P. 1
poli+sis+RS+zapiski

poli+sis+RS+zapiski

|Views: 456|Likes:
Published by Klementina Pintar

More info:

Published by: Klementina Pintar on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

POJEM IN VRSTE POLITIČNIH SISTEMOV Pojem političnih sistemov je širši od pojma države in oblasti.

Koncept političnih sistemov je kvalitativno različen, saj država in oblast dobita s pojmom političnih sistemov neko vlogo. Politični sistem je odnos med oblastjo in državo na eni in ostalimi sferami na drugi strani. Med njimi posredujejo parlament, politične stranke, volitve, javno mnenje … Politični sistem je medsebojno povezan, skladen skup družbenih odnosov, norm in ustanov, ki oblikujejo javno oblast in njen položaj v družbi. V okvir političnih sistemov spadajo: 1. vsi organi politične oblasti 2. institucije in odnosi preko katerih družbene skupine in sloji uresničujejo svoj vpliv na oblast (politične stranke, družbene skupine) 3. način oblikovanja politične oblasti (volitve, imenovanja) 4. razni drugi kanali vplivanja na oblast (mediji, javno mnenje) Če obstajajo odprti kanali vplivanja, govorimo o DEMOKRATIČNEM političnem sistemu. Če teh kanalov ni (so zaprti) govorimo o NEDEMOKRATIČNEM političnem sistemu. Za DEMOKRATIČNE politične sisteme je značilno: svobodne volitve svobodna politična konkurenca (pluralistični sistemi z opozicijo) svoboda tiska, združevanja nadzor državne oblasti

Za NEDEMOKRATIČNE politične sisteme je značilno: centralizirani neomejena in nekontrolirana, totalna oblast obstaja monizem, prepoved opozicije ni svobode govora, združevanja sem spadata:

● AVTOKRACIJA Pravo nasprotje pojma demokracije. Prisotna je samo na političnem področju. Pomeni, da se velikemu delu prebivalstva odreka nadzor nad vladarji. Ljudstvo ne more sodelovati pri odločanju. To je nedemokratična, neliberalna oblika vladavine. Oblike avtokracije so: - avtokratične monarhije (Saudska Arabija) - osebne vladavine (afriška družba) – razlika z avtokratično monarhijo je ta, da pri osebni vladavini ni nasledstva - dominantna stranka (Egipt, Singapur) - vladavina verskih voditeljev (Iran)

1

- vojaške diktature (Afrika, Azija) ● TOTALITARIZEM Posega na vsa področja družbe in ne samo na politično področje. Primer totalitarizma je nacistična Nemčija, fašistična Italija, komunizem … Značilnosti totalitarizma so: - obstaja uradna ideologija, ki zajema vse bistvene vidike človekovega obstoja - obstaja ena množična stranka (hierarhično urejena, na njenem čelu vodja) - tajna policija (pod strankarskim nadzorom, onemogoča sovražnike družbe) - vseobsežni nadzor stranke nad množičnimi mediji - strankarski monopol nad oboroženo silo - centralizirano upravljanje, nadzor gospodarstva - obljuba varnosti – ljudje pripravljeni žrtvovati svobodo LIBERALNO DEMOKRATIČNI SISTEM Glavne značilnosti liberalno demokratičnega sistema so: 1. stvarna oblast je v rokah izvoljenih uradnikov 2. izvršna oblast je ustavno omejena in odgovorna drugim institucijam (zlasti parlamentu) 3. nesigurnost volilnih rezultatov (možnost opozicijskega glasovanja, sprememba stranke na oblasti) 4. kulturne, etnične, verske in druge manjšinske skupine (izražajo interese v političnem procesu) 5. izven strank in volitev imajo državljani različne kanale in sredstva za izražanje in predstavništvo njihovih interesov (civilna družba, različna družbena gibanja) 6. obstajajo alternativni viri informiranja (neodvisni mediji) 7. posamezniki imajo svobodo prepričanja, mnenja, razprave, govora, združevanja, demonstracij, peticij 8. državljani so enaki pred zakonom (neodvisno sodstvo) 9. vladavina prava varuje državljane pred nasiljem in neupravičenim poseganjem v njihovo osebno življenje Politični sistem lahko delimo glede na kriterij delitve oblasti. DELITEV OBLASTI: HORIZONTALNA (zakonodajna, izvršna, sodna) →parlamentarni, predsedniški, skupščinski, polpredsedniški sistem STOPNJE / RAVNI OBLASTI → unitarne, federalne

Ustavno načelo delitve oblasti varuje osebno svobodo posameznika, preprečuje koncentracijo in monopol oblasti, vzpostavlja nadzor nad oblastjo (preprečuje samovoljo), razporeja državne naloge in pristojnosti, vzpostavi vzajemno kontrolo in vzdržuje ravnovesje med nosilci oblasti.

2

PARLAMENTARNI SISTEM 1. zakonodajna oblast pripada parlamentu 2. obstaja določena povezanost izvršne in zakonodajne oblasti → ne gre za strogo delitev oblasti (izvršna oblast odvisna od zaupanja parlamenta) 3. izvršna oblast je deljena – predsednik države in vlada PREDSEDNIŠKI SISTEM 1. ločitev oblasti najbolj dosledno izpeljana 2. predsednik ima možnost veta na zakonodajne predloge kongresa 3. predsednik je voljen neposredno 4. predsednik države je predsednik vlade POLPREDSEDNIŠKI SISTEM 1. šef države se voli na splošnih volitvah / neposredno 2. šef države si deli izvršno oblast s predsednikom vlade – imamo dvojno oblast 3. šef države je neodvisen v odnosu do parlamenta, vendar mu ni dopuščeno, da bi vladal sam ali neposredno 4. direktive šefa države mora sprejeti in uskladiti vlada 5. predsednik vlade / vlada sta neodvisna od šefa države v tisti meri, kot sta odvisna od parlamenta 6. ta struktura z dvojno oblastjo omogoča različna ravnotežja (KOHABITACIJA – predsednik države in predsednik vlade sta iz različnih strank) KONVENTNI ali SKUPŠČINSKI SISTEM 1. gre za enotnost oblasti 2. shod, zborovanje ali narodna skupščina 3. načelo horizontalne organizacije oblasti, v kateri so predstavniški organi hkrati nosilci zakonodajne in izvršne oblasti 4. sodna je izločena, čeprav je pod močno kontrolo predstavniškega telesa POLITOLOŠKA DELITEV POLITIČNIH SISTEMOV (po Liphartu) VEČINSKI (Velika Britanija) KONSENZUALNI (Švica)

3

Razlike: koncentracija izvršne oblasti v večinskem modelu nasproti delitvi izvršne oblasti v konsenzualnem modelu prevlada izvršne oblasti v večinskem modelu nasproti izvršno zakonodajnemu ravnotežju v konsenzualnem modelu dvostrankarski sistem nasproti večstrankarskemu sistemu enodimenzionalni strankarski sistem nasproti večdimenzionalnemu strankarskemu sistemu večinske volitve nasproti sorazmernemu ali proporcionalnemu predstavništvu (gre za problem sorazmernosti / nesorazmernosti volilnih rezultatov = razdelitev sedežev v parlamentu glede na število glasov na volitvah) unitarna in centralizirana oblast nasproti federalni ali decentralizirani enodomni sistem parlamenta nasproti močnemu dvodomnemu sistemu nepisana ustava (ne vsiljuje formalnih omejitev parlamentarne oblasti / je optimalna, večinska) nasproti pisani ustavi MODEL POLITIČNIH SISTEMOV (po Davidu EASTONU) Splošne značilnosti: 1. analiza političnega sistema mora vključevati raziskovanje formalnih odločitev na eni in stvarnih akcij oz. delovanja na drugi strani 2. analiza političnega sistema pomeni vzporedno raziskovanje procesov oblikovanja in izvrševanja politik 3. analiza političnega sistema mora zajemati tudi neodločanje in nedelovanje – opustitvena dejanja Sestavine: 1. INPUTI (politične zahteve in politična podpora) 2. OUTPUTI (v obliki odločitev in akcij nekega delovanja) 3. OUTPUTI so različni od UČINKOV (OUTCOMES) – učinki so drugačni, kot jih je predvidel zakonodajalec FUNKCIJE POLITIČNEGA SISTEMA SISTEMSKE funkcije niso neposredno vključene v oblikovanje in izvrševanje politik, a so bistvenega pomena za delovanje političnega sistema, saj določajo ali se bo sistem spremenil, ali se bo ohranil v obstoječi obliki, kdo bo bolj vpliven pri oblikovanju politik, …Sestavljene so iz politične socializacije (podružbljanje človeka s stališča oblikovanja politik), političnega rekrutiranja (kadrovanje, selekcija izbire za vodilne funkcije), politična komunikacija (tok informacij skozi družbo in različne strukture, ki sestavljajo politični sistem).

4

PROCESNE funkcije so nujne za oblikovanje in izvrševanje politik v vsakem političnem sistemu. Te so hkrati tudi faze političnega sistema: 1. FAZA: artikulacija interesov 2. FAZA: agregacija interesov (povezovanje ali kombinacija interesov v POLICY alternative) 3. FAZA: avtoritativno oblikovanje politik (izbira ene alternative ali odločitev ali konkretno zakon) 4. FAZA: proces izvrševanja politik (implementacija) Tretji sklop funkcij so POLICY funkcije. So implementacija političnega procesa. Sprejeti zakoni morajo biti uresničeni. Zadevajo vsa področja. Sestavljene so iz: ● ekstrakcije (obdavčitev) ● regulacije vedenja (pravila) ● razdelitve ali distribucije Uprava (vlada) zajema policy funkcije. Ostale funkcije pa zajema parlament. SISTEM LIBERALNE DEMOKRACIJE Liberalizem in demokracija sta nasprotni načeli. Meščanska družba, ki se razvija v smeri civilne družbe, je značilna po pluralizmu in individualizmu (to partikularistično stran zastopa liberalizem). Liberalizem je posameznik. Demokracija predstavlja nasproti pluralističnemu načelu liberalizma obliko politične homogenizacije ali poenotenja tega pluralizma. Liberalci zastopajo vladavino manjšine. Demokrati zastopajo stališča ljudske večine. Liberalci zastopajo individualne svoboščine. Demokrati zastopajo formalno načelo občega skupnega dobrega. Stvar demokratične politične kulture je, da simbioza dveh nasprotnih načel ne razpade. Če simbioza (liberalizem + demokracija) razpade, se odpira prostor drugačnim, zlasti totalitarnim oblikam vladavine. Centralna institucija liberalne demokracije je parlament. Vzdrževanje ravnotežja med liberalizmom in demokracijo je možno samo proceduralno. Vzdrževanje poteka ponavadi v obliki PERMANENTNEGA KRŠENJA USTAVE (tako opozicija kot pozicija – pozicija prekoračuje svoja ustavna pooblastila na podlagi svoje večinske pravice, da interpretira ustavo in jo praktično spreminja; opozicija pa poizkuša z različnimi oblikami izven parlamentarnega povezovanja z volivci). Ravnotežje vzpostavlja ustavno sodišče. Delovanje pozicije in opozicije torej ni mogoče popolnoma ustavno omejiti. Bistvo liberalno demokratične ustavne vladavine je nadzorovano proceduralno kršenje ustave.

5

šibko institucionalizirana. omejena oblast. dobimo pri demokraciji TIRANIJO VEČINE. Pojem poliarhija pomeni mnogovladje razpršenih družbenih oblasti. neposredna / neomejena oblast. NAČELA DEMOKRACIJE red avtoriteta pravice svoboda . kjer posamezniki pridobijo moč za odločanje na podlagi tekmovalnega boja za ljudske glasove (Joseph Schumpeter).privolitev vladanih .strankarsko tekmovanje . liberalna se spremeni v PLUTOKRACIJO. ki temelji na participaciji državljanov. FORMALNI (v postopkih in procedurah) .zakon . DEMOKRATIZACIJA Demokracija je institucionalna ureditev za sprejemanje političnih odločitev.predstavništvo . Antična demokracija = ekskluzivna. republikanska v PATERNALIZEM ELIT. legitimnosti večinske volje… Ima 3 komponente: demokratična (enakost med ljudmi) liberalna (pravice posameznika) republikanska (državljanske vrline in javno dobro) Če se te oblike izrodijo. enakosti glasov. Lipset – demokracija je politični sistem.vladavina prava 6 . Moderna demokracija = posredna / predstavniška. Razmerje med idealno in realno demokracijo nam razloži Liphart (poliarhija).svoboda združevanja Demokracija ima 2 vidika: 1. inkluzivnost.ustavno sodna presoja .DEMOKRACIJA.pravičnost . ki dovoljuje največjemu številu prebivalstva vplivati na glavne odločitve in sicer z izbiro med tekmeci za glavne politične položaje.enakost INSTITUCIJE DEMOKRACIJE ljudska suverenost omejitev oblasti izvršilna odgovornost splošna volilna pravica volilni sistem svobodni tisk .informirana javnost .inkluzivno državljanstvo . Te opredelitve so normativistične. visoko institucionalizirana. menjavo vladajočih uradnikov in kot socialni mehanizem.zakonodajni nadzor . ki ponuja urejene ustavne možnosti za spremembo oz.

Ponavadi ima 4 faze: 1.svoboda izražanja in alternativni viri informacij . Inkluzivnost je povezana z odzivnostjo.lokalna uprava . SUBSTANTIVNI .ločitev oblasti . kar je odvisno zlasti od kvalitete predhodnih demokratičnih izkušenj. 7 .ustavnost in zakonitost . da razrešuje konflikte skozi legalne institucije (v okviru parlamenta). nedemokratični proces prevzema oblasti.formalni in substantivni – poteh. z večjo vključenostjo oz. Pri substantivni gre za manj očitno rast demokratičnih skupnosti – npr. širšo participacijo ljudi. Poteka po 2 različnih .mediji . odprtostjo za pobude ljudi. običaj → gre za konsolidacijo – utrjevanje – demokratičnih oblik vladanja → gre za ponotranjanje demokratičnih vrednot in pravil igre → daljša od prvih treh) LINZ – konsolidiran je tisti politični sistem. legitimnostjo (upravičenost oblasti).asociacijska avtonomija . Demokratizacija je lahko bolj ali manj intenzivna.svobodne in pravične volitve . v katerem noben večji politični akter ne proučuje možnosti za alternativni. privajalna (prehajanje demokracije v navado.človekove in manjšinske pravice . Za politično stabilnost je potrebna poleg konsolidacije še inkluzivnost (sposobnost vključevanja ljudi v procese odločanja) in učinkovitost.centralna uprava .. Iz formalnega vidika gre predvsem za izbiro ustavnih oblik ali praks. Konsolidacija se kaže v sposobnosti novega demokratičnega sistema. pripravljalna (oblikovanje tekmovalnih političnih alternativ) 3.civilni nadzor nad vojsko 2. uvodna (izgradnja nacionalne enotnosti) 2.civilna družba Demokratizacija je proces razširjanja ali izvajanja demokracije.izvoljeni nosilci oblasti . mobilizacijo za soglasje. odločitvena (nastaja ustava) 4.politične stranke .

s katerimi so se urejala vprašanja državne organizacije in njenega delovanja. v političnem boju za omejevanje absolutne oblasti monarha. V fevdalizmu je pojmovanje ustave prevzela katoliška cerkev in z njim označevala sistem cerkvene organizacije. Vsi drugi pravni akti morajo biti v skladu z ustavo. ampak je tudi odraz stvarnih odnosov in okoliščin oz. da je pojem ustave nastal v 18. V antični Grčiji s tem izrazom niso označevali pravnih aktov. Razlaga ustave je možna iz različnih vidikov: pravni politični filozofski sociološki pravno – politični S FORMALNEGA vidika je najvišji pravni akt. Obstoj pravne države je eden bistvenih elementov stabilne demokracije. ki naj ureja organizacijo državne oblasti in človekove pravice. S širjenjem državljanskih pravic se je razvila ideja konstitucionalizma.Učinkovitost se nanaša na sposobnost in zmogljivost političnega sistema za reševanje problemov oz. Absolutna monarhija jo uporablja za označevanje absolutnega načina vladanja. ampak politično ureditev konkretnega polisa. za sprejemanje odločitev in njihovo uresničevanje. POLITIČNI pojem → ustava je zbir pravil s katerimi se omejuje državna oblast in njene pravice poseganja v svobodne sfere družbe in sfero političnih pravic državljanov. Prvi. Drugi trdijo. st. ki označuje poseben pravni akt v pisani obliki – to je ustava. USTAVA POJEM USTAVE Ustava izhaja iz latinske besede CONSTITUTIO. vrhovne biti. Konstitucije so bile v rimskem pravu enostranski ukazi cesarjev imenovani EDIKTI. Hegel – ustava je izraz najvišje. FILOZOFSKI pojem ustave je širša dimenzija. razmerja družbenih sil v neki državi. ki je uveljavil sociološko pojmovanje je bil LASSELE. SOCIOLOŠKO pojmovanje ustave → ustava ni samo pravni dokument. ki ureja vprašanja državljanskih pravic in načela organizacije državnih organov in njihovih pristojnosti. 8 . S tem je prišlo do institucionalizacije in demokratizacije oblasti. Ustava je osnovni red stvari v družbi – Aristotel. Predpostavka za politično učinkovitost je izdelana procedura in zaokrožen pravni sistem.

ne glede na njihovo pravno obliko. dostopnost) kodifikacija (enovit pisani akt) največja pravna veljava ustavnih norm – hierarhično najvišji pravni akt Temeljne lastnosti ustave so: ustava je najvišji splošni pravni akt. ki je sprejet po posebnem postopku in slovesno razglašen kot temeljni zakon države.…) 3. ki samemu sebi določa svojo pravno moč RAZVRŠČANJE (VRSTE) USTAV • PISANE • NEPISANE – ustava v materialnem pomenu (ustavni običaji) Nepisano ustavo imajo v Angliji. Ustavna pravila tvorijo elementi: 1. Ustava v materialnem smislu → pojem ustave je določen glede na vsebino norm.S PRAVNEGA vidika razlikujemo ustavo v MATERIALNEM in FORMALNEM pomenu. Bill of rights. izhodiščne in splošne ustavne norme določajo temelje državne in družbene ureditve in poseben postopek za sprejem in spremembo ustave ustava je temeljni izvor najvišjih državnih organov. ustavne konvencije so izven sodne pristojnosti.…) 2. Posebnost ustave v formalnem pomenu je njena oblika v kateri se izraža vsebina ustave in v čemer se razlikuje od zakonov in drugih splošnih aktov. st. ki se od drugih splošnih aktov razlikuje po naravi pravnih norm ustavne norme so abstraktne. Ta pravila so lahko v enovitem pisanem pravnem aktu ali v več različnih pravnih aktih in lahko so pisana ali nepisana. s katerimi se določa smisel in meje zakonov sprejetih v ustavno pravni materiji 9 . da morajo biti družbeni odnosi urejeni v posebnem aktu. zakoni parlamenta (zakon o nasledstvu prestola. posamezni zgodovinski dokumenti (Magna charta libertatum. Vsaka država ima zbir temeljnih pravil. hkrati pa vsebuje elemente ideološko političnega in programsko deklarativnega akta ustava je pravni in politični akt – v tem se razlikuje od drugih pravnih aktov ustava je splošen pravni akt. Angleška ustavnost ima heterogeno strukturo in zajema več različnih elementov – zlasti 2 skupini: ustavna pravila ustavne konvencije Ustavna pravila se uporabljajo pred sodiščem. Temeljne značilnosti ustave v formalnem smislu so: pisna oblika ustave (preglednost. Ustava v formalnem smislu → povezana z nastajanjem meščanske države in prvimi sodobnimi pisanimi ustavami s konca 18. ki jim predpisuje njihove pristojnosti ustava je edini splošni pravni akt. ki urejajo državno in družbeno ureditev. kar ne pomeni. sodne odločitve (keys law). da nimajo ustavnosti. Tvorci sodne ustavnosti so zahtevali.

NOMINALNE (NAVIDEZNE.4. se pa spoštujejo. določa pravice državljanov in njihovo varstvo v kazenskem postopku BILL OF RIGHTS (1689) – utrdi položaj parlamenta 10 . SEMANTIČNE – v praksi se uresničujejo. NORMATIVNE . Niso pisane. nikoli niso bila predmet zakonske podlage) Ustavne konvencije pa obsegajo navade.uresničujejo se v praksi 2. ki ga sprejem monarh na prehodu iz absolutne v ustavno vladavino • USTAVNI PAKTI → so rezultati sodelovanja predstavniškega telesa in monarha. tradicijo. 1. Imenuje se lahko ustava. • KODIFICIRANE • NEKODIFICIRANE Kodificirana je enovita ustava (iz enega samega pisanega akta). običaje in prakso ter regulirajo velik del vsakdanjih aktivnosti najvišjih organov oblasti. NOVEJŠE RAZVRSTITVE USTAV Razvrščanje je glede na skladnost ustavnih norm s politično realnostjo. • TOGE (posebni pogoji) • GIBKE (kot običajni zakon) Kriterij je postopek sprejemanja in spreminjanja ustave. v praksi se ne uporabljajo 3. Sprejme jih predstavniško telo. v praksi se ni uporabljala HABEAS CORPUS ACT (1679) – uveljavitev temeljev demokratične ureditve. temeljni zakon. načela in pravila splošnega prava (nastala na podlagi običajev. DEKLARATIVNE) – formalno zavezujejo. • LJUDSKE USTAVE → samostojno jih sprejema predstavniško telo ali ljudstvo neposredno na referendumu – republikanska oblika vladavine. so določena s strani sodišča. uveljavitev pa je vezana na podpis monarha – npr.…Nekodificirane so tiste. ZGODOVINSKA RAZVRSTITEV USTAV • OKTROIRANA ali VSILJENA (1931 jo vsili jugoslovanski kralj Aleksander) → enostranski akt. a preprečujejo potrebne spremembe politične oblasti RAZVOJ USTAVNOSTI VELIKA LISTINA SVOBOŠČIN (1215) – začetek PETICIJA PRAVIC (1628) – Anglija INSTRUMENT OF GOVERNMENT (1635) – prva prava ustava. Vidovdanska ustava. v katerih so ta pravila v več aktih.

12. stoletju se pojavi težnja po pisani ustavi – ameriške kolonije. Sprejeli smo jo leta 1991 (23. demokratska ustava 8ekonomske. svetovni vojni – socialno. svetovni vojni – pravica do dela ……… SLOVENSKA USTAVA Ustava je izhodiščni in temeljni pravni akt.vzpostavljanje vseh temeljnih elementov slovenske države .- v 18. Zavezujoča je bolj kot sama ustava in zavezuje dejansko. Radikalno se razlikuje od prejšnjih socialističnih ustav. STRUKTURA SLOVENSKE USTAVE PREAMBULA TRIJE PROBLEMSKI SKLOPI PREAMBULA Uvod v ustavo. ki skoraj nima programskih določil. ker ureja družbene zadeve. Je moderna ustava. Izhodiščni zato. Nova slovenska ustava je klasična realistična ustava. manjka zagotovilo za njeno spoštovanje) NEMČIJA – po 1.večstoletni slovenski boj za nacionalno osamosvojitev . Dejstva iz preambule: . Temeljni zato. socialne pravice) – WEIMARSKA ustava Po 2. ker določa kdo je zakonodajni organ. ki oblikujejo konfederacijo (zveza članic – vsaka sprejme ustavo.. VIRGINIJSKA USTAVA) ustava federacije – prva prava ustava v sodobnem pomenu – AMERIŠKA FRANCIJA – ustavnost razvija v skladu z revolucijo – DEKLARACIJA O PRAVICAH ČLOVEKA IN DRŽAVLJANA (1789) – prva ustava v Franciji leta 1791 EVROPA po letu 1830 – BELGIJSKA USTAVA (1831) – vzor številnih evropskih ustav ŠVICA – federalna ustava (1848) 1875 – FRANCIJA – ustava TRETJE REPUBLIKE – model republikanskih ustav Po 1.1991 – božična ustava). Je opis dejstev. Ni del ustavnega besedila v ožjem smislu ter pravno ne obvezuje. Je deklarativne narave in predstavlja izhodišče ustave.zagotovitev varstva temeljnih pravic in svoboščin 11 . npr. osredotočena na klasično vsebino ustav – to je pravice državljanov in organizacija oblasti. Nekatere programske določbe so prisotne v poglavju o Temeljnih gospodarskih in socialnih razmerjih. svetovni vojni – SOCIALISTIČNA USTAVNOST (Sovjetska zveza) 1936 – STALINSKA USTAVA (formalno popolnoma demokratična. s čimer določa pravni red. ki imajo ustavni pomen. svetovni vojni – socialistična ustavnost ITALIJA po 2.pravica do samoodločbe .

V središču je posameznik in njegova svoboda. Ta dvojnost je značilnost liberalne demokracije. pravna in socialna država (pravna kakovost države). zato ne more biti samostojna veja oblasti. Slovenija je opredeljena kot republika (oblika vladavine). razmerja). Del izvršne oblasti (vlada) pa je nima. potem gre lahko samo za delitev funkcij. 3. Če imajo posamezne veje skupno legitimacijsko bazo. Razliko med ločitvijo oblasti in delitvijo funkcij spoznamo po obstoju / neobstoju samostojne legitimacijske baze (volitve) posamezne veje oblasti. da se temeljne pravice človeka lahko udejanjijo.TRIJE PROBLEMSKI SKLOPI 1. ki omogoča. Nova slovenska ustava uveljavlja poseben pravno institucionalni mehanizem. Največja zasluga liberalizma je koncipiranje pravic in svoboščin človeka in državljana. gre za ločitev oblasti oz. Po drugi strani obstaja omejitev izvršne oblasti (predsednika republike). ozemeljsko enotna in nedeljiva država (unitarna oblika državne ureditve). Prisotni so tudi elementi pluralizma. KATALOG KLASIČNIH TEMELJNIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN – v celoti ustreza mednarodnim standardom. POLITIČNE DOKTRINE V SLOVENSKI USTAVI Največji sklop so liberalno demokratični vidiki. Ustava je izhodiščni pravni akt. delitev oblasti. Liberalne poteze slovenske ustave so: 1. TEMELJNE DOLOČBE – določajo obliko slovenske države. Na nekaterih mestih preobsežen. Med temi je posebej pomembna pravica do zasebne lastnine. s parlamentarnim sistemom (oblika državne oblasti). socializma (nekateri elementi prejšnjih ustav) in korporativizma. pravno varstvo temeljnih pravic). DRŽAVNA UREDITEV – pravila o organizaciji osrednjih državnih organov (pristojnosti. svoboda posameznika 2. uveljavitev načela delitve oblasti (pri nas zamenjana z delitvijo funkcij – izvršni. kajti po ustavi so obvezni strankarski dogovori glede odločitve o predlogu za 12 . demokratična država. V ustavi RS imata zakonodajna oblast in del izvršne oblasti (predsednik države) lastno legitimacijsko bazo. 2. Če imajo med seboj neodvisne in hierarhične legitimacijske baze. ker prepušča nekatere vsebinske zadeve zakonodajni ureditvi. ni pa tudi temeljni pravni akt. ELEMENTI LIBERALIZMA: Liberalizem gradi politični sistem na posamezniku kot občanu (pripadniku civilne družbe). Pri več osrednjih državnih organih je slovenska ustava preskopa (zlasti pristojnosti). zakonodajni in sodni organi). posamezniku kot državljanu (pripadniku države). strogo delitev.…To predstavlja temelj ekonomskega in političnega liberalizma. Vlada je izpeljana iz zakonodajne oblasti. v kateri ima oblast ljudstvo (oblika političnega sistema). V ta mehanizem spadajo: politični pluralizem. dedovanja. mehanizem pravne države (vladavina prava. neodvisnost sodnikov.

predstavniki lokalnih interesov. Ustava ne vpeljuje stroge delitve oblasti. Posredno omenjene politične stranke – predsednik republike po posvetovanju z vodji poslanskih skupin (nadomestek pojma političnih strank). Najdemo jih v členu.… ELEMENTI PLURALIZMA: So bolj prikriti. Predsednik republike lahko razpusti državni zbor + sodna oblast lahko razveljavi zakone po lastni presoji → odstopanja od čistega parlamentarnega sistema. Ustavno sodišče lahko razveljavi zakone po lastni presoji. 13 . ki jo tvori soglasje zakonodajne oblasti in predsednika republike. pravica do stanovanja. Vprašljiva je njegova legitimnost. na nekaterih področjih samouprava. kjer nastopajo kot ustavna kategorija tudi politične stranke (v negativnem smislu). Pri predlaganju sodnikov je predsednik samostojen in ni zavezan k pogovorom strank / poslanskih skupin. Samostojnost sodne veje je zagotovljena z 9-letnim mandatom in nemožnostjo odpoklica. pravica do stavke. Ima funkcionalno predstavništvo. možnost zakonodajne pobude. gospodarska pobuda je svobodna in prepovedana je nelojalna konkurenca. ELEMENTI SOCIALIZMA: Npr. Državni svet se voli posredno. Za ustavne sodnike je oblikovana posebna legitimacijska baza. Državni svet sestavljajo nosilci socialnih. Korporativizem je lahko dopolnilo ali pa pači politični sistem. predloži državnemu zboru kandidata za predsednika vlade. kot jo obljublja v 3. negativno zakonodajno moč – suspenzivni / odložilni veto (oviranje sprejemanja zakonov). Izvršujejo jo neposredno z volitvami. Ima posvetovalno naravo. ki opredeljuje pravico do zbiranja in združevanja. varnost dela in možnost zaposlovanja. Prav tako državni zbor voli sodnike samostojno. Državni svet je korporativistični organ. gospodarskih. 4. opredelitev Slovenije kot socialne države. delojemalcev. obrtnikov in samostojnih poklicev. Zakonodajna oblast svoje izvršilne funkcije delegira na vlado in operativni del izvršne oblasti je po drugi strani povezan z zakonodajno oblastjo. poklicnih in lokalnih interesov → predstavniki delodajalcev. ELEMENTI KORPORATIVIZMA: Korporativizem najbolj pači liberalno demokratično načelo in je v nasprotju z njim. členu in ne vzpostavlja čistega parlamentarnega sistema (to se vidi v neposrednih volitvah predsednika republike). ločitev cerkve od države (država in verske skupine so ločene) ELEMENTI DEMOKRATIČNOSTI: Demokratičnost je zabeležena z dvomljivostjo: ''V Sloveniji ima oblast v rokah ljudstvo. 3. kmetov. Najdemo jih v zadnji alineji.'' Demokratično načelo je izpeljano tudi v poglavju o državnih organih → poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila (jih ni mogoče odpoklicati – reprezentativni / predstavniški mandat). delavsko soodločanje. pravice invalidov. predstavniki negospodarskih dejavnosti. sindikalna svoboda.mandatarja vlade.

O predlogu odloči državni zbor z 2/3 večino glasov navzočih poslancev. Spremembo sprejme državni zbor z 2/3 večino glasov vseh poslancev. Ni predviden ustavno revizijski referendum na zahtevo volivcev. ki sodita med temelje vsake sodobne demokratične države. Postopek za spremembo se imenuje ustavno revizijski postopek. člen – sprememba volilnega sistema. če zanjo glasuje večina volivcev. sprejme se nova ustava → potrebno kadar pride do radikalne spremembe ustavne ureditve. ki zahteva za spremembo zahtevnejšo proceduro kot za navadne zakone (zahtevnejša večina za odločitev o spremembi). Lahko ga da 20 poslancev državnega zbora. da stara ureditev ne ustreza več. Novo ustavo sprejema zakonodajno telo. vlada ali najmanj 30. ponekod pa posebna ustavodajna skupščina. Ustavne ureditve se spreminjajo na 2 načina: 1. FAZA: predlog za začetek postopka. člen (Evropski člen) – vstop v EU. člen – državljani imajo pravico do pokojnine USTAVNOST IN ZAKONITOST To sta načeli. odpoved o delu suverenih pravic (leta 2003) ● 14.USTAVNO REVIZIJSKI POSTOPEK Ustava bi morala biti čimbolj trajna. Obe načeli izhajata iz načela pravne države. da sodeluje – državni zbor mora predložiti predlagano spremembo ustave v sprejem volivcem na referendumu. 2. pri čemer se mora glasovanja udeležiti večina volivcev. sprejet ustavni zakon o volitvah. Spremembe naše sedanje ustave: ● 68. člen – določa enakopravnost moških in žensk pri kandidiranju na volitvah ● 50. Ustavnost in pravna država sta vezani na pojav prvih modernih ustav in na konstituiranje meščanske države. kjer je obstajala 14 . FAZA: tu se odloča o sami spremembi ustave. Naša ustava predvideva poseben postopek in poteka v 2 fazah: 1. če je razvoj družbe tako hiter. Postopki se med seboj razlikujejo. Po slovenski ustavi je določena tudi možnost ljudstva. če to zahteva najmanj 30 poslancev. člen – enakost človekovih pravic. ne glede na invalidnost ● 43. največkrat se spreminja tako.000 volivcev. 2. da se vanjo vnašajo spremembe in dopolnitve (zlasti velja za evropske ustave). ki so glasovali. dotedanja ustava se ustrezno spremeni → način spreminjanja je različen. da prinaša toliko sprememb. Ameriška in naša prejšnja ustava se spreminja / dopolnjuje z ustavnimi amandmaji. Za odločitev na ustavodajnem referendumu so predpisani strožji pogoji kot pri zakonodajnem referendumu – odločitev je sprejeta. Prevladuje ureditev. Te pravice nima državni svet in predsednik republike. uveljavimo Dropov količnik (leta 2000) ● 3a. Pravna država je bila ideal mlade buržoazije v boju proti fevdalni ureditvi. člen (kot pogoj za vstop v EU) – pridobitev lastninske pravice na nepremičninah (leta 1997) ● 80. Lahko pa tudi brez tega.

za njeno omejevanje (delitev oblasti. da se ljudje seznanijo z njim in da se lahko po njem ravnajo. posameznikov Načelo zakonitosti im 2 vidika: 1. Pravice tu so ali negativne ali obrambne. prepoved povratne veljave pravnik aktov – prepoved retroaktivnosti (veljave za nazaj) USTAVNO SODIŠČE S pojmom ustavno sodstvo razumemo sodno kontrolo ustavnosti zakonov skupaj z organi. ki to izvajajo. ki zavezujejo Slovenijo 5. Konstitucionalizem je pretežno politični in doktrinarni pojem. funkcionalna zakonitost → pomeni. Najprej gre za konstitucionalizem. ampak od dobre volje fevdalnega gospoda. zakon in vsak drug predpis se mora objaviti. pri čemer je načelo ustavnosti primarno načelo.samovolja monarha in fevdalcev – to se vidi v združitvi tožnika in sodnika v eni osebi. nadzor) Pojem pravne države se razvija postopoma. V konstitucionalizmu so dobile svoje mesto tudi človekove pravice. Ustavnost je pravno formalni izraz konstitucionalizma. po drugi strani pa gre za vzpostavljanje institucionalnih mehanizmov za preprečevanje zlorabe oblasti. Pravica ni bila odvisna od zakona. ustava določa. Načeli ustavnosti in zakonitosti se dopolnjujeta. da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnih zakonov. ki naj bi omejil absolutno oblast monarha – ustavna monarhija. organov. Temu se pridružuje: 3. ponekod opravljajo ustavno-sodno kontrolo običajna sodišča (ZDA – vrhovno 15 . Namen objave je. preden začne veljati. Gre tudi za prevlado prava in položaj neodvisnega sodstva. Za seznanitev s predpisom je potreben določen čas in to se imenuje UVELJAVITVENI ROK – praviloma 15 dnevni 6. predpisi lokalnih skupnosti pa v uradnih glasilih. Ustavno sodstvo je organizirano različno. Pri tem se odloča ali je pravna norma v skladu z ustavo ali ne. Ti dve načeli sta postali sestavni del boja za pravno državo. da so funkcije državnih organov ali organov z javnimi pooblastili utemeljene v zakonu in se jih uresničuje v okviru zakona. Načelo ustavnosti se uveljavlja skozi različne oblike in običajno ločimo 2 vidika ustavnosti: 1. v katero se država ne sme vmešavati. Na funkcionalno ustavnost se veže tudi načelo odgovornosti vseh nosilcev javnih funkcij. Ti predpisi so objavljeni v Uradnem listu. supremacija zakona (hierarhija pravnih aktov) 2. Zahteva po pravni državi se je najbolj usmerila k javni oblasti. Tu je imela 2 vidika: po eni strani je šlo za zagotavljanje osebne svobode posameznika. načelo prevlade ustave 2. načelo funkcionalne ustavnosti → funkcionalna ustavnost pomeni. ki jih same določijo. Ustavnost je pravni in funkcionalni pojem. Predsednik države je obvezan podpisati zakon. da morajo biti vse funkcije organov državne oblasti utemeljene na ustavi in se morajo izvrševati v okviru ustave. načelo zakonitosti posamičnih aktov (odločb) in dejanj državnih organov 4.

kjer so zanjo pristojna običajna sodišča. Kontrola ustavnosti je glede na čas in glede na posledice lahko PREDHODNA ali pa REPRESIVNA (NAKNADNA). Ustavni postopek lahko sproži: ustavno sodišče začne postopek na zahtevo upravičenega predlagatelja. Če se ugotovi. Predsednika ustavnega sodišča pa izvolijo sodniki izmed sebe za dobo 3 let. ki jih na predlog predsednika republike izvoli državni zbor za dobo 9 let in ni dopuščena ponovna izvolitev. Ta kontrola je prisotna v ureditvah. z zakonom pa še dodatne pristojnosti. da je zakon v nasprotju z ustavo. KONKRETNA → tista. Uveljavljen je v sistemih. REPRESIVNA kontrola se opravlja samo v odnosu do veljavnih norm – do predpisov. PREDHODNA kontrola je ocena ustavnosti pred njeno proglasitvijo – še v postopku sprejemanja predpisa – postopek se prekine. ne da bi obstajal konkretni spor. Glavno vprašanje ni ustavnost norme. odprava pa velja tudi za nazaj od časa sprejema norme. ampak rešitev konkretnega spora. Pristojnosti so določene že v sami ustavi. ki so že sprejeti. proglašeni in objavljeni. ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Ustavno sodišče je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ. Ustavno sodišče odloča o: skladnosti zakonov z ustavo skladnosti zakonov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in načeli mednarodnega prava skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in zakoni skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni skladnosti splošnih aktov izdanih za izvrševanje javnih pooblastil (morajo biti v skladu z ustavo.sodišče). se razveljavi ali odpravi. ki je vezana na reševanje konkretnega spora. drugod pa so v ta namen organizirana posebna ustavna sodišča. Na delovanje ustavnega sodišča se nanaša tudi zakon o referendumu in ljudski iniciativi. Kontrola ustavnosti je lahko ali KONKRETNA ali ABSTRAKTNA. ne more je začeti na lastno pobudo ustavno sodišče sproži postopek tudi na lastno pobudo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE ● POLOŽAJ IN PRISTOJNOSTI Ustavno sodišče je najvišji organ za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče je sestavljeno iz 9 sodnikov. kjer imajo ustavna sodišča. Svojo organizacijo in delo ureja s poslovnikom. ABSTRAKTNA → ko se sproži spor o ustavnosti zakona. Za sodnika ustavnega sodišča je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije. zakoni in podzakonskimi predpisi) ustavne pritožbe zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s posamičnimi akti spori glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi ter med samimi lokalnimi skupnostmi spori glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi 16 . Razveljavitev velja od sprejema odločitve ustavnega sodišča.

Povzeta je po nemškem modelu. organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil. s katerim so kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. državni tožilec. Odprava učinkuje za nazaj – ničnost predpisa.. USTAVNA PRITOŽBA Ustavna pritožba je eno najpomembnejših sredstev za varstvo ustavnih pravic in temeljnih svoboščin. varuh človekovih pravic (posamično zadevo). odločanje o ustavni pritožbi. PODZAKONSKI PREDPIS → ustavno sodišče ga odpravi ali razveljavi. reprezentativni sindikati (ogrožene pravice zaposlenih). Predhodno mora pritožnik izčrpati vse pravne poti. ● PRAVNE POSLEDICE Pravne posledice se razlikujejo v tem ali gre za zakone ali podzakonske predpise. Razveljavitev učinkuje za vnaprej. sodišče. računsko sodišče. ZAKON → ustavno sodišče lahko (če oceni. Vloži se na ustavno sodišče zoper posamični akt državnega organa. Subjekt s takšno kvaliteto je neodvisen od 17 . POSTOPKI PRED USTAVNIM SODIŠČEM 1. SUVERENOST ● POJEM Izpeljana je iz latinske besede ''suveralus'' in pomeni najvišji. potrditev poslanskih mandatov. Na predlog predsednika republike. POSEBNI: odločanje v sporih glede pristojnosti. vlada. Uporablja se za označevanja lastnosti določenega subjekta kot vrhovnega na svojem področju. SPLOŠNI (postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti): zahtevo za postopek lahko sproži državni zbor. vlade ali 1/3 poslancev daje ustavno sodišče mnenje v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe (njena skladnost z ustavo). Primer preventivne kontrole je izjema in je uveljavljena pri presoji mednarodnih pogodb. Banka Slovenije. uveljavljanja odgovornosti predsednika republike.- spori o pristojnosti med državnim zborom. 1/3 poslancev. 2. predstavniški organi lokalnih skupnosti (občinski svet). da ni v skladu z ustavo ali ratificiranimi mednarodnimi pogodbami) zakon razveljavi v celoti ali deloma. predsednikom republike in vlado odgovornost predsednika republike zaradi ustavne obtožbe protiustavnost aktov in delovanja političnih strank glede pritožb v postopku potrditve poslanskih mandatov razne druge zadeve Naša ustavna ureditev sodne kontrole je abstraktna in represivna. vključno s sodno. državni svet. Razveljavitev učinkuje naslednji dan po objavi odločbe ustavnega sodišča.

Najstarejša oblika je vezana na državno oblast. vključno z odcepitvijo. ki s svojo močjo podreja vse kar se nahaja na njenem ozemlju. SUVERENI ORGAN → najvišji državni organ. da izraža voljo nosilca suverenosti – zakonodajni organ. Zato se vsaka oblast sklicuje na ljudstvo. da je država na svojem ozemlju vrhovna. Samoodločba je preustavna pravica in je ni potrebno posebej poudarjati. nato pa še v normativnem delu ustave. NOSILEC / SUBJEKT SUVERENOSTI (narod) → suverenost se načeloma pojmuje kot neodtujljiva pravica njenih subjektov. skupščina (prej tudi šef države ali monarh). Državna suverenost je izraz dejstva. katerega dolžnost je.drugih subjektov. ● STRUKTURNI ELEMENTI Suverenost sestavljajo: 1. ki poskuša v kar največji meri doseči konsenz prebivalstva. ki označuje ljudstvo kot nosilca suverene oblasti v posamezni družbeni skupnosti. Ljudska suverenost je moderni način ideologije državne oblasti. Z njo se izraža zamisel o tem. parlament. neprenosljive in trajne pravice do samoodločbe želel to načelo še posebej poudariti – očitno zaradi negativnih izkušenj z jugoslovansko (srbsko) interpretacijo te pravice → pravica do samoodločbe je enkratna pravica. NACIONALNA Nacionalna suverenost označuje suverenost naroda kot posebne družbene skupnosti. ki se z uporabo potroši. 2. ko jo prizna mednarodna skupnost. 3. Ljudska suverenost je torej istovetna z demokracijo in se včasih zamenjuje s pojmom nacionalne suverenosti. 2. Delimo na 2 vidika: ZUNANJA NOTRANJA Zunanjo ima država takrat. da država monopolno razpolaga s sredstvi fizične prisile. ● VRSTE 1. izvršna. DRŽAVNA Pomeni lastnost državne oblasti kot najmočnejše in najvišje sile v posamezni družbi. ki se oblikuje na strnjenem ozemlju ter jo povezujejo skupni jezik. Ustava Republike Slovenije opredeljuje nacionalno suverenost slovenskega naroda najprej v preambuli ustave (kot eno od izhodišč za sprejem ustave). Ima svojo ozemeljsko celovitost kot neodvisni subjekt mednarodnega prava in vodi politiko za katero se opredeljuje brez prisile ostalih držav ali njihovih zvez. Notranja je odraz dejstva. LJUDSKA Ideološko načelo. narodna zavest ter druge zgodovinske in kulturne sorodnosti. enotna in vseobsežna organizacija. Drugi so v odnosu do njega nižji oz. samostojna. Ustavodajalec je s ponovitvijo neodtujljive. Izraža se v pravici vsakega naroda do samoodločbe. odvisni. Suverenost pomeni najvišjo / neomejeno / neodvisno oblast. 18 . nedeljive. Najvišja je navznoter in neodvisna navzven. da vsa oblast v državi izhaja iz ljudstva in pripada ljudstvu ter da nosilci oblasti delujejo kot predstavniki ljudstva.

vendar sta oblika in način izvrševanja oblasti ljudska. Ljudska suverenost prihaja do izraza skozi občo voljo – pri oblikovanju mora sodelovati vsak državljan.Suvereni organ potrjuje svoje bistvo preko zakonodajne funkcije. to storijo ljudje sami. ki pa jo samo izvršuje. Kasneje to funkcijo pripiše zakonom. da je ljudstvo suvereno. To koncepcijo prvi razvije Tomaž Akvinski in jo še danes zastopa katoliška cerkev. Predstavnik suverenosti je šef države in ima samo reprezentativno funkcijo. Napiše knjigo 6 KNJIG O REPUBLIKI (1576). ZGODOVINSKI PREGLED POJMOVANJ SUVERENOSTI Prve elemente teorije o suverenosti najdemo v 3. n. Z ljudstvom razume stanove. Monarh je božji pooblaščenec na zemlji. V antiki je zanimiv Platon – filozofe označi za nosilce državne oblasti. Vsak nosilec oblasti je na to mesto postavljen od boga. 3. Ljudstvo izvaja suverenost. Napiše knjigo DRUŽBENA POGODBA. svečeniki. ne pa ljudskih množic. Celovito teorijo o ljudski suverenosti razvije Rousseau. absolutna in trajna oblast. tisočletju pr. sužnji. poljedelci. Piše o fevdalizmu. Ljudsko suverenost je nasproti absolutni monarhiji zastopal Althusius. Ta naslov ne pripada predsedniku republike. Njegova teorija ima izrazito političen cilj – podpira prizadevanja po monarhični centralizaciji oblasti nasproti katoliški cerkvi (ima univerzalno dominacijo) in proti notranji fevdalni razcepljenosti. ampak ljudstvo. v starem Egiptu – kot sestavni del razlage o socialni piramidi. št. ki mu ne daje nikakršne oblasti. ki jo s pogodbo prenese na vladarja. PREDSTAVNIK SUVERENOSTI → država mora biti poosebljena. Poteka boj za primat med cerkvijo in državo. Subjekt suverenosti ni monarh. V fevdalni državi niso razvijali teorije o suverenosti državne oblasti. Suverenost pripada ljudstvu v celoti – na tej podlagi se izoblikuje predstavniška demokracija. Bog ne določa nosilcev oblasti. potem faraon. ki ima naslednje značilnosti: predstavlja možnost popolnoma svobodnega in neomejenega sprejemanja zakonov za vse in za vsakogar suverenost je možnost odločanja o vojni in miru suverenost zajema tudi izključno možnost imenovanja častnikov in dajanja pomilostitev ter razpisovanja davkov S tem je Bodin pozitivno opredelil vsebino suverenosti. Napiše knjigo POLITIKA. Na vrhu je bog. V srednjem veku obstaja spor med legisti (pristaši suverenosti države) in kanonisti (pristaši suverenosti cerkve). Razlikuje občo voljo. ki je simbol njene enotnosti in ta oseba je predstavnik suverenosti in njene izjave in postopki obvezujejo državo. če ta ne spoštuje suverenih pravic ljudstva. V okviru cerkvene teorije (teokratske) se pojavi prva demokratična različica koncepta suverenosti – kot posredna božanska pravica. Ljudstvo ima pravico zamenjati vladarja. Suverenost je zanj najvišja. Izhaja iz teze. ki je 19 . po kateri vsa oblast izvira od boga. Prvo celovito teorijo o suverenosti najdemo pri Jean Bodinu.

Dopusti možnost predstavniške demokracije. POLITIČNO PREDSTAVNIŠTVO Politično predstavništvo pomeni narediti nekaj ali nekoga za prisotnega. ali naj imajo ženske enako volilno pravico kot moški) kako bi morali biti predstavniki izbrani (volitve ali imenovanje). Predstavniki ne delujejo nujno natančno tako kot bi pooblastitelj sam. ljudstvo ne more biti predstavljeno v zakonodajni funkciji oz. kako naj bodo izvoljeni (ali po večinskem sistemu. Ljudska suverenost je temelj predstavniške demokracije. veleposlanik. trgovski zastopnik. ker so izraz obče volje in bistvo suverenosti – gre za koncept neposredne. ali kakšna varianta proporcionalnega sistema) kako bi morali izvoljeni predstavniki ravnati (ali po navodilih volilne baze. Člani parlamenta kot ljudski pooblaščenci lahko dajejo samo pobude in oblikujejo predloge zakonov. ki imajo lastnino. popolne demokracije v zakonodaji – neposredna demokracija je pogoj za uresničitev ljudske suverenosti. a pod določenimi pogoji: centralni položaj ljudske skupščine splošna volilna pravica pogoste volitve (prepoved ponovne izvolitve) dajanje navodil poslancem Iz njega lahko izpeljemo tako posredno kot neposredno demokracijo. Zaupanje se pridobi z volitvami in na tej podlagi se meri legitimnost. Tipični primer: odvetnik. ljudstvo mora v celoti samo sprejemati zakone. vendar je v vseh primerih funkcija tega predstavništva doseči 20 . ki jih je opredelil njen pooblastitelj. ki ji je priznana dolžnost obrambe ali pospeševanja interesov. čeprav je dejansko odsoten.vedno usmerjena v skupni interes in voljo vseh. ki jih sprejema / zavrne ljudstvo neposredno. ali naj imajo to možnost samo tisti. Glavna sestavina predstavništva je v konceptu zaupanja. Ljudska suverenost je: neodtujljiva neprenosljiva nedeljiva nepredstavljiva nezastarljiva Ker je zakon izraz obče volje. ki je zgolj seštevek posameznih volj in izraža zasebni interes. DELEGIRANO → nastane pri uporabi pojma predstavništvo za opis osebe. Glavni problemi političnega predstavništva: kdo bi moral biti predstavljen (ali naj bo to del države. ali pa neodvisno od volilne baze – kot predstavniki vsega ljudstva) VRSTE PREDSTAVNIŠTVA Poznamo 4 vrste: 1. ali gospodarski interes. ali naj bodo to družbeni interesi.

trgov. ki odražajo neko skupnost na simboličen način ali pa je to oseba kot simbolični predstavnik (angleška kraljica). Politična uporaba – zastopniki skupin pritiska ali interesnih skupin delujejo po načelih tega predstavništva. Izraža se tudi v pojmu predstavniški vzorec. SIMBOLIČNO → najdemo v obliki predmetov. poslancev v moderni demokratični državi. spremembo zakonov. Če naj bo predstavniško telo idealno konstituirano v tem smislu. mesto → POZITIVNA FORMULACIJA. ker so izbrani po posebnem postopku zasedejo ta položaj oz. da lahko Člani parlamenta so predstavniki zato. Poslanci so predstavniki vsega ljudstva. ki jih je postavil pooblastitelj. Kasneje je parlament dajal kralju že izdelane predloge zakonov. splošnih in 21 . da so mikrokozmični predstavniki ali volilnega telesa ali prebivalstva kot celote ● poslanci so več kot le simbolični predstavniki 4. Uporabljen je v raziskavah javnega mnenja. Od samega začetka so pomenile omejitev kraljeve moči. emblemov (križ. Nobena pa ustrezno ne pokriva izvoljenih članov parlamentov oz. S tega vidika je sistem predstavniške vladavine v kateri se ljudska suverenost izraža na svobodnih. čeprav pogosto uporabljene v političnih situacijah. Parlamentarizem v širšem smislu zajema demokratični volilni sistem. Te tri uporabe so nepolitične po svojem izvoru. MIKROKOZMIČNO → nanaša se na fizične podobnosti med predstavniki in predstavljenimi. POLITIČNO → ni ga mogoče zožiti na katerokoli drugo uporabo pojma ali njihovo kombinacijo. Hobbes – politično predstavništvo je v bistvu proces avtorizacije ali pooblaščanja in poslanski mandat je splošno pooblastilo za odločanje v imenu volivcev. ki so se sestajale od konca 13. zastava). Sestavljali so jih predstavniki plemstva in duhovščine in pozneje predstavniki grofij. strankarski politični sistem ter sistem sprejemanja parlamentarnih odločitev ali zakonodajni postopek. naprej. 2. umrejo ali so poraženi na volitvah – ne glede na to kako ravnajo v parlamentu. Poslanci so legalni zakoniti predstavniki vse dokler ne odstopijo. ki je tipična za širši razred oseb (klubski člani. Nazadnje parlament prevzame zakonodajno funkcijo v celoti. Označuje tudi osebo. potem mora predstavljati mikrokozmos širše družbe. Zakonodajno funkcijo sprva opravlja kralj sam. 3. st. ta jih je ali v celoti sprejel ali zavrnil. NEGATIVNE FORMULACIJE → ● člani parlamenta niso delegati volilnega telesa ● za člane ni mogoče reči.cilje. izvršilni odbor). Ta uporaba ni niti tako splošna niti tako pomembna kot prvi dve. Glavne odločitve kralja so bile vedno bolj odvisne od soglasja skupščin. parlament je vplival na zakon le prek peticij in prošenj kralju za sprejem oz. mest. volitev. A igra vlogo v političnem smislu pri politični mobilizaciji ljudi. PARLAMENTARIZEM Parlament se je razvil po vzoru predstavniškega telesa v Angliji in predhodniki so stanovske skupščine.

sestavo parlamenta. Volitve vzpostavljajo legitimnost parlamenta. Prednosti dvodomnosti: gre za bolj stabilno in kakovostno zakonodajo zaščita pred tiranijo večine sistem je bolj zapleten. proces odločanja. reševanje konfliktov. katerih funkcija je zastopanje drugih oseb. funkcije vpliva → zakonodajna. Sodobni parlamenti se oblikujejo z neposrednimi volitvami (splošna in enaka volilna pravica). 3. Pri tem ima vlogo tudi volilni prag – preprečuje preveliko fragmentiranost strankarske strukture v parlamentu. Latentna ali skrita → dobi jo parlament skozi sestanke. Evropa ima enodomnih 26 držav ali 60. ki je sestavljeno iz določenega števila članov. rekrutiranje → postavljanje na določene funkcije. Dvodomni parlament je tipičen za federalne države. 2. Na svetu je 63% enodomnih (112 od 178) parlamentov. vzpostavljanje legitimnosti → ločimo latentno in manifestno. Enodomnost je prisotna kadar gre za revolucije. dolgotrajen problem usklajevanja (neučinkovitost) Kritika dvodomnosti: 22 . Sestava parlamenta naj bi odražala rezultat volitev in obstajajo različni načini delitve mandatov – VEČINSKI in PROPORCIONALNI sistem. STRUKTURA IN ORGANIZACIJA PARLAMENTA Večina je sestavljena iz dveh domov oz.6%. artikulacija interesov. pristojnosti. Parlament je telo. FUNKCIJE PARLAMENTOV 1. 4. V ožjem smislu pomeni obliko državne organizacije. enega doma. ki zaradi svoje številčnosti ali prostorske oddaljenosti v tem procesu ne morejo neposredno sodelovati. Parlament omogoča tudi sproščanje napetosti. Enodomni sistem imajo unitarne države. Gre za odnose med vlado in parlamentom. socializacija in izobraževanje → postopno oblikovanje politične elite. Nanaša se na parlamentarni sistem vladanja. Manifestna → formalna potrditev (glasovanje). Na enodomnost vpliva evolutivna razvojna pot (miren razvoj).večstrankarskih volitvah. izhodna (reševanje zastojev).4% in dvodomnih je 17 ali 30. nadzor nad upravo. seje. Parlament je nosilec zakonodajne moči in v njem poteka spreminjanje družbenih interesov v splošno obvezne norme. države z malim obsegom državnega teritorija. odločevalske oz.

delegacije državnega zbora v mednarodnih institucijah. Ureja organizacijo in delo državnega zbora oz. računsko sodišče. predsednika in podpredsednika državnega zbora. Imamo 2 pripadnika italijanske in madžarske narodne skupnosti. imenovanje za pomembne politične funkcije ZAKONODAJNA → odločanje o spremembi ustave. Šteje 90 poslancev. odloča o zaupnici in nezaupnici vladi. Odbori pa praviloma pokrivajo delovanje posameznih resorjev v vladi. poslovnika. 23 . Izvoljeni so neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice.omenjen je že v ustavi (94. mednarodno sodelovanje. Ali pa daljši – vojna in izredno stanje. podpredsednika in člane delovnih teles. Lahko je tudi krajši – razpustitev državnega zbora (predčasne volitve). zakonodajno telo. Pristojnosti – funkcije državnega zbora razdelimo na: zakonodajna (sprejemanje zakonov. vir ustavne ureditve. generalnega sekretarja državnega zbora. razpis referenduma… VOLILNA → nanaša se na predsednika vlade in ministre.NOTRANJA STRUKTURA PARLAMENTA Znotraj parlamenta so različna parlamentarna telesa – delovna telesa. roki za posamezna opravila. Sprejema se z 2/3 večino. POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA – MALA USTAVA Je formalno pravni vir. Komisije se oblikuje na ravni parlamenta in za njegovo delovanje. sodnike. vsebinske odločitve 2. razmerja do drugih državnih organov. člen). s tajnim glasovanjem. 5 članov sodnega sveta. V notranjo strukturo spadajo tudi poslanske skupine – sem so organizirani poslanci iste stranke. odloča o obtožbi predsednika republike (če krši ustavo ali zakon). sprejem zakonov. DRŽAVNI ZBOR Je predstavniško oz. organizacija in delovanje. akti in postopki. deklaracija) volilna nadzorna Določene so v poslovniku in razdeljeni v 2 veliki skupini: 1. prehodne in končne določbe. V njem je urejeno konstituiranje državnega zbora. predsednika. To so komisije in odbori. Mandatna doba se začne s prvo sejo državnega zbora. Razdeljen je na 10 večjih sklopov. delo v vojnem / izrednem stanju. sodnike ustavnega sodišča. Tu so predstavljeni državljani Slovenije. določa pravila po katerih se morajo ravnati politične stranke in drugi politični subjekti pri svojem delovanju. predsednika vlade in ministrov pred ustavnim sodiščem. NADZORNA → državni zbor odreja parlamentarne preiskave. Mandat je 4 leta.

besedilo členov. sestavi delegacij državnega zbora v mednarodnih institucijah. Izvoli se z večino glasov vseh poslancev (46 poslancev). Imamo tudi zahtevnejše večine: absolutna navadna (večina vseh poslancev) – izvolitev za predsednika vlade relativna kvalificirana (2/3 večina navzočih poslancev) absolutna kvalificirana (2/3 večina vseh poslancev) – sprememba ustave večinoma JAVNO tudi TAJNO (volitve predsednika vlade. Predsednik državnega zbora predstavlja državni zbor in vodi njegovo delo. če je na seji navzoča večina poslancev. Sicer je prva obravnava opravljena s posredovanjem predloga zakona poslancem. uvod. obrazložitev in finančne posledice. Sklepa. Politične stranke so prisotne preko poslanskih skupin. ciljih in poglavitnih rešitvah. skrajšanem postopku. Tu se besedilo predloga zakona Glasovanje: 24 . NAČIN DELA IN ODLOČANJA ALI ZAKONODAJNI POSTOPEK Državni zbor ima redne / izredne seje. državni svet. da se zakon sploh ne sprejme – postopek je končan. Imamo kolegij predsednika državnega zbora – posvetovalno telo predsednika državnega zbora – sestavljajo ga predsednik in podpredsednik državnega zbora. vsak poslanec.000 volivcev.VODSTVO DRŽAVNEGA ZBORA Parlament vodi in predstavlja predsednik parlamenta ali državnega zbora. Ima 3 podpredsednike – eden je iz največje opozicijske stranke. ……). predhodni obravnavi zakonov. Zakonodajni postopek se deli na 3 faze – prva. O odločitvi kolegija. komisija za poslovnik. 1. Delovna telesa državnega zbora so odbori in komisije (mandatno volilna komisija. druga in tretja obravnava zakona. OBRAVNAVA → opravi se le izjemoma. katerih člani predstavljajo več kot 1/2 vseh poslancev v državnem zboru. volitve predsednika in podpredsednika državnega zbora. ustavna obtožba predsednika republike) SPREJEMANJE ZAKONOV / ZAKONODAJNI POSTOPEK Sprejemajo se zakoni (tudi drugi akti). OBRAVNAVA → ta se opravi najprej v matičnem delovnem telesu in nato na podlagi poročila tega matičnega delovnega telesa na seji državnega zbora. kateri pisno nasprotuje najmanj 1/5 poslancev. Odločitve se sprejemajo z glasovi vodij poslanskih skupin. če jo izrecno zahteva najmanj 10 poslancev. 2. najmanj 5. vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti. Zakone predlaga vlada. Vsak predlog zakona mora vsebovati naslov.Kolegij odloča tudi o predlogu za sprejem zakonov po nujnem. Konča se na 2 načina: ● s sklepom državnega zbora naj se postopek nadaljuje ● s sklepom državnega zbora. komisija za narodne skupnosti. dokončno odloči državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu. Večino zadev sprejema z večino opredeljenih glasov. Opravi se samo splošna razprava o predlogu zakona. o razlogih za sprejem ter o načelih.

ki so določeni v rednem zakonodajnem postopku (ratifikacija mednarodnih pogodb). 3. K dopolnjenemu predlogu lahko vlagajo amandmaje poslanska skupina. da zakon ne ustreza. daje veto na že sprejete zakone. Državni zbor opravi razpravo in glasovanje o dopolnjenem predlogu zakona in le o tistih členih. ki deluje znotraj zakonodajne veje oblasti saj lahko predlaga zakone. NUJNI POSTOPEK Uporablja se le izjemoma v primeru kadar je to nujno potrebno zaradi interesov varnosti ali obrambe države. Amandmaje vložijo predlagatelj zakona. če ni predlagateljica zakona. vlada pa samo v primeru. Če ni bilo prve obravnave. Po končani tretji obravnavi ali po sprejetju uskladitve amandmajev. vlada (kadar ni predlagateljica zakona). obrtnikov in samostojnih poklicev. pa državni zbor na isti seji preide k glasovanju o zakonu. Če pa k zakonu ni bil sprejet noben amandma. Državni zbor razpravlja o predlogu kot celoti in le izjemoma o posameznih členih zakona – o tistih. Amandmaje vlagajo poslanci in matično delovno telo. poslanska skupina. se pripravi dopolnjen predlog zakona. V prvi obravnavi ni mogoča splošna obravnava. Druga in tretja obravnava pa se opravita na isti seji. 4 predstavniki kmetov. Po končani obravnavi amandmajev in členov na matičnem delovnem telesu.dopolnjuje in spreminja z amandmaji. DRŽAVNI SVET Državni svet ni nosilec niti zakonodajne niti izvršilne veje oblasti. za manj zahtevne uskladitve zakonov z drugimi zakoni ali pravnim redom EU. se glasuje o predlogu zakona kot v celoti (navadna večina). OBRAVNAVA → opravi se na seji državnega zbora. Njegove pristojnosti pa kažejo. lokalni. za spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča. Če matično delovno telo sklene. Če so v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot 1/10 členov dopolnjenega predloga zakona. zaradi odprave posledic naravnih nesreč. če ni predlagatelj zakona. 10 poslancev in vlada. lahko predlagatelj na isti seji opravi tudi tretja obravnava. h katerim so bili v drugi obravnavi dani amandmaji. ga lahko ustavi ali konča. poklicni in socialni interesi. potem lahko predstavnik vsake poslanske skupine predstavi stališča poslanske skupine do predloga zakona. da gre za organ. SKRAJŠANI POSTOPEK Uporablja se za manj pomembne spremembe zakona. 4 predstavniki delodajalcev in 4 predstavniki 25 . da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. razveljavitev zakona ali posameznih določb. Prva obravnava – ni mogoča splošna razprava. Obravnava se po posameznih členih. Sestavlja ga 40 članov in sicer 22 predstavnikov lokalnih interesov. DS bi naj bil odsev družbene strukturiranosti in različnosti znotraj družbe. Druga in tretja se opravita na isti seji in ne veljajo roki. DS je korporativen organ v katerem so zastopani gospodarski. 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti. h katerim so bili vloženi amandmaji.

Volitve so pravno dejanje in zato povzročajo pravne učinke. Izvolitev in s tem pridobitev mandata potrdi volilna komisija. vendar le te ne omogočajo izvrševanje mandata. Za to je potrebno posebno dejanje. da za njih ne veljajo določeni predpisi.) zahteva lahko parlamentarno preiskavo POSLANEC IN NJEGOV MANDAT Poslanski mandat je razmerje med volivci in njihovimi predstavniki v parlamentu. L.) predlaga DZ sprejem zakonov 2. DS ima 5 glavnih pristojnosti 1. se šteje.) daje mnenja DZ o vseh zadevah in njegove pristojnosti 3. Poslanska imuniteta pomeni pravno neodgovornost in pravno nedotakljivost članov predstavniškega telesa za kazniva dejanja. izguba pasivne volilne pravice. Pomeni razmerje med določeno osebo mandatarja ter nedoločenim številom volivcev. Državni svetnik ni profesionalna funkcija ampak gre za častno funkcijo. Položaj poslanca je tako pravno in ustavno določen. Namen naj bi bil omogočiti parlamentu nemoteno in neodvisno delo. Dolžnosti in pravice poslanca podrobno urejata zakon o poslancih in poslovnik DZ. ki z izvoljenim ne vzpostavijo nobenega pogodbenega razmerja. ki sicer veljajo za vse druge. DS se oblikuje s posrednimi volitvami na katerih se volijo člani DS za 5 let. Najbolj znana je parlamentarna oz. Potrditev mandata v DZ ima konstitutivni pomen. Poslanski mandat je po novi ustavi nevezan. V praksi pa se mandat oblikuje predvsem kot razmerje med poslanci in političnimi strankami. 26 . v celoti reprezentativen. zato so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila (niso predstavniki posameznih strank ali družbenih skupin). odstop. nezdružljivost funkcij). ki ga z volitvami podelijo volivci izvoljenim članom. imajo pa imuniteto. POSLANSKA IMUNITETA Imuniteta pomeni privilegij posameznih oseb. izvrševanje mandata pa je vezano na potrditev mandata v DZ. kot da poslanec ni bil izvoljen. polno in svobodno delovanje njegovih članov.) zahteva lahko razpis referenduma 5. Če mandat ni potrjen. brez elementov imperativnega mandata. 1991 je ustava uvedla sistem političnega predstavništva. Gre za pooblastilo. ki temelji na načelu ljudske suverenosti. Pravna podlaga za pridobitev mandata so volitve. da mora DZ o nekem zakonu še enkrat glasovati 4. Trajanje mandata poslanca je odvisno od dveh dejavnikov: trajanja mandata parlamenta (prenehanje mandata ali predčasni razpust parlamenta) in osebnih razlogov (prenehanje mandata zaradi smrti. poslanska imuniteta. katerih člani so. kar pomeni.) ima pravico do suspenzivnega veta.delojemalcev.

se proti poslancu vložen kazenski postopek ustavi. ali gre za upravičene posege ali za neupravičene posege v položaj poslanca. relativna in začasna neodgovornost). Kandidate lahko predlagajo: . ki jo DZ lahko potrdi ali ne.politične stranke (predlog mora biti podprt s podpisom najmanj treh poslancev DZ. Naša ustava določa obe obliki imunitete (materialno in procesno). če mu jo prizna parlament. PREDSEDNIK REPUBLIKE V današnjem ustavnem sistemu je predsednik republike voljen neposredno.poslanci DZ (najmanj 10). Poklicna imuniteta je praviloma tudi materialna. da je bil zaloten pri kazenskem dejanju (flagrantno kaznivo dejanje) – materialna imuniteta. materialno in procesno. DZ lahko prizna imuniteto tudi poslancu. drugi vidik pa se nanaša na privilegije poslanca. da mu ne more biti odvzeta svoboda oz. splošnih in tajnih volitvah. ali s podpisi najmanj 3000 volivcev). nepoklicana pa procesna. ki želi poslanca pripreti oz. nepoklicna imuniteta pa varuje poslanca pred odvzemom svobode v kazenskem postopku za kazniva dejanja. Volitve razpiše predsednik DZ (najprej 105 in najkasneje 75 dni pred iztekom mandatne dobe). Gre predvsem za možnost parlamenta. da sam presodi. če se poslanec ne sklicuje na imuniteto). Poklicna imuniteta v celoti izključuje kazensko odgovornost in tako omogoča svoboden in neoviran nastop v parlamentu. Absolutna imuniteta varuje poslanca trajno (tudi po izteku njegovega poslanskega mandata). procesna pa možnost uvedbe ali nadaljevanja že začetega kazenskega postopka zoper poslanca. ki jih stori pri opravljanju svoje poslanske funkcije (absolutna in trajna neodgovornost). izvoljen mora biti najkasneje 15 dni pred iztekom mandatne dobe prejšnjega predsednika. ne more biti kazensko preganjan brez privolitve parlamenta. Materialna imuniteta izključuje kazensko odgovornost poslanca. ki jih stori zunaj opravljanja svoje funkcije (nedotakljivost oz. ki bi oteževali delo parlamenta. razen v primeru. ki zadevo preuči in na seji DZ predlaga imuniteto. Državni organ. na neposrednih. javnosti pa sporoči le odločitev. storjena zunaj parlamenta. natančno pa poslansko imuniteto urejata zakon o poslancih in poslovnika DZ. Poklicna imuniteta pomeni. nepoklicna pa priznava imuniteto tudi glede kaznivih dejanj. začeti proti njemu kazenski postopek. da poslanec ni kazensko odgovoren za dejanja. izvoljen je lahko le polnoletni državljan RS (ki mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost). poslanec ne sem biti zadržan. poslanca pa se takoj spusti na prostost. . relativna pa le v času trajanja mandata. absolutno in relativno. Poslansko imuniteto delimo na: poklicno in nepoklicno.Poslanska imuniteta ima dva vidika: prvi se nanaša na zagotavljanje pravic članom parlamenta (svobodno izražanje in glasovanje). Zahtevo predsednik DZ pošlje mandatno-imunitetni komisiji. Odločanje lahko DZ opravi na zaprti seji. .volivci (najmanj 5000 volivcev) 27 . Če se imuniteta potrdi. Če DZ ne dovoli priprtja. ki se nanjo ni skliceval in je bil zaloten pri kaznivem dejanju – procesna imuniteta. mora poslati zahtevo za dovolitev pripora predsedniku DZ (tudi.

odloča o nujnih ukrepih in sploh ima pomembne pristojnosti v času velike nevarnosti. kadar se DZ ne more sestati. MANDATNA DOBA IN NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE Predsednik je voljen neposredno na splošnih in tajnih volitvah.skliče prvo sejo novega državnega zbora . za dobo 5-ih let in je lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.lahko zahteva sklic izredne seje DZ .predlaga državnemu zboru kandidata za predsednika vlade . prav tako tudi med zadržanostjo predsednika republike. Njegove pristojnosti so: .po ustavi razpusti državni zbor in razpiše nove volitve . PRISTOJNOSTI PREDSEDNIKA RS Predsednik republike predstavlja RS in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.v primeru ratifikacije lahko predlaga. da izreče ustavno sodišče mnenje o skladnosti mednarodne pogodbe z ustavo . varuha človekovih pravic.na njegov predlog izvoli DZ sodnike ustavnega sodišča. Po ustavni določbi je funkcija predsednika nezdružljiva z opravljanjem druge javne funkcije ali poklica. Za predsednika je izvoljen kandidat. ki je dobil večino veljavnih glasov (absolutni večinski sistem.na njegov predlog izvoli DZ pet članov sodnega sveta .razpisuje volitve v državni zbor . člane računskega sodišča. zbora.postavlja in odpoklicuje veleposlanike in poslanke in sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov .razglaša zakone .podeljuje odlikovanja in častne naslove .imenuje državne funkcioniranje (kadar je to določeno z zakonom) . .razglasi izredno (vojno) stanje. V primeru trajnega zadržka.VOLITVE PREDSEDNIKA Potekajo ob upoštevanju določb zakona o volitvah v državni zbor. Če se mandatna doba izteče med vojno ali med trajanjem izrednega stanja mu mandat preneha 6 mesecev po prenehanju izrednega (vojnega) stanja. 28 . ponavadi pride do drugega kroga). smrti. kadar se DZ ne more sestati.izdaja listine o ratifikaciji .odloča o pomilostitvah . POLOŽAJ PREDSEDNIKA RS Funkcija predsednika RS so predvsem reprezentativne (protokolarne). odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije do izvolitve novega predsednika funkcijo predsednika začasno opravlja predsednik drž.

Pomembno je. politične. nacionalne programe in druge spl. ki so opredeljena v zakonu.predlaga DZ-ju v sprejem zakone. da predsednik vlade in ministri ne morejo hkrati opravljati funkcij v drž.s proračunskim memorandumom predstavi DZ-ju temeljne cilje in naloge ekonomske.politično-upravno področje (področje zunanjih. če je ta odsoten ali zadržan. notranjih zadev. in proračunske politike vlade ter globalne okvire celotnih javnih financ za naslednje leto 29 . zboru. pravosodja in financ). PREDSEDNIKA IN MINISTROV Dve osnovni skupini vladnih nalog: naloge. V vladi je poleg predsednika vlade še petnajst ministrov oz. s katerimi se določajo načelne in dolgoročne pol. akte. promet in zveze. FUNKCIJA VLADE. državni proračun. Funkcijo podpredsednika v vladi opravlja minister. ki ga določi predsednik vlade. dela. pri predstavljanju vlade. organizacijske in druge ukrepe. z zakoni in z drugimi akti DZ določa. ki jih ima kot organ izvršilne oblasti in naloge. niti opravljati drugih dejavnosti. sodiščih. da so lahko v vladi tudi največ trije ministri brez resorja.FUNKCIJA. ki po zakonu niso združljive s funkcijo člana vlade. organih lokalnih skupnosti in drugih javnih funkcij.področje “gospodarstva” (ekonomski odnosi in razvoj. usmerja in usklajuje izvajanje politike države izdaja predpise in sprejema druge pravne. .v skladu z ustavo. ministrstev. . SESTAVA IN ORGANIZACIJA VLADE SESTAVA IN ORGANIZACIJA Sestavljajo jo predsednik in ministri. finančne. šolstva in športa. ki jih ima kot najvišji organ državne uprave. Funkcije vlade kot organa izvršilne oblasti: . zdravstva. obrambe.področje družbenih javnih dejavnosti na področju: znanosti in tehnologije. organih. družine in socialnih zadev. soc. kulture. pri vodenju vladnih sej in usmerjanju uprave. Struktura vlade je opredeljena s strukturo področij. ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države . ekonomske. Vlada in posamezni ministri so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni drž. Zakon določa. ter okolje in prostor). V skladu z zakonom se na navedenih področjih oblikujejo ministrstva. usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti države . ne more pa ga nadomeščati v pravicah. Podpredsednik vlade nadomešča predsednika. ki se nanašajo na zaupnico vladi ter na predloge za imenovanje in razrešitev ministrov. gospodarske dejavnosti. Struktura vlade zajema tri osnovna področja organizacije dela: .

Politična odgovornost vlade se kaže ravno v tem ali še ima podporo v parlamentu ali ne. ki so pomembna za določanje in izvajanje vladne politike. in za razmere na vseh področjih iz pristojnosti države. za delo posameznega ministrstva pa pristojni minister. Za ministre pa velja dolžnost. kadrovskih in 30 . in upravne usmeritve vlade .nadzorovanje dela ministrstev . drugih predpisov in splošnih aktov . To se kaže na dva načina: z glasovanjem v parlamentu bodisi o nezaupnici vladi ali pa o zaupnici vladi. vlada in pristojni minister. Minister ima tudi pravico zahtevati. da ga predsednik vlade sprejme na razgovor o vprašanjih.usklajuje delo ministrov . Predsednik vlade lahko daje ministrom obvezujoče napotke v zvezi z njihovimi nalogami.skrb za usklajeno izvrševanje nalog ministrstev . ter sprejemanje organizacijskih.odločanje o sporih glede pristojnosti med ministrstvi ter med ministrstvi in nosilci javnih pooblastil Funkcije predsednika vlade: .urejanje delovnega časa v drž. če nima podpore v parlamentu.vodi in usmerja delo vlade . pomembnih za delo vlade. upravi drugih ukrepov za delo vlade in ministrstev .. da ti napotki ne izhajajo iz usmeritev vlade.vodenje in usmerjanje drž.skrbi za enotnost pol. da morajo obveščati vlado o vseh vprašanjih. ki pripadajo RS kot ustanoviteljici zavodov. glasovanje o zaupnici pa zahteva šef vlade. Če minister meni.dajanje smernic ministrstvom za izvajanje politike in za izvrševanje zakonov. da vlada obravnava sporno vprašanje. uprave prek ministrov .predstavlja vlado . Za vlado so skupno odgovorni vsi njeni člani. gospod.upravlja z nepremičninami in drugim premoženjem RS Funkcije vlade kot najvišjega organa drž. uprave: . družb in drugih organizacij . lahko zahteva.zastopa RS kot pravno osebo . NEZAUPNICA IN ZAUPNICA VLADI Vlada ne more delovati. ki jo vodi. odgovorna je tudi za izvajanje predpisov DZ ter celotno delovanje državne uprave. ODGOVORNOST VLADE IN MINISTROV Vlada je odgovorna Državnemu zboru za politiko države. Za prvo glasuje določeno število poslancev. Pravico zadrževanja predpisa ima predsednik.izvrševanje pravic in dolžnosti. kateremu je tudi odgovorna za delo.sklicuje in vodi vladne seje.

posameznemu ministru. Vprašanje zaupnice se lahko postavi “na splošno” ali pa ob konkretnem odločanju o sprejemu nekega zakona ali druge odločitve v državnem zboru. Če vlada ne dobi podpore večine glasov vseh poslancev. da se v javnosti spodbudi zanimanje za kakšno pomembno zadevo. obvestil oz.da mora dobiti vlada v prvem primeru podporo večine glasov vseh poslancev. Interpelacijo uporabljajo največkrat člani opozicije kot sredstvo kritike vlade oz. Zaupnica vladi Zaupnica vladi je instrument. da jo mora vložiti najmanj 10 poslancev in da mora biti podana v pisni obliki ter da praviloma vsebuje kakšno načelno. Razlika pa je v tem.Nezaupnica vladi Po naši ustavi lahko poda predlog zahteve za nezaupnico vladi najmanj 10 poslancev državnega zbora. da z večino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade. da interpelacije ni mogoče sprožiti ob katerem koli vprašanju. DZ lahko izglasuje nezaupnico vladi le tako. Večkrat zasledimo opredelitev. lahko pa tudi glasovanje o zaupnici. ministra odpre razprava (kar pri poslanskih vprašanjih ne velja). ki je dano vladi in s katerimi poslanci zahtevajo odgovor na določena vprašanja. v drugem pa podporo z navadno večino. mora DZ v 30 dneh izvoliti novega predsednika vlade ali dotedanjemu pri ponovnem glasovanju izglasovati zaupnico. kadar pride v parlamentu do takih nesoglasij. ministrov in ugotavljanje njihove odgovornosti. Temu vprašanju nato sledi obravnava v državnem zboru. Razpravi lahko sledi glasovanje o zaupnici vladi oz. Običajno se vprašanje zaupnice postavi. v zvezi s katerim se lahko postavi vprašanje interpelacije. V zvezi z interpelaciji se v teoriji govori o “kvalificiranosti zadev”. informacij. s pomočjo katerega vlada preverja oz. interpelacija pa je v prvi vrsti namenjena nadzoru nad delom vlade. ugotavlja. Vprašanje zaupnice postavi predsednik vlade. 31 . razjasnitev posameznih stališč in postopkov vlade ipd. iz česar izhaja. predstavlja pa lahko tudi pomembno sredstvo. Interpelacija Je eno izmed sredstev kontrole in odgovornosti vlade in ministrov ter predstavlja pravzaprav posebno vrsto poslanskega vprašanja. ali še ima v državnem zboru večinsko podporo ali ne. da pomeni interpelacija “javno vprašanje” o odgovornosti vlade oz. ministra. šele na to pa pridobitvi ustreznih informacij. Razlika je v tem. Na splošno velja. širšo in pomembnejše vprašanje in da se po postavljeni interpelaciji in dogovoru vlade oz. ko hromijo njegovo delo in zato ne more sprejemati zakonov in drugih pomembnejših odločitev. sicer predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve. da je bistvo poslanskega vprašanja v pridobitvi odgovora. Predsednik vlade ima pred volitvami novega predsednika vlade pravico odgovoriti na zahtevo za nezaupnico in vije poglede na dotedanje delo vlade.

da se lahko sproži o delu vlade ali posameznega ministra. Uvedbo postopka lahko dr. je lahko večkrat zelo negotovo. Predsednik vlade ali minister. RAZMERJA MED VLADO IN DRŽAVNIM ZBOROM Gre za razmerja med organom zakonodajne in organom izvršilne veje oblasti. ima pravico kratko obrazložiti pisni odgovor ali ustno odgovoriti na interpelacijo. temveč samostojna veja oblasti. ki ga pošlje ustavnemu sodišču in obtoženemu. ki so vložili interpelacijo. je značilno.organ strateškega odločanja. ali bo za neko odločitev imela v parlamentu zadostno zaupanje ali ne. O interpelaciji se odloča na prvi seji DZ. DZ odloča o obtožbi z večino glasov vseh poslancev. Nadzor parlamenta oz. se z odločbo oprosti obtoženega in obratno.. da mora interpelacijo sprožiti najmanj 10 poslancev in . ko dobi predsednik zbora odgovor na interpelacijo.Ustava predvideva dve “omejitvi” . Pred razpravo o interpelaciji ima predstavnik poslancev. dokler ima zaupanje parlamenta (vlada). storjene pri opravljanju njihovih funkcij. V primeru. V parlamentih. saj ima v parlamentu svojo večino v poslancih in tako lahko parlamentu diktira svojo politiko. zboru predlaga najmanj 10 poslancev. Ko dobi ustavno sodišče sklep o obtožbi. ko dobi zaupnico parlamenta sama vodi notranjo in zunanjo pol. Za parlamentarni sistem. da obtožba ni utemeljena. Na zahtevo DZ mora predsednik republike izreči svoje mnenje. je ta vlada povsem samostojna in avtonomna glede na parlament. Razprava o interpelaciji se lahko konča s sklepom. Če je vlada koalicijska vlada več strank. do začetka glasovanja o njej pa jo lahko tudi umakne. vlade. ga pošlje obtoženemu. Pri tem lahko DZ predsednika vlade in ministre pred ustavnim sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov. pred. pravico obrazložiti interpelacijo.to je. da vlada. zborom in imajo v razmerju do njega vrsto obveznosti: 32 . da ni le izvršilno-tehnični organ parlamenta. interpelacije in glasovanja o nezaupnici. pri nas državnega zbora pa je vzpostavljen predvsem preko institutov poslanskih vprašanj. ki lahko na obtožbo odgovori. Nato opravi ustavno sodišče obravnavo. ki je splošno pristojna za določanje in vodenje politike države . odloči pa s sklepom. Pri tem pa je vlada kot nosilec izvršilne veje oblasti v okviru svojih pristojnosti samostojna in odgovorna državnemu zboru. Obtožba zoper predsednika vlade in ministre (impeachment) Kot posebna možnost ugotavljanja odgovornosti predsednika vlade in ministrov je v ustavi uvedena obtožba pred ustavnim sodiščem tako imenovan impeachment. tudi pri nas. če je predložen predlog obtožba zoper pred. na katerega se nanaša interpelacija. Izvedba načela delitve oblasti postavlja vlado v položaj. vlade pa mora izreči svoje mnenje o obtožbi zoper ministre. kjer imajo vlado iz ene stranke (Anglija) . s katerim se oceni delo vlade ali posameznega ministra. Vlada in ministri morajo sodelovati z drž. da obtoženi do odločitve o obtožbi začasno ne more opravljati svoje funkcije. po kateri lahko (z 2/3 večino) odloči.

najožje pa so izvršilni odbori. POLITIČNE STRANKE So ena izmed vrst organizacij.vlada poroča DZ o svojem delu . Izšle so iz civilne družbe. predsednik vlade in vsak minister ima pravico. rekrutacija in selekcija pol. aktov.. ki jih je sprejel DZ. na katerega se nanaša interpelacija.vlada mora sodelovati pri delu DZ in njegovih delovnih teles. organizacije imajo neke funkcije: 1. pravico. elit 4. vlada ima pravico. 33 .vertikalni: kongresi. lokalna v SLO) notranje strukturirane (2 vidika .vlada mora zavzeti stališče do pobud in predlogov.vlada mora ob sprejemanju proračuna DZ-ju predložiti celovito poročilo o svojem delu v preteklem letu . da pred razpravo o interpelaciji v 15-ih dneh da svoje stališče o vprašanju.posredujejo civilno družbo v državo – mediacijska=posredovalna vloga 2. da svoj odstop obrazloži v DZ. Za njih so značilni naslednji elementi: organizacijski vidik lokalna organizacija iščejo volilno podporo iščejo določeno člansko podporo (obstaja neka meja števila članov) opredeljena ideologija organizirane na različnih ramenih države (državna. horizontalna: politična stranka vsebuje znotraj sebe interesne organizacije = po generacijskem načelu. programska socializacijska vloga 5. in da sodeluje v razpravi.. Organizacije.vlada in vsak njen član mora na zahtevo DZ poročati o izvrševanju zakonov. ki jih je sama predlagala Med pravicami vlade lahko navedemo: pravico predlagati zakone. ki so posredovale in še posredujejo med civilno družbo in državo. svet. ter o drugih ukrepih iz svoje pristojnosti . volilna funkcija 3. agregacija interesov (več interesov v družbi) 6. oblikovanje politik in sodelovanje pri oblasti Pol. drugih predpisov in spl. ki vključujejo ljudi z istim političnim prepričanjem in se bori za oblast. in glavna . stranke so izšle iz civilne družbe. ki jih da DZ ali poslanci v zadevah iz njene pristojnosti .vlada in vsak minister mora dajati odgovore na vprašanje poslancev . da predlaga DZ.. predsednik vlade lahko zahteva glasovanje o zaupnici vladi. po načelu spola) Vse pol.. pri sprejemanju zakonov ali drugih predpisov. da obravnava posamezna vprašanja iz njene pristojnosti in zavzame do njih stališča. predsedstvo.

– niso imele uveljavljenega sistema pridobitve članov . Financirajo se prek prispevkov fizičnih oseb. EKSTERNE (zunaj parlamenta) Panebianco deli z organizacijskega vidika:    teritorialna penetracija (center spodbuja razvoj periferije lokalne organizacije) teritorialna difuzija (razvoj polit. zgodovinske razcepe. strank. elit. Tip množičnih strank je prevladal vse do konca 2. ki se niso čutili močno 34 . Prva je bila nemška SDS. stranke 3. strank je posledica organiziranja lokalnih pol. ki se je proglasila za ljudsko stranko 1959.IDEOLOŠKI RAZVOJ POLIT. Svoj poziv in usmerjenost so usmerile na vse volivce. V predvolilnih bojih imajo prednost tisti. 2. stol. stranke) 4. stranke glede na prostor njihovega nastanka . FINANČNI (prek njihovih članarin pridobivajo finančna sredstva). ki so pripeljale do nastanka različnih ideoloških skupin političnih strank. Na osnovi tega razcepa so nastale nacionalne pol. lokalnim in nacionalnim (izpostavljanje partikularizma: graditev nacionalne države). stranke so se temu prilagodile z nastankom ljudskih strank. Skozi zgodovino so se oblikovali različni tipi pol. Množične stranke predstavljajo točno določene dele družbe. Težijo k čim večjemu številu članov iz 2 razlogov: POLITIČNI (stranke želijo svoje člane izobrazit). STRANK: Lipset in Rokkan sta identificirala 4. Pomembnejša je torej kakovost članov ne pa število. 1. Polit. Med predvolilno tekmo se naslonijo na donatorje. ko se je začel razvoj LJUDSKIH STRANK (catch all parties). stranka) mešanica 1. nova in stara moč . Duverger razvoj množičnih strank poveže z nastankom socialističnih strank in potrebo le-teh po močni organizaciji. rahljanje vezi znotraj delavskega razreda in med socialistično stranko in delavskim razredom. industrijska in ruralna družba (industrialci: veleposestniki – agrarne polit. in 2. delodajalci in delojemalci (kapital:delo). Prišlo je do večjih sprememb po 2. ki se združijo v center=nacionalna pol. sv. Prvi jih je opredelil KIRCHHEIMER. stol.) – razcep med postmaterialističnimi in materialističnimi vrednotami (osnove za nastanek ekoloških oz. Organizacijsko so povezane preko ohlapne mreže.INTERNE (znotraj parlamenta). razslojevanje.zmanjšati (oblikovali so liberalne politične stranke) ali nadaljevati vpliv cerkve v politiki in družbi (konzervativne politične stranke) 2. zelenih strank) Duverger deli pol. leta 20. vojni: 1.i. ki so pomembni v družbi. kadrovske in branžne stranke (razvile so se okoli 18. Osnova za delavske socialistične in SDS stranke INGLEHART (70.stranke brez članov). Najprej so nastale t. MNOŽIČNE STRANKE – so nastale po razširitvi demokratičnih pravic – možnost širše udeležbe družbe z volilno pravico. vojne.

preko razvoja in družbenih gibanj v pol. nato še zakon o strankah (1994) 200 ljudi je potrebno za oblikovanje stranke. je prinesel veliko sprememb: 1. stranke ali fizične osebe. Dovoljeno je le teritorialno organiziranje strank in ne več funkcionalno. korenito zmanjšanje vpliva ideologije 2. Registriranih je 34 pol. finančno. organiziranje strankarskih interesov 7. na osnovi lokalnih interesov (ZVEZA ZA PRIMORSKO) 6. cilje in ki z demokratičnim oblikovanjem volje državljanov in tudi z predlaganjem kandidatov delujejo javno. večja vloga voditeljev 3. strankarska identifikacija se zmanjšuje. trend razslojevanja. Poiskati so morale drugo ime kar pri državi – kadrovsko. pridobivanje volivcev od vsepovsod 5. STRANK Najprej ga je omejeval zakon iz 1989 – zakon o polit. temveč institucionalnega akterja.Približne opredelitve KATZ & MAIR – kritiki pravijo da niso nič novega (drugo ime MODERNE KADROVSKE STRANKE). stranke ( ZELENI) 4. nastanek v okviru starih družbenopolitičnih organizacij (SLS) 3. ki bi predstavljali manjšo možnost konflikta (splošno sprejeta vprašanja) 1. Poleg tega ime stranke ne sme vsebovati ime tuje države. Poleg tega so se usmerila na probleme. STRANK V SLO: 1.identificirani s katero izmed pol. samoorganizacija nacionalnih oz. ki uresničujejo pol.stranke. povezanost z interesnim skupinam Gre za organizacijski fenomen in manj za ideološki fenomen. iz klasične opozicije 8. etničnih skupin (STRANKA ZA ENAKO PRAVNOST OBČANOV) 5. KARTELNE STRANKE . strank. POLIT. Na osnovi:   imena v katere mednarodne stranke so stranke včlanjene 35 . strank pri MNZ. ne smejo pa ustanavljati izpostav v podjetjih. združevanju. stol. Stranka je združenje državljanov. Razvoj v 70. SLOV. Dodelile so si vrh države. medijsko ime. nastale s transformacijo družbenopolitičnih organizacij ( ZKSZLSD) 2. zmanjševanje razredne povezanosti 4. Ime politične stranke se mora jasno razlikovat od druge pol. Ne igrajo več vloge primarnega socialnega. 2. DELOVANJE IN ORG. letih 20. iz kroga katoliških intelektualcev – okrog serije 2000 VPRAŠANJE LEVICE IN DESNICE: Dandanes klasične delitve ni več. S tem so postale del države in ne več del civilne družbe. Povečujejo pa se stroški delovanja strank. RAZVOJNI MODELI POLIT.

vidika: 1. 2. POLITIČNA INSTITUCIJA: Poskušajo reševati konkretne probleme. 2. institucij omogoča razumevanje dogajanje v pol. vlada. ki se oblikujejo pri vsakodnevnem delovanju Vsaka institucija skuša regulirati vedenje Je javno telo. ki ga določajo formalno oblikovana struktura in funkcije Poznavanje pol. cerkev. Miller – politolog: ko govorimo o zaupanju v polit. DZ. strank analiza programov in določenih javnih politik analiza delovanja v parlamentu preko socialne baze Vloga institucij in koncept zaupanja v politologiji. teorija: Filozofija: šele določeno moralno vedenje posameznika kaže na neko zaupanje. vojske. pol. prenos odgovornosti Institucije: družina. da verjamemo nekomu pomen podpirati nekoga.občutek.        ekonomski pogled na desnico. povezano z izkušnjami. ki jo dajemo institucijam. predsednik republike. 36 . da bo nekaj delovalo zaupamo v nekoga na katerega smo prenesli neko dolžnost INSTITUCIONALIZEM: Začetek v 70. strank anketa znotraj članov stranke anketa med volivci na sploh anketa med volivci samih pol. pol. letih. Če ji dajemo legitimnost. pripadnost. institucije. odvisno od stanja duha. vsakdanu zanašanje na nekoga začne se ko posamezniki končajo s hladnim preračunavanjem je pravni odgovor o varovanju pravic nekoga je to. pri njegovem delu širok koncept (ne da se ga definirat za vse) gre za prepričanje. legitimnost. Bolj kot so trajni in pozitivni stiki z nekom. prijatelji. pogled na levico samoopredelitev pol. večje je zaupanje. Zaupanje: . stranke Zaupanje: Pravna teorija: Politolog: Soc. ji verjetno tudi zaupamo. vidik moralnega odnosa do institucij.

osebna svoboda .telesna integriteta . Te so povezane so z dobrinami: . ki ščitijo telesno integriteto ..) .pozitivni status oziroma aktivno delovanje države v korist posameznika.. vrste analize: ustavne študije. javna uprava. ki vplivajo na zaupanje V vojnem stanju je pravzaprav zaupanje v institucije večje VRSTE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN PO USTAVI RS Glede vprašanja razmerja posameznika in državne oblasti je mogoče razlikovati troje: ..pravica do osebne svobode 37 . So neprenosljive in nepodedljive ter neločljivo povezane z osebo nosilcem pravic .socialne in ekonomske pravice .čast in ugled .pravica državljanov.prepoved mučenja . svoboda izražanja. idr.pravno stanje posameznika v katerega država ne sme posegati.osebne pravice in svoboščine . da sodelujejo v političnem in družbenem življenju in drugih javnih zadevah. kontekst 3.Osebne pravice (v ožjem smislu). večje je zaupanje Na zaupanje vpliva tudi stanje v sistemu Vplivajo tudi socialno-ekonomski dejavniki Socialno-politični dejavniki. ki varujejo fizično in osebno integriteto in dostojanstvo posameznika kot človeške osebnosti (to so absolutne pravice). ključne vsebine: mest.- 3. formalno-legalna Novi institucionalizem – institucionalisti so preveč poudarka dali socialnim konceptom ANALIZIRANE INSTITUCIJE: Višje ko je ekonomsko stanje. novi institucionalizem Metode: deskriptivno-induktivna.pravico do nedotakljivosti življenja .negativni status posameznika . če ta tako zahteva . temveč ga mora spoštovati in pravno varovati (veroizpoved.aktivni status .politične pravice in svoboščine .svoboda vesti.pravice narodnih skupnosti OSEBNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE Z osebnimi pravicami in svoboščinami razumemo človekove pravice in svoboščine. osnova.. Znane so še druge razvrstitve: .

za katero ni zakon določil. da se brani sam ali z 38 . v ustavi pa je zapisana pravica oz. osnovno šolanje obvezno) .pravica do popravka in odgovora . Vsakdo ima tudi pravico do nedotakljivosti stanovanja. V ustavi je posebej zagotovljeno spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in vseh drugih pravnih postopkih. Med osebne pravice pa lahko štejemo tudi prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni.pravica do uporabe svojega jezika in pisave Pravice v kazenskem postopku: • načelo zakonitosti v kazenskem postopku (nihče ne sme biti kaznovan za dejanje. da se mu sodi v njegovi navzočnosti.svoboda izražanja .nedotakljivost človekove osebnosti in dostojanstva .pravica do povračila škode Z ustavno določbo je človekovo življenje nedotakljivo.. prav tako pa tudi med odvzemom prostosti in med izvrševanjem kazni. ki ni v nasprotju z njegovimi prepričanji) . Neposrednemu varovanju človekove fizične integritete je namenjena določba o prepovedi mučenja.svoboda gibanja . avtonomnost univerze in drugih visokih šol . . “zaščita” naših državljanov pred izročitvijo le-teh tuji državi. Med pomembne pravice.prepoved izročitve državljana -prepoved spodbujanja k nestrpnosti in neenakopravnosti ter prepoved spodbujanja k vojni in nasilju .pravice iz ustvarjalnosti. da je kaznivo in ni zanj predpisal kazni.odreditev in trajanje pripora pod točno določenimi pogoji .pravica do izobraževanja in šolanja (izobraževanje je svobodno.izpolnjevanje na drug način. še preden je bilo dejansko storjeno) • domneva dolžnosti (nihče ne more veljati za krivega. ki so pretežno vezane na duhovno in miselno sfero človeka . ki dopolnjuje celovitost zaščite svobode osebnosti pa predstavlja varstvo tajnosti pisem in drugih občil. da v Sloveniji ni smrtne kazni.svoboda znanosti in umetnosti (intelektualna svoboda) .izražanje narodne pripadnosti .svoboda vesti .Osebne pravice. Državljanstvo Slovenije ureja zakon. posebno pravico. s tem v tesni povezavi je določba.nedotakljivost stanovanja .tajnost pisem in drugih občil . dokler to ni ugotovilo sodišče) • pravna jamstva v kazenskem postopku (tudi obdolženi mora imeti naslednje pravice: primeren čas in možnosti za pripravo obrambe. ki varujejo telesno in duhovno integriteto ljudi spada tudi pravica (varstvo) do osebne svobode.pravica do ugovora vesti (ugovor vojaški dolžnosti .

o pritožbah na te odločitve pa Republiški senat za prekrške.pravica do sodelovanja pri opravljanju javnih zadev (od tega. pomemben je predvsem njegov nadzor nad odločitvami izvršilne veje oblasti. mandatna doba je 6 let. temveč daje mnenja. da ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližje ali priznati krivdo) • pravica do rehabilitacije in odškodnine (če je bil po krivem obsojen) • prepoved ponovnega sojenja o isti stvari POLITIČNE PRAVICE IN SVOBOŠČINE To so pravice in svoboščine.sodno varstvo Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve . da njihov primer obravnava in o njem odloči ustavno sodišče.Ustavna pritožba Predstavlja posebno pravno sredstvo zoper kršitev ustavnih pravic. da lahko volijo člane predstavniških teles v državi. če je preganjan) SODNO IN DRUGO VARSTVO (ZAŠČITA) PRAVIC IN SVOBOŠČIN Po veljavni pravni ureditvi obstajajo razne oblike varstva pravic in svoboščin in sicer: . ki so v pristojnosti sodnikov). pripombe na nezakonito delo. predlaga posamezne ukrepe. je samostojen in neodvisen. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN (OMBUDSMAN) Imenuje ga državni zbor na predlog predsednika republike. ki jih posamezniki ali skupine oseb posreduje neki organizaciji ali organu) . da zagotovijo participacijo človeka in državljana v političnem življenju družbe. O njih na prvi stopnji odločajo sodniki za prekrške.zagovornikom. nima sicer pooblastil za izrekanje sankcij zoper kršitelje.pravica do peticije (pisni sestavki. to je izražanja njegovega političnega bistva (omogočanje sodelovanja državljanov v političnem življenju družbe). katerih smisel je v tem. predvsem s posamičnimi akti državnih organov.volilna pravica (pravica voliti in bit voljen po dopolnitvi 18 let) .tujci.Upravnokazensko varstvo Pogosto so kršitve človekovih pravic in svoboščin opredeljene kot prekršek. . nadzor nad sodišči ( nima pristojnosti neposrednega poseganja v odločitve. Prizadetim omogoča. da mu je zagotovljeno izvajanje dokaz v njegovo korist.pravica do pribežališča (azil . 39 . njegova skrb za človekove pravice sega tudi na področje oboroženih sil. opozarja na nepravilnosti pri delu organov in konkretnih uslužbencev ter pristojnim organom predlaga (zahteva) tudi uporabo ustreznih sankcij. . ki se obravnava in sankcije zanj izrekajo v postopku o prekrških. kritizira izvrševalce. da lahko sodelujejo pri raznih oblikah osebnega izjavljanja) .pravica do zbiranja in združevanja ( sodelovanje in povezovanje ljudi v posebnih organizacijah zaradi doseganja javnih ciljev) . o svojih ugotovitvah sestavi za parlament posebno poročilo.

pravica obsega pravico voliti kot tudi pravico biti izvoljen – strožji pogoji. organizacije volitev. volitve so najbolj pogosto za pred. telesa. kar pa ne velja za lokalno raven. telo samo en glas. sistema in pol. Sprva je bil premoženjski. so izključeni oz. telesa. sistema je volilna pravica. pr. Obsega predpise o volilni pravici. POJEM VOLILNEGA SISTEMA V najširšem smislu predstavlja zbir pravnih pravil. Neposr. spolni. Določbe o organizaciji volitev. PRAVICA Je pravica vsakega drž. Njegov glas nima nobene prednosti pred drugimi. Razlog v tem. Volitve so pogoj za vzpostavitev in ohranitev pravne države. pravice je pluralni votum. Vsebino vol. Določene osebe imajo več volilnih glasov. sistema nasploh. pravice – omogoča volivcem svobodno izvrševanje vol. vol. Nasprotje enake vol. enaka in neposredna vol. narodnostno in rasno. Omogočajo volivcem neposreden vpliv na sestavo parlamenta in na njegove odločitve.VOLILNI SISTEM: POMEN VOLITEV: V sodobnem pojmovanju so eden najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in pogoj za dem. pravice. posredne pa za druge drž. SPLOŠNA VOL. NEPOSREDNA VOL. pravic in od nje je odvisna tudi značaj vol. ki vodijo volitve. telesa in krog oseb s pravico do izvolitve v članstvo teh teles. in drugo pripadnost  odsotnost vsakršne diskriminacije. ENAKA VOL. V ožjem smislu . ki urejajo volitve ali pa skup volilnih načel in sredstev za njihovo uresničevanje. PRAVICA Volitve so lahko posredne. so takrat. kasneje izobrazbeni. telesa. Splošno vol. evidentiranje vol. Posredne volitve – elektorji kažejo na nezaupanje v volivce. Spl. da državljanstvo predstavlja posebno vez med državo in državljanom – dolžnosti in obveznosti. Njihov pomen je v tem. oblikovanje drž. ekon. rasni. da voli ne glede na razredno. če volivci sami brez predstavnika glasujejo za člana pred. PRAVICA Glas vsakega volivca ima enako vrednost in da ima vsak volivec pri volitvah v ista pred. Zgodovinsko gledano je bila vol. pravica in tajnost glasovanja. Iz spl. začasno omejeni samo tisti ki imajo zaradi duševne bolezni skrbnika in zaradi mladosti. neposredne in kombinirane. pravico nimajo tujci ampak le državljani. Neenaka volilna pravica se izraža tudi s kršitvijo velikosti volilnih enot. ki so izpolnjevali posebne pogoje – VOLILNI CENZUS. 40 . da se z njimi uresničujejo volilna načela in se urejajo vprašanja v zvezi z organi. pravice. organe. Varstvo vol. Neposr. tehniki. organov in predst. ena temeljnih polit.sistem razdelitve mandatov. vol. vol. postopki in tehnike volitev. Predpisi o volilni pravici določajo krog oseb s pravico volitev pred. pravica na začetku omejena na ozek krog ljudi. Najpomembnejši element vol. postopku in vol. sistema pa določajo volilna načela in to zlasti splošna.

vidik se kaže v tem. Uporabi se dodatno pravilo:PRAVILO NAJVEČJEGA OSTANKA. Ki se približujejo enemu ali drugemu. RAZDELITEV MANDATOV: V vsakem primeru je odvisna od izida glasovanja – od glasov. glasuje ali ne. ki pozna vrsto različnih rešitev. da ima vsak volivec pravico da se svobodno opredeljuje pri glasovanju in da ga pri tem ne sme nihče ovirati in vplivati na njegovo odločitev. Volilna pravica je torej osebna pravica.nastale na prelomu 19. strankami na volitvah. Pri tem gre za vrednostno ocenjevanje kandidatov. Svobodna vol. PROPORCIONALNI SISTEM Izhaja iz načela. vidik – vprašanje. če je volivec tudi dolžan uveljaviti svojo vol. pač pa za v celoti kvantificirane odločitve. Absolutna večina se kritizira zato. sistem tudi pol. vol. listam. pravico in v smislu družbene funkcije. ki dobi največ glasov.O kandidatih se odloča z večino . Med večinske sisteme štejemo tudi ALTERNATIVNO GLASOVANJE. ker lahko povzroči ponavljanje glasovanja dvokrožni sistem. Oba predstavljata zgolj skrajna pola lestvice. da morajo dodeljeni mandati ustrezati dobljenim glasovom na volitvah. sistema. enoti se deli s številom poslancev. absolutna večina =nadpolovična – kandidat. stol pa se je začel kritizirati in uveljaviti se je začela ideja. Najbolj enostavne oblike so: HAREJEV. Lahko je izvoljen poslanec. Zgodovinsko je najprej prevladal večinski. Merila pretvorbe glasov v posl. 41 . VEČINSKI SISTEM: . To naj bi zagotavljajo da so različni pol.volilni količnik je število glasov potrebnih za izvolitev 1 poslanca v volilni enoti. ki predstavlja le manjšino vol. relativna večina – zmaga tisti. ki dobi več kot polovico glasov. že ob koncu 19. stranke ustrezno predstavljene v parlamentu. stol. interesi oz. Načelo svob. sedeže lahko pripeljejo do skrajno različnih rezultatov. Kaznivo je prisiljevanje volivca do glasovanja za ali proti. Obstajajo različne matematične formule . vol. Izhodišče za izbiro meril je vprašanje ali naj bodo poslanci v parlamentu dokaz polit. PRAVICA IN TAJNOST GLASOVANJA O svob. V praksi po tem sistemu ni mogoče razdelitev vseh mandatov. 2. DROOP HARE . Vsota vseh volilnih glasov v vol. manjšimi omogočiti zastopstvo v parlamentu. – glede na to sta se razvila VEČINSKI IN PROPORCIONALNI VOLILNI SISTEM. pravici govorimo tedaj ko volitve lahko zares svobodno izbirajo med različnimi kandidati in pol.SVOBODNA VOL. pravica je tudi kazenskopravno varovana nikogar ni mogoče klicati na kazensko odgovornost. ki se volijo v volilni enoti. da mora vol. zahtevati da pove za koga glasuje. 2. pogledov in prepričanj vseh volivcev ali pa zgolj večine. pravice je povezano z načelom tajnosti glasovanja. 1.Dve osnovni verziji: 1. ki so jih volivci opredelili posameznim kandidatom oz. D'HONDTOV.

Sistem relativne večine – vodi v dvostrankarski sistem . tudi ekstremnih strank UPRAVA V ORGANIZACIJSKEM SMISLU Državna uprava predstavlja (v organizacijskem smislu) sistem upravnih organov.Proporcionalni sistem dopušča veliko število strank. V vsaki državi zakoni ali drugi spl. ki je določen z odstotki ali pa z mandati. podjetja in druge organizacije ter posamezniki dobijo javno pooblastilo za opravljanje posameznih funkcij državne uprave. ki so jih dobile liste kandidatov v volilni enoti. Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva.Sistem absolutne večine vodi do dveh velikih strank . glasov. Zato se uporablja poseben pogoj za vstop v parlament=PROHIBITIVNA KLAVZULA (pogoj za vstop. večino v parlamentu. Ne uporablja se volilni količnik ampak se izračuna absolutno št. ki se delijo v volilni enoti. preko katerih država uresničuje upravne naloge. moči v državi.proporcionalnega: Zapletenost in povzroča nestabilne koalicijske vlade in tako slabi položaj parlamenta. VOLILNI PRAG: v proporcionalnem sistemu dobi sedeže v parlamentu večje število političnih strank. nato z 2. Enostavnejši Preglednejši Omogoča volivcem odločanje med kandidati .finance .obrambo . + večinskega: Eni stranki omogoča absol. akti določajo.notranje zadeve . saj favorizira tisto stranko. kar omogoča stabilno vlado. manjšinam . glasov vsake liste pa se deli z 1. z zakonom pa lahko samoupravne skupnosti. v čisti obliki omogoča glasovanje po kandidatih VPLIV VOL. SISTEMA NA STRANKARSKO SESTAVO: . Zato je vladanje nestabilno.večinskega: ne odraža razmerja med pol. kateri organi se v državi štejejo za organe državne uprave in kateri organi zunaj državnega organizma lahko v posameznih primerih opravljajo naloge državne uprave. ki dobi največ + proporcionalnega: omogoča sorazmerno razdelitev mandatov in tudi ustrezno zastopanost pol. Ministrstva za: . Št.D'HONDTOV SISTEM: (pravilo največjega povprečja) je sistem delitelja.promet in zveze 42 . in z 3 in do števila mandatov. pr.zunanje zadeve .

Organe v sestavi vodijo predstojniki.delo. V republiški upravi se v okviru ministrstev ustanovijo naslednji upravni organi in upravne organizacije: .gospodarske dejavnosti . javnih služb. to je vprašanje teritorialne organizacije uprave.pravosodje . da mora predstojnik organa v sestavi z dnem prisege novega ministra ponuditi svoj odstop. da se za opravljanje nalog državne uprave (predvsem tistih. Položaj organa v sestavi je razviden predvsem iz tega.. ki jih določa zakon.znanost in tehnologijo .uradi . Predstojnika organa v sestavi imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra in je za svoje delo odgovoren ministru.uprave .okolje in prostor .agencija . Teritorialna organizacija uprave V zvezi s konkretno organizacijo izvrševanja upravnih nalog se postavlja vprašanje opravljanja upravnih nalog na celotnem območju države.te naloge opravljajo organi lokalne samouprave kot naloge lastne ali prenese pristojnosti 43 .ekonomski odnosi in razvoj . ki jih neposredno upravlja uprava. ki se ne morejo opravljati v samem centru) lahko: .direkcija . V načelu velja.zdravstvo . Ustanovijo se. gozdarstvo in prehrano . družino in socialne zadeve . zaradi medsebojne povezanosti pa je potrebno stalno usklajevanje in nadzorstvo pri delu (nadzira jih pristojno ministrstvo). se ustanovijo režijski obrati.kulturo .turizem in malo gospodarstvo Organi v sestavi ministrstev V okviru ministrstev se ustanovijo upravni organi v njihovi sestavi. da je predstojnik za svojo delo odgovoren ministru.inšpektorati .režijski obrati Za upravljanje dejavnosti gospod.kmetijstvo.da vsak centralni organ (ministrstvo) oblikuje lastno mrežo lokalnih organizacijskih enot . Predstojniku organa v sestavi ministrstva preneha funkcija z odstopom ali razrešitvijo ter določila. kadar je za upravljanje določenih nalog s področja upravnega organa potrebna določena samostojnost in posebej organizirana služba.šolstvo in šport .oblikujejo posebne (državne) upravno-teritorialne enote .

pospeševanje gospodarskega. manipulativna in administrativna dela.izvrševanje zakonov.nadzorovanje zakonitosti dela organov lokalnih skupnosti . upravnega nadzora je najpomembnejše inšpekcijsko nadzorstvo . s katerimi ti odločajo o pravicah in dolžnostih državljanov in organizacij . urejanje in analiziranje podatkov ter drugih gradiv o stanju in problemih na posameznih področjih družbenega življenja.pripravljanje zakonov.zbiranje. kot strokovni organi s posameznega področja sodelujejo v posameznih fazah pri regulativni dejavnosti. UPRAVA V FUNKCIONALNEM SMISLU Delovanje uprave temelji na dveh načelih .študijsko-analitično (študijsko delo in raziskovalna dejavnost. drugih predpisov in aktov. v okviru tkim. dokumentiranje in dokumentacija vseh vrst. ki ji jih naloži vlada .kontrolno-nadzorno (tipična dejavnost upravnih organov na vseh področjih.operativno (ob izdajanju individualnih in konkretnih upravnih aktov... poročil in drugih gradiv ter opravljanje drugih strokovnih nalog.to je načelu zakonitosti in na načelu samostojnosti. ekološkega in splošnega druž. katerih naloge predpisujejo zakoni.opravljanje (po pooblastilu vlade) strokovnih in drugih nalog v zvezi z upravljanjem z nepremičninami in z drugim premoženjem RS Skupine dejavnosti. Samostojnost pa pomeni predvsem samostojnost pri uresničevanju določil zakonov in drugih predpisov. organizacije in skupnosti spoštujejo zakone in druge predpise) .. podlago v zakonu ali vladnem aktu.kako posamezniki. razvoja s sprejemanjem ukrepov iz svoje pristojnosti ter predlaganjem ukrepov vladi ter drugim pristojnim organom . da se ustanovijo upravne enote.. ki je v pristojnosti drugih državnih organov) .izvajanje nadzorstva nad zakonitostjo dela javnih podjetij in javnih zavodov in instančno nadzorstvo nad posamičnimi akti. pisarniška. ki jih opravljajo upravni organi: . Glavne funkcije uprave: .dajanje mnenj in predlogov na podlagi opravljenih analiz.regulativno (sami lahko izdajajo pravne predpise . administrativno izvrševanje upravnih aktov in neposredno odločanje v upravnem postopku.avtonomna regulativna dejavnost.opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov in aktov . drugih predpisov in aktov DZ ter predpisov in drugih aktov vlade .) 44 .) .sklepanje civilnopravnih poslov. Prvo pomeni.. da mora imeti uprava za vsako svojo delovanje in aktivnost (pravno ali nepravno) temelj oz. kulturnega.V naši zakonodaji je predvideno.. socialnega.zagotavljanje opravljanja javnih služb iz pristojnosti republike -opravljanje strokovnega nadzorstva nad izvajanjem javnih služb v skladu z zakonom .

ni pa ključno.... ki živijo na nekem ozemlju. Prva oblika lokalne samouprave je občina.eve in tudi iz večine drugih klasifikacij so bistveni elementi lokalne skupnosti: določeno ozemlje ljudje naseljeni na tem ozemlju potrebe teh ljudi dejavniki za zadovoljevanje teh potreb zavest ljudi o skupnosti. kar pomeni.teritorialna (njena značilnost je da zajema ljudi. ki se tičejo lokalne skupnosti. Lokalna skupnost je tista elementarna teritorialna družbena skupnost. da je lokalna skupnost tista teritorialna družbena skupnost. ki je temeljna lokalna samoupravna skupnost. s tem da imajo ta telesa določene pravice odločanja. ki jih imajo predstavniki skupnosti 45 . varovanje premoženja in oseb. pri zagotavljanju nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja. da voli svoja predstavniška telesa. z naselitvijo ljudi na določeno področje. ko pravi. ki samostojno in neodvisno izvršuje naloge. Funkcionalna samouprava. kjer na najnižji ravni nastajajo določene skupne potrebe prebivalstva.za lokalno samoupravo so značilni naslednji elementi: lokalno prebivalstvo ima pravico. kar je za naselje pomembno. ki jih izvršujejo neposredno ali preko svojih organov predstavniška telesa imajo svojo stvarno in krajevno pristojnost. ki jih je mogoče reševati le na skupen način. pri zagotavljanju reda in miru.. regije) POJEM LOKALNE SAMOUPRAVE Djordjevič.) LOKALNA SAMOUPRAVA LOKALNA SKUPNOST Iz Hillery. ki ji pripadajo Šmidovnik zelo celovito definira pojem lokalne skupnosti. Za občino so ključni trije elementi: občina je najvažnejši tip lokalne samouprave imeti mora status samoupravnosti oblikovana mora biti v okviru zgodovinsko nastale skupnosti (kakšno je npr. Država lahko prizna vsakemu naselju nek pravni status. da na svojem področju opravljajo določen krog zadev pristojnost predstavniških teles se mora navezovati na lokalne zadeve Lokalna samouprava je le ena izmed oblik samouprave in sicer najvažnejša. ki nastane z oblikovanjem naselja oz. naselje) Lokalne skupnosti lahko delimo na OŽJI tip (občine) in na ŠIRŠI tip (pokrajine.represivno (prisilno-represivno izvrševanje posameznih upravnih funkcij.v njej so ključne pristojnosti.

Zaradi tega je neposredna lokalna demokracija bolj izjema. referendum. da so med seboj povezani in da jih družijo skupni interesi. ki jih sami izvolijo MATERIALNO-FINANČNI pomeni. pravica do peticije in ljudska iniciativa) Z vidika demokratične ureditve bi bilo idealno. da te naloge opravljajo člani lokalne skupnosti pod lastno odgovornostjo ali posredno preko organov. To v sodobni skupnosti ni mogoče. ker se odločitve sprejemajo vsak dan in lokalne skupnosti so prevelike.Pojem lokalne samouprave vsebuje pet elementov: TERITORIALNI (ko so lokalno določene in omejene. Zbor občanov naj bi se uporabljal samo za najpomembnejše odločitve 46 . Zbor občanov se glasuje javno. zavest prebivalstva lokalne skupnosti. da morajo imeti lokalne skupnosti finančna in materialna sredstva PRAVNI element po katerem so lokalne skupnosti pravne osebe Temeljne značilnosti ki definirajo lokalno skupnost in jo ločijo od državne uprave so: avtonomija. če bi na lokalni ravni obstajala samo neposredna demokracija. samostojnost. Drugi razlog pa je ta. prevladuje namreč odločanje preko predstavniških organov. da bi ljudje vse odločitve sprejemali sami. Neposredna demokracija pa je pa je kljub temu bolj prisotna na lokalni kot na državni ravni. V Evropi imamo dva tipa lokalne samouprave: Kontinentalna (celinska) značilen je tip majhnih občin in načelo decentralizacije Britanska. ZBOR OBČANOV je najbolj neposredna oblika lokalne demokracije in omogoča najbolj neposredno sprejemanje odločitev od drugih oblik neposredne demokracije se zbor občanov razlikuje po tem da gre za bolj spontano in neformalno odločanje v katerem lahko sodelujejo vsi prebivalci lokalne skupnosti. da je organizacijsko tehnično institute neposredne lokalne demokracije v praksi na državni ravni praktično nemogoče izvajati. Poleg tega pa mora imeti lokalna skupnost tudi nek izvoljen predstavniški organ. z dvigovanjem rok. lokalne skupnosti so ustanovljene kot subjekti lokalne samouprave FUNKCIONALNI pomni. kar pomeni.to je pomemben element kohezivnosti lokalne skupnosti in integracije posameznikov v njej. vendar pa je zbor občanov možen samo najmanjših lokalnih skupnostih. ki šteje lokalno samoupravo za izvirno institucijo in posledično za 4 vejo oblasti LOKALNA DEMOKRACIJA posredne oblike (volitve predstavniških organov občine) neposredne oblike (glavni instituti so zbor občanov. To pa zato ker je lokalna skupnost manjša kot država tako po ozemlju kot po številu prebivalcev. demokratizacija. da je lokalna skupnost priznano področje njenih izvirnih nalog ORGANIZACIJSKI pomeni. decentralizacija.

zahteve…). kot državne upravne enote. ko so uvedene prve samoupravne občine. predlog podan na osnovi peticije pa ne.o večin zadev odloča predstavniško telo. 47 . okrožni uradi. kar pomeni. PRAVICA DO PETICIJE se tudi razlikuje od ostalih 3. Od ljudske iniciative se peticija razlikuje v tem. Je uporaben za manjše število zadev in bolj poredkoma. Vendar pa občin takrat niso imele nobene samouprave vse do leta 1848. da je predlog ki je podan na osnovi ljudske iniciative predstavniško telo dolžno preučiti. na lokalni ravni je referendum organizacijsko manj zahteven in cenejši. pri ljudski iniciativi pa pobuda pride s strani ljudstva. funkcije in organi lokalne samouprave volitve na lokalni ravni opredelitev pojmov lokalna skupnost in lokalna samouprava oblike lokalne demokracije razvoj slovenske lokalne samouprave LJUDSKA INICIATIVA se v osnovi razlikuje od ostalih treh oblik neposredne lokalne demokracije. označuje pa pravico posameznika ali skupine posameznikov do pošiljanja pisnih vlog predstavniškemu organu (predmet peticije so lahko prošnje. Za predstojnika občine je bil tedaj prvič imenovan župan(1848). Leta 1866 so se občine oblikovale na novo. Ljudstvo zahteva ureditev nekega vprašanja. Referendum se za razliko od zbora občanov uporablja tudi na državni ravni vendar bolj poredko kot na lokalni (zato ker je idejno bližje lokalni samoupravi. ljudsko iniciativo pa lahko uveljavlja le skupina posameznikov (več kot 50) RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE Stara Avstrija Na območju stare Avstrije so bile ustanovljene kresije oz.REFERENDUM je novejšega izvora kot zbor občanov in bolj formaliziran ter organizacijsko zahtevnejši način odločanja. da bili organi občine voljeni v celoti. Pri referendumu pride pobuda za rešitev nekega problema iz organa. ne sodeluje pa pri odločitvi kako to vprašanje urediti. V primerjavi z referendumom ljudska iniciativa ljudstvu ne omogoča odpravo neustrezne rešitve ampak omogoča da zahteva rešitev. pobude. V njihovem okviru pa občine kot lokalne enote samouprave. ki mu ustreza. vzpostavljena pa je bila evropska samouprava. ker ima pravico do peticije vsak posameznik. ki jo ima pravico predlagati.) Nekaj izpitnih vprašanj: občine kot temeljne lokalna samoupravna skupnost pokrajina kot širša lokalna samoupravna skupnost organizacija. država pa je občine tudi financirala. in ker so ljudje bolj zainteresirani za takšen način odločanja.

Komuna pa naj bi se sčasoma preoblikovala v samoupravno skupnost državljanov. vendar pa niso bile prave lokalne institucije. leta 98 pa še 45 novih. ki omogoči uvedbo delnega trga in tudi delno uvedbo lokalne samouprave. imeli so tudi relativno samostojnost. Ta ureditev velja do leta'31 (do diktature) ko se ustanovijo banovine. To je tip občine po načelu eno naselje ena občina. Kljub temu pa so bili organi komune voljeni. Leta '21 pa je na dan svetega Vida sprejeta ustava. Vendar pa v praksi deluje lokalna samouprava samo v občinah. OBČINA je temeljna lokalna samoupravna skupnost. ki vzpostavlja lokalno samoupravo ne treh ravneh: občina. lokalne zadeve so prenesli na krajevne skupnosti saj so krajevne skupnosti temeljile na prostovoljnem delu državljanov. Oblast je bila monolitna in na vseh nivojih strogo podrejena centru. Nove občine so ustanovljene leta 94.Stara Jugoslavija Do leta '21 velja stara avstrijska ureditev. Ideja je propadla saj je država obremenila komuno z 80% svojih nalog. stol. nasprotni tip je velika občina. V Evropi prevladuje klasična majhna občina. tako da je ostalo za lokalne zadeve le 20% resursov. čeprav že ustava v letu '91 na novo vzpostavi lokalno samoupravo. ker je vladala samo ena stranka. Pomanjkljivosti majhnih občin so: me morejo kakovostno opravljati svojih nalog ker nimajo dovolj finančnih.Jugoslavija se osamosvoji izpod sovjetskega vpliva in kot vodilno idejo socializma postavi samoupravljanje.omejeno lahko govorimo o lokalni samoupravi. Pomanjkljivosti velikih občin: 48 . od tega 11 mestnih. ker niso imele voljenih organov. Zato so bile lokalne oblasti le izpostave državne oblasti na lokalnem nivoju. V Sloveniji je bilo ustanovljenih 62 komun. Model velike občine so prevzele še Skandinavija in BeNeLux. Nova Jugoslavija Jugoslaviji po 2. občina je bila preoblikovana v komuni in naj bi bila temeljna celica družbe v kateri naj bi ljudje opravljali svoje potrebe. Komune so bile nekje vmes med lokalno samoupravo in državno upravo.bilo jih jw 147. Do občin v današnji obliki pride v 19. Slovenija Do leta '94 Slovenija prevzame Jugoslovansko ureditev. Ta lokalna samouprava se je imenovala KOMUALNI sistem. svetovni vojni pride v sovjetsko vplivno cono in s tem je konec lokalne samouprave. To se je spremenilo leta '48 ko se zgodi informbiro.te so imele tako državno kot lokalno vlogo. okraj in oblast. povprečno so bile trikrat večje kot današnje občine. ki je »doma« v Veliki Britaniji in je smatrana za četrto vejo oblasti. okraji pa postanejo državne izpostave. Ta model je temeljil na načelu enotnosti oblasti. Sicer so lokalni organi obstajali ampak so bili le izpostave države. kadrovskih in materialnih resursov ne morejo organizirati javnih služb (odvoz smeti…) Posledica je centralizacija saj mora vse zahtevnejše naloge prevzeti nase država ali pa pokrajina.

kar pomeni da lahko zadrži objavo in izvrševanje kateregakoli občinskega akta če meni da je neustaven oz. nadzoruje smotrnost in namenskost porabe sredstev. Župan ima predlagalno pravico na osnovi katere predlaga občinskemu svetu v sprejem občinske akte. kohezivnosti in solidarnosti.komisije in odbori. ki ima tri glavne funkcije. Naloge občin: izvirne naloge občine naloge. Je izvoljeni predstavniški organ s splošno pristojnostjo za odločanje o vseh lokalnih zadevah v okviru svojih pristojnosti sprejema statute občin. Mandat župna je 4 leta.- ker nastanejo z združevanjem več majhnih so ponavadi umetne tvorbe (odrezane od svojih naravnih temeljev) v takih občinah ni bistvenih vrednot lokalne samouprave.proračun in zaključni račun občine. proračun in zaključni račun in je edini. 49 . da morajo biti občine dovolj velike. vendar pa morajo biti tudi dovolj majhne. Njegova najpomembnejša funkcija je vodenje občinske uprave. ki predlaga proračun in zaključni račun. nezakonit. ki jih na občino prenese država naloge. predstavlja občino navzven. kar pomeni. da imajo lahko ustrezno osebje in druge pogoje. občinske akte. nadzoruje delo župana in podžupana ter občinske uprave. finančno poslovanje uporabnikov občinskega proračuna. da ima moožnost uspešno vplivati na politiko te skupnosti. da ga občinski svet ne more odstaviti. deli nadzornega odbora pa počasi prevzema računsko sodišče. odloča o prenosu nalog iz državno na lokalno raven in obratno odloča o pridobitvi oz. ki jih država prenese na občine in jih te opravljajo le začasno namesto države (prenesene naloge) Organi občine Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah občine. Župan je udi varuh zakonitosti in ustavnosti. ki se potem specializirajo za določena področja. Občinski svet ima najmanj 7 in največ 45 članov. da lahko ohranijo atmosfero skupnosti v kateri lahko vsak posameznik občuti. odtujitvi občinskega premoženja. lahko pa tudi sklicuje seje občinskega sveta in jih vodi. izvoljen je na neposrednih in splošnih volitvah in zato je odgovoren predvsem volivcem. Mandatna doba je 4 leta. Nadzorni odbor. podžupan ali občinski svetnik. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet in opravljajo svoje delo nepoklicno. Člani nadzornega odbora ne morejo biti župan. Humes in Harlov pravita. Občinski svet lahko ustanavlja tudi delovna telesa. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine. Župan je izvršilni organ občine.

Federacija je pravno urejena z zvezno ustavo. občina je ožja. ki razmejuje pristojnosti med federacijo in 50 . z do 12 občinskimi svetniki. gledano z vidika občin pa širšega pomena.Lokalne volitve. ki so gledano z vidika države lokalnega pomena.to je večinski volilni sistem. kolikor se jih je v njegovi volilni enoti voli.vsa občina je ena volilna enota. Znotraj večinskega sistema ločimo dva tipa volitev: . ki ohranjajo družbeno integriteto oz. koliko občinskih svetnikov se v tisti občini voli. ZVEZNA DRŽAVA (FEDERACIJA).splošnost. listo lahko predlaga vsaka politična stranka ali pa skupina državljanov. Imamo institut referenčnega glasu. na listi pa mora biti toliko kandidatov. Tu obstaja skupna država v pravem pomenu besede. skladnost ter na ravni federacije uresničujejo skupne interese in jih združujejo v širšo skupnost. V Sloveniji imamo samo enonivojsko samoupravo (samo občine).občina je razdeljena na toliko volilnih enot kolikor mandatov se voli. Slovenija je zato le ena izmed 5 evropskih držav. Država prenaša v procesu decentralizacije na pokrajine tiste naloge. kolikor mandatov je lista dobila. ki so glasovali za neko listo. Tudi za njih veljajo temeljna načela volitev. . ki jih občine iz organizacijskih ali tehničnih razlogov ne morejo upravljati. ki delujejo na širšem teritoriju kot občine in na ožjem kot država. V nekaterih državah obstajata dva nivoja širših lokalnih skupnosti (imajo trinivojsko upravo). V občinah z nad 3000 prebivalci pa se uporablja proporcionalni volilni sistem. Pri večinskih volitvah se glasuje o posameznih kandidatih in ne o političnih strankah. v večini evropskih držav pa zaradi direktiv sveta Evrope obstaja samo en nivo širše lokalne samouprave. enakost… Člani občinskega sveta se volijo po dveh volilnih sistemih.prvi se uporablja v občinah z do 3000 prebivalcev oz. Ustava sicer govori o pokrajinah ampak jih opredeljuje kot prostovoljne oblike povezanosti občin (občine prostovoljno v njih vstopajo in izstopajo. ki zagotavlja vpliv vsakega volivca na kandidata in ne stranko. ki so dobili večino glasov volivcev.ov sistem. Na nivoju pokrajine pa prihaja tudi do stika med lokalno samoupravo in državno upravo.gre za glasovanje o listah kandidatov.z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov. FEDERALIZEM Federacija sestoji iz dveh ali več politično teritorialnih enot. V njo je združenih več federalnih enot. Večinski volilni sitem dopušča večjo možnost uveljavljanja posameznikov in daje manj prostora političnim strankam kar pomeni tudi več neodvisnih kandidatov. gre za enokrožni relativni volilni sistem. Volivec lahko glasuje o toliko kandidatih. pokrajine. POKRAJINA (regija) Pokrajina je širša lokalna samoupravna skupnost. Širše lokalne skupnosti opravljajo naloge. Pri proporcionalnem volilnem sistemu je občina ena volilna enota. Poleg občin v večini evropskih držav obstaja še širši nivo lokalne samoupravne skupnosti. Referenčni glas se upošteva le pri tistih kandidatih. ki tvorijo skupnost. Za razdelitev mandatov pa se uporablja D'Honett.gre za volitve predstavnikov občine (občinskega sveta) oz. ki nima dvonivojske lokalne samouprave.

Njene članice so še vedno povsem samostojne države. da se prične postopek za spremembo ustave SFRJ 23. pravico do avtonomnega urejanja v zvezi s samoodločbo. ukinitev smrtne kazni.27. usmerjenega v graditev čimbolj samostojnega družbenega. Navadno imajo lastne ustave tudi federalne enote. katerih člani odločajo načeloma po svoji svobodni odločitvi.1990 je bila sprejeta deklaracija o suverenosti države RS 27.nekakšna država držav. Podlaga za federativno državo je zvezna ustava. enakopravnost družbene. ki so postale del ustave RS in dobile najvišjo pravno veljavo). to pomeni da federalne enote nimajo lastne mednarodnopravne subjektivitete. sestavljen pa je iz šefa izvršilne oblasti in iz dveh domov. Federacija je sestavljena država. Centralni (osrednji) organ ima značaj zakonodajnega telesa.9. Zvezna ustava je najvišji pravni akt in jo je moč spremeniti ob sodelovanju federalnih enot. političnega in ekonomskega položaja RS.sklepov: . ko izvršujejo zadeve iz svojega delovnega področja. Sprejeta sta bila 2 ustavna zakona . Federacija in federalne enote imajo lastno politično-teritorialno organizacijo in so samostojne. v njej se mešajo elementi konfederacije in federacije.Skupščina RS ne bo razpravljala in odločala o soglasju k predlogu predsedstva SFRJ. vendar morajo biti njihove ustave v skladu z zvezno ustavo.1990 zakon za izvedbo amandmajev XCVI in XCVII na področju ljudske obrambe 51 . zadružne in zasebne lastnine. . Prišla je do spremembe v imenu : prej “ Socialistična republika Slovenija” se je preimenovala v “ Republika Slovenija. Skupščina RS je tudi sprejela deklaracijo o urejanju razmerij.1990 . z amandmajem je določena tudi nova državna himna Zdravljica. Sprejetje 3. sprejetimi 27. pravica do svobodnega političnega združevanja. suverenost države Slovenije. ki pa navzven nastopa kot enoten mednarodnopravni subjekt.9.federalnimi enotami.9. ki imajo za RS splošen pomen. vendar so del suverenosti prenesle tudi na organe skupnosti. amandmaji so poudarjali pravice slovenskega naroda do samoodločbe.Predlog skupščine SR BIH . V federaciji obstajajo zvezni organi v katerih so federalne enote zastopane. Posebna združba držav je evropska skupnost. da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ s sprejetjem nove ustave.1989. ki so uveljavljene z amandmaji IX do XC. odraz tega gibanja je bila Majniška deklaracija 1989 in ustavne spremembe.1.1990 sledi sprejetje naslednjih amandmajev ( v njej so bile povzete nekatere odločitve iz Deklaracije o suverenosti države RS. NAJPOMEMBNEJŠI PRAVNI AKT IN DOKUMENTI SPREJETI V PROCESU OSAMOSVAJANJU REPUBLIKE SLOVENIJE V letih 1988-1989 je prišlo v Sloveniji do močnega nacionalnega gibanja.Predlog zveznega izvršnega sveta. da se pristopi k spremembam ustave 2.7.

1990 zakon za izvedbo amandmajev XCVI: katere določbe zakonov. Hrv. in 30. ▪ 20.7.1991 sprejeta Stališča skupščine RS v zvezi s političnim in varnostnim položajem RS. OSAMOSVAJANJE SLO Za proces osamosvajanja Slo je bilo pomembno to. 88% je odgovorilo z “da”. kolikor je bila nanjo prenesena z zvezno ustavo.12.12. Rezultati plebiscita so bili slovesno razglašeni 26. ▪ 25. 0. s katerim je bil določen novi grb in zastava RS.6.1991 je skupščina RS sprejela ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo amandmajev XCVI in XCVII k ustavi RS na področju ljudske obrambe.1991 Skupščina RS sprejela Sklep in izjavo v zvezi z Brionsko skupno deklaracijo. da je bilo temeljno razmerje med republiko in zvezo določeno tako.1990 v skupščine RS.12. da RS postane suverena država.4.12.2.12.1991 Brionska deklaracija (predstavniki Slo. 52 . ▪ 7.6. in YU ter delegacija EU dvanajsterice) ▪ 10. ki pravi.10.1990 so prebivalci RS izrazili svojo politično voljo.1991 je bil sprejet ustavni amandma XCIX k ustavi RS.1990) ▪ 6.. ▪ Na plebiscitu 23.6. ▪ 24.12. stališča in sklepe o urejanju bodočih mednacionalnih odnosov na območju Jugoslavije. ki bo imela dejansko oblast na svojem ozemlju in bo subjekt mednarodnega prava. da se slovenski naborniki ne pošiljajo več na služenje vojaškega roka v JLA.1991 sprejeta Stališča in sklepi Skupščine RS za nadaljnje uresničevanje osamosvojitvenih aktov Skupščine RS.9% pa je bilo neveljavnih glasovnic. ▪ 25.7. ▪ 5.3. federacija pa le toliko. ▪ Ustava RS je bila sprejeta 23.6.1990 je skupščina RS je sprejela zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti RS in razglas državljanom RS ( plebiscit je bil razpisan na dan 23. 4% z “ne”.1990 je skupščina sprejela ugotovitve.1990 pred izvedbo plebiscita je bila v skupščini sprejeta še deklaracija o spoštovanju temeljnih konvencij sveta Evrope. ▪ 7.1991 je skupščina RS sprejela Ustavni amandma C k Ustavi RS. da je bila primarni nosilec oblasti (državne) republika. Prevzem izvrševanja suverenih pravic in dolžnosti je bil urejen z Ustavnim zakonom za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS.1991 je skupščina RS izrazila načelna stališča še v Deklaraciji ob neodvisnosti Na izrednem zasedanju skupščine 29.10.1991 je skupščina RS sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti RS. ▪ 6.. istočasno pa je bil sprejet tudi ustavni zakon za izvedbo ustave RS. ki je določala zvezne pristojnosti.9. ▪ 28. ki je pravnem smislu predstavljal realizacijo plebiscitne odločitve. predpisov in splošnih aktov zveznih organov se ne uporabljajo v RS.1991.

Za nadaljnji razvoj odnosov med republiko in zvezno državo je bila pomembna sprememba oblasti.1990. Izveden je bil 23. do katere je prišlo na volitvah spomladi 1990. ki so si prizadevale za čim večjo osamosvojitev republike. PLEBISCIT. na plebiscitu. ki niso v skladu z ustavo RS. Določeno je bilo. ki so usmerjene v vplivanje na izbor vladnega osebja (government) in/ali akcij. potrebne za osamosvojitev. zasebnost) avtonomija/podrejena (od kod stimulus) epizodična/kontinuirana (stroški. POLITIČNA PARTICIPACIJA Politična participacija obsega tiste aktivnosti zasebnih državljanov. Do prvih sporov z zvezno državo je prišlo že ob sprejemanju sprememb zvezne ustave v letih 1987 in 1988. Sprejetih je bilo več aktov ustavnopravnega pomena. ki se jih loteva vlada. AMANDMAJI K USTAVI RS. ki so temu procesu dajali ustavno podlago.PROCES OSAMOSVOJITVE SLO: značilno za ta proces je bilo. da mora republiška skupščina v šestih mesecih od dneva razglasitve plebiscitne odločitve sprejeti ustavne. da je že od začetka prevladalo stališče. nagrajevanje) ekspresivne/instrumentalne verbalne/neverbalne socialne/nesocialne (interakcije z drugimi) V Sloveniji obstajajo trije vidiki politične participacije: a) OSNOVNI: .stopnja zanimanja za politiko 53 . Ti akti so v pravni obliki opredelili različne stopnje osamosvajanja republike in njenega izločanja ter zveznega pravnega reda in zvezne državne organizacije.pogostost spremljanja politike v medijih pogostost udeleževanja volitev pogostost udeleževanja pogovorov o politiki sindikalna aktivnost b) INTERESNI: . prav na to pravico se je kasneje sklicevala tudi slo. da se ta proces pravno uredi in utemelji. ter druge akte in ukrepe. določil je da se v RS ne uporabljajo tiste določbe ustave SFRJ. Pomemben je bil sprejem amandmaja k republiški ustavi. Ostajajo različne zvrsti politične aktivnosti oziroma politične participacije: odkrita/prikrita (stroški. 1974 je vsakemu narodu znotraj federacije zagotavljala pravico do samoodločbe naroda in pravico do odcepitve od zveze. 88% za odcepitev od SFRJ).12.Slo je prve korake k osamosvojitvi storila še v okviru zvezne ustavne ureditve. Razhajanje med slo oblastjo in zvezno oblastjo se je še bolj zaostrilo. leta1990. da RS postane samostojna in neodvisna država (83% udeležba. zato ker so se v Slo začele pojavljati zahteve po demokratizaciji političnega življenja.Ustava SFRJ iz l. na njem je bilo določeno. Premiki v Slo političnem življenju so se izražali tudi na ustavnopravni ravni. Na oblast so prišle politične sile.

c) AKTIVNI: . prikrojevanje zahtev na obseg in obliko političnega procesa odločanja). da ostanejo latentni. akterjev družbenega delovanja. vzgajajo javnost glede političnih vprašanj. hotenj in torej vseh subjektivnih zahtev. ki izhajajo iz javnega mnenja po sebi nagnjeni k temu. rekli bi. kulturno sodelovanje…pod pogojem konsultativne politične kulture ter samoomejevanja kot podlaga njihove legitimnosti. S tem skrbijo za izoliranje elite pred pretiravanjem in jo osvobajajo od vsakodnevnih pritiskov javnega mnenja. Tisti družbeni akterji. krepijo kvaliteto odločitev in integracijo družbe.sodelovanje pri političnih aktivnostih aktivna vpletenost v politiko aktivna stopnja angažiranja v političnih strankah in prostovoljnih organizacijah POLITIČNA KULTURA Politična kultura je razumljena kot regulator želja. 54 . Je skratka le sestavina družbenega in političnega sistema. ki niso "ustrezno politično kultivirani" so že vnaprej onemogočeni politično artikulirati svoje interese in s tem politično-kulturno disfunkcionalni. INTERESNE SKUPINE Interesne skupine večajo prostor za politično udeležbo. ker so interesi. izražajo sicer zanemarjene interese. omejujejo politično odtujitev. interesov. Interesne skupine služijo za mobilizacijo in prenos neartikuliranih zahtev v družbi v proces odločanja (filtriranje. notranjih smiselnih zvez.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->