P. 1
2._neurotransmiteri

2._neurotransmiteri

|Views: 1,072|Likes:
Published by Aleksandra Simic

More info:

Published by: Aleksandra Simic on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

Meñućelijska hemijska komunikacija

1.
• •

Endokrina
“na daljinu ” npr. hormoni

krvni sud Blood vessel

Hormone secretion into hormoni koje izlučuju blood by endocrine gland endokrine žlezde

Distant target cells

ciljne ćelije

2. Kontakt ćelija-ćelija
• ćelije u blizini
Signaling cell signalna ćelija Adjacentćelija cell ciljna target

ciljna ćelija

3. Parakrina
– kratko rastojanje
Secretory cell sekretorna ćelija Adjacent target cell ciljna ćelija

4. Autokrina
– ista ćelija

Target sites on the same cell ciljno mesto je na istoj ćeliji

5. Električna - npr. akcioni potencijal nervnih ćelija
Nervna ćelija

Nervni signal Neurotransmiter (difuzija kroz sinapsu)

sinapsa

Nervna ćelija

Nervni i hormonski sistem
nam objašnjava zašto osećamo ...

Snagu Bol bolest

Nervozu

Sve počinje sa neuronom...

Struktura neurona
Granjanje aksona Dendriti

Akson Telo neurona Akson Mijelinski omotač Nervni impuls

Akcioni Potencijal

Pravac prostiranja nervnbog impulsa

• Sinaptička pukotina-20 nm. Prenos signala neurotrnsmiterima je brza-razlika od hormona. Hormoni Neurotransmiteri .Šta je sinapsa ? • Neuroni se ne dodiruju-prostor izmedju neurona sinapsa. postsinaptički neuroni holinergička sinapsa Endokrini Sistem Sistem žlezda koje izlučuju hormone. • Akcioni potencijal ne može da prodje sinaptičku pukotinu. neurotransmiteri • Presinaptički.

(GABA) Glicin Glutamat Aspartat Aminokiseline Adrenalin (еpinefrin) Neuroaktivni peptidi somatoliberin gonadotropin oslobadjajući hormon enkefalin prolaktin oksitocin gastrin LH bradikinin holecistokinin somatostatin sekretin beta endorfin .Podela i osobine signalnih molekula NEUROTRANSMITERI • Srednja do velika koncentracija • Niskoafinitetno vezanje za receptore • Mala potentnost • Velika specifičnost • Umereno brza sinteza • Male molekule (2-10 C atoma) NEUROPEPTIDI • Vrlo mala koncentracija • Visokoafinitetno vezanje za receptore • Velika potentnost • Velika specifičnost • Spora sinteza • Male do srednje molekule (2-100 C atoma) Neurotransmiteri Amini Noradrenalin (norepinefrin) Serotonin (5-HT) Histamin Dopamin (DA) Acetilholin (ACh) Gama-aminobuterna kis.

joni Cl) • Glicin (glicinski receptor. K. joni Na. Ca) ( ne NMDA receptor. joni Na i K) Inhibitorni neurotransmiteri • GABA (GABAA receptor. memorija) . joni Na i K) • Serotonin (5HT3 receptor. joni Na i K) • Glutamat (NMDA receptor.Ekscitatorni neurotransmiteri • Acetilholin (nikotinski receptor. joni Cl) Nobelova nagrada u 2000: za otkrivanje uloge i značaja biogenih amina/monoamina u nervnom sistemu: Arvid Carlsson (dopamin/l-dopa terapija) Paul Greengard (uloga fosforilacije) Eric Kandel (serotonin/učenje.

Inaktivacija neurotransmitera 1. Glija ćelije 4.N. Ponovno preuzimanje “re-uptake” Acetilholin • neurotransmiter i centralnog i perifernog nervnog sistema • nije aminokiselina • sintetiše se iz holina koji se unosi hranom CH3 O α β + C H 3-N -C H 2-C H 2-O -C -C H 3 CH3 Acetilholin Holin 2-acetoksi-N. Enzimska degradacija 3. Difuzija 2.N-trimetiletanamonijum (hlorid) .

Acetilholin Podela nervnog sistema Nervni sistem Nervni sistem Periferni Periferni Centralni Centralni Autonomni Autonomni Somatski Somatski Simpatikus Simpatikus Parasimaptikus Parasimaptikus .

pregangl. neuron Autonomna ganglija Ciljno tkivo . neuron Autonomna ganglija Holinergički nikotinski receptor Holinergički postgangl. pregangl. neuron Ciljno tkivo Holinergički muskarinski receptor parasimpatikus Holinerg.Simpatikus Centralni nervni sistem Parasimpatikus simpatikus Holinergički nikotinski receptor Adrenergički postganglijski neuron Adrenergički receptor Holinerg.

N.Holin N. transport holina 2.N-trimetiletanamonijum (hlorid) Propadanje holinergičkih naurona: Alchajmerova bolest.N. Autoimuna bolest: miastenia gravis.N-trimetiletanolamonijum katjon CH3 O α β + C H 3-N -C H 2-C H 2-O -C -C H 3 CH3 Acetilholin 2-acetoksi-N. acetilovanje holina 3. Biosinteza acetilholina Acetil CoA AcCoA holin holin acetiltransferaza Acetilholin holin CAT CoA 1. skladištenje ACh ACh .

muskarin HO ∗ N N CH3 H3C ∗ ∗ O CH3 N CH3 CH3 (S) 3-(1-metil-pirolidinil-2)-piridin [(2S)-(2α. 5-tetrametil-2furan]-metan-amonijum bromid . nadbubrežna žlezda. egzokrine žlezde) -nikotinski receptori (autonomne ganglije. skeletni mišići) Tobacco Amanita Muscaria nikotinski -nikotin ∗ muskarinski .N.Biosinteza acetilholina Akson Mitohondrija ACh nastaje iz holina i acetil CoA Acetilholin Vezikula U sinaptičkoj pukotini deluje ACh esteraza Holin Acetat Holinergički receptor Holin se transportuje nazad u akson Acetilholinesteraza (AChE) postsinaptička ćelija Holinergički receptori -muskarinski receptori (srce.N. 5α)-tetrahidro-4hidroksi-N. glatki mišići. 4β.

kontrakcija visceralnih glatkih mišića (↑peristaltika (kolike). ↑tonus gl. Alchajmer !!! M2-”srčani”. bronhokonstrikcija) i relaksacija krvnih sudova Efekti – kontrakcije i sekrecije ( pljuvačne žlezde.tretman glaukoma -dejstvo na CNS (tretman Alchajmerove bolesti) 5 M receptora. parijetalnim ćelijama želuca. spora ekscitacija. drugog glasnika-inozitol trifosfata i diacilglicerola) -inhibicija adenilat ciklaze Muskarinski efekti: -povećanje ili vraćanje tonusa glatke muskulature GIT-a i urinarnog trakta -dilatacija vaskularnog sistema . samo se 4 funkcionalno i farmakološki razlikuju. . učenje. M5 su takoñe kao M1 i M3 aktivatorni receptori. perifernim neuronima. smanjenje frekvence rada srca i kontraktilnosti Efekti – smanjenje snage i kontraktilnosti srčanog mišića M3-”žlezdani”-sekrecija. Efekti – više funkcije mozga.Muskarinski receptori: Muskarinski-receptori vezani za G proteine: -aktivacija fosfolipaze (povećanje konc. tri tipa su dobro opisana M1-”nervni”. bronhije) M4 receptori kao i M2 imaju inhibitornu ulogu. memorija. m. pankreas. mokraćne bešike. u CNS.

nadbubrežna žlezda Estarska grupa Kvaternerna amonijum grupa Etilenski most 120◦ 80◦ (torzioni ugao ravni estra i N+) . skeletni mišići. K+) -brza sinaptička ekscitatorna transmisija -autonomne ganglije.Nikotinski receptori: -ligand zavisni jonski kanali (Na+.

agonisti holinergičkih receptora direktno dejstvo na receptor indirektno dejstvo na acetilholinesterazu .120 80 Holinergici Lekovi koji stimulišu parasimpatikus Holinergici-parasimpatomimetici .

α-nikotinsko III-vezuje se za receptor.ACh-Stabilan samo u kristalnom stanju. nema značaja u terapiji kao lek. vezivanje za receptor II. sporija hidroliza R (-) < AcH. Stereoselektivnost CH3 analoga: S(+) ≈ AcH. ne hidrolizuje (rezistencija na nespecifične esteraze) O C NH 2 OC + NH 2 Karbamoil grupa . I Amonijum grupa II Etilenski most III Acetatna grupa I.hidrosolubilnost.izomerizacija β-muskarinsko dejstvo. zamena sa karbaminskom kis.

-povećanje selektivnosti za muskarinske receptore.Direktni agonisti muskarinskih receptora Struktura: -kvaternerna amonijumova jedinjenja. estarska grupa. Modifikacije: -smanjenje osetljivosti na holinesterazu. otporan na AchE (karbamat)! O β + * H3C-N-CH2-CH-O-C-NH2 CH3 CH3 CH3 ClTerapiji glaukoma (miotik) Betanehol . O β + * H3C-N-CH2-CH-O-C-CH3 ClCH3 CH3 CH3 Metaholin Direktni CH3 O + CH3-N-CH2-CH2-O-C-NH2 ClCH3 Karbahol Agonista i N i M rec.

otvaranje laktona. 7 A o SAR holinergika + N 5 A o O O R H o l i n e st a r CH O + N 3 OH O CH N 3 M u sk a r i n O CH 3 P i l ok ar pi n + N H H 3 C + N H N N i k oti n . Antidot. kod suvoće usta.CH3 H3C O * 2 3 1 prirodni * 4 4 5 N1 N3 H + 2 O Cl- Pilokrapin (3S. 4R) 3-etildihidro-4-[(1-metil-1H-imidazol-5il) metil]-2(3H)-furanon 3R.4R – izopilokarpin (inaktivan stereoizomer) Nestabilan u baznoj sredini-epimerizacija.

ireverzibilno) Klnička primena: -miastenia gravis -glaukoma -lečenje simptoma Alchajmer-ove bolesti -insekticidi ACh+AChE Fizostigmin+AChE DFP+AChE Acilenzim intermedijer t1/2 = mikrosekundi Karbamoilenzim intermedijer t1/2 = 15-20 min Fosforilenzim intermedijer t1/2 ~ h ili dani brzo sporo dugo AChE AChE Inaktivni AChE .Indirektni holinergici-inhibitori ACh-esteraze reverzibilni inhibitori enzima ireverzibilni inhibitori enzima kvaternerni alkoholi (vezivanje elektrostatičkim silama) karbamati (kovalentno vezivanje) organofosfati (kovalentno vezivanje.

KARBAHOL i BETANEHOL) Pirolo [2. FIZOSTIGMIN) -alkil karbamati (estri karbaminske kiseline i alkohola.3-b] indol .Miastenia gravis Holinergički neuron Holinergički neuron antitela AchReceptori receptori acetilholina blokiran signal Razgradjeni receptori Reverzibilni inhibitori AChE 1) kompleks enzim inhibitor 2) disocijacija kompleksa Klinički značajni: -aril karbamati (estri karbaminske kiseline i fenola.

sredini 8N * * 3a 8a 1 3 2 N 3o amin Fizostigmin (3aR.3a. 8aS) 1.2.3-b] indol -5-il-N-metilkarbamat -miastenia gravis -glaukom Než.3.8. 8aS) (3aR.3a. efekat: bradikardija N N N N Fizostigmol (ezerolin) Rubrazerin .8a-heksahidro-1.-prirodni4 6 U baz.8 – trimetil pirolo[2.

N-trimetil-benzen-amonijum]-dibromid Distigmin bromid 3.N.N-trimetil-benzen-amonijum bromid Piridostigmin bromid (6h) 3-hidroksi-1-metilpiridinijum bromid dimetilkarbamat -per os.3’-[1.N.3‘-[1. -parenteralno (neostigmin metilsulfat) -prevencija atonije intestinalne muskulature -miastenia gravis biskvaternerna Demekarijum bromid 3.6-heksan-di-il-bis[metilimino)karbonil]oksi]bis[1-metil-piridinijum] dibromid .4o amin -sintetski- m dimetil Neostigmin bromid (3 h) 3-[[dimetilamino) karbonil]oksi]N.10-dekan-di-il-bis[metilimino)karbonil-oksi]]bis[N.

Ireverzibilni inhibitori AChE Grade jake kovalentne veze. A R1 P X R2 F. Insekticidi i bojni otrovi. Derivati fosforne i pirofosforne kiseline. toksikološki značaj. CN Nu Dizopropilfluorofosfat (DPF) Sarin (nervni gas) Paration (insekticid) .

Aktivno mesto serina CH3 N N OH Cl pralidoksim HCl 2-piridin aldoksim metil hlorid antidot 2-[(Hidroksiimino)metil]-1-metilpiridinijum hlorid .

. Neželjena dejstva antiholinergika: zamagljen vid.Antidot kod trovanja organofosfornim jedinjenjima Antiholinergici Parasimpatolitici Kompetitivni inhibitori delovanja Ach na muskarinske receptore. antisekretorno delovanje. suvoća usta. retencija urina. Ne deluju na nikotinske receptore ! Midrijatici. spazmolitici.

2.1] oktan Prirodni-alkaloidi Belladonne Ravan simetrije R ili S Tropanol (3α) (1αH.2. 5αH) N-metil-8azabiciklo[3.1]-oktan-3α-ol Tropa kiselina α (hidroksimetil) benzensirćetna kiselina .Prirodni-alkaloidi Belladonne (tropanski alkaloidi) Pirolidin Nortropan Piperidin Tropan 8-metil-8-aza-biciklo[3.

5αH-tropanijum bromid(±)mandelat . 5αH-tropan-3α-ol-(±)-tropat H O O C -C H -O H * Skopolamin 6β.. (±) hiosciamin 1αH.7β-epoksi-1αH.5αHtropan-3α-ol (-) tropat (±) atroscin Homatropin zadržava dejstvo Bademova kiselina Nespecifična blokada autonomnih funkcija! Polusintetski Br- Ipratropium bromid N-butilskopolamin bromid Br- Homatropin metil bromid 8-metil-3α-hidroksi-1αH. 1 5 -prirodni- * Atropin.8 .

OH.R1 R2– C – X – R4 R3 Sintetski R1.n=2-4) R4 . CONH2 X-dužina delovanja. -O. R2.karbociklus ili heterociklus R3-H.ili -(CH2)n. CH2OH.(CH2)n-N 3o ili 4o amin Hipotetički model vezivanja muskarinskih antagonista za muskarinske receptore hidrofobne veze Vodonične veze “Estarsko” mesto “Anjonsko ” mesto . fizičko-hemijske osobine ali ne utiče na vezivanje za receptor (– COO-.

SINTETSKI LEKOVI 4 grupe Aminoalkoholni estri Aminoamidi Aminoalkoholi Aminoetri Aminoalkoholni estri Mepenzolat bromid Klidinijum bromid (ulkus) 3-hidroksi-1-metil hinuklidinijum bromid benzilat 3-(2-hidroksi-2.1-dimetilpiperidin BrOdstupanje od rigidne strukture tropana ! Pipenzolat bromid .2-difenilacetoksi) -1.

Glikopirolat bromid (↓salivacija) 3-(2-ciklopentil-2-hidroksi-2fenilacetoksi)-1. antiulkusni lek) .N-dietil-N-metil-2-[(9H-ksanten-9-il karbonil)oksi]-etanamin Metantelin Propantelin (N-diizopropil) Amino-amidi J- Izopropamid jodid (ulkus) (3-karbamoil-3.1-dimetilpirolidin Br- N.3-difenilpropil) diizopropilmetilamonijum jodid Tropikamid N-Etil-a-(hidroksimetil)-N-(4-piridinilmetil) benzenacetamid Pirenzepin (M1 selektivan.

5αH-tropan metansulfonat Simptomi Parkinskonove bolesti nazivaju se još i ekstrapiramidni poremećaji (antipsihotici !) Orfenadrin N. antihistaminik Hlorfenoksamin {2-[1-(4-hlorfenil)-1-feniletoksi]etil}dimetilamin .Aminoetri Antiparkinsonici CH3SO3H Benztropin (mesilat) 3α(difenilmetoksi)-1αH.N-dimetil-2-[(2-metilfenil).fenilmetoksi]-etanamin difenhidramin H1 – antagonist.

antisekretorno delovanje α-fenil-α-cikloheksil-1-piperidin propanol hlorid L-DOPA (-)-3-( 3.Aminoalkoholi 1 2 3 Biperiden α (biciklo[2.4-dihidroksifenil).1]hept-5-en-2-il)-α-fenil-1piridin propanol hlorid Triheksifenidil 30 antiparkinsonici 40 spazmolitici.2.L-alanin Dopamin .

Periferni Centralni HO HO HN-NH2 COOH CH3 (2S)-3-(3.4-dihidroksifenil)-2hidrazino-2-metilpropanska kis Karbidopa hidrazid α-metildopa HO O HO H N N H NH2 Ne prolaze HEB ! OH Benserazid .

1.13.CH3 CH N H 3C NH 2 Selegilin (aR)-N.3.7]dekan-1-amin Agonisti dopaminskih receptora CH3 H3 C O H N O H N O O N H CH3 CH3 CH 3 OH N HN Br 2-Bromokriptin .a-Dimetil-N-2propinilbenzenetanamin Amantadin Triciklo[3.

pokazuje ireverzibilno delovanje . prolazi hemoencefalnu barijeru D. pokazuje reverzibilno delovanje H. U lečenju Parkinsonove bolesti se ne koristi dopamin već DOPA.1. holinergik indirektnog dejstva G. direktni/indirektni ________________. leka koji se koristi kao prirodni/sintetski. sintetsko jedinjenje C. ne prolazi hemoencefalnu barijeru E. prirodnog porekla B. Neostigmin je (zaokružite tačne iskaze): A. Objasnite zašto? 2. Uporedite stabilnost betanehola i acetilholina. holinergik direktnog dejstva F. Na slici je prikazana struktura betanehola. O β + * H3C-N-CH2-CH-O-C-NH2 CH3 CH3 CH3 3.

5.4. Ipratropijum bromid je prirodnog/polusintetskog/ sintetskog porekla. Za razliku od _____________. Karbahol hlorid pripada grupi (zaokružite tačan iskaz): a) indirektnih parasimpatomimetika b) direktnih parasimpatolitika c) indirektnih parasimpatolitika d) direktnih parasimpatomimetika 8. 7. Na slici je : a) levo dopa b) dopamin c) karbidopa d) benserazid HO HO N-NH2 COOH CH3 . Na slici je prikazana struktura __________________. Napišite naziv i formulu jednog direktnog parasimpatomimetika. prolazi/ne prolazi HEB. Ovi alkaloidi pokazuju delovanje ________________. koji pripada grupi ____________ alkaloida. Kakva je razlika u načinu delovanja izmeñu direktnih i indirektnih parasimpatomimetika? 6.

Ovaj lek reverzibilno/ ireverzibilno inhibira enzim ______________________. daljom oksidacijom ________. Upišite tačan odgovor ili zaokržite odgovarajuće slovo: A B a) Enzimski inhibitor je A B b) Sintetsko jedinjenje je A B c) Hemoencefalnu barijeru prolazi jedinjenje A B d) Hidrolizom jedninjenja A u baznoj sredini nastaje alkohol ____________. . Pilokarpin je (zaokružite tačne iskaze): a) prirodni proizvod b) sintetski proizvod c) direktni parasimpatomimetik d) indirektni parasimpatomimetik e) direktni parasimpatolitik f) indirektni parasimpatolitik 11.9. Diizopropilfluorofosfat pripada farmakoterapijskoj grupi ______________________. 10.

NEUROMUSKULARNI BLOKATORI ANTAGONISTI NIKOTINSKIH RECEPTORA NIKOTINSKI RECEPTORI Lokacija: autonomne ganglija neuromuskularne sinapse Dejstvo neuromuskularnih blokatora: nivo završne motorne pločice blokada transmisije sa nerava na motornu pločicu mišića .

ukočenosti i kod bolova zbog trauma.kod bolova u mišićima. Neuromuskularna sinapsa akson neuromuskularna spojnica postsinaptički neuron sinaptičke vezikule mišić kapilare mitohondrija miofibrile sinapsa postsinaptička membrana Postsinaptička membrana je mišićno vlakno ! .ANTAGONISTI NIKOTINSKIH RECEPTORA 1) Neuromuskularni blokatori (periferni) 2) Ganglijski blokatori (centralni) Centralni miorelaksansi kao što je hlorzoksazon koriste se u drugačije svrhe .

atrakurijum.NEUROMUSKULARNI BLOKATORI 1. dekametonijum) SAR Neuromuskularnih blokatora -4 amonijum grupa -alkil radikali na kvaternernoj amonijum grupi odredjuju distribuciju pozitivnog naelektrisanja i vezivanje za receptor -nedepolarizujući su voluminozniji i rigidniji od depolarizujućih -depolarizujući imaju fleksibilniju strukturu -sterne smetnje: L-tubokurarin je manje aktivan od d-tubokurarina -kurariformna distanca Mehanizam delovanja -inhbicija sinteze Ach -inhibicija oslobadjanja Ach (botulintoksin) -interferencija sa postsinaptičkim delovanjem Ach (najznačajniji) . Depolarizujući relaksanti – dekametonijum i sukcinil Tip suksametonijuma (kratkodelujući: suksametonijum. 40. iv) 2. Nedepolarizujući neuromuskularni blokatori – kompetitivni relaksanti Tip kurarea (dugodelujući: tubokurarin... vekuronijum. slabo se resorbuju.. pankuronijum.

12’-tetrametoksi-2.Nedepolarizujući neuromuskularni blokatori – kompetitivni relaksansi 40 H 3C + CH 3 N O OH OCH 3 C1 H H 2 Cl - C1´ O H 3 CO OH H + N CH 3 Tubokurarin Monokvaternerno Parenteralno Efekat: paraliza Než.15 nm – rastojanje izmeñu dva azota ! Ako je veće-PAM. manje-blokatori ganglija.6’.7’.2’-tetrametiltubokuraranium dijodid Neuromuskularna spojnica nema lipofilni omotač ! .polusintetski H3 C N H H O H 3CO OCH 3 H 3C N CH 3 CH3 OCH 3 2I O OCH 3 Metokurijum jodid biskvaternerno 6.2’.2. U psihijatriji (elektrokonvulzivna terapija). efekat Kurariformna razdaljina 1. . onset 5 min (40 min).

sintetski - H 3CO H 3CO N CH 3 O O O O N H 3C OCH 3 OCH 3 • 2C 6 H 5 SO3 – OCH 3 H 3CO OCH3 Fleksibilan lanac izmedju “onium” glava OCH3 Atrakurijum – besilat (benzen sulfonat) - O O S O 1974. Šema Hofmanove eliminacije H+ 30 Papaverin + Laudanozin (metabolit) N-metiltetrahidropapaverin GABA. do 30 min. onset 1. opioidni.Nedepolarizujući neuromuskularni blokatori derivati tetrahidroizohinolina .5x jači od tubokurarina.5 min. 2. nikotinski receptori .

Nedepolarizujući neuromuskularni blokatori – derivati tetrahidroizohinolina

OCH3 H 3CO OCH 3

OCH3 H 3 CO OCH 3

H H 3CO H 3CO N CH 3 O

O O O

H H 3C N OCH 3

2 Cl

OCH 3

Cis/trans, nefleksibilan

Mivakurijum hlorid
Kratkodelujući, onset 1,5 min; do 15 min. Hipotenzija.

OCH 3 H 3CO OCH 3

OCH 3 H3 CO OCH 3

H OCH3 H H 3CO N CH 3 H 3CO O O O O H3C N

OCH 3 OCH 3

2 Cl

OCH 3

Doksakurijum hlorid
Sličan mivakurijumu, dugo delovanje; laudanozin, hipotenzija.

Nedepolarizujući neuromuskularni blokatori derivati aminosteroida
Nisu hormoni

! -sintetski-

R1

16 2

R2

Pankuronijum
5 X jači od tubokurarina Nije histaminoliberator Tahikardija onset 1,5 min; 180 min Komponenta letalne inj.

R1=R2
2β,16β-dipiperidino-5α-androstan-3α,17βdiacetatdimetobromid

Pankuronijum
(2 Ach molekule-crveno)

Nedepolarizujući neuromuskularni blokatori – derivati aminosteroida -sintetski-

R2 R1

Vekuronijum

R1

R2
(monokvaternerni analog pankuronijuma)

onset 2 min; 30-40 min; olakšanje endotrahealne intubacije

Nedepolarizujući neuromuskularni blokatori – derivati aminosteroida -sintetski-

R2 R1 R3

R1=R2
Pipekuronijum
onset 3 min; 180 min; tahikardija

R3

Ova blokada se ne otklanja inhibitorima Ach esteraze. Ach ne dovodi do bloka. dovode dodugotrajne depolarizacije. srednje dugo delovanje 45-70 min. Depolarizujući relaksanti Agonisti holinergičkih receptora.metonijum jedinjenja - Dekametonijum bromid . naprotiv ! Kontraindikacija: myastenia gravis ! .Nedepolarizujući neuromuskularni blokatori derivati aminosteroida -sintetski- R1 R3 R1 R2 R2 R3 H Rokuronijum 1994.

ef: agonisti M2 bradikardija. dejstvo na autonomne ganglije) Kurariformna distanca . n=6 Heksametonijum (6CH2. p. ↑ intraokul.O O (H3 C)3 N O O N (CH3 )3 2 Br Suksametonijum bromid Sukcinilholin: estar ćilibarne kiseline i holina Než.

. kristalnog botulin toksina dovoljna da ubije sve ljude na svetu !!! Izuzetno male koncentracije služe kao lek kod odreñenih patoloških spazama mišića. Sprečava oslobadjanje acetilholina iz nervnih završetaka prema mišiću. Najotrovnije jedinjenje poznato čovečanstvu. O O Cl N H Hlorzoksazon derivat benzoksazol-2-ona Hlorzoksazon + acetaminofen=Parafon. U kozmetičke svrhe .injektovanjem male količine u facijalne mišiće postiže se prividno i privremeno smanjenje bora. Pretpostavlja se da djeluju depresivno na CNS i tako dovode do relaksacije muskulature. hepatotoksičan! Botulin toksin.Proizvod bakterija Clostridium botulinum. Oko 200 g čistog.CENTRALNI MIORELAKSANSI Mehanizam djelovanja nije poznat. Primjena: kod bolnih mišićnih spazmi i nekih reumatskih bolesti.

Na slici je prikazana struktura_____________. Tubokurarin (zaokružite tačne iskaze): a) prolazi krvno-moždanu barijeru b) ne prolazi krvno-moždanu barijeru c) vezuje se za nikotinske receptore d) vezuje se za muskarinske receptore e) dovodi do kontrakcije skeletne muskulature f) dovodi do relaksacije skeletne muskulature 4. Nedepolarizujući neuromuskularni blokatori su(zaokružite tačne iskaze): a) jedinjenja velike molekulske mase b) male molekulske mase c) jonizovana jedinjenja d) nejonizovana e) deluju na muskarinske receptore f) deluju na nikotinske receptore g) koriste se per os h) koriste se parenteralno 2.1. Lekovi koji deluju kao antagonisti nikotinskih receptora mogu. . Kontraidikacija za primenu je ________________________. Ovaj lek je po svom delovanju ______________________. po svom delovanju biti blokatori ganglija i neuromuskularni blokatori. 3. Iako je teško razdvojiti ova delovanja objasnite koji je to strukturni uslov da jedinjenje ispoljava dominatno jedno od ova dva delovanja.

Nacrtajte strukturu piridostigmina. Objasnite mehanizam delovanja i vrstu receptora na koje deluje jedinjenje D___________________ e) Supstituisani karbamat sadrže strukture___________. Nacrtajte strukturu acetilholina i navedite koje reakcije su odgovorne za njegovu in vitro i in vivo nestabilnost. Acetilholin je stabilan samo u kristalnom stanju i nema značaja u terapiji kao lek. f) Hemijskim reakcijama pokažite nestabilnost jedinjenja E u baznoj sredini. 7. + CH3 O H3C-N-CH2-CH-O-C-NH2 CH3 CH3 CH3 H3C O 5 + N N Cl- O a) Prirodni proizvodi su A B C D E b) Enzimski inhibitor je A B C D E c) Antagonisti holinergičkih receptora su A B C D E d) Jedinjenje D ima _______________ strukturu. g) Označite i imenujte heterociklus jedinjenja B_______________________. Mehanizam delovanja je reverzibilna/ireverzibilna ______________________. Iz navedene grupe jedinjenja izdvojte (zaokružite) ona koja pripadaju direktnim parasimpatomimeticima: a) karbahol b) homatropin c) fizostigmin d) pilokarpin e) skopolamin f) piridostigmin g) Atropin 6. Zaokružite ovu funkcionalnu grupu na strukturama koje ih sadrže. i) Hemoencefalnu barijeru prolazi jedinjenje označeno sa _____________ .5. h) Objasnite stabilnost jedinjenja A u odnosu na acetilholin________________. Piridostigmin se koristi u terapiji autoimunog oboljenja______________________.

. GABAC-jonotropni GABAB-metabotropni Agonisti: alkohol.GABA GABA GABAA BDZ GABA Glavni inhibitorni neurotransmiter Sintetiše se iz glutamata cviter-jon aminokiselina? BARB GABA agonisti α β γ δ ε GABAA. barbiturati. zopiklon. muscimol... benzodiazepini..

4]-diazepina R 9 8 N 1 O 2 3 A X 7 6 6' 5 B N4 1' 2' C 5' 4' 3' X H N H N R O X H N N R O H Konformacija A Konformacija B .3-dihidro-benzo[f][1.Agonisti GABA receptora: benzodiazepini H 3C N Cl N Pikrotoksin Barbiturati GABA Cl kanal Steroidi Benzodiazepini O BENZODIAZEPINI Benzodiazepini: derivati 1.

H3C N Cl N O N N F O OC2H5 H3CO H3CO N CH3 O Flumazenil Flumazenil antagonist Antagonist CH3 COOCH3 N N H β β .karbolinski karbolin inverzni agonist Inverzni agonist Diazepam Diazepam agonist Agonist Benzodiazepinski receptor (BzdR) GABA receptor + - Vezivanja različitih liganada za BzR .H3 C N H2C O H N C S H3 C N O N F Opioidnireceptor Opioidni receptor (Trifluadom) 7 Cl N GABA GABAA recepto receptor (Diazepam) CH3 H3 C N O H N C N O N O HN N O N N AMPA AMPA recep receptor (glutaminski) NH2 CCK CCK receptor H3 C N N F O CH3 H H N C N O N N CH3 Gastrinski receptor Gastrinski receptor K+ jonskirecept K+ kanal kanal receptor Analozi benzodiazepina koji se vezuju za različite tipove receptora.

midazolam R 9 8 N 1 O 2 3 S. CH2.4benzodiazepin-2-amin 4-oksid Medazepam 7-hlor-2.4-benzodiazepin .3-dihidro-1-metil-5fenil-1H-1. ketazolam (dugo dejstvo) tienobenzodiazepini C 5' 4' 3' Benzodiazepini bez karbonilne grupe u C2 H3C HN N CH 3 N Cl N O Cl N Hlordiazepoksid 7-hlor-N-metil-5-fenil-3H-1. NH A X 7 6 6' CH3<F<Cl<Br<NO2 B 5 1' 2' N4 oksazolam. estazolam.alprazolam.

Nordiazepam. t 1/2 oko 40 h . Cl H N O N O Cl "Ot voreni lakt am" NH2 COOH N O N-demetildiazepam (nordiazepam) H N O OH Cl N Cl Demoksepam H N OH H N O Cl N O OH 4'-Hidroksidemoksepam N O O 9-Hidroksidezoksidemoksepam Oksazepam CH oksidacija i oksidativna dealkilacija azepina 9-Hidroksidemoksepam Glukuronidi Biotransformacija medazepama Akt. deam reduk. oksazepam Primarni metaboliti su lipofilni.Biotransformacija hlordiazepoksida i diazepama N H N Cl O N Cl NHCH3 N dealkilacija Cl O N NH2 N O Diazepam Hlordiazepoksid H N OH 4'-Hidroksidezoksidemoksepam OH H O N Cl N Cl N O ioksid.

3-dihidro-1-metil-5-fenil -2H-1.4-benzodiazepin-2-on antikonvulzivno i mišićnorelaksantno djelovanje Benzodiazepini ove grupe lakše podležu hidrolitičkim reakcijama i fotosenzitivni su. R1 O Derivati diazepama 7 N 1 5 4 X7 N X2 dugodelujući. lipofilni anksiolitici Naziv R1 X7 X2 Diazepam Prazepam Nimetazepam Halazepam Pinazepam Flurazepam Fludiazepam -CH3 CH2 Cl Cl H Cl Cl Cl Cl H H NO2 H H F F -CH3 -CH2CF3 -CH2-C≡CH -(CH2)2N(C2H5)2 -CH3 .Benzodiazepini sa karbonilnom grupom u C2 laktam H3C N N Cl Cl N O HN O HN O N Br N Diazepam lipofilan Nordiazepam manje lipofilan Bromazepam polarniji 7-hlor-1.

Hlorazepinska kiselina 7-hlor-2. In vivo -dekarboksilacija-nordiazepam koji ima duže bpe.3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1. fotosenzitivniji u odnosu na diazepam.4-benzodiazepin-3-karboksilna kiselina monokalijumova i dikalijumova so (dikalijum-hlorazepat)-stabilnija. . H N1 C O C H COOH H N O OH O 2K Cl N O H N1 H2O C OH C H COOH N1 OH C OH C H COOH Gem diol Antikonvulziv. miorelaksans.R1 N O 3 Derivati oksazepama 1 7 Cl 5 4 R3 X2 N kraće biološko poluvreme eliminacije Naziv R1 -CH2CH2CN -CH3 -CH3 -H -H -H R3 -OH -OH -OH -OH -OH -COOH X2 F Cl H H Cl H Cinolazepam Lormetazepam Temazepam Oksazepam Lorazepam Hlorazepinska kiselina Nestabilniji.

k.Hemijske osobine benzodiazepina HN 1 N 2 3 O CH 3 H3C N O HN amidin Cl N O N Cl N Cl Hlordiazepoksid H N Nordizepam O O H Dizepam H N O COOH Cl N Cl N Oksazepam Hlorazepinska kiselina Degradacija oksazepama i N1nesupstituisanih benzodiazepina 1 2 5 4 j. 1 Ar amin 2-amino-5-hlorbenzofenon Nečistoća ! . T Hidrolitička degradacija diazepama (N1-metil supstituisani benzodiazepin) u kiseloj sredini daje 2 Ar amin.

hipnotik Klonazepam Biotransformacija 7–nitro derivata .7-nitro derivati H N srednja dužina delovanja O H N O O 2N N O 2N N Cl redukcija Nitrazepam Antikonvulziv.

deluje sedativno. Triciklični i tienobenzodiazepini Neakt. antikonvulzivi). antiepileptici.5-a][1. kratko dejstvo Loprazolam Z)-6-(2-hlorfenil)-2. miorelaksansi.4] benzodiazepin. Ako se daje per-os. H3C 1 N N a 2 N1 O 1 3N 4N CH3 Na 8 6 N F O2N 8 6 Cl N Cl Midazolam 8-hlor0-6-(2-fluorofenil)-1metil-4H-imidazo[1. .4-dihidro-2-[(4metil-1-piperazinil)metilen]-8-nitro-1Himidazo[1.2-a][1. a parenteralna primena je značajna za uvoñenje u anesteziju. intravenski anestetici.ZA PROTIV oPoznat mehanizam delovanja oVelika terapijska širina oMala toksičnost oBrzo delovanje oŠirok spektar primene: o Tolerancija i zavisnost o Zloupotreba o Deluju simptomatski a ne kauzalno o Pokazuju paradoksalne efekte (agresivnost.4]benzodiazepin-1-on. (anksiolitici. suicidalnost).

3.akt. metabolit.11b-tetrahidro-2metil-11b-fenil oksazolo[3.2d][1.4]benzodiazepin Triazolam anksiolitičko i antidepresivno 8 H N 7 6 11b d O 9 H3C N 8 7 d 11 O Cl 10 4 N O1 Cl 12b 5 2 N 4 2 O O1 H3C CH3 Oksazolam 10-hlor-2.4]benzodiazepin-6(5H)-on Ketazolam -ne sadrži dvogubu vezu u pložaju N4-C5 -biotranformacija: metil grupa u položaju C2 se oksidiše .2.4] triazolo[4.7.3-a ][1. 1/2 N N N N H3C N N N 1 2 3N H3C N 8 a 6 N Cl N Cl N Cl Cl Estazolam Alprazolam 8-hloro-1-metil-6-fenil-4H-[1.

6-dihidro-5-metil-6-okso-4H-imidazo[1. Antikonvulzivno i anksiolitičko dejstvo. u terapiji alkoholizma.5- a][1.Tienobenzodiazepini H3C 9 H3C N S 7 1 8 e 5 2 O N 8 S Br N Cl 2 1 f 3 Na 4 7N 6 H3C N Cl 5 Klotiazepam Brotizolam sedativ i hipnotik Kompetitivni antagonisti bezodiazepina Flumazenil 5 8-fluor-5.4]benzodiazepin-3-karboksilne kiseline etilestar H3CO O 6 5 b 4 3 2 1 O H3C O CH3 N N H 9 Abekarnil Parcijalni agonista. .

Anksiolitici različite strukture Položajni izomeri: der.2-a] piridin-1-acetamid Prvi nebenzodiazepinski anksiolitik. hipnotik i sedativ.5-benzodiazepina i 2. OCH3 O H3C N 1 OCH3 H3CO 7 5 N Cl O H3CO 8 7 6 1 5 4 2 3N N H3C CH3 Klobazepam Dugodelujući anksiolitik.N. 1.3-benzodiazepina Akt. antiepileptik Tofizopam miorelaksans Nebenzodiapinski anksiolitici O O N 4 1 5 6N 7 2 H3C N 1 4 N CH3 N CH3 O H3C N 4 1 N O N1 5 6 a Cl N 3 2 CH3 Zopiklon 6-(5-hlorpirid-2-il)-5-(4-metilpiperazin-1il)karboniloksi-7-okso-6.7-dihidro-5Hpirolo[3. hipnotičko i sedativno dejstvo . Za uvoñenje u opštu anesteziju u kombinaciji sa opštim anesteticima.4-b]pirazin Zolpidem N.6-trimetil-2-(4-metilfenil) imidazo[1.

nema sinergističko dejstvo sa etanolom Tandospiron (agonista 5HT1 antidepresiv i anksiolitik ) . Buspiron (azaspirodekandion) 5HT1. anksiolitik.Agonisti serotoninskih 5-HT1-receptora: anksiolitici Utvrñen je antidepresivni efekat arilpiperazina koji sadrže različitu dužinu niza izmeñu baznog piperazina i hidrofilnog terminalnog dela molekula. Optimalna dužina niza je od 2C do 4C atoma.

4-benzodiazepin-2-ona) koji pokazuje slabo kisele osobine? 4. Diazepam je derivat__________________. Navedite primer benzodiazepina (derivata 1. 5. dugog delovanja.1. ___________ i __________________. Reakcijom biotransformacije u organizmu iz diazepama nastaje aktivni/neaktivni metabolit. 3. Objasnite kiselo bazne osobine prikazanih jedinjenja. koji se koristi u terapiji _________________. Oksazepam u odnosu na diazepam je: a) polarniji b) manje polaran c) ima kraće biološko poluvreme eliminacije d) ima duže biološko poluvreme eliminacije e) nestabilniji f) stabilniji 2. Ovi derivati pokazuju ___________dužinu delovanja. Nacrtati strukturu diazepama i aktivnog metabolita. Prisutna nitro grupa najčešće metaboliše reakcijom _________________. Predstavite 7-nitro derivate benzodiazepina. Pored ovog delovanja diazepam se koristi i kao ________________. H3C N OH O H N O H3C COOH H3C Cl N N N O N Cl N Cl F . Na slici su prikazane strukture benzodiazepina____________.

H N O COOH Cl N 7. . Na slici je prikazana struktura Zolpidema. H C 3 N CH3 O H3C 6 4 N a 1 N 3 2 CH3 8.C i D je ______ . Zolpidem je hemijski__________ anksiolitik. c) Zajedničko u strukturi jedinjenja A. Navedite naziv kondenzovanog biciklusa. d) Agonista receptora je A B C D E e) Antagonista receptora je A B C D E f) Metaboličkim reakcijama ______________ i __________________ iz jedinjenja _____ nastaje jedinjenje B koje ima manju/veću polarnost. A B C N 1 O O 2 3 N 8 7 6 a 4 5 CH3 CH3 F N O D E O O N 4 1 5 6N 7 2 N 1 4 N CH3 N O N1 5 Cl a) Prikazane su strukture farmaceutskih supstanci koje deluju ________________ na CNS i koriste se kao .6. b) Prikazana jedinjenja se razlikuju po _____________________. Objasnite mogućnost gradjenja dikalijumove soli hlorazepinske kiseline.B.

oslabljena inhibitorna transmisiji (GABA) ili poremećena električna svojstva zahvaćenih neurona. povećana transmisija ekscitatornih aminokiselina. Neurohemijska osnova nestabilnog membranskog potencijala nije dovoljno ispitana. nenormalni EEG i motorni poremećaji.Agonisti GABA receptora: barbiturati Epilepsija: neurolološka bolest koju karakterišu epizodni napadi gubljenja svesti. Status epilepticus Traumatični porodjaj Povreda glave Tumor mozga Jak udarac Trovanje alkoholom Infekcija mozga Nasledni faktor Hipoksija mozga Zloupotreba lekova Metabolički poremećaj Kod 70 % dijagnostikovanih pacijenata uzrok epilepsije se ne zna ! .

Savremeni tretman-simptomatska terapija (ne uklanja uzrok epilepsije).Epilepsija Vs. Epilepsija se dijagnostikuje posle dva ili više napada. Epilepsija = ponovljeni napadi Antiepileptici Lekovi koji smanjuju učestalost i jačinu napada kod ljudi sa epilepsijom. napadi Osoba koja ima jedan napad ne mora obavezno imati epilepsiju. R5 R R5 / O N R3 O . Cilj: poboljšati kvalitet života.

4. Urea 1864. preko 2550 analoga O H 6 5 4 O H O N N OH O H O N N OH OH HO N N OH OH N1 2 3 N O barbiturna kiselina (s) monolaktim dilaktim trilaktim (l) Kiselost barbiturne kiseline se objašnjava prisustvom aktivnih vodonika metilenske grupe u položaju C5.3H.4. Adolf von Baeyer 1903 barbiton.5H)-Pirimidintrion 2.4.6(1H. .6-Trioksoheksahidropirimidin 2.6-Trihidroksipirimidin Malonska kis.Derivati barbiturne kiseline 2.

O R5 R'5 O 6 5 4 H N 1 2 3 N H R5 R'5 O N O O.H + (Na+) N O H Barbiturna kiselina nije ni sedativ ni hipnotik. pa lako grade soli. Kiselost barbiturata je rezultat deprotonovanja NH-grupe.3). Derivati barbiturne kiseline O H N H2C5 O N H O H 2C 5 O O N N H CH 3 O H N H2C5 O O N H fenobarbiton produžavaju vreme otvorenosti hloridnih kanala femiton primidon H H 2N C H N O T erapogena grupa H O H2N O N H Fizička i psihička zavisnost! ostatak karbamida Fenacemid (fenilacetilkarbamid) .9). ali ipak kiseliji (pKa=7. od fenola (pKa=9. Barbiturati su slabo kisela jedinjenja. parenteralno.

R5 R'5 O 5 3 N R3 1 H N O Naziv Fenitoin Mefenitoin Etotoin R3 H CH3 C2 H 5 R5 C6H 5 C6H5 C6H5 R′5 C6H5 C6H5 H ne pokazuju sedativni efekat i primarno su tretirani kao manje toksični lekovi sulfonamidi.Derivati hidantoina O R5 R '5 O N H R '5 O O R5 H 4 5 1 N H 3 2 N N H O H H H 2C OH + H N H H N C O . antidijabetici za per os primenu. indukuju MEJ.2 H 2O O N H O N COOH karbamid Nije antiepileptik Produžavaju inaktivacioni period jonskih kanala za natrijum. aspirin. triciklični antidepresivi istiskuju fenitoin ! . Ne izazivaju sedaciju.

4-dioni Tiazolidin-2. fotofobija.4-dioni Sukcinimidi (pirolidin-2. kod pacijenata na koje ne deluju sukcinimidi ili valproinska kiselina .Izosteri hidantoina R5 R'5 O 1 5 4 3 2 N H X O Naziv Hidantoini Oksazolidin-2. hemeralopija.5-dioni) X -NH-O-S-CH2– Oksazolidindioni (X = -O-) R5 R'5 O 5 4 1 O O 3 N R3 2 Naziv Trimetadion Parametadion R3 CH3 CH3 R5 CH3 CH3 R′5 CH3 C2H5 aplastična anemija.

5 O R3 Naziv Etosuksimid Svih vrsta epilepsije R5 CH3 C6 H 5 C6 H 5 R′5 C2H5 H CH3 R3 H CH3 CH3 Fensuksimid Metosuksimid Benzodiazepini (1.Sukcinimidi (X = -CH2-) R5 3 2 1 N 4 5 CH2 O R.4) N NHCH 3 CH 3 N H O 1 7 Cl 2 3 4 7 O Cl 1 6 5 2 3 4 N Terapogena r r grupa O N 6 5 N O2 N N Cl Hlordiazepoksid Diazepam Klonazepam .

Kao monoterija ili u kombinaciji. Derivati sulfonamida (inhibitori karboanhidraze) 4-(tetrahidro-2H-1. Ne kombinuje se sa MAO inhibitorima..2-tiazin-2-il)benzensulfonamid-S.f]azepin-5-karboksamid 10 11 O HO 10 OH 11 N O NH 2 N O NH 2 O N NH 2 karbamazepin karbamazepin10..) 2-propilpentanska kiselina GABA !!! .Derivati dibenzoazepina 1 f 5 N CONH 2 4 b 3 2 Karbamazepin 5H-dibenzo[b.11-dihidroksi karbamazepin Blokira natrijumske kanala.11-epoksid trans-10.S-dioksid H 2N O2S 1 4 N 2 1 S O O Sultiam T er apogena grupa Než: anoreksija Derivati dipropilsirćetne kiseline (DPA) 5 4 3 H 3C H2C H2C H 3C H2C H2C 2 CH 1 COOH NH2 COOH Valproinska kiselina (inhibitor mikroz.

Karakteristike tradicionalnih antiepileptika Prednost Nedostatak •Široka rasprostranjenost •Poznata efikasnost •Iskustvo u terapiji •Mala cena •Indukuju (fenobarbiton.3propandioldikarbamat anoreksija.kanala) Noviji antiepileptici 1 O C H 2N O O C NH 2 O NH2 COOH Felbamat (1993) 2-fenil-1. aplastična anemija. insomnia. deluje na Na kanale . primidon) ili inhibiraju (valproinska kiselina) hepatične enzime •Pokazuju interakciju sa drugim lekovima (varfarin.fenitoin. oštećenje jetre Cl Cl 3 2 1 Gabapentin N 6 1 5 4 2 3 N NH 2 H 2N N Lamotrigin (1995). karbamazepin. antagonisti Ca. oralni kontraceptivi.

nastavak O O O H3C H3C O O O O CH3 CH3 CH3 O S NH2 S H3C S N COOH Topiramat (2003) estar sulfaminske kiseline.... višestruko delovanje Tiagabin (inhibira preuzimanje GABA) COOH H2C NH2 Vigabatrin CH3 H3 C NH2 COOH Pregabalin Noviji antiepileptici Prednost Nedostatak •Podjednako su efikasni kao i tradicionalni •Manje izraženi neželjeni efekti •Bolja podnošljivost •Neznatan uticaj na metabolizam •Manje izražene interakcija •Manje izražena sedacija na CNS •Nisu jeftini .

Navedite reakcije biotransformacije primidona. 4.5-dion. R 5 R'5 O 1 5 4 3 2 N R3 O O 6. Primidon (na slici) je derivat ____________. Zaokružite i imenujte prisutne funkcionalne grupe. Nacrtajte strukturu fenitoina. Navedeno jedinjenje je hemijski derivat _________________. objasnite mogućnost gradjenja soli i laktamlaktim tautomeriju. Predstaviti fenobarbiton. O H N H2C5 O N H . Fenitoin je derivat______________ i koristi se kao _________________. Ova jedinjenja su analozi neurotransmitera ____________ H2N COOH COOH H2C NH 2 CH3 H3 C NH2 H O OH gabapentin vigabatrin pregabalin 3. Napišite strukturu jedinjenja prema navedenoj nomenklaturi: 3-etil-3-metilpirolidin-2.1. 2. hemijski izoster ____________ (__ grupa ___________(kog jedinjenja) izosterno je zamenjena sa _______. Na slici su prikazane strukture jedinjenja koja pripadaju grupi _________________. 5. Na slici je prikazana opšta struktura derivata_____________.

4. COOH H2C NH2 H2NO2S N S O O Terapogenagrupa f 5 N CONH 2 4 b 3 1 2 A C6H5 C6H5 B NH O O 3 4 2 1 5 N H O H2C5 O N N H CH3 O E C D 1. 5. 3. noradrenalin i adrenalin. 2. Enzimski inhibitori su A B C D E Označite derivat/e hidantoina Jedinjenje E je hemijski ______________ (nomenklatura) i podleže metaboličkoj reakciji _____________________. nastaju iz tirozina • metabotropni receptori (izuzetak serotoninski 5HT3 receptori) • Indolamini: serotonin (nastaje iz triptofana) i histamin (nastaje iz histidina) . Objasnite reakciju biotransformacije jedinjenja C Zaokružite terapogenu grupu jedinjenja D Monoaminski neurotransmiteri • Kateholamini: dopamin.7.

2benzendiol (hlorid.Kateholamini katehol (o-difenol) kateholetilamin "N ohne Radikal" HO HO OH β ∗ α N H H OH HO HO ∗ N H CH3 R R Adrenalin (epinefrin) 4-[(1-hidroksi-2-(metilamino)etil]-1.2benzendiol (bitartarat) Noradrenalin (norepinefrin) 4-[(2-amino-1-hidroksietil)]-1. N-metil transferaza . bitartarat) HO HO N Dopamin H H Biosinteza endogenih kateholamina [O] -CO2 tiroksin oksidaza L-Ar ak dekarboksilaza [O] Stereospecifična oksidacija dopamin-β oksidaza Nadbub.

4 zwiter jonski 3 % nejonizovan 2% .7. 9.Metabolizam kateholetilamina COMT o-hinon Betainski oblik-Leuko oblik adrenohroma OH HO HO NH2R H O O Crveno obojen adrenohrom OH NH2R pKa=8.9 katjonski oblik 95% pH 7.

adrenergički stimulansi i/ili agonisti adrenergičkih receptora simpatolitici. α1b. antiadrenergici ili adrenergički blokatori Receptori: membranski. β4 . α2. α1d. α2b.Ser OH OH OH OH Ser H H H NH3 COOAsp OH Phe simpatomimetici. podtipovi α1a. α2c β1. adrenomimetici. vezani za G protein α1. β3. β2.

utiču na povećanje sekrecije renina. β1. u glatkim mišićima.α dominiraju u glatkim mišićima arteriola i vena. ćelijama bubrega. β relaksaciju glatkih mišića bronhija. bronhija. konstrikcija uterusa. utiče na β3 u adipoznom tkivu i utiče na lipolizu. Adrenergički receptori . midrijaza i relaksacija mišića digestivnog trakta i druge. u srcu. arteriola i vena. bronhija i GI trakta vazokonstrikcija krvnih sudova. β2.

cAMP-a • β 1 i β 2 aktiviraju adenil ciklazu i povećavaju konc.Adrenergički receptori • svi su metabotropni • α 1 deluje putem fosfolipaze (PCL) na IP3/DAG • α 2 inhibira adenil ciklazu i smanjuje konc. cAMP-a .

Tyr) Jonski kanal za Ca Konverzija ATP u cAMP . adrenalin (u mišićima) Protein kinaza (fosforilacija: Ser. Thr.Fosfodiesteraza AMP ATP Adenilat ciklaza (u ćelijskoj membrani) cAMP Glukagon (u jetri).

retikuluma) Fosfatidilinozitol (u plazma membrani) DAC-diacilglicerol (1-palmitoil-2-oleoil-glicerol) (aktivator protein kinaze) fosfolipaza Fosfatidil inozitol-bifosfat Fosfolipid. u plazma membrani .a Inozitol (u hrani. nije vitamin !) Inozitol trifosfat (oslobadja Ca iz endoplaz.

Adrenalin Noradrenalin Fosfolipaza C Adenilciklaza Adenilciklaza Kontrakcija glatke muskulature Inhibicija oslobadjanja transmitera Relaksacija glatke muskulature GIT Kontrakcija srčane muskulature. Relaksacija glatke. IP3 Fosfolipaza D Fosfatidilna kis. i alkohol Fosfodiesteraze Hidrolizuje fosfolipide u masne kiseline i druge lipofilne supastance.Fosfolipaza A1 Fosfolipaza A2 Fosfolipaza C DAG. glikogenoliza .

amnezija. šizofrenija.. u jetri-indukuje deobu ćelija).. preko 90 % u perifernim tkivima: u GIT. depresija. uloga u CNS-u je komplementarna sa ekcitatornim sistemom adrenalina i dopamina. Utvrñena je regulatorna uloga serotonina u mnogim neurofiziološkim i patofiziološkim procesima kao što su: agresivnost. Alzcheimerova bolest. Kao inhibitorni neurotransmiter. D3. Zastupljen u organizmu u količini od oko 10 mg (u CNS-u. 5-HT). Obeleženi serotonin se koristi u dijagnostici nekih psihičkih oboljenja.Dopaminski receptori dopamin Dopamin receptor • • • • D1 i D5 aktiviraju adenil ciklazu D2. neurotransmiter i neuromodulator CNS-a. anoreksija. D4 inhibiraju adenil ciklazu D1 su posebno važni u za Parkinsonovu bolest !! D2 se dovode u vezu sa šizofrenijom Serotonin Serotonin (5-hidroksitriptamin. panika. anksioznost. . pamćenje. u trombocitima gde učestvuje u vazokonstrikciji nakon povreda... bulimija.

COOH CH NH2 N H Triptofan HO NH2 [O] HO CH COOH NH2 N H dekarboksilaza aromatičnih L-aminokiselina -CO2 triptofanhidroksilaza N H Serotonin 5-hidroksitriptamin. 5-HT Biosinteza serotonina 3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-ol HO NH2 MAO HO CHO N H N H Acetil transferaza HO NHAc HO 5-hidroksiindol-3acetaldehid [O] COOH N Redukcija. 15% N-acetilserotonin H O-metilovanje N H MeO 5-hidroksiindol-3sirćetne kiselina (85%) NHAc MeO NH2 N H Acetil transferaza N H Melatonin .

Receptori serotonina se u literaturi označavaju kao 5-HT receptori. Sedam tipova serotonininskih (5-HT) receptora(5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 do 5-HT7) Podtipovi receptora (npr. 5-HT1A, 5-HT1B). Do sada je opisano i literaturi više od 22 podtipova serotoninskih receptora. Utvrñeno je da izvesni agonisti 5-HT1A i antagonisti 5-HT2 receptora, deluju antidepresivno. Utvrñen je antidepresivni efekat arilpiperazina koji sadrže različitu dužinu niza izmeñu baznog piperazina i hidrofilnog terminalnog dela molekula. Optimalna dužina niza je od 2C do 4C atoma.

5-HT1A-CNS: inhibicija neurona, efekat na ponašanje (spavanje, termoregulacija, agresija, anksioznost) 5-HT1B-CNS: presinaptička inhibicija, -vaskularni: pulmonalna vazokonstrikcija 5-HT1D-CNS: pokretljivost, anksioznost, -vaskularni:cerebralna vazokonstrikcija 5-HT2A-CNS: ekscitacija, učenje, anksioznost -glatka muskulatura: kontrakcija, vazokonstr/vazodilatacija -trombociti: agregacija 5-HT2B-stomak: kontrakcija 5-HT2C-CNS: anksioznost, sekrecija cerebrospinalne tečnosti 5-HT3-CNS, PNS: nervna ekscitacija, anksioznost, emeza 5-HT4-GIT: gastrointestinalna pokretljivost -CNS: nervna ekscitacija, učenje, memorija 5-HT5A-CNS: nepoznat 5-HT6-oslobadjanje glutamata i acetilholina 5-HT7-CNS, GIT, krvni sudovi-nepoznat

Sa izuzetkom 5-HT3 receptora koji pripada grupi ligand zavisnih jonskih kanala svi receptori 5-hidroksitriptamina su vezani za G protein i aktiviraju intracelularni drugi glasnik. 5-HT1 inhibiraju adenil ciklazu i smanjuju konc cAMP-a 5HT-2 deluje putem fosfolipaze C na IP3/DAG sistem Različiti lekovi koji moduliraju aktivnost 5-HT receptora koriste se kao antidepresivi, anksiolitici, antiemetici, antipsohotici i antimigrenici. Agonisti serotoninskih receptora: 5-HT1A receptor-buspiron, nebenzodiazepinski anksiolitik 5-HT1D receptor-triptani, anitmigrenici 5-HT2A receptor-halucinogeni, LSD, meskalin 5-HT4 receptor-cisaprid Antagonisti: 5-HT3 receptor-antiemetici

Histamin
Histamin (poznat od 1910. godine), 4-(1H-imidazolil) etanamin

N N
H

CH2-CH-COOH NH2

N N
H

CH2-CH-NH2

Hys dekarboksilaza Piridoksal fosfat

Histidin (esencijalna ak)

Histamin

u CNS-u, mastocitima, bazofilnim granulocitima, trombocitima, mukozi gastrointestinalnog trakta i drugim tkivima. U regulaciji mikrocirkulacije, sekreciji hlorovodonične kiseline, stimuliše kontrakciju glatke muskulature digestivnog trakta, a izaziva i bronhokonstrikciju. Direktnim dejstvom na miokard, histamin povećava broj i snagu kontrakcija. imunološkim reakcijama antigen-antitelo. Histamin se oslobaña u početnoj fazi inflamacije, uloga u nastanku ulkusa.

Tautomerija i protonakceptorske osobine histamina
NH2 NH2

H

N

N

N

N

τ N -tautomer

N -tautomer

π

H

NH3+

NH3+

pKa=9,8
H

N

N Monokatjoni

N

N

H

Biološki je aktivan mono i dikatjon Nτ-tautomera.

NH3+

NH3+

pKa=5,9

H N

N+ H Dikatjoni

H

N+

N

H

NH2 N N H Betazol (položajni heterociklični izomer) Stimuliše gastričnu sekreciju. .6 ° A Konformacija B (savijena) Konformacija A (transoidna) 3D-strukture konformacije A i B histamina SAR metil grupe smanjuju agonističku aktivnosti prema H1 i H2 receptorima 2-metilhistamin je selektivniji H1 agonist 4-metilhistamin koji je selektivniji H2 agonist metilovanjem azota (N1 i N3) gubi se agonistička aktivnosti metilovanje alifatičnog amina histamina smanjuje se antihistaminska aktivnosti sledećim redom: -NH2 >-NHMe>-NMe2>-NМe3 prema H1 i H2 receptorima. nema druga delovanja histamina. Histamin gradi stabilnu so dihidrogenfosfat-dijagnostičko sredstvo.1 A 3.H H H H NH3+ HN H H H H H3 agonista HN H1iH2 agonista N N NH3+ ° 5.

Antagonisti H2 receptora-antiulkusni lekovi.GIT. autoreceptor) H4 –sličan H3 Antagonisti H1 receptora- antialergici. srž nadbubrega. urogenitalni.NH2 Put A HistaminN-metiltransferaza NH2 N N CH3 Monoaminooksidaza O N N CH3 Aldehiddehidrogenaza O N OH N CH3 1-Metil-4-imidazolil sirćetna kiselina HO HO OH 1-Ribozil-4-imidazolil sirćetna kiselina O N N O OH H N N H N N H Aldehiddehidrogenaza O OH N N H Put B Diaminooksidaza O H Metabolizam histamina H1. gl. . muskulature. vaskularni permeabiltet. koži ( kontrakc. krvnim sudovima. miokardu. bronhijama. biosintezu prostaglandina) H2-parijetalne ćelije gastrične mukoze H3-CNS (presinaptički.

GLUTAMINSKA KISELINA pKa=4. alfa ketoglutarna glutarna kiselina- propan-1. + Glutaminaza (amidohidrolaza) Glutamat dehidrogenaza Transaminaza α-ketoglutarat + α-aminokiselina glutamin-amid glutaminske kis.1 Glutaminska kiselina (neesencijalna ak) ekscitatorni neurotransmiter Biosinteza Glutamin + H2O α-ketoglutarat + NADPH + NH4 + → Glu + NH3 → Glu + NADP + H2O → Glu + α-okso kis. beta ketoglutarna .3-dikarboksilna kis.

. metadon.. dekstrometorfan. etanol. Ketamin i drugi NMDA antagonisti (i diazepam) –kao anestetici u kozmetičkoj i rekonstruktivnoj plastičnoj hirurgiji.Glutamat dekarboksilaza HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH → CO2 + HOOC-CH2-CH2-CH2NH2 Glutaminska kis. Mg++ NMDA Ekstracel. fenciklidin. GABA Tip jonotropni jonotropni jonotropni metabotropni Ime NMDA receptor Kainatni receptor AMPA receptor mGlu receptor NMDA (N-metil-D-aspartat) Glu Glutamat Glicin Ca++ NMDA Na+ Intracel. NO. . aspartat. Agonisti: glutamat.. halucinogeni.. ketobemidon. ketamin. Antagonisti: anestetici..

Kainska kis. 2-karboksi-3-karboksimetil-4-izopropenil-pirrolidin α-Amino-3-hidroksi-5-Metil-4izoksazol-Propionska kis.3-dione) Glu Familija Grupa I receptori mGlu1 mGlu5 Funkcija ↑ aktivnost NMDA receptora ↓ aktivnost NMDA receptora ↓ aktivnost NMDA receptora Mesto u sinapsi uglavnom postsinaptički Grupa II mGlu2 mGlu3 uglavnom presinaptički Grupa III mGlu4 mGlu6 mGlu7 mGlu8 uglavnom presinaptički .7-Dinitrohinoksalin-2. (AMPA) Agonisti: piracetam Antagonisti: CNQX (6-cijano-7-nitrohinoksalin-2.3-dione) Agonist (neselktivan): dihidroksifenilglicin Antagonisti: DNQX (6.

GLICIN NH2 -CH2 -COOH Neesencijalna ak. .N10-Metilen tetrahidrofolat + H2O Serin agonisti glicin receptora: β-alanin. nije hiralna ! + tetrahidrofolat → Glicin + N5. stimuliše NMDA receptore. taurin antagonisti: strihnin ASPARTAT Asparaginska kiselina Ekscitatorni neurotransmiter.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->