P. 1
16 Farmacevtska Edit

16 Farmacevtska Edit

|Views: 1,536|Likes:
Published by Frankie Heart

More info:

Published by: Frankie Heart on Nov 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

PROFESIONALNO POPULARNO SPISANIE GOD.

7, BROJ 16 / DEKEMVRI 2008 FARMACEVTSKA KOMORA NA MAKEDONIJA
UL."KOSTADIN KIRKOV" BR. 5 SKOPJE

Farmacevtski informator

www.farmacevtskakomora.com
ISSN 1409 - 8784

.................61 ]E NAPRAVIME ZDRAVSTVEN SISTEM ADEKVATEN NA POTREBITE NA PACIENTITE ............................. Maja Kova~eva Grafi~ki dizajn: Iguana Lektor: Valentina Ba~varovska Pe~ati Arkus ........com www............... Jasminka Pat~eva m-r farm..15 BOLNI^KA FARMACEVTSKA PRAKTIKA .Farmacevtski informator RUBRI NOVI KI FARMACEVTSKA GRI@A Sodr‘ina AKTUELNO Intervju D-r Bujar Osmani......... 5 -1/2 1000 Skopje tel/ 02 3 217 614 / 3 217 637 3 217 745 faks/ 02 3 217 637 `iro smetka 200000011953884 deponent: Stopanska banka Skopje E .........................FUNKCIJATA NA BOLNI^KITE APTEKI I ULOGATA NA FARMACEVTOT ..........60 INOVACII RAZVOJ NA VE[TA^KI CRVENI KRVNI KLETKI (ERITROCITI) .................................................................................... spec..com Ureduva~ki odbor: m-r farm.....46 ........ minister za zdravstvo SORABOTKA ME\U FARMACEVTOT I PACIENTITE ......................................... Maja Kova~eva Prof....................................................FONKO Skopje 4 PRAVNO KAT^E IZVE[TAJ OD ODR@ANITE IZBORI ..24 TEMA NA BROJOT SAMOLEKUVAWE .. Bistra Angelovska Elizabeta Belazelkovska m-r farm.............................IZBOR VO ZDRAVSTVENATA GRI@A .................... d-r Renata Slavevska Rai~ki d-r sci........Tozi Glaven urednik : m-r farm. Mihail Minov Iva Jovanovi} Za izdava~ot: Prof........ d-r Lidija Petru{evska ............................................farmacevtskakomora......... Kostadin Kirkov br....... spec.........................mail: info@farmacevtskakomora... IZDAVA^: Farmacevtska komora na Makedonija ul...........................................12 Ureduva~kiot odbor na Farmacevtskata komora na Makedonija ne u~estvuva vo kreiraweto stavovi izneseni vo komercijalnite tekstovi na vesnikot...............spec........................6 HPV INFEKCIJA .....

od narednata godina informatorot }e se pe~ati ~etiri pati godi{no na pove}e stranici. na{ite verni ~itateli. Vo taa nasoka. Na{a obvrska e vo kontinuitet da gi sledime zbidnuvawata vo sferata na farmacijata i zdravstvoto. opremuvaweto na medicinskite ustanovi. vi po`eluvame sre}na Nova i beri}etna 2009 godina. Za pretsedatel na Farmacevtskata komora na Makedonija povtorno e izbrana prof. od pri~inite za negovata pojava. na Dobra farmacevtska praktika i na konceptite za farmacevtskata gri`a. Inaku. }e vovedeme i novi rubriki. da se dobie zdravstven sistem spored potrebite na pacientite. So `elbi za povtorno dru`ewe i vo narednata godina. prevencijata za koja mnogu se govori vo javnosta vo posledno vreme.Voved Farmacevtski informator Dragi ~itateli na "Farmacevtskiot informator" Izmina u{te edna godina dru`ewe so na{iot Farmacevtski informator. Ureduva~ki odbor 5 . Za funkcijata na bolni~kite apteki i na farmacevtot vo bolni~kata farmacevtska praktika pi{uva d-r Kristina Mladenovska od Farmacevtskiot fakultet vo Skopje. vo ova izdanie na Farmacevtskiot informator donesuvame intervju so aktuelniot minister za zdravstvo d-r Bujar Osmani. kako {to veli. snabdenosta so lekovi. M-r Aleksandra Grozdanova vo svojot tekst elaborira edna mo{ne aktuelna tema . Ve informirame i za ishodot od izborite za organite na Komorata . Za me|unarodnata sorabotka na Komorata pi{uva Maja Kova~eva. i za toa {to doprva planira da go napravi na poleto na prevencijata. No. a pokraj voobi~aenite. vo ovoj broj objavuvame anketa so koja }e ja izmerime ~itanosta na vesnikot. Se so cel. lekuvawe i. Vo tekstot taa se osvrnuva na aktivnostite na Eurofarm forumot koi se baziraat na jaknewe na ulogata na farmacevtite kako vo farmacijata. a za pretsedatel na Sobranieto na Komorata Milan Kerovski. za so fakti da se uverime kolku ja u`ivame va{ata doverba. dobivame poddr{ka za ona {to go rabotime. I ovoj pat se potrudivme da vi prezentirame interesno izdanie so sodr`ini za koi se nadevame deka maksimalno }e go preokupiraat va{eto vnimanie. taka i vo ostanatite segmenti od zdravstvoto. da gi prifa}ame va{ite sugestii i da se trudime da bideme {to podobri. Presre}ni sme {to postojano od vas. d-r Lidija Petru{evska-Tozi.HPV virusot razgleduvaj}i gi site negovi aspekti. se razbira. vo koe toj govori za seto ona {to go srabotile so negoviot tim za periodot otkako e na ovaa funkcija. voop{to.

pred javnosta go prezentiravte ona {to za ovoj period uspea da go realizira Ministerstvoto za zdravstvo. Po povod stote dena Vlada. izminatite sto dena se rabote{e mo{ne intenzivno na mnogu proekti.Farmacevtski informator Aktuelno 6 T r o ar IN r Buj niste vstv i ra Dm zd JU mani V ER Os za . Na koi proekti. glavno. go fokusiravte Va{eto vnimanie i kolku ste zadovolni od ona {to e dosega sraboteno? Vo Ministerstvoto za zdravstvo. so cel kone~no da se napravi zdravstven sistem {to }e bide adekvaten na potrebite na pacientite. Poseben akcent stavivme na prevencijata kako eden sovremen koncept vo re{avaweto na zdravstvenite problemi. Za prvpat po dolgo vreme go pro{irivme kalendarot za imunizacija so dve novi besplatni i zadol`itelni ]E NAPRAVIME ZDRAVSTVEN SISTEM ADEKVATEN NA POTREBITE NA PACIENTITE .

so pokrivi koi kapat i zapu{teni sanitarni jazli. odvoi 200 milioni denari {to gi prefrlivme na Klinikata za ginekologija i aku{erstvo za dogradba na noviot objekt. Potpi{avme dogovor za nabavka na oprema za deset hirur{ki sali za isto tolku bolnici vo zemjata. Problemot za vakvata sostojba le`i vo nefunkcionalnosta na medicinskata mapa za koja sum optimist deka za brzo vreme }e bide 7 Poseben akcent stavivme na prevencijata kako eden sovremen koncept vo re{avaweto na zdravstvenite problemi. Poslaba alka e i itnata medicinska pomo{. so {to napravivme golem ~ekor napred vo prevencijata na ovie zaboluvawa. Od Va{ite dosega{ni sogleduvawa. taka {to menaxerite nema da imaat opravduvawe za nivnoto negativno finansisko rabotewe. Veruvame deka od prvi januari }e imame bolnici so nula dolgovi. Bea odvoeni i 800 milioni denari so koi }e se isplatat dolgovite na bolnicite. Isto taka.Aktuelno vakcini. Farmacevtski informator Pred izvesno vreme. so {to postojano rastat nivnite potrebi. Vladata preku Ministerstvoto za zdravstvo. i toa za HPV virusite i za hemofilus influence. tuku i vlijae na kvalitetot na zdravstvenite uslugi. se slu~uva na pacientite da ne im e ovozmo`ena zdravstvenata usluga {to im sleduva i za koja pla}aat osiguruvawe. vo ovoj period nabavivme oprema vo vrednost od 10 milioni evra. vo golema mera ja zgolemi dostapnosta na lekovite za pacientite . So vospostavuvaweto na DRX sistemot za naplata veruvam deka }e dobieme pofunkcionalni bolnici. resursite nikoga{ ne se dovolni za da gi pokrijat potrebite vo zdravstvoto.. Najgolem problem kaj nas i voedno i najslaba to~ka na zdravstveniot sistem se sekundarnata i terciernata zdravstvena za{tita.Sistemot na edinstveni ceni na lekovite. mislam na sostojbata na objektite vo koi se smesteni bolnicite . pred se. isto taka. odvoivme 107 milioni denari za zdravstvenite ustanovi da mo`at da nabavat oprema koja }e im e najpotrebna vo kratok rok. Tuka. Pa taka. poradi toa {to `ivotniot vek na lu|eto se prodol`uva. nabavivme 32 aparata za dijaliza. koja ne funkcionira kako integriran sistem i ne ovozmo`uva brza i kvalitetna usluga.. a i tie {to gi imame ~esto se rasipuvaat ili se nadvor od upotreba. Problem pretstavuva i nedostigot od soodvetna oprema koja ne samo {to ja prodol`uva listata na ~ekawe na pacientite za odredeni bolesti. kade gi locirate najslabite to~ki na na{eto zdravstvo ? Nezavisno od toa dali se raboti za pove}e ili za pomalku razvieno op{testvo. Nedostasuvaat i mnogu aparati vo zdravstvo.Ministerstvoto za zdravstvo raboti na realizacija na proektot za rekonstrukcija i dogradba na javnite zdravstveni ustanovi.

Iako ne mo`e site lekari da se podvedat pod ist imenitel. Za da ja namalime subjektivnosta na lekarite za toa koi pacienti treba da odat na redovnata. vo modernizacija i reformirawe na aktuelniot paket na uslugi so tro{kovno-efektivni zdravstveni tehnologii i lekovi.Farmacevtski informator napravena vo soglasnost so svetskite standardi i }e gi sodr`i podatocite za sostojbata na zdravstveniot sistem vo zemjata. Kakov e Va{iot stav za na~inot na primenata na dopolnitelnata dejnost na lekarite? Vo mediumite se pi{uva deka ima zloupotrebi vo odredeni slu~ai. funkcionalen i bez deficiti pri finansiraweto. softverot koj }e bide centraliziran i rakovoden od pretstavnik na Ministerstvoto }e onevozmo`i. So ovoj proekt }e bidat opfateni golem broj zdravstveni ustanovi niz zemjata. koj }e napravi avtomatska selekcija na bolnite. a so toa i da se namali listata na ~ekawe na pacientite za odredeni zdravstveni uslugi. da gi skratat listite na ~ekawe. karcinom da se operira vo ramkite na dopolnitelnata dejnost. podobruvawe na uslugite i zgolemuvawe na 8 . A i na pacientite koi imaat finansiski mo`nosti vo odredeni slu~ai koga ne se raboti za itnost. Se najavuvaat i investicii vo zdravstvoto. posebno vo uslovi koga javniot zdravstven sektor dobi seriozen kandidat vo privatniot. Imeno. natamo{no reformirawe na farmacevtskiot sektor. finansisko konsolidirawe na klinikite i bolnicite. nie se odlu~ivme za voveduvawe poseben softver. pak. Kakvi aktivnosti planirate na ovoj plan? Ministerstvoto za zdravstvo raboti na realizacija na proektot za rekonstrukcija i dogradba na javnite zdravstveni ustanovi. ednostavno tie taka sakaat da go Aktuelno sfatat. Vo tek e proektot za nabavka na visoko sofisticirana dijagnosti~ka interventna oprema {to }e bide distribuirana niz zdravstvenite ustanovi vo dr`avata. Dali ima vistina vo toa i dokolku se konstatirani nepravilnosti. Kade go gledate razvojot na na{eto zdravstvo i koi se Va{ite prioriteti vo nasoka na dobivawe moderen zdravstven sistem? Celta na transformacijata na aktuelniot sistem e negovo prerasnuvawe vo moderen zdravstven sistem. na primer. Na{ prioritet e podobruvawe na uslovite vo javnite institucii so {to }e se ovozmo`i i konkurentnost na privatnite ustanovi. Smetam deka realizacijata na ovie dva proekta }e go za`ivee javnoto zdravstvo vo Makedonija i }e go napravi konkurentno. so cel da se zamenat dotraeni aparati so novi i sovremeni. {to prezema Ministerstvoto za nivno eliminirawe? Dopolnitelnata dejnost se ~ini e pogre{no razbran koncept od lekarite ili. fakt e deka vo odredeni slu~ai dopolnitelnata dejnost se zloupotrebuva za {to ima i `albi od gra|anite. Idejata za dopolnitelna dejnost ne e izmislena vo Makedonija i celta be{e da im se ovozmo`i na lekarite nadvor od rabotnoto vreme da se anga`iraat. a koi na dopolnitelnata lista.

9 Elizabeta Belazelkoska . vo delot na zgolemuvaweto na dostapnosta na lekovite za site gra|ani napraven e seriozen is~ekor kon celosno eliminirawe na nenavremeni nabavki na lekovi vo site kliniki i zdravstveni ustanovi. Voedno sakam da uka`am deka problemot so gu`vite vo ambulantite ve}e e nadminat so mo`nosta za prepi{uvawe recept za hroni~no bolnite lica. istovremeno so pogolema avtonomija vo raboteweto dokolku poka`uvaat dobri rezultati. Isto taka.Aktuelno kvalitetot i natamo{no razvivawe na ot~etnosta na zdravstvenite menaxeri. izraboti nova u{te poprecizna metodologija za formirawe na cenite na lekovite. mo`am da konstatiram deka Zakonot za lekovi vo celost se po~ituva. vo golema mera ja zgolemi dostapnosta na lekovite za pacientite i drasti~no gi namali cenite kaj najgolemi- Farmacevtski informator ot del od lekovite. Biroto za lekovi kako nadle`na institucija postojano vr{i monitoring. inspekciskite slu`bi se sekojdnevno na teren i go kontroliraat raboteweto na aptekite i po~ituvaweto na Zakonot za lekovi. Ministerstvoto za zdravstvo. Kako spored Va{ite sogleduvawa funkcionira sistemot na edinstveni ceni na lekovite? Sistemot na edinstveni ceni na lekovite. Vo interes na pacientite rabotime i na iznao|awe na~in i de`urnite lekari da izdavaat lekovi na recepti. Od ona {to dosega go imaat utvrdeno na{ite inspekciski slu`bi. Za da se izbegnat mo`nite problemi vo delot na snabdenosta so odredeni lekovi. Isto taka se prezemeni najostri sankcii za odgovornite lica kade bila konstatirana nenavremenost vo nabavka na potrebnite lekovi. so {to hroni~no bolnite pacienti so edno odewe na lekar imaat mo`nost da dobijat terapija za slednite tri meseci. Isto taka. vo sorabotka so FZOM. a site apteki izdavaat lekovi na recept so {to zna~itelno se zgolemi dostapnosta na lekovite za gra|anite od celata dr`ava.

.

.

Od svetskoto naselenieto 9-13% odnosno pove}e od 630 miloni lu|e se zarazeni so HPV i se bele`i ogromna tendencija na zgolemuvawe na ovoj broj vo poslednite 10 godini. 70. so toa menuvaj}i ja naslednata informacija na inficiranata kletka koja ponatamu mo`e da se transformira vo kancer kletka. .000 `eni godi{no umiraat kako posledica na rakot na grloto na matkata. HPV virus Humaniot papiloma virus (Human Papillomavirus. mo`e da dovede do seriozni zaboluvawa. no ako izlo`enosta kon niv e dolgotrajna. Niskorizi~ni HPV serotipovi se 10-15% od vkupniot broj na HPV. Se pretpostavuva deka vo svetot momentalno ima 1. Porite i malite rani~ki na ko`ata go olesnuvaat navleguvawe na virusot. 1 Prevalenca na HPV infekciite vo odnos na vozrasta.n rekurentna respiratorna papilomatoza.000 novi slu~ai. Kondomite obezbeduvaat ograni~ena za{tita zatoa {to ne ja pokrivaat celata ko`a na genitaliite. tie pretstavuvaa glaven faktor za pojava na rak na grloto na matkata. od koi naj~est ishod e cervikalen kancer t. Toa se serotipovite 16. 52.Farmacevtski informator HPVINFEKCIJA nfekcijata so Human Papillomavirus (HPV) naj~esto e polovo prenoslivo zaboluvawe so visoka incidenca na pojava kaj populacijata na vozrast od 18 do 28 godini. 72. Grafikonot poka`uva deka HPV infekcijata e po~esta na vozrast od 20 do 29 godini i opa|a po 30-godi{na vozrast. Infekcija so visokorizi~en HPV ne zna~i istovremeno i sostojba na cervikalen kancer. 68. HPV) e ime za grupa virusi koi gi napa|aat dlabokite sloevi na ko`ata i sluzoko`ata. Tie se delat na visoko i nisko rizi~ni. analen ili oralen kontakt. Od niv duri 80% se od pomladata populacija. 58. a rasprostranuvaweto naj~esto e po polov pat i toa pri vaginalen. Vo Republika Makedonija sekoja godina zaboluvaat nad 250 i umiraat nad 30 `eni zaboleni od rak na grloto na matkata. Virusot po vleguvawe vo kletkata doma}in go inkorporira svojot genetski materijal (zatvorena DNK veriga). 39. kondilomi i benigni tumori vo genitalnata oblast. Vo golem broj slu~ai. 43. Vo ovaa grupa RASPROSTRANUVAWE HPV e polovoprenosliva infekcija. no dokolku infekcijata perzistira. 51. Pribli`no polovinata od vkupniot broj na seksualno aktivni `eni ili ma`i mo`e da se zarazat so HPV vo odreden period od `ivotot. HPV genotipovite se numerirani po redosledot na nivnoto otkrivawe. Sepak. Spored Svetskata zdravs- Aktuelno I Sl. 18. 31. od majka na novoroden~e. 61. 2006 12 tvena organizacija godi{no vo svetot se registriraat 500. infekcijata e minliva i pominuva bez posledici. Kategorizirani se nad 100 razli~ni tipovi na HP virusi. no predizvikuvaat benigni promeni vo cervikalnite kletki koi morfolo{ki ne se razlikuvaat od visokorizi~nite HPV genotipovi. 108. Kitchener et al. najgolem del od `enite so HPV infekcija prirodno go sovladuvaat virusot i ne zaboluvaat od rak na grloto na matkata. Ranata HPV infekcija e prosledena so mali morfolo{ki kleto~ni promeni na epitelot. od koi duri 40% ja napa|aat genitalnata oblast. i vo toj slu~aj deteto razviva t. 33. 42. 35. a okolu 300. mnogu retko progresiraat vo kancer. Se procenuva deka okolu 80% od `enite se inficirani so HPV do navr{uvaweto na svojata 50-ta godina. mo`e da predizvikaat rak na grloto na matkata i drugi karcinomi vo oblasta na genitaliite. Nad 70% slu~ai na rak na grloto na matkata se predizvikani od HPV tipovite 16 i 18. a virusot se gubi vo period od 1 do 2 godini bez tretman. 45.. 56. visokorizi~nite HPV ne pri~inuvaat zdravstveni problemi i is~eznuvaat sami od sebe. vleguvaa i HPV serotipovite 40. Pove}eto od HPV infekciite se asimptomatski. i 82 koi ako deluvaat podolgo vreme. Toa naj~esto se serotipovite 6 i 11 i tie predizvikuvaat pojava na bradavici.e rak na grloto na matkata. 54. 44. Infekciite so niskorizi~nite genotipovi se ~esta benigna sostojba na nadvore{nosta na genitaliite kaj dvata pola. Visokorizi~ni HPV virusi se okolu 15-20% od site HPV. 59.4 milioni `eni zaboleni od rak na grlo na matkata. Prenesuvawe na HPV e mo`no i vonpolovo. vo odnos na nivnata asociranost so serioznosta na kleto~nite promeni koi gi predizvikuvaat i nivnata povrzanost so pojavata na cervikalen kancer. Organ koj najmnogu e napadnat od virusot e grloto na matkata. Rakot na grloto na matkata e vtorata pri~ina za smrtnost od malignite tumori kaj `enite po rakot na dojkata. poto~no bazalniot sloj od epitelot. 73.

a rezultatite se kategoriziraat vo 5 PAP grupi (I-V). CIN 3 . podophillin. se pravi so cel da se potvrdi prisustvoto na HPV virusot kaj pacientot i da se napravi negova tipizacija.Aktuelno Farmacevtski informator zata za infekcija so HPV.dejstvuvaat na jakneweto na prirodniot imunolo{kiot sistem kaj ~ovekot i predizvikuvaj}i zasilen antivirusen odgovor (interferon alfa). mikroskopski se ispituva. se definiraat kako cervikalna intraepitelna neoplazija (cervical intraepithelial neoplasia-CIN). oralno ili da se injektiraat. Naodot poka`uva karcinom ograni~en na sluznicata ili Carcinoma in situ.visok stepen na intraepitelna promena. Antimitoti~ki agensi . Tie se gradiraat od CIN 1 do CIN 3 zavisno od stepenot na zafatenost na grloto na matkata i spored nego razlikuvame: CIN 1 . Ispituvawe na virusna DNK so PCR (polimeraza veri`na reakcija) metod. Keratolitici . Imunomodulatori . Nekoi od preparatite mo`at da se primaat sistemski. DIJAGNOZA Navremenoto dijagnosticirawe na HPV infekcijata e izvonredno va`na za lekuvaweto. So ovoj metod se otkrivaat promenite na kletki vo epitelot na grloto na matkata. Dijagnostikata na naprednite fazi na cervikalen kancer ne e te{ka poradi izrazenite simptomi.nizok stepen na intraepitelijalna promena. Citolo{kata dijagnoza opi{ana kako Papanicolaou ili poznato kako PAP test e standardna i naj~esto koristena metoda za rano otkrivawe na rakot na grloto na matkata. Testot treba da se pravi sekoja godina kaj site `eni po 21 god. So serolo{kite metodi se ispituva prisustvoto na antitela protiv HPV virusnite antigeni vo krvniot serum na zaboleniot. Otkrivaweto na predrakovite sostojbi e najva`no.dejstvuvaat vrz procesot na deleweto na kletkata i mo`e da imaat blokira~ko dejstvo vrz {ireweto na virusot (podofilox .brgu navleguvaat vo strukturata na ko`ata i hemiski vlijaat na keratinot i drugite tkiva i se zamena za krioterapija i elektroterapija (salicilna kiselina. Naodot poka`uva potreba od dopolitelno ispituvawe ili povtoruvawe na PAP testot za to~no precizirawe na promenata. Histolo{koto ispituvawe se koristi za potvrduvawe na dijagno- 13 . trihlorocetna kiselina). LEKUVAWE Pri infekcija so HPV ne e vozmo`no potpolno uni{tuvawe na virusot i poradi toa terapiite imaat ograni~en uspeh i ~esto se zabele`uvaat recidivi. Dejstvoto ne im e naso~eno direktno kon virusot. Lekuvaweto mo`e da e preku terapija so lekovi ili hirur{ki. ili 3 godini otkako `enata }e stane seksualno aktivna. CIN 2 . displazija vo dolnata i srednata tretina na epitelot. tuku kon promenata {to ja predizvikuva.te{ka displazija so abnormalni kletki po celiot epitel. Lekovite koi se koristat pri terapija na HPV naj~esto se nanesuvaat na povr{inata na ko`ata. Postoi pogolema verojatnost za pretkancerozna promena ili vistinski rak. Pri ovoj metod se ispituva tkivoto na grloto na matkata za razlika od PAP testot kaj kogo se zemaat samo epitelni kletki. lesna displazija samo vo dolnata tretina na epitelot. Ovoj rezultat poka`uva mo`nost za pretkancerozna promena i bara povtoruvawe na testot za nekolku meseci. Se zema materijal od sluznicata na grloto na matkata. Po histolo{koto ispituvawe potvrdata za prisustvo na promeneti kletki na cerviksot. 5-Fluorouracil). prognozata i borbata so ova zaboluvawe.

85:57-63 American Cancer society quideline for HPV vaccine use to prevent cervical cancer and its precursors. Se smeta deka vakcinata sozdava traen imunitet. January 2008 Nancy J. retko se pojavuvaat novi bradavici na istoto mesto. hirur{ki zafat i lasersko tretirawe.Cutts and N. HPV vakcinite se dizajnirani za profilaksa so cel da preveniraat infekcija i bolest. osven krioterapijata imaat prednost i mo`at da vlijaat na povlekuvawe na simptomite so samo eden zafat. {titi i od niskorizi~nite genotipovi 6 i 11. Ovie VLPs ~esti~ki go pottiknuvaat imuniot sistem da sozdade antitela koi go neutraliziraat virusot i ne dozvoluvaat da se razvie infekcija i bolest. ne mo`e so sigurnost da se tvrdi. 2008. Ensuring access to HPV . za period od pet godini. no bi- dej}i vakcinata e nova.e.5 ml suspenzija vo prethodno podgotven {pric spored dadena {ema. Cervarix® (GlaxoSmithKline Biologicals. Farmacevtski fakultet Skopje vaccines through integrated services: a reproductive health perspective. Stockholm.L.M. vtorata doza e dva meseca po primaweto na prvata doza i tretata doza se dava {est meseci po primaweto na prvata doza. ecdc. vakcinata e dadena vo nad pet milioni dozi i nitu edna od vakciniranite `eni nema zaboleno od rak na grloto na matkata kako posledica na infekcija so HPV tip 6. vo tri dozi od po 0. Vakcinirawe Profilakti~kite vakcini sodr`at mala doza na visoko pro~isteni virusi.53:188-194 Marc Arbyn and Joakim Dillner. Human papillomavirus and HPV vaccines: Technical information for policy makers and health professionals. Vakcinata se preporuva za devoj~iwa i mladi `e- 14 ni na vozrast od 9 do 26 godini i mom~iwa od 9 do15 god. http://www. Rixensart.dh. kako krioterapija. a ne se terapiski. 2007 Koristena literatura Guidance for the introduction of HPV vaccines in EU countries. Dvete vakcini imaat dobar profil vo odnos na bezbednosta. Accessed: Feb. Prvata doza se prima na proizvolno odbran den. Mr. Vakcinata ne sodr`i virusna DNK i ne mo`e da se inficiraat kletki koi bi predizvikale zaboluvawe. CA Cancer J Clin 2007 Jan-Feb. sli~ni ~esti~ki (virus like particles-VLPs) od dvata t. Do ovoj moment se dostapni informacii od petgodi{noto sledewe na primenata na HPV vakcinata i mnogu od pra{awata koi se postavuvaat.uk/en/ Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/ DH081006?IdcService=GET_FILE&dID=155603&Rendition=Web. Aleksandra Grozdanova farm. Vaccines and Biological 2007 A.guideline. se u{te nemaat odgovor.Farmacevtski informator Vo lekuvaweto ~esto se koristat razni hirur{ki tehniki. ili 3 god.Balkin. I dvete vakcini {titat od visokorizi~nite HPV tipovi 16 i 18. Za{titata {to ja nudat ovie vakcini e poniska pome|u `enite koi ve}e se inficirani so genotpovite koi gi ima vo vakcinite otkolku kaj onie koi ne se inficirani. Tie ne sodr`at `iv biolo{ki proizvod ili DNA i ne se infektivni.57(1):7-28/ www.Broutet.gov/ww. 11. Aktuelno PREVENCIJA I ZA[TITA Osnovni metodi na profilaktika se redovnite ginekolo{ki pregledi i vakcinirawe. otkako stanala seksualno aktivna treba da ima redovni ginekolo{ki pregledi. Se pravat pod lokalna anestezija i obi~no imaat dobar efekt t. * European Cervical Cancer Association. Initiative for vaccine research. Dve profilakti~ki HPV vakcini se registrirani vo Evropa: kvadrivalentnata vakcina Gardasil® (Sanofi Pasteur MSD) i bivalentnata vakcina. The quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine: Potential Factors in effectiveness.J of Clinical virology 2007. Ovie vakcini se evaluirani vo randomizirani. so klini~ki ispituvawa.gov.eu WHO HPV Labnet-Newsletter 01. so cel da se odredi dolgoro~nata efikasnost.org ECDC Factsheet on HPV Vaccines.2008. no ovie reakcii se minlivi i se gubat za kratko vreme.e ~etirite tipa na HPV proizvedeni so rekombinantna tehnologija.F. Department of Immunization. Sledeweto na efikasnosta i bezbednosta od primenata na vakcinite e zadol`itelna. J Midwifery Womens health-American College of Nurse-Midwives 2008. Site od niv. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. elektroterapija.Edouard. Do sega. placebo kontrolirani.Pollack. isto taka. Vakcinata se prima intramuskulno. Department of Health (2007) Cancer Reform Strategy. September 28. spec. 16 i 18. Gardasil®. Belgium). Isto kako i pri sekoja vakcinacija mo`e da se javat nekoi nesakani efekti kako bolka. Guidance Report. Skriningot go namaluva brojot na smrtni slu~ai od rakot na grloto na matkata za okolu 70%.38:189-197 WHO. Redovni ginekolo{ki pregledi Sekoja `ena koja napolnila 21god. pred tie da stapat vo seksualni odnosi i da imaat mo`nost da dojdat vo kontakt so HPV virusot.Jan.cancer.europa. Review of current knowledge on HPV vaccination: An Appendix to the European Guidelines for Quality assurance in Cervical Cancer Screening. October 2007 WHO IARC (2007) Human Papillomaviruses. otok i crvenilo na mestoto kade {to e primena vakcinata i malku zgolemena telesna temperatura. Vo Faza III od ovie ispituvawa i dvete vakcini prevenirale pove}e od 90% od pretkanceroznite lezii povrzani so tip 16 i 18.sci. Zonfrillo and Barbara Hacley. Bulletin of the WHO 2007. integracija na vakcinacijata so drugi strategii na imunizacija kako i preku sledewe na incidencata za pojava na cervikalen kancer.

2012 godina. Anastasija [arlamanova Tanu{eva 4. Sawa Filkova 9. pojasnuvawa i preporaki za primenata na odredbite na izborniot pravilnik. Debar. Za taa cel Izbira~kiot odbor sprovede pove}e aktivnosti. Katerina Stanojkovska. Elizabeta Stoilova 2. Ohrid 4. taka {to predlogot se smeta za usvoen ako za nego glasale mnozinstvo od prisutnite ~lenovi na konstitutivnata sednica na Sobranieto. Slavica Pe{evska.Daniela Jovanovska Jordanovska 15 . Cvetkoska Lile. veledrogerii. potrebno e na sostanokot na koj se vr{i predlagaweto i izborot da prisustvuvaat pove}e od polovinata od vkupniot broj ~lenovi koi se evidentirani na spisokot. Kavadarci Izborna edinica 5 NADZOREN ODBOR 1. 4. Ko~ani 4. Mensur Bekiri. Izbornata postapka ja sprovedoa izbira~kite odbori i Izbornata komisija. 2008 godina se odr`a konstitutivna sednica na Sobranieto na Komorata vo noviot sostav na koja bea izglasani slednite: Farmacevtski informator IZVE[TAJ OD ODR@ANITE IZBORI ^LENOVI NA ORGANITE NA KOMORATA ZA MANDATNIOT PERIOD 2008 . Da dava upatstva. Mirjana Karajanova 5. 5. i pretsedateli na drugi organi i tela na Komorata. Biljana Palazova 4. Biljana Trajkovska 5. Kumanovo 3. Bitola 2. promet na golemo. Bitola 3. 8. Marija Stanoevska 11. Slavica Maleska Stojadinovi}. go razgleduva{e izborniot materijal i utvrduva{e dali izbornata postapka vo teritorijalnite edinici e sprovedena vo soglasnost so odredbite od Pravilnikot. @aklina Petrovska . Veles 5. Svetlana Dupkarska. Angelka Belazelkovska 14. promet na malo. Kriva Palanka 5. Smiqa Micova. Nucka Ristovska 4. Prilep 4. izbira~kite odbori od sekoja teritorijalna edinica sostavija predlog-lista na kandidati za pretstavnici vo Sobranieto i drugite organi na Komorata. Berovo Izborna edinica 4 1. Izbornata komisija utvrdi deka vo 5 izborni edinici predlo`enite kandidati nemaa potreben broj (mnozinstvo) glasovi od ~lenstvoto. Izbornata komisija izgotvi predlog-lista na kandidati za pretstavnici vo Sobranieto i drugite organi na Komorata. Gevgelija 2. Divna Balalovska Arsovska. Marija Spirkoska. Da razre{uva ~lenovi na izbira~ki odbori vo slu~aj na nivno postapuvawe sprotivno od odredbite na ovoj Pravilnik. Olgica Pop Nikolovska 8. Da prezema merki vo slu~aj na povreda na postapkata na kandidirawe. Vlatko Jordanovski. Sofija Kolarova 3. proizvodMakedonija stvo. Da odlu~uva po prigovori vrz osnova na uvid vo izborniot materijal. Bujar ]azimi 3. Kako prNata{a vo. Probi{tip 4. Ivona Dimitrovska. Izbira~kiot odbor neposredno ja sprovede izbornata postapka vo svojata teritorijalna edinica. Elena Damjanska .lista na diplomirani farmacevti so `iveali{te ili Zdravkovska prestojuvali{te na svojata teritoridipl. 2008 do 24. Prilep 2. kliniki i sl. a osobeno. Nade`da Tim~eva Kele{ova . Nata{a Nasteva 15. Da gi sumira. Izbornata komisija }e gi imenuva kandidatite za ~lenovi na organite na Komorata od taa izborna edinica na sledniot na~in: po eden pretstavnik od sekoja op{tina. Po izgotvuvaweto na spisokot na diplomirani farmacevti. Poradi toa. Kratovo Izborna edinica 2 1. Don~e Papazoska. Pri razgleduvawe na izborniot materijal od ovoj aspekt. Kumanovo 2. Zlatko Balalovski. Vesna Stavrova 2.2012 GODINA SOBRANIE Izborna edinica 1 1. 10. Osnovna zada~a na Izbornata komisija e da se gri`i za podgotvuvawe i sproveduvawe na izborite vo soglasnost so odredbite na Pravilnikot za izbori i Statutot na Komorata. Resen 5. Suzana Atanasovi} 2. Izbornata komisija: izvr{i sobirawe na izborniot materijal dostaven od izbira~kite odbori. [tip 2. Xoana Andonovska 6. vo ovaa faza Izbornata komisija utvrduva{e dali predlo`enite kandidati imaat dobieno potreben broj glasovi od ~lenstvoto. pretstavni{tva i sl. Vesna Spiroska. Mihail Minov 2. Strumica 5. Vrz osnova na vratenite predlozi od teritorijalnite edinici. Da{uri Amedovska. Tatjana Keni} Coni}. pravnik jalna edinica bez ogled na toa dali se Farmacevtska vraboteni ili nevraboteni. Aleksandar Haxi Tosev 3. Za svojata rabota izbira~kite odbori vodea zapisnici vo koi se navedeni site izborni aktivnosti koi gi sprovele i zaedno so predlog-listata na kandidati za ~lenovi na organite na Komorata gi dostavija do Izbornata komisija. sekoj diplomiran farmacevt ima pravo da predlaga i da bide predlo`en za pretstavnik vo Sobranieto na Komorata. Nata{a Minova . Nuri [ehu. PRAVNO 2008 godina se odr`aa izbori za ~lenovi na organite na Farmacevtskata koKAT^E mora na Makedonija za mandatniot period 2008 . 3. Gligor Stavrev SUD NA ^ESTA 1. 10. Da izdava potvrdi za izvr{eniot izbor ( verifikuvawe na mandatot na izbranite pretstavnici). Izbornata komisija pismeno gi izvesti izbira~kite odbori za konstatiranite nedostatoci i odredi rok za nivno otstranuvawe so napomena deka ako izbira~kiot odbor ne gi otstrani utvrdenite nepravilnosti vo odredeniot rok. Vo Soglasnost so Statutot na Komorata. Krsteva Julija. Pavle \or|ievski. Izborna edinica 8 1. Neli Trajkovska 13. Da ja kontrolira rabotata na izbira~kite odbori. Po sumiraweto na rezultatite od predlagaweto i glasaweto. Biqana Mukaetova 3. Ana \or|ioska 3. Da utvrduva kriteriumi za predlagawe i izbor na kandidati za pretsedatel na Komorata. Kristijan ^e{elkoski. Ki~evo 2. Vinica 5. Tetovo. Da gi objavuva rezultatite od sprovedenite izbori. izgotvi spisok . imaj}i go predvid brojot na ~lenstvoto od taa op{tina. Del~evo Izborna edinica 3 1. Za da bide izborot validen. pretsedatel na Sobranieto na Komorata. Viktorija Petrovska . Na 22. Veles 4. Silvija Ne{ova. Sowa I~eva UPRAVEN ODBOR Izborni edinici: 1. Kru{evo Izborna edinica 6 1. Marija Danilova 7. Vlado Naumovski 12. Prilep 3. Rostu{e. [tip 3.Aktuelno Vo periodot od 24.Milkica Gligorova . vo nadle`nost na izbornata komisija se slednite ovlastuvawa: Da se gri`i za podgotvuvawe i sproveduvawe na izborite vo soglasnost so odredbite na Pravilnikot za izbori i Statutot na Komorata. Struga Obvinitel : Ohridija Popovska PRETSEDATEL NA SOBRANIE Milan Kerovski PRETSEDATEL NA KOMORA Lidija Petru{evska Tozi 1. Vo taa nasoka. Metodija Majstor~ev. pretstavni{tva. na koj ~lenovite predlagaa i izbiraa kandidati za pretstavnici vo Sobranieto i drugite organi na Komorata od svojata teritorijalna edinica. Erol Ali 6. izbira~kite odbori svikaa i odr`aa sostanok na ~lenstvoto od svojata teritorijalna edinica. Negotino 3. Kandidatite {to se izbiraat i predlagaat traba da gi pretstavuvaat interesite na farmacevtite od site oblasti na profesijata (proizvodstvo.). Violeta Taleska. Mirjana Ga{tevska 7. Marina Mihajlovi} Izborna edinica 7 1. Mitko Taseski. Biqana Lazarova 2. Prilep 5. dali rabokomora na tat vo apteki. sproveduvawe i utvrduvawe na rezultatite od izborite. Vo Soglasnost so Pravilnikot za na~inot i postapkata za izbor na pretstavnici vo Sobranieto na Komorata. Ninoslav Kostovski. utvrduva i objavuva rezultatite od glasaweto. Obvinitel. Jasminka Pat~eva 8. Koceva Sowa. Gostivar. Blagica Jakimovska. Vawa [ulevski 10. Milan Kerovski.

Simptomi Znacite i simptomite na vonbolni~kata pnevmonija mo`at da variraat i naj~esto nastanuvaat nenadejno.povozrasnite lica i onie so hroni~ni zaboluvawa ili kompromitiran imunolo{ki sistem . bi sakale da go pretstavime noviot lek na Bayer Schering Pharma pod ime Avelox®. nedostatok na poln zdiv. od koi 23 se vo Evropa. Tie vklu~uvaat treska. pneumoniae). pretstavuva pnevmonija koja{to nastanala nadvor od zdravstvena institucija ili bolnica.voobi~aeno imaat pomalku ili pak umereni simptomi. gabi~ki ili drugi mikroorganizmi. Klu~en e faktot deka pacientot treba da go zavr{i celokupniot tretman so antibiotikot duri i ako toj/taa se po~uvstvuva podobro mnogu brzo po voveduvaweto na tretmanot. a mo`e da zavr{i duri i fatalno. primarno influenca. Koga se prisutni pove}e faktori na rizik. efikasen vo tretmanot na infekcii na di{nite pati{ta steknati vo doma{na sredina. pacientite treba da se hospitaliziraat i toga{ se primenuva poagresivna terapija. Taa e zna~itelen zagri`uva~ki problem kaj vozrasnite lica i pacientite so hroni~ni zaboluvawa ili naru{en imunolo{ki sistem. {irok antimikroben spektar3. kade {to e prisutna virusna infekcija. Mo`e da se javi vo lesna do te{ka forma. koja se zabele`uva kaj re~isi 26-77% od hospitaliziranite vozrasni lica so vonbolni~ka pnevmonija. tuku i pridonesuva do formirawe na soevi na bakterii koi stanuvaat rezistentni na antibiotici .edna tabletka na den vo tek na 5 do 10 dena 7 Avelox®1 (moxifloxacin) e registriran vo pove}e od 109 dr`avi vo svetot za oralnata formulacija i vo pove}e od 90 dr`avi vo svetot za intravenskata formulacija.raste~ki seriozen globalen problem. Visokorizi~nite grupi na pacienti . so {to e mo`no i sekventno lekuvawe od intravenska na oralna terapija. a re~isi 2. bolka vo gradite. ili t. Do oktomvri 2007 godina. visoka temperatura. Od neodamna Avelox e dostapen i na Makedonskiot farmacevtski pazar vo dvete formulacii: oralna (400mg tabletki vo pakuvawe po 5 tbl i po 7 tbl ) i intravenska (infuziski rastvor od 400mg/250ml) Dvata oblika se bioekvivalentni. S. pnevmonija steknata vo zaednicata. Neuspehot vo tretmanot so antibiotici ne samo {to nosi rizik od relaps na pnevmonijata. Za taa cel.7 milioni pacienti bile tretirani so intravenskiot oblik na Avelox. Avelox ima unikatni mikrobiolo{ki. no zemaj}i go predvid faktot za rezistencija na oddelni bakterii kon odredeni klasi na antibiotici. vo svetot pove}e od 83 milioni pacienti bile tretirani so tabletki Avelox. farmakoki- 16 . a mo`at da dovedat i do sekundarna bakteriska infekcija. AVELOX® (moksifloksacin).n.Komercijalen tekst Aktuelno ZDIV OD SVE@ VOZDUH VO TRETMANOT NA RESPIRATORNITE INFEKCII VONBOLNI^KA PNEVMONIJA (PNEVMONIJA STEKNATA VO ZAEDNICATA) Pnevmonijata pretstavuva inflamacija na belite drobovi predizvikana od bakterii. koj e prv antipnevmokoken kinolon so silno baktericidno dejstvo3. Mortalitetot kaj vonbolni~kite pnevmonii zavisi od brojot na faktorite na rizik. potewe. Streptococcus pneumoniae pretstavuva eden od naj~estite pri~initeli na vonbolni~kata pnevmonija predizvikana od bakterii. Influencata i drugite virusni infekcii predizvikuvaat prvenstveno virusna pnevmonija. Nebakteriolo{kata etiologija na vonbolni~kata pnevmonija e isto taka voobi~aena i kaj 4-39% od imunokompetentnite vozrasni lica. ka{lica so produktiven iska{lok oboen so zelena ili `oltenikava boja. Tretman Vonbolni~kata pnevmonija predizvikana od bakteriska infekcija. Antibiotskiot tretman e iniciran empiriski i sekoga{ e potrebno da gi pokrie naj~estite respiratorni predizvikuva~i (na pr. Negovi prednosti se: brzo dejstvo . Vonbolni~kata pnevmonija.brzo uni{tuvawe na patogenite 3 visoka tkivna penetracija 4 brzo olesnuvawe na simptomite 5 dobar bezbednosen profil 6 ednostavna upotreba . virusi. voobi~aeno se tretira so antibiotici.

a 2-2. AUC na dvata oblika e ista.Intravenskiot oblik pridonesuva za postigawe povisoki koncentracii vo plazma otkolku oralniot oblik i ima visok volumen na distribucija. J.Anaerobni bakterii (Clostridium spp. Drug Safety 2005. Legionella pneumophila. Escherichia coli.Postignuva 18 do 70 pati povisoka kocentracija vo b. Streptococcus milleri.Atipi~ni bakterii (Mycoplasma pneumoniae. 1 Avelox® e isto taka poznat i pod drugi za{titeni imiwa.Brza. nesakani dejstva se pojavile kaj pomalku od 3% od bolnite. 125 (3):953-964 6 Andriole VT. Havelox®.5-4 ~asa . so prose~na stapka na odgovor (efikasnost) od 94% vo 24 klini~ki studii koi vklu~ile pove}e od 20. Kako i so drugite lekovi. Chlamydia pneumoniae.Ogwan Prica bb lokal 4. AECB and CAP. 28 (5): 443-452 7 Zbiren izve{taj za osobinite na lekot 17 Bayer d. U{te pove}e. 2): 22-28 3 Wiedemann B.d. Bezbednost Avelox e lek koj se izdava na lekarski recept i koj pacientite glavno dobro go podnesuvaat. Avalox®. Moraxella catarrhalis .Serumska maks. i koga la~at beta-laktamazi.4 . 49. Peptostreptococcus spp. Proflox®. Actira®.. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2002. Streptococcus pyogenes (grupa A)) -Gram-negativni bakterii (Haemofilus influenzae . 3) 292. 4 (Supplement n. Fusobacterium spp) Farmakokinetika . Clin Microbiol Infect 5 (Suppl. vklu~uvaj}i gi ABS.vo tek na 5-10 dena Vonbolni~ka pnevmonija vo tek na 10 dena Akuten bakteriski sinuzitis vo tek na 7 dena Avelox 400mg/250ml infuziski rastvor vo Makedonija e registriran za tretman na: Vonbolni~ka pnevmonija Prepora~ana terapevtska doza na Avelox tabletkite i infuziskiot rastvor vo Makedonija e 400mg edna{ vo denot. ko`ata i potko`nite tkiva! Indikacii i upotreba vo Makedonija Avelox 400mg tabletki vo Makedonija se registrirani za tretman na slednite respiratorni infekcii: Akutna egzacerbacija na hroni~en bronhitis .o. Klebsiella pneumoniae) . J of Chemother 2002.o. otkolku vo plazma. Efikasnost Avelox bil isleduvan vo mnogubrojni studii za tretman na respiratorni infekcii. . kako na pr. Coxiella burnettii) . Streptococcus agalactiae. mezanin.000 pacienti2.T1/2 =11. Streptococcus pneumoniae vklu~uvaj}i gi i rezistentnite soevi na penicilin i makrolidi. Haemophilus parainfluenzae. 821826 5 Wilson R et al Chest 2004. re~isi potpolna apsorpcija (91% bioraspolo`livost) . Actimax®.avelox. and Garau. Osven ma~nina i proliv. koncentracija po 0.5 pati povisoka koncentracija vo paranazalnite {uplini . {to potvrduva deka dvata oblika se bioekvivalentni. Lapinix®. se od gastrointestinalno poteklo i toa gadewe. naj~esto blagi. Avelox poka`al deka e validna terapevtska opcija za komplicirani infekcii na ko`a i meki tkiva. Pretstavni{tvo Skopje ul. Improving care for patients with respiratory tract infections. lekarot i/ili farmacevtot se dol`ni da go proverat vnatre{noto upatstvo na lekot pred prepi{uvawe ili izdavawe na Avelox. Streptococcus mitior. blokiraj}i go rastot i reprodukcijata na bakteriite. Abstract P 773 (1999) 4 Gehanno P et al.. Octegra®. Veruvame deka noviot lek AVELOX® na Bayer Schering Pharma }e pridonese kon podobruvawe na kvalitetot na zdravjeto na Va{ite pacienti.15. H..com . lamela 2 1000 Skopje Tel: 02 3124 055 .Se eliminira niz bubrezi i feces Koncentracijata na moxifloxacin vo site tkiva ja nadminuva MIC90 na predizvikuva~ite na respiratorni infekcii. Naj~esti nesakani efekti. Avelon® and Megaxin® na Bayer HealthCare 2 Lode.Aktuelno Komercijalen tekst netski i farmakodinamski svojstva 8-methoxyquinolone Mehanizam na dejstvo Avelox go blokira dejstvoto na DNK girazite. Avelox ima baktericidno dejstvo.6 ~asa . Pove}e informacii za lekot mo`ete da pronajdete vo Zbirniot izve{taj za osobinite na lekot ili na veb-stranicata www.Ne se metabolizira preku citohrom P450 vo crniot drob . Izilox®.. Spektar na dejstvo -Gram-pozitivni bakterii (Staphylococcus aureus.. proliv i malaksanost.

da ovozmo`i podgotovka na GMP inspektorite. Osnovnata zada~a na proektot e da go podgotvi nadle`niot regulatoren organ aktiven na poleto na lekovite vo Republika Makedonija za idnoto u~estvo vo mre`ata na EMEA. So vakvata edukacija vrabotenite vo Biroto za lekovi }e izgradat doverba za svojot stru~en profil na evropsko nivo vo delot na Dobrata regulatorna praktika. 18 BIRO ZA LEKOVI na Republika Makedonija . Dobrata proizvodstvena praktika. Celiot proekt vo vrednost od 600.kandidati za vlez vo Unijata da bidat ednakvi partneri koi }e rabotat me|usebno i so po~it. a posebno treba da se naglasi deka timot na eksperti na Biroto za lekovi e mlad i motiviran. so vleguvaweto vo Unijata.Farmacevtski informator Aktuelno Biroto za lekovi e vklu~eno vo proektite na Evropskata agencija za lekovi Vo fevruari 2008. da se izvestuva za generiranite signali (novite suspektni reakcii na lekovite). Dobrata laboratoriska praktika. Ova e edna od najva`nite programi {to ovozmo`uva Biroto za lekovi na Republika Makedonija. Dobrata klini~ka praktika. no i nadvor vo drugi zemji na EU kade {to se odr`uvaat soodvetnite nastani i na toj na~in se vospostavuvaat direktni kontakti i partnerski odnosi vo natamo{noto rabotewe so site kolegi vo drugite evropski regulatorni agencii. seto ova }e vodi EMEA i postojnite zemji-~lenki na Unijata i zemjite. Preku ovoj proekt. So pomo{ na ovoj proekt }e se dostignat standardite vo raboteweto na najrazvienite evropski agencii za lekovi. vospostavuvawe na Eudra bazata. a so prodol`uvawe na sorabotkata mo`e da smeta deka celta }e bide postignata so me|unarodno priznavawe na Dobrata regulatorna praktika na Biroto za lekovi. so cel da se odr`uva dobra praktika vo farmakovigilancata. stru~nite lica od site oblasti na raboteweto na Biroto za lekovi po~nuvaat da se educiraat vo EMEA. Biroto za lekovi ima mo`nost da bide vklu~eno i vo EU programata za telematika (obezbeduvawe na pristap kon EudraVigilance i EudraPharm bazata na podatoci i kon informaciite za klini~ki ispituvawa kaj deca). EMEA) za sproveduvawe na novata tranziciska programa IPA (instrument for pre-accession). da go unapredi sledeweto na nesakanite dejstva na lekovite. po potpi{uvaweto na soglasnosta me|u Evropskata komisija i Evropskata agencija za evaluacija na lekovi (European Medicines Evaluation Agency. Proektot treba da pomogne vo razvivawe na infrastrukturata vo oblasta na klini~kite ispituvawa. kako nacionalen regulatoren organ za lekovi. Dobrata distributerska praktika i mnogu drugi dobri praksi vo oblasta na lekovite.000 evra ve}e se ostvaruva me|u Biroto za lekovi na RM i EMEA i te~e vo kontinuitet vo periodot od 2008 . koe istovremeno od 1 januari 2010 treba da prerasne vo Agencija za lekovi po primerot na site evropski zemji. a so toa i priznavawe na rabotata na Biroto za lekovi na Republika Makedonija. Isto taka. isto taka. harmonizacija na postapkite za herbalni lekovi. treninzite i obukite {to se vo organizacija i planirani od strana na EMEA.2009 godina. Pokraj toa. Biroto za lekovi ima jasno definirani celi vo proektot i strategija koja vodi kon natamo{en napredok. So ovoj proekt. telematikata i ulogata vo evaluacija na bezbednosta i efikasnosta na lekovite. da se zapoznae so rabotata {to ja sproveduvaat nau~nite komiteti na EMEA i nejzinite rabotni grupi. se o~ekuva Biroto za lekovi na Republika Makedonija da bide podgotveno za u~estvo vo aktivnostite na EMEA i da ja razviva doverbata so postojnite zemji-~lenki vo sistemot. Dobrata organizacija na raboteweto vodi kon `elbata da se postigne natamo{en napredok. Dobrata praktika za farmakovigilanca. Republika Makedonija se vklu~i kako dr`ava nabquduva~ na sostanocite. sledewe i implementacija na site barawa na strogite me|unarodni standardi vo oblasta na kontrolata na kvalitetot na lekovite.

.

da ja namalime neracionalnata upotreba na antibioticite. Vo Republika Makedonija nastanot zaedni~ki go organiziraa vladiniot i nevladiniot sektor . Ovaa godina. Racionalnata upotreba na antibiotici e golem predizvik ne samo za na{eto. koj i na evropsko nivo se odbele`uva prvpat. koj naglasi deka Ministerstvoto za zdravstvo }e prodol`i da gi sproveduva merkite na dosledno po~ituvawe na zakonodavstvoto za lekovi. Odbele`uvaweto na ovoj den ima{e edna zaedni~ka cel pra{aweto na antimikrobnata rezistencija da se stavi visoko na politi~kata agenda. Klub na pratenici.Ministerstvoto za zdravstvo na RM i Centarot za regionalni istra`uvawa i sorabotka "Studiorum". vo ramkite na svoite nadle`nosti kako zdravstven sektor i na svoite mo`nosti kako pacienti i aktivni u~esnici vo gri`ata za sopstvenoto zdravje. 2008. vo kinosalata na Klubot na pratenicite. vo Skopje be{e odbele`an Evropskiot den za racionalna upotreba na antibioticite. osobeno vo posiroma{nite zemji kade {to i upotrebata na antibiotici e zna~itelno pogolema otkolku vo razvienite zemji. prevencija na infekcii preku sproveduvawe programi za imunizacija. Skopje. tuku i za mnogu porazvieni i pobogati op{testva. Centralnata sve~enost se odr`a vo Sovetot na Evropa vo Strazbur. no i na znaewe na javnosta. kako eden od poserioznite problemi na zdravstvenite sistemi. d-r Bujar Osmani. voveduvawe novi vakcini i vospostavuvawe standardi za kon- 20 . kade {to pretstavnici na politi~kite eliti ja potenciraa svojata opredelba za borbata so antimikrobnata rezistencija vo site zemji-~lenki i kandidati za ~lenstvo vo EU. 18 noemvri be{e fokusiran na potrebata site.Farmacevtski informator Aktuelno Evropski den za racionalna upotreba na antibiotici 18 noemvri. Nastanot go otvori ministerot za zdravstvo na RM. Makedonija Na 18 noemvri. na inicijativa i pod logoto na Evropskiot centar za prevencija i kontrola na bolesti.

istakna deka racionalnata upotreba na antibiotici vo Makedonija bara brzo no sistematsko re{avawe. do voveduvawe strogi kontrolni mehanizmi za namaluvawe na nezakonskoto odnesuvawe vo delot na antibiotskite sredstva. pa ako sakate duri i odnosot lekar-farmacevt. pretsedatel na Farmacevtskata komora na Makedonija i Biljana Celevska. poradi golemoto u~estvo na antibioticite vo zdravstveniot buxet (so duri 20 procenti od vkupnite tro{oci za lekovi.nekoi od niv i vo nasoka na menuvawe na mentalitetot na pacientot i zdravstveniot rabotnik. a koja mo`e da nastapi za 24 ~asa. no u{te pove}e poradi rezistencijata koja neminovno se javuva. be{e mnogu slikovito i sistemski pretstavena ulogata i zada~ite koi farmacevtskata profesija gi ima i treba seriozno da gi prezeme vo borbata so antimikrobnata rezistencija. vo nasoka na proaktivnost vo edukacijata na naselenieto. no i so lekarite. soodvetna i pravilna zdravstvena za{tita vo sferata na farmacijata. o~ekuvano e deka rezistencijata }e onevozmo`i lekuvawe duri i na nekoi polesni infektivni zaboluvawa. a sli~na e sostojbata i vo drugite zemji vo regionot. direktor na Biroto za lekovi na Ministerstvoto za zdravstvo na RM. bea napraveni i tri interesni stru~ni prezentacii. kako edna od klu~nite alki na zdravstvenata za{tita i negovata/nejzinata mo`nost za direktna komunikacija so pacientot. No.org. kako i podobruvawe na percepcijata za farmacevtskata profesija. M-r Il~o Zahariev. Ovie aktivnosti za sproveduvawe sekako deka podrazbiraat materijalni i ~ove~ki resursi (od edukacija na pacientite preku bro{uri i televiziski spotovi. pove}e od toa. kako nov koncept vo gri`ata za pacientite dava pogolema uloga na farmacevtot. jaknewe na svesnosta i obezbeduvawe na informacii za op{tata populacija. ovie aktivnosti i sakanite rezultati baraat posveten pristap so multi-slojnost i paralelno adresirawe na razli~nite stejkholderi. Neracionalnoto "konsumirawe" na antibiotici vo na{ata dr`ava.Aktuelno Farmacevtski informator trola zaradi namaluvawe na potrebata od antibiotici. Farmacevtot. Farmacevtskata gri`a.mk 21 . Prezentacijata na d-r Golubinka Bo{evska od Republi~kiot zavod za zdravstvena za{tita i D-r @aklina Cekovska od Institutot za mikrobiologija dade pregled na site rezistentni vidovi i nivniot odgovor. osobeno zatoa {to farmacevtot e poslednata proverka vo administriraweto na antibiotskite preparati i nivnata upotreba od strana na pacientite. odnosno okolu 20 milioni evra). no i pogolemi obvrski za navremena. farmacevt-pacient. pokraj obra}aweto na vladiniot i nevladiniot sektor i profesionalnite zdru`enija koi ja iska`aa golemata posvetenost i zalo`ba za adresirawe i re{avawe na ovoj problem. dava {iroko pole za deluvawe. M-r Neda Milevska-Kostova.studiorum. Vo programata na nastanot. bara mnogukratni ~ekori . Vo prezentacijata na prof. programski direktor Centar za regionalni istra`uvawa i sorabotka "Studiorum" www. koe mu ja ovozmo`uva negovata nova uloga vo sistemot na zdravstvena za{tita i promovirawe na zdravjeto na naselenieto. zajaknata komunikacija so zdravstvenite rabotnici i instituciite zadol`eni za kreirawe i sproveduvawe na zdravstvenite politiki. pomo{nik-rakovoditel na Sektorot za evropski integracii vo Ministerstvoto za zdravstvo na RM. ili menuvawe na kvalitetot i doverbata na odnosot lekar-pacient. i osobeno kontrola i sledewe na propi{uvaweto antibiotici i kontrola na marketin{kata praktika za antibioticite. d-r Lidija Petru{evska-Tozi. naglasuvaj}i go faktot {to vo skora idnina.

Farmacevtski informator Me|unarodni aktivnosti na Komorata Eurofarmforumot e mre`a od nacionalni farmacevtski asocijacii povrzani so Regionalnata kancelarija na SZO za Evropa. Celite na ovaa asocijacija se: Razvivawe na bolni~kata farmacija i vospostacii kako i so tehni~ka pomo{ i soveti od Regionalnata kancelarija na SZO za Evropa. Vo ovaa asocijacija ~lenuvaat 30 evropski zemji vklu~uvaj}i gi ~lenkite na EU. Farmacevtskata komora na Makedonija e ~lenka na FIP od 2007 god. kako i [vajcarija. a Farmacevtskata komora na Makedonija stana ramnopravna ~lenka od juni 2008 god. Brojot na zemji ~lenki iznesuva 29. Farmacevtskata komora e ~len na ovaa grupacija od 2006 god. a EAPH gi pretstavuva interesite na pove}e od 21000 bolni~ki farmacevti. Ovaa cel se ostvaruva preku dijalog i sorabotka so i pome|u nacionalnite farmacevtski asocija(EAHP) Evropskata asocijacija na bolni~ki farmacevti e rabotna asocijacija na bolni~ki farmacevti od skoro site zemji ~lenki na Evropskata unija. vuvawe na zaedni~ka farmacevtska politika vo Evropa Unapreduvawe na pozicijata i ulogata na farmacevtite vo bolnicite Poddr`uvawe I zastapuvawe na interesite na bolni~kite farmacevti vo Evropa i sorabotka so nadle`nite organi na Evropskata unija Promovirawe na sorabotka so drugite profesionalni tela Evropskata asocijacija na bolni~ki farmacevti e oformena vo 1972 god. Vo tekot na re~isi 100-godi{nata istorija prioritetite na FIP se pro{iruvaat se so cel da se odgovori na potrebite i o~ekuvawata na profesijata vo . Farmacevtskata komora na Makedonija e ramnopravna ~lenka na Eurofarm forumot. delot na pro{iruvawe na zdravstvenite servisi koi gi davaat farmacevtite i vo integriraweto na najnovite nau~ni otkritija vo sekojdnevnata praktika. FIP stana svetski vizioner vo sovetuvaweto za ulogata na farmacevtite vo pridobivkata na zdravstvenata za{tita i pretstavuva odr`uva~ na farmacevtskata nauka. kako i dava pridones za pobezbedna upotreba na efikasni i kvalitetni lekovi vo svetot. Zatoa PGEU pretstavuva okolu 400000 farmacevti od aptekarskata dejnost koi pridonesuvaat za zdravjeto na okolu 500 miolioni lu|e niz Evropa. FIP pretstavuva i zastapuva okolu 2 miliona prakti~ari i nau~nici od celiot svet. Formirana e 1912. za unapreduvawe i razvivawe na farmacevtskata dejnost. Celta na Forumot e jaknewe na pozicijata na farmacevtite preku istaknuvawe na nivnata vrednost kaj zdravstvenite profesionalci. Negova misija e podobruvawe na zdravstvoto vo Evropa vo soglasnost so prioritetite postaveni od SZO. FIP go podobruva svetskoto zdravstvo preku naso~uvawe na farmacevtskata praktika i nauka kon otkrivawe i razvitok na novi molekuli. Evropskiot parlament. Turcija. kako i so ekonomskiot i socijalniot komitet i ostvaruva konstruktivni vrski lobiraj}i FIP (Internacionalnata Faemacevtska federacija) e svetska federacija na nacionalnite asocijacii na farmacevtite i farmcevtskite nau~nici koja e vo oficijalna povrzanost so SZO. a vo nea ~lenuvaat 122 organizacii i 4000 individualni ~lenovi. Aktivnostite na Forumot se baziraat na jaknewe na ulogata na farmacevtite kako vo farmacijata taka i vo drugite delovi na zdravstvoto. Hrvatska . a e otvorena za site zemji koi se ~lenki na Evropskiot sovet. Formiran e vo januari 1992 god. Srbija. so cel cvrsto vgraduvawe na farmacijata vo politikata i prioritetite na SZO. komitetot na postojanite pretstavnici. PGEU izrabotuvaat studii koi diorektno ili indirektno se povrzani so aptekarskata dejnost i takvite studii se koristat kako pojdoven materijal za nosewe odluki i re{enija od strana na evropskata komisija za zdravstvo. Aktuelno 22 PGEU (Farmacevtska grurupacija na Evropskata Unija) e internacionalna neprofitebilna asocijacija formirana spored Belgiskiot zakon i gi zastapuva farmacevtite (aptekari) niz Evropa. zemjite-kandidati za EU I EFTA ~lenovite. Celta na PGEU e da se istakne ulogata na farmacevtot kako kompleten zdravstven profesionalec koj mo`e da se prepoznae na sekoe nivo i koj }e pomogne vo za{titata na zdravjeto na site gra|ani od Evropa. na dobra farmacevtska praksa i na konceptite za farmacevtska gri`a. Izvr{niot komitet i generalniot sekretarijat odr`uvaat postojani kontakti so Evropskata komisija. Norve{ka.

a toa treba da go napravime vo vistinsko vreme i vo vistinska nasoka. Preku diskusii i razmena na idei za razvivawe na novi uslugi. Ovoj kongres se smeta za istoriski zatoa {to ogromno vnimanie be{e posveteno na farmacevtskata praktika i farmacevtskata gri`a za pacientite vo nasoka na voveduvawe na novi zdravstveni uslugi koi }e bidat obezbedeni od strana na farmacevtite. kako i politikata za informaciite za lekovite koi }e bidat davani za pacientite. Maja Kova~eva . 23 Podgotvila dipl. farm. zatoa {to be{e izglasana dolgoo~ekuvanata deklacijata za bolni~ka farmacija. kon krajot na avgust 2009 godina. Vo period od 29 avgust do 4 septemvri se odr`a 68. Be{e iznesen i planot za proektot na FIP Fondacija za edukacija i istra`uvawe.FIP kongres Aktuelno Farmacevtski informator Bazel 2008 godina Farmacevtskata komora na Makedonija e polnopravna ~lenka na Sovetot na FIP. vo Bazel so glavna tema Rein`ewirawe na farmacevtskata praktika vo nasoka na promena na svetot. Vo delot na aptekarskata dejnost se odr`a pretkongresen satelitski simpozium. FIP-ov Internacionalen kongres na farmacija i farmacevtska nauka. kako i Strategijata na FIP do 2020 godina so planovi za nejzino implementirawe. se baraa i najdobrite koncepti i na~ini na edukacija na farmacevtite vo dodiplomskite studii i vo kontinuiranata farmacevtska edukacija vo nasoka na podobro obu~eni profesionalci za novite profesionalni predizvici. kako i pove}e rabotilnici pod mototo Forum za inovatori vo farmacevtskata praktika: promena na menaxmentot vo javnite apteki. Vo tek na sostanocite na sovetot be{e izglasana strategijata na FIP za razvivawe na farmacevtskata dejnost do 2020 godina i bea usvoeni nekolku dokumenti za: politikata na kontrola na antimikrobna medicinska rezistencija. Glavna cel na ovie rabotilnici e podgotvuvawe na javnoto aptekarstvo za negovo vklu~uvawe vo promenata i podobruvaweto na zdravjeto na ~ovekot. politika za kvalitetot na lekovite koi }e bidat upotrebuvani za deca. na sostanocite na Sovetot be{e prezentiran i usvoen planot za zaemnata sorabotka i poddr{ka pome|u FIP I SZO. so kraen zaklu~ok deka kako zdravstveni profesionalci ni pretstoi mnogu rabota zaedno. za implementirawe na vodi~ite za Dobra farmacevtska praktika vo odredeni izbrani zemji vo razvoj. Isto taka. spec. Sledniot FIP kongres }e se odr`i vo Istanbul.

Vakvite komisii pridonesoa za poblizok kontakt pome|u klini~kite farmakolozi. a so cel razvoj na efikasen sistem na klini~ki nadyor i kontrola. Ponaprednite modeli na klini~ko-farmacevtski uslugi gi relociraat farmacevtite baraj}i podolgotrajno prisustvo na farmacevtot na klinikata i pridones kon individualnata gri`a so institucionalna poddr{ka bazirana na primena na lekovi vrz osnova na dokaz i spravuvawe so rizikot. se razvi i integriran pristap vo koj kvalitetot na gri`a se ocenuva so multidisciplinaren nadyor na specifi~nite proceduri ili uslovi propi{ani so standardite za kvalitet navedeni vo klini~kite vodi~i. esencijalnite i dopolnitelnite listi na lekovi. so ogled na sé pokompleksnite tretmani so lekovi. }e se kontroliraat buxetskite tro{oci. pribirawe na specifi~ni podatoci. Tehni~kiot razvoj koj vklu~uva{e terapevtsko sledewe na plazmatskite koncentracii na lekot i prilagoduvawe na dozite i aktuelno. potrebata od genetsko predviduvawe na individualnoto odnesuvawe na pacientot kon terapijata. nesakani dejstva) baraa pribli`uvawe na farmacevtot neposredno do bolni~kiot krevet. bolni~kite farmacevti i lekarite-specijalisti od kade proizlegoa i Komisiite za lekovi i terapija. Ovoj ekspertski izvor kontaktira sekojdnevno so pacientite i zdravstvenite rabotnici vo bolni~ki uslovi. uslovi i sozdavawe na multidisciplinarni komisii so funkcija kreirawe na politiki za primena na lekovi so koi. pri {to sozdavaweto na bolni~kite prira~nici be{e va`en ~ekor kon institucionalno vlijanie vrz primenata na lekovite. Sozdavaweto na mre`a na farmakoinformativni centri vo mnogu zemji na lokalno. ramnote`ata pome|u klini~kite uslugi direktno "na pacient/na klinika" (uslugi naso~eni kon pacientot) i od centraliziran kapacitet (uslugi bazirani na aptekata) pos- tojano se menuva. re`im na dozirawe. odnosno farmakoinformativnite uslugi sega imaat ogromno vlijanie vrz ocenkata na lekovite. na prmer. blizok kontakt so pacientot i poddr{ka vo odlu~uvaweto. Ovie ve{tini go pravat klini~kiot farmacevt stru~wak vo racionalnata farmakoterapija i primaren izvor na nau~no vredni informacii. iskustvo i sposobnost za rasuduvawe i fundamentalno razbirawe na biomedicinskite. Nov Zeland i pove}eto evropski zemji. Praktikuvaweto na klini~kata farmacija vo bolni~ki uslovi (i sekade kade se obezbeduva zdravstvena gri`a) ja odrazuva filozofijata na farmacevtskata gri`a baraj}i specijalizirano poznavawe na lekovite. kako i prepoznavaweto na aktuelnite i potencijalnite problemi povrzani so lekovite (pr. odnosno centri vo ramkite na bolni~kite krugovi. im ovozmo`uva na Komisiite za lekovi i terapija da funkcioniraat efikasno i pridonesuva za rabotata na farmakoinformativnite centri. Toa pridonesuva za zgolemuvawe na brojot na bolni~ki farmacevti. kako pri individualna gri`a za pacientite taka i na institucionalno nivo. Seto ova pridonese klini~ko-farmacevtskite uslugi vo poslednite 30 god. Ovie uslugi vo mnogu zemji sega ja so~inuvaat me|unarodno priznatata supspecijalnost vo bolni~kata farmacija. efikasna i ekonomi~na primena na lekovite vo bolnicite. itn. no sli~ni promeni se odvivaa i vo Kanada. Taka. ovie Komisii imaat za cel da go namalat preklopuvaweto na naporite vo tolkuvaweto na dokazite pri ocenka na lekovite i da obezbedat ednakov pristap do novite lekovi na nacionalno nivo. brojot na bolni~kite farmacevti e dva pati pogolem od onoj vo drugite zemji na EU. Avstralija.Farmacevtski informator Aktuelno Bolni~ka farmacevtska praktika . pridr`uvawe kon terapijata. a od druga strana. Potrebata od dobivaweto na neophodnata informacija i sovet za lekot vo bolni~kiot oddel i praktikuvaweto na farmacevtskata ve{tina direktno na pacientot prerasna vo potreba od razvoj na klini~ko-farmacevtski uslugi. poradi razlikite vo brojot na bolni~ki farmacevti. Avstralija i Nov Zeland. so ogled na potrebata za individualna farmacevtska gri`a. interakcii. Vo ramkite na kvalitetno praktikuvawe na bolni~kata farmacija. Ovie promeni vo razli~ni zemji se odvivaa po razli~ni pati{ta i mnogu od uslugite koi ja poddr`uvaat racionalnata primena na lekovite vo bolni~ki uslovi se ve}e voobi~aeni za severnoamerikanskite dr`avi. denes priznati vo bolni~kata farmacija kako supspecijalnost klini~ka farmacija. obrazuvawe i sovetuvawe na pacientot.funkcijata na bolni~kite apteki i ulogata na farmacevtot ktivnostite za obezbeduvawe na soodvetni i celosni informacii za lekovite vo bolni~ki uslovi. na~in na primena. Bea razvieni specijalizirani bazi na podatoci naso~eni kon poddr{ka na odlukite za medikamentozen tretman vo bolnici- A 24 te. socijalnite i klini~kite gledi{ta koi obezbeduvaat optimalen ishod od terapijata. Vo razvivaweto i primenata na modelite na klini~ko-farmacevtski uslugi vode~ko mesto imaa SAD i Velika Britanija. Me|u drugoto. }e se obezbedat efikasni i bezbedni lekovi. farmacevtskite. Ovie centri. Potrebata za bezbedna. protokolite. vo razvienite zemji da prerasnat vo zna~aen element na bolni~ko-farmacevtskata praktika. regionalno i dr`avno nivo vo su{tina zna~e{e sozdavawe na grupi za sorabotka. Vo Evropa. farmakoinformatikata. Metodologijata za nadyor i kontrola postojano se menuva i razviva kako del od istra`u- . pridonesoa za promena i zna~aen razvoj na bolni~kata farmacevtska praktika. od edna strana. Razvojot i promenite vo farmakoterapijata se preto~ija i vo barawe za postoewe na farmakoinformativni uslugi. 80% od bolni~kite farmacevti ja praktikuvaat svojata dejnost neposredno do pacientot i polovinata od niv pominuvaat pove}e od 50% od svoeto vreme davaj}i klini~ko-farmacevtski uslugi. vo Velika Britanija kade sovremeniot model na praktikuvawe e prisuten vo najgolem del od bolnicte. soveti i preporaki bazirani na dokazi. sorabotka so regulatornite tela i industrijata. u~estvoto na bolni~kite farmacevti vo kontrolata na kvalitetot i tro{ocite so ogled na potrebata odlukite za farmakoterapijata da se temelat na dokazi i davaweto na uslugi orientirani kon pacientot. sozdavaweto na prira~nicite.

Pristapite koi se koristat vo ovaa smisla vklu~uvaat sorabotka na bolni~kite farmacevti i diplomiranite medicinski sestri vo programi za obrazuvawe i sovetuvawe na pacientite.). nekoi skandinavski zemji i dr. avtomatizirani postapki vo propi{uvaweto. na pr. Vo zemji kako Velika Britanija. opredeluvawe na bolni~ko kontakt lice za razmena na informacii i sledewe 25 .Aktuelno va~kite aktivnosti na poleto na zdravstvenite uslugi. koga e toa mo`no i {to zavisi pred se od (ne)zavisnosta na pacientot. osobeno koga stanuva zbor za hroni~no bolnite pacienti. bolni~kite farmacevti obezbeduvaat informacii i davaat soveti na finansiskite direktori. podobra edukacija i sovetuvawe na pacientite. Ovie aktivnosti se koordinirani od bolni~ki komisii vo koi bolni~kite farmacevti imaat aktivna uloga. Holandija. Vakviot koncept bara soodvetna obuka vo propi{uvaweto i problemite povrzani so lekovite se identifikuvaat i re{avaat timski vo ramkite na aptekata. tehni~ki i personalni. farmacevtskite tehni~ari se vklu~uvaat vo farmacevtskata gri`a vo ramkite na programite za upravuvawe so lekovi. e karakteristika samo za zemjite so kultura na "nema individulna vina se dodeka se po~ituva protokolot/vodi~ot". Obidite za nadminuvawe na ovie nedostatoci vo sferata na bolni~koto farmacevtsko rabotewe baraat podelba na odgovornostite za gri`a. so cel da se obezbedi najdobra nabavka preku konzorciumski dogovori. Transferot na gri`a pome|u specijalistite na bolni~ko i primarno nivo e ocenet kako najslaba alka vo sinxirot na gri`a. Germanija. vo ramkite na bolni~kite uslugi. i da ja podobri efikasnosta vo obezbeduvaweto na kvalitet na primenata na lekovi i da go zgolemi kapacitetot na timskata sorabotka kako vo ramkite na aptekite taka i vo ramkite na bolnicite. se razvi koncept na satelitska apteka kako del od strategijata za spravuvawe so rizikot. so relativno mal broj na farmacevti so "nezavisno nivo na edukacija" (pr. Vo toj pravec e naso~eno i spravuvaweto so rizikot od gre{ki vo farmakoterapijata. Programite za upravuvawe so lekovi. so farmacevti i farmacevtski tehni~ari kako personal. ovie aktivnosti glavno se sproveduvaat so multidisciplinarna sorabotka. vo bolni~kite ambulanti kade nivnata uloga bi bila najinovativna. kade klini~ko-farmacevtskite uslugi se davaat preku individualniot farmacevt kako del od timot na oddelot/ klinikata. a so toa i nadzor i ogromna poddr{ka kako od farmacevtite. kako na pr. Vo odredeni zemji na EU.e. Ovoj termin ja stava odgovornosta za efektiven klini~ki ishod na korporativno nivo i bara organizirani strukturi vo ramkite na bolnicite za formalizirawe na metodi za kontinuirano podobruvawe na uslugite i vo ramkite na istite. Dobrovolnoto prijavuvawe na nesakanite dejstva od lekovite sozdade osnova za farmakovigilansa na nesakanite dejstva i pojavi od novite lekovi i na serioznite dejstva i pojavi na ve}e vospostavenite lekovi. vklu~itelno i parenteralnata terapija za individualniot pacient. Nabavkata na lekovite vklu~uva direktno snabduvawe od proizvoditelite i tenderski dogovori so veledrogeriite. Poznavaweto na lekovite koi se koristat vo klini~kite oddeli vo koi tie rabotat im ovozmo`uva da se naso~at kon lekovite so visok rizik na primena. Velika Britanija be{e razviena koordinirana strategija za spravuvawe so rizikot od medikamentozni gre{ki od koja proizleze i terminot klini~ko upravuvawe. Me|unarodnoto prifa}awe na farmacevtskata gri`a kako koncept od strana na farmacevtite. so rutinskoto dnevno sledewe na propi{uvaweto na lekovite vo bolni~kite oddeli bile otkrieni gre{ki kaj 1. itn. tamu kade {to se razvivaat i primenuvaat. va`e~ki i za bolni~ki i za gradski apteki. nepropi{uvaweto na potreben lek. uslovuvaat restrukturirawe na uslugite na oddelite/klinikite. Skandinavskite zemji na ovie barawa za farmacevtska gri`a odgovaraat so razvoj na ulogata na propi{uva~ na lekovi vo ramkite na klini~ko-farmacevtskiot tim. Pri~inata e jasna. Vo zemjite.e. Mali aptekarski edinici locirani centralno. Bolni~kite farmacevti vo klinikite i vo farmakoinformativnite centri vospostavija mre`i vo ramkite na regionalniot i nacionalniot sistem na farmakovigilansa sorabotuvaj}i blizu so klini~kite farmakolozi. baraat pretpazlivost pri primenata. pretstavuva sfera za kontinuiran profesionalen razvoj kako {to se razviva ulogata na bolni~kiot farmacevt vo individualnata gri`a za pacientot. nivna pogolema podvi`nost od edna vo druga klinika/oddel i zgolemuvawe na nivoto na sekojdnevna gri`a. gre{kite vo doziraweto i patot na primena. vklu~uvaj}i ja i Republika Makedonija. Primeri na visokorazvieni farmakovigilansa Farmacevtski informator sistemi }e najdete denes vo mnogu zemji. Imaj}i predvid deka klini~ko-farmacevtskite uslugi imaat za cel namaluvawe na vremetraeweto na prestoj na pacientite vo bolnicite. nabavkata.5% od bolni~kite recepti vo Velika Britanija. Izvestuvawata za nesakanite dejstva i pojavi od strana na bolni~kite farmacevti direktno vo vakvite sistemi e vidlivo vo mnogu zemji i vo Velika Britanija. So cel ekonomi~no rabotewe i vo uslovi na ograni~en buxet. opravduvaweto za svoeto postoewe bolni~kata farmacija i supspecijalnostite go nao|aat vo kontrolata na tro{ocite povrzani so lekovite. Dobrovolnoto izvestuvawe za propi{uvaweto na pogre{en lek. taka i od farmacevtskite tehni~ari. Programite ovozmo`uvaat pogolemo koristewe na sopstvenite lekovi od strana na pacientite. Ovie programi nosat odredeni rizici za pacientite. ovaa uloga bi vklu~uvala transfer na gri`a pred i po bolni~kiot prestoj na pacientot i kontinuirana gri`a na site nivoa. barawata za pristap i koristewe na klini~kite informacii se izedna~uvaat so barawata za poznavawe na lekovitite proizvodi. Usvojuvaweto na elektronskoto propi{uvawe vo golema mera mo`e da gi nadopolni nedostatocite. Vo Velika Britanija. bolni~ki apteki. Klini~kite farmacevti vo bolni~kite oddeli/klinikite bea prepoznati i vo ramkite na strategiite za spravuvawe so rizikot od farmakoterapijata vo bolni~ki uslovi. izdavaweto i primenata lekovite. tuku i vo po{iroki ramki t. pogolemo koristewe na originalni pakuvawa i im ovozmo`uvaat na pacientite sami da gi primenuvaat lekovite vo bolni~ki uslovi. So toa. Taka na primer. Vo odredeni zemji na EU zabele`ana e pojava na kooperativna nabavka od strana na pove}e bolnici t. buxetskite za{tedi i razvojot na strategii za kontrola na godi{nata potro{uva~ka so istovremeno podobruvawe na bezbednosta i efikasnosta na farmakoterapijata.. bara bolni~kite farmacevti da ja preispitaat svojata uloga i funkcija ne samo vo uslovi na oddel/klinika.. ja podgotvuvaat terapijata.

Isto taka bea opfateni temi povrzani so obrazovanieto i obukata na ~ove~kite resursi. pokrienosta i obemot na bolni~ko-farmacevtskite uslugi i treba da gi vklu~at soodvetnite ~ove~ki resursi i barawa za obuka. Postoeweto na ramka koja }e gi oblikuva ovie modeli e od klu~no zna~ewe i vo taa smisla Deklaracijata na Sekcijata za bolni~ka farmacija pri Me|unarodnata farmacevtska federacija pretstavuva istoriski dokument koj gi sodr`i mo`nostite i odgovornostite na bolni~kite farmacevti vo obezbeduvaweto na kvalitetot na farmacevtskata gri`a. Ottuka. Ova istra`uvawe opfati 85 zemji. izjavi deka e sozdadena silna osnova koja }e im ovozmo`i na bolni~kite farmacevti da ja pro{irat svojata praktika i da imaat su{testveno vlijanie vrz kvalitetot. Docent d-r Kristina Mladenovska. se nametnuva kako neophodnost primenata na klini~ki vodi~i i prira~nici vo tretmanot na hroni~nite zaboluvawa.Farmacevtski informator preku doma{ni poseti i transfer komunikacija (pisma. Voveduvaweto i harmonizacijata na najdobroto praktikuvawe na znaewata. Rabotej}i direktno so mati~nite lekari vo zdravstvenite centri tie ja igraat ulogata na bolni~kite klini~ki farmacevti vo odnosot so klini~kite lekari-specijalisti. koi zastapuvaat 86% od svetskata populacija. pretsedatelot na konferenciskata komisija. faks) pome|u bolni~kite i gradskite farmacevti. pretsedatelot na Sekcijata za bolni~ka farmacija pri Me|unarodnata farmacevtska federacija vo ova prilika izjavi: "nie veruvame deka ovaa istoriska konsenzualna sredba }e gi motivira site farmacevti niz svetot da ja preispitaat svojata praktika i da se posvetat na nejzino podobruvawe. Vo taa smisla. bezbednosta i efikasnosta na lekovite koristeni vo bolni~ki uslovi. Su{tinska cel na bolni~kite farmacevti e da go optimiziraat ishodot od individualnata farmakoterapija preku razumna. godi{en kongres na Me|unarodnata farmacevtska federacija i uspe{no podgotvija 74 konsenzualni izjavi koi ja odrazuvaat vizijata na profesijata za praktikuvawe na farmacijata vo bolni~ki uslovi. efikasna.istoriski dokument za mo`nostite i odgovornostite na bolni~kite farmacevti vo obezbeduvawe na kvalitetna farmacevtska gri`a B olni~kite farmacevti od celiot svet. 2. [vajcarija na 30 i 31 avgust 2008 god. dvodnevna debata i diskusija vo rabotni grupi na razli~ni temi. so {to pozitivno }e vlijaat vrz ishodot od individualnata farmakoterapija". distribucija. Afrika). vistinski lek. mo`nosti i barieri za sproveduvawe na medicinskata i farmacevtskata gri`a. Ovie vodi~i treba da pomognat vo nacionalnite napori za definirawe na standardite za nivoata. me|u koi i Republika Makedonija. Farmacevtski fakultet Skopje Aktuelno Deklaracijata na Sekcijata za bolni~ka farmacija pri Me|unarodnata farmacevtska federacija . pri {to site podgotveni izjavi bea izglasani od strana na site 98 delegati na farmacevtskite zdru`enija i komori. a Komisiite za lekovi i terapija treba da gradat cvrsti mostovi koi }e gi povrzuvaat zdravstvenite rabotnici na site nivoa. 4. me|u koi i Republika Makedonija. na Globalnata konferencija za idninata na bolni~kata farmacija vo ramkite na 68. podgotovka. [irokoto prifa}awe na novite modeli na sorabotka pome|u bolni~kite specijalisti i onie na primarno nivo vo najgolema mera (}e) zavisi od razvojot na mehanizmite za nadomest na profesionalnite uslugi na farmacevtite na site nivoa. bezbednosta povrzana so farmakoterapijata be{e neizostaven element. [vajcarija: Glavni izjavi 1. vo Bazel. 3. ve{tinite i odgovornostite na bolni~kite farmacevti treba da se odviva preku razli~ni modeli koi }e odgovaraat na bolni~kite kapaciteti i ~ove~kite resursi. Izjavite gi pokrivaat site sferi na koristeweto lekovi vo bolnicite kako nabavka. Andy Gray (J. Oddelnite zemji vo svetot poka`uvaat razli~ni uslovi. vkupno 384 bolni~ki farmacevti koi pretstavuvaa 98 zemji. Lee Vermeulen (SAD). propi{uvawe i primena na lekovite i sledewe na efektot od farmakoterapijata. Konferencijata be{e planirana pribli`no 3 godini i vo tekot na ovoj period be{e sprovedeno i istra`uvawe za prirodata i obemot na praktikuvawe na bolni~kata farmacija vo razli~ni zemji. vistinska doza. Vo site aktivnosti povrzani so lekovite vo bolni~ki uslovi treba da bidat zastapeni pette "vistinski" elementi (vistinski pacient. se sretnaa vo Bazel. soodvetna i ekonomi~na primena na lekovite. vo vode~kite zemji ve}e se razvi nov model na praktikuvawe na klini~ka farmacija vo primarnata gri`a kade specijalistite-farmacevti za primarna gri`a se vrabotuvaat kako lica za vrska pome|u lekarite i farmacevtite od primarno nivo i bolni~kite i klini~kite lekari-specijalisti. 26 . Zdravstvenite vlasti i bolni~kite upraviteli treba da anga`iraat bolni~ki farmacevti vo site ~ekori na koristeweto lekovi vo bolni~ki uslovi. bezbedna. Vo razvojot na site izjavi. Nesomneno. elektronska po{ta. Na globalno nivo treba da se razvijat vodi~i za "Dobra bolni~ka farmacevtska praktika" temeleni na dokaz. bolni~kite farmacevti ja prepoznavaat celta na farmacevtskata gri`a i svojata uloga vo obezbeduvaweto na kvalitetot na farmakoterapijata. Vo prodol`enie se navedeni site izjavi usvoeni od delegatite na 31 avgust 2008 god. vistinski pat i vistinsko vreme). Va`en dvigatel se za{tedite koi ovie uslugi gi nudat od gledi{te na bolni~ki tro{oci i namaluvaweto na sevkupnite tro{oci pri gri`ata za hroni~nite bolni. Na podgotovkata na izjavite i prethode{e pove}emese~na komunikacija.

kako avtomatsko polnewe po propi{uvawe. Treba da se razvivaat poslediplomski edukativni kursevi so koi bolni~kite farmacevti bi se podgotvuvale za kolaborativno propi{uvawe na lekovite.Nabavka na lekovi 14. Obezbeduvaweto na soodvetni uslovi za ~uvawe so cel odr`uvawe na kvalitetot vo celata veriga na snabduvawe e mandatorno. 30. vklu~itelno i herbalni i dietetski dodatoci. Tema 1 . Tema 3 . Bolni~kite farmacevti treba da bidat aktivno vklu~eni vo istra`uvaweto na novi metodi i sistemi za podobro koristewe na lekovite. Bolni~kite farmacevti treba da bidat ~lenovi na farmacevtskite i terapevtskite komisii so cel nadyor nad site politiki i proceduri za upravuvawe so lekovite. 21. 22. Mora da postoi formalen mehanizam koj }e ovozmo`i pristap na farmacevtot do predvidenite fondovi za nabavka na lekovi za negovite pacienti. Bolni~kite farmacevti treba da prezemat odgovornost za kontrola na lekovite koi se ~uvaat vo bolnicite. 28. 19. Sekoja apteka mora da poseduva plan za nabavka vo nepredvideni okolnosti. 25. podgotovka. 26. Toksi~nite lekovi. 9. lekarite i drugiot medicinski personal i da gi naso~uvaat kon najdobrata praktika na koristewe lekovi. tuku preku proces na izbor baziran na podatoci vo prira~nicite. regionalen i/ili nacionalen) povrzan so standardnite terapevtski vodi~i. 12. 33. izdavawe i distribucija na lekovite vo faza na istra`uvawe. 40. soodvetnata i ekonomi~nata primena na lekovite vo bolnicite. vklu~itelno i napatstvija za profesionalna i pravna opravdanost. Bolni~kite farmacevti treba da bidat izvor na informacii za site gledi{ta povrzani so lekovite i dostapni za kontakt so site zdravstveni rabotnici. ovaa uloga na bolni~kite farmacevti treba da se promovira i vo programite na drugite zdravstveni profesionalni rabotnici. profesionalna i eti~ka so cel promovirawe na ednakvost i dostapnost i za da se obezbedi opravdanost na nabavkata pred relevantnite upravni i pravni tela. vklu~uvaj}i gi i lekovite vo faza na ispituvawe. Bolni~kite farmacevti treba da imaat klu~na uloga vo obrazuvaweto i sovetuvaweto na propi{uva~ite na lekovi za na~inot na dobivawe dokazi za optimalna i soodvetna primena na lekovi. 15. Modelot na nabavka na lekovi treba redovno da se pregleduva so cel da se potvrdi deka toj e najsoodveten i najekonomi~no gi zadovoluva aktuelnite i idni potrebi. Bolni~kite farmacevti treba da poddr`at razvoj na politiki za primena na lekovi koi se doneseni vo bolnicite od strana na pacientite. Operativnite na~ela za dobra praktika na nabavka na lekovi treba redovno da se pregleduvaat i Farmacevtski informator doteruvaat da odgovaraat na razli~ni bolni~ki uslovi i da gi zadovoluvaat raste~kite potrebi. distribucija na edine~na doza i bar-kod sistemi. 29. Bolni~kite farmacevti treba da obezbedat lekovie koi se podgotvuvaat vo bolnicite da odgovaraat na standardite za kvalitet. 20. 34. Nabavkata na lekovite treba da bide vodena od na~eloto "nabavka za bezbednost". 7. 27. 8. 16. 36. Bolni~kite farmacevti treba da prezemat odgovornost za ~uvawe. Bolnicite treba da koristat sistem na prira~nici za lekovi (lokalen. 6. Site bolni~ki recepti treba da bidat pregledani. Bolni~kite farmacevti treba da prezemat odgovornost za sevkupnata logistika povrzana so primenata na lekovite vo bolnicite. Tema 2 . 13. 10. 37. navremeni i dostapni informacii. Na bolni~kite farmacevti treba da im se obezbedi pristap do sevkupnoto dosie na pacientot.Aktuelno 5. 39. 18. 35. Bolni~kite farmacevti treba da gi obrazuvaat medicinskite tehni~ari. pri nedostig na lekovi i za nabavka na lekovi vo itni slu~ai. bezbednata. Nabavkata na lekovi mora da bide poddr`ana od cvrsti na~ela za obezbeduvawe na kvalitet koi }e onevozmo`at nabavka na lekovi so slab kvalitet i niven vlez vo sistemot. 17. Bolni~kite farmacevti treba da ja koristat sekoja mo`nost. protokoli i tretmani bazirani na najdobriot raspolo`liv dokaz. da gi obrazuvaat i sovetuvaat propi{uva~ite na lekovi za lekovite. Zdravstvenite vlasti treba da obezbedat sekoja bolni~ka apteka da bide pod nadyor na farmacevt koj pominal specijalisti~ka obuka vo poleto na bolni~kata farmacija. Bolni~kite farmacevti treba da obezbedat soodvetni uslovi za ~uvawe na site lekovi vo bolnicite. Bolni~kite farmacevti treba da bidat vklu~eni vo site sferi na gri`a za pacientot za da vlijaat prospektivno vrz kolaborativnoto odlu~uvawe za farmakoterapijata na pacientot. vklu~itelno i za sledewe na neophodnite parametri i za prilagoduvawe na propi{uvaweto na lekovite. 27 . Dobrata praktika na nabavka na lekovi treba da bide poddr`ana od doverliv informativen sistem koj obezbeduva to~ni. Bolni~kite farmacevti treba da bidat sostaven del na timovite koi redovno gi sledat pacientite za da pomagaat vo odlu~uvaweto za farmakoterapijata i sovetuvaat za klini~ko-farmacevtski gledi{ta i temi povrzani so bezbednosta na pacientite. Dodiplomskata nastavna programa treba da vklu~uva sodr`ini relevantni za praktikuvawe na bolni~kata farmacija i treba da se razvijat poslediplomski programi za obuka i specijalizacii od oblasta bolni~ka farmacija. 38. Bolni~kite farmacevti treba da obezbedat kontinuirana gri`a so transfer na informacii za farmakoterapijata na pacientot kako {to toj se dvi`i niz razli~nite nivoa na gri`a. Nabavkata na lekovite ne treba da se odviva vo izolacija. vklu~itelno i citotoksi~nite lekovi treba da se podgotvuvaat vo uslovi koi go sveduvaat rizikot od kontaminacija na proizvodot i izlo`enost na personalot od {tetno dejstvo na minimum. 11. 31. Nabavkata na lekovite treba da bide transparentna. Rakovoditelot/direktorot na aptekata treba da bide lice so profesionalno iskustvo odgovorno da ja koordinira razumnata. Bolni~kite farmacevti treba da go namalat rizikot od medikamentozni gre{ki so primena na sistemi ili tehnologii bazirani na dokaz. Nabavkata na lekovite e kompleksen proces koj bara kontrola od strana na farmacevt i tehni~ki kompetenten personal.Podgotovka i izdavawe 32. Bolni~kite farmacevti treba da obezbedat podgotovka na injektabilnite miksturi vo apteka so koristewe na asepti~na tehnika. tolkuvani i odobreni od strana na bolni~kite farmacevti pred lekovite da bidat izdadeni i primeneti. 23. Bolni~kite farmacevti treba da vovedat sistem za sledewe na lekovite izdadeni od aptekata (na pr: za da go otpovikaat izdavaweto).Vlijanie vrz propi{uvaweto na lekovi 24. na site nivoa na obuka.

45. 44. So cel optimizacija na ishodot od farmakoterapijata. Bolni~kite farmacevti treba da obezbedat lekovite da bidat spakuvani i ozna~eni taka {to }e se ovozmo`i nivna identifikacija i odr`uvawe na integritetot se do nivnata primena na individualniot pacient. klini~kata i ekonomskata efikasnost.^ove~ki resursi i obuka 65. Treba da se vospostavi i odr`uva sistem za izvestuvawe za nesakanite dejstva na lekovite i da se prezemat neophodni aktivnosti za namaluvawe na identifikuvanite rizici. za da se ovozmo`i nabquduvawe i za da se prezemat neophodni aktivnosti za namaluvawe na identifikuvanite rizici. Ovie podatoci treba redovno da se analiziraat so cel da se podobri kvalitetot i bezbednosta na farmakoterapijata. dokolku e neophodno. novoroden~iwata i kriti~no-bolnite pacienti. kako na pr: ime na lekot. Standardnite koncentracii na lekovite treba da bidat utvrduvani. treba da se koristat sovremeni klini~kofarmacevtski uslugi za upravuvawe so farmakoterapijata. Izve{taite za nesakanite dejstva treba da se ispra}aat do regionalnite ili nacionalnite prog- Aktuelno rami za izvestuvawe za farmakovigilansa. za da se obezbedi sigurna primena. so cel da se podobri bezbednosta. Treba da se koristat inicira~ki alatki za da se obezbedat kvantitativni podatoci za nesakani pojavi na lekovite vo bolnicite. 61. 63. Bolni~kite farmacevti treba da obezbedat razvoj na strategii za obezbeduvawe na kvalitet na primena na lekovite. Klini~kite intervencii na farmacevtite treba da bidat vneseni vo dosieto na pacientot. nabavuvani i podgotvuvani za site pacienti. dokolku postojat. za ~ove~kite resursi vo bolni~kite apteki. takvite proizvodi treba da se jasno ozna~eni i da se ~uvaat vo posebni ili vo bezbedni zoni. 43. 47. zdravstvenite vlasti treba da gi obedinat akcionerite vo zaedni~ko razvivawe na planovi. Izleznite podatoci od vakvite programi treba redovno da se pregleduvaat i koristat za podobruvawe na kvalitetot i bezbednosta na farmakoterapijata. toksi~nost i neophodnite merki na pretpazlivost. 64. vklu~itelno i koristewe na metodologija na nabquduvawe so cel da se otkrijat gre{kite i da se odredat prioritetite za podobruvawe. Vinka alkaloidite treba da bidat rastvoreni. Bolni~kite farmacevti treba da razvivaat ednostavni pristapi. receptot treba da se verificira pred primenata. 42. kade e mo`no. kako na pr: ozna~uvawe na intravenski tubi blizu do mestoto na vmetnuvawe za da se spre~i prekin na povrzuvaweto i koristewe na katetri za enteralna ishrana koi ne mo`at da bidat povrzani so intravenski ili drugi parenteralni linii. Treba da se vospostavi i odr`uva sistem za izvestuvawe za gre{ki vo farmakoterapijata i da se prezemat neophodni aktivnosti za namaluvawe na identifikuvanite rizici.Primena na lekovite 41. dokolku postojat. 50. Ovie podatoci treba redovno da se pregleduvaat so cel da se podobri kvalitetot i bezbednosta na farmakoterapijata. Bolni~kata praktika na farmakoterapija treba da podle`i na kontinuirano samoocenuvawe. Procesot na primena na lekovite treba da bide dizajniran taka {to }e se otstranat ~ekorite na propi{uvawe pome|u originalniot recept i zapisot za primena na lekovite. 58. 54. 55.Nabquduvawe (monitoring) na farmakoterapijata 57. Izve{taite za gre{ki vo farmakoterapijata treba da se ispra}aat do regionalnite ili nacionalnite programi za izvestuvawe za gre{ki vo farmakoterapijata. a osobeno za pedijatriskite pacienti. 62. 56. Zdravstvenite rabotnici odgovorni za primena na injektabilni lekovi i hemoterapija treba da bidat obu~eni za nivnoto koristewe. so cel da se spre~i slu~ajna intratekalna primena.Farmacevtski informator Tema 4 . Farmacevtite treba da obezbedat razvoj i primena na strategii i politiki za spre~uvawe na gre{ki zaradi pogre{en pat na primena. 52. 48. kalium hlorid i natrium hlorid) i drugi visokorizi~ni lekovi na oddelot treba da se zameni so izdavawe na rastvori koi se podgotvuvaat neposredno pred primena ili. Bolni~kite farmacevti treba da obezbedat alergiite da bidat to~no zapi{ani na standardno mesto vo dosieto na pacientot i tie da bidat proveruvani i analizirani pred primenata na lekovite. Bolni~kite farmacevti treba da bidat odgovorni za opredeluvawe na lekovite koi }e se ~uvaat vo bolni~kite oddeli i za standardizacija na ~uvaweto i rakuvaweto so lekovite vo bolni~kite oddeli. Lekovite za novoroden~iwa i pedijatriski pacienti. dozata vo masa i volumen. 49. 46. treba da bidat podgotvuvani vo bolni~kata apteka. podredeni da gi zadovolat zdravstvenite potrebi i prioritetite vo javnite i privatnite sekto- 28 . Na nacionalno nivo. bazirani na pravila. Tema 6 . a podatocite analizirani vnatre{no i sporeduvani so najdobrite praktiki vo drugi institucii. antimikrobnata terapija i nabquduvawe na koncentraciite na lekovite. Bolni~kite farmacevti treba da obezbedat izvorite na informacii neophodni za bezbedna podgotovka i primena na lekovite da bidat dostapni na mestata kade se obezbeduva gri`ata. Primerite vklu~uvaat upravuvawe so antikoagulantnata terapija. bazirani na dokaz.). [pricevite za oralna primena treba jasno da se razlikuvaat od {pricevite za hipodermalna primena so cel da se spre~i injektiraweto na enteralni ili oralni lekovi. Izve{taite za neispravnite lekovi i supstandardnite lekovi treba da se ispra}aat do regionalnite ili nacionalnite programi za izvestuvawe za farmakovigilansa. vijali i dr. osobeno kaj pedijatriskite pacienti. koi komercijalno ne se na raspolagawe. 60. ^uvaweto na koncentrirani elektrolitski proizvodi (pr. treba da se vklu~at site podatoci. 51. Dozite na hemoterapevticite i drugi lekovi ozna~eni kako rizi~ni (vrz osnova na procenka na rizikot) treba da bidat nezavisno proveruvani vo odnos na originalniot recept od strana na dvajca zdravstveni rabotnici na mestoto na gri`a neposredno pred primena. za podobruvawe na bezbednosta na pacientot. Treba da se vospostavi i odr`uva sistem za izvestuvawe za neispravni lekovi. patot na primena i. 59. dokolku postojat. Ako lekovite se ozna~eni za individualen pacient. Tema 5 . Bolnicite treba da reagiraat na izve{taite podgotveni od strana na redovnite nadvore{ni inspekcii za ocenka na kvalitetot so cel da se podobri kvalitetot i bezbednosta na nivnite praktiki. Bolni~kata praktika na farmakoterapija treba redovno da se ocenuva od strana na nadvore{na akreditirana programa za ocenka na kvalitetot. idealno vo mini }esi~ka i/ili golem {pric (za pedijatriski pacienti) i izdavani so specijalno ozna~eni merki na pretpazlivost. na primer koga e potreben pogolem broj na dozni edinici za da se primeni dozata (pove}e od dve tableti. 53.

F. Gallego. Kelly. and Brown. nagraduvawe (plata) i napreduvawe vo karierata. Characteristics of drug-related problems discussed by hospital pharmacists in multidisciplinary teams. (b) Modificirawe na izjavite: Izjavite 15 i 18 se kombinirani vo edna izjava: "Operativnite na~ela za dobra praktika na nabavka na lekovi treba redovno da se pregleduvaat i doteruvaat. Hudson. Bolnicite treba da koristat nacionalno prifatena ramka na nadle`nosti za da se procenat individualnite potrebi i karakteris- Farmacevtski informator tiki za obuka.org/lobalhosp 29 Literatura American College of Clinical Pharmacy. Chachter.. G. "Bolni~kite farmacevti treba da gi obrazuvaat pacientite za soodvetno koristewe na lekovite". British Journal of Clinical Pharmacology.. Blix. Hospital pharmacies in Regulating pharmaceutical in Europe: striving for efficiency... 2006. S. 28 (6): 816-817. and Schulz. R.R. 29 (2) 90-96.R.. England. and Hudson. 2001. E. On Pharmaceutical Risk Minimization. A. 28 (3) 115180. 320: 788-91. 213-226. i vodi~ite i standardite za bolni~ko-farmacevtskata praktika... pokrienosta. 2008. Prescribing errors in hospital inpatients: their incidence and clinical significance.. 2008. Programite za obuka na aptekarskiot personal so sredno nivo na obrazovanie (tehni~ari ili sli~no) treba da bidat formalizirani na nacionalno nivo. regrutirawe i zadr`uvawe. N.E.F. Griese. obu~uvawe. L.. vo specijalniot dodatok na American Journal of Health-system Pharmacy so sloboden pristap preku veb-stranicata na spisanieto.. Ed. J. Podatocite treba da bidat klasificirani na nacionalno nivo so cel da se podobrat strategiite za ~ove~kite resursi. 28 (3) 115-180. B. and Bourdon. Taylor. Zdravstvenite vlasti. Open University Press. equity and quality. Brion. A. M. International Journal of Pharmacy Practice. R.A. 7:238-46. politikite koi ja tretiraat polovata zastapenost. R. Prioritising drug and therapeutic committee (DTC) decisions: a national survey. "Bolni~kite farmacevti treba da ja nabquduvaat farmakoterapijata na pacientot (dnevno ili sekoga{ koga e napravena izmena) so cel da obezbedat bezbedna i soodvetna primena za pacientot i optimalen ishod. Izjavata 33 e modificirana: "Bolni~kite farmacevti treba da prezemat odgovornost za soodvetno ozna~uvawe i kontrola na lekovite ~uvani vo bolnicata". Prazninite vo evidencijata na ~ove~kite resursi vo bolni~kite apteki treba da se otkrivaat i imenuvaat preku programa za strate{ki istra`uvawa.E. D. Emerson. Comparison of hospital pharmacy practice in France and Canada: can different practice perspectives complement each other.org/lobalhosp. Knaap.. T. 71..... K.et al. ednakvi mo`nosti i ~ovekovi prava i da bidat vo soglasnost so regulativata za rabotni odnosi. posebno vo ruralnite i oddale~enite oblasti. so ovlastuvawe za procesot na primena na lekovite. }e bidat objaveni na po~etokot na 2009 god. T. Bolni~kite politiki za ~ove~ki resursi treba da bidat zasnovani na eti~ki principi. Site konsenzualno izglasani izjavi (koi vo me|uvreme dopolnitelno tehni~ki i jazi~no se obrabotuvaat t. Vo sredina ograni~ena so kapacitet koja onevozmo`uva nabquduvawe na site pacienti koi koristat farmakoterapija bi trebalo da se vospostavat kriteriumi za izbor na pacientite koi }e podle`at na nabquduvawe". S. 73. 74. Pharmacy interns on the ward-a pilot study.E. A. Engels.W.O. Sources of information for new drugs among physicians in Thailand. and De Jong-Van den Berg.J. Mrazek M.R. Sritanyarat. S. procenka i poddr{ka na rabotnata sila. 2002. harmonizirani i akreditirani za ostvaruvawe na definiranite nadle`nosti vo ramkite na definiraniot obem na aptekarskata praktika. Vincent. Berkshire.. Pharmacotherapy. and Brien J. L. 9(suppl):R40. M. upravuvaweto. and Lennan. Tan. regrutirawe i zadr`uvawe. and Wertheimer. 49: 25463.fip. Drug Safety. 69. Bates. A patient-held medication record and a patient medication profile to support the continuity of acute cancer care. 2006.. S. Gerdemann. and Reikvam. C. pravednoto otpu{tawe i rasporeduvawe. Klu~nite akcioneri treba da obezbedat obrazovanieto. 72. S. J. 67. razvivawe na kompetentnost. Day. Izjavite 26 i 27 se kombiniraat: "Bolni~kite farmacevti treba da imaat klu~na uloga vo obrazuvaweto na propi{uva~ite na lekovi. infuziski setovi. and Brien. 1999. Dean. Hospital inpatient self-administration of medicine programmes: a critical literature review. Rowe. Pharm World Sci. J. N. 29 (2) 47-50. Forrest.. 2004. 2001 Layton. pp. za pristapot do dokazite i dokazite neophodni za optimalna i soodvetna primena na lekovite. obemot i odgovornosta na site kadri koi obezbeduvaat farmacevtski uslugi. 29:619-627. Farmacevtski fakultet Skopje United Kingdom hospital pharmacy departments: impact on the introduction of “yellow card” reporting for pharmacists. zaedno so literaturniot pregled baziran na dokazi koj gi poddr`uva izjavite. Stephens. T. Fijn. H. W.K. 29 (5) 526-533. Motrram. London: Audit Commission. Green. M. 2000. Pharm World Sci. Pove}e informacii za Globalnata konferencija mo`at da se najdat na konferenciskata veb-stranica: www. J. Bolnicite treba da odr`uvaat informativni sistemi za ~ove~ki resursi koi sodr`at osnovni podatoci za planirawe. Prot-Labarthe. Vo me|uvreme od strana na rabotnite grupi bea napraveni odredeni izmeni koi vklu~uvaat: (a) Dopolnuvawe na glavnite izjavi: "Bolni~kite farmacevti. Walley T. Viktil. 68... S. J. vklu~itelno i za sledewe na neophodnite parametri i za soodvetno prilagoduvawe na propi{uvaweto na lekovite". Using information technology to reduce rates of medication errors in hospitals. celite. Pharm World Sci. The definition of Clinical Pharmacy. obemot i kapacitetot na personalot da soodvetstvuvaat na nivoata. edukatorite. International Journal of Pharmacy Practice. 29 (1) 34-38. i ulogata i odgovornosta na akcionerite za primena na ovie strageii. D. Mossialos E. Chadbunchachai.S. 66. Busseires. Adverse drug reaction monitoring by . infuziski pumpi i kompjuterski kontrolirani kabineti".A. Ovie planovi treba da gi opi{uvaat strategiite za obrazovanie i obuka na ~ove~kite resursi. A. 2007.fip. Dutch hospital drug formularies: pharmacotherapeutic variation and conservatism. www. H. Pharm World Sci. M. profesionalnite zdru`enija i rabotodavcite treba da uka`uvaat na nedostig od ~ove~ki resursi preku odr`livi strategii za obezbeduvawe ~ove~ki resursi.. 2007. nivniot broj ne e finalen). obukata. Podgotvil: Docent d-r Kristina Mladenovska. Nivoata na praktika i dopolnitelnite barawa za kompetentnost treba da bidat definirani i redovno ocenuvani na nacionalno nivo za da se oformi ramka na nadle`nosti za site kadri.F. Quality and Safety in Health Care. 2001. but concurrence with national pharmacotherapeutic guidelines. I.{. Callreus. Wright. C. Planovite za ~ove~ki resursi vo bolni~kite apteki treba da gi opfatat site kadri i da se povrzani so zdravstvenite celi. 31 (9) 737-724. Provision of pharmaceuticals in Australian hospitals: equity of access? Pharm World Sci.. F. Brouwers. O. Moger. Spoon full of sugar: Medicines Management in NHS Hospitals. J. kompetentnosta. 2007. British Medical Journal. 2000. na site nivoa na obuka. and Barber. 70. A. 2007. Pharm World Sci. 2007. UK Audit Commission. Pharm World Sci. da odgovaraat na razli~ni uslovi i da gi zadovoluvaat raste~kite potrebi na najsoodveten i najekonomi~en na~in"..Aktuelno ri koi go optimiziraat definitivniot ishod od lekuvaweto na pacientot. 11:340-4. se ovlasteni i za izborot i koristeweto na medicinski pomagala kako na pr..

farmacevtskata gri`a. Mnogu nezavisni studii uka`uvaat deka farmacevtite imaat pozitivno vlijanie vrz zdravjeto preku obezbeduvawe na ubedlivi i {tedlivi na~ini na pristapuvawe kon zdravstveniot sistem. Preku mnogu inovativni uslugi.FIP. demonstriraat podobreno pridr`uvawe na pacientot i podobri rezultati.da aktivno gi poddr`uvaat vladinite politiki {to ja odr`uvaat krajnata cel za podobruvawe na zdravjeto na pacientite vo celosen fokus. ednakvost i socijalna pravdina. {to rezultira so benefit od optimalnite rezultati od nivnata medikacija. 4) remodelirawe na liderstvoto vo zdravstvoto preku zgolemena efikasnost na Vladata i aktivno u~estvo na glavnite u~esnici (stejkholderi). Farmacevtite. kako {to se streeweto na populacijata. Ne samo {to farmacevtite se soglasni so ovie bazi~ni principi. kako i vo zloupotrebata na lekovite preku metadonskata programa. Svetskata zdravstvena organizacija (SZO) izdava Izve{taj za zdravjeto vo svetot so razli~na tema vo fokusot.95 SAD$ do 293. a koi se odnesuvaat i na postoe~kite i na idnite zdravstveni potrebi. Pome|u nivnata odgovornost vo obezbeduvawe na odr`livi zdravstveni sitemi. kako i do podobruvawe na soodvetnosta na propi{anite lekovi. Izdanieto od 2008 godina ja potencira ulogata na Primarnata zdravstvena za{tita. Farmacevtite se prvi od zdravstvenite profesionalci. Identifikacija. isto taka gi naglasuva ~etirite razli~ni podra~ja za reforma. kako i brojot i tro{ocite od upotrebenite lekovi. Sledat nekolku primeri na novi uslugi razvieni od farmacevtite vo svetot: Promocija na zdravstvenata za{tita i upravuvaweto so zdravstvenite rizici zaradi podobruvawe na zdravjeto i blagosostojbata na pacientite i reducirawe na potrebata od upotreba na lekovi i ostanati poskapi zdravstveni uslugi: dokazite uka`uvaat pozitivni rezultati {to proizleguvaat od programite na farmacevtite vo skriningot na rizik faktorite za kardiovaskularnite zaboluvawa. kade mo`e da se dobie profesionalno sovetuvawe. Podatocite uka`uvaat deka farmacevtite se sposobni da detektiraat ~etiri problemi na sto recepti. Farmacevtite veruvaat deka podobra sorabotka pome|u zdravstvenite profesionalci. . nedostig S 30 1 2 od zdravstveni profesionalci i zgolemeni tro{oci vo zdravstvenata za{tita. vo sodejstvo so praktiki-bazirani-na-dokazi mo`e da pomogne vo obezbeduvaweto na pozdravi zaednici. Vo ovaa grupa na aktivnosti na farmacevtite se vklu~eni i prevencijata i menaxmentot so problemite na lekovite so status lek . bez zaka`uvawe. zgolemena polimedikacija. kade zaedni~ka cel e : 1) postignuvawe na univerzalen pristap i socijalna za{tita zaradi podobruvawe na zdravstvenata ednakvost. vo odnos na zdravjeto i zdravstvenata za{tita. Podobruvawe na rezultatite na zdravstvenata za{tita preku najdobra mo`na upotreba na lekovite. kako i poddr{ka vo otka`uvaweto od pu{eweto cigari i upravuvaweto (menaxmentot) na debelinata. nesakanite efekti na lekovite i problemite povrzani so lekovite. prevencija i upravuvawe so problemite pri upotrebata na lekovite i minimizirawe na nesakanite reakcii na lekovite: preku razvojot na konceptot za farmacevtska gri`a. kade vo opredeleni slu~ai mese~nite za{tedi na medicinskite tro{oci iznesuvale od 143. kako i pacienti so renalna transplantacija. vklu~uvaj}i podobro pridr`uvawe kon terapevtskite protokoli (re`imi): preku intervencii na farmacevtite. farmacevtite i nivnite timovi pridonesuvaat za zgolemuvawe na zdravstvenata ednakvost.Farmacevtski informator Aktuelno Farmacevtska poddr{ka na zaklu~ocite na Izve{tajot za zdravjeto vo svetot ekoja godina. 2) reorganizirawe na isporakata na uslugi pome|u potrebite i o~ekuvawata na lu|eto. preku: Zgolemuvawe na univerzalniot pristap i socijalnata za{tita zaradi podobruvawe na ednakvosta vo zdravstvenata za{tita. Ovoj izve{taj. negativnite rezultati od lekovite mo`ele da bidat reducirani za 53-63% i da se za{tedat 45. farm. postoi dovolno silen dokaz deka farmacevtskite intervencii go namaluvaat brojot na bolni~kite denovi. spec. i da mu sugeriraat na lekarot soodvetno re{enie. Minov Mihail. odnosno kancerot na dojkata. Ovozmo`uvaj}i pristap na site lu|e do aptekite. poka`uva efekti na ekonomska isplativnost: dokolku programite na farmacevtskata gri`a bile potpolno implementirani vo SAD. ja poka`aa svojata efikasnost vo prevencijata na prenesuvaweto na infekciite. podobruvawe na bezbednosta na lekovite i namaluvawe na upotrebata na nepotrebnite lekovi.6 milijardi SAD$ kako direktni tro{oci na zdravstvenata za{tita.39 SAD$ po pacient. {to vodi kon zgolemena efikasnost na Vladata poddr`ano od SZO. 3 4 Prevod: mr. 3) obezbeduvawe na zaednici so podobro zdravje preku podobreni javni politiki. Ovie uslugi se odnesuvaat kon glavnite trendovi vo zdravstvoto i potrebite na zdravstvenite sistemi. kako i onie so status lek-bez-recept. Kako primer. vo odnos na opredeleni visoko razvieni i inovativni podra~ja na uslugi kon pacientite. farmacevtite ja demonstriraa sposobnosta za pridonesuvawe kon zna~itelni podobruvawa vo zdravstvoto. no kako glavni u~esnici vo zdravstvoto. pacientite podobro se pridr`uvaat kon propi{anata terapija. Reorganizirawe na isporakata na uslugi pome|u potrebite i o~ekuvawata na lu|eto. tie se podgotveni i posveteni. Obezbeduvawe na zaednici so podobro zdravje preku podobreni javni politiki Dobro definirana sorabotka na lokalno nivo pome|u farmacevtite i ostanatite zdravstveni profesionalci (vklu~itelno i lekarite) dovede do namaluvawe na brojot na recepti i do namaluvawe na cenite na lekovite. se namaluvaat vo zemjite kade {to ovie uslugi se obezbeduvaat. se naveduvaat programite za menaxment na bolestite vo aptekite od javen tip. postojat cvrsti dokazi deka farmacevtite se glavni u~esnici (stejkholderi) vo namaluvaweto na tro{ocite na zdravstvenata za{tita preku podobruvawe na o~ekuvanite rezultati na pacientot. osteoporozata. tuku i nivnata posvetenost na ovie ~etiri glavni oblasti za zdravstvena reforma. Farmacevtite go poka`aa ne samo sopstveniot interes. Vklu~uvaweto na farmacevtite vo menaxmentot na zaboluvawa kako {to se astma.preku rabotata na nacionalnite asocijacii i pretstaveni preku Me|unarodnata federacija na farmacevti. isto taka. srcevi bolesti i hipertenzija. Remodelirawe na liderstvoto vo zdravstvoto preku aktivno u~estvo na glavnite u~esnici (stejkholderi). Sli~no na ova. Kako posledica od vakvite aktivnosti.na-recept. isto taka. kako glaven faktor vo dostignuvaweto na univerzalen pristap.

moh-hsmp. zamenik-direktor na Agencijata za lekovi. od Institutot za zdravstveno osiguruvawe od Hrvatska i Stanislav Primo`i~ od Agencijata za lekovi na R.Aktuelno Farmacevtski informator Trkalezna masa: Vo organizacija na Ministerstvoto za zdravstvo na Republika Makedonija (MZ)-Proektna edinica za koordinacija. potrebno e precizno definirawe i regulirawe vo forma na podzakonski akti i pravilnici. so cel soodvetna implementacija na politikata na ceni na lekovi vo R. prof. \or|i Trenkoski i Janez Jelni- Politika na ceni na lekovi na rabotilnicata se soglasija deka za da se postigne adekvatna transparentnost i legalna ramka na politikite na cenite na lekovi. Makedonija.php kar. Me|u drugoto. zamenik-ministerot i glaven koordinator na proektot za Upravuvawe so zdravstveniot sektor. Slovenija. d-r Vladimir Popovski. na 13 noemvri 2008 godina (~etvrtok) vo Hotelot "Aleksandar palas" od 10 do 13 ~asot se odr`a trkalezna masa na tema: "Politika na ceni na lekov". Na rabotilnicata u~estvuvaa ministerot za zdravstvo d-r Bujar Osmani. Farmacevtskiot fakultet i od Ministerstvoto za zdravstvo (Biro za lekovi) i FZOM. d-r Ton~i Buble. Na rabotilnicata se otvori diskusija za definirawe i utvrduvawe na adekvatna politika na ceni na lekovi. 31 Prezemeno od http://www. U~esnicite . kako i pretstavnici od Farmacevtskata komora. be{e prepora~ano deka treba da se inicira set na kriteriumi i standardi za postavuvawe na legalna ramka i razvoj na metodologija. direktorite na Fondot za zdravstveno osiguruvawe.gov. Pokaneti gosti i prezenteri od stranstvo bea: Vesna Koblar.mk/index.

Farmacevtski informator 2009 Kalendar 32 .

pazari vo Afrika. Postoe~kata organizacija sekoga{ ja prilagoduvame kon barawata i dvi`eweto na pazarot i naukata. Galenika AD oficijalno potpi{a Dogovor za finansirawe na izgradba na fabrika za cvrsti farmacevtski proizvodi. mo`e da ka`eme deka Galenika e dr`ava vo malo i toa rezultira{e so izvonreden kvalitet na proizvodite. proglasena e za najuspe{na kompanija vo Srbija. Koga taka gledame. koja iznesuva 46 milioni evra i pretstavuva najgolemo vlo`uvawe vo proizvodstveni kapaciteti vo minatata i ovaa godina vo Srbija. kvalitet na svoite proizvodi i edinstvena na prostorot od porane{na Jugoslavija ima Institut za farmacija. Za kratko vreme Galenika dobi pove}e nagradi i postigna rezultat kakov {to nema{e po devedesetite i prvite godini od ovoj vek. stomatolo{ki i veterinarni proizvodi. Asortiman so pove}e od 250 proizvodi Asortimanot na Galenika opfa}a pove}e od 250 proizvodi so koi gi opfa}a re~isi site grupi na lekovi. Anglija i Francija. dobrite programi. Toa e korporativna timska rabota koja dobro se poka`a i dade egzaktni rezultati. Toa se zemji so golem broj na `iteli i pretstavuvaat mnogu privle~ni pazari. Republika Srpska i Makedonija. Taa investicija e samo eden od pokazatelite deka Galenika uspe{no se izbori so nasledenite problemi. So toa i niz odredeni korekcii bi bila zaokru`ena. go potpi{a dogovorot za izgradba na nova fabrika za cvrsti farmacevtski proizvodi so italijanskata firma IMA Italy kako izveduva~. Minatata godina go osvoivme pazarot vo Libija. U~estvoto na Galenika na pazarot vo zemjite od okolinata se dvi`i okolu 30 procenti. a ovaa godina o~ekuvame toa da bidat Nigerija. na Bliskiot i Dale~niot Istok. se stabilizira i go unapredi raboteweto. a dve godini podona od London se vrati so zlatna "Kruna na kvalitetot". Denes vo svoeto portfolio Galenika ima i antibiotici od novata generaciaj koi se efikasni i selektivni. Aleksandar Pravdi}. vredna 46 milioni evra. Mongolija. razvoj na novi preparati. So ova obra}awe generalniot direktor na Galenika go odbele`a po~etokot na rabotite na najsovremenata fabrika za cvrsti farmacevtski proizvodi vo regionot i edna od najmodernite vo Evropa. Planirame da vlo`uvame i vo fabrika za polute~ni i te~ni farmacevtski proizvodi. 12 fevruari 2008 godina. Vo paletata lekovi na Galenika antibioticite imaat najzna~ajno mesto. Rabotime so zemjite od porane{niot SSSR. }e se prostira na 9000 m2. otvorame Farmacevtski informator Po~ituvani Imam zadovolstvo da Ve izvestam deka denes. Potsetuvame deka Galenika AD neodamna na 21. generalen direktor na Galenika. Pred toa osvoeno proizvodstvo na penicilin imale samo SAD.Komercijalen tekst Naskoro najmoderna fabrika vo Evropa Stanuva zbor za investicija na Galenika AD.12. Toa e prv ~ekor vo investiciite. dobar istra`uva~ki razvoen sektor i logistika. }e ima kapacitet od 2 milijardi i 100 milioni kapsuli na godi{no nivo so rabota vo dve smeni i }e gi ispolnuva najvisokite evropski i svetski standardi koi va`at za farmacevtskata industrija. koja }e bide otvorena slednata godina vo Belgrad. Azerbejxan.. Kongo. Vo rabotnata strategija toa ni e edna od osnovnite to~ki koi gi neguvame. dietetski preparati.2007 god. Prvoto {i{ence penicilin e proizvedeno 1949 god. Posebno sme gordi na realizacijata vo izgradbata na novata fabrika za cvrsti farmacevtski proizvodi.. izjavuva g. Ovaa fabrika }e bide edna od najmodernite fabriki za proizvodstvo na vakvi preparati vo svetot. go promeni razvojniot tek i ostvari zavidni rezultati vo poslednite dve godini. no tamu na{eto u~estvo e zna~itelno pomalo. Najgolemoto u~estvo e vo Bosna i Hercegovina. Galenika ima 2800 vraboteni. vode~ka farmacevtska ku}a vo Srbija.Belgrad. Dogovorot za kreditirawe na taa investicija Galenika AD go potpi{a so Unikredit banka Belgrad i Banka Intesa . Sprema rezultatite vo 2005 godina. Na{ite kadri imaat postojana edukacija vo odredeni specijalizacii. Galenika vo septemvri 2009 god. 33 . edna od najmodernite vo Evropa. a za tri godini vkupniot izvoz e zgolemen blizu 100 procenti. objasnuva Pravdi}. veli Pravdi}. }e ja otvori novata fabrika. Zastapeni sme vo Romanija i drugi zemji. prakti~no. nova farmacevtska kompanija koja bi gi zadovoluvala najmodernite standardi na svetsko nivo. sledime i usovr{uvame. 62 godini tradicija.

I ovoj pat dru`eweto vo rabotni uslovi i vo uslovi na ve~erni prijatni migovi na plovidbata po Sava i Dunav. prodol`uvaj}i ja po~etnata ideja za realizirawe pove}e rabotni poseti od Makedonija. Né predizvika i nas. Taka }e bide i vo idnina. rabotewe i eden vid monotonija. so idejata za nova poseta na Galenika i Belgrad. . vo maj. svoi posebni slu~uvawa i nikoga{ dve ne mo`at da bidat isti. ostavija neizbri{livi spomeni na edno prijatelstvo koe e tradicija u{te od godinite koga me|u nas nema{e granici. proletta predizvika novi emocii. novi `elbi. Taka be{e i ovoj pat. Sekako deka sekoja poseta nosi svoi osobenosti.Farmacevtski informator Komercijalen tekst 34 Galenika i Belgrad stanuvaat tradicija koja trae Po zimskite meseci na miruvawe.

Komercijalen tekst Farmacevtski informator 35 .

stanuvaat del od zdrava hrana. Pritoa. . plovidbata po Ohridskoto Ezero. vo Struga. zatoa slikite neka go ilustriraat nastanot. be{e ona {to go narekuvame: ubavoto. Makedonija na krajot na maj. Cr. Tekstot toa ne mo`e da go dolovi.. posetata i sodr`inskiot sostav na Zaum. kako i prevencija vo za{titata od odredeni bolesti. izlegovme od kli{eto na 45-minutno predavawe vo zatvoren prostor i ja iskoristivme nepovtorlivata ubavina na Ohridskoto Ezero za organizirawe predavawe na brod so site propratni uslovi za kvalitetna prezentacija. Toa be{e korisnoto. Na toj na~in go spoivme ubavoto i korisnoto. izvor na energija. 36 . Dru`eweto. Fe. . dopolnuvawe na ishranata so vitamini i minerali. . be{e nasloveno predavaweto za farmacevtite vo ramkite na odr`anoto Godi{no sobranie na Farmacevtskoto dru{tvo na R. a so svoite osobini i deluvawe stanuvaat pridru`ni proizvodi na osnovnata medikamentozna terapija.Farmacevtski informator Komercijalen tekst “TRI VA@NI PRI^INI ZA OLIGOGAL”. Vo ramkite na na{ata predvideni marketing aktivnosti go realiziravme predavaweto za Oligogal koj stanuva paleta: Se..

Da se vrednuva i da se stremi kon ovozmo`uvawe na obezbeduvawe na kvalitetni farmacevtski uslugi za site. ednakvost i u~estvo preku farmacevtskite politiki. ekonomski opredelbi i opredelbite za `ivotnata sredina 13. mora da bide posvetena kon podobruvawe na zdravjeto i blagosostojbata na lu|eto Ova e kontinuiran proces kade mnogu farmacevti se ve}e posveteni na podobruvawe na zdravjeto vo nivnite regioni i deka praktikata na sorabotka.Aktuelno Farmacevtski informator DEKLARACIJA za vlijanieto na farmacevtite vo podobruvaweto na zdravjeto na lu|eto Evropskiot forum na Farmacevtskite asocijacii. 3. dostoinstvoto i doverlivosta. Da se definiraat finansiski dogovori zaradi obezbeduvawe na pottik za efikasno organizirawe i ispora~uvawe na farmacevtskite uslugi. 14. so ogled na nivnoto li~no zdravje preku intervenciite na farmacevtite Pottiknuvawe na me|udr`avnoto u~ewe i sorabotka vo odnos na dizajnot i implementacijata na reformite na farmacevtskiot sistem. povrzuvawe na alokacijata na resursite kon obezbeduva~ite na istite vrz osnova na nivnata izvedba. zaradi poddr{ka na poinformiran proces na donesuvawe na odluki. zaradi obezbeduvawe na podobri i odr`livi o~ekuvani rezultati. e posvetena na : Promocija na zaedni~ki vrednosti na solidarnost. prodlabo~uvawe na socioekonomskite razliki. ~lenovite na EURO-FARM Forumot. so ednovremeno priznavawe na nivnite prava i odgovornosti. osiguruvaj}i deka potrebnoto vnimanie e obezbedeno kon siroma{nite lu|e i drugite vulnerabilni grupi na gra|ani Investirawe vo farmacevtskite sistemi i pottiknuvawe na investiraweto pome|u sektorite {to imaat vlijanie vrz zdravjeto. 2008. preku intervenciite na farmacevtite. namaluvawe na finansiskite barieri pri upotrebata na neophodnite uslugi. kako i poddr{ka vo sobiraweto na potrebnata dokumentacija od oblasta na zdravstvoto preku farmacevtskite intervencii. 2003. bazirana na po~it kon privatnosta. 7. kako i za intersektorska i interprofesionalna sorabotka i promocija na zdravjeto zaradi obezbeduvawe na efikasna farmacevtska gri`a. pridonesuvaat vo podobruvaweto na zdravjeto i blagosostojbata. Da se zajakne farmacevtskata politika i sistemskite istra`uvawa. 9. Deklaracijata za vlijanieto na farmacevtite vo podobruvaweto na zdravjeto na lu|eto. barawata i o~ekuvawata na lu|eto. kako i vospostavuvawe na ramnote`en odnos vo sorabotkata so glavnite u~esnici na site nivoa. Deklaracijata go potvrduva i priznava slednovo: Zdravstvenite sistemi podrazbiraat mnogu pove}e otkolku samo zdravstvena za{tita. kako i potrebite na narodot. odnosno gi vklu~uvaat i prevencijata na bolestite. objekti i uslovi za akutna i prodol`ena zdravstvena za{tita. vo odnos na ulogata na farmacevtot. SZO. promocijata na zdravjeto. Deklaracijata uka`uva deka farmacevtite. prevencija na zaboluvawa. Da se obezbedi platforma za povrzuvawe na farmacevtskite uslugi so zaednicite i semejstvata. 8. bidej}i ima implikacii ne samo za zemjata-investitor. Deklaracijata e bazirana na Povelbata od Talin: Zdravstveni sistemi za zdravje i blagosostojba. Dobra farmacevtska praktika. i promocija na odgovornost i transparentnost vo upotrebata na ovie fondovi. vo kontekst na demografskite ili epidemiolo{kite promeni.bez ogled dali ovie se od javniot ili privatniot sektor. tuku i za drugite zemji (mobilnost na farmacevtite). i kako osnova za zabrzuvawe na implementacijata na pogorenavedenite odredbi za zajaknuvawe na farmacevtskite sistemi. kako i ovozmo`uvawe na lu|eto da pravat izbori za zdraviot na~in na `ivot. Da se upotrebuvaat opredeluvawa od zdravstvenata tehnologija. kako i nivnite socijalni. Da se obezbedi vrska pome|u individualniot pacient i farmacevtot. se obvrzuvame samite sebe za upotreba na ovaa Deklaracija kako osnova za transformacija na zaedni~kite vrednosti vo aktivnosti. 3 oktomvri 2008 godina (prevod: m-r farm. kako i ostanatite dokumenti i publikacii od SZO i EURO-FARM Forumot. kako i oportunisti~ki farmacevtski intervencii. EURO-FARM Forumot. Da se obezbedi holisti~ki pristap kon uslugite preku obezbeduvawe od strana na aptekite na promocija na zdravje. Godi{no sobranie ja donese Deklaracijata za vlijanieto na farmacevtite vo podobruvaweto na zdravjeto na lu|eto. 6. zaedno so drugite zdravstveni profesionalci. a posebno za vulnerabilnite grupi. na nacionalno i nadnacionalno nivo Osiguruvawe deka farmacevtskite sistemi se izgotveni i sposobni da odgovorat na krizite i deka farmacevtite sorabotuvaat edni so drugi. Da se integriraat naso~enite programi spored specifi~ni zaboluvawa vo postoe~kite strukturi i uslugi. Da se bide posveten vo mereweto na izvedbata i da se razmenuvaat iskustva za se {to e gore navedeno. kako i so ostanatite zdravstveni profesionalci vo stapuvaweto vo sila na Me|unarodnite zdravstveni regulativni propisi Povikuvawe na nacionalnite farmacevtski asocijacii {to rabotat vo ramkite na svoite odgovornosti za: 1. kako i za{tita od finansiskite rizici pri pru`aweto na zdravstvenata usluga. kako i Standardite za kvalitet na farmacevtskite uslugi. dokolku e potrebno. 4. prevencijata na bolestite i promocijata na zdravje so akcent vrz postoe~kite i idnite zdravstveni i medicinski potrebi. internacionalniot izboren konkurs na farmacevti treba da bide voden od eti~ki pristapi i me|udr`avna sorabotka. soglasno resursite. gi zgolemuva vrednostite na planiranite rezultati Zaklu~ok od Deklaracijata od Helsinki: Farmacevtite i Javnoto zdravstvo. kako i domovite na gra|anite . i. vklu~uvaj}i primarna zdravstvena za{tita. upotrebuvaj}i dokazi za povrzanosta me|u socioekonomskiot razvoj i zdravjeto preku farmacevtskite intervencii Promovirawe na transparentnost i odgovornost vo performansite na farmacevtskiot sistem zaradi postignuvawe na merlivi rezultati Adaptirawe na farmacevtskite sistemi kon pogolemo razbirawe na potrebite. spec. regionalna kancelarija za Evropa. Nie. 1997. tehnolo{ki razvoj i zgolemuvawe na o~ekuvawata Zdravstvenite sistemi {to dobro funkcioniraat se esencijalni vo podobruvaweto na zdravjeto Unikatnata uloga na farmacevtite vo primarnata i sekundarnata zdravstvena za{tita. kako odgovor na nivnite potrebi. Da se pomogne na ministrite za zdravstvo vo obezbeduvawe na transparentnost i odgovornost vo monitoriraweto i evaluiraweto na izvedbite na farmacevtskiot sistem. alokacijata na resursi i ostanatite aktivnosti. kako i naporite da se vlijae vrz ostanatite zdravstveni profesionalci vo potenciraweto na spomenatite zdravstveni segmenti Site zemji od Evropa se soo~uvaat so razli~ni zdravstveni predizvici. ograni~eni resursi. FIP. 15. Da se vlijae vrz ministrite za zdravstvo vo definiraweto na vizijata za razvoj na farmacevtskiot sistem. 10. redistribucija na resursite zaradi zadovoluvawe na potrebite vo zdravstvoto preku farmacevtskite intervencii. a vo soglasnost so soodveten kodeks na praktika. Da se raboti na soodveten balans pome|u farmacevtskata gri`a. Da se vlijae vrz ministrite za zdravstvo da gi vklu~at zabele{kite za zdravstvoto obezbedeni preku farmacevtskite intervencii vo site politiki. programi za menaxment so zaboluvawata. kako i da se obezbedi deka ovie uslugi se ispora~uvaat vo sorabotka so uslugite obezbedeni vo ostanatite institucii na sistemot. Da se obezbedi pristap kon kvalitetna farmacevtska gri`a zasnovana vrz najdobrite dostapni dokazi na medicinskata i farmacevtskata nauka. Mihail Minov) 37 .Da se raboti na idni investicii vo farmacevtskata rabotna sila. 12. kako i soodvetna eti~ka i efikasna upotreba na inovaciite vo medicinskata i farmacevtskata tehnologija 11. na 17. kako i pomagawe na farmacevtite za poefikasna me|usektorska implementacija. 2. 5. kako del od zdravstvenite sistemi vo Evropa. kako i upotreba na najsoodvetnata tehnologija za obezbeduvawe na podobrena efikasnost i bezbednost na samiot pacient.

pri {to naj~esto se koristat kombinacii od ovie metodi. a potro{uva~ite nemaat dovolno podatoci za produktot i cenite. Vo ovaa prilika }e go razgledame prviot na~in na kontrola na tro{ocite na lekovi. no te{ko bi gi proverile i potvrdile. posebno kaj multinacionalnite kompanii. Metod na sporedba na ceni Vo ovoj slu~aj se sporeduvaat cenite na identi~ni ili sli~ni produkti staveni vo promet na stranskite i doma{niot pazar. kade Vladata pregovara poedine~no so farmacevtskite kompanii za profitot koja sekoja mo`e da go ostvari so proda`ba na lekovi vo javniot zdravstven sistem. Taka. pa duri i prodol`uvaat da rastat. Zatoa ako ne mo`e da se napravi sporedba na cenite. istra`uva~kite i marketing aktivnosti na lokalnata industrija. istra`uvawe i marketing na lekovi mo`e da se mnogu razli~ni. bidej}i regulatornite i dr`avnite tela ne pla}aat za razvojnite. Zatoa. tro{ocite me|u razli~ni firmi za proizvodstvo. Me|utoa. 2) uvoznik. najvisokata cena {to bi ja tolerirale pla}a~ite. ovaa cena se postignuva so pregovarawe me|u dobavuva~ite i potro{uva~ite vo uslovi na transparentnost za karakteristikite na proizvodot i so sporedba na cenite. Dobavuva~ite ~esto se monopolni poradi postoewe patentnata za{tita na lekovite. Pritoa. vo uslovi na postojan rast na tro{ocite za zdravstvena za{tita. dr`avite primenuvaat merki za kontrola na rastot na tro{ocite za lekovi. Nekoi gi sporeduvaat zgolemuvawata na cenite. na farmacevtskiot pazar ne postoi vistinsko pregovarawe me|u dvete strani (potro{uva~ite-pacienti i dobavuva~ite na lekovi). pa nivnite tro{oci se pogolemi vo odnos na stranskite. Kontrola na cenata na lekovite na razli~ni nivoa Cenite na lekovite mo`at da se kontroliraat na slednite nivoa: 1) proizveduva~. Metodot se primenuva vo Portugalija. dodeka drugite dva na~ina }e bidat elaborirani vo slednite broevi na Farmacevtskiot informator. Romanija. Holandija i dr. stanuva te{ko da se znae {to e vistinskata cena na lekot. drugi baraat od kompaniite koi nudat nov produkt informacii za nivnata cena vo drugi dr`avi. Vo uslovi na eden tipi~en pazar za komercijalni proizvodi. Ovoj rast e naj~esto predizvikan od: progresivnoto stareewe na naselenieto. najdobro e da se sporeduvaat cenite na site lekovi ~ii tro{oci se refundiraat na doma{niot pazar vo odnos na identi~nite ili sli~nite produkti od drugi referentni zemji. problem mo`e da se javi zatoa {to ~esto nema tolku identi~ni proizvodi na razli~nite pazari vo smisla na imeto na 38 . najte{ko e da se odredi tokmu toa. metodot vlijae {tetno vrz nacionalnite kompanii. Postojat tri na~ini za nacionalna kontrola na tro{ocite za lekovi: kontrola na cenata na lekovite na razli~ni nivoa vlijanie vrz pobaruva~kata za lekovi so primena na finansiski merki.Farmacevtski informator Zdravstvena ekonomija Nacionalna regulativa Merki za kontrola na rastot na tro{ocite za lekovi Zdravstvenite sistemi vo Evropa go smetaat zdravjeto za osnovno ~ovekovo pravo i zatoa tie generalno se bazirani na principite na univerzalen pristap do zdravstvena za{tita i solidarnost. Poradi toa zasega se koristi samo vo Velika Britanija kade nacionalnata farmacevtska industrija glavno dominira na pazarot za lekovi. Vo Evropa ovoj princip na rabota se koristi samo vo Velika Britanija. pak. Tie ovie podatoci mo`at da gi pobaraat od proizveduva~ite. principot na ednakvost me|u gra|anite i kvalitetot na zdravstvenata za{tita. Za da se nadmine problemot na finansiska neramnote`a me|u potrebite i mo`nostite za kupuvawe lekovi. Vo praktikata ovoj metod e stati~en. pri {to se koristat razli~ni varijanti. maksimalen profit. koja e nivnata vistinska ili korektna cena. proizvodstvo i distribucija. od druga strana. pri slobodno formirawe ceni na lekovite obi~no se postignuvaat nivni visoki ceni. iako vo evropskite dr`avi se primenuvaat mnogu od merkite za kontrola na tro{ocite za lekovi. Ovoj metod e isto taka slo`en poradi proverkata na zarabotkata i tro{ocite kaj multinacionalnite kompanii. sporedba na ceni. zamenata na postari i poevtini lekarstva so ponovi i poskapi. Dosega se razvieni nekolku metodi za presmetuvawe na cenite na lekovite koi naj~esto se koristat vo razli~ni kombinacii: tro{oci plus profit. Preku soodvetna regulativa za zdravstveno finansirawe tie se stremat da mu ovozmo`at na sekoj svoj gra|anin univerzalen pristap do potrebnite lekovi. osobeno e evidenten rastot na tro{ocite za lekovi. Proda`nata cena na lekovite vo toj slu~aj ne e odredena od vistinskiot tro{ok za niven razvoj. Vo Isto~na Evropa. pronao|awe na terapija za dotoga{ neizle~ivi bolesti i zgolemuvaweto na cenite na postoe~kite lekovi. zemji. Zatoa merkite za kontrola na tro{ocite za lekovi treba da se primenuvaat vo soglasnost so drugite nacionalni komponenti. Eden ote`nuva~ki faktor za re{avawe na problemot e konfliktot na interesi me|u nacionalnata zdravstvena politika i neophodnosta od ograni~uvawe na finansiskite sredstva za lekuvawe od edna strana. Me|utoa. t. Na pla}a~ite im se potrebni obemni i verodostojni informacii za tro{ocite i mar`ite na poedine~nite proizvodi na sekoja od kompaniite. pregovori za cenite i farmakoekonomski presmetki. Osven toa. nasproti industriskite i komercijalnite interesi na dr`avata. Pri razvojot na eden nacionalen sistem za kontrola na cenata na lekovite. Nivna zaedni~ka cel e da ja odredat cenata na lekovite koja e vistinska ili korektna za razli~nite u~esnici vo farmacevtskiot sektor. kako na pr: odreduvaweto na buxetski sredstva i refundiraweto vlijanie vrz pobaruva~kata za lekovi so primena na profesionalni merki Sepak. za da gi iskoristat svoite ograni~eni finansiski sredstva na najefikasen mo`en na~in. Sepak. neophodno e pravilno finansirawe na nacionalniot zdravstven sistem.e. zgolemenata upotreba na lekovi. 1) Kontrola na cenata na lekovite na nivo na proizveduva~/uvoznik Metod na tro{oci plus profit za finansirawe na lekovi Toa se obi~no slo`eni presmetki koi gi vklu~uvaat tro{ocite na proizvodstvo na poedine~nite proizvodi plus odredena profitna mar`a. tuku od cenata {to toj konkreten pazar mo`e da ja izdr`i. Metod na maksimalen profit So ovoj metod pla}a~ite go odreduvaat maksimalniot profit na proda`ba na lekovi na kompanijata. 3) distributer i 4) farmacevt. kako {to se strukturata na pazarot. vo realnosta tro{ocite i ponatamu ostanuvaat visoki. problemati~en i te{ko prilagodliv za evropskite zemji koi imaat razvien liberalen pazaren sistem.

a da ne ja promeni krajnata cena na lekot. Nedostatok na metodot na pregovarawe e {to proizveduva~ot ima golema mo} da nametne povisoka cena vo slu~aj na monopol poradi patentna za{tita ili ako lekot se koristi za lekuvawe na nekoja prethodno neizle~iva bolest (na pr: terapijata za HIV/SIDA). Norve{ka. farmacevtskata forma i ja~ina. Vo Holandija. Metod na pregovori za cenite Vo ovoj metod naj~esto u~estvuvaat institucionalni kupuva~i. t. ili pak vo zemjite vo razvoj za pokrivawe na potrebite na bolnicite i ambulantite so esencijalni lekovi. Haaijer-Ruskamp EM. Presmetkata na fiksna cena po recept ovozmo`uva kako i vo prethodniot slu~aj nagradata {to ja dobiva farmacevtot da ne zavisi od koli~inata i cenata na izdadeniot preparat. EU. Metod na farmako-ekonomski presmetki Ovoj relativno ponov metod funkcionira taka {to kupuva~ite na lekovi se obiduvaat da ja presmetaat korektnata cena na lekot vrz osnova na cenata na drugite postoe~ki tretmani za istoto zaboluvawe i tro{ocite koi toa konkretno zaboluvawe gi ima za op{testvoto. posebno vo uslovi na generi~ka supstitucija. Equity and Quality. Velika Britanija. Pritoa. So toa se postignuva nagradata {to farmacevtot ja dobiva da ne zavisi od koli~inata i cenata na izdadeniot preparat. so {to se stimulira izdavaweto na poevtini lekovi. Mrazek M. Germanija. treba da se vnimava aptekata da ne stavi dopolnitelna mar`a na lekovite {to gi izdava. tie za sega se smetaat kako model vo razvoj. Sistemot na kapitacija se koristi vo Danska. pregovaraweto za poniski ceni so proizveduva~ite e pote{ko vo zemjite koi se koristat kako referentni. Poradi debatite koi se u{te se vodat vo vrska so korista od farmako-ekonomski presmetki. mo`e da se postavat dopolnitelni uslovi. Belgija i Francija. Na evropskiot pazar mar`ite na aptekite naj~esto se fiksni (okolu 30%) i za niv na odreden period se pregovara so Vladata. Metodot na pregovarawe mo`e da se koristi i od decentraliziranite edinici. Vtoriot tip presmetki e so maksimalni namesto fiksni mar`i. Isto taka. Dokolku se odnesuva na proizvodot. Tretiot tip presmetki e so t. na primer.org/F3/G10/docs . Sistemot na kapitacija zna~i deka aptekata dobiva fiksna suma godi{no za sekoj pacient. fondovi za zdravstveno osiguruvawe. Walley T. na primer. 53-68. Nedostatok na ovoj metod e {to dokolku aptekata dobie namaluvawe. ili so odreduvawe na maksimalnata cena za koja veledrogerijata mo`e da go prodade lekot na aptekite. Cenata na lekot se formira spored negovata direktna i indirektna prednost vo sporedba so ostanatite mo`ni lekovi i tretmani za istoto zaboluvawe. na primer. Kanavos P. regionalni i nacionalni vladi bidej}i tie poseduvaat tehni~ka ekspertiza i informacii. Velika Britanija. ponekoga{ e te{ko da se sporeduvaat cenite na lekovite poradi razli~nite mar`i vo malo i golemoproda`bata vo drugite dr`avi. kako i mo`nite nedostatoci i rizici. duri e potreben i slo`en kompjuterski sistem za obrabotka na ovie podatoci.eudra. Poradi toa Danska.e. proizveduva~ite mo`at da ne se soglasat za poniski ceni ako postoi rizik toj poevtin lek podocna da bide prodaden vo drugi zemji so paralelen uvoz. Pritoa. 2004. Drugs and Money. Pregovorite se polesni za kupuva~ite koga tie zastapuvaat pogolema grupa lu|e. 2) Kontrola na cenata na lekovite na nivo na golemo i maloproda`ba Ograni~uvawe na distributivnata mar`a Distributivnata mar`a na lekot se odnesuva na mar`ata stavena vo veledrogeriite i vo aptekite i treba da se ograni~i bidej}i mo`e da bide i do 40% od cenata na lekot. pri {to osnovnoto pra{awe e kolku e korisen toj lek za op{testvoto. 2. na primer. 3. Mo`e da se koristi i nivna kombinacija so odreduvawe maksimalna mar`a. Za da se odbegnat vakvi rizi~ni situacii. Ograni~uvawe na mar`ata na golemoproda`ba se postignuva ili so davawe dozvola na veledrogerijata za stavawe maksimalna mar`a na svoite uslugi. maksimalnite ceni za lekovi se presmetani kako ceni vo golemoproda`ba so sporeduvawe na cenite vo Velika Britanija. eksperimentalno ili definitivno se koristat vo Avstralija. Poradi toa ve}e spomenavme deka Danska zabranuva namaluvawe na cenite vo malo i golemoproda`ba.Zdravstvena ekonomija brendot. Isto taka. Prviot tip koristi fiksni mar`i. zabranuva namaluvawe na cenite vo malo i golemoproda`ba (rabati i popusti). mar`ata raste koga se namaluva cenata na lekot i obratno. Bidej}i tie go pokrivaat skoro celiot nacionalen farmacevtski pazar. mo`at i da ne prifatat odreden lek da se najde na listata za refundirawe dokolku smetaat deka negovata cena e previsoka. vremenski rok za dostavuvawe na lekot. Mossialos E. Farmacevtski informator bie od veledrogerijata namaluvawe na cenata na lekot. razli~nite nacionalni danoci i sl. Farmako-ekonomskite presmetki. no ne i pacientite. postojat tri tipa na presmetki. kako bolnici i drugi zdravstveni ustanovi. pod uslov da imaat ograni~eni buxeti za da se stremat kon dobivawe poniski ceni. Rietveld AH. Se sporeduvaat lekovi so ista aktivna komponenta. Vo istata grupa spa|a i metodot na tenderi koj se koristi ponekoga{ vo javniot zdravstven sistem na evropskite zemji. so {to korist od poniskata cena ima aptekata. t. http://dg3. 2003. pa veledrogeriite i aptekite potoa treba me|usebno da pregovaraat za nivnite poedine~ni mar`i. krajniot ishod od ovie presmetki zavisi od pravilnata i nepravilnata upotreba na lekot po negovo pu{tawe vo promet. mo`e da postigne poniska golemo i maloproda`na cena. Nedostatok na ovoj metod e {to aptekata mo`e da do- 39 Koristena literatura: 1. osobeno pri kupuvawe vakcini i lekovi za dr`avni rezervi. Vladata gi kontrolira tro{ocite za novite lekovi na pazarot preku direktni pregovori. Isto taka. Ograni~uvawe na proda`nata mar`a na aptekite mo`e da se bazira vrz osnova na proizvodot ili na pacientite. Vo odnos na pacientite ima dva metoda na presmetka. LSE. Dukes MNG. Tie imaat zgolemena mo} za pregovarawe poradi koli~inata lekovi koja ja kupuvaat i parite so koi raspolagaat. 4. digresija na mar`ite. no i buxetski ograni~uvawa za kupuvawe lekovi. a ~esto se koristi i nivna kombinacija. i toa naj~esto vo kombinacija so drugi metodi. fiksen procent na mar`a dodadena na cenata na lekot od veledrogerijata. A critical review of the remuniration system of pharmacist. Holandija. taa ostvaruva profit na smetka na pacientite. (Prodol`uva vo sledniot broj) Podgotvila: Verica Ivanovska diplomiran farmacevt i magister po javno zdravje stru~en sorabotnik na Svetskata zdravstvena organizacija vo @eneva bidej}i toa mo`e da predizvika veri`no namaluvawe na cenite i vo drugi zemji.e. Health and social care: Overview of pharmaceutical pricing and reimbursement regulation in Europe. Vo Francija. European Observatory on Health Care Systems Series. Po voveduvawe na ovoj metod vo 1996 do{lo do prvi~no pa|awe na cenite na lekovite za 20%. Finska.n. kako {to e slu~ajot so vladite ili fondovite za osiguruvawe vo pove}eto evropski zemji. kako {to e slu~ajot so Romanija. Kanada. a mo`e da se koristi i nivna kombinacija. kako na primer bolnici. Regulating Pharmaceuticals in Europe: Striving for Efficiency. Health Policy 36 (1996). i dokolku kupuva~ot ima golema pregovara~ka mo}. de Joncheere CP. World Health Organization Regional Office for Europe. treba da se vnimava niskata cena negativno da ne se odrazi na celokupniot kvalitet na farmacevtskata gri`a (na pr: namaleni rezervi od skapite esencijalni lekovi). Iako teoretski va`i za dobar metod. Huttin C. ista ja~ina i forma na nivo na proda`ba vo apteki bez DDV.

pretsedatel na Komisijata za procena na kvalitetot pri Oddelot za registracija na lekovite vo Agencijata za lekovi na Bugarija Ovaa me|unarodna konferencija be{e dizjnirana za da gi dopolni i obnovi znaewata od ovaa oblast na menxerite i sorabotnicite vo farmacevtskata industrija i na site zaintersirani strani vo procesot na registracijata na lekovite i klini~kite ispituvawa. predava~i ~lenovi na Zdru`enieto na proizvoditelite na lekovi na Bugarija Varijacii povrzani so kvalitetot (Quality-related variations). D-r. so slednite temi i predava~i: Procedurite za registracija na lekovite dve godini po EU integracijata.Germanija.iskustva od 2008 godina. se odr`a Konferencija za tekovnite regulatorni predizvici za lekovite vo organizacija na FORUM Institut for Management GmbH od Hajdelberg . Holandija.obnovena regulativa. so slednite temi i predava~i: N 40 Upatstva za upotreba . spored obrabotenite temi: Sesija 1: Procedurite za registracija na lekovite dve godini po EU integracijata . predava~ Svetlana Zaharieva. predava~ Prof. Belgija. Germanija i Izvr{en direktor na Federalniot institut za lekovi i pomo{ni lekoviti sredstva (BfArM). predsedatel na PDCO (Paediatric Committee) pri EMEA (Evropska agencija za lekovi) Lekovite za deca vo EU – od Bugarska to~ka na gledawe. ednogodi{no iskustvo so PDCO (Paediatric Committee). direktor na Evropskiot direktorat za kvalitet na lekovite i Zdravstvena za{tita. predava~ d-r Susanne Keitel. Germanija Iskustvata za odnosot na Postapka za me|usebno priznavawe (MRP)/ Decentralizirani proceduri za registracija (DCP) vo EU.Farmacevtski informator Aktuelno Konferencija za tekovnite regulatorni predizvici za lekovite a 28 noemvri. Predsedatel na Paul-Ehrlich-Institut. Katedra na Grupata za Postapka za me|usebno priznavawe (MRP) i Decentralizirana procedura za registracija na lekovi za humana upotreba (CMD(h)) Sesija 2: Informacija na pacientot za lekot vo EU. Federalna agencija za lekovi i medicinski proizvodi. Fakultet za javno zdravstvo. novite odgovornosti na Komitetot za lekovi za humana upotreba (Committee for Medicinal Products for Human UseCHMP) vo pro{irenata EU. sci. Holandija. rakovoditel na Oddelot za medicinski informacii i me|unarodni odnosi. Bistra Angelovska FZO . so slednite temi i predava~i: Iskustva so novata legislativa za pedijatriskite lekovi razvitok na lekovite za pedijatriska upotreba. vo sorabotka so Medicinskiot univerzitet od Sofija. predava~ Doc. prorektor na Medicinskiot univerzitet vo Sofija i doc. Daniel Brasseur. D-r Dobri Konstantinov. predava~ Cvetomir Delijski. Katedra na Grupata za Postapka za me|usebno priznavawe (MRP) i Decentralizirana procedura za registracija na lekovi za humana upotreba (CMD(h)) Obrasci za Pregled na kvalitetot na dokumentite (QRD) implementcija vo Bugarija. Eudratrack CTS. predava~ dr Borislav Borisov. Oddel za procenka na lekovite. eCTD i CMD(h) and PIM Mre`ata na Agencii za lekovi po pro{iruvaweto na EU Registracijata na lekovi vo pro{irenata EU.testirawe na korisnicite. D-r Genka Petrova. predava~ Truus Janse-de Hoog. D-r Johannes Löwer. pretstavnik od Bugarija vo PDCO (Paediatric Committee) pri EMEA Rezime na sesiite 1-3: Predizvik za aplikantite/stranki pri registracijata na lekovi. Konferencijata be{e podelena vo ~etiri sesii. od Oddelot za registracija na lekovi vo Agencijata za lekovi na Bugarija i pretstavnik od Republika Bugarija vo EudraPharm. predava~ Truus Janse-de Hoog. predava~i Prof. Francija Sogleduvawa od farmacevtskata industrija. Brajlovi oznaki. predava~ Rozalina Kulaksazova. porane{en direktor na Agencijata za lekovi na Bugarija Sesija 3: Lekovi za deca vo EU. Federalna agencija za serumi i vakcini. Medicinski univerzitet-Sofija Sesija 4: Varijacii vo EU. Agencija za lekovi na Bugarija Dodatni barawa za registracija na lekovite vo EU. D-r Tatjana Beni{eva-Dimitrova. vo Sofija. procenki za ekolo{kiot rizik. d-r. so slednite temi i predava~i: Nova regulativa na varijaciite vo EU. Oddel za procenka na lekovite. testirawe na korisnicite. predava~ prof.

.

5 42 Po~etocite na disciplinata nare~ena Zdravstvena ekonomija datiraat nekade vo {eesettite godini od minatiot vek. Tro{ocite za zdravstvena za{tita zafa}aat golem del od Bruto doma{niot proizvod (BDP) vo site pogolemi i razvieni dr`avi vo svetot.3 14. vklu£uvaj}i gi mediumite. Tro{oci za zdravstvena za{tita . Zdravstvoto kako politi£ko pra{awe Zdravstvoto i zdravstvenata za{tita pretstavuvaat dominantni ekonomski i politi~ki pra{awa vo Zapadna Evropa i SAD. Health Expenditure Shares.9 9. potrebni se mnogu pari. Tokmu poradi ova mnogu e va`no zdravstveniot sistem vo Makedonija da se reformira i da gi upotrebuva mehanizmite i orudijata koi gi dava zdravstenata ekonomija kako posebna disciplina so cel dobivawe na efektivno i pomalku skapo zdravstvo.2 2.9 milioni ili 9% od rabotnata sila na SAD rabotele vo zdravstvoto.5 5.. Francija ne{to nad 9% itn.. Kakva e sostojbata vo Makedonija od ovoj aspekt. so cel koga }e se soglasime so rezultatite od pronao|awata. 1996 Voved ZDRAVSTVENA EKONOMIJA . Isto taka treba da gi imame predvid problemite povrzani so soop{tuvaweto na pronao|awata.4 11.270 Zdravstvena za{tita Lekovi 176 Lekari 267 Stomatolozi 68 Bolnici 510 Zdrav. Fuchs. Mnogu izborni kampawi se vodat vo sferata na zdravstvoto kade politi£kite partii se borat za da pridobijat se pove}e glasovi. Makedonija mo`e da ima dobro razvien zdravstven sistem. NHS po£nuva da stanuva bojno pole pome|u dvete 16 14 12 10 8 6 4 2 0 % share of GDP 70 97 90 96 98 99 19 60 80 19 19 95 19 19 19 Year 20 19 19 19 00 . Najdobar dokaz za ova e politikata {to ja vode{e laburisti£kata vlada na Toni Bler. 1960-2000 guvaat so rekordni 14% od BDP (2001) ili pofigurativno re£isi eden dolar od sekoj sedmi dolar potro{en na stoka i uslugi odi vo zdravstveniot sektor (vo 1960 bilo eden na sekoj dvaesetti). koga osnovnite idei na ekonomijata nao|aat na razbirawe. vetuvaj}i promeni i podobruvawa na zdravstveniot status na nivnite gra|ani i pokvalitetni zdravstveni uslugi. toga{ pametno e tie pari da se koristat efektivno. Vo Germanija se tro{at nad 10% od BDP. vo SAD vleU. koja pridade golemo zna£ewe na ovoj sektor so oddeluvawe na golemi finansiski sredstva na nivniot zdravstven sistem poznat kako NHS (National Health Service). Golem del od tro{ocite gi zafa}aat kapitalnite investicii i golemata rabotna sila vo zdravstvoto. za vo dene{nicata da pretstavuva disciplina bez koja ne mo`e da se zamisli nieden moderen zdravstven sistem.014 Doma}instvo 1. ekonomistotda ja sovlada kompliciranata priroda na zdravstvenite ustanovi i tehnologii.potreba ili . zatoa primenata na ekonomskite disciplini pridonesuva vo usoglasuvaweto pome|u potrebnite i raspolo`ivite sredstva kako i nivnata namenska upotreba. Makedonija izdvojuva okolu 7% od BDP (2001). primer nad 11.Farmacevtski informator Zdravstvena ekonomija Vo poslednite tri dekadi ekonomijata dala pozitiven pridones za zdravstvoto i zdravstvenata za{tita i jas veruvam deka i idnite pridonesi }e bidat u{te pogolemi. Iako procentot e mal. Spored nekoi analiti£ari. taka {to pojavuvaweto na ovaa disciplina koja se obiduva da gi re{i ovie gor£livi problemi ne treba mnogu da ne za£uduva.2 2.3 1.7 8.8 1 7. na primer. Sega.1 6. od koi nad 43% vo bolnicite2).069 Hrana i cigari 1. se razbira. od koi ne{to nad 5% spa|aat na javnoto zdravstvo.? Vkupni tro{oci na li~na potro{uva~ka (vo milijardi $) spored tipot na potro{uva~kata vo SAD. i ottoga{ pa navamu se pove}e i pove}e se razviva i pro{iruva.5 18.4 10.987 Vkupno 1. {to pretstavuva i edna od glavnite celi na disciplinata nare£ena Zdravstvena ekonomija. }e bide pova`no od koga i da bilo porano. Statisti£kite podatoci za 2001 poka`uvaat deka Amerikancite pove}e tro{at na zdravstveni uslugi otkolku na hrana i cigari i doma}instvo.S.5 3. a koga se potrebni mnogu pari. i zdravstvenite rabotnici. ovaa vrednost ne e za zanemaruvawe i so dobroto iskoristuvawe i menaxirawe na ovie sredstva. politi£arite. osiguruvawe 84 Drugi 165 795 Transport 747 Doma{no odr`uvawe 594 Rekreacija 413 Obleka 634 Li~en biznis Site drugi 451 Procent 100 15. ovie rezultati da se razbirlivi i prifatlivi za celata relevantna audiencija. Tro{ocite za zdravstvena za{tita re£isi vo celiot svet rastat pobrzo od raspolo`ivite sredstva koi namenski se oddeluvaat za ovaa oblast. 2001 Vkupno 6. Za da se postigne ova.dvi`ewa vo svetski ramki Mnogu razvieni dr`avi i nacii vo poslednive trieset godini se soo£uvaat so rapidno zgolemuvawe na tro{ocite vo zdravstveniot sektor.

kako disciplina malku e poznata. i Sposobnost da ocrta nasoki (strategija. pretstavuvaat raboti koi vo ekonomijata se poznavaat pod imeto mikroekonomija. so koe. a koj pretsedatelot Bu{ go potpi{a. politika) za toa {to go doznal indirektno od toa {to ve}e go znael i da gi identifikuva potencijalnite ograni£uvawa vo nejzinata primena. koj }e go zgolemi i taka zgolemeniot deficit na SAD predizvikani od recesijata. Spored Folland (2000). itn. medicinski sestri. koj pretstavuva dr`avno subvencionirana programa za zdravstveno osiguruvawe za postarite. t. Iako Makedonija zaostanuva vo ovoj pogled. Evaluacijata na ovie alternativni postapki na zdravstvena za{tita go so£inuvaat glavniot del na Zdravstvenata ekonomija. vsu{nost. Najsve`o od amerikanskiot kontinent pretstavuva Aktot za zdravstveniot plan za postarite lu|e vreden 400 miljardi $ koj Senatot go usvoi vo noemvri 2003 godina. Spored Dolan i Lindsay ekonomijata e op{testvena nauka koja se obiduva da gi objasni odlukite {to lu|eto gi pravat pri koristewe na nivnite resursi (koi ne se beskone£ni. Se postavuva pra{aweto kakva vrska ima ekonomijata so zdravstvoto i zdravstvenata za{tita? Pred da mo`eme da ka`eme ne{to pove}e za Zdravstvenata ekonomija. prvin treba da ka`eme {to pretstavuva ekonomijata sama za sebe kako nauka. ili granka na ekonomijata koja go prou£uva izborot {to go vr{at mali ekonomski edinici. koga 109 bilioni funti se planiraat da bidat potro{eni. tro{eweto za Irak i politikata na namaluvawe na danocite. So eden zbor ekonomijata pretstavuva disciplina koje se zanimava so odlu£uvawe kako da se lociraat resursite koi sekoga{ nedostasuvaat ili se deficitarni (pr: vnes ili input vo proizvodstven proces. no.e.Zdravstvena ekonomija Farmacevtski informator op{tetstvoto da proizveduva. ~ove~ki resursi. i gi prou£uva: Pobaruvaweto na zdravje i zdravstvena za{tita Snabduvaweto na zdravstvenata za{tita pr: zdravstveni uslugi Pazarot na zdravstvena za{tita Klini£ka i ekonomska evaluacija. kako i za kogo 43 . tie planiraa da gi zgolemat tro{ocite za NHS za 7. deficitarni) vo ostvaruvaweto na nivnite potrebi. a ponekoga{ i pogre{no sfatena i zameneta so ne{to drugo. Zgoden na£in na pretstavuvawe na Zdravstvenata ekonomija e dijagramot na Alan Viliams. Spored definicijata na Begg i dr. vladini agencii. Poradi nemo`nosta da se fokusirame na site elementi poedine~no. se va`na i organizirana grupa od amerikanskoto op{testvo koja sekoga{ najmnogu i izleguva na glasawe. (2000). So ovoj akt se predviduva pro{iruvawe na uslugite na postarite i vo delot na lekovite koi dosega na bea pokrieni. koj be{e objaven vo juli 2003 godina. Ottuka se jasni i motivite za usvojuvaweto na ovoj zakon. koj. tuka mo`e da se spomnat obidite na Klinton za voveduvawe na zadol`itelno zdravstveno osiguruvawe vo SAD (Health Security Act).lekari. Se postavuva pra{aweto {to treba da poseduva eden zdravstven ekonomist? Spored akademskite standardi za karakteristika na pristapot na eden ekonomist toa se : Sposobnost da ja apstrahira i poednostavuva (simplificira) osnovata na odreden problem Sposobnost da sobere dokazi i analizira podatoci Sposobnost za koncizno soop{tuvawe na rezultatite na po{irokata publika. se razjasnuva poleto na dejstvuvawe na ekonomijata na zdravstvo i problematikata koja taa ja prou£uva. kako {to se doma}instvata. ne se realizira{e kako poradi politi£ki taka i poradi prakti£ni pri£ini. predvremenite izbori odr`ani ovaa godina poka`aa deka srame`livo no sigurno zdravstvoto }e zazeme centralen prostor vo politi£kite agendi na pogolemite politi£ki partii vo idinina. ma{ini. a koi se predmet na prou£uvawe na Zdravstvenata ekonomija. Ovoj model ni gi poka`uva osnovnite karakteristiki na ovaa disciplina. vklu£uvaj}i tuka i neekonomisti Sposobnost kriti£ki da razmisluva za ograni£enosta na nekoja analiza vo po{irok op{testven kontekst. biznis firmi. Definicija i elementite na Zdravstvenata ekonomija Vo dene{nicata se soo£uvame so mnogu termini na Zdravstvena ekonomija od tipot na tro{kovna-efikasnost (cost-effectiveness) i tro{koven-benefit (cost-benefit). za `al. Sega doa|ame do momentot koga mo`eme da dademe definicija na poddisciplinata Zdravstvena ekonomija. i Performansite na sistemite za zdravstvena za{tita Site ovie raboti koi gi napomnavme. Sledej}i gi kvadratite od A do @ i nivnata kompleksna povrzanost. preku Medicare. itn. kako na primer odlu£uvaweto na eden pacient koj lek da go kupi ili odluka na bolnica za anga`irawe na u{te eden hirurg. t. Vo slu£ajov se raboti za ekonomski modeli koi se fokusiraat na ponisko nivo. Bu{ i gi zapo£na podgotovkite za kampawata za dobivawe na u{te eden mandat. Postarite lu|e koi vo SAD gi ima 41 milion. taa pretstavuva nauka koja gi prou£uva na£inite za alocirawe na resursite kon ekonomijata na zdravstvoto (proizvodstvoto na zdravstvenata za{tita i nejzinata distribucija vo naselenieto). vo vid na materijali-nafta.e. Golemata industrija na snabduva£i vo zdravstveniot sektor (farmacevtskata kako i pogolemi politi£ki partii (laburisti i konzervativci). Spored petgodi{niot plan na laburistite. Isto taka.4 % godi{no do 2007/2008. za `al. kratko objasnuvawe }e bide dadeno samo za kvadratot D. mikorekonomskata evaluacija na nivo na tretman. ekonomijata pretstavuva nauka koja odlu~uva {to. kako i izlezot vo vid na stoka i uslugi).

7th ed. nansirawe na zdravstvenite uslugi. na£in. mo`ebi ¸e se razmisli vo bliska idnina da vovedeme i farmakoekonomski voSe nadevam deka so seto prethodno iska`ano uspeav di£i koi ve¸e se primenuvaat vo mnogu evropski zemji. on making) koga cel na edna \ efekti dijagnoza. (The Dryden Press. 9: 183-190 (2000) zdravstveniot sektor. BUXETIRAWE I MEHANIZMI NA MONITORING weto na pazarnata ramnote`a. 4th ed. 7th ed. et al. P.. ce. mesto. sostavuvawe na pozitivnata lis- . treba da se zeme predvid pri procesot na odlu~uvaweto ili decision making. oprema. na davawe na se naglasuva deka tro{kovnopacient. Folland S. Williams A (ed. odnos lekarracionalizirawe . zdravstvena politika i straposle tretman) SNABDUVAWE SO tegija e maksimizacija na ZDRAVSTVENA ZA[TITA zdravjeto na populacijata od Tro{oci na proizvodstvo. Se nadevame deka sega od koga gi imame mnogu posaku[to mo`e da primeni od ova vanite klini£ki vodi£i. Culig J. Macmillan: London. Health Economics: the cheerful face of a dismal scienopredelena usluga ili proizvod). itn). psiholo{ka. vo namerata da ja dobli`am su{tinata i prirodata na ovaa nova disciplina. tretman. mehanizam i vreme ili iznos) vo pekt vo odlu£uvawata (decisinivnite razli£ni site fazi (detekcija. pazar na Mo`eme da zaklu£ime deka inputi (rabotna sila. predvid pove}e od toa. itn NEJZINATA VREDNOST? potrebna dokumentacija za Atributi na zdravjeto.definicija i metode. odreduvawe na odr`liv paket na uslugi i mnogu drugi va`ni odluki. No. Evaluacija na efektivnost na Vo lekarskata praktika dostapnite instrumenti za postoi ubeduvawe deka za da optimizirawe na sistemot. Kanavos Health Economics: An evolving paradigm. regulacii tita. potreba sistemi kako zdravstvena za{tita efikasnosta e neizbe`en asekvilibrira£ki (pr. zatoa {to na krajot seM-r Farm. preku t. 2001 New York) opredelena tehnologija ili lek. vo situacija so limitirani zdravstveni resursi. Economics. {to imaat status na odCost effectiveness i cost odnesuvaweto na pobaruvawe vremenska cena . The Economics of Health and Health Care. koja iako ne e odlu~uva~ka i glavna. Husein Reka pak odgovornosta e kaj politi~arite i tie odlu~uvaat Zdravstven ekonomist bez razlika na dobienite preporaki. 1987 Health Economics: A bird’s eye view of the structure of the discipliIstite ovie metodi i mehanizmi mo`at da bidat isne by Alan Williams. input substitucija. dovolno e taa da bide doka`ana deka e klini£ki efektivna. sepak. buxet. farmakoemaca 2001. Centre for Health Economics. na£in ako efikasnosta e celta na nena pla}awe i stimulirawe koja zdravstvena politika. alternativni postoe£kiot javen zdravstven proizvodstveni tehniki. potrebno e da se zeme ta na lekovi. poa|aj}i od faktot {to ZDRAVJETO ? (osven od den na den se pove}e zemji B zdravstvenata za{tita) Opasnosti od voveduvaat potreba od ekonomprofesijata. lekovi. transformacija na Health Economics Health Econ. lista na £ekawe i benefit analizi na vreme. kade formalna). sekoga{ da go zememe Begg D. In Health and Economics. alocirawe na oblasta na zdravstvenata za{rabotna sila. magister po Me÷unarodna zdravstvena politika Va`no e zdravstvenite rabotnici vo ovoj period da bidat zapoznaeni so glavnite elementi na ovaa disciplina.n. koja uveren sum deka vo skore{na idnina ke bide Literatura sostaven del na na{eto sekojdnevie vo zdravstvenata Zovko V. Mnogu e va`no sekoga{ koga odlu£uvame da vovedeme (Pearson Prentice Hall. vklu£uvajki interakcija na se opravda nekoja aktivnost od buxetiraweto. 39: 171-178 konomski vodi~i i drugi mehanizmi na primena. konsumacija. 2003 New York) predvid toa {to se vika “opportunity cost” (slednoto najDolan E. Economics. normi. [TO PRETSTAVUVA ZDRAVJETO? KOJA E ska evaluacija osven drugata prihodi. QALY) klini£ka efikasnost pri odlu£uvawe za reimbursirawe ili duri i registracija na odreden lek ili zdravstvena D V G tehnologija. University of York koristeni pri voveduvawe na promeni vo na£inot na fiA. indeksi na zdravstven status (Qol. lu£uva£i vo zdravstvenata poza zdravstvena za{tita (cena. Pharza{tita vo Republika Makedonija.).: Farmakoekonomika . dobro ne{to {to se propu{ta ili ne se proizveduva kaAcademic standards in Economics – QAA (2000) ko rezultat na upotrebata na resursite da se proizvede Williams A. et al. (McGrawHill. Ovoj del e se pove}e i pove}e priznat od strana MIKROEKONOMSKA POBARUVAWE NA PAZARNA na klini£arite kako i za tie EVALUACIJA NA ZDRAVSTVENA ZA[TITA RAMNOTE@A NIVO NA TRETMAN Vlijanieto na A+B vo Pari£na cena. Maynard. ne cenovno alternativni na£ini litika (decision makers). £ija primena ¸e ovozmo`i poezdravstveniot sistem vo Makedonija? fikasna upotreba na resursite. rezultatite od ekonomskata evaE luacija ne informiraat za od@ lukite na tie {to snabduvat i EVALUACIJA NA NIVO NA SISTEM tie {to kupuvaat i formiraPLANIRAWE. and Lindsay D.Farmacevtski informator Zdravstvena ekonomija 44 taa za medicinska oprema) e A glavniot finansier na ovaa [TO VLIJAE NA oblast.

.

kako glavobolka i bolka vo muskulite. Pacientot/potro{uva~ot ima problem koj samiot go klasificira kako ne mnogu seriozen. Svetskata zdravstvena organizacija (WHO). mnogu drugi organizacii (vladini i nevladini) i doka`ani eksperti se soglasni za principite na pravilna upotreba na OTC preparatite za samolekuvawe. Toa e nedozvolen promet so lekovi. izvesni problemi na ko`ata (ise~enici. odreden del od lekovite od listata na lekovi za koi e potreben recept se prefrleni na OTS listata. dostapnost na proizvodite do potro{uva~ite. vospaleno grlo. neredovna i ote`nata defekacija.nau~ni. nepoznat i/ili somnitelen proizvoditel. Toj odi vo apteka. vklu~uvaj}i gi i onie za bolestite. Denes `iveeme vo visokorazvien svet so tehnologii za masovno proizvodstvo. Svetskata federacija na proizvoditeli i distributeri na lekovi za samolekuvawe (WSMI). pacientite/potro{uva~ite gi nao|aat na nivnata ambala`a i vo vnatre{noto upatstvo. me|u koi se efikasnosta. edno od mnogute istra`uvawa vo Velika Britanija doka`a deka re~isi site farmacevti vraboteni vo javnite apteki. pa i vo Evropa. farmacevti i pacienti). Ve}e vo 19 vek se javuvaat organizirani zdravstveni sistemi koi celosno ja prezemaat odgovornosta za gri`a za zdravjeto na naselenieto. mala bolka. Svetskata zdravstvena organizacija (WHO) i drugi relevantni faktori. informacii od nezavisnite istra`uvawa na industrijata. Kako rezultat od toa. kade stru~niot kadar treba da go detektira i klasificira problemot. vladite predvodeni od nivnite ministerstva za zdravstvo. koj zaedno so zgolemenata dostapnost na informaciite. suva ko`a i sl. doka`anata aktivnost i na~inot na dejstvuvawe. lekovite i za zdravjeto voop{to. Sostojbi koi mo`at da bidat tretirani so ovie lekovi se na primer: nastinki i grip.IZBOR VO ZDRAVSTVENATA GRI@A Potrebata na lu|eto da se gri`at za svoeto zdravje e stara kolku i ~ove{tvoto. e tretirawe na voobi~aenite zdravstveni problemi so lekovi specijalno dizajnirani i obele`ani za taa namena. Ottuka proizleguva i ogromnata uloga na farmacevtot vo procesot na samolekuvaweto. izgorenici od sonce. afti. potrebna e pravilna komunikacija i znaewe. Za taa cel. Od niv proizleze i definiraweto na samolekuvaweto kako sostaven del na sovremenoto lekuvawe i gri`a za zdravjeto. ka{lica. Sepak. bezbedni. dijareja. vo minatoto. vsu{nost. nazalni infekcii. ja nametna potrebata na lu|eto individualno pove}e da se gri`at za sopstvenoto zdravje. Klasifikacijata na lekovite na lekovi so recept i lekovi bez recept vo svetot ja pravat vladini agencii za registracija na lekovi ili specijalizirani nezavisni agencii. Isto taka pod samolekuvawe ne spa|a samovolnoto tretirawe so preparati od nepoznato poteklo. a so tekot na razvojot na civilizaciite. Za po~etok gi rastovarila zdravstvenite fondovi. Lekovite koi se koristat za samolekuvawe naj~esto se narekuvaat "lekovi bez recept" ili “over the counter” (OTC) i se dostapni vo aptekite bez lekarsko prepi{uvawe. dostapnosta edinstveno na mesta utvrdeni so zakon (apteki) i sl. so cel obezbeduvawe na sigurna i celosna zdravstvena za{tita i gri`a. Taka. vo poslednite 20 godini napravija ogromen broj istra`uvawa . egzem. kompleksni i strukturirani zdravstveni sistemi.vo aptekite. na primer. necelosna ili ote`nata digestija. ekonomski i sociolo{ki. kako i zadovoluvawe na potrebata na lu|eto za samogri`a. Zna~i. nivnite internacionalni organizacii. a golema terapevtska {iro~ina. a se doka`ani kako bezbedni i efektivni za takvata primena. povra}awe. Ovaa pojava ja podobrila zdravstvenata slika vo mnogu zemji. poedinci. bezbednosta. Evropskata federacija na proizvoditeli i distributeri na lekovi za samolekuvawe (AESGP). Tie ja vr{at soodvetnata klasifikacija vrz baza na golem broj nau~ni istra`uvawa. internet). lekuvaweto.). ubodi od insekti. brza komunikacija. Kriteriumite {to se koristat vo svetot. pa taka samolekuvaweto. no akreditirani od ministerstvata za zdravstvo. Potoa ja zgolemila efikasnosta na lekuvaweto so skratuvawe na patot na lekuvaweto (nema ~ekawe pred ordinaciite) kako i so pogolemata vklu~enosta na gra|anite vo prevencijata i lekuvaweto. kako samolekuvawe nikako ne treba da se sfati samovolno nabavuvawe i konsumirawe lekovi od listata na lekovi so recept (toa ekspertite go narekuvaat "samoprepi{uvawe"). Internacionalnata Farmacevtska asocijacija (FIP). da imaat mala potencijalna toksi~nost. vo poslednive 20 godini. Ottuka poteknuva i zgolemenata potreba za samolekuvawe. kako i od podatoci dobieni od teren (lekari. Kako najto~no mo`e da se definira samolekuvaweto? Zdravstvenite profesionalci (lekari i farmacevti). preku sredstvata za javno informirawe i sekako tamu kade {to gi kupuvaat . gri`ata za zdravjeto ja prezemale posebno obu~eni poedinci. ja koristele prirodata vo ramkite na iskustvata {to gi imale. Tie treba da se kvalitetni. Zna~i. ne sekoj lek lesno mo`e da stane lek bez recept. farmacevtskata industrija. za koi ne e potreben recept od zdravstven profesionalec. Vo uslovi na zgolemena potro{uva~ka i konkurentnost se javuva i konzumerizmot kako pojava na individualnata motiviranost za raspolagawe so sopstvenite sredstva. nedoka`ana lekovita aktivnost i nabaveni na mesta {to so zakon ne se utvrdeni za proda`ba na lekovi (prodavnici. se dosta strogi.Farmacevtski informator SAMOLEKUVAWE . efikasni. Tema na brojot 46 Informaciite za koja namena i kako treba da gi koristat OTC lekovite. bolni~ki ustanovi. vo golema mera vospostavuvaat pravilna komunikacija so pacientite i se vo sostojba pravilno da ja detektira- . odli~na informiranost.

efi- kasno. A. vo poslednite godini samolekuvaweto zazema se pozna~aen segment od zdravstvenata za{tita. se so cel da se obezbedi kvalitetna zdravstvena gri`a i zadovolni pacienti. views and attitudes of community pharmacists” S. George. 11. Quintrell. koi ne zafa}aat i nas. McCain. Gilbert. de Almeida Neto “Non-prescription medicines: a process for standards Development and testing in community pharmacy” . odnosno dali problemot mo`at da go re{at na samoto mesto ili treba da gi upatat na lekar.org www. Vo Republika Makedonija. Taka. bezbedno. 22. ne kakvo bilo samolekuvawe.wsmi. Dipl. treba da imaat {iroki poznavawa. Za da mo`at farmacevtite da izdadat lek soodveten na potrebite na pacientot. 18. so Zakonot za lekovi i medicinski pomagala donesen minatata godina se definira {to se lekovi za koi ne e potreben recept kako i se ona {to e va`no za niv.org J. Od golemo zna~ewe e i se pogolemata uloga {to farmacevtite ja dobivaat kaj nas.yu/teme/samomedikacja www. 11.05% za tretirawe na problemi na ko`a i 10. D. onakvo kakvo vo svetot i vo Evropa se narekuva "odgovorno samolekuvawe". No.9% na nivo na EU. D. Poradi svetskite trendovi na sovremeno `iveewe.I. a toa se postignuva so kontinuirana edukacija. A.5% od vkupnite sredstva potro{eni za lekovi vo Evropa se potro{eni za lekuvawe na nastinki i ka{lica.18% za analgetici.63% za vitamin i minerali. D.fip. Bond. odnosno 15. na potro{uva~kata na OTC lekovi pripa|aat 14. se o~ekuva samolekuvaweto da stane se pomasovno.7% na cela Evropa.nega. a treba da se definira so zakon i toa na na~in usoglasen so evropskata regulativa. tuku odgovorno i efektivno.aesgpbe www.org. Steward “Independent prescribing by pharmacists: a study ot the Awareness. farm. bazirano na nau~ni istra`uvawa i dokazi. predvodeno od sovesni i dobro obu~eni profesionalci. Benrimoj.6% od vkupnata potro{uva~ka na lekovi vo Evropa e rezultat na samomedikacija. dostapno. C.Tema na brojot Farmacevtski informator 47 at nivnata sostojba. Na {to uka`uvaat brojkite dobieni od AESGP za potro{uva~kata na lekovi vo Evropa vo 2007 godina? Od vkupnata potro{uva~ka na lekovi. Jasminka Pat~eva Koristena literatura www. Pfleger. N.

Medicinskata profesija. da go odbere najdobriot lek.e. a istovremeno }e gi educira potencijalnite korsnici na samolekuvaweto. spomenatite preparati mo`at da predizvikaat te{ki krvavewa na digestivniot sistem. Hroni~noto zemawe na kakov bilo lek mo`e da predizvika nepredvidlivi nesakani efekti. Vo dene{no vreme zna~eweto na samolekuvaweto e va`no duri i vo viskorazvienite zemji. avtomedikacijata podrazbira zemawe na lekovi bez sovet od lekar. ~esta e pojavata na slobodna proda`ba na lekovi za ~ie izdavawe e neophoden lekarski recept. koi potoa predizvikuvaat infekcii {to te{ko se lekuvaat. deka prakti~no sekoj lek. Vo prvata grupa spa|aat analgetici t. antacidi i drugi lekovi za olesnuvawe na stoma~nite tegobi. 2. pretstavuva neizbe`en del na modernata medicina koj treba da se realizira na na~in {to }e go namali optovaruvaweto na lekarot so bolni so banalni tegobi. Toj sekoga{ nastojuval sam da gi re{ava svoite zdravstveni probelemi. Na pacientot mu odgovara koga lesno mo`e da dojde do preparati {to gi otstranuvaat simptomite na polesnite bolesti. od zemaweto na lekovi {to se dobivaat samo so recept. antibioticite {to e pri~ina za pojava na niza nesakani posledici.Farmacevtski informator Tema na brojot AVTOMEDIKACIJA (SAMOLEKUVAWE) Avtomedikacijata ili samolekuvaweto pretstavuva va`en aspekt na zdravstvenata za{tita. lekarite bi trebalo da go pra{aat pacientot za eventualno koristeni lekovi {to toj gi zel samoinicijativno. Registrirani lekovi so soodveten sostav {to so posebno odobrenie se predvideni za slobodna proda`ba. Samolekuvaweto e staro kolku i ~ovekot. sekako e vo edukacija na naselenieto. deka ne e potrebna posebna terapija. 4. vitamini i minerali. gleda na samolekuvaweto bez si mpatii. kako i te{ki alergiski reakcii kaj osetlivi individui). so cel mo`nostite od nesakani efekti da bidat svedeni na minimum. kako i bez postavena dijagnoza. enzimi. osobeno na antimikrobnite preparati t. 5. ili onie {to pacientot gi dobil vo prethodna prilika za druga ili sli~na bolest. Izlezot. ovozmo`uvaj}i mu na toj na~in da im posveti pove}e vnimanie na pote{ko bolnite. i sekako i vo dosledno sproveduvawe na zakonskata regulativa za izdavawe na lekovi. na onie {to se potencijalni korisnici na lekovi. andol. po~nuvaj}i od acetilsalicilnata kiselina (aspirin. Ova pridonesuva za ~esta i za nekri- D-r Goran Trajkovski Centar za vnatre{ni bolesti "SRCE" Skopje . Sepak. Potrebno e da se napomene. pak. da ja odredi soodvetnata doza i da go proceni efektot od lekuvaweto. koi pretstavuvaat edinstveni lekovi nameneti za samolekuvawe. 48 vuvaweto na vistinskata dijagnoza. bez to~no utvrden re`im na dozirawe. Pri zemaweto na anamneza. smetaj}i deka obi~niot ~ovek-laik ne mo`e da postavi dijagnoza. postoi mo`nost nekriti~kata primena na lekovi pri samolekuvaweto da maskira nekoja seriozna bolest i da go odlo`i postati~ka primena na nekoi lekovi. osobeno senzibilizacija i pojava na alergiski reakcii. Dietetski proizvodi. kako i pojava na rezistentni soevi bakterii.e. osobeno ako tie bile so pomal obem i ako nivnata dijagnoza bila relativno lesna. Higienski sredstva i dr. 3. „over the counter” ili "OTC preparati"). Dezinfekciski sredstva. Potrebno e da se naglasi deka golem procent od bolestite e samoizle~liv t.e. ~ija primena verojatno e naj~esta.e. zna~i. Postojat nekolku grupi na preparati {to mo`e da se prodavaat bez recept i da se koristat za samolekuvawe: 1. Brojot na lekarite i vo ovie zemji e nedovolen za lekuvawe bolni {to stradaat od bezna~ajni simptomi. vsu{nost. lokalni antirevmatici i drugi takanare~eni pomo{ni lekoviti sredstva (tradicionalni i/ili herbalni lekovi). edinstveno doa|aat vo kontakt so licata {to re{ile sami da se lekuvaat.n. Proizvodi od rastitelno poteklo. koi lesno se dijagnosticiraat. Zna~ajna e i ulogata na farmacevtitite koi. t. Za `al. acetisal) mo`e da predizvika opasni nesakani efekti koi mo`at da go zagrozat `ivotot ( na pr. spontano minuvaat i koi poradi toa se prikladni za samolekuvawe. Ovde treba da se izdvoi zemaweto na lekovi {to se staveni vo promet kako lekovi bez recept (vo slobodna proda`ba t. Kako {to ka`uva samiot termin. lekovi protiv bolka. Avtomedikacijta. laksativi.

4(2). Duncan DF (1975). zaradi ubla`uvawe na bolest ili sostojba so zemawe na prekumerni dozi na lekovi ili drugi preparati se definira kako samolekuvawe. o{tetuvawe na mozokot. posebno koga korisnicite prodol`uvaat da gi zemaat i pokraj toa {to se povlekla bolesta ili sostojbata. Duncan DF (1974a). 69. So zloupotreba na lekovite vo nemedicinski celi se menuva mozo~nata aktivnost i toa vodi kon zavisnost i potreba od postojano dopolnuvawe na dozata. ED (2002). a ponekoga{ duri i toa da se zloupotrebi. ili lekovi za nastinka ili alergii koi sodr`at dekongestiv pseudoephedrine. The wrath of grapes versus the self-medication hypothesis. grbni bolki itn. skr{eni koski. 287. i bez profesionalno vodewe. Frances RJ (1997). Zatoa e neophodno da se obrne vnimanie. Dodeka ovie sredstva ovozmo`uvaat momentalno olesnuvawe od nekoi simptomi. 22: 170. Khantzian. Tekoven fenomen vo mnogu zapadni op{testva i kaj nas e {irokata upotreba na vitamini. Na primer.obi~no bez sovet od lekar. Kon samolekuvawe mo`e da se pribegne so: Zloupotreba na prepi{an lek od lekar Zemawe na lekovi koi se izdavaat bez recepta . Se koristel za postoperativna bolka. 2.OTC preparati se lekovi koi mo`at da se kupat vo aptekite slobodno. itna kontracepcija mo`e edinstveno da se kupi ako farmacevtot proceni deka korisni~kata e dovolno vozrasna. Zloupotrebata na lekovi i drugi preparati e po~esta kaj pomladata populacija. a vo toj slu~aj se pribegnuva kon lagi deka bolesta se u{te postoi za da se dojde do recept za posakuvaniot lek i drugi malverzacii. Recent Developments in Alcoholism. I toa e eden na~in na samomedikacija so koja nekoi korisnici o~ajno se obiduvaat da najdat pove}e dostapni alternativni lekovi pri lekuvawe ili prevencija na nivnite sopstveni tegobi. 131(2). Heroin American Journal of Psychiatry. se obiduvaat da go korigiraat sopstvenoto raspolo`enie so samole~ewe. Ulogata na lekarite i farmacevtite vo ovoj slu~aj e od klu~no zna~ewe. 724. Postojat pove}e od 80 terapevtski kategorii na OTC preparati od lekovi vo le~ewe na akni. defekti na bubrezite. Shields E. Harvard Review of Psychiatry. McElnay JC.The self-medication hypothesis: a review of the two major theories and the research evidence. 142(11). 231. Fleming GF (2001). bez lekarski recept. mo`at da bidat zloupotrebeni (vo sinteza na methamphetamine) se izdavaat pod kontrola na farmacevtot. Drug Safety. crniot drob. migreni. McElnay JC (2005). Journal of Psychedelic Drugs. similarities and differences. id1. Societal Family Practice. 1027 Khantzian EJ (1985). srceto itn. nivnata dolgotrajna upotreba predizvikuva zavisnost.OTC preparati(over the counter) Upotreba na ilegalni i opasni supstancii 1. no mo`e da zapo~ne nevino kako na~in za olesnuvawe na nesakani sostojbi kako nesonica. samomedikacija. alergii i dr. mnogu brgu predizvikuval zavisnost. Clinical Toxicology Bulletin. 255. Vo soglasnost so FDA. 4(5). Blenkinsopp A. na edukacija na naselenieto od opasnosta od samolekuvawe bez lekarski nadyor. 312. do lekovi za namaluvawe na telesnata te`ina. Tie se socijalno nesposobni i se golem problem vo op{testvoto. Mack JE. rastitelni preparati i drugi OTC “supplements” . Benefits and risks of self medication. Samolekuvaweto sekoga{ ne e od pogre{ni pri~ini. maintenance and treatment of polydrug dependence: A public health model. 835. toj uni{til bezbroj `ivoti i stotici korisnici po~inale. Diplomiran farmacevt Zaprina Kalinova 49 Koristena literatura: Achalu. The American Journal of Psychiatry. Kolku pove}e tabletki se ispieni. 1259. . Bradley C (1996). voznemirenost. 4(5). korista od OTC preparatite generalno e pogolema od nivnite rizici. no. no. Za razlika od aspirin ili acetaminophen. Khantzian EJ (1990) Self-regulation and self-medication factors in alcoholism and the addictions. 24. Prepi{anite lekovi od lekar mo`at da bidat mnogu opasni koga ne se zemaat soodvetno. The self-medication hypothesis of substance use disorders: a reconsideration and recent applications. i da proizleze duri i pogolem problem za korisnikot. postojat i odreden broj na ograni~uvawa koi dozvoluvaat nivno izdavawe samo so dozvola na farmacevtot. Mnogu lu|e eksperimentiraat so lekovite koi se prepi{uvaat od lekar od mnogu pri~ini: od zabava. Schatzberg AF (1974). posegnuvajki po alkohol. Harvard Review of Psychiatry.Tema na brojot Farmacevtski informator SAMOLEKUVAWE Lekuvawe bez profesionalno sledewe od lekar. Khantzian EJ (1997). isto taka. 8. Drug American Journal of Psychiatry. Nekoi lu|e zapo~nuvaat so umereni dozi na lekovi ili drugi preparati. Me|u eden od poopasnite prepi{uvani lekovi e Oxycontin(oxycodone hydrochloride). Nekoi lu|e koi stradaat od nekoi mentalni zaboluvawa (na primer depresija). a poretko kaj vozrasnite nad 65 god. SMH: Recent Developments on the Self-Medication Hypothesis. da ja namalat telesnata ili psihi~ka bolka. no prodol`uvaat so se posilni i ponekoga{ duri i so ilegalni supstancii vo samomedikacijata. Hughes CM. za podobra koncentracija i dr. EJ. 3. bidejki. 131(6). bolka. Reinforcement of drug abuse: Implications for prevention. 201. Wazaify M. Over the counter drugs: the future for self medication. tolku olesnuvaweto e pogolemo i zatoa bil masovno zloupotrebuvan vo samolekuvawe {to dovelo do nesogledlivi posledici. oxycodone nema prag na efikasnost. pred se.The acquisition. Hughes CM. 7(2). 1(10). 160. Iako na farmacevtskiot pazar vo svetot bil okolu 10 godini. British Medical Journal. kako na primer anksioznosta. Duncan DF (1974b). cigari i ilegalni drogi. za gubewe na telesna te`ina.

Nasledniot faktor ima golema uloga vo nastanuvaweto na psorijazata. klini~ki pregled i patohistolo{ki naod. Pokraj ko`ata. patuvaat do dermisot. povredi.Farmacevtski informator Sovremeni aspekti na etiologijata. no i golem broj na drugi faktori se javuvaat kako trigeri {to ja pottiknuvaat bolesta (stres. topi~ni retinoidi (tazaroten . plaki so jasno ograni~eni rabovi.). taka i na sevkupnata zdravstvena sostojba na pacientot (1-6). Lokalnata terapija na psorijazata podrazbira koristewe na emulzii i masla {to }e gi omeknat skvamite. a prepokrieni so sivo-beli skvami. gutatna . Psorijazata naj~esto se javuva kako plakarna. pu{ewe ili intenzivno son~awe. infekcii.edna{ dnevno. no mo`e da se javi i vo drugi formi (pustularna. emolientni kremovi ili emulzii. odnosno masla {to }e ovozmo`at otstranuvawe na inflamiranite plaki 2. Kratkotrajnoto eksponirawe na sonce dava odli~en terapevtski rezultat (zdravite delovi od ko`ata zadol`itelno da se za{titat so krem so visoka ili ultra za{tita). infiksimab). retinoidi. pu{ewe. Aktiviranite T- . utvrdeno e deka psorijazata e zaboluvawe od imunolo{ka priroda.5-1% nekolku sedmici dokolku sostojbata na ko`ata e vlo{ena i se prisutni psorijati~ni promeni. odnosno prezentiraweto na antigenot na povr{inata. 8. Izbegnuvawe na stresni sostojbi. 6. od kade {to preo|aat vo epidermot na ko`ata. edni od trite glavni grupi na kletki odgovorni za medijacijata na procesite na imuniot sistem go koordiniraat vkupniot imun odgovor kon opredelena noksa (antigen). Dijagnostikata na psorijazata se temeli na dobro zemena anamneza. ili kombinirana so drugi terapevtski modaliteti (upotreba na EXCIMER laser kaj lokalizirana psorijaza). kapewe so kupki {to sodr`at mineralni soli. T-kletkite. Vo vodata kade }e se kape pacientot. po procesot na aktivirawe i povrzuvawe so ostanatite u~esnici vo imuniot odgovor. Forum 50 Psorijazata e avtoimuna. Izbegnuvawe na alkoholni pijalaci. Ako pacientot e vo mo`nost neka prestojuva opredelen vremenski period na more. vitamin D3 (kalcipotriol). terapijata i sovetuvaweto na pacientite so psorijaza psorijazata. Najdobar terapevtski modalitet e individualno da se pristapi kon sekoj pacient i efikasnosta od samata terapija }e donese podobri rezultati. kupki so mineralni soli {to }e pomognat za podobra nega na psorijati~nata ko`a. vo format koj e lesno prepoznatliv od strana na T-kletkite (7-8). Posebna nega na ko`ata na pacientot . 5. pridonesuvaat vo podobruvaweto kako na samite plaki. kade kako kriti~na komponenta na patogenezata se javuva aktivnosta na abnormalnite T-imunokompetentni kletki. i na kraj. promenite ~esto mo`e da se prisutni i na noktite. Antigen-prezentira~kite kletki. inverzna-intertriginozni regii). 3. ponatamu inicijacijata i odr`uvaweto na leziite bara aktivirani T-kletki. se relevanten faktor vo nastanuvaweto na psorijati~nite plaki. 4.. upotreba na steroidni kremovi {to }e dejstvuvaat protivvospalitelno.. 7. preku nivnata neophodnost vo aktiviraweto na T-kletkite. Vo sredinata na osumdesettite godini na minatiot vek. infekcii. lekovite {to ja suprimiraat aktivnosta na Tkletkite. upotreba na lekovi. koja ja karakteriziraat eritemni papuli.dava dobar terapevtski odgovor kaj plakarnata psorijaza). Sovremenite istra`uvawa uka`uvaat deka T-limfocitite se identifikuvani vo psorijati~nite plaki. isto taka. inovativni biolo{ki lekovi vo terapijata na psorijaza (enbrel. aktiviranite T-kletki. i da ostane pacientot vo vakvata bawa okolu 15 minuti. genetski determinirana sostojba na ko`ata. Vo odnos na lokalizacijata. no ponekoga{ mo`e da generaliziraat na pogolemi povr{ini. preku oralna se do fototerapija. Nave~er upotreba na neutralni. Upotreba na kortikosteroidni kremovi 0. Fototerapijata mo`e da se koristi kako mono-terapija (edine~na). po~nuvaj}i od lokalna terapija. promenite naj~esto se lokalizirani na laktite i kolenata. Kaj pacientite so psorijaza. Peroralnata terapija gi vklu~uva metotreksat. da se dodade nekolku kapki maslo ili mineralna sol. hroni~na. Postoe~kata terapija na psorijazata vklu~uva razli~ni terapevtski modaliteti vo tretmanot na Kako da im se olesni `ivotot na pacientite so psorijaza 1.naj~esto se javuva kaj deca.

I? € Korisno € Informativno € Interesno € Sovremeno € Up-to date info € Stru~no € Neophodno € Profesionalno Drugo ____________________ Kako doznavte za F. et al. New Orleans. La. et al. pathogenic basis. Lifshitz B. Presented at the 60th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology. 2001. Eliminacija na patolo{kite T-kletki so terapija specifi~no naso~ena protiv aktiviranite Tkletki. Joshi A. odnosno `ivotniot vek na epidermalnite kletki e namalen od 3 sedmici na 3-4 dena. Krueger JG. Pharmacodynamic effects of subcutaneous (SC) administration of efalizumab (antiCD11a)._______________________ Dali poznavate drugi vakvi spisanija? € Da € Ne " 51 " Koristena literatura 1. 1999. 1986. D-r Iskra Petrovska-[e{ova.Visok Visok Prose~en Nizok Mn. 5th ed. 2002. Gilleaudeau P.Visok Visok Prose~en Nizok Mn. Ovie histopatolo{ki alteracii. " Koi se tie? [to Vi nudat gorenavedenite spisanija. The immunologic basis for the treatment of psoriasis with new biologic agents. 1995. but not keratinocyte. Immunologic mechanisms in psoriasis. spec. et al. 2002. koi bi trebalo da dejstvuvuvaat. doveduvaat do predvremeno sozrevawe i intenzivna proliferacija na keratinocitite. New York. Sovremenite pristapi vo tretmanot na psorijazata podrazbiraat novi. NY: Garland Publishing. dermatovenerolog PZU specijalisti~ka ordinacija D-R AN^EVSKI Farmacevtski informator POPOLNI I VRATI Kolku Vi e poznato brend imeto: FARMACEVTSKI INFORMATOR? € Nikoga{ ne sum slu{nal/a za nego € Sum slu{nal/a. Krueger JG. J Am Acad Dermatol.I e korisen za Vas i Va{ata rabota? € Stru~ni info. € Relicencirawe € Marketing Dr. Walport M. Travers P.Forum kletki i citokinite. no nikoga{ do sega ne sum videl/a primerok od spisanieto € Povremeno go ~itam € Redovno go ~itam i go dobivam spisanieto Koi od slednive atributi najmnogu Vi asocira na F.I? Od koj aspekt F. Johnson R. 2002. Nature Med. 4.May/June:150-161. Vrzuvawe na citokinite so drugi supstrati pred da zapo~nat da dejstvuvaat na keratinocitite. Blokirawe na ekspresijata na citokinite (blokirawe na intereferonskite receptori). et al. and presence of Langerhans cells in the dermal infiltrate of active psoriatic plaques. 6. Expression of HLA-DR molecules by keratinocytes.18:1376-1380. J Am Acad Dermatol. Janeway CA.Nizok Demogravski info: Godini ________________ Pol m ` Grad ____________________ Vrabotuvawe/ zanimawe _______________________ " POPOLNI I VRATI . Dummer W. Immunobiology. 2.I? € Kolegi € WEB € Farmacevtska komora Dr.I? Mn.135:1104-1110. 5.1:442-447. Gottlieb SL. ili nivno migrirawe vo tkivata. odnosno da ja stopiraat ili onevozmo`at psorijati~nata kaskada na imunolo{kiot odgovor.Nizok Kako ja rangirate vrednosta na F. inovativni preparati. Nickoloff BJ. Specifi~nite strategii vo razvojot na biolo{kite lekovi podrazbiraat: Blokada na interakciite {to vodat do T-kleto~na aktivacija. Treating psoriasis with biologic agents. 7. {to ne Vi nudi F. 8. Gottlieb AB. Poster #P547. Response of psoriasis to a lymphocyteselective toxin (DAB389IL-2) suggests a primary immune. February 22-27. Beyer J.46:1-23. The immunologic and genetic basis of psoriasis.164:1013-1028. Science Med. Gottlieb AB. Arch Dermatol. 1988. 3. Fu SM. J Exp Med. koi bi imale potencijal za klini~ki benefit.__________________________ Kako go rangirate kvalitetot na F. klini~ki se evidentiraat kako psorijati~ni plaki.I? Mn.

015). Petru{eva. (2) vremeto pominato od operativnata intervencija do napu{tawe na pacientot od bolnicata i (3) vkupnite tro{oci za izveduvawe na anestezijata kaj pacientite vodeni so scijaten . zadovolstvoto na pacientot od anesteziolo{ka tehnika kako i tro{ocite potrebni za izveduvawe na anesteziolo{kata tehniki. Vtorata grupa (PNB) isto taka vklu~uva 20 pacienti kaj koi za artroskopija APSTRAKT 52 Vo ovaa studija pri izveduvawe na artroskopija na koleno kaj vozrasni pacienti. poto~no pome|u lokoregionalnata tehnika (scijaten . Vo studijata za artroskopija na koleno bea vklu~eni 40 pacienti podeleni vo dve ednakvi grupi. A. Vo prvata grupa n=20 (OA) bea vlu~eni pacienti vodeni so op{ta anestezija (propofol .003).femoralen blok kako i kaj pacientite vodeni so op{ta anestezija so propfol i remifentanil. Q. VOVED Op{tata anestezija kako i regionalnata anestezija se naj~esto koristeni anesteziolo{ki tehniki za izveduvawe na artroskopija na koleno kaj vozrasni pacienti za ednodnevnata hirurgija. Pacientite kaj koi postoi kontraindikacija za regionalna anestezija. Vremeto potrebno za podgotovka i izveduvawe na anestezija za artroskopija na kolenoto kaj prvata grupa (OA) iznesuva{e 16 (10-28) minuti. na vozrast od 18 do 65 godini kaj koi ja primenivme operativnata intervencija artroskopija na koleno kako ednodnevna hirur{ka procedura. pacienti so srcevi i respiratorni te{kotii. vremeto potrebno za oporavuvawe na bolniot od operativnata intervencija. sevofluoran kako i remifentanil go skratuvaat vremeto na oporavuvawe po operativnata intervencija. kako i redukcijata na bolni~kiot buxet ja nametna potrebata da se napravi sporedba na tro{ocite i benefitot pome|u dvete anesteti~ki tehniki. Donev. Deset pacienti od vtorata grupa (PNB) po zavr{uvawe na operativnata intervencija bea direkno isprateni na hirur{koto oddelenie.Farmacevtski informator Praktika KOMPARACIJA NA REMIFENTANIL PROPOFOLSKATA ANESTEZIJA SO BLOKADA NA SCIJATNIOT FEMORALEN NERV KAJ PACIENTI KAJ KOI SE IZVEDUVA ARTROSKOPIJA A. kaj koi za artroskopija na koleno be{e primeneta op{ta anestezija (propofol . Nojkov. nesakanite efekti od anesteziolo{kata tehnika. Ne postoea golemi razliki na vkupnite tro{oci pome|u dvata razli~ni anesteti~ki tehniki. (OA=157 € .Skopje tite od vtorata prestojuvaa 23 (795) minuti (p=0.remifentanil).25% bupivakain (25 ml/kg).5) Spinalnata regionalna anestezija e naj~esto koristena tehnika za artroskopija na koleno. B. METOD Vo na{ata studija nie vklu~ivme okolu 40 pacienti so fizikalen status ASA 1-2. V. dodeka site pacienti od prvata grupa po zavr{uvawe na operacijata moraa da bidat smesteni vo sobata za budewe (p=0. (4. KLU^NI ZBOROVI: Op{ta anestezija za artroskopija na koleno (propofol remifentanil). Kartalov. Od regionalnite nervni blokovi za izveduvawe na artroskopija so uspeh mo`e da se koristi i scijatniotfemralen blok. Clinic for Anaesthesia. dodeka kaj vtorata grupa (PNB) toa vreme iznesuva{e 13 (822) minuti (p=0. Scijaten-femoralen nerven blok.femoralen blok) i op{tata anestezija izvedena so novite kratkodejstvuva~ki anesteti~ki lekovi (propofol . nie gi prosledivme slednite parametri: (1) vremeto potrebno za podgotovka i izveduvawe na anestezija. (6-8) Porastot na tro{ocite na modernite anesteti~ki lekovi. PNB=160 € ) (p=0.61). Prvata grupa (OA) vklu~uva 20 pacienti. nedostatocite kako i tro{ocite pome|u dve anesteti~ki tehniki za artroskopija na koleno kaj vozrasni pacienti. Cyril and Methodius – Skopje A. Kuzmanovska. Xambazovska Klinika za anestezija reanimacija i intenzivno lekuvawe Medicinski fakultet. Univerzitet "Sv. Pacientite bea podeleni vo dve ednakvi grupi. Kiril i Metodij".remifentanil) dodeka vo vtorata grupa n=20 (PNB) bea vklu~eni pacienti vodeni so blokada na scijatniot i femoralniot nerv izvedena so 0.001). Kartalov. pacienti so dijabetes i periferna neuropatija bea isklu~eni od studijata. (1-3) Novite kratkodeluva~ki anesteti~ki lekovi kako {to se propofol. Vo ovaa studija mo`evme da gi sporedime prednostite.remifentanil). Pacientite od prvata grupa (OA) vo sobata za budewe prestojuvaa 7 (5-20) minuti dodeka pacien- . Reanimation and Intensive Care Faculty of Medicine University St. Za ovaa cel napravivme edna prospektivna studija kade {to izvr{ivme evaluacija na vremeto potrebno za podgotovka na pacientot za izveduvawe na artroskopijata. J.

Vkupnite tro{ocite kaj dvete Rezultatite se prezentirani so sredna vrednost. Kvalitetot na nervniot blok se evaluira{e spored slednite kriteriumi: 1.5 .005). Samo dvajca pacienti od vtorata grupa (PNB) -12% ~uvstvuvaa lesna bolka vo tekot na artroskopijata. dodeka site pacienti od prvata grupa (OA) prestojuvaa vo sobata za budewe. Kaj samo dvajca pacienti (10%) be{e apliciran analgetik vo raniot postoperativen period i od prvata grupa (OA) (p=0. [est pacienti od prvata grupa (OA) .Praktika na koleno be{e primeneta periferna nervna blokada (scijaten femoralen blok). hirurzite intraartikularnovo koleno apliciraa po 20 ml na 0. Statisti~kata analiza be{e napravena so (SPSS 7. Premedikacijata na pacientite be{e izvedena so midazolam 0. Neadekvaten nerven blok - Farmacevtski informator (potreba za aplicirawe na 0. (6-8) Pacientite od vtorata grupa (PNB) bea spremni za operacija vo momentot koga vo potpolnost }e se izgubi ~ustvoto na drazba predizvikano od igla vo femoralnata i scijatnata nervna distribucija kako i nesposobnosta na pacientot da ja podigne nogata na operacioniot stol i nemo`nosta za fleksija na nogata vo kolkot.05 mg/kg. kako i vremeto na prvoto urinirawe kaj dvete ispituvani grupi.4 mg/kg na kontrolirana infuzi na propofol. Nepostoewe na nervna blokada .015) Kaj vtorata grupa (PNB) ne se zabele`aa nikakvi kardiocirkulatorni nesakani efekti. Op{ta anestezija (n = 20) Âozrast (god) Telesna te`ina (kg) Âisina (cm) Polova distribucija (m/`) Fizikalen status ASA 1/2 51 (19-65) 82 (53-95) 175 (155-182) 13/7 12/8 Scijaten femoralen nerven blok (n = 20) 46 (25-65) 73 (57-100) 168 (151-190) 11/9 13/7 Deset pacienti od vtorata grupa (PNB) .25% bupivakain. kaj pacientite intravenski se aplicira{e tramadol vo doza od 100 mg. a strujnata stimulacija be{e so intenzitet od 0.femoralen blok be{e izveden so specijalna teflonska igla. Spored VAS za bolka. Vo slu~aj vrednosta spored VAS da be{e pogolema od 3. Kaj vtorata grupa ispitanici (PNB) be{e primenet scijaten femoralen blok izveden so neurostimulator so 0. dodeka intravenskata infuzija vo tek na operativnata intervencija za dvete ispituvani grupi iznesuva{e 5 ml/kg na ~as (Ringer laktata). Tabela 1 Demografski karakteristiki na ispituvanite grupi. Ovaa sostojba se tretira{e so interventno aplicirawe na 200 ml na Ringer laktat. Po zavr{uvawe na operativnata intervencija.013).25% bupivakain (25 ml).(nepostoewe na potreba za sedacija i dodatna analgezija) 2.femoralen Op{ta anestezija nerven blok (n=20) (n = 20) Prestoj vo sobata za budewe (min) Vreme na prvo urinirawe (min) 23 (10-95) 147 (100-400) 10 (5-25) 260 (150-385) P 0. dodeka periferniot nerven blok kaj vtorata grupa be{e izveden vo sobata za budewe. Op{tata anestezija kaj pacientite od prvata grupa be{e primeneta vo operacionata sala. Kaj sedum pacienti od prvata grupa (OA) .75).50% bea direktno prefrleni od operacionata sala na hirur{koto oddelenie. a potoa pacientite bea vnesuvani vo operacionata sala. vo toj slu~aj pacientot se prefrla na hirur{koto oddelenie. REZULTATI Demografskite karakteristiki na dvete ispituvani grupi se prika`ani vo tabela 1. a potoa se izveduva{e i blokada na scijatniot nerv so 10 mL od lokalniot anestetik.22) minuti.30% dobija analgetik vo prviot postoperativen den. Vremeto potrebno za podgotovka na pacientite za operativnata intervencija (od intravenskata premedikacija do dezinfekcija na ko`ata) kaj prvata grupa (OA) iznesuva{e 13 (8 .001 0.1 mA.43). Po zavr{uvawe na operativnata intervencija na sekoj 5 minuti se slede{e bolkata spored VAS . Scijatniot . Kaj edniot od niv operativnata intervencija se prodol`i so op{ta anestezija. dodeka kaj vtorata grupa (PNB) toa vreme iznesuva{e 16 (10-28) minuti. Neurostimulacijata se izveduva{e so frekvencija od 2 Hz. Na po~etokot se izveduva{e infiltracija na femoralniot nerv so 15 ml na lokalniot anestetik. dodeka kaj vtorata grupa pacienti (PNB) analgetik vo prviot postoperativen den dobija sedum pacienti 37% (p=0. .1 mg na fentanil za da se zavr{i operativnata intervencija) 3.2 mg/kg za edna minuta i 2 . Adekvaten nerven blok .0. Tabela 2 Vremeto pominato vo sobata za budewe i vremeto na prvoto urinirawe kaj dvete ispituvani grupi. (p=0. 7 pacienti od prvata grupa (OA) imaa vrednost od 3 vo vremeto koga bea prefrluvani od sobata za budewe na hirur{koto oddelenie dodeka kaj vtorata grupa (PNB) vo istiot vremenski period nepostoe{e nikakva bolka spored VAS skalata kaj nitu eden od pacientite (p=0.36% postoe{e relativna hipotenzija po vovedot vo anestezija (p=0. {pricevi kanili i dr) kako i personalnite tro{oci.005 53 ispituvani grupi zavisea od tro{ocite na site anestetici upotrebeni pri operativnata intervencija. Ako vitalnite parametri se stabilni vo dve posledovatelni merewa i VAS e poniska od 3.visual analogue scale.0). osven fizikalniot status ASA. Kaj prvata grupa (OA) ispitanici be{e primeneta remifentanilska infuzija od 0. Vo vtorata tabela e prika`an periodot pominat vo sobata za budewe.( potreba za op{ta anestezija) Klini~ki relativnata hipotenzija se notira{e toga{ koga sistolniot pritisok }e se namale{e za 30% pod po~etnata vrednost.1 . Scijaten . tro{ocite za medicinskite materijali (igli.

Farmacevtski informator
Na tabela 3 e prika`ana analiza na tro{ocite. Tabela 3 Analiza na tro{ocite kaj dvete ispituvani grupi. Scijaten Op{ta femoralen nerven anestezija blok (n=20) (n = 20) Tro{oci za potreben 7 (7-14) 15 (15-22) materijal Tro{oci za anestetici 32 (23-41) 14 (14-15) Tro{ocite za 28 (16-44) 30 (20-44) perioperativnoto vreme Tro{ocite zavremeto pominato 30 (0-176) 1,1 (0-22) vo sobata za budewe VKUPNI TO[OCI 160 (105-195) 158(105-194) DISKUSIJA Ispra}aweto na pacientite od operacionata sala direktno na hirur{koto oddelenie e efektiven na~in za namaluvawe na vkupnite tro{ocite za anestezija pri artroskopija na koleno, bidej}i na ovoj na~in se namaluva monitoriraweto na pacientite, kako i se namaluva potrebata od anga`manot na sestrite. (13) Rezultatite od na{ata studija sugeriraat deka pacientite od vtorata grupa (PNB) pobrzo se ispra}aat od sobata za budewe na hirur{koto oddelenie, {to ne e slu~aj i so pacientite od prvata grupa (OA). Kaj pacientite od vtorata grupa (PNB) e zabele`ano podolgo vreme do prvoto urinirawe, kako i prolongirana reverzija od nervnata blokada, so {to se prolongira i vremenskiot prestoj vo bolnica. Za sre}a, perifernite motorni blokovi nemaat vlijanie na simpati~kiot tonus poradi {to se pomali i promenite na kardiovaskularnite parametri. Perifernite motorni blokovi isto taka go prolongiraat vremetraeweto na postoperativnata analgezija. Anesteziolozite ~esto se zagri`eni za faktot deka perifernite nervni blokovi mo`at da go prolongiraat perioperativnoto vreme.

Praktika
Patel i kolegite smetaat deka pacientite za artroskopija kaj koi e primeneta op{ta anestezija so opijati i azoten oksidul, treba da pominat vo sobata za budewe 90 minuti po operativnata intervencija, dodeka kaj pacientite kaj koi e apliciran femoralniot blok se potrebni samo 60 minuti (2). Ovaa razlika e poradi razli~niot na~in na osloboduvawe od bolkata. Dahl i kolegite ja komparirale spinalnata, epiduralnata i propofolskata anestezija za artroskopija na koleno, pri {to uvidele deka propofolskata anestezija obezbeduva najkratko zadr`uvawe vo operacionata sala, no taa e asocirana so pointenzivna postoperativna bolka, kako i pogolemi vkupni tro{oci. (20) Vo ovaa prospektivna randomizirana studija uvidovme deka kaj pacientite kaj koi se primenuva artroskopija na koleno so blokadata na scijatniot i femoralniot nerv postignavme pokratok vremenski prestoj vo sobata za budewe, a dobivme re~isi podednakva intraoperativna analgezija so relativno pomali vkupni tro{oci vo odnos na pacientite vodeni so op{ta anestezija.

P

0,0005 0,0005 0,008 0,0005 0,61

54

KORISTENA LITERATURA
1. White PF. Outpatient anesthesia. In: Miller RD (ed). Anesthesia, 3 rd edn. New York, USA : Churchill Livingstone, 1990, 2025-2059. 2.Patel NJ, Flashburg MH, PaskinS, Grossman R, Regional anesthetic technique compeared to general anesthesia for outpatient knee arthroscopy. Anesth Analg 1986; 65:185-187 3.Ben-David B, Levin H, Solomon E, Admoni H, Vaida S. Low dose diluted spinal bupivacaine for ambulatory surgery.Anesth Analg1996; 83: 716-720 4.Pavlin DJ, Rapp SE, Polissar NL, Malmgren JA, Keyes H . Factor affecting discharge time in adult outpatients. Ansth Analg 1998; 87; 816-826 5.Epple J. Kubitz J. Schmid H. et all Comparative analysis of cost of totalintravenus anesthesia with propofol and remifentanil vs.balanced anesthesia with isofluoran and fentanil.Eur. J.Anesth. 2001; 18;20-28 6. Fanelli G. Sansone V,Nobil F, Pedoti E, Aldegheri G. Locoregional anesthesia for surgical arhroscopy of the knee. Minerva Anestesiol 1992; 58 ; 121-125 7.Casati A,Cappelleri G, Fanelli G et all. Regional anesthesia for outpatient knee arthroscopy : a radndomised clinical comparationof two different anaesthetic technique. Acta Anesth. Scandinavica 200; 44; 543-547 8. Cappelleri G, Casati A, Fanelli G et all. Unilateral spinal anesthesia or combaind sciatic-femoral nerve block for day case knee arthroscopy : a prospective randomized comparison. Acta Anesth. Scandinavica 2000; 66; 131-136 9. Suttner S, Boldt J, Schmid C, Piper S, kumple B, Cost-analysis of target-controled infusion-based anesthesia compared with standard anesthesia.Anest Analg1999; 88 ; 77-82

10. Browener WS, Black D, Newman B, Hulley SB, Designing Clinical reseach: An epidemiological Approach. Wiliams & Wilkins 1988; 139-150 11. McMinn RMH, Hutching RT, Color atlas of human anatomy. Chicago .USA Year Book, 1977, 296-297 12.Aldrete JA, Kroulik D, A postanethesia recovery score. Aneth Analg 1970; 49; 924-934 13. DexterF, Macario A, Mahbberg PJ, Lubarsky DA, Computer simulation to determine how rapid anesthetic recovery protocols to decrise the time of emergence or increase the phase 1 postanesthesia care unit bypass rate affect staffing of an ambulatory surgery center. Anest Analg 1999; 88 ; 1053-1063 14. Dexter F,Tinker JH, Analysis of strategies to decrese postanesthesia care unit cost. Anesthesyology1995; 82; 94-101 15. Pavlin DJ, Pavlin EG, Fitzgibbon DR, Koerscgen ME, Plitt TM, Menagment of bladder function out-patient surgery. Anesthesyology1999; 91; 42-50 16. Grant SA, Nielson KS, Greengras RA, Steel SM, Klein SM, Continuous peripheral nerve block for ambulatory surgery. Reg Anesth Pain Med 2001; 26; 209-214 17. Corda DM, Enneking FK, A unique approach to post-operative analgesia for ambulatory surgery. J Clin Anesth 2000; 12; 595-599 18. Chelly JE, Greger J, Gebhard R, Ambulatory continuous perineural analgesia infusion: are we ready? Anesthesyology2000; 93; 581-582 19. Fenelli G, Casty A, Beccaria P et all.A duble blind comparison of ropivacaine, bupivacaine, and mepivacaine during sciaticfemoral nerve blockade. Anest Analg 1998; 87; 597-600 20.Dahl V, Gierloff C, Omlad E, Spinal epidural or propofol anesthesia for out-patient knee arthroscopy?Acta Anest Scand1997; 41; 1341-1345

Redovna rubrika

Farmacevtski informator

POSTOI LI KORELACIJA POME\U UPOTREBATA NA PERORALNITE HORMONALNI KONTRACEPISKI LEKOVI I POJAVATA NA TROMBOZA I TROMBOEMBOLISKI KOMPLIKACII ?
Hormonskata peroralna kontracepcija naj~esto se sproveduva na dva na~ina: so primena na preparati vo koi se kombinirani estrogeni i gestageni ili so kontinuirana primena na gestageni, bez kombinirawe so estrogeni.Taa e vo upotreba vo vremenski period podolg od 40 godini i pretstavuva najefikasna forma na kontracepcija. Vo prvata godina na koristewe na peroralnata kombinirana kontracepcija (estrogeni plus gestageni), bremenost se javuva samo kaj okolu 3% od `enite. Podobri rezultati vo spre~uvawe na nesakana bremenost se postignati so primena na hormonalna kontracepcija vo forma na injekcii (0.3%) i implanti (0.09%). Kombiniranata peroralna hormonalna kontracepcija pokraj toa {to ja spre~uva nesakanata bremenost, go namaluva i rizikot od javuvawe na epitelijalen ovarijalen karcinom, endometrijalen adenokarcinom, benigni promeni na dojkite (fibroadenomi i cisti) pelvi~ni inflamatorni bolesti i ektopi~na bremenost. Dozata na estrogeni vo peroralnite kontracepcii varira od 30-50 mg etinil estradiol, a dozata na progesteron varira vo zavisnost od negoviot relativen potencijal (efekt vrz humaniot endometrium, androgen ili kortikosteroiden potencijal, sposobnost za inhibicija na ovulacijata), so cel da se postigne najvisok soodnos pome|u korisnosta i rizikot od primenata na lekot. Nesakanite dejstva na peroralnata hormonalna kontracepcija koi se javuvaat brzo po primenata na lekot se dobro poznati, a nesakanite dejstva koi se javuvaat podocna vo tekot na primenata na lekot pote{ko se studiraat, posebno ako se mala incidenca na javuvawe. Za prou~uvawe na ovie nesakani dejstva se organiziraat golemi kohortni studii. Najzna~ajnite nesakani dejstva na peroralnata hormonalna kontracepcija se od strana na krvnite sadovi i kardiovaskularniot sistem. Golem broj na epidemiolo{ki studii sugeriraat silna povrzanost pome|u primaweto na peroralni kontracepciski lekovi i nagla kardiovaskularna smrt. Apsolutniot rizik za nejzino javuvawe e mal, no relativniot rizik se zgolemuva. Ne e utvrdena epidemiolo{ka poddr{ka na hipotezata deka toa se dol`i na ateromatozni promeni, bidej}i e utvrdeno deka rizikot od javuvawe na miokardijalen infarkt e zabele`itelen za vreme na koristewe na peroralnite kontracepciski lekovi, is~eznuva po prekin na upotrebata i ne e vo korelacija so vremetraeweto na koristewe na peroralnata kontracepciska terapija. Se smeta deka zgolemeniot rizik od kardiovaskularni naru{uvawa se dol`i na promenite vo plazmatskite lipidi, jagleni hidrati i faktorite od koi zavisi hemostazata. Ovie varijabli mo`e da bidat promeneti pod vlijanie na steroidite koi se sostaven del na peroralnata hormonalnai kontracepcija. Ima dokazi deka postoi pomal kardiovaskularen rizik pri primena na peroralni kontracepii koi sodr`at niska doza na estrogeni (< 50 mg etinilestradiol). Pri upotreba na ovie dozi e utvrdeno nesignifikantno zgolemuvawe na rizikot za javuvawe na miokardijalen infarkt, mozo~en udar poradi tromboza na krvnite sadovi, venski tromboembolizam i subarhnoidalno krvarewe. Vo ovie studii e utvrdeno deka pu{eweto cigari go zgolemuva kardiovaskularniot rizik pri upotreba na niskodoza`ni peroralni kontracepcii. Peroralnite hormonski kontracepcii doveduvaat do promeni vo faktorite zna~ajni za hemostazata. Utvrdeni se zna~ajni promeni vo koncentraciite na golem broj specifi~ni plazmatski komponenti na koagulacioniot i fibrinoliti~niot sistem. Se smeta deka ovie promeni se vo korelacija so estrogenskata komponenta vo peroralnite hormonalni kontracepii, bidej}i vakvi promeni ne se najdeni pri davawe na preparati koi sodr`at samo gestageni. Utvrdena e dozno-zavisna povrzanost pome|u dozata na estrogeni vo preparatite na peroralnite hormonalni kontracepcii i promenite na faktorite od koi zavisi hemostazata. Peroralnata hormonalna kontracepcija predizvikuva zgolemuvawe na koncentracijata na koagulacioniot faktor I (fibrinogen), II, VII, IX, X i XII, kako i namaluvawe na koncentracijata na antitrombin III, protein C i protein S. Kako posledica na ovie promeni se javuva sostojba nare~ena hiperkoagulabilnost na krvta. Pri prolongirana upotreba na peroralni kontracepcii se namaluva i koncentracijata na prostaciklin koj ima antiagregaciono i vazodilatatorno dejstvo. Zgolemeno nivo na fibrinogen se javuva u{te vo prvite meseci pri upotrebata na peroralnata kontracepcija, a doka`ano e deka se vra}a na normalnite vrednosti pri prekin na upotrebata na peroralnite kontracepciski lekovi. Denes postojat epidemiolo{ki i biohemiski dokazi deka peroralnata hormonalna kontracepcija ima trombogena aktivnost i go zgolemuvaat rizikot od tromboza. Prvite zna~ajni dokazi za zgolemen rizik od tromboembolizam pri upotreba na peroralna hormonalna kontracepcija datiraat u{te od 1967 godina, koga vo golema studija izvedena od Britain’s Medical Research Council e zaklu~eno deka `enite koi gi koristat ovie preparati imaat zna~ajno pogolem rizik za javuvawe na dlaboki venski trombozi, belodroben embolizam, cerebralna tromboza, miokardijalen infarkt i tromboza na krvnite sadovi na retinata. Vo ponatamo{niot period se opi{ani poedine~ni slu~ai na javuvawe na dlaboki venski trombozi, tromboza na portalniot venski sistem i belodroben embolizam. Slabost na studiite vo ovoj ran period bila {to ne se zemeni pri prou~uvaweto i drugi faktori koi{to mo`e da imaat vlijanie na zgolemenata trombogena aktivnost (primer: pu{eweto ) i ne se prezemeni site merki za otstranuvawe na pristrasnosta pri ocenuvawe na slu~aite.

55

Farmacevtski informator
Vo golema studija koja opfatila pove}e od 65000 `eni vo SAD, koi koristele peroralna hormonalna kontracepcija i bile sledeni vo vremenski period podolg od 2 godini, bilo zaklu~eno deka postoi pozitivna korelacija pome|u upotrebata na peroralnata hormonalna kontracepcija i pojavata na venski tromboembolizam, mozo~en udar i miokardijalen infarkt. Kaj mladi `eni signifikantno po~esta e pojavata na venski tromboembolizam od pojavata na miokardijalen infarkt i mozo~en udar. Venskiot tromboembolizam e so poredok fatalen ishod vo odnos na drugite dva nastana, iako i toj mo`e da bide so te{ki posledici, pa duri i smrten ishod vo zavisnost od lokalizacijata. Vo vtorata polovina na 80-tite i prvata polovina na 90-tite godini se publicirani golem broj prikazi na slu~aj vo koi nastanot e povrzan so upotrebata na peroralni hormonalni kontracepciski lekovi: cerebralna venska tromboza, fatalen centralen angitis, sinus tromboza, cerebralna ishemija, tromboza na bazilarnata arterija, vaskularni komplikacii na retinata, encefalopatija i renovaskularna hipertenzija, tromboza na koronarnite krvni sadovi so te`ok miokradijalen infarkt, tromboza na mezenteri~nite krvni sadovi, hepatalnite, renalnite veni i t.n. Kohortnata studija organizirana na 17000 `eni (Oxford Family Planning Association’s Cohort Study), koi bile sledeni vo vremenski period od okolu 16 godini ne poka`ala zna~ajno vlijanie na peroralnata hormonalna kontracepcija vo odnos na zgolemuvawe na mortalitetot (relativen rizik = 0.9). Mortalitetot poradi bolesti na cirkulatorniot sistem bil lesno zgolemen, kako i relativniot rizik za smrt poradi ishemi~na srceva bolest. Sli~ni rezultati bile dobieni i vo golemi studii izraboteni vo Finska i vo SAD. Vo studijata izvedena vo Finska ne bilo utvrdeno zgolemuvawe na relativniot rizik za smrt poradi miokardijalen infarkt ili mozo~en udar. Vo studijata izvedena vo SAD, kaj `enite koi bile nepu{a~i ili pu{ele pomalku od 25 cigari na den, mortalitetot pri upotreba na peroralna hormonalna kontracepcija bil pomal od mortalitetot pri bremenost. Zgolemen mortalitet vo odnos na mortalitetot pri bremenost bil utvrden kaj `enite postari od 30 godini koi pu{ele pove}e od 25 cigari na den. Od prijavenite nesakani dejstva na peroralnata hormonalna kontracepcija vredi da se napomene posledniot slu~aj so preparatot Yasmin, pri ~ija upotreba vo poslednite meseci se registrirani nekolku seriozni nesakani dejstva vo Republika Hrvatska i Avstralija. Preparatot Yasmin spa|a vo kombinirani kontracepciski lekovi i vo edna tabletka sodr`i 30 mg etinil estradiol (estrogen) i 3 mg drospirenon (progestogen). Iako preparatot spa|a vo t.n. nisko doza`ni estrogenski preparati, dve od serioznite registrirani nesakani dejstva se odnesuvaat na smrt na dve mladi `eni na vozrast od 22 i 24 godini poradi tromboza i belodrobna embolija. Preparatot Yasmin vo Republika Hrvatska e so re`im na izdavawe na lekot bez recept, odnosno se nao|a vo slobodna proda`ba. Tretoto seriozno nesakano dejstvo koe e registrirano vo Republika Hrvatska se odnesuva na karcinom na crniot drob koj se javil kaj mlada `ena na vozrast od 32 godini, pri {to za negovoto javuvawe kako suspektna e ozna~ena upotrebata na Yasmin. I pokraj pojavata na ovie nesakani dejstva, Agencijata za lekovi na Republika Hrvatska ne go povlekuva preparatot Yasmin od upotreba vo Republika Hrvatska poradi toa {to nesakanite dejstva koi se javile se opi{ani vo vnatre{noto upatstvo i zbirniot izve{taj za osobinite na lekot i so toa spa|aat vo nesakani dejstva koi se o~ekuvan rizik pri upotreba na preparatot, a napravenite farmacevtsko-hemiski ispituvawa poka`ale deka lekot gi ispolnuva kriteriumite za kvalitet. Golem broj na klini~ki studii se izvedeni so cel da se evaluira vlijanieto na dopolnitelni faktori kako {to se pu{ewe, arteriska hipertenzija i promeni vo lipoproteinskiot status kaj `eni koi upotrebuvaat peroralni hormonalni kontraceptivi. Vrz osnova na rezultatite od ovie klini~ki studii i rezultatite od studiite od koi nekoi se opi{ani vo prethodniot tekst, mo`e da se izvedat slednite zaklu~oci vo odnos na upotrebata na peroralnata hormonalna kontracepcija i rizikot od javuvawe na tromboza: Estrogenite hormoni, posebno ako se vo doza pogolema od 50 mg vo 1 tabletka ja zgolemuvaat produkcijata na faktorite na koagulacija i rizikot od tromboza;

Redovna rubrika
Pri upotreba na niskodoza`ni peroralna hormonalna kontracepcija (doza na enitinil estradiol < 50 mg ima zgolemen rizik od venski trombo-embolizam, posebno vo prvite 1-2 godini od upotrebata); Pu{eweto ne e dopolnitelen faktor za rizik od javuvawe na venska tromboza; Pu{eweto i estrogenite imaat aditiven efekt vo nasoka na zgolemuvawe na rizikot od javuvawe na arteriska tromboza; Hipertenzija e zna~aen aditiven faktor za zgolemuvawe na rizikot od javuvawe na mozo~en udar kaj `eni koi upotrebuvaat peroralna hormonalna kontracepcija; Niskodoza`nata peroralna hormonalna kontracepija ne go zgolemuva rizikot od miokardijalen infarkt ili mozo~en udar kaj zdravi `eni, nepu{a~i; Arteriskata tromboza (miokardijalen infarkt i mozo~en udar) poka`uva dozno-zavisna korelacija so dozata na estrogenite vo peroralnata hormonalna kontracepija, no nema podatoci za razliki vo rizikot pome|u preparatite koi sodr`at 20, 30 ili 35 mg etinil estradiol. Kombiniranata peroralna hormonalna kontracepija e kontraindicirana za upotreba kaj `eni koi imaat istorija na idiopatski venski tromboembolizam i kaj `eni so familijarna istorija na idiopatski venski tromboembolizam. I pokraj site ovie podatoci za rizikot od upotreba na peroralni hormonalni kontracepciski lekovi, mo`e da se zaklu~i deka niskodoza`nata peroralna hormonalna kontracepcija e bezbedna i so povolen soodnos korist/rizik koga se upotrebuvaat kaj mladi, zdravi `eni. Za da se zgolemi bezbednosta od upotrebata na ovie lekovi, posebno kaj `eni vo postara vozrast treba vnimatelno da se sledi prisustvoto na faktori koi go zgolemuvaat rizikot od tromboza i tromboemboliski komplikacii, kako {to se pu{eweto i prisustvoto na arteriska hipertenzija. Rizikot od kardiovaskularni nesakani dejstva se zgolemuva pri dolgotrajna upotreba na peroralnata hormonalna kontracepcija.

56

Doc. d-r Nikola Laba~evski, Medicinski fakultet Institut za farmakologija - Centar za nesakani efekti

INFORMACIJA ZA PROIZVODITELOT I PODNOSITELOT NA PRIJAVATA 24a. dijagnosti~ki proceduri. Datum na ra|awe 2a. SKOPJE REPUBLIKA MAKEDONIJA " . DATUM NA TERAPIJATA (od / do) 19. alergija. DNEVNA DOZA 16. Izvor na prijavata Bolnica Von bolni~ki izvor Op{t doktor Doktor specijalist Drugo Podatocite koi gi sodr`i popolnetiot pra{alnik se doverlivi i se upotrebuvaat za sledewe na nesakanite dejstva vo R." PRIJAVA ZA NESAKANI DEJSTVA NA LEKOVI I. Mo`na 4.Vozrast godini 3. INDIKACIJA ZA UPOTREBA 18. SUSPEKTEN LEK (za{titeno i generi~ko ime na lekot) 20. Datum na prijavata Specijalnost: 25. Malku verojatna 5. Sigurna 2. DALI REAKCIJATA SE JAVI POVTORNO PO POVTORENATA PRIMENA NA LEKOT DA NE Nepoznato 17. ISTOVREMENA UPOTREBA NA DRUGI LEKOVI I DATUM NA APLIKACIJA (ne se vklu~uvaat lekovite upotrebeni za tretman na nesakanoto dejstvo) 23. bremenost i dr. Inicijali na pacientot 1a. INFORMACIJA ZA SUSPEKTNIOT LEK (LEKOVI) 14. Broj na serijata na lekot 24d. Podnositel na prijavata: Ime i Prezime: 24b. INFORMACIJA ZA NESAKANOTO DEJSTVO 1. Dr`ava 2. VREMETRAEWE NA TERAPIJATA III. ISTOVREMENA UPOTREBA NA DRUGI LEKOVI I ANAMNEZA 22. DRUGI RELEVANTNI PODATOCI (pr. Za popolnuvawe na prijavata dovolno e samo somnevawe deka zabele`anata pojava e nesakano dejstvo na primenetite lekovi.Makedonija.) IV. DALI REAKCIJATA IS^EZNA PO PREKINUVAWETO NA LEKOT DA 15. 24c. Verojatna 3. Tip na prijava Spontana Od klini~ka studija Celno monitorirawe na podnoslivosta na lekot Adresa: Kontakt telefon: INSTITUT ZA PRETKLINI^KA I KLINI^KA FARMAKOLOGIJA SO TOKSIKOLOGIJA NACIONALEN CENTAR ZA SLEDEWE NA NESAKANI DEJSTVA NA LEKOVI MEDICINSKI FAKULTET. Ne mo`e da se klasificira " " II. Na~in (-i) na aplikacija NE Nepoznato 21. PROIZVODITEL (ime i adresa) 26.Pol 4-6 Po~etok na nesakanoto dejstvo Den Mes God Ozdravuvawe bez posledici Ozdravuvawe so posledici Nesakano dejstvo vo tek Smrt Nepoznat 8-12 ISHOD OD NESAKANOTO DEJSTVO Den Mes God 7 + 13 OPI[ETE GO NESAKANOTO DESTVO (-A) (vklu~uvaj}i i relevantni podatoci od izvedeni testovi/laboratoriski analizi) POVRZANOST POME\U NESAKANOTO DEJSTVO I SUSPEKTNIOT LEK 1.

Klu~nata uloga na farmacevtot vo javniot zdravstven sistem za upotreba na lekovite. socijalnite naviki.12 na SZO. Eden od 4 elementi na Dobrata farmacevtska praktika koj se nao|a vo ovoj dokument gi pokriva aktivnostite povrzani so samogri`ata. Kako i da e. da gi preveniraat zaboluvawata i da se spravuvaat so bolestite. taka i za pottiknuvawe na racionalnata upotreba na lekovite. ekspertite od cel svet gi izrazija svoite gledi{ta za ulogata na farmacevtot vo samogri`ata i samomedikacijata. m-r farm. Ova e {irok koncept koj gi vklu~uva op{tata i li~na higiena. bez pritoa da go naru{uva renometo na mati~niot lekar dava objektivni i nepristrasni informacii za lekovite bide sposoben da prenesuva i interpretira dodatni izvori na informacii za da gi zadovoli barawata i potrebite na pacientite bide sposoben da mu pomogne na pacientot kako da dojde do soodvetna i odgovorna samomedikacija ili ako e neophodno da mu dade na pacientot medicinski sovet poka`e isklu~itelna doverlivost vo pogled na zdravstvenata sostojba na pacientite bide odli~en nabavuva~ na lekovi. kako {to e kontinuiranata edukacija sorabotuva so drugite zdravstveni profesionalci participira vo identifikuvaweto na zdravstvenite problemi i rizicite od niv vlijae na zgolemuvawe na svesnosta kaj pacientite za zdravstvenite sostojbi i prevencii na bolesti dava soveti na poedinci so cel da im se pomogne da napravat pravilen izbor na terapija so cel za za~uvuvawe na zdravjeto Od seto ova mo`e da se zaklu~i deka primaren fokus na farmacevtite e da se podigne dobrata farmacevtska praktika na povisoko nivo. Vo 1992 godina FIP izgotvi standardi za farmacevtskite uslugi i gi naslovi kako "Dobra farmacevtska praktika" (Good pharmacy practice GPP) vo javni i bolni~ki apteki. Od ovie pri~ini farmacevtot mo`e da ima klu~na uloga vo davawe pomo{ na pacientite za pravilen izbor na samole~ewe. Toj e partner na farmacevtskata industrija za lekovite koi mo`e da se zemaat bez recept. da vr{i zdravstvena promocija e postavena vo rezolucijata WHA 47. aptekite. Farmacevtite aktivno u~estvuvaat vo procesite na samogri`a i samomedikacija preku vr{ewe na nekolku va`ni funkcii. Isto taka ovie lekovi treba da se indicirani za sostojbi koi se samoprepoznatlivi kako i za nekoi hroni~ni i rekurentni sostojbi. Farmacevtot denes ne e samo snabduva~ na lekovi i prigotvuva~ na medicinski pripravki.Farmacevtski informator Redovna rubrika ULOGATA NA FARMACEVTITE VO PROCESITE NA SAMOGRI@A I SAMOMEDIKACIJA Ulogata na farmacevtite zna~itelno po~na da se menuva vo poslednite dve dekadi. SZO vo sorabotka so FIP organiziraa pove}e sostanoci i sovetuvawa so cel za unapreduvawe na ulogata na farmacevtot vo zdravstveniot sistem. Vrz osnova na seto ova. faktorite od okolinata. a ne na proda`ba na lekovite. op{tata i li~na nutricija. da go promoviraat konceptot na farmacevtska gri`a i aktivno da u~estvuvaat vo preveniraweto na bolestite. kvalitet i efikasnost. Ova partnerstvo pridonesuva do zaedni~ki pridobivki kako za postignuvawe na visok kvalitet za pacientite. 58 Biqana Lazarova. po farmakoinformatika Farmakoinformativen oddel JZU Op{ta bolnica . lekovite treba da se specifi~no dizajnirani za potrebnata cel. Iznenaduva~ki e faktot deka lu|eto sami si menaxiraat dobar del od svoite zdravstveni problemi bez da konsultiraat doktor ili farmacevt. tuku e i ~len na tim vklu~en vo podobruvaweto na zdravstvenata za{tita vo bolnicite. no i da imaat soodvetna doza i doza`na forma. ulogata na farmacevtite vo procesot na samomedikacija e mo{ne golema. Seto ova bara pogolemo fokusirawe na farmacevtite na menaxmentot na bolestite i odr`uvaweto na zdravjeto. preku davawe i interpretirawe na raspolo`livite informacii. Farmacevtot mora da: vospostavuva dobra komunikacija preku zapo~nuvawe na dijalog so pacientot za da dobie detalen uvid vo medicinskata istorija na pacientot utvrdi kakva e vistinskata sostojba kaj pacientot preku postavuvawe na klu~ni pra{awa i davawe na relevantni odgovori i informacii ima soodvetna oprema i da bide dobro podgotven za izveduvawe na pravilen skrining na specifi~ni sostojbi i bolesti. Isto taka.[tip . laboratoriite. socioekonomskite faktori i samomedikacijata. industrijata i vo obrazovnite institucii. Tie imaat klu~na uloga vo davawe pomo{ na pacientite za da napravat dobar izbor na samogri`a i samomedikacija. so {to }e mu obezbedi na pacientot snabduvawe na kvalitetni lekovi od renomirani dobavuva~i. a istovremeno se bezbedni i efikasni koga se upotrebuvaat vo soglasnost so propi{anoto upatstvo." Ovie standardi bea usvoeni i prezentirani vo Dokument na SZO od 1996 godina. Vo 1993 godina dogovorot za sorabotka pome|u Pharmaceutical Group of the European Community (PGEC) i Europian Proprietary Medicines Manufacturer’s Assotiation (AESGP) go postavija slednovo: Farmacevtot pretstavuva sovetodavatel na pacientite vo sekojdnevnata zdravstvena gri`a i e klu~na figura vo nabavuvaweto i dostavuvaweto na lekovi do pacientite. farmacevtite mora da obezbedat i soodvetno ~uvawe i skladirawe na lekovite u~estvuva vo kontinuiranoto razvivawe na profesionalnite aktivnosti. Farmacevtot so svojot profesionalen kapacitet i vo direkten kontakt so pacientite e va`na alka vo davaweto na zna~ajni soveti za lekovite so koi raspolaga. Vo sekoj slu~aj. kako i sovetite za nabavuvawe na lekovi ili nekoj drug vid na tretmani za bolesti koi mo`e uspe{no da se samotretiraat. Lekovite koi se upotrebuvaat za samomedikacija treba da se so nau~no potvrdena bezbednost. spec. Samomedikacijata e praktika kade poedincite gi tretiraat svoite zaboluvawa i sostojbi so lekovi koi se odobreni za upotreba i mo`e da se zemaat bez recept. `ivotniot stil. Samogri`ata e dejstvo koe lu|eto go pravat vrz samite sebe za da go za~uvaat i odr`uvaat svoeto zdravje. odgovornosta da dava informira~ki i objektivni soveti za lekovite.

.

Farmacevtite treba dobro da gi poznavaat svojstvata na lekovite. The Coalition for Community Pharmacy Action Code (http://www. Herrier “Pharmacist . preku govorot na teloto i/ili tonot i bojata na glasot. Potrebno e ve{to i brzo da prepoznae emocionalna bariera: frustriran. nepismenost. relaksiran i iskren odnos Da se koristi terminologija soodvetna na nivoto na pacientot Da se iznesat samo neophodnite merki na pretpazlivost na vnimatelen i takti~en na~in za da ne se ispla{i pacientot Sorabotka me|u farmacevtot i pacientite Negativnite stavovi na pacientite vo odnos na terapijata pretstavuvaat seriozni prepreki koi te{ko se nadminuvaat. Pacient koj go omalova`uva sovetuvaweto. pacientite imaat najednostaven pristap do farmacevtite Farmacevtite maksimalno nastojuvaat pacientot da dobie najdobra vrednost vo odnos na gri`ata za negovoto zdravje. a pritoa gi ignorira ubeduvawata na pacientot. kako i najsoodveten tera- Na~inot na koj pacientot ja do`ivuva aptekata i farmacevtot. profesionalna. za razlika od opkru`uvawe koe pacientot go do`ivuva kako ladno i pomalku gri`livo. Site apeli za motivacija treba da bidat vo soglasnost so veruvawata na pacientot. Marie Gardner. Kredibilitetot se gradi so vidliva stru~nost. so cel obezbeduvawe zdravstveni benefiti za svoite pacienti (2). Aleksandra Savovska . da oddavaat vpe~atok na gri`livi lu|e. a pacientot }e po~uvstvuva deka farmacevtot obrnuva vnimanie na negovite gri`i i stravuvawa. Nikoga{ da ne se brza. Klu~ot za uspe{na sorabotka e da se koristat izjavi {to }e sugeriraat deka farmacevtot go razbral pacientot. m-r.uveruvawe deka pacientot razbral kako pravilno da gi koristi lekovite. a otporot na pacientote u{te pogolem. negoviot kredibilitet najverojatno }e bide naru{en. R. tuku da se bide racionalen so vremeto. pacientite mu veruvaat na svojot farmacevt bidej}i: Od site zdravstveni profesionalci. mo`ebi so toa ja prikriva neprijatnosta i zasramenosta koja ja ~uvstvuva poradi svojot medicinski problem. Da se vospostavi profesionalen. besen ili voznemiren pacient.org/Introfm) 3. Koristena literatura: 1. no prijatelski. slabo poznavawe na jazikot na koj farmacevtot mu se obra}a na pacientot. bremeni `eni ili iznemo{teni pacienti. Postojat i funkcionalni barieri koi ja ote`nuvaat komunikacijata kako rezultat na o{teten sluh ili vid. toga{ pomala e verojatnosta od emocionalen ispad na pacientot. Ovie pre~ki treba da se identifikuvaat i da se prezeme odredena aktivnost dokolku farmacevtot saka da gi postigne vistinskite celi pri sovetuvawe na pacientot . Beardsley et al: “Pharmacist Patient Consultation Program PPCP Unit 2” . Farmacevtot mo`e da razvie cvrst odnos so pacientot preku me|usebna po~it i pogolema sorabotka. doverba i dinami~nost. da se samouvereni i profesionalni so dobri komunikaciski sposobnosti. so najsoodvetna usluga Farmacevtite sorabotuvaat i so drugite zdravstveni profesionalci. pre~ekot e topol i gri`liv. 60 Vnimatelno da se nabquduva govorot na teloto na pacientot i toj soodvetno da se protolkuva Li~nite problemi treba da se zaboravat pred da se zapo~ne so sovetuvaweto Da ne se pravi razlika vo odnesuvaweto so pacientite.Patient Consultation Program PPCP – Unit 1” 4.Farmacevtski informator o soglasnost so na~elata na Dobrata farmacevtska praktika (1) sekoj diplomiran farmacevt treba da se pridr`uva na odredeni pravila pri sovetuvaweto na pacientite: Farmacevtska gri‘a V Na sekoj pacient treba da mu se posveti potrebno vreme za edukacija i sovetuvawe pri izdavawe na lekot.rxaction. da ne se kriti~ki nastroeni. kako i sprotivni medicinski ubeduvawa. The Tokyo Declaration (1993) Standards for quality of pharmacy services (FIP Guidelines for Good Pharmacy Practice. li~no ili preku receptot Od druga strana. September 1993) and revised version FIP/WHO GPP (1997) 2. Ako farmacevtot dava informacii za lekuvaweto.Dimitrovska pevtski pristap Pacientite gi dobivaat svoite lekovi direktno od farmacevtot. Farmacevtot treba da bide podgotven da se spravi so eventualnata pojava na barieri pri kontaktot so pacientot. Richard N. Robert W. kon malite deca. mo`e da e od korist ili da deluva {tetno na komunikacijata. Dokolku atmosferata e dobra. Farmacevtite treba da se diskretni i profesionalno tajni za sekoe soznanie do koe }e dojdat za pacientite. Edinstvena razlika da se pravi samo kon itnosta ozna~ena na receptot. farm. Boyce.

Tretata generacija na supstituti na crvenite krvni kletki e najbliska do prirodnite eritrociti. kako rezultat na opasnostite i predizvicite za eventualnoto prisustvo na HIV vo doniranata krv. Ve{ta~kata krv mo`e da se aplicira vo koja bilo individua. patibilna. tetramerot (α1β1α2β2) se raspa|a na toksi~ni dimeri (α1β1 i α2β2) {to za posledica ima predizvikuvawe na renalna toksi~nost i drugi ne- 61 Slika 1. Druga prednost e toa {to ve{ta~kata krv e bezbedna od HIV. taa e univerzalno kom- 1 2 3 sakani efekti. doniraweto na krv e relativno evtin proces. mo`e da se ~uva na sobna temperatura. ovoj obid za toa vreme bil deklariran kako preambiciozen. a vo isto vreme prevencija od pojavata na bilo kakvi toksi~ni efekti. koj e pripremen vrz osnova na svojstvoto na bifunkcionalnite agensi za intramolekularno vkrsteno povrzuvawe na hemoglobinot. od prakti~ni aspekti. Prvata generacija na supstituti na crvenite krvni kletki e vsu{nost samo kisloroden nosa~ baziran na upotrebata na modificiran Hb. ne vodej}i smetka za pripadnosta na edna od krvnite grupi na toj na~in izbegnuvaj}i gi reakciite na imuniot sistem.Inovacii Farmacevtski informator RAZVOJ NA VE[TA^KI CRVENI KRVNI KLETKI (ERITROCITI) skustvata poka`ale deka mnogu godini nanazad. fluidite za zamena na krvniot volumen se rutina vo klini~kata praktika. bez prisustvo na enzimi ili membrana na krvnata kletka. Najgolemi napori za niven razvoj se napraveni vo periodot na devedesettite godini od minatiot vek. Denes. Prva generacija na ve{ta~ki eritrociti Poznato e deka so vnesuvawe na sloboden Hb vo organizmot. I hemoglobinskite molekuli so polimeri. postojat 4 tipa na Hb od prva generacija spored metodi za hemoglobinska modifikacija: PolyHb baziran na nanobiotehnologija. Sepak. a zamenata na te~nosti sama po sebe ne e dovolna. Zo{to ve{ta~ki eritrociti? ^ove~kata krv e "`ivotna te~nost". Generalno. No. . Mnogu poednostaven pristap se temeli na polihemoglobinot (polyHb). so upotreba na glutaraldehid kako bifunkcionalen agens. ve{ta~kata krv e edna od dolgogodi{no o~ekuvanite te~nosti na site vremiwa. Intramolekularno vkrsteno povrzan Hb. vklu~uvaj}i ja upotrebata na glutaraldehid za vkrsteno povrzuvawe na hemoglobinot vo solubilen polihemoglobin. kade sekoja PEG molekula e povrzana so po edna molekula Hb. Na slika 1 daden e komparativne prikaz na ve{ta~ki i prirodni eritroiciti. Vtora generacija supstituti na crvenite krvni kletki pretstavuva modificiran Hb koj gi sodr`i del od enzimite na crvenite krvni kletki. da se dostavi do spasuva~ki slu`bi i sli~no. supstituentite na eritrocitite (vo faza III od klini~kite ispituvawa) ne se ni{to pove}e od prenositeli na kislorod. taa ne mora da se zamrznuva za da ostane sve`a. Prviot obid kaj modificiraniot hemoglobin bila podgotovkata na ve{ta~ki eritrociti so inkapsulirawe na hemoglobinot i krvnite enzimi. so {to se prevenira razdeluvaweto na Hb na dimeri. Drugata mo`nost se temeli na kowugacija na bidej}i gi sodr`i Hb i site enzimi na crvenite krvni kletki. hepatitis i drugi virusi. Sporedba me|u eritrociti i ve{ta~ki eritrociti Denes. celiot napor vo razvojot na krvnite supstituenti e naso~en kon proizvodstvo na supstituenti na eritrocitite. Kako rezultat na postoewe na mo`nostite za obezbeduvawe vrz volonterska osnova. Do sega razvieni se tri generacii na supstituti na crvenite krvni kletki. Koga hematokritot }e padne pod kriti~nite granici. a membranata e od sintetsko poteklo. Kowugiran Hb (modificiran). sleden edinstven ~ekor se zamena na eritrociti ili pak na cela krv. Kako predizvik se nametnuva iskoristuvawe na odli~nite kislorod-prenesuva~ki karakteristiki na Hb.

Membranata koja e prvi~no koristena e oblo`ena so tenok sloj na organsko soedinenie. Na kratko.superoksid dismutaza i katalaza (PolyHbSOD-CAT). Intramolekularno vkrsteno povrzaniot Hb i rekombinantniot Hb. Ovie ve{ta~ki eritrociti ne sodr`at antigeni na povr{inata i istite ne formiraat agregati so antitelata prisutni vo krvta. zabele`ano e deka dokolku se namali procentot na slobodni Hb molekuli. Hemoglobin- skite vezikuli (HbV)-Sl. pri {to se namaluvat efektite na reperfuzionite ishemi~ni povredi. Enzimite prisutni vo pri- 1 Slika 2 : Sporedba pome|u PolyHb i PolyHb-SOD-CAT . od koi najva`niot e {to pretstavuvaat samo kislorodni nosa~i i ja nemaat istata enzimska aktivnost kako i crvenite krvni kletki. Za taa cel. {to se smeta za edna od najgolemite prednosti na ve{ta~kite krvni produkti. Nivnoto infundirawe (molekularen Hb) mo`e da predizvika vazopresorni efekti kako i zgolemeni kontrakcii na maznata muskulatura. koj ima golema primena vo tretman na malignite tumori. {to rezultira so konstrikcija na krvnite sadovi i drugite mazni muskuli. so cel da se postigni uspe{nost na terapijata so zra~ewe i hemoterapijata potrebna e dobra kislorodna tenzija na tkivoto. osobeno onie na ezofagusot i GIT. so cel da se prevenira raspa|aweto na dimeri. Istovremeno se postignuva i snabduvawe na kislorod potreben za optimalna hemo ili terapija so zra~ewe. kako i namaluvawe na sistemskite nivoi na tirozin. potoa postapkite za nivnasterilizacija. se sodr`at kompetno poedine~ni Hb molekuli. Imeno. Koga tie se ~uvani vo forma na suva pra{o~na masa. od sekoja Hb-molekula. ovie efekti izostanuvaat i pri administracija na golemi volumeni (10L). dobieni se samo za PolyHb i modificiraniot Hb baziran na nanobiotehnologija. inkapsulirani so fosfolipiden dvosloj. reinkapsulacija so lipidna membrana {to osiguruva mo`nost za za{tita na proizvodot vo te~nata sostojba do dve godini na sobna temperatura. Inovacii 4 Slika 3 : Hemoglobinski vezikuli so hemoglobin pre~isten od eritrociti 2 62 Vtora generacija na ve{ta~ki eritrociti Supstitutite od prvata generacija se poka`alo deka imaat niza nedostatoci. Pozitivni rezultati vo klini~kite studii. efikasno inkapsulirawe kako i stabilizacija na krvnite sadovi.Farmacevtski informator Rekombinanten molekularen Hb. a vo vnatre{nosta ima 2 -3 . Mikrodimenzionalni eritrociti Vo ovoj model za zamena na prirodnata eritrocitna membrana se koristi sintetska membrana i vkrsteno povrzana proteinska membrana. solubilen kompleks so nano-dimenzii. se smetaat za najbezbeden na~in na upotreba i najmnogu vetuvaat za nivna prakti~na upotreba. Najnovite podatoci govorat za dizajniran biodegradibilen polimer koristen za razvoj na Hb nanokapsuli.subedinici. kontrola na golemina. PolyHb vkrsteno povrzan so antioksidantni enzimi . potreben za odr`uvawe na normalniot tonus na maznite muskuli. Me|utoa.3 sostaveni od visoka koncentracija na hemoglobin. koja od svoja strana e potrebna za nekoi va`ni klini~ki aplikacii. Taa se postignuva so PolyHb koj ostanuva vo cirkulacijata samo 24 ~asa i funkcionira samo za vreme na terapijata. proizvodot mo`e da bide so podolg rok na upotreba. < 1%. Na slika 2 prika`ana e sporedba pome|u PolyHb i PolyHbSOD-CAT. postaveni se drugi generacii na krvni supstituti. no nieden ne poka`al zadovolitelni rezultati od pogled na efikasnost i bezbednost. so {to istovremeno se ovozmo`uva transport na kisloro- dot i otstranuvawe na kislorodnite radikali. postapkata obedinuva: procesi na purifikacija na hemoglobinot od eritrocitite.difosfoglicerol. analogno na humanite eritrociti. kako krvni supstituti. kade Hb ima uloga na odvod pri vrzuvawe i otstranuvawe na azot oksidot. Sega{en status na razvojot na ve{ta~kite eritrociti (Eritrociti od Treta generacija) Materijali kako perfluorokarbonska emulzija i modificiran hemoglobin se koristat klini~ki kako ve{ta~ki eritrociti. PolyHb vkrsteno povrzan so tirozinaza. zaradi toa {to intracelularnite povrzuvawa na endotelnata membrana na krvniot sad dozvoluvaat molekularnata dimenzija na Hb da navleze vo intersticijalniot prostor. dobien so fuzija na dvete α . Sega{nite istra`uvawa se naso~eni kon dizajnirawe na lipozom-inkapsuliran Hb.

Polilaktidot vo organizmot se razgraduva do mle~na kiselina. za formirawe na inkapsuliran lipozom na Hb. doka`ano e prodol`eno vreme na pre`ivuvawe. nema da ja zameni potrebata za donacija na humana krv. Me|utoa.” Trends in Biotechnology. Chang. Thomas Ming Swi. se nametnuvaat kako niza od ograni~uva~ki faktori. {to vodi do zgolemuvawe na vremeto na cirkulacija.se naiduva na drug problem – formirawe na methemoglobin. Pri upotreba na lipid koj sodr`i PEG. relativno brzo se metaboliziraat za da bi mo`ele da bidat avtologno zameneti so eritrocitite. se koristeni za transfuzija i vo tretirawe na hemoragi~en {ok. Chang. se stimulira kreiraweto na nova generacija na inkapsuliran Hb. potencijalnata toksi~nost. So namaluvawe na dijametarot na eden mikron. Ovie ispituvawa i vlo`en napori vo ovie istra`uva~ki celi vetuvaat deka }e najdat mesto i pridones vo idnata medicinska praktika.efikasnost. voda i jaglerod dioksid. modifikaciite se naso~eni kon menuvawe na svojstvata na membranskata povr{ina. 2006. The HUMAN HEART 2. Ve{ta~kite eritrociti. cenata .200 nm. bidej}i mnogu brzo se eliminiraat od cirkulacijata. Za taa cel se koristeni. Za re{avawe na problemot so formirawe na metHb koristeni e multienzimski kofaktor reciklira~ki sistemi. Sega{nite tendencii za ve{ta~kite eritrociti se odnesuvaat na transfuzionata terapija neophodna posebno. Za suspenzija od 500 mL. kako i mo`nosta za podobruvawe na slednive faktori: zgolemuvawe na stabilnosta vo tekot na ~uvawe i posle infuzijata namaluvawe na potencijalnite efekti na lipidot vo RES izbegnuvawe na lipidnata peroksidacija Koristena literatura: 1. so zgolemuvawe na vremeto vo cirkulacijata. 3. kaj mikrodimenzionalnite eritrociti registriran e problem. vo dogledno vreme. potrebno e sredniot dijametar na ~esticite da bide vo granici od 80 .” Nature Reviews. Za podgotovka na ovoj tip na ve{ta~ki eritrociti. Me|utoa. Submikronski lipidni vezikuli Hemoglobinot mo`e da bide inkapsuliran vo mali (200 nm) lipidno-membranski vezikuli. ve{ta~kata krv. vkupnoto proizvedeno koli~estvo na mle~na kiselina e 83 mEq. me|utoa sepak ne e zadovolitelno. Za dobivawe na soodvetno vreme na cirkulacija. se zgolemuva vremeto na cirkulacija. . membrani so povr{inski polne`. Thomas Ming Swi. prolongiranoto zadr`uvawe vo tkivata. “Therapeutic Applications of Polymeric Artificial Cells. 63 Slika 5: Nanodimenzii na ve{ta~ki RBC koi sodr`at Hb i enzimi Nanodimenzionalni biodegradabilni polimeri Kako rezultat na pozitivnite iskustva i soznanija pri testirawata na Hb-lipidnite vezikuli. “Blood Substitutes Based on Biotechnology. Nanodimenzija vo kombinacija so viodegradabilna polimerna membrana rezultira so podolgo vreme na cirkulacija od PolyHb. pri itni slu~ai a bez pojava na nesakani efekti. March 2005.4). Andonoska Hristina Naumoska Marina Petru{evska Marija Simeonov Aleksandar Bogoevska Marika rodnite eritrociti ja zadr`uvaat svojata aktivnost (Sl. vo sporedba so PolyHb. Ovie lipidni vezikuli. kako i analozi na sijalinskata kiselina. dokolku se aplicirani intravenozno. raspolo`ivosta so surovini kako i strogite FDA regulativi.Inovacii Farmacevtski informator Slika 4: Eritrociti: (RBC) mikrodimenii i nanodimenzii na ve{ta~ki RBC koi sodr`at hemoglobin i enzimi. re{avawe na problemot na formirawe na MetHb inkluzija na najgolem broj od RBC enzimite Kako biorazgradlivi polimeri se koristat polilaktidi i poliglikolidi. Me|utoa.

dolgo pred da se pojavat seriozni zaboluvawa i patolo{ki promeni vo organite i taka bolestite da se prese~at vo samiot po~etok. na pr. pred meseci. fizi~ki ili psihi~ki. Homeopatijata kako i sekoj terapevtski metod ima svoi ograni~uvawa. Dokolku sekoga{ vo osnova se zema osnovniot princip vo homeopatijata deka sekoga{ se le~i ~ovekot kako celina a ne bolesta. kako i sproveduvawe na postapki. Dolgoro~no gledano homeopatskoto lekuvawe e poevtino. Iako se po~esto ima studii za lekuvawe na rakovi zaboluvawa i 64 . So nejzina primena mo`at da se korigiraat sitnite funkcionalni naru{uvawa. glavobolki ili epilepsija poradi trauma na glavata itn. Pri mnogu sekojdnevni situacii upotrebata e lesna i dava brz rezultat (nastinki. So homeopatija mo`at da se lekuvaat posledicite od traumi. To~no toa e momentot koga treba da se pogri`ime za sopstvenoto zdravje. nekoi traumi). Edinstveno homeopatijata predlaga mnogu efikasno lekuvawe na sostojbi koi se pojavile poradi silen stres kaj deca i vozrasni: prekumeren uplav. zaostanuvawe vo razvojot. pnevmonii). grip. a ne samo nekoi negovi simptomi i bolesti. }e si za{tedime mnogu stradawa. tuku gi stimuliraat za{titnite sili na organizmot pri {to lekuvaweto se odviva prirodno. patolo{kite mikroorganizmi pri infektivnite zaboluvawa ne mo`at da razvijat otpornost kon niv. So homeopatijata ne mo`e da se kompenzira otsustvoto na nekoj organ i negovata funkcija . koi nastanale odamna. Vo mnogu slu~ai na traumi ili naprednata patologija. Homeopatijata e mnogu dobar metod za profilaksa i odr`uvawe na dobro zdravje. Poradi specifi~niot na~in na dejstvuvawe na homeopatskite lekovi. Homeopatskite lekovi ne dejstvuvaat po principot na vnesuvawe na odredeni hemiski materii vo organizmot (poradi golemite razreduvawa i posledovatelni rastrivawa). Zatoa e va`no sekoj metod da se koristi toga{ koga najmnogu }e mu koristi na bolniot. Homeopatskiot pregled i lekuvawe mu dava mo`nost na ~ovekot da obrne vnimanie na nekoi strani od svojot `ivot koi dotoga{ ne gi zabele`uval. Za `enata vo klimakterium. no}noto mokrewe i dr. Na{eto telo ne ne la`e i ako se nau~ime da go slu{ame i da mu obrnuvame vnimanie. No ona {to homeopatijata mo`e da go napravi vo takvi slu~ai e da im ja podigne samodoverbata. deka tie ne se natrupuvaat vo mesoto i mlekoto. homeopatijata mo`e da gi olesni stradawata i da go prodol`i `ivotot. Ponekoga{ e potrebna transfuzija ili davawe na posebni rastvori. toga{ ne postoi bolest vo koja homeopatijata ne dala pozitivni rezultati. Pri te{ki i neizle~ivi bolni. Va`na prednost na homeopatskite lekarstva pred alopatskite e. gi opfa}a site negovi problemi. pri proizvodstvo na homeopatski lekovi nema {tetni dejstva vrz okolinata. Na site ni e dobro poznato ~uvstvoto na vnatre{en diskomfort i deka ne{to ne se ~uvstvuvame dobro. godini (na pr: no}no mokrewe poradi silen uplav. Homeopatijata nao|a dobra primena i vo veterinarnata praktika i toa vo cel spektar na patolo{ki sostojbi kaj `ivotnite. koi imaat za cel da go spasat `ivotot. Kaj decata dava mo`nost za rana korekcija na nekoi ne tolku prijatni i zagri`uva~ki tendencii. a vo opredeleni aspekti i pred nekoi drugi metodi za lekuvawe: go lekuva ~ovekot kako celo. bronhiti. a vo isto vreme objektivnite laboratoriski i fizikalni ispituvawa ne poka`uvaat ni{to voznemiruva~ko. da im gi olesni te{kotiite kako i da ja zabavi pojavata na komplikacii.na pr: pri otstranuvawe na {titnata `lezda ili nedostig na insulin pri dijabet (pacientot mora da prima insulin). ne gi potisnuva samo simptomite. Homeopatskite lekarstva se upotrebuvaat mnogu uspe{no za vreme na bremenosta i ra|aweto. Praktikuvana od lica so neophodna podgotovka. Kaj lu|e na hemodijaliza isto taka ne mo`e da se o~ekuva vospostavuvawe na funkcijata na bubrezite. homeopatijata isto nudi efikasna pomo{. Taka homepatijata pomaga da se osoznaeme sebesi i da se odnesuvame poodgovorno kon sebe. sklonost kon ~esti infekcii (otiti. zaguba na blizok ~ovek. Ne e ograni~ena so vozrast i nema kontraindikacii. Osven toa ovie lekovi se i mnogu poevtini. Po svojot na~in na deluvawe homeopatijata ima golema prednost pred alopatijata. ja lekuva i otstranuva pri~inata na bolesta. so terapevtski mo`nosti sli~ni na tie kaj lu|eto. homeopatijata ima ogromni mo`nosti. itn. ne se razviva zavisnost i navika. po potreba i vo postpartalniot period.). problemi vo odnesuvaweto. no i toga{ homeopatskite lekovi mo`at da bidat od golema pomo{. hirur{kata intervencija e neophodna i neizbe`na. Homeopatskite lekovi ne se toksi~ni i ne se natrupuvaat vo organizmot. nevroza poradi strav posle sedewe vo lift. Osven toa gi {tedi prirodnite resursi. So navremeno lekuvawe vo ranata detska vozrast bi mo`elo da se namali ili napolno da se nadmine vlijanieto na prele`anite te{ki zaboluvawa od prethodnite pokolenija .Farmacevtski informator Istorija na Farmacijata Sovremeni aspekti na HOMEOPATIJATA Kako i sekoj drug terapevtski metod i homeopatijata ima svoi prednosti i nedostatoci vo odnos na drugite terapevtski metodi.

me|utoa Chamomilla }e pomogne samo ako fizi~kite simptomi se prosledeni so edna vakva psihi~ka slika. Toj e lek na izbor kaj deca vo period na dentacija kako i pri vospalenie na sredno uvo. Vospalenieto na uvoto se javuva odedna{ i e mnogu intenzivno. Toa zna~i dokolku imame edno razdrazneto i nezadovolno dete koe se smiruva od nosewe vo race i ima golemi bolki koi se vlo{uvaat od toplo. zabnoto meso na ednata strana e posebno crveno i bolno. pri {to bukvalno izleguva vrela pot. zagreva . Ovaa fizi~ka slika na Chamomilla dete mora da bide dopolneta i so psihi~kata slika. edniot obraz e crven i vrel a drugiot bled i laden. Vo eden moment saka edno. no mo`e da ni gi olesni poslednite denovi od `ivotot. sekojdnevnata upotreba na kamilicata doveduva do preosetlivost na nervniot sistem. koi se potrebni za da se postigne uspeh vo lekuvaweto. opu{ta. se pojavuvaat naedna{ nave~er. a se podobruvaat od ladno. Od ovoj apekt na preosetlivost na nervniot sistem mo`e da se posmatra i homeopatskiot lek Chamomilla. a popu{ta po polno}. Me|utoa. Taa ekstremna osetlivost doveduva do reakcii na bes i nasilstvo {to mora da se posmatra kako obid da se za{titi sopstveniot organizam. homeopatijata ne mo`e da go sopre procesot na stareewe .Istorija na Farmacijata Farmacevtski informator CHAMOMILLA U{te odamna kamilicata e poznata po svojata lekovitost. pred se. Toa ja maltretira svojata majka. a prethodnoto go frla. od poznavaweto i ume{nosta koja ja poseduva. mnogu e razdrazlivo i vreska od bolka. sepak treba da se zeme vo obyir naprednatata patologija na ovie bolesti. gr~evi vo stomak. Nekoi pacienti ne gi zapazuvaat potrebnite uslovi. suva ka{lica i zabrzano di{ewe. toa luto ja frla. Od strana na homeopatot. Rasteweto na zabite za Chamomilla dete e posebno te`ok period . Ova dete se prepoznava po svoeto odnesuvawe.. Taa osloboduva od gr~evi . napad na ka{lica i vospalenie na sredno uvo. Deteto obi~no ne dozvoluva da se dopre. a vo sledniot drugo. taka i za prethodnite problemi i zaboluvawa vo semejstvoto. Rastitelnoto maslo vo kamilicata se vika azulen i ima smiruva~ki efekt. Upotrebata na homeopatskiot lek e so pregled i preporaka od homeopat. Bolkite se vlo{uvaat od toplo. farm. Vlo{uvaweto e nave~er.Od spremnosta na pacientot da u~estvuva vo procesot na lekuvawe. taka {to i najmal potik (emocionalen ili fizi~ki) predizvikuva bolka. Mo`e da se pojavi i temperatura. Deteto vo toj period mo`e da ima i drugi problemi kako proliv. Edinstveno ne{to {to mu nosi olesnuvawe e noseweto vo race. m-r. Tatjana S. smiruva i osloboduva od bolki. 65 tumori so homeopatija. Ladno i vetrovito vreme mo`at da predizvikaat preladenost. Sekako. ako se obidete da mu dadete igra~ka. Postojat i drugi homeopatski lekovi koi se davaat pri rastewe na zabi ili pri vospalenie na sredno uvo. posebno nave~er. a se podobruvaat od ladno. Va~evska . a se smiruvaat po polno} i sekoga{ edniot obraz e crven a drugiot bled. kako za se- ga{nata sostojba. So svoeto odnesuvawe ja doveduva do ludilo svojata okolina. Ne treba da se zaboravi deka krajniot rezultat zavisi od nekolku ograni~uva~ki faktori: Od strana na pacientot: od stepenot na o{tetuvaweto na zdravjeto i od stepenot na sostojbata na za{titnite mehanizmi. Od drugi faktori kako {to se slu~ajni antidotirawa i nevnimatelno ~uvawe na lekot. Od iscrpnosta na informacijata koja mu se dava na homeopatot.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->