P. 1
HISTOLOGIJA 1

HISTOLOGIJA 1

|Views: 962|Likes:
Published by Anna Foster

More info:

Published by: Anna Foster on Oct 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

Æelimir Bradamante Anton ©vajger

Slike histoloπkih preparata I. dio

Vjeæbe iz
Kaligraf Zagreb

Prof. dr. sc. Æelimir Bradamante Prof. dr. sc. Anton ©vajger
Zavod za histologiju i embriologiju Medicinski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu

Vjeæbe iz histologije
Slike histoloπkih preparata
I. dio
Zagreb, 2001.

PREDGOVOR
Za pomoÊ pri mikroskopiranju histoloπkih preparata studenti redovito poseæu za jednim od razliËito koncipiranih i opseænih stranih atlasa histologije i mikroskopske anatomije Ëovjeka. Ovo je prvi pokuπaj da naπim studentima pruæimo priruËnu zbirku mikrofotografija snimljenih s preparata koje oni mikroskopiraju na vjeæbama iz histologije u Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu. To je tek prvi korak u oblikovanju jednoga cjelovitog atlasa i zato smo izabrali najjednostavniji oblik u kojemu je tekst sveden samo na oznake bitnih pojedinosti na slikama. Metoda bojenja navedena je samo za one rijetke preparate koji nisu obojeni u nas rutinskom metodom hemalaunom i eozinom. U ovoj preliminarnoj verziji nismo naznaËili niti poveÊanja. Preparati su snimljeni pod razliËitim poveÊanjima koja su nuæna da bi se dobio pregled cjeline i uvid u bitne pojedinosti mikroskopske grae pojedinih tkiva i organa. Da bi studenti joπ u ovoj akademskoj godini dobili ovu priruËnu zbirku na vrijeme, odluËili smo je objaviti u dva dijela. Ovaj, prvi dio sadræava gradivo vjeæba iz histologije u zimskom semestru. Nastojat Êemo dovrπiti drugi dio do poËetka ljetnog semestra. Premda smo nastojali svaki preparat prikazati s onoliko slika koliko je nuæno da se upoznaju sve najvaænije pojedinosti mikroskopske grae pojedinih tkiva i organa (ispitno gradivo na praktiËnom dijelu usmenog ispita iz Histologije i embriologije!), valja naglasiti da prouËavanje tih slika nikako ne moæe zamijeniti sâmo mikroskopiranje! Svaki je, naime, histoloπki preparat, Ëak i istoga organa, "svijet za sebe" s mnogo raznolikosti razliËite naravi i porijekla (individualne razlike, uzduæni, popreËni, kosi i tangencijalni presjeci pojedinih tvorbi, prisutnost susjednih tkiva, razliËiti artefakti nastali tijekom izrade preparata i dr.). "Surfanje" po cijelom preparatu, osim πto zainteresiranome studentu pruæa zadovoljstvo otkrivanja i interpretacije, u cijelom studiju medicine vjerojatno predstavlja prvu prigodu za vjeæbanje u otkrivanju sitnih detalja i u prosudbi trodimenzionalne strukture na osnovi dvodimenzionalnih projekcija. A to su vjeπtine koje znatno nadilaze potrebe za polaganje ispita iz jednoga baziËnog predmeta, jer i u kliniËkoj medicini predstavljaju dragocjeno umijeÊe kojemu ni dostignuÊa suvremene biomedicinske tehnologije ne umanjuju vrijednost. Uza sve prednosti raËunalne tehnike, u prireivanje ove zbirke slika trebalo je uloæiti velik trud, kako u izboru preparata i reprezentativnih detalja na njima, tako i u razliËitim fazama tehniËke izrade i obrade fotografija. Zato dugujemo zahvalnost svima koji su na bilo koji naËin pomogli da se ovaj priruËnik objavi. Doc.dr. SreÊko GajoviÊ pomogao je pri snimanju na mikroskopu za mala poveÊanja. Gospoica Ivona Despot, dipl.ing. grafiËke tehnologije u izdavaËkoj tvrtci KALIGRAF u Zagrebu, uloæila je velik trud u obradi skeniranih dijapozitiva te u definitivnoj grafiËkoj obradi priruËnika. Medicinski i Stomatoloπki fakultet SveuËiliπta u Zagrebu te Visoka πkola za medicinske sestre u Zagrebu pruæili su financijsku pomoÊ za izdavanje. Zahvaljujemo i svim kolegama s Medicinskog fakulteta koji su nam pomogli svojim savjetima. Da bi smo u naπe vrijeme mogli izdati ovakav atlas bila su potrebna desetljeÊa sustavnog nastojanja i predanog rada u izradi kvalitetnih histoloπkih preparata. PoËeci su veÊ u prvim godinama djelovanja Medicinskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu (1918) kada je prof. dr. Boris Zarnik (1883-1945) osnovao Morfoloπko-bioloπki institut i zapoËeo s nastavom histologije i embriologije. Njegova je deviza bila da se studentima za vjeæbe daje "samo najbolje od najboljega" pa je u tom duhu odgojio i prvu preparatoricu, pok. Mariju Deæe. OsnivaË samostalnoga Zavoda za histologiju i embriologiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (1943), prof. dr. Vjekoslav DuanËiÊ (19061976), ustrajno je odræavao kontinuitet posveÊivanja najveÊe paænje vjeæbama iz histologije i odgoju laboratorijskih tehniËara. To je najprije bila Barica HuzaniÊ, a kasnije Radmila Delaπ, koje su odgojile i joπ uvijek odgajaju mlae naraπtaje laboratorijskih tehniËara za histologiju. Njihovim dugogodiπnjim trudom u naπem je Zavodu stvorena danaπnja velika zbirka histoloπkih preparata izraenih zahtjevnom tehnikom uklapanja tkiva u celoidin. Zbirka je nastala rigoroznom selekcijom prikupljenog materijala i izraenih preparata koji se naπim studentima daju na mikroskopiranje i koji su snimljeni za atlas koji je pred vama. Veselit Êe nas ako ovaj plod duge tradicije i udruæenog truda naie na povoljan prijem u naπih studenata.

U Zagrebu, listopada 2001.

Autori

.

JEZIK 13. 4. RAZVOJ ZUBA 16. EPITELNO TKIVO VEZIVNO TKIVO HRSKAVI»NO TKIVO KO©TANO TKIVO OKO©TAVANJE MI©IΔNO TKIVO ÆIV»ANO TKIVO KRVOÆILNI SUSTAV KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA 10.SADRÆAJ 1. 5. 2. 6. POSTELJICA I PUPKOVINA . 8. USNA 12. 3. ZUB U ALVEOLI 15. ÆLIJEZDE SLINOVNICE 11. NEPCE 14. 9. 7.

1. Jednoslojni ploËasti epitel Mezotel (visceralni peritoneum) vezivno tkivo . 2. 3. EPITELNO TKIVO Sl. Jednoslojni ploËasti epitel Endotel (endokard ventrikula) Sl. Jednoslojni ploËasti epitel (parijetalni list Bowmanove Ëahure) Sl.1.

1. Mnogoslojni ploËasti epitel (neoroæeni) stratum superficiale stratum spinosum stratum basale papila Sl. EPITELNO TKIVO nastavak Sl. Mnogoslojni ploËasti epitel (oroæeni. 4. Mnogoslojni ploËasti epitel (oroæeni) stratum corneum stratum granulosum stratum spinosum papila stratum basale Sl. koæa tabana) stratum corneum stratum granulosum papile . 6. 5.

Jednoslojni kubiËni epitel (folikuli πtitne ælijezde) Sl. 7.1. Jednoslojni cilindriËni epitel (æuËni mjehur) Sl. 8. EPITELNO TKIVO nastavak Sl. Dvoslojni cilindriËni epitel (odvodni kanal ælijezde) vezivno tkivo . 9.

12. Dvoredni cilindriËni epitel sa stereocilijama (epididymis) stereocilije bazalni sloj Sl. Viπeredni cilindriËni epitel s trepetljikama trepetljike (cilije) (duπnik) vrËasta stanica bazalna membrana rahlo vezivno tkivo . Mnogoslojni cilindriËni epitel (mokraÊna cijev) Sl. EPITELNO TKIVO nastavak Sl. 10.1. 11.

1. 14. Æljezdani epitel Egzokrina ælijezda (slinovnica) sekrecijski epitel epitel odvodnog kanala . EPITELNO TKIVO nastavak Sl. 13. Prijelazni epitel (mokraÊni mjehur) povrπinske stanice vezivno tkivo (lamina propria) Sl. 15. Prijelazni epitel (mokraÊni mjehur) epitel vezivno tkivo (lamina propria) Sl.

2. 18. VEZIVNO TKIVO Sl. Gusto neformirano vezivno tkivo snopovi kolagenih vlakana masne stanice fibrociti (jezgre) Sl. Tetiva (uzduæni presjek) peritendineum internum snop kolagenih vlakana peritendineum externum . 17. 16. Masno tkivo otopljena kapljica masti jezgra masne stanice citoplazma uz rub stanice Sl.

19. Tetiva (uzduæni presjek) kolagena vlakna fibrociti (jezgre) peritendineum internum Sl. peritendineum externum Tetiva (popreËni presjek) tetivni snop peritendineum internum Sl. Tetiva (popreËni presjek) fibrociti (jezgre) kolagena vlakna peritendineum internum . 20. VEZIVNO TKIVO nastavak Sl. 21.2.

3. Hijalina hrskavica hondrocit u lakuni teritorij interteritorij hondron s dvije izogene grupe Sl. 24. HRSKAVI»NO TKIVO Sl. Hijalina hrskavica perihondrij zona apozicijskog rasta hondroni Sl. 23. ElastiËna hrskavica (orcein) perihondrij mreæa elastiËnih vlakana hondrocit u lakuni . 22.

KO©TANO TKIVO Sl. 27. HRSKAVI»NO TKIVO nastavak Sl. Vezivna hrskavica snop kolagenih vlakana hondrociti u lakunama bazofilna hrskaviËna meustaniËna tvar 4. u pregradnji) pokosnica koπtana sræ Haversovi kanali hvatiπte miπiÊa resorpcijske πupljine . 26. ElastiËna hrskavica (orcein) mreæa elastiËnih vlakana hondrocit u lakuni Sl. 25. Kost (dekalcinirana.3.

30. 28. KO©TANO TKIVO nastavak Sl. Kost (dekalcinirana) vanjske osnovne lamele osteoni unutraπnje osnovne lamele koπtana πupljina Sl. pokosnica vanjske osnovne lamele resorpcijske πupljine Kost (dekalcinirana) osteon prijelazne ili intersticijske lamele Haversovi kanali Sl. 29.4. Kost (dekalcinirana) resorpcijska πupljina prijelazne lamele osteon osteociti u lakunama Haversove koncentriËne lamele Haversov kanal .

osteoblasti Kost (dekalcinirana) resorpcijska πupljina s dvije krvne æile osteoklast Sl. KO©TANO TKIVO nastavak Sl. unutraπnje osnovne lamele Kost (dekalcinirana) Volkmannovi kanali Haversovi kanali Sl. Haversove lamele s lakunama prijelazne ili intersticijske lamele Kost (izbrusak) Haversovi kanali Volkmannovi kanali . 32. 33.4. 31.

OKO©TAVANJE Sl. 35. KO©TANO TKIVO nastavak Sl.4. Kost (izbrusak) cementna tvar lakuna ispunjena bojom koπtani kanaliÊi 5. 34. Intramembransko okoπtavanje osteoblasti zgusnuÊa mezenhima koπtana gredica (spikula) . 36. Intramembransko okoπtavanje koæa glave zgusnuÊa mezenhima (”membrane”) koπtane gredice (spikule) Sl.

38. 39. OKO©TAVANJE nastavak koπtana gredica (spikula) Sl. osteoklast Intramembransko okoπtavanje osteociti osteoblasti . 37. Intramembransko okoπtavanje osteoklast osteociti osteoblasti Sl.5. osteoblasti osteociti osteoklast Intramembransko okoπtavanje Howshipova lakuna Sl.

Intramembransko okoπtavanje osteoblasti ovapnjeli matriks osteoid osteociti Sl. Enhondralno okoπtavanje (prst fetusa. 41. 42. 5. mj. Enhondralno okoπtavanje zona mirovanja zona umnaæanja zona hipertrofiËne hrskavice zona ovapnjele hrskavice zona okoπtavanja periost metafiza (kompakta) .) dijafiza proksimalne falange (kost) epifize (hrskavica) nokat Sl.5. 40. OKO©TAVANJE nastavak Sl.

Enhondralno okoπtavanje ovapnjeli hrskaviËni matriks osteoblasti koπtani matriks osteoklast koπtana sræ . zona mirovanja Enhondralno okoπtavanje zona umnaæanja zona hipertrofiËne hrskavice zona ovapnjele hrskavice zona okoπtavanja Sl.5. 43. OKO©TAVANJE nastavak Sl. 44.

Enhondralno okoπtavanje periost osteoblasti dijafiza (kompakta) osteociti endost koπtana sræ Sl. Enhondralno okoπtavanje koπtana sræ ovapnjeli hrskaviËni matriks osteoblasti koπtano tkivo metafize u pregradnji (dijafizni lijevak) osteoklasti periost . OKO©TAVANJE nastavak Sl.5. 45. 46.

49. MI©IΔNO TKIVO Sl. 48. endomizij Skeletno miπiÊno tkivo (uzduæni presjek) jezgre ispod sarkoleme sarkolema I-pruga A-pruga miπiÊno vlakno Sl. perimizij Skeletno miπiÊno tkivo (uzduæni presjek) miπiÊno vlakno endomizij Sl.6. 47. perimizij Skeletno miπiÊno tkivo (popreËni presjek) miπiÊna vlakna .

50. 52. MI©IΔNO TKIVO nastavak Sl. MiπiÊno vreteno intrafuzalna miπiÊna vlakna ovojnica æivËana vlakna . Skeletno miπiÊno tkivo (popreËni presjek) perimizij jezgre ispod sarkoleme miπiÊna vlakna perimizij endomizij Sl. 51.6. Skeletno miπiÊno tkivo (popreËni presjek) perimizij endomizij venula Sl.

54. 55. anastomoza endomizij sarkoplazma uz jezgru SrËano miπiÊno tkivo (popreËni presjek) vena srËane miπiÊne stanice . 53. MI©IΔNO TKIVO nastavak Sl.6. SrËano miπiÊno tkivo (uzduæni presjek) prijelazne ploËe srËane miπiËne stanice nanizane u vlakno anastomoza Sl. prijelazne ploËe SrËano miπiÊno tkivo (uzduæni presjek) anastomoze endomizij sarkoplazma uz jezgru endomizij Sl.

57. 56. Glatko miπiÊno tkivo uzduæni presjek snop glatkih miπiÊnih stanica popreËni presjek 7. MI©IΔNO TKIVO nastavak Sl. ÆIV»ANO TKIVO Sl. epineurij Periferni æivac (popreËni presjek) perineurij snop æivËanih vlakana arterija Sl. Snop æivËanih vlakana (popreËni presjek) perineurij jezgre Schwannovih stanica arteriola mijelinizirani aksoni .6. 58.

7. ÆIV»ANO TKIVO nastavak Sl. Vegetativni ganglij satelitske glija-stanice perikarioni splet nemijeliniziranih nastavaka ganglijskih stanica perikarion sa satelitskim stanicama . Cerebrospinalni ganglij bazofilna citoplazma perikariona jezgra s jezgricom satelitske glija-stanice (amficiti) Sl. Cerebrospinalni ganglij perikarioni sa satelitskim stanicama snopovi æivËanih vlakana Sl. 59. 60. 61.

ÆIV»ANO TKIVO nastavak Sl. 64.7. Arterija i vena endotel arterija vena glatke miπiÊne stanice (tunica media) . 63. 62. KRVOÆILNI SUSTAV Sl. Arterija i vena arterija vena Sl. Vegetativni ganglij lipofuscin perikarion ganglijske stanice satelitske glija-stanice 8.

67.8. 65. Arterija tunica media membrana elastica externa vasa vasorum tunica adventitia (externa) Sl. 66. Arterija (orcein) tunica intima membrana elastica interna membrana elastica externa Sl. Vena endotel tunica intima tunica media tunica adventitia . KRVOÆILNI SUSTAV nastavak tunica intima (interna) membrana elastica interna Sl.

69. Vena (potisna) endotel tunica media tunica adventitia (uzduæni snopovi glatkih miπiÊnih stanica) Sl. Vena (orcein) tunica intima membrana elastica interna tunica media tunica adventitia Sl.8. 70. KRVOÆILNI SUSTAV nastavak Sl. Vena (priguπna) jastuËiÊi intime s mioepitelnim stanicama tunica media tunica adventitia . 68.

Mala arterija i vena vena arterija . KRVOÆILNI SUSTAV nastavak uzduæno presjeËena arteriola venula Sl.8. Venski zalisci (popreËni presjek) zalisci Sl. 73. Venski zalisci (uzduæni presjek) zalisci mala vena Sl. 71. 72.

75. Srce (stijenka atrija i ventrikula.8. Aorta (orcein) membrana elastica interna elastiËne lamele u mediji Sl. A-V zalistak) ulaz u aurikulu subepikardijalno masno tkivo vena koronarne arterije endokard atrija miokard atrija fibrozni prsten A-V zalistak endokard ventrikula chorda tendinea epikard miokard ventrikula Sl. 76. SrËani A-V zalistak fibrozni prsten miokard atrija miokard ventrikula endokard ventrikula endokard atrija A-V zalistak . 74. KRVOÆILNI SUSTAV nastavak Sl.

78. Srce (epikard) miokard ventrikula Sl. Koæa glave (uzduæni presjek) korijen dlake . arrector pili folikul dlake Sl. Srce (provodni sustav.8. KRVOÆILNI SUSTAV nastavak mezotel epikard subepikardijalno masno tkivo arterija vena limfna æila Sl. KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA dlake epidermis korijum folikul dlake ælijezde lojnice m. 79. Purkinjeove stanice) glikogen endokard ventrikula 9. 77.

80. Koæa glave (uzduæni presjek) epidermis korijum papile folikul dlake m. Koæa glave korijen dlake (uzduæni vanjska ovojnica korijena presjek) unutraπnja ovojnica korijena papila dlake bulbus dlake subcutis . korijum Koæa glave (uzduæni presjek) folikul dlake ælijezda lojnica korijen dlake ælijezda znojnica Sl. arrector pili epidermalni grebeni ælijezda lojnica Sl. 82. 81. KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA nastavak Sl.9.

Korijen dlake uπÊe ælijezde lojnice kora dlake sræ dlake unutraπnja ovojnica korijena vanjska ovojnica korijena ælijezde lojnice . korijum Ælijezda znojnica odvodni kanal sekrecijski dio Sl.9. 83. KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA nastavak Sl. 84.

85. 87. Koæa glave (popreËni presjek. MlijeËna ælijezda intralobularno vezivno tkivo æljezdani reænjiÊ intralobularno vezivno tkivo æljezdani reænjiÊ zavrπni interlobularni kanal zavrπni interlobularni kanal interlobularno vezivno tkivo . KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA nastavak Sl.9. razina korijuma) folikul dlake sræ dlake kora dlake folikul dlake ælijezde lojnice Sl. razina subkutisa) vanjska ovojnica korijena unutraπnja ovojnica korijena kutikula dlake unutraπnja ovojnica korijena kora dlake sræ dlake bulbus dlake papila dlake Sl. Koæa glave (popreËni presjek. 86.

ekskrecijski) odvodni kanali sekretne cijevi (intralobularni kanaliÊi) serozni acinusi prijelazne cijevi interlobularna pregrada . ÆLIJEZDE SLINOVNICE Sl. interlobularno vezivno tkivo MlijeËna ælijezda intralobularno vezivno tkivo intralobularni kanaliÊi 10. Glandula parotis reænjiÊi interlobularne pregrade Sl. 88. KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA nastavak Sl. Glandula parotis prijelazne cijevi pravi (interlobularni. 90.9. 89.

93.10. 92. Glandula submandibularis serozni acinusi sekretne cijevi serozni polumjesec mukozni tubulusi vene arteriola pravi odvodni kanal . 91. ÆLIJEZDE SLINOVNICE nastavak Sl. Glandula parotis pravi odvodni kanali vena arterija interlobularna pregrada prijelazna cijev serozni acinus sekretna cijev Sl. Glandula parotis serozni acinusi prijelazna cijev masna stanica interlobularna pregrada Sl.

10. 95. Usna (sagitalni presjek) m. USNA koæa Sl. labiales podsluznica lamina propria epitel usne πupljine Sl. labiales Usna (sagitalni presjek) sluznica usne πupljine . orbicularis oris prijelazna zona gll. 94. Glandula sublingualis mukozni tubulusi glavni odvodni kanal malobrojni serozni acinusi 11. koæa prijelazna zona m. orbicularis oris gll. ÆLIJEZDE SLINOVNICE nastavak Sl. 96.

Usna (prijelazna zona) visoke papile . 99. 97.11. Usna (koæna strana) ælijezda lojnica se otvara izravno na povrπinu koæe Sl. Usna (koæna strana) epidermis korijum odvodni kanal ælijezde znojnice folikul dlake ælijezda lojnica ælijezda znojnica korijen dlake Sl. 98. USNA nastavak Sl.

Usna (oralna strana) odvodni kanali podsluznica gll. 101. USNA nastavak m. Vrπak jezika (sagitalni presjek) miπiÊi gll. miπiÊni snopovi vena Vrπak jezika (miπiÊi) arterija . 100. JEZIK nitaste papile jeziËna aponeuroza gljivasta papila Sl. labiales lamina propria epitel 12. orbicularis oris snopovi æivËanih vlakana Sl. apicis linguae donja strana (sluznica i podsluznica) Sl. 102.11.

Vrπak jezika (gljivasta papila) limfna æila Sl.12. 105. 103. Papilla circumvallata mikroskopske (sekundarne papile) jarak okusni pupoljci jarak æivËana vlakna ganglijske stanice . Vrπak jezika (nitaste papile) izdanci aponeuroze jeziËna aponeuroza Sl. JEZIK nastavak Sl. 104.

106. Papilla circumvallata (okusni pupoljci) jarak dno jarka Sl. 107.12. Papilla circumvallata odvodni kanali Ebnerove serozne ælijezde miπiÊi . JEZIK nastavak Sl.

Korijen jezika (kripta jeziËne tonzile) epitel ulaz u kriptu lamina propria infiltracija epitela limfocitima limfni ËvoriÊ limfno tkivo . 109. 110. Korijen jezika (jeziËna tonzila) epitel kripta limfni ËvoriÊi mukozne ælijezde miπiÊi Sl. Jezik (donja strana) miπiÊi podsluznica lamina propria epitel Sl. JEZIK nastavak Sl.12. 108.

112. Tvrdo nepce (usna strana) gll. nosna pregrada Tvrdo nepce (frontalni presjek) sluznica nosne πupljine kost gll. 111. NEPCE Sl.13. kost Tvrdo nepce (usna strana) pokosnica gll. palatinae odvodni kanal lamina propria epitel Sl. palatinae sluznica usne πupljine Sl. 113. palatinae .

116. palatinae podsluznica limfna æila krvne kapilare lamina propria epitel limfne æile odvodni kanali . nasales kost pokosnica infiltrati mononuklearnih stanica (limfociti. palatinae odvodni kanal sluznica usne πupljine Sl. Meko nepce (usna strana) gll. monociti. 115. plazma-stanice) u lamini propriji Sl.13. nasales miπiÊno-tetivna ploËa gll. Meko nepce (sagitalni presjek) sluznica nosne πupljine gll. 114. NEPCE nastavak Sl. Tvrdo nepce (nosna strana) epitel nosne πupljine gll.

nasales 14. nasales Meko nepce (miπiÊno-tetivna ploËa) gll. 118. Meko nepce (nosna strana) gll. 117. 119. gll. ZUB U ALVEOLI Sl. NEPCE nastavak Sl. palatinae odvodni kanali miπiÊno-tetivna ploËa mnogoslojni ploËasti epitel viπeredni cilindriËni epitel Sl. Zub u alveoli (sjekutiÊ) desni dentin zubna pulpa alveola .13.

ZUB U ALVEOLI nastavak Sl.14. Zub u alveoli dentin zubna pulpa odontoblasti dentinski kanaliÊi predentin . 120. 121. 122. Zub u alveoli dentin predentin odontoblasti zubna pulpa Sl. Zub u alveoli (predkutnjak) dentin caklina je otopljenja dekalciniranjem zubna pulpa desni cement parodontalni ligament alveola (spuævasta kost) Sl.

Razvoj zuba (rani stadij) zubni greben zubna papila . RAZVOJ ZUBA zubna papila zubni greben nepce jezik epitel usne πupljine Sl. 123. kost zubne alveole dentin cement parodontalni ligament Zub u alveoli Sl. ZUB U ALVEOLI nastavak Sl.14. oroæeni epitel Zub u alveoli (desni. gingiva) visoke papile snopovi vezivnih vlakana 15. 125. 124.

15. Kasni stadij kape okoπtavanje u nepcu unutraπnji caklinski epitel zubna papila zvjezdolika mreæica nepce jezik epitel usne πupljine Sl. 127. RAZVOJ ZUBA nastavak Sl. Kasni stadij zvjezdolika mreæica kape vanjski caklinski epitel unutraπnji caklinski epitel odontoblasti odontoblasti zubna papila unutraπnji caklinski epitel . 128. 126. Rani stadij zubna papila zubni greben ektomezenhim epitel usne πupljine Sl.

Stadij zvona ostaci zubnoga grebena osnova trajnog zuba kruna mlijeËnog zuba zvjezdolika mreæica zubna vreÊica zubna papila vanjski caklinski epitel vratna petlja zubna vreÊica Sl. 130. ostaci vanjskog caklinskog epitela Stadij zvona adamantoblasti caklina dentin predentin zvjezdolika mreæica odontoblasti zvjezdolika mreæica zubna papila (pulpa) . 129.15. 131. RAZVOJ ZUBA nastavak usna πupljina Sl. adamantoblasti caklina dentin Stadij zvona predentin odontoblasti zubna papila Sl.

15. Posteljica (rubni dio) korion amnion (odvojen) korionske resice vodenjak decidua basalis . Stadij zvona zvjezdolika mreæica zubna papila unutraπnji caklinski epitel vanjski caklinski epitel zubna vreËica vratna petlja (Hertwigova ovojnica) 16. 133. RAZVOJ ZUBA nastavak Sl. 132. POSTELJICA I PUPKOVINA Sl.

Posteljica fibrinoid deblja resica terminalne resice intervilozni prostori Sl. 135. 134.16. POSTELJICA I PUPKOVINA nastavak Sl. intervilozni prostor fibrinoid fibrinoid intervilozni prostor krvne æile u debljoj resici sincicijski ËvoriÊi Posteljica terminalne resice . 136. epitel amniona Posteljica (korionska ploËa) mezehim koriona epitel koriona intervilozni prostor mezenhim amniona korionske resice amnion korion korionska ploËa Sl.

POSTELJICA I PUPKOVINA nastavak Sl. 138. Posteljica (resice) intervilozni prostor ostaci citotrofoblasta sincicijski ËvoriÊ majËina krv kapilare u resici sinciciotrofoblast Sl. 137. Posteljica (decidua basalis) fibrinoid usidrene resice decidua basalis . Posteljica (resice) fibrinoid sinciciotrofoblast intervilozni prostori sincicijski ËvoriÊi mezenhim resice Sl.16. 139.

POSTELJICA I PUPKOVINA nastavak Sl. 140. Pupkovina epitel amniona ostatak alantoisa Whartonova sluz pupËane arterije pupËana vena . Posteljica (decidua-stanice) Sl. 141.16.

.

o.Zagreb : Kaligraf .o..hr Miho Karolyi Za izdavaËa: Autori: Prof. Æelimir Slike histoloπkih preparata : vjeæbe iz histologije / Æelimir Bradamante. sc. Anton I.IzdavaË: Kaligraf d.Zagreb UDK 611-018 (035) BRADAMANTE.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica . Anton ©vajger Priprema za tisak: Tisak: Naklada: Kaligraf. ©vajger. dr. Zagreb 500 ISBN 953-6975-01-7 CIP . dr. . Zagreb Kerschoffset.PriruËnik 411004128 . sc.tel. Rim 75 01 / 234 77 22. Zagreb. Æelimir Bradamante Prof. 2001 ISBN 953-6975-00-9 Dio I ISBN 953-6975-01-7 1. Histologija . kaligraf@zg. Anton ©vajger.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->