Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E

Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

KZBIH -08 1
11 111 1111

ŠIFARSKI POPIS ZANIMANJA

RUKOVODIOCI/MENADŽERI/
ýLANOVI DRŽAVNIH I UPRAVNIH TIJELA, VISOKI DUŽNOSNICI I ZAKONODAVCI ZAKONODAVCI I VISOKI DUŽNOSNICI ZAKONODAVCI ýlan /delegat - poslanik doma parlamenta /skupštine entiteta ýlan predsjedništva BiH ýlan Predstavniþkog doma Parlamentarne skupštine BiH Delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dopredsjedavajuüi Vijeüa ministara BiH Gradonaþelnik Ministar u Vijeüu ministara BiH Ministar u Vladi entiteta Ministar u vladi kantona - županije Opüinski naþelnik Podpredsjednik entiteta Poslanik kantonalne - županijske skupštine Poslanik opüinskog vijeüa/ skupštine Predsjedavajuüi / predsjednik doma parlamenta / skupštine entiteta Predsjedavajuüi Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Predsjedavajuüi gradskog vijeüa/skupštine Predsjedavajuüi kantonalne - županijske skupštine Predsjedavajuüi opüinskog vijeüa/skupštine Predsjedavajuüi Predsjedništva BiH Predsjedavajuüi predstavniþkog doma Parlamentarne skupštine BiH Predsjedavajuüi Vijeüa ministara BiH Predsjednik entiteta Predsjednik Vlade entiteta Predsjednik vlade kantona - županije Zamjenik ministra u Vijeüu ministara BiH Zamjenik predsjedavajuüeg /potpredsjednik doma parlamenta /skupštine entiteta Zamjenik predsjedavajuüeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Zamjenik predsjedavajuüeg Predstavniþkog doma Parlamentarne skupštine BiH

1112

VISOKI VLADINI SLUŽBENICI I OSTALI DUŽNOSNICI Ambasador Ataše ýlan Upravnog odbora Centralne banke BiH Direktor Agencije za bankarstvo Direktor Agencije za privatizaciju Direktor uprave Direktor upravne ustanove Direktor upravnog organa u sastavu ministarstva Direktor Zavoda za raþunovodstvo i reviziju Direktor Zavoda za platni promet

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E

Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Direktor Zavoda za reviziju Glavni federalni inspektor Guverner Centralne banke BiH Javni pravobranilac Javni tužilac Konzul Ombudsmeni Opunomoüeni ministar ambasade Otpravnik poslova u ambasadi Pomoünik direktora upravne ustanove i uprave Pomoünik ministra Predsjednik Federalnog vijeüa za prekršaje Predsjednik kantonalnog - županijskog / oblasnog suda Predsjednik opüinskog suda Predsjednik Suda za ljudska prava u entitetu Predsjednik Ustavnog suda BiH Predsjednik Ustavnog suda entiteta Predsjednik Vrhovnog suda entiteta Rukovodilac vladinog ureda Savjetnik ministra Sekretar diplomatsko konzularnog predstavništva Sekretar gradskog vijeüa Sekretar ministarstva Sekretar opüinskog vijeüa Sekretar parlamenta / skupštine Sekretar radnog tijela parlamenta / skupštine Sekretar radnog tijela vlade Sekretar Skupštine kantona Sekretar Vlade Stariješina vladinog ureda Vicekonzul Visoki þelnik institucije drugdje nerazvrstan Zamjenik direktora uprave Zamjenik direktora upravne ustanove 1114 VISOKI DUŽNOSNICI INTERESNIH ORGANIZACIJA Podpredsjednik /dopredsjednik Komore Predsjednik saveza Predsjednik humanitarne organizacije Predsjednik komisije za ljudska prava Predsjednik komisije za zaštitu okoline Predsjednik komore Predsjednik politiþke stranke Predsjednik posebne interesne organizacije Predsjednik poslovnog udruženja Predsjednik sindikata Predsjednik strukovnog udruženja

KZBIH–08

Šifarski popis zanimanja

2

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E

Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Predsjednik zadružnog saveza Predstavnik stranke za odnose na javnošüu Savjetnik komore Savjetnik predsjednika politiþke stranke Sekretar humanitarne organizacije Sekretar komore Sekretar politiþke stranke Sekretar poslovne interesne organizacije Sekretar sindikata 112 1120 GENERALNI DIREKTORI I ýLANOVI UPRAVA GENERALNI DIREKTORI I ýLANOVI UPRAVA ýlan nadzornog savjeta preduzeüa ýlan uprave preduzeüa Direktor direkcije Generalni direktor Izvršni direktor Prorektor Rektor univerziteta 12 121 1211 UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI I POSLOVNI MENADŽERI MENADŽERI UPRAVNO-ADMINISTRATIVNIH I POSLOVNIH JEDINICA FINANSIJSKI MENADŽERI Direktor finansija i raþunovodstva Direktor malog preduzeüa za finansijske poslove Direktor malog preduzeüa za raþunovodstvene poslove Direktor malog preduzeüa za raþunovodstveno-finansijske poslove Direktor unutrašnje finansijske kontrole Direktor revizije za poslovanje poduzetnika 1212 KADROVSKI MENADŽERI/MENADŽERI ZA HUMANE RESURSE/ Direktor pravne, kadrovske i opüe službe Direktor Zavoda/Agencija za zapošljavanje Sekretar preduzeüa Sekretar ustanove Steþajni upravnik 1213 MENADŽERI ZA OPûE POSLOVE I PLANIRANJE Direktor internog glasila Direktor službe drugdje nerazvrstan Direktor službe obezbjeÿenja Direktor zaštite okoline i sigurnosti na radu 1219 UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI I POSLOVNI MENADŽERI DRUGDJE NERASPORE ENI Direktor kontrole Direktor male modne agencije Direktor malog preduzeüa za dizajniranje Direktor malog preduzeüa za liþne usluge Direktor malog preduzeüa za posredovanje nekretninama Direktor malog preduzeüa za pranje i þišüenje

KZBIH–08

Šifarski popis zanimanja

3

PRODAJU I RAZVOJ MENADŽERI ZA MARKETING I PRODAJU Direktor komercijalne službe Direktor malog preduzeüa za poslovne usluge Direktor marketinga Direktor prodaje Direktor prodajne promocije 1222 MENADŽERI ZA OGLAŠAVANJE I ODNOSE S JAVNOŠûU Direktor malog preduzeüa za ispitivanje javnog mišljenja Direktor službe za odnose s javnošüu Direktor službe za oglašavanje 1223 MENADŽERI ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ Direktor razvojno-istraživaþke službe 13 131 1311 MENADŽERI ZA PROIZVODNJU I SPECIJALNE USLUGE MENADŽERI PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI. ŠUMARSTVU I RIBARSTVU MENADŽERI PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU Direktor botaniþkog vrta Direktor malog lovišta Direktor malog lovno-uzgojnog preduzeüa Direktor malog poljoprivrednog preduzeüa Direktor malog povrtlarskog preduzeüa Direktor malog preduzeüa za poljoprivredne radove Direktor malog rasadnika Direktor malog šumarskog preduzeüa Direktor malog šumarskog rasadnika Direktor proizvodnje i poslovanja lovno-uzgojnog preduzeüa Direktor proizvodnje i poslovanja šumarskog preduzeüa KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 4 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Direktor malog preduzeüa za tehniþko ispitivanje i analize Direktor malog projektnog ureda Direktor malog veterinarskog društva Direktor nacionalnog parka Direktor poslova uspostave informacionog sistema Direktor poslovanja pogrebnoga preduzeüa Direktor poslovanja preduzeüa komunalne þistoüe Direktor poslovanja preduzeüa liþne usluge Direktor poslovanja preduzeüa za istraživanje i razvoj Direktor poslovanja preduzeüa za iznajmljivanje Direktor poslovanja preduzeüa za nespomenute poslovne usluge Direktor poslovanja preduzeüa za posredniþke poslove Direktor poslovanja preduzeüa za promet nekretninama Direktor poslovanja preduzeüa za uklanjanje otpadnih voda Direktor poslovanja privatnih agencija i fondova Direktor poslovanja veterinarske ustanove Direktor za ekološke poslove Direktor za organizaciju rada 122 1221 MENADŽERI ZA MARKETING.

LOGISTIKE I SRODNI Direktor distribucije Direktor malog preduzeüa za prevoz opasnih materija Direktor malog preduzeüa za usluge putniþkih agencija Direktor malog preduzeüa za usluge turistiþkih agencija Direktor malog prevoznog preduzeüa Direktor malog skladišta Direktor malog špediterskog preduzeüa Direktor meÿunarodnog putniþkog saobaraüaja u preduzeüima Direktor meÿunarodnog teretnoga saobraüaja u preduzeüima Direktor nabave Direktor poslovanja preduzeüa za cjevovodni transport Direktor poslovanja preduzeüa za drumski saobraüaj Direktor poslovanja preduzeüa za ostale usluge u saobraüaju Direktor poslovanja preduzeüa za vazdušni saobraüaj Direktor poslovanja putniþke i turistiþke agencije Direktor poslovanja skladišta Direktor poslovanja špediterskog preduzeüa Direktor poslovanja željezniþkog saobraüaja Direktor pošta Direktor pretovarne operative Direktor prihvata i otpreme na aerodromu Direktor prijevoza opasnih materija u preduzeüu Direktor prijevoza u brodarskom preduzeüu Direktor saobraüaja autobuske stanice Direktor skladišne službe Šef željezniþkoga saobraüaja KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 5 . PRERA IVAýKOJ DJELATNOSTI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Direktor proizvodnje poljoprivrednog preduzeüa Direktor zoološkog vrta 1312 MENADŽERI PROIZVODNJE U RIBARSTVU I AKVAKULTURI/RIBOGOJSTVU Direktor malog ribarskog preduzeüa Direktor proizvodnje ribarskog preduzeüa 132 1321 MENADŽERI PROIZVODNJE U RUDARSTVU.gasom i vodom Tehniþki direktor u termoelektrani 1322 1323 MENADŽERI PROIZVODNJE U RUDARSTVU Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeüa u rudarstvu MENADŽERI PROIZVODNJE U GRA EVINARSTVU Direktor malog graÿevinskog preduzeüa Direktor proizvodne i operativne jedinice graÿevinskog preduzeüa 1324 MENADŽERI NABAVE.GRA EVINARSTVU I LOGISTICI MENADŽERI PROIZVODNJE U PRERA IVAýKIM DJELATNOSTIMA Direktor dijela preduzeüa za proizvodnju termoelektriþne energije Direktor malog proizvodnog preduzeüa Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeüa u preraÿivaþkoj djelatnosti Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeüa u proizvodnji termoelektriþne energije Direktor proizvodne i operativne jedinice preduzeüa za snabdjevanje elektriþnom energijom .

SOCIJALNOJ ZAŠTITI. ŠKOLSTVU.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 133 1330 MENADŽERI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU MENADŽERI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU Direktor malog preduzeüa za raþunarske usluge Direktor malog telekomunikacionog preduzeüa Direktor odjela za raþunarske usluge Direktor službe za raþunarske usluge Direktor telekomunikacija 134 1341 1342 MENADŽERI ZA PROFESIONALNE USLUGE U ZDRAVSTVU. FINANSIJAMA I SRODNI MENADŽERI U PODRUýJU PRUŽANJA USLUGA ZAŠTITE DJECE Direktor ustanove za brigu o djeci MENADŽERI U PODRUýJU PRUŽANJA USLUGA ZDRAVSTVA Direktor male zdravstvene ustanove Direktor poslovanja zdravstvene ustanove 1343 MENADŽERI U PODRUýJU PRUŽANJA ZAŠTITE STARIJIM OSOBAMA Organizator zdravstvene njege Organizator zdravstvenog odgoja 1344 MENADŽERI U PODRUýJU PRUŽANJA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE Direktor male ustanove socijalnog rada Direktor podruþne službe za socijalni rad Direktor ustanove socijalnog rada Direktor za socijalno osiguranje 1345 MENADŽERI U PODRUýJU OBRAZOVANJA Dekan Direktor male obrazovne ustanove Direktor osnovne škole Direktor podruþne službe Direktor poslovanja preduzeüa za intelektualne usluge Direktor predškolske ustanove Direktor srednje škole Prodekan 1346 MENADŽERI U PODRUýJU PRUŽANJA FINANSIJSKIH USLUGA I OSIGURANJA Direktor male mjenjaþnice Direktor poslovanja osiguravajuüega društva Direktor poslovanja preduzeüa za finansijsko posredovanje Direktor revizije za poslovanje banaka i finansijskih organizacija Direktor sektora banke 1349 MENADŽERI ZA PROFESIONALNE USLUGE U ZDRAVSTVU. FINANSIJAMA I SRODNI Direktor arhiva Direktor galerije Direktor muzeja 14 141 1411 MENADŽERI U UGOSTITELJSTVU. TRGOVINI I SRODNI MENADŽERI U UGOSTITELJSTVU MENADŽERI U UGOSTITELJSTVU. HOTELIJERSTVO Direktor hotelskoga poslovanja KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 6 . ŠKOLSTVU. SOCIJALNOJ ZAŠTITI.

REKREATIVNIH CENTARA I KULTURNIH USTANOVA Direktor male ustanove za kulturu Direktor male ustanove za sport i rekreaciju Direktor poslovanja izdavaþkog preduzeüa Direktor poslovanja ustanove za kulturu Direktor rekreacionog centra Direktor sportskog objekta Menadžer sportista Sportski direktor 1439 MENADŽERI U PODRUýJU OSTALIH USLUGA D. GEOLOZI I SRODNI STRUýNJACI FIZIýARI I ASTRONOMI Astronom Fiziþar Fiziþar istraživaþ Fiziþar samostalni istraživaþ KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 7 . Direktor izvanteritorijalne organizacije Direktor male izvanteritorijalne organizacije Direktor malog preduzeüa i ustanove na drugom mjestu nespomenut Menadžer samostalnih stvaralaca 2 21 211 2111 STRUýNJACI STRUýNJACI PRIRODNIH. HEMIýARI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Direktor malog hotela Direktor malog kampa Direktor malog odmarališta Direktor malog preduzeüa za iznajmljivanje soba i kuüa Direktor poslovanja za podruþje hrane i piüa u hotelima i restoranima Direktor poslovanja preduzeüa za smještaj gostiju 1412 MENADŽERI U UGOSTITELJSTVU. RESTORANI Direktor male kafane Direktor malog disko-bara Direktor malog noünog bara Direktor malog restorana Direktor poslovanja ugostiteljskoga preduzeüa Direktor restoranskog poslovanja 142 1420 MENADŽERI U TRGOVINI NA VELIKO I TRGOVINI NA MALO MENADŽERI U TRGOVINI NA VELIKO I TRGOVINI NA MALO Direktor male trgovine na malo Direktor male trgovine na veliko Direktor poslovne jedinice trgovine na malo Direktor poslovne jedinice trgovine na veliko Direktor poslovne jedinice za održavanje i popravku motornih vozila Direktor poslovne jedinice za popravku proizvoda široke potrošnje 143 1431 MENADŽERI U PODRUýJU OSTALIH USLUGA MENADŽERI SPORTSKIH. MATEMATIýKIH I TEHNIýKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA FIZIýARI.N.

AKTUARI I STATISTIýARI MATEMATIýARI AKTUARI I STATISTIýARI Aktuar Matematiþar Matematiþar aplikativni Matematiþar istraživaþ Operacijski istraživaþ Statistiþar Statistiþar demograf Statistiþar istraživaþ KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 8 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2112 METEOROLOZI Hidrolog Istraživaþ meteorologije Meteorolog Samostalni istraživaþ meteorologije Samostalni prognostiþar vremena 2113 HEMIýARI Hemiþar Hemiþar analitiþar Hemiþar istraživaþ Hemiþar samostalni istraživaþ Hemiþar za anorgansku hemiju Hemiþar za fizikalnu hemiju Hemiþar za organsku hemiju 2114 GEOLOZI I GEOFIZIýARI Geolog istraživaþ Geolog samostalni istraživaþ Geolog za geomehaniku Geolog za geotermiku Geolog za hidrologiju Geolog za inženjerisku geologiju Geolog za istraživanje metalnih i nemetalnih sirovina Geolog za obradu podataka Geolog za paleontologiju Geolog za petrografiju Geolog za sedimentologiju Geolog za stratigrafiju Geolog za tektoniku Inženjer geofizike Inženjer geologije Inženjer za geofiziþka mjerenja Inženjer za geofiziþko istraživanje ležišta Inženjer za geološka istraživanja ležišta Inženjer za laboratorijsko ispitivanje stjena Inženjer za obradu geofiziþkih podataka Seizmolog 212 2120 MATEMATIýARI.

AGRONOMI BIOLOZI. ZOOLOZI I SRODNI Bakteriolog Biofiziþar Biohemiþar Biolog Botaniþar Citolog Embriolog Epidemiolog Genetiþar Histolog Imunolog Istraživaþ biologije Mikrobiolog Molekularni botaniþar Ornitolog Parazitolog Samostalni istraživaþ biologije Zoolog 2132 SAVJETNICI U AGRONOMIJI. FARMAKOLOZI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Statistiþar matematiþar Statistiþar metodolog Statistiþar samostalni istraživaþ 213 2131 BIOLOZI. asistent KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 9 . BOTANIýARI. ŠUMARSTVU I RIBARSTVU Agronom kuniüarstva Agronom pþelarstva Agronom peradarstva Agronom ribarstva Agronom savjetodavne službe Agronom stoþarstva Agronom za melioracije Agronom za ratarstvo Agronom za vinogradarstvo Agronom za voüarstvo Agronom za vrtlarstvo Agronom za zaštitu bilja Filosanitarni inspektor Inženjer agronom Inženjer hortikulture Inženjer šumarstva Istraživaþ u agronomiji Istraživaþ u šumarstvu Lovni inspektor Organizator lova Poljoprivredni inspektor Poljoprivredni tehniþar savjetodavac.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Ribarski inspektor Samostalni istraživaþ u agronomiji Samostalni istraživaþ u šumarstvu Šumarski inspektor Tehnolog peradarstva Tehnolog ribarstva Tehnolog stoþarstva 2133 STRUýNJACI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Ekolog Hidrobiolog Struþnjak za upravljanje energijom i vodom Struþnjak za upravljanje otpadom 214 2141 INŽENJERSKI STRUýNJACI /ISKLJUýUJUûI ELEKTROTEHNIýKE/ INŽENJERI U INDUSTRIJI I PROIZVODNJI Glavni planer izgradnje Glavni planer održavanja Glavni planer pripreme rada Glavni planer proizvodnje Grafiþki urednik Inženjer drvne tehnologije Inženjer grafiþke tehnologije Inženjer kožarstva Inženjer obuüarstva Inženjer tekstilne tehnologije Inženjer za zaštitu analize Istraživaþ grafiþke tehnologije Istraživaþ tekstilne tehnologije Samostalni istraživaþ grafiþke tehnologije Samostalni istraživaþ tekstilne tehnologije Tehnolog pakovanja 2142 INŽENJERI GRA EVINE Graÿevinski inspektor Graÿevinski inženjer Graÿevinski inženjer za geotehniku Istraživaþ graÿevinarstva Projektant graÿevinskih konstrukcija Projektant hidrotehniþkih graÿevina Projektant organizacije gradnje Projektant saobraüajnih graÿevina Rukovodilac gradnje Samostalni istraživaþ graÿevinarstva Tehnolog graÿevinskog održavanja Tehnolog za graÿevinske materijale Urbanistiþki inspektor 2143 INŽENJERI ZAŠTITE OKOLIŠA Inženjer zaštite okoliša KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 10 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2144 INŽENJERI MAŠINSTVA Brodograÿevinski inženjer Inspektor parnih kotlova Istraživaþ brodograÿevinarstva Istraživaþ mašinstva Mašinski inženjer Mašinski inženjer za normizaciju Mašinski konstruktor aparata za domaüinstvo Mašinski konstruktor procesne opreme Mašinski projektant konstruktor Mašinski projektant male automatizacije Mašinski projektant postrojenja Mašinski projektant postrojenja procesne industrije Mašinski projektant postrojenja za mikroklimu u postrojenjima Mašinski projektant tehnologije montaže Mašinski projektant tehnologije obrade plastiþnih masa Mašinski tehnolog za održavanje energetskih postrojenja Mašinski tehnolog za održavanje metalurške opreme Mašinski tehnolog za održavanje procesne opreme Projektant konstruktor alatnih mašina Projektant konstruktor brodskih motora Projektant konstruktor brodskih pomoünih mašina Projektant konstruktor dizalica Projektant konstruktor drumskih vozila Projektant konstruktor klasiþnog naoružanja Projektant konstruktor mašina za graÿevinarstvo i industrijski transport Projektant konstruktor mašina za zavarivanje Projektant konstruktor metalnih konstrukcija Projektant konstruktor plovnih sredstava Projektant konstruktor poljoprivrednih mašina Projektant konstruktor preciznih instrumenata Projektant konstruktor pumpi i kompresora Projektant konstruktor pumpi pod pritiskom Projektant konstruktor složenih alata i ureÿaja Projektant konstruktor šinskih vozila Projektant konstruktor šivaüih mašina Projektant konstruktor tekstilnih mašina Projektant konstruktor turbina Projektant mašinske tehnologije Projektant mašinske tehnologije osiguranja kvaliteta Projektant mašinskog dijela energetskog postrojenja Projektant mreže za distribuciju gasovitih medija Projektant postrojenja za snabdjevanje vodom Projektant tehnologije gradnje plovnih sredstava Projektant tehnologije obrade deformacijom Projektant tehnologije obrade odvajanjem þestica KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 11 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E

Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Projektant tehnologije održavanja brodske opreme Projektant tehnologije održavanja vazduhoplova Projektant tehnologije za održavanje drumskih vozila Projektant tehnologije za održavanje graÿevinskih mašina Projektant tehnologije za održavanje poljoprivredne mehanizacije Projektant tehnologije za održavanje proizvodne opreme Projektant tehnologije za održavanje šinskih vozila Projektant tehnologije zavarivanja Samostalni istraživaþ brodograÿevinarstva Samostalni istraživaþ mašinstva Tehnolog održavanja cjevovodne mreže Tehnolog održavanja gasne mreže Tehnolog održavanja rudarske opreme 2145 HEMIJSKI TEHNOLOZI, PREHRAMBENI TEHNOLOZI Agronom za proizvodnju duhana Hemijski tehnolog za elektrotehniþke materijale i sisteme Inženjer biotehnologije Inženjer hemijske tehnologije Inženjer prehrambene tehnologije Istraživaþ biotehnologije Istraživaþ hemijske tehnologije Naftni procesni tehnolog Petrohemijski tehnolog Projektant hemijske tehnologije Projektant naftne tehnologije Samostalni istraživaþ biotehnologije Samostalni istraživaþ hemijske tehnologije Tehnolog agrohemikalija Tehnolog boja i lakova Tehnolog celuloze Tehnolog famaceutskih proizvoda Tehnolog gumarstva Tehnolog konditorske proizvodnje Tehnolog kozmetiþkih proizvoda Tehnolog mlinarstva i prerade brašna Tehnolog obrade otpadnih voda Tehnolog papirnih proizvoda Tehnolog pigmenata Tehnolog prerade duhana Tehnolog prerade mesa i ribe Tehnolog prerade mlijeka i mlijeþnih proizvoda Tehnolog prerade polimera Tehnolog prerade voüa, povrüa i bezalkoholnih piüa Tehnolog pripreme i obrade vode Tehnolog proizvodnje biljnih ulja i masti Tehnolog proizvodnje enzima

KZBIH–08

Šifarski popis zanimanja

12

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E

Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Tehnolog proizvodnje gotove hrane Tehnolog proizvodnje piva Tehnolog proizvodnje stoþne hrane Tehnolog proizvodnje šeüera, skroba i derivata Tehnolog proizvodnje vina, alkohola i sirüeta Tehnolog proizvodnje vitamina i hormona Tehnolog sredstava za pranje i þišüenje Tehnolog školskog pribora Tehnolog vojnohemijskih sistema Tehnolog za fotografske proizvode Tehnolog za keramiku Tehnolog za organske sinteze Tehnolog za staklarstvo Tehnolog zaštite od korozije 2146 INŽENJERI RUDARSTVA, METALURGIJE I SRODNI Elektrorudarski inspektor Inženjer za karotažu i perforiranje naftnih bušotina Inženjer metalnih materijala Inženjer metalurgije Inženjer nemetalnih materijala Inženjer za izradu i održavanje naftnih bušotina Inženjer za proizvodnju nafte i gasa Inženjer za razradu ležišta nafte i gasa Inženjer za razvoj tehnologije transporta gasa Inženjer za transport nafte i gasa Istraživaþ metalurgije Istraživaþ rudarstva Metalurg u proizvodnji Metalurški tehnolog prerade i toplinske obrade Naftno-rudarski inženjer Naftno-rudarski inženjer za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina Projektant bušotina za naftu i gas Projektant sabirnih sistema za naftu i plin Rudarski inspektor Rudarski inženjer Rudarski Inženjer podzemne eksploatacije Rudarski Inženjer površinske eksploatacije Samostalni istraživaþ metalurgije Samostalni istraživaþ rudarstva Tehnolog lijevanja i valjanja obojenih metala Tehnolog presovanja obojenih metala Tehnolog proizvodnje crne metalurgije Tehnolog proizvodnje obojenih metala Tehnolog proizvodnje soli

KZBIH–08

Šifarski popis zanimanja

13

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E

Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

2149

INŽENJERSKI STRUýNJACI DRUGDJE NERASPORE ENI Inspektor za promet Inženjer aeronautike Inženjer drumskog saobraüaja Inženjer kontrole leta Inženjer pomorskog saobraüaja Inženjer poštanskog saobraüaja Inženjer unutrašnje plovidbe Inženjer za logistiku Inženjer zraþnog saobraüaja Inženjer željezniþkog saobraüaja Istraživaþ saobraüaja Luþki kapetan Rukovodilac poslova pretovara Rukovodilac špeditersko-agencijskih poslova Samostalni istraživaþ saobraüaja Snimatelj slike i zvuka Tehnolog za preciznu optiku Tehnolog za promet

215 2151

INŽENJERI ELEKTROTEHNOLOGIJE INŽENJERI ELEKTROTEHNIKE Elektroenergetski inspektor Elektroinženjer za automatizaciju u elektroenergetici Elektroinženjer za automatizaciju u industriji Elektroinženjer za automatizaciju u transportu Elektroinženjer za elektrane Elektroinženjer za elektriþnu vuþu Elektroinženjer za plovna sredstva Inženjer elektroenergetike Inženjer elektromašinskog održavanja Inženjer elektromašinstva Inženjer elektrotehnike Inženjer smjenski u termoelektranama Inženjer za elektriþne mašine i ureÿaje Inženjer za elektroenergetska postrojenja Inženjer za elektrotehniþke proizvode Inženjer za normizaciju u elektroenergetici i elektromašinstvu Inženjer za zaštitu od elektriþnog napona Istraživaþ za elektroenergetiku i elektromašinstvo Projektant elektroenergetskih postrojenja Projektant konstruktor elektrotehniþkih proizvoda Samostalni istraživaþ za elektroenergetiku i elektromašinstvo Tehnolog elektrotehnike Tehnolog kotlovskih postrojenja u TE Tehnolog mašinskog održavanja energetskih postrojenja u TE Tehnolog za proizvodni proces u TE

KZBIH–08

Šifarski popis zanimanja

14

GEODETI I DIZAJNERI GRA EVINSKI ARHITEKTI Arhitekt dizajner Arhitekt istraživaþ Arhitekt konzervator Arhitekt samostalni istraživaþ Inženjer arhitekture Projektant arhitekture Projektant enterijera 2162 2163 PEJSAŽNI ARHITEKTI Projektant vrtne i pejsažne arhitekture PROIZVODNI I TEKSTILNI DIZAJNERI Dizajner ambalaže Dizajner interijera Dizajner keramike Dizajner kože Dizajner obuüe i kožne galanterije Dizajner stakla Dizajner tekstila i odjeüe KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 15 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2152 INŽENJERI ELEKTRONIKE Elektroinženjer za automatiku Elektroinženjer za automatsko upravljanje tehniþkim sistemima Elektroinženjer za mjerenja i instrumentaciju Elektroinženjer za procesna mjerenja Elektroinženjer za vaÿenje pokretnih objekata Inženjer elektronike Inženjer elektronike za normalizaciju i mjerenje Inženjer medicinske elektronike Inženjer raþunarske elektronike Inženjer signalnosigurnosnih ureÿaja Inženjer vazduhoplovne elektronike Inženjer za elektroniþke komponente Inženjer za elektroniþke proizvode Inženjer za obradu tona i slike Inženjer za optoelektroniku Projektant konstruktor elektroniþkih sistema i proizvoda Projektant konstruktor energetskoelektroniþkih ureÿaja 2153 INŽENJERI TELEKOMUNIKACIJA Inženjer radiokomunikacija Inženjer telekomunikacija Inženjer za radiokomunikacijske ureÿaje Inženjer za telekomunikacijske ureÿaje i mreže Inženjer za višemedijske komunikacije Istraživaþ elektronike. telekomunikacija i automatike Samostalni istraživaþ elektronike. telekomunikacija i automatike Tehnolog telekomunikacija 216 2161 ARHITEKTI. URBANISTI.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2164 URBANISTI Istraživaþ urbanizma Planer visokogradnje Prostorni planer Prostorni projektant Samostalni istraživaþ urbanizma 2165 KARTOGRAFI I GEODETI Fotogrametar Geodet hidrograf Geodet topograf Geodeta fotogrametar Geodeta kartograf Geodeta projektant fotogrametrijskih radova Geodeta projektant osnovnih geodetskih radova Geodeta projektant u oblasti kartografije Geodeta projektant za inženjersku geodeziju Geodeta projektant za zemljišno informacione sisteme Geodeta za inženjersku geodeziju Geodeta za osnovne radove Geodeta za zemljišno informacione sisteme Geodetski projektant Inženjer geodezije Istraživaþ geodezije Kartograf Rudarski mjernik Samostalni istraživaþ geodezije Savjetnik zemljišno-informacijskog sistema 2166 GRAFIýKI I MULTIMEDIJALNI DIZAJNERI Grafiþki dizajner Scenski dizajner 22 221 2211 ZDRAVSTVENI STRUýNJACI LJEKARI LJEKARI OPûE PRAKSE Doktor javnog zdravstva Doktor medicine Doktor medicine stažista Doktor medicine zdravstveni ekolog Doktor opüe medicine Doktor porodiþne medicine Doktor sudske medicine Doktor školske medicine 2212 LJEKARI SPECIJALISTI Anatom Doktor fizikalne medicine i rehabilitacije Doktor medicine anesteziolog i reanimatolog KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 16 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Doktor medicine citolog Doktor medicine dermatolog Doktor medicine dermatolog i venerolog Doktor medicine djeþji hirurg Doktor medicine epidemiolog Doktor medicine ginekolog i opstetriþar Doktor medicine infektolog Doktor medicine internista Doktor medicine kliniþki farmakolog Doktor medicine kliniþki farmakolog i toksikolog Doktor medicine maksilofacijalni hirurg Doktor medicine neurohirurg Doktor medicine neurolog Doktor medicine neuropsihijatar Doktor medicine oftalmolog Doktor medicine opšti hirurg Doktor medicine ortoped Doktor medicine otorinolaringolog Doktor medicine patološki anatom Doktor medicine pedijatar Doktor medicine plastiþni i rekonstruktivni hirurg Doktor medicine pneumoftizeolog Doktor medicine psihijatar Doktor medicine radiolog Doktor medicine radioterapeut Doktor medicine radioterapeut i onkolog Doktor medicine rentgenolog Doktor medicine specijalizant Doktor medicine transfuziolog Doktor medicine urolog Doktor medicinske mikrobiologije s parazitologijom Doktor nuklearne medicine Doktor socijalne medicine Endokrinolog Farmakolog Fiziolog Patofiziolog Patolog Toksikolog 222 2221 2222 STRUýNJACI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I AKUŠERSTVO STRUýNJACI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU Struþnjak za zdravstvenu njegu STRUýNJACI ZA AKUŠERSTVO Struþna b bica KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 17 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 223 2230 STRUýNJACI ZA TRADICIONALNU I DOPUNSKU/KOMPLEMENTARNU MEDICINU STRUýNJACI ZA TRADICIONALNU I DOPUNSKU/KOMPLEMENTARNU MEDICINU kupunkt r l g H m p t 225 2250 VETERINARI VETERINARI Istraživaþ veterine Kineziolog Samostalni istraživaþ veterine Veterinar Veterinar na poslovima kvaliteta i higijene namjernica životinjskog porijekla Veterinar epizootiolog Veterinar hirurg Veterinar internist Veterinar kuünih ljubimaca Veterinar mikrobiolog Veterinar na poslovima deratizacije. dezinsekcije i dezinfekcije Veterinar opšte prakse Veterinar parazitolog Veterinar specijalizant Veterinar tehnolog u animalnoj proizvodnji Veterinar za reprodukciju životinja Veterinar za zdravstvenu zaštitu životinja Veterinarski inspektor 226 2261 OSTALI ZDRAVSTVENI STRUýNJACI ZUBARI/STOMATOLOZI Doktor djeþije i preventivne stomatologije Doktor porodiþne stomatologije Doktor stomatologije Doktor stomatologije dentalni i oralni patolog i parodontolog Doktor stomatologije dentalni patolog i endodont Doktor stomatologije oralni hirurg Doktor stomatologije oralni patolog Doktor stomatologije ortodont Doktor stomatologije parodontolog Doktor stomatologije protetiþar Doktor stomatologije specijalizant Doktor stomatologije stažist 2262 FARMACEUTI Doktor farmacije Doktor farmacije specijalizant Doktor farmacije stažist Farmaceut Farmaceut farmakoinformatiþar Farmaceut na ispitivanju i kontroli lijekova Farmaceut u industriji KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 18 .

MEDICINU RADA I HIGIJENU Doktor medicine rada Ekološko-sanitarni inženjer Fitosanitarni inspektor Sanitarni inženjer 2264 2265 FIZIOTERAPEUTI Fizioterapeut STRUýNJACI ZA DIJETALNU I ZDRAVU PREHRANU Tehniþar savjetodavac za dijetnu ishranu Tehniþar savjetodavac za zdravu ishranu 2266 AUDIOLOZI I GOVORNI TERAPEUTI Edukator-rehabilitolog Logoped i surdoaudiolog Terapeut za govor i gluhoüu 2267 OPTOMETRISTI I OFTAMOLOŠKI OPTIýARI Oftalmološki optiþar Optometriþar Optometrist Terapeut za poremeüaje vida 2269 ZDRAVSTVENI STRUýNJACI DRUGDJE NERASPORE ENI Bioenergetiþar Inženjer medicinske radiologije Inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike Medicinska sestra-tehniþar Medicinski terapeut Radni terapeut Savjetnik za veterinarstvo Savjetnik za zdravstveno osiguranje Savjetnik za zdravstvo Zdravstveni inspektor 23 231 2310 STRUýNJACI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE UNIVERZITETSKI I VISOKOŠKOLSKI NASTAVNICI UNIVERZITETSKI I VISOKOŠKOLSKI NASTAVNICI Asistent visoke škole biotehniþkih nauka Asistent visoke škole društveno-humanistiþkih nauka Asistent visoke škole medicinskih nauka Asistent visoke škole prirodnih nauka Asistent visoke škole tehniþkih nauka Asistent visoke škole u teologiji KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 19 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Farmaceut u veleprodaji Farmaceut za ljekovito bilje Hemiþar u farmaciji Kliniþki farmaceut Magistar farmacije specijalizant Magistar farmacije stažist 2263 STRUýNJACI ZA OKOLINSKO ZDRAVSTVO.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Lektor stranog jezika Predavaþ agronomije Predavaþ arheologije Predavaþ arhitekture i urbanizma Predavaþ astronomije Predavaþ biologije Predavaþ biotehniþkih nauka Predavaþ biotehnologije i prehrambene tehnologije Predavaþ defektologije Predavaþ dizajna Predavaþ društveno-humanistiþkih nauka Predavaþ ekonomije Predavaþ elektrotehnike Predavaþ etnologije Predavaþ farmacije Predavaþ filologije Predavaþ filozofije Predavaþ fizike Predavaþ geodezije Predavaþ geofizike Predavaþ geografije Predavaþ geologije Predavaþ graÿevinarstva Predavaþ grafiþke tehnologije Predavaþ hemije Predavaþ hemijskog inženjerstva i tehnologije Predavaþ historije Predavaþ informacijskih nauka Predavaþ kineziologije Predavaþ kriminalistike Predavaþ likovnih umjetnosti Predavaþ mašinstva Predavaþ matematike Predavaþ medicine Predavaþ medicinske biohemije Predavaþ mehanike Predavaþ metalurgije Predavaþ muziþkih umjetnosti Predavaþ organizacijskih nauka Predavaþ pedagogije Predavaþ politologije Predavaþ prava Predavaþ primjenjenih umjetnosti Predavaþ prirodnih nauka Predavaþ psihologije Predavaþ raþunarstva KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 20 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Predavaþ rudarstva Predavaþ saobraüaja Predavaþ scenskih umjetnosti Predavaþ socijalnog rada Predavaþ sociologije Predavaþ stomatologije Predavaþ šumarstva Predavaþ tehniþko-tehnoloških nauka Predavaþ tehnologije drva Predavaþ tekstilne tehnologije Predavaþ teologije Predavaþ ugostiteljstva i turizma Predavaþ veterine Predavaþ zaštite na radu Profesor visoke škole biotehniþkih nauka Profesor visoke škole društveno-humanistiþkih nauka Profesor visoke škole medicinskih nauka Profesor visoke škole prirodnih nauka Profesor visoke škole tehniþkih nauka Profesor visoke škole u teologiji Univerzitetski asistent agronomije Univerzitetski asistent arheologije Univerzitetski asistent arhitekture i urbanizma Univerzitetski asistent astronomije Univerzitetski asistent biologije Univerzitetski asistent biotehniþkih nauka Univerzitetski asistent biotehnologije i prehrambene tehnologije Univerzitetski asistent defektologije Univerzitetski asistent dizajna Univerzitetski asistent društveno-humanistiþkih nauka Univerzitetski asistent ekonomije Univerzitetski asistent elektrotehnike Univerzitetski asistent etnologije Univerzitetski asistent farmacije Univerzitetski asistent filologije Univerzitetski asistent filozofije Univerzitetski asistent fizike Univerzitetski asistent geodezije Univerzitetski asistent geofizike Univerzitetski asistent geografije Univerzitetski asistent geologije Univerzitetski asistent graÿevinarstva Univerzitetski asistent grafiþke tehnologije Univerzitetski asistent hemije Univerzitetski asistent hemijskog inženjerstva i tehnologije Univerzitetski asistent historije KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 21 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Univerzitetski asistent informacijskih nauka Univerzitetski asistent kineziologije Univerzitetski asistent kriminalistike Univerzitetski asistent likovnih umjetnosti Univerzitetski asistent mašinstva Univerzitetski asistent matematike Univerzitetski asistent medicine Univerzitetski asistent medicinske biohemije Univerzitetski asistent mehanike Univerzitetski asistent metalurgije Univerzitetski asistent muziþkih umjetnosti Univerzitetski asistent organizacijskih nauka Univerzitetski asistent pedagogije Univerzitetski asistent politologije Univerzitetski asistent prava Univerzitetski asistent primjenjenih umjetnosti Univerzitetski asistent prirodnih nauka Univerzitetski asistent psihologije Univerzitetski asistent raþunarstva Univerzitetski asistent rudarstva Univerzitetski asistent saobraüaja Univerzitetski asistent scenskih umjetnosti Univerzitetski asistent socijalnog rada Univerzitetski asistent sociologije Univerzitetski asistent stomatologije Univerzitetski asistent šumarstva Univerzitetski asistent tehniþko -tehnoloških nauka Univerzitetski asistent tehnologije drva Univerzitetski asistent tekstilne tehnologije Univerzitetski asistent teologije Univerzitetski asistent ugostiteljstva i turizma Univerzitetski asistent veterine Univerzitetski asistent zaštite na radu Univerzitetski profesor agronomije Univerzitetski profesor arheologije Univerzitetski profesor arhitekture i urbanizma Univerzitetski profesor astronomije Univerzitetski profesor biologije Univerzitetski profesor biotehniþkih nauka Univerzitetski profesor biotehnologije i prehrambene tehnologije Univerzitetski profesor defektologije Univerzitetski profesor dizajna Univerzitetski profesor društveno-humanistiþkih nauka Univerzitetski profesor ekonomije Univerzitetski profesor elektrotehnike Univerzitetski profesor etnologije KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 22 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Univerzitetski profesor farmacije Univerzitetski profesor filologije Univerzitetski profesor filozofije Univerzitetski profesor fizike Univerzitetski profesor geodezije Univerzitetski profesor geofizike Univerzitetski profesor geografije Univerzitetski profesor geologije Univerzitetski profesor graÿevinarstva Univerzitetski profesor grafiþke tehnologije Univerzitetski profesor hemije Univerzitetski profesor hemijskog inženjerstva i tehnologije Univerzitetski profesor historije Univerzitetski profesor informacijskih nauka Univerzitetski profesor kineziologije Univerzitetski profesor kriminalistike Univerzitetski profesor likovnih umjetnosti Univerzitetski profesor mašinstva Univerzitetski profesor matematike Univerzitetski profesor medicine Univerzitetski profesor medicinske biohemije Univerzitetski profesor mehanike Univerzitetski profesor metalurgije Univerzitetski profesor muziþkih umjetnosti Univerzitetski profesor organizacijskih nauka Univerzitetski profesor pedagogije Univerzitetski profesor politologije Univerzitetski profesor prava Univerzitetski profesor primjenjenih umjetnosti Univerzitetski profesor prirodnih nauka Univerzitetski profesor psihologije Univerzitetski profesor raþunarstva Univerzitetski profesor rudarstva Univerzitetski profesor saobraüaja Univerzitetski profesor scenskih umjetnosti Univerzitetski profesor socijalnog rada Univerzitetski profesor sociologije Univerzitetski profesor stomatologije Univerzitetski profesor šumarstva Univerzitetski profesor tehniþko-tehnoloških nauka Univerzitetski profesor tehnologije drva Univerzitetski profesor tekstilne tehnologije Univerzitetski profesor teologije Univerzitetski profesor ugostiteljstva i turizma Univerzitetski profesor veterine Univerzitetski profesor zaštite na radu KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 23 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 232 2320 NASTAVNICI U STRUýNOM OBRAZOVANJU NASTAVNICI U STRUýNOM OBRAZOVANJU Profesor drumskog saobraüaja Profesor gumarske tehnologije Profesor hemijske tehnologije Profesor keramiþarske tehnologije Profesor konditorstva Profesor konfekcijske tehnologije Profesor kožarsko-krznarske tehnologije Profesor kulinarstva Profesor melioracije Profesor mlinarstva i pekarstva Profesor obuüarske i kožno-galanterijske tehnologije Profesor plastiþarske tehnologije Profesor poljoprivredne mehanizacije Profesor praktiþne nastave Profesor prerade duhana Profesor prerade mesa Profesor prerade mlijeka Profesor prerade voüa Profesor proizvodnje alkohola i alkoholnih piüa Profesor proizvodnje šeüera i skroba Profesor proizvodnje ulja i biljnih masti Profesor protupožarne zaštite Profesor PTT saobraüaja Profesor ratarstva i povrtlarstva Profesor restauracije i gradnje muziþkih predmeta Profesor rijeþnog saobraüaja Profesor staklarske tehnologije Profesor stoþarstva Profesor šumarstva Profesor tehnologije drveta Profesor tehnologije papira Profesor tekstilne tehnologije Profesor ugostiteljstva i turizma Profesor unutrašnjeg saobraüaja Profesor vazduhoplovnog saobraüaja Profesor voüarstva i vinogradarstva Profesor zaštite na radu Profesor željezniþkog saobraüaja 233 2330 NASTAVNICI U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU NASTAVNICI U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU Profesor albanskog jezika Profesor arapskog jezika Profesor arhitekture Profesor astronomije KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 24 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Profesor baleta i plesa Profesor biologije Profesor birotehniþkih predmeta Profesor bosanskog jezika Profesor ekonomskih predmeta Profesor elektronike Profesor elektrotehnike Profesor engleskog jezika Profesor farmaceutskih predmeta Profesor filozofije Profesor fiziþke i zdravstvene kulture Profesor fizike Profesor fizioterapije Profesor francuskog jezika Profesor geodezije Profesor geofizike Profesor geografije Profesor geologije Profesor graÿevinarstva Profesor grþkog jezika Profesor hemije Profesor historije Profesor hrvatskog jezika Profesor informatike Profesor kliniþkih medicinskih nauka Profesor kulturoloških predmeta Profesor latinskog jezika Profesor likovnih predmeta Profesor logike Profesor ljekovitog i aromatskog bilja Profesor mašinske energetike Profesor mašinstva Profesor matematike Profesor medicinskobiohemijskih predmeta Profesor mehanike Profesor metalurgije Profesor muziþkih predmeta Profesor njemaþkog jezika Profesor osnovnih i socijalnih medicinskih nauka Profesor pedagogije Profesor pravnih predmeta Profesor psihologije Profesor raþunarstva Profesor religijske kulture Profesor romskog jezika Profesor rudarstva KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 25 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Profesor ruskog jezika Profesor scenskih predmeta Profesor sociologije Profesor srpskog jezika Profesor stomatoloških predmeta Profesor stranog jezika Profesor talijanskog jezika Profesor trgovinskih predmeta Profesor turskog jezika Profesor veterinarskih predmeta Profesor vjeronauke 234 2341 NASTAVNICI U OSNOVNOŠKOLSKOM I PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJU NASTAVNICI U OSNOVNOŠKOLSKOM Nastavnik biologije Nastavnik fiziþke i zdravstvene kulture Nastavnik fizike Nastavnik geografije Nastavnik hemije Nastavnik historije Nastavnik informatike Nastavnik likovne kulture Nastavnik matematike Nastavnik maternjeg jezika Nastavnik muziþke kulture Nastavnik stranog jezika Nastavnik tehniþke kulture Predmetni uþitelj Razredni uþitelj 2342 ODGOJITELJI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU Saradnik (pomoünik) u nastavi u osnovnoj školi Saradnik (pomoünik) vaspitaþa predškolske djece Uþitelj predškolske djece Uþitelj predškolske djece sa posebnim potrebama 235 2351 OSTALI STRUýNJACI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE STRUýNJACI ZA OBRAZOVNE METODE I SAVJETOVANJE Andragog Defektolog Pedagog Pedagog-psiholog Savjetnik za obrazovanje osoba sa posebnim potrebama Savjetnik za predmetno podruþje Savjetnik za predškolsko vaspitanje Savjetnik za razrednu nastavu Socijalni pedagog Struþnjak za metodiku u obrazovnim podruþjima Struþnjak za obrazovne tehnologije KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 26 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Struþnjak za razvoj vaspitno-obrazovnog programa Školski inspektor 2352 NASTAVNICI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA Odgojitelj u zavodu za djecu sa posebnim potrebama Profesor za osobe sa poremeüajima u ponašanju Saradnik (pomoünik) struþnjaka za specijalno vaspitanje i obrazovanje Uþitelj djece sa razvojnim teškoüama Uþitelj mentalno retardiranih osoba Uþitelj osoba s ošteüenjem sluha Uþitelj osoba s ošteüenjem vida Uþitelj osoba s poremeüajima u ponašanju Uþitelj tjelesno invalidnih osoba 2353 OSTALI NASTAVNICI JEZIKA U NEFORMALNOM OBRAZOVANJU Pr f s r z int nzivn uþ nj Pr f s r z pr ktiþnu primjenu 2354 Pr f s r git r .priv tni þ s vi Pr f s r kl vir .priv tni þ s vi 2355 OSTALI NASTAVNICI UMJETNOSTI U NEFORMALNOM OBRAZOVANJU Pr f s r pl s .priv tni þ s vi Pr f s r vi lin .priv tni þ s vi 2356 NASTAVNICI INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U NEFORMALNOM OBRAZOVANJU Pr d v þ iz bl sti r þun r Pr d v þ iz bl sti s ftv r 2359 STRUýNJACI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DRUGDJE NERASPORE ENI Instruktor za zanimanje i struþno obrazovanje Istraživaþ vaspitnih nauka Majstor za zanimanje i struþno obrazovanje Nastavnik praktiþne nastave Organizator obrazovanja odraslih u obrazovnim zavodima Organizator praktiþne nastave Samostalni istraživaþ vaspitnih nauka Savjetnik u vaspitno obrazovnom zavodu Školski laborant Vaspitaþ u uþeniþkom domu 24 241 2411 STRUýNJACI ZA POSLOVANJE I UPRAVLJANJE STRUýNJACI ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE RAýUNOVO E Devizni inspektor Finansijski analitiþar Finansijski inspektor Ovlašteni revizor Poreski inspektor zik zik OSTALI NASTAVNICI MUZIKE U NEFORMALNOM OBRAZOVANJU KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 27 .priv tni þ s vi Pr f s r pjevanja .priv tni þ s vi Pr f s r slik nj .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E

Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Raþunovoÿa Revizor Rukovodilac finansijskih poslova Rukovodilac knjigovodstvenih poslova Rukovodilac raþunovodstva i finansija Samostalni raþunovoÿa Stuþni saradnik za likvidaciju raþuna i naknada Stuþni saradnik-instruktor za kontrolu obraþuna i naplate Stuþni saradnik-instruktor za raþunovodstvene poslove 2412 SAVJETNICI ZA FINANSIJE I INVESTICIJE Finansijski savjetnik Poreski savjetnik Revizor za ekonomsko-finansijske poslove Savjetnik za nekretnine 2413 FINANSIJSKI ANALITIýARI Nadzornik novþanog tržišta Nadzornik tržišta kapitala Procjenitelj boniteta Savjetnik za proraþune 242 2421 STRUýNJACI ZA UPRAVLJANJE POSLOVNI I ORGANIZACIJSKI ANALITIýARI Analitiþar studija rada i vremena Inženjer za organizaciju rada Komercijalist za domaüu trgovinu Komercijalist za vanjsku trgovinu Kontrolor za kvalitet poslovanja Menadžer kvaliteta Organizator posla Organizator poslovnih priredbi Organizator rada Rukovodilac poslovnice nabave i prodaje Samostalni struþni saradnik u poslovnim i srodnim djelatnostima Savjetnik direktora Savjetnik za ekonomiku domaüinstva Savjetnik za patente Savjetnik za poduzetništvo Savjetnik za poslovanje Struþni saradnik za analitiþko-planske poslove 2422 STRUýNJACI ZA UPRAVLJANJE OPûIM POSLOVIMA n litiþ r p litika organizacije Služb nik b v št no-sigurnosne služb 2423 STRUýNJACI ZA KADROVE I KARIJERU Analitiþar zanimanja Inspektor za rad Organizator obrazovanja zaposlenih u preduzeüu Rukovodilac kadrovskih poslova

KZBIH–08

Šifarski popis zanimanja

28

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E

Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Rukovodilac službe za zaštitu Savjetnik za profesionalno informiranje Savjetnik za zapošljavanje 2424 STRUýNJACI ZA OSPOSOBLJAVANJE I OSOBNI RAZVOJ Inženjer za sigurnost na radu Savjetnik za odbranu Savjetnik za osobnu i poslovnu uspješnost 243 2431 STRUýNJACI ZA MARKETING, PRODAJU I ODNOSE S JAVNOŠûU STRUýNJACI ZA OGLAŠAVANJE I MARKETING Analitiþar istraživanja tržišta Oglašivaþ Savjetnik za istraživanje tržišta Savjetnik za prodajne metode Savjetnik za promotivne metode 2432 2433 2434 STRUýNJACI ZA ODNOSE S JAVNOŠûU Savjetnik za odnose sa javnosti STRUýNJACI ZA PRODAJU TEHNIýKIH I MEDICINSKIH PROIZVODA/osim IKT/ Tehniþki zastupnik prodaje STRUýNJACI ZA PRODAJU INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE Tehniþki zastupnik za prodaju informacione opreme Tehniþki zastupnik za prodaju komunikacijske opreme 25 251 2511 STRUýNJACI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE STRUýNJACI ZA RAZVOJ I ANALITIýARI PROGRAMSKE OPREME I RAýUNARSKIH APLIKACIJA SISTEMSKI ANALITIýARI Analitiþar sistema Analitiþar sistema inženjersko-nauþnih procesa Analitiþar sistema poslovnih procesa Analitiþar sistema sa raþunarske mreže 2512 STRUýNJACI ZA RAZVOJ SOFTWERA Samostalni istraživaþ raþunarstva Softwer inženjer 2513 2514 STRUýNJACI ZA WEB I MULTIMEDIJU Inženjer za raþunarsku grafiku PROGRAMERI RAýUNARSKIH APLIKACIJA Programer Programer inženjersko-nauþnih primjena Programer mašina upravljanih brojþano Programer poslovnih primjena Programer raþunarskih primjena Programer za raþunarske mreže 2519 STRUýNJACI ZA RAZVOJ I ANALITIýARI PROGRAMSKE OPREME I RAýUNARSKIH APLIKACIJA D.N. Informatiþar Inženjer informacijskih tehnologija Inženjer raþunarstva

KZBIH–08

Šifarski popis zanimanja

29

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E

Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Inženjer za izgradnju raþunarskih sistema Inženjer za obradu podataka Istraživaþ raþunarstva Projektant informacionih sistema 252 2521 2522 STRUýNJACI ZA BAZE PODATAKA I RAýUNARSKE MREŽE DIZAJNERI I ADMINISTRATORI BAZA PODATAKA Administrator baza podataka SISTEM ADMINISTRATORI Inženjer sistema za opremu Inženjer sistema za personalne raþunare Inženjer sistema za programe Sistem inženjer 2523 STRUýNJACI ZA RAýUNARSKE MREŽE Koordinator raþunarske mreže 26 261 2611 PRAVNI STRUýNJACI, STRUýNJACI DRUŠTVENIH NAUKA, STRUýNJACI IZ OBLASTI KULTURE PRAVNI STRUýNJACI ADVOKATI Advokat Državni odvjetnik Državni pravobranilac Odvjetnik Pravni zastupnik Tužilac Zamjenik javnog pravobranioca Zamjenik javnog tužioca 2612 SUDIJE Sudija – þlan Federalnog vijeüa za prekršaje Sudija kantonalnog-županijskog / oblasnog suda Sudija opüinskog suda Sudija prekršajnog suda Sudija Suda za ljudska prava Sudija Ustavnog suda na nivou države Sudija Ustavnog suda na nivou entiteta Sudija Vrhovnog suda 2619 PRAVNI STRUýNJACI DRUGDJE NERASPORE ENI Carinski inspektor Inspektor državne uprave bliže neodreÿen Inspektor za civilnu zaštitu Inspektor za odbranu Inspektor za požarnu sigurnost Inspektor za sigurnost liþnih podataka Istraživaþ pravnih nauka Javni notar Notar - Javni bilježnik

KZBIH–08

Šifarski popis zanimanja

30

ARHIVARI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Policijski inspektor Pravni savjetnik Pravnik Republiþki sekretar za izbore Revizori za pravne poslove Rukovodilac opüih i pravnih poslova Rukovodilac protokola Samostalni istraživaþ pravnih nauka Savjetnik kantonalnog suda Savjetnik opüinskog suda Savjetnik vrhovnog suda Sekretar kabineta funkcionera Struþni saradnik kontonalnog suda Struþni saradnik opüinskog suda Struþni saradnik vrhovnog suda Struþni saradnik za imovinsko-pravne poslove Struþni saradnik za kadrovske poslove Struþni saradnik za normativne poslove Struþni saradnik za poslove javnih nabavki Tržni inspektor Upravni inspektor Upravni organizator Upravni savjetnik Viši upravni savjetnik 262 2621 BIBLIOTEKARI. I KONZERVATORI ARHIVARI I KONZERVATORI Arhivar Arhivist Istraživaþ arhivistike Konzervator za kulturno nasljeÿe Konzervator za prirodno nasljeÿe Kustos muzeja Kustos umjetniþke galerije Muzeolog Preparator Samostalni istraživaþ arhivistike 2622 BIBLIOTEKARI I DOKUMENTARISTI Antikvar Biblioteþki istraživaþ Bibliotekar Bibliotekar specijalist Dokumentalist Informacijski istraživaþ Informacijski struþnjak Samostalni biblioteþki istraživaþ Samostalni informacijski istraživaþ KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 31 .

ANTROPOLOZI I SRODNI STRUýNJACI Antropolog Arheolog Etnolog Geograf Istražitelj kriminalist Istražitelj kriminolog Istraživaþ antropolog Istraživaþ arheolog Istraživaþ etnolog Istraživaþ geograf Istraživaþ komunikolog Istraživaþ sociolog Komunikolog Kriminalist Kriminalistiþko tehniþki vještak Kriminolog Samostalni istražitelj kriminalist Samostalni istražitelj kriminolog Samostalni istraživaþ antropolog Samostalni istraživaþ arheolog KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 32 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 263 2631 STRUýNJACI DRUŠTVENIH NAUKA. VJERSKI STRUýNJACI EKONOMISTI Agroekonomista Ekonometrik Ekonomista Ekonomista bankarstva Ekonomista hoteljerstva Ekonomista investicijski savjetnik Ekonomista kontrolor poslovanja Ekonomista kreditno-garantnih poslova Ekonomista menadžmenta Ekonomista osiguranja Ekonomista platnog prometa Ekonomista savjetnik Ekonomista za analize i planiranje Ekonomista za carinske poslove Ekonomista za devizno poslovanje Ekonomista za finansije Ekonomista za marketing Ekonomista za meÿunarodnu razmjenu Ekonomista za politiku cijena Ekonomista za poreski sistem Ekonomista za poslovanje s vrijednosnim papirima Istraživaþ ekonomskih nauka Samostalni istraživaþ ekonomskih nauka 2632 SOCIOLOZI.

HISTORIýARI I POLITOLOZI Filozof Historiþar Historiþar umjetnosti Istraživaþ filozofije Istraživaþ historije Istraživaþ politologije Istraživaþ umjetnosti Politolog Samostalni istraživaþ filozofije Samostalni istraživaþ historije Samostalni istraživaþ politologije Samostalni istraživaþ umjetnosti 2634 PSIHOLOZI Industrijski psiholog Kliniþki psiholog Psiholog Psiholog forenziþar Psiholog istraživaþ Psiholog rada Psiholog samostalni istraživaþ Psiholog savjetnik u savjetovalištu Sportski psiholog Školski psiholog Vojni psiholog 2635 SOCIJALNI RADNICI I STRUýNJACI ZA SAVJETOVANJE Savjetnik socijalne pomoüi Socijalni radnik u centru Socijalni radnik u domu Socijalni radnik u obrazovanju Socijalni radnik u pravosuÿu Socijalni radnik u zdravstvu Socijalni radnik za rad sa hendikepiranim osobama Socijalni radnik za rad sa materijalno ugroženim osobama Socijalni struþnjak Socijalni struþnjak u centru Socijalni struþnjak u domu Socijalni struþnjak u obrazovanju Socijalni struþnjak u pravosuÿu Socijalni struþnjak u zdravstvu Socijalni struþnjak za rad sa hendikepiranim osobama Socijalni struþnjak za rad sa materijalno ugroženim osobama KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 33 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Samostalni istraživaþ etnolog Samostalni istraživaþ geograf Samostalni istraživaþ komunikolog Samostalni istraživaþ sociolog Sociolog 2633 FILOZOFI.

TUMAýI I OSTALI JEZIKOSLOVCI/LINGVISTI/ Filolog Filolog istraživaþ Filolog samostalni istraživaþ Fonetiþar Grafolog Književni komparatist KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 34 . NOVINARI I JEZIKOSLOVCI/LINGVISTI/ KNJIŽEVNICI I SRODNA ZANIMANJA Biograf Dramaturg Esejist Književnik Korektor u izdavaštvu Kritiþar Pisac reklamnih poruka Recenzent Scenarist Tehniþki pisac 2642 NOVINARI Fotoreporter Komentator Moderator Novinar Redaktor Reporter Savjetnik za kulturno-umjetniþke programe Urednik novinar 2643 PREVODIOCI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2636 VJERSKI STRUýNJACI Biskup Bula Episkop Glavni imam Gvardijan Imam Kardinal Mitropolit Muftija Nadbiskup Pastor Propovjednik Rabin Redovnik Reis ullema Sveüenik Teolog 264 2641 KNJIŽEVNICI.

PJEVAýI. KOMPOZITORI Aranžer muzike Crkveni muziþar Dirigent hora Dirigent orkestra Folklorni muziþar Inspicijent opere Instrumentalist Instrumentalist solist Kompozitor Koncertni majstor Korepetitor Muziþar Muziþar na ulici Muziþar u noünom klubu Muziþki redaktor Muziþki urednik Muzikolog Pjevaþ hora Pjevaþ na ulici Pjevaþ u noünom klubu Režiser operne predstave Solo pjevaþ Voÿa benda KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 35 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Konferencijski tumaþ Leksikograf Lektor Prevodilac Sudski tumaþ 265 2651 UMJETNIýKI STVARAOCI VIZUELNI UMJETNICI Ilustrator Karikaturist Kipar Kipar naivac Konzervator umjetniþkih djela Kostimograf Restaurator umjetniþkih djela Scenograf Slikar Slikar crtanog filma Slikar grafiþar Slikar naivac Umjetniþki stvaralac 2652 MUZIýARI.

TELEVIZIJI I DRUGIM MEDIJIMA Najavljivaþ programa Spiker Voditelj u programu 2659 UMJETNIýKI STVARAOCI DRUGDJE NERASPORE ENI Artist Artist dreser Imitator Kaskader Klovn Komiþar Maÿioniþar Žongler 3 31 311 3111 TEHNIýARI I STRUýNI SARADNICI TEHNIýARI TEHNIýKO-TEHNOLOŠKE STRUKE TEHNIýARI TEHNIýKO-TEHNOLOŠKE STRUKE TEHNIýARI ZA FIZIKU I HEMIJU Astronomski tehniþar Geofiziþki tehniþar Geološki tehniþar Gravimetrijski i magnetometrijski tehniþar Hemijski tehniþar Hemijski tehniþar analitiþkih sistema Hemijski tehniþar anorganskih sistema Hemijski tehniþar organskih sistema KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 36 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2653 PLESAýI I KOREOGRAFI Asistent folklornog koreografa Baletni pedagog Baletni plesaþ Baletni solista Koreograf Plesaþ Plesaþ na ulici Plesaþ slobodnog plesa Plesaþ u noünom klubu 2654 FILMSKI. POZORIŠNI REŽISERI I PRODUCENTI Direktor poslovanja preduzeüa za filmsku i video djelatnost Organizator muziþke i muziþkoscenske produkcije Organizator televizijske i filmske produkcije Producent Režiser 2655 GLUMCI Animator Glumac 2656 SPIKERI NA RADIJU.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Hidrološki tehniþar Meteorološki tehniþar Petrohemijski laborant Petrohemijski tehniþar analitiþar Prehrambenohemijski laborant Tehniþar analize namirnica Tehniþar elektrohemijskih sistema Tehniþar farmaceutskih sistema Tehniþar fizikalni Tehniþar geoelektriþnih mjerenja Tehniþar geofiziþkog istraživanja ležišta Tehniþar geološkog istraživanja ležišta Tehniþar interpretacije geofiziþkih podataka Tehniþar laboratorijske kontrole Tehniþar laboratorijskog ispitivanja stijena Tehniþar matematiþki Tehniþar obrade geofiziþkih podataka Tehniþar okeanografije Tehniþar polimera Tehniþar radioloških sistema Tehniþar seizmiþkih mjerenja Tehniþar vojno hemijskih sistema 3112 TEHNIýARI ZA GRA EVINARSTVO. GEODEZIJU Geodetski tehniþar Geodetski tehniþar hidrografije Geodetski tehniþar restitutor Geodetski tehniþar za elaborate Geodetski tehniþar za evidenciju državnog vlasništva Geodetski tehniþar za evidenciju prostornih jedinica Geodetski tehniþar za fotogrametriju Geodetski tehniþar za katastar Geodetski tehniþar za katastar vodova Graÿevinski laborant Graÿevinski poslovoÿa Graÿevinski tehniþar Graÿevinski tehniþar niskogradnje Graÿevinski tehniþar razraÿivaþ projekta Graÿevinski tehniþar visokogradnje Poslovoÿa armiraþnice Poslovoÿa asfaltirnice Poslovoÿa betonare Poslovoÿa gradnje saobraüajnica Poslovoÿa graÿevinskoinstalaterskih radova Poslovoÿa graÿevinskozanatskih radova Poslovoÿa hidrotehniþkih radova Poslovoÿa radova niskogradnje KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 37 .

aparate i ureÿaje Elektrotehniþar za elektromotore Elektrotehniþar za instalacije i opremu Elektrotehniþar za mjerne instrumente i sklopove Elektrotehniþar za opremu proizvodnih mašina Elektrotehniþar za plovna sredstva Elektrotehniþar za prijenos elektriþne energije Elektrotehniþar za procesnu tehniku Elektrotehniþar za proizvodnju elektriþne energije Elektrotehniþar za željeznicu Predradnik u elektroenergetici Predradnik u elektromašinstvu Predradnik u elektromontaži i instalacijama Tehniþar konstruktor elektriþnih proizvoda Tehniþar za elektrotehniku Tehniþar za održavanje elektrotehniþkih proizvoda Tehniþar za proizvodnju elektrotehniþkih proizvoda 3114 TEHNIýARI ZA ELEKTRONIKU Operator na optoelektronskim ureÿajima i sistemima Predradnik elektroniþar Predradnik elektroniþar u montaži Tehniþar elektroniþar za raþunare Tehniþar elektronike Tehniþar elektronike za mjerne i upravljaþke ureÿaje Tehniþar elektronike za signalno-zaštitne ureÿaje Tehniþar konstruktor elektronskih proizvoda Tehniþar konstruktor energetskoelektronskih ureÿaja Tehniþar za elektronske proizvode Tehniþar za energetskoelektronske ureÿaje Tehniþar za medicinske elektronske ureÿaje Tehniþar za procesnu automatiku Tehniþar za radio i televizijske ureÿaje Tehniþar za ureÿaje vazduhoplovne elektronike KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 38 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Poslovoÿa radova visokogradnje Tehniþar prostornog planiranja Tehniþar rudarski mjernik Voditelj rudarskog katastra 3113 TEHNIýARI ZA ELEKTROTEHNIKU Elektroenergetski tehniþar Elektromašinski tehniþar Elektrotehniþar Elektrotehniþar proizvoda za domaüinstvo Elektrotehniþar za distribuciju elektriþne energije Elektrotehniþar za dizala i transportna sredstva Elektrotehniþar za elektriþne mašine.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 3115 TEHNIýARI ZA MAŠINSTVO Brodograÿevni tehniþar Mašinski tehniþar Mašinski tehniþar održavanja brodske opreme Mašinski tehniþar održavanja cjevovodne mreže Mašinski tehniþar održavanja drumskih vozila Mašinski tehniþar održavanja energetskog postrojenja Mašinski tehniþar održavanja graÿevinskih mašina Mašinski tehniþar održavanja metalurške opreme Mašinski tehniþar održavanja opreme Mašinski tehniþar održavanja plinske mreže Mašinski tehniþar održavanja poljoprivredne mehanizacije Mašinski tehniþar održavanja procesne opreme Mašinski tehniþar održavanja proizvodne opreme Mašinski tehniþar održavanja šinskih vozila Mašinski tehniþar održavanja vazduhoplova Mašinski tehniþar za montažne postupke Mašinski tehniþar za preradu plastiþnih masa Poslovoÿa stanice za tehniþki pregled vozila Predradnik brodogradilišta Predradnik mašinski Predradnik montaže mašina i metalnih proizvoda Predradnik obrade metala Tehniþar konstruktor alatnih mašina Tehniþar konstruktor aparata za domaüinstvo Tehniþar konstruktor brodskih mašina Tehniþar konstruktor cjevovoda Tehniþar konstruktor cjevovoda i armature Tehniþar konstruktor dijelova metalnih konstrukcija Tehniþar konstruktor dijelova plovnih sredstava Tehniþar konstruktor dijelova proizvoda precizne mehanike Tehniþar konstruktor dijelova pružnih vozila Tehniþar konstruktor dijelova ureÿaja i kalupa Tehniþar konstruktor dizalica Tehniþar konstruktor drumskih vozila Tehniþar konstruktor gasne mreže Tehniþar konstruktor klasiþnog naoružanja Tehniþar konstruktor limenih dijelova Tehniþar konstruktor mašina za graÿevinarstvo i industrijski transport Tehniþar konstruktor mašinskih dijelova Tehniþar konstruktor plovnih sredstava Tehniþar konstruktor poljoprivrednih mašina Tehniþar konstruktor posuda pod pritiskom Tehniþar konstruktor procesne opreme Tehniþar konstruktor proizvoda precizne mehanike Tehniþar konstruktor pumpi i kompresora KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 39 .

povrüa i sokova Tehniþar pripreme i obrade vode Tehniþar proizvodnje biljnih ulja Tehniþar proizvodnje enzima Tehniþar proizvodnje jakih alkoholnih piüa Tehniþar proizvodnje piva Tehniþar proizvodnje stoþne hrane KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 40 . kavovina i þajeva Tehniþar prerade mesa i ribe Tehniþar prerade polimera Tehniþar prerade voüa.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Tehniþar konstruktor rashladnih ureÿaja Tehniþar konstruktor složenih alata i ureÿaja Tehniþar konstruktor šinskih vozila Tehniþar konstruktor šivaüih mašina Tehniþar konstruktor tekstilnih mašina Tehniþar konstruktor turbina Tehniþar konstruktor ureÿaja za zavarivanje Tehniþar mašinski konstruktor Tehniþar mašinski konstruktor detaljist Tehniþar za gradnju plovnih sredstava Tehniþar za obradu deformacijom Tehniþar za obradu odvajanjem þestica Tehniþar za zavarivanje Tehniþki kontrolor drumskih vozila Tehniþki kontrolor tramvaja 3116 TEHNIýARI ZA HEMIJSKU TEHNOLOGIJU Hemijski predradnik Hemijski tehniþar elektrotehniþkih materijala Hemijskotehnološki tehniþar Mljekarski tehniþar Petrohemijski tehniþar Prehrambeni predradnik Prehrambeni tehniþar Tehniþar agrohemikalija Tehniþar boja i lakova Tehniþar celuloze Tehniþar dijetetske proizvodnje Tehniþar farmaceutskih proizvoda Tehniþar fotografskih proizvoda Tehniþar gumarstva Tehniþar konditorske proizvodnje Tehniþar kozmetiþkih proizvoda Tehniþar mlinarstva i prerade brašna Tehniþar papirske tehnologije Tehniþar pigmenata Tehniþar prerade duhana Tehniþar prerade kave.

izrade i održavanja bušotina Predradnik proizvodnje soli Predradnik u crnoj metalurgiji Predradnik u obojenoj metalurgiji Rudarski jamski nadzornik Rudarski jamski poslovoÿa Rudarski jamski predradnik Rudarski nadzornik površinskog kopa Rudarski nadzornik separacije Rudarski poslovoÿa površinskog kopa Rudarski predradnik površinskog kopa Rudarski tehniþar Rudarski tehniþar podzemne eksploatacije Rudarski tehniþar površinske eksploatacije Rudarski tehniþar za pripremu proizvodnje Tehniþar lijevanja crne metalurgije Tehniþar lijevanja obojenih metala Tehniþar metalurgije KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 41 . izrade i održavanja bušotina Poslovoÿa proizvodnje soli Poslovoÿa servisa za sanacijske radove u bušotina Poslovoÿa transporta gasa Predradnik cjevovodnotransportnim ureÿajima Predradnik pripreme.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Tehniþar proizvodnje šeüera Tehniþar proizvodnje škroba Tehniþar proizvodnje vina Tehniþar proizvodnje voda i gaziranih napitaka Tehniþar sredstava za pranje Tehniþar vojnohemijskih proizvoda Tehniþar za organske sinteze Tehniþar zaštite od korozije 3117 TEHNIýARI ZA RUDARSTVO I METALURGIJU Metalurški tehniþar za preradu i toplinsku obradu Naftno rudarski tehniþar Naftno rudarski tehniþar za bušotinske fluide Naftno rudarski tehniþar za hidrodinamiþka mjerenja Naftno rudarski tehniþar za karotažne radove Naftno rudarski tehniþar za opskrbu bušaüe platforme Naftno rudarski tehniþar za posebne radove u bušotinama Naftno rudarski tehniþar za pripremne radove Naftno rudarski tehniþar za sanacijske radove u bušotinama Naftno rudarski tehniþar za usmjereno bušenje Poslovoÿa bušotinskih servisa Poslovoÿa miniranja Poslovoÿa naftno-gasnog polja Poslovoÿa pripreme karotažnih radova Poslovoÿa pripreme.

D.N. Autolakirerski poslovoÿa Grafiþki predradnik Grafiþki tehniþar Pismoslikarski poslovoÿa Predradnik kožarstva Predradnik kožne galanterije Predradnik obrade kamena Predradnik obuüarstva Predradnik tapetarstva Predradnik u preradi drveta Predradnik u staklarstvu Predradnik za bitumensko katranske materijale Predradnik za emajle i glazure Predradnik za graÿevinske materijale Predradnik za keramiku Predradnik za odjeüu Predradnik za proizvodnju leüa Snimatelj vremena i pokreta Tapetarski tehniþar Tehniþar bitumensko katranskih proizvoda KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 42 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Tehniþar proizvodnje crne metalurgije Tehniþar proizvodnje obojenih metala Tehniþar za eksploataciju kamena Tehniþar za izgradnju sabirnih sistema za naftu i plin Tehniþar za mjerenja nafte i plina Tehniþar za podvodnu opremu na bušaüoj platformi Tehniþar za proizvodnju nafte i plina Tehniþar za proizvodnju soli Tehniþar za razradu naftnih i plinskih ležišta Tehniþar za transport plina Voÿa hidroloških radova Voÿa smjene na bušaüem postrojenju Voÿa smjene na postrojenju za remont bušotina 3118 TEHNIýKI CRTAýI Kartografski crtaþ Litografski crtaþ Tehniþki crtaþ Tehniþki crtaþ za arheologiju Tehniþki crtaþ za arhitekturu Tehniþki crtaþ za brodogradnju Tehniþki crtaþ za elektrotehniku Tehniþki crtaþ za geodeziju Tehniþki crtaþ za graÿevinarstvo Tehniþki crtaþ za mašinstvo Tehniþki ilustrator 3119 TEHNIýARI TEHNIýKO-TEHNOLOŠKE STRUKE.

PRERA IVAýKOJ INDUSTRIJI I GRA EVINARSTVU NADZORNICI U RUDARSTVU Rudarski poslovoÿa NADZORNICI U PRERA IVAýKOJ INDUSTRIJI Grupovoÿa rukovalaca alatnih mašina Kontrolor drvenih proizvoda Kontrolor elektriþnih proizvoda Kontrolor gumenih proizvoda 3123 NADZORNICI U GRA EVINARSTVU N dz rnik vis k gr dnj Ruk v dil c gr dilišt 313 3131 3132 3133 3134 3135 TEHNIýARI ZA KONTROLU PROCESA OPERATERI PROIZVODNOG ENERGETSKOG POSTROJENJA Dispeþer transportnog gasnog sistema.livaca i valjaoniþara Grupovoÿa rukovalaca procesnih mašina i ureÿaja za dobijanje metala Kontrolor metalurških procesa i proizvoda nj z pr r du v d KONTROLORI HEMIJSKIH PRERA IVAýKIH POSTROJENJA KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 43 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Tehniþar grafiþki urednik Tehniþar keramike Tehniþar obrade kamena Tehniþar pletenja Tehniþar predenja Tehniþar staklarstva Tehniþar tkanja Tehniþar za drvo Tehniþar za emajle i glazure Tehniþar za graÿevinske materijale Tehniþar za kožarstvo Tehniþar za kožnu galanteriju Tehniþar za obuüu Tehniþar za odjeüu Tehniþar za proizvodnju leüa Tehniþki kalkulant Tehniþki saradnik za zaštitu okoline Tekstilni predradnik Tekstilni tehniþar Tekstilnohemijski tehniþar 312 3121 3122 NADZORNICI U RUDARSTVU. specijalizirani OPERATERI PEûI I POSTROJENJA ZA PRERADU VODE p r t r p str Hemijski laborant OPERATERI POSTROJENJA ZA PRERADU NAFTE I ZEMNOG PLINA hniþ r pr c s r finis nj KONTROLORI METALURŠKIH PROIZVODNIH PROCESA Grupovoÿa industrijskih talioca.

BIOLOGIJI. D. Kontrolor robota Tehniþar robota 314 3141 LABORATORIJSKI TEHNIýARI U BIOMEDICINI. lugar Lovni tehniþar Nadzornik lovišta Poslovoÿa u šumarstvu Šumarski tehniþar 315 3151 KONTROLORI I TEHNIýARI NA BRODOVIMA I AVIONIMA OFICIRI BRODSKE MAŠINE I SRODNA ZANIMANJA Brodostrojar Brodostrojarski inženjer pomorskog prometa KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 44 . FARMAKOLOGIJI /OSIM U ZDRAVSTVU/ Bakteriološki tehniþar Biohemijski tehniþar Biološki tehniþar Botaniþki tehniþar Ekološki tehniþar Farmakološki tehniþar Tehniþar preparator životinja i biljaka Zoološki tehniþar 3142 LABORATORIJSKI TEHNIýARI U POLJOPRIVREDI Cvjeüarski poslovoÿa Hortikulturni tehniþar Nadzornik uzgajališta divljaþi Peradarski tehniþar Poljoprivredni tehniþar Poljoprivredni tehniþar za melioraciju Poslovoÿa uzgoja riba i školjaka Poslovoÿa za parkove i nasade Povrtlarski tehniþar Ratarski poslovoÿa Ratarski tehniþar Ribarski tehniþar Stoþarski poslovoÿa Stoþarski tehniþar Tehniþar zaštite bilja Vinogradarski poslovoÿa Vinogradarski tehniþar Voüarski poslovoÿa Voüarski tehniþar Vrtlarski poslovoÿa Vrtlarski tehniþar 3143 LABORATORIJSKI TEHNIýARI U ŠUMARSTVU ýuvar šume. BIOLOGIJI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 3139 TEHNIýARI ZA KONTROLU PROCESA.N. FARMAKOLOGIJI I SRODNI LABORATORIJSKI TEHNIýARI U BIOMEDICINI.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Drugi oficir stroja Inženjer brodske elektronike Inženjer nautike unutrašnje plovidbe Inženjer pomorske nautike Oficir stroja unutrašnje plovidbe Prvi oficir stroja Treüi oficir stroja Upravitelj stroja Upravitelj stroja unutrašnje plovidbe 3152 OFICIRI PALUBE I PELJARI Drugi oficir palube Nautiþar unutrašnje plovidbe Oficir luþke kapetanije Oficir palube na platformi Oficir palube unutrašnje plovidbe Oficir stabilnosti platforme Peljar Pomorski nautiþar Prvi oficir palube Ribarskonautiþki tehniþar Skiper Treüi oficir palube Voditelj plovnog sistema jahti Voÿa ploveüeg radnog stroja Voÿa posade marine Zapovijednik broda Zapovijednik broda unutrašnje plovidbe Zapovijednik bušaüe platforme 3153 PILOTI I SRODNI VAZDUHOPLOVNI STRUýNJACI Kapetan aviona Koordinator zraþnog saobraüaja Navigator leta Pilot aviona Pilot helikoptera Probni padobranac Probni pilot 3154 KONTROLORI ZRAýNOG PROMETA Kontrolor leta Kontrolor za slijetanje aviona Operator opreme za zraþnu kontrolu Pomoüni kontrolor leta 3155 TEHNIýARI ZA SIGURNOST ZRAýNOG PROMETA Balanser letilica Tehniþar za sigurnost vazduhoplovnog saobraüaja KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 45 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 32 321 3211 ZDRAVSTVENI STRUýNI SARADNICI TEHNIýARI U ZDRAVSTVU I FARMACIJI EHNIýARI MEDICINSKE TERAPEUTESKE OPREME I OPREME ZA SNIMANJE Operator na audiometrijskoj opremi Operator na elektroencefalografskoj opremi Operator na elektrokardiografskoj opremi Operator na medicinskoj opremi Operator na medicinskoj skenirajuüoj opremi Operator na opremi medicinske radiografije Operator na opremi medicinske radiologije Operator na opremi u oþnoj dijagnostici Operator na opremi za dijalizu 3212 MEDICINSKI LABORATORIJSKI TEHNIýARI U ZDRAVSTVU I PATOLOGIJI Medicinski laboratorijski tehniþar Patološki tehniþar 3213 FARMACEUTSKI TEHNIýARI I POMOûNICI Farmaceutski laborant Farmaceutski tehniþar 3214 MEDICINSKI TEHNIýARI I TEHNIýARI ZA ZUBNU PROTETIKU Izraÿivaþ hirurških instrumenata Izraÿivaþ hirurških instrumenata. dezinsekcije i dezinfekcije KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 46 .ginekološku zdravstvenu njegu 323 3230 324 3240 STRUýNI SARADNICI IZ OBLASTI TRADICIONALNE I KOMPLEMENTARNE MEDICINE STRUýNI SARADNICI IZ OBLASTI TRADICIONALNE I KOMPLEMENTARNE MEDICINE r v r VETERINARSKI TEHNIýARI I POMOûNICI VETERINARSKI TEHNIýARI I POMOûNICI Veterinarski laboratorijski tehniþar Veterinarski tehniþar Veterinarski tehniþar za pelcovanje životinja Veterinarski tehniþar za poslove deratizacije.majstor Servis ortopedskih i drugih zdravstvenih pomagala 322 3221 STRUýNI SARADNICI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I BABINSTVO STRUýNI SARADNICI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU Medicinska sestra Medicinska sestra za intenzivnu zdravstvenu njegu Medicinska sestra za oftalmološku zdravstvenu njegu Medicinska sestra za patronažnu zdravstvenu njegu Medicinska sestra za psihijatrijsku zdravstvenu njegu Medicinski asistent 3222 STRUýNI SARADNICI ZA BABINSTVO Medicinska sestra babica Medicinska sestra za porodiljsko .majstor Mehaniþar za medicinsku i laboratorijsku opremu Mehaniþar za medicinsku i laboratorijsku opremu.specijalizirani Izraÿivaþ ortopedskih pomagala Izraÿivaþ ortopedskih pomagala.

MATEMATIýKI STRUýNI SARADNICI BERZANSKI POSREDNICI Ovlašteni posrednik vrijednosnim papirima KREDITNI POSREDNICI I ZASTUPNICI Nabavno . RAýUNOVODSTVENI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Veterinarski tehniþar za trihinoskopiju Veterinarski tehniþar za vještaþko osjemenjavanje 325 3251 OSTALI TEHNIýARI I POMOûNICI U ZDRAVSTVU STOMATOLOŠKI POMOûNICI I TERAPEUTI Stomatološka sestra Tehniþar za zubnu protetiku Zubotehniþar Zubozdravstveni asistent 3252 EHNIýARI ZA VO ENJE ZDRAVSTVENIH KARTOTEKA I ZDRAVSTVENIH PODATAKA Služb nik inf rmis nj u zdr vstvu hniþ r m dicinskih d si 3253 3254 ZDRAVSTVENI PATRONAŽNI RADNICI Medicinski patronažni asistenti OPTIýARI Naoþalni majstor optike Naoþalni optiþar Naoþalni tehniþar-optiþar 3255 3256 3257 3258 3259 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIýARI I POMOûNICI Fizioterapeutski tehniþar EDICINSKI POMOûNICI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU INSPEKTORI I STRUýNI SARADNICI ZA EKOLOŠKO I PROFESIONALNO ZDRAVSTVO I HIGIJENU Sanitarni tehniþar OSOBLJE ZA HITNU MEDICINSKU POMOû /AMBULANTNA KOLA/ TEHNIýARI I POMOûNICI U ZDRAVSTVU. D.N. Tehniþar za ortopednu tehniku 33 331 3311 3312 POSLOVNI I ADMINISTRATIVNI STRUýNI SARADNICI FINANSIJSKI. STATISTIýKI. MATEMATIýKI I SRODNI STRUýNI SARADNICI Struþni saradnik (asistent) za finansijske planove i analize Struþni saradnik (asistent) za proraþune i prikaze u osiguranju Struþni saradnik (asistent) za raþunovodstvene proraþune i prikaze Struþni saradnik (asistent) za statistiþke proraþune i prikaze 3315 PROCJENITELJI VRIJEDNOSTI I ŠTETE Aukcionar Procjenitelj Procjenitelj nakita KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 47 .prodajni referent Posrednik prodaje na lizing Referent za reklamaciju 3313 KNJIGOVO E Knjigovoÿa Voÿa knjigovodstva 3314 STATISTIýKI.

Agent za kulturne priredbe Agent za literaturu Agent za muziþke priredbe Agent za pozorišne priredbe Agent za propagandu Agent za sport Organizator kongresne djelatnosti KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 48 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Procjenitelj osiguranja Procjenitelj umjetnina 332 3321 3322 PRODAJNI AGENTI I POSREDNICI ZASTUPNICI OSIGURANJA Zastupnik osiguranja OMERCIJALNI PRODAJNI ZASTUPNICI Komercijalist Komercijalist unutrašnje trgovine Komercijalist vanjske trgovine Prodajni referent Savjetnik za prodaju Voditelj distributivnih poslova Voditelj poslovnice prodaje Voditelj skladišnog poslovanja 3323 REFERENTI NABAVE Nabavni referent Nabavno – prodajni referent Voditelj poslovnice nabave 3324 TRGOVAýKI POSREDNICI Posrednik za prevoz Posrednik za trgovinu Trgovaþki putnik Zastupnik za trgovinu 333 3331 POSREDNICI ZA POSLOVNE USLUGE ŠPEDITERI I OTPREMNICI Referent za izvoz i uvoz Službenik zbirnog prometa Špediter Špediterski carinski deklarant Tarifer Transportni agent 3332 3333 ORGANIZATORI KONFERENCIJA I DRUGIH DOGA AJA rganiz t r k nf r nci /skup v POSREDNICI PRI ZAPOŠLJAVANJU Posrednik za zapošljavanje Zastupnik za zapošljavanje 3334 3339 POSREDNICI ZA NEKRETNINE I UPRAVLJAýI IMOVINOM Posrednik za nekretnine POSREDNICI ZA POSLOVNE USLUGE. D.N.

N.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Organizator kulturno-zabavne djelatnosti Organizator putovanja Organizator sajamske djelatnosti Organizator sportsko-rekreacijske djelatnosti Posrednik za poslovne djelatnosti Posrednik za uslužne djelatnosti Službenik u osiguranju 334 3341 3342 DMINISTRATIVNI I SPECIJALIZIRANI POSLOVNI SEKRETARI KANCELARIJSKI KONTROLORI Kontrolor telefonskog saobraüaja PRAVNI SEKRETARI Korespodent Poslovni sekretar 3343 3344 SEKRETARI U UPRAVI I POSLOVODSTVU Sekretar organizacije SEKRETARI U ZDRAVSTVU dministr tivni p m ünik u m dicinsk Služb nik m dicinsk g sigur nj 335 3351 REGULATORNI STRUýNI SARADNICI U JAVNOJ UPRAVI CARINSKI I GRANIýNI INSPEKTORI Carinik Carinski službenik 3352 POREZNICI Poreski kontrolor Poreski službenik Poreznik 3353 REFERENTI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSIGURANJE Referent za naknade za nezaposlenost Referent za penziono i invalidsko osiguranje Referent za porodiþna primanja Referent za socijalne pomoüi Referent za zdravstveno osiguranje Socijalni radnik za ostvarivanje prava 3354 REFERENTI ZA KONCESIJE. Izvršni sekretar u konzularnom uredu Matiþar rdin ci i KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 49 . D. DOZVOLE I SRODNI Referent za graÿevinske dozvole Referent za izdavanje koncesija Referent za izdavanje putnih isprava Upravni službenik za dozvole i isprave 3355 POLICIJSKI KOMESARI I DETEKTIVI Detektiv Kriminalistiþki inspektor Kriminalistiþki tehniþar Policajac za posebne zadatke 3359 REGULATORNI STRUýNI SARADNICI U JAVNOJ UPRAVI. LICENCE.

DRUŠTVENI. KULTURNI I SRODNI STRUýNI SARADNICI PRAVNI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Protupožarni inspektor Referent za javno upravne poslove Sekretar društva Sekretar mjesnog ureda Voditelj matiþnog ureda 34 341 3411 PRAVNI. INSTRUKTORI I ZVANIýNICI Sportski sudac Sportski trener Voditelj sportskih aktivnosti djece i omladine 3423 343 3431 INSTRUKTORI I VO E PROGRAMA FITNESA I REKREACIJE Voditelj sportske rekreacije STRUýNI SARADNICI ZA UMJETNOST. SOCIJALNI I VJERSKI STRUýNI SARADNICI STRUýNI SARADNICI ZA PRAVNE I SRODNE POSLOVE Asistent u osiguranju Kadrovski referent Referent za pravne poslove Struþni saradnik u pravosudnim organima Upravni pravnik Voditelj poslova obezbjeÿenja 3412 3413 STRUýNI SARADNICI SOCIJALNU ZAŠTITU Socijalni radnik VJERSKI STRUýNI SARADNICI akon Jerej Jeromonah Mualim Mujezin Sakristan Vjerouþitelj u osnovnoj školi Župni asistent 342 3421 3422 SPORTSKI RADNICI I STRUýNI RADNICI U OBLASTI FITNESA ATLETIýARI I SPORTISTI Sportista SPORTSKI TRENERI. KULTURU I KULINARSTVO FOTOGRAFI Fotograf za komercijalne ilustracije Fotografski tehniþar Mikrofotograf Novinski fotograf 3432 DIZAJNERI I DEKORATERI ENTERIJERA Aranžer Dekorater Dizajner Konstruktor odjeüe KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 50 . SOCIJALNI.

MUZEJIMA I BIBLIOTEKAMA Bibli t þki t hniþ r G l ri ski t hniþ r uz ski t hniþ r 3434 3435 KUHARI Voÿa kuhinje OSTALI STRUýNI SARADNICI ZA UMJETNOST I KULTURU P z rišni g rd r b r P z rišni t hniþ r Scenski tehniþar 35 351 3511 TEHNIýARI U OBLASTI INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TEHNIýARI ZA KORISNIýKU PODRŠKU INFORMACIJSKOJ I KOMUNIKACIJSKOJ TEHNOLOGIJI TEHNIýARI U OBLASTI INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE Administrator obrade podataka Kontrolor pripreme i obrade podataka Operator na vanjskoj raþunarskoj opremi Operator za pripremu obrade podataka Organizator obrade podataka Raþunarski operator Raþunarski tehniþar 3512 TEHNIýARI ZA KORISNIýKU PODRŠKU INFORMACIJSKOJ I KOMUNIKACIJSKOJ TEHNOLOGIJI Tehniþar za održavanje programa Tehniþar za pomoü korisniku Tehniþar za programiranje 3513 EHNIýARI RAýUNARSKIH MREŽA I RAýUNARSKIH SISTEMA Administrator podruþne raþunarske mreže Operator sistema na raþunarskom sistemu Tehniþar za sistemsku programsku opremu 3514 352 3521 TEHNIýARI ZA WEB STRANICE Web site t hniþ r TEHNIýARI ZA TELEKOMUNIKACIJE I EMITIRANJE EHNIýARI ZA EMITIRANJE I AUDIOVIZUELNO SNIMANJE Filmski i elektronski montažer Kinooperator Kontrolor kamere Majstor rasvjete Mikser slike Mikser zvuka Montažer slike i zvuka Operator na radioodašiljaþu Operator na scenskoj rasvjeti KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 51 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Modelar i konstruktor kožne galanterije Modelar i konstruktor obuüe Modelar odjeüe 3433 STRUýNI SARADNICI U GALERIJAMA.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Operator na televizijskom odašiljaþu Operator radioprijenosa Operator televizijskog prijenosa Snimatelj slike Snimatelj trika Snimatelj zvuka Tehniþar za izvoÿenje programa Tehniþar za razvijanje Tehniþar za zvuþne efekte Videotehniþar 3522 EHNIýARI ZA TELEKOMUNIKACIJE Operator na telekomunikacijskoj opremi Operator telegrafskih ureÿaja Pomorski radiotelegrafist Radiotelegrafist Tehniþar konstruktor telekomunikacijskih ureÿaja Tehniþar za brodske telekomunikacije Tehniþar za telekomunikacije Tehniþar za telekomunikacijske ureÿaje i mreže Tehniþar za vazduhoplovne telekomunikacije Tehniþar za željezniþke telekomunikacije 4 41 411 4110 UREDSKI SLUŽBENICI I SRODNA ZANIMANJA SLUŽBENICI ZA OPûE UREDSKE I POSLOVE SEKRETARA/TAJNIKA SLUŽBENICI ZA OPûE UREDSKE POSLOVE SLUŽBENICI ZA OPûE UREDSKE POSLOVE Administrativni službenik Administrator Maturant gimnazije Referent kancelarijskog poslovanja Službenik protokola Službenik za administrativno-tehniþke poslove Službenik za likvidaciju naknada Upravni službenik 412 4120 413 4131 SEKRETARICE/TAJNICE (za opüe poslove) SEKRETARICE/TAJNICE (za opüe poslove) Sekretarica DAKTILOGRAFI I STENODAKTILOGRAFI I OPERATERI DAKTILOGRAFI. STENODAKTILOGRAFI I URE IVAýI TEKSTA Daktilograf Stenodaktilograf Stenograf Telefaksist Telegrafist Teleprinterist KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 52 .

KASINU I SRODNI Inspektor igara na stolovima za igru na sreüu Kontrolor igara na stolovima za igru na sreüu Krupije Poslužitelj u kasinu Primatelj uloga za klaÿenje Primatelj uplata u igrama na sreüu 4213 4214 ZALAGAONIýARI Šalterski službenik zalagaonice INKASANTI Inkasant Skupljaþ priloga za dobrotvorne svrhe 422 4221 SLUŽBENICI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA KLIJENTIMA ZASTUPNICI ZA PUTOVANJA I SLUŽBENICI TURISTIýKIH AGENCIJA Posrednik za putovanja Prodavaþ autobusnih karata Prodavaþ putniþkih karata Službenik za organizaciju putovanja Šalterski službenik putniþke agencije Turistiþki animator Željezniþki robno-putniþki blagajnik 4222 4223 SLUŽBENICI ZA KONTAKT U CENTRIMA ZA PRUŽANJE INFORMACIJA Službenik za informacije TELEFONISTI Telefonist Telefonist za meÿunarodne veze 4224 HOTELSKI RECEPCIONARI Hotelski recepcionar Voÿa recepcije KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 53 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 4132 OPERATORI UNOSA PODATAKA Knjigovodstveni operator na raþunaru Operator optiþkog þitaþa Operator raþunara za tekst Operator za unos podataka 42 421 4211 SLUŽBENICI ZA KONTAKT SA STRANKAMA ŠALTERSKI SLUŽBENICI ZA NOVýANO I SLIýNO POSLOVANJE BANKARSKI I POŠTANSKI ŠALTERSKI SLUŽBENICI I SRODNI Bankovni službenik na šalteru Blagajnik na pošti Blagajnik u banci Brojaþ novca Mjenjaþ novca Poštanski službenik na šalteru Službenik u agenciji za platni promet na šalteru Službenik za bankomatsku mrežu Trezorist 4212 SLUŽBENICI U KLADIONICI.

PRODAJI. STATISTICI. FINANSIJAMA I STATISTICI SLUŽBENICI U RAýUNOVODSTVU I KNJIGOVODSTVU Finansijski knjigovoÿa Kalkulant Knjigovoÿa zaliha Konter Likvidator Saldakontist Službenik u knjigovodstvu 4312 SLUŽBENICI U FINANSIJAMA. SKLADIŠTENJU. NABAVI I SRODNI SKLADIŠNI SLUŽBENICI I SRODNI Pomoþni skladištar Rekviziter alata Skladišni službenik Skladištar Skladištar alata Voÿa skladišta 4322 SLUŽBENICI ZA PLANIRANJE PROIZVODNJE. PRODAJU Evidentiþar normativa Evidentiþar radnih lista Evidentiþari u proizvodnji Fakturista Komercijalni službenik KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 54 . PROMETU. STATISTICI. PROMETU/TRANSPORTU/. OSIGURANJU Bankovni službenik Kreditni službenik Službenik deviznog poslovanja Službenik platnog prometa Službenik za izraþunavanje Službenik za osiguranje Službenik za vrijednosne papire Statistiþki službenik 4313 432 4321 SLUŽBENICI ZA PLAûE Službenik obraþuna plaüa SLUŽBENICI U SKLADIŠTENJU. NABAVU.N. FINANSIJAMA. Referent za bolniþko lijeþenje 43 431 4311 SLUŽBENICI U RAýUNOVODSTVU. PRODAJI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 4225 4226 4227 SLUŽBENICI ZA RJEŠAVANJE PRITUŽBI I VEZU SA STRANKAMA Š lt rski služb nik z pri m zahtjev RECEPCIONARI /GENERALNO/ Recepcionar ANKETARI ZA PROVO ENJE OPûIH I TRŽIŠNIH ISPITIVANJA nk t r u istr živ nju tržišt nk t r u istr živ nju vn g mnj nj 4229 SLUŽBENICI ZA PRUŽANJE INFORMACIJA KLIJENTIMA D. NABAVI I SRODNI SLUŽBENICI U RAýUNOVODSTVU.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Saradnik za analiziranje i planiranje proizvodnih procesa Saradnik za logistiku Saradnik za organizaciju posla Službenik nabave Službenik prodaje Službenik u distribuciji 4323 SLUŽBENICI ZA PROMET/TRANSPORT/ Brodarski brokerski službenik Kontrolor telegrafskog prometa Mašinovoÿa Otpravnik u drumskom saobraüaju Poslovoÿa žiþare Rasporeÿivaþ u drumskom saobraüaju Referent za iznajmljivanje vozila Referent za vozne redove Saobraüajni tehniþar Službenik luþke kapetanije Špeditersko-agencijski službenik Tehniþar drumskog saobraüaja Tehniþar unutrašnjeg transporta Tehniþar za pretovar Tehniþar za sigurnost saobraüaja Tehniþar za tehnologiju saobraüaja Vazduhoplovni otpravnik Željezniþki otpravnik 44 441 4411 4412 OSTALI SLUŽBENICI ZA UREDSKO POSLOVANJE OSTALI SLUŽBENICI ZA UREDSKO POSLOVANJE BIBLIOTEKARSKI SLUŽBENICI Bibliotekarski službenik POŠTARI I SRODNA ZANIMANJA Kontrolor pošte Poštar-pismonoša Referent za poštu 4413 ŠIFRANTI. KOREKTORI I SRODNA ZANIMANJA Korektor Šifrant 4414 4415 JAVNI PISARI I SRODNA ZANIMANJA Pisar SLUŽBENICI ARHIVA I SLUŽBENICI ZA KOPIRANJE DOKUMENTACIJE Arhivski službenik Arhivski službenik filmoteke Fonotekar Notni arhivar Službenik za kopiranje dokumenata Videotekar KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 55 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 4416 SLUŽBENICI ZA KADROVSKE EVIDENCIJE Službenik kadrovskih poslova Službenik opüih poslova 4419 OSTALI SLUŽBENICI ZA UREDSKO POSLOVANJE Ekonom uredski Ekonomski službenik Ekonomski tehniþar Muzejski službenik Službenik za posredništvo sa nekretninama Tehniþar za sigurnost na radu 5 51 511 5111 USLUŽNA ZANIMANJA I PRODAVAýI ZANIMANJA ZA OSOBNE USLUGE PRATIOCI PUTNIKA KONDUKTERI I VODIýI PRATIOCI PUTNIKA I STJUARDESE Stjuard / stjuardesa na aerodromu Stjuard / stjuardesa na brodu Stjuard / stjuardesa u avionu Turistiþki pratioci 5112 KONDUKTERI Kondukter Kondukter na žiþari Kondukter u autobusu Kondukter u spavaüim kolima Kondukter u vozu Voÿa poslovnog voza 5113 PUTNIýKI VODIýI Alpinistiþki vodiþ Galerijski vodiþ Lovaþki vodiþ Muzejski vodiþ Planinarski vodiþ Ribarski vodiþ Speleološki vodiþ Sportski vodiþ Turistiþki vodiþ Vodiþ 512 5120 KUHARI KUHARI Dijetni kuhar Glavni kuhar Kuhar Kuhar specijaliteta Peþenjar KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 56 .

bazenima i kupatilima 515 5151 ZANIMANJA U DOMAûINSTVU. HOTELIMA I DRUGIM USTANOVAMA Batler Domar kampa Domar planinarskog doma Ekonom Hotelski poslovoÿa Ugostiteljski poslovoÿa 5152 DOMAûICE U POSEBNIM DOMAûINSTVIMA Hotelska domaüica / domaüin Ugostiteljska domaüica / domaüin Upravnik / upravnica domaüinstva 5153 KUûEPAZITELJI Kljuþar Pazikuüa 516 5161 OSTALA ZANIMANJA ZA OSOBNE USLUGE ASTROLOZI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 513 5131 KONOBARI I BARMENI KONOBARI/KELNERI Glavni konobar Konobar Vinski savjetodavac 5132 BARMENI/TOûIOCI PIûA/ŠANKERISTI Barmen Mješalac piüa Poslužitelj jela i piüa Toþilac piüa 514 5141 FRIZERI I KOZMETIýARI FRIZERI Brijaþ Frizer za muškarce Frizer za žene Frizer za muškarce i žene Vlasuljar 5142 KOZMETIýARI I SRODNA ZANIMANJA Kozmetiþar Manikir Maser Masker Pediker Poslužitelj u saunama. DOMARI NADZORNIK ZA ODRŽAVANJE I ýIŠûENJE U UREDIMA I DOMAûINSTVU. PREDSKAZIVAýI SREûE I SRODNA ZANIMANJA Astrolog Gatara Numerolog Predkazivaþ sreüe i buduünosti KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 57 .

PRODAVAýI ULAZNICA Blagajnik Blagajnik u trgovini Naplaüivaþ na parkingu Naplaüivaþ pijaþarine Naplaüivaþ putarine Prodavaþ ulaznica KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 58 . Disko džokej Domaüin kluba Hostesa Iznajmljivaþ odjeüe Iznajmljivaþ opreme Iznajmljivaþ soba 52 521 5211 PRODAVAýI ULIýNI PRODAVAýI. PRODAVAýI ULAZNICA BLAGAJNICI. PRODAVAýI NA TRŽNICAMA PRODAVAýI NA TRŽNICAMA Prodavaþ na pijaci Prodavaþ na uliþnoj tezgi Prodavaþ u kiosku 5212 522 5221 5222 5223 523 5230 ULIýNI PRODAVAýI HRANE Uliþni pilj r PRODAVAýI U TRGOVINAMA TRGOVCI U VLASTITIM TRGOVINAMA B k lin TRGOVAýKI POSLOVO A Trgovaþki poslovoÿa PRODAVAýI Prodavaþ BLAGAJNICI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 5162 5163 PRATIOCI I POSLUŽIOCI Pratilac GROBARI.N. POGREBNICI Balzamer Grobar Pogrebnik 5164 NJEGOVATELJI ŽIVOTINJA Njegovatelji životinja Timaritelj u zoološkom vrtu Veterinarski bolniþar 5165 INSTRUKTORI VOŽNJE Instruktor za jedrenje i plovidbu Instruktor za letenje Instruktori za upravljanje mašinama Vozaþki instruktor 5169 ZANIMANJA ZA OSOBNE USLUGE D.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 524 5241 OSTALI PRODAVAýI MODELI I SRODNA ZANIMANJA Fotomodel Maneken Umjetniþki model 5242 5243 5244 5245 5246 5249 DEMONSTRATORI ZA PRODAJU Demonstrator za prodaju AKVIZITERI Akviziter PRODAVAýI TELEFONOM Prodavaþ putem telefona PRODAVAýI NA BENZINSKIM PUMPAMA Prodavaþ n pumpi PRODAVAýI BRZE HRANE Prodavaþ u k f t ri i PRODAVAýI. Prodavaþi zakupci 53 531 5311 ZANIMANJA ZA OSOBNU NJEGU NJEGOVATELJI DJECE I POMOûNICI UýITELJA NJEGOVATELJI DJECE Njegovatelj djece SOS majka SOS teta Staratelj 5312 532 5321 POMOûNICI UýITELJA P m ünik uþit lj ZANIMANJA ZA OSOBNU NJEGU U ZDRAVSTVU POMOûNICI ZA ZDRAVSTVENU NJEGU Babica Bolniþar 5322 ZANIMANJA ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU NJEGU U KUûI Njegovatelj bolesnika u kuüi Njegovatelj lica s razvojnim teškoüama Njegovatelj starijih i nemoünih lica 5329 ZANIMANJA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU D.N. Dezinfektor 54 541 5411 ZANIMANJA ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE ZANIMANJA ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE VATROGASCI I SRODNA ZANIMANJA Spasilac iz požara Vatrogasac Vatrogasni tehniþar Vatrogasni tehniþar.N.specijalista Voÿa smjene vatrogasne jedinice KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 59 . D.

vinogradar Uzgajivaþ ljekovitog bilja Vinogradar Voüar 6113 VRTLARI I UZGAJIVAýI HORTIKULTURE Sjemenar Vrtlar KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 60 . ŠUMARI.aranžer Podrumar. RIBARI TRŽIŠNO USMJERENI POLJOPRIVREDNICI POLJPRIVREDNICI I SRODNA ZANIMANJA POLJOPRIVREDNICI. RATARI I POVRTLARI Ratar Ratar za navodnjavanje Uzgajivaþ gljiva 6112 UZGAJIVAýI DRVEûA I GRMLJA Cvjeüar Cvjeüar . N dz rnik u transportu 6 61 611 6111 POLJOPRIVREDNICI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 5412 POLICAJCI Graniþni policajac Policajac Policajac.N.pozornik Policajac specijalac Policijski detektiv Policijski službenik Saobraüajni policajac 5413 ýUVARI U ZATVORU Stražar u zatvoru Voÿa straže 5414 ZAŠTITARI ýuvar ýuvar ribnjaka Gorski spasilac Jamski spasilac Komunalni redar Lovoþuvar Nadzornik prirodnih parkova Operator dojavnog sistema Portir Pratilac vrijednosne pošiljke Rentgenski pregledaþ osoba. prtljaga i poštanskih pošiljki Spasilac iz vode Tjelohranitelj 5419 ZANIMANJA ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE D.

N.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Vrtlar za nasade Vrtlar za parkove Vrtlar.specijalizirani 6114 612 6121 UZGAJIVAýI MJEŠOVITE RASTINJSKE PROIZVODNJE Rasadniþar UZGAJIVAýI ŽIVOTINJA STOýARI Nomodski stoþar Rukovalac laktofrizom Stoþar Trener konja Uzgajivaþ goveda Uzgajivaþ konja Uzgajivaþ koza Uzgajivaþ ovaca Uzgajivaþ svinja 6122 PERADARI Peradar Peradarski poslovoÿa 6123 PýELARI. SVILOGOJCI Pþelar Uzgajivaþ svilene bube 6129 UZGAJIVAýI ŽIVOTINJA D. Dreser pasa Pomoüni uzgajivaþ životinja Poslovoÿa uzgajivaþa ostalih životinja Sokolar Uzgajivaþ divljaþi Uzgajivaþ glista Uzgajivaþ kuniüa za meso Uzgajivaþ laboratorijskih životinja Uzgajivaþ maþaka Uzgajivaþ ostalih životinja Uzgajivaþ pasa Uzgajivaþ pernate šumske divljaþi Uzgajivaþ ptica Uzgajivaþ puževa Uzgajivaþ šumske dlakave divljaþi Uzgajivaþ ukrasnih riba Uzgajivaþ žaba Uzgajivaþ životinja za krzno 613 6130 POLJOPRIVREDNICI MJEŠOVITE POLJOPRIVREDE POLJOPRIVREDNICI PROIZVODNJE MJEŠOVITIH USJEVA I UZGOJA ŽIVOTINJA Ratar i stoþar KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 61 .

specijalizirani Zidar Zidar dimnjaka Zidar dimnjaka.specijalizirani Zidar i betonirac Zidar i tesar Zidar šamoter KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 62 7112 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 62 621 6210 TRŽIŠNO USMJERENI ŠUMARI. LOVCI I SRODNA ZANIMANJA RIBARI I SRODNA ZANIMANJA U RIBOGOJSTVU Mrijestilišni uzgajivaþ Poslovoÿa u ribogojstvu Uzgajivaþ ribe Uzgajivaþ ribe i školjki Uzgajivaþ ribljih larvi i žive hrane 6222 OBALSKI RIBARI I SRODNA ZANIMANJA Ribar na moru Ribar rijeþni i jezerski Ribarski poslovoÿa rijeþni i jezerski 6223 RIBARI NA OTVORENOM MORU Ribar otvorenog mora Ribarski poslovoÿa na otvorenom moru 6224 LOVCI I SRODNA ZANIMANJA Lovac 7 71 711 7111 ZANIMANJA ZA NEINDUSTRIJSKI NAýIN RADA GRA EVINSKA I SRODNA ZANIMANJA/BEZ ELEKTROINSTALATERA/ GRA EVINSKA I SRODNA ZANIMANJA GRADITELJI KUûA Graditelji tradicionalnim materijalima ZIDARI I SRODNA ZANIMANJA Peüar Peüar. LOVCI ŠUMARI I SRODNA ZANIMANJA ŠUMARI I SRODNA ZANIMANJA Operator na provoÿenju mjera gazdovanja šumom Osmatraþ šumskih požara Pilar drva za ogrijev Šumski mjeraþ drveta Šumski poslovoÿa Šumski radnik na destilaciji drveta tradicionalnom tehnikom Šumski rasadniþar Šumski sjekaþ Šumski uzgajivaþ Ugljar 622 6221 RIBARI. RIBARI.

majstor Klesarski poslovoÿa Zidar kamenom Zidar kamenom. majstor Zidarski poslovoÿa 7113 KAMENORESCI. KLESARI Klesar Klesar.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Zidar šamoter.majstor 7119 GRA EVINSKA I SRODNA ZANIMANJA D.specijalizirani Zidar za poploþavanje trotoara i ulica Zidar za spomenike od kamena 7114 BETONIRCI I SRODNA ZANIMANJA Armiraþ Armiraþ i betonirac Armiraþ.specijalizirani Betonirac Betonirac. GRA EVINSKI STOLARI I SRODNA ZANIMANJA Brodostolar Graditelj drvenih brodova Graditelj drvenih brodova.specijalizirani Tesar Tesar.majstor Stolar za scensku opremu Stolar za scensku opremu.majstor Roletar Roletar.specijalizirani Brodoskelar Figurant Graÿevinar za održavanje pruga Graÿevinar za održavanje puteva Graÿevinar za održavanje zgrada Monter graÿevinskih elemenata Monter graÿevinskih skela Poslovoÿa pružnih radova Poslovoÿa završnih radova Vodograditelj KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 63 . Asfalter Asfalter.majstor Graditelj lakih letjelica Graÿevinski dekorater Graÿevinski stolar Graÿevinski stolar.specijalizirani Teracer 7115 TESARI.specijalizirani Zidar.N.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 712 7121 ZANIMANJA ZAVRŠNIH GRA EVINSKIH RADOVA I SRODNA ZANIMANJA KROVOPOKRIVAýI Krovopokrivaþ Krovopokrivaþ.specijalizirani 713 7131 MOLERI.specijalizirani 7122 PODOPOLAGAýI I POSTAVLJAýI PLOýICA Parketar Podopolagaþ Podopolagaþ.majstor 7132 LAKIRERI I SRODNA ZANIMANJA Autolakirer Lakirer proizvedene robe Slikar proizvedene robe Slikar vozila KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 64 . ýISTAýI ZGRADA I SRODNA ZANIMANJA MOLERI I SRODNA ZANIMANJA Brusaþ i moler konstrukcija Moler Polagaþ zidnih tapeta Poslovoÿa soboslikara i molera Soboslikar i moler Soboslikar i moler.majstor Gipsar 7124 IZOLATERI Akustiþki izolater Hidroizolater Izolater Termoizolater 7125 ZASTAKLJIVAýI Graÿevinski staklar Zastakljivaþ Zastakljivaþ vozila 7126 INSTALATERI I MONTERI CJEVOVODA Instalater vodovoda i kanalizacije Monter cjevovoda Plinoinstalater Vodoinstalater Vodoinstalater i plinoinstalater 7127 INSTALATERI I MONTERI KLIMATSKIH I RASHLADNIH URE AJA Instalater grijanja i klimatizacije Monter opreme za grijanje i hlaÿenje Monter opreme za grijanje i hlaÿenje.majstor Krovopokrivaþ.specijalizirani Polagaþ keramiþkih ploþica 7123 FASADERI Fasader Fasader.

majstor Limar Limar.specijalizirani Brodomonter Brodomonter . MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA.specijalizirani Brodotraser Brodotraser. ZAVARIVAýI I SRODNA ZANIMANJA LJEVAýI Jezgrar ljevaþkih kalupa Ljevaþ metala Ljevaþ metala.specijalizirani Brodolimar Brodolimar.majstor Ljevaþki kalupar Mašinski ljevaþki kalupar Oblikovalac metala 7212 ZAVARIVAýI Elektrozavarivaþ Lemitelj Rezaþ plinom Zavarivaþ Zavarivaþ plinom Zavarivaþ. MAŠINSKA I SRODNA ZANIMANJA LJEVAýI.specijalizirani 7213 LIMARI Autolimar Autolimar.majstor Metalopojaser Obraÿivaþ lima Ocrtavaþ limova Ocrtavaþ limova.specijalizirani 7214 MONTERI METALNIH KONSTRUKCIJA Brodobravar Brodobravar. LIMARI.majstor Aviolimar Aviolimar.specijalizirani Graditelj metalnih brodova KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 65 . DIMNJAýARI ýistaþ fasade Dimnjaþar Dimnjaþarski poslovoÿa Eko higijeniþar Pjeskar zgrada i konstrukcija 72 721 7211 METALSKA.specijalizirani Kotlar Kotlar.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 7133 ýISTAýI FASADA.

majstor Mašinski kovaþ Obraÿivaþ metala toplinskim postupkom Potkivaþ 7222 ALATNIýARI Alatniþar Alatniþar za metalne kalupe.specijalizirani Obraÿivaþ konstrukcijskog željeza 7215 MONTERI I POLAGAýI KABLOVA Monteri þeliþnih užadi i žica Polagaþ þeliþnih užadi žica 722 7221 KOVAýI.specijalizirani Alatniþar za stezne pribore.specijalizirani Monter mjernih instrumenata Ocrtavaþ odljevaka Ocrtavaþ odljevaka.majstor Izraÿivaþ kljuþeva Metalomodelar Metalomodelar.specijalizirani Kontrolor metalnih proizvoda Metalobrusaþ Metalobrusaþ.majstor Obraÿivaþ metala odvajanjem þestica Pletaþ metalne užadi Podešavaþ metaloobraÿivaþkih numeriþkih upravljanih mašina.specijalizirani KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 66 .specijalizirani Alatniþar za mjerne pribore.specijalizirani Alatniþar za rezane alate.majstor 7223 PODEŠAVAýI I UPRAVLJAýI MAŠINAMA ZA OBRADU METALA Blanjaþ metala Horizontalni metalobušaþ Horizontalni metalobušaþ.specijalizirani Puškar Puškar. ALATNIýARI I SRODNA ZANIMANJA KOVAýI Kovaþ Kovaþ.specijalizirani Metalotokar Metalotokar.majstor Alatniþarski poslovoÿa Bravar Bravar.specijalizirani Metaloglodaþ Metaloglodaþ. majstor Monter metalnih konstrukcija Monter metalnih konstrukcija.specijalizirani Alatniþar.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Graditelj metalnih brodova.

specijalizirani Oštraþ noževa Polirac metala Serviser dijamantnih pila 723 7231 MAŠINSKI MEHANIýARI I SERVISERI MOTORNIH VOZILA I KOTAýA MEHANIýARI I SERVISERI MOTORNIH VOZILA Automehniþar Automehniþar.specijalizirani Podešavaþ sastavljenih reznih alata.specijalizirani Mehaniþar energetske opreme Mehaniþar energetske opreme.majstor Mehanaiþar uredskih mašina.mehaniþara i servisera mašina Mašinobravar Mašinobravar. majstor Mehaniþar alatnih mašina Mehaniþar alatnih mašina.specijalizirani KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 67 . specijalizirani Grupovoÿa mehaniþara i montera motornih vozila Mehaniþar pružnih vozila unutrašnjeg transporta Mehaniþar pružnih vozila.specijalizirani Mehaniþar grafiþkih mašina Mehaniþar grafiþkih mašina.majstor Mehaniþar brodskih mašina Mehaniþar brodskih mašina.specijalizirani Podešavaþ specijalnih alatnih mašina. majstor Dijagnostiþar kvarova na vozilima. specijalizirani Mehaniþar vozila unutrašnjeg transporta Monter motornih vozila Podmazivaþ vozila Poslovoÿa mehaniþara i montera motornih vozila Tehniþki kontrolor vozila 7232 MEHANIýARI I SERVISERI VAZDUHOPLOVA Aviomehaniþar Mehaniþar vazduhoplova i motora Mehaniþar vazduhoplova i motora.specijalizirani Monter vazduhoplova 7233 MEHANIýARI I SERVISERI INDUSTRIJSKIH I OSTALIH URE AJA Grupovoÿa montera.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Podešavaþ metaloobraÿivaþkog automatskog postrojenja.specijalizirani Podešavaþ poluautomatskih i automatskih alatnih mašina.specijalizirani Pomoüni metalobušaþ Prešaþ metala 7224 OBRA IVAýI METALNIH POVRŠINA I OŠTRAýI Brusaþ metala Oštraþ alata Oštraþ alata.specijalizirani Mehaniþar graÿevinski mašina Mehaniþar graÿevinski mašina.

specijalizirani Mehaniþar pretovarne mehanizacije Mehaniþar pretovarne mehanizacije.specijalizirani Mehaniþar šumske mehanizacije Mehaniþar šumske mehnizacije.specijalizirani Mehaniþar rudarskih mašina Mehaniþar rudarskih mašina.specijalizirani Monter dizala Monter dizala.majstor Monter alatnih mašina Monter alatnih mašina.specijalizirani Mehaniþar procesne opreme Mehaniþar procesne opreme.specijalizirani Mehaniþar tekstilnih mašina Mehaniþar tekstilnih mašina.specijalizirani Mehaniþar mašina za preradu nemetala Mehaniþar mašina za preradu nemetala.specijalizirani Monter energetske opreme Monter energetske opreme.majstor Mehaniþar postrojenja za punjenje i pakovanje Mehaniþar postrojenja za punjenje i pakovanje. specijalizirani Mehaniþar poljoprivredne mehanizacije Mehaniþar poljoprivredne mehanizacije.specijalizirani Monter brodske opreme Monter brodske opreme.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Mehaniþar industrijske opreme Mehaniþar industrijske opreme.specijalizirani Monter mašina KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 68 .specijalizirani Mehaniþar konfekcijskih mašina Mehaniþar konfekcijskih mašina.specijalizirani Mehaniþar metalurške opreme Mehaniþar metalurške opreme.specijalizirani Mehaniþar opreme za grijanje Mehaniþar opreme za grijanje.specijalizirani Mehaniþar opreme za kompresore Mehaniþar opreme za kompresore.specijalizirani Mehaniþar proizvodnog postrojenja Mehaniþar proizvodnog postrojenja.specijalizirani Mehaniþar mašina za kožarstvo i obuüarstvo Mehaniþar mašina za kožarstvo i obuüarstvo.specijalizirani Mehaniþar za rashladne i klimatizacijske ureÿaje Mehaniþar za rashladne i klimatizacijske ureÿaje.specijalizirani Mehaniþar za pumpe.specijalizirani Mehaniþar uredskih mašina Mehaniþar za hidrauliku.specijalizirani Monter industrijskih transportnih sredstava Monter industrijskih transportnih sredstava.

majstor Grupovoÿa preciznih mehaniþara Instrumentalni optiþar Instrumentalni optiþar.specijalizirani Mehaniþar za vage Mehaniþar za vage.specijalizirani Serviser vatrogasnih aparata 7234 SERVISERI KOTAýA I SRODNA ZANIMANJA Mehaniþar bicikla Mehaniþar motocikla Mehaniþar motocikla.majstor Mehaniþar za baždarenje mjernih instrumenata Mehaniþar za baždarenje mjernih instrumenata.specijalizirani Serviser ruþnog alata Serviser ruþnog alata.majstor Serviser ureÿaja za toþenje goriva Serviser ureÿaja za toþenje goriva.specijalizrani Monter poljoprivrednih mašina Monter poljoprivrednih mašina.specijalizrani Monter tekstilnih mašina Monter tekstilnih mašina.specijalizirani Monter procesne opreme Monter procesne opreme.specijalizirani Serviser šivaüih mašina Serviser šivaüih mašina.majstor Monter bicikla 73 731 7311 OBRA IVAýI METALA.specijalizirani Podmazivaþ mašina Pomoüni monter mašina Serviser plinskih ureÿaja Serviser plinskih ureÿaja.majstor Serviser optiþke opreme Serviser preciznih naprava i opreme Urar za popravak i održavanja satova Urar. u proizvodnji satova 7312 IZRA IVAýI I PODEŠAVAýI MUZIýKIH INSTRUMENATA Izraÿivaþ duvaþkih muziþkih instrumenata Izraÿivaþ gudaþkih instrumenata KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 69 .majstor Kontrolor preciznih instrumenata Mehaniþar ureÿaja za mjerenje i regulaciju Mehaniþar ureÿaja za mjerenje i regulaciju. MAŠINSKI MONTERI I SRODNA ZANIMANJA OBRTNICI/ZANATLIJE/.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Monter mašina. ŠTAMPARI IZRA IVAýI I SERVISERI PRECIZNIH INSTRUMENATA Finomehaniþar Finomehaniþar.

specijalizirani Izraÿivaþ sredstava za poliranje i brušenje Keramiþar Lonþar Ljevaþ keramiþkih proizvoda Razvrstavaþ keramiþkih proizvoda 7315 STAKLARI.specijalizirani Crtaþ dezena na staklu. DEKORATERI.keramici i sl. GRAVERI I JETKAýI Brusaþ kristalnog stakla Brusaþ kristalnog stakla.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Izraÿivaþ harmonika Izraÿivaþ klavira Izraÿivaþ muziþkih instrumenata Izraÿivaþ orgulja Izraÿivaþ tambura Izraÿivaþ udaraþkih mašinskih instrumenata Podešavaþ muziþkih instrumenata Serviser muziþkih instrumenata Štimer harmonike Štimer klavira 7313 IZRA IVAýI NAKITA I BIŽUTERIJE Bižuterist Draguljar Filigranist Graver plemenitih metala Ljevaþ plemenitih metala Prešaþ plemenitih metala Valjaþ plemenitih metala Zlatar Zlatarski poslovoÿa 7314 KERAMIýARI Gipsmodelar Gipsmodelar. netehniþki Dekorater emajlom Dekorater keramike Dekorater stakla KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 70 .specijalizirani Staklorezac 7316 IZRA IVAýI ZNAKOVA. BRUSAýI STAKLA Izraÿivaþ leüa Kontrolor staklenih proizvoda Rezaþ i brusaþ naoþalnih zaštitnih stakala Staklar Staklarski poslovoÿa Staklobrusaþ Stakloduvaþ Stakloduvaþ. Crtaþ.

majstor Posrebrivaþ ogledala Tetoviraþ 7317 IZRA IVAýI PREDMETA DOMAûE RADINOSTI OD DRVETA I SLIýNIH MATERIJALA ýetkar Drvodjelja Izraÿivaþ drvene obuüe Izraÿivaþ držala.majstor Pripremaþ tekstilnih vlakana Užar i izraÿivaþ vrpci Vunovlaþar 7319 OBRTNICI/ZANATLIJE/ D. Izraÿivaþ predmeta domaüe radinosti iz kamena Izraÿivaþ predmeta od školjki Izraÿivaþ svijeüa Izraÿivaþ tradicijskih predmeta Kazandžija Kujundžija Rezbar predmeta od roga 732 7321 ŠTAMPARI SLAGAýI Elektrotiper Fotograver KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 71 .N.štapova i sliþnih predmeta Metlar Pletaþ korpi Pletaþ likom Pletaþ namještaja Pletaþ rogozom i trskom Pletaþ slamom Pletaþ uzoraka za korpe 7318 IZRA IVAýI PREDMETA DOMAûE RADINOSTI OD TEKSTILA I KOŽE I SLIýNIH MATERIJALA ýipkar ýipkar ruþni Izraÿivaþ kožnih proizvoda domaüe radinosti Izraÿivaþ narodnih nošnji Izraÿivaþ tapiserija Izraÿivaþ tekstilnih proizvoda domaüe radinosti Jorgandžija Pletaþ Pletaþ.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Dekorativni slikar Glazer keramike Graver peþatorezac Izraÿivaþ ukrasa i nakita Jetkaþ stakla Pismoslikar Pismoslikar.

specijalizirani Grafiþki jetkaþ Izraÿivaþ ploþe za Braillovo pismo Kemigraf Ljevaþ olovnih slova Ljevaþ stereotipskih ploþa Mašinski slovoslagaþ Modular.specijalizirani 7322 ŠTAMPARI Bakroštamper Fleksografski štampar Grafiþar štamparske proizvodnje.specijalizirani Knjigoštampar Kontrolor štamparskih proizvoda Ofset štamper Ruþni izraÿivaþ fotoosjetljivih slojeva za sitoštampu Ruþni štampar Sitoštampar Štampar Štampar na metalu Štampar na plastici Štampar na tekstilu Štampar višebojnih otisaka u štampi Štamper nijanser štamparskih boja Štamper probnih otisaka Štamper višebojnih otisaka Štamper višebojnih otisaka u bakroštampi Štamper višebojnih otisaka u fleksoštampi Štamper višebojnih otisaka u knjigoštampi Štamper višebojnih otisaka u ofsetu KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 72 . elektrotip Modular.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Grafiþar pripremne proizvodnje. stereotip Montažer u štamparstvu Reprofotograf Reprograf skenarist Retušer Ruþni graver štamparskih uzoraka u metalu Ruþni graver štamparskih uzoraka u nemetalu Ruþni izraÿivaþ štamparskih formi i klišeja Ruþni slovoslagaþ Slagaþ na raþunskom terminalu Slovoslagaþ Štamparski graver.specijalizirani Grafiþar slagaþ/monter Grafiþar za fotoslog i raþunarski slog.

specijalizirani Elektromehaniþar Elektromehaniþar aparata za domaüinstvo Elektromehaniþar aparata za domaüinstvo.specijalizirani Elektromehaniþar za mjerne instrumente i sklopove Elektromehaniþar za mjerne instrumente i sklopove.specijalizirani Grupovoÿa elektromontera i elektromehaniþara energetskih mašina Monter elektriþnih aparata za domaüinstvo KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 73 .specijalizirani Elektromehaniþar za elektroenergetiku Elektromehaniþar za elektroenergetiku. majstor Brodski elektromehaniþar Brodski elektromehaniþar.majstor Elektromehaniþar proizvodnih mašina Elektromehaniþar proizvodnih mašina.specijalizirani Elektromehaniþar za željezniþku elektroenergitiku Elektromehaniþar željezniþke vuþe i vozila Elektromehaniþar željezniþke vuþe i vozila.majstor Knjigovezaþki poslovoÿa Obraÿivaþ materijala u knjigoveznici Ruþni izraÿivaþ ambalažnih grafiþkih proizvoda Ruþni izraÿivaþ proizvoda od papira 74 741 7411 MEHANIýARI ELEKTRIýNIH I ELEKTRONSKIH URE AJA I SRODNA ZANIMANJA INSTALATERI I SERVISERI ELEKTRIýNIH URE AJA ELEKTROINSTALATERI U GRA EVINARSTVU Elektriþar održavanja Elektriþar pozornice i studija Elektriþar pozornice i studija.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 7323 ZANIMANJA ZA ZAVRŠNE ŠTAMPARSKE RADOVE I KNJIGOVESCI Grafiþar za doradu Grafiþar završne proizvodnje.specijalizirani Elektromonter Elektromonter dizala Elektromonter energetskih mašina i ureÿaja Elektromonter energetskih mašina i ureÿaja.specijalizirani Elektroinstalater Elektroinstalater.specijalizirani Knjigovezac Knjigovezac mekog uveza Knjigovezac tvrdog uveza Knjigovezac za ruþni uvez Knjigovezac.specijalizirani Elektromehaniþar za željezniþku elektroenergetiku.specijalizirani Monter niskonaponskih instalacija 7412 ELEKTROMEHANIýARI Autoelektriþar Autoelektriþar.

specijalizirani Mehaniþar elektronike proizvodnih mašina Mehaniþar elektronike proizvodnih mašina.specijalizirani Monter telekomunikacijskih mreža KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 74 .specijalizirani Monter raþunarske elektronike.specijalizirani Monter elektronske opreme Monter medicinske elektronike.specijalizirani Monter radio-televizijske elektronike.specijalizirani Mehaniþar vazduhoplovne elektornike.specijalizirani Monter telekomunikacijske elektronike.specijalizirani 742 7421 INSTALATERI I SERVISERI ELEKTRONSKIH URE AJA I TELEKOMUNIKACIJSKIH MREŽA MEHANIýARI I SERVISERI ELEKTRONSKIH URE AJA Grupovoÿa montera.specijalizirani Monter elektronike instrumenata.specijalizirani Mehaniþar elektronskih signalnih ureÿaja Mehaniþar elektronskih signalnih ureÿaja.specijalizirani Monter signalne elektronike.specijalizirani Mehaniþar elektronike uredski mašina Mehaniþar elektronike uredskih mašina.majstor Mehaniþar medicinske elektronike Mehaniþar raþunarske elektronike Mehaniþar raþunarske elektronike.specijalizirani Mehaniþar telekomunikacijskih ureÿaja Mehaniþar telekomunikacijskih ureÿaja.mehaniþara i servisera elektronike Mehaniþar audio i video tehnike Mehaniþar audio i video tehnike.majstor Mehaniþar elektroniþar Mehaniþar elektroniþar.specijalizirani Mehaniþar studijskih tonskih i videoureÿaja Mehaniþar studijskih tonskih i videoureÿaja.specijalizirani Monter televizijskih antena Serviser elektronskih ureÿaja i opreme 7422 INSTALATERI I SERVISERI TELEKOMUNIKACIJSKIH I INFORMACIJSKIH URE AJA Grupovoÿa montera.specijalizirani Mehaniþar vazduhoplovne elektronike Mehaniþar za energetskoelektronske ureÿaje.specijalizirani Mehaniþar ze elektronske mjerne i upravljaþke ureÿaje.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Monter elektriþnih mašina i opreme Monter elektriþnih mjernih instrumenata i sklopova Serviser elektriþnih aparata i opreme 7413 INSTALATERI I SERVISERI ELEKTRIýNE MREŽE Grupovoÿa montera elektriþnih i telekomunikacijskih mreža Monter elektriþnih mreža Monter elektriþnih mreža.specijalzirani Monter audiovizuelne elektronike.mehaniþara i servisera telekomunikacijskih ureÿaja Mehaniþar telekomunikacijske opreme Mehaniþar telekomunikacijske opreme.

majstor Tjesteninar 7513 PRERA IVAýI MLIJEKA Kontrolor mlijeka Maslar Mljekar Mljekar.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Monter telekomunikacijskih mreža. POVRûA I SRODNA ZANIMANJA Preraÿivaþ voüa i povrüa Proizvoÿaþ alkoholnih piüa Proizvoÿaþ bezalkoholnih piüa Proizvoÿaþ jestivih ulja Proizvoÿaþ sirüeta 7515 OCJENJIVAýI I KUŠAOCI HRANE Kušaoc hrane Kušaoc piüa Ocjenjivaþ hrane Ocjenjivaþ piüa Podrumar 7516 PRERA IVAýI DUHANA I SRODNA ZANIMANJA Ocjenjivaþ duvana Pripremaþ duvana Proizvoÿaþ duvanskih proizvoda KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 75 . SLASTIýARI I SRODNA ZANIMANJA Licitar Pekar Pekar bureka i pizze Pekar. DRVETA. TEKSTILA I OSTALIH ZANIMANJA ZA NEINDUSTRIJSKI NAýIN PROIZVODNJE PRERA IVAýI HRANE MESARI I SRODNA ZANIMANJA Kobasiþar Mesar Mesar. majstor Mesarski poslovoÿa 7512 PEKARI.majstor Sirar Sladoledar 7514 PRERA IVAýI VOûA.specijalizirani Monter telekomunikacijskih ureÿaja Monter telekomunikacijskih ureÿaja.specijalizirani Serviser terminalskih aparata kod pretplatnika 75 751 7511 PRERA IVAýI HRANE.majstor Pekarski poslovoÿa Slastiþar Slastiþar.

specijalizirani za izradu šablona i prototipova KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 76 .specijalizirani Majstor drvene sportske opreme Majstor stilskog namještaja Maketar Modelar kalupa i peta Monter namještaja Nanositelj kita na drvo Restaurator drvenih predmeta.majstor Stolar.specijalizirani Serviser sportske opreme Stilar.dekorni i umjetniþki majstor Stolar Stolar stilskog namještaja Stolar za šablone Stolar.ortopedski Stolar.specijalizirani Ovlaživaþ drveta Paritelj drveta Radnik na kontinuiranom kuhalu drveta Sušitelj drveta 7522 STOLARI I SRODNA ZANIMANJA Baþvar Baþvar.dekorni i umjetniþki Stolar.majstor Bojadiser drvenih proizvoda Drvogalanterist Drvomodelar Drvorezbar Drvorezbar.majstor Kontrolor proizvoda od drveta Ljevaþki drvomodelar Ljevaþki drvomodelar.specijalizirani Grupovoÿa stolara Intarzijski stolar Intarzijski stolar.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 752 7521 OBRA IVAýI DRVETA.specijalizirani Izraÿivaþ alata za grafiþku ambalažu Izraÿivaþ drvene sportske opreme Izraÿivaþ okvira za slike Izrezivaþ drvenih igraþaka Kolar Kolar.ortopedski specijalizirani Stolar. STOLARI I SRODNA ZANIMANJA OBRA IVAýI DRVETA Impregnator drveta Kuhar šibe Obraÿivaþ drveta.

KRZNARI. ŠIVAýI.majstor Krojaþ rublja.majstor Grupovoÿa rukovalaca mašinama za izradu drvenih proizvoda Podešavaþ drvoobraÿivaþkih mašina Podešavaþ drvoobraÿivaþki mašina.specijalizirani Krojaþ ženske odjeüe. dimljenje i patiniranje drveta Rukovalac postrojenjem za nanošenje veznih slojeva na drvo Rukovalac presom za obljepljivanje rubova Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih ploha Rukovalac presom za sljepljivanje rubova drveta Rukovalac traþnom pilom Rukovalac ureÿajem za savijanje drveta Rukovalac ureÿajem za bojanje i lakiranje drveta Rukovalac ureÿajem za klimatiziranje i otvrdnjavanje površine drveta Rukovalac ureÿajem za kondicioniranje drveta Rukovalac višefaznim mašinama za drvo Rukovalac višefazom mašinom za obradu drveta i spajanje rubova Rukovalac za brušenje i poliranje drveta Savijaþ drveta u kalupu 753 7531 PROIZVO AýI I PRERA IVAýI ODJEûE KROJAýI.majstor Krojaþ. majstor KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 77 . ŠEŠIRDŽIJE Izraÿivaþ krzna Kontrolor šivanih i sliþnih proizvoda Krojaþ Krojaþ muške odjeüe. majstor Modist Šeširdžija Šeširdžija.majstor Krznar Krznar.specijalizirani Rezaþ drvenih figura Rukovalac bušilicom za drvo Rukovalac blanjalicom za drvo Rukovalac brojþano upravljanom drvoobraÿivaþkom mašinom Rukovalac drvotokarskim mašinama Rukovalac glodalicom za drvo Rukovalac kružnom pilom Rukovalac mašinom za sljepljiivanje kutnih spojeva drveta Rukovalac mašinom za sljepljivanje uskih strana drveta Rukovalac mašinom za dubljenje rupa u drvetu Rukovalac mašinom za oblikovanje drveta savijanjem i utiskivanjem Rukovalac mašinom za obraÿivanje i obljepljivanje drveta Rukovalac postrojenjem za izbjeljivanje. majstor Krojaþ u scenografiji.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 7523 PODEŠAVAýI I POSLUŽIOCI NA DRVOOBRA IVAýKIM MAŠINAMA Drvotokar Drvotokar.

specijalizirani Razvrstavaþ koža. IZRA IVAýI KRZNA Izraÿivaþ posebnih koža Kožar Kožar bojadiser. specijalizirani Krojaþ gornjih dijelova obuüe Krojaþ krzna i kože Krojaþ lake odjeüe Krojaþ materijala za tapaciranje Krojaþ tekstila Krojaþ teške odjeüe Krojaþ trikotažne odjeüe Pomoüni krojaþ podstave obuüe Voÿa krojaþnice 7533 ŠIVAýI I VEZILJE Kišobrandžija Šivaþ Šivaþ gornjih dijelova obuüe Šivaþ kože Šivaþ krzna Šivaþ podstave obuüe Šivaþ tekstila Vezilac 7534 TAPETARI I SRODNA ZANIMANJA Izraÿivaþ posteljnih ulošaka Tapetar Tapetar dekorater Tapetar namještaja Tapetar vozila Tapetar. majstor 7535 KRZNARI.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 7532 REZAýI I SRODNA ZANIMANJA Izraÿivaþ šablona za odjeüu.majstor Remenar-sedlar Rukaviþar Torbar Torbar.specijalizirani KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 78 . KOŽNE GALANTERIJE I SRODNA ZANIMANJA Izraÿivaþ donjih dijelova obuüe Izraÿivaþ gornjih dijelova obuüe Izraÿivaþ gornjih dijelova ortopedske obuüe Kožni galanterist Obuüar Obuüar.specijalizirani 7536 IZRA IVAýI OBUûE.majstor Ortopedski obuüar Ortopedski obuüar.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 754 7541 OSTALA ZANIMANJA ZA NEINDUSTRIJSKI NAýIN RADA RONIOCI Podvodni monter Ronilac spužvi i koralja 7542 MINERI I SRODNA ZANIMANJA Deminer Miner Palitelj mina površinskog kopa Palitelj mina u jami Pirotehniþar 7543 OCJENJIVAýI PROIZVODA /BEZ HRANE I PIûA/ Ispitivaþ kvaliteta industrijskih procesa Ispitivaþ kvaliteta proizvoda Ispitivaþ kvaliteta usluga 7544 DERATIZERI. K lup r ptiþkih s þiv 8 81 811 8111 RUKOVAOCI I MONTAŽERI MAŠINA I POSTROJENJIMA RUKOVAOCI MAŠINAMA I URE AJIMA RUKOVAOCI RUDARSKIM POSTROJENJIMA I URE AJIMA RUDARI I KAMENOLOMCI Bušaþ na površinskom kopu Obraÿivaþ kamenih blokova Podgraÿivaþ okna.specijalizirani Rudarski tesar Rukovalac dijamantnom pilom Rukovalac jamskom utovarnom mehanizacijom Rukovalac rudarskim postrojenjem Rukovalac sjekaüicom kamena 8112 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRERADU MINERALA I KAMENA Kontrolor mineralurških procesa i proizvoda Rukovalac mašinama i ureÿajima za obradu rude i kamena Rukovalac postrojenjem za drobljenje rude i kamena Rukovalac postrojenjem za mljevenje rude i kamena Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje mineralnih sirovina Rukovalac postrojenjem za separaciju KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 79 .N.specijalizirani Pomoüni rukovalac rudarskim postrojenjem Pomoüni rukovalac sjekaüicom kamena Rudar Rudar podzemnog kopa Rudar površinskog kopa Rudar. DEZINSEKTORI I SRODNA ZANIMANJA Deratizer Dezinsektor 7549 ZANIMANJA ZA NEINDUSTRIJSKI NAýIN RADA D.

specijalizirani Rukovalac postrojenjem za hidrološka bušenja Rukovalac postrojenjem za istraživanje bušotina.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 8113 BUŠAýI BUŠOTINA I SRODNA ZANIMANJA Klinaš Rukovalac postrojenjem pri instrumentacijama u bušotini.specijalizirani Rukovalac proizvodno-otpremnim postrojenjem za naftu i gas Rukovalac proizvodno-otpremnim sistemom za naftu i gas.specijalizirani Rukovalac postrojenjem za radove sa savitljivim tubingom u bušotini.specijalizirani Rukovalac postrojenjem pri kosom usmjerenom bušenju.specijalizirani Rukovalac postrojenjem za radove žicom i kablom u bušotini.specijalizirani Rukovalac proizvodnim postrojenjem za naftu i gas.specijalizirani Rukovalac samopokretnom bušilicom Rukovalac ureÿajem za karotažne radove Rukovalac ureÿajima za cementacije i stimulacije u bušotini Rukovalac ureÿajima za proizvodnju nafte i gasa Tornjaš 8114 RUKOVAOCI POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU CEMENTA.specijalizirani Rukovalac postrojenjem za radove sa tekuüim azotom u bušotini.specijalizirani Rukovalac postrojenjem za cementacije i stimulacije bušotina.specijalizirani Rukovalac postrojenjem za pripremu bušotinskih fluida Rukovalac postrojenjem za protoþna mjerenja u bušotini. KAMENA I OSTALIH MINERALA Rukovalac mašinama za obradu kamena Rukovalac mašinama za proizvodnju industrijskih dijamanata Rukovalac mašinom za lijevanje betona Rukovalac pilom za kamen Rukovalac ureÿajem za azbestnocementne proizvode Rukovalac ureÿajem za gipsane ploþe Rukovalac ureÿajem za izradu betonskih graÿevinskih elemenata Rukovalac ureÿajem za izradu betonskih proizvoda Rukovalac ureÿajem za izradu proizvoda od porobetona Rukovalac ureÿajem za mješanje betona Rukovalac ureÿajem za proizvode iz polimernog betona 812 8121 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA OBRADU METALA I POVRŠINSKU OBRADU METALNIH DIJELOVA RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA OBRADU METALA Industrijski kalilac Industrijski livac Industrijski talilac Industrijski talilac livar Industrijski valjaoniþar Industrijski žarilac Industrijski žiþar Metalurg obojenih metala Poslužitelj alatnih mašina Poslužitelj specijalne alatne mašine KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 80 .specijalizirani Rukovalac postrojenjem za karotažne radove.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Rukovalac oštrilicom alata Rukovalac alatnom mašinom Rukovalac blanjalicom metala Rukovalac brojþano upravljanom mašinom za obradu metala Rukovalac brojþano upravljanom mašinom za obradu metala .specijalizirani Rukovalac glodalicom metala Rukovalac mašinama i ureÿajima za istiskivanje metala Rukovalac mašinama i ureÿajima za izvlaþenje metala Rukovalac mašinom za blanjenje Rukovalac mašinom za brušenje metala Rukovalac mašinom za brušenje žljebova Rukovalac mašinom za bušenje metala Rukovalac mašinom za elektroerodiranje Rukovalac mašinom za glodanje žljebova Rukovalac mašinom za graviranje metala Rukovalac mašinom za izradu reznog alata Rukovalac mašinom za jetkanje metala Rukovalac mašinom za kovanje alata Rukovalac mašinom za kovanje novca Rukovalac mašinom za piljenje metala Rukovalac mašinom za proizvodnju elektriþnih vodova Rukovalac mašinom za proizvodnju kotlova Rukovalac mašinom za proizvodnju metalne užadi Rukovalac mašinom za proizvodnju nakita Rukovalac mašinskim makazama za rezanje metala Rukovalac peüima za preraÿivanje metala Rukovalac presom za metale Rukovalac procesnih linija za preraÿivanje metala Rukovalac procesnih mašina i ureÿaja za dobijanje metala Rukovalac procesnih mašina za toplotnu obradu metala Rukovalac tokarilicom metala Rukovalac topioniþkim peüima Rukovalac ureÿajem za elektrozavarivanje Rukovalac ureÿajem za izradu metalne galanterije Rukovalac ureÿajem za izradu žiþanih mreža i tkanina Rukovalac ureÿajem za poliranje metala Rukovalac ureÿajem za rezanje plamenom Rukovalac ureÿajem za zavarivanje plamenom Rukovalac ureÿajima za izvlaþenje žice 8122 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA POVRŠINSKU OBRADU METALNIH DIJELOVA Galvanizer Galvanizer.specijalizirani Rukovalac ureÿajem za bruniranje Rukovalac ureÿajem za elektrolizu Rukovalac ureÿajem za eloksiranje Rukovalac ureÿajem za fosfatiziranje metala KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 81 .

specijalizirani Rukovalac postrojenjem za oplemenjivanje gasa.specijalizirani Rukovalac postrojenjem za transport gasa Rukovalac postrojenjem za usitnjavanje hemikalija Rukovalac postrojenjima u preradi nafte Rukovalac reaktorskim postrojenjem za proizvodnju hemikalija KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 82 .specijalizirani Rukovalac postrojenjem za hidratizaciju kreþa Rukovalac postrojenjem za kozmetiþke proizvode.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Rukovalac ureÿajem za odmašüivanje metala Rukovalac ureÿajem za pjeskarenje metala Rukovalac ureÿajem za plastificiranje metala Rukovalac ureÿajem za premazivanje metala Rukovalac ureÿajem za saþmarenje metala Rukovalac ureÿajem za uranjanje metala 813 8131 RUKOVAOCI MAŠINAMA I POSTROJENJIMA ZA IZRADU HEMIJSKIH I FOTOGRAFSKIH PROZVODA RUKOVAOCI MAŠINAMA I POSTROJENJIMA ZA IZRADU HEMIJSKIH PROZVODA Nijanser premaznih sredstava Rafinerijski punitelj Rukovalac asfaltne baze Rukovalac cjevovodnotransportnim ureÿajima Rukovalac dehidratorom hemikalija Rukovalac destilatorom Rukovalac destilatorom aroma i parfema Rukovalac dispergatorom hemikalija Rukovalac drobilicom za hemikalije Rukovalac ekstraktorom hemikalija Rukovalac ekstruderom za hemikalije Rukovalac filterima za hemikalije Rukovalac isparivaþem Rukovalac mašinama za izdvajanje radioaktivnih materija Rukovalac mašinama za proizvodnju koksa Rukovalac mašinama za proizvodnju sintetiþkih vlakana Rukovalac mašinama za proizvodnju soli Rukovalac mašinama za proizvodnju vještaþke kože Rukovalac mašinama za proizvodnju vještaþkih ÿubriva Rukovalac mašinama za toplinsku obradu hemikalija Rukovalac mašinom za farmaceutske proizvode Rukovalac mašinom za kozmetiþke proizvode Rukovalac mašinom za peraüa sredstva Rukovalac mašinom za proizvodnju toaletnih proizvoda Rukovalac mlinom za hemikalije Rukovalac peüi za cement Rukovalac peüi za gips Rukovalac peüi za kreþ Rukovalac postrojenjem za farmaceutske proizvode.specijalizirani Rukovalac postrojenjem za peraüa sredstva.

specijalizirani Rukovalac ureÿajem za proizvodnju svijeüa Rukovalac ureÿajem za proizvodnju školskog pribora Rukovalac ureÿajem za sintezu hemikalija Rukovalac ureÿajem za suhu destilaciju drveta Rukovalac ureÿajima za oplemenjivanje gasa Rukovalac ureÿajima za proizvodnju elektroda Rukovalac ureÿajima za proizvodnju gasa Rukovalac ureÿajima za utovar tekuüeg gasa Sastavljaþ streljiva.majstor Fotolaborant Rukovalac ureÿajem za izradu fotografija Rukovalac ureÿajem za proizvodnju fotografskih filmova Rukovalac ureÿajem za proizvodnju fotografskih ploþa Rukovalac ureÿajem za proizvodnju fotografskih proizvoda Rukovalac ureÿajem za proizvodnju fotohemikalija Rukovalac ureÿajem za razvijanje filmova 814 8141 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU GUMENIH.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Rukovalac separatorom za hemikalije Rukovalac sitima za hemikalije Rukovalac sterilizatorom Rukovalac sušarom za hemikalije Rukovalac transportnim gasnim sistemom. PLASTIýNIH I PAPIRNIH PROIZVODA RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU GUMENIH PROIZVODA Rukovalac mašinom za izradu gornjih gumenih dijelova obuüe Rukovalac mašinom za izradu gume Rukovalac mašinom za izradu sintetiþkih ÿonova Rukovalac mašinom za oblikovanje gumenih proizvoda KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 83 .specijalizirani Rukovalac ureÿajem za bitumensko-katranske proizvode Rukovalac ureÿajem za granuliranje hemikalija Rukovalac ureÿajem za kuhanje hemikalija Rukovalac uraÿejem za mješanje hemikalija Rukovalac ureÿajem za frakcijsku destilaciju drveta Rukovalac ureÿajem za izradu šibica Rukovalac ureÿajem za kalciniranje Rukovalac ureÿajem za otapanje hemikalija Rukovalac ureÿajem za pirotehniþke proizvode Rukovalac ureÿajem za pripremu smjese za šibice Rukovalac ureÿajem za proizvodnju eksploziva Rukovalac ureÿajem za proizvodnju linoleuma Rukovalac ureÿajem za proizvodnju olovaka Rukovalac ureÿajem za proizvodnju streljiva Rukovalac ureÿajem za proizvodnju streljiva. specijalizirani 8132 RUKOVAOCI MAŠINAMA I POSTROJENJIMA ZA IZRADU FOTOGRAFSKIH PROZVODA Filmski laborant Fotograf Fotograf.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Rukovalac mlinom za gumu Rukovalac opremom za doradu gumenih proizvoda Rukovalac ureÿajem za gumiranje Rukovalac ureÿajem za preradu gumenih proizvoda Rukovalac ureÿajem za vulkaniziranje Vulkanizer 8142 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PLASTIýNIH PROIZVODA Rukovalac ekstruderom za polimere Rukovalac mašinama za izradu plastiþnih proizvoda.specijalizirani Rukovalac mašinama za izradu plastiþnih proizvoda Rukovalac mašinom za brizganje polimera Rukovalac mašinom za injekcijsko presanje polimera Rukovalac mašinom za izradu dugmadi Rukovalac mašinom za laminiranje polimera Rukovalac mašinom za pripremu polimera Rukovalac mašinom za puhanje polimera Rukovalac mašinom za rotolijev polimera Rukovalac mješalicom za granulat plastike Rukovalac mlinom za plastiku Rukovalac presom za polimere Rukovalac ureÿajem za ekspandiranje polimera Rukovalac ureÿajem za lijevanje polimera Rukovalac ureÿajem za preradu plastike Rukovalac za toplo oblikovanje polimera 8143 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PAPIRNIH PROIZVODA Obraÿivaþ materijala u kartonaži Obraÿivaþ materijala u preradi papira Rukovalac fleksoštamparskom mašinom Rukovalac knjigovezaþkim mašinama Rukovalac mašinom u kartonaži Rukovalac mašinom za bakroštampu Rukovalac mašinom za izradu koverata Rukovalac mašinom za izradu vreüica Rukovalac mašinom za knjižnu štampu Rukovalac mašinom za preradu papira Rukovalac ofsetnom štamparskom mašinom Rukovalac pomoünim knjigovezaþkim mašinama Rukovalac pomoünom mašinom u kartonaži Rukovalac pomoünom štamparskom mašinom Rukovalac sitoštamparskom mašinom Rukovalac štamparskom mašinom Rukovalac ureÿajima u hemigrafiji Rukovalac ureÿajima u reprofotografiji Rukovalac ureÿajima u slovoljevaonici KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 84 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 815 8151 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU TEKSTILNIH. PREDENJE I NAMOTAVANJE Rukovalac mašinama za netkani tekstil Rukovalac mašinama za predenje Rukovalac mašinama za užad 8152 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PLETENJE I TKANJE Rukovalac mašinama za iglanje i prošivanje Rukovalac mašinama za pletenje Rukovalac mašinama za pletenje mreža Rukovalac mašinama za tkanje Rukovalac mašinama za ukrasni tekstil Rukovalac mašinama za vezenje Tkaþ Tkaþ üilima 8153 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA ŠIVENJE ODJEûE OD TEKSTILA. FARBANJE I ýIŠûENJE Hemijski þistaþ Hemijski þistaþ. KOŽE I KRZNA Pomoüni rukovalac šivaüim mašinama za tapetariju Rukovalac mašinom za ravno šivenje odjeüe Rukovalac mašinom za vezenje Rukovalac posebnim mašinama za šivanje odjeüe Rukovalac šivaüim mašinama za tapetariju Rukovalac šivaüim poluautomatom i automatom Rukovalac šivaüom mašinom za kožu Rukovalac šivaüom mašinom za tekstil 8154 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA BJELJENJE. KRZNENIH I KOŽARSKIH PROIZVODA RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU VLAKANA.majstor Rukovalac kalandrom za tekstil Rukovalac mašinama za bojenje tekstila Rukovalac mašinama za toplinsku obradu tekstila Rukovalac mašinom za bijeljenje tekstila Rukovalac mašinom za bojenje preÿe Rukovalac mašinom za bojenje tekstilnih vlakana Rukovalac mašinom za boranje (plisiranje) tekstila Rukovalac mašinom za þupavljenje tekstila Rukovalac mašinom za glaþanje odjeüe Rukovalac mašinom za glaþanje tekstila Rukovalac mašinom za karboniziranje tekstila Rukovalac mašinom za naknadnu obradu tekstila Rukovalac mašinom za namotavanje tekstila Rukovalac mašinom za odškrobljavanje tekstila Rukovalac mašinom za plastificiranje tekstila Rukovalac mašinom za šišanje tekstila Rukovalac mašinom za štampanje tekstila Rukovalac mašinom za valjanje tekstila Rukovalac tekstilnom presom KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 85 .

KRZNENIH I KOŽARSKIH PROIZVODA.specijalizirani KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 86 . D.specijalizirani Izraÿivaþ ljekovitih proizvoda od meda.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 8155 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU KOŽE I KRZNA Rukovalac kožarsko-krznarskim mašinama Rukovalac mašinama za brušenje i þetkanje kože Rukovalac mašinama za þešljanje i šišanje krzna Rukovalac mašinama za doradu potplatnih koža Rukovalac mašinama za glaþanje i ravnanje koža Rukovalac mašinama za napinjanje kože Rukovalac mašinama za pokrivne slojeve kože Rukovalac mašinama za sušenje kože Rukovalac mašinom za cijepanje kože Rukovalac mašinom za lomljenje lica kože Rukovalac mašinom za mekšanje kože Rukovalac mašinom za mjerenje kože Rukovalac mašinom za skidanje mesine Rukovalac mašinom za struganje kože 8156 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU OBUûE I KOŽNE GALANTERIJE Poslužitelj mašine za gradiranje obuüarskih šablona Poslužitelj mašine za isijecanje i rezanje kožne galanterije Rukovalac mašinom za brizganje potplata na obuüu Rukovalac mašinom za brušenje obuüe Rukovalac mašinom za isijecanje donjih dijelova obuüe Rukovalac mašinom za krojenje gornjih dijelova obuüe Rukovalac mašinom za navlaþenje gornjih dijelova obuüe Rukovalac mašinom za obradu ruba potplata Rukovalac mašinom za presanje dijelova obuüe Rukovalac mašinom za prošivanje ÿonova Rukovalac mašinom za rupiþanje kožnih dijelova Rukovalac obuüarskim mašinama Rukovalac šivaüom mašinom za kožnu galanteriju Rukovalac šivaüom mašinom za obuüu 8157 RUKOVAOCI POSTROJENJA ZA PRANJE Rukovalac mašinama za iskuhavanje tekstila Rukovalac mašinama za pranje tekstila Rukovalac mašinom za cijeÿenje rublja Rukovalac mašinom za pranje rublja 8159 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU TEKSTILNIH. Poslužitelj mašine za ukrašavanje obuüe Rukovalac mašinama za izradu šešira Rukovalac mašinama za izradu traka s uzorkom Rukovalac mašinama za toplinsko oblikovanje tekstila Rukovalac za izradu pozamenterije 816 8160 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA Industrijski obraÿivaþ mlijeka.N.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Konditor Mlinar Poslužitelj linije u preradi duhana Poslužitelj linije u proizvodnji piüa Poslužitelj linije za preradu voüa i povrüa Poslužitelj mašina u preradi mesa i ribe Poslužitelj mašina za pekarske proizvode i slatkiše Poslužitelj mašine za mljevenje prehrambenih proizvoda Poslužitelj mašine za proizvodnju šeüera Poslužitelj ureÿaja u preradi mlijeka Preraÿivaþ mlijeka.specijalizirani Rukovalac mašinama u pekarstvu Rukovalac mašinama za konzerviranje mesa i ribe Rukovalac mašinama za ljuštenje žita Rukovalac mašinama za mlijeþne proizvode Rukovalac mašinama za mljevenje uljariþne ljuske Rukovalac mašinama za mljevenje uljnog sjemena Rukovalac mašinama za mljevenje žita Rukovalac mašinama za obradu voüa Rukovalac mašinama za proizvodnju tjestenine Rukovalac mašinama za poslastice i peciva Rukovalac mašinama za pranje voüa i povrüa Rukovalac mašinama za preradu mesa Rukovalac mašinama za preradu ribe Rukovalac mašinama za preradu voüa i povrüa Rukovalac mašinama za pripremu voüa i povrüa Rukovalac mašinama za proizvodnju þokolade Rukovalac mašinama za proizvodnju dijetne hrane Rukovalac mašinama za proizvodnju djeþije hrane iz voüa Rukovalac mašinama za proizvodnju jestivog ulja Rukovalac mašinama za proizvodnju keksa Rukovalac mašinama za proizvodnju kolaþa Rukovalac mašinama za proizvodnju margarina i biljnog masla Rukovalac mašinama za proizvodnju slatkiša Rukovalac mašinama za proizvodnju sokova Rukovalac mašinama za proizvodnju stoþne hrane Rukovalac mašinama za proizvodnju tijesta Rukovalac mašinama za proizvodnju žvakaüih guma Rukovalac mašinama za rafiniranje ulja i masti Rukovalac mašinama za sušenje mesa Rukovalac mašinama za topljenje masti Rukovalac mašinama za žitne proizvode Rukovalac mašinom za konzerviranje mlijeka Rukovalac mašinom za preradu duhana Rukovalac mašinom za proizvodnju duhanskih proizvoda Rukovalac mašinom za riblje proizvode KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 87 .

kafovine.kakaoa.instanta i þajeva Rukovalac postrojenjem za proizvodnju duhanskih proizvoda Rukovalac postrojenjem za proizvodnju mlijeþne djeþije hrane Rukovalac postrojenjem za proizvodnju piva Rukovalac postrojenjem za proizvodnju sirüeta Rukovalac postrojenjem za proizvodnju škrobnih derivata Rukovalac postrojenjem za rafiniranje škroba Rukovalac postrojenjem za rezanje šeüerne repe Rukovalac postrojenjem za separaciju škroba Rukovalac postrojenjem za steriliziranje ureÿaja i transportnih sredstava Rukovalac postrojenjem za sušenje šeüera i rezanaca Rukovalac postrojenjem za tekuüi šeüer Rukovalac postrojenjima za preradu kafe.dodataka jelima i þajeva Rukovalac prehrambenim mašinama Rukovalac silosnim ureÿajima Rukovalac ureÿajem za hlaÿenje mlijeþnih proizvoda Rukovalac ureÿajem za obradu mlijeka Rukovalac ureÿajem za pasterizaciju mlijeþnih proizvoda Rukovalac ureÿajem za pasterizaciju mlijeka Rukovalac ureÿajem za preradu duhana Rukovalac ureÿajima za izradu kobasica Rukovalac ureÿajima za obradu jeþma i slada Rukovalac ureÿajima za obradu mesa Rukovalac ureÿajima za obradu ribe Rukovalac ureÿajima za proizvodnju alkohola Rukovalac ureÿajima za proizvodnju bezalkoholnih piüa Rukovalac ureÿajima za proizvodnju jakih alkoholnih piüa Rukovalac ureÿajima za proizvodnju kvasca Rukovalac ureÿajima za proizvodnju piüa Rukovalac ureÿajima za proizvodnju vina Rukovalac ureÿajima za sterilizaciju mesnih i ribljih konzervi Rukovalac ureÿajima za steriliziranje konzervi voüa i povrüa Rukovalac ureÿajima za sušenje voüa i povrüa Rukovalac ureÿajima za zamrzavanje mesa i ribe Rukovalac ureÿajima za zamrzavanje voüa i povrüa Sirar.industrijski KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 88 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Rukovalac mlinom za zaþine Rukovalac mlinskim sitima Rukovalac mlinskim valjcima Rukovalac postrojenjem za dobivanje glutena Rukovalac postrojenjem za dobivanje škrobnog sirupa Rukovalac postrojenjem za ekstrakciju šeüera Rukovalac postrojenjem za filtriranje šeüernog sirupa Rukovalac postrojenjem za kristalizaciju Rukovalac postrojenjem za preradu meda Rukovalac postrojenjem za preradu mlijeka Rukovalac postrojenjem za pripremu kafe.

gaterom i poralicom Rukovalac kružnom pilom Rukovalac mašinom za dijeljenje drveta bez iverja Rukovalac mašinom za iveranje drveta Rukovalac mašinom za izradu pragova Rukovalac mašinom za obradu pluta Rukovalac mašinom za otkoravanje Rukovalac mašinom za pripremu oblovine Rukovalac presom za sljepljivanje drvenih vlakana Rukovalac presom za sljepljivanje iverja i ploþa Rukovalac presom za utiskivanje ornamenata u drvo Rukovalac ureÿajem za prosijavanje.iveranje 818 8181 RUKOVAOCI OSTALIM MAŠINAMA I POSTROJENJIMA RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PROIZVODNJU STAKLA I KERAMIKE Grupovoÿa staklarskih.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 817 8171 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRERADU DRVETA I PROIZVODNJU PAPIRA RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRIPREMU PAPIRA I PROIZVODNJU PAPIRA Poslužitelj postrojenja za usitnjavanje drveta Poslužitelj ureÿaja za pripremu papirne mase Rukovalac autoklavom za sjeþku Rukovalac digestorom za pulpu Rukovalac mašinom za obradu papira Rukovalac mašinom za pripremu oblovine Rukovalac mašinom za proizvodnju papira Rukovalac mašinom za proizvodnju papira.keramiþkih i sliþnih procesnih mašina i ureÿaja Keramiþar sirove proizvodnje Kontrolor mineralurških procesa i proizvoda Rukovalac mašinama i ureÿajima za proizvodnju keramiþkih proizvoda KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 89 .razvrstavanje i natresanje drveta Rukovalac višefaznom mašinom za guljenje.specijalizirani Rukovalac mlinom za papirnu smjesu Rukovalac postrojenjem za razvlaknjivanje drveta Rukovalac ureÿajem za pripremu papirne mase Rukovalac ureÿajem za hidriranje pulpe Rukovalac ureÿajem za iskuhavanje drveta Rukovalac ureÿajem za izbjeljivanje celuloze Rukovalac ureÿajem za preradu otpadnog luga Rukovalac ureÿajem za pripremu ljepila za papir 8172 RUKOVAOCI POSTROJENJIMA ZA PRERADU DRVETA Mjeritelj i vezaþ furnira Poslužitelj postrojenja za izradu parketa Precrtavaþ furnira i masivnog drveta Razvrstavaþ furnira i šperploþa Razvrstavaþ i slagaþ lemelnih i mozaiþnih parketa Rukovalac mašinom za brušenje i poliranje drveta Rukovalac ureÿajem za sljepljivanje rubova drveta Rukovalac brojþano upravljanim mašinama za primarnu preradu drveta Rukovalac cirkularom .pilenje.

specijalizirani Rukovalac centralnim grijanjem Rukovalac elektroenergetskim postrojenjem. specijalizirani Smjenovoÿa u TE 8183 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA PAKIRANJE.N Ložaþ centralnog grijanja Rukovalac automatiziranom montažnom linijom.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Rukovalac mašinama i ureÿajima za proizvodnju keramike Rukovalac mašinama i ureÿajima za proizvodnju stakla Rukovalac mašinama i ureÿajima za proizvodnju staklenih proizvoda Rukovalac mašinom za miješanje abrazivne smjese Rukovalac mašinom za oblikovanje keramike Rukovalac peüi za fritu Rukovalac postrojenjem za izradu staklenih vlakana Rukovalac postrojenjem za pripremu keramiþke mase Rukovalac ureÿajem za pripremu glazure Rukovalac ureÿajima za pripremu stakla 8182 RUKOVAOCI PARNIM STROJEVIMA I KOTLOVIMA Ložaþ parnog kotla Poslovoÿa dopreme i pripreme uglja u TE Rukovalac parnim kotlovima sa automatskom komandom. FLAŠIRANJE I ETIKETIRANJE Rukovalac mašinom za hermetiþko zatvaranje Rukovalac mašinom za pakovanje Rukovalac mašinom za pakovanje pod pritiskom Rukovalac mašinom za pakovanje tableta Rukovalac mašinom za pranje boca Rukovalac postrojenjem za punjenje boca Rukovalac postrojenjem za punjenje boca tehniþkim plinom Rukovalac za dodavanje financijskih markica Rukovalac za obilježavanje robe 8189 RUKOVAOCI STABILNIM MAŠINAMA I POSTROJENJIMA. D.specijalizirani Rukovalac kompresorom Rukovalac kompresorskih stanica.specijalizirani Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim loženjem Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim loženjem.specijalizirani Rukovalac elektrolizne stanice Rukovalac filterom za preþišüavanje gasova Rukovalac industrijskim robotom.specijalizirani Rukovalac parnim kotlovima sa ruþnim loženjem Rukovalac parnim mašinama Rukovalac pokretnim parnim kotlovima Rukovalac pokretnim parnim kotlovima.specijalizirani Rukovalac krematorija Rukovalac mašinom za oznaþavanje ceste KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 90 .specijalizirani Rukovalac postrojenja dopreme i pripreme uglja u TE Rukovalac postrojenja kondenzacije Rukovalac postrojenja kondenzacije.

specijalizirani Rukovalac plinskim turbinama Rukovalac plinskim turbinama.specijalizirani Impregniraþ elektromehaniþkih komponenti i sklopova KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 91 .specijalizirani Rukovalac ureÿajem za pranje vozila Rukovalac ureÿajem za proizvodnju silicijskih ploþa Rukovalac vagom Rukovalac vodnim turbinama Rukovalac vodnim turbinama.specijalizirani (osim nafte i prirodnog gasa) Rukovalac rashladnim postrojenjem Rukovalac rashladnim postrojenjem.specijalizirani Rukovalac postrojenjem za pranje cisterni Rukovalac postrojenjem za pripremu vode Rukovalac postrojenjem za proþišüavanje vode Rukovalac postrojenjem za spaljivanje otpadaka Rukovalac postrojenjem za ventilaciju i klimatizaciju Rukovalac pumpama Rukovalac pumpnih stanica.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Rukovalac mašinom za postavljanje cijevne instalacije Rukovalac mašinom za postavljanje drenaže Rukovalac mašinom za postavljanje elektriþnih kablova Rukovalac mašinom za postavljanje izolacije Rukovalac mašinom za pranje vagona Rukovalac mašinom za prevlaþenje elektriþnih vodova Rukovalac mašinom za sastavljanje kablova i užadi Rukovalac motorom s unutrašnjim sagorjevanjem Rukovalac motorom s unutrašnjim sagorjevanjem.specijalizirani 82 821 8211 SASTAVLJAýI MAŠINA I URE AJA SASTAVLJAýI MAŠINA I URE AJA SASTAVLJAýI MEHANIýKIH MAŠINA Sastavljaþ dizalica Sastavljaþ mašina Sastavljaþ mašinskih pribora Sastavljaþ motora Sastavljaþ parnih kotlova Sastavljaþ parnih turbina Sastavljaþ plinskih turbina Sastavljaþ vozila 8212 SASTAVLJAýI ELEKTRIýNE I ELEKTRONSKE OPREME Elektronamotaþ Elektronamotaþ. specijalizirani Rukovalac uklopnim postrojenjem Rukovalac uklopnim postrojenjem.specijalizirani Rukovalac opremom u zabavnom parku Rukovalac parnim turbinama Rukovalac parnim turbinama.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Poslužitelj mašine za proizvodnju sijalica Rukovalac mašinom za proizvodnju baterija Sastavljaþ akumulatora Sastavljaþ aparata za domaüinstvo Sastavljaþ baterija Sastavljaþ elektriþnih mjernih instrumenata i sklopova Sastavljaþ elektroinstalacijskog materijala Sastavljaþ elektromehaniþkih komponenti i sklopova Sastavljaþ elektromotora Sastavljaþ elektronske opreme Sastavljaþ elektronskih sklopova Sastavljaþ elektrožiþanih snopova Sastavljaþ malih transformatora Sastavljaþ raþunarske opreme Sastavljaþ rasvjetnih tijela Sastavljaþ sijalica Sastavljaþ štampanih ploþa Sastavljaþ telefonskog aparata Sastavljaþ telekomunikacijske opreme Spajaþ elektrotehniþkih elemenata 8219 SASTAVLJAýI. Poslužitelj mašina za sastavljanje þetaka Rukovalac linijom za sastavljanje tapaciranih proizvoda Rukovalac mašinom za sastavljanje madraca Rukovalac mašinom za zakivanje eksera Rukovalac ureÿajem za sastavljanje kliznih zatvaraþa Sastavljaþ drvenih proizvoda Sastavljaþ graÿevinske stolarije Sastavljaþ gumenih proizvoda Sastavljaþ kartonskih proizvoda Sastavljaþ kožnih proizvoda Sastavljaþ metalnih proizvoda Sastavljaþ metalnog namještaja Sastavljaþ naoþala Sastavljaþ papirnatih proizvoda Sastavljaþ plastiþnih proizvoda Sastavljaþ proizvoda od razliþitih materijala Sastavljaþ tekstilnih proizvoda 83 831 8311 VOZAýI. D.N. RUKOVAOCI TRANSPORTNIM POSTROJENJIMA I POKRETNIM URE AJIMA MAŠINOVO E I SRODNI RADNICI MAŠINOVO E Ložaþ parne lokomotive Mašinovoÿa dizelvuþnog vozila Mašinovoÿa elektrovuþnog vozila Mašinovoÿa parne lokomotive KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 92 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Mašinovoÿa za manevar dizelvuþnog vozila Mašinovoÿa za manevar elektrovuþnog vozila Pregledaþ vagona Vozaþ motornih pružnih vozila 8312 ŽELJEZNIýKI SIGNALISTI. LAKIH DOSTAVNIH VOZILA I MOTOCIKALA VOZAýI MOTOCIKLA Vozaþ motocikla Vozaþ tricikla 8322 VOZAýI AUTOMOBILA. TAKSIJA I LAKIH DOSTAVNIH VOZILA Vozaþ hitne pomoüi Vozaþ lakog dostavnog vozila Vozaþ putniþkog automobila Vozaþ taksija 833 8331 VOZAýI REŠKIH TERETNIH VOZILA I AUTOBUSA VOZAýI AUTOBUSA I TRAMVAJA Vozaþ autobusa Vozaþ kombibusa Vozaþ tramvaja Vozaþ trolejbusa 8332 VOZAýI TEŠKIH TERETNIH VOZILA I VUýNIH VOZILA Vozaþ cisterne Vozaþ furgona Vozaþ hladnjaþe Vozaþ kamiona Vozaþ kontejnerskog trajlera Vozaþ opasnih materija Vozaþ posebnih teretnih vozila Vozaþ šlepera Vozaþ šlepera sa poluprikolicom Vozaþ teretnog vozila Vozaþ teretnog vozila sa prikolicom Vozaþ teškog traktora KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 93 . SKRETNIýARI I KOýNIýARI ýuvar cestovnog prelaza ýuvar mosta ýuvar ophodar ýuvar pruge ýuvar skretnica ýuvar tunela ýuvar usporene vožnje Koþniþar Manevrist Odjavniþar Postavniþar Pratitelj lokomotiva Skretniþar Vozni manipulant 832 8321 VOZAýI AUTOMOBILA.

LIFTOVIMA I SRODNI Luþkotransportni radnik Rukovalac brodskim dizalicama Rukovalac dizalicom Rukovalac dizalom Rukovalac kranom Rukovalac luþkom mehanizacijom KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 94 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 834 8341 RUKOVAOCI POKRETNIH MAŠINA VOZAýI POKRETNIH POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH MAŠINA Poljoprivredni traktorist Šumski traktorist Vozaþ poljoprivrednih mašina Vozaþ teške šumske mehanizacije 8342 RUKOVAOCI MAŠINAMA ZA ZEMLJANE RADOVE I SRODNI Rukovalac betonskim topom Rukovalac betonskom pumpom Rukovalac graÿevinskim mašinama Rukovalac mašinama za asfaltiranje Rukovalac mašinama za bušenje i razbijanje Rukovalac mašinama za injektiranje tla Rukovalac mašinama za iskop Rukovalac mašinama za iskop tunela Rukovalac mašinama za izradu dijafragme Rukovalac mašinama za kesonsko temeljenje Rukovalac mašinama za nabijanje Rukovalac mašinama za planiranje tla Rukovalac mašinama za pružne radove Rukovalac mašinama za stabilizaciju tla Rukovalac mašinama za ugradnju betonskih iviþnjaka Rukovalac mašinama za zabijanje pilote Rukovalac mašinama za zemljane radove Rukovalac mašinom za torkretiranje Rukovalac mašinom za održavanje skijališta Rukovalac pretovarnim mašinama za beton Vozaþ automješalice Vozaþ mašina za asfaltiranje Vozaþ mašina za bušenje i razbijanje Vozaþ mašina za þišüenje kanalizacije Vozaþ mašina za þišüenje saobraüajnica Vozaþ mašina za injektiranje tla Vozaþ mašina za iskop Vozaþ mašina za nabijanje tla Vozaþ mašina za stabilizaciju tla Vozaþ mašina za ugradnju betonskih iviþnjaka Vozaþ mašina za zabijanje pilota Vozaþ mašine za zemljane radove 8343 RUKOVAOCI DIZALICAMA.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Rukovalac mašinom za pranje automobila Rukovalac obalnim dizalicama Rukovalac pokretnom dizalicom Rukovalac pomiþnim mostom Rukovalac rudarskim izvoznim postrojenjem Rukovalac transportnom trakom Rukovalac ureÿajima brane Rukovalac uspinjaþom Rukovalac viljuškarom Rukovalac vitlom Rukovalac žiþarom Vozaþ pokretne dizalice 8344 VOZAýI TEŠKIM TERETNJACIMA SA DIZALICAMA Vozaþ elektriþnih paletnih kolica Vozaþ kamiona s dizalicom Vozaþ kontejnerskog prijenosnika Vozaþ teretnog viljuškara 835 8350 BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA BRODSKA POSADA I SRODNA ZANIMANJA Brodovoÿa unutarnje plovidbe Brodski mazaþ Brodski motorist ýistaþ stroja Kormilar Kormilar tegljaþa Kormilar unutarnje plovidbe Mornar Mornar marine Mornar motorist Radnik na palubi platforme Rukovalac ureÿajima na palubi platforme Skelar Svjetioniþar Voÿa malog ploveüeg radnog stroja Voÿa palube Voÿa palube na platformi Voÿa palube unutarnje plovidbe Voÿa stroja Voÿa stroja unutarnje plovidbe Vozaþ skele Vozaþ taksija na vodi KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 95 .

ŠUMARSTVU I RIBARSTVU RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U POLJOPRIVREDI Beraþ ljekovitog bilja Beraþ poljoprivrednih proizvoda Radnik na sabiranju sjemena Ratarski radnik Voüarski radnik 9212 RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U STOýARSTVU Pastir Pþelarski radnik Peradarski radnik Radnik na uzgoju i zaštiti divljaþi Radnik uzgajanja razliþitih životinja Stoþarski radnik 9213 RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U POLJOPRIVREDI NA MJEŠOVITIM GAZDINSTVIMA Poljoprivredni radnik Radnik u ekonomskom dvorištu KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 96 . ŠUMARSTVU I RIBARSTVU ZANIMANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U POLJOPRIVREDNI. ýISTAýI PROZORA PERAýI VEŠA I OSTALI ýISTAýI RUýNI PERAýI I PEGLAýI Peglaþ Peraþ Ruþni þistaþ 9122 9123 9129 PERAýI VOZILA Ruþni peraþ automobila ýISTAýI PROZORA Peraþ prozora OSTALI ýISTAýI ýist þ t pih 92 921 9211 ZANIMANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U POLJOPRIVREDNI. UREDIMA I OSTALIM USTANOVAMA ýistaþica prostorija ýistaþica vozila Kuhinjski pomoünik Lakej.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 9 91 911 9111 JEDNOSTAVNA ZANIMANJA ýISTAýI I POMOûNICI ýISTAýI I POMOûNICI U PRIVATNIM DOMAûINSTVIMA. dodavaþ Pomoüni radnik u arhivi Sobarica 912 9121 PERAýI VOZILA. HOTELIMA I UREDIMA ýISTAýI I POMOûNICI U PRIVATNIM DOMAûINSTVIMA ýistaþica u domaüinstvu Kuüna pomoünica 9112 ýISTAýI I POMOûNICI U HOTELIMA.

PROIZVODNA.TRANSPORTNA I SRODNA ZANIMANJA RADNICI ZA JEDNOSTAVNE RADOVE U RUDARSTVU I GRA EVINARSTVU RADNICI ZA JEDNOSTAVNE RADOVE U RUDARSTVU I KAMENOLOMU Radnik u glinokopu Radnik u kamenolomu Radnik u šljunkari Rudarski radnik Solanski radnik 93 931 9311 9312 RADNICI ZA JEDNOSTAVNE RADOVE U GRA EVINARSTVU Cestarski radnik Kopaþ rova Radnik niskogradnje Radnik u asfaltirnici Radnik za mehaniþku lopatu Radnik za ureÿenje kaptaža 9313 RADNICI ZA JEDNOSTAVNE RADOVE U VISOKOJ GRADNJI Armiraþki radnik Radnik betonirac Radnik visokogradnje Tesarski radnik Zidarski radnik 932 9321 9329 RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U PROIZVODNJI I SRODNIM ZANIMANJIMA RADNICI ZA RUýNO PAKIRANJE Ruþni pakirer RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U PROIZVODNJI D.GRA EVINSKA.N. Manipulant tekuüeg naftnog gasa Obuüarski radnik Podrumarski radnik Radnik na elektronamotavanju Radnik na jednostavnim drvopreraÿivaþkim poslovima Radnik na jednostavnim grafiþkim poslovima Radnik na jednostavnim keramiþkim poslovima Radnik na jednostavnim laboratorijskim poslovima Radnik na jednostavnim poslovima na energetskom postrojenju KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 97 .Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 9214 RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U VRTLARSTVU I HORTIKULTURI Vinogradski radnik Vrtlarski radnik 9215 RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ŠUMARSTVU Beraþ šumskih plodova Sjekaþ šiba i trske Šumarski radnik Šumski putar 9216 RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U RIBARSTVU I RIBOGOJSTVU Radnik u lovištu Ribnjaþarski radnik JEDNOSTAVNA RUDARSKA.

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Radnik na jednostavnim poslovima na pakovanju tehniþkih gasova Radnik na jednostavnim poslovima na postrojenju za preradu i obradu vode Radnik na jednostavnim poslovima u ciglarstvu Radnik na jednostavnim poslovima u hemijskoj proizvodnji Radnik na jednostavnim poslovima u izradi graÿevinskih materijala Radnik na jednostavnim poslovima u kožarstvu Radnik na jednostavnim poslovima u kožnoj galanteriji Radnik na jednostavnim poslovima u naftno hemijskoj proizvodnji Radnik na jednostavnim poslovima u proizvodnji obuüe Radnik na jednostavnim poslovima u tekstilnoj proizvodnji Radnik u održavanju Radnik za jednostavne poslove na montaži Radnik za jednostavne poslove na proizvodnoj liniji Radnik za jednostavne poslove u preradi duhana Ruþni peraþ ambalaže Ruþni peraþ dijelova Ruþni razvrstavaþ dijelova Ruþni razvrstavaþ proizvoda Ruþni savijaþ metala Skladišni radnik 933 9331 RADNICI NA JEDNOSTAVNIM TRANSPORTNIM I PRETOVARNIM POSLOVIMA UPRAVLJAýI RUýNIH VOZILA I VOZILA NA PEDALE Samaraš Vozaþ ruþnih kolica 9332 9333 VOZAýI VOZILA I MAŠINA SA ŽIVINSKOM SPREGOM Koþijaš RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE PRETOVARA Aerodromski transportni radnik Luþki radnik Poslužitelj na žiþari Pružni radnik Radnik na istovaru i utovaru Radnik na izvozu i iznosu drvnih sortimenata Radnik na jednostavnim poslovima utovaraþa.pretovaraþa i prenosa tereta Radnik na jednostavnim transportnim poslovima Radnik na utovaru drvnih sortimenata Radnik za sortiranje prtljaga Željezniþki transportni radnik RADNICI ZA PUNJENJE POLICA Ureÿivaþ polica 94 941 9411 POMOûNICI ZA PRIPREMU HRANE POMOûNICI ZA PRIPREMU HRANE PRIPREMAýI BRZE HRANE Kuh r brz hr n 9334 KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 98 .

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 9412 95 951 9510 KUHARSKI POMOûNICI P m ünik u kuhinji ULIýNI PRODAVAýI I SRODNA ZANOMANJA ULIýNI PRODAVAýI U USLUŽNIM ZANIMANJIMA ULIýNI PRODAVAýI U USLUŽNIM ZANIMANJIMA ýistaþ obuüe Plakatar Ruþni peraþ stakla na kolima -uliþni 952 9520 ULIýNI PRODAVAýI RAZNE HRANE ULIýNI PRODAVAýI RAZNE HRANE Prodavaþ na priredbama Torbar. prodavaþ Uliþni prodavaþ drugih proizvoda Uliþni prodavaþ hrane i piüa 96 961 9611 9612 9613 962 9621 RADNICI NA ODLAGANJU OTPADA I OSTALI RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE RADNICI NA ODLAGANJU OTPADA RADNICI ZA JEDNOSTAVNE KOMUNALNE RADOVE I SRODNI Utovarivaþ otpada RAZVRSTIOCI OTPADA Radnik na baliranju otpadaka SMEûARI I SRODNA ZANIMANJA Smeüar OSTALI RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE KURIRI. DOSTAVLJAýI Dostavljaþ Hotelski nosaþ Kurir Nosaþ Poslužitelj lifta Poslužitelj u golfu Radnik za dostavu robe iz trgovina Raznosilac 9622 RADNICI ZA RAZNE POSLOVE ýistaþ ulica Kupališni radnik Peraþ fabrika Peraþ ulica Radnik na tržnici Radnik za pomoü u kuüi Živoder 9623 ODýITAVAOCI BROJAýA I SNABDJEVAýI PRODAJNIH AUTOMATA Oþitaþ brojila gasa / vode / struje Parkirališni radnik Praznitelj automata za igru Praznitelj prodajnih automata KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 99 .

OSTALI ýINOVI Kaplar Vojnik I. Biletar ýuvar prtljaga Garderober Noüni stražar Poslužitelj Poslužitelj zabavnog parka Radnik za jednostavne poslove drugdje nerazvrstan Stražar Vratar.klase Vojnik KZBIH–08 Šifarski popis zanimanja 100 . klase Stariji vodnik Vodnik O3 O31 O310 VOJNA ZANIMANJA.Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE TAT T KU E E Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 9629 RADNICI ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE. OSTALI ýINOVI VOJNA ZANIMANJA. klase Zastavnik Stariji vodnik I. OSTALI ýINOVI VOJNA ZANIMANJA.N. razvodnik 0 O1 O11 O110 VOJNA ZANIMANJA OFICIRI OFICIRI OFICIRI Generalpukovnik Generalmajor Brigadni general Brigadir Pukovnik Major Kapetan Poruþnik Potporuþnik O2 O21 O210 PODOFICIRI PODOFICIRI PODOFICIRI Zastavnik I. D.