P. 1
Predavanje Br. 10 - Objekti Za Zastitu Donjeg Ustroja i Odvodnja

Predavanje Br. 10 - Objekti Za Zastitu Donjeg Ustroja i Odvodnja

|Views: 1,018|Likes:
Published by k08ivan

More info:

Published by: k08ivan on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE NASTAVNI PREDMET: umske prometnice

NASTAVNA CJELINA 10: Objekti za osiguranje i za titu donjeg ustroja. Objekti povr inske i podzemne odvodnje.
Izv. prof. dr. sc. Tibor Pentek sc.
Akad. Akad. god. 2009/2010

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE

SADR AJ: AJ: Obj t ti r i i i i. i. r j i tit j tr j .

Oblo ni i ovi. ovi. Obj ti povr inske i podzemne odvodnje. ovr odvodnje. Bo ni ili postr ni odvodni j r i (tr pezni, trokut sti i zaobljeni). zaobljeni). i oli i odvodnja pomo u rubnjaka (ivi njaka). njaka). ovr inski propusti (procjednice, preljevnice). preljevnice). ropusti. ropusti. Drena e. rena e.

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE

Objekti za osiguranje i za titu donjeg ustroja
Objekti za osiguranje i za titu donjeg ustroja umskih cesta predstavljaju vrste trajne gra evine kojima je osnovna zada a podupiranje ili oblaganje pokosa nasipa, usjeka ili padina zbog osiguranja njihove stabilnosti. Ovim se stabilnosti. gra evinama smanjuje volumen tla u nasipu, a umske se prometnice za ti uju od erozije, klizi ta i dr. dr. Naj e i objekti za osiguranje i za titu donjeg ustroja koje nalazimo na umskim cestama jesu potporni i oblo ni zidovi. zidovi.

Potporni se zidovi mogu graditi i u usjecima (zasjecima) kada je teren nestabilan (zidovi se izvode zbog osiguranja kosina) te kada je usjek u vrlo strmoj stijeni (izgradnjom zida smanjuje se kubatura iskopa). ina. . Aktivni kosine. iskopa).ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi Potporni zidovi su gra evinski objekti koji se svojom vlastitom te inom suprotstavljaju aktivnom pritisku prirodnog tla ili tla koje je nasipano u nagibu strmijem od prirodne kosine. pritisak tla nije stalna ve promjenjiva veli ina.

gabiona. armature. armiranobetonski zidovi ± izvedeni su od betona i eljezne armature. . betona.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi Prema konstruktivnom djelovanju potporni se zidovi dijele u dvije kategorije: kategorije: gravitacijski zidovi ± izgra eni su od kamena. armiranog tla i monta nih elemenata s kamenom ispunom.

. zida.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi Svaki se potporni zid sastoji od dva osnovna dijela: tijela dijela: potpornog zida i temelja potpornog zida.

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE

Potporni zidovi
Tijelo zida ili zid 2:1 do 10:1) sve 10: strana potpornog pritisku tla dok na djeluje. djeluje. izvodi se s licem u odre enom nagibu (od do okomitog nagiba. Stra nja (unutarnja) nagiba. zida izlo ena je izravnom ili neizravnom prednju (vanjsku) stranu zida pritisak tla ne

Oblik potpornog zida ovisi o:  visini zida,  materijalu od kojega je zid izgra en,  namijeni potpornog zida,  strukturi zida,  geomehani kim i fizikalnim svojstvima tla,  veli inama sila koje djeluju na zid. zid.

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE

Potporni zidovi
Temelj ili temeljna stopa slu i za pove anje nalijeganja zida na temeljno tlo, usmjeravanje rezultante ukupnog optere enja potpornog zida i za to bolje u vr ivanje zida u tlu. Temelj je tlu. obi no horizontalan, a mo e biti i blago nagnut. Dubina nagnut. temelja se ovisno o tipu tla kre e izme u 80 i 100 cm. cm. S obzirom da su potporni zidovi gra evinski objekti koji podupiru tlo na njih djeluju razli ite sile: aktivni pritisak tla ili sile: ispune iza zida, vlastita te ina potpornog zida, hidrostati ki pritisak, pasivni otpor tla, hidrodinami ke sile i reakcija tla na sile potresa. potresa.

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE

Potporni zidovi ± osnovne vrste
Razli iti oblici nearmiranih betonskih zidova

Ova vrsta zidova ima osnovni oblik pravokutnika. a te ina zida usmjerava zid tako da rezultanta optere enja prolazi kroz bazu temelja na tlo. Ovaj odnos izme u ostalih imbenika ovisi o vrsti materijala od kojega je potporni zid izgra en. en. upitna. Odnos visine pravokutnika. i irine potpornog zida je odnos stupa zida i temelja zida.5:1 do 4:1. tlo.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi ± osnovne vrste Masivni gravitacijski zidovi ± projektirani su tako da na sebe preuzmu horizontalni ili vertikalni pritisak tla (ili ispune iza zida). a naj e e iznosi 2. Osnovni nedostatak masivnih gravitacijskih zidova je njihova vrlo velika vlastita te ina uslijed ega je pritisak na tlo vrlo velik te je na slabonosivim tlima njihova izgradnja upitna. .

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi ± osnovne vrste Armiranobetonski zidovi ± mo emo ih. zid. smatrati gravitacijskim zidovima uz razliku to se njihovo djelovanje ne ostvaruje samo te inom armiranog betona ve se dio te ine ispune ili nasutog materijala iza potpornog zida koristi za to bolje usmjeravanje rezultante sila koje djeluju na zid. . na neki na in.

Na mortom. prednju stranu zida treba ugra ivati ve e kamene blokove kako bi se postigla najve a vrsto a te dobio eljeni nagib i izgled zida. a naj e e se koristi cementni mort u omjeru 1:2. Gradnja zida zapo inje slojem cementnog morta. zidovi izvode od krupnog kamena u vapnenom. zida. Kamen mora biti vrst i otporan na smrzavanje. cementnom ili produ nom mortu.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi ± osnovne vrste Kameni potporni zidovi Kamen predstavlja naj e e kori tenu vrstu materijala od koje su gra eni potporni zidovi na umskim cestama. . kamenje se sla e na gusto i sa svih je strana oblo eno mortom. Kameni se cestama. en. nepravilnog oblika i u pravilu slabo obra en.

Kako bi se pomak. . Posebna vrsta potpornih zidova jesu zidovi od kamena na suho ili tzv. samo lomljeni kamen sa izra enim plohama. postigla kvaliteta. vrsto a i sigurnost.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi ± osnovne vrste Kameni potporni zidovi Svojim se izgledom kameni potporni zidovi najbolje uklapaju u teren (estetski efekt). suhozidi. zidova. suhozidi. a zbog kvalitete kamenog materijala u brdskim i planinskim podru jima RH razumljivo je za to je kamen predstavljao osnovni materijal za izgradnju potpornih zidova. kamena sla u u slojeve pravilnim vezom. Kod ove vrste potpornih zidova koristi se tzv. ova vrsta kamenih zidova mora imati bitno ve e dimenzije ( irina) od kamenih zidova s mortom. mortom. kod kojega sudarnice po vertikali imaju odre eni pomak. Komadi se plohama.

cm. e. Pri gradnji se mo e koristiti beton od M 15. 20 koristi. a potporni se zid lijepo uklapa u okoli . najvi e koristi. i vi e. pri izgradnji umskih cesta. eton se u oplate ugra uje u slojevima od 25 do 30 cm. Lice betonskog zida mo e biti obra eno pomo u kamenih blokova ili betonskih elemenata. Kod du ih potpornih zidova potrebno je svakih 6-10 m zid prekinuti vertikalnim dilatacijskim re kama koje u popre nom presjeku idu od temelja do vrha potpornog zida. .ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi ± osnovne vrste Betonski potporni zidovi Ova se vrsta zidova danas. 15. licem vrlo esto koristi u brdskom i gorskom podru ju gdje ima dosta gra evnog kamena. etonski se zid s kamenim elemenata. zida.

smrzavanja. smrzavanja. . Kod zemljane ispune postoji zemljom.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi ± osnovne vrste Potporni zidovi od monta nih betonskih i eli nih elemenata (gredica) Ova se vrsta potpornih zidova vrlo jednostavno i jeftino ugra uju. mogu nost sadnje drvenastih vrsta bilja. Temelje se na pli em temelju i ukopavaju do zone uju. Prostor izme u monta nih elemenata mo e se ispuniti kamenom ili zemljom. bilja.

podupiranje nestabilnih kosina. sanaciju manjih klizi ta i dr. . gradnju. kamenom. Zidovi od gabiona imaju veliku dr. vodopropusnost i vrlo su jednostavni za gradnju. eli ne ice ili Ovi se potporni zidovi naj e e koriste za smanjenje nagiba kosina visokih nasipa.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi ± osnovne vrste Potporni zidovi od gabiona Gabion predstavlja sanduk izra en od geomre e ispunjen kamenom.

ta. .ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi ± osnovne vrste Potporni zidovi od armirane zemlje Predstavljaju najjednostavniju konstrukciju potpornih zidova. a koriste se umjesto klasi nih zidova pri sanaciji klizi ta.

Provjera stabilnosti potpornog zida provodi se zbog postizanja maksimalne sigurnosti prometa. . Stati ki se prora un obavlja pomo u: grafi kih i analiti kih u: metoda uz pomo osobnog ra unala.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi Provjera stabilnosti potpornih zidova Za svaki potporni zid potrebno je izraditi stati ki prora un kojim se dokazuje da su naprezanja u svakom njegovu presjeku i naprezanja na tlo ispod temelja u dopu tenim granicama. projektiran. en. da je potporni zid stabilan na prevrtanje i na klizanje te da nema opasnosti od klizanja ili loma terena na kojem je zid izgra en. unala. odnosno dokaza da je zid pravilno projektiran.

Polo aj potpornog zida ovisi o: funkciji potpornog zida. ceste.5. . ekonomskim i tehni kim pokazateljima. materijalu od kojega e se potporni zid graditi. Potporni se zid projektira ispod visine nivelete ukoliko je popre ni nagib terena (1:m) u granicama od 1:2 do 1:3. nagibu i konfiguraciji terena. ajima). nasipa). pokazateljima. Potrebno je obaviti analizu izgradnje nasipa bez potpornog zida i sa potpornim zidom (na razli itim polo ajima).ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi Izbor vrste i polo aja potpornih zidova Potporni zidovi mogu se izvoditi u visini nivelete umske ceste ili ispod visine nivelete umske ceste (u kosini izme u planuma i no ice nasipa). Kada je nagib kosine nasipa manji ili jednak nagibu pokosa terena potporni se zid izvodi u visini nivelete umske ceste.

m h ± visina nasipa iznad zida. m . smanjuje se aktivni pritisak tla na potporni zid.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi Izbor vrste i polo aja potpornih zidova Pomicanjem potpornog zida prema no ici nasipa dolazi do slijede ih promjena: promjena: smanjuje se du ina potpornog zida u uzdu nom presjeku. nasipa. pove ava se koli ina materijala za izgradnju nasipa. Tuma znakova: H ± visina zida (lica). smanjuju se dimenzije potpornog zida.

m h ± visina nasipa iznad zida. suhozida. m H ± visina zida (lica). a dubina temelja 1.00 m zid se mo e dimenzionirati prema slijede oj formuli: formuli: H h d ! 0. jednostavnih potpornih zidova izvodi se kao jednostavna gra evinska konstrukcija suhozida. m . Dimenzioniranje dimenzionirati. Za tipske potporne zidove kod kojih je nagib zida 3:1.5   10 15 Tuma znakova: d ± debljina zida u tjemenu.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi Izbor vrste i polo aja potpornih zidova Svaki potporni zid potrebno je dimenzionirati.

m ip ± popre ni nagib kolnika. m h ± visina nasipa iznad zida. % . m H ± visina zida (lica).ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Potporni zidovi Izbor vrste i polo aja potpornih zidova Kombinacija potpornog i oblo nog zida Tuma znakova: d ± debljina zida u tjemenu.

cestu. kamena u cementnom mortu. odnosno sprje avanja odrona tla na umsku cestu. Oblo ni se zidovi izvode i kod nasipa (za titni tla. Oblo ni se zidovi izvode od kamena u suhozidu. betona. materijala.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Oblo ni zidovi Oblo ni se zidovi izgra uju prije svega u usjeku s osnovnom namjenom za tite tla od erozije. . armiranog betona i drugih materijala. zidovi) kada se nalaze u neposrednoj blizini vodotoka i za za titu od mogu e erozije tla. Oblo ni su zidovi izlo eni neznatnom ili nikakvom aktivnom pritisku tla. tla. raspadanja i razaranja.

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Oblo ni zidovi .

ceste). m h ± visina nasipa iznad zida. 1955) Tuma znakova: d ± debljina zida u tjemenu. Vrlo se esto ova zidova. vrsta zidova izvodi prema tipskim oblicima gdje se iz tablica odre uje potrebna debljina oblo nog zida u ovisnosti o visini zida i visini prirodnog tla (od planuma umske ceste).ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Oblo ni zidovi U praksi postoji veliki broj metoda i na ina izra unavanja konstruktivnih elemenata oblo nih zidova. m . 1955) i i Flögl. Primjer dimenzioniranja potpornih i oblo nih zidova Pri j r i i ir j t r i l i i izvedenih od kamena u suho (Fl l. m H ± visina zida (lica).

komplicirana provedba sabijanja materijala i dr. Pojava vode na povr ini umske ceste izravno je povezan sa padalinama ± oborinskim vodama koje se nazivaju povr inska voda. nosivosti. nastanka erozije. voda. ina: ote ana doprema mehanizacije. probiti u tlo te ulaziti u tlo sve dublje i dublje ± ovu vrstu vode zovemo podzemna. voda. . ugro ena stabilnost kosina i dr. kvalitete i dugovje nosti svake umske ceste dobro izvedena povr inska i podzemna odvodnja. U odre enim uvjetima povr inska se voda mo e. kroz povr inski sloj tla. Voda mo e negativno utjecati na umsku cestu na dva osnovna na ina: tijekom izgradnje (ote ani iskop i ugradnja materijala.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Objekti povr inske i podzemne odvodnje Djelovanje vode na umske ceste mo emo smatrati jednim od vrlo estih uzroka njihova o te ivanja i propadanja. nakon dovr etka izgradnje (mogu nost dr. smanjena nosivost ceste.). dr. jedan od vrlo va nih preduvjeta osiguranja stabilnosti. odvodnja. Stoga je propadanja.). gravitacijska ili infiltrirana voda.

na taj se na in stvaraju povr inske deformacije i smanjuje se nosivost umske ceste. podzemne vode mogu negativno djelovati i izazvati klizanje dijela umskih cesta (kosina). (kosina).ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Objekti povr inske i podzemne odvodnje tetan utjecaj vode na izgra ene umske ceste ogleda se u: vode staja ice i teku ice mogu svojom oscilacijom povr ine (valovi) i isparavanjem razmo iti povr inu nasipa. vode staja ice i teku ice mogu svojom oscilacijom povr ine (valovi) i isparavanjem utjecati na nivo i re im podzemnih voda. oborinska voda erodiranjem povr ine odnosi materijal i stvara brazde te na taj na in utje e na stabilnost kosina nasipa i usjeka. . zbog djelovanja mraza u zoni smrzavanja dolazi do razaranja kolni ke konstrukcije.

.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Objekti povr inske i podzemne odvodnje Na umskim cestama razlikujemo slijede e objekte odvodnje: odvodnje: povr inska odvodnja ± slu i za prikupljanje i odvo enje povr inskih voda primjenom odvodnih kanala ± odvodnih jaraka i propusta. podzemna (potpovr inska) odvodnja ± slu i za prikupljanje i odvo enje podzemnih voda i voda koje su kroz tlo prodrle u posteljicu ili zemljani trup ceste uporabom propusta i drena a. a.

najbolje odvesti prirodnim putem ± niz padinu. 4% . a da bi takav sustav bio u funkciji potrebno je pravilno izvesti popre an nagib kolnika (osigurati tzv. odvodnju). umi. Prikupljenu je vodu. u tzv. bo nu odvodnju). jarke). U slu aju pojave podzemnih voda neposredno ispod trupa umske ceste najjednostavnije je kod projektiranja izdi i trup ceste i izvesti dublje odvodne jarke (dio e se podzemne vode ocje ivati u odvodne jarke). padinu.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Objekti povr inske i podzemne odvodnje Sustav se povr inske odvodnje umskih cesta sastoji od odvodnih jaraka i propusta kroz trup umske ceste.

trokutasti i zaobljeni) Razlikujemo tri osnovna oblika odvodnih jaraka: jaraka: trapezni odvodni jarci.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Bo ni ili postrani odvodni jarci (trapezni. trokutasti odvodni jarci. . jarci. koritasti ili segmentni odvodni jarci. zaobljeni.

odvodni jarci u nasipu (izvode se sa jedne ili obje strane). . vrsti tla u kojem se izvode i uzdu nom nagibu nivelete.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Bo ni ili postrani odvodni jarci (trapezni. strane). Prema obliku popre nog presjeka umske ceste razlikujemo slijede e slu ajeve pojavljivanja odvodnih jaraka: jaraka: odvodni jarci u usjeku (izvode se sa obje strane). odvodni jarci u usje enom djelu zasjeka (izvode se sa jedne strane). nivelete. trokutasti i zaobljeni) Izbor oblika odvodnog jarka i njihove dimenzije ovise o koli ini vode koju trebaju primiti.

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Bo ni ili postrani odvodni jarci (trapezni. trokutasti i zaobljeni) Uzdu ni pad odvodnih jaraka. prati nagib nivelete umske ceste ali mora biti takav da omogu ava stalnu odvodnju (ne smije do i do talo enja materijala i zamuljivanja). . Kod uzdu nog nagiba odvodnih jaraka do 4 % dovoljno je zatravniti bo ne stranice dok je kod uzdu nih nagiba ve ih od 4 % porebno u vrstiti dno i bo ne stranice jarka kako bi se izbjegla erozija tla i odno enje materijala. U vr ivanje (osiguranje) se izvodi pomo u materijala. priru nog kamena ili uporabom betonskih elemenata. elemenata. u na elu. zamuljivanja).

iznose najmanje od 30 do 50 cm. . irina i visina odvodnog jarka konstrukcije. kanala. Dno trapeznog jarka mora biti minimalno 30 cm ni e od planuma posteljice kolni ke konstrukcije.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Bo ni ili postrani odvodni jarci (trapezni. e. trokutasti i zaobljeni) Odvodni jarci trapeznog oblika Trapezni jarci su jedan od naj e ih oblika odvodnih jaraka na umskim cestama. a prema potrebi i vi e. Koriste se u planinskim podru jima gdje su cestama. veliki popre ni nagibi uvjetovali velike uzdu ne nagibe nivelete umskih cesta ali i kod nizinskih umskih cesta gdje (zbog specifi nosi nizinskog podru ja) poprimaju dimenzije manjih kanala.

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Bo ni ili postrani odvodni jarci (trapezni. Jedna od mogu nosti izvedbe elementima). . a najve i uzdu ni nagib 8 % (osiguranje stranica i dna jarka kamenom ili betonskim elementima). trokutasti i zaobljeni) Odvodni jarci trapeznog oblika Nagib pokosa jarka iznosi 1:1. odvodnog jarka trapeznog oblika na ve im uzdu nim nagibima nivelete od 8 % je izvedba stepenastog oblika odvodnog jarka. a zbog lak eg odr avanja mo e biti i manji. Minimalan uzdu ni nagib trapeznog jarka je 2 %. jarka. manji.

trokutasti i zaobljeni) Odvodni jarci trapeznog oblika Osnovni oblik i dimenzije trapeznog jarka .ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Bo ni ili postrani odvodni jarci (trapezni.

. trokutasti i zaobljeni) Odvodni jarci trapeznog oblika Na strmim terenima u istom usjeku ili zasjeku. Ovi jarci prate kosinu usjeka/zasjeka te se jarci. zbog mogu nosti odno enja povr inskog sloja tla niz padinu izvode se tzv. za titni obodni jarci.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Bo ni ili postrani odvodni jarci (trapezni. padinu. povezuju s prirodnim vodotokom ili se voda odvodi niz padinu. tzv.

Najmanja dubina trokutastih jaraka (udaljenost dna jarka od planuma posteljice kolni ke konstrukcije) je 20 cm. Vrlo su esti na umskim cestama u lak im gra evinskim kategorijama materijala zbog vrlo jednostavne strojne izvedbe grejderima (u umarskoj se praksi esto nazivaju Ägrejderski jarci³). jarci³). brdu. trokutasti i zaobljeni) Odvodni jarci trokutastog oblika Ovi su odvodni jarci posebno pogodni u brdskom umskom podru ju u normalnom popre nom presjeku tipi nog zasjeka (mje ovitog popre nog profila). a izvode se sa jedne strane kolnika ± one bli e brdu. .ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Bo ni ili postrani odvodni jarci (trapezni. cm.

trokutasti i zaobljeni) Odvodni jarci trokutastog oblika .ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Bo ni ili postrani odvodni jarci (trapezni.

00 do 2. irina i dubina jarka ovise o polumjeru zakrivljenosti i nagibu pokosa odvodnog jarka. jarka. cm. Minimalna im je dubina 20 cm. a uobi ajena dubina 30 cm. terenima.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Bo ni ili postrani odvodni jarci (trapezni. koritasti ili segmentni odvodni jarci Ova se vrsta odvodnih jaraka izvodi na bla e nagnutim i ravnijim terenima.50 m. trokutasti i zaobljeni) Zaobljeni. . irina se zaobljenih jaraka kre e u rasponu od 1.

beton i dr. na velikim nagibima nivelete. a uglavnom se primjenjuju kod umskih cesta ija je kolni ka konstrukcija izgra ena vezanim zastorom (asfalt.). Osnovna im je zada a brza povr inska odvodnja povr inskih voda sa kolnika umske ceste. dr.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Rigoli i odvodnja pomo u rubnjaka (ivi njaka) Rigoli Rigoli su povr inski objekti odvodnje dubine najmanje 30 cm. irine najmanje 60 cm i Izvode se uz planum umskih cesta u gorskim i planinskim podru jima. krivina. kod estih izmjena pravaca i o trih krivina. . cm.

betonski rigoli.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Rigoli i odvodnja pomo u rubnjaka (ivi njaka) Rigoli Osnovni tipovi rigola s obzirom na materijal od kojega su izvedeni: izvedeni: neoblo eni rigoli. kameni rigoli. . rigoli.

00 m i me usobno se odvajaju dilatacijom ± razdjelnicom. a koji ne bi trebali biti me usobno udaljeni vi e od 200 m.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Rigoli i odvodnja pomo u rubnjaka (ivi njaka) Rigoli etonski rigoli izvode se od betona M 25 na podlozi od nabijenog kamenog materijala. etoniraju se segmenti najve e duljine 5. . Prikupljena se voda iz rigola odvodi u propuste. ugra ene u tijelo umske ceste.2 %. razdjelnicom. iznosi 0. Najmanji uzdu ni nagib rigola materijala.

. vodotokove ili niz padinu. Radi u inkovitosti ovakve povr inske ja. koje odvode vodu u cijevne propuste. padinu.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Rigoli i odvodnja pomo u rubnjaka (ivi njaka) Rubnjaci (ivi njaci) Koriste se kod umskih cesta koje imaju kolni ku konstrukciju izvedenu od vezanog zastora. a otvaraju strma gorska i planinska podru ja. odvodnje. ispod nosivog sloja od kamenog materijala ugra uju se drena e.

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Rigoli i odvodnja pomo u rubnjaka (ivi njaka) Rubnjaci (ivi njaci) .

vodotokove ili niz padinu. a otvaraju strma gorska i planinska podru ja. padinu. .ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Povr inski propusti (procjednice. preljevnice) Procjednice Koriste se kod umskih cesta koje imaju kolni ku konstrukciju izvedenu od vezanog zastora. odvodnje. koje odvode vodu u cijevne propuste. ispod nosivog sloja od kamenog materijala ugra uju se drena e. Radi u inkovitosti ovakve povr inske ja.

kolnika. One onemogu avaju sakupljanje ve e koli ine vode na kolniku. preljevnice) Procjednice Procjednice se postavljaju poprijeko kolnika pod odre enim kutom (30 o) u odnosu na uzdu nu os umske ceste. stvaranje vodenih mlazova (poglavito na ve im nagibima nivelete umske ceste na du em potezu i u pravcu). u pravilnim me usobnim razmacima (koji obrnuto proporcionalno ovise o uzdu nom nagibu nivelete umske ceste).ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Povr inski propusti (procjednice. . a time i o te enja kolnika. ceste).

preljevnice) Procjednice .ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Povr inski propusti (procjednice.

a debljina 15x rebrastog eljeza 10 mm). Preljevnica predstavlja dio tijela umske ceste u duljini od oko 10. 10. preljevnice) Preljevnice Za rje avanje problema kri anja umske ceste s vodotokovima koji su periodi nog karaktera i nemaju veliki protok esto se koriste preljevnice. mostove i preljevnice). a pri planiranju se trasa umske ceste treba dovesti to okomitije na smjer vodotoka kako bi radovi korekcije bili to manji. mm). Na vrhu aja.00 m koji je izveden od krupnog kamenog naba aja. preljevnice). Po potrebi treba obaviti korekciju korita vodotoka. . Najpovoljnije je raskri je umske ceste i vodotoka rije iti pod pravim kutom jer se tada protok vode odvija u punom profilu otvora u tijelu ceste i uz najmanje otpora (ovo pravilo vrijedi za cijevne propuste. manji.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Povr inski propusti (procjednice. se nalazi armirano-betonska plo a izvedena od betona M 25 i armiranoarmaturne mre e (otvori oka mre e iznose 15x10 cm. preljevnice.

pojavi velika koli ina vode (u periodu ki a ili pri naglom otapanju snijega) ona ne mo e pro i kroz tijelo ceste. Tako er se preljevnica. ukoliko se aja.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Povr inski propusti (procjednice. Pri izradi je preljevnica potrebno kvalitetno izvesti popre ni nagib preljevnice (treba biti izme u 2 i 3 %) u smjeru te enja vodotoka. preljeva se preko umske ceste i s druge strane otje e u okolni teren. kolni ka je konstrukcija neo te ena jer je izvedena s betonskim zastorom. lomi u svom sredi njem dijelu (gdje je najni a. . vodotoka. zastorom. u uzdu nom smjeru. ceste. Na tijelu ceste ne nastaju nikakva o te enja. a na po etku i na kraju je najvi a) kako bi na umjetan na in dobilo korito vodotoka preko umske ceste. preljevnice) Preljevnice Preljevnica funkcionira na slijede em principu: kada voda do e principu: do umske ceste procje uje se kroz tijelo umske ceste budu i je ono izvedeno od krupnog kamenog naba aja. a i teren. razina vode se podi e.

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Povr inski propusti (procjednice. preljevnice) Preljevnice .

00 m nazivamo mostovima. rigolima ili iz okolnog terena treba prikupiti i provesti kroz trup umske ceste propustima. Dimenzije propusta zavise o koli ini vode koju mora primiti. U umarskom graditeljstvu koriste se tipski propusti razli itih popre nih presjeka. propustima. presjeka. ceste. Da bi propust u potpunosti obna ao svoju funkciju on mora biti pravilno dimenzioniran i ugra en u tijelo umske ceste. . primiti. Objekte odvodnje svijetlog otvora ve eg od 5.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Propusti Na mjestima gdje je potrebno provesti vodu kroz trup umske ceste izvode se propusti.00 m. Propustom nazivamo objekt odvodnje svijetlog (slobodnog) otvora do 5. odnosno svu vodu sakupljenu odvodnim jarcima. mostovima.

. armiranoarmirano-betonski (beton i eljezo). plo aste propuste. mje oviti (kombinacija razli itih materijala). eli ni ( eli ni lim i eli ni elementi). betonski (beton). propuste. Prema na inu izgradnje razlikujemo: razlikujemo: cijevne propuste. materijala).ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Propusti Prema materijalu od kojega su izvedeni propusti mogu biti: biti: zidani (kamen). limeni (pocin ani valoviti lim). nadsvo ene propuste.

ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Propusti .

a zbog svoje jednostavnosti najvi e se primjenjuju okrugli (kru ni) cijevni propusti razli itog promjera. . lima. tj. elipsa. krivulja. odnosno betonskih elemenata ili eli nih cijevi tj. Mogu biti od betona.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Propusti Cijevni propusti Naj e e se izra uju u obliku cijevi razli itih presjeka: presjeka: krug. eli nog valovitog lima. promjera. kombinacija krivulja. U umarstvu se upotrebljavaju kru ni ili paraboli ni cijevni propusti. parabola.

cm. cm. Otvor cijevi odre uje se na osnovi hidrauli kog prora una ili na licu mjesta prema veli ini sliva. Mogu biti razli itih promjera to primjenu.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Propusti Cijevni propusti Betonski cijevni propusti ili betonske cijevi Imaju kod nas najve u primjenu. a paraboli ne cijevi od 66 do 100 cm. Visina nasipa iznad cijevi na dijelu planuma ne smije biti manja od 50 cm. cm. Okrugle cijevi naj e e su veli ineod 40 do 100 padu. odvodnja. ovisi o koli ini vode te irini i dubini vodenog toka ili mjesta na kojem se planira izvesti podzemna odvodnja. irini vodotoka i njegovu padu. . koli ini vode.

planuma. . cm. koristi. spojevi se zavaruju ili zakivaju.68 cm.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Propusti Cijevni propusti Cijevni propusti od valovitog pocin anog lima Izrada ove vrste propusta vrlo je jednostavna. Nema ograni enja u visini nasipa iznad cijevi na dijelu planuma. Oblik ove vrste propusta je okrugao ili lu ni. tako da su nakon monta e odmah spremni za uporabu. Debljina pocin anog eli nog lima iznosi 1. a s obzirom da lu ni oblik zauzima manje prostora e e se koristi. uporabu.

u pravilu se primjenjuju u nasipima manjih visina ili usjecima gdje zbog nedovoljne konstruktivne visine nije mogu e izraditi cjevasti propust.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Propusti Plo asti propusti Plo asti se propusti rje e koriste kod gradnje umskih prometnica. Kod ove vrste propusta optere enje se prenosi preko armiranobetonske plo e. a du ina plo astog propusta pribli no je jednaka irini planuma ceste. propust. ceste. .

Po svom izgledu i na inu izvo enja sli ni su mostu s jednim lukom izvedenim od kamena i betona. cesta.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Propusti Nadsvo eni propusti Ovu vrstu propusta samo spominjemo jer se ona zaista vrlo rijetko koristi kod umskih cesta. . betona.

ta. U pravilu se drena e izvode na po etku izgradnje zemljanog trupa umske ceste. . otklanjanja mogu nost ispiranja tla. duboke ili zatvorene drena e. voda. plitke ili otvorene drena e. podzemne. e. isu ivanja tla i na taj na in pove avanja otpora kretanja tla odnosno sprije avanja nastajanja klizi ta.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Drena e Drena e imaju funkciju odvodnje podzemne vode. ceste. Mogu se koristiti za povr insku i za podzemnu odvodnju pa razlikujemo: razlikujemo: povr inske. Osnovna je zada a svih drena nih konstrukcija sprje avanje nastanka deformacija donjeg ustroja zemljanog trupa umske ceste koje mogu nastati zbog djelovanja podzemnih voda.

0. Uzdu ni nagib povr inskih drena a iznosi cm. Drena e se u usjeku naj e e pola u ispod kolnika. plitke ili otvorene drena e Naj e e se koriste za isu ivanje mokrih glinenih pokosa u onim slu ajevima kada nije mogu a izgradnja potpornog zida.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Drena e Povr inske. a irina od 30 do 40 cm. .2 %. zida. min. Dubina povr inskih drena a iznosi od 60 do 80 cm. min. rigola. ispod dna odvodnog jarka ili ispod rigola.

kerami kih cijevi (rupi astih s gornje strane). fa ina. ina. ispuna od ljunka. . ispuna od kamenog materijala. oblica (grana).ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Drena e Povr inske. plitke ili otvorene drena e Izvode se od: od: plasti nih cijevi (rupi astih s gornje strane). betonskih cijevi (rupi astih s gornje strane).

Presjek plitke drena e ispod kolni ke konstrukcije . geotekstili. uvijek se izvodi filtarski sloj od pijeska ili sitnog ljunka. 15 ili 20 cm uvijek sa 10. otvorima na gornjoj strani cijevi. a u novije se vrijeme koriste netkani geosintetici ± geotekstili. ez obzira na tip drena e cijevi.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Drena e Povr inske. plitke ili otvorene drena e Drena ne su cijevi promjera 10.

. odnosno ako izvedbom usjeka presijecamo taj sloj. cm. Drena e vode. potrebno je umsku cestu za tititi od prodora vode izradom dubokih drena a.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Drena e Podzemne. a drena ni se rov usijeca u vodonosni sloj od 30 do 50 cm. a. se dreniranje moglo obavljati u svim vremenskim prilikama. se cijevi pola u ispod zone smrzavanja (min. Dubina drena nog rova ovisi o dubini nepropusnog sloja ili o dubini na kojoj elimo sniziti razinu podzemne vode. Dubina drena a kre e se od 80 do 150 cm. 80 cm) kako bi (min. duboke ili zatvorene drena e Kada umske ceste gradimo na terenima iji je sastavni dio vodonosni sloj. prilikama.

duboke ili zatvorene drena e Ukoliko je vodonosni sloj dubok. uzdu na se drena na cijev ugra uje na dubinu od 100 do 150 cm ispod kolnika i na taj se na in sni ava nivo procjedne vode sa brdske strane. strane.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Drena e Podzemne. .

Na nagnutim terenima. treba prikupiti ve e koli ine vode s padina terena (iznad umske ceste) i provesti ih u duboke uzdu ne drena e. e.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Drena e Podzemne. Takove se drena e postavljaju paralelno sa e. s obzirom na njihov polo aj u odnosu na os umske ceste mo emo podijeliti na: na: uzdu ne drena e. . kose drena e. prihva aju vodu sa strane i na taj na in prosu uju teren. teren. osim povr inske i osnovne podzemne odvodnje (propusti). udaljene su najmanje 10 m od vrha kosine usjeka. duboke ili zatvorene drena e Duboke drena e. popre ne drena e. umskom cestom. u pravilu presijecaju vodonosni sloj.

. duboke ili zatvorene drena e Odvodnja podzemnih voda uz potporni zid Osim svoje osnovne namjene podzemne se drena e koriste pri saniranju klizi ta. ta.ZAVOD ZA UMARSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE UMSKE PROMETNICE Drena e Podzemne.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->