P. 1
Moja Zemja 34 Avgust 2008_OVOSTARNIK

Moja Zemja 34 Avgust 2008_OVOSTARNIK

|Views: 1,678|Likes:
Published by karabalija

More info:

Published by: karabalija on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

SODR@INA

Spisanieto „Moja zewja” izleguva wese~no i e vo sopstvenost na Fedepacijata na fapwepi vo Republika Makedonija. Ppviot bpoj izleze kako opganizaciski bilten na FFRM vo appil 2003 godina, a od dekewvpi 2006 godina se distpibuipa kako wese~no specijalizipano spisanie za zewjodelstvo i pupalen pazvoj.

Ervan Fuere POSTIGNATO E MNOGU, NO MORA DA SE NAPRAVI U[TE

6

Moja zemja avgust 2008 Izdava~: Fedepacija na fapwepite vo Republika Makedonija Yl. Ligo Mixajlovski bp.3, 1000 Skopje tel / faks: 02/ 3099042 e- wail: kontakt@ffrm.org.mk Bpoj na `-swetka: 210-0570486301-53 Banka dep.: NLB Tutunska Banka Menaxer i glaven i odgovoren urednik Renata Nauwovska renata.naumovska@ffrm.org.mk Urednik Todop Stoj~evski todor.stojcevski@ffrm.org.mk Marketing Blagoj~e Najdovski pcelaveles@yahoo.com Antoaneta Diwova antoaneta_dim@yahoo.com Izvr{en direktor Tpajan Diwkovski trajan.dimkovski@ffrm.org.mk Lektor: Vepica Nedelkoska Preveduva~i Sowa Kitanovska, Edita Ja{api Novinari: Mipjana ^akapova Monika Taleska Stru~ni sorabotnici: Ppof. d-p Opdan ^ukaliev Ppof. d-p Daniel Jankulovski Ppof. d-p Leftepija Stankovi} Ass. Elizabeta Miskoska - Milevska Ass. Vjekoslav Tanaskovi} Sorabotnici: Mapija \o{eva Kova~evi} Sowa Tpajkova Kole Paskov Nakil Elezi Nikolina Dukoska Foto naslovna: Mapjan Apsov Dizajn: Bpigada dizajn - Skopje Pe~ati: Ppopoint - Skopje

MAKEDONIJA I REGIONOT ]E IMAAT VODA U[TE NAJMALKU 30 GODINI

8

GRE[KITE OD RE@EWETO TE[KO SE POPRAVAAT

23

OSIGURUVAWE NA POSEVITE, A NE GRADOBIJNI RAKETI

25

ZADOVOLSTVO OD ODLI^NIOT ROD NA TRITIKALETO

36

SO PRESELUVAWE DO POKVALITETNI PA[I POGOLEMI PRINOSI

39

Spisanieto e finansiski poddp`ano od [vedskata agencija za we|unapoden pazvoj. Ovaa powo{ se sostoi i od dipektno ppenesuvawe na iskustvata i znaewata od fapwepite vo [vedska na fapwepite vo Makedonija ppeku ppoektot Poddp{ka na zewjodelskite zdpu`enija vo Republika Makedonija - SFARM.

PREDLOL

Naplatata na personalniot danok na dohod

Zakana za postoeweto na mnogu zemjodelci
Zemjodelcite ne go gledaat izlezot vo registriraweto, zatoa {to smetaat deka nemaat ekonomska opravdanost da bidat registrirani poradi visokite mese~ni tro{oci {to treba da gi pla}aat i vo onie meseci vo godinata koga ne ostvaruvaat prihodi

N

espopno e deka soglasno Zakonot za pepsonalen danok na doxod, site, vklu~uvaj}i gi i zewjodelcite, tpeba da gi pla}aat dava~kite kon dp`avata. Vo zakonot postojat posebni objasnuvawa za odano~uvaweto na licata koi se zaniwavaat so zewjodelska dejnost. Danokot se ppeswetuva vpz osnova na netoppixodot. Za pazlika od ostanatite gpanki, vo ovoj sektop se ppedvideni i wnogu olesnuvawa, kako na ppiwep, osloboduvawe od pla}awe na pepsonalen danok za pepiod od 5 godini za licata koi ppvpat se zaniwavaat so ovaa dejnost. Isto taka, iwa olesnuvawa i za onie koi investipaat vo weliopacija i vo kowasacija. Site ovie beneficii zvu~at ubavo dokolku ne se objasni deka niv ne wo`e da gi kopistat nepegistpipanite zewjodelci, iako, po bpojnost, se najgolewata kategopija vo zewjodelskiot sektop. Sawo za ppiwep, bitolskata wlekapnica „IMB“ paboti so 1.700 koopepanti, a od niv 1.600 se nepegistpipani (94%). Ovaa kategopija zewjodelci vleguva vo istata gpupa gpa|ani koi se zaniwavaat so kakva bilo dejnost, a ne se pegistpipani. Ova podpazbipa deka zakonot ne gi tpetipa kako zewjodelci ili deka tie pabotat vo najvisokata doxodovna gpanka, zatoa {to tpeba da

pla}aat 10% pepsonalen danok na 65% od bputo-ppixodot. Se pazbipa, na site ni e jasna sostojbata vo zewjodelstvoto, koe igpa uloga na apsopbep na golew bpoj lica {to ostanaa bez pabota i edinstveniot izlez go bapaat vo egzistencijalnata zapabotka od zewjodelskite aktivnosti. Za papadokost da bide pogolew, Ministepstvoto za zewjodelstvo, {uwapstvo i vodostopanstvo donese wepka za nawaluvawe na tpo{ocite za zewjodelcite koi se penzisko osigupani, no ne i za pegistpipanite individualni zewjodelci. Toa podpazbipa stiwulipawe na zewjodelcite da se osigupaat sawo po ovoj osnov, no ne i da bidat pegistpipani zewjodelci. Ovaa „stiwulativna“ wepka zewjodelcite }e ja ppetplatat so pla}awe na pepsonalniot danok na 65% od bputo-ppixodot na zewjodelcite nawesto da pla}aat po

neto-ppixod (koj e wnogu powal). Za poplasti~no da ja objasniwe sostojbata i xaosot vo sektopot, }e nappaviwe kowpapacija na tpo{ocite za pla}awe na pepsonalniot danok kaj pegistpipanite i nepegistpipanite zewjodelci: O~igledno e deka spoped navedenoto scenapio, nepegistpipanite zewjodelci tpeba da platat 11,5 pati pogolewi tpo{oci za pepsonalen danok od nepegistpipanite ili dokolku go zewewe ppiwepot, ako neto-ppixodot wu e 150 denapi od 100 litpi wleko, toj tpeba da plati 195 denapi na iwe pepsonalen danok (45 denapi pove}e od ppofitot). Kaj zewjodelcite postoi golewa zagpi`enost od wowentalnata sostojba {to wo`e da dovede do nivno celosno ekonowsko uni{tuvawe. Marija \o{eva Kova~evi} Analiti~ar vo FFRM

FFRM sweta deka e potpebno sppoveduvaweto na zakonot da bide ppolongipano do slednata godina. Ppitoa, tpeba da se nappavat tpo{kovnici za pazli~nite gpanki vo zewjodelstvoto, so poddp{ka na FFRM i nau~nite institucii za ppose~nite neto-ppixodi po gpanki vpz ~ija osnova }e se ppeswetuva odano~uvaweto. Obpazlo`enieto za vakviot ppedlog e deka e nevozwo`no da se napla}a pepsonalen danok na doxod na ista osnovica za site zewjodelski aktivnosti koga tie iwaat golewi doxodovni pazliki i da se pe{i statusot na zewjodelcite vo na{eto op{testvo. Vo sppotivno, na zewjodelstvoto, nawesto pazvoj, wu se zakanuva ppopast.

4 | MOJA ZEMJA

.

. aktivno ja izrazuvaat svojata posvetenost na ekonomskiot i socijalniot razvoj i gra|anskiot `ivot vo nivnata zemja. so ppose~en udel od 43% od vkupnata tpgovska pazwena za 2004-2007. Ydelot na izvozot na zewjodelsko-ppexpanbeni i pibni ppoizvodi vo EY-27 od vkupniot izvoz na ovie ppoizvodi za 2007 e 46. be{e donesena i Nacionalnata stpategija za zewjodelstvo i pupalen pazvoj za 2007-2013. Toj e podgotven da ja povtopi. ne bi tpebalo da iw bide te{ko da gi kopistat sped- poddp{ka od EY. sve`ite jabolka. isto taka.INTERVJY Ervan Fuere. i osobeno od ppogpawata IPARD. Mepkite od ovaa ppogpawa se izgotvuvaat da go podgotvat zewjodelskiot sektop za ~lenstvo vo EY. osobeno za xop- . Postignato e wnogu. Kako zewja-kandidat }e iwate kopist od poddp{kata vo pawkite na noviot instpuwent za ppetppistapna powo{ (IPA). sve`ite pipepki i dpugi ppoizvodi. podgotvenite i konzepvipanite wekoglavci. Papalelno. kako Zakonot za zewjodelstvo 6 | MOJA ZEMJA Evropskiot model na demokratija e sistem vo koj{to gra|anite. preku vakvi organizacii. Zemjodelskite zdru`enija se konsultiraat so lokalnite zaednici i aktivno gi vklu~uvaat vo izgotvuvaweto na zemjodelski proekti. specijalen pretstavnik na Evropskata Unija vo Republika Makedonija Postignato e wnogu. Tie. jagne{koto weso. nappaveni se va`ni ~ekopi napped na politi~ko nivo. Nawepata na IPARD e da go podgotvi zewjodelskiot sektop na zewjata i vo dpuga swisla. Kako gi ocenuvate reformite vo makedonskoto zemjodelstvo vo kontekst na negovoto pribli`uvawe do Zaedni~kata politika za zemjodelstvo na EU? i pupalen pazvoj. Kakvi reformi o~ekuvate da vidite vo ovoj sektor vo periodot do 2013? Epvan Fuepe Celta na Makedonija kako dp`ava e da iwa wodepen. Ministepstvoto za zewjodelstvo. sve`ite dowati. za toa. Pokonkpetno. imaat aktivna uloga vo pomagaweto na naso~uvaweto i finansiraweto na istra`uva~ki i razvojni aktivnosti. {uwapstvo i vodostopanstvo. zewjodelskiot sektop iwa wnogu ppednosti popadi kliwatskite i geogpafskite uslovi koi se povolni.7%. odp`liv i konkupenten zewjodelski sektop za ppistapuvawe kon EY.4%. Po~vata e plodna. dodeka udelot na uvozot od EY-27 vo vkupniot uvoz na zewjodelsko-ppexpanbeni i pibni ppoizvodi e 37. otkako zewjodelcite }e sfatat kako da gi kopistat spedstvata dostapni ppeku IPARD. da iwa vospostaveno golew bpoj sistewi za infopwipawe vo zewjodelstvoto i finansiski sigupna plate`na agencija zapadi sppoveduvawe na wepkite od Zaedni~kata zewjodelska politika na EY (ZZP). So dpugi zbopovi. potpebni se ponatawo{ni napopi za jaknewe na kapacitetite na soodvetnite institucii za sppavuvawe so site potpebni pefopwi. kako i zakonot za vospostavuvawe wpe`a za ppibipawe na swetkovodstveni podatoci od zewjodelskite stopanstva . Nappeduvaat i podgotovkite na ppavnite i adwinistpativnite wepki potpebni za zewjodelcite da iwaat ppistap do dipektnata no wopa da se nappavi u{te tikultupnite pastenija i jagne{koto weso. kako odgovopno za sektopot. powo{ta do koja zewjodelskiot sektop }e iwa ppistap otkako zewjata }e stane ~lenka. koj postoi od po~etokot na 2007 g. Zemjodelskite zdru`enija gi izrazuvaat problemite i gri`ite na zemjodelcite i funkcioniraat kako mehanizam za {irewe informacii. No. Zakonot za zewjodelsko zewji{te itn. kolku {to e toa wo`no. zewjata wopa zna~itelno da nappeduva vo pefopwite na zakonodavstvoto i ppopisite. So donesuvaweto na nekolku pawkovni zakoni. Donesen e Zakonot za fopwipawe na Agencijata. be{e stpuktupno wodificipano i gi zgolewuva svoite kapaciteti. Dali mislite deka ima perspektiva za makedonskoto zemjodelstvo na evropskiot pazar? Koi proizvodi mo`at da bidat interesni? Mo`e li EU da bide spasot za makedonskite zemjodelci? Pokpaj ogpani~uvawata. zewjata iwa niza wikpokliwi i ppipodni planinski pasi{ta. Najizvezuvani ppoizvodi se tutunot. vinoto. EY-27 e najva`niot paptnep na zewjata vo tpgovijata so zewjodelsko-ppexpanbeni i pibni ppoizvodi. Sppoveden e i zewjodelski popis i objaveni se pezultatite.FADN. no iwa u{te wnogu da se nappavi. Adwinistpativnite kapaciteti na nekoi institucii se s# u{te nedovolni.

povolnata spedina. nite zewjodelci bea pot.ili selskiot tupizaw ~esto se sweInfopwipan suw deka FFRM sijata wopa da iw poka`e deka papi. ppvi. zanaetite. Za seto vo poleto na zemjodelstvoto e vo in. Dobpovolnoto ~lenstvo vo IAZ. wo`e zaludno da va ovoj vid tupizaw popadi kapakte. za zewjite koi se najdobri rezultati kako tutunot. Vladata ne e edinstvenata {to wopa da se podgotvi da gi ppiwite papite od IPARD. ziwskite spoptski centpi. {ipokite nenaseleni padini. IAZ u~estvuva vo ppocesot na socijalno paptnepstvo od negovite po~etoci vo 1980-te i gapantipa deka ppa{awata {to gi zasegaat zewjodelcite se diskutipaat na najvisokoto nivo na donesuvawe odluki. Vo ovoj kontekst. winepalnite i tepwo-winepalnite izvopi. zewjata ppvo tpeba da izDali ima prostor za selski tur. ppeku 1.200 apxeolo{ki lokaliteti. tpeba da se podgotvat. Razvojot na tuku no} – ppvo go seete sewete. bogatstvoto od planini. ovie opganizacii ppidonesuvaat za pazvivawe wodel na gpa|ansko op{testvo koe e vklu~eno vo izgotvuvawe i sppoveduvawe na politikite. Sekako. vklu~uvaj}i i sppoveduvawe na standapdite na Zaednicata za javno zdpavstvo. Vo izvp{uvaweto na svoite funkcii. zewjodelcite wopa da obezbedat infopwacii za toa kako }e gi potpo{at papite i {to }e se podobpi so toa. pokpaj nivnata vklu~enost vo politi~kite paptii ili ppeku izbopite. te na edna od wepkite na te dogovopi so individualgradinarskite kulturi i ovo{jeto. Vo svojata 50-godi{na istopija. {to e golew bpoj i {to ja ppavi Fezadovolitelni pezultati. Istoto va`i i za IPARD. se potpo{at papi ili wopa da se vpatat i zatoa wnogu e va`no da se postavat vistinskite stpuktupi i ppocedupi.}e gi poddp`uva inicijativite vo ovoj sektop vo pawkiTaa zapo~na vo 2000 godina. ta vo poleto na tpgovijata.depacijata va`en igpa~ vo sektowo`e da se poka`e. potoa gupuvawe deka ppoektite ppavilno se pizwot tpeba da bide va`en pazvoen tpeba da se gpi`ite za wladoto pa. pijalacite (vinoto. na ppiwep.ta za pokazatel na visokokvaliteten zdpu`uva stotina opganizacii-~lente se ppavilno potpo{eni i deka dale pegionalen pazvoj i Makedonija na. izvozot palen pazvoj.i investiciite. nastanite itn.selskiot tupizaw za zewjata i ppiklu~ija kon EY vo 2004. kako i pakovodno telo i ko. mine. ne sawo kako olesnuva~i vo eden po{ipok politi~ki dijalog. vinata. kako tpadicionalnata xpana. Zewjodelcite znaat a isto taka i liceto {to gi dobiva vaat golew potencijal za pazvoj na deka pabotite ne se slu~uvaat ppe. westa. gne{koto. iwa ogpowen potencijal koj taka zatoa {to papite doa|aat od ostanuva neiskopisten.spedstvata. agpobiznisot i izgotvuva~ite na politiki za da obezbedi ppiznavawe na intepesite na zewjodelcite. T. Ako ova ne vistina iwa potencijal da go pazvi. tpadicionalnite ku}i. {to ja zgolewuva dovepbata vo dewokpatskite ppocesi.Konkurentskata prednost na zemjata odp`liv na~in za da se izbewitet za sledewe. IPARD. za da dobijat poddp{ka. Toa e procesot na reformi vo zemDa. tie }e dobijat i soveti za toa koi infopwacii se potpebni. Raznovidnosta i kvalitetot na kultupnite i istopiskite bogatstva na Makedonija so ppeku 4. kako tpeba da se popolnat potpebnite fopwulapi itn. wo`e dovolitelni pezultati.ralnata voda i `estokite pijalaci). Tpeba da bidewe vniwatelni i da gi planipawe pazgotvi ppogpawa IPARD i da fopwipa izam vo Makedonija? vojnite aktivnosti na Plate`na agencija za IPARD.000 zewjodelski sewejstva. westata za lov i paznite tpa- cijacija e dpug na~in za gpa|anite aktivno da u~estvuvaat vo op{testvoto. EY go ppiznava ova e potpebno vpewe. isto taka. IAZ uspe{no ppegovapa za zewjodelcite na lokalno. nape~ena tenzivnite sektori i vo sektorite so potencijalot i va`nosta na SAPARD. Ppipadnosta kon odpedena aso- Kakva e organiziranost na irskite farmeri? Ipskata asocijacija na zewjodelci e najgolewata zewjodelska opganizacija vo zewjata. paboti so ppofesionalna ekipa i lobipa kaj politi~apite. avtenti~nite stapi sela.Ovie proizvodi se i najgolemite izpi{ani vo vtopata polovina [to mislite za Fedvozni proizvodi na zemjata od 2002. Za da se iskopistat Poznat ste kako ~ovek koj gi poddp`uva pazvojnite celi na zewjaspedstvata koi }e se obezbedat za puposetuva makedonskite ubavini. I Vladata i kpajnite kopisnici }e tpeba da obezbedat kofinansipawe za ppoektite od IPARD. bidej}i nudi bpojni delovni wo`nosti i pabotni stenie i sawo po izvesno vpewe.selskiot tupizaw.nansipan od IPARD – Vladata }e dicii. blagosostojba na `ivotni i bezbednost na pabota • Da $ powogne na zewjata da se podgotvi za efektivno sppoveduvawe na ppogpawite od Evpopskiot zewjodelski fond za pu- palen pazvoj po ppistapuvaweto • Da ppidonese za odp`liv pazvoj na pupalnite spedini. Rupalniot jata? dano~nite obvpznici na EY i Kowi.sppoveduvaat i se postignuvaat za.gne uni{tuvaweto na `ivotnata spedina. Ova e dpug na~in za osi. unikatnata flopa i fauna i paznovidnite ppedeli i atpakcii. I zewjodelcite.pot. no isto taka i bidej}i gi da go o`neete plodot. sekoj ppoekt sawo deluwno }e bide fi- Ppogpawata IPARD iwa tpi specifi~ni dolgopo~ni celi: • Da go podgotvi zewjodelsko-ppexpanbeniot sektop da gi zadovoli bapawata na ppavilata i ppopisite na EY. tuku i ppeku pottiknuvawe na dejstva od po{ipok javen intepes kaj onie koi se najzasegnati.ppiopitet na zewjata. gawe otkako Makedonija }e stane tpeba da ppezewe del od tpo{ocite. Na ppiwep. So dpugi zbopovi. Evpopskata kowisieracijata na farmerite vo ja e wnogu vniwatelna za toa Republika Makedonija vo kako se tpo{at nejzinite papi. Stoj~evski AVLYST 2008 | 7 . nacionalno i evpopsko nivo i postignuva pezultati za svoite ~lenovi.stvata koi }e iw bidat na paspola. paznovidnosta na westata {to wo`at da se vidat i posetat i gostoppiwstvoto na lu|eto. no vo Polska.ki. Iwa{e sli~na ppogpawa. pistikite na tpadicionalnata apxitektupa. za{tita na `ivotnata spedina. ja.000 cpkvi i wanastpi i ppeku 700 spowenici na kultupata. koja e ppisutna vo sekoja papoxija vo zewjata. dazewja-~lenka. okolinata i ppipodnite ubavini. opganizaciite od gpa|anskoto op{testvo igpaat va`na uloga. vklu~uvaj}i sozdavawe na novi wo`nosti za vpabotuvawe vo pupalnite spedini. peki i ezepa. Investiciite za pazvoj i vnesuvaweto paznovidnost vo zewjodelskite dejnosti vo pupalnite spedini }e wu powognat na naselenieto od pupalnite spedini da gi pazvie ekonowskite aktivnosti (na i nadvop od fapwa) sozdavaj}i dopolnitelni izvopi na ppixodi i pabotni westa vo pupalnite spedini. koja zastapuva 85.

Spoped na{iot winistep za zewjodelstvo. a wo`e da navodnuvawe nad 120. dapdi dokolku saka da izve. wopa da se investipa vo ja wodepnizipa infpastpuktupata. da investipa vo lanecot na industpija i na logistikata. vo tpanspoptot. Spasenoski istakna deka Makedonija wu ppidava ogpowno zna~ewe na vodosnabduvaweto. vo kasebno vo nepazvienite podpa~ja. koi }e ovozwo`at pacionalno iskopistuvawe na vodata i nadwinuvawe na sega{nata situacija. popa~a albanskiot winistep Xuveli. ne e najcite da gi va`no kolkava }e slu{nat evpopbide ppoektipaskite iskustva nata suwa za za agpapnata subvencionipapolitika i puwe na zewjodelpalniot pazvoj. Od vkupniot potencijal na akuwulaciite vo zewjava se eksploatipani sawo 30 otsto. gpadinki. vpedna 150 wilioni evpa. industpija. vklu~uvaj}i gi i standapdite za bezbednost na xpanata. ppakti~no. stvoto. napowena telite. podvle~e Diw{oski.. naglasi Spasenoski.dapdi.wodepnizacija na fapwite. istakna Spasenoski. Spoped u~esnicite. Pepo Diw{oski. Zletovica i Lisi~e. povoz. dodade Diw{oski. zna~i ppifa}awe wepki {to }e ja zgolewat konkupentnosta na wakedonskoto zewjodelstvo.KRATKO Franc Fi{ler. Spoped va~ite i tpgovnego. bea potpebni za da se vpati dovepbata kaj zewjodelcite i da se oxpabpat i natawu da ppodol`at da se zaniwavaat so ovaa dejnost. „S# u{te wisliwe deka kliwatskite ppoweni se daleku od nas i ne sfa}awe deka tpeba da se sppaviwe so niv“. wopa golew potencijal za izvoz M tpeba da gi dobijat onie {to navistina }e gi iskopistat. Ministepstvoto za zewjodelstvo izgotvilo u{te pet fizibiliti studii za bpani so akuwulacii {to }e gi opfatat gevgelisko. vo nacionalni e fapwepite. na sedewe u~ili{ta.da gi ppiweni we|unapodnite stanweni we|unapodnite stan. tuku ka„Makedonija ko }e se potpoiwa golew po{at tie spedstencijal za iztva. porane{en evrokomesar za zemjodelstvo Da se wodepnizipa ppoizvodstvoto i da se vovedat standapdi akedonija celosno da gi ppi. piewe. Vo vpska so evpopskite ppetppistapni fondovi {to Makedonija }e po~ne da gi kopisti od idnata godina. Osvpnuvaj}i se na dosegaspabotenoto od aspekt na pupalniot pazvoj vo zewjava. Zaklu~ocite od ovaa pegionalnata konfepencija }e bidat izneseni na Svetskiot fopuw za vodi {to }e se odp`i idnata godina vo Istanbul. Vo pupalnite spedini za zewjodelstvo i kpeatop na zasituacijata tpeba da se poedni~kata zewjodelska politidobpi. i da tovpeweno. „Stpategijata na Vladata e naso~ena kon obezbeduvawe povolni kpediti i subvencii {to }e gi pottiknat zewjodelcite da vlo`at vo oppewa za navodnuvawe“. iskopisti. na ta Ynija“. no i za za{tita od zagaduvawe. ko~ansko. Celta na sewinapot ppiwep. Makedonija i pegionot }e imaat voda u{te najwalku 30 godini Z ewjite od balkanskiot pegion tpeba da pealizipaat zaedni~ki ppoekti za pacionalno iskopistuvawe na vodite i sepiozno da se pozaniwavaat so kliwatskite ppoweni kako globalen ppoblew. ppeku gpaka na EY. zawenik-winistepot pe~e deka IPARD ppogpawata. Poso~uvaj}i ja investicijata vo xidposistewite Ju`novapdapska dolina. Toa pazvoj . Isisxpana. Papite. „Se gpadat najsovpewenite sistewi „kapka po kapka“. Ova pacitetite za ppepabotka. po~nuvaj}i od fapwite. fpastpuktupata. pe~e deka pabotite tpgnaa od wptva to~ka. kuwanovsko i {tipsko.. ne sawo vo ppoizvodstvoto. ppoizvodipapkovi“. ppepabotuFi{lep. zdpavstvewinapot „Politika na pupalen ni ustanovi. 8 | MOJA ZEMJA . ja iwa s# powalku i zatoa tpeba da se pazwisluva za nejzino efikasno wenaxipawe. Makedonija i pegionot slednite 30 godini newa da iwaat ppoblew so obezbeduvaweto kvalitetna voda. Spasenoski. be{e ppepopa~ano na pegionalnata konfepencija za vodi na tewa „Ppocenka na panlivosta na sostojbite na vodite od vlijanieto na kliwatskite ppoweni i ppilagoduvawe na soodvetni wepki“. skopsko. zawenik-winistepot za zewjodelstvo. deka bpojot na ppivatnite investicii vo ovoj sektop e na zadovolitelno nivo i deka izvozot e zgolewen za 60 wilioni evpa. vo pati{tata koi gi povpzuvaat sepopa~a popane{niot evpokowesap lata. vo ine klu~ot za uspe{en pupalen pazvoj. po. navodnuvawe. Subvenciite. no wopa da se vodi swetka za za{tita na Oxpidskoto Ezepo koe e najgolew ppipoden basen za pitka voda vo Evpopa. pped s#.tuku i vo delot na ppepabotuva~kata zuva. no za da go Fi{lep: Makedonija iwa tencipa Fi{lep. „Makedonija saka waksiwalno da gi iskopisti ppetppistapnite EY fondovi koi ppedviduvaat ppestpuktupipawe na zewjodelstvoto“.iskustvo od Evpopskae pova`no od vlo`uvawa. vodata kako pesups za zadovoluvawe na elewentapnite potpebi. Fpanc Fi{lep.000 xektapi“.

se dogovopivwe so ppepabotuva~ite za poka~uvawe na otkupnata cena na wlekoto od 0. fapwep od Vpbas. dodeka litap wleko vo tpgovijata ~ini 1. Medot i supovata ko`a se ppoizvodi koi ppedna~at vo izvozot vo Ynijata od Moldavija. No. vpednosta na ppoizvodite nadwinuva 15 wilijapdi evpa. toa ve}e ne e dovolno isplatlivo. woldavskoto winistepstvo za zewjodelstvo ja obpazlo`uva kako posledica na winatogodi{nata su{a. na zeleno. iako Fpancija e eden od najgolewite ppoizvoditeli vo Evpopa. iako vo fevpuapi. Xolandija. odnosno ppotestipaa taka {to na potpo{uva~ite vo ppodavnicite litap wleko iw go ppodava po 0. se kupuva{e i po 19 dinapi za kilogpaw. okolu 40% sodp`el antibiotici. Xolandija i dpugi evpopski dp`avi. poniskite ceni na p~enicata newa da donesat poevtin leb. Evpopa e najgolew pazap vo svetot i potpebna e za{tita na ppoizvodstvoto na wleko i pevidipawe na kvotite“. ppoizvodstvoto e zgoleweno za 120 wilioni litpi. vo nastojuvaweto da gi spasat svoite p~eli. PROBLEMI KAJ MLEKOPRERABOTUVA^ITE Evropa Bpojot na ppoizvoditeli na wleko vo Xpvatska e ppepoloven. AVLYST 2008 | 9 . 55% od wlekoto e so odli~en kvalitet. Analiti~apite ppocenuvaat deka i pokpaj poevtinata p~enica. Spoped Vlado Kop{anski. odgleduva~ite na kpavi izlegoa na ulicite da ja zapoznaat javnosta so ppoblewot. ppoizveduva powalku wleko od svoite potpebi i wopa da uvezuva od Lepwanija. Cenata na otkupot na wlekoto na lice westo na fapwite iznesuva od 27 do 35 evpocenti po litap. ungapskite ppoizvoditeli go za{titija ppoizvodstvoto na bosanskiot suxuk.3 wilijapdi evpa. MED POLN SO ANTIBIOTICI ZABRANET ZA EU Moldavija Evpopskata Ynija go zabpani uvozot na wed od Moldavija popadi visokata sodp`ina na antibiotici. vo Xpvatska se ppoizvedeni 655 wilioni litpi wleko. Na po~etokot na ovaa godina. odnosno na odgleduva~ite ne iw se ispla}a da go ppoizveduvaat po ceni {to gi dobivaat od wlekapnicite. so 15 dinapi otkupna cena i ppinos od 4. ppepabotuva~ite ne sakaat da ja platat dogovopenata cena i bapaat vpa}awe na stapata otkupna cena od 0.42 evpa po litap wleko vo wapt 2008 godina“. povisoki ceni ili }e ja upotpebat kako sto~na xpana. Mowentno. Tokwu popadi bavnosta i nezaintepesipanosta na dowa{nite ppoizvoditeli. toga{ tie }e odlu~uvaat {to i po koja cena }e jadewe.959 ppoizvoditeli.50 evpa. Moldavskoto winistepstvo ve}e ppezelo wepki za podobpuvawe na kvalitetot vo o~ekuvawe na obnovuvawe na izvozot na wed vo EY. UNGARCITE GO PRISVOIJA BOSANSKIOT SUXUK Bosna i Hercegovina Malku ppoizvodi vo Bosna i Xepcegovina iwaat pegistpipana industpiska sopstvenost. velat vo Institutot za intelektualna sopstvenost. Mowentno. {to gi ppedlo`uva Evpopskata kowisija i ako se ppoizvede pove}e od zadadenata kvota. Melni~apite sega nudat sawo 15 denapi. „Vo wapt 2007 godina. vo tekot na winatata godina. Ispopakata na wleko i ponatawu se kapaktepizipa so golew bpoj sobipni westa. popadi koja odgleduva~ite na p~eli.5 toni po xektap wo`e da se pokpijat sawo ppoizvodstvenite tpo{oci. objasnuva italijanskiot winistep za zewjodelstvo. Od dpuga stpana. koj najavuva bitka ppotiv kvotite. Cenata {to ja nudat welni~apite.6 evpa. na osnova na kvotite {to gi odpedi Bpisel. ppetsedatel na zadpugata na odgleduva~i na wleko. cenata na lebot }e ostane ista. toj iznesuval 31. kade {to p~enicata se pla}a po 207 evpa za ton. pped `etvata. Inaku. postojat to~ni iznosi za zgolewuvaweto na ppoizvodstvoto na wleko za sekoja dp`ava.ALRONOVOSTI P^ENICATA ZA LEB ILI ZA STO^NA HRANA Srbija Fapwepite vo Vojvodina ne go ppodavaat godina{niot pod na p~enicata po cenata koja iw se nudi. Minatata godina.38 evpa s# do cenata od 0.400 toni wed od koi 218 toni se plasipani na pazapite na EY. iako sawo winatata godina. Italijanskiot winistep za zewjodelstvo ja obvinuva EY za pogpe{nata politika vo poljodelstvoto. wowentno. veli toj. Vo italijanskata industpija za sipewe iwa vpaboteno okolu 150 iljadi lu|e. ~ekaj}i novi. objasnuva Nino Andpena. Zatoa. cenata ja diktipaat 15 kowpanii i zatoa dp`avata wopa da intepvenipa so otkup na p~enicata za potpebite na dp`avnite pezepvi i so toa da iw powogne na fapwepite. Od vkupnata koli~ina na woldavski wed plasipan vo Ynijata. „Vo na{ite 5500 {tali ppoizveduvawe 628. veli toj. ovaa zewja ppoizvela 2.35 evpa po litap. Osnova za povisoka cena nao|aat vo podatocite na fpancuskite bepzi. we|u koi se sipeweto od Livno i vinoto „`ilavka“. Za ppetstavnikot na zewjodelskata zadpuga „Zpno“. Sepak. a najdobpi pezultati vo kvalitetot se postignuvaat vo otkupnite punktovi so eden do pet ppoizvoditeli. a se izvezuva sipewe vo iznos od 1. wnozinstvoto wali fapwepi ja ~uvaat p~enicata vo svoite awbapi. e ppewnogu niska i taa ne tpeba da bide pod 18 dinapi.000 iljadi toni wleko pove}e od zadadenata kvota i popadi toa pla}awe kazna na Bpisel vo iznos od 187 wilioni evpa“. Italija e edinstvena od golewite dp`avi vo EY koja. Italija i vo dpugi dp`avi. Rafail Ruskovski. Popadi toa. Vo Lepwanija. Visokata sodp`ina na antibiotici vo wedot.35 evpa na 0. „Dokolku poljodelstvoto bide ppedadeno vo pacete na wultinacionalnite kowpanii. So zgolewuvawe na ppoizvedenite koli~ini se zgolewuva i kvalitetot i. Italijanskite odgleduva~i na kpavi opganizipaa takanape~eni Denovi na otvopeni {tali. sistewot na kvoti za ppoizvodstvo na wleko tpeba da se ukine vo 2015 godina. no po poskapuvaweto na sojata i p~enkata. vo Xpvatska pove}e ne se uvezuva sve`o wleko. vo Institutot e pobapana za{tita za 2001 ppoizvod. Minatata godina. po~nale wasovno da kopistat antibiotici. toga{ se pla}aat kazni. na Evpopa $ se zakanuva nedostig na wleko popadi cenite na sojata i p~enkata. Fpancija. Ova posebno va`i za otkupot na wleko za ppoizvodstvo na sipewe.

ppakti~no. supite.3 na 9 wilijapdi `iteli. Ppoizvoditelite na wleko dobivaat subvencii od 25 do 26 peni za litap ili 0. policijata soppela kawion poln so pasipano sipewe. Meksiko najavi dogovopi so ppoizvoditelite i pakuva~ite na opiz. italijanskata policija pokpenala istpaga ppotiv kpiwinalna banda koja se zaniwavala so ovoj biznis. Mekdonalds. iako spoped nivnata ocenka. pped dve godini. Isto taka. kako i onoj koj se ppodava zaedno so petelkata.000 evpa po xektap. Dupi i so niv. izjavi deka EY. [tetite se ppocenuvaat na 40 wilioni dolapi. iako fedepalnite vlasti ne potvpdile ppisustvo na salwonela vo dowatite. go we{ala so sve`i sostojki i go ppodavala kako sve`o sipewe. Sepak. i toa ne e dovolno da go odp`at ppoizvodstvoto. Toga{. fapwepite newaat golewa kopist zatoa {to cenite na winepalnite |ubpiva. 10 | MOJA ZEMJA .0. Awepikanskata agencija za kontpola na xpanata i lekovi ppeduppedi deka ne- NEDOSTIG I RAST NA CENATA NA VODATA Va{ington Ekspeptite na awepikanskata kowpanija „Xenepal Elektpik“ ppocenuvaat deka po enopwniot past na cenata na naftata i xpanata vo svetot. Potoa. a bandata dobivala toni i toni otpadno sipewe. MEKSIKO GI ZAMRZNA CENITE NA 150 PREHRANBENI PROIZVODI Meksiko Ppetsedatelot na Meksiko. a vo isto vpewe svetskata populacija }e popasne od dene{nite 6. Fapwepite od Flopida stpavuvaat deka industpijata za dowati vo ovaa sojuzna dp`ava wo`e da do`ivee kolaps ako se utvpdi deka dowatite se zapazeni so salwonela. Felipe Kaldepon. Odgleduva~ite na sviwi vo Bpitanija. nekoi tipovi pastitelni wasla za jadewe i dpugi ppexpanbeni nawipnici. RASIPANO SIREWE NA EVROPSKITE PAZARI Italija Eden italijanski ppetppiewa~ otkupuval otpad od wlekapnicite i otkako }e go ppepabotel. spoped koi. tunata. Vo Ipska ovaa cena e u{te povisoka. iwaat zaguba od 25 evpa po tovenik.000 evpa po xektap. }e dojde do golew popast na cenata na vodata popadi kliwatskite ppoweni {to sleduvaat. So vakva infopwacija izlegoa italijanskite wediuwi. ne wo`at da opstanat bez dp`avnite subvencii. 75% od zewjite }e iwaat ist ppoblew.ALRONOVOSTI MILIJARDA EVRA ZA NAJSIROMA[NITE Evropska Unija Evpopskata unija e so nawepa na fapwepite od najsipowa{nite dp`avi da iw ponudi wilijapda evpa powo{ od svoite neiskopisteni zewjodelski fondovi za tie da go zgolewat ppoizvodstvoto na xpana. Bapselona e eden od najgolewite gpadovi vo [panija i ve}e wopa da uvezuva voda od Fpancija popadi nedostig na vodni pesupsi vo svojata blizina. Adwinistpacijata za kontpola na xpana i lekovi soop{ti deka sigupen za isxpana e sawo dowatot koj e so golewina na gpozje. Popadi toa. gpav. Bupgep King se nekoi od awepikanskite lanci za bpza xpana koi ppekinaa da slu`at sve`i dowati. odnosno 24. na we|unapodnata konfepencija vo Bpisel. postignat e dogovop so welni~apite deka kilogpaw p~enkapni toptiqi. Pped nekolku nedeli. wopa da upati dopolnitelna powo{ na zewjite koi najte{ko go podnesuvaat pastot na cenata na xpanata RAST NA CENATA NA ZEMJODELSKOTO ZEMJI[TE Velika Britanija Cenite na zewjodelskoto zewji{te vo Bpitanija dostignaa nad 13. Tie ppocenuvaat deka polovina svetski zewji }e bidat pogodeni so nedostigot na voda ve}e do 2025 godina i deka do 2050 godina.31.32 evpa po litap. pi{uva „Fajnen{l tajws“. p~enka. nasppoti ve}e ppezewenite wepki za zgolewuvawe na ppoizvodstvoto na xpana. Do 2050 godina. polovina od obpabotlivoto zewji{te bi wo`elo da stane neplodno. ppose~no. koi populapni sopti dowati se zapazeni so toj vid baktepija i deka s# u{te se paboti na otkpivawe na izvopot na zapazata. Kowesapot za zewjodelstvo na EY. kako {to se sapdinite. Evpopa i Azija. zagadeno so swet od gluvci i plasti~ni pap~iwa. So ovaa wepka se opfateni konzepvipanite ppoizvodi. go ppodaval kako novoppoizvedeno sipewe na evpopskite pazapi. ne tpeba da bidat poskapi od polovina dolap. Awepikanskiot centap za kontpola na bolesti soop{ti deka slu~ai na zaboleni od salwonela se zabele`ani vo 17 sojuzni dp`avi i deka od spedinata na appil zabolele 167 lica. ovaa kowpanija ja pazviva texnologijata i planipa da izgpadi nad 1000 postpojki za peciklipawe na vodite vo Awepika. gopivoto i sto~nata xpana dpawati~no popasnaa. TRGOVCITE I UGOSTITELITE GO POVLEKUVAAT DOMATOT PORADI SALMONELA SAD Awepikanskite supepwapketi i pestopani za bpza xpana ja ppekinaa ppoda`bata na nekoi vidovi sve` dowat po ppeduppeduvaweto deka golew bpoj lu|e koi go konzuwipale se zapazile so pedok vid salwonela. soop{ti deka negovata dp`ava gi zawpznala cenite na 150 ppexpanbeni ppoizvodi po dogovop so weksikanskata konfedepacija na industpiski kowopi. Mapijan Fi{ep Boil. koi vo Meksiko se upotpebuvaat so site jadewa. zelen~ukot.

iako postojat pazli~ni ppikazni za ovoj lokalen nastan. Ovaa tupisti~ka atpakcija po~nala spontano. u{te vo panite utpinski ~asovi. Ppetxodno. i vo ovaa zabava iwa ppavila na igpa. Za dpugi. dowa}inite zatvopaat s# {to wo`e da bide za{titeno od dowatniot sos. s# po~nalo we|u gpupi u~enici. Ovaa zabava podocna ja ppezele decata od gpat~eto.ALRONOVOSTI KINEZITE VO INVESTICISKI POHOD ZA ZEMJI[TE VO STRANSTVO Kina Lpadinapi od Kina odgleduvaat kineski i obi~ni kpastavici i dpug vid zelen~uk pod plastenici vo blizinata na sppskiot gpad Leskovac. stanuva cpveno popadi zabavata „wavawe so dowati“. . {panskoto gpat~e Buwol. povistinska e ppikaznata deka festivalot zapo~nal so wavawe we|u izvesni bekpii za da gi pottiknat wuzi~apite. vo blizina na Valensija. po~nale da se wavaat so dowati. koi popadi lutinata. a so nea se powipile i sawite gpadski vlasti. Kako i da e. Mediuwite neodawna objavija deka Ministepstvoto na Napodna Republika Kina donelo specijalna dp`avna ppogpawa so koja se pottiknuvaat kineskite kowpanii da kupuvaat zewjodelsko zewji{te vo stpanstvo. a potoa da wavaat. vo izwinative 63 godini. koi po~nale da ja poddp`uvaat. Y~esnicite wopa ppvo da go zgwe~at dowatot. PLIVAWE VO DOMATI [panija Sekoja posledna speda vo avgust. Spoped edni ppedanija.

So toa. nositelot na zewjodelskoto stopanstvo. [YMARSTVO I VODOSTOPANSTVO Donesen Pravilnikot za registar na zemjodelski stopanstva Ministepstvoto za zewjodelstvo. {uwa. {uwapstvo i vodostopanstvo. 2. Nositelot na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo. vo tekot na celata godina. ^lenovite na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo kon bapaweto za upis dostavuvaat izjava so koja potvpduvaat deka se ~lenovi na edno zewjodelsko stopanstvo i go nazna~uvaat ~lenot od dowa}instvoto za nositel na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo. katastapski papceli na koi se odviva zewjodelskoto ppoizvodstvo i vistinska upotpeba na zewjodelskoto zewji{te. ^lenot na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo. odnosno subvenciite. 4. vesnik na RM bp. Ministepstvoto po~nuva da vospostavuva i vodi integpipani zapisi opganizipani vo pegistpi i bazi na podatoci na nivo na zewjodelski stopanstva.62/208). 7. ppeku ppijavuvawe na ppoweni od stpana na zewjo- delskite stopanstva. 8. osven podatocite koi iwaat kapaktep na li~ni podatoci i podatocite koi se swetaat za delovna tajna. 5. Ovoj ppopis ppoizleguva od noviot Zakon za zewjodelstvo i pupalen pazvoj. podnesuva izjava za soglasnost za zapi{uvawe kako nositel na zewjodelskoto stopanstvo. ostanati potpebni podatoci soglasno bapaweto. Podatocite se dostavuvaat vo soglasnost so ppopisite za za{tita na li~nite podatoci i ppopisite za klasifici12 | MOJA ZEMJA pani infopwacii i wo`at da se upotpebat sawo za nawenata za koja bile dadeni. ppi upisot na zewjodelskoto stopanstvo vo pegistapot.INFORMACII OD MINISTERSTVO ZA ZEMJODELSTVO. vidot i bpojot na dobitokot. 3. potpisot od izjavata go zavepuva na notap. {to stapi na sila od po~etokot na ovaa godina. Podatocite vo dosieto za zewjodelskoto stopanstvo vo pegistapot se a`upipaat tekovno. osnov za kopistewe na zewjodelskoto zewji{te ili gpade`nata celina od zewjodelskoto stopanstvo na koja nositelot na zewjodelskoto stopanstvo izvp{uva ppoizvodstveni aktivnosti. swetkata na nositelot na zewjodelsko stopanstvo. polnoletnite ~lenovi na zewjodelskoto stopanstvo so zaedni~ko westo i adpesa na `iveewe. Registapot se vodi vo elektponska fopwa i gi sodp`i slednive podatoci za zewjodelskoto stopanstvo: 1. koj e sopstvenik ili iwa ppavo na kopistewe na zewjodelski iwot i ne e nositel na sewejnoto zewjodelskoto stopanstvo. odnosno ~len na edno sewejno zewjodelsko stopanstvo. Toa e uslov i za ostvapuvawe na ppavoto za kopistewe na finansiskite spedstva za poddp{ka. kontakt so zewjodelskoto stopanstvo. Bapaweto za upis vo pegistapot gi . sodp`inata i na~inot na vodewe na edinstveniot pegistap za zewjodelski stopanstva (Sl. {uwapstvo i vodostopanstvo donese Ppavilnik za fopwata. Celta na voveduvaweto na edinstveniot pegistap e da se dobijat to~ni i pealni bpojki i infopwacii za stpuktupata na zewjodelskiot sektop vpz osnova na {to }e wo`at da se gpadat efikasni politiki vo zewjodelstvoto. Ypisot vo pegistapot se vp{i vpz osnova na bapawe na nositelot na zewjodelskoto stopanstvo vo podpa~nite edinici na Ministepstvoto za zewjodelstvo. pasi{te. 6. Tie ne sweat da se wenuvaat ili dostavuvaat na dpugi lica. Nositelot na zewjodelskoto stopanstvo koj voedno e i ~len na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo se zapi{uva vo pegistapot kako nositel na edno zewjodelsko stopanstvo. Dostavuvawe na podatoci Podatocite od pegistpite se javni.

kako i za postoe~kata sostojba i planipanite ppoweni na bpojot i vidot na dobitokot vo tekovnata godina. najdocna do 31 wapt vo tekovnata godina. − sopstvenost i osnov za kopistewe na zewjodelskoto zewji{te (davawe i zewawe pod zakup) i na kapaktepistikite na zewji{nite papceli (golewina na katastapska papcela. Podatocite za sostojbata na zewjodelskite stopanstva od pegistapot se osnova vpz koja }e se ispla}aat subvenciite od 2009 godina. kako i zastapnikot na ppavnoto lice. katastapska kultupa). − Ovlasteno lice na dpugi opganizaciski fopwi na zewjodelskoto stopanstvo koi ne se sewejno zewjodelsko stopanstvo. − Povp{ini so zaseani i zasadeni pastitelni kultupi spoped katastapski papceli i ppavoto na kopistewe na povp{inite vo wowentot na zapi{uvaweto i do kpajot na godinata. Bapaweto za upis vo pegistapot se podnesuva vo podpa~nite edinici kade {to e sedi{teto na ppavnoto lice. Nositelot na zapi{anite zewjodelski stopanstva vo pegistapot od podpa~nite edinici dobiva potvpda za upis na zewjodelskoto stopanstvo vo pegistapot. − ^lenovi na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo. isto taka. − Swetka na zewjodelskoto stopanstvo. Bpi{eweto. − westoto na `iveewe na nositelot na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo (naselba.sodp`i slednive podatoci za: − Nositel na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo. AVLYST 2008 | 13 . Ovoj bpoj e edinstven nuwepi~ki kod na zewjodelskoto stopanstvo koj se sostoi od 11 bpojki. zewjodelecot ili ppavnoto lice wopa da ja ppijavi vo pegistapot vo pok od 15 dena od denot na nastanuvawe na ppowenata na slednive podatoci: − nositelot na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo. − Sedi{te na zewjodelskoto stopanstvo. odnosno westoto na `iveewe na nositelot na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo. zewjodelskite stopanstva dobivaat edinstven identifikaciski bpoj na zewjodelskoto stopanstvo. Po bapawe na nositelot. Ypisot na zewjodelskite stopanstva vo pegistapot se vp{i so otvopawe dosie za zewjodelskoto stopanstvo vpz osnova na podatocite za zewjodelskite stopanstva navedeni vo bapaweto. nezavisno od westoto na izvp{uvawe na zewjodelskata dejnost. So zapi{uvawe vo pegistapot. Ppi a`upipaweto. − Bpoj i vid na dobitok vo wowentot na zapi{uvaweto i do kpajot na godinata i − podatoci za ppowenata. spoped Ppavilnikot. − ~lenovite na sewejnoto zewjodelsko stopanstvo. wo`e da nastane dokolku izwinal pokot na dogovopot za iznajwuvawe ili kopistewe na zewji{teto ili dokolku ppestanalo vp{eweto na zewjodelskata aktivnost. − podatocite za zewjodelskoto stopanstvo vo centpalniot pegistap i sudskiot pegistap. odnosno zastapnikot na ppavnoto lice. Dokolku nastane ppowena na podatocite. − tpansakciska swetka na nositelot na zewjodelskoto stopanstvo. zewjodelskoto stopanstvo wo`e da se izbpi{e od pegistapot. adpesa. potpebno e da se navedat podatocite za postoe~kata sostojba i planipanite povp{ini po zewjodelska kultupa koi }e se zaseat ili zasadat do kpajot na tekovnata godina. A`upipaweto na podatocite. telefon). − podatocite za kontakt so zewjodelskoto stopanstvo. se ppavi sekoja godina i toa do podpa~nata edinica. − Kontakt so zewjodelskoto stopanstvo.

no istovpeweno. Vetiol. bidej}i }e za{titi od uginuvawe na pogolew bpoj `ivotni. Stpuga na odvoden kanal bp.335 wetpi kanali i pe~ni kopita so vkupna vpednost od okolu 16. Pex~evo na Pex~evska Reka 7. Yppavata za vetepinapstvo apelipa odgleduva~ite na ovci da gi za{titat svoite `ivotni so vakcinacija. Vo takov slu~aj. Dokolku awbientalnite ppiliki se nepovolni (wnogu toplo vpewe.). YPRAVA ZA VETERINARSTVO U{nata markica ne e pri~ina za uginuvawe na ovcite Dokolku ambientalnite priliki se nepovolni (mnogu toplo vreme. 3. Lazi Baba na kanal Toplik vo s. Dolno Pal~i{te 11. panata tpeba da se tpetipa lokalno so antibiotski sppej. bile zeweni wostpi za labopatopisko ispituvawe i kako ppi~ina za swptta na `ivotnoto e utvpdena bolesta Entepotoksewija. Debap na kanal Vakovska Reka 12. Bitola na 10-ti kanal 10. Dokolku ne se peagipa blagovpeweno i `ivotnite se ostaveni bez nikakov tpetwan. [YMARSTVO I VODOSTOPANSTVO ^istewe na kanalite i re~nite korita vo 16 op{tini inistepstvoto za zewjodelstvo. vo ovie op{tini }e se is~istat vkupno 38. a nadzopot }e go vp{at ~etipi fipwi. panite wo`e da se iskowplicipaat. slabi higienski uslovi) mo`no e da dojde do infestacija so larvi (crvi) od muvi a ponatamu i do infekcija na ranata Otekuvaweto na u{nite {kolki po aplikacijata na u{nite wapkici e nopwalna pojava so ogled deka so aplikacijata doa|a do povpeda na u{nata pskavica. a istovpeweno xigienskite ppiliki se wnogu lo{i.) ne tpeba da se stavaat dipektno na sawata pana. Najdobpi spedstva za ~istewe na panata se 3% xidpogen ili jod. bidej}i }e dojde do ipitacija. Pojavite na uginuvawa na `ivotni po aplikacija na u{nite wapkici ne wo`e da se dovede vo vpska so sawata aplikacija. so {to wnogu petko }e se pojavat pani i kowplikacii. Najdobpo e ovaa postapka e dobpo da se ppiweni i ppeventivno. koi bile ppijaveni vo Yppavata za vetepinapstvo. dokolku dozvoluvaat vpewenskite uslovi. da se povika vetepinap i 14 | MOJA ZEMJA panata da se is~isti. Zapadi izbegnuvawe na vakvite zagubi. Ko~ani na Ko~anska Reka 8. Spedstva ppotiv ekto papaziti (Ekovetacid. Y{nata wapkica tpeba da se postavi na spedinata na u{nata {kolka kade newa kpvni sadovi. Tpeba da se naglasi deka ovaa bolest ne e nova i e pasppostpaneta vo Makedonija. Tpubapevo M Spoped planot na Ministepstvoto. ovie pojavi se ogpani~eni na slu~ai kade ovcite ne se soodvetno i navpeweno tpetipani. itn. slabi xigienski uslovi) wo`no e da dojde do infestacija so lapvi (cpvi) od wuvi a ponatawu i do infekcija na panata. Kpajniot pok za zavp{uvawe na pabotite. Stpuwica na Reka Tpkawa 9. Po ova. le~eweto e pote{ko. Sepak. Dijazol. {uwapstvo i vodostopanstvo po~na so ~istewe na kanalite i pe~nite kopita vo 16 op{tini na Republika Makedonija i toa: 1. e 20 avgust godinava. Najdobpa za{tita e navpewenata vakcinacija na `ivotnite. Vo op{tina Bogoviwe zafatite se odnesuvaat na Kawewanska Reka i na Reka Sepvet. Za izveduvawe na pabotite se sklu~eni dogovopi so osuw dowa{ni fipwi. Vo site slu~ai na uginuvawa. Dolneni na odvoden kanal Blato 14. toga{ newa uginuvawa na `ivotnite.26 i 27 13. ne wo`e nikako da se dovede vo vpska so aplikacijata na u{nite wapkici. Taa i popano ppedizvikuvala zagubi na odgleduva~ite i zatoa. najva`no e vedna{ da se peagipa. Vakcinacijata ja vp{at vetepinapnite stanici i e wnogu efikasna i isplatliva. Vinica na Lpade~ka Reka 5. Dokolku `ivotnite bile vakcinipani ppotiv ovaa bolest. 4. Valandovo (~isteweto se odviva na Anska Reka). Potoa. Aepodpow na Ysjanski Kanal i 16. . 2. Bepovo na Opwanski Potok 6. Plasnica na Reka Tpeska. ppa{ok ili wast. Oslowej na Kanal Cpvivci.5 wilioni denapi.INFORMACII OD MINISTERSTVO ZA ZEMJODELSTVO. Yppavata za vetepinapstvo ja sledi sostojbata na tepenot ppi {to e utvpdeno deka iwa pojavi na odpedeni ppoblewi so u{ite po aplikacija na u{ni wapkici. Ppilep na Opeove~ka Reka 15. dovolno dlaboko vo u{nata {kolka za da ne dojde do nejzino ispa|awe vo slu~aj na neppedvideno vle~ewe (zaglavuvawe vo gpwu{ki itn.

Dpvo{. zewjodelcite tppat ogpowni zagubi i na ve}e poseanite povp{ini. bidej}i bpanata e gpadena vo dale~nata 1975 godina. odnosno kota od 355 wetpi visina. koe gi znae ppoblewite na zewjodelcite. popadi nesanipaweto. itno. se zagpi`eni za toa kako }e gi ispolnat obvpskite od dogovopot so vodostopanskoto ppetppijatie „Stpuwi~ki sliv“ od Stpuwica. K. no toa ne wo`e da ja ispopa~uva vodata spoped dogovopenoto. bez zagubi. dokolku Ministepstvoto investipa vo sanacija na bpanata. obv- inuvaat zewjodelcite bidej}i ppetppijatieto e dol`no da ja obezbeduva glavnata kanalna wpe`a i da iwa voda do kpajnite kopisnici.n.000 xa popadi nesigupnosta deka }e iwa voda za navodnuvawe. Za da se pe{i ppoblewot. najwaloto koli~estvo voda vo bpanata za potpebite na gpadot tpeba da bide pezepvipano za dve godini ili 12 wilioni kubni wetpi. tie bapaat powo{ od MZ[V. koga nivoto na vodata vo akuwulacijata bilo pod kotata na dnoto na ppelivnikot. ~lenovi na vodnata zaednica „Ogpa`den“. a pove}e od 15 dena newa kapka voda vo kpajnata destinacija. Ova zna~i deka od 50 wilioni i 250 iljadi litpi. Vladata i MZ[V tpeba da ppezewat wepki za sanacija na bpanata i kanalnata wpe`a i na toj na~in da go vpatat pazvojot na zewjodelstvoto i celosnoto iskopistuvawe na zewjodelskite povp{ini. spedstvata }e se vpatat u{te vo ppvata godina. sawo so instalipawe na novite sistewi za navodnuvawe. od 1979 do 1995 godina. Vodata edvaj ppistiga do s. No.50 wetap visina.v ili akuwulacija od 12 wilioni i 350 iljadi dokolku ne se zapo~ne so investipawe za spas na bpanata i kanalnata wpe`a za navodnuvawe.OD TERENOT Strumi~kite zemjodelci bez voda vo su{nite pepiodi V odata ne stignuva do nivite.000 denapi. Vo we|uvpewe. znaej}i deka najniskata cena za navodnuvawe po xektap e 7. za da se spasi stpuwi~kiot pegion. Od ovie podatoci wo`e da se zaklu~i deka: se gubat i ne wo`e da se akuwulipaat ogpowni koli~ini voda (19 wilioni i 950 iljadi w3).8 kw i 156 kw pazvodni i delni~ni kanali. Slobodno wo`e da go postaviwe ppa{aweto: {to }e se slu~i koga waksiwalnata kota za akuwulipawe na vodata }e padne na 355 w. kako najsu{en pepiod koga se navodnuvale najwnogu povp{ini . kako i glavnata kanalna wpe`a od 27. {to ppetstavuva zagubena koli~ina za edna. nepovpatno se ispu{taat 19 wilioni i 950 iljadi kubni wetpi voda. popadi nesankcionipan ppelivnik. investipaweto zna~ajno }e go podobpi ppixodot kaj zewjodelcite.000 den. e do kota od 374 wetpi visina ili wo`e da se ~uva voda od 30 wilioni i 300 iljadi kubni wetpi. popadi degpadacija. Zatoa. posevite se izgopeni od su{ata i zewjodelcite. Tie ppa{uvaat zo{to vodostopanskoto ppetppijatie ne obezbedi uslovi da ja ispopa~uva vodata (koja ja iwa vo dovolni koli~ini) za site ppijaveni zewjodelci i tpeba pesopnoto Ministepstvo da peagipa. po godini. Maksiwalno dozvoleno polnewe na bpanata. So zakon. a wo`ebi i dve godini. tie se dewotivipani i obesxpabpeni. bpanata wopala da se sanipa vo 2007 godina. opasnosta od xavapija na bpanata e o~ekuvana i stpavot kaj lu|eto e golew. se gubat po 19 wilioni i 950 iljadi kubni wetpi. Paskov Bpanata „Tupija“ e ppoektipana za 50 wilioni i 250 iljadi kubni wetpi voda ili waksiwalna kota od 388. na godi{no nivo. koe ne wo`e da ja ispopa~uva vodata i pokpaj objavata na lokalnite TV stanici deka voda }e iwa. zewjodelcite s# pove}e gi ostavaat povp{inite neobpaboteni i neposeani i ne se celosno iskopisteni vkupnite obpabotlivi povp{ini od 10. Za ovaa sanacija bile potpebni 21 wilion denapi. Ppetxodno. a vodata }e se kopisti dowa}inski. waksiwalnata potpo{uva~ka na voda iznesuvala 21 wilion i 850 iljadi kubni wetpi vo 1987 godina.000 xa godi{no i voda za piewe za `itelite na Stpuwica.147.4569 xa. Dokolku se pogledne potpo{uva~kata na voda za navodnuvawe. Lodi{nata potpo{uva~ka za gpadot e 6 wilioni kubni wetpi. Novo Selo. vodnata zaednica sklu~ila dogovop za ispopaka na voda so vodostopanskoto ppetppijatie. op{tina Bosilovo. tie tpeba celosno da bidat zaweneti so novi cevovodi. Ako se sobepat ovie zagubi i se powno`at so navodnuvanite xektapi. 4100 xa + 3942 xa = 8042 xa / 2 = 4021 ha h 7000 den = 28. Dali }e iwawe pazvoj na zewjodelstvoto koe zavisi od navodnuvaweto i dali eden den i gpadot bi ostanal bez dovolni koli~ini? AVLYST 2008 | 15 . So ovaa koli~ina e planipano da iwa voda za navodnuvawe za 10. toga{ }e se dobie slednava ppeswetka od dvete godini od koi se zeweni podatoci (1984 i 1986).

i sistew kapka po kapka. Vo zewjava.000 xa. Ottuka wo`e da se vidi deka vlijanieto na navodnuvaweto vpz zgolewuvaweto na ppinosite. ppeku bilans ppeku sistewot wo`at da se aplicipaat i za{titni na voda vo po~vata. gi ppedlagawe slednive wepki: Kopistewe na texniki na navodnuvawe so koi se {tedi voda (wikponavodnuvawe . Kako {to e poznato. Tpeba da se istakne deka osven spedstva so {to efektot e u{te pogolew. a isto taka i so za~uvuvaweto na `ivotnata spedina od eventualno zagaduvawe od aplicipanite agpoxewikalii. za{teda na pabotna sila. odnosno pogolew i obezbeduva i za{tita na `ivotnata spedina. tpadicijata. ppelevawe). neplanskoto ppoizvodstvo).000 xa. bez ovaa wepka e nepentabilna i dava pod dva toni/xa ppinos. Na se dodavaat i |ubpiva (feptipigacija). a so cel da se za~uva `ivotnata spedina od eventualno zagaduvawe. Za ogpownoto zna~ewe na navodnuvaweto za kliwatskite uslovi na Makedonija govopat i na{i istpa`uvawa. a so toa i na ppixodite od zewjodelskoto ppoizvodstvo ne e spopno. a so navodnuvawe ppinosot se zgolewuva za 400-500%.000 xa. zavisno od wnogu faktopi (pefopwite vo sektopot navodnuvawe. Kako najdobpi texniki vo pastenijata (bidej}i ppetxodno se pastvopeni so voda) na{ite istpa`uvawa se poka`ale: oppedeluvawe na {to ne e slu~aj dokolku se dadat klasi~no (so vlaga vo po~vata so su{ewe na po~vena ppoba vo |ubpepasfpluva~i ili klasi~no pasfpluvawe po su{nica. so ovie texniki se pokpaj ekonowskiot efekt. popadi kliwatskite i ostanatite uslovi {to se kapaktepisti~ni za na{ata zewja. osobeno kaj kultupite koi se golewi potpo{uva~i na voda. na pastenijata iw se dava onolku voda kolku {to $ e 16 | MOJA ZEMJA .000 xa obpabotli va povp{ina. pped s#. koe e tesno povpzano so pastot i pazvojot na pastenijata i so ekonowskiot efekt. odnosno postignuvawe isti ili dupi povisoki ppinosi so powali koli~ini voda i so nawaluvawe na tpo{ocite za nejzino kopistewe. popadi nedoizgpadenost na nekoi sistewi. pokpaj |ubpiva. so site vidovi izgpadeni sistewi wo`e da se obezbedi navodnuvawe na okolu 170. to~nata koli~ina na voda {to tpeba da se dade i toa Tawu kade {to se ppiwenuva wikponavodnuvawe. od vkupno okolu 667. kaj {e}epnata pepa za 200-300%. so wikponavodnuvaweto vodata se aplicipa wnogu poppecizno do kopenot na kultupite i ne se navodnuvaat we|upedijata vo koi newa efektivna kopenova wasa. dupi i kaj najsovpepogolew efekt se postignuva dokolku ppeku sistewot wenite texniki (kapka po kapka i wikpodo`dewe). bidej}i pokvaliteten ppinos. xpanlivite watepii lesno se usvojuvaat od stpana na odnosno visoki ppinosi. sawo so intepventno zalevawe vo appil i waj. ppavilno i pacionalno zalevawe. Isto taka.kapka po kapka i wikposppinklepi) nawesto texniki so koi se tpo{i wnogu voda (ve{ta~ki do`d. ppi {to tie toj na~in se izbegnuva ppekuwepnoto navodnuvawe (koe se aplicipaat sawo po dol`ina na pedot so pastenija wo`e da bide wnogu {tetno) i se ovozwo`uva kultupata i blizu kopenot. tenziowetpi. infpastpuktupni objekti i dpugo. ekonowsko-socijalnite uslovi na zewjodelcite. Merki za zgolemuvawe na efikasnosta vo vodokoristeweto Zapadi zgolewuvawe na efikasnosta na kopistewe na vodata. spoped koi esenskite `ita N koi se netipi~ni kultupi za navodnuvawe. kaj ovo{kite za 200-300% itn. wo`no e da se navodnuvaat okolu 126. a tpeba da se istakne i toa deka postojano da iwa dovolno voda za uspe{en past i pazvoj. a ne od oko i nepacionalno. logepi. Na ovoj na~in. davaat dvojno zgolewen ppinos. instpuwenti za wepewe na vlagata vo povp{inata na po~vata). Me|utoa.TEMA Navodnuvawe Racinalno navodnuvawe na zemjodelskite kulturi avodnuvaweto vo Republika Makedonija e edna od osnovnite wepki za obezbeduvawe na sigupno i kvalitetno pastitelno ppoizvodstvo. Ppiwena na texniki so koi wo`e da Sistew za navodnuvawe Radiovce se oppedeli koga da se zaleva i potpebno na kultupata. dupi i ako potoa se ppiweni po~vata kako gipsani blokovi. Vo poslednite nekolku godini. kako tipi~na kultupa za navodnuvawe. neutponski vlagowepi ili ppeswetkovno. bpazdi. Kako najgolew ppoblew se javuva ppavilnoto i pacionalnoto kopistewe na vodata. kaj site texniki na navodnuvawe. se navodnuvaat powalku od 30. P~enkata. kako gpadinapski i ovo{tapski vidovi i na westa kade {to vodata e vo deficit.

plavewe) se wnogu nisko efikasni i zagubite na voda so istekuvawe od kpajot na papcelata i ppoceduvawe nadvop od zonata na aktivnata pizosfepa wo`e da bidat i ppeku 70% od aplicipanata voda. kako i za celokupniot `iv svet. odnosno izbepete gi kultupite koi ekolo{ki odgovapaat na su{nite podpa~ja. a wo`no e ppedizvikuvawe na stpes kaj kultupite i ppovocipawe na uslovi za pojava na pastitelni bolesti. So toa. Da se izbegnuva navodnuvaweto vo najtopliot del na denot (okolu pladne) koga ispapuvaweto e najgolewo.agpoxewikalii. gpadinapski i ovo{ni kultupi. sekako. }e se dobie pokpupna kapka koja e wnogu blizu nad po~vata i vedna{ se ppetvopa vo po~vena vlaga. za koi postojat dobpi iskustva kaj nas. osobeno povp{inskite. kade {to se nawaluva ppitisokot i enepgijata koja se kopisti za negovo sozdavawe i distpibucijata na vodata e poblisku do sawoto pastenie i negovata kopenova wasa so wnogu powali zagubi. stpni `ita nawesto p~enka. a popadi powalite zagubi na voda i blizinata na kapkata voda do povp{inata na po~vata. {to e ~esta praktika vo na{ata zemja) AVLYST 2008 | 17 . Vo otvopenata kanalska wpe`a iwa golewi zagubi od ispapuvawe. Ovie texniki na navodnuvawe. dokolku newa uslovi za ppiwena na wikIwaj}i go ppedvid ogpownoto zna~ewe na vodata vo zewjodelskoto ppoizvodstvo. Texnikite za navodnuvawe so gpavitacija (bpazdi. Skopje Ra~no ~istewe na kanali i pe~ni kopita Treba da se istakne deka preku racionalno i efikasno koristewe na vodite vo zemjodelskoto proizvodstvo. odnosno za nejzinata sestpana upotpeba. dupi ppeku 20%. neiscppno ppipodno bogatstvo. buwovi i sli~no. no e efikasna. e poka~uvawe na cenata na vodata i naplata na vodata spoped potpo{uva~ka. koi ponatamu mo`at da se prenamenat na povr{ini koi ne se navodnuvale ili vo nekoj drug sektor. dokolku so ppetxodna analiza se utvpdi deka gi ispolnuvaat kpitepiuwite za voda za navodnuvawe. Vjekoslav Tanaskovi} Fakultet za zemjodelski nauki i hrana. ~esto ppeku sistewot se aplicipaat i agpoxewikalii (|ubpiva i pesticidi). tpeba da se istakne deka se za{tituva i `ivotnata spedina od ppowivawe na vi{ok agpoxewikalii. a ne spoped povp{inata i kultupata. a ~esto pati se weta i na vandalizaw. Ova e osobeno va`no za texnikite na navodnuvawe so do`dewe. po`elno e da se ppiwenat texniki koi go zgolewuvaat stepenot na iskopistuvawe na vodata kaj gpavitacionoto navodnuvawe. Popadi toa. centappivoti. wo`e da se konstatipa deka pacionalnoto i ppavilnoto kopistewe na vodnite pesupsi vo zewjodelskoto ppoizvodstvo tpeba da ppetstavuva klu~en ppi opitet na sekoja zewja. no i tifoni. mo`e da se za{tedat i opredeleni koli~ini voda. sepak tpeba da se iwa ppedvid faktot deka nejzinoto nepacionalno i neppavilno kopistewe wo`e da dovede do ppoblewi so ponatawo{nata upotpeba vo site sfepi na ~ovekovoto `iveewe. m-r. bidej}i so ovaa texnika zalevaweto wo`e wnogu lesno da se kontpolipa. kako {to se ppiwena na texnika navodnuvawe vo navpati ili bpanovi. odnosno od eventualnoto promivawe na agrohemikaliite vo podzemnite vodi ili nivno povr{insko istekuvawe (rezultat na nepravilnoto zalevawe so pogolemi koli~ini na voda od vistinskite potrebi za kulturata. nawesto sitna kapka koja iwa dolgo patuvawe do po~vata. Iako vodata se sweta kako evtino i ponavodnuvawe ili LEPA. potpebno e da se nawali ppitisokot na pasppskuva~ite i da se nawali visinata od koja pa|a kapkata. Ovaa texnika e wnogu ~esto se ppaktikuva vo popazvienite zewji. ppelevawe. Od texni~ki aspekt. kako {to se: sipak. Prof. {to ne e slu~aj so dpugite texniki na navodnuvawe. Da se ppowovipa tpetipawe i ppo~istuvawe na otpadni vodi od fapwite i od dpugite sektopi i nivna peupotpeba vo zewjodelskoto ppoizvodstvo. odnosno vo golewa wepa se nawaluva zagubata na voda od ispapuvaweto koja kaj nas wo`e da bide i wnogu golewa. vodowatici. Osobeno treba da se potencira deka so efikasnoto koristewe na vodata se za{tituva i `ivotnata sredina od eventualnoto zagaduvawe. Vo su{nite oblasti da se odgleduvaat kultupi koi iwaat powala potpeba od voda. d-r Ordan ^ukaliev Ass. gopivo i dpugo. se nawaluva povp{inata od koja ispapuva vodata i se skpatuva vpeweto na ispapuvawe. se poznati kako LEPA (Low Energy Precision Application). Onawu kade {to se upotpebuvaat golewi sistewi za navodnuvawe so do`dewe so ppiwena na lineapni agpegati. bidej}i se instalipani nadzewno. zewjodelskite ppoizvoditeli }e bidat zaintepesipani za nawaluvawe na potpo{uva~kata na vodata i voveduvawe na texniki so koi wo`e da se za{tedi (wikponavodnuvawe). Vo toj slu~aj. pokraj zgolemuvawe na ekonomskite rezultati po edinica povr{ina. Edna od wepkite koja ne e populapna we|u zewjodelskite ppoizvoditeli. Vodata do papcelite da se tpanspoptipa ppeku cevkovodi ili pokpiena nawesto otvopena kanalska wpe`a.

kolku {to }e vlo`i{ vo nea. duxovno ppodol`uva pastot na wanastipot.. e kvalitetno“. gostin-posetitel na wanastipot koj }e bide padosen. Ako se ppavi s# navpewe. kade `ubopot na vodata ne`no ja gali ti{inata. da go zaraboti lebot. toa {to }e $ dade{. „Li odgleduvawe i site za~ini koi se dap na ppipodata na ovie ppostopi: opigano. veli otec Kliwent. „To~no pped edna dekada e obnoven wona{kiot `ivot vo ovoj wanastip kako nadgpaduvawe na wileniuwskoto iskustvo koe funkcionipalo vo 9. Za obpabotka na zewji{teto e zadol`en otec Kalinik. Toa e blagoslovot na Adam. Obedineti vo seduw~leno bpatstvo. koj sekoj den gpi`livo bdee nad nivite so `ito i dpugi kultupi. objasnuvaj}i go na~inot na sawofinansipawe i sawoodp`uvawe na wanastipot. `ivee wanastipot Zpze. a nie gi do~ekuvawe so gpav~e. godinava. no i na wonaxot. Zewjata e podna. so ista wepa. pu~ekot se podgotvuva so plodovite koi se dap od ppipodata. dodava iguwenot. na vepnite lu|e koi doa|aat da se powolat. dodava igumenot Kliment N a iljada wetpi nadwopska viso~ina. na wanastipskata slava. s# {to 18 | MOJA ZEMJA Manastipot paspolaga so 25 xa {uwsko i u{te 25 xa zewjodelsko zewji{te . spe}en koga spoped ubavata napodna fopwa na pobo`nost. iguwen na wanastipot. Taka. vo iskonskata ~istota na ppipodata.REPORTA@A Manastirskiot `ivot i zemjodelstvoto Sekoj saw da si go zaraboti lebot Sedum~lenata mona{ka zaednica vo manastirot Zrze gi proizveduva site zemjodelski i gradinarski kulturi. „Centap na na{ata aktivnost e svetata litupgija. tolku }e dobie{ od zemjata I dodeka son~evite zpaci sjaat so svojata ubavina vpz pasko{niot ppipoden ppedel. a u{te pove}e da go podeli{ so slu~aen nawepnik. bukvalno sam da si go zaraboti lebot“. ne wo`e da newa pod. Manastipot paspolaga so 25 xa {uwsko i u{te 25 xa zewjodelsko zewji{te. otpad) se ppeobpazi vo wona{ka zaednica“. Za nas. Mona{kata zaednica se sawoodp`uva i sekoj wonax. pod patponot na Sveto Ppeobpa`enie. dowati. gpa{ok. veli otec Kliwent. Dpuga ppednost e toa {to wanastipot gi kopisti site blagodati {to gi dava planinata: pazni vidovi ~aevi. iwa svoi obvpski. spoped svoeto poslu{anie. no i na monahot. taa. n# do~eka i vladikata Kliwent. dobieno so denacionalizacijata. koj e del od galepijata na ppipodata. Nacionalen spowenik na kultupata so univepzalna diwenzija. koj se odp`uva spoped dpevnoto ppavilo na Sveti Pavle: Koj ne raboti. kaskadno izgpadeni vo weditepanski stil. koe e golew blagoslov da go iwa{ na tppezata. vodej}i uspe{na manastirska ekonomija. toa e dopolnitelen ppixod vo ekonowijata. {tavej. zelje. salati i so s# {to ppoizveduvawe kako blagoslov od Boga za da wu go ppinesewe na vepniot napod. inspipacijata. „Lolew del od ovie zewjodelski ppoizvodi. bawja. wonaxot ja dobiva silata. za{titni ppepapati. Na ~etipi papceli. na vepskiot ppaznik Sveti Jovan Kpstitel. puzwapin. blagoppijatno westo vo koe dowinantna e sakpalnata diwenzija na spedba na ~ovekot so Boga. neppijaten wisip. Seto toa e del od na{eto ppoizvodstvo. da go zapaboti lebot. tuku sosewa ppipodno. „Poseavwe `ito na nekolku xektapi i pabotiwe so svoja wexanizacija spoped wanastipskata tpadicija. Kowpipot e osobeno uspe{en popadi viso~inata na wanastipot. Kolku }e vlo`i{. otvopaj}i gi poptite kako dobap dowa}in. „Ovde wonaxot e toj koj wopa da pe~ali. da ne jade! Tokwu so ovie zbopovi. so swipenieto na eden vikapen episkop. }e ti vpati. koja pulsipa i izvipa od svetata evxapistija. Plodovite se dar od prirodata Na 19 avgust. „Ovde monahot e toj koj mora da pe~ali. ako se opa kvalitetno. gpadinapski kultupi.. Toj potencipa deka se ppoizveduva bez bioxewiski. vek. wagdonos. piba. po vospitanieto i naukata. Ppi~estuvaj}i se so bo`estvenata kpv. govopi vladikata Kliwent. so site nusefekti (bolvi. saka da ppoba od wanastipskoto posno gpav~e“. se stavaat na tppezata polna so qubov. Ottuka. Preku potta od onoj anga`man {to go ima. veli otec Kalinik. Silni se i xipotezite deka nekoi u~enici na Sveti Kliwent. ja cppevwe silata da se soo~iwe so ppedizvikot koga wanastipot be{e puinipan i od sviwapska fapwa. Lebnoto zpno. toj ppodol`uva da objasnuva.. bukvalno saw da si go zapaboti lebot“. Ppeku potta od onoj anga`wan {to go iwa. pe~upki. se pasppostpanile ovde. wonasite ppoizveduvaat pipepki. kowpip.. Toa e blagoslovot na Adaw.

}e se nagradime vrz ona {to e postaveno kako temel“. koja poslu`ila kako onowatopejski kopen spoped koj seloto i wanastipot go dobile svoeto iwe . dpug vo gpadinata. ostavaj}i gi vo nivnite tixuvali{ta. „Mnogu sme blagodarni na Boga. vek. pa kako lu|e od 21. Denot odwinuva{e. e plod na pabotata na ovaa wona{ka zaednica“. s# {to se ppoizveduva za do~ek na vepnicite. Vo ovaa nevepojatna duxovna i `ivopisna oaza. vek. u{te vo 9. veli igumenot AVLYST 2008 | 19 . eden vo poleto. bidej}i na{iot spasitel. go slu{avwe poznatiot zvuk. wonasite tivko. ovde. vo Zrze. specifikata na ppostopot. vpewe e za odwop. Hristos. potencipa vladikata Kliwent. nezabele`itelno gi zavp{uvaa svoite obvpski. Eden vo gradinata. a i za ekipata apxeolozi koi pabotat na najnovite iskopuvawa.Vo wanastipot gostite se ~ekaat so gpav~e. odnosno pred da postoi mona{ki `ivot na Sveta Gora. se pozdpavivwe. Zatoa. Ne sakaj}i da iw ppe~iwe natawu.. Monika Taleska Mona{kiot kowpleks Spored najnovite nau~ni istra`uvawa. Dodeka se spu{tavwe od planinata. otkrien e bogat mona{ki kompleks. A pe{terata vo hristijanstvoto ima kultno zna~ewe. zasega. funkcionirala mona{ka zaednica.Zpze. ]e go revitalizirame. zpzopeweto na vodata. na ped bea podgotovkite za ve~epnata litupgija. Sonceto zajde. piba i salata jadat wonasite. Vo bigornata karpa pod crkvata.. sekoj e anga`ipan od utpo do wpak. {to na jubilejnata godina se otkri bigornata karpa vo koja e skriena mona{kata naselba. Bog ni dade prekrasen podarok pe{terata. e roden vo Vitleemskata pe{tera i potoa e polo`en vo pe{tera. drug vo poleto I dodeka iguwenot na wanastipot go dolovuva{e na~inot na koj funkcionipa ovaa zaednica. celiot ovoj kompleks e golem predizvik. so nad 30 isposni~ki }elii. tpet kpaj pibnikot.

spoped ovoj `itel. toga{ e ppvoto kopawe. Tie se se}avaat na vpeweto koga na nivnite nivi ostanal celokupniot pod i bostanot bil xpana za dowa{nite `ivotni. veli Stavpev. toga{. pped s#. Osven toa. Ova go stopivwe zapadi podolgotpajnosta na podot. Od eden kopen wo`e da se dobijat 10 do 15 plodovi ili 100 kilogpawi plod. Desetina dena podocna toj niknuva i ottoga{ po~nuva navodnuvaweto zatoa {to ovaa kultupa bapa vla`na po~va. Spoped negovoto iskustvo. „Site vo seloto sadevwe lubenici od sewka. ili re~isi voop{to. Po strumi~kiot. doa|a ov~epolskiot bostan Pped da se nasadi bostanot. se otvopija novi pazapi (Kosovo). ne go tretiraat plodot so ve{ta~ki |ubriva ili razli~ni hemikalii. Sadeweto na bostanot vo ovoj peon po~nuva okolu 20 appil i tpae eden wesec. Tpapovite se opaat so wexanizacija. veli Stavrev. a poleka gi vpa}awe i stapite. Sostojbata e poinakva koga pazapot diktipa poniski ceni i `itelite. sadat powali povp{ini. a se povtopuva u{te dva pati. Na nivite vo seloto. povisokite ppinosi i. koi povtopno gi vospostavuvaat ppekinatite lanci za plaswan i ppoda`ba na ovaa kultupa na ppostopite na popane{na Jugoslavija. na zewjodelskata kapta na op{tinata. Koga lastapot }e dostigne 10 do 15 santiwetpi. zapadi polesniot tpanspopt“. plodot od sewka ne bil dobap za tpanspopt na dolgi pelacii i selanite pazwisluvaat za nov na~in na awbala`ipawe i plasipawe na podale~nite pazapi. Ppitoa. pokpaj dpugite kultupi.TOP TEMA Avgust . „Poslednive nekolku godini. iako vakviot na~in na obpabotka walku ja nawaluva bla`inata na bostanot. dokolku pazapot ponudi dobpa cena za ovogodi{nata pekolta. se obpabotuva pa~no. sepak. `itel na Mustafino. a we|u lastapite ili od kopen do kopen. zatoa {to `itelite nasadile pove}e od 20 xektapi“. Ppvoto kopawe e 20 dena po sadeweto. e neplanskoto sadewe na lubenicite. no ve}e ja ppowenivwe obpabotkata i sadiwe na kalew od tikva. Slednoto e na golewina na lastapot okolu 50 santiwetpi. nivata tpeba da se izopa dva pati i da se stavi po edna lopata apsko |ubpe vo dupkite kade {to }e bide nasaden ko- Promeni vo odgleduvaweto Ppowenite na pazapot ppedizvikale tektonski ppoweni i vo na~inot na penot. popadi ovoj fakt. 20 | MOJA ZEMJA Plodot wopa da bide dobap za tpanspopt . Toj poseal pet dekapi. pazapot go bapa so vakov kvalitet. „Toga{ koga }e zavp{i podot od stpuwi~koto Najgolew ppoblew za `itelite na Mustafino. e poznato kako jadpoto na bostanot. Ve}e na po~etokot na avgust. site selani sadat bostan i so toa ja upivaat cenata na napednata pekolta. selanite iwaat pod za ppoda`ba.mesec na bostanot Lubenicite ja vpa}aat nade`ta kaj zewjodelcite @itelite na Mustafino imaat organsko proizvodstvo na bostan. sega dowinipa bostanot. Iweno. Vegetacijata kaj bostanot tpae okolu 100 do 120 dena. zatoa {to mnogu slabo. veli Stevo Stavpev. B odgleduvawe bostan. spoped Stavpev. se odi i na pazdeluvawe na lastapkite. Vo seloto ima okolu 120 hektari povr{ina so organsko proizvodstvo ostanot ja vpa}a nade`ta we|u `itelite na svetinikolskoto selo Mustafino. a tpetiot pat e vo faza na cvetawe. a negovoto selo.

koj gi snabduva so voda od waj do septewvpi. @itelite na Mustafino se gopdi {to iwaat vakov sistew. Rokot za bepba na lubenicata e sawo 10 do 15 dena. No. koe koga }e dobie kafena boja. no seto toa zavisi od vpewenskite uslovi. odnosno stanuva takov kakov {to go bapa pazapot. na pazapot se pojavuva na{iot bostan“. ovaa kultupa bapa ~esto navodnuvawe. Lubenicite baraat voda Pped da nikne. plodot dobiva okpugla ppavilna fopwa. bez pazlika dali toa }e bide po ppipoden pat ili ppeku sistewi za navodnuvawe. objasnuva Stavpev. tuku za da dobijat podolg pepiod na sozpeani lubenici i podolgo da bidat ppisutni na pazapot. Stavpev objasnuva deka toa se poznava po kopata koja dobiva `oltenikavo-bela boja koga sozpeva. itpinata na zewjodelcite odi dotawu {to tie pogolewite povp{ini gi sadat podolg vpewenski pepiod. objasnuva Stavpev. Dokolku ne se obepe vo ovoj wowent. Po pojavuvaweto na plodot. Koga tie }e istepaat po dve liv~iwa.pole. tuku kako {to objasnuva Stavpev. Stoj~evski Se zasejuvaat sewki od tikva i od bostan vo dve posebni lei. Sepak. Isto taka. signalizipa deka plodot e za bepba. Otkako }e se fatat listovite na lubenicata. na sekoi 7 do 10 dena. AVLYST 2008 | 21 . Ppitoa. toga{ toj se skapuva i gubi od kvalitet. se ~eka 40 do 45 dena i toga{. tikvata iwa dva lista i kalewot iwa dva lista. go otkupuvaat od Stpuwi~kiot pegion. toga{ se kalewat (vkpstuvaat). we{tanite iwaat nekoi javni tajni za toa kako se ppepoznava koga plodot e sozpean. ne zatoa {to ne wo`at da gi poseat nivite za nekolku dena. na sekoj plod iwa walo liv~e. toj e gotov za bepewe. {to gi ppinuduva zewjodelcite odnapped da go planipaat nejziniot plaswan. T. lubenicata bapa navodnuvawe. So po~estoto navodnuvawe. @itelite se zadovolni od otkupnata cena koja se dvi`i okolu 5 do 6 denapi za kilogpaw lubenica zewena od bostan. `itelite na Mustafino ne go ppavat ova kalewewe. ubav izgled i so~nost. Sepak. toga{ se otstpanuvaat dvete liv~iwa od tikvata. Sepak.

Tasev objasnuva deka tie sekoga{ se paspolo`eni da wu powognat vo pe{avawe na ppoblewite so koi se soo~uva vo paboteweto. Na po~etokot. Lpe{k te Mnogu rod i vra}awe na vlo`enoto Ppviot nasad so wodpi slivi go nasadil vo 2002 godina. Kako {to velat postapite. slo`no. sadeni ppaski od najkvalitetnite kavadape~ko. toj go zgpe{il pe`eweto. nekolku godini podocna. sekoj powin. Sepak. Bidej}i ppvite dve godini dpvcata ne davaat pod. toj i negovite sogpa|ani gi sledat site nappedoci na naukata i nedvoswisleno gi voveduvaat vo svoeto ppakti~no pabotewe. tpite deca wu bile wnogu wali i ne wo`el da go ppo{ipi ppoizvodstvoto. koja spoped svojot kvalitet sadnik ppoizveduva dupi i za ppoda`ba. S. P Ovoj zemjodelec ne e orientiran samo na proizvodstvoto na posado~en materijal i ovo{je.OVO[TARSTVO Niz rosomanskoto pole Vo ovo{tapnicite na stpuwi~anecot Od posado~en watepijal do plodovi od praska e poznata vo zewjava. Ppaska poznata na Balkanot T. ovoj zewjodelec posvetil na ovo{tapstvoto. veli Mixajlov. a so toa se gapantipa i negoviot otkup. Tasev. da odgledusowanskiot atap. „dpvo se~e{ . Toga{ nasadil pet dekapi. Zatoa. odnosno 260 dpvca. s# u{te go nawaluvaat podot na wodpite slivi kaj stpuwi~anecot Bla`o Mixajlov.nasadil kajsii i cpna sliva.te planta`i i ve}e iwa 4 xektapi nadelec. Tasev iwal wal nasad zatoa {to pabotel vo kowpanijata „Tikve{“ i newal dovolno vpewe da se posveti na zewjodelstvoto. objasnuva Mixajlov. No. Za da ne ppodol`i vakvata sostojba. Toj „stpu~wak“ wnogu dpasti~no go se~el dpvoto i so toa sawo go pazgpanuval.nite sewejstva. Osven toa. nekolkukpatno gi zgolewil svoiposowanecot Rade Tasev. kajsii. bidej}i kako zewjodelec. Ovoj zewjo. sadel i dpugi Rodot e dobap i o~ekuvan 22 | MOJA ZEMJA .vaat ppaski. ovoj nastavnik vo Spednoto ekonowsko u~ili{te „Jane Sandanski“ gi anga`ipal To{o Apsov i Mapjan Kippijanovski. koi wu powagaat vo ppekpojuvaweto i vo tpetipaweto na bolestite kaj ovo{kite. slivi i se oppedelil za ppoizvodstvo na dpugi ovo{ki. Sawo so powo{ na naukata i so wnogu tpud. a posledicite se katastpofalni. toj e dol`en da ppoizvede kvaliteten pod. no i na popane{nite jugoslovenski pazapi. toj go plasipa svojot ppoizvod i na evpopskiot i na puskiot pazap. blagodapej}i na pabotata. investiciite i na sepioznata konkupencija we|u sawite ppoizvoditeli na ppaski. we|u pedovite. iwaw {teti. Za `al. Podocna nappavil u{te eden nasad i sega Mixajlov iwa 1. iskopistuvaj}i go uva~ }e go zabele`i ovo{tapnikot na ova. tuku dosledno gi sledi site dostignuvawa na naukata. poslednive desetina godini e vo Zavodot za vpabotuvawe i so toa wu se dalo vi`ej}i se po patot kon Ppi. Sega. toj anga`ipal stpu~no lice. sowanskoto pole iwa idealna weIntepesno e toa {to Tasev saw stopolo`ba za odgleduvawe na site ppoizveduva i posado~en watepijal vidovi ovo{ni nasadi.{ansa. ppofesopi na Fakultetot za zewjodelski nauki i xpana. veli Tasev. wo`e da se postignat odli~ni pezultati. Tasev od site sopti ppaski.dpvo }e bepe{“. Osven ppaskite. na zemjodelski saemi i vo debati so drugi zemjodelci D poblewite so pe`eweto. Pped da ja nasadi nivata. Iska`uvaj}i ja svojata blagodapnost do Agencijata za unappeduvawe na zewjodelstvoto vo Kavadapci i do ppofesopot Bopo Ristevski od Fakultetot za zewjodelski nauki i xpana. zaedno so svoite deca i nivlep. Ppaskata na Tasev wo`e da se najde pe~isi na site evpopski pazapi. po. Veli. Tasev mo`e da go vidite na tribini organizirani od proizvoditeli na za{titni sredstva. a kaj nego doa|ale zaintepesipani lu|e od cela Makedonija. objasnuva toj. zatoa {to e kvalitetna. Denes. izwinative 26 godini gi sopti. toj ja izopal i fplil wnogu apsko |ubpe. popadi negovata nestpu~nost. niz podnite poliwa na po. „Bidej}i toj go zgpe{i na~inot na pe`ewe i den-denes. so pe`eweto. Bidej}i sawiot ne go znael ppocesot na kpoewe i ofopwuvawe na stebloto. po poteklo od selo Lali{te. gi otstpanuvawe gpe{kite od ppvite godini“. toj. Vo sopstveniot pappaska.300 dpvja so wodpi slivi vo atapot na stpuwi~koto selo Bosilovo. vo ppvata godina otkako go nasadil ovo{tapnikot.

zatoa {to skovranite. gi napa|aat plodovite i pravat ogromni {teti. sé u{te. zatoa {to ovie kultupi ne ppe~at na pazvojot na dpvceto i so nivnata obpabotka i |ubpewe. sepak. objasnuva Mixajlov. zatoa {to podot }e ppezpee. Stoj~evski Vo ovo{tarnicite na Mihajlov rastat slivi od sortite „kaliforniska sina“. Se pazbipa. Ottoga{. pogolew plod i dpugi kapaktepistiki. tie bapaat edno do dve navodnuvawa. „~a~anska najdobra“ i „stenli“. Po bepbata. se pojavile wnogu zewjodelski kapaciteti koi gi anga`ipaat pabotnicite na podolgo vpewe. stava kpistalni |ubpiva za pastenijata da dobijat podobpa lisna wasa. potoa sozreva „~a~anskata najdobra“. „Kaliforniskata sina“ zree prva. veli ovoj stpuwi~anec. Ppocesot na bepewe ne wo`e da tpae pove}e od desetina dena. Na negovata niva mo`e da se vidat samo kajsii od sortata „roksana“. tie se ppodavaat vedna{. negova obvrska e da sozdade dobar prinos i kvaliteten rod. Mihajlov se bori i so skovranite . Mixajlov iwa ppoblew so obezbeduvaweto pabotna sila. podnesuvaat transport i davaat golem rod. Mihajlov nema nikakov problem so plasmanot na kajsiite. zatoa {to e meka i sozreva porano od drugite sorti . Mixajlov postavil sistew „kapka po kapka“. vo letniot period. spored programata {to ja dobil od Kiprijanovski ite od pe`eweto {ko se popravaat jlov. Vo svetot iwa nedostig na slivi“. isto taka. Bidej}i prvite tri godini ne ra|aat. iako ne e zadovolen od oploduvaweto na „~a~anskata najdobpa“. „Slivite odat na stpanskite pazapi. AVLYST 2008 | 23 . a drugite dve sorti se isklu~ivo trpezni slivi Ovoj zemjodelec. „stenlito“ ima najniska cena (okolu 15 denari). Vakvata sostojba e rezultat na toa {to „stenli“ mo`e da se koristi za industrisko proizvodstvo. zatoa {to bile so ubava boja. podobpa boja. zree sortata „stenli“. vo posledno vpewe. Toj ppose~no dobiva od 60 do 70 kilogpawi po dpvce. prose~niot prinos e od 10 do 70 kilogrami po drvo. zatoa {to vo stpuwi~kiot pegion. No. se baraat na pazarite.ptici koi go napa|aat plodot na „kaliforniskata sina“. prviot rod go dobil vo 2005 godina. T. a so toa e garantiran i negoviot otkup. no i ovoj obid bil bezuspe{en. a kon krajot na letoto. „Sadev zelka i cveklo. so powo{ na apgati. So vakvata raznoli~nost vo asortimanot. dokolku iwa su{ni uslovi. mnogu krupni. tuku kako {to objasnuva. ova e vo polna podnost. prviot svoj nasad go nasadil vo 2001 godina. Vo narednite godini toj o~ekuva i do 100 kilogrami po drvce. Nasadil 110 drvca kajsii zatoa {to znael deka vo zemjava nema mnogu nasadi so vakva kultura. toj ima slivi od po~etokot na juli do krajot na avgust. ovoj zemjodelec prepora~uva da se vnimava na zeleniot majski bumbar. koj ja uni{tuva lisnata masa. Isto taka. Berba i otkup Bepbata na slivite se odviva pa~no.„~a~anskata najdobra“ i „stenli“. No. Mihajlov gi tretira drvcata so odredeno sredstvo za za{tita. Toj napravil pla{ilo vo ovo{tarnikot. a najwnogu vo Rusija. Sepak. slivata se stava vo gajbi od 7 do 8 kg. vo pettata ili {estata godina. So ova se vpa}aat del od vlo`enite spedstva za{to ppvite dve godini ne davaat pod“. a „~a~anskata“ dostignuva od 22 do 25 denari na golemo.Bla`o Mixajlov kultupi na odpedeno pastojanie od dpvcata. niz koj. i vo slu~ajot na Mixa- Ovo{tapnikot na Mixajlov Osven problemite so ovo{kite. Vedna{ po nivnoto bepewe. Najwnogu dobiva od soptata „stenli“. zatoa {to taa e i najpodna. se obpabotuva i sawiot ovo{tapnik.

.

pipepki. Nad 30 zewji voop{to newaat za{tita od gpad. dowatite. sledej}i gi evpopskite i svetskite tpendovi. I vo Evpopskata Ynija gpadobijnite paketi ne se kopistat. Sli~na e situacijata i vo svetski pawki. gpozjeto. pipepkite. 70 otsto. Makedonija ja ukinuva upotrebata na gradobijni raketi ANALIZA Osiguruvawe na posevite. „Vapdap Osigupuvawe“ i „Eupolink“. kpastavicite. Dp`avnata vlast }e subvencionipa osigupuvawe sawo od osnovnite pizici . Za ovaa cel se naweneti 70 wilioni denapi od Ppogpawata za poddp{ka na zewjodelstvoto. ne postignuva efekt. Buxet- skite spedstva {to bea ppedvideni za nabavka na paketi. istaknuva dipektopot na YXMR. bostanot. eksplozii. So vkupno 70 wilioni denapi. So ovaa wepka se opfateni p~enicata. 50 xa gpadinapski kultupi (dowati. Za p~enica. sega se ppenaweneti za osigupuvawe na zewjodelcite. velat od pesopnoto Ministepstvo.gpad. Makedonija sugepipa osigupuvawe na zewjodelskite povp{ini. a ne gpadobijni paketi P za{tita {to se poka`aa kako nezadovolitelni i. veli Spasenoski. ppedizvikuva {teti. e obpazlo`enieto na nadle`nite institucii za vakvata odluka. toga{ newa {ansi gpadot da ne pa|a. istovpeweno.Zewjodelcite i godinava s# powalku go osigupuvaat ppoizvodstvoto iako gpadot ne gi po{tedi posevite. velat vo osigupitelnite kowpanii. po`ap i gpow AVLYST 2008 | 25 [to velat osiguritelnite kompanii? Sawo desetina zewjodelci godinava go osigupale svoeto ppoizvodstvo. ednostavno. Od Yppavata za xidpoweteopolo{ki paboti (YXMR) se decidni deka newa osnova za ppiwena na ppotivgpadobijna odbpana. p~enkata. ja~wenot.Po 35 godini. Kolku i da se puka. do 10 xa ovo{ni nasadi (jabolka i ppaski). Cenite za osigupuvawe wo`e da se sni`at ako zaintepesipanosta na zewjodelcite se zgolewi. tutunot. vo poslednite 30 godini vo Makedonija povtopno pa|a gpad“. tpeba sawi da go platat. Nezavisno od toa kolku paketi }e bidat ispukani. a ponekoga{ pezultipa i so ~ove~ki `ptvi. \op|i Kotev. Ako oblacite se gpadonosni. tuku nappotiv. potivgpadobijnata odbpana ne gi za{tituva posevite. Sistewot. p~enka i tutun newa ogpani~uvawe na waksiwalnite kapaciteti. dp`avata pokpiva 30 otsto od tpo{o- Gradobijnite raketi predizvikuvaat po`ari Zewaj}i gi ppedvid pezultatite od dosega{nata ppiwena na gpadobijnata [teti od gpadot Vladata subvencionipa 30% od osigupitelnata polisa za osigupuvawe od osnovni pizici vo ppiwapno zewjodelsko ppoizvodstvo. kpastavici i bostan). pottiknuva po`api. Bpojkata e wnogu wala popadi visokite ceni. a Vladata vo ppocesot na osigupuvawe }e paboti so kowpaniite „Osigupitelna polisa“. „Stanuva zbop za ppipoden fenowen {to ne wo`e lesno da se uni{ti. Za niv osigupuvaweto e skapo. Dosega konkupipale sawo desetina zewjodelci. . jabolkata i ppaskite. ▼ . ja~wen. bidej}i se ppijavile na javniot povik na Vladata. Vladinata wepka za subvencionipawe na 30 otsto od tpo{ocite ne e atpaktivna. tie ne wo`at da gi pazbijat gpadonosnite oblaci i da gi sppe~at vpne`ite gpad. Kopisnici wo`e da bidat fizi~ki i ppavni lica so waksiwuw 20 xa lozovi nasadi. bidej}i pogolewiot del od suwata.

3 milioni evra. e wo`ebi dobpa. a dp`avata uspea da spasi ogpowni suwi od svojot buxet. prvpat. \oko Danailov. Nivnata cena dostignuva 8. Pped 20 godini osigupuvaweto. „Newa dp`ava vo Ynijata {to kopisti paketi ppotiv gpad.ANALIZA Po 35 godini. spoped Risto Milev. wasovnoto osigupuvawe }e ja sni`i cenata (ppewijata) za osigupuvawe. e upotrebena vo 1974 godina. Ovaa ideja. Nesfatlivo e.500 raketi so pominat rok. vo eden den bea ispukani 26 paketi. Za wakedonskite zewjodelci. 20% lokalnata i 20% `upaniskata vlast). Ekspeptite objasnuvaat dena nezaintepesipanosta za osigupuvawe. `upanijata i zewjodelecot . Efektot be{e ogpowen. gradobijna odbrana. onevozwo`uva kowpanijata da vpaboti stpu~ni kadpi koi bi ja ppocenuvale {tetata popadi ekonowska neisplatlivost. fakt e deka newaat navika. Fedepacijata sweta deka dp`avata tpeba da ppodol`i so stiwulipawe na osigupuvaweto dodeka wepkata ne bide op{to ppifatena. Powalo be{e i u~estvoto na tpo{ocite vo ppoizvodstvo. Vo denapska ppotivvpednost. za{titna wpe`a za eden xektap povp{ina so celosna konstpukcija. Ppedvidenite 30 otsto za pokpivawe na osigupitelnata polisa ne se wala suwa. osigupuvaweto na xektap po-vp{ina ~ini pedesetina evpa. Ostatokot go pokpivaa dp`avnite opgani (40% centpalnata. tpeba da naide na wasovna poddp{ka i da bide ppifatena od zewjodelcite zapadi dve ppi~ini. Kako opcija za za{tita toj gi poso~uva i wpe`nite konstpukcii {to gi ppoizveduvaat nekoi wakedonski fipwi. dp`avnite i `upaniskite vlasti pla}aat po 25%. Ovaa godina se uni{teni 4. M. ^akarova FFRM za osiguruvaweto Osigupuvaweto. Makedonija ja ukinuva upotrebata na gradobijni raketi ▼ ci te za osigupitelnite polisi. Ppitoa. Aco Spasenoski. No.pla}aa sawo 20% od vkupniot tpo{ok. no podobpo bi bilo poddp{kata da dostigne 50 ppocenti.000 evpa ili isto tolku kolku {to bi se potpo{ilo za tpi pati da se podigne lozov nasad. „Osigupuvajte go va{iot ppoizvod“ velat osigupitelnite kowpanii cipa toj. kako wepka za za{tita na posevite. 26 | MOJA ZEMJA Vo Xpvatska pped dve godini be{e doneseno zakonsko pe{enie za osigupuvawe so koe xpvatskite fapwepi dobija isklu~itelna povolnost . op{ta e soglasnosta deka tpeba da se opganizipaat javni tpibini ili debati po selata so stpu~ni lica i ppetstavnici od osigupitelnite dpu{tva. e spopno toa dali osigupitelnite kowpanii voop{to iwaat ekspepti koi pealno bi vp{ele ppocenka na {tetite od eventualno nevpewe. „Vo popane{na Jugoslavija osigupuvaweto na zewjodelstvoto be{e ppaktika i zadol`itelno so zakon. a pokot na upotpeba e waksiwuw edna godina. objasnuva winistepot za zewjodelstvo. ~ini okolu 32. be{e wnogu poevtino. dpugi go favopizipaat osigupuvaweto. }e gi ppevenipa {tetite od gpad ili od dpugi elewentapni nepogodi i vtopo. sistewot se wenuva sekoi pet do {est godini. Ve}e 30 godini pukawe so paketi i isto tolku vpewe iwawe po`api. poten- Vo Makedonija. Vo sekoj slu~aj. a ne 30% od tpo{ocite za polisite. a da ne se osigupa ppoizvodstvoto. voedno. {to }e ovozwo`at zewjodelcite podpobno da se zapoznaat so benefitite od osigupuvaweto. Intepesno e da se napowene i deka godina{nata Ppogpawa za pupalen pazvoj poddp`uva kupuvawe wpe`i za za{tita na zewjodelskite povp{ini. Iwa i takvi koi poso~uvaat deka subvenciite za osigupuvaweto tpeba da pokpivaat najwalku 50 otsto. ppi nevpewe. Taa navika tpeba da se stekne povtopno“. Razli~ni stavovi me|u zemjodelcite Zewjodelcite se podeleni vo wislewata okolu vladinata odluka za osigupuvawe. vo vrednost od 1. no toa ne gi winiwizipa {tetite“. da se paboti pod otvopeno nebo. Lani. popadi wasovniot odyiv. Denes. Nappotiv. doka`ano e dupi i deka vakviot sistew na za{tita ppedizvikuva po`api. dodava Milev. Toa ne funkcionipa. nitu tpadicija za osigupuvawe na iwotite. ppakti~no. istaknuva Spasenoski. Sepak. lozap od Kavadapci. no tpeba vpewe za da se obnapodi. {uwapstvo i vodostopanstvo. Edni swetaat deka gpadobijnata za{tita ne tpeba da se ukine. Ppvo. podeleni we|u dp`avata. a fapwepite go pokpivaat ostatokot od osigupitelnata polisa. a se ispukaa samo 220. velat.000 evpa. Minatata godina bea nabaveni 700 raketi. veli ppetsedatelot na Fedepacijata.

a na sekoi 4 do 5 godini ja wenuva sawo folijata. Za Muxawetnafi. we|u kopenite iwa po 33 santiwetpi popadi fabpi~kata dupka na cpevoto za navodnuvawe. Osven toa. Rasadot za domati go proizveduva sam. Muxawetnafi fplil pove}e od deset toni dowat. I toj ppoizveduva dowati na otvopeno {to ppetstavuva sawo ppodol`uvawe na ppocesot na ppoizveduvawe od sistew na zatvopeno kon otvopen sistew.okolu pet do {est kilogpawi po kopen ili 60 toni pod. toj go oppa{uva sekoe steblo.000 kopewa. ne fa}a dawki. a na prvi april ve}e go sadi pod folijata.000 kopewa pod plastenik i 11. No. pa~no go soptipaw i so toa dobivaw pazli~na cena“. veli Muxawetnafi. za da dobie popentabilno ppoizvodstvo.500 kvadpatni wetpi. toa e investicija koja tpae. odnosno 90 santiwetpi. toj ppepopa~uva da se ppska so za{titni spedstva (pesticidi). Zatoa. toj ppepopa~uva vniwatelno da se oppa{uva sekoe steblo. Odnosno.dve gpanki). o~ekuvaw dowatot godinava da bide pokpupen. toj nasadil 9. a we|u pedovite po 70. ja izbegnuva sepioznata konkupencija i ne bapa kopistewe na za{titni spedstva. Toga{. Od nea iwa 9. po tpadicija. Iako pped dvaesetina godini tuka se ppaktikuvalo ppoizvodstvo pod plastenik. a ne gi ppopu{ta son~evite ultpavioletovi zpaci. Minatata godina.000 evpa. pokvaliteten i wnogu polesen za obpabotka“. toj bara po~esto navodnuvawe. vakvoto ppoizvodstvo e posigupno bidej}i pastenieto ne se pasipuva od do`dovite. iako negovite soselani svojot ppv pod go dobivaat wesec dena podocna. T. „Lani ostavav po eden kopen so dve stebla (dve stebla . [abani investipal i vo in- stalacija na sistew kapka po kapka. Ogromna investicija. toj vlo`il 10. S. dokolku se pojavi. Sepak. no i ogromna dobivka Na 2. sepak. se ppoizveduvaat sawo dowati na otvopeno. Ovoj tpiesetipetgodi{en ppoizvoditel svojot pod go plasipa na dowa{nite pazapi. toga{ newa da dobie nikakov pod i }e ostane sawo zelenata wasa. Muhametnafi go see na 20 fevruari. Zatoa. od cvet na cvet. objasnuvaat `itelite na seloto Lopna Bawica. tokwu popadi gasenicata. Muxawetnafi odgleduva xolandska sopta BELE F1. koj dava podobpo gpeewe.000 kopewa na otvopeno.Prv proizveduva~ na domati pod plastenik vo Zapadna Makedonija LRADINARSTVO Plasteni~koto proizvodstvo e ppedizvik za pegionot Ogpowna investicija i dobivka P o pe~isi dvaesetgodi{na pauza. Pogolewoto pastojanie we|u pedovite se ppavi za polesno powinuvawe we|u steblata na dowatite i polesna pabota. Ve}e na po~etokot na juli. kako i prihranuvawe so kristalni |ubriva preku sistemot kapka po kapka Plodovite ne sozpevaat vo isto vpewe AVLYST 2008 | 27 . Dokolku ppopu{ti odpeden cvet. oppa{uvaweto kaj dowatot na otvopeno go ppavat p~elite. Vo ovoj pegion. go pakuvaw vo specijalni gajbi. [abani Muxawetnafi e ppviot i edinstven ppoizvoditel na dowati pod plastenik vo zapadniot del na Makedonija. Ppitoa. [abani ovaa godina iwa po edno steblo na dupka. Specifi~no opra{uvawe Voobi~aeno. Ovaa godina ppinosite se pe~isi isti i kaj dvata na~ina . Isto taka. spoped ovoj `itel na Lopna Bawica. ovoj gostivap~anec iwa ppoizvod za pazap. Odej}i. „Po bepbata. tpeba da se vniwava na napadite od gasenica za{to taa go napa|a plodot i go uni{tuva. a plastenikot e pokpien so fabpi~ki stabilizipan najlon. no ne bev zadovolen od ppinosite. dava pokvaliteten pod. toj neuspe{en obid bpgu zawpel. popano sozpeva. Muxawetnafi toa go ppavi so specijalna puwpa i ppepapat. Za plasteni~koto ppoizvodstvo. iako postoi inte- pes i od stpanski otkupuva~i. go klasipaw.

voda i sli~no) i odpeduvaweto na ppavcite na ppoizvodstvo (pano. intenzivnoto gpadinapsko ppoizvodstvo wo`e da se opganizipa vo nekolku agpokliwatski podpa~ja i peoni.000 xa so vkupno ppoizvodstvo od okolu 700. spednopano i docno) wo`e da se diwenzionipa vpz osnova na analiza na po~veno-kliwatskite uslovi vo oddelni agpokliwatski podpa~ja. Kako pezultat na ppipodnite uslovi i tpadicijata za ovoj vid ppoizvodstvo. ziwski kpowid. spedno panoto ppoizvodstvo e so dipektna seidba ili pasaduvawe na toploqubivi kultupi. salata. ppi {to wo`e da se dobijat i do tpi pekolti godi{no od pazli~ni kultupi za pano. Ppiwep: za pano ppoizvodstvo wo`e da se odgleduvaat studootpopni kultupi so seidba/pasaduvawe od naesen (gpa{ok. zastapenosta na gpadinapstvoto se dvi`i we|u 60. Vpz osnova na vkupnite suwi na tewpepatupata. Razvojot na gpadinapstvoto po obew. Vtoroto agroklimatsko podra~je (kontinentalno-subweditepansko) Agpokliwatski podpa~ja (ppegled) 28 | MOJA ZEMJA . dodeka docnoto ppoizvodstvo na ova podpa~je e za ppoizvodstvo na vtopi gpadinapski kultupi. asoptiwan i intenzitet na iskopistenost na ppipodnite pesupsi (tewpepatupa.000 i 62. Prvoto agroklimatsko podra~je opfa}a nekolku peoni vo ju`niot del na Vapdapskata dolina.ГРАДИНАРСТВО Yslovi za intenzivno gradinarsko proizvodstvo G padinapstvoto e edna od pozna~ajnite zewjodelski gpanki vo Makedonija.000-750. kako i po~venite i dpugite uslovi.000 toni. spana}) i pano fopsipano ppoizvodstvo od toploqubivi kultupi (dowat. po~va. spedno pano i docno ppoizvodstvo. tpaeweto na vegetacionata sezona so tewpepatupi povisoki od 5. pipepka. zelka. kpastavica i sli~no). 10 i 15oS. Ova podpa~je se odlikuva so pelativno golewi wo`nosti za intenzivno gpadinapsko ppoizvodstvo na otvopeno i vo za{titeni ppostopii.

Ppof. ova podpa~je e powalku konkupentno od ppetxodnoto. 2-3 pekolti godi{no. liwitipa~ki uslovi se tewpepatupnite vpednosti i nivnoto vpewetpaewe so tewpepatupi nad 5. so wo`nosti da se dobijat. Zvezda Bogevska . Za tipot na gpadinapskoto ppoizvodstvo. bpokula. Popadi konkupentnosta. ppi {to se kowbinipaat studootpopni i toploqubivi gpadinapski vidovi i sopti so odpedena vegetacija i nawena. d-p Danail Jankulovski Ass. So ogled na tewpepatupnite uslovi. Ppi detalno opganizipawe na intenzivno gpadinapsko ppoizvodstvo. 10 i 15oS. kowpip). zelka. ppoizvodstvoto e naweneto i za ppepabotki na pazni zelen~uci. vo nekoi peoni. kako i nekoi toploqubivi kultupi (dowat. ppoizvodstvoto na zelen~uk wo`e da se naso~i kako docno (gpa{ok. posebno za sekoe agpokliwatsko podpa~je. Vo pogled na tewpepatupnite i po~venite uslovi. I vo nego gpadinapstvoto wo`e da se naso~i na pano. ^etvrtoto agroklimatsko podra~je (definipano kako ladno-kontinentalno) se ppostipa na nadwopska viso~ina od 900 do 1100 wetpi. Tretoto agroklimatsko podra~je (toplo-kontinentalno) se ppostipa na nadwopska viso~ina od 600 do 900 wetpi. Zafa}a wnogu pove}e peoni od ppetxodnite dve. Ovie sogleduvawa (vpz baza na ppipodnite uslovi) se opientacioni. keq.Spektap na gpadinapski kultupi zafa}a wnogu pove}e peoni. cveklo i dpugo) so sopti koi iwaat kus vegetaciski pepiod. osven za upotpeba vo sve`a sostojba. spedno pano i docno ppoizvodstvo. vo ova podpa~je gpadinapstvoto wo`e da se naso~i za spedno pano i docno ppoizvodstvo. potpeben e poanaliti~ki ppiod za izpabotka na seopfaten ppoizvodstven elabopat. Ppi ovie uslovi. wopkov.

Minatata godina iwalo 92 xektapi. taa nasadila 15 dekapi son~ogled. odnosno son~ogled koj ne se kopisti vo industpiskoto ppoizvodstvo. tuku tpeba da go donesewe od Bugapija ili Xpvatska“. Dpugite kultupi. „Ovaa kultupa ja sadaw ppva godina zatoa {to e isplatlivo da se sadi. Dosega ovoj geodetski in`enep ne sadel cveklo bidej}i pabotel dpugi gpadinapski kultupi (pipep. Tehnologija na proizvodstvo Seweto od son~ogledot se see kon kpajot na appil. a wo`e i pove}e. Cenata e okolu sto denapi po kilogpaw dowa{no sewe. so pet apgati. p~enica i lozovi nasadi. Nasadite wopa da se Proizveduva~ite na ovoj son~ogled dobivaat od 70 do 100 denari po kilogram. isklu~ivo so wotika. iako na nejzinite nivi wo`e da se zabele`at i p~enka. od selo Bosilovo. proizvoditel na cveklo Mo`ni se i dve pekolti godi{no G odinava. newa wakedonsko sewe. Goleminata na c v e 30 | MOJA ZEMJA ja diktipa sawiot ppoiz . Od dpuga stpana. e dobra cena so ogled na faktot deka son~ogled za industrisko proizvodstvo dobiva cena od 30 do 40 denari POLEDELSTVO Zoran Zimbakov. Toga{. Toa tpae desetina dena. Za 15 dekapi. [etaj}i niz niv. objasnuva tpiesetipetgodi{niot Ziwbakov. vpewenskite uslovi se idealni popadi toploto vpewe. Vpewenski. wo`e da izwpzne i da newa nikakov pod. ostanuvaa po nivite“. Lodinava. bostan). veli Mitpovska. Tpaktopot kako wexanizacija wo`e da powine sawo we|u pedovite. ovoj ppoizvod iwa dogovopena cena od pet denapi za kilogpaw i se kupuva vo otkupen centap. ja~wen. a vo 2006 godina dupi 143 xektapi. ~esto pati. Dvaesetina dena podocna niknuva son~ogledot. velat tie. no popadi nivnata niska ppoda`na cena i negapantipaniot otkup. Za `al. Dokolku se nasee popano. Mitpovska poseala okolu 30 kilogpawi sewe. wodap patlixan. Ova. spored niv. veli Mitpovska. toj se ppeopientipal na ppoizvodstvo na cveklo. dobivate ~uvstvo deka plodovite postojano Ve sledat vo dvi`eweto.POLEDELSTVO @oltata boja kako predizvik niz ov~epolskoto pole Son~ogledot e egzistencija za zemjodelcite itelite na svetinikolskoto selo Mustafino `iveat od ppoizvodstvo na son~ogled isklu~ivo za ugostitelski naweni. Violeta Mitpovska e sawo edna od 550 `iteli vo seloto koja ppoizveduva vakov son~ogled. a pedovite se kopaat isklu~ivo pa~no. se poseani so cveklo. celata povp{ina e naseana za dva do tpi ~asa. Vo atapot na s. Vo spedinata na juni po~nuva kopaweto na son~ogledot. @ a seweto go dobila od winatogodi{nata pekolta. zatoa {to polovina od nivniot tpup e nad zewja. del od nivite na wladiot stpuwi~anec Zopan Ziwbakov. spoped `iteli- te na Mustafino. Mustafino se naseani 120 xektapi so son~ogled. „Sewenskiot watepijal e wnogu skap i zatoa nie ostavawe od na{ata pekolta. Mitpovska veli deka izwinative 15 godini gi posvetila sawo na ppoizvodstvoto na ovoj son~ogled.

Son~ogledot po~nuva da se bepe okolu 28 avgust. Vaka spedeniot son~ogled. Ppviot waptovski nasad se vadi kon kpajot na juli. su{eweto tpae podolgo bidej}i.e potpebno navodnuvawe. kako {to objasnuva Mitpovska. Dokolku ovaa godina ne postigne cena. pi za iznajwenata wa{ina. ppi {to se kine sawo glavicata.juli) i na lebot na seweto (juli . od agpotexni~ki Vadewe na cvekloto Cvekloto se vadi vo juli ili septewvpi. AVLYST 2008 | 31 . voditel k l o to aspekt. dokolku cvekloto e landskata kowpanija „Enzazaden“. na suvo westo. selanite wu dodavaat pove}e voda.500 dena. Zatoa. Sewkite se pakuvaat vo vpe}i ili se ppodavaat vedna{. zatoa {to cvekloto wo`e da se sadi vo wapt i vo tekot na juli. so tpaktop. Toj da se nappska so xepo~ekuva deset toni bicidi „Dual“ ili pod od svoite dva „Metaloxop“ ppotiv dekapi cveklo. wu se kinat listovite.plevel niz podot. Ppoizvoditelite na cveklo ne se wnogu zadovolni od otkupnata cena od pet denapi popadi popastot na cenite na dpugite inputi. odnosno weto zavisi od toa dali iwa tpeva i da se izopa i na|ubpi. S. Podocna. T. toa go ~inelo 1. Otkako }e se izvadi. Odnosno. objasnuvaj}i deka so toa iwa i za zpnoto i za bolesta. ppska za{to e otpoZiwbakov nabavil pen na bolesti. dovolni od sigupniot plaswan i gapantipanata cena. wo`e da se ~uva i edna godina. otkupuva~ite go bapaat pozpel.pekolta sadena podocna bapa nana. i se vadi celiot plod. Inaku. Po seto ova. „Od eden xektap. se pazbipa. godinava. toa se odpeduva so gustinata na sadewe. toga{ wo`e da izvadi i dve kultupi godi{no. a pazpet~uvaweto od toa kakvi glavici pisti apsko |ubpe sakawe da dobiewe. Kako tpevata.avgust). dobivwe dva tona son~ogled. toa se bepe za dowa{na upotpeba ili se fpla kako ppipodno |ubpe na nivata. stpuwi~koto pole s# pove}e otvopa ppostop za seewe na cveklo. koe go dobiva od Cvekloto vedna{ wopa svoite kpavi. Ziwbakov ko. gajbi ili pefus i se tpanspoptipa vo otkupen centap. Ovoj ppoces e wanuelen. sadel na pastojanie od 10 santiwetpi i o~ekuva da dobie pod so spedna golewina. objasnuva Mitpovska. se nosi dowa.Vlog vo idninata navodnuvaat.udipawe so stap. Potoa. kako ppeventiva. Ma{inata za seewe sadeno vo wapt i vpne do`d. Nie swe zadovolni od ppinosot. nitu ve{ta~ko |ubpe. po potpeba. toj ne bapa nikakva za{tita“. Vo Mustafino. Po seeweto. Ziwbakov. gi napa|a bolesta ~uwa. Otkako }e se obepe glavicata. sleduva veeweto so wa{ina (vealka) za da se otstpani plevelot. odnosno bolest koja ja pie vlagata i ne dozvoluva da se ofopwi zpnoto. od xovo juli i septewvpi to. Nasppoti ova. Slednata vata ja naseal za sawo ~as i polovi. Se bepe so no` ili so spp. a plodot se ostava vo nivata. dokolku cvekloto se sadi pogusto. i toa ppi fopwipawe na cvetot (juni . a vtopiot vo septewvpi ili oktowvpi.vodnuvawe. cvekloto dot ne tpeba da se se see wa{inski. objasnuva ovoj ppoizvoditel. Vo odsewe od zewjodelCvekloto se vadi nos na navodnuvaweska apteka. plokultupa. toga{ se dobivaat powali glavici i dokolku se sadi popetko. a stebloto ostanuva vo nivata. podot go ~uvawe za slednata sezona. S. toj wo`e da se pakuva vo vpe}i. tie ne kopistat nikakvi xewiski spedstva za za{tita. Kopatpeba da bide obpaboteno. bez wa{ina. zewji{teto vawe. Tuka sleduva slednata faza od obpabotkata . Vo zavisnost od potpebite na otkupuva~ot. Pepiodot na vegetacija na ovaa kultupa e tpi i pol weseci. Zatoa. Za spe}a. T. naj~esto. winatata godina. toga{ ne ja iznajwil od svoj sogpa|anin i ni. Od aspekt na seewe. So ova se vadat sewkite od glavicata i se Nasadite so son~ogled. sleduva kopawe i pazpeduDve rekolti godi{no Pped da po~ne seeweto. ostavaat nekolku dena na sonce za da se isu{at. toga{ glavicite se pogolewi. Sepak. cvekloto wo`e da se vadi so pogolewi ili powali glavici. Lolewinata na glavicite kaj cvekloto vlijae i vpz ppocesot na negova obpabotka zatoa {to pogolewite glavici tpo{at pove}e stpuja za lupewe na plodot so powo{ na papea. no sepak se za- Dokolku zewjodelecot odlu~i da see popano.

Bupanedin svojot iwot go na|ubpuva isklu~ivo so D opgansko. Osven toa. a vodata ja obezbeduva od vlagata vo po~vata. skopsko Morane Ekolo{ko ppoizvodstvo na diwi toa. Vo blizina na nivata newa fabpika. veli Ewini. ekolo{ki zdpava spedina. newa bunap. Diwite dostignuvaat cena od 20 denapi za kilogpaw dokolku se otkupuvaat na golewo. Od svoite dva do tpi dekapi nasadeni so diwi. sepak celiot svoj `ivot go posvetil na zewjodelstvoto. „Lu|eto sawi doa|aat kaj wene i go otkupuvaat podot od dowa.S. Zatoa. a jas so cenata i so toa {to go ppodavaw celiot pod“. Poslednite 15 godini. iako sepiozen ppoblew za negovoto zewjodelstvo ppetstavuva vodata. Iako. e newaweto apgati. osven po ppipoden pat. paska`uva Ewini. Sekoe pastenie. wo`e da se dobijat sawo do dva tona od celata povp{ina. {erbetlii. zimskite sorti vodenka. tpanspopt ili dpuga wo`nost za zagaduvawe. kako {to se bakarkata. kola~arka i drugi. e swestena nivata na Bupanedin Ewini.BREND Buranedin Emini. kako {to objasnuva sinot na Bupanedin. zadol`itelna kultupa {to ja odgleduva na svoite nivi e diwata. sum sadel i poinakvi sorti diwi. objasnuva. uspevaat vo ovaa prirodna sredina. dobiva {e}ep. Bupanedin dobiva pet do {est toni plod.newaweto voda. jas diwite gi siwnuvaw so tpaktop do dowa i ottuka gi zewaat kupuva~ite. „Sawo vpne`ite obezbeduvaat dovolno voda za pastewe na diwite. Negova golewa ppednost vo odnos na dpugite ppoizvoditeli na ovaa kultupa e ~istata. No. vo lo{i godini. ja ppetvopil vo ppednost. iako e vpaboten vo Centapot za pexabilitacija na deca i wladinci. te{koppoodliv tepen. Bidej}i tepenot e te{koppistapliv za wotopni vozila. Vodata sepiozen ppoblew za diwite 32 | MOJA ZEMJA . Sadi sawo eden dekap. sewejstvoto ne wo`e da gi obpabotuva site povp{ini {to gi poseduva. dvaesetiseduwgodi{niot Vedat. nitu tepenot dozvoluva nivata da se navodnuva. {to dopolnitelno }e go wotivipa ovoj zewjodelec i negovite soselani da gi zgolewat povp{inite so zewjodelski kultupi. iako paspolaga so sekakva zewjodelska wexanizacija. Spoped nego. Objasnuva deka uslovite {to gi iwa negoviot iwot dozvoluvaat uspe{no opstojuvawe na diwata. ppipodno |ubpivo od kpavata {to ja odgleduva. Ewini. Za Ewini. imaat izvonreden vkus. Vo pposek. Vo planinskiot ppedel nad Dpa~evo. svojata slaba stpana . Newa sistew za navodnuvawe. so tekot na vpeweto i iskustvoto. iwata e edna od kultupite koi obezbeduvaat opstanok na sewejstvoto Ewini od skopskoto selo Mopane. a ppi~inata za Se opredeliv za sortata „ruski ananas“ zatoa {to se mnogu blagi. Negoviot ppoblew bi bil pe{en dokolku se otvopi ppepabotuva~ki kapacitet od konzepvnata industpija. za spe}a. Ovoj pedesetitpigodi{en zewjodelec. T. zatoa {to toj sadi kultupi koi ne bapaat wnogu voda. ppoblew ppetstavuva i toa {to kultupite {to gi odgleduva iwaat kpatok pepiod na vegetacija. iwa dovolno vpne`i za da dobiewe kvaliteten i ne wnogu golew plod. Na negovata niva wo`e da se vidi i gpa{ok. niz gustata {uwa i neasfaltipaniot. toj newa ppoblew so plaswanot na diwite. Isto taka. Tie se zadovolni so kvalitetot {to go dobivaat. dokolku e izlo`eno na son~evite zpaci. ekonowija Dpa~evo. diwite pastat od eden do dva kilogpawi“.

bpoj na sowatski kletki i vkupen bpoj baktepii. Toj edna i pol goRUTINSKA KONTROLA dina pabote{e so nas i ja ponu- NA SUROVOTO MLEKO Vo podgotovki e po~etokot na putinskata kontpola na supovoto wleko. Skopje. na gpa|anite na Makedonija. Cenite na uslugite se pa.{est weseci do edna godina. za analiza na xewiski sostav na wlekoto. kvalitet na surovo mleko i zdravstvena za{tita na `ivotnite. Nawo`at da donesat wostpa i koi bapa.di najgolewata powo{.we|unapodno polnoppavno ppiznaeni do po~etokot na slednata godina. na sekoi poedine~na analiza na kvalitet na su.stewot. Vpz osnova na tie pezultati. Na ppiwep. vo celost. so dobien pezultat.ppotiv. se bezbedni i zdpavi. dva pati wese~no. }e se fopwipa i otkupnata cena na wlekoto {to ppepabotuva~ite ja pla}aat na ppoizvoditelite. se sopovo wleko ~ini 400 denapi. Redovni kontpoli od stpana zli~ni za pazli~ni gpupi i vidovi na IARM (Institut za akpeditacija analizi. lioni denapi. a nie Kolku vreme trae{e procesot }e gi kopistiwe sawo za da go zgolena akreditacija i {to moravte wuvawe bpojot na septificipani weda ispolnite za da dojdete do todi vo zavisnost od bapawata na zavr{nata faza .sko akpeditaciono telo. staven del od akpeditacijata. ppisustvo na antibiotici.edna septifikacija od nekoe stpandini i bea potpo{eni okolu 25 wi. T. sawiot septifikat za akpeditacija ne Na{ite labopatopii se otvopeni za zna~i deka swe zavp{ile so ppocesot site fizi~ki i ppavni lica koi i deka tuka tpeba da zastanewe. edna kowpletna na Republika Makedonija). nie sekojdnevno tpeba da go at odpeden vid analiza. Bea anga`ipani nekolku ekspepti od stpanstvo. Dipekcijata za xpana) iw dava gapancija deka pezultatite od labopatopiskite analizi se validni i deka wo`at. S. AVLYST 2008 | 33 Labopatopija za wleko ppi FVM . kako i na site na{i kowitenti (Vetepinapnata uppava.IARM. no wopaw da go istaknaw Xenk Xeitxiujsen ]E SE PRAVI od Xolandija. Na toj na~in. Spoped najavite na sertifikat? [to sleduva pona. vo zewjava iwaat wo`nost za dobivawe septificipani pezultati od nezavisna Pavle Sekulovski labopatopija i so toa se eliwinipa. so {to wlekoppoizvoditelite i wlekoppepabotuva~ite. Kakva usluga mo`e da dobijat gra|anite i kakov efekt }e ima toa vrz kvalitetot na hranata i nejzinata kontrola? Akpeditacijata na labopatopiite na Fakultetot za vetepinapna wedicina. Dobivaweto na at site dosega{ni spopovi we|u niv. d-r Pavle Sekulovski. za ppvpat. Tie }e bidat odp`uvawe i da go poddp`uvawe siuslu`eni. Od sekoj wlekoppoizvoditel }e se zewaat wostpi wleko.bi ja eliwinipalo potpebata od u{te bopatopiite tpae{e pove}e od 2. Bi sakal da go istaknaw akpeditipaweto na labopatopijata za kontpola na supovo wleko. }e se stiwulipaat ppoizvoditelite da vniwavaat pove}e na xigienata na wolzeweto. {to narodni ramki? Ppocesot na akpeditacija na la. kako {to toa go bapa Evpopska Ynija ve}e so godini.5 go.Doc. direktor na Institutot za hrana pri FVM RAZLOVOR Lapancija za bezbedna i zdpava hrana i `ivotni [to zna~i akreditacijata na laboratoriite za bezbednost na hrana. dodadena voda. nivnite septifikati }e bidat tamu vo nacionalni i vo me|u. da bidat sigupni deka ispitanite xpana i `ivotni vo na{ite labopatopii.dobieniot na{ite kowitenti.

odnosno wikpoopganizwite na opganite za vapewe. `eludnikot i celiot opganizaw na kpavata. odnosno koga zrnoto sodr`i okolu 27% vlaga venata sila`a so plasti~na folija. Otkako }e se zavp{at ovie opepacii. kpava od 500 kilogpawi telesna wasa dnevno tpeba da jade waksiwuw 40 kg sila`a. Konzepvipanata dobito~na xpana. zna~i po otvopaweto. Ppitoa. zatoa {to od watepijalot koj se sila`ipa (p~enkata) tpeba da se istisne vozduxot. tuku postepeno. zewjata ili pesokot so koj e pokpiena sila`ata ne tpeba da se otstpani celosno. no wo`e da odi najwnogu do 8 kilogpawi sila`a na 100 kilogpawi telesna wasa. stapi guwi ili vpe}i so pesok. no vo na{ata zewja. popadi ppocesot na fepwentacija. iw se potpebni 25 do 30 dena da se naviknat na sekoj nov na~in na isxpana. Seto ova se postignuva so neppopustlivite yidovi na silosot. tpeba da se sppe~i i negovoto povtopno navleguvawe. Istisnuvaweto na vozduxot od sila`ata (ppi sila`ipawe) se vp{i so tpaktop. ne swetaj}i gi kpupnite odgleduva~i na dobitok koi gi znaat ppednostite i zna~eweto na sila`ata. so koja se dobiva pogolemo i poevtino proizvodstvo na mleko i meso ila`ata e na~in na ppoizvodstvo na kabasta xpana koja se zasnova na kopistewe konzepvipana xpana vo tekot na celata godina. a isto taka i so vniwatelno pokpivawe na podgot- S Idealno vreme za sila`irawe na p~enkata e koga vla`nosta na klipot e 32%. kvasci i wuvla koi ppedizvikuvaat pasipuvawe. Nabivaweto na sila`ata tpeba da se odviva dodeka ne zavp{i polneweto na silosot. Najva`niot faktop za ppoizvodstvo na kvalitetna sila`a e sodp`inata na suvi watepii vo zelenata wasa. Toa zna~i. Koli~estvoto na sila`a vo isxpanata (da`bite) na wolznite kpavi vapipa. t. so nepawnowepna i neupawnote`ena isxpana. silosot (sila`ata) }e ostane pokpien 42 dena. s# u{te. toga{ vo sila`ata }e se pazvijat gabi. Toa tpeba dobpo da se zategne i optovapi so zewja. osnoven obpok. a isto taka. Sawo so dobpa i kvalitetna sila`a wo`e da go snabduvate svojot dobitok so odli~no izbalansipan.ISKYSTVO So sila`a do popentabilno mlekoproizvodstvo Prednosta na sila`ata e toa {to ovozmo`uva stabilna i balansirana ishrana na kravite vo tekot na godinata. kpavata wopa da tpo{i telesni pezepvi. sila`ata tpeba da se pokpie so plasti~na folija koja sppe~uva vleguvawe na vozdux i voda (do`d i sneg). nedovolno se kopisti. doveduva do golewi gubitoci na fapwata i nepentabilnost vo paboteweto na fapwata. Potoa. Dokolku se ppeskokne ova (ne se nappavi). iwa {ipoka ppiwena. Najkvalitetna sila`a od kabasti kpwi (p~enka) se dobiva koga sodp`inata na suvata watepija e od 30 do 35%. sila`ata. no popadi toa i powal ppitisok po edinica povp{ina. ppi {to iwa i golewi zagubi vo xpanlivi watepii. Nakil Elezi Menaxer na RC Gostivar . a toa tpeba da go izbegne sekoj fapwep. Koga }e powine ovoj pok. Ppiwep. Zo{to sila`a preku cela godina? Opganite za vapewe. tolku zewja ili pesok }e se otstpani. odnosno kolku {to e dnevnata potpeba od sila`a vo fapwata. koj iwa pogolewa povp{ina na gazewe. bidej}i e lo{o. na baktepiite.e. funkcionipaat kako edna biolo{ka centpala. Toj iwa pogolew ppitisok po edinica povp{ina i podobpo ja nabiva wasata otkolku gaseni~apot. Sila`ipaweto e slo`en ppoces koj se odviva bez ppisustvo na vozdux.

800 wililitpi 3. godina{nive Nagradite za sirewe se dodeleni vrz osnova na slednive kriteriumi: izgled. Institut za sto~apstvo Qulziw Fejzulai. belo.12 juli. Komisijata za izbor be{e sostavena od: Ppof. FZNX d-p Nikola Pacinovski. Jaswina Janevska Zdpu`enie „Baba planina“.500 wililitpi Komisija za stri`ewe: Ppof. salamureno sirewe 1. Institut za sto~apstvo Mepiton Abazi. Qulwi Iseini 3 winuti i 29 sekundi 2. miris. Debap Dobitnik na nagrada vo kategorija kozjo. Institut za sto~apstvo Abdulwexit Awiti. Lostivap) za 24 sekundi . Ppilep 3. FZNX w-p Elena Eftiwova. salamureno sirewe 1. Pipot. Bitola 2. vkus i tekstura. vo Make- donija iwa okolu 600 do 800 iljadi gpla ovci i 72 iljadi kozi. d-p Vladiwip Xabipski. Jaxi{ Alija (Zdpu`enie „Kulotat“. kako i oficijalni ppetstavnici na Ministepstvoto za zewjodelstvo. be{e wo`nost site u~esnici da se zdpu`at vo nadwinuvaweto na ppedizvicite vo sto~apstvoto i vo O Ogpowen intepes za sto~apstvoto zadp`uvaweto na tpadicijata na gali~kiot pegion. Spbija Specijalna nagrada za bieno sirewe 1. Mowentno.Regionalna manifestacija „Den na odgleduva~ite na ovci i kozi“ NASTAN Sto~apstvoto iwa ogpowen potencijal za odr`liv razvoj dgleduva~ite na ovci i kozi. Institut za sto~apstvo M-p Nata{a Dubpova . belo. {uwapstvo i vodostopanstvo. FZNX D-p Nikola Pacionski AVLYST 2008 | 35 ▼ . Aco Spasenoski. FZNX D-p Bone Pala{evski. Ovoj tpadicionalen nastan. Za pesopniot winistep. Destan Destani.Mateva. FFRM Dobitnici na nagradi vo kategorija ov~o. Vapdap Lpadsko Komisijata za ra~no molzewe ja so~inuvaa: d-p Nikola Kozapovski. Du{an Risteski. ov~apstvoto e gpanka so izvozen potencijal za dp`avata. Stpuga Specijalna nagrada za ka{kaval 1. no negovoto Ministepstvo ppavi napopi ovaa bpojka da se zgolewi. konzistencija. spored sekundi i kvantitet na izmolzeno mleko: 1. Skendep Awe. boja. a sega bpojkata e wnogu niska. FFRM Dobitnici na nagradi vo stri`ewe (spored minuta`a): 1. so niza aktivnosti go odbele`aa Denot na odgleduva~ite na ovcite i kozite . Ru{an Aliwani (AgpoDpagoevo .[tip) za 20 sekundi . d-p Nikola Kozapovski. [aban Mawuti 4 winuti i 09 sekundi 3. Zatoa. Aleksandap Vasov. FFRM Nagradeni vo molzewe. Dpagi Mixajlov 4 winuti i 10 sekundi Ocenuva~ka komisija za kolekcija na ovci i kozi Ppof. qubitelite na ubavite wle~ni i wesni ppoizvodi. d-p Sowa Spbinovska. d-p Vladiwip Xabipski. Miqaiw Sinanov (Vapdap Lpadsko) za 25 sekundi . koj se odp`uva po ~etvpti pat. na Evpopskata Ynija i na Fedepacijata na fapwepite vo Republika Makedonija. spoped winistepot. „Vo zewjava iwalo wilion i pol gpla ovci. wnogu natppevapuva~i.litap wleko 2. na dowa{nata pita i gali~kiot ka{kaval. FZNX Ppof.

oti ppetstavuva beli dpobovi. Na 14 juli Tpajkovski go ~eka{e kowbajnot da go o`nee tpitikaleto. Ovie ppipodni pasi{ta se za~uvani blagodapej}i na odgleduva~ite na ovci i kozi.000 denapi za svojata niva. seloto e potpebno oti toa ppoizveduva uslugi za `itelite na gpadot. no ovoj ppedel. Fpla za{titni spedstva na tpetoto liv~e. stava u{te edna ppoletna ppixpana so ve{ta~ko |ubpivo . „Koga se paboti zaedno. Od winatata godina. Intenzivnata industpijalizacija i neppavilnata pupalna politika dovede do nivno iseluvawe. tpitikaleto e wnogu kopisna kultupa. Spoped nego. EY }e powogne vo pazvojot na pupalnite spedini vo Makedonija. „Dokolku iwa do`dovi. e popadi pasplinuvaweto vo potpagata po egzistencija. Ppoblew e toa {to Tpajkovski newa ubavi awbapi kade {to bi go swestil tpitikaleto. negovoto lice ne go kpie{e zadovolstvoto od ubaviot pod. zadovolstvo e na edno westo da se sobepat site pelevantni ppetstavnici vo sto~apstvoto. ovoj pegion be{e wnogu aktiven i `iv. koga se seat i dpugite `itni kultupi. iw pe~e toj na ppisutnite. so sawoto seewe. zatoa {to na{ata zewja iwa kvaliteten sostav“. veli toj. Seeweto na tpitikaleto e vo oktowvpi. na dekap za podobap pod. Tie gi napu{tile awbapite. oti ne e zdpavo da se izgubi kontaktot so ppipodata i da se zabopavi tpadicijata.NASTAN POLEDELSTVO Na `etva kaj Traj~e Trajkovski od skopsko Ajvatovci ▼ 700 wilioni denapi naweneti za ov~apstvoto (ostaveno `ensko jagne. Ovoj zewjodelec go {titi tpitikaleto od pleveli. koja e neobi~no vkusna za sto~na isxpana i dava golewi ppinosi vo odnos na dpugite kultupi. 36 | MOJA ZEMJA .tapana. Zatoa. Ppezentacija na kozi na Lali~nik ERVAN FUERE. seweto go nabavil od dpugi lu|e koi iwale odli~ni ppinosi. pet toni po dekap. kako {to se nadaleku ppo~uenite gali~ki ka{kaval i gali~ko bieno sipewe.Vo ova julsko popladne. toj go o~ekuva{e efektot od svojata godi{na pabota. Pped ne wnogu godini. EVROAMBASADOR VO REPUBLIKA MAKEDONIJA Mnogu genepacii od ovoj kpaj zapabotuvale za `ivot ppeku odgleduvawe ovci i tpgovija so ov~ite ppoizvodi. pe~e Spasenoski. vo zavisnost od vpewenskite uslovi. dobpiot izgled i golewiot klas. Za ovaa `etva. odnosno 30 kilogpawi na dekap. no sega iwaat sepiozni {teti od glodapite. Nivnoto napu{tawe. dowa}inot gi stavi vo awbapi. go na|ubpil so „tpi petnaesetki“. ppetsedatel na Fedepacijata na fapwepite vo Republika Makedonija. Sepak. Spoped \oko Danailov. Spoped ovoj `itel na Ajvatovci. pped seewe i podocna. Toj }e plati po 600 denapi za dekap povp{ina ili okolu 3. Zadovolstvo od odli~niot pod na tritikaleto Tpitikaleto e nova kultupa na nivite na Tpaj~e Tpajkovski od skopskoto selo Ajvatovci. seeweto wo`e da se odviva i vo dekewvpi. Tpitikaleto bapa voda. iwa sepiozni ppoblewi so nedostig na voda. }e iwa i pod. a vo istiot pepiod. iako po`elen e pepiodot okolu oktowvpi. Tpajkovski nivata ja izopal tpi pati: letno opawe (podgotovka). ppedadeno wleko i gplo koza) i evtinite kpeditni linii (za da se zgolewat stadata) zbopuvaat za toa kolku vniwanie posvetuvawe na ovaa va`na gpanka“. veli Tpajkovski. nopwalnata visina na stebloto. Nappotiv. Dosega ppoizveduval sawo p~enica i ja~wen. Osven toa. Po sobipaweto na podot. Tpajkovski fpla po 40 kg. po~nal so tpitikale. ppvpat. velat negovite `iteli. a sewenskiot watepijal go kupil od edna skopska kowpanija. no fapwepite i we{tanite zawinaa na pe~alba. Ppetxodno. uspexot e newinoven“.

a uvoto be{e so nawalen otok. toj. koja se pojavila po nivnoto identifikuvawe so u{ni wapkici. toj bil ppinuden. koi ppeku venite ja ppenesuva zapazata. Petkov gi pra{uva nadle`nite organi koj }e mu ja nadomesti {tetata nastanata od akcijata za identifikacija. Ppetxodno gi tpetipal so sppej „Betadine“. a kaj dpugi ne se zabele`uva{e otokot. Toj e lut zatoa {to nikoj od nadle`nite organi ne gi informiral za mo`nite posledici od akcijata za obele`uvawe Nesakani posledici od identifikacijata . So akcijata za obele`uvawe. odi na trloto i gi tretira ostanatite zaboleni grla. se pojavile i wuvi okolu ovcite. u{i i gpb) za da begaat wuvite i kowapcite. „Ovcite bea obele`ani na po~etokot na juni. dokolku ppodol`at visokite tewpepatupi. koj vo svoeto tplo iwa 230 ovci i jagniwa. iako ne bea isti kaj site gpla. sekoe gplo se obele`uva so wapkici na levoto i desnoto uvo i se vakcinipa ppotiv bpuceloza so kapki vo o~ite. Llavna ppi~ina za ppisustvo na kowapcite. se pojavija kpv i gnoj. no spoped Petkov. da gi ppska na celiot gopen del od teloto (glava.Vo trloto na {tipjanecot Petkov BOLESTI Swptnost kaj ovcite popadi zapazi od o b e l e ` u va w e t o [ est ovci i tpi wladi jagniwa od tploto na Dpagi Petkov uwpele od zapaza na u{nite {kolki. Petkov pobapal intepvencija od vetepinapnite stanici i pe~isi dva dena potpo{ile vo bockawe na ovcite ppotiv tewpepatupa zatoa {to siwptowite ne uka`uvale na toa deka `api{teto e vo uvoto. objasnuvaj}i deka so toa dobivaat evidencija za sopstvenoto wati~no stado. akcijata za identifikacija e ppekinata. Na tpetiot den. taa ne tpeba da po~ne nitu vo oktowvpi. kako i ppisustvoto na cpvi okolu obetkata i ppewnogu visoka tewpepatupa“. del od niv ne uspeav da gi spasaw od ovaa za- paza. Popadi vakvite ppoblewi. wuvite i insektite e toploto vpewe“. ovcite go namalile i proizvodstvoto na mleko za polovina. sekoe utro. pokpaj teloto na ovcata iwa{e gpst cpvci. Osven ova. Za `al. kako {to paska`uva ovoj `itel na seloto Quboten. so powo{ na puwpi~ka i pastvop „Vitacit“. toa ne dalo nikakvi pezultati. jod i so „vitacit“. no bapaat taa da se sppoveduva vo nopwalni vpewenski uslovi. Spoped Petkov. Odgleduva~ite na ovci ne se ppotiv vakvata akcija. poradi problemite so u{ite. Den po obele`uvaweto se pojavija i ppvite siwptowi. Zatoa. objasnuva ovoj {tipjanec. Za nekolku sekundi. veli 45-godi{niot {tipjanec. zatoa {to pokraj srtnosta. Kaj nekoi iwa{e otok. „Li ppskav so xidpogen.

Ako do winatata godina 55% od kupuva~ite newaa dovepba vo wakedonskiot ppoizvod. 38 | MOJA ZEMJA . Iwawe kvaliten ppoizvod od wakedonsko wleko so po- evtina cena od uvoznite ppoizvodi. Da se sozdade vistinski kvaliteten ppoizvod. tpeba wnogu da se vlo`i. za da se odp`i toj ppoizvod i da se postigne dobap biznis pezultat. Swedmilk Makedonija e sigupen deka so najdobpoto wakedonskoto wleko i supepiopnata texnologija na ppoizvodtsvo ja iwa vistinata fopwula za uspex. godinava ve}e se sweni slikata.Uspe{no zamenet uvozot na mleko So makedonski proizvod Swedmilk go zaweni uvozot N ajdobpoto wakedonsko wleko go zaweni uvozot na ppoizvodi od Xpvatska. Makedonskite potpo{uva~i go ppefepipaat Swedmilk Makedonija nasppoti dpugite uvozni ppoizvodi. Planovite na Swedmilk Makedonija se povpzani si plasipawe na okolu 70 ppoizvodi na pazapot. Bosna i Xepcegovina i Spbija.

glikoza. tie se wenuvaat ili ppaznat za da se obezbedi ppostop za pabota na p~elite. penzionipan p~elap. toj ima dava~ki i pri kontrolata {to ja pravi na sekoi petnaesetina dena. Po ppeselbata. veli Delipetpov. za da ne go izgubat ppoletniot pazvoj.pogolemi prinosi Prikolkata na Delipetrov ja zaka~uva {leper i ja nosi do novata pa{a za p~elite. Edno p~elno sewejstvo. kade {to iwa ppipoden nektap so polen i ppopolis“. za da se odp`i ja~inata kaj sewejstvata. p~elnite sewejstva ostanuvaat dva do dva i pol weseci na nova pa{a. Vo atapot na [tip. „Na{ite p~eli gi seliwe od 330 wetpi nadwopska viso~ina na 1100 wetpi. glavnata pa{a zavp{uva vo juni i po~etokot na juli. fpuktoza i saxapoza. Dokolku del od pawkite se napolneti. poln so dodadeni awinokiselini. a e zadovolen od ppinosite na svoite p~elni sewejstva. veli toj. Vo okolinata na osogovskite i wale{evskite planini iwa izobilstvo od nektap i polenov ppav. Edno p~elno sewejstvo. Ppetxodnata ili ppvata pa{a vo okolinata na [tip tpae sawo petnaesetina dena i e so powali ppinosi. gi seli sandacite od {tipskiot atap vo blizinata na wale{evskite i osogovskite planini. a gi tpanspoptipa so powo{ na dpug kawion. Za da ne se voznewipuvaat p~elnite sewejstva ppi tpanspoptot do novata pa{a. wo`e da dade 40 do 50 kilogpawi wed od vakva dvowese~na pa{a vo planinite. za edna godina tpo{i we|u 50 i 60 kilogpawi polen. wo`no e da se ppavat i dva do tpi peda so sandaci vo visina AVLYST 2008 | 39 . veli toj. postavil i lajsni za da ne se powestuvaat nalevo ili nadesno. Delipetpov newal nesakani slu~ki ili ppoblew. Se razbira. po`elno e da se obezbedi pokvalitetna pa{a so ogpowno ppisustvo na polen. ovie tro{oci vleguvaat so 30% od vkupnata zarabotuva~ka vo edna pa{na sezona P~elite se tpanspoptipaat so kawion a da obezbedi kvalitetna pa{a i da ja zadp`i jakosta na svoite p~elni sewejstva. Toj gi postavil sandacite na {lepepska ppikolka. paska`uva Delipetpov. Osven ova. a nivna xpana e i sozpeaniot nektap. Vo svoeto {estgodi{no iskustvo so tpanspopt na p~elite.Transport na p~elite P^ELARSTVO So ppeseluvawe do pokvalitetni pa{i . Delipetpov objasnuva deka vo ovoj pepiod newa wnogu pabota za{to ppetxodno gi podgotvil sewejstvata za sobipawe nektap i gi za{titil od vapoza so wpavja kise- lina. Spored negovoto iskustvo. spoped ovoj penzionep. Ostanatite sewejstva se postavuvaat we|u ovie dva peda i po ppistignuvaweto na novata pa{a. nektap i dpugi sostojki. Sepak. odnosno 2 peda so po 23 sandaci. S. Delipetpov postavil ppofile so {pafovi nad site sandaci. Isto taka. Na ppikolkata iwa eden kat. enziwi. vo dol`ina od 12 wetpi. ja- Z glexidpati. tie se ostavaat na zewjata. T. toj gi posetuva sandacite dva pati wese~no so {to go kontpolipa i ppinosot. toj go pla}a transportot od 150 do 200 evra vo eden pravec. Delipetpov iwa 60 ppoduktivni i 20 powo{ni p~elni sewejstva. Siweon Delipetpov. Toga{. Site tie gledaat vo ist ppavec. Spoped iskustvoto na dpugi p~elapi.

.

stips.minpoljsr.22 kuni izvop www.yu Ja~wen od Skopskoto pole JYLI 2008 | 41 .BERZANSKI INFORMACII 1 evpo = 78.gov.39 dinapi 1 evpo = 7.

tawipa~ka. ppskalka i valjak. ne postoi stapost kaj wa{ina koja ppavilno i pedovno se odp`uva. I spoped nego. dokolku zagpee tpaktopot. toa ppetstavuva sepiozen ppoblew za ppoduktivnosta vo zewjodelskoto ppoizvodstvo. Spasovski iwa tpaktop TAFO 42. pawna~. „Ppavilno odp`uvawe zna~i s# {to bapa wa{inata da se ppavi navpewe . Ovoj tpaktop iwa i svoj naslednik. T. kako i fapwa za odgleduvawe kpavi. toa zavisi od pabotnite ~asovi. veli Spasovski. veli ovoj kuwanovec. a od dpuga stpana. Toj ppoizveduva p~enka. balipa~ka. pipep. Tpaktopot ZETOR go ~uva. koj iwa ~e{ki tpaktop „ZETOR SYPER 50“ od dale~nata 1967 godina. Eden od niv e i kuwanovecot Du{an Spasovski od seloto R`anovce. Objasnuvaj}i go sopstvenoto iskustvo. no sepak. wo`e da dojde do zapu{uvawe na ladilnikot ili do pukawe na cpevo. Odnosno. a ve}e zel u{te 10 xektapi pod zakup. na koj koga }e zaka~i plug dostignuva i do 3. wasloto go wenuva na sekoi 200 do 300 ~asa pabota i sekoga{ kopisti specijalno waslo za pabota SAE 40. bpana. Iwa i stap kowbajn ZMAJ 133 od dale~nata 1985 godina. Nasppoti ova. Zatoa. p~enica. Spasovski vp{i uslugi za zewjodelcite vo sezonata na `neewe. okolu 25 godini ~uval Fepguson. Isto taka. Vo svojot dvop Spasovski iwa i ppivaten pibnik vo koj ppoizveduva kalifopniska pastpawka. . Ppetxodno. koj go kupil pped ~etipi godini. tpitikale i gpadinapski ppoizvodi (dowati. Popadi te`inata na tpaktopot.da se wenuva waslo. toj ja gazi sila`ata. za ppavewe sila`a zatoa {to te`i okolu tpi toni. So ovaa wexanizacija toj obpabotuva 8 sopstveni xektapi zewji{te. kowpipi). go newa na wakedonskiot pazap.5 toni. Osven Zetopot. Ova e osnovnoto kako ppeduslov za nopwalno odp`uvawe na tpaktopot“. Od edna stpana. ovoj zewjodelec veli deka wasloto go wenuva dva pati godi{no. da ne dojde do ppegpevawe ppi paboteweto. S. no za `al. ja~wen. Spasovski sovetuva vo ziwski uslovi. Toj iwa i ppiklu~na wexanizacija (plugovi. wa{inata da se ~uva vo gapa`a i so toa da se za{titi od do`dovi ili wpazevi. wa{inata }e iwa dolg `ivoten vek Tpaktopot e stap pove}e od ~etipieset godini V o zewjava iwa wnogu stapa zewjodelska wexanizacija. ja poka`uva sposob- nosta na wakedonskiot zewjodelec da gi odp`uva wa{inite za obpabotka na zewji{teto. Toj e qubitel na wexanizacija zatoa {to negoviot dvop vo R`anovce e ppepoln so wa{ini. objasnuva seduwdesetitpigodi{niot Spasovski. pedoseja~ka za p~enka i p~enica. kosa~ka. a deset godini podocna kupil u{te dva novi kowbajni. toj ppepopa~uva da ne se optovapuva tpaktopot. vpewe koga tewpepatupite ne se wnogu visoki. lucepka. So niv. sekoj defekt da se otstpani najbpzo {to wo`e.MEXANIZACIJA Kumanovecot Du{an Spasovski sovetuva S o p ra v i l n o odr`uvawe. poznatiot XRISTAL. Ppednost vo odnos na ovoj ppoblew e toa {to ovaa wa{ina se kopisti naesen ili nappolet.

Ve}e vo slednata godina wo`e da se `nee dva pati. Taa sodp`i nad 0. vo waj i vo oktowvpi. najwnogu se sobipaat od ppipodata. nesonica. Ppose~niot ppinos na ajdu~kata tpeva ppi edno `neewe se dvi`i od 700 do 1. celiot list na ajdu~kata tpeva izgleda kako pepo so golew bpoj nazabeni listovi. Se odgleduva vo plodoped. Vsu{nost. Kaj nas ~esto se sweta za plevel. a po boja vapipa od bela do `olta i pozova. Osven toa. koga najgolew ppocent od cvetovite go iwaat zavp{eno svoeto cvetawe. Ednostavno.3% etepi~no waslo (watpizin i welofolin). Listovite se so ppavilna. Za ova.000 edinici pastenija po xektap. Iwa laze~ki pizow i cilindpi~no i osobeno pazgpaneto steblo. Zapadi ekonowskata isplatlivost i golewata upotpeba vo fapwacevtskata industpija. supi. vo soodnos ppigotven sppewa po~venite uslovi. izdol`ena fopwa. Ajdu~kata tpeva se ppoizveduva zapadi nejzinata nadzewna wasa. Spoped ppedanijata. tpeba da se odi na nivno planta`no odgleduvawe. stanuva zbop za pastenie koe iwa {ipoka ppiwena vo napodnata wedicina. Za optiwalni ppinosi. N. Nejziniot kopen e silno pazgpanet. bogata e so fla vo noi di. taka i veptikalno. SERIJAL LEKOVITI BILKI Lekovito planta`no pastenie ~esto i vo posevite. xewopoidi. Cvetot e swesten vo glavkasto socvetie. osobeno vo Polska i Yngapija. ppepoAVLYST 2008 | 43 Kopisna vo napodnata wedicina S tanuva zbop za wo{ne poznato i pasppostpaneto lekovito pastenie koe vo napodnite pesni se spownuva kako tpeva za panetite ajduci. Za povp{ina od 1 xektap potpebno e okolu tpi kilogpawi sewe. zapu{tenite {uwski kowpleksi. no ne se ppepopa~uva da se odgleduva pove}e godini na edno westo. Odgleduvawe na ajdu~kata treva Iako kaj nas lekovitite i za~inskite pastenija. bubpezite i sli~no.Ajdu~ka treva Achillea millefolium L. pokpaj op{toppifatenoto iwe „ajdu~ka tpeva“. s# u{te. Se kopisti i ppi zaboluvawa na `ol~kata. ka{lica. a iwa i izvesno koli~estvo vitawin K. stpni{tata. Zatoa. Naj~esto se kopisti ppi vnatpe{ni kpvapewa kaj belite dpobovi. na dlabo~ina od 30 santiwetpi. vo posledno vpewe planta`no se odgleduva vo Spedna Evpopa. taa se spe}ava i kako „panenik“ i „stoli~nik“. odnosno stebloto i socvetieto. ajdu~kata tpeva e osobeno pogodna zatoa {to iwa wnogu skpowni bapawa. kaliuw i azot. se postignuvaat daleku pogolewi ppinosi. Za planta`no odgleduvawe naj~esto se kopisti soptata ppo A (Achillea millefolium ssp. pevwa. Koga se sadi so pasad. Po wo`nost. ppi {to se vp{i plodoped vo odnos 40 so 40 santiwetpi. Povp{inata na koja }e se odgleduva ajdu~kata tpeva se zaopuva vedna{ po esenskata `etva. Vo ppvata godina. popadi {to taa u{te se vika i axilein. Dokolku se vp{i pasaduvawe od ppetxodno ppigotven pasad. a ne petko i ppeku pasaduvawe. `neeweto se vp{i vo wesec septewvpi. Osven vo fapwakotepapijata. nosot.200 kilogpawi suva wasa po xektap. Rasaduvaweto e najoptiwalno vo appil i waj. kapotin. zapadi pouspe{na ppiwena na agpotexni~kite wepki. ajdu~kata tpeva se kopisti i kako za~in ppi podgotovka na salati. Ajdu~kata tpeva e sawonik. Taa e po ve }e go di{ no tpevesto pastenie koe dostignuva visina od 40 do 80 santiwetpi. za{to vipee na livadite. weki i pazdeleni. ppixpanata se vp{i so winepalni |ubpiva fosfop. Dukoska . potpebni se okolu 65. Nejzinata ppiwena e paznovidna. winepali. kako xopizontalno. Ppi dipektna seidba se see vo pedovi ~ie we|usebno pastojanie iznesuva 30 do 40 santiwetpi. colina) koja poteknuva od Lepwanija. Dobpo podnesuva niski i visoki tewpepatupi iako najdobpo uspeva na po~vi koi se izlo`eni na son~eva svetlina. pasi{tata. Najdobpo e da se see dipektno. siten e. a najwnogu e pasppostpaneta vo celiot pegion na Spedozewjeto. vitawin C. spcevi bolesti. astwa. weki vidovi sipewe. suvowesnati ppoizvodi i sli~no. nejzinata lekovitost ppv ja otkpil anti~kiot xepoj Axil. Ajdu~kata tpeva e dolgo ppisutna vo ppipodata i cveta vo intepval od juni do noewvpi. no pa~livo e da se na|ubpi so apsko |ubpe vo koli~ina od 30 toni na eden xektap.

navedenite siwptowi se javuvaat otkako }e izede 120-180 g isu{eni listovi. Ovcite vo ekspepiwentite podnesuvaat 90 g suvi listovi i 120 g isu{en kopen. Ppi vpvot se {ilesti i so celokpajni pabovi. ovie alkaloidi ppedizvikuvaat odzewenost na navedenite `ivotni funkcii. Posledica od ova se vozbuda.80%. potoa ptici ili pol`avi koi se hranele so bobinki. tpuewata so listovi od obi~en balan se wnogu petki i nastanuvaat sawo toga{ koga }e go izedat zaedno so tpevata. ppitoa jadat listovi i plodovi od obi~en balan. ekstpakcija na alkaloidi i izpabotka na ppepapati. dodeka ~ovekot e najosetliv . osven direktno. Za polesni tpuewa kaj kowite. po~vata. so listovi od obi~en balan Se sweta deka dupi i anti~kite napodi znaele za otpovnoto i za lekovitoto dejstvo na ova pastenie. vo pepiodot na su{ewe.65%.45-0. wo`e da bide vinoven i ~ovekot dokolku pped nivnata ppoda`ba nastojuva da ja ppikpie astwata. Xioscijawinot i atpopinot se `estoki otpovi koi ja dpaznat kopata na golewiot wozok. Kaj govedata. so ubava. Ven~eto e kpupno. yvon~esti i izleguvaat od pazuvite na listovite. jadat i obi~en balan. osobeno Obi~niot balan (Atropa belladonna L. ~uvawe i ppepabotka. vo kopenot 0. Pove}eto `ivotni se powalku osetlivi na ova pastenie. zabpzano i dlaboko di{ewe itn. a dpugiot powal. vo seweto 0. Otroven za lu|eto N aj~esti `ptvi od tpuewe so obi~en balan se decata i ov~apite. na ppiwep. golew del od opti~ki aktivniot xioscijawin ppewinuva vo opti~ki inaktiven atpopin. ^ovekot. pazgpaneti kopewa. visoki od 50 cm do 2 m. sjajna bobinka. staposta na dpogata i dpugo. 44 | MOJA ZEMJA . a sawo 60 g listovi ppedizvikuvaat zabpzana pabota na spceto. Steblata se gusto obpasnati so tewnozeleni listovi. Iwa kiselkasto-sladok vkus i e wnogu otpovna. Site ovie iwiwa uka`uvaat na toa deka napodot znael za negovoto otpovno dejstvo. a osobeno na ppe`ivapite. t. Koli~estvoto na alkaloidi zavisi od vidot na pastenieto. Intepesen e podatokot deka ova pastenie so su{eweto ne ja gubi otpovnosta. kako i swpt popadi papaliza na centapot za di{ewe. So balanot se tpujat i `ivotnite. Na dolnata stpana bobinkata e oblo`ena so zelena petozabesta ~a{ka.3% alkalodi. mo`e da se otrujat i ako jadat meso od `ivotni koi bile zatrueni so obi~en balan. koi kpatko vpewe pasat vo {uwa. Plodot e wnogu ubava. Bobinkata e wnogusewena.) e pove}egodi{no tpevesto pastenie od fawilijata Solanaceae. koga toj e vo buen past i wo`e da go izedat vo golewi koli~ini. dupi i koga pasi{tata se zeleni. tewnovioletovo-kafena boja. otsekoga{ ~uvstvuval stpavopo~it kon nego. vsu{nost. se spetnuva pod pazni iwiwa: obi~en balan. davaj}i iw da izedat nekolku listovi ili da se napijat voda od isitneti listovi na obi~en balan. we|uwozokot i ppodol`eniot wozok.Atrpa belladonna L. Sviwite se lakowat po obi~en balan. Edna bobinka sodp`i 1-2 g alkaloidi. pasej}i na {uwskite ~istini i se~i. Vo po~etniot stadiuw se javuva owalaksanost i wlitavost. osobeno vo su{nite letni weseci. Lu|eto i `ivotnite. kliwata. od koj izleguvaat edno ili pove}e silno pazgpaneti stebla. kpupni. Atropa belladona L. na~inot na su{ewe.za nego obi~niot balan e najotpoven.e. Vo ekspepiwentite so goveda. sni`ena tewpepatupa. Iwa pove}egodi{nen pizow so wnogubpojni. a obi~niot balan paste na westa dostapni za `ivotnite.85%. Vo sekoj pp{len iwa po dva lista od koi edniot e pogolew. Vo sve`iot list iwa wnogu walku atpopin ili voop{to go newa. osobeno koga tie se zeleni. Maksiwalnata dnevna doza za ~ovekot iznesuva okolu 1. Lekovitata i otpovnata wo} na ova pastenie. so cel da se izbegne neppijatniot vkus na seweto. i edna bobinka ja nadwinuva waksiwalnata doza atpopin i wo`e da bide otpovna. naj~esto so skpi{no dodavawe na soweleni bobinki vo cpno kafe i cpno vino. Smrtonosno za `ivotnite i za ~ovekot Postojat bpojni ekspepiwentalni ppiwepi za tpuewa so obi~en balan kaj dowa{ni i dpugi `ivotni. cpna bunika. ^ovekovata istopija poznava nawepni tpuewa so ova pastenie. no iwa i slu~ai koga koli~inata na alkaloidi iznesuva 1. Kowite koi pabotat i ppestojuvaat vo {uwa. div tutun. koga zelenata xpana nedostiga.5 wg. no za toa ne postojat jasni i sigupni pi{ani dokuwenti.SOVET Obi~en balan . so golewina na vi{na i sodp`i tewnovioletov sok. poka~ena telesna tewpepatupa. a kozata dupi koga }e izede 750 g sve`o isu{eni listovi poka`uva {ipewe na zenicite. a uwipa od 180 g kopen. Lekovito i otrovno dejstvo Vo pazni kpai{ta. odnosno xioscijawin koi ppetstavuvaat 99% od vkupnite alkaloidi ppisutni vo pastenieto. Kaj kowot. xalucinacii i poluduvawe. kako swptonosna se poka`ala koli~inata od okolu 120 mg kopen od obi~en balan. doa|a od alkaloidite atpopin. Bpojni tpuewa se wo`ni kaj ovcite. Taka. Me|utoa. na alkaloidite od obi~niot balan. izdol`eno jaj~esti ili elipsovidni. ludo bilje (zatpueniot izgleda kako da poludel). Vo listot se ppisutni najwalku 0. Za `ivotnite se opasni bobinkite. koja koga }e sozpee iwa cpnowodpa boja.32%. vo osnovata bleda (ven~eto petko e `oltokafeno). gledaj}i go kako potencijalna opasnost za decata i dowa{nite `ivotni. Cvetovite se poedine~ni. Vo pogolewa koli~ina. Spoped toa. no iwa i sppotivni konstatacii. vpeweto na bepba. Llavna ppi~ina za powala osetlivost na nekoi `ivotni kon alkaloidite od obi~niot balan e toa {to tie se pazlo`uvaat vo digestivniot sistew na xepbivopite. Listovite koi pastat na sonce iwaat dva pati pove}e alkaloidi od onie vo senka. vo cvetovite 0. Listovite po fopwa se jaj~esti.

Dodeka stoi. wa~kata. Vozbudata wo`e da popasne do poluduvawe. kako nekoj da go poseal. `ivotnoto ozdpavuva. ponekoga{ povpa}awe i zapek. pulsot pove}e od 90 ot~ukuvawa. Sli~ni znaci na truewe kaj site `ivotni Znacite na tpuewe se sli~ni kaj site `ivotni. no kpatkite napadi na vozbuda se povtopuvaat. Zajakot koj se xpani so obi~en balan stanuva otpopen i wo`e da podnese golewi dozi od ovaa dpoga. poka~en kpven ppitisok. Obi~niot balan bapa jaka {uwska zewja. ja potpipa glavata na yidot. Potoa sledi op{ta slabost. zanesenost. Majwunot e wnogu pootpopen od ~ovekot. tuku taa se le~i. a ostanatite. Vo izgopenite {uwi se javuva westiwi~no. Otpovnosta na obi~niot balan za pazni `ivotni e tolku pazli~na {to e nevozwo`no spopeduvawe na negovoto dejstvo na ~ovekot i dowa{nite `ivotni. suv i tvpd.i za `ivotnite Znacite na tpuewe ppedizvikani od ova pastenie se zabele`uvaat po 20 do 30 winuti: su{ewe na ustata i gploto. Fpekvencijata na di{ewe dvojno se zgolewuva. Osven ova. owalaksanost do kowa. neppeswetlivost. spceto zabpzano ~uka. ovcata e otpopna. Kaj pove}eto `ivotni. no i we|u pticite iwa pazliki. vonpeden ppofesop na FZNX M-p Elizabeta MiskoskaMilevska. Tewpepatupata na teloto e do 39°C. tpesewe na wuskulite. zastoj vo pepistaltikata (zapek) i wotopikata na dpugi opgani so wazna wuskulatupa (wo~en weup. a powalku kowot i sviwata. `ivotnoto e newipno. Po ~ovekot. gadewe so povpa}awe (onoj koj }e povpati. Ponekoga{ udipa so nozete. Taka. kako i wnogu dpugi ppe`ivapi. silna zabpzana spceva pabota (kaj ku~e 400 ot~ukuvawa vo winuta). Ne gi gleda ppedwetite pped sebe i se sopina od niv. penot na otpopnost i koli~inata na izedeni pastenija. kako i od ste- . Kade mo`e da se najde? Obi~niot balan paste po pidski i planinski {uwi. ote`nato goltawe. `ivotnoto bapa zaseneto i ladno westo. asistent na FZNX AVLYST 2008 | 45 Raste po pidski i iplaninski {uwi e osetlivo ku~eto. dokolku kozata jadela obi~en balan. xewiski i na `ivotni. a najwnogu po {uwski ppocepi. popewetena koopdinacija vo dvi`eweto. ustata i pektuwot e celosno suva. tpueweto e pobavno: gubewe apetit. zabpzano di{ewe. Ova pastenie cveta vo tekot na celoto leto i. Povpeweno. so odpedeni pazliki koi zavisat od vidot. kako da e pijano. swptta nastapuva za 24 do 28 ~asa. uspeal da se spasi). pticite i ku~eto. papaliza i swpt popadi papaliza na di{eweto. watka). najnapped se javuva zabpzano di{ewe i zabpzana pabota na spceto. Ovcite i kozite. Kaj govedoto. se nappega nanapped i so ppednite noze se ka~uva vo jaslite. zawop~eto i glu{ecot wo`at da bidat xpaneti so obi~en balan i ppitoa ne poka`uvaat znaci na tpuewe. a izwetot e siten. vo polesni slu~ai i po le~ewe. se zabele`uva {ipewe na zenicite. no sawite pol`avi stanuvaat otpovni za ~ovekot. @ivotnoto se dvi`i nekoopdinipano. neizdp`liva `ed. Obi~niot balan wo`e da se bepe sekoja godina. Sledi voznewipenost. ppo{ipeni zenici i popeweten vid. nivnoto ppaznewe e petko i oskudno. no nivnoto weso e otpovno za ~ovekot. Magapeto i kowot wo`at vo tekot na nekolku dena da dobivaat vo xpanata dnevno i po 1 kg zeleni listovi od obi~en balan bez da poka`at znaci na tpuewe. a na kpajot pa|a i uwipa. kako edvaj da se odp`uva na noze. a ppitoa da ne se uni{ti. zapipnatost.6 g. gp~evi). zgolewena `ed. ludilo. ote`nato wokpi i vp{i defekacija (ppaznewe na debeloto cpevo). Kaj kowot. Pol`avite jadat obi~en balan i toj ne iw {teti niw. Vo slu~aj na tpuewe ili toksikolo{ka ekspeptiza. Tpeba da se zapaweti deka celoto pastenie e wnogu otpovno i popadi toa. we|u dpugoto. popewetuvawe na vidot. Bepeweto na obi~niot balan ne ppe~i na {uwata. Naj~esto go iwa po svetli bukovi. koe e pposledeno so napadi na gp~evi. a zenicite se waksiwalno ppo{ipeni. no uwipaat ako alkalodite iw se dadat dipektno vo vena. dijapeata wo`e da tpae vo tekot na celiot den. Od obi~niot balan sweat da podgotvuvaat lekovi isklu~ivo fapwacevtite. bes. iskopa~eni {uwski westa i na westa kade {to izgopele {uwite. spceto zabpzano ~uka. nawaleno ili stopipano la~ewe na potnite `lezdi i wle~nite `lezdi. Zajakot. kpajna iznewo{tenost i swpt popadi zappeno di{ewe. a tewpepatupata na teloto e nopwalna. a di{eweto do 40 vdi{uvawa vo winuta. petko po dabovi {uwi. a najotpopna e kozata i osobeno kunikulite. okolu 0. dijapea i zapek. jazikot visi od ustata. wo`e da jadat obi~en balan. `ivotnoto zapa|a vo celosna apatija (bes~uvstvitelnost). neosetlivost na svetlina. Vo pote{ki slu~ai na tpuewe. Od ppe`ivapite najosetlivo e govedoto. se ottpga i saka da izbega. ili u{te pove}e. obi~niot balan wo`e da se doka`e wikposkopski. Decata i tpudnicite ne sweat da bepat obi~en balan. obi~niot balan ne swee da se kopisti vo dowa}instvoto i ne swee da bide ppisuten vo dowa{nite apteki. najosetliva e wa~kata. gpize. po bepbata. bidej}i obi~niot balan se sweta za {uwski plevel. Rabotata na cpevata zawipa. na ppiwep. vko~anet pogled. Sviwata koja }e izede pogolewa koli~ina obi~en balan obi~no uwipa vo pok od 12 ~asa. ppo{ipeni bponxii. Kozjoto wleko stanuva otpovno. gulabot e wnogu otpopen. silno pa{ipeni zenici. ppetstavuva odli~no wedonosno pastenie. vo golew bpoj. Sluznicata na nosot. suva sluznica vo ustata. se javuvaat i dpugi ppidpu`ni pojavi: cpvenilo i nafplawe na liceto i gopniot del od teloto. D-p Leftepija Stankovi}. wopa dobpo da gi izwijat pacete so topla voda i sapun.

Potoa. a potoa se dodavaat pipepkite i patlixanot. S# {to tpeba da nappavite e da go popolnite kuponot i da go isppatite na slednava adpesa: Redakcija MOJA ZEMJA Za Ajvarijada Ul. Vinica Se welat dowatite i se stavaat vo sad da vpijat s# dodeka ne se zgusti sosot. se vadi seweto od niv. Toplata swesa se stava vo tegli. se ostavaat ppeku no} da se iscedat i se lupat. Potoa. i wagdonos. Pp`eweto tpae s# dodeka ne po~ne da se ligga po sadot za da ne dojde do izbivawe na zejtinot. Se stava litap waslo i se pp`i okolu 1 i pol ~as. wopkov. Se pe~at i otkako }e se ispe~at. wopkovi. se stava vo stepilizipani tegli. se pendaat wopkovi. Se welat na wa{ina za welewe weso. Potoa. litap waslo i sol po vkus. 1/2 kg. Posle se dodavaat u{te polovina litpo waslo za jadewe. se stavaat na ogan d se pp`at. sol po vkus i se pp`i u{te polovina ~as. dodeka wasloto ne po~ne da se javuva na povp{inata. cpn patlixan. se stava kilogpaw vapen wopkov i kilogpaw pe~en. Gordana Ristevska. Cveta Dupkaroska. zaedno so wopkovite. cedat i se welat so wopkovite na kpupno. So ideja da wu go dadewe na ajvapot dol`noto vniwanie i zna~ewe i {apenolikost na pecepti za podgotvuvawe i vkusovi. se lupat. po vkus na gotva~ot. Moja Zewja i Toka Iwe zapo~nuvaat so tpiwese~na kawpawa za izbop na najvkusen pecept za Ajvap odnosno AJVARIJADA 2008. Bitola Tpieset kilogpawi pipepki najppvo se bpi{at od ne~istotii. Cpveniot patlixan se lupi i vapi 20 winuti. Ajvarijada Blagoj Petrov. wodap patlixan. polovina kilogpaw zelena pipepka. ppetxodno isceden. Se posoluva. 3 1000 Skopje Edinstveno ppavilo za u~estvo vo ovaa nagpadna igpa e da go popolnite kuponot i da go isppatite vo pedakcijata. Ve pokanuvawe da go isppatite Va{iot dowa{en pecept za ajvap na kuponot koj e objaven. po vkus. 30 kg pipep. Potoa. 5 kg. a potoa se stava waslo za jadewe i celo vpewe se we{a. Za ova se kopistat: 20 kg dowati. wagdonos i luk. Ime i prezime Po{tenska adresa Telefon Recept ВИПРО дооел Моински пат бб 1480 Гевгелија тел: 034 211 917 факс: 034 211 916 46 | MOJA ZEMJA . Istibawa. Pipepkite se pe~at.Organizatori na Ajvarijada 2008 vo Moja Zemja Makedonskiot Ajvap stanuva bpend koj }e bide ppepoznaen vo svetot. Za u~esnicite vo degustacijata AJVARIJADA 2008 sleduvaat i ppigodni nagpadi. Seto ova se wele i se pp`i so litap zejtin. Lotov ajvapot se stava vo tegli. ispe~en i izlupen pipep. Berovo Na 10 kilogpawi cpven. polovina kilogpaw cpven patlixan. sol. Pipepkite i cpniot patlixan se pe~at. Gigo Mihajlovski br. potoa se lupat i se se~kaat wnogu sitno. 1/2 kg. Za site onie koi }e isppatat pecept sleduva godi{na ppetplata na edno od spisanijata Moja Zewja ili Toka Iwe. Marija Kotevska. no vapijantite na izpabotkata se bogati i paznovpsni kako na{iot folkop. Bitola Deset kilogpawi cpvena pipepka za ajvap. se stavaat vo zovpieniot sos od dowati. Se pp`i dva ~asa. Potoa. koi zaedno so pipepot. se stava sol.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->