FORMULE

IZ 1\!IATE1\1ATIKE

I

Tin Perkov :Mandi Orlic

1.' k -').2.n - Binornni koeficijenti: (n.1. (n) n-kbk -' k = 0.... = 1. Svojstva: = n(n..7J k!_...n k (n) = n---k (TI) (n) + (TI) k k+l = (n + 1) k+l 2 .REALNI I KOMPLEKSNI BROJEVI REALNI BROJEVI Binonmi teorern Za a. . . . k~ k 1 _ (n - + 1) = k!( n '. b E JRi n E pif vrijedi: Opci (Jan: A k+1 = ka.. ...) k..1) . . ') .

. 'ILi (a -+ c)+ (b -+ = = (ac . + isinl/') definiramo z sljedec:e operacije: + 10 = z ..BROJEVI Operacije s kompleksnim brojeve z 10 brojevima Za kompleksne = a + bi = c+di Izl (cos ep + i sin ep) = Iwl(cos'i/. n ---1 Potencije od =1 'i4k+2 = -1 =-----i i4k+3 3 .)) z 10 zrL Izl (cos( ep -V)) Iwl i sin(ep -+- = IzlrL(cosllep + i sin =~ i: cos (eP -+ -y1Z n~u ')hr 'I. k = 0.bd) + d) i (ad + be) i = -+- Izllwl(cos(ep ---l/J)) + 'i/. .. nep + 2k7f) . SUi _.) + i sin(ep + 1/.

:l Dy b:. b2 63 f3 a2a] n ni Cl a] C2 lu 4 .b] -"---. pri cemu I~ b] bI -.RSKIH JEDNADŽBI Cramerovo pravilo Sustav tri jednadžbe s tri nepoznanice C]X -+- C2Y + C3Z = ry irna rješenje I Dx x= 15' y-- Dy 15' uz uvjet Di: 0.Dz C2 a3 a2 C3 C:3 a3 ~f ry b2 b.SUSTAVI LINEARNIH ALGEBA.

Ortogonalna projekcija veHora Jna ravninu II s vektorom smjera ii ---+ prn i~ d~ cl· il C - 5 . Ortogonalna projekcija veHora d~na pravac s vektorom smjera s· Duljina ortogonalne projekcije: 2.VEKTORI SKALARNl PRODUKT d· Kut lnedu vektorima: b = lilllbl cos«d.ri'+ by]+ bzk (i·b OH'TOGONALNA PHOJEKCLJA VEKTORA 1. .' + ay]' b:J+ byJ b. duljina veHora i kut meclu vektorhna u koordinatnom sustavu racunaju se ovako: u ravnUll axr b u prostoru a. Idllbl SkaJarni produkt. ~ b) cos«a.cz'·-j--ay:f+ aj.b) = --~ d ·f.

b) MJEŠOVITI Za vektore PRODUKT --+ (""! = cx?: + cyi + czk.c 1.VEKTORSKIPRODUKT Za vektore ii == ax?:+ ayJ+ ~ a. ::::::::: by b) °x (ii x C .zk njihov vektorski produkt je az x k 0y bz --.r.c Duljina vektorskog produkta: let x bi == la:llbl sin «ii.iby ba. njihov mješoviti produkt je c az z x cy 0y ztbz b.' ii b.

Vektor normale pravca: I ii = At Bil --1-- . Y---- YI = --X2 Y2 - YI :1:1 (x -. sa zadanim koeficijentom smjera: Il)• implicitni oblik Yo = a(.Udaljenost tocke T = (XI. l)I) d od pravca Ax -+- Bl) -I-C = o: = lADI -+- BYI -+- cl -v .PRAVCI IRAVNINE Pravac u ravnini Jednadžba pravca: • kroz dvije toc:ke P = (TI.T ----:x:o) I I .11:1: -I- By -+- C = OI .xI) • eksplicitni oblik: Iy = ax +- bi • kroz toc~ku T = (:1:0. Yo).112 +- B2 7 .

Jednadžba ravnine: • kroz tri tocke P = w x] '/ Z] Y3 :O Z2 :C]1/2 .Udaljenost tocke T (:Cl.'+Bj+ ckl • kroz tocku T = Cro. ZI) od ravnine Ax + By+ Cz + D = O: J (L = lA:r] + B1/1+ Cz] + DI ---======VA2 + B2 + C2 8 .:co) + B(y .zo) = OI f4n.Vektor normale ravnine: I ii = l11. 1/0.D] yx -. Z())._--- :C2 • implicitni oblik .Yo) + C(z .1l/J 7~ ~ '{lJv-.Z] !I]y] Y] Z3 -= . 1/1.Ravnina u prostoru .~/li)l7lJ . I A(x sa zadanim vektorom normale: .

dnosno o . = XI + . odnosno .\(X2 .\(Z2 . • kroz tocku To = (xo.51 Udaljenost izmedu dva pravca odredena toc.\Sy = Za + .zo). sa zadanim vektorom smjera 3'= sa::t+ syi+ .pal'emetarske: Y Z = Ya + .kama TI.YI Z - ZI X2 ----paremetarske: .Yo.XI) Y = YI + .kanonske: :x: - .Pravac u prostoru Jednadžbe pravca: .\(Y2 ---.kanonske: I X -Sx TO = Y -Sy Yo = Sz 2: .1'21 181 X 821 :<! Kut izmedu pravca s vektorom smjera i ravnine s vektorom normale ii: 9 .YI Y2 .ZI) sz!'.52: ---------> 12 i vektorinJa smjera d = 1(·51 x .X.9~i.\sz Udaljenost tocke TJ od pravca odrec1enog tockom -----> d To i vektorom smjera g: = _I J_()T_1 __x_s_-~ 1..52) ·1'.tI ---.za I .TI Y .I) y Z = ZI + .

----. za a =e nl~~(l+~)n IlEDOVI Nužan uvjet konvergencije Ako red I::~Ian konvergira. REDOVI. onda i I::~o an 10 konvergira. onda vrijedi: n---)-oo lim an =O Geometrijski red < Ako je ~~~-1 q < 1. Apsolutna konvergencija Ako I::~=o lani konvergira. red divergira. ' za a >O E JR n~-+co n! lim - an = O. .NIZOVI..00 lim lim \!ii = 1 yra n~~~->co = 1. -1 ili q ~ 1. onda vrijedi: Ako je q :(. FUNKCIJE NIZOVI Neki važni limesi nizova '71.

ako je L> 1. onda Cauchyjev kriterij: Ako je onda vrijedi: 1. onda redovi I:::. L > 1. an+1 n-+oo an onda vrijedi: 1.Kriteriji konvergencije • redovi s pozitivnim clanovima prvi kriterij usp oredivanj ern: Ako vrijedi . D' Alambertov kriterij: Ako je nn -1. onda i I::~=() n konvergira. 2. an lIm . drugi kriterij usporedivanjem: Ako postoji no E N takav da za n . b a I::~o an divergira. ako je < 1.=c n->oo bn gdje je O < C < 00. 11 . ako I::~~() n konvergira. onda I::~=()an divergira.~oan i I::~=obn istovremeno konvergiraju ili divergiraju. an I::~=oan divergira. onda I::~=()an konvergira. onda I::~~okonvergira. ako je =L L < 1. ako je L 2. onda i I::~=obn divergira.? no vrijedi onda vrijedi: 1. ako 2.

12 . x~fCXJ .tj • kose: Ako je = Zi horizontalna asimptota.f(:r) = Z onda je I .f(:r) -.tj = kx + li kosa asimptota.:: =e Asimptote • vertikalne: Ako je onda je • horizontalne: Ako je vertikalna asimptota. FUNKCIJE Neki važni limesi funkcija lim X--'O sin :r .:- =k i I x~~1CXJ (f(:r) ---kr) = ZI onda je I . .T. =1 2~~~ l)X ( 1+. :e-+:t:CXi lim .• redovi s alterniranim clanovima Leibnizov kriterij: Ako niz (an) pozitivnih brojeva strogo pada i vrijedi onda red 2::'0 (-1 )n-l an konvergira k 8 i pritom je O < 8 < al..

lna.T -=L 1-:c2 1 1+x2 1-x2 -1 sin2 :r arcctg:r -1 1+x2 Logaritamsko deriviranje ( u (:x..T)-':-)) ) Ul ( X U(.f(x)g'(. ctg:1.)U (X) .. = u(.. II .f'(x)..:)))' = g'(1(X))f'(:D) Tablica derivacija I f(x) I . ). ( v'(:r.)g'(:e) = g2(x) 1'(:r:)g(:1:) ..)..DERIVACIJE I PRIMJENE DERIVACIJE Pravila deriviranja (j(:r) =i~ g(:r))' (). eX SInx1 Inx dr. logax tg:c 1 II fer) I ..).T 13 .)g(:e) + f(.f(x))' (f(:r)g(:r:))' = f'(:I:) ± g'(:r) = )... E JR = f'(.f'(:r:) COSX f(:r:) I 1'(x) 1 I arcsinx arccos x arctgx SHI..f(x) I .f'(:x:) ax 2/x 1 c vi a··-I 1 oeX X a.) ')' ..rIna cos.))' (g(1(.) In u(x) + 'U(.)'u(.) g(x) (f(x.f'(:r:) .

.ki (xo.ki (TO.) i y ) Kut izmedu krivulja y = fI(x) = fz(:r): gdje je :TO apscisa sjecišta krivulja..xo) I f u toc. Brzina i akceleracija Neka je s(t) zakon gibanja materijalne toc:ke. krivulje su meclusobno okomite. . f(::ro)): Jednadžba normale na graf funkcije = f'(xo)(x -. ...PRIMJENE DERIVACUA Tangenta i nonnala Jednadžba tangente na graf funkcije I y -. Ako je nazivnik jednak nuli.j :ro) '( _= -f'(-1. CL) . = lim f'(x) -'-- g(x) ":--"1 g'(:1:) pri cemu ITlOŽe biti i CL = ::b:X).a) + ---::--2'. n+l (:1. Tada se brzina i akceleracija u trenutku t racunaju pomoc:u formula I !J ( t) = s' (t) I I a.1: ---.f(X) - + -.f(n)(a). (.(:r ..(t) = !J'U) = i'(t) I Taylorova formula c _ f'(a) f(CL) . Xo .).r - a) + . f(:ro)): (.r.f"(CL) c 2 .:ro. L'Hospitalovo pravilo Ako se u racunanju limesa pojave neodredeni oblici ~ ili f(:r) lim -' X-'(! ±:' vrijedi: limese.-(x 1. + n. \n + 1)' . 'n jCn+l)(c. .a) +. a pravilo vrijedi i za jednostrane 14 . y-.f(xo) f u toi'.

onda funkcija ima lokalni minimum u = OI i I Ako je I .1' (a) r a.je (a. konkavnost i infleksija Ako je I reI:) > ° I na f" (a) intervalu 1. konkavna na I.1. Akojelr(x) Ako je infleksije. onda I I f(:r) f(x) strogo raste na I.skom kroz anela. odrediti elomenu funkcije 2.m (a) > OI. strogo pada na I. odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstreme 6. onda je f(x) f(x) konveksna na I. odrediti sjecišta grafa funkcije s koordinatnim . I < 01 na intervalu I. skicirati graf funkcije koristeci dobivene podatke 15 . nepamost i periodicnost 3. odrediti intervale konveksnosti i konID:wnosti i tocke infleksije 7. a. Ako je I .1'(:1') > O na intervalu I.1'(:r) < O I na intervalu I. f (a)) tocka Tok funkcije Ispitivanje toka funkcije podrazumijeva sljedece postupke: 1. onda funkcija ima lokalni maksimum u Konveksnost. onda Lokalni ekstremi Ako je II' (a) = O Ii I. ispitati eventualnu parnost. onelaje = O I i fl! (x) mijenja predznak prola. (a) < ° I.Intervali monotonosti Ako je . osima odrediti asimptote 5. a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful