P. 1
Pripreme za 6. razred

Pripreme za 6. razred

|Views: 3,239|Likes:
Published by Zoran Kastratović

More info:

Published by: Zoran Kastratović on Nov 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.

razred: Datum:

6.

broj časa: 1-2.

NASTAVNA PRIPREMA
Nastavni predmet: Nastavna: tema
TEHNIČKO OBRAZOVANJE Uvod u arhitekturu i građevinarstvo

Nastavna jedinica-: Uvod u arhitekturu i građevinarstvo. Vrste građevinskih objekata (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradanja Tip nastavnog časa:
kombinovani

CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni, vaspitni, praktični):
- upoznavanje učenika s planom i programom nastavnog predmeta tehničko obrazovanje za 6. razred - upoznavanje učenika sa vrstama građevinskihobjekata i njihove primene - razvijanje interesa za bavljenje arhitekturom

OBLICI RADA:
- frontalni - grupni rad - rad u parovima - individualni -

NASTAVNE METODE:
- usmeno izlaganje - razgovor - rad na tekstu - praktični rad - grafički radovi - demonstracija -

NASTAVNA SREDSTVA
- udžbenik, - pribor za crtanje - materijal za praktičan rad - alati - računar -

Korelacija s drugim nastavnim predmetima:

Istorija Izvori za pripremanje: 1. Slobodan Popov, Danilo Gačić, TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.

 Upoznavanje učenika s načinom korišćenja udžbenika. Energetika 5. Laboratorijska vežba 8. razredu 1.niskogradnja. Informatička tehnologija 12. Upoznavanje učenika s Pravilnikom o načinu praćenja i ocenjivanja učenika.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. hidrogradanja  Uputiti učenike na pregled slika iz udžbenika . Uvod u athitekturu i građevinarstvo 2. razred. Tehnička sredstva u građevinarstvu 9. GLAVNI DEO ( 70 min)  Upoznavanje učenika s planom i programom nastavnog predmeta tehnička obrazovanje za 6. a šta je arhitektura  Vrste građevinskih objekata (visokogradnja. Konstruktorsko modelovanje 10. Kultura stanovanja 7.  Upoznavanje učenika sa razvojem arhitekture kroz vekove. Tehnika građevinskog materijala 4. Materijali i tehnologije 6. PLAN TABLE TEHNIČKO OBRAZOVANJE Nastavne teme u 6. Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu 3. Tehnička sredstva u poljoprivredi 11. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (15 min) Predstavljanje i upoznavanje s učenicima.  Ukazati na značaj razvoja arhitekture:  Objasniti šta čini građevinsku tehniku.diskusija ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas. Moduli Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Zorica Bašević . diskusija. radne sveske i drugih radnih materijala.

NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema Tip nastavnog časa: TEHNIČKO OBRAZOVANJE Uvod u arhitekturu i građevinarstvo Nastavna jedinica-: Tehnike građenja (klasičan i savremen način) kombinovani CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni. broj časa: 3-4.individualni - NASTAVNE METODE: .alati .računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: Likovna kultura Izvori za pripremanje: 1.demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA .razgovor . razred: Datum: 6.grafički radovi .materijal za praktičan rad . .frontalni .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.grupni rad .usmeno izlaganje .rad na tekstu .udžbenik.pribor za crtanje .upoznavanje učenika s tehnikama građenja . Danilo Gačić.Osposobljavanje učenika da prepoznaju različite načine građenja i shvate tradicionalan način građenja .rad u parovima . praktični): .praktični rad . vaspitni. TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.razvijanje interesa za bavljenje arhitekturom OBLICI RADA: . . Slobodan Popov.

Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. tavanski prostor sa krovom Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Zorica Bašević . stambeni deo . objasniti.Tradicionalni masivni način gradnje ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas. GLAVNI DEO ( 80 min)  Navesti tehnike građenja  Svaki objekat se pravi prema projektu  Građenje modernizovano i usavršeno  Tradicioonalan način građenja (masivni). podrum. iz udžbenika. brzo i jeftino građenje velikih zgrada).  Diskutovati kojih zanimanja su ljudi na građevini  Koji se alati koriste i koje mere zaštite su neophodne  Savremeni način gradnje šta podrazumeva? (podrazumeva plansko. PLAN TABLE TEHNIKE GRAĐENJA  Tradicioonalan način građenja (masivni)  Savremeni način gradnje  Delovi građevine za stanovanje: 1.Skeletni sistem i montažni način gradnje  Delovi građevine za stanovanje  Radi boljeg razumevanja uputiti učenika da nacrtaju sliku 19. 2. Temelj. 3. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima predstaviti da ostaci građevina govore kako je čovek živeo i šta je umeo u određenom periodu .

udžbenik. razred: Datum: 6.demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA . razmeri i izgledu simbola osnovnih elemenata i njhova primena u građevinarstvu . Slobodan Popov.grafički radovi .individualni - NASTAVNE METODE: .grupni rad . TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.alati . .Osposobljavanje učenika da prepoznaju i čitaju različite crteže i osnovne simbole u arh. NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema TEHNIČKO OBRAZOVANJE Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu Nastavna jedinica-: Tehničko crtanje i planovi u arhitekturi i građevinarstvu.računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: matematika Izvori za pripremanje: 1.praktični rad . Danilo Gačić.pribor za crtanje . . karakteristikama pisma. vaspitni.rad na tekstu .materijal za praktičan rad . načinom kotiranja crteža. Kotiranje Tip nastavnog časa: kombinovani CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni.rad u parovima . Simboli i oznake građevinskih elemenata.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. .frontalni .usmeno izlaganje .razvijanje stvaralačke ličnosti OBLICI RADA: .i građ. broj časa: 5-6-.upoznavanje učenika sa načinima prostornog prikazivanja u građevinarstvu.razgovor . praktični): .

Ograničenja kotnih linija. Smanjiti građevinu na crtežu u nekoj razmeri znači šta? (smanjiti sve njene dimenzije onoliko puta koliko navedeno razmera iznosi).Vrste tehničkih crteža u građevinarstvu: najčešće u perspektivi i ortogonalnoj projekciji . Kotne linije i pomoćne kotne linije su tanke pune neprekinute linije. .Predstaviti u knjizi simbole(pojednostavljene crteže) koji se koriste za lakše crtanje detalja građevine slika35. . Međusobna udaljenost kotnih linija i njihova udaljenost od crteža zavise od razmere crteža i formatu papira. Primer kotiranja slika36. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima ponoviti predhodno obrađeno gradivo. odnosno presek kotne linije sa pomoćnom kotnom linijom može se crtati na sledeća tri načina: Kotne linije po pravilu se postavljaju sa svih strana crteža. gotovo fotografsku. PLAN TABLE Tehničko crtanje i planovi u arhitekturi i građevinarstvu Vrste tehničkih crteža u građevinarstvu: najčešće u perspektivi i ortogonalnoj projekciji Razmera predstavlja odnos veličina na crtežu prema istim tim veličinama u prirodi .Uputiti učenike da nacrtaju sliku 32. a pomoćne kotne linije okomito na deo koji se kotira. sliku nekog objekta ili predmeta. 1:100.Budući da njihova stvarna veličina uglavnom prevelika za prikazivanje na ograničenom formatu papira. Unutrašnje kotne linije crtaju se tako da povežu što više elemenata i da idu kroz celu građevinu.Kotna linija – završava se kosom crtom - - Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: . . . izometrija. udžbenika Objasniti način kotiranja u arhitekturi (Kotne linije moraju biti paralelne. . 1:200 itd . .Aksonometrija. Kod perspektivnih se crteža paralene crte.Bez obzira u kojoj razmeri se crtež crta u njega se uvek unose stvarne veličine.Razmera predstavlja odnos veličina na crtežu prema istim tim veličinama u prirodi . perspektivni prikaz kao i maketa olakšavaju vizualizaciju trodimenzionalnog objekta odnosno buduće građevine.pojednostavljeni crteži .Perspektivni prikazi daju najverniju.crtaju tako da se sastaju ili spajaju u tački na liniji horizonta .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. građevne ili predmeti crtaju se u određenoj razmeri. ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas. a ne veličina građevine ili predmeta u prirodi.Simboli. Kod višestrukog kotiranja uz nacrt bližim se kotnim linijama kotiraju manji delovi.Od razmere zavisi veličina linija na crtežu. a krajnjim kotnim linijama celokupna veličina objekta.Sve mere koje se unose u građevinskim nacrtima daju se u centimetrima.Kotni brojevi upisuju se u sredini iznad kotne linije. koje se udaljavaju od posmatračevog oka. GLAVNI DEO ( 80 min) Posle isticanja cilja časa i ispisivanja naslova na tabli objasniti sledeće: U različitim vrstama projekata prikazuju se građevine ili predmeti različitih veličina.

Zorica Bašević .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.

računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: matematika Izvori za pripremanje: 1.pribor za crtanje . preseci) uz primenu simbola.individualni - NASTAVNE METODE: . enterijer.alati .grupni rad .materijal za praktičan rad . broj časa: 7-8-. vaspitni. razred: Datum: 6. TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.frontalni .grafički radovi . Danilo Gačić. Slobodan Popov. .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08.osposobljavanje učenika za izradu jednostavnih građevinskih crteža( situacija.praktični rad .demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA .sticanje znanja o osnovnim građevinskim planovima i projektima i potrebama za primenom osnovne građevinske dokumentacije .usmeno izlaganje .rad u parovima .udžbenik. praktični): . NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema TEHNIČKO OBRAZOVANJE Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu Nastavna jedinica-: Tehnički crteži i dokumentacija za izradu građevinskih objekata. .upoznavanje učenika sa izgledom planova i osnovnih karakteristika tehničkih crteža . čitanje i korišćenje tehničkih crteža i projekata u građevinarstvu Tip nastavnog časa: kombinovani CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni.razgovor . razvijanje stvaralačke ličnosti OBLICI RADA: .rad na tekstu .

Urbanistički plan uređenja MJ 1:5000 ili 1:2000 . Prostorni planovi: .Prostorni plan područja posebnih obiležja MJ 1:100 000 ili 1:25 000(nacionalni parkovi. Strategija i Program prostornog uređenja Države 2. država. Situacijski nacrt mj 1:500 ili 1:1000 2.Generalni urbanistički plan MJ 1:10 000 ili 1:5000 .Prostorni plan Grada MJ 1:100 000 (MJ 1:25 000) .Vežba -Slika 32. U dokumentima prostornog uređenja određuje se organizacija. PLAN TABLE Tehničko crtanje i planovi u arhitekturi i građevinarstvu Proces definisanja neke građevine započinje arhitektovom idejnom skicom pa sve do Detaljnog nacrta. GLAVNI DEO ( 80 min) Primenom različitih razmera u geografskim kartama moguće je prikazati različite celine (karte kontinenata.Prostorni plan uređenja opštine grada MJ 1:25 000 . 5.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. Vrste nacrta i projekata: 1.). korištenje i namena prostora. Dokumenti prostornog uređenja su: 1. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima podsetiti se šta je rađeno na predhodnom času i uvođenje u novu nastavnu jedinicu. 3. Idejni projekt (idejno rješenje i idejni projekt) mj 1:200 ili 1:500 Glavni projekt mj 1:100 Instalacijski projekt mj 1:100 Izvođački projekt (palirski) mj 1:50 itd Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Boško Simeunović . parkovi prirode) . porodična kuća nacrtana u perspektivi i ortpgonalnoj projekciji ZAVRŠNI DEO ( 5 min ) Najava nastavne teme za sledeći čas. regija i sl. 4.Detaljni plan uređenja MJ 1:1000 ili 1:500 .

usmeno izlaganje . TEHNIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred 2.materijal za praktičan rad . vaspitni.pribor za crtanje .grupni rad .Uvežbavanje primene pribora za crtanje i crtanje u razmeri OBLICI RADA: . Danilo Gačić.sticanje urednosti i preciznosti u radu . praktični): .alati .Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. .razgovor . broj časa: 9-10.računar - Korelacija s drugim nastavnim predmetima: matematika Izvori za pripremanje: 1.praktični rad .frontalni . razred: Datum: 6.individualni - NASTAVNE METODE: .grafički radovi .Osposobljavanje učenika za čitanje i korišćenje tehničkih crteža i za izradu primenljivih jednostavnijih tehničkih crteža u građevinarstvu . Slobodan Popov.demonstracija - NASTAVNA SREDSTVA . NASTAVNA PRIPREMA Nastavni predmet: Nastavna: tema Tip nastavnog časa: TEHNIČKO OBRAZOVANJE Tehničko crtanje i planovi u građevinarstvu Nastavna jedinica-: Izrada jednostavnih crteža vežbe (utvrđivanje stečenih i primena novih znanja) CILJEVI NASTAVNOG ČASA (obrazovni.udžbenik. .rad u parovima .

koje su znatno veće od onih u prirodi koje treba da predtsavljaju. Pratiti rad učenika.Po potrebi. crtež situacionog plana. Tok nastavnog časa: UVODNI DEO (5 min) Kroz kraći razgovor s učenicima podsetiti se vrsta i nameni crteža koje su upoznali na prethodnim časovima. Pohvaliti najaktivnije . dodatna objašnjenja Napomene / zapažanja: * Predmetni nastavnik: Zorica Bašević . PLAN TABLE Izrada (jednostavnih crteža) po izboru . naročito upotrebu pribora i određivanje dužine linija nacrtežu. pokazati crtež koji treba da nacrtaju GLAVNI DEO ( 75 min) Posle isticanja cilja časa pokazati. dogovoriti se za sledeći čas. a za učenike koji ne mogu da prate predviđeni tempo dati jednostavniji zadatak. ZAVRŠNI DEO ( 10 min ) Zajednički pregled crteža (učenici i nastavnik) davanje globalne ocene o radu svih učenika zajedno razgovor o izradi crteža i mogućnosti njegove primene. razmere1:1500 i sl. prekinuti rad učenika i dati im dodatna objašnjenja. objasniti njegovu namenu i značaj primene kao i način njegove izrade.Osnovna škola: „Tatomir Anđelić“ MRČAJEVCI Školska godina: 2007/08. Učenicima koji se slabije snalaze u izradi crteža pružiti odgovarajuću pomoć. prema crtežu ili maketi. Nakon objašnjenja zadati učenicima radnu vežbu. Ako veći broj učenika pravi iste greške. na primer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->