NASTAVNA PROGRAMA

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO

KLASI^NATA KULTURA VO EVROPSKATA CIVILIZACIJA

OSNOVNO OBRAZOVANIE

1

IZBOREN

PREDMET

nudi paradigmi po`elni i neophodni vo oformuvaweto na mladite pokolenija. nau~ni i op{testveni principi vrz koi e izgradena sovremena Evropa. Predmetnata programa vklu~uva elementarni sodr`ini od jazik. odnosno 72 ~asa vo tekot na u~ebnata godina. Vo ovoj nastaven predmet. Zapoznavaweto so svetot na anti~kata klasi~na kultura kaj u~enicite bi razvilo svest za kulturnoto nasledstvo so koe izobiluva Makedonija. istorija na kulturata. Klasi~nata (gr~ko-rimska) kultura kako izvor na temelnite kulturni. mitologija. kako i po drugite predmeti. Nastavnata programa se temeli na brojnite materijalni. se naglasuva povrzuvaweto na u~eweto so iskustvoto na u~enicite. Nedelniot fond ~asovi za predmetot iznesuva po 2 (dva) ~asa vo nedelata. pottiknuvaweto na individualnite aktivnosti i grupnata rabota na u~enicite so {to se postignuva podobra komplementarnost so drugite predmeti i kooperativnost vo procesot na nastavata i u~eweto. VOVED Nastavniot predmet klasi~na kultura vo evropskata civilizacija e izboren predmet za u~enicite vo osnovnoto u~ili{te. poddr`ana so sovremeni i inventivni metodi na nastava. rimskata i anti~kata makedonska civilizacija.1.tradicionalni relikti od anti~ko vreme na teritorijata na dene{na Makedonija vo koja se vkrstuvale gr~kata. no i kulturno . umetnost. i e pove}ekratno polezna za podgotvenosta na u~enicite za povisokite stepeni na obrazovanie. fleksibilnata organizacija na ~asovite. so bogata i dolga istorija koja e vtkaena vo anti~kite koreni na evropskata kultura. 2 . Zastapenosta na vakvi sodr`ini go olesnuva usvojuvaweto na nekoi univerzalni moralni i civilizaciski vrednosti i pridonesuva vo izgraduvaweto na mladi li~nosti so {iroka op{ta kultura. Toj im se nudi na u~enicite soglasno nastavniot plan za osnovnoto u~ili{te. sekojdneven `ivot.

da razviva interes za prou~uvawe na anti~kata kultura kako osnova na klasi~nata kultura. veruvawa) vo makedonskat kultura.da se osposobuva da gi prepoznae odlikite na anti~kata kultura vo sovremenata evropska kultura.da se zapoznae so odlikite na op{testveniot i privatniot `ivot vo antikata kako osnova za razvoj na op{testveniot `ivot vo Evropa. .da se osposobuva da go prepoznava vlijanieto na oddelni segmenti od anti~kata kultura (jazik. . . .2. . .da se zapoznae so anti~koto nasledstvo vo Republika Makedonija.da steknuva znaewa za anti~kata kultura kako osnova na naukata.da se zapoznae so klasi~nite jazici kako osnova za razvivawe na evropskite jazici. .da se zapoznae so oddelni kni`evni rodovi zarodeni vo antikata. . 3 . CELI NA NASTAVATA ZA V ODDELENIE U~enikot/u~eni~kata: . umetnost. kni`evnost. umetnosta i kulturata na Evropa.da se zapoznae so umetnosta vo antikata i vlijanieto {to go ima vo razvojot na evropskata umetnost.da se zapoznae so mitologijata i veruvawata vo antikata i nivnoto vlijanie vo evropskata civilizacija. .

ve`bi: pronao|awe . KONKRETNI CELI KLASI^NATA KULTURA VO EVROPSKATA CIVILIZACIJA Celi U~enikot/u~eni~kata: . stilus .pe~atena kniga Latinizmi Grcizmi -Poseta na biblioteka (prepora~livo e da se poseti bilioteka koja ima oddelenie so starope~ateni knigi ili rakopisi).rakopis (manuskript) .Samostojni i grupni ve`bi na ~itawe izvadoci od pe~atenite mediumi i pronao|awe na zborovi od latinsko i gr~ko poteklo.voso~ni tabli~ki . KLASI^NI JAZICI – 12 ~asa Sodr`ini Poimi Za potekloto na jazicite . Pismo Grafi~ki znaci Pismenost .Da ja sogleda prisutnosta na grcizmite i latinizmite vo maj~iniot jazik. .kalamus.sredstva i materijali na koi se pi{uvalo .indoevropsko semejstvo Pisma: . .da se informira za razvojnite tekovi i srodnosta na razli~nite jazici.kodeks .pojava i razli~ni oblici na knigata Jazi~no semejstvo Aktivnosti i metodi .abeceda Pismenost: .mikensko .Ve`bi so grafi~ko pretstavuvawe na jazi~noto semejstvo (steblo) na indoevropskite jazici.3.Da se zapoznae so sli~nostite me|u razli~nite pisma i nivniot razvoen pat vo glavni crti.papirus .pergament . . kako i vo evropskite jazici koi gi izu~uva. . -da go razbira zna~eweto - Grcizmite vo evropskite jazici Latinizmite vo evropskite jazici 4 .alfabet .Ve`bi so ilustrativen materijal.

.otkrivawe na soodvetni po zna~ewe pogovorki vo folklorot. . -da go osoznae bogatstvoto i osobenosta na maj~iniot jazik. - Grcizmite vo maj~iniot jazik Latinizmite vo evropskite jazici Internacionalizmi zborovi so ist koren od latinski. gr~ki.Ve`bi so ~itawe na odreden broj (latinski i gr~ki) pogovorki. .na poednostavni i naj~esto upotrebuvani latinizmi i grcizmi vo maj~iniot jazik -da se osposobi pravilno da upotrebuva/primenuva odreden fond na internacionalni zborovi. Pogovorki Frazi Citati Pogovorka Fraza Citat 5 .). fraza i citat. frazi i citati. adekvatno: soodvetno i sl. -da gi razbira poednostavnite (~esto upotrebuvani latinski i vo pomal broj helenski) pogovorki. -ve`bi so pi{uvawe i zamena na internacionalizmi (od gr~ko i latinsko poteklo) so soodvetni zborovi od maj~iniot jazik (na pr. frazi i citati. nekolku evropski jazici i maj~iniot jazik.Da se osposobi da pravi razlikata me|u me|u pogovorka.

. sporeduvawe na dela od makedonskata i od anti~kata kni`evnost {to pripa|aat na ist kni`even rod.da gi sogleda korenite na odredeni kni`evni rodovi zarodeni vo antikata vo primeri od literaturata na sopstveniot jazik. 6 . epska i narodna poezija). KNI@EVNOST – 12 ~asa Sodr`ini Poimi Ep Lirika Drama Govorni{tvo Usna kni`evna tradicija Avtorska kni`evnost Ep Drama Tragedija Komedija Lirika Govorni{tvo Retorika Aktivnosti i metodi ^itawe i obrabotka na fragmenti od helenskata i od rimskata literatura kako paradigmi za opredelen kni`even rod. .Celi U~enikot/u~eni~kata: .da se zapoznae so osnovnite osobenosti na oddelni kni`evni rodovi od anti~kata kni`evnost. voo~uvawe na sli~ni temi i motivi {to se obrabotuvaat vo dela od ist kni`even rod. a vo razli~ni kni`evnosti (na pr..da se zapoznae so karakteristi~ni sodr`ini {to se obrabotuvaat vo odredeni kni`evni oblici.

7 .Celi U~enikot/u~eni~kata: . muzi~ki dela. Prezentacija na vizuelen materijal od izvornata likovna kultura i arhitektura za kultovite i obredite na Helenite i Rimjanite.da se zapoznae so verskiot kalendar na Helenite i na Rimjanite. literaturni dela. film. Kultovi i obredi Kult Verski kalendar Aktivnosti i metodi ^itawe na fragmenti od mitolo{ki re~nici. MITOLOGIJA I VERUVAWA – 12 ~asa Sodr`ini Poimi Mit Helenska mitologija Mitologija Rimska mitologija Mitolo{ki kiklos Anti~ko mitolo{ko nasledstvo vo evropskata kultura . sliki. motivi i sodr`ini vo razli~ni umetnosti vo evropskata kultura. Sostavuvawe na hronolo{ki nizi od nastanite vo eden mitolo{ki kiklos.da se zapoznae so prisustvoto na anti~ki mitolo{ki temi. Prepoznavawe na primeri od obrednoto praktikuvawe na Helenite i Rimjanite vo dela od anti~kata kni`evnost vo evropskata kni`evnost. Primeri: skulpturi.da go razgleda ovoj kalendar vo sporedben odnos so dominantnite verski kalendari vo Evropa. zbirki na mitovi. . . Ilustrativen tekst Izrabotka na genealo{ki stebla na nekoi bogovi.Da se zapoznae so verskata praktika na Helenite i na Rimjanite. teatar (so mitolo{ki temi).

Da se zapoznae so praktikuvawe na misteriite vo Helada i vo Rim.. Izrabotka na.scenario" na protokolot na nekoja misterija od helenskata ili od rimskata tradicija. Sve{tenik Svetili{te Svet prostor Prepoznavawe na primeri od verskata praktika na Helenite i na Rimjanite prisutni vo obi~aite na evropskite narodi.. Poso~uvawe na primeri na proro{tva od helenskata i od rimskata kni`evnost i svedo{tva od helenskata i rimskata tradicija. Misterii Misti 8 . Misterii .Da se zapoznae so Sve{tenici i proro~i{ta praktikata na pretska`uvawe vo kulturata na Helenite i na Rimjanite. Vizuelna prezentacija na sveti prostori i posveteni mesta vo Helada i Rim.

Celi U~enikot/u~eni~kata: . Likovno izrazuvawe inspirirano od anti~kata umetnost.da se zapoznae so osobenostite na razli~nite stilovi na anti~kata umetnost vo evropskata umetnost. Poseta na muzei.12 ~asa Sodr`ini Poimi Arhitektura Vajarstvo Vazno slikarstvo Mozaik Fresko-slikarstvo Hramovi @rtvenici @iveali{ta Skulpturi Sliki Freski Mozaici Aktivnosti i metodi Vizuelna prezentacija na primeri od razli~ni vidovi umetnosti. poseta na arheolo{ki lokaliteti (po mo`nost vo ramkite na organizirani ekskurzii). UMETNOST . 9 .

institucii. oblekuvawe. Senat Sobranie Rekonstrukcija na agora i Koloseum na forum so nivite Teatar osnovni sodr`ini. podgotveni spored anti~ki Plo{tad izvori. razli~ni sodr`ini od Semejstvo Rod sekojdnevniot `ivot na Izrabotka na shematski Helenite i na Rimjanite Gotvarstvo Nakit kako osnova za razvoj na prikaz na ~lenovite na Obleka za sekoj den semejstvoto vo Helada i vo op{testveniot `ivot vo Obleka Vojni~ka obleka Rim. 10 .).SEKOJDNEVIE (OP[TESTVEN I PRIVATEN @IVOT) – 12 ~asa Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi Gimnazium Vizuelna prezentacija na U~enikot/u~eni~kata: Sofistika ilustrativen materijal za Akademija sceni i alatki od Obrazovanie .da se zapoznae so u~ili{tata vo Helada i Semejstvo Rim. Sve~ena obleka Oblici na javen `ivot Frizuri Prezentacija na recepti javni prostori i dr. Evropa (obrazovanie.

kako i me|upredmetnoto povrzuvawe po odnos na celite i sodr`inite (so nastavnite predmeti istorija.da zapoznae lokaliteti na teritorijata na .ve`bi so ilustrativen materijal . Natpis . . zaedno so konkretnite celi i temi/sodr`ini.Lihnidos vreme. od druga. Na toj na~in.vidovi natpisi.Poseta na muzej /lokalitet. t. {to.Preporaki za koristewe na godi{niot fond na ~asovi: Preporakite za godi{niot fond na ~asovite se dadeni kako orientacija.Da go osoznae zna~eweto na natpisite kako istoriski izvori.ANTI^KOTO NASLEDSTVO VO MAKEDONIJA – 12 ~asa Celi Sodr`ini Poimi Aktivnosti i metodi . .Stobi . DIDAKTI^KI PREPORAKI Nasoki za me|upredmetno povrzuvawe Vo planiraweto na nastavata se naglasuva povrzuvaweto na u~eweto so iskustvoto na u~enicite. spored promenite vo kvalitetot na znaewata i sposobnostite koi tie gi postignuvaat. Lokaliteti Lokalitet . - 11 . istra`uvawe na rodniot kraj.Herakleja izrabotka na posteri. ne treba da go ograni~uva nivnoto preraspredeluvawe.e. . 4. sekako. . zapoznavawe na religiite). Natpisi . se postignuva podobra komplementarnost me|u predmetite.grupni proekti so Makedonija od anti~ko .epigrafika . od edna strana. mojata tatkovina. prezentacii i sl. Poinakvoto koristewe na ~asovite treba da go procenuva predmetniot nastavnik spored dostigawata na negovite u~enici. -da gi razlikuva osnovnite vidovi natpisi. i kooperativnost vo procesot na nastavata i u~eweto.Poseta na nekoj ili U~enikot/u~eni~kata: pove}e anti~ki lokaliteti. spored potrebite pri realizacijata.epitaf .Skupi Arheologija .

Vo programata se naveduvaat na~inite na sledewe.enciklopedii. 12 . karti i sl. .razli~ni izvori na u~ewe (tekstovi. Ovaa komponenta e sostaven del na planiraweto na nastavnikot za nastavata i u~eweto.: Na~ini na proveruvawe i ocenuvawe: • usno. razgovor/dijalog nastavnik-u~enik. popularni ilustrirani obrazovni softveri. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE .- Nastavni sredstva: . .prira~nik za nastavnikot. re~nici. se pribiraat pokazateli za nivnata aktivnost. • istra`uva~ka rabota (pribirawe podatoci za istra`uva~ka rabota).. za sorabotkata so drugite u~enici i sl.spisanija. proveruvawe i ocenuvawe na postigawata na u~enicite vo ramkite na nastavnite temi. • prezentacija.audio-vizuelni sredstva. fotografii. kako i u~enik-u~enik. . . arheolo{ki izvori i sl).Sledewe na postigawata na u~enicite Vo tekot na nastavata redovno se sledat i vrednuvaat postigawata na u~enicite. Drugi sredstva i postapki za sledewe i ocenuvawe: • govorni ve`bi. atlasi.Internet. . (formativno ocenuvawe). 5. za nivnata motiviranost za u~ewe. Na pr.

.znae koi se klasi~ni jazici.znae karakteristiki na javniot `ivot (i opredeleni institucii) koi vodat poteklo od antikata. 7. . NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR Nastavata po nastavniot predmet klasi~na kultura vo evropskata civilizacija ja izveduva nastavnik so zavr{eni klsi~ni studii ili klasi~na filologija. koj se steknal so zvaweto diplomiran klasi~ar ili diplomiran klasi~en filolog.2008 godina. 6. toga{ nastavata po ovoj predmet mo`e da ja izveduva nastavnik so zavr{ena studiska grupa istorija na umetnost so arheologija. . 8. tema.prepoznava naj~esto upotrebuvani zborovi od latinsko/gr~ko poteklo vo maj~iniot jazik. sodr`ina).gi znae najzna~ajnite lokaliteti vo Republika Makedonija od anti~ko vreme (od koj period se i koi se najzna~ajnite objekti vo sekoj od niv). filozofija ili druga grupa vo koja e zastapen klasi~en jazik. . Dokolku na konkursot ne se javi kandidat koj se steknal so navedenoto zvawe. O^EKUVANI REZULTATI U~enikog/u~eni~kata: . .znae nekolku primeri na zborovi so zaedni~ki koren vo razli~ni jazici.mo`e vo odredeni primeri od evropskata kultura (literatura.gi znae osnovnite osobenosti na anti~kite kni`evni rodovi. umetnost) da prepoznae odredena anti~ka kni`evna/umetni~ka pojava (motiv. 071830/1 od 28. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZIRAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA Programata vo odnos na prostornite uslovi se temeli na Normativot za prostor. 13 .02.Vo tekot i na krajot na godinata nastavnikot gi sledi postigawata za sekoj u~enik oddelno i gi ocenuva so soodvetna numeri~ka ocenka. .go znae potekloto na evropskite jazici. oprema i nastavni sredstva za devetgodi{noto osnovno u~ili{te donesen od strana na ministerot za obrazovanie i nauka so Re{enie br. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful