Plemenski rječnik ličko-krbavske županije.

Po službenim podacima krajem 1915. godine
SASTAVIO RADOSLAV M. GRUJIĆ.

Glavna snaga hrvatskoga naroda stanovala je već ori velike seobe između Gvozda i Cetine, dakle u današnjoj ličko-krbavskoj žu­ paniji i sjevernoj Dalmaciji. Taj narod bio je tada podijeljen na više genetičkih plemena, koja su se'brzo izmiješala i provela proces stapanja sa tamošnjim starijim stanovništvom ilirsko-romanskoga, avarskoga i slavenskoga porijekla. Tako, s tijekom vijekova, postade od njih jedan etnografički narod, koji je počeo pokazivati već lijepe znakove kultur­ noga progresa. Ali, 1527. g. zauzeše Turci gotovo sve te krajeve i iz osnova poremetiše tijek narodnoga života. Tada je znatno izmije­ njeno i stanovništvo ove zemlje. Jedan dio Hrvata, naročito odličnije porodice, ukloniše se pred Turcima na ostrva i u sjeverozapadne kra­ jeve — podalje od domašaja turskoga. Drugi dio zarobili su Turci i kao nepouzdan elemenat na Krajini odveli na spahiluke u unutrašnjost zemlje svoje. A na opustjela ognjišta njihova preselili su Turci svoje starije kmetove — ponajviše pravoslavne Srbe — iz raznih krajeva svoga prostranog carstva. Ovi doseljenici bili su u glavnom iste krvi i jezika sa Hrvatima, ali druge vjere, što je u ono doba mnogo zna­ čilo, te su zato pouzdaniji činili se Turcima. . . Tek treći dio Hrvata ostao je na ognjištima svojim u ovim zemljama. Ovaj je dio preživioubrzo nov proces miješanja i stapanja sa brojnijim doseljenicima. A taj proces, ovom prilikom, izvršio se mnogo brže. Eazlike su bile samo neke manje dijalektičke i etničke osobine; a vjera nije mnogo smetala, jer se i jednima i drugima vršilo bogosluženje slavenskim, jezikom. Otud se i moglo dogoditi, da je na pr. senjski biskup Sebastijan Glavinić, kada je 1696. g. obilazio Liku i Krbavu, našao čak u Kosinju i poslije 10 godina, kako su Turci otud izgnani, da „kaluger seu Eascianus paroehus" Nikola Uzelac vrši vjerske duž­ nosti i vodi duhovni nadzor nesamo nad pravoslavnima, nego i nad katolicima („obit hic munus pastoris, Schismaticis et Oatholicis
ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT. XXI. 18

274

R. GRUJIC,

(2)

remedia salutis suppeditans." (B. Lopašić : Spomenici hrvatske Kra­ jine, III. 51). — Ovo miješanje i stapanje Hrvata i Srba zaslužuje naročitu studiju, koja će nam pokazati vrlo zanimljive, nove i poučne rezultate. Tako je već u XVI. vijeku znatno izmijenjeno stanovništvo ovih zemalja. A s tijekom XVII. i XVIII. vijeka nove migracije, u zemlju i van nje, još većma izmijeniše antropogeografske osobine tih krajeva. Pa ipak su Lika i Krbava, više nego i jedan drugi kraj Hrvatske i Slavonije, očuvale čisti narodni karakter tako, da od 204.000 stano­ vnika jedva i 0 - 01% pripada drugim narodnostima. U nauci je već utvrđena činjenica, da migracije i porijeklo sta­ novništva imaju najveći značaj medu antropogeografskim problemima. Tu je danas polazna točka za sve studije o narodima. Bez te osnove nije moguće valjano naučno proučavanje soeiologičkih, etnografičkih i psihologičkih problema. A rezultati tih studija o migracijama i pori­ jeklu stanovništva bit će od vanređne koristi, jer će nam objasniti nesamo mnoge antropogeografičke probleme, nego i rasprostranjen)e svih etnografičkih pojava, dijalekata i psihičkih osobina; a znatno će pomoći i razjašnjavanje antropologičkih mjerenja i promatranja o kompleksijama, kad ova preduzeta budu. Tada tek moći će nam biti razumljivije i jasnije mnoge pojafe iz naše novije historije i novoga socijalnog života. . . Sva ova i druga slična meditiram'a izazvala su me, kada sam se silom prilika našao u Lici, da tom budućem vrlo važnom naučnom radu o narodu našem i sam pridonesem svoju >leptu, te pomognem položiti što zdraviji osnov svima daljim'* specijalnim istraživanjima i studijama u tom pravcu. Prama statističkim podacima od 1910. godine znali smo, da u ličko-krbavskoj županiji ^stanuje 203.973 građanskih stanovnika u 34.308 zgrada za stanovanje. Ali, sve do sada, nismo znali, kojim plemenima ili rodovima pripada to stanovništvo. Tu prazninu naumio sam ovim radom da popunim. — Pri tom sam uzeo za princip, da vodim-računa samo o onim porodicama, koje imaju svoje posjede i kuće u ovoj županiji, te u njoj zaista stalno borave. Činovnike, trgovce? obrtnike i druge, koji nemaju ovdje posjeda ni kuće, nisam uzeo u obzir, jer bez toga nema dovoljno kriterija, da se njihov boravak u ovoj županiji označi kao stalan. Osim toga, za te porodice može se uvijek i lako doznati iz različnih stručnih „Imenika", koji se često štampaju.

/3)

PLEMENSKI КЈКСЛЧК LIČKO-KRBAVSKR ŽUPANIJE.

- .275

U prvi mah mislio sam. da ću za ovaj pothvat najtočnije po­ datke naći u gruntovnici. Ali sam se brzo uvjerio, da naše gruntov­ nice, bar za sada. nijesu dovoljno pouzdano vrelo za takovu vrstu rada. Slutio sam, da bi mi finansijsko ravnateljstvo moglo pružiti mnogo pouzdaniju građu. I nisam se prevario. Tu se, radi 'državnih poreznih interesa, u odličnom i preglednom redu vođi točan popis svega stanovništva u županiji i argusovim "očima pazi na sve promjene u stvari posjeda kuća i zemalja. E e gi s tr i k u ćar i n e pružaju nam imena i prezimena sviju vlasnika kuća po pojedinim poreznim opći­ nama, po selima, pa često i po zaseocima; a r e g i s t r i t e c i v a r i n e I. i 11. razreda daju nam imena i prezimena sviju stanovnika iznad . 16 godina tako. da tu imamo i sve sluge i sluškinje u popisu. Zato sam ta dva registra i uzeo za osnovu svoga rada, te po njima sastavio ovaj pl e m e n s k i r j e č n i k . A da to izvedeni, valjalo mi je. iz pomenutih registara ispisati 34.612 ceduljica, jer upravo toliko ima p o r o d i c a , koje stalno borave u Lici i Krbavi. Kao dalji rezultat rada moglo se ustanoviti, da u 1.041-om nastanjenom mjestu (2 građa, 2 trgovišta, 312 sela i 725 zaselaka i drugih prebivališta)' ove žu­ panije boravi stalno najmanje 1.600 plemena, — ako po današnjem shvatanju narodnom ovoga kraja svako prezime označava osobito ple1 Međutim nesumnjivo je, da će plemena biti i više, jer je po1 Pod plemenom narod naš razumijeva —• bar u Lici, Krbavi i sjevernoj Dalmaciji — sve one porodice, koje imaju jednako prezime i j)održavaju tradiciju, da potječu iz jedne kuće. Pravoslavni imaju za to još jedan jak kriterij — zajedničko krsno ime. Takovi vele, da su rod, rođaci, plemenHaci. Broj porodica nije odlučan. —• Tako i Vla­ dimir A r d a l i ć , opisujući Bukovicu u sjevernoj Dalmaciji, veli: da selo sastoji iz kuća ili vamilija (koratä) —• dimova. „Vamilije" istoga prezimena sačinjavaju pleme; „a svako pleme, pa bile i dvije kuće, zovu varošom, a to još ako su osamljene". Zatim nabraja sva prezimena u Đevrskama i veli: „Plemena u ovom selu ima 28, a to su: Ardalići, Baljkovići, Berići, Bilići i t. d." (Zbornik za nar. život i običaje IV. 196). Prema tome i prezimena, što ih u ovom rječniku alfabetičkim redom privodim, zaista su plemenski nazivi. —- Neki su od njih vrlo stari — još iz vremena prije Turaka; drugi su postali za vrijeme Turaka, a najmlađi su utvrđeni većinom za prvih državnih popisa na­ roda poslije oslobođenja. U selima, gdje ima više porodica jednoga plemena, više su u običaju porodični nazivi — postali obično po ličnom imenu ili nadimku bivšega ili sadašnjeg porodičnog starješine. Zato se često i čuje: „iz pisma1' (po plemenu) zovu se na pr. StarČevići, a mi im rečemo (po porodici) Petrići, i t. d. — Takove porodične nazive, za neka sela, privodim u prilogu pod br. II,

•2'76

R. GRUJIĆ,

(4)

uzdano, da i u Lici i Krbavi, kao i po drugim krajevima našim. mnoge -porodice iz različnih plemena nose jednako prezime. To se najčešće događa kod patronimičkih, a onda i kod apelativnih topičkih prezimena. Najjače pleme ima 319 porodica, a mnoga su plemena zastu­ pana samo s jednom ili s nekoliko porodica. Zato, izumiranje ili ne­ stajanje pojedinih plemena zbiva se i danas dosta često u Lici i Krbavi. Mnoga od tih izumrlih ili raseljenih plemena ostavila su trag* svoga boravka u ovim krajevima u različnim topografičkim nazivima zemalja, koje su nekad njima pripadale, i u nadimcima ili pridjevcima (prišvareima) onih porodica, koje su ženidbom ili kojim drugim pu­ tem .naslijedile njihove kuće i zemlje. — Kao primjer jednoga i drugog slučaja iznijet ću u prilogu I. p o p i s plemena i z u m r l i h u g o s p i ć k o m k o t a r u , za koja znamo na osnovi topografićkih naziva toga kotara: a u prilogu II. p o p i s n a d i m a k a pojedinih p o r o d i c a r a z n i h r a z g r a n a t i h plemena u L i c i i K r b a v i —• Prvi je popis potpun, a ovaj drugi nije to ni izdaleka, te mi je namjera s njime samo to, da upozorim na tu vrlo važnu činjenicu, kojoj, pri specijaliziranju nauke o plemenima našim, valja prikloniti naročitu pažnju. Snaga današnjih plemena u Lici i Krbavi, prema stanju k r a j e m 1915. godine, može se statistički u glavnom ovako prikazati: 2 plemena sa preko 300 porodica (Uzelci — 319 i Eukavine — 301); 8 plemena sa preko 200 porodica (Tomljanoviei i Tomljenovići — 288, Prpići — 287, Eadakovići — 270, Babici — 263, Kneže­ vići — 234, Vukelići — 227, Perkovići — 210 i Obradovići — 206): 51 pleme sa preko 100 porodica (Kovaeevići — 195, Oreškovići —• 188, Sertići — 187, Devčići —- 185, Pavičići — 178, Popovići — 178, Došeni — 166, Starčevići — 163, Mesići — 160. Medici — 159, Krznarici — 153, Mandići — 153, Pavelići — 152 i t . d.); 150 plemena sa preko 50 porodica (Dujmovići — 98, Milinkovići — 97, Vukovići, Smiljanići i Eogići — po 96, Diklići — 95, Bobici — 93, Ilici — 92, Vujnovići i Pejinovići — po 91, Ivančevići i Zorići — po 90 i t. d.); a svako od ostalih 1389 plemena ima manje od 50, često i samo 1 porodicu. Čistoća našega narodnog elementa u Lici i Krbavi vidi se već i po plemenskim nazivima ili porodičnim prezimenima. — Tako upada u oči, da od 1600, prezimena jedva nešto preko dvije stotine nosi jasne znakove stranoga porijekla; pa i tu nismo uvijek sigurni, da je to pleme zaista stranoga porijekla. Navest ću samo jedan karakte-

(5)

PLEMENSKI KJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

277

rističan primjer. U" selima Lički Novi i Oštra živi 11 kuća jednoga plemena, koje se danas u poreznim i drugim službenim spisima, pa i u župnim maticama, naziva Majerović. Međutim, još u gruntovnim spisima od 1883., a u narodu i danas, zovu se oni Marojevići, što j e postalo od imena Maroje, — kao Bogoje, Miloje i t. d. Iz toga ple­ mena bio je i znameniti kapetan lički Ivan barun Maroevic, koji se 1809. god. odlikovao u borbi s Francuzima po Lici (M. pl. Vojnovirh — M. Spicer: Bojevi u Lici, u ostaloj Hrvatskoj i Dalmaciji 1809. Zagreb 1907. Str. 43). Karakteristično je, da je u gruntovnim knjigama u doba razvojačenja Krajine samo po jedna kuca u svakom selu nosila ime Majerović. dok je drugih devet nazivano, kako narod veli, i „u pismu" Marojević; a poslije razvojačenja Krajine sve se kuće, bar „u pismu" pretvoriše u Majeroviće. Poznat mi je sličan slučaj i u bjelovarsko-križevačkoj županiji, samo s tom razlikom, što je tamo negdje u XVIII. vijeku jedna kuća Vidovića u graničarskoj kancelariji postala Pajtović (Veit .= Vid, Vitus), pa se i danas tako piše. Sudeći po prezimenima, jedva da ima i 100 plemena, za koja •se može pouzdano ustanoviti da su p o r i j e k l o m iz K r a n j s k e . Takova su na pr. Adamek. Bađžek, Castek, Furlan. Gajer. Golik, Holub, Kocian, Kvaternik. Muhar, Papeš, Premuž, Eožman, Slipogar, Spehar, Stajdohar, Svegar, Vidmar, Zafran, Zagar i druga. Sva su u glavnom nastanjena u Otočcu, Brinju, Kosinj"u, Jezeranima, Udbini, Pazarištu. Lovincu i oko njih. T a l i j a n s k o g a porijekla ima nekoliko plemena u Senju i drugim primorskim mjestima. Takovi svi na pr. Angiolichio, Barbiani, Galiaci, Eivosechi, Eubelli, Scarpa i dr. N j e m a č k o g a porijekla ima nešto više plemena. To su ponajviše potomci onih Nijemaca, što su od XVI.—XVIII. vijeka služili kao njemačka posada u Senju i drugim većim krajiškim mjestima. Zato . i danas sretamo im potomke mahom u tim i okolnim mjestima (Senj. Otočac, Brinje, Brlog, Gospić). Takovi su na pr. Brolich, Fröhlieh, Grtinhut. Helman, Kajfeš, Knoll, Lasman, Ostrman, Pacher, Podnar. Portnar, Eauch, Ritz i t. d. Među ovima najjače je pleme Podnar ili Portnar, koje broji 36 zadružnih kuća u Kuterevu kod Otočca, u G. Kosinju, Mušaluku i Kaluđerovcu kod Perušića. To su nesumnjivo potomci njemačke porodice Portner, kojima se pojedini predstavnici već od prve polovine XVII. vijeka javlj.aju u historiji naroda našega, kao vojni zapovjednici i niži časnici u Otočcu, Senju i Bilaju (v. R. Lopašić: Spomenici hrvatske Krajine II. 245, 271. 307 i d. III202, 219. 282, 306 i d.). Za nekoliko porodica živi predanje, da su

278

R.

GRUJIĆ,

(6)--

f r a n c u s k o g a porijekla. To su Francuzi, koji su poslije 1818zaostali u Lici. Njima pripada 1 porodica Armada u Vel. Popini i 1 por. Auriautz u Gračacu, pa možda još Markeza u Ličkom Petrovu selu i neke druge. A porodica Atanasić u Senju nesumnjivo je g г č ko g a porijekla. — I sve te narodnosti zajedno jedva ' da su zastupane sa 70 plemena u Lici i Krbavi. Još nam je ostalo da spomenemo oka 30 plemena, koja potječu od p 0 k r š t e n i h T u r a k a, pa da tako pobrojimo u glavnom sve poznate nam narodnosti, koje imaju svojih predstavnika u Lici. Ta su plemena najviše naseljena oko Perušića i Novoga, pa ponešto u Gospiću, Barletama i Udbini, Donjem Lapcu i oko Brinja i Jezerana, To su: Alići, Alivojvodići, Amančići. Amići, Arbanasi, Asančaići, Asići, Bašani, Bašići, Beširi, Beširevići, Durakovići, Durbešići, Demići, Ernauti. Hećimovići, Jengići, Kasumovići, Kozliće, Kurteši, Muići, Murati, Murgići, Mušici, Ojurovići, Osmanovići, Seferagići, Sabani, Sabici, Sajnovići, Svetici, Serići, Uremovići i drugi. Medu njima najjače je pleme Hećimovića oko Perušića, koje broji danas 118 porodica. — Ali. nema sumnje, đa i među ovima. mnogi potječu od slavenske krvi. .. Ovaj plemenski rječnik uvjerit će nas dalje, da se u ličko-krbavskoj županiji, a naročito u Lici, očuvalo mnogo više starih hrvatskih plemena, negoli se do sada mislilo. Gotovo sva odlićnija stara hrvatska plemena imaju i danas svojih potomaka u Lici, — Ja ću navesti samo nekoliko primjera, da se vidi, đa. ova misao ima osnova. Danas ima od plemena Dogan 11 kuća u Bukovcu kod Peru­ šića, na Udbini i u Gospiću. A u jednoj ispravi od 1248. god. pominje se, da je tada hrvatsko pleme Doganich živjelo, uz druga tri plemena, na otoku Krku (Arkiv za povjesnicu Jugoslav I. 55). Pleme Bačić broji danas u Lici 16 kuća. Potječu od Trnovca kod Gospića, gdje ih danas ima još tri kuće. te su poslije izgnanstva Turaka iz Like preseljeni u Lovinac i okolna mjesta, gdje ih danas ima 1Б kuća. Nesumnjivo je, da ovi potječu od znamenitoga hrvatskog ple­ mena Mogorovića, te su i prije Turaka stanovali blizu Trnovca, gdje ih i danas ima. Tako na pr. 1497. god. pominje se u Lici Jakov Bačić od Zdralić i Matijaš Zdralić iz plemena Mogorovića; a zatim, povodac Ivan Bačić, ki ima svoj grad (Kukuljević: Acta croatica, 166—168, i Surmiri: Hrvatski spomenici, 406).-U blizini Trnovca i danas se jedan potočić i čitav kraj prema Ličkom Novom naziva Ždralovac; a današnji trnovaćki Račići bez sumnje su potomci po­ rn en u toga Jakova Račića od Zdralić iz XV". vijeka, koji je u istoj okolici stanovao. Nije bez značaja i to. što pouzdano znamo, đa je-

(7).

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

279

Castrum Bacich bio u Podgorjii, na putu iz Obrovca u Karlobag; (Vjesnik hrv. arheol. društva. Nova serija VI. 6), jer je to mjesto upravo.prema Trnovcu s druge strane Velebita. Od plemena Mogorovića nesumnjivo su i Draškovići, a možda i Orlovići, Slaclojevići, Slavkovići i drugi. — Draskovića ima danas .20 kuća — 17 u Kosinju, a 3 u Baduču. To su potomci onih plemenitih ljudi Draskovića, koji su u blizini današnjega Kosinja, na svom imanju na Građeini, podigli Pavlinima manastir i crkvu Sv. Marije 1490. godine (Surmin: Hrv. spom. 343—349). Na sličnim osnovima zaključujem, da pleme Kacića živi još i danas u Lici u plemenima Tvrdiniea, Toljena, Zivkovića, Markovića, Žarko vica i drugih; a pleme Subića u današnjim pleme­ nima Banica, Borića, Bogića i Eogovića, Ugrina i Obradovića, pa možda i Budisavljevića i Butkovića.'—• Za pleme Pohmijevića, od kogu se danas nalaze samo 2 kuće u Starom gradu kod Jablanca, nesum­ njivo je, da potječu od Miklouša Pohmajevića, porlralaba u Gackom kod Otočca 1466. god. Nešto docnije (1487) pominje se sudac Pohmajević u Buškoj župi (Surmin: Hrv. spom. 266 i 328—9); a 1698. godine pominje se Ive Pohmaievich među senjskim Uskocima (R. Lopašić : Spomenici hrv. Krajine III. 119). Pleme Novakovića u Zalužnici, danas ima 4 kuće, možda potječe od Pavla Novakovića. gospodara Östrvice kod Gospića; jer je njemu 1408. godine Nikola IV. Frankapan dao, u zamjenu za Ostrvicu, zemlje oko Zalužnice i Sinca (villa Zalug i villa Z3rnacz — Vjesnik hrv. arh. društva VI. 12)* Dešiča i Besića ima danas 17 kuća, a najviše oko Jablanca. To su svakako Poljičani, koji se pominju i u poljičkom statutu, ali su već, davno prije Turaka naselili i Liku. Tako se 1468. godine pominje „plemenit človik Grgur Dešić", koji tada đržaše „Kut'nane" kod Otočca (Surmin: Hrv. spom. 313—314). Perušići, od kojih danas ima samo 1 kuća, i to u Prijeboju kod Ličkoga Petrova sela, bit će, po svoj prilici, potomci odličnoga plemena Perušića. koje je imalo, svoj grad u Lici (Stari Perušić), a pominje se još i 1502 (Vjesnik III. 54—55) u - starim ispravama. . . Na sličan način i još mnogo pouzdanije, prema obilju do sada objelodanjene historičke građe, moglo bi se odrediti za vrlo mnoga ple­ mena u Lici i Krbavi, da potječu od starih tamošnjih stanovnika iz vremena prije Turaka. No razumije se, da će pri tom valjati biti vrlo oprezan, jer su mogli i mnogi doseljenici iz istočnih i južnih krajeva naših donijeti ista prezimena u Liku, kakova su negda nosila izumrla ili raseljena stara hrvatska lička plemena.

280

R. GllUJIĆ,

(8)

Upada u oči, đa su danas u Lici i Krbavi znatno više raspro­ stranjena i porodicama mnogobrojnija ona plemena, za koja pouzdano znamo da su se doselila ovamo za vrijeme Turaka, pa i docnije, nego ona, za koja s pravom možemo pretpostaviti da su potekla od staro­ sjedilaca. Tako je na pr. najraširenije pleme Uzelaea. Središte mu je oko Metka (7.1 kuca), ako ne možda selo Ondić kod Udbine, gdje ih ima najednom mjestu 49 kuća. A odatle se raširilo po cijeloj liČko-krbavskoj županiji, te ih ima 819 kuća u 29 sela. 0 tom ple­ menu, međutim, ne znamo ništa iz vremena prije Turaka, te se po svoj prilici za Turaka naselilo u Liku. A prve historieke vijesti o tom plemenu imamo tek iz 1696. godine u Kosinju (Lopašić: Sponi, hrv. Kraj. III. 51). "Drugo najraširenije pleme jesu Rukavine. Njih ima u glavnom tri grupe. Najjača je ona oko Perušića i Trnovca kod Gospića (120 kuća), zatim ona u Vlaškom Polju i oko Brloga i Pazarišta (107 kuća), pa najposlije ona oko Sv. Jurja u Podgorju (47 kuća). Od tih grupa odijelile su se manje.grupe i nastanile oko Sv. Boka i na Kordunu oko Ličkoga Petrova sela. Za to pleme imamo podataka takođe tek iz vremena pred izgon Turaka iz Like i Krbave. Tako se na pr. oko 1683. godine pominje knez Jerko Eukavina od Bažanca, koji se u to doba preselio u Pođgorje (Rad. Lopašić: Dva hrvatska junaka, 36). A vrlo je vjerojatno, da je to jako pleme prije toga rašireno bilo po sjevernoj Dalmaciji i otocima. Naime, jedan dio trnovačkih i perušićkih Eukavina dobio je oko polo­ vine XVIII. vijeka plemstvo sa predikatom od Ljubačkoga (de Liebstadt). Ljubačko je mjesto u zaljevu Ljube više Nina u Dalma­ ciji: a južno od njega i danas jedan zaselak nosi ime Eukavina. Ona se grupa u Vlaškom Polju i oko Brloga i Pazarišta preselila po svoj prilici s otoka Paga, gdje o njihovu boravku svjedoči također jedan zaselak s imenom Eukavine. Neke porodice toga plemena imaju također plemstvo, ali s predikatom de Morgenstern1. Nedavno sam dobio jedan rukopis iz XVIII, vijeka, koji nam priča tradiciju o plemenu llukavina. Rukopis nosi natpis S t a n i m b a u m i veli se u njemu, đa je sačinjen po bilješkama Ilije Rukavine, koji je umr'p 1796. god. Po toj tradiciji Rukavine i još dvanaest drugih ličkih plemena vodi svoje porijeklo od Grgura Vladimir ovića, nazva­ noga Rukavina, vlastelina sa Neretve, koji je poslije pada Bosne (1463. g.) sa svojom porodicom prebjegao u Dalmaciju. Tu je imao sedam sinova. — Kasnije dopade u tursko ropstvo, primi muhamedovstvo i oženi se udovicom Ogreševića iz Livna u Hercegovini. 8 njom je imao tri sina muhamedovca, kojima tradicija ne zna imena. A kada se jednom prilikom vratio svojoj prvoj ženi u Dalmaciju, — pa ne
1

(9)

PMUffiNSKl RJEČNIK ТЛСКО-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

281

U lieko-krbavskoj županiji živi danas i znatan broj potomaka starih s e n j s k i h U s k o k a . Među njima je najjače pleme Tomljenovića, koji se pišu još i Tomljanovici. Njih ima 288 kuca, ponajviše su Primorci, a glavno im je stanište Krivi Put u blizini Senja. Prve historičke podatke o tom plemenu • sretamo tek 1698. godine medu senjskim Uskocima (Lopašić: Spom. hrv; Krajine III. 119). Za njima su Radakovići. Ima ih 270 kuća. Pomniju se kao Senjani 1698: i 1706; (ibid. 119 i 243); a 1730. jedan je porkulab Srednje Gore, drugi knez Bruvna i treći parkulab Mogorića (ibid. 343). Dujmovića ima danas 98 kuća, a pominju se već 1540. u Senju (ibid. 392) i najposlije 1658. u Otočcu (ibid. II. 300). Tintora ima danas samo б kuća. Za njih se drži da su doselili u Senj već poslije 1537. godine, kada je Klis pao u turske ' ruke; ali tek 1720. dobili su u Senju građanska prava (Starine XVII. 75). Profesoru M. Magdiću nije bilo poznato, da li je još tko od toga »plemena u životu (ibid. str. 75 1 ). Međutim, jedna porodica Tintora živi i danas u Otočcu, a četiri u Gračacu: uz to, u sjeveroistočnoj Dalmaciji, prema Zrmanji, postoji zaselak Tintori i t. d. Od starih senjskih Uskoka danas ima vrlo malo potomaka u Senju. Ali plemena njihova nisu izumrla; ona su samo rasturena ponajviše po ličko-krbavskoj i moclruško-riječkoj županiji. —-Plemenski i topografički rječnici tih županija upoznat će nas više i sa sudbinom tih plemena. . . hoteći ostaviti muhamedovstvo naumio bješe da se povrati u Tursku, — ubi ga njegov najstariji sin Vulcelja. Tradicija dalje priča, da je •od toga Vukelje postalo pleme Vukelića u Sv. Jiirju i Kosinju, pa Biondića u Melnicama; od drugoga Grgurova sina Miloša postadoše: Rukavine u Brlogu. Perušiću i Pazarištu, pa Baćići u Podgorju; od trećega sina Drar/ića razvilo se pleme: Rukavina u Kažancu i Trnovcu, pa Bobica—Rukavina д Pazarištu, Glavaša u Jablaneu7 Bevandića, u Trnovcu i Drac/icevića u Jablancu, Gračacu i Sv. Petru (Bruvnu): četvrti sin Marko bješe rodonaČelnik plemena Rončevića u Jaseniei u Dalmaciji, Mihića u Metku, pa Rukavina u Sv. Roku i Teresionopolu ; peti sin Ivan razvio je samo pleme Žalovića u Vukšiću: šesti Nikola razvi Rukavine na Pagu i ostalim otocima, koji izumriješe početkom XIX. vijeka: a od sedmoga sina Blaža razvilo se pleme Blaževića u Sv. Mihailu (Lovincu) i Vraniku, pa Miškiilina u Sv. Jurju, Smiljanu i Bužimu. — Ovo predanje, premda po svoj prilici u mnogom nije točno, ipak nam može da posluži kao lijep primjer: kako se iz jedne porodice, s tijekom dva i po vijeka, postepenim razgranjivanjem razviše mnoga plemena. A tom razgranjivanju u plemena učinjen je kraj koncem XVII. vijeka, kada Lika i Krbava dođoše pod vlast austrijsku, koja je zabranila porodicama mijenjanje plemenskih naziva i utvrdila stalna prezimena za sve potomke njihove.

282

v

.

K,..GRUJIĆ,

. , .

.

10)

I za mnoga druga plemena naći će se historieki podaci, koji će nam osvijetliti -prošlost njihovu i pružiti dovoljno osnova, da odre­ dimo porijeklo njihovo. Tako, na pr,.,za pleme Prpića, koje se snažno raširilo po,.Senjskom primorju i Velebitu pa i dalje, možemo odrediti da pripada Krmpoćanima. Još god. 1680. pišu Senjani Marku Prpiću „knezu krmpotskomu" (Lopašić: Spom. hrv. Kraj. II. 369); a spe­ cijalna karta bilježi u sjeverozapadnoj Dalmaciji, istočno od zaljeva Ljube, zaselak Prpić i t. d. Za proučavanje m i g r a c i j a naroda našega bit će nam ple­ menski rječnici od velike koristi. — Kada budemo imali takove rječnike sviju županija i uopće sviju krajeva naših, moći ćemo sastaviti pre­ gledan rječnik sviju plemena naroda našega.,, s historiekim i drugim podacima o njima. Primjera radi navest ću samo, da je pleme Ogrizovića, koje se u lićko-krbavskoj županiji nalazi nastanjeno oko Brloga, samo, jedan ogranak velikoga plemena Ogrizovića iz županije modruško-rijecke, gdje su glavna središta toga plemena oko Primišlja i Plaškoga. Pored drugoga, uvjerava nas o plemenskoj zajednici njihovoj, i ta okolnost, što svi slave isto krsno ime — Sv. Ignjatija (20. de­ cembra). Tako je i s plemenom Munjas, nastanjenim oko Kosinja. To je ogranak plemena, kome je središte u Gornjim Dubravama kod Ogulina. Svi slave Sv. Đurđa kao krsno ime (23. aprila). Uopće, vrlo je veliki broj plemena ličko-krbavske županije, koja imaju svoja stabla ili ogranke u modruško-riječkoj županiji. Samo pri letimičnom pre­ gledu poznatih mi topografičkih naziva susjednih općina mogao sam odrediti, da su u takovom odnošaju 4(3 plemena iz općine Primislje (Slunj); 45 iz općine Plaški; 18 iz općine Dubrave (Ogulin); 13 Josipclol (Ogulin); 12 Komorske Moraviee (Vrbovsko); 11 Bosiljevo (Vrbovsko); 16 Modruš; 9 Gomirje (Ogulin); 10 Drežnica (Ogulin); 8 Sušak: 7. Crikvenica; 9 Drvenik (Crikvenica); 5 Čabar; 14 Sošice (Jastrebarsko) i t. đ. i t. d.: a nema sumnje, da ih ima i mnogo više. Nesumnjivo je, isto tako, da se mnoga ličko-krbavska plemena pružaju u sjevernu Dalmaciju i zapadnu Bosnu, ili odande vode svoje porijeklo. A historieki spomenici uvjeravaju nas, da u Lici i Krbavi ima dosta plemena i iz drugih, udaljenijih, krajeva Balkanskoga polu­ otoka, Ovaj rječnik pomoći će nam, da to detaljnije ispitamo i pouz­ danije utvrdimo. On će nam još pomoći, da potanko proučimo i vrlozanimljive unutrašnje migracije pojedinih porodica, od najstarijih vremena, do danas; te da ustanovimo ekspanzivnu snagu i druga svojstva različnih plemena. . .

(11)

PLEMENSKI RJEČNIK MÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

28$.

• No, ođ naročitog interesa bit će i proučavanje i s e l j a v a n j a . Ličana i Krbavaca u druge krajeve; -jer davno već leti poslovica: „Lika sav'svijet naseli, a sebe ne raseli!" — Ovo je pitanje stim važnije, što znamo, da broj stanovništva u Meko-krbavskoj županiji već dva decenija znatno opada. Tako je, po statističkom računu od 1900. godine bilo 208.163, a od 1910. samo 203.973 građanskih stanovnika. A da­ je opadanje u ovom deceniju još veće dimenzije zauzelo, uvjeravaju nas mnoge puste. t. zv. vakantne kuće, što ih vrlo često sretamo pu­ tujući kroz Liku ili zagledajući u registre kućarine pojedinih porez­ nih općina. Navest ću za tu žalosnu okolnost samo nekoliko primjera,, da svratim pažnju i na tu stranu. Tako na pn 1915. godine .bješe u Beibifiu Potoku kod Vrhovina 39 Yakantnih kuća, a 281 nastanjena; u Mekinjaru (Udbina) 52 puste i 213 nastanjenih: u Podlapcu (Ud­ bina) — 97 pustih i 344 nastanjene; u Srednjoj Gon (Udbina) — 30 pustih i 154 nastanjene; u Švrackovu selu (Udbina) — 46 pustih i 182 nastanjene; U' Turjanskom (Korenica) — 40 pustih i 143 na­ stanjene i t. d. Ove su kuće opustjele ponajviše zbog seobe u Bosnu. Slavoniju i bjekrvarsko-križevačlra županiju, a i radi odlaska u Ame­ riku. Eijetko je koja kuća ostala pusta zbog toga, što je gospodar podigao novu kuću na drugom mjestu u istom selu, pa ovu još nije dospio da razori ili je ostavio vremenu, da ono to učini. S tim veli­ kim iseljavanjem nestale su u Lici i Krbavi nesamo. mnoge porodice, nego i čitava plemena; a uz to se stalno vrši i prirodno izumiranje mnogih malih plemena i rodova, koji su ovdje često samo s jednom porodicom zastupani. — Zato je pojava ovakovih rječnika, držim, još nužnija i poželjnija. Zanimljiva će studija biti i e ti m o 1 o gi č k o proučavanje plemen­ skih naziva ili prezimena. Velika većina su p a t r o m i ci. Ovi su postali od krštenih imena, diminutiva, augmentativa i hipokoristika. Zato. u prilogu III. i IV., iznosim popis svih tih imena koja su danas u običaju u Lici i Krbavi. Za ta imena saznao sam što ođ mojih đaka i drugih, a što iz registara tecivarine I. i II. razreda, gdje su unesena i imena sviju stanovnika iznad J6 godina. —• T o p i č k i h apelativnih imena znatno je manje. Takova su: Bairjae, Banjanin. Bjelajac, Buđimlija, Cetina, Cetinjanin, Dubravac. Dubravčić, Drenovac, Ergarac, Furlan, Gerovac, Grabovac, Grahovac, Jelečanin, Jelovac, Kosovac, Kostelac, Krbavac, Kruljac, Kuprešanin, Lapac, Lovineić, Ljubotina. Međumorac, Misir, Odorćić, Pećanac, PodunavacPokrajac, Poljak, Potočnjak, Protulipac, Zagorac. Zumberac i đr. — Znatan je dio prezimena postao od r u g a l i c a . Takova su na pr.

284

R. ÖRUJIC,

(12)

Agbaba, Amancić, Banjeglav, Baškot. Batinica, Belobarbić. BelobrkT Bezjak, Bevanda, Bjelobaba. Bukarica, Butina, Oapitlak. Crnobrnja, Ornokrak. Crnjak. Čanak, Oormarković, čosie,, Derikrava, Divjak, Droдјак, Drljan, Gaćeša, Glavaš. Grbac, Gušavac, Kantar, Kenjalo, Kliska, Komadina, Korda. Krivokuća. Krivošija, Kuga i t. d. Današnje ruga­ lice po Lici i Krbavi, iz 16 sela, donosim u prilogu V. — Po p t i ­ c a m a ima takođe dosta prezimena: čorak, Ouk, Gavran, Golub, Kokot, Kosović, Kvočka, Lastavica, Orlić i Orlović. Pauzić i Paun, Pjevač, Pupavac, Sokolić, Strk i druga. Po «raznim ž i v o t i n j a m a : Konjević, Košutić, Kravić, Kulaš, Lisac. Ljiljak, Medvedić, Mravinac, Ovčarić, Paripović, Pastuović, Puhar, Rodić, Skakavac i t. d. Po b i l j k a m a : Blitva, Bobić, Brezić, Jagličić, Jagodić, Javor, Kalinić, Koren, Korica, Kukuruzović, Ljeskovac. Mažuran. Narančić, Opsenica. Ovas, Bast, Bašljić, Bažić. Repac. Smolčić, Stavlić, Travica, Trešnić, Trninić, Zobenica i druga. Po z a n i m a n j u ima ih dosta: Ajduković. Alagić, /\ralica, Arambaša, Brdar. Burmudžija. Oureić, ćurčija, Dugandžija. ©aković. Findrik, Glumac, Hajduk. Hoclak, Jurasović, Kalac, Kalafatić. Kaštelan. Klepac, Klobučar, Kolar. Kovač, Kolundžija, Konear, Lončar, Majstorović, Malbaša, Meštrović. Mlinarić, Mutabžija. Oklopdžija, Pintar. Pjevač, Pucar, Putrić, Bibar. Samardžija, Sarać. Sedlan, Serdar. Sumajstorcić. Svilar, . Vračar. Zagar i t . d Po n a r o d n o s t i ima takođe nekoliko prezimena: Arbanas, Ernaut, Oiganović, Grkinić, Horvatović, Hrvacić, Kranjčević, Krobat. Mažar. Srbinović, Vlahinić, Vlašić i druga. Iz p o r o d i č n i h odnošaja dobiše također neki svoja prezi­ mena: Domazet, Dozet, Nećak. Prigmiz, 8vast. Nešto je prezimena postalo po r u d a m a : Kamenko, Kremenic, Pećina i t. d.. neka po j -e 1 u:. Mandarić; neka po narodnim p r a z n o vj e r i c am a: Vještica. Vunjak; neka po i m e n i m a m j e s e c a : Studen, Veljača. — a po jednom privatnom popisu od 1896. god. živjelo je u Sv. Boku i pleme Grudan, koga više nema. Karakteristično je. da se u Lici i Krbavi vanredno malo nalazi prezimena sa r o m a s k i m n a s t a v c i m a , kao što su: Drakula, Drakulić, Badulović, Mikulcić, Mikulić, Marulić. Malo je također prezimena, koja su postala po nekim d u š e v n i m i f i z i č k i m o d l i k a m a , kao što su: Mudrinić, Mudrovčić, Plećaš. Rumenović, Samac. A nije veći broj ni onih. što postaše po o d l i č n i j e m s o c i j a l n o m p o l o ž a j u : na pr. Adžić. Adžija. Ban, Banić, Begić, Begović. Knežić, Knežević, Župan. Upalo mi je naročito u oči prezime Obrić, koje nas sjeća na stare Obre ili Avare; zatim Pataran. koje podsjeća na hrišćansku sektu Patarena, i Zrinski — pridjevak stare vlasteoske porodice. Interesantno je i prezime Odorcić, koga ima

(13)

PLEMENSKI BJBČNIK lAČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE..

285

21 kuća u Brlogu. Ono nas sjeća na staru župu Ođorjansku i na brdo Odor u poreznoj općini Pavlovae, južno od potoka Jadove. a iz­ među zaseoka Zavode i Krstače. Svraćam još pažnju i na tu činjenicu, da narod vrlo rado kazuje prezimena u skraćenom obliku. Tako se na pr. današnji Bjegovici u crkvenim maticama XVIII. vijeka pišu Bjego/evići, Počuče — Počučići, Predovići — Predq/<?vići, Kresovići — Kreso/evići i t. d. Zato često sretamo i prezimena: Bogdan. Prerad, Brkljač i dr. pored Bogdanić i Bogdanović, Preradović, Brkljaćić i dr. U svim ovim i mnogim drugim pravcima proučavanja našega naroda mogu ovakovi rječnici poslužiti kao pouzdan osnov; a još više bit će od koristi budućim generacijama, kada se budu bavili genealogičkim, statističkim i drugim studijama naroda svoga. — Koliko bi danas nama olakšan posao bio, na proučavanju prošlosti i sadašnjice narodne, da imamo slične rječnike, bar iz vremena* prije i poslije Turaka u ovim krajevima!
&
•':'•

A b b a — 1 k. Senj. A g b a b a — 38 k.: 1.) Brlog — A b r a m i e — 1 k. Senj. 2 ; 2.) Doljane (Škare) — 15 ; A b r a m o v i ć — 23 k.: 1.) Bru3.) Duboki Dol (Gračac) — 1; šani1 — 13; 2.) Kaluđerovac 4.) Gračac — 15; 5.) Turjan— 1: 3.) D. Kosinj — 7; ski —- 4; 6.) Zalužnica — 1. 4.) D'. Pazarište — 2. A j d u k o v i ć — 33 k : 1.) MutiA c k e t a — 2 k. Medak. lić — 5; 2.)Ondić — 1 k; 3.) A ć i ć — 1 k. Kupirovo (Srb). Oraovac (D. Lapac) — 23; A d a m e k — .1 k. Otočac. 4.) Ploča —•' 1; 5.) RaduČ — 3. A d a m o v i č — 20 k.: 1.) Budak A l a g i ć — 7 k. Stikada. — 4 ; 2.) Gospić — 1; 3.) A l a r — 11 k.: 1.) Gospić — Lešće — 2 ; 4.) Mekinjar — 2; 2.) Podlapac — 9. 1; 5.) Otočac — 1; 6.) Ličko A l e k s i ć — 59 k.: 1.) Gorici Petrovo selo — 8; 7.) Vaga(Otočac) — 3 3 ; 2.) Kijani nac .-— 3. (Gračac) — 6; 3.) Melinovac A d ž i ć — 7 k.: 1.) Frkašić — (Zavalje) — 2 ; 4.) Ponori 2 ; 2 ) Klašnjica — 3; 3.) Sv. (Otočac) — 4; 5.) Ribnik —• Juraj — 1; 4.) Vedašić — 1; 5; 6.) Orovac (Otočac) — 2 ; 5.) vidi Ažić. 7.) Otočac — 1; 8.) Staroselo A d ž i j a — lik.: 1.) Lipe (Go(Otočac) — 6. spić) — 9 ; 2.) Vrhovine — A1 e š k o v i ć — 5 k. Prvanselo 1; 3.) Vrpile (Koreniea) — i. (Perušić). Kurzivom su označena ona mjesta, u kojima je dotično pleme sa najviše porodica zastupano.
1

286

R. GRUJIC,

(14)

A l i c ; — 7 k . Gospić. A 1 i vo j v o đ i ć — 9 k.: 1.) Ka­ raula (Perušić) 5 ; 2.) Konj­ sko Brdo (Peruš.) — 3 ; 3.) Korenica — 1. A m a n č i ć — 3 k. Jablanac. A m i ć — 12 k.: 1.) Bjelopolje , — 1 k.; 2 ) Bunić — 1; 3.) Dabar — 1; 4.) D. Kosinj — 1 ; 5 ) Lovinac — 1 ; 6.) Pecani — lj 7.) štikada — 1; 8.) G. Svica — 5. A n d r o i ć — 1 k. Gračac. A n g i o l i c h i o — 1 k. Senj. A n i ć — 82 k.: 1.) Brlog — 5; 2.) Kompolje (Brlog) — 1; 3.) Krasno (Sv. Juraj)^— 6 1 ; 4.) Kriviput (Sv. Juraj) — 2 : 5.) Poljice (Otočac) — 1: 6.) Senj — 1; 7.) Volarice (Sv. Juraj) — 11. A n t i ć — 5 k.: 1.) Poljice (Oto­ čac) — 4 ; 2.) Senj — 1. A n t o 1 i ć — 1 k. Vaganac (L. Petrovo selo). A n t o n č i ć — 1 k. Lokmerselo (Brinje). A n t o n o v i ć — 14 k..: 1.) Do­ ljani (D. Lapac) —- 2; 2.) Medak — 1; 3.) Musaluk — 5; 4.) D. Pazarište — 3 : 5 . ) Ličko Petrovo selo — 1; 6.) Prvanselo (Perušić) — 2. A r a l i c a — 22 k.: 1.) Lič. Petrovo selo -—- 5; 2.) Škare — 1 1 ; 3.) Turjanski (Vrhovine) — 5; 4.) Željava (Kore­ nica) -— 1. A r a m b a š i č •— 9 k.: 1.) Jošani — 4 : 2.) Vrhovine — 5. A r b a n a s —-18 k. Kaluđerovac. A r m a d a — 1 k. Vel. Popina. A s a n č a i ć — I I k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Kvarte (Perušić) — 8; 3.) Perušić — 4 ; 4.) L. Petrovo selo — 1. A s i ć — 30 k. Lički Novi.

A t a 1 i ć — 12 k.: 1.) Otočac —. 1;~2.) SumeHca (Otočac) — 1 1 . A t a n a s i ć — 1 k. Senj. A u r i a u t z — 1 k. Gračac. A ž i ć — 34 k.: 1.) Krasno (Sv. Juraj) — 2; 2.) Lukovo (Sv. Juraj) — 31 k.; 3.) Senj — 1 : 4.) vidi Adžić. B a b i ć — 263 k : l.) Bjelopolje — 1 : 2 . ) Boričevac — 4; 3.) Brinje — 1 ; 4.) Brlog — 2 : 5 ) Brušani — 5 ; 6.) Oesarica — 3 : 7.) Dabar — 3 : 8 ) Jablanac — 2 ; 9.) Karlobag — 1: 10.) 1). Klada — ' 2 1 : 11.) G. Klada — 1 7 : 12.) D. Kosinj — 2 ; 13.) Krasno (Sv. Juraj) — 5 ; 14.) D. Lapac — 1; 15.) G. Lapac — 2 : 16.) Lešće — 5 ; 17.) Lukovo (Sv. Juraj) — 2 9 : 18.) Mazin — 3 5 : 19.) Oto­ čac — 3 : 20.) Ličko Petrovo selo — 9; 21.) Poljice (Otočac) — 4 : 22.) Rešetar — 12 ; 23.) Senj — 6 : 24.) Srb — 1 : 25.) Starigrad — 3 : 26.) Stinica-Dolac — 3 ; 27.), Sto­ lac (Sv Juraj) — 2 ; 28.) Sv. Juraj — ' l i ; 29.) Sv. Rok — 1 4 : 30.)Tiškovac — 5; 31.) Vlaško Polje — 1; 32.) Volarice (Sv. Juraj) — 4 7 : 33.) Zaklopac (Srb) — 2 ; 34.) Zavalje — 1. B a b u r i ć —• 5 k . : 1.) Ledenik (Karlobag) — 1; 2.) Stupačina (Oštarije) -— 2 : 3.) Smiljan — 1: 4.) Stanište (Kar­ lobag) 1. B a c h i c li — 1 k. Senj. B a č i ć *— 50 k . : 1.) Cesarica — ' 14 ; 2.) Crni Dabar (Ošta­ rije) — 1 ; 3.) G o s p i ć — 2; 4.) Karlobag — 8 ; 5 ) Kući­ šta — 1 1 ; 6 ) Ledenik — 1; 7.) Lukovo (Sv. Juraj) —- 1 ;

(15)

PLEMENSKI

RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

' 387

8.) Smiljan — 3 : 9.) Stanište (Karlobag) — 9. B a d o v i n a e — 1 k. Gospić. B a d ž e k — 17 k.: 1.) Cerje — 1 ; 2 ) Eicica — 16. B a i ć — 28 k . : 1.) D. Lapac — 5 ; 2 ) Gr. Lapac — 8 ; 3.) Mazin — 11 ; 4.) Vrhovine — 4. B a k a r č i ć — 1 k. Karlobag. B a k a r i ć — 9.1s..: 1.) BoriČevac — 1 ; 2.) Mutilić — 4 ; 3.) Prozor — 2 ; 4.) Sinac —- 2. B a k i ć — .5 k. Ostrvica. B a k l a i ć — 5 k. Brlog. B a k o v i ć — 3 k. Vaganac. B a k r a č — 2 k. Mutilić. B a l a ć — 46 k . : 1.) Kruge — — 3 2 : 2.) D. Lapac — 4 ; 3.) Nebljusi — 1; 4.J LiČ Petrovo selo — 8; 5.) Željava — 1. B a l e n — 72 k . : 1.) Cerje ——•- 3 k . ; 2.) Jablanac — 1 : 3.) Skocaj —• 2 0 ; 4.) BalenЂгада (Stinica) — 2 1 ; 5.) Sv. Bok — 27. B a l e n o v i ć — 61 k . : 1.) Gospić — 2 ; 2.) Klanac —- 4 1 : 3.) Kruščica — 1 4 ; 4.) G. • Pazarište — 4. B a n — ß k.: 1.) Gospić — 2 : 2.) Žabice —- 6. B a n d i ć — 18 k. Eudopolje (Bruvno). B a n i ć — 39 k.: 1.) Brlog — 1; 2 ) Čovići — 1 4 ; 3.) Kompolje (Brlog) — 7 ; 4.) D. L a p a c — 1 : 5.) Mekinjar — 8 ; 6.) Otočac — . 2 ; 7.) Poljice (Otočac) — 1 ; 8.) Prozor — 5. B a n o v i ć — .3 k . : 1.) Brlog —• 2 ; 2.) Dubrava (Brlog) — 1. B a n j a c — 10 k.: 1.) Brezik (Medak) — 1 ; 2 ) Dobroselo — 3 ; 3.) Vaganac — 6. B a n j a n i n — 56 k . : 1.) Gorici

(Otočac) '— 2 k.; 2.) Gospić — 1 : 3 . ) Gračac — 2 k.; 4.) Jošani — 14 k.: 5.) Mazin •— 3 : 6.) jSTebljusi— 3 ; 7.) Ponori (Otočac) — 1 9 ; 8.) Škare — 8; 9.) Tomingaj (Gračac) — 1. B a n j e g l a v — 38 k : 1.) Bunić — 15; 2.) Kik — 1; 3.) Mogorić —• 8; 4.) Ploča — 9 ; 5.) Prokike 5. B a r a c — 4k.: 1.) Podlapac — 3 : 2.) Senj — 1. B a r a ć — 28 k : 1.) Kozjan (Bunić) — 6 ; 2.) Mekinjar — 6 : 3.) Šalamunić — 2 ; 4.) Svrackovo selo ( U d b i n a ) — 1 4 . B a r b a r i c — 3 k. D. Kosinj. B a r b i a n i — 2 k. Senj. B a r i Č e v i ć — 5 5 k.: 1.) Čanak — 2 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) BariČevski Pod (Jablanac) •— 6 ; 4.) Jablanac — 2 ; 5.) Jezero (Jablanac) —- 3 ; 6.) Klanac — 1 5 ; 7.) — Kom­ polje (Brlog) — 1 ; 8.) Lovinac — 2; 9.) Bačvica (Prizna) — 7 ; 10.) Skocaj — 1 2 ; 11.) Smokrić (Lovinac) — 4. B a r i ć — 19 k.: 1.) Lukovo Šugarje — 1 0 ; 2.) Ličko Pet­ rovo selo — 9. B a r k o v i ć —21 k.: 1.) Otočac — 3 ; 2.) D. bvica — 1 5 : 3.) G. Švica — 3. B ä r t u l a c — 1 k. D. Svica. B a s a r a — 2 k. Cojluk (Udbina). B a s a r i ć —• 78 k.: 1.) Barlete — 3 8 ; 2.) Čitluk — 1 ; 3.) Divoselo — 10; 4.) Dnopolje — 3 ; 5.) Gospić' — 1; 6.) Grab (Gračac) — 1; 7.) Mo­ gorić — 16; 8.) Pavlovac — 2 ; 9.) Smiljan — 6. B a s i ć — 10 k. Počitelj. B a s l e t i ć — 1 k. Karlobag. B a s t a — 108 k.: 1.) Bruvno — 5 ; 2.) Divöselo — 1; 3.)

288

U. GRUJIĆ,

(16)

Kurjak — 1 9 ; 4.) Lipovo 4 ; 2.) Križpolje (Jezerane) — Polje (Kosinj) — 2 1 ; б.) Rib2 ; 3.) Senj — 1. nik — 6; 6.) Lič. Petrovo selo B e n k o v i ć — 2 k.: 1.) Senj — — 2 k ; 7.) Srednja Gora 1 ; 2.) Sv. Juraj — 1. . ' B e n z i a — 3 k.: 1.) Senj — 1; — 54. B a s t a j a — 2 k. Brlog. 2.) Starigrad — 2. B a š a n — 2 k. Široka Kula. B e o k o v i ć — 6 k. Mekinjar. B a š i ć — 59 k.: 1.) Bukovac B e r g e r — 1 k. Sinac. (Pe^ušić) — 4 ; 2.) Konjsko B e r o n i ć — 4 k.: 1.) G. Lapac Brdo (Peruš.) — 4 1 ; 3.) Pe— 2 ; 2.) Lovinac — 1 ; 3.) rušić — 7 : 4.) Senj — 7. Sv. Rok — 1. B a š k o t — 8 k , : 1.) Brotnja B e s 1 a ć — 9 k. Dobroselo." (Srb) — б; 2.) Zaklopac (Srb) B e š i ć — 3 k. Mušaluk. B e š i r — 12 k . : 1.) Jasikovae — 3. (Korenica) — 1 ; 2.) Kruge B a t i n i c a — 14 k.: 1.) Kupi— 9 ; 3.) Vrpile (Korenica) rovo (Srb) — 8 ; 2.) Neteke 2. — 1; 3.) Srb — 5. B a t i n i ć — 36 k. 1.) Debelo B e š i r e v i ć — 2 k . : 1.) Covići — 1 ; 2.) Gospić — 1. Brdo (Bunić) — 5 : 2.) Dobrica (Brinje) — 2 ; 3.) Komić B e z j a k — 3 k. Senj. — 3 ; 4.) Ploča — 10; 5.) B e v a n d a •— 6 k. Jošani. Pothum — ' 1 1 ; 6 . ) 0 rorac B e v a n d i ć — 18 k.: 1.) Debelo Brdo (Trnovae) — 2 ; 2.) (Otočac) — 5. B e d e k o v i ć — 1 k. Gospić. Dusikrava (Jablanac) — 1 4 ; B e g i ć — 12 k.: 1.) Gospić —• 3.) Jablanac — 2. 1 ; 2.) Podlapac — 1 0 ; 3.) B i b i ć — 11 k. Oraovac (D. Udbina — 1. Lapac). B e g o v i ć — 10 k.: 1.) Bunić B i ć a n — 9 k.: 1.) Bukovac •— 1 ; 2.) Lešće — 3 ; 3.) (Perušić)'— 8; 2.) Lički Novi Otočac — 2; 4.) Poljice (Oto­ — 1. čac) — 4. B i ć a n i ć — 62 k.: 1.) Dabar B e k t a š — 4 k. Bunić. — 4 5 ; 2.) Gospić — 1; 3.) B.ela-c — 1 k. Jezerane. Letinac — 3 ; 4.) Lipice (Je­ B e l a v i ć — 3 k. Rapain Kla­ zerane) — 3 ; 5.) Vučetič selo nac (Brinje). (Brinje) — 10. B e l i ć — 12 k.: 1.) Bjelopolje B i g a — 42 k.: 1.) Babin potok — 2 ; 2.) Frkašić — 2 ; 3.) (Vrhovine) — 4 1 ; 2.) Senj Ktamjica — 4 ; 4.) Omoljac — 1. (Korenica) — 2 ; 5.) Oravac B i l e n — 33 k.: 1.) Bilenski • — 2 . • ' Pod (Jablanac) —-4; 2.) Jezero B e l o b a r b i ć -^- 2 k. Senj. (Jabl.) — 4 ; 3.) D. Pazarište B e l o b r k — 3 k.: 1.) Gospić — 2 ; 4.) Skocaj — 7 ; 5.) — 1 k.; 2.) Gračac — 1 ; Bileni (Stinica) — 2 ; 6.) Pot3.) Perušić —- 1 : 4 . ) vidi kuci (Stinica) — 1 0 ; 7.) D. Bjelobrk. Svica —• 1 ; 8.) Vaganac — 3; B e n Č i ć — 13 k . : 1.) D. Ko­ B i l o v i ć — 9 k.: 1.) Kompolje sinj — 6; 2.) G. Kosinj — 7. (Brlog) — 4 ; 2.) Poljice (Oto­ B e n i ć — 7 k.: 1.) Brinje — čac) — 4 ; 3.) Senj — 1.

17)

PLEMENSKI KJECNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE-

289

B i l j a n — 36 k.: 1.) Gospić —1 ; 2.) Kaniža (Gospić) — 1 : 3.) G. Kosinj — 4. 4.) Mu- . šaluk — 27 ; 5.) Senj —; 2 ; 6.) Žuta Lokva -— 1. B i l j a n i ć — 4 k. Bužim. B i l j e t i n a — 4 k. Kruge. B i l j m a n — 4 k. D. Kosinj. B i n i č k i — li k. Mušaluk. B i on d i o — 113 k.: 1.) Brinje — 9 ; 2.) Kompolje (Brlog) .—. 3 ; 3.) Melnice (Brlog) — 4 9 ; 4.) Senj — - 4 ; 5.) Sinac — 1; 6.) Stolac (Sv. Juraj) 4 2 ; 7.) Sv. Juraj — 5. B i š k u p i ć — 5 k. Letinac (Bri­ nje). B i š k u p o v i ć — 8 k. D. Pazarište. B i z j a k — 1 k. Križpolje (Jezerane). B i ž a n o v i ć — 2 k. Ćovići. B i ž i ć — 2 k Krbavica. B j e g o v i ć — 24 k . : 1.) Divoselo — 2 3 ; 2.) Počitelj — 1. B j e l a j a c — 2 k. Škare. B j e l o b a b a — 24 k.: 1.) Brlog — 7; 2.) Drenovac (Medak) — 6 ; 3.) Mutilić — 8 ; 4.) Ondić (Udbina) — 2 ; 5. j Vla­ ško Polje — 1. B j e l o b r k — 5 k . : 1.) Jošani — 4 ; 2.) Podlapac — 1 ; 3.) vidi Belo brk. B l a g o v i ć — 4 k. Zavalje. B1 a n u š a — 52 k . : 1.) Dnopolje -— 1 ; 2.) Kijani —- 4 ; 3.) Kruge — 3 0 ; 4.) Oraovac (D. Lapac) -— 1 ; 5.) Тотгпдај (Bruvno)— 1 2 ; 6.) Tomingaj (GraĆac) — - 4 . B l a ž a n i n . — 20 k . : 1.) Blažanin selo (Brinje) — 16 ; 2.) Stajnice (Brinje) — 2 ; 3.) Ud­ bina — 2 k. B l a ž e t i ć — 7 k . : 1.) Budak -^ 5 k ; 2.) Mušaluk — 2.
ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT. XXI.

B l a ž e v i č — 40 k : 1.) Bori• cevac— 6 ; 2.) Bužim -— 3 ; 3.) G o s p i ć — 1; 4.t Lovinac • — 1 1 ; 5.) Mrzli Dol (Senj. — 8 ; 6.) Senj — 2 ; 7.) Smi­ .) Smokrić (Loljan vinac) - 2;. 9.) Vranik (Lovinac) - 4. B l e č i ć - 5 k. Letinac. B l i t v a - 7 k. Medak. — B o b i ć — ^ к . : 1.) Dabar — 3 3 ; 2.) Mlalcva (Kosinj) —1 4 ; 3.) Örovac (Otočac) — 1; - 4.) Ličko Petrovo selo • — 1 6 ; 5.) Počitelj — 1 6 ; 6.) Staro selo (Otočac) — 5 ; 7.) Turjanski— 5; 8.)Željava — 3. ' B o b i n a c — 49 k . : i.) Covići — 6; 2.) Lešće — 1 1 ; 3.) Otočac — 3 : 4.) Prozor — 8; 5.) Sinan' —• 1 5 ; 6.) Vaganac — 6. B o d i o v i ć —- 7 k. Lešće. B o g a v a c — 1 k. Lipovo Polje (Kosinj) B o g d a n — 2 k. Ostrvica. B o g d a n i ć — 24 k . : 1.) Co­ vići — 2 ; 2.) Dubrava (Oto­ čac) — 4 ; 3.) Lešće — 1 ; 4.) Otočac — 4 ; 5.) Prozor 7 ; 6.) Sinac — 6. B o g d a n o v i ć — - 6 1 k . : 1.). Babin Potok (Vrhovine) — 1; 2.) Brotnja (Srb.) — 2 ; 3.) Gospić —• 2 ; 4.) Otočac — * — 1; 5.) Srb — 2 ; 6.) Vrehac—19; 7.) Vrhovine— 34. B o g i ć — 13 k. Smiljan. B o g u n o v i ć — 79 k.: 1.) Dno­ polje —• 7 ; 2.) D. Lapac—• 2 ; 3.) Kvarte (Perušić) —- 1 ; 4.) Nebljusi — 6; b.).Prljevo (Zrmanja) — 2 4 ; 6.) Rešetar , — 2 ; 7.) Suvaja — 7 ;-8.) Vrelo (Zrmanja) —- 30. 19

290

R. GRUJIĆ,

(18)

Bok an — 30 k.: 1.) Dugopolje -— 2 ; 3.) Mekinjar —• 5 ; 4.) (Srb) — 2; 2.) Osreci (Srb) Oraovac (D. Lapac) — 6; 5.) Senj — 1; 6.) Vaganac — 1. — 28. B o l t a — 15 k. Kijani (Gračac). B o š n j a k — 6 k.: 1.) Jošani — 1; 2.) Komić — 3 ; 3.) B o l j e š i ć — 13 k.: 1.) Brinje Letinac — 2. — 2 ; 2.) Križpolje (Jezerane) B o ž a n i ć — 35 k.: 1.) Debelo — 11. Brdo (Bunić) — 3: 2.) Kom­ B o l j f e t a —• 7 k. Kompolje polje (Korenica) — 5 ; 3.) Ko­ (Brlog). renica — 1; 4.) Ličko Pe­ B o l j k o v a č — 6 k. Ribnik. trovo selo — 1; 5.) Tužević B o n t i ć — 1 k Senj. (Brinje) — 22; 6.) Vodoteč B o r č i ć — 47 k.: 1.) Budak — — 2; 7.) Vranovača (Kore­ 2 ; 2.) Bunić — 4 ; 3.) Gospić nica) — 1.' — 1; 4.) Karaula (Perušić) — 1 ; 5.) Konjsko Brdo B o ž a n o v i ć — 3 k. Dubrava (Otočac). (Perušić) 12; 6.) Krbavica— 4; 7.) Kvarte— 3 ; 8.) Lju- B o ž i č e v i ć — 16 k.: 1.) Križ­ polje (Jezerane) — 12; 2.) bovo (Bunić) — 1 ; 9.) NovoProzor— 3: B.) Stajnice — 1. selo (Bflaj) — 2; 10.) Lički Osik — 6; U.) Ličko Pe­ B o ž i č k o v i ć — 37 k. : 1.) Staro selo (Otočac) — 3 ; 2.) trovo selo — 2; 12.) Zalužnica okare — 23: 3.) Turjanski — 1; 13.) Zeljava (Korenica) — 10; 4.) Vrhovine — 1. •' — 8. B o r i ć — 116 k.: 1.) Babin B o ž i ć — 36 k.: 1.) Budak — 9; 2.) Bunić— 1; 3.) Gospić potok (Vrhovine) — 36; 2.) — 1; 4.) Orovac (Otočac) — Brinje — 4; 3.) Gospić — 1; 5.) Poljice (Otočac) — ' 1; 1 ; 4.) Kamenica (Jezeranej 6.) Stajnice — 2; 7.) Škare — 4 8 ; 5.) Kamenica (Kore­ 13; 8.) Turjanski — 1; 9.) nica) — 7; 6.) Križpolje (Jeze­ Udbina — 2 ; 10 ) Vaganac rane) — 4; 7.) Mogorić — — 2; 11.) Vrebac — 3. 6; 8.) Rađotić selo (Brinje) • — 6; 9.) Rizvanuša — 3.; B r a d i č i ć — 4 k. Otočac. B r a d i 1 — 1 k. Senj. 10.) Željava — 1. B o r j a n — 10 k.: 1.) Bjelopolje B r a j d i ć — 1 k. Senj. B r a j k o v i ć — 56 k. : 1.) — 1; 2.) Frkašić — 9. Covići — 4 ; 2.) Dabar — B o r k o v i ć — 3 k. Mogorić. 1; 3.) Gospić — 1; 4.) Kom­ B o r o v a c — 86 k.: 1.) Doljane polje (Brlog) — 1; 5.) Lešće (Škare) — 1; 2.) I), Paza— 5; 6.) Perušić — 9; 7.) rište . — 30 ; 3.) Ponori — Prozor — 20 ;• 8.) Senj — 1; 4.) Trnova (Prizna) — 9 ; 1; 9.) Sinac — 14. 5.) Škalić (Brinje) — 22 ; 6.) VodoteČ —• 3 ; 7.) Zalužnica B r a k u s —• 52 k.: 1.) Turjan­ — 20. , . ' ski — 6; 2.) Zalužnica — B o r u v k a — 1 k. Senj. 46. B o s i ć — 13 k.: 1.) Gospić — B r a l i ć — 13 k.: 1.) Bralići 1; 2.) Komić — 12. (Stari grad) —- 9; 2.) Stari BosHić — 21 k.: 1.) Brinje grad —^4. — 6 k; 2.) Kupirovo (Srb) B r a n k o v i ć — 9 k. Brlog.

<19)

PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKK

ŽUPANIJE.

291

B r a v a r — 1 k. Gospić. B r b o t — 9 k. Lipice (Jezerane). B r č i ć — 1 k. Senj. B r č i n — 4 k„ Gračac. B r e c i ć — I k, Gospić. B r e k a — 5 k. Vrelo (Zrmanja). B r e k i ć — 13 k.: 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 5 ; 2.) Međudražje (Zavalje) — 1 ; 3.) Vrhovine — 7. B r e z i ć — 5 k. Pođlapac. B r e z n i č k i — 1 k. Gospić. B r đ a r — 7 k.: 1.) Melinovac (Zavalje) — 3; 2.) Lič. Pet­ rovo selo — 4. B r k a n o v i ć — 3 k. Ruđopolje (Vrhovine). B r k i ć — 69 k.: 1.) Boričevae — 6 ; 2.) Kom (Zrmanja) — 19 ; :$.) Knpirovo (Srb) — 6; 4.) Lovinac — 10; 5.) Mekinjar —• 2 ; 6 ) Palanka (Zr­ manja) — 5 ; .7.) Smokrić (Gračac) — 5; 8.) ' Sv. Eok — 1; 9.) Vranik (Lovinac) — 8; 10.) Vrelo (Zrmanja) —. 3; 11.) Vrhovine — 4. B r k l j a č — 22 k.: 1.) Vel. Popina — 12; 2.) Tomingaj (Bruvno) — 9 ; 3.) Vrelo (Zr­ manja) — 1. B r k l j a č i ć — 89 k.: 1.) Brušani — 2; 2.) Cerje —• 8 ; o.) Gospić — 2; 4.) Konjsko (Oštarije) — 5 ; 5.) Lič. Novi — 6; 6.) Oštarije — 21 ; 7.) Senj — 1; 8.) Smiljan — 2 ; 9.) Tmovac (Gospić) — 26; 10.) Kaniža '— 16. šBrmbolić — 4 k. Gospić. B r m b o t a — 4 k Stikada. B r n i ć — 43 k : 1.) Kijani (Gračac) — 1; 2 ) D, Kosinj — 8; 3.) Lipovo Polje (Ko­ sinj) — 4; 4.) Medak — 8 ; 5.) Sinac — 1 ; 6 ) Sv. Marko (Perušić)— 4 ; 7.) Vrhovine — 17.

B r o l i c h — 3. k.: 1.) Gospić — 2 ; 2.) Korenica — 1. B r o n z o v i ć — 10 k.: 1.) Bilaj — 4; 2.) Prvan selo (Peru­ šić) —- 6. B r o z i č e v i ć —• 10 k. Ribnik. B r o z i n Č e v i ć — 6 k.: 1.) Bri­ nje — 5; 2) Senj — 1. Butvalo —• 89 k.: 1.) Nebljusi — 43; 2.) Rešetar — 4 5 : 3.) Vaganac — 1. B u b a n j — 6 k.: 1.) Bjelopolje — 1; 2.) Frkašić — 2; 3.) Tuk (Korenica) — 3. B u b a š — 15 k.: 1.) Gospić — 3 ; 2.) Kaniža — 7; 3.) Oštra — 5. B u b l i ć .— 10 k.: 1.) Kalanj selo (Brinje) — 3 ; 2 ) Letinac — 5J 3.) Mašaluk —• 2. B u b n i ć —. 2 k. Bunić B u b u l j — 3 k Melinovac (Za­ valje). B u c a l o — 5 k. Drenovac (Srb). B u d a k — 23 k.: 1.) Karlobag — 6; 2.) Kućišta — 5 ; 3.) Lovinac — 2; 4.) Stanište — — 1; 5.) Sv. Rok — 9. B u d i mir — 61 k.: 1) Vrelo (Zrmanja) — 38; 2.) Zrma­ nja — 23. B u d i m li ja — 9 k Ploča. B u d i sa vlj e v i ć — 46 k : 1.) Brlog — 8 ; 2.) Dubrava (Brlog) — 1; 3.) Korenica — 1; 4.) Pecani — 28; 5.) Pothum — 1; 6) Pođlapac — 6; 7.) Škipina (Zavalje) — 1. — Budisavljević pl., vidi Pecani i Pođlapac. B u i ć — 13 k.: 1.) Neteke — 12; 2.) Srb —• 1. B u j a n — 1 k. Sinac. B u j a n o v i ć — 16 k.: 1.) Među­ đražje — 1: 2.) Zavalje — 15. B u k a r i c a — 3 k. Divoselo.

292

к.

GRUJIĆ,

(20}

B u k o v a c — 37 k.: 1.) Široka Kula — 4 ; 2.) Kuterevo (Oto­ čac) — 3 2 ; 3.) D. Švica — 1. B u k v i ć — 33 k. Vodoteč. B u l i ć — 1 k. Rebić (Udbina). B u l j — 14 k. Bruvno. B u l j e v i ć — 4 k.: 1.) Sv. Juraj — 1; 2.) Volarice (Sv. Juraj) — -3. B u n č i ć — 20 k . : 1.) Mekinjar — 3 ; 2.) Podlapac — 17. B u n e t a — 13 k.: 1.) Kalanj selo (Brinje) — 1; 2.) Rajković selo (Brinje) — , 2 ; 3.) Žabice (Gospić) — 10. B u n j e v č e v i ć — 28 k . : 1.) D. Kosinj — 9 ; 2.) Prozor — 19. B u r c a r — 5 k. D. Kosinj. B u r i ć —- 23 k.: 1.) Kuterevo (Otočac) •— 9 ; 2.) Lešće — 2; 3.) Mrzli Dol — 3 ; 4.) Otočac — 4 ; 5.) Prozor — 1 ; 6.) Sinac — 2 ; 7.) G. Švica — 3. B u r m u d ž i j a — 6 k D. Lapac. B u r n j a j a — 3 k . : 1.) Kupirovo (Srb) —. 2 ; 2.) Srb — 1. B u r s a ć — 12 k.: 1.) Kaldrma (Srb) — 2 ; 2.) Kupirovo (Srb) — 1 ; 3.) Pavlovac (Vre­ bao) — 3; 4.) Tiškovac (Srb) — 6. B u s i j a —- 17 k. Bilaj. B u š l j e t a — l i k . : 1.) Gospić — 3 ; 2.) Oštra — 1 1 , B u t i n a — 16 k. G. Kosinj. B u t k o v i ć — 84 k . : 1 ) Bilaj — 4 6 ; 2.) Brinje — 2 ; 3.) Budak — 9 ; 4.) Dabar — 1 ; 5 . ) Gospić — 2; 6.) Krivi Put (Sv. Juraj) — 4 ; 7.) Mušaluk — . 5 ; 8.) Lič. Osik — 7 ; 9.) Panos (Stinica) — 5 ; 10.) D. Stinica — 1 ; 11.) Udbina — 2. B u t o r a c — 55 k.: 1.) Baljevac — 1 ; 2.) Jablanac —

2 ; 3.) Klanac — 2 1 ; 4.) G. Pazarište —• 27; 5.) Senj — 3 ; 6.) Smiljan —- 1. B u z d u m — 3 k. Suvaja (Srb} O a p i t l a k —• 1 k. Medak. C a r — 4 k . : 1.) Brinje — 3 ; 2.) Senj — 1. C a r i ć — 6 k . : 1.) Bukovac (Perušić) — 3 ; 2.) Senj — 1; 3 ) Visuć — 2. C e r t a l i ć — 1 k. Senj. C e t i n a — 8 k. Vrebac. C e t i n j a n i n — 5 k. Co vici.. C h u d o b a —• 2 k, Senj. C i g a n o v i ć — 37 k : 1.} Barlete — 14; 2.) Gospić — 1; 3.) Medak — 1; 4.) Srb — 21. C i k o v i ć — 1 k. Senj. C i n d r i ć — 5 k. Vaganac. C i u . k — 3 k. Omsica (Gračac). C r n i ć — 2 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Senj — 1. C r n k o v i ć — 43 k . : 1.) Budak. — 6 ; 2.) Gospić — 1; 3.) Kaluđerovac — 6 ; 4.) D. Kosinj — 1; 5 ) Lokmer selo> (Brinje) — 3 ; 6.) Mušaluk — 4 ; 7.) Mutilić — 10 ; 8.) Prozor — 1 ; 9.) Rebić (Ud­ bina) -— 4 ; 10.) Senj — 1 ; 11.) Udbina — 6. C r n o b r n j a — 7 k . : 1.) Ploča — 6; 2.) Raduč — 1 C r n o j e v i ć — 2 k. Brlog C r n o k r a k — 11 k . : 1.) Me­ dak — 5; 2.) Vrebac — 6. C r n j a k — 5 k.: 1.) Čanak —•• 4 ; 2.) Sinac — 1. C v i e t i ć a n i n ^— 15 k.: 1.} Karlobag — 1 ; 2.) Melinovac(Zavalje) — 1 4 ; 3.) v. Cvjetićanin. C v i j a n o v i ć — 82 k.: 1.) Divoselo — 1 ; 2.) Gospić —2 ; 3.) Grab (Gračac) — 3 ; 4.) Jošani — 7 ; 5.) D. Ko-

(,21)

PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO'KRBAVSKE ŽUPANIJE.

293

sinj — 8 ; 6.) Korenica — 1; 7.) Mlakva (Kosinj) — 8; 8.) Pišać — 1 3 ; 9.) Rešetar •— 4; 1 0 ) Tolić — 9; 11.) Va­ gana c — 3 ; 12.) Vlaško Polje — 8; 13.) Vrhovine — 1 1 . € v i t k o v i ć — 42 k.: 1.) Čovići — - 6 ; 2.) Lešće — 1; 3.) Mutilić — 10; 4.) Otočac — 2; 5.) Sinac — 4; 6.) Šumeeiea (Otočac) — 3; v 7.) D. Švica — 6; 8.) G. Svica — 10. d v j e t a n — 2k Kupirovo (Srb). C v j e t i ć a n i n —• 79 k.: 1.) Dabar — 1 8 ; 2 ) Mekinjar — 1; 3.) Oraovac (D. Lapac) —- 1; 4.) Lič. Petrovo selo — 1: б.) Srednja Gora — 4 ; 6.) Visuć — 5 4 ; Ч.) v. Ovietićanin. C v j e t k o v i ć •— 48 k.: 1.) Glogovo (Gračac) — 1 2 ; 2.) Grab (Grač.) —- 1; 3.) Gra­ čac — 34 ; 4.) Kijani (Grač.) — 1. Č a n a k — 31 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Kom (Zrmanja) — 1 1 : 3.) Srb —' 1; 4.) Šalamunić — l ; 5.) Široka Kula —- 16; 6.) Zeljava (Korenica) — 1. Cančaг 8 k. Vaganac (Pažarište). C a n i ć — 23 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Kanua — - 2 1 ; 3.) Smiljan —• 1. Č a n k o v i č — 46 k.: 1 ) Mogorić — 1 1 : 2.) Srednja Gora — 1 8 ; 3.) Tomingaj (Gračac) — 14; 4.) Udbina — 3. C a s t e k —- 2 k. Otočac. Ć a v č i ć — 3 k.: 1.) Cerje — 2 ; 2.) Sv. Rok — 1. C a v r a k — 1 k. Rapajin Kla­ nac (Brinje).

C i č a — 27 k : 1.) Dabašnica (Srb) — 1 1 ; 2.) Duboki Dol (Gračac) — 4; 3.) Grab (Gra­ čac) — 3 ; 4.) Gračac — 1; 5.) Štikađa — 8. Č.op — 5 k . : 1.) Lešće — 4 ; 2.) Otočac — 1; 3.) v. Ćop. Č o p i ć — 2k.: 1.) Senj — 2 ; 2.) v. Ćopić. Ć o r a k — 84 k . : 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 8; 2.) Barlete — 8: 3.) Gospić — 1; 4.) Lovinac — 1; 5.) Ostrvica — 12: 6.) Pišać — 2 5 ; 7.) Prijeboj — 1 ; 8.) Ud­ bina —• '2; 9.) Vrhovine — 2 5 ; 10.) Zavaije — 1. Č o r t a n — 13 k. Debelo Brdo (Bunić). C o v i ć — 10 k. Široka Kula. C u b r i ć — 5 k. Sir. Kula. 6 u b r i 1 o — 55 k . : 1.) Bruvno — 9 ; 2.) Čitluk (Divoselo) — 1; 3.) Gračac — 1; 4.) Raduč — 34; 5.) Ruđopolje — 10. C u c a k — 20 k.: 1.) Nebljusi — 1 9 ; 2.) Rešetar — 1. C u č k o v i ć —• 1 k.: Suvaja. C u d i ć — 32 k. : 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 1 3 ; 2.) Vrhovine — 19. C u d i n a — 4 k . : 1.) Grab (Gračac) 3 ; 2.) Ruđopolje — 1. 0 u 1 i n o v i ć — 10 k : 1.) Sinac — 9; 2.) G. Švica — 1. Ć u 1 j a t — 23 k . : 1.) Cerje — 2; 2.) G. Lapac — 4; 3.) Lovinac — 1; 4.) Ričica — 8; 5.) Stinica Dolac — 7; 6.) D. Stinica — 1.. C u t u r i l o — 23 k.: 1.) Bruvno — 4; 2.) Dabar — 10; 3.) Ploča — 8; 4.) Visuć — 1.

294

R. GRUJIĆ,

(22)

Ć a ć i ć — 120 k.: 1.) Bužim — 18; 2.) Cesarica — 18; 3.) Gospić — 1; 4.) Karlobag - — 2 ; 5 ) Klanac — 1; 6.) D. Pazariste — 41 ; 7.) G. Pazariste — 12 ; 8.) Guste Zidine (Prizna) — 2 ; 9.) Ka­ raula (Prizna) — 2; 10.) Skočaj -— 12; 11.) Široka Kula — 9 ; 12.) Trnovac (Gospić) — 2. O a l i ć — 34 k.: 1.) Brezik (Medak) — 3; 2.) Dobroselo — 1; 3.) Krbavica — 4; 4.) Kupirovo (Srb) — 3; 5.) Omsira (Gračac) — 2; 6.) Ploča — 11; 7.) Tomingaj (Gračac) -—10. C e l i ć - П . Raduč. C e r a n i ć — 9 k. Gračac. Ć i ć a k — 1 k. Otočac. C o p — 2 k.: 1.) Kaluđerovac — 2 ; 2.) т. Ćop. Ć o p i ć — 40 k.: 1.) Neteke — 2; 2.) Suvaja — 37; 3 ) Zaklopae (Srb.) — 1 ; 4.) v. Čopić. C o r m a r k o v i ć — 7 k. Lipovo Polje (Kosinj). Ć o s i ć — 10 k.: 1.) Rebić (Ud­ bina) — 9; 2.) Vaganac (LiČ. Petrovo selo) — 1. Ö u b e 1 i č — 10 k. Gračac, ć u i ć — 31 k.: 1.) Kompolje (Korenica) — 1; 2.) Prijeboj — 27; 3.) Vrelo (Kor.) — 3. Ć u k — 51 k : 1.) Kom (Zr­ manja) — 27; 2.) Palanka (Zrmanja) — 2 ; 3.) Vrelo (Zrm.) — 18 ; 4.) Zrmanja — 4. ć u l a e v i č — - 3 k. Mekinjar. Ć u l u m a c — 1 k. Prijeboj. Ć u 1 u m o v i ć — 13 k.: 1.) Bu­ kovac (Perušić) — 3; 2.) Prvan selo (Peruš.) — 10.

O u p u r d i j a —21 k.: 1.) Frkašić — 19; 2.) Klašnjica (Korenica) — 2. Ć u r Č i ć —' 76 k.: 1.) Doljani (Škare) — 8; 2.) Komić— 18; 3.) Pothum — 29; 4.) Staroselo (Otočac) — 1; 5.) Škare— 1; 6.) Turjanski — 6; 7.) Vrebac — 4; 8.) Zavode (Pavlovac) — 9. Ć u r č i j a — 4 k. Šalamunić. Ć u r u v i j a — 8 k. Ploča. C u š i ć — 4 k. Pecani Ć u t i ć — 25 k.: 1.) Kvarte — 5; 2.) Lešće — 2; B.) Ramljane (Sinac) — 2; 4.) Studenci — 9; 5.) Sv. Marko (Perušić) — 7. D a d i ć — 3 k : 1 ) Karlobag — 2; 2.) Udbina — 1. D a i ć — 16 k. : 1.) Kompolje (Korenica) — 1; 2.) Korenica — 1; 3.) Omoljac (Koren.) — 1; 4.) Oravac (Koren.) —• 1; 5.) Ponori (Koren.) — 1; 6.) Prijeboj — 6; 7.) Segcm (Koren.) — 5. D a 1 j e v i ć — 1 k. Tiškovac. D a m j a n o v i ć — 46 k.: 1.) Bjelopolje — 1; 2.) Kwpirovo (Srb.) — 26; 3 ) Srb — 19. D a n i l o v i ć — 3 k. Gračac. D a s o v i ć — 81 k.: 1.) BoriČevac — 1; 2.) Brinje — 4;: З.ј Bukovac (Perušić) — 4; 4 ) Covići — 3; 5.) Karaula. (Perušić) — 6; 6.) Kvarte — 7; 7.) Lički Osik — 1; 8.) Podlapac — 6; 9.) Prijeboj — - 7 ; 10.) Prvan selo (Pe­ rušić) — 19; 11.) Sinac — 4; 12.) G. Švica — 19. D a u t o v i ć — 19 k.: 1.) Gra­ č a c — l ; 2.) Komič — 3;: 3.) Budopolje — 15. D e j a n o v i ć — 51 k.: 1.) Drenovac (Medak) — 8; 2.) Me-

(23)

PLEMENSKI КЈЕСШК LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

295

đudražje (Gračac) — 8; 3.) Raduč —• 20; 4.) SkoČaj — • — 1 2 ; 5.) Sir. Kula — 2; 6.) Vaganac (Pazarište) —• 1. D e k i e — 3 k.: 1.) Prljevo (Zr­ manja) — 2; 2.) Suvaja — 1. D e 1 a 6 — 37 k.: 1.) Dubrava (Otočac) — 1; 2.) Gospić — 1; 3.) D. Kosinj — - 1 2 ; 4.) G. Kosinj — 21 ; 5.) Lovin a c — 1; 6 ) Mutilić — 1. D e 1 i ć — 145 k.: 1.) Babin potok (Vrhovine) — 30; 2.) Bjelopolje — 33; 3.) Dnopolje — 4; 4.) Frkašić — 5; 5.) Gospić — 1; 6.) Grabušnica (Korenica) — 3 1 ; 7.) Klašnjica —• 7: 8.) Kompolje (Koren.) — 1; 9.)Kruge—5; 10.) Ličko Petrovo selo — 3; 11.) Smiljan — 1; 12.) Vedašić — 9; 13.) VranovaČa (Koren.) — 1; 14.) Vrhovine — 14. D e m e l l i pl. — 1 k. Senj. D, e m i ć — 9 k. Lučani (Brinje). D e n g o r i c i j a —• o k . Kom­ polje (Brlog). D e r i k r a v a — 8 k.: 1.) Jasikovac (Korenica) — 1; 2.) ' Korenica — 1: 3.) Oravac • (Koren.) — 3 : 4.) Vrpile (Koren.) — 3. D e s i ć; v. Dešič. D e s n i c a — 22 k.: 1.) Kupirovo (Srb.) — 11; 2.) Srb — 11. D e s p o t — 5 k.: 1.) Bnnić — 2; 2.) Sv. Rok — 3. D e s i ć — 17 k.: 1.) Brušani — 1; 2.) Bruvno — J; 3.) DušiJcrave (Jablanac) — 7 ; 4.) Rtova (Jabl.) — 1; 5.) Kar­ lobag — 1; 6.) Oštarije —2; 7.) Oštra — 3; 8.) 'Ploča — 1. D e v č i ć — 185 k.: 1.) Brinje • 1; 2.) Brušani —• 1; 3.) —

Bužim — 3;.4.) Crni Dabar (Oštarije) — 6; 5.) Čovići — . 2 ; 6.) Gospić — 7; 7.) Kra­ sno (Sv. Juraj) — 8 1 ; 8.) Kućišta (Karlobag) — 5; 9.) Lukovo (Sv. Juraj) — 26; 10.) Otočac — 1; 11.) Podlapac — 2; 12.) Prozor — 2; 13.) Smiljan — 15; 14.) Devcić Brig (Starigrad) — 19; 15.) Ivanca (Starigrad) — 2; 16.) D. Švica — 4; 17.) Volarice (Sv. Juraj) — 8. D i č i ć —-2 k. :-.1.) Karlobag —• 1; .2.) Otočac — 1. D i d o l i ć — 1 k. Senj. D i j a k o v i ć, v. Đaković. D i k l i ć • — 95 k.: 1.) Glavace (Otoč.) — 1; 2.) Gorici (Otoč.) . — 2; 3.) Gospić - 3 ; 4.) Jošani — 19; 5.) Komić — 9; 6.) Kompolje (Brlog) — 1; 7.) Orovac (Otočac) — 15; 8.) Pothum — 12; 9.) Podlapac — 3; 10.) Ponori (Otočac) — 12; 11.) Staro selo (Otočac) — 12; 12.) Studenci (Perušić) — 1; 13.) Škare — 5. D i m i ć — 80 k.: 1.) Divoselo — 2; 2.) Gospić — 3; 3.) D. Lapac —-4- 4.) Ostrvica — 39; 5.) V. Popina — 1; 6.) Prljevo (Zrmanja) — 31. D i m o v i ć — 2 k. Otočac. D i v j a k — 56 k.: 1.) Bruvno — 8; 2.) Doljani (Lapac) — 4; 3.) D. Lapac - - 16; 4.) G. Lapac — 9; 5.) Mekinjar — 2; 6.) Škare — 3 ; 7.) Turjanski — 14. D i v n i ć — 5 k.: 1.) Tuk (Ko­ renica) — 3 ; 2.) Vedašić (Koren.) — 2. D i z i j a — 11 k. Melinovac (Zavalje). D j a k o v i ć j v. Đaković. D m i t r a š i n o v i ć -—26 k.: 1.) Bunić — 11; 2.) Trnovac

296

к.

GRUJIÖ,

(24)

(Korenica) — 10 5 3.) Vrelo (Koren.) — 5. D m i t r o v i ć — 8 k. Široka Kula. D o b r i ć — 12 k.: 1.) Kijani — 2 - 2 . ) Lovinae — 1; 3.) RaduČ — 1; 4.) Tomingaj (Gračac) — 8'. D o b r i j e v i ć — 6 k . : 1.) Gospić — 4 ; 2.) Suvaja — 1; 3.) Zaklopac (Srb) — 1. • D o b r i l a — 1 k. Senj. D o b r o t a — 4 k . : 1.) Medak — 1; 2.) Zavode (Pavlovac) — 3 . D o b r o v i ć — 2 k. Nebljusi. D o g a n — 11 k.: 1.) Bukovac (Perušić) — 1; 2.) Gospić :—• 1; 3.) Udbina — 9. D o k m a n o v i ć —• 1 k. Korenica. D o k o z i ć — 14 k . : 1.) Cesarica — 12; 2.) Konjsko (Karlobag) •— 2. D o l i n i ć — 1 k. Bunić. D o m a z e t — 11 k.: 1.) Babin Potok (Vrliovine) — 2 ; 2.) Bresik (Medak) — 5 ; 3.) Karaula (Perušić) — 3 ; 4.) Konjsko Brdo (Peruš.) — 1. D o m i a n — / k . Senj. D o m i n e s — 6 k. Karlobag. D o p u đ a — 21 k . : 1.) Bunić —• 1 ; 2.) uojluJc (Udbina) —• 17; 3.) Skočaj -—• 1; 4.) Udbina
• 2.

— 2 3 ; 11.) Mušaluk — 2 ; 12.) Lički Osik — 3 ; 13.) D. P a z a r i š t e — 1; 14.) Poćltelj — 4 ; 15.) Rešetar •—- 5 ; 16.) Ribnik — 6 ; 17.) Rizvanuša — 2 2 ; 18.) Rudopolje — 27 ; 19.) Smiljan — 9 ; 20.) Tomingaj (Gračac) — 1 0 ; 21 .) Vaganac — 2. D o š e n p l . — 1 k. Senj. D o z e t — 31 k . : 1.) Krbavica — 1 ; 2.) Pecani — 30.. D r a č a — 3 k. Komić. D r a g a n i ć —16 k.: 1.) Medak — 1; 2.) Ploča — 15. D r a g a š — 27 k . : 1.) Bunić — 1 1 ; 2.) Divoselo — 1 1 ; 3.) Mutilić — 1 ; 4.) Šalamunić -— 4. D r a g i č e v i ć — 73 k . : 1.) Boričevac — 1; 2.) Dnopolje — 5 ; 3.) Duboki Dol (Gračac) — 1; 4.) Gračac — 7 ; 5.) Dragićevski Pođi (Jablanac) — 4 ; 6.) J a b l a n a c — 2 ; 7.) , Jezera (Jablanac)— 10; 8.) Rakovica (Jabl.) — 2 ; 9.) G. Klada — 1 5 ; 10.) Lukovo (Sv. Juraj) — 2 ; U . ) D. Pa­ zarište — 7 ; 12.) Raduč — 2 ; 13.) Rudopolje — 13 ; UJ) Senj — 1; 15.) D. Starigrad
• — 1 .

D o r č i ć — i k. Brinje. D r a g i š i ć — 28 k.: 1.) Pribudić D o r o n t i ć — 5 k. Zalužnica. (Zrmanja) — 1 5 ; 2.) Tiškovac D o t l i ć — 27 k.: 1.) Bjelopolje — 13. — '2; 2.) Frkašić — 2 ; 3.) D r a g o j e v i ć — 1 k. Svračkovo Klašnjica (Korenica) — 9 ; selo. 4.) Vedašić — 2 ; 5.) Visuć D r a g 0 s a v a c — 51 k. : 1.) — 4 ; 6.) Nebljusr — 8. Bruvno — 3 ; 2.) Komić — D o š e n — 166 k. : 1.) Brušani 2 : 3.) Tomingaj (Bruv.) — ' — 6; 2.) Bužim — 5 ; 3.) 17 ; 4.) Tomingaj (Grač.) — Doljani (Lapac) — 9 ; 4.) Dre2 ; 5.) Vrebac-^ 2 6 ; 6.) Za­ novac (Srb) — 1 ; 5.) Gospić vode (Pavlovac) — 1. — 4 ; 6.) G r a č a c — 2 ; 7.) D r a g o v i ć — 9 k . : 1.) Doljani Kaniža — 1; 8.) Kućišta (Kar(Lapac) — 2 ; 2.) Rešetar lobag) — 1 9 ; 9.) G. Lapac —• 5 ; 3.) Svračkovo selo — — 5 ; 10.) LuJeovo Sugarje 1 ; 4.) Željava (Korenica) — 1.

(25)

PLEMENSKI RJBÖNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

297

D r a k u l a — 10 k. Brlog. D r a k u l i ć — 127 k . : 1.) Gra­ dina (Korenica) — 2 4 ; 2.) Jasikovac (Koren.) — 8-; 3.) Kalebovac (Koren.) — 6; 4.) Kompolje (Koren.) — 1; б.) Mihaljevač (Koren.)—•, 2 ; 6.) Korenica — 12; 7.) 0moljac (Koren.) — 1 ; 8.) Oravac (Koren.) — 1 ; 9.) Otočac — 1; 10.) Lie. Petrovo selo — •18: 1 1.) Prijeboj — 9 ; 12.) Rijeka (Koren.) — 1 8 ; 13.) Ruđanovac (Koren.) — 3 ; 14.) Vranovača (Koren.) — H; 15.) • Vrelo (Koren.) — 1 8 ; 16.) Vrpile (Koren.) — 2. D r a s k o v i c — 20 k . : 1.) I). Kosinj—: 17; 2.) RaduČ—• 3. D r a ž e n o v i ć — 7 3 k.: 1.) Da­ bar — 4; 2.) Draženović selo (Brinje) — 2 6 ; 3.) Veliki Kut (Jezerane) — 1 8 ; 4.) Jezerane — 2 ; 5.) Letinac — 13 ; 6.) Lokmer selo (Brinje) — 1 ; 7.) Prozor (Otočac) — 5 ; 8.) Radotić selo (Brinje) — 3; 9.) Šumećica (Otočac) — 1. D r a ž i ć — 20 k.: 1.) Bunić — 1 : 2 . ) Jošani — 9; 3.) Krbavica — 5 ; 4.) Oraovac (D. Lapac) — 5. D r č a — 26 k . : 1.) Brotnja (Srb) — 1 3 ; 2.) Dobroselo — 7 ; 3.) Doljani (D. Lapac) —• 2 ; 4.) Suvaja — 1 ; 5.) Zaklopac (Srb) — 3. D r e n o v a c — 2 k. Barlete. D r e z g i ć — 14 k. Štikađa. D r l j a n — 5 k. Pecani. D r o b a c — 43 k . : 1.) Brotnja (Srb) — 3 ; 2.) Glogovo (Gra­ čac) — 1 ; 3.) Grab (Grač.) — 1 3 ; 4.) Gračac — 2 4 ; 5.) Kijani — 2. D r o n j a k — 11 k.: 1.) Kom (Zrmanja) —• 3 ; 2.) Vrelo (Zrmanja) — 8.

D u b a i ć —• 37 k . : 1.) Brotnja (Srb) — 2 ; 2.) Neteke — 12; 3.) Srb — 1: 4.) Suvaja 21; 5.) Zaklopac (Srb) — 1. D u b r a v a c — 8 k. Udbina. D u b r a v č i ć — 45 k : 1.) Covići — 12 ; 2.) Kompolje (Br­ log) — 8;'3.) Otočac '— 4 ; 4.) Prozor—- 1 ; 5.) Ramljane (Sinac) •— 3 ; 6.) Sinac — 17. D u č i ć — 5 k.: 1.) Gračac — 3 ; 2.) Vrhovine — 2. D u g a n d ž i j a — - 2 8 k.: 1.) Divoselo — 7; 2.) Gospić — 1; 3.) Staro selo (Otočac) — 19 : 4.) Škare — 1. D u i ć — 50 k..: 1.) Brinje — 1; 2.) Gospić — 1; 3.) Kla­ nac — 8; 4.) G. Pazarište — 5; 5.) Smiljan — 2 ; 6.) Sv. Rok — 5 ; 7.) Vaganac —- 7; 8.) Vranovina (Pazarište) — 21. D u j m o v i ć — 98 k . : 1.) Covići — 4 9 ; 2.) Otočac — 7 ; 3.) Prozor — 6; 4.) Ribnik — 1; 5.) Skočaj — 6; 6.) G. Švica — 5 ; 7.) Zavalje — 24. D u k i ć — 80 k . : 1.) Deringaj (Bruvno) — 1 3 ; 2.) Doljani (D. Lapac) — 9 ; 3.) Gračac — 1 5 ; 4.) Neteke — 1 ; 5.) Ploča — 1 2 ; 6.) Suvaja — 4 ; 7.) Tomingaj (Bruvno) — 2 4 ; 8.) Tomingaj (Gračac) 2, D u k o v a c — 23 k . : 1.) Gospić — 1 ; 2.) Ribnik — 22. D u l l e r — ,1 k. Sinac. D u m e n č i C —-21 k.: 1.) Jeze­ rane — 1 0 ; 2.) Stajnica (Je­ zerane) — 11. D u n d o v i ć — 56 k . : 1.) Jablanac —• 3 ; 2 ) Karlobag — 1 ; 3.) D. Pazarište — 6 ; 4.) Dolac ( S t i n i c a ) — . 1 ; 5.) Dundović Pođi (Stinica) — 3 0 ;

298

K. GRÜJIC,

(26)

6.) Potkuci (Stinica) — 1 3 ; 7.) Vlaka (Stin.)v — 2. D u p o r — 10 k. Štikada. D u r a k o vi ć — 24 k. G. Lapac. D u r b e š i ć — 3 k . : 1.) Otočac — 1; 2.) Senj — 2.

E r e g a — 7 k.: 1.) Kaniža — . 1 ; 2.) D. Kosinj — 3 : 3 ) Lipe (Gospić) — 3. E r e n t — 1 k. Ribnik. E r g a r a c — 3 k. Mekinjar. E r n a u t — 2 k. Mekinjar. E r o r — 41 k.: 1.) Babin Potok D ž o d a n — 7 k.: 1.) Mogorić (Vrhovine) — 17; 2.) Banić — 3; 2.) Rešetar (Korenica) 10; 3.) Debelo Brdo (Bunić) — 4. — 6 ; 4.) Prozor (Otočac) — 1; 5.) Vrhovine — 7. Đ a k o v i ć — 3 4 k.: 1.) Doljani E š a n — 1 k. Brotnja (Srb). (D. Lapac) -v- 1 ; 2.) Mogorić —• 27 : 3.) Oraovac(D. Lapac) F a b i a n y — 1 k. Brinje. — 5; 4.) Raduö — 1. F a d l j e v i ć — 25 k.: 1.) Kla­ Da p a —. 6 k. Doljani (Lapac). nac — 9; 2.) G. Kosinj — Đ e k i ć — 49 k.:' 1.) Duboki 1.6. Dol (Grač.) — 6 ; 2.) Gračac F a j đ e t i ć — 25 k.: 1.) Kompolje — 2; 3.) G. Lapac — 2 ; (Brlog) — 24; 2.) Orovac 4.) Štikada — 39. (Otočac) — 1. Đ e r i ć — 9 k.: 1.) Mihaljevac F a j d i ć — 8 k. Budak. (Korenica)— 3 ; 2.) Omoljac F a v a l e — 1 k. Otočac. (Koren.) — 5 ; 3.) Vranovača F i l i č i ć — 1 k. Vlaško Polje (Koren.) — 1. (Brlog). Đ u k i ć — 111 k.: 1.) Dnopolje F i l i p o v i ć ^ — .5 k. G. Pazari­ — 16; 2.) Kurjak — 66; šte; v. Pilipović. 3.) D. Lapac — 6 ; 4.) Oraovac — 9 ; 5.) Ploča — 4 ; F i n e — 2 k. Kaniža. 6.) Suvaja — 9 ; 7.) Zavalje F i n d r i k — 13 k.: 1.) Otočac — 1; 2.) Sinac — 5; 3.) — 1. Zavalje •— 7. Đ u m i ć — 8 k.: 1.) Srb — 1 ; F l a n j a k — 5 k. Jezerane. 2.) Tiškovac — 7. F o l p r e c h t — 1 k. Senj. Đ u r i ć — 23 k.: 1.) Gračac — F r a n — 7 k.: 1.) Ribnik — 1 ; 2.) Županjol (Brinje) — 3 ; 2.) Udbina — 4. 18 ; 3.) Žuta Lokva — 4. F r a n c e s c h i n i -— 1 k. Senj. F r a n c e t i ć — 22 k.: 1.) Go­ E g e l j a — 1 k. Gračac. spić — 2 ; 2.) Lički Novi = — E g i ć — 10 k.: 1.) Jošani — 10; 3.) Prozor — 10. 8; 2.) Komić — 2. F r a n i ć 1 — 25 k. : 1.) Gospić E n g e l — 1 k. D ; Lapac. — 2 ; 2.) Mušaluk— 4 ; 3.) E r a k — 2 k. Lešće. Otočac — 2 ; 4 ) Rudopolje E r b i ć — 5 k. D. Pazarište; v, (Bruvno) — 1 1 ; 5.) Smiljan Jerbić. — 6 ; 6.) vidi Vranić. E r e eg — 1 k. Dabašnica (Srb). U smiljanskim crkvenim protokolima, krajem XVIII. i početkom XIX. v., piše se ovo pleme Vranić, a samo katkad i Franić.
1

(27)

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

299

F r k o v i ć — 44 k.: 1.) Gospić — 2 ; 2.) Kaniža — 2 1 ; 3.) Krivi Put (Senj i — 1; 4.) Lič. Novi — -7; 5.) Oštra — 13. F r ö h l i c h — 6 k.: 1.) Brinje — 3; 2.) Brlog — 1; 3.) Kamenica (Korenica) —• 1 ; 4.) Stajnice —• 1. F r u l i ć — 2 k. Sv. Juraj. F u l i n — 1 k. Senj. F u m i ć — 41 k.: 1.) Draženović selo (Brinje) —• 3 ; 2.) Dre­ nova (Brinje) — - 4 ; 3.) Letinac — 34. F u n d u k — 13 k.: 1.) Kalebovac (Korenica) — 2 ; 2.) Mi­ haljevac (Korenica) — 1; 3.) Korenica —• 2 ; 4.) Omoljac (Koren.) — 4 ; 5.) Vranovača (Koren.) — 3 ; 6.) Vrpile (Koren.) —• 1. F u n d u r u l j a — 1 k. Brlog. F u r l an —• 19 k.: 1.) Čanak —- 12 ; 2 ) Kompolje (Brlog) — 2; 3.) Prozor — 5. F u š t a r — 1 k. Vrhovine. G a ć e š a — 43 k.: 1.) Gračac — 10; 2.) Štikada — 33. G a g i ć —- 1 k. Mihaljevac (Ko­ renica). G a g u l i ć — 2 k. Široka Kula. G a i c a — 1 k. Srb. G a i ć — 16 k.: 1.) Ploča — 5; 2.) Raduč — - 8 ; 3.) Smiljan — 3. G a j e r — 2 k. Udbina. G a l a c — 13 k.: 1.) Gospić — — 1; 2.) Oštra — 3 ; 3.) Ža­ bice — 9. G a 1 e t ić — 15 k. Kamenica (Jezerane). G a l i a c i — 1 k. Senj. G a l o v i ć — 35 k.:' 1.) Do~ trica (Brinje) — 9; 2.) Ka­ menica (Korenica) — 1; 3.) Mutilić — 1 3 ; 4.) Rapain

Klanac (Brinje) — 1; 5.) Ši­ roka Kula —* 6 ; 6.) Udbina — 1 ; 7.) VodoteČ (Brinje) — 4. G a š p a r o v i ć — 7 k.: 1.) Boričevac -—2; 2.) Debelo Brdo (Bunio)1— 2 ; 3.) Mutilić — 3 G a u š — 1 k. Poljice (Otočac). G a v r a n — 4 k. Kvarte (Perušić). G a v r i l o v i ć — 15 k : l.) BaIjevac — 6; 2.) Korenica — 2; 3.) Mihaljevac (Koren.) — 2; 4 ) Orovac (Kor.) — 1; 5.) Rijeka (Kor.) — 1: 6.) Seganovac (Kor.) — 1; 7 ) Vranoyača (Kor.) — 1 ; 8.) Vrelo (Koren.) — 1. G e n d i ć — 1 k. Divoselo. G ero v a c — 20 k. : л1.) Jeze­ rane—• 17; 2.) D. Švica — 3. G e r š a g — 1 k. Jezerane. G i s o n d o — 1 k. Senj. G l a v a š ^ 31 k : 1.) Jablanac — 3 ; 2.) Krasno (Sv. Juraj) — 10; 3) KruŠćica — 7 ; 4.) Volarice (Sv. Juraj) — 11. G l a v i Č i ć — 4 k. Senj. G l a v i n i ć — 3 k.: 1.) Prozor — 1; 2.) Rešetar (Korenica) — 2. G l e d i ć — 8 k. Lipovo Polje (Kosinj). G l e d a — 8 k. Stikada. G l u m a c — 92 k.: 1.) Brezik (Medak) — 3; 2.) Brlog — 3 ; 3.) Drenovac (Raduč) — 7; 4.) Jasikovac (Korenica) — 2; 5.) Kompolje (Koren.) — 2 ; 6.) Korenica — 2.; 7.) Lipovo Polje (Kosinj) — 56 ; 8.) Mihaljevac (КогЛ — 2 ; 9.) Omoljac (Kor.) — 1; 10.) Vlaško Polje (Brlog) — 8 ; 11.) Vranovača (Koren.) — 2; 12.) Vrelo (Koren.) — 3 ;

300

R. GRUJIĆ.

(28)

13.) Zeljav-a —• 1 ;• 14.) vidi GltimiČić. G1 u m i č i ć —- 27 k,: 1.) Klenovac (Perušić) — 16 ; 2.) Mlakva (Kosinj) — 1 1 ; 3.) vidi Glu­ mac. G 1 u š i c a — I k . Srednja Gora. G n j a t o v i ć — 25 k . : 1.) D. Lapac — 1; 2.) Lovinac — 1 8 : 3.) Rudopolje (Brnvno) — ' б ; 4.) Sv. Rok — 1. Gob a c —• 7 k . : 1.) Klanac (Pe­ rušić) —• 1; 2.) Vaganac (Pazarište) — 2 ; 3.) Vranovina (Pazar.) — 4. G o j t a n — 1 k. Gospić. G o l a ć — 9 k. Ribnik. G o l i ć — 75 k. Čanak (Perušić). G o l i k — 17 k. : 1.) D. Kosinj — 9 ; 2.) G. Kosinj — 8. G o l u b — 3 k. Jezerane. G o m e r Č i ć — 2 9 k.: 1.) Covići — 11; 2.) Otočac — 9; 3.) Poljice (Otočac) — 9. G o m i r a c — 7 k. Dugi Dol (Vrhovine). G o r š a — 5 k. Kuterevo (Otočac). G o s t o v i ć — 50 k : 1.) Brinje — 1; 2.) Gostovo Polje (Bri­ nje) — 47 ; 3.) Ivakuša (Bri­ nje) — 1; 4.) Vodoteč (Brinje) — 1. Gr a l i o v a c — - 4 4 k . : 1.) Bunić . — 7; 2.) Dubrava (Otočac) — 1; 3.) Otočac — 1 ; 4.) Ramljane — 2 8 ; 5.) Sinac — 1; 6.) Trnavac (Korenica) —• 6; 7.) vidi Graovac. G r a o v a c — 28 k.: 1.) Pavlovac — 1 2 ; 2.) V r e b a c — 6 ; 3.) Zavode (Pavlovac) — 10; 4.) vidi Grahovac. G r b a c — - 2 4 k . : 1.) Čanak — 17; 2.) Gospić — 1 ; 3.) D. Stari grad — 6. G r b i ć — 102 k.: 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 2 4 ; 2.) Debelo Brdo (Bunić) — 2 ;

3.) Kom (Zrmanja) — 1 0 ; 4.) Kokljic (Medak) —• 11 ; 5.) Medak — 1; 6.) Osreci (Srb) — 1 4 ; 7.) Rešetar — 1 ; 8.) Srb —- 6 ; 9.) Svračkovo selo — 9 ; 10.) Vrhovine — 2 3 ; 11.) Zalužnica — 1. G r č e v i ć — 30 k . : 1.) Brlog — 1 ; 2.) Dubrava (Otočac) —• 5 ; 3.) Kompolje (Brlog) — 8 ; 4.) Sinac — 1 5 ; 5.) D. kŠvica ;—• 1. G r č i ć — 1 k. Senj. G r e g o v i ć —- 2 k. Senj. G r g i ć — 13 k . : 1.) Ličko Pe­ trovo selo — 3 ; 2.) Prijeboj — 3 ; 3 ) Skočaj — 1 ; 4.) Zavalje —• 6. G r g u r i ć — 41 k.: 1.) Gospić — 1 ; 2.) G. Kosinj — 2 9 ; 3.) Mušaluk — 1; 4.) Ribnik — 10. G r i j a k — 13 k. Vrhovine; vidi Grijaković. G r i j a k o v i ć — 1 k. Bunić; vidi Grijak. G r i v i č i ć — 16 k . : 1.) Konjsko Brdo (Perušić) —• 1 5 ; 2.) Kvarte — 1. G r k i n i ć — 2 k. Karlobag. G r k o v i ć — 5 k. Srednja Gora. G r m u š a — 3 k. Melinovac (Zavalje). G r o s p i ć — 3 k.: 1.) Brušani — 1 ; 2.) Gospić — 2. G r o z d a n i ć — 60 k.: 1.) Dobroselo —- 2 ; 2.) Doljani (Škare) — 7 ; 3.) Gorici (Oto­ čac) — 8 ; 4.) Komić —• 4 ;. 5.) Ponori (Otočac) — 3 6 ; 6.) Turjanski — 2 ; 7.) Za­ lužnica — 1. G r u b i ć — 40 k : 1.) Brezik (Me­ dak) — 1; 2.) Brlog — 7 ; 3.) Jasikovac (Korenica) — 3 ; 4.) Korenica — 4 ; 5.) Ličko Petrovo selo — 1 ; 6 ) Rešetar (Koren) —• 2 ; 7.)

(29)

PLEMENSKI RJEČNIK LICKO'KRBAVSKE ŽUPANIJE.

301

Rijeka (Korenica) — 3 ; 8.) Rudanovac (Ko ren.) — l ; 9.) Vaganac (LiČ. Petrovo selo) — 3; 10.) Vranovača (Kor.) — 1 ; 11.) Vrebao-— 5; 12.) Vrelo (Koren.) -— 9. G r u b i š i ć — 49 k.: 1.) Gra­ čac — 1; 2.) Jablanac — 9 ; 3.) Kupirovo (Srb) — 3 ; 4.) Vel. Popina — 32 ; 5.) Ra­ dno — 4 ; 6.) Senj — 1. G r u b j e š i ć — 1 k. Srb. Gr u bor — 12 k.: 1.) Dubrava (Brlog) — 5; 2.) Pothum (Otočac) — 2 ; 3.) Tiškovac (Srb) _ 5. Gr u i č i ć — 18 k. Mlakva (Ko­ sinj). G r i i n h u t — 1 k. Senj. Gržalj — 2 k. Senj Gr žan — 15 k. D. Pazarište ; vidi Gržanić. Gržanić — 5 k. Senj; vidi Gržan. Gr zeta — 9 k.; 1.) Biluća (Klada) — 8; 2.) Sv. Juraj — 1; vidi Gržetić. Gržetić — 1 k. Karlobag; vidi Gržeta. Gržin — 3 k. Senj. Gulan"—- 16 k. Babin Potok (Vrhovine). Guša vac — 2 k Gračac. G u t e š a — 20 k.: 1.) Bruvno 18; 2.) Gospić — 1; 3.) Škare — 1. Gvađanja — 1 k. Senj. Gvoić — 7 k. ŠvraČkovo selo. Gvoka — 5 k. Štikada. Gvozdenović — 3 k. Dobroselo. Gvozd ić—- 3 k. Brezik (Međak).

(Prokike) — 3; 3.) Prokike — 20; 4.) Rapain Klanac (Brinje) — 6.; 5.) Žuta Lokva — 2. H a m m e r s c h m i d t — 1 k. Senj. Hećimović — 118 k.: 1.) Baljevac (Zavalje) —- 11: 2.) Bukovac (Perusić) — , 5 8 ; 3.) Gospić — 2; 4.) Konj­ sko Brdo (Perušić) — 22; 5.) Otočac — 1; 6.) Prvan selo (Perušić) —- 20; 7.) Senj — 1; 8.) Zavalje — 3. Helm an — 1 k Gospić ; vidi Heljman. Heljman — 2 k. Budak; vidi Helm an. Hinić — 92 k.: 1.) Bunić — 2 k.; 2.) Debelo Brdo (Bunić) — 27.; 3.) Poljani (Škare) — 2; 4.) Kozjan (Bunić) — 13; 5.) Radotić selo (Brinje) — 1; 6.) Turjanski — 4; 7.) Zaluznica — 40; 8.) Zeljava — 3. Hobar — 3 k. Hobar selo (Bri­ nje.) Hođak — 21 k.: 1.) Klanac (Pazarište) — 8; 2.) G. Pa­ zarište —• 2; 3.) Smiljan — 1; 4.) Udbina — 1; 5.) ŽeIjava — 9. Holub — 2 k. Senj. Holjevac — 37 k.: 1) Holjevac selo (Brinje) — 15; 2.) Jezerane — 8; 3.) Mušaluk — 7 ; 4.) Perković selo (Bri­ nje) — 6 ; 5.) Rešetar (Kore­ nica) — 1. Horvatović — 7 k. Mušaluk. Host —• 3 k. Senj. Hreljanović — 2 k.: 1.) Jabla­ n a c — 1; 2.) Senj — 1. Habian — 1 k. Senj. H r e n — 1 k. Senj. H a g e l i ć — lk. Kuterevo (Oto­ H r k a l o v i ć — 36 k.: 1.) Do­ čac). ljani (Škare) —23 ; 2.) Otočac, H a j d u k — 40 k.: 1.) Dobrica — 1; 3.) Turjanski — 12. (Brinje) — 9; 2.) Grabar

302

R. GRUJ1Ć,

(30)

H r n j a k — 35 k.: i.) Bunić I v a n i s e v i c — - 80 k.: 1.) Bjelo— 1 4 ; 2.) Krbavica — 5. polje — 1; 2.) Dugi Dol (Vr3.) Lič. Petrovo selo — 1 ; 4.) hovine) — 4 ; 3.) Frkaševae Prijeboj — 3 ; 5.) Trnavac — 4 ; 4.) Medak — 1 ; 5.) (Koren) — 3 ; 6.) Željava Kešetar — 1 ; 6.) Buđopolje (Vrhovine) — 1 8 ; 7.) Tuk — 9. (Koren.) — 1; 8.) vidi Ivaniš. H r t i ć — 27 k. Kamenica (Korenica). I v a n k o v i ć — 9 k.: 1.) Tolić H r v a č e v i ć — 12 k . : 1.) Le­ — 8 ; 2.) Vaganac —- 1. denik (Karlobag) —• 3 ; 2.) I v a n u š e v i č — 19 k. Vedašić Vidovac (Cesarica) — 9. (Koren); vidi Ivanušić. H u d u r o v i č —-7 k.: 1.) Brinje I v a n u š i ć — 11 k.: 1.) Čanak — 4 ; 2.) Holjevac selo (Bri­ —• 3 ; 2.) G. Lapac — 4 ; nje) -— 1 ; 3.) Jezerane — 3.) Bičiće (Lovinac) — 4 ; 4.) 1 ; 4.) Vodoteč — 1. vidi Ivanuševič. I v a š k o v i ć — 6 k. Prijeboj. I k o v i ć — 1 k. Senj I v č e v i č — 1 k. Pecani. II i e — 88 k . : Г.) Bila} — 6 ; I v e l i ć — 10 k.: 1.) Lič. Pe­ 2.) Čanak — 2 ; 3.) Čovići trovo selo — 4 ; 2.) Željava — 3 ; 4.) Gospić — 2 ; 5.) — 6. D. Lapac — 1 ; (i.) Mazin I v e z i ć — 89 k.: 1.) Brotnja — 3 2 ; 7.) Mogorić — 1 9 ; (Srb) — 8 ; 2.) Duboki Dol 8.) Otočac — 1 ; 9 ) Prijeboj (Gračac) — 5 ; 3.) Grab — — 5 ; 10.) Sinac — 1 3 ; 1; 4.) Gračac — 1 ; 5.) Lo­ 11.) Srednja Gora — 8 ; 12.) vinac — 1.; 6.) Sv. Rok —Suvaja — !. 1 0 ; 7.) Stikada — 63. I n đ i ć — 4 k. Kijani (Gračac). I v k o v i ć — 7 k.: 1.) Lipovo Polje (Kosinj) — 5; 2.) Vr­ I š p i r o v i ć — 1 k. Gračac. hovine — 2. I v a n č e v i č — 90 k.: 1.) Gorici (Otočac) — 6 ; 2.) Gospić — 1; 3 ) Neteke — 3 ; 4.) Otočac — 1 ; 5.) Pocitelj — 1 7 ; 6.) Pothum — 1 2 ; 7.) Ponori (Otočac) — 8 ; 8.) Turjanski — 1 1 ; 9.) Zalužnica — 31. I v a n č i č — 18 k.: 1.) Brušani — 8 ; 2.) Međudražje (Zavalje) — 6 ; 3.) D. Kosinj — 4 . I v a n i ć — 6 k.: 1.) Kijani (Gračac) — 1 ; 2,) Omsica — 5. I v a n i š — 15 k.: 1. Boričevac — 1; 2.) Duboki Dol (Gra­ čac) v— 4 ; 3.) Kijani — 1 ; 4.) Stikada 9 ; vidi Iva­ nisevic. J a g a r — 4 k. Sv. Rok. J a g l i č i ć — l k Kupirovo (Srb). J a g n j i č — 2 k. Trnovae (Korenica). J a g o d i ć — 1 k. Lešće. J a i ć — 4 k. Tolić. J a j i ć — 1 k. Ostrvica. J a k o v l j e v i ć — 4 k. Vaganac. J a k š i ć — 74 k.: 1.) Bruvno — 1 ; 2.) Glogovo (Gračac) — 5 1 ; 3.) Grab (Gračac) — 2 ; 4.) Gračac '— 2 ; 5.) Lešće (Otočac) — 1 3 ; 6.) Stikada — 4 ; 7.) Tomingaj (Gračac) — 1. J a k u p i ć — 1 k. Gospić. J a m i č i ć — 4k.: 1.) Budak — 3 ; 2.) Gospić — 1.

''(31)

PLEMENSKE КЈЕСШК LIOKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

303

J a n č i č :— 12 k.: 1.) Bukovac J e l a č a — 48 k . : 1.) Brotnja (Perušić) — 7 ; 2 ) Divosnlo (Srb) — 1 ; 2.) Drenovae (Srb) — 1; 3.) Vaganac — 3 ; 4.) — 2 ; 3.) Gospić — 1 ; 4.) Visuć — 1; 5.) vidi Janjčić. Grab (Gračac) — 3 ; 5.) Ka­ J a n d r i ć -— 11 k.: 1.) Vaganac niža — 1; 6.) Kijani (Gra­ — 1 0 ; 2.) Željava — 1. čac — 22 ; 7.) Lič. Novi — J a a i d r i l o v i ć — 1 k. Mutilić. 3 ; 8.) Raduč — 6 ; 9.) Suva ja J a n i ć — 8- k. Čitluk (Gospić). — H; 10.) Zaklopac (Srb) J a n k o v i ć — 11 k.: 1.) Lešće — 6 ; 1 1 ) vidi Jelačić. — 3 ; 2.) Ramljane (Otočac) J e l a č i ć — 7 k. Brinje; vidi •— 8. Jelača. J a n u š i ć —- 1 k. Senj. J e l e č a n i n — 10 k. Vaganac. J a n ž i ć — 4 k. Podlapac. JeliČić — 7 k : 1.) Brotnja J a n j a t o v i ć — - 2 7 k.: 1.) Brlog (Srb) — 6;- 2.) Oraovac (D. — 2 ; 2.) Doljani (Škare) — Lapac) - 1. 2 ; 3.) Vlaško Polje — 23. J e l i ć —100 k.: 1.) Bukovac J a n j č i ć — 4 k . : 1.) Čanak; 2.) — 6; 2.) Bužim — 1; 3.) vidi Jančić. Jelić selo (Brinje) — 7 ; 4.) J a n j o š e v i ć — 1 k. Zrmanja. Jelvica (Jezerane) — 1 0 ; 5.) J a n j u š — 1 k Lešće. Jezerane — 4 4 ; 6.) Klanac J a p u n č i ć — 17 k.: 1.) Cerje — 1 ; 7.) G. Pazarište - 1; — 1 4 ; 2.) Sv. Rok — 3 ; * 8.) Razvala (Jezerane) — 4 ; 3 ) vidi Japunđžić. 9.) Smiljan —' 1 2 ; 10.) SmoJ a p u n đ ž i ć — 17 k.: 1.) Ma­ krić (Lovinac) — 3 ; 11.) Ši­ zili — 1 0 ; 2 ) Rudopolje (Bruvroka Kula — 8 ; 12.) Žuta no) — 7 : 3.) vidi Japunčić. Lokva — 1. J a r i ć — 22 k.: 1.) Drenovae J e l i n i ć — 36 k : 1.) Brušani (Srb) — 5 ; 2.) Kom (Zrma­ • — 1 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) nja) — 1 5 ; 3.) Vrelo (Zrm.) D. Pazarište — 1 ; 4.) Karlo— 2. bag — 1 ; 5.) Smiljan — J a š e v č i ć — 2 k. Brinje. 1 9 ; 6.) Stanište — 1 2 ; 7.) J a v o r — 29 k.: 1.) Brinje — Trnovac (Gospić) — 1. 1 4 ; 2.) Lokmer selo (Brinje) J e l o v a c — 31 k.: 1.) Bunić — — 4 ; 3 ) Podlapac — 11 ; 8 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) Kr4.) vidi Javorina i Javorović. bavica — 1; 4.) Medak — J a v o r i n a — 34 k.: 1.) Babin 5 ; б.) Ponore (Brinje) — 3 ; Potok (Vrhovine) — 1 ; 2.) 6.) Vrhovine — 13. Klenovac — 1; 3,) Mlakva Jengić^— 11 k. Kaniža (Gospić). (Kosinj) — 1 7 ; 4.) Studenci J e r b i ć — 25 k : 1.) Lešće — — 1 4 ; 5.) Vrhovine — 1 ; 1 ; 2.) Ramljane — 1 5 ; 3.) 6.) vidi Javor i Javorović. Sinac — 1.; 4.) SkoČaj — J a v o r o v i ć — 12 k . : 1.) Grab 8 ; 5.) vidi Erbić. (Gračac) — 1 1 ; 2.) Jablanac J e r g o v i ć — 37 k.: 1.) Dubrava — 1 ; 3.) vidi Javor i Javo­ (Otočac) — 4; 2.) Lešće — rina. 2 0 ; 3.) Ramljane — 12; 4.) Skočaj — l . J a z i ć — 9 k.: 1.) Bruvno — 3 ; 2.) Dobroselo - 5 ; 3.) J e r i ć — 41 k . : 1.) Kalebovac Rudopolje (Bruvno) — 1. (Korenica) — 6; 2.) Kom-

304

R. GRUJIĆ,

(3-2)

polje (Koren.) — 3 ; 3.) Korenica —• 2 ; 4.) Mihaljevac (Koren.) — 1 1 ; 5.) Omoljac (Koren.) — fi; 6.) Oravac ( K o r e n . ) — 4 ; 7.) Ponori (Korenica) — 2 ; 8.) Prijeboj — 1 ; 9.) VranovaČa (Korenica) — 5 ; 10.) Vrelo (Korenica)' — 1. J e r k o v i ć — 53 k . : 1.) Briznice (Starigrad) — 7 ; 2.) Divoselo — 2 1 ; 3.) Gospić — 2; 4.) G-rab (Gračac) — 4 ; 5.) Ivanca (Starigrad) — 14; 6.) Lički Novi — 3 ; 7.) 0moljac (Koren.) —• 1; 8.) D. Svica — 1. J e vio — 4 k : 1.) Frkasić — 3 ; 2.) Vedašić — 1. J o k i ć — 21 k.: 1.) P rij evo (Zrmanja) — 2 0 ; 2.) Vrelo (Zrm.) — 1. J o s i p o v i ć — 2 k. Međuđražje (Zavalje). J o t i ć — 6 k. Brinje, J o v a n i ć — 16 k . : 1.) Dabasnica (Srb) — 2 ; 2.)Neteke — 1; 3.) Vel. Popina — 3 ; 4 . ) Suvaja — 10. J o v a n o v i ć — 38 k.: 1.) Kla­ nac -— 4 ; 2.) D. Pazarište — 3 1 ; 3.)G. Pazarište — 2 ; 4.) Senj — 1. J o v i Č i ć — 1 k. Kukljic. J o v i ć — 36 k.: 1.) Divoselo — 1 4 ; 2.) Doljani (Škare) — 2 1 ; 3.) Vođoteč — 1. J u g o v i ć — 20 k . : 1.) D. Ko­ sinj — ' 1 8 ; 2.) G-. Kosinj — 1; 3.) Lipovo Polje (Ko­ sinj) — 1. J u h a s — 1 k. Senj. J u k i ć — 1 k. Srednja Gora. J u r a s o v i ć — 12 k.: 1.) Bunić — 7; 2.) Medak — 5. J u r a š i ć — 4 k. Brinje. J n r č i ć — 30 k . : 1.) Brinje — 1; 2.) Jurcić selo (Prizna)

— 8; 3.) Kalić (Prizna) — 2; 4.) D. Pazarište — - 1 1 ; 5.) Senj — 8. J u r e t i ć — 6k.: 1.) Mutilić — 5 ; .2.) Udbina — 1. J u r i ć — 12 k.: 1.) Jošani — 1 ; 2.) M u t i l i ć — 7 ; 3.) Oraovac (D. Lapac) — 3 ; 4.) Srb — 1. J u r i š i č — 24 k. : 1.) Malo Polje (Kaluđerovac) — 1 ; 2.) PeruŠić —• 23. J u r j e v i ć — 1 6 k : 1.) BibniJc. — 1 1 ; 2.) Sinac — 2 ; 3.) Sv. Rok — 3. J u r k o v i ć — 137 k . : 1.) Baljevac (Zavalje) —v 7; 2.) Brlog — 1 2 ; 3.) Čanak — 2 2 ; 4.) Dabar — 4 ; 5.) Du­ brava (Brlog) — 41 ; 6.) Ka­ luđerovac — 9 ; 7.) Konjsko Brdo (Perušić) — 1 ; 8.) G-. Kosinj —• 4 ; 9 ) Kuterevo (Otočac) — 1 0 : 10.) Kvarte — 8; 11.) Malo Polje (Kalu­ đerovac) — 1 3 ; 12.) Pothum — 3 ; 13.) Otočac — 1 ; 14.) Senj — 1 ; 15.) Vlaško Polje — 1. K a j f e š — 3 k. : 1.) Brlog — 1 ; 2.) Lešće — 2. K a l a c — 2 k. : 1.) Mutilić — 1 ; 2.) Udbina — 1. K a l a f a t i ć — 4 k. Brinje. K a l a n j — 44 k. : 1.) Brinje — 1 ; 2.) Ćojhik (Udbina) —• 3 ; 3.) Kalanj selo (Bri­ nje) —- 9 ; 4.) Kurjak (Ud­ bina) — 1 2 ; 5.) Letinac (Brinje) — 4 ; 6.) D. Paza­ rište -— 9 ; 7.) Udbina — 6. K a l e m b e r — 24 k . : 1.) Bjelopolje (Korenica) — 3 ; 2.) Frkašić (Koren.) — . 4 ; 3.) Gradina (Koren.) — 2 ; 4.) Kalebovac (Koren.) — 1 ; 5.) Korenica — 1 ; 6.) Omoljac

(33)

.

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKOKRBAVSKE ŽUPANIJE.

305

(Koren.) — 1 ; 7.) Oravac (Koren.) —• 8 ; 8.) Prijeboj (Koren.) — 3 ; 9.) Šeganovae (Koren.) -— 1. K a l i n i ć — 39 k. : 1.) Divoselo — 1 ; 2.) Gospić — 1 ; •3.) K i k — 1 ; 4.) Kruško•vac (Međak) — 2 ; 5.) Raduč — 1 7 ; 6.)' Srb — 17. K a l u đ e r — 4 h. : 1.) Jezerane — 2 ; 2.) Rndopolje (Bruvno) K a m b e r — 1 k. Drenovac(Srb). K a m e n k o -— 16 k . : 1.) Jošani — 4 ; 2.) Osreci (Srb) — 2; 3.) Škare — 10. K a n g r g a — 1 9 k. : 1.) Gospić — 1 ; 2.) Pothum (Otočac) —- 18. ' K a n t a r — 31 k. : 1.) Dobroselo — 22 • 2.) Doljane (Lapac) — 1 ; 3.) D. Lapae —• 1 ; 4.) Rešetar (L. Petrovo selo). — 1 ; 5.) Vrhovine — 3 ; 6.) Zaklopac (Srb) — Зт K a r a k a š — 24 k. : 1.) Hobar selo (Brinje) — 5 ; 2.) Letiriac (Brinje) — 4 ; 3.) Pocllapac — 14. K a r a n — 8 k. : 1.) Bunić —' 4 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) G. Lapac — 1 ; 4.) Lovinac — 1 ; 5.) Smokrić — 1. K a r i ć •—• 17 k. : 1.) Kvarte (Perušić) —• 16'; 2.) Perušić — 1. v K a r i n a — 2 k Čanak (Bunić). K a r l e u š a — 15 k.: 1.) Brlog 1 4 ; 2.) Srb — 3. K a r l i ć — 4 k. : 1.) Gospić — 1; 2.) Srb — 3. K. a s ü m o v i ć — 15 h. : 1.) Gospić — 1 ; 2.) Klenovac (Perušić) — 9 ; 3.) Kvarte (Perušić) — 2 ; 4.) Mezinovac' (Perušić) — 2 ; 5.) Sv. Marko (Peru­ šić) — i'. K a s u n . i ć -— '1 k. Senj.
ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT. 'XXI.

K a š t e l a n — 1 k. Jablanac. K a t a 1 i n — i k . , 0 . Kosinj • vidi Katalinić. K a t a l i n i ć — 5 2 k. : 1.) Brinje — 1 ; 2.) Lovinac — 1 ; 3.) Melnice (Brlog) — 3 6 ; 4.) Otočac —• 1 ; 5.) Lič. Petro­ vo selo — 1 ; 6.) Sv. Rok —• 8 ; 7.) Vlaško Polje (Brlog) — 4 ; 8.) vidi Katalin. K a t i ć — 13 k . : 1.) Divoselo — 1 ; 2.) Pecani (Bunić) — 2 ; 3.) Smiljan — 10. K e Ć a — 41 k. : 1.) Kalebovac (Korenica) — 3 ; 2.) Neteke (Srb) — 1 ; 3.). Omoljac (Ko­ renica) — 3 ; 4 ) Ponor (Ko­ renica) — 4 ; 5.) Rešetar (L. Petrovo selo) — 1 ; 6.) Suvaja — 1 9 ; 7.) Vrelo (Koren.) — 2 ; 8.) Zavalje — 7. K e g l j e n — 1 k. Novoselo Bilajsko. K e k i ć — 21 k.: 1.) Gospić — 2 : 2 . ) Life — 19. K e n t r i ć — 2 k. Rudopolje (Vrhovine). K e n j a l o — 10 k.: 1.) Dreno­ vac (Srb) — 1 ; 2.) Nebljusi — 8; 3.) Osreci (Srb) — 1 . K e r k e z — 1 k. Suvaja. K e s i ć — 62 k.: 1.) Brotnja (Srb) — 5 ; 2.) Grab (Graćac) — 2 5 ; 3.) Kijani (Gra­ čac) 1 4 ; 4.) D. Lapac — • 1; 5.) Štikada (Grač.) — 6; 6.) Vaganae (L. Petrovo selo) — 11. K e v г i ć — 1 k. Štikada. K i n k e l a — 1 k. Senj K i r i n •— 4 k. : 1.) Senj — 1; 2.) Staricjrad (Brisnice) — 3. K l a r i ć — o k . Cerje (Lovinac). K l a š n i ć —• 4 k. Sir. Kula; vidi Klašnja. K l a š n j a — 44 k. : l.) FrkaŠić (Bjelopolje Koren.) — 16 ;

306

R. GRUJ1C.

(34)

2.) Grabušić (Koren.) — 1; 3.) Gradina (Koren.) — 3 ; 4.) Jasikovac (Koren.) — 1 ; 5.) Kompolje (Koren.) —• 1 ; 6.) Krst (Koren.) — 2 ; 7.) Melinovac (Zavalje) — 1 ; 8.) Ponor (Koren.) — 3 ; 9.)' Šeganovac (Koren.) — 1 7 ; 10.) Vedašić (Bjelop. Koren.) — • 1 ; 11.) Vranovača (Korenica) — 1 ; vidi Klašnić. E 1 e m e n č i ć — 3 k. Kaluđerovac. K l e p a c —• 1 k. Sir. Kula. K l e p i ć — - 8 k . : 1.) Lovinac— 5 : 2 . ) Smokrić (Lov.) — 3. K l e u t — 12 k. Medak. K l i s k a —- 20 k.: 1.) Dabar — 13 ; 2.) Mekinjar (Udbina) — 5 ; 3.) Bebić (Udbina) — 1 ; 4.) Vlaško Polje (Brlog-) — 1. K I i š a n i 6 — 22 k. : 1.) Dabar — 1 0 ; 2.) Jezerane — 6 ; 3.) Lič. Petrovo selo — 6. K l o b u č a r —• 55 k. : 1.) Covići (Otočac) — 1; 2.) Kom­ polje (Brlog) — 1; 3.) D. Kosinj — 3 2 ; 4.) G. Kosinj — 1 9 : 5.) Lešće •— 1 ; 6*.) G-. Švica — 1. K l j a i ć — 48 k. : 1.) Dnopolje (Lapac) — 1 0 ; 2.) Kurjak (Udbina) — 2 4 : 3.) Ploča — 14. K m e z i ć — 23 k. : 1.) Dugi Dol (Ruđopolje-Vrhovine) — 12; 2.) Rudopolje (Vrhovine) — '11.' K n e ž e v i ć — 234 k. : 1.) Boričevac — 5 ; 2.) Brlog — 2 ; - 3.) Bunić — 4 2 : 4.) Dnopolje — 1 ; 5.) Dugopolje (Srb) — 1 ; 6.) Glavace (Oto­ čac) — 4 ; 7.) Gospić — 1; 8.) Grab (Gračac) — 2 ; 9.) Jošani —- 3 ; 10.) D. Kosinj

— 2 ; 11.) Kozjan (Bunić) — ' 1 3 ; 12.) Kupirovo (Srb) — 1: 13.) Međudražje (Za­ valje) — 3 ; 14.) Mutili 6 (Udbina) — 1 6 ; 15.) Oraovac (Lapac) — 3 ; 16.) Prohike (Brinje) — 1 0 ; 17.) Papain Klanac (Brinje) — 1 0 ; 18.) Bebić (Udbina) — 1 ; 19.) Bičiće (Lovinac) — 2 1 ; 20.) Sinac — 1 : 21.) Salamunić (Bunić) —- 7 ; 22.) Široka Kula — 2 2 ; 23.) ŠUkada —- 23 ; 24.) Udbina — 2 ; 25.) Vaganac (L. Pe­ trovo selo) — 8; 26.) Vodotec (Brinje) — 1 5 ; 27 ) Žuta Lokva (Brinje) — 5. K n i f i ć — 1 k. Senj. K n o l l — 1 k. Otočac. K o c i a n — 3 k. Vranovine (Pazarište). K o j č i n — 4 k. : 1.) Grabar (Brinje) — 1 ; 2.) Vodoteč (Brinje) — 3. K o k o t —• 7 k. : 1.) Kijani (Gra­ čac) — 1; 2.) Tomingaj (Gračac) — 3 ; 3.) Vrebac — 3 ; 4.) vidi Kokotović. K o k o t o v i ć — 68 k. : 1.) Baljevac (Zavalje) — 1 0 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) D. Kosinj — 2 9 : 4.) G. Kosinj — 2 ; 5.) Kvarte (Perušić) —• i i ; 6.) Lipovo Polje (Kosinj)— 15; 7.) vidi Kokot. K o l a č e v i ć — 1 0 k. : 1.) Gospić — 2 ; 2.) Kaniža —• 1; 3.) D. Pazarište — 7. K o 1 a k — 30 k. : 1.) Gospić :— 1; 2 ) . LeŠće ~ 1 9 ; 3.) Pe­ rušić — 8; 4.) Sinac — 2 ; 5 ) vidi Kolaković. K o l a k o v i ć — 3<? k. : 1.) Oto­ čac —- 3 ; 2.) Lič. Petrovo selo — 1 ; 3.) Prijeboj (Ko­ renica) —" 4 ; 4.) Prozor (Otočac) — 9 ; 5.) Sinac—-

(35)

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

80?

10; 6.) Željava (Lio. Petrovo selo — 3 : 7.) vidi Kolak. K o l a r — 8 k . : 1.) Baljevac (Zavalj e) — 4 ; 2.) Kvarte (Perušić) — 4. K o l u n c l ž i ć — 2 4 k . : 1.) Bruvno — 3 : 2.) Dabašnica (Srb) —• 3 ; 3.) Deringaj (Bruvno) — 9: 4.) Kijani (Gračac) — 4 ; 5.) Suvaja — 5 : 6.) vidi Kolunžić i Kolundžija. K o l u n d ž i i a — 2 k. : 1.) Dobroselo — 1 ; 2.) Medak — 1; 3.) vidi Kolundžić i Kolunžić. K o l u n ž i ć — 1 k. Kulija (Ostrvica). K o m a d i n a —- 14 k. : 1.) Lokmer selo (Brinie) — 6 : 2.) Mutilić (Udbina) — 3 ; 3.) Mali Kut (Jezerane) — 1 ; 4.) Perković selo (Brinje) — 2 : 5.) Senj — ^ 1 ; 6.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 1. K omi. j e n o v i c . — 9 k. : 1.) Rešetar (L. Petrovo selo) — 5 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 4. K o n č a r — 67 k. : 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 33 ; 2.) Bjelopolje (Koren.) — 1; 3.) Mazin —•- 5 ; 4.) Štikađa — 6 ; 5.) Vrhovine. — 22. K o n t i ć — 12 k : 1.) Grab (Gračac) — 2 : 2.) Gračac — 10. K o nj ev i ć -— 31 k. : 1.) Drenovac (Medak j — 17 ; 2.) Medak — 3 ; 3.) L. Petrovo selo —' 1 ; 4.) Prijeboj — 9 ; 5.) Vaganac (Lič. Petrovo selo) — .1. K o nj i k o v i ć — 1 k. Gospić. K o r a ć — 57 k. : 1.) Mogorić . — 2 ; 2.) Oraovac — 1 ; 3.) Pavlovac (Vrebac) — 3 ; 4.) Radne — 1 ; 5 ) Šalamunić (Bunić) — 4 ; 6.) Sir. Kula

— 3 ; 7.) Udbina — 4 ; 8.) Visuć (Udbina) — 39. K o r a j l i j a — 1 k. Trnavac (Korenica). K o r d a — 3 k. Željava (Lič. Petrovo selo): vidi Kordić. K o r d i ć — 33 k : 1.) Frkašić (Bjelopolje-Korenica) — 2 : 2 . ) Karaula (Perušić) — 1; 3.) Klašnjica (Koren.) — 4 ; 4.) D. Kosinj— 1 2 ; 5.) Budopolje (Vrhovine) •— 1 3 ; 6.) Vedašić (Koren.) — 1:7.) vidi Korda. K o r e n — 3 k. Lučani (Brinje), K o r e n i ć —- 2 k. Karlobag. K o r e w a p l . — 1 k. Senj. K o r i c a — 57 k. : 1.) Gospić — 1; 2.) Korenica — 1; 3.) Mogorić —- 47 ; 4.) Svračkovo selo — 7 : 5.) Vrhoлrine — 1; 6.) vidi Koričlć. K o r i č i ć — 12 k. : 1.) Brinje — 1; 2.x Kalanj selo (Bri­ nje) — 4 ; 3.) Gr. Kosinj — 4 ; 4.) Letinac (Brinje) — 3 : 5.) vidi Korica. K o r u g a — 22 k. : 1.) Bjelopo­ lje (Korenica) — 4 ; 2.) Frka­ šić (Koren.) —- 7 ; 3.) Gradina (Koren.) — 1; 4.) Kompolje (Koren.) — 1; 5.) Oravac (Koren.) — 1 : 6.) Ponor (Ko­ ren.) — 2 ; 7.) Seganovac (Koren.) — 5 ; 8.) Vrelo Ko­ ren. — 1. K o s a n o v i ć — 50 k.: 1.) D. Lapac — 16: 2.) Široka Kula — 1: 3.) Švračkovo selo (Udbina) — 7 ; 4.) Vi­ suć (Udbina) — 2 5 ; 5.) Vrelo (Koren) — 1. K o š i ć — 16 k.: 1.) Doljane (Škare — 2 ; 2.) Pothum (Otočac) — 4 ; 3.) Suvaja — 4 ; 4.) Zalužnica •—-6. K o s i n a — 1 k. Senj.

.308

R. GRUJIC,

.(36)

K o s o v a c — 28 k . : 1.) Dobrica (Brinj e) — 1; 2.) Lučani (Brinje) — 1 1 ; 3.) Mutilić — 5 ; 4 ) Kapaj in Klanac (Brinje) — 1; 5.) Vodoteč Brinje) — 10. K - o s o v i ć — 16 k , : 1.) Kaniža (Gospić) — 2 ; 2.) Lički Novi — 14. K o . s t e l a c — 62 k. : 1.) Du­ brava (Otočac) — 1; 2.) Međak — 1 ; 3.) Otočac — 1 ; 4.) Poljice (Otočac) — 2 ; 5.) Prozor Otoč.) — 37 ; 6 ) G. Smeo, —• 20. K o š u t i ć — 19 k. : 1.) L. Pe­ trovo selo — 3 ; 2.) Rudopolje (Bruviio) — 16. K o t a l i n s k y —- 1 k. Otočac. K o v a č — 1 4 k . : 1.) Šir. Kula — 1 3 ; 2.) Lički Osik — 1. K o v a č e v i c — 195 k.: 1.) Ba­ bin Potok (Vrhovine — 7 ; 2.) Boricevac — 15 : 3.) Bužim •— 2 ; 4Л Cerje (Lovi­ nac) "— 1; 5.) čovići (Otočac) — 1 : 6 ) Debelo Brdo (Bu­ rni) — 3 ; 7.) Dnopolje — 1 : 8.) Dubrava (Otoč.) — 1 ; 9 j Gospić — 1; 10.) Korenica — 1 ; 11.) Kruge (D. L a p a e ) . — U ; 12.) D. Lapac — 3 ; 13.) Lešće (Otočac) — 2 0 ; 14.) Lovinac — 8 ; 15.) Mazin — 4 5 ; 16. Rešetar L. Petrovo selo) —- 7 ; 17.) Smiljan — 2 2 ; 18.) Šalamunić (Bunić) — 4 ; 19.) Visuć (Udbina) — 1 7 ; 20.) Vranik (Lovinac) -— 25. K o v a č i 6 — 9 k . : 1.) Borice­ vac — 2 ; 2.) Čanak — 1 ; - .-i.) Mutilić (Udbina) — 5 ; 4.) Otočac — 1 K o z l i ć a — 6 k. Mekmjar (Ud­ bina). K o z m i ć — 2 k, Karlobag.

K r a i n o v i ć — 21 k . : 1.) Tar, j a n s k i — 4 ; 2.) Vrebae —1 3 ; 3.) Zalužniea — 4 ; 4.) vidi Krajnović. K r a j a c z — 5 k. : 1.) Senj — 4 ; 2.) Senjska Draga —• 1. K r a j n o v i ć — 70 k..: 1.) Bruv­ no — 29 ; 2.) Čitluk Gospić) — 41 ;• 3.) vidi Krainović. K r a k a r — 7 k. Jezerane. K r a 1 j i ć — 21 k . : 1.) Čovići (Oto. čac) — 2 ; 2.) Debelo Brdo (Bunić) — 1 ; 3.) Karlobag—• 1; 4.) Lešće — 4 ; 5.; Otočac — 8 ; 6.) Prozor — 5. K r a n j Č e v i ć — 50 k. : 1.) Bri­ nje — 1 ; 2.) Kompolje (Br­ log) — 2 3 ; 3.) Lešće — 6'; 4.) Ostrvica —- 6 ; 5.) Oto­ čac —: 1 ; 6.) Prozor — 7 : 7.) Senj — 1 : 8.) D. Švica. — ' 4 : 9.) Vlaško Polje (Br­ log — 1. K r a t o c h v i l — 1 k. Senj. K r a v i ć — 7 k. Mogorić. K r b a v a c — 2 k . : 1.) L. Osik. — 1 ; 2.) Sinac — 1. K r e g a r — 2 k . : !. Otočac — 1 ; 2.) Prozor — 1. K r e k — 4 k. : 1.) Mutilić — 3 ; 2.) Pecani — 1. K r e k o v i ć —: 10 k. Karaula (Perušić). K r e m e n i ć — 1 k. Jäenj.. K r e s o v i ć — 6 k. Škare. K r g a — 21 k . : 1.) Gradina Korenica) — 1; 2.Л Korenica — 2 ; 3. Krst (Koren ) — 1; 4.) Omoljac (Koren.) — 1 ; 5.) Prijeboj (Koren.) — 9 ; 6.) Rijeka (Koren.) — 1 ; 7 ) Rudanovac (Koren.) — 1 ; 8.) Šeganovae (Koren.) — 1 ; 9.) Vranovača (Koren.) — 4 ; 1 0 ) Vrelo (Koren.) — 6. K r i č k o v i ć —.ЗЗк.: 1.) Čit­ luk (Gospić) — 7 ; 2.) K i jani —• 8; 3.) Lipovo Polje

(37)

PLEMENSKI KJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

309

(Kosinj.) —• 1; 4.) Mogorić K r t i n i ć — 60 k.: 1.) Bruvno — 2 ; 2.) Komić — 1 ; 3.) —• 9 ; 5.) Pavlovac (Vrebac) Kruge (D. Lapac > — 9 ; 4.) — 8 ; 6.) vidi Krišković. Mutilić — 7 ; 5.) Ruđopolje K r i š k o v i ć — 5 k. : 1.) Gospić (Bruvno) — 3 9 ; 6.) Suva)a — 1; 2.) Karlobag —- 1 ; 3.) Senj :— 3 ; 4.) vidi Kričković. — 1 ; 7.) Visuć — 1. H r i v o k u ć a — 19 k. : 1.) Grab K r u l j a c —25 k. Kaluđerovac (Perušić). (Grač.) -— 2 ; 2.) Gračac — K r u n i ć — 4 k. : 1.) Konjsko 3 ; 3.) Stikada — 14 k. Brdo (Perušić — 1 ; 2.> K r i v o š i j a — 7 k. Bruvno. Kvarte (Perušić — 1 ; 3.) K r i z m a n i ć —- 4 k . : 1.) E,eM. Polje (Kaluđerovac) — 1 ; šetar (Koren.)—•. 1 ; 2.) Sinac 4.) Smiljan — 1. —• o. K r z n a r i ć — 153 k.: 1.) BlaK r i ž — 1 k. Otočac. žanin selo (Brinje) — 10 ; 2.) K r l i ć — 1 k. Vrelo (Zrmanja). Brinje — 2 ; 3.) Dabar — K r m p o t i ć — 109 k. : 1.) Bi­ 37 ; 4.) Drenovac selo (Brinje) la] — 4 ; 2.) Gospić — i ; — 2 ; 5.) Jezerane — 4 ; 3.) Krivi Put (Senj.) — 5 6 ; 6.) Kalanj selo (Brinje) — 4.) Oštra — 4 ; 5.) D. Paza1 ; 7.) Kamenica (Jezerane) rište — 9 ; 6.) Senj — 1 0 ; — 31 ; 8.) Križpolje (Jezer.) 7.) Senjska Draga — 4 ; 8.) — 6 ; 9.) Letinac Brinje) — Stolac (Sv. Jura]) — 2 ; 9.) 2 2 ; 10.) Lipice (Jezer) — Udbina — 1 6 ; 10Л Vrano— 6 ; 11.) Lokmer selo (Bri­ vine (Pazarište) — 2 ; 11.) nje) — 2 ; 12.) Mali Kut Zavalje —- 1 ; 12.) vidi Krn'Jezera — 2 ; 13.) Bajković. potić. selo (Brinje) — 4 ; 14.) RazK m e t a — 7 k. : 1.) Bruvno — vala (Jezer.) — 1 ; 15.) Staj2 ; 2.) Doljani (Lapac) — 5 . nice — 5 ; 16.) Udbina — 1 3 ; 17.) Veliki Kut (Jezer.) K r n p o t i ć — 11 k. Barlete ; vidi Krmpotić. — 2 ; 18.) Vueetić selo (Bri­ K r n j a i ć — 20 k : 1.) Melinje) — 3. novac (Zavalje — 1 2 ; 2.) K u ž a n - 9 k. : 1.) D. Paza­ Mogorić — 3 ; 3.) Mutilić —rište — 6 : 2.) G. Pazarište 1 ; 4.) Lič. Petrovo selo —• — 3. 1; 5. Udbina — 1; 6.) Že- K u d uz — 1 k. Mogorić. ljava (L. Petrovo selo) — 2. K u g a — 21 k . : l . ) D . Lapac —K r o b a t — 2 k. Perušić. 13 ; 2.\ Ličko Petrovo selo — K r p a n — 108 k. : 1.) Boriče4 ; 3.) Zeljava (Lič. Petrovo vac — 8 ; 2.) Gospić — 2 ; selo) — 4 ; 4.) vidi Kugić. 3.) Klanac (Perušić) — 1 0 ; 4.) Lipe (Gospić) — 1 7 ; 5.) K u g i ć — 3 k. Srednja Gora (Udbina) ; vidi Kuga. Lovinac — 5 ; Q.) D. Paza­ rište — 1 2 ; 7.) EiČice (Lo­ K u k i ć — 20 k.: 1.) Glavate vinac) — 7 : 8.) Smokrić (Lo­ (Otočac) — 9 ; 2.) Mekinjai* vinac) — 1 0 ; 9.) Sv. Bok (Uđb.) — 2 ; 3.) Otočac — '— 35 ; 10.) Vranik (Lovinac) 1 ; 4.) Suvaja — 6 ; 5.) Vrelo (Zrmanja) — 2, — 2.

310

K. GRUJIĆ»

(3

K u k u l j a n — 2 k. Karlobag. K u k u r u z o v i ć — 1 3 k. Vaganac (Lič. Petrovo selo). K u l a š — 17 k . : 1.) Baljevac (Zavalje) — 3 ; 2.) Mezinovac (Perušić) — 8 ; 3.) Sv. Marko (Perušić) — б. K u p r e š a n i n — 36 k. : 1.) Kruškovac (Medak) — 12 ; 2.) Medak— 2 2 ; 3.) Rađuč — 2. K u r o l t — 3 k. Lič. Petrovo selo. K u r t e š — 12 k. Kvarte (Pe­ rušić . K u s u l j a — 4 k. : 1.) Rudopolje (Bruvno) — 3 ; 2.) -Vrelo (Korenica) -— 1. K u š a n i ć — 7 k . Letinae (Brinje). K v a t e m i k — 3 k. Lešće Oto­ čac). K v o Č k a —• 2 k. Seganovac (Korenica . L a b u s — 36 k. Vel. Popina. L a d i š i ć — 25 k. : 1.) Les će (Otoč.) — 18 ; 2.) Ramljane (Sinac) — 6 ; 3.) Gr. Svica —-1. L a i ć — 6 k. Neteke (Srb). L a k i ć — 2 k.: 1.) Melinovac (Zavalje) — 1; 2 ) Rešetar — 1." L a k t i ć — 4 k. : 1. Ričice (Lovinac) — 1 : 2.) Smiljan — 2 ; 3.) Sveti Rok — 1. L a l i ć — 28 k. : 1.) Brlog — 8 ; 2.) Kalebovac (Korenica.) •— 7; 3.) Kompolje (Koren.) — 3 ; ' 4.) Omoljac (Koren) — 8: 5.^ Oraovac (Lapac) — 1; 6.) Senj — 1, L a p a c •— 1 k. Zrmanja. L a s i č — 2 0 k. Letinae (Brinje; L a s k o v i ć — 15 k. : 1.v- Me­ dak — 2 ; 2.) Poćitelj — 13. L a s t a v i c a — 7 k. D. Kosinj. L a s m a n — 1 k. Otočac.

L a š k a r i n — 13 k. : 1.) Pro­ zor (Otočac) -— 4 : 2.) Sinac — 9. L a v r n i ć — 11 k. Komić : vidi Lavrnja. L a v r n j a — 1 7 k. : 1.) D. La­ pac — 3 ; 2.) Vlaško Polje Brlog) — 1 4 ; 3.) vidi Lavrnić. L a z i ć — 14 k. : 1.) Barlete — 3 ; 2. Mogorič — 6; 3.) Ploča — 5. L e g a c — 30 k. : 1.) Ivanca (Starigrad) — 2 ; 2.) G. Klada — 2 4 ; 3.) Senj —• 2 ; 4.) Senjska Draga — 1 ; 5.) D. Starigrad -— 1 : 6 . ) vidi LegČević. L e g č e v i ć — 9 k. : 1.) Kuterevo (Otočac) — 1; 2.) Li­ po vo Polje (Kosinj) — 8 ; 3.) vidi Legac. L e k a — 21 k. : 1.) Gradina (Korenica) — 1 ; 2. Kore­ nica — 1 : 3.) Omoljac (Ko­ renica) — 2 ; 4.) Lič. Pe­ trovo selo — 8; 5.) Rijeka (Koren.) — 1; 6.) Vrelo (Ko­ renica) — 3 ; 7.) Željava (Lič. Petrovo selo) — 5 ; 8.) vidi Lekić. Ijirjekić —• 6 k. Dugi Dol (Rudopolje-Vrhovine ; vidi Leka. L e m a i ć — 47 k. : 1.) Bužim — 6 ; • 2.) Debelo Brdo (Bunič) — 1; 3.) Smiljan —• 2 2 : 4.) Švračkovo selo (Ud­ bina) — 18. L e m i ć -— 18 k. : 1.) D. Kosinj — 1 5 ; 2.) Kvarte (Perušić) — 3. L e n a c — 12 k . : 1.) Senj — 8 ; 2.) Sv. Juraj — 4. L e n i ć — 6 k. Budak. L e v a r — 25 k. : 1.) Gospić — 1 ; 2.) Letinae (Brinje) — 7 ; 3.) D. Pazarište — 2 : 4Л G. Pazari ste — 5 : o. Skočaj

(39)

PLEMENSKI KJEČNIK LIČKO-KllBAVSKE ŽUPANIJE.

311

(Zavalje) —• б: H.) Zeijava (L. Petrovo selo) —• б. L e v n a i ć — 11 k . : 1.) Sinae • • — 1: 2.) Vrhovine— 10; 3.) vidi Ljevnaić. L i č i n a — 31 k. : 1.) Dabašnica (Srb) — 3 : 2.) Kik — 1 9 ; 3.) .RaduČ — 2 : 4.) Ru~ dopolje (Bruvno) :— 7. L i n a r — 2 k. Kuterevo (Otoč.); vidi Linarić. L i n a r i ć — 11 k. : 1.) Brinje — 1: 2.) Holjevac selo (Bri­ nje) — 1: 3.) Linarić selo (Brinje) — 6; 4.) Mali Kut (Jezerane) — 3 : 5.) vidi Linar. L i s a c — 22 k. : 1 ) Brušani (Gospić) —• 11 : 2.) Mušaluk — H. L i s Č i ć — 1 k. Gospić. L i s i c a — 1 k. Palanka (Zr­ manja). L i s i č i ć — 1 k. Smiljan. L o k m e г — 21 k.: 1.) Lokmer selo (Brinje,) — 1 2 : 2.) Rajković selo (Brinje) — 8 ; 3.) Senj — 1. L o l i ć ' — lik.: 1.) Dabar — 8 ; 2.) Rudopolje (Vrhovine)
•— >L

L o n č a r — 128 k. : .1.) Brlog — 1 8 ; 2.) Dubrava (Brlog-) — 2 : 3. Gospić — 1; 4 j Jablanac — 1 ; 5.) Jošani — 7 ; 6. Kijani — 2 ; 7.) Kompolje (Brlog) — 1; 8.) Lučani Brinje) — 1 0 ; 9.) Mutilić — 5*; 10.) Ondić% (Ud­ bina — 1 2 : 11.) Skalić Brinje^ — 5 4 : 12. Štikada •(Gračac, — б; 13.) Tužević (Brinje) — 1 ; 14.) Vodoteč (Brinje) — 1: 1б. Vrhovine — 8. L o n c a r i ć — 5 k. : 1.) Otočac — 1 : 2.) Senj 4.

L o p a c — 29 k.: 1.) Biljevine (Sv. Juraj) — б ; 2.) Melnice (Brlog) — (3: 3. Senj­ ska Draga — 1<>; 4.) Sveti Juraj — 2. L o v i n č i ć — 7 k. Lučani (Bri­ nje). L o v r i ć — 18 k . : 1.) Gospić — 1 ; 2.) Sir. Kula — 12. L u b e n — 1 k. D. Kosinj. L u č i ć — 4 k. Dušikrave (Ja­ blanac к L u č i ć — 5 k.: 1.) Divoselo — 4 ; 2.) Senj — 1. L u i ć — 7 k. štikada Gračac). L u k a c — 13 k. D. Pazarište: vidi Lukčević. L u k a n o v i ć — 13 k. : 1.). Starigrad — 1 0 : 2.) Sv. Juraj — 3. L u k č e v i ć — 2 k. Smiljan; vidi Lukac. L u k e t i ć — 6 k. : 1. '.Budak — 1 : 2 . Ribnik — б. L u k i č i ć — 3 k, : 1.) Doljani (Škare) — 2 ; 2.) Pothum — 1. L u k i ć — 103 k. : 1.) Korenica — 1 : 2.) Krbavica — 7 ; 3.) Kupirovo (Srb) — 1 б : 4.) Palanka (Zrmanja) — 1 ; б.) I'el. Popina — 3 6 ; 6.) Šti­ kada (Gračac) — 1; 7.) Trnavac (Koren.) — 3 4 ; 8.) Turjanski •— 1 ; 9.) Vrelo (Zrmanja) — 7. L u k š i ć — 3 k. Otočac. L u l i ć . — 103 k. : 1.) Baljevac .(Za val je) — 8: 2.) Bunić — 3 ; З.ј Kaluđerovv.c — 1; 4.) Klanac (Perušić) — 1 9 ; б.) Konjsko Brdo (Peruš. — 2б ; 6.) Ljubovo (Bunić) — б ; 7.) Malo Polje (Kaluđerovac) — 1 0 ; 8.) Otočac -- 1 : 9.) G. Pazarište — 13: 10. Skočaj — 4 ; 11.) Šir. Kula — 1 :

312

U. GRUJIĆ,

(40)

12.) Vaganac (Pazar.) —- 12 ; 13.) Vranovine (Pazar.) — 1. L u s t e r — 1 k. Senj. L u ž a i ć — 42 k.: 1.) Brlog- — 2.) Dabar — 3 8 ; 3.) Doljani (Škare) — 3.

čac) —• б : *3.) I). Kosinj — 35 ; 4.) Kuterevo (Otočac) — 2 ; 5.) Lešće (Otočac) — 1 ; 6.) Sumečica (Otočac) — 1 : 7.) D. Švica —- 2 ; 8.) Va­ ganac (Lič. Petrovo selo) — 2 ; 9.) Vrhovine — 1. L j e s k o v a c — 3 k. Medak. M a j n a г i ć —• 13 k . : 1.) D. Kosinj —" 1 2 : 2.) Prozor L j e v n a i ć — 7 k. Raduč; vidi (Otočac) —• 1. Levnaić. L j i l j a k — 3 k.: 1.) D: La­ M a j s t o r o v i ć — 81k.: 1.) Cojpac — 2 ; 2.) Gospić — 1. luk (Udbina) — 1 1 ; 2.) Do­ L j u b o b r a t o v i ć — 20 k. Brlog. ljane (Lapac) —• 3 0 ; 3.) JoL j u b o j e v i ć — 22 k. 1.) Me­ šani — 2 ; 4.) Mazin — 2 : d a k — - 2 ; 2.) Počitelj — 5.) Rešetar (L. Petrovo selo) 2 0 ; 3.) vidi Ljubović. — 3 ; 6.) Udbina — 4 ; 7.) Zavalje — 29. L j u b o t i n a — 18 k . : 1.) Br­ log — 11; 2.) Vlaško Polje M a j t a n i ć — 1 k. Draženović selo (Brinje). (Brlog) — ' 7. L j u b o v i ć —- 25 k.: 1.) Kruge M a k s i m o v i č — 1 k. Gospić. (Lapac) — 1 : 2.) Nebljusi M a l b a š a — 13 k : 1.) Pothum — 2 ; 2.) Zaklopac (Srb) (Lapac) — 1 7 ; 3.) Švračkovo selo (Udbina) — 7. — 11. L j u š t i k — 2 k. Bilaj. M a l č i ć —- 15 k. Kuterevo (Oto­ L j u š t i n a — 28 k.: 1.) Dabar čac). — 14; 2.) Mazin — 1; 3.) M a l i n o v i ć — 6 k. Ploča. Medak — 1 1 ; 4.) Počitelj M a l j k o v i ć —• 65 k . : 1.) Lu— 2. čani (Brinje) — 3 ; 2.) MoL j u t i c a — 3 k . : 1.) Kalebogorić — 22 ; 3.) Pavlovac — vac (Korenica) — 1 ; 2.) 1 ; 4.) Vođoteč (Brinje) — Omoljac (Korenica) — 1; 3.) 2 3 ; 5.) Županjol (Brinje) Rudanovac (Korenica) — 1. — 16. M a m u z i ć — 4 k.: 1.) Kijani M a g d i ć — 1 k.: Brinje. (Gračac) — 2 ; 2.) Tomingaj M Ča — 5 k. Podlapac (Ud­ (Gračac) —- 2. • bina) : vidi MajaČić. M ' a n c e — 3 k. G. Kosinj. M a j a Č i ć — 4 k. Mali Kut (Je- M a n d a r i ć — 34 k . : 1.) Gospić zerane); vidi Majača. — 1 ; 2.) Mogorić — 1; 3.) M a j e r — 19 k . : 1.) Sinac —Vrebao — 32. 1 1 ; ^ 2.) D. Švica — 2 ; 3.) M a n đ e k i ć — 21 k.: 1.) Gospić — 1 ; 2.) D. Pazarište —- 3 ; G. Švica — 6. 3.) Kurtuša (Pr|zna) — 2 ; M a j e r h o f e r .•— 2 k. Gospić. 4.) Lomivrat (Prizna) — 2 ; M a j e r 1 e 1 k. Udbina. 5.) Marama (Prizna) — 7 ; M a j e r o v i ć — lik.: 1.) Lič. 6.) Selina (Prizna) — 6. Novi — 6 ; 2.) Oštra — 5 ; M a n d i ć — 153 k . : 1.) Dabašvidi Marojević. nica (Srb) — 12 ; 2.) DobroM a j e t i č — 50 k.: 1.) Čanak selo — - 1 6 ; 3.)Doljane (Škare) (Bunić) •— 1 ; 2.) Čovići (Oto­

(4J)

PLEMENSKI RJEČNIK LTČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

313

•— 26 ; 4.) Duboki Dol (Gra­ čac — 2 ; 5.) Gračac — 3 ; 6.) D. Lapac — 1 ; 7.) JoŠani — 4 0 ; 8.) Mazin — 1 4 ; 9.) Mekinjar — 1 ; 10.) Senj —• 1 ; 11.) Sinac — 1 ; 12.) Srb — 3 ; 13.) Staroselo (Otočac) — 1 ; 14.) Škare — - 5 ; 15.) Tomingaj ' (Grač.) '— 2 1 ; 16.) Turjanski — 1 ; 17.) Vrebac — 2 ; 18.) Vrelo (Zrmanja) — 4. M a n o j l o v i č — 12 k . : 1.) Kijani (Gračac) — 2 ; 2.) Omsica (Bruvno) — 10. M a o d u š — 38 k. : 1.) Brezik (Međak) — 5 : 3.) Meclak — 29. M a r a s — 63 k. : 1.) Brlog — —• 1 9 ; 2.) Brušani — 4 ; 3.) Debelo Brdo (Gospić) — 8 ; 4.) Jezerane — 1 ; 5.) Lukovo Sugar je (Karlobag) — 1 2 ; 6.) Oštra — 1; 7.) Otočac — 1; 8.) Bizvanuša — 10 ; 9.) '' Smiljan — 2 : 10.) Vlaško Polje (Brlog) — 4. M a r a t o v i ć —• б k. Kompolje (Brlog) M a r a v i ć — 1 k. Brinje. M a r č e t i ć —• 40 k. Vrelo (Zr­ manja). M a r e l i č — 4 k . : 1.) Senj — 2 ; 2.) Sv. Juraj — 2. M a r e 1 j — 6 k. Salamunić (Bu­ nić). M a r g a n — 1 k. Senj. M a r g a r e t i ć — 2 k. Mogorić. M a r g e t a — 14 k. : 1.) Bičiće (Gračac) — 1; 2.) Stolac (Sv. Juraj) — 13. M a r i a n — 2 k. Staroselo (Oto­ čac) ; vidi Marijan. M a r i č i ć — 61 k . : 1.) irkašić (Vrhovine) — 9 ; 2.) Gra­ čac — 1 ; 3.) Kijani (Grač.) — 4 ; 4.) Lucani (Brinje) —

9; 5.) Omsica (Bruvno) —- 7 ; 6.) bkalić (Vodoteč-Brinje) — 9 ; 7.) Vrelo (Zrmanja) — 21 ; 8.) Senj — 1. M a r i č .— 28 k.: 1.) Gospić — 2 ; 2.) Lesće (Otočac) — 6 : 3.) Medak — 2 ; 4.) Otočac — 3 ; 5.) Sinac —• 2 ; 6.') Široka Kula — 1 1 : 7 ) ŠumeČica (Otočac) — 2. M a r i j a n — ß-5 k.: 1.) Pothum (Otočac) — 2 2 ; 2.) Si­ nac — 1; 3.) Vlaško Polje (Brlog) — 2 ; 4.) vidi Ma­ rian. M a r i j a n o v i ć — 2 k. Visuć (Udbina); vidi Marjanović. M a r i n a c — 19 k . : 1.) Bač­ vica (Prizna) — 6 : 2.) D. Pazarište — 13. M a r i n e l — 4k. Kuterevo (Oto­ čac) . M a r i n e l i n —- 11 k. D. Kosinj. M a r i n i ć — 56 k.: 1.) G. Ko­ sinj — 2 2 ; 2.) Kuterevo (Otočac) — 2 7 ; 3.) D. Pa­ zarište —• 2 ; 4.) Stajnice (Je­ zerane) — 2 ; 5.) D. Svica — 1; 6.) Vlaško Polje (Brlog) — 2. M a r i n k o v i ć — 21 k . : 1.) Bunić — 4 ; 2.) Mekinjar — 1 3 ; 3.) Trnavac (Korenica) — 4. M a r j a n č e v i ć —• 2 k. Bunić. M a r j a n o v i ć — 41 k.: 1.) Go­ spić — 1; 2.) Korenica — 1 ; 3.) Vranovača (Koren.) — 2 ; 4.) Vrpile (Koren.) — 1 ; 4.) Zavalje — 3 6 ; 5.) vidi Marijanović. M a r k e z a — 5 k . Vaganac (Lie. Petrovo selo). M a r k o v i ć — 131 k . : 1.) Bu­ nić — 6 ; 2.) Čovići (Otočac) .— 1 2 ; 3.) Debelo Brdo (Bu­ nić) — 5 ; 4.) Dubrava (Oto­ čac) — 17 ; 5.) Gospić — 4 :

314

R. GRUJIĆ,

(42)

6.) Kaniža — 1 ; 7.) Klanac (Pazarište) — 9 ; 8.) Kompolje (Brlog) — 4 ; 9.) Konj­ sko Brdo (Perušić) — 2 : 10.) Lesće (Otoč.) — 1 3 ; 11.) Lučani (Brinje) — 2 ; 12.) Malo Polje (Kaluđerovac) — 7; 13.) Orovac (Otočac) — 4 ; 14.) Lički Osik — 8 ; 15.) Otočac — 3 : 16.) G. Pazarište — 21 ; 17.) Polj'ice (Otoč.) — 2 : 18.) Pro­ zor (Otoč.) — 6 : 19.) Sv. Juraj — 1 ; 20.) G. 8vica — 2 ; 21.) Volarice (Sv. Juraj) __ 2. M a r k o v i n o v i č — 26 k. : 1.) G. Lapac — 2 5 : 2.) .Bičiće — 1. Ma r o j e v i ć, v. Majerović. M a r t i n o v i ć — 14 k. Kom (Zrmanja). M a r u k i ć — 1 k. Grab (Gra­ čac).. M a r u l i č — 1 k. Senj. M a r u n i ć — 15' k.: 1.) Bunić — . 2 : 2.) Medak — 13. M a r u š i ć — 2 k. Udbina. M a s n i k o s a — 6 k. Pecani (Udbina). M a s t e 1 i c a - — 4 k. Mekin jar (Udbina). M a š i ć — 48 k.: 1.) Cerje (Lovinac) — 10; 2.) Jošani (Udbina) — 12 ; 3.) Pothum (Otočac) — 1 5 ; 4.) škare — 6; 5.) Turjanski (Vrhovine) — 5. M a t a i ć — 14 k.: 1.) Lovinac — 6; 2.) Bičiće — 5 ; 3.) Smokrić (Lovin.) — 3 : 4.) vidi Mataija. M a t a i j a — 15 L : 1.) Bunić — 1: 2.) Gospić — 2 ; . 3.) Lič. Novi — 3 : 4.) Oštra — 9 : 5.) vidi Mataić. M a t a n i ć — 22 k. Pod lapac (Udbina).

M a t a s i ć — 37 k. : 1.) Covići (Otočac) — 2 7 ; 2.) Otočac _— l : 3.) Prijeboj (Korenica) '— 1: 4.) Prozor (Otoč.) — 4 ; 5.) Sinac — 4. M a t e š i ć — 5 k. Stajnice (Jezerane). M a t i č i ć — 3 k.: 1.) Senj — 1 ; 2.) Sv. Juraj — 2. Ma t i ć — 71 k.: 1.) Bužim — . 1 ; 2.) Debelo Brdo (Bunić) — 1 ; 3.) Divoselo — 2 3 ; 4.) Kurjak (Udb.) — 1 0 : 5.) Xebljusi (Lapac) — 6 : 6.) D. Pazarište — 1; 7.) Lič. Petrovo selo — 1; 8.) Pot­ hum (Otoč.) — 3 : 9 . ) Bibnik — 2 1 : 10.) Srednja Gora (Udb.) — 1 ; 11.) ' Željava (L. Petrovo selo) — 3. M a t i e v i ć — 27 k.: 1.) Cerje (Lovinac) — 13 ; 2.) Duboki Dol (Gračac) — 6: 3.) Ka­ niža (Gospić) — 8 ; 4.) vidi Matijević. M a t i j e v i ć —- 86- k.: 1.) Brina (Prizna) — 6 ; 2.) Bunić — 6 : 3 . ) Grab (Gračac) — ' ö ; 4.) Gračac —- 5 : 5.) Jablanać — 2 ; 6.) Karaula (Pri­ zna) — 16 : 7.) Karlobag —3 ; 8.) Lovinac — 4 : 9.) Ma­ rama (Prizna) — 1; 10.) Pandžinac (Prizna) — 1; 11.) D. Pazarište — 7 : 12.) D . Prizna — 17; 13.) G. Pri­ zna — 6; 14.) Senj — 2 ; 15.) Srb — 2 : 16.)' Štikada (Gračac) —- 1: 17.) Tomingaj (Bruvno) — 2 ; 18.) vidi Matiević. M a t k o v i ć — 2 k. Brinje. M a t o v i n o v i ć — 21 k.: 1.) Cerje (Lovinac) •— 2 0 : 2.) G. Lapac — 1. M a ž a r — 69 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Gradina (Korenica) — 2 : 3.) Kaniža (Gospić) —

.(.43)

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO"KRBAVSKE ŽUPANIJE.

315-

1 ; 4.) Kom/polje (Koren.) — 1; 5.) Korenica — 1 ; 6.) Lič. Petrovo selo — 5 ; 7.) Podlapac •— 1 4 ; 8.) Prijeboj (Koren.) — • 3 7 ; 9.) Rudanovac (Koren.) — 6; 10.) Tr* novac (Gospić) — 1. M a ž u r a n — 22 k.: 1.) Brušani — 1 ; 2.) Gospić •— 1 ; 3.) Konjsko (Karlobag) — 1 3 ; 4.) Kućišta (Karlob.) — 1; 5.) Lovinac — 1 ; 6.) Oštarije — 1 ; 7.) Senj — 1 ; 8.) Srailjan — 3. Me đ a k o v i ć — 13 k . : 1.) Oraovac (Lapac) — 2 ; 2.) Rešetar (L. Petrovo selo — 3 : 3.) Štikada (Gračac) — 8. Medarić — 13 k.: 1.) Brinje — 1 : 2.) Vel. Kut (Jezerane) — 12. M e d i ć — 159 k.: 1.) Dobroselo — 1 8 ; 2.) Boljani (La­ pac) •— 9 5 ; 3.) G. Lapac — 1'; 4.) Mazin — 1 3 ; 5.) Suvaja — 8; 6.) Zaklopac (Srb) — 24. M e d u n i ć —• 10 k.: 1.) Bilaj — 9 ; 2.) Gospić — 1. M e d v e d i ć -— 2 k. Karlobag. M e đ u m o r a c — 1 k. Vranovaća (Korenica). M e l a c — 1 k. Krivi Put (Senj). M e 1 ć i ć — 1 k. Sinac; vidi Melac. M e s i ć — 160 k. :-.1.) Brinje — 1 ; 2.) Draženović selo (Bri­ n j e ) — 4 ; 3.) Gospić — 1 ; 4.) Jezerane •— 1 5 ; 5.) Ka­ menica (Jezer.) -— 3 5 ; 6.) Kamenica (Korenica) — 33 ; 7.) Letinac (Brinje) — 6 ; 8.) Lipice (Jezer.) — 15; 9.) Mušaluk — 8 ; 10.) Ostrvica — 1 ; 11.) Razvala (Jeze­ rane) — 1 0 ; 12.) Stajnice (Jezer.) — 2 3 ; 13.) Udbina — 8.

M e š t r o v i ć — 5 k. Bunić. M e z z o r a n a — 1 k. . Jezerane. M i a t o v i ć — 2 k.: 1.) Grab — 1 ; 2.) Gračac — 1 ; 3.) v. Mijatović. M i h a l i ć — 1 k. Senj. M i l i a l j e v i ć — 2 k. : 1.) PoIjice (Otočac) — 1 ; 2.) Ribnik — 1 ; 3.) vidi Mijaljević. M i l i e l č i ć — 7 k. Bilaj. M i h i ć -— 15 k.: 1.) Doljani (Lapac) —- 5 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) Gračac — 1 ; 4.) Kukljic (Medak) 4 ; 5.) Medak — 3 ; 6.) Vaganae (L. Petrovo selo) — 1. M i h o v i l i ć — 2 k. Senj. M i h o v i l o v i ć —11 k . : 1.) Glavace — 9 ; 2.) Otočac - 2. M i j a l j e v i ć — 1 k. Stolac (Sv. Juraj); vidi Milialjević. M i j a t o v i ć — 2 k. Prljevo(Zrmanja); vidi Miatović. M i k e š i ć — 1 k. Gospić. M i k e z — 4 k. Klanac (Tazarište). M i k i ć — 15 k.: 1.) Brlog — 2 ; 2 ) Glavace (Otoč.) — 1 3 . M i k o v č i ć — 6 k. G. Kosinj. M i k u l č i ć — 8 k.: 1.) Pod­ lapac — 3 ; 2.) Udbina — 5. M i k u l i ć — 10 k . : . 1.) L. Pe­ trovo selo — - 7 ; 2.) Željava (L. Petrovo s.) — 3. M i k u 1 j a n — 4 k. Vaganae (L. Petrovo selo). M i 1 a k o v i ć — 28 k . : 1.) Križpolje (Jezerane) — 1 4 ; 2.) Lokmer selo (Brinje) — 5 ; 3.) Orovac (Otočac)" — 1 ; 4.) Stajnice (Jezerane) — 4 ; 5.) Staroselo (Otočac) -— 4. M i l a n k o v i ć — 2 k . Rudopolje (Bruvno). M i la n o v i ć — 16 k. : 1.) Drenovac (Srb) — 2 ; 2.) Jasiкол^ас (Korenica) — 1 ; 3 . )

316

.

R. i гтЈЈтс.

(44)

Gr. Lapac — 8 ; 4.) Vranovača (Koren.) — 2 ; 5.) Vrelo (Zrmanja) 7 ; 6.) Vrpile (Korenica) — 1. M i l a š i n o v i ć — 2 k . : 1.) Gospić —- 1 ; 2.) Smiljan — "1. M i l . e k — 1 k. Senj. M i l e k i ć — 16 k.: 1.) Rađuč — 5 ; 2.) Vrebac — 1 1 . M i l e r , vidi Mtiller. M i l e t i e — 72 k.: 1.) Cerje (Lovinac) — 3 ; 2.) Drvišica (Karlobag) — 1; 3.) Karlo­ bag — 6 ; 4.) Klanac (Pazarište) — 1 ; 5.) Konjsko iKarlob.) — 1 ; 6.) D.'Ko­ sinj —• 5 ; -7.) Ledenik (Cesarica) —• 1 3 ; 8.) Otočac — 2; # 9.) D. PazariHe — 1 1 ; 10.) Sv. Bok — 2 8 ; 11.) Vidovae (Karlob.) — 1. M i l e u s n i ć — 111 k.: 1.) Br­ log -— 1 ; 2.) Dubrava (Br­ l o g ) — 50 ; 3.) Glavace (Oto­ čac) — 1 ; 4.) Gr. Kosinj — 10; 5.) D. Lapac — ' 13 ; 6.) Lipovo Polje (Brlog) — 1 ; 7.) Mlakva (Kosinj) — 1 0 ; 8.) Srb — 7 • 9.) 'Šir. Kula — 17; 10.) Štikada (Gračac) — 1. M i 1 i ć — 8 k. : 1.) Visnć (Ud­ bina) —- 4 ; 2.) Vrhovine—4. M i l i j a š e v i ć —- 5 k. Švračkovo selo (Udbina). M i l i n č e v i ć — 4 k. Brlog. M i 1 i n č i'ć — 1 k. Brlog. M i l i n k o v i ć — 97 k . : 1.) Barlete — 1 ; 2.) Gospić —• 1 ; 3.) Kaniža (Glo-spić) — 1 3 ; 4.) Klanac (Pazarište) •— 38 ; 5.) К ш а с (Zrmanja) — 9 ; 6.) Otočac — 3 ; 7.) I). PazariHe — 1 9 ; 8.) Gr. Pazarište — 13. M i l i n o v i ć — 35 k.: 1.) Cesarica — 2 5 ; 2.) Karlobag

— 1 ; 3.) Oštarije — 1 ; 4.) Smiljan — 6 ; 5.) Zalužnica — 2. M i 1 i s a v 1 j e v i ć — 20 k . : 1.) Gospić —- 1 ; 2.) Šir. Kula — 19. M i l k o v i ć — 140 k.: l.)Gospić — 5 ; 2.) G. Lapac — 1 ; 3.) Lukovo Sugarje — 11; 4.) Klenovac (Perušić) — 7 ; 5.) Kvarte (Peruš.) — 6 ; 6.) Malo Polje (Kaluđerovac) — 8 ; 7.) Mezinovac (Peruš.) — 7 ; 8.) Senj — 1 ; 9.) Smi­ ljan — 3 0 ; 10.) Studenci (Perušić) — 3 3 ; 11.) Sv. Marko (Peruš.) — 2 4 ; 12.) Trnovac (Gospić) — ^ 7 ; 13.) vidi Miljković. M i l o b a r a — 17 k . : 1.) Mutilić — 1 3 ; 2.) Tolić (Udb.) — 1 ; 3.) Udbina — 2 ; 4.) Visuć — 1. M i l a j e v i ć — 14 k.: 1.) Krst (Korenica) — 1 ; 2.) Mogorić
i ^>

Lo.

M i 1 o k u o j a — 6 li. Jezerane. M i l o s e v i c — 56 k . : 1.) Dnopolje — 1 ; 2 ) D. Lapac — 9 ; 3.) Otočac — 1 ; 4.) Sv. Juraj — 3 ; 5.) Visuć (Udb.) — 3 5 ; 6.) Vojvoduša (Brinje) — 7. M i l o v a n o v i ć —- 14 k. Tomingaj (Gračac). M i l u n o v i ć — 3 k. Glavace (Otočac). M i l j a n o v i ć — 12 k.: 1.) Bunić — 5 ; 2.) Šir. Kula — 7. M i l j k o v i ć — 4 k. Ploča ; vidi Milković. M i 1 j u š — 65 k.: 1.) Bruvno — 1 ; 2.) Deringaj (Bruvno) — 2 9 ; 3.) Doljani (Lapac) — 7 ; 4.) Omsica (Bruvno) — 1 0 ; 5.) Srb — 12 ; 6.) Vrhovine —- 6.

.(45)

PLBMENSKr KJEČK1K LIČKO-KBBAVSKE ŽUPANIJE.

311

Mi o k o v i ć — 22 k.: 1,) Grab ' (Gračac) — 15; 2.) Gračac — 6..; 3.) Kijani (Gračac) — 1M i r Č e t a — 3 k. Gračac. M i r i ć — <50k.: 1.) Babin Po­ tok (Vrhovine) — 1 ; 2.) Bu­ nio — 2 ; 3.) Korenica — 1 ; 4.) Krbavica — 36 ; 5.) Prije­ boj (Koren) — 1 1 ; 6.) Rebić (Udb.) — 1 ; 7.) Šalamunić (Bunić) — 5 : 8.) Tmavac (Korenica) — 23. M i r i l o v i ć — lk. Onđić (Ud­ bina). M i r k o v i ć — 33 k.: 1.) DoIjani (Škare) — 5 ; 2.) Komić — 22; 3.) Turjanski (Vrho­ vine) — 1 ; 4.) Zalužnica — б. M i s i r — 1 k. Ribnik. M i š č e v i ć — 32 k.: 1.) Da­ bar —- 5 ; 2.) Komić — 4 : 3.) Lipovo Polje (Kosinj) — 3 ; 4.) Lovinac — 1 ; 5.) PoĆitelj — 7; 6.) R a d u č — 6 ; 7.) Vrebac — . 6. M i š i ć — 3 k.: 1.) Mihaljevac (Korenica) — 2 ; 2.) Seganovae (Koren.) — i. M i š k o v i ć — 10 k. Kupirovo (Srb). M i s k u l i n — 130 k.: 1.) Boričevac — 1 ; 2.) Male Brisnice (Stinica) — 6; 3.) Bli­ žim — 1 1 ; 4.) Gospić— 1; 5.) Ivama (Starigrad) — 17 ; 6.) Jablanac — 4 ; 7.) Jurkuša (Stinica) — 2 ; 8.) Kljenove Zidine (Stinica) — 9; 9.) Kosinj D. — 2 ; 10.) Krasno (Sv. Juraj) — 1 3 ; 11.) Lukovo (Sv. Juraj) — 11 ; 12.) Njive (Jablanac) — 3 ; 13.) Smiljan — 11 ; 14.) Sv. Juraj — 4 ; 15.) D. Švica — 8;. 16.) Vlaka (Stinica) — 1 1 ; 17.) Volarice (Sv. Juraj) — 6; 18.) Zagon

(Klada) — 7; 19.) Zavratnica (Stinica) — 3. M l a d i n e - o — 1 k. Senj. • M 1 i n a r i ć — -42 k.: i.) Poljice (Otočac) — 4 ; 2.) Skočaj (Zavalje) — 3 1 ; 3.) G. Švica — 7. M o d r i ć '— 51 k.: • 1.) Brisnice (Starigrad) — 27; 2.) Ivanca (Starigr.) — 1 ; P .< >) Krasno (S. Juraj) — 7; 4.) Križpolje (Jezerane) — 1 ; 5.) Senj — 2 ; 6.) Starigrad gornji — 12; 7.) Švica D.

— i.

M o g u š — 2 k. Čovići (Otočac).. M o m c i l o v i ć — 40 k.: 1.) Komić — 16; 2.) D. Kosinj — 14; 3.) Rebić (Udbina) — 10. M.omić — 1 k. Pribudić (Zr­ manja). M o v r i ć — 7 k. Stajnice (Je­ zerane). M r a o v i č — 19 k. Novosela Bilajsko. M r a v i n a c — 6 k. Sinac. M r d a l j — 21 k.: 1.) Kom (Zrmanja) — 1; 2.) Palanka (Zrmanja) — 5 ; 3.) Tomingaj (Bruvno) — 3 ; 4.) Tomingaj (Gračac) — .12. M r d a — 28 k.: 1.) Bnopolje (Lapac) — 19 ; 2.) Kom (Zr­ manja) — 6 ; 3.1 Visuć (Ud­ bina) — 3. M r đ e n o v i ć — 4 k. Kukljie. M г k a i 1 o — 5 k.: 1.) Raduč — 4; 2.) Vrebac — 1. M r k i ć — 5 k.: 1.) Kom (Zr­ manja) — 1; 2.) Vrelo (Zr­ manja) — 4. M r k o b r a d —- 8 k.: 1.) Oerje (Lovinac) — 7 ; 2.) Sv. Rok — 1; 3.) vidi Mrkobrada. Mr k o b r a d a — 6 k.: 1.) Mekinjar (Udbina) — 4 ; 2.)

'318

11. OROTIC.

(46)

Öraovac (D. Lapac) — 2 ; vidi Mrkobrad. IVI r k š a — 2 k. Rešetar (LiČ. Petrovo selo). M r k š i ć — 8 k. PoČitelj. M r i a — 9 k. Čanak (Bunić). Ж r š i ć — 25 k . : 1.) Jablanac — 2 ; 2.) Josinovac (Stinica) — 2 ; 3.) D. Pazarište — 5 ; 4.) Dolac (Stinica) — 6 ; 5.) D. Stinica — 9 ; 6.) Sv. Ju­ raj — 1 : 7.) Vlaka (Stinica) — 4. I n d r i n i ć — 16 k.: 1.) Do­ ljani (Lapac) — 1 ; 2.) Suvaja-— 1 ; 3.) Zaldopac (Srb) — 14. M u d r o v č i ć — 32 k . : 1.) Covići (Otočac) — 11 ; 2.) Dubrava (Otoč.) — 1 ; 3.) Gospić — 1 ; 4.) Kompolje (Brlog) — 3 ; 5.) Otočac — 1 ; (i.) Poljice (Otočac) — 3 ; 7.) BibniJc — 12. M u f i ć — 1 k. Brinje. M u h a г — 30 k . : ' 1.) Ondić (Udbina) — 1 ; 2.) D . Pa­ zarište — 21 ; 3.) Rudopolje (Bruvno) — 8. M i i i ć — 6 k. Karaula (Peru-" šić). M ü 11 e r — 1 k. Otočac. M u n i ć — ' 1 k. Mutilić (Ud­ bina). M n n i ž a b a — 16, k. Gračac. M u n j a s — 12 k. Mlakva (Ko­ sinj). M u r a t — 26 k. : 1.) Kalanj selo (Brinje) — 5 ;. 2.) Lipice (Jezerane) — 20 ; 3.) Ribnik — 1. M u r g i ć — 36' k.: 1.) Gospić — 2 ; 2.) Konjsko Brdo (Perušić) — 1 0 ; 3.) Međudražje (Zavalje) — 6 ; 4.) Otočac — 2 ; 5.) Perusić — 16. Ж u r k o v i ć — 17 k . : 1.) Gos Pić — 1 ; 2.) Jezerane —

— 1 ; 3.) Stajnice (Jezer.) — 15. M u s i ć — 5 k. Lički Novi. M u š e t a — 3 k. Mutilić (Ud­ bina). M u t a b d ž i j a — 1 k. Tolić (Udbina). N a g l i ć — 30 k. : 1.) Brušani — 2 1 ; 2.) Čanak (Bunić)— 8 ; 3.) Kaniža — 1. N a k a r a d a — 10 k.: i.) Lič. Petrovo selo —- 9 ; 2.) Željava (L. Petrovo s.) — 1. N a p r t a — 7 k . : 1.) Pothum (Otočac) —• 6 ; 2.) Škare — ' 1 . N a r a n č i ć — 115 k . : 1.) Da­ bar — 1 ; 2.) Doljani (Škare) —• 72 ; 3.) Dubrava (Otočac) — 1 ; 4.) Glavace (OtoČ.) — 1 : 5.) Gospić — 2 ; 6.) Jošani (Udb.) — 2 ; 7.) Turjanski (Vrhovine) — 1 4 : 8.) Vreba c — 22. N a s i ć — 1 k. Sinac. N a v a 1 a — 10 k. Pothum (Oto­ čac). N e ć a k — 28 k . : 1.) Brlog — 1 4 ; 2.) Glavace — 14. N e k i ć — 50 k . : 1.) Dabar — .2 ; 2.) Melnice {Brlog) — 24 ; 3.) Senj — 2 ; 4.) Senj­ ska . Draga — 2 ; 5.) Stolac (Sv. Juraj) — 1 9 ; 6.) Sv. Juraj — 1. N e l l — 5 k. Senj. N e n a d i ć — 17 k . : 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 1 ; 2.) Kvarte (Perušić) — 5 ; 3.) Rudopolje (Vrhovine) -— 1 1 . N e v a j d a — 1 k. D. Lapac. N e v a j d i ć — 8 k. Tuk (Korenica). N i c k e r i — 1 k. Senj. N i k i ć — 1 k. D. Lapac. N i k o l i ć -— 21 k. Vaganac (Lič. Petrovo selo).

(4?)

PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

319

N i k š i ć — 127 k. : 1.) Barlete — 5 ; 2.) Brlog — 6 ; 3.) Čovićl (Otočac) — 1 ; 4.) Gospić — 7 ; 5.) Jezerane — 7 ; 6.) Kompolje (Brlog) — 6 ; 7.) G. Kosinj — 1 ; 8.) Lešće — 1 ; 9.) Ljubovo (Bu­ nić) — 1 ; 10.) Lički Novi — 3 ; 11.) Otočac — 2 ; 1 2 ) Prozor (Otoč) — 1 ; 13.) Sinac — 17 ; 14.) Sir. Kula •— 4 9 : 15.) D. Švica — 5 ; 16.) Vlaško Polje (Brlog)—15. N i n k o v i ć — Ц k . : 1.) Bu­ ni ć —• 5 ; 2.) Čanak (Bunić) — 2 ; 3.) Krbaviea — 1 ; 4.) Rijeka (Korenica) — 2 ; 5.) Trna vac (Koren.) — 2. N o v a c i ć — 38 k . : 1.) Ka­ menica (Jezerane) — 4 ; 2.) Kaniža (Gospić) — 1 ; 3.) G. Švica — 4 ; 4.) Trnovac (Gospić) — 1 6 : 5.) Udbina — 13. N o v a k —- 3 k. Senj. N o v a k o v i ć —• 82 k . : 1.) Gospić — ' 1 ; 2.) Kupirovo (Srb) — 3 ; 3.) Osreci (Srb) — 4 ; 4.) Vel. Popina, — 39 ; 5.) Pribuđić (Zrmanja) — 28 ; 6.) Prljevo (Zrm.) — 3 ; 7.) Zalužnica — 4. N o v k o v i ć — 42 k . : 1.) Brotnja (Srb) — 3 ; 2.) Dabašnica ( S r b ) — 4 ; 3.) Gospić — 1 ; 4.) Gračac — 1'; 5.) Pavlovac (Vrebao) -^-- 1 7 : 6.) Sir. Kula — 7 ; 7.) Vre­ b a o — 3 : 8.) Zavode (Pavlo­ vac) — 6. N j e g o m i r —- 16 k. Zavode (PavlovaČko). N j e g o v a n — 70 k . : 1.) Brisnice (Starigrađ) — 4 ; 2.) Čanak (Bunić) — 2 ; 3.) Čovići (Otočac) — 1 k ; 4.) Gospić — 1 ; 5.) Ivanca (Sta-

rigrad) — 2 ; 6.) Medak — 2 : 7 . ) Lički Osik — 1 • 8.) Pocltelj — 2 8 ; 9.) Ribnik — 1 ; 10.) Senj — 1 ; 11.) G. Starigrad — 3 ; 12.) Šalamunić (Bunić — 24. N j e g o v i ć — 1 k. D. Lapac, O b a j d i n — 13 k . : 1.) Jeze­ rane — 12 ; 2.) Otočac — 1. O b r a d o v i ć '— 206 k . : 1.) Bruvno — 3 5 ; 2.) Dabašnica (Srb) — 15 ; 3.) Divoselo —• 48 : 4.) Dnopolje — 1 7 : 5.) Doljani (Lapac) — 4 0 ; 6.) Gospić — 1 ; 7.) Komić — 2 : 8.) Kupirovo (Srb) — 2 : 9.) D. Lapac — 1 8 ; 10.) Otočac — 1 ; 11.) Iiiidopolje (Bruvno) — 25 : 12.) Srb — 1 ; 13.) Suvaja — 1. O b r i ć — 1 k. Krbaviea. O b u ć i n a — 21 k . : 1.) Buko­ vac (Perušić) — 4 ; 2.) Konj­ sko Brdo (Perušić) — 1 ; 3.) Kupirovo (Srb) — 1 ; 4.) Kvarte (Peruš.) — 15. O d a n o v i ć — - 7 k . : 1.) Brlog — 2 ; 2.) Sir. Kula — 5. O d o r Č i ć — 21 k . : 1.) Kom­ polje (Brlog) — 18 : 2.) Vla­ ško Polje (Brlog) — 3. O g n j e n o v i ć — 29 k, : 1.) Bjelopolje (Korenica) —• 8 ; 2.) Doljani (Škare) — 1 4 ; 3.) Frkašić (Vrhovine) —- 1 ; 4.) Gospić — 1 ; 5.) Grabušić (Koren.) — 5, 0 g r i z o v i ć — 40 k. :1.). Brlog — 28 : 2.) Vlaško Polje (Brlog) — 12. ' O j u r o v i ć — 10 k. Kvarte (Perušić). O k l o p đ z i j a — 32 k . : 1.) 'Kruškovae (Medak) — 3 ; 2.) D. Lapac — 2 ; 3.) Me-

320

R. GRUJIC.

(48)

dak — 25 ; 4.) Mutilić — 44 ; 16.) ŠumeČica (Otoč.) — 1 ; 5.) Radne — 1. б ; 17.) G. Švica — 1 ; 18.) 0 k r o š a pl. — 1 k. Senj. Vrhovine — 1 ; 19.) vidi Orešković pl. 0 1 b i n a — 9 k.: 1.) Bimić — 1 ; 2.) Krbavica — 8. 0 r e š k o v i ć p 1. —- 2 k. Pe0 1 i v i e r i — 3 k. Senj. rušić. 0 m č i k и s — 4 k . : 1.) Lovi- O r l i ć — 145 k . : 1.) Bjelonac — 1 ; 2.) Srb — 2 ; 3.) polje (Korenica) — 3 ; 2.) Sv. Rok — 1. Brlog — 3 ; 3.) Glavace (Otočac) — 9 ; 4.) Gospić O p a č i č — 55 k . : 1.) Dnopolje — 2 1 ; 2.) Doljani (La— 1 : 5.) Gradina (Kore­ pac) — 10; 3.) Komić — 2 ; nica) — 1 ; 6.) Kalebovae 4.) Korenica — 1 ; 5.) Ku(Koren.) — 3 ; Y ) Kik — pirovo (Srb) — 2 ; б.) Kvarte 1 ; 8.) Kompolje (Koren.) —(Perašić) — 3 ; 7.) Donji 5 ; 9.) Korenica — 2 ; 10.) Lapac — 1 3 ; 8 ) Podlapae •— Mihaljevac (Koren.) 1 ; 11.) 1 ; 9.) Škare — 1 ; 10.) ŠvračLič. Petrovo selo— 1 4 ; 12.) kovo selo (Udbina) — 1. Ponor (Koren.) — 1 ; 13.) Prijeboj (Koren.) — 4 ; 14.) O p a l a — 5 k . : 1.) D. Lapac Vaganac (L. Petrovo selo) — — o : 2.) G. Lapac — 1 : 3 ; 15.) Vedašić (Koren.) —?>.) vidi Opalić. 7 ; • 16.) Visnć (Udb.) — 4 ; O p a l i ć — 27 k. : 1.) Grabnšić 17.) Vodoteč (Brinje) — 1 8 ; (Korenica) — 1 ; 2.) Komić 18.) Vojvodusa (Brinje)— 47 ; — 1 3 ; 3.) Tomingaj (Gra­ 19.) Vranovača (Koren.) —čac) — 13 ; 4.) vidi Opala. 1 6 ; 20.) Vrelo. (Koren.) — O p s e n i c a — У k : 1.) Kore­ 1 ; 21.) Županjol (Brinje) — 1. nica — 1 ; 2.) Šalamimić (Bimić) — 7 ; 3.) Švračkovo O r l o v i ć — 49 k . : 1.) Ploča — 3 4 ; 2.) Bapajin Klanac selo (Udb.) — 1. (Brinje) — 2 : 3.) Srednja O r e l j — 26 k. : 1.) Doljani Gora (Udb.) — 13. (Lapac) — 14 ; 2.) Kom' (Zr­ manja) •— 2 ; 3.) Štikada O r š a n i ć — 11 k. Otočac. (Gračac) — 9 ; 4.) Zavalje O r u č — 1 k. Vrelo (Zrmanja). — 1. O s m a n o v i ć — 3 k. Udbina. O r e š k o v i ć — 188 k . : 1.) BaIjevac (Zavalje) — 3 ; 2.) 0 s m o k r o v i ć — 17 k . : 1.) Kom (Zrmanja) — 9 ; 2.) Čovići (Otočac) — 25'; 3.) Komić (Udb.) — 2 ; 3.) D. Dubrava (Otoč) — 2 ; 4.) Pazarište — 6; 4.) vidi SmoKompolje (Brlog) — 9 ; 5.) krović. Kvarte (Perašić) — 1 6 ; 6.) 0 s t o i ć — 14 k. Tomingaj (GraD. Lapac — 1 ; 7.) Les će . čac). (Otoč.) — 4 8 ; 8.) Otočac —- 3 ; 9.) Podlapae — 2 ; O s t o v i ć — 39 k . : 1.) Du­ 10.) Poljice (Otoč.) — 2 ; brava (Otočac)-— 6; 2.) Čo­ 11.) Prozor (Otoč.) — 12 ; vići (Otočac) •— 8 ; 3.) Lesće 12.) Senj — 2 ; 13.) Sinac (Otoč.) — 1 5 ; 4.) Otočac — — 8 ; 14.) Skočaj (Zavalje) 2 ; 5.) Poljice (Otoč.) — 1 ; 6.) Prozor (Otoč.) — 7. — 4 ; 15.) Široka Kula —

(49)

PLEMENSKI RJEČNIK ТЛСКО-KRBAVSKE ŽUPANIJE-

321

0 s t r m - a n -— 7 k.: 1,) Bunić P a r a c — 8 k.: 1.) Brinje — 1 ; 2.) Jezerane — 3 ; 3.) — 1 ; 2.) Gračac — 1 ; 3.) Jezerane — 1; 4.) Senj — 4. Prozor (Otočac) — 3 ; 4.) O š t r i ć — 4k. Čanak (Bunić). Stajnica (Jezer.) — 1. O v a s — 5 k. Sinac (Otočac). P a r i p o v i č — 58 k.: 1.) Bu­ nić — 13; 2.) D. Kosinj Ov c a r i ć — 6 k. Lužani (Bri­ nje). — 41 ; 3.) Krbavica — 3 ; O ž e g o v i ć — 7 k.: 1.) Ne4.) Ljubovo (Bunić) — 1. teke (Srb) — 3 ; 2.) Srb P a s k a š — 24 k.: 1.) Огаоуас — 4. (D. Lapac) — 3 ;v 2.) Sir. Kula — 15; 3.) Škare (Oto­ P a c h e r — 1 k. Senj. čac) — 6. P a đ e n — 18 k. : 1.) .Gospić-— P a s t u o v i ć — 37 k.: 1.) Cerje 2 ; 2.) Kaniža (Gosp.)— 1; (Lovinac) — 1 ; 2.) D. Pa3.) Oštra — 15. zarište — 8; 3.) Ruđopolje P a e t a — 1 k. Senj. (Bruvno) — 4 : 4.) Sv.- Bok P a i ć — 18 k.: 1.) Divoselo — — 24. 3 ; 2.) Doljani (Lapac) — P a t a ran — б k. Lešće (Oto­ 14 ; 3.) Ponore (Otočac) — 1. čac). P a j d a k o v i ć — 8 k.: 1.) Du­ P a u n — 14 k. Podlapac. brava (Otočac) — 3 ; 2.) Leš- P a van — 1 k. Senj. će (Otoč.) — 2 ; 3.) Otočac P a v e l i ć — 152 k.: 1.) Boriče— 3. ' vac — 1 1 ; 2.) Brušani — P a j d a š — 2 k. Sv. Juraj. 2; 3.) Debelo Brdo (Gospić) P a li an •—2 k.: 1.) Gospić — —: 9 ; 4.) Glavace (Otočac) 1; 2.) Kaluđerovac —- 1. — 10; 5.) Gospić.— 7; 6.) P a n t e l i ' ć — 11 k.: 1.) Grab Kaniža (Gospić) 2 ; 7.) (Gračac) — 1; 2.) Štikađa Karlobag — 3 ; 8.) Korenica (GraČ.) — 10. — 1; 9.) Krivi Put (Senj) P a n t i ć — 1 k. Gospić. — 1; 10.) Kućišta (Karlob.) P a n ž i ć — 2 k. Ostrvica. — 1 ; 11.) Lovinac — 8 ; P a n j a-k — 6 k.: 1.) Baduć — 12.) Mrzli Dol (Senj) — 33 ; 5 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo 13.) Otočac —. 4 ; 14.) Si­ selo) — 1. nac (Otučac) •— 1; 15.) SmiP a n j e v i ć — 18 k.: 1.) Paljan) — 2 ; 16.) Smokrić (Lo­ vlovac (Vrebac) — 6; 2.) vinac) — 19 ; 17.) D. Švica Štikađa (Gračac) — 12. — 1; 20.) Trnovae (Gospić) P a n j k o v i ć — 4 2 k.: 1.) Bu­ — 37. nić — 12 ; 2.) Dubrava (Br­ P a v i č i ć — 178 k.: 1.) Borilog) — 3 ; 3.) Gospić — 3 ; čevac — 36; 2.) Brušani — 4.) Korenica — 1; 5.) Kr-— 2 ; 3.) Bužim — 15; 4.) Љатса — 15; 6.) Rađuč — Gospić — 1; 5.) Lovinac — 1 ; 7.) Trnavae (Korenica) — 15; 6.) Bukovo Sugar je 4 ; 8.) Željava (L. Petrovo selo) (Karlob.) — 20; 7.) Mušaluk — 3. — 1; 8.) L. Osik— 9 ; 9.) P a p e š — 7 k.: 1.) Bužim — Smiljan — 22; 10.) Smo­ 1; 2.) Mutilić — 6. krić (Lovinac) — 38; 11.) P a p i ć — 5 k. Senj. Sv. Rok -^ 1; 12.) ŠkaZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT XXI. 21

322

E. GBTIJIĆ,

(50)

re — . 1 2 ; 13.) Štikađa — 1 ; 14.) Vaganac (Lič. Petro­ vo selo) — 1; 15.) Vrebac — 4. P a v k o v i ć — 51 k.: 1.) Dugopolje (Srb) — 2 ; 2.) Jošani (Udbina) — 10 ; 3.) Krbavica — 1; 4.) Osreci (Srb) 34; 5.) Suvaja — 1 ; 6.) Vrelo (Zrmanja) — 3. P a v l a k — 14 k.: 1.) Brinje — 5; 2.) Kamenica (Jezerane) — 9. P a v l e t i ć — 16 k.: 1.) L. Osik — 8 ; 2.) D. Pazarište — 7 ; 3.) Gr. Pazarište — 1. P a v l i c a — 84 k.: 1.) Komić , — 38; 2.) Ploča — 15; 3.) Pocitelj — 31. P a v l i č i ć — 1 k. Brinje. P a v l o v i ć —86 k.: 1.) Brlog • — 1 ; 2.) Bunić '— 1 ; 3.) . Dabar — 2 ; 3.) Jelvica (Jezerane) — 3 ; 4.) Jezerane — 24; 5.) Kompolje (Brlog) — 7 ; 6.) Kriipolje (Jezerane) — 3 1 ; 7.) Lipovo Polje (Ko­ sinj) — 8 ; 8.) Melinovac (Za­ valje) — 1; 9.) Otočac — 2 ; 10.) Prokike (Brinje) — 5 ; 11.) Žuta Lokva (Brinje) — 1. P e c i ć —• 6 k. Vaganac (L. Pe­ trovo selo). P e c a n a c — 8k. Knpirovo (Srb). P e ć i n a —16 k.: 1.) Gospić — 1 : 2.) Klanac (Pazar.) — 11: 3.) Vranovine (Pazar.)

A .

P e ć o r i ć — 10 k.: 1.) Covići (Otočac) — 9 ; 2.) Lešće (Oto­ čac) — 1. P e i ć — 15 k.: 1.) Osreci (Srb) — 12; 2.) Srb — 3. P e i n o v i ć — 18 k. : 1.) Klenovac (Perušić) — 6 ; 2.) Raduč — 12 ; 3.) v. Pejnović. P e j a k — 2 k. D. Kosinj.

P e j n o v i ć — 91 k.: 1.) Brlog — 1 ; 2.) Brušani — 1 ; 3.) Bližim — 8 ; 4.) Debelo Brdo (Gospić) — 5 ; 5.) Gospić — 1 ; 6.) Klašnjica (Korenica) — 1; 7.) Krbavica — 1 ; 8.) Lovinac — 4 ; 9.) Lučani (Brinje) — 5 ; 10.) SmiIjan — 36 ; 11.) Škalić (Bri­ nje) — 4 ; 12.) Tnk (Koren.) — 10; 13.)Vodoteč (Brinje) — 2 ; 14.) Vrhovine — 11 ; 15.) Zavalje — 1; 16.) vidi Peinović. P e k a s — 5 k. Smiljan. P e r a k —• 7 k . Lič. Petrovo selo. P e r č e v i ć —- 6 k. Mušaliik (L. Osik). P e r i ć — 19 k.: 1.) Mekinjar • — 8; 2.) Kešetar (L. Petro­ vo selo) — 1 ; 3.) Tolić (Ud­ bina) — 10. P e r i š i ć — 18 k.: 1.) Dubrava (Brlog) — 6; 2.) Lič. Pe­ trovo selo — 1 ; 3.) Shocaj (Zavalje) — 8; 4.) Zavalje — 3.' P e r k o v i ć —210 k.: 1.) Bri­ nje — 3 ; 2.) Gospić — 1 ; 3.) Jelvica (Jezerane) — 30; 4.) Kaniža (Gosp.) — 2 ; 5.) Letinac (Brinje) — 21 ; 6.) Lipice (Jezerane) —• 23 ; 7.) Mali Rat (Jezer.) — 13; 8.) Perković selo (Brinje) — 4 ; 9.) Podlapac (Udbina) — 23 ; 10.) Stajnice (Jezer.) — 8 1 ; 11) Vel. Kut (Jezer.) — 9. P e r l i ć — 2 3 k.: 1.) Brinje — 3; 2.) Jelvica (Jezerane) — 20. P e r n a r — 40 k.: 1.) Lipice (Jezer.) — 14; 2.) Mali Kut (Jezerane) —^26. P e r š a — 5 k. Čanak (Bunić). P e r š i ć . • — 15 k.: 1.) D. Ko­ sinj — 1; 2.) G. Lapac —• 1 ; 3.) Bičiće (Lovinac)

(51)

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

323

— 12 ; 4.) Štikada (Gračac) — 1. P e r u š i ć — 1 k. Prijeboj (Lič. Petrovo selo). P e š u n — 9 k. : 1.) Dubrava (Otočac) — 1 ; 2.) Prozor (Otoč.) — 8. P e š u t -r- 16 k . : 1.) Lovinae — 13;' 2.) Smokrić (Lovin.)
— O.

P e t a n o v i ć —- 4 k. Pođlapac (Udbina). P e t k o v i ć — 49 Is..: 1.) Kukljic (Medak) — 2 ; 2.) Kupirovo (Srb) 3 ; 3.) Medak — 1 ; 4.) Ostrovica — 13 ; 5.)
'Ploča-— 20.

P e t r a č i ć — l k. Gospić. P e t r a k — 14 k . : 1.) Radotić selo (Brinje) — 6 ; 2.) Šti­ kađa (Gračac) — 8. P e t r a k o v i ć — 2 k. Bunić. P e t r a n o v ć — 32 k. D. Kosinj. P e t r i č i ć — 20 k . : 1.) Gospić — 1 ; 2.) Kalebovac (Kore­ nica) —'• 4 ; 3 ) Kompolje (Koren.) — 2 : 4.) Korenica — 1 ; 5.) Mihaljevac (Ko­ ren.)— 4 ; 6.) Omoljac (Ko­ ren.) — 2 ; 7.) Oravac (Ko­ ren.) — 1 ; 8.) Rijeka (Koren.) — 1 ; 9.) Seganovac (Koren.) — 2 ; 10.) VranovaČa (Ko­ ren.) .— 2. P e t r i ć — 17 k . : 1.) Gradina (Korenica) —• 1 ; 2.) Stu­ denci (Perušić) — 16. P e t r i n i ć — 1 k. Lokmer selo (Brinje). P e t r l i ć — 36 k. : 1.) Brušani — 7 ; 2.) Kaniža (Gospić) — 4 ; 3.) G. Kosinj — 15 ; 4.) Ramljane (Sinac-OtoČac) — 10. P e t r o v i ć — 80 k . : 1.) Bruvno —• 1 ; 2.) Dabašnica (Srb) — 4 ; 3.) Deringaj (Bruvno) — 1 ; 4 ) Dobroselo (Lapac) —

5.) Doljani (Lapac) — 2 2 ; 6.) Gračac — 1 ; 7.) Jezerane — 2 ; 8.) Kijani (Gračac) — 2 ; 9.) G. Kosinj — 4 ; 10.) Krbavica — 3 ; 11.) Kupirovo (Srb) — 4 ; 12.) Mali Kut (Jezerane) — 6 ; 13.) D. La­ pac — 1 ; 14.) Lukovo (Sv. Juraj) — 1 ; 15.) Omsica (Bruvno) — 19 ; 16.) Rešetar (L. Petrovo selo) — 3 ; 17.) Stajnice (Jezerane) — 2 ; 18.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 3. P e t r o v s k i — 1 k. Senj. P e z e 1 j — 40 k . : 1.) Bužim — 1 0 ; 2.) Gospić — 3 ; 3.) Ka­ niža (Gosp.) — 2 ; 4.) Lu­ kovo Šugarje (Karlobag) — 1 ; 5.) Smiljan •— 24. P i e l i ć — 1 k. G. Kosinj. P i l i p i ć — 4 k . : 1.) Karlobag — 3 ; 2.) Novoselo Bilajsko — 1. P i l i p o v i ć — 2 3 k . : 1.) Boričevac — 1 ; 2.) Doljani (La­ pac) — 3 ; 3.) Klanac (Pa­ zar.) — 1 1 ; 4.) G. Lapac — 1 ; 5.) G. Pazarište — 7 ; 6.) vidi Filipović. P i l j a — 8 k.: 1.) Brotnja (Srb) — 7 ; 2;) Neteke — 1. P i n t a r — 23 k.: 1.) D. Kosinj — 7 ; 2.) G. Kosini — 7 ; 3.) Mutilić — 3 ; 4.) Otočac — 1 ; 5.) Sinac — 4 ; 6.) Sv. Juraj —• 1. P i p l i c a — 6 k.: 1.) Suvaja (Srb) — 3 ; 2.) Zaklopac (Srb) — 3. P i r š l i n — 8 k.: 1.) G. Ko­ sinj — 3 ; 2.) Kuterevo (Oto­ čac) — - 5 . P i š č e v i ć — 14 k.:l.) Bru­ šani (Gospić) — 1 ; 2.) Mu­ tilić (Udbina) — 1 1 ; 3.) Udbina — 2. P j e v a č — 5 k. Frkašić (Vrhovine).

824

R. GMJJIĆ,

(52)

P j e v a o — 42 k.: 1.) Čitluk (Gospić) — 36 ; 2.) Divoselo (Gosp.) — 6. P l a t i š a — 2 5 k.: 1.) Kik (Lovinac) •— 2 ; 2.) Vojvodusa (Brinje) — 23. P l a v a c — 4 k. Vaganac (Lič. Petrovo selo). P l a v č i ć — 5 k. Jezerane. P l a v i c a — 1 k. Otočac. P l e ć a š — 85 k : 1.) Bruvno • — 35; 2.) Divoselo — 4 3 ; 3.) Gospić ~ 3 ; 4.) Mazin — 1; 5.) Smiljan — 3. P l e sa — 120 k :* 1.) Bunić — 1; 2) Gospić — 1 ; 3.) Ka-' luđerovac (Perušić) — 1 ; 4.) G. Kosinj — 57 ; 5.) Otočac — 1; 6.) Ramljane (SinacOtočao) — 3 3 ; 7.) Skočaj (Zavalje) — 26. P l i š i ć — 5 k. Čovići (Otočac). P l i v e l i ć — 1 k. Brinje. P o c r n i ć — 38 k.: 1.) Buko­ vac (Perušić) •— 2 5 ; 2.) Konjsko Brdo (Peruš.) — 1 1 ; 3,) Prozor (Otočac) — 1 ; 4.) Prvan selo (Peruš.) — 1. P o č u č a — 82 k.: 1 ) Čitluk (Gospić) — 1; 2.) Divoselo (Gosp.) — 37 ; 3.) Dnopolje (Lapac) — 19 ; 4.) Gospić — 3 ; 5.) D. Kosinj — 7 ; 6.) Lipovo Polje (Kosinj) — 1 1 ; 7.) Međudražje (Zavalje) — 1; 8.) Nebljusi (Lapac)
:

3.

P o d k o n j a k — 33 k.: 1.) Da­ bar — 12; 2.) Gračac — . 1 ; 3.) Pocitelj — 7; 4.) Jošani (Udbina) — 1; 5.) Mekinjar (Udb.) — 12 ; 6.) vidi Potkonjak. Pod n a r —'27 k.: 1.) Kaluđerovac (Perušić) — 3 ; 2.) G. Kosinj — 1C>; 3.) Kuterevo (Otočac) — 8.; 4.) vidi Portnar.

P o d u n a v a c — lk. Jošani (Ud­ bina). P o h m i j e v i ć — 2 k. Starigrad. P o k r a j a c — 3 9 k.: 1.) Bruv­ no — 16 ; 2.) Drenovac (Ra­ diti) — 20; 3.) Raduč — 3. P o l i ć — 5 k.: 1.) Mušaluk (L. Osik) — 1 ; 2.) Oštarije (Go­ spić — 4. P o l o v i n a — 42 k.: 1.) Dobroselo (Lapac) — 2 8 ; 2.) Ostrvica (Gospić) — 14. P o l j a k — 2 k. Podlapac (Ud­ bina). P o p o v i ć — 178 k.: 1.) Brotnja (Srb) — 1 ; 2.) Klanac(Pazarište) — 8; 3.) Kruščica-(Pazar.) — 1; 4 ) D. Lapac — 16 ; 5.) Mutilić (Ud­ ubina) • — 4 ; 6.) Nebljusi {Lapac) — 5 3 ; 7.) Otočac — 2 ; 8.) G. Pazarište — 2; 9.) Ploča — 8; 10.) Senj — 1 ; 11.) Sv. Juraj — 6 ; 12.} D. Švica — 1 ; 13.) Tomingaj (Gračac) — 21 ; 14.) Vaganac (L. Petrovo s.) —• 6 ;. 15.) Vrebac — 1 3 ; 16.) Vrhovine —- 1 ; 17.) Zalužnica — 33 ' ' P o p r a v a k — 1 k. Bilaj. P o r t n a r — 8 k. Mušaluk (L. Osik); vidi Podnar. P o r u b i ć — 1 k. Vaganac (Lič.. Petrovo selo). P o s c h i c h — 1 k. Senj ; vidi Božić. P o t k o n j a k • 53 k. Divoselo — (Gospić); v. Podkonjak. P o t o č n j a k — 3 k. Karlobag. P o t r e b i ć — 15 k.: 1.) Brezik (Medak) — 5 ; 2.) KukЏс (Med.) — 9 ; 3.) Medak — 1. P o z n a n o v i ć — 14 k : l.)Kalanj selo (Brinje) — 1 ; 2.) Visuć (Udbina) — 13.

'»(53)

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

325

P o z n i ć — 21 k.: 1.) Kijani (Gračac) -— 2 ; 2.) Omsica (Bruvno) — 14 ; 3.) Tomingaj (Gračac)— 3 ; 4.) Škare — 2. P r a ž i ć — 8 k.: 1.) D. Kosinj — б ; 2.) Mlakva (Kosinj) — 2 ; 3.) Šalamunić (Bunić)— 1. P r e đ o v i ć — 2 k. Škare. P r e m u ž — 10 k.: 1.) Lešće (Otočac) — - . 2 ; 2.) Prozor (Otoc.) — 8. P r e r a d — 3 k. Počitelj ; vidi Prerado vić. P r e r a d o v i ć — 2 k, Počitelj ; vidi Prerad. P r i b a n i ć — 2 k. Prozor (Oto­ čac). P r i b i č — 35 k.: 1.) D. Kosinj —- 7 ; 2.) Krbavica — 19 ; 3.) Srednja Gora (Udbina) — 2 ; 4. j Željava (L. Petrovo s.) — 7. P r i č a — 124 k.: 1.) Brlog — 16 ; 2.) Frkašić (Vrhovine) — 2 ; 3.) Gradina (Korenica) — 1 ; 4.) Kalebovac (Koren.) —• 6 ; 5.) Klašnjica (Koren.) — 1 0 ; 6.) Kompolje (Koren.) — 2 ; 7.) Korenica — 6 ; 8.) Krbavica — 1 ; 9.) Krst (Koren.) — 3 ; 10.) G. Lapac — 2 ; 11.) Mihaljevae (Koren.) — 10 ; 12.) Omoljac (Koren.) — 1 ; 13.) Oravac (Koren.) — 4 ; 14.) LiČ. Petrovo selo -— 4 ; 15.) Ponor (Koren.) —- 14; 16.) Prijeboj (Koren.) —'- 1; 17.) Mešetar (L. Petrovo s.) — 12; 18.) Šeganovac (Koren.) — 3 ; 19.) Udbina — 1; 20.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 3 ; 21.) Visuć (Udb.) — 1; 22.) VranovaČa (Koren.) —10; 23.) Vrelo (Koren.) — 1; 24.) Vrpile (Koren.) — 10.

P r i g r a i z — 1 k. Potlram (Oto­ čac). P r i j i ć — 13 k. Srb. P r i i na — 10 k. Grab (Gra­ čac). P r o d a n o v i ć — '27 k. : 1.) Кош (Zrmanja) -— 4 ; 2.) Vrelo (Zrmanja) — 23. P r o t u l i p a c — 3 k. Škalić (Brinje). P r p i ć —287 k.: 1.) Brinje — 1 ; 2.) Buzim — 9 ; 3.) Cerje (Lovinac) — 18; 4.) Crni Dabar (Oštarije) — 1; 5.) Dolac (Ledenik) — 1; 6 ) Đotlnša (Ledenik) — 1 ; 7.) Gospić —• 7; 8.) Karlobag — 4 ; 9.) Krivi Put (Senj) —• i.12; 10.) Kućišta (Karlo­ bag) — 18; 11.) Ledenik (Cesarica) — 1 3 : 12.) Lovi­ nac — 1 1 ; 13.)'Mrzli Dol (Senj) — 4 5 ; 14.) Otočac • — 2 ; 15.) G. Prizna — 1 1 ; 16.) Senj — 8 ; 17.) Senjska Draga — 3 ; 18.) Smiljan — 6 : 19.) StupaČina (Oštarije) — 3 ; 20.) D Švica — 9 ; 21.) G. Švica — 4P r s a — 68 k.: 1.) Kaluđerovac (Perušić) — 1 5 ; 2.) G. Ko­ sinj — 2 4 ; 3.) Medudrazje (Zavalje) — 16; 4.) Otočac — 1; 5.) SkoČaj (Zavalje) — 12. P u a č a — 12 k.: 1.) Suvaja (Srb) — 10; 2.) Zaklopac (Srb) — 1; 3.) Zrmanja — 1. P n a l i ć — 10 k. Brotnja (Srb). P u c a r — 1 k. Švračkovo selo (Udbina). P u h a č a — 1 k. Staro selo (Otočac). P u h a l o — 13 k. Brlog. P u h a r — 14 k.: 1.) Baljevac (Zavalje) — 3 ; 2.) Doljane (Škare) — 4 ; 3.) loihum

326

R. GRUJIĆ,

(54)

(Otočac) ^—• б ; 4.) Senj — 4.) Ploča — 14; 5.) Vrano1; 5.) Škare — 1. vača (Koren.) — 1; 6.) Vrelo P u l a n i ć — 2 k. Senj. (Koren.) — 1. P u p a v a c — 15 k.: 1.) De­ R a d e t i ć — 1 k. Brinje. belo Brdo (Bunić) — 12 ; 2.) R a d i ć — 9 k. Vrhovine. Огаотас (Lapac) —: -2; 3.) R a d i n č i ć — 3 k. Stajnice (JePalanka (Zrmanja) —- 1; 4.) zerane). vidi Pupo vac. R a đ m a n o v i ć — 53 k.: 1.) P u p o v a c —-23 k.: 1.) PotBarlete — 1 5 ; 2.) Divoselo hum (Otočac) — 1; 2.) Vr— 3 ; 3.) Gospić — 2 ; 4.) hovine — 10; 3.) Zrmanja D. Lapac — 2 ; 5.) Ostrvica (Gosp.) — 19; 6.) JRudo— 12;'4.) v. Pupavac. jpjolje (Bruvno) — 9 ; 7.) P u š a k — 1 k. Senj. Sir. Kula — 2 ; 8.) Vrebac P u t r i ć — 1 k. D. Kosinj. P u ž i ć — 7 k.: 1.) Oravac (Ko— I-' . renica) — 2 ; 2.) LiĆ. Petro­ Ra do čaj — 25 k. Mutilić .(Ud­ vo selo — 3 : 3.) Vrelo (Ko­ bina). ren.) —• 2. ' R a d o š e v i ć — 64 k : 1.) Kla­ nac (PazariŠte) — 10; 2.) R a b a t i ć — 10 k. Lipe (Gospić). Kruščica (Pazarište) — 2 0 ; R a č i ć — 16 k.: i.) Lovinac 3.) Medak — 7 ; 4.) G. Pa­ — 5 ; 2.) Rudopolje (Bruvno) zariŠte — 2 3 : 5.) Počitelj — 1; 3.) Smokrić (Lovin.) — 3 ; 6.) Senj — i; — 1; 4.) Sv. Rok —. 1; 5.) R a d o t i ć — 8 k. Radotić selo Trnovac (Gospić) — 3 ; 6.) (Brinje). Vranik (Lovin.) — 5. R a d o v a n a c — 5 k. Mekinjar R a d a k o v i e — .270 k : 1.) (Udbina). Bruvno — 50; 2.) Divoselo R a d o v i ć — 16 k. D. Kosinj. — 6; 3.) Doljani (Lapac) R a d u l o v i ć — 2 k. Oraovac — 24; 4.) Gračac — 2 ; 5.) (Lapac). Gospić — 2 ; 6.) Jošani (Ud­ R a d u s i n — 30 k. Grab (Gra­ bina) — 100; 7.) D. Lapac čac). — 1; 8.) Melinovac (Zavalje) R a đ e n o v i ć — 52k.: 1.)Brotnja — 1; 9.) Mogorić — 5 8 ; (Srb) — 1; 2.) Neteke (Srb) 10.) Omsica (Bruvno) — 1; • — 10; 3.) Srb — 37; 4.) 11.) Osreci (Srb) — 2 ; 12.) Suvaja (Srb) — 1; 5.) ŠtiLiČ. Petrovo selo — 1; 13.) kada (Gračac) — 3. Ploča — 2 ; 14.) Rešetar (L. R a j a Č i ć — 58 k.: 1.) Brinje Petrovo s.) — 1; 15.) Srednja — 5 ; 2.) LuČani (Brinje) — Gora (Udbina) — 14; 16.) 10; 3.) Prokike (Brinje) — Tomingaj (Gračac) — 3 ; 17.) 8 ; 4.) Škalić (Brinje) — 3;: Zavalje — 1; 18.) Željava 5.) Vodoteč (Br.) — 1; 6.) (L. Petrovo selo) — 1. Vojvoduša (Br.) — 1 2 ; 7.) R a d a n o v i ć — 8 k. Kompolje Županjol (Br.) — 19. (Brlog). R a j a k — 4 k. Srb v R a d e k a — 29 k.: 1.) Gospić Raj an — 5 k.: 1.) Covići (Oto­ 1; 2.) Mekinjar — 9 ; 3.) čac) — 4 ; 2.) Sinac (Otoč.) Mihaljevac (Korenica) — 3 ; — 1.

(55)

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKOKRBAVSKE ŽUPANIJE.

327

R a j č e v i ć — 48 k . : 1.) Čitluk (Gospić) — 1 9 ; 2.) Divoselo — 1 1 ; 3.) Gospić — 2 ; 4.) Smiljan — 16. R a j k o v i ć — 136 k . : 1.) Da­ bar — 2 7 ; 2.) Hobar selo (Brinje) — 5 ; 3.) Jelvica (Jezerane) — 2 4 ; 4.) Jezerane — 9 ; 5.) Letinac (Bri­ nje) — 2 1 ; 6.) Radotić selo (Br.) — 3 ;' 7.) Rajković selo (Br.) — 1 2 ; 8.) Senj - ^ 1 ; 9.) Sinac — 8 ; 10.) Stajnice (Jezerane) — 9 ; 1 1 ) Udbi­ na — 17. R a j š i ć — 12 k. Barlete (Go­ spić). R a k i ć — 56 k . : 1.) Bunić — 5 ; 2.) Kom (Zrmanja) — 1 ; 3.) Ljubovo (Bunić) — 4 j 4.) Sir. Kula — 3 2 ; 5.) Škare — 8 ; 6 ) Vrebac — 6. R a p a i ć . — 110 k . : 1.) Brlog — 1 3 ; 2.) Dobrica (Brinje) — 1 ; 3.) Krbavica (Bunić) — 62 ; 4.) L. Petrovo selo — — 1 ; 5.) Prijeboj (Kotenica) — 1 2 ; 6.) Bapain Klanac (Brinje) — 1 0 ; 7.) Sir. Kula — 1 ; 8.) Zeljava (L. Pe­ trovo selo — 10. R a s t - 7 k , : 1.) D . Kosinj — 6 ; 2.) Lešće (Otočac) — 1. R a s t i ć — , 9 k.: 1.) Bunić — 6 ; 2.) Senj — 3. R a s t o v a c — 6 k,\ 1.) Korenica — 4 ; 2.) Ponor (Ko­ ren.) — 2. R a s t o v i ć •— 34 k . : 1.) Dabašnica (Srb) — 1 ; 2.) Gra­ čac — 1 0 ; 3.) Neteke (Srb) 4 ; 4.) Srb — 19. K a s e t a . — 85 k , : 1.) Barlete (Gospić) — 4 ; 2.) Klašnjica ( K o r e n ) — 3 ; 3.) D. Lapac — 7 6 : 4.) Nebljusi (Lapac) — 1 ; ' 5 . ) Srb. — 1. .

R a š l i c — 4 k. Prozor (Otočac); vidi Rašljič. R a š l j i č — 2 k. Otočac; vidi Rašlić. R a š u o — 15 k. Srb. R a t k o v i ć — 45 k. : 1.) Brusani — 1 9 ; 2.) Gospić — 5 ; 3.) Krasno (Sv. Juraj) -^1 ; 4.) L. Osik (Gosp.) — 9 ; 5.) Salamunić (Bunić) — 11. R a t z — 1 k. Senj. R a u e h — 2 k.: 1.) Gospić — 1 ; 2.) Sv. Rok — 1. R a ž i ć — 5 k. G. Kosinj. R e b r o v i ć — 1 k. Kalanj selo (Brinje). R e 1 i ć — 4 k. Prijeboj (Koren.); vidi Reljić. R e l j i ć — 1 k. Tiškovac (Srb); vidi Relić. R e n d u l i ć — 9 k. Lič. Osik. R e p a c — 60 k . : 1.) D. Ko­ sinj — 1 0 ; 2.) Melinovac (Zavalje) — 6 ; 3.) Nebljusi (Lapac) — 2 9 ; 4.) Rešetar (L. Petrovo s.) — 1 ; 5.) Šir.

Kula — 14.
R i b a r — 1 k. Divoselo. R i b a r i ć — 3 k. Mekinja r (Ud­ bina). R i b i ć — 1 k. Stajnice (Jeze­ rane). R i s t i ć — 1 k. Vaganac (Lič. Petrovo selo). R i s t o v i ć — 2 k.: 1.) Gospić •— 1 ; 2.) Gračac — 1. R i t z — 4 k . : 1.) Gospić — 1 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo selo) — 2 ; 3.) Zavalje — 1. R i v o s e c h i — 3 k. Senj. R o d i ć — 7 k. Dugopolje (Srb). R o g i ć — 96 k.: 1.) Biljevine (Sv. Juraj) — 9 ; 2.) Devčića brijeg (Starigrad) — 3 ; 3.) Klanac (Pazarište) — 6 ; 4.) Krasno (Sv. Juraj) — 1 ; 5.) Bukovo (Sv. Juraj) —

328

R. SEUJIC,

(56)

29; 6.) Počitelj — 1 1 ; 7.) R u k a v i n a — 299 k.: 1.) Br­ Poljice (Otočac) — 2 ; 8.) log — 1; 2.) Bunić — 1; Prozor (Otoč.) — 6; 9.) 3.) Debelo Brdo (Gospić) — Ribnik (Gospić) — 2 ; 10.) 5 ; 4.) Dolac (Stinica) — 1; Skočaj (Zavalje) — 8; 11.) 5.) Gospić — 7 ; 6.) Jabla­ Starigrad — 6 ; 12.) Sv. Juraj nac — 1; 7.) Kaluđerovac 2 ; 13.) G. Švica — 6; 14) (Perušić) — 2 ; 8.) Kaniža •Vrdnovine (Pazariste) —-5. (Gospić) — 8 ; 9.) Karaula R o g o v i ć — 6 k. Vrebac. (Perušić) — 1; 10.) Klanac R o m a c — 6 k.: l.).Mezmovac (Pazariste) — 24; 11.) Konj­ (Perušić) — 3 ; 2.) Sv. Mar­ sko Brdo (Peruš.) — 52; ko (Peruš.) — 3. 12.) Kvarte (Peruš.) — 3 ; 13.) Međudražje (Zavalje) — R o m i ć -— 2 k. : 1.) Mekinjar (Udb.) — 1 ;• 2.) Osreci (Srb) 2 ; 14.) Oštra — 1; 15.) . — 1. Otočac —- 2 ; 16.) D. Paza­ riste — 4 ; 17.) G. Paza­ R o n č e v i ć — 47 k.: 1.) Krivi Put (Senj) — 5 ; 2.) Kuteriste — 2 1 ; 18.) Perušić — revo (Otočac) — 12; 3.) Mel4; 19.) Prvan (Peruš.) — 6; nice (Brlog-) — 14; 4.) Senj 20.) Rešetar (Lič. Petrovo s.) — 3 ; 5.) Smokrić (Lovinac) — 3 ; 21.) Senj — 3 : 22.) — 3 ; 6 ) Stolac (Sv. Juraj) Smiljan — . 5 : 23.) Sv. Ju­ — 9; 7.) Sv. Juraj — 1. raj — 14; 24.) Sv. Bok R o s a n d i ć — 35 k.: 1.) Go­ — 2 0 ; 25.) Trnovac (Go­ spić — 5 ; 2.) Kaniža (Gosp.) spić) — 30; 26.) Yaganac — 5 ; 3.) Podlapac (Ud­ (Pazariste) — 4 ; 27.) Vagabina) — 2 3 ; 4.) Udbina nac (L. Petrovo selo) — 1: 2. 28.) Vlaško Polje (Brlog) — R o ž i ć —• 7 k. Kompolje (Brlog). 3 6 ; 29.) Volarice (Sv. Ju­ raj) — 28 ; 30.) Željava (L. R o ž m a n — 17 k.: 1.) KutePetrovo s.) — - 9 . revo (Otočac) — 16 ; 2.) Pro­ zor (Otoč.) — 1. ' R u k a v i n a pl. — 2 k . : 1.) R u b č i ć — 41 k. : 1.) Blažanin Perušić — 1; 2.) Vlaško selo (Brinje) — 1 ; 2.) Bri­ Polje (Brlog) — 1. nje — 7 ; 3.) Bužim — 6; R u m e n o v i ć — 9 k.: 1.) Bla­ 4.) Ornjatkuša (Jablanac) — žanin selo (Brinje) — 2 ; 2.) 2 ; 5.) Bušikrave (Jablan.) Brinje — 2 ; 3.) Drenovac — 12; 6.) B. Pazariste — selo (Brinje) — 3 ; 4.) Ila7 ; 7.) Senj — 1; 8.) D. lanj selo (Brinje) — 2. Svica — 5 ; 9.) vidi Rupčić. R u p č i ć — 72 k.: 1.) Cerje R u b e l l i pl. - I k . : 1.) Ko(Lovinac) — 1 ; 2.) Čovići renica — 1; 2.) Senj — 3. (Otočac) — 7 ; 3.) Gospić — R u b i n i ć — 1 k. Senj. 1 ; 4.) Jezerane — 5 ; 5.) Les će (Otoč.) — 1 3 ; 6.) Me-' R u d e l i ć — 27 k.: 1.) Bebelo zinovac (Perušić) — 2 ; 7.) Brdo (Gospić) — 14; 2.) Bičiće (Lovinac) — 2 1 ; 8.) Kanižav (Gosp.) — 1; 3.) Lu­ kom Sugar je — 1 1 ; 4.) Oš­ Smiljan — 10; 9.) Sv. Ju­ tra—l. raj — 2 ; 10.) Sv. Rok —

'(57)

PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

329

S c a r p a — 2 k. Senj. S e d l a n — 8 k. 1.) Kijani (Gra­ čac) — 4 ; 2.) G. Lapac —< 4. S e f e r a g i ć — 4 k. Konjsko Brdo (Perušić). S e k i z — .9 k.: 1.) Bunić — 1; 2.) Otočac — 1; 3.) Ponore (Otočac) — 5 ; 4.) Škare ' — 2. S a b l j a k —- 10 k.: 1.) Bilaj Se k u l a — 12 k.: 1.) Dubrava — 1; 2.) Otočac — 1 ; 3.) (Otočac) — 7 ; 2.) Otočac — Udbina -— 8. 2 ; 3.) Prozor (Otoč.) •— 3 ; ;S a d ž a k — 10 k.: 1.) Josani 4.) vidi Sekulić (Udbina) — 6; 2.) Kore- S e k u l i ć —• 53 k.: 1.) Doljani nica — 1 ; 3.) Šalamunić (Lapac) — 5 ; 2.) Lovinac (Bunić) — 3. — 16; 3.) Perković selo :Samac — S.k. Mutilić (Udb.) (Brinje)'— 2 : 4.) Počitelj — S a m a r d ž i j a -— 9 k. Tomin1;' 5.) Bibnik — 2 5 : 6.) gaj (Gračac); vidi Samaržija. Smokrić (Lovinac) — З^; 7.) :S ä ш a r ž i j a — 104 k.: 1.) BiUdbina — 1; 8.) vidi Sekula. ljevine (Sv. Juraj) -^- 18 ; Š e l a k o v i ć — 4 k. Tomingaj 2.) Krasno (Sv. Juraj) — (Gračac). 78: 3.) Orovac (Otočac) — S e n z e n — 3 k. Trnovac (Go­ 1:4.) Senj — 2 ; 5.) Yolaspić). rice (Sv. Juraj) — 1 ; 6.) D. S e r d a r — 55 k.: 1.) Bužim Šviea — 4 ; 7 ) vidi Samar­ — 9 ; 2.) Gospić — 1: 3.) džija. Smiljan — 10; 4.) Sv.vRok :S a m o 1 o v — 12 k.: 1.) Babin (Gračac) —• 9; 5.) Široka Potok (Yrhovine) — 3 ; 2.) Kula — 26. Budopolje (Vrhov.) —- 9.' S e r t i ć — 187 k.: 1.) Brinje S a n a d e r — 10 k.: 1.) Glo— 2 ; 2.) Bukovac (Perušić) . govo (Gračac) — 1; 2.) — 1; 3.) Jezerane -*•- 68 ; Grab (Grač.) — 9. 4.) Podlapac (Udbina) — :San.ković — 9 k.: 1.) Bru22; 5.) Radotić selo (Brinje) šani — 8 ; 2.) Rizvanuša — 2 ; 6.) Razvala (Jezerane) (Oštarije) — 1. — 8 ; 7.) Sertić selo (Bri­ S a n t i ć —- 3 .k. Covići (Oto­ nje) — 10; 8.) Sinac (Oto­ čac). čac) — 1; 9.) Stajnice (Je­ S a r a č — 1 k. Kurjak (Udbina). zerane) 47 ; 10.) Udbina— S a r k o t i ć — 9 k. Sinae (Oto­ 2 5 ; 11.) Žuta Lokva (Brinje) čac). — IS a v a t o v i ć — 28 k.: 1.) Ku- S i g m u n d — 1 k. Brlog. lica (Ostrvica-Gospić) — 6 ; S i g u r n j a k — 18 k.: 1.) Br­ 2.) Oraovac (Lapac) — 5 ; log — 1; 2.) D. Kosinj 3.) Budopolje (Bruvno) —17. — 17. S a v i ć — 11 k.: 1.) Gospić — S i m e o n — 4 k. Rudopolje 1 • 2.) Pothum (Otočac) — (Bruvno). 9; 3.) Škare — 1. S i m i ć — 1 k. Gospić. 1 ; 11.) Udbina — 9 ; 12.) vidi RubČić. R u t a l j — 3 k. Raduč. E n ž i ć — 23 "k.: 1.) Doljani (Škare) — 9 : 2.) Komić (Udb.) — 2 ; 3.) Otočac — 1; 4.) Gr. Pazarište — 3 ; 5.) Vlaško Polje (Brlog) — 8.

330

R. GRUJIC,

(68)

S i t v u k — 2 k. Klenovac (Perušić). S k a k a v a c — 6 k.: 1.) Lučani (Brinje) — 2 ; 2.) Vojvoduša (Br.) — 4. S k e n d e r — 17 k.: 1.) Bilaj — 4 ; 2.) Gračac — 1; 3.) Kruščica (Pazarište) —- 4 ; 4.) G. Lapac — 5 ; 5.) Novoselo Bilaj sko — 1; 6.) ШČice (Lovinac) — 2. S k e n d ž i ć — 15 k.: l.) v Lič. Petrovo selo — 1; 2.) Škare —• 14; 3.) vidi Skenžić. S k e n ž i ć — 28 k.: 1.) Go­ rici (Otočac) — 4 ; 2.) Po­ nore (Otoč.) — 14; 3.) Turjanski (Vrhovine) — 9 ; 4.) Vlaško Polje (Brlog) — 1 ; 5.) vidi Skendžić. S k o k n i ć — 5 k. Bunić. S k o m e r ž a — 1 k. Lukovo (Sv.- Juraj). S k o r u p — 21 k.: 1.) Krasno (Sv. Juraj) — 1; 2.) Lu­ kovo (Sv. Juraj). — 1 •; 3.) Ricice (Lovinac) — 10 ; 4.) Sv. Juraj — 1; 5.) Volarice (Sv. Juraj) — 8; 6.) vidi Skorup. S l a d a k o v i ć — 3 k. Suvaja (Srb). S 1 a d i ć — 9 k;: 1.) Šalamunić (Bunić) — 7; 2.) Vrho­ vine — 1 ; 3.) Željava (LiČ. Petrovo selo — 1. S l a d o v i ć — З к . Lešće (Oto­ čac). S l a v k o v i ć — 4 k.: 1.) Du­ brava (Brlog) — 3 ; 2.) Senj — 1. S l a v u j e v i ć — 1 k. Rešetar (Lič. Petrovo selo). S m e t a n a — 1 k. Senj. S m i l j ^ n i ć — 96 k.: 1.) Go­ spić — 1; 2.) Grabar (Gra­ čac) — 9; 3.) Pisac (Ud­ bina) — 5 8 ; 4.) ProJcike

(Brinje) — 2 4 ; 5.) Rapain Klanac (Br.) — 1; 6.) Švračkovo selo (Udb.) — 1; 7.) Županjol (Br.) — 2. S m o g o r i ć — 1 k. Senj. S m o j v e r — 35 k.: 1.) Cesarica — 29 ; 2.) Jezero (Jablanae) — 1; 3.) Karlobag — 5. S m o k r o v i ć — 5 k. Dušikrave (Jablanac); vidi Osmokrović. S m o l č i ć — 118k.: 1.) Dabar (Otočac) — 4 6 ; 2.) Jelvica (Jezerane) — 1; 3.) Klanac (Pazarište) — 18; 4.) Linar selo (Brinje) — 7; 5.) Lipice (Jezerane) — 29 ; 6.) Lovinac — 2 ; 7.) Mali Kut (Jezerane) — 2 ; 8.) Međudražje (Zavalje) — 2 ; 9.) Otočac — 1; 10.) Sv. Rok — 9 ; 11.) Vaganac (Paza­ rište) — 1. S m r z l i ć — 2 k. Nebljusi (La­ pac). S o k o l i ć — 18 k.: 1.) Budak (L. Osik) — 7; 2.) Karaula (PeruMč)-— 7; 3.) I). Ko­ sinj — 2 ; 4.) Perušić — 1; 5.) Smiljan — 1. S o k u p — 1 k. Gospić. S o l a ć — 3 k. Melinovac (Za­ valje). S o l e š a — lk. Zaklopac (Srb). B o r i ć — 10 k.: 1.) D. Paza­ rište —- 3 ; 2.) Prijeboj (Korenica) — 7. S o v i l j — 38 k. Kijani (Gra­ čac). S p o r č i ć — 1 k. Gospić; vidi ŠporČić. S r b i n o v i ć — 1 k. Zalužnica (Otočac). S r d i ć — 23 k.: 1.) Vrhovine 2 2 ; 2.) Zalužnica — 1. S r d o c — 2 k. Senj. S t a k i ć — 2 k. Korenica; vidi Štakić.

(59)

PLEMENSKI RJEČNIK LIČK0"KRBAVSKE ŽUPANIJE.

331

S t a n i č i ć — 1 k. Otočac. S t a n i 6 - 102 k.: 1.) Bjelopolje (Korenica) — 1 2 ; 2.) Brinje — 1 ; 3.) Divoselo (Gospić) — 2 3 ; 4.) Glogovo (Gračac) — 1 : 5.) Gospić — 3 ; 6.) Gračac— 3 ; 7.) Ivakusa (Brinje) — 4 1 ; 8.) Klašnjica (Koren.) — 3 ; 9.) Korenica — 1; 10.) Lipe (Gosp.) — 1 ; 11.) Mutilić (Udbina) — 10; 12.) Otočac — 1; 13.) SvraČkovo selo (Uclb.) — 5 ; 14.) Vodoteč (Brinje) — 6. S t a n i s a . v l j e v i ć — 20 k.: 1.) Grab (Gračac) — 3 ; 2.) Gračac — 17. S t a n i š i ć — 8 k.: 1.) Prozor (Otočac) — 3 ; 2.) Otočac — t ; 3.) Yolarice (Sv. Juraj) — 4. S t a n k o v i ć — 31 k.:'l.) Bunić — 1 3 ; 2.) Kamenica (Koren.) — 2 ; 3.) Korenica — 1; 4.) Kulica (Ostrvica) — 3 ; 5.) Ostrvica — 2 ; 6.) Otočac — 1; 7.) Tmavac (Korenica) — 9.. S t a r č e v i ć — 163 k.: 1.) Go­ spić — 4 ; 2.) Klanac (Pa­ zariste) — 2 1 ; 3.) G. Lapac — 3 ; 4.) Medak — 1; 5.) Međudražje (Zavalje) — 1 ; 6.) Osreci (Srb) — 1; 7-) Ovčina (Prizna) — 1 3 ; 8.) D. Pazariste — 47 ; 9.) G. Pazariste — 3 6 ; 10.) PrIjevo (Zrmanja) — 20 ; 11.) Smiljan — 4 ; 12.) Srb — 1 ; 13.) Starčevića Pod (Pri­ zna) — 2 ; 14.) Sv. Ivan (Prizna) — 6 ; 15.) Tiškovac (Srb) — 3. S t e f a n o v i ć — 1 k. Senj. St e v i ć — 5 k. Dobroselo (La­ pac).

S t i e ! j a — 9 k.: 1.) D. Lapac — 1; 2.) Oraovac (Lapac) — 8. S t i k o v a . c — 13 k.: 1.) Do­ broselo (Lapac) — 12 ; 2.) Doljani (Lapac) — 1, S t i l in — 4k.: 1.) Tolić (Ud bina) — 3 ; 2.) Vučetić selo (Brinje) — 1; 3.) vidi Stilinović S t i 1 i n o v i ć — 69 k.: 1.) Go­ spić — 9 ; 2.) Kaniža (Gosp.) — 33 ; 3.) Lie. Novi — 2 7 ; 4.) vidi Stilin. S t i p a c — 5 k.: 1.) BuHm — 4 ; 2.) Smiljan — 1. S t i p a n i č i ć — 1 k. Senj. S t i p a n o v i ć — 6 k.: 1.) Barlete — 2 ; 2.) Bunić — 2:. 3.) Trnovac (Gospić) — 2. S t i p i ć — 3 k.: 1.) Korenica — 2 ; 2.) Ponor (Korenica) — 1. S t o j a n o v i ć — 63 k.: 1.) Du­ brava ~ (Otočac) — v 1; 2.) Otočac — lj 3.) Škare — 36; 4.) G. Svica.— 2 ; 5.) Turjanski (Vrhovine) — 2 2 ; 6.) Yrhovine — 1. Stoj e v i ć — 7 k. Klanac (Pa­ zariste). S t o j i ć — 8 k. Jošani (Udbina). S t o j k o v i ć — 5 k.: Razvala (Jezerane) — 2; 2.) Visuć (Udbina) — 3. S t o j s a v l j e v i ć — 82k.: 1.) Mo­ toric — 2 ; 2.) Omsica (Bruvno) — 4 ;• 3.) Pavlovac (Tre­ bao) —- 1; 4.) Vel. Popina — -72; 5.) Srb — 2 ; 6.) Štikada (Gračac) — 1, S t o k i ć — 1 k. Senj ; vidi Štokić. S t o k u ć a — 23 k.: 1.) Todoteč (Brinje) — 1; 2.) Vojvodusa (Brinje) — 22. S t o p i ć — 2 k. Gospić. S t o š i ć — 6 k. Udbina.

332

R. GRUJIC,

(60)

; S t r a n j i n a — 12 k.: 1.) Kukljic (Medak) — 9; 2.) Međak — 3. : S t r i l i ć * — 7 k.: 1.) Gospić — 1 ; 2.) Sir. Kula - 6. S t r m o t i ć — 4 k. Cerje (Lo­ vinac). S t r u n i ć — 2 k. Korenica.' S t u d e n •— 39 k.: 1.) Lič. Pe­ trovo selo — 22: 2.) Rešetar (L. Petrovo s.) —' 13 ; 3.) Željava (L. Petrovo s.) — 4. S u č e v i ć — 23 k.: 1.) Vel Popina — 15; 2.) Vrelo (Zrmanja) -— 8. .Sučić — 5 k.: 1.) Mezinovac (Perušić) — 3 : 2.) Senj — 1; 3.) Stajnice (Jezerane) — - 1 . S u d a r — 35 k.: 1.)' Barlete — 7; 2.) Brusani — 29; 3.) Ostrvica — 8; 4.) Rizvanuša (Oštarije) — 1; 5.) vidi Su­ dar ević. S u d a r e v i ć — 1 k. Tolić (Ud­ bina) ; vidi Sudar. ;S u k n a i ć — 13 k.: 1.) Klanac (Pazarište) — 9; 2. > Otočac — 2; 3.) Gr. Pazarište — 1; 4.) Vaganac (Pazar.) — 1. S u m aj s t o г č i ć — 1 k. Otočac. ;Sunajko — 18 k.: 1.) Komić (Udb.) — 3 ; 2.) Visuć (Udb.) . — 5; 3.) Vrebao — 10. ;Surla — 30 k.: 1.) Dabašnica (Srb) — 1; 2.) Glogovo (Gra­ čac) — 1 1 ; 3.) Jošani (Ud­ bina) — 5; 4.) Kijani (Gra­ čac) — 7; 5.) Medak — 6. "Suša — 14 k.: 1.) Štikada —. 13; 2.) Vrebao — 1. S u ž a k — 3 k. Oštra (Gospić). $ u ž nje v i ć — 4 k.: 1.) Kore­ nica — 3 ; 2.) Oravac (Ko­ renica) — 1. S u Ž n k o v i ć — 12 k.: 1.) Divoselo (Gospić) — 1; 2.) Sir. Kula — 11. S v a s t — 1 k. Senj.

S v e t i ć — 5(9 k.: 1.) Brinje — 1; 2.) Gospić — 6; 3.) Lipe (Gosp.) — 1; 4.) Lički Novi — 2 1 ; 5.) Oštra (Gosp) - 1. S v i l a r — 102 k.: 1.) 'Debelo Brdo (Bunić) — 27: 2.) Kozjan (Bunić) — 7; 3.) Pe­ cani (Udbina) — 4 3 ; 4.) Škare (Otočac) — 10; 5.) Turjanski (Vrhovine) — 15. S z a l o k y — 1 k. Gospić. Sa b a n — 38 k.: 1.) Gospić — 3; 2.\ Lie. Novi — 35;' 3.) vidi Šabić. Š a b i ć — l k . Kaniža (Gospić); vidi Saban. i Š a j n o v i ć — 13 k. Švračkovo selo (Udbina). Š a k i ć — 27 k.: 1.) Gospić — 1: 2.) Li'povo Volje (Kosinj) — 8; 3.) Mekinjar (Udbina) — 1 3 : 4.) Tužević (Brinje) — 1;'5.) Udbina — 1; 6.) Zavode (Pavlovac) — 3. Š a r a c — 16 k. Dobroselo (Lapac). S a r a r — 1 k. Jezerane. Š a r i ć — 1 1 4 k.: 1.) Boričevac — 3 ; 2.) Bušim — 10; 3.) Kaniža (Gosp.) — 1; 4.) Lovinac — 26: 5.) Lukovo Sugarje (Karlobag) — 20; 6.) Medak — 1; 7.) Perušić — 1; 8.) Prvan selo (Peru­ šić) — 4 ; 9.) Rudopolje (Bru-' vno) — 8; 10.) Smiljan — 9; 11.) Smokrić (Lovinac) — 1 1 ; 12.) Sv. Rok — 6; 13.) Vranik (Lovinac) — 14. S a r i n i ć — 6 k. G. Švica. Š a š i ć — 49'k.: 1.) Dnopolje (Lapac) — 3 1 ; 2.) Kulica (Ostrvica) — 3 ; 3.) Kupirovo (Srb) — 1 1 ; 4.) D. La­ pac ~ 2 ; 5.) Osreci (Srb) — 1; 6.) Ostrvica — 1.

(61)

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

338';

Š e b a 1 j — 57 k.: 1.) Bnžim -— 3 ; 2.) Dabar -^ 13; 3.) Letinac (Brinje) — 4 ; 4.) Lipice (Jezerane) — 6; 5.) Mali Kut (Jezerane) — 2 2 ; 6.) Yel. Kut (Jezerane) — 9. S e g a n — 2 k. Dabar. Š e g a v č i ć 2 k. Otočac Š e g o t a — 59 k.: 1.) Brinje — 1; 2.) Drndić (Stiniea) - 6 ; 3.) Karlobag — 4 ; 4.) Oto­ čac - 1:5.) Senj — 1; 6.) Smokrić (Lovinac) — 4v; 7.) D. Stinica — 7; 8.) Segote (Stin.) — 9; 9.) Vlaha (Sti­ nica) •— 26. Š e p a — 6 k. Yel. Popina. S e p a c — 10 k. Knterevo (Oto­ čac); vidi Šepčević. Š e p č e v i ć — 2 k.: 1.) Mezinovae (Perušić) — 1; 2.) Sv. Marko (Peruš.) — 1; 3. vidi Sepac Š e r b e d z i j a — 17 k. Bunić. Š e r i ć — 20 k.: 1.) Barlete — 16; 2.) Gospić — 3 ; 3.) Ža­ bice (Gosp.) — 1. Š e s t an — 6 k. Skočaj. Š e v e r — 4 k. Bunić. Ševo — 11 k. Drenovac (Srb). S i j a n — 49 k.: 1.) Debelo Brdo (Bunić) — 9 ; 2.) Kupirovo (Srb) — 12; 3.) Ћеteke (Srb) — 1; 4.) Prljevo (Zrmanja) — 27. Š i k i ć — 116 k.: 1.) Brušani — 2 ; 2.) Debelo Brdo (Go­ spić) — 7 ; 3.) Gospić 3; 4.) Gračac — 1; 5.) Konj­ sko (Karlobag) — 16; 6.) D. Lapac -— 2 ; 7.) Lukovo Šugarje (Karlob.) — 7; 8.) Oraovac (Lapac) — 6; 9.) Oštarije — 10; 10.) G. Pazarište — 3 ; 11.) Prijeboj (Korenica) — 1; 12.) Ričica (Lovinac) — 1; 13.) Smiljan — 4 ; 14.) Sv. Rok — 1 ;

15.) Stikada (Gračac) -^- 37 ; 16.) Sušanj (Karlobag) —-12; 17.) Trnovac (Gospić) — 3. Š i l o v i ć — 6 k. Sv. Rok (Lo­ vinac). Š i l j k o v i ć —-5 k. Sinac (Oto­ čac). S i m a c —r 6 k.: 1.) Klanac (PazariŠte) — 3 ; 2.) G. Ko­ sinj — 2 ; 3.) Sinac (Otoč.) — 1; 4.) vidi Štimac. Š i m a t o v i č — 36 k.: 1.) Gospić — 2 ; 2.) Mezinovac (Perušić) — 5; 3.) Mušaluk (L. Оз1к) — 4 ; 4.)- Otočac — 1; 5.)Prozor (Otoč.) — 5 ; 6.) Si­ nac (Otočac) — 4 ; 7.) Sv. Marko (Perušić) — 1 1 ; 8.) Tolić (Udbina) — 4. Š i m i ć — 3 2 k.: 1.) Gospić — 4 ; 2.) D. Požarište — 1 3 ; 3.) Skočaj (Zavalje) — 15. Š i m i m i ć — 53 k.: 1.) Bilaf (Gospić) — 2 3 ; 2.) Brlog — 2 ; 3.) Melnice (Brlog) —1; 4.) Novoselo Bilajs'^ o — 4 ; 5.) Vlaško I olj'e (Brlog) — 23. Š i m u n o v i ć — 21 k.: 1.) Biljevine (Sv. Juraj) — 7; 2.) Kompolje (Brlog) — 1 4 . Š k a r i ć — 13 k. Lipovo Polje (Kosinj). Š k i l j an -- 1 k. Senj. Š k o r i ć — 71 k.: 1.) Bjelopolje (Korenica) —• 2 ; 2.) Frkašić(Vrhovine) — 16 ; 3.) Grobušić {Koren.) — 12; 4.)Klašnjica (Koren.) — 1 ; 5.) Korenica — 1; 6.) Mazin — 12; 7.) Melinovac (Zava­ lje) — 1; 8.) Nebljusi (La­ pac) — 1 1 ; 9.) Palanka (Zrmanja) — 6; 10.) Yedašić (Korenica) — 1; 11.) Vlaško Polje (Brlog) — 7 ;. 12.) Zaklopac (Srb) — 1.

334

R. GRUJIĆ,

(62)

S k o r u p — 2 k. Brinje; vidi Skorup. • Š k r b i ć — 12 k.: 1.) Dobroselo (Lapac) — 3 ; 2.) Mazm — 9. Š k r b i n a — 6 k. Pođlapac (Ud­ bina). Š k r g a t i ć — 10 k. Sv. Juraj. Š k r t i ć — 1 k. Radotić selo (Brinje). Š k u n d r i ć — 46 k.: 1.) Pa­ lanka (Zrmanja) — 5 ; 2.) Vel Popina — 12; 3.) Pribudić (Zrm.) — 6; 4.) PrIjevo (Zrmanja) — 20; 5.) Vrelo (Zrm.) — 3. Š1 i p o g a r —- 1 k. Gr. Švica. S n a r i ć — 6 k.: 1.) Klanac (Pazariste) — 3 ; 2.) Vaganac (Pazar.) — 2; 3.) vidi Šnjarić. Š n i đ a r č i ć — 2 k.: 1,5) Du­ brava (Otočac) — I ; 2.) Otočac — 1. ;.Š nj a r i ć — 6 k.: 1.) Bunić — 1; 2.) Čanak (Bunić) — 5.); 3.) vidi Snarić. S o b a t —• 16 k.: 1.) Bunić — 7; 2.) Gospić — 1 ; 3.) liaduč — 8. Š o j a t — 47 k.: 1.) Karlobag — 1 ; 2.) Krivi put (Senj) — 44; 3.) Senj — 1; 4.) Sv. Juraj —• 1. Š o 1 a j a — 15 k.: 1.) Bunić — 1; 2.) Gradina (Korenica) — 3 ; 3.) Mihaljevac (Koren.) — 1; 4.) Prijeboj (Koren.) — 3 ; 5.) BeŠetar (Lič. Petrovo selo) — 4 ; 6.) Seganovac (Ko­ ren.) — 3. f o l i c — 10 k. Krivi Put (Senj). Šop — 21 k.: 1.) Korenica — 1; 2.) D. Kosinj — 20. Š o r a k — 27 k.: 1.) Gradina (Koren.) — 2 ;• 2.) Mihaljevac (Koren.) — 1; 3.) Korenica — 1; 4.) D. Lapac.— 1;

5 ) Lić. Petrovo selo — 10 ; 6.) Vrpile (Koren.) — 4 ; 7.) Zeljava (L. Petrovo sj — 8- • Š p a l j — 26 k.: 1.) Gospić — 2 ; 2.) Krivi Put (Senj) — 2 1 ; 3.) Šmiljan — 3. Š p a n i ć — 1 k. Senj. Š p e h a r — 17 k.:•• 1.) Pođla­ pac (Udbina) — 11; 2.) Senj — 1 ; 3.) Vaganac (LiČ. Petrovo s.) — 3. S p e k e l — 1 k. Karlobag. Š p e l i ć — З к . Debelo Brdo (Gospić). Š p i r e I j a --- 3 k. Lički Novi. Š p o l j a r — 1 k. Pođlapac (Ud­ bina) ; vidi Spoljarić. S p o l j a r i ć — 85 k.: 1.) D. Kosinj — 1; 2.) G. Ko­ sinj — 82; 3.) Mušaluk (Lič. Osik) v — 1; 4.) Senj — 1 ; vidi Špoljar. Š p o r č i ć — 25 k.: 1.) G. Ko­ sinj —• 7 ; 2.) Kuierevo (Oto­ čac) — 18 ; 3.) vidi Sporčić. Š p r a j c — 30 k.: 1.) Brinje -— 4t] 2) Kamenica (Jezerane) — 4 ; 3.) Krišpolje (Jezerane)- — 1 1 ; 4.) Letinac (Brinje) —• 1; 5.) Stajnice (Jezer.) — 1 0 . . Š t a j d o h a r — 21 k.: 1.) D. Kosinj — 6; 2.) G. Kosinj — 9; 3.) Ribnik — 6. Š t a k i ć — 42 k.: 1.) Klenovac (Perušić) — 3 ; 2.) D. Ko­ sinj — 3 ; 3.) Lipovo Polje (Kosinj) — 15; 4.) Mlakva (Kosinj) — 6; 5.) Studenci (Perusić) — 15; 6-) vidi Stakić. Š t a m p a r — 11 k.: 1.) Čanak (Bunić) — 10 ; 2.) Kvarte (Perušić) — 1. Š t a v l i ć — 13 k. G. Pazariste.. Š t e f a n ić — 18 k. : 1.) Jezerane — 3 ; 2.) G. Kosinj

(63)

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKOKRBAVSKE

ŽUPANIJE.

335

— 6; 3-) Lovinac — 6; 4.) Stajnice (Jezerane) — 3. Š t e t a — 5 k.: 1.) Kompolje (Korenica) — 2 ; 2.) Korenica — 1 ; 3.) Vrelo (Koren.) — 2 ; 4.)' vidi Štetić. •Štetić — 28 k.: 1.) Švraćkovo selo (Udbina) — 6; 2.) Vrhovine — 2 2 ; 2 ) vidi Šteta. Š t i g l i e — 4 k. Senj. Š t i m a c —-77 k. : 1.) Gospić — 3 ; 2.) Karaula (Perušić) — 15; 3.) Konjsko Brdo (Perusić) — 23 ; 4.) D. Ko­ sinj — 4 ; 5.) Kvarte (Pe­ nis.) — 2 ; 6.) Ljubovo (Bunić) — 1; 7.) MuŠaluk (L. Osik) — 9; 8.) Lie. Novi — 8; 9.) Ribnik.— 1: 10.) Oštra (Gospić) — 10 ;v 11.) Perusić — 1: 12.) vidi Šimac. S t o k i ć — 23 k.: 1.) Jablanac •— 4 ; 2.) Stokić Pod (Ja­ blan.) — 11.; 3.) Za vratnica (Jablan.) —• 8; 4.) vidi Stokić. Š t r b a c — 2 k. Sir. Kula. Š t r k — 4 k.: 1.) Podläpac (Ud­ bina) — 3 ; 2.) Vaganac (L. Petrovo s.) — 1. Š t r k a l j — 5 k. Prijeboj. Š t r k o v i ć — 7 k.: 1.) Mušaluk (L. Osik)! — 6 ; 2.) Sir. Kula — 1. Š t u l a - 4 k . Vlaško,Polje (Br­ log); vidi Štulić. Š t u l i ć — 15 k. Ploča (Lovi­ nac) ; vidi Štula. Šuj i ca —17k. Vrelo (Zrmanja). Š u l e n t i ć — 30 k.: 1.) Go­ spić — 1; 2.) Sv. Bok (Lo­ vinac). — 2 8 ; 3.) Vrelo (Zr­ manja) — 1. Š u p e r — 20 k.: 1.) Lič. Novi — 1 ; 2.) Rizvanusa (Oštarije) — 18; 3.) Trnovac : (Gospić) — 1.

Š u p u t — 48 k.: 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 1; 2.) Bjelopolje (Koren.) — 1; 3.) Klašnjica (Koren.) —•' 2 ; 4.) Korenica — 3 ; 5.) Lić. Pe­ trovo selo — 3 ; 6.) Ponor (Ko­ ren.) — 10; 7.) Prijeboj (Ko­ ren.) — 13; 8.) Šeganovae (Koren.) — 7; 9.) Željava (L. Petrovo selo) — 8. S u r i l o v i ć — 3 k. Udbina. Š u š i ć — 9 k.: 1.) Budak (L. Osik) — 8; 2.) Prozor (Oto­ čac) — 1. Š u š n i ć — 9 k. Rudopolje (Vr­ hovine) ; vidi Šušnjić. Š u š n j a r — lik.: 1.) Тизеvić (Brinje) —- 10; 2.) Ud­ bina — 1. Š u š n j i ć — 1 k. Glavace •; vidi Šušnić. Š u š t i ć — 1 k. Baljevac (Zavalje). Š u t i ć — 30 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) D. Kosinj — 9; 3.) Medudrazje(Zavalje) - 1 1 ; 4.) Mušaluk (L. Osik) — 4 ; 5.) Perušić — 2 ; 6.) Prvan selo (Perušić) — 2 ; 7.) Zavalje — 1. Š u t i j a -— 5 k. Udbina. Š v e g a r — 4 k. Brinje. T a d i ć — 6 k.: 1.) Dnopolje (Lapac)— 4 ; 2.) D. Lapac — 1; 3.) Senjska Draga — 1. T a n k o s i ć — 12 k. Dugopolje (Srb). T a r b u k — 4 k.: 1.) Brezik (Medak). .— 2; 2.) Medak '•— 2. T a u s a n i — 1 k. Senj. T e p a v a c — 6 k. Visuć (Ud­ bina). T e r z i ć — 15 k. Grab (Gra­ čac). T e s l a — 13 k.: 1.) Drenovac (Baduc) — 8 ; 2.) Kukljic (Me-

336

R. GRUJIĆ,

(64)

dak) — 1; 3.) Raduć — 4 : 5.) vidi Teslie. T e s l i ć — 20 k.: 1.) Divoselo (Gospić) — 2 : 2.) Gospić — 1 ; 3.) Ostrvica — 17 5. 4.) vidi Tesla. T h i a n — 2 k. Senj. T i ć a c — 11 k : 1.) G. Pazarište — 3; 2.) Skočaj (Zavalje) — 8: 3.) vidi Tićak. T i ć a k — 38 k. : t.) Jablanac — 6; 2.) Karlobag — 1: 3.) Udbina — 5; 4.) VeL Kut (Jezerane) — 6 ; 5.) Vranjak (Jablanac) — 20; 6.) vidi Tićac. T i l j a k — 4 k.: i.) Gračac — 3 ; 2.) Štikada (Grač.) — 1. T i n t o r — 5 k.: 1.) Gračac — 4; 2.) Otočac — 1. T i š m a — 61 k.: 1.) Dnopolje (Lapac) — 3 1 ; 2.) Frkašić (Korenica) — 2 ; 3 ) D. La­ pac — 1; 4.) Korenica — 1; 5.) Kruge (Lapac) — 1; 6 ) Nebljusi (Lapac) — 1; — 23; ; 7,.) Visuć (Udbina) 8 ) Vrhovine — 1. T i z i ć — 2 k. Dobroselo (La­ pac). T o d o r i ć — 5 k. Zavode (Pavlovac). T o j a g a — 16 k.: 1.) Kom (Zrmanja) — 8: 2.) Vel. Popina — 1; 3.) Vrelo (Zr­ manja) — 7 ; 4.) vidi Tojagić. T o j a g i ć — 39 k.: 1.) Deringaj (liruvno) — 2 3 ; . 2.) Duboki Dol (Gračac) — 2; • 3.): Grab (Grač.) — 7; 4.) Omsica (Bruvno) — 7; 5.) vidi Toj aga. T o l j a n — 15 k.: 1.) Kame­ nica (Jezerane) — 10; 2.) Prokike (Brinje)— 5. v . T o m a c — lik.: 1 ) Čanak (Bumć) — 4 : 2 ) D. Kosinj
• — 7 .

T o m a i ć — 27 k.: 1.) Krasno (Sv. Juraj i — 6; 2.) lu­ kom (Sv. Juraj) —v 14; 3.) Senj — 2 : 4 ) D. Švica — 1; 5 ) Volarice (Sv, Juraj) — 4. T o m a š — 18 k.: 1.) Brinje — 1; 2.) Lokmer selo (Brinje) — 1; 3.) Mogorić — 1; 4.) Pavlovac fVrebac) — 1 5 ; 5.) vidi Tomašević. T o m a š e v i ć — lik., Kvarte (Perušić); vidi Tomaš. T o m i č i ć — 3 6 k.: 1.) Boričevac — 1,' 2.) Gospić—- 1 ; 3.) Lovinac — 1; 4.) Mrzli. Dol (Senj) — 1; 5.) Bičiće (Lovinac) — 32. T o m i č — 20 k. : 1.) Brlog — 5 ; 2.) Klanac (Pazarište)— 4 ; 3.) Malo Polje (Kaluđerovac) — 1; 4.) BuclopoIje (Bruvno) — 4 ; 5.) Tušević (Brinje) — 5 ; 6.) Vranovine (Pazarište) — 1. T o m i n a c — 22 k. Stajnice (Je­ zerane). T o m l j a n o v i ć — 142 k.: 1.)' Baljevac (Zavalje) — 10; 2.) Kaluđerovac — 1; 3.)Krivi Put (Senj) — 107 : 4 ) Mrzli Dol (Senj) — 18 ; 5.) Senj — 6: '6.) vidi Tomljenović. T o m l j e n o v i ć — 146 k.: 1.) Bušim — 25; 2.) Gospić — 4 ; 3.) Karlobag — 10; 4.) ; Kompolje (Brlog) — 3 ; 5.) Konjsko (Karlob.) — 7; 6.)' Kućišta (Karlob.) — 4 ; 7.) Ledenik (Karlobag) — 12;: 8.) Lovinac — 1; 9.) Lukovo Sugarje (Karlob.) — 6; 10.) Crni Dabar (OŠtarije)— 13; 11) Stupačine (Oštarije) — 1; 12.) Otočac — 4 ; 13.) Smiljan — 1 3 ; 14.) Smokrić (Lovinac) — 11;:

(65)

PLEMENSKI RJEČNIK LIOKO-KRBAVSKE ŽUPANTJK

B8?

15.) Stanište . (Karlob.) — 12; 16.) ŠuŠanj (Karlob.) — б; 17) Trnovac (Gospić) — 14; 18..) Željava (L. Pe­ trovo selo) — 1 ; 19.) vidi Tomljanović. T o n k o v i ć — 72 k.: 1.) Brukmi — 2; 2.) Bunić — 7; 3.) Dubrava (Otočac) — 1 ; 4.) Lešće (Otočac) — 6 ; 5.) Prozor (Otočac) — 1; 6.) Kamljane (Sinac-Otoč.) — 7; 7.) Sinac (Otoč.) — 40; 8.) D. Švica —• 5; 9.) Zahice (Gospić) — 3. T o n sa — 1 k. Lovinac. T o r b i c a — 19 k.: 1 ) D. Lapac — 1; % ) Srb — 6; 3.) Tiškovac (Srb) — 12. T r a v i c a — 1 8 k. : 1.) Medak — 17; 2.) Udbina — 1. T r a ž i v u k — 1 k. D. Lapac. T r b o j e v i ć — 31 k.: 1.) Glo­ govo (Gračac) — 1; 2.) Go­ spić — 1; 3 ) Gračac — 10; 4Л Kijani (GraČ.) — 1; 5.) Korenica — 1; 6.) Kruškovac (Medak) — 10; 7.) Kukljic (Med.) — 5 : 8.) Me­ dak — 1; 9.) Stikada (Gra­ čac) — 1. T r b u l i n — 4 k. Srb. T r e s i g l a v i ć — 1 k. Kalebovac (Korenica . T r e š n i ć — 6 k. Divoselo (Go­ spić). T r k u l j a — 25 k.: 1.) Dabar — 2 ; 2.) Mekinjar (Udbina) —• 4 ; 3.) Gospić — 2 ; 4.) Kik (Lovinac) — 1 1 ; 5.) Lič. Petrovo selo — 1: 6.) Bebić (Udb.) — 5. Tr n in i ć — 1 k. Kupirovo (Srb). T r o š e l j — 20 k.: 1.) Divoselo (Gospić) — 5; 2.) Lukovo Sugarje (Karlob.) — 15. T r p č i ć — 7 k. Udbina.
ZBORNIK ZA NAR. ŽIVOT XXI.

T r t a n j — 46 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Jelvica (Jezerane) — 4 ; 3.) Jezo crne — 14 ; 4.) Lipice (Jezer.) — 2 ; 5.) Stajniee (Jezer.) — 1; 6.) Ud­ bina — 17; 7.) Vel. Kut (Jezer.) —- 7, T r t i c a — 22 k.: 1.) Omsica (Bruvno) — 4 ; 2.) Vrliovine — 18. T u r i ć — £ k.: 1.) Kaniža (Go­ spić) — 2 ; 2.) Perušić — 4. T u r i n a — 25 k. : 1 ) Biljevine (Sv. Juraj) — 10; 2.) Jablanac — 4 ; 3.) Jezero (Jabl.) — 1; 4.) Senj — 1; 5.) Sv. Juraj — 9. T u r k a l j — 1 k. Zavalje. T u t e k — 3 k. Prozor (Otočac); vidi Tuteković. T u t e k o v i ć — 5 k.: 1.) Mutilić (Udb.) — 4 ; 2.) Udbina — 1; 3.) vidi Tutek. T v r d i n i ć . — 3 k. Covići (Oto­ čac). U d o r o v i ć — 4 k. Covići (Oto­ čac). U g a r a k — 6 k. Vrebac; vidi Ugarković. U g a r k o v i ć — 45: k. 1.) Brinje — 10; 2.) Budak (L. Osik) — 3; 3.) Gospić — 1; 4.) Komić (Udbina) — 13; 5.) Konjsko Brdo (Perušić) — 3 ; 6.) Malo Polje (KaluderovacJ — 8; 7.) Perušić — 5; 8.) Studenci (Peruš.) — 2 ; 9.) vidi Ugarak. U g r i c a — 6 k.: 1.) Gračac — 1; 2.) Kupirovo (Srb) — 3 ; 3.) Srb — 2. U g r i n — 5 k. Lešće (Otočac). U k o t a — 1 k. Senj. U m i l j e n đ i ć — 3 k. Široka Kula; vidi Umiljenović. U m i 1 j e n o v i ć — 7 k. : 1.) Kaniža (Gospić) — 1; 2.)

838

E.

GRTIJIO,

(66)

Oštra (Gosp.) — 4 ; 3.) Žabice (Gospić) — 2; 4.) vidi Umiljendić. [ J r e m o v i ć — 49 k:: 1.) Бађег>ас (Zavalje) — 26; 2.) Karaulo, (Perušić) — 16; 3.) Konjsko Brdo (Peruš). — 6; 4.) Perušić — 1. U r š i ć — 2 k. Senj. U š t i p a k — 4. k. Frkašić (Korenica). U t v i 6 — 2 k. Gračac. U z e l a c — 319 k. : 1.) Brezik (Medak) — 15 ; 2.) Bri­ nje — 2; 3.) Bunić — 1; 4.) Bušim — 18; 5.) Dnopolje (LapacJ — 15; 6.) Doljane (Škare) — 6; 7.) Gospić — 2; 8.) Jošani (Ud­ bina) — 12; 9.) Karlobag — 2 ; 10.) Kik (Lovinac) — 1; 11.) Konjsko Brdo (Perušić) — 5 ; 12.) Lipovo Polje (Ko­ sinj) — 13; 13.) Lukovo Šugarje (Karlob.) — 4; 14.) Medak — 29; 15.) Ondić (Udbina) — 49; 16.) Oto­ čac — 1; 17.) Pocitelj — 20; 18.) Pothum (Otočac) — 1 6 ; 19.) Staro selo (Oto­ čac — 1 ; 20.) Smiljem — 2 1 ; 21.) Studenci (Perušić) — 9:22.)Sir. Kula — 18; 23.) Trnavac (Koren.) — 1; 24.) Udbina — 1; 25.) Visuć (Udb.) — 4 ; 26.) Vrebac — 4 ; 27.) Vrhovine — 36 ; 28-) Zalužnica — 10: 29.) Zavode (Pavlovac) — Ђ. V a j d o h a r —• 4 k. : 1.) Go­ spić — 1; 2.) Karlobag — 3. V a l e n t i ć — 11 k. Bilaj. V a l i d ' z i j a — 2 k. : 1.), Kusac. (Zrmanja) — 1; 2.) Pa­ lanka (Zrm.) .— 1.

V a l i n č i ć — 4 k.: 1.) Sinac (Otočac) — •' 1; 2.) Žuta Lokva (Brinje) -— 3. V a 1 k o v i ć — 3 k. ST. Juraj, V a n i ć — 1 k. Korenica. V a r at — 5 k.: 1.) Mazin — 1.'; 2.) Vrhovine — 4. V a r da — 27 k.: 1.) Mihaljevac (Korenica) — 1; 2.) Lič. PetroTo selo — 2 ; 3.) Prijeboj (Koren.) •— 2 ; 4.) Vlaško Polje (Brlog) — 10; 5.) Vranovača (Korenica) — 3 ; 6.) Zeljava (Lie. Petrovo selo) —-'9. V a r i ć a k —41 k.: 1.) Jasikoтае (Korenica) — 3; 2.) Kom- .. polje (Koren.) — 1 ; 3.) Ko­ renica — 1; 4.) D. Kosinj — 1: 5.) G. Kosinj — 4 ; 6.) Mlakva (Kosinj) — 1 1 ; 7.) Omoljac (Koren.) — 3 ; 8.) Oravac (Koren.) — 11; 9.) Visuć (Udbina) —- 3 ; 10.) VranoTača (Koren.) — 1; 11.) Vrpile (Koren.) — 1; 12.) Željava (Lič. Petro­ vo selo) -^- 1. V a š a r e T i ć — 18' k. Lešče (Otočac). V e i n o T i ć —- 5 k.: 1.) Dabašnica (Srb) — 2; 2.) Debelo Brdo (Bunić) — 3 ; 3.) vidi VejnoTić. V e j n o т i ć — 26 k. Tolić (Ud­ bina) ; vidi Veinović. V e k i ć — 2 k. Suvaja (Srb). V e l i ć — 8 k.: 1.) Hrlog — 7; 2.) Melnice (Brlog) —' 1. V e l j a č a — 5 k. ZaTalje; vidi Veljačić. V e l j a Č i ć — 3 k. ST. Juraj; vidi Veljača. V e r u n i k a — 1 k. Krst (Kore­ nica). V e s e l i n — 2 k. D. Kosinj. V e s l a r — 2 k.: 1.) Karlobag — 1; 2.) Perušić — 1.

(67)

PUSMRNSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKB ŽUPANIJE.

889

V e z m a r — 1 k. Prökike (Bri­ nje). V i c k o v i ć —.8 k.: 1.) Kvarte (Perušić) — 2 ; 2.) Lie. Pe­ trovo selo-— 4 ; 3.) Željava (L. Petrovo s.) — 2. V i č i ć — 15 k.: 1.) Brinje -^ 3 ; 2.) Dabar — 1 ; 3.) Jezerane — 4 ; 4.) Letinac (Brinje) — 7. V i d a k — 4, k. Dugi Dol (Rudopolje-Vrhovine); vidi Vidaković. V i d a k o v i ć — 51 k: 1.) Blažanin selo (Brinje) — 9; 2.) D. Lapac — 3 ; 3.) Lipice (Jezerane) — 20; 4.) Lovinac — 1; 5.) Mali Kut (Jezer.) — 9; 6.) Stajnice (Jezer.) — 1; 7.) Sv. Rok (Lovinac) — 8; 8.) vidi Vidak. V i d i ć — 3 k. Kvarte (Perušić). V i d m a r — 34 k.: 1.) D. Ko­ sinj — 26; 2.) Krasno (Sv. Juraj) — 1; 3.) Senj — 3 ; 4.) Sv. Juraj — 3 ; 5.) Volarice (Sv. Juraj) — 1. V i gn j e v ić — 40 k.: 1.) Dnopolje (Lapac) — 6; 2.) Go­ spić —- 1; • 3.) D. Lapac — 3 ; 4.) G. Lapac — 4 ; 5.) Mazin — 2 1 ; 6.) Vaganac (Lie. Petrovo selo) — 5. V i n k o v i ć — 1 k. Lešće (Oto­ čac). V i s e r — 1 k. Gospić. V i š k o v i ć — 1 k. Senj. V i t a s — 52 k.: 1.) Gospić — 2; 2.) D. Lapac — 1 ; 3.) Počitelj — 49. V i v i a n i — 1 k. Otočac. V j e š t i c a '— 37 k.: 1.) Pribudić (Zrmanja) — 19; 2.) Prljevo (Zrni.) — 16; 3.) Suvaja (Srb) — 2. V l a d e t i ć — 18k.: 1.) B. La­ pac — 17 ; 2.) Nebljusi (La­ pac) — 1.

V l a d u š i ć — 6 k. Vrelo (Zr­ manja). V l a h i n i ć — 6 k. Stajnice (Je­ zerane). V l a h o v i ć — 7 k. : 1.) Babin Potok (Vrhovine) — 5; 2.) Senj — 2. V l a i ć — 3 k. Oraovac (D. La­ pac). V l a i n i ć — 13 k.: 1.) Kukljic (Medak) — 2; 2.) Podlapac (Udbina) — 11; 3.) vidi Vlajinić. V l a i s a v l j ević — 137 k.: 1.) Baljevac (Zavalje) —: 6; 2.) Bunić — 6; 3.) Dabar (Oto­ čac) — 3 1 ; 4.) Debelo Brdo (Bunić) — 2 1 ; 5.) Gradina (Korenica) — 1; 6.) Krbavica (Udbina) — 6; 7.) Me­ dak •— 4 ; 8.) Mihaljevac (Ko­ ren.) — 4 ; 9.) Rudopolje (Vrhovine) — 17; 10.) Šeganovac (Koren.) — 4 ; 11.) Trnavac (Korenica) — 25 ; 12.) Željava (Lie. Petrovo selo) — "12. V l a j i n i ć — 7 k. Prvan selo (Perušić); vidi Vlainić. V l a š i ć — 4 k. Brlog. V l a t k o v i ć — 45 k.: 1.) Josani (Udbina) — 16: 2.) D. Lapac — 12; 3.) Nebljusi (Lapac) — 7; 4.) D. Pazarište — 6; 5.) Lič. Pe­ trovo selo — 3 ; 6.). Vrelo (Korenica) — 1. V o j n i ć — 14 k. : 1.) I). Pa­ zariste — 10; 2.) G. Paza­ riste — 4. V o j n o v i ć — dl k. : 1.) Bruvno — 8 ; 2.) Dobroselo (Lapac) — .9; 3.) Mazin— 70; 4.) Pa­ lanka (Zrmanja) — 3; 5.) Zaklopac (Srb) — 1. V o j v o d i ć — 69 k.: 1.) Da­ bar (Otočac) — 2 ; 2.) Grabušić (Korenica) — 1; 3.)

840

к. GRTjjič,

(68)

Korenica — 1 ; 4.) G. La­ pac — 8 : 5.) Kruge (Lapac) — 1; 6.) Mazin — 33; 7.) Neteke (Srb) — 19; 8.) Sir. Kula (Gospić) — 3; 9.) Vra­ no vača (Koren.) — 1. V o n č i n a — 2 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Senj — 1. V o u k — 1 k. Gospić. V r a č a r — 31 k.: 1.) Kruškovac (Medak) — 14; 2.) Mekinjar (Udbina) —• 12; o.) Zrmanja — 5. V. r a n e š — 56 k.:, 1.) Brinje — 1; 2.) Gospić — 3; 3.) Smiljan — 15 1 ; 4.) Tužević (Brinje) — 37; 5.) vidi Vranješ. V r a n e š i ć — / k. Ribnik. V r a n i ć — 36 k.: 1.) Brinie — 22; 2.) Jezerane — 2 ; 3.) Jošani (Udbina) — 2 ; 4.) Letinac (Brinje) — 5; 5.) Mešetar (Lie. Petrovo selo) — 3; 6.) Šalamunić (Bunić) — 2; 7.) vidi Franić. V r a n j e š — 14 k.: 1.) Brlog — 1; 2.) Debelo Brdo (Bu­ nić) — 5; 3 ) Nebljusi (La­ pac) — 2; 4.) Visuć (Ud­ bina) — 6; 5.) vidi Vraneš. V r b a n — 67 k.; 1.) Cesarica — 38; 2.) D. Pazarište — 2; 3.) Karlobag — 2; 4.) Lukovo Šv. Juraj)— 1; 5.) Oštarije (Karlob.) — 1 ; 6.) Sv. Juraj — 3 ; 7.) Volariee (Sv. Juraj) — 17; 8.) Sv. Bok (Lovinac) — 7. V r b a n a c — 4 k.: 1.) Mutilić (Udb.) — 3; 2.) Udbina — 1; 3.) vidi VrbanĆić i Vrbanus. V r b a n č i ć — 1 k. Senj. V r b a n u s — 2 k. D. Švica. V r h o v a c —- 2 k. Senj,

V r k i č — 3 k. Mogorić. V r k l j a n — 63 k.: 1.) Cerje (Lovinac) — 16; 2.) Klanac (Pazarište) — 6; 3-) Lovi­ nac — 1; 4-) G; Pazarište — 19; 5.) Bićice (Lovinac) 2 ; 6.) Sv. Bok (Lovinac) — 19. V r z i ć • — 30 k. : 1.) Brlog — 3 ; 2.) Lućani (Brinje) — 1; 3.) Melnice (Brlog) — 26. V u č e t i ć — 33 k.: I.) Brinje — 2 ; 2.) Lipice (Jezerane) — 9; 3.) Stajnice (Jezer.) — 9 ; 4.) Vucetić selo (Bri­ nje) — 13. V u ć i ć — 1 k. Senj. V u č k o v i ć — 28'k.: 1.) Boričevac — 2 ; 2.) Gračac — 1; 3.) D. L a p a c — 1: 4.) Mogorić — 8; 5.) D. Pa­ zarište — 8; 6.) Raduč — — 2 ; 7.) Tomingaj (Gračac) ' — 6. V u i ć i ć — 7 k. : 1.) Brlog — 6; 2.) Poljice (Otočac) — 1 ; 3.) vidi Vujčlć. V u i ć — 2 5 k. : 1.) Kom (Zr­ manja) — 10; 2.) Ramljanc (Sinac-Otočac) — 6; 3.) Šinac — 4 ; 4.) Tušević (Bri­ nje) — 5V u i n — 5 k. Zaklopac (Srb). V u j a n i ć — 1 k. Pothum (Oto­ čac). V u j a n o v i ć — 3k. Kruge (La­ pac). V u j č i ć — 32 k. : 1.) Brlog — 1; 2.) Gradina (Korenica) — 3 ; 3.) Josikovac (Koren.) — 3 ; 4.) Korenica — 2 ; 5.) Oravac (Koren) — 1 ; 6i) Prijeboj (Koren.) — 7 ; . 7.) Rijeka (Koren.) — 1 ; 8.) Rudanovac (Koren.) — 2 ; 9.)

1 U crkvenim maticama još i 1822. g. piše se ovo pleme Vra" nešević i Franešević.

(69)

PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

841

Šeganovae (Korenica) — 1; 10-) Vranovača (KorenJ — 7 ; 11.) Vrelo (Korenica) — 4; 12.) vidi VuiČić. V u j i n o v i ć — 1 k. Kusac (Zr­ manja) ; vidi Vujnović. V u j n o v i ć — • 69 k. : 1.) Brlog '— 6; 2 ) • Čitluk (Gospić) — 1; 3.) Divoselo (Gosp.) — 4 3 ; 4.) Jablanac — 1; 5.) Smiljan — 1; 6.) Trnovac (Gospić) — 8; -7.) Sir. Kula —' 9. • V u k a Č e v i ć ~ 2 k. Tolić (Ud­ bina). V u k a d i n o v i ć — 49 k.: 1.) Brlog — 22; 2.) Gradina (Korenica) — - 6 ; 3.) Kalebovac (Koren.) — 1 ; 4.) Kompolje (Koren.).— 6; 5.) Ko­ renica — 2; 6.) Mihaljevae (Koren.) — 1; 7.) Ponor (Koren.) — 7; 8.) Segano­ vac (Koren.) — 1; 9.) Vra­ novaca (Koren.) — 1; 10.) Vrelo (Koren.) — 1; 11.) Vrpile (Koren.) — 1. V u k e l i ć '— 226 k.: 1.) BiIjevine [Sv. Juraj) — 2 5 ; 2.) Brušani * ] : 3 ) Go­ — spić — 4: 4.) Kaniža (Go­ spić) — 1; 5.) Klanac (Pazarište) — 4 ; 6.) D. Ko­ sinj — 69; 7.) Krasno (Sv. Juraj) — 4 1 ; 8.) Kruščiea (Pazarište) — 1 5 ; 9.) Kuterevo (Otočac) —- 3: 10.) Lipe (Gospić) — 8: 11.) Melnice (Brlog) — 3 ; 12.) Lič. Novi — • 2 ; 13.) Novoselo Bilajsko — 1; 14.) Otočac — 1; 15.) Rakovica (Jabla­ nac) — 5 : 16.) Senj — 7; 17.) Stolac (Sv. Juraj) — 2; 18.) Sv. Juraj — 3 ; 19.) Široka Kula — 2; 20.) Šumećlca (Otočac) — 1; 21.) Volarice (Sv. Juraj) — 26;

22.) Žuta Lokva (Brinje) — 2; 23.) vidi Vukelić pl. i Vukelja. V u k e l i ć pl. — 1 k. Senj. V u k e l j a — 2 k. Rešetar (Lič. Petrovo selo). V u k m a n i ć — 2 k. Bunić. V u k m a n o v i ć —' 21 k. : 1.) Doljani (Škare) — 7; 2.)' Jošani (Udbina) — 5 ; 3 ) Komić (Udbina) — 9. V u k m i r o v i ć — 78 k.: 1.) Ba­ bin Potok (Vrhovine) — 32; 2.) Bunić — 16; 3.) Jošani — 1; 4.) Ljubovo (Bunić) —• 2; 5.) Svračkovo selo (Udbina) — 18; 6.) Udbina — 1; 7.)Vrhovine — 8. V u k o b r a d — 1 k. Vrelo (Zr­ manja); vidi Vukobratović. V u k o b r a t o v i ć —• 58 k : 1.) Debelo Brdo (Bunić) — 1: 2.) Grabušić (Korenica) — 41 ; 3.) Krbavica (Udbina) — 1: 4.) Ploča (Lovinac) — 8; 5.) Vrhovine,— 7; 6.) vidi Vukobrad. V u k o d e r — 1 k. Jezerane. V u k o v i ć — 96 k.: 1.) Brinje — 2 ; 2.) Budak (Lički Osik) — 4 ; 3.) Debelo Brdo (Bu­ nić) — 2 ; 4.) Gospić — 1; 5.) Holjevac selo (Brinje) — 8; 6.) Jezerane — 6; 7.) Linar selo (Brinje) — 3 ; 8.) Lipice (Jezerane) — 10; 9.) Mali Kut (Jezerane) — 15; • 10.) Mekinjar (Udbina) — • 8 ; 11.) Mušaluk (L. Osik) — 2 ; 12.) Podlapac (Udbina) — 1; 13.) Senj — 1; 14.) Stajnice (Jezerane) — 3 2 ; 15.) Žuta Lokva (Brinje) — 1. V u k o v o j a c — 13 k.: 1.) Do­ ljani (Škare) — 1 ; 2.) Zalužnica — 12. Vuk s a n — 37 k.: 1.) Dabar (Otočac) — 5 : 2.) Glavace (Otočac) — 9; 3.) Gospić —

842

R. GRUJIC,

f

1; 4.) Meclak — 1 ; 5.) Oto­ čac— 1; 6.) Poćitelj — 12 ; 7.) Ponore (OtoČ.) — 2] 8.) Staro selo (Otočac) — 4 ; 9.) Turjanski (Vrhovine) —• 2. V u kiša — 10 k.: 1.) Brotnja (Srb) — 1; 2.) Dobroselo (Lapac) — 9: 3.) vidi Vukšić i Vukušić. V u k š i ć — 6 k.: 1.) Karlobag • • 1; 2.) G. Pazarište — 5 ; — 3.) vidi Vukša i Vukušić. V u k u š i ć — 79 k.: 1.) Brinje .— 1; 2.) Male Brisnice (Stinica) — 20; 3.) Jezerane — • 1; 4.) Jurkuša (Stinica) — 8; 5.) G. Klada (Jablanac) — 14; 6.) Senj — 1 ; 7.) D. Stinica — 2; 8.) D. Švica — 1; 9.) Vlaka (Sti­ nica) — 5; 10.) Vranjak (Jablanac) — 1; l l . j Živi Bu­ nari (Stinica) — 25; 12.) vidi Vukša i Vukšić. V u l e t i ć — 19 k. Kukljic (Meclak). V u m i ć — 1 k. Kaniža (Gospić). V u n j a k — 8 k.: 1.) Debelo Brdo (Bunić) — 4: 2.) Korenica — 1; 3.) Kozjan (Bunić) — 2; 4.) Škare (Otočac) — 1. V u r d e l j a — 23 k.: 1.) Bunić . — 1; 2-)D. Lapac — 3; 3.) Mogorić — 10; 4.) Švraehovo selo (Udbina) •— 9. V u r š t e r — 1 k. Otočac.

Z a l o v i ć — 11 k. L. Osik (Go­ spić). Z a m b e l l i — 1 k. Medak. Z a s t a v n i k o v i ć — 1 0 k.: 1.) Gospić — 1; 2.) Lovinac — 1; 3.) Široka Kula — 8. Z a v i š i ć — 8 k.: 1.) Doljani (Lapac) — 1 ; 2.) Kupirovo (Srb) — 2 ; 3.) D. Lapac — 1; 4.) Mazin — 4.' Z a v o d a — 13 k. Visuć (Ud­ bina), t Z b o r i 1 -- 1 k. 0 očac. Z d u n i č — 3 2 k.: 1.) Lovinac — 14; 2.) Lič. Novi — 6; 3.) Otočac — 1 : 4.) Žabice (Gospić) — 11. Z e c — 10 k.: 1.) Debelo Brdo (Bunić) — 4 ; 2.) Pribudić (Zrmanja) — 3 ; 3.) Rijeka (Korenica) — 1; 4-) Srb — 1; 5.) Vrelo (Koren.) — 1; 6.) vidi Zečević. Z e č e v i ć — 1 k. Sir. Kula; vidi Zec. Z e l i n k a (Prpić) —• 1 k. Drvišica (Karlobag). Z e l j k o v i ć — 7 k. Dugopolje (Srb). Z e 1 ] u v — 2 k. Baduč. Z i m p e r m a n — 1 k. Senj. Z j a Ča — 4 k. Babin Potok (Vr­ hovine) ; vidi Zjačić. Z j a č i ć — 1 k. Vrhovine; vidi Zjača. Z j a j v u k — 3 k.: 1.) Brlog — 1: 2.) Mekinjar (Udbina) — 2. W i r t h — 1 k. Otočac. Z o b e n i c a — 22 k. : 1.) Oraovac (Lapac) —• 2 1 ; 2.) Z a g o r a c — 20 k.: 1.) Brezik Ostrvica (Gospić) — 1. (Med.) — 1 1 ; 2.) Međak — 6; 3.) PoČitelj — 1; 4.) Вш Z o r i c a — 18 k.: 1.) Budak (L. Osik) — 2; 2.) Gospić dopolje fVrhovine) —• 2. — 2; 3.) Mekinjar (Ud­ Z a k l a n — 24 k.: 1.) Bunić bina) — 9; 4.) Šmiljan — — 2; 2.) Krbavica (Udbina) 1; 5.) Švračkovo selo (Udb.) — 16; 3.) Mogorić — 5; — 4 5 6.) vidi Zoričić. 4.) Salanmnić, (Bunić) — 1.

(71)

Р1ЛШЕШКТ RJTBONIK LIÖKOKRBAVSKE ŽUPANIJE.

343

Z o r i č i ć — 9 k.: l.j Lokmer selo (Brinje) — 6; 2.) Lučani (Brinje) — 3 ; 3.) vidi Zorica. Z o r i ć — 90 k.: 1.) Bruvno — 2; 2.) Kaldrma (Srb) — 8; 3.) D: Lapac — 1; 4.) Ma­ zili — 3 4 ; 5.) 0sreći (Srb) — 22 ; 6.) Ruđopolje (Bru­ v n o ) — 5 ; 1.) Smiljem — 16; 8.) Toniingaj (Gračac) — 1; 9.) Vrhovine — 1. Z o r o e — 12 k. Pavlovac (Vrebac). Z r i n s k i —• 2 k. Senj. Z n b č i ć — 11 k. : 1.) Brlog — 5; 2.) Cerje (Lovinac) — 2 ; 3.) Otočac — 1; 4.) Poljice (Otoč.J — 2; 5.) Trnovac (Gospić) — 1. Z u b o v i ć — 18 k,: 1.) Jasikovac (Korenica) — 1; 2.) Ko­ renica — 1; 3.) Oravac (Ko­ renica) — 1 ; 4.) Rijeka (Ko­ renica) — 2; 5.) Siikada (Gračac) — 2; 6.) Tomingaj (GraŽac) — 1; 7.) Vrelo (Koren.) — 6 ;' 8.) Vrhovine — 4. Z u d e n i g o — 1 k. Senj. Ž a f r a n 4 k. Sinac. Ž a g a r — 24 k.: 1.) Barlete( Go­ spić) — 2; 2.) Brlog — 1; 3.) Bunić —- 1; 4.) Gospić — 2; 5.) Kosinj — 2; 6.) Lo­ vinac — 8; 7.) Otočac — 2; 8.) Pišać (Udbina) — 3; 9.) Prozor (Otočac) — 2; 10.) Senj — 1; 11.) vidi Žagrović. Ž a g r o v i ć — 5 k.: 1.) Kuterevo (Otočac) — 1; 2.) Po­ ljice (Otoč.) — 2; 3.) Sinac (Otoč. i — 2 ; 4.) vidi Žagar. Ž a ] a — 5 k. Rebić (Udbina). Ž a k n l a — 81 k.: 1.) Brlog — 28; 2.) Bukovac (Ud­

bina) — 4; 3.) Grabušić (Ko­ renica) — 1; 4.) Gradina (Koren.) — 1; 5.) Jasikovac (Koren.) — 9 ; 6.) Krst (Ko­ ren.) — 1; 7.) Korenica — • 5 ; 8.) Melinovac (Zavalje) — — 1; 9.) Mihaljevac (Koren.) — 2 ; 10.) Oravac (Koren.) — 12; 11.) LiČ. Petrovo selo — 2; 12.) Rijeka (Koren.) — 2; 13.) Ruđopolje (Vrho­ vine) — 1; 14.) Visuć (Ud­ bina) — 6; 15.) Vrelo (Ko­ ren.) — 1; 16.) Vrpile (Ko­ ren.) — 5. Ž a l a c —• 15 k.: 1.) Lešće (Oto­ čac) — 2; 2.) Lnčani (Bri­ nje) — 2 ; 3.) Prozor (Otoč.) — 3 ; 4.) Sinac -(Otoč.) — 8Ž a n i ć — 1 k. Lešće (Otočac). Ž a r a k — 9 k. Perušić; vidi Zarković. Z a r k o v i ć — 1 1 k. :Л.) Stolac (Sv. Juraj) — 4 ; 2.) Trno­ vac (Gospić) — 7 ; vidi Žarak. Ž e g a r a c — 69 k.: 1.) Glavace (Otočac) — 3 1 ; 2.) Go­ spić — 2; 3.) Kik (Lovinac) — 2 1 ; 4.) Korenica — 1; 5.) Ličko Petrovo selo — 1; 6.) Baduč — 9; 7.) Rijeka (Koren.) •— 1 ; 8.) Vranovača (Koren.) — 3. Ž e ž e l j — 9 k.: 1.) Srb.— 5 ; 2.) Tomingaj (Gračac) — 4. Ž i g i ć — 105 k.: 1.) Baljevac (Zavalje) — 1; 2.) BjelopoIje (Korenica) . — 5; 3.) Dugi Dol (Vrhovine) — 1 0 ; 4.) Frkašić (Koren.) — 1 1 ; 5.) Grabušić (Koren.) — 4 ; 6.) Klašnjica (Koren.) — 1; 7.) Korenica — 5 ; 8.) Omoljac (Koren.) — 2; 9.) Ora­ vac (Koren.) — 1; 10.) Lič. Petrovo selo — 2 ; 11.) Ponor (Koren.) — 4 ; 12.) Široka Kula - 13: 13.) Tule (Ko-

344

R.

GMJJIĆ.

(72)

renica) — 3 3 ; 14.) Vedašić Z u n i ć — ХЗ k.: 1.) Dnopoljo (Koren.) — 6; 15.)vVrelo (Ko­ (Lapac) — 1; 2.) D. Lapac ren.) — 2; 16.) Željava (L. — 2 ; 3.) Orovac (Otočac) •.— Petrovo selo) — 5. 6; 4.) Staro selo (Otoč.) — 4. Ž i l j a r — 2 k. Sinac (Otočac). Ž u p a n — 66 k.: 1.) Barlete (Gospić) — 16; 2.) Klanac Ž i r k o v i ć -=- 34 k.: 1.) Bilaj (Pazariste) — 19; 3.) Paza­ — 4 ; 2.) I). Pazariste— riste — 8; 4.) Rebić (Ud­ 6; 3.) Skocaj (Zavalje) — bina — 4 ; 5.) Ribnik — — 24. • 4 ; 6.) Senj — 6 ; 7.) Sv. 1 Z m i r i ć — 1 k. Brlog . Rok (Lovinac) — 9. Ž n b r i n i č — 35 k. : 1.) Oto­ Z u p a n č i ć — 1 k. Brinje. čac — 3 : 2.) Poljice (Oto­ Ž u t i ć — 24 k. : 1.) Bukovac čac) — 1 ; 3.) Prozor (Oto­ (Perušić) — 4 ; 2.) Gračac čac) —- 19; 4.) Šumečica — 1; 3.) Šuvaja (Srb) — 2 ; (Otoč.) — 12. 4.) Štihada (Grač.) — 14; 1 Ž u l j — 1 k. Dubrava (Brlog ). 5. Tomingaj (Grač.) — 3. Z u m b e r a c — '2 k. Senjska Ž u ž i ć — 6 k. Široka Kula (Go­ spić). Drag-a.

PRILOZI.
i. Popis izumrlih plemena u gospićkom kotaru, na osnovi topografičkih naziva toga kotara.
Brakus • • Lički Novi. —• Branko vić —- Šir. Kula. Bratluš — Lički Novi. Brcalj —^ Ribnik. Brikić •— Šir. Kula. Brnjilović —• Mogorić. Bulić -— Ostrvica. Babunkić •— Ledenik. Buljmiz •—• Mogorić. Badlov — Pavlovac. Bajić -—• Gospić, Mogorić, Raduč. Buraja —• Medak. Burza •—• Medak, Bilaj. Bakalić •— Bužim. Bakiš —• Brezik, Kruškovac. Bakljan —• Gospić, Šir. Kula. Ceklin —• Ostrvica. Bakrač ••—• Počitelj. Cicvara •—• Pavlovac. Bala •— Divoselo, Gospić. Crljenko — Brušani. Balač •—• Lipe. Cvijetić — Šir. Kula. Balić •— Divoselo, Gospić, Mo­ gorić. Čatlaković •—• Medak. Baljević —• Brušani. Čavić —• Smiljan. Barbaric •— Oštarije. Čokeša — Brezik, Kukljic, Medak. Barić — L. Šugarje. Čokor •—• Lič. Novi. Batelj •—• Mogorić. Čop •—• Mu šaluk, L. Novi. Beganić •— Bilaj, Smiljan. Ču ča •—• Medak. Bidić — Bilaj. Čušak — Šir. Kula. Bikan — Počitelj. Bilić — Ribnik. Ćatić •—• Šir. Kula, Oštarije. Bjelan — Divoselo. Ćelac — Kukljic, Medak. Boban — Kukljic. Ćorić — Bužim, Vrebac. Boljevrkić — Mogorić. Ćulibrk -— Mogorić. ' Bomeštrović — Brežik, Mogorić. Ćulina •— Drenovac. Abdić — Šir. Kula. Akčić •— Barlete. Alaga — Pavlovac, Vrebac. Antešić •—• Bilaj. Antić — Konjsko (Karlobag).
ZBORNIK ZA ЋШ. ŽI¥OT XXII.

ЛаА.

346

JR. GRÜJIC,

(74)

Dajić — Trnovac. Daničić —• Luk. Sugar je, Vrebac, Dasović —• Lič. Osik. Despot —• Sir. Kula. Dobrica —• Raduč. Dodig — Brezik. Dolina —•• Medak. Drača —• Pavlovac. Dralić — Čitluk. Drča —• Gospić, Počitelj. Drlja — Medak. Dudić •—• Lič. Novi, Počitelj. Dukić — Šir. Kula, Trnovac. Dusić —• Kukljic. Džamić •—• Divoselo. Đalić —• Kruškovac, Počitelj. Đivić —• Počitelj. Đotlić —• Cesarica, Trnovac, Smiljan. Đukić — Mogorić. Đurić — Šir. Kula. , Đurinić —• Počitelj.

J a č a n —• Lič. Osik. J a g r e v — Mogorić. J a k i ć •—• Medak. Jakšić — Cesarica, Medak. Jandrić —• Čitluk. Janković —• L. Novi, Trnovac. J a n j a n i n •—• Raduč. Janjatović •—• Mogorić. Janjilo vi ć '—• Šir. Kula. J a s n i ć -—• Mogorić. Jogunović —• Smiljan. Jojić —• Divoselo. Jokić —• Medak. Jolić •—• Počitelj, L. Šugarje. Jošić •— Raduč, Počitelj. Jovandić •—' Šir. Kula. Jovanić •—• Počitelj. Jovetić •—• Šir. Kula. Jukić — Bužim, Ost arije. Jnrić — Vrebac. Jurišić —• Lič. Osik.

Kabić — Mogorić. Kajfeš — Mušaluk. Kalanj — Bužim, Lič. Novi, P a v lovac. Karaga —• Počitelj.. Erdega — Divoselo. Karapandža — Šir. Kula. Ergač •— Počitelj. Karlić •—• Lipe, Oštarije. Kasip •—• Šir. Kula. Gnjatović —• Novoselo Bilajsko. Kašivuk •—''Šir. Kula. Gobić —• Raduč. Katušić — Trnovac. Gojić — Mogorić. Keco —• Pavlovac. Grba — Počitelj. Kedža —• Mogorić. ~ Gredelj •—• Šir. Kula. Kelčev — Šir. Kula. Grkić —- Mogorić. Kesa •—• Žabice, Lič. Novi. Grković •—• Vrebac. Keser •— Lič. Osik, Ostrvica, Grubač •—• Raduč. Mušaluk. Kevrić —• Divoselo, Haj din — Mušaluk. Kilić — Šir. Kula, vOštarije. Hodar —. Šir. Kula. K i t a •—• Medak, Luk. Šugarje. Hrnjak '—• Počitelj. Klaić —• Raduč. Hrstić •—• Šir. Kula. Klemen — Trnovac. Knjića т Ribnik. — Kojić — Pavlovac. lean •—• Smiljan, . # Ivičić — Cesarica. , . Korka — Dre novac, Ivić —• Lič. Novi, , Gospić. '.orkut. — Drenovac.

(75)

PLEMENSKI BJEČNIK MÖKÖ-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

347-

Košić — Bar lete. Kosorić —• Lič. Novi. Kostić •—• Cesarica. Ivo stru iv —•• Li č. No vi. Kotur —• Bilaj. Kovrinić —- Cesarica. Krasan —• Vrebac. Krek —• Brezik, Medak. Kresina —• Šir. Kula. Krivošija 1 •—• Bar lete. Kučko vi ć — Divoselo. Kukavičić -^- Vrebac. Kulin -—• Lič. Osik, Šir. Kula, Počitelj. Kurtaga —• Smiljan. Ivurtić — Šir. Kula. Kvaić —• Mogorić. Lasić —• Vrebac. Lemić —- Barlete, L. Osik. Litić — Sir. Kula. Lončar -— Šir. Kula, Vrebac, Luben —- Počitelj. Lu čaj a -- Počitelj. Lujić —• Mogorić. Lukčević —• Smiljan. Lukić •— Smiljan. Lukšić — Stanište, Cesarica. Ljubičić -— Mogorić. Ljubić —• Brezik, Lič. Osik. Macura (ii. Mazura) •—• Divoselo Magdić —- Smiljan. Makar — Medak. Makić —• Vrebac. Maksić —• Šir. Kula. Malešević — Šir. Kula. Malinić —- Mogorić. Marelj —• Šir. Kula. Maretić —- L i č . Novi. iMarga —• Bilaj.
1

Marin — Medak. / Markićević — Ribnik, Mogorić. Maslo var a —• Mušaluk. Mataruga —• Šir. Kula. " . Matovina -- Cesarica. ^— Mauk —• Medak, Kruškovac Mazura ili Macura —-' Divoselo. Medak •—• Cesarica. Medić — Smiljan. Meić -—• Raduč. Meštrović —• Gospić, Lič. Osik. Milaković —• Medak. Milić — Kukljic. Milinčić —• Počitelj.* Miljuš —• Divoselo. Mišić •— Mogorić. Mrdalj — Počitelj. Mrga —• Ostovica. Mrkalj —• Počitelj, Raduč. Mrkobrad — Ribnik. Mrkšić •—• Počitelj. Mršić —• Šir. Kula. Mucajlo — Kruškovac. Murgi ć — Medak. Mu r t a — Gospić, Šir. Kula. Muvar — Lič. Osik. Nanić •— Ribnik. Naša — Šir. Kula. Nevajdić —• Divoselo. Odžić •—• Smiljan, Vrebac. Ostić —- Pavlovac. Ostojić —• Šir. Kula. Ošepa —• Šir. Kula. Pali vuk •— Počitelj. Papić — Mušaluk. Paripović — Š. Kula, Luk. Šugarje, Raduč. Pavić —• Deb. Brdo, Gospić. Pavletić —• Lič. Osik.

U protokolu Uvštenih ostrvičko-barletske parohije od 1802.—• 1820. zabilježen ;e kao k u m mnogima D a j n j a n Krivošija i z Barleta. •— To će b i t i posljednji predstavnik toga plemena u •ovom. kotaru.

348

R. GMJJ1Ć,

(76)

Šajić • Trnovac. — Šandrla — Smiljan. R a d a n —• Počitelj. Šavor — Mušaluk. Radišić •—• Raduč. Šebić — Vrebac. Radovanović'—• Ostrvica, Barlete. Sejatović •—• Mogorić, Ledenik. Radulović — Cesarica. Šepa —. Ornice, Barlete, Divo­ Raić — Čitluk. selo, Široka Kula. Ranisavljević —• Raduč. Šeper (i Seper) — Divoselo. Rastić — Bilaj. Šešelj (i Žeželj) •—• Čitluk. Rebić — Lič. Osik. Šešić -—• Gospić. Relja -— Bužim, Kaniža. Šević •—• Trnovac. Ristić — Medak. Sijan — Divoselo, Vrebac. Ristivojević -—• Šir. Kula. Šilović — Smiljan. Šir •—• Mušaluk. Rogulja —.. Ribnik, Vrebac. Rolčev — Medak, Kukljic. Škorić -—• Drenovac, R a d u č . Romić — Kruškovac, Bilaj. Šmit —• Ostrvica. Šnitl •— Divoselo. Rončević '— Divoselo. Šnjarić •— Ribnik. Rošić — Šir. Kula, Smiljan. Rudić •— Mogorić. Šola j a — Medak. Ružić •— Ostari je.. Šopić .— Drenovac, Smiljan, T r ­ novac. Špadov — L. Novi. Sa kano v — Kaniža. Salata — Kukljic. Šukić — Divoselo. Šalje v — Divoselo, Šugarje. Šuljak — Šir. Kula. S a m a r d ž i j a — Mogorić, Vrebac. Šuntić — Deb. Brdo. S.ć (Sić) — Šir. Kula. Švoreev —• Divoselo.

Pejak •—• Cesarica, Kukljic. Pelivan — Šir. Kula. Peričić —• Šir. Kula. Perić —• Šir. Kula, Ribnik. Perišić —• Lič. Osik. Perla — Trnovac, Vrebac. Perun •—• Smiljan. Petaci •—• Trnovac. Petrović •—• Smiljan. Pićan •— Ribnik, Žabice. Pilar — Brušani. Piuk •—• Vrebac. PHšić •—• Lič. Novi. Popadić •—• Medak. Porobić — Medak. Prelac — Šir. Kula, LiČ. Osik. Prtljaga —• Šir. Kula. Puhović •—• Mogorić. Puić —• Drenovac. Purić •—• Šir. Kula. Putina •—• Šir. Kula. Puvalo •—• Šir. Kula.

Seper, vidi Šeper. Sertić — Lič. Novi. Simatov — Počitelj. Skakić — Barlete, Ostrvica. Skerlačić —• Mušaluk. Skorupan •—• Cesarica. Sladović — Konjsko, Čitluk, Mo­ gorić. Slavičić •—• Bilaj. Smaić •—• Ribnik. Solak •—• Šir. Kula. Solić •—• Šir. Kula. Spaić — Pa vio vac. Span j a — Drenovac. Spilčev — Mogorić. Srdanović —• Lič. Novi. Srdić — Počitelj. Stoj ako v — Medak, D r e n o v a c . Stupar — Vrebac, Pavlovac. Sučević — Smiljan.

(77)

PLSMENSKI RJEČNIK MÖKO-KRBATSKE ŽUPANIJE

349

Vujasinović •— Mogorić. T a b a k •— Počitelj. T a r a t a v a (Trtava) —• Š, Kula. Vujatović -—. Šir. Kula. Vujčić — Smiljan. T i š t a •—• Kruškovac. Vujić —• Počitelj. Toljan — Mu šalu k, L. Osik. Vujković — Mogorić, V r e b a c r . Tomić •— Sir. Kula. Trga —. Ribnik, Vrebac, Po­ Vukajlovic •—• Šir. Kula. Vukanović —• Ostrvica,, čitelj . Vukašinović •—• š i r . Kula. Trivunović •—• Bilaj, Vrebac. Vukmirović • • šir. Kula. — Trola — Drenovac. Vukšić •—• Šir. Kula. Turković — Sir. Kula. Vulić — Ribnik, Smiljan. Urteš —• Raduč u Velebitu. Zdjelar •—• Vrebac, Pavlovac. Zekan —• Šir. Kula, Mogorić. Vakalo —• Šir. Kula. Zelenika — Cesarica. Vakić •—' Mogorić. Zelić — Bužim, Vrebac. Valić —• Smiljan. Zenjaja — Čitluk. Vandre — Vrebac. Varatović —• Lič. Novi, Barlete. Zimo nj a — Medak. Zjalić —• Ostrvica. Varnica •—• Vrebac. 1 Vasiljević —• Barlete, Pa vio vac, Zloić — Čitluk. Zubović •—• Smiljan. Velagić —• Medak. Vidak — Barlete. Ždral •—• Lički Novi. Vidovi ć •—• Šir. Kula. Žeželj, vidi Šešelj. Vilenica —• Barlete. Žigarčić —• Lič. Novi. Vlaić —' Mogorić. Žitić —• Počitelj. Vlašić — Lički Novi. Žuljača •—• Šir. Kula. Vor •—• Šir. Kula. Vranić —•' Smiljan, Šir. Kula. Žunić •—• Smiljan. Župić —• Oštarije. Vrkljan'—''Divoselo. Žutić—-Šir. Kula, Bilaj, Kaniža, Vrlić -— Brezik. Lič. Novi. Vučino vi ć —• L. Osik, Ribnik.

1 Posljednji predstavnik ovoga plemena pominje k a t a s t r a l n i m posjedovnim listovima od 1883. g.

se još u

II. Nadimci pojedinih porodica u Lici i Krbavi, Abini — Stanici (Divoselo). Abramovići — Vidakovići (D. Lapac). Aglići — Oklopdžije (Medak). Akcije -— Mandarići (Vrebac). Arari •— Kljaići (Ploča). Avramci ili Vramčevi — Plećaši (Divoselo). Avramovići — Pribići (Krbavica). Babici — i. Uzelci (Vrebac) ; 2. Rapajići (Krbavica). Babule •>— Vrkljani (Lovinac). Baćići — Baste (Srednja Gora). Baćini — Hinići (Zalužnica). Baketići — Vraneši (Smiljan). Bakrači — i. Vita^i (Počitelj); 2. Pavlice (Ploča). Bakule — Ćukovi (Zrmanja). Baleni — i . Vukelići (Lipe) ,; 2. Njegovani (Salamunić). Balići — Ćurčići (Komić). Balini '.— Mileusnići (D. Lapac). Banote •— Dukići (Ploča). Banjci —. Potkonjaci (Divoselo). Barabini — Ugarci (Vrebac). Baruni ili Paruni — Crnokraci (Medak). Basići — Novkovići (Vrebac). Bašići — Pribići (Krbavica). Baturde — Obradovići (Divo­ selo). Bekani — Cvjetićani (Srednja Gora). Be kuti — Hinići (Zalužnica). Beljani — Uzelci (Medak). Benaci — Potkonjaci (Divoselo). Berikteri — Skundrići (Zrmanja)» Bešići — Momčilovići (D. Ko_ sinj). Bisagovići — Bogdanovići (Vr­ bo vine) . Bišići, vidi Biškupovići. Biškupovići ili Bi sići — Baste (Srednja Gora). Bježi ći — Vučkovići (Mogorić). Bljuteše — Kljaići (Ploča). Bobelji — Pavičići (Lovinac). Bočini — Plećaši (Divoselo). Borci — Borkovići (Mogorić). Borići — Narančići (Vrebac). Brašnari — Hinići (Zalužnica). Brdari — i . Orlovići ( P l o č a ) ; 2. Crnokraci (Vrebac). Brđani — Mrđenovići (Medak). Bricići — Rajčevići (Čitluk). Brike i Brik±ći — Lemaići (Smi­ ljan). Britići i Bricići — Rajčevići (Di­ voselo). Brkići — Oklopdžije (Medak). Bubici — Opale (D. Lapac). Bublići —- Bogunovići (Zrmanja). Buići — i. Zagorci (Medak) ; 2. Uzelci' (Medak).

(79)

PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO-KRBAVSKE ŽUPANTJE.

351

Bulini — Obradovići (Divoselo). Demerovići — Baste (Srednja Buvači — i . Obradovići (Divo­ Gora). selo) ; Dimlići — Baste (Srednja Gora). 2. Gaići (Ploča). Dmitrešilovići — Milanovići (D. Bu zdimi i — Ljubojevići (PočiLapac). telj). Docići — Paripovići (D. Kosinj). Dodigi — Janjetovići (Vlaško Cagori — Hinići (Zalužnice). Polje-Brlog). Caklari — Bosići (Komić). Dokonjaci — Potkonjaci (Divo­ Cam ako vi •—• Pejnovići (Vrhov.) selo). • Cicvare —; Opsenice (Šalamunić). Dolari — Orlovi ći (Ploča). Cigani — Šimunići (Novoselo Bi- D r a g i ć i — Baste (Srednja Gora). lajsko). Drajceni — Bobici (Počitelj). Cimeri — Krajnovići (Čitluk). Drljići — Pavlice (Počitelj). Cindvuši — Vujnovići (Divoselo). Druži — Basarići (Divoselo). Cjepanice — Osmokrovići (Zr~ Duriti — Ćormarkovići (Lipovo manj a). Polje-Kosinj). Cote — Pavlice (Ploča). Dvogroške — Popovići (Zaluž­ Cotini — Basarići (Divoselo). nica). Cvolići —• Rajčevići (Smiljan). C voljeni — Proclanovići (Zrma­ Đukići •—- Petričići (Korenica). Đurići — Baste (Sred. G(ra). nja). Eleguzi — Rakići (Šir. Kula). Čalakanovi — Nikšići (Šir. Kula). Eregići — Gledići (Lipovo PoljeČavčići — i . Krajnovići (Čitluk); Kosinj). 2. Pejnovići (Smiljan). Evendići — Erori (Vrho vine). Čavli ne — Ogrizo vici (Vlaško Polje-Brlog). Frdekteri — Popovići (Ploča). Čočići — Vukobratovići (Ploča). Čogljani — Bogdanom ići (Vrho • Ga gici — Divjaci (D. Lapac). Gagrići —- Đerići (Korenica). vine). Čokovi — Dugandžije (Divoselo). Gajčetini i Gajčotini — Vujno­ vići (Divoselo). Čulići — Kneževići (Bunić). Gajići ->- Pribići (Krbavica). Ćalani — Varićaci (D. Kosinj). Galame — Bruj ići \Medak). Galamići •—• Dukići (Ploča). Ćikići — Plećaši (Divoselo). Garići .—- Krajnovići (Čitluk). Ćiva — Nikšići (Šir. Kula). Garini — Lavrnići (Komić). Ćuće — Orlovi ći (Ploča). Gatići — Vlaisavljevići(Medak). Ćukci — Ćukovi (Zrmanja). Ćulumi Ivančevići (Zalužnica). Gavrani -— Orlići (Korenica). Curini — Obradovići (Divoselo). Geići — Kuprešani (Medak). Ćtise i Ktise — Brkići (Zrmanja).. Gizdari — Kneževići (Bunić). Glavani — Čuturile (Ploča). Damjanovići — Pribići (Krba- Globaci — Marko vici (Bunić). vica). Gljivari — Vujnovići (Divoselo). Dancini —. Plećaši (Divoselo). Gnjili Kumpiri — Obradovići Dejići —. Popovići (Zalužnica). (Divoselo).

852

R. GRUJIĆ,

(80)

Go bici — Paripovići (D. Kosinj). Kneževi — Pribići (Krbavica). Kojići — Pjevači (Čitluk). Gpsini — Stanici (Divoselo). Grabovci — Marčetići (Zrmanj a). Kopači — Čuturile (Ploča). Građani — Oklopdžije (Medak). Korice —• Kraj no vici (Zalužnica). Koštici — Rupčići (Lovinac). Grbari •— Kraj no vici (Čitluk). Grubići — Oreškovići (Šir. Kula). Kovači — Bogdanovići (Vrebac). Gu slice — Hinići (Zalužnica). Kravalji — Krajnovići (Divoselo). Kreketuše — Kekići (Lipe). Krgaći •—• Štulići (Ploča). Ilijaši — Ugarkovići (Komić). Krkeei —• Obradovići (Divoselo). Iljtari — Maoduši (Medak). Krljaši — Ljubojevići (Počitelj). Tvanići — Rašete (D. Lapac). Kuburice — r. Uzelci (Zalužnica); Jajići — Plećaši (Divoselo). j 2. Uzelci (Vrhovine). Janešići —• Korice (Mogorić). Kuca — Hinići (Zalužnica). Janjekići —: Man dići (Zrmanja). Kujice — i . Ogrizovići (Vlaško Jarmine — Pejnovići (Smiljan). Polje); Jazići — Obrado vici (Divoselo). 2. Vučkovići (Mogorić). Jelići — Budimiri (Zrmanja). Kukici — Rapajići (Krbavica). Joj ići — Opačići (D. Lapac). Kuleni — Uzelci (Počitelj). Jovetići — Rašete (D. Lapac). Kupusine — Budimlije (Ploča). Ju'govići — Galci (Žabice-Gospić). Kurente — Begovići (Bunić). Jurići — Rogići (Počitelj ).~j > i Kurtagići — Orlovići (Srednja Gora). Kablići — Potkonjaci"(Divoselo). Kuse, vidi Ćuse. Kaj ići — Stipanovići (Bunić). Kusići — Mandarići (Vrebac). Kalaiši —. Banjeglavi (Ploča). Kutlače — Đ u ' k i ć i (Ploča). Kanali — Vukmirovići (Vrhovine). LabetiV"|— *|Vrkljani (Lovinac). Karapandže — Brakuši (Zaluž­ Labusi — Rastići (Bunić). Lakanovići —-Ćukovi (Zrmanja). nica). Karđumi —• Vujnovići (Divo­ Lakići — i . Pribići (Krbavica) ; 2. Rašete (D. Lapac). selo). Lasanovi — Šarići (Lovinac. Karegići — Orlovići (Ploča). Lazići — i . Baste (Sred. Gora); Kaštari .— Uzelci (Medak). 2. Budimiri (Zrmanja) ; Kebići —• Vukobratovići (Ploča). 3. Lemaići (Smiljan) ; Kebre — Marčetići (Zrmanja). 4. Cvjetićani (Sred. Gora). Keljote — Maljkovići (Ploča). Keseri — i . Brakusi (Zalužnica) • Lećetini — Dragosavci (Vrebac). Ličine — Bogdanovići (Vrhovine). 2. Pribići (Krbavica). Ligići — Rašete (D. Lapac). Kesice'— Hinići (Bunić). Kič — Janj eto vici (Vlaško Polj e). Likari •— Hinići (Bunić). Kidži^ći —. Marčetići (Zrmanja). Loše —• Zaklani (Bunić). Kijač ći —. Maljkovići (Ploča). Lugeri ~ Končari (Vrhovine). Kike —, Mraovići (Novoselo Bi­ Lulici —- Divjaci (D. Lapac). Lunčići — Stanici (Divoselo). la jsko). Kivurići — Traživuci (D. Lapac). Mjalje — Marčetići (Zrmanja). Kizići —i Pavičići (Lovinac).

(81)

PLEMENSKI RJEČNIK MÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJU.

353

Mačci — Počuče (Divoselo). • Mačkilji — Počuče (Divoselo). Madžari — Ivkovići (Vrhovine). Madžori — Budimiri (Zrmanja). Mage — Ćalići (Ploča). Maići — Dragosavci (Vrebac). Majori — Janjetovići (Vlaško Polje). Malješi — Maoduši (Medak). Mandići — Pjevači (Čitluk). Manojlići — Rašete (D. Lapac). 'Marjanovići — Varićaci (Korenica). Markelići — Vitasi (Počitelj). Marko vici —- Pjevači (Čitluk). Mašteline — Jerkovići (Divoselo) • Matulani — Stranjine (Medak)... Maže — i . Kalemberi (Korenica) ; 2. Nikšići (Šir. Kula). Medici — Baste (Sred. Gora). Mele — Ivančevići (Zalužn 4 ca). Mezani — Ivančevići (Zalužnica). Mikići — Oreškovići (Šir. Kula). Miladitiovići — i . Lukići (Zr­ manja) ; 2. Marčetići (Zrmanja). Milanci —. Vlajisavljevići (Krbavica). Milankovići —• Mirići (Krbavica). Milanovići •— Baste (Srednja Gora). Mlinari — Ljuštine (Medak). Mrežici — Vitasi (Počitelj). Mrvci — Miščevići (Lipovo PoljeKosinj). Musići — Jerkovići (Divoselo). Musi je — Drakulići (Korenica),

Paripine — Počuče (Divoselo) Paruni, vidi Baruni. Pagatlije — Đukići (Sred. Gora). Patrići — Oklopdžije (Medak). Paželji •— Počuče (Divoselo). Pečeni — Rajčevići (Divoselo). Pecani — Sunajci (Vrebac). Pegrije — Bogdanovići (Vrho­ vine). Pejašinovići — Budimiri (Zr­ manja). Pekići — i. Oreškovići (Š. Kula) ; 2. Maoduši (Medak). Perici — i . Nikšići (Šir. Kula) ; 2. Vujnovići (Divoselo). Pero nje — Vuksani (Počitelj). Petkovići — Radakovići (Mogorić). Pešići — Rašete (D. Lapac). Pišnjaci — Brakusi (Zalužnica). Pjevci — Pjevači (Čitluk). Plašivuci .— Lavrnići (Komić). Piemenitaši ili Šapanđrke — Oklopdžije (Medak). Poljari — i . Bjegovići (Divoselo); 2. Dragosavci (Vrebac). Popovići • — i . Počuče (Divoselo). 2. Rapajići (Krbavica). Potkraj ci — Baste i Cvjetićani (Sred. Gora). Potočari — Narančići (Vrebac). Prancezi .— Borčići (Novoselo Bilajsko). Praščići — Serdari (Smilj-an). Prdavci — Kneževići (Bunić). Prdi je — Nikšići (Šir. Kula). Prodici — Baste (Sred. Gora). Projile —. Bogunovići (Zrmanja). Nenići •— Rašete (D. Lapac). Prtikuje — Levnjaići i Srdići (Vrhovine). Oblačine — Sr dići (Vrhovine). Pruješi —• Uzelci (Medak). Oclari — Oreškovići (Šir. Kula). Opale — R u k a v i n e (Vlaško Polje) Pućani — Rastići (Bunić). Puje — Opačići (Komić). Pujsete — Rastići (Bunić). Pakeši — Kuprešani (Medak). Puljizi — Rajčevići (Čitluk). Paketi — Plećaši (Divoselo). Pantaši — Oreškovići (Šir. Kula). Pusani — Plećaši (Divoselo).

3-54

R.

GRUJIÖ,

(88)

Skenclže — Kneževići (Bunić). Skute — i. Bobici (Počitelj); 2. Stanici (Divoselo). .Rabate — Čuturile (Ploča). Stanišići — Rapajići (Krbavica). Racki — Rajčevići (Divoselo). Stevinovići — Orlovići (Srednja Račići • • Uzelci (Vrhovine). — Gora). (Lipovo Radi sići — i.Ugarkovići (Komić). Stolići — Kokotovići 2. Korice (Mogorić). Polje-Kosinj). Radovančevići — Rapajići (Kr­ Stošlj evići — Stoj isavlj evići (Zr­ bavica). manja). Rakači — Njegovani (Počitelj). Strunići •— Bjegovići (Divoselo). Rakići — Blitve (Medak). Sumići — Rajčevići (Čitluk). Rašete — Jelovci (Vrhovine). Surani — Oreškovići (Šir. Kula). Repari — Orio vici i Trkulje pod Kikom za Žirom. Samendulje — Hinići (Zalužnica). Rege — Erege (Lipe). Rgalovići — Škarići (Lipovo Sapandrke, vidi Plemenitaši. Šare — Popovići (Zalužnica). Polje) Ristići — Oklcpdžije (Medak). Šaše i Šašići — Bogići (Smiljan). Rodici — Panjkovići (Krbavica- Šavrići — Rašete (D. Lapac). Šege — Breke (Zrmanja). Kosinj. Rogonje — Mraovići (Novoselo- Ševići — Bižići (Krbavica). Ševrcani — Nikšići (Šir. Kula). Bilajsko). Rokanovi i Rokići — Janjetovići Šipile — Rukavine (Vlaško Polje). Šišaci — Konj evići (Medak). (Vlaško Polje.) Rokići — i. Osn okroj evići (Zr­ Škere i Škerići •— Oreškovići manja) ; (Šir. Kula). 2. vidi Rokanovi. Školani — Rukavine (Vlaško Rošići.—• Pejnovići (Smiljan). Polje). Rucalji — Plećaši (Divoselo). Šmanići — Rašete (D. Lapac). RukaČari — Orlovići (Ploča). Šojmani — Kljaići (Ploča). Sole i Šolići — Oreškovići (Šir. Sajići — Popovići (Zalužnica). Kula). Salaci — Vlaisavljevići (Bunić). Šotlajice •—Ljubojevići (Počitelj). Sanaderi — Rađeno vici (Donji Šovići — Rašete (D. Lapac). Lapac). Savići — Vujnovići (Divoselo). Šprlje i Šprljići — Nikšići (Šir. Kula). Savušilovići — Rašete (D. Lapac). Štrolići — Sekulići (Ribnik). Senkići — Rukavine (Vlaško Šunjite — Orlići (Korenica). Polje). Sulći — Pavičići (Lovinac). Seperi — Hinići (Zalužnica). Serkani — Stankovići (Bunić). Šunjkaši —> Sreli ći (Vrhovine). Sikirice — Stanici (Divoselo). Šurekcije — Došeni (Počitelj). Sirižije — Mraovići (Novoselo- Šusteri — Jerkovići (Divcselo). Šušnjići — Žegarci (Ploča). Bilajsko). Sivice — Starčevi ći (Prljevo, Šušpeti — Bogunovići (Zrmanja). Švabići —• Oreškovići (Šir. Kula). Zrmanja).

Pustinjaci — Lemaići (Smiljan). P u t r i d -—Arambašići (Vrhovine).

(83)

PLEMENSKI RJEČNIK LIČKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

35t»

Tanasići — Raclakovići (Srednja Gora). Tancmajstori — Jerkovići (Divoselo). Tapšile — Tijani (Pribudić-Zrmanj a). Todišići — Pjevači (Čitluk). Tokići — Ivančevići (Počitelj). Torbadžije — Adžije (Lipe). Trabakule — Ćukovi (RuvištaZrmanja). Trbušani — Banjeglavi (Mogor ć). Trtelje — Marčetići (Zrmanja). Trtice — i.Obradovići (Divoselo); 2. Marčetići (Zrmanja). Tuke — Basići (Počitelj). Uljezi — Momčiloviči (Komić).

Vržine —• Obradovići (Divoselo). Vucibatine — Levnjaići (Vrhovine). Vuciguzi — Travice (Medak). Vučićevići — Vrkljani (Lovinac). Vugići — Kraj no vici (Čitluk). Vugonje — Marčetići (Zrmanja).. Vujasi — Baste (Srednja Gora). Vujičići—• Orlovi ći (Srednja Gora). Vujići — Korice (Mogorić). Vukelje •— Vukelići (Lipe). Vukovi — Mraovići (Novoselo Bilajsko). Zaklančani — Grko vici (Sred. Gora). Zaklani — Vujnovići (Divoselo). Zapoljčani — Vuletići (Medak). Zarići — Mileusnići (D. Lapac). Zavišići — Laskovići (Počitelj). Zekandići — Opačići (D. L a p a c ) . . Zelenturi — Mileusnići (D. La­ pac). Zelići — Rašete (D. Lapac). Zlojutri — Ćurčići (Komić). Zobenice — Opsenice (Sala­ mu ni Ć) . Zrile — Jarići (Zrmanja). Zvonari — Bj ego vici (Divoselo) tt

Vajderovići — Vladetići (D. La pac). Vakalovi — Nikšići (Šir. Kula). Vargani — Hinići (Zalužnica). Vele — Bjegovi ći (Divoselo). Vidovići — Obradovići (D. LaP a c)Vinderovići — Rašete (D. Lapac). Vlaići — Janjoševići (Zrmanja). Vojkovići — Krpani (Lipe). Vorovi — Potkonjaci (Počitelj). Žutci — Rajčevići (Smiljan). Vramčevi, vidi Avramci. Vranješi — Pavlice (Komić). Žutije — Kljaići (Ploča). Vrkovići — Marijančevići (Bunić).

III.
šk a krsna imena, augmentativi, diminutivi i Krbavi. i hipokoristici u Lici

Aćim, Aćo, Aćurda, Adžo (Joa- Ćeća, Ćepa, Ćevo (Stjepan). Cika, Ćikan, Ćiro (Ćirilo, Kiril). kim). Aco, Aleksa (Aleksandar). Adalbert. Daćo (Danilo). Adam, Adamac. D a d a n (David). Alo j z. Andrija, Andro (vidi . Jandrija). Đaka, Dakica, D a k c . • Damjan, Damjanda, Damjandža, A n t a , Ante, Anton. Damjanica. Ariša, Arse, Arseni] a. Dancel, Dancin, Dane, Danega, August, Augustin. Danela, Danes, Danilega, Da­ Aurel. nilo, Daniša, Danja, Danjaga, Avrani,Avramac,Avramdža,Avre. Dašo, Dašan. David, Davidac, Davidžalo, DaBare, Bariša, Bartol. videsa. Bikan. » Devac. Blagan, Blagoj e, Blaškan, Blaž, Dinko. Blažić. Dmica, Dmicija, Dmitar, DmiBoban. t r a c , Dmitrak, Dmitrelija, DmiBocan. trešilo, Dmitrić (vidi Mitar). Bogać. \ Dobre.. Bogdan, Bogde. Dragan, Dragić, Dragija, DraBogoje, Bogoljub. giša, Drago, Dragomir, DragoBojan. sav, Dragoslav, Dragutin, Đ r a Bolfe. ja, Draže. Boškan, Boško, Božica, Božina, Duda, Dujac, Düjeina, Dujo, Bozo, Božurda, Božurica, BoDušan. žnrina. Bracan, Braco. Branislav, Branko. Bude, Budislav, Budiša, Bujica, Bujo. . Cvijo Cvjetko. Đerkan. Đerosim. Đoko, Đuđa, Đuđuško, Đujan, • Dujo, Đukan, Dukanac, Đ u k a n da, Dukica, Dura, Durađ, Đu ran, Durđešilo, Đurđijan, Đtir-

(85)

PLEMENSKI RJEČNIK LIÖKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

351

dina, Đurina, Đuro, Đtrrok, Đu-, rota Đusa, Duša. Eftenija Eugen. (Jeftimije).

Fabo, Fabijan. Ferde, Ferdo. Filip, vidi Pilip i Viiip. Frane, Franjica, Franjo ; Vrane.

vidi

Gabre, Gabreš, Gabrešilo, Gabrica. Gajan, Gajica, Gajo, Gajša, Gajšica. Gašpar. Gavran. Gavre, Gavrilo, Gavro. Geco, Gejo, Genčina, Geno, Gešan (Gedeon). Gigo, Gišo, Gligo, Gligorija, Glišenda, Glišica, Glišo. Gnjaco, Gnjaja, Gnjajo, Gnjale, Karle, Karlina, K a r l o . Gnjate, Gnatija (Ignatija). Kazimir. Gojko. Kebo (Stevan). Golub. Koča, Kojan, Kojčina,Kojo, Kole* Grgo. Košta, Kostadin. Grujo. Kuzman, Kuzmanac, K u z m a nčić Gustav, Guste. Ića, lean, Ico. Ikan. Ilac, Ilica, Ilibaš, Ilija, Ilijaš, Ilijašina, Ilijetina. Is a, Isačić, Isačina, Isak, Isan, I s o , Isajilo, Isica. I v a k i n , I v a n , I v a n d a , Ivančić, I v a n k o , Ive, I v i ć . Jačan, Jarenda, Jaco. Jakim. J a k o v , Jakovac, J a k u b , J a k u džum, J a k š a n . Jandrac, Jandraš, Jandre, Jandrica, J a n d r i j a ; vidi Andrija. Lakan, Lak as, Laketa, L a k o . Lazar, Lazica, Lazo, Lazurda.. Lekica, Leko (Aleksandar). Leontije. Leopold ; vidi Polde. Lesa, Lešo (Aleksandar). Lojze, Loj zo. Lovre. Luća, Lućeta ; vidi L u k a . Luđan, Ludo, Ludžo ; vidi Luka.. Lujan, Lujin, Lujo. Luka, Lukan, Lukain, Luketa,. Lukica, Lukić, Lukina. Ljuban, Ljubo, Ljubomir„

Jankela, Jankelja, J a n k e t a , J a n kić, Jankina, J a n k o . Jerkan, Jerko. Jocan, Jocina, Joco, J o d ž a n , Joina, Joja, Jojak, Jojan, J o j čina, Jojo, Jokan, Jole, Jolica, Jopa, Jopica ; vidi J o v a n . Josica, Josina, Josif, Josip, Joso,, Jošo. Jovan, Jovanac, Jovančić, J o vakica, Jovanda, Jovaš, J o velja, Joveta, Jovetilj, Jovica„ Jović, Jovija, Jovika, Joviš* Joviša (Joso), Jovišica, Jovo,, Jovulj. Joža. J u k a , Jukan, J u k e t a , Juketaš-,. Juko, Jukša (Đukan). Julio. J u r a , J u r a j , J u r a t , Jurcik, Jure,. Jurela, Jurenda, Jurgelica^ Jurica, Jurilo, Juriša, J u r k a n ^ Jursan, Jušo ; vidi Đuro.

.{358

.JR. GRUJIO.

(86)

Maćo ; vidi. Marko. Naum. Maja ; .vidi Maksim. Neđeljko, Neđo. M a k a ; vidi Marko. Nika, Nikan, Nikica, Niko, Ni­ .Makse, Makseta, Maksica, Mak kola, Nikolac, Nikolaus, Nikosim, Maksimac. leta, Nikoletina, Nikolica, Ni­ Maleta. ko ljaš, Nikša, Nikšić. Mane, Maniša, Manojlo. Nina, Nino. Markač, Markan, Markela, Mar" Noće, Novak, Novko. kelja, Mar kiča, Markić, Markij .«.> Markina, Marko, Markus, Mar- Obrad, Obrajko. kusija. Ostoja. Martin. Pacan, Pacul. Maso. Matak, Matan, Mate, Matečko, Paja, Pajkan, Pajko, Pajo, Pajoš, Pajota, Pajus, Pajusina, Mateša, Matijaš, Mato. Pajuš. Mejan, Mele, Melentija. Palkan. Mican, Micera, Mico, Mića, Mican, Mićko, Mićo, Mićurda ; vidi Pane, P a n t e , Pantelija. Pava, Pavao, Pave, Pavle, PaMilan. vlak, Pavleš, Pavlić, Pavlina, Miha, Mihajlo, Miho, Mihovil. Pavliša, Pavo. •Mijalj, Mijat, Mijatina, Mijet, Pecij a, Pečo, Pecan, Pećo, PeMijo, Mijuk, Mijun, Mijuš. dija ; vidi Petar. Mikajlo, Mikeca, Miketa, Mikez, Pejan, Pejčilo, Pejo. Mikezan, Miko, Mikula. Milača, Miladin, Milak, Milaka, Pekan, Peko, Pekula. Milan, Milanko, Milčin, Mile, Pepe, Pepo, Pepina. Milega, Mileš, Mileša, Mileta, Pera, Peracija, Peran, Pere, Perica, Perija, Perin, Perina, Pero, Miletaš. Perusina. Milić, Milin, Milina, Milindža, Peškan, Pešo, Pešuii. Miliša, Milivoj, Milivojac, Mil- Petar, Petraja, Petrak, P e t r a n a , • kan, Milo, Miloje, Milorad. Petrelija, Petrica, Petrić, PeMiloš, Milošina, Milota. trija, Petrina, Petrusija. Milovan. Pilac, Pile, Pilip, Pilipac, Fili­ Miltasija. pina ; vidi Filip i Vilip. Milurda. • Pilj, Pilja, Piljuš. Pipa, Pipe, Pipo. Milutim.. Polde. Mil j an. Premuž. Mima, Mimica. Proko. Mio. Mirko. Raban. Mišajko, Miso, Miško, Mišovan. R a d a n , Rade, Radivoj, Rado, M'rt&jk (Mile), Mitulj;vidi D m i t a r . Radoča, Radojica, Radovan, Mladen, Mlado. Radula, Radusilo. JVIoco, Mojo, Mojsija, Mojsilo Rafailo, Rafo.

(87)

PLEMENSKI RJEČNIK LICKO-KRBAVSKE ŽUPANIJE.

Tejan, Tejo, Tešo. Timo, Timotija. Toćko, Toćo. Todan, Tode, Todela, Todelić, Todić, Todiša, Todor, Todorac, Todorin, Todorina. Todosica, Todosija (Teodosija). Tola, Tole, Toljan. Toma, Tomacan, Tomaža. Samac, Samoj lo. Tome, Tometina, Tomica, ToSaćan, Salkan, Sakan ; vidi miša,' Tomo, Tomu šilo, ToSava. nrnrda. Sava, Savakan, Savasija, Sa- Tosija. ,; vetina, Savica, Savota. Toša, Tošan, Tošo. Sićan, Sićo ; vidi Simeon. Trifun, Triša, Triva, Trivun, TriSiman, Simat, Sirnica, Simieko, vundža, Trivimica. Sinlo, Simeun, Simurda. ' ] Tuna (Antun). Slavko. : Soj an. ' Uroši; vidi Roso. Spas, Spase, Spasenija. Srđ, Srđa, Srđan. vidi Vaćuga, Vajo, Vajun ; Staniša, S t a n k o . Vasilj. Stećko, Stefan, Stelja, Stevajilo, Vale, Valent (Valentinus)« Stevan, Stevanac, Stevančić, Var at. Stevandža, Stevelja, Stever, Vasilj, Vasica, Vasina, Vaso, Vasurcla. Stevica, Stević, Stevilo, Stevko, Veljkacija, Veljko, Veljo. Stevo, S'tevul. .Stipe, Stjepan ; vidi Šćepo. Vence, Vencl. Stoj an, Stojanac, Stojančić, Sto- Vičan, Vicko. Vid, Vidas, Vide. janda, Stole, Stolić. Vinko, Vince. Svetislav. Vjekoslav. Svetozar. Vlade, Vladisav, Vladislav. Snno, Sunajko. Vojko, <Vojo. Šaul. Vrane, Vranja ; vidi Frane. Šćepo, Šćevan, Šćevo. Vučen. Š i n e , Šimera, Šimkan, Šimun. Vujas, Vujkan, Vujkas, Vujica, Špiro (Spiridon). Vujo. Vuk, Vukan. Štecan, Štecko (Stevan). Šule. Vukašin. Vuksan. ••:. Taco. Zekan. Tade, Tadija. Zvonimir, Zvonko. . '. Tauač, Tanasica, Tanasija, Tane, Tasa, Taso. Žarko. ' •'>• i;! ' Kajko. Raka, Rako. Rankan, R a n k o . Ristan, Riste, Risto. Rode, Rodo. Roko. Roso (Uroš). Rude, Rudolf.

Ženska krsna imena, augmentativi, điminutivi i hipokoristicl u Lici I Krbavi.
Ađela. Agata. Aleksandrina. Amalija. Ana, Anka, Ane. Anđa, Anđelica, Anđelija, Anđelijesa, Angela. Anica, Aničeka, Anika, Ančuka. Anuša. Anta, Antona, Antonija, Antuša, Area. Barbara, Bara, Bare, Barica, Beba. Bika, Bikica. Boca, Bocu na. Boga, Bogdana. Boja, Bojana. Borka. Bota„ Božica, Božana, Bogičeka. Čila, Cilika. Čina (Simeuna), Crnka. Cuja, Ćuka, Ciika. Cvijeta, Cvita. Damjana, Damjanka. Danica, Danuka." \ Darinka. Delija (Anđelija). Desa, Besanka. Deva, Devica, Devka, Dica. D m i t r a , Dmitrica. Dobrila. Doka (Eudoksija). Dosta, Dostana. Draga, Dragica, Draginja. Drago jla. Duma. Duja. Duka, Dukela, Đulija, Đeša (Anđelija). Evdoksija. E v a , Evica. Fanika. Filka. Franca, France, Franjka. Georgija,Grosa. Hedviga. Hermina. Ika, Ikica. Ilinka, l i k a . I v a , I v a k a , Ivana,Ivanica,Ivanka, I van ja, "Ivanjica, Ivka. ! Jaga. Janja, Janjeta, Janjica, Janjuška, Jaša. Devuša. Jeca, Jeckeša, Jeja, Jeka, Jekača, Jekeša, Jekica, J e k u r a . Đurđija.

Francika,

• im

PLEMENSKI KJRČNIK LI&KO-KUBAVSKE ŽUPANIJE.

361

Matilda. Maza. Mela. Mema. Mica, Mićura, Midžanija. Mika, Miketa, Mikuria. Milčeka, Milčika, Milcuka. Mileva. Milijana. Milica, Miličeka, Milika. Milija.' Milka. Kaj a, Kajača, Kajica. Milosava. Miljana. Karolina. K a t a , Kate, Katica, Katurica. Mima. Keka (Jelena). Mirija, Miroslava-, Koka (Soka, Marta i dr.). Nadežda. Krista. Naka. Kruna. Ksenija. Nana. • Naranča. Laj a. Naša. L a t a , Latihka. Neda, Neđeljka. Lenka (Jelena). Nikoljašica Lika (Angelina). Luča, Luce, Lucija, Lucijana, Olga Ora, Orka. Lučka. Ludmila. Ludviga. Pa jaca (Pava). Pantalina. Luja, Liija. Paulina. Ljuba, Ljubica. Pava, Pavica, Paviša. Ljeposava. Pejavila, Pepa, Pepica, Pepika. Maca, Macika, Maca, Majana, Pera, Peraca, Pereša, Pereška, (Marija). Perica, Perina. Märida, Mända, Mandica (Magda­ Pdrka, P i r k a . Petka. lena) . Petra. Manja, Mara, Mare. Pola, Poldina. Marga, Margareta. Marica, Marija, Marijana, Ma­ Rana. ri j a n k a . Marijetina Reza, Rezika. Marta, Martekača, Martuža. Masa, Ristana. Mašina, Mašuka. Roja, Rozalija, Roža, Roška. Mata, Matija. Ruža, Ruže, Ružica, Ružika. Jela, Jele, Jelena. Jelesava, Jeleška, Jelica, Jelina, Jelka. Jerka. Jeva. Ježina (Jeka). Joha na. Joka, Jokača, Joketina, Jokica. Josipa, Josipka. Jovana, J o \ a n k a , Joveška,Jovka. Juli] ana, Julika, J u l k a ,
ZBORNIK ZA HAR. ŽIVOT Х Х Ш .

6.

362

it.

GRUJJĆ,

(90).

Saja, Šaka, Sara, Sarika, Sarka, Tekla. Sarojka^ Tera, Tereza, Terezija, Terka, Saru na. To dor a. Sava, Savica, Savka, Savoja, Tomica, Tomka. Savojka, Savuka, Savu na-, Sa- Tona, Tonica, Tonka (Antonij a)'. vurača-. Triva, Trivka, Trivunka,, Seja, Seka. Trnjina. Sema (Simeona). Se ni ja (Ksenija). Urša. Šiba, Sibeška. Suva. Vaka, Vaja, Vajka, • Vasiliča, Va~ Sirnica. silija, Vata. Slava, Slavica. Vera, Verona. Smilja, Smiljana, Smiljanka. Vica, Vicija. Sofija, Soja, Sojana, Sojka, Soka, Vida, Vidosava. Sokica, Sovija. Vika. Sretenija. Vjekoslava. Štaka (Anastasija). Vranka. Stamena. Vuka, Vukosava. Stana, Stanekača, Staneta, Sta­ nica, Stankaja. Zeja, Zeka. Stasija, Staska (Anastasija). Zlata. Stefica, Stevanija, Stevka. Zora, Zorka. Stoj a, Stojanka. Suja. Žefa (Stefanija). Žofa (Sofija). Taca (Tadijana). Žuža (Julijana).

V.
Lični nadimci i ruga lice u Lici i Krbavi. -Amelica, Apel Bosne. ЗЗаја, Balaja, Baran, Beban, Bećar, Bećo, Benjga, Blejalo, Blitvan, Bojur (Bozo), Boljta, Bran, Brkonja, Brjoljan, Bruder, Bubinka, Bulin, Bum, Bundaš, Bura. Caklarica, Car, Ceran, Cican, Cr­ nja, Cukelin. Ćakota, Čalakan, Čančin, Čekura, Čoglan, Čovo. Ćampa, Ćampe, Ćantim, Ćelo, Cika, Ćiša, Ćokan, Ćoko, Ćurt, Ćutan. Dacilj, Dikonj a, Divokoza,Dođan, Drljan, Drobo, Durela. Džale, Džalova, Džepar. Đan-Bran, Đemo Brđanin. Gađo, Gaga, Gagrica, Gavran* Gegica, Girin, Gobeša, Gogić, Golopinac, Grda, Gubičko, Gvera. Jaja, Jare,. Juca, Jopac. Kamadžija, Kariga, Kažela, Kegljen, Kekljen, Keljota, Kenjalo, Keža, Kile, Kiljota, Ko­ basica, Kraljević Marko, Kranjica, Krcija, Krgeljavica, Kri­ va, Krivovilica, Krljaš, Krljo, Krnjeta, Krpitur, Kuburica, Kulaš, Kuso. Labalica, Laćan, Laćman, Lampača, Lasov, Laura, Ledeni, Lević, Lipuška, Lisman, Lončina. Ljeljin, Ljudo, Ljupina. Mackan, Macota, Magarčina, Ma­ čak, Mamed, Mazalica, Madžarina Filip, Malj uga, Medo, Micibrk, Migalica, Miler, Misir, 'Modre, Mraz, Mrkeljica, Mudrac, Mujo, Munjasilo, Munj era, Musa, Muselirn. Njocko.

i Eravica, Eleguz. Fendija, Fica, Forverc.

364

K. GEUJIÖ.

(9¾) Šjuva, Škecota, Škeja, Škeran, Skica, Škrbo, Šmitljika, Šogoba, Sole, Šošo, Špacan, Špi­ ka, Štreca, Šucija, Šugo, Šujica, Sukan, Šule, Šumija, Šunketa, Šunjketa, Šunjkaš* Šu-v san, Šušika, Šveljčan.

Oblačina, Odža, Oglodanica. ! Pajas, Palasija, Paćketa, Papan, Pelčevka, Perij anka, Pijor, Pinjalo, Pladnjina, Prca, Prdišaka, Prle, Pućan, Puđa, Pujseta, Pulduks, Pule, PuIjiz, P u t a l j . Radecki (Rade), Rampe, Rasparanka, Ražov, Relja, Resa, Rešte, Rica, Rilac, Rilj, Riljo, Rimljanin, Rodija, Rucalj. Šamota, Sepet, Sironja, Srbin, Štrelonja, Stopeša, Stoponja, Štrikan, Stučak, Surac. Šalajko, Šalakan, Šale, Šanta,vac, Šare, Šarov, Šaša, Šebo, Šepić, Šepo, Šestan, Šiler, Si­ lica, Šiljeg, Šiljko, Šironja,

Tackalo, Tavrlinka, Trabakula,. Tresalo, Trlazga, Truća, Tuta, Tutka. Vageža, Vajvar, Vardec, Varica, Veljbabac, Viganj a, Vilaš, Viljavica, Vrca, Vrgaš, Vrpoljica. Žele, Zelentur, Zmaj, . Zorza,. Zuba, Zuban, Zuca, Zuzla,. Zvika, Zvirota. Žila, Žiža, Žožuka, Žuja, jan, Žutac, Žutan. Žu-