PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ STRUKE SMJER : GEODETSKI TEHNIČAR

MATURALNA PITANJA ŠK. GOD. 2008/2009

NASTAVNI PREDMET: GEODEZIJA 1. Obostrano priključen poligonski vlak: a) što je potrebno mjeriti, a što je zadano b) kako se računaju koordinate 2. Mjerenje vertikalnih kuteva: a) postupak mjerenja i računanja b) rektifikacija libele vert. kruga 3. Određivanje apsolutne nadmorske visine nekog tornja 4. Dahlta Zeiss, određivanje D i DH, vidno polje, letva 5. Tahimetrijska metoda izmjere a) vođenje skice b) rad na terenu 6. Princip rada GPS-a 7. Određivanje koordinata malih točka na liniji 8. Određivanje koordinata malih točka na okomici 9. Teodolit-osi, uvjeti,rektifikacija 10. Nivelmanska čvorna točka 11. Teodolit - sastavni dijelovi i njihove funkcije 12. Ortogonalna metoda a) postupak rada, vođenje skice i kontrola mjerenja 13. Precizni nivelman a) kakvi niveliri i letve se upotrebljavaju b) postupci rada, točnost

Zatvoreni poligonski vlak a) gdje se primjenjuje i što je potrebno mjeriti b) kako se računaju koordinate 16. Što je to globalni satelitski navigacijski sustav (GNSS) 17. Obostrano priključeni nivelmanski vlak 28.Od čega se sastoji CROPOS 25. Elektronički teodolit . Pribor za prisilno centriranje .14. Totalna mjerna stanica Topcon GTS 212 20.princip rada 19. Rad s programom i računanje koordinata na osnovu mjerenja GPS uređajem Ashteck Promark 2 27. Priprema totalne mjerne stanica Topcon GTS 212 za tahimetrijsko snimanje 30.Određivanje pogreške indeksa vertikalnog kruga i rektifikacija . gdje se koristi i zašto 24. Detaljni nivelman a) podjela b) način vođenja zapisnika za detaljni nivelman 15. Poligonska mreža a) način postavljanja i redovi b) vrste poligonskih vlakova 18. Rad na terenu pomoću GPS uređaja Ashteck Promark 2 23. Rad s programom za prijenos podataka s totalne stanice na PC 22. Detaljni nivelman profila 21. od čega se sastoji . Kodirani limbovi – apsolutni postupak očitanja limba 29. Uvjeti nivelira i rektifikacija 26.

Polarna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 13.računanje elemenata iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom kubnom parabolom 16. Kubna parabola kao prelaznica . Kružni luk. Polarna metoda iskolčenja točke 5. Iskolčenje serpentine 15. Načini određivanja tjemenog kuta kružnog luka 10. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tetive . Deformacija dužine na planu 2. Računanje elementa iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom klotoidom. Iskolčenje projektiranih poprečnih profila 22. Visinska iskolčenja: a) iskolčenje projektirane visine točke b) iskolčenje projektiranog pravca 8. izvod elementa za iskolčenje glavnih točaka 9. Računanje kubature na osnovu profila 19. Određivanje tjemenog kuta i elemenata za iskolčenje točaka PK i KK kružnog luka indirektno pomoću poligonskog vlaka 11. Iskolčenje pravca kad se krajnje točke ne dogledaju metodom umetanja 6.ortogonalno 18.NASTAVNI PREDMET : PRIMJENJENA GEODEZIJA 1. Grafičko određivanje koordinata točaka na planu i eliminacija usuha 3.polarno 14. Iskolčenje kružnice 21. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 12. Iskolčenje elipse.simetrična forma 17. Iskolčenje elipse. Iskolčenje pravca pomoću poligonskog vlaka kad se krajnje točke ne dogledaju 7. Ortogonalna metoda iskolčenja točke 4. Zaobljenje nivelete u obliku kružnog luka 20.

Polarna metoda iskolčenja glavnih točaka kružnog luka od operativnog poligonskog vlaka 24. Prijenos visina u duboka okna i na visoke zgrade . Vrste prijelaznih krivina 30. 26. poprečnog profila i stacionaže. Iskolčenje pravca primjenom cosinusovog poučka 25. Računanje kubatura na osnovu prizmi 28. Grafički prikaz nivelete u uzdužnom presjeku 27. Nivelman uzdužnog profila trase i izmjera poprečnih profila 29.23. Definicija uzdužnog profila.

Objasni podjelu na listove katastarskih planova mjerila 1: 1000 u državnom koordinatnom sustavu 4. svrha 2. Sastavni dijelovi zemljišo-knjižnog uloška 13. sastavni dijelovi 9. sastavni dijelovi 12. Računanje površina parcela i objekata kod izrade geodetskih elaborata 18. Podjela i vrsta komunalnih vodova 14. Objasni podjelu na listove HOK mjerila. kod parcelacije 20. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata ucrta zgrade 19. Osnovne katastarske teritorijalne jedinice 6. Izlaganje katastarskih podataka 7 Katastarski operat. Numeracija k. Zemljišna knjiga.č. Načini uporabe za zemljišta privedena svrsi 23. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 26. Načini uporabe za poljoprivredna zemljišta i njihove skraćenice 22.NASTAVNI PREDMET: KATASTAR I AGRARNE OPERACIJE 1. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 11. Pravila za premjeravanja kod održavanja katastra nekretnina 24. Komasacija 27. Terenski geodetski radovi kod postavljanja i snimanja komunalnih vodova 15. Obilježavanje granica katastarskih čestica . Omeđivanje katastarske općine 21. Što izrada katastra nekretnina . Pronalaženje podzemnih vodova 16. 1: 5000 3.definicija. Katastar zemljišta i katastar nekretnina .zemljišta obuhvaća 5. Vrste geodetskih elaborata 25. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata parcelacije zemljišta 17. Katastarska izmjera 10.

Naknadna premjeravanja 29. Elaborat prigovora 30.28. Oznake na skicama premjeravanja kod naknadnih premjeravanja i kartiranje promjena na planove .

sastavni dijelovi i njihove funkcije 4. Stabilizacija orijentacijskill točaka. Opiši grafičko redresiranje 18. Oblik signala u aerofotogralnetriji 10. Elementi snimke a) elementi unutarnje orjentacije b) elementi vanjske ili apsolutne orjentacije 5. Priprema terena za terestičko snimanje i geodetsko određivanje orijentacije baze kod snimanja 16. primjena u geodeziji. Priprema terena za snimanje iz zraka. Različiti položaj kamera prilikom snimanja u terestičkoj fotogralnetriji 15. Dešifraža snimaka za kartiranje u krupnom mjerilu 14.izbor i određivanje orjentacionih točaka 7. Fotoskice 12. Izrada fotoplanova 19. Izrada plana leta zrakoplova.NASTAVNI PREDMET: FOTOGRAMETRIJA 1. položajni opis u aerofotogrametriji 9. Prevođenje fotoplana u plan 20. Stabilizacija orjentacijskih točaka. Fotografska kamera. Prva dioptrijska jednadžba 2. fototeodoliti i mjerne kamere . Dešifraža snimaka za kartiranje u sitnom mjerilu 13. Snimanje iz zraka a) uvjeti za snimanje b) izrada plana leta zrakoplova 6. Redresiranje a) zakon projektvnosti b) vrste redresiranja 17. Terestička fotogrametrija. Vrste leća i njihove pogreške 3. dimenzije signala u aerofotogranletriji 11. mjerilo snimanja 8.

Miješanje boja 23. Geometrijska definicija fotografije 29.21. Tehnike fokusiranja na kamerama 25 Astigmatizam 26. Filtri za snimanje . Fizikalna (optička) definicija fotografije 30. Dubina oštrine snimka 24. Što je to fotografija 28. Vrste objektiva 27. Raspored i broj orijentacijskih točaka s obzirom na preklapanje snimka u aerofotogrametriji 22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful