P. 1
ProfBiologije

ProfBiologije

|Views: 2,470|Likes:
Published by gosa46

More info:

Published by: gosa46 on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

1 PROFESOR BIOLOGIJE

I GODINA

Hemija
(Osnovni predmet, I semestar 4+4) Predavanja: Hemijski simboli, formule i jednačine. Osnovni hemijski zakoni i zakoni gasnog stanja materije. Struktura atoma i periodni sistem elemenata. Hemijska veza i struktura molekula. Oksidacioni broj i redoks sistemi. Disperzni sistemi. Hemijska kinetika i hemijska ravnoteža. Termohemija. Osnovni tipovi neorganskih jedinjenja: oksidi, hidridi, kiseline, baze i soli. Elektrolitička disocijacija i konstanta disocijacije. Protolitičke reakcije. Jonski proizvod vode i vodonični eksponent. Hidroliza soli i puferi. Koligativne osobine rastvora i Raulovi zakoni. Proizvod rastvorljivosti. Biološki važni hemijski elementi: Na, K, Mg, Ca, C, O, S, F, Cl, Br, I, Ag, Fe. Organska jedinjenja; struktura, klasifikacija i nomenklatura. Ugljovodonici: hemijske osobine i reakcije alkana, alkena i alkina. Aromatični ugljovodonici. Halogeni derivati ugljovodonika. Alkoholi i fenoli. Etri, tioalkoholi i tioetri. Karbonilni derivati ugljovodonika, hemijske osobine i reakcije. Organske kiseline. Supstituisane organske kiseline. Derivati organskih kiselina i derivati ugljene kiseline. Ugljeni hidrati: monosaharidi, disaharidi i polisaharidi, hemijske osobine i reakcije i značaj za živa bića. Lipidi: prosti i složeni lipidi, hemijske osobine i reakcije i njihov značaj za živa bića. Proteini, polipeptidi i dipeptidi, podela, hemijske osobine i njihov značaj za živa bića. Kratak pregled sekundarnih biomolekula: alkaloidi, terpenoidi, fenolna jedinjenja. Podela i biološki značaj vitamina, antibiotika i pesticida. Vežbe su tako organizovane da prate predavanja i omogućuju studentima praktičan uvid u gradivo izloženo na predavanju. Planom je predviđeno 15 vežbi, 7 iz opšte hemije i kvantitativne analize, 1 vežba iz kvalitativne analize i 7 vežbi iz organske hemije, koje obuhvataju reakcije na funkcionalne grupe i grupnu vežbu iz spektrofotometrije i hromatografije. Svaka vežba obuhvata odgovarajući broj stehiometrijskih-računskih zadataka. Ispit: pismeni i usmeni. Pismeni je eliminatoran. U toku nastave biće ponuđeno 4 testa, 2 iz opšte hemije i 2 iz organske hemije koji ako se polože zamenjuju pismeni deo ispita.

Biologija ćelije
(Osnovni predmet, I semestar 2+2) Predavanja: Evolucija ćelije. Hemijski sastav ćelije. Metode citoloških istraživanja. Prokariotska ćelija. Acelularni oblici života–virus. Prokariotski tip ćelije: bakterije i cijanobakterije (modrozelene alge) i gljive. Morfologija, ultrastrukturna i funkcionalna građa bakterijske ćelije. Uključci bakterijske ćelije. Sporulacija. Funkcionalna građa cijanobakterijske ćelije. Uporedni prikaz građe ćelija algi – prokariotski i eukaritski tip ćelije. Specifičnosti i detalji strukturne i funkcionalne građe jednoćelijskih i micelarnih gljiva. Animalna ćelija. Plazmalna membrana, citosol, citoskelet, ćelijske organele. Ćelijski ciklus. Rast ćelije. Starenje i smrt ćelije. Biljna ćelija: Oblik, veličina, delovi ćelije. Strujanje citoplazme. Turgor i plazmoliza. Plastidi. Unutrašnji produkti protoplasta: rezervne materije u; vakuola, vakuolarni sok; kristali; fiziološki aktivne materije. Ćelijski zid. Obrazovanje, rast i debljanje, hemijski sastav, fizička svojstva i submikroskopska građa, plazmodezme i jamice, perforacije; sekundarne promene ćelijskog zida. Fiziologija biljne ćelije. Kompartmentalnost ćelijskog metabolizma. Biomembrane. transport vode i jona. Plastidi, vakuola – struktura i funkcija. Ćelijski zid i plazmodezmi. Hemijska svojstva biljne ćelije. Enzimi. Vežbe: Mikroskopiranje. Morfološki oblici i ćelijski omotač bakterija. Spore i drugi uključci bakterijske ćelije. Prokariotske cijanobakterije. Jednoćelijske i višećelijske zelene alge. Jednoćelijski i micelarni talusi gljiva. Ultrastrukturna organizacija animalne ćelije na elektronomikrografijama različitih tipova ćelija. Delovi biljne ćelije. Strujanje citoplazme. Plazmoliza. Hloroplasti, karotenoidoplasti i leukoplasti. Skrobna zrna, aleuronska zrna, masne kapi. Antocijani. Kristali. Centripetalna i centrifugalna zadebljana ćelijskog zida. Proste i opšančene jamice. Perforacije ćelijskog zida. Vodni i osmotski potencijal. Izolacija protoplasta i hloroplasta. Ispit: praktični, pismeni (seminarski/test) i usmeni. Pismeni ispit je eliminatoran.

Opšta zoologija
(Osnovni predmet, I semestar 2+1) Predavanja: Poreklo, raznovrsnost, srodnički odnosi, osnovna načela klasifikacije i klasifikacija životinja. Struktura i funkcionalna raznovrsnost životinja: individualno razviće; problemi integriteta organizama; simetrija i kretanje; ishrana i varenje; transportni sistemi i telesne tečnosti; termoregulacija; razmena gasova i respiratorni pigmenti; ekskrecija i vodni balnas; humoralna i nervna regulacija; čula i reprodukcija. Vežbe: Mikroskop i tehnika mikroskopiranja. Vežbe prate predavanja a morfoanatomska struktura i građa životinja, organski sistemi, organi, tkiva, izabranih taksona biće proučavana korišćenjem nativnih, trajnih preparata (suvi i vlažni). Ispit: pismeni, praktični i usmeni.

2 Morfologija i sistematika beskičmenjaka
(Osnovni predmet, I semestar 4+4) Predavanja: Osnovna načela sistematike i klasifikacije beskičmenjaka, filogenetski odnosi i evolutivi pravci i tendencije u okviru ove grupe. Protozoa- opšte karakteristike, jednoćelijski nivo organizacije, klasisfikacija i filogenija, način života. Metazoa – poreklo i opšte karakteristike, organizacija na nivou tkiva, telesne duplje, radijalna i bilateralna simetrija, protostomija i deuterostomija, evolutivni pravci. Mesozoa, Porifera,, Cnidaria, Ctenophora – telesna organizacija, način života, klasifikacija i filogenija. Plathelmintes: Turbellaria, Cestoda, Trematoda; Nemertina - telesna organizacija acelomata, životni ciklusi, klasifikacija i filogenija. Nematoda, Nematomorpha, Acanthocephala, Rotifera, Gastrotricha, Kinoryncha, Entoprocta - telesna organizacija pseudocelomata, opšte karakteristike, način života, rasprostranjenje klasifikacija i filogenija. Mollusca – telesna organizacija celomata, način života, klasifikacija i filogenija, diverzitet i adaptivna radijacija. Annelida – metamerizam, karakteristike telesne i funkcionalne organizacije, filogenija i klasifikacija, način života. Priapulida, Echurida, Sipunculida, Tardigrada, Onychophora – opšte karakteristike, klasifikacija i filogenija. Arthoropda – opšte karakteristike telesne i funkcionalne organizacije: egzoskelet, mišićni sistem, nervni sistem, respiracija; klasifikacija i filogenija, način života, rasprostranjenje. Lophophorata: Bryozoa, Brachiopoda, Phoronida – opšte karakteristike, klasifikacija i filogenetski pravci. Echinodermata – telesna organizacija, klasifikacija i filogenija, diverzitet, način života i rasprostranjenje. Pogonophora, Chaetognata - opšte karakteristike, klasifikacija i filogenija Vežbe: Vežbe su organizovane tako da prate predavanja i omogućuju studentima praktičan uvid u gradivo izloženo na predavanjima. Tokom vežbanja biće korišćeni nativni i trajni preparati, a u većini slučajeva biće rađena disekcija pojedinih predstavnika različitih grupa beskičmenjaka. Svugde gde je to moguće, radiće se determinacija predstavnika pojedinih sistematskih kategorija koje se obrađuju na predavanjima. Na isti način obrađivaće se fauna beskičmenjaka, u prvom redu entomofauna različitih ekosistema (terenska nastava u I i II semestru) i marinske vrste beskičmenjaka (terenska nastava u III i IV semestru). Ispit: pismeni, praktični i usmeni.

Biofizika
(Osnovni predmet, II semestar 3+3) Predavanja: Pojave u prirodi, zakonitosti, principi i fundamentalne interakcije. Ekonomija, ekologija, fizika i opstanak čovečanstva. Energetika i novi materijali. Osnovi metrologije. Nerelativistička kretanja. Gravitaciono polje. Mehanika tela i fluida. Lokomotorni sistem čoveka/životinja, letenje i plivanje životinja, biokapilarnost i hemodinamički sistem čoveka/životinja. Oscilacije, talasi i zvuk. Govorno-slušni sistem čoveka/životinja. Termodinamika, agregatna stanja i fazni prelazi. Aktivni transport supstancije, biomembrane. Elektromagnetizam. Bioelektricitet, biostruje kod čoveka/životinja, biomagnetizam. Elektromagnetni talasi i mikroskopija. Fotoosetljivost čoveka/životinja i fotometrija. Relativistička kretanja. Kvantna svojstva materije. Atomi, joni i molekuli. Emisija i apsorpcija svetlosti. Bio i foto-luminescencija. Radioaktivnost. Interakcija jonizujućeg zračenja sa živom materijom. Detekcija, dozimetrija i zaštita od štetnog zračenja. Teorija velikog praska. Elementi astrofizike. Uslovi života na drugim planetama. Vežbe prate teoretsku nastavu. Ispit: seminarski rad, test/usmeni.

Anatomija i morfologija biljaka
(Osnovni predmet, II semestar 4+3) Predavanja: Histologija - pojam i klasifikacije tkiva. Meristemi (apikalni, interkalarni, lateralni, traumatični). Trajna tkiva (parenhimska pokorična, mehanička, provodna, tkiva za lučenje). Anatomska građa vegetativnih organa (koren, stablo, list). Anatomska građa metamorfoziranih organa. Anatomska građa reproduktivnih organa skrivenosemenica (cvet, seme, plod). Klica. Morfologija korena. Metamorfoze korena. Morfologija izdanka (stablo i list). Metamorfoze izdanka. Razmnožavanje biljaka. Bespolno i polno razmnožavanje, smena polnog i bespolnog razmnožavanja. Razviće mahovina, paprati, golosemenica i skrivenosemenica. Cvet, cvasti. Cvetanje. Oprašivanje, oplođenje. Seme i plod. Vežbe: Apikalni meristemi: vegetaciona kupa izdanka i korena. Pokorična tkiva (primarna i sekundarna). Mehanička tkiva (kolenhim i sklerenhim). Tkivo za fotosintezu, magacioniranje, apsorpciju, provođenje, lučenje. Anatomska građa korena: primarna i sekundarna. Anatomska građa repastog korena. Anatomska građa stabla: primarna i sekundarna. Anatomska građa rizoma i krtole. Anatomska građa lista (liske i lisne drške). Anatomska građa čašičnih i kruničnih listića, prašnika i tučka. Anatomska građa semenjače i oplodnice. Klica dikotila i monokotila. Morfologija korena. Metamorfoze korena, morfologija izdanka. Morfologija lista. Metamorfoze izdanka (stablo i list). Cvet i cvasti. Morfologija semena i plodova. Klasifikacija plodova. Ispit: praktični, pismeni (test)/ usmeni.

Osnovi mikrobiologije

jaja. atmosfera. Chrysophyta. Biotehnološka primena mikroorganizama: proizvodnja hrane. tipovi bazidiokarpa) i Deuteromycotina. Reptilia (Sauria. Karakteristike. Rodentia). Apterygota i Pterygota. mikoplazmi i rikecija. Biologija algi i gljiva (Osnovni predmet. Vežbe: Upoznavanje morfologije i građe različitih tipova talusa algi: Jednoćelijske pokretne i nepokretne. Savladavanje gramatičkih oblika: množina imenica. mikrobisfera). gnezda. (i građa askokarpa) Basidiomycotina (ciklusi razvića fitopatogenih oblika. filogenija i elementarna sistematika bakterija i taksonomska podela virusa. uz mogućnost ponovnog polaganja u vidu predispitnog testa. a po mogućnosti i do nižih sistematskih kategorija uključujući i vrstu. niži kurs) Predavanja: Savladavanje leksike iz svakodnevnog života i najopštijih. *Engleski jezik (Izborni predmet. Ekologija mikroorganizama: biotički i abiotički činioci u životu prokariota (okvir života). Pregled glavnih grupa bakterija u nativnim preparatima. filogenetske srodnosti i rasprostranjenost pripadnika razdela: Cyanophyta (Cyanobacteria). Građa talusa i habitus lišajeva. Zygomycotina. filogenija. Ascomycotina. **Terenska nastava (Obavezna. Euglenophyta. Polypodiophyta. Karakteristike. fermentaciona industrija. reproduktivni organi kod algi. uz mogućnost ponovnog polaganja u vidu predispitnog testa. Ascomycotina. Mammalia ( Insectivora. vazduh) i njihova obrada. korovske. Uuzimanje mikrobioloških uzoraka staništa (voda. prepariranje biljnog materijala. virusa. zaštita životne sredine. Načini razmnožavanja. posuđe. životni ciklusi i rasprostranjenost grupa: Mixomycota. Ispit: praktični i usmeni. Upoznavanje sa karakterističnim tipovima fitocenoza (šumske. Mikrobiloški deo:Sakupljanje i upoznavanje sporokarpa gljiva i talusa lišajeva. Determinacija sakupljenog materijala do klase. Determinacija sakupljenog materijala do roda i vrste. Značaj mikroorganizama u prirodi i za čoveka: medicina. Magnoliophyta (Magnoliopsida i Liliopsida). biodegradacije. Upoznavanje i sakupljanje karakterističnih predstavnika tetrapodnih kičmenjaka. Bacillariophyta. pigmentaciji i načinu razmnožavanja algi. zemljište. Determinacija sakupljenog biljnog materijala do nivoa vrste. Basidiomycotina i Deuteromycotina. prepariranje i izrada entomološke zbirke. Gastropoda i Arthropoda – Arachnida. Odlike metabolizma bakterija: tipovi mikroorganizama prema načinu ishrane i energetskim izvorima. Opšte karakteristike i osobine po kojima se gljive razlikuju od biljaka i životinja. Mastigomycotina. Vežbe: Upoznavanje sa principima rada u mikrobiološkoj laboratoriji: ponašanje (mere predostrožnosti). Određivanje brojnosti bakterija i izolacija kultura. II semestar 2+1) Predavanja: Istorijski razvoj mikrobiologije i odnos mikrobiologije sa drugim bazičnim i primenjenim biološkim disciplinama. sistematika. alge končastog. Karakteristike pravih gljiva na predstavnicima podrazdela: Mastigomycotina. životni ciklusi. Phaeophyta i Rhodophyta. Pirrophyta. Turbellaria. Botanički deo: Upoznavanje sa opštim odlikama terena: geografskim položajem. Sakupljanje i upoznavanje najkarakterističnijih predstavnika pojedinih sistematskih kategorija vaskularne flore: Equisetophyta. rasprostranjenost i osnovi sistematike pripadnika klasa: Ascolichenes. različiti tipovi kolonija. ruderalne i druge zajednice. Xanthophyta. Basidiolichenes i Deuterolichenes. Rasprostranjenost i uloga mikroorganizama u biosferi (hidrosfera. fitosfera. amicelarnih i micelarnih gljiva. Sakupljanje karakterističnih predstavnika beskičmenjaka: Hydrozoa. Serpentes). cianobakterija. osnovnih termina karakterističnih za naučni stil izražavanja. veterina. fiksacija. pripadnika različitih ekosistema Fruške gore: Amphibia (Caudata. Pravljenje trajnih preparata: metode bakteriološkog bojenja. Habitus. bioremedijacija. sistematika. Annelida. anatomska građa (i odnosi simbionata) talusa lišaja. U toku semestra vršiće se provera stečenog znanja (u vidu testa) nakon obrađenih većih celina. geomorfološkim i pedološkim osobinama i klimatskim prilikama. Charophyta. Miriapoda. aktinomiceta. do 150 vrsta. Upoznavanje morfologije i građe sluzavih. Specifičnosti genetike prokariota. 0+5) Zoološki deo: Upoznavanje sa karakterističnim ekosistemima i lokalitetima za koje su pojedine vrste vezane. livadske. U toku semestra vršiće se provera stečenog znanja (u vidu testa) nakon svake obrađene celine. funkcionalne građe i razmnožavanja bakterija. II semestar 3+2) Predavanja: Razlike u habitusu. 0+3. građi. Chlorophyta. parenhimatičnog (kormoidnog) i cenocitičnog (sifonalnog) talusa. pravljenje i čuvanje zbirki (herbar). Upoznavanje predstavnika klase Aves preko balgova. pedosfera. Ispit: kolokvijum. Iščišćavanje izolata i upoznavanje sa morfološkim i fiziološkim osobinama bakterijskih izolata. pribor i aparati. Zygomycotina. I ili III semestar 4+0. reda. Uporedni prikaz morfologije. zvuka i vizuelnim putem.3 (Osnovni predmet. osnovna upotreba neodredjenog i . zaštita bilja. Anura). Ispit: pismeni/paraktični i usmeni. Obrada sakupljenog materijala. zoosfera.

Sistematski prikaz fosilnih predstavnika sa osnovnim morfološkim karakterima i poreklom nalaza iz razdela Bryophyta. I ili III semestar 2+2) Predavanja: Upoznavanje sa načinom funkcionisanja računara. Past Simple active i passive. Rad sa fajlovima.4 odredjenog člana. Ispit: pismeni i usmeni. Rad sa formulama i funkcijama. Programski paketi za obradu podataka (Izborni predmet. Kultura. Pojam i vrste društvenih grupa. Predmeti i sredstva. CV. Present Perfect. Savladavanje gramatičkih oblika i struktura: množina imenica stranog porekla. Pinophyta i Magnoliophyta. Potrebe i interesi. poredjenje prideva. Korišćenje statističkih funkcija. Prirodne i društvene nauke. (Izborni predmet. viši kurs) Predavanja: Savladavanje terminologije specifične za formalni stil naučnog izražavanja. I semestar 2+0) Predavanja: Pojam naučnog saznanja: Principi naučnog saznanja. Pojam. Društvene institucije i organizacije. Pojam i elementi naučnog metoda. relativne rečenice sa relativnom zamenicom. Past Simple. Društvena struktura: Pojam društvene strukture. utvrdjivanje značenja nepoznatih reči na osnovu konteksta. Akteri društvenih delovanja. govor: diskusija o temama iz struke i svakodnevnog života. Ispit: Sociologija (Izborni predmet. pisanje: popunjavanje formulara. Država. razumevanje osnovne ideje i detalja. Paleopalinologija sa metodama pripreme preparata. Svojina i društvena moć. razumevanje: razumevanje stranog govornika u svakodnevnim situacijama. Botanički deo: Upoznavanje sa dalekim precima pojedinih sistematskih grupa na nivou reda. društvo i individua. Nastava se zasniva na razvijanju sledećih jezičkih veština: čitanje autentičnih tekstova iz oblasti biologije i ekologije: letimično i čitanje na preskok. Ispit: usmeni. Pravila bon-tona za korisnike Interneta. participi. Socijalizacija. govor: korektno izražavanje u svakodnevnim životnim situacijama. pisanje: CV. Potkolo Hemichordata. Pojam i vrste naučnog objašnjenja. U nastavi se razvijaju sledeće jezičke veštine: čitanje: razumevanje kraćih tekstova iz svakodnevnog života i jednostavnijih oblika naučnih tekstova. Paleozoika. Kolo Chordata. Priroda. pasiv. Korišćenje Interneta. Kreiranje stukture foldera. Ličnost: pojam ličnosti. Vežbe prate predavanja. predvidjanje u toku čitanja. Lycopodiophyta. Korišćenje elektronske pošte. Korišćenje gotovih maski. rezime. Program za tabelarna izračunavanja Microsoft Excel. Fosili. Programi za pretraživanje. Pismeni (seminarski) i usmeni.. Equisetophyta. Present Continuous. prilozi. kao i osnovnih termina iz oblasti biologije i ekologije. Savremeno društvo. Podešavanje za štampu. do Kvartara. modalni glagoli. poredjenje prideva i priloga. Statistički softverski paketi. Elementi kulture. Konstitutivni problemi sociologije: Odnos sociologije i drugih nauka. Klimatologija i pedologija (Izborni predmet. Ispit: pismeni i usmeni. Formatiranje teksta. Ukrašavanje tabela. složene imenice. Načini kopiranja u Excelu. Izrada prezentacija pomoću programa Microsoft PowerPoint. II semestar 2+0) Predavanja: Zoološki deo: Pojam paleozoologije i njen odnos prema srodnim naukama. kraća pisma. Paleontologija (Izborni predmet. redukovane relativne rečenice. infinitivi. Ispit: pismeni (periodični testovi). Formiranje i korišćenje maski. Društvo i društvena pojava. Kreiranje grafikona. Promene i razvoj društva. Postanaka kičmenjaka. Past Perfect Tense. Unošenje slika u tekst. Karakteristična flora počev od Kambrijuma. oblik i gradjenje priloga i njihovo mesto u rečenici. razumevanje: teme iz struke i svakodnevnog života. Polypodiophyta. Politika. Konstitutivni elementi društva. I ili III semestar 4+0. Unošenje tabela u tekst. formalno pismo. glagolska vremena: Present Simple. II semestar 2+0) . glagolska vremena Present Simple active i passive. Tipovi podataka u tabelama. Korišćenje operativnog sistema Windows. Uvod u program za obradu teksta Microsoft Word.

raznovrsnost listova. Racionalizacija učenja. Padavine. endoskelet.somatska. gljiva. Ispit: usmeno. oblici i veličine izdanaka i stabala. lišajeva i viših biljaka. Razvoj ekspresivnog ponašanja. Grane psihologije. Osnovne fizičko-hemijske karakteristike vode. Geneza i klasifikacija zemljišta. sa specifičnostima pojedinih vegetativnih i generativnih organa. Klimatski faktori. Postanak kičmenjaka. Klimatski elementi. Mogućnost primene psihologije u vaspitno-obrazovnom radu. zadaci. prečica i paprati.centralni. Distribucija Sunčevog zračenja u vodenoj sredini. rasprostranjenost i raznolikost beskičmenjaka. Osnovni psihološki pravci. Problemi u razvoju ličnosti. riblji mehur. Morfološki i ekološki diverzitet autohtonih biljaka predstavljaju bazu za njihovo iskorišćavanje. sa posebnim osvrtom na pojedine grupe beskičmenjaka.škržno crevo. Ispit: pismeni (seminarski rad) i usmeni. Raznovrsnost predstavnika pojedinih familija. Diverzitet faune beskičmenjaka (Izborni predmet. Značaj diverziteta biljaka i gljiva (Izborni predmet. refugijalna staništa Srbije i Crne Gore. Sunčevo zračenje. razvitak i grane psihologije. Hemijski sastav i fizičke karakteristike vazduha. Osnovne faze i procesi ontogenetskog razvića Chordata. Temperatura. Podela klime. Ispit: pismeni. Razvoj emocija. Diverzitet prostora Srbije i Crne Gore. Uticaj vremena i klime na zemljište. Čulni organi-opšti i posebni viscelarni i somatički. kao dela diverzitetom bogatog Balkana. Procesi zagrevanja i hlađenja zemljišta i vazduha. Faktori koji uzrokuju diverzitet beskičmenjaka. Žlezde sa unutrašnjim lučenjem. lišajeva i viših biljaka u ekosistemima i nivoom njihove proučenosti u svetu i kod nas. Osnovne odlike prirodnih voda na Zemlji. Klima zemljišta. Razvoj interesovanja. II GODINA Psihologija (Osnovni predmet. Kratak pregled razvitka psihologije. Diverzitet generativnog regiona: oblici rasplodnih organa mahovina. Metode i tehnike istraživanja u psihološkim naukama. Osnovni pojmovi. pamćenje i zaboravljanje. Osnovni pojmovi. Telesni pokrivač Chordata. specifični načini oprašivanja. heterotopični skelet. selekciju i oplemenjivanje gajenih biljaka. Diverzitet plodova i semena. Endemiti. Klimatske karakteristike kontinenata. Faktori uspešnog učenja. Skeletni sistem-egzoskelet. Ispit: usmeni. Voda i vlažnost. Socijalizacija. Sistem za cirkulaciju telesnih tečnosti. Pedologija. Upoznavanje sa nekim od najznačajnijih endemita naše zemlje. gradja. cvasti i cvetovi skrivenosemenica. Položaj pedologije u odnosu na biološke discipline. Afirmacija prirodnih vrednosti .5 Predavanja: Klimatologija. pluća. gljiva. III semestar 4+4) Predavanja: Opšta organizacija i poreklo tipa Chordata. Sistem organa za varenje-usna duplja-prednje i zadnje crevo. Nervni sistem . Adsoptivna sposobnost zemljišta. Vreme i klima. Biodiverzitetske pustinje. Zemljište. . različiti oblici šišarki i sporofila golosemenica. II semestar 2+2) Predavanja: Upoznavanje sa značajem algi. Faktori razvoja govora. Genitalni sistem. Klimatski pojasevi i klimatski tipovi. Funkcija govora. Razvoj pojedinih psihičkih funkcija. Osnovne odlike atmosfere. Vežbe: Diverzitet vegetativnih organa: oblici korena i po funkciji sličnih organa u biljnom svetu. Učenje. Klasifikacija klime. derivati. Uloga sazrevanja i učenja u razvoju emocija. viscelarna i kožna muskulatura. Pedogeneza. Specijski diverzitet odredjenih autohtonih ekosistema i supstituisanih veštačkih ekosistema. raznošenja plodova i rasejavanja semena. Uporedna anatomija i sistematika hordata (Osnovni predmet. Takođe će se prikazati primeri oligomerizacije cveta povezane sa efikasnošću funkcije koju vrši. Teškoće u učenju. U okviru ekološkog diverziteta naglasak se daje onim familijama i rodovima čije vrste zahtevaju različite ekološke uslove za normalan život. aneksne žlezde. Brojnost. Ekskretorni sistem. Raspored prirodnih voda na Zemlji. Sistem organa za respiraciju . Vežbe: Sakupljanje uzoraka na jednodnevnim ekskurzijama i njihova obrada u laboratoriji. periferni.najznačajniji endemiti i relikti naše faune. relikti. škrge. Klima atmosfere. Mišićni sistem . Struktura i dinamika ličnosti. Difuzno zračenje. Direktno zračenje. Sastavni delovi zemljišta. II semestar 2+2) Predavanja: Diverzitet beskičmenjaka i značaj njegovog poznavanja. Značaj zaštite životne sredine u cilju diverziteta i mogući pravci primene genofonda algi. Posete institucijama u kojima su deponovane neke značajne zbirke beskičmenjaka. III semestar 2+0) Predavanja: Predmet. Razvoj govora.

mozak sisara). oplođenje. zmije. vezivno. unutašnjeg uva i oka). nervni sistem. Vrste vaspitanja. nadbubrežne žlezde. podtipova Acrania. Vaspitanje kao središna pedagoška kategorija i uloga rada u njegovom nastajanju. III semestar 4+4) Predavanja: Uvod u biohemiju. formiranje lica i usne duplje. čula. Vertebrata. Osteichthyes. Aves. komornog sistema mozga. lipida i proteina. Mammalia) – telesna organizacija.6 Sistematske kategorije i klasifikacija tipa Hemichordata i Chordata. Vrste nastave u našoj školi. Histologija sa embriologijom (Osnovni predmet.. Crevni. slezine. creva. Enzimi. Sistem pedagoških disciplina. Nastava i proces učenja. moždanih mehurova.Nastavna sredstva. Pedagoške zakonitosti. čula) na trajnim histološkim preparatima. Reptilia. nervno i mišićno) i strukture organa različitih organskih sistema (nervni sistem. Nastavni čas. Metabolizam ugljenih hidrata. sisari). Genetski kod. Nukleinske kiseline. Nervni sistem (moždinski živci žabe. timusa. Vežbe: prate predavanja. Faktori nastave. Nastavni plan i program. gastrulacija. endokrini sistem. Struktura i funkcija DNK. Osovinski skelet: kičmeni pršljenovi ribe. Pojam i vrste didaktičkih principa. ili test (1) iz celokupnog gradiva Biohemija (Osnovni predmet. Struktura organskh sistema (digestivni sistem. Metode pedagoških istraživanja. cirkulatorni sistem. Klasifikacija Vertebrata: subklasa Agnatha (Cyclostomata). limfatični sistem. ptice. Laboratorijskoeksperimentalna metoda. Dijaloška metoda. Ispit: pismeni/usmeni. krvni sistem:disekcija ribe. respiratorni sistem. Programiranja nastave i učenja. organizacija jajeta. žabe. pankreasa. Proveravanje i ocenjivanje znanja. Različiti sistemi nastave. genitalni. ekskretorni sistem. Proces saznavanja u nastavi i nauci. Tehnike istraživanja. Hromozomalna DNK i njeno pakovanje u hromatinsko vlakno. Pojam i klasifikacija nastavnih metoda. Tekst metoda. Odnos pedagogije i drugih nauka. Uloga bioloških činilaca u vaspitavanju. Karakteristike vaspitanja kao društvene delatnosti. muški i ženski reproduktivni sistem. krvnih sudova i krvnih elemenata. praktični i usmeni. ptice. Oblici nastavnog rada. vodozemci. limfopoetični sistem. saznata ljudska delatnost. IV semestar 3+3) Predavanja: Pojam molekularne biologije. rebra. oogeneza. sisara. tonzila. respiratorni. srca. mišićno tkivo. Glaveni skelet (ptica. nidacija (implantacija). Obrazovanje i vrste obrazovanja. grudnica. vezivna tkiva. . ekskretorni. Metodologija pedagogije: Različiti metodološki pristupi u pedagogiji. Teorije o izboru nastavnih sadržaja. želuca. formiranje i derivacija škržnih lukova. III semestar 4+3) Predavanja: Strukture tkiva (epitelno tkivo. respiratornih organa. Vežbe: Svetlosnomikroskopska izučavanja strukture tkiva (epitelno. Metabolizam i bioenergetika. tireoidne i paratireoidne žlezde. sisar). Struktura hromozoma. Tunicata. derivati kože. nervne cevi. Sadržaj obrazovanja. Determinacija kičmenjaka Ispit: pismeni (test). useka i špagova. Metode zasnovane na posmatranju. muški reproduktivni sistem). cirkulatorni sistem. nervno tkivo). Vaspitanje kao svesna. ganglija. endokrini sistem. Pojam i determinante cilja i zadataka vaspitanja. Pojmovi srodni pedagoškim. Medjucelijska komunikacija. ovojnice ploda. Hemijske i bioloske osnove biohemije. Sistem vaspitanja i obrazovanja u Jugoslaviji. Faktori razvoja ličnosti. Genetska informacija. istorijat i pravci razvoja. Skelet ekstremiteta (žaba. Seminari iz posebnih aspekata biohemije. pismeni (test) i usmeni. Mišićni sistem (žaba). zigot. Pedagogija (Osnovni predmet. digestivni sistem. Embriologija (pojam reprodukcije spermatogeneza. Nastava kao proces proučavanja i učenja. Tok naučnog istraživanja. žabe. Amphibia. ptica. Nastavne ekskurzije. Regulacija metabolizma. rasprostranjenje. blastulacija. Vaspitanje u širem i užem smislu. način života Vežbe: Predstavnici subphyluma Tunicata i subphyluma Acrania. Predispitne obaveze: položeni parcijalni testovi (3). sisar). Domaći radovi učenika. Metoda praktičnih radova. jetre. razvoj organa (zuba. hipofize. Koža kičmenjaka (ribe. Vrste pedagoških istraživanja. IV semestar 4+0) Predavanja: Ošta pedagogija: Pojam i predmet pedagogije kao nauke. Ispit: usmeni. Kvantitativna i kvalitativna analiza istraživačkih podataka. Istraživački instrumenti. Didaktika: Pojam i shvatanje o didaktici. tipovi brazdanja. ili test (1) iz celokupnog gradiva. subklasa Gnathostomata (klase: Chondrichthyes. ekskretorni sistem. Čulni sistem (gradja oka). Monološke metode. Razvitak vaspitanja tokom ljudske civilizacije. Osnovi molekularne biologije (Osnovni predmet. Ispit: praktični. respiratorni sistem. slezine. spoljašnje uobličavanje embriona. Predispitne obaveze: položeni parcijalni testovi (3). ženski reproduktivni sistem. pacova.

Zaštita mora. vrste koje se koriste za ishranu ili kao industrijske. Građa. Posttranskripciona kontrola. Molekularni mehanizmi stvaranja specijalizovanih tipova ćelija. stanovnika zimzelene mediteranske šume. Arthropoda (Crustacea). Jedinstvena građa čoveka i ostalih živih bića. Matematika sa statistikom (Izborni predmet. Hromosomi čoveka. Ispit: kolokvijum.pregled. Upoznavanje sa najkarakterističnijim predstavnicima vaskularnih biljaka. Poreklo i srodnički odnosi i veze između sistematskih kategorija. polni razvoj i biološka zrelost. **Terenska nastava (Obavezna. Predispitne obaveze: položeni parcijalni testovi (3). Inicijacija i završetak replikacije DNK na nivou hromozoma. Magnoliophyta . praktični ispit / usmeni ispit. biljaka bedemarki i ruderalnih staništa. III semestar 3+2) . Karakteristični predstavnici razdela Bryophyta.Telomska teorija. osnovne telesne mere. pravljenje individualnih zbirki i njihovo čuvanje. zaštita i bolesti organa i sistema čovečijeg tela. hibridizacija. geomorfološkim. Pinophyta i Magnoliophyta. Ispit: pismeni/usmeni. Polypodiophyta. Sistematika i filogenija kormofita (Osnovni predmet. supralitorala. primitivne i progresivne grupe. Poseta istraživačkim institucijama na moru. ukrasne i krmne biljke. Varijabilnost ljudskih populacija. denaturacija DNK i transfer na membranu. do 150 vrsta. Upoznavanje sa biljnogeografskim odlikama flore i karakterističnim tipovima fitocenoza. Morski organizmi kao hrana. Istorijski razvoj sistematike. Nemertina. Taksonomske kategorije. kamenjara. Vežbe: Praktično poznavanje morfoloških karaktera koji odlikuju pojedine više i niže sistematske grupe viših biljaka. Monofiletsko poreklo viših biljaka . Magnoliophyta (Magnoliopsida i Liliopsida). DNK-vezujući motivi regulatornih proteina. Izolacija DNK i RNK. Lycopodiophyta. Osnovna pravila nomenklature. Sakupljanje i upoznavanje algi obalskog pojasa mora (supralitorala i litorala) i brakičnih voda. vreme pojavljivanja i dominacije tokom geohronoloških perioda. Od RNK do proteina: translacija i posttranslacione modifikacije proteina (čaperoni. Evolucija genoma. Equisetophyta. DNK i RNK. pedološkim i klimatskim osobinama. Preontogenetsko i etape ontogenetskog razvića. a po mogućnosti i do nižih sistematskih kategorija uključujući i vrste naročito sledećih grupa: Porifera. Ispit: periodični testovi. reda. gariga. grupe koje ih povezuju. Prepariranje sakupljenog materijala. uloga funkcija. Opšta rekombinacija. Bolesti savremenog čoveka. IV semestar 4+4) Predavanja: Odnos sistematike i filogenije. Determinacija sakupljenog materijala do klase. sastav i podela životnih zajednica u moru. Vežbe: Eksperimentalne i audiovizuelne vežbe koje prate program predavanja. prepariranje biljnog materijala. detekcija hibridizovane DNK). Pojam genetičkih prekidača. razvoja i sazrevanja. Analiza strukture DNK koristeći program RasMol. proteazomi). Vežbe: Upoznavanje osnovnih elemenata građe čovečijeg tela. Replikacija DNK. Annelida. Sistematika razdela: Bryophyta. Život u moru i biološke nauke. Specijalna rekombinacija. Embrionalno razviće. prelazne između primitivnih i progresivnih grupa. pravljenje i čuvanje zbirki (herbar). Filogenetski razvoj. Polypodiophyta i Pinophyta. tj. Telesna građa i organizacija čoveka. Rast i razviće. Od DNK do RNK: tranksripcija i obrada prekursor RNK. Sakupljanje i determinacija do 150 vrsta predstavnika Equisetophyta. Neki pokazatelji rasta. Lycopodiopyta. Dominantna grupa viših biljaka. elektroforeza dobijenih fragmenata. Mollusca i drugih. Botanički deo: Upoznavanje sa opštim odlikama terena: geografskim položajem. Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama živog naselja supralitorala. Građa. Mesto i uloga čoveka u prirodi. Deoba ćelije. PCR. Determinacija sakupljenog biljnog materijala do nivoa vrste. Ćelijski ciklus i apoptoza.podklase. Floristički i fitogeografski značajne vrste. RNK i poreklo života. Kontrola ekspresije gena . IV semestar 2+2) Predavanja: Uvod u antropologiju i njen razvoj. Reparacija DNK. Coelenterata. poreklo. makije.7 Održavanje DNK sekvenci. Ispit: praktični i usmeni. 0+8) Zoološki deo: Sakupljanje i upoznavanje najkarakterističnijih beskičmenjaka kamenite i peščane obale jadranskog mora. Demografska struktura. Polypodiophyta. Elektroforeza DNK. ili test (1) iz celokupnog gradiva. Southern blotting i hibridizacija (razgradnja hromozomalne DNK restrikcionim enzimima. Manipulacija proteinima. Akceleracija i sekularni trend. Equisetophyta. Antropologija (Osnovni predmet. eulitorala i gronjeg sublitorala. Antropometrijska i antroposkopska istraživanja. fizički razvoj. kolokvijum.

Simulacije i igre u nastavi biologije. glagolska vremena Present Simple active i passive. **Programski paketi za obradu podataka 2+2 (Izborni predmet. Kreiranje grafikona. prilozi. Metodologije modelovanja u nastavi biologije. rezime. oblik i gradjenje priloga i njihovo mesto u rečenici. Ispit: praktični/usmeni. Ispit: pismeni i usmeni. Present Perfect. Zakon verovatnoća i funkcija raspodele. govor: korektno izražavanje u svakodnevnim životnim situacijama. Savremena audiovizuelna tehnika u vizualizaciji apstraktnih bioloških sadržaja i prikazivanju dinamičkih fenomena u biologiji. Formatiranje teksta. Ukrašavanje tabela. Rad sa formulama i funkcijama. složene imenice. participi. Diferencijalne jednačine prvog reda – sa razdvojenim promenljivim. Savremena obrazovna tehnologija u nastavi biologije (Izborni predmet. razumevanje osnovne ideje i detalja. Nastava se zasniva na razvijanju sledećih jezičkih veština: čitanje autentičnih tekstova iz oblasti biologije i ekologije: letimično i čitanje na preskok. kraća pisma. Savladavanje gramatičkih oblika i struktura: množina imenica stranog porekla. . Bernulijeva. Izrada prezentacija pomoću programa Microsoft PowerPoint. razumevanje: razumevanje stranog govornika u svakodnevnim situacijama. Unošenje tabela u tekst. Ispit: pismeni. Linearna regresija. izrada analitičkog modela. U nastavi se razvijaju sledeće jezičke veštine: čitanje: razumevanje kraćih tekstova iz svakodnevnog života i jednostavnijih oblika naučnih tekstova. Past Perfect Tense. Pravila bon-tona za korisnike Interneta. dizajniranje igre. Primena navedenih oblasti u konstrukciji i rešavanju matematičkih modela bioloških pojava. modalni glagoli. Vežbe: prate predavanja. Korišćenje gotovih maski. Obavezna je izrada seminarskog rada primenom savremene obrazovne tehnologije i polaganje dva praktična kolokvijuma. utvrdjivanje značenja nepoznatih reči na osnovu konteksta. Obrada eksperimentalnih podataka. linearna. Korišćenje elektronske pošte. Elementi integralnog računa. osnovna upotreba neodredjenog i odredjenog člana. Savladavanje gramatičkih oblika: množina imenica. Numeričko rešavanje početnih i konturnih problema. Vežbe: vežbe prate teoretsku nastavu. (Izborni predmet. Statistički softverski paketi. poredjenje prideva. razumevanje: teme iz struke i svakodnevnog života. Uvod u program za obradu teksta Microsoft Word. Diferencijalne jednačine drugog reda. Korišćenje operativnog sistema Windows. Razgranata taksonimija nastavnih strategija u okviru nastave biologije. Program za tabelarna izračunavanja Microsoft Excel. Past Simple active i passive. predvidjanje u toku čitanja. Present Continuous. Rad sa fajlovima. homogena. niži kurs) Predavanja: Savladavanje leksike iz svakodnevnog života i najopštijih. Elementi diferencijalnog računa. Priprema simuliranih igara: sistemska analiza problema. viši kurs) Predavanja: Savladavanje terminologije specifične za formalni stil naučnog izražavanja. III semestar 2+2) Predavanja: Pojam obrazovne tehnologije u nastavi biologije. redukovane relativne rečenice. I ili III semestar 4+0. Vežbe prate predavanja. Tipovi podataka u tabelama. Ispit: pismeni i usmeni. Načini kopiranja u Excelu. Kreiranje stukture foldera. Elementi teorije verovatnoće. *Engleski jezik (Izborni predmet. definisanje kriterijuma za merenje postignutih rezultata. Podešavanje za štampu. Modeli i modelovanje u nastavi biologije. pisanje: CV. mini tečajevi i metodičke radionice u nastavi biologije. pisanje: popunjavanje formulara. Primena kompjutera u nastavi biologije. Korišćenje Interneta. Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih – mere centralne tendencije i mere odstupanja. I ili III semestar 4+0. govor: diskusija o temama iz struke i svakodnevnog života. I ili III semestar 2+2) Predavanja: Upoznavanje sa načinom funkcionisanja računara. Nastavne strategije u nastavi biologije pomoću kompjutera. pasiv.8 Predavanja: Sistemi linearnih jednačina – direktni i iterativni postupci za njihovo rešavanje. Statističko odlučivanje – intervali poverenja i testiranje hipoteza. osnovnih termina karakterističnih za naučni stil izražavanja. Programi za pretraživanje. Mikronastava. Unošenje slika u tekst. Slučajne promenljive – diskretne i neprekidne. relativne rečenice sa relativnom zamenicom. kao i osnovnih termina iz oblasti biologije i ekologije. Formiranje i korišćenje maski. Ispit: pismeni i usmeni. Primena kompjutera u praćenju i valorizaciji znanja učenika u nastavi biologije. CV. glagolska vremena: Present Simple. infinitivi. poredjenje prideva i priloga. formalno pismo. Korišćenje statističkih funkcija. Past Simple.

Snimanje preparata na mikroskopu. Razviće semena i plodova. nervna osnova instinktivnog ponašanja i emocija. Disanje: Mehanizam i hemizam disanja. jonska osnova akcionog potencijala). Pokazatelji disanja. Nasleđivanje svojstava determinisanih polno vezanim genima. intenziteta transpiracije i kritične nezasićenosti biljaka vodom. Vezani geni i crossing over. Vežbe: Plazmoloza i oblici plazmolize. Činioci koji utiču na intenzitet disanja. osnovni zakoni populacione genetike. postsinaptički potencijali. vegetativni nervni sistem. mehanizmi učenja i pamćenja. Oplodnja. Pismeni ispit je eliminatoran. Kalupljenje tkiva. Species i genus hibridi. Ispit: pismeni i usmeni. Fiziologija rastenja i razvića: Rastenje i činioci koji na njega utiču. membranski potencijal mirovanja. Funkcije skeletnog. Genetika ponašanja i razvića. Kompjuterska simulacija elektrofizioloških fenomena. Osnovni principi endokrine regulacije. U toku semestra biće ponuđena 3 testa koji ako se polože zamenjuju pismeni deo ispita. Fotosinteza i prinos. Vannuklearno nasleđivanje i materinski efekat. Nasleđivanje kvatitativnih svojstava. Pepeo i sadržaj nutrienata. Odrđivanje starosti drevnih ostataka života. Fiksativne mešavine. Fiziologija razvića.9 III GODINA Fiziologija biljaka (Osnovni predmet. Mediji za kalupljenje tkiva.Vodni režim biljaka: Osobine i oblici vode u biljkama. Funkcionalne karakteristike nerva. Zoološki praktikum (Osnovni predmet. Kvantitativna genetika. Fiziološki aktivne materije. promene genetičke strukture populacija i određivanje genetičke varijabilnosti u populaciji. Gajenje biljaka u veštačkim uslovima. Pravljenje preparata – usni aparat insekata. Fiziološko-biohemijski značaj makro. Sinapse (vrste sinapsi. Transport jona kroz membranu. Genetički mehanizmi imunoloških sposobnosti. Intenzitet i produktivnost fotosinteze. heritabilnost. Određivanje osmotskog potencijala ćelijskog soka. srčanog i glatkog mišića. senzorni putevi). Tehnika pripremanja trajnih preparata. jonske osnove električne aktivnosti. V semestar 4+4) Predavanja: Uvod. ukusa. sluha. Vegetativno razmnožavanje (kloniranje). Genetika populacije. Mikrotomi. mehanizmi transdukcije. Klijanje semena.. Osnovni zakoni nasleđivanja. Analiza rodoslova. akcioni potencijal. Ispit: pismeni i usmeni. Transport mineralnih i organskih materija. Hloroplasti i pigmenti. uključuje test i (ili) seminarski rad. Činioci koji utiču na intenzitet fotosinteze. Predispitne obaveze: položeni parcijalni testovi (3). Ispit: pismeni/usmeni. Određivanje broja stoma. Osnovni zakoni nasleđivanja i x2 test. kontrola položaja tela i pokreta. V semestar 2+4) Predavanja: Priprema svežih i nativnih preparata. čulo vida. Fiksacija tkiva. Genetička uslovljenost kancera i kontrola starenja. Fiziologija otpornosti. mehanička aktivnost). Vezani geni i crossing over. pH. kultuta tkiva i biotehnologija. Funkcije nervnog sistema (refleksi. Mehanizam usvajanja jona. neurotransmiteri). Dehidratacija tkiva. Determinacija pola i polno vezani geni. mikro i ostalih elemenata. Određivanje vode u biljnom materijalu. Sadržaj i zahtevi biljaka za vodom. V semestar 4+3) Predavanja: Molekularna organizacija hromozoma. Usvajanje. dužina života i mirovanje semena. Opšta fiziologija životinja (Osnovni predmet. Fiziologija mineralne ishrane: Sadržaj mineralnih elemenata u biljkama. ili test (1) iz celokupnog gradiva. Vežbe: Analiza kariotipa i kariograma. Alelopatija. Sečenje tkiva. Fiziologija razmnožavanja: Fiziologija polena i jajne ćelije. Funkcije nervne ćelije (pasivna električna svojstva membrane. V semestar 4+4) Predavanja: Fiziologija ćelije: Struktura i funkcija ćelije i ćelijskih komponenata. Određivanje asimilacione površine i pigmenata hloroplasta. skeletnog. Određivanje zapremine i površine korenovog sistema. Determinacija pola kod biljaka i životinja. Bojenje tkiva. Izračunavanje koeficijenta inbreeding-a. kretanje i odavanje vode. Činioci koji utiču na usvajanje jona.: Otpornost biljaka prema niskim i visokim temperaturama. Promene i strukturi i broju hromozoma. Priprema za montiranje obojenih rezova. Fotosinteza: Specifičnost procesa fotosinteze u živom svetu. Promene u strukturi i broju hromozoma. Interakcije medu genima. Genetička ravnoteža populacije i faktori koji remete ravnotežu. nasleđivanje kvantitativnih osobina i komponente fenotipske varijabilnosti. Vitalno bojenje. Specijes i genus hibridi. mehanizmi budnosti i spavanja). Pokreti biljaka. Starenje i uginuće biljaka. Genetika (Osnovni predmet. bolestima. Mehanizam i hemizam fotosinteze. Interakcije gena. Fotorespiracija. Određivanje intenziteta disanja i aktivnosti enzima. Mutacije gena. srčanog i glatkog mišića (mehanizam kontrakcije. solima. Funkcije čula: receptori u koži. . Vežbe: Nervno-mišićni preparat. centralna regulacija visceralnih funkcija. Mala populacija i inbreeding. mirisa (generatorski potencijali. Hemijski sastav. Biljni antitranspiranti.

Metodologija naučnog rada (Izborni predmet. Hemostaza. Vežbe: Karakteristike telesnih tečnosti i ćelijskih elemenata. Rusiji i Americi. Determinacija biljaka iz grupa Polypodiophyta. Praktični iz morfološkog i florističkog dela (herbar sa oko 150 determinisanih vrsta) i pismeni – test iz morfološkog i florističkog dela. Respiratorni pigmenti. Mikroskopski preparati. Indiji. Hemostaza. ureotelični i urikotelični organizmi. Upoznavanje sa načinima rada na terenu. Estrusni/menstrualni ciklus. Počeci i razvoj biologije kod Srba – istorijski pregled. Usni apart insekata. cilj i metode istraživanja u istoriji biologije. Zloupotrebe i promašaji u nauci: izvori pogrešaka. I Rusiji. Hormoni ovariuma. Reproduktivni sistem sisara. Izrada dermoplastičnih preparata riba. Prapočeci biologije u predistorijskom dobu. Diverzitet flore Vojvodine. kutina i suberina u biljnim tkivima. koža sisara. Izrada privremenih i trajnih mikroskopskih preparata. izbor i usavršavanje naučnog radnika. Uporedni pregled telesnih tečnosti koje cirkulišu u telu životinja. Pisanje naučnog rada. Dalji razvoj biologije u Evropi. određivanje mikroskopskog koeficijenta. Osnovne i posebne metode saznanja. Vrste stručnih i naučnih radova. Istorija Metodike nastave biologije u svetu i kod nas. Svetlosna i elektronska mikroskopija . Vrednovanje naučnog rada. VI semestar 4+4) Predavanaja: Principi uporedne fiziologije. obrada antigena. Ćelijski elementi krvi. Determinacija biljaka na osnovu morfoloških karaktera. Metode postavljanja i održavanja akvarijuma i terarijuma. Ispit: praktični i usmeni. Naučna informatika. Egiptu. T i B limfociti. Fiksativi i izbor fiksativa. Etape naučno-istraživačkog rada. Fiziologija muškog reproduktivnog sistema i endokrina uloga testisa.tehnike pripremanja biljnog materijala. Dobitnici Nobelove nagrade u oblasti biologije i njihova otkrića. Apsorpcija u digestivnom traktu. Nadbubrežna žlezda i njeni hormoni. Histohemijske metode. Krv i limfa. sređivanja i proučavanja literature. Ispit: pismeni/usmeni. Struktura naučnog rada. Tipovi i principi rada mikrotoma. Karakterisični biotopi Vojvodine sa najoznatijim vrstama sa aspekta floristike. Sečenje tkiva.dokazivanje mono. Fiziologija organskih sistema. Adenohipofiza i njeni hormoni.10 Vežbe: Pravljenje trajnih preparata. prepariranja biljaka. Histo-hemijske reakcije . u drevnoj Grčkoj. celuloze. Tehnika uzgajanja životinja. Amoniotelični. lignina. Izrada trajnih i privremenih preparata helminta. ptica i sisara. MHC kompleksi i prezentacija antigena. Zajedničke karakteristike respiratornih organa/respiratornih površina. Shvatanja o prirodi kroz vekove. stereološka metoda i dr. Imuni odgovor. Metode sakupljanja kičmenjaka. Neurohipofiza i hormoni neurohipofize. ekosistemski diverzitet Vojvodine. . Izrada balgova.). Ispit: izrada seminarskog rada. testiranje značajnosti razlika srednjih vrednosti malih i velikih nezavisnih uzoraka. pripremom i održavanjem herbara i sa razlikama između ključeva za determinaciju i florističkih dela. Hormoni tireoidee i paratireoidne žlezde. Ključevi za determinaciju i ikonografije. Hemolimfa. Hidrolimfa. Telesna temperatura i termogeneza. Autori i dela iz istorije biologije (počeci naučnog razvoja biologije i period velikih otkrića u biologiji). Istorija biologije (Izborni predmet. skroba. Botanički praktikum (Osnovni predmet. Fiksativne mešavine. Uporedni pregled sistema za cirkulaciju telesnih tecnosti. masti i ulja. Bojenje i montiranje tkiva. Obrazovanje. Vežbe: Tehnike prikupljanja. vikarizma i fitogeografije. VI semestar 1+1) Predavanja: Uvod i značaj naučnog rada. Ispit: praktični i pismeni. Izrada vlažnih preparata vodozemaca i gmizavaca. Značaj biljnog sveta u biosferi i ekosistemu. inulina. Endokrini pankreas i njegovi hormoni. Predispitne obaveze: položeni parcijalni testovi (3). humoralni i ćelijski imuni odgovor. belančevina. Pars intermedia. Fiksacija tkiva. Ispit: pismeni (seminarski) i usmeni. Različite metode mikroskopskih merenja i obrade podataka (Image Analysing System. ili test (1) iz celokupnog gradiva. Mikroskopska merenja. Tipovi varenja. Obrada rezultata istraživanja: izračunavanje mera centralne tendencije i mera varijacije. Vežbe: Metode pravljenja preseka. Grafički prikaz rezultata: ilustracije i tabele. Najpoznatiji naučnici iz oblasti Metodike nastave biologije i Didaktike biologije u svetu i kod nas. Pinophyta i Magnoliophyta. Maceracija. Razmena gasova. Imuni sistem: prirodna otpornost organizma. Mesopotamiji. karakteristike imunog odgovora. Kalupljenje tkiva. VI semestar 2+0) Predavanja: Predmet. Uporedna fiziologija životinja (Osnovni predmet. VI semestar 2+4) Predavanja: Mikrotehnika i mikroskopija. Grafičko prikazivanje podataka.i disaharida. Ishrana (egzogena i endogena). Fiziologija ekskrecije i osmoregulacija.

Ispit: praktični i usmeni. Odnos profesora biologije prema učenicima i radnicima škole. močvare. Zagađenost vodenih ekosistema: organski i neorganski zagađivači. Odnosi izmedju profesora biologije i učenika (stručni i humani aspakti). Vežbe prate predavanja. fazna. »Cvetanje voda«. zadaci i značaj u savremenim uslovima života. Hidrobiologija (Izborni predmet. Određivanje propustljivosti ćelija kvasaca merenjem količine Na i K (Plamenofotometrija). Stručno i metodičko usavršavanje i napredovanje profesora biologije. Merenje količine izdvojenog kiseonika (polarografa). Profesor biologije kao razredni starešina. . Zakon o osnovnoj i srednjoj školi. priprema i dalji postupci sa biološkim uzorcima. Radioimunološke metode određivanja koncentracije biološki važnih supstanci. litoralni. sezonska dinamika. Kvantitativno i kvalitativno određivanje pigmenata (spektrofotometrija). zooplankton. elektroforeza. Primena manometrije. Kapacitet vodenih ekosistema za masovni razvoj mikroalgi. Radioizotopne metode: opšti pojmovi. Poreklo živog sveta u kopnenim vodama. Stajaće vode – jezera. Saprobnost vode: definicija i podela voda prema saprobnosti. Odnos i saradnja profesora biologije sa roditeljima učenika. Način zagađivanja vodenih ekosistema: kopnene vode. VI semestar 2+2) Predavanja: Definicija. vaspitni i vannastavni programi. Metode izotopnog razblaženja. basre. Zakonska regulativa rada škole. Podzemne vode: nastavak. Pojava i razvojt nastave biologije u svetu i kod nas. Ispit: praktični i usmeni. postanak i evolucija parazitizma. Vertikalni i horizonalni raspored zona u vodenim ekosistemima. Primarna produkcija u vodenim ekosistemima. Plankton: fitoplankton. karakteristike i živi svet podzemnih voda. Životni ciklusi. Uloga profesora biologije u profesionalnoj orijentaciji učenika. VI semestar 3+4) Predavanja: Organizacija rada laboratorije i vrste laboratorija. Karakteristike biološkog dejstva zračenja. Elektroforeza. centrifugiraje i ultracentrifugiranje. Indikatorske vrste. Tipovi manometrije. razviće i biologija . Trofičnost vodenih ekosistema i prirodna eutrofizacija.Toksično dejstvo mikroalgi i cijanobakterija u vodenim ekosistemima. Gradja. kolorimetrijsko određivanje nekih makroelemenata. kolorimetrijske. Mikroskopija (svetlosna. rukovodjenje i upravljanje školom. Ubrazana eutrofizacija i nepovoljno dejstvo eutrofizacije. ribnjaci i hidrosistemi: karakteristike i živi svet. Praktični ispit je eliminatoran. sublitoralni i abisalni regioni: karakteristike i živi svet. Određivanje CO2 kompenzacionih tačaka (pH-metrija). plavne zone i ritovi. Kopnene vode i njihov postupak. Snimanje karakteristika brojača. Kontrolisano uzgajanje biomase u vodenim sistemima: masovni uzgoj mikroalgi i akvakulture. Biologija kao nastavni predmet i značaj biološkog obrazovanja. VI semestar 0+4) Predavanja: Biologija kao nastavni predmet u institucionalnom i vaninstitucionalnom obrazovanju. Primenjena hidrobiologija. Vežbe: Određivanje višekomponentne smeše hromatografijom. Ultraljubičasta i infracrvena spektroskopija. Manometrijsko merenje CO2 i O2. Seminarski rad iz pedagoških predmeta (Izborni predmet. Tekuće vode: karakteristike i živi svet. Plamena fotometrija. Mere za sprečavanje eutrofizacije. Površinske vode. Tipovi manometrije. Manometrijske metode: opšti pojmovi. Optičke metode: apsorpcija u vidljivom delu spektra. fotometrijske i spektrofotometrijske metode. Atomska apsorpciona spektrofotomtrija. Više vodeno bilje: karakteristike i predstavnici. transmisiona). Biotički faktori u vodenim ekosistemima. Podela vodenih ekosistema prema trofičnosti. skening. Polarografija. Monitoring strategija i zaštita voda. Električne metode: opšti pojmovi. Organizaciona struktura. mora i okeani. Mora i okeani – priobalni. zakonitosti u formiranju parazitofaune pojedinih klasa kičmenjaka. Ispit: pismeni (seminarski) i usmeni. Uzimanje uzoraka. Elektronska mikroskopija. kategorije domaćina. Nekton: karakteristike i predstavnici. VI semestar 2+2) Predavanja: Parazitizam kao životna pojava. Radioosetljivost organizama.11 Metode u biološkim istraživanjima (Izborni predmet. Parazitologija (Izborni predmet. Radioizotopne metode: opšti pojmovi. Zaštita od zračenja. Lanci ishrane: trofički strupnjevi i klasifikacija organizama prema načinu ishrane. Rad sa drugim profesorima u stučnim organima škole. metode razdvajanja: hromatografske metode. Sezonske promene u vodenim ekosistemima. Životne zajednice vodenih ekosistema: raspored i sastav. Školska dokumentacija. Neuston: karakteristike i predstavnici. Godišnji program rada škole: obrazovni. Primena izotopa kao ozračivača i obeleživača u biološkim istraživanjima. Konstituisanje odeljenja i praćenje razvoja i napredovanja učenika. Primena manometrije. Bentos: karakretistike i predstavnici. Vodeni sistemi kao izvori organske materije. Primeni ubrzane eutrofizacije. Perifiton: karakteristike i predstavnici. pH i pX merenja.

Vežbe: Spoljne i unutrašnje strukture za lučenje etarskih ulja. VI semestar 2+2) Predavanja: Diverzitet pripadnika kičmenjaka bez vilica (Agnatha). Struktura i rganizacija. Entomologija (Izborni predmet. Alkaloidne biljke. Saponozidne biljke. usnih aparata. Biotehnologija i bioetika (Izborni predmet. Biljke sa smolama i balzamima. Diverzitet faune kičmenjaka (Izborni predmet. Presek lista četinara. odabrana poglavlja iz ekofiziologije i biohemije insekata. Crocodylia. Kontrola. Glikozidne biljke. polisaharida. Putevi zaraze. Biotehnoloska produkcija supstanci od interesa (aminokiselina. Fitoparazitne nematode u modernoj agrokulturi. Nutricionizam (Izborni predmet. enzima. kćerke sporociste. lokalizacija. Zavisnost parazitofaune od sezone. VI semestar 2+2) Predavanja: Istorijat entomologije. Upoznavanje sa plantažnim gajenjem i industrijskom preradom. redije. Biotehnologija u proizvodnji hrane. Uticaj abiotičkih i biotičkih faktora na zaražavanje domaćina. Ispit: pismeni i usmeni. Suplementi. građa unutrašnjih organa. Eutheria. determinacija. upoznavanje staništa). Vežbe prate predavanja. ili test (1) iz celokupnog gradiva. Bioekologija fitoparazitnih nematoda. insekti kroz geološke epohe. Biljke sa etarskim uljima. Morfometrijska analiza helminata. Specifičnosti ishrane tokom zivota. Evolucija parazitizma kod fitoparazitnih nematoda. Izrada privremenih i trajnih preparata helminata. riba sa koštanim skeletom (Osteychthyes): Actinopetygii. Klasifikacija i građa struktura za lučenje etarskih ulja: spoljne i unutrašnje sekretorne strukture. sisara (Mammalia): Monotremata. Kinetika mikrobioloskih procesa. Zdravstveno bezbedna hrana. Marsupialia. vodozemaca (Amphibia): Gimnophiona. Squamata. Uzimanje i obrada zemljišnih i biljnih uzoraka. Holocephali. Sphenodontida. jednodnevne terenske vežbe (sakupljanje insekata. ponašanje. Menadzment i analiza genoma: prokarioti. ptica (Aves): Paleognathae. cerkarije i metacerkarije. razvojni ciklusi parazitskih nematoda. ekstremiteta. Razmnožavanje. Taninske biljke. VI semestar 2+2) Predavanja: Važnost biljnih lekovitih sirovina. Ispit: pismeni /usmeni. Predispitne obaveze: položeni parcijalni testovi (3). Mesta sinteze etarskih ulja. energetski balans i piramida aktivnosti. Berba. Prisustvo štetnih materija u hrani. razmnožavanje i razviće. ekologija. klasifikacija. Taksonomija i klasifikacija Vežbe: Helmintološka pretraga kičmenjaka. genitalnog aparata (uporedni pregledi). Neognathae. sušenje i čuvanje lekovitog bilja. VI semestar 2+2) Predavanja: Uvod u nutricionizam. Genetski inzinjering: kvasci i filamentozne gljive. polihidroksialkanoata. uporedni pregled morfologije i anatomije. Rad sa nematološkim materijalom Ispit: praktični i usmeni. Izračunavanje ekstenziteta i intenziteta infestiranosti helmintima. Nematode paraziti biljaka.12 miracidije materinske sporociste. Dizajn bioreaktora. statistička obrada podataka. Salientia. Upoznavanje sa najvažnijim predstavnicima pojedinih grupa biljaka. deponovanje. Gradja nematoda-parazita pojedinih klasa kičmenjaka. gmizavaca (Reptilia): Testudines. Sarcopterygii. Specifičnost u odnosu na domaćina. Nutricionizam i bolesti. Pismeni deo u obliku seminarskog rada i test. Proizvodnja i prerada lekovitog bilja. Lekovite kormofite (Izborni predmet. fiksacija. Determinacija helminata. organskih kiselina. Caudata. Medjusobni odnosi različitih vrsta helminata. uzrasta i pola domaćina. VI semestar 3+2) Predavanja:Biotehnologija kao multidiciplinarna nauka. postanak i filogenija insekata. Principi nutricionizma: makronutrienti i mikronutrienti. godine. opšte karakteristike. Ispit: pismeni i usmeni. Vežbe: Vežbe prate predavanja i sadrže: upoznavanje građe telesnih regiona. Diverzitet pripadnika kičmenjaka sa vilicama (Gnathostomata): riba sa hrskavičavim skeletom (Chondrychthyes) – Elasmobranchii. Diverzitet kičmenjaka Srbije i Crne Gore – faktori koji utiču negativno na biološku raznovrsnost i mere zaštite diverziteta kičmenjaka Vežbe: Upoznavanje sa diverzitetom kičmenjaka preko video kaseta i CD diskova Ispit: pismeni (seminarski) i usmeni. Uravnotezena ishrana. krila. .

u karakterističnim ekositemima. Osnovni faktori ugroženosti vrsta. zapreminske mase. Vrste sa specifičnim staništem ili ishranom. VII semestar 4+2) Predavanja: Predmet proučavanja i podela. Kvalitativne metode. IV GODINA Ekologija biljaka (Osnovni predmet. Sinhorologija. poroznosti zemljišta. Transgene biljke. krajnje ugroženih. Biotehnologija u biljnoj proizvodnji i kontroli kvaliteta. Upoznaće se sa određenim brojem ugroženih vrsta iz svih kategorija: izumrlih. Koncept i principi zaštite vrsta. Nivoi organizacije ekoloških sistema. Pismeni je eliminatoran. posebno u ravničerskim predelima. Vrste iščezle u prirodi. Vežbe: Zoološki deo: Najugroženije grupe životinja. procena faktora ugrožavanja na terenu. Primena biotehnologije u zastiti zivotne sredine. Struktura i funkcionalnost ekosistema. ranjvih. Biotransformacije. razlikovanje antropogenih faktora od degradacionih procesa i sukcesije. Crvene liste ugroženih vrsta. Sindinamika. endemi. CITES konvencija. Ugrožene vrste (Izborni predmet. Sinhronologija Sintaksonomija. Vazduh kao ekološki faktor. tkiva i organa. Određivanje karbonata u zemljištu. somatska embriogeneza. izčezlih u prirodi. IUCN kategorije ugroženih vrsta. relikti. .13 lipida. Prirodne retkosti Srbije i Crne Gore. Vrste kojima preti da postanu ugrožene. Migratorne vrste. antibiotika). Precedura. Sinekologija. Usko rasprostranjene vrste. Ekoklima. Autekologija (idioekologija): Sunčevo zračenje i svetlost. Ugrožene vrste. Biotički faktori. Klimatski faktori. Vrste bez dovoljno podataka. Zemljište kao kompleks ekoloških faktora. Životna forma. Ekološki faktori i njihova klasifikacija. Pregled osnovnih tipova ekosistema na Zemlji.Vreme i klima. Ekološki tipovi biljaka u odnosu na podlogu. Ispit: pismeni i usmeni. Seminarski radovi o pojedinim ugroženim vrstama ili grupama vrsta. Klimatska pravila. Metode fitocenoloških istraživanja. Sinekologija (fitocenologija): Fitocenoza kao funkcionalna komponenta biocenoza i ekosistema. Antropogeni faktor. Kod odabranih vrsta ukazaće se na taksonomski status i fitogeografski značaj taksona sa aspekta vikarizma i florogeneze. Botanički deo: Kategorije ugroženosti i načini određivanja pojedinih kategorija. Aplikativni softveri u fitocenologiji. Vazduh i vetar. Voda kao životna sredina i ekologija vodenih biljaka. Autekologija-Dejstvo ekoloških faktora i ekološka valenca. cilj i predmet ekologije. Kloniranje – pojam i metode kloniranja. uključuje test i (ili) seminarski rad. Fitoklima. VII semestar 4+2) Predavanja: Definicija. Botanički deo: Upoznavanje ugroženih vrsta na terenu. Neopredeljene vrste. Horizontalno i vertikalno zoniranje vegetacije na Zemlji. mikropropagacija. Ispit: pismeni i usmeni. kulture antera i ovarijuma. Sinmorfologija. Principi bioetike. niže verovatnoće ugroženosti. bez dovoljno podataka i iz grupe neopredeljivanih taksona. Vežbe: Ekološki faktori i njihov značaj za biljni svet. Terensko ispitivanje zemljišta.značaj i primena. Svetlosni režim staništa i adaptacije biljaka na svetlosne uslove staništa. Vrste od međunarodnog značaja. Vežbe: Eksperimentalne i audiovizuelne usklađene sa programom predavanja. Kultura sisarskih celija. Unošenje alohtonih vrsta. Ekologija životinja (Osnovni predmet. Ilegalna trgovina divljnim vrstama. Temperatura. Ekoanatomska analiza različitih ekoloških tipova biljaka. Lov. Abiotički faktori. Ekološka niša. Pismeni ispit je eliminatoran. Imunohemijske aplikacije. Mikroklima. Sukcesije. Ugrožene vrste. Metode indikacione ekologije. Fitocenološke tabele. Makroklima. Klimadijagram po Walteru. Biogeohemijski ciklusi. Određjivanje specifične mase. Principi postavljanja mikroklimatskih stanica. kultura protoplasta. Ispit: pismeni i usmeni. Termički režim staništa i adaptacije biljaka na temperaturne uslove staništa. kriterijumi i aktivnosti u procesu zaštite ugroženih vrsta. Međunarodna i nacionalna legislativa vezana za zaštitu vrsta. Međunarodne organizacije. VI semestar 2+2) Predavanja: Zoološki deo: Ugroženost biodiverziteta. Ukazaće se na faktore ugrožavanja i na centre ugrožavanja autohtone flore. Kultura embriona. Nanoklima. In vitro kultura biljnih ćelija. Adaptacije biljaka na dejstvo vetra. Voda i vlažnost. Visoko eksploatisane vrste. Široko lutajuće vrste. organogeneza. Vodni režim staništa i adaptivni tipovi biljaka na uslove vodnog režima. Nestanak staništa. Braun-Blanquet-ova metoda uzimanja fitocenološkog snimka. Aktivna zaštita. Vrste zavisne od zaštite. Izumrle vrste. Orografski faktori i njihov značaj za visinsko zoniranje i distribuciju biljnih vrsta i ekosistema. Fitohormoni. Klimadijagram po Ivanovu. Vegetacija Balkanskog poluostrva. Kvantitativne metode Kiselost zemljišta. Rekombinantni proteini visoke vrednosti. Osnovni pojmovi ekologije.

Polna struktura populacije. Zagađivanje i zaštita vazduha. Ekosistem. Organski produktivitet ekosistema. Demekologija-Pojam. Klimaks. Areal. Problem otpada. Urbanizacija. Oprema za prvu pomoć u kabinetu za biologiju. Edafski faktor. Ispit: pismeni i usmeni. održivi razvoj gradova. Položaj čoveka u biosferi. Klima i vreme. Zaštićeni delovi prirode. Zaštita šuma. Biomi. Fizički resursi: voda. Biologija kao nauka i kao nastavni predmet u savremenom vaspitanju i obrazovanju. Zagađivanje vode. pojmovi. Globalni skupovi i njihov značaj. vazduh. Nacionalne institucije od značaja za zaštitu životne sredine. Uzrasna struktura populacije. Mere opreza u nastavi biologije. Ispit: praktični i usmeni. Zagađivanje i zaštita zemljišta. Komunikacija među životinjama. Etološke sposobnosti. Metode za određivanje gustine populacije. zakoni i generalizacije. kontrola štetočina. Domestificirani ekosistemi. Ekološka niša. Metodika nastave biologije u sistemu naučnih disciplina. Vežbe: Eksperimentalne tokom odvijanja nastave. Tablice preživljavanja. Zaštita prirode. Analiza i izvodjenje eksperimenata predvidjenih važečim nastavnim programima u osnovnom i srednjem obrazovanju. Fiziološke promene organizama pod uticajem polutanata. Određivanje starosti i dužinskog priraštaja riba. Prostorni raspored. Populacione teorije. Sistem znanja. Rukovanje laboratorijskim priborom. umenja i navika iz biologije: predstave. Terrestrični biomi. Aparature za učeničke vežbe i eksperimente. Demonstracioni eksperimenti. Prirodni resusrsi i ekonomija Zajednička dobra: okeani. definicije. Ljudska populacija. Ekotoksikologija. Determinacija kičmenjaka Ispit: pismeni i usmeni. zemljište. Morski ekosistemi. Pravni aspekti u zaštiti životne sredine. Periodizam. Obavezna dva kolokvijuma. Međunarodne organizacije od značaja za zaštitu životne sredine. . Ciljevi i ishodi nastave biologije na različitim nivoima i profilima obrazovanja. Metodika nastave biologije I (Osnovni predmet. Biološki resursi. formalni i funkcionalni elementi populacije. Metode utvrđivanja aerozagađenja. predeli. Shannon-Weaver-ov metod za određivanje biodiverziteta. Školski ogledi u biologiji (Osnovni predmet. lanci ishrane. značaj i funkcija. restaruracija i menadžment u zaštiti prirode. Vežbe: Tokom vežbi na fakultetu studenti treba da budu osposobljeni za izvođenje obrazovno-vaspitnog procesa biologije u osnovnoj i srednjoj školi tokom obavezne školske prakse pod kontrolom mentora. Setovi aparatura za demostracione eksperimente na grafoskopu. Prostorni odnosi. Metodska podela biološskih eksperimenata. Biotički faktori. Markiranje i regresiona metoda. Ekonomija i korišćenje resursa. Didaktički principi u nastavi biologije. Ljudska populacija. Pravo. Sukcesije i preobražaj ekosistema. VII semestar 3+2) Predavanja: Zaštita životne sredine i ekološki principi. VII semestar 2+3) Predavanja: Biološki eksperimenti u nastavi biologije. Obrazovanje i vaspitanje u zaštiti životne sredine. Nezgode i povrede koje mogu nastati pri izvodjenju bioloških eksperimenata. Određivanje kvaliteta vode. hrana. Rukovanje hemikalijama u biološkom kabinetu i njihovo čuvanje. Matabolizam ekosistema. Izrada nastavnih sredstava i zbirki za nastavu biologije. Biološke aparature u nastavi biologije. Nacionalni parkovi. Određivanje indeksa saprobnosti. Normativi za opremanje biološkog kabineta za osnovnoškolsku i srednjškolsku nastavu biologije. Analiza nastavnih planova i programa biologije u osnovnoj i srednjim školama. Trofički odnosi. Formiranje i razvoj bioloških pojmova. Zaštita životne sredine (Osnovni predmet. poljoprivreda. Ekosistemi slatkih voda.14 Fenološke pojave i faza mirovanja. Zagađenje bukom. dva kolokvijuma) i usmeni. Konvencionalni izvori energije. Tablice smrtnosti. Koordinacija biologije sa drugim nastavnim predmetima. Rast populacije i faktori kretanja populacija. Kriterijumi za izbor bioloških eksperimenata u nastavi. Sistem zaštite životne sredine. Tipovi bioloških eksperimenata u nastavi. Raseljavanje životinja. Obnovljivi izvori energije. Korelacija nastavnih sadržaja u biologiji. globalne klimatske promene. atmosfere i njihov međunarodni status. Vežbe: Svetski tokovi u zaštiti životne sredine. Osnovni principi zaštite životne sredine. svemir. Biologija u integrisanoj nastavi prirodnih nauka. Hemizam sredine. Sinekologija-Biocenoza. VII semestar 2+4) Predavanja: Predmet peoučavanja Metodike nastave biologije. politika i planiranje u oblasti zaštite životne sredine. Crvene liste. Ispit: pismeni (seminarski. upravljanje vodnim resursima. Specifičnosti i karakteristike usvajanja znanja iz biologije. Demonstracione aparature i njihovo sastavljanje i održavanje. Vaspitanje u procesu nastave biologije. Vežbe: Ekološki faktori. Praktično izvođenje eksperimenata iz različitih bioloških disciplina pogodnih za izvođenje u osnovnoj i srednjoj školi. Zaštićene i ugrožene vrste.

Test kao instrument za valorizaciju znanja iz biologije. Diverzitet mahovina. Biodiverzitet u osetljivim ekosistemima. genetički drift. Artikulacija i tok nastavnog časa. pismeni i usmeni ispit.Evolucioni značaj. Detaljno će se obraditi nomenklaturna pravila koja se primnjuju pri spajanju odnosno razdvajanju taksona. Pojam areala. Biogeografska podela Balkanskog poluostrva. osnovi florističke statistike) i na terenu (upoznavanje sa najznačajnijim predstavnicima flore i faune Jugoslavije). odnosno sa pravilima klasifikacije biljaka. rekombinacije. Tranzicioni oblici. Mobilni genetički elementi . Multigenske familije. odvijaće se u laboratoriji (kartiranje areala. Uticaj čoveka na raspored živog sveta. vegetacije. Evolucione novine makroevolucionih promena. ugroženost i kategorije ugroženosti. faune. Savremena nastavna tehnologija u nastavi biologije. oprema i nastavna sredstva u nastavi biologije. Genetička i ontogenetska homeostaza. Aktivna nastava biologije.efekat regulatornih gena u formiranju novih morfoloških karakteristika.identifikacija. Duplikacije evolucioni značaj.15 Evoluciona biologija (Osnovni predmet. Dokazi delovanja genetičkog drifta. Promene u različitim biomima Balkanskog poluostrva pod antropogenim uticajem. Fitogeografska i zoogeografska podela Jugoslavije. Vežbe: Tokom vežbi na fakultetu i u školi (školska praksa) studenti treba da budu osposobljeni za samostalno izvođenje obrazovno-vaspitnog procesa biologije u osnovnoj i srednjoj školi nakon završetka studija biologije. Horizontalno prenošenje genetičke informacije. Od taksonomskih metoda prikazaće se morfološka. Pojam i očuvanje biodiverziteta. Oblici i vrste natavnog rada u biologiji. VIII semestar 2+2) Predavanja: U okviru taksonomije biljaka studenti će se upoznati sa taksonomijom kao metodom sistematike. Ispit: pismeni/usmeni. Promene u veličini genoma tokom filogenije. Vežbe: Vežbe će pratiti teoretsku nastavu. Nastavni objekti. istorijski i sadašnji raspored životinjskog sveta. Vežbe: Populacija. koncept vrste. Uzroci izumiranja vrsta. Varijabilnost i adaptivni značaj: morfoloških osobina. dva kolokvijuma. Pismeni periodičnim testovima. Pregled antropogenih faktora koji ugrožavaju biodiverzitet. Kambrijumska eksplozija. prenos na nova staništa. Zoogeografske oblasti. Biogeografija i biodiverzitet (Osnovni predmet. Izvođenje obrazovno-vaspitnog procesa biologije. Diverzitet kičmenjaka. Vannastavne aktivnosti u nastavi biologije Vođenje dokumentacije nastavnog rada. protok gena. rastavića. Metodika nastave biologije II (Osnovni predmet. Mehanizmi reproduktivne izolacije vrste. Kod morfološke metode podaci će se obrađivati softverskim kompjuterskim programima. konzervaciona biologija: izbor prioriteta. Domestifikacija. Preistorijski. Osnovni principi konzervacione biologije Biodiverzitet i konzervacija. Nastanak života i organela. evolucione posledice destrukcije sredine. Ispit: pismeni i usmeni. Brzina evolucije. Pripremanje nastavnika za nastavu biologije.evolucioni značaj. Fitogeografske oblasti. prečica. biohemijska. Nastanak novih gena i enzima. Specijacija. istrebljenja. Ispit: ispitni čas. VIII semestar 4+4) Predavanja: Nastavne metode u nastavi biologije. Taksonomija biljaka (Izborni predmet. mikromorfološka. Analiziraće se rezultati pojedih metoda . Adaptacije. fiziološka i genetička metoda sa osvrtom na eksperimentalnu metodu. *Terenska nastava (Obavezna. Evolucioni značaj promena u genskoj regulaciji. Literatura u nastavi biologije (stručna i metodička). Istorija života. Istorija flore. Organizacija genoma eukariota i procesi evolucije. Nastavni čas kao organizaciona jedinica nastavnog rada. Geografska varijabilnost vrste. broja hromozoma. VIII semestar 3+2) Predavanja: Mehanizmi evolucionih promena: mutacije. Usmerenost evolucije. Organizacija genetičke varijabilnosti. Adaptivni značaj varijabilnosti u populacijama. prirodna selekcija. 0+2) Obilazak i upoznavanje sa karakterističnim vodenim i kopnenim ekosistemima-zaštićenim područjima Vojvodine i Srbije. Hox geni. Praćenje i valorizaciji znanja u natavi biologije. VIII semestar 4+2) Predavanja: Predmet i zadatak biogeografije. konačnim testom /usmeno. golosemenica i skrivenosemenica. Promene na nivou strukturnih gena . Antropogeneza. Populaciona struktura vrste. Vrsta. Osnovne i posebne vrste nastave biologije. Diverzitet beskičmenjaka. Masovna izumiranja vrsta.

Funkcionalna organizacija genoma: mutacije. Mutacije polnog hromatina i reverzije pola. Mikologija (Izborni predmet. pseudogeni i genski fragmenti. Vannuklearni genomi eukariota: fizička i genetička struktura. Genetika i varijabilnost gljiva. Vežbe: Primena i uvežbavanje pojedinih taksonomskih metoda. Genski i hromozomski uzroci naslednih bolesti. repetitivna DNK. Gljive kao patogeni organizmi i kao biološka borbena sredstva. VIII semestar 2+2) Predavanja: Kompozicija humanog genoma: organizacija i distribucija gena. alkaloidi i mikotoksini. aktivacija i inaktivacija delova genoma. DNK polimorfizam i genetički markeri u humanoj populaciji. reparacija i rekombinacije. klasifikacija i nomenklatura. Određivaće se relacija između karaktera genetski ustaljenih taksona i taksona koji predstavljaju adaptaciju na određene ekološke uslove. reparacije i rekombinacije. autonomija mitohondrijalnog genoma. otkrivanje i karakterizacija specifičnih segmenata DNK: PCR.sadržaj i tipovi u genomu eukariota.16 ponaosob i njihovi odnosi. protok gena medju prokariotama. Regulacija aktivnosti genoma: stalne i povremene izmene u aktivnosti genoma: rearanžmani gena. metabolizam ugljenih hidrata. Ćelijski ciklus eukariota i regulacija replikacije DNK. abiotiski i biotski. karakteri za prepoznavanje). RFLP. megaplazmidi i plazmidi. Gljive kao učesnici u kruženju materije i protoku energije kroz ekosisteme. molekularna struktura hromozoma. Ispit: pismeni. Ekološki faktori značajni za rast i razviće gljiva. modifikacije hifa. Ishrana i metabolizam gljiva. Vežbe: struktura hromatina. hifa. negativni i pozitivni aspekti. mikoriza. kvasce i eukariotske mikroorganizme. Repetitivna DNK . taksonomija. Pisanje taksonomskih radova prema kodeksu zoološke nomenklature. elektoforeza. Strukturna organizacija genoma eukariota: nuklearni genom. Upoznavanje i korištenje on line izvora sa informacijama važnim za organizaciju i funkciju humanog genoma. voda. Analiza proteoma: sinteza i obrada proteina. antibiotici. Imunotaksonomija (tehnike). promene u strukturi hromatina. Mesto gljiva u sistemu živog sveta. kao izvor jednoćelijskih proteina. Genska regulacija determinacije pola ljudi. Biodegradacija. Zloupotreba gljiva i njihovih metabolita. Upoznavanje sa on line genskim bankama – pretraživanje. fizičke mape. Klasifikacija i evolucija gljiva uključujući mikrogljive. struktura hromozoma). Vežbe: Polimorfizam hromozoma čoveka. Kloniranje gena. Opisivanje taksona. VIII semestar 2+2) Predavanja: Strukturna organizacija genoma prokariota: cirkularni i linearni hromozomi. organizacija gena u genomu. Gljive kao hrana. sekundarni metaboliti. Mapiranje i sekvencioniranje humanog genoma: genetičke mape. tipovi karaktera. koncentracija jona. Ispit: usmeni. genetička organizacija: operon. VIII semestar 2+2) Predavanja: Definicija pojmova: sistematika. primeri regulacije aktivnosti genoma tokom razvića. Polni hromatin i efekat doze. bioluminescencija. korišćenje gljiva u industrijskim biotransformacijama: fermentacije. Ponašanje kao taksonomski karkter (zvuk. DNA hibridizacija). Hemotaksonomija (hromatografija. mutageneza. modifikacije hromatina i ekspresija gena. Genska terapija. Citotaksonomija (broj hromozoma. građa ćelija. AFLP i SSR. VIII semestar 2+2) Predavanja: Opšte osobine gljiva i položaj mikologije među drugim biološkim naukama. Analiza transkriptoma: domeni hromatina. elektronska mikroskopija u taksonomiji životinja. Uloga DNK vezujućih proteina. Tehnike numeričke taksonomije. Numerička taksonomija. Domaćin – parazit i domaćin – simbiont odnosi u taksonomiji. Taksonomija životinja (Izborni predmet. Mehanizmi regulacije transkripcije. Genski i hromozomski uzroci naslednih bolesti. konstrukcija i tumečenje dendrograma. hormoni. Značaj očuvanja biodiverziteta gljiva. Ispit: pismeni. Vežbe: Korišćenje ključeva za determinaciju različitih grupa životinja. Morfologija gljiva. Taksonomski karakteri (izbor karaktera. Značaj gljiva u prirodi i za čoveka. osobine kolonija. Kodeks zoološke nomenklature. Humani genom (Izborni predmet. DNK polimorfizam i genetički markeri u humanoj populaciji. BLASTIN I BLASTIX. Primena elektronske mikroskopije i biohemijsko-genetičkih metoda u identifikaciji. Molekularna genetika (Izborni predmet. Evolucija genoma: mutacije. genske familije. Imprinting epigenetičkih promena gena i hromozoma. Procedure u taksonomiji životinja. in vitro mutageneza. restrikciona digestija. aktivnost). Ispit: seminarski rad koji obuhvata primenu jedne od taksonomskih metoda na primeru neke varijabilne vrste. pleomorfizam. spora. . Prenatalna dijagnostika genetičkih obolenja. azotnih i drugih jedinjenja. primena kompjuterskih softvera za statističku obradu morfoloških karaktera.

inflamatorni odgovor. Humoralni imuni odgovor. Ispitivanje poremećaja metabolizma ugljenih hidrata. citokinski receptori. VIII semestar 2+2) Predavanja: Uvod. Ispit: pismeni /usmeni. merne jedinice i uslovi izvodjenja biohemijskih analiza. Prepoznavanje. Imunoregulacija. ćelije. Prirodna otpornost organizma. Odlike razvića biljaka. Uticaj abiotičkih i biotičkih ekoloških faktora na bakterije. Fosforilacija i drugi negenomski efekti hormona: protein kinaze.17 Vežbe: Upoznavanje sa specifičnostima rada u mikološkoj laboratoriji. kinetika reakcije ligand – receptor. Tolerantnost i autoimunost. lipida i lipoproteina. Položaj određenjih ćelija. Mehanizmi razvića biljaka (Izborni predmet. Korišćenje ključeva za determinaiju izolovanih plesni do roda i vrste. VIII semestar 2+2) Predavanja: Skrivenosemenice – uvod. Rast i razmnožavanje bakterija. Primarno razviće ose (polarnost). Genetika bakterija. VIII semestar 2+2) Predavanja: Uvod. Ispitivanje enzimske aktivnosti gljiva izolovanih iz prirode. VIII semestar 2+2) Predavanja: Uvod u kliničku biohemiju. ligand zavisni jonski kanali. Upoznavanje sa morfologijom gljiva vegetativnim strukturama i modifikacijama micelije. uz mogućnost ponovnog polaganja u vidu predispitnog testa. adaptacije. Tehnike. Efektorni mehanizmi humoralnog imunog odgovora. Imunologija (Izborni predmet. Enzimi i proteini plazme . Alergije. Ispit: seminar/usmeni. Karakteristike receptora. mutacije. metabolizam i regulacija receptora. Ispit: pismeni (seminarski rad. proteina i aminokiselina. Predispitne obaveze: položeni parcijalni testovi (2). struktura i sinteza DNK. Hormonska regulacija transkripcionih faktora. negenomski efekti steroidnih hormona. Oblici promenljivosti bakterija. intracelularni glasnici. uključuje test i (ili) seminarski rad. Vežbe: Eksperimentalne i audio-vizuelne vežbe usaglašene sa programom predavanja. Efektorni mehanizmi ćelijskog imuniteta. Koordinacija razvića (usklađivanje). fosfata i magnezijuma. Izolacija gljiva iz različitih sredina odnosno staništa i njihova kultivacija in vitro. transformacije. Karakteristike imunog odgovora. Mogući pravci primene bakterija u biotehnologiji (starter kulture) i zaštiti životne sredine. Sporulacija kao osnov za identifikaciju i klasifikaciji gljiva. gvozdja i metabolizma porfirina i purina. Svetlost i ostale informacije sredine. Ispit: seminarski rad i usmeni. protein fosfataze. Membranski receptori: receptori sa enzimskom aktivnošću. Teorijski deo nastave bi se obavljao kroz seminarske radove i izlaganje studenata. Vežbe: Eksperimentalčne i audiovizuelne vežbe usaglašene sa programom predavanja. Osa razvića u listu i cvetu. a vežbe kroz zaokružen ciklus ispitivanja i tumačenja dobijenih rezultata. Ispit: pismeni/usmeni. tkiva i organa. Poremećaji metabolizma natrijuma i kalijuma. U toku semestra vršiće se provera stečenog znanja (u vidu testa) nakon obrađenih većih celina. Intracelularni receptori. reproduktivnim strukturama mikrogljiva i njihovim životnim ciklusima. VIII semestar 2+2) Predavanja: Funkcionalna građa bakterija sa morfološkim i ultrastrukturnim odlikama. enzimi i njihov značaj u obezbeđivanju energije – disanje i fermentacije. Ćelijski imuni odgovor. G-protein zavisni receptori. pri čemu se studenti odlučuju za problematiku koju zele da obrađuju. hidrosferi i atmosferi i njihova uloga u kruženju materija i protoku energije u ekosistemu. Acido-bazni status i transport kiseonika. regulacija i ekspresija gena. Rasprostranjenost bakterija u pedosferi. kontrola transkripcije. Klinička biohemija (Izborni predmet. ili test (1) iz celokupnog gradiva. Imuni odgovor na transplantate i transformisane ćelije. Poremećaji metabolizma kalcijuma. kroz koji se oni uvode u karakteristike rada u mikrobiološkoj labboratoriji. Vežbe: Rad sa manjim grupama studentima. Poređenje razvića biljaka i životinja. Mehanizam transdukcuije: G-protein. Pismeni ispit je eliminatoran. transdukcije. Fiziologija bakterija. obrada. konjugacije. Bakteriologija (Izborni predmet. hemijski medijatori. Hormonska kontrola ekspresije primarnih gena. test) i usmeni. Unutarćelijske informacije. i prezentacija antigena. Vežbe prate predavanja. Pojam homeostaze. Molekularna endokrinologija (Izborni predmet. Imunizacija.

Izračunavanje količnika rasprostranjenja. Planktonski organizmi i njihova podela prema . digitalne karte). Beiliev metod za izračunavanje gusine populacije. Disperzija između dve oblasti (merenje recipročne migracije).). Molekularno dejstvo nutrijenata. VIII semestar 2+2) Predavanja: Digestija i apsorpcija osnovnih nutritivnih komponenti. Drugi blok . Vežbe prate predavanja. prostorno orijentisani podaci u prikazivanju areala (GIS.terenska ekskurzija. Relikti i reliktni areal. Uticaj gustine na rast populacije. zastupljenih u flori Srbije (areali srednjeevropskih. subsrednjeevropskih. pontskojužnosibirskih. Makronutrienti i mikronutrienti. fenofaze. florom i vegetacijom na njima. MTB). socijalno ponašanje. antropogene akumulacije i akvakultura. Praćenje stanja biljne populacije (monitoring). plodnost.seminarski rad iz oblasti analize areala pojedinih biljnih vrsta. Izračunavanje relativne biljne mase. Dinamika biljne populacije. srednjeevropsko-planinskih i južnoevropsko-planinskihoromediteranskih biljaka). realna biljna masa. Izračunavanje procentualnog udela različitih tipova socijalnog ponašanja. Prvi blok . VIII semestar 2+2) Predavanja: Osnovne fizičko-hemijske karakteristike: slane i slatke vode. Botanički deo: Populaciona ekologija biljaka. Pojam biljne populacije. Ispit: pismeni (test i seminarski rad) i usmeni. Odredjivanje hormona. Biohemija hrane i ishrane (Izborni predmet. Analiza i modeliranje prirodnih populacija.18 u dijagnostici. Praćenje lekova i hemijska toksikologija. Monitoring. Centri vegetacijskog diverziteta. močvare. ili test (1) iz celokupnog gradiva.distribucija. Struktura biljne populacije: brojnost. Ispit: pismeni (seminarski rad i test)/ usmeni. Kolebanja brojnosti tipa oscilacija i fluktuacija. Uzrasna i polna struktura. jezera. Kruženje elemenata. Funkcionalna hrana. Prodikcija. Natalitet. podzemne vode. Određivanje parametara staništa. nekim bolestima i stresu. Izračunavanje procentualnog udela u odnosu na ekološke indekse. Nutraceutici. Biljne populacije od posebnog značaja (populacije lekovitih biljnih vrsta. Ekologija slanih i slatkih voda: okeani. relativna biljna masa. Uticaj abiotičkih faktora. Izračunavanje gustine populacije pomoću linearnog transekta. VIII semestar 2+2) Predavanja: Načini prikazivanja areala: kartiranje direktno i indirektno (UTM. Jolly-Seber-ov metod za izračunavanje gustine populacije. Procena količine biljaka. Rast populacije u ograničenoj sredini. Centri florističkog diverziteta u Srbiji. Uzorkovanje i merenje i opisivanje populacuje. biomasa i energija unutar populacije. Mortalitet. tekuće vode. borealnih. Populacioni ciklusi. stanje. sa posebnim akcentom na stenohorne. zajednica kopnene zeljaste vegetacije. Endemične i stenoendemične vrste i njihovi areali. Vežbe prate predavanja. Areali biljaka karakterističnih grupa flornih elemenata. Vertikalni i horizontalni raspored živog sveta i Životne zajednice u vodenim ekosistemima. biomarkeri bolesti. Prikazivanje rasprostranjenja biljnih populacija. Ispit: pismeni i usmeni. Predispitne obaveze: položeni parcijalni testovi (3). Prostorni odnosi. submediteranskih. rodova ili zajednica na prostoru Srbije. Demografska analiza. Gustina populacije i metode za određivanje gustine populacije. bare. Botanički deo: Procena brojnosti jedinki u populaciji. ili test (1) iz celokupnog gradiva. VIII semestar 2+2) Predavanja: Zoološki deo: Pojam populacije. mora estuarije. sa posebnim osvrtom na zajednice koje sadrže članove endemskog ili reliktnog karaktera (Areali zajednica vegetacije drveća i grmlja. Površinske vode: mora i okeani. prostorni raspored . Predispitne obaveze: položeni parcijalni testovi (3). Ispit: pismeni i usmeni. Uticaj biotičkih faktora. Vežbe: Praktični deo nastave izvodi se u dva bloka. Biljna populacija – bioindikator staništa. i sl. Odnos predator-plen i domaćin-parazit. Disperzija. Procena pokrovnosti. Molekularna biologija u kliničkoj biohemiji. upoznavanje sa odgovarajućim specifičnim lokalitetima. Areal geografija biljaka (GIS) (Izborni predmet. Ekologija vodenih ekosistema (Izborni predmet. Indeks agregacije i metod "najbližeg suseda". Produkcija energije u životinjskoj populaciji. Testovi za ispitivanje funkcije pojedinih organa. Prebiotici i probitici. Metabolizam u gladovanju. Negativne i pozitivne interakcije unutar populacija. prirodne akumulacije. Habitus i zdravstveno stanje populacije. zajednica vodene zeljaste vegetacije). Populaciona ekologija (Izborni predmet. Kartiranje biljnih populacija. Osnovni tipovi areala. pokrovnost. populacije korovskih biljnih vrsta. Izračunavanje srednjeg masenog indeksa. Areli biljnih zajednica zastupljenih u flori Srbije. populacije retkih i zaštićenih biljnih vrsta. Vežbe: Zoološki deo: Određivanje gustine populacije šumske šljuke pomoću svadbenog leta mužjaka.

Ispumpavanje i tretman podzemnih voda. kretanje vode i dr. biotipu itd. stabilizacija. Permeabilne reaktivne barijere. Seminarski radovi vezani za praktične primere konzervacije i restauracije ekosistema i za teorijske modeli primene metoda konzervacije i restauracije ekosistema. industrijske otpadne vode. Detekcija prisustva toksičnih jedinjenja u substratu – skrining testovi biodegradacije. pesticidi. pH. Određivanje indeksa saprobnosti vode i bioloških.Vitrifikacija. Modeliranje ekosistema. kriterijumi i valorizacija. Ekologija adaptivne radijacije (Izborni predmet. Lov i ribolov. Kontrola procesa bioremedijacije. Merenja fiziko-hemijskih svojstava vode. Lanci ishrane i klasifikacija u trofičke stupnjeve. Restauraciona ekologija. Značaj i zaštita biodiverziteta akvatičnih organizama. Mikrobiologija bioremedijacije: osnovne podele mikroorganizama. Metode hidrobioloških ispitivanja kvaliteta vode: fitoplankton. Protokoli. Izbor podataka značajnih za ekosistemski menadžment. migracije. Definicija. Terenski obilazak deposola u procesu fitoremedijacije.i zoobentos. PCB. Tretman aktivnim muljem. test) i usmeni. Ispit: praktični i pismeni /usmeni. Ekologija otpadnih voda: komunalne otpadne vode. fenolna jedinjenja. Vežbe: Metode uzorkovanja vode za hirobiološke analize. Vežbe: Problemi konzervacije akvatičnih ekosistema. Upravljanje predeonim procesima. Hemijska oksidacija. VIII semestar 2+2) Predavanja: Konzervacija i menadžment ekosistema. Tretman podzemnih voda opterećenih hlorovanim rastvaračima. Biodegradativni procesi i biotransformacije. Fitoremedijacija. Ispiranje in situ. Osnovne postavke i zahtevi biološkog procesa. Koncept. Bioremedijacija ugljovodonika poreklom iz nafte primenom alternativnih akceptora elektrona. razvoj i koncept. Bioindikatori ekoloških uslova: saliniteta. Ispit: pismeni i usmeni. ukupnih i specifičnih zagađenja. Biomanipulacioni zahvati u kontroli kvaliteta voda i bioremedijacije akvatičnih ekosistema. VIII semestar 2+2) . Akvakultura: ribarstvo i ribnjačarstvo. Bioremedijacija in situ. Mogućnosti kontrole biodegradativnih procesa. Neki aspekti metabolizma mikroorganizama važni za proces bioremedijacije. Opšti model degradacije staništa. Hemijska dehalogenacija. Aeracija pod pritiskom u tretmanu podzemnih voda zagadjenih ugljovodonicima poreklom iz nafte. fauna dna. krakteristike i predstavnici. neorganskim i toksičnim materijama. Simuliranje prirodne bioremedijacije u laboratorijskim uslovima i mikrokosmos studijama. Konzervacija i restauracija ekosistema (Izborni predmet. Utvrđivanje funkcionalne ekosistemske jedinice. Praktična primena prirodnih procesa bioremedijacije na primerima nekih jedinjenja: PAH i fenolna jedinjenja. procedure i primeri uspešne ekološke restauracije. Spaljivanje. VIII semestar 2+2) Predavanja: Biodegradacija i bioremedijacija: osnovni pojmovi. tvrdoće vode. biohemijskih i fiziko-hemijskih parametara. Neuston i nekton: krakteristike i predstavnici. Korišćenje prirodnih procesa u menadžmentu ekosistema. biohemijskih i hemijskih indikatora. Nastanak. Laboratorijski modeli vodenih ekosistema. kontaminacije organskim. Ostale metode oporavka kontaminiranih ekosistema. Mikrobiološki konzorcijum. halogena jedinjenja. odumiranje. produktivnost ekosistema. Bioremedacione tehnike – praktična primena: Aeracija u bioremedijaciji ugljovodonika poreklom iz nafte. Tipovi restauracije. grupe mikroorganizama aktivne u procesima bioremedijacije.19 veličini. azo boje). Autopurifikacija prirodnih voda. Vežbe: Aktivnost mikroorganizama u procesima prirodne bioremedijacije. Bioremedijacija ex-situ. Prečišćavanje otpadnih voda. vertikalne i horizontalne. Primeri degradacije staništa i njihove restauracije. Restauracija vodenih sistema. Biološki aktivni agensi vodenih organizama. sukcesije i transformacija u vlažne livade i kopnene ekosisteme. Mikroorganizmi i bioremedijacija. Akvatični relikti i endemi kao turističke znamenitosti. Bioremedijacija hlorovanih rastvarača primenom alternativnih akceptora elektrona. Bioremedijacija i obnavljanje oštećenih ekosistema (Izborni predmet. Uticaj hemijskih i fizičkih faktora: kiseonik. indikatora stepena eutrofikacije u autohtonim slatkovodnim akvatičnim ekosistemima. Termalni tretman in situ. Sezonske promene. Restauracija kopnenih sistema. vrednosti i naučna osnova. Striping vazduhom. karakteristike. otpadne vode poljoprivredne proizvodnje. Značaj genetičkog diverziteta u restauraciji populacija. Terenski obilazak lokaliteta u procesu bioremedijacije. Mogućnosti restauracije i revitalizacije. Prirodna bioremedijacija. Fito. Putevi biodegradacije specifičnih grupa jedinjenja: nafta i naftni derivati. Određivanje stepena zagađenja vode (indeks saprobnosti i klase boniteta) na osnovu promena u sastavu biocenoza. narušavanje prirodne ravnoteže i odumiranje akvatičnih ekosistema. Ispit: pismeni (seminarski. Kontrolisani prirodni raspad. zooplankton. Detoksifikacija specifičnih jedinjenja (amfoliti. Cepanje. Uticaj distribucije svetlosti: dnevne i sezonske. Ekološki menadžment. Ekstrakcija zemljišta uz aeraciju.

Kambrijumska eksplozija. Alometrija i heterohronija.od kasne Krede do kasnog Miocena. klasifikacija i nomenklatura. Fosilni podaci. Poreklo introna. Divergencija i interakcija između vrsta. Evolucione činjenice. Vežbe: Seminarski radovi. uticaj javnosti. Mezozoik i Kenozoik Vežbe: Metode evolucione analize. zemljišta. Globalno upravljanje resursima: međunarodne organizacije. Osnovne geološke promene. VIII semestar 2+2) . Specijacija i rekonstrukcija odnosa taksona na osnovu filogenetskih podataka. Analogija između taksona i oblasti. resurse i politike u oblasti zaštite životne sredine. Razvojna genetika i makroevolucione novine. debate i diskusije u vezi sa najnovijim istraživanjima vezanim za globalne promene klime. ekoturizam. evolucija i zdravlje čoveka. Istorija Zemlje na osnovu bioloških podataka. Tranzicioni oblici. Molekularni sat. VIII semestar 2+2) Predavanja: Istorijska biogeografija . ekoturizam. Molekularni podaci u antropologiji. Detekcija adaptivne radijacije. Rekonstrukcija odnosa različitih regiona Zemlje na osnovu biogeografskih podataka. Ekološka osnova specijacije. VIII semestar 2+2) Predavanja: Evolucija. Ekološke mogućnosti i nivo specijacije. deforestaciju. Istorija života (Izborni predmet. Geološka vremenska skala. rast ljudske populacije.20 Predavanja: Poreklo ekološkog diverziteta. Formiranje kladograma oblasti upotrebom taksona kao karaktera Vežbe: Primeri: Intraspecijska filogeografija: Biogeografska analiza genetičke divergencije sekvenci DNK u izolovanim i ostrvskim populacijama. Biološka i kulturna evolucija čoveka: evolucija i ponašanje čoveka. do razdvajanja kontinentalnih ploča tokom kasnog Mezozoika Ispit: pismeni/usmeni Trendovi u ZŽS (Izborni predmet. Filogeografija (Izborni predmet. Evolucija primata . Geološki vremenski okvir. Divergentna prirodna selekcija u različitim okruženjima. Analogija između filogenetske i biogeografske analize. VIII semestar 2+2) Predavanja: Aktuelni problemi ugroženosti vode. politika. Evolucija anatomski modernog čoveka. uticaj. Ekološka teorija adaptivne radijacije. Nastanak evolucionih novina. Makroevolucione promene isprekidana ravnoteža i filetički gradualizam. Ispit: pismeni i usmeni. vazduha. Rekonstrukcija istorije života. NVO. Progres adaptivne radijacije. Značaj.od širenja populacija iz glacijalnih refugijuma i postglacijalne ekspanzije tokom Pleistocena. Prekabrijumska evolucija. pravna regulativa. Fanerozoik: Paleozoik. Austrolopithecinae i Homo habilis.Uvod. a u korelaciji sa istorijskim događajima . Uticaj ponašanja na evoluciju genetičkog diverziteta čoveka Ispit: pismeni/usmeni. Antropogeneza (Izborni predmet. Povezanost demografije i filogenije. toksični otpad. tokom razdvajanja populacija. Deforestacija. Formiranje kladograma regiona na osnovu biogeografske istorije odabranih taksona. Ekološke mogućnosti i morfološka divergencija. Borba za prirodne resurse.metode. preko stvaranja vulkanskih ostrva i planinskih venaca i platoa. Poreklo organela. Turizam: uticaj na životnu sredinu. Upotreba filogenetskih podataka u rešavanju raznih bioloških problema. Promene klime: nauka. Evolucija roda Homo. Geografska varijabilnost savremenog čoveka. Klasifikacija biodiverziteta . Koevolucija Ispit: pismeni / usmeni Ihtiologija (Izborni predmet. Evolucija i budućnost humane populacije: eugenija Vežbe: Evolucija primata: filogenetske analize: na osnovu morfoloških karakteristika i molekularnih podataka. Rezistentnost: divergencija između recentnih genetičkih linija Vežbe: Odgovarajućim primerima se prate predavanja Ispit: pismeni/usmeni. Ljudska populacija: rast. poljoprivredu. VIII semestar 2+2) Predavanja: Poreklo života. Toksični otpad. rekonstrukcija. ekonomija. Priroda fosilnih nalaza. Genetički diverzitet primata i čoveka. tehnologija.

hibridizacija. hromozomi.Razmnožavanje. Metode borbe protiv štetnih vrsta glodara. Ribe kao saprobiološki indikator. Ispit: pismeni i usmeni. Delovanje abiotičkih ekoloških faktora na ribe. Krvna slika. Vežbe: Izvode se u vidu terenske nastave sa ekipom za deratizaciju iz novosadske “Ciklonizacije”. embrionalni i larveni razvoj. Mere zaštite pri izvođenju deratizacije. crevnog sistema. Plodnost. Rodeticidni preparati i načini njihove primene. statistička obrada. Apsolutna i relativna plodnost. Pregled ihtioloških zbirki. Ekonomski značaj mišolikih glodara. apsolutnog i relativnog prirasta. Epizootiološko – epidemiološki značaj sinantropnih glodara. skeletnog. Migracije riba.21 Predavanja: Organski sistemi riba. Gajenje riba u ribnjacima Vežbe: Gradja kožnog. Upoznavanje sa gajenjem šaranskih riba Ispit: praktični i usmeni. Ishrana. Rast i tempo porasta. Odredjivanje starosti. Meristički i morfometrijski karakteri riba. Genetika. . Podela riba prema staništima. Inter i intraspecijski odnosi medju ribama . Sinantropni glodari (Izborni predmet. Organizacija i praktično sprovođenje deratizacije. Odredjivanje indeksa saprobnosti na osnovu sastava ihtiofaune. VIII semestar 2+2) Predavanja: Bioenološke karakteristike populacija sinatropnih glodara i njihova podela. selekcija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->