MOTORI I AUTOMATIKA

TUBULARNI (CEVNI) MOTORI "NICE"
Ureðaj za podizanje/spuštanje roletni daljinskom komandom NICE TO-MAX A , Ø 60mm
Performanse
tehni~ka specifikacija
Obrtni moment
Brzina
Napajanje
Ja~ina struje
Snaga
Vreme rada
Maksimalni teret
Te`ina motora
Du`ina motora
Nm
Rpm
V/Hz
A
W
min
kg
kg
mm
To-Max A 15Nm
15
17
230/50
0.75
170
4
28
2.15
426
30
17
230/50
1.10
200
4
56
2.45
461
[ifre
53760 53761
To-Max A 30Nm
15
31,5
L
1,5
17,5 3
,
5
Ø
4
5
Ø
3
0
17
Ø
3
,5 Ø
1
2
Ø
4
8
Ø
5
8
m
a
x
Ø
6
0
,8
4
4
,
9
1
2
4
3
Stop!
Povezivanje kablom
1. To-Max motor 2. Prekida~
Povezivanje radio vezom
1. To-Max motor 3. Kontrolna jedinica sa prijemnikom
4. Daljinski upravlja~
Ekskluzivna inteligentna tehnologija za detekciju prepreka
TO-MAX PRO
Performanse
tehni~ka specifikacija
Obrtni moment
Brzina
Napajanje
Ja~ina struje
Snaga
Vreme rada
Maksimalni teret
Te`ina motora
Du`ina motora
Nm
Rpm
V/Hz
A
W
min
kg
kg
mm
To-Max Pro 15Nm
15
17
230/50
0.75
170
4
28
2.15
426
30
17
230/50
1.10
200
4
56
2.45
461
[ifre
53762 53763
To-Max Pro30Nm
Inteligentni motor zaustavlja zastor i aktivira kontra kretanje
zastora èime se obilazi prepreka i na taj naèin se spreèava
ošteãenje
097 096
Directive (89/336/EEC)
TO-MAX A
TO-MAX A
Ureðaj za podizanje/spuštanje roletni daljinskom komandom NICE TO-MAX PRO , Ø 60mm
[ifra: 53701
Neo S (Ø 35mm)
Performanse
10
12
41
230/50
0.57
130
4
18
NS18000
tehni~ka specifikacija
Obrtni moment
Brzina
Broj obrta izme|u krajnjih pozicija
Napajanje
Ja~ina struje
Snaga
Vreme rada
Maksimalni teret
Te`ina motora
Du`ina motora
Nm
Rpm
V/Hz
A
W
min
kg
kg
mm
1.2
525
Ø
40
10 20 30 5 15 25
3 5 6 10
Ø
40
3 5 6 10
Ø
40
3 5 6 10
Te`inna zastora (kg)
Nm
Osovina
(mm)
Visina roletne
(m)
do 1,5
od 1,5 do 2,5
od 2,5 do 3,5
kg
Neo M (Ø 45mm)
L
Performanse
tehni~ka specifikacija
Obrtni moment
Brzina
Broj obrta izme|u krajnjih pozicija
Napajanje
Ja~ina struje
Snaga
Vreme rada
Maksimalni teret
Te`ina motora
Du`ina motora
Nm
Rpm
V/Hz
A
W
min
kg
kg
mm
NM28000
15
16
27
230/50
0.80
200
4
28
2.1
557
NM56000
30
16
27
230/50
1.30
285
4
56
2.4
557
NM93000
50
12
27
230/50
1.30
290
4
95
2.4
557
[ifre
53702 53707 53705
Ø
60
Ø
60
Ø
60
Osovina
(mm)
Visina roletne
(m)
do 1,5
od 1,5 do 2,5
od 2,5 do 3,5
Nm
kg
Te`ina
zastora (kg)
FOR-MAX PRO
15
31,5
L
1,5
17,5 3
,
5
Ø
4
5
Ø
3
0
17
Ø
3
,5 Ø
1
2
Ø
4
8
Ø
5
8
m
a
x
Ø
6
0
,8
4
4
,
9
Plug'n
Play
Smart
Memo
Performanse
tehni~ka specifikacija
Obrtni moment
Brzina
Napajanje
Ja~ina struje
Snaga
Vreme rada
Maksimalni teret
Te`ina motora
Du`ina motora
Nm
Rpm
V/Hz
A
W
min
kg
kg
mm
For-Max Pro 15Nm
15
17
230/50
0.75
170
4
28
2.15
426
30
17
230/50
1.10
200
4
56
2.45
461
[ifre
53764 53765
For-Max Pro30Nm
1
2
3
Povezivanje kablom
1. For-Max Pro cevni motor sa ugradjenom kontrolnom jedinicom i prijemnikom
2. Prekida~
Povezivanje radio vezom
1. For-Max Pro cevni motor sa ugradjenom kontrolnom jedinicom i prijemnikom
3. Daljinski upravlja~
Stop!
Ekskluizivna inteligentna tehnologija za detekciju prepreka
"Plug-and-Play" instalacija.
Automatsko odre| ivanje krajnjih pozicija
bez potrebe programiranja.
"Smart-Memo"
Automatsko programiranje predajnika
Tubularni motor idealan za roletne,uklju~uju} i manje verzije, sa sigurnosnim zaustavljanjem i oprugama protiv nasilnog podizanja.
Sa ugra| enom kontrolnom jedinicom i prijemnikom. Elektronski grani~nici i enkoder za kontrolu pokreta.
Inteligentni motor zaustavlja zastor i aktivira kontra kretanje
zastora èime se obilazi prepreka i na taj naèin se spreèava
ošteãenje
099 098
Ureðaj za podizanje/spuštanje roletni daljinskom komandom NICE FOR-MAX PRO , Ø 60mm
Neo MH (Ø 45mm)-sa kurblom
Performanse NM56000
tehni~ka specifikacija
Obrtni moment
Brzina
Broj obrta izme|u krajnjih pozicija
Napajanje
Ja~ina struje
Snaga
Vreme rada
Maksimalni teret
Te`ina motora
Du`ina motora
Nm
Rpm
V/Hz
A
W
min
kg
kg
mm
30
16
36
230/50
1.30
285
4
56
3.4
661
NM93000
50
12
36
230/50
1.30
290
4
95
3.6
661
53801
[ifre
53802
TUBULARNI (CEVNI) MOTORI ZA ROLO VRATA "NICE"
Neo LH (Ø 58mm)-sa kurblom
Performanse NM11000
Obrtni moment
Brzina
Broj obrta izme|u krajnjih pozicija
Napajanje
Ja~ina struje
Snaga
Vreme rada
Maksimalni teret
Te`ina motora
Du`ina motora
Nm
Rpm
V/Hz
A
W
min
kg
kg
mm
80
12
30
230/50
1.60
360
4
120
6
673
NM16000
120
12
30
230/50
2
425
4
180
6
673
Te`ina zastora (kg)
Osovina
(mm)
Ø
70
70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
55 100 120 65 75 80
Ø
70
100 120 75 80 55 65
Ø
70
100 55 120 65 75 80
Nm
do 1,5
od 1,5 do 2,5
od 2,5 do 3,5
53808
[ifre
53840 53809
Visina roletne
(m)
Ø
102
Ø
133
200 150 125 100 175 300 250 225 275 350 325 375 425 450 475 400
150
222 kg
150
196 kg
200
295 kg
200
262 kg
250
366 kg
250
324 kg
300
441 kg
300
392 kg
Ø
102
Ø
133
150
207 kg
150
181 kg
200
264 kg
200
240 kg
250
330 kg
250
300 kg
300
396 kg
300
362 kg
Ø
102
Ø
133
150
183 kg
150
168 kg
200
241 kg
200
224 kg
250
302 kg
250
280 kg
300
364 kg
300
336 kg
Ø
102
Ø
133
150
169 kg
150
158 kg
200
200
210 kg
250
285 kg
250
240 kg
300
340 kg
300
314 kg
226 kg
Nm
Osovina
(mm)
do 2
od 2 do 3
Te`ina zastora (kg)
od 3 do 4
od 4 do 5
TUBULARNI (CEVNI) MOTORI "ASA"
CDE (sa kurblom)
Ø60 Ø60
CD
Ø40 Ø60
ASA motori
CD 10-12
CD 13-12
CD 15-16
CD 30-16
CD 50-12
CDE 50-12
CDE 80-12
CDE 120-8
( - 10Nm)
(Ø40 - 13Nm)
(Ø60 - 15Nm)
(Ø60 - 30Nm)
(Ø60 - 50Nm)
(Ø60 - 50Nm)
(Ø60 - 80Nm)
(Ø60 - 120Nm)
Ø40
[ifre
set sa kurblom
set sa kurblom
set sa kurblom
53720
53721
53722
53723
53724
53820
53821
53822
53803
[ifre
53804
Neo XLH (Ø 85mm)-sa kurblom
CD 10 - 12 498 mm 123 W 10 Nm 12 rpm 38
CD 13 - 12 546 mm 130 W 13 Nm 16 rpm 28
CD 15 - 16 546 mm 130 W 15 Nm 16 rpm 28
CD 30 - 16 591 mm 210 W 30 Nm 16 rpm 28
CD 50 - 12 591 mm 270 W 50 Nm 12 rpm 28
CDE 50 - 12 622 mm 270 W 50 Nm 12 rpm 28
CDE 80 - 12 624,6 mm 385 W 80 Nm 12 rpm 27
CDE 120 - 8 624,6 mm 365 W 120 Nm 8 rpm 27
MOTOR
DU@INA
MOTORA
POTRO[NJA
OBRTNI
MOMENAT
BRZINA
KRAJNJI
REKIDA^I
101 100
MOTORI ZA INDUSTRIJSKA ROLOVRATA VRATA
TOM R
Tehnièka specifikacija TMR20015 TMR38012 TMR45012
30 40
200 380 450
12
0.75 1.3 1.5
3x400V 50Hz
S3-60%
5 x 1.5
-5 ÷ +40
<70
54
Osovina
Obrtni momenat
Brzina
Snaga (potro{nja)
Snaga
Radni ciklus
Kabal za napajanje
Radna temperatura
Buka
Stepen za{tite
(mm)
(Nm)
(Rpm)
(kw)
(V/Hz)
(ED)
(n° x mm²)
(°C)
(dB(A))
(IP)
TOM S
TMS14017
(tromi)
25.4 31.75
70 100 140
230 440
300 600
20 24 17
0.37 0.55
3x230V/3x400V 50Hz
S3-20% S3-40% S3-40%
3 x 1.5 5 x 1.5 5 x 1.5
10
15
-5 ÷ +40
<70
IP54
1x230V 50Hz 3x230V/3x400V 50Hz
Osovina
Obrtni momenat
Stati~ki moment sile
Te`ina
Brzina
Snaga (potro{nja)
Snaga
Radni ciklus
Kabal za napajanje
Glavni osigura~i
Radna temperatura
Buka
Stepen za{tite
(mm)
(Nm)
(Nm)
(kg)
(Rpm)
(kw)
(V/Hz)
(ED)
(n° x mm²)
(A)
(°C)
(dB(A))
(IP)
TMS07020 TMS10024
Tehni~ki podaci
TOM H
Tehnièka specifikacija TMH 04590 09590 18090
40
45 95 180
90
0.55 1 1.5
3x230/400 V / 50 Hz
S3-60%
5 x 1.5
15 10
-5 ÷ +40
<70
54
Osovina
Obrtni momenat
Brzina
Snaga (potro{nja)
Snaga
Radni ciklus
Kabal za napajanje
Glavni osigura~i
Radna temperatura
Buka
Stepen za{tite
(mm)
(Nm)
(Rpm)
(kw)
(V/Hz)
(ED)
(n° x mm²)
(A)
(°C)
(dB(A))
(IP)
MOTORI ZA INDUSTRIJSKA SEGMENTNA VRATA
MOTORI ZA INDUSTRIJSKA BRZA VRATA
15
TOM R 200 Nm
53413
53418
53419
TOM R 380 Nm
TOM R 450 Nm
[IFRE
TOM S 70 Nm
53410
53411
53412
TOM S 100 Nm
TOM S 140 Nm
[IFRE
TOM H 45 Nm
53440
53441
53442
TOM H 95 Nm
TOM H 180 Nm
[IFRE
MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA "NICE"
SPINBUS KIT, SPIN KIT
230
1,4
370
0,20
1000
-20 ÷ +50
50
4,7
40
SPINBUS 40 SPIN
0,14
550
O O
-20 50 ÷ +
30
3,3
40
200
[ifra 53216 53217
230
0,7
Za segmentna vrata površine do 8,8 i kip garažnih vrata površine do
9,8 m² sa prenosom na kaiš.

SPIN
SPINBUS
Za segmentna vrata površine do 17,5 m² i kip garažnih vrata površine
do 14,7 m² sa Nice BlueBus tehnologijom.
elektromehanièki motor, za stambenu upotrebu, sa prenosom na kaiš.
230 Vac ireverzibilni
MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE "NICE"
ROAD 400 ROBO 500 THOR 1500
ROBO 500
Napajanje (Vac 50/60 Hz)
Jaèina struje (A)
Snaga (W)
Brzina (m/s)
Sila (N)
Radni ciklus (ciklus/sat)
Stepen zaštite (IP)
Radna temperatura (°C Min/Max)
Dimenzije (mm)
Težina (kg)
230
1.7
400
0.18
600
40
44
-20 ÷ +50
290x195x250h
8
[ifre 53312
RD 400
㻞 㻟 㻜
㻝 㻚 㻝
㻞 㻝 㻜
㻜㻚 㻞 㻡
㻟 㻜㻜
㻞 㻜
㻠 㻠
㻙 㻞 㻜㻌 㾂㻌 㻗 㻡 㻜
㻟 㻟 㻜 x㻝 㻥 㻡 x㻞 㻣 㻣 㻌 h

53311
TH 1551
Vac 50 Hz
A
W
çF
IP
N•m
m/s
N
kg
°C (Min. / Max.)
°C
%
kg
Napajanje
Jacina struje
Snaga
Ugradeni kondezator
Stepen zaštite
Brzina
Maksimalni potisak
Maksimalna težina kapije
Radna temperatura
Temperaturna zaštita
Klasa izolacije
Radni ciklus
Težina motora
Obrtni moment
230
3,5
650
30
30
800
1500
1
40
12.5
-20°÷ +70°
140°
44
0.16*
[ifra 53314
kompatibilan sa sistemom Solemyo
kompatibilan sa sistemom Solemyo
103 102
Napajanje (Vac 50/60 Hz)
Jaèina struje (A)
Snaga (W)
Brzina (m/s)
Sila (N)
Radni ciklus (ciklus/sat)
Stepen zaštite (IP)
Radna temperatura (°C Min/Max)
Dimenzije (mm)
Težina (kg)
[ifre
RB350
230
1.1
250
0.34
333
30
44
-20 ÷ +50
330x195x277 h
8
RB600
230
2.5
515
0.31
600
40
44
-20 ÷ +50
330x210x303h
11
53310 53313
Napajanje (Vac 50/60 Hz)
Jaèina struje (A)
Snaga (W)
Brzina (m/s)
Sila (N)
Radni ciklus (ciklus/sat)
Stepen zaštite (IP)
Radna temperatura (°C Min/Max)
Dimenzije (mm)
Težina (kg)
[ifre
RUN1800
230
2
400
0.25
1000
60
44
-20 ÷ +50
400x255x390 h
19
53315
ROBUS 350/ 600
RUN 1800
TUB 3500
1
2
3
4
5
6
1. Tub 2. Daljinski upravlja~
3. Foto| elije montirana na stubove
4. Foto} elije 5. Lampa 6. Prekida~
TUB3500
400
1.65
550
0.17
7740
200
44
-20 ÷ +50
480x240x580 h
60
Napajanje (Vac 50/60 Hz)
Jaèina struje (A)
Snaga (W)
Brzina (s)
Obrtni moment (Nm)
Radni ciklus (ciklus/sat)
Stepen zaštite (IP)
Radna temperatura (°C Min/Max)
Dimenzije (mm)
Težina (kg)
[ifre 53307
ZUP^ASTE LETVE ZA KLIZNE KAPIJE
LO5
ROA8
ROA81
LO5- plasti~na zup~asta letva za klizne kapije
26x26x500mm
za kapije do 400kg
ROA8 pocinkovana zup~asta letva
30x8x1000mm
ROA81 pocinkovana zup~asta letva
30x30x1000mm
55200 [ifra:
55210 [ifra:
55211 [ifra:
HYKE
Za krilne kapije dužine krila do 3,5 m. Ireverzibilni
elektromehanièki motor sa 24 Vdc i magnetnim enkoderom.
Sa zglobom montiranim spolja. Idealna za intenzivnu
upotrebu.
-
Napajanje (Vac 50/60 Hz)
Napajanje-jednosmerni (Vdc)
Jaèina struje (A)
Snaga (W)
Brzina (Rpm)
Obrtni moment (Nm)
Radni ciklus (ciklus/sat)
Stepen zaštite (IP)
Radna temperatura (°C Min/Max)
Dimenzije (mm)
Dimenzije (kg)
HK7024
230
5
300
1.8
500
30
54
-20° ÷ +50°
290x320x210 h
13
A- cela ruka
B- redukovana ruka
150

2
1
0

4
0
0
B 300
A 650 mm
MOTORI ZA KRILNE KAPIJE "NICE"
53362
[ifra:
Hyke HK 7024
ELEKTRI^NE BRAVE
PLA11 PLA10
PLA10 -horizontalna 12V elektri~na brava
(za kapije du` e od 3m)
PLA11 -vertikalna12V elektri~na brava
(za kapije du` e od 3m)
50154 [ifra:
50155 [ifra:
kompatibilan sa sistemom Solemyo
kompatibilan sa sistemom Solemyo
105 104
motor za kliznu kapiju do 350/600kg
motor za kliznu kapiju do 1800kg
motor za kliznu kapiju do 3500kg
A- cela ruka
B- redukovana ruka
-
Napajanje (Vac 50/60 Hz)
Napajanje-jednosmerni (Vdc)
Jaèina struje (A)
Snaga (W)
Brzina (Rpm)
Obrtni moment (Nm)
Radni ciklus (ciklus/sat)
Stepen zaštite (IP)
Radna temperatura (°C Min/Max)
Dimenzije (mm)
Dimenzije (kg)
WL1024C
230
0.8
120
1.7 - 2.5
100
50
44
-20° ÷ +50°
90x125x385 h
4.8
WALKY -motor za jednokrilnu kapiju
53612
53613
[ifra:
[ifra:
Walky 1024
Walky 2024
TOONA
TOONA 4
TOONA 5
TOONA 7
-
Napajanje (Vac 50/60 Hz)
Napajanje-jednosmerni (Vdc)
Jaèina struje (A)
Snaga (W)
Brzina (Rpm)
Potisak (N)
Radni ciklus (ciklus/sat)
Stepen zaštite (IP)
Radna temperatura (°C Min/Max)
Dimenzije (mm)
Dimenzije (kg)
230
1.5
340
1.8
1800
58
44
-20° ÷ +50°
820x115x105 h
6
TO 4006
24
TO 7024
-
5
120
0.013
2700
41
44
-20° ÷ +50°
1200x128x150h
15
-
TO 5016
230
1.5
340
0.013
1800
54
44
-20° ÷ +50°
965x115x105 h
7
[ifre 53365 53364 53363
Za krilne kapije sa dužine krila do 3 m.
Elektromehanièki motor za površinsko
montiranje. Takoðe dostupan model 24Vdc,
sa magnetnim enkoderom. Idealan za
stambenu upotrebu.
Za krilne kapije dužine krila do 5 m.
Elektromehanièki motor za površinsko
montiranje. Takoðe dostupan model 24Vdc,
sa magnetnim enkoderom. Idealan za
stambenu i industrijsku upotrebu.
Za kr i l ne kapi j e duži ne kr i l a do 5 m.
El ekt r omehani èki mot or za povr ši nsko
mont i r anj e, napaj an na 24 Vdc, sa
magnet ni m enkoder om. I deal an za
i ndust r i j sku upot r ebu, di zaj ni r an za
i nt enzi vnu upot r ebu.
TOONA 4
TOONA 5
TOONA 7
X-METRO
24
Napajanje (Vac 50/60 Hz)
Napajanje-jednosmerni (Vdc)
Jaèina struje (A)
Snaga (W)
Brzina (Rpm)
Obrtni moment (Nm)
Radni ciklus (ciklus/sat)
Stepen zaštite (IP)
Radna temperatura (°C Min/Max)
Dimenzije (mm)
Dimenzije (kg)
XME2024
-
5
120
1.25
250
60
67
-20° ÷ +50°
235x206x96.5 h
6
Motor za krilne kapije dužine krila do 2,3 m, podzemna montaža, ultra kompaktan.
Novi ireverzibilni elektromehanièki 24 Vdc-ni motor s idealan za intenzivnu
upotrebu.
53366 X-Metro XME2024
[ifra:
METROPLEX
24
Napajanje (Vac 50/60 Hz)
Napajanje-jednosmerni (Vdc)
Jaèina struje (A)
Snaga (W)
Brzina (Rpm)
Obrtni moment (Nm)
Radni ciklus (ciklus/sat)
Stepen zaštite (IP)
Radna temperatura (°C Min/Max)
Dimenzije (mm)
Dimenzije (kg)
ME3024
-
5
120
1.4
250
80
67
-20° ÷ +50°
390x322x194.5h
11
Motor za krilne kapije dužine krila do 3,5 m,
podzemna mont aža. I r ever zi bi l ni
elektromehanièki motor. Takoðe dostupan
model 24 Vdc sa magnetnim enkoderom.
-
ME3000
230
1.2
250
1.14
300
30
67
-20° ÷ +50°
390x322x194.5h
-
ME3000L
230
1.3
300
0.8
250
30
67
-20° ÷ +50°
390x322x194.5h
11
-
ME3010
230
1.4
290
1.14
300
40
67
-20° ÷ +50°
390x322x194.5h
11.5
53367 [ifre 53368 53369 53370
kompatibilni sa sistemom Solemyo
kompatibilan sa sistemom Solemyo
kompatibilni sa sistemom Solemyo
kompatibilan sa sistemom Solemyo
107 106
motor za krilnu kapiju do 1,8m sa integrisanom centralom, risiverom i 1 daljinskim upravljaèem
AO1 - TT4 TT1
TT2
Napajanje : 230Vac (+10-15%) 50Hz
Max snaga motora : 500W / 400VA
Radna temperatura : -20 ÷ 50 °C
Dimenzija / te`ina : 98 x 26 x 20 / 45g
Klasa za{tite : IP55
TT1N 54000
54005
Napajanje : 230Vac (+10-15%) 50Hz
Max snaga motora : 1000W / 500VA
Radna temperatura : -20 ÷ 55 °C
Dimenzija / te`ina : 40 x 18 x 32 / 20g
Klasa za{tite : IP20
TT2
Napajanje : 230Vac (+10-15%) 50Hz
Max snaga motora : 600W / 400VA
Radna temperatura : -20 ÷ 50 °C
Dimenzija / te`ina : 128 x 111 x 43,5 / 350g
Klasa za{tite : IP55
A01 54002
Napajanje : 230Vac (+10-15%) 50Hz
Max snaga motora : 600W / 400VA
Radna temperatura : -20 ÷ 50 °C
Dimenzija / te`ina : 128 x 111 x 43,5 / 350g
Klasa za{tite : IP55
A02 54003
Napajanje : 230Vac (+10-15%) 50Hz
Max snaga motora : 600W
Radna temperatura : -20 ÷ 55 °C
Dimenzija / te`ina : 128 x 111 x 43,5 / 340g
Klasa za{tite : IP55
TT4 54004 Pojedina~no ili grupno upravljanje roletnama
TT2 TT2 TT2
TT2 TT2 TT2
CENTRALE "NICE"
MOONCLEVER
Centrala za Nice 24 Vdc motore za krilne kapije. Centrala kompaktibilna
sa Solemyo solarnim sistemom za napajanje i Opera sistemom za
upravljanje. Opremljen Nice BlueBus tehnologijom.
Model
Napajanje㻌 㻔 Vac㻌 㻡 㻜㻛 㻢 㻜 Hz㻕
Snaga baterije㻌 㻔 Vdc㻕
Maksimalna snaga motora㻌 㻔 VA;㻌A㻕
Maksimalna snaga pribora㻌 㻞 㻠 㻌 V㻌 㻔 A㻕
Maksimalna snaga 㻌 㻔 V;W㻕
Maximum㻌gate㻌open㻌indicator㻌power㻌CA㻌 㻔 V;㻌W㻕
Maksimalna snaga elektriène brave㻌 㻔 Vac;㻌VA㻕
Radno vreme㻌 䇾 TL”㻌 㻔 s㻕
Vreme mirovanja㻌 䇾 TP”㻌 㻔 s㻕
Odloženo vreme otvaranja㻌TRA㻌 㻔 s㻕
Odloženo vreme zatvaranja㻌TRC㻌 㻔 s㻕 㻌
Dimenzije㻌 㻔 mm㻕
MC824H
㻞 㻟 㻜㻌
㻞 㻝 㻌 㾂㻌 㻞 㻤
㻟 㻢 㻜㻌 㻔 W㻕 㻌 㻝 㻡
㻜㻚 㻞
㻝 㻞 㻞 㻝
㻞 㻠 㻞
㻝 㻞 㻝 㻡
-
㻝 㻌 㾂㻌 㻞 㻡 㻜
Programmable
Programmable
㻞 㻟 㻜 x㻝 㻞 㻡 x㻟 㻜㻜㻌 h
54032 [ ifra:
TAG SISTEM
Idealan za restauraciju i dogradnju postojeæih sistema, automatizaciju kontrole doma, kontrolu osvetljenja i svih potrošaèa do
500 W. Sve to bez potrebe za zamenom postojeæeg sistema ili graðevinskih radova!
ultra kompaktne dimenzije:
samo 18x33x40mm
TTX4
M
M
TT2D
TT2N
TTX4
220V 220V 220V
220V
1 2 3 4
1. ÒÒX4: ~etvorokanalni predajnik idealan za kontrolu ure| aja kojima nije direktno
dostupan kabal za kontrolu
2. ÒÒ2N: centrala za kontrolu motora do 500W, sa ugra| enim radio prijemnikom
3. ÒÒ2L: centrala za kontrolu rasvetnih sistema sa ugradjenim radio prijemnikom
4. ÒÒ2D: centrala za kontrolu rasvetnih sistema iz vi{ e ta~aka sa integrisanim radio prijemnikom
TT2N TT2L TT2D
TTX4 54146 TT2N 54005 TT2L 54050 TT2D 54051
SOLEMYO SISTEM
1
1
1
2
1
2
SOLEMYO sistem je sistem solarnog napajanja za automatizaciju kapija, gara` nih vrata
i rampi. Koristi se u slu~ajevima kada su, kapija, rampa ili gara` na vrata udaljena od
izvora elektri~nog napajanja.
Paket za solarno napajanje sadr` i:
solarni panel 24V i bateriju 24V
PSY24
SYP 24V㻌solarni panel
54893 [ifra:
PS124 24V㻌baterija sa integrisanim punje~em
54961 [ifra:
109 108
MODULI "NICE"
WM 001C WM 003C WM 009C
WM 003C1G
WM 004G
1 kanal "korak po korak" 3 kanala " " korak po korak 9 kanala " " korak po korak
3 kanala " "
1 kanal "gore-stop-dole"
korak po korak
4 kanala " " gore-stop-dole
WM 240C
240 kanala " " korak po korak
WM 080G
80 kanala " " gore-stop-dole
KU]I[TA MODULA "NICE"
STONE (stono ku} i{ te)
ONDO (stono ku} i{ tel)
OPLA (zidno ku} i{ te)
GO (mini ku} i{ te)
54511
54510
54500
54520
STONE ONDO OPLA
GO
PREKIDA^I, PROGRAMATORI "NICE"
PLANO 1 PLANO 4 PLANO 6
PLANOTIME
PLANO 1 (zidni prekida~ 1 kanal)
PLANO 4 (zidni prekida~ 4 kanal)
PLANO 6 (zidni prekida~ 6 kanal)
PLANOTIME (programator, tajmer)
54200
54202
54201
54300
PLANO 1 - aktivira jednu automatizacionu jedinicu
PLANO 4 - aktivira do 4 jednostruke ili vi{ estruke automatizacione jedinice i 2 kontrolna koda
za modove "vetar" i "sunce i vetar"
PLANO 6 - aktivira 6 automatizacijske grupe bilo posebno ili u vi{ e grupa. U~itava vi{ e od 8 grupa
PLANOTIME - zidni tajmer sa radio kontrolom i grafi~kim LCD displejem. Mo` e upravljati sa 6
automatizacijskih jedinica i 100 operacija nedeljno. Poseduje mogu} nost uklju~enje/
isklju~enja (adktviranja/deaktiviranja) senzora za sunce i ki{ u.
WMSO1S / WMSO1ST
senzor NiceWay
PROZORSKO
(providno ku} i{ te sa vakumom) 54501
SENZOR NICE WAY
Limit X° C Limit X° C Limit X° C
Montaža na prozor: senzor je pozicioniran na prozoru i meri
osvetljenje preko detektora sa zadnje strane, koji je okrenut prema
spolja, automatski kontroliše otvaranje/zatvaranje zastora,ili samo
zatvaranje.
Senzor temperature i unutrašnjeg osvetljenja preko radijacije
sunca. Otvaranje i zatvaranje automatizovanih solarnih zastora
(paravana) za kontrolu nivo ambijentalne osvetljenosti.
Naèini rada:
Na primer: Kada osvetljenje preðe maksimalno podešen prag,senzor spušta tendu ili roletnu sve
dok senzor ne bude zasenjen. Onda kada je senzor u senci,zastor se podiže sve dok senzor
ne bude osvetljen,omoguæavajuæi tako da on nadgleda nivo svetlosti.
Model sa svetlosnim
senzorom:
Zahvaljujuæi vakuum držaèu
može biti zalepljen na prozoru
na odreðenoj visini. Senzor
detektuje nivo unutrašnjeg
osvetljenja,uporedjuje je sa
podešenom vrednošæu osvetljenja i automatski odreðuje otvaranje ili zatvaranje roletne prema
podešenim parametrima.
Željena temperatura sobe može biti podešena i održavana koristeæi toplotu i svetlost sunca.
Na primer: Zimi ako se temperatura spusti ispod podešenog praga i napolju je sunèano,
senzor automatski podiže tende ili roletne,dozvoljavajuæi da svetlo obezbedi toplotu i obrnuto.
Model sa senzorom osvetljenja + senzor temperature:
Senzor NiceWay je moguce montirati: na prozor (pomo} u prozorskog providnog nosa~a modula sa vakumom), na zid (pomo} u nekog zidnog ku} i{ ta) ili ga koristiti u
nekom od stonih ku} i{ ta.
WM 001C (modul daljinac 1 kanal)
WM 003C (modul daljinac 3 kanala)
WM 009C (modul daljinac 9 kanala)
WM 240C (modul daljinac 240 kanala)
WM 003C1G (modul daljinac 3+1 kanal)
WM 004G (modul daljinac 4 kanala)
WM 080G (modul daljinac 80 kanala)
(sa svetlosnim senzorom)
(senzor svetlo + temperatura)
WMSO1S
WMSO1ST
54120
54121
54122
54123
54124
54125
54126
54355
54356
111 110
UPRAVLJA^I "NICE"
ERGO 4
FLO R-S 2 FLO R-S 4
VERY
ERGO 1
ERGO 6
FLO 2 (2 kanala)
FLO 4 (4 kanala)
VERY (2 kanala)
54100
54101
54102
ERGO 1
ERGO 4 (4 kanala)
(1 kanala)
ERGO 6 (6 kanala)
54103
54104
54105
ONE 1 ONE 2 ONE 4
ONE 9
ONE1 (jedan kanal)
ONE2 (dva kanala)
ONE4 ( kanala)
ONE9 (devet kanala)
~etiri
54106
54107
54108
54109
FOTO]ELIJE "NICE" [IFARNIK "NICE" TASTER KLJU^ "NICE"
MOF MOFB (BLUEBUS) MOTXR MOSEU
[ifre 54450 54451 54110 54654
PREKIDA^I
54026
54027 565.16210
565.16230
VOLO S-RADIO - senzor za vetar i sunce
5 stepena { telovanja za ja~inu vetra5 stepena { telovanja za ja~inu sunca
be` i~no povezivanje sa centralom
54302 VOLO S-RADIO
SENZOR VOLO
GLAVNI
PREKIDA^
L
N
TTE TTE
O
S
IG
U
R
A
^
O
S
IG
U
R
A
^
O
S
IG
U
R
A
^
LOKALNI
PREKIDA^
MOTOR 1
(OPCIONO)
LOKALNI
PREKIDA^
MOTOR 2
(OPCIONO)
LOKALNI
PREKIDA^
MOTOR 3
(OPCIONO)
LOKALNI
PREKIDA^
MOTOR 4
(OPCIONO)
Primer povezivanja vi{e motora i TTE releja sa glavnim i lokalnim prekida~ima
N
L
centrala
L C N
TTE TTE
O
S
IG
U
R
A
^
O
S
IG
U
R
A
^
AO1
Primer povezivanja vi{e motora i TTE releja sa jednom kontrolnom jedinicom (centralom)
RELEJ
TTE relej - za linijsko vezivanje vi{ e motora
54301 TTE
Tehni~ke karakteristike
Nazivni napon....................................
Maksimalna snaga motora..........
Potro{nja................................................
Klasa za{tite.............................................
Dimenzija.................................
230 V ac
600w/400VA
<1VA
IP 10
60x59x422mm
SENZORI NEMO
NEMO WSCT
NEMO WSRT
NEMO WSCT
senzor vetar - sunce sa radio vezom
NEMO WSRT
senzor vetar - sunce - ki{ a sa radio vezom
54353 [ifra:
54354 [ifra:
be`i~ni senzori
113 112
BARIJERE "RISE"
RANGER (ru~na) VIGILANT (automatska)
57803
RANGER (ru~na)
57802
VIGILANT (automatska)
VIGILANT
RANGER
dijametar visina te` ina tip
200mm
200mm
500mm
500mm
65kg
65kg
automatska
ru~na
VIGILANT
napajanje: 230 Vac
napajanje motora: 24Vdc
radni ciklus: intenzivna upotreba
dimenzija cilindra: 200x500mm
debljina zida cilindra: 8mm
otpornost na udare: 11000 J
otpor proboja: 150000 J
vreme podizanja: 4"
vreme spu{ tanja: 2,5"
RANGER
dimenzija cilindra: 200x500mm
debljina zida cilindra: 5mm
otpornost na udare: 6000 J
otpor proboja: 75000 J
WILL X-BAR
WIL4 - WIL4I WIL6 - WIL6I
230
1.1 0.6
300 360
3.5 5
140 200
80
54
-20 ÷ +50
320x220x1000 h 420x220x1050 h
46 54
Napajanje (Vac 50/60 Hz)
Jaèina struje (A)
Snaga (W)
Minimalno vreme otvaranja (s)
Obrtni moment (Nm)
Radni ciklus (%)
Stepen zaštite (IP)
Radna temperatura (°C Min/Max)
Dimenzije (mm)
Težina (kg)
X-BAR
230
0.7
100
< 4
100
100
44
-20 ÷ +50
300x179.5x1146 h
40
57761
57762
57760
WIL4
WIL6
X-BAR
RAMPE "NICE"
kompatibilni sa sistemom Solemyo
WA11 WA12 WA14
59000
59050
WA11 -fiksni prihvatnik ruke rampe
WA12 -mobilni prihvatnik ruke rampe
EVA.5
EVA- 24V rampa sa rukom 5m
TEHNI^KI PODACI
Napajanje (mre`no)
Napajanje motora
Snaga (potro{nja)
Nazivna struja (motora)
Obrtni moment
Brzina otvaranja
Radni ciklus (u jednom satu)
Stepen za{tite
Radna temperatura
Podmazivanje
Te`ina
230 vac
24 vdc
200 W
8 A
300 Nm
8”
ip 44
-20°C/+70°C
ulje
105 Kg
VE.650
230 vac
24 vdc
160 W
6 A
220 Nm
6”
ip 44
-20°C/+70°C
ulje
61 Kg
VE.500
intenzivna upotreba
230 vac
24 vdc
120 W
4,5 A
130 Nm
2,5”
-20°C/+70°C
ulje
50 Kg
LADY
ip 44
EVA.5
230 vac
24 vdc
120 W
4,5 A
130 Nm
2,5”
-20°C/+70°C
ulje
50 Kg
ip 44
VE.SOR VE.SOM
24v automatique manuel
230 vac -
24 vdc -
25 W -
2 A -
9”
intenzivna upotreba -
ip 54
TEHNI^KI PODACI
Opis
Napajanje (mre`no)
Napajanje motora
Snaga (potro{nja)
Nazivna struja (motora)
Vreme otvaranja
Radni ciklus
Stepen za{tite
Te`ina 7,5 Kg 6,80 Kg
RAMPE "BENINCA"
LADY VE.500 VE.650
LADY- rampa sa rukom 4,2m VE.500- rampa sa rukom 5m VE.650- rampa sa rukom 6,5m
LADY
VE.SOR
VE.500
VE.650
54402
57800
54403
57751
VE.SOM 57801
EVA.5-SX leva
EVA.5-DX desna
57701
57651
parking barijera automatska/manuelna
EVA.7
230 vac
24 vdc
200 W
8 A
300 Nm
8”
-20°C/+70°C
ulje
105 Kg
ip 44
EVA.7
57752
VE.SOR/VE.SOM
SEMAFORI
57225 SEMAFOR (VE.TL)
115 114
59102
59100
59101
WA14 -zglob rampe
LADY.SN -zglob rampe
VE.SN500 -zglob rampe
PRESTIGE PS CENTRALNI MOTOR ZA ROLOVRATA
PS1.60S
A Centrala
B Motor
C Kuãište sa oprugom
D Deblokada el. koènice
E Antena
F Signalna lampa
G Taster kljuè
H Taster prekidaè
I Sigurnosna guma
L Fotoãelije
M Fotoãelije na držaèima
N Držaè fotoãelije
O Daljinski upravljaè
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
E
C
C
B
A
L
L
H
I
M
M
N
N
G
F
D
O
Težina motora
Tehnièki podaci
Napajanje
Snaga motora
Jaèina struje
Smanjenje odnosa
Klasa izolacije
Brzina otvaranja
Podmazivanje
Preènik osovine
Preènik dobo{ a sa rolovrata
Težina roletne
6.8 kg
Industrijska mast
PS1.60
230 Vac
460 W
2.5 A
150 kg
0.007
F
10 rpm
60 mm
220mm rid.
7.5 kg
Industrijska mast
PS2.60
230 Vac
920 W
4.2 A
240 kg
0.007
F
10 rpm
60 mm
220 mm
8 kg
Industrijska mast
PS2.76
230 Vac
956 W
4.5 A
280 kg
0.007
F
10 rpm
76 mm
240 mm
53420
[ifre
53421 53422
BO^NI INDUSTRIJSKI MOTORI "BENINCA"
VN.MT40V
VN.M40
bo~ni motor industrijski do 25 m² 230V
53400
53401
53402
VN.MT40
bo~ni motor industrijski do 30 m² 400V
VN.MT40V
bo~ni motor industrijski do 40 m² 400V
[IFRE
Napajanje 230 vac 400 vac
Snaga (potro{nja) 600 W 700 W
Nazivna struja 3 A 1,7 A
Sprega 90 nm 105 nm
Brzina 24 r.p.m. 24 r.p.m.
Otvor za osovinu 1” (25,4 mm) 1” (25,4 mm)
Redukcija (krajnje pozicije) 1/40 1/40
Radni ciklus (u 1 satu) 40% 50%
Stepen za{tite ip 40 ip 40
Radna temperatura -20°C/+70°C -20°C/+70°C
Podmazivanje ulje ulje
Te`ina 15 Kg 15 Kg
400 vac
900 W
2,2 A
185 nm
24 r.p.m.
1” (25,4 mm)
1/40
intenzivna upotreba
ip 40
-20°C/+70°C
ulje
22,5 Kg
Tehnièka specifikacija VN.M40 VN.MT40 VN.MT40V
PS2.60
PS2.76
KEN3.RI motor za segmentna vrata 600N
+PTN {ina visine do 2,5m (9m ) ² + daljinac 53505
KEN3.RI motor za segmentna vrata 600N
+PTL {ina visine do 3,5m (9m ) ² + daljinac
KEN4.RI motor za segmentna vrata 1200N
+PTN {ina visine do 2,5m (16m ) ² + daljinac
KEN4.RI motor za segmentna vrata 1200N
+PTL {ina visine do 3,5m (16m ) ² + daljinac
53506
53507
53508
KEN
[IFRE
446 mm
PTN2500 mm / PTL 3500 mm
PTN2635mm / PTL 3635 mm
202 mm
150 mm
140 mm
PTE {ina 2,5m sa lancem
PTL {ina 2,5m sa lancem
PTN {ina s,5m sa lancem
PTC.3 {ina 2,5m sa PVC kai{em
55150
55151
55152
55160
[IFRE
446 mm
PTC3 3024 mm / PTC4 3024 mm / PTCL 4024 mm
PTC3 2660mm / PTC4 2660 mm / PTCL 3660 mm
202 mm
155 mm
34 mm
TEHNI^KI PODACI
JIM.3 JIM.4
Napajanje 230 vac 230 vac
Snaga motora 24 vdc 24 vdc
Potro{nja 140 W 220 W
Nazivna struja 1,0 A 1,5 A
Sila potiska 600 N 1200 N
Brzina 13.1 m/1’ - 9.8 m/1’ 8.2 m/1’ - 6.5 m/1’
Radni ciklus intenzivna upotreba intenzivna upotreba
Stepen za{tite ip 40 ip 40
Radna temperatura -20°C/+70°C -20°C/+70°C
Odgovaraju}e {ine pTC.3/pTCi.3/pTCL.4 pTC.4/pTCL.4
Resiver integrisan integrisan
Upravlja~ 1 TO.GO 2Wv 1 TO.GO 2Wv
Te`ina 5,9 Kg 7,6 Kg
JIM
JIM.3 motor za segmentna vrata 600N
+PTC.3 {ina visine do 2,5m (9m²) + daljinac 53500
JIM.4 motor za segmentna vrata, 1200 Nm
+PTCL.4 sina visine do 3,5m(16m2) + daljinac 53503
[IFRE
MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA "BENINCA"
PTCL.4 {ina 3,5m sa PVC kai{em 55161
JIM.3 motor za segmentna vrata 600N
+PTCL.4 {ina visine do 3,5m (9m²) + daljinac 53501
JIM.4 motor za segmentna vrata, 1200 Nm
+PTC.3 sina visine do 2,5m(16m2) + daljinac 53502
N N
117 116
TEHNI^KE KARAKTERISTIKE MS4
Napajanje
Snaga(potro{nja)
Nazivna struja
Obrtni momenat
Redukcija
Radni re`im
Klasa za{tite
Klasa izolacije
Temperaturni interval
Radna temperatura
Max te`ina vrata
Operativna brzina
Kondenzator
Podmazivanje
Te`ina
Dimenzije
230V
170W
0,85A
25Nm
0,034
15%
IP43
F
130°C
-20°C / +70°C
400kg
11m/min
9μF
Agip GR MU EP/2
10,25kg
195x270xH270mm
230V
280W
1,6A
36Nm
0,042
F
130°C
-20°C / +70°C
600kg
13m/min
16μF
Agip Blasia 100
13kg
215x235xH270mm
RI.6E BULL 15
230Vac 50Hz
420 W
2,8 A
45 Nm
40%
IP54
F
150°C
-20°C / +70°C
1500kg
10,5m/min
25 μF
Agip GR MU EP/2
16,3kg
245x316xH340mm
MS 4
za kliznu kapiju do 400 kg
RI.6E
za kliznu kapiju do 600 kg
BULL 15M
za kliznu kapiju do 1500kg
53300
53301
53302
MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE "BENINCA"
MS4 BULL 15M RI.6E

Mere
DU.35
DU.35L2FC
A B
105÷165 105÷165
150÷230 150÷230
Maksimalne dimenzije
2,0m 600 kg
2,5m 500 kg
3,0m 400 kg
Du`ina krila Te`ina
ograni~enje kori{}enja
DU.35
2 motora za krilnu kapiju
do 3m po krilu
53352
DU.35L2FC
2 motora za krilnu kapiju
do 5m po krilu
53353
TEHNI^KI PODACI DU.35 DU.35 2FC
Napajanje 230 vac 230 vac
Napajanje motora

230 vac 230 vac
Snaga(potro{nja)

310 W 310 W
Nazivna struja

1,4 A 1,4 A
Snaga potiska 2000 N 2000 N
Vreme otvaranja

~26” ~35”
Radni ciklus (u jednom satu) 30 % 30 %
Standardan kurs 350 mm 420 mm
Stepen za{tite
ip 44 ip 44
Maksimalno krilo
3m 5m
Krajnji prekida~ otvaranje otvaranje i zatvaranje
Radna temperatura (spoljna) -20/+70 °C -20/+70 °C
Podmazivanje ulje ulje
Te`ina 10 Kg 11 Kg
Vrsta monta`e varenje varenje
DU.35 DU.35 2FC
600 kg
600 kg
450 kg
350 kg
250 kg
Du`ina krila
3,0m 600 kg
3,5m 600 kg
4,0m * 450 kg
4,5m * 350 kg
5,0m * 250 kg
Te`ina Te`ina
DU.35
DU.35
DU.35
BOB
BOB
230 vac
230 vac
230 W
1 A
1600 N
19”
30 %
270 mm
ip 44
-20/+70 °C
ulje
8,2 Kg
varenje

TEHNI^KI PODACI
Napajanje
Napajanje motora
Snaga(potro{nja)
Nazivna struja
Snaga potiska
Vreme otvaranja
Radni ciklus (u jednom satu)
Standardna putanja
Stepen za{tite
Maksimalna putanja
Krajnje pozicije
Radna temperatura (spoljna)
Podmazivanje
Te`ina
Vrsta monta`e
mehani~ki stoper
300 mm
BOB
2 motora za krilnu kapiju
do 2,1m po krilu 53600
A B
BOB 115÷135 115÷135
Du`ina krila Te`ina
1,5m 350 kg
1,8m 300 kg
2,1m 250 kg
ograni~enje kori{}enja
BOB
MOTORI ZA KRILNE KAPIJE "BENINCA"
BOB
796
270
107
47,5
62 132
692
88
119 118
M
a
x
.

5
0
M
a
x
.

1
1
0
°
M
a
x
.

2
0
0
Maksimalne dimenzije
MB MBE
230 vac 230 vac
230 vac 230 vac
250 W 250 W
1,2 A 1,2 A
220 Nm 220 Nm
18” 18”
30% 30%
ip 44 ip 44
-20/+70 °C -20/+70 °C
2,5 m 2,5 m
ulje ulje
8,3 Kg 10 Kg
ne da
TEHNI^KI PODACI
Napajanje
Napajanje motora
Snaga(potro{nja)
Nazivna struja
Snaga potiska
Vreme otvaranja
Radni ciklus (u jednom satu)

Stepen za{tite
Max du`ina rila

Radna temperatura (spoljna)
Podmazivanje

Te`ina
Centrala integrisana
ograni~enje kori{}enja
Du`ina krila
1,8 m 350 kg
2,1 m 300 kg
2,5 m 280 kg
Te`ina
MB
par motora za krilnu kapiju
sa rukom -bez centrale
53350
MBE
par motora za krilnu kapiju
sa rukom i integrisanom
centralom 53601
MBE
Tip servisa S2
Dupla el. izolacija
Maksimalni moguãi potisak
Maksimalno moguãe optereãenje
Brzina praznog hoda
Maksimalno trajanje praznog hoda
230 V ~50 Hz
0,22 A
50 W
300 N
300 N
24 mm/s
16 s
24 V DC
1,3 A
35 W
19 mm/s
20 s
Yes
4 min
H= 500 950 mm ÷
/
-5°C +55°C
IP 30
Minimalna visina štoka prozora
0 22 mm (Top šarka)
0 30 mm (Bottom šarka)
÷
÷
1,1 kg
ANGEL CAT/230V ANGEL CAT/24V
Napon napajanja
Jaèina struje
Potrošnja
Radna temperatura
Paralelno povezivanje više motora na
razlièitim prozorima
Težina motora sa nosaèima
Bruto težina motora
Samo sa pogodnim
elektriènim ureðajem
da
1,5 kg
Paralelno povezivanje el. motora na istom
prozoru
Stepen zaštite el. ureðaja
Štelovanje šarke rama prozora
[ifra 53045 [ifra 53044 [ifra 53047 [ifra 53046
Dupla el. izolacija
Stepen zaštite el. ureðaja
230 V - 50 Hz
ANGEL LIN 230
0,33 A
65 W
600 N
600 N
18 mm/s
as a function of the stroke
H = 800 mm
180 - 230 - 350 - 550 - 750 cm
da
2 min
o o
- 5 C + 50 C
IP 55
1,7 kg
1,9 kg
24 V DC
ANGEL LIN 24
1,50 A
34 W
10 mm/s
/
3 min
Zamah
Napon napajanja
Jaèina struje
Potrošnja
Maksimalni moguãi potisak
Maksimalno moguãe optereãenje
Brzina praznog hoda
Maksimalno trajanje praznog hoda
Minimalna visina štoka prozora
Tip servisa
Radna temperatura
Težina motora sa nosaèima
Bruto težina motora
CENTRALE "BENINCA"
THINK.P BRAIN HEAD
54010
54011
54007
54006
54020
54021
54605
THINK.P centrala sa tasterima 230/400v
THINK.I centrala sa tasterima 230/400v
HEAD centrala sa integr. resiverom 230V
DREAM centrala za rolovrata (roletne)
DA.SO4 centrala za (max 4) VE.SOR
BRAIN centrala za 2 motora 230 V (bez risivera
CALL resiver sa 4-kana i GSM modulom
DREAM THINK.I CALL
GSM
SMS
121 120
ANGEL LIN
MOTORI ZA PROZORE "CAB"
ANGEL CAT
FOTO]ELIJE "BENINCA"
FTM.S PUPILLA PUPILLA B
Predajna foto}elija je be`i~na sa solarnim
napajanjem
COLO 5N - dr`a~ za FTC foto}elije LAMP RiSIVER
COLO 5N
54800
55200
55210
50301
50300
54610
54603
RI.M4P zup~asta letva PVC
RI.M4F zup~asta letva metalna
AU.MS60 brava za deblokadu motora
JM.SF sajla za bravu deblokade
RR.2WBV resiver sa ku}i{tem 433GHz
RR.2WIV resiver 433GHz
LAMP
LAMP 24
54410
54411
COLO 10N
54801
IO.GREY IO.COLOURS
TO.GO4 - ~ertvorokanalni
daljinski upravlja~
TO.GO2 - dvokanalni daljinski
upravlja~
TO.GO2 TO.GO4 CU.2RWV CU.2NWV
CU.4RWV CU.4NWV
CU.2NWV dva kanala
CU.2RWV dva kanala
54136
54136
CU.4NWV ~etiri kanala
CU.4RWV ~etiri kanala
54137
54137
TO.GO.2WV dva kanala 54132
TO.GO.4WV ~etiri kanala 54133
IO.GREY dva kanala 54134
IO.COLOURS dva kanala 54135
UPRAVLJA^I "BENINCA"
T2WV T4WV
T2WV - 433,92 MHz dvokanalni
daljinski upravlja~ sa varijabilnim
kodom.
T4WV - 433,92 MHz ~etvorokanalni
daljinski upravlja~ sa varijabilnim
kodom..
T2WV dva kanala
54130
T4WV ~etiri kanala 54131
BE.PLAY CH+KEY PNO
BE.PLAY - taster {ifrator CH+KAY - taster klju~ PNO -taster prekida~
BE.PLAY taster {ifrator
CH+KEY taster klju~
54670
54652
PNO taster prekida~ 54234
SIGURNOSNA KONTAKT GUMA
BRAVA ZA DEBLOKADU MOTORA
[ifra: 33052
50301 50151
Set za otklju~avanja gara`nih vrata
sa spoljne strane (deblokadu motora)
123 122
FTM.S 54452 PUPILLA 54460 PUPILLA B 54462
[ifre:
54830 54811 54812 54824
zavr{ni konektor
sa otpornikom
spojni kabal sa
zavr{nim konektorom spiralni kabal
poklopac gume
sa perforiranim rubom
"ROLLHAN" i "DOORHAN" MOTORI
PLAFONSKI MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA
TUBULARNI MOTORI MOTOR ZA KLIZNU KAPIJU
RS10/17 za osovinu 40mm RS50/12 za osovinu 60mm RS100/10M za osovinu 70mm
SECTIONAL 500 SECTIONAL 1200
SLIDING 2100
METALNA ZUP^ASTA LETVA DALJINSKI UPRAVLJA^ FOTO]ELIJA
TASTERI
BUTTON 3
(SA 3 TASTERA)
BUTTON 2K
(SA 2 TASTERA I KLJU^)
Napajanje 㻞 㻞 㻜㻌 V㻘 㻌 㻡 㻜㻌 Hz
Max snaga 㻞 㻜㻜㻌 W
Sila potiska 㻡 㻜㻜N
Brzina otvaranja 㻣 㻚 㻤 㻌 m㻛min
Stepen zastitie lP㻞 㻜
Radne temeperature (uslovi) 㻙 㻞 㻜 °C㻌/㻌 㻗 㻡 㻡 㻌 °C
Visina otvora 㻞 㻟 㻜㻜㻌 mm
Max kvadratura vrata 㻤 㻌 m²
㻞 㻞 㻜㻌 V㻘 㻌 㻡 㻜㻌 Hz
4㻜㻜㻌W
12㻜㻜N
11㻌m㻛min
lP㻞 㻜
㻙 㻞 㻜 °C㻌/㻌 㻗 㻡 㻡 㻌 °C
38㻜㻜㻌mm
16㻌m²
Napajanje㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞 㻞 㻜㻌 V
Jacina struje 㻟 㻘 㻡 㻌 䃼
Snaga 㻣 㻡 㻜㻌 W
Brzina rotacije 㻝 㻠 㻜㻜㻌 rpm
Kondezator 㻟 㻣 㻌 䃛 F
Redukcija 㻝 㻦 㻟 㻞
Sina 㻟 㻜x㻝 㻞 㻌 mod㻚
Max potisak (sila) 㻝 㻟 㻡 㻜㻌 N
Max obrtni moment 㻠 㻟 㻌 Nm
Temp./ zastita 㻝 㻞 㻡 °C
Radna temperature (uslovi) 㻌 㻙 4㻜°C㻌/㻌 㻗 60㻌°C
Stepen zastite IP㻡 㻠
Max tezina kapije 㻞 㻝 㻜㻜㻌 kg
Brzina kapije 㻝 㻜㻌 m㻛min
Dimenzije, mm 㻞 㻣 㻜䄱㻞 㻥 㻜䄱㻞 㻜㻜
Tezina 㻝 㻢 㻌 kg
INDUSTRIJSKI MOTOR
Napajanje㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠 㻜㻜㻌 V
Snaga 㻟 㻣 㻜㻌 W
Brzina rotacije 㻝 㻠 㻜㻜㻌 rpm
Max obrtni moment 㻢 㻜㻌 Nm
Radna temperature (uslovi) 㻙 㻞 㻜 °C㻌/㻌 㻗 㻡 㻡 㻌 °C
Stepen zastite IP㻠 㻠
Max kvadratura kapije 42m²
㻟 㻤 㻜㻌 V
㻠 㻡 㻜㻌 W
29㻌rpm
㻝 㻞 㻜㻌 Nm
㻙 㻞 㻜 °C㻌/㻌 㻗 㻡 㻡 㻌 °C
IP㻠 㻠
42m²
SHAFT 60 SHAFT 120
SLIDING 2100
Obrtni moment, Nm
Brzina rotacije, rpm
Dijametar cevi, mm
Napajanje, V
Snaga, W
Duzina L, mm
Krajnji prekida~i
Neptrkidno vreme rada ,min.
Stepen zastite
10
17
35
220V
121W
510
41
4
IP44
50
12
45
220V
191
545
23
4
IP44
100
10
55
220
385
613
22
4
IP44
RS10/17 RS50/12 RS100/10M
53214
53215
SECTIONAL 500
SECTIONAL 1200
RS10/17
RS50/12
RS100/10M
53050
53053
53153
53432
53433
SHAFT 60
SHAFT 120
[ifra 53306
[ifra 55210 [ifra 54145 [ifra 54456 54250
54251
BUTTON 3
BUTTON 2K
125 124
NOVO!!! MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE BEZ ZUP^ASTE LETVE
gornji deo prilagodljiv kapiji
sa integrisanom led lampom
donji deo
sa foto} elijom
{ ablon nalepnica
metalna
vodilica
({ ina)
centrala
sa radiovezom
pogonski to~ki}
• Sistem za postepeno pove} avanje pokreta~ke
snage, u slu~aju pove} anja otpora
• Pokreta~ka snaga do 400kg
• Mogu} nost solarnog napajanja
• U skladu sa elektri~nim bezbednostima
• Automatsko zaklju~avanje
• Bez zupaste letve
• Sa integrisanim foto} elijama
• Prijemnik sa samouklju~ivanjem
• Baterija sa indukcionim punjenjem
• Automatsko detektovanje krajnjih granica
• Sigurnosni sistem za{ tite od udara
foto} elija
punja~ baterije i zaklju~avanje
punja~ baterije

9 Ø30 Ø45 48 17 Plug'n Play Smart Memo 8 od 2. 5 Neo M (Ø 45mm) tehni~ka specifikacija Performanse Obrtni moment Brzina Napajanje Ja~ina struje Snaga Vreme rada Maksimalni teret Te`ina motora Du`ina motora Nm Rpm V/Hz A W min kg kg mm L For-Max Pro 15Nm 15 17 230/50 0.30 285 4 56 2.75 170 4 28 2.57 130 4 18 25 1. Daljinski upravlja~ Nm 099 098 . Automatsko odre| ivanje krajnjih pozicija bez potrebe programiranja. sa sigurnosnim zaustavljanjem i oprugama protiv nasilnog podizanja.5 Ø 40 Ø 40 Ø 40 3 3 3 Ø 31. Sa ugra| enom kontrolnom jedinicom i prijemnikom. Elektronski grani~nici i enkoder za kontrolu pokreta.5 od 1.FOR-MAX PRO Ureðaj za podizanje/spuštanje roletni daljinskom komandom NICE FOR-MAX PRO .8 Ø 3.45 461 "Plug-and-Play" instalacija.5 m ax Ø 17. 15 1.5 L 2 Du`ina motora 5 5 5 6 6 10 6 10 mm 10 525 do 1.4 557 [ifre 53702 53707 53705 Stop! 3 2 Visina roletne Osovina (m) (mm) do 1.5 do 3.5 do 2.30 290 4 95 2. Prekida~ Povezivanje radio vezom 1.5 do 2.1 557 NM56000 30 16 27 230/50 1.5 do 3.15 426 For-Max Pro30Nm 30 17 230/50 1. tehni~ka specifikacija Performanse Obrtni moment Brzina Napajanje Ja~ina struje Snaga 1 [ifre 53764 53765 "Smart-Memo" Automatsko programiranje predajnika Nm Rpm V/Hz A W min kg kg mm Broj obrta izme|u krajnjih pozicija Vreme rada Maksimalni teret Te`ina motora Du`ina motora NM28000 15 16 27 230/50 0.5 od 2. Ø 60mm Neo S (Ø 35mm) Performanse NS18000 Nm Rpm V/Hz A W min kg 20 kg tehni~ka specifikacija Obrtni moment Brzina Napajanje Ja~ina struje Snaga Vreme rada Maksimalni teret Broj obrta izme|u krajnjih pozicija [ifra: 53701 10 10 12 41 230/50 0.5 Ø5 Ø1 44.5 Ø 60 Ø 60 Ø 60 Te`ina zastora (kg) kg Ekskluizivna inteligentna tehnologija za detekciju prepreka Inteligentni motor zaustavlja zastor i aktivira kontra kretanje zastora èime se obilazi prepreka i na taj naèin se spreèava ošteãenje Povezivanje kablom 1.10 200 4 56 2. For-Max Pro cevni motor sa ugradjenom kontrolnom jedinicom i prijemnikom 2.uklju~uju} i manje verzije.5 60 .80 200 4 28 2.5 od 1.4 557 NM93000 50 12 27 230/50 1. For-Max Pro cevni motor sa ugradjenom kontrolnom jedinicom i prijemnikom 3.5 Nm 3.2 Visina roletne Osovina Te`inna zastora (kg) 5 (mm) (m) 15 Te`ina motora kg 30 Tubularni motor idealan za roletne.

12 CD 15 .5 Ø 70 Ø 70 Ø 70 55 55 55 65 65 75 75 80 65 80 75 80 100 100 120 120 120 100 Nm ASA motori CD 10-12 CD 13-12 CD 15-16 CD 30-16 CD 50-12 CDE 50-12 set sa kurblom CDE 80-12 set sa kurblom CDE 120-8 set sa kurblom (Ø40 .5 od 2.80Nm) (Ø60 .30Nm) (Ø60 .5 do 3.12 CDE 50 .12 CDE 80 .120Nm) [ifre 53720 53721 53722 53723 53724 53820 53821 53822 MOTOR DU@INA MOTORA POTRO[NJA OBRTNI MOMENAT BRZINA KRAJNJI REKIDA^I CD 10 .50Nm) (Ø60 .13Nm) (Ø60 .30 290 4 95 3.6 mm 624.6 mm 123 W 130 W 130 W 210 W 270 W 270 W 385 W 365 W 10 Nm 13 Nm 15 Nm 30 Nm 50 Nm 50 Nm 80 Nm 120 Nm 12 rpm 16 rpm 16 rpm 16 rpm 12 rpm 12 rpm 12 rpm 8 rpm 38 28 28 28 28 28 27 27 100 101 .50Nm) (Ø60 .16 CD 30 .15Nm) (Ø60 .60 360 4 120 6 673 NM16000 120 12 30 230/50 2 425 4 180 6 673 CD Broj obrta izme|u krajnjih pozicija Ø40 CDE (sa kurblom) Ø60 [ifre 53803 110 120 130 140 150 160 170 180 53804 190 200 210 Ø60 Ø60 Te`ina zastora (kg) 70 80 Osovina (mm) 90 100 do 1.4 661 NM93000 50 12 36 230/50 1.12 CDE 120 .5 od 1.8 498 mm 546 mm 546 mm 591 mm 591 mm 622 mm 624.6 661 [ifre 53808 Te`ina zastora (kg) 100 125 53840 53809 Visina roletne Osovina (mm) (m) Ø 102 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 150 150 150 150 150 150 150 150 222 kg 200 200 200 295 kg 250 366 kg 300 441 kg do 2 Ø 133 Ø 102 196 kg 262 kg 250 250 250 250 324 kg 300 300 392 kg 207 kg 264 kg 330 kg 396 kg [ifre 53801 53802 od 2 do 3 Ø 133 Ø 102 181 kg 200 200 200 200 200 240 kg 300 kg 300 300 300 300 362 kg 183 kg 241 kg 302 kg 364 kg od 3 do 4 Ø 133 Ø 102 168 kg 224 kg 250 250 280 kg 336 kg 169 kg 226 kg 285 kg 340 kg od 4 do 5 Ø 133 158 kg 210 kg 250 240 kg 300 314 kg Nm TUBULARNI (CEVNI) MOTORI ZA ROLO VRATA "NICE" Neo LH (Ø 58mm)-sa kurblom Performanse Obrtni moment Brzina Napajanje Ja~ina struje Snaga Vreme rada Maksimalni teret Te`ina motora Du`ina motora Nm Rpm V/Hz A W min kg kg mm TUBULARNI (CEVNI) MOTORI "ASA" NM11000 80 12 30 230/50 1.5 do 2.10Nm) (Ø40 .16 CD 50 .12 CD 13 .Neo MH (Ø 45mm)-sa kurblom Neo XLH (Ø 85mm)-sa kurblom tehni~ka specifikacija Performanse Obrtni moment Brzina Napajanje Ja~ina struje Snaga Vreme rada Maksimalni teret Te`ina motora Du`ina motora Nm Rpm V/Hz A W min kg kg mm Broj obrta izme|u krajnjih pozicija NM56000 30 16 36 230/50 1.30 285 4 56 3.

8 m² sa prenosom na kaiš.5 Za segmentna vrata površine do 8.7 200 0.5 [ifre 53312 53311 [ifra 53314 103 102 .75 TMR38012 380 TMR45012 40 450 12 1.5 (tromi) 10 15 -5 ÷ +40 <70 IP54 [IFRE TMS14017 31. kompatibilan sa sistemom Solemyo SPINBUS 40 SPIN TOM R 200 Nm TOM R 380 Nm TOM R 450 Nm 53413 53418 53419 230 1.5 SPINBUS Za segmentna vrata površine do 17.5 -5 ÷ +40 <70 54 1.55 3x230V/3x400V50Hz S3-40% 5 x 1.3 3x400V 50Hz S3-60% 5 x 1.7 400 0.) ° C % x x h TOM H 45 Nm TOM H 95 Nm TOM H 180 Nm 53440 53441 53442 Radni ciklus Težina motora kg 12. / Max.3 40 MOTORI ZA INDUSTRIJSKA SEGMENTNA VRATA TOM S Tehni~ki podaci Osovina (mm) Obrtni momenat (Nm) Stati~ki moment sile (Nm) Te`ina (kg) Brzina (Rpm) Snaga (potro{nja) (kw) Snaga (V/Hz) Radni ciklus (ED) Kabal za napajanje (n° x mm²) (A) Glavni osigura~i (°C) Radna temperatura (dB(A)) Buka (IP) Stepen za{tite TMS07020 70 [ifra 53216 53217 SPIN TMS10024 25.5 ROBO 500 Napajanje (Vac 50/60 Hz) Jaèina struje (A) Snaga (W) Brzina (m/s) Sila (N) Radni ciklus (ciklus/sat) Stepen zaštite (IP) Radna temperatura (°C Min/Max) Dimenzije (mm) Težina (kg) 230 1.8 m² i kip garažnih vrata površine do 9. SPIN KIT TMR20015 30 200 15 0.18 600 40 44 -20 ÷ +50 290x195x250h 8 RD 400 Napajanje Jacina struje Snaga Ugradeni kondezator Stepen zaštite Obrtni moment Brzina Maksimalni potisak Maksimalna težina kapije Radna temperatura Temperaturna zaštita Klasa izolacije Vac 50 Hz A W çF 230 3.7 m² sa Nice BlueBus tehnologijom.55 09590 40 95 90 1 3x230/400 V / 50 Hz S3-60% 5 x 1.5 650 30 44 30 0.5 m² i kip garažnih vrata površine do 14.14 550 -20O ÷ +50O 30 3.5 10 -5 ÷ +40 <70 54 18090 180 1.4 100 230 300 20 1x230V50Hz S3-20% 3 x 1. sa prenosom na kaiš.16* 800 1500 -20° +70° ÷ 140° 1 40 IP N•m m/s N kg (A) (°C) (dB(A)) (IP) [IFRE 15 ° C (Min. kompatibilan sa sistemom Solemyo MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE "NICE" ROBO 500 ROAD 400 THOR 1500 TOM S 70 Nm TOM S 100 Nm TOM S 140 Nm 53410 53411 53412 MOTORI ZA INDUSTRIJSKA BRZA VRATA TOM H Tehnièka specifikacija Osovina Obrtni momenat Brzina Snaga (potro{nja) Snaga Radni ciklus Kabal za napajanje Glavni osigura~i Radna temperatura Buka Stepen za{tite TH 1551 TMH (mm) (Nm) (Rpm) (kw) (V/Hz) (ED) (n° x mm²) 04590 45 0.20 1000 -20 ÷ +50 50 4.37 3x230V/3x400V50Hz S3-40% 5 x 1.75 140 440 600 17 0.MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA "NICE" MOTORI ZA INDUSTRIJSKA ROLOVRATA VRATA TOM R Tehnièka specifikacija (mm) Osovina (Nm) Obrtni momenat (Rpm) Brzina (kw) Snaga (potro{nja) (V/Hz) Snaga (ED) Radni ciklus Kabal za napajanje (n° x mm²) (°C) Radna temperatura (dB(A)) Buka (IP) Stepen za{tite [IFRE SPINBUS KIT. za stambenu upotrebu.4 370 0. 230 Vac ireverzibilni elektromehanièki motor.5 24 0.7 40 230 0.

25 1000 60 44 -20 ÷ +50 400x255x390 h 19 50154 [ifre 53315 PLA11 -vertikalna12V elektri~na brava (za kapije du` e od 3m) PLA11 PLA10 [ifra: TUB 3500 motor za kliznu kapiju do 3500kg TUB3500 50155 MOTORI ZA KRILNE KAPIJE "NICE" Napajanje (Vac 50/60 Hz) Jaèina struje (A) Snaga (W) Brzina (s) Obrtni moment (Nm) Radni ciklus (ciklus/sat) Stepen zaštite (IP) Radna temperatura (°C Min/Max) Dimenzije (mm) Težina (kg) 400 1. Prekida~ 3 Za krilne kapije dužine krila do 3. Lampa 6. Ireverzibilni elektromehanièki motor sa 24 Vdc i magnetnim enkoderom.cela ruka B. Foto| elije montirana na stubove 4.ZUP^ASTE LETVE ZA KLIZNE KAPIJE ROBUS 350/ 600 motor za kliznu kapiju do 350/600kg RB350 Napajanje (Vac 50/60 Hz) Jaèina struje (A) Snaga (W) Brzina (m/s) Sila (N) Radni ciklus (ciklus/sat) Stepen zaštite (IP) Radna temperatura (°C Min/Max) Dimenzije (mm) Težina (kg) 230 1.redukovana ruka HK7024 Napajanje (Vac 50/60 Hz) Napajanje-jednosmerni (Vdc) Jaèina struje (A) Snaga (W) Brzina (Rpm) Obrtni moment (Nm) Radni ciklus (ciklus/sat) Stepen zaštite (IP) Radna temperatura (°C Min/Max) Dimenzije (mm) Dimenzije (kg) 230 5 300 1. [ifra: kompatibilan sa sistemom Solemyo Hyke HK 7024 53362 105 104 2 . Idealna za intenzivnu upotrebu.5 515 0.1 250 0. Foto} elije 5. Tub 2.plasti~na zup~asta letva za klizne kapije 26x26x500mm za kapije do 400kg [ifra: LO5 55200 ROA8 ROA8 pocinkovana zup~asta letva 30x8x1000mm [ifra: [ifre kompatibilan sa sistemom Solemyo 53310 53313 55210 RUN 1800 motor za kliznu kapiju do 1800kg RUN1800 ROA81 pocinkovana zup~asta letva 30x30x1000mm [ifra: Napajanje (Vac 50/60 Hz) Jaèina struje (A) Snaga (W) Brzina (m/s) Sila (N) Radni ciklus (ciklus/sat) Stepen zaštite (IP) Radna temperatura (°C Min/Max) Dimenzije (mm) Težina (kg) ROA81 55211 ELEKTRI^NE BRAVE PLA10 -horizontalna 12V elektri~na brava (za kapije du` e od 3m) [ifra: 230 2 400 0.5 m.65 550 0.17 7740 200 44 -20 ÷ +50 480x240x580 h 60 ≥210 A ≥650 mm B ≥300 HYKE ≤400 ≥150 [ifre 53307 5 A.31 600 40 44 -20 ÷ +50 330x210x303h 11 LO5.34 333 30 44 -20 ÷ +50 330x195x277 h 8 RB600 230 2. Daljinski upravlja~ 3. Sa zglobom montiranim spolja.8 500 30 54 -20° ÷ +50° 290x320x210 h 13 6 1 4 1.

4 250 80 67 -20° ÷ +50° 390x322x194.5 h 6 [ifra: Walky 1024 53612 kompatibilni sa sistemom Solemyo kompatibilan sa sistemom Solemyo [ifra: Walky 2024 53613 [ifra: Motor za krilne kapije dužine krila do 2. Takoðe dostupan model 24Vdc. Takoðe dostupan model 24 Vdc sa magnetnim enkoderom. Novi ireverzibilni elektromehanièki 24 Vdc-ni motor s idealan za intenzivnu upotrebu.cela ruka B.4 290 1. E l e k t r o m e h a n i èk i m o t o r z a p o v r š i n s k o montiranje.013 1800 54 44 -20° ÷ +50° 965x115x105 h 7 TO 7024 24 5 120 0.3 300 0.14 300 40 67 -20° ÷ +50° 390x322x194. [ifre 53363 53364 53365 [ifre 53367 53368 53369 53370 107 106 . kompatibilni sa sistemom Solemyo kompatibilan sa sistemom Solemyo TO 4006 Napajanje (Vac 50/60 Hz) Napajanje-jednosmerni (Vdc) Jaèina struje (A) Snaga (W) Brzina (Rpm) Potisak (N) Radni ciklus (ciklus/sat) Stepen zaštite (IP) Radna temperatura (°C Min/Max) Dimenzije (mm) Dimenzije (kg) 230 1.5h ME3000L 230 1. Idealan za stambenu i industrijsku upotrebu. Elektromehanièki motor za površinsko montiranje.5 340 1.WALKY -motor za jednokrilnu kapiju motor za krilnu kapiju do 1.5 TOONA 5 Za krilne kapije dužine krila do 5 m.5 m.5h 11 ME3010 230 1.5h 11.8 250 30 67 -20° ÷ +50° 390x322x194.25 250 60 67 -20° ÷ +50° 235x206x96. podzemna montaža. risiverom i 1 daljinskim upravljaèem WL1024C Napajanje (Vac 50/60 Hz) Napajanje-jednosmerni (Vdc) Jaèina struje (A) Snaga (W) Brzina (Rpm) Obrtni moment (Nm) Radni ciklus (ciklus/sat) Stepen zaštite (IP) Radna temperatura (°C Min/Max) Dimenzije (mm) Dimenzije (kg) 230 0. X-Metro XME2024 53366 METROPLEX TOONA TOONA 7 TOONA 5 TOONA 4 Motor za krilne kapije dužine krila do 3. dizajniran za intenzivnu upotrebu. sa magnetnim enkoderom. sa magnetnim enkoderom. ME3024 Napajanje (Vac 50/60 Hz) Napajanje-jednosmerni (Vdc) Jaèina struje (A) Snaga (W) Brzina (Rpm) Obrtni moment (Nm) Radni ciklus (ciklus/sat) Stepen zaštite (IP) Radna temperatura (°C Min/Max) Dimenzije (mm) Dimenzije (kg) 24 5 120 1.8m sa integrisanom centralom.8 120 1.5 340 0.8 1800 58 44 -20° ÷ +50° 820x115x105 h 6 TO 5016 230 1.8 Napajanje (Vac 50/60 Hz) Napajanje-jednosmerni (Vdc) Jaèina struje (A) Snaga (W) Brzina (Rpm) Obrtni moment (Nm) Radni ciklus (ciklus/sat) Stepen zaštite (IP) Radna temperatura (°C Min/Max) Dimenzije (mm) Dimenzije (kg) A. Takoðe dostupan model 24Vdc. ultra kompaktan.5 100 50 44 -20° ÷ +50° 90x125x385 h 4. Ireverzibilni elektromehanièki motor.013 2700 41 44 -20° ÷ +50° 1200x128x150h 15 TOONA 4 Za krilne kapije sa dužine krila do 3 m.2.3 m. sa magnetnim enkoderom.redukovana ruka X-METRO XME2024 24 5 120 1. Idealan za industrijsku upotrebu. napajan na 24 Vdc. Idealan za stambenu upotrebu. TOONA 7 Za krilne kapije dužine krila do 5 m. podzemna montaža.7 .14 300 30 67 -20° ÷ +50° 390x322x194.2 250 1.5h 11 ME3000 230 1. Elektromehanièki motor za površinsko montiranje.

automatizaciju kontrole doma. ÒÒ2D: centrala za kontrolu rasvetnih sistema iz vi{ e ta~aka sa integrisanim radio prijemnikom TT4 54004 Pojedina~no ili grupno upravljanje roletnama Napajanje : 230Vac (+10-15%) 50Hz Max snaga motora : 600W Radna temperatura : -20 ÷ 55 °C Dimenzija / te`ina : 128 x 111 x 43. Opremljen Nice BlueBus tehnologijom.5 / 350g Klasa za{tite : IP55 Idealan za restauraciju i dogradnju postojeæ sistema. A Maksimalna snaga pribora V A Maksimalna snaga V.W Maximum gate open indicator power CA V.5 / 350g Klasa za{tite : IP55 AO1 . VA Radno vreme TL” s Vreme mirovanja TP” s Odloženo vreme otvaranja TRA s Odloženo vreme zatvaranja TRC s Dimenzije mm SOLEMYO sistem je sistem solarnog napajanja za automatizaciju kapija. sa ugra| enim radio prijemnikom 3. kontrolu osvetljenja i svih potrošaèa do ih 500 W.5 / 340g Klasa za{tite : IP55 TT2 TTX4 TT2N TT2L TT2D ultra kompaktne dimenzije: samo 18x33x40mm TT2 TT2 TT2 TT1N 54000 TTX4 TT2 TT2 TT2 Napajanje : 230Vac (+10-15%) 50Hz Max snaga motora : 500W / 400VA Radna temperatura : -20 ÷ 50 °C Dimenzija / te`ina : 98 x 26 x 20 / 45g Klasa za{tite : IP55 54146 TT2N 54005 TT2L 54050 TT2D 54051 SOLEMYO SISTEM 1 TT2 54005 PSY24 Napajanje : 230Vac (+10-15%) 50Hz Max snaga motora : 1000W / 500VA Radna temperatura : -20 ÷ 55 °C Dimenzija / te`ina : 40 x 18 x 32 / 20g Klasa za{tite : IP20 2 1 MOONCLEVER Centrala za Nice 24 Vdc motore za krilne kapije. Centrala kompaktibilna sa Solemyo solarnim sistemom za napajanje i Opera sistemom za upravljanje. Sve to bez potrebe za zamenom postojeæ sistema ili graðevinskih radova! eg M TT2D M TT2N 220V 220V 220V 220V A02 54003 1 2 3 4 TTX4 Napajanje : 230Vac (+10-15%) 50Hz Max snaga motora : 600W / 400VA Radna temperatura : -20 ÷ 50 °C Dimenzija / te`ina : 128 x 111 x 43. Model Napajanje Vac 2 SYP 24V solarni panel [ifra: 54893 MC824H 1 Hz Vdc Maksimalna snaga motora VA. ÒÒ2L: centrala za kontrolu rasvetnih sistema sa ugradjenim radio prijemnikom 4. Paket za solarno napajanje sadr` i: solarni panel 24V i bateriju 24V W; ; ; ; Programmable Programmable x x h 1 PS124 24V baterija sa integrisanim punje~em [ ifra: 54032 [ifra: 54961 109 108 . rampa ili gara` na vrata udaljena od izvora elektri~nog napajanja. kapija. W Maksimalna snaga elektriène brave Vac.TT4 TT1 1.TAG SISTEM CENTRALE "NICE" A01 54002 Napajanje : 230Vac (+10-15%) 50Hz Max snaga motora : 600W / 400VA Radna temperatura : -20 ÷ 50 °C Dimenzija / te`ina : 128 x 111 x 43. ÒÒX4: ~etvorokanalni predajnik idealan za kontrolu ure| aja kojima nije direktno dostupan kabal za kontrolu 2. ÒÒ2N: centrala za kontrolu motora do 500W. Koristi se u slu~ajevima kada su. gara` nih vrata i rampi.

WM 003C 3 kanala "korak po korak" WM 009C 9 kanala "korak po korak" WM 003C1G 3 kanala "korak po korak" 1 kanal "gore-stop-dole" WM 004G 4 kanala "gore-stop-dole" Na primer: Kada osvetljenje preðe maksimalno podešen prag. i Limit X° C Limit X° C Limit X° C Senzor temperature i unutrašnjeg osvetljenja preko radijacije sunca. tajmer) MODULI "NICE" WM 001C 1 kanal "korak po korak" 54200 54202 54201 54300 SENZOR NICE WAY Model sa svetlosnim senzorom: Zahvaljujuæ vakuum držaèu i može biti zalepljen na prozoru na odreðenoj visini. automatski kontroliše otvaranje/zatvaranje zastora.omoguæ avajuæ tako da on nadgleda nivo svetlosti. Onda kada je senzor u senci. Otvaranje i zatvaranje automatizovanih solarnih zastora (paravana) za kontrolu nivo ambijentalne osvetljenosti. Senzor detektuje nivo unutrašnjeg osvetljenja. koji je okrenut prema spolja.zastor se podiže sve dok senzor ne bude osvetljen. Poseduje mogu} nost uklju~enje/ isklju~enja (adktviranja/deaktiviranja) senzora za sunce i ki{ u. Model sa senzorom osvetljenja + senzor temperature: Željena temperatura sobe može biti podešena i održavana koristeæ toplotu i svetlost sunca. na zid (pomo} u nekog zidnog ku} i{ ta) ili ga koristiti u nekom od stonih ku} i{ ta.zidni tajmer sa radio kontrolom i grafi~kim LCD displejem.PREKIDA^I. WM 080G 80 kanala "gore-stop-dole" WM 240C 240 kanala "korak po korak" WMSO1S / WMSO1ST senzor NiceWay Naèini rada: Montaža na prozor: senzor je pozicioniran na prozoru i meri osvetljenje preko detektora sa zadnje strane. senzor automatski podiže tende ili roletne.aktivira do 4 jednostruke ili vi{ estruke automatizacione jedinice i 2 kontrolna koda za modove "vetar" i "sunce i vetar" PLANO 6 . U~itava vi{ e od 8 grupa PLANOTIME . 111 . i Na primer: Zimi ako se temperatura spusti ispod podešenog praga i napolju je sunèano.aktivira 6 automatizacijske grupe bilo posebno ili u vi{ e grupa.ili samo zatvaranje. Mo` e upravljati sa 6 automatizacijskih jedinica i 100 operacija nedeljno.senzor spušta tendu ili roletnu sve dok senzor ne bude zasenjen.aktivira jednu automatizacionu jedinicu PLANO 4 .dozvoljavajuæ da svetlo obezbedi toplotu i obrnuto. STONE (stono ku} i{ te) ONDO (stono ku} i{ tel) OPLA (zidno ku} i{ te) GO (mini ku} i{ te) PROZORSKO (providno ku} i{ te sa vakumom) 54511 54510 54500 54520 54501 PLANO 1 (zidni prekida~ 1 kanal) PLANO 4 (zidni prekida~ 4 kanal) PLANO 6 (zidni prekida~ 6 kanal) PLANOTIME (programator. PROGRAMATORI "NICE" PLANO 1 PLANO 4 PLANO 6 STONE ONDO KU]I[TA MODULA "NICE" OPLA GO PLANOTIME PLANO 1 . i 110 WM 001C (modul daljinac 1 kanal) WM 003C (modul daljinac 3 kanala) WM 009C (modul daljinac 9 kanala) WM 240C (modul daljinac 240 kanala) WM 003C1G (modul daljinac 3+1 kanal) WM 004G (modul daljinac 4 kanala) WM 080G (modul daljinac 80 kanala) WMSO1S (sa svetlosnim senzorom) WMSO1ST (senzor svetlo + temperatura) 54120 54121 54122 54123 54124 54125 54126 54355 54356 Senzor NiceWay je moguce montirati: na prozor (pomo} u prozorskog providnog nosa~a modula sa vakumom).uporedjuje je sa podešenom vrednošæ osvetljenja i automatski odreðuje otvaranje ili zatvaranje roletne prema u podešenim parametrima.

......... <1VA Klasa za{tite.......16230 565............................sunce ...ki{ a sa radio vezom NEMO WSRT NEMO WSCT [ifra: 54354 RELEJ Primer povezivanja vi{e motora i TTE releja sa glavnim i lokalnim prekida~ima L N OSIGURA^ OSIGURA^ OSIGURA^ ONE 9 FOTO]ELIJE "NICE" ONE1 (jedan kanal) ONE2 (dva kanala) ONE4 (~etiri kanala) ONE9 (devet kanala) [IFARNIK "NICE" 54106 54107 54108 54109 TASTER KLJU^ "NICE" GLAVNI PREKIDA^ TTE TTE TTE 54301 LOKALNI PREKIDA^ MOTOR 1 (OPCIONO) LOKALNI PREKIDA^ MOTOR 2 (OPCIONO) LOKALNI PREKIDA^ MOTOR 3 (OPCIONO) LOKALNI PREKIDA^ MOTOR 4 (OPCIONO) TTE relej .. 60x59x422mm 565................................ 600w/400VA Potro{nja..16210 54026 54027 112 113 .IP 10 Dimenzija......... 230 V ac Maksimalna snaga motora..........................................................za linijsko vezivanje vi{ e motora Primer povezivanja vi{e motora i TTE releja sa jednom kontrolnom jedinicom (centralom) L OSIGURA^ OSIGURA^ N MOF [ifre MOFB (BLUEBUS) MOTXR MOSEU 54450 54451 54110 54654 N L C PREKIDA^I AO1 centrala TTE TTE Tehni~ke karakteristike Nazivni napon...senzor za vetar i sunce 5 stepena { telovanja za ja~inu vetra5 stepena { telovanja za ja~inu sunca be` i~no povezivanje sa centralom VOLO S-RADIO be`i~ni senzori 54302 SENZORI NEMO ERGO 4 NEMO WSCT senzor vetar .........sunce sa radio vezom ERGO 1 (1 kanala) ERGO 4 (4 kanala) ERGO 6 (6 kanala) 54103 54104 54105 FLO 2 (2 kanala) FLO 4 (4 kanala) VERY (2 kanala) ONE 1 ONE 2 54100 54101 54102 ONE 4 [ifra: 54353 NEMO WSRT senzor vetar .UPRAVLJA^I "NICE" SENZOR VOLO ERGO 1 ERGO 6 FLO R-S 2 FLO R-S 4 VERY VOLO S-RADIO ................

TL) SEMAFORI 57225 VIGILANT (automatska) RANGER (ru~na) 57802 57803 115 114 .5 EVA.5” Brzina otvaranja Radni ciklus (u jednom satu) ip 44 Stepen za{tite -20°C/+70°C Radna temperatura ulje Podmazivanje 50 Kg Te`ina 230 vac 230 vac 24 vdc 24 vdc 120 W 160 W 4.5” 6” intenzivna upotreba ip 44 ip 44 -20°C/+70°C -20°C/+70°C -20°C/+70°C ulje 105 Kg ulje 50 Kg ulje 61 Kg ulje 105 Kg WA14 WA11 WA12 WA11 -fiksni prihvatnik ruke rampe WA12 -mobilni prihvatnik ruke rampe TEHNI^KI PODACI VE.5-DX desna EVA.500 WIL4 .rampa sa rukom 5m VE.SOM VE.SN -zglob rampe VE.5m VE.SOR/VE.SOR VE.5 A Nazivna struja (motora) 130 Nm Obrtni moment 2.6 360 5 200 X-BAR 230 0.5 140 80 WIL6 .rampa sa rukom 4.24V rampa sa rukom 5m VIGILANT RANGER dimenzija cilindra: 200x500mm debljina zida cilindra: 5mm otpornost na udare: 6000 J otpor proboja: 75000 J napajanje: 230 Vac napajanje motora: 24Vdc radni ciklus: intenzivna upotreba dimenzija cilindra: 200x500mm debljina zida cilindra: 8mm otpornost na udare: 11000 J otpor proboja: 150000 J vreme podizanja: 4" vreme spu{ tanja: 2.WIL6I 0.SN500 -zglob rampe 59102 59100 59101 59000 59050 230 vac Napajanje (mre`no) 24 vdc Napajanje motora 120 W Snaga (potro{nja) 4.500 VE.2m VE.5 TEHNI^KI PODACI EVA.5-SX leva EVA.7 54402 57800 57801 54403 57751 57701 57651 57752 Stepen zaštite (IP) 54 Radna temperatura (°C Min/Max) -20 ÷ +50 Dimenzije (mm) 320x220x1000 h 420x220x1050 h Težina (kg) 46 54 WIL4 WIL6 X-BAR 57761 57762 57760 EVA.WIL4I Napajanje (Vac 50/60 Hz) Jaèina struje (A) Snaga (W) Minimalno vreme otvaranja (s) Obrtni moment (Nm) Radni ciklus (%) 230 1.5 A 6A 130 Nm 220 Nm 2.500 VE.RAMPE "NICE" WILL X-BAR LADY VE.650 230 vac 24 vdc 200 W 8A 300 Nm 8” ip 44 -20°C/+70°C WA14 -zglob rampe LADY.5 Kg EVA.5" SEMAFOR (VE.500.650 EVA.80 Kg BARIJERE "RISE" RANGER (ru~na) dijametar VIGILANT RANGER 200mm 200mm visina 500mm 500mm te` ina tip 65kg automatska 65kg ru~na VIGILANT (automatska) Opis 24v automatique Napajanje (mre`no) 230 vac Napajanje motora 24 vdc Snaga (potro{nja) 25 W Nazivna struja (motora) 2A Vreme otvaranja 9” Radni ciklus intenzivna upotreba Stepen za{tite ip 54 Te`ina 7.SOM manuel 6.1 300 3.5x1146 h 40 LADY.7 100 <4 100 100 44 -20 ÷ +50 300x179.SOR VE.650.650 RAMPE "BENINCA" VE.7 230 vac 24 vdc 200 W 8A 300 Nm 8” ip 44 LADY VE.SOM parking barijera automatska/manuelna kompatibilni sa sistemom Solemyo LADY VE.rampa sa rukom 6.

5m (9m²) + daljinac 53506 53507 150 mm KEN4.M40 bo~ni motor industrijski do 25 m² 230V 53400 53401 53402 PTL {ina 2.007 F 10 rpm Industrijska mast 60 mm 220mm rid. koènice Antena Signalna lampa Taster kljuè Taster prekidaè Sigurnosna guma Fotoãelije Fotoãelije na držaèima Držaè fotoãelije Daljinski upravljaè F G ? L? M D ? ? ? ? A H N ? ? I M ? N ? L ? Napajanje Snaga motora Potro{nja Nazivna struja Sila potiska Brzina Radni ciklus Stepen za{tite Radna temperatura Odgovaraju}e {ine Resiver Upravlja~ Te`ina [IFRE JIM. 1” (25.60 230 Vac 920 W 4. Otvor za osovinu 1” (25.3 {ina 2.4/pTCL.7 A 105 nm 24 r.5m(16m2) + daljinac 53503 53501 155 mm JIM.3 sina visine do 2.3 {ina visine do 2.RI motor za segmentna vrata 600N +PTL {ina visine do 3.9.4 integrisan 1 TO.3/pTCL. 1200 Nm +PTC.2 m/1’ .5m (16m²) + daljinac 53508 PTN 2635mm / PTL 3635 mm [IFRE [IFRE PTE {ina 2.60 230 Vac 460 W 2.007 F 10 rpm Industrijska mast 60 mm 220 mm 7.5m sa lancem PTN {ina s.4 mm) 1/40 50% ip 40 -20°C/+70°C ulje 15 Kg VN.6 Kg B C? PS2.4 integrisan 1 TO. 1200 Nm +PTCL.4 sina visine do 3.RI motor za segmentna vrata 1200N +PTL {ina visine do 3.5m (9m²) + daljinac ? O 53500 202 mm 446 mm PTC3 3024 mm / PTC4 3024 mm / PTCL 4024 mm JIM.MT40V bo~ni motor industrijski do 40 m² 400V 55150 55151 55152 55160 55161 117 116 .MT40V Tehnièka specifikacija VN.4 motor za segmentna vrata.RI motor za segmentna vrata 600N +PTN {ina visine do 2.5m (9m²) + daljinac Tehnièki podaci Napajanje PS1.p.4 230 vac 24 vdc 220 W 1.MT40 400 vac 700 W 1.76 230 Vac 956 W 4.3/pTCi.5 A 1200 N 8.007 F 10 rpm Industrijska mast 76 mm 240 mm 8 kg JIM.5m sa PVC kai{em PTCL. 1” (25.5 A 150 kg 0.PRESTIGE PS CENTRALNI MOTOR ZA ROLOVRATA PS1.5m sa lancem VN.RI motor za segmentna vrata 1200N +PTN {ina visine do 2.5 kg PS2.4 mm) Redukcija (krajnje pozicije) 1/40 Radni ciklus (u 1 satu) 40% Stepen za{tite ip 40 Radna temperatura -20°C/+70°C Podmazivanje ulje Te`ina 15 Kg KEN3.m.5m (9m²) + daljinac 53505 202 mm KEN3.5m(16m2) + daljinac 53502 34 mm PTC3 2660mm / PTC4 2660 mm / PTCL 3660 mm PS2.MT40 bo~ni motor industrijski do 30 m² 400V VN.3 motor za segmentna vrata 600N +PTCL.6.5 Kg [IFRE 140 mm 446 mm PTN 2500 mm / PTL 3500 mm Napajanje 230 vac Snaga (potro{nja) 600 W Nazivna struja 3A Sprega 90 nm Brzina 24 r.8 m/1’ intenzivna upotreba ip 40 -20°C/+70°C pTC.76 Snaga motora Jaèina struje Težina roletne Smanjenje odnosa Klasa izolacije Brzina otvaranja Podmazivanje Preènik osovine Preènik dobo{ a sa rolovrata Težina motora KEN [ifre 53420 53421 53422 N N BO^NI INDUSTRIJSKI MOTORI "BENINCA" VN.3 motor za segmentna vrata 600N +PTC.m.M40 VN.3 230 vac 24 vdc 140 W 1.9 Kg JIM.4 mm) 1/40 intenzivna upotreba ip 40 -20°C/+70°C ulje 22.5m sa PVC kai{em VN.4 {ina visine do 3.4 {ina 3.p.GO 2Wv 5.MT40V 400 vac 900 W 2.m.GO 2Wv 7.4 motor za segmentna vrata.p.0 A 600 N 13. 6.5 m/1’ intenzivna upotreba ip 40 -20°C/+70°C pTC.5m (16m²) + daljinac KEN4.5m sa lancem PTC.5 A 280 kg 0.60S E ? ? MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA "BENINCA" JIM TEHNI^KI PODACI C ? ? JIM.8 kg PS2.60 A B C D E F G H I L M N O Centrala Motor Kuãište sa oprugom Deblokada el.2 A 240 kg 0.2 A 185 nm 24 r.1 m/1’ .

5m 4.35 230 vac 230 vac 310 W 1.042 BULL 15 230Vac 50Hz 420 W 2.0m * BOB 230 vac 230 vac 230 W 1A 1600 N 19” 30 % 270 mm ip 44 300 mm BOB Napajanje Napajanje motora Snaga(potro{nja) Nazivna struja Snaga potiska Vreme otvaranja Radni ciklus (u jednom satu) Standardna putanja Stepen za{tite Maksimalna putanja mehani~ki stoper Krajnje pozicije Radna temperatura (spoljna) -20/+70 °C ulje Podmazivanje 8.35L2FC A B 2.8 A 45 Nm 40% IP54 DU.35 DU.35 2FC Du`ina krila 3.1m po krilu ograni~enje kori{}enja 53600 Te`ina DU.4 A 2000 N ~26” 30 % 350 mm ip 44 3m otvaranje -20/+70 °C ulje 10 Kg varenje DU.0m 3.5m 3.2 Kg Te`ina varenje Vrsta monta`e 2 motora za krilnu kapiju do 2.MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE "BENINCA" MS4 BULL 15M RI.85A 25Nm 0.0m 2.25kg 195x270xH270mm RI.35 DU.4 A 2000 N ~35” 30 % 420 mm ip 44 5m otvaranje i zatvaranje F 130°C -20°C / +70°C 600kg 13m/min 16μF Agip Blasia 100 13kg 215x235xH270mm F 150°C -20°C / +70°C 1500kg 10.5m 1.1m 350 kg 300 kg 250 kg A BOB 115÷135 B 115÷135 Maksimalne dimenzije ograni~enje kori{}enja Du`ina krila Te`ina 600 kg 500 kg 400 kg Mere DU.5m/min 25 μF Agip GR MU EP/2 16.35 2FC 230 vac 230 vac 310 W 1.6A 36Nm 0.35 Du`ina krila 1.35 DU.35L2FC 53352 2 motora za krilnu kapiju do 5m po krilu 53353 4.35 2 motora za krilnu kapiju do 3m po krilu DU.35 TEHNI^KI PODACI Napajanje Napajanje motora Snaga(potro{nja) Nazivna struja Snaga potiska Vreme otvaranja Radni ciklus (u jednom satu) Standardan kurs Stepen za{tite Maksimalno krilo Krajnji prekida~ Radna temperatura (spoljna) Podmazivanje Te`ina Vrsta monta`e DU.034 15% IP43 F 130°C -20°C / +70°C 400kg 11m/min 9μF Agip GR MU EP/2 10.5 132 TEHNI^KE KARAKTERISTIKE Napajanje Snaga(potro{nja) Nazivna struja Obrtni momenat Redukcija Radni re`im Klasa za{tite Klasa izolacije Temperaturni interval Radna temperatura Max te`ina vrata Operativna brzina Kondenzator Podmazivanje Te`ina Dimenzije MS4 230V 170W 0.0m 105÷165 105÷165 150÷230 150÷230 118 119 .6E BOB 692 796 88 62 270 107 47.0m * Te`ina 600 kg 600 kg 450 kg 350 kg 250 kg Te`ina 600 kg 600 kg 450 kg 350 kg 250 kg MOTORI ZA KRILNE KAPIJE "BENINCA" BOB BOB TEHNI^KI PODACI DU.5m * 5.6E za kliznu kapiju do 600 kg BULL 15M za kliznu kapiju do 1500kg -20/+70 °C ulje 11 Kg varenje DU.3kg 245x316xH340mm MS 4 za kliznu kapiju do 400 kg 53300 53301 53302 RI.8m 2.6E 230V 280W 1.

350 .1 kg 1.3 Kg Centrala integrisana ne ograni~enje kori{}enja CENTRALE "BENINCA" MBE 230 vac 230 vac 250 W 1.50 Hz 0. 110° CALL resiver sa 4-kana i GSM modulom 54010 54011 54007 54006 54020 54021 54605 BRAIN HEAD THINK. ureðaja Težina motora sa nosaèima Bruto težina motora / 3 min . 50 Max.5 kg 19 mm/s 20 s / 230 V ~ 50 Hz 0.5 m Podmazivanje ulje Te`ina 8. resiverom 230V DREAM centrala za rolovrata (roletne) DA.9 kg SMS 121 120 .P centrala sa tasterima 230/400v THINK.MBE MB TEHNI^KI PODACI 230 vac Napajanje 230 vac Napajanje motora 250 W Snaga(potro{nja) 1. izolacija Tip servisa S2 Radna temperatura Stepen zaštite el.P MOTORI ZA PROZORE "CAB" ANGEL CAT ANGEL LIN [ifra 53045 [ifra 53044 ANGEL CAT/230V ANGEL CAT/24V 24 V DC 1.2 A Nazivna struja 220 Nm Snaga potiska 18” Vreme otvaranja 30% Radni ciklus (u jednom satu) Radna temperatura (spoljna) -20/+70 °C ip 44 Stepen za{tite Max du`ina rila 2.550 .8 m 2. 200 BRAIN centrala za 2 motora 230 V (bez risivera Max.I CALL DREAM Napon napajanja Jaèina struje Potrošnja Maksimalni moguãi potisak Maksimalno moguãe optereãenje Brzina praznog hoda Maksimalno trajanje praznog hoda Minimalna visina štoka prozora Dupla el.230 . motora na istom prozoru Paralelno povezivanje više motora na razlièitim prozorima Težina motora sa nosaèima Bruto težina motora Napon napajanja Jaèina struje Potrošnja Maksimalni moguãi potisak Maksimalno moguãe optereãenje Brzina praznog hoda Maksimalno trajanje praznog hoda Minimalna visina štoka prozora Zamah 230 V .5 m Te`ina 350 kg 300 kg 280 kg MB MBE par motora za krilnu kapiju sa rukom -bez centrale 53350 par motora za krilnu kapiju sa rukom i integrisanom centralom 53601 HEAD centrala sa integr.5 m ulje 10 Kg da THINK.7 kg 1.22 A 50 W [ifra 53047 [ifra ANGEL LIN 230 53046 ANGEL LIN 24 24 V DC 1.1 m 2.2 A 220 Nm 18” 30% -20/+70 °C ip 44 2.50 A 34 W 600 N 600 N 18 mm/s 10 mm/s THINK. ureðaja Štelovanje šarke rama prozora Paralelno povezivanje el.SO4 centrala za (max 4) VE.SOR Maksimalne dimenzije Max.5 C + 50 oC IP 55 GSM 1.3 A 35 W 300 N 300 N 24 mm/s 16 s Yes 4 min -5°C +55°C IP 30 0÷22 mm (Top šarka) 0÷30 mm (Bottom šarka) Samo sa pogodnim elektriènim ureðajem da 1.I centrala sa tasterima 230/400v Du`ina krila 1. izolacija Tip servisa Radna temperatura Stepen zaštite el.750 cm da 2 min o Dupla el.33 A 65 W H= 500 ÷ 950 mm as a function of the stroke H = 800 mm 180 .

T2WV dva kanala 54130 T4WV . T4WV ~etiri kanala 54131 Set za otklju~avanja gara`nih vrata sa spoljne strane (deblokadu motora) 50151 poklopac gume sa perforiranim rubom 50301 SIGURNOSNA KONTAKT GUMA BE.4RWV FTM.GO2 FTM.PLAY .2WV dva kanala TO.GO4 TO.2WBV resiver sa ku}i{tem 433GHz RR.GO.M4F zup~asta letva metalna AU.PLAY CH+KEY PNO zavr{ni konektor sa otpornikom spojni kabal sa zavr{nim konektorom spiralni kabal BE.GO.MS60 brava za deblokadu motora JM.dvokanalni daljinski upravlja~ 54136 54136 54137 54137 TO.S PUPILLA FOTO]ELIJE "BENINCA" PUPILLA B Predajna foto}elija je be`i~na sa solarnim napajanjem CU.GO4 .433.COLOURS dva kanala 54132 54133 54134 54135 COLO 5N .433.GREY dva kanala IO.GO2 .GREY IO.4RWV ~etiri kanala TO.4NWV ~etiri kanala CU.UPRAVLJA^I "BENINCA" CU.2WIV resiver 433GHz 55200 55210 50301 50300 54610 54603 COLO 5N COLO 10N LAMP LAMP 24 54800 54801 54410 54411 BRAVA ZA DEBLOKADU MOTORA T2WV T4WV T2WV .92 MHz ~etvorokanalni daljinski upravlja~ sa varijabilnim kodom.2RWV dva kanala CU..dr`a~ za FTC foto}elije IO.2NWV CU.2NWV dva kanala CU.S 54452 PUPILLA 54460 LAMP PUPILLA B 54462 RiSIVER CU.SF sajla za bravu deblokade RR.4NWV CU.PLAY taster {ifrator CH+KEY taster klju~ BE.COLOURS RI.M4P zup~asta letva PVC RI.2RWV TO.92 MHz dvokanalni daljinski upravlja~ sa varijabilnim kodom.~ertvorokanalni daljinski upravlja~ TO.4WV ~etiri kanala IO.taster {ifrator CH+KAY .taster klju~ PNO -taster prekida~ PNO taster prekida~ 54670 54652 54234 [ifre: 54830 54811 54812 54824 [ifra: 33052 123 122 .

Stepen zastite 10 17 35 220V 121W 510 41 4 IP44 53306 DALJINSKI UPRAVLJA^ FOTO]ELIJA SLIDING 2100 TASTERI 53050 53053 53153 METALNA ZUP^ASTA LETVA PLAFONSKI MOTORI ZA SEGMENTNA VRATA BUTTON 3 (SA 3 TASTERA) BUTTON 2K (SA 2 TASTERA I KLJU^) [ifra 55210 [ifra 54145 [ifra 54456 BUTTON 3 BUTTON 2K 54250 54251 NOVO!!! SECTIONAL 500 Napajanje Max snaga Sila potiska Brzina otvaranja Stepen zastitie Radne temeperature (uslovi) Visina otvora Max kvadratura vrata MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE BEZ ZUP^ASTE LETVE • Sistem za postepeno pove} avanje pokreta~ke snage. mm Tezina [ifra RS10/17 RS50/12 RS100/10M     V W rpm F x mod N Nm °C ° MOTOR ZA KLIZNU KAPIJU RS10/17 za osovinu 40mm RS50/12 za osovinu 60mm RS10/17 RS50/12 50 12 45 220V 191 545 23 4 IP44 RS100/10M za osovinu 70mm RS100/10M 100 10 55 220 385 613 22 4 IP44 4 ° IP kg m min kg Obrtni moment. Nm Brzina rotacije. W Duzina L./ zastita Radna temperature (uslovi) Stepen zastite Max tezina kapije Brzina kapije Dimenzije.min. mm Napajanje. rpm Dijametar cevi."ROLLHAN" i "DOORHAN" MOTORI TUBULARNI MOTORI SLIDING 2100 Napajanje Jacina struje Snaga Brzina rotacije Kondezator Redukcija Sina Max potisak (sila) Max obrtni moment Temp. V Snaga. mm Krajnji prekida~i Neptrkidno vreme rada . u slu~aju pove} anja otpora • Pokreta~ka snaga do 400kg • Mogu} nost solarnog napajanja • U skladu sa elektri~nim bezbednostima • Automatsko zaklju~avanje foto} elija SECTIONAL 1200 4 12 11 • Bez zupaste letve • Sa integrisanim foto} elijama • Prijemnik sa samouklju~ivanjem • Baterija sa indukcionim punjenjem • Automatsko detektovanje krajnjih granica • Sigurnosni sistem za{ tite od udara gornji deo prilagodljiv kapiji sa integrisanom led lampom ° ² ° ° 38 16 ° SECTIONAL 500 ² SECTIONAL 1200 53214 53215 donji deo sa foto} elijom punja~ baterije i zaklju~avanje INDUSTRIJSKI MOTOR SHAFT 60 Napajanje Snaga Brzina rotacije Max obrtni moment Radna temperature (uslovi) Stepen zastite Max kvadratura kapije V W rpm Nm ° IP 42 ² ° SHAFT 120 V W 29 rpm Nm °C / °C IP 42 ² { ablon nalepnica punja~ baterije metalna vodilica ({ ina) SHAFT 60 SHAFT 120 53432 53433 centrala sa radiovezom pogonski to~ki} 124 125 .