FORMULE

IZ 1\!IATE1\1ATIKE

I

Tin Perkov :Mandi Orlic

) k. . ') . k~ k 1 _ (n - + 1) = k!( n '.n - Binornni koeficijenti: (n.. b E JRi n E pif vrijedi: Opci (Jan: A k+1 = ka.2. (n) n-kbk -' k = 0. = 1. .. . Svojstva: = n(n..n k (n) = n---k (TI) (n) + (TI) k k+l = (n + 1) k+l 2 ..' k -'). ..7J k!_. 1.....1.1) .. .REALNI I KOMPLEKSNI BROJEVI REALNI BROJEVI Binonmi teorern Za a.

'ILi (a -+ c)+ (b -+ = = (ac .. .)) z 10 zrL Izl (cos( ep -V)) Iwl i sin(ep -+- = IzlrL(cosllep + i sin =~ i: cos (eP -+ -y1Z n~u ')hr 'I. k = 0. + isinl/') definiramo z sljedec:e operacije: + 10 = z . .bd) + d) i (ad + be) i = -+- Izllwl(cos(ep ---l/J)) + 'i/. nep + 2k7f) . n ---1 Potencije od =1 'i4k+2 = -1 =-----i i4k+3 3 . SUi _..BROJEVI Operacije s kompleksnim brojeve z 10 brojevima Za kompleksne = a + bi = c+di Izl (cos ep + i sin ep) = Iwl(cos'i/.) + i sin(ep + 1/.

SUSTAVI LINEARNIH ALGEBA. b2 63 f3 a2a] n ni Cl a] C2 lu 4 .b] -"---.Dz C2 a3 a2 C3 C:3 a3 ~f ry b2 b.:l Dy b:. pri cemu I~ b] bI -.RSKIH JEDNADŽBI Cramerovo pravilo Sustav tri jednadžbe s tri nepoznanice C]X -+- C2Y + C3Z = ry irna rješenje I Dx x= 15' y-- Dy 15' uz uvjet Di: 0.

cz'·-j--ay:f+ aj. ~ b) cos«a.VEKTORI SKALARNl PRODUKT d· Kut lnedu vektorima: b = lilllbl cos«d. . Ortogonalna projekcija veHora Jna ravninu II s vektorom smjera ii ---+ prn i~ d~ cl· il C - 5 . duljina veHora i kut meclu vektorhna u koordinatnom sustavu racunaju se ovako: u ravnUll axr b u prostoru a. Ortogonalna projekcija veHora d~na pravac s vektorom smjera s· Duljina ortogonalne projekcije: 2.b) = --~ d ·f.' + ay]' b:J+ byJ b. Idllbl SkaJarni produkt.ri'+ by]+ bzk (i·b OH'TOGONALNA PHOJEKCLJA VEKTORA 1.

r. njihov mješoviti produkt je c az z x cy 0y ztbz b.zk njihov vektorski produkt je az x k 0y bz --.' ii b.iby ba.c 1.c Duljina vektorskog produkta: let x bi == la:llbl sin «ii.VEKTORSKIPRODUKT Za vektore ii == ax?:+ ayJ+ ~ a. b) MJEŠOVITI Za vektore PRODUKT --+ (""! = cx?: + cyi + czk. ::::::::: by b) °x (ii x C .

l)I) d od pravca Ax -+- Bl) -I-C = o: = lADI -+- BYI -+- cl -v .PRAVCI IRAVNINE Pravac u ravnini Jednadžba pravca: • kroz dvije toc:ke P = (TI.xI) • eksplicitni oblik: Iy = ax +- bi • kroz toc~ku T = (:1:0.11:1: -I- By -+- C = OI . sa zadanim koeficijentom smjera: Il)• implicitni oblik Yo = a(. Yo). Y---- YI = --X2 Y2 - YI :1:1 (x -.Udaljenost tocke T = (XI.Vektor normale pravca: I ii = At Bil --1-- .112 +- B2 7 .T ----:x:o) I I .

Yo) + C(z . 1/1.Z] !I]y] Y] Z3 -= .Vektor normale ravnine: I ii = l11._--- :C2 • implicitni oblik .:co) + B(y .D] yx -. 1/0.'+Bj+ ckl • kroz tocku T = Cro.zo) = OI f4n.Jednadžba ravnine: • kroz tri tocke P = w x] '/ Z] Y3 :O Z2 :C]1/2 . Z()).Udaljenost tocke T (:Cl.1l/J 7~ ~ '{lJv-. I A(x sa zadanim vektorom normale: .~/li)l7lJ .Ravnina u prostoru . ZI) od ravnine Ax + By+ Cz + D = O: J (L = lA:r] + B1/1+ Cz] + DI ---======VA2 + B2 + C2 8 .

kanonske: :x: - .X.Pravac u prostoru Jednadžbe pravca: . dnosno o . • kroz tocku To = (xo.I) y Z = ZI + .YI Z - ZI X2 ----paremetarske: . sa zadanim vektorom smjera 3'= sa::t+ syi+ .\sz Udaljenost tocke TJ od pravca odrec1enog tockom -----> d To i vektorom smjera g: = _I J_()T_1 __x_s_-~ 1. = XI + ..zo).1'21 181 X 821 :<! Kut izmedu pravca s vektorom smjera i ravnine s vektorom normale ii: 9 .YI Y2 .52: ---------> 12 i vektorinJa smjera d = 1(·51 x .tI ---.za I .ZI) sz!'.Yo.pal'emetarske: Y Z = Ya + .\(Y2 ---. odnosno .\(Z2 .kanonske: I X -Sx TO = Y -Sy Yo = Sz 2: .XI) Y = YI + .\Sy = Za + .52) ·1'.kama TI.51 Udaljenost izmedu dva pravca odredena toc.TI Y .9~i.\(X2 .

onda vrijedi: Ako je q :(. onda i I::~o an 10 konvergira. REDOVI. -1 ili q ~ 1. za a =e nl~~(l+~)n IlEDOVI Nužan uvjet konvergencije Ako red I::~Ian konvergira.. onda vrijedi: n---)-oo lim an =O Geometrijski red < Ako je ~~~-1 q < 1. ' za a >O E JR n~-+co n! lim - an = O. FUNKCIJE NIZOVI Neki važni limesi nizova '71. Apsolutna konvergencija Ako I::~=o lani konvergira.00 lim lim \!ii = 1 yra n~~~->co = 1.----.NIZOVI. red divergira. .

=c n->oo bn gdje je O < C < 00. an I::~=oan divergira. ako je L> 1. ako je < 1. ako je L 2.~oan i I::~=obn istovremeno konvergiraju ili divergiraju. onda redovi I:::. 2. an lIm . ako I::~~() n konvergira. ako 2. onda I::~=()an divergira. b a I::~o an divergira. onda I::~~okonvergira. an+1 n-+oo an onda vrijedi: 1. 11 .Kriteriji konvergencije • redovi s pozitivnim clanovima prvi kriterij usp oredivanj ern: Ako vrijedi . ako je =L L < 1. drugi kriterij usporedivanjem: Ako postoji no E N takav da za n . onda i I::~=() n konvergira.? no vrijedi onda vrijedi: 1. L > 1. onda Cauchyjev kriterij: Ako je onda vrijedi: 1. onda I::~=()an konvergira. D' Alambertov kriterij: Ako je nn -1. onda i I::~=obn divergira.

T. :e-+:t:CXi lim .:: =e Asimptote • vertikalne: Ako je onda je • horizontalne: Ako je vertikalna asimptota.f(:r) = Z onda je I . FUNKCIJE Neki važni limesi funkcija lim X--'O sin :r . . x~fCXJ .f(:r) -.tj = kx + li kosa asimptota.• redovi s alterniranim clanovima Leibnizov kriterij: Ako niz (an) pozitivnih brojeva strogo pada i vrijedi onda red 2::'0 (-1 )n-l an konvergira k 8 i pritom je O < 8 < al.tj • kose: Ako je = Zi horizontalna asimptota.:- =k i I x~~1CXJ (f(:r) ---kr) = ZI onda je I .. =1 2~~~ l)X ( 1+. 12 .

)U (X) . eX SInx1 Inx dr.T 13 .).)g'(:e) = g2(x) 1'(:r:)g(:1:) .:)))' = g'(1(X))f'(:D) Tablica derivacija I f(x) I ..) ')' .lna.)'u(..rIna cos..f'(:x:) ax 2/x 1 c vi a··-I 1 oeX X a.f(x))' (f(:r)g(:r:))' = f'(:I:) ± g'(:r) = ).) g(x) (f(x.f(x) I .).f'(x).. E JR = f'(.))' (g(1(. ( v'(:r..T)-':-)) ) Ul ( X U(..f'(:r:) COSX f(:r:) I 1'(x) 1 I arcsinx arccos x arctgx SHI.f(x)g'(.. ctg:1..DERIVACIJE I PRIMJENE DERIVACIJE Pravila deriviranja (j(:r) =i~ g(:r))' ().T -=L 1-:c2 1 1+x2 1-x2 -1 sin2 :r arcctg:r -1 1+x2 Logaritamsko deriviranje ( u (:x.) In u(x) + 'U(. )..f'(:r:) . = u(. logax tg:c 1 II fer) I ..)g(:e) + f(.. II .

xo) I f u toc..1: ---.f(n)(a). Tada se brzina i akceleracija u trenutku t racunaju pomoc:u formula I !J ( t) = s' (t) I I a.f"(CL) c 2 . . Ako je nazivnik jednak nuli.a) + ---::--2'.). CL) .. n+l (:1.f(xo) f u toi'.j :ro) '( _= -f'(-1. .PRIMJENE DERIVACUA Tangenta i nonnala Jednadžba tangente na graf funkcije I y -.r - a) + .a) +.-(x 1.. f(::ro)): Jednadžba normale na graf funkcije = f'(xo)(x -. + n. (.(:r .f(X) - + -.ki (xo.(t) = !J'U) = i'(t) I Taylorova formula c _ f'(a) f(CL) .. a pravilo vrijedi i za jednostrane 14 . krivulje su meclusobno okomite. Brzina i akceleracija Neka je s(t) zakon gibanja materijalne toc:ke. f(:ro)): (. L'Hospitalovo pravilo Ako se u racunanju limesa pojave neodredeni oblici ~ ili f(:r) lim -' X-'(! ±:' vrijedi: limese. 'n jCn+l)(c. \n + 1)' .:ro. .) i y ) Kut izmedu krivulja y = fI(x) = fz(:r): gdje je :TO apscisa sjecišta krivulja. = lim f'(x) -'-- g(x) ":--"1 g'(:1:) pri cemu ITlOŽe biti i CL = ::b:X). y-.ki (TO.. Xo .r.

ispitati eventualnu parnost.1'(:1') > O na intervalu I.skom kroz anela.1'(:r) < O I na intervalu I. Akojelr(x) Ako je infleksije. onda funkcija ima lokalni maksimum u Konveksnost. osima odrediti asimptote 5. odrediti elomenu funkcije 2. a. a. odrediti sjecišta grafa funkcije s koordinatnim . odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstreme 6. Ako je I . nepamost i periodicnost 3. (a) < ° I. f (a)) tocka Tok funkcije Ispitivanje toka funkcije podrazumijeva sljedece postupke: 1.1. onda Lokalni ekstremi Ako je II' (a) = O Ii I. onda I I f(:r) f(x) strogo raste na I. strogo pada na I.je (a. onda je f(x) f(x) konveksna na I.Intervali monotonosti Ako je . I < 01 na intervalu I. konkavna na I. onelaje = O I i fl! (x) mijenja predznak prola. konkavnost i infleksija Ako je I reI:) > ° I na f" (a) intervalu 1. odrediti intervale konveksnosti i konID:wnosti i tocke infleksije 7.1' (a) r a.m (a) > OI. onda funkcija ima lokalni minimum u = OI i I Ako je I . skicirati graf funkcije koristeci dobivene podatke 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful