P. 1
Postanski brojevi

Postanski brojevi

|Views: 4,577|Likes:
Published by Aleksandar Totovic
Poštanski brojevi u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji
Poštanski brojevi u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Aleksandar Totovic on Dec 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Postanski brojIme mesta

11000 Beograd
11010 Beograd, Voždovac
11030 Beograd, Čukarica
11040 Beograd, Savski Venac
11050 Beograd, ve!dara
110"0 Beograd, Pa#i#u#a
110$0 %ovi Beograd
110$5 Beograd
110$$ Beograd
110&0 Beograd, emun
110'0 Beograd, (akovica
1110& Beograd
1111& Beograd
111)0 Beograd
111)" Beograd
11130 *a#u+erica
1115) Beograd
111"0 Beograd
111'4 (u,anj
11)10 Beograd
11)11 Bor-a
11)1) .v-a
11)13 Padinska Ske#a
11)15 S#anci
11))) Beograd
11))3 Be#i Potok
11))4 Vr-in
11))5 uce
11))" Pinosava
11)31 Beograd
11)3) (i/anj
11)33 (a#ja
11)35 0a#i Požarevac
11)50 Beograd
11)51 .stružnica
11)53 Srem-ica
11)"0 1mka
11)"1 0a#a 0o,tanica
11)") Ve#ika 0o,tanica
11)$1 Sur-in
11)$) 2obanovci
11)$3 Beograd
11)$5 Bo#jevci
11)$" 3akovo
11)$$ 1grinovci
11)$' Be-men
11)&0 Progar
11)&) Petrov-i4
11300 Smederevo
1130" 5rocka
1130$ Bo#e-
1130& Bega#jica
1130' 6e,tane
11310 6i/e
11311 (adinac
1131) 0i7aj#ovac
11313 0a#a *rsna
11314 .si/aonica
11315 Saraorci
1131" 5o#obok
1131$ 6o!ovik
1131& 0i#o,evac
1131' *rnjevo
113)0 Ve#ika P#ana
113)1 6ugav-ina
113)) Skoba#j
113)3 Ve#iko .ra,je
113)4 Staro Se#o
113)5 0arkovac
113)" 2onja 6ivadica
113)$ (akinac
113)& Vodanj
113)' Vranovo
11400 0#adenovac
1140" V#a,ka
1140$ Se#evac
1140& Ve#ika *rsna
1140' 5ranice
11411 (atari
1141) 3agnji#o
11413 Pružatovac
11414 Ve#ika Ivan-a
11415 *ora4ica
114)0 Smederevska Pa#anka
114)3 8!anja
114)4 Bani-ina
114)5 *usadak
114)" 0e#jak
114)$ Vrani4
11430 1m-ari
11431 *o#ari
1143) 2rugovac
11433 9e/,in
11450 So/ot
11453 (oga-a
11454 Sibnica
114"0 Barajevo
114"1 Be#jina
114") Ve#iki Borak
11500 .brenovac
11505 abrežje
1150" 2raževac
1150$ Stub#ine
1150& 5rabovac
1150' (atari
11550 6a!arevac
115"0 Vreoci
115"1 2udovica
115") 3unkovac
115"3 Ve#iki :r#jeni
115"4 Ste/ojevac
115"5 Baro,evac
115"" (udovci
115"$ 0irosa#jci
1)000 Požarevac
1))0$ Brežane
1))0& *osto#ac
1))0' *#i-evac
1)))0 Ve#iko 5radi,te
1)))1 0aji#ovac
1)))) Brani-evo
1)))3 5o#ubac
1)))4 2obra
1)))5 Bratinac
1)))" ;o/o#ovnik
1)))$ Bare
1))30 Brnjica
1))40 *u-evo
1))4) %eresnica
1))53 *amijevo
1))54 (abrovo
1))55 2uboka
1))5" Vo#uja
1))5$ ;urija
1))5& *#enje
1)300 Petrovac <na 0#avi=
1)304 (anovac
1)305 0e#nica
1)30" Ve#iko 6ao#e
1)30$ ;abanovac
1)30& .re,kovica
1)30' 9etonje
1)311 *u#a
1)31) Smo#jinac
1)313 Boževac
1)314 Ve#iko Se#o
1)315 Ve#iki Po/ovac
1)31" *re/o#jin
1)31$ .saonica
1)31& Vukovac
1)3)0 >agubica
1)3)1 6a!nica
1)3)) Suvi 2o
1)3$0 8#eksandrovac
1)3$1 V#a,ki 2o
1)3$) Po#jana
1)3$3 Simi4evo
1)3$4 >abari
1)3$5 Porodin
13000 Pan-evo
14000 Va#jevo
14104 Petnica
1410" Va#jevo
14)01 Brankovina
14)0) (ajkovi4
14)03 2ra-i4
14)04 2iv-ibare
14)05 6e#i4
14)0" Po-uta
14)0$ Pecka
14)10 1b
14)11 (ad#jevo
14)1) Brgu#e
14)13 Pambukovica
14)14 Banjani
14))1 Po/u-ke
14))) 2ivci
14))3 S#ovac
14))4 6ajkovac
14))5 Bogova+a
14))" 3abu-je
14)40 6jig
14)4) 0ionica
14)43 5ornja ;o/#ica
14)44 Brež+e
14)45 S#avkovica
14)4" Be#anovica
14)51 Pri-evi4
14)5) *amenica
14)53 .se-ina
14)54 *omiri4
14)55 Vrago-anica
15000 9abac
15)11 ;abanovi4
15)1) 2renovac
15)13 ;rbu,ac
15)14 2ebrc
15)15 ve!da
15))0 *oce#jeva
15))1 Svi#euva
15))) *amenica
15))4 0a#a Vranjska
15))5 V#adimirci
15))" 2raginje
15))$ 2onje :rni#jevo
15)3) Varna
15)33 0et#i4
15)34 ;ekeri,
15)35 2obri4
15300 6o!nica
1530) *orenita
15303 ;r,i4
15304 Pet#ova-a
15305 2uvani,te
1530" Prnjavor <0a-van?=
1530$ 6e,nica
1530& 3adranska 6e,nica
1530' Bre!jak
15310 (ibari
15311 2raginac
1531) av#aka
15313 Be#a :rkva
15314 *ru/anj
15315 aja-a
1531" Banja *ovi#ja-a
1531$ Brasina
1531& 0a#i vornik
1531' 1!ovnica
153)0 6jubovija
153)1 (ada#j
153)) Ve#ika (eka
153)3 2onja .rovica
153)4 Vr7/o#je
15350 Bogati4
1535) minjak
15353 0ajur
15354 9titar
15355 5#ogovac
1535" 0etkovi4
1535$ *#enje
1535& Badovinci
1535' 2ub#je
153") Banovo Po#je
1"000 6eskovac
1")01 (ajno Po#je
1")03 Vu-je
1")04 0iro,evce
1")05 Bojnik
1")0" *osan-i4
1")10 V#asotince
1")1) Svo+e
1")13 Sastav (eka
1")15 :rna ;rava
1"))0 5rde#ica
1"))1 Ve#ika 5rabovica
1"))) Predejane
1"))3 (u/#je
1")30 6ebane
1")31 ;urekovac
1")3) Bo,njace
1")33 .rane
1")40 0edve+a
1")44 5ornji Brestovac
1")4" Sijarinska Banja
1")4$ ;u#are
1")4& 6ece
1")51 Pe-enjevce
1")5) (a!gojna
1")53 Brestovac
1$000 Vranje
1$500 Vranje
1$501 Vranje
1$50$ V#ase
1$50& Sveti I#ija
1$510 V#adi-in @an
1$511 Priboj Vranjski
1$513 6e/enica
1$514 2že/
1$5)0 6u-ane
1$5)1 (istovac
1$5)) Bi#ja-a
1$5)3 Pre,evo
1$5)4 *#enike
1$5)5 ;rgovi,te
1$5)" (adovnica
1$5)& Ve#iki ;rnovac
1$5)' 0u7ovac
1$530 Surdu#ica
1$531 3e#a,nica
1$53) V#asina .krug#ica
1$533 V#asina (id
1$534 V#asina Stojkovi4eva
1$535 *#isura
1$53$ Božica
1$53& 5ornja 6isina
1$540 Bosi#egrad
1$54) Vranjska Banja
1$543 *riva Aeja
1$544 2onja 6jubata
1$545 *orbevac
1$54" Bistar
1$55" (e#jan
1&000 %i,
1&10" %i,, 5abrovac
1&110 %i,, %iko#a ;es#a
1&)01 6a#inac
1&)0) 5ornja ;o/onica
1&)04 0atejevac
1&)05 %i,ka Banja
1&)0" 3e#a,nica
1&)0$ 5ornja Vrežina
1&)0& 5u,evac
1&)0' 0edo,evac
1&)10 >itkovac
1&)11 Po/ovac
1&)1) ;e,ica
1&)13 5redetin
1&)14 *u#ina
1&)15 Ve#iko Bonjince
1&)1" *orman
1&)1$ 6jubera+a
1&)1' 5reja-
1&))0 8#eksinac
1&))3 2raževac
1&))4 (utevac
1&))5 *atun
1&))" 8#eksina-ki (udnik
1&))$ Subotinac
1&))& %o!rina
1&))' 0o!govo
1&)30 Sokobanja
1&)3) Čit#uk
1&)34 3o,anica
1&)35 0užinac
1&)3" Vrmdža
1&)3$ 2ugo Po#je
1&)40 5adžin @an
1&)41 Barbe,
1&)4) *rastav-e
1&)44 ;o/onica
1&)45 6i-ki @anovi
1&)4" (avna 2ubrava
1&)50 %ovo Se#o
1&)51 0ramor
1&)5) 0ero,ina
1&)53 3ugbogdanovac
1&)54 2onje 0e+urovo
1&)55 Pukovac
1&)5" 6a#inac
1&)5$ Ba#ajinac
1&)5& 3ovanovac
1&300 Pirot
1&304 :rnok#i,te
1&30" Viso-ka (žana
1&30$ Ve#iko Se#o
1&310 Be#a Pa#anka
1&311 Si4evo
1&31) .strovica
1&313 :rvena (eka
1&314 2o#ac
1&315 Babin *a#
1&3)0 2imitrovgrad
1&3)) Sukovo
1&3)3 Smi#ovci
1&3)4 *amenica
1&3)5 2onja %ev#ja
1&3)" Poganovo
1&330 Babu,nica
1&33) Stre#ac
1&333 vonce
1&355 ;emska
1&3"0 Svr#jig
1&3"3 Pa#i#u#a
1&3"5 Prekonoga
1&3"" %i,evac
1&3"& Burdimo
1&400 Proku/#je
1&403 Ve#ika P#ana
1&404 2onja (e-ica
1&405 2žigo#j
1&40" 2ubovo
1&40$ >itni Potok
1&40& 2obri 2o
1&40' *ru,evica
1&410 2o#jevac
1&411 Be#otinac
1&41) >itora+a
1&413 Pejkovac
1&414 2onje :rnatovo
1&415 0a#o,i,te
1&41$ Če-ina
1&4)0 B#ace
1&4)3 0a#a P#ana
1&4)4 Be#o#jin
1&4)5 5ornja 2ragu,a
1&4)" Barbatovac
1&430 *ur,um#ija
1&43) Bar#ovo
1&433 Pro#om
1&435 *ur,um#ijska Banja
1&43" 0er4e!
1&43$ 6ukovo
1&43& >u-
1&440 (a-a
1&445 0erdare
1'000 aje-ar
1')04 0etovnica
1')05 5radskovo
1')0" Ve#iki I!vor
1')0$ P#aninica
1')0& 6ubnica
1')0' 0a#i 3asenovac
1')10 Bor
1')13 2onja Be#a (eka
1')14 (gotina
1')15 #ot
1')1" Brestov? Banja
1')1& Bor
1')1' *rive#j
1'))0 2onji 0i#anovac
1'))1 S#atina
1'))) *#oko-evac
1'))3 *o/rivnica
1'))4 Sa#a,
1'))5 Siko#e
1'))$ ve!dan
1'))& 5am!igradska Banja
1')50 0ajdan/ek
1')5" 3asikovo
1')5$ (udna 5#ava
1'300 %egotin
1'303 9tubik
1'304 3abukovac
1'305 1rovica
1'30" ;rnjane
1'31) Vražogrnac
1'313 Brusnik
1'314 (ajac
1'315 Bra4evac
1'31" Bukov-e
1'31$ 0okranja
1'31& (og#jevo
1'3)0 *#adovo
1'3)1 Podvr,ka
1'3)) 0i7aj#ovac
1'3)3 5rabovica
1'3)4 S#atina
1'3)5 ;ekija
1'3)" Si/
1'3)& Ve#esnica
1'3)' *orbovo
1'330 Pra7ovo
1'334 (adujevac
1'335 2u,anovac
1'340 .,#jane
1'341 5r#jan
1'34) 5r#i,te
1'343 6enovac
1'344 Vratarnica
1'345 2onje uni-e
1'34$ 0a#i I!vor
1'350 *njaževac
1'35) 2onja *amenica
1'353 *a#na
1'3") Podvis
1'3"" Be#i Potok
1'3"$ Vasi#j
1'3"& Vina
1'3"' Bu-je
1'3$0 Bo#jevac
1'3$1 6ukovo
1'3$) Bogovina
1'3$3 9arbanovac
1'3$5 *rivi Vir
1'3$" Sumrakovac
1'3$$ Savinac
1'3$& .sni4
)1000 %ovi Sad
)1101 %ovi Sad
)1105 %ovi Sad
)1131 %ovi Sad
)113) Petrovaradin
)1)01 (umenka
)1)03 Veternik
)1)05 Sremski *ar#ovci
)1)0$ 6edinci
)1)0& Sremska *amenica
)1)0' Bukovac
)1)11 *isa-
)1)1) Ste/anovi4evo
)1)13 majevo
)1)14 Sirig
)1)15 ;urija
)1)1" %ada#j
)1)1$ Ba-ko 5radi,te
)1))0 Be-ej
)1))5 (adi-evi4
)1))" Ba-ko Petrovo Se#o
)1))$ 0i#e,evo
)1)30 >aba#j
)1)33 Čenej
)1)34 Ba-ki 3arak
)1)35 ;emerin
)1)3$ 5os/o+inci
)1)3& Čurug
)1)3' Bur+evo
)1)40 ;ite#
)1)41 *a4
)1)4) Budisava
)1)43 *ovi#j
)1)44 9ajka,
)1)45 0o,orin
)1)4" Vi#ovo
)1)4$ 5ardinovci
)1)4& 6ok
)1)'' (akovac
)1300 Beo-in
)1311 Čerevi4
)131) Bano,tor
)1313 Susek
)1314 %e,tin
)1315 6ug
)1400 Ba-ka Pa#anka
)1410 Autog
)1411 Bege-
)141) 5#ožan
)1413 Če#arevo
)14)0 Ba-
)14)1 *ara+or+evo
)14)) 0#adenovo
)14)3 .brovac
)14)4 ;ovari,evo
)14)5 Se#en-a
)14)" Vajska
)14)$ Bo+ani
)14)& P#avna
)14)' Ba-ko %ovo Se#o
)1431 %ova 5ajdobra
)143) 5ajdobra
)1433 Si#ba,
)1434 Parage
)14"0 Vrbas
)14"4 Vrbas
)14"5 Ba-ko 2obro Po#je
)14"" *ucura
)14"$ Savino Se#o
)14"& 2es/otovo
)14"' Pivnice
)14$0 Ba-ki Petrovac
)14$1 (avno Se#o
)14$) *u#/in
)14$3 0ag#i4
)14&0 Srbobran
))000 Sremska 0itrovica
)))01 asavica
)))0) 0a-vanska 0itrovica
)))03 %o4aj
)))04 Sa#a, %o4ajski
)))05 (avnje
)))0" (adenkovi4
)))0$ 6ežimir
)))0& 0an+e#os
)))11 Ve#iki (adinci
)))1) Be,enovo
)))13 5rgurevci
)))1$ Bosut
))))1 6a4arak
))))) 0artinci
))))3 *u!min
))))4 *ukujevci
))))5 Ba-inci
)))30 Crdevik
)))31 Ča#ma
)))3) 2ivo,
)))40 9id
)))41 Va,ica
)))4) Berkasovo
)))43 Sot
)))44 8da,evci
)))45 0orovi4
)))4" Vi,nji4evo
)))4$ Sremska (a-a
)))4& 3amena
)))50 I#inci
)))51 Batrovci
)))53 Bingu#a
)))54 Biki4 2o
)))55 6juba
)))5" 0o#ovin
)))5$ Privina 5#ava
)))5& 5ibarac
))300 Stara Pa!ova
))303 Banovci
))304 %ovi Banovci
))305 Stari Banovci
))30" Be#egi,
))30$ Surduk
))30& 5o#ubinci
))310 9imanovci
))313 Vojka
))314 *rnje,evci
))31& S#ankamen?Vinogradi
))3)0 In+ija
))3)1 6jukovo
))3)) %ovi *ar#ovci
))3)3 %ovi S#ankamen
))3)4 Be,ka
))3)5 *r-edin
))3)" Čortanovci
))3)$ 0aradik
))3)& *ru,edo#
))3)' Stari S#ankamen
))330 %ova Pa!ova
))400 (uma
))404 Putinci
))405 Stejanovci
))40" Irig
))40$ Iri,ki Venac
))40& Vrdnik
))40' 3a!ak
))410 Pe4inci
))411 *ra#jevci
))41) 2obrinci
))413 Sremski 0i7a#jevci
))414 Suboti,te
))415 Bresta-
))41" .gar
))41$ .brež
))41& 8,anja
))41' *u/inovo
))4)0 P#ati-evo
))4)1 Bu+anovci
))4)) %ikinci
))4)3 5rabovci
))4)4 *#enak
))4)5 9a,inci
))4)" 3arak
))4)$ @rtkovci
))4)& Po/inci
))4)' Voganj
))431 Vitojevci
))440 Siba-
))441 2e-
))44) Pr7ovo
))443 *ar#ov-i4
)3000 renjanin
)3101 renjanin
)3)0) 0i7aj#ovo
)3)03 C-ka
)3)04 Staji4evo
)3)05 Be#o B#ato
)3)0" 0už#ja
)3)0$ 8radac
)3)0& C#emir
)3)0' ;ara,
)3)10 >iti,te
)3)11 *#ek
)3)1) (avni ;o/o#ovac
)3)13 Banatski 2vor
)3)14 ;orda
)3)15 Čestereg
)3)1" Banatsko *ara+or+evo
)3)1$ 8#eksandrovo
)3)1& %ova :rnja
)3)1' Vojvoda Ste/a
)3))0 Sr/ska :rnja
)3))1 (adojevo
)3))) ;oba
)3))4 6ukino Se#o
)3)30 3a,a ;omi4
)3)31 *raji,nik
)3)3) Begejci
)3)33 Sr/ski Itebej
)3)34 0e+a
)3)35 @etin
)3)3" %ovi Itebej
)3)3$ Banatsko Vi,nji4evo
)3)40 Se-anj
)3)41 6a!arevo
)3)4) Banatski 2es/otovac
)3)43 Boto,
)3)44 Sutjeska
)3)45 %eu!ina
)3)50 3arkovac
)3)51 Banatska 2ubica
)3)5) Boka
)3)53 *onak
)3)54 9urjan
)3)"0 Per#e!
)3)"1 6uki4evo
)3)") ;oma,evac
)3)"3 .r#ovat
)3)"4 Aarkaždin
)3)"5 *ni4anin
)3)"" Čenta
)3)$0 0e#enci
)3)$1 *umane
)3)$) %ovi Be-ej
)3)$3 %ovo 0i#o,evo
)3)$4 Bo-ar
)3300 *ikinda
)3305 0okrin
)3311 %akovo
)331) Banatsko Ve#iko Se#o
)3313 %ovi *o!arci
)3314 (usko Se#o
)3315 Banatska ;o/o#a
)331" Ba,aid
)33)0 Čoka
)33)3 I+o,
)33)4 Sajan
)33)5 Padej
)33)" .stoji4evo
)33)$ 3a!ovo
)33)& :rna Bara
)33)' Vrbica
)3330 %ovi *neževac
)3331 Sanad
)333) Banatsko 8ran+e#ovo
)3333 0ajdan
)3334 Sr/ski *rstur
)3335 Ba#a
)4000 Subotica
)4104 *e#ebija
)4105 Subotica
)410" Subotica
)410$ Subotica
)410& Subotica
)410' Subotica
)4110 Subotica
)411" Subotica
)4)0" Bikovo
)4)0$ .rom
)4)10 Bajmok
)4)13 Bur+in
)4)14 ;avankut
)4)1$ 0a#a Bosna
)4))0 Čantavir
)4))) Vi,njevac
)4))3 %ovi >ednik
)4))4 Stari >ednik
)4300 Ba-ka ;o/o#a
)430& *ara+or+evo
)430' 0a#i Beograd
)4311 %jego,evo
)431) 5unaro,
)4313 Pobeda
)43)1 0a#i I+o,
)43)) 6ov4enac
)43)3 Aeketi4
)4330 Panonija
)4331 Baj,a
)4340 Stara 0oravica
)4341 *rivaja
)434) Pa-ir
)4343 Ba-ki Soko#ac
)4351 %ovo .ra7ovo
)435) ;ornjo,
)4400 Senta
)440" 5ornji Breg
)440$ *evi
)440& Bogara,
)4410 @orgo,
)4413 Pa#i4
)4414 @ajdukovo
)4415 Ba-ki Vinogradi
)441" 0a#e Pijace
)441$ 0artono,
)441& 9u/#jak
)44)0 *anjiža
)44)5 8dorjan
)44)" ;re,njevac
)44)$ ;otovo Se#o
)4430 8da
)4435 0o#
)443$ 1trine
)5000 Sombor
)5101 Sombor
)5)10 Čono/#ja
)5)11 Sveto!ar 0i#eti4
)5)1) 8#eksa 9anti4
)5))0 :rvenka
)5))1 *#jaji4evo
)5))) ;e#e-ka
)5))3 Sivac
)5))4 %ova :rvenka
)5))5 *ru,-i4
)5)30 *u#a
)5)3) 6i/ar
)5)33 (uski *rstur
)5)34 6a#i4
)5)40 Sta/ar
)5)4) Ba-ki Brestovac
)5)43 2oros#ovo
)5)44 Sr/ski 0i#eti4
)5)45 Bogojevo
)5)50 .džaci
)5)5) Ba-ki 5ra-ac
)5)53 (atkovo
)5)54 2eronje
)5)55 *aravukovo
)5)"0 8/atin
)5)") *u/usina
)5)"3 Prigrevica
)5)"4 Sonta
)5)"5 Svi#ojevo
)5)$0 Be!dan
)5)$) Ba-ki 0ono,tor
)5)$4 *o#ut
)5)$5 Ba-ki Breg
)5)&0 (i+ica
)5)&) 5akovo
)5)&3 (astina
)5)&4 Stani,i4
)"000 Pan-evo
)"001 Pan-evo
)"101 Pan-evo
)")01 3abuka
)")0) 5#ogonj
)")03 SeDkerin
)")04 ./ovo
)")05 Baranda
)")0" Saku#e
)")0$ Idvor
)")10 *ova-ica
)")1) *a-arevo
)")13 :re/aja
)")14 2ebe#ja-a
)")15 Padina
)")1" 1!din
)"))0 *ovin
)"))) Bavani,te
)"))3 5aj
)"))4 2ubovac
)"))5 2e#ib#ato
)"))" 0ramorak
)"))$ 2o#ovo
)"))& Skorenovac
)"))' P#o-ica
)")30 .mo#jica
)")3) Star-evo
)")33 Ivanovo
)")34 Banatski Brestovac
)"300 Vr,ac
)"310 8#ibunar
)"314 Banatsko %ovo Se#o
)"315 V#adimirovac
)"31" 2evoja-ki Bunar
)"3)0 Banatski *ar#ovac
)"3)) %iko#inci
)"3)5 Parta
)"3)$ Banat? Subotica
)"3)& 2u/#jaja
)"3)' *ajtasovo
)"330 1#jma
)"331 (iti,evo
)"33) V#ajkovac
)"333 Pav#i,
)"334 Ve#iko Sredi,te
)"335 5udurica
)"33" *u,ti#j
)"33$ Vatin
)"340 Be#a :rkva
)"343 I!bi,te
)"344 agajica
)"345 Straža
)"34" 3asenovo
)"34$ 5rebenac
)"34& Vra-ev 5aj
)"34' *usi4
)"350 Samo,
)"351 Se#eu,
)"35) I#andža
)"353 %ovi *o!jak
)"354 2obrica
)"3"0 P#andi,te
)"3"1 6okve
)"3") 3ano,ik
)"3"3 3ermenovci
)"3"4 0argita
)"3"5 Ve#iki 5aj
)"3"" Ve#ika 5reda
)"3"$ Barice
)"3"& *u/inik
)"3$0 @ajdu-ica
)"3$1 Stari 6ec
)"3$3 0i#eti4evo
31000 1žice
3110) 1žice
31)04 *aran
31)05 Sevojno
31)0" (avni
31)0$ Sirogojno
31)0& (ožanstvo
31)0' 6jubi,
31)10 Požega
31)13 3eževica
31)14 2obrinja
31)15 3e#en 2o
31)30 8ri#je
31)33 *ru,-ica
31)34 Brekovo
31)3" 2iv#jaka
31)3$ (oge
31)41 Bioska
31)4) *remna
31)43 0okra 5ora
31)44 9#jivovica
31)50 Bajina Ba,ta
31)51 0itrovac
31)53 #odo#
31)54 *ostojevi4i
31)55 (oga-ica
31)5" Peru4ac
31)5$ *a#u+erske Bare
31)5& Ba-evci
31)"0 *osjeri4
31)") Se-a (eka
31)"3 Varda
31)"5 (ažana
31300 Prije/o#je
31305 Brodarevo
3130" 3abuka
3130$ 8#jinovi4i
31310 Čajetina
31311 Be#a em#ja
3131) 0a-kat
31315 #atibor
3131$ 2rag#ica
3131& *okin Brod
3131' 3asenovo
313)0 %ova Varo,
313)) Božeti4i
313)5 Bistrica
31330 Priboj
31335 Sastavci
3133$ Banja <kod Priboja=
3)000 Ča-ak
3)101 Ča-ak
3)10) Ča-ak, Parmenac
3)103 Ča-ak, 6jubi4
3)104 Ča-ak, 8tenica
3))05 ;rbu,ani
3))0" *amenica
3))10 0r-ajevci
3))11 0ojsinje
3))1) Pre#jina
3))13 Bresnica
3))15 5ornja ;re/-a
3)))1 ;rnava
3)))) 3eževica
3)))3 ab#a4e
3)))4 5ori-ani
3))30 5u-a
3))3) 5ora-i4i
3))33 Vi-a
3))34 0i#atovi4i
3))35 *otraža
3))40 6u-ani
3))4) .v-ar Banja
3))43 0arkovica
3))50 Ivanjica
3))51 Bukovica
3))5) Pri#ike
3))53 Bre!ova
3))54 Vionica
3))55 0e+ure-je
3))5" Brat#jevo
3))5$ *ovi#je
3))5& *u,i4i
3))5' Be#e Vode
3)300 5ornji 0i#anovac
3)303 Br+ani
3)304 ;akovo
3)305 Ber,i4i
3)30" 5ornji Banjani
3)30$ Bre!na
3)30& Pranjani
3)311 9i#o/aj
3)31) Bo#jkovci
3)313 (udnik
3)314 1grinovci
3)315 Vra4ev,nica
34000 *ragujevac
34113 *ragujevac
34)0) *ragujevac,5ro,nica
34)03 *ragujevac, I#i4evo
34)04 *ragujevac, 2ivostin
34)05 Bare
34)0" Sabanta
34)0$ *ragujevac, Crde-
34)0' *ragujevac, 0ar,i4
34)10 (a-a *ragujeva-ka
34)11 *ragujevac, 3ovanovac
34)1) 0a#o *r-mare
34)13 Si/i4
34)15 Bur+evo
34)1$ Bukorovac
34)1' 9#jivovac
34))0 6a/ovo <Varo,=
34))4 *orman
34))5 (esnik
34))" Badnjevac
34))$ Bato-ina
34))& Br!an
34))' >irovnica
34)30 5ruža
34)31 2ragobra4a
34)3) 5uberevac
34)40 *ni4
34)4) Bumbarevo Brdo
34)43 ;o/onica
34)44 abojnica
34300 8ran+e#ovac
34301 Bukovik
3430) (ani#ovi4
34304 Banja
34305 Parti!ani
3430" Ven-ane
3430$ Stojnik
3430& .ra,ac
3430' 3e#ovik
34310 ;o/o#a
3431) Be#osavci
34313 %ata#inci
34314 2onja 9atornja
3431& 3ermenovci
343)1 :erovac
343)) Čumi4
343)3 Stragari
343)4 ;rnava
343)5 6užnice
35000 3agodina
35)03 Siokovac
35)04 Bagrdan
35)05 3ovac
35)0" (a,evica
35)0$ Poto-ac
35)0& Vojska
35)0' Subotica <kod Svi#ajnca=
35)10 Svi#ajnac
35)11 Sed#are
35)1) P#ažane
35)13 2es/otovac
35)15 Stenjevac
35)1$ Bobovo
35)1' *on-arevo
35))0 (ibare
35))) 5#ogovac
35))3 Bogava
35))4 0edve+a
35))" *u,i#jevo
35))$ *ru,ar
35))& Su/ska
35)30 Eu/rija
35)33 Senje
35)34 Senjski (udnik
35)35 (avna (eka
35)3" 0ijatovac
35)3$ (esavica
35)3& Pa#jane
35)41 3asenovo
35)4) *o#are
35)4$ P#ana
35)4& ;re,njevica
35)4' Busi#ovac
35)50 Para4in
35)54 Bo,njane
35)55 I!vor
35)5" (atare
35)5$ 2renovac
35)5& 2onje Vidovo
35)5' Svojnovo
35)"0 (ekovac
35)"1 5#avinci
35)") 2rago,evac
35)"3 Be#u,i4
35)"4 Preve,t
35)"5 2ragovo
35)"$ ./ari4
35)"& 0i#o,evo
35)"' Striži#o
35)$0 0ajur
35)$1 %ovo 6ani,te
35)$) 2ragocvet
35)$3 Bunar
35)$4 6o4ika
3"000 *ra#jevo
3"103 (ibnica
3")01 0ataru,ka Banja
3")0) Samai#a
3")03 8drani
3")04 6a+evci
3")05 (o4evi4i
3")0" Vitanovac
3")0$ Vitkovac
3")0& Sir-a
3")10 Vrnja-ka Banja
3")1) (atina
3")14 Vrba
3")15 Podunavci
3")1" %ovo Se#o
3"))0 5oda-ica
3"))1 >i-a
3"))) (udno
3"300 %ovi Pa!ar
3"305 2eževa
3"30" 6ukare
3"30$ 2e#ime+e
3"30& So/o4ani
3"30' (ibari4i
3"310 Sjenica
3"311 9tava#j
3"31) 2uga Po#jana
3"313 1gao
3"314 9titare
3"315 Bare
3"3)0 ;utin
3"3)1 :rkvine
3"340 *onarevo
3"341 Bogutovac
3"34) 1,4e
3"343 Studenica
3"344 Ba#jevac na Ibru
3"345 3o,ani-ka Banja
3"34" Brvenik
3"350 (a,ka
3"353 (udnica
3"354 *o/aonik
3$000 *ru,evac
3$)01 Parunovac
3$)0) Bunis
3$)03 dravinje
3$)04 Ve#iki 9i#jegovac
3$)05 (ibare
3$)0" 2vorane
3$)0$ Ve#iko 5o#ovode
3$)0& Čit#uk
3$)0' Ve#ika 6omnica
3$)10 Ei4evac
3$)1) Sta#a4
3$)13 Vito,evac
3$)14 Pojate
3$)15 (ažanj
3$)1" %ovi Bra-un
3$))0 Brus
3$))1 5ornji Ste/o,
3$))) *u/ci
3$))3 (a!bojna
3$))4 6e/enac
3$))5 Br!e4e
3$))" B#aževo
3$))$ 0i#entija
3$))& #atari
3$))' 5ra,evci
3$)30 8#eksandrovac
3$)3) 6a4is#ed
3$)33 Ve#ika Vrbnica
3$)34 Stanjevo
3$)35 2a,nica
3$)3" (ataje
3$)3$ P#o-a
3$)3& P#e,
3$)3' 9#jivovo
3$)40 ;rstenik
3$)4) Sto/anja
3$)43 Po-ekovina
3$)44 0edve+a
3$)45 Ve#ika 2renova
3$)4" 0i#utovac
3$)51 5#oboder
3$)5) 3asika
3$)53 Be#a Voda
3$)54 *onju7
3$)55 *uk#jin
3$)5" *aonik
3$)5$ Padež
3$)5& 2onji *r-in
3$)"0 Varvarin
3$)") Bo,njane
3$)"5 Ba-ina
3$)"" .brež
3$)&) *riva (eka
3&101 Pri,tina
3&15$ Bre!ovica
3&)05 5ra-anica
3&)0" 0i#o,evo
3&)0' 2onja 5u,terica
3&)10 *osovo Po#je
3&)1) .bi#i4
3&)13 Pri#užje
3&)14 Vu-itrn
3&)1" Banjska
3&)1$ So-anica
3&)1& 6e/osavi4
3&)1' 6e,ak
3&))0 *osovska 0itrovica
3&))$ ve-an
3&))& ubin Potok
3&)30 1ro,evac
3&)3) 6i/#jan
3&)33 3anjevo
3&)34 0agura
3&)35 Sr/ski Babu,
3&)3" 9tr/ce
3&)3$ *a-anik
3&)3& Benera# 3ankovi4
3&)3' 2rajkovce
3&)40 Podujevo
3&)43 2?3ugovi4a
3&)44 6užane
3&)45 .r#ane
3&)4" *r/imej
3&)50 5nji#ane
3&)55 %ovo Brdo
3&)5" Brasa#jce
3&)5$ Vitina
3&)5& Požaranje
3&)5' S#ivovo
3&)"0 *osovska *amenica
3&)"1 *#okot
3&)") Stre!ovce
3&)"4 *o#o#e-
3&)"" Pasjane
3&)"$ (ani#ug
3&300 Pe4
3&30$ Barane
3&310 5oraždevac
3&313 5#ogovac
3&315 2obra Voda
3&31" *ijevo
3&31$ *#ina
3&31' Budisavci
3&3)0 Bakovica
3&3)) 2e-ane
3&3)5 Skivjane
3&3)$ 3unik
3&3)& (!ni4
3&3)' 5ornji Streoc
3&330 Burakovac
3&331 Vitomirica
3&334 .sojane
3&335 Istok
3&33" (ako,
3&33& Srbica
3&3"0 Bistražin
3&400 Pri!ren
3&40" Sredska
3&410 Suva (eka
3&411 (e-ane
3&41) 9tim#je
3&41" 0u,uti,te
3&41$ 0amu,a
3&4)0 2raga,
3&4)3 Brodosavce
3&4)" *ru,evo
3&4)' Ve#ika @o-a
3&430 .ra7ovac
3&43) jum
3&433 Ve#ika *ru,a
3&434 (ogovo
3&435 r!e
B@F$1000 Sarajevo
B@F$1300 Visoko
B@F$)000 enica
B@F$3000 5oražde
B@F$3300 Ao-a
B@F$4000 2oboj
B@F$4400 2erventa
B@F$5000 ;u!#a
B@F$5300 6ukavac
B@F$5400 vornik
B@F$"000 Br-ko
B@F$"100 Br-ko
B@F$"300 Bije#jina
B@F$$000 Bi7a4
B@F$&000 Banja 6uka
B@F$&400 5radi,ka
B@F&&000 0ostar
B@F&&300 Ča/#jina
B@F&&400 *onjic
B@F&'000 ;rebinje
:5F&1000 Podgorica
:5F&1)0" ;u!i
:5F&1)10 *o#a,in
:5F&1)50 :etinje
:5F&1)53 (ijeka :rnojevi4a
:5F&1304 5o#ubovci
:5F&1400 %ik,i4
:5F&1410 2ani#ovgrad
:5F&141) S/už
:5F&14)0 5ra7ovo
:5F&14)3 Vi#usi
:5F&1435 P#užine
:5F&1450 9avnik
:5F&4000 Bije#o Po#je
:5F&4)05 0ojkovac
:5F&4)10 P#jev#ja
:5F&4)1) ;oma,evo
:5F&4)13 Pavino Po#je
:5F&4))0 >ab#jak
:5F&4))3 *osanica
:5F&4300 Berane
:5F&4303 aton
:5F&4305 6o!na
:5F&4310 (ožaje
:5F&431) Petnjica
:5F&4315 Bi,evo
:5F&43)0 8ndrijevica
:5F&43)3 0urino
:5F&43)5 P#av
:5F&43)" 5usinje
:5F&5000 Bar
:5F&5300 Petrovac na moru
:5F&5310 Budva
:5F&5315 Sveti SteDan
:5F&531" Be-i4i
:5F&531& (adanovi4i
:5F&53)0 ;ivat
:5F&53)3 (adovi4i
:5F&5330 *otor
:5F&533) 2onja 6astva
:5F&5335 Pr-anj
:5F&533" Perast
:5F&533$ (isan
:5F&5340 @erceg %ovi
:5F&5343 Bije#a
:5F&5345 Benovi4i
:5F&534" e#enika
:5F&534$ Iga#o
:5F&5354 Stari Bar
:5F&5355 Sutomore
:5F&53"0 1#cinj
:5F&53"" V#adimir
:5F&"000 Budva
@(F10000 agreb
@(F100)0 %ovi agreb
@(F10340 Vrbovec
@(F103$0 2ugo Se#o
@(F10410 Ve#ika 5orica
@(F10430 Samobor
@(F10450 3astrebarsko
@(F)0000 2ubrovnik
@(F)0)30 Ston
@(F)0340 P#o-e
@(F)1000 S/#it
@(F)1)10 So#in
@(F)1)30 Sinj
@(F)1310 .mi,
@(F)1450 @var
@(F))000 9ibenik
@(F))300 *nin
@(F))3)0 2rni,
@(F)3000 adar
@(F)3)50 Pag
@(F)34)0 Benkovac
@(F31000 .sijek
@(F31300 Be#i 0anastir
@(F31400 Bakovo
@(F31500 %a,ice
@(F3)000 Vukovar
@(F33000 Virovitica
@(F335)0 S#atina
@(F34000 Požega
@(F34550 Pakrac
@(F35000 S#avonski Brod
@(F35400 %ova 5radi,ka
@(F35430 .ku-ani
@(F40000 Čakovec
@(F4)000 Varaždin
@(F4))40 6e/og#ava
@(F43000 Bje#ovar
@(F43)40 Ča!ma
@(F43500 2aruvar
@(F44000 Sisak
@(F443)0 *utina
@(F44330 %ovska
@(F44400 5#ina
@(F4$000 *ar#ovac
@(F4$))0 Vojni4
@(F4$)40 S#unj
@(F4$300 .gu#in
@(F4&000 *o/rivnica
@(F4&)"0 *riževci
@(F4'000 *ra/ina
@(F51000 (ijeka
@(F51)"0 :rikvenica
@(F51)&0 (ab
@(F51300 2e#nice
@(F51500 *rk
@(F5)000 Pa!in
@(F5)100 Pu#a
@(F5)))0 6abin
@(F5)440 Pore-
@(F5)4$0 1mag
@(F53000 5os/i4
@(F53)50 2onji 6a/ac
0*F1000 Sko/#je
0*F1)00 ;etovo
0*F1)30 5ostivar
0*F1300 *umanovo
0*F1400 Ve#es
0*F1430 *avadarci
0*F14&0 5evge#ija
0*F)000 Sti/
0*F)300 *o-ani
0*F)400 Strumica
0*F)4"0 Va#andovo
0*F"000 .7rid
0*F$000 Bito#a
0*F$500 Pri#e/
0*F$550 *ru,evo
S6F1000 6jub#jana
S6F1)30 2omža#e
S6F1330 *o-evje
S6F1430 @rastnik
S6F)000 0aribor
S6F))50 Ptuj
S6F))$0 .rmož
S6F)310 S#ovenska Bistrica
S6F)3$0 2ravograd
S6F)3&0 S#ovenj 5radec
S6F3000 :e#je
S6F3))0 9tore
S6F3)50 (oga,ka S#atina
S6F3)$0 6a,ko
S6F33)0 Ve#enje
S6F4000 *ranj
S6F4))0 9koDja 6oka
S6F4)40 (adov#jica
S6F4)"0 B#ed
S6F4)$0 3esenice
S6F4)&0 *ranjska 5ora
S6F5000 %ova 5orica
S6F5))0 ;o#min
S6F5)30 Bovec
S6F5)$0 8jdov,-ina
S6F5)&0 Idrija
S6F"000 *o/er
S6F")10 Sežana
S6F")30 Postojna
S6F")50 I#irska Bistrica
S6F"310 I!o#a
S6F"3)0 Portorož
S6F"330 Piran
S6F&000 %ovo 0esto
S6F&)50 Brežice
S6F&)$0 *r,ko
S6F&350 2o#enjske ;o/#ice
S6F'000 0urska Sobota
S6F'))0 6endava

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->