FORMULE

IZ 1\!IATE1\1ATIKE

I

Tin Perkov :Mandi Orlic

k~ k 1 _ (n - + 1) = k!( n '... 1. .... ') .n - Binornni koeficijenti: (n.7J k!_.REALNI I KOMPLEKSNI BROJEVI REALNI BROJEVI Binonmi teorern Za a.2..n k (n) = n---k (TI) (n) + (TI) k k+l = (n + 1) k+l 2 . Svojstva: = n(n. b E JRi n E pif vrijedi: Opci (Jan: A k+1 = ka.) k. .. . = 1...' k -').. (n) n-kbk -' k = 0. .1) .1. .

..BROJEVI Operacije s kompleksnim brojeve z 10 brojevima Za kompleksne = a + bi = c+di Izl (cos ep + i sin ep) = Iwl(cos'i/. . nep + 2k7f) .bd) + d) i (ad + be) i = -+- Izllwl(cos(ep ---l/J)) + 'i/. k = 0.)) z 10 zrL Izl (cos( ep -V)) Iwl i sin(ep -+- = IzlrL(cosllep + i sin =~ i: cos (eP -+ -y1Z n~u ')hr 'I. SUi _.) + i sin(ep + 1/. . + isinl/') definiramo z sljedec:e operacije: + 10 = z . n ---1 Potencije od =1 'i4k+2 = -1 =-----i i4k+3 3 . 'ILi (a -+ c)+ (b -+ = = (ac .

Dz C2 a3 a2 C3 C:3 a3 ~f ry b2 b.:l Dy b:. b2 63 f3 a2a] n ni Cl a] C2 lu 4 . pri cemu I~ b] bI -.SUSTAVI LINEARNIH ALGEBA.RSKIH JEDNADŽBI Cramerovo pravilo Sustav tri jednadžbe s tri nepoznanice C]X -+- C2Y + C3Z = ry irna rješenje I Dx x= 15' y-- Dy 15' uz uvjet Di: 0.b] -"---.

VEKTORI SKALARNl PRODUKT d· Kut lnedu vektorima: b = lilllbl cos«d. Idllbl SkaJarni produkt. . duljina veHora i kut meclu vektorhna u koordinatnom sustavu racunaju se ovako: u ravnUll axr b u prostoru a.b) = --~ d ·f.ri'+ by]+ bzk (i·b OH'TOGONALNA PHOJEKCLJA VEKTORA 1. ~ b) cos«a. Ortogonalna projekcija veHora d~na pravac s vektorom smjera s· Duljina ortogonalne projekcije: 2.' + ay]' b:J+ byJ b.cz'·-j--ay:f+ aj. Ortogonalna projekcija veHora Jna ravninu II s vektorom smjera ii ---+ prn i~ d~ cl· il C - 5 .

b) MJEŠOVITI Za vektore PRODUKT --+ (""! = cx?: + cyi + czk.r.c 1. ::::::::: by b) °x (ii x C . njihov mješoviti produkt je c az z x cy 0y ztbz b.zk njihov vektorski produkt je az x k 0y bz --.' ii b.iby ba.c Duljina vektorskog produkta: let x bi == la:llbl sin «ii.VEKTORSKIPRODUKT Za vektore ii == ax?:+ ayJ+ ~ a.

Udaljenost tocke T = (XI.112 +- B2 7 .xI) • eksplicitni oblik: Iy = ax +- bi • kroz toc~ku T = (:1:0. l)I) d od pravca Ax -+- Bl) -I-C = o: = lADI -+- BYI -+- cl -v . Yo). Y---- YI = --X2 Y2 - YI :1:1 (x -.T ----:x:o) I I .PRAVCI IRAVNINE Pravac u ravnini Jednadžba pravca: • kroz dvije toc:ke P = (TI.11:1: -I- By -+- C = OI .Vektor normale pravca: I ii = At Bil --1-- . sa zadanim koeficijentom smjera: Il)• implicitni oblik Yo = a(.

Z] !I]y] Y] Z3 -= .:co) + B(y .~/li)l7lJ . Z())._--- :C2 • implicitni oblik . I A(x sa zadanim vektorom normale: . 1/0. ZI) od ravnine Ax + By+ Cz + D = O: J (L = lA:r] + B1/1+ Cz] + DI ---======VA2 + B2 + C2 8 .Udaljenost tocke T (:Cl.Vektor normale ravnine: I ii = l11.D] yx -.'+Bj+ ckl • kroz tocku T = Cro.Yo) + C(z .Ravnina u prostoru . 1/1.1l/J 7~ ~ '{lJv-.Jednadžba ravnine: • kroz tri tocke P = w x] '/ Z] Y3 :O Z2 :C]1/2 .zo) = OI f4n.

51 Udaljenost izmedu dva pravca odredena toc.ZI) sz!'.\(X2 .tI ---.kanonske: :x: - . odnosno .YI Y2 .za I . sa zadanim vektorom smjera 3'= sa::t+ syi+ . = XI + . • kroz tocku To = (xo.XI) Y = YI + .kama TI.Pravac u prostoru Jednadžbe pravca: .\(Y2 ---.. dnosno o .kanonske: I X -Sx TO = Y -Sy Yo = Sz 2: .Yo.52: ---------> 12 i vektorinJa smjera d = 1(·51 x .pal'emetarske: Y Z = Ya + .\(Z2 .I) y Z = ZI + .X.52) ·1'.YI Z - ZI X2 ----paremetarske: .1'21 181 X 821 :<! Kut izmedu pravca s vektorom smjera i ravnine s vektorom normale ii: 9 .zo).9~i.TI Y .\Sy = Za + .\sz Udaljenost tocke TJ od pravca odrec1enog tockom -----> d To i vektorom smjera g: = _I J_()T_1 __x_s_-~ 1.

onda vrijedi: n---)-oo lim an =O Geometrijski red < Ako je ~~~-1 q < 1.. FUNKCIJE NIZOVI Neki važni limesi nizova '71.----. red divergira.NIZOVI. . onda vrijedi: Ako je q :(. ' za a >O E JR n~-+co n! lim - an = O. Apsolutna konvergencija Ako I::~=o lani konvergira. za a =e nl~~(l+~)n IlEDOVI Nužan uvjet konvergencije Ako red I::~Ian konvergira. REDOVI.00 lim lim \!ii = 1 yra n~~~->co = 1. -1 ili q ~ 1. onda i I::~o an 10 konvergira.

onda i I::~=() n konvergira. onda Cauchyjev kriterij: Ako je onda vrijedi: 1.? no vrijedi onda vrijedi: 1. onda I::~=()an divergira. an I::~=oan divergira.=c n->oo bn gdje je O < C < 00. D' Alambertov kriterij: Ako je nn -1. drugi kriterij usporedivanjem: Ako postoji no E N takav da za n . onda redovi I:::. an lIm . ako 2. b a I::~o an divergira.Kriteriji konvergencije • redovi s pozitivnim clanovima prvi kriterij usp oredivanj ern: Ako vrijedi . an+1 n-+oo an onda vrijedi: 1. ako je L 2. 2. 11 . ako je < 1. ako I::~~() n konvergira. ako je L> 1. onda i I::~=obn divergira. onda I::~=()an konvergira. ako je =L L < 1.~oan i I::~=obn istovremeno konvergiraju ili divergiraju. L > 1. onda I::~~okonvergira.

.:: =e Asimptote • vertikalne: Ako je onda je • horizontalne: Ako je vertikalna asimptota.:- =k i I x~~1CXJ (f(:r) ---kr) = ZI onda je I .f(:r) = Z onda je I . 12 .tj • kose: Ako je = Zi horizontalna asimptota. FUNKCIJE Neki važni limesi funkcija lim X--'O sin :r .tj = kx + li kosa asimptota.T. :e-+:t:CXi lim .• redovi s alterniranim clanovima Leibnizov kriterij: Ako niz (an) pozitivnih brojeva strogo pada i vrijedi onda red 2::'0 (-1 )n-l an konvergira k 8 i pritom je O < 8 < al.. x~fCXJ .f(:r) -. =1 2~~~ l)X ( 1+.

T -=L 1-:c2 1 1+x2 1-x2 -1 sin2 :r arcctg:r -1 1+x2 Logaritamsko deriviranje ( u (:x.))' (g(1(.f(x))' (f(:r)g(:r:))' = f'(:I:) ± g'(:r) = )..f'(x).. eX SInx1 Inx dr.)U (X) . E JR = f'(.f(x)g'(.lna. ( v'(:r... = u(.f'(:r:) COSX f(:r:) I 1'(x) 1 I arcsinx arccos x arctgx SHI.f(x) I ....DERIVACIJE I PRIMJENE DERIVACIJE Pravila deriviranja (j(:r) =i~ g(:r))' ().)'u(. ).:)))' = g'(1(X))f'(:D) Tablica derivacija I f(x) I ..rIna cos.)..)...) ')' .f'(:r:) .T)-':-)) ) Ul ( X U(. logax tg:c 1 II fer) I .) g(x) (f(x. ctg:1.)g(:e) + f(. II .)g'(:e) = g2(x) 1'(:r:)g(:1:) .T 13 .) In u(x) + 'U(.f'(:x:) ax 2/x 1 c vi a··-I 1 oeX X a.

Xo .ki (xo. + n. = lim f'(x) -'-- g(x) ":--"1 g'(:1:) pri cemu ITlOŽe biti i CL = ::b:X).. krivulje su meclusobno okomite..(:r .f(X) - + -. f(::ro)): Jednadžba normale na graf funkcije = f'(xo)(x -. L'Hospitalovo pravilo Ako se u racunanju limesa pojave neodredeni oblici ~ ili f(:r) lim -' X-'(! ±:' vrijedi: limese.:ro.f(xo) f u toi'..xo) I f u toc. \n + 1)' .r.. f(:ro)): (.) i y ) Kut izmedu krivulja y = fI(x) = fz(:r): gdje je :TO apscisa sjecišta krivulja. (.a) + ---::--2'.a) +.).-(x 1. .PRIMJENE DERIVACUA Tangenta i nonnala Jednadžba tangente na graf funkcije I y -. Ako je nazivnik jednak nuli..ki (TO.f(n)(a).f"(CL) c 2 . Brzina i akceleracija Neka je s(t) zakon gibanja materijalne toc:ke.(t) = !J'U) = i'(t) I Taylorova formula c _ f'(a) f(CL) . .j :ro) '( _= -f'(-1. a pravilo vrijedi i za jednostrane 14 . 'n jCn+l)(c.r - a) + . y-. Tada se brzina i akceleracija u trenutku t racunaju pomoc:u formula I !J ( t) = s' (t) I I a. CL) . n+l (:1. .1: ---.

odrediti intervale konveksnosti i konID:wnosti i tocke infleksije 7. nepamost i periodicnost 3. osima odrediti asimptote 5. konkavnost i infleksija Ako je I reI:) > ° I na f" (a) intervalu 1. konkavna na I. odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstreme 6.Intervali monotonosti Ako je . skicirati graf funkcije koristeci dobivene podatke 15 . odrediti elomenu funkcije 2. ispitati eventualnu parnost. onda Lokalni ekstremi Ako je II' (a) = O Ii I. a. onda je f(x) f(x) konveksna na I. strogo pada na I. a.1'(:1') > O na intervalu I. onda I I f(:r) f(x) strogo raste na I. Ako je I . onelaje = O I i fl! (x) mijenja predznak prola.je (a.1' (a) r a.m (a) > OI.1. f (a)) tocka Tok funkcije Ispitivanje toka funkcije podrazumijeva sljedece postupke: 1. (a) < ° I. onda funkcija ima lokalni maksimum u Konveksnost.skom kroz anela. odrediti sjecišta grafa funkcije s koordinatnim . onda funkcija ima lokalni minimum u = OI i I Ako je I .1'(:r) < O I na intervalu I. I < 01 na intervalu I. Akojelr(x) Ako je infleksije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful