PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ STRUKE SMJER : GEODETSKI TEHNIČAR

MATURALNA PITANJA ŠK. GOD. 2008/2009

NASTAVNI PREDMET: GEODEZIJA 1. Obostrano priključen poligonski vlak: a) što je potrebno mjeriti, a što je zadano b) kako se računaju koordinate 2. Mjerenje vertikalnih kuteva: a) postupak mjerenja i računanja b) rektifikacija libele vert. kruga 3. Određivanje apsolutne nadmorske visine nekog tornja 4. Dahlta Zeiss, određivanje D i DH, vidno polje, letva 5. Tahimetrijska metoda izmjere a) vođenje skice b) rad na terenu 6. Princip rada GPS-a 7. Određivanje koordinata malih točka na liniji 8. Određivanje koordinata malih točka na okomici 9. Teodolit-osi, uvjeti,rektifikacija 10. Nivelmanska čvorna točka 11. Teodolit - sastavni dijelovi i njihove funkcije 12. Ortogonalna metoda a) postupak rada, vođenje skice i kontrola mjerenja 13. Precizni nivelman a) kakvi niveliri i letve se upotrebljavaju b) postupci rada, točnost

Detaljni nivelman profila 21. Uvjeti nivelira i rektifikacija 26. od čega se sastoji . gdje se koristi i zašto 24.14. Totalna mjerna stanica Topcon GTS 212 20.Od čega se sastoji CROPOS 25. Zatvoreni poligonski vlak a) gdje se primjenjuje i što je potrebno mjeriti b) kako se računaju koordinate 16. Elektronički teodolit . Obostrano priključeni nivelmanski vlak 28. Priprema totalne mjerne stanica Topcon GTS 212 za tahimetrijsko snimanje 30.Određivanje pogreške indeksa vertikalnog kruga i rektifikacija . Rad na terenu pomoću GPS uređaja Ashteck Promark 2 23. Pribor za prisilno centriranje . Rad s programom i računanje koordinata na osnovu mjerenja GPS uređajem Ashteck Promark 2 27.princip rada 19. Detaljni nivelman a) podjela b) način vođenja zapisnika za detaljni nivelman 15. Poligonska mreža a) način postavljanja i redovi b) vrste poligonskih vlakova 18. Što je to globalni satelitski navigacijski sustav (GNSS) 17. Rad s programom za prijenos podataka s totalne stanice na PC 22. Kodirani limbovi – apsolutni postupak očitanja limba 29.

Polarna metoda iskolčenja točke 5. Kubna parabola kao prelaznica . Polarna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 13. Deformacija dužine na planu 2. Iskolčenje pravca kad se krajnje točke ne dogledaju metodom umetanja 6. Iskolčenje projektiranih poprečnih profila 22. Visinska iskolčenja: a) iskolčenje projektirane visine točke b) iskolčenje projektiranog pravca 8. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tetive . Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 12. Kružni luk.ortogonalno 18.simetrična forma 17.polarno 14. Računanje elementa iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom klotoidom. Grafičko određivanje koordinata točaka na planu i eliminacija usuha 3. Računanje kubature na osnovu profila 19.računanje elemenata iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom kubnom parabolom 16. Iskolčenje elipse. Iskolčenje serpentine 15. Iskolčenje pravca pomoću poligonskog vlaka kad se krajnje točke ne dogledaju 7. izvod elementa za iskolčenje glavnih točaka 9.NASTAVNI PREDMET : PRIMJENJENA GEODEZIJA 1. Iskolčenje elipse. Načini određivanja tjemenog kuta kružnog luka 10. Određivanje tjemenog kuta i elemenata za iskolčenje točaka PK i KK kružnog luka indirektno pomoću poligonskog vlaka 11. Ortogonalna metoda iskolčenja točke 4. Zaobljenje nivelete u obliku kružnog luka 20. Iskolčenje kružnice 21.

Prijenos visina u duboka okna i na visoke zgrade . Grafički prikaz nivelete u uzdužnom presjeku 27. Računanje kubatura na osnovu prizmi 28. Iskolčenje pravca primjenom cosinusovog poučka 25. poprečnog profila i stacionaže. Vrste prijelaznih krivina 30. Definicija uzdužnog profila.23. 26. Nivelman uzdužnog profila trase i izmjera poprečnih profila 29. Polarna metoda iskolčenja glavnih točaka kružnog luka od operativnog poligonskog vlaka 24.

Načini uporabe za poljoprivredna zemljišta i njihove skraćenice 22. Zemljišna knjiga.NASTAVNI PREDMET: KATASTAR I AGRARNE OPERACIJE 1. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata parcelacije zemljišta 17. Omeđivanje katastarske općine 21. Sastavni dijelovi zemljišo-knjižnog uloška 13. Podjela i vrsta komunalnih vodova 14. Izlaganje katastarskih podataka 7 Katastarski operat.definicija. Komasacija 27. Katastar zemljišta i katastar nekretnina . Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 11. Objasni podjelu na listove katastarskih planova mjerila 1: 1000 u državnom koordinatnom sustavu 4. Katastarska izmjera 10. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 26.zemljišta obuhvaća 5. Osnovne katastarske teritorijalne jedinice 6. kod parcelacije 20. Obilježavanje granica katastarskih čestica . Sastavni dijelovi geodetskog elaborata ucrta zgrade 19. Terenski geodetski radovi kod postavljanja i snimanja komunalnih vodova 15. 1: 5000 3. Računanje površina parcela i objekata kod izrade geodetskih elaborata 18. sastavni dijelovi 9. Što izrada katastra nekretnina . Pronalaženje podzemnih vodova 16.č. Vrste geodetskih elaborata 25. sastavni dijelovi 12. svrha 2. Numeracija k. Pravila za premjeravanja kod održavanja katastra nekretnina 24. Načini uporabe za zemljišta privedena svrsi 23. Objasni podjelu na listove HOK mjerila.

Oznake na skicama premjeravanja kod naknadnih premjeravanja i kartiranje promjena na planove . Naknadna premjeravanja 29. Elaborat prigovora 30.28.

NASTAVNI PREDMET: FOTOGRAMETRIJA 1. položajni opis u aerofotogrametriji 9. Redresiranje a) zakon projektvnosti b) vrste redresiranja 17. Elementi snimke a) elementi unutarnje orjentacije b) elementi vanjske ili apsolutne orjentacije 5. Priprema terena za terestičko snimanje i geodetsko određivanje orijentacije baze kod snimanja 16. sastavni dijelovi i njihove funkcije 4.izbor i određivanje orjentacionih točaka 7. Fotoskice 12. fototeodoliti i mjerne kamere . Snimanje iz zraka a) uvjeti za snimanje b) izrada plana leta zrakoplova 6. Dešifraža snimaka za kartiranje u krupnom mjerilu 14. Stabilizacija orijentacijskill točaka. Vrste leća i njihove pogreške 3. Stabilizacija orjentacijskih točaka. Opiši grafičko redresiranje 18. Izrada plana leta zrakoplova. Izrada fotoplanova 19. dimenzije signala u aerofotogranletriji 11. Prevođenje fotoplana u plan 20. Prva dioptrijska jednadžba 2. Priprema terena za snimanje iz zraka. Različiti položaj kamera prilikom snimanja u terestičkoj fotogralnetriji 15. Terestička fotogrametrija. primjena u geodeziji. mjerilo snimanja 8. Dešifraža snimaka za kartiranje u sitnom mjerilu 13. Fotografska kamera. Oblik signala u aerofotogralnetriji 10.

Raspored i broj orijentacijskih točaka s obzirom na preklapanje snimka u aerofotogrametriji 22. Vrste objektiva 27. Tehnike fokusiranja na kamerama 25 Astigmatizam 26. Dubina oštrine snimka 24. Miješanje boja 23. Geometrijska definicija fotografije 29.21. Što je to fotografija 28. Fizikalna (optička) definicija fotografije 30. Filtri za snimanje .