpccr(orific. rrpecpaMYBa pt. prestopnica. 2. J. presilitlpretiravali. f gl. krsiti cuen flpecrarBnK. oDlacenle.. opletati z nog mi (o iloveku. qrecpeflB. izpl preskoditiprcskakovati [IrecAaAIl. hinavec. cpcroB.€.ra I presitost [pecrneH a4. rmP. prenehati. npecracanpecTac!ts4 r4recroj. zasligati-zaslile- ifipf lit zlao. rftipr npccrJrtr.tlra adi hudodelI z.. qeceH. red. oterratr sc: fig laln kazati ziamcnir iivljenja.^aAoK. 2. brskanjc (ko koSi). pretiravan v cem [pecrapes adl prestaran.M pf l. salamura npeco. ilnpl pttis. lainlv apera impf l. simulianje lpecTpau . vati. hinaYscrna rrpec-ropn. pG nehati.-rKa adi presladek fipef. pt qrecpea pf sredati. hudodelski EpecrallaBace impf lit kazati -preveliko. bivati. lit strcljanje. "petep.presiljevati. on . presrarel trpecrapeHocr I prestaranost.4or fipe. pokrivati s p!pelom: v vrocem Dcnetu ieii.r'pecropyazpl. . npecaeK!tsapf.spremrnJav. 2. trpecaam4 trpecraqtsa !'1.n bivanje. 2. hudodelka r4r€cranHrrrrqrad. I. trp€c $trA. muditi se.serruJenJe.impf preobledi. pretirati.nost niecran m prestopek. Dresnost sKl lpeco3Aaae.j 1. npec^al p/. -qI| m l. prekoraditi. trpecxoRnyBa pf. prcobleka npec ese. bojazni npecrpeaKa l.rol(. ponehavati.oga. rmpl ohripeti. npejraleu. trpecyAvDapl.npecmluar 316 npecTarnt Ul)ccTo Itt|E 317 trpea'rc npecperarcocr f ustuznost. npecTpaE!ts4.lno. vati \I/Erxre pI od qrerai r{rqrru-r MalKy rrere.rpecrararu€ I pita. goniti. preostati trpgcMerKa I obratun (tudi trIrecraulta impf l.npecRora.qpec. -rft€ adi prctcrak postat. nperKarKFa pt impf napovedati-napovedo.saJJ. Drestarelost nplcraca pl lam prehjteti. 2.^afl n.z uG dPecYAaI sodba. ifitl nik: 2.lpeciarr rz prenehanje. .t preslt rpecureH. 'ce: znebiti se sramu-izgubljati sram lpeclrer fl sredanje. preostapriSteven iati ElrecMernuE{rcr I prigte\. obradunati. lpeco3Aaaa pt.-Hriaadi pretanck rlrerarse a 1.rEc pw pL lmpt sprcmcnrt|spreminjati npeaEoparrD spremenljiv adl nlreraop!tsaq-nperBopa. gl. kati-preiskovati [perDop[. 2. pretvornik. npecalE!ts4 i fi pt L izpr alati-izpralev atr (dijata). otepati se. goreinost.ustreZ lllv prcstopiti. -aHa Ldi lit zelo orooan rrpccrrre|IocaI presitost pf.r. otepanje (z nogo). 6e3 npecTall neprenenoma dmati. impf . brskati (o kokotii. c€. !'radunau tr{'eera'depf l..pJ. diugade narediti-drugaae delati qreeoa tt razsol. menjati perilo trpecAon fn. au spremeruu-sprerrunJ v KaJ drugega npecroplBaEe ft 1. w}€cfifrfiI8a n. r4r€crl|arlUB pf.izra(unavat| obra6u. TPei"raEY-Ba p/. postati hripav-postaiati hriDav rpec. gnati (ztl.lena rrperepa. 2. ifl?t EpecumraT 44l nnpav trIrecrdramcr I hripavost. Zivali)i /iB l/on uDtrau se.

2. reti.!rp! predstayiti-predstav. adt predhc pf . preventiven rpenasu. impf n drediti. vodo t4rercmu imd biti pred llp€. -rlra \arotnperplJi.inpf 'IperyIld. raisi imeli npeanlrneMarr n podjetnik rp-errprfeMaqru adi pod. fipernocraBa pf. podmena. npetpwa pf. He rperEa 5e migu nnt Epe'rEyB^impf bezati.preliti-presipati. postaviti na delo. prenKs rrpercralEErq .precerutr-pre[percnalltsalr ne napovednik. predrtavati rpgrxoAea. pro5nja. skoditi-tekati dez. itupt ^di niSki orpniti. npeTn aTlBa pt.Fr nr predstav. predrtati-prerisazeloje bogat vati. -rua ad1 pred. niski.drzati. napla. trpeupalra pl izt l Ivau. prestati lperpec n _1. redi. ad. gran preA. !n?pt prerrralr. domnevati. zastopnik trpeomrelocr I pref injenost rpercraBrqa-trIrsEraErtrlqKa f rlpeop^|r. itupl trlperYpl'.pl. tl aIt (bolcznl) to). 2. lrnpl precsoote nJa soDa. dc pg-pel.pe preJ np€Txpacrrja{cx{ adi predKrscanskr 4rer"rlrcrDo z slutnia NlsKT |lperqlTcrBlBa im pl sl\rtiti qperreAaaeacrBo r? predsed. konaati razpravo. .njperpne. zastopnica Ra pL impI vreai aez-metati npercraBEBluq adi predstavdez. npeltrBera-nperlBeTlBa pretedi. pred.rahljati ttpea|t]rsra narodnina. impl dilo streti.rrpelrrlopu. -lEa ani bfitniii ki fipet4a'Ja zabresti. rperoBapvra pt impf prelovoriti-pr€tovArjati. wert'pa pf. ryeop^ypredstavnica. ryteqpra.npeoar^nBadtse nalezliiv resa. culecnosl. trlremolrrfra itupl dajati preonost.4Ta pl. lperpahtsa pf. lrperoBapa.[perbar^rBocr nalezl I iivo\t pona.Dredsedniitvo pqvecarn uperce4ireocropa iftpf biti predsednik np€li6e^usr. obdrtati (dollno vso. prevec naon$rtr-brusrtr nlr€ToqitsaEe ra 1. naronatlaaiti.preiskava.sedo. lig preooremenlevau 4reroBapaH 4dl preobremenJen trpeToBapeH. zaiditen. €Ha adi varovalen. stedi. pred dim nperxoA4tK. vzclt. prcobrcmenjenost (z dclom) rrpeTnoaaf. predsedujodi qpelreAarel rn predsednik nperceAareaKa prcdsednica f nperceAaBeAcKn adj predsed- . krasen npelTe^rrrreH adi pretfuano -stvo.rqreo[Kc n prefiks. rrperpqyEapt. z. prero{ cenJevau [percMerKa f predradun.npelMopaI preutrujenost trpelMopeHadi preutrujen preJsnJrracun npercuer. trpeYDe^lr. prestaviti-prestavliati. obrazilo rDeorqer adi prefinjen nik. -Nta adi pfedza(lntl npeTnocTaBeH. nrL{)nrcmcnten tlpeTtr/rarm(. iftpf ''peror'trr. preprenapolniti impt napre-j pladati. stopiti v pf Je preo Ixrmr blato.:etnjskl qperceAaBa npe4YrIr I I I t I I I I ryeryra pl pretrpeti. irrerahljati (postelj o )-preispoldanski kovati. nper}aapa 21. duJec. npe[rocTaBlTa. opreznost npertr^aAHe n dopoldan.ur m predhodmK nperxoArro4dr predhodno.erynryBa . hoditi pred kom. odcveteti'odcvetati odcvesti. znl.npeTrrYaa npeTpqa lpcrlroaoxrr pf postaviti.gn. seMy w ce [perl/Pa prerisati. impf DOlOne Dreiskati.'e. nper?Vnanocr.itnpf preIrpeTollvBalse lJa. 'IpeqyryBa oen.tau rlrerceAaBaq r. adi pretovo-pHa ren (postata) npe\osllla pf. impf dom\evatj. nperpecyta pf. . razDrava. ooravnava uperdece. pre. zdrgniti-treti.ar6e domnevanje. r supomranJe rrpcrpqo. suponlratl [peT[ocleAeH. imeti za pogol flItertrocTaDKa I domneva.etakati.ry m \afotnik npertroAara. vzeti kot mozrlcnadrejati. oprezen npgr. obravnavati.obicti.roren. npeop^a.erlf!. npeTnpHeMttro adi podjeten rrlreTElrqeMrmocT I podjetnost nperrprdaflg -rda n podjetje nperpae. presuti. zaSaititi-varovati. lig prevajati. prenesti.BtH_oTo taKanJe vtna. npetl'$ra pt prenatrpati.asa adj donperr aAEeBeH. pretakanje. adl nadrejen. Dremoldati-zam016avati nperxopy impl intr iti. prelirano pohvaliti-Icz Inctl) npercraBa I predstava povzdigovati qpencraDE. impf obvarovati. izkusiti. oruse e npeTlasen.tre^x{oq I previdnost. ki Dredseduje. trtr. nalesti npercraaKa I spomenica.nlterDa^eH prehvalicn rpe{aau. migati trpeloDap n prerovor[ev ElteroBapd. impf zamoldati. ir?rpf preutruditi-prcutrujotI racuns{l adi nperco6je a predsoba. rpenrazyta pf. -AIra.oeitati npersro€''. nlreyrropyla pl. popreJsnjl gr. fr8 otopeti np€'tu ar[. vna. l pretoditi (vino). zastopniski prenestiprenaSati. . npeydaBadj prelep. lrDsr naorerenr IrpeT[ocraBH. drgniti pf nPemAaTeH. skakati po kaj 4perceAaBaiwpl pred. impf 'Iperyera. sclun |rpeTnas^rlB 4di previden. fig prevesti. preliti (verze)-p. cru-narocau npcrp1narr adi preobloten.I preoblozesuponlrau nost.. qrercTaDiBa p' npeoarr pt obsedi.

m. umrlell npa6pdirocr f urejenost. priloznost lrpnroAeu.as lit poklican.r5r'rr. zateei se h komuzatekati se npnoer rEre n pribeZalisde. EpEoEoptr. i n pf prizidati-prizidavati nplrrpaAcKu4..pwor&\. ponev.'.rHosr I privladnost npulpeMeH zacasen ddi npHBpeMeHocr I zaaasnost rlprDp3allBx. komodi Petetrten I I I I I I I . udobie npmo4io adr o priliki tl. . inl zmedka ti-metkat i pf. skriti: -ce: domov. pripraviti-prir€ja. impt poskrbeti za koga (v bolezni. -n. poiakati-sPrejemati. diameter lpes!'acranre eH.qinoenre.sAogece. prihajsti. navaditi-pri. tmp. Prevlefi s 6rto. vezati (na KOga. trprKa @a-. pnregnrtr-pnvlatiti. pridati. I adiektiv nprUaucrn ddi gam pfide\niski. trpEAlryxYra pl. EpurpaAvsa Z'. -ry m pi\rtenec nprlBp3aHocr privrtenost I nprBp3aErqa f privrze+q [rytKBp3e. rrprDsAg ce. izgotoviti-pripravljati. pnmesren dp. -qra adi privladeD npulrre.'F. {a fl geoln pfemer. rrcen nprrnrelrtr.. ry@rqfyBa.reklo. dobrc doslica trpeqeKa. ani npi6psas prezgodnji nps6psaqogl t prenagljenost trproapAtr pl paziti-popaziti (otroka).ry rz spremljevarcc trpzAlryr<r.teht spre leEtru( (mcutsKu npn€u!@ adj dorrzeten trpBeMt@ocr t do\rzetnost trplrr6oprrc n . tJpr-'trptr!'-Da impl pf. 2. umrrjenosa qrE6par. Dotecniti k sebi. naw.a. graja upno.itnpf r|pnEurH€. pritegovati npnrletren. narasdati(o vodi) nprAdDKa t pridobitev trpnAojAe pf l. popazitiskrbeti za koga. trD86!aU'€ pL impt prenagliti se. navidezen np-EtrAeme-. nprelr. TomJ_3 . priti.i gosto4uonos-t qregeK^[DocT t-gostoljuben pI. starosti). F. zbrati se npt6npa impf zbtrati. dForrnarn netooovlllut zemimpf (samo 3. motenie npcqKa t ovrra.. zraven Bpl.p'[o{'. pria hanuctnacrl Kazen. vzeti pod o-diti Strelio. npEAotrecYEaPl. zbranosl. navriek. navezati (na kq ga)-privezoYati.. 2. pohiteti-prenaelievati se prenagtjen.AEa adi prllo. ugovor..y. rmpt pnspevau. pf.ifipf sprejeti. impf vajati rrprtrae{c. trpnlrlu 44.'rr -cet hudo se muditi videznost wfr^r..loasu'p pt. dq daiati npsioEta impl l. 2. pripravljati trIrmoAlja. impf prirediti. gl. umazana ruSa !PIIBtrKEC npl|DAcrrc 321 rpuSDau plibetati. I sDremlrava upri41lfximl .-r|Ea 44..t ltg zaormLlena. 2..gwo un pf.. raxtwpsuBan. os. potegniti arto upeqrr[K. pt|tect. motiti nperrcl*e_n oviranje.qa I udobnost. narAl'B trpE lrocr f naglusnost.ctt impl ovirati.pf zad. r4teqeKlr^ pl. dogodek. dodatek. npeqxa ce rnpl prrcKa! se. pospravzDralr se. pnmeren tr. nptrrntesrra zf. adv 1. rtupl zaprsatr-zaprsovan nptr6€^eEKaI zapisek nprftpe . pnsronu.pwsl8vr€ pt.. [p€qeKop[. gl. povrh. prualJatr.privid. ti. npnpeqrqa trD.ry. spametovati se. bnpf 2l MrkealoDlko€lovsEldslom pripraviti.rptrnoDapa impf pograj atidelati oiitke.. rpeqeKopFs preKoractll-preKorace Inpl valr rrt/i. varovati se -ce: rlrrrBep!tsa pf nar pes nekako zauDau qprcnnes.lloslen.a\iti npnAaBKa g/arfi pridevnik. sPrelemeD wae$ w qdi sprejemliiv trp3erdsl . adiektiven -tpuaata pf impf rysaaie. impl npwsprm4 'pwpwyaa dokondatidokondavati ' upm^eAa...E. trprotrKE{8a zf.f zbrati. Cakati npeqeK xa 4d. grajati trprlorop n 1.aapt. amn privezati. izgotavlj ati nprfpaatr.-nJ. pr€c€J neuDen. oCitek.a!ff. 2. ry. pobrati. ratr l( -ce: zavesll npnftrpas rn zbiralec trpr6paEadi urejeni figzbran. rade 'volje -kaj spreJematr rlpvA m.320 4reqer. p9 kad kozica. Har^vEoct. Skoljka npr(afica t kozica. -a*a m polbrat Ev 6p3p. udobje. bala.it reCeuica.zlpo adv dozdevno. trpl|6e/rer|(yBr pt. trI'EtrAYDa Ce Uf. -ana adj dozdeven. prcpirati se npeqKPTa pl precrtau.'Ie. tr.) zazdeti tja sedozdevati se ali prazen rtrprftet{ rpl . wl. dota. r'rft spremiti-spremljati I lpl|eM tz sprejem. trpt|eMes.np4(e^Ea t slu!. pnpomocr npnApfT6a spremstvo. biti v napoto.. gl. dodatipridajati. . Dreskrtretr-DresKroovart impl privaditi. -^E adi lit Dreobdutl iiv upirye pf preslifati npeqYxa pI ponovno zaoru (zebeli\i pretipkati: tan prelomiti z udargem npeltaeB tt vrele[ce [Irertr^eHesr ali vretentast lpell eEq(u adi vretenski np:raJra I 1. nanpxe|nqa I prateDo meso vloezno impf pratitii fam npnr|AHocr f dozdelEost..r. paziti oa !<osa ry{riyE adi naglu5en. zatoclsce qru6e e'(I|. trprrraeAlDapt. 4 . -4r rfl sprejem. ooteu: raoe vol]e sDrereuobjemati. ponev. -m t udobtrost. n. narasti (o vodi) Ep[Aosec rn prispevek Ip. poli.

trporab.ii). kdor se s kom ujame. telistvo upujireu. pnlllcen nDl|3eMel|. npE$sAa.en npI|rreE xBocT t uporaDnosr tr ItD[MeUVBatGe uDoraba ninnep-rn l prider. impf Dnravrtr-Drltavltau npnjiryna'i d prijavitelj pl nptr. nq n priloga. te-Ep'.raa ad. . Drivabliiv upnruaEe.'a a4t marlJrv. -wo adi tit Vecey Sen odv lit precEj. ob rrrbu (cestc). traz ljiti. sprejemati.npuuauyral. nui<re. kar 'rpw\aqro trpraor.Jo. dokupovati Wu et m prilika. prrmalntllv. zna. BplaHarq. mraz).ftAiqefirre. -rF tfl prikazen.'K. dopnmeren sroJen. npfi erKtfl liud gl. -zja' rt priznanje ka.Privid nrafi.trpru.atr. skrben npizaexiocr I marljivost. korist. nrlpl uporabi t i-uporablj at i rrpnMer$rE 4d. ni mu podobno rpt en impf biti podoben.rep allv me5e\ o mraDrzlqatl-prlzloavarl lspa pf. bitl prlmeren. np{3BYK. rprjarEocr I prijetnost npnjAe. ocenl' ii-pripovedovati. Itg spravru v Skripce rpt.pL porunu-ponurJev.. Sast.. privezati (k zcml. razmere. -raba nplMeEer 44. . DprrMerrltsa pl.qx-trpruoxrEqa r''. 2. 2. inpl prrmamrtr.na kimi Iolna (Ohridsko jezero) nptdneHa I uporaba. pl.ldd.. krmar in ve. npl|I(a3tt-a svitu . za.r. spodobiti se.rrPHKa3{a Po hvalernost vestlca.slupaj. pridnost skrbnost t4rnAetr ftr nrt zool netopi nptr etr B adi naledjiv npn reu. f darovalec-darovalka 2t rrprlaoluKlf adj gtam prisLovcn nprtMarKAI krulna mati. klet trpurcacrnrrr-?t uSdeniti. nprrKa3|ra t . lkilast. piPoveorryneuirore.IlpIir(a. prikrit np[Rp[€Hocr I skritost. Pristo- 4iuspe..privabljati . llpErat(!tsq ?t.n tehftprr- nrrl|xota.n sprejem. pf . gram prislo\ |lpE or{aHnrt. Pritisntti (ob ztd).rr| koncu npuKper pl pritrditi. +illa n lit cst KU npurpal alv ol't kllju. i. pribitiirn I tertt Priklopnik rtprro^(! rrprMepeH.'J.pJ. ooesau tmm upEsnAFa. prikritost npERprft ce pf lig z^ rckaj dasazamasitiluknje v Zepu pL nptrlrllEr. obesrtr -pl. rrlrrMaMrtlIB 44. prvorcn. f prij atelj-prijateljica npnJareacru adl prij ateljski rlpEjsreacrBo n prij ateljstvo rlpdar€A lrda f fam pi ja..'pYBa t mpl . nenadoira drlbiti tek -ce: upr{are. zgled. npl|note. ob trpnKacKa t gl. tmpf spfeietilzeti.w. qpr..n izvod (knjige) nprr![a. et . 'Ip-s np[Aer(eH. maacha npa-marm.kotno rtpnrlqB n prtma npnamca 11. "pua ailj vzoten.straSilo. ..pridruriti ( drustvu) fip''Kp'deld@diskrit.. PflPovedmca rlpn3fiallnqa f pobotnica. zmozen trp.yav ali spodoben.imof Priri.i. ne crl My qpudtKa z njim nista.. slmptom npnxanqri<ca I !.-qrr }r?prizvok.I pnzenln se 322 npnxoaKa npuKpaJ 321 rlpuMnpje Drtr-Dr ul|au npluranarr Zdj sla\. naJvaureJsr Irpuluapllyc nr pnmaru r4rnuare-a-np[Mare^ra nr. pl prikovati. impt pe kukati-Dokukavati npnJannnpnJar$a . nprua n.jemati npanorrKan4di na pol zaprtih odi.nIrrsa!l. .PravlJlca. pnurcna rxsa IrD[3er{ ce . predstavljanle.nraocr I nalezlj ivost [IrFAccHo adr lah. primaren. Pri' laEati npnt re4 rz shramba. Prrpc trdilo veoKa. priloznost. ob zarji. napra. tlzof dosodlvsctna a rll'Ilr(irn|. npuoa.pt. povest. pe 'lp'dl KaJ-pnpepripeti. os. fig 'IeLlkav. /. prijtajati. prid. He My e Ea rrp[Aer De spc dobi se mu.YlI!l'D. zgoooa rynluar adi pri?lgn / nprxlEaTe^HocfI |tt pr|znarrJe. -. hip od. imPt -dodati.. 2. np[KD€q]epuua naveder pred I DrazntKom rpn<aale.p/ pI rt71 pnpretr-pnprrau ocr npm@petf adi lit pc.mbien trpEtrllp€Eocr f . IIpuMII [pnMapel.prilozitidodajati.it pomirjenost rrpru[ePE.Ae samo 3.je spreletela zona (Proza.. z_go!orca frpssops ah. pnvaDrrl-prlmamljati. zsleden ryfuepo& -q! . rfipl Dovedati: Dredstavrtl.. oKollsclne np{rrrrren. nprKarKe.i prijelen npxjarso! adv dober tek!. IIpr€eMJe fl pritlitjenpu3eMrrr0la t.. prisp+ vek.m l. pc.. -Irp-rrK " imrl DnKl Iucrtr-prrKtlucevati :'dolionditi-dokbndavati 'offfi#f".K!tsarl t? pnpoveoovalec: ocenievalec mente: z.1. . pt. Iep sDrehod!itd..M]ra d4. dlanek. impf npu(ar(yBar6e 4_prlpoveqovanie. PredstavniugMa I i. I preIemmK-pretemnlca np-uMasm l: prejemoik (blaea. iizma. -paa^adj .€n . Disma): 2.. Driden. utripajoC (uli6na svetilka) _ uPmgqr(yB3 rrpFndu?KE.-ocenjevati staliSde nprla3ae. z. uporaDen lpn eHr. . zadeti srbeti: ro Ilpniaae iacrg-IKor nenadoma ga. npnofa. ocenJepnznau-prrzinavau vanje pnznan npn3HaeE 44l trplrs'. wwrAaaa pt. gl. uprsnpa pf. trpuRlurlra r'ftpl dokupiti.KaquB tmpl nprBpaK. viti za podloZnika. .r-npnJateaxa rz. trpnr€3ln4a-Eplrr<a3gl|rfta deffi. trpuxoD!ts4 p1. pr'lDUqu rl . mak. 2. pt rrlrr|MtrIruca zavonau [pr epJe I premirje .

ltlt!. zecunrlev.rt9yaJalsc. vzdigniti se"vstajati obeiiii se'na-koga. omeniti. lprmABlBa.krotiti ItrpwKa npt tekati. zabarproA t?t dohod. dopis (predmet) pritiskati na. Dnsvorltl sl. EpuceTltsa. gt'am po\eskov npnpyqe lri ce pf iupers k6su ol r4ficaA m presajenka.pl -umreti. pt (samo J. prikljuditi. EIt[cMeEa ce Pl. cY- ttp"iop.rl|El<. {tr ni prisoie rpEcDoeE.Itpn&rrdBeH 324 trpEpoAoBalqer| xpr|Dor rfplpoK. qPUNOMTIIIA t I t I nle t t I t I I I prislulko- npscaamocr f dostoprcst all preceJ sBr. pnoelek nptrE(rcurel m prina5alec lfrmyAa t prisila. ce mrrrcetr(a8a pL tmn g. hitro in labkotno teei rrpf.r4rtrIroAgocrt naravnost dobiti niti na ( kruh ){medlevati. . z negacijo mvosloven tPrYAgr prrsrulr-pnsulevau IpECMee Ce. opominjati.prihajati. CAMDAK priblitati se..t|ocr f lif pristojnost. zasmen ''. inpf (e si zareleti-Sesi Zeleti: trpllcrEfl|e t I nprnnl16eH. npr{riMerrn impl lit pipadati rpl'rraA^ex. trpnpeqa I reklo pn&Jucevau.lsKren. lotrptrpeAlDaqxf. trpEcaauqwa npnqrye adv k srcu ce tt. -!4 .-4!.qF{P3 /t. npicuoco6pa*e n prilagajanpnclaMlru ce. npqcrauyEapJ. gl. qpEcrurat. slovesnost rIrEoAeE. os. trp4tact t?l pnrasteK (preolvalstva) upmy4go cd' prisiloo [p@r.Mq 9e.[prltoAotrcmrarea. ripEpoAeE. npucnoco6yna au Itft rt Druagoqllt-pruagal impf (samo 3..) zazdeti npuciriio6a6 adi plilieodse-zdetise liiv lrpEcefl. {EE rn tr'p''!@ea f trpEpalreu. r4rrcMer n? posmen. pripasti.pnqoDlvau |ltraAl|e.prirastek .. npllcraHe. [p[ceHrr ce.pnstopDlca r prislulkolpucalrlilalie vanJe rplcr'r9Arr qFgMaArT3. louaxa ut. tmtf Dnu.. tttpl vstati. omenjati. -un m grom poYedek. pristop va. r?r dostop. uspavaloc si piilaldgvati si frisvljati rn npacaoJ!tsas P. prNtop nptrc^rBoca ce pl taft gl. vcsce [prcaKia. Stuliti se kam pot. prcdlkot . Dosesiven l' zocil navadni sad nizcaoi. os. {trfr.-t'd (zaimek) nirucojiqa iilen. -Asa adi prisilen otrDnlll MDAK. 7n pr[ocnrK pllnq pnncesa -qI| nprpeA6a t prireditev.pristuli(iz bolniskepostelje).trpntoAosapripadati lqEr|rq {F tl tEmvosrovec rputraAHxfas adi bor.. .-!t|p/ zgoiorn. lmpf prl'|e^. -rllga adi prisluIlltEgraflflga tkovalen I.-" ti se kam-vsilievati se kc na koga. nltrlHoc tn pnspeveK.anpmapu l'f nav. [prqroco6 ..-AEaadi pristopen npapeAlTaq tt prireditelj Eprcia inpt prihajati k. impl sl.rlpncBolgBl pf . -ABaadi DaraYen 'afa botjasten Dapad. .. nesti-prispevati trprEoBa-rp[HoDqeL fl novorojenaek.pnKrJucrn' zecunJeval!pruqJuce!':ru qrtrcoeAlEllar6e'. //. Dnlastlll len. obesati ie lptrcrar. zacenJarr npr|calllrcE. ukrotiti-udomalevati. kar komu pripada Ilplt|rcce. pridobiti. adj prrredrtevati se (problema) teliski qptrorEnu. alohite- vati t .Ilpacraf. lmpl pnslopru K. doslopen nDncavir(HEK. DnsDe'JsB tit dofriieri. 2. pokukati. dohod. dre.ce. Drikl iuditev uprcoeir. . nprrcar<lr^ pl. rtnpl pnsKodn na poDoc-pomagau _ .1ua adj prisojen. EpncTatrreH. CC IIDIICAAMIM -[sa 44.resnlcen ?1.. zaceu-pnsroPapec Ir. lig past npEMosa. Pt fipmrccorr. trPttrloMo. rmPt pnsmo(uu-smoou . ce.npncmen. impf l. domiSljati se rlPEdolUOrEe. inpl posmebniti se-Posmehovati se npucnocr f odkritosrtnost. resnianost iskreDost. opomcI-I niti.) treDa ml Je na vooo rryrlMlraK t'' somraK. DreDros[ rpEnilri I Zanka. prlsre pen. omedleti. 4at1 .r.j. trpr. prima( u se rtlr-rxree ce pf impers zapel Ma ot rpsneK. pl prejemki..|trg. trp[ctauEurre pnsranlsce mu. lmvt l4rz vsluu se. nprrpoKoD 44. Prlwiqap leten rrpEcTEme. -rna adj priroCen trpspa.Eptr wwrecwa n.. npnciocdSen adj prilagojen trpacnoco6esocr f prilagojenpncjn.trpEgTr|F nt. rrprMmMyBa pt impl udomatiti. omedleti.pla. . ..n pripeka (samo sg)" zelo pr-rsoJen KraJ I4rrrafe Mu ce pl tmpers facl bi kaj popil npErrrroMu. lptrpoAooqatae n tqm plir(' dobivati borjastne napade..aaa cdi uspava. upnpola t narava pf. trpsce|{llra ce pl.pt'ic vati Yla\Ra impl qPI'NOMIIB. domisliti n1rraromrira impl spominjati. npHcoe4s.iastedL trptfpoAoEalirc[. s'rcqe.' sarDostanskihla. iluga. rpurroMrrvaacs spomrnJau se.rloA n prireja (iivine) IlprlnoMtlu PI spomnrrr. k He RpncaKItBaM I*rIlrTO ne soncuoornten telim nidesar ved adi gram s\@ nDacol. prisiljenje trpmyAeq. rrpHuoMHn spohDiti se aesa.n Sluzab-nik. -qra actl llt "oaKmonost srcen. trpdcras!tsa pI.BHa Qdj primitiven. trpsoMrira ut rynp-€ nr doklada (dav6na) izl.

rrprrcyerBo r iemati: Hero vecro ro IIpLrilar<a njega velkrat drzi navzodnost (slaba lolja) dprcycrslpa iffipf biti zraven. povzroCiti. sprepridujodnost. preizkus.^r (tuor /tg. -DEa adi Prebojen.t na hitro marsinos 'kai-. tipiaeD. Droseven nfru4rirue. np!/. -qn n pritisk. utre' ti-piebijati. Prcpelievati mimo. izbirdnez. m lit imeLnik.pooo-Avry PI! itll?J '{. Kon_ irol-irati-pielledovati. Poskusni (zemlja)i lit doziveti Po vzorec: ekspenment.prepeljatr.sarl]o3.rda5ki.ap'd pf zavrcti. PrerzKusatr qroBaAEJa. neposesu. navzoa. npurpyca ce pl gl. gnojcn qpnoKlrrr. sg upuQaranrocr I til sprejemzaaeti zebsti. tf. n-r.zapr' npo6oeu. nporera pl.-vpad.lcso. Po' rmoi6o6oou. preveJavatl _ trpoDeAYaa plt.Etatrrpl zadr'ati.) .npl. gt. inpf zazdeti. vznemtnlo ti se nplQarlr..ne zale' npbgaagI vdor.nprrcryAe liivost.-ce: prebiti se.rq npyo. HeMVMV e roa rpr. oAoltPaq. tr rpoafa^r4a"lpoafa rmonal. tatu). 3oa r4tl. pG nareoltl tuhniti se [ptirrrrur ce pf samo 3. -nPo6eceIII. zozd tl rrpoDa^grlK. hodek navzoa npntrocaa-nplqecr f cerkv obhaiilo W\cUmr adj tit lasten.-cHa adi pristran5de sKt np-roarN{B adi lit sprciemrrprrcTpacsocrf pristranost Il l v JrpscrU$r pf samo 3. dramiti r4r. Preizkusati npoEeprca pregted. npiorcpu. -npK? poletetl. bizaren.uo adi rit a. oredreti.rrime n sprejemalir4rncrpaceE. vlomiti. pttatr. .z rel previdDost (bozja) .MIlt klapasta usesa rmo6eci sl ptrstiti. . radog rlf.Cir na Zelodcu [prrrKa I prekla.I rrpltcToeH 326 trp! roca ce IlpKHe 327 npoDtrAeI|Ee I I I I I t tl I t I 1 I T qpl|cr. prevejati-prcpihovotl.^ kaDriciozen posesrtuK npnvye nrn ce pt impe6 imenptrreKlle-d. imPf vte biti. .lllrr lpErscoK. rylfrerglg. upH stiska. uulre t. He Tpqal Ka(o iati.-m semslisal nprxur p4tc. rz' vestr. pridujod np'Ixoa m opp pacxoA dG np[clTeH.npavecrn _.1(letI rprftx dota gl.(6r'Ae.kplsitl se (mozolji) ptt imPf. 2. t36roa. /rg presunrJrv rpo6uBuocr f Prebojnost. in:pf npr<ocniral tljubovati . os. os. Podretr. kontrolor ripoBerplBa pf. muhast. zabli.{ant pf prijeti (da ne padostojnost dc). trrPt rrpoBeAe. ca impf. vzKrtrl. skoz. . inpl ptcpihati.td vdreti. np.- larl Dreeledatr. PG BetI hutati. tesnobnost vranrcnl pnsaq. zaprralr kavzalnost rprrercqDa itupf lit tmeti (1/ nDr|lruHcKlladi \zro6et nlnvya.arunpl|cropu ce. t kontrola n1roleplraq rt preglednik. uspetr-preDuatl se npo6Epas n prebiralec. rzpeuatl-vooltl. {n i snati-prhutat IlDC6lIB npioc rz lil kljubovanje. predramfr-preouIIp^e r?oslieek. Ilpo6oj. m preboj.JHa adj spodoben. vala lom npo6a pl potkusit! . vsi: ririrsote izklepetati. bingljd.. 6Ha Dieizkusen npo6ecen adj _pove5en.a pf. flpueM l{Bocr zacelome re zeLrstr rry 6a{<:i impf pdjemati._ spreje^ti. I prepad. malo fx> kuhati nposeBnr lit prcpih nforee. prelzKtrslrl.sKoz. da npnrecEerocr I utesnjenost.nleizku'tM sitiDoskusati.se-dozdevate pnteto. cyuro njemu je to lastDo Drje\.ol!I. npr'Jtrr. prikriva.oe!. Mu ce npFrv zdi nltt se se cesa semi. os. izvaiati uporepyra l. mozoljnprroa adr pri tem cust. -Aruaadi prozotet. np]|I||roc! cc pl dobiti ture.[put[ruocr I til rzrodnost.1 cerkv obhajati.Preimut zradevati trpoB4eu.r" rrpKxe. ind pripravitlpripravljati ul. Do6ei{.t noo6iecse -tY zasvetiti. Drosolen. !ce: udreti se nio6a I poskus. Irprrd. brezno adj Poskusen. prrprrau. tlfo6l. nPg69cu^ Ho3ere DOgl mu DrngrJara rrpo6@ ft preboj rDo6@en. npuwna f vzrok. Tx. -cHa \di tit YJitl' Doiiramli ati:DrekleDetJati DOValen nioaueq iw6i*usa'pf . ti. Drelroo 'tit unidiii. preDuqtr. vlomilec \poP.TIm adi pritujoa.rpH. taval se. *ce: potajiti se. -jHa adi gJ. natid t|gmutaD adj prisdav. npr|rorMlra p/. .'nlsllfea fi povzroditelj tuK trpsrruarrrerKa I povzroditeljinpnTBopri. prezraditi-zraditi.1 Preblisk "pp6*"-o. pl 1.t -skati se. spomti prisluh. mrmo. vlom. trpolerps.mu .nlteA Marapel . npmoop rz pripor zazoeuse trpETBopetmc.opy!. sl. trpo6rDa Pf. navaden. ttg presunlllvosr rpo6re.Kocelf. npo6^ecua so rAaBaTaposvetuo se mu Je v elavi '4r l. da kaj 'visi. tlak razjcda. rrprc atl qx ce oosroten trpucrojEocr I spodobnost.\e. p-reb. -qri l'1 izdajalcc.preJ Premrsnl rzbmn lognlenlKa.neKalga pf.os. zbosll-preDaoau. -ryr m pripor. trpucrop!tsA ce \o (samo J... gl.J. \pEtF. pripreti (vrata.

izhaiati. tr. 4roroaapa pl. -ce. Dri_ nporc_q l. npoAykqrJa I produkciia.. izdelovalen. dan oranja (zemljiska qelovante mera.t.s6opy.di prozoren. zdelovati. ryoroEyBa pt tmpl nlp. zavladevati [porlelreu adi zan:krrLo oV leaen. rzgnanec -izdelovati. rrpouiBoAlflea nr pridelovalec. rzg€Utlatr nlp.' iroizvo upcroDe.-pqr ra okno npgrlsloAcryo a pridelovanje. npoaydplr pt. pre. fam pI 3:::$rro""".l|. preseven izvirati. Irg dolgodasje tmpl pndelati. proizvodnja. trlrollHeHrnr. poviSati-pr.AyxoEerr odj lit podthovrr. izdelovanie. lrposela ce npl zehdti. zdeh_ rozen nlu nlroKarKer@q-tg m lit gobar. impf predva.po_ -govoriti zalenjari govori ti vrsevatl nposBB. nadft.izgon. npojasa I ilovesno razelaSasevnost nje..sti). tr. podkutr -$r npoAaxtroer I .Aaxrntrr. f trIroAaaa{xEadi prodajalski projektant-prcjektantka' upo4aoen.lpoEsleAe. polju6npo3opqe dem od. gledati skozi np.A|?q. . podluplji_ vost npo. uporzcryra pl npoxe5$pa pf.l. rmpl zo. naoanlevatr rposzpra I maihna razpoka. rpoJ4e pl gl. npo3op. eloDrtr np-o. tmpt raztegrrrti. -tpoldrysa pl. fl | mat projeknpo4a:r6a f prodaja clta npgAa'teE.presevetr moJotjen. da.r'rn stis_ pt pl nru€trskatr kai skozi trPo-r+eAa sprEgledati. . zamisel. 3.poduhovlii: nlroroEcTBot2 . repra presoJen rrpoKtrcHe. npoAyllr. zdeobiika: postoDek nau npolpa.npoE[_pa.a impl pt. Dotekatiimeti svoi zadetek IIpo3paGocr I presojnost. !mpl.itelovai spregovoriti. ifipf lzenanta prevnatr. zehavica oAu -cel se. sko klicanje (v Soli)valen.IITODEAEOCT 1 ta npoerqr. pncelovati nponorreExqaI lir pregnanka.anitr ctanitise proqu. zavledi-raztegovati.^sa ad.it pregnanstvo rt npo4anarrn prodajalec nIroeKT tn projekt.podaljSati-poda:ijf evdti.ura cdj prodajen npoeKrtrpa pt.rotm. spregoJon povzeti q-o.izKaxo nposeBKl oa vcTa Ha raZati se ycra zChavica ie nalezliiva. priti.po.pre ad. Eposp-epl lit tlav-fig spretttM preziveti-Drerivliat i (legleoan (Jramere).. svojevoljen.ona ad. IJtrJofipe! nost qpo[sne3e. ziaeti -s. .npoAlxoBr. Dokazati rpoEerKa t zeh. gobavost. povzemari avua rezultat. -pry m nar pes Jau r[m oKno tH:ifffl" rn teh taw f6 I T I . pf.osraiii nlroxDee. pre. vdelovanJe. sprePl vroetr nporoDopn. DriDraviti rrpo36Eps.i lit sasoJen. trposopcxl| 4di okenski Dost. nevezata bese. prorzvajati. va trpqE aTt -f m geogr zemelj_ sKa ozrna trpoD^eqe. sprevideti pe dase) (resru@) np@a I proza. tr ttt lit pregrati. rzgnatr-pregarJen DJaU.''pi impf kukati (skoz Spranjo). llpolHpetr. pregon. svojevoljnost. (gtas) raztegnjen npo. projekj Knpll lv cllsKl lpoBrAEocr t prozornost trpoBuAg ce It impers: Mv ce trPoBHAe spregledal je trpoBnAlEa ca impl impers My ce [poBrzA]tsaspr€gleda. razodeti-kazati. qroD^eKpa pl. den klicati. trpoaoan$Ba rl.eganjal. leP rpolgDHe ce pl zeluaiti.nlrorr3DoAeu. Epon^eryBa ol<ence 'r ot. impl produci. rntd.Kctla Wtosoprr q.Bpe. trg predlog npo4aBau<aI prodajalka rrpoerran+upoerrderra a.Inpp.Asa adi Dridelofl. impf projekn_ trI'oAa8Eqa I prodajalna rau npopa5e. se. uune zeh gre po ljudah rlx narKes adi lit gobav. podali5ek trpoAouKu. pregnatt. .povzetibesedo. _ . impf tziti. pridobivati. -[Ja fi nadalievanje.U-..gKrqta. inpf nposeDa&en zehanje pokazati. rmerun izdelovalec. gobe. [poSeBaqra zdhavec razodevati.npoA a6o. izdelati. Spranja(v zid'u.trI'ol3aoreH. rtuoen 3ope( veuto ol<no rqr6rt3noatrocr I lit samovoli. npoAytr!ts^ pf. -Tra 4di presojen.2.Na adi lit pod.i ptozoren. ulx)3paqes.rrpo3trBa impl Dopf. apolaB . ryroMa6!tsa tfin pogtablJati npoAo r|(ete|e.r6r|c|r rJlVeC rtt'oxreKTrpa 329 trIroKncI|e nlro4yK! m L produkt. proizvajalec np@opeq.a trpo3opvBa-cepf. 2. impf rlro6Krop rn tehn projektor proqalr. vrtati rqro.ticati pb priirirE}.bivanje. . razodevanie (zav.. 4roxtrDlla rrl. pG np(\roperl-g-naegmodfip.or pl po- trpoAo&KyBas n lit nadaljeva_ iec j Podar Ttrffi{':ffi rz sanje. rn ti. rrpo3trBKa I poimen.l96oxyoa.t.npo6rqn6ueE. npo-supeq.it Dresaoialec rJenosl rp-oDoHrre lia I ltt p.oxasaI ti.AyxoBeHosrI tit poduhovnporoHme n. izdelek. izraziti sekazati se.. bri oral. trDoalrxoBwa rfKa iazl poduhoviti. pr9oalatr npo. ?r do._trpoEBeA!tsa pl. k. nanec.

imqt Fulctetl mrmo. pJepas. dobivati srce razvaoe preoblleka. npoHajAyBa. izpirau npomrc ce pf zapiti se rpotrac /n predpis npoEroeH. uposajAYBaqKq. trpoKonca@a I lafi vrla. t2um nponry pf zaeeti hoditi. p/.impf proKlamtrau.zloDa zafila'kali noora6rinan m fom h.do biti srde navade npoxyi.Itl tLll le pomladi r4ro-Ae(e a nu pes pomlad. rror maloDnaten. vprijen rqronaAEe. /!g i/. shoditi eorardsAa I propaganda. pogoreu. zaslutiti kaj hudega ItpoKo/rHe.avdant r4ronece. lep_o v?gojena.vuuoen. pesDtr cenJarr nporepe.opuldati.r? priitadid.rl'riry1 adi iznajditetj- trpo[ar!tsa pl prepotovati [trxrnee. diareia nobrovoru ol zamoroliati. zloba no'oi<aercrro n Drekletstvo nporo6n pl n-apovedati. pravilo npotryclnnla I prepustnica. ryopa6o. defr.-nr| I prop()zlcl. 4or. oDustipustiti ii. toniti-pogrezati toniti uponacr J prepao. orezno. skopati. zamakati npolce. zamuda. pl navaditi na kaj moryg naslabeqa-razvaditi: -ce: vaditi ie Eesa slabega. ODratovau m. ja. vlluoen cloveK. hudoDen rpgq . impt . lrpo^er np-o. nponafa. ittlpf predpisati-predpisovati rporoBeAf pridiga (tudi.BeArxR.. Drezemati np-ooa rz prehod [pooAeH.[poKo^naa.pf.ltg) rpono.na navalatl kal shbega: -oe: se" desa -stabega. rrfia 44. zamuditi-iuldati r. en. rov nporcoaa7f prekopati. fig nestalen npoMeE/rl|Boqr f spremenljivost.npor(rraMripa 330 III'OH JAOK nposaJAYaaq trponajAyBa. lpomrnr!tsa pf .pt.r npoHaoiaqrx 4dj iznajditeljski gr. predirljiv (duh) rrlxrHnK nBosr I prenikavost. nponeppa l. trpotrK5YEa prenikniti. prehod. skozi.rerCpKa f Proletarec. gl. . najti npomJAoK. qronaAEt izgiBt . jarek. razporek .r flr EUrrlIIEII 331 iznajditelj. {Ea adi predpisen.krqrdp.l"^.ryJ. rpoMetrira. prcDusl r4ronycrant adi prepusten 4toEYer^rBocT I prepustnost nporluE pl zaleti kaditi pf. ietetiletati preletavati npb^erap[Jdr ft proletariat rpo^ereH. srjoa razvaoa npoacr. ki je sho dil npo.ti. sKozl.prc. rfipJ raznesti. pose. napaka. po preoplsrn trpoltrict|ocr f predpisnost npomra I postati berad.egjq I prekletstvo. lzumitelj. zateti nesti (jajca) rrlroHrrn IrB adl prenikav. spc mladi nporcta. EpoHec!ts4 pr. impf zapeti. gl.ryBa pl. p!! itlr ?f oDresDremenltt-spremrniatl.arf jr . poguba rpotrarli pl pretrpeti sKt. prodreti. puscati. /n prlolgilr -u'l (ruol trg. -Aga adi pre]roden npooAeH!rc n otrok. gl.. lt?tpl ponevefltr-poneverlatl rrpoHeDeprlTea-nltoHeBeplBaq ru poneverlj ivec.volilnica za prehod IlpotrYcr nr opustltev. kot adt pomladi. di. bistrost. bister. rzpn(uu. po preoplsln npomcxo adr v skladu s predplsl. ls m izr. npo ena pf. npoBr4qeHne npoMoEfpa pl in itnpf prom<> viratl uporsjAepl iznajti.-rra I pl trpo erlf pG rnlad. razglaslrl np_orrreradj preklet. pomlaclansKl npoaer6p m-rpo.ptr. -D. premimo.udobi-ia. spregatev npoueneradj lepo obleaen npoMeur. nporreBepa J poneverDa npoHeBepfi. malopridne. raziirjati. !Tl. gtam skTanjatev.ajdba.rimo. impf rpryuta 'Iporygfm. za' 'godrnjatii inalo krikiriti. Droletarka npoaendia I pomladanska setev. pomraoen. vljudna . gl. pI npoKolurar PreKten. obtaCitinbvo obleko nIroMeHMEadi spremenljiv. 1n ry. zaaeti peti. d(.F vrsucatml r4rop$ fl prerez. npofiaJAe npoHaofaq t?? lznal(utelj.cerkvcno covorniStvo nponoBeAlBaimpl pridlgall Epono3l|urja.uoi m med driska. razsiriti-raznasati. rrponaAEar a4t ptopaget. ruu. rlpo-a'eryta. [potreDa pf. za- menja*.lam levo vzsolen. uumlleusKt npo'&aoia inpf izumljati. uspeti v Zivljenju 1l1roKotrcalradi lam priden. -va. krajsi ias Sepati trporyAa t fatn grda navada. skozi. predirljivo-st npoHnriHaT aal prezet. izkopati npororca pf fafi prebiti se.trg nesralnosr rrpoMernr promet npouncaa f lit previdnost. impf pre(strbp)-motiti se. liti-Drelivati npg. npope3 impf zmotiti se. nrcvreoen npor<oocarqr. 2prati-prati. zadeti beraditi ryrodrme. npqtroleArrrrqxx adl plidlgnr'skt nIXr[oDeAH[nrrBo'' pridigotstvo. impl .. larovlna npoaeiocxa aZr to pomlad npo^errotueH. lepo vzgoJ .mimo. til razmik med '. prevzet npoHm(rrarocr I preietost pt.urs adj nagnjen h srolm razvaoam u$rpyra impf nava:ati . nltoEuxlte.ill i sprememba. skozi. prodirati. Pt rlpoKolrfllEarne fl preKlnjanJe npoKotr n prekop. tll. nporreBeppa. zaietizaten:ati delati. irzpl preprati. pesnitizapetr. zamujati npopa6o . lartna. Zenskaj ltg tton malopnc[xca npoKpnBl| pl zaaeti Sepati. hudoLrra. iftpl preietiprenikati.

[pou!. . 3. Iaru (samo 3.nagnati.E m neotesanec. *x / profeslJu. ton I[poqlocMF Terr qoDeK navaoen smrtuik pt<> npocrocpAescE.vo npo[rDtrr€qn impf nasprolovirvoditeliica ti. -EHa adi nasprq motuJe [pom. rrpor'. prerez skozi koJ.ata adj protiDreslnlu praven npbcryu adv l. olaglnJa razcvet.. npornnosr f nasprctnost BA llpqrnBorpor m protistrup. s_pron. rxtos. nporr@Ireqrocr I protislovnost Siriti npqepa. nporrBrer<a I protiuter. liudski npocrop i. Deukost. !a.M. trpocro Har4rocToKrarKo rn malo rpocrcsalroAeu. rrlrorr. neSolanost. nasprotJe preganjati.rpoaarornicrKa sloven fl.. rmn obcsiti (Derilo). rporurn ce i/rlpf upirati se DOkllc trpofn&re& {Br! m nasprofiro rlil}eropnpo{ecopKa m-l protesor-prolesonca zoravuo pogled s s-tranl.tlporcppa pt. nasprctni trpoorr m ryron|altept(a I -1. preprost ^dj npoqoclrAewocr t prostodusDost. sprotna utez gnati na straD. razprostreliobesati' nasprolovanJ e pregrinjati. 2. . 2.-tn|a adi prolirporarornicr. rll|Taq vzKllu. ruraq upocla. pre. (ndrilo).. apoyqra pf. -qx m geogr morsku nnrIr. spremiti.nporfy tnrd trp.Ee. lig hudobno ziniti lpocan . trpocaeAyBa pl.ur pl prestreliti p/ nasprotovati npocrypn. nizkotDost.A'''a adi pr'a. .it dolea iiroka ulica. pokonci. impf imetl. rg . trpofanapoAerr.rfpa pl.. pL impl nztegniti. -TUa adi lit na\aaen. proucevau rtpoTtrE3apa3eE.. trtrrolox. pf .it prosvetiteli: 6Dakara rrp. fl f prostor. 4. Klltr trpoc aBen 44. povpreqe_ qraga 4xrceKa / SOteSKa. nevednost.igralec..-[pory.lam neKaKose prenrutr.n y8a pl. pregnatF vanJe.srm adj pro prouclu. navprcnr prerezi 3. na. npoTerryaa trpornpe{rj9. sistematidno si osledatiogledovati neki razvoini pro. nezvedenost: 2. narediti: dobidek.{r|a ddi. cBeTaupocroTa sancla srmoucrras npocroraja t 1. dce: nasprotovatisi . korist nporrormr. r^zliiti. . ren npoT.-w stodujen. 4. slaven.n& cdi bera5ki. sv(> raven DOCnO. trpotpr tr. civiliziran nlrocDsren. ryru-'Vry'e.orroEri|l. prikaz znaEilnihlastnosti tllludsl(l ulrorDErtn dobideL. preDrn ozlna npo|tecl /z protest. ces nDoqreKr nl 1. . -prostodilnost. +rJa-nporalpcu.n nLf pes betaci g).). fpoT@no. navadel.nt preroK . {ma 441 poprecen trpocelreH.ocBeflrreNr Kr6na.. -qn tn oerac. grcbijan -. aasaen trpocaaDlDar6e a prosEvuanje trpocAeA!. prostosrenos! nDosrora t 1. prostastvo. SaJnO(napravr ta(o) nporEBpeqeH. rlKuzen trpooggBja. rel datovaI nJe(pn rnasu IIIIraqKa ljen. raztozrn a uprmnJe upoyw'. spremljati. prosto. KallIr. razprostiiati tlpoltBnocmlt. preprDstost. urod..u Msni+rja brata prosvetitelja Ciril in Metod EPNex. roEoa npo'pr'/. omt(au.ry. lG kd trpocrocMpren.rorNuocrI nasprotjc. le. uspevati npoctrepEr6r n prosFriteta. popreenost lpoce$ocr I trtrrocqJa beraaeDjet trpocla$. -4tr m prerez. -rg zr uasprotnik npoTtrBtn4a-lporuDErqxa f trpoor. Sznain: 2. npocTalrKtr a4. . bulvar npocueprftpapt. npormno ad? naspr0tno rr4pt gr. pre-ded: cenik. rrpocTo[rja npocrpe. enostamost: 2.. 4porerEe[poTera. trpoporn@Te r l?tsr preroclSCe npopoqcr qdi preroSki trpopo-urrao r? prerostvo. neotesan 4rocraK. lmpf .ErrpaBes.41 m fAm gr. impf 1. z. prosvc ta npoclereE adj omikan. srav- trpocroMrfAr{a-. ugovor rrporor(oa tt? l p rotokol.pf lil lig spreleteti. . gl.r6e nasprotovanje. oosumeu-odvrsetr sKl rygBgTa! 4ro[DeryBa pt. 2. nasprottc Je r1pro slovJe.IBpfaep protl zoper ni zapisDik.aeresocr t omrKanost.[Irorl4npEpoAerr adi protin ravnost. eJ.Prosveten ttpoc. pravilo ccrc npor@err. npocJ aK.x adi nasprotni-rgra l. odpusti tr. impl 4roTr+sraBllar6e n nasprote rzgnau-uganlan. nizkotnost. -$a adi W liuden. . clviliziranost npocIeM. 'ipocls\. DrosDekt. impt ptosperAati. . itn PI crvuzrratl. upogvTH.-ur. prostak.korist nasprolnrca upoolw. sprouu strup tmn zac:llrtru.. proslasKl npgcflr !'l oprostiti. rrpos adj opp c ot(eis e_oostaven. trpoTtrBcTaBt r trpocrpe.ltocro aalv preproslo. . tlpopoKYEatmn pretoKovau . ryroctera t rzoorazDa. pretegnitiraztezati..pf slrrrl omiko trI|ocB€rrrc nr .. ltll uKrep stroka. lDocaq.ditelj-igralka. 'ce: poslovru se. ulre. Epocl'Ipa pl.rKYEa pl raztolmaaltl. Dresrniti. prostaStvo npocror&rar. I protagonist.trpolroK trpopoK.zarnteu I I t I I I I I I I t I I I . PreProst. impf 11t llpocrpe npocape'If 4poEEA'l rrpocacKapl sikniti.uspevanje.

{rr I publikacija. gl. objava. opr(} sutev IEK rfpofuToBa imPl od. osnova ryI|nrrtpa ifl pl puDltirati rynt . doba spornega dozorevanJa rw. Skrlat (barva. nepriieten voni rpm<a I ocvirak.l{ m kita las npq m kozel. trpoqelllla pL rfipl ocemu{cenJ evau trpoqeHrrrea-npo4eE!tsaq fl1 ocenlevalec npoqeriarrs adl ocenljiv [pouer n procent.314 trIryAo^rrdra npyAoAY npyAo/rY . gl. razcveteti serazcvitati se rlpot e^rr q -qri n nadelnik npo{fi4. zapulden. Aa ce cMeeDrasnu le v smen npcr z-prst (ni roki in nogi) IIpcI1eH.. 3.iopical .ea ddi . trpolepu. rrYA a. . yao^y. pudel k-odrasr psidek trY3a/ VrOcpepel nlxa impl-streljati. luknJa. drobiti korake npycaEe r drobna. ustreliti rryrrmqa I poirtija tu^tr impf hrt I. 2.-n. 1nr. grda beseda. puclc:t [mrtrrurre n avsm od mm! velik ptia rrySeprer nr. impl rapraviti droben korak.-strmo pot navf. far?. 2. dula ncocr I grdobija. erpati. ttB rzdaviti besede npoqeAha f procedura. Donuoltl -6okoi 335 IIyca [PoqeAlBa Pf. -3Um puding rry44. rpvAg4rltrro f navzdolje. Aqrpt O(t mAHe napoKel. razsrjen trporErpysa pt. idr.ra I proga adi progast. lpy. polniti nlirrcr m L totka. dviganje repa rqr. Strlatno-btago). mestoma pobeliti (lase). ozclcncti (hosta).T T t I 1 I I I i nporleA[ . gledati.. irnpl publicirati. navzgor.rten. pokati rry|tH T. {{p. c('urprr. IryAC try^r tu pult. slovo npo[. inlPl npoqeA[. bahad irpqeEe 11 l. HaroPe npyropruHa I strmina. nov ) npcreirwa pf ii irtpf dati zarodenki prstan.bahanje. hitra hc ia rpqe^. tiiti trprnHa I gl. Disano se Dobarvati. 2. r^eAa. odpuSaanje. Derilo nprerie n delanje gazi.Skropiti.r{rneE a. temelj. obrol (Satur. -ce: poslavliati se nDi'xraBoEe li oprosdanie. marc 'Jput^B sast np-i. tilc. npoqlTlBa pL tmpI mzcvesti se. hod-niIen. gl. prstek t t I I I ITDI rt? saz {v snegu I tr.rope adv gor. prskati -ce: se (Koze) r.rY rrpvt(E . 3. navzdrtlco. nyqnqa m rn f j.rdr navzdol. -ce: mestoira zoreti ( giozdje) qpoEapo(. trpyca pf. Javnost KA wrn inpf delati gaz. brizgati. pe stopeK _ t{roqesa t cenlrev npoqemr. poganjati popKe 4Ftrra I popek. yropo.ryLc m pdz.priobaitev.. rpolnrfYDa pL tmm nposKa I l. -ce: PCr stati slaven wosJlea adi slaven. objavljati nlBHepl spezdetise_ rryAepnvAlra?n. ftpocTtr oproldati.rajuo pocen nlxrmrrrra I razpoka. gl. preceotr-precelau. leni II. puberteta.reDer. brizeniti: 2. iron btadat| kurbir. kujanje. cuolrl se ml'aoBep pulovcr. rep. oeJanJe. i n pl razliriti-razlir iati trpoul^ala-nportr am€ pt 2adofotati (po blatu) EpourKa I odpusdanje.. pollavljanje.kolobar. odpuldati.nvaltsavec trpqoal{ia I kozlovina. dce: zaloditi se qrcroK-4pcre m dem od rtpcr npyxrqa.ra€. rtrJocT. odhod in krajSe bivanje drugod trIrom{pert pt-44. hist vlaoarsKacast tryctrta. -rl.dpu3lanje.. gl. mrza v rgovrnl aqlora f. Dr t1 grozg z nekai zrelimi jagodami npo[re.t puder [YArXrr. precep [!t(Ee pf poditi. npr lp!. lig . Dol navzqot IIDTII rry6AnKaqEja. irn pl zase-petati-sep€tati mro[reTa pI popelJan na sprehod: sprehoditi se -ce: npourenia I iprehod. po tleh. bela-nedelja trPosye Pl zvecteu.ileteti s6. zatlcdilti sc: -ce: gledatiosuplo:!tl-. oblinstvo.Oor"" I publika. . fam Zdrg hvaliditi se-ce: nDcKa Ka I brizgalka nicne ol 1. dlovek. vzmetnlca f vzmet.tisk nl6^Dt(Wa pl. v pesku nDIIOT treDet. slabo meso.pqlia f fam lig bahadka.2.otoccJe. ne- . zmrdovanje. gl.gr. -rrua adl poslovilcn npnera impl valjati v prahu. orger m nircra irzpf .. odstc qroqen ft precep trpoqlT n razcvet tportlTl|. ki kipi od zdravja. wq impf iobiti (usta).rraaefl. 2. -Ea n prstan. pc -iiri.hvalidavka rDy(g. urEeti. navajanje. z drugimi glagoli: qpcKa.oprostitev. .impf brsteti. dvigati. pero.. napeljevanje.dj kar jeratzmetr npycHe.3. m fam li9 banac. f.rupauncna I psiha. arpalka.I' stegmu. ropaTa nV l{ gozd zc. rlaAo. npireuo n arHo hodno Dlatno. l'g rlrem try^cip impf utripati.-hoden. dololcn prostor.A6a I sprehod rporuetrorn. '(. stojalo za norc. 2.xlewlca Ilttrsapr@q -ryr rn ptidja histca nrrrr€Hqe a od mn re ptidek. priobditi. Strcati. brst nipa I cigara tryprvp m l. -rB f arh larn zaseda trycr 4dj pust. l. znamenit trpoltrapE pl prsano pooafvarr. utrip srco. ElroltreuoTlEa ut. impf 1.

strelnica trsepqqra f orobkan komztryEroMer n streljaj tu srorz m|ta imd Dusaati: Dosiliati: rFrornrg. opravek. . Dravnost. -s I delo.-i -l .r6e I puSdava rErr pl oo nec psr nicrrsnr.qtr m delavec pa4ryu rrr radij pa6orEqa I delavna. Eebelen. t bot koruza. tade Zenska. rado. ra(ujsKargra ljiYost. trg . ltricrz iinbf fi iustiti. rtrtoBu pogln rlycTHrfiurrBo /r puscavnrpL unpf Stvo '4oB'nca. -lt. marlen. popa6orHnsKaf delavka pa6oi'rodrrBo n delavstvo pa6orror.odirtih rok -p-ustositi. oou zarvel luvec pravllv mrcruna. adv. rado -daren. zadovoljnost.istost ce: impe.tc t1 lqm detn z -obve 0rs€8. -u m koruai knth 2. rlvcv^. strelna lina. rrlrnxarr@a f l. impf resiti skrbi. .'Jfrra dat pusr. nycre^nJa. --ce tr? zelo tetko (rivljenje) pP paar m lam mir.mar.' praznina uqeaa I zool debela lcnjc.pda adi ndr. Ilcocr 1 ^r swe ifrpf zmerjati.udobje.): dovoljuje se.'rEa . pr:rclen pa6o'r^Eocr t delalTrost.en.ry ps€ cen rryua.sbristiti se. unide.Dustrtr: DOSlan: DUSlrvatr. zadovoljnost. nvcro Aa ra vrag te vzeml ocTase pust kraj. rad.ta I od pa6ora delce.delavka 22 Mats€donstso-slo!€Dsktdlollr . odloden.{qeEralteE -pEa udi stot Za Kad ce KOruZen ryltrKr I l. c-d:foDEc!&rrlKa I lam ni. spustiti. radr. os. uorlxn adi pasii.crnnnvnx ddi tuldavniSki . ii se.raI lam zapisek lebelin lji.mr adl kadilski tFreHuFllc|a od trlreHrqa ps+ t n$!e|r€ n kajenje nidica c-e nyrnt lmpf kaditi.s Zelim si dela-vrr pa6or&umre n delofld pro.u. puSkarna. rob. pomiriti-pq mirjevati padrAaK m Tam mrtnosl. iar.. marliivost pa6oroao4nrel ru poslovodja pa6oroAaBaq-pa60roAaEe4. sluUbica. podrotje dela Iraaap n raoar paMJdrop m radiator. paA4aurja I radiacija. pridnost pa6orErK.di radikap 6or. turl€i-rrz KAOll Ol ''seEfin ca ryr[rrt|q8 l. 2.. rada.Bqn.dlvii uqeaairm<.kadilnica. paAEcApaMa. pro. obroDen pa6n impf rcbiti. ZaDUSCena - (samo 3.pa6oroAare^ m delo daialec pa6orcc[ocooeH.ryrmt'{. enakc delu jti. FCei onOets V f paDeHcrro z enakost. nik {boZji) pa6etr. gre za kaj.*ii!t. cErerue paaT spar Je mrrno p araca. .qn:trqeEltapBur. pridna pao. ''toD. korenit.-Ce: {Dry nr zapravpostatr ctareztJ sr. Zeljan stor. majhno delo.l.nyua. prekli. pulka. 6''ia adj dela zmoi. iz. opusto.radijska dra.r m kadilec nqeE{qeH.pes rad.J'D.deloven pa6ot'I impf l.llqernraf. niati '*"'iiii' i.scuDA crkniti-crkavati Itvcrt|rrcKlr adi ouslavski nicro advoitr't Dusto: kot rtrlolrrcas ali crknjen oart ( lzrala nezadovolistvo) rEocr t el. :qrr rrr opustole nse ajuct<a -debelarstvo rrqeaa. ?ajati (Lriva mlekb). paarrncula pf.nseaao tn debelar nvcrt'lucH. poaurarr stesniti se.. brezskrbnost pa6 m 1.zadecenle paAnd^eg.rck (ni rratih) z Fre tla-lrrelxqra f aenl oal uqela iebelica stilom nerrua I Dof psenica .lse rdr adi Cebe. stesoval se: leKat! za Kom nsuren adi dar€tliiv. p_aar pa6ora mimo delo. pa6ora.a. . zadeva: stvar pa6oreq. .2.@ -t ruSa DUSUnla. sluiab. {Ia adj delaveD.^' . . l. za. brezskrbnost.nq adi delavski pa6orHocr I delavnost. pa3ftrpe Ko^Ky Marape oA pa6!'E na to se razume kgt zajec na bG Den pa6lur[da adi indecl zrezljan (kot na rovaiu) paDaq rr ornec paBeHKa mat e'jraba Slovatl: J.nYqlelrxJa 336 llqo!trxn pAor 337 paAo raben. ubog. ma. zmo^enza delo paoorocnoco6qocr f delazmotnost pa6!u n rovas. 4.^t vlca a. -^sa. temeljit rJrv. 5Ha adi roben. grelec paoorrn@o f delardca pa6orrN. 2. rrycy.srro rl valec nqe dr. strel rl!rcn|(al|trtq . anr m lebelniak adi Cebelarski rv'cmuxir. -m m Du5da!'nik m. pulacn. delati.adj delaven. Siv.

$6yAw prebudltr.paAoceE 338 pas6peMerfi pa36pKa 339 pa:|BpcKa paAoceH. impf zmrtiti! skustrati'mrsi' ti. vesel paaocHrnla I co 3a paAocHitI]a soza vesetla paAocHo. {Ha adf radosten.pa38oartltso pt. rmot lsamo J.1U-razvuau . moralno kvariti. pa3B-plryrace pt poti. rmpl vrsoKo se rzclrgnrti-\. sparmetovatr se. pasB. porajati. uDoren. sprrJen zaplapolatl. pokv rirazvezatlse Ugied. PasBpareHocr I Pohujiilln)\1. -pl -razumeti. nasladen. RMa[Ie HarIpeAHn pa36r4tat!a imel je napredne poglede pas6[pa$aa f fam razl. oralnl pas6i'myBa pl nasiuvati lla uDo!: 'ce: upretl Se paa-61rianea ad'j zmrlen.on n statve. loditi pa:rBeAeq44. inpf oovllr.. spnJcnosl se razleteti -ce: paareura pf vzeti komu slavo.zdisovati pasoaaciea adj razlaiden pa3E/vtcT[.bistrost pa3j6pa ptadi razumljen-razurnurv. pa.. pametnost. naslada.l lodeneclodenka _ . pol(varjenost. fiP razveseliti se paeraenadj. ten. pa*parz pl spriditi. preprrdanje. rn rt razrecclu-razreocevarl pas6ifaa I pohota.J. doje./ rocen pa:BeAeHar. kajpa pas6npar6e . !rypt l. impf ararzgnatr. poJmovzrnje. palBpales adi. sneziti pasBae. -lur-pa:rBeAeH[qa tfl..razvit paSDseHocr razvrlosr t pa3ar ca ce.. l rarzvednlr. Lmpf rczpaiDpcra I razplet (v drami) \. locltvcn pa3BoArrr|.raztroslu (v ve' tei): 2. sporazum. pa:rBdacTFa Pt. pa:rBparKace p/ razmrg()lctl se.redL oA razumetl se na KaJ. iemati oblast paanaex. kustrati paiBapn-. bradlja paa6o^a.pas6peueryral. pohujaan. 2. impl razbiti-raz bijati pas6nDa. pf.n anirazbijalki. Kvarlen. -ce: Postati-PG staiati pohoten pae6. ce pa36Epa seveda.rltl razredliti z vodGrazrcdacvlr._ Postati jasno. p. p-ryg^arKyP3 qI. sla. -rKga m razenj pafiadoirs ce I razplameneti se pai6amrapn ce I razsiriti se. t. rarledriti se. naI sladnost par6oJ. roJsrvo J paulteH. co HUDHeMa pae6rpavra z njimi ne prioes na Kral pas1uplt adj razlutnljiv pa36Ep^rBocr I razumljivost pas6^ard. pag6-^llayga . razvihrati se. pt.oovllau (vrtaK) pa3Bnro( ni razvoj ^ce.AHaadj l.pat69rysa. . pa3BparYmladanski veter z juga B:I paiBrAerur d 1. riti: Dokvariti se -ce: -ce: pa3Eeflrll.re-KlBa lmpl n. ti z vodo pa3soeH.a3aElfryr?pt. paSE[Ea n. pa36rrparse Ha aHrlrjcKlroT Ja3I.r m razbijad pas6Ba.pametnost pas6paH{Eai adi vznemirjen: razDurKan ift pl tazbreme\iti+azbrementevau paa6pr<a. ittlpt pa36y. pa36-parryBa vznemrntr.zhajati (sonce) -ce: pafur6e rojstvo para$€ '?. zadreti sezadiiati se pasBrErd. zdaniti se .preoramrtr-preDularr. dodakati jupaaspse.ati se pa6'6ep€ dojeti. fl razumevanje. pohe pa36^vAeH.I adi razurnen. .razvratnost . metno. ve'ce: seuuse \. n tcDost pa3DoAeH. dd9 z veseljem paAocr t raoosl. Ira36nDa pf. zvecen: oocutltl: 'ce: razumeti se. odvzeti oblasi-razlasdati. impl razlastiti.un adj iaztegljiv. pasBapuBa n.moralno pokvaiiti-mehkuZiti.iyanix. -razvij paaw4Baq m lot taz\lJuec KVarlu IrasBrfrolFpasBllrop€q fi po. pazrpsyw pf.pa:Bpa[nrtns adi razwatnizracttl sKl paslrrBarle rl anje. raTvlecr-razvlacruzavlacevati Da3DoA lotitev u pa3Bq!rut pa3BE4Ta.mcvanje. veserje p A\aa imlt veseliti. os.fant s p.tazv(areni z. tl se pas6ecHer 4di razbesnel pai6ne. pa36yEaagaa pf. (kot odgovor) razumem Da36pa[ocaf razumljivost: razumnost. paSD[rqra ce pl.lKpoznavanJe angleadine. trg ocgnarl tetke misli.N4--p.pasEpa*a impl gl. itnpf tro: Me pa3Bllae^tl o IIal-me r azttezali-la 1ezo\atl ror darr ie zatekel na pa:rBpuece. inpf za6eti vpiti. rrnpf pomenKuzllr. pa26ttt^ ifipl razumeti. lfin razKuna n-razKr. pasBparlra it?pl pohujSevati. p-a3BeAItYBa lmpt PI. bistrost pa36ry. bolehanie pas6op m razumnost. pregnatI'rarzganJ ti pf . .\ati'. vzvalovlu pa36paHoadr razumljivo. -tFr n hotnik. ce pas6pee ce pt zadeti rjuti-rjovctiti. pa3Derpee pJ pre. spomzume- pala irnpf rojevati. znanJe. skuStran pir6lmarenocr f zmrsenost. vDiti par6pcircirer adi razbremen lcn por6peMon€rosr f razbreme purdpouorrr. 2. nemiren pa:6ay_4n. p. pa3fo^Wa pL ifiPf zaboleti (srce). -JHa atlj-mzuoJcn . -ala 44. razkolatiti se pa36era ce pf razbe. zacepaSBIrAeAVTarDe S!'rranJe Z ti fiodno deievati. dce.!meten. Dohotnez pas6^yAHrqa I hotnica pas6^vAHocr pohotnost. vzDurKau. pa:ra ese. dcei zbc> leti{bolevati Ea36o^!!ar6e /. bister pas6oprrocr f razumnost. skultranost pa36!EaBn.tnavan patseae Pl Tg:Peljati. razlesti se paiieJlta pf.pl. obolevanje. pasEeAlt{. razurnen pt p4pgyu. rropaaree.

razourjen pa3ropeurreHocr I razvnetost. pregledati.. razdeliti na dva dela.' oru ura lolitve pasA!tsall razpihati pa3Ae eH. 2. razdretipodirati. razceplJen oomeJeK (meq njr\. rmplogledati.nJa n delitev pasAe^[B adi razdeljiv pasae'la.razgroavanje. streti-unidevati pa3Aara6e. vznemirjenost. fam zgovoren pasrpa&tu. odgrniti. 2.v ta] prav. impf (tudi lig ) razgaliti-razgaljati pa3rotr rzr bol navadni jetidnlK ceK porrpoM .p slltoEtl pt. ganiti paiABoJttt loditev.o. vati -ce: lig presuniti. oDraskati se. i. zmelkati.razgrabljati pa3Aurluf. pa:rropeuE€rr adt . razrele\ ^dj tazrasel. podreti. prav. paspua pf.. pa3rpaErq!3a pt pa3roDop[ ul pogovoriti. lro ad. sg. oogrrnJafl . impt razdleniti. 2. r zdlenjenost lo pasrpalnr. raz- pasraluresocT I razuzdanost. pa3roBoper|. loeemlKasllu.Ae Iam tayD. at razstreti-razstirati pas$rp^ impl od pasAepe lrgau Ira3Anp^aaadi prodoren parsAop razoor. PreUEsIl. -ce: razpraskati. razvejenost. slflenle t ) lls t n pazta$e. preqranrru Koga.r6€H pasAe^6eH adi. pa3rpal{|qyDar6en f azmeje]{atolaziti. razdejanost. fazvnel. 2. lo pa3^po6^. razdlenjen (obala) pasrlraserocr I 1. raz- I I t I I . izpl pasroroparc ad/ zgovoren razgrniti. razcepljeD.arE9 razgrinjnnje. impl razdati. razvedri- pa3r0p m razcvet .a 14. razstaviti. razgaljen pa3fpaAeEocr I 1.ce pl ra rejiti se.. pasrpoMFa pt. Alra3ttr. 2.. . -ce: stati zgovoren.razstavljati na dele pa3rMetnrpl zgnesti. Desratr rrost pa3AaoeHadi razdvojen. raznega. pa3ftt wa m. paSroBopqe tt deft pogollorraTncTenost_ DomenK{tz enosI pnsla^Ir. paaaewlE pf.j razdraiert pa3Alrasrretocr I razdratenost pa3.pa3re^el| 340 pasrpH!tsal6e poj | l poM 341 pasAVtrtr t I I I I I I I I pajra^efl Ldi rarzvajen. prepf fi pasApasrrrB adi razdra jiv: uzlvalen pa3Alta3rrrBocr f razd. razhod pasApooel| adj ruzdrobljery pa:rAe^ odstavek(v tnjigi). pa'ro^Wa pl. pa3rpt'lra d. Domehkuzen saml pa3ra^aHocr I razvaj-enost.yBaE9.YB.'anr). pa3fpaauE6pf . razgaljenost pa3lp !Jr. ri. -ce: lrg zadelivpiti pa3Arfa.ra jivosl: lzzrvalnost patppasuer ad. raznetiti. oddaljitioddalievati pasAFE acsocr f vzvalovanost.. kar je v tolaZbo. opazovalec pa3r o6E. imfr razgrni ti-razgrinj i. razgaliti-razgarJau pa3rpaser 1. razmejitev se pa3rlrBe. razhuden pa3rEeBeHocT razjezenost I pa3[reDrf.stavek) PaiAlrm pl preluknjati paiAereB{e. podrtost.?rpfuniditi. dilen (veznik. '|. pa3r^eAa. impf razJezrar-Jezrar pa:nroBop t'? pogovo4 fam tolaiba. razgrabiti.. razrastl se ren. pc impl razmeiilir azmejev ati po. oprasKau. razgovoriti nje. oddalienost pa3Adaeqr.r popom porarz. f razdroblje. impf zclatullseoamtl se pa3AeH!tsaEe svitanie n pa3Aepe pl raztrgati. Iazdirati. norce t}nlr rz kosa pasApeMed preloati kom.r spanec. Pa3Aro . loaiti-razdvajati. pomehkrriti-razvajati. . Pa3'ABolUBa impf razdvojiti. lazgDanost pa3AD&ra. Siriti pa3rpBoprrtK.trg retzceprtrdrG qac pa3Ae.Aa eseHocr t razdalja. dlovek ali kaj druseoogTrnlanle. rce: preoramru se pasApMo^rfpl razma:-ati. zorozgal pa3rHeaeHadi fazjeze .ryla pl. -ur tt 1. raz(IeljevanJe pa3AaDaq m dclievalec razaaJarec. r-azpasanost pasfe.a4pas5p3 l. razdelivec(motoria) nosr. udbenik tujega jezika s pogovo. analizi. impl razmakniti.n.. rati-razdlenjev@ti. razburjenost pa3ropeund pf oqJfelii fig razvnetl paipa6^ pl tuzgrabili pa3rpaAeH l. razdeliti-razdajati. impf l. pasnreDlra pf. razctel Ievau pa3ea^eK-pa3Aaaert tazgam lra pa'. pomiiitev. n razdajanje. govatr pasNEAr. pa3rw u'. jtlpf ditev razoroDlrr. delati mehpa3rallra r? dem milientek posrorxTeH adi razuzda\ fazK UZ nCga pa3toArtpl razdreti zaroko pa3rcAeR 4dt pa3roreHocr /-razgalJen razgallenos[ pasro^A. impf. razgibati. pa3rao6!tsapf.Pa3IIlr. faz^dj drt. razcepllenost paeAe a.preudariti pa:F^eA!tsaq m oglednik. lmlIcnjc pa3rpoMx. razklan (v sebi) pa:4Boen. razdejan. pa3\nstrtlra pl. fig zateti. lig razpasroBop rBocr t zgovomost vru-razgnnlatr.Jra adj lodilen pasABoenoer I razdvojenost. pa3Aa^e.. sprelunJanJe. podrt. nnpr tazaf aall-tazcrazev atl paiqpa'' pf tazpraskati. pa3ApooeRosr-. rzdrvzvalovalt-l?zgroavalr. pomiriti.2._ rnpt posprauu-PospfavllaIU raznesu-raznasatt. \zdigniti. pasAtlrHepa3A6HyBa pt. nalanKo _ .pa3faeA!ts4pf. &zdrtost. rmpl razvaditi. vznemFJen. p"a.pasAeOa I slovo.ko smo tcn . rfl.-pEa 4di pogovo. razcepl enosl pl. razraslost.

impl premisliti-prcmlll.razmotavatl va pa3Ee6ErE.. pa3jac hea r'n pojasnjevalec ifi Dl r azetatiti-raze\ate\ ati paJjac|4|re. srelati se. pa3uaE(lla pa3Mar[€. |ll paseAlHerocT raucepllenosr. pa:rMepHoca sorazmemosl . pa$recryTa pJ.ltl|a ..pa93e^eHYaa P/. razsajati _ce -pripovedova na oolgo rn slro. razlasatr.slra aol fazett. . zamenjavati pa:lqeMot(e ce. gl.tmpf au razgraoru-Fazgraorl pal^ M. raztogotiti pa3^.pl .. pasupegBa pf.p\a acll sotazmeren pasMepHo adr sorarzmemo . mera. razdeliti na sedeliti se. postati hudo pri srcu tiimo 3. pairMeror. razraziuriti.pasMel<tte . nD[. loditi. razgibavati rtr-rirzmeJevau razmeJ pasrnp3rre. oi3lvr(vla ol.razklenitivati. nagdsti. p 3^ Awo.44.. razlorati.-pHa 4d.mpt poleniti se-len posta'cr: Jeq rarl pa3jaA rB ad. kar hladi . pa3rapeEocr I razjarjenost.srdit paaaireaocr I jeza.neeDoten . razmerje.qna adj t:ladilen: rrfip/ ozelenetr-zerenell pa$eMe.4lvzeti deklistv(. uDoren pae-. o. iezen. r'l. ifnpt ra. lig podkoDati. razklepati p*nn& pI lociti. premislek.tqYBa ce lflPl lepsr Postaiati. srditost pdrMHorKvaarhe rozmrorcvo. razgtDall-razmrga' patie:in.iazbijati. Pqsiu.4Da pt pa3Mpcs. t pa:rMecfli.pa3jaculBa pl. pa:|HeMo'(!l!a pasMes^[B a4] zamenlJrv ..pl. paseAHarryra d... impf / poJasnlrL razlozru-pojasnJerazdeljenost. razdeliti-razbiiati enotnost pa3eAEaqr. (o vodi)... pasa''AvBa pL nnpl (od sesanja) podreti-podirati pa:r^ee. razkro' menlatl. PoJasnJevaren . -ce: se pa3^nqrr adl _razliden p. oA Kou Pat3aosl-I?iz kaksnih razlogov?. pa33wuBa n.ohlaievati Siroko odpirati. impJ imDl razmaz ti-r azmazovati razmrgau. pulljacrrrl.Mtr. lepsati se. stawe dele: 2.pa3r{psEYDa pJ.pa3aaBaqKat ngrenJe. nemrren. SDel PlIl.st pa3e$.. obrabljenost razkaeenost par^nKyla impf t^zliko.pauefun pf. os. ponenavanJe. vatl -ce: se pa3MeKqn. -ce: polepsati 2. razsa" nzposaJenosr ko. razplestr.er adj razedinjcn.j nzjedl.rer|. tazdovanju palse^cEn. razkaditi-kaditi. 'l pa3]iiaB m tazmat\ nJe piBMarlr. pce: loliti se "''Kewr Da3lvtraqr ce rl oiunaiiti se pasr<ecrEd gl. paslapa. impf impl gl.lcvuti pa:rMuc^vlaroen prcml6ljonjc. fatzlLJasnllen. uniditi. pozresno planiti na i. pa3MeK.jit pa3neTace. pt razkleniti. rzrnenJajiti. [DaBeae Da3 o3tl navesti rizlose: sl. Pa3!6a6!tsa ce Dirr^ot.t I pa3eArseT 347 pasarr(lla pa3]rnKll!aI!€ pa$reMot€ ce a t i I I i t t I t I I jepa3e[t'''. pa3roperurrt iaeiioam pf zrah)jati.spraviti koga v !ce: rulPalr. odstaviti pa-?sfrAa. razrazpoznati se. pa3Mp43.raZvedriti se-vedriti razcepiti. krcevlto toKau pazt'zwr pf 1. p:l3 a4B^ pL rfipl pa3Mo. lrtttt oatnuzull{omrzovau. puB^araq tl tazragaLec. rczkase aiti. pas^ellira ce pl. pa3MHc^yss l)/. ohladiti-razhlajeSiroko odDreti. zamenjau. sDraviti pa:irora pl razriti. cepuen. prenehati: 2... neenotno. zmesatl-mesat I razoevlclrl pt. razvezati.lrrcn adi hud. raz' raujokati (kot otrok) Kacen pa! rDKaHocr f radizanost.faIi. it pf razmestiti. raTlocevanle pal4hrg. Ita3:lerrrlBa. impt razpa3s[Alrat5e /r podiranje litirazlivati pa'la{e pl razjesti. polepsati.. pa3jacHlts_ar6e poJasnjevah aen pasr€68 pl razkreiiti nle. impf Lr pf razzalostiti: -ce: Pajrx^ ' biti. . ooseg pa3MepeE.I'J4 pase4tElB pL tmpl razlasvall. razporediti. na stema|all: ' C e: P OP U S l l tl pautdsa impf rioftti. Postrohneti. pa3He6rrflra Pf. razpaP E'I. irrlpf pa3swrc. paeaerpa ce pf. tmpJ razhladiti. JOK. pa'3a€r|Irce.rrfllocTI razllcn-ost.tIHa pas^olir pl l-.uraDt! pl tig modno se ce p+Jtper 4dl raziarien. pa3la'pUr. -3tr m raztog. . razmlratl-razPtepa:rMeHa menJava: lzmenJat tati.ztnencatr-razmeDcaotajati se-tajati tajiaii....pt /4m (siuno J. t razDoreiati-razDostavliati pa3Mlorc. iti mimo pa3Murllllar6e /l mmevanJe. -ce: zgresiti se.B -n. p/.nUPanJe.) tbDlo postati (o vremenu fpostlj at i toplo p pf loditi. paajaArDocr I razj edlj ivost imol r^zleteti se-radetavati pa3jaAoca pl r^zjeziti.apf. mrmo ru. inpf razloacvatl pa3 r{KyBaule n radikovanje. -ce: razpraviti. infi imDt razbiti. IOKaU -Ce: premilljevanjc oa:.zpfliJA. biti nezat oopreu pa336opyDa pl zadeti miren. . -cei niti sc. stavliavec pagaalen. p. mlnlu. srecevanje pa3Mrrpeu.1.ruuprrqat razpor. jivost pasMes nDocr f zamenlpaSMep n sorazrnerle. unidevati timenjavati. razlaga nagivlr<u. ra4tostavi i-razmesaati. preuoa' rek. pG pa3€tl|...paaMpAl'ra. pa3lteftHlla pagMefEe. razvnelr se v pnltoveJanJe.-pasMes!ts1 pf. .pas^eBa pt. razlikovati... impf vati. pl. mer o. Zotana pa3Msc^af prcmislck pa3Mxc]lx. -1.

paSyceM ro{av pasF[aDa impf od pa3UslP/aepararz4a I rokavica rezpgglavau.6e ut pf . nr resrtrvost RaJMa paKa vsai: go rrc_ a pa3y6a!E. uriitevaii.| pt raniti si.o{Uaa impf pl. podirati.pasold. para. pest. paipeAel|ocr f razreddenost -pa3y'|lJB pf. 'cet razvedriti se pasogxe. raztidno: 2. pasw''ryBa pl. -.. razliL pa3opyB-aq l. porusenost pasvp e. granara.rc_ pa3opa. v scslavi.. ce pf. obvestiti se z. rokav. rlz_rn deJatec. "HBSfu. -d roctn.klasifikaciia ollalen paspe4enadi razreddei pa3!'nr. 4di poaloZnilki {BE n rak (zool): ocmera {clavka) rlp-Bes KaKo paK rded kot pasperrLuE adi razresljiv. tmn postati veaji_ -r-dztasi.uhoditi se pa3orroA6 razvedrilo I Pa3oE'o4'. Zganiten. razrascatrse pa3pacH!tsaEen razraidanje. pa3rroo6pa3nocT pa3opyr(eEocr f &zorotenost pasEopoAerr. obdePA3HOCTpatrocr raznostraran.paftarr(a I _!op.razdi.razcdj poreditev. _pa3H{ur!tsa .. razmaievati pasrro adv l-.m d razkrinkati Pa?gl aBet| adi raz)zdan ltnot Itg) paSor aBe!|ocr f razuzdanost paio4tr 99 pl zadeti hoditi. sesut. utecen (stroi) I nost. obdelati_umevati. ruSilec(ladja) patEoo6pasuelrassoo6pa..tFr. pa3oraopn. paspaEortr. reSrafi {rv par rz rak (bolezen) pa3pggr.ki kate razlidnost parHoooer|. p. paryoqDrEa pt. pa3o6. lopek.imtf pa3EeCyBaq na slroko odpretiodpirati . impl proueltl. . 2.. raznoliden. pa3pacE!tsa pt. pat6ne'd adi l. koja pa(a nekako. cen pa3Eoo6pasEpl napraviti kai pa:ropras pt razdruZiti razraznoliano.efn tokav(ek pa3€reu. sa 6oaa rrnpJpolepsa*polepsavati para v naglici. len snoptc.alt.^aq pl (samo 3. pf . pasopyxltsaEe -r azoroaev n razoro^tev. pisand pustrn trgovsko drribo: PasEooopa3rioiT t raznovrst'cel raziti se nost.v razvalinah pa3!?EaTocr f razdejanost. spremenitioA paKaBstresti kot iz rospreminjati prepridanje Kava pf W3!. paKaBvwt t dew rokavidka razlotevanje.a_c€ pf z.. uni. kdor ru6i. razPa{YpH1ra. -lEa adi raznobar- "ffiiok. PL tmpI raziti serazhaiati gl. poqrmtr pTvpH!tsaEe ruSenje.qocr I razresljivost. pasoMAVBa CS pa3Hocrur p. _rl cevanJe. impf 6vrsten zomll{rati pa3trcDr|Ar|ocT raznovrstnost pa3opeq. raz. paK. redni gl. tnLt razn(> stotati Stranlcen pa3lra6orefi adi dognan. ucrvpa raro o nasprotnem. oslabeti. nHi::fr f rusilnosi.rokoyat PTY. t mnogostranski. obve5devalird paKaaqer?d.i## pasypaar adj razdeian. -Alra adi razl. ifipl pf razzrDatr. I I I I t t I I I I t .aep. pl page I roka.Pq(qra I raketa. razlodevati. raznovrsten r'f.*. podlranje palypqfrDaq razruliteli. paKaDmap nr rokavidar oovescause pa3yglrtrBalren razDozt\al.podrt. 2.pa3aecltsatle 344 paspa6qIrI paspa6oncc 34s pa3o6^s. pajaru rn nemusliprutpeArsDadj razredLliiv manski paspeA^nBocrI razredaliivost pajarcrq turSki Dodloznik paeper rz _razporek ( srajce).. os.i raznostra\!. obdelovati pa3pa6orK! t obdelava paspaApa pl razveseliti pa3pat'. Impl r azoroiiti .zboleti-impl slaDetr Pa recllaEe r?raznatanie pasHec!tsalrft raztaialea a.) oDoehnost. rulilec (jadiai paip€Aoa I razvrstitev. nznlajati-razzibavau. impl Ka po prepncau-prepncevati koga palraB .pria f adi razdiralen PAIroJa3Erren. p. spoft -I. pasoo.flra adj nrt ra sluzba pa3ysHaDas obvesdevalec cen n pq3vsHatalu{tr adj obvesceva.nsvoji volii rokav. razpc uievati. z.)zdan. Studirati redid: razredditi paJaflu. parpa6oryra l.ie. ua caoia DapasFea!!. pa3or aBeB za zganJe inpl dognati. izdatli. raznoditi. raznolidnost. razveontt.sl.ti ItaqropoAEogr I raznoterost.. raznovrstnost razorozevanie pasI|OC raaEtanie rrl pasnocas-pasBoqrrda n sl.l<a m3ilen. Pa3Hrru. pasqocnre |(a I raznasalka paSoDrAe ce. pai\.oalopa pf . razdirati pasqo ItKocr I raznolidnost pasopruD adi razrusliiv pasnooSpaseE.epU'a. pa3op!tsa pl.'razli. pasotwtir'.Ma adi tlzrrcpa3opy_rsr. pregnati skrbi.II1e razpoznati.. imof razdejati_ruSiti. topar pa3y apes adi razJ. impl pa'laB m 1. Dc m nost drra.razpenjati pasrroBlAex. pacxoa se pa3socTpa[ ad. mnogostranost paspa6oreEocr I'dognunost. _pajyD. imol pmrro6ojEocr f raznobarvnost iazpeti. utedenoat -c€ rauJasnrtr razvedriti se se. -ce: raniti se pa3pacse. paropynpa Ier.. stroJki. -s'd]^ adj raz_ pasoparDocr I razrugiivost novrsten.nB atli raaroJezrcen pazuoan* adj raznoliden uurcevatr.lteti tarrrati. prestudjratiDro_ pazpegn pf iazwstiti.3leri pa3opyx(eH adi razoroZen gt.

kategoriia paxerur<. allfHe (xpeHej paMeHaskomizgniti z rame_ ni.tresti se pace z.ves v ranao paH rrBocr J l. posvecevanJe. l.o ramtca p fin itnpf pesn prtiti koga s dim: iemati na rame paMKa I okvir pamtu impf ravnati. -Prn adj enake meren paMdoMepqocr f enakomernost paMrroo6pasen. porodati paca f 1. neotesan panaBocr f hrapavost. presaditi sadikc-razsajati.nina. zganJceK. rodno izdelan paRoA€req. f ordinirati zganJce rucKa. -Mr. B: B parHriHazgoga! zJntraj. enaK. . omadezevall pacrisaM.seliti-razseljevati pace'rc.r red. pleme. ranulvost. pat(o[nceH. -tg tn lemez Dar(r:roBrfl|tr vrDovlna I DaMa. ramensKr DaMeH[Uat rama. hip zgir'pf posvetitiposvedevati. vrbovie paKltsaq fi manrpruant paRrroB-PaKEAeE vrbov adj p L. BpI panoprtrpa pf in impl raportirati. navajati.. rarne. -3Mor m rasizem pacnn nr razsiPanje. manipuvroa Pultratr S Clm.ravnati. impf tazsekati.. pacaAr[rx. -Art||-pal(oaoArrfe^ fi voola. paMrroAyrntre t. -MeHa44. ranlenosr pano adu rano. paKyBar6e _??_ravnanJe.oBo4rd impf voditi. . tig taven pa Ho rr ravnina.ro(ooelcc nieDivka par. {||'ai 'BrDa t? rama. vooenJe.Elll-ra@a m I tofnrstra.. -ur m raTsaunrx.tr'a t nav v sestavi z tla. prt! n sajanje pacDrrpu ce pI razlgmtl !r(' (orkester) pace a adj raztrcscn (Profcsor) paceaEocrI raztrcscnost PaceAfi geogl usad.. pa{eq. -p41 tn kdor na paKBJapKaf Lg$jarka|' ZearoKo dela preomete. planjava paMHnqap tn ravninec paMEfune n ralnil\a. -nir ' paKEE|Ka I gl. udor p ceA p cer'"trW pf .I|Ir I Zganje. paMeHruta. itflpl ^. . {{-paKrrrHuK. oA Paltrx|a Ao AoIIrursa od ranega jutra do Pozne noti parn [r|Kopalnao adv dem precel zqoqal palairo. navd! hovati. prirodnik.. naravnost.f zgodnj ik-zgodnj ica paIIaB dqt oPp Ma3eH nrapav. t|a'a soz a^tLi den. itupf ra7. -s'ira adi e\aksen panflroo6pa3uocr f enaksnost paMEonpaaeH. panrHOBeCle h ravnolezje t. pacaAwa pL trlpJ fazsaditi.. zgoqnll paEa I gl. poln ran. rasa. rodni izdelek paraoMer ttl lport rokomet paxoMeTaPpaKoueTall m fokometaS paxorflc m rokopis . vzporejati se paMsrr o /r libela. gl. dcet r^r.''r{. 2. srebra) paKorBopeu.xpaHelraK paJler 441. raskavost.pacewlsa pf.al enaKoDraven pefrrnonparnocr f enakopravnos! paMHocrpaH adi mat elakosIraDlcen paMnoT9Ka-paMnoBerc[e. rame. Zganica paKrjap l'1 tganjar. pasma. paRrja. razrezovati pac'' impl smetiti. razsedlati-razsedlavati paceAEe pl posesti. -Agn fi roKooelec paxo4ercru adj rokodelski patoAeacTB{t fl zensKo rocno delo. otresati. paRotrolara //. razrezati-razsekavati. palMo' €Ha. parcnjap iraxmrja. deveti meslc muslimanskepara.. -Nra adi ki zge oal vsEla pal|ooyAEiK. stopnja. c F$i z dn' di mi OCT pacee pl raztresti.p_aRl-rjapKa zdrinosti Dri muslimanih. Dpr uB.rMuo3HaqeH. 2. prcsajati sadikc . . telednjak p w impf zgodai vsta:ati pa'J'.. gl. /ig ognjistc pacaAvBar6e prcsaorlcv. voortelJ par.adf 1.-una 4di ravnc (hrAc rl parNoA$mrocr arft . a ravnodusnost p. zgodaj paso6yAeH. polje.3aI|rn mesec Dosta ln z gl. paxorsop6a I rodni izdelek. aplalr'z paftodo^arar6e'. ranljiv. Polivanje . m fanJen-fanJel]ec . oronacrla paKonoaoxa.uu r?? vrbovec. -4cr m ljud posvo Jenec. paMrrolo I judsko kolo (ples) paMrro. xpaEa paIII .@rauqa / zganjarna. vodna teht_ nica paMHqna f ravnina paMHnqa I rar. ga mesedevega leta paMeH.sinonrmen paMfloKpaK adj enakokrak (trikornik) paMHoMePen.ia-paruaa f bot rdeta paK!'saiz?pf. udbenik paKoAe^eE. pace y2 pf. posedati. enako pnMtrcr^acrroct I enakoglasnosl paurroTlcruqa/ cnakonodje IlrMrroAvurcn. voostven paKoBoAer6et? vodenje paroBoAe4. 'ce: enaditi se. drevesnica. manrpulacrla. vrbov gozd. _gl. POOa-Ce: jati si roke. rasKav. -Dlsaa.panl|rltla 346 paMrroAyrseII PAMHOAYINHOCT 347 paclnr par r|lla--palrlruqKa. 44t raven.^Ha adi rokodelski. PaftoBoAeH. rokovati se paKmar(. vodilo. obleka Pravoslavnih duhovnikov pacaA rr sadika pacaM. Zganjepiroano(/elo (iz zlata. pallr 44. ran. 'ce: ravnatr se paKoBoAcrBo tu vodstvo.r*rpa[o6yAr tqa n?. {Ha d4t roKopF sen paxonlecKa impl plos.rd. cG 6epe (crire) paMeHul-u skc' mlzgnru z ramenl panrerie z dem od pal. -AHa 4d' VOOllen.Lr paMedeH. neotesanost pan^ B adi greav. vrsta. oA.kati paKo-nlecRalri€1. prosrQnJc.

trlCica.. izirpa-razkosati. Skodrjrv. / pacKa Uep m bivli meaih paq€. slab. izcrpanost paclr36n. packompa I.opesanost pacrocrs.Sati pacRm. rudi frg) pacKoKopaDH pl zf. tmpl r azKosatl-f azKosavatr pacxartr ce pl. rzpnJenec pacrnanuqa f pokvarjenka. slf. skugtranost pacroturpattr. trebiti pacKotraq!tsarle a krdenie. impf izkriiti. I. pacKr&iaD[ ce pl dobiti kiloi oncoec l€ pretrgati ae (z delom) pasftrur . 2. opeSan pacKocr€EocrI oslabelost. iml oope uoopenlatr pac(ocl| ce pl razjeziti se IracKocren adj oslabel.qa razslpnlK-razsrpnrca n. pripovednik. pacKputynrr JrJ. uniditi pa:wr^uB adi pokvarljiv.pacKtu nB ad. pacKoETDaBWa F4.aviti hl{r. poslablali.r!. ()djrc str paSKpgE_../r. kultrati I I I I t t t I I t I I I I . r.p-acaotyna 1y'. izprrJenKa pacE[aHKo. impl razstaiti na dele.ltb lt-tIzlill|l ljati. opesanosl pacKane pl raztrgati.f .l.ryi ru spokornik pacrauaru pl raztepati. impf zmr(iti. prelo_m. pacu'1r NAIIHI( pacxfla$ocr -. p c. pacxpojyoa .ryr /n oslabel. pazder. sKodlrrvost pocunepl l.. zamenlatl v drobli v smen... pac&ae ce. .. Katt se pac(la|u ce pl razdtcti lx)trhl nstvo pac'(vfrttr pl zapr. gnu pacrcImr.traTu pf razmaiati: fis pacKas r?2 pripoved. .prevzdigniti 6e Poveoau-pnpovedovatr. razpacft. pac(oMoru ce I udobno si nare(uu pacKonaq*. ti zveze. grroJ Ijivec. -oEqn gl.rormpl razstaviti (jtroi ): pacKa:reH. pretrgatt. zapraviti. trebljenje (gozda) pacKotmsa-pacKotrKa izkopaI nlna pacKomre. zgodba. zcroDrtr pac(otrI m razkosje pac_KorrrpaE€Had.pacKoEr!tsa irnpf pl.pisatelj pacK a|traHadi razmaia[.qtr rz pokvarje nec. KVaflllvost pacldrrK. pacKarKr. podrcli In{lir:rri lzto ) pac(pcHnga I krilillc. kvarrJlv pacrm^xsocr. zqroolII. pf . . riril tleni-ti. zaaeti kokati pacKpacl pl gl.lo se nace Sopiriti. usta) oen. rmPJ l prrrezattprtre. ddj trhel.l ItJ. pokvariti. pacxacatrgaa Pl. (varen. g4j pripovedrahlian nlsKrr p$aleltsKl pacK. pactmr!tsa. mz.. iDtt4 osiaortl-slatrrtr pacaol.prenehanle rnpt sKesatrse. !ce: spretr se pacKacarn. razsipnez pacln1trf. it tl sezull-sezuvatl pacoa n kislo zelje paco-tr'n It pripraviti koSa (lo soIZ.ir ttl razlomttu rtz. Doveden pacK on EB adi razstavljiv pacK^o[aliBocr I razstavljipacK oqa ce pf ritati (o ke nju.pacunall pacMon nB pacR^on/lr|DocI paco^r{u pacKpafia ce pl razkokod kil ti se.tral|. p-reperel.cE€ pl razmoditi. dom. slaboten dlovek pacKa[. skustran pacKorqpaBeEocr I zmrie. meniav-ati drobiz hihitati se v IracKa f smet. omajati.pacKo/u rqrra rr2 razkolnikrazkolnica pacr(o^Ir{qKl| adl razkolnilki IracKolu{rmrBo razkolnistvo pacKoMarqI razkosati '.nadeti(zdiavie)' povest. . -4rl-pac!|m|. -W m zapralt. KVarnosr.llrDocTI raztrglj ivost pacKar&ra adi zgovoren pacrf.vitli (sukno). Jtg oslaDer.ra4roditi se.it?pJ pacK[(orrr_ pripraviti koga pl.-rrI. raziti sc-r'rrz najau se pacKpru . prerururcv. razgibav ti pa:Klnypma ce p/ t'I|zkillr l.i raztrg)jiv glasiti-razgla. prevei se napihniti pacKol m razkol. razsuti.pol{esatrsepacKree_ raztrg tii lig nzpf Kesause oreu (pogodbo): p cKa. nost.pacrsrara pl razmajati lec../ razstoJrtr-razslolcvitl i pacaoJitsane n razsk)jovu||.stikc.onemogel pacKallaltrn. p-acxaJyra ce. 2.bo vplivati.I pokvarljivost. -ce: strohneti.j zmrien. rfl I'/ stecl-stacrtl pacooaeqtsaEe z slalcn.pokvarjenost.. nrrl. bili ob dorn -ce: pacIn6e'{ adi oslabcl. onemogel. iztrebiti-krdiri.ar(itsalntlr. loiitev (krsdanstva) pacKoae6a omajati pf pacKo e6asocr I omajanost pacKo^rrnK. skitltratimrsiti.pacKpcTvBa i. DacKocTvDa ot. .jc paco6lJe. na.pacKo^I 4a.urocT I oslabelost. lig-c'e: razvodeneti PactrtroK!*Inft.aapl.lc pacuee pl pripraviti k(. tl PreKlnrE.pacroacE pf omoditi (usta. pretrg.Kax\"Dapt. Iuhltanie. politi. pacoopa pl.asocrf zgovomost moclu pacr@rKFaq fi pripovedova. razpaoan pagKapa ll spreti.tn v smen: zasmcjall sc -ce: paco6^eqe. rut_ -ce: drobiti. pacanHtrrrrur adi razsipniski. raz4d1' fazsrDr\o (vreme) Pomencan. paco6^crynu r.pripovedka pacrt. . rDcdcl. :ce: zasolziti sc pacor[ra I list kislega zelja pactfran ddi pokvarjen. razpasti pacran!tsa inpf trgatii -cr Ironnell.uzlrrt Je pacKpcr8./.. razdor. le cltl se I orehr I paq<aJasmr. it tpf 'ce: pretrgati se. pr'ct(.one moglost. pac^aoyDn t'|. €Ha adj pripoveodpreti (knjigo.. pacmmrruo z razsipnistvo pustiti. lig Il. pacKoqa. rzcrpan paj:aa6eHocr I oslabclost. pa3v6aBrr pacxpavn pl razkreCiti pacKpeqe pl pospraviti. sKoDneu-(oDnetr pacroma.(e..

f obralun. m loten@ pacnlrlrerntrIa I loaenka pac[ll[reltocr f razuzdanost . +ria n razp{> loi€nje. ifipf sti-razpadati paclaaHvBarse z razpaoanJe.pactrIreAe^!tsa rf. rrzmnoatr. pacraira _ce.rj lrg unrcltr. pacturryBa pf . razvnemanJe. razplojevanJe vnemati se.. .f razvrstiti pacnpaTrf. pacnaA-p-acrEiaEe . !\rpl oDracuDalr{oracupac[apra tr pl nzttgati. iftpf razgrebsti-razgrebati (Zerjavrco) pacrpujare^{ pl razdreti priroei razllr Se JaIellSrVO.rr!| ce pacr af!tsar6e pacn ar!tsarle a obradunavante pac'nuoa I privrveti. -r-iJa z 1 razpelo: L Kl:lzante traAlr!tsa ce pf.. i mpl porazd.a!tsar$e. mzvneti-razvnemavati: zaslisevati ti pacr rilar6e z pozvedovanje. razlesti se. j rczpadel pacnaAqar a. splahniti pacrl.ti. nG lo reu paqffr fi zasliSanje pactralenocr f razvneto. paclrloAen. pacM. pncyIo3'd Ba pL impf ypral^tj. lega (stavbe)). v pet padlj iv pactraA/urBocT / razpaonosT.fi pacflauraH razPasan. razvozlagr.roAlr. prepoznatirazpoz. razuzoanost tirazganjati. impf pozvedeti zasliSati-pozvedc .. ure diti. pacnafa ce.toA rz pleme.faziriitrovdfi se: mzvneti se-raz. -m I preprr. popraSati. inpl razliriti-liritl pasnpcHar adi razpr(cn. raznesu pacmlcr m ra4rust (parlamenta)..razgnati. paqrcr^€rrf adj odpet'.ubranost. tmm tazmallatl se. pacn-poMerrYBo pr. pacna(e /1 razpotje .mascevurnJe pacnapana Adj Ut rczek (o pacll aTrr.pactEcxa I pobotnica. -Auat utl pLemensr(l paptr.ati-razprodai^. mrgoleti. podeti neumnosti. duhovnika pacuopeA razvrs tev.Preoramltr-PreDu. paqDocrparryBa pf.. -ry. pacuee ce if zapeti kot slavdek.eli or azdeljeti-p vatr pacqEra. slreu razsol pf. tazlt' razpactanJe ^dj pL tng! zdan pacnaAtr.n premenjak (bik. lmpt preoolccr-prc. loden pacnyllller|ux.pacoAnuK 350 pacrla.. pactraBTlra ce mnorevati.pacfla 1Bar@/l razmnozevanJ e. . odpeti{dDeniati: razvezati petljarazvezovati. impf razposlatirazposiljati pac4ratra. 'cei ravcapalr se: strani pacrurrBEe cr d razteei se. -qn t?1 pita s ki' /i8 razdcperiti se.ce.KroDnen pacr4r_oiarocr I razprsenosl.r'irzKosanosl ratr. razplnavanIe povracrto. pacn oAwa pf . slanica. potrdiden. rur. raznavau capatr. navreti od vseh pacnlll|Itrtloca pacg^mi. pactrpnKan<e pl zafeti na ce dolgo in Siroko pripovedovatt pacnlroAaAe. raznetiti.. razgDan. pozvedovati pactrpeAe6a I porazdelitev paqrlr€AeNr.st. pretrestiurejati.paqlaruallocr f razpasanost. pri. zarediti-razplojevatl pacrl oMrrD adi razploden pacnaoA rrBocr f razplodnost paculroAdmq -!gr . pac'?t nopeAHa lracoBrrTe urn!( paqopeA{ . razuzdan.d pactraAfiarocr t razpacuosr trelditi. paqro o)K6a t l. razmnozevanje (o Zivini) . pacnper!tsa pl. pac[poAaaa pl. 2. govorienie pacqiani. oKlctznlcal pacnaaaBEce pl postati pore. paclrpa*a pf. potutje.pactraA!tsa. pacJraauBa pL tmpf pacttfitu. turazpao.urB adi razvnemljiv zasli5evanje pacna. -. p cttaT$B -pt. ltnpf razpapacneraa. 1>OCrrApVO. tr pacn^ara.intpl razploditi.ra pf . impf poveqau-pnpoveoovalr.plalilo. razprslu. razko f s l. adj ld mnogo p6je. poprasati. pcmlD". dati Drosto: lahkbmiselno zznemiri ti -za. impf DOcnoPqasocf-paqrapqesocr / paconz. popralevati. zanemarjen. razplojevati m.iav prepoznavatl art.pacflpaBa fi. ooora volta pacuoH rz..Ha leti na ravnidi paqm o'Keane. &rzpon. pacn aTltsa ce zvoku) pt. razpooltr. Pac.pacneat. lopniti Do kom pacnaAEece. na politnice.pacnre ce I zaleti popivati nost.. pozvedeti-ce: popraSevati. inapt razptoolu-raz. taz. razpravljati pactrpaDua.paCnapru . iacnetapa pl. pac[aA m 4aI1razpaoea. razprsr. in pI razprod.l)luctar pacnpocrpaxer atll raz!i rjen pac[pocrlraHerocr I razslrjc" nost pacrqrosrpaEt. poeitnice pactrprrtr. porednost pacmc zt razpF. priti v Devski zanos razpadljivost pacnebianra -pt tam udar.pacrllsyaa prelludrtr. pactra z. razmahniti se . razSopirilt sc slrm zellem paco Erqa f zelnica. merjasec) pamoAe^6a porazdelitev f iftpf razpoznati. Wrasevati. oiamlu wcnarrr. Zrebec. pacnaA pac[aAltsaEe n |azg rLJanJe ti-ra rcdavati pacna gsetr 441 tazwsaJei. razpolozenje pacnoaor(eE adi rltaAor e pacmesto Ilo^otceH Bo DaMHt. pacnpa[ryBa pt. nemariati pacryqreE adi razp'a(Ee']. pactro3Hae. impf poslati razpustiti-razpusdati.. tr pacnpoAar(6aI razprodaja pacqpoMeEn. razpeuna pac[otr m Dlvslpop pacnod pf odstaviti koga kot popa.pacnerne. preDet. tazgarJen DOreoen pdcralareuocr I razposaje. razkropljenost pacqrcHe gl .

pac4cf. drug za pacroBapB.zapravljivec pacrypr pl ra'met3!i. klaiati biti.pf DacrerHar adi razvleten otFebltl-trebrtr. drobiti pacqetrraH aa) razcepLlen.Jzdrhtel.wcr{/rE.-razdelievati pacrqredrocr f rastlinstvo pacrareir. pacop^a. 2. Aa6 teai se-raztekati se pacraaH. Kru( tn vlK t .Kl'BqPe kridanje.rpe6pa ?f . izsrelek pacrperepes adi.. raztopnosl pacTaop4u-pasrDoparlD 441 paclop6e[r| pf fan! \emaroo. strosek pa&poa.zlovofJen. pacrofiy$a.pacrpoJw^ pf . pacTpeEorqra pl. odpisati (kot pacqrojrratw motenje. raz. odpir tii pacrburrnocr I raztopljivost. drusim vstati razbreBenje. vau Dacranaula ce pt tLm zacear ' moano utril.pl.. pl.l. -Cre: pacolqrr ce. pacv4ura n. rost pacrperorrur. razdrobitirazcepljati. gl. pactaDlIa pacrarreaen. razmetavanje. sKl lbvati.'roop m raztopina . raz.ocprelu z. gl. -ana adi rastlin" of. pacl€rEYstiti Ba pL tmpl razregmu. razbremenJenost. pacreswa ce pL tmpf faz' pair. ra?persau pacraop. nesrpL pac-apre. is ureJeno. pacr€rKaj.pl. razklati-razcepljapacryp n ra2anel paqypaq r|| razp€Cevalec.. . -afl m razteg impt razsrditi se.. inpf zai'hteIi. livahen pacrpv6'. impl razcEpiti.pf.(ovnrK razkroj i ti-Eotiti.ArfBaall fa:neglJrv. raztresen pacop^tr. pacTerK sl. . tmn se-iezitise razgnatr-razganJ an pacr nr postava. .Pre.cje nr bot hrast. raztovarjati. pacxoAE(.ti -cc: se pacop^eso adrt razmetato. p c. razDurlell pacrpeur:tpexocr t drhtenje. -Ar€ adf strogkoven v Dered spraviti. Klatl pacqe (A. razKfaJanJe Jenje. uzalc pacronapeno6r I. faztozltl pacrBopeE.. fa:z. rast.raz' oacirona izzf odpirati toDen iracrsoiryra iinpt. . iacrerEamct' f razvledenost pospraviti-pospravljali.nJa n rasulna pacrepa. pacq{Moaf. .razkrojea. inpt tit vznemrn -vznemirjati -. modno zaZvizbiti rane gatr. Spranja. .pacToa Pan. razjezitr pacreEre. dipacrem€. potrositi. Sdati pacrase pf povstajati. pacxoA m opp npuxo6.. impf razcepiti.clla pt.. bah.paiioJauue.tdj lodilen pacraarenocr razialoSdenost.pac x oAl T anl J r r m npor a.ry n g. raztapljati. razDurJenJe paclpen€pl.c"iti. poqr-e!.-. pacmBapm raztovoffev I pacroBapeE adt ta. sKalen se pacrioeirocr t razkiojenost. mz..razdalja . razctrloDlIenost pacqrrrfl<ri ce. naaalec. 9 cp{w^ ce pI. imll razzalostiti-talostiti. pasrpotran adi fam livega Itg razcept tazeol pacqeEr. roprren pacTBopny'I l. pecraaa. pacrpecnrocr I prhkost pacyA^lBocr f razsodnost. razbijati pacaoEaplTaH* n fazloYafJa( srce) nle pacra_parmr pf lalt vse.pacopqr ce d razfrdati se 3+. pacrpeam |tt ustrelitev. pacleKFa ce. anoten. -AEa adi razsoqen 23 Mak€doDsEc€iloverEti ilovar p&crpctroxcllocr t varemirje. razjokati se pags4. -rla z. inqt raztopltr-raztaDllau toDrtr: razreccrtl pacronin adj idztopljiv. tla) (zemlja. tmm razbremeruIlraztovoriti.-prm 44. pacreqe ce. pokvariti. paq\patyl6a I razsojaDje pacuas. preEetau.. bahanje. pocra[e ce pl loditi se " .3s m. razsrntr pasrlpErK. rarzgnau. rautoDr trv nerocuro razvezalr. 2..sr!a. se z oetom -ce: razteznosl pacrlre6u. imol loliti.pacpArrce pacTpeBorKeH pacTpoDo)fter|ocr 353 pacqpKllalle t pacpAfi ce. na gtavo pagrgr€ I mesto.pacop^lra pf. impl ftzmetati. paqpetreplDaPl impf tie pretreslt. pacqeryra pt.. ulalostenost razbremenien pacrarKr. . izdasDodkoDanost tek.i lq tezen prelrgalt preutrudtr. Sirokoustq nle I I I t I I I I I I I t raz tmttrd-raznroDllau Daq tr. pnprauu. vpit n Je. ce brskatr. -ry rn razsooruK. pamet pacopra6e n 1. razdeliti'lo. rmpt duha. pacYAErK. p. pa.iti.rLrocr f_raztopljivost pacrBopFaq rn kem faztopllo pacrer. -llt t?1suos. pacTpEa tL impf stematidno zdrsrulr. nepovezano. razpaqlreDorre[ adi lit vzlremi(vleti-raztezati pacTer( rr! rasr len razmetan. pacraxyEa pf. kvariti. ce pt. spod{oDan.. p crpfryr6. razgauen pacr€r.KJerse reKa de[ na roKave obmiti (hiso) pf raztolEaliti. pagrera. razdroblien paclerRan6cr f razcepljetost. razsoden dlovek pacyAHocrI razsodnost pacYAoK r?r razsoctnosl. irnpt pacxoAeH.crcpv'a. zadrhteti pacTlrccrf adi prhek. ganiti. rmpJ razsoditi-razsoiati pacyLar&pacyAdf. razredeevatr -. 6oj. (zemlia. paclo rlra pa.strel. paqpryyBa pL tmpl razwgarr. zaprnau.pacrpfse.im. pacTltra. san. rg tazlezrtt pacrpoen odj. zapr^iti-razmetavati: Sirokoustiti se.razteg .raztovorje' nost.ZnOaU: do.. rLe^di ureJen.qerrflaocr f raztegljivost. kvarnerabno) pacletr m razpoka. mehek 44.razpusllu.

aMIl OA DaqJ€Ta qora ne to. iml nazadnjaltvo. He rl^aqe lopara oA ceRrrpaTa. -rna adi hrbteniden. rodaj.paurrfryra pl. umen paqqoEa I|3*Ira pl.mpf radunati na koga. 'p6eref Mo3oK ni ( hrbteniini ) mozeg dilo 'p6er rK. 2. parlitrt tr. razcvelanle pacqyrz. stu. bG iateljnost. daso.tr. 'pr? itrrpt. zanasau se pac{oseql| ce pl postati nedlovek. . rikanje.m6a n defi od paKa roclc:r_.volno) pacuda i. .n sp"renalanje parIIIIpeH441-razslrJen parmrpeHocrt razsrrJen_osl pautr-jtr. impf rafiairati. taz\eztrl p.a ce. . galanJe droaje peB^uDadi kridav. os. .nepri' peDutrDocr I arr. tig slab. ..mr. -!l brisata palflto ad.E 4/rr ljubosumnez-ljubosum'. rebus. lnrPl sprenooru se. pf. vojska para I ooroK paraJ. sprotno delovanJe.oc. paar paxiruc n rahitis paxfrirseH. r? riavenie nlcal iea l-1.paEwuBa n. vretenaarji gr.-pls.gfe f arh gorednik. gospG. paonfipall adj l. gl. poljedelec. impf realizirati.E tl vodnJaK. rmpl razsrn[-razslrlart peaHocr pac4ut m fazavet pac4lTllar6e z razcvrlanJc. IIo rllla cls rl partrTpR aDll ce.Fa .ali na kaj. vonj. garalr 4. <an m.{ l l. pernp rn okrolje. zavihck pli 'D6eflrrqa I hrbtenica obleki 'pBaj{r irnpf cviliti {o psu) 'pBeE{r(. kmetica paralcm adj ratarski. impt razcvesti serazcvitati se pacqeKop tn gimn L tazk<> rak (pri. peBt . reakcija. nerazvit paqrja I racija. jok in stok". palreH.arh vojna. -ternved iaradi toD6ra pa. suvati.tenica.peruenJa revizija. . plasllr se. skrb23* . pic4yrila pl. deloYanje snovl. de zaradi sekire. kmet parajKa I ralarka.-pua 4d.n bojevnik. [lasbe):2. rahiriteni 2. 2.ima prazne ugovore. prrKa peBep n revcr. pa[ITtrtKolu ravKropltl-razKraplJau . paraj parrux.. skr+na ski motor oen. ptrK 'o6eiei. p. pacseKoplBa c. ljubosumleten oun. Baoia paqKll Ir MpAa rsr. goreanost.f udariti. . iaskih. darno urediti paqe pt pa. od. zadah. rcvija (mod('. iftpt razkoraaiti se. slikovna uganka. raztresenost pt ibeiati pted obadi.cslrcrD!tsas adi ganjen. -a{ m arh ratar. tatinirar^. rebrat pe6pl| ce. reakcijpe.) razvedeti se. itnpl reag)tuti.lllla 44j rocen pau*r adj rokal. tuot l tg l ljgnje. adi iariavel 'Df. rikati. pautJT!tsa ce ]al.e4a . fig zapletena paxar r.. . 2. req peadfi*Ita pf. 3. policijski pogon. bojevit. prrzaoeven napeaKqrja l_ l. stva. smrao nost peatupa pt.n garad predstavav gledalildu 'pra$e tt od pla uoarJanJe. razkoradevati se pacneperm pl taztrgati na tetrtine. 2. peBpimpf rjuti.v rodno. suvanle. gl. Ea pauerra na sprchod peB m rjovenje. zariuti.z adi bojevnisld parooopeH.Haaal faclonalen.paculT 3s4 palneTKa par|Ierttsar6e paureTyBarse. suniti peB^{Bocr I jokavost 'baorii I bot redkev 'irlorred adj redkven pewre pl zarjoveti. paurpKarf a(l tazvfoptlen. vreltav 'DrHe . procesov pea]|.gl. ljubosumen zartaverr-rlaverl peDme& -DF+peBr|m!<a I fl.DHoceH. zaiti na stranska Dota pacvpcrryra pf Eaniti.es rn gl. povtahrbten. sprenalall se parxerKa I sprehod. boiazelien BOIIH paro6optrocT I bojevitost.Jta adj realen. poljedetski pareJ. ' hrbt. udarjati.focvBa*. -Dr t?? hrbtenica. okoli!. uresniditi pe6peHadj rebm peopeHqe z dem od pe6po reDrce pe6pecr adi rebrast.hrbet. bo jevanje '? payE r7r ljudski obidaj pred svatbo. ir?rl trepetati. peBezarikati.der. oopor.peBagru n? revansa. impt pen'g@adi ar.oau se pe6vc m l. upati. hrbet (tuce paurrpna. . tuliti. brenclii (o eovedu) hrb 'ptiar-. denec plesa. -sqa adi l. flg 'pra G'praq t?. 2.. zajokati 'DtuI ria 'ifocqrifal 'pioc"yM pf. prediSden. umno. z roko paurer. pernocr I 1.prcqlcdvo.razburjenost pacq!'e ce pl (samo 3. raznezenost. patuB rfipl a/r vojskovati paryBarbe vojskovanje. ko Drinasaio darila: svatovsii-na paoa^ fi rafal pa$m*pa pf. rzvrJa se.'I. prisovariati zaoevnez peirrori zr reaktor. tazteze\ pacslBcrDilasocr I ganjenost. z velikimi tol(aml pa.rfl. pr. razrresen padrlrKaHocr f razkropljenost. predal: gl. telovadbi). razglasiti se par. pacseDr^pa pL razaesati-razdesavati impf (lase. razEetveriti pacser m lit Lfh fatrlJl pacseua d razpraskati pacqeulra. lov pa4tro{aneH. cdj gored. prcglccl I peBnja. hudoben. gl.frs premeten pa1!r rz polica-. poljedelka. it rpl ncionalizirati.d(a I drtaj.tiC raznalanletmnle In praKse pacqeKopr ce.

| gradu. z. Pnhaja t avtob. . a/rr reguraren. drevesa). pelyr. oster (o vtnu. mlrau. seaurm gr perEcrpaq{a l. rezina. ravnati peBo. stadariev namestnik Ien pe{sJl.6".predsto n"ffiuori r€zek. rezad v vino. zapleniti. delati lesorez..En I religija.f " pery ipa.h zastavek. -/Isa adi resiona. oomor sIruKClla... 2. BeTep pe. voiak no_ ze. per nr l rezilo (nor. prizadevoost.pf.n. Klluka t&4pra. tam mnoli|. pe$r impf urejati. zmani-l vprs v register.-AIm adj vrsten. 5l*f.fi reziser per<oart adi rezek. peryec .pre- Ire3ErK. lrczmca p€oK.peAoBeE. pc Ir€. prav. urlof ureJatl pelo^Trilra pf. 2. oznatbe (krona.qnja f redukcija.. reka.pexru n rerim JavtJatrse w ftpa pf.f rezewa. retija (delo rep€rpyrfpa pf. . lesorezec pere n zapah na wa-mqjhen rln.zaseai rec t zoo) penTa. repeDo lqnJa.i.sadolnjaku. nevosdliiv uravluttl.impf lam snmotiti. IreA m vrsta. Krnell I I I I I I I I I I I I n?"ffi . posebno spostovan spq mtn pe.. odoa4enost petd. dce: rekrutirati se. izid. 2.e impl l. napraviti. raz-l veonto. vladar. . skleD peaodpa irzl rezonimti.(. perne.PeAocaeA zaDovrstnost n Ien. tiriiti peK6araI letina. narek I ge IreAsE. pe'fB''s*rr L rekvizit. peuc. pe4ap m reditel v Solskem v.? jmpf l._ Dost. dagi:ti.m I resolucija. impl regr. r. bnpf reducirati. verpe. pridrlek.srtrrl n register.r rz regal. m in pe dj rele.6ril1ff. red. perolyqubnd peAa. obnova jnik n"f#u#slio.. hrpoteka Jamstvo.prerez pe3ar{<aI kos. IreAIIocd!. orodi. naivedii dG seZek peKp€auda rekreacija. blamaia pejwv.. svetinja-.adi stratniski. sa-mc. rekrut.cryr ft 1.w{vfiw pt. nabor.| (rJu(u. kondni radun. strirati.a^Inr pl regalijq vladarvrsten ske. sb:niena vsebina. trto. impl rciirati per(lcdp . . . -e f l. lesorez pe6ap rz rezbar. 2. . polica za knji.fiffih pela t. sablja).ki gre po peu-peEoVttucKr 4di revolupo. { l revoluciia peBo^Iq[6ue[. oziralen pe arFJa.n fam srafirota. llubosumnost: zavist pcPyt. registracija.rsti od hise do hise. presex.l. -ry r4 Das z laboii lro. poDrzalt. Dovzetek ry.blamirati Iresnna!(. izvirati.ALOga elementlistine pseq.\ pre I rezidenca.sletniski ostanek. avtG mauani posrednik pe^I[t{a.ckta.v. proga. Ireaoar fl revolta. mo peadTEeH. stroski za kako uratr.4rf tu obrezana trta. pio sKrcIr: tudi !oe: -ce: rocru se pe'&. 3. ugovarjati. 2. 2.TJvatr: upreti se. vpis pri matidariu peAW adr po vrsti peEcrptpa pl.2.r1 opp nporyec l.. 2. rezbafiti spremrnJ anje na slabse: 2. uspeh 'p€yArtrpa inpt rcujnrj[a. rEzati (kruh. orrr tJubosumetr. impf 1. rekn 4sgrja). reienj.{(aI bolezen.rJe![ m reUef. upodobitev p€y r5r nr rezultat. itllpl rckvlln.ul<lnja. civilna sante poroka. Sramotiti se pe5''rd6 m -ce: rezime.peA6a Zalostinka. raarstitev kres (tatn arh) peAarrftpa pf.". po. pesanxrt pl rezanci pe36aI rezljanje. upirazreclu:straznik mu se -Cei n"$ft:fiH. izbajati t .\.B p€so-^vuda. kraj.909.pedrila pexr4ra pcr(trc6p pe^Jed) pe. trg zadetnik perrnJa I l. -Drftl adj rEden. pravilno oonova PqAor m navaden voiak p€f. 2. povradilo /!g [uJaAoK pexe pijata reper?yr r'../raepn revolver.4oDuocr rednost f qrocte IteAox. pexr6Ma I retlama peK ardpa -pf-impf 1. impf izzvati. pcrdTa f regata. crlsKr eplqemua prd. relikviia. Wisati.m I resija. impl rcdi9(ati. tekma tra Tam aKazovatil razvrsCati voot pelr1a I vrsta. zapo_ per.:i.?fr. ft priprava. imql l. {r€ adi gL p€ru. vla. obvestiti-priDorodtlti. raz_merJe.''' ft ar. pokraiinski perscr€p.jJirati. lar formlliri T. . res. oster. Zetet pekossrpyrqHJa.peKrrqKa f od pcxl f. .qx . -nn f rckonpeK6pAI rekord. p€KBhpfpap. gl. {Ka adi redek perzori{aen. blamatat craue sa pe3n dati se ljudem v zobe pe5E adi trdect osramoaen. 2. razdal:a. oeJavnost z.j^m fam sramota.DHaddi relativcn_ odnosen. ff pe3|. -Er I relacija. na_ slabem glasui HarIpaBIl (crcpu) pe3n^ osramotiti.. poniian.iellt m regent.a-yeMa rfi poglavur musllmanskeverskesk-uono_ sti v nasi drzavi pejc m tam redni avtobu$: KoIa 49qry p+or oA Err. niz perc[epaqsJa I regeneracija. Zezlo peAetrft.1ot""i3.zaloq. frg pridobiti.rKe veter briie vrnec. sekati.

rpiba I repriza.dukcija.obtatl -sra adi fesast.rHnua peqqulre n dem od pe\tsxK slovardek peuuw<u adl slovarski perroDntl 44. -pecropaurrJara. prepeEcaao ..i"iii+ -u" I dv p. -tturor tn revmatlzem peoepd m referat.uiaquJa. clslaU. peqKa peq t oeseda. resa peE4oca. vzajemen pe\lnt{L m solistiden nastoP umetnilta pewrrlrya pf. poganjati madice. preosne pernq on je napravil krir. pgteza. penoprdpKa m. sloves. ipra.respekt.pepEa pedica I Zen.l. npauua Ha DeqeHlxra nikahi. oce u pe'qlefrrc m recepis. relerenqum peoeidm-peQepdrrncaz. sk(> navllanle pexa6ria. "4u tn gt.spostovatr pecraDpfipainrpl restavrirati. gl. Zaro met peQ6pua I reforma. f resrva porter-re-porterka.rrKa republika I peHAe 12 skobeli.r m rentgen peny6^. strgada peca I matica (vrbe). pspprdp. lig sredstva reracla za reprezentanco peMe!(-Aelo'? mojstrovina pe.pecMpa iftlpl_gl. peuEDa. per'. trdilni. -roj peHcarle oetlje ca Ja pecri^ xuBoTTa pery<a*e r rezljanje peqHe It zarezati.aHa 4di rentabipeEr"a6r^eH. proga.. prenoviti.Z Sponnaeki.prdrKa I reportata.pe. peqpeon n rajon KAISE Peq'Ia'fr3frp^ pf.Ja. aworDatidna ieakciia orsanizma perp. t restavracua roeilo pecfpq pl viri. peqrrocr I zgovofnosl. sred. obnoviti perroM6 n2 renome. predstawistvo. 2. dohodek iz obresti ali pratnih zahtev- pe ca. osKoorJarr..pecKo4dt rezko._ ir?rpf (na obleki) pecaD-peceri. oa peqeHoro rie ce oera usool nihde ne ubezi peqlfia f gosto reSeto.og peMes Jerrnen.fiqa I den otl pc(a redica peq|IrK. noTBpatla. peul ad.pecrrc pl enkrat zarezati gI. pesAoqtsa ]al.n . kii! Dapraviti. pre_soJevzuec pL lmpl recenperleBtpa zrratl.-E I ponavljanje.Ce IIOCrl ratl ne noslmo vode v sltu peope-y 4 refren.?jokavec. rajda -6r I r+apiIrtacrJa. potrdilo pe4e[r m lecept. 2. napraviti re4jaj. perfl{ur. impf recititrati. pet.AaAO peqnHa IIe.. pcpexa'6nunipa pf. preop$. pa.o&irpa pl. peqoBuTocT peqn. repropey-qe n-. peqKa I arta.2..preprogo) Peclntaliezilekvsrlu KOV pecKa. stovarntK pe*lrapcrcl adj lam leksiko srafski pewmopcno n fam leksik. peMeE penpoAlrqgrja. impf renovirati.pJ redi.zem. -qga-peqeHqrn(E adi stavden. tradnica.pcr{r cc lmpl redaiti se cmeranje '. impf rcbabilitirati. -ltrr 11. wnrlev ugreoa. porodilo (ustno ali Disno) peilep6uAp -m ljudsko glasc vanle. oonosen pecKaE€ z rezljanje.sojenice..t m redek gozd reoporocevalKa pe[p€elraqlJa. mostvo. stavkov peseHo 11 fam tsoda. peiMart3aM. pripev. ribe. oblii. . -Hn I l. peEer€l. spored pecrreKT. sPreJem. impl rcform\BO. ifipl dem od.tca petq ce 359 pelMa. porol4vaperxa. oce njevalec. impl reorga. sKusn ta obnoviti. pG pesnc'll adrt tako rckod. odsev.preure. ki hrusta) peum. rgre -jermen. pt. pusultyBa ruzrrau.. pet'{c n dem od peq vrstica zastopnistvo. -qn n slovar. peqEe IiA peEolrc6p m r€pertoar.ana adj teciPto den.reflektor.odtis. spreJemalsce PerpflPoqerf. pc mxltn pe(bopM*pa pf . gI. govor peqe . zgovoren DeqoDrlocr f zgovomost leru adj dotiro-zapeden (kruh. I referent-referentka peoepirp. impl refetirati' porocau peQaerc ru l.zr lam leksikogrdl. glas peEra I renta. bcscdniak pevrrurap.i zgovorcn. rojenice.. Salni stavek pelreq{qeH.}.f. d. q!. sito. peuKa len. ponovitev. usposobiti peuerBelll tn recenz€nl. pe pecropdH. rezerve.ostro (utr PecKoca rezkost. 3. cmeravec kraati. nje.. gl.rKa-pe. dislanje. ostrina f p€ra I repa (bot). presnovatr.r._nape. . gl. Prev. ugled. posDetek. zareza pe\A rmpl dem o1 w''de rezliati ustlosobltev qOBIIT peqea m sladka pijada iz medu: marmelada peqernqa I stavek. -r6en pas -r. 2. sKootlatt.ponavliasposrovanJe pecreKTtipa iln pl respektiati. oApeqHa. recepcija. guliti. vrniti ugled. obvestiti. re. medsebojen. z peEca iftpl cmeriti se Iesaml pec'i pl arh predrtati.rerclirprz. peEYBa pr. na_ voollo peqdma I lig nasvet peqeEtsja l. odsevanie: 2. obrabljati (zaveso. ponovitev peMeE. pe>xe . Dascek oDnovrtev perwb.pecropdHr. [11.perKocr I redkost prezentanca. ceK. rezrJau. refleks. tez Ziv{enJe pect lnpf l.lig dodatekiri iedipetrerqr. vzpostaviti pern{a-petm bot repa I petro. pJ.

inpf hrkniti. risovsxl P{ra. odlodanie peDraraqrx adi odlotile\ peEerue. x ouHe ce ptrrydr z ritual. impl kolcorti'pxattrft.nMa t"ima. drtast. nozow po6.gr-mct! (topo. gorat go od pI-Ia velika 'plxg' -in!4 rencan ltuclt ttg. fl 'p4arryaJpxerqa I rzena pnA. prnecT urTo(pcnasro oEgo 'pt<4fi-'pr(etr ddi rren . -aHa 4di odloden. impf !dantt-uqartau pEs-nqell.gnoj) lopato (sneg. po6u-a(i-a!v JauKn 449 {Ot KaZnJenec pooJaErqa I gl.impl ritati kdaj pa gl. 'po. ra.IreaeE. cpe(a Joc (gras) p''.aKanJe pErarr n sKa(ac ptltnrn<a I skok. nDl -Ar|a adi podoben pHrqre-pnKa. -rDl rn l. gl. mehek IroBurocr t slabotnost biti Vo6U"sa . rlenjak. 9p^Jr pmtre Aa Qarrm xpg:rlse daj malo. 2. jed z rIDo p[6oEsAen. iistiti z Ee irnpl lopato (sneg. tezko de Iau pma imd skakati gl. zaglrng u-rjun.polteDje arh vrl. roDau poua. obrednik Pry:e . rezeni: roaeua pu6a ae6 pnlqrmocr f tveganost. poditniskl omajnost kraj ob morju Peut rB adl resljiv ItEa_ f proga. 2. od- pr6zqra I dem f.gora. Knoqace pErEe ce. den. gorski va we tmpf nu aa. cKoKa plllalle n sf. kopatj po!fft adi slaboten. . orezec pE. gnoj) plnfta impl kopati.qtra adi I. impl zarJove . spodrivaC PeutrTe H(rcr I odlodnost. arh sreda. skakanje pnl(a t dem od pu6a ribi CA p||Ba izrl skakljati p@e I skoditi pwtve .no I suzenjstvo. .AeEadi -r. poteza I psrccr adi pfogast. -suinjevati. po6ujau po6jarE<x gl.lrtu-po6os^aAerea. rezisrran na.puacxtr adi hribovski.resrtev peurtrocr I pripravljenost. ce /t inpl rittiti.ati.qtp1 suzenJ. .!|. 'p" Dla. .| riviera. ibica: 2. Irooec pr!!l:ap. po6ja m sr]lzenl po6rr.E(rIB impl tvegati.po6}Ba-um je lahko gospocar rn suzerrJobenem IrogyEa. 'p'1( | bot r. plentu. kos. tekneomaien. odloCDa. ruapcevau. iptr6a I 1.turllr. rovati. kr}ralnik pare tm odmetavati. ne. da dobis vec! pw n l. slama nnD. zasmriati-smrfati 'pHKa-'pEsf t nar pl nosiica. ce. velik hrib 'pxrmre ri rZiStF. z nmaml prn[ri!trM. po6je.t. mera za papu pEcolpf. -Er I tezka jeta Iro6EJar{ fi kaznjenec po6qjaurrl dli kaznjenski pooujaErnrqa I kaznilnica po6. pnAJe.riba.. pu6oBrrAeE p[6o oBe4. rau -ani Dmvtcen prr3EqlaEe /r tveganje.od pxA grice{. tullenle. reweta. kosdek.. tudi BprerII(a plm a I plosfa na Stedilniku.qrr m ribnik pE snqap r?rzakladnik ptr6alrcKl adi ribiski pral6ro n tiiota pr|6apgllo rz ribistvo pta( nr rjovenje. pl-po6owr.'dem [4.skleDati peruaaaEe r1 r€sevanje_.l€ I gl.'oas..tegan. {Ja r sklep. !a{. brcati. reta. ris. rieaa nji.. vr).. p[ra pf. blaF cevstvo po.t!nr n ritem pvfta. ptlAmrre zMbovit. -rdi m arh prosivec 'pr<a[npJ smrcatr 'pxaBEIA I smrtanje 'pKralrn smrcavec 'pxFe.-aptr ffi zool floe pl ilcaru p.'Ef'.rF-'pxerm(. 2. odlo{itiodlotati: skleniti. drta. . drtk4 IraK. impf zasurnjevati.yra pf. prlrve pIqra I a/rr prosnja pttrJaEJa. trobast pual(a-ptl o l. -E m pmire. pl-anrna 'ptrgEe + rezgetanje.. rezinica (kruha) Ir'dwr. rd. riskiranje bfu.p[Aa t ruta.corcx! adi nsji. 'pKEyDa pl. riski.suimpl riti. ptrBa I nabrezje (ob morju) p[M^-pE8d^ra n.vM qapy- t I I I . brcniti-ritati.n den od pu6a ribica. nalrTaaoHn Ha psrrr Fnr rBocT I redljivost progaste hlade Perm(a arta.6flrr.n posestniksuznjev poooBAaAercacr adi surn:e.-Bq[ n ribid peuerKaB 4di reletkast p[6oaoBcrBo a ribiitvo p€rrtr. plrrll!ts. zavltanle pno''{ adi fihii purarnira lbslovski l&Seli izpt reiiti-regevati. rilec. rigorau (vrnograd) pu^ecr adi rilast. brskati.uaadi ribii lvlnle.pmm. rot ec nle. puxnyw pf. irytpf rimati prrMvBa[ adl runan.6. stik I pnryBa pl. po6sialuHUIIA po6oB^aAeleu.r n vrtiljak.odlodilen peurnre^Ho 4d? odlodno mec. ragetav. gl. tvega)ryp nje. rencanle pf..n. zavllau(vrnar) ptr \ i\npt.re fl avg velika riba pr|6Eo z ribja jed. wrqa I suznla go6lat4 m gl.pusgepa..IteluaEaEe 360 pntoEr4a JOt pottrrocr prI6o Er adi gl.'Ja-po5. rukanje. KOaJ. rivelik kos krrha sKlranost pn6ap m ribid pErruIa t zakladnica pn6aptnfi. DnDcef. rovati z rilcem pwta impf garati. r. \ta fi arh aast.ezgetati. mupz6e'n.zool ris. kopati. polten. . neten. riziko.. r DOSeStmsl(r nordoB aAerelcrxo fl suznjepc sesuuswo I I I I I I I I I I Ba. t fival. izbljuvati-bljuvati puAEra . rien kruh kolcati.zarlgalt. a rildek. skle panje.

vetra) poMo r+poMorrr| ittrpt ruborcti. kruS. pohleven dezek.dica. travt poEraer6e gofunjanje.pvAap nr nrqar pyAapcr:Bo rudarstvo stvo: uietnistvo n ponrae iinpl godrnjati. paia poAll^erf.r potramqo/ zcurllo. gl. rotacija. das. hlapdrav. oe3 ponoT orez -ce: p\^ adi l. poAoorcranuuK. hrskati.Ysa planinska jasa.tolm(aI rodoljubka poAoHaqa lld(. tazvalina.sorodstvo IroAoacru adj rodoven po4o&y6eq..kl sc po sipa (ol)rcljcoll strmina) poHqT(q{ slroj za robkanje. -wr.tclta 44t rozen pt-adi rojen.adr sorodstven.re[.isker(konj). rirehko kuhan (jajce). rozin.a adi suteniski.poi. okenska napoA^n adl rodoviten poAr@ocr I rodovitnost voinica poArnrra. .rrure z porodnGnica zanje . 2. Aarri co poroou velike laii. mladid. . pot na delu n1k pocr in Fl rositi pyes. rahlosl (zemlje) poE!|e n aefi oct poB rovrc. soaor ce Bp3!'Ba 3a poroBr. rornat.-. sorta rdede ga vina 'pcKaErga I hrustanec py3MapnEm bot torIl\afirL ?c(arusaB. zmeriati se.JEa adj nar pes ntjen pocErja. pyAoKon-pyArrdq -ry m r1d. dem od p\^< ro'pct€B adi hrustav Zica. (q vinu). mrm. Sumljanje (vode. -^I|a adj poroden. . kogoomjanja potr'cr. kruSiti. lig n tresk onemogel dlovek ?cKo. se roden poAcrBo z sorodstvo. p\\a impl zmerjati. di fie) drobiti. poganjati (tupown impf robkati. obleka. . slab. obilai obpars adj drobljiv.Aes poAerr. rencanJe.soro(urlsKo IxrArrrrucTBo'. I sorod. doba starsev poreaHa f roleta. 2. rdeti rati pYA.-sorodni lig delo. sipkost. druZina. kodrolas pyAa t 1. 2. nezen IroBKalocr. 2. kaze Dorodiden poi!. crditi se mrrnranJe.j rorast 'pnaaeq. prhek. roZen. 362 poMopIr porrofl||lu 363 pYln|a nik. n rodoljubje poAo.'prKaI brtica lig slabeti -ce: poHKa f drobtina. nost poAocloBte-poAocloEJe 12 ro dosloyie. -qra adi hrustanden ppra I l. sorodstvo po$'trreI{a adi. IroAEreN€ I roditeljica. Sumliati poMorrllrD adj . lig slabe ten. hlapdev. ode bel pru'Jte t dem od poj rojdek. irnpf hrustniti. {r. kru5ljiv: darovinja Zeninapred svatsipek.pu{ee hnpl samo 3. sad.rqa z suha veja p\rKmr adi rozin. otrok suznja pyarrz*n adj rudni3ki poca I rosa.rJn I vloga (v gledapoMafl tn ..porrocr f mehlost.4ra f domovina.r. cocroj6apoAr pl roditi. €Bq m roJ pojaK. trhel bo poH . -^qa m klica.@ ra rodoljub po4o.pU'ra f bot roza. eArra pos.kaldek poHKapKaI metla porlKrrqKa f dem poEKa dtobpv6a t 1. gl. rooovrlen: IroxHtrga t rozenica poBoe adi 1. 2. os.toman poMaHca t romanca poMadrf3aM. grditi. za roee. 'prKra. nMor m romantika poMol-poMoH nr Zuborenje. -rdedkbit.PoBJa DOB!(aE-DODOK. -re I fam t.. 2.o.p!tso r obleka. ustvaritev -. rojec poK tu rok. . 'pcsa impl hrustati. genealogija poAcaDeH adi sorodstven. Yrtnica. rozen domad (olje).a. poMo^ poMopfi inrpl gl. gl. vrtelart KonJa nje. hmstati. 2.r16ro adj rodoljuben IroAo/blfnBocFpoAoA-yoe f.hak (sneg zemlja). strela me-EKa ddt . pt poroBu n rog.'pry eq.ne rz.trcKaB[. mrmmk py Agqal ov c as k odr as to ranle 'r pousa ?L dem od po6 mlad volno suzenj. xnrio Maclo roZoo olje treti pv'(rlrfa I 1. iivo prostitutka roec (zarja) po(xrdcw adj lam vlatugar.'r6d. sedporaql|ja t l. tumpoMop rn gl. ruda. fi izdaJavec poAocKDepHareEe z Krvosram. -r[r rfi nladi roj aeTOBTIHA poAarel rt roditelj. porr ce rmn to}rlr poAglxa t porodaica poA. rar. . tiskarski stroi puraecr ad. l(or soroonlK. sorodnost poAgrr-poAoM ddv po rodu.qoBe- liSau) ni starosta. rojsten r. Ta He .JpcsiBa pf.lM e l'o3oBa n]rnovo stanje ni roz. po rojstvu poeEe fl oq pon ce rojenje XOT 3Zl la3ITtK VOIa drzrmo pox6a f otrok. lig ustanovitelj -!F tn rooov- I ir iod 'pcHe. trhlost_ pollof m go(rr'nj anJe.poaJi.ato. poMo^I| poEja I giom. Elovekaza iezik poa '7. -. malce 'prv qe fl defi 'DTvAe[ kli. poxAecTDo n cerKy ttozlc ki pot(eE.AHa 44. mati poAlrrcacKlr ddi roditeliski. lanena oprava Ijivost. vrtnica skl p\xTint pripravljati. kal Ka majdkeno. jamica por. 'pd@ 'pr m zool brt (lovski pes) roD K atnlct 'vl'd inpf kliti.trDocr f drobljivost.ubored. py. oje aevski ponsrao fl suzenjstvo.latuga. kodrast. nevestiutuca na oprema: 3.

z sostim runom pYEo. ruiiti se pu0et.. er-m -f-am Pod' kuplenec. 2.11runo. vsako soboto. . caarrlre t.fr I saje cafaB adi sajast caterKa f dma ovca ali knrva cafoca.dj fam zdra. Yrl ca4 rz 1. ba- kren kroznik re Krzllo p16i'i&-. ovaja koza. f den saE-' lJtca ca6jrmre z altgn od c. svetel (o laseh). sIlAeII caaT stenska ura: ue6eH caar Zepna ura. krifati.cafl{a.THaadi soboten cara'all a. cc ca pron ves (o dasu). saditcv. lc Zenie. sadovniak caAaq. plavolas 'Dfo iinDf smriati. Bo ca6orara prejsnjo soboto ca6oreE. Siniti. nrnav.. ca -Hok He cn'lea vso noc nl spal caarr rr bakrena skleda.71 L-o-i'i'ut"ti piiii?'i p!tra irnpl hrustati.z. zaxncatl. uniditi pyr.-xs m (stara d(tZinska mera) serenj. !vigniti (ogenj)-rjoveti. na) caar pol ure. velr. -ce: unidevati se Dvutnrea n alovek. -'Jld tu kosilo.pYtx tpa 364 'pqKa 365 caKa p@pa pl in irnpl pokondati. pocf. obleka. . podrniti-tr' diti. -AIg+pY^qem. gl. iila (atutl.wmlaflrEar caattncrn adj f4m urdski . uplJrvec . semenj ca€McK[ adi sejemski carKeE. pJIe pt..rerl -Aqflrr ffia?a\i.zm.cnska obleka brez rokavov caj6trJa. -rFr-P!qoK. 'DKar6e oa 'pw smrdanje. nurrrc- I I I I I t I I I I I I I I . treti puc adi rder. dotikati se sl. sl. kr> Sara.arqia. svetlo rdei. f fi&ica. dober.. brizgati: vreti na dan.Ku' povapj. -rlrl . roznat plnne ee impf rdeti. dra' . pla. pYMeHrio pulleq aqt nrnlasr. khltra cas ft bot trst. volas pyrt ce impl podirati se. obeoovan plireK. sadika. ca pa6ore^ ^ero vse poletje je delal.'1 s$dilrl o klin caAlnqa I mlado drcvcnc. ca roAnna 6o^eAyBaa vse leto je bolehal. pos()dica ca4e qdy fqm samo. Sifi)koUstni rogoz cala. in ittpl kositi. podlralr se: tlg vati. ro ocTap oA caoJa lezlK nule useka kot med ca6Jecradi sabljast ca6jsqe+aojtr{a t. kosmat /nac \. onzgnru.4erL dem od caA l. postajati roec plMeHu^Gp$reHrfia n. nagajiti. dmiti caert n sejem. 2. Bo caoora ob sc botah. itnpJ r sajami umazati.. prlconoc adj svetlolas. 6^l^e nad! fam jrutro<tb jutranji zarji ca6ja I sablja. m cvrvDeu pw. 3^are{ ca.l'rik. caiocpa pl.ledi.l od caag bakreua skledica.z sadilec c. posoda. {ti4aa.praniti na.ci adj rdei. nol(oBrr.e (dajanj'e in sPrejemante. B csoora v soboto...nograd(d() treh let). ki Podira. tet:ka sablja ca6ora I sobota. crpe^r€aa sa caaror kazalec na uri ea. rdeda barva..-jaasKor e. potten.eda. hoteti. unidepynm impf podirati. gospooar cajMdtrae r2 sejmiSde caK m mreaa za ribolov.zatic. 'pxa 'osr(laimol law zbadati. valill caABrn(a4aAtr f.ja. zanesljiv. ifttpl .n fam 1.t. bakren krotnidek czar m fam ura. zarja pll|'eHKaB adi rdedkast pweAocT I gt.potaknjenec cda.torba za trg czxa impf 1. mooa pu't^ pl. \ov v. n otfoK v povoJu pY.le caAeEe/l sajenje.valienie catgimpl s-aditi. bot).. trstiko.a6ja velika.Ati.a\ zlata ura. Svigati_ pY eK..Bg.Ef m fa?n poscs.. L^lar /r p h \ pycraJ. ovlpiEtrs adi kocinast. rprl caaTr-rtrl ure. obed podkuDnina pynoer"izj a. nwrrBerqrr^aK m lam ooo. caaroa oArr salpeA ura prehiteva.zmesnjava. nruSC KOIOOOCrla.

tc( cairifuiar. cax.ao Ka e ves je blaten.1 klobasar. oblasten. /.t tfi sedlar za tovoma seoE caruaPgBc&{. sam (osebcaraI|IIK.A. morati.. canDdra f servieta. "[*t . ml noce.jc. gl. . caMo BoiAa cylll ves sem moKer canaoonaaf mit gorska vila caMoB^acr[tK. caM<aMr-l' car€rlqa t ljubljenka. rad imeti.ioraviti-siravliati ko6bcutitiea1' teiavo. caKa AqcvBa pl.Basam s seboj govori. ruro cara EeKa 6rLAe! [ITo ca(a^o 6a^o! kar ie. -qri n ljubimec. td.? samooblastnik. samodrzec caMoBlacren. moliuben fi caMosa6opaB samopozaba ce.dj treblienie samoglasnilki. caMol|3rpuavBa cE pl. .4. m samec -qll caMaP_tr . mu je radunal sto drnalJev.w ca. -DIta saki Zivi sam zase:sebiden. bre. -ce: Cutiti teiavo. <ta a. slinavka caxrarAuca. p(rrx l' r. caAe caaaMaHAep.reB^apor cro axHapn cev' MV CalRata ljdr je od njega zahteval sto dinarjev. Mrr ce caKa se-ce| -tm-Pets: rad se imeti. -aHa d4.b. ieziti ko6. car. amaterski caMoAeeu. Dalasd. r. me (Itg) caMapes. tlnpl tan odoraviti. ljubiti. liar napiej. adi samoziv.di safiro. pf. nista ved Pri' jatelja caramJa I konjska smrkavost. cr IJ.rrouaurx. 367 cErMaR. 6<illreua cararo ni bilo na_ prtidek menoma cam pron-adi l. Sele: ves. avtonomen. namenoma..ll]r ll1 ponaollenec caxarllfi to I pohabljenka caKarocr / pohabljenost caK cr{oKaAMa tn.ddj sedlarski csMe!tr(a44t samsKl caMEe. samovc lien canroroaxe. "Aptr t r zool tno- adj doma narejen. tig fanl \or' tevali se iz koga caMapwja. impf slePiti. ieleti. iskati. c xurcrllr .caMor acen. gl.1. .ti si. tmpl vzgolrtr vtgil jati samega sebe caMon3AlrrKlTar6e n vzdr-Icva.airiti se-svit. 3. caMon3MaMYvzgajati sam sebe Ba ce. iel: ruro caralu rrl i'rirre? kai se hode!: 2. . ljubi 3. si' iai. samouuoJe catnoBoel'. nJe samega seoe fieL caMotitAPI[Ka I lastno vzdrcaMosoarntua. suve_ caMoBracTlre & samooblastje. le: c Mo'adv-gart<oni enako. impf slepiti sameceMoBacr ml|tre /l samo\zgo_ ga seoe la ft kdor ti. impl zd. DoSiliati ca. ca(AeTuclaa pJ. caMoEolut trt. caMoBacllltrv' samoslepuo sa ce pl. lK lrv . varati sam sebe czlMo3aaax!tsa[I'e n varan.l intet lam njkakor'! caMor acKa I gfqtn satnogLasnik. lievati.t B caKcltjani rastel v-cvetlidnem londku. -ce: nosefte se ce ca(aar nimata se ved rada. cs ja caKa pa6orara svoie delo ima iad. caMoDacrtr[ace. caMAvBa pl. -nJa z samovolja. Domp ljivost caMo3auTrrraf samoobrllnrl)rl caMoErpaA6a / samovzgo. no)l 2. itaniii se caMrrvBarbea svitalie 'samo.irl caMolxtrpaaE ce. impl \zgoiitic. caAe_ caaa'Ic . ce pf. niso pazili nanj c L adt tam samo."jsa 4di ljubiteljski. iolSda.r PonaDlJanle cax rn irrl. ru caKaMce iajv6aso Zelim ti vse najlepse..rEar tn tam razkobje.io n ialo. -wr . ljuba noma sam canacxa f fam butka caaanrvoa f razsol caaaulrja. caMo3:raatKe caMo3aaaxvsa ce pf.tovomo sedlo. -$r la. zgolj. caKa^Mca{aKa Alr' cvBa caxisla. .vokalen .^v auKa. skrbi sam zase (brez diti samega sebe tene. vendar. anl.\er ur ! tctko (mulno) mi je . zahtevati. pomp cauo canal|a 4dt IIa caKaHa ho_ canre adv fam gl.-pE9 dat_seoe[u ca:lIap''. ca.caMoE Ma![l ce. -Ill. ljubiti se.tmpl oseohtl s lovor_ nim sedlom. impf izmuditi-muvi. sviniska mast ca^T. HllIIIa^xa caaara f solata catqe adv fam gl. itn pl gl. tetava. biti treba. naieziti se' ieziti se cirarr adi liubljen. He caaiDdra. -su t cvetlidni loniek: ne pacre. zaielen ca'.. Ie. biti potrebno.caMoBoargqxa f Zevanje samovoljnica calMoll3MaMa f samoprevara.. imol tam razieziti.ia'd. caMolr3M€lqY_ ca. caxoT||Hx. vokal caMoAeeH.a a. nri zahtevati. caM co ce6e 36op!. -qrl n samovorl- caMou3Tpe6!Ta16e ravati. t l4rn vznemiricnost.e. ca-Ka Aa Aa ce JaAe. oA ce cpue caKaMiz vsega srca telim./ pohabljati.tMoBMaME cle.caKarlrJa 366 curul a/f. caMraMer4roK popolca. ce IIse lreoa ie iesti: caKa Beke aa c 6aar't moram ze itii 5. sam (brez drurbe ) ljubdek. m afn Evgarnlca arllax. 2. 6€ Aa caKa nehot6. odposlati.-cuEan. ljubir{o!i. caKa r-tlej(eu ho&l nodeJ. otrok) gram ca ousrlre6vDar6e n samorT.-jrF ru amaterski delavec v kulturi caMoAejuocr I delo na lastno pobudo. caK^erlca. pohabljen.rnJa adj fam ki ima rad razkolie. . nepoklicnaumetniSkadeiavnost cauoAelen. domade izdelave caMoArBaf ruit vila caMotrcnBeH. siiaj. samodrStvo caMo/bv6esocr I samoljubnost. slepljenje samega scbo caMo3arra I|B 4di sam()v cl' lllv caMoSanaaEBocT I srmovll(l- -]ltla{aMoAe. oddailddaliitiitdpravliati.

ryr . 2. omarica. hudobneZ catatEarop rrr mesatrica care^fr. cawEqerr. caMo salnotar-samotarka caMorHrqKr 4di samotarski npeAe r-rce caMooupeKYEarBecarrooAltetf cauotysa impl samotariti YBatse r. obdat_i. satelit. sardcla.loDate) can pl kn' (konislii) dcvirnjc. . zbadati.llocaec€s. . so.bo dica carflcihKEja.f nar€diti santrev momor caMqrnpaDAeBrref opravide. !. -q{ m kar samo Dozene.n 1. satnozvan mleko iz presnega mleka ceMorq*rqK. cauoo6B|M . -iBa adj samoza. samopremagovanle E ce pf. na pol svile[a tkanina carsDa f 1. caMocr se cuooA6parrat samoobramba caMorrrtrt(.obsebe caMbcr f samota. zvezda spremljevalka. I I I t I I da. . samotariti.uraK bolievine. sam . Dozrtvovalnost nJe samega seoe caMItaK tu brez p. caMoTgla coMovl[ urvDSl6e /l samouDl_ can n rodai (sekire.catrlsHqa J m[ruca dosten. zagotovilo. skrilja. impl larn obkoliti.n zaboj. baie.ro_!'Aersie craMonolrErI samospostovzlnJe caMocEesr samozavest t caMocrecn ce pf zavedeti se sam sebe(narod) calfoco! aAlrarse n Samoob vladovanje.pt sanirati.raxz sedlarstvo caP46. satan. sanke can<a ce impl sankaii se caEKrlcagftIfM adt KTSIA cauourirna t lLm su\ota. :JEa adj samostoien caiuo{aJaf gl.c pal. porredovanje.-Itrtl| m samoljubiez caMoHa6&vAerfi e'caMoEa6/b_!'SamOOpaZOVanJe Allalle '2 caMor|atrbyAlBa ce.. z vero vase seDe cslro$trrt(YEa caMoorKarKlla&€ fl samood. -Ed{aMoOa. -us I sbnkcija. izdelova.crao z sarnomor odloliti caMgocyAat obsodba samega canrolrepea adi prepriaan Yase. kro Kar cacna irupl laz hujskati. crMoYr r(Ir ce_.caMo!6xe ce . calqa t sal'na. samounidenje caMolnpaB!tsr ce rr71?Jsamo.caMo!6ueq. caMooaacfEo ?L samohvala. tmpl samega seo€ poniZatiponizevati nle caMotrorKprBlBa{ogr t samo. . zadoscenje.ra-caP4mra/. toiba sarnega sebe c€.. €I| fi sarkofag.ur n gl.rqlal6e n samoonm. se ]'zobrazrtr-xzootazevall cauoorlrau{q{ ce pl omejiti DA caMorrperop nr samozatajevanJe caMopaqeH. sam sebi namen.cdMo!6eAe8adi prepriian \anJe se calrpoAl'.ca. ifipt opazovau samesa seoe clrMorraAean ddi samozaverovan caMorra4earocr t samozaverc! vanost caMonsK. palata capao n menjalecdenarja se zaDrt I I I I I I I cairocroes.Jq[ ru samomorivante samesaseDe lec csrroolpeAeAoa I satnoootoccauov6ucrEe{ 4di samomo oa rifsli caMooqpeAe ce Uf sam se rr caMo!6f.samomst .ua adj svojeroCen ca. kamnua ratrev. kakor Draviio caqipji. 2.npaDlrarse qeEvsKo cauYlrapq(Iradi milarski caryTapcrDo fl . ":IMOI tn Saruazem. zdraviliSde carAax. caEAarre z derc od caa€K zabojdek. samozatajevac4 pl. osamlienost caDaq fi seohr cabaq.groonrca capua I sarma (jed) capon m lam pijanec. osamljenost tozevati samesa q.rA.caq'rr rrr milo caryqap rz milar. €rr fi dvor.-caq!'rfic'!tsa pf .nJa a obcaxoo6rfuepre. .cw pf. gl. sar(ulut c pA'. Sluvati. ograditi oster zasmeh capKoo#. ozdraviti. milnat Aeu. / crMooApeA! ce pI gl.caMoKDac r?t kislo 368 caMol1txrKiraEe caMovrtn0rlYleil€ 369 caFa I caMonoxrtHsl adi nepovablren. hudil. satira DesniSko zvrit. obkroziti. mrreq caruo0aritarnrJa. finska kopel CapKagAM. rfnrl namutu-m rlr lastna hvala caMoqeAeH.resiti car*a I iani. liC prl preznrK.csMOlElr(VDarEq n poniteva. cap4r. fi l. caMo. sobaljevka.kutmC-iz sobolievine cariaropnlu m sanatorij. -!rHa44. uoravliati se tl.{F+al||otlrqa ttt. potrditev. vederni mrak.iYeti caff!? r?2 zoot soboU caMw^uJa adj fudecl iz socaMvlFr{a. . va.rltE rn centimeter 24 Mskealontkcsloltnsti sloYar ram men- . { l satisfakzadostitev cija. {Ira 4dj samozavesten caMo(rcMaTlraEe n sarloopazovanje. porostvo. . cavona6.r samoooDoveoova. pomagac careH{artrEgr m saten. potrdilo. caMoo6rrd!'.draziti c ralg. -AqI{ 1ll samonvalcavec caqlrmca. zavarovanje zaKOna caEuo|Etap.carfronbuomI samopomod T ABTiIIK caMonocalTa f samopostretcaMo-1b!6eq. zbadljiva Sala.rnracen catfiIDa tmn samovau. urediti.carrygeH carryree adj milast.saunolec mila carrbynpllparte paooT-HrrtlKo canlr|apHtnla I milarna upravllanje. caMol.fi?J sam cauooop_a3yM ce -pJ. skrinjica cjart!. somrak -. impf obtoriti.milarstvo samouDravlanle 44.

liudje.enitnicBaA6a svatovSdina. 4-. cBaT 1.bliskati se. -qll l'' gr. slovesnost cBeqepr ce. prazTI1K cBeAegze. cBeceE. {tltl m svetnik crercqrrl 4. os. Posveaen. 2. luI. zabliska- cBefl^ra / svctilka. izdelovalka) 2. d .cauAltarre+rniane a ugajagoslavljati nle a. 2. svetlikanje crgt^ ifilt gL cger'. cBEA!tsa ce. cBerqlDa pJ.era f sekanci. ananjSa{i. 'rF.. Sibre . cBsme. o mraKU.. Zenina s€stra. -r|Hu rfl sla\a. gl. impf uveniti..a. zvederiti se-mracru se cBeqeplM 4dt zved€r. Zar.erpyu a&t Daenkrat. inpf ztl]ratiti se.cDeslra pl. lud. dtag noZnik za borovo trsko cBnAere^ /n prida.svetlikav crerarma I svetloba. cBe. posvetiti. mocan cBeKoprr tast. svetloba cDer^o(oc 4di svetlolas cBer^oces.be fi. aoqq mah.ItEad. ittlpl stopiti. "da n orh ob\estilo. -zavedajot zaveslen. ?aved6tise. f cBeEarlrcrt uvelost. adt lascln cBesar ddt uvel Dlenosl ca. ovenelost cBeEe. . CBEA. . 3.prebuditi seosveSdatise.Prebujati se..i svetel.sveZ. r? cDaA6lBar6e svato_van cBarRa. cre(apra f svelarka (proda-r|r| jalka.DaA6YDa inpf napraviti svatbo. ifipf osvestiti.. Drebiiaii: 'ce: osvestiti si.IIi . O prvem mraKu cBeruHttR. biti pc crerylrl€ I zool kresnica godu-postati vSed c!€IU^ka impl svetlikati se. gl. ten. -AEa adj mil. cDesep!tsa ce zl. pncevanie cl. hitro cDrrA! oe. sklc f cBeA[e. nagnrtr.^E adi vseden svetiti se. cBerrula t svetnica cBer|(:a impf samo 3.cDa rqtsa pf. -qrl fi svednik nlca cDe(ap fl svelar cDerr rII. /ig daltcn.te-. crecrpa pl . jatelj (prek Zenitve) cBat{rca ce.migljati crn4aurocr I vSednost cDe(a t sveca cBek^r. t pti. cDaToqBa ce pt. reduktiven opravljati cerkveno opravrlo cBerrllleHqrao. f€ z4rav. sklaniati creAor.zavedati se cser m (samo ss) l.^cTBo zre cDeroraeAtn svetovni na20r lostno spridevalo cDeroa. svet. vzvisen crerex adl posveden cDeneu. duhovnistvo. rz l. veniti . mozev ole cnexpaa ta5Ia_.. svetlikati se cBerKaBadi svetlikav cD'erKaBrqa t blisk cBerKaa[rrcH. r i c F ' {. nerabljen.Bsa adi l. svetoven MarypcKo cBr4AeTe. tmpl z\aliti. svatovarec cBarrula<sarta I prijateljica I SOrOdStVenO razlnerle meo inoZevo in ienino maierio) cEa[oBqrDo n prii atelj stvo. svakinja. z cBeAorrrTlo prlcanje.e. 4\ adi svetloben.cEe(a rmK.cEa adj se. svatben .eaxap{E 370 cDern luare cBcflt^t(u cBtrA!tsal6e carapfu ft saharin catr nt kovinast pokrov za pcKO cDeArrBosr f reduktivnost cDeAHarocr nagnjenost. svctilnik. reducirati cBeA€rr. DrebuditiosveSaati. hladen. 2. svet..zaveqen clecrta f l. 3.uirnpf pridati. cBeAoK cBeTosef.lruron svetisde cBeKpDlfH. . impl ugajati.aimpf posvedevatibla.r/ svctnlSki cDefirimpl svctiti. gost na svatovLini.ex-'ad. zvezek cBeasoaiLv zd\estno cDecsocr f zavestnost.qu rn prida r? cDeAolreEe prrcevanJe cDeAo..cBe*r K.kotaliti 2. na cBEAere^crr!tsa impf g). cDeAE!'Ba. skotaliti-valiti. lrg vir svctlobc cBeflHa{Berfilca svetinja cDe(apMa. sruonlu-nagloalr.ro adj. drulbeno Zivljenje cler adj l. svatovati je.cBuAerr. 5..'n i r i duhovgdina cDerr|rrQ -rrr t4 svelnik tri.. posve. sijati cDctrr^t. sla\" nosten cB€qeHocr I slavnost.ki se da skraiti ali zmanjiati. i^p! pt. n duhovnik cBeErerara I duhovnica cBeurreHrr[rri cdi duhovnicBeEreEoAeJcrB!tsa iftpf aen adj cerkven. cBeKaF IIIllK crewrcH . I na cDaa6aD svat n cBaA6airma ienitveni davek I cDar6apcKnddi svatovski cEaA6€H ddi tenitovaniski. -qn f caersrea m svct dlovck.rK.uII cBeult1esxK. 2. Eo BrrcraHcKa caerlrtHa v Dravi tucl cBer rli|aB-cB€f^m(aa 4di svetlikav cD€tao tl lud.2. posve- .I a.i l. t rrpf zasvetiti. stopati v sc rodstveno razmerie s kom cDeAe pl speljati lnavzdol). zavednost cDecrI zavest crecrir. svettu svetnik ntK cBe(apErqa t svedama cDermeaKa I svetnica cE€(apcK[ adl svedarski cBeKapctBo ll svecatrstvo cD. sporodilo..clnAene^crEo z spriievalo. znizati. cB:rroBntrn€. cBer/.raa ali svetel c'. qna adi bliskc vlr cDerKaB[. cErt'a cDercKtradi svetoven ce pf.fiocr f bliskovitost cDe[K]a6e z od caerKa bliskanje. dist. Dodatek coe-.di slovesen.

cD/rerrftltsapt. spuf Sdenost. cBp3!tsa. ooracanjc. 2. pl cBt{pEe. sDuSd?ti. os. 'ce: sledi se.rE{DsB(a r. cm4ru. izvirnost cEoepaneE. vpiti. rezati (o vetru) cBpsa'Iaql povezan(govor) captaHocr t povezanost . cBt4trl cBr4roaft pastirska Pisdalka sden. crpetyla pf. rce: Zqruzltr SC. cDpT!tsa pl. sesvinjica . . spustiti gDmlllrqua t l4m svrnJarrja sladiti se. os. kridati.n gl..xn cdj zvo&iIki gr. skleniti-sklcpflrl zaroKo cDpuilatle od cBPruYnar 'l zar6Cki.a pf.[csy. upogniti cEtar^B adj upogljiv cB|{r^n8ocr t upoglj ivost cBmoK. -qI| fiz totcncc cBplnernqa t zarodenka crpureuq. nlca okrutnost. nenavaoen.samovounez caoeBo^nuql impt lit laJlrati po samovoljno. unpl 7\czatl. ozmerjati. ca?tullTa 0npJ privird jti. svojevoljno_. cBv'5a di. zarodanje cBpEiraqr€fLIafikoncc (Zivljenja). zapiskati. pl cBorr p/or1 svoJ. tmPl ('Dt' niti. coscroJ.-3Ea 4di svojeposeoen.2. lastDivolji cDoeBo. svod cBoAeH. iz lastne volje u. do vrsen (glagol) cBp!rcBrK. cBgjoK s|reti cBr4ra.Povrvezati se.rr? godec.fl obok. c. Sdipati. l€ vlo sa: Bo cBolcrBoroHa nperieiare. zaviti. (3. inpl l. sneti-sbeiti.- cape. cDp3e. .c€-KoJ.) zaboleti cDnJoK.. impl sl* cBEuqe a defi od.itrd svedrati cspelll. -prtrf m zool EkrZat.cIt 1p4. gr. cBtrra t suKno cBrd€n adi suknen cDrflKa l-zoo. muzika -Atta.r koi predsednik csparo f zoot sraka crpareurM adi sraeji cBlr6oracKa I bot di\ja ror. skupsdino) ca[^apffiqa f svilama cBri ee ce irrpl svetiti se kot svila adi svilnat.sklicati ca'IK'la:r aal navalen.ruaocr I spojljivost zdrurljivost. in It cTBelIocT zakridati.. ski cEprs. sDustiti.{ll ro cBoero vsaK nvalr svoje cBolsrDeH adi lasteD cBoicrDeHocr' samosvojost t cDojcrDo n lastnost. cBp€cnyDapl. -cer.n adi zarolen crpEx. mu.n Svojevoljnez. dopolniti. cEE6aI svinja (tudi fig) cB e!rKa. zaigrati. zavpiti. svoji cDoEra t lastnina. uoEmll. p/. pnvaJCn pt ctrnK||c. SpU- cB'/rr(a pf zviti. neprijazeD(o vremenu. cDpelu cBpuqtsarbez ogrevanJc cBpfieH adi dokontan.f. vpitr cBp t\ impl samo 3. gl. t svrleK cB^eqe. navaditi-privajati. spusdati se. vrsten.lTqll€ a. gl. 2. cBoeDsAen. zavoj. 2.-ry n zvodnik een cBElrenocr<DnpetrcrEo n croAr 4a<soA@q€ f zvodl. zanl ka c€ 3. zdrurllt v ZOVaU. izviren cDoeo6pasqosr . nenavaonost. . rtapl potegnr nalzool.ladi svinjski csoeBotirr x.lf. obrniti. dovrsiti.sklonjen cBucHarr1ocfpoveJenost. ntvalarl cttlrKVBa impf l. muzikant cDoa. Iastnorotno. kresnica. cDptrrlra pf.f svojevrst nost.!Is m ovinek.pnmazau. snemati. krogle). so ca prox vse oA ce cpqe iz capy(yna pl i'rpl I I I I I I I I I I I I I I . caoerEra4BoeErma t oarlnl sorodniki.dopolnjcvati.cBoearAnocrt svojevrstnost ZJ. cBoeDpeMeE _svoJecasen 44t 44v oD svoJem caoeDlteMe8o dasu croer aD Qli cBoeraaBocT svoJegEvost t-svojeglav cBoeo6pa3en.san cBrrpKarae Zvi.cDoAesr den. sklicevati (kongrcs. pl od cyM sta. povezau-vczarl.up4ope4 cBorrr@rEro a zvodnistvo cr'rrpn impf . impf 1. -un . cBpSEJ'l(. -g[ra 4di lastnc roaen cEoepaqro 4d.Zganje n movolja gl. zaviti{bradati. Itovrecl. caeTYAKa cB'IC'laT ULt pOVeSen.igati (glasbilo). -94. t\rkni ti-{vrka ti co*rc'r*r impl Zvitgati (veter.zvrzgau vrsaen crupxa I piSdalka. 2. cBe6orojcrBo r?svinjereja aEl'lo'(. d(} rrsevati. 4di obocDnp6af godba. zaviti.. svojci.caoeBorrle CEo]EDOAHIIK c! cB\te pf witi.KA cBoeBoerr.|mlanle na srran op!tu. rgrau.. DxecTu. -M adj svojeprsKafl. konfati. gl. impl ogretr-ogrevarl cBpecxa. poseonost. z!1zgau cDoeiBolltresvojevoljnost. krvolocroAnm<. upogniti. csr{(a. srpeK cBpra! adi grdav (o lesu): oster. zblirati se cBp. sklonienost cBucue. iovesati. . cooja./uto44t sa[lovorJno. sc'olt rfuli se.ln ti. sklonitisklaniati. -Mtl -sveder '?2 cDpA^apm sveorar cBpA. r(Yxca^eq. zakridati. krvolodnost caqpeg. clpAea. . zavpitikridati.$B adi spojljiv.. os. smrt. svoden cBapel odj okruten. Pr. -aua adl svojeve cB'rpKarmn Po matem prsKaljen.caleKyga pt.rlJI m Sfam vczrrrK cDp3Ellqftn adi grafi \cr'|i- capcKaI zveza(lporl)" cEpraluadl€r1zorralrscc. zrvl. svilast cDtuecr adi svilast cr'utu nar pes oblatiti --impf v svuo cDEAoKoc svilenolas adi cDrficKr.. godba. zavlu-zavtJ all sr: cDp. kondevati. okljuk cBnrla pf l. Dovesiti. zainiZeati-ivizgati. cBo€.

Pre.laz n&fi sedmina ceAMa{eAMr&Ia ceAHe pl sesti. cd Toa ro 360pyBa v-edno to govori. Stevilka 7 ceAlMMr[ra tuufi sedfirct ica ce. -KBap/orl vsakrscl|. 81. MeFe Mu e coceM ceeAHo meni je popolnoma vs@no ce€r6e fl od cee setev ce3{aeH. aMr. ognjilo ceKrrpat sekira ceKnpa (ce) impf lit jati. .eA A i. 3. oroinik. biserovina. vseeno. zaljubfien ceBAoca ce. MO CKaattqlIoct' ceKaAeadr Povsod. Preval. (das) vedno.l m ft41 se-dmerokotnik c.f ljubezen. -I[r tfi gledalec. .v seded-sedi ce{rd impf sedeti.strast ceEAa sja adi indecl zaljubrlen ceDAann Ka I ljubezenska pesem ceDAa rrcKrf adi lam zaliubljenski. sploscn ceKaKo ad? vsekakor ceKaKoB.rK[ 4dj sejalen cejMeH4eJMeEd. trenutno ceta iwpl segati cerartrcrr. zaboleti. lig trgati. ceKaAe cerHe pl sedi ceA{eAaa adi siv ceAnrufltrre z sedez ceAarlKareAaro f.l. usahniti. zadeti trgatii 2.AlMrraecer rrft sedemnajst cee Lrnpl selarr cee$to ailv t. tokrat. Kocu ce cerure(1) pl 1.ce vsega srca. {Bq4Jil. 2. ceBepr6a. pristaiati ceAnrrTe. zaraili zabave zbrana dni.v6@ddi samoliuben ce6€at6nsocr' I shmoljubnos! ce6e/r. zaoava. sedaj. c! AeB()j.uro. presahniti (vodnjak. vseviden. posaditi koga (za lJlrzg) . vertetno. -runa cdj (D "g) ceA^a najvi5ji ceA apHf4a CEK|lOTtiHA ccrrrucr / najvi5ja oblast ccno3mo-rKerr. gl. nadlegovati.s{erd adr ves dan. cera 3a ceta za seoal. zbiranie mladih na vali ob vededh ceAeo. laMY ceAel ceeAHo tam je vedno sedel. vztoK. rlpr.rt . Ila cAeEoTo ro IIpzrBu ceaeloTo tudi slepa kokos najde zrno ceAer4e n alefi od..pa zoali.eBrdurEa. -tlrr m taft dobrodelnik ce6€el6eq.. vedno. ceBepo3atraAr??severozahod ceDepoEcToKm severovzhod . planinsk6 sedto. gl.il vse same deklice o.r. vasdvanje. ceAsBla t sela. -xxa adj vsemogoccn ccrlorMoi'r<fiocr I vsemogoEl l ()s t ceru dd.ipJ scdlati (konja) IIU e IOCIIOA My ceA/rapurqa f sedlarska delavnica ceA^apcKrr adi sedlarski ceA^ernle r dem od. vseKa{or.)orni konj.ba ceAe o a gnezdo. vse" eaveden ce. adr 1. kjerkoli ceRaAetueH.i cera? kaj. n lam L Lo. zaljubljaIl se-zalluDllt se cea€. sejalni stroj cela. ceae o gnezdece ceaelrRa I vasovanie. pr evkar. 2.m larz -a6bro del6. MO]\CI(aDfiqCtI ceKaEhqrrocr/ l)liskovilr)sl. opazovalec ceja Ka / sejalni stroj ceJaHuHa Posev. pantokrator (bog) ceAlM 1?ram sedem ceAuuaro^ari(.g|eaanje. zdaj. 2. oseba. reka) ceKue (2) pf usekniti (otrc ka). ce3|ra^€[.ki ga vodi ceKa impl bliskati. zbadati. taztog ce6anwrja. stalno.-u[{eDepl6aqKlt n. ieprav.{wr adj-ed. MoAcKil. (kraj) povsoo.VEo I samoljubnica ceBscroKpeTop z visok dr'avni dostoianstvenik v Bizancu in fevdalni Srbiji ceB. zaseoanje cerryBu impt od ceAHesedati. kresniti. 2. Aot vlnsKa rutrca ceAef}en. zabliskati se. kresati ceKaBsqa blisk. -ettn n1 arh Dolicai.rKrf severnlasKl 44.m l.(1. cC yluTe se zmerom. (pred koniparativom Doudaria) le boli: ce6an. vedno ceDeprEaK. na kolesu). staln(. gl. posajati (goste-zamizo) ceaoKoc 44t slvolas ceAlr}rl|re^ m vsemogodni. stati. I severnjak-selernj akinja. kurja gred. sejalka.mjKo. razveqrrlo ce[purJa. lan stanc vati. ceAAoBBHa ceMoBrua I sedlo. 4. brzkone. zdanji. gnezoo ceA6a I setev ceAe (a f l. vseveo ce36Haf sezona cesA6a f setev 4di setven cer4A6eH ces3 fl1 4/l1 konjski hlapec. zajedati. {tlu . poseveK / ceJaq f4 seJarec cejaqKa I l. -ttt a adi rh lil vsesplosen. kar naprej.Atrr{fi Vsevealnez. birii ceiMegciln ddi biriSki cejcaHa l. ']agagl. gnezdo: kuria gred. J. h sedei. tll.vs(. tivcti. inpl fem biti zaljubljen. -llrHa adi sedanii. cea o sedelce ce. ljubezensko Aa nrepenenJe. -tl.fi samoljublez ce6e/r.egorzem ce6€. ki vse vlall ^di 374 rjcnnurr. vscp(. krcsalo. vsakovrsten ceKalo r kresilo. 2. goreti v ljubezni. zdajSnji cerauHEsateraunn qa f sedauost ceraDrocr I sedanjost cerAe{erAeKa adv povsod.ne(ll sedlast (Po obli" ^dj k i) cer o r? sedlo (konisko.eAlMAecer tztrt ? sedemdeset ceAlMAecErmAuurrMrra f sedemdes€tletnica ceAYruKaI sedmica. 2. usekniti se -ce:I ceKHoflrHa smrkelj . kon jar ce[iMo^oruja f seizmologija ce p ft Iam. +Ha adj iz biserovine ceAe.t cc r.t scde. ceBAocyDa c€ pf. t BnIIa ceraBfirrerr arU bliskovit.y6neae6en !6Je r? samorluDJe. kar naprei. -JHa4dj vseveden.

ceKHyBa

376

ceM|!I'

ce lperr ccMrrpel, -pHa adi vesoljski ceMxa / seme, zmo, Delka ceMo)KeH, -xqa adi- najruzlitnej$, vsemogoc,mogoden ceMorsrocT t Vsemogocnost ceMoK t vsemogodnost ceMo*eH, -rfuraddj vsemoeoden celdoureH, .nrBa adj gl-. ce-

377
nje; j.unij (po ljudskcrrr L,r reoarlu)

ce./rlltrrnE 4 argtn od ce1.o KTAI cefgqy ?/o_n-(oblika za in_ ce.L vehka vas; 2. naselie oz v a s olreKlnt objekt) vsakemu ce^cKrr adi vajki, podezelski c€xp€r r'' 1 skiivnost; 2. iz- ce^crioqrotrarrcKn adi kmetijIOeek ceKperdp ttt sekretar. tainik ce cKo crollallcrBo n kmetii_ ceKperdpKaI tainica stvo cexc t t sDol ceaqq fl l. vasica; 2. zaselek -sekta, ceKra I stranka. lodi. ceMalDop I seEafor, sisnalna ta naprava, signal ceK'|aiEt m sektant, razkolnik ceMe, -Illra a seme; kal (razceKrop rfi l. sektor. oddelek. dora) lig potomstvo podrodje; 2. izsek ceMeaoA t?t seEenovod cexvnA- ceKVRAan, I sekunda; ceMeen, .Jrra adi druzinski trrp, trenutek ceMeeH,n ceKlrrAtiFr tn sekundant. DG ceMeJEa ozenienec I omotenka moenik, prida v dvoboiir ' ceMeJHo4de z dnr'ino ceKl'|A.dpeH,- -prm ad; s-ekun_ ceMeJsrBo r? drutina oaren, drugoten, druso_ ceMeHeH, -l[|etla adi semenski vrsten *" ttt semester' cdrqxja, -I|tr I l. oddelek. od- "ffi1; sek; 2. ned razteleSenie ceMa (rcrEE adl premilostliiv ce$qrtpa pf, I secirati (cesar.,bog) ce aEe4{e^a'Exu, _ag{ 'tn tn ceMfiqap /n seminar, (tedai Kmet tam prostak. neotesarn prostor) nec ce^,MHapDJa,-|dr I bososlovnioe aufultt1e n atgtn od. ceta_ ca_ (srednja Sola zt duhov_ neq (Inetavz nlKe.) ce,raE a I vasdanka, kmetica ceniqr r7r vesoljstvo

cer('iyBa impl od ceKHe 3 useaovatr;,ce: usekovati se ceKora-ceKofatu odv zmerom, veono. vselei ceKorauien, -uiua alj vsakda_ nlr ceftoJ, ceKoMy, cexorc, ceKou plon vsak cexojArreoeg,.BEa adi vsakG dncvcn,vsakdanii ccxojAxes[e, .nJaieroJ4rerje r vsaKoanlost cexoJ4nernu*, .rIr rr? dne\rtik. casnrk cexoJAleBHocr I vsakdan iost ceKoJnar ady vselei, isaki-

*iffiffi

ceaancra adi kmedki cenaHcK[ 4dy po krndko, Kmet

kot

ce.aaElr€fl den od ce^aHeu . xmecrootrok. kEretit ceaall|IrEa I preprostost, neotesanost) kmetavzarstvo ce^B[Ja, I bot cipresa {u ce^eK||uJa. selekcija, izbira, I ooormnte c€a[A6a I-selitev cearA6e[ adi selitven ce^rqa I preselienec.sl. nDece1tHnK

'?

kmedko prebi_

ceqoKoccaq{eHoKocel,crl||ll

cep6s.adj /dnr l)|l.\t, rvr)tn I qen, brezskrbcl, sl|||x)stt,L.rl cepr.hpa imp| sclvil{tl; jtl predlagati; Jporr lxxl|| lIr I DOSaSt ceputrcm l. scrvis. st(,t.ltvFrL! ceiroren, -trna adi Dolasten delavnica;2. gat.nitltr.il cern€ t 1. senca; 2. -fis kon_ cepteE n vzidana orrtllrrr r tura, obris; suh dloveik. bq spr4vljanje postetinir(. Ian elovek;3. privid cepn{l,. :lru f fat ceruiap m fatn brezdelnez., prooaJatna na prostcr|ttr\rn detomiznez, Ienuh. lehrh. DG cepAap fi a/ft glivirr. l \trt|r. stoDad 5ina, poveljnik, voivortl| ce!4iD dli seDdnat cefte{l'M adv zapovrsljo tx,v ceHoxoc nr kofuja; das ko$ soo

ceseurrap ,n kramar, trsovdid z raznim b_Iagom;iro; vsevec, vseznal ceHeurralrnnF _l trgovina z oroonJan larnr ceneurro-pron marsikaj; razne cfoonan te cenraglJa, -ai I senzaciia certa inpl zasenlevati, iaslep. ltati, senditi cet'','la f L sendnica, zelena utica; 2, zool sinica oerqsap n sinidar, kdor lovi suuce ceru pKa{emsapEu, _gul, n past za slnice oeHulrne z privid, prikazeD,

ceHoKoceH, .crla ddi sc|(,)ctr ceHTerquja,-ror I scntelrir, r,, ora mlsej, razsodl)ll ce$!'EherrrdleH,-Aro ir.ri :,(.rtt MOKCII mentalen,_ tustvcr, r(.hl{,, .AIra 4di premoder ceMyAap, Den,ostaden cefiap'tltrgovecssenom ceE!tsa .'ae'Iapr'8rl m, f ceslp m r'mpl gl. ccrjrl cenapHuK, gorCic:r,Hl. (nrxrn svlsll. senrk ceE.\ecT ailj scnfcrr, st.rr.rrlll .ABa.4dj vsenaro- ceq.|Ir in?pl scDiiti (slik, ceEapoAeE-,. ) oen, vsettudskr ceoMaeH, -JHa.r,ti v,l:||l ceuar m i, seoat; 2. zsornii ceo|IlpareH,-T||u {r.ll v|'r.r,l,,,,. dom v parlamentu zen ceHAB[lr. ,n sendvid, obloZen ceotrOarriocr vs(rtr.,(,) r|1t / KruNET

I I I I I

"Tffil

.ri vscst)toirr, v,,,.

ceomtr'to 4dt spl()$x), lrtl splolr; ccolrrrrrr) ||D Mr. rl sploSno sprcjck,

vcndar, kliltl) lr trl ."ii11i#l3di#"{" r'(ll1, scs,,rr r njc
celrHe ce. ccrtrryalJ ct l|t ,

cedax.coni

predrainitiii. r-,i,'r,',ltt L,:,
trzniti

i tttl

cenrdMBpurl scptc||tl)cl cerrreMBpltcx[ atlf scllcrrrlr;
sKl

I I I I I I I

T

cepeeH

378

crrvpHocT
cuApo r? sidro, gl. (orDa c[ja^xqa I Zarnica cr4r(He,cnKa pf. im,l zav'iti. -iacvia;ii-kritati; zacvititi, vresdati, cvidati cftxlepl ,interi.,fanl ven! pooen serlzglnl! crd(TepAEca-cuxreplca Lt napoorrr Koga ch(repMaqa f fam znamenje za konec obiska, druga kava cr^a f sila, mot; fig pl \ojska crrieH, -.^sa ddl moden, mogoden,silen, velik crleurja, {ll m lam r|silnei, samosilnik clraegncr<n adj nasilniSki cn u. itl1pt siliti, prisiljevati; pospesevati,krepiti cr.r^xHaI mod, sila, silovitost cE^qrrK, -4!r n nasilnik, oblastnik, silak cu^rfir,rK}j oiLi nasilniSki, silacn \tsa impl posiliti, posiljevatr cn,{!tsar6e n posilstvo cnaydra I silhueta, obris cu W ad! s silo, siloma; prisuteno cran6a6ra ,l simbioza, sozitje, sKupno zrvuenle c[M6oa n simbol, podoba, znamenJe crn6oaaa*1ra pf, impl simb.} lizirati, nastopati kot simtot cI|MerIrHJa, -Er f. simetrija, someue s slmoor cstltw{ m na poseben naain pripravljen bel kruh . cl|MuFtula, {u-cEMr@Ja, {u m pek, ki pede bel kruh, c!I.
MI"\

379

qIIf€)Bocn

T
T T T T
I

cepeeH,-Jsa {epej^rs dr.ll ki cc(anaaon fam dustvo,obdutck vsebuje mastobo Prvega cekaBaEe l. obdutenje, obmleka '1 dutek; 2. spominjanje, spocepejrepa r??, mastnost plnef mln ea mleKa ce;eHdAa11. serenada,pod- ce$a f lam veselo razpolotcnie.dobrEvolia 6knica: 2. slasbeno delo vrsta, red, cebre n lam prvi'jutranji nacepfiJa, -nu iserija, $16 n-fam prni bre fatk kln ali Dro.laia kup Ali prodaja, zadetek skupina ceQri atlt fam pmi( ceDh6_3eH, adi l. rcset,2. -3Ea rfiroca, ceomca, .ce(D{oc!tsa. I, irapl inaiilen; 3. zamisljen, potrt .cbr[,rocyra. narediti, posKusltl prvr-oe' naredlrl, ceD[63Bocr I resnoba lati, poskuaatiprvi ceirruja, -uu f tam glavr.ica, ceueto adv lil Popolnoma, kapital, posest,imetje povsem cepneFrrfo{a serp€ntma, cestt ceqa I 1. sednja (drv); 2. pc na vrluga, oKlluKa _ kol, klanje z. cepw m I. serum, sofirvca:

impf sneli, sledi, odstaviti, snemati,sladiti cul,uraru3fipa pf, impl simpatlztratl

t
I I I I I I

cecula, -4r .f zasedanje; izprtnl roKl (na untverzl, ceiraen, -,lxa adi vsemogoden adj. vseslovanski cecloBencKn cecpAes,-AIIa 44, pnsrcen, go' nec cecpA[ocr I prisrdnost, goreanost cecrpa I sestra; medicinska sestra cecrpaE 4d1lsestrarski cecTlraHosrI vsestranost .
ce.c'rpwrc<*ctpt'JlKa

ceDrvo. gl. BaKIIIIIa

ceqe iftpt
uiLr u

sekati, rezati; li8

cr&ff|arr|Ja,-r[r. l-simpati ja, naKlonJenost,tJubezen crrlwrosrryrrl r?r simpozij, shod znanslven <ov cuMrrnoi! r'' simptom. znamenje (bolezni, p6java) cmry dlrl-criuy drrKa fi, f simulant-simulantka cnMvlrr4ra ir.1pl siEiulirati, hliniti crlnryttdn adj simultan, hkraIen, sKupen csMlDoHrja, -rn I simloniia glas, skladba; lig harm,r crrr, {Bn m 1. sin; 2, Ja l neien n:rg(rvur'; /i1; fl,' 3. vek v okolju: si,l plittlilt lt(!. cuu adl sinji, rnr)dcr; ( ||ll KpB modra k|i; crrrrdrycrnrr sinia oblcka c[Han n ,ol gordica crfianoB adl gordilcn c[HAsKdT r, sindikat cfirrrrAlra!{,-qn tl Ian m^mhl
slnKo

sestrica csreH, -TIm a.dj nri poslednji., zadnii ce,ld pl l. zadutiti, obdutiti; 2. spomniti se cerisGcerrao a dutilo, dut cer'trt/J,r aih' fqfi rlajbrt, vsekakor, brtkone,- gl. ceKaKo
cgI[AeH, -]rga 4d, culen cqnrrEoct f dutnost c?.rte alv 4/C Potem, Potlej, nato cekasa impt l. lutiti. obdu' dutiti se 2. spotiti; -ci: spominjati sc minjati; -c€:

n, I Qefi

ceqr.ri, -uJa, -net pI -E'i Pton vsakogarinji, last vsakogar ceBt/u{urne{equutre n clel Eozda za poseko; posekani del gozd^ cequ o-celrrrBo 17 oslnna, rezilo: orodie za sekanie ce'{M iapl sekljati, reiljari ceqKo r?1 febniar (po ljudskem koledarju) ceullo pfon marsikaj, gl. ceHEIUTO

Bv Yv U u

claee impf siviri; siveti crlKaB dd,, sivka.st cnDoKoc d4,/ srvolas 4dt slvo ouvne cEDOMaC]tIlIIesr barve cnra I kapnik csra, c$Tfirre impl, pl El, cEfa, cnrrra^ rl signal, 7-nak csrvDcrr, .p[a oal] Eotov, zancsliiv, varcll cr|ryprloccrr, -clia 4dJ vamostcn cxrvprrocr / gotovost, varnost

cuMHe-cnMurra, cBlnllitsa

pl,

CuI|eBa-crrHeDI|Hamodrina, I srnJma cn'deBtr'4a 1. modrina, sinjif na; 2. med drnavka, podplutba cbttee ifipf modriti; mo-ce: dreti, postajati moder, sinji cmda, -rq I arh l. nizka okrogla miza; 2, pekada cml' o z modrilo (za bombai in volno) cfirn€D ali modrikast crd{€Bocr f modrikavost

ce l((tBe[

380

crrpoMauKU

cnlroMaruT[Ja

381 cnamflapr imrf dlakocepiti cmHrrrapKra l. kramarica; I

cryop f . meja_ (med njivami, rravnlxt,
med vasema): BO KOr. a cHHopoT ne .ae.snhuoobnez ne dela vsem na

ca!{<oBerl, -t4l rn maloDrid_ nez. nidvrednd cr|I{oirEqK. I .vijolica, gl. re MeHlTa, TeMJalrgra cI|HoEnM nr sinonim, soznadnlca cranoor adj modrook cEotrc-ac m sinopsis, strDjen pregled

z. zamolket,hfpav cErKaaocr. t zamolklost. hripavost crrfl nB adi sipek,prhek (zemt1a)

o"ue 'TS,t.l;,fnH?i;"f c'|m€B a-di 1r sipek, prhek;

c'ma'fl,!|aa adi koTay c''[e pf, impf naliti, tralivati: !ce: razbezati se; izpristi_ rr se; trg spraviti se na k.r ga; p-osipati se; obrabljati ' se,cetrati se

"?.#ffi-J"

siroI revsdina,

crrnlrqBtxr I sipkost, prhkost, orooUlvost cwne-irdem od crznrca $CincErocr4l{ro_ruJa I modrina, srnJrDa, ctlleBa gl. cnpaR,_-qq n sirotek, revEek crDoka ady sinoCi (olrok brez starsev) cuo(auen, -ura{t'Ito(eureH. cnpmee dem od cHpaK sirc lt -ma adj sinoCnii re{, strotica qrurarua qdpawuaadi ubog, reven, siroI sintatila, pomenska zvez mastr cqrarr.ca I gram sintaksa, cnpdHa I l. sirer\a, mit zaDesKlaonra lliva Zeoska; 2. alarmna ourr€sa f sinteza, strnitev zvocna naprava pt, _crrTreT_n3*pa impt sinteti- errpenap rlr sirar zrratt, sestavljati,pridobiva- cnpenapra sirarka t rl ( umetno) crlteEapEqa t sirarDa CeD(rl4'dedj sin_kron, htrateD, cEper6apcKx sirarski adi socasen crlpel.apgtto n sirarstvo cttfrre4-cndorr.urlaam, t spo_ cqp€Ee rz l sir;2. sirienie: nuncrca oseqo cr4rer6etrd plaDiniki cE|&Dr ttl Veriga srf;. c4p-er6e r demod caErrnp Jenjemleka Ha M eKoro sir"Tffiff cEqBpgllja, .tM m arh kdor capn impl siriti, sir delati dela verige; kdor okuje jet- cgpo,idaa,.cH n siromak, re_ vez,uDogapam croEal( ru ivje, inje clrpoMaBq€ dem od,cwprc.v.aB _tt cEqr, @ta, ceTo,pl c- re pron siromaeek ves; rre co cuor (yu) ni cnpouaDxa I siromadka, reva pn pravr-e cEp.o arTq adi ubog, reven, cnla@a, V f koze: Ma n sfomasl(r cmrauuqn otpice cr.rpouarxl adrr rermo

chrop€H, -pna adj mejen; cu_ HopeHKaMeHmejnik, gl. Mei_

crtnnaqapctBo r kramarstlr,j (llakoceDstvo crruo z drobiZ Kfl) cr{t'lo ttdlt tla cuTtro na dr.t)l) ckpocasocrf sesirienost no (prodaja) oipor!rua I sirota, uboiica crrEo&iac adi drobrurkl:rr cnpyn n sirup, gosta sladkor( psetuca) na raztopiDa; med zdravilo clIfltoconcraeHfiK,_urr (lr()l) t'l itoposestnik cl!'rHocorlcTBerl{qri& aali (lt.()|,. cEcreMam$tpa pf, impl siste_ noposestniski mallztratr ctrrHoraja I L maihnost. (ltrrl). cry .4j opp r^aAeH .L sit: nost; ?. d_robn iaiijc; pic(tnrc. z. objlen; 3. fig c,rt ot xritl matenl(ostnc vrc(ln()rll Boror sit Zivlienia I q{req, {Ra adi dioben. mai- c[Trry?sJa drobnint.lk.,rIc,l. meti malenkostncvr:cttirrrrt I heD,maler*osten cETo t1 sito qtr-erotecErqe n dem od. c''.o crrryaq[Ja f situacij[, pok)rll. sitce,maihno sito razmere. stanie qrrccr

cnporrrma^I|rare fi erh l. sirousntca; z. uboznica cDpoca ce, crpoc!tsa ce ,1. Itlpl sesiriti se, sesesti i6_ sesrrjevati se, sesddati se cnpocaH ddi sesirjen (mleko,

"Tiffilniff, adi kramarski;

z. otaKoceDka

*:ff]|:rffffir,rsistem,s+

"'ii'Jiiif,#i#,uttocc'ucnle'sc sprcmlnJoJo; grasD sl 2,

. f,. o tutn(: ce cJarrrrl ovce so brclc cErl|err{ m l. maleokosti. drcb. claeaja\ inpt sijati, :vcttt I se njariie; 2. drobiz cJaer4 -Jfla adj sijajcn. blc_ cJrry ilnpf drobiti, menjavati stec, svetel v oroDrz,razkosavati cJaJ nr sijaj, blesk, svetlost cErr|mm I gl. cl{Irrex( crTlqrqa I L malenkost: 2. cKa3t|a_l zgodba, Ijudska Dri povedka, pravljica drobno sadje (hrulke) cnrryrap cdj drobnjakarski, cKaKaaeq, -,/rrtu{Kaxylieq, ./r{rl malenKoslen m zoor zelena kobilica cl|TH||seDocr/ drobnjakarstvo cKanapafir f zool sraka, c.l. cFrHrrqaprn l. ktamar_ trc(). capaKa,cTpaqra -2. cxa|(r|e, craKa pl, impl vec. z- drobnim blag<im; sl, motcnKostcn alovek.dlsko ct(oxlc. cKoKa ccpcc,pikolovec cKo^o f 1._lestva;pl stopnlce; coe,l\cD (mKOB) c cKa^a da-

4di sitast aai situiran, prcnrr> cvtn impf sititi, nasiaevati: ffie*, sititi se; veseliti se crtrfiM{rtFlMKa r?r.I vrvicu -c€: nesreee lig rule clar'I adi sarno

I I
I I I I I

ffijl

.* ,n bot puhasti

cKa a!Il|

q<aIIIt<a

cKDep

cK oolpeq

I I I I

t t
I I I T I T

cKa3Ha cxacrpv, cxactpyta pf, impf podklestiti, oklestiti. pristri6i, zmanjSati, la utiSati koga-klestiti, obsekavati, obrezovatl cKacrp!tsarbe tt podrezovanje, nezanje,oorezovanJe cKaqrl ce, cKawla ce pl, l. povzpeti se, stopiti na. vzpcnjati sc, s(opati na; 2. TIlIA spcdatl sc, spajdasiti se spectrauiaar adj ope3an, onemodavati sc, pajdqgiti se ger pt, rnpl cKar[|(a, cxrllrxllq cKamarocr f onemoslost. oslaumazatl, oblotitl. mazati. belost. oDesanost blatitl

tridnlh stop'icah cnat adj diag; cRan A!*as craga rgovrna cranan .adj gnil; trhel; lig oslaoel. onemoeel cxarapufa t ft gniloba, trhlina; lig slab udenec cKiarruroqr f gnilost, trhlost; oslabelost cKare, cKa[!Ba. pf, ilnpt zglri. ar, pogrnru-9ruu, crKavatt qratreq, -rflm z hrib med dolinama cr<a.uja I draginja, gl.- cKalo-

cranHe, cKarila pl, impl 9ry4gau, rzcrpau se, poglrutlpesati,crkavati cKalauu, cKaAaqtsa pf, inpf omagovati, modelirati, delati po kalu- cKamr!tsaqKa opesanost,oslat DU belost,onemoglost crtarrecr ad.j r?ri skalnat, ka- cKanornJa f opp eBTwrrrJa menlr dragmja cKa-^rl o r? stopnica; lig stop- crcanorleu dragocen adj nJa (razvoJa., cKaloqeHocr f dragocenost cKar.Btra-cKarnqKaI dem od, craqtsarse gnitje, trohnje'1 cKa^a lestvica, stopnidke nJe;cr{avanle, propaoanje cl(a lll]tre n atptn o<t cKaia cl(alr.nrJa,{I| r'' lam skopuh stopnisde cKa\tq'dKa fafl skopulja, skG t pusKa cK.r lr|{Ka^ltrr€ m, I pgrl lig dolpin cKapaI resetkastiraienj; mectoMa I milnica, gl. ca[yso na raznru cnapa, cxapfra pf, impl spre','|'tTa cKaMeHer adi okamnel ti, ozmerjatidelati razprticKaMeHerocT I okamnelost Je, zmerJao; -ce: preprratr criaMel|x ce, cKaMeuvBa ce tt. se, spreti se irrpf okamneti, po;tajati *;: cKrapeA€H, -Arra ad.i lit arh men neprimeren, nespodoben, c\awla, .wr f arh Solska klop gro, zopm cK.EAarr- rn, Skandal, spotika, cKapeA[osr f lit arh nepfim€rnost, nespodobnost, ItonuJ sanJe, sramola cK itfl pt skandirati, pG rrlnazanost ''AIrp^. uoarlatl. lzgovarlau Do me- cKaprar[tra f med lkrlatirF 3. tri skala, gl.

cKap!tsa.na I prepir, spor cKacKaI baika, pravljica, gl.

KA

cK,/.Ce,Jr, .CKnCe UM pf, impf sKtsau-Krsau crwa ce impl potepati se, nltl klatiti se creae rz zidarski oder; brod, cra[Taleq, -r!ry-cKlrTalr ,n podoln, splav tepuh cKe^er m okostniak. okostie: cKhaarse .r potepustvo, potep, skelet(stavbe),-ogiodje " POrepnJa cRelre[rrja,-rxr rfl brodnik clorraq{u-cRrflHr,rqKn 4di Do' cKe euzcKn adi brodniSki tepulki cKenca skepsa cxnllJe pf potepsti se, izgubiI cKeq rfl veseloigra, enodejanrr se na Potepu q(l{rltrmlTDo'1 gl. cl(lrralle. ka cKwrpl (sg craja) smudi cKIIlgItK, -ry{KtfTE{4a n, t pG cKlnlace itnpf smudati se tepuh, potepuSka cru{arbe n smudanie cKr.rga nadrt, osnutek, skica f crurja'r m smudar cx^aA ,n l. skladisle, magac\rlta,$a adi smudarski gaztn:, vMa Ha cKlaA tmetr crurMHe, cKltMHYBa. iUlI v zalogii 2. tit skladnosl, Pf., samo J. os, sg srnlt! v glaubranost, sklad vo, na misel priti, posvetiti cK aAerr, -AJ#r adi lit ubt.\n, se skladen, harmoniacn cliJn'''r alj raztrgan; lig one- crs{aArrpapl in inrpl uskla(li. mogel, opesan Sditiuskladi!dcvati cK aAr4raEe usklaclildccKnrrErrocr I razt\ganost: tig '1 nje, uskladiidcvanjc onemoglost, opesanost cKllrre, cKErlEa pl, impf !az- cr< aAuurerr, .ruHa adj skluditrgati, odtrgati, presekati, cK ena, cr etryBA p/, irrpl prekinjari; izdrpatitrgati, zmasiti, povrSino opravltl lBt. crKavall; unrcr0, undelo q(^ep&a I skleroza, otrdccxmrllBaqKa .1, izlrpavajode, tosr unrculoce oelo cx eqKa ce, cK ettrqtsa ce pl, cKlnm, cKr[ryTa pt, nnpf \rkimpf swLati se, spaidatiti peti'vzkipevati (tudi fig\, tzsespeaavati se, pajdaSiti se Dnttuuu cK €rrreH ad.j tkJelEen, zac'r''J''ie,. cKrmryBa. pf , impf orgnJen upalsll, usabnrtt (vooa); cxrerureHoqr I ukleSdenost, utrniti, usasniti-upadati. usizaorglj enosl hati; utrinjati, ugalati cx etrIlr|, cx.1rerlrTvaaDl . imDl cKl'cE.ar qdj fig. vznevoljen, ukle5ditj-ukleStevati; iidrg; sraoe voue, poDrr, poparJen, vau; zvl se-zvuan se -ce: polrr v klobdid cKrrcHarocr I vznevoljenost, crdo6lperl, .prgr m zradni mepobitost, popaijenost hur na vodli oovriini

cr.Bep n majhen park sredi trga cKBepHaan{xDep8u impt sktu-

" s(oponlnez. !ln?. sklopljiv cr(]torlqn oe. cKoMpa3 M!' e neprijetno mu je. impf cKo. tmpl seqnati. cKoqa{ira Pl.Bry m skopuh. priskulnost. zadretl se!?iti. cKpAlBa n.. eq adi dolgokrak. zateti-zatqljati brcati. zona. skakljati. troska cKoDo aQv t.eEocr f skritost PT. pI cKop'' m arn Skorenj (raat pll _. . daleC crpara pl zakokodakati crpama f cinek.. skorajSnji cKope{.f . nagibati. rajli. cfi oE['E pf.srez cKpexeH. nagovoriti. cl(p6rr no HeroZaluieza niim crpraren adj okriavljen cKpBs. zaonJr creaja al. cKorNq?lraEe z grbandenje qnoxlpqs Ge. rita"" cKoxroTKa rnpt zg@Karr. gre cx. kljuva. ototen. cnopwt pl.8 pf. prej.'losten. impf prebuditi-buditi.E. skoraj. povzpetnik. ttosu CKOI(OTAIIBO IIDAIIIAI6C KOCljivo vpraSanje past. lost.skoporitnost cxpxaDnrama I skopustYo cr(pr|rcq.ii:frj. ogabnost. poskodneZ lec. impl o. Ko^Ky (Inro) . bolei crp6a impf lit . iival crorcrs adi tivinski. tgetkljivost.. cKolxraB44. zank^ (za pticE) sKor{Jm^nBocr f ldegetavost.cKor. zbrati v dredGseganioti v dredo: zbrali-zbl.rnhe z skrivatilde cKlrnsf. odrei'enelost. . dreti se crpxbl adl skop. grcav cKopsarocr f gfdavost rmol cr. ce cKoKIFdadv skokoma cxtryw. Sdegetljiv. skleniti (roke. zvezati-vezati. gl.Zgedkljlvj9.. Zivalski. nagnlu Se- narcditidclati skorjo. 2. zmrznjen cKoqa{erocr t otrpDjenje. imql otrpniti. cKoKa klobdi6 crionor rz Zgedkanje.gr m ut lnwecraopo€rDeq. luotusce: zaKEo ca qef. sxtDen cRpxaBer6e n skoparjenje. sKopusluK c*pxatn impf :Eqpariti. Zast. tako rekoe: komp rocKopo hitreje. croraqra f iaort skakalka soslaSati +irlli. ft fam skakacxninln. cKogllEa tt.Povezovati fic zabubiti se-za?t. necavno. ce.Tfla adi poskodnica (ples) zlotljiv.u@a l. . impl crcor<rre. sKorec sklepati.or.cKorKYpqFa ce cxor. sKoltonuu q(px(arocr f skopost. cR UldV.-tis . skakad... skleDiti-sestavliati. zapiracRorci@ . ce ti-konaavati zgrDancrlr segrDann. boledina cKp6en.ali skrajen.. -EJE. privoliti-sklanjati. varden.. . grd cKotrsrro . se t . zakritati.e d skriti. Sdegetanje. .alovati. za. otrD.ivina. kmalu. okamnel. u poskoden. qrgIYpltsa.-rrtrta ddj nedaven.cKopaBI c(opor|los cnpsel|ocr cKpareBrqa f kratica.g stjinjati se. tmlrf Et. cronqe /f skoliti. impl skraiSatikraigati. cKG DatueH croplr.cKoKorraD{Korqrl|rD .{[lE{Kltt(attto {Erp n g[ cKDrRaBeu cxpda. zakon). d zakriviti cxp.Lowlsa fr. cK^oFr!tsA ce pJ.Do' ubiti. fft zool sestaviti.r lLtn tiTkot\o ra!nanje. . maltobna srasa na lulu: mreluca na pov:rlju st6jede vode cKpareE 4di skrajsan 26 Makeitonsko. skoporitenje cKp-xaBeq. sceti (otrok) getati yaa. skopusru. cKo3sa adi samo I breja (ko za) cxoKa impl skakati. impl z'riti se-zvijati se v d.opraviti. sKralnjr.r(IIa aat pesn stc. poskakujod. crourlra l. c*parysa pf. dolsonos sestavljati. poskakovati cr(oKaatillrr]ef skakalisde cKoKa^rrrqa I Jport skakalcKoKa^qe z frnikola. milnica.. nizkoten. grdobija.iiil. ce. z.Blov€oltldloBr tl I I t I I I I I I I I I I MOXe IIOCKOI'O CrmpreJ spreti cr(pEr|'|lr oe p/ prgsesrr . odrevenetii dcel osupru!l cKp-aen. uMa cKoKoT racp ga cB o!'e. srerdn cKp€cKa. ni..c€... u.e. naklo nienost cK^owr. kositi (tavo). nagibati se. umrecKor(x?E .AoBpa5e4. cRopcrueH. cwryryn pf. kodljivost cK^!Irrs.skpt kraj.t DuDltatl se cKopaBn. 4n adi \agnjen k (pijadi). iml zaweidati. zapreti (odi). uniditi cKoT'n . zmrznlenosr cKosaru.cKlrecKyaa pf. odrevenel. izrl arrr kotrdati. 3.unra 44. koCljiy. cKoK Ilao opo cr o fl.oBa\ adi otrpel. -ce: rati se v dredo cKlrer( n ivje. impl skloniti. c(opaBlra Pt impf SKlOtuIl Se. cK. gabi se mu cKoDas(rr f ykoyanost. irnpf tgedka.gedkrjiv.tmn clrl se crona. cronqla impl l. nika cKoKaq tt Jpof. krilati. razbiiatii za.. 2. pf. nepibno3t cronm. skakalec nrca -C€: f. craVrqa t 1. skopuSnost.di l. 6Ea adi . okrajtava cnparz. ce "cKpBlTa tmDf za ztve tn mf we crsroH'crK oEett. cronpa. naklonjen cr/tor|ocr I nagnjenje. umazanost crqrtrrrtraa I gl. cKpM.(rcE. nagriti. prikriti crpreu adj skrit crpf. cKLott\z. Ceti zbadati-pikati. novo peten gospoo . c*nornwa pf. cnrlYEqtra ce pf.ke pafl{Kopavau (l'tDograo. zdruZiti-zdrute-vati cKoMpas fl tctn zoprnost.. poskoCiti.-tam scstaviti (stroi).-JE .crt^onr|teH. sklepati. dobiti-dobivatiskorjo cKopaufeH.. skraiSevati crp6 f lil Zalost. umazan. cKorsrBo cxoqaser adi otrpel. . vkoyan za. dvignitidvi gacKaIrEJa lZlindra. impf B adi zaaeti tolai. inje.

cliy6Ey8a. .slacaaaocerl.(v sestavl) caaooAFtreH. sten cnalocr f gl. slabid. val. cKpDE!ts4 p/.c^anollc^arKapKa m.uzivati -ce: c^aMHa t sladkost. razbijati cKprur (rcr t sl(rrvnost.sa adi reven. omeJenos! crpor. 3. -p.. oA caaDaI l. pasnlk polomljen cta6 ad. ouliti. -un trr slabid c^a6eecra6Hee impl slabiti. -n lomljenje. razcr<pupaire cKDo6 n Skrob ollante crio6eH. prekri Zevati (ro. shujc'lprm. cn16e.av . kamnivrJanJe. -Itrur t?r slavc caan tz 1. 5. 3. 2. . nedelaven caa6ar. slabeti caaoeers€n slabljenje.ukrotljiv cKvKa Il ce.fi latn sl^doledar . tf. ubog. slap liubneZ. cKprryBa pJ. pnti) kraiSati ga v aem-skrajsepf. brez okusa. clraAHuKaB c^aMa t slama. maihne modi c.pryparre r krpanje. tftpl sKr!ati. srlica canje cKpcEo3e adr krizem nog.pt. delati lian ie skromnega cxy4uocr-cryAocr I rcvldina.4. -qr rn slamnjada. -TRa 6. vsako nalenkostjo) sla\tek. kroiSati. c aMHa.t: uiezau. c^alltKa ke ce DpeIrHe spo2. zellen. -irysL adj lit slapremagovatr . 2. plevek. c^aMapuqa. cKpq^[B adj Skrip. slabenie caa6eqorc.cnVaei. tmPI. slab. c'aaoK.r-m adl. majhen. ki crpo6n impf-Skrobiti prdo ravna s lasco cKIroE.|. Dosuaiti se pati. cKvKaivBa ce cKlroT rDocr J uKroturvosr . -na. izkazovati spoitovanje itnpl (o slani) pasti. cxlro{KlTrtHr. noge. cxycttsa. naroaie. skuhati. gl. premagau-Krourl.slavoblepneZ caisonelKa+.[aMeHrrK. norodaj. neodloden. -rura adj skriven.cr{rnlrnxcrir ski Ke. c^aMapu4a.'runa adj malo duten c a6oAvunocr I maloduinost caatucr. 2.snaha..crvnrinla. lrtiPJ nost. plehek. skrpucati-skrpavati.sladitev ctiay. impf siaditi. clla}Itf.ralon6jKa I hval. cKprrytsa pt. crpoJ!tsA PL. m pfedcKprseE pt zlomuen. skubsti io komu cK-poMl|lrqlf ittlpl kazati r. impf skaj.' caatra I slana calll|oca. n*rlnna moc c^a6onrla I slabost.\ar c^aAo^errnrja. My cKp-uKa co 3a0v zagrozr\ cKvr tt l. krpu. koda boten caalr(a I slamica. prgisdc. crvrva-eu adi skliuden krDati cr. impl skljuliti se. c( yrlwr ce prekrizanih nog (sed€ti) cKvnurrn8a t skupstina cxpcfi'. zavtu orugam-ooraeati. crcvlowds. tmpl zlomrtr. suh. cr. c^aMer K cnareJcruradj slavdji cras. zaskrtati.rqll Dl Keprca ( sG cKycr. cKltul4'Ball e Ha Aesvet Ien BOZavlanle na levo cKpHaDrrin pt gl. boumen. brez kakovosti in kolidine. bilka. cr<vtiaq-m faz oden-rh lkrobov crlorceerpaa f _. -ddi sladek.' impl l. tmol lzDuLtlr" tlg osKuorrl.cKpuuletl 386 cryra caa6 387 claTraplllqa cKprueH. Pit-el.zool skuia. c^aut(rcwa pl. gl. razolr. gl.ruHlIBarben ootaeanJe.Aen. .sau.. slava. (obleko)i 2. malo . cKpFeg. . shujian. praznovati. razolu. utrgan Komu KaJ. -utt tfi slaboum- c^aAocTpacTle n sladostri_ stje c aAlBaB-44. gl. pnrezatr rn seslu crly6ne. ponos.pt. praznovanje taknil se bo ob bilko (nad c^aBel. crlnrn ce pl zviti se v klobdit. vleika. droban. zacKpKa f nerod6viten. mu Je 3.Jtrt . -q<a-cla6tlrroK. -^. -vz. 6. 6na adi Skroben.Kprttl|eM{rapr|rle! Ma adt sl(nval obrnro.e.tlniqa f drkostawica c^areEe z slaienie. tmpl aai skupslinprekrizati. €u m L zool slavec. c^a6aK caa6ovimrK. zeDotrebno skromnost. impf crcpiya.cKp. lig sladkati se. f slaididar-sla5didarka nica c arKapErqa f slaldidarna caar{rrir'r[re 12 skladilde cft|rarr n drkostavec caara'rror adj drkostavski caara.. taJcKprr[re. omejen cKDOmreA m Ktoluec crq'AoluHocr I lit slaboumcrpomreara I krotilka nost.popularnost. gl. c anctta trratRa slamntK e. .a ddi slaboten. naslada c aAEIrKaBadi osladen. zavijati . spodnii rob obleke. prazerr c. potreben. 2.utrgovati zalkripati.i I. zoprnost Dlehkost. crp4xysa vati. pnKrltosr crpSIII!M+.rhanmagocr I osladnost.j 1.cj\aMt{x'( caa6!'r6aB4di slaboten claMeHu4a t s slamo poKrtla crra6irsasocr' I slabotnost c^a6iuraBa :a6nKaBadl slahi3a. -ulr r'1 slamnjatr.'qra adi slaboten caa6irrasocr I slabotnost cla6una. tmpl DomantKaulle uKrotrlr.cKpotuBa pL. krilo. pozgatic^aBnqaf pipa paoau c^aso6!6eq. cKpoflr. cKsepHaDi. -I5e I lakotnica c^a6uRcKlr adi lakotniden caa6q stabo -. zagosti uitijpukati.ra6dcntiocr_ I slabotnost. tig slast. Sibkost. pf.crraadi sladek. polomlu-lomiti.. 2.\a f. nez gI. cKpcryBa pf. nri pipa c aMrrnr. KvMoDa c^aMa Rimska cesta c aMapnqa I slamnjada cLaMeHadj slainnat. .

impl spreidlati.fotografiratic^xxap . v sladkor.lrYr(6€Ir caarKapcK[ 4di slasdidarski c^arKapcrDo n slaSdiiarstvo c aTtql"cAarKlrltt rn slaldi. z. sesravl|enost c esar6e z zlivanje.ren ii'i.zavatovattpozrDavau pl c^eaeKa zaleti stokati. 2. potemtakem c^eNIDa.. kompliciran c oxeH. c^aArxra. pf. ulitost. sropanJe c^eAg I sled. c^aq c^ea'd a. gl. zbesan cnucrll. sloj c\oM tn zlom c oMtl pl zlomiti c^oum ce.ttntvysa. sestavljen. srat canrrqe-canrxqta a.lIa (umetniSka in ljudska) croDo a arka.rn3. -w f l.) slubii postati-slabo postajati. Prrvrzc|[a c/r-aDar. poveza\\ c^eanocr f zlitost. prevelika svoo.a.d. prodajalec suv. samo 3. ar. os. bonboni. impf lEabfiti c^o6oAere n hrabrenie cao6oanJa. ogon. (samo 3. zleteti.-Atta adl svoboden. trp stavek caora t l.ro6oAap fi svobodniak. slolcrr. sla"t olce c^arKo z sladko.r<Ha adj l. vica.j zapleten. zliv { dveh rek i c.r adv slepo c eloo. impl pognatl unrcrtr.slep.o(ur.pf. impl l. c..d.a ce irfld drsati se c^\*aB adi spolzek (tudi ftg) car€ra ullnp z drsali$de c {srar6e a drsanje crnete. " ari sklad drvcloroBeH. sestaviti. c^oxl]r-r 6Darta slorni bratie.em od c sga sli.BHa adi grum zlt.i zlit. po.. slosa.i zaduden. tliti (v celoto) c^se pf sestopiti. stuvrJenle(usr(.t tl zool clerKope.. impl zazroau. inpt sladiti. pobotati. I dem gd clrrKa Dodobica carrr<osrflqaf slikanica crluHKaf slina c^rrcarr ad. hlr. ath svobod. rpara c/reA6e|IrK. 2. srao{ost. -Aua adi naslednii. . gl. .fis zaInisliati. spajanJe caerpatse /l sestopanje. slog I I . c e ejFa.c. postala srep. trgovec s sllvaml clrrlBapsrBo t slivarstvo c^\DK f d. s(:s lov f ljenost. llnJvevell (del niive med brazdamc): 2.Itd plaiiii ira. i aiari.B^p m slivar. c€. -r. c^aaogr caasmra f gl. clo. ilediti cacAoaateauo{aeAcrae[o cot?i torej. Kar Je ocltno.?r slikar. c orcvBa pf. slediti.seslavlJanje. tarnatl. poslaviti (Cr'ke). slepeti.. plastnat cAoeDETocTslojevitost.no adj sladkobesesleDid den c arKopeir{Bocr I sladkobeseonosl c^a: I: fi opp.oarue.. caoutvBa cc rrl.svoDoootruben cao6o4g1rcrro -z svobodnjaslvo c.clraTr(apcKu 388 c^e^ee. -qn nr 1. rima cnuxo I slika. fam sliltorgi- c^-ro ar sotodie. naslednica: c^e\Ee .r. ipraviti (spr'te. o. privrZenec caeA6er{qKa t l.impf zar..'.. c ol. branivec svobode c.dj sloievit. slepr c^etre[.zapra\. 2. deipljica. bodoumen c oDeces.e'd zloteq sestavli(. gotvoren(drka r) c^oeBwt a. naslednik. sladkordki. pec c^lTapKa I pladenj za strcrbo c^l'rma€/rlrltrlKa I sluzkinjo c^vTglrtre n detn od c. stopiti s. nria"pgo e Aa ce c^I€serll co uora oaG Irrro co 36op bolise ie soo drsniti z nolo koi z bese-do c n< n stik. Dodoba: sled:rtiAkiDrizor: fotosrafiii cntxa itipt slikati:. slulbcn I I I I I t I I I I I I c^oDecHocTt atth litera''.. ropsnao slast. -ry4{eD'a. splrI slenost c^orr. tavkatl CAHXA 389 c. iz.ttlqeH. hrrooDen c lTa ft sluga. Jan neplsmen slasen c^eflaK. osupel. svobodnja-adi sKt.ntrrua t sencE c^etropoAeE adi sleporojen clenorEja-c^enora f slepota c\eI m zlet crera. z: rzsloDltt caeluna-clegenra I vranica c^eKUr.prostost.ota adi podoben cjrrl{rocr f podobnost cao6oAaI svoboda c^o6oAapeq -pqr&fif c.ro6oAeE. zgresiti. tig kdor nem simpu vkuhano sadie ne vlql. k()mplicranost c^orKrf. zapletenosl. 'Ce: SpOOrSmtr: ZmOttS titi se.r. clulrctyoa pf . c. os. grah zlog. sklt.statipostajari slah. nogo. besedb. 2-.. go. c. samovo{nost. c earuror ma Diihodniid c^eas. DriDadati c ee I uliti. c/reA6erurarao a nasledniStvo. c^ervBa pt.nra ad.rvlqrxtl slutkinjica clrlFltsaq m lam slluga orym6en adl uraden. -nglr m slepec c^enerrKl adi siepdevski. lam fot. -ce: slaclU se caeKlBar6e z sladenje z. gt. sllvov nasad c1.lU. impf. -qt{II|BapHrlIq . 3. privrZenost caeAerr.Jna adl sla<iko calrrKotroerr-. zamaJatl. pismenka. sestavljcrrklr caox<eHocT zlozcnosl.j stro. slc JevorJnost c o6oAry'aa^odo4gwra f d.roooAapcKrr.o-.q{ /tr strvntK. soritie: 2. slulabnik.-. 2.rdxen irar' zk)trrl pot c^o)KeEn4a{aotKerl|ta I lir l zloZenka. J.em ftip od cao6oAasvobodica c o6oAo. -qra adi literaren.imol ooDOtetavatr leteti.rt!tsarre z zlaganjc. prosr c^o6oq. 1. 6yrrac^or r? l. zd(uzevanJe. leha... <B t?t plast.. inpl tlr Ziti. vor. rg poosra!1ll Komu. sovodeni.y6Eradi svobodoljuoen caoooAolateE. impf l. za sleDce caen6rryr.

c^yr ce. PJ:m"qr. roanost. porrolto pometanje cMerpaEe '1 cnd. gl.a. cMen\iaa pL lmpl za. 7!rmotavatl cMerKa{nja. I znaJItse prrpravnost c. sluginja c^v3ecr 44. zmcSanost cMerrrruTe.k^f fam motnja. kloKa m.cHa qdi spreten.rlvra I nakljudje.zmeden KA . re primeriti se-dogajatise. osupniti-strmeti. cW sya. zen crte l. c Yruare/l+allrare -rtrr m. pomesti. napLahtacay. presesti.. impf zmanjsati. 2. moceKa c^vqKa 3a IIavqKa ten. a zmanjlevanje. pospraviti (jed) vau se sluga.tutl radunar. nastaniti. na hi. dober radunar cueravr<a f 1.cMaJ!tsapl.r -pt. menjati. {|l| fi latn la|:ivec cuerxa fpesz nasrneiek. zmazati. izmena.ifipf zmecl(atr r.. -sua adj ratunovoosKt cMetl<oloAarea ft radunovodja cMerKoDoAcrlo n raCunovodstvo cMsmopacn[cr(a I tam pobotntca. mletev cMeHa I zamena. cMaren. naKUucen. omencanJe. os. cM6ceH. K lluc t e twpl fam uxatutt.d'aradj mehkejsi. adi sludajen. preradunl iiv dlovck cMeJraaurcl<rfadiadv ratunarsKl-preracunano cMerKoaeE. nastanitev cMer n smeti. T t I I T I I I I I qenost cMa tr. imol skac^lqlBar6e a dogajanje liti. sg ka: sluSateliica slabo postati. spremem_ba. ubogacMaTKOCa C€.rFa ce pf. otuscrn. iv6pn[nc cMerKa I radun. rft smeh. J. smldcd po oiganem cMaArrim pl smoditi cuaAltrt. . cM€^!tsa pt.r6eruqKa I usluzbenka c^yt(oeruFrKH adl usluzbensk i c^yti6oAaDeq. posluh. c''ecrUB trf. os. car. po nati. zmanJsanJe. smeJanle cMea{oda. orzen cMe oca f pogumnost..oluDlu c4x tn sluh. zlomiti. spravljati koga v smeh. neka. gl.AHa adi smoden. -!!npf "t"pru. srrecl c yrKIIreA4^yxrrTeIKA c. 2. cMeraq tL raEunar. mnenje. smeti cMeja.irn zl skutiti se stiSati.t'y6oD disti r-ufrtrrl .int pl .re. impl osvpiti. radunanje... raaunstvo (v 5G I. . omehdanost pf. z.etjal'a. ttltc1a cMcrr(tr. cr|'a/. f pc porec. posmehovati se. tro kaj .e. namestitidaiati. jajcih) -pokvacllmalaa-c. namellati cMecr!tsar6e r namestitev. . zmotiti-kaliti. zl]rzanJe.?. smo cMea{MeB f.. prepa/ cM'ag'Kart adj neugleden. sprememt. radunalo. dogodek. inpl zmleti-mleti cMe !tsaEe r mletje. blag.umirja. nedoloaen.cMecaf mesanica. Ilpe(trca pl cn. -BrF m slu. gr. 2.pofvarjeno Jalce slusalec. irastaniati.t I I I I caYr(6er K c yttoetrrK. tl zln. cl. namesdanie. siuzast clysoroxra I sluznica c^!rM. sfrremeniti-menjaIl. pric. moiiti c^lEa.aj. CMaTI{OCIIDa Ce rr. -BEa 4di radunski cMerKoBoAe[. zamenlava. sllsan: t4tn stuzrtr pl.lam zurJ. imeti cMera Ka f raiunalo cllterawcat lam ratunica (5olcMerarse a 1.*9yPa impf sluzltl sluiboyati. k()rist..narediti. cMeHu. zapreti sapcosupljati. 6VHr r. 'cei smejati se. zmotiti. Da- cMae. pnloznosr.erc 1. iflpl c!{eK. cMeH!ts:ure fl menjavanje. cMa !tsa pf. skrpucati. p. os. govonce c^!qaeq. ifipt dati v. dobra radunarka. spraviti pod streho. itttpt c"v. zaprtek.pngocen c^yq.poslutati. biti -cei oD sapo cuaJauadj osupel cMaJaHocr osuplost.rvtrvaace pf. duh po orgacMoAerr.dobri prijatclii cMerKa.a pt. zamotati-zaplctitti. pnpraven po .cMerryDa pl. cMacrrocr spretnost. za.iaJio adv sludajno. itnpl znplesti. 2. smetjd cMer^ impf radunati. zasmen..) oogoatlttse. -af . 3. posmeh..bodaialec 390 |lCnl cMa!u(a CMAqKAII 391 clrefta cMaA t?r smod. pl prez od.meglen vedno se irdimo cMarr.rlrpa inrf slufi. impl impl zameguti se-zameglje zdrobiti.rUune.rlrnaanqa f prerlu se-kvanb se oavatnrca cMarorc. ztnzevanje cMarrAopu. "W tfi lit zmedcnec cMererrocr I zmedcnost. namcrir. c^!rqB. Prid. drznost cMeAe. slusateliposlusal'cmawr ce trf samo 3. poituSa'ti' cMardf ce. cen.porog cMeaqra J J4r??smen. fan umiriti.ilrrna rrf. cmavra. ovira.'e'(. cluanAopyBa__pt. cMarvsa Dl. c.pyD. zmes c!'€rt'n. smeh. 2. c. duti. pomanjsatizmanlseva cMzllltaIr'e. utisati. ljaj cMee iftpl 1.r ft smejavec ct.nakljudju biti navzod. -rna adj nejasen. cmauxysa pf. lsamo J. -mn nt fant l. cMera - cMereEIlK.ry'i zmehiatimehdati cMeKrr!tsaBe z ". dogodek. spremlntall cMeE(a l. -JEa . gran palatalizirafi cMeKHarocr I zmehaanost. imtl (o.ry:xa lan.ITe. zagosti jo komu.eK.Dehdanje. -qn usluibe -m nec" cetkt m\saL caY. menJavanJe cMec. Aolra . zmesti aMeresadi zmesan.i smcti{dc.omecltev cMeA 4dt pogumen. cMar. l.

taqtna tf . . cMpl. cHeMot<!tsa pf.Fa a. zmotati.se cMp^lqreq adi zmeiai. b "ggecyry. poteSenost crf{pr|. glas)-snemilti cHI]lMaII€ Snemanje cmiMarea '? snemalec n cErMKa t Dosnetck cwcno itdv nizko cHrtcxoAtre^err. ti cM!?res gdi mraeen.J' cA 6Aye pf.sllrvosl cqiBa. brezglavost -uH satltvcc cHp^!m. impl znotiti sanoctu se adi sinoanji.cu.orEtr. nlca poleoenel mrznJen. cMoKDaI figa cMot(oBlrnlla f figovec. ift1pt oslabeti.. cMeTe 2 suniti (denar). 2. motovititi liti.qmjAlra pf.luf n nfi snubaf za drugega cuaxa I telo (tloveka). cHokyB _9P pf. nemir.mrko sleda. mrk. tav{nJe cHoBtAeH[e. cMyrflne^ n lit spletkar. cuypryra ce l. ... irupf cqertrKo./r8 obetati. cMo^r(l\. {DE tu zool gd. mrK (ruot o vTemenu) cll/ryt. .ncepa ne (uganka o recHarKerr.. crislrlBa pf . ovirati.f. preskrbovati cHa6Arrre^{Ea6Alrai m pre. ponilen. .srau. hoditi sem in tia: -cc: hoditi sem in ti. impf 'oskrbeti.m. namrgditi delo. propac cMpren. zmaullsevall cHrsoK. sn()vnnje (pri tkanju).n€ f sneini plug cHervaKaf sneZinka cnefa pl imanjkati. cw^ytrryBa cutrn m bot smilje. figovo qrevo cMoaa f smola cMoarue. snaha.Ba r'f.do[+ tevati.-E|Ia adi smiseln cMf.-ora ddf til znosen cuoc lBocT I li. imol izmisliti.ifipl vznermnu.crrert8sa culTrr CMITIITCA cHo!r(ttr cxekata impf motiti.. cMlut!tsa ge. pomeaati.. pogreti do tiriatnosti cilorrae-. doleteti. gt..di smrtw nosen cMproBHEIa I mrliski list cMlrtrr[eH adi namfSden cMlrmeHocr I namrldenost rrrpl prjkrasti se.posredovatipri Zenitvi cEa6EfK. .resela cMIreKa smreKa I zgodba. namrgocten cMlTTeHocr I mradnost. telesna razvitost cEarrrtadi snahin cEaJAe. se. cMlEWa p.. uprrau se wrywra.rlra adj lit rremj]|en.3lltp:llysa pf . nalagati cMeypfJa. svakinia cta64en adj -oskrbljen. impl nicttxrKtr. snopid cHoceH. gl. z mrzllttl-zmtzocMcutxa ce impl smehljati se. -pHa adi skromen.l. -.impl KOKOST. izginiti cHeMoxe. prizfln(. n+ rec cMlTeH. impl zadeti. +rta ft arh podG Da lz sanr clno[' impf ttezati stopjc csovqe n den od cnorl snG pec.. pl primanjkovati. Jtvuq&e . impl zmocr. spletkarka cMIruHe ce. cueuryra pf.. impf cMer||KaI Sala. pohleven clrl|p€lHocT I pomirjenost.neEati koga-mesati cMlllitsa ce 1l usmiliti se c'ln'rpe'I a41 pomrrJen. pf . gl. -r'\ I fafi .qc oB€8. cHoDa pL impl s Nluti. Sati. r'mrf sledi. cuaj\e ce ct|eBecer. yapl po.m lit zmeda..ec9. pomen cwctts. obnemoei-biti onemosel claevryB impf od cneMa ima.smesnastvar.zmanjSati-znilcvr I i. preskrbljen cHa6AeHocrpreskrbljenost I ca 6. Znestl-nestl I I I I I t I I t t I I I I . cEor(eBa ce. pripravliati za tkilltlci lrg ino-tati se. . impl pr'sncti (sliko. fic biti v napoto. skri!'aj rnpl pnkrastr se prebiti skozi cuaa 11. triplat ampl zf.edr sinodi. snovanje.. smegnica ztnrauD. cEriMarpf. ct[IoKeE. cugoRalrclt ctJ. sklefuti: siomnif seizmisljati. Kr mu grave grc na smch cMIr lrsenocr I zmesanost. . cnrro(a cn. +. impl zrne. prijazen.posraJaumracen. poreoenelosl seznaniti cluprlae. cM"crxrrrrK. zamesati. preskrbeti€skrbovati.a pf. uporen cM!"rr. cruorrryua. -irua adj smrten. c*rpwrysa pf. lie osidbeti. znajti se cuaoa sD-ce: izaa:dljiv adi cHaoA. 2.E pl uzalostiti se cc ctetap m xool ltinkavec cgero'flcra. nakle pau cl. imol ogreti. zadevati. sneti. cMora pf zviti.ce: vznemlntl se. smelav. pokroviteljski cHucxoAFlerl|ocrcfirrcxo^Atf Bocr t prijaznost.!pr-e se-vznemrrlau se. ceHRa qeMa telo KT'. vznemrJatr. lig srizrnoten cMlrroFoceH. nlLumlrtatl l(teDztnre cJ'ra. in?f vmi. brez cuclu^trD d. 'cKa 4di nizek cHxME. cs{rrlra Zati.ci''p3Ear 4di zinrznjen. znosnost ct|o(Il ce. na- KOga cwMopv. zboleti. nahrgodenost c{ypTr ce. cxenra. bratova lena. tovflriklatiti se cHoBet6FHoBar6efl l. shujsati -ce: o|rrcaa f smisel.iEoqr t iznajdljivost cHaotu ce impf gJ. fl lit smejavec.IgpyDa pL irnpf zamrlnralr cMlrr f smrt.{Ka t tkalsko vrntilo cHoDaqro f snovalka (pri tkunJu) cEoBe. \ati. mrkost. csata sMa... lig unidevalje. plizancs ljiv. cwctv!. . pt.ira adi arlt vljuden. skrbovalec cna64lrane z preskrbovanje ct''a6tI intrt fl/i snubiti za drugega. zamtzovati muzati sc.KEa adi lepo razvit (telesno) crrarKHocrI krepkost. {aIE nr sneteni m{)t pl. zmagovatr clfoK. potesen cr&rpes. pf . zoranar cMyrmeirxa I ti. . snolBti.cMlrrEarocr I zamrznjenost. sme!.

cotupFa pf. zbi.ain osKuDstr-slacrtr.rel(lBa. -ce: di se.^dawa pf. n ttsecof acE ce. cof^aceE.ncru-i adj some5danski corpeut. sodavica coAejcrBo11 sodelovanjc.coApr€JHocr I bogata vscbina Iulnosl coNrr'KA itupl vsebovati.fig f. co6a velika soba.PG coBlreMerfiqa4oDpeMerfirrKa I moc soctoonlcat coAejqBlBa impl sodclovatl."azgalit-i. brezhibno: coAlrriaeH. sleii se-sla-ce: lili s c co6op r'.adj posverovaten.alm adl pohujstjiv co6raamre. i/zpf dogoditidogajati se hkrati. svetovalen corero43ierl.vladati . Zati se. coroN. coBnara ce pJ. n ic. m.. premagovati coD^aA ddj premagljiv. Itg ldm co6Aas'iB. pri. coB.nt iti se. coBpeMeHocr f sodobnost pomagatr coDpse. 3.J4.er?premagovanje. L zbor. bgoliti. -aHI|ln somescan corimfarrr<aI some3danka corial.zbiratelj co6rpaqru adi zb:Ltulski. co6opa. premagati. spoznavau cororcs. -ce: posvetovati se coBerlaa^Illut1e z lrosvetovalnlca coBeTllalse rr pOSVetOVanje co6operrRradi sobojevniski co6opr. ujeti se-ujemati se. shod. pregraqrar comaraHrq. codepFa pL impl zbrati. nabiralen co6rmfe. skrrp{rtirrski zbor. impl sleci. sobana co6aaralt. kraj zborovanja. coAlrr(rdrcKnadi vsebinski slnnJau se coAlrr(rre^ m mat rttTrogokratnik coraacr(a f g/arn soglasnik.-pqu m soborec. -tIla n 1. skla'r danje adv coaDeMe pravocasno corieruenadi-sodoben corieruem.diniti . -an 4/. impf opp snelt-snemau co6zp zn zbor. se. 'i<) co Map(a ti rre in Marko co6epe. co6Hpa. .. gl. -bna qdi zborovalen. ze.. I defl od. .E. coBecHocrt vestnost coBecr f vest coDet .0loadi Zen. -q{ n sv6tnik. inpl obvladati. coApronra-coAproJ. svetovalka coaerrr[qr(E ddi svetovalski. coraaclta ce pf. zbiren. <sa Qdj l. ogolel. strinjanje coeArrEedae. imrf skul)it i. . uzugatiobvladovati. l4n popolnoma. adi razgaljen. futh cot^e. ifitr I . odstaviri{dstavliati. skladati se cosnafarse ujemanje.stolen co6opeq. c'o6'UAy!' pf .potrt co praep: s. rl podiranje. sprostiti-sprosleti gati EOBpEren ad.oropan cob'nesocr f razgaljenost. t az\ ezova' odreti. lig sleoskubsti. impf zd. ogoleti corpa{s.co6^as|a I pohujsanle pohujSati-pohuiSevati' co6^a. konzonart coAlry'(n ce. co6lesvr. zavesten co6y. coatraaHece. vseDovan gram enih misli.JHa adi vsobi sko bogat 2. coAepe nan coBpureEo adv l. povsem coDpmeHocr f popolnost. t??lpl zgraditi. zasedanja co6paHne. cotae(uBa pf. oogcoAupa im pl gl. co or^eA rra glede na. coraacltaEe n soglalanje.cHa adi vesten coBecen. ki 'rrB ga je moa ob.u(a n. nabrati-zbirati. skuDadinski.. soglasen. cotpa(uBa pt.sploSen. impf sezutt sezuvau co6yes ad. p(! trtost 'if cHvr(An ce{HvxAlra ce pl.CIIYXAEII 394 coEgrvaarEe coB/raAa 395 c{reArueEue ctryrKAerr lil ialosteD. coAltvxlpa ce pf.fl svetovalec coBer!tsa tn pt svetovati. soda (natriievesoli). impl . lmpI . {la n arh dogodek. soD O IC V nTK svernlsl<l coaeroAaBerr.sezidati. uvidetiagledovall.potrt crrqrKAeuocrI otoznost.konzonanten coAprcaweuJa l.sprijateljiti se trjevanje. rateliski co6rpek. ograditi. zbiralisde co6r4rar6en zbiranje co6[pa. naolratl co(la. co{peulBa pL lmpl se-sreliti DresreSiti coaa-1.-sporazumevati se.2 svet coBerarr(. zaveqnost co6ye. lig vredi.co6. obvladovanie lit arh coBMecreH.. podirati co6opxure n " zborovaliSde. skladen.'ra pl. co6a sobica codnurre n avgm od. z skupsaina -nla co6yAes adj lit zavede\. bina impf sporaz]umeti se.zl co 3ApaBJer zDogom!. (konstrukcija namesto que co re6e veznika jaz in ti. irrpf postatipostajati otirZen. -Eqtt . tr'ti.c'. -aEa.ecyr pf .sieti. proStcnje.La9E\t t f. -. 'ce: biti obseZcn. inpl prebuditiprebujati zavest. oropati. coaaaMnDocT premagrlrvost / coB^aA!&rlr.-asa ^di obdi skupen. -psa adi zbiralen (leda).a. svetovalec corerrqa+orerrmqca I svdtnica.-c!6. HacraH co6trqe{o6l|.ttPl vezatiodvezovati. zbll.r1 soglasniSki. legna.j sezut coDa Krat tkalski dolnidek . 2. pf. semenj co6oparr.. obcoBpEeEcTBo tl popolnost segati. raztrgati-odirati. co6. 2. inpl podreti. co6ila pl. coAepFa pL r.r m zbiralec.oo' coAepe. li€ oskuben. odstav lI a nI c coOopeir. co0^a4a. osolelost cor6arr. 2._-rE nr sodobnik zagledati. zborovanje codzpa^mre fl zbomi prostor. dog. coBp3!!a pl.r n pohujslj ivec co6^aq!tsaEe z pohuj Sevanje co6^er<lratEa I slalilnica co6aeryraEe n slaienje co6^eqe.e. popom.

coKprrya pl.hirmonidnost calY3 ft zveza c@Ag8a+€-.ti. coKanllB pf. bitje cosAarea m drft ustvarialec. u.cn coaNrir .44t. cojlBysa pf. r obzalovanje. prxlpi. cKvc'I (tudi its) -l<]llt co l. porskatr zrlvctlc coMeae. p() sooa za sot nlca coaapErqa I solni rudnik (kacoJyrmrrxt adl zaveznilki mena sol) cojy3Hnrtlrao n zavezniil'lto coAen adi slan (rudi /ig) coKaK. povezati'lrovezovativ zvg slvaruen zo.. imol sa zidati. . !ce: nastati-nastajati. gt. /ig trosili @r('dde.3.coKparuB d.impf mltl zromlll.adiu coqre.'Ds. 'ce: stopiti.\ ft fam rasai pasmai roq cojaAe irII ce+ojaAlBa Mq ce co apEut(. ztunevanJe. privrZenec cordicaeltrrqa f somisljcnic coMnule n atgm od coM velik som coMEera ce impf dvomili. ljiv.irnff. . vzjveti se vrivljati se v kaj c. coxo. sc-sm tal sc -ce: cox.. zdru.a pl.. cKa. razDrJall corutdp rn solitdr.r!Ta. odrrala pf.Beq. pomuovzunost corKaaltsa6e.@rreaerr. sDoznati cosuAa.(samo sg) l.impf co^[AdpeH. t krajan.rKa f za\ez- I I t I t t I I I I I I I I {olka coK e n d.. 2. -4ra ddi solidcn. coc{rrryBa pt.sna adj zvezen ustvarramost cohBtr.. cgKPlc3 . hamoniien col^Ala adj indecl fam iz co3Blqje ri sozvodje dobre hi5e (dlovek)j dobre @salIllrocr pasme (Zival) sozvolnost. pomi @r(a rraocr I soautnost. mzKlatr. DUlatl coKpaTv. nareditiristvarjapati zvezo oZiviti-oZivtiati oX.rri I ustvarjalka.-qrl fi zaveznik coj ysurqaroh3rtra. _driati s kom.. vzlv{anJe cor(rre^. tt mlll. zbrati modi. coKEE\. -lula adi dvom.lo.o3rrae. co''Kwu'a Dl. so- coKlxrBrlrre n hrh lit ba> gastvo. zdruliti-zedinievati. sol.innf coJlBtr cojylllr|lr( croMl{Ere]tcrr pJ.lig volrrrrrir r. ce.rpa pf.lcoltia\6 -n alem od co(aK uliziti se.eth kolia od coRo^ som Zool sokol spodspodimpf cKpa- coKoa.r qogovonu se qlrtau za zenskamr cosDlqeE. s()cutrc ctrxrrr[. so. zbrati se: za-cs vedeti se. bujanje co'(oL'' . imPf hrabriti. . cKnren. -48 tt souaenec. sumlucenle coMqeHEe. ra. sAaAer dlovek je tako ustvarJaren..f. in|/ zmleti: fig. impf kljat pretepsti-pretepati. pes tazbiti. inpf sKnll-sKrrvatr. ?t. zativetis dim (jo.{IIa adi p'nnil(F vaten. tic pogBvllno coaasa I solni rudnik. itupl zcdiniti. _ stvariteli: rel stvarnil< cor4are. -Bqn zn s0lzivct: coKaqapcKrr poce(plin) .ooumetr.Da. coJleen. 4B. stolpnlclt co^ne ce. delati. pg- ti. impt de sp!€Jeu... -uH ttt ulica codeHunaDadi slankast.r. zancsljiv coxlacrmvna f soudenla.rzrzumetr.r coKaqapKa. pornift> vanJe. 6pKa cojrs. shtrcoKane.aaw adj sotulen.coeAuuet zcdinitev. su- listka (tudi tis) dvom.) spraviti v. tI soSolec den.a . -I|Ja fl dvom. sum co. BpeMeTo co3Aar! . impf lit co3far1grrr 4di ustvarjaleD.. zomDrlr. razDltr-loqoMlleBalne. sg) zell ooDlu-coorvatr -3. co.raranka con<ni:e<ontrue pt seZeti.tti. (samo 3. coJxmradj Sojin skladen. prt. usmrtJen coMtl oqr I . stvar. z$adlti-zid. -6: veri{Zivljati.oxtloltsa&e z otivljanje. sKraJsau-KmJsall. cosupa pl.Soja. Irg ooletl coMlraoceH. IIC-CKIIrytsA ralr Koga coK^acBriK. g[. l. pf . tel< co36op[ ce{€6op!tsa ce pl cljKa I zoor.cdssav!. opomoCi si cdlrrallalEe. delo. a.potomrn. iti lt. izf itt'r'liLi sodutie-obzalovati. sr.le. Irg zakladnica coKpnra.Kr zanemarla dom co 3a. gl.lilrl cor(o^6A f lil pomilovanje. kem sDo na coepiaer adj zedinjen.pl. Tn.. ugleoa od ctalec col. t skladnost. -!gr m somisljenik.coxBreN€ m. zdrobiti.Iam sten DocesrnlsKl ca^3tr impf solzeti (oko). rojak iz istega lrraja. pl tu. ifiql kom v zvezol skleniii-skle.drutcvati. krrtl coKoaette z hrabrenje. -qr| rft solnica. stvantel|lca cd4pq6g. uvtdevanle c. das ga je naredil "raKos taKsnesa cos4arael -uJa n arh ustvaritev. os.rK. pomllovaul le coiK@ee ce pl vliveti se v kaj. usm|llen je coM[c^eI|I|K. impl zaKnn se. solzicc zensKa.inrpt opazi.colrel[tr|a f slanost ue-cKarryBa colsa I solza. coMe^!tsa pf. sum. stopati s ca34a.soautje.(saho os.l fan porestnica. zomltr co3€Mepl 1.r. resen. coK!4g. ustvarjaDje. fl dojemanje. co uAeH.lrfivlu. ustvariti. kem spo5itispo. 3a Smarnica. I $olisl-$r) coJy3rr[r(. sumliiv .co^trcT{o licTKa m. zdtuiiteq 2. -pxa a/l solitl:rrarzEgan. zasmiliti lx)rnilov. qoDeKor e raKa co.rl. puS6ati dica coa3^nB adl solzen corarrr adj uliden co^|{ impl soliti. videti. <aEraadi sozvoteo. co3aa!. 2.

coomnTlla Pl. primemo. -ryr rr sopotnik. zadriati. Itnpt sesekati. kakor coo6pa3lqar6e n lit prilagaiacoo6part. f soscd-soseoa cocerrunr adf sosedin coceqe. c@TawDa pl. uskla. coruI\.ila cooABertE. saurje. sumljivost colir'loIm znmet coMoreE.iti naJmanJ. sondna lud. skupaj z. cErlrura spa- coH HnlrrTo noclaTr<o mc n1 slajSegaod sanj coHapoAlrr4 -q|| fl roJaK. -Br|a dll sestaven c. con[Ha.nolell conzpa impf ustavljati.r rsckitli. -uFcoce^a{Ra t?t. priravnan c(xr6poil|. pfaep s. obtiaati.a sodeLavec copa6ortnt4a{opaoonuu<a I sooetavKa copa6orErtrq adi sodelavski sKl. prtr nKral 7 coce ageq. sq slasnost co-. SpotaxnrJrse-spotikati -ce: se. v skladu z. podstaviti nogo.lit opravljati Dromel. podstavljanjE n<ige coIIIIe. tekmica coneprqqetEe r? lil tekmovanJe..adj lit nasprotni- cor<rc n dem od co6a sobica.os. inpf . ustavliati se. izpl. upuslusiti. Koncentrirati. pogubttt. .oArercralla im pl rustrezati. DG coclme vsqm. . coceKlTa. obvestilo. 'MII ce se mr san]a coH E 4di zaspan. catr samo sg gl. spremljevalka conarrnrqK[ 4di sopotniiki corl. sDoqrsavalr collocraBl. copaoorytsarGen sodelovanie ifpf. coaartyaa pf. -rwa adi lit rrvidcvcn. cocavuritsa pf. zadrZevati. sonarodniak coHapoaHlrqa-coHapqA*. -qI| r4 .t. -laa edi lit ptometen coo6pakaeq. . coccqyBfl PJ. rcvnlr. ixr'/ unlctu. dremavka cor4e z sonce.lati se coflrpaqxa I za\tora. sesekliati coc''.vozrtl cob6pa*abu. sestava: se_ stavek. {rja r? sporoailo. irapy' postaviti. sani^tr se. spreElj evalec conars{qa-coEaTErqfta f sG potnica. rrrr zeJo. pust.Dr-rralnavall cobooaruieaen. nvatsKl copa6oryra impl iodelovati coru6 uu ce. impf odpasati-odpasovati gt. coHA[Deu.sg) zalu. domiselnost coo6DasHo adr lit lstrez\o.cou1rlrBKa t zaspat ka.nasprbti. palica. intpf. coiatrnr<. uskladiti. (""y" 3. -mi ft lastnik co.c.octaaa. -uu .lrli'd ft lit ptometnik. sonaroonJ Inl. spenlati.nica. -Bq ?n zaspar\e. drerEvec coE/ltlBrrqa. cocHn-yaa p/. cTzul conepqtu(.ce: ustaviti se.. tig ovira com<a / spona za noqe (Dri Zivini). lig milo bitje corrsa itupf sonditi. . cotrocraBvBa tf. zaspan postati-horeu spatl cocpeaotroqu p/ osredotoiiti. coFre coo6pa3eE. soocrtr co4nb a&t najprej. vinoraz.F.Dameten coo6oiirre. sondna roza couqoraeAoa adj sondniden corrroK r?r deffi hip od.-utl tn sooeolc cotracaeAl'Ilqa4oHacrleAl|lrrrKal sodedinja coEdT r?' sonet coBrr. dremav . 2ipresu. coo6pa3!tsa pI.:. ir.a adt s silo.vest cdrnrmr. v skladu. COCIII|Ba MIl ce pf. -ce: zadrZe. z.+? I ar< rolaLrnJa. zakon cotrc"Be[ adi lasten coucraelm<.EcrDeErxlaio[crBeErsKa I laStmca cotrcrBern|qKn adi lastniSki concrBeru[rrBo r? lastnistvo cotrcrDeHocr I lastnina cop z _kosir. spis cocraBeH. comoa n ce zf. razsodno6t. son-cei clu se €oHqaHmla t sonEarica collsar6e 12sondenje cottqe n tLem od cotl rahel sen. fri. vinjak.g. sen. coHlTa pf.pogubljati.a coHac^eAHru(. tekmec co[epHrtrla{olreprlnqKa I lit nasprotnica. spanje. prtmeren cooABerqrBor? skladnost.aadi lit nstrezen. prirlvniti-prllagajiti. rezmk copa6orxaI sodelovanie copaoorHuK..r/ lil DritaEoditi.Ta tf. coceM ue caKa Aa qye nid nole slilati coceA"cocerKa rz.. skladati se coomrlreq{e. domiseln. iftpl.I'iIa qdj ustrezen.! srtr cocmuJa f fam ufitetjc coc/rlEa.lnocr I lit uvidevno. I sovaidan-sovaidanka catceu adv popolnoma. mertau." coHllulla. zapreti. imDf sestaviti-sestavljati-''' .il nasDfotnik. razsoden. -tHa-coMorcl(u adi Zameten coMqr m lar?1 hleb belega kruha cotl oA nec.coMuure^goct 398 C{'IaItrC co[epH K 399 tzotc coglaBrl coMrrurerurocr t dvomljivost. sonaev ^di coHrreBrqa I sonce.atne. sondni svetloba cotrrerqe /r dern od couJqe sgndece cossor^eA fi bot sol]l. sladko spanje cotllnteB sonEen.. umdevati. {x r'? zakonec corpyxmrrur adj zaftonski conpYxsntrrrBo n zakonsko Zivljenje. gorjaia.nasprotovanJe conepHlFrn ir?rpf tekmovati. spetl (Konju nogo)poqsravlJatl nogo.n. obvesdanie coocHoDaq tit soustanovitelj tt cona I drog. tt _ sno coclln€. . silonrit. €n n soprog cotrpyra I soproga conpy:rcrm. Drometni milidnik coo6pa(aJ-m promet lil coo6pa(ajqa I lir prometaa . tmm sporoditisporoaati coomrllIB:rr6e /t sporocanJe. nasDrotovatl conepmnuor. predvsem cotrpe pf ustaviti. obstati conplT. usrediti cocraB tt sestav. Jnik-alno) nid.. intpl zasIlsan-zasltsevati coc[a I zamet Ae6e x clrexo t cocrE visoki sneZni zameti MII Ce. .

cartE ''jre'I co. collteicorilpa. vtakniti.raa cdl socialen cnac{rracc[ue m afh relite\r" zvelidanje. posebnost.l. cneq!. vriniti. adj ski cocra|re ce. izvedenec ctreqltja 816r m specialiteta. -rEa adi specialen.uDarsen lit sotit je-. ifipl lllrtcurlr staro. ctacrpa | 14fi ufeJenosr (oG ma) cnacrpfi. selivati coftae. cousaKpa pf. roj e Bo corrllEcrBed adi lit soauten. zastoj. .. .-pEa 4di soparen @Qp. craarryla p.. . crmK!tsa pl.tmDt j. plitlikavec qret lpqeu adj kr'l. na!teti cflerFonqeH. . e n tQm z spant. znitati. tmpl ut narediti. tmpl festtt. rcScvati cracrre^ rn resitelj. snezni metez.colndaf.soulentacraana I . pl.Iildenje . zmanlu. c'fiP . cmc-T. crc.cqar|r. poseben.e n fam urejanje. i. spakiralr.iav. coudaartgrr|q(f.pripadati daii:unidevati. colxat\M pf . f zaspanka vati se.Dom[ovall c(rclrurecrBira impf lit k@kc. caelle[n. cl'€tsd pt lit driati se desa.n ltt a\tor cocrofl cc i. qapEEa I soparica crmpruHaatrapEortrJ f gl.Ba pf ohraniti. c[aAne. clele/truEa n. impl spccincrrau. pozmozen ie to napraviti milovanje cocaojxa I sestaviila. hutla rrln.tf. -Fr rn krlljavcc.n|ocr / specifianost. zaostal ctreqeHosr I krlljalost. sodelovati cnaaRo.2. kloj.stareti cocToPYBorr.l (nav.M.la coryJdAerr. pocrstrnurejati.sestopiti cotroua m satan c'Iai?. rmpl zasluZiti. iti po sredi colwem<. . -un co. Domilovalen cocroj6a Aa ro naqpaBrr coq!tscrBo r? lif sodutje. crla. posebnost. impf . nopovedovalec. naDoditi cn-ee. cnaAHyiffirt sttet:t. pozgau. poaEvalec cneqaj&reH.. upadati. slu_titisi zakriljati. zn. zanik|]r. r?rsestaneK -!ul cocrorryaarre'? sestajanje ftEl cow tmpl pokazati.. pospravljanje. pasti. odre:ilnost. ooiMee{olFdeaa impf tit natandnoizpolnjevati zmodi. spalnica. upasti. odrelilen.ul) titi cfluxep. impf crlaAr|e. slrrrrl pecrna crtr|aecr ddi skalnat c/I.[[. zalkmet iao. c[acrrrpa. stkati-tkati Sati.otDaxa.rr. HeMac rp ni krrca. 6e3 cflrp brcz odrrlotx I I I I I I T I I I . pohistvo soSolka za spalruco collrecrao soudeletba. nikrn.je. zaostal cnerrlpwr ce pf gl. zarrikmost. vrsten. cracFa pJ. sestavitilirti staro. cocrallwa ce zf. -ptia.c<tcrapwa pf.at fam miza.. impf 1. naorqono poplsatl.sla!i. zvelidar cracrireaeg. oslareu{le. rn lrl ureort!.IrY8l pt. pl. zporeti cnelam alj Cuda3ki cnepa[rosr t dudastvo c!'eq m fam (skrajlano iz spo cialist) mojster. qtagKo cwrc impl . pesnikovati cneKrap rfl speKlrum . fig predelati (gracocvr!rlects. zaostalost cflesoK. . koeksistenca divo) cornEe. sobivati seivediti. trg sKunau xomu KaJ souaenec-sololec. spadati. diva! ctrapeE.rp. strc kovnjak. impf specrauarau cneqnjar*cr tn specialist.rpf sestati. DokonBa. cneryra pf.{EtF m ttm zaspa d cooa f zofa. lmpf selic{/r m sat. Dokon&vati -pf. odreSenik. odresilen crracoHocHocrt relilnost. so'? cuanaK{trauak m bot apinaEa lalje colqecl!yla impf so]u:delete.tl1 cc cru43 f neurje. gl. ct wfri€ pt. tmn spremeniti v pepel. sesta.it spesniti-pesniti.pridobiti. f ctrjaK{Ba. ctreqa !ts4 p/. obvaro irlli vati cocrojoa / stcnje. so cocroj6a c bili zmoren.uniditi.iri JaIr v rasu cfles'e'I ali krzljav.f i*4 .t(. ". -3Mor ru socialicocraBlBaq ft sestavljavec zem cocTaBlrBaqKa adi sestavljav. distitic[ac!tsarEez resevanje ctracvBarr relevalec nr cuaclra*<r 4di reSevalski.Ba ce 'ot. posrediti se-zmagG ctra3Ma spazma. satje col'ElratrKinf farn ! Ee\anje ti. .n Pesn odmor.coclral!alr cnapr|Ifia cooc cItrrp corpJaarieau. f spikcr.. lig hrana.r\. sestavni ' atel impl lit collrlBcrRyaa tmpl L sodustvovad. impl d\tl v kaj. zvelidarmost cfiacrrpas. lasten creqrros. cnac[.colveruwca m. plundral cfleqe ce. .pfpospraviti. corma . stena. svojevrstnosl c[e!m. zveliaaven cnacEre^KaI resiteljica cnacrursadi re3liiv cnacoHoceu. -qlla 4di soden (tudi cocTatroK. izdelati. cot{|ll!/aa n. re Sevalen c'laf.c r?staranle delati.n.imenitnost 26 Maleatolsko-slovet8u sloY6r caelqg*tqina.krd I vati. v zvczi) rqr[l crllrJa prv! spancc cll|jas r?rspavaa. sobiva. I I I I sDansem cmie pt impers mu cc crnt pll bi cErerre n spanje cErJa.*Pt sistirati.nakazati cocrlrqrr. . corpYaa pt nizati.s|a adi specifiden. irnpt laft pog\ar:. (rDpers)oremasc nlr.zaspant qflxra. nagnati.izjemen ctreudairu3*trra pl. padati. Jeo ^ p''. . sestavljati .napovcdovo Ikn cE|^a I skala. posebeD.qd adj relilen. een irrpl scstati se-sestajatise coqnoao[rja f sociologija coqer|.lrrra adi reSilen. odrcScnje.

KOmDarauven c'rcpefe& -pa ad. nctcn. Vprect Se.. cnopeA 3aKOlroT po za{onu. cnodpxysa fl. 402 ctroMeII-E. cnouox<1ea pf. cnpaur!tsa pJ. strnjeD. gl. rodomik ctroco6-aocr f sposobnost. . cnorxyra ce p/.cmlpa a cmpd^a I spirallr.j primerjalen. cnoroA!tsA ce pJ. aparat clpaaeA IIB ddi praviacn ctrpaBeAnBocr I pravilnost cnpac.n{rrlrr mrnJzrnJe'1 sKnlr-pnl{nvan. posrransKega pomena. i/ipf spotiti se.crloMeH\iBa . My. spG *E::"^. drobec. 2. pL impl crroMararo 4 pomagalo. -Jr|a adj spojen. impf detidevati v kopice (seno) cno. imtl vrednega.AdBocr I primerlj iv. zadaviti cu aB fl splav. (nagrobni. ctoprr lt4lf lam tr^i^tr. cn^orF cmcarfue. cnoKoJctEoz tntr kan.Koes. 2.strniti. zediniti '' vlla cnrye ce pf lam pogirriti. lig zbemozllo sredstvo gau-zapletatr cnoMeH tn sDomin cnrerrarr adi zmesan.primerjava. dobri priiatelii spraviti (kosilo).cnotaa. potuhnj enost clroMrrHar6e omenJanje. preptasitiplaSiti nn$Ke..e n faft traiaije crroMeHrK.y. impf UIIII. cnbueupa pf. pnmerrlr. .Hocr I brejost pri svinlan cnpaurTlf . cnlaBrre{n aBlr!tsa croru.i.ad. !panovrJa cnperHe. (samo 3. napeu mocl -Ce: qropr m spon cnopnicr. se. cntacnloa prf.rHara ljube . devati. ukrocio6prca. primerjanje crdope6eE. za cnaarne.qtoMafa.l. -!q m sezn m nlosniti. polastiti splahnetiplahn?ti: -'iroasti-popustiti-poplsta. neDrsrveno cnopeNrcqr I stranskost qlope'I. crDrroM!tsapf. .. jiti zvezatispajati. spomrnlac\^''cr.do.. crloMeHe. ittlpl cnoKoiHu 3a6z razdel iene prestrasiti. vezen.cr. tmn vzporeqru. zzuecl rrK preq.kulturni. impl sptclispregati (Zivino).nagnalr.rov6oBra c[peMa rar(oBr. cnaasgwa tf. impf cnoroA6eH adi sporazumen udomaditi ukrotiti-udoma.pJ. impf qror. imPf p.poma-pL satl cr6no:n9. trpe. spodbadati cnorlfe ce. sr atJrvr. u. pnspG dobiti-\. ctrojpa pf.. naloliTl Sl Dreme. AeAeHrr Kpl|IIrust ated. M lmpl pomocl. spo. pridutek sen pl ctroAaBq zaduJiti. cno4anen adf zadulen. tzoDtazDa BOAr-rC[peMa ce^oTo pot pelje proti vasi.cnenajysa. cnoMH!ts4 cq. impf gL ctr0raeqocr f prikritost. pognau.. cnaycrlra pl irrl crtrtcoK.Ioqa clloMeHuK 403 cnpeMa cr^ort|l d. I Sportnik-gportldca 26r proti.li zgosaen. o ti se deiju). zme cnorrene. naplflvn.aep. brod ctro4o6t pf ath spozt ti. itnpJ fam (nav z zaimkom Jn) pobrisati jo. c[opeA qlocoosocrllTe Do zmoznostih. rttlPt spomnrtr se-spomrnjatr se cnoMome.poganJarl. skri. pobegniti qryrera.. l. tost. ctrpem pl. 2. krotiti.ep w. pozaplesti. ganJarr crrnroMeuocT I udomatenost. impf aen napoditi-poditi.potiti sc qrorHlBar6€ r l. 6Ha adi sposoben.kompakten crr^orcrrocr/ zdruzenost. iypl den.ctrocn. odjenjati{dieniavati cwrtere. fig p@ cnoMeH-[ oqa t spominska gna (. zmoznost prikrit.-JHa a.a pf l. ctr0repyaa pf. crropeA M€rre po molem mnentu cnbpe46a. -ul rz l. cloMeEmrla t. lllrurpr cm4YieH. zdmzen.lro. po. popihati io. oprema.ost cnopeAHo 44. qan preq. clflc(vBa Dl imDl z!strohneti '' kridali. zamotati. q ecryB._. pl . pl.vezati gt.cnoroAu ce.cnoprf crt(a tfl. jezikovzmoTetl ni): 2. ostru. fig po' sti raluni.lenar. I\. cr@a -ce: I trldica. vibt. cloMorEv. {Ja dasopis. naToT cryeya t priprava. spodbadanjc. crIoIIa aaFa ce pf .i('.{Ha ddl Spiritcn.Ra. zaDloskati-Dloskati cErroMeH adi udomaden. upadati.zporejati. cnoTepa cyIIII'IHaOat mU le Velra clonre-crroruHa. potuhspomrnsKaKnJrga.os. impf spc-. impl . W stan Drrsmoren cnowa prq.kompaktnost pl.IDTEH c[^oru. ploliit. -Ce: potaJevau se cnorepa. clx)lcn. gl.zmed. qroTlllla l. primerjati. .dj mien. cnoMuna pl. cltrfaKa. clctr ecKa I sploSliti. cnoroAoaI sporarzum ukrodenost clrurioMu.r. rczdmtiti.peMapr. . prispodabljati ctropeAr. zaoovouen.cuoE nB ali spojljiv co.I vprega (tivine). lig faftl \zge ir?rpf sporazumeti se-sporazumevatlse ostati krotek iiti.trE adi primerljiv ctrope. potcnic cnpaBa I priprava. zmazati cuoKoJrrcsrf mirnost cr ecKas adi sDlosden. .lil minsko odlikovanie ctroru{e.cru.krikiiti cnaycra.cnowa!. Dlo{da cloMHe crr.j stranski cx'ope$r. zaoovollnl zoDje. k(! tanec cErpr n Spirit. -cnaecr6u noc c\o^al fam (izraz hval&nozmedkan nos: c[AecKarra!{rsti) hvala: cno^ai 6orv! Itr ja plosdat kroznik hvila bosui ct ecrld. spomenik crocobeu.sncen ti. spomenica. ponorel omenrtromenlan. impf pomoq-pomagau qtona aDn ce.tnpf ponorctt-noteti. potunnltt SeS(flvatr. naganJan.cttacryoa pf.uliti . impf podnetitl' spodbosti-netiti.str||icnost. nagnati-na.

cnyEflr.umrl je . -urtra adj osrcdn ji. na drugi rJrvec slraru cpaMerr. zateti-zalenjati pokatos! n. ipacrlra pt. -r/tr|a adi l. oZgati. nihde pospraviti 'AHa adi srcdrii cpauora. 4tra 44.. riti. naglc ze cpdpee iflpf srebriti sc lltvec cpe6peeEez srebrenjc ciiu*oocr I srameZljieost cpe6perradi srebm cpai@. rascanle cpeAollocell. nasprotje qDra ?f zadrhteti. vztrepeclrpci.pa6ora.TprHa preq sramolo set Je prolr vetru: ceKol cpaMerRrrBadj sr ameZlji't cllpoflr. moka\. ifipf ulr niti. srcdnja leta . fk pretresti nik (elektrike. -cei Jezrse nanJ Jezltr. . .w n Iam stamota cpaMlBa. cpAeruEfqa I lam EriLa. porucqpoao^rB odj izvedljiv sen crtrpoDoA. impl cnwMra f soparica spnertutr.taffi cpauornja f clreAeHocr t urejenost sramota: srarnni deli telesa. spravrtr-spravljarlv sramovalr Se Zadrego.-rF ?z l. cpeA!ts4 pJ. cllpofl{a!tsa ce PL rrnpt upfetr se-uplrau se crqrornaHocr f nasprotnost. r[poDeAfEa pf.. oveinl pl . cpaMeH cpaMer6e cpeAn cpAeqeH.cnpeMa. -ona adj nasproten c4pcrfrrBu . osmmoeen cpaMer6e. -futa aJj polr. tmPI |trcpl6a+plex f. mcd cpalllltr4a / nesramflca.ma adj srcdnlilr ti. radr'rcvati pasti na tla-premeta-ce: cnpctxa. -M a 4cI1 p pmvlJen cnp€Mx. oA Dreb au se cpaM rre ce 6era laiie ie t$o. -'Ce: -osramouu se cD M EB atli sramezliiv jivka ciaxamra i srameZl cpaMruDKo. impl spaclJp^u pl orgati. cqtafiorysa pf. napeualu trg uve. HeMa cpaMoravsaKooelo Je casrno cpaMorn^aK.!nra adj prisrlen.€Ir adj sparjen. zgtbati. ren n.. rmpl q!pne^a. 2. .fl rocTt pnpravllenos! cnpcqerrocrt zadrzanost tau cnpcl||r. cpacuar adj zrasel.. c-panqra pl. diveti se v kaj-zlratdati let se cpeAoDelnr(rcrf srednja slrF cPacHFar6en zrasdanje. uK Dreo vetlKo nocro cupeMes. nelo€liivo se poveza. zadrlati-braniti. jeziti kog.elreAoBeqeH.adj lil uniden.n spremstvo.veUkost sprevodnik. voo oDravlratr c[IroEoA€s. cevi) cpa38'v.zarost. scst:rrrcl\ skledi. My ce cpNI cpA.cpaM4paMer( zl sram. srInost cqporxaeH. vcld cpa3Mepuocr I sorazmernost tj (nit). cnyp!tsa pt. dizenterija cpAn itzpf. 4n4t sramen.preap nasproti. winiti-vlaliti skozi. uresniaevalec:3.mocr I prisranost. ovel sprcu sc.'B adi togoten.rxaI robec. opedi. srtn-sDuscatl vati. impf spuljaviti-spremljati. cpaiuerire. cpt^cwlBa imlt zraI. spremljevalec . cpasMelr{paSMepa tn.pl. oveneti. sra'. tl ranlu qrpoBeAe. cpeA3rffes.aePsredi. f sorazizvajalec. podreti na tla-podirati.v dez. kot cflporr-r BeTpor Pq..r.impf pripravru-prrPravuan. -pHa 4di soparen cnp[nYKa.i src(lp(tsten cpacre. qrperre lltsa pl. opari. zravDati. sra'Irc- ten. cr44[ra pf. cqrcvryua 7f. se.clrdfie vsak po svc un mocen cp. impl cnpoBoA .. Iolski sti se.rraeH..-rlqlr m gl.katerlm sr nevestana svatol zakriva obraz cpaMvaeu. 2. iwra 4di sle(k) I I I I t I I I I I nagota.aMexafDKq -BqrI m $ameL arpornna ad. impf gl. .ctrpeMerl zen do domovine. cfiIf. cpattrIyBa pL tflpl 1. movanle cpaw. oA. proti.n.. obseg.-Asa adi spremen. vdevati. cpaMg{qe n ostaner Jeqt v cpeA6af sreaanjc. oA cTpaBce 6era. !'Mpe cr4reMa Be r.l. cpeAo[ocfin sredpost cpacse. prevodgati. cnpe|rllBa pt.. vzporeadj dctn srLcpe6penr(as diti-primerjati brast cpauMq -ut ftL nesrarlurez qteA Pr. impl vati se sprcti'dclati razprlije.srarnotenje. ard. Primeriti. -/rqrr-cpeArnrItrIrotu(a m. ctrypesocr I sparjenost. prcbiti se. cpcABoB€KoDeH. merje. cnpHrrlF(lla p/. ki ga iz sramu noae cpeAeH 4dj urejen cpeAeH. zatasel srednjesolka cpacHarocr I zraslost cpeAHo KoncKn adl srcdnjr' cpacfle.srditi. -uJt n7 arlt st<brnik navati. -ce: mota.Bocr izvedlj ivost I cpasa pf lit poraziti. sprenarediti. -uJa z prinerjava prevoden(o tici. f srednicsolcc.|. cpaME - cpeAnEe[.cEpoBtrpa. premactrpoBoAflux. napelje. preptrau se -ce:_ crype[. -DqI| m sramez. tig izvajati cpa6otri. sredilden cpeArurrrert sredi5de . ." den cpeAHoEraoaeq. infi srcmo-tltl. lmn potefFttr skozi. streti.ce.pM adi sorazme cnpgDlre.. poravnali-zrav. s. poKatl crypr. pbbggniti pred straho. opravitidelati. 2.. srcen qrAe. sra. jeza zlmsKl I I t I .lsl( (|-DEa ntevesKr cpelno(+peAeno( / polnod cpeArro(eg.cpe6peHuK.grpgDr_Da cpasMepeE.cpacH!ts4 cpeM. rz srd.

-4!r n srednik cpetutrqa I srednica cpx I mozeg strzen. crartavBa Dl.|_ce. sredanic cpekeH._ cpe*aEar. -BIln m staDoda. potaj€-nost crax' m stai. saaten. sraika. stava. pripravniska sluzba. raven. umtrjart stab. bergla crana^Ka I stopinja. sreda.ion. dvigniti se. craK^opeHuga I steklorez ! era erK m stan (uradniSki. vsrajanje cra$. kitD t nlca cpE$trdl''i'' qdi sorodniski clroABoqr f sorgdnost cpoAcfBo z sorodstvo cpoK ru rok cItoKoB€H. sorodnost cp'oA.-qll m rckovnik cpr ni hrbet cpytrn. utrdilj.do l. -r la ddi obroten.rF tz sorodnik srava. odstavck (v knjiei) craDyaa ce ifipf fam sesta. . cpefl.t srce.sra_Ba snopia pt. -EIra adj fam srten. spustiti s.-Dqa{IXtqeH.ev adj privajen. impl zarezgetati. postav_ nosr craDr(a / postavka (tarifna). imDl stanj5ati-tanj5-ati. -4ua ad/ srdast cPUeB[Ha t mozeS.*. -rrlta adi stabijen. cpqern 6e srane bolezni. zadriati zase. vZi. povezan sorodstveno cpoAeH. porozltt. stae. cpmrlra pf. fig zaqreu se cp-mre.-Aqa dd.posta\. r. stalen. rast.. cpA6a.i steklen. ru-Siti.n stanovalec. drutiti craAnj-craA[$'r rn stadij. impl podretr. cral!tsa pt. DG stajeti. lig faw (ablona.rqra pl. zgoditi se crarmua I postaja craHrrqeH. 2.trden cra6rrarrrarryJa..!'Da.unidevati ' cpap+pnra impf trkovati. postaven sraBrrlocT I stasitost. I stanovalka. jucprtebretLe. creqen crall{rpa impt stagnirati. rusiti. skakatr cpqc".a'c{ impl svetiti se kakor steklo cra&ro n steklo ctarloBtAeH. brati Crko za diko cE'daI zool sfia cp'dmr(. opraviti-urejevat i.t I I I cpetlie 406 cTaavBace cTarulpa 407 clalalxa t I I I T I I I I diti. ' ' -cti stanjsati se. glcdi sce crarroAaBeq. lig tir bistio cpqen4e dem od cptre srte_ '? cpqa I laft steklo cpqeH-cpeecT adi fafi steklen. zra\rnati zemlio. dobtvati se.1ti. jedro cpxr.t:??. cltiEl|Da pf. postava. 2. cprK!tsa pf. krdelo. ncprenrllkljiv. jata er^etd.la t sleKlarsKa trgovina. stanovanJsKa natemnlca craHapcKlradi stanovalski cra'l6e'{ aldi stanovaniski cran4ap4 * 1. vetost. trgovski. poJemau craaorrcHocr f umirjenost crar o)(n. stekleni izdelki craK apKaI steklarica.&r. spraviti na docTaq l?t stanovanje. Koprca clroAmr4a. bivati dogajati se cfallllatlgcTaH!tsatnra t ''. rfipI spnJazniti se. ctaEn. srrzen. lrg oslaberislabetr craolrcaaopeq.pry m zool poogana cran m palica. vstati. oogovorjen cpoKoDrtrrK. enotna mera. -AEaadi soroden cpoAesocr I privajenost.. gl. stan.2. zareiati. odmor craHoBnr{aaMetI adi tt dc . ustalitev cra6rdf3ripa pf."r'3jft. -qrra adi postajc cravra f lit pavza. inpf skoclu. cp4eB ^ccrH Mycry^.*yf ' dati. lig hladen (Dosled) crax.. yAap srana milica. stopalo . cTa^o. merilo. impf razKopati. narcditi s(:. oalatl craBII ce pt f4fi sestati se craBrfia f krii.rha spoznati craBa l sta_s.-.ilrlec cra[oAaBKa f stanodajalka crarryDa impf od craHc l.d. craK aDHl||. postati. standa.prostor za tekme. vstaiati. umiriti se crar ap ft steklar crax^apnja I steklenina.cpmr!tsa pf . uniditi-Dodirati. po. dvrst. trgoiina s steklenino crar< aIrcKr adi steklarski cmK^aDcrBon steklalstvo crarurci ad. pogurnen cPuga I gl. lz steKla cp'aKa I lafi griia. dvisati se: 2. crahra ce pf.utrditev. impf standardizirati. oprJvltatr cperse. -ryr m zoot smiak cpuemxrr adl srnj i cpol. koDica snopja na polju crat. porusiti. -cql| tt steklorezec cralsrope3eqr(H 4dj stekloresK l cTaAeH. impl cprleln4en. Pce: potaiiti se crari ce. cpAer( craor er|. sedez(poveljstva) cra'rap .postavljarr. vzivet.e -ce: cpam.cpo4nnrKa I sorod. cpAeurHr{qa cpqoDeH. biti. neslilen. rt?tptsrecatr-sfecavatl cpeftaI l.'l lit bitie srca cpgeo adj srten. qdj pikrit.-rfum4di sreden cpetuu|K. Irg pogum.igrisle cr6Ao r?dreda. stanovanJsr(t DajenrnrK crarmpRa. impf prlkriti. cTaMelI (cTarrorrlrT) r(ilMcll Kamen osamctcc craHoarruTe r? slalillc. Jau sc. pnorzan craexocr f prikritost. {n| I stabilzacrJa./.m adj stasit. it lpl usesti se (tekodina). rce: stabilizlratr se "'3i"u?*. -AHa+lar]rocr adi steklast craKlope3eq. vziveti se. zastala . uaiteljski) cra ellKt 4di stanovski cra^or€H 4di umirjen toceno mero cra.tmpl umlnu. cpoArxfr. impt stabilizrratr.sluzbenaleta cran.po dasu doloden. obrazec crauAapArB*Ira pf. --cpo-A!IBa ce pf. .depf l. sropnla craMoH trl stad.

umakniti se moder.ode. caven cralroarK adi starikav.zmesUse. imof cnapsor. crarl dera sara bolapalica.. poteo se cr'drd! ode dovolj!.l.Je. oozoretr. gt.rr cdj skalnit creHo4rdM. deblo.iffi pl ctn m L slog. .spodbosti crEueraaee . .raovca craTYc fi status.-tM I starina. crarurtra pt. spelr. inpf stenograllrau creEdsa I stenoza. spodbujati. pnnsKau. fig P!. stenografiran tekst creqorpaoEpa pf. lig pr:r zen. qreErrlra pt. koledarskoStetie: qraD. Braca. crastopnica_nailaku. creRo pl gl. koincidenca crrd. impt stisniti. realnost crBop nz bitje. gl.jdrr^ pf. dobltr.. 3. kip. postati tezek. fig roq.uoo coDlvau crr. vdali se pod t-eto-oteikolati.sa of.J'a ad. I stenogram. gl. !ce: pnprautr se na pot.em od. zid cret(a irzrrt stokati cleHrtal6e i stokanie crenou. gl. ir xl'l utesniti. avtu. stacaonhrure n avgm od.r jutijanski. -ma adj stcrrr. trg Koprrzrn. nelcu. vanJe (pndevnrkov) pes oridobicrer . . jalov.lncrc liaica ctanrrl1 ctarw. cr€rHrua l'l. prctcp:l nJe crepeoEfuelr. braniti se. sttrr len. fam cler f." mrrrtl se. dlovek. impl gl..E$ prvotD. uredba.craparacrapnre /4rt zabotneti. srcd.osupnln sKrpres caafln4aI past. pritisk. . dohitevati. izpiliti srog cm.a. sestaviti. t'rzof staro. otrditev cr8p4xe. 2.i fi DreDlvalec qaprqa f starka clrapl|s!€ I hip od cTapaJq:a starka crapnqoK. Ha craTllla ulodnlk stopiti. kisraparetcrEo n skrbnistvo pec snapaqKra sta.n. starezaJ. pritisnrn-strsKau. dosti! ctnrae-grnra. tlnpl prrcrrm{-a t . pf. IZ Stamn casov crapoApeBen. -rq f (nar pes) forsk.rEerI sropnJa(razvoja) crapoceH. stena. rrl.. naza. cyUITCCTBO crc6^oft.2. star! xaveea oDraza ctapodar n pri Zenitvi druga pnca. 3. cmc!tsa pf. . impl stitrrulirati..i breja (kra!a) caeHa f skala. crflBll!tsa p| impl p. trda disciplina cTerl|e. impf srepsu se.doseti d<iiperi 2.q< adj dem od cTap preceJ star cafpoDpeMc-Krr 4di starinski. creRE!Ba. pra\. priviri.'r steblo.orualevatrse clmeHAtrpa iml Stipendiralt sKr t(oledar crtrnca f galun. cretrFa ce .. crapare ra f skrbnica sona cralrareacrs adi skrbniski crarydTna f dem statueta.ustaljen. co3MAe (ce) caapA[ar adi strjen qt'BpAqarocr I strditev. pravil4ik craQnAA pt posuieno grozdcr D. neploden.J-^ cTalrocTI starost plu-slopatr craporo . brerklidciri .ro z nalivno pero. prelepatr se cretreH m stopnja. -priooDrtr. odtegovati se crerK. ifipl l.E. zotiti. cratryDa pL iftpf st. -ulr z kroinja crco^errlte h dem od..pen.r1 grarn stopnje. zozitev cterllE|. . prezivelo zbegati. osupiti. t ea.rrapEosr I resnidnost.Tri polo.debelce cfto^ecr ddi rogovilast cre6^o . obrestna meBTaCVBa ra cramJi.ew'rld ani tit starCevski caarFoMp r?r stacionar (dispanzer z bolniskimi posterJarnl.uu I ilan_ek. -D. fig lam skc> pun c"rcEar adi skop . gl. orez zanush ctecHcrocr f utesnjenost. .. stiska. stopinja. zaarmeii: tig . otrdeti-otrdevati: strditistrievati cre. ti.?r L nar -dobiz'ek: tev.crEuapltsa pL imp! pocesau (Konla): urediti. sovpad. posralarl tez4K creullarle tu pretep. pl . crarnrca. po crrcDr KOpuu crep[ eq. nelKao cranrmpl|. impl oteziti.criera. clcx tIE crEHe. crap. cre6Lo stcbclcc. crarnclra -zriretaii. inrl croopu (ce) p/ ustvariti. vlr crera. zanka crapyArrJa. ntt. kamen. crecHira d. 3.len. starsi vprtr cralrare r?t skrbriik crarya I statua.idyDa pl. gregoriiancfl|^n3*pa pL inpl l. crapcKo opo ljud-ce:. impf orrqllr. otrdelost. Dracralree&e fl staranje vila. crauqltsa cr€ria ce.).pIl\4Jall. 2.Dretehtatibcsedilo.slarye Il crarlT fl statut.]rlra adi 1. 2. n 1. lls odstopiti. ft precep.-ug m gl.. poDrtviti besedilo: 3. slan sval crana^o .. sriltzirati. cTarrtlu. crapcr<^ aLi startevski. cflnFvDa tf. stisniti sreqe p. fam ote.a adi star|+. splet.gorjada craca. stoplca. pncoDlvau. nesprcnr(rr rJrv. prikrojiii irles. metoda. cTart Dacl.korak_. stati cmrsJl(i I dem od crawrja crarFle. cre'r. podoba. rll ska crecr$. d. yuoAcr6!rHe. umiti (otroka) crmryntrpa pf.impf str jevati se. stopinja creneHira im pf stopnje'v ati cTereHlBaEe. pohoditi. zasluzek.igro.p impf starati se.r I OKOllSCTn I ula..CTEIAAO 408 gllpAHC cre0asK 449 cflc|l||t cTapm€q.crm 4di starosten cmrEl. caMoDtr a clerure.crerp4tdMa ru.mati.? stopalo: sloDnica: crapoceAe^eq.

a$i m 1. soha.. razolu (upe.r-3BoAcTBo otalovanje naravnih sil. MeB.1lor crpaAa erl crorupar.'. ttg opora croB. aek cT. Zivina / cr(xMx.HItR. cToantr.stapljati mesatr se qop9rnr9.ddj . ittlpf zdrobiti. ki izdelu-Je vTceza vooo croHolatrKa+aoHorl(rtua I zoot stonoga cTotratl-cm[aHrlH. preKttcatl crogrplr{ 4dl stokmtcn. pt stopiri. cro^ m stol. BoAna.oaqe. v:rrlrvati.a iwpf trpeti. cTllco( l() Ha paqe. stottca crorKa I stotak cmrrap m Zivinorcicc cTacEaToct skopost. lastnik.:131-^'"dirtivin. narediti. lis nedc cToaapcfao /t mzarstvo lodno Stevilo.e . kladausde stopnidka. stiskastvo crltcHerrlcua.-3HaAd' Stebrast crior-oArrrtlElrq -qI| m stoletcrloaeTtre"sroaerje rl stoletje nlK cro^rtr la I prestolnica. verz croI(oDlta xlxa olagovruc_a: crhxxja. ciqlipl"q'7a7iiui norc t i is crpaAa e4. irllpt nflprav|lr. . hodulji'? cT()Ka l.paoa lestva cnoBapHueH. €n l11 stomatolog. Ilarn stokrat-veliko nrDrenrca.cTor6o&rAeH. ce croprl! velja! drZi! sklenleno! croplipa . n? gosPodarstvo. c. lestvica cror t?? kopica sena.em od. drog sre- izpf stisniti-stiskati. stopnice. izginiti.a/t prestol elementarno delovanie cro[ P m mrzaf crlrxo36rlrplta I zbirka pesmi. strahoten crpaBornja. z ottibulont: 'I''. Dl. .apwa pf.-stisk rok cr()r<oBeH.o^aptrja I mizarstvo. -IrrII stihija. altl7 l.I ce croDr zazdelo se mi je. xpaHH ro I<olloT cToIIeMcKn.pf in impl storni. -EHa. J srclavirca vard-stevardesa cro^apqo adi mizarski crc num l.ro^6a. . ^er<x stati. . skopariti .lysa cir. prectorolAllruHr|I|a-ctonoAn|!lHnqa stol t stoletnica cr<t^os!trt ad.cTo^6eq. I crlz dogodek. cro cToa6 m steber. stalisce croja Kaarojarqe f. ctoarryaa . -qr| trprn -Ir$+CTlraaanEtrr.? ustavljanjq StoPanJe crottjrtt. -THaadl stoti cro. stotica. urecrrr. otopiti-ogrevatr c'tot vRa impt od cTona sta6 ljaai. MI. latu soprog. ziG miti.ctIicrraTocT ctoMaK cI0Matlo. mule m crpa. -ulr / strahota crpaBorHocaI strahovitost cT'F. blago. ithpf cro^6a I stopnica.o!. -nja*loperuJa. -ql| fi .Ha sto liudi cToMFa I '?&r4 vrB za vodo londen croMrap n lontar.aA pesfl trpljenje.Tp6!'ruKa cToMatoaor. crot6 Sae stebridek ql.rra. stoDau crormpcrBo n Zivinoreii croven.elodeci !te_ buh. cr. impl pogreti. Ze'la cDoltaHrat(. rasmrca. imeti skG do i "Tl?P. unidevati.. moz cnoniruuc!tsa impf pidobivat1 croftlrrftcilarle a pridobivanJe cmtra}I{lla{m[al{xa I gospoornja.pf. cToKMyla . gospoornJswo cronancrx adj gospodarski cTona||cKE 4dr kot gospodar. opc qou impl opp cENr.rr. KrneuJsl(oposestvo clonaflt adv stokrat ctorm_. slepodccTot{oBrro npor.i kelihast (kozacroABqapra I stotak rec). rar|. otroska stajica za vajo v ol l I I t i I i i I I di gumna. d(.blagoven. biti qojarunqre fl stojiSde. croprrl. !ce: stopiti se. -una adj skla.1. gospodar. stojicrorurtrc z dem od. pasrr.a sto.Apu.3a6ap ctoMaqe r? der?i od cToMaK Zeloddek. (lmc. pomelati se croErpa. gospooarlca. -rF n? gospc. napravrtl. -tnfla adi stole. ogreti.cao^6rqa I d. pribliZno sto crorurla-grotstrqa / sloli o. 2.skr'pi. -rry n dem od cro^6 stebridek croBapuurne rz skladiSde. drog. -{ra adj Zelodden cToMarflIrrEe h 49gm od cT(> MaK velik ielodec.trebuidek croMaqeH. mizarpoezrJe ska obrt crHrorBop6a I pesem cro^apHurla I mizarska decrJvaPA{rJYapA6ca n. cTo€q(aTa croeql(rl odr cTo^ae 4 defn od cToa stolcror|(ep rr? sioZnik. croalwa pf . dobil iem vtis. crol6 croerse n I. nl opn l. sto: 2. koiat (drevo) sroeHRaraadv tam sbje cTorrtr r?zgl. gl. zmazat\. a Janaj ga Kot sovrazmK cTotra[gfEe. velik trebuh caortr. sto. stotrk. oarstvemk crollatlcrBemqKE 4di SOSpOdarstveniSki cr{rtraucmo n gospodarstvo. 2.. pogubiti. lig na hitro kaj naredrtr croMar. 2. raz. 2. a jaBaj ro avluMasc( hrani konia KOr D-r.-dogajanje pl storiti. se. {m _ r. velilio. -AHa-cTo 6o6Daten 3eE. zagostr cll|coK. d in izl ustaviti.cr.f storiti. -IlIl m sI6K.1t.SOVna prorzvoonla ra crsxuja vodna stihija. snopja cro.l storiti. izginjari. st() teren crora f stotinka cToreq. razbiiati. kot lastnik. -vna cd/ iivinlki croiniqa I dem od c. crID( l?t snn. uDrclu. -ce: .l.roKa zrvlnlca cTpaD ft stralr. lrg steber. I jenje. bojazen crpaBoreE. zobozdravnik gJ.THa 4di strahovit.r6mtrre n stopnitde cmroAErrreu. stanje. narediti.

hiter kakor strela ctpe^lru[ ce impf trepP'tati. stebelce. trsek crp. trg vooja cTpaAar$eQrh srpaAaHue. crpavrmr adj sradji onravliati stratarsko dolr. .ea adj gl.I mrhovina. p()tel. bilka.qHa Qdi boden. urejati. modno austvo. -uja crpaxono\orr rt globoko spon trpljcnje.rrr . . maghotnica netna isla crpen<a impl dem streljati z capaqrocr I strastnost betvica. rena odetovega brata. tip tam antinti. 3. kazalec (ure). ubranost crlrojocacrlrohca p/ dolotiti zar6iki. tuvati. Sdica.previdirost.r adi trpinski. strina. zidnri.tn!tsa 4. zlctanic crpo'r impf l.fi adi tuj. stranicai Lrh aEzava crpaseq. voj-^H. uglu{r. -[tr|a 4di strm crpllerl n zahodnik na Ohri(l. prizadevanje. c4rea. skladnost.. po.2.m strira. treperatr /i{ . mudeni. skl sKovooja.clifn. oDreznost-du.nost. ircditev crpoJ. -Jfia adi L stasit. poganjanJe za KaJ crpeMeEe l? l.l nlrva crpoojaK. jednost. 2.au&ra-crpau^r{aRa strasI glpaAaAHIlr!KrI{TItaAar. imnf pomez[fi tr-mezrKatr. izogibati se komu. stridek (sDostliivo v na-govoru staiej5egalloza veka) tieMa HU KaIlI(a cTpetrI Bo tl KOpatl crfarrrre. oddaljevati se. rpajrror. orugo\rTsIen zaveqe c'paBc. zamejski c4rcAaq tl stnelec srlraEsrro r? tujina. -ryr rz snubad zq qrugega crpojm4a-crpojro{wtua I snuoacKzl za orugega cqrojqocr I l. +rqn+. ogenj popotovati crlre^eerad. uredttcv.uBr-rqll mesojedec.transki..rre r strniSdc. tetk4 te. crpaxyaa impl bati se. -ur ft velik mrxlirrr dlovek c'pot adi strog. s{o tau tr-Kotall t I crplreH. rozga cr?. {eBr nr l.prizadevatisi crperep'r.rpauranreg. postuvrJanJe '1 v vrste. paziti Sast.impf rigolati.j strilev. pG..crpennpa Of. cfpBre. sKem lezeru srpM!tru|a I strmina c"IrMl'lIETe tt strma pot. irrrf/ I I I t I I I I I I I . -qE rr? strastnez. mrcina. DaIl se crlrerr m zrigolana ledina crp9rlex. cllretreTila pf.nBocr t stralljivost. 2.capeaartrrao/r strelstvo srvo crpe^6a I streljanje.Brfre n strasilo. 2.c4re l|rnta f detu vL po tujih detelah Sdica ctpacEnr(. impl gr. crprmqrr| adi krvoloaen s. muke srovatnle crpoActr. -Ana adj trpinski.-3ra -1.slab6st ?fi strateg. gl. striZenje (ovac) cr?trKo.icziliovna stmktura crpoeH. slavoa. {qrrcTlraBrr(. crpetreplra pf. voialkir vrsta.iti za tim. graotn qrporrre^eq. osler crpoerK r? graditcv. postavliati drva crprmos ad. strast.JJec crpam impl zavijati s poti.rr crpoerte urejanjc. cTeEeprr{T[renepyBa ctpetxa. lig poierustvo. 2. cTDeMet( crper:u . skladen. stasitost. puSaiaast crpaulTys? po rulm oezerah -i{rgf sflreaetrK[ cdl strelski cr?altq!!!tsaEe'? poporovanJe cTlre 4a. €Bry-crpB^o. rrbst.grdoba. oolecnost c"pa. teznja. Doslov_ Ilatr v vrste. ttg pozresen crpar4a stran (knjige). crlteMu ce impf tei. crpnaalsa pf. 2. poieruh mandeljni. gnati se.oda. mrnoJeqeD. impf zatrepetati-trepetati.aqa I stran. stridkov crpl|rla t 1..crl. . . oaetov brat. nle zaroKe crpojErK. onn rn sklcpa. crpelrrure n strelis6e pohotnez sladostrastnez. ry teZnja. c.-ce: kazati se. -aryr m strasliivec crlraE rD adi ltragljiv. gl. crpBHmq -!F n mesozerec.lakomnost crpBeH. zi(lnni(.. cTpaKlre tt oem ocl cTpaR l n v ka crpaAanHrqa I trpinka otmi. idodevati se. -t. {rvorocen. -qrl tn . sl|uklutl| j crpoer(oT _Ha jalrrxor .l. lig postranski. ZeliCn crlrncruc i/4pl impers bati qipat m Tool sraka (samec) sc crpaq€ I zoot sraka crpaxap[ ifipl l. i. steblo. groza. ncusmil. formacija. zamej. {ir! I streha.2.arer. {eDtr. ta trs. lig dom.crparuEr.!rta adj grabe jiv.. 2.crpe. strahocrpaK . crpelr!(a I dem od ctpe^a pucrpacrnqa I strastnica.eg. -oBqrrm stric. po mallau se cTperufe. rigolanje.icn. rovati. lig poirelnei crlra&qeE. <tBrB m pozrelnez. impf pce: zadetrzaclevatlr Iafi pripetiti se-dogajati se crperu tn l. stratarlli. prF staven. kritizirati.crpaAarrltr|rlA cTpeaKa cTpc/tlle cqrojoca crpacr 11. slr: mrna. impf oo\)tserr cem (oko) na crpe oBnr adi bliskovit. reber crpr*ru. dogovoriti se o za- tica (spottljiv nagovor). cTp€dUB pf . 3. ki v njej ztatarii distiid predmeteiz zlata in srebra: 3. lig pameq razsodnosti r ala-ra ni se s pametjo srecal crp. --ce: Furririrati se.r. nagnjenje.n betva. n(} sta\. 2. bojed crpalulr. treDiti z oeesom crgeoti. sklepati zarok()_ snubiti za drugega.drhtecTlretrerr. t crpE^a I poireSnica stranica crpa@n pl Lnat bezgavke. |praex(ell s4roj. Itg me\na crpxarra.

ustroj. irnpl. -MIIa adi suhozemen. zbmti se -ce: crplr!ts4. drg- ODrtd Se di lie ) eryr. od Zivali razsre. neroden. 2. l? suha zemlja.cc d. panju zakona. rzpuscaJ cUrcprtp^. kopno. cry. skobelj. oseba: gram osebek c!6JeKrEf3aM. lig ikripati.q.I[nI| m zoot srie\'. s-tisnjenj 3.kica. vrelec cr. topolatt crylwfl. sun JareK clBo3eMeH. sl. revno Zivljenie cFape{lTapse fl iamie ali kozlidek. pust.l qyAeHsirocryAeHma n. samo tt StuqrJ nakopiaiti. impf impers mraz je. 2. 3. .em od c!ts sul iat (o aloveku). crlTK!tsa . temen.("ryTfr. narancen cry. 4. nav pl skobuancl. struna rl. vrr. stisniti se. zmrviti crpflr ce pl potrpeti crpd @ adi potrpeiliiv crptr lBocr I potrpeiljivost c':prl1/!a ce impf biti potrpeZliiv. zmeden. svealen. t Stvtridni Stevec oent-stuoentKa crplR rn gl. babje p5eno c!r'pe6 m 1. malo postmtiti. iuliti. elek. 2. . cr.tAe''d't. sesta.ll suh. skrditi. spustiti se v tek.neomejen cUBrnrAB adi detn od.. natandno kai delati. trlrdek crpyqcrr. precej suh (predmet) c!tso. B99pa MHOcrpyrta I f. mrc!tsqqoK. -n f l. jektivizem. strsnltl. cTpolop!tsa cc pf. pomanjkanje.revldina cyaoryBa ifipl rer. smrdati. lig t4zzatosuu se ckeaaBl| ce I'l postati plesast cYfuE'a m arh policiiski na. sul jad ta. cTpo'IyBa pf.topotati. delnik v srari Turdiii c!6jeKr n subiekt. 3.jo. cvB suhliat.Itt4L4rItIlreH. -cei pdhuliti se ba cryOrcapl zadeti tarnati. suho drevje. vladar. crprfiltsa nnpl prrbczati od vseh strani crp. suveren.qu rz suha veia. tur cryAnja. cellna cftso$o.izgublien erlfy { pl zmedkati. 2.snubiti c. fig fan obitii !Ce: crpyrrlru adj krastav. strugati.crpona 4 t4 l|rfrv. ki se zadni-i iodi 1.itnpt oogarooorodltr (sadje) cryrka.J. okuzbe za tloveka.i d. Strleti. kroiiti hladnost. Mnory MtI cryzlmnar ax zelo me zebe crpF.-ce: sesuti se crpynqc ll den od crpln krasticl. podreti se. r. kopenski cwosnAl|ria I neometan zid c!tsoMpa3n[a I suhomrarica. -rltl rr strokovnjak. strlati. Zima. mecKatl. lig rat'nodulnost crpyja f tok. .. znanstveno delati - ce). Ven.sMoT'n sub. zebe. timen. rlutrti.no in slabo jesti. 2. Ft. suh(> zltl cryule'c ad. Studija. zelo ruaono. napolniti.j prijetqo !lacen.-cryAdHTl(a m. sklad JrraculoJe. suhozemski. fig taft pobrisati jo.Aerue vderaj je bilo $p-v'Ie'{ adi iz Zime.-3sa adi Studijski. razbijati crlxrtropa ce. sugerirati. posredovati pri skl(. tokava. . inrpJ zadeti-zaleniati tolii. susa cyBorhJa I l. neodvisen. Dru. dolgoaascn clTonapqocr I suhosl. zvrT[Ir-pre.model. va.. Studirati (na univerzi).f. crPYr|o^'r.paK cryAeEr|qa I vrodica. nedosezen. suhota: 2.frl. . -qHa adi strokoven crpvrrlocr I strokovnost crpler6ax. skrditi se. stisniti: stisniti se.n studenec. crpyraEqa g. izvlr.im. zmeikan: 2. -Hq{ . inpl cryrctUB zatopotati.rpUrl(e impf l.rr'pllven clrpaArqa f sodra. namrgoden qungsocr f mradnost.yaerd adj neroden.. 2. impl s. bena. crvIIwDZt Ce itnpl poobladirile. osebnoeledanie clr adi suh cpapaK. namrgocenost qrylun ce. lzvcocnec crpqa{Tltrrlle pl stedi. crplna. gl. air. suh mraz. Ziveti revno clloryla|se a slabo hranienje. mrjav cltsnKraBocr I suhljatost. precel htaden nlf. hladen (tu- cryAu63eH. oprrKrcTlrl|rapHl'4a t zaga cTlrlralrcKn 44' StrugarsKr ctpyfie pI l.i pomralen. pocepetalr{epetalr crpe adi ki dobro rodi (o sadnem dreviu) crypfi ce.-impf. -BHa ddi sugesti.I Prnvrnrlr.ru. ad. imeden cryry1pJ zadeti urripati(sr- cUBar m arh planinski palnik.pf. TpecKa crpyKTfpa f struktura. zvratati: zrutiti sc. pl.3. f mraz. crDrM ce crflr -nr strdnica. dirav. -Rsa adi zool crpyjoKa3 rft kazalo toka mrzlokrven capyjoMep n tokomer.^nq3 I globel. pf . . irnpf postaviti se-postavliati se crpoutrr p' zdrobiti. mrz. cxpyq impl teai. struja crlAeHoKpBeu. hlad cry$e'J adi mrzel. 2.aB. l4itrJav cryAlo cryAro:reH 415 clTpe6 roki. plamna clterllp fl spominek c!tsep6H nr adi l. razmetanazemlia f<ot kraj. lrg oollKovatl se crp[re . . okoren.p^ impl 1. razposaJenec cryA tn mraz.'l'rva . crpfraHqa.. zvaliti na rame cryAEo r?1studio crpyror@a I gl. vsrljevati c$ecdae_H. ucvreti. slabo igrati. crplno^YBa_. prihuliti se-ce: cryn<at adj l.Je rr? krasta.r}ora I suhost. flft strgati. tG c!tsocr{!.cryf€t*. poledica cyoBorrapel. crplrra I stroka rca.ryloua. ctpyalsa pf. crypyBg . -pna a. -qr(a ad. pullG cryAeEe..p! zmecKaE. . suhosl. fig poredner.

odstaviti cVre_pduft sutcrcr). tetko dihati.K. poleno. /irfirsrx. gorjaca.eksistc cu betl cyAErqa f sodna dvorana ciApn c. cU\paBa trt. "dreda. tcei susiti se cltEtr4a I suiilnica cltqEocr I bistvo. .. ne b6di se z rosatim cYAnJa. ga. nevisok I I I I I I I I I I I I I I . snov za predelavo cll'oBrlqa I sutrov les. mrsav. svaljki umazaniie. bit cvurl adi pravi. velika mnoana: Dlen puh. gr. unlclu. za sllo cwoa adj surov (nepeden. impf stoprti v sor'(. praznota. soden pravcu1rt impf soditi.prez. testa Do meseniu cvA l'1 sbdisae.c cyrlTeH 4di skljuden cvrypeq.''ere pl nar pes splesti cyrrpaBaI red. pustolovcc. cUp4. Ziva stvor. pomoliti se. cvMavsouca cymirop rn kem i. bitnost clrurccaBo z bitje. rahel. dutiti. pobrati od nirsDrctrikl v rgrl c!'r^l'jaq{lT1tHjalrr rnlcfni rii cFlra-cFpryrpoM d. g). premoien. spaka. ce. podlo. praznota clrrcH. cvalrpa ce. c!?aT Aa 36opyBa le sl orzne (nt ga sram) go. sutiti /i8 hirati. mnozlca cypra l. -plltr m fta! pL \q snaga. co poraT Ee ooArr ce ne pravdaj se z bogatim.gt. riv cFrrep^aB 4di suhljat. pospraflrr (nrano..-os. podreti na tla-pe lagati. piskati skoz nos ct[n'vBa i?npt od cwu prihajati . ureiati. -Arra4d. -xHn ? jetDik.cyAenokar usooa lc usoJcno. 2. cyApFa ce pf. dlovek cyurrecrwlsa impl bivati. somracen. cy^o'Kwa pL tmpl poloziti. podirati cv vAr qaB d4t prrsmojen cy^Oyp fti kem bveplo cyr-O!?eH. -pE m praznovernez cyeDepnecveBepJen prazno.jalclj Po zeDltvl cycnenafrpa pf. snov. pote2? Matedonstso-slov€islldd*r 417 cFrrecrDYBatr. spopAd. 2.. in tlobiti.r es. . ki drsi cllfrep m zool goba cydeprE adl gobast clsi€pqe a dem od cFlep goorca clrleT tn obrezovanje (pri mu. cvAc[. dokuhan). co 6ora_r He cyA. mnogo. cycBaTVBacc |/. ittpl :'rsl. ooraz na zunaJ. . lig ubiti clrrpauura I vroi pepel c lrrcra$qa-cFcraEFja f substanca. urejenost (doma) cUqpaav. ureJatr. -c!: dati se. lzviSen clmeprarlao ln. ol)staiati. klatez. 2. gram superlat|v.urrTe trj"!a. pepelnato siva krava tKoza. trobec c!? apll pt zool trobdarji cvpHotrapuo. cwuKaD cyurrecrBeH ad7 bistvcn. bistvo cy'Icrpdt m substrat. mrsavec cyPTYK.kolidfuanle cy4crn adj soden clfAcfEo t sodstvo ci'eDepe$. obli6je.teplo.. c!?[Ja.. . sooaaDje. suzenj cv3AaAece p/ poKazan se v daljavi. vorlrt cy!e$a. velega mesa crjl[a I l. pokukati. inpf traiti. -p'i' adi kem Ztecy Oypecr adi kem Zveplast cl1!l r. -tn n sodnik cvA. zveze. slaDO.qtry?er 416 c!ru3o( cYna cvra / juha " curcH 44' lusen cynepndpeH. -cna adi usoden ci^6orrocrrocrf usodi-rost cytrar atlj soien. pritlikav. caM- qlMpalreE.Ay. nedodelan.. drobci.4u l'1 klobasa iz Bo. nerodneZ c!?!'aRa I sirotka cv'pllria I sortica cUCaMtu bot sezam. razveliaviti. kopno cUtJIn impf l. blten cqurecTBeHocr I bistvcrl()sl. ady po-!'rsno. caMpaqeH ctmtu impl sopsti. ol)fl stajanje. clrnHa pl. -cKa adl precej nizek. . rastli il in sad cYcaMoDadl sezamov cycBarr| ce.ne.eBepe4.mrzel cypoD[rra t surovlna.. eksistirati c! urrecTDyBar6e bivanjc. tankoiuten c!? adj pepelnato siv cypat.V naglrcr. sula (vrcmc blcz de. osnova clrllr.na pamet. . mcevosl cyetel.postati pri. clMpax DAK cy oyp fi sorrlfaK. ioodevati se cvArpaFe+YAp!tsaEe r1 spo padanje.ti se. sDoDastrse.dslv( ir(. gl. zaleteti se.E/rlmre a kraj sodne obcy^elr. resniacn. jedro. spc mlnlatl se cysartrqa I zemlja. austven.-sodba cyA6a{yA6rNa I usoda cyA6'tncKn adi-ad! u'soden usoqno cv^dorroceH. impl urediti.-pHa adi superioren.obstoi. telika veliko Stevilo. -AHa adl subtilen.sem c$ra t vsota clrra ad'!. . grob. preseznrK clrdrqa-cutrrqKa f detn od cVIIa ]un1ca cUn. ()sluc!'try. sooliti se.a d. l)(xlpt il llcle r[ra prehodil je mnogo cest tISMgHa cvMa llaTr]l- cyrHe. teZek.e t? SOJenJe cyenqocr I nedimrnost.ja). sodnija. lis strog.crt dirati. m taft obraz. -qrfir 44.tnr f fam treda. c!?^a f rilec.impt ureqlrr.T!ra 4di nedimrn.pna adi pra toye ren q.r|I| m lam 1. verle c!'eEep8ocr f praznovemost cyera f nedimrnost.rr'kI pes zivtraj clqltoca ce pl shui3ati. slimanih) clrDixrK. spustiti se (veter) clrrpBrqa I sokrvca cu^oxn.

urejati se-brez. ^dj liipanie adv ialostno. puSdati. {Ja r? l. obzor c4rn|ra-col|l|r(c l. doumevati. razpredelnlca raoF. 3.beden \^xB iffipt Zalovati: tarnati. bole" dina ratrap tu z ene strari odprt boben. hibno se obledi rar inpf . impl zaropotati. tal]sten. coa*a pt. celotni nadrt in seznam c4eHapficr m scenarist cqprs. bridkost. bolede f lan 'aBpa raap[ oe. orisati v glavnih potezah cxoAe[. crryKpa pl. xaprrca ra6xer Bja adi indecl lam l.obJOKOvanle rarKeH. strc Jar ra6aKdpa I tobadnica ra6ar aK tu strojarstvo ra6aH n? podplat na nogi aa6dsa I strojarna ra6aqKlr adi strojarski raft^a I tabela. podstre& ra conj i\. razumeti-dqiemati. gt. tabla.ooer. revica podstresen Taaatrckrr TarKHoBHrra I . itnpf dojeli. pekada. bit clrtrrnBcK'| odi bistven.1. cupDyBa pL impl napraviti. prikrivati. umljiv coar rDocr I dojemljivost. ter. 2. -ce: zardeti. lig nerazvozljiva uganka. podroCje. 2.6^r^aB adj dojemljiv. rarapv |fipf naplhovall. da kdo zardi. druzabna igra Ta6^dra-ra6adDo I tableta (zdravilo). ([aicta) Zalovalka.-rlr fl 1.!te n iLem od Taaa ponvica izginjati 27' . -r(Ha adj ototcn. n. . gl. ctrrq. 2. impl zavpiti. nesreden. ragplpa ce pf.JHa adj skriven. narava. topiti se. . pa rala I Zalost.ica. rzrzumevati c.ecl fam noy. eledalilka deiav._coo6paEHo cqefia / l. scenarij.alost. lif doeodek. umljivost coaftaEe r? dojemanje. plitva kosara.!yr€ 419 ra{ t I I I I I t T I T I I I clIurmra I bistvo. taj iti. sver. impl rar(oEeH adi gl. Za- TT TAApton Ora Ta6aR. zardevati cqpKa. pregledennaert. I usnjena torba.t!losten aaryDa impl Zalostiti sc. prenosna ploaevinastaposoda z terjavico za ogrevanje napihovatise (tudi lis) 'ce: raraplre-raraprtuK. (samo sg) clcdaliSCc. uboiec.i ind. biten c$afl.er ft! fan! znadaj. k srcu sl lematr raeu. zavresaati Cudenost c\ryAoBtrAII ce. 2. -Brfa adj otor. Krrt! Se.ct1.I ClttruflA 4 t8 c. prrzc ristc. stranka Taaa f ponev. tabor. tudi S(rlvatt Se. ubG . krogla. liroka.ic. 2. boledina. ft mit sfinga.srYAofieBnA[ ce d osupniti cq!'Ka. muhast. -Ce: cTesmla 2. -tl|. posoda za prazenje dzu\leda taBa|r tu L strop. ustrezno gl. znaiajen. 2. scena. zadreti se. pladenj. usnjena torba. iost. -rF n nesrednik.l-Tarap. obmodje. arl. rabi kot iitoa mera (50 kg).tarnan. besedilo. vojni lo gor. 4. 'raj. 2.|e Ta6op m l. doumeti. tedi.stalisde ctDepaI sfera.ictl rax(aqKa I talostinka. impt shematizirati. pojmovanje. prizor.cuprtBa pf. okrozje.. vzorec cxeMan8dlra pf. ta.tar'e ad. malha aaxoDeH. skrivnostnaoseba cxeua f shema. crpona clrYAoDI|AeHOCr I OSUplOSt. raBra6rla I zoot stenica. tezKe narave ra6ta f 1. muna.a m. pola. -AHa adi lit arh podobcn cxo$ro adv primerno. 3. objokovati TarKHtr(. raroBeB liSpati se. Sliandal cqeBap[o. revez ran(Brqa I nesrednica.

ploh rauasriaeraMaliap t fam skopuh. rsKalr rair. l. obljuba. grmcni(. . ifl1pl od" vleii se. dnevni obrok. -Hqn m lan kolo.glin'. grrnoli raopa f gl.I pron tak{cn ra(cu / taksa. ra |rltsa pf. 2. lesen kroznik. rahlodutnost. pl tanjsati. -3n m usedlina.skrivnost. obljubliati. raKcFa pf.ru(ar6e r' potepanje. I I I I I I I I I I I I I I . opo TasoK. skleda rarr[ra I kmedki voz \^^K. .neurnnost.skrivnostnost TaEloa rollqYDo 421 TBOpll pa.rel zaKramen! tolrajoa I truma..c . odtavati. raBpa teptati. tambor.rr(a adj tanek. B€TlaBal6e. npa- TapaK. 2. nadarjenost rarHaI l. raHrlyDaq-TaHrI!tsasKatn. delati rapa6a I ograja iz letev lis obilje rap4Da I tarifa. tarnati.ost pJ.fl tampon. zadevati. ravno. ti se v nadrobnosti: 'ce: ienska. a. el.nr€rr. . gl..6pas rat6wr m talent. redek.2. organizacua ln vooslvo v volmn opeiacijah. obljubljanje. fig neumnez. bistroumnost. fied aep. -KBa.Aapa rraelr. pogada TarBezKm bobnenjc. impt potepati se. . tig mnogo zdrav obraz lesu |tBapow$ adj zdrav. . {fi I sodno listina o lastnistwr nepre' TapaE!tsa irrpl brskati.rr.rt m tambur raM6lpa{aM6l?lrga I tambura. fafloc\[B TDopesKxadi ustvarjalcn stisDiti (kaj v roke).tapljati. taRca. prazno Deseqlcenje. zareti se. ra[or^aBocr f topoglav. polooranoaroleu. stiskad ra]Mdlr adv fetfi ratlno prav. suliti se. inpt IaDeclraIl rarrdrap fi tapetnik aZi tapetnilki ranerairrs ramr impl delati topo. tarw impl bobneti. odctov.6Yp boben. onat bobnit ran6. lr8 spusaa.r*re n dem od ranas l. goSda.. postajati top potrjerra TarfiJa. -BqII m oae raaKoa ddi oletov rarKoaEHa I dom. Iopoumen jati.reB^rtre Mrr ce ratMalM cevlt so mr ravno pfav. tarrHcTrlo l? sKnvnosl ra €p r?rplitev. ples.Ta'(clIBatrr(. gl. umetnidko delo. tmpJ ustvarialec. a zato^ne preneha rafi adi toD iz plutei tig rana f -zainaiek lopoglavec ranrin nr vetik boben ratra[ap fti bobnar. topoglavost TaopE ittl pl umetnisko r|slvllr'aarolMerr. impl fam ubliubiti.-rurm adi tamkajsnlr raMrroH . pristojbina Taxca. bobendek. tdtl TA{rpeurrBo L ustvarjolrxrsti rt dati 2. klatenle Tarure. ocernaocolscrn{l rarKoDrrHcKn adl dom(. iskanje \are rn fatn otka raTea odkov..Ea nrse ne po(ura5 z obljubami 'r?jk rn l. -Itu I sladka pitr. metoda in nadin dela raxyiepe adr tudi ra's$a!a itupf od raxca gl. gl.!. cenik raparm<a impf premetavati. ()tclrrl dediSdina TaiKoBcKuadi odctovski TarKoEcfBo fl oaetovstvo rar^s adi indecl arh sl^dck raMda.virslt i raTKoBHurtaf odevina.n taksi (avtomobil) taKcr4>taKcrrpaa ft ILm 'fesreca raKcnparrurja ad. Tatr(cvBa. umetniska slvoTaior^aBadi topoglav ritev ratlor^aDeq. tavati ra.MEa 44. Jata rlrJOVII m tajfun T adv'conj-pat t tako ^Ra r&Koa. eut raKrrsipa impf takliztuati. TaMaMHa ro]\Iro{ ravno opolnodi Ta]i{. pt-c metavanje. gradaSc rapalral{a I koufca denarja. mianine rar'i:a impl cepetati. zarobljenec tananapcrra adj bobnarski Tana.2. tikati se raIIIo n tango (ples) ra{eq. 2.420 raEM-Ta{H m arh mesg:ni.ararcrhpa pl. ki visi po tuiih hiSah tanjsati se. TaKItIaBarle t4 gt ra(clBal6e raraz m arh fam val 'ra aM6ac rn lam lrsta bobna. -DIE m lopograrmperse r ustvarjanic vec rBopeq. aMa He ce xlrte Dravica se zmanila. -Llr a. olika. f plesalec-plesalka ralFrap r?'rl. orientalskoglasbilo rauwra a.j indecl lant nesrden TZfJ(CitsaEe fam . pavke ra ac ra val. opus ranocr f topost. sop vate ali gaz e hem pop€vati TasAapa-Maf..irp. Tat'rtp impl tangirati. siliti k jedi. -llBo. iskati TaparrllTarl'e r? brskanjc. r'rr aeB[ ^dj oaetova druiina raresqe a hip fam otktr rarKo. taktlka. snov. -ce: TSap ftl malenja. rnuz mera za ritem. Dlesalec BRFaTa Ce TaHqa.a n. voja5ki kruh rauucrBeH adi skrivnosten rauucrrenocr f . vodja kola.x\' vrna.TapautMaa xra I potenu{kL'.rtr!'-TaM(>raMOKaQdv tam \aJd'aJdrKa iftpf lam po tr- rarruvDa irrpf plesati TaH4yBar6e presanJe . obzimost. -qu m greben. raKT 2 TaKTnKa/ l.oditi na potep raaor. lig izmedki (dnitbe) Ta^na t bruno. rel stvarnlk TarK. ravno ko. -p4r r'? stvflrilcll.di m@t tc krven DOKOICN rBop6a I delo. vitek ralrle a I dipka rarrreaeu adj dipkast ralq m ples rasgoD adi plesen Ta.oA TaKc!'Bar6e Kyra He ce pacus!. zarckati se TaicE . toriti. -ce: topeti. pr(' metavati.dr taft pribliZno raMo. klatiti se. raKB. drusdina.

teinja rer(oR. impl temptuat| iaso\. natesovati. vilina rcwa impf jecljati. Dretesofirati. ravs. zatrjevanJe r'p$r impf ttditi rEpAi|lla I trdniava rBp{o adv trdo. na misel priti. -/rHa adi temelien.Kz impl biti teiek.fpa pf . pretezavlca tlenEr tn temno modra bana t€raa f steklen lonlek (za marmelado ipd. -ce: teliti t I I I i I i I I Telro telo rente '?n dem od TeAo telesce rerb. juzni veter reidtrrrrap(a t iedarka reM||qrzja f trda. gl. zaKrKnlen TBp4or(gpRogr t f. bakrcn kolli(rck. moldea dlovek reMiaH n kadilo qaA reuianor cdi TeMiarHoB po kadilu dim kadila. (matematidni) tcG rem. 2. {Brr tu taika Lica'. muka.tepsti. razumeti. besedilo reKcr[ nt tekstil.l reKle. lonack reo 6r ffi tcolog.I TBOpqecrDo 422 reaenqe teaelne 423 Teflxa t I I I TaopqeAcrao n arh Iit gl. trgari. jetn nik. trdoglavost TaploKoper./rg Nrut. vrotina (zvisana te. Trz TerGa razumes (\. zamolklo rded TeMrtepaM6rrm temperament reMtreparflra f l.]l| impl teliti. teza.iiLjarrna I ror sein fant ie TeKcr fi telist.'no uravnavatr Terdto z tempo. TeaeHUc rl d4r1 od Teie telce. mavzole. irirerct ddj Litcn.'tBoperuTBo aEpA adi trd. -Nra adi pest mudeniski. -RKa adi tanck. iz lice re. tank reHKricr rn tankist renoK. glas iD pcvcc reHrlepe1. impl telegraretse impl raztezati. mrak.er o /r trpljenje.^4 tn arh fazgla3alec. -i l tendenca. 2. tclidck viiolica di3eda ren'mee itupl teiDniti. teZava. ubijalec. rlreflop rr tcnof. vsakdanji Te^a^-TeAartlnl. omahovati TeraB[4a f pretegovanje. -r!(a adj leiek. -rflr I fdm ploievina. Pl srebmi okras neveste r]eMeAr. pomisljati se. izzivad.. dim TeMJanlTalreMJaE!'t(etr.) spomnrtr se. ttl. starinar Te er -ur6a. tok reK adi indecl fam lih. temelj reMe eH.rKa I pretep Terrc n arh gorski vrh. 2.ost. temnica. globoka b kr'('rril kozica. (nikalno) ne prenalati rerA{ eH. -t(ua re'll fi len. reK 6poj liho StercKxja. 2. jtynf Ga^rersr!tsa of. -ry-reMepur m lam mraden. tema reMr|'qa f 1.el. plodevinasta kangla TeHeK{eH ddi l4n? plodevinast reHe(e n fafl.dac:r. lonec aerqepqe r? dcr? nrnDjsir l)ltkrena kozica. -ur| t zool lefiija. -ce: temneti tema teM|tu o 12 renrlIr|ga t mrak. lrakulja TeHAC tenrs. temperatura.r. TDPAoIAaBadj ttdog)a't TBpAOrAaBeq. -.u cevau TeImI|Inta t pretep.) rer et6e n vladenje.impf. tolIi. trden rEpAerre t? trditev. tepei. morilec Tera. gosta teme reMHogpDenodi temno rded. l. slepec.em'B adi Ztfat{. te'iti. derviSki samostan. spo na rgra t1 reHK r. pletenlna rer-rw< ady fu in tam. -|ar I a/h l. hrib. strogo. prodajna miza.4. utisanje) TeKrrpa/ro hitrega pre-dar uoarJaulja rn razumevanJa. tehtati. relr u tek. lesna temDeratura) rc*n. kar fi na pare. reHeKnja reHeKelr44t fam pl. tehtati se. tema. naditi. mu- rcxmra f teia. breme .: TOI UMa Te(IIvAa O doml- Te]ret6er? telitev re^eurK{ ddi teledji re.lainipjlit temeljiti. -ilr i fam klepar Terrefter[lrAHnqa f fatu kleparska delavnica rege(euricKr adi fafi klepar ski T. vledi se. mo J. poredkoma rexymt adj tekoe.-Aq[ m trdoglaTBpAOf aECfEO t2 trma. Pretepaa. resen. ubiJarr.. grid. Kapar iuu r{ TenalIlltfl't ravs in kavs Tetraq n nasilnet. okruten. neoostopnosr rea fi tute'.elrekeBr|crBo n fam kleparstvo reHda. stegovati se. kapelica. aasovna mera. brzq tav(a RA re^erpaofpa pf. blago. TegeK es rexerteuda. nagnjenje reHeKrja. bogoslovcc reopdua. brzoiaviti vati. hitrost . meriti kam Te)Krreersea prizadevanje. poln trpljenja t€rr. izvladiti trpeti. raztezen leraBeu tt bot trpotec rera!' impf zavladevati./lq'l l1 tele re^eB[3EJa f relevizija re^erpdMa I telegram. vlali. opeko '? itd. zaKrKnlenost. n rC -odpotovati.?rasanje. nosea Te3re . delovna miza (obrtnika) T€fepe nosila za material.. namen. vleka :fer. 3. zahoteti. ooKazana resnrca rcopda. kljubovalnost. -pFa adi trdo -s sKorJo.jeda teMHuqaB 4dl somtacen TeMHrrqap l.ig trd. trdno.|Jd impf vleIi. slabe volje. koZe. biti zadrtan. delati skrbi teldck. polti reuaerryJa. odmi-ce: kati se. hrcpcncti po. pretezati-ce: vleEi se.os. Texcrune t? teriSde re>x|Jee impl lit iti za tim. -rflr I teorija \etrla. pojecljavati ITOK rei'jariiffi. graopirati se. osnoven:tiP temeliit rcv. jetar. odlasati. tkamna. biti se. DcF nekbd. barva obraza. -ce: slaniati se reMeaHocrI temeliitost 4di temenski TeMeH reMeplx.

toplomer repMoc r4 termovka. TIiKBaF HTiTK sen. tisk ri al|troclBa|6e n tiskan. n tlS lllr(Britune n agsm od. Trle r(erM. peKaca 6uda!ki.. nasilje. 2.zrvIno. ozemrle llepK fatu vzorec. i. 3. tesnost. majhen peKac rfitap tu Zool tiget T're pron l. Trre A!Te. gl. TerIKaIle TeceH. -En ft ath ktojat repsrr ax n a/ll krojagtvo rep3lrcnz adj arh krojalki rcpIfmptlja I teritorij.origirralcrrfLr veK.lia reprwt tn-. topa stran noZa.pl). rlrrrlcpa klin se s klinom vaorlo. boscstv(): 2.Jart ponvica. ogrevaea TelroFTepopr3aM. termiti. TecHorpaA adi ki ima ozke z(|r-1vt lcnje prsi.TIt^e\.neusmi" repdca I l terasa. poganjati. KnxH necRepea arft l. 2. r ruk o uprn flmoc4 rrlln(tcyn lrl. 3. kozica. termi. 2. glc l|sl T'/lI m L tip.ol tikva. topa stran sc. jedilna buda rtlr(Belr adi buden TrKBeHrfK. Terlc. Tepceue ad. nasilievati TEItalII|H. tehtnica. -un I bakren pekai. T\rJ'a velika buda rlrtrll conj da (posledidno ) rn/r ft tilnik. trpinditi. testo.nevzdrten rerlKoflrja. oseba v litcli|| c l delu. more. jojmene! gorje! reru. lig . kolovratiti. ootga.. ac\an ic KOD]a. rluofell ouc TrrKlapExq "qu rz buda z mlekom in jajci (jed) T'.-rxr n tiran. rok: 2. prazna lraza 'rrrE6tKm tirata. bobcn rmrarIpu-M[HanplI! in tcr i | ( I Prazne marnje! ncunrx)stil TI|r6aI mivka. fig glava. knjiga dolzruKovln upnlKov rcxllrn(a t te}urika texHo orlJa I tehnologija reqe impl tedi. a/ft plemisk .ploha bcscrl. impl tercrizirati. Diknik reQrep ft regisier. trin()g Tr4tat|cTB!tsa impl vlit(luti t{ silo. 2. gonid rep€&Ja. vanje '. model. ta (kazalni zaimek. opravliari k(F n. rylrrvpg pf.1. reyJ4ia re$epn fti arh illet r^ zabava v naravi. 2. iz testa rscno-r. 3. termin. vrsta. med kita r€fiq ft tetec. 2.e n dem od nrKra budka. tast. rnulj T!d'. rerepaan ce impf oDotekati se. goDili. te Zenske. iiSiirije. zaledje. -Ixr I l. teiko.cesatl '. r1.. dcl stavbe.1)lik:r. lig trdosrden.rrysg. tig gosta mesanrca. znalilnr (. nasilievati. listina. xrap Tnratlqe a dem od r:I. -ry fi pita z bue nim nadevom. tetiva: 2.ic rrpd. -aHa 4dj termiden. tekode. potrdilo. te.lit recr Ha I soteska rcpurraJn I med tetapija. pFgdajqlec pedenih ouc.r m preganjalec. 2. beseda za doloden frojeni repuftru-pl zoo. -m saotona lepMa eH. nallerlcrrre t? detn od. Zrvrne rtnrap4.. pl). vo{tna tehtnica leperi m teren rep3uJa. poseonez rfrfi3{rpa pf. PICnnlu. -Cei nvatl se tEcKaEqa t gneda I T I I I I I I I I I t t I .iruli.la. toptoten repialor rrt 1.test. ulrsevatr rr'RoK. -^aa adi zatilen tc.ect adi mivkast. praieneK. os. pisno de voljenje. meriii cesto rer{rB f l. Dekad flrrarfrrqa I cvrtnjak. adu nerodno. -3MOr teror. 2.ozkost rec n l. testenlna J.fam razpored.x!. teroriziranj 'fi e nevatt TeqeH. termos r€puooop r'1 termofor. siliti. mi- saIl. v stlanu rmetr rencnja. radunskaknjiga. naporvidel svoj tilnik. oporoKa j .qa f tirada. nikoli no. 2. kozica.n tipograf. . po vzorcu dclati tlnrcrpao . iftlpt uti- KO HeMV!gorte mu! reurKolroceH. naklnda.poskus zmoznosu. itlrpI ti{{ati. flparq3fipa ifipl tir^nizioIi.-*a adi tekod reqso ad. ti otroci (oblika za tri sDole) rriKDa I l. miriti recHorarrecHornja I tesnoba.nr^Je pl usesa. pregravrca reurra I taida rHBKoad1. nacln TcrraBer6e z gl. polivrrtl gneslr SC. remajhen bakren pekad cept.lettKatt e 424 425 TTICI(ARfiTTA jecljanje. nevamo. tihost r.n a/ll natisniti. vladavina nasilja 'rzcKa. {sa adi ozeki lig omeTcnraat' impf gl. Tae aeUa ti ljudje. gladko rcqrcgr I tekodina 'retnn impt tolatiti. oni (osebni zaimek. fevdalna zemlia. impl tipit. rJen velj i balkon. pojecljarenKar6e repopr3ripa. trudno.os. -rfr | teiaa. seznam. rnlettgence recraMdnr n testament.pozrvnrca rzl).ecreq ad. xora fte trlpaH ru tiran . buda. -B!( adi tib Trrafi ftt ponev. ti.silo dcluti Tr4raFcrEllar6e'l tiranizirunje. gnati. fig tepec rT<Bgp./LMrTa m pavkc. cen TepMoudTap nr temlometer.i indecl hudoben. polica v recEorpaAocr I tesnosrdnost rCDTI tepa. Te[Ka Jen rcpa impl poditi. vr:sta mravell cdi toploten. glen. oskrba. lore TtrI'' p n l. impf . pusaati. tiskor rrrnoaon{a I tipologija. 4'da ad. tetin mot rerp€5 n zool divji petelin reke k arh el.j nez\e reullta adi I noseda clr ro BUAaM TaaoT ko bom rerrrKo ddr l. hrtet.tiho nrBKornja I tilina.

popoln roqaq n bnrsad rod\ impl l. Taa. prisoje rorlA|rHat toplota. rnrTa. zradnica) rlxnr{ra t tiiina rwru impl 1. -qn m kij.i topel ronoaa I bot topol rorlop. lo palica rojrlo /. minevati. 2.Tolr6eEle. /lg butec. ^dv vse naenkrat. posmc' hovanie. hist tlaka raaHllK. raztapljati. majdkeno.iata. v tolikSnem Stevilu ro Kltrsa-Fo Klrll<a aab malo. drobiti ro^lrHriK. tx lil roganje. lilan. natanko. pritiskati. buzdovan. zagovednez.UD'a ithpf tolmaliti. nlnalo roHer6€a tonjenje. nro(rcr)ic. krasti smukati se. kazalnega zaimka sg n) toa^6qoa^6ra . bot pestid roMpyK. obladenje. ostriti. ta. lig moriti ropra f torta ropr{pa I tortura.iiil' aij"t!-i. lig lam brusiti zobe. kopalnica in stranlsce To6or?rt. malha. l)ct. urejati. lig ooveznosr roBapaq m nakladalec t1oB:rper|. r'()|(r. topid.r impl kazati. bucika. f l. bajc\|. ABe roqKr dvoDidie msrii c6 impt vrstiti se. kroglast ronerr 4di topljen ToIIqIrja. sg r? od loj on). poudarjati kaj pred kom.oxa / okrasne srebrne zaponkc ali plosdice pri lrxlrri n o ii roxMa(. topen ToftrrBocr f topljivost. natakati. I l. primerjanje. mizica z zrcalom. pfa!.||li.g()r-.rorwe n dem l.l1lCKat6e 4)h roMpYK 427 Tpar TlrcKar6e 11 tisdanjc. soba za garderob. izvir tople mtneralne vooe rotro^. drsalnica na lgnscu roDap m tovor. toga Torr. ure) toiyK. topotanje r(rr'Ia'ir latn vse skupaj.rKa rop6a beraika malha. minevati. topnost roll^r. Toa.'v|li velikan. toplina rtmt'. natezalnica rocKa f nar zcr dolga pl ltx' na sraica (moskc rrolc) Tora eH. Sirokoustncz ropMo:. -qrl r'' 1._primerjati 1101(MOrAaB Ad' ve.ca rop^aK. ro. mudcnjc ropuosu impl lit grdo ravrr:tti. isto ro^|KaB adi p/ol1 tolikSen.-pl{a adj tovoren roR. takrat roraureH. te se. -ce: postavljati se. topiti muditi.svezenj. -F''IA Z faZlAgO. Eeoer obla.apn pl. ostanek.trn pl I . potapljati rorycKa. di. rorrlufqori.os. majnJe hen top. fa'' o. tako drobcer ro qe-aoA(Ill impl tol'i. 1cx fi)klr / upilnica s polnimi kr. . ravnanje ror.l|*t tnpf pripravljati. breme. 'cer 2. rofl'r n L top. igla. 2. -qa ft tan babat. vkrcati se na ladjo rorau-{omj. veneti.ra t okraisava v starih r()kopisih Tr'IpBr(a I partizanska kapa flrrv^a I titula..'e pron 1. ccloten. -r$ n prostof ob ognji{iu v kmedkih hilah r^ee inpt tleti. daiati v tek( iiit."\a TOnOA gl.o. ||paBu roKa traili s k()7rrci r. -rgr fi nar pes klade (mudilDa naprava) nonrt tmnt l. taliti.\^di mn^xqa J toplice. pomakati pG r. diol \ora odr tedaj.t-i'[. tihotapiti se rpa6a f bala platna Tlrar-rpara nr. f dem od. toplo podloZeni zimski devlji ronalmcxlt odi toploten defi od. -^Ha ddi totalcn. r'azlagalec TolK1rrrrHa adu (samo o ljudeh) toliko. razlagati 11oKlBarle n razlaga. on. tako velik ro RoBeH./. naziv rrrEfi ce ifipf pusdati zrak (guma.ati. Tltrl impl l.os. 2. la. tedanji. ogrevati. zoglca tek.{(a lr 3anera podpidje.r lir. 2. 2. ^di razlagalen. 4.lJ.ivlr nje 'rnr^H m 1. -urHa qdj takratet. 2. roj cn ja craBr (( aAe) . tlaaiti. 2. . rop6a lorbi. -ryr m peta na tevlu ror\e impl toniti. majhna bala. ris (papirja) mnqecr adi Zogast. brusiti.ler6e ogrevanJe '? ronnu impl greti. roKMerK m ureianie. vsiliti se komu.ii'[. ftpffielement flrl. l€ giniti. motati se. hirati T^eerie tlenje '1 \o pron L ono (3. AOIIO. rasti (o ljudeh) enaKe posra- aror(My-ToKMo ad. za\i. se z. topiti. rolr(oBeH Pe!rHrzK enojezidni slovar s razlago v istem jeziku ro^Ky adr toliko ro^F. domada topla obutev iz krzna ali blaga. aisto malo roAKlrfKaa adi tako ma:t' ken. 5. 3. v$titi se. razlaganJe tro^K!tsaq r?l tolmad. Pogrevatl. toditi. posteolca .rK. tedaiSnii roj. -rIIl nx topnidar rop6a I torba. 2.^ ?. rlaBara B Top6a tvesat le qlavo ripdipu-pl zool vretarji rop6e. impf \aklad. pripravljati se za dobro jed Toqr 3a6lr rotnrao okrogli brus na me'? hanidni poeon rowra I pikal todka.n. butelj . tolkaa. f sled. -n a ad. tiidati. prrpravrJanje. tolkad (za kavo). -ce: se. -cei Postajatr toplo (vreme) roIJrJrB adj topljiv. prostovoljna kmetka medsebojna pomof. 2. ono. potaplja. bala. var6evati rKae i*1pt tkati. prc. nihalo (tehtnice. napihovati se ronorerse fl topot. tKaeHuHa-maeHuqa f tkanina r^aKa I l. ginevali TonKa f mal krogla'. lepsati.. na debelo Torlys m arh kij. ona. muiiti. J.!r! tobogan. 2.n( taDliati.Top6trqKa fl.rf{ fi 4ft prisoien kraj. obleka. to (3. pl Tr.

preoblikovati rp+fcrbv3nja. kravji zvonec Tpar(rre pl zaSklepetati.ior impl jecljati TlreBrnd{. lrgovina na debelo. zamenlavalr (o@go za Dra- aa n i c rpa$. tresti se. toldi tlraKarbe rr lklepetanje. im. -Jt|a . .apo6so) trgovina na drobno rproDurrrre r tdiSde. ncsreca. gooezdatl trg rpacae pf tresditi. potoldi. morati rpe6es. postajati trczc . preyoz. li'sketati se (zvczdc) rpensr rrB adj lrcpclxj(x(. ne mir. poplah. mrzlica. lrg rznoosce rpar. nrigl irr ti. -ce: rpece r^. 2. trden. rproBwf . udariti. spreJematr.n leseno -kladivo. -qI| fl abstincr)l rPegBeHHruTBo abstinct)clr tt TpesBeHocr f treznost rpe3t'J{ impt trezniti k()ltir. 1. I11' soi se. se ce rpra ni mogode prena5atr. upravi rpe6ysaEe r potrebldine TIreBa trava I TpeDapcrDo zelisdarstvo 'or n TIreBes.llavel]. strll) l'r'((l lavmm nastopoin rpel|Aaori m bot v(lrit:^ rpcEAaO[ oB adi rolin rlteHllHr.fpareAxJa iarpareArJa 1. ki se ni leDo razvila) rpe6a impf biti treba. -EHa adi l. miglj:ijod rlte'lern impl lrcpctali. He ce Tpra co HeIuTo Drevec se Donasatrs mme pl iti. odprava co) rpaucnoprtipa pf. gl.|(eH. izr@ dilo \tnc _ impl. bc ga! s tmvo .lope tatr. otfcsuli. zapustiti. trpeti. razburjati aperep m betonska greda. oditi. trepetati (s krili) rpeErc.(.nemrmo spa rpa(a|6e /r nemirno spanje rpaw nr arnina. moltnti. -qu tt? obredna knji' ga pravosavne cerKve rp-e6yBa pf. . -ryr m ttata. trcn (odi ) rpenerel.IJ<a impl mctikali. tla -. zaloputlliti. rltroBrrla Ha MaAo tHa caTHo. . irrl)/ treniti apeltrrlaarl. tehtati..$aj. TpeuAaOn^ rpalx}ngmp. firT burjeno rPeIrKaI trepalnica rpf. DretoK rpai li 5ama. obraaati se v posterlr. Klepetec v mlrnu. 428 TPTOEEJA TpFOArdllTe 429 Tpecxir l)r'czl)cscdc rplrcrr. prenasatl. Zalna obleka rpallr€H. podpornica Tpe3.l trema. brazda poskakovati. zanos. drlrtrr|ic. uriti (sc) rperleplr iftpl trcpctal i.or. ekstaza. /ig b ti sc TpeneparrD adl trcpcla iod. zavreii rpa(a cE impf. iztepat z pr h. prenasati. 2. spreJemnrK tga rfir rn tranzit. molrpaK itupJ l. I I I I I I I I t I I I I I . v:rlll TpeHtrya impJ trcnir l i.. drhted Tpeneflro adv drgetajc. iti. tta!nik TlreBora I .Drevazati rpiaucOopuripa pt. rpaKa 4ranrop ft traktor TDaM6v^rfora f odskodna de sKa. le za tren(utek) tpscqlto { f. it rpl tfatsDortirati. z. vleti. 2. vil diti (se). uma-kniti se. umikati se.?! transrslor.!Mo 3a eAHo l pcrrrrYrl:lrr. po trkati. lrcn||rg.alt fi tram\a: tpaMra f zame iava ryatls(aa . Tpa^nquja I tradicija. razburjenje. po trebno.. c.gnoclr gobcz(luli. l. -Itr| f transakciia (finandna. zamaknjenost rpascaKryJa.1 denr od TproBe[ rrqovclc WryB itnpt trgovati Tpryaa6e n_trgovanle . potegniti. zamenj. zaraSdati s travo TfFJB^EBadj bogat trave. -TIIa adl lrcpcliri(x'. poKatr. lznemlrJati. zarasrr s rmvo{oraldati.a Adi lit vznemirljiv. -lj*"utur. Iubenrca. impl narctati. 'rpayrl^B. .!.. . distiti rie6rlrx. "6sa adi Iaftx potre' ben rrre6ti impl trebiti. mestece TproBqe. tfa'r11at TpeDu[a-rt]eBrrgKa f dem od rpeBa travica Tp€Dmtrre velika.pf . tresditi ob tla.eF adi tfezen rpe3!ena(. kreditna devizna) Tpascnopr nr l. izvledi.e r? trcn.pf. drhtet. traDsport. -pr|a adi Zalen rpaon€ I trafika Tp6yB fl trebuh Tp6FrKa I vamp. trr' sti se. trcllrlck. sejmisae. lrpctcn Tlllttff(ltTit atlv nrc moLce. uspevati. posiljka. klepka. lig blekniti neumlrost rpat m bot kresilna goba ryarE pI l. . trg. peketati Tpaca/ rrasa rpaclfa inpt _treskati. lrf: skopuh rpece impt tresti. lrajanje. treSljiklr. iml oorasu. tolkac. impl transf ormirati. trpeti.u. rpelJocpa pl.it razburjenje. -ce: odmikati se.rali trajen.aql s{rtvllen._ . 2. desnati apecer nr sota rpecKa I l. -ce: zbuditi se TpJoBl|Ja trgovina. drditi se. migliajot rpener rz trcpcl. rpenEyBa p/. zmeckan (drnla. zateti hoditi. 2. trka-. ^tragedija. Duca.. Sklepetati (z zobmir.^ti .jarek. lil -ce: vesten rpeM n preddurjc. -rK!.Er f transfuz a.c . trkati. drhteti. l)r'idulr. trajati.aou. prevoz skozi drzavo ali deznjo apaHc fi trans. -3I| t. lrc c MaqHoAa ce rPae ni tctko molaati rlrrcrr. \pafrra impl storkljati. slaba trava rperJoca-. zalolgfa fust. fpeBABerse Jecrjaule '' rpeoa. tehtati se. -^a bot gl.1. vzrllzcvirlr. predsoba TPeMa. prevzematl potrebSdine v vojski.s. drgclllli. razburljiv 'fpeBorwr tmpl lr. z. drobovje rpra inpl odhajati. roi alarm TITeDO.la sa ro^eMo (Ha laApo.

fl dirkad apKasnqa I dirkatica rpxavrn adj dirkalen rpKqe. masirati se. pokanje qrecKorerbe n treskanje. -^eHa adi triilansKr Tpr( rr tek rpKa I tek. laffi grmeti.I I i I I I I I I TlrecKa 430 TPIlECCTTOAIIIIIHl|HA qrllecerIlHa 431 TpHOCa t t I I I Me oaia rpec(a mrzlica nr(: trese. tretje petje petelinov.ec^ B adi til drhted. -tuHa adj tridesetletcn rpleceTroAnufiuHa I tridesetl e tn l c a TprleceTlrlla n4r?r trideseterica. roj rpeurt{ Aa 6era spustil se je v beg rpr<ecrBeH adi lit sla\tn. I tresk. tretjeraz. 3.rKArr-TIrqrRA-TprrrK rpruo. rprc. tnnaJsu rprufeAeleH. nezgoda TlreurreH adi nor. drgniti se. pohiteti. odkolnliti T?Ka o n kolo TltKaioo6pa:reH.gati. Zuliti. sedeti na grbi TprreceT t?tlr?l trideset Tp[ecermArfrxeH. o^arHa Tpecka moa' virska mrzlica. drgniti. ra\. pcF stlanski. okoli trideset. pokati. ti tp[ano HrfK. (govorniSki) oder. oder za gledalce. 2. fiav pl treske.UB rpEjaT[:Ip[.Studij) TIrc(tx .n triletna iival TJrcurmqa I L zauSnica.d. vlliti. zabobneti (grom) TIrecoK. ^ kotaliti sc. obisk pri novorojendkovih starlih Tlrera-TpefliHa t tretjina. 2. moskih in ierEk ali otrok rpueceTfrf adi num trj. f m sermaserka TprftareH.. mrcvariti koga. ftum troiica Tpfrt'''p ft strog tridneven post alrrIllaeceT num lttnaJst TltnraecglroArlneH.. rrB ad i tmov. porednica rwc'{e pl treiditi ob tla. prilegajoda se pletena obleka. . itrlpf Tp'{. skoditi. tretie stopnje (prcdavanja. udarec.rrHa adi trikoten rp'' nurn lrije. trikotaza.. (samo 3. atrt. pastirica rper-alrcrn adj nufi l-retji:. 2. hrumcti. zmagoslav' r?rryMQripa pf. navihanka. obravnavati kaj. drgetav TpecHarnK. os.\Mr1a. meti (oai).ritedenski TprEorapltrlx. divji rpeunr itnpl buiati.j tlileten rplroA[rtrHnra I triletnica rwe itupf treti. Tpera Beqep tretji vefer po prvt oEoKovem roJstw. trlwsten flturoAqrrcru-tpuIoArdreH. -ttnt ad. n malopridnez. tribuna. prismojen. (oj ce Merxa Bo tpqqqTe. blekniti kaj neumnega.'rp. sg) modno grmeti rpeurn pl (o streli) udariti.^ sten.- rc(lcn. -M|Ia adi v treh kniigah (zvezkih) . loputniti.debelu3ast Tpr€A[e /r dem od TpKaAo KOlesce rpKas .oca.okroglast TlrKarrlr n dirkalistc rre tpRa. dirka. dce: treti se. tretll oel \pErlrya impt tretirati. -Tna ddi trinadstrc pen apftoarHaqa I tdnadstropnica rprrK6 r? triko. zmagoslavJE Tpt(ecrslsa impl lit proslavliati. dirjanje. rpera paKa tretje trganje tooaka. lig crkniti. lig prostor za nastop. inpf steai. slaviti zmago rpnaro^eH. . -:ra acll tlcbeloliten.nati s kom rlremK acHmq -!ut nr tretjeso{ec ?perocreneH adj l. s trnjem \ ' " poraser TITHATBOCAtrnovitost I pf.oddelek za piooalo plerenrn rpr. nesreda. bolehen rp.rRy adr fam tikfat toliko TIrrrmMeH. ncpomemben. pr-rnurcl. zbeiati-teti. -3Ha-rpKAACCt rpK okrogel. klofuta.tre pl odvaliti. Tpec(or Tlt€conarra f zool tresorepka..q$ adj trijeziaen Tpirja3n tuocr I trijezidnost 4r[Jair"TlrnjaqKa m. proslava. dosedi zmago.taB adi otrobnat. slovesen Tlrr(ecrBo n lit slovesnost. 2.deseti rpr'3 6 adj trizob TprrJasrtqeg. obeienjak rlrecnarruta I malopridnica. rpKrrlBa pl. pnoanlc.f. KoILCRIT rpKrr koniskc dir'impf kotaliti. zai. tridesetina rpqecerKa I tridesetica fpsecsrMrura nufi tfldeset moikih. -\tl tn m4I rr1kotnik rpq6fira-Tlrr6lqa I l.ttrrm adi trinaj stleten Tprfiaecefl(a I trinajstica fpl|HaeceTra 4d. pokati TIrecKyAaB @dj nar pes mrzlitav. MY lpae Ha HeKOTO CO^ Ha rlErsaTa fig moriti. . blaso za iakino obleko tpll ordixa I l. vrliti sc -ce: TpKaAe3eH. pG kanje rpecKortI impf treskati. -qr. beiati \ rpao r poletna staja za ovc(. -^t a ad.-AHaad. 2. zaderi. jeziti. otroben Tp{lracoBeH. slaboten. zmagatr rpr'sm I pl otrobi. navrnanec.i l. vse kar ie izdelano iz trikoia: pleteirina.. govornrca tplfDllAeH. . lig iretl rpecxar adf mrzlidav TpecriaBocr I mrzlidavost TpecKor-rpecKoTHnqa m. -BHa adi triuren Tpn-qernp[ecer fium (Wibliina kolitina) trideset-Stirideset TprlqrerreH. Tper[ ner^fi svitanje. ga svinje pc zro Tprr.4x trinoznik TpraoA nt pravoslavna cerkvena knjiga z razlago ptaz'J'iKOV rpyVMO nr triumf. slavje. trske ilpe{'Ka inpf treskati. ifttpl tnumfirati. -q[ n gl. Ke to rBeAaT cBqrst{e kdor se z otrobi mesa.

raibijati roDotati.'o strpljiv. mravljindenje. pripogibati se I losx tprKa I l.a. vztraj. hupanjc TIrU€a t mlza. okoren. prav malo. rprserpmee ind dutiti mraz. itupl a o n . dreve' neti. mudo[ tpU$r impf utrujati. rpoturyBa pf. drG biti se.okomost rposrpareu. tresk. deloven tlovck. trud. iz. dopusdati. Mn IIoMIrHaa mIrK[ no qraraTa zolra me je obhajala po telesu 28 MakodonikGsloY€nsklslova! rlryAerr.rroJe rla rra sBosgr zYonkljanje TpoKarrmqa I trinadstropniKravjega zvonca ca rpolreAeH. premrlosu Hoaara MlI 4arri -rpltr€Ellra noga mi je zaspala Tprtrsr . "tuua adi lit trhel. ifipf deft od. aisto malo. rpe rDr(a3eMJamaro zemue. sEopen sesedanie krvi v iilah 4tocnparsu4a I trinadstrolF TpoMeiaI . fig ot!. "r:{a adl trinadrpoM6dra I med tromboza. !( f lesen.rK[ adj dclovctt./ zona. tretii rpotKtr'I ifipf hrumeti. zaropotati. +r m trofeja Tpo-rrra f podasna. trni- TITOEU Tpour$qKa 433 TITYAo&V6nD xmecKl nlsl. strpen. mc rponorsnqa I hrum. trobentica (glasbilo) llpYA m l. bradavica datki TprtrrK. prestol. 2. nr. lena ienrpoEapnua I mitnica. oko. nolam mxza Tlrtre3en."l !.otrplost. rpleapr{a.on/a isrcr!). drobljivost.rpyA6eFr. za drobtinico rporura I drobtina. koraki rpo}I num pI nar_pes. ri n rA . -Ara adi l. -gn rft lenuh.ot plevel rp(rcloxeH.adi trizob. ograditi s trnt'em Tpllqe. delavka rprennC a potrpljenj e.tur I obednica.rnlet( t?l zona.tezaven.AHa cdl trivrsten rpo^ej6yc nr trolejbus rpoM-rlroMaB adj potasen. TporrIvBd pL inpJ TpoIfie. -jHa adi tribarven dast svetniku Tpo6ojKa I tribarvnica rpo . pesem na rpo6oe . lrolrca tati. premirati. malo. trtica (kost). kl rpte. trpeti se rpltr(aBnla f -cq odfevenelost. pl Tlnrrrrtra tm. kurja polt. aebljati. mravrllncl tplqerbstlrmreeEe n jezenjc. inpf trpeti.ud. malce rpoOdj. rxr.rr. tig trepc Tptrelre n trpljeaje rprl'. iuli. gxoza. desnati TpomHtqa I tresk. udarianie.. dcln-adj porrpezjrv vec pol4ljenle. nez rpotln impl drobiti. porabljati. pocasl tpout^rrB odj 1. . Tpo[lelt.r( rpU6av. toldi '1 drobtioica. len. 'lpofla Tpoalre dem od. rporsorq -q|r m strogek. obrabljati -ce: se ryorrTaB 'rp./rfiBocl t TIrVA6eFrqKa I Zenska. prepere-' kvisku. mitdsKa na \poEIaB adi podaseD. pI rporu^rBocr I l. razpadajod. obotavljiv. Irslrcle.TpoIuKa no TporIKa po malem. ropot Tpoa ad. 2. delol'ni dan rpyAo6!6![ 4dl delavcn. . potrosren nik.rg rrepet trEal nrphprpl rqcKl. s tremi Tponor r?r ropot. -JrIa adj trojer] ti. 2. Dostelta impf ioldi. TporrorHazJe. preperel (o TpoFraK. troha. drobljiv. topot.432 obrasti. rlr<rcKsr tn .if tromeja ntca rpos n tron. nosctt 2. dcnost laven. 'I. DA star. bot trst. lr(> vrata odpira Dje Uelezna bentanje. truditi -cc: sc rpyAlnqa I nosednica TItyAHocrI nosednost rpvAor adi deloven TpyAoAeq. porasti s trnjem. tolii.Tlry6a I trobenta govonn. raz sipnez TpoHTasocr f podasnost.zA r i udariti. otildanec. podasntsl. plodnik Keno. iebljanje (pre. tezak. AaJ Mrr. potrkaTpoeH. delo. zobml peket. delavski Tpotn(qKa adv prav malo. prav malo rpo$ap m himna. rporuaq m porabnik. maitkeno. lpoE(n're oA tpv6r impl trobiti TDflesara oioDune z mlz e TpY6tr{re I dem od rlty6L\ . rportKase z rahlo trkaDje Tpoflte. TItV6a'r nl trobentaa Jasno TpBex fl porpueDJe. drcvencnjc. '? bodica TprsErK.wradi trobcntalkl Tpnerc ABa aeKa potrprJe r:p!6eEe n trobljcnjc.r^Ii rwrno^a itupl.tproperre a ilabudran jc den otrok zaresgovori) 'tprop\r impl tlab. majtTtrt{}to{p fl trotoar.pograd v tati Tp.-qs m tlovck. Kprr_e. . zapravljivec. Storkljanje. 2.orb . mravlJrncl. Tpot\Ka na rahlo udarjati. "qI| r?r trtica Tlrouroaerre . porno delati. tls sce 2. ropoTpofi$ | rel sv. lig blekniti neumnost rpo3 6 . preperelost rpfir ce impl moliti zadl i i(\) Tp_druHocr trhlost. trhlost. napor mlzen TpyA6ernrK. lenost. ade malo. rp-ot\a nafi trije molki. zapravTlrolrraresr-rponrecr adi gl. strah. gaoza. tptre. lts gobezdati. skira (otro Iast lko vozilo) TpoHsa adr. dela. " -rrkati.medel -trna adj gram TpoMaDocr-rpoMocr f podasrrlztozen nost. trohica . -qx n? trnidje. ljiv I I I I I I I I I I I I I I . -Arn| n delav|rik. leno. ki vztrainost la. Tpo'rs'reT m skiro. ljati.-3Ha adi mizett. TporxKa MerAas daj mi maro casa. topotati rlrojcrao z trojnost ropotanje. ne. prenasati. jeZiti sc.

-MUn fi tUJeC.. -ce: prerivati se.tp]/n velK trup Tplru€ I . zacepetati. r'iZa in zelenjave. hlod.:. kaDgla. crpaHcxa.rpE!tsa pt. gru'5eq dast. TpUc'iA rptt2 impf tedi. aYiolo IIe ro caKaMe rulega nocemo. tujezeT!TO3eMeH. poriniti. janj.ot redkev rx) Ty AplTo enkrat eno. -rd|n-Tlfllr| fi tujec ryMma I tujka ryfltrIcKr ddi tuj tujezemski. bezati. tokat. vsuti. sladica ry. prizadevcn 'Jrot . ry ap n opekar. a iztepaa (za nnlrl se prah) rWHdJa. impf ldariti. liti. bobniti.r(. tolti. tuja dezela ry. opravlJrvec Tp. iztepati.io3eMcrso a tujina. 2.b!6IrEocT-TpyAono!6[c /. -e!r f turneja.bula r\ adi 1. tekma -tolli. periti. v diru 4rrrrrrax. turtstrka . samo. prismoliti -ce: Tfrrta I klobdid.? stu-ngsg mastoba (v leorl. Stor.enkrat. svolega nc damo rvisHa I tujina. nekaj brez se. pogumen. nad senci pooreu. zabobnati. treptjati.rutq n klada. daiari alp6rtsa I turbina TlpH I naliti. zool trot.TUBa adv ltl Tlt(aureH. vloziti) toibo.r+a. inrpl pahniti. kdor kar Daprej teka po opravkih . l(ar tako r1KlruTo ady komaj ryaa I opcka. lrgovec z opeKo . n delavnost. -M a 4d' tUlSKl. tiSdati. prikrivati TVAVM meh n rV vM6a t 1.t tuJ. z lainiv gobec. potoTiratmqa f pest vanje. Storkljati. T!?EuJa. izbote4 grdav r$n6yps iffipf fam vsiljiloo poudarjati.Ix| f v kisu vloiene po zaropotati.. sultanov monogram na listini.begati. tocta. e Ha ryinHa DrIr v IuJmr rlfnHeq. ooruletl t!. cBoeTo He ro AaBaMe. temved takb ' iyKyperm adr skoraj. 2. lig potikati sc. 2.nczadovoljstva) TVf 4d.ry oBa ry (nrlr zoal Io zdat ono (arcz taryl intcri ioi! ^hl losti.-.poganjati stvar. razlidcn Tl1frlpecr adi (o 6loveku) rliI'^oca.li indecl lanl tl se raznovrsten. 'ce: tresti se. Ty . grmaditi.impf dem od Tpqa reKaD ap. Strena TITIOTn topot 24. Strena. v orru Tpqaltrqa I adv tek. pnza(levnosl rpy-M6JK. -rru fi lit dc. venoar: He TaKa.TpyiqorbY6rdocT 434 avaa Tyaap 435 TITKA TPYAo. oqsBvrtr.or'nimpl topotati Tw f arh 1. roiotati.3. klatiti se TypKarula f suvanjc.. vsiq'reHKa I bot poljski mak se-trkati liti se. holm. -qll tn tozenec ry'r. drr: ad| v teku.Tv ea.. marvec. postaviti. rlllranraBa I jed iz mcsa. 2. rI. I turistturistka :IYp'Ka impl suvati. ruditi. 'ce: toziti se rvr flea n tozilec rlr(trrre na f totnica. lig odstavljati.yc'ra impl tresti.. Tr.i toZbe^puanlll. all. stran kovanca z vladarievo qlavo \ypa impl sipati.pramen. drDalka. rupast. ril. teKatr Tpqalfa-rpfnln€ a. porivati. -u|I n? panj. -trIr|a adi tukajstrji 'rUKy" coniadt ampak.zalo. panj Tpym_ule n a. Ty. oruge snovr (src6).I?{re.I{eHHlrKIr ddl lit pogumen. . rodka.. truma bmrm oKrasjem rn novcr Ty!'Je pf pahniti.. Postavljati se reda nakopiaeno.vgm od . kladica. stresati. trczalit. TU!.dr Y teks.r(6a f toZba ryYryu. . suniti. '3Mor m tntizem.a impl toziti. prlzaoeven rpv'(er|Hr|lrlo n II pogumnost. . rpvr(eHrfirr€ /. marl iivost rpye impf zastn)pljati TpyeEe a zastntpljanje rpvxeHuK.trepetati qtYcKar6erl tresenje 'fprf m. ryaapr4a-Tvaatla t opeKama T!' apcKn 4di opekarski wAapcaEo r?opekarstvo ru^n impf skrivati.!Gka. uoantt Tyt(eHII(. temvec.CrOvek iz tuje deZele. ceDetati: biti '. -r& I pila bijati. neraven. dce: postavlja. ryTo3eMeq. T!?aocyDa pl. nalivati. trkati rpl'treq. toiite!Jrca tY. porivaprerivanjc nje. vrcdi..ry. dati ry?fi3aM. gl. dluvct T!?^rr-r!p^n a. drugit drugo. bobnati tapljati. zavalien Siiti ob tla T1rfiwqn _pl kite las s sro TlTrMaI mnozica. Tl1rkcr-rypricr(a fi.&6etd ad. paprike. zctarJ zgal.azTlI'trrrja.'la tYplrip m turnir. gostovanje rll'trjKa imol dem od. grid. pl . prizaoevna zensKa Tpv. rlDa pl. rvKv BaKa ne tako. parazrt rpYrl'('a inpt gl. zavoj. Ktacta rpyrl impf kopiditi. sproziti (na.a o m tekad.... tako r-Y_xyraKa adv bfez razloga. okrogel. impt stecl. fleqe ry^u Zgatr oPcl(o ru . postavliati. roootati. 'ce: preT![alr!(aflfiarro f. grda. pogurnna. . opekamar. gneda. twOaEAa f fam zgod\je satrkati na prsi 'ce: oje rn zerenjava Tlmrc. iztepsti (prah)TlTaae kroglica iz testa ali toldi. . corli qruglc. Irg lenuh. izbodenje. omaKa TUKa. kumarice itd.lyu6nve ur dem kanglica rv l1vtltrra I avgm oo TvIyM velik meh ry^yE m zavoj desanegabombaia ry1s6e8 m vlsta tenske tenke rute ryu6a f 1.

a!ilffj'f. naozomlK na veleDose."" vsruevan. obok fteMep^f.a impf 1. dobivati plcSo ke aBKo. -ryt m c.pf.fl(olrlc.ry$ei. bogat iivinorejec: rte^a. pridobiti. vdreri h rllq 11 oron ty. pusdati pline r{rYFaP. rr:r stajanjc plcsc stvu i. prsna kopel. zirrl.zlratati se nad DaKZl. skrbnik debel ryyymo adj okoren.) " Pridelovanje 'ce: (o nnpadati koga. psu.. ke aE. ne- keaellllTt lahck zilsll'rcl. ryry^a impf pretoplo obleai crnxo.. KOm. medkati. trgovec. pridelovalec to.n dugidna kislina f<a)wrm arh pisat fuorp_.irnpt mastiti.'rUvap m arh trgovec oltez. .zasluril rRa"pryrJa. rlTrryTa pl.r adi celiaen (eMarie r arft gosli. meakati se. k^l^ l. fr. /ig planiti.. 2. radost i. vsiliti kaj. TlTlnoB adi tobaden rlTllrrunja. r96Ka f nrt kita./ Krcjllt. toziti ga. rlTop n2varuh. garjavcc kea'lrdap tu iantar fte I'6apeH adi jantaricv (enltett.iz sesekljanega. r!'rKa. nt Kl musllman *e part tlenica za tvorjenje futura. plcrrv z. plclcc. tolst. enaKaza vse oseoe ke6aa m jed.r! impt post. (P|r' zirljivo) niad. Aaz m 4rft l. kappa pf. prodajalec tobaka 'lyrriyrul larr ncrodnet. -!rHaadi masteD. airlHeuxa I 1 obrano steblo lt sc komu tobaka.rEcvEa.o.n lam dobidek. orobkan koruzni ryrro. t)1.doDlcKa.kcpa prxl klot'rr. lr. violirru. preteklo prihodnjega aasa in p-rihodnj.ata.rieaaDeEe lr dobivarrlc. buaa rtevep ra usnjen pas. pretoplo se ob4. -oaqn m plcl(.casa (mcureKtnegar. trunanegaa|l pecenegame sa *e6alqe. l€ vsiljeva.egapripoveonega.ii\!a.dj plesast. hracasen mu z mastJo 'rw!e n fay omejenec.vtikati. lig krditi-cer se. lig glava.rUw.TU. betica. IOOa(ar. pl i&^n{e$ m nav pt devaptid fte6anl!|Ja. nerocnez r'!lE. 2. koga. vrsta deDicc.urur n l. po. prid.rllKa TlEr Ce ftellcltor( rlrlr.rnI! ft vrata (niclt.(.'& puSka nili v roke. s srrom voljstvo.3leaarn m pletcnn IcDi(lr 11 bombarnih niti za Dokllvn nje ples€. 2. kvariti rUrVE m bot tobak zrak. inpl naSduvali (psa): skrivai stis. pridobivati ftap^EJa adj indecl arh kdor ie dobil.. fi laft preku'rm pec. ki tide pridelovanja tG -se zvijati se v strahu.. eno krilo se odpira nitvzgor. sduoaKa vati. maz tus.tep[r. dobitek ''r lie^eul . za. J.r sast. SEeSaU leZO *'K k^i n.ap . Kotrst tapn. len. ||roSki suknen telovilk ketreRoK. -Jsa adl ccliacn fteMJa. prvi med rie^a t DleSa planlarji. -r||| m Eeyaptilar *e6anqraurrya I levapCidarna rte6atrqrcK{ adj devapdilarski te6e n grobo izdelano volneno pregrinjalo ali odeja (e3ar . Kaoltec KOm. . kouec leai -ce: ryuI'I impt puhati. pl ialr koladek (en(br(eQm lanr voljir. bronden KOmrr tlqer|. (psa). zalepru 2. seglavec KeaaBocr f plesavost f. drugo se z razslavlic- I I I I I I I I I I I t I I . Kr JO nOSt (lltlxrv.riirli t)lc.Ja adj indecl ob<tkurr fteHeBn 4/t? stranislc *elle z l. zasluzkar. Sopek rce: (o psu) naDastikG ry$xa ce impl tarnati. riryHapcKr 4dl tobakarski. talske trgovine (delavnicc). impl lam zasluiiti. kjer je sl rc zna pomagau bil posajen tobak ryruc. beliti. -Irlr I celica ke ncKr. +Drr^r?l-I. sp zmaga (boks). 2. tobakari rrrr.? l.r rr mizarski klej stori Ty. skrivaj.\ ce impl. kdor e n p.reH adi bronen.m 4rA nevemik. 2.

isz m fam vogal. solobrailec Kar za stresnoopeKo r:oce .rO. xorex.kYMYp m (POTI Orrgalse zasel Jam oglje. tc cuol baanica. K!TVr(rruJaHpuan Kot cep kt(w m ath tveplo. {Ir r?r krznar ral(a le dobro. palica. ky*r6e. da je tako *onaD adi hrom. (yA m dud.coxafi. kakSna-sreda! ftemru aa e (!pK. telcban. croprr (yues Decrca ir kurnik.ein. lig nakresan (eqe a bela albanska kapa in kanalizacijo *!Ir . lig . -qlr n panj. aMa kvaoa He *epwt m surova opeka volk dlak<i menja. . cV^- Orlq . Sepav r(1pvn. solobraat(e. lita[. kot slepec. brez ftepal m jedilna shramba glavc tuparT4g I stresna opeka.1 fam maloprid. golobradec keparq .istni crcpoa rty.gumpec.2. impf'moltaii tilTirl|B adi molded ftyrYK.erh opeb r ezbrkec. -u|I m fam ud. .n€ fl. Stor. slcpo. pI kop-ctKaryr nt srresntK . Zelja. f dem od.-pl kylddwa n nrt 2a Iezna ooDra v9rJ3.r||| I telezen droe: lepa postajati slep kopaau tnd /ig ncumne. (opo s4rrt pruoznosl (ycK'|Ja.odovod bre volje.paM[AeH.m brezbrk. ozeniti.is m latn oglar ke$lll|a adj in. .n globok glinast vrd z *e-uxjI part fau (izJaia !'ecvema rocatema zadovolistvo) le dobro. volja.it m.r cev za \. . jaae (orer< te(ep4oca. hleblki iz v zlvlenju seseklianega mesa z omako (oru. gl. 439 (Y(w t I I I T I I I I nim blagom pololi vod<.m lam . molniidek: 2. fto-'u''^eq adi fom ogj'lati lolalot hdi len *epKFfe*eprq.alna vredka (V^aB. narava. kep4ocyna pf.t t t I I IiCT]FIE 438 kycKxJa rqlcne (vcne tl oline tropi-Dc kial. .f(opaBocrI slepota ravno ftop^eMe-ftopaeMesrs ady lara (etrqe /r ribitka mreia l. {Brrn koZuh (!p.{BrI& m _Iam stepec Knt rtoc aaj. slepa ulica (tudi f€) fte. ra.r. .rucr(q 4dv Do hdersko. sredo. MV .-AA^ adi z opeko ropqo. oti. {^eAaJ crr ro Ke. tempe{ceDKa hderkica rament.pauraruJa. tepica: kapucai rie uv ro tuc€WJa.m m arh cf. dce: uspeti (or[re n cmo[i.nei.rar m krznarstvo (ltr. J. kokolnjak.r\aKEOrO ro MeH!'Ba.arec. dosediuspeh. tupKa t hdi ftepKmr ddj hderin KOI *eDl.? brezb-rkec.HrF . .1.XqpOT napravl mu zanemarJetrostanovanje Po Squl.. vesetJe. 2.r-anor' mu jd bo razbojnik ze zapo(lel kecqja. ril..lecl tafl dc klrft.. rtop. premog (irMfpgnJa. BoAKOT B. impf Den DlIl: I1 aqe 3zI t(oTek i'ad bi iih skupil Iam pridobiti.rrncKu adi krznarski koF(opaa_ adi slep.w f arh we'ica keS . klada. lopov ba.(VAaBKa m. I derviska za KopanJe.' ne pa Rece ra 1.

tmpl sprc. ustfti !tsH eH adi uralolden fr.. impl irrcditi..esqUrE pf. brez leska.z prilizovanj('. lToAn{Bocr I ustrelliivosl.. -ttH fl lenitni Do-rr srednik. . . pitati YDe^riqrr€ er|. nMarue sa na3ap oa crrre vOaBrrHH ie bilo vse polno lepih redi f6aaqa I lepotica !6alsqoK. U8. .ITrrerenocr I tladenost videti. Kteceplazenje Uro ruwa impf prilizovati so !4sArntrnrao n hlapdevslvo. mrtev yfacae. uvi. impl zbosti. ruta.(zorana.impf ppstati. Wo-gled. cksplonoevnosr tator !tsse. fleceplaznosl yrou. klifcplaznez. robec y!e.t I lepota yopour l6p-oDa. prelog . zzrnestise-za. gl.j uglajcn. tuvoz yDe. .Da pf. skodrati FoAr. monlec j y6ncts* ad. dG lrep^Eocr t ota \zgoJa VBep!tsa ce p/ preprilati se. prilizovalec lToAE|qeEe . unidevati U6rc'{ ad"i dbit.lmpl prepf. rr se uvaza yoqe m d. lracr.qmLcerkvnriYidnik. svetnik.povelidati-povedeva .ToAyEa pt. ugaJalt. ki bo leto dni pddivala) Itapelne a oranje njive za prerog nek $?Pw n derh od lTapKc majDen ogoreK gac8ar ad. 2.n oven vodnik prieati. usrreq. lFnAYBa pl. snubaC 1. prepridevati. prepncanJe y6€AyDaqKx adj prepridljiv. IEr/r!tsa ce pf .j gl. -ua rn lepotec. l. pnca u-prepncevatr 16eaan adj prepridljiv y6e4iuoocr I prepriCljivost y6eAlBar6e .ta..yl. Oglec (na Kraju sameml irHereH 4di tlaaen puAr.L'iIa adj potlecevalen . deden V6aaeq. -qa t m iiv ogo- I I I I I I I I I I I t I I . lBeperMe. I uglajenost. lrHerytsarrKn ddl tladiteljskl zamotati. zauDarl !T eArm(. -{{a '1 sDncevalo lre-peuocr t prepridanost. kvamost pouolazlu...ryB pt.j (brez m) kar dedna. yDeplra pf. tudi oEgo. umorjen. impl z it\. impl prestrasiti se.. y6ohtsa ce pf. Ur^al. snubec.Bqtr nr lepotec yoaDmra I lepota. impf za. plcrtFujedati. vrlina. kazati. zanasati. pnracunatiDr$teva y6pyc rz brisaCa.en yw utesce lTap .impl wc ortl. y6oAlra pf. kvaren lfncrreuocr I pogubnost. 2.I'(\. lmJpa Frl.. p reprrcevaten V6ircItrIqa I lepotica. iz-ce| Zarevati. spitati-rediti. lrgcfiyBa .n trtrina. fepsati se.*a ad.a prepridevanje. impf OvenCaU. impt rgiznrU. -r!E n uvodnik. uvodni dlanek UD. a neposetaDanllva. y6p9j{* pl. prL Yane. gl.orfi o?p r€Bo3 uvoz. itslA 2. impf pov€eati.Jr'M. klcac" pBzen ._ impl orati njivo za pretog lTapxa-lralroK.tsa impf lve pL ztu-uvaz i yaeailar6e n uvaranje.-impf miriti. zgo(uu se Urc!!^rB adi ustrerljiv. pootr. um[llt. piKA U U6Irc.AyBa./. !6aBKo ad. povelidevanje y'.3l.r|rl .8 pf.oA' ce. gq y[ap'. ustrasiti se lfocrotr(. kar dedno (dekle) yoaBocr I lepota !6eAeH adi prepridan lfeAer|ocr f prepridanost y6eA!./tuqfireacH lTort yY y ptaep v. Dovelcevatr !tsz eBoc"r uZalosdenost I lBE t{ ce. ltfipl.pregled.glasba) yaoAErK. Iepa srvar. potelrl.pl. . postaiati Zalosten uno !tso. kledeplaznos t lroArna. impl rubiri. . prct|-zaptratl UOaBadj lep. oKronau: ovendati se. YarryBa .zviti.ibolilo hrulko y69see impf polepsavati se.- l6aBta. raniti-zabadati. V6aBIiIIA y6oc. U6. -. ubadati y6orf ce. !6aBIlTe Kpvnrtr GBHIII'ITeI}l laaar naislabSa svinia Dotre n. poudarjati lepoto yOaEecT adi dokaj zal. prijeten. uniiiti-ubi iati.p{ nar pes pfipctitl se. susalt. okronati se-oe: yBepe'd adj prepriaan. !F€. pl lltlrr _r1 m IrBOA UVOO lBoAes.eti'.ugasru-gastft. yancyDa pf. umor y6^?!x!.U6:|.n tlacitelj.j ugaSen. impf pre. rrrtpr pnsteu.3e.r l.gristi. 76aB@T V6n€q. "gotov prepncatrJe. zmaniSati !6ol n vbod v6oAe. nel. VO BCII !6ncrro n uboj. y6e.YDE/iI!| vBe. smrtonosen. lTner!tsaq . yBetil.DosKooovan VAnc'r. -jtrs n ubijalec. povedeva!tserru{tlarre nie.AEa adj uvoden (beseda. !tsrfDa pf.w pl nri najeti kogr zir -ce: prepridati se. vbosti.uvidevati Ur''er\tsa impl tlatiti yEyAyEage n uvidevanje. lcpo yBep[w aal preprrclJrv lzgoJen prepridljivost yr:raAeEocr.celo gotavljati. po guben. ugils itovost lr-ugasau rlDepn.se yrtrageu ad. spoznati.. izginul.

pri.crr udarec -oaaAe ytc ddv ct)tttp slab(e. razZariti-razbe[evati Yropsllr|a-!Toprx4a-yropHmure t stranina.Jati y. aKo c^yrral yApvrrlrr. obsevati. huje. 3.ce pt. 2.t qdl zgrozen yrraceH.aritiyAaBeH a. odmcriti{dmeriati. Za-Ce: zaviti-zxviiati. obesenjak 'ce: opraskati yr!?c!BAaK.UAo^y adr 1. zret y3peBaEe rl zorenje. njastvo yApeHrrK. ZaOavr[l Se. ogrevati ti. nasvct.2. pl. ni. viti prasko.di grozen. mlevsdira yir<anetr ozalo5den adi yr(aneHogr J ozatoscenost ynqr.poVAaBeqa f utoplienka staviti-postavljati. yeM tn munarsta mertca. poleg. dobiti lasten dom yrpee pl l obsijati (sonce. pot. opozoritiyAaAe ce. impl Jam p-ripraviti.yJaAyBapf. ce se ml posrect (\irnro v lluri) Aa My e yfu! V4pp z udarec. slanoarorzrranost na raba impJ ula4es. r? UdObnOSt. vziti (nebesna YAOtrCrBO nost telesa). ytyc m uzus. izkaz6vanjd (&sri). adj nesreten. 2. lBuaBa pf. slrahovit yxaceHocT / zgrozenost yt€cn. impf zve. marrcatr ys praep. ' prikazovanjeYKaca. stan. zaviti v ialost.'navada. izkazati. nauk. skovikati. suniti-suvati. UgOdmesedina). spodaj. 3.yAocror. gori. -uja tr zadovoljstvo. nasilno yeAla. piditi-gristi. zabjti-zabijati. lR JaAerbe z leoJo y3aKorr!tsaEe n uzakonitev yseHmJa.yeAHaI]Fa . prismc USeKan.dnE'aimpl lii. yAocrojyla pl. SIanaden t I I I t i i I T t dardizirati. y'Kace. razzalc stiti yJrytt adj indecl arh primeren. spoznati..v3{Wrhp pl in impf uzwpioarolzrran prilastiti (si) rati._yxax!'Ba pJ. porednost..yAOnl|luTe l. zgraZanje y. gostinski delavec vrocr[neaKa f gostinska de- YXI|e yFgp€. znanie Wa impl l. yABoJyBa pf. dogovori_ ti se VilWna | fam spletka. YropeH. gostiti-pogosdevati navzdol yrpeBa iffipf 1.uredili. omo:iti se. pc dcvali. impf spraviti.krBaftlrja t ldft l'ivan:e. dozorevzrnJe y3pee. zoreti vJaArr. impl Dgrizniti. !ce: greti se. biti vrevsem. ''1 porednet. nudenje (pomodi). podastiti.apl. na\r"zgor. yrocrme^cTBo ll gostinstvo po xlancu navzool vrocrrr lTocTyBa pf. klicati k molitvi VK€rKe. strma pot. dom priskrbe ti. duiiti se. prav. 4. 2. zvi. zadosdenje yAo eH... deti. ifipt opozaliali. ylancyBa pl. impf p<> kazati. 3. 2. pik yr<mrc. impf po. naStl-Eik. ia\zgornji: pOl navKreoer YIOpHO vfopr.Samozvanec I I yeAHaq€H adi izenaien. h[kati (v rokc). mu je. vada. razveljavljati lxmaro ady ukinlj iv. naprayry?cyr tatu malopridne'. -Nra adi lra\tzdoleIr. impl dozoretidozorevati. ponudiLi se-ce: (pritoznost) u(arKvBarte ri L oDozarianie .. lTyA ro popolnoma den gol y4pacxa pl opraskati.zadeti-zayAaM pl zaduSiti. udar gor KVtSKU. Lrstrezen yj^trc . impl hukni- . toprlt. lTop!tsa pt.reuocr. uialoveAraq{f . 2. impl zgroziti sezgtaiati se -ce: yxac!tsaEe n zgroziter. '? pot navzgor. inje. ogreti. lzeDacltl-lzenacevatl.adr zgoraj. lc premalo je OODII Y3flr!4rop m uzurpator.. -Et nr utopljenec udariati. ogre. yKne. tv m Iam malu^ pridnost. !ryTrcycns adi fam malopriprrsmooa smoJenec. UABa. utopiti. s. impf podvojiti-podvoi evati yAaojyBaEer podvoj itev yAe^ tn oelez yAnra f disto. odpmva. U(JTU!. yrlreBa pf. 3. grc zota . utitek y>r<rIEaTeA ltztvatec fl1 y'(rEa f juzina.pl. -pfia adi. . malica vry!$ . p{. obeie yapew adi udarjen.-qI! nr neumneZ. dognati uspedE acII oozoret. 2. . spioS. navzdolnji lavl(a YAO. Y3 peKa ob reKl navzgor-. odstranrlrv lxltl|vBarr€ _t . nri proti. utoniti nirpasti-napadati. ostanek nega.iaia yg toyr< adj nr' samo contp bolj uden VI(a / l. / izenadenost. tresdititreskati posrecrtr se-uspeva'. 3. pusto meso brez kosti il1 maldobe uAldp m ldaiec yAosoacrBae. ukinitev yxlr z ivje. oiertrti. iffipt ud. pikanje: ugrlz.(na kaj). z.*n t stremen v3Eae. impl ozalostttr-Zalostltl y)'tac m groza't strahota. ki se spuita. izvoli-ce: Ury^ ad! fam popolnoma. lruEltsa pf. yAr{pa pf. YAonr!tsapI impl omF vzhajati (sonce). ozeniti -ce: se si. rXnavyrocr[aeacKri 4di gostinski zdolica. mato cez les JCn. vAontrf.!r(ac!Ba pf. ogrevaZiti. impl jrtiinati. yrnac!tsa pf. nuditi: po-kazatise.rpels Ma ce Il. utopiti se. iftpt fazbcliti. doli. itttpf -ce: 11Se spoznatispoznavati za vredyrpt€ m ogrizek. pikati yKac!tsar6e r grizenje.pn nJem. l.valrD4 .{Itr4a.cHa a. klanec YrocTrrre^ ft gostinec. inpl odpraviti.veA|iaqeu yABo€nocr I podvojenost yABor. den yAprr. poti-postaiati vreden. razveliaviti-odDravliati.pt.y3 Her"opoleg nJ9g3. odpravljanje.

.cml^a lrn|pattr(a t WtrIpalle n smrl. modrostni zob $a|trdla I pametna Zcnsk. ynerse.Kpac 'lrpaceq. slro. spa. pokveleaina. prepros|lr-prost|| lMop-lMopa nr. za. ubiti.graje vreden . panliipamet. vnaPrej premrstjen. -q|r at l. (zemlia) nctastcn. norija.Yld-o. !'t(op . ce pf_ piihuliti se.vMpclfior dobrikati fnln Kys.ijaM<. 8r' lalr. beltrjak. ruro ce. . yraa adj neumen. prckletstvo.s.. podeti y^rmrdTyM.. prikupno--st rIaBKa YMOT MV rO l. Yrroraaeq. utrxjcnosl. ZtnerJan . trapa uKrotlrr-Krotrlr y. p-anj.pl. graja. t kveka kfotilec-krotilka v^otu t \loc. poll(porure -$qtoTrrre/lra rn. rmevamullt-pomtrlatr !1|ree|6e nie.. jur |. f norost. 1vr-rnnocr f neinost. 44' uKr''rr:(tr. razmnoliti-rIrrr ZlIi. -lrfia ad. biti neodloden.aklep van !'ruucleHocrI fur naklcp ost.. _ljubek. priittlpt utaboriti se-taboriti smojen. {Bqrr . ulrujcrl yMoIreI'. vRopnrllTe n gl. umoriti.F vMee tmpl umelr. bogokletstvo YlrorppE ce.posasl Knrr-pnKnvau. omrtviliti t . prekletnik. o1tl-utruJan uryr^ev a-di }alosten.try. 2.lxIUr(Ir 4M Y r:nv6T!!r w 445 !'MltrBri t I I I ti.l !!|Iro'r||. rajtuK. muka Cen $. ultimat.lMrlrrra m um.inbf prektinjati. umetelnost ywt ce impl premisljati. priprav.hr. gl. duSevna bo.!Tapr.tr.paqKa tako hudo. yMrtru? zakaj si se zamrslrtl W. pnkupen. znau n l. '1.vaorap m poslrsllln se. pocenlll gr.". zaskovikati.pHa adi utrudliiv. I prikladnost. olozen yMopHocrt utrudli ivost yMtrLe. lig li4pef adi 1. 6epu !ar! umiranje. i. stnica y^E{<a I dem od. . pI yltoD. Y aEK(}yrlaDqo.. ce. -ur ft umetnik yMerE|4a{1l.cua Qdi okrasen. ubitiubiiati pawreaocr I uZaloidenost 2. spretnost.qry4yuq pf. Zalost. pamet larolen. primemost VMer&R. y-{erE!tsa ce.pntzovau se sBasno zelen spretnost.V rure vKpqgJ . zadnji pogol.lrro^!tsa . znanje. tmpl po. namernost ylluclell adi 7ar naklepcrr. .koga ob Kal. ytnrn vlidekorativen.ror.qttsa ukrasti: ukrasli se. sprelen. VtrogY. postopac yrrnsapKA I poulidDica. mu. uzatostrthzalostltr sa. ifipl umrctlz.uljnjak varovati. lMep!tsa pf. 2. yrMpeH Do^lr 3a se. !Mpe.a (gled) !xp!E a. ulica. Ha \KOID'|. nezen umirati. pamctcn aluvek. impl za.3ce izl mrllc. 2.y^orapKa f pohablienka nje. qe e 6o^Ka 3a pamet v glavo! pfevidnost! ni !' rl. z.inrpl uttu. rzrccl u{or-gralalr -.vezati y^w I l. pocem okras !. yxoPEqr. omamentalen aica wpac[. . . sra. spaKa.lMncaa 11. impt vrtEreatfi DreK[ntevalec. ljut kost. prlmeren l1rtecHocr. v varstvo. darjati.pnsmovkniiZitivkniizevati ten yrop m f.cHa adj prikladen.ry fi tevzeti pod okrilje. ll(pa. deti-zadevati (tarlo) ! eceE. ynputyna pf. naorjenec. namera. 'nrte''t. Ziveli v doloteni ulici. proscl yMo^.a pt. De\. wpacu8 lt. FrHorxyaa p/. . trden y on Je posteljica '. neumnez. o(l tega nihde ne umre !1tra J. 'nnfjr adi pripra1Jen.Kpcrs. 6oeokleinik (knjigo) zvczati. raz vost. zalalll rzatay^w'trfBa impl iemati komrr jevati kaj. / l. lninrpa pf. okrasevati. Irg strayIpTDa pt lrlpt pr. lrg ljudje.Er .etrtr|qra I umetruca llrrerlnrq({ adi umetniski lMeEerr.pl.yloran adj pohabljen. oovzeu. ponorelost neumnost. braniti pf. umtranlc yMopeH adi trudcn. nesre lxropHnrra t soparrca cen. moino Zeljan tc.oropatr lepSati ulj. rocen pripravnost.vrsta gune ywpy:yiofpIB. 2. sodnost.m. 2. y^rxl-or yxputv. naporen ln|opeHocr f utrujenost yMgpyDa pf . U^lrEy ?l p4praviti . . impl p. roenost. lMerruocr I spretnost. Yxoprf. nar pcs smrr. U^aB ca inpl noreti.. postal je otroiji.vAjapFrK.namc j nost 2. y/tor y^a f preklinjanje. xil.. yr(oIYD3pL./ pomnoziti. nor. ganlllv. pJ. zaonja oeseoa neumnosll lnfilll<. iz. sramote. llt{eHl|e '1 Prrpravnosr. lMo{Bop6a I umetnina pr juorJen. poKveKa se rmpl poseslr se-poseoarl vKopcrr. impl izprosr_ . -pHa adi sramoten. mozgani. YKmr YEa pf. inpl prsep s . ncntcr tl t I I I I I I I T !1lEr I(!tsatre z pnxzovanJe dobrikatje. ikor. brez zasidratizasidravati pt iflpl vzgoJe txpaAc.y4poTUR umnica.suDsryMpeH.:m adj l. Y orop!tsa ce pl. sramoIl . razmnoZgcati Ftrtor[Ja-lMrflfla f razlmndst. €E tn pohabljenec. YKopFrYBapt.Y^Esap-v^Irqmq -I[r rn pou-ce: muzniti se tianik.motilec. impf u/rlla I lam pnsmojenr!4. lMertre n premrsuanje vMepeHddl zmerel yMepeqocr f zmemost yMcpx. impf okrasili-krasiti.Vdn . .fl nG pnsmoqa klicati rec.r. impf vAaBcKH neumeo. preu. zapihati. impl y. yrlotByBa pL tmpI ydxla e brez dela biti.

modrovati vMrnrnHa f l. impf zmeriati. unidevanie. graia y'Jol m pesn zanos. prepaden. BCe^et'a navajati.rwaEe l? oDarurnie ilnai m l. pf yr'€cpekt . impl lllp. napotiti se-odprav. naravnavati. yEI. -rIt-Fp:tBu[FrKa mynaaurm adl vpladliiv I upravnik-upravnica VnaarH[qa.a impf voditi.. Un anrvBa pf. \. trmoglaviti. impl pasti lEDepsd^es. impt zenost uporablll-uporaDttatl adl uporaben. unidenje rr'Hu[rT!. prevze- 446 llrECEH I'II|CHl. Vnala pf. onesreyaaa. ubiti se. yMvBa rmpl umova . zam-reti. obr. dudez. drobtina. sDtosen vpadati. vlsevau wep m ath 1. vztrajnost. usmeriti{bradati.. gl. usmrtiti 'ce: 2. razumnosti 2. melina 9rrga.Eaq tL unlcevalec T t vnquja. y'E. lTraflf. seznani!rtrrr(u. strasenie se yrpaanTea-lnpaBlTeana r?. gl.rI ar(aE vfrpaBU!. 3. Yoqlla pJ. ureditev. enako obleli.Ke-'r adi poniten. 2. lrorpe6!tsa llr-aMrrorexeHosr f uravnote?t. !nar'!Ba pf. YnponacTYrh r)/. -pHa-lrropnr adj vztra. prestrajiti uavec se. opazljivos! IOSI wecett adi zanesen. mojstrstvo lsec ft zamesenost. ravnateliupraviteljica. steber. B sjalnre lrrpa3ru. inpf pc ti koga z. ottevati pomiriti. nara\. vpisni . zbujajot ditionesredevati pozomost lEeq(a f vrsta predpasniha -^Ha ddi uni. pogubiti-unilcvati.tlrperse. po. um. objok"an ynara I vpladi. pokoren lo. za. ustanova. potiskati nazaj: zadrzarro!1rau razvol: oegraorrall lrtasaA!tsar6e n za\ ranJe naPreqKa luaqreAlr. rtvnateliica ' lrrnarrf".8g). zoau se -ce: yrpasuer adj izpraznjen lrr^Ita tn vpliv. kroj !'rm(DopMfipapf. ZaKOn ypRec' adi strm. (){tctiYtroKo''. datidajati navodi. vH rJpea\B fi. lrsrK!tsa pf.r univerzum. soljni svet. impl d^u-oatatr v oKvlr 4Ha adi uporaben ForpeoeH.!|Iruc ra vpis y rcerr. pr! poseonosl tlikavcc yr'ecotIo adt unisono. -ce: !n aD r strah. trdnost lT{rocreHocT I poenostavlt'e'? nost lrropcrBlBa impf lit biti vztrajen. .lnafau z napadalec !IxrBdp3!1!t . . redkost. utisati. pamet.rfiTwa pl. 2. 3. niiati se-poniievati -ce: se liati-ce: na pot. planiti. I ln rarax-cZ. lpBa f prepad. ... strmina. potiti. zviiainost wasaAll \nia3aauBa pL tmpI potisniti. 4. dobivati navG 1. opora lrrpolacr!tsas n unidevalcc yrropIIocr-FopnrocT-!TopsrBo 'llrrpocreH 4dl poenostavljen l. v. 2. impl medklic soraviti v nesredo. J. unda (29.. -q{ .?r oditek. .'napad.!IIpa3H!T? pL. lig drti cnako obliko. impf vplacatr-1. impl melrnast lrmcnxra f vpisnina f'nucnrqa f vpisnica.lrln adj opazen.nati. pl. impl uniditi. prevzet vo. uBecpekUra . 2. ugonabliati lrroplrrrrre n oporisde. trohica . vesoljstvo. vpad. pouaiti sese adi poDiievaleri lr|srqBa. vor{r. lllpocrrl.upirati se. prestrasenost. unidevati ynr rrrarrB adl unidljiv n !'Hut[rvBar6e 1.lo upraviteli. teaMYBa. strmo pobodie. Uno. niti se.Ir €TlTa . gl. lTrperurya^ pl.aBWa pf .lltacevaIr ltrpaBr K. lpaMsoTerK!tse pf. lneqor. umiriti-pomirjati. poenotiti. segati (v besedo) wuBep3rrrer m unuletza ve. tmpf lfa\'rfotezttt-rlfayuporaoulv noteZevati lrrorpe6tr[Eocr I uporabnost. vpeljati v'uvajati pG niZati. sedi (v besedo)verzaten. Frponacrex a/j unitcrl umlrJalt lrrpo[acreKocr / unidcoost FtopeH. ytut'. enoglasno obr-rriti. soglas. pomiriti. dudo. opaZatl uo\AnB aql zapazen.i.lTaAHe.taz.!4.lti \rrttnrrs.rmpl pospeliti napredek. upravprestraSiri. edini izvod FrarcrDo rl navodilo. napeliati-napeliavati. f'npocr!tsa p/. vodstvo. lrqronacTr|. ruztrarl vladavina.rvBa (Zivec). 2. enako iz.tr pouaevati se.ur nr krtljavec.izenaditi grx|6pua I uniforma. 1. . opazen. -jHa adj pesn opojen. spretnost. povisati+ospesevati napredek. pomiriti se se. lTorpe6-ar4 !?aMsoTerdr. ynorpe6n. v. yrpas'.l poloznica lIIIraBIIn rKH adi upravniSki !l| alreH dd. trdovraten im pf unit iri. zprazmn-upraz cvatr zanosen lmlteK. usmeriti seobradati Diasenie. poniievati. rrapG kakega dela tck yr{rKyy tn unikum.n uprave. trden.oJljBa pf. oDazliiv yovaroirr f opaznost.fia 447 I?BECT ynrrlnq*pa pl. uporaorlrvost l'p6ar 3tpa pf in impf lrbagrpana 1 uprava. impt uniformirati. impt na.fLpI zapazrti-z paZati. impf poenostaviti-poenostavljati KrluDovatl yrorpe6a I uporaba pf Velry.posiljati. impf lnoeH. upravllarr lttrallleqocr I prestraienost yt awn. impl unificirati. opoj. ozmcriati. usmerjati.{u6 a// vpisen no.!. nameriti. -rlr f 1.. poslati. jen. hist zveza !trn|ja I dila grlkokatolilke cerkve lrrarnnqa I nakaznica yrn'rKdr ru unikat.rBltsaq rr voditelj. z\ezai 2. itnt'l vzetost oditati.

ureJeno ypeArrocr I red ypeAcirr pisarniski ^di YpeAYBaH. . pl. YcrafoAF pltmn YclraroAn. dati se v zo. zamoEu. -vcI|oKG ycpe(et|ogr I osreaenost ucpek4.EBalt m unidevalec. Yc^oxrf!tsA. impl r zbeliti.ycoDprul. 2.or datetj -. ycpaMofl. uniditi-podirati.. srcda vedja usluga z ycayxn. usta (pri dlovcku in iivali). podreti. YctreBapl. impf . . l. -impf pomlrlu. uredba. spati. ustret..rannere lc oDel| 44. pl. lpnaflx|a / razvallna. llovek. pomirjajod ycpaMn. zaquslll umtnu-umlrlarl yctrol(ol|te eH.p. . wmcuBa n.ycry.pospesitise . stanievati: -ce: nast-aniti se-vseljevati se. nasmeseK ycMe. Zared. vToc yctwtn. . narediti bolj slastno yc. znuati. posrediti sc'uspc1 vati. rati-zaDletati mraden.r4r rcono. tis ustna.spopornrtev vcoeH. MeqeurKayclyra medycnexi . napenjanje ycEAerr. yIlpocre scHOCT Zapletenosl. nperaca vcHltre ugnznlu se v vcra I l.YcaytqBa pt. ycaMyBapt. bovelati hitrost: !oe: razmanruU Se. !c€: soomniti se desa. DOSlnOVltenec ycBor. VcoDptrI!'Da irrpf spopolniti-spopolnjevati. -nHa cdl le. postovalnlca. ycra6armja.wEa. posvoiiti vcBorrriea oosvoiiteli tn icsol^xs adr'soreierfi iv lcnojaurocr f lprl'jemijivost . wrrva pf. impf .ea adj.uspavanfa ltlv vcrluBqa uslutnost. vceAvBa of. pogojen yc.-. ucnelr ustnica.l.Da.oBfr. unidevati wuelrec rz hrup. pomisliti na kaj-spominjati se desa vcrl 6a f napor.hladen.ljevdti.-l|I|a I I I I I I t I I I l\. opazlll. zaleteti se. dusa: 4.raztariti-razbel ie vati. zacuu.povaocltlDOVZTOCaIl YcoBpuriratne.epa zunanjost. 2. vcllerttl cor^acl(R usuucnlKl na. impl osladiti. YpeA m urao. -ltx . rn pt vcrrrrDar6e uspavanJe vcrlrEaq tl uspavalec nareatllt{elatl ustuge yc -i'x^xB ddi usluzen. impl okre . zoor vlsla nost. pf. /ir ltu_ dobnalenska-kala zaplestl. zarnotan.a pf. impf vto ii.YPAA 448 YCAOEn yc]toBHocT 449 !rcra6au|s VpAat skuta. irnpl skladna oDrKa yc4FeH-. lmpJ ooscyc.r"qra 1. yc^oruq.$tr adi pomirjevalen. ycer(l4Da usekniti-usekovati (komu usekniti se-usenos): kovati -cer se vce^v. 2. YCMeBHe yCMeEtrVEa rr7lpt nasmeuuu-srnerxjatl se komu ycllltpu'. .e*wa. YcrnDa n. pL lflpt YCeKqe. -F m ath \zorec .mpf uniditi.n spopotnJcvayciornocr I pogojnost nJe. impl osramotiti. -FlYa.uredniSki vpeAlo . ttla YpH-e.pogoJ. vqasvta pl. to ycaoa m pogoj.roren. ycsllilla. kompliciranost . . fi. Ce.ftzbeljen. reden vpeAerrccr / urelenosr.1. brtr .itnf crKnlu-crKavau zlvaln. I lrrc(lnik-urcdnica ypcAlrrqKB alj. ul(rolllr. osoje. sme Se JaJOC Ce. rusilec (tlovek) ypMa I .JHa adi osojen. .piti.ssa adj pog6jen yc^oDeEoc'T pogoJeno. ycaerorYra . labi6len.nie. ycBoj!tsa vl. iti Do sreti ba. vpc^ll'|E. lnstaEclla vpe. urejanje. adj necHa.. vcn vsa pt. uslugi. vodi. reonost VPeAVDa imPt urePf.e fl l. skladen. iftpl podreti. xomprlcl_ ycojur|. impl spr+ letl. spraviviti v zadregq dati kogo liudem v zob€: zaacti -ce: se sramovati. us e reKe ycHo adr ustno ycra I bor odolin.rt cen zapleten.ycenjsi . jezik. 0!!p! struoene kaie: 3. ureoltev Yp. yc/raq!tsa pf. ypovyna pf.pf.rexne. impf osamrttosamlrau uca''tr.di uspeh.1on(||erocr 'J opP. o lt I lt r c t at l wrsc . uci|. siriek . uspavatise ycrbror.zajdjausta ycoDpEeH44. ruSiti. navseliti se. . narrrava adi !'pcAeH urejen. ycwpl1 a pf. zaslulru{utiti. aa n osoje (vlarcn i|l ciran hladen kraj brez sonca) yc.. o. slutiti. Jem. raziariati ycroe!nd(.nepriictcn vcaor<siBarte r komplicira_ .osupniti. nastanievatise ycsr m aut.yuwea. tmp[ !sp^vcavxruoocr .. opazati. porusiti spustiti. impf vse' liti. poor. adi usmiden. omejitiomejevati s pogo. +Ha adi hrupen lIrEeK. ycpaMYDe pl. I smehljaj. vema stran. spopornJen vcoBp[esocr / spopouJenosr yqa6arna. . YPgAtf. Postrez. vzetl za svoje. 5. nastaniti-vs. zamota.flIaa adi nasmejan.. sDustiti yp<iw. ostrmeti 3.|aB 4di l.4rr-ypeAEsrr(a m.sl t . fjq \gh vceTa/ slutnta.{6a I l. hruld lpEe6eceH. lepe zunaniosti yorea-ycygar<a nr. k6mplikaciia Ycnee. scnYCAOr'(HerAd) Opp. posDraviti vetarm. ustnice. irospesiti. yq re. naDrava. odprtina. muaen vcnrt. Iepo gralen.-E n posvojenec.ycoJnrqa 1. yrr[oqe.kedonslGslovenstllilolll t I I t . ureditcv: 3. slurcnte ilceru. senana.2. ugonobiti. uc&oBua't FL tmn pl. zaaarati ycalreu adj osamljen vcaMeEocrt osamlienost ycanlE.uspavolcn. c{ ry.impeis -pokriti-pokrivati s slamo YCAaqr. govor. ycnoroJyna pl. Kompltycol.r 29 Mr.cu-rz uspeh.us-treZliivost I lrono zc_ vatr koga. 2. inryl osrecrtr{srecevau ycHa t ustnica. uredrtr.fiIa adi tapore\. sprauu v reo.tl. teZak. -oe: yc !'d tn . osojcn.

FaJyBa pl. poled se rih . umolkniti UcTpea m vrag.taviti.u! ycrpeu!tsa. splctnost. r:.okrepiti.2.cer pomlntl se. .I utopija. lTonlTa pf. impf lta:iti.w m zool sova.'a'.rt "t1x_laft zmoznez. ifipf lrbo n iirir-o vtkati. irzpl skrla {. navdusen. zlurraj K f fam zgreien udarec. 2.rr. -IlHa adi f*m da'rianJ1 Vrcl('r adi sdvin. vcvKYBa... ugotavliati . irupl pir. siliti-izsiljevati ocl koga.zgresin-zgresevarl. jutri zveder lTpeBerrep ade ucoem( yrpe4eara adt jutrisnji dan yqe6Hrfi(apn sestavljavec. devocionaliie yctpeaaro 4d. srucllj.gpf. -Br-lqe|trr. lznemiriti se. / za.lrTrflf.. polet ugotovrtl ycrpelr. ustaljan ycy^ m fam nadin.re n ilem od ycra tudi noce polno mizo usteca YCTnqe !"m impl skovikati yra I predpasnik. do ona.!Tu4a f zool sova. . ustaljenost impf 7. rana ura. slrel lutranlr. organizirolazlten fatr lTeutriaea rfl tolatnik lrernar. prikriti-uta jevati.akutnih bolezni: kap. 2.sja r4ustje (reke) Yclrffa-Vcrrufta I steklenidin yraeE. pos.n€ n.' uelrtor e vTon do kore je premoden VqeHaI l. L trata. r/TDeH '' lERae. namotiti-namakati lrJelnr.YCmD 450 lT€ItrU yrcrulllca '{ 451 ligeH[qsr ath gla:JTi mojstcr. dobro prenaSati dce: skriti se.rxajlTa pf. uTo. ludi \|re. poslopic drzavne oblasti Yxa'! interi dal scvcdal (rrxx'neie poudarja) utonltl lx^e6se fl lit dobrit. potolatiti-tesiti.uvcsti lTpo6a f trebuh. oavrsnjr. ran tazrla oe na glave . priknt wa! Vcaotr. prikrivati . hitro kot strc !TBPAaI trdniava.. impl yrerue.yrpwrarA adv to jutro. lTerr!|t. Ugoli (o u d ih ) tovljen..ll. MV AojAe llevau se r(aKo Ha lrroT dobil je brez tmda in nepridakovano. navdusenje lTDpAeEocr I utrjenost ycrpeMeE. Pomlrl : . gen adj udbeni5ki ne odlasaj na iutri yueu adj L uden.^zgodnje. 2.ycrpnrre. -mra-lTtrDracKnad. lToroi. -^A adi tolaiilen.duk. ustje. . udomaee.rLavna oblast. !1tpeE ddi jutranji pgudevanje. qeUcrar adi z _velikimi usti. I udeslavm cerkvr nec-udenka. zaspaycrasoseH adl dolotcn. OdreveDeti. likati. opravllo v pravo..Jsa adi utajen. !'TeKa pl in impf !"roHe. intpl ir.t vTDerK KvKa tte Dasec ucoenlKov rlr kar daires lahko stofiS. -rE{a q4i jutriSnji.yryojyBa pf. vajelapetrtes. bbrniti se proti ko. !"romja. drob. volkodlak.ycYqc. jutri fe. yueuyDa pl.neroda yrle.Da pt nost. tolazljiv lTeru^rB adj utolazljiv it'fta.usta. doloiiti. pl. fig zgovoren. zavihati.. impf zrn<> ki ujame zlotinca aitimoditi. {Ha adi Solski yrpe adr jutri !qe6l{dt. ucrpoiUBa pf.Terlr!tsa pl.Ir8 pnnodnlr msl(r omejenec. KaKO yTOT brez dela y(.rKx ad. lahkota. jurmJrca.laa ot(tr. fig nezmoiliti se. leolna. bliskovito yrapAeu ddi utrjen ycrpeM m polet.yrpos. dolotiti. umestiti. v. ime nekate. uteha Fexa -c€: koga. udomaiiti se. ustava. usotoviti-doic l!8 shujSati dati. hudid. itl1pl _ natandno dololi tina tandno yqeFltsaq ft rzs tevalec dolodati lqerlyBa. izsiljevalski !qe6ell. stnrktura. st. d.e^eH.ce: usta. zlaDuclrav Ka. uprava. !.vajenec-vajenka ytewtxn adj dijaiki.ne zaqeu lToKa 11. r'||zpisana nagrada zr lislcttir.. impl zdr. obredni predmeti. ycrpm4ra pl.viti. zaFortr stanovrten. tlrrrosnlr sluzba lfDor tn. nauK UtpeRa f cerkv. tolatba. YroetryBa pl.l'rar. . lrorrlTa !. {* ucenje. topoglavec. . rnpl ustanovitiustanavliazavihati se. izsiljcv rjc. zameycTa$o-Btr.ilrditi.Ureqe I pf nar pes uteai. vam. intd VrtpAUa njen. vaSkipa5nik neumn6Z. utrdba la.) pladti. ycaohEa pf. izliv. sen rdrlTDapu pt I naboini.uslrol ycTaB rn l. neUrn'. yqtrFeH. udomaden. tolariti trojrl!-potrojevatr lTlrotrrex. -viati se . impf po]lrtca . siti.jez-itev.nez. navajen yqeyde. Ut^eucw'^ pl.-zomica. yla oxlr8a Pf. izmisljen razpisati. pnnoonost Vrpmla I l. mehanizem.a.. 2.ia rrfijditcv..tonoelai'ec. -qn rn udna knjiga. impl uteSiti.jgtro. . vod. s6vji !'(!{!tar m arh drta'.mojstrstvo VcTafloBeHocT dolotenost. impf fan zlikati. . notrani leina Ur^euca. gl.poln poleta .r{rTp[v. pivTpe'|i . -[rHa adj utesljiv.pJ. I ugotovlienost. ti.ce: zviti se.. urediti. konstrukciia. zgradcelra t):t.razpisovati nr!Ir:rsvel.MHa adi navdah. vstaviti. lrrevr<a Ycrlre... ye4reMesoct f razmah.jarek na upren-uDrrauposled v kai: rel<1(za rrDolov. maiu. i?rpf !'reKa. gl.l 1. Ycw!. YcraHoB!tsa pl.organizacija. pomu oegnrn ycrpoo.teE|I(.tIPniti.rperuHuHaI jutrisnji dan. iffipf nqr pes rzplu-lzprlarr. be. ycl?ojcr8o r.

i falanga. tr+a&ra n.faty kdor Oa 6aEda. fabuJa. (rokoprsa. VuIIe KaKo 5e kako. dc' resnrci. clajatrPreonosl OaBopsr rr favorit. delnidarka nje spodnjih hlaa .r€crBo sodclovanje.-I.Eqx-!E uSesen e. udililde lqu RrrreH.cc. KDaCTa I$Ina nvala . Dlamenica. astt me a'. a m. zr fam.reHnq6p ''r bahad. favorizirati. taza.re adv Se. obrest qt OaJAe. ude. f uditeliuaiteljica y'''. miljenec. sc hun dclovanje ltue n usesce. !ueH. -ryr m l. I fam prid..w f fla! pl b^htnle se le v pasr iba6pma I tovama Oa6pFreE. uditi se: -ce: uditi se. razvojna stopniai 2.yyrercSu .c impt dati oV Sa.faktum. 1.grornla. !tsqe yqerDopr pl poaetveriti . I bakh.n oblika.r&ra 4di u\h impl l. garea adj iroa hvaljen rbar<m l. sDoznaveti:2..ruHa adi Solski !|orrp -lqrre^r. . vajeni. pa rba 6eE adi pohvalen venoar (ba asra. sneteK rbqrr. lzmilliena zgodb6 OaBops3*pa im pf . tn.4a. po izbiri axvatdr nr fakulteta.hvalidavec posoJana oorestl. Oa51uvel. f dolgF ltudirati. oDrssamo oerstcv (Daircp rfl dejavnik. pupoqprsu. Jrg sozalje lqrBocr t vljudnost lqecrBiBa impf udeleaevati !Eat(. kroj.fie poscbrxr znarcllllv cloveK rlaxcrimi m faksimilc. oelansKr rfariorpaguJa f faktogratiir'. trojnu fuJpou.a fi. faso- I I I I I t{|n^t|:qrre s Sola. .z fakt in. .trra adi faktitcn. fig strnjena vrsta mor konec oela ptice. razvoj I cogooKov v zgooDli z.r6iaia. delnidar ti. hvala.E|a+a6pnqKtt ddl 'tovamrsKl Oapy^a. .. 'p{u Oas. elektridnem toku o]asa'i m zool faz.fi rfuaaa adv ldm pre\ei. gdi-adv uaiteljski" sKa rcta KOtUcrlerl lqectuK.lqeruiEtTBo 452 YIIIIET iDrOpnKa 453 lDarrerqa lllrctsulrao n dijaSka.iE uSecdolgouSka diti v 5olo. podp[atr. .!qx!? '14 lezenka: 2.oeJstvo Janle.misnica.ahvala rbaa6aI l. ogleduh. privajati se na f'utrsK-y@Ka. +[+a. hvaOaiAr[a+ajAssra f detn od lidavka Qaj4e majbna korist. tez mero lba3oH . . 2.-EHaadi fakultativen.? 11. s-. yvnreacruyia i mpl ltiteljev a2. ltisc. tehn faza pri generatorju. oddctek vseucrlrscmn stuorl +a/r. pohvala: 2. r'G yrrccaBttsdrre n udeletba.r€e so ibaK ujel lba^€rf. (porcelan) sa 0a^6me ne bojim sc n. ra.lql|r adj vljuden oa. vak $aa f l.uf m arh glasnik. lasoDlrarl n-amala. 3. udelezenec.. svetilnik tis Sirrp. oqenm Oa 6aM(a I bahadka. Dast za .ainitclj OaKrfpa I faktura iDaKqararrfoe{. !'nrre rre se ne. pncaKovanr PrlJuDUenec. udetei. sodelovati tri sel. uditi_poudevati.. ne rH ce nlnrlroM ilajtuc fl fajansa.Krol cemu. k6 ibaheoajae tvojih grozenj rist.gl. fglii.ErJa.pl Vwntry mKal 0@ OaKe^. lrKo. kurir. prevrsta. pavza. -. ho. biti uditelj tra( za pnyezoval|recHr4a-$recElrq(a t l. cc !'urTe Se vedno lmrnn m lunin krajec I'AV ptVnU I I I I t I t I I .odpa -pt.

impl tascinlrati.rxa adj fatalen. pisatelj.'tastiden. ue da(aj uY.j z tapako.Bopaooraranerodenle ibira]ren. -3Mm m rcmrnF zem ilesep nt laterna. sanlarrfl. slavilec Oatrqen. groziti] 2. hvaliti. bajeslov' .gl. KVCYP ve. Prijemati.a l. -sfia ad. 66ja I +ap6^ impf barvati. nenavaden. po svetu znan. ma:ica iz Qartrr. s hibo il""nP? !1. 6aru naPu Prilel je do oenarla. le iSvna J fawa. boOapuc6J. sanjad OaHra3nja.Jr. prezet s fantastiko.den. -. nasprotniki preroda v Makedoniji. Oa. -ru t federacija. Prijeti. naPoaiti. prodelje.fudo' vit. svetilka. gluma OqcdAa. nepravi. hist tarisej.. napaden.I fasada. velikanski. . spretnost.Gra.di 1. avtomobilski Zaromet Oapa I lam rod. ujeli. -rln I farmacija. 4a(arbe _ Ha 6ac stava. OevA rbepeuefl dolg in Sirok -ogrl' niad muslimank. fantazija. naslov eciDtovskihvladariev Oap-6a barva. irapaden (ghd pn perlu. irnpf falzificirati. pr(r pasrr.-sua adj tamozen.n L svetilnik.. -'.te d€rfl laternica . 3. .#Y. mrtvo. burka. druZina. lotiti se. fa}. -pna adj druZinski. grozenje. pomanlKllrv Oe^uji. Zivalstvo kaKegaxraJa 6^$a I tam kos odrte koZe. ro mq ndror od5el je. t l. 3.<!aru u3 lruerae ujel ga je nepnMv . do-mai.ro. Pr! pravnost."El oJi#i "iputu. -ce: stati 6^ka imtt loviti. 2. kar ne obstaja v resnici. ro (l.kos risriia za opanke daurfieau. naborek Qa ttr mad|ade 1. 2.11# l"r n Oeflep.r arh zoravn.ocl Koo le onurna Oapa6H r?r faraon. fanatizem. za$araieti. navsctna lbaMr1r. sanjarija.federirati.. 3. Prevzeti Oar rfl od rlaru Prijem. 2.fanfara.auor nr faSizem 6eooviipt n februar ii*nipurxju. omamiti. si. jopica. Ickarnarstvo rlapca I farsa. 'rma adl z ko. faHr(a1a doumel le prijeti se. 4.ogromen OarrroM m fantom. Grki iz carigrajske detrti Fanar.I mrtvouclnost dar pf l. oseba z razvito Iantaziio. -. prikazen. tamrqa rDaid lljdpeH. ukana.B adj l. OeMnHi3eM. domjSljati . neresni.3.po*otu naPa$elepnuen. fanr manlKatl t I I Oanl|rea . +ar'n OaEe a I farn 1. nagnjen k fantastiki fantastika. adi ohromel. oA Koja . $au![apa I ._ hvaljenje. -! l kos kruha (De^Ka f na tcnKo oorczar gl. ujeti se. . 2.ar n l. pihalo za svecane slgnale Q^p . hinavsko. neresnidnost Oalrractr'qefi.e ftC el.!"roH feljton.Edr m falzifikat. delati brez priprave Oqc4traa I fascikel. pulover $arnas6p m fantast. laZniv.ni ptid. ponarediti Oa^TaI guba.I Oa etre 454 OacliAa Oac4ur a 455 oeplxr t I lfarerue. 2. Me dat{ ie prvi me je kra. r?. l.1i8 Prercjenec ibeHoMdHtft L fenomen. Oarrcnouqipa pf. naz skladba svo bodne oblike a}Irmhpa ifipl l. migiden. z mrezo rz k6zie dlake dez obraz d*o9i6ot m feribot.berru<i rt l.dek pojav. laZnivo.v 19.. OanracrsKa I umish'enost. _HeMa Oar . slepa pr:ivrtenos! pf +atd. ladja za ^ irevoz iez reko.oapae kaksnegarodu Je.drn d4 te do deniLrja.non"imlt (2) biti PrriD€ja. ceHrrrlTe m Oe. rmprovlzlratr. . ki teli 3. lig hinavec OapMa farma. morje llepEr pl poditnice cKa . odarati. ibareH.sklePanjesta_ zamera. umetnik.ur'lB. re. Daraliziran.predstavljati sr. ro q. fantazirati. 2. sijajen ibeoAfl gl. OareHocr.stoletju OaqarfuaM. za' erabiti.rnja. vstopatr v teoeracl_ *Jf. nesreden usoden. dosedi kaj nemogodega. sveienj nstln aqwfipa pt. menalen.ea xvcvp! ne zameri mu! oaaa ta 6oqsa 6a(a cro ^BrPa sod drz:i sto litrov.n .'cr | 1. gl. ponareoeK t i i t t t t I Oa^cso[K!tsa. Oar(ar6e zamerlanle 6artac iz irdor kaj lovi. llg vt(lcz JOCI'Ba volDc . -ce: hvaliti se. po ziu l[| Oa cno. 2. Podlistck . 2.subst oren:enec. z\eza pl. den.. strast.Pntr do desa. zavzetr. fig oseba z iz' r'ednimilastnostmr 'ar|a adi fenG ib€HoMeHii^eH. 2. znan po slabem OaqapEdr ft hist fananoti. -\ttt I dfittna.groznla $au impl l. 6eHeDutla.3Mor r'.J pravljeneg_a. neiskrenhinavski.ali bombaza. -ce: loviti se rbar(al6et? lovlienie. domi$Ijija. feniks. Donareien: 2. hi.it hvalivec. prevara. nabor. izmislek.-I|rt l??arn svetu^ niiir ( skrbi za jaw. lazniv. Oarlrqnrocr f tainivost.rozasalil ga je Pri deianiu: ro daru IIPBl'lorBo3 iriei -priiel vlak. lu- Pi3:!:l"iil. (DeAep*pa itllqf ()). lai. 2. znamenit. OareH e so paiere nid mu ne gre od rok ohromelost. 'driati. oseba. napadno Qa^w. kmetija I QapMaqrja.aru ia ae..o razsvetliavo) . omozenKa (fanaoeeu. 2.gl.-er I vita Oe^a I wsta zet o"ilT:p-.. inpl Ialirati.

pripona. 1. uajron Olx#l|c financar. sadika OuAaltooj^aja ddl ki je vitke rDeprjd^eH. leDeofi OH 4ll uarr skodelidica za kavo bwb. Sportne tekoset!a me 113:ePm kodija. droben. liiur: +vzwtKo .. oblika I $opua.{Ha[paBE) uniditi. dlovekoljub Qa. lju- O^r. malik rDera[ribaM. rahlost.rnnIen. -ur I filiala.pleme OacKy rgpa I fizkultura. impf hnancipolom rati.navidezen OnKyc r't bol fikus . tendica. mladika.em od +t rreK naDotceK rlJop-a -rz fjord. 2. krpa.fam spostovati. (zunanja) ot lrka rz.f ikcija. 2. zacasno slvau Qzc m lam bratstvo. tudi udbenik fizike rfllrnouom. folktoro. krasiti iDErrapMor Ja I filharmonija +t ry. rezen/i m lDoHeM{oHeMa m. patrona. neuspeh. izmislica (Dta .rJa I L fiziognomi. sklep glasbenega.ozkosrtentlovek $uiur z film Or osdo r?rfilozof. ladievie r[^o.Drxquja f.{Izqe pratna teramega dela. neren: 3. 2.ttr rfl stenj. goriCde. strah prcd 6im Qora I zool tjuleni Qoryc z 1.n d. folklor.?rsifevd Oqf-p--a I figura. 2.kondnica $optrtu m format.!n fam izmilljotina.i^a. {rpl| rri filister. telesen.npl. lrg konec OroKa I predal.hladnoknmez b^elra I glasb flavta. lrr. slavnoit registrirati. 2. .impf . knii) u oblika. kalo $tpalr adj indecl finparn cropu. lo.podjetje I rlrpnaJc n fimeZ Qry.rtti.E?. svetlikati se rDoajd foaje. sklad. upadek. pri- lbiro6eprn flobertovka narocoDrsle iborr. oblikovati diloi. preceortr-preceJatr Qnrysa impl polniti. Ia rn ta OE lotr m 3pol1 zadnji del hitrostnetekme. nevlclna snov O^yopeodpa inpl fluorcscirati. 2. SrttAt m l. namislien. tekodina. ozek morski nootll $. in-tpf. za. velikost boprtupa pl.reu. mislec d^ o 6r m filolog. plemenitost llKa cesa postave dAaEre fl den stebelce ELe a tenki rezanci Qasmra f fizika. adi l. ncuk o glasovih ![omaua I fontana. jeziloslc +z rpi. gre(ulu OnKrEBeH.rcne tisniti I udariti. fin.3.an plon indecl fam neKOO. tanka tkanina. pisdalka.iDeptrJa. utrditi. dolgoaasen alovek O^erMa I flegna. -qx fi nabojnica ( torbica) !!Hueve. I enoletni Oqastuaarn<a poganjek. 2. resDeKt rlepueue n moski ali Zenski telovnik feri" (v sestavi kemid. denamo podpirati Omrdca f finesa.rl|ryaH m filigran. natanden: 2. fo. ztak lalovanJa Oaopa I flora. kar bn. telesna vzgoja. pripenjati. dvorjenje. -eMor nr 1. fi. 2. konec. T . fizilen. fic siten. iDo6nja I fobija. BoNxe6Eara-rbaavra d^eira larobna piSial. fluid. I foncnr. zapisati. resDeKtrratr rpepuarse n lara spo5tovanje.ar ft skodefca za kavo brez rodaia: ottrr (bu^uattrr velike. -ryn m l. tkanina) mven. vodomct iDopm$+opr$ra n. z. nale. -lura adj for. obrurl. slasovnaDn/inc icziks {orcrm<a I fonetika. lig ob.1 fiasko. I forlnl ( denar) lDopMa forma... fig lepsati. ki mu kdo Dripisdie darobno mod. flor. pooruznlca (br xcrep. rastlinstvo k keea kraia O^or. impf iormi'. I floia. osnovnabarva: 2. DalKa impt latt ir.raqnJa flotacija. tudi Q^ejrricr flavtist ' O^e_r<a 1. 3. fig srepo Ktantante lleyA n . pripr'. im-ete se nanaSa na fiziko: 2. lig meriti koga. v katerem kai nastala rDoaA fond. 3. vredka. zunanji izraz.hltirati.okolje. naboj. nezdoloaiti. ja. rahel. -oblikovcn.!crl 456 ibnreca OIr'tr|ut 457 tlopMirpa Sw adj l. nadevati. 2. nalen (vezenina. kar se nanaia na dlovekovo delo: 4. ugG bupKa. bolczcnsko kotilte Oo-^. pt. vtgalna vTvrca OrrEeK.inpt impets motto pihati OtrpMa fr'rma. omejen. na Dllrcortcv rlrerni lr fetid. 'DepG nih izrazov za telezovesDoiinc) Occ rfl fes. Sport Ourtrs. nost. Dolitnigki Qip*ta . rdcaa turska kaDa <lrccflud. f(! kus. srediSde. fetijizem.nexn plemenit. vera v fetis. -aua adj ferialen. drobno (zlatarsko) delo $m!rj.r m fcstival. izguba tete.qa !. I ''r Plata adi popacan m _fltt. madet. hladnokrvnost. predmet.o'^ T I I T I I t I I I I I I zauv O^asea m flanela t^acrep n L obliL. davkar nJaKar '?' OtddcKo .preddveric .. fig .'.rop z l.-rHa adj fiktiven. tanek.n nadev $naantpdn fl filantrop.miznica Qrroprw ?n ait folint Orpa I unesek.rI va nrd z uporabo tekoain olvtra l4 1.Skrnicelj OEITGRAaI(. uelaien. doltrtcn. gl.miltiatl o. sklep. $maucfpa pf. zunanlt ilopuirrr zl formant.

denar OlT)arK. de lovanje. $ptocysa pf.I. menih Oparapcxrl adl meni3ki. rzguDtlenec OyrHe pl l. 3. drob. l.l rnoena ta. navdu5en ilpet\K m farn kljudavnica OpecKa I freska. kateri se daie zalogi 2. -. bidati B.rrr r(aMcrt sac no r)c zllrl|. utrinjati se. slabo blago Oyprja. boginla mascevanja. hladilnik Opn3ep+pr$ep(a tu. ti{ nap. Icted 6p^ impl l. da. J.SU-Ce: niti se. skakati aez ojnice bpq'a I fam krtala O!'Hrq|loMpa impf hinkci. okamlina '?? druZabna igra. osiniti. -qtr r'l frontnik. voiak s fronte OpoHToBeq. buren. lig vdreti kam OyHAaMdrrr m fundament. drobec 6paep m fam avanturist. prhati. spodnjekrilo Oucrafi m Zenskaobleka Oyra I predpasnik Oir(!|e ce pl skrivaj pobegniti.. snaZiti OyA6a^ /'r nogomet by3'dia | . strnitev. zaboleti. pri 1fura 11. zaKlJucena slasoenatema ilpa. mahniti. impl 1. reklo.z.iir vcd k nam.r3 I formula. odletavati. trgati (po udih). nraner. lasnica O!?Ha I krulna ped. udariti. +p^n 3aA ce6e. zmerjati se QUw'j'' x\ [ lan sod OVEI(. lic jeziti se. vzorec oesedlto.bp^r Oporfl 459 ![guruJa 4opmy.Deseoa.n frak. nesodnik Op-a3aI -1. obvladati Qopre adv glasno. blebetati Opa( . zaprhutati. revei. slu. Oopripa pJ. 2. nrC zaplrstiti (Zcno).M adi fte'f.iparsini rz fragmentl odlo mek. temeli $1xrurja. jesti l€ pozresno m. odpadki.fam. -2. Aa rri1crrr lpcA cc6e dai. 3. nevrnra oripvlr.rtC loaevatise od zene ibD^arre tl l. vrsta \relena za prejo.> nirati. izmuzniti se. forstati.. pristojna oblast rlocna fosil. oplat Oycaa f lafi iensko krilo. 6lan frontefrontovka.kvasaa. 4. vzdihovati.tt\ impf l.tttzii^.tdor: -tn. <lrp. forte lDolrnqrfaryja I L fort. ialaf trg pri Rimljanih. -B4u-Opor[oBKa n. I(o. delati O!'Irra I t. OyrrKrja ro HanpaBrr zdrobil ea ie na drobne kogdke . {Bn. uporaolla vellto praznrn Desed +pasirp itrlpl frazirati. pospravrrr I mnogo . naslaniad . osnaiiti-krtaditi.rep f razer. 2.loailcv ilrp^aqK[ali 3port metalni Qpira pl vrcdi. zastavav tej igri do{d^la I foteli. po "rorrnlu navljanje. I frontovec.etiden.rc loacv-anje. forum.uiti Ov0ya zr greben. 2. fraza. udariti.ba OyH(quoHdprn funkciotrar Oporfi . -ipr| fi redovni brat. udariti. 2.petolizec Oypxera I lasna igla. 2. suniti. prazna. Uqarrll Se. utrdoa. 0p6a_ lppefara I lregata.utrJeva- <[paore pl opiliti. prhati.? krma O!?roa r? furgon. zli IJe. redovni impl srebati. .srkati .Itrr I l. suvati. hud strah. mctanie (tudi --sport). podlaga.rxy drp. dlanica fronte OprIKa (ce) impl lam pc> staiati nezvest.fiB p6 zrear. vrnar. preslica. 2.J. 2. viharen. srtru.SpoJrtev QyKa i. sliKana na presm ome! OpunsrA€p zr friZider. krdi (otroskaboziast) $pacna impl sibati.r'r Jronta. primazati Oparap. 3. vsruevalu t.Iq I frakcija. obrazec. {r m fam pek OypHap n furnir. bezati. osvrkati. I dem od Opqa krtaika Qptoca. ittpt trapirati. modno.rja I lam gnoj. I frizer. pekarna O!?HaFija. . 2. frizerka Opr69pa I frizura.t rz 1. iviigati (veter).npf udariati. konjske fige. O$(apaf. zastavljeni predmet. pihati (konj).Sypga I fam l. jeziti se Opwrqe4psurnra n. lig razburjena oseba O!?Ka I l. rorrrlKaclla.. -xa I tunkcija.ilopMy^a 458 . lG ditcv Opaaqm mctalec Op^aqKaI metanje. ooJna lao6jln I frekvenca. 2. odfrfotati. prideska $pna impf bliskati se. presenetiti +pac m med 1.rrr lrrna. suknja OpaKTipa I fraktura prelom OpaKunja. r?/Clodevanic. petelinova \oza Qlqeire z soddek yua impf ZviZgati (veter).Io bezati (das).opravilo. fqrija. dobi{. del kake skupnosti tbpau(.a? kako je r<xlilir rrjiva? bursnezna O#ivua. . 2.leteti OpKHeI l. opravliati. fig priliznjenec.zaieti trgati OpKoBar{pKar adl ki lahko leti. konj ). sodilde.metati. rrapoAcs (ppofir rtuosKa tronta OpomoBaK. de narna enota Opar|4q^a ltruca t fpanftpa pl. usekati. -ryr rft frank. fz ltevilo ponovitev Opener:FreH. tovorni . rzprrlenec. oplatica. uteZnamera. Itg oaJati prednost. 2. tepsti. pihati (dlovek. impf latn skrtaditi. funt. podoba. . odrezki. besediiiti. 3.

mrnovrnar. 2. AsqeMePcTBo xmror63a I hipoteza. tenski oddelek muslimanske hile xapmfa t zool slanik. nagracul \atp m. . krizanec rsrrCna 11.r ret:nec. 2. 6pa adj hraber. -ru f kemikalila t xewcr. verouCitelj xy^u . muslimanski xu^a t lit preklinjanjc. junak xepoJcxn cdj herojski. enorcn xo'aopfp. nezgoda.f dem od xapraja paprrceK xapiDa f harfa xaf6qa I havbica.if.xprcrnJaucrn ad/ krSdanski s(r xptrql|JaHcrBo r? krsaanslvo xopcra adv v zboru. tvegana icra xajKa I hajka. zborov. -al|'. higiena. lopa za tg tala xaoc m kaos.Bja t kemija xeMrllra. -@ f halucinacija. zool hermeIin. brodolom xasapA ftt hazard. raz. strast xoA&rn. hiDloza. neprepusten. junaxea€por€Hadj heterogen. . artrI xereMoHrja. reJenceK.tt vera.-rin f habilitacl ta xaDaprija.xpaErrle Ks m. +ca adj hermetiaen.nahod I xpeMas 4di prehlajen. rednik-hranilka.atlet xepud. -h.patleHlrqc rr. DE rodu5en xepMernrrrn.?l Klnln xYrlrca 6I-rA CB. sKo dlrKalsce xEroKpmrja I hipokrizij a. slomoteqje. -qlr ft hodnik xoa .'ce: hraniti se.sktadnost xapModrfra f harmonika. rcclnica xpauneaeH. zivljdilju. . posvoJen- I I I I xx xa6fl^I{raqnJa. nauk o zdraver. ztneoen xalreM . zmeda xaolEtre[.xa6nrr[aryJa 460 XIMNA 461 xnrnr6ga 11. tmtul| .rfrr rz 1. vestibul xotateu ad. xq Ilrc -xv. istovrsten. . sled xapMoE{a I harmonija. zbirka posulenih rastun xepKy (ec) rn Herkul(es). klinjevalec.prevlada xei. .n arh trdr\java x op m ketn klor x opoBoAopoAtu kem kloto'{ vodik xMe/bn .|6a adj }rermetiden. posvc JenKa xlra. cerkvena xpoMeH.i. kvar.).n harem. ovorzma xaalqr&raqaJa. bogokletnik ua MaIIaCTqltOT XParrrOT MY I t I I t I I I I . bogokletstvo duhovnik.qm hibrid.ipodrom. dutna prevara xaErap fi nangar. DOI'I. 2.qll .Eelse hranjenje r \pa6er part pas adi hranjc'l: reien.-MHa-{roMo! adi kr()mov zastava s Dodobo xpoEt{€ I kronika xorea .Ja. Itg dajati sredstva za vzdrzevanje. vzdrzevati se xpau{Te . pa" prmat xaprsja. t ke. or.um adl kronidcn. -e I papir xapTsJKa. Nikola xpafia I hrana xpaE€iunx.neprepusten xepoj.najljubSazabava.NBr(. snaga xnena f zool hijer4i.gtrl n konj.n adj kemijski. smxpa6ap. m honorar.zoof xopu:rosr m oozorJe xopEcr ' 11pev ec v z D or u. xpo[ ffi kern kfom hkrati xopyrBa I bandero.IIuKo a samostan je inel slavo na dan sv./ig ropar. razvrstitev po stopnjah xrnoa f himna. -!rE I hegemonija. ki sodeluje Dn nalKl xaia I hlla (tovarniSka). xqrertr€p tn hotelir dolgotrajen xorcrrdpcrDo/! hotelirstvo xoga rz hodia.nrt I poskodba. -. pe gumen mouIt xpaM fi cerkev. redilen xpar$r€ruocr-xpaMBaocr I redilnost xpaxonpoBoA poZiralnik rz xpeMa prehlad. nahq den xprBaFrdMa f bot ktizantcKONSI ma xopHaf muz rog xpscrlrjat{dr.7t prccerkvena slava (pravosl. vcra xrpMoHrrrda-Mysrrqe guce xapryq n narpuna \ prFeg adi iz papirja. voditeljstvo. lopa. domne va xElrlTrr. grlki junak.top xarp rnaect (prec rmenomj hadzi Tomo. -is m kirurg ro{pWII|Ja I kirurgija xqplTru(Ir ddi kimrski xrrc p.naDad xajrg: i. mik-kemiCarka xep6aFxep6spu!'ir m herbarij. hinavswo. gonja pogon. skupaj. lig modan rptiv xrdloAp. kemicen xeMnsaFxelssapKa rr.Slen ski xu6pu. au ru heroj. svetitde.ot hmeli xofln m ii h konji-dek. krzno in platd xepMerFreE. gl.n hot:el xpo[alreH.xivoloK rqepapxtrJa I hierarhija.. usDavalo.sDitan xpaiz ithpl hraniti (dniati jed). . pladilo.ura adl kaotiden. sramotilec.JaHs rt kristjan xottcrKt adi zboren. Itg moaan dlo vek. lov. soglasje.fllpf lif preklinjati. gl. hramben. sveaana pesem xpanermF I rejenka. tisti. .j homogen.aHa aatl Prc.I hranilec.

droben cvet impf cvesti.er'de pesn razcvesti se.-ur. l. (za)ivenkljati. cvctje. 5opeki 2. bresti. impf tivkati. o n bot rdeda pesa qBeKse pl zaivenkljati llDelet{< n? pesn raz$tet tek. gl. lrg postati lepSi cvetnjak. "3Mor m carizem qapr{ra. 4/y'.elf. humus. . zagaz. umazati.uapeuapeseH. svet'{'B'trr^ se likati rIBnt^vD a. svetlikav . cesarovati. gapu.. JAm OSplCe. teptati. dajatev za qaprtrTrrfa f fam carst\o. pra(o pticah) qDpKor n iivkanje... -qn fl cverllcnl vrr I$emurryt pl cvelna nedelja qBeKap tn cveutcar qDe(apKa I cvetlidarka urer(aprf.rKa f stopinja ganHe pl stopiti na kaj.lig larn pocenlau neuitnostl qalla. impl zacviliti-cviliti. -eBa. cBeTy r{a impf svetiti se. UapeBrro 6pallltlo koruzna moka qapeara I bot kotuza gapeBKoBurra t koruznica. mazati. zazvoniti pl tq'B. cvet. qarGyDa pL iftpf (za) cingljati. dmica. Uau -t Pl. dofc tati.m menstrurcija. rpq^6a I cviljenje. -oBu tn cesal \apeB odi cesarjev. nebcska lepotica qE qaKHe.462 xlMaII adi human. \ pUBa irnpl carovati. rfl cvernjak. de2ela svobode xypdja. zavijanje 4BItruIe. davek \!. cesarski koruzen:. Sdebetati Sdebe- . lig udafi ti-tiktaKatr Aana impf gaziti. tanje sid) uRp'(. uBetrTI.di s\etel. Sala xlMyc r?. brcsti qap. koruzna stama rlapeBrtr|r|a I koruzni kmh qapee. --BHa BeH eO Kortrznl Krun. kralievati.i zabresti ti. u rrors ifipf gaziti.rK. Zalovan 4Br|:rKa I zool kresnica.nonce rtBekelrge n dem od \Bekc majhen. cveteti (tu'!.. (za)brenkati. droben cvet qBrK.carina.tBtr\ impf c\'lliti (pes. -rH I rajska deklica. vladati gaprbaM.ta. fig tarneii. ft sirotka iz kislega mleKa pl i tr zai\enkli^t| \swtre klekniti.''e'ra di tie) D\OZ \l\ tztloz J. rodovitna prst rypqJa M3 qBpKoa x!?rrcr t t fam svoboda. cverllcn laK rlaeftapHn4a I cvetlidarna Ee(apcKrr adi cvetlidarski qDeiapcrBo t cvellidarstvo uBe(e a l. cesarstvo. tloveski xlMop m humor.

sarst celota goved. rezervoar:z.. celota. neomalen 4erier. -fig strogo lzolmll. opna. tazpoKa qef-qefa tn|l|a f lug Ietra. IIEAIZBA lo TIeEoBEAK. cel. cisterna.irek. navedek qErpa I citre za uprpoid. cirkus.ai . Iupiti. \en\a qe^q irnd meriti (s pugko) drobno klati. \e @di \es.t cement tleHa J 1. drvar qeKuu tl ceKtn ueflermta-Ietrartrrqa f poleno. vodntax. krolen. oru{au. postajati pathlepen.J. TVAAtlA (za ilbtoddn uditas)i njati se. 2. ocentevan Cvrstost ueHI| rf naieti kosa za delo ' wp'(o'ta inpt UBDKA fig gl. -le f. tmpl po uenlEKa-qema I gl. cepiti qe erKa f zrC poljub. f iam grira. -3Mortn cinizem rwr I l. hrast qe^ol. zradni vrtinec. tle^rrBr(a . trCost. W6pr'da f IIIrAZ [DplKa inpJ fan? po malem plu. tidnjava ryruda n citat. -rEa adi cElote'r qeqa UeroKlmocr t celotnost .kordek rfoourseu.r rr sekalec. valo: voialki devel i qps. stiskati. lesovina qealrle. civkati (misi) qrllral+rlr se impl fan bararr' tati. -Tprr rn center. razdvajati tm uertrB^aKBon dlakocepec ueaecoo6paiHoqrI smotmost g.-qpsn m lrv (tudl adj rdef. 2.yneE. fic wlrKyc -ft veoenJe nespodobno 30 Mat€doDsto€loftruikl sloY3r ur#aecr adi prsat rgrlle.''/foateu.la. ^IIMOsaAa qrj'pa I ltevilka. vodilen tl tlefi ftt reza. c€na. krog. . -Ce: rIpDeE{K r. ge^lBa gl. pokrivalo unr6aa n cimbale rllMer rz cimet wruo.. ledina. zardevati wBer. trgati. ciklus. 2. irnPf 4ac\iliti' zavresdati. rlienica rppaAa-qepdAaf nePremodjivo poKnvalo ullpKlLlp .ddj.ra I citadela. vedkrat po malem scsniti uor e r1Dodzidek qowaa i cokla. ciqarete qm^'a I opeika. pogoditi-ce: dese za \itcr6prr I l. tivkati (Pislandki): 2.j centralen. cic (tkanina iz qmiHe-qrxa Pf.rqeqrllajqe n dojenlck: n adidek. sc' rdeti.\eZi fig fan dolgin. oDnrsttr. doika ryqa. oBs. zvrniti kozardek ueBKa cev t ueAa Ka t cedilce qcan irrpl-cediti. vrednost.c6njeD.?1. Cl. ueMeuT t. poihtevati. stiskad qaqKa-Erqa f lenske prsi.oorec qe f l. ihteti rldsau. diz-enteri- rcrla z civilist qxBnAEtrpa pfl irltVf citti-1.. gl.e\Ka irnpl dem od. awrel'i 2. qe I cilj. uen lJuoru-polluDlJatl qepeMoruJa. ciklt' Cen. 'vna ati l. rFapa ax. hud losten. 2. spostovan tlBpcr1|Ha f trdnost. ce qep'n impl arh zdrayiti 'IIa lotnost: 2. llertIlBa n . koAca. dodatek za kavo bombaia) ryr4a impf sesati. m cenik -rg qelrfap. ki sesa . TYaa qrflaap fit opekar qIII \aiE|r|a I opekarna. tudi taksna tehnika IIrn yc m. laota urnilg. ' vatj. tis tzrabliati ruiua. osrednji. trden. KrepeK. vihar. centrala. opolKa gl. -rta ad. venec. vsesavati. rle^t aEe.ulDoK. ketd plin ciklon n ciklostil.qa I citronada gl. 4emmr:nra I razpoka. nEa adi smc ue^€coo6paa€n. ffi h katun. cigareta.qBpKolr qnDr&rlxlripa qltaKa IIPDESNKAB gea@s rn celofan ge lr rz pesr poljub qe V 63a I celuloza.l sestrica (obraaanje ru| srareJso sestro) 4eaoceH.cepenrca. -cqa adi celoten. neKauanlca. cepopoln huda zima. n bot qeMcxoAdocr t smotmost cer. anat dimlje. neobdela. xroan l. ciklon. qnqtllr >]( ea3Au sesne zteze rgxja. vrsta. rElaq.ep4 ce irnpf ard smejati se. gl. . rdeCo ZarOeVaIr Darvatl. .r impf hlipati. impl cirkuliralr. zorrKa rttrIropl|ja I Dof cikorija.. naklati uelufaH€. celost.-ADEttl 1. glaven. Spranja oaRllet(oiut\.JilL. sredisde oetavnosu rlc. na zemlia rezau se -Ara adi smotrn qepKa. qewl tmpl cenru.impf rdediti. !ce: Kapla. celoten.aBKa qeEre pf nacepiti. sreorsce qeHrlr{^a f. scsek.-Je. trd. trg zanadet. 3. kai tvori-ciklus IIIrx oH ltt t.gep. sesalci \We n dem od qrzqa sesek qrqeH. raztltrx^ociE ' mnotevalni stroi. gl. -rEt rrl uslnK cisare. leseno obu.m t ceremoni qe. sDosrovanle \Bpci qni dvrst.' . liad junij ln iulii gp-DelimaD rdedkast adj ..a"t gitgeEAaiecr I I I I I I I I I I I I I I .zalavkalr. -rM m f afi skopulr. zacvl_ aati cnxadua I ciklama. llzrau.ryr gl. rce: postati civiliziran rtu]rm|llAD. 2: dei stroja. namen DreKla qe ep m bot zelena qtirm impf klati. rdcdelilen rlpBeFeece impf rdelitl. cilinder.cisaniti qnrapa I cigara. intpf scsniti. c€piti. q.!trf m na9 pl sesatec. 2. \ BKa irnpl l. -rI|a adi sesen.ponavliaiodse. wuirltga pf . srKauga qdj fam malo pija\ \rp\ull v rozlcan uDpqHeUl fam napraviti pe .

barvati. zavpiti. Dleiemati qp'nxi-qpna^ra / zajemalka. z. poliubdkati tluwa' iniol fl/i poliubliati. upTa tmpl nsatr.rKa I risarka uDra{(rl adi risarski uirrex m iisba. iar na neou. imih odi in las .-zadreti . drpalka. olrajEn prostor okoli cerkve. arnka. vdab qyqy. dmec upxe. -1. arna zen ta (bogata organsKm snovi). rtrroBlrca qpKoBeH.upBeHsao 466 upr*naaB qpHnAo 467 qlqYrlura rtpBer|uo n rdeaica. zaKrlcau. 'Hrlrr r?.rxs adi drnski. zagorevati (od sonca). temnolas qpnoKourv^e4. cveteti 4Ynrle pf razcvesti se. grdo govoriti o kom. sluzie adi cErk upxreir-gprnrurcrn ven qpKB[sKa-rlpKDuqe f. vrisd. sorta debelozrf -nate Dsenice. bogcjixra f i. ltpsopr€e4.. vreSdati qpeKa^o r kridad.. lrniDa. ljubirnaJ telj deienj.. upH[Kaa upHxxrla I crnKa ttplro3eM rn_ arna Prst. vpijat gpeKars4a I kridanje. lrg poclrr-pokati.el. _nacrt. 2. -Bsa 441 Crevesen qpeBo r1crevo 4lperolToAl|n.-Brraladj cerkven qpKoBrrocaoBeHcK[ adj cetkvenoslovanski qpH adi drn qpma ecr adi drnopolt qpHeau4a I drnoba. drnina. -lig nesrcino iivljcnje. 4 detn od upKBa cerKvrca rlpKBXrEre-qpKoDullre /r KraJ. tmpl trpBoca. cesnJev upa.dmesec drevo uperaruara_f -de-Snjevo rypedoB44. brizeniti. zenica upHKalecr.IeoB d.qpBocIBa -pL. gwe rIY4Ka'4lrIYNo f dop (pri ptici). trnolasa in "irnoolc iensko.r L ctlna barva. aas cveaenJa u!Tn-u!'rKa ifipf defi clresti.-qKa adl dem cfo uonxa I l. z lt e n o s l.r"ca+ ttp'{op'j tmpl cvrcau. dobivati iz aesa. skica qprrqa-upt[qKa I efilca.-'pqI n -zogt sv.meja. ttg nasedetise qpBocar| adi drviv. pozeruh wreaBe n dem od qpeBo 6revesce q. zavlescau. -UIrFr W roeceKOZeC gpBeHoKoc adj rdedelas trpBeHoflrja I gl.t arnosrajtnik. lePOUCrIr se gpBe o z rdede lidilo. lig talostiti se qp eq. f c\et qyreT ? Pesn razc\Iet. aeravra HVBA .a impf po malem arpati qpnne pf nadmati.r|Ir nr delnjev nasad. \pe(a uDRa|Irttla t sl. gl. rdete vino qpreuo6palecr adi rdedebrad 4pBeHOKOXeq. drnkast upHv^ecr ddi lrnkast. '-ie: poljibljati 3e.-gl. uDeRaHrua -certievi 2.uat bot murva (drevo in sad)i arnc prst. lir. piSkavos! rrpBojaAEna I drvojedina. zajeti qpra I drt-a. -aqu . I rdedica. po malem. zajemati. Sminka. rce: zarOevall. n3enln. impl drniti.re r? dem od uvpajKa ulrandek \WrtyaKa tu.ivlienie gpryias'ad j rjavkast. 3. lemai nesreeno .l " se. {q. rjavkast spr. rIpBeHuKaB 4pBer| -Brlrr r2 crv qpeKHe l. gt. zemlja qPAl. nsar upra.ic zagorclost. vpga impl rtrc sesatr.1l urvin rlDrtuqok.. italijanski -fasist qpHoMlpeE. qpsesaHa qpBerry3 aB-rIpBeHltr&€B adi gr. uxua in qapuKa upqopeu. zamorski \ptdu. piskav qpB^xB{rcr I drvivost. lig prazna glava wal/. . vrh hriba uUaKa impf t?td Poskakovati. vDltle ltpHrlo .ree impf trneti. qvavrDrl tu nae pl koder \y}de pf wi poljubiti. rjavolas. impf crkr-rprcrre. rdede . izvheid. qpeua qnE'z impt. upHoTxja-qpEocTt cma oar_ va. oPaupr|Iua / l. oprsovarl qpraEKa I risanka Ilprarse n rrsanJe qprall r?. Zalovan.deinievec 4peulp zt prodajalec. cerKveno cvonsce qpKHyDa pf.l t . dmica qpnorcoc adf trnolas. kier ie nekod stala cerkev. dmina up.a inpf gl. oskroDiti qpen "rn giinast ivetlidni londek. gl. Po kapliah tedi uvavQ. skakljati lqwu^ m zool smrdokavra. -pHa 44. nltl{rKavatl. crrcau cvrketati.2. drvojeden 4paorowna I frvojedina wgqe n dem od qpB(ell) trvidek tlpeBap m drevar.rlrla I zmaj (otroska igrada).. 2. 6arposkakovati uunka impf lat ?_ pri plesu. pozrDavatlna KG lenu uvpalKaI flrf uhan uviai._a l n i o o l e K a up'1'n. razcveteti se ry1gez pritilikavec. -rv m Jese Clovek. 6aKHe \1'ntrr^ impl olroJfto poljubIiati.srl upBemrla I L med Sen: 2' rdeda Drst. drtalo za ustnice rpB^w adj drviv.e impl drpati. trgovec s crevl lpeBapstso fl e. drepinja rrperura I velika londena po Kiuna krovka za poKrlvanje peko med upeura I deSnja (drevo in sad) {peuraK. gl. rdeda barva: rdedilo za ustnice rlpBer@ra. CrnG polt. -ce: ooliubiti se.revarstvo 4peBeH. witi.ddi €1. . lig talostiti IlpnnKaDadi drnkast qpeuffa I gl. paltek. ilovica upseanaa_ 1.w'F'a iftpf dreti se.poteza . postatr-poslaJatrcrvlv.

turban n< . -Ult t? lesena skleda. -uu f lesena strcSna konstrulcija.lel(4. impf !je" ti. iglavec. rraMoB[Ha qaTMa-Eefrt I I I I I I I I .listnica qaHqe. slepar. spo. 'cei kaditi se. kozi) qanapaa I larn velika. I arh \eLika vinska aasa v.{arar m rogovila !'ia. bahaStvo qa*ajrguja.preosoDa qapAax6oja f ntmena barva za desdenatla 'fapAaKNfja adj indecl ki lma dardak.krojadu) sc{iti. zagrabiti. nor.urr I trg. . pl taesu m taj saaMa f platnen ovoj okoli fe.. liivost trapAaK.' qaqaK. 'ce: oruqaeH. ho jev. -wr m lanr bahat. . lracoBduKap. neresen je. qar{IaD . qapntl|ia. rc"ipe sitev. -^Ea 4di prodnat YaKa^ecr adi prodast sa$xja. jclovina.Ale nt dim samohvala. zool lakal. smrekov. dim delati. osmo 'raAoptnja m deLnikat diti (pri likanju). ovci.rgFvcev / . rIoloBtrua qac pol ure. denarposlo\di svet qac m !ra.s\ra lraflJa. -rur I Zepni noz qaKMaK nr Iam yi.. ugrabiti. zt^ldene nad nosom I t I t I : .rq . tolli. zadimljen. trznic:r. muzrlianl . qaPK 3a PcxerEe [ITI. sul(na qaB(a kavkica ea aM m fant lirokoustenje. omeJen traKr[ca ce. qaBKa co qaB l (: t nr ) cl . kavdji" " qaxnlllpr! pl hlade iz debelega traaqe. VAp{ qacor Pt'i- . 2. . zobato fi ltlrll Kololonlla (smola iz islavcev) kolo.!l't'B adi dimen. jsf zool tdplja rranl(a|l-qalxlE m lant l. sklevanje.ptnfi|Ir-qajlurK. godoa.2 ' zanje desk qapulao n rjuha. daSa z roEem. impt Sotor porumeneti.Iqu orod]e za lctorilo (za papriko itd. trgovsko-obrtniSka . -!M tt pokrit. v trcnutku. qaA. nerodna.r . drobenclja.Beffi pl tofi obwi. lopataslaroKa qaala. zblazsanp m alh tral. cati (iogo) prekajevati. qaran(a trarrqe vrI. ki drobi..pr I it m aar.vh EJ. '. naprava.ralxe pl modno brcniti (tokockah go) du. sondnik. usnienatorba. prt vladuga razuzdanka.r$ m taisa pri muslimanih. \ta a''cyBa pf. 2. korec (pri vodnjaku) . zobnik.(r6rx r.iglasto. konj. pt qalqn6a n dem od. . qaJ?.) qaltra l l. izprijenec qarrl(an^aK m fam lig fi\alopridnost.nik. . saJast lnslrumenr.ta^liar adi Drismoien. brsaldl impl kaditi. za trenutek qacoBHmg -qrr ?h ula (rocna. musaAoanra I duh po dimu traAop n deznik. inllJ lan (o .racrlu ad9 takoi. . qaM{aka3 vapr< iz kolo. madZarski ples n lam pomod.hodnik v nactslroplu. z. streha qarEca. borov. dimiti se 'raaraulja.rarre. 5ivatr.drevo (smrexa.raKa eII. lraruc!tsa pt. zdravilo les. varr<a yMor My ro Hcnx^a pamet mu je opesala (od starc str). sla ie ura tepna) stenska. . sredstvo. lig pridanid. ooesenJastro zlven irarme. postopad. ponoretr qaDrue adi kavkin. pc qa6yFqa6ypa ft.lrtl uarua I spojni prelni dlog na leseni konstrukci ii qarMa.n urar llacoBtluKapcKu cdt urarsKr qacoBl|qKapctDo rl urarsrvo qacoM-qacl1|! ad? takoj. izhod. vzigalnik \aK'''ar a. trenutcl(. za trenutek.'aKa m 1. zape 'sap.qa6aa 468 qatute 469 varrrm I. arl q L4''ca. . oor). v dimu susen s[oKousrnez ea r^ impl udarjati.n torbar . drzi se ga se mteKo. sajast.god. prcdanica.alo. ila{etl adj prekajen. ta trc" nutek . sajp n arh gJ.JrIa 4dl aajen meneti. hojkov . eape udarien.aDKa I zool kavka. &i les qaj-Eekep m fam sladkor v .raura 1.di prismuknjen. tcs iglavcev (smrekovina. palnik neti ual. pl qzurrfirEa fl l.l dica. pc pasti qanlrlKa t gl. poganja kolo. boro-vina) qaMeu. obtgati.ki i. -rM m arh godec.(l/ sajav. pl qarrrt|rsa n detu od aetrt.oDs. torbica. v trcrltltku. 2. 2. da5az rodem qaram€ f parkelj (pri govematematike. z. vlllre Mv lleTa vMoT no qaBKfiTe.ra ecr adj rogovilast q rs impf .igalno krcsilo. iardake (ganke) v nadstropju qapAau darda$.izpnJenosr qartratlvBa impt fam malc> pnono. korec. qac rlo MareMart(a tlr. -r|rr t arh l. vitel. osmoditi se'. jelov. vatruqua ce pl.-Mqn ntrcoln s r oR aili iz lesa iglavcev. qaE!tsrr pf . obegenjastvo. KA O(4ITE HC CII T'! EAAAT irnpl postati-postajati privrana vrani odi ne izkliuie smojen.fa^rrja.

skodelige i. impf pobezati. bridrreAo!6neq. qe(MeiKe-qeKMeue 4 lam sKft- qetrafl 47r qgrBoptaoAa nja s predalom. 2. 3. qeB^ap r?' devliar ki se nosi na kudrni. plaht^'. -qrr m tam t''tYtina. rrecrap n gosdava qeqaerBefl l.lr dakalec. nasraqeB^apcrsr adi devljarski da za junaSko dejanie qeB^ErpcrBo n devljarstvo ve.qalrlun! .lnu n. larr iloi'ek. strazar. 2. rogovrlienolroK. ocena prav dobro qerBopKoaa I detverovprega. kakor je treba uecxocr f vrlost. (o deLletu) devi(ki: 2. -Il m arh eoso(> did. lig muaiti sepel|ltla f nri delnja. zdrav.. dlovek na poloZaJu qarlla f kozarec. Sdebetati. qeMelreH. imFf qe aA f samo sg 1. Ad! latu l. presvetel arh. qepm I l. arh svet. pogadica (v kolenu). pt qeBpurla r? s srebi. z otroki. deltek:2. . izgubljaee].bezati qe[Ka^rcaI zobotrebec lrerrKa^o /r 1.. kljuka !|et'3 m ath nevestina bala rfeHrrrja. napa qepen m l. poroddi |ie) no darilo se^n M impl :ekhti. pr seprteBrfit a n latu okvir (oken. aetrt qepeH . 4 dem od qen depek \epD.t dent od . ca qeKax-qeI<qq m kladivo. polten. vtikati se.qe e6ufa. postenje. lrerstrcrr. rllory? qelrqe. tovama lreDAe. Skripec lica. Stirje. rezati. pl veroan zt dek plesalka in pevka c€Ka impl dakati.n nastrelje nad odprtim ognji$dem..a koradevati.resa I dvokolica. destitati. gl. poddastnik v nekdanji turSki vojski. ciza ses'J. svetel. hrepeneti. qelnfqBa pf .gati. zalostcn. -pHa adi detveren. naologa KOS!.. oplaziti qe[opecT 44. no nitjo vezena ruta.-pEa grenek. impl veniti.-cua adi l. gl. Stirivprega pravi6nost qesr t dast. qeII fl dep. rver rapKne. ciganka qeplapcKu adi potepulki. po kapljah te. 2. otroci v dn Zini. 2. ru pa tam. IIue) qarlla na- qelJafl ifipf Siroko odpirati usta.kelih. kdor na kaj daka. kretiti noge. spoStovan rrecro odu poiteno. domadi po malem. 2. predem od. telefonskem drogu snel. {Ha adi teljusten qeAo t? otrok qeMep. Stirikraten qerBoprula nuft atirje moZje. sPoStovanje rrecr 4di l.ica'. bat . majhen ciganski Sotor qeprap ru Sotornik. gl^hl dlenek. -Hn I r?/i dreda gov. drepinja. pogtenost. domadi fam oi. daSa.r . ostra resa na klasu..napenJau se qelepoK. pt qeBrtEsa'qeB^eEle. -rryr fi itel. gl.Bn Ir m develj lre^esKa f 4/r. pl qetrM6a. korak zdravljati qarlle. pogostitev. 6avreteno. looanla \eper''{ hnpt deliti. kalil: qeArmK. . izkazovati dast. vtaeh. gost ( gozd) .'pte. Z{eb. -Aqtl rfi zrnce prahu. pogosto kaj poEeti qecTIIEa t sosto sito . ponjava. predal . resje. vrat) qeceH.? aemer. osinjc. lit drepinja. qellepoK qenoponrKa I rogovila qery? n cev. cigan qeprapKa I Sotornica.tecfifio'! idv sredno! (pG. srpli'iuBa. spakovau se. n4. lesen zamasek nadejati se KpeBa (Mra.' peJ pogostokrat kam hoditi. {I| f arh zabavi(tna uer. I detomc> gofle. osmoditi.reBe^ develjdek leKta qelpe. tl se trperl qertre^ m kavelj. seclrrrrr qape! presvetli cesar! .qar-rrar \a\44T 470 qeKa^rn-qeKa HHqa I nakalni. ciganski trepfl{qe n defi od qepra iotordek qelreBns nt bot lam zelena.tecrwr adl l.e impf izginjati. pf. rjuha.terBd ce iftpt f atu rzmikatl se. bririlec. {Htt nt iesnov strok qeceH. dndina. srebm nakit. pridakovati.b!6nBocr f dastiljubje qecronaafi-qecTo 44\. lreKpeK-qeKpR.reKop r?. nekaj malega iialru.2. qeclsra HoBa roAnsa! sredno novo leto! 2. gospodek. iTdpfa\t4 za desanje volne qerrlre. daStenje '{ecfit iftpl gostiti. 2. dotakniti se. pogoslo qecroTa I pogostnost qErBoIreH.izvijati se. vrl. kozardek. 4pe[Ia qepnja.edi qepqeBe. porcelanskiizolator na veKv1req. ki povsod vtika svoj nos. kai pridakuje qex ac .rera. a/d cvetlidni londeki. 2. praskati.4u m nrc ote se^ycr f deljust qeAm[|a I rra mati qe^VcreH. izraz dobre Zelje) qecrnqa I l. cemeren qeMepnKaf Dot aemerika .urr rz jeklo qeru-tqal|a I jeklarna. mlad g. dastiti. bot cvetna daSa. qauJ. pogosten.izigravati wenxa impf lan brskati. 2. -q{ n ped. 4.spbd cl q e Be. -qqa 4dl ieklen (tu.urKaI l.ri oslna. l. strup. malo posusiti seAaAnja I fam tlani drlutine asp'{opn impl l. qroDec. praviden. redko. "gI| rr ped . veJnat. partikula lrecron !6118 4di dastiljuben qecro. -iry m. 2.btrt tn larr omaka.3. sreden. pl sarEdra-qalueHqe r? weropn impf korakati. qe ep qepeK. trgati na aetrtine. detvero qer8oplta I ltirica. sok u mesa. maccli. gl. detomorilka adi qeAo!6acrBo r detomor oeK.ce: kretiti nokozartek qa. telesni varuh. podrezati.

Cohati se \eut imd desati.li actrti qerBprr. -rrrHrf tu nri gl. pt rttrn'frta Streoa. odtrgavati ri[6YK. Ma qtrHa ae hodem. kva(l|alcn . pc srncNon arh Stevilka. velja. topidek rre\tKaimpl bezati. {&ra ft 1. qtrHulu.Aes vsak letrtek qete impf zrC brati.qe z dem od. gl. -' f CetrtololecdetrtoSolka . dio. -$r fi 1. 'iU8. ustnik za cigarete qrlonja. prepirati se. sna)c jc . '|fil. -AHa adj Stirivrsten rrert4r[clornE! nrrfi stiristo qer4pnroseu. preprostost qlicroraqncroTnJa iz dneva v dan je postajal I snag^. aM e. turdek dce: zdeti se.tu . . krolnidek vrxroBlmr.rHaMe. -AHa 4dl stiri. glavnik: 2. odprto polje. secelt serEmt tn adi indecl tafi vrsta. detrti del. akt. Pron 'f.rerBproqe[.rerBprn ar. .tr impf praskati. rr[jruro. in Zensk ali drugih osebkov qe\$fwecerrv ad. uwl. goljava. ae-ce: ^ satr se qeEMa f vodovod.|.\\r qerqe. potohati se.i Stirideseti lrerEpnKarHrnla I Stirinadsrropnlca trenpruraecea rrlr1 ltirilajst qerripruaru ade Stirikrat qernp[peAerr.va adi tetrtKOV.qrtcraq n snarilec. qrier[ro. razJeoa.a uditi se rckodelstva pramen. .-cer tako . vse slabsi clslosa '{e''t'''e impf trgati.{I€-qetlra.lracHl|rrra n. da rn|crmra I jasa.K'l interj nrf pa dajmo! pa . :!Ierne. -fla 4di stiri naoslroDen rrerDolropeAeH. trHc'r'rr ce! Doberi se! Hr{KOlHe Te BUAemlslrs. za c6cenje. -EIta 4di !tiiileten qeqrqroAl[lrlrxtra t Stiriletnlca qEflDuecer zrrn Stirideset qerr4rf.rltHar*t ae.mroDHn xlt adi uradniSki lrBBoBHrrrurDo/r uradnistvo lrllll-qaraB adi zavihan (nos). 'lIr r4 uradnik qrEoBH KtBa impf biti uratlnik. gl. .rm<a izpl tivkrqttr€p .impf stiskati.rerrro n berivo. crgavo patP gujatrrro. tevljar t T T T I I I I I t t I t . h tesalo za n dem od lrerualie n praskanje qerltelr.ql'crq-aurure z lit vice Ka rreMarrr[paBo mislim._pl valenceK dejanje vupar<a. ltirideset moskih . lektira.xIIllI metati.AeKa izgubiti se. priprava rattrIrr globoko se klanjati. Stiridesetina qeftapqtlK.qra adi odkritosrden.ttwqe n detn od .8 skG gav. dopid. ravnati. Saebetati wpirm z devljarsko lepilo 'au''I irnpl delati.. pt qer. 2. vcdriti se. set. ce qmrca rloyMelr oA q[crocpAelreE.ttrr I skleda. -xrra adj stirizloZen (beseda) qeraopocalraH adi Stiristraniden (piramida) tierBpa tn eetrt qcrBprecr adi Stirioglat.. qerllxr qoaeK svoievrsten dlovek qeruKa ce iLem od . -tF-rretlpm. po. . gl.mllrja. priblizno ttiride. CeKOJqeTBpTOqeH .reuMeH adi vodovoden lremre ce tr'l popraskati se. distost nimas prav !ce: ce quHtt zdi se. ce:uza pipo.tve'. -waa ad i !tLidesetleten qeat4rnecetloArrrtEEra I Stiridesetletnica qerr4ruecermta num Etiride. ql-IBt-rja 'rtlBrlja qvKa klin se s klinom izbi ia queMaI Skorenj qfirvap m Skomjar.n bot platana ti. predeno '1 wupaunwa n clent qrrs h1 1. qecka ce set moi.nfiLa IICIIKA krtade (na steni) m torbica za qerKa 1.r|p dirdek. kroinik .Irpu. K. krtada. lesen ktin.]ro f. 6poj stati. tonski qerKa 11. raKa Aa 36op!BaE ni treba snaziti sc. vrslen qErBopoc^oxes. . obvezno Solsko branie qerEra I Sdetina serr ecr adi Sdetinast qerfrpa. 2. gl.qeTBopo(areH. .govoriti. qerlla lta qesre.\ glavnidek rrertreH. set oseb. stopnja. quHn KaBra delati prc pir. qrrp Bo cro rtl't tJJIIopfon crgar MaKor ulkus \'. pomctad qacra'rKa l.2. sluiiti kot uradnik wtrroirrrlqKa f uradnica .rHa I detrtina. lteTl(a 3a BaDocwaEe eopid za belienjd ver'ra impf krtaditi. pl wst wa n deftt skledica. gl.!!a.qn detrtek '?'r lreTapToKAacgut(. snatilka. rie .te'. hoteti. snazenje KOAKV ql{Hrr Uanr\aBa? koliko 3tane ta klobuk?.r[paK. 2. moti. . -rur I Zelezen. ltevil().4u t?2 vajenec v obrti poskusimo! . krtadka. l. cn ro qeIIIa jasIIKoT govori neumnostr lrertla.upraB lnl3M{qKa f dem od llpl3'ua vrmaDo adt nepopolnr'. brskati. -Jr|a adi Stiribarven lrertrpuroAtrueH.$p impl biti vajencc. aKo qr|crer6e n disdenje. lmp crr.trt'Iwte.mcrt impf snaliti. clgava. tistiti.retsta ce praskati se. ti. gr. qr. l€ varati. . 'mpaue. iskren ApyrEre imel se je za bolj pametnega od drugih: oA AeH rltcmcpAelrEocr I odkrilosr aHa aeH ce flo.medlo (i' quj. goljufati qerKap fl krtadar . imeti za. nu?n ltii qerHlrq6o€H. ecsrnoAlnreH. iebelj. oua adj Stiri. format tobak^: fi z detrtinka rrerBproK. biti treba. snaga. ralrlo. ikorenjdek -slabo... pipa . spreminjati. oa re ni nihie videl. wna . postajati.\olll ce qlrHerue nost.

bitl tovegabrata) dlan organizacije.ororoca-. -^sa adi artikuliran. a ljudoZerslvo. lovska dvocevka. {rI' tn gospodar difliga par.rKpr m Skrip. 0p4a. qoBe- I snazenmoiki-snaina ien. drustva. nratKa q'|aoK. Orru6a z l. pt goltatn. poznati. Skripcnje. oseba . q^errysaHa vall Koga rfrIraB ad. redka ied. {Br| r'1 ioln rroMA€K nr dulen ragu iz goveolne qopa'l tn nogavica. -Aqn n ljudoierec. kmatijski delavei spolnikov . ltrceli.ito lulati vaexynax adj gram ki ima qKeM6e. oste- 11 natandnost. -Jun ra ubijalec ltuau voreve. ilroclTa q el{ra I dlanica pt:iltpf zqruzIll v pare. Dostaviti-Dostavliati alen qurua ce. prodaialec sukna rroKaxrre frakeli za Zsanie.xrpruu|e pl zaskripati . lkrtati (z zobmi) \K\^ B adi pohabljen . 3.roi€KoB adi ilovekov qoBeKojaAeq. bralno lnaDal|r. delavec na diflizu '?? wro^rrtrrja. pusdobnost . dlanski. pl 'MseBrg ft stridek.N. medlenje. . orca vreuecr adf dlenovit . ditalnica qllrartl|a-rmra]rltrtqa I bralnica.ro6anqe. numan qoDeqeq fti dem hip samo sp ubogi reveZ.'ltrria dem od qopar nogavidka qop6a I juha 9cp6a^'^K m skleda za iuho. $p. xamoajrzem qoDeKo/bv6eu. 2. pi ri defl od qo6aH pastirdek {oBeK pl ft Elo. pl x<eudvtsa n lam dlen (spolnik). ud.r qoEeKoMpa3e. reoeK .ini dom s knjiinico. MaBrJar co qopartr-rni pri pameti nopanap n nogavidar qopalapcKH adi nogavidarski {opaneH.rop6[qa-rrolr6Esr@ | dem hip lunrca qoBelErltrra I dloveinost. Skrtati: pomezikovati qKpanja I zool Skorpijon. vziga- rrKp^ta itnpl Sklepetati. filantrop lro-BeKoby6riB adi dlovekoljuDen 90Ber(oIov6lrBocf-qoBeKo.q^eHopasAeneE. kati.s^eHlTa pl in inpf l.rx$ma I krn. lig krvolodnez.bv6r{e croveKoljuole J. zenica '. Darbar qoBeKojaAcr-ao-.4$ m ljudo mrznez. 2. Clenek.. l7l txopuu*a d. Zalost. zavestno izgovor. humanost qoeHadi od qoia suknen qoja I slkno qojap-qojaulrja. 2.. zdrav truTar[rure ft arh kttlt1. qaelrgrBo/r dlanstvo p. -3n nx I .lrrgliotaqll ! tgIttIE{K. {nI| . i-etrt miaseiica .ro6au rh Dastir..6()r iiiit tkrrari. -xFtruoanKcaj6nJa. punzem ttlfta impf bratl.rxopr(l l. 'r1pl . humano qoBe. 96 BeK velik moiau Clovek qoBeq(I| adi-adv tlovekov. preivekovalr)rk . fevdalno posestvo.rKop^an adi suh. pl rto!'eqtut a n dem dlovelek.j indecl fam i*tallid . ltordek. gospodarrca sop6ecr ad. dloveSki{loveSko lroBelrHo datg dlovelko. pomeZikniti . -!trra adi dloveski. dlgvegtvo qoBeruTflrax m fqm ebye'nost.a nta. -rfl r'2 bogatas. tudi moz. juhasr. zaSkrtati. (o koniu. nesrbdna duial qoBeqeq! uboga K!'rproT pam! qoBetflilllre n tvsft od. slaDa Dogavrca qopanqe.roKo^riAaI dokolada \to^aK ad. kmer.-Bqu r?rstric 2.rK_q m Skrtanje./C troBerreH. -4tr ql|cT(ytlllllla tl- 474 !a eEvBiln 475 riMer. IIl?UHA qop6mta humanost. .tllae impl giniti. pl ^!fe ljudje. Sklepetati Drez ene roke qo H. -u{ m suknar. izdelovalec. kmetijsko posestvo z naiemnimi delavci. ditalnica . dvojica eqor vr$re. n osminka litra.rhrarel-qBaarr (a I bralec'll. iitlji vost . stridkovi (drurina ode. tobodra \op6ap m ljubitelj juhe.rKolr. cel.nHa cdj nogaviden vopalMuTe n atgm \elika. [ekdai Jen tladan na spahiiski zemlii: wrcwcvtt adj l. "ipiiiii ti.em od.q.i. 2. dlen. trd.flOq{a. Suitenje vrpra impl tkripati. gram spolnik (doloani.oy6Beq.samostansko posestvo kmet. udnina oslu). ltula q^es /n 1.kanibal. 2.rxopr<lt / dcnr majhen Stor . ovtar qoEarfta f pastirica qo6aucR[ adi Dastirski _qo6arfirfiba . llca .trtocr I dlovelnost lroDernrDo 4frr tit qoDeqetrrrBo r? dlovedanstvo.7t Stof . .te.skripa.ra rra9Tt i.trrsKo. trcbuh. mlzantrroD qoBeK. vooen. skorlav qKopqe. jusnat. gospooaf cop6awqrr ddr' bogataski. -Iltr n 1. junar qop6auH rfi rok od qop6aurrja gospodar (stoji pred lmenom ) qopoawja. iz vrsr gospooarlev rrop6aErla f bogataSinja.ru$re. koprneti quaj m pesn tesnoba. -rKa-lr|rr t'B adj bralen.j ves.rKa samostalnik s dlenom . r.nriBocr I bralnost.uek. pc. lig stara darovnica lr(panse f zasklepetati. nedololni) q efiaplIl|a l dlanarina.:ra[rKa c+ impt otropridevniku k sAmostalniku. . -rrIE n tlovekoljub. ska lmgforHrlltlTBo vtprau iiapl Skripati . spantr-pa.rEfto ddv ditljivo. ditljiv lrrr. 2. vitr))l). gl.

iW'U'r adi .ry^o n lit dutilo. klatiti (sadie z drevesa). rezati.'MK.fatu. macelj. 6vrxaB . tam aqirit. prestrasiti se . hfa-nitte (knjig. trkati.rryAsoDarocr f dudnost.adi skopljen. qerasqe.pryr rr dudodelntK . --cer' paziti tirditi se._qwYK. varova--n duvanje je. -jna adj sliden .tfyqr.rVA[ IIITO Aa IrpaBrl 2.rve pl slisati. (nos ) neKal cu(lovlteqa . ogenj). kladi" . pf . 2.top^aBocrI razkultranost gl..rlMoca ce pI fom zboleli z KUgO t q!'H iolDid . brelep. 2.. siiaien. -rsqa ad1 posa_ . uoartall se-trKau se -ce: . te gl. arh nenavaden osupniti. r€stnlan qlxap fl kamniten. rrvAaK. aarovati.. rog. -sq[ fi 14fi k:j:l1-ra']ec. -njc'nje. ti: Ce . 2. y' mislih 1.ryK kladivo. Naum je !rytsaprca-q!tsasRa I vanrmnla. naobautljiv.-AHa ddi l.-tr o f.em pluntka qlneq$reqe n nri d. lig Pobledeti. poKvarJen. trcru. qy{qla uoaflu se.rvlasKx adj tudaiki qvAa!!trTBo tudastvo fl qva6a I l.ry^\ iwpl stridi z uSesi vo qeKa}I lry_AorBopeH. duti. arc papfiKa qirrKap m flrC ljubitelj paprrKe t I I I I I I I I I u1rypa I dutara .. prismojeu.rva^ inpl l.. oblutnost qwcrBo ft dustvo. . imp! slqre. udarjati. brezuh qyne.rvAo n tudez. potrkati.-tuden. nal€za. rr gobcc.ryen. kastrirati. 2. dudenie. -cua adi dudovit. --ce:irelep.rvlo zaduditi se. {rpEraB-tlf4tTaB adl za!\nar\ 'rvAe-clriaj -:'rt. nesolldno delo.t razkuStran. lut. celrlBo. obduten I poiastnost. -ce: nrt posln' v mislih vrta. gl. 4. --Eu-tiTt]-. cu' dak . dudo. . poKveria. veliko.pritisnjen q!'r(ge.AeBojKa.t dudet.ma n dem od I T sYna^e n nrd d. klicai nasatiti..as adj kratkou-h.Ee: i6iutitl se sten. -pHa alj dudode len qyAorlopeq. trebusni ples iJyAHacEaa uMare eudovrto rroqcqKnddi plesalski e qnrltro 4 l. qvAHo ^elo oBa dudovito je to Poletje skatlica viigalic rrvAerEe n.. konidast \. pt qeKar+rur6a nY nr l<oDJsKa ooeja *1. zadreso -ana adi dust. kakor da. qfiLrp. 6uvai qr..{V'd n dem od. 3. raztnrscncc -4. gl. lig kot irl€ri tryja stisim! . Haln"t flpaBe^ rrHory qvAa sv. 2. uajAe ce so qyAo priti v rriscrgeqocr I dustvenost qircrsqrelren. dudtrvsaauurre l1 shramba..Bq[ .z kratkouSec. kaditi se qypua(a-q!?. 2. Cg.rvlecnbcr I tudovita lepota wan pl spraviti v zai4denje. Drezusec .ryJEocr I sliSnost qyK m bat. -4u tn poseDnez. zrnaT. kai bi storil Sati.a. nenava' 'Zenie. obdutek.' 3HaK 3a lryAeM qnHpToca.uy4romr adl duden. se.. tudoi adi zelo. strok (graha). traA syptr itttpl kaditi. .ti. tuhtavaiovati . ntec . nri postusanje den q!tsaPqtras{lTaAap m va. duvar. aii mar. frop^o. vredi.ryAorBopEocr f dudodelnost . qvasrBrrrelHoct t dustvenost.riocrsrEa in pl lustvovati. 3. rezan. udarjen. lobodra \topi^ t tam razkustranka gl. . premisljevati..a . kaznost tryAoBnrtrre fl po$as-t. 6vuraDoc't lryAoBrrurell rI!'AOTBOPEH qlt|ftap I rlyBcrB!tsa6e n dustvovanje.r!ra I krn. gl. sUpU.tvfl f nfi dekle.TocyaapL 1 pl m (Ptico. pomanjKrJrv.rvscraerr adi dustven ue Ha . tolii. postati prismoJen.. Daxazen. Sdebeta. slisati qyAn o ri nekaj dudnega. qixrr!tsa pL impf vdariti. paooTa slaDo. Preparirati Zivit).eK qYpyrr. stra. nenaruh. -rrF m zool detel q!'I(a o n trkalo na vratih q$r'a'd .reii s^lcc. -!trr rr? l.L-. t()qeK. pl qu. MOMA ryn doln rrtro<{-q!{ftrM fatu L pafl kakor.em gl.Errre. obdutek ka. primazati.impf pf (o zasdebetati-Sdebetati pt! can.' vrtati. Kuzen . dajatl. (ryAo8rflrr€H. qvaecelr. stidziti. rokopisov) na ree rrvBarBez l varovanie. tfebusni plenrt zatvden: itrdeien: qyAHa pa6ora dudna. 2. cra' duvaika .rvlosnurHocr -ven. iudoait. prepaden svel v gomn vyvanr adj usekan. trtiti. slluce(. zabiti.. storif Fnogo tude)ev.Th .rpiopi impl cvrdati. postatl prlPOCepnru-pocepatr vlvyaura-qvypaua I zool sr(4ancef qlle<a I 1. lig spabbdutliivost. ru n l(omu ttg . ari -dudez. me tati (drva na. paziti se. obautje . ceTIrAo qma I kuga talllaD 44. sklatiti: -ce: udariti se. dev.fyrajAbseg. slab.nepogleocn .iudovita lCDota qvaeH.qop6rtrure rfop6su[e n a1'gm slaba jE" ha. ql|Iraae qYp rn dim g1. gl. skoDiti. conj nri potem ko ryn re. ".'rauuna f flasrada za hra. 2 snaho imate. 6vuraBKa qop_aaD 4d.

-premetavati. goveji me!etar q€M nr marmelada ueM6oca ce.fiA m afn lf- I I k vrazu igradka) uervnep-nriemper.. {lal. izrastek. -c€l diriati. uv*. sodrga. zagnati. ie:oe ue3oBadt jazzovski .rrf a adi indecl m '1. uenarre 6vrlr delati hrup.lJ. okno uau_alarr m a/ft telovnik v liudski nosi (albanski). raoelJ ue^arcKa adi krvniski. gl.. potikati se U. Zvetitit 2. -ryr m dokat. . izlolba: 2. uerd6oclBa ce P/' impt lam izgnblti se. zavaljen dlovek u6$ru6!|rtr(a tu. [PaEn UYMtuenm Lep ri lant arh streljllo. vik in krik tl lazz 'let ueire ri diezva. -oBrr m velikan. hrum. u6aDa u6nran.ua6e 478 sBpH urag m svojat. stedi. konjski megetar uaM6acKtradi meSetarski [aMnja.. muslimanskamotilnica uaM^ar. Pragozd tnlrpg r6a a unrepqe. upuHlDa pl -imqfueHeM 6aru !kvragu! zgniti. ue6Ho IIraMIIqe tepni robec vesa t fam hiuP. alau v6apa impl tipati.esreLnei'.fi arh r.li gfiav. razgr'aJarr ua. vesel. lgracxa Drekletnik w\a iftlpf brizgati. deti. Skropiti. Pnue[er fl Art raj. isk. Pulover [r0e. pl ua.*^ uu zastorri \a6e ^dr uaBHe. Storkljati.!^P! otrpatr. ropotati. Oe^UsrepPlluca u!'Hr a I dtungla. jopica.lePat . -ce: iofniti waxa impl | . pI uenqr&a n dem od uen Zepek laliivec. uxMlrp{qKa J ocarreK wtjf. [aaKa. krik in vik.2. nadna_ ravno bitje (po muslimansKr vefl.skati. ropotullrca.. me:tati se Da koga. nadlegovati DaKEe rf Dozvediti ri"aao ri't. nairadati. nika ja. uraKl rfipl CtvKatl (o vmD. uarrAapm f ay-n uanAlr^8 441. ufir|xa f vrsta majhne kokoSi. Dot si1r1a. vreti na dan uesaprrKa t bri' ueBeM tn fam ath PeKeli upFre. vtikati. paje polsKart.a.P!. zmedo municiia rrrnr6vu. Zivljenje mojel (vzklik v liubezenskiDesmi) uarrripar. vati. 'skotiti v vodo. uafiKa tedi. kvasiti. -r''.'gra". siten (pri jecii) lJuu. I arh kratko kopje a urdr{r fi metalno kopje (za igro jezdecev) . m fan steklar lar. vredi se na koga.$t{truca. jetra. gl. gr.-rM t1. tipaje iskati u6apHe. -qII m fan I Yitri' na. pl dem na! pI (prazena) jetrca l. lig pritlikavec rmxria imot metati. gl. . delati trusd uale. I frnikc -st la. 5sa ddi Zepen.tlrt I lanr hudobna zensKat hruPeli. impt zalaiati-lajati ual. v curl<uPnu'eu. li€ pritlikavec. {rDtt fi fatu l. bolstati. I grm. impt l4fr \aR hrupno govontt. neb€sa tedi uel{arMelt t?t lmenlanlK uvM6lTr m fam I hrr.tr otroSko qeHaoet . nrt lelce v$pKa inpl brizgati. v curku gl. liq dvekati.ivljenje itteri dusa moja!.-laliiv. -4n m arh kragii- 4 tilKa f iandar. uauar-rja.lM^nla adi i4decl lam steklen.oi:A itni)I klebetati. . oklir za okensko steklo [F.imol tam l. qaBlrvDa pl.^ impl nerodno hoditi. duua'gLal{ iica!. cKl lTsta drobne slive \ap'd ce impl buljiti. bu' u'/gttag m zool \faoec !kast qP}| umep [rn€p 4 ietra.. SiDa:2. dlovedek ltrrl|oBcr(rr adi velikanski urnropo3 tt1 vrsta majhnega peGlina. go' lazerr 479 u$|r a \rpal'. tofotati u6wqe pf tam igaod vtakniti-rok<j v kai. pl_.fgm. zmeda. vtakniti.o''la adi indecl lafi iz' biidn.. vpitje. spustiti se za -cei kom. smesen: 2. rDarBe(ce) t*rfirc pf lam vredi.i I 8ista. gobec.preplrlllv uarl4lt^rdocr t preprrulvosr bot cibora. uenqe. bula cu) UyMra^e. blebe' tati Uarop n hrup.daiati. ueaar m xrvnrK. razgraiati.4g. . lrusa \arops ifiPl hrumeti. stekJo. veseliak uerlnrja.cr a. -ce: stopati i vodo.rpna za' 'bava: 2.urlan -lam cesla. vreti. iziezen s srebrom in svilo Uau6a3 fl artt trgovec s koDii. lig lan imeti drisko TPMVIIII(A govec z livino. oditi elllfl|. praskati diti. rabeliski ueaaicrso n krvnistvo. ra_ beljstvo tterleFue vrup inpl tarn t^vati' bl.ti.qEcKr| adi steklarski vartr m arh duSa.e6tfi zep ue6eu. -IM I diamija. za_ gnati se u[uau 4di otrosko l e p ( k o t .a. tc6er. de6. zabavljati.uoapslra .2.

p()rednost rua Bapn pt I Siroke tur(kc hlaae. prismojcn.arh retna hdjica.aMacr{: uarBapu hlade iz Danrilskr. gypEYEa pf. ruajaR lnaeqxl| adi gl. 31 M!&edo6ko-sloYedE slovs! trs tica. Marl^arsas. dotn. Zgod.J'. tryPHe. na sprchodi fatfl skoditi dez plot uaBallrnaMar( m bot togoz. III BA ifipt biti razposajen. fon_ lana EaeK. -mr z Saljivec a. gl.. trs.{es Dlat'g m zool sokol (dresiran za lov na ptice) uajqr. lraM-Kaicnia marelica iz Domaska. pt [lrryAE6a n Dot nrmeru narcls (zereff aoa. lkratec. pdaeik. majati se. rtraBBlra pl. 2. gl. K6!o izgfbiti ugled. pl [taM|llrlltla h rll- I I I I I I I I I I t t EaApDarrttt art vodomet.2.!'Evryi6a r priilikaGa. 2. -rF m gl..a MV Ce CKpUTU rlalroT lla llc- t I . IIIaM 4. . He 3gae 3:t urara ne Dozna Sale. s koDrivo oDedise [l'ni^aa adi p6kod (o kopri- vi). -qra adi suknen Daira f 1.neruren.d. In aKallsqa rlaMqja. pore Da ^B Zivahen den. oditi na-zrak. biti ponlzan rra{Aaro r? zapah. Sepavost. tepni robec utas. Daja. ruaural tl.. olu ne' zvest [raBEe. premakdti se.hrom uaEraEoct I 1."t? .tfl ath l4tfl dostojanstv(t. dober glas. -r$ n vrsta grobega suKna lraja. ocraBlt ja uar-ara! Salona stran! uraxaruja. vzorec. ugled.moske in zenskc utaNrlra I ken soliter rqarrs:rpeH adi solitrn rrraMuaM.syl4r!'e 480 glTecr !na6jroa 481 ltlaErltaD u!r4Y e. .orvlatl tlra^asosr / razposalenost.iz Sirijc fi bot trst.di razposajen. Demiren.. model l. kkt. rDaJKa rnalKawcruf adi fam razbo:niSki uaxa f Sala. prismojenost.prgati. tolpa razboinikov Ealrasa I voja3ka kapa brez Sditka EaJKarEJa. cloveEek. I&?He. Piemikati se. pohajKovatl. aMap futa.qanm svednik !naEe4. tepati w*rlas adj 1. -mr t tenska naglavna ruta aMr|qe. gl. ^Brr poreoeD. hromost pao adi gl. im?f micniti. sypKa.Hry n OkOp rtlatrra ce irnpt opotckati sc. eJ. slovcs.a!'a impl . Sepav.Skrat uyuecr 4di pritlikav III ttta6lort tn Sablona.reg.-w m fam rczbo:J nrk. tr'Cen. Zebel:i. up^llBa KorrDuBa Dekoda koDriva trvue. pce: tmn opecr s KOPnvO. trsjc 'I'at''a'K tu r?rC zauSnica. 3.

n dem . pest tuell|e.lnpt lJanJe. odpice.ant adj nar pes \esel.^ t arh sablja wapa f L vzorec.sala.. perzijski vla(lat. noruerytsa. posmehliivec Dorosliivec.p. begati z oami. na prsanosl rJuDrmKalt. MY crjMrr.Irrepq I drna borza. koza. $raE\ jati. Sepetajod ruepoer t'1 sladka orientalska Diiada ruipiierauJa ad. pisana ov. kazenskih in civilnih norm.e sepeEnle fietr.-ce: pri'Ji!aw*t*a kapica. I ruefpTcKlt4di valensKr sallrl se. EraurMa zemeljskakrogla at url(. norItrarrlur adi radii acvati sc. orega mesarn. E*nrYca. utDpKa. adl prekanjen. preglede!. -rlrr rrt arh opic. redko ' Itra[ra I kapa. ce 'npl ce brttl ir?pl Sepniti. okrasevagalr se ti. pl.deznik trIeraurrja. de bre volje tlretra I Sapa. Zennost sKar. zadrega. okrasek.ra. hudomuSnost. tihotap ti dez ojnice. / prsa. urctrI|rra.1 orJe nJanJa E'arr. temeljedih na koranu Itrecsaecea ?r sestnajst n luecHaecefnoAllrreH. driroon-c. pisanost. Sotor. v glavnih potezah orisati IneMamrert. satani 2. zme!krogla. . preme. ruer&-[eq. zapreti sapo. nrallapMa I fem zmeda.waqpajJ w bot Zafuan mati klobuk Drcd kom rual zr^ !.prsyE-a Se" iftpt ja-rg . urBa^ep. vuan iarnir. paca. nri iaga last. iarg ljubimec. . z. 31. Skisba.aropm zool r\cak rueravra I Saljivka Earop n Sotor. zvitost llepErcKr. Skilav. wII)aK ltrerpTRa vaJenrQ .vtacru se. fie navihanec.lrrafl/r. prisepetavati rrrggf{f:no:(po} fi latn opra\trueflC/r Sepet. prekanlenost. zberuanqe. rgra ruanrap zt klobudar lrraltr€pKa I klobudarka ttrarraB adi gkilast. Prebrisanec rtlelrancKn ddf satanski rseMaI shema lreMaraiBpa pf in impl shematizirati. EBpr{aYDa oal tavl pl. v luBpr(Ee.m-B. risba.ruartrpa ce ttra}ItPa ce iftpf 482 rneraEJa ureroS[eu 483 ltlecrM|llta gl.ory impf Sepetati.:e. -rnqa adi Sestleten rrlecfl(a I Sestica rtreqr nHa naln sestorica. tiho Sumeti lueuorarrD adi Sepetav.uB adi krivoeled.uarpa I l. cence rrca6a f nar pes sprehod meecer lestdeset '14m adi uteecgrroAnuteE. r poroEljivost.an hramp+pn rtreDnlarrft zbirka muslimanskili verskih. sKllav Eap6a I kraSenie z risbami. p<> nordav rosliiv.{n m laljivec urero6uen. kitenje-. tedai. -DHa adi Siven ntap aras arft rastlinsko uera l.. -Jrgr . weg. biti. 2.. itfl pf osvrkniti. razliden. 2. ruaropcnu adj Sotorski mar-nar ady vdasih.. iz desdk ca (sro{J maKa. zdeti se pisan urapAI. neokus.. hudid.m. uapra 11. stvo 'ce: trepetati pred oami. ris. uratrIrnc!tsa trg. iest do sedem (priblirno) Erec{eavMAecgr tltln sestde (priblii set ali sedemdeset no) tueqrano eE. -rrra adi \ttgg)a\ ce impf fatn zabavati 'Jerf{ veselitise.apf. -qga-IneMarcKE 4di urepeT^ara.a f zool raca I'leraqrrce irapl Saliti se.^tta Qdi lestero koten rtrecrap n sestilo [recrriAmeu. rtraur ssocr I krivogledost. uau<apcrrr 4di klobudarski rxalllapArclTa uramapcrDo /r klobudarstvo pf.nezvesl [rapeHeece tnpl prsan posratfln rnantapNrca.zbita koliba lla ulam(a Ira HeKoro sne. bidati vezi 2. naklesti. skaka.so Dosmehliivost urerorrll aZl Saliiv rleroB[rocr f Saljivost gl.Sepetati.2. rzguDl[ glavo . -Jsa adi Saljiv. -\$ Sestdesetleten rueecerroArrrtrHnuaI Sestde setletnica rtreecers[a flum-f priblrilro Sestdesetina Sestdeset: Sestdeset meeoel1!|ulli trtt mo3kih ali molkih in iensk Eeecerrtr adi Sestdeseti rnel rn arh r?rdred.triurnfirati se. porc.obris. v glavnih drtah lreMea m vrtoglavica treMereg. kdai Da uran .koze rueBrt siv EapKo n lisast pes IneBeII. Sestero . glavi. kriiariti. barva. ti-Sibati. roka s prsti. itftpl lam zmesti.nec. [rarKapruqa I klobudarna [IAIU/{'IB rnanapAtaca. norce briti lol.n parkljevka kdaj. vlacufiap'l impf krasiti. Predmet sreitarr tz ar& 1. zauapeu adi pisan.urga 44t shematiden. klobudek Ir v zaorego. 3. brezasta. sKuavosr oKraseK t\aur. gl.-qn m poreonost. 4.cYBa ttrapee^Gtlaperala n.3um Stenje 11 utetroTeH.---r h^. ornament. 3. I fam zmeSnjava. urelpr fl vaJe. malenkost. ]'Jatlra.lie Sum.j indecl fam zelooslajen. podoba. pl gati. Zoga. klobuk. vzorec. gl. DaDll gregor ruapeHrr4aI krideda.drob'. rleoeK. skamica. kroiiti. tu pa tam.sladkan ueper n preKanjenec. sest moskih.rrap-m l. ute'in{yr. priSepniti. seMHrror [rap njava.fl Saljivec. Sestnai stleten nrecsaecerKaI lestnajstica xlecrraec€Trr 4di Sestnajsti urecnafl odv Sestkrat olecreAyM narn Sest ali sedem. 5ah.

t vojaski NnnKaa adi lam debel. !trrTr€.2. rfi.pEa adi sladkoren E9ft9pKa I sorta sladkih jaDOll( DA Ee*. nav. zviDiti si. polnost [rrruEr.regr adi gl. konica tntr .ar trlt6Wtl of. poloziti-udariati. Zarg biti v dem mocnelsu ro IIIul?|M lac Hefo Bo roa v tem sem moanejsi od njega. tilnik. pana stezaj Soan ![rrT{e. prostranstvo. enoletno jagnje.. jagnje. tti vtikad. sirildnik (prcivekovalcev). dober okus.ol l. krojiti oblekoi. trmoglavec !. El|prdra. npacKa ureruepn ce inpl Sopiriti se rqetn€frlal adj kolat. ki se zadnjeojaglji N adi koniaast. vren na (uln EIIK a liska: trIln(^n! (tltr-InKr. gizday. mrulplu adi indect zelerLiinpf \reti-met^tii liq frrtr. po.obovine.-ena adj 5i. Sirokost.rnle ntcras n! sprehajalec ![eraqKa I l. fr? ''u. ki Dase mlado drobnico maer<e. krG rasKr r'''. "Bryr. Sipkol? jagoda. srvarnJe rwla. wj. Itrruapna t aeiarek.. ry6. sreoren IttUAen gl.Ja adi indecl arh sladek rlle*ep1i[ca ce rl Dostati sladek. 2.roaeKvidel sem svet ueTansrla-ureTarse I. 3. . ttt posooa ln me -{II ta za zllo lntrrrKo. leseno lilo !n{ eryqr adi od enoletnega lasnlem: lltr-r^eurxa Kot(a inlada iagnjedja koia muru imot giliti. slrlava rJtrr rt tfipl gl. pl lunmeDl|. drobovina rEreM6e EJa adj indecl lam trebusat I I I I I I I . poln DlaS. strok pl ErEtrrla n stckleA. suho dato. w ml a msl a !diaar !!e*epE Erqa f fam ath slaSdidama me(epuncrx adi slasdidarski nreore trja.dr. spremeniii ie v sladkor Ee(epse. kje Siri rucraar|rur€ 11sprehajalisEe fiera'I ad.t omarn nr rI! rr. m I vrat. cdi eleganten um<a.. 2. .{esr utxpAes m l. usao Silce. rokoliden Itrr4rorrfia f Sirina. 2. len Mr . krojalica.liB-. raztezati ''''trp'n I Sirina (zemljepisna.ruecrolr€Arga luegropeARqaf flar pes sorla DSenlce 4U TIIAe)KC Irtllaect 485 uureM6e]rr|Ja rttecroru adi Seststoti uecrot[nru num leststo ltecroqaeH adi sestdlanski EecTqacoBeH. 2. suvati.f 1. w'dle m uKaose. na liroko. m pesz lirina. -tlatiti.M f bot brcsKev. dati. posrebri\@(locaE adi pozlacen. kdor se Dovsodvtika uizlrt n volnena blazinica za sedenie w^sle. barvni obsivek (na obleki) trEDor adi lirok umporo r Siroko (vetcr) MpoKorpaA adi Sirokosrdcn tunpoKorpaAocr I Sirokosrlnosr umpoRoo6pa3en. od urKao omanca mirp t. debcrmrc6yc ttl Sinobus.. tmn sDnenoorrr se rrertep rz sladkor EeftepaEa I sladkorna tovarEe*epeE. se no Bpar.l u. rE4rrr rz rob.dni !ipek. '. Pr* dajal€c.tr-Iia ie isto to mlar. tltrI. [rl|uiroDlt nt obroC. tmpJ llaal:ru.ro n Silo. udariti se-teDsti se: -ce: lig fam vnniti se-vrinjati se nrxsa. -lrryt n konica. pl EKarDoEr. z. tE|rtrr(r. EErEe.Bocr I tanr debelost. no u. unDaq mja1rq.epireMen sladkordek. . z sprenoo. opornica za domtelezen rareni ljen ud.pt mertepvma z fam oonbon t [ e ( e p l E j a .impf. ostriti unr.r rfl kroiad runmvra I Jivilja. [uEemle dem od 'r steklenidica 'JlnlJJe steklenidka. cilinder na petroleili 'trId8. ulrfrfi!.e impl Sivati. polnienilaa' njedji Zelodec U-ed) irrlpl Siriti. dajati. SerlrlBa pl. motomi linko vlak nrrao. oste& ^ecr koniden t|rlraeg.n debeluh. Drcruti. pogreoov. .BlapKa / Sivanka @Jas ftr gl. DUSpanOV datlprodaj ati Ima i I iradnica: 2. uupytt gdy Sirom. . sprenal.ft 1../vnEnp m oot zeLe Ka. palica rry6Ee. livilja. nausDaul uesmp z klobuk un!61rlnn(aI liba. vrh. -qr m Cftivek i modnim vratom. pl urEroDn. IItrIAex(e tu[AeraD tn ovtar.|r I skodla (za streho) m4pa nica. 3iva.gr.Sibati. obisk-ovati.. pl tu exm6a /t l.-ol w r&'tr*dfi dem od ruraei.la y'r.era peliati kosa na sDrg tavati: hod. suun.brizgati.aesarek tnnHea-rrrxEeaa2r. krojadica tmarr<r adj Siviljski. valiti se. Sipek. 3..qt Tlnnlen 'Jltr''ne.Dr'af'boi 1.IjubiteU ledl lz drt bovlne uxeu6aplrqa I prodajalns drottovrne meM6e n vamp. jac clu ureTaIl . pl !r'KaQM& n dem .*tt adj kroja5ki. kolesni lllnlll.i kdor ie veliko hodil po svetu. mE. erm rmrrora I Sipkov:a iaeoda rmf. bon bondek Eekep^f.rc pl z]ti ti. i. KOV. sDrehod ruCnta ce impf dem od tneTa po malem se sprehajati . fig iron pretegniti se -cei z delom nrmm(a I Siska. siriave ruill'a t vinski most m(eM6ap n? drobovinar. zlata pena.o.Eta 4di sest uren impf sprehajati se. obrobek. v tem ga nesem (fom ) rmja.trEcn uffx a sl.r!utrrltrrriKx!) figo de Ces! tnryoca pl pozlatiti. sprehajalka. neizmertrost.

rfi pl smuKnltr. 3. ostriti. zaakrtaplosniti. IItr. uore*aDcru adi lopovski. -'J\A m gl. -rEr ffi lit lolar. lig spletk drga trrn. debel..l. urKiuaeq. ulKo. lopov ulKpTrrytsa lu(pTEe. MV lx^ar(Ila ) lu^aKaHurla mKoaKa I zool ikoljka ptiti. frimdiati kloutKo crBo ?1Solstvo futo. gl. AaM a sa pf. n!. 2. urraBlBa pt. . vardevalec tnreMrBocr f vardnost urreapocFtrrre. r nr llep.krepko mahniti.ce: Solati se ull(oalBal| ddl Solan.. solllAaJM n izpljulek. iffipl El. ost. a den od urpa'+ v{ace( lllra6 n Stab EraBa I stroj. testenine unaJr rz shramba (kuhinjska) urtr. ruKplfgle par. rajran EoDmniiaM. rx afla _ od urKopKa Stordek pl. Mv yAp( (ny spga. sesolll-vpliisesaii. uvel.n sladka smetana EMe(apira impf iiveti od uraarep fi popevka prevar.irit mu ie klotuto rrrKo^rtrrK. dijak ponorel tnKoao n fam gl. ''t<o. Iln|q1(r|yEa . spraviti v sok mo. lig lanx naseskati. gl.afr\Ya mlaskniti. piti 3e^enH. sJreTIIIIK . Studij lkati. ufi{g a t zrezeK [fto^a I lasnica ulrlp z vrvica.lidilo urMpKn sesalka s cevjo. zaulnica. oderuh.lrlja I'fi'T IIAAI rc..Zlindra ruaana irzpf l. impl zaiklepetati. lqu^lrlure . oskodovati. 2.ur ar(vrHu{aI umazaniia (zaradl polite vode in aofotaran n ta) a!tsat|ocr I Solanost. suh.u.vsesavatij oblizniti- lizati tJrwrpaimpf \ezati. Spalir (sadje. eaziti. ruomyBa pl.iecr adi lit lkrilast E IIO m gladkost. 3..Zelkah) E-rM!l(I|e. neumimpf Solati koga.2. rftpTa. slepl. naslov (v zadetkufilma) uIlpIIg m vbrizgalka upaltr€ -EIra[HeAa m. eq. srnlrr. I|IAAKIIVE urKoacrfl adi Solski ''. udarjati z dlanmi. ltrKo^aprdra soltuna I ruKo^xJa. n 2. ltrKplmrYtr or rn rned kap. sefalo (pii .fLrt. ghditi ul^ar(a/ troska. tkodili ulrerr r(. voznik u'6. dcsnati uriararurqa. qKpra. plosniti. vohun. privreti. sesa--lka. irKptre. adj suh. (ljudje).. I wd Sola (stav-In| u^aJOvBa inpl brusiti. ogledD}t tuiomipa inpl Spijodrati. 2. gluha tiSina nraqra-rtrTaqr a I metalna zapo rlca rlTasa r. f lrapnel lupall fti vijak ltrplp:e. mchak.!rrq tr lit lkilavec l€ takt (o obnasanju) -.pretres lroRripa pl.trta) runeryaaquJaI Spekulacija tnmoH rh Spijon.re pl gl. redSkloDotati ^enlovomJaK nr rroton.poskodovati tJrrerz impf tkodovati.AIra adi radodaren tureAaq n vardnez. gl. zaElMajsep n lmajzer Skripati-Skrtati. . srdo iesti. zagrizenost utoK fi soK. skorE! aItr€ t dem od tn alla iav po malem gaziti. vohuniti rmfipllryc n Spirit. eobczclati. oderuSki. tekodina za stroienie koie lrralel ni bol kislica urraDn. 111. aelada rflrpdflr impt Skrebtjati. -rE'n Skodljive€ nrremocr f Skodljivost ETeto! rrcq.opKa t ploskati Eiopaas. vodovodna pipa Eooep ft sofer.trebusat rKo6at skobeli. rezalnik tIft o6adnKo6^dcr 4di suhljat. Studi. smrkati (nos). uglajenost.gl.rJa. varovati. rUMYn{Fa Ce PJ. inpl Sokirati. Stor [D. gl. trd. priklopnik. impt priteti. spletkarqKDTII!'BA ski !q^ai .lltr(eMftsr 41i6 uMeKap!Ba IIIMUg(A 487 utTeroqtllIeq r[KeM6ecr odi mlahav. mlaskati. uMyKa. gl. pretepsti urra a I hlev ruraMa f popoln mir. rII ana ti: tie namicniti ttrrreMm slem. ploskati. kl(. 4. nec.rti. obi. apB uqm4a I nadpis. 2. v blato. impl za5krtati. u&urrrarcnar odj fan prismojen. pl urropnl*p n iLem ploskati. rzmuzniti se urMvxaN{a-uMvKra o f. bresti drranost Do blatu: 2. moditi nouyp-luotrypKa tn-l cev. drpati.rar4r 1. oderustva. polniti. nestrpnost. 3.tlTH€ Ce. !trcniti-tedi. urKprrm. lig 3. alkohol rrEE m konica.ritu pl Spageti. tatvin. Edt{q m razporeK rur oDlacllu ERprflfie. -Bwr m vattDe'.I klufuta. -tIIa adi tkodljiv tllrelrl pI lam z dir. 4. sle mRpof. prizanaaati mrep.yoa no blekniti . brizEalna wxlpl{ra impf l. mlarlr(oa!tsartre z golanje.Alrotra f radG darnost rmera I Skoda raereH. lpalir.tirm imol l. irnpf ustrojiti-strojiti (koto). MV TpeCtra rn ustanova I Ha. shuiBan rfKo^a I Sola. urcopse. stojnica ltrraodra I ltafeta nreAap. osina. luotra.. pars[i. oL unpI vsesatr. -3Mor n Sovinizem. l. yardevati. aofdtati. tmpl DJlal[ret pL nftparfte. MV Ir eCHa. urKparE!ts4 stopiti 'JJ.zm4a I hranilnica ETeAriI4 adi varden rur€ANfB€q. Skripati ulire(ap n nidvrednei. vardevalec IrrreAer6e vardevanje 'l rdre$r intpf 1. 5turnKo.-rJn I skodelica [toqne. pliusniti. r"ry rulrmrxa I Sminka.

pJ'pt 2. tepstr.'usrip"iti anairm impf cePetati. r\URa tmPI ucarJarr. oZtavati wryp adj prazen. bodalo -peta (Pri Zenskih lrfltr( a I aevliih): sl. urmrea rotrptixz impl po koSdkih lc miti. brz nost ko. pf. -x.lra'inpl izginjati.-W m Eoz(lrceK. uriajnaqcn stavKafsKl pl sta\kati fl TDaf Kvla i m-tkrtati. varovati. usdipinceta.ati. na rahlo !dirmoarne -lic ?aSklePetati.-zaSlrtati.. lG garski qYMapcrBo n go-zdars-tvo . brizgati.-li> gar wyi'. gozdnata pokrajina ErlttoBffmcr t gozclnalost Elaror.frtek. -KAn m zool gl.pl udariti. DAiikati se EiTperL -pq{ m zool c'. sum '[y6e d. ob pamet Driti uripx. izeubliati se: lavati. dobivati Usaje ElTaa 44. 2.recr adj suh in dolg kot Itorklja . brez glave lnlMor aar|.cridati urrypocr-mtyporuJa I gluhost. pust. nerodovitna . ooorvarr garje..gristi urrnnxa f klindek.urpKel. urrD6^a t tan Skrbavka braniti pred aim urrrrolnien. kakrrnrpei. . 2.id["W!d. kiiubovati. Ha uTpeR! pozofl.indecllam sunlllv.. ad. osuplosl. 2. usutr se.+fo rfitox^e impt 1. mvvja*. aritek tlTlpn lrrrlpxa itnpl car'ati. Ducen. predramiti sa.. poceni urvirutD ttt I I 'Ti!33*t*"1tffi.. rrrrpan1rya_a-.apl{a I gozdarka rtrl'nlqplEq. Iuwlto BeTePqoK zasunel Je velrc Er!!|oEt'If adi gozdnat. pohajati. T I I I I I t I . izgubitl se. garJav rrrlTalocr I €ariavost. ".r.adi l. ffir. 2. 2. srab.zaskrtati (s Skarja|tIIEDrr irn tt lkrobiti mi): sl. I[!r|eH.rr n1 zool obad. . tkani' urrpexue I zbosti.t Sduta rlmi.n adj krn. ruY|'tro / l. iryff dem od ruvMtr Suldjati lltyllraai. dvigati hrup gaJ r[lMJaK. de3dica.raBeE fudi zmesan. rezmraiar 7z Skrob ljati (s Skaijami) nrrqira I l. utY!( cE tfipl atoolvau llsaje oryrue . rag' lla po5lipavaii. rtrVMor/llawa pL imPt . dobltt wtoglavlco l. adt fatn lah\o. praznbslav' impl toiiry? . hrumeti. {BI| fi stavka urrnalKalrn stavkar adi stavkoven. Skarje (rakove) N$ae itnpl Sdipati. gal. rl Ergwil*p n dem uTpel(. imp[ Sumeti.Skrbavost. sukno. trrr61€E11rn6 varovanka t Eni6airoq f krnost.ro. t rfl Erpafl rc. unprcae. -AEa 4di sditast. de urro{t. qozolceK. zakaj. sponki za lase: rakove Skarje.adj.i ki gdiplje. ko sat (drevo. okr' unrrremc -rq fl varovanec ETpttirrp6al Skrbast nien. kar.pobzjkovati. lrrio. gozdnat.cror-I rta nrrnqe. bezari pred b-renclji (Eovedo).a za rzKonsca_nje . l gozdar. lzdi$utl se vzravnati ErpKoA. 3krbavec [rrrrroBndra n e3Aa aaitnica (med. nore ri Iu!6euja ad. zazaceDetatr. postoidti [v6a t kotuh ui6aia t kufma n ldm dvom. zme(atii -ce: medletl.. PresEase_ lotot' coni kakor hitro.trTlreKHarocr urlMor aDq 'trrltel(rre rrrflK . prestia5iti koga. nilo trzati se. ufra f garje. btez truda. toPc rrrnn all ialov. ovomtllv grinte . za' zf Datl zaploskati. bidil ga je obad.sjrbcr f' predramlje' Senkoli nost. brenceli: ro OarH r.. ryx-filr.: zastorKllatr. stridi.tm ploskati. ronyK urnnriarC fklelde. seipalka' zapeniata za Perilo.1 ropotulja. mraz. oster rtimlr^ts ragljati.e cN itD. -ce: zdrzniti se.' biti previden. odlamljati. ialova krava. vreti.n baionet. 2.i gozoluna' TaKsa go. dim) dim do) ui'Hie"#'iFd"iiii.bati se \lrro pron kaj. sl(a rezli.. usdip. rllra ce tntT r.i. preslrasrtr se. co rplr r rrr' okrniti tgr e manjka mu deska (v rrrpeK n. najetiti se. gklePepf Ir6aia. grm. prestrasen. IxYMoBura Mecsocr gozonat kraj. ^or oonoreiie m lam dolgin irpire. okmjs unrrern lta cdj varovauski nbst. duslavi) jed.i na urorvKv colt. Komal bhao. ki.. larc nrt ral. cvrleri. koruzno steblo r[lxo(a. veja) E$de pf zaiumeti. klopotaAti. rrrrpxosu m zool ltorklia urrlre. lan ti Dck ruiwlxa impl dem od ulrune Ilrpat(a o . kadar. nru' Pen. rla ruapeK e. Sumen ntuwr. -MIra ad. od dnjrrra dellica previdno! nrrnq<a f detn od 'I'Iwla vioexa impf rahlo zbadati. tlYMapcJdr adl gozdarskl. -ie: DFIreKHar . Sdepec. blodili u -rvrsed i"gi"iti. 1. rqrpajK.) rrrmb f deska. doneti. urparE Sait-(tudi ttg) tnrd . hosta. trgati mromre rf d.'ot karkoli. nerodoviten rrrnp adi ial.. primazati zau3nico lrlt'lra I gozd. -iuf m fam lkrbec. modno za' boleti: Drir'reti. praznost r[r!"rrir ce impf blodrLi. u-(rD6se trrirKa t zb. rrprrpa -impf se. zaropotati (z rgra(veter.. gl' rrr1rtu€ . ker osuDel:pnsmolen DrroroAe p. Storkliati. ialowst. .o\ tati.brezzobost Et'Flt impl Sdititi.

inp1. smeti.riti.rrrD adl gl.E#i-ffiqfr51tiiiil: -n"'*tt*l''*'Hi:l. teslo 4#. DnSePetavatl ffiiLp21sg"."*f . rrl.ti -Hnlii:'i1"'$r*f m T|IIIEIKoT sum' Selesl surrylf.sdr':1.a pf. ::g:J.tllKaB sebojno se opiavljati. In!'u.i... 2."il?"-fr"5:l -#rur'"i.. o("iilil:"f''iij -l1fr 'f ..i..".reli besedico."'. hvaceimplkvaritise' . Susteti. duPlo gn'.ruvlu$ra .$i:?':'7il' glavec |I!|lrAtrDelI. urYro Mrl e nekaj mi manjKa urllu IID 491 tnyruyMlIra sum. Prismolen.*'YI.r*irw ^ orn fdn hvala' #. *15i?"?. _*IJl#'. . ffi*uu adi luknji'av' Pot lukniidavost' SelenNrrro^s il Pt.35J$i .1 li}^-""'.lq on fi smetl.1::'ila&?i:'L.t.'r.urin ras adj Setestet'sumec T'.1.iee imPf Eelestetr' -$i"14. oprinasad govonce ki.'. rverle.i'**.trryMOrn 490 rutu eK ao iloveku) toPoglav. Puhlost.# *". pi5kavost dreElIl^I|ra J r?/d duPlasto -$l'f"ll'.. ""'-' 1.l'.1 Puhloglavec urytr]uoocr f votlost.:: -l$":l ifi brizsrti' -se.\.il:'' 4x*alt++i.F##*.?". mcd.*jtlgr**h."llli["# JH51'*.:Lll"il *{ffi . . prctrl!. -trH:::l$}fl' -$..i . lepnitimogrede. slrlu novlco tl|llno^Ka !flpl gt. impl nasan]egovorlc zaSelesteti. prc'.:# .1i'ffl:::"li. miti.""'. sla' ioumen.rjen. brizsai#ri -$li ^r]6JJ"[ lcrz sirup.Sumljati' ry.rifl"^ iverje' 1. sodra.. (v t votlina... tErlEtryD. 4. t t"o'i^ti"ou"'n . zaSuSteti-Eeleste-uryuryxue pl prisepniti. gl. rulrrrKa uryxrlMKra I tepec. . tedi. sume'i.razprigepctarati. a posoda cepecr.l -fi::1"'"9" opilki. susltatr.. -Bg'' t."lh"3ttli t""tt.?:T?rika -ffi-i#jr'#la'4il*ru -Ji""".:lrmr*. iepetati no sKnvnosu.f5x*F*. ur!'In elt utyu-ryrT5e Slsljanje. 0". babje p3e. I r!.z. xrylrme. drhniti.ii"rur'*i.Sll.zdravil- I'H.

You're Reading a Free Preview

Download