UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Dejan Paler

VSEPRISOTNE INFORMACIJSKE REŠITVE IN TEHNOLOGIJA RFID

Diplomska naloga

Maribor, november 2006

I

UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
2000 Maribor, Smetanova ul. 17

Diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

VSEPRISOTNE INFORMACIJSKE REŠITVE IN TEHNOLOGIJA RFID

Študent: Smer:

Dejan PALER Informatika

Študijski program: univerzitetni, Računalništvo in informatika

Mentor:

izr. prof. dr. Marjan HERIČKO

Maribor, november 2006

II

ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju dr. Marjanu Heričku za pomoč in vodenje pri opravljanju diplomske naloge. Zahvala Inštitutu za informatiko za izposojo RFID čitalnika in RFID kartic. Posebna zahvala velja staršem, ki so mi omogočili študij.

spletne storitve. in predstavlja razvoj vseprisotnih informacijskih rešitev. Opisuje tudi potek zasnove in razvoja aplikacije. RFID značka. Podrobneje opisuje tehnologijo RFID in njeno vlogo v vseprisotnih informacijskih rešitvah. Diplomska naloga podaja pregled definicij vseprisotnih informacijskih rešitev in klasifikacijo tehnologij tovrstnih rešitev. ki omogočajo dostop do informacij in storitev kadarkoli in kjerkoli na varen in zanesljiv način. tehnologije RFID.52(043.738.III VSEPRISOTNE INFORMACIJSKE REŠITVE IN TEHNOLOGIJA RFID Ključne besede: vseprisotne informacijske rešitve. ogrodje Compact Framework UDK: Povzetek Vseprisotne informacijske rešitve sestavljajo številne tehnologije. ki temelji na tehnologiji RFID.2) . 004.

52(043. It describes the RFID technology and its role in pervasive computing in grater detail. It also describes design and development of application which is based on RFID technology and promises guidelines for pervasive computing.738.2) . The Diploma paper presents an overview of definitions for pervasive computing and classification of pervasive computing technologies. 004. Compact Framework UDK: Abstract Pervasive computing consists of numerous technologies which are enabling access to information and services. RFID technologies.IV PERVASIVE COMPUTING AND RFID TECHNOLOGY Key words: pervasive computing. ubiquitous computing. Web services. at anytime and anywhere in a secure and reliable way. RFID tag.

........4..............1 5.......................5 API 5 5................. 63 LITERATURA.......................4 4.......................... 56 APLIKACIJA IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ..................................... 44 RAZVOJ RFID APLIKACIJE ...........................................3.... 10 KLASIFIKACIJA TEHNOLOGIJ IN PRIMERI ................................................................................................................................3 3................................ 40 SKLEP .................................................... 9 PROGRAMSKA OPREMA ......................................................................................... 47 APLIKACIJA IN ZNAČILNOSTI VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV ...........................................................4....... 24 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI UPORABI TEHNOLOGIJE RFID...................... 32 Značilnosti programskega vmesnika Contactless Communication API ...................V VSEBINA 1 2 3 UVOD ...................................4 4.........................3 4................................................................ 5 INFORMACIJSKE NAPRAVE ........4............................................................................................................................................................................ 34 Značilnosti programskega vmesnika SocketScan Managed API....4........................ 12 SORODNE TEHNOLOGIJE ......3 4.........................2 4................................................................... 7 UPORABNOST TEHNOLOGIJE RFID ..................................................................................2 5...........................................................................5 4 4........................................ 26 PROGRAMSKI VMESNIKI ...........................1 4................................................................................... 14 UPORABA TEHNOLOGIJE RFID NA RAZLIČNIH PODROČJIH .......5 6 7 ZNAČILNOSTI VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV ...............1 3....................................................................... 18 Primerjava tehnologije RFID in črtne kode ..................................................................1 5..1 4................................... 16 ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE ZA REGISTRACIJO UDELEŽENCEV........................... 46 Zgradba aplikacije......................................................................................................................................1 4.....4................. 23 STANDARDI IN DOGOVORI TEHNOLOGIJE RFID ...................................... 64 ............................................. 21 Podpora tehnologije RFID na mobilnih napravah..............4 5.................................. 37 Primerjava programskih vmesnikov Contactless Communication API in SocketScan Managed 39 OPIS SESTAVNIH DELOV APLIKACIJE ........1..... 7 VSEPRISOTNA OMREŽJA ...................................................................................................................................... 59 KLASIFIKACIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV ...........2 3.......................................................................................................1...........2 4... 1 DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV....................................................................................3 5............................... 32 Zgradba programskega vmesnika Contactless Communication API ..... 3 2.........................................................1 3................4 3......2 4........ 40 ZASNOVA RFID APLIKACIJE...................................................... 36 Zgradba programskega vmesnika SocketScan Managed API.................................

Discovery and Integration Uniform Resource Identifier Universal Serial Bus Wireless Application Protocol Web Integration Compound Document Web Services Choreography Description Language Web Services Description Language Web Services for Remote Portlets Extensible Hypertext Markup Language XML Key Management Specification Extensible Markup Language XML Encryption Syntax and Processing XML-Signature Syntax and Processing .VI UPORABLJENE KRATICE API APPEL CF DoS EAN ECMA EPC ERP ETSI GUID HTTP IRI ISO J2ME MVC NFC NIST OWL P3P PDA PIN RDF RFID RIF SAP UCC SOAP UDDI URI USB WAP WICD WS-CDL WSDL WSRP XHTML XKMS XML XML Enc XML Sig Application Programming Interface A P3P Preference Exchange Language Compact Flash Denial of Service European Article Number European Computer Manufacturers Association Electronic Product Code Enterprise Resource Planning European Telecommunications Standard Institute Globally Unique Identifier Hyper Text Transfer Protocol Internationalized Resource Identifier International Standards Organization Java 2 Platform Micro Edition Model-View-Controller Near Field Communication National Institute of Standards and Technology Web Ontology Language Platform for Privacy Preferences Project Personal Digital Assistant Personal Identification Number Resource Description Framework Radio Frequency Identification Rule Interchange Format Systems. Applications and Products Uniform Code Council Simple Object Access Protocol Universal Description.

2: Delitev tehnologij informacijskih naprav Slika 3.10: Grafični vmesnik aplikacije v angleškem jeziku Slika 5.14: Spletna stran v programskem jeziku PHP Slika 5.9: Entitetno relacijski diagram aplikacije Slika 5.6: Zgradba grafičnega vmesnika aplikacije Slika 5.1: Delitev tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev Slika 3.4: Delitev tehnologij programske opreme Slika 3.13: Samodejna identifikacija uporabnika Slika 5.3: Primer identifikacije z RFID čitalnikom Slika 5.4: Diagram primera uporabe – Prijava na dogodek Slika 5.11: Grafični vmesnik aplikacije v nemškem jeziku Slika 5.2: Hitrost branja tehnologije RFID in črtne kode Slika 4.5: Pregled tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev Slika 4.15: Povezljivost aplikacije 7 8 9 11 12 17 22 30 34 35 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 53 55 55 57 58 .2: RFID čitalnik in dlančnik Hewlett-Packard serije hx2000 Slika 5.1: Struktura pomnilnika brezkontaktne kartice i-code II Slika 5.3: Shema RFID značke Clipped Tag podjetja IBM Slika 4.5: Programski vmesnik Contactless Communication API Slika 5.5: Diagram primera uporabe – Udeležba dogodka Slika 5.12: Identifikacija uporabnika Slika 5.VII SEZNAM SLIK Slika 3.1: Arhitektura RFID sistema Slika 4.7: Zgradba vzorca MVC Slika 5.3: Delitev tehnologij vseprisotnih omrežij Slika 3.4: Vrednosti nekaterih J2ME sistemskih lastnosti Slika 4.8: Zgradba vzorca Opazovalec Slika 5.

3: Načini izbire RFID značk 15 16 23 38 .VIII SEZNAM PREGLEDNIC Preglednica 3.2: Primerjava tehnologije RFID in črtne kode Preglednica 4.1: Sorodne tehnologije in kratek opis Preglednica 4.1: Frekvenčna področja tehnologije RFID Preglednica 4.

Zato bomo v pričujoči diplomski nalogi najprej predstavili definicijo vseprisotnih informacijskih rešitev. dlančniki in prenosni računalniki. Te naprave so lahko pametni telefoni.UVOD 1 1 UVOD Dostop do informacij kadarkoli in kjerkoli je danes ključnega pomena. Tehnologija vseprisotnih informacijskih rešitev. ki uporabljajo tehnologije RFID.Radio Frequency Identification). Kako zagotoviti varnost informacij in uporabniško zasebnost bomo podrobneje spoznali v poglavju o zagotavljanju varnosti tehnologije RFID. Nekaj najpomembnejših standardov bomo opisali tudi v diplomski nalogi. . ki vključujejo številne prilagodljive in mobilne naprave. Da bodo sistemi. Uporablja se na številnih področjih v informacijsko komunikacijskem okolju. so pomembni dobro definirani standardi. kompatibilni na globalnem nivoju. drugi pa razvoju aplikacij na platformi . ki povezujejo tehnologije in sisteme v vseprisotnih informacijskih rešitvah. Prvi programski vmesnik je namenjen razvoju aplikacij na platformi Java ME. Prav to je eden izmed pomembnejših ciljev vseprisotnih informacijskih rešitev. ki dostopajo ali omogočajo dostop do raznovrstnih aplikacij. vseprisotna omrežja in programsko opremo ter predstavili posamezne primere tehnologij. zatem pa bomo pogledali.NET. Trenutno je najbolj razširjena v industriji in sicer v procesu upravljanja dobavne verige. katere so tiste skupne lastnosti. Obstoj vseprisotnih informacijskih rešitev omogočajo številne tehnologije. je tehnologija radiofrekvenčne identifikacije (RFID . ki jo bomo v diplomski nalogi najpodrobneje pregledali. Nato bomo pregledali nekaj sorodnih tehnologij. ki so vsaka na svoj način povezane z vseprisotnimi informacijskimi rešitvami. Za razvoj lastnih aplikacij bomo pregledali značilnosti in zgradbo programskih vmesnikov Contactless Communication API (Application Programming Interface) in SocketScan Managed API. Uporabniku prijazne aplikacije pa omogočajo upravljanje z informacijami tako iz vsakodnevnega življenja kot tudi iz poslovnega sveta. Vseprisotne informacijske rešitve predstavljajo hitro rastoče in relativno mlado področje. ki so med seboj povezane na različne načine in zagotavljajo razne lastnosti vseprisotnih informacijskih rešitev. Predstavlja posodobljeno nadomestilo za črtno kodo in omogoča hitrejše ter natančnejše sledenje proizvodov v dobavni verigi. Te tehnologije bomo razdelili na informacijske naprave.

UVOD 2 Osnovni namen diplomske naloge je zasnovati in razviti primer vseprisotne informacijske rešitve v današnjem realnem okolju. Nato bomo preverili. V ta namen bomo razvili aplikacijo. ali ima aplikacija vse značilnosti vseprisotnih informacijskih rešitev in kako smo zagotovili ustrezen nivo varnosti. Aplikacijo bomo uporabili za identifikacijo udeležencev nekega dogodka. ki bo tekla na dlančniku. Proces identifikacije bo temeljil na tehnologiji RFID. .

Smo v informacijsko komunikacijski družbi. ki je sestavljena iz ožičenega jedra in brezžičnih koncev [7]. naprave PDA (Personal Digital Assistant) in druge mobilne naprave. Ta trend je močno povezan z rastjo brezžičnih tehnologij. v katerem uporabniki dostopajo do informacijsko komunikacijskih tehnologij preko okolja samega. Vključujejo pametne telefone. učinkovito in varno kadarkoli. ne glede na to. vsakodnevno dostopnih. brez potrebe po interakciji uporabnika [1]. Vse te naprave komunicirajo preko brezžičnih omrežij. na katere se zanašamo in jim zaupamo. kje se fizično nahajamo. Enciklopedija »Computer Desktop Encyclopedia« razlaga. ki opredeljujejo vseprisotne informacijske rešitve. prenos in dostop do informacij so vsakodnevne aktivnosti.DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 3 2 DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV Informacije so jedro današnjega medsebojno povezanega poslovnega in osebnega sveta. Informacije in storitve kadarkoli. da se vseprisotne informacijske rešitve nanašajo na uporabo računalnikov v vsakdanjem življenju. pogosto navideznih informacijsko komunikacijskih naprav. Za razliko od zgornjih definicij komite »Security of Acts and Regulations Committee« poudarja povezavo vseprisotnih informacijskih rešitev z rastjo brezžičnih tehnologij. da moramo biti sposobni izmenjevati in sprejemati informacije hitro. ki omogočajo uporabnikom oddaljen dostop do informacij in storitev ter sinhronizacijo podatkov med raznovrstnimi računalniki [2]. Podobno kot omenjena enciklopedija definira vseprisotne informacijske rešitve tudi inštitut NIST (National Institute of Standards and Technology) in sicer kot termin za vse bolj prisoten trend v smeri številnih. Okolje in vsakdanji predmeti z integrirano zmožnostjo procesiranja informacij omogočajo uporabnikom povsem naravno in vsakdanjo interakcijo z računalniškimi napravami na katerikoli lokaciji in v kakršnihkoli okoliščinah [60]. ki nadomešča uporabo računalnikov kot samostojnih naprav. . ki zahteva. pri tem pa se ljudje večinoma ne zavedajo njihove prisotnosti. Vseprisotne informacijske rešitve opredeljuje kot tendenco oziroma težnjo k informacijskemu okolju. Elektronsko shranjevanje. večinoma mobilnih ali vgrajenih v okolje. kjerkoli in za vsakogar so ključnega pomena za vseprisotne informacijske rešitve. Prosto dostopna spletna enciklopedija Wikipedia opisuje vseprisotne informacijske rešitve kot v okolje integrirano informacijsko procesiranje. V literaturi zasledimo več definicij. kot so avtomobili. Računalniki so integrirani v vsakodnevne predmete. povezano v naraščajoče vseprisotno omrežno infrastrukturo.

ki so med seboj neodvisno povezane preko dinamično prilagodljivih omrežij. V2 tako vseprisotne informacijske rešitve označuje kot cenovno dostopne mikroprocesorje. cenovno ugodni. ki bodo tako sestavljeni. vgrajene v vsakdanje predmete in okolja. ki so razpršene in integrirane po vseh delih uporabniškega naravnega okolja z uporabo številnih neodvisnih informacijskih naprav. ki zagotavljajo uporabniku ustrezni nabor informacijsko komunikacijskih storitev z zadovoljivo veliko stopnjo varnosti. trgovali in svobodno izmenjevali informacije in informacijske storitve [6]. Spletni portal »RapidSpec« tako vseprisotne informacijske rešitve označuje s pomočjo uporabe računalniške infrastrukture. da za vse prisotne informacijske rešitve potrebujemo računalniško informacijske naprave. Naprave so uporabniku prijazne in ne predstavljajo ovire pri komuniciranju. integrirani in prilagojeni ter naravni. vsakomur dostopni. temveč so integrirane v uporabniško vsakdanje naravno okolje. Laboratorij »International Technology Laboratory« pravi. ki podpira informacijske naprave. ki bodo vsakodnevno skupaj z računalniki in napravami kupovali. s čimer bo dosežena dostopnost vsakomur. Naslednji dve definiciji označujeta vseprisotne informacijske rešitve z vidika poslovnega sveta. da bodo ljudje vsakodnevno medsebojno delovali v svojem okolju s prenosnimi ali nevidnimi računalniki. Da bo vse skupaj delovalo. . Na podlagi tega definiramo vseprisotne informacijske rešitve kot tehnologije. da morajo biti računalniki. Iz naštetih definicij lahko povzamemo. da jih bomo uporabljali ne da bi se zavedali. pogosto mobilni ali vgrajeni v okolje in povezani v naraščajoče vseprisotno omrežno strukturo [3]. Vsi ti računalniki bodo med seboj omreženi in povezani na internet [5]. preko katerih lahko uporabniki dostopajo do širokopasovnih omrežnih storitev.DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 4 Organizacija V2 dodaja. Mikroprocesorji so značilni po številnosti. Te naprave so medsebojno povezane v brezžična ali ožičena računalniška omrežja. pa je potrebna tudi zadostna stopnja varnosti in zasebnosti. ki bodo vgrajeni v okolja. saj bo le s tem doseženo zaupanje uporabnikov. Tehnološki inštitut »Massachusetts Institute of Technology« definira vseprisotne informacijske rešitve kot skupino medsebojno povezanih ljudi. Tukaj gre za računalnike. Vseprisotne informacijske rešitve na tak način zagotavljajo uporabnikom dostop do informacij in ustrezno ukrepanje na osnovi pridobljenih informacij [4]. kar vključuje na primer internetno elektronsko trgovanje. večinoma nevidne informacijske naprave.

kot je pošiljanje sporočila o prestavljenem letu. vseprisotne informacijske rešitve . na primer dlančnik. da dosežemo dostavo realnih rešitev k uporabniku. ki jih vseprisotne informacijske rešitve morajo zagotoviti in so opisane v nadaljevanju. Ali pa. kateremu bi pripela še seznam alternativnih potovalnih opcij. žepni računalnik. ki so potrebne. Kadar se uporabnik preseli iz enega okolja v drugo. in do kateregakoli podatka. Nevidnost Tehnologije vseprisotnih informacijskih rešitev izginejo iz zavedanja uporabnika. Ena izmed večjih potreb vseprisotnih informacijskih rešitev je integracija vseh tehnologij. ki imajo zmožnost delovanja kjerkoli in kadarkoli jih potrebujemo. elektronska pošta. vseprisoten dostop iz katerekoli naprave.DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 5 2. na primer internet. pametni telefon. da omogočimo uspešno zagotavljanje storitev vseprisotnih informacijskih rešitev. Tovrstne rešitve vsebujejo veliko raznovrstnih tehnologij. Uporabnik sodeluje s tehnologijami. da bi avtomobilska industrija omogočila ne samo voznikovo komunikacijo in navigacijo. Na primer turistična agencija [39] bi lahko s svojim informacijskim sistemom nudila ne samo direktno komunikacijo s stranko. Vseprisotne informacijske rešitve ponujajo primeren dostop do koristnih informacij in pametnih naprav. ne da bi se jih sploh zavedal. pač pa tudi omrežno povezavo avtomobila s proizvajalcem in serviserjem. ampak bi lahko v realnem času dodala tudi funkcionalnost. Mobilnost Prilagajanje vseprisotnih informacijskih rešitev na spremembe in dostopnost virov. Te vseprisotne informacijske rešitve povezujejo nekatere skupne lastnosti. Tako smo iz definicije vseprisotnih informacijskih rešitev povzeli značilnosti. Storitve kadarkoli in kjerkoli Omogočiti kadarkoli in kjerkoli globalen.1 Značilnosti vseprisotnih informacijskih rešitev Tehnologija se premika iz osebnih računalnikov na pametne in vsakdanje naprave z integriranimi tehnologijami in povezljivostjo. javne storitve. ki so prisotne v njegovem naravnem okolju.

DEFINICIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV 6 nastavijo novo okolje tako. ki je pomemben za medsebojno delovanje med uporabnikom in aplikacijo. vseprisotne informacijske rešitve poskrbijo za usposobitev povezave z novo možno storitvijo. . v katerih delujejo in lahko reagirajo na morebitne spremembe ali pa kot so definirali na tehnološkem inštitutu Georgia Institute of Technology [40]: Zaznavanje razmer je katerakoli informacija. ki imajo informacije o okoliščinah. da uporabnik lahko nemoteno nadaljuje z delom. ki jo lahko uporabimo za označitev situacije določene entitete. ki ga je začel v drugem okolju. kraj ali objekt. na primer v brezžičnem omrežju. Če pri spremembi okolja nastopi napaka. Zaznava konteksta Gre za uporabo naprav. Entiteta je oseba.

vseprisotna omrežja in programska oprema [58]. ampak gre za integrirano okolje. Vseprisotne informacijske rešitve ne opisujejo samo brezžične rešitve v smislu dlančnikov in pametnih naprav. Tehnologije vseprisotnih informacijskih rešitev delimo na tri dele kot ponazarja slika 3.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 7 3 KLASIFIKACIJA VSEPRISOTNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV Vseprisotne informacijske rešitve razširjajo poslovni svet.1. Vseprisotne informacijske rešitve Informacijske naprave Vseprisotna omrežja Programska oprema Slika 3. do kateregakoli tipa podatka na varen in zanesljiv način. kjer bodo sodelovale mnogovrstne in številne tehnologije. Za obstoj vseprisotnih informacijskih rešitev so potrebne informacijske naprave. do kateregakoli tipa omrežja.1 Informacijske naprave Informacijske naprave predstavljajo tehnologije. 3. omogočajo dostop do informacij in ustvarjajo nove interakcije z novimi napravami.1: Delitev tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev Vseprisotne informacijske rešitve tako ne temeljijo na eni sami tehnologiji. Njihova . Prav tako ponujajo enostavno povezovanje do kateregakoli tipa naprave. ki so najpomembnejši del vseprisotnih informacijskih rešitev iz stališča uporabnika in uporabnikovega naravnega okolja. temveč na sodelovanju različnih tehnologij.

prikazuje delitev tehnologij informacijskih naprav. Te tehnologije so integrirane v okolje uporabnika in omogočajo komunikacijo ter povezljivost sistemov. katero bomo v diplomski nalogi podrobneje spoznali. ki želi komunicirat v sistemu vseprisotnih informacijskih rešitev. Obnašajo se intuitivno in naravno. za katere ni potrebna dodatna uporabniška interakcija.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 8 naloga je nuditi uporabniku vrsto funkcionalnih storitev. ki omogočajo posredovanje računalniških ukazov s pomočjo govora ali gibov. Informacijske naprave Zaznavni vmesniki Identifikacijske naprave Vgradne in namenske naprave Naprave za dostop do informacij in storitev Slika 3. Primer teh tehnologij so razne pametne kartice in tehnologija RFID. ki jih lahko v vseprisotnih informacijskih rešitvah uporabljamo in nadzorujemo v realnem času. . V to skupino sodijo na primer tehnologije prepoznavanja govora in tehnologije prepoznavanja gibanja. Gre za številne mikroprocesorje in senzorje.2. ki spadajo v skupino zaznavnih vmesnikov. Identifikacijske naprave so namenjene ugotavljanju istovetnosti objekta.2: Delitev tehnologij informacijskih naprav Tehnologije. Slika 3. omogočajo interakcijo uporabnika z računalnikom brez uporabe standardne miške ali tipkovnice. Vgradne in namenske naprave so osredotočene na razvoj infrastrukture vseprisotnih informacijskih rešitev.

3 prikazuje delitev tehnologij vseprisotnega omrežja. kadarkoli in kjerkoli. prenosni računalnik in pametni telefon. Za dosego vseprisotnih komunikacij je potrebno. da se omrežja zavedajo uporabniškega konteksta in lokacije s pomočjo vseprisotnih naprav.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 9 Primer naprav za dostop do informacij in storitev je lahko dlančnik. Tehnologije. ponujajo zmožnost dostopa do informacij kadarkoli in kjerkoli. komurkoli.2 Vseprisotna omrežja Naloga vseprisotnega omrežja je nuditi dostop do svojih storitev iz kakršnekoli naprave (neodvisno od naprave).3: Delitev tehnologij vseprisotnih omrežij . ki so zajete v tem delu vseprisotnih informacijskih rešitev. Slika 3. Vseprisotna omrežja Povezljivost Spletne storitve Odkrivanje storitev Spletni protokoli in aplikacije Semantični splet Zasebnost in varnost Slika 3. 3.

3. Omogoča gradnjo prilagodljivih omrežnih sistemov v dinamičnih računalniških okoljih. Spletne storitve omogočajo povezljivost in integracijo različnih platform in neposredno komunikacijo med raznovrstnimi napravami preko omrežja. ki omogočajo implementacijo zasebnosti in varnosti v vseprisotnih informacijskih rešitvah. ki omogoča izmenjavo. kjer sodeluje veliko število naprav.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 10 V vseprisotnih informacijskih rešitvah. ki aplikacijam omogoča odkrivanje spletnih storitev. potrebujemo odkrivanje storitev. kot so na primer brezžična lokalna omrežja in tehnologija Bluetooth. Semantični splet sloni na podatkovnem modelu RDF (Resource Description Framework). da bo razumljiv tudi raznim napravam. Veliko vlogo v vseprisotnih informacijskih rešitvah imajo današnji spletni protokoli in aplikacije. ki porabijo malo energije. so med drugim tudi biometrična avtentikacija. Semantični splet [42] predstavlja ogrodje. ki za opis spletnih virov uporablja tehnologije XML (Extensible Markup Language). Številne med seboj povezane in v naše okolje integrirane naprave morajo uporabnikom zagotoviti zasebnost in varnost. Ključne tehnologije spletnih storitev so: protokol SOAP (Simple Object Access Object) za komunikacijo. Z metapodatki informacijam doda dobro definiran pomen na tak način. je pomembna nemotena povezljivost. iskanje in primerjavo podatkov. protokol P3P (Platform for Privacy Preferences Project) za nadzor osebnih podatkov in šifrirni algoritmi. omogočajo komunikacijo med posameznimi napravami.3 Programska oprema Programska oprema v vseprisotnih informacijskih rešitvah zagotavlja nemoteno delovanje v dinamičnem in raznolikem okolju ter zastavlja minimalne zahteve uporabniku. Na primer protokol WAP (Wireless Application Protocol) omogoča dostop do informacij brezžičnim napravam kot so mobilni telefoni in pametni telefoni. Da se sistem vseprisotnih informacijskih rešitev prilagodi nastalim spremembam in omogoči nemoteno nadaljevanje dela. Tehnologija Jini [41] je ena izmed tehnologij odkrivanja storitev. . ki je povezan s protokolom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). WSDL(Web Services Description Language) za opis vmesnikov spletnih storitev. Tehnologije. Discovery and Integration). Tehnologije. protokol UDDI (Universal Description.

Programska oprema Operacijski sistemi in okolja Sistemi za upravljanje podatkovnih baz Razvojna okolja in programski jeziki Slika 3. Primer operacijskega sistema je Windows CE. Tudi aplikacije v vseprisotnih informacijskih rešitvah potrebujejo sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami na raznih napravah.4. brezžični in pametni telefoni. igralne konzole. Na primer platforma Java ME omogoča razvoj . ki jo lahko integriramo tudi v namenske naprave. ki imajo v večini primerov omejene vire.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 11 Tehnologije programske opremo smo razdelili na operacijske sisteme in okolja. sisteme za upravljanje s podatkovnimi bazami. Omogočati mora mobilno računalništvo in trajni pomnilnik. Arhitektura mora biti tako preprosta. Rešitev najdemo na primer v relacijski podatkovni bazi IBM DB2 Everyplace. ki bo lahko tekla na raznovrstnih napravah. Kot primer tehnologije. Razvojna okolja in programski jeziki omogočajo implementacijo aplikacij v vseprisotnih informacijskih rešitvah. Predvsem gre za omejen pomnilniški prostor.4: Delitev tehnologij programske opreme Operacijski sistemi in okolja v vseprisotnih informacijskih rešitvah morajo zagotavljati sistemsko arhitekturo. katere tečejo na pametnih karticah in drugih spominsko omejenih napravah z majhnimi zmožnosti procesiranja. majhno zmogljivost procesiranja in omejen vir energije. lahko navedemo tehnologijo Java Card. da bodo lahko aplikacije zanesljivo tekle z omejeno povezljivostjo [43]. razvojna okolja in programske jezike. ki omogoča varno okolje aplikacijam. ki je namenjen različnim napravam kot so žepni računalniki. kot prikazuje slika 3. da jo bomo lahko implementirali na raznih vrstah naprav.

Tako lahko razvijamo uporabniške vmesnike.Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 12 aplikacij za širok nabor mnogovrstnih mobilnih naprav. 3.5: Pregled tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev .5 prikazuje to delitev s posameznimi primeri tehnologij.4 V Klasifikacija tehnologij in primeri prejšnjih treh poglavjih smo predstavili delitev tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev in opisali posamezne dele. upravljamo z integriranimi omrežji in protokoli ter uporabimo robusten varnostni model. Slika 3. Slika 3.

Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev 13 (prirejeno po [59]) .

Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev

14

3.5

Sorodne tehnologije Med pregledovanjem literature smo zasledili tehnologije, ki so neposredno ali posredno

povezane s vseprisotnimi informacijskimi rešitvami. Na primer tehnologija Wearable Computing sloni na nošenju računalniške infrastrukture, ki omogoča vseprisoten dostop do informacij. Pri vseprisotnih informacijskih rešitvah je ravno nasprotno. Cilj je, da s seboj ne nosimo ničesar, ker kjerkoli se bomo nahajali bodo računalniki integrirani v naše okolje. V vseprisotnih informacijskih rešitvah ni potrebno prenašati prenosnega računalnika, ker vemo, da bomo lahko v drugem okolju nemoteno nadaljevali delo z integrirano računalniško infrastrukturo. Tehnologija Augmented Reality vključuje v resnično okolje virtualne informacije. Podobno kot vseprisotne informacijske rešitve tudi tehnologije Augmented Reality predstavljajo nasprotje virtualni resničnosti, ki uporabnika postavi v navidezni svet. Tehnologije Augmented Reality in vseprisotne informacijske rešitve postavljajo virtualno resničnost v realno okolje. Na primer uporabnik nosi posebna očala skozi katera lahko vidi realno okolje in računalniško proizvedene informacije. Vseprisotne informacijske rešitve in tehnologijo Information Appliances združuje to, da obe omogočata neposredno komunikacijo med raznimi napravami. Tako bi lahko na primer avtomobil ukazal hišnemu sistemu, da do prihoda stanovalca ogreje dnevno sobo na primerno temperaturo, hladilnik pa bi ob nizkih zalogah mleka in jajc le-te samodejno naročil v lokalnem supermarketu [61]. Tehnologije Roomware predstavljajo »pameten« prostor, kjer osebni računalnik v takšni obliki kot ga poznamo danes izgine iz uporabniškega okolja. Osebni računalnik v tehnologiji Roomware predstavljajo računalniki, ki so integrirani v stene in pohištvo v prostoru. Podobno kot v vseprisotnih informacijskih rešitvah so tudi pri tej tehnologiji računalniki integrirani v uporabnikovo okolje. Preglednica 3.2 podaja kratek opis za nekatere tehnologije sorodne vseprisotnim informacijskim rešitvam.

Klasifikacija vseprisotnih informacijskih rešitev

15

Preglednica 3.1: Sorodne tehnologije in kratek opis
Tehnologije
WEARABLE COMPUTING [8.] AUGMENTED REALITY [9.] TELEPRESENCE [10.] TANGIBLE BITS [11.] ROOMWARE [12.] INFORMATION APPLIANCES [13.] AUTONOMIC COMPUTING [14.] PROACTIVE COMPUTING [15.] AMORPHOUS COMPUTING [16.] UBIQUITOUS WEB [17.]

Kratek Opis
Tehnologije, ki so vključene v uporabniški osebni prostor in konstruirane tako, da so lahko nošene in vedno dostopne. Tehnologije, ki povečajo uporabnikovo vidno percepcijo s pomočjo računalniško generiranih informacij. Upravljanje naprav na daljavo s pomočjo robotike in drugih naprav. Premosti ovire, ki se pojavljajo med digitalnim svetom in fizičnim okoljem. Informacijske in komunikacijske tehnologije integrirane v prostor (soba). Katerekoli naprave, ki lahko obdelajo podatke in jih izmenjujejo z drugimi napravami. Razvoj računalniških sistemov, kateri bodo samostojno upravljali z operacijami brez človeškega posredovanja. Povezava številnih računalniških naprav v fizični svet. Raziskave za programabilne materiale, katerih elementi bodo lahko komunicirali med seboj in reagirali na okolje. Upravljanje z napravami preko spletnih aplikacij.

Na področju vseprisotnih informacijskih rešitev je aktivna tudi Evropska unija. Eden izmed projektov, ki jih finančno podpira Evropska komisija, je projekt Pervasive computing framework for modeling complex virtually-unbounded systems ali na kratko projekt PERPLEXUS. Projekt se je začel leta 2006 v okviru Šestega okvirnega raziskovalnega programa in je v stanju razvoja. Gre za zasnovo in razvoj nadgradljive strojne opreme zgrajene iz poljubno nastavljivih naprav, ki imajo sposobnost zaznavanja biometričnih podatkov. S tem bo omogočena simulacija zelo kompleksnih sistemov in študija nepredvidljivega obnašanja procesnih modulov v virtualno brezmejnem in brezžičnem omrežju. Takšna infrastruktura bo, v primerjavi s klasičnimi programskimi simulacijami, omogočila številne prednosti kot so hitrost simulacije, interakcija z okoljem v realnem času, zmožnost samostojne organizacije, simulacija z prisotnostjo negotovosti in distribuirane več nivojske simulacije [62].

Uporabnost tehnologije RFID

16

4 UPORABNOST TEHNOLOGIJE RFID
Tehnologije RFID so vrsta elektronske identifikacije, ki z uporabo radiofrekvenčnih valov oddajajo identiteto v obliki edinstvene serijske številke. Za uspešno komunikacijo morata biti frekvenci radijskih valov RFID sprejemnika in oddajnika skladni. V RFID sistemih se uporablja veliko različnih frekvenc. Najpogostejše so nizke frekvence, visoke frekvence in ultra visoke frekvence. Preglednica 4.1 prikazuje tipične frekvence za posamezno frekvenčno področje, njihovo uporabo ter standarde. Preglednica 4.1: Frekvenčna področja tehnologije RFID (prirejeno po [18, 19])
Frekvenčno področje
Nizke frekvence

Tipične frekvence
30 kHz 125 kHz 134.2 kHz 300 kHz

Standardi in dogovori

Domet branja
do 0.5 m

Primeri uporabe
Nadzor dostopa, logistika, distribucija.

Tiris

Visoke frekvence

3 MHz 13.56 MHz 30 MHz ISO 15693

do 1 m

Pametne kartice, letalska prtljaga, logistika, upravljanje skladišč. Logistika, elektronsko cestninjenje, nadzor parkirnine.

Ultra visoke frekvence

300 MHz 433 MHz 2.45 GHz 3 GHz 5.8 GHz 868 MHz EU, 915 MHz US

nad 1m

Arhitekturo RFID sistema sestavljajo čitalnik (Transceiver), značka (Transponder) in sistem za procesiranje podatkov. RFID značka vsebuje informacije, ki omogočajo edinstveno identifikacijo in s tem koncept avtomatičnega identificiranja. RFID čitalnik s pomočjo antene upravlja z radio frekvenčno komunikacijo in posreduje informacije o značkah za kasnejšo obdelavo. Sistem za procesiranje podatkov je zadolžen za obdelavo in shranjevanje podatkov, ki jih pridobi iz RFID čitalnika, predstavlja pa tudi vmesnik med

ponavadi v obliki baterijskega vložka. Tako lahko mikročip pridobljene valove modulira in jih pošlje nazaj k čitalniku. ki imajo lasten izvor napajanja. Tehnologijo RFID smo umestili v vseprisotne informacijske rešitve med informacijske naprave. pametne kartice in celo živali. To bi podjetjem .1 prikazuje posamezne elemente v arhitekturi RFID sistema. Slika 4. Poznamo tudi aktivne priponke. Čitalnik valove pretvori v digitalno obliko za nadaljnjo obdelavo in shranjevanje v informacijskih sistemih. Opisan sistem sestoji iz pasivnih priponk. saj jo lahko nevidno integriramo v vsakdanje predmete kot so na primer avtomobilski ključi. Eden izmed ciljev vseprisotnih informacijskih rešitev je povečanje prisotnosti računalnikov v okolju do te mere. Ko RFID značka vstopi v to polje. Je ena pomembnejših tehnologij vseprisotnih informacijskih rešitev. da jih bomo lahko odvrgli kot na primer odpadni papir. pridobi preko svoje antene potrebno energijo za napajanje mikročipa.1: Arhitektura RFID sistema (prirejeno po [47]) RFID sistem deluje tako. ki nimajo lastnega sistema za napajanje.Uporabnost tehnologije RFID 17 strojno opremo in uporabniško aplikacijo. da je nakupna količina 100 milijonov RFID priponk [20]. Semi-pasivne priponke uporabljajo izvor napajanja samo za delovanje mikročipa in ne za komunikacijo. K temu se približuje tudi RFID tehnologija. Podjetje SmartCode je leta 2006 kot prvo na svetovnem tržišču ponudilo RFID priponke za ceno petih centov pod pogojem. da čitalnik oddaja elektromagnetne valove določene frekvence. Slika 4.

Applications and Products) v svojih rešitvah ponuja podporo RFID sistemov za optimizacijo upravljanja dobavne verige [21]. Eden takšnih primerov je brezkontaktna RFID kartica . ki se lahko pogostokrat izgubijo ali pa so ukradeni. 4. informacije so posredovane v realnem času. Podjetja se odločajo za integracijo RFID sistema za avtomatsko sledenje izdelkov. RFID se uporablja v proizvodnih obratih za sledenje delov opreme in dela v procesu. Tako podjetje SAP (Systems. Eno izmed najbolj razširjenih področij uporabe tehnologije RFID predstavljajo brezgotovinski plačilni sistemi. skrajšanje pretočnega časa. V večini primerov. ponujajo možnost spreminjanja zapisanih podatkov. upravljanje materiala. Tehnologija RFID je v industrijskem okolju zelo razširjena. Na podlagi teh in prebranih podatkov lahko posreduje informacije ne samo o tipu posameznega izdelka. učinkovito deljenje informacij med različnimi oddelki v podjetju. neizkoriščeni ali pa jim je težko slediti. Sistemi ERP služijo podjetjem kot pomoč pri aktivnostih kot so načrtovanje proizvodnje. identifikacijsko številko bralne naprave in čas. ne potrebujejo vidnega polja za odčitavanje podatkov. Informacijski sistem vsebuje podatke o lokaciji posamezne bralne naprave.1 Uporaba tehnologije RFID na različnih področjih Tehnologije RFID se uporabljajo za identifikacijo predmetov in živih bitij. pač pa tudi o tem. Cilji sistema ERP so znižanje stroškov v dobavni verigi. kadar bralna naprava prebere RFID priponko. ob katerem je bila značka prebrana. da ne potrebujejo človeškega posredovanja. pošlje informacijskemu sistemu identifikacijsko številko priponke. S tem se uspešno zmanjša prisotnost napak in okvar. poveča učinek proizvodnje in upravljanje proizvodnje različnih verzij enakega izdelka. Njihove prednosti so. Tehnologijam RFID ponujajo podporo tudi današnji integralni poslovni informacijski sistemi ERP (Enterprise Resource Planning). kje se izdelek trenutno nahaja ter zgodovino njegovih premikov. Le-te pa bi kupci lahko odvrgli skupaj z odpadnim materialom. Sistem ERP z integrirano tehnologijo RFID ponuja sledenje izdelkom v realnem času in omogoča dinamično spreminjanje RFID oddajnikov na izdelkih ter brezkontaktno zbiranje informacij o posameznem produktu.Uporabnost tehnologije RFID 18 omogočilo integracijo RFID priponk na embalažo. upravljanje financ in upravljanje človeških virov.

da si izmenjata generirano serijsko številko. Prednosti tehnologije RFID za podjetja. Približno 4 % bi bil prihranek zaradi natančnejšega nadzora nad milijardo palet in zabojev v distribucijskih centrih. Njena prednost je v tem. Elektronski ključi se uporabljajo tudi za varovanje vrednostnih predmetov. Tam kjer obstaja potreba po izredno strogemu nadzoru. Elektronska . se lahko dodatno zahteva vnos osebne identifikacijske številke PIN (Personal Identification Number).35 milijarde dolarjev. bi bil prihranek časa. Približno enak delež bi prihranili s preprečevanjem administrativnih napak in prevar dobaviteljev ter kraj. kot je na primer bančni sistem. saj RFID sistem omogoča hkratno branje več RFID priponk. so lahko zelo velike. ki ga sedaj uslužbenci porabijo za branje črtne kode v dobavni verigi. ker bi lahko zmanjšali zaloge na podlagi informacij o posameznem produktu. da voznino zaračunava na podlagi števila dejansko prevoženih postaj. 180 milijonov dolarjev. Zaradi svoje funkcionalnosti in preprostosti je danes njena uporaba razširjena tudi na plačevanje izdelkov v vseh vrstah trgovin in tudi prodajnih avtomatih.Uporabnost tehnologije RFID 19 Octopus Card podjetja Sony. Primer takšne uporabe je elektronski ključ. ki je bila sprva namenjena plačevanju vozovnic javnega prevoza v Hong Kongu. Ena izmed prvih potrošniških aplikacij tehnologije RFID je bilo avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje. [24]. Po izračunih podjetja SmartCode [25] bi naj ameriška korporacija Wal-Mart s tehnologijo RFID letno prihranila 8. Kadarkoli je elektronski ključ vstavljen v ključavnico. 80 % delež. [22. ki imajo v krmilnem sistemu nameščene RFID čitalnike. Če se številki ne ujemata. bi prihranili s tem. Takšne zaščite se poslužujeta tudi avtomobilska giganta Ford in Toyota. Informacijski sistem preko RFID kartice zabeleži vstopno in izstopno postajo ter sorazmerno s tem obremeni uporabnikov račun. ob optimalni prilagoditvi sistema. Pojavljajo se v sodobnejših verzijah avtomobilov. Z nadzorovanjem izdelkov na zalogi bi prihranili 8%. Kot primer vpeljave avtomatskega brezgotovinskega cestninjenja v Sloveniji je ABC sistem plačevanja cestnine avtocest [26]. kar zanaša 600 milijonov ameriških dolarjev. Prav tako pa se uporablja tudi kot identifikacijska kartica za dostop do delovnega mesta ali parkirišča. Največji. se avtomobil ne zažene. Najmanjši delež. ki po obliki spominja na kreditno kartico. 23] RFID tehnologija se že dolgo časa uporablja na področju varnosti in nadzora dostopa. ki v zagonski sistem avtomobila in lastnikov elektronski ključ vgrajujeta RFID mikročip. aktivira RFID čitalnik. Ta ključ omogoča oziroma omejuje uporabniku dostop do poslovnih objektov.

V Združenih državah Amerike se na široko uporablja RFID sistem za avtomatsko plačevanje goriva. Nato elektronska tablica pošlje identifikacijsko številko. Ti področji igrata pomembno vlogo v razvoju modernega ekonomskega sistema in v vzdrževanju ekonomske rasti. V Evropski uniji so leta 2004 v veljavo vstopila pravila glede potovanja malih živali. Potni list velja kot dokaz. Na ta način uporabniki porabijo manj časa za zbiranje denarja ali pa čakanje v vrstah za plačilo cestnine. Uporabniki takšnega sistema pridobijo majhen RFID oddajnik. Radio frekvenčna identifikacija je postala ključna tehnologija v sektorju informacijsko komunikacijskih tehnologij. Tehnologija RFID ponuja neskončne razsežnosti. Skladno z novo zakonodajo Evropske unije morajo domače živali na območju Evropske unije potovati s posebnimi potnimi listi. Samo vprašanje časa je. V prehodnem obdobju osmih let bo vpeljan tudi RFID mikročip. Tehnologija RFID lahko identificira posamezen proizvod v realnem času in zmanjša razlike med fizičnim tokom predmetov in povezanim tokom informacij v informacijskih sistemih. Ko vozilo doseže cestninsko postajo.Uporabnost tehnologije RFID 20 tablica je ponavadi pritrjena na vetrobransko steklo vozila. RFID čitalnik pošlje signal elektronski tablici. Plačilo za gorivo se izvede tako. Tehnologija RFID predstavlja eno izmed razvijajočih se in visoko tehnoloških tržišč na informacijsko komunikacijskem področju. Rast tehnološkega tržišča in tehnologije RFID koristi tako proizvajalcem tehnologije kot tudi končnim uporabnikom. Kljub močni mednarodni konkurenci Evropo še vedno pesti pomanjkanje standardov. da se z RFID obeskom približajo črpalki za gorivo. ki bo omogočal povezavo potnega lista z živaljo in s tem poenostavil identifikacijo živali. [28. ki je povezana z uporabniškim računom. Razsežnosti tehnologije RFID se kažejo tudi v raziskavah Evropske unije s katerimi želi doseči višjo raven kompetentnosti na globalnem nivoju. Nato se izvede transakcija iz plačilnega računa uporabnika [27]. kdaj bo človeška domišljija na mnogih področjih postala realnost. da žival izpolnjuje pogoje za potovanje v države članice. Področji logistike in komunikacije se smatrata kot glavna opora globalizacije. RFID sprejemnik na črpalki sprejme podatke in jih obdela. 29]. ki ga lahko pritrdijo na obesek avtomobilskega ključa. harmonizacija frekvenc in prenizka podpora raziskovanju. RFID mikročip vsebuje identifikacijsko številko in se implantira pod kožo živali. .

2 prikazuje hitrost branja RFID značk v primerjavi s simbolom črtne kode. se ostala industrijska področja. Glavna uporaba bo namenjena sledenju proizvodov in preprečevanju ponarejevanja. Tudi javni sektor je uvedel projekte. 4. Takšne zahteve in vedno bolj cenovno dostopna tehnologija RFID naznanjajo. medtem ko je hitrost branja črtne kode blizu 200 simbolov na sekundo [63].1. medtem ko črtna koda omogoča branje zgolj do razdalje desetih metrov [52] in potrebuje vidno polje za vsak posamezen predmet. . Target in Metro Group) v Združenih državah Amerike in drugod po svetu zahtevajo od dobaviteljev uporabo tehnologije RFID v dobavni verigi [50]. Slika 4. kar pomeni manj človeškega posredovanja in posledično manj napak. tehnologija RFID omogoča sočasno branje več RFID značk. ki temeljijo na tehnologiji RFID. Hitrost branja lahko doseže tudi do 1000 značk na sekundo [63]. [64]. Primera projektov iz javnega sektorja sta potni list ePassport in vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo v Nemčiji 2006. da bodo črtne kode v dobavni verigi povsem nadomeščene. Ena izmed ključnih prednosti tehnologije RFID je. V nasprotju s tehnologijo črtnih kod.Uporabnost tehnologije RFID 21 Medtem ko podjetja iz področja logistike in maloprodaje že uspešno uporabljajo tehnologijo RFID.1 Primerjava tehnologije RFID in črtne kode Nekatera največja trgovska podjetja (Wal-Mart Stores. da za branje RFID značke ne potrebuje vidnega polja. ukvarjajo z integracijo tehnologije RFID v njihove procese. Omogoča tudi branje RFID značk na razdalji od nekaj centimetrov pa vse do sto metrov [51]. Tudi hitrost branja je na strani tehnologije RFID. RFID značke so lahko prebrane veliko hitreje v primerjavi s simbolom črtne kode. aeronavtično in farmacevtsko. kot je avtomobilsko. Prav tako omogoča avtomatsko branje podatkov.

Podatki na črtnih kodah omogočajo identifikacijo tipa objekta in ne posameznega objekta.2: Hitrost branja tehnologije RFID in črtne kode (prirejeno po [63]) RFID značka je lahko drugačnih oblik in dimenzij. ki omogoča sledenje posameznega proizvoda v dobavni verigi. ga ni mogoče spreminjati. omogočajo identifikacijo posameznega objekta in sledenje objekta skozi njegov življenjski cikel (od skladišča do potrošnika). Za razliko od tehnologije črtnih kod. ki jih vsebuje črtna koda EAN. Kljub nenehnemu zniževanju cen RFID značk je tehnologija RFID še vedno dražja od tehnologije črtnih kod. V tehnologiji črtnih kod poznamo več sprejetih standardov kot sta na primer EAN (European Article Number) in UPC. proizvod. Če je simbol črtne kode premajhen ali pa natisnjen v slabi kvaliteti. tehnologija RFID omogoča tudi spreminjanje podatkov na posamezni RFID znački.Uporabnost tehnologije RFID 22 Slika 4. Slabost tehnologije RFID v primerjavi s tehnologijo črtnih kod se kaže tudi v pomanjkanju standardov. Elektronska koda izdelka EPC (Electronic Product Code) vključuje vse podatke (proizvajalec. medtem ko so dimenzije simbola črtne kode pomembne. verzija). Ločita se v serijski številki. Osnovni format podatkov na elektronski kodi izdelka vsebuje naslednja polja: .UCC (Uniform Code Council). ki jih lahko shranimo na RFID značko. lahko pri branju nastopijo težave [53]. Podatki. Ko simbol črtne kode enkrat natisnemo.

kot je na primer predpona podjetja.različne velikosti . Prav tako pa z dodatnim razvojnim okoljem Nokia NFC (Near Field Communication) & RFID SDK omogoča izdelovanje J2ME (Java 2 Platform Micro Edition) aplikacij.pomanjkanje standardov (nekaj .identifikacija tipa objekta . ki smo jih opisali v tem poglavju. − Številka upravitelja (EPC Manager Number): podatki organizacije. − Razred objektov (Object Class): natančno določa razred objekta. verzijo in generacijo elektronske kode izdelka EPC.2: Primerjava tehnologije RFID in črtne kode Tehnologija RFID Branje ne potrebuje vidnega polja do 100 metrov sočasno več RFID značk avtomatsko Tehnologija črtnih kod potrebuje vidno polje do 30 metrov sočasno ena črtna koda človeško posredovanje Oblika Podatki .možna identifikacija posameznega objekta . − Serijska številka: natančno določa primerek objekta. strukturo. Preglednica 4. Polje glava in številka upravitelja sta dodeljeni preko standarda EPCglobal.sprejeti standardi standardov bomo opisali v nadaljevanju) 4.določene dimenzije . razred objektov in serijska številka [57]. . Podporo zagotavlja s pomočjo dodatnega ohišja.podatke lahko dinamično spremenimo (ponovna uporaba) . ki je na tržišču ponudilo mobilni telefonski aparat s podporo tehnologije RFID. tip.2 Podpora tehnologije RFID na mobilnih napravah Eno izmed prvih podjetij.Uporabnost tehnologije RFID 23 − Glava: določa dolžino.podatke ne moremo spreminjati Strošek Standardi .1. Organizacija pa je odgovorna za vzdrževanje števil v poljih. je Nokia in sicer z modeloma Nokia 5140 in Nokia 3220.cenovno dostopna . Preglednica 4.dražja tehnologija .2 prikazuje prednosti in slabosti obeh tehnologij.

56 MHz.56 MHz. kot so na primer plačilni sistem. kjer se na željo uporabnika izpišejo na dlančnik dodatne informacije o posamezni umetnini [30]. Dlančnik lahko na ta način zajema in obdeluje podatke iz RFID oddajnika. Uporablja se v umetnostnih galerijah. Trenutno imamo na voljo obstoječe ali predlagane standarde. Uporaba odprtih mednarodnih standardov je potrebna za dosego določene stopnje varnosti. Podjetje Socket Communications izdeluje RFID čitalnike. Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO (International Standards Organization) je izdelala standard za sledenje živali s tehnologijo RFID. ki se uporabljajo v brezgotovinskih plačilnih sistemih. katerega frekvenčno območje je 13. Za razvoj lastnih aplikacij pa podjetje ponuja razvojno okolje SocketScan SDK.5 metra) [33. medtem ko drugi standard opisuje večje razdalje (do 1. ki jih lahko vstavimo v dlančnike preko CF (Compact Flash) reže [31]. testiranja RFID izdelkov in uporabo v nekaterih aplikacijah.2 Standardi in dogovori tehnologije RFID Standardi so ključnega pomena za veliko RFID aplikacij. Organizacija ISO je razvila RFID standarde za avtomatsko identifikacijo in za upravljanje predmetov. Podjetje Sapago je izdelalo RFID čitalnik v obliki pisala.Uporabnost tehnologije RFID 24 Dlančniki zagotavljajo podporo za branje in pisanje na RFID oddajnike v večini primerov preko dodatnih naprav. Za preverjanje skladnosti med RFID čitalnikom in priponko je razvit ISO 18047. ki komunicira z dlančnikom preko povezave Bluetooth. Oba standarda definirata delovno frekvenco 13. Standard ISO 11784 definira strukturo identifikacijske številke in vsebino informacij za žival. je organizacija ISO razvila standarda ISO 14443 in ISO 15693. Standard ISO 11785 določa kako je RFID oddajnik aktiviran in kako se shranjeni podatki prenesejo k RFID sprejemniku [32]. strukturo podatkov. Domet branja oziroma pisanja je v prvem standardu do 10 cm. 4. Ti standardi so znani kot niz ISO 18000 standardov. upravljanje dobavne verige. ki narekujejo način komunikacije med RFID čitalnikom in RFID priponko. 34]. sledenje izdelkov. za preizkušanje delovanja RFID čitalnikov in bralcev pa ISO 18046. Za RFID priponke. ki opisujejo protokol za komunikacijo RFID čitalnikov in oddajnikov za sisteme kot je sledenje . kvalitete in konsistentnosti na večini področij tehnologije RFID.

ki razen identifikacije izdelka omogoča tudi dostop do drugih informacij. Sestavljeni so iz sedmih delov: − ISO/IEC 18000-1:2004. kot so mobilni telefoni.56 MHz. Sestavni del omrežja EPCglobal Network je elektronska koda izdelka Electronic Product Code (EPC). Parametri za zračno komunikacijo pod frekvenco 135 kHz. kot so izvor. ki sta jo ustanovili organizaciji EAN International in Uniform Code Council z namenom standardizacije in uvajanja RFID tehnologije na področju logistike preskrbovalnih verig. Omogoča varno komunikacijo na kratke razdalje med elektronskimi napravami. Delovno področje tehnologije NFC je pri frekvenci 13. S tem ciljem razvija standarde. Parametri za zračno komunikacijo pri frekvenci 433 MHz. Parametri za zračno komunikacijo pri frekvenci 2.45 GHz. . zahteve za fizično komunikacijo med RFID oddajniki in sprejemniki in zahteve za delovne postopke in ukaze med RFID oddajniki in sprejemniki. Standardi obsegajo poglavitna frekvenčna območja na globalni ravni. Najbolj razširjen standard organizacije EPCglobal je standard EPC Gen 2. Parametri za zračno komunikacijo pri frekvenci 13. ECMA (European Computer Manufacturers Association) in ETSI (European Telecommunications Standard Institute). EPCglobal je mednarodna neprofitna organizacija. − ISO/IEC 18000-2:2004.56 MHz in razdalji nekaj centimetrov [36]. ki urejajo delovanje tehnologije na področju strojne kot tudi programske opreme [35]. računalniki in terminali za plačevanje. verzija in serijska številka produkta. − ISO/IEC 18000-3:2004. Splošni parametri zračne komunikacije za globalno sprejete frekvence. Parametri za zračno komunikacijo od frekvence 860 MHz do 960 MHz − ISO/IEC 18000-7:2004. − ISO/IEC 18000-4:2004. dlančniki. − ISO/IEC 18000-6:2004.Uporabnost tehnologije RFID 25 izdelkov v dobavni verigi. ki definira UHV RFID protokol za komunikacijo v frekvenčnem območju 860 MHz – 960 MHz. ki bodo poenotili in pocenili implementacijo RFID tehnologije v svetovne oskrbovalne verige. Naloga organizacije EPCglobal je uvesti in vzdrževati omrežje EPCglobal Network kot niz standardov. Tehnologija NFC je razvita na osnovi standardov ISO.

da je tehnologija relativno mlada. Kljub temu je bila prevara izvedena [47]. Kadar želimo implementirati varnost v RFID sistemu. Na univerzi Johns Hopkins University [49] so v okviru akademskih vaj dešifrirali RFID sistem pri avtomatskem plačevanju goriva na črpalkah. Kljub temu. RFID značke in sistema za procesiranje podatkov (podatkovna baza sistema). dostopnost: podatki in računalniški viri so dostopni kadar lahko avtoriziran uporabnik z njimi razpolaga v primernem formatu in znotraj razumnega časa. Eden izmed dejavnikov. Za pravilno delovanje sistema je potrebno zagotoviti tri osnovna načela informacijske varnosti [47. tako obstaja tudi več metod za napad na sistem.Uporabnost tehnologije RFID 26 4. je vsekakor zagotavljanje varnosti in zasebnosti pri uporabi. Pri tem podatkovna baza RFID sistema ni bila direktno ogrožena in podatki v podatkovni bazi niso bili spremenjeni ali izbrisani. integriteto: podatki in računalniški viri so celoviti dokler je njihovo stanje spremenjeno z avtoriziranimi procesi. 48]: zaupnost: podatki in računalniški viri so zaupni. da vrednost cene izdelka zmanjšamo. Na primer: trgovina uporablja RFID značke za označevanje svojih izdelkov. Cilj napada je lahko celoten sistem ali pa katerikoli njegov sestavni del. od katerega je odvisno. Na teh značkah so zapisani podatki kot je na primer cena izdelka. so nekateri sistemi že bili uspešno ogroženi. ki imajo večjo vrednost kot dejanski podatki. Tako kot je RFID sistem sestavljen iz več osnovnih komponent. RFID sistem je sestavljen iz treh ključnih komponent: RFID čitalnika. moramo biti pozorni na sestavne dele sistema. ki se že vrsto let uporablja v Združenih državah Amerike. kako bo inovativne vseprisotne tehnologije sprejel. S tem bo trgovina utrpela izgubo. a kljub temu organizacija utrpi ogromno škodo. ali bo uporabnik dejansko uporabljal določeno napravo. RFID značko nekega izdelka v trgovini lahko prikrojimo tako. Podatki v RFID sistemu lahko ostanejo neogroženi.3 Zagotavljanje varnosti pri uporabi tehnologije RFID Vseprisotne informacijske rešitve postavljajo v ospredje končnega uporabnika. V informacijskih tehnologijah se zagotavljanje varnosti običajno osredotoča predvsem na varovanje podatkov. če ostanejo vidni samo avtoriziranim uporabnikom. . saj je za določen izdelek prejela manj sredstev kot bi jih morala sicer.

ki jih moramo obvezno zavarovati. Napade na RFID sistemu lahko delimo tudi glede na njihov osnovni namen. Kljub temu je potrebno zagotovit varnostne ukrepe. Nekatere mogoče metode napadov na RFID sistem so tako: − manipuliranje radiofrekvenčnega območja: Eden izmed najpreprostejših metod za napad na RFID sistem je preprečiti odkrivanje in branje RFID značke. je nadzorovanje dostopa. ki napade RFID sistem lahko teži k različnim ciljem. To pomeni. V prejšnjem odstavku smo pregledali metode napadov glede na ključne komponente RFID sistema. Vse kar moramo storiti je. lahko morebitni tat spremeni podatke posamezne RFID značke in s tem izvede prevaro. ki se ujemajo s shranjenimi v sistemu. da mora sistem preveriti. da njegovo zasebnost ogroža RFID sistem. − zavrnitev storitve (DoS – Denial of Service): dostop do funkcionalnosti RFID sistema je ogrožen. Ponavadi so v podatkovni bazi sistema shranjeni podatki o kreditnih karticah ali pa poslovne skrivnosti. s katerim sistem zagotavlja varnost. le-tega napade. Oseba. Prvi način.Uporabnost tehnologije RFID 27 Posamezna metoda se nanaša na določeno komponento RIFD sistema. da RFID značko ovijemo v aluminijasto folijo in RFID čitalnik ne bo zmogel prebrati podatkov. Odvisno od tipa RFID značke. saj imajo podatki v podatkovni bazi veliko vrednost. Pri poskusu prijave sistemu povemo kdo smo. Številni kovinski predmeti so zmožni preprečiti oddajanje radiofrekvenčnega signala. − manipuliranje podatkov na RFID znački: RFID značke omogočajo branje in pisanje podatkov. da to dokažemo s posredovanjem informacij. Cilje posameznega napada je mogoče klasificirati tako [65]: − prikrito opazovanje: napadalec pridobi neavtoriziran dostop do informacij. − prevara: napadalec prevara uporabnika RFID sistema s posredovanjem napačnih informacij. nakar sistem od nas zahteva. Ta koraka sta znana kot identifikacija in . − manipuliranje podatkov v podatkovni bazi sistema: V RFID sistemu je podatkovna baza najbolj oddaljena komponenta od RFID značke. kdo se lahko prijavi in ali je uporabnik veljaven. − zaščita zasebnosti: ker napadalec verjame.

česar sistem ne bi zmogel ali pa bi ostal dlje časa obremenjen. nekaj. V kolikor uporabimo kombinacijo opisanih načinov se stopnja varnosti znatno zviša. uporabnikov govor. značke. Poplavljanju se lahko izognemo tako. obstajajo trije klasični načini [48]: nekaj. ki ne prepušča radiofrekvenčnih valovanj. 48]. da RFID čitalnik ne prebere vseh značk naenkrat [47]. Poplavljanje (Flooding) Poplavljanje se nanaša na različne tehnike onesposobitve storitve sistema z vstavljanjem velike količine podatkov [48]. brez da bi to sistem pravilno zabeležil in kakorkoli ukrepal [47. Na primer: uporabniško geslo lahko pozabimo ali pa ga komu posodimo. da ustvarimo filtriranje RFID značk z materialom. V RFID sistemu lahko poplavljanje povzroči večje število RFID značk postavljenih pred RFID čitalnik. . kar uporabnik ima: primeri so ključi. V nadaljevanju bomo opisali nekaj možnih metod kako napasti RFID sistem v želji po nelegalni pridobitvi podatkov in kako lahko nadzorujemo dostop do takšnih sistemov. ki jih moramo uporabiti pri vstopu v sistem. znano samo uporabniku. kot je na primer prstni odtis. Na ta način bi se generirala velika količina podatkov na enkrat. kar uporabnik ve: najbolj znan primer je uporabniško geslo. Noben izmed teh načinov ne zagotavlja najvišjega nivoja varnosti. ki so označeni z RFID značko. Da sistem opravi avtentikacijo uporabniške identitete. kar uporabnik je: to so ponavadi biometrični podatki. Kombinacija dveh načinov se uporablja pri plačevanju s kreditnimi karticami.Uporabnost tehnologije RFID 28 avtorizacija. Tako bi bilo mogoče odtujiti izdelke. podpis. medtem ko je PIN koda nekaj kar uporabnik ve [47]. ki pomeni zasebno informacijo. pametne kartice. Kreditna kartica je nekaj kar uporabnik ima. Pregledali bomo nekaj najpogostejših napadov na RFID sistem in predstavili napotke kako se lahko tem napadom izognemo. S tem dosežemo. nekaj.

lahko na ta način ugotovi. Ta ukaz značko trajno deaktivira. prav tako pa lahko neavtorizirano uničenje povzroči za potrošnika neljube posledice. Slika 4. Nepridiprav. Na shemi je prikazana zareza. da bi moral sistem za vsak nakup najprej preveriti ali ta izdelek obstaja na polici in šele nato omogočiti transakcijo iz uporabnikovega računa. Negova slabost je v tem. V primeru. Problem pri tem je. ki predstavlja rešitev za potrošnikovo zasebnost. Potrebno je imeti samo RFID čitalnik. da ji je moč odvzeti antenski del s čimer omogočimo branje zgolj na slab centimeter. bi to predstavljalo težavo. saj informacij o izdelku ne moremo več pridobiti. Najbolj enostavna rešitev tega napada bi bila onesposobitev RFID značke takoj ko je več ne potrebujemo oziroma takoj ko prodajalno zapustimo. kaj ima neka oseba oblečeno in če se jo splača ugrabiti [47]. Sledenje (Tracking) RFID čitalnik lahko na raznih položajih beleži RFID značke. Značka Clipped Tag omogoča branje na razdalji do desetih metrov in se uporablja za označevanje izdelkov. Zaradi narave RFID značke lahko morebitni nepridiprav prekopira podatke. da kupec z izdelkom ni zadovoljen. To pomeni. opremljen z RFID čitalnikom. Posebnost te RFID značke je. ne da bi se tega sploh zavedali. ki zmore prebrati RFID značko in nato zapisati prekopirane podatke na drugo RFID značko. da so posamezniki neprostovoljno vključeni v sistem sledenja in zbiranja podatkov. ki so lahko povezane s posameznikovo identiteto. Podjetje IBM je izdelalo RFID značko Clipped Tag.3 prikazuje shemo RFID značke podjetja IBM.Uporabnost tehnologije RFID 29 Kopiranje RFID značke Podatke iz veljavne RFID značke je mogoče prekopirati in jih nato shraniti na ponarejeno RFID značko. Na ta način lahko potrošnik sam poskrbi za svojo zasebnost. Na primer RFID značka ne more biti istočasno prisotna na polici prodajalne in odnesena iz prodajalne [47]. . Standard EPCglobal določa ukaz za uničenje (“kill command”) RFID značke [66]. Problemu kopiranja značk se lahko izognemo z natančnejšim razvojem sistema za procesiranje podatkov. ki nakazuje kje odtrgati antenski del nalepke in s tem zaščititi zasebnost posameznega uporabnika [55]. da potrošnik ne more ugotoviti ali je njegova značka bila uničena.

RFID sistem te podatke sprejme in jih obdela. da podatkovna baza vsebuje lažne podatke [47]. ko značka vstopi v radiofrekvenčno področje čitalnika. Na primer prtljaga na letališču je opremljena z RFID značko. da mora izdelke premestiti na novo lokacijo. Med premeščanjem izdelkov delavec prehodi radiofrekvenčno območje RFID čitalnika na vhodu skladišča. RFID značka v večini primerov vsebuje edinstveno identifikacijsko številko in nekoliko prostora za uporabniško definirane podatke. Ob vhodu v skladišče je RFID sistem odčital posamezne izdelke in podatke shranil v podatkovno bazo sistema. Slabo zasnovan sistem za procesiranje podatkov in spremenjeni podatki na RFID kartici lahko RFID sistemu povzročijo veliko škodo.3: Shema RFID značke Clipped Tag podjetja IBM (prirejeno po [55]) Lažni dogodki Podatki iz RFID značke se odčitajo vsakokrat. v katerem so bili dogodki generirani in nato povezati posamezno RFID značko z dogodkom. Naslednji dan dobi delavec zadolžitev. RFID čitalnik lahko na RFID značko vpiše in prebere podatke. Ti podatki so potem poslani sistemu za procesiranje podatkov.Uporabnost tehnologije RFID 30 Slika 4. ta pa jih primerno obdela. kadar govorimo o varnosti spletnih strani. kako ravnati z dogodkom [47]. Tudi RFID sistem ni imun na tovrstne napade. Ko je to doseženo. Ko RFID sistem sprejeme podatke iz značke. Vstavljanje SQL stavkov (SQL Injection) Ta vrsta napada je zelo dobro znana. Na primer organizacija je dobila pošiljko izdelkov in te izdelke shranila v skladišče. RFID sistem mora razumeti kontekst. Tako bodo izdelki ponovno zabeleženi kar pomeni. . se lahko sprejme poslovna odločitev. ki vsebuje podatke o cilju potovanja.

ki vsebuje večjo količino podatkov. ki jih moramo posredovat pri povpraševalnem izrazu. lahko prisili sistem za procesiranje podatkov v prekoračitev pomnilnika [47]. V tem primeru mora RFID sistem preveriti veljavnost podatkov na RFID znački in šele nato izvesti posamezno akcijo. ki se pošilja med čitalnikom in značko. Prestreženo sporočilo bi nato poslal sistemu za procesiranje podatkov in s tem dosegel prevaro. S tem bi lahko izločili podpičje. V RFID sistemu bi lahko napadalec sistema prestregel sporočilo. Vsiljivec lahko podatke na RFID znački spremeni iz "Maribor" na "Maribor. Takšnim napadom se lahko izognemo z zaščito protokola za komunikacijo med RFID značko in RFID čitalnikom. Prekoračitev medpomnilnika Zasnova RFID sistema je takšna. Ponavljanje sporočil Ponavljanje sporočil se pojavi. da sprejme iz RFID značke podatke. da ločimo logiko povpraševalnega stavka in podatke. ki jih lahko . Ta razred omogoča. Ta izraz lahko vodi do ustavitve podatkovne baze in s tem onemogoči delovanje sistema za upravljanje s prtljago na letališču [47]. kadar nekdo med prenosom snema veljavno sporočilo in to sporočilo ponovno pošlje [48]. Tukaj pridejo v poštev enkripcijski algoritmi. shutdown". ki je bilo dodano na RFID značko. Sistem za procesiranje podatkov je napisan v programskem jeziku C ali C++ in prebere podatke iz RFID značke v naprej definirano podatkovno strukturo določene velikosti. Sistem za procesiranje podatkov mora zagotovit zadostno količino varovalnih in kontrolnih točk za preverjanje velikosti in pravilnosti podatkov na RFID kartici [47].Uporabnost tehnologije RFID 31 izvede naslednji povpraševalni izraz: "select * from location_table where airport = <tag data>.".". S spremenjenimi podatki na RFID znački bi povpraševalni izraz bil takšen: "select * from location_table where airport = Maribor. Na primer pred izvajanjem povpraševalnega izraza lahko preverimo ali so na RFID kartici vpisani samo pričakovani znaki. ki so vnaprej definirane velikosti. Če se vsiljivec približa z RFID značko. Tako povpraševalni izraz ne bi ustavil delovanja podatkovne baze. shutdown. V programskem jeziku Java lahko v ta namen uporabimo razred PreparedStatement.

ki omogočata razvoj lastnih aplikacij. kot je na primer RFID značka in sodi v kategorijo programske opreme v vseprisotnih informacijskih rešitvah ter predpisuje mehanizem za odkrivanje brezkontaktnih naprav in komunikacijo med njimi.4 Programski vmesniki V nadaljevanju bomo podrobneje pregledali programska vmesnika. Programski vmesnik Contactless Communication API (Application Programming Interface) je namenjen razvoju aplikacij na platformi Java ME. Ta postopek preprečuje zlorabo podatkov in omejuje dostop do vsebine na RFID značkah. RFID značka. ki bo omogočal J2ME aplikacijam dostop do informacij preko brezkontaktnih naprav.Uporabnost tehnologije RFID 32 namestimo na RFID značko.1 Značilnosti programskega vmesnika Contactless Communication API Podjetje Sun Microsystems razvija podporo za tehnologije RFID na platformi J2ME s pomočjo izbirnega paketa JSR 257: Contactless Communication API. Programski vmesnik Contactless Communication API je še trenutno v razvoju in tako ni vključen v zadnji verziji razvojnega okolja Sun Java Wireless Toolkit 2. Specifikacija definira programski vmesnik. 4. 4. To pa pomeni tudi znatno višjo ceno RFID značke.3.version«. kot na primer: .NET. programski vmesnik SocketScan Managed API pa razvoju aplikacij na platformi .contactless. saj od uporabnika ne zahteva posebnega napora za dosego uspešne komunikacije med napravami. Kateri izbirni paketi so vključeni je odvisno od naprave do naprave. Aplikacije lahko preverijo prisotnost programskega vmesnika Contactless Communication API na posamezni napravi s poizvedbo vrednosti sistemske lastnosti »microedition. potrebuje svoj interni procesor za izvedbo algoritma oziroma kodiranja. če le ta ni nameščen kot del izvajalnega okolja v posamezni napravi. Tako ni mogoče uporabiti določenega izbirnega paketa. ki vsebuje enkripcijski algoritem. za mobilne naprave. Takšna komunikacija je s stališča vseprisotnih informacijskih rešitev pomembna.4.

kar pomeni. } protected void appendSystemProperties() { StringItem property. mMainForm.95 Contactless Communication API mora poizvedba vrniti vrednost »1.version")).properties.getDisplay(this).contactless.configuration = " + System. } public void pauseApp() { mMainForm = null. mMainForm.0«. mMainForm.contactless. da programskega vmesnika Contactless Communication API ni mogoče uporabiti.append(version).append(property).getProperty("microedition.contactless. property = new StringItem(null. Za zadnjo verzijo programskega vmesnika 0.Uporabnost tehnologije RFID 33 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 53: package pervasive. mMainForm.append("\n").setCurrent(mMainForm). V vrstici 39 je ukaz za poizvedbo sistemske lastnosti »microedition.profiles = " + System. "Vrednosti nekaterih sistemskih lastnosti:\n"). mMainForm.platform = " + System. mMainForm.append("\n"). "microedition.getProperty("microedition. "microedition. property = new StringItem(null. mMainForm. s pomočjo katere smo preverili nekatere lastnosti J2ME platforme.getProperty("microedition.microedition.microedition.configuration")). Na sliki 4. public class PSystemProperties extends MIDlet { private Form mMainForm.version«. } public void destroyApp(boolean unconditional) { } } Zgoraj navedene vrstice kode predstavljajo majhno J2ME aplikacijo. import javax.*. "microedition. "microedition. . mMainForm.append("\n").MIDlet. V našem primeru je bila vrnjena vrednost enaka »null«.append(property). public PSystemProperties() { mMainForm = new Form("PSystemProperties"). appendSystemProperties().append(property). import javax. property = new StringItem(null.lcdui.append(property). property = new StringItem(null.microedition.profiles")).getProperty("microedition.platform")). StringItem version = new StringItem(null.4 so prikazani rezultati poizvedbe nekaterih sistemskih lastnosti na posnemovalniku telefonskega aparata.midlet. } public void startApp() { Display.version = " + System.

4: Vrednosti nekaterih J2ME sistemskih lastnosti 4. Paket javax.4.Uporabnost tehnologije RFID 34 Slika 4.contactless omogoča odkrivanje ciljnih označevalcev in ponuja .2 Zgradba programskega vmesnika Contactless Communication API Programski vmesnik Contactless Communication API vsebuje pet Java paketov.microedition.

Uporabnost tehnologije RFID 35 podporne razrede. Ko je nova naprava odkrita. Slika 4. Slika 4. da bo sprejemala obvestila o odkritih napravah. Ostali paketi omogočajo komunikacijo za posamezne naprave. razred DiscoveryManager proži njegove poslušalce . ki so značilni za vse označevalce.5 prikazuje celotno zgradbo programskega vmesnika in zveze med posameznimi paketi. Aplikacija se mora najprej s primerkom razreda DiscoveryManager registrirati. ki poteka po dogodkovnem modelu s pomočjo razreda DiscoveryManager.5: Programski vmesnik Contactless Communication API (prirejeno po [37]) Odkrivanje naprave je začetna točka programskega vmesnika.

getInstance(). i < targets. 29: } catch (ContactlessException ce) { 30: // handle exception 31: 32: } 33: } 34: } 35: 36: public void targetDetected(TargetProperties[] prop) { 37: // handle notification 38: } 39: } 4.]. ker ponuja običajne programske vmesnike za vse osnovne tipe povezav in narekuje izbirnim paketom. 21: } 22: } 23: if (supported) { 24: // Get DiscoveryManager instance and 25: // set TargetListener for NDEF_TAG target 26: dm = DiscoveryManager.*. 18: for (int i = 0.microedition.NDEF_TAG)) { 20: supported = true. 9: 10: public CCAPIExample() { 11: registerTargetToDiscovery().4.length. 17: boolean supported = false.NDEF_TAG). Povezave do raznovrstnih brezkontaktnih naprav so zasnovane preko ogrodja J2ME General Connection Framework. 2: 3: /** 4: * Example class of how to discover targets using JSR 257 Contactless 5: * Communication API 6: */ 7: public class CCAPIExample implements TargetListener { 8: private DiscoveryManager dm. 1: import javax. TargetType. 12: } 13: 14: public void registerTargetToDiscovery() { 15: // Check that NDEF_TAG target is supported 16: TargetType[] targets = DiscoveryManager.getSupportedTargetTypes(). To ogrodje omogoča splošen pristop do povezljivosti. Vsak podan objekt predstavlja novo odkrito napravo in vsebuje naslov URL. 27: try { 28: dm. Naslednje vrstice kode so izvzete iz dokumentacije programskega vmesnika Contactless Communication API in ponazarjajo zgoraj opisan potek odkrivanja brezkontaktnih naprav.3 Značilnosti programskega vmesnika SocketScan Managed API . i++) { 19: if (targets[i].microedition. Ogrodje J2ME General Connection Framework definira paket javax.addTargetListener(this. Splošen je zato.Uporabnost tehnologije RFID 36 tipa TargetListener in jim poda polje objektov TargetProperty.contactless. da podajo implementacijo za specifične povezave. potreben za vzpostavitev povezave.equals(TargetType.io [38.

S tem programskim vmesnikom so podprti različni izdelki podjetja.NET kompatibilnem programskem jeziku kot sta Visual Basic . . Funkcionalnosti. pisanje.4. ki hkrati omogoča tudi registracijo poslušalcev na naslednje dogodke: − ScannerInsertion: registrirani poslušalci dobijo obvestilo. Programski vmesnik vrne podatke. specifična za brezžični čitalnik črtnih kod.Scan. ki so skupne vsem napravam in jih lahko dosežemo z implementacijo programskega vmesnika. Programski vmesnik ponuja vso funkcionalnost bralne naprave preko razreda Scanner.Uporabnost tehnologije RFID 37 Podjetje Socket Communications omogoča razvoj lastnih aplikacij v . − ScannerRemval: registrirani poslušalci dobijo obvestilo. kadar RFID čitalnik vstavimo v dlančnik. Upravljanje s podatki poteka preko uporabe dogodkov in delegatov. proženje in prekinitev branja na podprti napravi.NET in C# . Tako lahko programsko preberemo podatke iz črtne kode. sprejem obvestila o prebranih podatkih. …) RFID čitalnika. − ScannerData: registrirani poslušalci dobijo obvestila in podatke o opravljenih operacijah (branje. v primeru ko pride do napake programski vmesnik javi izjemo.4 Zgradba programskega vmesnika SocketScan Managed API Vsi definirani razredi so zbrani v imenskem prostoru SocketCommunications. − ScannerCHS: registrirani poslušalci dobijo obvestila. so: sprejem obvestila o vstavljanju in odstranjevanju naprave. kadar RFID čitalnik odstranimo iz dlančnika.NET s programskim vmesnikom SocketScan Managed API. nakar lahko aplikacija te podatke poljubno obdela pred končno uporabo. prebrane s pomočjo bralne naprave. 4. ki jih lahko priključimo na dlančnik oziroma žepni računalnik. dognanje tipa in lastnosti vstavljene bralne naprave. RFID značke in magnetnega traku.

3. Ta način vrne vse identifikacijske številke značk. TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE Namen te metode je. ScanRFIDSelectTag() Metoda aktivira RFID čitalnik za odkrivanje in izbiro RFID značk. ki se nahajajo v radiofrekvenčnem polju čitalnika. ki se nahajajo v radiofrekvenčnem polju čitalnika. Zaporedna izbira prve značke v radiofrekvenčnem polju čitalnika. katere RFID značke se nahajajo v dosegu radiofrekvenčnega polja čitalnika in jih nato izberemo za branje ali pisanje. RFID čitalnik podpira štiri načine izbiranja RFID značk. Ne ponavlja identifikacijskih številk. katere značke se nahajajo v radiofrekvenčnem polju. ki jih določimo z vrednostmi argumentov metode.3: Načini izbire RFID značk (prirejeno po [44]) Način izbire Vrednost RFID značke argumenta LoopMode Ena značka Ena značka zaporedoma Vse prisotne značke Vse prisotne značke zaporedoma FALSE Vrednost argumenta InventoryMode FALSE Opis Izbira prve značke v radiofrekvenčnem polju čitalnika. Ko je značka v stanju »izbrana«. razen če značka zapusti in vstopi v radiofrekvenčno polje čitalnika. je pripravljena na klice metod za branje in pisanje na značko. ki smo jo izbrali z metodo ScanRFIDSelectTag(). Ta način vrne identifikacijske številke vseh značk v radiofrekvenčnem polju čitalnika.Uporabnost tehnologije RFID 38 V diplomski nalogi smo se osredotočili na tehnologijo RFID in bomo v nadaljevanju opisali nekaj najpogosteje uporabljenih metod. ScanRFIDReadTag() Prebere enega ali več podatkovnih blokov RIFD značke. Preko slednje pridobimo identifikacijsko številko in tip RFID . Načine opisuje preglednica 4. S pomočjo zadnjih dveh načinov v tabeli ugotovimo. Preglednica 4. da ugotovimo. ki se nanašajo na RFID čitalnik programskega vmesnika SocketScan Managed API. nato pa uporabimo enega izmed prvih dveh za izbiro značke.

v katerem sodelujejo vplivna računalniška podjetja in posamezniki. Kljub temu. Programski vmesnik SocketScan Managed API je produkt podjetja Socket Communications in je namenjen samo njihovim napravam. da sta programska vmesnika namenjena razvijanju aplikacij na čisto drugačnih platformah. je mogoče najti podobnosti med njima.Uporabnost tehnologije RFID 39 značke. da lahko uspešno zapišemo podatke. 4. ali se je ukaz uspešno izvedel. lahko pridobimo tudi podatke iz značke.5 Primerjava programskih vmesnikov Contactless Communication API in SocketScan Managed API Programski vmesnik Contactless Communication API omogoča razvoj aplikacij na platformi Java ME.4. V kolikor je bil klic metode pozitiven. Prednost programskega vmesnika Contactless Communication API je v tem. . ScanRFIDWriteTag() Ta metoda omogoča pisanje na enega ali več podatkovnih blokov RFID značke. Metodo ponavadi uporabimo. preko katerega dobimo sporočila o obnašanju posamezne naprave. Oba temeljita na dogodkovnem modelu. če smo uporabili metodo za branje RFID značk. Podobno kot pri prejšnji metodi mora tudi tukaj biti RFID značka v stanju »izbrana«. ScanRFIDGetData() Metoda vrne odgovor ukaza ali podatke iz zadnje klicane funkcije. Na primer. saj je še v stanju razvoja skozi proces Java Community Process. z metodo ScanRFIDReadTag() pa preberemo podatke iz podatkovnih blokov značke. ko dobimo sporočilo dogodka ScannerData. bomo s pomočjo metode ScanRFIDGetData() dobili informacijo o tem. da bo omogočal komunikacijo med napravami raznih proizvajalcev. medtem ko programski vmesnik SocketScan Managed API na platformi Microsoft Windows CE. Programskega vmesnika Contactless Communication API nismo mogli preizkusiti na konkretnih napravah.

1 Opis sestavnih delov aplikacije Za razvoj aplikacije smo potrebovali dlančnik. Ko imamo podatke shranjene. Bluetooth in IR. V koliko se želi Janez Novak udeležiti konference. Z aplikacijo želimo ponazoriti primer vseprisotnih informacijskih rešitev v realnem uporabniškem okolju in pokazati kakšno vlogo ima pri tem tehnologija RFID. ki bi imel integrirano podporo za tehnologije RFID. Aplikacijo bomo uporabili ob vstopu v dvorano za registracijo udeležencev. Z registracijo omogočimo posameznemu uporabniku dostop do izbranega dogodka. pregled vseh uporabnikov in iskanje posameznih uporabnikov. Pri kreiranju novega uporabnika aplikacija zahteva identifikacijsko številko. Za izdelavo aplikacije smo tako uporabili naslednje komponente: . Glede na dostopnost naprav in razvojnega okolja smo uporabili RFID čitalnik podjetja Socket Communications in razvojno okolje SocketScan SDK. Z aplikacijo je možno kreirati nov dogodek. Vsi ti postopki in zbrani podatki omogočajo identifikacijo uporabnika. Iskali smo RFID napravo. Udeleženci se ob vstopu identificirajo z RFID značko.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 40 5 ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE ZA REGISTRACIJO UDELEŽENCEV Za praktični del diplomske naloge smo se odločili za razvoj aplikacije. Ta številka enolično določa in povezuje prebrane podatke iz RFID priponke in vnesene osebne podatke uporabnika. Pri vsem tem je predstavljalo veliko vlogo razvojno ogrodje. ga registriramo na dogodek konferenca OTS'2006 in mu s tem omogočimo vstop na konferenco. ki bo tekla na dlančniku. je potrebno njegove osebne podatke (na primer ime in priimek) in identifikacijsko številko shraniti. ki je prisotna na uporabnikovi RFID priponki. tako kot jih ima sedaj večina podporo za tehnologije kot so WLAN. ki se želi udeležiti posameznega dogodka. 5. Na tržišču še trenutno ni dostopen dlančnik. ki bo omogočal branje in pisanje na RFID priponke. ki bi jo lahko priključili na dlančnik. Aplikacija omogoča kreiranje novega uporabnika. na katerega lahko registriramo določenega uporabnika. Dogodek lahko predstavlja na primer konferenco OTS'2006. ki bi omogočilo komunikacijo med razvito aplikacijo in prisotno RFID napravo.

Slika 5.1 prikazuje strukturo pomnilnika brezkontaktne kartice. − razvojno ogrodje . − podatkovno bazo Microsoft SQL Server CE in − razvojno ogrodje SocketScan Managed API. Pomnilnik je razdeljen na 16 blokov in predstavlja najmanjšo enoto. Za izdelavo aplikacije je bilo pomembno. Z vgrajeno brezžično tehnologijo ponuja izjemno uporabnost v poslovnem svetu. s katere lahko beremo ali pišemo.56 MHz. preko katerega lahko vstavimo RFID čitalnik.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 41 − dlančnik HP iPAQ hx2410. − RFID čitalnik CF RFID Reader Card. deluje na frekvenčnem območju 13. . Njena vrednost je določena s strani tovarne in je programirana v procesu proizvodnje.NET Compact Framework. Vsak blok je velik 32 bitov in ga lahko trajno zaklenemo. Dlančnik HP iPAQ hx2410 Gre za dlančnik podjetja Hewlett-Packard iz serije proizvodov z oznako hx2000.NET. − brezkontaktne kartice i-code II. Nameščen operacijski sistem Microsoft Windows Mobile 2003 je narekoval uporabo razvojnega okolja Microsoft Visual Studio . da ima vgrajen vmesnik Compact Flash. Edinstvena identifikacijska številka zajema 64 bitov. Je popolnoma kompatibilna s standardoma ISO/IEC 15693 del -2 in ISO/IEC 15693 del -3. Brezkontaktna kartica i-code II Brezkontaktna kartica i-code II podpira branje in pisanje podatkov.

Prikazan je na sliki 5.56 MHz (Tag-it HF. PicoTag.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 42 Slika 5. Njegov domet branja in pisanja na brezkontaktne kartice je maksimalno 5 centimetrov. ISO 14443).2.1: Struktura pomnilnika brezkontaktne kartice i-code II (prirejeno po [46]) RFID čitalnik CF RFID Reader Card RFID čitalnik bere in piše na vse ISO 15693 brezkontaktne kartice in na nekatere druge iz frekvenčnega območja 13. Čitalnik se napaja preko dlančnika. zato ne potrebuje dodatnih kablov ali pa baterijskega vložka. . V dlančnik ga vstavimo preko vmesnika Compact Flash in deluje na operacijskem sistemu Microsoft Windows Mobile 2003.

Podatkovna baza Microsoft SQL Server CE Podatke.NET Framework in kljub temu podpira programske vmesnike za delo z zbirkami. kot je recimo pametni telefon. s katerimi upravlja aplikacija. osebni digitalni pomočnik in dlančnik Pocket PC. spletnimi storitvami. Namreč v najnovejši verziji razvojnega okolja Visual Studio . da je razvojno ogrodje vplivalo na izbiro verzije razvojnega okolja. Je okrnjena verzija razvojnega ogrodja . Tukaj bi dodali samo še to.NET 2005 se aplikacija ni pravilno prevedla.NET.NET Compact Framework je namenjeno razvoju aplikacij za pametne naprave (pametni telefoni. podatkovnim dostopom ADO. omrežjem.NET Compact Framework Razvojno ogrodje Microsoft .2: RFID čitalnik in dlančnik Hewlett-Packard serije hx2000 (prirejeno po [44]) Razvojno ogrodje . Podatkovno bazo lahko namestimo na različne naprave.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 43 Slika 5. Razvojno ogrodje SocketScan Managed API Razvojno ogrodje smo podrobno opisali v poglavju 4. smo shranili v relacijsko podatkovno bazo Microsoft SQL Server CE. ki imajo omejene vire v primerjavi z namiznimi računalniki. prenosni in tablični računalniki). XML. Rezultat tega je bilo nestabilno obnašanje aplikacije na končni napravi. .4.

Registriran uporabnik se tako lahko udeleži izbrane konference. ki se bodo lahko udeležili poljubno izbranega dogodka. potrebujemo poljubno število uporabnikov. da se lahko registriran uporabnik udeleži nekega dogodka. Pri vstopu v konferenčno dvorano se uporabnik identificira z RFID kartico. Preko RFID čitalnika aplikacija dobi sporočilo s potrebnimi podatki za identifikacijo uporabnika. njihove lastnosti in medsebojne povezave.2 Zasnova RFID aplikacije Na podlagi teoretičnih raziskovanj. da bo aplikacija uporabna. Dogodek lahko predstavlja na primer konferenco OTS ali pa konferenco JavaOne. ki spada med vseprisotne informacijske rešitve. Takoj lahko opazimo nujno potrebne entitete: uporabnik. za programiranje pa uporabili Visual Studio . Celotno aplikacijo smo postavili v mobilno okolje (dlančnik). Program smo zasnovali tako. S tem tudi . Ker želimo doseči. da se uporabnik z RFID kartico približa dlančniku z nameščenim RFID čitalnikom.3: Primer identifikacije z RFID čitalnikom S pomočjo skice na sliki 5.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 44 5.3 smo poiskali primerne entitete. Osnova za razvoj aplikacije je bila identifikacija uporabnika s pomočjo tehnologije RFID. ob vstopu v dvorano konference ga bomo identificirali s pomočjo dlančnika z RFID čitalnikom.NET 2003 in programski jezik C#. Slika 5. dogodek in RFID naprava. dostopnosti posameznih naprav in razvojnih ogrodij smo zasnovali aplikacijo.3. Identifikacija poteka tako. Vstop Konferenca OTS'2006 Janez Novak Dlančnik z RFID čitalnikom Slika 5. prikazuje konkreten primer identifikacije uporabnika. Janez Novak se želi udeležiti konference OTS'2006.

ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 45 dosežemo. Po izbiri dogodka imamo vse potrebne podatke za preverjanje identitete uporabnika.4.5. ki so potrebni za identifikacijo. Na podlagi tega potrebujemo sistem za upravljanje z uporabniki in sistem za upravljanje z dogodki. Prav tako potrebujemo tudi uporabnikove osebne podatke. na katerega ga želimo registrirati. kar zapišemo na podatkovno bazo in na RFID kartico preko RFID naprave. ki smo ga kreirali in shranili v podatkovno bazo. nameščeno na dlančniku. V našem primeru je uporabnik udeleženec. Primer uporabe aplikacije je prijava uporabnika na posamezen dogodek. da mora predhodno obstajati dogodek. Kar pomeni. . Ves postopek nadzoruje receptor. Za ta primer je potrebno najprej izbrati dogodek. ki ga pridobimo iz podatkovne baze. lahko udeleženca registriramo na izbran dogodek. kot prikazuje slika 5. da je aplikacija uporabna za identifikacijo udeležencev na različnih dogodkih. Ko imamo vse potrebne podatke. Oba sistema sta povezana preko sistema identifikacije z RFID napravo. je potrebno najprej izbrati želen dogodek. kot je prikazano na sliki 5. To ugotovimo na podlagi podatkov iz RFID kartice in podatkov v podatkovni bazi.4: Diagram primera uporabe – Prijava na dogodek Drugi primer uporabe aplikacije je udeležitev uporabnika na izbran dogodek. Zanima nas kdo je uporabnik in če sploh ima dostop na izbran dogodek. Udeleženec Prijava na dogodek Kreiraj dogodek <<include>> <<include>> Shrani udeleženca Podatkovna baza sistema Receptor Registriraj udeleženca <<include>> Pripravi kartico RFID Naprava Slika 5. Kadar se uporabnik želi udeležiti dogodka. ki upravlja z aplikacijo.

Ta program je omogočil namestitev aplikacije na dlančniku. Funkcionalnost aplikacije smo razdelili tako: − Upravljanje z uporabniki o Kreiranje uporabnika o Shranjevanje uporabnikovih osebnih podatkov o Pregled uporabnikov o Iskanje uporabnikov − Upravljanje z dogodki o Kreiranje dogodka o Shranjevanje podatkov o posameznem dogodku − Postopek registracije o Registracija uporabnika na izbran dogodek o Identificiranje uporabnika 5.NET 2003 in uporabili programski jezik C#. Prav tako je bilo potrebno na dlančniku namestiti gonilnike za RFID napravo. ki smo ga vključili preko razvojnega orodja. Za komunikacijo z napravo smo potrebovali programski vmesnik SocketScan Managed API. . ki jo aplikacija mora zagotavljati. Fizična povezava je potekala preko USB (Universal Serial Bus) podatkovnega kabla. Za prenos podatkov iz delovnega računalnika na dlančnik smo uporabili program Microsoft ActiveSync.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 46 Udeleženec Udeleži se dogodka Kreiraj dogodek Podatkovna baza sistema <<include>> <<include>> Receptor Identificiraj udeleženca Preveri identiteto RFID Naprava Slika 5.3 Razvoj RFID aplikacije Aplikacijo smo razvili z orodjem Microsoft Visual Studio .5: Diagram primera uporabe – Udeležba dogodka S pomočjo primerov uporabe smo prišli do potrebne funkcionalnosti.

ki omogoča izbiro posameznega elementa iz seznama. Slika 5. če ne ponuja vmesnika. S pomočjo padajočega seznama lahko izberemo katero akcijo želimo opraviti na določenem kontekstu. Tako na primer nismo mogli uporabiti ukaza (primi in spusti) za delo z miško.6 prikazuje sestavne elemente grafičnega vmesnika aplikacije. še posebej tiste. Kjerkoli je mogoče. Preden smo začeli z razvojem aplikacije je bilo pomembno razumeti zmožnosti.6: Zgradba grafičnega vmesnika aplikacije Orodna vrstica Orodna vrstica je sestavljena iz oznake konteksta in padajočega seznama.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 47 5. pa ponuja padajoči seznam. Na primer v kontekstu uporabniki lahko izbiramo med pregledom uporabnikov .3.1 Zgradba aplikacije Ena izmed najpomembnejših značilnosti aplikacije. namesto ročnega vpisovanja v vnosno polje. Ni pomembno kako učinkovito je aplikacija zasnovana. ki bo tekla na pametni napravi. omejitve in standarde izbrane ciljne naprave. s katerim bo končni uporabnik lahko vzajemno deloval. Grafični vmesnik aplikacije za večjo uporabnost uporablja grafične gradnike kot so gumbi in vnosna polja. Slika 5. je izgled in obnašanje njenega grafičnega vmesnika.

ki bi jih uporabnik pogosto uporabljal. izmenjujejo posamezne strani. Zavihki Zavihki se nahajajo tik pod elementom vsebnik. ki so potrebne za uporabo aplikacije in ne akcij. ki je implementirana v glavnem meniju. . je izhod iz aplikacije. ki pove uporabniku kaj se dogaja. na katerem se. Edina akcija. Vsak posamezen zavihek omogoča preklop oziroma navigacijo med posameznimi konteksti. Sestavljena je iz tekstovne oznake in vrstice napredka. Vrstica stanja služi za obveščanje uporabnika o stanju aplikacije. Vrstica napredovanja ponuja grafičen prikaz napredka dolgotrajne operacije z leve na desno. kjer je potrebno ponuditi več neenakih dostopov do iste akcije. Glavni meni Glavni meni vsebuje akcije. Namreč pritisk na gumb »X« v desnem zgornjem kotu na zaslonu dlančnika ne zapre aplikacije tako kot smo navajeni pri namiznih aplikacijah. s čimer je omogočen lažji dostop. ampak jo samo postavi v ozadje operacijskega sistema. Slednje je ravno v nasprotju s priporočili v razvoju namiznih grafičnih vmesnikov. S tem akcije med glavnim menijem in orodno vrstico niso podvojene. Vsebnik Vsebnik predstavlja dinamičen prostor. se v vrstici stanja izpiše tekstovno sporočilo. Kadar je želena akcija izbrana iz padajočega seznama. ki se nahaja na dnu zaslonske maske in nad glavnim menijem. na podlagi izbrane akcije iz orodne vrstice. ki so se uporabljali za RFID čitalnik.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 48 in med vnosom posameznega uporabnika. Vrstica stanja Vrstica stanje je področje. se vsebina strani v vsebniku dinamično naloži. Na primer kadar nastopi dolgotrajna operacija kot je inicializacija RFID naprave. V kontekstu dogodki pa lahko izbiramo med pregledom dogodkov in vnosom novega dogodka. Zato je bila potrebna implementacija za izhod iz aplikacije in sprostitev virov. Pogosto uporabljene akcije so nameščene v elementu orodna vrstica.

Vzorec MVC je sestavljen iz treh razredov kot prikazuje slika 5. Razrede aplikacije smo razvrstili na šest imenskih prostorov: − − − − − − FERI.PervasiveComputing.Base FERI.7. Ta kontekst omogoča spremembo uporabniških nastavitev. ki obstajajo v aplikaciji. V nadaljevanju bomo opisali vsak posamezen imenski prostor.PervasiveComputing.Resources FERI. To je pomagalo pri razvoju aplikacije. da je aplikacija ob zagonu znatno bolj odzivna. Imenski prostor FERI.RFID.Scanners Vsak imenski prostor vsebuje razrede. ki vplivajo na obnašanje aplikacije. ampak le tiste.Controller Vsebuje vmesnike in razrede. ki predstavlja vstopno točko celotne aplikacije. ki jih na določeni strani potrebujemo. ki definirajo vzorec MVC (Model-View-Controller).RFID. V naši aplikaciji smo ta vzorec uporabili za inicializacijo posamezne strani. dogodki. . S tem razredom aplikacijo zaženemo in tako postane vidna na zaslonu dlančnika.RFID.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 49 V zasnovi aplikacije smo definirali funkcionalnosti.RFID.RFID.PervasiveComputing. ki so med seboj povezani v logično strukturo.PervasiveComputing. Grafične komponente.PervasiveComputing.Controller FERI. S tem smo dosegli. V programskem jeziku C# imenski prostor ne narekuje fizične ureditve izvornih datotek v imeniku ampak le logično strukturo.PervasiveComputing.Forms FERI. ki se na zahtevo dinamično naloži v elementu grafičnega vmesnika vsebnik. Na podlagi potreb aplikacije smo k funkcionalnosti dodali kontekst nastavitve.PervasiveComputing. Imenski prostor FERI.RFID. kjer imena paketov definirajo strukturo imenika za izvorne datoteke.RFID. se ne inicializirajo vse hkrati.PervasiveComputing. Imenski prostori so zelo podobni paketom v programskem jeziku Java. ki jih aplikacija mora podpirati.Base Ta imenski prostor vsebuje samo en razred.Data FERI.RFID. registracija in nastavitve. Tako smo grafični vmesnik razdelili na štiri kontekste: uporabniki.

Vzorcu MVC smo dodali še vedenjski vzorec opazovalec (Observer).ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 50 Kontrolnik Definira obnašanje posamezne strani preko modela Posodobi pogled Do ki Pr at ika Po d z k de go Model Hrani stanje posamezne strani Povpraševanje po stanju Pogled Prikazuje posamezno stran Pošilja dogodke upravljalcu Slika 5. Na ta način kontrolnik shrani stanje v model s podatki in ta model posreduje pogledu. ki je v aplikaciji implementiran kot posamezna stran aplikacije. Slika 5. V našem primeru so to večinoma podatki. Na primer. Razred Pogled predstavlja element grafičnega vmesnika. ki zagotavlja pravilno medsebojno delovanje med posameznimi stranmi v aplikaciji. če s pomočjo aplikacije dodamo novega uporabnika. pridobljeni iz podatkovne baze ali pa podatki iz RFID čitalnika.7: Zgradba vzorca MVC Razred Model predstavlja osnovne podatke za posamezno stran. se na drugi ločeni strani samodejno posodobi seznam vseh uporabnikov in tako ni potrebno ročno posodabljanje. Nakar pogled obnovi stanje posamezne strani s pridobljenimi podatki iz modela. Razred Kontrolnik vzpostavlja povezavo med razredoma Pogled in Model z uporabo direktnih klicev posameznih metod.8 prikazuje zgradbo vzorca. .

se inicializirajo šele ob nastopu zahteve. Ostale grafične komponente. Ta imenski prostor pa vsebuje vse konkretne implementacije posameznih strani. ta pa obvesti vse registrirane opazovalce. na katerem nastane določena sprememba.RFID. razred UpravljalecOpazovalcev omogoča odstranjevanje določenega opazovalca. Imenski prostor FERI. kadar dogodek nastopi. Torej ob zagonu aplikacije se inicializirajo vsi elementi grafičnega vmesnika in prva stran. da jo lahko vključimo v aplikacijo. Prav tako vsebuje tudi ostale elemente grafičnega vmesnika. kaj vse mora stran grafičnega vmesnika podpirati. . ki so prisotne v aplikaciji. šele kadar jih izberemo iz padajočega seznama v orodni vrstici. Pogled. Prvi kontekst v aplikaciji je Registracija in se bo privzeto naložil ob zagonu. Vsak konkreten opazovalec je z implementacijo vmesnika Opazovalec definiral obnašanje. zavihki in glavni meni. V kolikor posamezen opazovalec ne želi več prejemati obvestil o spremembah.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 51 Slika 5. kot so na primer glavno okno aplikacije.PervasiveComputing.8: Zgradba vzorca Opazovalec Vsak pogled v aplikaciji mora implementirati vmesnik Opazovalec in se registrirati v razredu UpravljalnikOpazovalcev.Forms V prejšnjem imenskem prostoru smo definirali. Izbira posameznega konteksta povzroči inicializacijo prve strani v kontekstu. če želi sprejeti obvestilo o nastali spremembi. Ostale strani se inicializirajo. le-to sporoči razredu UpravljalnikOpazovalcev. ki so prisotne v aplikaciji. Ta postopek je omogočil boljšo odzivnost aplikacije in s tem uporabniško prijaznost.

kjer kot rezultat dobimo bolj natančne podatke v primerjavi z nenormalizirano podatkovno bazo. Na določen dogodek se lahko prijavi več uporabnikov.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 52 Imenski prostor FERI. V normalizirani podatkovni bazi so povpraševalni izrazi bolj kompleksni.RFID. Na primer v tabeli Uporabniki se ponavlja naslov uporabnika. Normalizirana podatkovna baza je usmerjena k manjši uporabi podatkovnega prostora in prav tako zmanjšuje težave z integriteto podatkov. Na sliki 5. kjer je pomembna tako odzivnost kot tudi podatkovni prostor. Pri normalizirani podatkovni bazi bomo .Data Ta imenski prostor vsebuje razrede. ki so potrebni za upravljanje s podatkovno bazo SQL Server CE. da aplikacija postane neuporabna [45]. Izvršitev je lahko tako drastično prizadeta. ki stanujejo na istem naslovu. Večje število tabel v povpraševalnem izrazu pomeni počasnejše izvajanje povpraševalnih izrazov. shranjevanje. Omogočajo dostop do podatkovne baze. bo tekla na dlančniku. Odpravljanje redundantnosti (normaliziranje) vodi do vse večjega števila tabel.9 je prikazan entitetno relacijski diagram kreiranih tabel z atributi v aplikaciji. da podatkovna baza vsebuje redundantne podatke. Slika 5. Aplikacija.9: Entitetno relacijski diagram aplikacije Iz slike 5.9 je razvidno.PervasiveComputing. poizvedovanje ter ažurnost podatkov. ki smo jo razvili.

RFID. dežela/regija. da so lahko zamenjani s prevedenimi nizi znakov. kjer so . koledar. da podpira različne jezike in kulturne dogovore. Aplikacijo smo razvili tako. Sliki 5.PervasiveComputing.10 in 5. Ta razred vsebuje informacije specifične. v katerem bo tekel grafični vmesnik.11: Grafični vmesnik aplikacije v nemškem jeziku iz imenskega prostora CultureInfo System. medtem ko pri ne normalizirani podatkovni bazi večji podatkovni prostor. Aplikacija tako omogoča izbiro jezika. za posamezno kulturo. format zapisa števila in format zapisa datuma. če pogledamo v tretji stolpec v tabeli. da podatkovno bazo ne normaliziramo. To pomeni. kot je na primer jezik. kar je v vseprisotnih informacijskih rešitvah ključnega pomena. smo se odločili. da smo morali vsak niz znakov izolirati na tak način. Imenski prostor FERI. Slika 5.10: Grafični vmesnik aplikacije v angleškem jeziku V veliko pomoč je bil razred Slika 5. Slednje je vidno tudi na prejšnjih slikah.Globalization. Ker je podatkovni prostor cenovno ugodnejši kot procesor in odzivna aplikacija uporabniku prijaznejša.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 53 potrebovali močnejši procesor.11 prikazujeta aplikacijo v različnih jezikih.Resources Ta imenski prostor smo uporabili za upravljanje z lokaliziranimi nizi znakov.

RFID. prožiti branje s pomočjo pritiska na gumb. Sliki 5. ko bo RFID kartica vstopila v radiofrekvenčno območje čitalnika. med tem ko v nemškem jeziku DD. kadar želimo prebrati podatke iz RFID kartice.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 54 izpisani uporabniki. V aplikaciji smo implementirali ročno in samodejno identifikacijo uporabnika. Ročna identifikacija pomeni.MM.13 prikazujeta oba načina identifikacije uporabnika. S tem razredom se lahko vsaka stran v aplikaciji registrira kot poslušalec na dogodke RFID čitalnika. ker lahko samo v tem načinu preberemo identifikacijo številko in uporabniške podatke iz pomnilnika RFID kartice.Scanners S pomočjo vzorca edinec smo implementirali upravljanje z RFID čitalnikom. pri samodejni identifikacije je potrebno.12 in 5. Samodejna identifikacija pa pomeni. Samodejno identifikacijo omogočimo z oznako prireditvenega polja.llll. da se uporabnik približa RFID čitalniku. V samodejnem načinu identificiranja RFID čitalnik ne omogoča dostopa do uporabniških podatkov ampak samo branje identifikacijske številke. Pri ročni identifikaciji pa je potrebno za vsakega uporabnika posebej sprožiti branje podatkov iz RFID kartice. če na eni strani aplikacije prožimo branje RFID kartice. Ročno identifikacijo smo implementirali. . da bo aplikacija avtomatsko identificirala uporabnika takoj. saj ne potrebuje dodatnega uporabniškega posredovanja. Torej. V angleškem jeziku (Združene države Amerike) je format zapisa datuma M/d/llll. da ima aplikacija samo en primerek tega razreda in tako centralno upravljamo z RFID čitalnikom. da moramo.PervasiveComputing. se bo ta stran registrirala na poslušanje dogodkov branja in tako dobila obvestilo ali je bila operacija uspešna ali ne. S stališča vseprisotnih informacijskih rešitev je vsekakor bolj primerna samodejna identifikacija. S to rešitvijo smo dosegli. Na primer. Imenski prostor FERI.

ki so shranjeni v podatkovni bazi s to razliko. . hkrati pa tudi zapisali identifikator GUID na RFID kartico. ki smo jih shranili na uporabniški del pomnilnika RFID kartice.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 55 Slika 5.12: Identifikacija uporabnika Slika 5. da pri samodejni identifikaciji ne upoštevamo identifikatorja GUID. Pri registraciji uporabnika smo najprej prebrali identifikacijsko številko RFID kartice in nato generirali identifikator GUID. Identifikator GUID [54] je naključno generirano število. predstavlja globalno edinstven identifikator GUID (Globally Unique Identifier). da je verjetnost ponovitve identifikatorja zelo majhna.13: Samodejna identifikacija uporabnika Oba načina identifikacije zagotavljata enak cilj. Ti podatki se uporabljajo pri identifikaciji uporabnika. Podatke. Generator identifikatorja GUID ne zagotavlja. Identifikator smo pridobili s pomočjo programskega jezika C# in sistemskih knjižnic. kljub temu da pri samodejni identifikaciji upoštevamo samo identifikacijsko številko uporabnika. Celotno število edinstvenih identifikatorjev je tako veliko. Vse podatke smo shranili v podatkovno bazo. ki se uporablja v raznovrstnih aplikacijah. da bo generirano število edinstveno. Podatke iz RFID kartice primerjamo s podatki.

Slika 5. nevidnost. Podatke je pridobila preko spletne storitve. V kontekstu nastavitve smo dodali novo stran. S spletno storitvijo smo omogočili. Aplikacija te značilnosti ne omogoča. razvito v programskem jeziku PHP. Spletna stran omogoča pregled uporabnikov. Spletno storitev smo razvili v programskem jeziku Java s pomočjo razvojnega orodja NetBeans in jo namestili na aplikacijski strežnik Sun Java System Application Server. mobilnost in zaznavanje konteksta. da so podatki dostopni kadarkoli in mnogovrstnim odjemalcem. ki so registrirani na določen dogodek. To slabost aplikacije smo rešili z implementacijo spletne storitve. kjer lahko uporabnik posreduje podatke na aplikacijski strežnik. da morajo podatki biti na voljo kadarkoli in kjerkoli iz katerekoli naprave. saj so vsi podatki shranjeni lokalno.1 smo definirali značilnosti vseprisotnih informacijskih rešitev: storitve kadarkoli in kjerkoli. Dostop do podatkov.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 56 5. ki so shranjeni v podatkovni bazi na dlančniku ima samo aplikacija. Storitve kadarkoli in kjerkoli Značilnost narekuje.4 Aplikacija in značilnosti vseprisotnih informacijskih rešitev V poglavju 2. . ki v celoti temelji na platformi Java EE 5.14 prikazuje spletno stran. V tem poglavju bomo preverili ali aplikacija omogoča značilnosti vseprisotnih informacijskih rešitev.

.NET. posredovala podatke na aplikacijski strežnik. Na drugi strani imamo poljubnega odjemalca v obliki spletne strani. Aplikacija.14: Spletna stran v programskem jeziku PHP Povezljivost raznih arhitektur so omogočile tehnologije spletnih storitev. ki je razvita v platformi .ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 57 Slika 5. ki jih je posredovala aplikacija na dlančniku. ki prikazuje podatke. predstavlja odjemalca spletne storitve.15 prikazuje kako so različne platforme in tehnologije med seboj povezane. Slika 5. Preko protokola SOAP je aplikacija. ki teče na dlančniku.

Pri tem uporabnik ne potrebuje posebnega napora za uporabo. Kadar bi opravljali identifikacijo uporabnikov na območju. da aplikacija samodejno najde alternativno storitev in tako omogoči nemoteno delo. Uporabnik. uporablja RFID kartico. da vseprisotne informacijske rešitve izginejo iz zavednosti uporabnika. da teče na dlančniku. sistem ga samodejno identificira in omogoči dostop do izbranega dogodka. Mobilnost Sama aplikacija je zasnovana tako. To omogoča uporabniku nemoteno delo.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 58 Slika 5. da uporabnik »nevidno« uporablja mobilni telefon. da ob vsaki aktivnosti preko spletne storitve posreduje podatke o udeležencih. Proces kompleksne transakcije plačil se upravlja na strežniku. RFID čitalnik omogoča branje RFID značk v dosegu petih centimetrov. Če privzamemo. je pomembno. da je udeležba posameznega dogodka plačljiva in je aplikacija naravnana tako. bi lahko dodaten predmet (RFID kartica) rešili tako. ki je neodvisno od lokacije dogodka. Recimo. ki ga lahko poljubno prenašamo. ki potrebuje podatke iz dlančnika.15: Povezljivost aplikacije Nevidnost Tehnologija RFID omogoča. kjer ni brezžičnega dostopa do interneta. ki se želi registrirati na posamezen dogodek. če bi čitalnik omogočal branje na večji razdalji. V našem sistemu je RFID kartica po obliki podobna bankomat kartici. V našem sistemu bi lahko aplikacija začasno shranjevala podatke . Večja razdalja bi omogočila tudi identifikacijo več uporabnikov hkrati. da RFID značko integriramo v mobilni aparat. Identifikacija uporabnika bi potekala bolj tekoče.

Poplavljanje (Flooding) Poplavljanje v primeru naše aplikacije lahko povzroči identifikacija velikega števila uporabnikov. Podobno bi lahko napravili tudi za tistega receptorja. Vsakemu branju z RFID značke lahko programsko pripišemo tudi čas izvajanja operacije. Na primer. čas: kdaj je bilo identificiranje uporabnikov opravljeno. ko bi bil dostop do interneta omogočen. Zaznava konteksta Zaznavanje konteksta bi v našem sistemu rešili z namestitvijo RFID značk na vsak kraj dogodka. Ob vstopu v dvorano bi aplikacija na dlančniku prebrala podatke iz RFID značke in samodejno pripravila nastavitve za identifikacijo uporabnika. posredovala strežniku. uporabnik: kdo opravlja identificiranje uporabnikov. Aplikacija bi na podlagi tega zagnala grafični vmesnik s pravicami. bi grafični vmesnik tekel v angleškem jeziku. V tem poglavju bomo predstavili rešitve za zagotavljanje varnosti. Preko te RFID značke bi prišli do informacij za kateri dogodek opravljamo identifikacijo. S tem bi sistem zagotavljal tri ključne informacije zaznavanja konteksta: lokacija: kje se identificiranje uporabnikov opravlja. ki bi uporabljal dlančnik za identifikacijo udeležencev. Temu se lahko . Pred uporabo bi se moral sam prijaviti v aplikacijo z RFID značko. če bi kdo hotel namenoma povzročiti poplavljanje z velikim številom RFID kartic. saj bi se morali uporabniki približati RFID čitalniku na pet centimetrov (domet branja čitalnika). če je receptor iz Anglije. Za nekatere primere smo predstavili tudi napotke kako se tem napadom izogniti. Ta scenarij je zelo malo verjeten. ki smo jih uporabili v aplikaciji in opisali nekaj predlogov kako izboljšati varnost s stališča vseprisotnih informacijskih rešitev.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 59 v lokalni podatkovni bazi in bi jih takoj. Rešitve zagotavljanja varnosti v aplikaciji bomo opisali na posameznih primerih napadov na RFID sistem.3 smo opisali metode napadov na RFID sistem in konkretne primere le- teh.5 Aplikacija in zagotavljanje varnosti V poglavju 4. Bolj verjetno je. 5. funkcionalnostjo in osebnimi nastavitvami receptorja.

Aplikacijo na RFID dlančniku uporablja receptor. lahko prekopira podatke iz RFID kartice posameznega udeleženca konference. S PIN kodo bi sicer povečali stopnjo varnosti. ki bi omogočal branje RFID kartic na večji razdalji. ki hkrati tudi nadzoruje potek identifikacije. Vsekakor bi bila ustrezna tudi rešitev. kar uporabnike je. bi s tem zagotovili tako višjo stopnjo varnosti kot tudi značilnost nevidnosti vseprisotnih informacijskih rešitev. saj mora zraven ponarejene kartice pridobiti še PIN kodo uporabnika. Takšno preverjanje bi lahko implementirali z zmogljivejšim RFID čitalnikom. saj potrebuje uporabnikove podatke (PIN kodo).ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 60 izognemo z možnostjo ročne identifikacije in s tem branja ene RFID kartice na enkrat. Nekaj kar uporabnik ima je v našem primeru RFID kartica. Preveriti bi morali ali je udeleženec konference že prisoten. da udeleženec pozdravi. Sledenje (Tracking) . s tem zvišamo stopnjo varnosti dostopa. Do sedaj smo opisali uporabo nečesa. Kopiranje RFID značke Morebitni nepridiprav. Vse kar bi bilo potrebno je to. Če namesto PIN kode uvedemo nekaj. Če dodamo še nekaj kar uporabnik ve. aplikacije ampak bi izgubili značilnost nevidnosti v vseprisotnih informacijskih rešitvah. Sistem ne bi več omogočal samodejne identifikacije. Zraven tega bi se znatno povečal čas postopka identifikacije in pred konferenco lahko nastane vrsta. ki so jo predlagali avtorji knjige RFID Security. V poglavju zagotavljanje varnosti tehnologije RFID smo opisali načine za nadzorovanje dostopa do RFID sistema. kar uporabnik ima (RFID kartica). Nekaj kar uporabnik je bi zagotovili z uporabo dodatnega senzorja za prepoznavanje govora. Od uporabnika bi tako ob vstopu v konferenco zahtevali še PIN kodo. kar uporabnik ve (PIN koda). S prekopiranimi podatki izdela novo kartico in tako ukrade identiteto uporabnika. Receptor bi v primeru poplavljanja ugotovil nepravilnost in uporabil možnost ročne identifikacije. in nečesa. Ponarejeno kartico nato uporabi za vstop na določeno konferenco. opremljen z RFID čitalnikom. Tako bi lahko uporabnika nemoteno in samodejno identificirali. V tem primeru ima nepridiprav znatno bolj oteženo delo. s čimer bi odkrili podvojeno oziroma ponarejeno RFID kartico.

S spremenjenimi podatki na RFID znački bi povpraševalni izraz bil takšen: "SELECT * FROM `Uporabniki` WHERE idKartice = 'karkoli' or 1=1--'". Ti dogodki v aplikaciji ne predstavljajo grožnje. Nepridiprav lahko identifikacijsko številko RFID kartice spremeni iz "19483128743" na "karkoli' or 1=1--". Torej. je dostop omogočen. Vstavljanje SQL stavkov (SQL Injection) Vstavljanje SQL stavkov lahko nepridiprav izkoristi pri postopku identifikacije udeleženca. saj je pogoj ena je enako ena vedno pravilen in s tem omogočil dostop nepooblaščenemu uporabniku. Na primer. mu ti ne razkrijejo nobene vredne informacije. se pri samodejnem identificiranju venomer prožijo dogodki. ampak preprosto samo obvestijo ali uporabnik ima dostop ali ne. Vstavljanju SQL stavkov smo se izognili s parametriziranimi povpraševalnimi stavki. Receptor pred postopkom identifikacije izbere za katero konferenco želi opravljati identifikacijo udeležencev. Ta stavek vrne podatke uporabnika pri čemer se morata identifikacijski številki na RFID kartici in v podatkovni bazi ujemati. Informacije o posameznem uporabniku so dostopne preko povezave identifikacijske številke in podatkov v podatkovni bazi aplikacije. tudi če nepridiprav uspešno pridobi podatke iz RFID kartice udeleženca. ko aplikacija sprejeme podatke iz RFID kartice izvede naslednji povpraševalni izraz: "SELECT * FROM `Uporabniki` WHERE idKartice = '<podatki iz RFID kartice>'". da poizvedba v podatkovni bazi vedno vrne rezultat. Tudi sicer bi bila smiselna večkratna identifikacija uporabnika. v katerem se identifikacija uporabnikov uporablja. ki jih moramo posredovati pri povpraševalnem izrazu. Ko udeleženec vstopi v območje RFID čitalnika. Podatke na RFID kartici bi bilo mogoče spremeniti tako. Če se ujemata.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 61 Podatki na RIFD kartici v sistemu razvite aplikacije so zgolj edinstvene identifikacijske številke in same po sebi ne vsebujejo dodatnih informacij. da uporabnik konferenco zapusti in se po želji tudi vrne. Lažni dogodki Razvita aplikacija se zaveda konteksta. Tako aplikacija omogoča. Ta izraz bi vedno vrnil rezultat. Prekoračitev medpomnilnika . Prej opisan način napada tako ni več mogoč. S tem smo ločili logiko samega povpraševalnega stavka od podatkov iz RFID kartice.

Nepridiprav bi ob tem tipu napada imel veliko težavo. V tem primeru bi se lahko ubranili z uporabo RFID kartice. RFID čitalnik.ZASNOVA IN RAZVOJ RFID APLIKACIJE za registracijo udeležencev 62 Prekoračitev medpomnilnika je značilna za programske jezike kot sta C in C++. prekoračitev pomnilnika ni mogoča. ker razkrivata nižje nivojsko predstavitev vsebnikov za podatkovne tipe. ki ne bi bil primerno dodeljen [56]. Prestreženo sporočilo bi nato posredoval ob udeležbi na določen dogodek. V tem primeru bi lahko zraven preverjanja velikosti podatkov koristili tudi možnost trajnega shranjevanja podatkov na RFID kartici. . da mu napad kljub temu uspe. S tem bi dosegli branje točno predvidene velikosti podatkov iz RFID kartice. ki omogoča enkriptirano komunikacijo. ki smo ga uporabili pri razvoju aplikacije. Ponavljanje sporočil V razviti aplikaciji bi lahko nepridiprav prestregel sporočilo med RFID čitalnikom in RFID kartico pri opravljanju identifikacije posameznega udeleženca. Programska jezika ne omogočata shranjevanje podatkov v pomnilnik. omogoča tudi branje na nivoju posameznega bloka. saj nepridiprav ne bi mogel spremeniti podatkov. saj bi se moral približati k RFID čitalniku na pet centimetrov. da bi takšno dejanje bilo receptorju sumljivo. ki so v celoti razvite v programskih jezikih kot sta Java in C#. S tem lahko omejimo branje na točno določene bloke RFID kartice in tako na točno odločeno velikost podatkov. Aplikacije. Recimo. Velika verjetnost je.

ki imajo svoj interni procesor omogočajo zaščiteno komunikacijo med RFID čitalnikom in RFID značko. Za razvito aplikacijo lahko trdimo. ki predstavlja primer vseprisotnih informacijskih rešitev. Izpeljali smo tudi predloge kako aplikacijo spremeniti in izboljšati. Vseprisotne informacijske rešitve smo definirali kot tehnologije. da vseprisotne informacijske rešitve ne temeljijo na eni sami tehnologiji. da bi dvorane konferenc označili z RFID značko in s tem omogočili večjo uporabniško prijaznost. Ali je aplikacija dejansko primerek vseprisotnih informacijskih rešitev smo preverili s pomočjo definiranih značilnosti.Sklep 63 6 SKLEP Vseprisotne informacijske rešitve predstavljajo hitro rastoče in relativno mlado področje. Zasnovali in razvili smo aplikacijo. . Nenehen razvoj in napredovanje tehnologij bo tudi te značke napravil cenovno dostopne. Varnost aplikacije je v vseprisotnih informacijskih rešitvah velikega pomena. zaradi tega smo v diplomski nalogi najprej podali njihovo definicijo. Sistem aplikacije bi lahko izboljšali tako. Po drugi strani pa vsekakor še dopušča prostor za izboljšave. da zagotavlja dovolj veliko stopnjo varnosti. RFID značke. temveč v sodelovanju in povezovanju mnogovrstnih tehnologij. Te naprave so medsebojno povezane v brezžična ali ožičena računalniška omrežja. ki so razpršene in integrirane po vseh delih uporabniškega naravnega okolja z uporabo številnih neodvisnih informacijskih naprav. Ugotovili smo. Tehnologije spletnih storitev so omogočile dostopnost informacij kadarkoli in kjerkoli. pri tem smo v veliki meri odvisni od same tehnologije RFID. ki zagotavljajo uporabniku ustrezni nabor informacijsko komunikacijskih storitev z zadovoljivo veliko stopnjo varnosti.

php?menu=rfid_frequencies&spr=e RFID Frequencies.swiss. iz http://en.integratedsolutionsmag. 2006. 2006.fraunhofer. iz http://www. 1999 Laboratory for Computer Science. Final Report.measurementdevices. The Computer Language Company Inc. 2006. iz http://www. Pridobljeno 28.edu/wearables/ Augmented Reality Pag.ai. iz http://www.org/wiki/Information_appliances Autonomic Computing.edu/projects/amorphous/ W3C Workshop on the Ubiquitous Web. May 2005. 1.Literatura 64 7 LITERATURA [1] [2] Computer Desktop Encyclopedia.. 1.edu/~jrv/research/ar/ Telepresence.com/research/proactive. 1999 National Institute of Standards and Technology. 2006.mit.htm Amorphous Computing.intel. iz http://www.com/rfid_index. Pridobljeno 18. Pridobljeno 28. 2. 1.com/RapidSpec%20Site/PROJECT%20ASSISSTANT%20SECTION/DOC %20SERVICES%20SECTION/Project%20Literature/rsp-Technicalinfo_Term. Pridobljeno 14.de/ambiente/english/projekte/projekte/roomware. iz http://en.Glossary.pdf SMARTCODE™ CORP.mit. 1.html The future is in the palm of our hand. iz http://www. 2006.rapidspec. iz http://www.mit.scansource. 2. 1.htm Open Systems .media.media.sony.html RFID: The Ultimate In Car Security. Pridobljeno 14.gov. 2006.htm International Technology Laboratory No. 2. 2006. 1.oreillynet. Massachusetts Institute of Technology. Pridobljeno 18.w3. 1. Pridobljeno 28.parliament. iz http://www. 2. iz http://www. 2006. 1.php?op=modload&name=News&file=article&sid= 474&mode=thread&order=0&thold=0 SAP Solutions for RFID: Making Adaptive Enterprise Vision a Reality. 2006.com/solutions/business-suite/scm/rfid/index. 2006. iz http://www. iz http://www.org/wiki/Autonomic_Computing Proactive Computing. iz http://framework. 2.se. Pridobljeno 28.net/Products/felica/csy/hnk.wikipedia. 1. Pridobljeno 14. 2006. 66. iz http://www. Pridobljeno 28. 2006. iz http://www. Pridobljeno 28. Pridobljeno 18.xslt/nodenr-156647 Technical Information Terminology.com/europe/upload/RFID_Frequencies. 2. Pridobljeno 28. 2006 Scrutiny of Acts and Regulations Committee Victorian Electronic Democracy. 2006.nl/archive/archive/node/text/default. 1. 2006. 2006. iz http://www. 2001 What's a Wearable. Pridobljeno 28. iz http://tangible. Pridobljeno 18. 2006. iz http://www. 1.org/2005/10/ubiweb-workshop-cfp.html RFID Basics.com/modules.wikipedia.ready4rfid. Pridobljeno 28.rit. Pridobljeno 18. 2006.v2. 2.com/articles/2001_07/010703. 2006. Pridobljeno 18. 2006.edu/projects/ Roomware.au/sarc/EDemocracy/Final_Report/Glossary. Pridobljeno 28.wikipedia.epx The "Octopus Card" in Hong Kong.sap.html Information appliance. iz http://www.vic.ipsi. iz http://en. 1.org/wiki/Telepresence Tangible Bits.com/onjava/blog/2006/02/the_future_is_in_the_palm_of_o. Pridobljeno 18. 1. Announces The World's First 5 Cent RFID Tag.htm [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] . 2006.

. M. B.edu/pub/gvu/tr/1999/99-22.asp?article=articles/2000/s1103/08s03/08s03. iz http://en.. iz http://msdn2.gs1si.dars. (2006).cc. 4. Pridobljeno 28. Pridobljeno 29.org/wiki/ISO_14443 ISO 15693.. 4. Pridobljeno 4.techtarget.zdnet. iz http://www. Indiana: Wiley Publishing SocketScan SDK . 2006. iz http://rfidanalysis. iz http://whatis. 2006. A. iz http://www.org/ Barcode replacement comes in from cold. Pridobljeno 29.Wal Mart Stores.php?id=100052 SpeedPass.pdf User Guides: CF RFID Reader Card Powell.aspx .Literatura 65 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] Retail Case Study . iz http://www.00. Pridobljeno 29.Net User’s Guide Thornton.pdf Introduction to Jini.nfcforum. iz http://www. Pridobljeno 4. J. Pridobljeno 28.sapago.net/whatispetid. iz http://insight. 4.com/editorial/article. RFID Security. iz http://en. 2006. Pridobljeno 29. iz http://www.html The Generic Connection Framework. iz ftp://ftp.pet-id. Bhargava. 2006. 2006. Rockland: Syngress Publishing Lehtinen. Pridobljeno 18.europa. 10. Pridobljeno 23.org/2001/sw/ A System Architecture for Pervasive Computing.wikipedia. Pridobljeno 29. 10. 2.asp ISO 11784 & 11785. 4.identecsolutions.%20%20Wal%20Mart%20Case%20Study. Pridobljeno 18. Inc. Das.com/about_us/pdf/SmartCode%20Corp.guid.org/sntportal.39026568. 2.org/wiki/Category:Introduction_to_Jini Semantic Web. 2006. iz http://en. A. 2006.cs. iz http://ec.html CF RFID Reader Card.wikipedia. Computer Security Basics (2nd Edition). Sebastopol: O'Reilly Analysis of the Texas Instruments DST RFID.smartcodecorp. Pridobljeno 23. Anywhere.html Črtna koda. 2006.gatech. Pridobljeno 28. Pridobljeno 18. iz http://www. 4. 10. 2006. F. iz http://jcp.com/definition/0.speedpass.aspx?pgHeader=how Movement of Pets (Dogs.org/home JSR 257: Contactless Communication API. G.sun.org/wiki/ISO_15693 What is EPCglobal.asp Towards a Better Understanding of Context and Context-Awareness. 3. 2006. Pridobljeno 29. 4.sid9_gci857995. Pridobljeno 28. Pridobljeno 18.htm Typical read range for RFID devices. iz http://www. 2006. H. 2006..wikipedia.com/techtopics/mobility/midp/articles/genericframework/ Computing Anytime. 2006.htm Personal Shopping Systems. 4. iz http://www.asp#Read%20Range Barcode Reader. Pridobljeno 23.socketcom. 2.eu/comm/food/animal/liveanimals/pets/index_en. iz http://www. 2006. Cats and Ferrets)..washington. (2006). 2006.microsoft. (2005). 2. in Kleinschmidt. iz http://www. 2006. 10. Pridobljeno 28. Pridobljeno 29. 9. 4.com/forms/frmHowItWorks.pdf ABC sistem. 9. 10.co. 10. Beginning Database Design.w3.uk/specials/rfid/0. 9.org/aboutJava/communityprocess/pfd/jsr257/index.html The Near Field Communication (NFC) Forum.edu/homes/tom/pubs/sigops00. Campbell.com/products. R. 2006. 2006.jini.smartcomputing. Pridobljeno 29.si/index. 2.org/wiki/ISO_11784_&_11785 ISO 14443. iz http://developers. 9. iz http://www. 2006.asp?p=42&m=40 Guid Structure.com/product/RF5400542. 2006.org/about/faqs. Haines. 2006. 4. Pridobljeno 18. iz http://www.00. 2006. 2006. iz https://www. 2006.epcglobalinc.htm About Pet-Id. Pridobljeno 28. iz http://www.com/enus/library/system.39154051.com/intro_to_rfid. Pridobljeno 23. 2006.

01.html RFID & EPC Essentials. iz http://cordis. 10.pdf?g _type=hpfeat Introduction to Correctness and Robustness.ibm.rfidconsultation.ubiq.org/public/documents/060808_EPoSS_SRA_final_v1. iz http://www. 11. 2006. 11.smart-systemsintegration.org/issues/issue4_9/odlyzko/ Pervasive computing framework for modelling complex virtually-unbounded systems (PERPLEXUS).org/what/cookbook/chapter1/ The Computer for the 21st Century.eu/?id_categoria=19&id_item=19&info=3 . Pridobljeno 5. Pridobljeno 28. iz http://www.pdf Privacy Enhancing Technologies for RFID. iz http://www. 2006. 11. Pridobljeno 5.pdf Security Aspects and Prospective Applications of RFID Systems. 10.firstmonday. 10. 2006. 2006.gov/pc2001/about_pervasive. 11. Pridobljeno 5. 2006.eu/fetch?CALLER=IST_UNIFIEDSRCH&ACTION=D&DOC=92&CAT=P ROJ&QUERY=1166358359949&RCN=79438 EPC and RFID Compared to UPC and Bar Codes. 2006. 11.rfidsb.com/solutions/businesssolutions/sensors/doc/content/bin/Clipped_Tag_White_Paper.html About Pervasive Computing. 2006. iz http://www. Pridobljeno 28. 11. iz http://www. Pridobljeno 28. 2006.epcglobalinc.de/fachthem/rfid/RIKCHA_englisch_Layout. iz http://www.Literatura 66 [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] Privacy-Enhancing Radio Frequency Identification. Pridobljeno 5. 10. 11.org/wiki/Pervasive_computing The Visible Problems of the Invisible Computer.com/hypertext/weiser/SciAmDraft3.faqs.nist. iz http://www.bsi. 2006. 2006. Pridobljeno 5. iz http://www. Pridobljeno 5. 2006. Pridobljeno 5.europa. 11. iz http://www03.com/index. Pridobljeno 5.org/docs/javap/c9/s1. iz http://en.php?page=rfidsb&c_ID=112 Strategic Research Agenda of the European Technology Platform on Smart Systems Integration. Pridobljeno 28. 2006.wikipedia. iz http://www.html Ubiquitous computing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful