PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ STRUKE SMJER : GEODETSKI TEHNIČAR

MATURALNA PITANJA ŠK. GOD. 2008/2009

NASTAVNI PREDMET: GEODEZIJA 1. Obostrano priključen poligonski vlak: a) što je potrebno mjeriti, a što je zadano b) kako se računaju koordinate 2. Mjerenje vertikalnih kuteva: a) postupak mjerenja i računanja b) rektifikacija libele vert. kruga 3. Određivanje apsolutne nadmorske visine nekog tornja 4. Dahlta Zeiss, određivanje D i DH, vidno polje, letva 5. Tahimetrijska metoda izmjere a) vođenje skice b) rad na terenu 6. Princip rada GPS-a 7. Određivanje koordinata malih točka na liniji 8. Određivanje koordinata malih točka na okomici 9. Teodolit-osi, uvjeti,rektifikacija 10. Nivelmanska čvorna točka 11. Teodolit - sastavni dijelovi i njihove funkcije 12. Ortogonalna metoda a) postupak rada, vođenje skice i kontrola mjerenja 13. Precizni nivelman a) kakvi niveliri i letve se upotrebljavaju b) postupci rada, točnost

od čega se sastoji . Pribor za prisilno centriranje . Rad s programom za prijenos podataka s totalne stanice na PC 22. Rad s programom i računanje koordinata na osnovu mjerenja GPS uređajem Ashteck Promark 2 27. Rad na terenu pomoću GPS uređaja Ashteck Promark 2 23.Određivanje pogreške indeksa vertikalnog kruga i rektifikacija . Zatvoreni poligonski vlak a) gdje se primjenjuje i što je potrebno mjeriti b) kako se računaju koordinate 16. Poligonska mreža a) način postavljanja i redovi b) vrste poligonskih vlakova 18. Što je to globalni satelitski navigacijski sustav (GNSS) 17. Priprema totalne mjerne stanica Topcon GTS 212 za tahimetrijsko snimanje 30.princip rada 19. Elektronički teodolit . Detaljni nivelman a) podjela b) način vođenja zapisnika za detaljni nivelman 15. gdje se koristi i zašto 24. Detaljni nivelman profila 21. Uvjeti nivelira i rektifikacija 26.14. Obostrano priključeni nivelmanski vlak 28. Kodirani limbovi – apsolutni postupak očitanja limba 29. Totalna mjerna stanica Topcon GTS 212 20.Od čega se sastoji CROPOS 25.

računanje elemenata iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom kubnom parabolom 16.ortogonalno 18. izvod elementa za iskolčenje glavnih točaka 9. Iskolčenje pravca kad se krajnje točke ne dogledaju metodom umetanja 6. Iskolčenje pravca pomoću poligonskog vlaka kad se krajnje točke ne dogledaju 7. Visinska iskolčenja: a) iskolčenje projektirane visine točke b) iskolčenje projektiranog pravca 8.polarno 14. Iskolčenje projektiranih poprečnih profila 22. Ortogonalna metoda iskolčenja točke 4.NASTAVNI PREDMET : PRIMJENJENA GEODEZIJA 1. Iskolčenje kružnice 21. Zaobljenje nivelete u obliku kružnog luka 20. Iskolčenje serpentine 15. Polarna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 13. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tangente 12. Kubna parabola kao prelaznica . Polarna metoda iskolčenja točke 5. Deformacija dužine na planu 2. Ortogonalna metoda iskolčenja detaljnih točaka kružnog luka od tetive . Iskolčenje elipse. Računanje elementa iskolčenja glavnih i detaljnih točaka krivine s prelaznicom klotoidom. Grafičko određivanje koordinata točaka na planu i eliminacija usuha 3. Načini određivanja tjemenog kuta kružnog luka 10.simetrična forma 17. Određivanje tjemenog kuta i elemenata za iskolčenje točaka PK i KK kružnog luka indirektno pomoću poligonskog vlaka 11. Računanje kubature na osnovu profila 19. Iskolčenje elipse. Kružni luk.

Definicija uzdužnog profila. Nivelman uzdužnog profila trase i izmjera poprečnih profila 29. 26. poprečnog profila i stacionaže. Prijenos visina u duboka okna i na visoke zgrade . Polarna metoda iskolčenja glavnih točaka kružnog luka od operativnog poligonskog vlaka 24. Grafički prikaz nivelete u uzdužnom presjeku 27.23. Računanje kubatura na osnovu prizmi 28. Vrste prijelaznih krivina 30. Iskolčenje pravca primjenom cosinusovog poučka 25.

zemljišta obuhvaća 5. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata parcelacije zemljišta 17. Sastavni dijelovi geodetskog elaborata ucrta zgrade 19. Objasni podjelu na listove HOK mjerila. Načini uporabe za zemljišta privedena svrsi 23. sastavni dijelovi 9. Terenski geodetski radovi kod postavljanja i snimanja komunalnih vodova 15. kod parcelacije 20. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 26. Objasni podjelu na listove katastarskih planova mjerila 1: 1000 u državnom koordinatnom sustavu 4.č. Katastar zemljišta i katastar nekretnina . Podjela i vrsta komunalnih vodova 14. Što izrada katastra nekretnina . sastavni dijelovi 12. Komasacija 27. svrha 2. Pravila za premjeravanja kod održavanja katastra nekretnina 24. Numeracija k. 1: 5000 3. Načini uporabe za poljoprivredna zemljišta i njihove skraćenice 22. Izlaganje katastarskih podataka 7 Katastarski operat.definicija. Računanje površina parcela i objekata kod izrade geodetskih elaborata 18. Vrste geodetskih elaborata 25. Katastarska izmjera 10. Obilježavanje granica katastarskih čestica . Zemljišna knjiga. Omeđivanje katastarske općine 21. Pronalaženje podzemnih vodova 16.NASTAVNI PREDMET: KATASTAR I AGRARNE OPERACIJE 1. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije 11. Sastavni dijelovi zemljišo-knjižnog uloška 13. Osnovne katastarske teritorijalne jedinice 6.

Elaborat prigovora 30. Oznake na skicama premjeravanja kod naknadnih premjeravanja i kartiranje promjena na planove . Naknadna premjeravanja 29.28.

Stabilizacija orijentacijskill točaka. Izrada fotoplanova 19. mjerilo snimanja 8. Prva dioptrijska jednadžba 2. Elementi snimke a) elementi unutarnje orjentacije b) elementi vanjske ili apsolutne orjentacije 5. Terestička fotogrametrija. Oblik signala u aerofotogralnetriji 10. Različiti položaj kamera prilikom snimanja u terestičkoj fotogralnetriji 15.izbor i određivanje orjentacionih točaka 7. Fotoskice 12. Snimanje iz zraka a) uvjeti za snimanje b) izrada plana leta zrakoplova 6. Izrada plana leta zrakoplova. Fotografska kamera. Redresiranje a) zakon projektvnosti b) vrste redresiranja 17. dimenzije signala u aerofotogranletriji 11. Prevođenje fotoplana u plan 20. fototeodoliti i mjerne kamere . Vrste leća i njihove pogreške 3.NASTAVNI PREDMET: FOTOGRAMETRIJA 1. Opiši grafičko redresiranje 18. Priprema terena za terestičko snimanje i geodetsko određivanje orijentacije baze kod snimanja 16. sastavni dijelovi i njihove funkcije 4. položajni opis u aerofotogrametriji 9. Priprema terena za snimanje iz zraka. primjena u geodeziji. Stabilizacija orjentacijskih točaka. Dešifraža snimaka za kartiranje u sitnom mjerilu 13. Dešifraža snimaka za kartiranje u krupnom mjerilu 14.

21. Što je to fotografija 28. Vrste objektiva 27. Miješanje boja 23. Tehnike fokusiranja na kamerama 25 Astigmatizam 26. Raspored i broj orijentacijskih točaka s obzirom na preklapanje snimka u aerofotogrametriji 22. Fizikalna (optička) definicija fotografije 30. Geometrijska definicija fotografije 29. Filtri za snimanje . Dubina oštrine snimka 24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful