FORMULE

IZ 1\!IATE1\1ATIKE

I

Tin Perkov :Mandi Orlic

. (n) n-kbk -' k = 0. .. 1. . Svojstva: = n(n..2.7J k!_.1) .n k (n) = n---k (TI) (n) + (TI) k k+l = (n + 1) k+l 2 .REALNI I KOMPLEKSNI BROJEVI REALNI BROJEVI Binonmi teorern Za a. k~ k 1 _ (n - + 1) = k!( n '. b E JRi n E pif vrijedi: Opci (Jan: A k+1 = ka... . = 1.' k -').. . ') .1...n - Binornni koeficijenti: (n..) k...

. n ---1 Potencije od =1 'i4k+2 = -1 =-----i i4k+3 3 . 'ILi (a -+ c)+ (b -+ = = (ac . SUi _. k = 0. nep + 2k7f) .. + isinl/') definiramo z sljedec:e operacije: + 10 = z ..) + i sin(ep + 1/.bd) + d) i (ad + be) i = -+- Izllwl(cos(ep ---l/J)) + 'i/. .BROJEVI Operacije s kompleksnim brojeve z 10 brojevima Za kompleksne = a + bi = c+di Izl (cos ep + i sin ep) = Iwl(cos'i/.)) z 10 zrL Izl (cos( ep -V)) Iwl i sin(ep -+- = IzlrL(cosllep + i sin =~ i: cos (eP -+ -y1Z n~u ')hr 'I.

pri cemu I~ b] bI -.:l Dy b:.b] -"---. b2 63 f3 a2a] n ni Cl a] C2 lu 4 .RSKIH JEDNADŽBI Cramerovo pravilo Sustav tri jednadžbe s tri nepoznanice C]X -+- C2Y + C3Z = ry irna rješenje I Dx x= 15' y-- Dy 15' uz uvjet Di: 0.SUSTAVI LINEARNIH ALGEBA.Dz C2 a3 a2 C3 C:3 a3 ~f ry b2 b.

' + ay]' b:J+ byJ b.cz'·-j--ay:f+ aj. ~ b) cos«a.ri'+ by]+ bzk (i·b OH'TOGONALNA PHOJEKCLJA VEKTORA 1. duljina veHora i kut meclu vektorhna u koordinatnom sustavu racunaju se ovako: u ravnUll axr b u prostoru a. Ortogonalna projekcija veHora d~na pravac s vektorom smjera s· Duljina ortogonalne projekcije: 2. . Idllbl SkaJarni produkt.b) = --~ d ·f.VEKTORI SKALARNl PRODUKT d· Kut lnedu vektorima: b = lilllbl cos«d. Ortogonalna projekcija veHora Jna ravninu II s vektorom smjera ii ---+ prn i~ d~ cl· il C - 5 .

njihov mješoviti produkt je c az z x cy 0y ztbz b.VEKTORSKIPRODUKT Za vektore ii == ax?:+ ayJ+ ~ a.c 1.iby ba.c Duljina vektorskog produkta: let x bi == la:llbl sin «ii.zk njihov vektorski produkt je az x k 0y bz --. ::::::::: by b) °x (ii x C .' ii b. b) MJEŠOVITI Za vektore PRODUKT --+ (""! = cx?: + cyi + czk.r.

11:1: -I- By -+- C = OI .Udaljenost tocke T = (XI.Vektor normale pravca: I ii = At Bil --1-- . Y---- YI = --X2 Y2 - YI :1:1 (x -.T ----:x:o) I I . sa zadanim koeficijentom smjera: Il)• implicitni oblik Yo = a(.xI) • eksplicitni oblik: Iy = ax +- bi • kroz toc~ku T = (:1:0. Yo).PRAVCI IRAVNINE Pravac u ravnini Jednadžba pravca: • kroz dvije toc:ke P = (TI.112 +- B2 7 . l)I) d od pravca Ax -+- Bl) -I-C = o: = lADI -+- BYI -+- cl -v .

Jednadžba ravnine: • kroz tri tocke P = w x] '/ Z] Y3 :O Z2 :C]1/2 .zo) = OI f4n. I A(x sa zadanim vektorom normale: . ZI) od ravnine Ax + By+ Cz + D = O: J (L = lA:r] + B1/1+ Cz] + DI ---======VA2 + B2 + C2 8 .Udaljenost tocke T (:Cl. 1/1.D] yx -. 1/0.Z] !I]y] Y] Z3 -= .~/li)l7lJ .1l/J 7~ ~ '{lJv-.:co) + B(y .Yo) + C(z . Z()).Vektor normale ravnine: I ii = l11.Ravnina u prostoru ._--- :C2 • implicitni oblik .'+Bj+ ckl • kroz tocku T = Cro.

ZI) sz!'.TI Y .pal'emetarske: Y Z = Ya + .YI Z - ZI X2 ----paremetarske: .Yo.YI Y2 . = XI + .\(Z2 .\(Y2 ---.9~i.1'21 181 X 821 :<! Kut izmedu pravca s vektorom smjera i ravnine s vektorom normale ii: 9 .51 Udaljenost izmedu dva pravca odredena toc. sa zadanim vektorom smjera 3'= sa::t+ syi+ .\Sy = Za + .zo).Pravac u prostoru Jednadžbe pravca: .X.tI ---.za I .kama TI..52) ·1'.I) y Z = ZI + . dnosno o . • kroz tocku To = (xo.52: ---------> 12 i vektorinJa smjera d = 1(·51 x .kanonske: I X -Sx TO = Y -Sy Yo = Sz 2: .XI) Y = YI + .kanonske: :x: - .\(X2 . odnosno .\sz Udaljenost tocke TJ od pravca odrec1enog tockom -----> d To i vektorom smjera g: = _I J_()T_1 __x_s_-~ 1.

' za a >O E JR n~-+co n! lim - an = O. Apsolutna konvergencija Ako I::~=o lani konvergira. onda i I::~o an 10 konvergira.NIZOVI.00 lim lim \!ii = 1 yra n~~~->co = 1. -1 ili q ~ 1. red divergira.----. onda vrijedi: n---)-oo lim an =O Geometrijski red < Ako je ~~~-1 q < 1. . REDOVI. onda vrijedi: Ako je q :(. FUNKCIJE NIZOVI Neki važni limesi nizova '71. za a =e nl~~(l+~)n IlEDOVI Nužan uvjet konvergencije Ako red I::~Ian konvergira..

ako je L 2. ako je < 1. an lIm . an+1 n-+oo an onda vrijedi: 1. ako je =L L < 1. onda i I::~=() n konvergira. onda I::~~okonvergira.~oan i I::~=obn istovremeno konvergiraju ili divergiraju. b a I::~o an divergira. ako I::~~() n konvergira. onda Cauchyjev kriterij: Ako je onda vrijedi: 1. onda I::~=()an divergira. D' Alambertov kriterij: Ako je nn -1. onda I::~=()an konvergira. ako 2. onda redovi I:::.? no vrijedi onda vrijedi: 1. 11 . 2.Kriteriji konvergencije • redovi s pozitivnim clanovima prvi kriterij usp oredivanj ern: Ako vrijedi . ako je L> 1. an I::~=oan divergira. L > 1. drugi kriterij usporedivanjem: Ako postoji no E N takav da za n . onda i I::~=obn divergira.=c n->oo bn gdje je O < C < 00.

tj = kx + li kosa asimptota.f(:r) -. 12 .T.:- =k i I x~~1CXJ (f(:r) ---kr) = ZI onda je I . .:: =e Asimptote • vertikalne: Ako je onda je • horizontalne: Ako je vertikalna asimptota. x~fCXJ .f(:r) = Z onda je I .tj • kose: Ako je = Zi horizontalna asimptota. :e-+:t:CXi lim . FUNKCIJE Neki važni limesi funkcija lim X--'O sin :r ..• redovi s alterniranim clanovima Leibnizov kriterij: Ako niz (an) pozitivnih brojeva strogo pada i vrijedi onda red 2::'0 (-1 )n-l an konvergira k 8 i pritom je O < 8 < al. =1 2~~~ l)X ( 1+.

ctg:1. eX SInx1 Inx dr.f(x))' (f(:r)g(:r:))' = f'(:I:) ± g'(:r) = ). E JR = f'(...:)))' = g'(1(X))f'(:D) Tablica derivacija I f(x) I . = u(.f(x)g'(. II .. )...T)-':-)) ) Ul ( X U(.)'u(.f'(:r:) COSX f(:r:) I 1'(x) 1 I arcsinx arccos x arctgx SHI.f'(:r:) .T 13 .T -=L 1-:c2 1 1+x2 1-x2 -1 sin2 :r arcctg:r -1 1+x2 Logaritamsko deriviranje ( u (:x.) ')' .f'(:x:) ax 2/x 1 c vi a··-I 1 oeX X a.) g(x) (f(x.f(x) I .. logax tg:c 1 II fer) I .)U (X) .))' (g(1(.).).. ( v'(:r.)g(:e) + f(.lna.f'(x).) In u(x) + 'U(....)g'(:e) = g2(x) 1'(:r:)g(:1:) ..rIna cos.DERIVACIJE I PRIMJENE DERIVACIJE Pravila deriviranja (j(:r) =i~ g(:r))' ().

Xo .ki (TO. y-. Brzina i akceleracija Neka je s(t) zakon gibanja materijalne toc:ke.f(X) - + -. = lim f'(x) -'-- g(x) ":--"1 g'(:1:) pri cemu ITlOŽe biti i CL = ::b:X). f(::ro)): Jednadžba normale na graf funkcije = f'(xo)(x -.1: ---.(:r . . + n.f(n)(a).f(xo) f u toi'.xo) I f u toc. .(t) = !J'U) = i'(t) I Taylorova formula c _ f'(a) f(CL) .a) +. a pravilo vrijedi i za jednostrane 14 ..-(x 1.:ro...r - a) + .PRIMJENE DERIVACUA Tangenta i nonnala Jednadžba tangente na graf funkcije I y -.). CL) .a) + ---::--2'. L'Hospitalovo pravilo Ako se u racunanju limesa pojave neodredeni oblici ~ ili f(:r) lim -' X-'(! ±:' vrijedi: limese.. . n+l (:1. 'n jCn+l)(c. \n + 1)' .r. Tada se brzina i akceleracija u trenutku t racunaju pomoc:u formula I !J ( t) = s' (t) I I a. Ako je nazivnik jednak nuli. (.j :ro) '( _= -f'(-1.. krivulje su meclusobno okomite.ki (xo. f(:ro)): (.f"(CL) c 2 .) i y ) Kut izmedu krivulja y = fI(x) = fz(:r): gdje je :TO apscisa sjecišta krivulja.

nepamost i periodicnost 3. odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstreme 6. odrediti elomenu funkcije 2. strogo pada na I. onda I I f(:r) f(x) strogo raste na I. odrediti intervale konveksnosti i konID:wnosti i tocke infleksije 7. onelaje = O I i fl! (x) mijenja predznak prola.1. osima odrediti asimptote 5. onda Lokalni ekstremi Ako je II' (a) = O Ii I. konkavna na I. I < 01 na intervalu I.skom kroz anela. Ako je I .1'(:r) < O I na intervalu I. onda funkcija ima lokalni minimum u = OI i I Ako je I .je (a. odrediti sjecišta grafa funkcije s koordinatnim . a.1' (a) r a. onda funkcija ima lokalni maksimum u Konveksnost.Intervali monotonosti Ako je . f (a)) tocka Tok funkcije Ispitivanje toka funkcije podrazumijeva sljedece postupke: 1. konkavnost i infleksija Ako je I reI:) > ° I na f" (a) intervalu 1.m (a) > OI. skicirati graf funkcije koristeci dobivene podatke 15 . a. (a) < ° I. onda je f(x) f(x) konveksna na I. Akojelr(x) Ako je infleksije.1'(:1') > O na intervalu I. ispitati eventualnu parnost.