Sejmi 2011

Strokovnjaki za sejemska potovanja

PREDSTAVNIŠTVA TUJIH SEJMOV ZA SLOVENIJO

Berlin
Sejemski nastopi, Miha Œebulj s. p., Tomøiœeva 3, 1000 Ljubljana T 01 252 88 74, F 01 252 88 75, E miha.cebulj@messe-berlin.si, W www.messe-berlin.de.

Düsseldorf, Frankfurt/Main, Nürnberg, Brno
APR Predstavniøtvo tujih sejmov, Andrej Prpiœ, s. p., Ulica Rozke Usenik 10, 1210 Ljubljana Øentvid T 01 513 14 80, F 01 513 14 85, E info@sejem.si, W www.sejem.si.

Hannover
Tolmaœenje, prevajanje in zastopanje sejmov, Mojca Andrijaniœ Plevnik, s. p., Vrhovœeva 9a, 8000 Novo Mesto T 07 332 21 50, F 07 33 22 152, E info@mojca-prevodi.si. W www.messe.de.

Köln
Slovensko-nemøka gospodarska zbornica - DESLO, Tomøiœeva 3, 1000 Ljubljana T 01 252 88 59, F 01 252 88 69, E marketing1@ahkslo.si, maja.hrovat@ahkslo.si. W www.dihk.si.

München
Stane Terlep, prof., s. p., Mlinska pot 20, 1231 Ljubljana Œrnuœe T/F 01 561 38 16, M 041 637 718, E stane.terlep@eunet.si, W www.terlep-ts.si.

Verona
Veronafiere, Grœarevec 8, 1370 Logatec mag. Matjaæ Æigon, T 01 750 94 90 F 01 754 36 58 E matjaz@zigon.net, W www.veronafiere.it.

Zagreb
ZV, d. o. o., Topniøka 35d, 1000 Ljubljana g. Bojan Øtrus, T 01 437 70 35, F 01 437 70 37, E velesajam-zg@siol.net, W www.zv.hr.

Zenica
Ino markt d. o. o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, g. Hajrudin Suljiœiå, T 01 2362 762 F 01 2362 763 E inomarkt@siol.net, W www.poslovni-kontakti.si.
info@sejmi.si 2 www.sejmi.si

SEJMI 2011 “Osebna komunikacija je v poslovnem svetu velikega pomena, zato se obisk sejma vedno obrestuje. Na podlagi dolgoletnih izkuøenj in poznavanjem dejavnosti vam SEJMI organiziramo vse za vaøe uœinkovito in udobno sejemsko potovanje.“ Matej Trpin univ. dipl. ekon.

“Podjetje SEJMI je nastalo iz æelje, da imajo naøi potniki veœjo izbiro in novo ponudbo. V naøi ponudbi so tako skupinski kot individualni obiski sejmov, prilagojeni vaøim potrebam in moænostim.” Vesna Nemec Gajzer dipl. ekon.

Z nami po meri v sejemski svet!

Svetujemo vam, da pred vsakim obiskom sejma preverite termin trajanja, ker so spremembe vedno moæne. Za verodostojnost podatkov o sejmih, za katere agencija SEJMI ne bo organizirala skupinskega potovanja, æal ne moremo jamœiti. Pripravila Matej Trpin in Vesna Nemec Gajzer Sejmi d. o. o. V Ljubljani, 7. 1. 2011 IZDAJATELJ BROØURE Sejmi, turistiœno podjetje, d. o. o. Dunajska 10, 1000 Ljubljana, T 041 321 868, 040 295 491, 01 300 27 05 F 059 173 860, E info@sejmi.si, W www.sejmi.si.
Vse pravice pridræane. Brez dovoljenja avtorjev Sejmi d. o. o. je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobœitev, predelava in druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakrønem koli obsegu ali postopku, hkrati s kopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru doloœil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

www.sejmi.si

3

info@sejmi.si

2011
JANUAR
p t s œ p s n p t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

FEBRUAR
s œ p s n p t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 M T W T F S S

MAREC
s œ p s n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 M T W T F S S

M T W T F

S

S

APRIL
p t s œ p s n p t s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M T W T F S S

MAJ
œ p s n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29

JUNIJ
p t s œ p s n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M T W T F S S

M T W T F

S

S

JULIJ
p t s œ p s n p t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 M T W T F S S

AVGUST
s œ p s n p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 M T W T F S S

SEPTEMBER
t s œ p s n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M T W T F S S

OKTOBER
p t s œ p s n p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30

NOVEMBER
t s œ p s n p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M T W T F S S

DECEMBER
t s œ p s n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 M T W T F S S

M T W T F

S

S

info@sejmi.si

4

www.sejmi.si

PREGLED SEJMOV PO DRÆAVAH
A R G E N T I N A
BUENOS AIRES 21.9. − 25.9. APIEXPO œebelarstvo

A V S T R I J A
CELOVEC 4.2. − 6.2. 13.3. − 16.3. 13.3. − 16.3. 14.4. − 17.4. 10.9. − 18.9. 6.10. − 7.10. 14.10. − 16.10. DUNAJ 13.1. − 16.1. 11.2. − 13.2. 17.2. − 20.2. 17.2. − 20.2. 12.3. − 20.3. 10.4. − 13.4. 15.6 − 16.6. 10.10. − 13.10. 26.10. − 30.10. 26.11. − 27.11. november GRADEC 8.1. − 9.1. 27.1. − 30.1. 1.10. − 9.10. LINZ 10.11. − 12.11. DER HÄUSLBAUER GAST INTERVINO FREIZEIT MESSE KLAGENFURTER HERBSTMESSE ITNT PFERDEMESSE ALPEN-ADRIA FERIEN-MESSE JASPOWA BAUEN & ENERGIE ERG (ENERGIE.RAUM.GABÄUDE) WOHNEN & INTERIEUR ALLES FÜR DEN GAST WIEN EUROCLEAN IFRA EXPO MODELLBAU-MESSE EXOTICA - HAUSTIERMESSE LUXURY, PLEASE FERIEN - VITAL HÄUSLBAUER HERBSTMESSE (GHMI) INTERPÄDAGOGICA, MINIWORLD, FISPA gradnja, obnova in varœevanje z energijo gostinstvo in turizem vinski sejem gostinstvo in turizem, prosti œas, plovila, vrtnarstvo jesenski sejem splošne porabe informacijska tehnologija in telekomunikacije konjeništvo poœitnice, potovanja, navtika lov in ribolov, šport in prosti œas gradbeništvo gretje in inštalacije za dom vse za dom spomladanski sejem opreme restavracij inhotelov, organizacija, œišœenje in vzdrževanje œišœenje in vzdrževanje založništvo tehnologija v tiskanju œasopisa modeliranje, hobi, rokodelstvo vse za hišne ljubljenœke sejem luksuznih dobrin turizem, potovanja gradnja, obnova in varœevanje z energijo jesenski sejem splošne porabe uœila, oprema øol, vrtcev, øportnih dvoran

SALZBURG 12.1. − 15.1. AUTOZUM

26.1. − 29.1. 10.2. − 13.2. 24.2. − 27.2. 4.3. 11.3. 23.3. 7.6. 2.9. − 6.3.

CASA BAUEN + WOHNEN DIE HOHE JAGD & FISCHEREI & OFFROAD CREATIV SALZBURG - SPRING VIN AUSTRIA BWS A.PRINT CREATIV SALZBURG HERBST ALLES FÜR DEN GAST - HERBST FERIEN-MESSE-SALZBURG www.sejmi.si 5

oprema avtomobilskih delavnic in bencinskih œrpalk, gume, avtomobilski rezervni deli in pripomoœki, radio, hi-fi, varstvo okolja sejem široke porabe gradbeništvo, notranja oprema lov, ribolov darila, papir, pisarniške, potrebšœine, igraœe, floristika vino, žgane pijaœe okovje, železnina tiskarska tehnologija darila, papir, pisarniške, potrebšœine, igraœe, floristika jesenski sejem keteringa za restavracije in hotele poœitnice, potovanja info@sejmi.si

− 13.3. − 26.3. − 9.6. − 4.9.

5.11. − 9.11. 18.11. − 20.11.

TULLN 24.3. − 27.3. 25.8. − 29.8. 30.11. − 4.12. WELLS 24.4. − 27.4. 1.9. − 5.9. BRUSELJ 15.1. − 23.1. 15.1. − 23.1. 17.2. − 21.2. 24.2. − 6.3.

POOL + GARDEN IGM-INT. GARTENBAUMESSE AUSTRO AGRAR TULLN ÖBA & ÖKONDA WELLS AGRARIA - HERBSTMESSE

bazeni, savne, vrtno pohištvo, oprema za prosti œas vrtnarstvo in cvetliœarstvo kmetijski sejem pekarstvo, slaøœiœarstvo kmetijski sejem

B E L G I J A
INTERNATIONAL COMMERCIAL VEHICLES SHOW INTERNATIONAL MOTORCAR, MOTORCYCLE AND BICYCLE SHOW BOOK FAIR BATIBOUW lahka gospodarska vozila, prikolice in motocikli avto salon, motorna kolesa, kolesa knjižni sejem gradbeništvo - okna, vrata, stopnišœa, talne in stenske obloge, gretje in inštalacije, kopalnice, varovalni sistemi… seminarji, kongresi, sreœanja zašœita podatkov, omrežij in komunikacijskih sredstev ter elektronskega poslovanja zašœita in varovanje nalepke, priprava in tisk notranja dejkoracija, tkanine za dom vodni športi sejem široke porabe gradbeništvo in nepremiœnine hoteli, restavracije in družbena prehrana policijska oprema, varovanje gradnja cest, civilni inženiring, betonski izdelki, stroji in transport avtobusi - gradnja, rezervi deli, turizem vse za prikolice

15.3. − 16.3. 23.3. − 24.3. 23.3. − 25.3. 28.9. − 30.9. GHENT 30.1. − 2.2. 12.2. − 20.2. 10.9. − 18.9. 8.10. − 16.10. november KORTRIJK 23.5. − 25.5. 7.9. − 11.9. 21.10. − 26.10. 25.11. − 29.11. PLOVDIV 26.9. − 1.10.

EMIF - European Meeting Industry Fair INFOSECURITY IT SECURITY EXHIBITION SECURA LABELEXPO EUROPE INTIRIO BELGIAN BOAT SHOW ACCENTA BIS + IMMOSFEER HORECA EXPO INFOPOL MATEXPO BUSWORLD TRAILER

B O L G A R I J A
ITM jesenski tehniœni sejem (informatika in telekomu nikacije, oprema pisarn, tisk …)

B O S N A
SARAJEVO 18.3. − 21.3. 30.3. − 2.4. 30.3. − 2.4. 30.3. − 2.4. 30.3. − 2.4. ZENICA 4.10. − 9.10.

I N

H E R C E G O V I N A
pohištvo in notranja oprema sejem turizma, turistiœna borza, oprema za hotele in restavracije, ketering F gretje, hlajenje, klimatizacija plastika in guma sejem gospodarstva - gradbeništvo, inštalacije, medicina,..

INTERIO DANI TURIZMA GRADNJA I OBNOVA INTERKLIMA PLAGRAM ZEPS

B R A Z I L I J A
SAO PAULO 24.5. − 27.5. HOSPITALAR 2011 info@sejmi.si 6 medicina www.sejmi.si

Œ E Š K A
BRNO 15.2. − 17.2. 15.2. − 17.2. 25.2. − 27.2. 2.3. − 4.3. 12.4. − 16.4. 12.4. − 16.4. 12.4. − 16.4. 12.5. − 14.5. 3.6. − 9.6. 24.6. − 26.6. 23.8. − 25.8. 23.8. − 25.8. 3.9. − 7.9. 21.9. − 24.9. 3.10. − 7.10. 18.10. − 21.10. 18.10. − 21.10. PRAGA 17.2. − 19.2. 17.2. − 20.2. 19.4. − 21.4. 19.4. − 21.4. 19.4. − 21.4. 19.4. − 21.4. 19.4. − 21.4. 12.5. − 15.5. oktober 15.11. − 8.11. KABO STYL OPTA VINEX IBF MOBITEX SHK BRNO IDET AUTOSALON PROPET KABO STYL TRANSPORT A LOGISTIKA INVEX-DIGITEX MSV MEDICAL FAIR BRNO WOOD-TEC PRAGOALARM/PRAGOSEC PRAGOINTERIER NEW DESIGN NON-HANDICAP PRAGOFARMA PRAGOLABORA PRAGOMEDICA PRAGOOPTIK SVET KNIHY SCHOLA NOVA TABEXPO usnjarstvo moda optika vino gradbeništvo – stroji in materiali pohištvo, tekstil ogrevanje, klimatizacija obrambna in varnostna tehnologija, informatika avtomobilistika veterina - vse za hišne ljubljenœke usnjarstvo moda transport in logistika informatika in komunikacije mednarodni sejem strojništva medicinska tehnologija in farmacija lesna industrija varovanje, zašœita pohištvo in notranja oprema pripomoœki za nego bolnikov zdravila laboratorijski inženiring, analitika in diagnostika medicinski inženiring, diagnostika in terapija oftalmologija, laser, vizualni pripomoœki knjižni sejem šolstvo - uœila in oprema tobak

D A N S K A
COPENHAGEN 28.1. − 30.1. CAMPING 10.2. − 13.2. CIFF 27.2. − 2.3. TEMA / HOTEL, RESTAURANT, CATERING 27.2. − 2.3. TEMA / INTERNATIONAL FOOD, WINE & SPIRITS SHOW FAIR 29.3. − 31.3. PASSENGER TERMINAL EXPO 7.4. − 9.4. SCANDEFA 11.8. − 14.8. CIFF 25.8. − 28.8. COPENHAGEN INTERNATIONAL FURNITURE FAIR poœitniška vozila, prikolice in oprema moda - ženska, moška, otroška hoteli, restavracije, catering hrana, alkoholne in brezalkoholne pijaœe letališki in železniški terminali zobozdravstvo moda - ženska, moška, otroška sejem pohištva

F I N S K A
HELSINKI 20.1. − 23.1. 28.1. − 29.1. 21.5. − 26.5. BORDEAUX 28.5. − 6.6. 28.5. − 6.6. 19.6. − 23.6. 15.10. − 23.10. MATKA - Nordic Travel Fair EDUCA ITA-AITES turizem vzgoja in izobraževanje gradnja predorov

F R A N C I J A
AQUITANIMA INTERNATIONAL FAIR VINEXPO AUTO MOTO SHOW www.sejmi.si 7 vzreja živali sejem splošne porabe vino – pridelava, oprema, stekleniœenje avtomobilski sejem info@sejmi.si

CANNES 23.1. − 26.1. 8.3. − 11.3. 4.4. − 8.4. 4.4. − 8.4. 7.9. − 12.9. 18.9. − 23.9.

3.10. − 6.10. 5.12. − 8.12. LILLE 5.4. − 7.4. SIFER LYON 22.1. − 26.1. SIRHA 15.2. − 18.2. EUROBOIS 25.2. − 28.2. EUROTIPS 5.4. − 8.4. INDUSTRIE LYON 24.5. − 26.5. INLIGHT EXPO 6.6. − 9.6. ITS EUROPE 8.10. − 16.10. SALON AUTOMOBILE DE LYON 15.11. − 17.11. EUROPACK - EUROMANUT MARSEILLE 23.9. − 3.10. SAFIM MONTPELLIER 29.11. − 1.12. SITEVI NICA 28.3. − 31.3. TISSUEWORLD PARIZ 19.1. − 20.1. MUSEUM EXPRESSIONS 21.1. − 24.1. ECLAT DE MODE/BIJORHCA 21.1. − 25.1. MAISON & OBJET 22.1. − 24.1. MIDEC 22.1. − 24.1. LINGERIE / INTERFILIERE 22.1. − 25.1. PRET-A-PORTER 22.1. − 25.1. WHO'S NEXT 23.1. − 25.1. LE MONDE DE L'ENFANT 24.1. − 26.1. PREMIERE CLASSE 1.2. − 3.2. PSI PARIS 8.2. − 10.2. EXPOFIL 8.2. − 10.2. INDIGO 8.2. − 10.2. LE CUIR A PARIS 8.2. − 10.2. MOD'AMONT 8.2. − 10.2. PREMIERE VISION 8.2. − 10.2. TEXWORLD FABRICS 20.2. − 24.2. SIA 20.2. − 24.2. SIMA / SIMAGENA / SIMAVIP 8.3. − 10.3. SOLUTIONS INTRANET & TRAVAIL COLLABORATIF 18.3. − 23.3. SALON DU LIVRE 22.3. − 24.3. SITL 26.3. − 28.3. PHARMAGORA marec MEDEC 5.4. − 7.4. EUROPROPRE info@sejmi.si 8

MIDEM MIPIM MILIA MIPTV INTERNATIONAL BOAT SHOW TFWA WORLD EXHIBITION (TAX FREE) MIPCOM ILTM - Luxury Travel Market

glasbene založbe, radijski programi, videoglasba nepremiœnine, urbanizem, investicije založništvo televizijski programi plovila vina, žgane pijaœe, tobak, parfumi, kozmetika,nakit, ure … film, programi za video, kabelsko in sat. televizijo turistiœna borza za prestižna potovanja železniška industrija hoteli, restavracije, oprema, družbena prehrana les, obdelava in stroji pohištvo industrijski sejem svetila v interjerjih inteligentni transportni sistemi avtomobilski sejem pakiranje - stroji in materiali sejem splošne porabe vino - pridelava, oprema, stekleniœenje industrija higijenskega papirja muzealstvo ure, nakit, modni dodatki darila, notranja oprema, dekorativne tkanine obutev s podnje perilo, kopalke, tkanine za dom ženska moda ženska in moška moda vse za otroka – voziœki, igraœe, hrana, pohištvo… modni dodatki promocijska darila sukanci in vlakna oblikovanje in design tkanin usnje modni dodatki tkanine tekstil kmetijstvo kmetijski stroji, krmila internet in interaktivni mediji knjižni sejem transport in logistika farmacija zdravje - farmacevtska industrija, medicinska oprema, zavarovanje, publikacije, šolanje œišœenje in vzdrževanje www.sejmi.si

28.4. 28.4. 25.5. 20.6. 20.6. 2.9. 9.9. 20.9.

− − − − − − − −

8.5. 8.5. 27.5. 26.6. 26.6. 5.9. 13.9. 22.9.

FOIRE DE PARIS JARDIN EXPOZOO AERONAUTIQUE ET ESPACE SALON AERONAUTIQUE ECLAT DE MODE/BIJORHCA MAISON & OBJET ALARMES PROTECTION SECURITE WHO'S NEXT EXPOFIL INDIGO LE CUIR A PARIS TEXWORLD FABRICS MOD'AMONT PREMIERE VISION PRET A PORTER VISCOM SILMO PARIS LEISURE VEHICLES EXHIBITION EQUIP'AUTO OPTO PREMIERE CLASSE BATIMAT MIDEST FUNERAIRE MILIPOL FI - FOOD INGREDIENTS EUROPE MARJOLAINE POLLUTEC SALON NAUTIQUE DE PARIS HORSE, PONY AND DONKEY SHOW MESUCORA PISCINE & SPA CARTES & IDENTIFICATION

20.9. − 22.9. 20.9. − 22.9. 20.9. − 22.9. 20.9. − 22.9. 20.9. − 22.9. 20.9. − 22.9. 20.9. − 22.9. 20.9. − 22.9. 27.9. − 29.9. 29.9. − 2.10. 1.10. − 9.10. 18.10. − 23.10. oktober oktober 7.11. − 12.11. 15.11. − 18.11. 17.11. − 19.11. 18.11. − 21.11. 29.11. − 1.12. november 1.12. − 4.12. 2.12. − 11.12. 3.12. − 12.12. december december december REKA 21.9. − 25.9. 3.11. − 6.11. SPLIT 2.3. − 6.3. 12.4. − 17.4. 19.10. − 23.10. ZAGREB 23.2. − 27.2. 23.3. − 26.3. 5.4. − 9.4. 5.4. − 9.4. 5.4. − 9.4. 5.4. − 9.4.

splošni potrošniški sejem vrtno pohištvo, bazeni vse za hišne ljubljenœke astronavtika letalska razstava ure, nakit, modni dodatki darila, notranja oprema, dekorativne tkanine … elektronska in fiziœna zašœita, zašœita pred ognjem, itd. ženska in moška moda sukanjci in vlakna oblikovanje in design tkanin usnje tekstil modni dodatki tkanine ženska moda vizualne komunikacije optika poœitniška vozila, prikolice in oprema oprema avtomobilov, servisne delavnice elektronika – senzorji modni dodatki gradbeništvo dobavitelji v industriji plastike, kovin in elektronike pogrebništvo policijska in vojaška oprema, civilna zašœita prehrambeni dodatki, dopolnilna hrana, funkcionalna zivila varstvo okolja okoljevarstvena tehnologija, oprema in storitve plovila konji, poniji, osli - jahalna oprema, oprema klubov, itd. kvaliteta in kontrolne tehnologije v industriji bazeni, savne digitalna zašœita za identifikacijo in plaœila

H R V A Š K A
NAUTICA SJEVERNOJADRANSKI SAJAM GAST CBS - CROATIA BOAT SHOW SASO SPORT I NAUTIKA GASTROTEH CROTOUR GRADITELJSTVO INTERKLIMA OBRTNIŠTVO www.sejmi.si 9 plovila jesenski sejem splošne porabe sejem prehrane in pijaœ, turizem, oprema za hotele in restavracije navtika,vse za šport in prosti œas metalurgija, energetika, elektronika šport in prosti œas, navtika hotelirstvo, družbena prehrana in gastronomija turistiœna borza gradbeništvo ogrevanje, hlajenje, ventilacija, klimatizacija vse za obrt info@sejmi.si

5.4. 5.4. 11.5. 8.6. 8.6. 14.9.

− − − − − −

9.4. 9.4. 14.5. 11.6. 11.6. 18.9.

VINOVITA ZAGREB TRANSPORT SHOW MEDICINA I TEHNIKA INTERGRAFIKA MODERNPAK JESENSKI ZAGREBŠKI VELESEJEM

28.9. − 1.10. 19.10. − 23.10. 8.11. − 13.11. december

INTERPROTEX AMBIENTA INTERLIBER - EDUCA CHRISTMAS

vino, vinogradništvo gospodarska vozila medicina tiskarstvo pakiranje industrija – stroji, metalurgija, obdelava kovin, gradbeništvo, kemijska tehnologija, tekstilna industrija, prehrana, oprema restavracij… zašœita in varovanje pohištvo, notranja dekoracija knjižni sejem, uœni pripomoœki božiœni sejem

I N D O N E Z I J A
DJAKARTA 26.5. − 29.5. IMEX-INTERNATIONAL MEDICAL & HOSPITAL EQUIPMENTS EXPO medicina

I T A L I J A
BOLOGNA 18.3. − 21.3. 28.3. − 31.3. 6.4. − 8.4. 12.5. − 15.5. 25.5. − 29.5. 8.9. − 11.9. 20.9. − 24.9. 5.10. − 8.10. 18.10. − 20.10. 18.10. − 20.10. november 3.12. − 11.12. FERRARA 30.3. − 2.4. FIRENCE 11.1. − 14.1. 20.1. − 22.1. 26.1. − 28.1. 23.6. − 25.6. 14.6. − 17.6. 5.7. − 7.7. GENOVA 1.10. − 9.10. MILANO 21.1. − 23.1. 21.1. − 23.1. 17.2. − 20.2. 23.2. − 1.3. 25.2. − 28.2. 25.2. − 28.2. 4.3. − 6.3. 6.3. − 9.3. 6.3. − 9.3. 6.3. − 9.3. 29.3. − 31.3. COSMOPROF LIBRO - CHILDREN'S BOOK FAIR LINEAPELLE ZOOMARK AUTOPROMOTEC SANA CERSAIE SAIE LINEAPELLE SIMAC MEC FOR PACK MOTOR SHOW RESTAURO PITTI IMMAGINE UOMO PITTI IMMAGINE BIMBO PITTIIMMAGINE FILATI PITTI IMMAGINE BIMBO PITTI IMMAGINE UOMO PITTI IMMAGINE FILATI S.N.I. parfumerija in kozmetika sejem knjig za otroke usnjarstvo – izdelki, moda in dodatki domaœe živali oprema in izdelki za servis vozil narava in zdravje keramika za gradbeno industrijo gradbeništvo usnjarstvo – izdelki, moda in dodatki stroji za izdelavo obutve in usnjenih izdelkov izdelki in rešitve v pakiranju avtomobilizem, oprema vozil restauratorstvo in konzervatorsvo moška moda otroška moda sukanci, tkanine, pletenine otroška moda moška moda sukanci, tkanine, pletenine jahte vseh vrst, œolni, jadrnice, oprema plovil, jadralne deske, potapljaška oprema… pisalne, šolske in pisarniške potrebšœine darila, keramika, srebro, nakit, ure … turistiœna borza ženska oblaœila ženska oblaœila, kolekcije jesen zima tkanine in dodatki optika usnjarstvo – izdelki, stroji obutev obutev kozmetika www.sejmi.si

CHIBI&CART MACEF PRIMAVERA BIT - Borza Internazionale del Turismo MILANO MODA DONNA MI MILANO PRÊT-À-PORTER MODA IN – TESSUTO&ACCESSORI MIDO MIPEL MICAM - SHOEVENT MICAM MODACALZATURA IN COSMETICS EUROPE info@sejmi.si

10

12.4. − 17.4. 12.4. − 17.4. 12.5. 20.5. 20.5. 21.5. 17.6. 8.9. 8.9. 16.9. 18.9. 18.9. 21.9. 23.9. − − − − − − − − − − − − 15.5. 23.5. 23.5. 23.5. 20.6. 11.9. 11.9. 19.9. 21.9. 21.9. 27.9. 26.9.

5.10. − 8.10. 19.10. − 21.10. 19.10. − 21.10. 21.10. − 25.10. 26.10. − 29.10. 3.11. − 5.11. 16.11. − 19.11. 18.11. − 21.11. 26.11. − 28.11. PADOVA 14.1. − 16.1. 12.3. − 20.3. 30.3. − 2.4. 14.5. − 22.5.

EUROLUCE SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE ENERMOTIVE/LIVINLUCE CHIBIDUE CHIBIMART SUMMER MODA PRIMA / ESMA SPOSAITALIA MACEF AUTUNNO BIJOUX EICMA - BICI, MOTO MIPEL - THE BAGSHOW MICAM MODACALZATURA MILANO MODA DONNA MODA IN – TESSUTO &ACCESSORI MADExpo RICH - MAC SMAU HOST (EXPOTOUR) VITRUM VISUAL COMMUNICATION ENERSOLAR CHIBIMART WINTER MODA PRIMA / ESMA BIKE EXPO SHOW ANTIQUARIA TERMOIDRAULICA CLIMA FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE FLORMART-MIFLOR CASA SU MISURA TUTTINFIERA

svetila pohištveni sejem gradnja, razsvetljava, energija, proizvodnja darila, parfumi,nakit, tobaœni izdelki izdelki domaœe obrti oblaœila poroœne obleke in dodatki darila, keramika, srebro, nakit, ure … nakit motorna kolesa, kolesa usnjarstvo – izdelki, stroji obutev ženska oblaœila tkanine in dodatki gradbeništvo, notranja oprema, prenovitvena in zakljuœna dela v gradbeništvu kemija -oprema laboratorijev in spojine, embalaža, kemijski postopki in kontrola, itd. informatika, komunikacijska tehnologija gostinska in hotelska oprema stroji in oprema za steklarsko industrijo vizualne komunikacije solarna energija izdelki domaœe obrti oblaœila kolesa antika, od pohištva do nakita gretje, sanitarne inštalacije klima oprema za dom in prosti œas mednarodna razstava cvetliœarstva,vrtnarstvo notranja oprema, pohištvo, antikvitete šport in prosti œas oprema za mlekarsko industrijo oprema in tehnologija za konzerviranje hrane velesejem borza poslovnih in družabnih dogodkov izdelava sladoleda, slašœiœarskih in pekarskih izdelkov prehrana in pijaœe oprema hotelov enologija oljke,oljœno olje in predelava vino trajnostna in energijsko uœinkovita gradnja solarna tehnologija, obnovljivi viri energije 11 info@sejmi.si

15.9. − 17.9. 8.10. − 16.10. 8.12. − 11.12. PARMA 18.10. − 21.10. MILC 18.10. − 21.10. TECNOCONSERVE PORDENONE 4.9. − 12.9. CAMPIONARIA RIM november BTC RIMINI 22.1. − 26.1. SIGEP 19.2. − 22.2. november VERONA 7.4. − 11.4. 7.4. − 11.4. 7.4. − 11.4. 4.5. − 6.5. 4.5. − 6.5.

MIA, INTERNATIONAL FOOD SHOW SIA ENOLITECH SOL VINITALY GREENBUILDING SOLAREXPO www.sejmi.si

21.9. − 24.9. 18.11. − 21.11. 4.11. − 8.11. PADOVA februar

MARMOMACC BUS & BUS BUSINESS FIERACAVALLI SAT EXPO

marmor, kamen in tehnologija avtobusi konjeništvo – oprema za šport, hlevska oprema satelitske telekomunikacije, potrošniška elektronika

J A P O N S K A
CHIBA 1.3. − 4.3. 25.11. − 29.11. 3.12. − 11.12. TOKIO 1.2. − 4.2. 18.2. − 20.2. 16.3. − 18.3. 18.4. 7.6. 22.6. 6.7. 14.7. − − − − − 20.4. 10.6. 24.6. 8.7. 16.7. FOODEX JAPAN INTERNATIONAL PLASTIC FAIR TOKYO MOTOR SHOW T.I.G.S., INTERNATIONAL GIFT SHOW JAPAN GOLF FAIR TOKYO HEALTH INDUSTRY SHOW CPHL FOOMA JAPAN DMS OFMEX INTERNATIONAL MODERN HOSPITAL SHOW 2011 T.I.G.S., INTERNATIONAL GIFT SHOW JATA - World Travel Fair JAPAN PACK IFFT hrana in pijaœa plastika osebna vozila in kolesa darila, mladinska in otroška moda, dekorativni predmeti… oprema, oblaœila in dodatki za golf zdrava prehrana, kozmetika,… farmacija proizvodnja in predelava hrane strojna oprema,raœunalniški design stroji in oprema medicina darila, mladinska in otroška moda, dekorativni predmeti… turizem pakiranje - stroji, materiali, embaliranje hrane pohištveni sejem

september 29.9. − 2.10. 18.10. − 21.10. december SEUL 17.3. − 20.3. TORONTO 8.1. − 16.1. 11.1. − 13.1. 15.1. − 18.1. 30.1. − 3.2. 8.2. − 10.2. 18.2. − 27.2. 15.3. − 20.3. 7.8. − 11.8. 29.9. − 1.10. 17.10. − 20.10. 17.10. − 20.10. november

J A P O N S K A
KIMES 2011 medicina

K A N A D A
INTERNATIONAL BOAT SHOW LANDSCAPE CONGRESS TIHFM - INTERNATIONAL HOME FURNISHINGS MARKET CGTA GIFT SHOW CIFS CANADIAN INTERNATIONAL AUTOSHOW CANADA BLOOMS CGTA GIFT SHOW WMS CMTS NFAS WIN - DOOR œolni, marine, servis in pripomoœki vrtnarska razstava pohištvo darila oprema kmetij avtomobilizem razstava cvetja darila lesna industrija - stroji in surovine strojni, orodja avtomatizacijski sistemi okna in vrata

K I T A J S K A
DONGGUAN 28.3. − 31.3. DFM - Footwear Machinery and Material Industry 28.3. − 31.3. DTC 28.4. − 30.4. CHINA SHOES/SHOESTEC oktober CHINA SHOES/SHOESTEC info@sejmi.si œevlji in œevljarska industrija tekstil, moda œevlji in œevljarska industrija œevlji in œevljarska industrija 12 www.sejmi.si

GUANGZHOU (KANTON) 18.3. − 21.3. CIFF - HOME FURNITURE 27.3. − 30.3. CIFF - CHINA INT. FURNITURE FAIR 15.4. − 5.5. CANTON FAIR, CECF (China Export Commodities Fair) 9.6. − 12.6. GUANGZHOU INT. LIGHTING EXHIBITION 15.10. − 6.11. CANTON FAIR, CECF (China Export Commodities Fair) HONG KONG 10.1. − 13.1. STATIONERY FAIR 10.1. − 13.1. TOYS AND GAMES SHOW 17.1. − 20.1. FASHION WEEK 4.3. − 8.3. HONG KONG JEWELLERY FAIR 4.3. − 8.3. JEWELLERY SHOW 8.3. − 10.3. ASIAN AEROSPACE 13.4. − 16.4. HONG KONG ELECTRONICS FAIR (jesenski) 20.4. − 23.4. HOUSWARE FAIR 20.4. − 23.4. GIFTS & PREMIUM FAIR 11.5. − 14.5. HOFEX 7.9. − 11.9. HONG KONG WATCH AND CLOCK FAIR 13.10. − 16.10. ELECTRONIC ASIA 20.10. − 23.10. TOYS AND GIFTS/ MEGA SHOW PART 1 PEKING 25.3. − 27.3. CHINA MED 2.4. − 11.4. FOODTECH CHINA 11.4. − 16.4. CIMT 7.5. − 9.5. CIHIE - CHINA INTERNATIONAL HEALTHCARE INDUSTRY EXHIBITION 31.8. − 4.9. BIBF 23.9. − 25.9. CHINA INT. AUTO PARTS EXPO (CIAPE) 26.9. − 30.9. PT/EXPO COMM CHINA ŠANGHAJ 1.3. − 4.3. FURNITEK CHINA 1.3. 1.3. 1.3. 15.3. 29.3. 11.5. 11.5. 17.5. 18.5. − − − − − − − − − 4.3. 4.3. 5.3. 17.3. 1.4. 13.5. 14.5. 20.5. 20.5. WOODBUILD CHINA WOODMAC CHINA EAST CHINA FAIR PRODUCTRONICA CHINA EXPO BUILD CHINA NEPCON BAKERY CHINA CHINAPLAS SIAL CHINA - Asia's Food Marketplace SHANGAITEX CIFF / MODA SHANGHAI FURNITURE CHINA PTC ASIA www.sejmi.si

pohištveni sejem pisarniško pohištvo sejem splošne porabe svetila sejem splošne porabe

papirna galanterija igraœe in igre jesenska moda nakit nakit in drago kamenje letališœa - oprema in logistika elektronika vse za dom darila hrana in pijaœa ure elektronika – komponente, sklopi, proizvodnja igraœe in darila

medicinski instrumenti in oprema poljedelstvo, živinoreja, pakiranje proizvodov strojni, orodja medicina knjižni sejem vozila in oprema telekomunikacije stroji in oprema za proizvodnjo pohištva, materiali lesni idelki za pohištvo in gradbeno industrijo gozdarsko in lesno predelovalna razstava sejem široke porabe proizvodnja elektronike gradbeništvo elektronska proizvodnja in mikroelektronika pekarstvo plastika in guma prehrana in pijaœe stroji za tekstilno industrijo moda, œevlji pohištveni sejem elektronika, mehanika 13 info@sejmi.si

14.6. − 17.6. 6.9. − 8.9. 14.9. − 17.9. 24.10. − 27.10.

16.11. − 18.11. 29.11. − 2.12. november SHENYANG oktober SHENZEN 16.4. − 19.4.

FHC CHINA MARINTEC CHINA SFC, CONSUMER FAIR CMEF-China Medical Equipment Fair, Autumn CMEF-China Medical Equipment Fair, Spring

prehrana in pijaœa ladjedelništvo, naprave in oprema sejem splošne porabe medicina

medicina

K O R E J A
BUSAN 23.5. − 27.5. IAPH luke in pristanišœa

M A D Ž A R S K A
BUDIMPEŠTA 5.4. − 10.4. CONSTRUMA 5.4. − 10.4. HUNGAROTHERM 21.9. − 25.9. BNV gradbeništvo ogrevanje, klima, sanitarne naprave sejem splošne porabe

M A K E D O N I J A
SKOPJE 1.3. − 5.3. 22.3. − 27.3. 18.10. − 22.10. 8.11. − 12.11. BUILD & CONSTRUCT MEBEL TEHNOMA ITF-AGROFOOD gradbeni sejem pohištveni sejem metalurgija, elektronika in gradbeništvo prehrana in pijaœe

N E M ΠI J A A
AUGSBURG 18.10. − 21.10. INTERLIFT BAD SALZUFLEN 14.2. − 17.2. ZOW BERLIN 19.1. − 21.1. BREAD & BUTTER 21.1. − 30.1. IGW 9.2. − 11.2. FRUIT LOGISTICA 9.3. − 13.3. ITB BERLIN 2.5. − 5.5. WASSER BERLIN 11.5. − 14.5. LINUXTAG 2.9. − 7.9. IFA 7.9. − 9.9. POPKOMM 29.9. − 2.10. ART FORUM BERLIN 13.10. − 16.10. VENUS 23.10. − 25.10. YOU 5.11. − 6.11. COSMETICA BREMEN 4.2. − 6.2. CLASSIC MOTORSHOW 4.11. − 6.11. CARAVAN DORTMUND 8.1. − 10.1. INNOWA 1.2. − 6.2. JAGD & HUND 3.3. − 6.3. MOTORRÄDER 13.4. − 17.4. INTERMODELLBAU 6.5. − 8.5. HUND & HEIMTIER 6.8. − 8.8. INNOWA 23.9. − 25.9. INTER-TABAC 1.10. − 9.10. DORTMUNDER HERBST november RAIL # TEC info@sejmi.si dvigala in komponente dobavitelji za pohištveno industrijo moda prehrana, kmetijstvo in vrtnarstvo sadje in zelenjava, pakiranje, hranjenje, prodaja turistiœna borza vodovje in odpadne vode vse o Linux in odprtih sistemih porabniška elektronika, komunikacije glasba, zabava umetnost erotika šport in prosti œas kozmetika oldtimer vozila poœitniška vozila, prikolice in oprema steklo, porcelan, keramika lov in ribolov motorna kolesa modelarstvo psi in domaœe živali steklo, porcelan, keramika tobaœni izdelki jesenski sejem splošne porabe železniška oprema, tehnologija in storitve 14 www.sejmi.si

DÜSSELDORF 12.1. − 14.1. PSI 18.1. − 21.1. IMA 22.1. − 30.1. BOOT - DÜSSELDORF 6.2. 6.2. 6.2. 6.2. 26.2. 26.2. − − − − − − 8.2. 8.2. 8.2. 8.2. 2.3. 2.3. CPD DÜSSELDORF GLOBAL FASION HMD IGEDO FASHION WEEK EUROCIS EUROSHOP GDS BEAUTY INTERNATIONAL TOP HAIR INTERNATIONAL PROWEIN INTERPACK GIFA METEC NEWCAST THERMPROCESS BODY LOOK CPD DÜSSELDORF IGEDO FASHION WEEK CARAVAN SALON GDS REHACARE INTERNATIONAL EXPOPHARM VISCOM A+A COMPAMED MEDICA REITEN UND JAGEN IPM E-WORLD REISE + CAMPING EQUITANA FIBO METPACK SPIEL ESSEN MOTOR-SHOW HEIMTEXTIL CHRISTMASWORLD www.sejmi.si

16.3. − 18.3. 18.3. − 20.3. 19.3. − 21.3. 27.3. − 29.3. 12.5. − 18.5. 28.6. 28.6. 28.6. 28.6. − − − − 2.7. 2.7. 2.7. 2.7.

24.7. − 26.7. 24.7. − 26.7. 24.7. − 26.7. 26.8. − 4.9. 7.9. − 9.9. 21.9. − 24.9. 6.10. − 9.10. 13.10. − 15.10. 18.10. − 21.10. 16.11. − 19.11. 16.11. − 19.11. ERFURT 25.3. − 27.3. ESSEN 25.1. − 28.1. 8.2. − 10.2. 23.2. − 27.2. 12.3. − 20.3. 14.4. − 17.4. 10.5. − 14.5. 20.10. − 23.10. 26.11. − 4.12. FRANKFURT 12.1. − 15.1. 28.1. − 1.2.

promocijska darila zabavna industrija in igralni avtomati œolni in jahte vseh vrst, jadralne deske, oprema, motorji, dodatki ... moška in ženska moda, spodnje perilo, nogavice, pižame, kopalke moda moška moda spodnje perilo, nogavice, pižame, kopalke … IT podpora trgovini trgovinska oprema, promocija, oblikovanje stojnic obutev kozmetika, parfumi, oprema salonov in trgovin… kozmetika vino in žgane pijaœe proizvodnja in pakiranje (zivila in nezivila,far macevtska industrija) livarstvo metalurgija lito železo industrijske peœi in proizvodnja s pomoœjo toplote kozmetika moška in ženska moda, spodnje perilo, nogavice, pižame, kopalke spodnje perilo, nogavice, pižame, kopalke… poœitniška vozila, prikolice in oprema obutev rehabilitacijski in ortopedski pripomoœki farmacija vizualne komunikacije zašœita pri delu, zašœita pred škodljivimi snovmi in oblaœila materiali in tehnologija medicinske opreme svetovni medicinski forum s kongresom konjeništvo, lov cvetliœarstvo energija in voda turizem, potovanja konjeništvo - konji, sredstva za nego konj, oprema za hleve, itd. fitnes, welness in zdravje pakiranje (stroji) igraœe in elektronske igre avtomobili, motorji, oldtimer sejem tekstila za dom in gospodinjstvo ter opreme objektov prazniœna dekoracija, darilni program, floristika 15 info@sejmi.si

29.1. − 1.2. 31.1. − 1.2. 11.2. − 15.2. 15.3. − 19.3. 6.4. − 9.4. 24.5. 24.5. 24.6. 26.8. − − − − 26.5. 26.5. 26.6. 30.8.

PAPERWORLD HAIR & BEAUTY AMBIENTE, BEAUTY&BATH ISH MUSIKMESSE / PRO LIGHT + SOUND AVANTEX IMEX TECHTEXTIL COLLECTIONE TENDENCE LIFESTYLE

26.8. − 30.8.

15.9. − 25.9. IAA 12.10. − 16.10. FBM-FRANKFURTER BUCHMESSE 30.11. − 3.12. EUROMOLD FREISING 6.5. − 8.5. FREISING GARTENTAGE FRIEDRICHSHAFEN 13.4. − 16.4. AERO 31.8. − 3.9. EUROBIKE 17.9. − 25.9. INTERBOOT+INTERSURF 18.10. − 22.10. FAKUMA GERMERSHEIM 30.4. − 1.5. SPEZI HAMBURG 9.2. − 13.2. REISEN HAMBURG 11.3. − 16.3. INTERNORGA 25.3. − 27.3. INTERPHARM 24.5. − 26.5. FESPA DIGITAL EUROPE 29.10. − 6.11. HANSEBOOT HANNOVER 15.1. − 18.1. DOMOTEX 22.1. − 23.1. COSMETICA 1.3. − 5.3. CeBIT 4.4. − 8.4. HANNOVER MESSE

papir, pisarniške in šolske potrebšœine priœeske, kozmetika, manikura darila, nakit, notranja oprema, okrasni predmeti, svetila, dišave in nega sanitarna oprema, ogrevanje, klima glasbila, osvetljava, akustika, profesionalna svetila inovativne tkanine borza poslovnih in družabnih dogodkov tehnološko obdelane tkanine in umetna vlakna hišna oprema in dekoracija (vrt, kuhinja), darila in galanterija darila, nakit, notranja oprema, okrasni predmeti, luœi, oprema kuhinj … avtomobilski salon (osebna vozila) knjižni sejem kalupi, orodja in oblikovanja vrtnarska razstava sejem letalstva kolesa, oprema, rezervni deli œolni, jadralne deske, potapljaška oprema plastika – obdelava, orodja in stroji, materiali kolesa turistiœni sejem, kraravaning hoteli, restavracije, ketering farmacija tisk œolni in jahte vseh vrst, jadralne deske, oprema, motorji, dodatki... preproge in talne obloge kozmetika informacijska tehnologija, programska oprema in telekomunikacije najveœji industrijski sejem (AVTOMATIZACIJA DELOVNIH PROCESOV, INDUSTRIJSKA OPREMA IN ORODJA, ENERGIJA) merilna tehnologija (v sklopu Hannover Messe) trajnostna intra logistika stroji in oprema za gozdarsko in lesnopredelovalno industrijo svet strojnih orodij zobozdravstvo biotehnologija sejem široke porabe, prazniœna dekoracija kmetijska mehanizacija konjeništvo, lov, ribolov vrtnarska razstava 16 www.sejmi.si

4.4. − 2.5. − 30.5. −

8.4. 6.5. 3.6.

INTERKAMA+ CeMAT LIGNA + HANNOVER EMO DENTAL INFORMA BIOTECHNICA INFA, CHRISTMAS EXIBITION AGRITECHNICA PFERD & JAGD BUGA info@sejmi.si

19.9. − 24.9. 8.10. − 8.10. 11.10. − 13.10. 22.10. − 30.10. 13.11. − 19.11. 1.12. − 4.12. KOBLENZ 15.4. − 16.10.

KOLN 18.1. − 23.1. 30.1. − 2.2. 22.3. − 26.3. 13.4. − 17.4. 3.5. − 5.5. 3.5. − 5.5. 25.5. − 28.5. 17.6. − 19.6. 26.7. − 28.7. 17.8. − 21.8. 4.9. − 6.9. 4.9. − 6.9. 8.9. − 10.9. 15.9. − 18.9. 8.10. − 12.10. 26.10. − 29.10. 26.10. − 28.10. 16.11. − 18.11. LEIPZIG 26.2. − 28.2. 26.2. − 28.2. 17.3. − 20.3. 7.7. − 10.7. 3.9. − 5.9. 30.9. − 3.10. 14.9. − 16.9. 12.10. − 14.10. MÜNCHEN 5.1. − 7.1. 5.1. − 7.1. 17.1. − 22.1. 25.1. − 28.1. 28.1. − 30.1. 6.2. − 9.2. 17.2. − 20.2. 24.2. − 28.2. 5.3. − 6.3. 16.3. − 22.3. 16.3. − 22.3. 10.5. − 13.5. 10.5. − 13.5. 8.6. − 10.6. 28.8. − 30.8. 25.9. − 27.9. 4.10. − 6.10. 11.10. − 14.10. 25.10. − 27.10. 25.10. − 27.10. 28.10. − 30.10. 3.11. − 6.11. 8.11. − 10.11.

IMM COLOGNE ISM IDS ART COLOGNE ANGA CABLE VICTAM INTERZUM INTER-KARNEVAL RDA-WORKSHOP GAMES CONVENTION GAFA SPOGA COFFEENA KIND+JUGEND ANUGA AQUANALE FSB EXPONATEC CADEAUX WORLD OF TROPHIES LEIPZIGER BUCHMESSE GAMES CONVENTION CADEAUX MODELL&HOBBY POSTPRINT EFA, SHGK

pohištveni sejem konditorski sejem zobozdravstvo umetnost kabelska in satelitska tehnika krmila izdelava pohištva in lesnih interierjev vse za pusta avtobusna potovanja in turizem interaktivne igrice in zabava vrt – rastline, oprema … vrtno pohištvo, oprema za šport in kampiranje ... vse o kavi otroška moda prehrana in pijaœe savne, bazeni, ambienti šport in prosti œas, fitnes naprave muzealstvo darila priznanja, graviranje knjižni sejem in antikvariat interakvtivne igrice in zabava darila modelarstvo tisk elektrotehnika, sanitarna oprema, ogrevanje, klima

BIJOUTEX kozmetika, darila MUSTERMARKT trendi v bivalnih ambientih, darila, papir, igraœe BAU gradbeništvo INHORGENTA ure, nakit, drago kamenje, biseri, srebrnina OPTI MÜNCHEN medicinska oprema za oœi, oœala, optika ISPO-WINTER, Sports Source Europe športna oprema in moda za zimo IMOT razstava motorjev in motornih koles F.R.E.E prikolice, plovila, potovanja NUMISMATA MÜNCHEN numizmatika GARTEN MÜNCHEN vrtnarstvo in dodatki za vrt I.H.M. obrtni sejem AIR CARGO EUROPE letališœa - oprema in logistika TRANSPORT LOGISTIC transport, logistika, skladišœenje INTERSOLAR solarna tehnologija FAIRWAY igrišœa za golf GOLF EUROPE vse za golf EXPO REAL nepremiœnine INTER AIRPORT letališœa - oprema in logistika eCarTec elektrotehnologije za vozila MATERIALICA uporaba materialov, površine in proizvodne tehnologije MINERALIEN TAGE razstava mineralov in fosilov MODELLBAHN miniaturne železnice WORLD TOBACCO tobaœna industrija www.sejmi.si 17 info@sejmi.si

9.11. − 13.11. 11.11. −113.11. 15.11. −118.11. 30.11. − 14.12. MÜNSTER 11.5. − 112.5. NÜRNBERG 19.1. − 21.1. 3.2. − 8.2. 16.2. − 19.2. 1.3. − 3.3. 2.3. − 6.3. 2.3. − 6.3. 11.3. − 14.3. 29.3. − 31.3. 12.4. − 14.4. 22.5. − 25.5. 27.9. − 29.9. 5.10. − 6.10. 11.10. − 13.10. 11.10. − 13.10.

JAGEN UND FISCHEN FORUM VINI PRODUCTRONICA HEIM + HANDWERK TANKSTELLE ELTEC SPIELWARENMESSE BIO FACH EMBEDDED WORLD AUTOSALON FREIZEIT IWA&OUTDOORCLASSICS EUROPEAN COATINGS SHOW-ECS ALTENPRFLEGE STONE+TEC INTERGEO CRM-EXPO POWTECH TECHNOPHARM

lov in ribolov vinski sejem proizvodnja elektronike dom in obrt, gradnja in notranja oprema vse za bencinske postaje elektroinženiring najveœji sejem igraœ biološka pridelava hrane in pijaœe, pridelki vpeti sistemi, strojna in programska oprema avtomobili,motorna kolesa, dodatki prosti œas lov in prosti œas industrijski premazi, barve, lepila,… negovanje starostnikov - aparati, prehrana, œistoœa obdelava kamna v gradbeništvu geodezija odnosi z javnostjo tehnologije z mehaniœnimi procesi, naprave v procesih, mehansko vodene tehnologije, orodja in stroji razvoj in proizvodnja farmacevtskih, dietetiœnih, kozmetiœnih izdelkov karting vozila, motorji in oprema usnjeni izdelki usnjeni izdelki vrtnarska razstava motorna kolesa in skuterji sejem splošne porabe borza orožja turizem, potovanja golf logistika, informacijski menedžment uœila, izobraževanje elektroinženiring in elektronika medicinska tehnika sejem rabljene opreme in strojev minerali in fosili avtomobilski deli in komponente testiranje vozil, testiranje varnosti pri trku, avtomobilski rezervni deli in komponente kozmetika obdelava ploœevine poslovni procesi mesna industrija montažni stroji 18 www.sejmi.si

OFFENBACH 22.1. − 23.1. IKA-KART 25.3. − 27.3. ILM WINTER STYLES 24.9. − 26.9. ILM SUMMER STYLES ROSENHEIM 15.4. − 2.10. LANDESGARTENSCHAU SAARBRÜCKEN 12.3. − 13.3. INTERMOTO 2.4. − 10.4. INTERNATIONALE SAARMESSE SINSHEIM 8.4. − 11.4. IWB STUTTGART 15.1. − 23.1. CMT 20.1. − 23.1. GOLF UND WELLNESS REISEN 8.2. − 10.2. LOGIMAT 22.2. − 26.2. DIDACTA, DIE BILDUNGSMESSE 23.3. − 25.3. ELTEFA 22.3. − 24.3. MEDTEC 6.4. − 8.4. RESALE 15.4. − 17.4. INTERNATIONALE MINERALIEN 17.5. − 19.5. ENGINE EXPO 17.5. − 19.5. AUTOMOTIVE TESTING/ CRASH TEST EXPO 28.5. − 29.5. COSMETICA 6.6. − 9.6. BLECHEXPO 20.9. − 22.9. DMS-DIGITAL MANAGEMENT SOLUTIONS 2.10. − 4.10. SÜFFA 10.10. − 13.10. MOTEK info@sejmi.si

4.11. − 6.11. 4.11. − 6.11. 8.11. − 10.11. 11.11. − 13.11. 12.11. − 20.11. 17.11. − 20.11. 17.11. − 20.11. 17.11. − 20.11. 17.11. − 20.11.

PFERD ANIMAL VISION INTERNATIONALE MINERALIEN FAMILIE & HEIM HOBBY + ELEKTRONIK SÜDDEUTSCHE SPIELMESSE KREATIV & BASTELWELT MODELLBAU SÜD

konjeništvo - jahanje, preskakovanje ovir, menaže, oprema, nega konj vse za hišne ljubljenœke obdelava slik minerali in fosili sejem splošne porabe elektronika igraœe in igre roœna dela, prosti œas modelarstvo, hobi, igraœe kozmetika (nega rok)

WIESBADEN 17.9. − 18.9. HAND & NAILS

N I Z O Z E M S K A
AMSTERDAM 10.1. − 13.1. HORECAVA 12.2. − 20.2. HUISHOUDBEURS 26.2. − 27.2. FIETS RAI 1.3. − 6.3. HISWA 28.3. − 31.3. AUTOVAKRAI 13.4. − 23.4. AUTORAI 24.5. − 25.5. PLMA 8.9. − 13.9. IBC 1.11. − 4.11. AQUATECH ROTTERDAM 8.11. − 11.11. EUROPORT UTRECHT 12.1. − 16.1. VAKANTIEBEURS 21.1. − 23.1. KAMASUTRA 7.2. − 12.2. INTERNATIONALE BOUWBEURS 24.2. − 27.2. MOTORBEURS 16.3. − 18.3. MEDICA - ZORGTOTAAL 29.3. − 31.3. RAIL-TECH 23.9. − 25.9. KAMASUTRA oktober KAMPEER&CARAVAN JAARBEURS 2.11. − 2.11. INFOSECURITY hotelirstvo, restavracije,oprema, družbena prehrana oprema za gospodinjstvo kolesa plovila garažna oprema, orodja, naprave za pranje vozil, itd. osebna vozila trgovina – blagovne znamke televizija in oddajanje voda - pridobivanje, distribucija, analiza in kontrola … plovila turizem in rekreacija erotika gradbeništvo motorji in motorna kolesa medicina železniška industrija erotika poœitniška vozila, prikolice in oprema varovanje

P O L J S K A
POZNAN 11.1. − 14.1. 15.2. − 18.2. 29.3. − 1.4. 29.3. − 1.4. 12.4. − 15.4. 14.6. − 17.6. 12.9. − 15.9. 22.11. − 25.11. VARŠAVA 18.5. − 20.5. MOSKVA 17.1. − 20.1. 25.1. − 28.1. 8.2. − 11.2. BUDMA MEBLE EURO-REKLAMA POLIGRAFIA DREMA INFOSYSTEM - ITM POLAGRA-FOOD POLEKO ISSA/INTERCLEAN gradnja in konstrukcija pohištveni sejem oglaševanje stroji in materiali za printanje lesni sejem elektronika, telekomunikacije, informatika kmetijski sejem organizacija mest in uprava œišœenje in vzdrževanje

R U S I J A
CONSUMEXPO INTERPLASTICA AQUA THERM MOSCOW plastika gretje, ventilacija, hlajenje, sanitarna tehnologija www.sejmi.si 19 info@sejmi.si

8.2. 14.2. 22.2. 22.2. 1.3. 12.3. 15.3. 15.3. 16.3. 16.3. 23.3. 5.4. 5.4. 5.4.

− − − − − − − − − −

12.2. 17.2. 25.2. 27.2. 4.3. 15.3. 17.3. 18.3. 18.3. 19.3.

PRODEXPO STROYTECH OPHTALMOLOGIC OPTICS MOSCOW BOAT SHOW MATTEX ITM METALWARE FORUM TOY RUSIA TUNNELING EXHIBITION MITT - Moscow International MOTHER&BABY CERAMICA MOSCOW INTERIORS MOSCOW MOSBUILD HEALTH INDUSTRY INTERCHARM PIVOVAR ANALYTICS EXPO SWE (WINDOWS & DOORS) SVIAZ/EXPO COMM

− 26.3. − 8.4. − 8.4. − 8.4.

12.4. − 14.4. 14.4. − 16.4. 26.4. − 28.4. 26.4. − 29.4. april 10.5. − 13.5.

17.5. − 20.5. EUROEXPOFURNITURE 31.5. − 4.6. BUILDING MACHINES 6.6. – 9.6. MIR STEKLA 15.6. − 17.6. ROSPLAST 16.8. − 21.8. MAKS 24.8. − 27.8. MOSCOW INT. MOTOR SHOW 13.9. − 16.9. WORLD FOOD 14.9. − 16.9. DECOTEX 4.10. − 8.10. POLYGRAPHINTER 12.10. − 15.10. WELDEX 24.10. − 27.10. REKLAMA 25.10. − 28.10. INDUSTRIAL FORUM november INTERLIGHT 2.11. − 4.11. BUILDING SEASON 10.11. − 13.11. SWE (WINDOWS & DOORS) 21.11. − 25.11. MEBEL 22.11. − 25.11. PHARMTECH 5.12. − 9.12. ZDRAVOOKHRANENIYE 13.12. − 16.12. OPTICS ST. PETERSBURG 17.2. − 19.2. AUTO & AUTOMECHANICA 5.4. 5.4. 13.4. 13.4. − 7.4. − 7.4. − 16.4. − 16.4. INTERFOOD INTERFOODTECH CONSTRUCTION DESIGN INTERSTROY EXPO RUSSIAN BUILDING INDUSTRY TEPLOVENT info@sejmi.si

prehrana, surovine gradbeništvo oftamologija plovila gretje, ventilacija,kanalizacija turizem sejem kovine, opreme, orodja igraœe gradnja predorov mednarodna turistiœna borza Travel & Tourism vse za otroka in bodoœe mamice keramika notranja oprema vodilni ruski sejem gradbeništva in stavbnega pohištva medicinski sejem kozmetika in parfumerija pivovarstvo sejem laboratorijske opreme okna in vrata telekomunikacije, raœunalništvo, avtomatizacija administracije sejem pohištva gradbena mehanizacija steklarstvo plastika, oprema in izdelki letalska razstava osebna in gospodarska vozila kmetijstvo in prehrambna industrija tekstil za dom, tapete tiskanje varilstvo oglaševanje industrijski forum svetila gradbeništvo okna in vrata pohištveni sejem farmacija zdravje, farmacija optika vozila, oprema garaž in delavnic, rezervni deli, zašœita okolja prehrana predelava in pakiranje hrane gradbeno oblikovanje gradbeni stroji, gretje, klimatizacija, kanalizacija, mestno planiranje gradbeni sejem okna, vrata, klimatizacija, strehe, ogrevanje 20 www.sejmi.si

13.4. − 16.4. 13.4. − 16.4.

S I N G A P U R
ŠANGHAJ 6.4. − 9.4. SINGAPUR 1.3. − 4.3. 1.3. − 4.3. 1.3. − 4.3. 9.3. − 12.3. 23.3. − 26.3. 23.3. − 26.3. 23.3. − 26.3. 23.3. − 26.3. 23.3. − 26.3. marec 26.5. − 29.5. 21.6. − 24.6. 21.6. − 24.6. 21.6. − 24.6. 21.6. − 24.6. 21.6. − 24.6. 21.6. − 24.6. 21.6. − 24.6. 12.10. − 14.10. 22.11. − 25.11. 22.11. − 25.11. 22.11. − 25.11. CORRUGATED ASIA FURNITEC ASIA WOODMACASIA KITCHEN & BATH PLUS IFFS / AFS METALASIA METROLOGYASIA MOULDTECHASIA MTA OUTSOURCE&SUBCON BIOMEDICAL ASIA 2011 AQUARAMA BROADCAST ASIA CABLESAT COMGRAPHIC&ANIMATION COMMUNIC ASIA MOBILECOMM ASIA PROFESSIONAL AUDIO TECHNOLOGY SATCOMM SECURITY ASIA CIA-ANALABASIA CIA-CHEMASIA CIA-INSTRUMENTASIA, ANALABASIA valovita lepenka stroji za izdelavo pohištva lesna industrija kuhinjska in kopalniška oprema pohištvo kovinska industrija meritvene in testne naprave stroji in oprema za izdelavo kalupov in industrijskih barv omrežja, internet, programi za komunikacijo… pogodbena dela v preciznem inženiringu in industriji medicina akvaristika profesionalna audiotehnologija kabelska in satelitska tehnologija raœunalniška animacija in grafiœno oblikovanje komunikacije mobilna, radijska in satelitska komunikacija avdio tehnologija telekomunikacija zašœita in varovanje laboratorijski inženiring, analitika in diagnostika kemijska tehnika medicinski instrumenti

S L O V A Š K A
BRATISLAVA 17.3. − 20.3. MOTOCYKEL 29.3. − 2.4. RACIOENERGIA/CLIMATHERM 12.4. − 17.4. AUTOSALON 12.4. − 17.4. AUTOSERVIS oktober CLEANTECH oktober LUXDOM oktober MODDOM oktober TECHDOM oktober TZB NITRA 8.3. − 13.3. FURNITURE AND LIVING 30.3. − 2.4. AGROKOMPLEX 29.9. − 3.10. AUTOSALON motorna kolesa gretje, klima naprave oprema avtomobilskih servisnih delavnic oprema avtomobilskih servisnih delavnic œistilna tehnologija svetila pohištvo, oprema gospodinjski aparati gretje, klima, meritve pohištvo in izdelki za dom kmetijstvo in prehrana avtomobilski sejem

S L O V E N I J A
CELJE 26.1. − 26.1. − 5.2. − 18.3. − 28.1. 28.1. 6.2. 20.3. INTRONIKA IFAM KOZMETIKA ALTERMED FLORA POROKA www.sejmi.si profesionalna in industrijska elektronika avtomatizacija, robotika, mehatronika frizerstvo in kozmetika zdravilstvo, zelišœarstvo, zdrava prehrana in duhovnost vrtnarstvo, gojenje sadja, urejanje okolice vse za poroko 21 info@sejmi.si

18.3. − 20.3. 18.3. − 20.3.

19.3. − 20.3.

ŒEBELARSKI SEMINAR S PRODAJNO RAZSTAVO 12.4. − 15.4. FORMA TOOL 12.4. − 15.4. GRAF & PAK 12.4. − 15.4. LIVARSTVO 12.4. − 15.4. PLAKGEM 7.9. − 14.9. MOS 22.9. − 25.9. LIFESTYLE 23.11. − 27.11. ARTEXPO 10.12. − 12.12. EROTIKA GORNJA RADGONA 22.3. − 26.3. MEGRA 15.4. − 17.4. LOV 20.8. − 25.8. LJUBLJANA 19.1. − 20.1. 21.1. − 22.1. 27.1. − 30.1. 27.1. − 30.1. 6.2. − 9.2. 7.2. 8.3. 24.3. 25.3. 6.10. 8.11. − 10.2. − 13.3. − 25.3. − 27.3. − 9.10. − 13.11. AGRA CONVENTA INFORMATIVA ALPE-ADRIA: TURIZEM IN PROSTI ŒAS SALON PLOVIL GASTEXPO & SLADOLED VINO SEJEM DOM PROPRIO COLLECTA NARAVA-ZDRAVJE AMBIENT LJUBLJANA SEJEM POHIŠTVA FESTIVAL KAMPING & KARAVANING KNJIŽNI SEJEM

oprema in materiali za œebelarje, med in izdelki iz medu orodjarstvo, stroji grafika in pakiranje, papir, stroji, oprema plastika, guma mednarodni obrtni sejem življenski stil, interijer, zdrava prehrana umetnost, slikarstvo, kiparstvo, fotografija erotika gradbeništvo in konstrukcije lovstvo, ribištvo, turizem, aktivnosti in oddih v naravi kmetijsko-živilski sejem poslovna borza kongresnega turizma izobraževanje, štipendiranje in zaposlovanje turizem, šport, storitve in ideje za prosti œas plovila gastronomija, gostinsko-hotelska oprema in sladoled strokovni vinski sejem vse za dom, gradb. in stavb. pohištvo, ogrev. in hlad. tehnika, notr. oprema nepremiœnine in investicije zbirateljstvo proizvodi, dejavnosti in ideje za zdravo življenje pohištveni sejem poœitniška vozila in oprema za kampiranje www.knjiznisejem.si plovila

24.11. − 27.11.

november PORTOROŽ 10.5. − 15.5. INTERNAUTIKA

Š P A N I J A
BARCELONA 21.1. − 24.1. EXPOHOGAR PRIMAVERA 14.2. − 17.2. MOBILE WORLD CONGRESS 22.2. − 26.2. GRAPHISPAG 26.2. − 28.2. COSMOBELLEZA 1.3. − 3.3. INFARMA 1.3. − 5.3. MAQUITEC 23.3. − 27.3. SONIMAGFOTO 1.4. − 3.4. EXPO ECOSALUD 14.4. − 17.4. SALON TURISME 7.5. − 11.5. MOTORPRO 7.5. − 11.5. MOTOSHOW 10.5. − 15.5. NOVIAESPANA 16.5. − 21.5. CONSTRUMAT 9.6. − 16.6. AUTOMOVIL 22.9. − 29.9. ITMA 18.10. − 21.10. PISCINA BCN 28.11. − 2.12. EQUIPLAST 28.11. − 2.12. EXPOQUIMIA info@sejmi.si darila, šolske potrebšœine mobilne telekomunikacije digitalna grafiœna tehnologija kozmetika in frizerstvo farmacija stroji in orodja fotografija - oprema, tehnologija, razvijanje narava in zdravje turizem vse za avto – oprema, deli, delavnice motorna vozila poroœna oblaœila gradbeništvo vozila, rezervni deli stroji za tekstilno industrijo bazeni guma in plastika kemijski procesi v industriji 22 www.sejmi.si

29.11. − 1.12. MADRID 19.1. − 23.1. 3.2. − 5.2. 3.2. − 5.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 3.2. 23.2. 1.3. 9.3. 11.3. 13.3. 17.3. 29.3. 20.5. 1.9. 1.9. 1.9. 1.9. 15.9. 15.9. 15.9. − − − − − − − − − − − − − − − 5.2. 5.2. 7.2. 7.2. 7.2. 27.2. 4.3. 13.3. 13.3. 15.3. 19.3. 2.4. 23.5. 3.9. 3.9.

EIBTM - Global Meetings & Incentives Exhibition FITUR INTERMODA IMAGENMODA CIEN X CIEN JOVEN INTIMA MODA – BANO IBERJOYA BISUTEX INTERGIFT INTERDIDAC CLIMATIZACION EXPONAUTICA PROPET IBERPIEL / MARROQUINERIA MODACALZADO/SIPIEL MOTORTEC FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE DE MADRID CIEN X CIEN JOVEN IMAGENMODA INTERMODA INTIMA MODA – BANO BISUTEX IBERJOYA INTERGIFT

borza poslovnih in družabnih dogodkov

turizem ženska oblaœila – naroœila na mestu ženska moda – prikaz novih modelov za prihodnjo sezono jeans, moda za mlade in šport kopalke, spodnje perilo, pižame nakit, dragi kamni, ure … nakit in dodatki darila, namizna oprema, cvetliœni aranžmaji, pohištvo in dekoracija … izobraževanje - uœila, pripomoœki in organizacija gretje, hlajenje, ventilacija, klimatizacija plovila vse za hišne ljubljenœke usnjarski sejem obutev in usnje rezervni deli za avtomobile, pnevmatike in dodatki pohištveni sejem jeans, moda za mlade in šport ženska moda – prikaz novih modelov za prihodnjo sezono ženska oblaœila – naroœila na mestu kopalke, spodnje perilo, pižame nakit in dodatki nakit, dragi kamni, ure … darila, namizna oprema, cvetliœni aranžmaji, pohištvo in dekoracija … obdelava podatkov, multimedia, komunikacije obutev in usnje varnost na cesti prehrana vse za otroka keramika, fasade, sanitarna oprema, okrasni materiali naravni kamen, stroji za obdelavo mediteranska hrana in izdelki

− 3.9. − 3.9. − 19.9. − 19.9. − 19.9.

27.9. − 29.9. SIMO TCI 29.9. − 1.10. MODACALZADO/IBERPIEL 18.10. − 21.10. TRAFIC PALMA DE MALLORCA 23.3. − 26.3. ALIMENTA VALENCIA 21.1. − 23.1. PUERICULTURA (Cero a Cuatro) 8.2. − 11.2. CEVISAMA 8.2. 5.6. − 11.2. − 7.6. MARMOL RESTALIMED

S R B I J A
BEOGRAD 24.2. − 27.2. 12.4. − 16.4. 9.5. − 13.5. 21.9. − 23.9. 28.9. − 1.10. 6.10. − 8.10. 13.10. − 15.10. 24.10. − 30.10. 4.11. − 6.11. 14.11. − 20.11. 26.11. − 29.11. NOVI SAD 10.3. − 13.3. ITTFT-SAJAM TURIZMA GRAflEVINA SAJAM TEHNIKE SVET VINA GRAFIMA UNIJATEX-MODA-KOŽA-OBUŒA MEDIPHARM SAJAM KNJIGA BELRE SALON NAMEŠTAJA PREHRANA turizem, potovanja, šport gradbeni sejem tehnika, elektronika vinarski sejem tiskarska in papirna industrija moda, koža, obutev medicinski sejem knjižni sejem obnova infrastrukture na Balkanu pohištveni sejem prehrambeni sejem

SAJAM NAMEŠTAJA, AMBIENTA pohištvo, interijeri I GRAflEVINARSTVO in gradbeništvo www.sejmi.si 23 info@sejmi.si

14.4. 23.3. 23.3. 6.4. 6.4. 28.9. 14.5. 28.9. 14.9. 14.9. 14.9.

− − − − − − − − − − −

17.4. 25.3. 25.3. 8.4. 8.4. 2.10. 21.5. 2.10. 16.9. 16.9. 16.9.

MOTO BIKE EXPO PLAST METAL SOLAR THERM EKO-SVET POLJOPRIVREDNI SAJAM HRANA I PIŒE BIOMASA IET SKONI PRIRODA I ŒOVEK, LORIST SAJAM AUTOMOBILA

28.9. − 2.10. 12.10. − 16.10.

sejem motorjev sejem za industrijo plastike in gumarstva metalurgija in livarstvo solarna tehnologija sanitarna oprema, ogrevanje, klima ekološka pridelava kmetijski sejem prehrana obnovljivi viri energije lesna industrija komponente in oprema za pohištveno industrijo lov, ribolov, turizem, prosti œas avtomobilski salon

Š V E D S K A
GÖTEBORG 4.2. − 13.2. BÄTMÄSSAN 24.2. − 27.2. EUROHORSE 8.3. − 11.3. BYGGMASKINER 24.3. − 27.3. TUR 9.5. − 13.5. ELFACK 22.9. − 25.9. BOK & BIBLIOTEK JÖNKÖPING 8.9. − 11.9. SCANDINAVIAN CARAVAN SHOW STOCKHOLM 8.2. − 12.2. FURNITURE FAIR 8.2. − 12.2. LIGHT FAIR 5.3. − 13.3. ALLT FÖR SJÖN 31.3. − 3.4. NORDIC GARDENS 9.4. − 17.4. BILSALONG 17.5. − 19.5. SPCI 17.11. − 19.11. SWEDENTAL plovila konjeništvo gradbeni stroji turizem elektrotehnika knjižni sejem poœitniška vozila, prikolice in oprema pohištvo svetila plovila vrtnarska razstava vozila papirna industrija - oprema in stroji zobozdravstvo

Š V I C A
BASEL 4.2. − 13.2. 4.2. − 13.2. 24.3. − 31.3. 15.6. − 19.6. 13.9. − 16.9. 29.10. − 6.11. 19.11. − 23.11. 19.11. − 23.11. ŽENEVA 3.3 − 13.3. 6.4. − 10.4. 12.4. 27.4. 27.4. 10.5. 18.9. − 15.4. − 1.5. − 1.5. − 12.5. − 22.9. MUBA SPORTDAYS BASELWORLD ART / BASEL INELTEC HERBSTWARENMESSE IGEHO MEFA AVTOMOBIL–SALON INVENTIONS, NEW TECHNIQUES AND PRODUCTS INDEX BOOKS, PRESS AND MULTIMEDIA EUROP'ART VITAFOODS ECOC European Conference and Exhibition on Optical Communication BEAUTY FORUM SWISS EXPOVINA SICHERHEIT sejem splošne porabe vse za šport stenske in roœne ure, nakit umetnost industrija - elektronika, avtomatizacija, energija, svetloba, inštalacije jesenski sejem splošne porabe hoteli, restavracije, ketering mesna industrija avtomobilski salon inovacije in izumi netkani materiali knjige, založništvo sejem umetnin prehrana in zdravje elektronika, optiœna komunikacija

ZÜRICH 5.3. − 6.3. 17.3. − 24.3. 15.11. − 18.11. BANGKOK 12.5. − 15.5. 12.5. − 15.5. 12.5. − 15.5.

kozmetika vino varovanje

T A J S K A
IA ROBOTICS INTERMACH MACHINE TOOLS THAILAND info@sejmi.si industrijska avtomatizacija orodja in stroji industrijsko orodje 24 www.sejmi.si

12.5. − 15.5. 15.6. − 18.6. 15.6. − 18.6. 15.6. − 18.6. 15.6. − 18.6. 15.6. − 18.6. 15.6. – 18.6. 15.6. − 18.6. 23.6. − 26.6. 31.8. − 3.9. 13.9. − 15.9. 16.11. − 19.11. 16.11. − 19.11. 16.11. – 19.11. TAIPEI 16.3. − 19.3. 12.4. − 15.4. 21.4. − 24.4. 27.4. − 30.4. 31.5. − 4.6. 22.6. − 25.6. 7.7. − 10.7. 11.10. − 14.10. 3.11. − 6.11. ANKARA 22.9. − 25.9. ISTANBUL 3.2. − 6.2. 3.3. − 5.3. 3.3. − 6.3. 17.3. − 20.3. 31.3. − 3.4. 7.4. − 10.4. 7.4. − 10.4. 27.4. − 30.4. 27.4. − 1.5. 22.9. − 25.9. 5.10. − 9.10. 27.10. − 30.10. 24.11. − 27.11. 16.11. − 19.11. december IZMIR 23.3. − 26.3. 20.10. − 23.10.

WELDTECH CANTECH LAB & TEST PHARMAPAK PLASTECH THAILAND PROPAK ASIA SEAFOOD ASIA, SEAFOODTECH SEAFOOD ASIA, SEAFOODTECH INTERPLAS FOOD & HOTEL WIRE & TUBE METALEX SHEET METAL ASIA THAI METALEX

varilna tehnologija konzerve – izdelava, oprema … laboratorijska tehnologija in oprema pakiranje v farmaciji in kozmetiki obdelava plastike in gume prehrana – predelava in pakiranje morska hrana – predelava in pakiranje azijska morska hrana guma in plastika hoteli, ketering, prehrana, pijaœa žice, kabli, cevi stroji v koivinski industriji, orodja ploœevina – stroji in tehnologija stroji in orodja za obdelavo kovin

T A J V A N
TAIPEI CYCLE AMPA GIFTIONERY TAIPEI TAISPO COMPUTEX TAIPEI TAIPEIPACK INTERWOOD TAITRONICS AUTUMN MEDIPHAR TAIPEI kolesa rezervni deli za avtomobile in motocikle darila, ure, nakit, steklo, usnje, modni dodatki, šolske potrebšœine športna oprema raœunalništvo rezervni deli za avtomobile in motocikle predelava lesa elektronika, zabavna elektronika, komunikacije medicinska oprema, biotehnologija

T U R ΠI J A
TURKEY BUILD WIN-WORLD OF INDUSTRY I FASHION SHOW FOODPACK WIN-WORLD OF INDUSTRY II LABTECH PETROLEUM ISTANBUL AUTOMECHANIKA ISTANBUL AYMOD TURKEY BUILD GIDA CeBIT BILISIM EURASIA NATURAL STONE - TURKEY OTOMOTIV AYMOD FOOD-TECH MARBLE TURKEY BUILD gradbeni sejem industrija modna oblaœila prehrambena embalaža industrija laboratorijska tehnologija in oprema naftna industrija vse za vozilo obutev gradbeni sejem prehrana in pijaœa informacijska tehnologija, programska oprema in telekomunikacije marmor, kamen in tehnologija avtodeli in oprema za mehaniœne delavnice obutev prehrambena tehnologija marmor, kamen in tehnologija gradbeni sejem

V E L I K A

B R I T A N I J A
tkanine, talne in stenske obloge, dekorativni elementi pohištveni sejem svetila darila, ure, nakit, steklo, usnje, modni dodatki plovila, kamping oprema

BIRMINGHAM 23.1. − 26.1. DESIGN INTERIORS 23.1. 23.1. 6.2. 22.2. − − − − 26.1. 26.1. 10.2. 27.2. THE FURNITURE SHOW THE LIGHTING SHOW SPRING FAIR NATIONAL BOAT, CARAVAN & LEISURE SHOW www.sejmi.si

25

info@sejmi.si

27.2. 17.3. 29.3. 5.4. 6.4. 6.4. 6.4. 6.4. 9.4. 12.4.

− 1.3. − 19.3. − 31.3. − 7.4. − 7.4. − 7.4. − 7.4. − 7.4. − 11.4. − 14.4.

IFFE THE EDUCATION SHOW TRAFFEX NAIDEX CARE MANAGEMENT MACHINE VISION 3C IPOT MTEC OPTRAFAIR SIGN UK FIRE EXPO IFSEC + SECURITY SOLUTIONS SAFETY AND HEALTH EXPO INTERPLAS GLASSEX INTERBUILD LONDON BOAT SHOW BETT ASIA EXPO I.G.E. ATEI TOY FAIR DESTINATIONS PURE LONDON CONFEX LFW-LONDON FASHION WEEK IDMF-INTERNATIONAL DIRECT MARKETING SHOW PROFESSIONAL BEAUTY DAILY MAIL IDEAL HOME IFE INFRARAIL CRUISE + FERRY-Passenger Shipping Expo NATURAL AND ORGANIC PRODUCTS EUROPE LBF-LONDON BOOK FAIR INFOSECURITY INTERNET WORLD UK WINE+ CHELSEA FLOWER SHOW RAILTEX ONLINE MARKETING PURE LONDON IJL PLASA DSEI - DEFENCE&SECURITY EQUIPMENT 100% DESIGN 100% DETAIL 100% LIGHT WTM EROTICA ONLINE INFORMATION MEDIPHAR TAIPEI info@sejmi.si

16.5. − 19.5. 16.5. − 19.5. 17.5. − 19.5. 27.9. − 29.9. oktober oktober LONDON 7.1. − 16.1. 12.1. − 15.1. 24.1. − 26.1. 25.1. − 27.1. 25.1. − 27.1. 25.1. − 27.1. 3.2. − 6.2. 13.2. − 15.2. 15.2. − 17.2. 18.2. − 22.2. 1.3. − 2.3. 6.3. 11.3. 13.3. 14.6. 2.4. 3.4. 11.4. 19.4. 19.4. 17.5. 24.5. 14.6. 28.6. 7.8. 4.9. 11.9. 13.9. − 7.3. − 27.3. − 16.3. − 16.6. − 3.4. − − − − − − − − − − − − 4.4. 13.4. 21.4. 21.4. 19.5. 28.5. 16.6. 29.6. 9.8. 7.9. 14.9. 16.9.

bencinske œrpalke izobraževanje promet, varnost na cesti skrb za starejše in prizadete - negovanje, ustanove, itd. senzorska tehnologija oprema za dekontaminacijo optiœna tehnologija merilni inštrumenti optika izveski, ekrani, panoji za obvešœanje – izdelava, materiali … požarna varnost protipožarna zašœita, zašœita pred kriminalom varnost in zdravje guma in plastika steklo in okna gradbeništvo plovila izobraževanje sejem široke porabe, proizvodi iz Azije igre na sreœo, igralništvo zabavna industrija igraœe in igre turistiœna podjetja, agencije, letalski prevozniki ženska in moška moda organizacija sreœanj, konferenc, posebnih dogodkov sejem mode direktni marketing - tiskanje, e-mailing, CRM, tržne raziskave, internetd/novi mediji, distribucija … kozmetika vse za dom in okolico prehrana in pijaœe železnica plovila in promet naravni in organski izdelki knjižni sejem zašœita in varovanje v informatiki internet vinski sejem vrtnarstvo, cvetliœarstvo železnica - oprema, sistemi, servis trženje ženska in moška moda nakit, dragulji glasba, osvetlitev sejem obrambe, varovanja, zašœite in reševanja oblikovanje zakljuœna dela v gradbeništvu svetila turistiœna borza erotika online informatika medicinska oprema, biotehnologija 26 www.sejmi.si

22.9. − 25.9. 22.9. − 25.9. 22.9. − 25.9. 7.11. − 10.11. 18.11. − 20.11. 29.11. − 1.12. 3.11. − 6.11.

ZDRUŽENE

DRŽAVE

AMERIKE
glasbila, avdio oprema, osvetlitev medicina analitiœna kemija in spektroskopija prehrana ogrevanje, hlajenje, klimatizacija in ventilacija notranja oprema transport, logistika, skladišœenje restavracije, hoteli in moteli pohištvo in druga oprema grafiœno oblikovanje, tiskanje materialov za pakiranje radiologija odpadki zimska športna oblaœila in oprema razstava vozil porabniška elektronika vse za lov gradbeništvo - betonske konstrukcije talne obloge fotografija - oprema, razvijanje gretje, hlajenje, klima oblaœila oblaœila, modni dodatki in darila prevleke prenos elektriœne energije gradbeništvo in gradbeni materiali oprema trgovin pripomoœki za prodajo varovanje in zašœita radio, televizija - oddajanje, produkcija, oprema kuhinjska in kopalniška oprema kuhinje in kopalnice oglaševalski ekrani in napisi, izveski, itd. informatika banœništvo železnina nakit kemiœne œistilnice in pralnice športni ribolov oblaœila, modni dodatki in darila oblaœila kolesarski sejem optika info@sejmi.si www.sejmi.si

ANAHEIM (CA) 17.1. − 20.1. NAMM 8.2. − 10.2. MD&M WEST SHOW 2011 ATLANTA 13.3. − 18.3. PITTCON 14.10. − 17.10. PMA CHICAGO (IL) 31.1. − 2.2. ARH EXPO 6.3. − 8.3. INTERNATIONAL HOME AND HOUSEWARES SHOW 21.3. − 24.3. PRO MAT 21.5. − 24.5. NRA 13.6. − 15.6. NEOCON 11.9. − 14.9. GRAPH EXPO 27.11. − 2.12. RSNA DALLAS (TX) 9.5. − 12.5. WASTE EXPO DENVER COLORADO 27.1. − 30.1. SIA SNOW SHOW DETROIT (MI) 10.1. − 23.1. NAIAS LAS VEGAS (NV) 6.1. − 9.1. CES 18.1. − 21.1. SHOT SHOW 18.1. − 21.1. WORLD OF CONCRETE USA 24.1. − 27.1. SURFACES 30.1. − 3.2. PMA 31.1. − 2.2. AHR EXPO 14.2. − 16.2. MAGIC MARKETPLACE 27.2. − 2.3. ASD/AMD, JEWELERY AND GIFT EXPO 14.3. − 17.3. COVERINGS 22.3. − 26.3. IFPE 22.3. − 26.3. CONEXPO – CON/AGG 28.3. − 30.3. GLOBAL SHOP - THE STORE FIXTURING SHOW 28.3. − 30.3. GLOBAL SHOP - THE VISUAL MERCHANDISING SHOW 5.4. − 7.4. ISC EXPO 9.4. − 14.4. NAB - International Electronic Media Show 25.4. − 28.4. K / BIS 25.4. − 28.4. KITCHEN / BATH INDUSTRY SHOW 28.4. − 30.4. SIGN EXPO 8.5. − 12.5. NETWORLD + INTEROP 9.5. − 12.5. THE MONEY SHOW 10.5. − 12.5. INTERNATIONAL HARDWARE WEEK 3.6. − 6.6. THE JCK SHOW 6.6. − 7.6. CLEAN SHOW 13.7. − 15.7. ICAST 31.7. − 3.8. ASD/AMD, JEWELERY AND GIFT EXPO 1.8. − 31.8. MAGIC MARKETPLACE 14.9. − 16.9. INTERBIKE 22.9. − 24.9. VISION EXPO WEST www.sejmi.si

27

26.9. − 28.9. PACK EXPO 4.10. − 6.10. GLOBAL GAMING EXPO - G2E 10.10. − 13.10. ADA 12.10. − 14.10. NBAA 14.11. − 18.11. IAAPA november AAPEX NACE november LOS ANGELES (CA) 18.1. − 24.1. CGS CALIFORNIA GIFT SHOW 15.10. − 19.10. WEFTEC MIAMI (FL) 24.1. − 26.1. NATPE MIAMI BEACH (FL) 17.2. − 21.2. MIBS & MISS MYRTLE BEACH (SC) 25.1. − 27.1. RESTAURANT, HOTEL MOTEL SHOW NEW ORLEANS (LA) 3.10. − 5.10. APTA NEW YORK 29.1. − 3.2. NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR 13.2. − 16.2. TOY FAIR 27.2. − 1.3. JA INTERNATIONAL JEWELLRY SHOW 6.3. − 8.3. IBS 17.3. − 20.3. VISION EXPO EAST 29.3. − 31.3. INTERPHEX 22.4. − 1.5. AUTOMOBILE SHOW 14.5. − 17.5. ICFF 15.5. − 17.5. SURTEX 15.5. − 18.5. NATIONAL STATIONERY SHOW 23.5. − 26.5. BOOKEXPO AMERICA (BEA) 3.10. − 7.10. NETWORLD + INTEROP 3.11. − 4.11. ISC EXPO 27.11. − 30.11. GNYDM ORLANDO (FL) 6.1. − 8.1. SURF EXPO 12.1. − 15.1. THE BUILDING SHOW 27.1. − 29.1. PGA SHOW 10.2. − 12.2. NAFEM 5.3. − 8.3. HELI-EXPO 20.3. − 24.3. IAADFS 22.3. − 24.3. WIRELESS / CTIA 15.6. − 17.6. INFOCOMM 16.10. − 20.10. ITS AMERICA ROSEMONT (IL) 20.9. − 22.9. NATIONAL DESIGN ENGINEERING SHOW 20.9. − 22.9. NATIONAL INDUSTRIAL AUTOMATION SHOW AND CONFERENCE 20.9. − 22.9. NATIONAL INDUSTRIAL ENTERPRISE IT SHOW AND CONFERENCE 20.9. − 22.9. NATIONAL MANUFACTORING WEEK 20.9. − 22.9. NATIONAL PLANT ENGINEERINGAND MRO MANAGEMENT SHOW AND CONFERENCE info@sejmi.si

embaliranje igre na sreœo zobozdravstvo letalska industrija zabavišœni parki avtomobilizem, rzervni deli avtomobilizem darila, modni dodatki vode in odpadne vode televizijski programi in oddaje plovila (œolni in jadrnice), motorji oprema hotelov in restavracij

javni prevoz darila igraœe nakit in ure kozmetika optika farmacija avtomobilski salon pohištveni sejem dekorativne tkanine vošœilnice, igraœe, darila knjižni sejem informatika varovanje zobozdravstvo vse za surfanje in plažo gradbeništvo golf - oprema, klubi, vozila predelava hrane in pakiranje vse za helikopterje brezcarinske prodajalne telekomunikacije informatika, telekomunikacije inteligentni transportni sistemi industrijsko oblikovanje avtomatizacija v industriji informacijska tehnologija v podjetništvu industrijski sejem izgradnja in oprema tovarn

28

info@sejmi.si www.sejmi.si

NATIONAL MANUFACTORING WEEK 20.9. − 22.9. NATIONAL PLANT ENGINEERING AND MRO MANAGEMENT SHOW AND CONFERENCE 20.10. − 23.10. MODEL & HOBBY EXPO SAN FRANCISCO (CA) 8.1. − 11.1. INTERNATIONAL GIFT FAIR 16.1. − 18.1. NASFT WINTER 25.1. − 29.1. MACWORLD CREATIVEPRO 5.2. − 7.2. NADA 11.7. − 15.7. SEMICON WEST 10.8. − 12.8. THE MONEY SHOW WASHINGTON 10.7. − 12.7. NASFT SUMMER

20.9. − 22.9.

industrijski sejem izgradnja in oprema tovarn

modelarstvo darila prehrana in pijaœe raœunalništvo avtomobilski deli polprevodniki banœništvo prehrana in pijaœe

ZDRUŽENI
DUBAI 24.1. − 27.1. 8.2. − 10.2. 8.2. − 10.2. 27.2. − 2.3. 1.3. − 3.3. 1.3. − 5.3. 7.3. − 10.3. 5.4. − 7.4. 10.4. − 14.4. 17.5. − 19.5. 9.10. − 13.10. 17.10. − 31.10. 1.11. − 5.11. 21.11. − 24.11.

ARABSKI

EMIRATI

a

ARABHEALTH CABSAT MEE SALON CULINAIRE AEEDC DUBAJ BOAT SHOW ARABLAB WOOD SHOW UITP THE HOTEL SHOW GITEX WHO'S NEXT & PREMIERE CLASSE INDEX THE BIG 5

medinski sejem kabelska in satelitska televizija elektrotehnika, energetika kulinariœno tekmovanje zobozdravstvo plovila in vodni športi laboratorijska tehnologija in oprema les, obdelava in stroji javni promet in transport hoteli, restavracije, cafeji in catering informacijska tehnologija, komunikacije ženska in moška moda, modni dodatki pohištvo in notranja oprema gradbeništvo, ravnanje z vodo, klimatizacija,…

PRIJAVE IN INFORMACIJE Sejmi, turistiœno podjetje, d. o. o. Dunajska 10, 1000 Ljubljana, T 041 321 868, 040 295 491, 01 300 27 05 F 059 173 860, E info@sejmi.si, W www.sejmi.si.

www.sejmi.si

29

info@sejmi.si

BELEÆKE

info@sejmi.si

30

www.sejmi.si

www.sejmi.si

31

info@sejmi.si

PREGLED SEJMOV PO DEJAVNOSTIH
ANTIKA, UMETNOST, MUZEJI
19.1. 12.3. 17.3. 25.3. 30.3. 13.4. 27.4. 15.6. 29.9. 16.11.23.11.20.1. 20.3. 20.3. 27.3. 2.4. 17.4. 1.5. 19.6. 2.10. 18.11. 27.11. PARIZ PADOVA LEIPZIG LJUBLJANA FERRARA KÖLN ŽENEVA BASEL BERLIN KOLN CELJE NÜRNBERG SINGAPUR MÜNCHEN SAN FRANCISCO (CA) DÜSSELDORF MILANO PARIZ BARCELONA PARIZ PARIZ MÜNCHEN FRANKFURT NEW YORK TORONTO PARIZ TOKIO MADRID BIRMINGHAM PARIZ FRANKFURT FRANKFURT LEIPZIG NEW YORK LAS VEGAS (NV) SALZBURG HONG KONG ISTANBUL BOLOGNA LJUBLJANA BASEL HONG KONG TAIPEI ŽENEVA NEW YORK MILANO LAS VEGAS (NV) LAS VEGAS (NV) info@sejmi.si MUSEUM EXPRESSIONS ANTIQUARIA LEIPZIGER BUCHMESSE COLLECTA RESTAURO ART COLOGNE EUROP'ART ART / BASEL ART FORUM BERLIN EXPONATEC ARTEXPO EUROPEAN COATINGS SHOW-ECS MOULDTECHASIA DARILA, URE, NAKIT, PARFUMI, SPOMINKI, TOBAK BIJOUTEX, MUSTERMARKT INTERNATIONAL GIFT FAIR PSI MACEF PRIMAVERA, CHIBI&CART ECLAT DE MODE/BIJORHCA EXPOHOGAR PRIMAVERA MAISON & OBJET PREMIERE CLASSE INHORGENTA CHRISTMASWORLD NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR CGTA GIFT SHOW PSI PARIS T.I.G.S., INTERNATIONAL GIFT SHOW BISUTEX, IBERJOYA, INTERGIFT SPRING FAIR MOD'AMONT AMBIENTE BEAUTY&BATH CADEAUX, WORLD OF TROPHIES JA INTERNATIONAL JEWELLRY SHOW ASD/AMD, JEWELERY AND GIFT EXPO CREATIV SALZBURG - SPRING HONG KONG JEWELLERY FAIR ISTANBUL JEWELERY SHOW COSMOPROF COLLECTA BASELWORLD GIFTS & PREMIUM FAIR GIFTIONERY TAIPEI EUROP'ART NATIONAL STATIONERY SHOW CHIBIDUE, CHIBIMART SUMMER THE JCK SHOW ASD/AMD, JEWELERY AND GIFT EXPO 32 www.sejmi.si

BARVE, LAKI
23.3. - 26.3. 29.3. - 31.3. 5.1. 8.1. 12.1. 21.1. 21.1. 21.1. 21.1. 24.1. 25.1. 28.1. 29.1. 30.1. 1.2. 1.2. 3.2. 6.2. 8.2. 11.2. 11.2. 26.2. 27.2. 27.2. 4.3. 4.3. 13.3. 18.3. 25.3. 24.3. 20.4. 21.4. 27.4. 15.5. 20.5. 3.6. 31.7. 7.1. 11.1. 14.1. 23.1. 24.1. 24.1. 25.1. 26.1. 28.1. 1.2. 3.2. 3.2. 3.2. 4.2. 7.2. 10.2. 10.2. 15.2. 15.2. 28.2. 1.3. 2.3. 6.3. 8.3. 17.3. 21.3. 27.3. 31.3. 23.4. 24.4. 1.5. 18.5. 23.5. 6.6. 3.8.

7.8. - 11.8. 26.8. - 30.8. 2.9. - 4.9. 2.9. - 5.9. 7.9. - 11.9. 3.9. - 5.9. 4.9. - 7.9. 8.9. - 11.9. 9.9. - 13.9. 15.9. - 19.9. 18.9. - 23.9. 23.9. - 25.9. september 22.10.- 30.10. oktober 8.11. - 10.11. 15.11.- 18.11. 18.11.- 21.11. november november 19.1. 26.1. 1.3. 23.3. 23.3. 4.4. 6.4. 9.5. 11.5. 12.5. 14.6. 21.6. 11.7. 13.9. 18.9. 21.1. 28.1. 3.3. 25.3. 26.3. 8.4. 7.4. 13.5. 13.5. 15.5. 17.6. 24.6. 15.7. 16.9. 22.9.

TORONTO FRANKFURT SALZBURG PARIZ HONG KONG LEIPZIG LONDON MILANO PARIZ MADRID CANNES DORTMUND TOKIO HANNOVER PARIZ MÜNCHEN PRAGA MILANO DUNAJ BOLOGNA NÜRNBERG CELJE NÜRNBERG STUTTGART SINGAPUR HANNOVER BIRMINGHAM BEOGRAD ŠANGHAJ BANGKOK POZNAN SINGAPUR SAN FRANCISCO (CA) BASEL ŽENEVA ROSEMONT (IL) NÜRNBERG TAIPEI LEIPZIG HONG KONG TORONTO SKOPJE SPLIT ŠANGHAJ MÜNCHEN MOSKVA PARIZ PARIZ MÜNCHEN STUTTGART CHICAGO (IL) www.sejmi.si

CGTA GIFT SHOW TENDENCE LIFESTYLE, COLLECTIONE CREATIV SALZBURG HERBST ECLAT DE MODE/BIJORHCA HONG KONG WATCH AND CLOCK FAIR CADEAUX IJL MACEF AUTUNNO, BIJOUX MAISON & OBJET BISUTEX, IBERJOYA, INTERGIFT TFWA WORLD EXHIBITION (TAX FREE) INTER-TABAC T.I.G.S., INTERNATIONAL GIFT SHOW CHRISTMAS EXIBITION, INFA PREMIERE CLASSE WORLD TOBACCO TABEXPO CHIBIMART WINTER LUXURY, PLEASE BIG BUYER ELTEC INTRONIKA, IFAM EMBEDDED WORLD ELTEFA METROLOGYASIA HANNOVER MESSE, INDUSTRIAL AUTOMATION MACHINE VISION, IPOT, MTEC SAJAM TEHNIKE NEPCON IA ROBOTICS INFOSYSTEM - ITM CABLESAT SEMICON WEST INELTEC ECOC European Conference and Exhibition on Optical Communication NATIONAL INDUSTRIAL AUTOMATION SHOW AND CONFERENCE POWTECH TAITRONICS AUTUMN EFA, SHGK HONG KONG ELECTRONICS FAIR NFAS TEHNOMA SASO PTC ASIA eCarTec INDUSTRIAL FORUM OPTO MIDEST PRODUCTRONICA HOBBY + ELEKTRONIK RSNA 33 info@sejmi.si

ELEKTRONIKA, AVTOMATIZACIJA, ROBOTIKA

20.9. - 22.9. 11.10.- 13.10. 11.10.- 14.10. 12.10.- 14.10. 13.10.- 16.10. 17.10.- 20.10. 18.10.- 22.10. 19.10.- 23.10. 24.10.- 27.10. 25.10.- 27.10. 25.10.- 28.10. oktober 15.11.- 18.11. 15.11.- 18.11. 17.11.- 20.11. 27.11.- 2.12.

EMBALAŽA
3.3. - 6.3. 18.3. - 21.3. 10.5. - 14.5. 12.5. - 18.5. 8.6. - 11.6. 15.6. - 18.6. 26.9. - 28.9. 18.10.- 21.10. 15.11.- 17.11. november ISTANBUL BOLOGNA ESSEN DÜSSELDORF ZAGREB BANGKOK LAS VEGAS (NV) TOKIO LYON BOLOGNA UTRECHT UTRECHT BERLIN LONDON CELJE HANNOVER CANNES LJUBLJANA LAS VEGAS (NV) SAN FRANCISCO MÜNCHEN ANAHEIM (CA) CANNES MIAMI (FL) LAS VEGAS (NV) BARCELONA CANNES FRANKFURT LAS VEGAS (NV) HAMBURG SINGAPUR SINGAPUR BERLIN BERLIN AMSTERDAM LONDON CANNES STUTTGART LAS VEGAS (NV) CHICAGO (IL) DUNAJ BRUSELJ VALENCIA MOSKVA MADRID MOSKVA LJUBLJANA FRANKFURT SALZBURG info@sejmi.si FOODPACK COSMOPACK METPACK INTERPACK MODERNPAK CANTECH, PHARMAPAK, PROPAK ASIA PACK EXPO JAPAN PACK EUROPACK - EUROMANUT MEC FOR PACK KAMASUTRA KAMASUTRA VENUS EROTICA EROTIKA CeBIT (Banking & Finance World) MIPIM PROPRIO THE MONEY SHOW THE MONEY SHOW EXPO REAL NAMM MIDEM NATPE PMA SONIMAGFOTO MIPTV MUSIKMESSE / PRO LIGHT + SOUND NAB - International Electronic Media Show FESPA DIGITAL EUROPE BROADCAST ASIA, CABLESAT PROFESSIONAL AUDIO TECHNOLOGY IFA POPKOMM IBC PLASA MIPCOM VISION AHR EXPO ARH EXPO ERG (ENERGIE.RAUM.GABÄUDE) BATIBOUW CEVISAMA AQUA THERM MOSCOW CLIMATIZACION MATTEX SEJEM DOM ISH HAUSTEC (AQUATHERM, POWER-DAYS 34 www.sejmi.si

EROTIKA
21.1. 23.9. 13.10.18.11.10.12.1.3. 8.3.24.3. 9.5. 10.8. 4.10. 17.1. 23.1. 24.1. 30.1. 23.3. 4.4. 6.4. 9.4. 24.5. 21.6. 21.6. 2.9. 7.9. 8.9. 11.9. 3.10. 8.11. 31.1. 31.1. 17.2. 24.2. 8.2. 8.2. 1.3. 1.3. 8.3. 15.3. 18.3. 23.1. 25.9. 16.10. 20.11. 12.12. 5.3. 11.3. 25.3. 12.5. 12.8. 6.10. 20.1. 26.1. 26.1. 3.2. 27.3. 8.4. 9.4. 14.4. 26.5. 24.6. 24.6. 7.9. 9.9. 13.9. 14.9. 6.10. 10.11. 2.2. 2.2. 20.2. 6.3. 11.2. 11.2. 4.3. 4.3. 13.3. 19.3. 20.3.

FINANCE

FOTO, FILM, TV, RADIO, GLASBA, GLASBILA, MEDIJI

GRADB. INŠTALACIJE, GRETJE, HLAJENJE, PREZRAŒEVANJE, BAZENI

29.3. - 2.4. 30.3. - 2.4. 5.4. - 8.4. 5.4. - 9.4. 5.4. - 10.4. 6.4. - 8.4. 12.4. - 16.4. 13.4. - 16.4. april 4.5. - 6.5. 8.6. - 10.6. 28.6. - 2.7. 13.9. - 15.9. 14.9. - 18.9. 12.10.- 14.10. 4.10. - 9.10. 18.10.- 21.10. 18.10.- 22.10. 26.10.- 29.10. oktober oktober oktober 7.11. - 12.11. 10.11.- 13.11. 16.11.- 19.11. 21.11.- 24.11. november december december 11.1. 12.1. 17.1. 18.1. 27.1. 4.2. 7.2. 10.2. 17.2. 1.3. 8.3. 8.3. 29.3. 10.3. 16.3. 22.3. 22.3. 29.3. 30.3. 5.4. 5.4. 5.4. 6.4. 12.4. 14.1. 15.1. 22.1. 21.1. 30.1. 6.2. 12.2. 13.2. 20.2. 5.3. 11.3. 13.3. 1.4. 13.3. 18.3. 26.3. 26.3. 2.4. 2.4. 8.4. 9.4. 10.4. 8.4. 16.4.

BRATISLAVA SARAJEVO MOSKVA ZAGREB BUDIMPEŠTA NOVI SAD BRNO ST. PETERSBURG MOSKVA VERONA MÜNCHEN DÜSSELDORF BANGKOK ZAGREB LEIPZIG ZENICA BARCELONA SKOPJE KÖLN KÖLN BRATISLAVA BIRMINGHAM PARIZ MOSKVA MILANO DUBAJ TORONTO PARIZ PARIZ POZNAN ORLANDO MÜNCHEN LAS VEGAS (NV) GRADEC CELOVEC UTRECHT SALZBURG DUNAJ SKOPJE GÖTEBORG LJUBLJANA ŠANGHAJ NOVI SAD MOSKVA LAS VEGAS (NV) GORNJA RADGONA BRATISLAVA SARAJEVO MOSKVA ZAGREB BUDIMPEŠTA STUTTGART BEOGRAD www.sejmi.si

RACIOENERGIA/CLIMATHERM GRADNJA I OBNOVA, INTERKLIMA CERAMICA MOSCOW INTERKLIMA HUNGAROTHERM SOLAR, THERM SHK BRNO TEPLOVENT, INTERSTROY EXPO SWE (WINDOWS & DOORS) SOLAREXPO, GREENBUILDING INTERSOLAR THERMPROCESS WIRE & TUBE JESENSKI ZAGREBŠKI VELESEJEM EFA, SHGK ZEPS PISCINA BCN TEHNOMA AQUANALE SOLARIA TZB GLASSEX BATIMAT SWE (WINDOWS & DOORS) ENERSOLAR THE BIG 5 WIN - DOOR MESUCORA PISCINE & SPA BUDMA THE BUILDING SHOW BAU WORLD OF CONCRETE USA HÄUSLBAUER DER HÄUSLBAUER INTERNATIONALE BOUWBEURS BAUEN + WOHNEN BAUEN & ENERGIE BUILD & CONSTRUCT BYGGMASKINER SEJEM DOM EXPO BUILD CHINA SAJAM NAMEŠTAJA, AMBIENTA I GRAflEVINARSTVO TUNNELING EXHIBITION CONEXPO – CON/AGG MEGRA CONECO GRADNJA I OBNOVA MOSBUILD GRADITELJSTVO CONSTRUMA RESALE GRAflEVINA 35 info@sejmi.si

GRADBENIŠTVO IN GRADBENI STROJI, GRADBENI INŽENIRING

12.4. - 16.4. 13.4. - 16.4. 27.4. - 1.5. 4.5. - 6.5. 12.5. - 15.5. 16.5. - 21.5. 21.5. - 26.5. 22.5. - 25.5. 31.5. - 4.6. 8.6. - 10.6. 7.9. - 11.9. 14.9. - 18.9. 20.9. - 24.9. 22.9. - 25.9. 22.9. - 25.9. 27.9. - 29.9. 4.10. - 9.10. 5.10. - 8.10. 5.10. - 8.10. 8.10. - 16.10. 12.10.- 14.10. 20.10.- 23.10. oktober oktober 2.11. - 4.11. 4.11. - 6.11. 7.11. - 12.11. 16.11.- 19.11. 16.11.- 19.11. 21.11.- 24.11. 30.11.- 4.12. 5.1. 10.1. 18.1. 25.1. 3.2. 13.2. 4.3. 15.3. 13.4. 15.5. 7.7. 17.8. 2.9. 30.9. 4.10. 20.10.20.10.20.10.26.10.3.11. 14.11.7.1. 13.1. 21.1. 27.1. 8.2. 16.2. 6.3. 18.3. 17.4. 18.5. 10.7. 21.8. 4.9. 3.10. 6.10. 23.10. 23.10. 23.10. 30.10. 6.11. 18.11.

BRNO ST. PETERSBURG ISTANBUL VERONA MILANO BARCELONA HELSINKI NÜRNBERG MOSKVA MÜNCHEN KORTRIJK ZAGREB BOLOGNA ANKARA LONDON NÜRNBERG ZENICA BOLOGNA MILANO GHENT LEIPZIG IZMIR KÖLN BIRMINGHAM MOSKVA BEOGRAD PARIZ BANGKOK MILANO DUBAJ MÜNCHEN MÜNCHEN HONG KONG DÜSSELDORF LONDON NÜRNBERG NEW YORK SALZBURG MOSKVA DORTMUND NEW YORK LEIPZIG KÖLN SALZBURG LEIPZIG LAS VEGAS (NV) ESSEN ROSEMONT (IL) HONG KONG DUNAJ MÜNCHEN LAS VEGAS (NV) info@sejmi.si

IBF RUSSIAN BUILDING INDUSTRY, CONSTRUCTION DESIGN, INTERSTROY TURKEY BUILD SOLAREXPO, GREENBUILDING ENERMOTIVE/LIVINLUCE CONSTRUMAT ITA-AITES STONE+TEC BUILDING MACHINES INTERSOLAR MATEXPO JESENSKI ZAGREBŠKI VELESEJEM CERSAIE TURKEY BUILD 100% DETAIL INTERGEO ZEPS SAIE MADExpo BIS + IMMOSFEER EFA, SHGK TURKEY BUILD SOLARIA INTERBUILD BUILDING SEASON BELRE BATIMAT METALEX ENERSOLAR THE BIG 5 HEIM + HANDWERK MUSTERMARKT TOYS AND GAMES SHOW IMA TOY FAIR, ATEI, I.G.E. SPIELWARENMESSE TOY FAIR CREATIV SALZBURG - SPRING TOY RUSIA INTERMODELLBAU NATIONAL STATIONERY SHOW GAMES CONVENTION GAMES CONVENTION CREATIV SALZBURG HERBST MODELL&HOBBY GLOBAL GAMING EXPO - G2E SPIEL MODEL & HOBBY EXPO TOYS AND GIFTS/MEGA SHOW PART 1 MODELLBAU-MESSE MODELLBAHN IAAPA 36 www.sejmi.si

IGRAŒE, IGRE, ZABAVNA INDUSTRIJA

17.11.- 20.11. 3.2. 8.2. 1.3. 15.3. 15.3. 16.3. 17.3. 22.3. 28.3. 23.3. 23.3. 23.3. 29.3. 4.4. 5.4. 6.4. 6.4. 7.4. 11.4. 12.4. 9.5. 10.5. 12.5. 12.5. 6.6. 22.6. 28.6. 28.6. 6.7. 14.9. 19.9. 20.9. 21.9. 3.10. 10.10.11.10.12.10.17.10.18.10.18.10.19.10.25.10.26.10.27.10.15.11.16.11.29.11.30.11.6.2. 11.2. 5.3. 17.3. 17.3. 22.3. 20.3. 26.3. 31.3. 25.3. 26.3. 26.3. 31.3. 8.4. 8.4. 7.4. 8.4. 10.4. 16.4. 15.4. 13.5. 12.5. 15.5. 15.5. 9.6. 24.6. 2.7. 2.7. 8.7. 18.9. 24.9. 22.9. 24.9. 7.10. 13.10. 13.10. 15.10. 20.10. 20.10. 22.10. 23.10. 27.10. 29.10. 30.10. 18.11. 19.11. 2.12. 3.12.

STUTTGART ISTANBUL VALENCIA BARCELONA ŠANGHAJ MOSKVA MÜNCHEN ISTANBUL LAS VEGAS (NV) NICA NOVI SAD IZMIR SINGAPUR UTRECHT HANNOVER LYON BIRMINGHAM STUTTGART ISTANBUL PEKING CELJE BEOGRAD LAS VEGAS (NV) BANGKOK BANGKOK STUTTGART TOKIO DÜSSELDORF DÜSSELDORF TOKIO ZAGREB HANNOVER ROSEMONT (IL) VERONA BRNO STUTTGART NÜRNBERG MOSKVA TORONTO BOLOGNA SKOPJE SPLIT MÜNCHEN MILANO ISTANBUL PARIZ BANGKOK ŠANGHAJ FRANKFURT LONDON HELSINKI STUTTGART www.sejmi.si

KREATIV & BASTELWELT WIN-WORLD OF INDUSTRY I MARMOL MAQUITEC PRODUCTRONICA CHINA METALWARE FORUM I.H.M. WIN-WORLD OF INDUSTRY II IFPE TISSUEWORLD METAL MARBLE METALASIA, MOULDTECHASIA RAIL-TECH HANNOVER MESSE INDUSTRIE LYON MACHINE VISION RESALE PETROLEUM ISTANBUL CIMT LIVARSTVO, FORMA TOOL SAJAM TEHNIKE INTERNATIONAL HARDWARE WEEK INTERMACH, IA ROBOTICS MACHINE TOOLS, WELDTECH BLECHEXPO DMS GIFA, METEC THERMPROCESS, NEWCAST OFMEX JESENSKI ZAGREBŠKI VELESEJEM EMO NATIONAL MANUFACTORING WEEK MARMOMACC MSV MOTEK POWTECH WELDEX CMTS SIMAC TEHNOMA SASO MATERIALICA VITRUM NATURAL STONE - TURKEY MIDEST SHEET METAL ASIA, METALEX MARINTEC CHINA EUROMOLD BETT EDUCA DIDACTA, DIE BILDUNGSMESSE 37 info@sejmi.si

INDUSTRIJA, STROJEGRADNJA, OBDELAVA POVRŠIN, GOSPODARSTVO

IZOBRAŽEVANJE, UŒILA, UŒNI PRIPOMOŒKI
12.1. - 15.1. 28.1. - 29.1. 22.2. - 26.2.

23.2. - 27.2. 17.3. - 19.3. oktober 8.11. - 13.11. 10.11.- 12.11. 21.1. 8.2. 20.2. 19.3. 3.5. 14.5. 20.8. 12.9. 21.9. 13.11.30.11.30.1. 10.2. 24.2. 20.3. 5.5. 21.5. 25.8. 15.9. 25.9. 19.11. 4.12.

MADRID BIRMINGHAM PRAGA ZAGREB LINZ BERLIN TORONTO PARIZ CELJE KÖLN NOVI SAD GORNJA RADGONA POZNAN BUENOS AIRES HANNOVER TULLN HONG KONG PARIZ MILANO FRANKFURT BRUSELJ BARCELONA LEIPZIG PARIZ BOLOGNA POZNAN CANNES LONDON CELJE ŽENEVA PRAGA NEW YORK HAMBURG SALZBURG ZAGREB SINGAPUR PEKING CHICAGO (IL) LEIPZIG GÖTEBORG PARIZ BEOGRAD BRUSELJ MOSKVA DUNAJ FRANKFURT DÜSSELDORF BEOGRAD MILANO LJUBLJANA BOLOGNA info@sejmi.si

INTERDIDAC THE EDUCATION SHOW SCHOLA NOVA INTERLIBER - EDUCA INTERPÄDAGOGICA, MINIWORLD,FISPA IGW CIFS SIA / SIMA / SIMAGENA / SIMAVIP ŒEBELARSKI SEMINAR S PRODAJNO RAZSTAVO VICTAM POLJOPRIVREDNI SAJAM AGRA POLAGRA-FOOD APIEXPO AGRITECHNICA AUSTRO AGRAR TULLN STATIONERY FAIR INTERGRAPHIC CHIBI&CART PAPERWORLD BOOK FAIR GRAPHISPAG LEIPZIGER BUCHMESSE SALON DU LIVRE LIBRO - CHILDREN'S BOOK FAIR POLIGRAFIA MILIA LBF-LONDON BOOK FAIR GRAF & PAK BOOKS, PRESS AND MULTIMEDIA SVET KNIHY BOOKEXPO AMERICA (BEA) FESPA DIGITAL EUROPE A.PRINT INTERGRAFIKA COMGRAPHIC&ANIMATION BIBF GRAPH EXPO POSTPRINT BOK & BIBLIOTEK VISCOM GRAFIMA LABELEXPO EUROPE POLYGRAPHINTER IFRA EXPO FBM-FRANKFURTER BUCHMESSE VISCOM SAJAM KNJIGA VISUAL COMMUNICATION KNJIŽNI SEJEM BIG BUYER 38 www.sejmi.si

KMETIJSTVO, STROJI

KNJIGE, ZALOŽNIŠTVO, TISK, GRAFIKA, PAPIR
10.1. - 13.1. 12.1. - 14.1. 21.1. - 23.1. 29.1. - 1.2. 17.2. - 21.2. 22.2- . 26.2. 17.3. - 20.3. 18.3. - 23.3. 28.3. - 31.3. 29.3. - 1.4. 4.4. - 8.4. 11.4. - 13.4. 12.4. - 15.4. 27.4. - 1.5. 12.5. - 15.5. 23.5. - 26.5. 24.5. - 26.5. 7.6. - 9.6. 8.6. - 11.6. 21.6. - 24.6. 31.8. - 4.9. 11.9. - 14.9. 14.9. - 16.9. 22.9. - 25.9. 27.9. - 29.9. 28.9. - 1.10. 28.9. - 30.9. 4.10. - 8.10. 10.10.- 13.10. 12.10.- 16.10. 13.10.- 15.10. 24.10.- 30.10. 3.11. - 5.11. november november

KOZMETIKA
5.1. 22.1. 31.1. 5.2. 11.2. 26.2. 5.3. 6.3. 6.3. 16.3. 18.3. 18.3. 19.3. 29.3. 14.4. 28.5. 24.7. 17.9. 11.10.5.11. 15.2. 1.3. 23.3. 5.4. 11.4. 12.4. 25.5. 30.5. 7.7. 29.9. 14.9. 18.10.7.1. 23.1. 1.2. 6.2. 15.2. 28.2. 6.3. 7.3. 8.3. 18.3. 20.3. 21.3. 21.3. 31.3. 16.4. 29.5. 26.7. 18.9. 13.10. 6.11. 18.2. 4.3. 26.3. 7.4. 16.4. 15.4. 28.5. 3.6. 10.7. 1.10. 16.9. 21.10. MÜNCHEN HANNOVER FRANKFURT CELJE FRANKFURT BARCELONA ZÜRICH LONDON NEW YORK TOKIO DÜSSELDORF BOLOGNA DÜSSELDORF MILANO MOSKVA STUTTGART DÜSSELDORF WIESBADEN NÜRNBERG BERLIN LYON SINGAPUR SALZBURG DUBAJ PEKING POZNAN KÖLN HANNOVER TAIPEI TORONTO NOVI SAD BRNO STUTTGART HONG KONG CHICAGO (IL) PARIZ UTRECHT BIRMINGHAM HANNOVER LONDON LILLE MÜNCHEN MÜNCHEN BUSAN BRNO STUTTGART NEW ORLEANS (LA) ORLANDO DORTMUND DUBAJ www.sejmi.si BIJOUTEX COSMETICA HAIR & BEAUTY KOZMETIKA BEAUTY&BATH COSMOBELLEZA BEAUTY FORUM SWISS PROFESSIONAL BEAUTY IBS TOKYO HEALTH INDUSTRY SHOW BEAUTY INTERNATIONAL COSMOPROF TOP HAIR INTERNATIONAL IN COSMETICS EUROPE INTERCHARM COSMETICA BODY LOOK HAND & NAILS TECHNOPHARM COSMETICA EUROBOIS FURNITEC ASIA, WOODMACASIA BWS WOOD SHOW CIMT DREMA INTERZUM LIGNA+ HANNOVER INTERWOOD WMS IET, SKONI WOOD-TEC LOGIMAT ASIAN AEROSPACE PRO MAT SITL RAIL-TECH TRAFFEX CeMAT CRUISE + FERRY-Passenger Shipping Expo SIFER AIR CARGO EUROPE TRANSPORT LOGISTIC IAPH TRANSPORT A LOGISTIKA DMS-DIGITAL MANAGEMENT SOLUTIONS APTA ITS AMERICA RAIL # TEC ARABHEALTH 39 info@sejmi.si

LESNA INDUSTRIJA IN STROJI

LOGISTIKA, TRANSPORT, ORGANIZACIJA
8.2. - 10.2. 8.3. - 10.3. 21.3. - 24.3. 22.3. - 24.3. 29.3. - 31.3. 29.3. - 31.3. 2.5. - 6.5. 2.4. - 3.4. 5.4. - 7.4. 10.5. - 13.5. 10.5. - 13.5. 23.5. - 27.5. 3.9. - 7.9. 20.9. - 22.9. 3.10. - 5.10. 16.10.- 20.10. november 24.1. - 27.1.

MEDICINA, MEDICINSKA OPREMA, REHABILITACIJA

28.1. - 30.1. 8.2. - 10.2. 22.2. - 25.2. 7.3. - 10.3. 16.3. - 18.3. 17.3. - 20.3. 18.3. - 20.3. 22.3. - 24.3. 25.3. - 27.3. 31.3. - 3.4. marec 1.4. - 3.4. 5.4. - 7.4. 12.4. - 14.4. 12.4. - 14.4. 16.4. - 19.4. 19.4. - 21.4. 19.4. - 21.4. 19.4. - 21.4. 26.4. - 29.4. 7.5. - 9.5. 11.5. 17.5. 24.5. 26.5. 14.5. 19.5. 27.5. 29.5.

MÜNCHEN ANAHEIM (CA) MOSKVA DUBAJ UTRECHT SEUL CELJE STUTTGART PEKING ISTANBUL SINGAPUR BARCELONA BIRMINGHAM MOSKVA NÜRNBERG SHENZEN PRAGA PRAGA PRAGA MOSKVA PEKING ZAGREB BIRMINGHAM SAO PAULO DJAKARTA BANGKOK TOKIO BOLOGNA DÜSSELDORF ZENICA LJUBLJANA BEOGRAD BRNO SHENYANG TAIPEI DÜSSELDORF SINGAPUR SINGAPUR CHICAGO (IL) MOSKVA FIRENCE HONG KONG LOS ANGELES (CA) BERLIN FIRENCE PARIZ PARIZ PARIZ FIRENCE DENVER COLORADO TOKIO info@sejmi.si

15.6. - 18.6. 14.7. - 16.7. 8.9. - 11.9. 21.9. - 24.9. 4.10. - 9.10. 6.10. - 9.10. 13.10.- 15.10. 18.10.- 21.10. oktober 3.11.- 6.11. 16.11.- 19.11. 22.11.- 25.11. 22.11.- 25.11. 27.11.- 2.12. 5.12. - 9.12. 11.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 22.1. 22.1. 24.1. 26.1. 27.1. 1.2. 14.1. 20.1. 24.1. 21.1. 22.1. 24.1. 25.1. 26.1. 28.1. 30.1. 4.2.

OPTI MÜNCHEN MD&M WEST SHOW 2011 OPHTALMOLOGIC OPTICS ARABLAB MEDICA - ZORGTOTAAL KIMES 2011 ALTERMED MEDTEC CHINA MED LABTECH BIOMEDICAL ASIA 2011 EXPO ECOSALUD NAIDEX CARE MANAGEMENT HEALTH INDUSTRY ALTENPRFLEGE CMEF-China Medical Equipment Fair, Spring PRAGOFARMA, PRAGOLABORA, PRAGOMEDICA PRAGOOPTIK NON-HANDICAP ANALYTICS EXPO CIHIE - CHINA INTERNATIONAL HEALTHCARE INDUSTRY EXHIBITION 2011 MEDICINA I TEHNIKA SAFETY AND HEALTH EXPO HOSPITALAR 2011 IMEX-INTERNATIONAL MEDICAL & HOSPITAL EQUIPMENTS EXPO LAB & TEST INTERNATIONAL MODERN HOSPITAL SHOW 2011 SANA REHACARE INTERNATIONAL ZEPS NARAVA-ZDRAVJE MEDIPHARM MEDICAL FAIR BRNO CMEF-China Medical Equipment Fair, Autumn MEDIPHAR TAIPEI MEDICA, COMPAMED CIA-INSTRUMENTASIA, ANALABASIA CIA-CHEMASIA RSNA ZDRAVOOKHRANENIYE PITTI IMMAGINE UOMO FASHION WEEK CGS CALIFORNIA GIFT SHOW BREAD & BUTTER PITTI IMMAGINE BIMBO LINGERIE / INTERFILIERE PRET-A-PORTER, WHO'S NEXT PREMIERE CLASSE PITTIIMMAGINE FILATI SIA SNOW SHOW T.I.G.S., INTERNATIONAL GIFT SHOW 40 www.sejmi.si

MODA, OBLAŒILA, TEKSTIL, TEKSTILNI STROJI, MODNI DODATKI

3.2. - 5.2. 3.2. - 5.2. 6.2. - 8.2. 6.2. - 8.2. 6.2. - 9.2. 8.2. - 10.2. 8.2. - 10.2. 8.2. - 10.2. 10.2. - 13.2. 13.2. - 15.2. 14.2. - 16.2. 15.2. - 17.2. 18.2. - 20.2. 18.2. - 22.2. 23.2. - 1.3. 25.2. - 28.2. 27.2. - 2.3. 3.3. - 5.3. 6.3. - 9.3. 18.3. - 20.3. 25.2. - 28.2. 28.3. - 31.3. 6.4. - 8.4. 27.4. - 30.4. 10.5. - 15.5. 21.5. - 23.5. 24.5. - 26.5. 14.6. - 17.6. 14.6. - 17.6. 17.6. - 20.6. 23.6. - 25.6. 24.6. - 26.6. 5.7. - 7.7. 24.7. - 26.7. 24.7. - 26.7. 31.7. - 3.8. 7.8. - 9.8. 11.8. - 14.8. 23.8. - 25.8. avgust 1.9. - 3.9. 1.9. - 3.9. 6.9. - 8.9. 15.9. - 18.9. 18.9. - 21.9. 20.9. - 22.9. 20.9. - 22.9. 20.9. - 22.9. 20.9. - 22.9. 21.9. - 27.9. 22.9. - 29.9. 23.9. - 26.9. september 6.10. - 8.10.

MADRID MADRID DÜSSELDORF DÜSSELDORF MÜNCHEN PARIZ PARIZ PARIZ COPENHAGEN LONDON LAS VEGAS (NV) BRNO TOKIO LONDON MILANO MILANO LAS VEGAS (NV) ISTANBUL MILANO CELJE MILANO DONGGUAN BOLOGNA TAIPEI BARCELONA MILANO FRANKFURT FIRENCE ŠANGHAJ MILANO FIRENCE FRANKFURT FIRENCE DÜSSELDORF DÜSSELDORF LAS VEGAS (NV) LONDON COPENHAGEN BRNO LAS VEGAS (NV) MADRID MADRID ŠANGHAJ KÖLN MILANO PARIZ PARIZ PARIZ PARIZ MILANO BARCELONA MILANO TOKIO BEOGRAD www.sejmi.si

CIEN X CIEN JOVEN, IMAGENMODA INTERMODA, INTIMA MODA–BANO IGEDO FASHION WEEK, GLOBAL FASION HMD, CPD DÜSSELDORF ISPO-WINTER, Sports Source Europe MOD'AMONT PREMIERE VISION TEXWORLD FABRICS, INDIGO, EXPOFIL CIFF PURE LONDON MAGIC MARKETPLACE STYL JAPAN GOLF FAIR LFW-LONDON FASHION WEEK MILANO MODA DONNA MI MILANO PRÊT-À-PORTER ASD/AMD, JEWELERY AND GIFT EXPO FASHION SHOW MIPEL POROKA MODA IN – TESSUTO&ACCESSORI DTC LINEAPELLE TAISPO NOVIAESPANA MODA PRIMA / ESMA AVANTEX PITTI IMMAGINE UOMO SHANGAITEX SPOSAITALIA PITTI IMMAGINE BIMBO TECHTEXTIL PITTI IMMAGINE FILATI CPD DÜSSELDORF IGEDO FASHION WEEK ASD/AMD, JEWELERY AND GIFT EXPO PURE LONDON CIFF STYL MAGIC MARKETPLACE CIEN X CIEN JOVEN, IMAGENMODA INTERMODA, INTIMA MODA–BANO CIFF / MODA SHANGHAI KIND+JUGEND MIPEL - THE BAGSHOW MOD'AMONT PRET-A-PORTER, PREMIERE VISION TEXWORLD FABRICS, INDIGO, EXPOFIL WHO'S NEXT MILANO MODA DONNA ITMA MODA IN – TESSUTO&ACCESSORI T.I.G.S., INTERNATIONAL GIFT SHOW UNIJATEX-MODA-KOŽA-OBUŒA 41 info@sejmi.si

17.10.- 31.10. 18.10.- 20.10. oktober 26.11.- 28.11.

DUBAJ BOLOGNA PARIZ MILANO LONDON DUNAJ DÜSSELDORF LJUBLJANA GÖTEBORG MIAMI BEACH (FL) MOSKVA BIRMINGHAM ZAGREB MÜNCHEN DUBAJ AMSTERDAM STOCKHOLM MADRID LONDON SPLIT CELOVEC PORTOROŽ CANNES FRIEDRICHSHAFEN REKA IZOLA GENOVA HAMBURG ROTTERDAM PARIZ PARIZ MILANO MADRID DÜSSELDORF MADRID DONGGUAN ISTANBUL DONGGUAN ŠANGHAJ DÜSSELDORF MILANO MADRID PARIZ BEOGRAD DONGGUAN ISTANBUL ŠANGHAJ LONDON POZNAN BIRMINGHAM LAS VEGAS (NV) info@sejmi.si

WHO'S NEXT & PREMIERE CLASSE LINEAPELLE PREMIERE CLASSE MODA PRIMA / ESMA LONDON BOAT SHOW FERIEN-MESSE BOOT - DÜSSELDORF SALON PLOVIL BÄTMÄSSAN MIBS & MISS MOSCOW BOAT SHOW NATIONAL BOAT, CARAVAN & LEISURE SHOW SPORT I NAUTIKA F.R.E.E DUBAJ BOAT SHOW HISWA ALLT FÖR SJÖN EXPONAUTICA CRUISE + FERRY-Passenger Shipping Expo CBS - CROATIA BOAT SHOW FREIZEIT MESSE INTERNAUTIKA INTERNATIONAL BOAT SHOW INTERBOOT+INTERSURF NAUTICA IZOLA BOAT SHOW S.N.I. HANSEBOOT EUROPORT SALON NAUTIQUE DE PARIS MIDEC MICAM MODACALZATURA IBERPIEL / MARROQUINERIA GDS MODACALZADO/SIPIEL DFM - Footwear Machinery and Material Industry AYMOD CHINA SHOES/SHOESTEC CIFF / MODA SHANGHAI GDS MICAM MODACALZATURA MODACALZADO/IBERPIEL MIDEC UNIJATEX-MODA-KOŽA-OBUŒA CHINA SHOES/SHOESTEC AYMOD MARINTEC CHINA IDMF-INTERNATIONAL DIRECT MARKETING SHOW EURO-REKLAMA SIGN UK SIGN EXPO 42 www.sejmi.si

NAVTIKA
7.1. - 16.1. 13.1. - 16.1. 22.1. - 30.1. 27.1. - 30.1. 4.2. - 13.2. 17.2. - 21.2. 22.2. - 27.2. 22.2. - 27.2. 23.2. - 27.2. 24.2. - 28.2. 1.3. - 5.3. 1.3. - 6.3. 5.3. - 13.3. 9.3. - 13.3. 2.4. - 3.4. 12.4. - 17.4. 14.4. - 17.4. 10.5. - 15.5. 7.9. - 12.9. 17.9. - 25.9. 21.9. - 25.9. september 1.10. - 9.10. 29.10.- 6.11. 8.11. - 11.11. 2.12. - 11.12. 22.1. - 24.1. 6.3. - 9.3. 13.3. - 15.3. 16.3. - 18.3. 17.3. - 19.3. 28.3. - 31.3. 27.4. - 30.4. 28.4. - 30.4. 6.9. - 8.9. 7.9. - 9.9. 18.9. - 21.9. 29.9. - 1.10. september 6.10. - 8.10. oktober 16.11.- 19.11. 29.11.- 2.12. 1.3. 29.3. 12.4. 28.4. - 2.3. - 1.4. - 14.4. - 30.4.

OBUTEV IN STROJI

OGLAŠEVANJE, TRŽENJE

24.5. 28.6. 26.9. 27.9. 5.10. 13.10.24.10.-

25.5. 29.6. 30.9. 29.9. 6.10. 15.10. 27.10.

AMSTERDAM LONDON PEKING PARIZ NÜRNBERG DÜSSELDORF MOSKVA ESSEN DUBAJ CANNES HANNOVER BIRMINGHAM BERLIN VERONA DALLAS (TX) GÖTEBORG MILANO MÜNCHEN NOVI SAD NOVI SAD LOS ANGELES (CA) SPLIT KÖLN AMSTERDAM MILANO DUBAJ POZNAN PARIZ PARIZ DÜSSELDORF DÜSSELDORF ORLANDO ( FL) LAS VEGAS (NV) KÖLN DORTMUND MÜNCHEN BRNO MILANO NEW YORK BIRMINGHAM BIRMINGHAM PRAGA MOSKVA DORTMUND LAS VEGAS (NV) PARIZ MILANO BIRMINGHAM MOSKVA VALENCIA www.sejmi.si

PLMA ONLINE MARKETING PT/EXPO COMM CHINA VISCOM CRM-EXPO VISCOM REKLAMA E-WORLD MEE MIPIM HANNOVER MESSE - ENERGY, POWER PLANT, WIND 3C WASSER BERLIN SOLAREXPO, GREENBUILDING WASTE EXPO ELFACK ENERMOTIVE/LIVINLUCE INTERSOLAR BIOMASA EKO-SVET WEFTEC SASO SOLARIA AQUATECH ENERSOLAR THE BIG 5 POLEKO MARJOLAINE POLLUTEC EUROSHOP BEAUTY INTERNATIONAL IAADFS GLOBAL SHOP - THE STORE FIXTURING SHOW ANUGA, RETAILTEC INNOWA OPTI MÜNCHEN OPTA MIDO VISION EXPO EAST IPOT OPTRAFAIR PRAGOOPTIK MIR STEKLA INNOWA VISION EXPO WEST SILMO PARIS VITRUM GLASSEX OPTICS PUERICULTURA (Cero a Cuatro) 43 info@sejmi.si

OKOLJE, VODA, ENERGIJA
8.2. - 10.2. 8.2.10.2. 8.3. - 11.3. 4.4. - 8.4. 6.4. - 7.4. 2.5. - 5.5. 4.5.6.5. 9.5. - 12.5. 9.5. - 13.5. 12.5. - 15.5. 8.6. - 10.6. 14.9. - 16.9. 28.9. - 2.10. 15.10.- 19.10. 19.10.- 23.10. oktober 1.11. - 4.11. 16.11.- 19.11. 21.11.- 24.11. 22.11.- 25.11. november 1.12. - 4.12. 26.2. 18.3. 20.3. 28.3. 8.10. 2.3. 20.3. 24.3. 30.3. 12.10.

OPREMA TRGOVIN

OPTIKA IN STEKLO
8.1. - 10.1. 28.1. - 30.1. 25.2. - 27.2. 4.3. - 6.3. 17.3. - 20.3. 6.4. - 7.4. 9.4. - 11.4. 19.4. - 21.4. 6.6. - 9.6. 6.8. - 8.8. 22.9. - 24.9. 29.9. - 2.10. 26.10.- 29.10. oktober 13.12.- 16.12. 21.1. - 23.1.

OTROŠKA OPREMA

23.1. - 25.1. 23.3. - 26.3. 15.9. - 18.9. 25.1. 30.3. 23.3. 12.4. 17.5. 15.6. 15.6. 23.6. 27.9. 18.10.15.11.25.11.28.1. 2.4. 25.3. 15.4. 20.5. 17.6. 18.6. 26.6. 29.9. 22.10. 18.11. 29.11.

PARIZ MOSKVA KÖLN MOSKVA SARAJEVO NOVI SAD CELJE ŠANGHAJ MOSKVA BANGKOK BANGKOK BIRMINGHAM FRIEDRICHSHAFEN PARIZ CHIBA PARIZ MÜNCHEN FRANKFURT TORONTO HANNOVER KÖLN LOS ANGELES (CA) PARIZ BIRMINGHAM LAS VEGAS (NV) GHENT STOCKHOLM SALZBURG FRANKFURT AMSTERDAM BAD SALZUFLEN POZNAN PRAGA LYON ŠANGHAJ CHICAGO (IL) NITRA SINGAPUR NOVI SAD LONDON SARAJEVO GUANGZHOU (KANTON) SKOPJE GUANGZHOU (KANTON) MOSKVA BRNO MILANO LAS VEGAS (NV) MILANO NEW YORK PADOVA info@sejmi.si

LE MONDE DE L'ENFANT MOTHER&BABY KIND+JUGEND INTERPLASTICA PLAGRAM PLAST PLAKGEM CHINAPLAS ROSPLAST PLASTECH THAILAND INTERPLAS INTERPLAS FAKUMA MIDEST INTERNATIONAL PLASTIC FAIR FUNERAIRE MUSTERMARKT HEIMTEXTIL TIHFM - INTERNATIONAL HOME FURNISHINGS MARKET DOMOTEX IMM COLOGNE CGS CALIFORNIA GIFT SHOW MAISON & OBJET THE FURNITURE SHOW, DESIGN INTERIORS SURFACES INTIRIO FURNITURE FAIR BAUEN + WOHNEN AMBIENTE HUISHOUDBEURS ZOW MEBLE PRAGOINTERIER NEW DESIGN EUROTIPS FURNITEK CHINA, WOODBUILD-WOODMAC CHINA INTERNATIONAL HOME AND HOUSEWARES SHOW FURNITURE AND LIVING IFFS / AFS SAJAM NAMEŠTAJA, AMBIENTA I GRAflEVINARSTVO DAILY MAIL IDEAL HOME INTERIO CIFF- HOME FURNITURE MEBEL CIFF - CHINA INT. FURNITURE FAIR INTERIORS MOSCOW MOBITEX SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE KITCHEN / BATH INDUSTRY SHOW ENERMOTIVE/LIVINLUCE ICFF FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE 44 www.sejmi.si

PLASTIKA IN GUMA

POGREBNIŠTVO
17.11.- 19.11. 5.1. 12.1. 15.1. 15.1. 18.1. 18.1. 21.1. 23.1. 24.1. 30.1. 8.2. 10.2. 11.2. 12.2. 14.2. 15.2. 17.2. 25.2. 1.3. 6.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 18.3. 18.3. 22.3. 27.3. 5.4. 12.4. 12.4. 25.4. 12.5. 14.5. 14.5. 7.1. 15.1. 18.1. 18.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 2.2. 12.2. 13.2. 15.2. 20.2. 17.2. 18.2. 20.2. 28.2. 4.3. 8.3. 13.3. 12.3. 13.3. 27.3. 21.3. 21.3. 27.3. 30.3. 8.4. 16.4. 17.4. 28.4. 15.5. 17.5. 22.5.

POHIŠTVO, NOTRANJA OPREMA, OPREMA PISARN, GOSP. APARATI, DODATKI

15.5. - 17.5. 17.5. - 20.5. 20.5. - 23.5. 25.5. - 28.5. 13.6. - 15.6. 25.8. - 28.8. 2.9. - 7.9. 4.9. - 6.9. 9.9. - 13.9. 14.9. - 17.9. 14.9. - 16.9. 14.9. - 16.9. 22.9. - 25.9. 22.9. - 25.9. 5.10. - 8.10. 8.10. - 16.10. 19.10.- 23.10. oktober 1.11. - 5.11. 8.11. - 13.11. 14.11.- 20.11. 16.11.- 19.11. 21.11.- 25.11. 30.11.- 4.12. december 16.1. 21.1. 22.1. 22.1. 30.1. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 16.2. 19.2. 27.2. 27.2. 1.3. 2.3. 2.3. 3.3. 11.3. 13.3. 16.3. 17.3. 18.3. 23.3. 23.3. 27.3. 30.3. 3.4. 18.1. 30.1. 26.1. 26.1. 2.2. 9.2. 10.2. 12.2. 11.2. 12.2. 19.2. 22.2. 2.3. 2.3. 4.3. 4.3. 6.3. 6.3. 13.3. 16.3. 18.3. 24.3. 20.3. 26.3. 26.3. 29.3. 2.4. 4.4.

NEW YORK MOSKVA MADRID KÖLN CHICAGO (IL) COPENHAGEN BERLIN KÖLN PARIZ ŠANGHAJ MOSKVA NOVI SAD LONDON CELJE MILANO PADOVA ZAGREB BRATISLAVA DUBAJ LJUBLJANA BEOGRAD MILANO MOSKVA MÜNCHEN TOKIO SAN FRANCISCO (CA) BERLIN LYON RIMINI KÖLN LJUBLJANA LJUBLJANA MOSKVA BERLIN ORLANDO ( FL) NÜRNBERG RIMINI COPENHAGEN DUBAJ CHIBA BRNO SPLIT ISTANBUL SALZBURG LONDON TOKIO ZÜRICH CELJE ZAGREB PALMA DE MALLORCA DÜSSELDORF NITRA LONDON www.sejmi.si

SURTEX EUROEXPOFURNITURE FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE DE MADRID INTERZUM NEOCON COPENHAGEN INTERNATIONAL FURNITURE FAIR IFA SPOGA MAISON & OBJET FURNITURE CHINA DECOTEX SKONI 100% DESIGN LIFESTYLE MADExpo CASA SU MISURA AMBIENTA MODDOM, TECHDOM INDEX AMBIENT LJUBLJANA - SEJEM POHIŠTVA SALON NAMEŠTAJA ENERSOLAR MEBEL HEIM + HANDWERK IFFT NASFT WINTER IGW SIRHA SIGEP ISM GASTEXPO & SLADOLED VINO PRODEXPO FRUIT LOGISTICA NAFEM BIO FACH MIA, INTERNATIONAL FOOD SHOW TEMA / INTERNATIONAL FOOD, WINE & SPIRITS FAIR SALON CULINAIRE FOODEX JAPAN VINEX GAST FOOD TECHNOLOGY VIN AUSTRIA IFE TOKYO HEALTH INDUSTRY SHOW EXPOVINA ALTERMED GASTROTEH ALIMENTA PROWEIN AGROKOMPLEX NATURAL AND ORGANIC PRODUCTS EUROPE 45 info@sejmi.si

PREHRANA, PIJAŒE, PEKARSTVO, SLAŠŒIŒARSTVO, PREDELAVA ŽIVIL

5.4. - 7.4. 5.4. - 9.4. 7.4. - 11.4. 7.4. - 11.4. 26.4. - 28.4. 10.5. - 12.5. 11.5. - 14.5. 11.5. - 14.5. 17.5. - 19.5. 18.5. - 20.5. 5.6. - 7.6. 7.6. - 10.6. 19.6. - 23.6. 10.7. - 12.7. 31.8. - 3.9. 8.9. - 10.9. 13.9. - 16.9. 21.9. - 23.9. 22.9. - 25.9. 22.9. - 25.9. 28.9. - 2.10. 2.10. - 4.10. 8.10. - 12.10. 6.10. - 9.10. 18.10.- 21.10. 11.10.- 13.10. 14.10.- 17.10. 8.11. - 12.11. 11.11.- 13.11. 16.11.- 18.11. 19.11.- 23.11. 26.11.- 29.11. 29.11.- 1.12. 29.11.- 1.12. november december 5.3. - 8.3. 8.3. - 10.3. 29.3. - 31.3. 5.4. - 7.4. 10.4. - 14.4. 13.4. - 16.4. 10.5. - 13.5. 6.6. - 9.6. 14.6. - 16.6. 20.6. - 26.6. 16.8. - 21.8. 3.10. - 5.10. 12.10.- 14.10. 16.10.- 20.10. 22.11.- 25.11. november

ST. PETERSBURG ZAGREB VERONA VERONA MOSKVA ŽENEVA HONG KONG ŠANGHAJ LONDON ŠANGHAJ VALENCIA TOKIO BORDEAUX WASHINGTON BANGKOK KÖLN MOSKVA BEOGRAD CELJE ISTANBUL NOVI SAD STUTTGART KÖLN LJUBLJANA PARMA NÜRNBERG ATLANTA SKOPJE MÜNCHEN ŠANGHAJ BASEL BEOGRAD PARIZ MONTPELLIER SARAJEVO ISTANBUL ORLANDO HONG KONG COPENHAGEN LILLE DUBAJ FRIEDRICHSHAFEN MÜNCHEN LYON LONDON PARIZ MOSKVA NEW ORLEANS (LA) LAS VEGAS (NV) ORLANDO POZNAN DORTMUND info@sejmi.si

INTERFOOD, INTERFOODTECH VINOVITA SOL VINITALY, ENOLITECH PIVOVAR VITAFOODS HOFEX BAKERY CHINA WINE+ SIAL CHINA - Asia's Food Marketplace RESTALIMED FOOMA JAPAN VINEXPO NASFT SUMMER FOOD & HOTEL COFFEENA WORLD FOOD SVET VINA LIFESTYLE GIDA HRANA I PIŒE SÜFFA ANUGA NARAVA-ZDRAVJE MILC, TECNOCONSERVE TECHNOPHARM PMA ITF-AGROFOOD FORUM VINI FHC CHINA MEFA PREHRANA FI - FOOD INGREDIENTS EUROPE SITEVI AGROFOOD FOOD-TECH HELI-EXPO ASIAN AEROSPACE PASSENGER TERMINAL EXPO SIFER UITP AERO TRANSPORT LOGISTIC, AIR CARGO EUROPE ITS EUROPE INFRARAIL, RAILTEX SALON AERONAUTIQUE MAKS APTA NBAA ITS AMERICA POLEKO RAIL # TEC 46 www.sejmi.si

PROMET, LETALA, LETALIŠŒA

RAŒUNALNIŠTVO, TELEKOMUNIKACIJE, INFORMATIKA
6.1. - 9.1. 21.1. - 22.1. 25.1. - 29.1. 8.2. - 10.2. 14.2. - 17.2. 26.2. - 2.3. februar 1.3. - 5.3. 8.3. - 10.3. 12.3. - 15.3. 22.3. - 24.3. 23.3. - 26.3. 4.4. - 8.4. 19.4. - 21.4. 3.5. - 5.5. 8.5. - 12.5. 10.5. - 13.5. 11.5. - 14.5. 12.5. - 14.5. 31.5. - 4.6. 14.6. - 17.6. 15.6. - 17.6. 21.6. - 24.6. 21.6. - 24.6. 22.6. - 24.6. 10.8. - 12.8. 2.9. - 7.9. 20.9. - 22.9. 21.9. 26.9. 26.9. 27.9. 3.10. 5.10. 6.10. 9.10. 11.10.16.10.19.10.29.11.21.1. 24.1. 26.1. 29.1. 4.2. 6.2. 11.2. 26.2. 1.3. 4.3.12.3. 24.9. 30.9. 1.10. 29.9. 7.10. 9.10. 7.10. 13.10. 14.10. 20.10. 21.10. 1.12. LAS VEGAS (NV) LJUBLJANA SAN FRANCISCO (CA) DUBAJ BARCELONA DÜSSELDORF VICENZA HANNOVER PARIZ MOSKVA ORLANDO (FL) SINGAPUR CANNES LONDON KÖLN LAS VEGAS (NV) MOSKVA BERLIN BRNO TAIPEI POZNAN ORLANDO ( FL) SINGAPUR SINGAPUR TOKIO SAN FRANCISCO BERLIN ROSEMONT (IL) BRNO PEKING PLOVDIV MADRID NEW YORK ISTANBUL CELOVEC DUBAJ TAIPEI ORLANDO MILANO LONDON MILANO LONDON SALZBURG FRANKFURT BASEL BIRMINGHAM FRANKFURT DÜSSELDORF ŠANGHAJ SALZBURG DUNAJ www.sejmi.si CES INFORMATIVA MACWORLD CREATIVEPRO CABSAT MOBILE WORLD CONGRESS EUROCIS SAT EXPO CeBIT SOLUTIONS INTRANET & TRAVAIL COLLABORATIF ITM WIRELESS / CTIA MTA MIPTV INTERNET WORLD UK ANGA CABLE NETWORLD + INTEROP SVIAZ/EXPO COMM LINUXTAG IDET COMPUTEX TAIPEI INFOSYSTEM - ITM INFOCOMM COMGRAPHIC&ANIMATION COMMUNIC, MOBILECOMM, SATCOMM ASIA DMS THE MONEY SHOW IFA NATIONAL INDUSTRIAL ENTERPRISE IT SHOW AND CONFERENCE INVEX-DIGITEX PT/EXPO COMM CHINA ITM SIMO TCI NETWORLD + INTEROP CeBIT BILISIM EURASIA ITNT GITEX TAITRONICS AUTUMN ITS AMERICA SMAU ON-LINE INFORMATION CART ASIA EXPO CASA PAPER-, CHRISTMASWORLD MUBA SPRING FAIR AMBIENTE EUROSHOP EAST CHINA FAIR CREATIV SALZBURG - SPRING WOHNEN & INTERIEUR 47 info@sejmi.si

SEJMI ŠIROKE PORABE
23.1. 26.1. 29.1. 1.2. 13.2. 10.2. 15.2. 2.3. 5.3. 6.3. - 20.3.

16.3. - 22.3. 2.4. - 10.4. 5.4. - 9.4. 15.4. - 5.5. 20.4. - 23.4. 21.4. - 24.4. 28.4. - 8.5. 28.5. - 6.6. 26.8. - 0.8. 2.9. - 4.9. 4.9. - 12.9. 7.9. - 14.9. 10.9. - 18.9. 10.9. - 18.9. 21.9. - 25.9. 23.9. - 3.10. 1.10. - 9.10. 1.10. - 9.10. 15.10.- 6.11. 22.10.- 30.10. 29.10.- 6.11. 3.11. - 6.11. 12.11.- 20.11. 30.11.- 4.12. november november december 12.1. 17.2. 27.2- . 28.3. 7.4. 12.4. 11.5. 25.5. 18.10.15.1. 19.2. 1.3. 31.3. 10.4. 17.4. 12.5. 29.5. 23.10.

MÜNCHEN SAARBRÜCKEN ZAGREB GUANGZHOU (KANTON) HONG KONG TAIPEI PARIZ BORDEAUX FRANKFURT SALZBURG PORDENONE CELJE CELOVEC GHENT BUDIMPEŠTA MARSEILLE DORTMUND GRADEC GUANGZHOU (KANTON) HANNOVER BASEL REKA STUTTGART MÜNCHEN DUNAJ ŠANGHAJ ZAGREB SALZBURG ST. PETERSBURG BIRMINGHAM AMSTERDAM ISTANBUL BRATISLAVA MÜNSTER BOLOGNA PARIZ BIRMINGHAM STOCKHOLM FRANKFURT FRANKFURT MILANO MILANO LYON GUANGZHOU (KANTON) LONDON BRATISLAVA MOSKVA ORLANDO ( FL) TORONTO UTRECHT DUNAJ info@sejmi.si

I.H.M. INTERNATIONALE SAARMESSE OBRTNIŠTVO CANTON FAIR, CECF (China Export Commodities Fair) HOUSWARE FAIR GIFTIONERY TAIPEI FOIRE DE PARIS INTERNATIONAL FAIR TENDENCE LIFESTYLE CREATIV SALZBURG HERBST CAMPIONARIA MOS KLAGENFURTER HERBSTMESSE ACCENTA BNV SAFIM DORTMUNDER HERBST HERBSTMESSE (GHMI) CANTON FAIR, CECF (China Export Commodities Fair) INFA HERBSTWARENMESSE SJEVERNOJADRANSKI SAJAM FAMILIE & HEIM HEIM + HANDWERK LUXURY, PLEASE SFC, CONSUMER FAIR CHRISTMAS AUTOZUM AUTO & AUTOMECHANICA IFFE AUTOVAKRAI AUTOMECHANIKA ISTANBUL AUTOSERVIS TANKSTELLE AUTOPROMOTEC EQUIP'AUTO THE LIGHTING SHOW LIGHT FAIR AMBIENTE MUSIKMESSE / PROLIGHT + SOUND EUROLUCE ENERMOTIVE/LIVINLUCE INLIGHT EXPO GUANGZHOU INT. LIGHTING EXHIBITION 100% LIGHT LUXDOM INTERLIGHT SURF EXPO INTERNATIONAL BOAT SHOW VAKANTIEBEURS FERIEN-MESSE 48 www.sejmi.si

SERVISNE DELAVNICE, BENCINSKE ŒRPALKE

SVETILA
23.1. - 26.1. 8.2. - 12.2. 11.2. - 15.2. 6.4. - 9.4. 12.4. - 17.4. 12.5. - 15.5. 24.5. - 26.5. 9.6. - 12.6. 22.9. - 25.9. oktober november 6.1. 8.1. 12.1. 13.1. - 8.1. - 16.1. - 16.1. - 16.1.

ŠPORT IN PROSTI ŒAS, HOBIJI

15.1. 18.1. 28.1. 20.1. 27.1. 27.1. 1.2. 4.2. 6.2. 9.2. 11.2. 12.2. 18.2. 23.2. 24.2. 24.2. 24.2. 2.3. 5.3. 11.3. 12.3. 24.3. 25.3. 25.3. 30.3. 8.4. 12.4. 14.4. 15.4. 27.4. 28.4. 30.4. 14.5. 25.5. 26.5. 13.7. 26.8. 28.8. 31.8. 4.9. 14.9. 16.9. 17.9. 25.9. 28.9. 14.10.20.10.23.10.26.10.28.10.3.11. 4.11. 4.11. 9.11. -

23.1. 21.1. 30.1. 23.1. 30.1. 29.1. 6.2. 13.2. 9.2. 13.2. 13.2. 20.2. 20.2. 27.2. 27.2. 27.2. 27.2. 6.3. 6.3. 14.3. 20.3. 27.3. 27.3. 27.3. 2.4. 11.4. 17.4. 17.4. 17.4. 30.4. 8.5. 1.5. 22.5. 27.5. 29.5. 15.7. 4.9. 30.8. 3.9. 6.9. 16.9. 19.9. 25.9. 27.9. 2.10. 16.10. 23.10. 25.10. 29.10. 30.10. 6.11. 8.11. 6.11. 13.11.

STUTTGART LAS VEGAS (NV) COPENHAGEN STUTTGART LJUBLJANA ORLANDO ( FL) DORTMUND BASEL MÜNCHEN HAMBURG DUNAJ GHENT TOKIO ZAGREB SALZBURG BEOGRAD GÖTEBORG NÜRNBERG MÜNCHEN NÜRNBERG ESSEN TULLN LJUBLJANA ERFURT SARAJEVO SINSHEIM SPLIT ESSEN GORNJA RADGONA TAIPEI PARIZ GERMERSHEIM (Rheinland-Pfalz) PADOVA PARIZ SINGAPUR LAS VEGAS (NV) DÜSSELDORF MÜNCHEN FRIEDRICHSHAFEN KÖLN LAS VEGAS (NV) MILANO FRIEDRICHSHAFEN MÜNCHEN NOVI SAD CELOVEC ESSEN BERLIN KÖLN MÜNCHEN MÜNCHEN VERONA STUTTGART MÜNCHEN www.sejmi.si

CMT SHOT SHOW CAMPING GOLF UND WELLNESS REISEN ALPE-ADRIA: TURIZEM IN PROSTI ŒAS PGA SHOW JAGD & HUND SPORTDAYS ISPO-WINTER, Sports Source Europe REISEN HAMBURG JASPOWA BELGIAN BOAT SHOW JAPAN GOLF FAIR SPORT I NAUTIKA DIE HOHE JAGD & FISCHEREI & OFFROAD ITTFT-SAJAM TURIZMA EUROHORSE FREIZEIT NUMISMATA MÜNCHEN IWA&OUTDOORCLASSICS EQUITANA POOL + GARDEN COLLECTA REITEN UND JAGEN DANI TURIZMA IWB CBS - CROATIA BOAT SHOW FIBO LOV TAISPO JARDIN SPEZI FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE EXPOZOO AQUARAMA ICAST CARAVAN SALON FAIRWAY EUROBIKE SPOGA INTERBIKE EICMA - BICI, EICMA - MOTO INTERBOOT+INTERSURF GOLF EUROPE PRIRODA I ŒOVEK, LORIST PFERDEMESSE ALPEN-ADRIA SPIEL YOU AQUANALE, FSB MINERALIEN TAGE MODELLBAHN FIERACAVALLI PFERD JAGEN UND FISCHEN 49 info@sejmi.si

17.11.- 20.11. 18.11.- 20.11. 1.12. - 4.12. 3.12. - 12.12. 8.12. - 11.12. december 8.1. - 9.1. 10.1. - 13.1. 13.1. - 16.1. 15.1. - 23.1. 19.1. - 23.1. 19.1. - 20.1. 20.1. - 23.1. 22.1. - 26.1. 25.1. - 27.1. 27.1. - 30.1. 3.2. - 6.2. 6.2. - 9.2. 15.2. - 17.2. 17.2. - 20.2. 23.2. - 27.2. 24.2. - 27.2. 27.2. - 2.3. 2.3. - 6.3. 9.3. - 13.3. 11.3. - 16.3. 13.3. - 16.3. 13.3. - 16.3. 15.3. - 16.3. 16.3. - 19.3. 24.3. - 27.3. 24.3. - 27.3. 30.3. - 2.4. 5.4. - 9.4. 10.4. - 13.4. 14.4. - 17.4. 14.4. - 17.4. 17.5. - 19.5. 21.5. - 24.5. 24.5. - 26.5. 15.6. - 16.6. 17.6. - 19.6. 26.7. - 28.7. 31.8. - 3.9. 29.9. - 2.10. 8.10. - 12.10. 21.10.- 25.10. 5.11. - 9.11. 7.11. - 10.11. 19.11.- 23.11. 24.11.- 27.11. 29.11.- 1.12. november

STUTTGART SALZBURG HANNOVER PARIZ PADOVA PARIZ GRADEC AMSTERDAM DUNAJ STUTTGART MADRID LJUBLJANA HELSINKI LYON MYRTLE BEACH (SC) LJUBLJANA LONDON LJUBLJANA LONDON MILANO ESSEN BEOGRAD COPENHAGEN NÜRNBERG BERLIN HAMBURG CELOVEC CELOVEC BRUSELJ MOSKVA GÖTEBORG TULLN SARAJEVO ZAGREB DUNAJ CELOVEC BARCELONA DUBAJ CHICAGO (IL) FRANKFURT DUNAJ KÖLN KÖLN BANGKOK TOKIO KÖLN MILANO SALZBURG LONDON BASEL LJUBLJANA BARCELONA GHENT www.sejmi.si

MODELLBAU SÜD FERIEN-MESSE-SALZBURG PFERD & JAGD HORSE, PONY AND DONKEY SHOW TUTTINFIERA PISCINE & SPA FERIEN - VITAL HORECAVA FERIEN-MESSE CMT FITUR CONVENTA MATKA - Nordic Travel Fair SIRHA RESTAURANT, HOTEL - MOTEL SHOW ALPE-ADRIA: TURIZEM IN PROSTI ŒAS DESTINATIONS GASTEXPO & SLADOLED CONFEX BIT - Borza Internazionale del Turismo REISE + CAMPING ITTFT-SAJAM TURIZMA TEMA / HOTEL, RESTAURANT, CATERING FREIZEIT ITB BERLIN INTERNORGA GAST INTERVINO EMIF - European Meeting Industry Fair MITT - Moscow International Travel & Tourism TUR POOL + GARDEN DANI TURIZMA CROTOUR ALLES FÜR DEN GAST WIEN FREIZEIT MESSE SALON TURISME THE HOTEL SHOW NRA IMEX EUROCLEAN INTER-KARNEVAL RDA-WORKSHOP FOOD & HOTEL JATA - World Travel Fair ANUGA HOST (EXPOTOUR) ALLES FÜR DEN GAST - HERBST WTM IGEHO FESTIVAL KAMPING & KARAVANING EIBTM - Global Meetings & Incentives Exhibition HORECA EXPO 50 info@sejmi.si www.sejmi.si

TURIZEM, HOTELIRSTVO, GOSTINSTVO, KETERING

november november november 5.12. - 8.12. 8.2. 15.2. 6.3. 13.3. 25.3. 6.4. 23.8. 18.9. 20.9. 24.9. 29.9. 18.10.10.2. 17.2. 9.3. 15.3. 27.3. 8.4. 25.8. 21.9. 22.9. 26.9. 1.10. 20.10.

RIMINI RIM HAMBURG CANNES PARIZ BRNO MILANO MADRID OFFENBACH BOLOGNA BRNO MILANO PARIZ OFFENBACH MADRID BOLOGNA PRAGA BRUSELJ LAS VEGAS (NV) LONDON BRNO BIRMINGHAM BIRMINGHAM KORTRIJK LONDON ZAGREB SINGAPUR DÜSSELDORF MADRID UTRECHT NEW YORK ZÜRICH PARIZ PARIZ GÖTEBORG MADRID ESSEN DORTMUND BOLOGNA PARIZ BORDEAUX BRNO STUTTGART DUNAJ DETROIT (MI) SALZBURG PADOVA BRUSELJ OFFENBACH COPENHAGEN www.sejmi.si

SIA BTC REISEMARKT ILTM - Luxury Travel Market LE CUIR A PARIS KABO MIPEL IBERPIEL / MARROQUINERIA ILM WINTER STYLES LINEAPELLE KABO MIPEL - THE BAGSHOW LE CUIR A PARIS ILM SUMMER STYLES MODACALZADO/IBERPIEL LINEAPELLE PRAGOALARM/PRAGOSEC SECURA, INFOSECURITY - IT SECURITY EXHIBITION ISC EXPO INFOSECURITY IDET IFSEC + SECURITY SOLUTIONS, FIRE EXPO SAFETY AND HEALTH EXPO INFOPOL DSEI - DEFENCE&SECURITY EQUIPMENT INTERPROTEX SECURITY ASIA A+A TRAFIC INFOSECURITY ISC EXPO SICHERHEIT MILIPOL CARTES & IDENTIFICATION EUROHORSE PROPET EQUITANA HUND & HEIMTIER ZOOMARK EXPOZOO AQUITANIMA PROPET ANIMAL EXOTICA - HAUSTIERMESSE NAIAS AUTOZUM BIKE EXPO SHOW INTERNATIONAL COMMERCIAL VEHICLES SHOW IKA-KART CAMPING 51 info@sejmi.si

USNJE IN UMETNE MASE

VARNOST, VAROVANJE, ZAŠŒITA PRI DELU, ZAŠŒITA PRED POŽAROM
17.2. - 19.2. 23.3. - 25.3. 5.4. - 7.4. 19.4. - 21.4. 12.5. - 14.5. 16.5. - 19.5. 17.5. - 19.5. 23.5. - 25.5. 13.9. - 16.9. 28.9. - 1.10. 12.10.- 14.10. 18.10.- 21.10. 18.10.- 21.10. 2.11. - 2.11. 3.11. - 4.11. 15.11.- 18.11. 18.11.- 21.11. december 24.2. 11.3. 12.3. 6.5. 12.5. 25.5. 28.5. 24.6. 4.11. 26.11.10.1. 12.1. 14.1. 15.1. 22.1. 28.1. 27.2. 13.3. 20.3. 8.5. 15.5. 27.5. 6.6. 26.6. 6.11. 27.11. 23.1. 15.1. 16.1. 23.1. 23.1. 30.1.

VETERINA

VOZILA, MOTORJI, KOLESA, OPREMA VOZIL

4.2. - 6.2. 5.2. - 7.2. 9.2. - 13.2. 17.2. - 20.2. 17.2. - 9.2. 18.2. - 27.2. 23.2. - 27.2. 24.2. - 7.2. 24.2. - 28.2. 26.2. - 27.2. 2.3. - 6.3. 3.3. - 6.3. 3.3. - 13.3. 12.3. - 13.3. 16.3. - 19.3. 17.3. - 20.3. 29.3. - 2.4. 5.4. - 9.4. 7.4. - 10.4. 9.4. - 17.4. 12.4. - 15.4. 13.4. - 23.4. 14.4. - 17.4. 22.4. - 1.5. 30.4. - 1.5. 7.5. - 11.5. 17.5. - 19.5. 25.5. - 29.5. 3.6. - 9.6. 9.6. - 16.6. 22.6. - 25.6. 24.8. - 27.8. 26.8. - 4.9. 31.8. - 3.9. 2.9. - 4.9. 8.9. - 11.9. 14.9. - 16.9. 15.9. - 25.9. 16.9. - 19.9. 20.9. - 22.9. 23.9. - 25.9. 29.9. - 3.10. september 1.10. - 9.10. 8.10. - 16.10. 12.10.- 16.10. 15.10.- 23.10. 18.10.- 23.10. 21.10.- 26.10. 25.10.- 27.10. oktober 4.11. - 6.11. 18.11.- 21.11. 24.11.- 27.11.

BREMEN SAN FRANCISCO HAMBURG MÜNCHEN ST. PETERSBURG TORONTO ESSEN UTRECHT MÜNCHEN AMSTERDAM NÜRNBERG DORTMUND ŽENEVA SAARBRÜCKEN TAIPEI BRATISLAVA MADRID ZAGREB ISTANBUL STOCKHOLM TAIPEI AMSTERDAM NOVI SAD NEW YORK GERMERSHEIM (Rheinland-Pfalz) BARCELONA STUTTGART BOLOGNA BRNO BARCELONA TAIPEI MOSKVA DÜSSELDORF FRIEDRICHSHAFEN LJUBLJANA JÖNKÖPING LAS VEGAS (NV) FRANKFURT MILANO PARIZ PEKING NITRA LJUBLJANA PARIZ LYON NOVI SAD BORDEAUX PARIZ KORTRIJK MÜNCHEN UTRECHT BREMEN VERONA ISTANBUL info@sejmi.si

CLASSIC MOTORSHOW NADA REISEN HAMBURG IMOT AUTO & AUTOMECHANICA CANADIAN INTERNATIONAL AUTOSHOW REISE + CAMPING MOTORBEURS F.R.E.E FIETS RAI AUTOSALON MOTORRÄDER AVTOMOBIL–SALON INTERMOTO TAIPEI CYCLE MOTOCYKEL MOTORTEC ZAGREB TRANSPORT SHOW AUTOMECHANIKA ISTANBUL BILSALONG AMPA AUTORAI MOTO BIKE EXPO AUTOMOBILE SHOW SPEZI MOTOSHOW AUTOMOTIVE TESTING/CRASH TEST, ENGINE EXPO AUTOPROMOTEC AUTOSALON AUTOMOVIL TAIPEIPACK MOSCOW INT. MOTOR SHOW CARAVAN SALON EUROBIKE AUTO MOTOR SHOW SCANDINAVIAN CARAVAN SHOW INTERBIKE IAA EICMA - BICI, MOTO ALARMES PROTECTION SECURITE CHINA INT. AUTO PARTS EXPO (CIAPE) AUTOSALON FESTIVAL STARODOBNIH VOZIL LEISURE VEHICLES EXHIBITION SALON AUTOMOBILE DE LYON SAJAM AUTOMOBILA AUTO MOTO SHOW EQUIP'AUTO BUSWORLD eCarTec KAMPEER&CARAVAN JAARBEURS CARAVAN BUS & BUS BUSINESS OTOMOTIV 52 www.sejmi.si

25.11.- 29.11. 26.11.- 4.12. november november 3.12. - 11.12. 3.12. - 11.12. 11.1. 21.1. 25.1. 28.1. 3.2. 4.2. 4.3. 15.3. 16.3. 18.3. 31.3. 14.4. 15.4. 15.4. 6.5. 24.5. 25.8. 2.9. 4.9. 15.9. 15.9. 13.1. 30.1. 28.1. 1.2. 7.2. 13.2. 6.3. 20.3. 22.3. 20.3. 3.4. 17.4. 16.10. 2.10. 8.5. 28.5. 29.8. 4.9. 6.9. 17.9. 19.9.

KORTRIJK ESSEN LAS VEGAS (NV) DUNAJ BOLOGNA CHIBA TORONTO BERLIN ESSEN FRANKFURT MADRID BASEL SALZBURG TORONTO MÜNCHEN CELJE STOCKHOLM CELOVEC KOBLENZ ROSENHEIM FREISING LONDON TULLN SALZBURG KÖLN PADOVA MADRID PARIZ VARŠAVA LAS VEGAS (NV) DUNAJ BRATISLAVA DUBAJ BARCELONA DUBAJ ATLANTA LAS VEGAS (NV) KÖLN HAMBURG PARIZ NEW YORK PARIZ COPENHAGEN TOKIO DÜSSELDORF HANNOVER LAS VEGAS (NV) HANNOVER NÜRNBERG MILANO STOCKHOLM MOSKVA NEW YORK MOSKVA www.sejmi.si

TRAILER ESSEN MOTOR-SHOW AAPEX, NACE LUXURY, PLEASE MOTOR SHOW TOKYO MOTOR SHOW LANDSCAPE CONGRESS IGW IPM CHRISTMASWORLD INTERGIFT MUBA CREATIV SALZBURG - SPRING CANADA BLOOMS GARTEN MÜNCHEN FLORA NORDIC GARDENS FREIZEIT MESSE BUGA LANDESGARTENSCHAU FREISING GARTENTAGE CHELSEA FLOWER SHOW IGM-INT. GARTENBAUMESSE CREATIV SALZBURG HERBST GAFA FLORMART-MIFLOR INTERGIFT EUROPROPRE ISSA/INTERCLEAN CLEAN SHOW EUROCLEAN CLEANTECH AEEDC INFARMA ARABLAB PITTCON COVERINGS IDS INTERPHARM PHARMAGORA INTERPHEX MEDEC SCANDEFA CPHL EXPOPHARM DENTAL INFORMA ADA BIOTECHNICA TECHNOPHARM RICH - MAC SWEDENTAL PHARMTECH GNYDM ZDRAVOOKHRANENIYE 53 info@sejmi.si

VRTNARSTVO IN CVETLIŒARSTVO

VZDRŽEVANJE IN ŒIŠŒENJE
5.4. - 7.4. 18.5. - 20.5. 6.6. - 7.6. 15.6. - 16.6. oktober 1.3. - 3.3. 1.3. - 3.3. 7.3. - 10.3. 13.3. - 18.3. 14.3. - 17.3. 22.3. - 26.3. 25.3. - 27.3. 26.3. - 28.3. 29.3. - 31.3. marec 7.4. - 9.4. 18.4. - 20.4. 6.10. - 9.10. 8.10. - 8.10. 10.10.- 13.10. 11.10.- 13.10. 11.10.- 13.10. 19.10.- 21.10. 17.11.- 19.11. 22.11.- 25.11. 27.11.- 30.11. 5.12. - 9.12.

ZOBOZDRAVSTVO, KEMIJA, FARMACIJA

BELEÆKE

info@sejmi.si

54

www.sejmi.si